SA BAGONG PARAISO ni Efren Reyes Abueg I Sa simula’y mga bata silang walong taong gulang – isang lalaki at isang

babae. At ang kanilang daigdig ay isang malawak na loobang kinatitirikan ng dalawang tabla’t yerong bahay, na ang isa’y nasa Silangan at isa’y nasa Kanluran; at sa pagitan niyon ay walang bakod na nakapagitan. Ang malawak na looban ay mapuno at mahalaman, maibon at makulisap at ang kanilang mga magulang ay walang sigalutan- ang mga ito’y makaDiyos at walang araw ng Linggo o araw ng pangolin na hindi makikita ang mga ito sa kanilang bisita sa dakong hilaga ng nayon. Ang mga ito’y may rosaryo sa kanilang mga palad at may usal ng dalangin sa mga labi. At silang dalawa- ang batang lalaki at batang babae ay nagsisipag-aral kasama ng ibang bata sa maliit na gusaling may tatlong silid, sa gusaling nasa dakong timog ng nayon. Sila’y may mga pangarap, na ang sakop ay lumalakdaw sa hangganan ng nayong iyon, ng baying iyon at ng lalawigang kinaroroonan niyon.

II Wala silang pasok kung araw ng Sabado at Linggo o mga araw na pista opisyal. Silang dalawa’y naglalaro sa loob ng bakurang iyon, mula sa umaga hanggang sa hapon. Umaakyat sila sa mga punong santol, sa punong bayabas, marurupok na sanga ng sinigwelas, sa maligasgas at malulutong na sanga ng punong mangga. Nagagasgas ang kanilang mga tuhod, nababakbak ang kanilang mga siko, nagagalusan ang kanilang mga mukha at kung minsan ay nalilinsaran sila ng buto kung nahuhulog-ngunit ang lahat ng iyon ay hindi nila iniinda; patuloy sila sa paglalaro. Malamig sa ilalim ng punong mangga. Makapal ang damo sa sakop ng lilim niyon kung umaga at doon silang dalawa naghahabulan, nagsisirko, nagpapatiran at kung sila’y hinihingal na’y hihiga sila sa damuhang iyon, titingalain nila ang malalabay na sanga ng puno, sisilip sa langit ang kanilang mukha. ‘Loko mo…makikita mo ba ang mukha mo sa langit?’ minsan ay sabi ng babae sa lalaki. ‘Bakit hindi? Ang langit ay isang malaking salamin…ang sabi ng tatay ko,’ sagot naman ng batang lalaki. Ang batang babae ay makikisilip din sa pagitan ng masinsing mga dahon, na waring ibig patunayan ng sariling paningin ang sabi ng kalaro. At pagkaraang tumingin sa langit nang matagal-sila’y lalagumin ng katahimikan-ang kanilang katawan ay nakalatag na parang kumot, hanggang sa sila’y makatulog at gisingin sila ng tawag mula sa kanilang bahay. Kung minsan, ang batang lalaki ang unang magigising: kung minsan naman ang batang babae. Ngunit sinuman sa kanila ang unang magising, kukuha ito ng kaputol na damo at kikilitiin sa tainga ang natutulog. At ang natutulog ay mapupukaw, mababalikwas at pagkarining sa siya’y pinagtatawanan ay magtitindig at ang nangingiliti ay mapapaurong naman at anyong tatakbo at sila’y maghahabulan sa damuhang iyon, magpapaikot-ikot hanggang ang isa’y mahapo at sila’y muling bumagsak sa kalamigan ng damuhan, magkatabi at hindi nila pinapansin ang pagkakadantay ng kanilang mga binti o ang pagkakatabi ng nag-iinit nilang katawan.

Minsan ay itinanong ng batang lalaki sa batang babae: ‘Naririning mo ba…. paglaki ng mga batang ’yan. Isang batang lalaking malaki sa kanya ang isang araw na pauwi na sila ay humarang sa kanilang dinaraanan at sila’y tinudyo ng tinudyo. Nilalagay ng batang lalaki sa bulsa ng kanyang putot na pantaloon at ang napupulot niyang kabibe at ang nadarampot naman ng batang babae ay inilalagay nito sa sinupot na laylayan ng suot nitong damit.ano kaya ang ibig sabihin niyon?’ Nagkatinginan ang dalawa at ang lalaki ang unang nagbawi ng tingin. at sa kanilang pagkakatabi nagkakatinginan sila.’ Maririnig ng dalawang bata ang salitang iyon at sila’y nagtataka. o kaya’y gumagawa ng kastilyong buhangin o kaya nanunugis ng mga kulukoy na kung hindi makapangubli sa malalim na lungga ay lumulusong sa talpukan at bumabaon sa masigay na buhangin.. dumadaigdig ang katawan niya sa katawan ng kalaro at nalalanghap naman ang nakahiga ang halimuyak ng kanyang buhok. Bumangon ito ay tumingin sa nakatihayang kalaro. ano? Bakit kaya kulay-dugo ang araw kapag palubog na?’ sagot naman ng batang babae. Sinabayan siya ng batang babae at habang isinasalisod nila ang kanilang mga paa sa buhanginan habang lumalakad. mahihiga rin sila sa buhanginan tulad ng ginagawa nila sa damuhan sa looban. Ngunit hindi lamang iyon ang kanilang ginagawa: nagtutudyuan din sila. naghahabulan at kapag nahahapo na.Kung sila’y nagsasawa na sa loobang iyon.. ‘Aba…hindi naman ako nagpapabango.’ Bumangon ang batang lalaki. narinig mo ba ang tunog sa dibdib ko?’ usisa ng batang lalaki.. naghuhukay sila ng halamis sa talpukan. Hindi sumagot ang batang lalaki. ’Ang ganda. pinagpag ang buhanging dumikit sa kanyang bisig at sa kanyang pantalon at nagsimula nang lumakad..’ anang batang babae na lumupasay sa tabi ng nakahigang kalaro. ‘Paglaki ko raw ay saka na ako magpapabango. III Puring-puri ang dalawang bata ng kanilang mga magulang. ’Oo. ’Siguro. sila’y magtutungo sa dalampasigan kung malamig na ang araw sa hapon. ‘Pakinggan ko nga. Kung hindi naman kabibe ang pinagkakaabalahan nila sa dalampasigan.may tumutunog sa aking dibdib?’ Ang batang babae ay nagtakaa.’ ‘Teka nga pala.tena na nga. Inilapit ng batang babae ang kaniyang tainga sa dibdib ng batang lalaki. ’Malay ko. At kinaiingitan naman sila ng ibang batang hindi nagkaroon ng pagkakataong makihalubilo sa kanila. ng kanilang mga kanayon.’ anang batang babae. Hindi nila madalumat ang kaugnayan ng kanilang pagiging magkalaro sa isang hula sa hinaharap.silang dalawa ang magkakapangasawaan. Namumulot sila ng kabibe. nakatanaw sila sa papalubog na araw. . sabi ng nanay ko.. Nakatanaw ito sa mapulang latay ng liwanag ng araw sa kanluran. ‘Ang bango mo pala!’ Ang batang lalaki ay nakangiti... At minsan nga ay napalaban ng suntukan ang batang lalaki. Higit pang nakaabala sa kanilang isip ang sinasabi ng kanilang mga kaklase sa silang dalawa’y parang tuko – magkakapit.

At sa wakas ay namunga ang sinigwelas. nagkadugu-dugo ang kanilang ilong. siya’y nakalargo na at pantay na ang hati ng buhok na nangingintab sa pahid ng pomada. nagkalapak-lapak ang kanilang damit. Ngunit iba na ang kanilang ayos. pamumunga at pamumulaklak at pamumunga ng mangga. Napoot ang batang lalaki. Sinugod nito ang mga kalaban. at ang damuhan ay natuyo at kanilang naging tagpuan ay ang dalampasigan at madalas man sila roon ay hindi nila masagut-sagot ang bugtong kung bakit kulay dugo ang silahis ng araw kung dapithapon. naghabulan sa looban at nayapakan nila ang tuyong damo. namunga. santol at sinigwelas at ng iba pang punungkahoy. napag-usapan ng dalawang bata ang bansag sa kanila. IV Namumulaklak ang mga mangga. ang batang babae ay may laso sa buhok na nakatirintas at ang kanyang suot na damit ay lampas tuhod at hindi makikita ng batang lalaki ang alak-alakan nito. silang dalawa’y nagpugay. hanggang sa dumating ang guro at sila’y inawat at sila’y pinabalik sa silid-aralan at pinadapa sa magkatabing desk at tumanggap ng tatlong matinding palo sa puwit. Sila’y naniniwala at hinintay nila ang ulan. Doon sila mag-aaral ng haiskul. Pagkaraan pa ng ilang araw.’Kapit-Tuko!’ Umiyak ang batang babae. Dito dumaan sa kanilang buhay ang isang pagbabago. Samantala. at nang pumatak iyon sa kalagitnaan ng nayon. Pagkaraan ng pangyayaring iyon. V Nang dumating ang pasukan. naligo sa ulan. nalaglag ang mga bugnoy. mga luntiang bubot na pinitas nila ang ilan at pagkaraang isawsaw sa asin ay kanilang tinikman at sila’y naasiman at idinalangin nila ang maagang pag-ulan-sapagkat sabi ng kanilang lola’y madaling bibintog at mahihinog ang bunga ng sinigwelas kapag naulanan. Ang paaralan sa nayon ay malapit nang magpinid. Nangalaglag ang mga dahon ng sinigwelas. nadungawan nilang hinog na nga ang sinigwelas. At sila’y nag-isip. Ibinalibag nito sa paanan na nanunudyong batang lalaki ang bitbit na mga aklat. ang araw ay lumubog at sumikat at hindi pa rin nagbabago ang kulay ng silahis niyong kung dapithapon. At ang pamumulaklak. Ang batang lalaki ay hindi na nakapantalong maikli-putot. Nagmamadali silang nanaog at ang batang lalaki’y umakyat sa puno at ang batang babae naman ay naghanap ng sungkit. namulaklak iyon at dumaan ang mahabang tag-araw. ang batang lalaki’y . halaman sa bagong supling. ang batang lalaki at ang batang babae ay sakay ng kalesa patungo sa bayan. na hindi nila mapigil at siyang nagbukas sa kanila upang masaklaw ng tingin ang paraisong kanilang kinaroroonan. dumating ang namamakyaw at sa loob ng ilang araw lamang nagsanib ang bunga ng mga sanga nila sa damuhan at sila ang unang sumungkit sa mga unang hinog. Nagpagulong-gulong sila sa matigas na lupa. na lalo lamang nilang ikinalunod sa kanilang kawalang-malay. Sa paghawak na kanilang daigdig. na waring bankay ng siang panahong hinahalinhinan ngayon. ang guro ay naghanda na ng isang palatuntunan’ ang mga magulang ay walang pinaguusapan kundi ang katalinuhan ng kanilang mga anak.

At isa ngang araw.. Umupo siya sa baitang ng kanilang hagdan at nag-isip hanggang sa makita siya roon ng kaniyang ama. Nakisiksik din siya sa mga batang lalaki at nakita niya ang isang bagay na hindi niya alam na kailangang mangyari sa kanya. Nakikipagharutan siya sa mga ito. ’Bakit?’ usisa niya. Isang araw. Hindi pa rin nagbabalik ang kanyang sigla.. sumsisigaw sila sa katuwaan hanggang sa manigas ang kanilang mga binti at kinakailangang humiga na naman sila sa buhanginan. Natingala lamang niya ito at ang pamimilog ng kanyang mga mata’y naghiwatig ng pagkakaroon ng lamat sa kanyang kawalang-malay. pumikit siya at pagkaraan ng iba pang ginawa.’ sagot ng kaniyang ama. Hanggang isang araw ay napansin niyang namumula ang mata ng batang babae nang dumating ito isang dapithapon sa tabing-dagat. siya’y itinaboy ni Ba Aryo upang maligo sa ilog. Inusisa niya sa ama ang kanyang natuklasan sa paaralan at itinanong niya rito kung bakit kailangang gawin pa iyon. Naisaloob niyang baka ang kawalang-sigla niya sa pakikipaglaro niya rito ang dahilan. napahabol dito hanggang sa mahawa ito at sila’y naghabulan na sa buhanginan. . ang alalahanin ukol doon ay nakabawas sa sigla ng batang lalaki.pagkalaki-laki’y parang hindi lalakit. Sabado ng umaga. Tinapik siya nito sa balikat. Isang araw isasama kita kay Ba Aryo. Natitigilan siya kung nakikipaglaro sa batang babae. Nangingimi siyang tumabi rito kung ito’y nakahiga sa damuhan o dalampasigan. Kaya’t kahit patuloy pa rin silang naglalaro sa damuhan o kaya’y nagtutungo sa dalampasigan tuwing wala silang pasok. ngunit aywan niy kung bakit nahihiya siya. Ngayon lamang niya nadama iyon. ’Hayaan mo. Humagikgik pa sila ng mapatong ang kamay ng batang lalaki sa kanyang dibdib at madama niyang lalong malakas ang pintig doon.. isinama siya ng kaniyang ama sa bahay ni Ba Aryo sa tabi ng ilog. Gayong magaling na ang sugat na nilikha isang umaga sa harapan ng bahay ni Ba Aryo. ’Ang damuho. VI Kasunod ng panyayaring iyon.. Umuwi siyang parang tulala nang hapong iyon at kinagabihan ay hindi siya nag-aral.’ Ibig niyang ipagtapat iyon sa batang babae.’ dugtong ng kaniyang ama.. Nagtawa ang kanyan ama.. kabuntot ng malutong na halakhak ng kanyang ama ay natanim sa kaniyang isip at patuloy na nagpalaki sa lamat ng kaniyang kawalang-malay.wala!’ Nag-isip ang batang lalaki. nakikipagsuntukan-at higit sa laht nakikituklas ng lihim ng isa’t isa.hindi na sa batang babae lamang nakikipaglaro-siya’y kahalubilo na rin ng maraming batang lalaking pumapasok sa magagapok na gusaling iyon ng paaralan. Ngumata siya ng dahon ng bayabas... kiniliti. sa likod ng paaralan. ’Wa-wala. ’Kailangan niyon upang ikaw ay maging isang ganap na lalaki. Tinudyo niya ang batang baba.’ Ang narinig niyang iyon kay Ba Aryo. Maging matapang ka lang sana. isang pangkat ng batang lalaki ang nakapabilog at isang batang lalaki ang nasa loob niyon at may pinakikita sa kasamahan. aywan niya kung bakit iba na ang kanyang pakiramdam. nakikipagbuno.

. Bumangon ito at tinunguhan ang nakahigang kalaro.pakinggan mo ang tunog sa dibdib ko.. ’Bakit?’ Saka lamang tumingin ang batang babae sa batang lalaki at ito’y umiyak at ang luhang tumulo sa pisngi’y pinahid nitong palad at ang palad na iyong ipinatong sa buhanginan ay pinaniktikan ng buhangin.’ anang batang babae sa basag na tinig. Nagkamay sila pagkaraang maibaot sa kanila ang kanilang diploma. Nayon. sa paaralan. Ang kanilang tawa tuloy ay hindi na matunog.. Naunawaan niya ang ibig sabihin niyon.. Nagtaka ang batang lalaki. Nagkikita pa rin sila sa looban ngunit hindi nga lamang tulad ng dating nagtatagal ang kanilang pag-uusap. malayo sa hiyaw nito noong araw. ’Kahit na. Minsan ay natutop siya ng kanyang ina sa paglalaba sa silong at sinabi nito sa kanya: Hindi mo na kailangang dito pa labhan iyan.. ang dalagita ay may kapirasong damit na itinatago sa ilalim ng kaniyang katre at kapag tapos na sa paglalaba ang kaniyang ina. ang kanilang pag-uuusap ay hindi na Malaya at pumipili na sila ng salitang kanilang gagamitin. ang kanilang mga guro. ang kanilang mga magulang . IX Maliwanag ang narinig na salita ng dalagita: kung gusto mong makatapos ng karera. ang tibok ng kanilang dibdib ay mabilis at malakas at ngayon ay hindi maungkat iyon ng kanilang mga labi’y tikom at kung gumalaw man ay upang pawiin ang kanilang panunyo o paglalamat niyon. At hindi nila alam na ang tibok ng pusong iyon ay isa pang pangyayaring nagpalaki sa lamat sa kanilang kawalang-malay.tulad ng dati.. parang laging may nakatingin sa kanilang mga matang nagbabawal-sa looban. At buwan-buwan. Ang pagbabagong iyon ang nagpaunawa sa kanilang may tumataas nang dingding sa pagitan nila. .‘Tingnan mo. VIII Natapos ng haiskul. Alam mo na siguro ang ibig kong sabihin.’ may langkap na tigas ang sagot na iyon. palihim niyang lalabhan iyon sa silong at ikukula sa kubling bahagi ng kanilang likod-bahay. magkatambal sila. Parang pait iyong umukit ng kung anong bagay sa kanyang isip. Nangingilid ang luha sa mga mata nito. ’Pero. Siya naman ay binatilyo na. Nakatitig lamang ito sa maaliwalas na mukha ng langit. ’Hindi na pala tayo maaaring maglaro. huwag muna kayong magkita ni Ariel. At saglit iyong inagaw ng tinig ng kaniyang ama. Siya’y dalagita na... Inya.’ anyaya ng batang lalaki. Alam niya ang kahulugan niyon: masama.kaibigan ko si Ariel!’ May himagsik sa kanyang tinig. At nang nagsayawan ng gabing iyon. Ngunit hindi kumilos sa pagkakahiga ang batang babae. Gayong hindi naman sila nahapo.. ang hiyaw ng dalagita ay hindi na matinis.kayo’y dalaga at binata na. VII Hindi nga sila mga bata. ngunit ang pagtutol ay hindi niya maluong sa kanyang kalooban.

. “Bakit?” “Ayaw nang makipagkita sa akin ni Cleofe” Nagtawa ang kanyang ama. X Minsan ang binata ay umalis sa lalawigan.’Ibig kong magdoktora ka.. ang mapulang silahis ng araw na parang dugo. Makirot. “ Hindi mo ba alam na kapag malapit ka sa babae ay malapit ka rin sa tukso?” “ Tukso! Tukso! Parang matalim na kutsilyong isinaksak sa kanyang utak ang mga katagang iyon. “Walang kwenta iyon.. ng Itay…masama raw. Mahapdi. Mapanglaw ang kanyang mukha at napuna agad iyon ng kanyang ama. Napapikit siya. ’Huwag muna tayong magkita.ng Inay. Nagunita niya ang luntiang damuhan sa looban.. Makita mo.dati naman tayong.’ sabi niya sa binata. Matatag iyon at makapal at waring hindi nila maibubuwal.’ at ang mga labi niya’y nangatal kasabay ng luhang umahon sa kanyang mga mata. ay lumisang larawan ng isang bilanggong hindi makaigpaw sa isang mataas na pader. Iyon lamang at minsang dalawin siya ng binata sa dormitoryo ay natuklasan nila sa isa’t sia na mataa na ang dingding sa kanilang pagitan. “At habang nagdodoktora siya ay masamang kami’y magkita?” “Tama ka.. Nakatiim ang mga labing pumasok siya sa kanyang silid. XI . ’Ba-bakit.. kapag tapos na si Cleofe ay magkakalapit kayong muli. Napatitig sa kanya si Ariel at nakita niya ang pamamantal sa noo nito-at pagtataka.gusto ka ng mga magulang niya na maging doktora siya?” Pasigaw ang alingawngaw ng kanyang tinig sa kanyang isip. Hindi mo baa lam… na gusting. ang malamig na buhanginan kung hapon. tulad ng nakaugalian nito tuwing may ilalapit siyang suliranin.” maaagap na pakli ng kanyang ama. kaya kalimutan mo muna ang lalaki!’ At ang pait na may inuukit sa kanyang isip ay parang pandalas na pinukpok at ang kanyang katauhan ay nayanig at ang tunog na pagpukpok ay nag-aalingawngaw ng Lalaki! Lalaki! Hindi siya nakatagal sa harap ng kanyang mga magulang. Ariel.’ ’Ayaw nila. ang kanyang kababata. Masama! Masama ! At si Ariel. Parang binibiyak ang kanyang ulo. sa damdaming unti-unting nasasaktan.

napatangay sa agos ng kanyang damdamin. Mangyari’y iniiwasan nila ang magkita. kahit saan. Ngunit sila’y uhaw sa gunita ng kanilang kamusmusan at sila’y naghihimagsik. Ngunti ang inihasik na binhi ng pagkakakilala sa masama ta sa mabuti sa kanilang isip sy sumibol at nagpaunawa sa kanilang ang ginagawa nilang iyon ay masama. mangyari’y sinikil nila ang paglago ng halaman sa kanilang katauhan na pinapag. XIII Malinaw ang sinabi ang sinabi sa sulat: sa pook pa naming iyon. ang isiping iyon ay parang batak na nakabitin sa tabak ng kanilang ulo o kaya’y tulad din ng isang mansanas. At sa harap ng kanilang hinihinging pagkain. kundi maraming pagkikita…. ng matataas na gusali. pulang mansanas na bibitin. Kapwa sila napahinto sa paglakad at nagbabangga na sila ng mga tao sa bangketa ay hindi parin sila makakilos. ng pagtantiya sa pandama.pausbong ng mga araw sa luntiang damuhansa looban at malamig na buhanginan sa dalampasigan kung dapithapon. sa lahat ng pook na dapat pagkaiwasan …doon kayo nakita. . Nakatitig lamang siya sa mukha ng binata at nang anyayahan siya nitong magpalamig sila sa isang kanugnog na restawran ay anapasunod lamang siya . Hindi makasagot ang dalaga. Hindi sila nagkita sapagkat inihasik sa kanilang isip na ang pagkikita nila’y magiging masama. kahit saan! At ang babae ay hindi sumagot at tumango lamang at lalong ipinaubaya sa lalaki ang kanyang palad.At ang dalawa’y hindi na nagkita. tukso. hindi lang minsan.loob at binati niya ang dalaga. hinawakan ng lalaki ang kamay ng babae. mga buwan at sana’y mga taon kung nakatiis sila…kung tuluyang nasikil nila ang halamang patuloy sa paglago sa kanilang katauhan. ng pagsusuri sa sarili. At pagkaraan ng maraming sandali ng pagdidilidili.bitin sa nakayungyong na sanga ng punungkahoy.marami at ang kanilang sikil na damdamin ay lumaya at sa unang pagkakataon. Hindi sila nagkita sa loob ng mahaba ring panahon. Ang binata ang unang naglakas. At sila’y nagkita sa Luneta. Nababanta ang mga sumusunod na talata: luluwas ang ama mo kapag hindi mo itinigil ang kabaliwang iyan. pinisil at hinalikan at saka sa tinig na nababasag ang pananabik at pangungulila ay sinabi : Ibig kong magkita tayo. nakahiga at nakabaling sa isa’t isa. Hindi na kayo nahiya! Hindi na ipinagpatuloy ng dalaga ang pagbasa ng liham. gayong hindi na sa lungsod na maliit at maglakad ka lamang sa mga lansangan ay hindi ka mawawalan ng masasalubing na kakilala. XII Hindi nga sila nakatiis…isang araw na hindi sinasadya’y nagkasalubong sila sa pamimili ng kagamitan.ugat at pinag. pagkaraan ng ilang buwang pagkakalayosila’y lumigaya. At sa kanilang daigdig ng mga aklat. ng malalayang kabataan sa kapaligiran. sila’y nagkatitigan at sila’y nakalimot at akala nila’y sa luntiang damuhan sila sa looban ng lalawigan. Hindi sana malubha kung nakita lamang kayo. ngunit nakita kayong magkahawak kamay… sa karamihan ng tao sa paligid.maraming.

lumalarawan ang mga nananalim na tingin masama…tukso. inianod ng nalikhang mumunting agos sa gilid ng daan. Ngunit sa kanilang utak. na ang pasimulang madalang ay naging masinsin. magtatago tayo…ililihim natin sa kanila ang lahat.Ang binata ay hindi makatulog. Naaalis ang hadlang. XIV Maligaya sila sa kanilang daigdig. pamayamaya. Ibig niyang lumabas ng bahay. Humawak siya sa palalabahan ng bintana. nagsusumiksik at nanunumbat ang alingawngaw ng pagbabawal. At kasabay ng kanyang pagtungo. ngunit lagging hinahamig ng init ng kanilang lumayang katawan. ng takot na matupto[ at ng pangangailangan.parang may isinakad na pataas sa lalamunan ang kanyang bituka at siya’y napanganga at siya’y napapikit at siya’y napaluha at paghigpit ng kanyang paghawak sa palababahanng bintana ay naduwal siya…at ang lumabas pagkaraa’y nilinis ng patak ng ulan. At sa palagay nila. dumagundong ang kalawakan at nangagulat ang mga tao sa lansangan. May kung anong nakakatakot na bagay sa kanyang katawan na ibig niyang ilabas at itapon. At iyon ay waring umaakyat sa kanyang lalamunan.o kaya ang dalampasigang malamig kung ang dapithapon ang silahis ng araw ay mapulang parang dugo. maglakad sa lansangan at sa labas paabot ng umaga. Ang dalaga ay dumungaw sa bintana. XV At ngayon ang kanilang paraiso ay hindi na malawak na looban. Sa mga pook na iyon pinilit nilang iginupo ang dingding na ipinagitan sa kanila. Ang daigdig nila ngayon ay makitid. Natanaw niyng maitim ang langit at naisip niyang magtatagal ang ulan. sila ay nagtatagumpay. Tumingala siya upang pawiin ang pagsama ng kanyang pakiramdam. malamig din. Ibig naming makatapos ka … at ibig ipaalaala mula sa iyo na ang babae at tukso…tukso! XIV Sinabi ng dalaga : hindi ngayon tayo maaaring magkita. Maligaya sila sa kanilang bagong paraiso. Nalukot na ang suot niyang damit ay hindi parin niya hinuhubad.masama ang kanyang pakiramdam. pumatak ang ulan. At sila nga ay nagkita.paupahang iyon. Hiyang hiya kami ng iyong ama. …ipinaaabot ditto ng mga magulang ni Cleofe ang ginawa ninyo. Hanggang isang araw ay kumulog. Sinabi ng binata: magkikita tayo. . Tumungo siya at nakiya niyangnililinis ng tubig ang bangketa. At ang dalaga’y napabulalas ng iyak. ngnit doon sila itinaboy ng kanilang paghihimagsik. suluk-sulok. sa mga pook na hindi sana nila dapat pagkitaan .

sa madaling salita. Lumipas ang mga araw. Crozette P. Abueg Inihanda ni: Coronel. sabay silang lumaki sa kanilang nayon na tinuring nilang kanilang munting paraiso.Iba’t ibang uri ng pagbasa ng “Ang Bagong Paraiso” ni Efren R. at taon. Lalong naghigpit ang kanilang mga magulang dahil sa iniiwasan nilang maaaring mangyari sa dalawa. nanungkit ng mga bunga ng punong kahoy sa kanilang nayon. Nagtapos sila ng hayskul. ng BSP 2B PAGBASA NG TEKSTO Si Ariel at Cleofe ay sanggang dikit na mula pa pagkabata. nag-aral. Walong taong gulang palamang sila ay hindi na sila mapag hiwalay. buwan. Magkasama silang naglaro. Unti-unting ipinalalayo ng ng mga magulang ng babae ang kanilang anak sa lalaki dahil batid nila na hindi na sila mga bata na maaari pang maglaro at magsama ng matagal. Ang nais kasi ng mga magulang ni Cleofe na ito’y maging doktora . May mga bagay na silang nalalaman na hindi nila nalalaman nuong sila’y mga bata pa. ang matukso. Sila’y hindi na mga bata.

Ang kanilang pagkikita ay nalaman ng kanilang mga magulang kaya sa mga liham nila. ngayon ay hindi sila magkakitaan dahil sa laki ng siyudad. Hanggang dumating ang isang araw na masama ang pakiramdam ni Cleofe. Ang nayon ay isang tahimik na lugar. maraming punong kahoy. may magandang tanawin ng kalikasan. sila’y nahihiya sa mga pinag gagagawa ng dalawa. Hindi tulad sa kanilang nayon. ang lugar kung saan nila napagpasyahang magkita. Hindi na tulad ng dati ang kanilang ginagawa pag sila ay nagkikita. hindi rin sa Luneta kundi sa isang maliit na silid na itinuring nilang kanilang “Bagong Paraiso”. Ang mga taong iyong makakasalubong ay pamilyar. Doon. siya ay naduduwal. Ngunit sa di inaasahang pangyayari. madalas silang magkita sa Luneta. Napagpasyahan ng dalawa na hindi muna sila magkita habang sila ay nag-aaral pa kahit alam nila na labag ito sa kanilang kaloobaan. Nais nilang huwag na muli salang magkikita ngunit nagpasya ang binata na magkkikita parin sila ng dalaga ngunit hindi na sa malawak na bukirin na dati nilang tagpuan. Pareho silang sa siyudad nag-aral. Hindi niya naiwasan ang pag luha dahil batid niya na siya’y nagdadalang tao na. sila ay masaya at ramdam nila na sila ay malaya. PAGBASA NG KONTEKSTO Ipinakita sa teksto ang pagkakaiba ng nayon sa siyudad. sila ay nagkasalubong sa pamilihan at nagsimula ulit ang kanilang ugnayan. Patuloy silang nagkikita sa kanilang bagong paraiso.kaya ganun nalamang ang paghigpit nila sa dalaga. Habang . Hindi na sila naglalaro o nanunungkit ng mga prutas. Sila’y magka-hawak kamay at nag uusap ng mga seryosong bagay. Malayo sa kanilang mga magulang na pilit silang pinapalayo sa isa’t isa. Ang anak nila ni Ariel.

mula sa elementarya. unang gantimpala (1957). Abadilla (1973). Pang-alaalang Gawad Balagtas (1969). Timpalak Liwayway sa Nobela (1964. 1965. Humakot ng parangal si Abueg tulad ng Don Carlos Palanca Memorial Awards for Literature (1959. Bukod dito. malimit ilahok ang kaniyang mga kuwento sa mga teksbuk na sinulat ng ibang awtor. at 1974). kuwentista. . Mga Agos sa Disyerto (edisyong 1965. Ang mga nasa siyudad ang maka moderno. Gawad Pambansang Alagad ni Balagtas (1992) mula sa Unyon ng mga Manunulat sa Pilipinas (UMPIL). Timpalak Pilipino Free Press (1969). at 1993). Siya rin ang editor at bumuo ng mga antolohiyang gaya ng Mga Piling Akda ng KADIPAN (1964). Ang pamamaraan kung paano magpangaral ang mga magulang nung araw.sa siyudad ay iba’t ibang tao ang iyong makakasalubong. 1964. May mga malalaking gusali ang doon ay nakatayo. at 1967). Walang bukirin na puwedeng takbuhan. 1960. sekundarya hanggang sa kolehiyo. at krititiko ng kaniyang panahon. Ipinakita rin dito ang nakagawian ng gawin sa mga nagbibinatang mga kalalakihan. Kabilang sa kaniyang mga aklat ang Bugso. ang kaniyang kauna-unahang koleksiyon ng mga kuwento. pati kanilang paghihigpit. mga punong akyatan at iba pa. PAGBASA NG SUBTEKSTO Si Efren Abueg ang isa sa mga iginagalang na nobelista. 1974. MANUNULAT: Mga Piling Akdang Pilipino (1970) at Parnasong Tagalog ni Alejandro G. 1963. Timpalak ng KADIPAN. 1967. Sumulat at nag-edit ng maraming mga sangguniang aklat si Abueg at ginagamit hanggang sa kasaluyukan sa kapwa pribado at publikong paaralan. mananaysay.

Naging pangulo siya ng Kapisanan ng mga Propesor sa Pilipino (KAPPIL) noong 1986–1988. Isinulat niya ang akdang ito upang maipakita ang pagbabago ng mga Pilipino nung panahon na iyon. at De La Salle University (1979–2006). Nuong 1963 naisulat ni Efren Reyes Abueg ang kanyang akdang. aktibo rin siyang nakilahok sa mga kilusan hinggil sa pagtuturo ng wika at panitikan sa Manuel L. Naging kaugalian ito ng mga tao at ito’y napansin din ng manunulat.Samantala. Philippine College of Commerce(1971–1972). Batid ng manunulat ang pagbabago ng mga Pilipino simula ng pumasok sa ating bansa ang isipang liberal. ng ipinaglalayo ang dalawang tauhan ng kanilang mga magulang para labanan ang tukso) bago pa tayo mahaluan ng ibang kaisipan ng mga dayuhan. Ipinakita rin sa akda na habang sila’y pinagbabawalan at pinagsasabihan. dahil kilala ang mga Pilipino sa pagiging konserbatibo (ipinakita ito sa teksto. At lumaganap din ang mga pangyayari na may mga nabubuntis ng maaga ng mga panahong iyon (Early Pregnancy/Teenage Pregnancy). “Ang Bagong Paraiso”. Pamantasan ng Lungsod ng Maynila (1974–1977). Naging bukas ito sa mga usaping sekswal at laganap din sa Pilipinas ang iba’t ibang uri ng krimen. at nahalal na direktor ng Philippine Folklore Society. Quezon University (1965–1972). Linangan ng Literatura ng Pilipinas. lalo si lang hindi sumusunod at nagrerebelde. PAGBASANG INTERTEKSTUAL . Ateneo de Manila University (1977–1978).

Isa na nga dito ang “Ang Bagong Paraiso” (1963) na nagpakita ng pagiging hayag ng mga Pilipino sa usaping seksual kabilang na ang pagiging masawayin ng mga bata (13-18). ang mga manunulat. Pati ang lumalawak na gawaing masasama na ipinakita sa akda rin ni Efren Abueg na “Mabangis na Lungsod” (1961) at “Isang Ina sa Panahon ng Trahedya” ni Mirasol (1969). kabilang na si Efren Reyes Abueg. ay nagsimulang sumulat patungkol sa lumalalang lagay ng Pilipinas. Iba pang mga akda ay ang “Di Maabot na Kawalang Malay” ni E. M. Reyes (1960) na nagpakita ng buhay ng mga taong mahihirap.Nuong 1960 at mga sumunod pang mga taon. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful