Republic of the Philippines Department of Education Region IV ² MIMAROPA

DIVISION OF CALAPAN CITY
Adriatico Memorial School Compound Leuterio St., San Vicente South, City of Calapan
E-mail Address: deped_calapan@yahoo.com Telefax No. (043) 288 ² 1489

PANSANGAY NA PAGSUSULIT SA FILIPINO I (SEC) Ikatlong Markahan
I . PAG UNAWA SA BINASA A. Layunin: Nagagamit ang mga batayang kaalaman at kasanayan sa mapanuring pagbasa at pagunawa sa teksto. Panuto: Basahin ang teksto at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Piliin ang titik ng wastong sagot.
IBALON (Epiko ng Bicol) Naganap ang mga pangyayari sa epikong ito bago sumapit at pagkatapos ng Malaking Baha o Gunaw na si Baltog ang pinakabayani. Si Baltog ang unang nakarating sa Bikol sa paghahanap ng lugar na maaaring panahanan ng kanyang mga nasasakupan. Nakatagpo ni Baltog ang mga kuwagong lumilipad sa Bikol at ang mga baboy-ramung kasinlaki ng mga elepante. Nang maihanda ni Baltog ang Kabikulan, ang ama niyang si Handiong at ang kanyang mga sakop ay lumipat na roon. Ang mga tao ay tinuruan ni Handiong ng maraming industriya at ng iba·t ibang pamamaraan ng pamumuhay. Subalit may nakataqgpo siyang isang ahas na may ulo ng babaeng nakatira sa bundok ng Asok at ito·y hindi niya napasuko. Pinagpapatay niya ang mga hayop na ito.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Sa pagdating ni Baltog sa Bikol ang mga tao sa lugar na ito ay nagkaroon ng ________. a. iba t ibang kaalaman sa buhay. b. iba t ibang pamamaraan sa pamumuhay. c. pagkakataong mabuhay ng matiwasay. Si Baltog ay maituturing na pinakabayani sa kanilang lugar sa kanyang ginawang ____. a. paghahanap ng maayos na tirahan. b. panghuhuli ng mga hayop sa gubat. c. pakikipaglaban sa mga kaaway. Sa kanyang pamumuno sa mga taga-Bikol ay nagkaroon siya ng _____. a. maayos na pamamalakad sa kanyang sakop. b. pagmamalaki sa kanyang kakayahan. c. paghahanap ng tulong mula sa kanyang ama. Sa pakikipaglaban niya sa mga nakatagpo niyang mga hayop sa Kabikulan, masasabi na a. siya ay may sariling diskarte. b. may kaalaman sa paglaban sa mga hayop sa gubat. c. may magaling na pakikipagsapalaran. Ang samahan ng mag-amang Baltog at Handiong ay isang huwarang dapat tularan sapagka t ___ a. magkasama sila sa lahat ng pagkakataon. b. tinulungan siya sa pagpatay sa mababangis na hayop. c. tinuruan ang kanilang sakop ng maraming kaalaman. Ang mga tao noon pa mang unang panahon ay nagsisikap na____ a. magkaroon ng kakayahang maghanapbuhay. b. tumuklas ng mga bagay-bagay. c. mabuhay ng marangal at marangya.

B. Layunin: Nagagamit ang mga batayang kaalaman at kasanayan sa kaligirang pangkasaysayan ng epiko. 7. Ang mga epikong Pilipinong kumakatawan sa bawat pangkat-etniko ay tinatawag na______ a. panitikan b. ethno-epic c. pangkasaysayan 8. Alin sa sumusunod ang tumatalakay sa mga kabayanihan at pakikitunggali ng isang tao laban sa mga kaaway? a. panitikan b. awit c. tula

pag-ibig at pakikipagsapalaran ng_____. pag-aasawa. a. pagdiriwang II. pagbubuntis. a. alamat c. madamot c. TALASALITAAN C. Piliin ang titik na angkop sa bawat patlang upang matukoy ang uri ng tunggalian at papel ng tauhan sa isang akda. Mga halimaw na salot sa lipunan. kamatayan b. tao laban sa __(23)__ ay uri ng tunggalian na ang suliranin ng pangunahing tauhan ay dulot ng __(24)__ niya tao. . a. buhay 17. nakatutuwa 21. walang buha 15. Ang mga epikong Pilipino ay kumakatawan sa mga mabubuting aral. May apat na tunggalian na maaaring gamitin sa pagpapaigting ng suliranin. pinangyarihan c. Sa bawat epiko. nagaganap sa pagitan ng pangunahing tauhan at ng pwersa ng kalikasan katulad ng pagbaha. a. tinatapon 18. epiko 10. tagtuyot ay tunggaliang __(26)__ . pagsubok b. Ikalawa. pagsubok c. Panuto: Basahin ang seleksyon. magkusa 20. Tao laban sa __(27)__ ay tungkol sa pakikilaban ng pangunahing tauhan laban sa suliraning ibinunsod ng lipunan o kapaligiran. pagbubunyi 12. sunog. a. Ikatlo. kinakain c. hinihigop b. mga yugto ng buhay b. Ang pag-iibigan. malamig c. layunin c. Si Kurita ay isang ganid na hayop a. Kanyang ibinuhos ang tubig sa lugaming bangkay. pagkabuhay c. maayos b. paniniwala. nagawa 22. Layunin: Nabibigyang-kahulugan ang mga matalinhagang pahayag/ salita sa teksto. a. Ang halaman ang siyang magsasabi ng sinapit ni Sulayman. a. pakikipagsapalaran c. kinahinatnan b. sakim b. pagtatanghal D. Sa paglilibot ni Bantugan ay dinapuan siya ng sakit na naging sanhi ng kanyang maagang pagpanaw. a. Panuto: Kilalanin ang kahulugan ng mga matatalinhagang salitang may salungguhit. tradisyon at __.paglindol.9. mabait 19. madalas na ang bida ay namamatay at muling nabubuhay matapos na malusutan ng mga kaibigan at kapanalig ang ilang nga_____ a. kontrabida b. maligamgam b. pakikipagsapalaran 13. Isang sa katangian ng epiko ay tumutukoy sa mga kababalaghan. mahika. Piliin ang titik ng wastong sagot. maayos c. Ang mga pangyayari sa epikong Pilipino ay umiikot sa mga pangyayaring ________. mahiwaga c. Isang mahabang tulang pasalaysay/ inaawit o kaya y tinutula nang may himig. mapanganib b. makatatakot c. pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari c. mga mamamayan 11. kamatayan at muling pagkabuhay ay mga paksa na masasabing___ a. Walang mangahas na lusubin si Dulaw. Sa ating pagbabasa ng epiko kadalasang lumilitaw kaagad sa isang bayani ang ______. a. pangunahing tauhan c. intelektwal 14. a. Una. 16. manguna b. __(25)__ tunggalian na nagaganap kung ang suliranin ng pangunahing tauhan ay sa sarili niya mismo nagmula. a. Sinumang tao ang kanyang mahuli ay kanyang nilalapang. panliligaw. katangian b. pabula b. kaugalian b. Pagtukoy sa uri ng tunggalian na ginamit sa pagpapaigting ng suliranin ng isang akda.

Maganda ang layunin ng samahan_(41)_ ito. ___ di siya naghinanakit sa akin. WIKA A. a. tao laban sa sarili 26. a. a. Winawalis ng mga kabataan_(46)_ babae ang mga kalsada. Piliin sa kahon ang sagot at isulat ang titik lamang. Malimit _(47)_ magtipun-tipon ang mga ito upang pag-usapan kung paano mapapabuti ang aba _(48)_ kalagayan ng kanila _(49)_ nayon. tao c. Ikalawang Bahagi (33 37 ) A. mangyari c. tulad 25. tao laban sa lipunan b. Hindi ako nakarating sa kaarawan niya. Pinagpupuksa niya ang mga Igorot sa tulong ng kanyang taglay na anting-anting. . A. E. a. C. Tinatamnan nila ng gulay ang tiwangwang _(44)_ lupa. iba c. B. Natutukoy /Nakikilkala ang wastong pangatnig sa pangungusap. sarili b. kaya 52. D. dahil c. Isulat ang titik sa bawat bilang. Kundi 51. E. tao laban sa lipunan E. Sa kanyang pag-alis ay kasama niya ang kanyang manok na sasabungin at ang kanyang mahal na aso. C. Pagsunud-sunurin ang mga pangyayari sa epikong Lam-Ang Panuto: Pagsunud-sunurin ang mga pangyayari. Kapag b. samantala 54. tao laban sa sarili 27. Tanong: Bakit may taglay na supernatural o di pangkaraniwang kapangyarihan ang mga pangunahing tauhan sa epiko? Ipaliwanag. Sa paglalakad niya patungo kina Ines Kanoyan ay nasalubong niya si Sumarang. -g B. a. Pinipintahan nila ang marurumi_(43)_ pader . a. III. Naroroon ang kahon ___ wala nang laman. B. tao sa kalikasan b.23. Ipinagaspas ng manok ang kanyang pakpak at kaalinsabay niyon ay isang maliit na bahay ang nabuwal. Sana c. upang c. ___ sinimulan mo ang isang bagay kailangang tapusin mo ito na may determinasyon. a. a. na C. tao laban sa kalikasan c. Isang araw naitanong niya kay Namongan kung saan naroroon ang kanyang ama. sapagkat b. -ng Isa _(38)_ kapuri-puri _(39)_ samahan ang itinatag ng mga kabataan _(40)_ nasa nayon ng Mabini. ngunit b. para sa b. tao laban sa kalikasan c. A. Pumayag ang mga magulang ng dalaga na sila ay makasal kung matutumbasan ni Lam-ang ang kanilang kayamanan. kapwa b. kalikasan 24. ngunit 53. D. Unang Bahagi ( 28 32 ) A. PAGPAPALIWANAG: (Igawa ito ng rubric sa pagmamarka) Layunin: Nakapagpapaliwanag nang buong husay gamit ang mga patotoo/patunay at mga halimbawa tungkol sa isang usapin/isyu. Dumaraing ng hirap ang mga P:Ilipino ___ sanay sa dagliang kita. a. Sinabi ng kanyang ina na ito ay pumunta sa bundok ng mga Igorot na kalaban nila. tao laban sa lipunan b. tao laban sa tao c. Naging maligaya ang mag-asawa at nabuhay ng tiwasay. Nililinis nila ang mga barado _(45)_ kanal. Masaya at marangal ang kasalan pati na ang langit ay nasayahan. B. Si Lam-ang ay humanda upang magtungo sa bahay ni Ines Kanoyan. palibhasa b. Maging mabuting mamamayan ka ____ umunlad ang bansa mo. Bawat isa y kumikilos. Natutukoy ang mga linker o pang-angkop sa pangungusap. gumagawa_(42)_ lahat. subalit C. B. a. datapwat c. 50.

E. Talasalitaan C.15 15 II. D. Nagagamit ang mga batayang kaalaman at kasanayansa mapanuring pagbasa at pag-unawa sa teksto. B. Nagagamit ang mga batayang kaalaman at kasanayan sa kaligirang pangkasaysayan ng epiko. MEMORIAL NATIONAL HIGH SCHOOL Calapan City TALAHANAYAN NG ISPISIPIKASYON Ikatlong Mahabang Pagsusulit sa Filipino I ( SEC ) KASANAYAN I.49 50 -54 55 . Natutukoy ang wastong pangatnig sa pangungusap. C.Department of Education Region IV MIMAROPA Division of Calapan City JOSE J. 12 5 6 38 . B. Natutukoy ang mga linker / pangangkop sa pangungusap. BAHAGDAN 6 1 6 10 9 7 . Natutukoy sa uri ng tunggalian na ginamit sa pagpapaigting ng suliranin ng isang akda . 7 17 22 12 5 10 23 -27 28 . NG AYTEM KAUKULANG BLG. Pag-unawa sa Binasa A. LEIDO JR. Wika A. Nakapagsusunud-sunod ang mga pangyayari batay sa pagkaunawa. Pagpapaliwanag: BLG.37 8 17 III.60 20 8 10 KABUUAN 60 60 100% . Nabibigyang-kahulugan ang mga matalinhagang pahayag / salita sa teksto .

55. A 14. 33. 27. B 18. A 12. C 10. 31. B 17. A A B A C A A E B D A C A C B E D C C A 41. A 19. 46. 58. 30. 60. 37. 44. 42. 43. A 9. 35. 29. 23. 57. 45. 50. B 16.UNANG TAON ( SEC ) IKATLONG MARKAHAN SUSI SA PAGWAWASTO 1. 22. 28. A 3. A 21. 24. A 4. 39. A 20. 51. 54. 36. 49. 52. 59. 48. B 11. B 5. 34. B 2. 53. A 13. C 6. B 8. 40. B 7. 56. A C C B C A B C C A B C A A rubric . 26. B 15. 47. 32. 38. 25.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful