Republic of the Philippines Department of Education Region IV ² MIMAROPA

DIVISION OF CALAPAN CITY
Adriatico Memorial School Compound Leuterio St., San Vicente South, City of Calapan
E-mail Address: deped_calapan@yahoo.com Telefax No. (043) 288 ² 1489

PANSANGAY NA PAGSUSULIT SA FILIPINO I (SEC) Ikatlong Markahan
I . PAG UNAWA SA BINASA A. Layunin: Nagagamit ang mga batayang kaalaman at kasanayan sa mapanuring pagbasa at pagunawa sa teksto. Panuto: Basahin ang teksto at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Piliin ang titik ng wastong sagot.
IBALON (Epiko ng Bicol) Naganap ang mga pangyayari sa epikong ito bago sumapit at pagkatapos ng Malaking Baha o Gunaw na si Baltog ang pinakabayani. Si Baltog ang unang nakarating sa Bikol sa paghahanap ng lugar na maaaring panahanan ng kanyang mga nasasakupan. Nakatagpo ni Baltog ang mga kuwagong lumilipad sa Bikol at ang mga baboy-ramung kasinlaki ng mga elepante. Nang maihanda ni Baltog ang Kabikulan, ang ama niyang si Handiong at ang kanyang mga sakop ay lumipat na roon. Ang mga tao ay tinuruan ni Handiong ng maraming industriya at ng iba·t ibang pamamaraan ng pamumuhay. Subalit may nakataqgpo siyang isang ahas na may ulo ng babaeng nakatira sa bundok ng Asok at ito·y hindi niya napasuko. Pinagpapatay niya ang mga hayop na ito.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Sa pagdating ni Baltog sa Bikol ang mga tao sa lugar na ito ay nagkaroon ng ________. a. iba t ibang kaalaman sa buhay. b. iba t ibang pamamaraan sa pamumuhay. c. pagkakataong mabuhay ng matiwasay. Si Baltog ay maituturing na pinakabayani sa kanilang lugar sa kanyang ginawang ____. a. paghahanap ng maayos na tirahan. b. panghuhuli ng mga hayop sa gubat. c. pakikipaglaban sa mga kaaway. Sa kanyang pamumuno sa mga taga-Bikol ay nagkaroon siya ng _____. a. maayos na pamamalakad sa kanyang sakop. b. pagmamalaki sa kanyang kakayahan. c. paghahanap ng tulong mula sa kanyang ama. Sa pakikipaglaban niya sa mga nakatagpo niyang mga hayop sa Kabikulan, masasabi na a. siya ay may sariling diskarte. b. may kaalaman sa paglaban sa mga hayop sa gubat. c. may magaling na pakikipagsapalaran. Ang samahan ng mag-amang Baltog at Handiong ay isang huwarang dapat tularan sapagka t ___ a. magkasama sila sa lahat ng pagkakataon. b. tinulungan siya sa pagpatay sa mababangis na hayop. c. tinuruan ang kanilang sakop ng maraming kaalaman. Ang mga tao noon pa mang unang panahon ay nagsisikap na____ a. magkaroon ng kakayahang maghanapbuhay. b. tumuklas ng mga bagay-bagay. c. mabuhay ng marangal at marangya.

B. Layunin: Nagagamit ang mga batayang kaalaman at kasanayan sa kaligirang pangkasaysayan ng epiko. 7. Ang mga epikong Pilipinong kumakatawan sa bawat pangkat-etniko ay tinatawag na______ a. panitikan b. ethno-epic c. pangkasaysayan 8. Alin sa sumusunod ang tumatalakay sa mga kabayanihan at pakikitunggali ng isang tao laban sa mga kaaway? a. panitikan b. awit c. tula

tao laban sa __(23)__ ay uri ng tunggalian na ang suliranin ng pangunahing tauhan ay dulot ng __(24)__ niya tao. malamig c. Panuto: Kilalanin ang kahulugan ng mga matatalinhagang salitang may salungguhit. pabula b. a. maayos c. 16. pakikipagsapalaran c. katangian b. a. pagkabuhay c. nagawa 22. makatatakot c. nakatutuwa 21. tinatapon 18. Isang mahabang tulang pasalaysay/ inaawit o kaya y tinutula nang may himig. Piliin ang titik na angkop sa bawat patlang upang matukoy ang uri ng tunggalian at papel ng tauhan sa isang akda. pagbubuntis. paniniwala. nagaganap sa pagitan ng pangunahing tauhan at ng pwersa ng kalikasan katulad ng pagbaha. manguna b. pagsubok b. Ikalawa. mga yugto ng buhay b. a. Ang pag-iibigan. a. Ang halaman ang siyang magsasabi ng sinapit ni Sulayman.9. pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari c. a. a. May apat na tunggalian na maaaring gamitin sa pagpapaigting ng suliranin. Piliin ang titik ng wastong sagot. Walang mangahas na lusubin si Dulaw. intelektwal 14. . Una. tradisyon at __. tagtuyot ay tunggaliang __(26)__ . alamat c. maligamgam b. pagbubunyi 12. sakim b. Sa ating pagbabasa ng epiko kadalasang lumilitaw kaagad sa isang bayani ang ______. Isang sa katangian ng epiko ay tumutukoy sa mga kababalaghan. sunog. pakikipagsapalaran 13. Panuto: Basahin ang seleksyon. a. walang buha 15. Si Kurita ay isang ganid na hayop a. mga mamamayan 11. layunin c. a. mapanganib b.paglindol. kaugalian b. mahika. a. kinakain c. Sa paglilibot ni Bantugan ay dinapuan siya ng sakit na naging sanhi ng kanyang maagang pagpanaw. a. hinihigop b. pangunahing tauhan c. Mga halimaw na salot sa lipunan. pag-ibig at pakikipagsapalaran ng_____. pinangyarihan c. pagsubok c. Pagtukoy sa uri ng tunggalian na ginamit sa pagpapaigting ng suliranin ng isang akda. a. Layunin: Nabibigyang-kahulugan ang mga matalinhagang pahayag/ salita sa teksto. pag-aasawa. buhay 17. Tao laban sa __(27)__ ay tungkol sa pakikilaban ng pangunahing tauhan laban sa suliraning ibinunsod ng lipunan o kapaligiran. epiko 10. __(25)__ tunggalian na nagaganap kung ang suliranin ng pangunahing tauhan ay sa sarili niya mismo nagmula. Kanyang ibinuhos ang tubig sa lugaming bangkay. maayos b. Sinumang tao ang kanyang mahuli ay kanyang nilalapang. TALASALITAAN C. madamot c. pagtatanghal D. pagdiriwang II. mahiwaga c. magkusa 20. madalas na ang bida ay namamatay at muling nabubuhay matapos na malusutan ng mga kaibigan at kapanalig ang ilang nga_____ a. kamatayan at muling pagkabuhay ay mga paksa na masasabing___ a. mabait 19. kinahinatnan b. Ang mga epikong Pilipino ay kumakatawan sa mga mabubuting aral. Ikatlo. kontrabida b. kamatayan b. Ang mga pangyayari sa epikong Pilipino ay umiikot sa mga pangyayaring ________. Sa bawat epiko. panliligaw.

-g B. tao laban sa kalikasan c. B. Maging mabuting mamamayan ka ____ umunlad ang bansa mo. B. Pagsunud-sunurin ang mga pangyayari sa epikong Lam-Ang Panuto: Pagsunud-sunurin ang mga pangyayari. B. . kaya 52. Natutukoy /Nakikilkala ang wastong pangatnig sa pangungusap. Piliin sa kahon ang sagot at isulat ang titik lamang. Naging maligaya ang mag-asawa at nabuhay ng tiwasay. WIKA A. palibhasa b. a. iba c. Malimit _(47)_ magtipun-tipon ang mga ito upang pag-usapan kung paano mapapabuti ang aba _(48)_ kalagayan ng kanila _(49)_ nayon. a. E. tulad 25. C. tao laban sa kalikasan c. Natutukoy ang mga linker o pang-angkop sa pangungusap. Tinatamnan nila ng gulay ang tiwangwang _(44)_ lupa. Si Lam-ang ay humanda upang magtungo sa bahay ni Ines Kanoyan. datapwat c. a. Maganda ang layunin ng samahan_(41)_ ito. a. samantala 54. a. a. Naroroon ang kahon ___ wala nang laman. kapwa b. a. D. Pumayag ang mga magulang ng dalaga na sila ay makasal kung matutumbasan ni Lam-ang ang kanilang kayamanan. a. Sa kanyang pag-alis ay kasama niya ang kanyang manok na sasabungin at ang kanyang mahal na aso. na C. sarili b. A. ___ sinimulan mo ang isang bagay kailangang tapusin mo ito na may determinasyon. Nililinis nila ang mga barado _(45)_ kanal. tao laban sa lipunan E. B. E. Sinabi ng kanyang ina na ito ay pumunta sa bundok ng mga Igorot na kalaban nila. Bawat isa y kumikilos. a. Hindi ako nakarating sa kaarawan niya. PAGPAPALIWANAG: (Igawa ito ng rubric sa pagmamarka) Layunin: Nakapagpapaliwanag nang buong husay gamit ang mga patotoo/patunay at mga halimbawa tungkol sa isang usapin/isyu. upang c. D. Pinipintahan nila ang marurumi_(43)_ pader . tao laban sa tao c. Sana c. Kapag b. Tanong: Bakit may taglay na supernatural o di pangkaraniwang kapangyarihan ang mga pangunahing tauhan sa epiko? Ipaliwanag. Kundi 51. a. Isulat ang titik sa bawat bilang. Ipinagaspas ng manok ang kanyang pakpak at kaalinsabay niyon ay isang maliit na bahay ang nabuwal. tao c. ___ di siya naghinanakit sa akin. tao laban sa lipunan b. ngunit b. Unang Bahagi ( 28 32 ) A. A. Dumaraing ng hirap ang mga P:Ilipino ___ sanay sa dagliang kita.23. Isang araw naitanong niya kay Namongan kung saan naroroon ang kanyang ama. ngunit 53. Masaya at marangal ang kasalan pati na ang langit ay nasayahan. mangyari c. tao sa kalikasan b. -ng Isa _(38)_ kapuri-puri _(39)_ samahan ang itinatag ng mga kabataan _(40)_ nasa nayon ng Mabini. Winawalis ng mga kabataan_(46)_ babae ang mga kalsada. Pinagpupuksa niya ang mga Igorot sa tulong ng kanyang taglay na anting-anting. 50. para sa b. kalikasan 24. tao laban sa lipunan b. gumagawa_(42)_ lahat. Sa paglalakad niya patungo kina Ines Kanoyan ay nasalubong niya si Sumarang. tao laban sa sarili 27. C. dahil c. tao laban sa sarili 26. sapagkat b. subalit C. III. Ikalawang Bahagi (33 37 ) A.

37 8 17 III. D. BAHAGDAN 6 1 6 10 9 7 . Talasalitaan C. Wika A. MEMORIAL NATIONAL HIGH SCHOOL Calapan City TALAHANAYAN NG ISPISIPIKASYON Ikatlong Mahabang Pagsusulit sa Filipino I ( SEC ) KASANAYAN I. B. Nagagamit ang mga batayang kaalaman at kasanayan sa kaligirang pangkasaysayan ng epiko. NG AYTEM KAUKULANG BLG. Natutukoy sa uri ng tunggalian na ginamit sa pagpapaigting ng suliranin ng isang akda . Nagagamit ang mga batayang kaalaman at kasanayansa mapanuring pagbasa at pag-unawa sa teksto. E. 12 5 6 38 .Department of Education Region IV MIMAROPA Division of Calapan City JOSE J. Pag-unawa sa Binasa A. LEIDO JR. Pagpapaliwanag: BLG.15 15 II. Nakapagsusunud-sunod ang mga pangyayari batay sa pagkaunawa. B. C. Natutukoy ang mga linker / pangangkop sa pangungusap. Nabibigyang-kahulugan ang mga matalinhagang pahayag / salita sa teksto . Natutukoy ang wastong pangatnig sa pangungusap.60 20 8 10 KABUUAN 60 60 100% . 7 17 22 12 5 10 23 -27 28 .49 50 -54 55 .

49.UNANG TAON ( SEC ) IKATLONG MARKAHAN SUSI SA PAGWAWASTO 1. A 4. 33. 31. A 19. B 16. A 20. 23. A 12. B 18. B 11. 53. 22. A 13. 35. 36. 32. B 15. 42. B 7. 26. C 10. 30. C 6. 57. A 14. 24. 44. 50. 54. B 17. 60. 55. B 5. A 9. A A B A C A A E B D A C A C B E D C C A 41. A 21. 43. 45. 28. 39. 48. A 3. 56. 51. 47. B 8. 58. 29. B 2. 59. 27. 46. 25. 52. 37. 38. 40. 34. A C C B C A B C C A B C A A rubric .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful