1. Biag ni Lam-Ang 2. Ibalon 3.Ulalim 4. Hudhad at Alim 5. Labaw Danggon 6. Indarapatra at Sulayman 7. Prinsipe Bantugan 8.

Puring Sibil 9. Silungan 10. Hinilawom at Agyu 11. Kudaman 12. Tuwaang Wod 13. Sambila at Tuman

AGYU EPIKO NG ILIANON

AGYU (Epikong Manobo)
Ang pinanggagalingan ng kabuhayan ng mga Ilianon ay pangongolekta ng sera. Ipinapalit nila ang sera sa mga Moro, sa kanilang mga pangunahing pangangailangan tulad ng palay, asin at asukal. Nagkaroon ng di pagkakaunawaan si Agyu at ang datu ng mga Moro dahil sa pagkakautang nila ng isang daang tambak ng sera. Upang maiwasan ang madugong labanan, si Agyu at ang kaniyang pamilya ay umalis sa Ayuman at pumunta ng Ilian. Ngunit hindi hahayaan ng mga Moro na mamuhay sila ng payapa. Sinundan nila ang mga ito upang patayin siya at ang kanyang pamilya. Lumaban si Agyu at ang kanyang pamilya ng buong tapang at lumabas na panalo sa laban sa mga Moro. Pagkatapos ng tagumpay ay naisip ni Agyu na lisanin ang Ilian at pumunta ng Bundok ng Pinamatun. Doon ay nagtayo sila ng mga bahay sa paanan ng bundok. Isang araw ay pumunta si Agyu sa bundok ng Sandawa upang manghuli ng baboy ramo. Umuwi siya na dala ang kanyang huli habang ang kanyang kapatid na lalaki na si Lono at mga kapatid na babaing sina Yambungan at Ikwagan ay nakahanap ng pulot pukyutan. Hinati nila ang baboy ramo at pulot pukyutan sa kanila at sa kanilang mga alipin. Bakit ayaw mong kumuha ng karne at pulot para sa iyo, at sa iyong asawa sa Ayuman, Banlak? tanong ni Agyu sa kanyang kapatid na lalaki. Ang asawa ni Banlak na si Mungan ay naiwan sa Ayuman sapagkat nagkaroon ito ng ketong. Hindi pumayag si Banlak sa ideya. Nagboluntaryo na lamang si Lona na pumunta sa Ayuman dala ang karne at pulot para kay Mungan. Nang makarinig siya ng malakas na boses na nagsasabl kay Mungan na tanggapin na ang imortalidad sa pamamagitan ng pagkain ng mga diyos. Nang bumalik si Lono sa Panamutan, sinabi niya kay Agyu at Banlak kung ano ang narinig. Nais ni Banlak na makita si Mungan ngunit pinigilan sila ni Agyu. Bagkus ay binagtas ni Agyu ang daan pababa ng Ayuman upang makita si Mungan ngunit huli na ang lahat. Pumunta na si Mungan sa langit. Ang natira lamang ay isang gintong bahay. At nang bumalik siya sa Pinamutan, iniwan nilang muli ang lugar at nagpunta sa Tigyangdang. Ngunit hindi nila nakita ang kapayapaan sa Tigyangdang. Napakaraming kaaway ang nagpapaalis sa kanila sa Tigyangdang. At kahit anong gawin nila ay hindi nila matalo ang kalaban. Nang' dumating ang pang-apat na araw ng pakikipaglaban ay lumapit ang kanyang batang anak na si Tanagyaw. Payagan mo akong 1umaban, ama, sabi niya. Ngunit napakabata mo pa, anak, sinabi niya rito. Marahil nga ay bata ako ngunit ako ay matalino, ama, pilit ni Tanagyaw. Humayo ka at nawa ay tulungan. ka ng mga diyos. Ingatan mo ang sarili mo!

Ang ani ay masagana at ang mga hayop ay dumarami na sa bilang. ama sagot ni Tanagyaw. sina Tanagyaw at Paniguan kasama ang kanilang mga alipin ay nagsimulang maglakbay patungo sa Sunglawon. At natalo niya ang mga kalaban. Sa kabilang dako. Sumang-ayon-si Agyu at ikinasal sina Tanagyaw at Paniguan. Handa na sila upang magsimula ng isang pamilya.At umalis na si Tanagyaw upang pumunta sa labanan. Upang kalabanin ang mga kaaway. Nais ng datu ng Baklayon na ipakasal ang kanyang anak na si Paniguan kay Tanagyaw ngunit hindi pa ito handa na mag-asawa. ang anak ng pinuno ng mga kaaway ng Baklayon. Nalalaman niya na maghahari na ang kapayapaan sa kanilang kaharian. Isang araw tinawag niya ang anak na si Tanagyaw. At nang bumalik si Tanagyaw sa Tigyangdang ay nagpunta si Paniguan sa Tigyangdang. Paminsan-minsan ay mayroong mga kaaway na umaatake sa mga pamayanan at pinapatay ang mga tao at mga hayop ni Agyu. Napanuto na si Agyu. Ngunit matanda na upang lumaban si Agyu. Ibinibigay ko na sa iyo ang Sunglawon. Sinugod ng anak ng datu si Tanagyaw gamit ang ginintuang espada. Tutuparin ko po ito sa tulong ng mga diyos. Ngunit hindi pa handang sumuko ang mga kalaban. Ginamit ni Tanagyaw ang gintong tungkod at nagawang patayin ang anak ng datu at ang kanyang mga kasama at tumakas sa bundok dahil sa takot. Ipagtatanggol mo ito at pamahalaan ito ng may hustisya at pagpapahalaga sa mga tao. Sinabi nito kay Agyu na nais nitong pakasalan si Tanagyaw. Pinatay niya si Bagili. nagsuot si Tanagyaw ng baluti na kasing tigas ng metal na sa lakas ay hindi maigalaw ng hangin. Umabot si Tanagyaw sa bayan ng Baklayon at iniligtas ang bayan laban sa mga kaaway. Pagkatapos ay kinalaban niya ang mga kaaway at lumabas na panalo. Nais ng pinuno ng mga kalaban na makasal si Tanagyaw sa anak nitong babae na si Buy-anon ngunit tumanggi ito dahil napakabata pa nila. nagtungo si Paniguan sa kanya. Ngayon ay tatamasain na nila ang magandang buhay na mailap sa kanila noong una. . Sa sumunod na umaga. hindi tumigil ang pag-atake sa sambahayan ni Agyu.

si Indarapatra na haring mabait. Ang bundok Kurayang pinanahanan ng maraming tao ay pinapaglagim ng isa pang ibong may pito ang ulo. Ang kalagim-lagim na kinasapitan ng pulong Mindanaw ay nagdulot-lungkot sa maraming baya't mga kaharian. Ang lahat ng tao'y sa kuweba tumatahan upang makaligtas. ako'y sumasamo ng inyong iligtas ang maraming taong nangangailangan ng tulong mo't habag" "O mahal na hari na aking kapatid. walang makaligtas sa bagsik ng kanyang matalas na kuko pagkat maaaring kanyang natatanaw ang lahat ng tao. ang pulong Mindanaw ay wala ni kahit munting kapatagan. mabangis na hayop!" yaong kanyang wika. dakila't marangal ay agad na nag-utos sa kanyang kapatid na prinsipeng mahal. "Prinsipe Sulayman. Maligaya sila sapagkat sagana sa likas na yaman. nagimbal ang bundok at biglang lumabas itong si Kuritang sa puso'y may poot." Nang siya'y dumating sa tuktok ng bundok na pinaghaharian nitong si Kurita." Binigyan ng isang singsing at isang ispada ang kanyang kapatid upang sandatahin sa pakikibaka. Ang ikatlo'y si Pah na ibong malaki. Subalit ang lagim ay biglang dumating sa kanila na dati'y payapa. ang sino mang tao na kanyang mahuli'y agad nilalapang at ang laman nito'y kanyang kinakain na walang anuman. Di pa nagtatagal ang kanyang sinabi. Pawang kabundukan ang tinatahanan ng maraming taong doo'y namumuhay.INDARAPATRA AT SULAYMAN (Epikong Mindanao) Nang unang panahon ayon sa alamat.Apat na halimaw ang doo'y nanalot. . Pag ito'y lumipad ang bundok ng Bita ay napadilim niyong kanyang pakpak. Ang bundok Matutum ay tinirhan naman ng isang halimaw na may mukhang tao na nakakatakot kung ito'y mamasdan. Kanyang isinasabit sa munting bintana ang isang halaman at saka nagsulit: "Ang halamang ito's siyang magsasabi ng iyong nasapit. Sa salot na itong may matang malinaw at kukong matalas. ngayon din lilipad at maghihiganti sa mga halimaw ang talim ng tabak. siya ay nagmasid at kanyang natunghan ang maraming nayong walang kahit isang taong tumatahan. Una'y si Kurita na maraming paa at ganid na hayop pagka't sa pagkain kahit limang tao'y kayang nauubos. "Ikaw magbabayad. Sila ay nagbaka at hindi tumigil hanggang sa malagot ang tangang hiningi niyong si Kuritang sa lupa ay salot.

sa tuktok ng bundok ang kanyang namalas ang nakahahambal na mga tanawin: "Ngayon di'y lumabas nag ika"y mamatay. Subalit ang kalis ni Indarapatra'y nagwagi sa wakas. Siya'y nanlumo pagkat ang tahanan sa tao ay ulila. Ang kay Tarabusaw na sandata nama-sangang panghamablos. sa bigat ng pakpak. "Ang takdang oras mo ngayo'y dumating na. "Mabuhay ang hari!" ang sigaw ng madla. . At sa paghahamok ng dalawang iyong balita sa tapang. Ang kasawiang ito ay agad nabatid ng mahal na hari pagkat ang halaman noon di'y nalanta't sanga ay nangabali: "Siya ay patay na!" ang sigaw ng kanyang namumutlang labi." sigaw ni Sulayman at saka sinaksak ng kanyang sandata ang pusong halimaw.Tumatag ang puso nitong si Sulayman sa kanyang Tagumpay kaya't sa Matutum. ang katawan niya'y sa lupa bumaon kaya't si Sulayman noon ay nalibing na walang kabaong. Dumating ang ibong kay laki ng ulo at ang kuko-matalas." Nang siya'y dumating sa bundok ng Bita ay kanyang binuhat ang pakpak ng ibon. ang ganid na hayop sa malaking pagod ay napahandusay. Siya ay lumundag at kanyang tianga ang pakpak ng ibon datapwa't siya ring ang sinmang-palad na bagsakan niyon. Ang kanyang kapatid ay dagling nabuhay. Sila ay nagyakap sa gitna ng galak at ng katuwaan. ang hinanap naman ay si Tarabusaw. Kanyang ibinuhos ang tubig na yaon sa lugaming bangkay at laking himala. Nabihag ang puso ng mahal na hari sa ganda ng mutya kaya't sa naroon ay kanyang hiniling na lakip ng sumpa na sila'y ikasal. ilang sandali pa ay biglang nagdilim gayon maaga pa at kanyang natantong ang kalabang ibon ay dumarating na. Noon di'y binuklod ng adhika ang kanilang puso. biglang nagliwanag at ilang saglit pa ay nakita niya ang tubig na lunas. Ang katawang pipi ay kanyang namalas. kaming mga labi ng ibong gahaman ngayo'y mabubuhay. Noon di'y nilipad niyong si Sulayman ang bundok ng Bita. "Ang kamatayan mo'y ipaghihiganti buhay ma'y masawi. saka pinauwi itong si Sulayman sa sariling bayan. Yaong si Sulayma'y may hawak na tabak na pinag-uulos. Sa kanyang tagumpay may isang diwatang bumating magalang: "Salamat sa iyo butihing bayani na upd ng tapang. Sa bundok ng Kurayan ang kanyang sinapit ay agad hinanap ang ibong sa tao'y nagbibigay lagim a nagpapahirap." Noon di'y nahawi ang maraming puno sa gilid ng bundok at ilang saglit pa'y nagkaharap silang puso'y nagpupuyos." At kanyang namalas ng maraming taong noo'y nagdiriwang. Nahabag sa kanya ang kanyang bathala.

. si Indarapatra'y hindi na bumalik sa sariling bayan at dito naghari sa mayamang lupa ng pulong Mindanaw.Ang tubig ng dagat ay tila hinigop sa kailaliman at muling lumitaw ang lawak ng lupang pawang kapatagan.

isda at iba pang pagkain na matatagpuan sa gubat at ilog. Ang isang babae naman na malapit nang magsilang ay dinadala sa bundok na ang tanging nagbabantay ay ang lalaki at kung ito ay nataon sa tag-ulan ang lalaki ay nagtatayo ng kubong masisilungan upang sila ay malayo sa panganib. Di sila nahihiyang lumakad na walang damit. Ang pangalan ng bata ay pinangangalanan ng kahoy na malapit sa pinagsilangan. ito’y patayong nakabaon sa lupa nang may salakot bago ito tabunan ng lupa. 10. Datu Domongsol. sa loob ng ilang araw. 4. 6. natuto silang magtakip ng katawan.MARAGTAS (Epikong Bisayas) Sinugbuhan. Datu Dumangsil. Ang mga Ita sa Sinugbuhan ay nabubuhay sa pamamagitan ng pagtatanim at pangingisda. sila’y nagkasundo at ang unang lupang natapakan ng dayuhan at napagkasunduan ay ibinigay sa pamamagitan ng pagpapalitan. pinamumunuan ni Datu Pulpolan. Datu Paduhinogan. naghahandog sila ng pagkain sa masasamang espiritu. Ang mga nabanggit ang mga uri ng kalinangan. subalit nang may dumating sa kanila ang mga bagay na wala sa kanila. na tumakas kasama ang kanilang mga asawa. Isang kaugalian nila nabago manungkulan ang isang datu. . Ang sinumang magkasala ay pinarurusahan tulad ng pagtatapon sa dagat o pagpapabaon ng buhay. 2. 5. Datu Bangkaya. Datu Domalogalog. Ang mga Ita ay magagalang sa bawa’t isa. 7. nararapat na siya ay pakasal. 3. May ibang paraan sila ng paglilibing. kaya’t upang ang may karamdaman ay gumaling agad. subalit sa maayos at makataong pakikipag-usap na ginawa ng mga dayuhan kay Datu Marikudo. Sila ay naniniwala na ang sinumang magkasakit sa kanila ay gawa ng masamang espiritu. Datu Paiburong. Naiiba ang uri ng pag-aasawa ng mga Ita. Sa katagalan ng panahon at dahil na rin sa kanyang katandaan upang pamahalaan ang isang pulo. isang pulo sa Panay na ang nakatira ay ang mga Ita. Datu Puti. Ang sampung datu ay sina: 1. napagpasyahan niya na isalin ang kanyang kapangyarihan sa kanyang anak na si Datu Marikudo. pusa. Walang inggitan at ang Datu ang siyang lumulutas ng lahat ng alitan o suliranin ng bawa’t isa. tulad ng dahon balat ng kahoy o hayop. Tinataglay ng kanyang anak ang mga katangian ng isang datu kaya’t ito naman ay sinangayunan ng lahat. Ang kanilang paboritong pagkain ay usa. Datu Balensuela Galit at pagkamuhi ang nadama ng mga Ita nang dumaong ang mga Datu sa Panay. Datu Sumakwel. baboy-ramo. kung siya ay aabutan ng lalaki saka lamang sila ikakasal. mga katulong at mga ari-arian upang iwasan ang pagmamalupit ni Datu Makatunaw. butiki. kaugalian ng mga Ita bago dumating ang Sampung Datu buhat sa Borneo. ang babae ay dinadala sa bundok at pinatatakbo lamang. Sinasabi rin na ang lupang pinagbaunan ng isang patay ay isang mabisang lupang dapat pagtaniman. Kasamang ibinabaon sa Itang namatay ang isang bagay na mahalaga sa kanila sapagka’t lubha daw nag-aalala ang namatay kung ito ay maiiwan. 8. Datu Lubay. 9. Sa dami ng babae na naghahangad sa kanya ang mahirap na si Maniwantiwan ang kanyang pinakasalan.

Bago mamatay ang isa sa kanila ay pinaliliguan ng katas ng mababangong bulaklak. na ipinagbilin niya kay Gurung-gurung na kanyang pinagkakatiwalaan. anglaki ay sapat na upang sila ay magtanim para sa kanilang ikabubuhay at malapit sa ilog upang doon kumuha ng ibang makakain. Umalis siya na iniwan ang kanyang mga gamit sa pangingisda. Bago tanggapin ng babae ang lalaki. Isinuot ni Datu Marikudo ang salakot sa kasayahan. bahay at asawa. Di niya batid na si Kapinangan na kanyang asawa ay may gusto kay Gurung-gurung. at sa lugar na pinag-alisan ay ilalatag ang banig upang paglagyan ng mga pagkain. ang bangkay ay hindi ibinabaon. sa halip ay inilalagay sa bangka na maraming pagkain at papaanurin sa dagat. at mga gamit sa pakikidigma ang mga Ita. Umalis si Datu Puti na batid na niyang mabuti ang kalagayan ng kanyang mga kasamahan. matatapang. pinuputol ang kamay ng sinumang magnakaw at ang mga tamad ay pinagbibili na isang alipin o kaya’y pinagagawa sa ibang lupa. Malandog ang pangalan ng napiling lugar ng mga dayuhan na ayon kay Datu puti. Bulalakaw ang pangalan ng kanilang diyos na matatagpuan sa Bundok ng Madyas. subalit isang pangyayari sa buhay ni Datu Sumakwel ang nagdulot sa kanya ng kapighatian at kalungkutan. . Masasabi ring ang mga dayuhan ay magagalang at mapagmahal. Ang mga mauulila naman ay nagsusuot ng puting damit bilang pagluluksa. Ang sinumang nagkasala ay pinarurusahan. Ang mga nabanggit ay ilan sa mga kaugalian at paniniwala ng mga dayuhan na dumating sa Panay. Habang nag-uusap ang dalawang pangkat ang babae ay pansamantalang nakatago. sina Datu Dumangsil at Datu Balensuela ay nagpunta naman sa Luzon. Pitong Datu ang naiwan sa Panay sa pamamahala ni Datu Sumakwel. Ang kanilang pag-aasawa ay naiiba sa mga Ita. Pinaiinom ng alak ng paring magkakasal ang dalawa sa gitna ng karamihan. Bumalik siya sa Borneo sapagka’t ayon sa kanya ay kaya na niyang tagalan ang pagmamalupit ni Datu Makatunaw. Kung ang namatay ay nag-aari ng isang bangka. pinangangaralan at hinahangad ng magkaroon ng malulusog. binibihisan ng magagandang damit na may gintong pera sa bibig sapagka’t isang paraan daw ito upang ang patay ay di mabulok.Nagkaroon ng malaking kasaysayan ang pangyayaring ito. naisipan ni Datu Sumakwel na magpunta sa bundok na kinalalagyan ng kanilang diyos na si Bulalakaw. magaganda at marurunong na anak. sila ay nagbabaon ng pana sa paligid ng bahay at ito ay tatanggalin kung may kapahintulutan na ang mga kalalakihan. Bilang kabayaran sa lugar na napagkasunduan. isang katulong ang sa kanya’y isasama upang magbantay daw sa kabilang buhay. Ang mga Ita ay naghanda ng pagkain at dahil sa ipinakitang kagandahangloob ng mga Ita. hinandugan ng makukulay na kwintas. Si Datu Sumakwel ay isang matalino at mabagsik na Datu. Pagkatapos ng anim na araw na pagbabantay. ang patay ay inilalagay na sa kaban na may iba’t ibang uri ng pagkain at kung ang namatay ay isang mayaman. binigyan ni Datu Puti si Datu Marikudo ng isang gintong salakot at isang batyang ginto na may timbang na limampung bas-ing. Lumipas ang maraming taon na paninirahan sa Malandog.

subalit sa bahay siya ay nakahiga na at talagang hinihintay ang pagdating ni Gurung-gurung. at siya’y sinambang diyosa dahil sa taglay niyang kabaitan. Aalis siya sa lugar upang iwasan si Alayon. subalit ang nangyari kay Sumakwel ay di rin niya nalilimutan. kaya’t dinala na lamang niya si Kapinangan sa malayong pook at doon nila iniwan. at sa diinaasahang pangyayari ang narating niyang lugar ay ang kinalalagyan ni Kapinangan. nagbalak siyang umalis sa kanila. pinatawag ni Kapinangan si Gurung-gurung upang utusan daw. Nagsama at namuhay nang matiwasay ang dalawa hanggang sa kahulihulihang sandali ng kanilang buhay. Nagtaka siya nang magreklamo si Kapinangan nang sabihin niyang putulputulin ang isda na dati rati’y kanyang ginagawa. subalit ang kanyang inutusan ay nagdalang habag. na di batid ng kanyang asawa na iyon ay isa lamang pakana. Naging mahusay ang pagtanggap sa kanila sa nasabing lugar at sa loob ng ilang araw na pananatili doon. Pinagputul-putol niya ang kamay at paa at ibinalot ng kumot upang di-gaanong mapansin. nakikilala sa Kapinangan sa lugar na kanyang narating. Ganoon na lamang ang pagdadalamhati ni Kapinangan. Si Alayon ay lumuluha dahil sa napipinto niyang pag-alis. Lumipas ang maraming taon. Subalit ang kanyang balak ay di nagkaroon ng katuparan sapagkat patay na bumagsak si Gurung-gurung na may tama sa likod. ay di nakilala ni Datu Sumakwel na ang kanyang muling pinakasalan ay si Kapinangan na dati niyang asawa. Nagkataon naman kinabukasan.Nakapansin ng pagbabago si Datu Sumakwel nang dumating siya sa kanilang lugar at tahanan. Pinagluto niya si Kapinangan. parang ayaw na niyang makipagsapalaran. naisaloob niya na mabuti pa ang kanyang asawa ang namatay sa oras na iyon. Minsan siya ay naglalakbay upang maghanap ng mga pananim. subalit sa tuwing sasagi ang nangyari sa kanyang buhay. At sinabing siya’y gutom na gutom. pinahanda ang lahat ng kanyang kailangan sa paglalakbay. Kaya’t upang mapatotohanan. subalit di nagkaroon ng pagkakataong umalis si Datu Sumakwel sapagka’t sila’y pinaglapit ng kanilang mga kasamahan at humantong sa kasalan. Di na niya nakilala si Kapinangan sa tagal ng panahong pagkakalayo. Dumating si Datu Sumakwel na nagbalatkayong bagong dating bago’y siya ang pumatay kay Gurung-gurung sa pamamagitan ng sibat habang siya ay nakatago sa kisame. ipinatapon niya ang kanyang asawa sa gitna ng dagat. si Alayon at Datu Sumakwel ay nagkagustuhan. . Sa pangalang Alayon. Upang di-parisan ng mga kababaihan.

ng araro. Nalunod ang maraming tao. Napatay nila ang mga ito maliban sa isang engkantadang nakapag-aanyong magandang dalaga na may matamis na tinig. Nakaligtas lamang ang ilang nakaakyat sa taluktok ng matataas na bundok. Sa kanya narinig ng pari ang epikong Ibalon. Pinamunuan ni Handiong ang mga lalaki ng Ibalon upang kanilang lipulin ang mga dambuhalang buwaya.IBALON (Epiko ng Bikol) Ang Ibalon ay matandang pangalan ng Bicol. Subalit may muling kinatakutan ang mga tao. Siya'y nanggaling pa sa lupain ng Batawara. Handiong. Si Ginantong ay gumawa ng kauna-unahang bangka. Siya ang kinilalang hari ng Ibalon. Siya si Rabut. Pinarusahan ng Diyos ang Ibalon sa pamamagitan ng isang napakalaking baha. Nagagawa niyang bato ang mga tao o hayop na kanyang maengkanto. Naging maunlad ang pamumuhay ng mga tao. isang malaki at mapaminsalang baboy-ramo na tuwing sumasapit ang gabi ay namiminsala ng mga pananim. Noong 1895. Nang kumati ang . Ang mga tao ay umunlad. Si Baltog ay nakarating sa lupain ng Ibalon dahil sa pagtugis niya sa isang malaking baboy-ramo. mababangis na tamaraw at lumilipad na mga pating at mga halimaw na kumakain ng tao. Diumano. masama man si Rabut. Itinala at isinalin ng pari sa Castila ang isinalaysay sa kanya ni Cadungdung. si Prayle Jose Castaño ay may kinaibigang bulag na lagalag na mang-aawit na si Cadungdung. Naging payapa ang Ibalon. Ito ay si Oriol. Tinuruan niya ang mga tao ng maayos na pagsasaka. Ito ay kalahating tao at kalahating hayop. Kaniya itong pinatay habang natutulog. Itinuro ni Dinahong Pandak ang paggawa ng palayok na Iluad at ng iba pang kagamitan sa pagluluto. Ang mga piling tauhan ni Handiong ay tumulong sa kanyang pamamahala at pagtuturo sa mga tao ng maraming bagay. Nagalit ang Diyos sa ginawang pataksil na pagpatay kay Rabut. Si Baltog ay matanda na upang makilaban. Si Hablon naman ay nagturo sa mga tao ng paghabi ng tela. Tumulong si Oriol sa paglipol ng iba pang mga masasamang hayop sa Ibalon. Ang sistema ng pagsulat ay itinuro ni Sural. May nagtangkang pumatay sa kanya subalit sinamang palad na naging bato. Nabalitaan ito ni Bantong at inihandog niya ang sarili kay Handiong upang siyang pumatay kay Rabut. Ang Epiko ay nababahagi sa trilogia. at Mantong. Nasira ang mga bahay at pananim. Inilalarawan dito ang kabayanihan nina Baltog. dapat ay binigyan ng pagkakataong magtanggol sa sarili nito. Naging lalong maunlad at masagana ang Ibalon. Nalaman ni Bantong na sa araw ay tulog na tulog si Rabut. itak at iba pang kasangkapan sa bahay. Mayaman ang lupain ng Ibalon at doon na siya nanirahan. Tinulungan siya ng kanyang kaibigang si Handiong. Subalit may isang halimaw na namang sumipot.

naakit si Baltog. tinambangan ni Baltog ang baboy-ramo. iba na ang anyo ng Ibalon. Labis na humanga ang mga mangangasong buhat sa ibang lugar nang kanilang makilala at Makita ang pangit at panga ng baboy-ramo gayundin ang panga nitong nakausli. Nang marinig niya ang karaingan ng mga tao ay muli siyang naging tagapagligtas. Naging matagumpay naman siya sa paglipol ng mga dambuhala. Ang nasabing epiko ay nalathala sa Madrid sa tulong ni Wenceslao Retana. Matapos ang panahon ng kapayapaan at kasaganaan. Kaya’t mula noon si Handyong naman ang humaliling bayani ng epiko. IBALON Kilala ang Bicol sa kanilang matandang epiko na Ibalon na isinalaysay ng isang makatang manlalakbay na si Cadugnung na isinalin Fr. Naging batayan nito ang mga “ibal” o “ibay” na kauna-unahang pangalan ng tangway ng Bicol. Sa pagsisimula ng epiko.tubig. Isa rin itong dambuhala na iisa ang mata at tatlo ang bibig. Salitang pinaikli ang “ibal” ng Ibalyo na nangangahulugan na naging tawiran mula sa Visaya patungo sa kabilang ibayo sa dakong Timog Luzon. Isang gabi. Nalungkot si Baltog dahil siya ay matanda na at hindi na niya kayang ipagtanggol ang kanyang mga nasasakupan. May sukat na lalabindalawahin. Ang baboy-ramong ito ay buhat daw sa bundok ng Lingyon at tinatawag na Tandayag. Ito ay napatay ni Handyong. Pagkatapos ay sinunggaban niya ang mga panga at binali ang buto. Ang pating na may pakpak . Hindi nagtagal. Nakalaban din at napatay ni Handyong si Ponong nang bigla itong lumusob sa kanila. May dalawang bahagi ang epiko. Naging mabuti siyang pinuno. Naglalaman ng kahilingan ni Iling (isang ibong laganap sa kabikulan at kung inaalagaan ay madaling turuang bumigkas ng ilang salita) kay Cadugnung na awitin ang mga pangyayaring magpakilala sa kabayanihan ni Handyong. Sinaksak niya ang mabangis na hayop sa pamamagitan ng kanyang sibat. Ibalon o Ibalnon ang naging tawag ng mga Español sa sinaunang lupain ng mga Bicolano. Jose Castaño. Dahil sa ipinamalas ni Baltog na pambihirang lakas kaya’t kinilala siyang pinuno ng pook na Ibalon. Binubuo ng sampung saknong na may tig-4 na linya o talutod. naghari naman sa buong Ibalon ang lagim at kapinsalaan dahil sa poot ng mga dambuhalang tulad ng mga pating na may pakpak. Dahil sa mayamang lupain ng Bicol at sa likas nitong kagandahan. isang batang-batang mandirigma ang nagngangalang Handyong ang dumating sa Ibalon. Isinabit ni Baltog ang dalawang panga sa puno ng Talisay. Ang labanan ay umabot ng sampung buwan. kalabaw na lumilipad at higanteng buwaya. Hinikayat ni Baltog si Handyong na magkaroon ng isang pangkat ng mga mandirigma upang tumulong sa paglipol ng mababangis na dambuhala. Binigyan niya ng katarungan ang lahat ng kanyang nasasakupan. si Baltog ang kauna-unahang lalaking nakarating sa Kabikulan buhat sa lupain ng Botavara. Nagpanibagong buhay ang mga tao ngayon ay sa pamumuno ni Bantong. Ang ikalawang bahagi naman ay ang awit ni Cadugnung na naglalaman ng mga pangyayaring naganap noong matagal na panahon.

asarol at salop. Ang mapanlinlang na serpyente ay nagtatangkang gayumahin si Handyong. Ang iba pang nagsigawa ng kasangkapan ay si Hablom na tumuklas ng habihan. Binanggit din sa epiko na si Handyong ang kauna-unahang gumawa ng bangkang naglayag sa ilog Bicol na si Cuinantong. namahinga si Handyong. Alinsunod sa epiko sila’y tumatahan sa itaas ng punungkahoy upang maiwasan ang labis na init at maligtas ang mga sarili sa insekto’t hayop na naglipana sa pook. Isang nakasisisndak na bagyo na may kasamang malakas na ulan ang nasabing delubyo. ang unanong si Dinahon naman ang lumikha ng tapayan. gulok. Dinala ni Bantong ang bangkay ni Rabut sa Libnaman. Siya’y si Oryol. Nang malipol ang mga dambuhala sa pook. Ang epiko ay nagwakas sa kasaysayan ni Bantong. Lalo siyang napamahal sa kanyang mga sakop nang nahikayat niya nang buong lugod ang mga mamamayan upang gumawa ng mga kapaki-pakinabang na kasangkapan sa ikakabuti ng lipi. . Isang araw. Ibinigay ni Handyong ang batas na makatarungan na magpapahintulot na manirahan nang sama-sama ang alipin at umaalipin nang may karangalan at katiwasayan sa pamilya. isang dambuhalang kalahating tao at kalahating hayop ang katawan. Pagkatapos ng labanan. Nasaksihan ng ilang orang-utang ang labanang ito at sila’y nasindak. Nagbago rin ang takbo ng agos ng ilog Inarihan. Ipinakita niya kay Handyong ang dambuhala at hindi siya makapaniwala sa kapangitan ni Rabut. isang batang-batang kaibigan ni Handyong na lagi niyang kasa-kasama. kaya’t naghandog siya ng tulong upang mapuksa ang mga dambuhalang buwaya sa ilog Bicol. Lalong naging kahanga-hanga si Cuinantong nang magdagdag siya ng timon at layag sa bangkang gianwa niya. ang ilog Bicol ay namula sa dugo ng mga buwaya. Ang baha ay kagagawan ni Inos. suyod. isang tusong ahas na nakukuhang maging isang anyo ng kaakit-akit na babae at ang tinig ay parang sirena. Sa gitna ng kapayapaang naghahari sa lupain ay nagkaroon ng isang delubyo. Nagtanim din siya ng isang uri ng palay na nagtataglay ng kanyang pangalan. Ngunit isa pang dambuhala ang nakaligtas sa kamay ni Handyong. Namilipit sa sakit sa Rabut at umalingawngaw ang kanyang tinig sa buong bayan. Mula noon siya’y nagpatuloy sa pamamahala sa kanyang mga kababayan nang buong tapat at katalinuhan. Siya’y isang mangkukulam at nagagawa niyang bato ang sinuman. Jose Castaño. Sa kabila ng pang-aakit na ginawa kay Handyong. Dito nagwakas ang salin ni Fr. Pagkatapos ng delubyo. kalan. Sa panahong iyon. nagtungo si Bantong kasama ang kanyang mga tauhan sa yungib at sinalakay si Rabut samantalang ito’y natutulog. Tinaga ni Bantong ang tulog na dambuhala. Sa kanyang pagpapahinga siya’y nagtanim ng gabi ang laman ay kasinlaki ng pansol. Si Surat naman ang gumawa ng ABAKADA at inukit sa batong libon. pagalong. Ginawa rin ni Cuinantong ang araro.at Simarong kalabaw na lumilipad ay nalipol lahat. Inilalarawan din sa epiko ang bahay nina Handyong na kung tawagin ay “moog” sapagkat ito’y nakasalalay sa punongkahoy. palayok at iba pa. Ang mabangis na “Sarimaw” ay itinaboy sa bundok ng Kolasi. ang katahimikan ng Ibalon ay muling binulabog ni Rabut. kasalukuyang bumabaha. singkaw. pinatunayan ni Oryol na hindi niya mapapasuko si Handyong. isang tangway ang lumitaw na ngayon ay tinatawag na Pasacao.

Subalit maaaring hindi na naisalin ang iba pang bahagi ng epiko o kaya hindi na natapos kung kaya’t nananatiling walang karugtong ang epiko. .Nangako si Cadugnung na ipagpapatuloy niya ang kuwento sa ibang araw.

anak-maharlika rin. may alam sa panggagamot. (3) bihag. Kapansin-pansin sa pagbabasa ng teksto ang mga bahaging nagtataglay ng mga sagrado at bahagi ng kanilang ritwal sa panggagamot. na kapantay niya ng uri. ang mga kaibigan niyang espirito. at (4) pagbawi o muling pagkabuhay. “mga grupo ng tao sa kabundukan ng Gitnang Panay” (1). Isang bahagi lamang ito sa narekord na epiko na sinasabing isa sa pinakamahabang epiko sa Sulod.HINILAWOD (Epiko ng Hiligaynon) “Pakikipagsapalaran ni Humadapnon" Ang Hinilawod ay literal na nangangahulugang “tales from the mouth of the Halawod River” (Jocano 2000: 3) ay nirekord 50 taon na ang nakalipas. hindi lamang ito isang piyesang pampanitikan kundi ibahagi ng ritwal pangrelihiyon ng mga Sulod. Ang Tarangban ay isla ng mga binukot (well-kept maidens). Hindi naman natinag si Humadapnon. Pinaalalahanan ang binata ng kaniyang magulang na mag-ingat sa engkantadong isla ng Tarangban. sakay ng ginintuang biday o barangay na pamana pa ng magulang sa binata. pinagsama-sama nila ang kanilang mga dugo mula sa daliri at nakalikha sila ng isang datung kapamilya na si Buyong Dumalapdap. may kapangyarihan. Sa tulong ng mag-anak. May puwersa itong bumubura sa konsepto ng pinagmulan. Nakatutulog si Buyong Humadapnon sa kaniyang duyan nang nagpakita sa kaniyang panaginip sina Taghuy at Duwindi. (2) tarangban o yungib. Anim ulit siyang sinibat ng kapatid at namatay. pinakabatang binukot na si Malubay Hanginon. anak nina Buyong Labaw Donggon at Uwa Matan-ayon. Ang babae’y si Nagmalitong Yawa. Pinigil naman siya ni Dumalapdap at laging pinapaalala na marapat nilang puntahan. May ritwal muna bago ito isulong sa dagat: pinausukan ng kamanyang at dinasalan para sa maayos na paglalakbay. bulawan ang buhok. Humiling si Humadapnon ng permiso sa magulang na maglakbay para hanapin ang kaniyang mapapangasawa. Dagdag pa ni Jocano. ayaw pagbigyan ni Humadapnon ang paanyaya ngunit nang lumitaw ang pinakabunso. Tinanggap niya ang inaalok na nganga ng binukot. Napakaganda ng mga tinig. dumaan muna si Buyong Dumalapdap sa pagsasanay. Si Dumalapdap ang makakasama ni Humadapnon sa kaniyang adbentura. At nahalina ang binata. Hanggang sa narating nila ito at kaniyang narinig ang paanyaya ng yuta-yutang binukot. Sumulong na ang ginintuang biday ni Humadapnon. Sinabi ng dalawa na marapat nang hanapin ng datu ang kaniyang babaeng mapapangasawa. Bilang preparasyon sa paglalakbay. Binubuo ito ng 8340 na taludtod na may apat na episodyo o sugidanon: (1) pangayaw o paglalakbay. naakit ang binata at umibis ng kaniyang sinasakyan. Doo’y . Muli naman siyang binibuhay hanggang sa sumapit ang ikapitong pagsibat at nakayanan ni Dumalapdap ang iwasan ang rumaragasang patalim na kasimbilis ng kidlat. Ibig sabihin. Sa una.

Mangyari. dasal sa mga espirito. Hindi sila nagtagumpay sa paghahanap ng tamang binibini at sa pagpapatnubay sa isa’t isa sa tama. Ipinaalam niya ito sa kaniyang magulang. Nagtataglay ito ng mga proseso sa panggagamot. ang pagsasalaysay ng proseso ng ritwal-sayaw. kalasag. datu). Nanangis sa harap ng Tarangban si Dumalapdap hanggang sa makaisip ang kaniyang mga kaibigang espiritong sina Duwindi. maging ang pinakapinunong si Lubay Hanginon ay kaniyang sinaksak. at ang family tree ng mga pangunahing tauhan sa epiko. Nang natauhan si Humadapnon at nagtangkang umalis. at sibat. Nagmimistula itong diksiyonaryo at nagpapakita ng yaman ng kanilang bokabularyo at imahinasyon. Hindi nagtagumpay ang mag-anak. at pananakot ng mga espirito. Nagbalatkayo si Nagmalitong Yawa bilang lalaki (buyong. biday. Pagdating nila sa Tarangban. at ang mga paghahanda para sa paglalakbay at pakikidigma. Bumalik sa kanilang tahanan si Dumalapdap. Tumambad naman si Humadapnon na naengkanto. napapayag na rin si Nagmalitong Yawa. Sa tulong ni Buyong Sunmasakay at ng mga kaibigang espirito. muli kong napatunayan sa sarili na nagsisilbing panlipunang dokumento ito. Malinaw rin ang moral sa epiko: makinig sa payo ng . Una. panguudyok. Taghuy. Halimbawa. gayundin ang mga dalagang babaylan. nagsara ang yungib ng Tarangban. at ang kanilang mga dalong-dalong (spirit friends). baul. Ang hindi lamang siya maitago ay ang kaniyang matamis na amoy ng isang binukot. Binuksan nila ang Tarangban sa galak na makakitang muli ng makisig na binata. May tiyak na ngalan ang mga kagamitan tulad ng agong. May enumerasyon din sila ng mga diwata. Itinuring ng binata na kalaro at laruan lamang ang mga binukot. Nagluksa naman si Dumalapdap sa kapalaran ng nilang magkapatid. naakit muli ang mga binukot. Sisidlan din ang epiko ng kanilang mga salita. na inuulit-ulit. nagsa-mandirigma si Buyong Sunmasakay. siya lamang ang maaaring makapagligtas sa nakulong na binata dahil magkasinlakas sila. Inabot ng pitong taon ang pakikipagtalik niya ang mga binukot sa isla. Katangian din ng epikong ito ang paglalarawan ng kasuotan ng mandirigma.siya’y nakapagtalik sa yuta-yutang mga dalaga. at mga kaalamang-bayan tulad ng halamang-gamot at pamahiin ng kanilang pamayanan. Naging bihag ang binata. Wala na ito sa kaniyang sarili. datu. Ngunit ipinagtapat nilang iyon ang binatang ang diwata ang pakay. Nangako naman ang magulang na gagawin ang makakaya. Nangako sila ng pabuyang kayamanan (para sa lalaking tagapagligtas) at kasal (para sa babae). Pinaslang niyang lahat ng mga binukot sa isla. proteksiyon sa malas. Bilang nagbabalat-kayong lalaki. at Hangin na pakiusapan ang binibining talaga naman nilang pakay sa paglalakbay. Tulad ng iba pang panitikang-bayan sa anyong prosa. ibinalik nila ang buhay (tubig buhat sa ikapitong antas ng langit) at katinuan ng nabihag na bayani. Sa pagbabasa ng epikong ito. Hindi naman nagpakilala si Nagmalitong Yawa bilang tagapagligtas ng lalaki. Hindi nagtagumpay ang kalalakihan. may iba’t ibang termino para sa katulong. Sa paanyaya. nasa naratibo ng pagkamalay o coming-of-age ang teksto. sinabi nilang kapatid ang nakulong. Ipinapakita rito ang pagkagulang ng isang bayani (Humadapnon) sa paghahanap ng mapapangasawa at ang adbentura sa bagong yugto ng buhay.

.magulang. huwag lilihis ng landas. at huwag magpapaakit sa tukso dahil ito ang magiging sanhi ng kabiguan.

Tinawag nan tinawag ang pangalan nito ngunit wawlang sumasagot. Sa ginawang iyon ng dayuhan. at iba pa. Paara sa ikasisiguro ng lakad ay ipinagsama ng mga ito ang isang tagapaggabay. Napaghinuha na lamang ng .RIHAWANI (Epiko ng mga Kapampangan) Sa isang kagubatan maraming bundok sa isang lugar ng Marulu. nang maligaw ito sa pangunguha ng mga kahoy at prutas ay napadako ito sa pook ni Rihawani. At nang lalapitan na ng mangangaso ang puting usa may biglang sumulpot sa likuran na isang putting-putting usa na malayo sa hitsura ng nabaril. Naisip nito ang maputing usa na sinasabi ng matatanda. Ang mga naninirahan sa liblib na pook na ito na takot na takot na magawi o maglagalag sa kagubatan pinananahanan ni Rihawani. nabulabog ang mga ito at nagtakbuhan papalayo. ang mga naninirahan doon ay may pinaniniwalaang isang diyosa o diwata ng mga putting usa. Nang maglakad ang mga ito sa dakong patungo sa kinaroroonan ng tao ay mabilis na humangos ito sa bahay ay hindi magkumahog sa pagbabalita sa kaniyang nasaksihan. agad inasinta at binaril. umusal ng sumpa ang diwata at ang lalaki ay maging isang putting usa rin at mapabilang na sa mga alagad ni Rihawani. ang isa ay nagkainteres na dumako sa gubat na pinananahanan ni Rihawani. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat. Hinabol nito ang isa at tinangkang barilin. Sinumbatan nito ang mangangaso. Nang maramdaman ng mga hayop na may tao. Mga prutas. isang liblib na pook. Isa sa mga taong nanirahan din doon. At lumisan ang mga ito patungo sa gubat na pupuntahan. Kung minsan ay nagpapalit daw ito ng anyo bilang isa ring putting usa. Nang mapadako ito sa gawing ilang. hinanap ito ng mga kasamahan. Hanggang sa may Makita ito sa dakong kadawagan ng gubat. Itonagubilin ding huwag pagnasaang puntahan ang pook na iyon. habang nakikipag-usapsa ilang mga usang puti na nasa kaniyang paligid. mga hayop-gubat. Nakita raw at nasumpungan nito ang diyosa. may nakasumpong na kay Rihawani. Kahit sa malayo ay kapansinpansin ang angking kagandahan nito. Tinamaan ang putting usa sa binti at hindi na nakatakbo. Ito ang kuwento ng kanilanga mga ninunp na unang nanirahan doon. Sang-ayon sa kanila. Lalo itong namangha nang ang usa ay mag-iba ng anyo at nagging isang napakagandang babae. Hindi nito pinakinggan ang tagubilin ng nakatatanda sa lugar na iyon. mga halaman gubat. Pagdating sa paanan ng isang bundok ay napagkasunduan ng mga itong maghiwa-hiwalay at magkita-kita na lamang sa isang lugar sa dakong hapon. Nang dakong hapon na. Mula noon ay lalo nang nagging katatakutan ang kagubatang iyon. napansin niya ang isang pangkat ng mapuputing usa. Nagtanonga daw ang mga ito kung sang gubat marami ang mga hayop o ibon na maaring puntahan. Itinuro nila ang gubat ngunitisinalaysay rin ang kasaysayan nito na pinananahan ni Rihawani. Ang Diyos raw na ito ay tinatawag na Rihawani. kahittalam nilang ditto sila maraming makukuhang mga bagay-bagay na maari nilang magamit o mapagkakitaan. Nang makasapit na ito sa dakong itaas ng bunok ay naglakad-lakad muna at nagsipat-sipat ng mababaril na hayop. ngunit walang natiyempuhan. Minsan daw. Isang araw ay may mga dayuhan na dumating doong na ang pakay ay mangaso o mamaril ng hayopa-gubat.

ay pinangilagan na ng mga mangangaso ang dakong iyon ng kagubatan. tuloy nabilang sa sumpa ni Rihawani. bundok sa nagging aral na sa mga nandoon ang pangyayaring iyon. .lahat lalo na ng kasamahan gabayna sinuway nito marahil ang tagubilin. Mula noon.

Aba tayo kung wala na Ang tirahang maligaya. Mandukit atDikyaw buhat sa kaharian ng Madjapahit tungo sa Mai at Luzon na bahagi noon ng Kaharian ng Lontok. Ang nuno nating lahat. Ito rin ay ukol sa kasaysayan ng pagsugo ng Haring Solodan sa kanyang tatalong anak na sina Bagtas. Pati anak at asawa Mananaghoy. di nasindak Sa labanan. At ang buhay ay ipara. Itong ating kabukiran Sampung bahay at tahanan. magdurusa. Kaya ngayon. . di naawat Pinuhunan ang buhay. at Baing Talim. Dugo't buhay puhunanin. Sa kulog. Maagaw sa ating kamay Tayo baga'y mag asal Gayong buhay tila patay? Halina nga at usigin Ang aliktiya. hirap Upang tayong mga anak Mabuhay ng mapanatag. ay tayo na. Ibig nilang kuning tunay.EPIKO NG KUMINTANG (isang epiko ng mga Tagalog) Ang Kumintang ay kasaysayan ng mga pakikidigma ng mga kawal nina Datu Dumangsil ng Taal. Datu Balkasusa ng Quezon. mga bukirin At ang mga anak natin: Tayo naman may patalim.

Paminsan-minsan. Minsan. sumunod o magmanman man lamang sa kanya. at pati alahas. Ang kutis niya ay makinis. parang isinilang sa maputlang sinag ng buwan sa ibabaw ng Pilipinas. pati mga alahas. Pati ang mga ilog ay bumabalik sa kanilang takdang landas at agos. Ang diwa niya ang namamayani sa bundok subalit siya mismo ay bihirang makita ng mga tao. para sa mga kasal. Natigilan ang lalaki. Paminsan-minsan. pasulpotsulpot sa pagitan ng mga punong kahoy sa gubat ng Makiling. Ang sabi naman ng iba. Kung minsan daw. na nagka-galos-galos sa mga tinik. pinahihiram niya ang mga mahirap ng damit. nakatira siya sa isang magandang palacio na napapaligiran ng mga jardin. siya ay maniwaring isang diwata. subalit walang nakaka-alam kung saan talaga o kung paano siya namamahay. hindi tumatanda. barya. kayumangging kaligatan. binubuhay muli ang mga nasirang halaman at itinatayo uli ang mga natumbang punong kahoy. mahaba at makapal ang buhok. At lahat ng sira mula sa bagyo ay naglalaho sa bawat madaanan niya. lumilitaw siya sa anyo ng isang karaniwang taga-bukid at tinutulungan ang mga matatandang babae sa pagpulot ng mga panggatong. Sa madling salita. walang katinag-tinag habang umaalon ang kanyang buhok sa ihip ng hangin. at ibinabalik ang dating ayos ng lahat. Tanging kapalit na hinihingi niya ay isang puting-puting dumalaga. kapag namumundok sila upang humuli ng usa. isang mangangahoy ang nakakita ng baboy damo.ANG HIWAGA NI MARIA MAKILING (Epikong Tagalog) Si Mariang Makiling ay isang dalaga. Takbo at nagtago ang baboy damo sa luob. narating nila ang isang maliit na kubo. binabati nang tahimik bago lumalayo at naglalaho sa dilim ng gubat. binyagan at fiesta. Mabuti ang kaluoban ni Mariang Makiling. ayon sa cuento. . Pagkabigkis at pasan na ng matandang babae ang mga kahoy. Karaniwang lumalabas si Mariang Makiling pagkaraan ng bagyo at lumiligid sa mga bukid. batang inahen na hindi pa nangingitlog. Kumaripas ang hayop sa mga sukal at tinik ng gubat habang walang tigil na humabol ang lalaki. sa bigkas ng mga Tagalog. nakatira siya sa isang dukhang dampa na gawa sa karaniwang kawayan at mga dahon ng nipa. Walang naglalakas-loob na kumausap. natatanaw siya ng mga mangangahoy sa dilim ng Viernes Santo (Good Friday). Dati-rati. nilalapitan daw sila. Nakatayo raw si Mariang Makiling sa gilid ng mataas na bangin. Matangkad si Mariang Makiling at mahinhin. lalo na nang lumabas ang isang magandang dalaga. Malaki at itim ang kanyang mga mata. Sabi ng iba. nakatira sa magandang bundok Makiling sa pagitan ng provincias ng Laguna at Tayabas. at mala-candela ang mga daliri. Biglang-bigla. isinisingit nang lihim ni Mariang Makiling sa bigkis ang pira-pirasong ginto. at maliliit ang mga kamay at paa.

“at hindi mo dapat hinabol. narinig uli nila ang mga sigaw. mula sa gilid ng bundok. ay bumaril sa mga halimaw subalit mintis! Wala kahit isang nakatuklas sa mga magulang ni Mariang Makiling. magpahinga ka at kumain. mas matapang. “Doon sila! Doon!” Hindi naunawaan ng 2 mangangahoy subalit tumaas ang tenga ng kanilang mga aso. Naramdaman niyang napawi ang kanyang hapo. Isang hapon. dumating ang mga humahabol . tapos maaari ka nang umuwi. 2 mangangahoy ang pauwi mula sa bundok. Gagaling ka.mga dambuhalang halimaw pala! Sinakmal ng mga ito at kinain ang usa at baboy damo. “Isusumbong ko kayo sa may-ari niyang mga hayop!” Humalakhak ang 2 lalaki bago nagpatuloy pauwi. lalo na nang umalingawngaw uli ang mga sigaw. at kumaripas ng takbo. Minsan. mas malapit. kasama ang kanilang mga aso at pasan-pasan ang nahuling usa at baboy damo. nagulat silang mag-asawa nang nakitang kumikinang ang ‘luya’ na naging lantay na ginto ang mga ito. Habang pauwi. Sa isang kisap-mata.” sabi ni Mariang Makiling sa lalaki. Tumakbo na rin ang 2 mangangahoy. utal pa rin. narinig nila ang sigaw mula sa malayo: “Nandoon sila!” Sinundan ito ng mas malayong sagot. malapit na malapit na! Sindak sila sa bilis ng mga humahabol! Umabot ang 2 mangangahoy sa sapang Bakal at. Nakababa na ang araw pagdating nila sa paanan ng bundok at. Subalit nakikita kong ikaw ay pagod na pagod. Isinuksok ng lalaki ang mga luya sa luob ng kanyang salakot (sombrero). kinain lahat ng lugaw na hinain. Pumasok siya sa kubo at. Ilang minuto lamang. sa takot.” sinabi niya sa lalaki na. pinaparusahan niya ang mga ito. Kinabukasan.” Napukaw ang lalaki sa alindog ni Mariang Makiling. Nasalubong nila ang isang matandang babae na humingi ng limos. binitawan ang dalang usa at baboy damo at umakyat sa isang punong kahoy habang patuloy na tumakas ang mga aso. Laking hinayang nila sa mga ‘luya’ na naitinapon pauwi. ay yumuko lamang bago umalis. naubos at tumakbo uli ang mga halimaw pabalik sa bundok. pabigat nang pabigat ang mga luya kaya dinukot niya ang ilang piraso at itinapon. itinaboy pa nila ang matanda na nagbanta. Ang mga nilalang na tulad niya . Pagkaraan ng ilang saglit. “Ibigay mo ito sa iyong asawa. Masarap at kaiba sa lahat ng natikman niya. Binigyan siya ni Mariang Makiling ng ilang piraso ng luya. gumaling ang kanyang mga sugat at bumalik ang kanyang lakas. walang imik. Hindi na binigyan. Hindi laging mabait si Mariang Makiling sa mga mangangahoy. ibinaba ang mga buntot sa pagitan ng mga paa.“Sa akin iyong baboy damo. sa dilim. o kung mayruon siyang mga kapatid o ibang kamag-anak. Pulos dugo ang iyong mga bisig at binti. at sugatan. Isa sa mga mangangahoy. umungol at tumabi sa kanila. Umingit-ngit sa takot ang mga aso. Halika sa luob.

wala nang tumatanggap ng handog na yaman. tulad ng mga bato na tinatawag ng mga Tagalog na “mutya. ang mga kasal at iba pang pagdiriwang ay hindi na nakikitaan ng mga alahas ni Maria.ay maniwaring lumilitaw na lamang. Ni hindi raw ibinalik ang mga hiniram na alahas at mga damit. basta tinawag na lamang siya ng mga tao na “Maria” dahil karaniwang pangalan ito ng mga Pilipina. Subalit ngayon. Hindi siya nagbago ng anyo. o sumali sa anumang pagdiriwang sa simbahan. marami nang taon na hindi siya nakikita. .” Wala ring naka-alam ng tunay niyang pangalan. Sabi ng iba. Hindi raw siya pumasok sa kabayanan kahit minsan. at “ng Makiling” dahil duon sa bundok na iyon siya laging nagpapakita. kasalanan daw ng mga tao sa kabayanan na ayaw magbayad ng puting dumalaga. Naglaho na si Mariang Makiling. laging sabi ay bata. Subalit sumbong ng iba. maliksi at dalisay si Mariang Makiling. kahit anino ay hindi na aninaw sa Makiling. kahit na sa liwanag ng buwan. Ang 5 o 6 na anak-anakan na nakakita sa kanya. nagalit daw si Mariang Makiling dahil tinatangkang agawin ng mga hacenderos ang lupain sa bundukin. Ngayon.

hanggang umabot siya sa lupain ng Aslon at Inalon na sumasakop sa kapatagan na nakaligid sa bundok ng Asog. Dahil naninirahan sa paligid ng Ibalon ang ilang buwaya na may pakpak na nakakalipad. Napakarami nilang kaaway na laging dumarating upang sirain ang kanilang pananim at patayin ang kanilang mga alagang hayop. nasagupa ni Baltog ang malakas na hangin at malalaking alon na sumira sa kanyang bangka. Ibinigay ni Handiong ang basbas kay Baltog. Namamatay ang mga tao sa gutom dahil sa kawalan ng pagkain. Ngunit nagsalita siya ng maaga. Iginala ni Baltog ang mga mata. ikinuwento ng kanyang ama ang kaawa-awa nilang kalagayan sa lupain ng Samar. Nakita niya ang panghihina sa bawat mukha ng ama't-ina. sabi ng kanyang ama. Naglayag si Baltog kinagabihan sakay ng isang maliit na bangka na magdadala sa kanya sa isang lugar ha tinatawag na Kabikulan. Kinailangan niyang lumangoy at muntikan na siyang malunod bago niya ligtas na narating ang dalampasigan ng baybaying bayan ng Kabikulan. Masyado na akong matanda kaya inaatang ko na ito sa iyong mga balikat. malakas at matapang. ang pinuno ng kanilang pamayanan. Nakita niya ang gutom at sa mukha ng bawat bata. mabait at matipuno.IBALON Epiko ng Bikol Si Baltog ay isang batang lalaki na malakas. isang magandang lugar para sa kanya at sa mga mamamayan. At hinawakan nito ang kanyang balikat. Sa malawak na dagat. Para itong lupain ng gatas at pulot. Kapag nagpatuloy ang ganitong sitwasyon ay mamamatay tayong lahat sa gutom. Nais ko ang lupaing ito para sa akin at sa aking mga mamamayan. Bata ka pa. Masaragam. Ang lupa ay mataba at magandang pagtamnan ng mga halamang ugat. Humanap ka ng lugar kung saan makakapamuhay tayong panatag at payapa. Isang araw. Siya ay anak ni Handiong. Para sa akin at sa ating mga mamamayan. Marami na siya ring narinig tungkol sa lugar at naisip niya na maganda kung makakahanap siya ng lugar kung saan sila maninirahan habangbuhay. Isarog at Lignion. Siya din ay nalungkot. sabi ni Baltog sa sarili. Natagpuan niya ang Ibalon. Ang natitira sa kanila ay hindi sapat upang umabot sa susunod na pag-aani. Ang ating mga hayop ay kumokonti ng kumokonti araw-araw. mga baboy ramong kasinglaki ng elepante at isang sawa na may ulo ng isang babae. Nakita niya ang mga tao sa kanilang kaawaawang kalagayan. ama? tanong ni Baltog. Pagod nang lumaban ang mga tao anak. Nagsimula niyang galugarin ang Kabikulan. Alam kong magagawa mo ito. Ano ang gusto mong ipagawa sa akin. Gusto nila ng payapang buhay na walang gutom na gumagala sa paligid. Ito rin ay maganda para sa kanilang mga hayop. Ngunit desidido si Baltog na . Tumingin ng diretso sa kanyang mata ang kanyang ama. palay at mga gulay.

At hindi nagtagal ay gumanda ang kanilang pamumuhay.makuha ang Ibalon para matirhan kaya nilabanan niya ang mga buwaya at mga baboy ramo ng buo niyang lakas. ang kanilang bagong tahanan. Dahil sa kanyang galing sa mano-manong pakikipaglaban natalo niya lahat ng buwaya at baboy ramo. Bumalik siya at ibinalita sa ama ang tungkol sa lupain na nakita niya para sa kanila. si Baltog at ang kanyang ama at ang lahat ng mga mamamayan ay nilisan ang Samar papuntang Ibalon. Tinuruan nina Handiong at Baltog ang mga mamamayan ng ilang paraan upang magkaroon ng kabuhayan. ang sawa na may ulo ng babae ay nakatakas at humanap ng ibang matitirahan. Hindi na sila nagsayang ng oras. Pinuno nila ang lupain at nagkaroon sila ng masaganang ani. . pinatay niya ito at pinagpira-piraso. Ngunit. Sa lupaing iyon ang gutom ay naging alaala na lamang ng nakaraan.

sakay ng Linggisan. ipinasok ni Binata ng Alapaap ag kapirasong kuko sa baul na ginto. walang kapali-paliwanag na isinauli ni Kudaman ang asawa sa biyenang si Sultan ng Baybayin. Sa kanyang paglalakbay. Nagtungo si Binata ng Alapaap sa bukal ng tubig at dito ay may natagpuan siyang kaliskis ng buwaya. Sa unang awit. Ang ilog na ito ay mayroong bukal ng tubig na tahanan ng isang Masamang Tao. nasalubong ni Kudaman si Tuwan Putli. Nakita sa bagang nito ang isang maliit na bahagi ng kuko mula sa hinliliit ng babai. Ibinalik ito ng binata kay Mu-Muta ngunit bilang pagtupad sa pangako. Pagkauwi. nagliwanag ang kabahayan na parang araw at ang babaing singgaan ng kapupulot na panggatong ay ninais maupo sa sahig at magnganga. Ito’y tanda ng kahilingan ng pagpapakasal at pagpayag. hindi raw nila nakita si Tuwan Putli ngunit maiging kausapin ng binata ang matanda nilang pinuno na nasa gawing ilaya ng ilog. may nakita si Tuwan Putli na isang ulang na ginto ang sipit at bigla na lamang siyang nawala. Kusang bumukas ang lalagyan ng nganga. Pumayag si . Samantala. Inalok niya ito ng nganga at tinanggap naman ni Tuwan Putli. Nang sila’y paalis na. Umuwi si Ambaynan at kanyang ibinalita ang pagkawala ni Tuwan Putli. Nang tanungin niya ang mga buwaya. Nagkaroon ng pakikiapid (agaw) kung kaya’t nilayasan ni Tuwan Putli ang asawa. Dahil dito. may nakitang bakas ng dugo sa buslo ang kanyang pinsan. maaakit si Binata ng Alapaap kay Binibini ng Saytang Dagat. matapos mapag-alaman ang pakikiapid ng anak. Samantala. Nang hapong iyon. Kapag siya’y nagtagumpay. Si Tuwan Putli ang naging pangunahing asawa (puqun) ni Kudaman. Nabatid ng babai na ang binata ng nagligtas sa kanyang buhay kung kaya’t pumayag siyang sumama rito. ang asawa ni Kudaman.KUDAMAN Epiko ng Palawan Ang pambungad ng epiko ay ang pagtungo ni Tuwan Putli at ng kanyang pinsang si Ambaynan sa Ilog Tabunganan upang mangisda. binantaan ito ni Sultan ng Baybayin na pupugutan ng ulo sa Gunting ng Daigdig. ipinauwi ito sa binata. Nagsumamo sa kanya si Mu-Muta na mag-uwi ng kahit anumang maliit na palatandaan mula sa katawan ng kanyang nawawalang anak. Ibinuka niya ang kanyang bunganga at pinasiyasat ito sa binata. isinugo ang pagkawala ng babai kay Binata ng Alapaap. Dito nabatid ng pinunong buwaya na si Tuwan Putli pala ang babaing kanyang kinain. nagmakaawa si Tuwan Putli na palabasin siya. Samantala. Pumutok na parang kawayan ang baul. Hinimok ni Mu-Muta ang manugang na si Muta-Muta na hanapin ang nawawala nitong asawa ngunit di man lang tuminag ang huli. ang lilang bakaw na alagang ibon ng bayani. magiging asawa niya si Tuwan Putli.

Narahuyo rin dito si Kudaman at nagsumamong antayin ang kanyang pagbabalik. Nanabik itong umalis upang muling makasama ang dating asawa. Pagdaka’y nakarating na lamang siya sa bahay ni Kudaman kung saan niya nakilala si Tuwan Putli. napaibig dito ang Binibini ng Lunting Punay. Ang multa ay itinakda sa 180 pinggan. nagbaba ng kapasyahan hinggil sa pagkakaagaw kay Binibini ng Saytang Dagat ni Binata ng Alapaap. Inari na siyang kapatid ni Tuwan Putli. nakita siya ni Binibini ng Punung Ginuu na napahanga sa kariktan ng ibon ni Kudaman. Matapos maging kapatid-sa-sandugo. Sa pagdaan ni Kudaman. Habang lumilipad ang Linggisan. . Ibinalita ni Tuwan Putli kay Kudaman ang pagbabalik ni Binibini ng Saytang Dagat. Nangungulila naman sa ibon at sa amo nitong si Kudaman si Binibini ng Saytang Dagat at nagsumamong siya’y pabalikin. Inalok niya rito ang kanyang balaraw bilang pakikipagkasunduan. hiniling ni MutaMuta na patirahin siya sa bahay ni Kudaman.Binibini ng Saytang Dagat ngunit lumitaw siya sa pagsubok na lalo pang marilag. Naghanda siya ng 180 tapayan. Muli na namang umalis si Kudaman upang bumili ng bagong palamuti sa Raha at anyayahan ito sa pagdiriwang ng tabad. Tinipon ni Kudaman ang lahat niyang kamag-anak at kaibigan upang ialok ang pagdaraos ng isang pagdiriwang ng tabad. Sa tahanan ng Sultan ng Baybayin ay namili ng magagandang damit si Kudaman. Ngunit bago ito. Ihinabilin ni Kudaman ang dalawang bagong asawa sa pangunahing asawang si Tuwan Putli. Ipinakilala niya ito sa kanyang tatlong asawa at silang apat ay nagturingang parang magkakapatid. Ito na ang kanyang ikaapat na asawa. Pumayag naman ang huli at agad nagpatayo ng malaking bahay. humingi ng nganga si Kudaman kay Binibini ng Lunting Punay at inalok naman siya ng ngangangaan bilang pagsang-ayon. Naghandog si Kudaman ng isang gulok (barung) upang pagtibayin ang kasunduan. Mawawala siya ng pitong taon kung kaya’t ibinilin ang asawang si Tuwan Putli sa kasundugong si Muta-Muta. Binalikan siya ni Kudaman na nang magnais magnganga ay inalok naman ni Binibini ng Punong Ginuu. Sa kanyang pagbalik. Ipinahaya ni Kudaman na siya’y nag-uwi ng bagong makakasama. Inilagay siya ni Kudaman sa salapa para sa paglalakbay. Umalis si Kudaman patungong ibang bayan sakay ni Linggisan upang maghanap ng magagandang damit. Tinugtog ang mga agung upang ihatid ang paanyaya sa lahat. Narinig ito nina Binata ng Alapaap at Sultan ng Baybayin na nagpasyang dumalo. Dumalaw kay Kudaman sina Muta-Muta (dating asawa ni Tuwan Putli) at ang tunay nitong kapatid na si Datu ng Ligayan upang magmungkahi ng pakikipagsandugo. isa pang kapatid para kay Tuwan Putli na tinanggap naman ng huli.

Kapag namulaklak ito. Tumugtog ang mga kalalakihan ng gong upang masiyahan ang nagpapatamis at nagpapahalimuyak sa tabad. humingi ng patawad ang si Limbuhanan. Dahil di man lang ito nabalita. Pauwi ay sumama ang bagong kasal kina Kudaman. Balisa namang nag-aantay sina Datu ng Ligayan. Hinandugan muna niya ng bulaklak ng balanoy ang mga asawa. Lahat ay nakasuot ng magagarang ginintuang damit at palamuti. buhay siya. ang Humabi. ang Panginoon. Nagsumamo ang mga babai kay Linggisan (na nagtangka ring pigilan si Kudaman sa paglahok sa digmaan) na pakamatyagan ang kanyang panginoon. Kay gaganda’t kisig nila. Ngunit nais niyang umiwas sa tunggalian pagkat ang karahasan ay isang pagkakamali kay Ampuq. Sa pagdating ng mga Ilanun. nagbunsod siya ng isang labanan sa kalangitan. dumaan ang dalawa sa bahay ni Limbuhanan. Sa pagkakasama-samang ito’y napuno sila ng katuwaan. Sa kanilang pag-uwi. Ibinadya kay Kudaman ng isang panaginip ang pagdating ng Ilanun at ang balak nitong bihagin ang kanyang mga asawa. inanyayahan ito ni Kudaman na umakyat sa kanyang bahay. Sinagip ni Kudaman si Binata ng Alapaap sa pagtatago rito sa kanyang ngangaan(salapa). Naantig sa ganitong katapatan si Kudaman at nagpasyang lumahok sa labanan. Nagtapos ang labanan sa pagwawagi ni Kudaman.Sa ikalawang awit. si Nagsalad. Nag-alay si Binibini ng Punong Aguho ng isang singsing sa apat na asawa at sila ay naging magkakapatid. Kakakasal lamang nito sa Binibini ng Punong Aguho. ninais ni Kudaman na mag-alay ng isang pagdiriwang bilang paggunita sa Panginoon ng Palay. siya ay nasawi. Bumalik si Kudaman matapos ang pitong taon. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa bunganga ng tapayan at siya’y nakabuo ng tabad. at kapag nalanta. Nang di makapagpigil si Muta-Muta. Narinig din ng mga Ilanun ang tugtog at nagpasyang dumalo upang magdala ng karahasan at makidigma. Sinundan siya ng Binata ng Alapaap na magliligtas sa kanya at bubulusok patungo sa lugar ng mga kaaway. ang pinsang buo ni Kudaman. Muling nagkaroon ng pagdiriwang. Sumali sa sayaw (tarak) ang asawa ni Kudaman at naghanda ng nganga para sa panauhin. Buong payapang nagnganga si Kudaman at inihanda ang buong sambahayan sa pagharap sa mapandigmang panauhing ito. Pitong taong maglalaban sa himpapawid si Binata ng Alapaap at ang pinuno ng Ilanun. ang Panginoon ng Palay. Lahat ay sama- . Sila ay gaya ng bala at apoy. Muta-Muta at ang apat na asawa ni Kudaman sa kanyang pagbabalik. matapos maipatayo ang malaking bahay (kalang banwa). Marahas itong tinanggihan ng una.

Pagkaubos ng 180 tapayan. Ang biyenan ni Kudaman na si Sultan ng Baybayin ang unang uminom at nagkasunud-sunod na ang iba’t-ibang antas ng pagkalasing. Dumating ang Datu ng Pinakagilid ng Daigdig kasama ang kanyang asawa. Lahat ay maingat na umaalalay sa paglalakbay ng bawat isa. panagutan sa kamag-anakan at alituntunin ng batas (Saraq). napuno ulit ito sa pagpatong lang ng kamay. Ang mga babai at ang Datu ay pumaimbulog sa kalawakan dahil sa tabad. nagkaroon ng lakbay-baylan (ulit) si Kudaman sa nakatataas na antas ng santinakpan upang tanungin si Nagsalad. nag-uwian na ang lahat.samang kumain bago bago idaos ang pag-uusap sa batas (bisara at bulun). Tinungga ang lahat ng tabad at nagkaroon ng bagong lasing na paglalakbay. Muli na namang naglakbay si Kudaman sa bayan ni Sawragar at inihabilin ang mga asawa kay Muta-Muta pagkat pitong taon na naman siyang mawawala. Pinakahuling uminom ang bayani. Inalalayan siya ng Binibini ng mga Kawit na naging asawa rin ni Kudaman. Nilinaw din ito sa bagong magkapatid na sina Kudaman at Limbuhanan. Naglakbay silang lima patungo sa bagong daigdig lulan kay Linggisan. Nalasing din ang mga Ilanun na dahil sa kahinaan ay naidlip ng malalim. Si Binibini ng Lunting Punay ay tumungga ng pitong taon at sumirit pataas sa alapaap samantala si Tuwan Putli ay nagliyab ang buong katawan at naidlip ng napakalalim matapos malasing. Sa panunumbalik din ng kanyang malay. Nang pinahihinto na ni Limbuhanan ang pagtugtog ng agung pagkat baka masamain ni Nagsalad ang kalabisan nito. hinati ni Kudaman si Tuwan Putli sa dalawa at lilitaw pa rin itong singganda ng dati. dadalo si Kudaman at ang apat na asawa sa pagdiriwang na gaganapin sa tahanan ng Sultan sa Ibang Daigdig. Inihandog ng mga Ilanun ang kanilang sandata bilang handog sa pagsasandugo. Matapos ang paalaman. Sa ikatlong awit. Matapos ang tatlong araw ng kasayahan. Ang limang anak ng Sultan ay nangamilipit sa sahig at ang ikaanim ay nagpupumiglas. Humingi siya rito ng pahintulot na tumungga at inalok naman sa kanya ni Nagsalad ang mga tapayan. si Binibini ng Daigdig sa Paligid at Binibini ng Sangkalawakan. Hinawakan ni Tuwan Putli ang kaliwang kamay nito ng kanyang hinliliit upang siya’y payapain. . Dito’y ipinaalala sa bagong magkabiyak (usyat) ang mga pao ukol sa mabuting samahan ng mag-asawa. Muling nabuhay ang hidwaan sa pagitan ni Kudaman at ni Pinagsaraqan. Samatala. Unang nalasing ang mainitin ang ulo at mapangahas na si Muta-Muta. binuksan na ang mga tapayan. binuhay ni Kudaman ang mga Ilanun sa pagbuga ng kanyang nganga. Sumirit siya pataas sa alapaap. Iminungkahi ni Binibini ng mga Luray na siya ay hatiin. Dumating din doon ang mga Ilanun upang makita ang nakasandugong si Kudaman. ang Punong Hukom tungkol kay Tuwan Putli. Nagtungo rin doon si Binata ng Alapaap upang hanapin si Kudaman.

Nang alukin nila ito ng nganga. tinupad ni Limbuhanan ang pangako kay Kudamang punuin ang mga tapayan para sa ritwal ng pagtungga ng tabad. tinungga ni Kudaman ang 180 tapayan at inubos pang lahat ng tubo. Nasalubong niya si Binibini ng mga Binata na pumigil sa kanyang kamay at pumaypay sa kanyang mukha upang humupa ang kanyang pagkalango. si Binibini ng Huling Antas ng Santinakpan ay napaibig sa ibon at ito ang naging ikapitong asawa ni Kudaman. Nakita siya at ang kanyang ibon ni Binibini ng Umbok ng Buhangin. muli na namang umalis si Kudaman upang dumalaw sa Sultan ng Gilig ng Daigdig para sa palamuti ng kanyang asawa. Ngunit ang alaga niyang malaking itim na tubong may ginintuang dahon at nahihihipan ng hangin sa ibang daigdig na simbilis ng didlat ay paalalang may katipan na siya. sumaglit siya sa tahanan ng Binibini ng Umbok ng Buhangin at niyaya itong maging asawa. Matapos ito ay nagmadali na naman si Kudmang makipagkita sa Sultan. Inialok sa kanya nito ang ngangaan. pag-agaw sa katipan ng ibang tao. Magkagayunma’y naging malambing pa rin sila. Sa pagbabalik niya ay payapa at maringal siyang tinanggap ng mga asawa. Matapos manggaling sa Gilid ng Daigdig. . Dahil sa pagmamahal sa ibon.Binigyan niyang muli ang mga ito ng bulaklak ng balanoy. Nahulog siya sa pinakagitna ng daigdig. Pag-uwi. nagpasya na naman si Kudaman na humayo sa ibang daigdig. ipinahayag ni Kudaman ang pagnanais na gumawa ulit ng tabad at anyayahan ang biyenang Sultan at si Sawragar na kanyang pinasundo sa Linggisan. Nagkaroon ng kasalan at napuno ang 180 tapayan. Namataan siya ni Binibini ng Langis ng Daigdig na nabighani rin sa kanyang ibon. Nag-anyaya it okay Kudaman na dumaan sa kanyang pag-uwi. Sa ikaanim na awit. Sa ikaapat na gabi ng pagdiriwang ng tabad. Nang magkamalay si Kudaman. ang ulirang gawi ng babai sa asawa. Namili siya sa bayan ni Sawragar ng mga palamuti para sa kanyang asawa: singsing na yari sa ginto’t may bulaklak sa gitna at kasuutang may burda ng sinag ng araw. itinuring niya itong pagaalok ng pag-ibig. Nagpasya si Binibini ng Punung Ginuu ang Humabi ng Daigdig at nakita ang bayaning nakaupo sa isang sinag ng araw at nagnganganga. Pinagbilinan din ni Kudman ang tubo na dalhin ang balita sa napawaksing katipan ng babai. tumanggi ito. inaya ng babai si Kudaman na magpahinga. Sa ikalimang awit. Isinama niya ito pabalik na ikinatuwa naman ng apat niyang asawa sapagkat lima na silang magkakapatid. Papunta ay naparaan sa ibabaw ng isang umbuk ng buhangin sa dagat si Kudaman. Pumaimbulog sa kalawakan ang kanyang mga asawa at nakisalamuha sa bituin upang hanapin siya. Naging ulap si Kudaman at tinulungan siya ni Limbuhanan sa kanyang paglalakbay. Pitong taon na naman siyang maglalakbay na ikinalungkot ng kanyang mga asawa. Binuhat nila ito nang biga itong maglaho. Nasabat din nila si Binibini ng Sangkalawakan na nagpaabot din ng paanyaya. Sa paglalakbay na ito. Habang patuloy ang panauhin sa pagtugtog ng agung. Ito ay tinatawag na agaw at tunang.

Pauwi ay isinama ni Kudaman sina Binibini ng Langis ng Digdig at Binibini ng Sangkalawakan. .Pgkatapos ay nagtungo naman ang bayani sa tahanan ni Binibini ng mga Kawit na di nangakong sasamahan siya ngunit aalalay lang kung sakaling malasing siya. at padadaluyin sa tabi ng bahay ng Sultan at tig-isang puno ng makopa at suha ang mamumunga sa buong taon. Pinaypayan siya nito at ng magkamalay. walang bigay-kaya. Pinakasalan naman ni Binata ng Alapaap ang ikapitong anak ni Sultan ng Gilid ng Daigdig kung saan ang bigaykaya ay isang ilog na nagmumula sa langit. Sa pagtatapos ng kasiyahan. hiniling ni Kudaman na ito ang kanyang maging ikasampung asawa. Nagdos ng Kasalan at nagkalasingan. Dahil walang kamag-anak si Binibini ng Kwait. ipinagdiwang ni Kudaman ang pagpapakasal sa sampung asawa. Nang malasing si Kudaman ay nagkabisa ang kanyang kasunduan kay Binibini ng Kawit.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful