I.

KATUTURAN NG PANANALIKSIK Upang makakuha ng malalim na kaalaman ng mga paksa na kanilang pinagaaralan. Sa kawalan ng mga takdang-aralin na lumilinang sa mga mag-aaral upang patunayan ang kanilang kaalaman sa paksa, posibleng makapagtapos sila ng kanilang edukasyon nang hindi pagkakaroon ng masusing kaalaman ng kanilang mga pinagaralan. Ang pagkakaroon ng pananaliksik ay nagbibigay sa mga mag-aaral ng isang dahilan upang ituloy ang kanilang mga pag-aaral sa mas malalim pang kaisipan. Upang makilala ang kanilang mga kalakasan at kahinaan at malaman kung paano pakikitunguan ang mga kahinaang ito. Maraming mga magaaral ay hindi alam ng kanilang mga lakas at mahina puntos. Ngunit pagdating sa mga pananaliksik, wala silang magagawa kundi hanapin ang kanilang mga lakas at kaharapin ang kanilang mga kahinaan. Upang malinang ang kahusayan sa pagsulat. Ang kahusayan sa pagsusulat ay kapaki-pakinabang sa napakaraming bagay. Subalit, sa kasamaang-palad, hindi lahat ay ipinanganak nang may ganitong talento. Ngunit pagdating sa pananaliksik, wala silang ibang magagawa kundi gamitin ang mga salitang ito nang may kahusayan at kaayusan, upang maipresenta ang kanilang idea ng maayos. Ito ay nagbibigay sa kanila ng isang pagkakataon upang maging isang mahusay at mabisang manunulat. Upang bumuo ng mga independiyenteng kasanayan sa pananaliksik. Ang pananaliksik batay sa asignatura ay nangangailangan ng isang malalim na pag-aaral sa paksa kung saan ay hindi maaaring gawin nang walang tulong mula sa mga panlabas na mga sanggunian. Sa paghawak ng mga pananaliksik, ang mga mag-aaral ay mapagbibigyang-alam kung paano at kung saan maghahanap para sa tiyak na impormasyon sa mga paksa. Upang matuto ng tamang pamamahala ng oras. Ang pananaliksik ay naglalayong turuan ang mga mag-aaral kung paano pamahalaan ang oras sa mabisa at ayusin ang kanilang sarili at ang kanilang mga trabaho. http://termpaper-blog.com/writing-help/the-importance-of-research-paper

Pinaplano itong mabuti at ang bawat hakbang ay pinag-iisipan kaya hindi pwedeng manghula sa resulta. pangyayaring naganapna o magaganap pa lamang. Ang hipotesis ay tumutukoy sa tiyak na pagpapahayag ng suliranin sa isasagawang pag-aaral.google. KATANGIAN NG ISANG MAHUSAY NA PANANALIKSIK Sistematiko Ito y sumusunod sa maayos at makabuluhang proseso. bagay na hindi pangkaraniwan.d oc%3Fkey%3D1hpharmauste09%3Ajournal%3A20%26nmid%3D325746842&ei=JO0CT53 5AsufiAfu3Z2kAQ&usg=AFQjCNH8KJJSvBHnyD9WDRzK0lMLJMN51Q&cad=rja .multip ly. Ang hipotesis ay pansamantala o temporaryong pagpapaliwanag sa isang tiyak na kaasalan. http://www. Kontrolado Ito y hindi isang ordinaryong problema na madaling lutasin.multiplycontent. Kwalitatibo tumutukoy sa malinaw at tiyak na pagbibigay ng kurokuro Obhetibo.1hpharmauste09. Ginagamitan ng hipotesis Ipinakikilala ng hipotesis ang kaisipan ng mananaliksik sa simula pa lamang ng pag-aaral. Empirikal Lahat ng mga datos ay kumpleto na. ang mga ebidensya ay handa na upang mapatunayan o mapasinungalingan ang binuong hiptesis sa umpisa pa lamang ng pagsisiyasat.com%2Fattachment%2F0%2FS6nnIAooCH0AAASqnIs1%2FFILIPINO. walang kinikilingan at lohikal Ang anumang resulta sa pag-aaral ay may sapat na batayan at hindi salig sa sariling opinyon ng mananaliksik.com. A. Mapanuri kwalitatibo. Kwantitatibo nakatuon sa pagkalkula ng mga bilang B. Ito y masusing pag-aaral sa mga datos na kwantitatibo at A.II.ph/url?sa=t&rct=j&q=hakbang+sa+pananaliksik+sa+filipino&so urce=web&cd=2&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fimages.

LAYUNIN NG PANANALIKSIK y Upang makadiskubre ng mga bagong kaalaman hinggil sa mga batid nang penomena.com/Q/Ano_ang_layunin_ng_pananaliksik .edukasyon pamahalaan at iba pang larangan. y Mapagbuti ang mga umiiral na teknik at makadebelop ng mga bagong instrumento o produkto. y Upang makakita ng mga sagot sa mga suliraning hindi pa ganap na nalulutas ng mga umiiral na metodo at impormasyon. y Makalikha ng mga batayan ng pagpapasya sa industriya. y Mapalawak at mapatunayan ang mga umiiral na kaalaman. kalakalan. http://tl.answers. y Upang mapawala ang kuryusidad ng mga mananaliksik.III.

Perspektibo G. Anyo/Uri F. Informational notes talang impormasyonal Mga Sistema ng Dokumentasyon A. iv. Footnote-bibliography (Sistemang talababa-bibliograpiya) karaniwang ginagamit sa larangan ng humanidades at agham panlipunan. Panahon B. Pagnunumero ng tala Pagbabantas Indensyon limang espasyo sa kaliwa. grupo ng salita. iii. Content notes talang pangnilalaman ii. Inilalagay ito pagkatapos ng salita. Paglalagay ng superscript Ang superscript ay isang nakaangat na numerong Arabiko. pangungusap o taltang naglalaman ng hinalaw na ideya o nais bigyang-diin. Pagbibigay ng cross-reference sa loob ng papel D. sunod ang superscript. Paglalatag ng katotohanan ng ebidensya C. Lugar y PAGGAMIT NG IBA T IBANG SISTEMA NG DOKUMENTASYON y GAMIT NG DOKUMENTASYON A. Edad C. Mahalaga na sa simula pa lamang ay limitahan na ang napiling paksa upang hindi maging masyadong masaklaw ang pag-aaral at pagtalakay na gagawin dito. Pagkilala sa pinagkunan ng datos o impormasyon B.IV. Pansining mabuti ang mga ss: i. Pangkat na Kinabibilangan E. sunod ang isang espasyo at kasunod ang mga impormasyong bibliograpikal ii. Kasarian D. MGA HAKBANG SA PAGBUO NG PANANALIKSIK y PAGPILI AT PAGLIMITA NG PAKSA dapat isaalang-alang ng mananaliksik na makatutulong ang paksang mapipiling pag-aaralan. Batayan sa Paglilimita ng Paksa: A. Pagpapalawig ng ideya i. .

. ginagamit kung babanggitin muli ang isang sanggunian at pahina ngunit may pumapagitnang ibang sanggunian Tala (Endnotes) .ibinibigay dito ang kumpletong impormasyong ibiliograpikal. al. Unang Pagbanggit sa mga Sanggunian . ginagamit kung babanggitin muli ang isang sanggunian ngunit hindi magkasunod o Loc. Kung may higit sa tatlong awtor: banggitin ang unang pangalan at isunod ng et. o kung may mga awtor na magkatulad ang huling pangalan: banggitin ang unang pangalan o inisyal o kung ang babanggitin ay bahagi ng akdang may maraming tomo: isama ang bilang ng tomo na pinagkunan ng impormasyon Pagdadaglat na Latin o Ibid ginagamit sa magkasunod na banggit ng iisang sanggunian o Op. cit.pinagsama-sama sa katapusan ng papel. Isinasama ang mga ss: o Kumpletong pangalan ng awtor o Pamagat ng aklat o Editor/Tagasalin o Edisyon o Bilang ng tomo o Lungsod o bansa ng publikasyon o Tagapaglimbag o Petsa ng Publikasyon o Bilang ng tiyak na tomo na ginamit o Pahina Muling Pagbanggit sa Sanggunian o gumagamit ng mas maikling pormat: huling pangalan ng awtor at pahina o kung may dalawa o higit pang sanggunian: huling pangalan ng awtor. cit. pinaikling pamagat at pahina o kung walang nakalagay na awtor: banggitin lamang ang pamagat ng aklat/artikulo at pahina o kung mahigit sa isang awtor: banggitin ang hanggang 3 pangalan ng awtor.

com.multiply. al. Kung may apat o higit pang awtor: banggitin lamang ang apelyido ng una at sundan ng et.multiplycontent. Karaniwang ginagamit sa larangan ng agham.com%2Fattachment%2F0%2FS6nnIAooCH0 AAASqnIs1%2FFILIPINO. y PAGSULAT NG BURADOR y PAGSULAT NG PINAL NA PANANALIKSIK http://www. Kung higit sa isa ang awtor: banggitin ang pangalan ng lahat ng awtor.1hphar mauste09. Kung pamagat lamang ang naibigay: banggitin ang pinaikling bersyon at pahina Kung ang babanggitin ay bahagi ng akdang may higit sa isang tomo: banggitin ang tomo (tutuldok ang maghihiwalay sa tomo at pahina) Kung may babanggiting dalawa o higit pang akda ng iisang awtor: banggitin na lamang ang akda.ph/url?sa=t&rct=j&q=hakbang+sa+pananaliksik+sa+fili pino&source=web&cd=2&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fimages.B.doc%3Fkey%3D1hpharmauste09%3Ajournal%3A20%26 nmid%3D325746842&ei=JO0CT535AsufiAfu3Z2kAQ&usg=AFQjCNH8KJJSvBHny D9WDRzK0lMLJMN51Q&cad=rja . Pormat ng Talang Parentetikal: Apelyido o pinaikling pamagat Pahina Iba pang alituntunin: Pahina lamang ang banggitin kung nabanggit na ang awtor sa mismong teksto.google. Parenthetical-reference list (Sistemang parentetikal-sanggunian) paglalagay ng mga impormasyong bibiliograpikal sa loob ng parenthesis na nasa teksto mismo.

Radyo. Magiging Epekto ng Pagkapanalo ni Obama sa Ekonomiya ng Pilipinas 3.PP: Mga imbentor na Pilipino at ang hinaharap ng teknolohiya sa Pilipinas II. Dyaryo at Magazin mga napapanahong isyu Hal. Sakop ng Edad I. variety show. balita.Pangkalahatang Paksa (PP): Brain drain at epekto nito sa larangan ng medisina sa bansa II.Nilimitang Paksa (NP): Brain drain at epekto nito sa larangan ng medisina sa bansa: 2000-2008 2. Kasapatan ng Datos kailangang may sapat ng literatura hinggil sa paksang pipiliin 2. atbp. PAGSULAT NG PAMAGAT y Mga Paghahanguan ng Paksa 1. talk shows.NP: Mga batang imbentor na Pilipino (edad 10-15) at ang hinaharap ng teknolohiya sa Pilipinas 3. at Guro sa pamamagitan ng pagtanung-tanong. sports. Kabuluhan ng Paksa kailangan ay kapakipakinabang 5. Sarili sariling karanasan. 4. maaaring simulan sa sarili ang pag-iisip ng mga paksang pagpipilian 2.IV. Limitasyon ng Panahon siguraduhing maisasakatuparan ang paksa sa panahong ibibigay ng guro 3. Mga Awtoridad. Interes ng Mananaliksik y Batayan ng Paglilimita sa Paksa 1. Kakayahang Pinansyal 4. Sakop ng Panahon I. y Konsiderasyon sa Pagpili ng Paksa 1. TV at Cable TV mga programang edukasyunal. Sakop ng Kasarian . Kaibigan.

PP: Pag-aaral sa Wika ng mga Bakla II. at tiyak (hindi masaklaw) 2. Kailangang maging malinaw (hindi matalinhaga).I. Sakop ng Perspektiba I.NP: Ang papel ng mga kababaihan sa NGO bilang tagapuno ng kakulanagn sa serbisyo ng pamahalaan 4.com%2Fattachment%2F0%2FSdCdaAoKCC0AAEh99iQ1%2FFILIP12Pagpili%2520at%2520Paglilimita%2520sa%2520Paksa.multiplycontent.covenantsrave.PP: Ang mga NGO bilang tagapuno ng kakulangan sa serbisyo ng pamahalaan II.ph/url?sa=t&rct=j&q=pagpili+ng+paksa+ng+pananaliksik&so urce=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fimages.PP: Epekto ng pedopilia sa mga biktima II. Sakop ng Anyo/Uri I.NP: Naiibang tradisyon ng piyesta sa Bulacan y Pagdidisenyo ng Pamagat 1.ppt%3Fkey%3Dcovenantsrave% 3Ajournal%3A23%26nmid%3D225045399&ei=q_ACT_vbFo6kiAfas8irDw&usg=AFQjCN Er_kJDZkZRmXH-LGSR60mGtthkFA&cad=rja .NP: Pag-aaral sa Wika ng mga Baklang Propesyunal 5. Sakop ng Lugar I.google.PP: Pagtutol ng mga mamamayan sa relokasyon bunga ng pagtatayo ng golf course sa Boracay II.com. tuwiran (hindi maligoy).NP: Pagtutol ng mga mahihirap na mamamayan sa relokasyon bunga ng pagtatayo ng golf course sa Boracay 6. Sakop ng Propesyon/Grupong Kinabibilangan I.NP: Epektong sikolohikal ng pedopilia sa mga biktima 7.multip ly. Ang mga salita ay hindi kukulangin sa 10 at hindi hihigit sa 20 http://www.PP: Naiibang tradisyon ng piyesta sa Katagalugan II.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful