I.

KATUTURAN NG PANANALIKSIK Upang makakuha ng malalim na kaalaman ng mga paksa na kanilang pinagaaralan. Sa kawalan ng mga takdang-aralin na lumilinang sa mga mag-aaral upang patunayan ang kanilang kaalaman sa paksa, posibleng makapagtapos sila ng kanilang edukasyon nang hindi pagkakaroon ng masusing kaalaman ng kanilang mga pinagaralan. Ang pagkakaroon ng pananaliksik ay nagbibigay sa mga mag-aaral ng isang dahilan upang ituloy ang kanilang mga pag-aaral sa mas malalim pang kaisipan. Upang makilala ang kanilang mga kalakasan at kahinaan at malaman kung paano pakikitunguan ang mga kahinaang ito. Maraming mga magaaral ay hindi alam ng kanilang mga lakas at mahina puntos. Ngunit pagdating sa mga pananaliksik, wala silang magagawa kundi hanapin ang kanilang mga lakas at kaharapin ang kanilang mga kahinaan. Upang malinang ang kahusayan sa pagsulat. Ang kahusayan sa pagsusulat ay kapaki-pakinabang sa napakaraming bagay. Subalit, sa kasamaang-palad, hindi lahat ay ipinanganak nang may ganitong talento. Ngunit pagdating sa pananaliksik, wala silang ibang magagawa kundi gamitin ang mga salitang ito nang may kahusayan at kaayusan, upang maipresenta ang kanilang idea ng maayos. Ito ay nagbibigay sa kanila ng isang pagkakataon upang maging isang mahusay at mabisang manunulat. Upang bumuo ng mga independiyenteng kasanayan sa pananaliksik. Ang pananaliksik batay sa asignatura ay nangangailangan ng isang malalim na pag-aaral sa paksa kung saan ay hindi maaaring gawin nang walang tulong mula sa mga panlabas na mga sanggunian. Sa paghawak ng mga pananaliksik, ang mga mag-aaral ay mapagbibigyang-alam kung paano at kung saan maghahanap para sa tiyak na impormasyon sa mga paksa. Upang matuto ng tamang pamamahala ng oras. Ang pananaliksik ay naglalayong turuan ang mga mag-aaral kung paano pamahalaan ang oras sa mabisa at ayusin ang kanilang sarili at ang kanilang mga trabaho. http://termpaper-blog.com/writing-help/the-importance-of-research-paper

Empirikal Lahat ng mga datos ay kumpleto na. Kontrolado Ito y hindi isang ordinaryong problema na madaling lutasin.II.com%2Fattachment%2F0%2FS6nnIAooCH0AAASqnIs1%2FFILIPINO. Mapanuri kwalitatibo. Kwalitatibo tumutukoy sa malinaw at tiyak na pagbibigay ng kurokuro Obhetibo.ph/url?sa=t&rct=j&q=hakbang+sa+pananaliksik+sa+filipino&so urce=web&cd=2&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fimages. KATANGIAN NG ISANG MAHUSAY NA PANANALIKSIK Sistematiko Ito y sumusunod sa maayos at makabuluhang proseso. Ginagamitan ng hipotesis Ipinakikilala ng hipotesis ang kaisipan ng mananaliksik sa simula pa lamang ng pag-aaral. Ito y masusing pag-aaral sa mga datos na kwantitatibo at A. Ang hipotesis ay pansamantala o temporaryong pagpapaliwanag sa isang tiyak na kaasalan.google.d oc%3Fkey%3D1hpharmauste09%3Ajournal%3A20%26nmid%3D325746842&ei=JO0CT53 5AsufiAfu3Z2kAQ&usg=AFQjCNH8KJJSvBHnyD9WDRzK0lMLJMN51Q&cad=rja . A. Pinaplano itong mabuti at ang bawat hakbang ay pinag-iisipan kaya hindi pwedeng manghula sa resulta. ang mga ebidensya ay handa na upang mapatunayan o mapasinungalingan ang binuong hiptesis sa umpisa pa lamang ng pagsisiyasat.1hpharmauste09. Ang hipotesis ay tumutukoy sa tiyak na pagpapahayag ng suliranin sa isasagawang pag-aaral.multip ly. http://www. Kwantitatibo nakatuon sa pagkalkula ng mga bilang B. walang kinikilingan at lohikal Ang anumang resulta sa pag-aaral ay may sapat na batayan at hindi salig sa sariling opinyon ng mananaliksik. bagay na hindi pangkaraniwan.com.multiplycontent. pangyayaring naganapna o magaganap pa lamang.

http://tl.III. y Makalikha ng mga batayan ng pagpapasya sa industriya. y Upang makakita ng mga sagot sa mga suliraning hindi pa ganap na nalulutas ng mga umiiral na metodo at impormasyon.edukasyon pamahalaan at iba pang larangan. y Upang mapawala ang kuryusidad ng mga mananaliksik. y Mapalawak at mapatunayan ang mga umiiral na kaalaman. y Mapagbuti ang mga umiiral na teknik at makadebelop ng mga bagong instrumento o produkto.com/Q/Ano_ang_layunin_ng_pananaliksik .answers. LAYUNIN NG PANANALIKSIK y Upang makadiskubre ng mga bagong kaalaman hinggil sa mga batid nang penomena. kalakalan.

sunod ang superscript. MGA HAKBANG SA PAGBUO NG PANANALIKSIK y PAGPILI AT PAGLIMITA NG PAKSA dapat isaalang-alang ng mananaliksik na makatutulong ang paksang mapipiling pag-aaralan. iii. Kasarian D. Perspektibo G. . Pagnunumero ng tala Pagbabantas Indensyon limang espasyo sa kaliwa. Mahalaga na sa simula pa lamang ay limitahan na ang napiling paksa upang hindi maging masyadong masaklaw ang pag-aaral at pagtalakay na gagawin dito. grupo ng salita. Pangkat na Kinabibilangan E. pangungusap o taltang naglalaman ng hinalaw na ideya o nais bigyang-diin. Panahon B. Batayan sa Paglilimita ng Paksa: A. Lugar y PAGGAMIT NG IBA T IBANG SISTEMA NG DOKUMENTASYON y GAMIT NG DOKUMENTASYON A. sunod ang isang espasyo at kasunod ang mga impormasyong bibliograpikal ii.IV. Informational notes talang impormasyonal Mga Sistema ng Dokumentasyon A. Pagbibigay ng cross-reference sa loob ng papel D. Paglalatag ng katotohanan ng ebidensya C. Inilalagay ito pagkatapos ng salita. Content notes talang pangnilalaman ii. Pansining mabuti ang mga ss: i. Edad C. Pagpapalawig ng ideya i. Footnote-bibliography (Sistemang talababa-bibliograpiya) karaniwang ginagamit sa larangan ng humanidades at agham panlipunan. Paglalagay ng superscript Ang superscript ay isang nakaangat na numerong Arabiko. Anyo/Uri F. Pagkilala sa pinagkunan ng datos o impormasyon B. iv.

cit. Isinasama ang mga ss: o Kumpletong pangalan ng awtor o Pamagat ng aklat o Editor/Tagasalin o Edisyon o Bilang ng tomo o Lungsod o bansa ng publikasyon o Tagapaglimbag o Petsa ng Publikasyon o Bilang ng tiyak na tomo na ginamit o Pahina Muling Pagbanggit sa Sanggunian o gumagamit ng mas maikling pormat: huling pangalan ng awtor at pahina o kung may dalawa o higit pang sanggunian: huling pangalan ng awtor.ibinibigay dito ang kumpletong impormasyong ibiliograpikal. Kung may higit sa tatlong awtor: banggitin ang unang pangalan at isunod ng et. . ginagamit kung babanggitin muli ang isang sanggunian at pahina ngunit may pumapagitnang ibang sanggunian Tala (Endnotes) . Unang Pagbanggit sa mga Sanggunian . pinaikling pamagat at pahina o kung walang nakalagay na awtor: banggitin lamang ang pamagat ng aklat/artikulo at pahina o kung mahigit sa isang awtor: banggitin ang hanggang 3 pangalan ng awtor. cit. o kung may mga awtor na magkatulad ang huling pangalan: banggitin ang unang pangalan o inisyal o kung ang babanggitin ay bahagi ng akdang may maraming tomo: isama ang bilang ng tomo na pinagkunan ng impormasyon Pagdadaglat na Latin o Ibid ginagamit sa magkasunod na banggit ng iisang sanggunian o Op.pinagsama-sama sa katapusan ng papel. ginagamit kung babanggitin muli ang isang sanggunian ngunit hindi magkasunod o Loc. al.

ph/url?sa=t&rct=j&q=hakbang+sa+pananaliksik+sa+fili pino&source=web&cd=2&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fimages. al.doc%3Fkey%3D1hpharmauste09%3Ajournal%3A20%26 nmid%3D325746842&ei=JO0CT535AsufiAfu3Z2kAQ&usg=AFQjCNH8KJJSvBHny D9WDRzK0lMLJMN51Q&cad=rja .com. Kung pamagat lamang ang naibigay: banggitin ang pinaikling bersyon at pahina Kung ang babanggitin ay bahagi ng akdang may higit sa isang tomo: banggitin ang tomo (tutuldok ang maghihiwalay sa tomo at pahina) Kung may babanggiting dalawa o higit pang akda ng iisang awtor: banggitin na lamang ang akda. Pormat ng Talang Parentetikal: Apelyido o pinaikling pamagat Pahina Iba pang alituntunin: Pahina lamang ang banggitin kung nabanggit na ang awtor sa mismong teksto. y PAGSULAT NG BURADOR y PAGSULAT NG PINAL NA PANANALIKSIK http://www. Karaniwang ginagamit sa larangan ng agham.1hphar mauste09. Kung may apat o higit pang awtor: banggitin lamang ang apelyido ng una at sundan ng et.multiplycontent.multiply.google.com%2Fattachment%2F0%2FS6nnIAooCH0 AAASqnIs1%2FFILIPINO. Kung higit sa isa ang awtor: banggitin ang pangalan ng lahat ng awtor. Parenthetical-reference list (Sistemang parentetikal-sanggunian) paglalagay ng mga impormasyong bibiliograpikal sa loob ng parenthesis na nasa teksto mismo.B.

IV. Sakop ng Kasarian .Pangkalahatang Paksa (PP): Brain drain at epekto nito sa larangan ng medisina sa bansa II. Sarili sariling karanasan. Sakop ng Panahon I. Mga Awtoridad. atbp. y Konsiderasyon sa Pagpili ng Paksa 1. Interes ng Mananaliksik y Batayan ng Paglilimita sa Paksa 1.Nilimitang Paksa (NP): Brain drain at epekto nito sa larangan ng medisina sa bansa: 2000-2008 2. Kabuluhan ng Paksa kailangan ay kapakipakinabang 5.NP: Mga batang imbentor na Pilipino (edad 10-15) at ang hinaharap ng teknolohiya sa Pilipinas 3. 4. maaaring simulan sa sarili ang pag-iisip ng mga paksang pagpipilian 2. Dyaryo at Magazin mga napapanahong isyu Hal. Kasapatan ng Datos kailangang may sapat ng literatura hinggil sa paksang pipiliin 2. PAGSULAT NG PAMAGAT y Mga Paghahanguan ng Paksa 1. Magiging Epekto ng Pagkapanalo ni Obama sa Ekonomiya ng Pilipinas 3. balita.PP: Mga imbentor na Pilipino at ang hinaharap ng teknolohiya sa Pilipinas II. Sakop ng Edad I. variety show. Kakayahang Pinansyal 4. talk shows. at Guro sa pamamagitan ng pagtanung-tanong. TV at Cable TV mga programang edukasyunal. Radyo. Limitasyon ng Panahon siguraduhing maisasakatuparan ang paksa sa panahong ibibigay ng guro 3. Kaibigan. sports.

multiplycontent.covenantsrave. tuwiran (hindi maligoy).I.PP: Epekto ng pedopilia sa mga biktima II. Kailangang maging malinaw (hindi matalinhaga).ppt%3Fkey%3Dcovenantsrave% 3Ajournal%3A23%26nmid%3D225045399&ei=q_ACT_vbFo6kiAfas8irDw&usg=AFQjCN Er_kJDZkZRmXH-LGSR60mGtthkFA&cad=rja .PP: Pagtutol ng mga mamamayan sa relokasyon bunga ng pagtatayo ng golf course sa Boracay II. Sakop ng Propesyon/Grupong Kinabibilangan I.PP: Ang mga NGO bilang tagapuno ng kakulangan sa serbisyo ng pamahalaan II.NP: Ang papel ng mga kababaihan sa NGO bilang tagapuno ng kakulanagn sa serbisyo ng pamahalaan 4.NP: Epektong sikolohikal ng pedopilia sa mga biktima 7.PP: Naiibang tradisyon ng piyesta sa Katagalugan II.google.com.multip ly.NP: Pagtutol ng mga mahihirap na mamamayan sa relokasyon bunga ng pagtatayo ng golf course sa Boracay 6.com%2Fattachment%2F0%2FSdCdaAoKCC0AAEh99iQ1%2FFILIP12Pagpili%2520at%2520Paglilimita%2520sa%2520Paksa.ph/url?sa=t&rct=j&q=pagpili+ng+paksa+ng+pananaliksik&so urce=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fimages. Sakop ng Lugar I. Ang mga salita ay hindi kukulangin sa 10 at hindi hihigit sa 20 http://www.NP: Naiibang tradisyon ng piyesta sa Bulacan y Pagdidisenyo ng Pamagat 1.PP: Pag-aaral sa Wika ng mga Bakla II.NP: Pag-aaral sa Wika ng mga Baklang Propesyunal 5. Sakop ng Perspektiba I. at tiyak (hindi masaklaw) 2. Sakop ng Anyo/Uri I.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful