I.

KATUTURAN NG PANANALIKSIK Upang makakuha ng malalim na kaalaman ng mga paksa na kanilang pinagaaralan. Sa kawalan ng mga takdang-aralin na lumilinang sa mga mag-aaral upang patunayan ang kanilang kaalaman sa paksa, posibleng makapagtapos sila ng kanilang edukasyon nang hindi pagkakaroon ng masusing kaalaman ng kanilang mga pinagaralan. Ang pagkakaroon ng pananaliksik ay nagbibigay sa mga mag-aaral ng isang dahilan upang ituloy ang kanilang mga pag-aaral sa mas malalim pang kaisipan. Upang makilala ang kanilang mga kalakasan at kahinaan at malaman kung paano pakikitunguan ang mga kahinaang ito. Maraming mga magaaral ay hindi alam ng kanilang mga lakas at mahina puntos. Ngunit pagdating sa mga pananaliksik, wala silang magagawa kundi hanapin ang kanilang mga lakas at kaharapin ang kanilang mga kahinaan. Upang malinang ang kahusayan sa pagsulat. Ang kahusayan sa pagsusulat ay kapaki-pakinabang sa napakaraming bagay. Subalit, sa kasamaang-palad, hindi lahat ay ipinanganak nang may ganitong talento. Ngunit pagdating sa pananaliksik, wala silang ibang magagawa kundi gamitin ang mga salitang ito nang may kahusayan at kaayusan, upang maipresenta ang kanilang idea ng maayos. Ito ay nagbibigay sa kanila ng isang pagkakataon upang maging isang mahusay at mabisang manunulat. Upang bumuo ng mga independiyenteng kasanayan sa pananaliksik. Ang pananaliksik batay sa asignatura ay nangangailangan ng isang malalim na pag-aaral sa paksa kung saan ay hindi maaaring gawin nang walang tulong mula sa mga panlabas na mga sanggunian. Sa paghawak ng mga pananaliksik, ang mga mag-aaral ay mapagbibigyang-alam kung paano at kung saan maghahanap para sa tiyak na impormasyon sa mga paksa. Upang matuto ng tamang pamamahala ng oras. Ang pananaliksik ay naglalayong turuan ang mga mag-aaral kung paano pamahalaan ang oras sa mabisa at ayusin ang kanilang sarili at ang kanilang mga trabaho. http://termpaper-blog.com/writing-help/the-importance-of-research-paper

Ginagamitan ng hipotesis Ipinakikilala ng hipotesis ang kaisipan ng mananaliksik sa simula pa lamang ng pag-aaral.com. ang mga ebidensya ay handa na upang mapatunayan o mapasinungalingan ang binuong hiptesis sa umpisa pa lamang ng pagsisiyasat. Kwantitatibo nakatuon sa pagkalkula ng mga bilang B. Ang hipotesis ay tumutukoy sa tiyak na pagpapahayag ng suliranin sa isasagawang pag-aaral. pangyayaring naganapna o magaganap pa lamang. KATANGIAN NG ISANG MAHUSAY NA PANANALIKSIK Sistematiko Ito y sumusunod sa maayos at makabuluhang proseso. A.multiplycontent. Ang hipotesis ay pansamantala o temporaryong pagpapaliwanag sa isang tiyak na kaasalan.ph/url?sa=t&rct=j&q=hakbang+sa+pananaliksik+sa+filipino&so urce=web&cd=2&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fimages. Kontrolado Ito y hindi isang ordinaryong problema na madaling lutasin. Mapanuri kwalitatibo.multip ly. bagay na hindi pangkaraniwan. walang kinikilingan at lohikal Ang anumang resulta sa pag-aaral ay may sapat na batayan at hindi salig sa sariling opinyon ng mananaliksik.II.1hpharmauste09.google.com%2Fattachment%2F0%2FS6nnIAooCH0AAASqnIs1%2FFILIPINO. Kwalitatibo tumutukoy sa malinaw at tiyak na pagbibigay ng kurokuro Obhetibo.d oc%3Fkey%3D1hpharmauste09%3Ajournal%3A20%26nmid%3D325746842&ei=JO0CT53 5AsufiAfu3Z2kAQ&usg=AFQjCNH8KJJSvBHnyD9WDRzK0lMLJMN51Q&cad=rja . Pinaplano itong mabuti at ang bawat hakbang ay pinag-iisipan kaya hindi pwedeng manghula sa resulta. Empirikal Lahat ng mga datos ay kumpleto na. http://www. Ito y masusing pag-aaral sa mga datos na kwantitatibo at A.

com/Q/Ano_ang_layunin_ng_pananaliksik . http://tl. y Upang mapawala ang kuryusidad ng mga mananaliksik.edukasyon pamahalaan at iba pang larangan.III. y Upang makakita ng mga sagot sa mga suliraning hindi pa ganap na nalulutas ng mga umiiral na metodo at impormasyon. kalakalan.answers. y Makalikha ng mga batayan ng pagpapasya sa industriya. LAYUNIN NG PANANALIKSIK y Upang makadiskubre ng mga bagong kaalaman hinggil sa mga batid nang penomena. y Mapagbuti ang mga umiiral na teknik at makadebelop ng mga bagong instrumento o produkto. y Mapalawak at mapatunayan ang mga umiiral na kaalaman.

sunod ang superscript. Panahon B. Kasarian D. Perspektibo G. Batayan sa Paglilimita ng Paksa: A. . Pagpapalawig ng ideya i. grupo ng salita. Edad C.IV. sunod ang isang espasyo at kasunod ang mga impormasyong bibliograpikal ii. Paglalagay ng superscript Ang superscript ay isang nakaangat na numerong Arabiko. Paglalatag ng katotohanan ng ebidensya C. Anyo/Uri F. Mahalaga na sa simula pa lamang ay limitahan na ang napiling paksa upang hindi maging masyadong masaklaw ang pag-aaral at pagtalakay na gagawin dito. Pagbibigay ng cross-reference sa loob ng papel D. Pagnunumero ng tala Pagbabantas Indensyon limang espasyo sa kaliwa. Inilalagay ito pagkatapos ng salita. iii. pangungusap o taltang naglalaman ng hinalaw na ideya o nais bigyang-diin. Footnote-bibliography (Sistemang talababa-bibliograpiya) karaniwang ginagamit sa larangan ng humanidades at agham panlipunan. Pansining mabuti ang mga ss: i. MGA HAKBANG SA PAGBUO NG PANANALIKSIK y PAGPILI AT PAGLIMITA NG PAKSA dapat isaalang-alang ng mananaliksik na makatutulong ang paksang mapipiling pag-aaralan. Pagkilala sa pinagkunan ng datos o impormasyon B. Pangkat na Kinabibilangan E. iv. Informational notes talang impormasyonal Mga Sistema ng Dokumentasyon A. Lugar y PAGGAMIT NG IBA T IBANG SISTEMA NG DOKUMENTASYON y GAMIT NG DOKUMENTASYON A. Content notes talang pangnilalaman ii.

ginagamit kung babanggitin muli ang isang sanggunian ngunit hindi magkasunod o Loc. ginagamit kung babanggitin muli ang isang sanggunian at pahina ngunit may pumapagitnang ibang sanggunian Tala (Endnotes) .pinagsama-sama sa katapusan ng papel. pinaikling pamagat at pahina o kung walang nakalagay na awtor: banggitin lamang ang pamagat ng aklat/artikulo at pahina o kung mahigit sa isang awtor: banggitin ang hanggang 3 pangalan ng awtor. o kung may mga awtor na magkatulad ang huling pangalan: banggitin ang unang pangalan o inisyal o kung ang babanggitin ay bahagi ng akdang may maraming tomo: isama ang bilang ng tomo na pinagkunan ng impormasyon Pagdadaglat na Latin o Ibid ginagamit sa magkasunod na banggit ng iisang sanggunian o Op. . cit. Unang Pagbanggit sa mga Sanggunian . Kung may higit sa tatlong awtor: banggitin ang unang pangalan at isunod ng et. cit.ibinibigay dito ang kumpletong impormasyong ibiliograpikal. al. Isinasama ang mga ss: o Kumpletong pangalan ng awtor o Pamagat ng aklat o Editor/Tagasalin o Edisyon o Bilang ng tomo o Lungsod o bansa ng publikasyon o Tagapaglimbag o Petsa ng Publikasyon o Bilang ng tiyak na tomo na ginamit o Pahina Muling Pagbanggit sa Sanggunian o gumagamit ng mas maikling pormat: huling pangalan ng awtor at pahina o kung may dalawa o higit pang sanggunian: huling pangalan ng awtor.

Pormat ng Talang Parentetikal: Apelyido o pinaikling pamagat Pahina Iba pang alituntunin: Pahina lamang ang banggitin kung nabanggit na ang awtor sa mismong teksto.B.1hphar mauste09.multiplycontent.multiply.com%2Fattachment%2F0%2FS6nnIAooCH0 AAASqnIs1%2FFILIPINO.com.google. Kung pamagat lamang ang naibigay: banggitin ang pinaikling bersyon at pahina Kung ang babanggitin ay bahagi ng akdang may higit sa isang tomo: banggitin ang tomo (tutuldok ang maghihiwalay sa tomo at pahina) Kung may babanggiting dalawa o higit pang akda ng iisang awtor: banggitin na lamang ang akda. Kung higit sa isa ang awtor: banggitin ang pangalan ng lahat ng awtor. y PAGSULAT NG BURADOR y PAGSULAT NG PINAL NA PANANALIKSIK http://www.ph/url?sa=t&rct=j&q=hakbang+sa+pananaliksik+sa+fili pino&source=web&cd=2&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fimages. al.doc%3Fkey%3D1hpharmauste09%3Ajournal%3A20%26 nmid%3D325746842&ei=JO0CT535AsufiAfu3Z2kAQ&usg=AFQjCNH8KJJSvBHny D9WDRzK0lMLJMN51Q&cad=rja . Parenthetical-reference list (Sistemang parentetikal-sanggunian) paglalagay ng mga impormasyong bibiliograpikal sa loob ng parenthesis na nasa teksto mismo. Kung may apat o higit pang awtor: banggitin lamang ang apelyido ng una at sundan ng et. Karaniwang ginagamit sa larangan ng agham.

Sarili sariling karanasan. Kasapatan ng Datos kailangang may sapat ng literatura hinggil sa paksang pipiliin 2. 4. Interes ng Mananaliksik y Batayan ng Paglilimita sa Paksa 1. Sakop ng Panahon I. Magiging Epekto ng Pagkapanalo ni Obama sa Ekonomiya ng Pilipinas 3. maaaring simulan sa sarili ang pag-iisip ng mga paksang pagpipilian 2. at Guro sa pamamagitan ng pagtanung-tanong.NP: Mga batang imbentor na Pilipino (edad 10-15) at ang hinaharap ng teknolohiya sa Pilipinas 3. sports. variety show. Dyaryo at Magazin mga napapanahong isyu Hal.Nilimitang Paksa (NP): Brain drain at epekto nito sa larangan ng medisina sa bansa: 2000-2008 2.Pangkalahatang Paksa (PP): Brain drain at epekto nito sa larangan ng medisina sa bansa II. Sakop ng Edad I. atbp. PAGSULAT NG PAMAGAT y Mga Paghahanguan ng Paksa 1. Kabuluhan ng Paksa kailangan ay kapakipakinabang 5. talk shows. balita. Sakop ng Kasarian . y Konsiderasyon sa Pagpili ng Paksa 1. Radyo.IV. Kaibigan. Limitasyon ng Panahon siguraduhing maisasakatuparan ang paksa sa panahong ibibigay ng guro 3. TV at Cable TV mga programang edukasyunal. Mga Awtoridad. Kakayahang Pinansyal 4.PP: Mga imbentor na Pilipino at ang hinaharap ng teknolohiya sa Pilipinas II.

com%2Fattachment%2F0%2FSdCdaAoKCC0AAEh99iQ1%2FFILIP12Pagpili%2520at%2520Paglilimita%2520sa%2520Paksa. Ang mga salita ay hindi kukulangin sa 10 at hindi hihigit sa 20 http://www. Sakop ng Lugar I.I.com.multiplycontent. Sakop ng Anyo/Uri I. tuwiran (hindi maligoy).PP: Ang mga NGO bilang tagapuno ng kakulangan sa serbisyo ng pamahalaan II.google.NP: Naiibang tradisyon ng piyesta sa Bulacan y Pagdidisenyo ng Pamagat 1.PP: Pagtutol ng mga mamamayan sa relokasyon bunga ng pagtatayo ng golf course sa Boracay II.ph/url?sa=t&rct=j&q=pagpili+ng+paksa+ng+pananaliksik&so urce=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fimages.NP: Epektong sikolohikal ng pedopilia sa mga biktima 7. Sakop ng Perspektiba I.multip ly.PP: Pag-aaral sa Wika ng mga Bakla II.NP: Pagtutol ng mga mahihirap na mamamayan sa relokasyon bunga ng pagtatayo ng golf course sa Boracay 6.ppt%3Fkey%3Dcovenantsrave% 3Ajournal%3A23%26nmid%3D225045399&ei=q_ACT_vbFo6kiAfas8irDw&usg=AFQjCN Er_kJDZkZRmXH-LGSR60mGtthkFA&cad=rja .NP: Ang papel ng mga kababaihan sa NGO bilang tagapuno ng kakulanagn sa serbisyo ng pamahalaan 4.covenantsrave. Sakop ng Propesyon/Grupong Kinabibilangan I. Kailangang maging malinaw (hindi matalinhaga).PP: Epekto ng pedopilia sa mga biktima II.PP: Naiibang tradisyon ng piyesta sa Katagalugan II.NP: Pag-aaral sa Wika ng mga Baklang Propesyunal 5. at tiyak (hindi masaklaw) 2.