Akademikong Pagsulat ito ay isang pagsulat na naglalayong linangin ang mga kaalaman ng mga mag-aaral kaya ito

tinawag na intelektwal na pagsulat. ilan sa mga halimbawa nito ay ang tesis, term paper, lab report at iba pa. (source: http://tl.answers.com/Q/Ano_ang_akademikong_pagsusulat) Akademikong Pagsulat – ito ay may sinusunod na particular na kumbensyon. Ito layunin nito ay maipakita ang resulta ng pagsisiyasat o pananaliksik na ginwa. (source: http://myschoolworks.wordpress.com/category/komunikasyon-sa-akademikong-pilipino/) Ang akademikong pagsulat ay nangangailangan ng higit na mataas na antas ng mga kasanayan. Kailangang malinang at mapaunlad ang kritikal na pag-iisip, pagsusuri, paggawa ng sintesis, at pagtataya. (source: http://tl.answers.com/Q/Ano_ang_kahulugan_ng_akademikong_teksto) Ito ang ginagamit sa mas mataas na edukasyon o sa kolehiyo ayon kay NewFields(___). MAHAHALAGANG KONSEPTO NG AKADEMIKONG PAGSULAT AYON KAY KAREN GOCSIK (2004) 1. Ang akademikong pagsulat ay ginagawa ng mga iskolar at para sa mga iskolar. 2. Ang akademikong pagsulat ay nakalaan sa mga paksa at mga tanong na kinagigiliwan ng akademikong komunidad. 3. Ang akademikong pagsulat ay dapat maglahad ng importanteng argumento. MGA HALIMBAWA NG AKADEMIKONG SULATIN:  Akademikong sanaysay  Pamanahong papel  Konseptong papel  Tesis  Disertasyon  abstrak  Book report  Pagsasaling-wika  Aklat  Rebyu  Eksplikasyon(bahagi ng isang sulatin na nagbibigay ng impormasyon e.g.,terminolohiya).  Artikulo(maaaring pahayagan, magasin atbp.)  Bibliograpiya (annotated)  Annotated na katalogo  Panunuring pampanitikan  Antolohiya  Pasalitang testimonya  Mga tinipong sulatin(e.g.,tula, sanaysay, at talumpati)  Form na pang-administratibo(e.g.,proposal, peer review report, performance evaluation atbp.)  opinyon  Mga rebyung pampanitikan  Aklat  Position paper

5.com/doc/77107952/Ang-Akademikong-Pagsulat-Ppt) Mga Pakinabang na Dulotng Akademikong Pagsulat 1. Awtobayograpiya  Artist’s book  Memoire  Mga sulating ekspositori  At marami pang iba. Malilinang ang kakayahan samapanuring pagbasa at pagsulat tuladng paggawa ng buod.bagay na lubhang mahalagang bahaging pagkatuto. Malilinang ang pagpapahalaga sap a g g a l a n g s a k a t o t o h a n a n a t a n g paggalang sa likha at akda ng ibabunga ng kanilang pag-aaral atakademikong pagsisikap. (source: http://www. 7. Matututunan din ang pagiging mapili sa pagsusuri ng mga datos namahalaga at hindi ng mgaimpormasyong kapaki-pakinabang parasa tinutuntong imbestigasyon.scribd.9. 2. Sa pamamagitan ng pagtatala atmaingat na dokumentasyon. Inaasahan ding mabubuksan ang isipng mga mag-aaral sa mapanuringpagbasa sa pamamagitan ng pagharapng hamon ng pagiging obhektibo sapagtanaw sa mga pangyayari atimpormasyon. Magkakaroon din ng kasiyahan sapagtuklas ng kaalaman at sa pagkakataong makapagdagdag sa kaalaman ng lipunan. pagtatala. 6. . pagbabalangkas ng mga ideya at pag-oorganisa ng mga impormasyon saisang mapanghikayat na sulatin. Malilinang din ang hikayat ngpagtuklas ng kaalamang intelektwal. 4. Makikilala ang mundo ng aklatanbilang balon ng impormasyon at datosat ang mundo sa pangkalahatan bilangbatis ng iba·t ibang kaalamangkailangang salain at suriin para saakademikong pagsulat. 8. ngpinaghalawan ng mga ideya atimpormasyon ay maaari ring masanaysa pagkilala ng akda ng may-akda atang pagpapahalaga sa katapatangintelektwal bilang sangkap ngakademikong pagsulat. 3. Mapapaunlad ang kakayahan sapaggamit ng aklatan sa paghahanap ngmga materyales at mapapaunlad angmga pagpapahalagang iskolarli.