Ang pagbasa  Pagtugon sa damdamin at kaisipan sa mga titik na nasa pahina  Sining ng paghihinuha ng impormasyon  Isang mental na gawain

sa pag-unawa ng tekstong binabasa  Isang proseso ng pagtanggap at pag-iinterpreta ng mga impormasyong nakatala sa anyo ng wika sa pamamagitan ng mga nakalimbag na simbolo (letra) Bakit tayo nagbabasa? ‡ pagbasa ‡ pangkasiyahan ‡ pangmoral ‡ Pampaglalakbay-diwa ‡ Pangkaalaman ‡ pangkasaysayan Mga Pangkaraniwang Dahilan ng Katamaran sa Pagbasa 1. Interes sa Paksa 2. Dami ng paksang babasahin/pahina 3. Viswal at tekstwal na grafiks 4. Font Size at Font Style 5. Lighting at Positioning 6. Awtor at Pamagat 7. Pwersahan/Patuluyang Pagbasa 8. Pampisikal na Hadlang Kategorya ng Mambabasa Mabagal na Mambabasa Katamtamang Mambabasa Mabilis na Mambabasa 99 100 176 Bilang ng Salita Bawat Minuto (SBM) pababa na SBM 175 na SBM pataas na SBM

Pamamaraan sa Pagbasa ‡ Kasanayan/kaugalian sa pag-aaral ‡ Bilis/bagal sa pagbasa ‡ Reaksyon ‡ intelektwal ‡ emosyunal ‡ Komprehensyon ‡ Persepsyon Istilo sa Pagbasa ‡ Iskiming ‡ Iskaning ‡ Prebyuwing ‡ Kaswal ‡ Impormatibo ‡ Kritikal ‡ Muling-basa ‡ Pagtatala Lawak ng Karanasan sa Pagbabasa A. BILIS AT KAAYUSAN SA PAGBASA y ang bilis ng pagbabasa ay ayon sa layunin ng bumabasa at sa materyales na babasahin. y Ang maglilibang ay walang kailangan tandaan kaya t higit na mabilis ang pagbabasa kaysa isang mag-aaral na naglalayong matuto at matandaan ang binasa.

MGA SAGABAL SA MABISANG PAGBASA: 1. Tiyaking may wastong liwanag at tahimik ang kapaligiran. 2. pandiwa at pang-abay.Kawalan ng wastong pamamaraan sa pagbasa batay sa layunin. ang bawat pangngalan.Palawakin ang talasalitaan. y Itala ang mga bagay na mahalaga at nais matandaan. pananong o pandamdam upang maliwanagan ang dalang ideya. 6. 6.Kung nagbabasa nang tahimik.Lilinawin ang pagbigkas ng mga salita. huwag ikibot ang labi. B. C.Hahawakan ang aklat nang may sapat na layo buhat sa mukha. 5. kung saan itataas o ibababa ang tinig kung saan hihinto. mga parirala at mga pangungusap ang mahahalagang diwang nais ipahayag. 3. Mapagtimbang-timbang kung totoo o likhang isip lamang ang binasa. Katulad halimbawa ng mga aklat . Kung nakapaglibang o mau mga bago at mahahalagang bagay na napadagdag sa kaalaman. y Kailangang may malawak na talasalitaan . Sundan ang bantas. sagutin muna ang mga katanungang madadali.Layon sa binabasa ang tinig at ekspresyon ng mukha. y May sapat na kabatiran sa tayutay at idyoma.Ituloy ang pagkilos ng mata buhat kaliwa pakanan. Maaaring pagmulan ito ng kabiguang mag-ugnay ng mga sagisag sa mga salitang ginamit ng may-akda at ang kawalan ng kakayahang tumugon sa mga bagay na nabasa at mahinang pagsasaulo ng mga bagay na nakita.Pagbasa ng walang direksyon kailangang maunawaan ng isang tao kung bakit siya bumabasa. 2. 5. Ang iba pang maaaring maging sanhi ng kakulangan sa katatagan ng damdamin ay . manapa y ulit-ulitin. 2.Pangalagaan ang kundisyon ng paningin.Sagabal sa mabisang pagbasa ang pagkaroon ng kaba o nerbiyos.Basahin ang buong kaisipan. y y y y Kung may sapat na batayan at matamang pag-aaral. Huwag basahin ng minsanan lamang. Hindi paisa-isang salita lamang.Pagbasa ng mga babasahin at mga aklat na para bang magkakatulad ang kanilang pagkakasulat mahalagang unawain ang nilalaman.Notations) madaling maunawaan ang diwa ng binabasa kung gagamit ng mga pananda.Sapat ang lakas ng tinig. Madaling maunawaan ang binabasa kung isasalin sa sariling pananalita . 4. Unahin muna ang magdadali bago tanguhin ang mahihirap. Magiging maayos ang pagbabasa nang malakas kung: 1.mahalagang mahalaga sa isang bumabasa ang lubos na kaalaman sa iba t-ibang bahagi ng pananalita. 5.Hindi paggamit ng mga pananda (Marginal .pag-uukulan ng pansin ang mga bantas upang mabatid kung saan ang diin.Magsanay sa pagbasa ng mabilis. ang kuwit. tuldok. 4. Ano ang layunin niya sa pagbasa? Bumabasa ba siya ng pahayagan upang malaman lamang ang mga balita sa kasalukuyan? Bumabasa ba siya ng mga aklat sapagkat kinakailangan sa kanyang pagpasok sa paaralan? 3.Kalagayan ng pag-iisip ang mababang kaisipan ay ay sagabal sa mabisang pagbasa. MATAMANG PAGSUSURI SA NILALAMAN y Dapat mabatid o makilala kung awtoridad sa paksa ang pinanggalingan ng pahayag. 6. y Kailangang mukha ang mga pahiwatig at matatalinghagang pakahulugan sa mga pangungusap.Mapapabilis ang pagbabasa nang tahimik sa pamamagitan ng mga sumusunod: 1. PAG-UNAWA AT PAGPAPANATILI SA ISIPAN NG BINASA: y Siyasatin ang materyales na babasahin. Tingnan ang pamagat at nilalaman (Table of Contents) kung ayon sa layunin ng pagbabasa. Magkaroon ng hustong sikolohiya sa pagbabasa. 4.Huwag kakalimutang tumingin sa nakikinig. pagsubok o pagsasaliksik na ginawa hinggil sa paksa. Suriin sa isip kung nakamtan ang layunin sa pagbabasa. pang-uri. Ihuli ang mahihirap. 3.

4. Gumagamit ng tamang boses at kilos ng katawan kailangang makakuha ng reaksyon mula sa tagapakinig. Mahusay na diksyon. Magiging mabisa para sa mga tagapakinig ang isang tagapagsalita kung ito ay may pag-uugnay sa damdamin ng mga tagapakinig. Bakit nga ba kailangang magsasalita ng Tao?  Upang bigyang ekspresyon ang kanyang damdamin o saloobin. pag-aalaala.  Makapagkalat na informasyon. Magpabatid B. Responsable. makinis na deliberi at kontroladong pagkilos ay tumutukoy sa epektibong daloy ng komunikasyon. riserts. May malaking tiwala sa sarili 3. interbyu.  Isang global na komunidad ang mundo kaya t kailangan nating makipagtalastasan. Lalo pa kung amg tagapagsalita ay may malakas na sense of Humor. hindi paos. malinaw na pamamaraan ay metodo sa pagsasalita.kailangang may tunguhin ang anumang papaksain sa mahalaga para sa mga tagapakinig. 7. 2.etting (Saan nag-uusap?) P articipants ( Sino ang Kausap?) E nds (Ano ang layunin ng pag-uusap?) A cts Sequence (Paano tatakbo ang usapan?) K eys ( Formal ba o Informal ang Usapan?) I nstrumentalities (Ano ang midyum ng Usapan?) N orms (Ano ang paksa ng usapan?) G Genre (Ano ang genrang gagamitin sa pakikipag-usap) . 9. kakulangan ng kawilihan.pagod. May Layunin may layunin ang bawat tagapagsalita at ito ay kailangang maabot niya. 5. SPEAKING ni Dell Hymes S . Katangian ng isang Mahusay na Tagapagsalita 1. lengguwahe at istilo mahusay na pagpili ng mga salita at ang tamang diksyon ay esensyal sa pagbabahagi ng kaalaman. kawalan ng sigla at hindi normal na saloobin o hilig sa pagbasa. Layunin ng Pagsasalita A.may karapatan ang tao sa pagsasalita.ang isang tagapagsalita ay kinikilala ng mga tagapakinig at umaani ng papuri. May maayang tinig at mapitagan. Manlibang Katangiang Dapat Angkinin ng isang Efektibong Tagapagsalita 1. 10. Magganyak o manghikayat C. Kailangan ang mga magagaling na materyal sa pagbuo ng talumpati ang pananaliksik. Katamtamang lakas. May tantyadong angkop na kilos at kumpas 4. Humihikayat at tumatawag ng pansin kailangang maging interesado ang tagapakinig. Nagpapakita ito ng personal na kwalipikasyon ng tagapagsalita . hindi gumagaralgal ang boses at ninenerbiyos. 8.  Upang maibahagi ang iniisip sa iba. kakulangan sa pagtitiyaga. May sapat na kaalaman sa paksa. 6. 3. Mahusay na plano sa pagdedeliber ng talumpati maayos. obserbasyon. 2. Kailangang analitikal nagkakaroon ng bigat o timbang sa mga tagapakinig ang isang mahusay na analisis sa paksa. dokumento at datos ay mahalagang kasangkapan sa paghahanda ng talumpati. Tumutukoy sa mahalaga at kapaki-pakinabang na paksa .  Hindi mabubuhay ang tao ng walang kausap. kailangang maintindihan ng mananalumpati na may obligasyon at pananagutan siya sa kanyang sasabihin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful