Ang pagbasa  Pagtugon sa damdamin at kaisipan sa mga titik na nasa pahina  Sining ng paghihinuha ng impormasyon  Isang mental na gawain

sa pag-unawa ng tekstong binabasa  Isang proseso ng pagtanggap at pag-iinterpreta ng mga impormasyong nakatala sa anyo ng wika sa pamamagitan ng mga nakalimbag na simbolo (letra) Bakit tayo nagbabasa? ‡ pagbasa ‡ pangkasiyahan ‡ pangmoral ‡ Pampaglalakbay-diwa ‡ Pangkaalaman ‡ pangkasaysayan Mga Pangkaraniwang Dahilan ng Katamaran sa Pagbasa 1. Interes sa Paksa 2. Dami ng paksang babasahin/pahina 3. Viswal at tekstwal na grafiks 4. Font Size at Font Style 5. Lighting at Positioning 6. Awtor at Pamagat 7. Pwersahan/Patuluyang Pagbasa 8. Pampisikal na Hadlang Kategorya ng Mambabasa Mabagal na Mambabasa Katamtamang Mambabasa Mabilis na Mambabasa 99 100 176 Bilang ng Salita Bawat Minuto (SBM) pababa na SBM 175 na SBM pataas na SBM

Pamamaraan sa Pagbasa ‡ Kasanayan/kaugalian sa pag-aaral ‡ Bilis/bagal sa pagbasa ‡ Reaksyon ‡ intelektwal ‡ emosyunal ‡ Komprehensyon ‡ Persepsyon Istilo sa Pagbasa ‡ Iskiming ‡ Iskaning ‡ Prebyuwing ‡ Kaswal ‡ Impormatibo ‡ Kritikal ‡ Muling-basa ‡ Pagtatala Lawak ng Karanasan sa Pagbabasa A. BILIS AT KAAYUSAN SA PAGBASA y ang bilis ng pagbabasa ay ayon sa layunin ng bumabasa at sa materyales na babasahin. y Ang maglilibang ay walang kailangan tandaan kaya t higit na mabilis ang pagbabasa kaysa isang mag-aaral na naglalayong matuto at matandaan ang binasa.

3.Basahin ang buong kaisipan. B. 5. 2. tuldok. huwag ikibot ang labi. PAG-UNAWA AT PAGPAPANATILI SA ISIPAN NG BINASA: y Siyasatin ang materyales na babasahin. Suriin sa isip kung nakamtan ang layunin sa pagbabasa. Hindi paisa-isang salita lamang.Sapat ang lakas ng tinig.Kung nagbabasa nang tahimik. Sundan ang bantas. ang bawat pangngalan. pandiwa at pang-abay.Kalagayan ng pag-iisip ang mababang kaisipan ay ay sagabal sa mabisang pagbasa.Palawakin ang talasalitaan. kung saan itataas o ibababa ang tinig kung saan hihinto. MGA SAGABAL SA MABISANG PAGBASA: 1.Kawalan ng wastong pamamaraan sa pagbasa batay sa layunin. 6. y Itala ang mga bagay na mahalaga at nais matandaan. 3.Notations) madaling maunawaan ang diwa ng binabasa kung gagamit ng mga pananda. Magkaroon ng hustong sikolohiya sa pagbabasa. Ang iba pang maaaring maging sanhi ng kakulangan sa katatagan ng damdamin ay .Sagabal sa mabisang pagbasa ang pagkaroon ng kaba o nerbiyos.Lilinawin ang pagbigkas ng mga salita.Pagbasa ng walang direksyon kailangang maunawaan ng isang tao kung bakit siya bumabasa.Pagbasa ng mga babasahin at mga aklat na para bang magkakatulad ang kanilang pagkakasulat mahalagang unawain ang nilalaman. 2. Mapagtimbang-timbang kung totoo o likhang isip lamang ang binasa. Madaling maunawaan ang binabasa kung isasalin sa sariling pananalita . pananong o pandamdam upang maliwanagan ang dalang ideya. Tingnan ang pamagat at nilalaman (Table of Contents) kung ayon sa layunin ng pagbabasa. C.Ituloy ang pagkilos ng mata buhat kaliwa pakanan. 5.pag-uukulan ng pansin ang mga bantas upang mabatid kung saan ang diin. ang kuwit. Magiging maayos ang pagbabasa nang malakas kung: 1. 2. Huwag basahin ng minsanan lamang.Magsanay sa pagbasa ng mabilis. 4.Pangalagaan ang kundisyon ng paningin. y Kailangang mukha ang mga pahiwatig at matatalinghagang pakahulugan sa mga pangungusap. mga parirala at mga pangungusap ang mahahalagang diwang nais ipahayag.Mapapabilis ang pagbabasa nang tahimik sa pamamagitan ng mga sumusunod: 1.mahalagang mahalaga sa isang bumabasa ang lubos na kaalaman sa iba t-ibang bahagi ng pananalita.Hindi paggamit ng mga pananda (Marginal . Unahin muna ang magdadali bago tanguhin ang mahihirap. y Kailangang may malawak na talasalitaan . 4. sagutin muna ang mga katanungang madadali. Tiyaking may wastong liwanag at tahimik ang kapaligiran. MATAMANG PAGSUSURI SA NILALAMAN y Dapat mabatid o makilala kung awtoridad sa paksa ang pinanggalingan ng pahayag. 6. 5. Kung nakapaglibang o mau mga bago at mahahalagang bagay na napadagdag sa kaalaman. Ihuli ang mahihirap. manapa y ulit-ulitin. Katulad halimbawa ng mga aklat . 6. y May sapat na kabatiran sa tayutay at idyoma. y y y y Kung may sapat na batayan at matamang pag-aaral.Hahawakan ang aklat nang may sapat na layo buhat sa mukha. Maaaring pagmulan ito ng kabiguang mag-ugnay ng mga sagisag sa mga salitang ginamit ng may-akda at ang kawalan ng kakayahang tumugon sa mga bagay na nabasa at mahinang pagsasaulo ng mga bagay na nakita. pagsubok o pagsasaliksik na ginawa hinggil sa paksa.Layon sa binabasa ang tinig at ekspresyon ng mukha. 4. Ano ang layunin niya sa pagbasa? Bumabasa ba siya ng pahayagan upang malaman lamang ang mga balita sa kasalukuyan? Bumabasa ba siya ng mga aklat sapagkat kinakailangan sa kanyang pagpasok sa paaralan? 3. pang-uri.Huwag kakalimutang tumingin sa nakikinig.

pag-aalaala. 3.  Isang global na komunidad ang mundo kaya t kailangan nating makipagtalastasan. Magganyak o manghikayat C. Gumagamit ng tamang boses at kilos ng katawan kailangang makakuha ng reaksyon mula sa tagapakinig. kailangang maintindihan ng mananalumpati na may obligasyon at pananagutan siya sa kanyang sasabihin. Manlibang Katangiang Dapat Angkinin ng isang Efektibong Tagapagsalita 1. hindi gumagaralgal ang boses at ninenerbiyos. kakulangan sa pagtitiyaga. kawalan ng sigla at hindi normal na saloobin o hilig sa pagbasa. Humihikayat at tumatawag ng pansin kailangang maging interesado ang tagapakinig.  Upang maibahagi ang iniisip sa iba. 9. makinis na deliberi at kontroladong pagkilos ay tumutukoy sa epektibong daloy ng komunikasyon. Responsable. malinaw na pamamaraan ay metodo sa pagsasalita. Mahusay na plano sa pagdedeliber ng talumpati maayos. 7. Magpabatid B.ang isang tagapagsalita ay kinikilala ng mga tagapakinig at umaani ng papuri. 5. May malaking tiwala sa sarili 3. 10. SPEAKING ni Dell Hymes S .  Makapagkalat na informasyon. May sapat na kaalaman sa paksa.kailangang may tunguhin ang anumang papaksain sa mahalaga para sa mga tagapakinig. hindi paos. 6. 2. Lalo pa kung amg tagapagsalita ay may malakas na sense of Humor. kakulangan ng kawilihan. 4. May Layunin may layunin ang bawat tagapagsalita at ito ay kailangang maabot niya. Mahusay na diksyon. 8. Nagpapakita ito ng personal na kwalipikasyon ng tagapagsalita . dokumento at datos ay mahalagang kasangkapan sa paghahanda ng talumpati. Kailangan ang mga magagaling na materyal sa pagbuo ng talumpati ang pananaliksik. May tantyadong angkop na kilos at kumpas 4. Katangian ng isang Mahusay na Tagapagsalita 1.may karapatan ang tao sa pagsasalita. May maayang tinig at mapitagan. riserts. 2.etting (Saan nag-uusap?) P articipants ( Sino ang Kausap?) E nds (Ano ang layunin ng pag-uusap?) A cts Sequence (Paano tatakbo ang usapan?) K eys ( Formal ba o Informal ang Usapan?) I nstrumentalities (Ano ang midyum ng Usapan?) N orms (Ano ang paksa ng usapan?) G Genre (Ano ang genrang gagamitin sa pakikipag-usap) .pagod. interbyu. Magiging mabisa para sa mga tagapakinig ang isang tagapagsalita kung ito ay may pag-uugnay sa damdamin ng mga tagapakinig. Tumutukoy sa mahalaga at kapaki-pakinabang na paksa . lengguwahe at istilo mahusay na pagpili ng mga salita at ang tamang diksyon ay esensyal sa pagbabahagi ng kaalaman. Bakit nga ba kailangang magsasalita ng Tao?  Upang bigyang ekspresyon ang kanyang damdamin o saloobin. Kailangang analitikal nagkakaroon ng bigat o timbang sa mga tagapakinig ang isang mahusay na analisis sa paksa. Layunin ng Pagsasalita A. obserbasyon.  Hindi mabubuhay ang tao ng walang kausap. Katamtamang lakas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful