Ang pagbasa  Pagtugon sa damdamin at kaisipan sa mga titik na nasa pahina  Sining ng paghihinuha ng impormasyon  Isang mental na gawain

sa pag-unawa ng tekstong binabasa  Isang proseso ng pagtanggap at pag-iinterpreta ng mga impormasyong nakatala sa anyo ng wika sa pamamagitan ng mga nakalimbag na simbolo (letra) Bakit tayo nagbabasa? ‡ pagbasa ‡ pangkasiyahan ‡ pangmoral ‡ Pampaglalakbay-diwa ‡ Pangkaalaman ‡ pangkasaysayan Mga Pangkaraniwang Dahilan ng Katamaran sa Pagbasa 1. Interes sa Paksa 2. Dami ng paksang babasahin/pahina 3. Viswal at tekstwal na grafiks 4. Font Size at Font Style 5. Lighting at Positioning 6. Awtor at Pamagat 7. Pwersahan/Patuluyang Pagbasa 8. Pampisikal na Hadlang Kategorya ng Mambabasa Mabagal na Mambabasa Katamtamang Mambabasa Mabilis na Mambabasa 99 100 176 Bilang ng Salita Bawat Minuto (SBM) pababa na SBM 175 na SBM pataas na SBM

Pamamaraan sa Pagbasa ‡ Kasanayan/kaugalian sa pag-aaral ‡ Bilis/bagal sa pagbasa ‡ Reaksyon ‡ intelektwal ‡ emosyunal ‡ Komprehensyon ‡ Persepsyon Istilo sa Pagbasa ‡ Iskiming ‡ Iskaning ‡ Prebyuwing ‡ Kaswal ‡ Impormatibo ‡ Kritikal ‡ Muling-basa ‡ Pagtatala Lawak ng Karanasan sa Pagbabasa A. BILIS AT KAAYUSAN SA PAGBASA y ang bilis ng pagbabasa ay ayon sa layunin ng bumabasa at sa materyales na babasahin. y Ang maglilibang ay walang kailangan tandaan kaya t higit na mabilis ang pagbabasa kaysa isang mag-aaral na naglalayong matuto at matandaan ang binasa.

Katulad halimbawa ng mga aklat .Lilinawin ang pagbigkas ng mga salita. Unahin muna ang magdadali bago tanguhin ang mahihirap. 6.Pagbasa ng walang direksyon kailangang maunawaan ng isang tao kung bakit siya bumabasa. Magiging maayos ang pagbabasa nang malakas kung: 1. 4. B. pananong o pandamdam upang maliwanagan ang dalang ideya. Huwag basahin ng minsanan lamang. manapa y ulit-ulitin.Sapat ang lakas ng tinig. Tingnan ang pamagat at nilalaman (Table of Contents) kung ayon sa layunin ng pagbabasa.Pagbasa ng mga babasahin at mga aklat na para bang magkakatulad ang kanilang pagkakasulat mahalagang unawain ang nilalaman. 6.mahalagang mahalaga sa isang bumabasa ang lubos na kaalaman sa iba t-ibang bahagi ng pananalita. Ano ang layunin niya sa pagbasa? Bumabasa ba siya ng pahayagan upang malaman lamang ang mga balita sa kasalukuyan? Bumabasa ba siya ng mga aklat sapagkat kinakailangan sa kanyang pagpasok sa paaralan? 3. PAG-UNAWA AT PAGPAPANATILI SA ISIPAN NG BINASA: y Siyasatin ang materyales na babasahin. ang kuwit. Suriin sa isip kung nakamtan ang layunin sa pagbabasa.Hindi paggamit ng mga pananda (Marginal . 5. C. Magkaroon ng hustong sikolohiya sa pagbabasa. Kung nakapaglibang o mau mga bago at mahahalagang bagay na napadagdag sa kaalaman.Huwag kakalimutang tumingin sa nakikinig. MGA SAGABAL SA MABISANG PAGBASA: 1.Hahawakan ang aklat nang may sapat na layo buhat sa mukha. 4.Kawalan ng wastong pamamaraan sa pagbasa batay sa layunin. y May sapat na kabatiran sa tayutay at idyoma. y y y y Kung may sapat na batayan at matamang pag-aaral. Hindi paisa-isang salita lamang. pagsubok o pagsasaliksik na ginawa hinggil sa paksa. Ihuli ang mahihirap. 5. 2. pang-uri.Ituloy ang pagkilos ng mata buhat kaliwa pakanan. Sundan ang bantas. tuldok. MATAMANG PAGSUSURI SA NILALAMAN y Dapat mabatid o makilala kung awtoridad sa paksa ang pinanggalingan ng pahayag.Notations) madaling maunawaan ang diwa ng binabasa kung gagamit ng mga pananda. Maaaring pagmulan ito ng kabiguang mag-ugnay ng mga sagisag sa mga salitang ginamit ng may-akda at ang kawalan ng kakayahang tumugon sa mga bagay na nabasa at mahinang pagsasaulo ng mga bagay na nakita. 5.Pangalagaan ang kundisyon ng paningin. 6.Layon sa binabasa ang tinig at ekspresyon ng mukha. mga parirala at mga pangungusap ang mahahalagang diwang nais ipahayag. Ang iba pang maaaring maging sanhi ng kakulangan sa katatagan ng damdamin ay . pandiwa at pang-abay. Madaling maunawaan ang binabasa kung isasalin sa sariling pananalita . sagutin muna ang mga katanungang madadali.Sagabal sa mabisang pagbasa ang pagkaroon ng kaba o nerbiyos. 3.Mapapabilis ang pagbabasa nang tahimik sa pamamagitan ng mga sumusunod: 1. 4. Tiyaking may wastong liwanag at tahimik ang kapaligiran.Kalagayan ng pag-iisip ang mababang kaisipan ay ay sagabal sa mabisang pagbasa. Mapagtimbang-timbang kung totoo o likhang isip lamang ang binasa.Magsanay sa pagbasa ng mabilis. y Kailangang may malawak na talasalitaan . 2.Basahin ang buong kaisipan. y Itala ang mga bagay na mahalaga at nais matandaan. 2. ang bawat pangngalan.Palawakin ang talasalitaan.pag-uukulan ng pansin ang mga bantas upang mabatid kung saan ang diin. y Kailangang mukha ang mga pahiwatig at matatalinghagang pakahulugan sa mga pangungusap.Kung nagbabasa nang tahimik. 3. huwag ikibot ang labi. kung saan itataas o ibababa ang tinig kung saan hihinto.

kailangang may tunguhin ang anumang papaksain sa mahalaga para sa mga tagapakinig. Kailangang analitikal nagkakaroon ng bigat o timbang sa mga tagapakinig ang isang mahusay na analisis sa paksa. pag-aalaala. hindi paos. Mahusay na plano sa pagdedeliber ng talumpati maayos. May malaking tiwala sa sarili 3.pagod.may karapatan ang tao sa pagsasalita. hindi gumagaralgal ang boses at ninenerbiyos. 2. Gumagamit ng tamang boses at kilos ng katawan kailangang makakuha ng reaksyon mula sa tagapakinig. Responsable. Layunin ng Pagsasalita A. dokumento at datos ay mahalagang kasangkapan sa paghahanda ng talumpati. 7. 9. interbyu. kailangang maintindihan ng mananalumpati na may obligasyon at pananagutan siya sa kanyang sasabihin. Lalo pa kung amg tagapagsalita ay may malakas na sense of Humor. Manlibang Katangiang Dapat Angkinin ng isang Efektibong Tagapagsalita 1. Magpabatid B.  Isang global na komunidad ang mundo kaya t kailangan nating makipagtalastasan. 10. Magiging mabisa para sa mga tagapakinig ang isang tagapagsalita kung ito ay may pag-uugnay sa damdamin ng mga tagapakinig. Humihikayat at tumatawag ng pansin kailangang maging interesado ang tagapakinig. 8. obserbasyon.  Hindi mabubuhay ang tao ng walang kausap.etting (Saan nag-uusap?) P articipants ( Sino ang Kausap?) E nds (Ano ang layunin ng pag-uusap?) A cts Sequence (Paano tatakbo ang usapan?) K eys ( Formal ba o Informal ang Usapan?) I nstrumentalities (Ano ang midyum ng Usapan?) N orms (Ano ang paksa ng usapan?) G Genre (Ano ang genrang gagamitin sa pakikipag-usap) . May tantyadong angkop na kilos at kumpas 4.ang isang tagapagsalita ay kinikilala ng mga tagapakinig at umaani ng papuri. riserts.  Upang maibahagi ang iniisip sa iba. 4. Nagpapakita ito ng personal na kwalipikasyon ng tagapagsalita . Kailangan ang mga magagaling na materyal sa pagbuo ng talumpati ang pananaliksik. May maayang tinig at mapitagan. kawalan ng sigla at hindi normal na saloobin o hilig sa pagbasa. Katangian ng isang Mahusay na Tagapagsalita 1. 3. Katamtamang lakas. 2. malinaw na pamamaraan ay metodo sa pagsasalita. Mahusay na diksyon. SPEAKING ni Dell Hymes S . lengguwahe at istilo mahusay na pagpili ng mga salita at ang tamang diksyon ay esensyal sa pagbabahagi ng kaalaman.  Makapagkalat na informasyon. kakulangan sa pagtitiyaga. makinis na deliberi at kontroladong pagkilos ay tumutukoy sa epektibong daloy ng komunikasyon. Bakit nga ba kailangang magsasalita ng Tao?  Upang bigyang ekspresyon ang kanyang damdamin o saloobin. kakulangan ng kawilihan. 5. May Layunin may layunin ang bawat tagapagsalita at ito ay kailangang maabot niya. 6. Magganyak o manghikayat C. Tumutukoy sa mahalaga at kapaki-pakinabang na paksa . May sapat na kaalaman sa paksa.