Ang pagbasa  Pagtugon sa damdamin at kaisipan sa mga titik na nasa pahina  Sining ng paghihinuha ng impormasyon  Isang mental na gawain

sa pag-unawa ng tekstong binabasa  Isang proseso ng pagtanggap at pag-iinterpreta ng mga impormasyong nakatala sa anyo ng wika sa pamamagitan ng mga nakalimbag na simbolo (letra) Bakit tayo nagbabasa? ‡ pagbasa ‡ pangkasiyahan ‡ pangmoral ‡ Pampaglalakbay-diwa ‡ Pangkaalaman ‡ pangkasaysayan Mga Pangkaraniwang Dahilan ng Katamaran sa Pagbasa 1. Interes sa Paksa 2. Dami ng paksang babasahin/pahina 3. Viswal at tekstwal na grafiks 4. Font Size at Font Style 5. Lighting at Positioning 6. Awtor at Pamagat 7. Pwersahan/Patuluyang Pagbasa 8. Pampisikal na Hadlang Kategorya ng Mambabasa Mabagal na Mambabasa Katamtamang Mambabasa Mabilis na Mambabasa 99 100 176 Bilang ng Salita Bawat Minuto (SBM) pababa na SBM 175 na SBM pataas na SBM

Pamamaraan sa Pagbasa ‡ Kasanayan/kaugalian sa pag-aaral ‡ Bilis/bagal sa pagbasa ‡ Reaksyon ‡ intelektwal ‡ emosyunal ‡ Komprehensyon ‡ Persepsyon Istilo sa Pagbasa ‡ Iskiming ‡ Iskaning ‡ Prebyuwing ‡ Kaswal ‡ Impormatibo ‡ Kritikal ‡ Muling-basa ‡ Pagtatala Lawak ng Karanasan sa Pagbabasa A. BILIS AT KAAYUSAN SA PAGBASA y ang bilis ng pagbabasa ay ayon sa layunin ng bumabasa at sa materyales na babasahin. y Ang maglilibang ay walang kailangan tandaan kaya t higit na mabilis ang pagbabasa kaysa isang mag-aaral na naglalayong matuto at matandaan ang binasa.

Tiyaking may wastong liwanag at tahimik ang kapaligiran. y Itala ang mga bagay na mahalaga at nais matandaan.Pangalagaan ang kundisyon ng paningin. Mapagtimbang-timbang kung totoo o likhang isip lamang ang binasa.Huwag kakalimutang tumingin sa nakikinig.Lilinawin ang pagbigkas ng mga salita. pagsubok o pagsasaliksik na ginawa hinggil sa paksa. Kung nakapaglibang o mau mga bago at mahahalagang bagay na napadagdag sa kaalaman.Pagbasa ng mga babasahin at mga aklat na para bang magkakatulad ang kanilang pagkakasulat mahalagang unawain ang nilalaman. C. 6. 2. pandiwa at pang-abay. huwag ikibot ang labi.Sapat ang lakas ng tinig. Madaling maunawaan ang binabasa kung isasalin sa sariling pananalita . Sundan ang bantas. MATAMANG PAGSUSURI SA NILALAMAN y Dapat mabatid o makilala kung awtoridad sa paksa ang pinanggalingan ng pahayag. B. MGA SAGABAL SA MABISANG PAGBASA: 1.Palawakin ang talasalitaan. 5. 4.Hahawakan ang aklat nang may sapat na layo buhat sa mukha. Hindi paisa-isang salita lamang.Hindi paggamit ng mga pananda (Marginal .Pagbasa ng walang direksyon kailangang maunawaan ng isang tao kung bakit siya bumabasa. y May sapat na kabatiran sa tayutay at idyoma.Layon sa binabasa ang tinig at ekspresyon ng mukha. PAG-UNAWA AT PAGPAPANATILI SA ISIPAN NG BINASA: y Siyasatin ang materyales na babasahin. Tingnan ang pamagat at nilalaman (Table of Contents) kung ayon sa layunin ng pagbabasa. 4.Sagabal sa mabisang pagbasa ang pagkaroon ng kaba o nerbiyos. Katulad halimbawa ng mga aklat . 3.Basahin ang buong kaisipan. Ang iba pang maaaring maging sanhi ng kakulangan sa katatagan ng damdamin ay . kung saan itataas o ibababa ang tinig kung saan hihinto. pang-uri. mga parirala at mga pangungusap ang mahahalagang diwang nais ipahayag. ang bawat pangngalan. pananong o pandamdam upang maliwanagan ang dalang ideya. 6.Kung nagbabasa nang tahimik.Kawalan ng wastong pamamaraan sa pagbasa batay sa layunin. Huwag basahin ng minsanan lamang. Ano ang layunin niya sa pagbasa? Bumabasa ba siya ng pahayagan upang malaman lamang ang mga balita sa kasalukuyan? Bumabasa ba siya ng mga aklat sapagkat kinakailangan sa kanyang pagpasok sa paaralan? 3. ang kuwit. sagutin muna ang mga katanungang madadali.Kalagayan ng pag-iisip ang mababang kaisipan ay ay sagabal sa mabisang pagbasa. 6. tuldok. y y y y Kung may sapat na batayan at matamang pag-aaral. Maaaring pagmulan ito ng kabiguang mag-ugnay ng mga sagisag sa mga salitang ginamit ng may-akda at ang kawalan ng kakayahang tumugon sa mga bagay na nabasa at mahinang pagsasaulo ng mga bagay na nakita. Ihuli ang mahihirap. 2. 2. Suriin sa isip kung nakamtan ang layunin sa pagbabasa.Notations) madaling maunawaan ang diwa ng binabasa kung gagamit ng mga pananda. y Kailangang mukha ang mga pahiwatig at matatalinghagang pakahulugan sa mga pangungusap. 5. y Kailangang may malawak na talasalitaan . Magiging maayos ang pagbabasa nang malakas kung: 1. Unahin muna ang magdadali bago tanguhin ang mahihirap. manapa y ulit-ulitin. 5.Ituloy ang pagkilos ng mata buhat kaliwa pakanan.Mapapabilis ang pagbabasa nang tahimik sa pamamagitan ng mga sumusunod: 1.mahalagang mahalaga sa isang bumabasa ang lubos na kaalaman sa iba t-ibang bahagi ng pananalita. 3.Magsanay sa pagbasa ng mabilis. 4.pag-uukulan ng pansin ang mga bantas upang mabatid kung saan ang diin. Magkaroon ng hustong sikolohiya sa pagbabasa.

pagod.  Upang maibahagi ang iniisip sa iba. Bakit nga ba kailangang magsasalita ng Tao?  Upang bigyang ekspresyon ang kanyang damdamin o saloobin. Katamtamang lakas. Gumagamit ng tamang boses at kilos ng katawan kailangang makakuha ng reaksyon mula sa tagapakinig. lengguwahe at istilo mahusay na pagpili ng mga salita at ang tamang diksyon ay esensyal sa pagbabahagi ng kaalaman. Manlibang Katangiang Dapat Angkinin ng isang Efektibong Tagapagsalita 1. 5. May malaking tiwala sa sarili 3. 4. 8. dokumento at datos ay mahalagang kasangkapan sa paghahanda ng talumpati. May maayang tinig at mapitagan. May Layunin may layunin ang bawat tagapagsalita at ito ay kailangang maabot niya. Humihikayat at tumatawag ng pansin kailangang maging interesado ang tagapakinig. Magpabatid B. Nagpapakita ito ng personal na kwalipikasyon ng tagapagsalita . interbyu.etting (Saan nag-uusap?) P articipants ( Sino ang Kausap?) E nds (Ano ang layunin ng pag-uusap?) A cts Sequence (Paano tatakbo ang usapan?) K eys ( Formal ba o Informal ang Usapan?) I nstrumentalities (Ano ang midyum ng Usapan?) N orms (Ano ang paksa ng usapan?) G Genre (Ano ang genrang gagamitin sa pakikipag-usap) . kakulangan ng kawilihan.  Isang global na komunidad ang mundo kaya t kailangan nating makipagtalastasan. hindi paos. 10. 9.kailangang may tunguhin ang anumang papaksain sa mahalaga para sa mga tagapakinig. riserts. 6. 2. Lalo pa kung amg tagapagsalita ay may malakas na sense of Humor. 7. Tumutukoy sa mahalaga at kapaki-pakinabang na paksa . May sapat na kaalaman sa paksa. Magganyak o manghikayat C. pag-aalaala. 2. Mahusay na plano sa pagdedeliber ng talumpati maayos. Mahusay na diksyon.  Hindi mabubuhay ang tao ng walang kausap. SPEAKING ni Dell Hymes S . kakulangan sa pagtitiyaga. obserbasyon. Responsable. Kailangan ang mga magagaling na materyal sa pagbuo ng talumpati ang pananaliksik. Kailangang analitikal nagkakaroon ng bigat o timbang sa mga tagapakinig ang isang mahusay na analisis sa paksa. makinis na deliberi at kontroladong pagkilos ay tumutukoy sa epektibong daloy ng komunikasyon. kawalan ng sigla at hindi normal na saloobin o hilig sa pagbasa. malinaw na pamamaraan ay metodo sa pagsasalita.  Makapagkalat na informasyon. May tantyadong angkop na kilos at kumpas 4.ang isang tagapagsalita ay kinikilala ng mga tagapakinig at umaani ng papuri. hindi gumagaralgal ang boses at ninenerbiyos. Layunin ng Pagsasalita A. Magiging mabisa para sa mga tagapakinig ang isang tagapagsalita kung ito ay may pag-uugnay sa damdamin ng mga tagapakinig. 3. Katangian ng isang Mahusay na Tagapagsalita 1. kailangang maintindihan ng mananalumpati na may obligasyon at pananagutan siya sa kanyang sasabihin.may karapatan ang tao sa pagsasalita.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful