Ang pagbasa  Pagtugon sa damdamin at kaisipan sa mga titik na nasa pahina  Sining ng paghihinuha ng impormasyon  Isang mental na gawain

sa pag-unawa ng tekstong binabasa  Isang proseso ng pagtanggap at pag-iinterpreta ng mga impormasyong nakatala sa anyo ng wika sa pamamagitan ng mga nakalimbag na simbolo (letra) Bakit tayo nagbabasa? ‡ pagbasa ‡ pangkasiyahan ‡ pangmoral ‡ Pampaglalakbay-diwa ‡ Pangkaalaman ‡ pangkasaysayan Mga Pangkaraniwang Dahilan ng Katamaran sa Pagbasa 1. Interes sa Paksa 2. Dami ng paksang babasahin/pahina 3. Viswal at tekstwal na grafiks 4. Font Size at Font Style 5. Lighting at Positioning 6. Awtor at Pamagat 7. Pwersahan/Patuluyang Pagbasa 8. Pampisikal na Hadlang Kategorya ng Mambabasa Mabagal na Mambabasa Katamtamang Mambabasa Mabilis na Mambabasa 99 100 176 Bilang ng Salita Bawat Minuto (SBM) pababa na SBM 175 na SBM pataas na SBM

Pamamaraan sa Pagbasa ‡ Kasanayan/kaugalian sa pag-aaral ‡ Bilis/bagal sa pagbasa ‡ Reaksyon ‡ intelektwal ‡ emosyunal ‡ Komprehensyon ‡ Persepsyon Istilo sa Pagbasa ‡ Iskiming ‡ Iskaning ‡ Prebyuwing ‡ Kaswal ‡ Impormatibo ‡ Kritikal ‡ Muling-basa ‡ Pagtatala Lawak ng Karanasan sa Pagbabasa A. BILIS AT KAAYUSAN SA PAGBASA y ang bilis ng pagbabasa ay ayon sa layunin ng bumabasa at sa materyales na babasahin. y Ang maglilibang ay walang kailangan tandaan kaya t higit na mabilis ang pagbabasa kaysa isang mag-aaral na naglalayong matuto at matandaan ang binasa.

4. 2. 6.Notations) madaling maunawaan ang diwa ng binabasa kung gagamit ng mga pananda. 6.Kawalan ng wastong pamamaraan sa pagbasa batay sa layunin. ang bawat pangngalan. 2. mga parirala at mga pangungusap ang mahahalagang diwang nais ipahayag. Magkaroon ng hustong sikolohiya sa pagbabasa. Katulad halimbawa ng mga aklat . C.Kung nagbabasa nang tahimik. Ano ang layunin niya sa pagbasa? Bumabasa ba siya ng pahayagan upang malaman lamang ang mga balita sa kasalukuyan? Bumabasa ba siya ng mga aklat sapagkat kinakailangan sa kanyang pagpasok sa paaralan? 3.Layon sa binabasa ang tinig at ekspresyon ng mukha. B.mahalagang mahalaga sa isang bumabasa ang lubos na kaalaman sa iba t-ibang bahagi ng pananalita.Sapat ang lakas ng tinig. Unahin muna ang magdadali bago tanguhin ang mahihirap. PAG-UNAWA AT PAGPAPANATILI SA ISIPAN NG BINASA: y Siyasatin ang materyales na babasahin. Kung nakapaglibang o mau mga bago at mahahalagang bagay na napadagdag sa kaalaman. tuldok. MGA SAGABAL SA MABISANG PAGBASA: 1. Magiging maayos ang pagbabasa nang malakas kung: 1. pandiwa at pang-abay. Ang iba pang maaaring maging sanhi ng kakulangan sa katatagan ng damdamin ay . y May sapat na kabatiran sa tayutay at idyoma. 3. 6. manapa y ulit-ulitin. pananong o pandamdam upang maliwanagan ang dalang ideya.Pagbasa ng mga babasahin at mga aklat na para bang magkakatulad ang kanilang pagkakasulat mahalagang unawain ang nilalaman.Hahawakan ang aklat nang may sapat na layo buhat sa mukha. Suriin sa isip kung nakamtan ang layunin sa pagbabasa. y Itala ang mga bagay na mahalaga at nais matandaan. ang kuwit. 4. Madaling maunawaan ang binabasa kung isasalin sa sariling pananalita .Palawakin ang talasalitaan.Huwag kakalimutang tumingin sa nakikinig. Maaaring pagmulan ito ng kabiguang mag-ugnay ng mga sagisag sa mga salitang ginamit ng may-akda at ang kawalan ng kakayahang tumugon sa mga bagay na nabasa at mahinang pagsasaulo ng mga bagay na nakita.Magsanay sa pagbasa ng mabilis. 2. Mapagtimbang-timbang kung totoo o likhang isip lamang ang binasa. Tiyaking may wastong liwanag at tahimik ang kapaligiran. Sundan ang bantas. 3. Tingnan ang pamagat at nilalaman (Table of Contents) kung ayon sa layunin ng pagbabasa. huwag ikibot ang labi. y Kailangang mukha ang mga pahiwatig at matatalinghagang pakahulugan sa mga pangungusap. pang-uri. 4.Sagabal sa mabisang pagbasa ang pagkaroon ng kaba o nerbiyos. 5. sagutin muna ang mga katanungang madadali. kung saan itataas o ibababa ang tinig kung saan hihinto.pag-uukulan ng pansin ang mga bantas upang mabatid kung saan ang diin. y Kailangang may malawak na talasalitaan . Ihuli ang mahihirap. MATAMANG PAGSUSURI SA NILALAMAN y Dapat mabatid o makilala kung awtoridad sa paksa ang pinanggalingan ng pahayag.Pangalagaan ang kundisyon ng paningin. pagsubok o pagsasaliksik na ginawa hinggil sa paksa.Mapapabilis ang pagbabasa nang tahimik sa pamamagitan ng mga sumusunod: 1.Basahin ang buong kaisipan.Hindi paggamit ng mga pananda (Marginal . y y y y Kung may sapat na batayan at matamang pag-aaral. 5. Hindi paisa-isang salita lamang.Pagbasa ng walang direksyon kailangang maunawaan ng isang tao kung bakit siya bumabasa.Ituloy ang pagkilos ng mata buhat kaliwa pakanan.Lilinawin ang pagbigkas ng mga salita. 5. Huwag basahin ng minsanan lamang.Kalagayan ng pag-iisip ang mababang kaisipan ay ay sagabal sa mabisang pagbasa.

Bakit nga ba kailangang magsasalita ng Tao?  Upang bigyang ekspresyon ang kanyang damdamin o saloobin.  Hindi mabubuhay ang tao ng walang kausap. SPEAKING ni Dell Hymes S . hindi gumagaralgal ang boses at ninenerbiyos. lengguwahe at istilo mahusay na pagpili ng mga salita at ang tamang diksyon ay esensyal sa pagbabahagi ng kaalaman. kailangang maintindihan ng mananalumpati na may obligasyon at pananagutan siya sa kanyang sasabihin. interbyu. makinis na deliberi at kontroladong pagkilos ay tumutukoy sa epektibong daloy ng komunikasyon. 9. Tumutukoy sa mahalaga at kapaki-pakinabang na paksa . Magiging mabisa para sa mga tagapakinig ang isang tagapagsalita kung ito ay may pag-uugnay sa damdamin ng mga tagapakinig. malinaw na pamamaraan ay metodo sa pagsasalita.etting (Saan nag-uusap?) P articipants ( Sino ang Kausap?) E nds (Ano ang layunin ng pag-uusap?) A cts Sequence (Paano tatakbo ang usapan?) K eys ( Formal ba o Informal ang Usapan?) I nstrumentalities (Ano ang midyum ng Usapan?) N orms (Ano ang paksa ng usapan?) G Genre (Ano ang genrang gagamitin sa pakikipag-usap) .pagod. Mahusay na plano sa pagdedeliber ng talumpati maayos. kakulangan sa pagtitiyaga. 10. 2. Nagpapakita ito ng personal na kwalipikasyon ng tagapagsalita . Kailangang analitikal nagkakaroon ng bigat o timbang sa mga tagapakinig ang isang mahusay na analisis sa paksa. May sapat na kaalaman sa paksa.ang isang tagapagsalita ay kinikilala ng mga tagapakinig at umaani ng papuri.  Makapagkalat na informasyon. Katamtamang lakas.  Isang global na komunidad ang mundo kaya t kailangan nating makipagtalastasan. May tantyadong angkop na kilos at kumpas 4. May malaking tiwala sa sarili 3. Gumagamit ng tamang boses at kilos ng katawan kailangang makakuha ng reaksyon mula sa tagapakinig. 2.  Upang maibahagi ang iniisip sa iba. Magganyak o manghikayat C. Katangian ng isang Mahusay na Tagapagsalita 1. Magpabatid B. kakulangan ng kawilihan. 7.kailangang may tunguhin ang anumang papaksain sa mahalaga para sa mga tagapakinig. 8. Manlibang Katangiang Dapat Angkinin ng isang Efektibong Tagapagsalita 1. 5. Kailangan ang mga magagaling na materyal sa pagbuo ng talumpati ang pananaliksik. hindi paos. kawalan ng sigla at hindi normal na saloobin o hilig sa pagbasa. May Layunin may layunin ang bawat tagapagsalita at ito ay kailangang maabot niya. 3. 4. May maayang tinig at mapitagan.may karapatan ang tao sa pagsasalita. Responsable. riserts. Layunin ng Pagsasalita A. 6. Mahusay na diksyon. Lalo pa kung amg tagapagsalita ay may malakas na sense of Humor. pag-aalaala. dokumento at datos ay mahalagang kasangkapan sa paghahanda ng talumpati. Humihikayat at tumatawag ng pansin kailangang maging interesado ang tagapakinig. obserbasyon.