Ang pagbasa  Pagtugon sa damdamin at kaisipan sa mga titik na nasa pahina  Sining ng paghihinuha ng impormasyon  Isang mental na gawain

sa pag-unawa ng tekstong binabasa  Isang proseso ng pagtanggap at pag-iinterpreta ng mga impormasyong nakatala sa anyo ng wika sa pamamagitan ng mga nakalimbag na simbolo (letra) Bakit tayo nagbabasa? ‡ pagbasa ‡ pangkasiyahan ‡ pangmoral ‡ Pampaglalakbay-diwa ‡ Pangkaalaman ‡ pangkasaysayan Mga Pangkaraniwang Dahilan ng Katamaran sa Pagbasa 1. Interes sa Paksa 2. Dami ng paksang babasahin/pahina 3. Viswal at tekstwal na grafiks 4. Font Size at Font Style 5. Lighting at Positioning 6. Awtor at Pamagat 7. Pwersahan/Patuluyang Pagbasa 8. Pampisikal na Hadlang Kategorya ng Mambabasa Mabagal na Mambabasa Katamtamang Mambabasa Mabilis na Mambabasa 99 100 176 Bilang ng Salita Bawat Minuto (SBM) pababa na SBM 175 na SBM pataas na SBM

Pamamaraan sa Pagbasa ‡ Kasanayan/kaugalian sa pag-aaral ‡ Bilis/bagal sa pagbasa ‡ Reaksyon ‡ intelektwal ‡ emosyunal ‡ Komprehensyon ‡ Persepsyon Istilo sa Pagbasa ‡ Iskiming ‡ Iskaning ‡ Prebyuwing ‡ Kaswal ‡ Impormatibo ‡ Kritikal ‡ Muling-basa ‡ Pagtatala Lawak ng Karanasan sa Pagbabasa A. BILIS AT KAAYUSAN SA PAGBASA y ang bilis ng pagbabasa ay ayon sa layunin ng bumabasa at sa materyales na babasahin. y Ang maglilibang ay walang kailangan tandaan kaya t higit na mabilis ang pagbabasa kaysa isang mag-aaral na naglalayong matuto at matandaan ang binasa.

Mapapabilis ang pagbabasa nang tahimik sa pamamagitan ng mga sumusunod: 1. y Kailangang mukha ang mga pahiwatig at matatalinghagang pakahulugan sa mga pangungusap. 4. 6. y May sapat na kabatiran sa tayutay at idyoma. 5. 5. Mapagtimbang-timbang kung totoo o likhang isip lamang ang binasa. pananong o pandamdam upang maliwanagan ang dalang ideya. tuldok. Magiging maayos ang pagbabasa nang malakas kung: 1. 6. mga parirala at mga pangungusap ang mahahalagang diwang nais ipahayag.Palawakin ang talasalitaan. sagutin muna ang mga katanungang madadali.Huwag kakalimutang tumingin sa nakikinig. y y y y Kung may sapat na batayan at matamang pag-aaral.Sagabal sa mabisang pagbasa ang pagkaroon ng kaba o nerbiyos. 2. Maaaring pagmulan ito ng kabiguang mag-ugnay ng mga sagisag sa mga salitang ginamit ng may-akda at ang kawalan ng kakayahang tumugon sa mga bagay na nabasa at mahinang pagsasaulo ng mga bagay na nakita. Tiyaking may wastong liwanag at tahimik ang kapaligiran. MGA SAGABAL SA MABISANG PAGBASA: 1.Kalagayan ng pag-iisip ang mababang kaisipan ay ay sagabal sa mabisang pagbasa. Tingnan ang pamagat at nilalaman (Table of Contents) kung ayon sa layunin ng pagbabasa. 3. Magkaroon ng hustong sikolohiya sa pagbabasa. manapa y ulit-ulitin.Pagbasa ng mga babasahin at mga aklat na para bang magkakatulad ang kanilang pagkakasulat mahalagang unawain ang nilalaman. y Kailangang may malawak na talasalitaan .Basahin ang buong kaisipan. Ano ang layunin niya sa pagbasa? Bumabasa ba siya ng pahayagan upang malaman lamang ang mga balita sa kasalukuyan? Bumabasa ba siya ng mga aklat sapagkat kinakailangan sa kanyang pagpasok sa paaralan? 3. C.pag-uukulan ng pansin ang mga bantas upang mabatid kung saan ang diin. 2.Kawalan ng wastong pamamaraan sa pagbasa batay sa layunin. Kung nakapaglibang o mau mga bago at mahahalagang bagay na napadagdag sa kaalaman. Ang iba pang maaaring maging sanhi ng kakulangan sa katatagan ng damdamin ay .Hahawakan ang aklat nang may sapat na layo buhat sa mukha. Suriin sa isip kung nakamtan ang layunin sa pagbabasa. Katulad halimbawa ng mga aklat . huwag ikibot ang labi. MATAMANG PAGSUSURI SA NILALAMAN y Dapat mabatid o makilala kung awtoridad sa paksa ang pinanggalingan ng pahayag. Huwag basahin ng minsanan lamang.Pangalagaan ang kundisyon ng paningin. B. Hindi paisa-isang salita lamang. 4. PAG-UNAWA AT PAGPAPANATILI SA ISIPAN NG BINASA: y Siyasatin ang materyales na babasahin. kung saan itataas o ibababa ang tinig kung saan hihinto. ang bawat pangngalan. 5. 6. pang-uri. pagsubok o pagsasaliksik na ginawa hinggil sa paksa.Lilinawin ang pagbigkas ng mga salita.Pagbasa ng walang direksyon kailangang maunawaan ng isang tao kung bakit siya bumabasa. y Itala ang mga bagay na mahalaga at nais matandaan. pandiwa at pang-abay. Unahin muna ang magdadali bago tanguhin ang mahihirap. 4.Ituloy ang pagkilos ng mata buhat kaliwa pakanan.Layon sa binabasa ang tinig at ekspresyon ng mukha. 2.Kung nagbabasa nang tahimik. Madaling maunawaan ang binabasa kung isasalin sa sariling pananalita . 3.mahalagang mahalaga sa isang bumabasa ang lubos na kaalaman sa iba t-ibang bahagi ng pananalita.Notations) madaling maunawaan ang diwa ng binabasa kung gagamit ng mga pananda. Sundan ang bantas. Ihuli ang mahihirap.Hindi paggamit ng mga pananda (Marginal . ang kuwit.Sapat ang lakas ng tinig.Magsanay sa pagbasa ng mabilis.

May Layunin may layunin ang bawat tagapagsalita at ito ay kailangang maabot niya. Bakit nga ba kailangang magsasalita ng Tao?  Upang bigyang ekspresyon ang kanyang damdamin o saloobin.etting (Saan nag-uusap?) P articipants ( Sino ang Kausap?) E nds (Ano ang layunin ng pag-uusap?) A cts Sequence (Paano tatakbo ang usapan?) K eys ( Formal ba o Informal ang Usapan?) I nstrumentalities (Ano ang midyum ng Usapan?) N orms (Ano ang paksa ng usapan?) G Genre (Ano ang genrang gagamitin sa pakikipag-usap) . May tantyadong angkop na kilos at kumpas 4. Nagpapakita ito ng personal na kwalipikasyon ng tagapagsalita . hindi paos. malinaw na pamamaraan ay metodo sa pagsasalita. dokumento at datos ay mahalagang kasangkapan sa paghahanda ng talumpati. kawalan ng sigla at hindi normal na saloobin o hilig sa pagbasa. pag-aalaala. makinis na deliberi at kontroladong pagkilos ay tumutukoy sa epektibong daloy ng komunikasyon. 5. Responsable. May malaking tiwala sa sarili 3. Magiging mabisa para sa mga tagapakinig ang isang tagapagsalita kung ito ay may pag-uugnay sa damdamin ng mga tagapakinig. 2.ang isang tagapagsalita ay kinikilala ng mga tagapakinig at umaani ng papuri.  Makapagkalat na informasyon. kakulangan ng kawilihan. Mahusay na diksyon. Manlibang Katangiang Dapat Angkinin ng isang Efektibong Tagapagsalita 1. Magganyak o manghikayat C. hindi gumagaralgal ang boses at ninenerbiyos. Humihikayat at tumatawag ng pansin kailangang maging interesado ang tagapakinig. SPEAKING ni Dell Hymes S . 10. 4. 7. riserts. 6. May maayang tinig at mapitagan. 8. 9. Gumagamit ng tamang boses at kilos ng katawan kailangang makakuha ng reaksyon mula sa tagapakinig. Tumutukoy sa mahalaga at kapaki-pakinabang na paksa . obserbasyon. 3.  Upang maibahagi ang iniisip sa iba. Mahusay na plano sa pagdedeliber ng talumpati maayos. Katamtamang lakas.kailangang may tunguhin ang anumang papaksain sa mahalaga para sa mga tagapakinig. Katangian ng isang Mahusay na Tagapagsalita 1.  Hindi mabubuhay ang tao ng walang kausap.  Isang global na komunidad ang mundo kaya t kailangan nating makipagtalastasan. Magpabatid B. lengguwahe at istilo mahusay na pagpili ng mga salita at ang tamang diksyon ay esensyal sa pagbabahagi ng kaalaman. 2.pagod. Layunin ng Pagsasalita A. interbyu. kakulangan sa pagtitiyaga.may karapatan ang tao sa pagsasalita. May sapat na kaalaman sa paksa. kailangang maintindihan ng mananalumpati na may obligasyon at pananagutan siya sa kanyang sasabihin. Kailangang analitikal nagkakaroon ng bigat o timbang sa mga tagapakinig ang isang mahusay na analisis sa paksa. Lalo pa kung amg tagapagsalita ay may malakas na sense of Humor. Kailangan ang mga magagaling na materyal sa pagbuo ng talumpati ang pananaliksik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful