TV Ads: Hanguan ng mga Kagamitang Pampagtuturo sa Elementarya" Panimula; Paglalahad ng Suliranin, Saklaw at Delimitasyon, Disenyo ng Pananaliksik; Balangkas Teoretikal

at Konseptwal, Katuturan ng Talakay, Talababa

KABANATA II - Revyu ng mga Kaugnay na Literatura at Pag-aaral Laybrari ng gradyuwet iskul ng Ateneo de Naga University at University of Nueva Caceres, at ang Internet ang pinaghanguan ng mga literatura at pag-aaral na may kaugnayan sa kasalukuyang pag-aaral. Mga Kaugnay na Literatura Binanggit nina Adeyanju (2003), Liwanag (1995) at Gabuyo (1998) ang papel sa pagkatuto ng mga kagamitang pampagtuturo, ang mga halimbawa at ang mga dapat isaalang-alang sa paghanda ng mga ito. Tinalakay naman nina Transona (2002), Aquino at Razon (1998), at Panambo (1997) ang tungkulin at kwalifikeysyon ng isang mahusay na titser. Makikita ang iba’t ibang gamit ng wika sa mga pahayag nina Francisco at Espiritu (2006), Lumbera (2005), at Thompson (2003). Tinalakay naman nina Austero at Fowles (1999), Taflinger (1996), at Gresko at mga kasama (1996) ang paggamit ng saykoloji sa mga advertizment, at sa R.A. 8370 o Children’s Television Act of 1997 ang ahensang naatasang magmomonitor ng mga ito. Natutunghayan sa sumusunod na mga paragraf ang detalye ng mga nabanggit na mga kaugnay na literatura. Sa pagtuturo, ayon kay Adeyanju (2003), mahalaga ang visual aids sa lubusang pagkatuto ng mga bata. Para kay kanya: “Learning aids are instructional materials and devices through which teaching and learning are done in schools. Examples of learning aids include visual aids, audio-visual aids, real objects and many others. The visual aids are designed materials that may be locally made or commercially produced. They come in form of wall-charts illustrated pictures, pictorial materials and other two dimensional objects. There are also audio-visual aids. These are teaching machines like radio, television, and all sorts of projectors with sound attributes.” Ang advertizment ay maaari ring magsilbing visual aid. Ang kagamitan sa pagtuturo, ayon kay Liwanag (1995), ay isa sa mga faktor sa mabisang pagkatuto ng mga estudyante. Ang mga paghahanda ng mga kagamitan sa pagtuturo ay nasasalig sa iba’t ibang batayan sa pananaw na sosyo-kultural. Sa paghahanda ng kagamitang pampagtuturo dapat isaalang-alang ang mga gamit nito, ang objektiv, panahon at istilo ng mga wikang gagamitin na naaayon sa kahalagahan ng mga taong nag-uusap at sa hinihingi ng pagkakataon. Ang ikalawa ay ang pananaw na pangkaisipan. Dito binibigyang pansin ang pagkakaiba ng estudyante sa paraan ng pagkatuto. Ang ikatlo ay ang yumanistik na perspektiv. Ang objektiv nito ang lubusang malinang ang buong katauhan ng mga mag-aaral. Para kay Gabuyo (1998), sa paghahanda ng kagamitang pampagtuturo ay kailangang alamin ang karakteristik at pangangailangan ng estudyante. Tiyakin ang objektiv, balangkasin ang nilalaman, iplano ang suportang kakailanganin at isaalang-alang din ang mga materyal na paghahanguan. Sa pagsusulat, ihanay nang maayos ang mga ideya, pag-

isipan at simulang buuin ang mga gawain at fidbak, humanap ng mga halimbawa at umisip ng mga grafiks. Ayon kay Transona (2002), walang kagamitang panturo ang maipapalit sa isang mabuting titser ngunit isang katotohanang hindi maitatanggi na ang mabuting titser ay gumagamit ng mga kagamitang pampagtuturo tungo sa mabisang pagkatuto ng mga estudyante. Tinalakay ni Aquino at Razon (1998) sa kanilang aklat ang kwalifikeysyon ng isang mahusay na titser. Ayon sa kanila, matatawag na mahusay ang titser kung nagtataglay sya ng sariling kakayahan at katalinuhan, matapat sa pakikitungo sa kanyang kapwa titser at iginagalang ang karapatan ng bawat estudyante. Kailangan ding may alam sya sa mga prinsipol ng mabuting pagkatuto tulad ng paggamit ng angkop na pamamaraan sa pagtuturo, motiveysyon, paggawa ng leson plan, kasanayan sa pagtataya at integreysyon. Ang pagkatuto para kay Panambo (1997) ay ang pinakamahalagang proseso ng pagtuturo at pag-aaral. Ang pagkatuto ng mga estudyante ay nakasalalay sa mabuting paraan ng pagtuturo ng isang titser. Ang titser ang nababalak at nagpapasya sa pamaraang kaniyang gagamitin na angkop sa bunga ng pagkatuto na nais nyang makamtan ng mga estudyante, angkop sa sitwasyon, angkop sa kakayahan ng mga estudyante at gayundin sa uri ng paksang-aralin at sabjikt na kanyang ituturo. Sa lektyur ni Francisco (2006) sa “Ang Papel ng Televisyon sa Pagtuturo ng Walong Dagdag na Letra Ayon sa 2001 Revisyon ng Alfabeto at Patnubay sa Ispeling ng Wikang Filipino” binanggit nya, ayon kay Espiritu, wika ang gamit ng titser sa pagpapaunawa ng nilalaman ng kurso at wika ang gamit ng estudyante upang ipakita ang kanyang pag-unawa at ipahayag ang kanyang iniisip at niloloob. Samaktwid, mahalagang konsiderasyon ang wika sa pagtuturo gayundin sa pagkatuto. Payo ni Lumbera (2005) sa mga manunulat sa intervyu sa kanya ng Pinoy Weekly Online: Importante na kilalanin ng isang manunulat na siya ay namumuhay sa ganitong lipunan at kung hindi man siya kumilos para baguhin ang lipunan na iyon, huwag namang maging hadlang sa pagkilos ng ibang tao. Lagi’t lagi, kilalanin ang kanyang kaugnayan sa buhay ng lipunang kanyang kinabibilangan. Sa ganoong paraan, ang kanyang mga tula, kuwento, dula ay uungkat sa mga nangyayari sa ating lipunan at ’yong kanyang odyens na bumabasa sa kanyang mga tula o nanonood ng kanyang dula ay mabigyan niya ng kamalayan na siya ay bahagi ng lipunang inilalarawan sa akda. Sa ganoong paraan ang manunulat ay hindi magiging kuntento na lamang sa paggamit sa wika ayon sa personal niyang kagustuhan. Sa 192 mga Pilipinong advertisement pantelebisyong sinorbey ni Thompson (2003), ang isandaan at walo (108) ay gumamit ng English “E”, apatnaput isa (41) ay Tagalog na may mga English na salita at phrase “T(E)”, dalawamput dalawa (22) ay Tagalog “T”, at dalawamput isa (21) ay English na may mga Tagalog na salita at phrase “E(T)”. Ang anim na tipo ng produktong nanguna at halos gumagamit ng Tagalog (“T” at “T(E)”) ay Pagkain (39.68%), Farmasyutikal (23.81%), Panlinis/Detergent (11.11%), Inuming Alkohol (7.94%), Pampamahalaang Serbisyo (6.35%), at Home Maintenance at Aplayans/Elektroniks (parehong may 3.17%). Samantala, ang anim na tipo ng produktong nanguna at halos gumagamit ng English (“E” at “E(T)”) ay Aplayans/Elektroniks (18.60%), Pagkain (12.40%), Damit (10.85%), Pagbabangko/Finans (9.30%), Gamit sa Banyo at Inuming Di-alkohol (parehong may 8.53%), at Sasakyan/Travel at Inuming Alkohol (parehong may 6.98%). May labin-limang atraksyon sa mga advertizment na tinawag ni Jif Fowles na “imbentaryo ng motibo ng tao” ayon kay Austero (1999). Ang saykoloji o mga atraksyon sa mga

advertizment ay mga pangangailangan: sa seks, pagsasamahan, pagmamahal o pag-aalaga, ng patnubay, seguridad, estetik senseysyon, kyuryositi, na bayolojikal, makapantay o makalevel ang isang tao, makatakas, magpatnubay, mangibabaw, kumuha ng atensyon, maging prominente at awtonomus. Sa libro ng “Taking ADvantage” ni Taflinger (1996), binanggit nya ang sampung psychological appeal na ginagamit sa advertayzing upang makapagmotiveyt sa mga mamimili. Ang mga psychological appeal na ito ay: self-preservation, sex, acquisition of property, self-esteem, personally enjoyment, constructiveness, destructiveness, curiosity, imitation at altruism. Para kina Gresko at mga kasama (1996), matagal nang ginagamit ang saykoloji sa advertayzing bilang ifektiv na pamamaraan sa pagbebenta ng isang produkto o serbisyo. Ang pag-unawa sa mga pangunahing konsepto na nakaaapekto sa saykoloji ng tao ay makatutulong sa isang kompanya na makabenta ng kanilang produkto o hindi kaya ay makatutulong sa isang konsyumer upang maunawaan ang mga marketing istratiji na nakakahimok sa kanilang bumili ng mga produkto. Mahalagang makuha ang atensyon ng konsyumer at ito ay sa pamamagitan ng pag-apela sa emosyon. Alinsunod sa R.A. 8370 o Children’s Television Act of 1997, ang National Council for Children’s Television (NCCT) ang magmomonitor, magrerevyu at magkaklasifay ng mga pambatang programa sa telebisyon at mga advertizment na ipinalalabas sa mga oras na maraming bata ang nanonood. Sa katuturan nito, ang “children” ay tumutukoy sa lahat ng tao na wala pang labin-walong (18) gulang. Mababasa sa Seksyon 2, ang Declaration of Policy, na kinikilala ng estado ang kahalagahan at impakt ng brodkast midiya partikular ang mga programa sa telebisyon kaugnay sa pagpapalaganap ng valyus at intelektwal na pagunlad ng mga kabataan bilang bahagi na rin ng suporta at pangangalaga sa kanilang interes.

Mga Kaugnay na Pag-aaral Ang mga paksang tinalakay sa mga pag-aaral nina Gastello (1999), Fortuno (1998), Lopez (2001), Mallapre (2004), Mettilla at Metilla (1996), Camaya at mga kasama (2004), Arenas (1995), Alcedo (1998) at Alegre (1998) ay hango sa midiya at nagkakaiba-iba sa ginamit na materyal. Ang kina Gastello, Fortuno at Lopez ay hango sa dyaryo: mula sa dyaryong brodsyit gamit ang mga komikstrip sa unang pag-aaral at mula sa dyaryong tabloyd gamit ang mga artikel sa ikalawa at mga balita sa ikatlo. Ang kina Mallapre, Metilla at Metilla, at Camaya at mga kasama ay hango sa telebisyon gamit ang nobelang popular sa unang pagaaral at mga edyukeysyonal program sa huli. Ang kay Arenas ay hango sa sine gamit ang pelikula. Samantala, ang kina Alcedo at Alegre ay hango sa libro gamit ang iba’t ibang akda sa unang pag-aaral at mga tula lamang sa huli. Ang mga materyal na nilikom nina Fortuno, Gastello, Mallapre, Alcedo at Alegre ay iklinasifay: ayon sa paksa sa unang tatlong magkakahiwalay na pag-aaral at ayon sa kaisipan sa huling dalawa. Ang pinakamalapit sa kasalukuyang pag-aaral ay ang case study ni Adeyanju (2003) na tinukoy ang persepsyon ng epekto ng mga kagamitang pampagtuturo sa pagkatuto, at ang pangmaster na tisis ni Transona (2002) na inalam ang kaangkupan ng sanayang-aklat sa kyurikulum ayon sa persepsyon ng mga titser sa Filipino. Tungkol sa mga kagamitang pampagtuturo rin ang mga pag-aaral nina Adeyanju at Transona.

Natutunghayan sa sumusunod na mga paragraf ang detalye ng mga nabanggit na mga kaugnay na pag-aaral. Isa sa mga objektiv ng mga pag-aaral nina Fortuno, Gastello, Alcedo at Alegre ay maikonekt sa edukasyon ang ginawang pag-aaral. Ang kina Fortuno, Alcedo at Alegre ay sa pagtuturo: sa Edukasyong Pagpapahalaga sa elementarya sa una at sa Panitikan sa hayskul sa ikalawa at sa kolij sa huli. Samantala, ang kay Gastello ay pagpapaunlad ng kurikyulum bukod pa sa paglinang sa kakayahan sa pagbasa at sa pagpapahalaga. Tinukoy sa pag-aaral nina Alegre at Gastello ang mga figyurovispits at islang sa mga maikling kwento para sa unang pagaaral at mga komikstrip sa huli. Tinukoy naman sa pag-aaral ni Arenas ang mga role ng mga babaeng karakter sa mga pelikulang Pilipino at sa pag-aaral ni Gastello ang istilo ng presentasyon ng mga karakter sa mga komikstrip. Sa pag-aaral ni Gastello (1999), sinuri at inalam sa lipunan sa panahong iyon ang 96 na mga komikstrip na ‘Pugad Baboy’ ni Pol Medina Jr. na araw-araw na nailathala sa pahagang The Philippine Daily Inquirer. Batay sa isinagawang pag-aaral, ang mga paksang-diwa ay inilahad sa pagbibigay ng observeysyon at kritikal na pagsusuri sa mga kasamaan at katiwalian sa kalikasan, edukasyon, gobyerno, lipunan at ekonomiya ay ginawang katawa-tawa at hindi obvyus upang hindi maging masakit sa mga pinatutungkulan. Nakitang ang mga pangalang ibinibigay sa mga tauhan ay nababagay sa mga pag-uugaling taglay nila at ang mga taong ito ay nakakasalamuha natin sa araw-araw. Ang paggamit ng mga figyurovispits ay mabisang paraan sa paglalahad at pagpapasigla ng isang awtor upang mapukaw ang kawilihan ng mambabasa. Ang mga islang o balbal na salita na komon na ginagamit ngayon lalo na ng mga kabataan at maging ang mga komon na tao ay isang paraan upang maging riyalistik ang dayalog o usapan sa komikstrip. Ang mga komikstrip na ito ay may kahalagahan sa pagprepeyr sa mataas na level ng edukasyon. Sinuri at pinahalagahan ni Fortuno (1998) ang mga piling sanaysay ni Bella Angeles Abayan na pinamagatang “Maganda ang Buhay” na inilathala at linguhang lumalabas sa pambansang pahayagang Balita, mula Enero ng taong 1996 hanggang Disyembre taong 1997. Sa isinagawang pag-aaral, lumabas na ang apanapu’t walong (48) sanaysay ay naglalarawan ng mga paksang patungkol sa intelektwal, sosyal at panlipunan, moral at ispiritwal na nagbibigay tuon sa kahalagahan ng karunungan, pag-aaral, determinasyon sa buhay, pag-ibig sa sarili, kapwa at bayan, pagtupad sa tungkulin at paniniwala sa Diyos. Ang 48 sanaysay ay nagtataglay ng mga pagpapahalagang nakapaloob sa DECS CORE VALUES na binibigyang-diin ang pagpapahalagang panlipunan, pagpapahalagang pang-ekonomiya, pagmamahal, katotohanan at pananampalataya. Ang 48 sanaysay ay may kaugnayan sa pagpapatupad ng layunin ng pagtuturo ng Edukasyong Pagpapahalaga (EP) na nakapaloob sa paksang intelektwal, sosyal at panlipunan, moral at ispiritwal. Inalam ni Lopez (2001) sa kanyang pag-aaral ang kahalagahan ng pahayagan bilang instrumento ng pag-unawa ng katarungang panlipunan. Batay sa kinalabasan, ang mga katarungang pambata ay mga karapatang para mabuhay, edukasyon, maayos na pamumuhay, pagtangkilik ng sariling pamilya at proteksyon laban sa pag-aabuso; sa katarungang pangkababaihan ay paghawak ng katungkulan, dangal at reputasyon at proteksyong sekswal; sa katarungang pangmagagawa ay maayos na paglilitis, tamang pasahod at pagtanggap ng benifit sa pinagtratrabahuhan. Ang mga dimensyong sosyal ay wastong paggamit at paggalang sa mga nabanggit na katarungan: pagpapahalaga sa karangalan, pantay-pantay na karapatan at pananagutan at katungkulan dapat gampanan. Ang mga epekto ng mga pagpapahayag ng pagkagalit, pagtawag sa ahensyang sangkot at

pagbibigay tulong at payo upang maisaayos at maitama ang mga paglabag ng mga katarungang pantao sa lipunan. Si Mallapre (2004) ay gumawa ng pag-aaral tungkol sa “Mga Nobelang Popular: Salamin ng mga Pagpapahalaga.” Sinuri at binigyang pagpapahalaga ang labin-limang nobelang popular na naipalabas sa ABS-CBN taong 1999-2000 sa pamamahala ni Charo Santos. Batay sa ininagawang pag-aaral, ang mga paksang-diwang nilahad ay pagsisikap na maiangat ang buhay na may sab-tapik na: pagsusumikap at pagtitiyaga, pag-asa sa kapalaran, pagsalig sa kapwa; pagkamatatag na may sab-tapik na: pagkamatatag sa pagharap sa problema sa pamilya, pagkamatatag sa pagharap sa problemang kinasasangkutan ng sarili at pagkamatatag sa pagharap sa nagawang kamalian; katangian ng pag-ibig na my sab-tapik na pag-ibig na matiyaga at magandang loob, pag-ibig na mapang-unawa at hindi makasarili at pag-ibig na mapagbata at puno ng pagsasakripisyo; pagpapahalagang sosyal na may sabtapik na: ugnayan sa pamilya, ugnayan sa kapwa at pagpapahalagang katapatan sa pagibig. Ang mga kakintalang nakapaloob sa mga nobela ay personal at interpersonal. Inases nina Metilla at Metilla (1996) ang akseptabiliti ng at pangangailangan para sa lokal na mga edyukeysyonal program sa telebisyon para sa mga bata sa Bicol. Inivalyuweyt ang aveylabiliti ng finansyal, teknikal at manpower resources sa pagproprodyus ng nasabing mga program. Sa pag-aaral, nadiskover na talagang mayroong pangangailangan para sa mga edyukeysyonal program na pantelebisyon na prinodyus sa bansa at katanggap-tanggap ito sa mga vyuwer. Ang telebisyon at ang mga programa na kakikitaan ng karahasan ay may impluwens at nakakapagpahamak sa mga bata. Ang mga lokal at nasyunal na kompani ay parehong nagbigay ng pagsang-ayon sa persepsyon na ang advertayzing ay ifektiv lalo na sa telebisyon. Ang panunuod ng telebisyon nang walang wastong patnubay ay maaaring magpahamak sa mga bata. Kailangan at gusto ng mga magulang at mga bata ng mga programang pambata sa telebisyon na parehong edyukeysyonal at konstraktiv sa kanilang development. Kung mabibigyan ng risonabol na presyo sa komersyal reyts at masisigurado ang vyuwersyip ay wiling na suportahan ng mga kompani ang mga programang pambata sa pamamagitan ng advertayzing. Ang mga potensyal na advertayver at isponsor ng program ay maaaring iimbayt at ipriprizent ang unang episowd ng program upang makuha ang suporta at komitment nila dito. Sa pag-aaral nina Camaya at mga kasama (2004), natuklasang mas pinipili ng mga kabataan sa Sta. Teresita, Iriga City ang mga produkto at serbisyong iniindors ng mga silebriti kaysa sa mga produkto at serbisyong iniindors ng mga di-silebriti. Ang mga advertizment sa telebisyon ay mas napapanood ng mga rispondent tuwing praymtaym kaysa sa ibang oras. Natuklasan ring mas kaakit-akit sa mga kabataan ang mga advertizment na iniindors ng mga silebriti. May epekto sa paggawa ng desisyon sa pagpili ng kanilang pangunahing pangangailangan ang mga advertizment sa telebisyon. Sinuri ni Arenas (1995) ang 14 pelikulang Pilipino na iprinodus at ipinalabas mula 1990 hanggang 1994 at sinubukang iaydentifay at ianalayz ang iba’t ibang roles ng mga babaeng karakter. Natuklasang 9 sa 23 babaeng karakter ay ina o asawa ang role, 8 ay kabit o girlfriend, 3 ay anak, at 2 ay prostityut. Ang mga pwersang sosyo-kultural na nakaimpluwensya sa paghubog ng mga karakter na babae ay educational background, values orientation sa bahay, at marginalization sa tahanan, trabaho at sa lipunan. Ang mga sosyo-kultural na implikasyon sa iba’t ibang roles ng babae ay nakikita sa dalawang discernable forces tulad ng sa traditionalism at modernism. Sa Philippine setting, ang tingin

metafor. at ang iba’t ibang istratijing ginamit na angkop sa paglinang ng vokabyulari. Naipakita ang paggamit ng mga larawang-diwa at figure of speech sa tula ni Tinio at naikonekt ang mga kaisipang mga larawang-diwa at figure of speech sa pagtuturo ng panitikan sa kolij level. Ang ivalyuweysyon ay ang bahaging pinakasaligan sa pagsukat ng natamong kaalaman ng mga estudyante. Sa case study ni Adeyandu (2003) sa “Perception of the Effects and Use of Learning Aids in Teaching” na mahigit siyamnapung porsyento ng mga gurong sinorvey ay sumang-ayon sa positibong epekto ng pagtuturo na ginagamitan ng iba’t ibang mga kagamitan sa pagtuturo. 3) Ang mga pagpapahalagang pagkamaka-tao. pangkagandahang-asal at pang-intelektwal. pagpapahalaga sa kabutihang-asal at pagpapahalagang pangkaisipan. pagtatanong. Nilayon ni Alegre (1998) na masuri at mapahalagahan ang dalawampu’t limang tula ni Tinio “A Trick of Mirrors” at maikonekt ito sa pagtuturo ng panitikan sa kolij level. Natuklasan ni Alcedo (1998) batay sa isinagawang pagsusuri naipahayag ang mga kaisipang nakapaloob sa piling elemento ng nobela na patungkol sa mga kaisipang pangmakabayan. 2) Ang mga pagpapahalagang nakapaloob sa nobela batay sa mga kaisipan ay mga pangmakatao. Tinukoy nya ang mga nilalaman nito upang mapaunlad ang kasanayang pampanitikan ng mga estudyante sa Filipino IV. Bumuo ng sanayang-aklat sa Filipino VI si Transona (2002). Tinukoy rin nya ang kaangkupan ng binuong sanayang-aklat sa kyurikulum ayon sa pananaw ng 17 titser sa Filipino na nagsilbing mga juror. Ang kinalabasan: 1) Ang nilalaman ng sanayangaklat ay paglinang ng vokabyulari.sa kababaihan ay sabmisiv. Nadiskover sa pag-aaral na ito na ang mga tula ni Tinio ay may nilalamang-diwa batay sa relasyon ng magulang. personifikeysyon. Batay sa isinagawang pagsusuri. kaugnay na aktiviti at ivalyuweysyon. karanasan at kaayusan. pangmakatao. simili at pagpapalit-diwa na nagpapalitaw sa iba’t ibang damdamin at kaisipang awtor. konservativ at fultaym na ina. pangmoral at pangkagandahang-asal at pang-intelektwal. at sa kawilihan. metonimi. Ang mga nabuong kongklusyon ay ang mga sumusunod: 1) Ang mga kaisipang nakapaloob ay patungkol sa kaisipang pangmakabayan. pag-usapan. 2) nag-iimprovayz sila ng mga kagamitang pampagtuturo kapag kinakailangan. epigram. Ang pag-usapan ay bahaging nagbibigay ng mga tanong upang lubos na masuri ang akdang pampanitikan at maikintal ang anumang kaisipan o pagpapahalagang dapat matamo ng mga estudyante. Ang tingin sa modern imij ay asertiv. Pinatunayan nilang 1) mas nauunawaan ng mga estudyante ang mga itinuturo kapag ginagamit nila ang mga kagamitang pampagtuturo sa kanila. karir-oryented at libereyted. Inilahad ang mga kaisipan at mga pagpapahalagang kaugnay sa kasalukuyang kalagayan ng lipunan. Ang mga tula ni Tinio ay mayaman sa mga larawang-diwa at mga figure of speech gaya ng ayroni. mag-asawa at kapwa na naglalahad ng iba’t ibang damdamin at isipan. . pangmoral. mga kaugnay na aktiviti at pagpapahalaga sa pagsukat ng natamong kaalaman ng mga estudyante. pagkamaka-Dyos at pagpapahalaga sa pangkaisipan ay magagamit sa pagtuturo kaugnay sa pagtuturo ng mga layunin pang-edukasyon sa pagtuturo ng panitikan sa hayskul. 3) Sa pananaw ng mga guro ay angkop na angkop ang sanayang-aklat kyurikulum sa layunin. 2) Ang paglinang ng vokabyulari ay pag-unawa ng mga nilalaman ng panitikan o ang diwang nais ipahiwatig sa akda. nailahad ang mga nilalamang-diwa batay sa iba’t ibang uri ng damdaming nakapaloob sa tula. pangmoral. Ang kaugnay na aktiviti ay magsisilbing pagpapahalaga sa akdang natalakay. at 3) gumamit sila ng kagamitang pampagtuturo upang maipaunawa ang iba’t ibang konsepto na nangangailangan ng pagpapaliwanag. pangmakatao.

Ang paggamit ng mga advertizment sa pagtuturo ay nangangailangan ng masusing pagbabalak at nagpapasya. Faculty of Education. De La Salle Unioversity-Dasmariñas. Sanayang-Aklat Pampanitikan sa Filipino IV: Isang Pagsusuri. 2002) Naga City Rosa Maria B. Hango rin sa midiya ang materyal na gagamitin sa kasalukuyang pag-aaral at ikaklasifay rin ito. figyurovispits at islang sa mga ito. Tatalakayin sa kasalukuyang pag-aaral ang mga lantad na katotohanan at mga talinghagang nakapaloob sa mga advertizment.rmit. 2007) Lydia S. Transona. “Ang Sanayang-Aklat Bilang Kagamitang Pampagtuturo” Panayam sa Pambansang Seminar sa Filipino sa Pagtataguyod ng Kagawaran ng Filipino sa Kolehiyo ng mga Sining at Agham ng Philippine Normal University. buhat sa napagmasdang dula ng buhay o karanasan ng mga sumulat at bumuo ng advertizment. Bukod sa mga ito. (DiNalathalang Masteral Tesis Ateneo de Naga University. Francisco. tatalakayin rin ang istilo ng presentasyon ng mga advertizment tulad ng paggamit ng saykoloji. Inaasahang makapagbibigay ng interesting at kakaibang iksperyens sa mga estudyante ang mga pantelebisyong advertizment kung gagamitin sa pagtuturo ng Filipino at HEKASI sa Grade VI. 1997) Naga City Christian George C. Walong Linggong Kurikulum: Ang Bisa Nito sa Kakayahan ng mga Mag-aaral (Di-Nalathalang Masteral Tesis University of Nueva Caceres. Liwanag. . Gumagamit ng wika. Obafemi Awolowo University. 2003 http://ultibase. makikita ang kaugnayan nito sa kasalukuyang pag-aaral. karikatura. Puno ito iba’t ibang diwa. literal at figyurativ. Adeyanju. Nigeria. 1998 Leopoldo R. Panambo. Phoenix Educational Journal.Kalagayang Pansining Matapos ilahad ang mga kaugnay na literatura at pag-aaral. Talababa Virgilio J. Teachers Perception of the Effects and Use of Learning Aids in Teaching: a Case Study of Winneba Basic and Secondary Schools. Ang Papel ng Televisyon sa Pagtuturo ng Walong Dagdag na Letra Ayon sa 2001 Revisyon ng Alfabeto at Patnubay sa Ispeling ng Wikang Filipino.edu. tungkuling magagampanan lamang ng isang mahusay na titser. Matutugunan ng mga pantelebisyong advertizment ang kakulangan sa kagamitang pampagtuturo upang magsilbing lunsaran sa mga aralin sa Filipino at HEKASI. Institute of Education. kulay at tunog ang mga advertizment. Ang pagkakaiba ng pag-aaral na ito ay mga pantelebisyong advertizment ang gagamitin at ayon isyu ikaklasifay.htm(Binuksan noong April 12.au/Articles/nov03/adeyanju1. 1995 Araceli Gabuyo.

1995 Virgilio J. Alcedo.muohio.org/ptechs2006/Presentation/CFrancisco.pdf (Binuksan noong April 12. Ateneo de Naga University. 1996 Lilybeth R. Ateneo de naga University. 2004) Naga City Eden D. 1996 (Bersyon sa internet) http://www.shtml (Binuksan noong April 2. 2003 http://www.html (Binuksan noong March 30. Teresita. Marketing messages through language switching in television commercials.2006 http://ptechs. Kagamitang Pampagtuturo at Edukasyong Pagpapahalaga (Di-nalathalang Masteral Tesis). Naga City.edu/shermarc/p324ads. University of Nueva Caceres.htm (Binuksan noong May 7.wsu. (Unpublished Masteral Thesis).edu/users/rthompso/filipinocommercials. Fortuno. 2007) Roger Thompson. The Acceptability of a Local Children’s Educational Program in Television. The Perceived Effects of Television Advertisments to Decision Making of the Youth in Choosing their Basic Needs in Sta. Iriga City (Unpublished AB-Development Communication Thesis). University of Nueva Caceres. Naga City. Comic Strip: Larawan ng Galaw ng Buhay (Di-Nalathalang Masteral Tesis). Washington State University/Edward R. Naga City. Filipino English and Taglish: Language Switching from Multiple Perspectives. University of Nueva Caceres. Naga City. 2007) Jon Gresko at mga kasama. Children’s Television Act of 1997 Guillermo Gastello.org/pw5-25/kult/kult_1. 2007) Richard F. 1996 http://www. University of Nueva Caceres. Bienvenido Lumbera: Pambansang Alagad ng Sining” Intervyu ng Pinoy Weekly Online kaugnay ng pagkakahirang sa kanya bilang Pambansang Alagad ng Sining. 1998 Camaya at mga kasama.edu:8080/~taflinge/advant. 2001 Cherfield Metilla at kasama. 1998 Marivic S. 1998 Amy A. 8370. Miami University. Pamahayagan: Instrumento sa Pagpapahalaga ng Karapatang Panlipunan (Di-Nalathalang Masteral Tesis). Murrow School of Communication. 1999 Vivian B.clas. Ateneo de naga University. Naga City. Mallapre. Lopez.ufl.html(Binuksan noong February 20. Arenas. Taflinger.users. Mga Piling Tula: Isang Pagsusuri at Pagpapahalaga (Di-Nalathalang Masteral Tesis). Amsterdam: John Benjamins. Ibong Mandaragat: Pagsusuri at Pag-uugnay sa Kasalukuyang Panahon (DiNalathalang Masteral Tesis). 2007) Republic Act No. “Dr. Taking ADvantage. Mga Nobelang Popular: Salamin ng mga Pagpapahalaga (DiNalathalang Masteral Tesis University of Nueva Caceres. University of Nueva Caceres. 2005http://pinoyweekly. Naga City. 2007) Bienvenido Lumbera. 2004 . Alegre. Naga City. Social Psychological Factors Underlying the Impact of Advertising. Naga City. Women Characters in Selected Filipino Movies (Unpublished Masteral Thesis).

Pinaniniwalaan ng mananaliksik na malaki ang naging impluwensiya ng mga pelikula sa buhay ng tao at sa paghubog ng kaisipan ng mga kabataan. ang patnubay sa pagsusuri ng pelikula ay iminumungkahi. Ang pelikula ay isa sa mga uri ng midya na may malaking epekto sa pag-iisip at pag-uugali ng mga manonood. Batay sa kinahinatnan. Ang tiyak na layunin ng pag-aaral na ito ay upang makalikom ng kasagutan sa mga sumusunod na suliranin: 1. Sinisikap ng mananaliksik na malaman ang kalidad ng pelikulang pangkabataan sa pamamagitan ng pagsusuri at paglalarawan ng pelikula. Anu-ano ang mga katangian ng pelikulang ito na dapat malaman ng mga kabataan ayon sa mga sumusunod? 1. at 2. pag-iisip. CANTON INTRODUKSIYON Ang pelikula ay bahagi ng ating kultura at malaki ang naiiambag nito sa ating sining. ELISEO H. eksistensyalismo ? 2. ito ay maaaari makalason ng isipan ng kabataan lalo na kung nagpapakita ng kalaswaan o karahasan ang mga eksena. Ang tanong ay kung sa kasalukuyan makikita pa kaya ng mga kabataan ang pagpapahalagang pangkatauhan ng mga pelikulang Pilipino? Tulad ng nasabi sa unahan may malaking impluwensiya sa mga manonood ang mga pelikula. PAÑARES DEGREE : MASTER OF ARTS IN TEACHING FILIPINO ADVISER : DR. Ito ang pinakamalakas na anyo ng “mass media” na ginagamit ngayon lalung-lalo na sa mga kabataan. ANG SULIRANIN Ang pag-aaral na ito ay naglalayong masuri ang balyu at katangiang makikita sa pelikulang Pitong Dalagita. wika at gawi ng mga kabataan ay maaaring magkaroon ng kanais-nais o di kanais-nais na pormasyon pagkatapos makapanood ng pelikula. Anu-ano ang mga balyus na makikita sa pelikulang Pitong Dalagita batay sa pananaw na : 1. Ang damdamin.research BALYUS AT KATANGIAN NG PELIKULANG PITONG DALAGITA: PATNUBAY AUTHOR : MARY JANE D. mensaheng hatid ng pelikula sa mga manonood . Napatunayan na sa isang pag-aaral na ang mga napapanood na karahasan sa mga pelikula ay nagiging dahilan ng pagtaas ng kriminalidad sa lipunan. Ang pag-aaral na ito ay may pangkalahatang layunin na tumutuklas sa katotohanang impluwensiya ng mga pelikula sa mga kabataan at ang kaugnayan nito sa personal nilang pamumuhay at sa kanilang lipunang ginagalawan. humanismo . Ang pelikula ay isang ring uri ng komunikasyon kung saan ang mensahe o punong kaisipan ay inilalahad sa pamamagitan ng isang isinadulang kuwento. Kaya naman ang pelikula ay dapat na kinapupulutan ng mga balyu na makapagbubuo ng pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa at sa bayan.

2. Sinubukang masuri ang balyus ayon sa dalawang teoryang pampanitikan.Ang tunay na kaibigan ay maituturing na isang kayamanan. Ginamitan ng analisis at interpretasyon ayon sa kasalukuyang kalikasan mula sa Pelikulang Pitong Dalagita. . . . anong patnubay sa pagsusuri ng pelikula ang maimumungkahi? Disenyo ng Pananaliksik Ang pag-aaral na ito ay isinagawa sa pamaraang deskriptiv. bisa ng pelikula sa mga manonood 3. Mga Natuklasan MGA BALYU sa pananaw na: Humanismo Eksistensyalismo • • • • • • • • • • • • • • Pakikipagkaibigan Pakikipagkapwa Pagiging matatag Pagpapahalaga sa magulang Pagtanggap sa katotohanan Katapatan Pagpapahalaga sa buhay Pagpapakumbaba Pagtitimpi / Mahinahon Pagiging Senstibo sa Pangangailangan ng Iba Magandang Pananaw sa Buhay Pagpaparaya Pagiging Simple Pagkamaparaan • • • Pagtitiwala kakayahan Pagtitiyaga sa sariling Pagtitiwala sa sarili Pagiging totoo sa sarili Mabuting Pagpapasya Pagkamatiisin • • • • • Paggalang sa Kasarian Paggalang sa Karapatan ng Iba Mensahe sa mga manonood . Batay sa kinahihinatnan.Ang pagkaiinggit o pagseselos ay di makabubuti sa anumang relasyon. ang humanismo at eksistensyalismo.Ang pagtanggap sa katotohanan ay makadudulot ng kapayapaan.

mga taliwas na kasarian ng tao. kapwa ang katangian ng Paghahangad na makilala Joyce. mabuting samahan. . Mayo sa pakikipaglaban sa Pagmamalasakit sa tukso. kaibigan at umunawa sa damdamin lipunan ay mahalaga sa ng iba.. kapakanan ng iba. .Magkaroon ng katataggan ng loob upang maharap ang mga suliranin o pagsubok sa buhay. Paghahangad ng Pagpapakumbaba tunay kabutihan ay na kahanga-hanga. kinalilimutan ang Paghanga sa katatagan ni obligasyon sa anak. nakapagpapaligaya rin sa Malaking paghanga kay Joyce isang tao. Pagkamatiisin sagot sa paglaban sa kahirapan o Pagsasakripisyo para sa pagsubok. Pagtitimpi o kahinahunan Pagkaawa kay Tina na parang isang napakabuting May mga magulang na walang nagmamahal sa kanya. Kung marunong kang gumalang sa kapwa. BISA NG PELIKULA ASAL ISIPAN DAMDAMIN Pagpapahalaga sa Ang malakas na Pagkainis sa mga taong di kaibigan ngunit maging determinasyon ng isang marunong umunawa sa maingat sa pakikisama. Pagtataka na may magulang na di nauunawaan ang kalagayan ng anak.Dapat malaman ang kahalagahan ng Diyos sa buhay ng tao upang mapahalagahan din ang buhay na bigay ng Diyos. tao ay maghahatid din sa kapwa. isang tao. marunong sa pamlya. katangian at nakita ito makasarili na kina Tisha at Ruli. Pagiging matapat susi sa igagalang ka rin nila. kanya sa tagumpay. Pagkagalit kay Kissy sa kanyang pagiging mapagkunwari at pagkawalang takot sa Diyos. sa kanyang katapatan bilang kaibigan. Paggalang sa mga tao ay Di dapat maging padalusdapat matutunan lalo na’t dalos sa mga pagpapasya.

Pagpaparaya tanda ng Anumang pagkakamali ay malawak na pang-unawa.Boston: Houghton Miffin Company. Manila: National Bookstore. 2005.al. Pluma IV. Alejandro. Ethics and the Filipino. Ph. Baisa. Values Curriculum in the Elementary. Priscilliano. Itong mga balyu ay nakitaan din ng mga mensahe na tuminag sa kanilang damdamin. 2005. 1960. Brubacher. Quezon City: Phoenix Publishing House. Rufino. Naihatid ng pelikula sa mga kabataan ang sa tunay na kahulugan ng kaibigan at pagmamalasakit. Rekomendasyon Iminumungkahing ng mananaliksik na gagamitin ng sinumang nagnanais na pag-ibayuhin pa ang pag-aaral sa mga Pelikulang Pangkabataan ang mga sumusunod: 1. Di lamang sa pagsusuri nito kundi sa paghango ng mga aral kaugnay ang iba pang aralin. Ang pelikula ay nagturo sa mga kabataan kung paano harapin ang mga pagsubok sa buhay at maging maingat sa mga pagpapasya. maaaring pa ring ituwid.et. Magkakaroon ng Salingkurang Pagsasanay sa mga titser na nagtuturo ng Filipino sa hayskul at kolehiyo upang magkakaroon sila ng pag-iisa sa pagsusuri ng pelikulang Pilipino.Manila: Philippine Book Company. Sining ng Pamamaraan ng Pag-aaral ng Panitikan. 1979. Ailene G. Konklusyon Ayon sa ginawang pagsusuri nakita na maraming balyus sa pelikulang Pitong Dalagita batay sa humanismo at eksistensyalismong pananaw.. Dapat sundin ang batayan sa pagsusuri ng pelikula bilang output sa pag-aaral 2. 3. BIBLIYOGRAFI Mga Aklat Agapay. Ramon. Modern Philosophies of Education. Manila: National Bookstore. 4. nagpabuo ng mabuting kaisipan at naging patnubay sa pagtuklas ng kanila ring kalakasan at kahinaan. 1978. Essentials of Values Education.D. Ipinakita sa pelikula na lahat ng bagay ay may limitasyon. Magkalap ang mga guro ng mga pelikulang Tagalog bago pa man mag-umpisa ang klase upang masuri ito at maisama sa paghahanda ng silabus ng kurso sa Filipino sa bahagi ng literatura sa bawat antas ng hayskul at kolehiyo. Bauzon. . John S. Maaaring ang nakikita mong mabuti sa panlabas iba sa katotohanan. New York City: McGraw Hill Inc. Ito ay magsisilbing gabay ng mga nakapanood na ang buhay ay may iba’t ibang mukha na maaaring taliwas sa nakikita sa panlabas na kaanyuan. Dapat na palagiang isama sa mga aralin ang mga pelikulang nagsasaad ng maraming balyus at mensahe na ikabubuti ng mga kabataang Pilipino sa kasalukuyang panahon. Frezir. Alexander.. 2004.

Manila: Anvil Publishing House Inc. Ang Bahaging Ginagampanan ng Midya at It sa Paghubog ng Kaisipan ng mga Kabataan.ucdsb. Setyembre. <http://www. Manila: Rex Bookstore Inc. Sigay III. Ang mga salin na ito sa Ingles ay naging batayan naman ng salin sa Bahasa Malaysia na isinama sa isang antolohiya ng mga akdang pampanitikan mula sa rehiyong Asean. LASAP Panimula NG ORIHINAL SA PAMPANITIKANG SALIN Mahalaga.abante-tonite. Alice.on.<www2. nagtungo siya sa noo’y Surian ng Wikang Pambansa (Komisyon sa Wikang Filipino ngayon) upang ipasalin sa Ingles ang ilang piling maiklng kuwento. Soledad S.org. 2008 <http://www. Ngunit naniniwala ang mga awtoridad na iba pa rin ang panitikang orihinal na sinulat sa isang katutubong wika.Mosqueda. Philippines: Media Plus. Isa na rito si Dr Septy Ruzui ng University of Malaysia..Pop Culture. <http://www.com/articles/TeacherTalk/Using-Movies-in-the-Classroom.html>.independent. 2003.al.tinig. Pilosopiyang Pilipino. 2007. 1996. 23.html>.ie/education/lights-camera-andclassroom-action-1088758. Tinig.. Setyembre 25. Pena. 1995. Patronicio V. Setyembre 23. Principles and Methods of Teaching. 1982.ca/athens/popculture/influencemovies>. Dolores R. Reyes. 2007. Fransisco.. Antonio. Kritisismo: Mga Teoryang at Antolohiya Para sa Pagtuturo ng Panitikan. Mabisang Pagkatuto. Gonzales. <http://www.com/v19/v19vlad. 2007. 2005. Manny. 1992. <http://www. Malikhaing Pelikula. Taylan.tinig. Timbreza. at dula na nakasulat sa Pilipino (Filipino na ngayon). Abante Tonite Online. Gloria P. Manila: Booklore Publishing House.>.geocities.R. Safe Youth. Internet Arceo. Journal Liwanag. Philippines: Mutya Publishing House. ang pagsasalin sa Ingles ng mga akdang pampanitikan na orihinal na nasusulat sa wikang Filipino. Vlad B. 2000.com/v21/v21tonyo. Reyes.com/issue/july2005/showbiz_av. Manila: Vicarish Publication and Trading Inc. at Gonzales. Hamaka III. Quezon City: Phoenix Publishing House.html>. McGivern. <www. Teacher Talk. Enero 1. Laura. Argentina. tula. Setyembre 24. Mandaluyong City: National Bookstore.com/arceo.2006. 2002. Panunuring Pampanitikan (Teorya at Pagsasanay). Angelita. 2005. Manila: Innovative Educational Materials Inc.. Lydia S. Setyembre 23. 2007. Filipino sa Makabagong Henerasyon.Safe youth org / siv global. Noong 1977. et. Cleotilde D. Florentino. 2006. Villafuerte ..html>. iniisip ng marami na hindi na kailangan pang magsalin sa Ingles ng mga akdang pampanitikan dahil marami namang mahuhusay na Pilipinong manunulat sa wikang Ingles.html>. Anna Maria. Perez. Marahil. San Juan. . Phoenix Educational Journal. Manila: Rex Book Store Inc. Angelita G. <http://www. Panunuring Pampanitikan. Safe Youth Organization. ngunit hindi prioridad.teflasia.html>. Zulueta.

Natatanging karanasan sa pagsasalin Ang papel na ito ay tungkol sa aking naging karanasan sa pagsasalin sa Ingles ng dalawang maikling kuwentong orihinal na isinulat sa Filipino. hindi maiiwasang angkinin ng manunulat sa isang dayuhang wika ang kultura ng wikang ginagamit niya.” Hindi madaling magsalin sa wikang Ingles dahil hindi ito ang aking unang wika.” Dalawang maikling kuwento ang sentro ng pag-aaral – “Malalim ang Gabi’ ni Ponciano B. Walang dapat makapansin na ito’y salin. 2009:106): “ang pagsasalin ay pagtatangkang makalikha ng isang tekstong napakalinaw kaya’t parang hindi salin…. Gayunman. Para sa kanila. sa pagsasalin ng mga akdang pampanitikan mula sa mga rehiyon. may bagong direksiyon sa pagsasalin na kontra sa pahayag sa itaas. o kung ano ang sinasabi ng orihinal na awtor ay iyong-iyon din ang ipinapahayag ng salin sa ibang wika. diskors at pragmatika upang mapapintig sa salin sa Filipino ang wika at kulturang Hiligaynon. awit. tungo sa pagtatamo ng titulong MA in English. noon pa man. samakatuwid. hindi naging lubusang tagatanggap lamang ang ating mga ninuno na nagsilbing tagasalin ng mga obrang nasusulat sa Kastila. pasyon. Ang salin. sinipi nina Batnag at Petras. gramatika. na may sariling tatak ng kultura ng wikang pinagsasalinan. samakatuwid.” nang sa gayo’y maging mabisa ang salin. Ito. Ang pamagat ng aking tesis ay “A Translation into English of Two Short Stories Originally Written in Pilipino with an Explanation of the Translation Process. kundi isang bagong akda sa ibang wika ngunit nagtataglay pa rin ng sariling kakanyahan at sariling tatak ng kultura at wikang pinagmulan. o maikling kuwentong Hiligaynon. Madalas. ang isang mahusay na salin ay dapat magtaglay ng tatlong katangian na ang akronim ay CAN: Clear (malinaw) Accurate (wasto) Natural (natural ang daloy ng mga pangungusap) Samakatuwid. Kapwa dalawa lamang ang mga tauhan: ang mag-asawang sina Oming at Sinang sa “Malalim” at sina Impen at Ogor sa “Impeng Negro”. Ang pagiging natural naman ay tungkol sa pagiging madulas ng mga pahayag sa tunguhang lenggwahe na parang orihinal nan sinulat sa wikang pinagsalinan – sa maikling salita. Sinabi ni Lawrence Venuti sa kanyang The Translator’s Invisibility (1995) na hindi dapat “makita” ang tagasalin. pangalawang gantimpala naman ang “Impeng Negro” noong 1962. Kung gayon.Ayon sa mga awtoridad. Pineda at “Impeng Negro” ni Rogelio R. korido. Kapwa mapuwersa ang gamit ng wika at may natatanging estilo ang dalawang awtor kaya’t ang kanilang mga kuwento ay tunay na “isang natatanging karanasan. ang pagsasalin sa Ingles ng mga akdang pampanitikan sa katutubong wika ay may mahalagang tungkulin: ibahagi sa buong daigdig ang ating mga mithiin. Kapwa premyadong manunulat ang dalawang awtor at ang kanilang mga obra ay kapwa nagkamit ng gantimpala sa Palanca Memorial Awards. at pangarap. sa pamamagitan ng pagkitil sa kanilang pagkamalikhain.” na lumilikha ng makasining na larawan ng lipunang kanyang kinabibilangan. May iba pang pagkakatulad ang dalawang maikling kuwento. P. Kapwa nagtataglay ng mga sangkap na hindi maisasalin. . naigiit na ng tagasalin ang sarili sa pamamagitan ng kanyang sining kaya’t ang pagsasalin ay nagsilbing akto ng pagpapalaya. mula sa dominante tungo sa kolonisadong wika. 3. iisa ang direksiyon ng pagsasalin – mula Kastila tungong Tagalog at iba pang katutubong mga wika. ang mahusay na salin ay madaling maintindihan ng target na mambabasa. 5. Noong panahon ng kolonyalismong Kastila. ginamit ni Villareal ang leksikon. Nakuha pa rin nilang igiit ang orihinalidad: ang bunga ay mga tulang ladino. ang salin ay hindi salaming walang pingas kung kaya’t hindi mahahalatang salin. na ipinapahayag sa ating panitikan. Gaya ng sinabi ni Norman Shapiro (mula kay Venuti. pag-asa. Sa kanyang salin ng sampung sugilanon. bagama’t isang dekada ang nakapagitan nang sulatin at magkamit ng gantimpala ang mga ito: 1. Sikat. Ganito ring paniniwala ang isinusulong ni John Barrios sa kanyang “Ang Pagsasa-Filipino ng Sugidanon: Isang Ma(pagpa)layang Pagsasalin ng Nilupig na Kaalaman” (nasa aklat na ito).” Bagong direksiyon sa pagsasalin Ngunit sa kasalukuyan. Kapwa ipinapakita sa dalawang kuwento ang manunulat bilang “social critic. kailangan ding ito’y wasto. para akong nangangapa sa dilim para makapili ng pinakaangkop na salita. hindi na niya masasabi na ang kanyang likha ay tunay na nagbabandila ng kaakuhang Pilipino. At upang maramdamang lubos ang tunggalian (boksing) nina Impen at Ogor sa “Impeng Negro. hindi tunog-salin. Nagpapatuloy ang paggigiit na ito ng sarili sa pagsasalin ng panitikang panrehiyon sa kasalukuyan. Nagkamit ng pangatlong gantimpala ang “Malalim” noong 1952. kaya’t nagsisilbing malaking hamon sa sining ng pagsasalin. ay pagtatangkang kontrolin ang buong pagkatao ng mga tagatanggap ng mga salin. moro-moro. Samakatwid. ayon kay Villareal (1994). 4. Kapwa naganap ang mga pangyayari sa ilang oras lamang at mabisang gumamit ng pagbabalik-tanaw upang balikan ang mga nakaraang pangyayari. nagtiis pa akong manood ng pelikula tungkol sa boksing! Tunay na isang natatanging karanasan sa larang ng pagsasalin! Mga katangian ng mahusay na salin Ayon sa Summer Institute of Linguistics (SIL). 2.

bakit nga ba magbabasa ka pa ng panitikang hindi sa iyong sariling wika isinilang – hindi ba’t dahil ibig mong maranasan din ang karanasan ng ibang lugar? Bakit pa magbabasa ang mga Amerikano. ang magiging salin ay “The Night is Deep. Isang mabisang paraan sa pagpapaliwanag ng proseso ng pagsasalin ang segmentation technique o pamaraang segmentasyon. May pahiwatig na rin sa pamagat pa lamang kung ano ang mangyayari sa kuwento. halimbawa. Pamagat: Title: Deep is the Malalim ang Night Gabi Kung susundan ang karaniwang ayos ng pangungusap sa Ingles. Mahalaga ring maunawaan ang prosesong pinagdaanan ng isang teksto bago ito naging isang tapos na salin.kung gayon. Sa ibang salita’y pagpaparanas sa kanila ng natatanging karanasang pampanitikan ng mga Pilipino. pinanatili nila sa salin ang mga salitang kultural mula sa simulaang lenggwahe (SL) at nagpasok ng mga salita at konseptong tanging kanila lamang. ay sumasalamin sa wika at kultura ng orihinal.” Ang “Deep is the . Kung pakakaisipin. hindi ko ito tinawag na “ma(pagpa)layang salin” (Barrios) o “re-framing the sign” (Villareal) kundi simpleng pagpapatikim sa target audience ng “flavor of the original. Narito ang ilang halimbawa mula sa “Malalim ang Gabi. Kaagad itong lumilikha ng salagimsim na nananatili sa buong naratibo. ito rin ang naging panuntunan ko sa pagsasalin sa Ingles ng dalawang maikling kuwentong nasabi na.” pagpapalasap sa dayuhang mambabasa ng linamnam ng orihinal. hindi nagtatakwil dito sa pamamagitan ng lubusang pag-angkin sa wika at kultura ng tunguhang lenggwahe (TL). Ngunit wala akong ginamit na mabibigat na terminolohiya. ng mga akda ng mga Pilipino kung tunog-Amerikano at lasang Amerikano din lamang ang kanilang maririnig at malalasahan? Gaya ng dalawang tagasalin na nabanggit sa itaas. Upang maisagawa ito. Pagpapaliwanag sa proseso ng pagsasalin:ang pamaaraang segmentasyon Ang pagsasalin ay hindi lamang produkto. siksik ng kahulugan. Sa maikling salita. o ang tapos nang salin. ang salin ay salin at kailangang ibandila sa lahat bilang salin.” Orihinal Salin Paliwanag Maikli. Ang bunga ay pampanitikang salin na may potensyal na magpayaman sa wikang Filipino dahil taglay nito ang wika at kultura ng simulaang lenggwahe. ang pamagat ng orihinal.

Ang orihinal ay gumamit ng mga Madilim noon… It was dark then… Dumungaw.” “Hus! So here’s Totoy’s shirt. “Hus! Heto pala’t di pa nauunat ang barong ito ni Totoy. na hindi posible sa Ingles. Sa Filipino. Dalawang salita lamang sa orihinal na tinumbasan ng apat na salita sa salin.Night. at iba pang damdamin. .” na bulalas ng galak.” Walang katumbas sa Ingles ang “hus. ay agad tumatawag ng pansin dahil sa estrukturang lihis sa karaniwan. He looks over the window. Pinanatili sa salin upang mahuli ang lasap ng usapan sa orihinal. not pressed yet.” na sunod sa estruktura ng orihinal. posible ang pangungusa p na walang simuno.

Pansinin din na ginamit ang historical present sa bahaging muling nagaganap sa isip ni Oming ang tapos nang pangyayari. kailangang pangungusa p na may buong simuno at panaguri ang maging salin.pangungusa p na staccato – maikli. makukuha sa konteksto ang kahulugang . Iisang salita sa orihinal. ngunit sa salin. upang magpanatili ng atmospera ng kaigtingan. Mga tao! Several men! Kahit hindi sinabing mga lalaki ang dumating. putolputol.

didn’t mgakuwan. Pinanatili ito dahil nasa kultura ng “Nagsumbo “You informed ng ka sa the kuwan. At may Someone pulls nagbaba ng down hagdan! thedetachablestair s. you?” ano?” .ito. Hindi makukuha ang bigat ng pagdating ng kalalakihan kung “Men!” lamang ang salin. May dagdag na impormasyong wala sa orihinal. Isang libo at isa ang kahulugan ng “kuwan” na magagamit na pamuno sa alin mang usapan. Maiintindiha n na ng tagabasa ng orihinal ang detalyeng ito ngunit kailangang idagdag para sa mga dayuhang mambabasa. na natatanggal ang hagdan sa mga bahay sa pook-rural.

mga Pilipino.” Umurong nang umurong hanggang sa masalat ng kanyang mga paa angkamuni ng na balilangpar ating kapiling niya sa pagtulog.theka muning na balila. He keeps stepping back until his feet touch hisbludgeon. na sa tindi ng takot ng mga mamamayan ay hindi nila mapangalan an kundi ng pangkalahat ang tawag na “kuwan. Ang kamuning ay isang uri ng matigas na puno samantalang ang balila ay kapirasong kahoy na may sukat na isang metro na magagamit na sandata. which he always rests beside him in his sleep. Sa kuwento. Hindi sapul ng “bludgeon” ang kahulugan . ang gobyerno at ang mga taong labas. ang “kuwan” ay tumutukoy sa isa sa dalawang nagtutungga liang puwersa.

The sleeping child was startled. Pushing. . kailangang pagsamahin sa iisang pangungusap ang ilang maiikling pangungusap sa orihinal. Orihinal Salin 1. Orihinal Salin Bukas kaagad ang mga mata ni Sinang’s eyes were at once wide Sinang. a. Sa maraming pagkakataon. Kung minsan. ang pangungusap na walang simuno. Jab. putul-putol na pangungusap. 1. nagiging mas mahaba ang salin sa Ingles kaysa sa orihinal na Filipino. Punch. b. Kung minsan. Nagkamalay.nito ngunit magbibigay ito ng idea sa mambabasa kung ano ito. Ilan pang paraan ng pagsasalin Mas mahaba nga ba ang salin kaysa sa orihinal? Likas na mas mahaba nga ba ang mga pangungusap sa Filipino kaysa sa Ingles? Nagiging mas mahaba nga ang salin kaysa sa orihinal. Hindi ito mabibigyan ng angkop na katumbas kaya pinanatili sa salin. 1. Umiyak. Punch. a. over on one side several times. Sandali ng paglimot. 1. pound. na alam na nating mata lamang ang sangkot. posible ang isa-sa-isang tumbasan. ngunit walang isang-salitang katumbas sa Ingles). sa mga pagkakataong hindi maiiwasan. Of innocence. Naiiri. nabanggit nang gumamit ng staccato sentences ang mga orihinal na awtor .maiikli. Orihinal Salin a. Again. 1. Isa pa. Of temporary death. Impen struggled to turn Muling matitihaya. dagok… punch. Nasa ibaba ang ilang halimbawa. dagok. Open. punch… 1. Dagok. He whimpered. na kung minsan ay hindi kayang tumbasan ng gayon ding putul-putol na pangungusap sa Ingles. It was a moment of forgetting. Ang mga parirala ay matutumbasan ng parirala rin. pound. Orihinal Salin Dagok. Nagulantang ang batang b. bayo. Ngunit hindi laging ganito. Of despair. natutulog. Ang isang pangungusap na binubuo ng isang salita ay maaaring tumbasan ng isa ring salita. At ang isang salitang pangungusap sa Filipino ay hindi matutumbasan ng isang salita rin lamang sa Ingles. only to lie supine. at may mga salita sa Filipino na ispesipiko ang kahulugan (halimbawa: pumikit. ang isang parirala ay hindi maisasalin sa parirala rin. Papaluka. Of eternity. Ng kawalang-hanggan. Ang dalawang kuwentong tinatalakay sa papel na ito ay nagpapakita ng isang katangian ng wikang Filipino na wala sa Ingles – posible ang isang salitang pangungusap sa Filipino. Alerted. Orihinal Salin Ng kawalang-malay. Nagpipihit siya. bayo. Ng pansamantalang kamatayan. Tatagilid. Ng mga kasawian. Sa ganitong mga pagkakataon.

to stand up. Nabuksan. It is opened.b. si Oming. Ginamit ko ang historical present para isalaysay ang pangyayaring nagaganap sa isip ni Oming. Sa isip ni Oming ay muling nabubuhay ang pangyayaring walang nakasaksi. Saan na papasok ang lasap ng orihinal? Pinapanatili ng salin ang mga salitang maituturing na nakabuhol sa kultura ng orihinal. Ang isang salita sa orihinal ay tinumbasan ng 3 salita. tulad ng mga katawagan ng paggalang sa nakatatanda at mga salitang hindi matutumbasan sa Ingles dahil sa taglay na bigat ng kulturang lokal. Dinarampian ni ImpongMenang ang kanyang mga mata. “Walang sisigaw!” Salin The men savagely kick the door. He hits one. Nakahagip. ang mag-asawang Elias at Sisa. “Down!” Orihinal Ibig nang maluha ni MangIntong. May dalawang aksyon sa kuwento. “Lie down!” Elias steps back. Hinawakang mahigpit. ay paulit-ulit na dinadalaw ng kakila-kilabot na pagkamatay ng kanilang mga kapitbahay. tanging ang ayos ng mga bangkay ng dalawa ang pagbabatayan ng matinding hirap na dinanas nila. kung gayon. “Dapa!” Pagpapalasap ng orihinal Sa bahaging naratibo. “Dapa!” Umurong si Elias. sa gayo’y iba ang pagsasalaysay nito at nagiging mas matindi at mas maigting dahil mas buhay ang pagsasalaysay. Nagpilit He holds the balila tightly. Orihinal Salin At iwinasiwas ang kanyang hawak. “No one will shout!” Nilapitan ng unang lalaki The first to enter go si Elias at tinutukan ng straight to Elias on rebolber sa dibdib. ang realidad ng buhay nina Oming at Sinang. at ang mga pangyayaring sa isip ni Oming nagaganap na nakikipagsalimbayan sa realidad ng buhay. Ang pangunahing tauhan. Impong Menang is lightly dabbing her eyes with her . Salin Mang Intong almost cries. struggles tumayo. whose chest he fixes his revolver. 1. He swings it. Halimbawa: Orihinal Pinagtatadyakan ng nagsipanhik ang pinto. sinikap ng tagasalin na maging madulas at idyomatiko ang tunguhang lenggwahe.” gumamit ang awtor ng daloy ng kamalayan. Ang paggamit ng historical present sa “Malalim ang Gabi” Sa maikling kuwentong “Malalim ang Gabi.

hayaang mabakas dito ang wika at kultura ng pinagmulang teksto. Petras. momentarily he stopped washing off the particles of rice in his hand. Teksbuk sa Pagsasalin. Ang salin ay salin.handkerchief. saglit siyang napatigil sa paghuhugas ng mumo sa kamay. Isinaboy niya ang tubig na nasa harap. Maynila: Philippine Normal University. at Jayson D.” “Santa Mariang Ina ng Awa … our lives have become like chicken’s…” “When will peace be restored here. 2009. Muli siyangtumabo. tulad ng mga halimbawang ito mula sa “Impeng Negro. He splashed the water in front of him.” May ilan ding salitang hindi tinumbasan sa Ingles. Mahalagang maipatikim sa mga mambabasang may ibang wika ang lasap at linamnam ng orihinal. Aurora E.ay…” “E si Elias. nasa huntahanpa kagabi kina KuyaTerong. 1997. Mga Sanggunian Batnag. Poon Namin?” “What a sad fate. . Pagbubuo ng Teorya sa Pagsasalin ng Tula: Paglalapat sa mga Piling Tulang Africano. “Santa Mariang Ina ng Awa… ang buhay natin ay sa manok na anakin…” “Kailan pa po kaya tatahimik. then dipped water anew with a tabo. Poon Namin?” “Tingnan mo nga lang. ay…” “And Elias.” Orihinal Mula sa kinatatalungkuang giray na batalan. Sa pagsasalin. mahalagang mailipat sa tunguhang lenggwahe ang natatanging karanasang ito. Inc. he was in thehuntahan last night atKuya Terong’s. Quezon City: C & E Publishing. Batnag. Naniniwala ako na ang panitikan ay tala ng mga natatanging karanasan ng lipunang lumikha nito. Di nalathalang disertasyon. Aurora E. Kongklusyon Salin At the dilapidated batalanwhere he squatted.

A Translation into English of Two Short Stories Originally Written in Pilipino with an Explanation of the Translation Process. 1995. Proyektong iniharap para sa kursong Advanced Certificate Course on Translation in Southeast Asia: Problems. Translation Commentary. Maynila: Manuel L. Venuti._______________. USA & Canada: Routledge. • • • • Au You may leave areply or trackback. 1980b. The Translator’s Invisibility. Quezon University. Lawrence. 1980a. 1982. Translation Production. Republic of Singapore: Regional Language Centre. Techniques and Procedures. Republic of Singapore: Regional Language Centre. Techniques and Procedures. Uncategorized AUG 5 Say something Top of Form Name (required) Email (will not be published) (required) Website/Blog XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b><blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> Submit Comment Bottom of Form . _____________. Di nalathalang tesis. ______________. Proyektong iniharap para sa kursong Advanced Certificate Course on Translation in Southeast Asia: Problems.

« Ano sa Filipino ang “His Excellency”? Ang Papel ng Pagsasalin sa Pagtuturo ng Wika at Panitikan » • Top of Form SEARCH Go › Bottom of Form • • • • About PAGES • Uncategorized CATEGORIES • ARCHIVES TAG CLOUD • BLOGROLL August 2010 • • • • • • • • • • • • • • • • Documentation Plugins Suggest Ideas Support Forum Themes WordPress Blog WordPress Planet • Posts Feed Comments Feed RSS FEEDS • Log in Valid XHTML Valid CSS XFN Thistle theme by BoltClock WordPress Copyright © 2010 Wika nga. META criticism ANG BATA SA PAGTUKLAS NG MGA BAYANI: ANG PAGKABATA NG BAYANI SA MGA ETNOEPIKO NG PILIPINAS ni Eugene Y. Ito ang kadalasang . Evasco Kailangan ng bata ang titingalaing bayani. All rights reserved.

pelikula. mahalagang makatagpo sila ng karapat-dapat na bayaning gagabay sa pag-unlad ng kanilang kultura at mga halagahan.. tagapag-alaga. Paliwanag nila’y bukod sa banyaga ang bayani. higit na kilala ng mga bata sa kasalukuyan ang mga imahen mula sa fastfood (e. at optimismo. Sa bawat tagumpay ng bayani. Dalawang tungkulin ang natukoy nina Singh at Lu kaugnay ng mga bayaning tampok sa panitikang pambata. uri. Sa pagtatampok at pag-aaral ng iba’t ibang danas ng mga bayani. Tinutukoy nito ang mga katangiang pinahahalagahan sa mga lipunan. marahas at mapanghamak ang bayaning kinahuhumalingan ng mga bata ng kasalukuyang panahon. pagmamalasakit. Sa pamamagitan ng isang bayani. at naglalaan ng huwaran para sa mambabasa. Mahalaga ang tungkulin ng bayani sa panitikan. paniniwala sa sarili. etnisidad. Wendy at Ronald McDonald) gayong `di nila matukoy ang identidad sa larawan ni Hesukristo. “They have been useful for thousand of years to the people for whom they serve as an idealized human. Dagdag pa ni B.hinahanap ng mga kritiko at magulang kapag tinitimbang ang halaga ng akdang pambata. Sa mga resulta ng ilang pag-aaral. at komiks. naiulat sa dokumentaryongSuper Size Me (2004) ni Morgan Spurlock. Nalalayo na ang mga bata sa kanilang magulang. a sort of ‘super’ person. Ang nakapanlulumo pa. marapat na taglay ng bayani ang katatagan at iba pang mainan na katangiang makatutulong upang maigpawan ang mga hamon sa buhay. may kapangyarihan ang panitikan na likhaing muli ang lipunan at ipagpatuloy ang kinagisnan nitong mga halagahan. pinauunlad nito ang pang-unawa ng bawat mamamayan sa mga atas ng lipunan. lumilitaw na nakahihigit ang mga artista sa pelikula’t telebisyon. mga mananayaw at mang-aawit. Una. Taglay ng bayani ang mga katangiang karapat-dapat tularan ng mambabasa. at relihiyon. at guro bilang kanilang huwaran. Dahil dito. Ilang magulang na ang natatakot sa pagbaling ng kanilang anak sa mga huwarang bayani buhat sa popular na daluyan ng kultura tulad ng telebisyon. Ikalawang tungkulin ng bayani sa panitikang pambata ay ang pagiging huwaran nito sa mambabasa. Habang kumikilos ang bayani sa kuwento. Nagtatampok ito ng mga unibersal na panghalina.g. Sa tungkuling ito. makikita ang iba’t ibang paraan kung paano dapat harapin ang mga hamon sa lahi. Sa musmos na kamalayan ng mga mambabasa. Davis. tiyaga. Ayon pa kina Manjari Singh at Mei-Yu Lu. at ang barkada bilang huwarang sasandigan ng mga bata. mailalatag sa mambabasa ang mga estratehiya sa pagdulog sa mga hamon at suliranin. capable of dealing with problems that surpass normal humans and their abilities” (sipi kina Singh at Lu). lagi itong nakapagtatatak ng . sa iba’t ibang panahon—kagitingan. napauunlad ng mga mambabasa ang kanilang halagahan. tungkulin ng bayani na maging halimbawa ng mga unibersal na katangian. nagpapalaganap ng mabuting halagahan.

ipaghiganti ang ama. Natuklasan rin ni Antillon ang kaibahan ng mithiin sa pakikipagsapalaran ng bayaning si Agyu kumpara sa mithiin ng mga bayani sa ibang epiko ng bansa. Antillon kaugnay ng Agyu. ipinagdiwang ang tagumpay. Inihalintulad rin ng naturang mananaliksik ang Nalandangan sa kahalintulad na konsepto ng lupang pangako sa Bibliya at sa Utopia ni Plato. ito ay “kolektibong katauhan. Kasama sa paghihiraya sa Nalandangan ang konsepto ng pananagutan sa paraiso: kailangang mapangalagaan ito upang mapanatili ang biyayang handog nito. May mahalagang pag-aaral si Loline M. mga bagay na mahalaga para sa patuloy na pagkabuhay ng isang komunidad” (Barrios 1991. Ayon kay Barrios. itinala nila ang kanilang pakikibaka. at inilagak ang mga katangiang sumasalamin sa kanilang pagkatao at lipi” (Antillon 1991: 4). ipinagtanggol ang mga paniniwala at pananampalataya. ang pagbibigay-halaga sa mga bayani ng epiko ay “pagbibigay-halaga na rin sa mga katangian ng katapangan at kagitingan. Tungkulin. tinanggap ang mga kabiguan. at pakikiramay sa . gayong umiikot sa buhay ng isang bayani ang epiko. at kabuluhan para sa kasalukuyang panahon ang mga natukoy ni Joi Barrios sa kaniyang pag-aaral ng mga etnoepiko sa Pilipinas. Mangyari. Kung ang kadalasang mithiin ng bayani ay maghanap ng mapapangasawa. Idinagdag pa. Naitala sa bawat kompletong episodyo ng epiko ang paniniwala na mas mainam “mamuhay nang naghihirap ngunit malaya kaysa masagana ngunit alipin naman” (Antillon 1991: 10). Natukoy sa pananaliksik ang paglalarawan sa lupang pangako ng epikong Manobo. Idiniin sa kaniyang pag-aaral ang pagiging panlipunang dokumento ng isang epiko. o sumuong sa digmaan. damayan. “bagay na magpapagunita sa paniniwala ni [Carl] Jung na may isang kolektibong memorya na dumadaloy sa kamalayan ng tao o ng isang lahi” (Antillon 1991: 5). sa ganito ring sentimiyento umiikot ang pakikipagsapalaran at paglalakbay ng pamilya at lahi ni Agyu mula pagkaalipin tungo sa maalwang buhay sa paraiso sa lupa. ang lupang pangako para sa kanilang lahi. Natukoy rin niya ang mga litaw na tema ng pagtutulungan. Maihahalintulad ito sa isang ipinagtatanggol na kuta na “ang mga puno ng bahay ay pinagkabait-kabit ng mga rattan ngunit pinahigpit ang kapit sa isa’t isa sa pamamagitan ng laway ng mga sawa” (Antillon 1991:21). gamit.mensahe sa mambabasa: karapat-dapat itong tularan. naitatala ang kasaysayan sa anyong pampanitikan na “pinaiikot sa isang bayani. katangi-tangi si Agyu dahil tinuklas niya ang Nalandangan. Samakatuwid. Naisa-isa niya ang mga halagahang nakalakip sa mga pahina ng nailimbag na bersiyon. pag-aari at tradisyon ng liping lumikha sa kaniya” (Antillon 1991: 4). 35). Pinatatunayan niya ang pagkakahawig ng tatlo sa banghay at istruktura ng naratibo. ipinadama ang lungkot at saya. ang etnoepiko ng mga katutubong Bukidnon at Manobo. Sa buhay at pakikipagsapalaran ng bayaning ito. ipinahayag ang mga pagpapahalaga.

Ito ang diwa.. rational and determined to succeed. Dangerous and magical things happen there. (Barrios 1991: 43) Kaugnay sa pag-aaral ng dalawang Pilipinong iskolar ukol sa mga bayani at mga epiko.mga epiko. ang dahilan ng pakikipagtunggali. American or European. the rescue of a virtuous • • • • • . nangangailangan ang bayani sa epiko ng tulong ng mga kapatid. British. pirates. Dahil lantad ang kolektibong pagkilos at pakikipaghamok. natukoy ang hulmahan ng kuwento ng isang bayani sa anyo ng paglalakbay at pakikipagsapalaran: • The hero is white. wild animals. anak at kapanalik (Barrios 1991: 42) Dagdag pa rito ang pagpapahalaga sa pagkilos. aliens. resourceful. Aniya: Ang bayani'y hindi namamatay pagkat ang ating bayani ay hindi iisang tao kundi maraming bayani na kumikilos bilang isa... a fantasy land. It lacks the order and safety of home. The wilderness may be a forest. Sa huli. brave. at sa Europa. criminals. savages. spies. another planet. gamit ang mga naunang pag-aaral nina Vladimir Propp at Joseph Campbell ukol sa narrative functions ng kuwentong-bayan at monomyth. The hero encounters a series of difficulties and is threatened by dangerous opponents. giants. Britanya. a tropical island.. isang imbestigasyon ni Margery Hourihan kaugnay sa namamalasak na konsepto ng bayani sa panitikang pambata mula sa Estados Unidos.Ang bayani'y hindi namamatay pagkat laging may handang magbuwis ng buhay para sa iba. He achieves his goal which may be golden riches. He may receive assistance from wise and benevolent beings who recognize him for what he is.Ang bayani'y hindi namamatay hangga't buhay ang kaluluwa ng pakikibaka. et cetera. Africa or some other non-European part of the world. Sa kaniyang pag-aaral ng mga texto. He may be accompanied by a single male companion or he may be the leader of a group of adventurers. a treasure with spiritual significance like the Holy Grail. hindi sila mawawalan ng pag-asa. Aniya. The hero overcomes these opponents because he is strong. He leaves the civilized order of home to venture into the wilderness in pursuit of his goal. inilatag ni Barrios ang kaniyang interpretasyon sa tungkulin ng mga bayani sa etnoepiko. paggawa ng paraan at pananalig sa sariling gawa (Barrios 1991: 37). Hangga't naniniwala ang mga bayani ng ating bayan na sila ang nasa matwid. “Ang problema ng isa ay problema ng buong komunidad” (Barrios 1991: 36) kung kaya hindi nakikipagtunggali at nagtatagumpay ang isang bayani sa epiko nang nag-iisa. mahalagang ibahagi ang Deconstructing the Hero: Literary Theory and Children’s Literature (1997). the man streets of London or New York. witches. male. These may include dragons or other fantastic creatures. and usually young. ang esensya.

ipinapanukala ko ang muling pagbabalik sa limot at bibihirang teksto ng etnoepiko ng bansa. as the struggle of the morally and culturally superior to achieve appropriate mastery. Sa pangalawang antas. Now it is a disabling story. Patutunayan ding ang . nabanggit niya ang mga katiwalian at mga negatibong representasyon sa mga ganitong tipo ng kuwentong pinag-aralan niya. nakaangkla ang kuwentong ito sa kamalayang Kanluranin at nagsilbing batayan ng mga pinakapopular at pinakamatagumpay na produkto sa industriya ng pagbibigay-aliw. Ihahanay rito ang mga maririkit at kagila-gilalas na kuwento ng pagkabata ng mga bayani o ng mga bata sa etnoepiko at mga prosang bersiyon sa epiko (tulad ng mantukaw ng mga katutubong Bukidnon). the domination of non-European peoples. Lantad sa pagbubuod niya ng mga naenggkuwentrong teksto ang pangingibabaw ng mga puting Europeo at ang pagsasantabi sa kababaihan. binigyang-diin ang pagkabata ng mga bayani sa etnoepiko upang mapag-alaman kung paano hinuhubog ng mga sinauna at katutubong akdang Filipino ang pagkabata. maikukumpara ito sa konstruksiyon ng pagbata sa panitikan noong panahon ng kolonisasyon. Sometimes this reward is a virtuous and beautiful woman. Sang-ayon sa may-akda. (Hourihan 1997: 233) Sa nasabing pag-aaral. He is rewarded. Binansagan niya ang mga teksto bilang pangunahing katha (master story) ng sibilisasyong Kanluranin na may malaking impluwensiya sa pandaigdigang panitikang pambata. Mainam itong sagot sa kapangyarihang taglay ng banyagang kultura. or the destruction of the enemies which threatens the safety of home. It depicts this behaviour as natural. and the use of force and violence to achieve these ends. • • He returns home. bukod pa sa pagsusulong ng pambansang identidad. Ito ang peligro sa pananaig ng ideolohiyang Kanluranin sa iba’t ibang kultura sa daigdig. Una. and is gratefully welcomed. maituturing ang pananaliksik bilang pagbabakas sa konsepto ng batang bayani mula sa mga etnoepiko ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng pagsasalansan. (Hourihan 1997: 9-10) Mula sa pagsusumang ito ni Hourihan.(usually female) prisoner. the wanton slaughter of animals for use and amusement. perhaps overcoming other threats on the way. naturalizing the exploitation of the environment. Layon din ng sanaysay na muling ipakilala sa mga bata at sa mga manunulat ng akdang pambata ang mga bayani buhat sa katutubo at etnikong anyong pampanitikan sa bansa. the marginalization and subordination of women. May dalawang antas ang pag-aaral na ito. rational and good. Dagdag pa niya: It has always glorified the patriarchy. lalo pa’t ang modernong kabataan ang mga pangunahing biktima ng pandaigdigang kulturang popular sa taguyod ng Kanluran.

Ang ina ay isang prinsesang anak ng Datu. Tinawag siyang Damanaas. isinilang si Damanaas/ Baybayan mula sa dayap na natagpuan ni Banlak. mataas ang halaga ng dalagang hindi pinatatapak sa lupa. Ilalarawan din na ang kapangyarihan ng mga batang bayani sa epiko at kuwentong-bayan ay nagpapahiwatig ng kalayaan ng kabataan at ng lipunan sa pangkalahatan. sapagkat matagal na itong isinusulong habang inaawit ang mga epiko at pasaling-dilang lumalaganap ang panitikang-bayan. na natukoy nina Otto Rank. at Johann Georg von Hahn. ang kakaibang kapanganakan ng bayani ay pangitain ng isang tagumpay (sipi kay Eugenio 2001: xvii). Kinilala bilang "Damanaas" ang sanggol dahil kaloob diumano ito ng Diyos Magbabaya. Pagkasilang na pagkasilang.usapin ng karapatang pambata ay hindi bago sa lipunang Filipino. na hindi naman ipinagkait ng lolo. Kagila-gilalas na pagdadalantao ng prinsesa. Katuwang ni Agyu si Banlak sa mga pakikipagsapalaran sa bersiyong epiko at mantukaw. ito ay rendisyong kuwento ng epiko) ng katutubong Bukidnon. habang naliligo sila sa ilog. Supling si Baybayan ng marangal at itinatanging magulang. Pagkaraan ng tatlong oras. Natagpuan ang kalahati ng isang dalagang pinahintulutan ng amang maligo sa ilog buhat sa pagkakakulong sa mataas na tore. Nais pala ng sanggol na bigyan siya ng pangalan. Hinati ni Banlak ang dayap na inaanod ng ilog. ang kalahati ay ikinuskos niya sa katawan. ang isa’y ipinaanod niya. kapatid ni Agyu. ikinabigla niya ang kaniyang pagdadalantao.) Ikinuskos ng dalaga ang kalahati ng dayap sa kaniyang buhok. Ama ni Baybayan ang kapatid ng bayaning si Agyu na si Banlak. ang kasaysayan ni Damanaas na mas kilala bilang Baybayan. Pagkaraan. humingi si Damanaas ng bitag sa lolo para manghuli ng manok. nagsilang ang dalaga. Pagdating ng dalaga sa kaniyang tore. • • • • • . Tinutukoy dito ang pambihirang paglaki at mga katangiang eksaherasyon sa biolohikal na pag-unlad ng isang tao. Ang nakalakip na salamangka sa pangyayaring ito ay nagbabadya ng kagitingan at kadakilaan. Bowra. Ayon pa kay Cecil M. (Sa paniniwalang Bukidnon. Ang ina ay isang birheng nananahanan sa tore at hindi nakalantad sa balana. nagtatakda ng pagkabayani sa epiko. Sa mantukaw (ayon kay Carmen Unabia. Maalamat na Pagkagulang Mahalagang elemento sa pagbubuo ng bayani ay ang kaniyang mahiwagang pagkakasilang. Lord Raghan. Nasa talaan sa ibaba ang pagkakahawig ng mga pangyayari: • Ang ama ay maharlika. Sumusunod sa hulmahan ng buhay at kasaysayan ng bayani. Mahiwagang Pagsilang. nilibot ng sanggol ang silid at hinanap ang kaniyang ingkong (lolo).

Narating ni Baybayan ang kalangitan. “gamit ang langis/ sinuklay niya ang kanyang buhok/ nang walong ulit. 1983: 373). “Pagkat susuklayin ko/ at pakikinisin ko/ buhok kong malago/ nang kumintab lalo” (Castro et al. Sabi ni Salaong. bayani ng epikong Palawan. nabiyayaan si Damanaas ng buhay na walanghanggan at kinilala bilang Baybayan.” Pinahid niya ito sa kaniyang buhok. Nanaig sa paligsahan ng pagtatanim si Baybayan —itinanim niya ang mahiwagang binhi ng palay na agad sumupling at nahinog ng malalaking butil. ang mga gawaing pang-araw-araw. bayani ng epikong Suban-on. ay buhat sa sinusuklay na buhok ng dalaga. Ipinayo ni Nagsalad na kailangang awatin sa gatas ang isisilang na sanggol at ikulong sa pinid na silid (kutaq) sa loob ng pitong gabi. bayani ng epikong Ullalim ng mga Kalinga. sakay ng salimbal. Si Sandayo. Panata ni Banna na ipaghiganti ang sinomang lumapastangan sa ama niya. Siya'y pinangalanang Kudaman. at nagkaroon ito ng di-pangkaraniwang lakas. Sa pagtatagpong iyon. ang ano ang trabaho nito. Kinilala si Baybayan ng taumbayan at binigyang-kapangyarihan bilang tagapayo. at lalong kumikisig kapag umaga. Dinaig ni Baybayan ang haring si Dauban na nagmamay-ari ng malawak na palayan. buhat sa tukso ng mga kababatang Agta at pagtatapat ng ina. Pagkaraan ng isang linggo./ Walong ulit niyang sinuklay/ at siyam pa pagkatapos. Si Kudaman naman. • • Maihahalintulad ang pagkakasilang ni Damanaas kay Banna. 'ang nasa pinid na silid'" (Maranan at Revel-Macdonald 1991: 62). 1983: 373). Biglaan ang paglaki ng sanggol nang matuklasan ni Banna. Nagsalita ang sanggol para alamin sa ina kung may ama siya. . Naging banal at hari si Baybayan sa pagkakalupig niya kay Dauban. Humingi si Salaong ng langis kay Datu Salaria./ Sa ika-siyam na ulit/ may nalaglag na sanggol” (Castro et al. Naliligo rin ang isang dalaga ng Magobya sa batis nang natagpuan niya ang isang hiwang nganga (betel nut). Binigyan naman siya ng ama ng “langis mula sa pitong bote. umatungal ito at ginambala ang lahat sa bayan ng Sirangan.• • • • Nagtagpuan ni Damanaas ang kaniyang amang si Banlak. ay tugon ni Nagsalad (panginoon ng mga Palawan) sa hiling ng mag-asawang Pipatuwan at isa sa pitong Binibini ng Ika-labing-apat na antas ng Kalawakan (Linamin at Anguringan). nakapaglakad na si Sandayo at saka lumaki naman sa loob ng isang buwan. na ang kaniyang amang si Dulliyaw ng Dulawon ay binihag ng mga tauhan ni Guwela sa kapatagan ng Sakbawan. Sa epikong Ag Tobig nog Keboklagan (Ang Kaharian ng Keboklagan) ng mga Suban-on. "Nakaraos sa pagsubok ang sanggol. Noong pitong buwan pa lamang si Taake. Nginuya ito ng dalaga at buhat dito’y ipinagbuntis niya ang anak na si Banna. mabilis lumaki ang anak na sanggol (Taake) ni Timoway kapag gabi.

Ang kapangakan ni Tudbulul. Sa kaniyang unang huli. Ito ang mga tinukoy na mga kustombre sa epiko: 1. ang bayani sa epiko ng Panay. Choosing a name for the child is a serious affair. 2. nakatagpo niya ang isdang sinlaki ng burol na may mga gintong kaliskis.at ang tunay na dahilan sa pagkamatay ng ama. A strong belief in omens.. 6. 7. Various objects accompanied the birth of the child. There is tracing of the family tree of Tudbulul. 1983: 128). nakalikom siya ng pitong bilao ng isda na inialay niya sa ina. Naging kilala ang batang Taake sa pangingisda dahil sa may kapangyarihan siyang makipag-usap sa mga isda at hipon." 3. etc. "I have eleven good fortunes/ I was able to have a son/ In exchange for hoping for a baby girl. 4. kalasag. trap a bird. Nabingwit niya ito pero nakipagbuno sa isda sa loob ng pitong buwan (Eugenio 2001: 478). Pagkaraang malaman ni Taake ang buhay ng ama. make a kubol (trap). Pagkaraan ding isilang.g. 9. humiling ang bata ng mainam na damit sa ina para hindi ito lumabas na kahiya-hiya kapag makatagpo ng mga dalagang Muslim o Bisaya habang nangingisda sa malayong dagat..” (Eugenio 2001: . 8. ang bayani sa epiko ng mga T’boli. is part of the courtship custom. Kadakilaan ang ipinahihiwatig ng kaniyang pagkakasilang dahil kakambal niya ang mga sumusunod na gamit-pandirigma: sombrero. A father's preference for a son to be his first-born. e. accompanied by a woman. ipinamana sa kaniya ng ina ang kagamitan sa pangingisda ng ama. tatlong ulit pa itong nanligaw ng mga dalaga. Kilala ang bayaning ito bilang “Binata sa sinapupunan/ ni Anggoy Alunsina. Isang araw.Pagkasilang na pagkasilang/ Nabigla ang sanlibutan/ Kagyat na nagbinata/ Naging matipunong binata” (Castro et al. Sa paglalakbay ni Taake. 5. at isang kabayo. Kagila-gilalas din ang pagkasilang ni Labaw Donggon. Chewing or cutting betel nut. as expressed by Kemokul. ang epikong ng mga T’boli ay nagpapakita at nagbibigayhalaga sa mga kaugalian at paniniwala ng lipunang T’boli kaugnay sa pag-aaruga ng sanggol. He said that he “comes from the clan of blacksmith/ From Benati. Ayon kay Damiana Eugenio. The unusual birth of the hero. Bunga ito ng pagiging mala-diyos ng bayani—anak siya ng diwatang si Anggoy Alunsina at ng mortal na si Buyung Paubari. chief of which is a tooth from the right side of a snake’s mouth. mamahaling gong. the wild pigeon is an omen bird. The father's eagerness to teach his infant son things that a boy should know-swim. ay naglalarawan sa magiging buhay ng sanggol sa kaniyang paglaki. the chief of thunder. The great concern for what the child will inherit. An equally strong belief in charms and amulets.

hiniling ng bata na bihisan siya ng ginintuang damit para maghitsurang datu. binaklas ng batang si Lam-ang ang nosyon na ang bata o sanggol ay walang-wala.. ang sanggol ay ipinanganak na blangko ang isip. naitatangi ang sanggol hindi bilang karaniwang tao kundi mahalagang tauhan sa epiko. Kagila-gilalas at Marilag na Kaanyuan Nagpapahiwatig ng kadakilaan ang pisikal na kaayuan ng bayaning sanggol. Hindi siya matulungan sa pagluluwal ng mga hilot na sina Tandang Marcos. Pagkaraan ng binyagan. Ang tanging nakatulong sa pagpapaaank ay isang matandang babaeng hilot na may mapakalakas na daliri. “Ang paa mo’y tila pamaling kawayan/ Mga bisig mo’y tila karayom pa lamang” (Acacio 1969: 42). 1983: 375).waring hindi siya/ tagalupa/ sintuwid ng puno/ tila anak ng Diwata/ tulad ng bulaklak na pambihira/ sa paningi’y kaaya-aya!” (Castro et al. Itinuturing itong pangit at walang halaga. ang batang bayani ay napakarilag na maihahantulad sa bulaklak at liwanag ng araw. at Pas-hong. itatanong ko aking ina/ Kung mayroon o wala akong ama/ kung anak ako sa pagkakasala/ o anak akong marangal at sinisinta” (Acacio 1969: 41). Tinugon naman ni Namongan ang anak—ang ama ng bayani ay nakikidigma laban sa mga Igorot. Ayaw ng batang magsuot ng lampin. Alisot. Hindi rin pinupuri ng kaniyang magulang si Sandayo.” At nagliwanag ang bata “tulad ng araw na bagong sumisikat/ sa bukangliwayway. Paniniwala ng marami. mahal kong inang Namongan/ Kapag ako’y iyong pabibinyagan/ Lam-ang ang nais kong pangalan/ maging ninong ko si Tandang Gibuan” (Acacio 1969: 40). Gayunpaman. Mahiwagang sanggol na lalaki ang isinilang. Lalo pa’t “Alipato’y lumagapak/ sa ulo ni Sandayo. Hirap sa panganganak si Namongan. Ngunit may mga pag-aaral na nagpapatunay na habang nasa sinapupunan pa lamang ang sanggol. Kaya nga sa kasalukuyang panahon. umuunlad na ang isip nito. nagsalitang agad ang sanggol: “Ay. Sa paggamit ng mga paglalarawan. Sa epikong Sandayo. lalo itong naging maningning at maliwanag. Paniniwala ng mga Suban-on at ng mga taga-baryo sa Kabisayaan na kinaiinggitan ng mga masasamang espirito ang mga batang pinupuri (Castro et al 1983: 374). Nagpasiya si Lam-ang na hanapin ang kaniyang ama.564) Pinakapopular.. “Ay. Pagkaraang mailuwal. batay sa elemento ng salamangka. ang pagkakasilang sa bayaning si Lam-ang ng mga Iloko. gayong nag-aalala ang ina at tutol sa pasiya ng siyam na buwang anak. Usisa ng sanggol sa ina. Sa puntong ito. At sa pagsusuot ng ginto. nauso na ang pagpaparinig ng klasikal na musika at pagkukuwento ng magulang sa sanggol sa sinapupunan dahil ang buhay at pag-unlad ng tao ay hindi nagsisimula sa kaniyang kapanganakan. nagtaka si Lam-ang kung bakit wala ang ama sa kaniyang piling. Ang ikinakatakot ni Namongan sa anak. .

like a flower/ more beautiful than statue of gold/ just like the tulip that the princess plucked. . Tulad ng ibang bayani. lalagpak ang lumilipad na ibon. Iyong una’y mga materyal na bagay. pakibuksan Si Barugbugan Umbaw Na may magagarang ukit Ang mabigat na takip.Ganito rin ang pagkakalarawan sa batang si Labaw Donggon: Siya’y naramtan ng pilak Siya’y nabalot ng ginto. At pagkatapos doon Ay maingat na piliin Ang pinakatatagong kayamanan Ang magilas na damit Huwag sa kailaliman O kaya’y sa kaibabawan Kundi sa kalagitnaan Huguting dahan-dahan Ang barong may burda Na sa katawan ko Pambalot na magara. kapag hihiyawan ng puno ng niyog. Si Labaw Donggon nama’y biniyayaan ng mga yaman at damit mula sa malaking baul na nagngangalang Barugbugan Umbaw: Bukasan. Matuwid na Gabay Maikakategorya sa dalawang uri ang pamanang maiaalay ng mga magulang sa epiko sa kanilang bayaning anak. Si Sandayo’y binigyan ng mga ginintuang damit para maging datu at magmistulang anak ng diwata. mabilis ang paglaki ng bayani. magbabagsakan ang mga buko. May bandana sa ulo Panyong maningning at burdado. Ngunit kapansin-pansin ang lakas ng kaniyang tinig: kapag sumigaw siya. (Eugenio 2001: 71). Di habi sa tinubuang lupa Bagkus sa bansang banyaga. Dakilang Handog. Dahan-dahang pinulot Ang putong na si Saramingku May palawit na pilak Na umaawit sa hangin May puntas na maririkit Na umaawit nang pagkatamis-tamis. (Castro et al 1983: 129) Pati ng batang bayaning si Bidasari ng mga Muslim sa Mindanao—“a daughter. ang bayani sa epiko ng mga Ga’dang sa Mountain Province.” Tinig naman ang mahiwaga kay Lumalindaw.

at ang agong na nagmula pa sa ninuno ng kaniyang asawa. tore ng mga prinsesa. lilitaw ang ikalawang uri ng handog/ pamana sa batang bayani. Sa kuwentong Darangen. Ito’y ang edukasyong kultural at teknikal. Pagkaraan. mahalaga pa ring maipasa ng magulang ang kanilang kagalingan. hiwaga. Umaawit ang bolong ito kapag ikinukumpas at ang kinang ng espada’y bumubulag ng kaaway (Eugenio 2001: 71). sa kuwentong Darangen ng mga Maranao nama'y pinangalanan muna ni Linog ang dalawang niyang anak na lalaki bago lumisan: Tominaman sa Rogong at Mangondaya' Boisan. isang kagamitang pangmusika na nagpapayo sa sinomang may-ari. Ang paghahandog ng mga materyal na bagay sa bayani ay paraan ng pagkilala at pagtanggap sa taglay nitong kapangyarihan at sa pagiging bahagi nito sa kultura at pamayanan. sa Manimbawan. Pinagtitibay ng epiko ang ugnayan ng mga batang bayani sa kaniyang ama. hinandugan ang bayani ng kaniyang ina ng mahiwagang bolo na tunay na pag-aari ng ama. Kapansin-pansin sa halimbawa na mahalagang ipamana ng ama ang kaniyang instrumento (lalo na't iyong kaugnay sa sariling tungkulin o trabaho) para sa kaniyang anak. at potensiyal ang batang bayani. hindi ligtas ang kamag-anak sa parusa. ang talino. Bagamat pinagpala sa kaanyuan. sa kaniyang mga anak. Mahalaga rin daw na maging patas sa pagpapasiya. ang kauna-unahang hari sa Bembaran. para maghanap ng magandang dilag. Kung si Taake'y pinamanahan ng gamit-pangingisda ng yumaong ama. kanilang tahanan. katwiran. Pinagtitibay nito ang pakinabang ng bayani sa komunidad o sa lipunan. at kakayahan. at ang magiging tungkulin sa lipunan. 1983: 128-129) Handog naman kay Lumalindaw ay ayoding. Inihabilin niyang dapat maging huwaran ang mga anak upang maging pinuno. naghabilin muna si Diwata Ndaw Gibon. pagkamalikhain. Pinakamahalaga sa habilin ng hari ang pagpapahalaga sa pangangalaga ng mga materyal na kultura: mahiwagang sinturon na gayuma. Pinalilitaw rin sa puntong ito na ang pagkabayani ay hindi lamang nadadaan sa salamangka. lalo na't ang ipapamana ay hindi lamang kasangkapan kundi ang husay. Sa simula ng paglalakbay na ito. mahalagang ipagmalaki ang kanilang kampilan (espada) para makilala sila bilang Ayonan. Mahalaga ang pagpapatalas ng utak. Kasama rin sa habilin ang tamang asal sa pagiging hukom kapag may sigalot sa loob ng sariling hukbo. Hinding-hindi raw dapat gamitin ang lakas para pumaslang.(Castro et al. Sa bahaging ito. Dapat ipamalas ang tapang at lakas para katakutan sila ng mga mamamayan. pinamanahan niya ang mga anak ng mamahaling bagay at ng dalawang agong na ginagamit para maghamon ng digmaan o para magbalita sa pagyao ng isang pinuno. Ito ang nagpabatid sa bayani na pumunta sa may gawing silangan. .

hindi ipinagkait sa batang anak ng bayani ang makilahok sa pagtatanggol ng kanilang pamayanan. Bayaning Tagapagtanggol Walang kinikilalang edad ang kabayanihan. Paraan din ang etnoepiko upang ibahagi sa mga makikinig—bata man o matanda—ang mahalagang katangiang dapat tularan mula sa mga bayaning pangkultura. Pagkaraan nito'y tinahak na ng bata ang dalampasigan para makidigma. pagbitag ng ibon. (Castro et al. halos sunod-sunod ang plano sa edukasyon ng supling na si Tudbulul gayong kapapanganak pa lamang nito— pagkukuwento ukol sa bubuli sa dagat. Sa mga etnoepiko ng Pilipinas. Gayunpaman. napatahimik ang mga kaaway at makikita sa paligid ang mala-bundok na dami ng mga bangkay. ang inang si Bae Salaong ang nag-alay ng gintong espada sa sanggol na mandirigma. Nais ng ama na maging dakila at kagalang-galang na mamamayan ang sanggol (Eugenio 2001: 572). sampung ulit na inikot ang lupain ng Tigyandang at siyam na ulit namang inikot ang sabang (junction) ng Muda'udan. Libo-libong kaaway ang napaslang ng bata sa loob ng dalawang araw. Sipatin natin ang sipi mula sa teksto: He took the sword . Sa katunayan.Sa Parang Sabil ng mga Tausug sa Sulu. ang paghulma sa mga batang mandirigma bilang tagapanggol ng bayan at tagapagligtas ng lahi ay patunay sa mataas na pagtingin at paggalang sa kakanyahan ng bata. sinuong ni Sandayo ang larangan ng digma. 1983: 59) Tutol man ang amang si Salaria. tinuturuan ang bayaning si Urang Kaya Hadjiyula ng Banal na Koran ng kaniyang ina. paglangoy. tinatawag niyangDayang ang inang guro bilang paggalang. napakabata pa nito at hindi kaya ang paglalakbay. ang anak ay sumailalim sa ritwal-sayaw bago makidigma. Katwiran ng ama. Sa labis na galak ng ama. Pagkaraan ng apat na araw. at paglikha ng kubol. Batang Mandirigma. may tumutulo pang gatas mula sa kaniyang labi at hindi pa naawat sa pagsuso sa ina. Sabi pa ng batang mandirigma sa mga kalaban: See my headress look at my gear it will be hard for you to wipe my country of Matig’ayun na Yandang Impossible for you to slaughter my people at the junction of Mudan’udan. Naglalakbay pa ito mula Jolo hanggang Borneo para humiling ng ilmu (karunungan) mula sa guro doon at natatanging kaalaman sa ilmu pagkausugan para magkaroon ng proteksiyon sa pakikidigma. Sa epikong Agyu. Nag-aral din siyang mangabayo. Tulad ng kaniyang ama.

hindi lamang sinanay ang batang mandirigmang si Aliguyon sa pakikidigma. Sa bukana ng ilog. Nag-alala ang kaniyang inang si Namongan sa sanggol na anak na nagpasyang hanapin ang amang nakikidigma sa mga Igorot—“mga paa mo’y tila pamaling kawayan/ mag bisig mo’y tila karayom pa lamang/ Di pa malakas ang iyong katawan/ sa loob ng siyam na buwan lamang” (Acacio 1969: 42). pagiging hukom. kalahatinghalimaw (Espinas 1996: 19). Sa epikong-bayan ng mga Bikol. Sa Hudhud hi Aliguyon ng mga Ifugao. Sandayo strutted Towards the door. Anila. Lahat ay sumama kay Agyu sa digmaan. (Eugenio 2001: 540) Ganito rin ang kaso ng batang si Lam-ang. Seven times he hurled it. Sa mantukaw naman ng mga Bukidnon. tinungo pa rin ng sanggol ang lupalop ng Kaigorotan. hinandugan ng bayaning si Handyong ang kasama nitong kabataang si Bantong ng libong mandirigma bilang katulong sa pagpaslang kay Rabot. kundi hinanda rin ito bilang pinunong-espiritwal ng kaniyang hukbo. dala-dala ang mga agimat na bato ng sagang (mailap na hayop na kahawig ng pusa na may matalas at maapoy na mga mata). “Mga kapatid.” Agad namang hinarap ng sanggol ang napipintong digmaan. Binigyan ng pagkakataon ng nakatatandang bayani ang bata para patunayan ang halaga nito sa pagtatanggol ng bayan laban sa kaaway. Brandishing the sword His golden sword. “Sabihin n’yo sa akin kung . Sabi ng sanggol. So small the child. Mahahalagang aralin naman sa pamumuno. bato ng tangraban(ibong malaki-laki sa pugo).And tucked it in his waist. Pagkaraan nito. makulay na isinalaysay ang pakikidigma ni Binembi. na kalahating-tao. Nabahala ang mga tiyahin ni Binembi dahil wala silang tagapagtanggol. namasdan nila ang libo-libong mandirigmang nasa tabing-dagat ng Mudan-udan. bato ng ibong lawlawigan (maliksing ibong magaling umawit). nabulabog ang kababaihan ng Yandang. Gayumpaman. batang anak ni Agyu. at pakikidigma ang alay ni Haring Gibon sa mga batang anak nito sa mga kuwentong prosa mula sa Darangen. Hinahanap ng bata ang kaniyang ama at napag-alaman niya mula sa kaniyang mga tiyahin na ang ama at ang hukbo nito ay matagal nang hindi nakababalik mula sa labanan. And seven times he caught it. at bato ng mailap na musang (uri ng pusang-bundok) (Acacio 1969: 43). The sword of Sandayo Dragged on the floor Scraping the mat. ano’ng gagawin natin? Walang naiwan ni isa mang lalaki dito sa Kuta.

pinagpahinga ni Agyu ang bunsong anak sa baklaw(pulseras na nakalagay sa bisig).” Hiningi niya ito sa kaniyang mga tiyahin at maging ang baluti na iniwan ni Agyu para sa anak. Nag-iisa ka lamang at bata ka pa upang makipaglaban. at sibat.nasaan ang aking mga sandata. Nakiusap itong huwag bumaba sa tahanan at makipaglaban. Pagkaraang malaman ang sitwasyon ng magulang.” Ngunit hindi pa rin nila mapigilan si Binembi ng Kapukaw. Sa pagnganga ni Binembi nito. Pagtapak ni Binembi sa lupa. Sabi ni Agyu. Ito ang layunin ng mga sanggol na sina Lam-ang. lumaki siya nang lumaki. Pero hindi pa rin maitago ng mga tiyahin ang pag-aalala sa bata. na sa pamamagitan ng epiko’y natukoy ang kasaysayang pampamilya niya—buhat sa lahi ng mga . gamit ang simbolo ng ama. “A. Pagkasilang na pagkasilang ng mga bayani. “Anak ko. Aliguyon. una nilang hinanap ang kanilang mga ama. Banna. Nagsimula ang kaniyang adbentura hindi lamang para hanapin ang ama kundi upang alamin ang kaniyang tunay na pangalan at pinagmulan. Pagtuklas ng Pangalan.” Labis na nagalak si Agyu dahil naipagtanggol ng sanggol na Binembi ang lupang pangako at kababaihan laban sa kaaway. natuklasan ng hukbo ni Agyu ang pakikidigma ng kaniyang anak na sanggol sa Nalandangan. Itinatampok sa bahaging ito ang pagpapahalaga ng mga kultura sa pinag-ugatan ng kanilang lahi. Sumayaw pa siya ng saut. Sabi ng mga tiyahin.) Agad namang isinuot ng bata ang kaniyang damit pandigma: ang baluting limbutung. si Dayday ng Enaw-enaw. Sabi ni Agyu sa kasama niyang mandirigmang anak. pakikipagsapalaran. Kahawig ito ng buhay ni Tudbulul. “Pakiusap Binembi. Pagsaliksik sa Ama Bakit nakikidigma ang mga batang bayani? Kagyat na matutukoy ang paghahanap at pagtatanggol sa ama ang pangunahing dahilan sa paglalakbay. huwag kang bumaba at makipag-away. ang pandirigmang sayaw. Sa katunayan. bago harapin ang kaaway ng Nalandangan (Unabia 1996: 294-295). at Binembi. Nakakaawa naman ang iyong nakakabatang kapatid na nag-iisang nakikipaglaban sa libu-libong kaaway. magiting nilang hinarap ang hamon ng adbentura. Hindi naglaon. Nagpahanda pa siya ng nganga sa mga kapatid na babae ng ama. Nakilala niya ito sa mga gamit pandigma nito. `yon ay kapatid mo na hindi isinisilang nang tayo’y umalis. balaraw. kalasag. lumubog siya hanggang tuhod dahil sa bigat niya. magpahinga ka muna sapagkat pagkakataon na naming makipaglaban. Hindi naman mahuli ng mga kaaway ang maliksing si Binembi dahil sa mabilis nitong kilos na inihalintulad sa ibong layang-layang. Naiiba sa karamihan at kinamihasnan ang kuwento ni Pikasa. Taake. at pakikidigma ng isang bayani.” Siya at ang kaniyang hukbo ang nakidigma sa natitirang kaaway (Unabia 1996: 296-297). (Lumisan si Agyu at nakidigma nang hindi pa isinisilang ang anak na si Binembi. kalahati na ng bilang ng kaaway ang napatay ni Binembi. Sa pagod ni Binembi sa digmaan.

Nagpahatid naman ng handog na pitong . Pinayagan naman siya ni Lambituen. nilisan ni Aliga ang bayan ng ama para tupdin ang utos ng kinagisnang ama. Hindi nagtagal. Isinalarawan sa ikalawang bahagi ng kuwentong-bayang Bukidnon na Ang Kasaysayan ng mga Unang Tao sa Gitnang Mindanao ang pagsaliksik ng batang si Pikasa o Pikas Indahag (Ibig sabihi’y hati o may kapansanan dahil wala siyang tunay na pangalan at hindi niya batid ang tunay na ama) ng kaniyang identidad at pinagmulan. Sabihin ko kay Lambituen na hindi niya bibigyan ng pangalan ang bata sapagkat ang pangalan niya ay nandoon sa Palintauwan. binansagan ang sanggol na “Pikasa”. Batid ni Lambituen na hindi niya anak ang ipinagbubutis ng asawa. Pagkaraan. Tinawag din siyang “Pikas Indahag” ng mga tao sa bayan. ang damit ng isang Talaandig. itinuro sa kaniya ng isang isang tao ang bahay ng datu. Sinunod din niya ang bilin ng datu ng Palintauwan. ang bana ng babae. Nagdalantao si Bai sa pagniniig na iyon at saka lumisan na ang lalaki at umuwi sa bayan niyang Palintauwan. Kapag hindi ka nakabalik bago sumapit ang takdang araw na ito. kapag dumating ang tunay na asawa. Iiwanan kita ng pitong alipin. Hindi man hayag. Ipinaalam niyang matutuklasan ng bata ang kaniyang pangalan kay Datu Dignanawan sa Palintauwan. humingi ang bata ng pahintulot sa kinagisnang ama upang hanapin ang tunay niya pangalan. isang kasuotang pandigma at ang sibat. Binigyan din ang binata ng tungkulin—“bantay ng apat na tribo. Nagtagpo ang mag-ama at sinabi ni Dignanawan na siya ang tunay na ama at ang kaniyang pangala’y Aliga. nagpapahiwatig iyan na hindi ka kinilala at hindi ka tinanggap ng mga tao ng Palintauwan” (Unabia 1996: 276). “Ilagay niya ang kanyang sibat sa kaluban nito at ihinto na ang labanan hanggang lumaki iyang bata na iyong dinadala ngayon. Dagdag pa ng datu. salapi at ginto. at tulad ng natumbang balite. kumbensiyon sa bayani ng etnoepiko ang pagbibigay-halaga ng dakilang lahi o liping pinagmulan ng bayani. ang pinuno ng kulog. Sumumpa pa ang datu na maghihiganti siya kapag nakaranas ng masamang pakikitungo ang bata buhat sa bayan ng Palintauwan. “Pero tiyakin mong magbalik ka dito bago magpitong araw. walang makakaapak sa iyo” (Unabia 1996: 277). habang nasa digmaan si Sultan Lambintuen. Mangyari. Mahalagang matuklasan ito habang bata pa ang bayani upang magsilbing inspirasyon sa kaniyang dakila ring tungkulin sa bayan. Inutusan ni Dignanawan ang anak na hubarin ang kasuotang Maranao at sa halip ay isuot ang kaniyang damit. Bilin ni Dignanawan sa buntis. At dahil hindi niya binigyan ng pangalan ang bata. Siya ay isang datu kaya’t alam niya ang ibig sabihin nito” (Unabia 1996: 275). Ipinasuot pa niya sa bata ang limbutong. Nang narating na ng bata ang bayan ng mga Maranao. mula kay Benati. nagkaroon ng bawal na ugnayan sina Bai at Datu Dignanawan. Hindi naman siya nagalit sa asawa at hinayaan pa niyang magpaliwanag sa pagdadalantao nito.panday.

at inihahalintulad sa liwanag ng araw at pambihirang bulaklak. at balaraw ay sumasagisag sa karunungang maipapamana sa pagpapatuloy ng isang lipunan. Hindi natatapos ang tungkulin ng magulang at lipunan sa pagpapangalan sa bata. Sa kuwentong ito. may karapatan ang bata na tuklasin ang pinagmulan. (4) Idinidiin ng mga etnoepiko ang edukasyon at paghahasa ng katalinuhan at kaalaman ng mga batang bayani. Hindi dapat isinasantabi ang kabataan sa mga usaping pangkomunidad o pambansa. Nakaatang sa lipunan ang pagpapayabong ng himala at salamangkang taglay ng bawat sanggol. (2) Ang “pagpapalamuti” sa buhay ng mga bata sa epiko ay nagpapahiwatig na may kakambal na himala ang bawat supling. hinahandugan ang bata ng mga bagay (tulad ng sibat at kasuotang pandigma) na mahalaga sa pagpapaunlad ng kaniyang sarili. Sinasabi ring bawat bata ay mahiwaga. (3) Magugunita ring ang mga batang bayani sa epiko ay binibihisan ng kasuotang pilak at ginto. Nararapat sa bata ang lahat ng biyayang maaari niyang matanggap. Nakilala naman siya ni Lambituen kahit nakasuot ito ng damit ng tagaPalintauwan. Inihahatid nito ang mensaheng nararapat iaalay sa mga bata ang lahat ng pinakamainam para sa kanilang ganap na pagunlad. binabasag ng epiko ang . Inihahatid nito ang mensaheng hindi lamang sa pagbubuntis at pagluluwal natatapos ang pagiging magulang. ang paa ng bayani’y kawayan. halimbawa. Ang pagpapamana ng mga kagamitang mahalaga sa isang grupo o tradisyon tulad ng kalasag. ay may mahiwagang tinig na kayang magpabagsak ng mga ibong lumilipad at ng mga buko mula sa puno. Ipinabatid ng binata ang natuklasan niyang tunay na pangalan at ang pagiging “lantung na magbabantay sa pintuan sa pagitan ng mga Maranao at Talaandig” (Unabia 1996: 278). o tila karayom ang kanilang mga bisig. hindi isinisisi sa bata ang pagkakamali ng matatanda. (1) Kapansin-pansing katangian ng mga sanggol o batang bayani ang kapangyarihang makapagsalita pagkaraan ng kanilang pagkakasilang. Nakabalik na si Pikas Indahag sa bayan ng kaniyang ina. mailalatag ang mga katutubo at etnikong paniniwala ukol pagkabatang Filipino batay sa mga epikong binasa. Ang Batang Bayani at ang Bayan Bilang pagwawakas. Si Lumalindaw. mailalatag natin ang katutubong halagahan kaugnay sa pagkalinga ng bata—pinahahalagahan ang tunay na identidad. at nabibigyan ng espesyal na tungkulin ang bata kaugnay sa kapayapaan ng magkakatunggaling bayan. Marapat pakinggan ang kanilang tinig dahil may angking kapangyarihan ito. iginigiit nilang may tinig ang bata sa lipunan. Ano ang sinasabi nito? Malay man o hindi ang mga manlilikha ng epiko. binibigyan ng karampatang paggalang ang isang “anak sa pagkakasala”.kalabaw at pitong alila ang datu para sa mga Maranao. sibat. (5) Kahit sabihin ng mga magulang sa epiko na may gatas pa sa labi ang kanilang anak.

sina Nena at Neneng. si Yeyeng na naging Miss Phathupats. Sa panitikang Filipino. at ang talambuhay ng dalagitang si Rosa na nilapastangan ng mga sundalong Hapon noong Digmaang Pasipiko. Sinasabi ng ilang kritiko at historyador na tatlong dekada lamang ang edad ng panitikang pambata sa bansa. Hindi pag-aari ng mga matatanda ang malasakit sa bayan at ang kadakilaan. bata rin ang unang sinisisi sa pagpapanatili ng kamalayang makadayuhan at kolonyal. Hindi ito isang anyo ng panghahamak o pagsasantabi sa yugto ng pag-unlad ng isang nilalang. atbp. Maaaring may magsabing pinagtitibay nito ang pagtingin sa mga bata bilang miniature adults. Labis na kapangyarihan ang iniuugnay sa batang bayani. kundi ng isang lahi o liping pinag-ugatan ng mga epiko. ang katapangan. ang pagmamalasakit sa bayan. Malaki ang pagkakaiba nito nang dumating ang mga mananakop sa kapuluan at nagpalaganap ng mga kolonyal na teksto. (6) At naisisilang lamang ang bayani kapag naihandog ang tamang patnubay. pananalig sa kanilang kakayahan. Pinatutunayan din ng mga halimbawang nakalap at nasipi na kapwa may potensiyal at kapangyarihan ang bata at matanda sa lipunang Filipino. sila ang pangunahing sektor ng lipunan na unang nahuhubog ang kamalayang kolonyal at namamanipula ang mga paniniwala. Sa pangunang suri. Sa pag-aaral ng pagkabata ng bayani. ang kapangyarihan. pagdududahan kung dumaan nga ba sa yugto ng pagkabata ang bayani ng mga etnoepiko. ang mga bata ay pinatatahimik at pinipipi. Bata rin ang naging kasangkapan upang ipatanggap sa nakararami ang mga aralin sa panlasa at kulturang Kanluranin. Sila ang binabansot habang binubura sa kolektibong gunita ang kabayanihan nina Binembi. ay ang pangunahing biktima ng kolonisasyon. Ang mga bata ang naging ehemplo ng urbanidad batay sa pagkakahulma sa kanila bilang sibilisasdong indio. Maaaring sabihin ng ilan na wala naman talagang yugto ng pagkabata sa buhay ng bawat bayani dahil taglay ng mga ito katangian ng matatanda—ang kagitingan. Taake. gamit ang aparato ng edukasyon. Ang mga natukoy ay magpapatibay sa paglupig ng mga kolonyalista sa kapangyarihan ng mga batang bayani sa katutubo at etnikong panitikan. Feliza. Labaw Donggon. etniko. Sandayo. Kudaman. masasabing ang bata. At dahil dito. at Modesto. sina Crispin at Basilio. at naipamana ang karunungan. Bata ang naging proyekto ng mga mananakop sa pagbibigay ng sibilisasyon at kasangkapan sa pagpapalaganap ng relihiyon.nosyong mahihina ang mga bata. hindi ng kaniyang ina. Ngunit dapat isaalang-alang na ang pag-uugnay ng mga kagila-gilalas na elemento sa batang bayani ay patunay sa pagpapahalaga ng katutubo. at prekolonyal na lipunang Filipino sa mga bata. Ang masama pa. higit pa sa kakayahan ng isang karaniwang matanda. matutukoy bilang biktima ng kolonisasyon ang mga batang sina Urbana. Sapagkat sa kolonyal na panitikan ng bansa. Lamang. Lumalindaw. bukod pa sa kababaihan. (7) Sapagkat ang bayani ay isinisilang. Aliguyon. Ngunit batay sa pagdukal ng mga .

Mangyari. Sa pamamagitan nito. Kung gayon. napapanahon nang bigyang pansin ang yugto ng pagkabata sa mga epiko dahil hitik ito sa kabayanihang magsusulong sa pagpapanatili ng lipunan at kultura. Loline M.limot at bibihirang bersiyon at transkripsiyon ng mga epiko ng kapuluan. 85-112. 1970. Bibliograpiya Acacio. Pasig: Linangan ng mga Wika sa Pilipinas. Joi. Mahalaga itong kapanabay na babasahin sa pagtalakay ng karapatang pambata at sa pagpapaliwanag na may natatanging pangangailangan ang bawat bata—pagkakaroon ng sariling pangalan. 1968. Daguio. Pasig: Linangan ng mga Wika sa Pilipinas. Inc. 1991. 1983. sa anumang panahon. Notes: Unang nalathala sa Diliman Review. New Jersey: Princeton University Press. Angel A. Amador Taguinod. Manila (Nob. `Di nalathalang thesis. Joseph. at lugar sa lipunan. Francisco at Francis Lambrecht.. napagtitibay na nasa pambansang kaugalian ang pananalig sa kabataan bilang potensiyal na bayaning magtatanggol ng lupang pangako. Dalubhasaang Normal ng Pilipinas. Baguio City: The Catholic School Press. 1-4 (2005). maaaring mahango ang kumbensiyon ng panitikang pambata na may perspektibong Filipino. Stanford . Castro. `Di nalathalang thesis. Barrios. pp. et al. 1969). Antolina Antonio. ang etnoepiko ay testamento sa pagkilala sa sanggol at bata bilang lehitimong miyembro ng isang lipunan. 52. Nos. Campbell. sa anumang kultura. Mainam ring ituro sa mga batang mambabasa ang tradisyon ng mga Filipino ukol sa ganitong uri ng mga kuwento. Batnag (pat. Gantimpalang Collantes 1989-1991 ni Aurora E. "Ang Nalandangan sa Agyu: Isang Lupang Pangako.). at payapang pamumuhay. "Kwentong Hindi Matapus-tapos. tamang edukasyon. Quezon City: APO Production Unit. Kailangang idiin na ang bayani. The Hero with a Thousand Faces. Pagsasalin sa Pilipino ng Biag ni Lam-ang at Pag-aaral ng Matandang Kalinangang Iloko na Inilarawan sa Epiko. tungkulin.” nasaGawad Surian sa Sanaysay. Gantimpalang Collantes 1989-1991 ni Aurora E. ay dumaan sa napakahalagang yugto—ang pagkabata. ang piraso ng paraiso sa lupa. Vol. Jovita V. Studies on Kalinga Ullalim and Ifugao Orthography. Makatutulong ang muling pagsasabuhay ng kuwento ng mga batang-bayani hindi lamang bilang tugon sa misrepresentasyon ng bata sa mga kolonyal at mala-kolonyal na teksto kundi paggigiit ng pagka-Filipino sa panitikang pambatang inaaakusahang hango sa estetika at impluwensiyang Kanluranin. Anthology of ASEAN Literatures: Epic of the Philippines. Batnag (pat." nasa Gawad Surian sa Sanaysay. Mahalagang ibalik ang kapangyarihan ng bata buhat sa epiko tungo sa kasalukuyang produksiyon ng panitikan. 1991. Bayaning Hindi Namamatay: Isang Kontemporanyong Pagbasa sa mga Etnoepiko ng Aking Bayan. sapat na pagkalinga..). Billiet. Hudhud hi Aliguyon: A Translation of an Ifugao Harvest Song with Introduction and Notes. Antillon.

Lord. 1990. 1991. Manila: University of Santo Tomas Publishing House. University Research Center.University (Aug. London and New York: Routledge.Tula at Kuwento ng Katutubong Bukidnon. 1990.edu/ieo/digests/d183. Otto. at Dundes. 1986. Jocano. ©2005 panitikan. back to criticism | home faqs | about us | contact us Hosted by: Institute of Creative Writing.interactive ABSTRACT . UP Diliman. The Epic of Labaw Donggon. All Rights Reserved. Elena G. Margery.com. at Victorino Saway (tagatipon at tagasalin). New Jersey: Princeton University Press. Ibalong: The Bicol Epic Fragment. Espinas. Ulahingan Series 1: An Epic of the Southern Philippines. Maranan. Raglan.) Philippine Folk Literature: The Epics. Alan. Quezon City: Ateneo de Manila University Press. Manila: De La Salle University Press. Quezon City: Ateneo de Manila University Press. Manuel. Agyu: The Ilianon Epic of Mindanao.Dumaguete City: Silliman University Press. Quezon City: University of the Philippines Press.indiana. Merito C. Eugenio. Manjari at Mei-Yu Lu. Darangen: In Original Maranao Verse with English Translation. 1977. 29. 1969. Edgar at Nicole Revel-Macdonald. Princeton. Rank. Elena G. Site design by swim." Jan. Kudaman: Isang Epikong Palawan na Inawit ni Usuy. Iligan: Mindanao State University. <http://reading. Felipe Landa. Manila University of Santo Tomas Publishing House. McKaughan. 2005. Arsenio. Carmen C.ph . Quezon City: University of the Philippines Press. Maquiso. 1952). 1996. 1997. In Quest of the Hero. 1996. Hourihan. 2001. Maquiso.Dumaguete City: Silliman University Press. Deconstructing the Hero: Literary Theory and Children’s Literature. Singh. 1965.html> Unabia. Stories from Darangen. “Exploring the Function of Heroes and Heroines in Children's Literature from Around the World. (pat. Damiana L. H. 1995. Ulahingan Series 2: Ang Epic of the Southern Philippines. E.

May-Akda: Barlis. wastong gamit.1. ChiSquare. Mahahalagang Salita: Kasanayan. Accrediting Institusyon: Saint Louis University (Pribado) Bonifacio Street. Sila ay napapapabilang sa iba’t ibang Kolehiyo at Universidad sa lungsod ng Baguio at La Trinidad Benguet. Filipino 7. Baguio City CHED-CAR 6. wastong gamit. Ang kabuuang bilang ng mga student teacher na nakibahagi sa pagaaral n ito ay 67. Ang pagsusuri ng kinakalabasan ay pinamahala sa dalubhasang estatistiko. Ang paaralang nakibahagi ay ang: Baguio Mga Pagpapahalagang Moral sa mga Piling Maikling Kuwento ni Genoveva . OneWay Analysis of Variance (ANOVA) at T-test. Anu-ano ang mga suliraning kinkaharap ng mga ng mga student teacher sa kasanayang pasulat? . Gumamit ang mananaliksik ng talatanungan. palaugnayan at palabaybayan?. Nagpapakadalubhasa. Ang pag-aaral na ito ay nagmimithing malaman ang antas ng kakayahan sa kasanayang pasulat ng mga student teacher na nagpapakadalubhasa sa Filipino. Buod. palaugnayan at palabaybayan.1. Ang ginamit sa pagsusuri ng mga satos ay ang Frequency. Uri ng Dokumento: Tesis 4. Abstract: 7. bahagi nito ang 100 aytem ng katanungan na nahahati sa apat na larangan ng pagsulat: palabuuan. Uri ng Lathala: Di-Nalathala 5. Student Teacher. Pasulat. Ang mga suliraning ninais mabigyan ng katugunan ay ang mga sumusunod: Ano ang antas ng kakayahan sa kasanayang pasulat ng mga student teacher na nagpapakadalubhasa sa Filipino sa larangan ng plabuuan. Mayroon bang makabuluhang pakakaiba ang antas ng kakayahan ng mga student teacher na may kaugnayan sa kasanayang pasulat kapag pinangkat sa: probinsyang pinagmulan. Title: Antas ng Kakayahan sa Kasanayang Pasulat ng mga Student Teacher na Nagpapakadalubhasa sa Filipino Kabuuang Bilang ng Pahina: 196 Kabuuang Bilang ng Text: 111 2. May epekto ba ang mga malayang variable sa mga suliraning kanilang kinakaharap? Anu-Ano ang mga nararapat isagawa upang mapaangat ang antas ng kakayahan sa kasanayang pasulat ng mga student teacher na nagpapakadalubhasa sa Filipino? Ang mapanuring naglalarawan normatibo ang pamamaraang ginagamit sa pananaliksik na ito. Mary Ann Rueda 3. unang wika at paaralan. Antas ng Kakayahan.

dahil ito ay gagamitin bilang lunsaran sa pagtuturo ng pagpapahalagang moral. karunungan at mga kasanayan. damdamin at isipan ng tao. Sa pagpapahalagang moral makikita at makikilala kung mabuti o masama ang pagkatao ng tao. Sa pagbanggit sa kalikasan ng tao ay hindi maihihiwalay ang Banal na Kasulatan at relihiyon. Sa pagsusuri sa mga piling maikling kuwento ginagamit ang pagdulog moralistiko.SMC RESEARCH JOURNAL _______________________________________________________ . tagapanood at tagapakinig. Ayon sa pagsasaliksik. Dahil dito.E. Sinusuri ng pag-aaral na ito ang mga pagpapahalagang moral na matatagpuan sa walong (8) piling maikling kuwento ni Genoveva Edroza-Matute (GEM). 1. Tinatalakay nito ang paraan ng pagpapakita ng mabuti at di-mabuting pagpapahalagang moral at ang implikasyon nito sa kasalukuyang lipunan. isinaalang-alang ng mananaliksik ang kahalagahan ng mga mabubuting pagpapahalagang moral na mapayaman at mapanatili sa buhay ng tao nang sa gayon ay mahubog ang kagandahang-asal sa mga kabataan at sa lahat ng sambayanang Pilipino.Edroza-Matute Rodson Jumalon Abstrak Ang pag-aaral na ito ay naglalayong ilantad ang reyalidad batay sa mga pangyayari sa mga kuwento tungkol sa unti-unting pagbaba ng moralidad natin bilang mga Pilipino. pangyayari sa lipunan at karunungan na umaantig ng puso. dito papasok ang moralidad. Mahalaga ang moralidad sa pang-araw-araw na galaw ng buhay ng bawat tao.0 Panimula Ang mga akdang pampanitikan ay nilikha upang magbigay-aliw sa mambabasa. ay magagamit na instrumento sa pagpapalaganap ng kagandahang-asal. Inaasahangang mga akdang isinulat ni G. Ayon kay Reyes (1992) ito ay isang uri ng panitikan na naglalahad ng buhay ng mga tao. Ito ang nag-uugnay sa tao at sa Diyos. hanggang sa kasalukuyan nakahihigit pa rin ang mabubuting katangian sa kuwento at nangingibabaw pa rin ang kabutihan ng tao. Ang mga tagatangkilik ng mga anyong ito ay nagbibigay naman ng mga puna at reaksyon kung ang naidudulot ng nilalaman ng mga ito ay nakakabuti o nakakasama. Maaaring hindi lamang aliw ang nakukuha rito kundi mga aral. Kung ang pag-uusapan ay mga aral na nakukuha mula sa mga akda.M. impormasyon. Ang pag-unawa sa moralidad ay ipinaliliwanag ng magkasanib na puwersa ng relihiyon at pilosopiya. Sa Kristyanismo ang Banal na Aklat o Bibliya ang nagiging moog ng mga Kristyano sa pagkilala ng moralidad.

Pagsusuri at Pagpapakahulugan . at Simula ng Isang Kahapon ay mga kwentong ginamit sa pag-aaral na ito. Nagkakaroon ng mabuting moral ang isang tao ayon sa ikinikilos nito. Ang teoryang ito ang gumagabay sa pag-aaral na ito. 2. . Ang walong maikling kwento ay pinili ayon sa mga sumusunod na krayterya. 3. nobela at iba pang mga babasahin na naghahatid ng magagandang aral at impormasyon. alamat. damdamin at kaasalan. Ang konsepto ng moralidad ay umiikot sa suliranin ng masama at mabuti. Isang Santakrusan. ang kurikulum ay nagsisikap na linangin ang buong katauhan ng mag-aaral upang maging isang mabuting mamamayan ng ating bansa. kakikitaan ng iba’t ibang pagpapahalagang moral. Ito ay dapat sinulat ni Genoveva Edroza-Matute. Gamit ang Pamaraang Palarawan (Descriptive Design) at pangnilalamang pagsusuri sa mga piling maikling kuwento (Content Analysis). sapagkat nalalaman niya kung ano ang tama at kung ano ang mali. Bago Magsimula. at may mga diyalogo na ginamit ang manunulat upang maipakita ang isang pag-uugali o asal ng tauhan. naipakita ng mananaliksik sa paraan ng pagpapahayag o paggamit ng diyalogo kung anong pag-uugali ang taglay ng tauhan. Paghihintay. Tulad ng pagbabasa ng mga kuwento. Sa layuning ito. Simula ng Isang Kahapon. Desinsyo sa Pag-aaral and Metodolohiya Isang mahalagang pampalipas ng oras ang hilig sa pagbabasa ng iba’t ibang anyong pampanitikan. Sila ang gumagabay sa mga bata sa paghubog ng mabuting gawi at kaisipan. Ang moralidad ay nagsisilbing batayan ng tao kung ang isang gawain o kilos ay nakakabuti o nakasasama. Parusa.2 Ayon sa Primer na inilathala ng PRODED. kapag taglay nito ang pagkakaroon ng moral na kaganapan o perpeksyon na hinihingi ng layunin ng kilos. nais nitong matagpuan ang mga pagpapahalagang moral na tinataglay ng mga tauhan sa kuwento at maipakita ang mga mabubuti at di mabubuting pagpapahalagang moral sa pamamagitan ng mga pahayag na ginamit ni Genoveva Edroza-Matute. Sa pag-aaral na ito. Ang mga kuwento na may pamagat na: Yumayapos ang Takipsilim.0 Paglalahad. Mga Guho. sa moralidad ang kilos ng tao ay mabuti. Nagiging mali ito kung ang kanyang kapaligiran ay nagtuturo sa kanya ng mali sapagkat nakagabay sa kanya ang mabuting gawi sa kagandahang-asal maaasahan natin na ang kanyang gawa ay mabuti. inaasahan na ang pag-aaral na ito ay makakatulong sa mga guro na nagtuturo ng panitikan. Di-Katulad ng Tao. Ayon kay Reyes (1992). Kwento Ni Mabuti.0.

na may kasamang singhal. Ang kawalang ingat sa pagsasalita ay nagdudulot ng sakit ng damdamin ng ibang tao salitang nagbabanta. Bagamat nagpakita ng labis na pagmamahal ang ina kina Ramon at Rey maaaring iisipin na ang labis na pagmamahal na ito ang siyang nagtulak sa magkapatid sa kanilang pagiging makasarili. pinagtapos nilang mag-asawa ng karera ang mga anak sa abot ng kanilang makakaya. Ang salita’y makapangyarihan tulad ng espada. SMC RESEARCH JOURNAL _______________________________________________________ 3 Subalit may mga pagkakataon na dahil sa kaabalahan sa gawain ay napabayaan ang dapat na obligasyon ng anak sa magulang. Mapagmahal na magulang (ama at ina nina Ramon at Rey). Kaya nga siya natagpuan ni Tinay sa beranda na basang-basa sa ulan. upang makapagtapos lamang si Rey at Ramon. Ang inuusal ay ang . Sa murang edad hindi naging sagwil sa puso ng musmos ang pag-uusap ng mga magulang. Makikita ang pagmamalasakit ni Tinay para sa matanda na hindi naipakita ng dalawang anak ng matanda. nagmamaliit. Ang mahalaga sa kanya sa panahong iyon ay ang kanyang lola na ayaw niyang mawaglit sa kanyang tabi. Kinagigiliwan ni Lydia ang kanyang lola at nanghihinayang ito kung aalis ang kanyang lola sa kanilang bahay. Anong sakit ang naramdaman niya nang marinig ang pagtatalo ng magkapatid. nasasalamin ang pagmamahal na iniukol ng mga magulang sa anak. nagmumura. na kahit napagtapos na nila ito ng mga karera ay nandiyan pa rin ang mga ito na handang magsakripisyo para sa pangangailangan ng mga anak. Sa kwentong ito. Mapagparayang mga magulang (ama at ina nina Ramon at Rey). Ang perang naipon ng kanilang mga magulang na laan para sa kanilang pagtanda ay ginamit na rin sa kanilang magkakapatid kahit pa nga propesyunal na sila. Halos maubos na ang pera nila sa pagtustos.Ang kuwento na Yumayapos ang Takipsilim ay nagpapahiwatig na ang katandaan ay hindi maiiwasan at ito ay kailangang bigyang kahalagahan. Mapagwalambahalang mga anak (Ramon at Rey). Maalalahanin at maaruga (Tinay). Tulad nina Lola. Ipinakikita sa kwento ang labis na pagmamahal ng ina at ama nina Ramon at Rey. Kapuri-puri ang ipinakita niyang pag-aaruga’t pagmamahal hindi lamang sa pagkakaroon nito ng sahod kundi itinuring na nito si Lola na kabilang sa kanyang kamag-anak Mabait. Si Lola sa kuwentong ito ay nakaramdam na siya ay itinatakwil ng mga anak. magiliw at mapagmahal na apo (Lydia). Ang perang dapat sana’y nakalaan sa kanilang pagtanda ay isinakripisyo para sa mga anak.

Napalitan ang ama ng isang amaing malupit at mapang-api ngunit nanatili pa rin ang magandang imahe ng namatay na ama. Dahil sa mga kadahilang di maiiwasan ay nakapagtanim ng galit at pagkamuhi ang isang tao dahil ito ay hinihingi ng isang sitwasyon. Mangyayaring magbago siya dahil sa kayamanang nakamtan o di kaya ay naimpluwensyahan ng mga taong nakapaligid sa kanya. Napakalungkot ng isang tahanan kung walang ilaw na nagbibigay liwanag. Valle. Iniingatan ang dangal (Ros). Ang kanyang pagkasuklam at pagkamuhi dito ay nagawa pa rin niyang timpihin at sinarili na lamang upang makaiwas sa dagdag na pasakit. Narinig ni Lola ang malakas na boses ni Carmen na hindi naman niya nauunawaan. Isang mabuting pagpapahalagang moral ang pag-iingat sa dangal. Kahit mahirap lamang ang kanilang pamumuhay ay pinagsisikapan niyang mamuhay ng marangal. Si Ros ay nagtanim ng galit . Ipinakita ni Ros ang paggalang sa nakakatanda sa kanya. dahil mas mahal ito ni Ramon. Malamig na pagtingin sa biyenan (Carmen) Ang tao ay bahagi ng lipunang kanyang ginagalawan. Ang galit ay salungat sa mabuting pagpapahalagang moral. kaya agad itong tinawag ni SMC RESEARCH JOURNAL _______________________________________________________ 4 Carmen. Ang taong may dangal ay nagtataglay ng mataas na pagtingin mula sa kanyang kapwa. Isa si Tiyo Sendo niya na nagbibigay sa kanya ng sama ng loob. Pahiwatig ito sa kapasyahan na iaalis na si Lola dahil sa kagustuhan ni Carmen. Para sa kanila ay pabigat na ang matanda at nandidire pa siya nang makita niyang hinihimas-himas ni Lydia ang braso ng matanda. Mapagtimpi (Ros). Ang pagmamahal ng magulang sa anak ay isang uri ng pagmamahal na walang kapareho sa ibabaw ng mundo. ang marunong magpahalaga sa magulang di tulad ng kanyang mga anak. Sinasabing ang ina ang ilaw ng tahanan. Si Ros ay naglilingkod sa isang bar. dahil sa pagmamalupit sa kanya at sa kanyang ina. Nagtanim ng galit (Ros. at kitang-kita ng matanda ng hinugasan at sinabong mabuti ang mga kamay ng bata. Mapagmahal na ina (Ina ni Ros). Sa kuwentong ito ipinakita na mas makapangyarihan ang boses ni Carmen.pangalang Mrs. Ang kwento na Mga Guho ay naglalarawan ng isang anak mahirap na mapagmahal sa ama at ina.) May mga pagkakataon na ang tao ay nagagalit. Nasa sinapupunan pa lamang ang isang sanggol hanggang sa ito ay iluwal at magkamalay ay walang humpay ang pagpapadama ng ina ng kanyang pagmamahal. subalit hindi niya pinabayaan ang sarili na mapariwara.

Ito ay isang kasabihan na nagiging palasak sa bibig ng mga kalalakihan. Kung ang ating lipunan ay nagbibigay ng mga kautusan na dapat na sinusunod ng bawat mamamayan. maliban sa pagmamalupit ito ay nagging pasanin sa buhay dahil hindi ito nagsikap na makakita ng trabaho. subalit nagiging kabaligtaran ang pangyayari. Ang pagiging babaero raw ay likas na sa mga kalalakihan. Ang pagsasamantala sa kapwa ay isang gawaing hindi maganda sa mata ng tao at mata ng Diyos. Ang mabuting relasyon ng tao sa kapwa tao ay itinuturing na napakahalaga sa ating lipunan o sa komunidad. ang mga kautusang ito ay ipinatutupad at isinasakatuparan at tinitingnan kung ang karapatan ng bawat mamamayan ay hindi naaapakan. Inaalok niya ng salapi at kaginhawahan ang kagipitang kalagayan ni Ros. kaya sila ay inaabuso ng pangalawang asawa ng kanyang ina. Ito ay kanyang karapatan na di dapat na ipinagkakait kaninuman.at poot sa kanyang amaing si Rosendo dahil sa di magandang pag-uugali nito. para lamang mapagtakpan ang hindi magandang bisyo na ginagawa ng mga lalaki lalo na’t marami itong salaping ginagamit upang silawin ang mga babaing naghahanap at nangangailangan ng pera. Malupit. del Prado ang pagkakataon na nagtatrabaho si Ros sa bar para sa kanilang ikabubuhay. Ang pananamantala lalo na sa mga babae ay isang pag-uugaling taliwas sa wastong kautusan ng kagandanhang-asal. gaya ng mabubuting relasyon ng magulang sa anak. Ginagamit ang kasabihang ito. Ang tao ay isinilang na may taglay na sariling karapatan. Nagsisilbi itong paktor sa pagkamit ng minimithi ng isa’t isa. Ito ay maaaring kailangan para sila mabuhay. Ang kahinaan ng loob at kalagayan sa buhay ang dahilan. del Prado). ay inaasahan sanang makakatuwang sa pagtataguyod ng kanilang pamilya at siyang magiging gabay sa ikagaganda ng kanilang SMC RESEARCH JOURNAL _______________________________________________________ 5 pamumuhay. Babaero (Mr. ang pangalawang asawa ng ina ni Ros. ay si Ros ang naging tagapaghanapbuhay para sa kanilang pamilya. Si Rosendo. sapagkat ito ay labag sa kautusan ng Diyos at labag din sa batas ng tao. Sinamantala ni Mr. Si Rosendo ay naging malupit sa kanila. Di-naipagtanggol ang sarili (Ros). del Prado). Sa halip. Mapagsamantala sa mga babae (Mr. Kakaiba ang ipinakitang relasyon ng isang amain sa kwentong ito. Ito ay isang katangiang hindi dapat na pamarisan. at . na nag-ugat mula pa sa kanyang pagkabata at kasabay niyang lumaki ay nagpupumilit na humulagpos. Ang pagkamuhing unti-unting pumuno sa kanyang dibdib. mapang-api at tamad (Rosendo). Si Ros ang nagging palabigasan niya sa kanyang mga bisyo.

Isang batang kaibigan ang nakatuklas sa kanyang tunay na pagkatao at nabigyan niya ng magandang larawan ng buhay. Ito ay ginawa rin ni Elena. mahal din nito ang bunsong kapatid. Si Elena. Masipag/kasipagan (Ebeng). Tsismoso. isang tauhan ng kwento na ipinakikitang may madilim na nakaraan. Ang kangyang pangaral ay ukol sa tutunguhing magandang landas at tuwid na pamumuhay. Ang tao ay binigyan ng buhay upang ito ay kanyang pangalagaan at mahalin. na dapat nilang unawain at hindi basta na lamang huhusgahan sa mga pagkakamaling nagawa sa buhay. kaya siya’y nakilala na malapit ang kalooban sa Maykapal. ito ay kanyang pinupunan sa paglilingkod sa Diyos. Mapangaral (Elena). upang maging maganda ang magiging buhay lalo na ni Ebeng. Mapagmura (Ebeng). Ang Di-Tulad ng Tao ay kwento ni Elena na may itinatagong lihim tungkol sa tunay niyang pagkatao. Ang buhay ay maganda kung walang mga taong nakikialam sa takbo ng buhay ng bawat isa. ang mahalaga sa kanya ay matuloy ang pagiging Constantino ni Berting. bilang tagapagturo ng mga salita ng Diyos. Kahit minsan na siyang naligaw ng landas.maaari ring para na rin sa sarili nilang kapakanan. Ang paraan ng pagsasalita ni Ebeng ay hindi magandang pakinggan subalit masasabing maaaring ito lamang ang kanyang paraan ng pagdidisiplina sa nakababatang kapatid. pakialamero (mga kapitbahay ni Ebeng). subalit may mga SMC RESEARCH JOURNAL _______________________________________________________ 6 pagkakataon na ang ugaling ito ay nalilihis ng landas. masunurin at magalang na bata (Ebeng). Mausisa. May mga panahon na kailangan ng tao ng sariling paraan ng takbo ng buhay. Kahit dinanas niya ang hirap at pagkapagod sa paghahanda ng maisusuot ni Ting ay hindi inalintana ni Ebeng. sa bahaging ito ay nagkaroon naman ng pagkakataon na ang pagkaligaw ng landas ay maaaring magbago at magsisi sa mga pagkakamali. Ang ugaling ito na taglay ni Ebeng ang batang nagbukas sa isipan ng mga taong nakapaligid sa buhay ni Elena. Ang pagsasalita na may kasamang singhal ay hindi magandang pakinggan. Si Ebeng ay nagtunog nagmumura sa kanyang pagbibigay ng disiplina sa isa pang nakababatang kapatid. Pinagtiyagaang tahiin ni Ebeng ang damit na isusuot ng kapatid para sa gaganaping santakrusan sa kanilang pook. Si Ebeng ay kapatid na nakakatanda ni Berting. subalit ang nakaraan niya ay kanyang itinatago at idinadaan sa pangangaral sa mga kabataan. Sa isang batang nasa murang gulang pa lamang ay kapapansinan ito ng ugaling mausisa at matanong. .

masipag. Ang mga katangiang nakasaad sa itaas ay masasabing mga pagpapahalagang di dapat bigyan ng kahalagahan. Ang pagiging matapat sa kapwa ay isang pag-uugaling inaasahang taglay ng tao. Pinagtiisan kahit giray-giray mapagkasya lamang ang kinikita para sila mabuhay ng kanyang mga anak. kahit alam nyang may iniisip na ibang babae ang kanyang mahal ay hindi pa rin nawawalan ng pagasa si Nemang kaya handa itong maghintay sa pagbabalik nito sa kanyang piling. Ang mga katangiang taglay ni Rina ay mga pagpapahalagang dapat na hangaan at bigyan ng karampatang pagpapahalaga. Matulungin. maunawain (Rina). walang-utang na loob. Iyan ang uri ng pagmamahal ang iniukol ni Nemang kay Joel. ay hindi natupad.Ang kuwento ay kinakitaan ng mga tauhan na masasabing may taglay na pagpapahalagang moral na taliwas sa kagandahang-asal. maalalahanin. Iresponsable. Titingnan muna natin ang ating sarili sa salamin bago titingnan ang iba. Ang Paghihintay ay kwentong tungkol sa pagsakripisyo ng isang babae na tapat ang iniukol na pag-ibig sa kanyang asawa at ang ginawa ng lalaki sa pagiging tapat ng kanyang pag-ibig. Nagpakita ng kasipagan si Nemang sa kanyang gawain kaya madali siyang natanggap sa bagong kompanya na kanyang inaplayan. Ang kasipagan ay isang pagpapahalagang moral na dapat pamarisan at dapat taglayin ng bawat nilalang.Ang ipinakitang kasipagan ni Nemang mula sa dating pinagtrabahuhan ay may malaking tulong na nagawa upang siya ay madaling matanggap sa kasalukuyang pinapasukan. Si Nemang ay inialay ang pagmamahal kay Joel na alam niyang ni katiting ay walang ipinakitang pagmamahal sa kanya. Inunawa rin niya ang kalagayan ni Nemang. na sa panahong iyon ay nangangailangan ng pang-unawa at pagaalala. taksil (Joel Soriano). Masipag (Nemang). Upang mabuhay ang sarili at ang dalawang anak ay lumipat ng matitirahang bahay. . Matiisin (Nemang). Sa kanyang pagiging matulungin ay kanyang pinatunayan na ang kanyang ginawa ay nakapagdulot ng malaking SMC RESEARCH JOURNAL _______________________________________________________ 7 kaginhawahan ng loob sa panig ni Nemang. Bilang ama ng tahanan. Si Nemang ay hindi mahirap. ang kanyang asawa. Ang pag-ibig na tapat ay kinakailangang handang isakripisyo ang lahat sa buhay upang maihandog sa minamahal ang kanyang taospusong pagmamahal. matiisin (Nemang). Ang inaasahang perang maibabalik sa kanya kapag nakapagtrabaho na si Joel Soriano. pabayang ama. maganda ang kalooban. naging mahirap lamang ito nang maubos ang kanyang naipong pera dahil sa pagsunod sa kagustuhan ng asawang makapagtrabaho sa ibang bansa. Matapat na asawa.

Pagkagaling niya sa ibang bansa at bumalik sa Pilipinas ay umuwi siya sa piling ng ibang babae. Nagawa niyang itago ang kanyang pagkakaroon ng anak mula sa isang doktor. Matibay ang paninindigan at pagmamahal (Neneng). Si Salamin ang mata at kanang kamay ni Big Boss. Ito ang katangiang taglay ni Ventura. tagabigay ng impormasyon at taga-tingin at taga hanap ng mga taong maaari nilang maging kakampi o maging kagamitan ng kanilang lihim na gawaing hindi tama o mapagkukunan ng salapi sa isang paraang taliwas sa tunay na palakad. Hindi na niya binalikan ang sariling pamilya pagkatapos na siya ay guminhawa. Si Mabuti ay malihim. Mabuti ang tawag sa kanya dahil bawat sambiting pangungusap ay sinisimulan ng “mabuti”. Matalino. Nalaman lamang ng mga nakapaligid sa kanyang daigdig nang ang doktor ay mamatay. Ipinapakita ng mga pahayag na hindi matutumbasan ng anumang pangako. Kaya kahit nais bawiin ni Big Boss ang kanyang pagkukulang ay hindi nito napagbago ang damdamin ni Neneng na pilit nilimot ang kanyang nakaraan at mga kasawian sa piling ni Big Boss. Si Neneng ay nagtataglay ng matibay na paninindigan at pagmamahal kay Ventura. Mapag-alala (Salamin). Si Mabuti ay may lugar na iniiyakan upang doon itago sa karamihan ang kanyang mga pighati. Ang kuwentong Parusa ay ipinapakita ang iba’t ibang katangian ng mga tauhang sina Salamin. Dito niya ipinapakita na tapat ang kanyang pagmamahal kay Ventura. Sabi ng sa kuwento. Siya ay tagabantay ng mga manggagawa. taga kilatis sa buhay ng mga manggagawa.dapat na maging gabay ang ama para sa magandang kinabukasan ng mga anak. Ang Kuwento ni Mabuti ay umiikot sa buhay ng isang guro na kung tawagin ay si Mabuti. Ang pagbibigay patnubay at pangangalaga para sa kanilang paglaki ay upang hindi sila magiging suliranin ng lipunan. Ito ang mga katangiang taglay ni Ventura. Kung pakasusuriin. at kariwasaan ang paninindigan ni Neneng. Ventura at Neneng. Ibinurol ang katawan nito sa bahay na hindi si Mabuti ang nakatira. Bawat katangian ng tauhan na atin ding nakikita kahit sa kasalukuyan. Big Boss. Ang katangiang ito ay kahanga-hanga dahil miminsan lang itong makikita na taglay ng isang tao. kasaganaan. Malihim (Mabuti). siya ay nagtataglay ng kakaibang katangian. Maaari itong pamarisan at panatilihin. salapi. kapag kumapit ka kay Salamin mabubuhay ka. mabait at mapagmalasakit (Ventura). Kay Ventura niya nadama ang katapatan ng kalooban. Kaya ang kanyang SMC RESEARCH JOURNAL _______________________________________________________ . na nakapagdulot kay Big Boss ng pangamba at pagngangalit ng bagang dahil kahit anong panggigipit ang kanyang ginawa ay hindi niya nakumbinsi si Neneng na bumalik sa kanya at hindi rin naging sagwil sa pasya nitong manatili sa piling ni Ventura.

Ganito si Aling Miray. Mapagmahal na ina (Aling Tindeng). Ito ang uri ng ama ng anak ni Mabuti. Ito ay nilapitan ni Mabuti upang alukin ng tulong na maaaring makatulong sa ikagagaan ng dibdib nito. Ang doktor ay siyang ama ng anak na babae ni Mabuti. Ang panloloko sa kapwa ay isang gawaing masama. nabuksan ang buhay ni Mabuti. Subalit kahit na ito ay naging ama ng iba pinalaki pa rin ni Mabuti ang anak na may kinikilalang ama. Subalit ang ginawa ni Aling Tindeng ay masasabing labag sa pagpapahalagang moral dahil ito ay nakapagdudulot ng hindi magandang epekto sa buhay nila. kahit anong hirap ay tiniis para sa kaligayahan ng bunsong si Ting. Ang batang si Fe ay isang mag-aaral na natagpuan ni Mabuti sa sulok ng silid aklatan na may suliranin at lihim na umiiyak. Siya ay masasabing manloloko dahil iniwan niya si Mabuti at hindi nagkaroon ng pagkakataon na makapiling ng bata mula pa sa kanyang pagsilang. Manloloko (Doktor). Ayaw ni Aling Tindeng na masaktan ang anak. Sa pag-uusisa ni Fe. Ginawa niya ang lahat mapasaya lamang ito. Hindi binigo ni Aling Tindeng ang anak. Mausisang bata (Fe). ang mga pagtitiis niya at mga sama ng loob na kanyang pinagdaanan sa buhay. Hanggang ito ay naging anim na taong gulang na. nanganino sa mayayaman (Aling Miray). Mayabang (Aling Tindeng).8 lihim na pag-iyak ay itinatago rin niya sa sulok na kinatagpuan sa kanya ni Fe. Mailalagay sa isang pag-uugaling pagyayabang ang kanyang ginawa para maipangalandakan lamang na guwapo at may magandang kasuotan ang anak sukdulang kanyang ipangutang. Mayroon tayong kasabihan na ang pangako ay ginagawa para baliin rin. Kahit umabot sa pangungutang ay ginawa ng pamilya ang lahat mapakita lamang sa anak ang pagmamahal. Walang isang salita/ walang paninindigan. Kahit mahirap ang kalagayan nila sa panahong iyon ay binilhan pa rin niya ng gamit ang bunsong anak upang gumanap na Constantino sa gaganaping Santakrusan. Ang kanyang ginawang pangungutang masunod lamang ang matatawag na kapritso ng lipunan ay hindi magandang ehemplo. Ang kuwentong Isang Santakrusan. Ito ang nagdulot kay Mabuti ng mga sama ng loob. Inilagay niya sa alanganin si . Bago Magsimula ay tungkol sa isang pamilya na ipinakita ang pagmamahal at pagmamalaki sa anak dahil ito ay magiging Constatino sa gagawing Santakrusan sa kanilang pook. Ito ay isang pagpapahalagang moral na hindi mabuti. Ipinakita ni Aling Tindeng ang kanyang pagmamahal sa kanyang anak na si Berting upang mapaligaya ito.

Tulad ni Aling Miray. dahil may kakulangan pa sa buhay niya na dapat niyang hanapin at tuklasin.nating may kunsensya rin siya sapagkat nakaranas din siya ng paghihirap ng kalooban sa pagsasabi ng pangyayari kay Aling Tindeng subalit ang ibinigay niyang pakiusap ay SMC RESEARCH JOURNAL _______________________________________________________ 9 nakapagdulot na ng malaking pinsala sa buhay at pamumuhay ni Aling Tindeng at sa musmos na damdamin ni Berting. Buod. Natagpuan ni Mimi ang kasagutan sa kahungkagan ng kanyang buhay.Aling Tindeng. Ang mga taglay na katangiang ito ang siyang naging sandigan ng magkapatid upang maging propesyunal. Sina Etang at Piliar ay mga pinsan ni Mimi. Ang pagmamahal ng mga magulang ay hindi rin matatawaran at handang tumulong sa anak kung magkaroon man ito ng suliranin. Sa mga katangian ding ito natuto at nakapagtapos si Mimi dahil sila ang naging huwaran nito. Simula Ng Isang Kahapon ay kuwento ng isang anak ng magasawang may kaya sa buhay na nagkaroon ng kalituhan kung ano ang kursong kukunin sa kolehiyo. sa kagustuhang maging bonggang-bongga ang mangyayaring Santakrusan ay nagkaroon ng reaksyon ang kanyang mga kababaryo.0. Ang pagiging bulanggugo ay pagiging maluho kahit hindi kaya ay kakayahin. kaya naging guro ito at natagpuan ang kasagutan na hinahanap ng kanyang sarili. o kung anong gusto niyang mangyari sa kanyang buhay. masipag. Nang dahil sa kanyang pakiusap na gagawing Constantino si Berting ay pumayag si Aling Tindeng. Si Mimi na lumaking sagana sa lahat ng kanyang pangangailangan ay naghahanap ng kasagutan sa mga nabubuong tanong sa kanyang isipan. 4. anak mahirap subalit nagsisikap na makatapos ng pag-aaral. mabutas man ang bulsa ng iba masunod lamang ang kanyang kagustuhan. matiyaga (Etang at Pilar). Sa ginawa ni Aling Miray ay nakasakit siya ng damdamin. Ang pagpapahalagang ito ay dapat na taglayin at pamarisan. Matiisiin. Hindi niya inalintana kung may damdamin mang masasaktan. maliwanag na nanganganino siya sa mga mayayaman at makapangyarihan. Nagawa pa nitong mangutang para lamang mapagbigyan ang hermana mayor. Bukas din ang kanilang isipan at kalooban upang unawain ang anak. Bulanggugo (Aling Miray). Dahil sa laki sa layaw lahat ng kailangan ay agad nakukuha ni Mimi. Sa pamamagitan ng kanilang taglay na katangian ay nakatulong sila sa magulang. sa hangaring makatulong sa ina upang sila ay mabuhay ng matiwasay. Sa mga pangyayaring naganap sa buhay ni Aling Miray. Masasabi. Konklusyon at Rekomendasyon .

S. Values education .E. A. ang pag-iwas sa mga temtasyon upang magsilbing huwaran sa mga kabataan. Inaasahang ang mga akdang isinulat ni G.English Dictionary. Philippines. 5. G. (3) gamitin ang mga kuwento sa pagtuturo ng iba pang anyo ng pagpapalaganap ng mabuting pag-uugali. Bilog . Metro Manila: Vibal Publishing House. masuri at mapagtimbang-timbang ang mga natagpuang pagpapahalagang moral mula sa mga piling maikling kuwento ni Genoveva Edroza-Matute ay nakapagbigay ang mananaliksik ng konkretong kasagutan sa mga katanungan ng kanyang pag-aaral. Naipapahayag ng may-akda ang mga pangaral na nais niyang ipaabot sa kanyang mga mambabasa. Ang mag-anak na Cruz. (1991). English. (5) itaguyod ng gobyerno ang lubos na katapatan sa panunungkulan. Gonzales. ay (1) magamit na instrumento sa pagpapalaganap ng kagandahang-asal. L. Ang pagpapahalagang moral na mabubuti ang nangingibabaw dahil ang mga tao ay sumusunod sa mga alituntunin ng batas sa kagandahang-asal at ang gawaing di-mabubuti ay nagbubunga rin ng hindi mabuti sa gumagawa nito. Napagtanto ng mananaliksik na ang mga akdang pampanitikan ay naglalaman ng mga pagpapahalagang moral na nakakapagturo sa mga mambabasa ng malawak SMC RESEARCH JOURNAL _______________________________________________________ 10 na kaalaman. Gorospe. Quezon City. Diksyunaryo Filipino . at (6) iangat ng mga mambabasa ang kanilang panlasa sa pagpili ng mga babasahin. 1998. V. Tagalog. Manila: National Bookstore. Samantala ang natagpuang di-mabubuti ay labindalawa (12). Quezon City: Kalayaan Press. Loyola Heights.M. Matute.0 Bibliyograpi Mga Aklat Arceo. L.(1986). ang nananaliksik ay nagbigay ng mga rekomendasyon na inaasahang makatulong sa mga kinauukulan. Manila. (2) ito ay magagamit bilang lunsaran sa pagtuturo ng pagpapahalagang moral. J. Pagkatapos na mabasa. (1992). Metro Manila: Philippines Bookmark Inc. . Philippine value revisited . Mga akda . Metro Manila: Jave Publishing House. Pagkatapos na maitala ang natagpuang pagpapahalagang moral.Makikita na mas marami ang pagpapahalagang moral na mabubuti na may bilang na labimpito (17). E. 1994. ( 1990 ) . Sapagkat nakahihigit ang mabubuting katangian masasabing hanggang sa kasalukuyan ay nangingibabaw pa rin ang kabutihan ng tao. (4) iugnay ng mga guro ang pagtuturo ng mga pagpapahalaga o “values” sa lahat ng grado ng mga estudyante simula elementarya hanggang sa kolehiyo. E.

Pagpapahalagang moral sa nobelang daluyong. Shaw Boulevarad . Pangkolehiyo. S. (1992). Timbranza. Manila p. S. Aklan kung saan masasalamin ang kanilang pagpapahalaga sa buhay. (1992). Pasig . T. A Primer For Values Education: National Book Store Manila. G. p. F. Printing Press. P. Metro Manila 24 K . General Provision. F. Filipino values today. Mga pagpapahalagang moral na napapaloob sa mga piling awiting bayan ng mga Iliganon. Mga Di-Nalathalang Tesis Fabiosa. Panitikang kayumanggi. ( September 1986 ). D. Philippine Constitution. Baybayon . Section 8. 1982 Bearu of Elementary Education. (1994). Quezon City.. (December 1989). Mahinay. M. 8. Katha Publishing Co.Panitikang Pilipino sa bagong panahon. ( 2003 ). Subsection 4.Mag-atas. Kritisismo.XXXV PRODED. . 2001-2002. Inc. Metro Manila. V.8 Gutierez. V. C. MESS. Ano Ba Itong Tinatawag Na Values? Vol. E. Ramos. (1986) Article XV. Reyes. 1997. Moral development of children. G. S. Ang katutubong panitikan ng Malinao. T. Phoenix Educator’s Journal . 1995SMC RESEARCH JOURNAL _______________________________________________________ 11 Mga Peryodiko Carragas. R.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful