Ang asignaturang ito ay lumilinang sa mga kasanayan sa pakikinig, pagsasalita, pagbasa, pagsulat at pag iisip sa Filipino

Saklaw ng mga kasanayan sa pakikinig ang masusing pagkilatis at mabisang pang-unawa.

Sa pagsasalita naman . paggamit ng mga pahayag at istrukturang panggramatiko. . nahahasa ang wastong pagbigkas.

Sa kasanayan sa pagbasa nalilinang ang husay sa pagpapalawak ng talasalitaan. pag unawa at kasanayan sa pagaaral at pananaliksik. pagkilala sa mga salita. .

At sa pagsulat napapaganda ang sulat-kamay. naiaangat ang kasiglahan sa antas ng pagkatha at kasiyasiyang kaayusang pansulatin. .

(Elementarya) .

.

Nagagamit ang Filipino sa mabisang pakikipagtalastasan (pagsalita at pagsulat). . nag papamalas ng kahusayan sa pagsasaayos ng iba·t ibang impormasyon at mensaheng narinig at nabasa para sa kapakipakinabang pansarili at pangkapwa at sa patuloy na pagkatuto upang makaangkop sa mabilis na pagbabagong nagaganap sa daigdig.

inaasahanng nabibigkas at nakakabasa ang mga mag aaral ng mga alpabeto at mga simpleng salita nang may wastong tunog. naisusulat ang sariling pangalan at nakakasulat ng payak na pangungusap. nakagagamit ng mgagalang na pagbati sa pang-araw-araw na pagusap.Pagkatapos ng unang baitang. .

pook.Pagkatapos ng ikalawang baitang. . nakapagsasabi ang mga mag-aaral ng pangunahing diwa ng napakinggan. nakapaglalarawan ng mga tao. bagay . nakakabasa nang may wastong paglilipon ng mga salita at nakasulat ng kabit-kabit na mga titik na gumagamit ng wastong bantas.

natutukoy ang pag kakaiba ng opinion at katotohanan. nakapagsasalaysay ang mag-aaral ng buod ng npakinggan/nabasa. nakababasa ng mga pag-unawa at naisusulat ang mga idiniktang iba·t ibang anyo ng teksto. . naibibigay ang sariling palagay tungkol sa isyung pinaguusapan. nakababasa at naipapaliwanag ang kahulugan ng mga salita.Pagkatapos ng ikatlong baitang.

nakikilala ang iba·t ibang bahagi ng babasahin at nakasusulat na ng maikling komposisyon. nakapag papahayag ang mag aaral ng sariling ideya at kaisipan tungkol sa mga narinig. . nakapag bibigay rin ng matalinghagang salita at mga ekspresyong tuwiran at di tuwiran.Pagkatapos ng ika apat na baitang. natutukoy ang mga pangyayaring nag uugnay sa sanhi at bunga ng mga pangyayari at napag susunod-sunod ang mga ideya at sitwasyon.

nakabubuo ng iba·t ibang pangungusap. . nakakagamit ng iba·t ibang sanggunian sa paghahanap ng impormasyon at nakasusulat na ng iba·t ibang pahayag at sulatin na may 15-20 pangungusap. nakapagbubuod ang mag-aaral ng nabasa at napakinggan.Pagkatapos ng ika limang baitan.

Pagkatapos ng ikaanim na baitang. nagagamit ang iba·t ibang pangungusap sa pagpapaliwanag. nakapagbibigay solusyon sa mga suliranin batay sa karanasan at mga natutuhang kaalaman sa ano mang sitwasyon at nakasusulat na ng ilang uri ng salaysay o dayalogo sa tulong ng mga ideya/tala na binuo ng klase. . nakapag-aayos ang mag aaral ng napakinggang teksto at nalilipat ang impormasyon tungo sa iba pang anyo ng pagpapahayag.

Sekondari .

.

Itinuturo ito bilang sabjek pang wika. .

Upang magamit ang wikang ito bilang pangklasrum sa iba pang sabjek na ginagamitan ng Filipino bilang wikang panturo. .

.

nararapat na may kbatiran at kasanayan siya sa apat na component ng kasanayang komunikatibo tulad ng diskorsal. kinakailangang taglay niya ang mga pangangailangang kasanayang makro ² ang pagbasa. pag sasalita at pakikinig.Bilang isang larangan ng pagkatuto sa level sekondari. . gramatikal. ang pangunahing mithiin ng Filipino ay makadevelop ng isang gradweyt na mabisang komyunikeytor sa Filipino. sosyolingwistik.Bilang isang sanay sa komunikatibong pakikipagtalastasan. at istratejik. Upang masabing komyunikeytor sa Filipino.

.

.Bilang isang larangan ng pagkatuto at pantulong na sabjek sa level ng sekondari. makilala ang Filipino bilang FILIPINO SA ISKOLARLING PAKIKIPAGTALASTASAN.

.Ang bibigyan ng focus ay ang masusing pag aanalisa at pag aaral ng mga tiyak na istrukturang gramatikal ng Filipino bilang isang wika kasabay sa pagtatamo ng wastong kasanayan sa maunawang pagbasa.

Ang focus ay ay ang pagtatamo ng mapanuring pag iisip sa pamamagitan ng kritikal na pagbabasa at pag unawa sa iba·t ibang genre ng panitikang (lokal at rehyunal. nasyunal at Asyano) nakasalin sa Filipino. .

Ito ay pagtutuunan ng isang linggong sesyon sa bawat markahan. .Mananatili ang pag bibigay ng tiyak na atensyon sa paglinang sa pagsulat na komunikasyon sa pamamagitan ng exposyur sa iba·t ibang uri ng komposisyon at malikhaing pagsulat.

.

.Sa pag tatapos ng unang taon. ang isang mag-aaral ay nararapat na nag tataglay na ng sapat na kasanayan at kaalamang magamit ng wasto ang mga angkop na istrukturang gramatikal sa isang iskolarling pakikipagtalastasan sa tulong ng mapanuring pagbasa sa iba·t ibang uri ng texto.

ang isang mag-aaral ay dapat na nagtataglay ng kognitivong kasanayan at kahusayan sa maunawang pagbasa ng iba·t ibang texto at nagagamit nang wasto ang angkop na strukturang gramatikal sa isang akademikong pakikipagtalastasan.Sa pagtatapos ng ikalawang taon. .

. ang isang magaaral ay dapat na nag tataglay na ng kahusayan. istandard at teoryang pampanitikan.Pagkatapos ng ikatlong taon. kaalaman at angkop na kamalayan sa pagsasagawa ng kritikal pagpapasya upang mabigyang ² halaga ang ating pambansang panitikan batay sa umiiral at tiyak na pamantayan.

ang gradweyt ay nagtataglay ng kahusayan.Pagkatapos ng ikaapat na taon. kaalaman. istandard at teorya ng pamumuna. (sa tulong ng mga akdang rehyunal at Asyanong nakasalin sa Filipino). . at angkop na kamalayan sa pagsasagawa ng mapanuring paghuhusga sa kagandahan at sining ng panitikan batay na rin sa mga tanggap na pamantayan .