Pakikinig

Yagang: kakayahang umunawa at matukoy ang mensahe o sinasabi ng nagsasalita

Alcantara: komplikadong kasanayan na nangangailangan ng hirap at atensyon. Saklaw nito ang pagkilala, pagpipili, pagsasaulo at paghinuha. Kinikilala ng tagapakinig ang tunog at ang mga salita

John Marshall: isang makapangyarihang instrumento ng nagsisilbing impluwensya upang makipag-usap ng mabuti

Anatomiya ng Tainga

Proseso ng Pakikinig

Proseso ng Pakikinig
Una: resepsyon o pagdinig sa tunog Pangalawa: ang pagkilala o rekognisyon ng tunog ay halos magkasabay Pangatlo: pagbibigay kahulugan sa tunog na narinig at nakilala. Samakatuwid, ang pakikinig ay nasusukat sa kakayahang umunawa sa mga napakinggan

Mga Salik na Nakakaimpluwensya sa Pakikinig

Oras

Tsanel

dad

Kasarian

Kultura

Layunin sa Pakikinig

Upang magkaroon ng kaalaman o matuto

Upang maaliw

Upang magsuri

Patnubay sa mabisang pakikinig 

Maging handa sa pakikinig 

Magkaroon ng layunin sa pakikinig 

Kilalanin ang mahalagang impormasyon 

Iwasan ang pagbigay puna hangang hindi pa tapos ang nagsasalita 

Unawain ang sinasabi ng nagsasalita 

Pakinggan huwag lamang ang SALITA kundi maging ang KAHULUGAN

Uri ng Tagapakinig

Eager Beaver 
Ngiti nang ngiti o tango nang tango habang may nagsasalita Kawalan ng pokus sa kanyang mga mata Nagpapanggap na masugid na nakikinig Maaring hindi naiintindihan ang pinakikinggan

Sleeper 
Umuupo sa isang sulok Walang intensyon makinig Naiinis sa ingay Dahan ± dahan ipinipikit ang mata Naglalakbay sa daigdig ng pangarap

Tiger 

Handang mag-reak sa anumang sasabihin ng nagsasalita Nagbabantay ng pagkakamali

Bewildered 

Kahit anong pilit, walang naiintindihan Madalas pagkunot ng noo Pagsimangot Anyong pagtataka o pagtatanong Kawalan ng malay

Frowner 

Wari laging may tanong at pagdududa Nagtatanong para magpaimpress

Relaxed 
Kawalan ng interes sa pakikinig Nauupo na parang nasa sala ng sariling bahay Itinutuon ang atensyon sa ibang tao o bagay Walang reaksyon

Busy Bee 
Pinakaaayawang tagapakinig sa anumang pangkat Hindi lamang nakikinig, abala rin sa ibang bagay

Two ± eared listener 
Pinakaepektibong tagapakinig Gumagamit ng tainga at utak Obhetibo ang mga reaksyon May kawilihan Dapat tularan ng lahat

Mga Kasanayan sa pakikinig

1.Pakikinig para sa kagandahan, kaaliwan at gamit ng musika 2.Pakikinig para sa pagtukoy ng pamaksang diwa, aral at pagpapahalaga na napapaloob sa isang pahayag o kwentong napakinggan 3. Pakikinig para makasunod sa tagubilin at panuto kaugnay sa sadyang gawain 4. Pakikinig para sa paghinuha ng natatanging impormasyon

5.Pakikinig upang matukoy ang pagkakaiba 6.Pakikinig upang mahinuha ang mga paguugali, at upinyon para sa pahaya o textong napakinggan 7.Pakikinig upang mailahad ang detalye ng paghahambing sa pakikipagtalo at pagpapahayag 8.Pakikinig upang makilala ang mahahalagang kaisipan 9.Pakikinig upang makapagbalangkas ng mga katanungan at matamo ang tamang sagot sa mga tanong

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.