Title:Literary Collection Didto ha bungto ha KAALIMANGUHAN, tuna ha Kabisayan, hadton katima han Liberacion an Pilipinas.

An JUEZ DE PAZ usa nga tawo nga mananong nga pinurog han sadto ngan yana nga kauswagan. Hi YUYANG babayi nga baringgitan. Hi YUYONG amo an hurunanon nga napakasawangnOfl nga uraora. [Ha ruwang han Jusgado de Paz.] TELEFONO. Riiing,rniiiing. . JUEZ. Halo, halo. . . Di layin is bisi? Ta, kay ano man in pagtawag? Din, din: din ako say nagtawag; ako an gintawag. Daraga? Ano in labot ko hin nga daraga, mga inasawan o mga balo! Ako ha nayit dab? Hino ka ba? Ha? Ako ha dasing hol? [lbubutang an huhoringan han telefono ngan maghihimangraw ha kadaman] Uosa Ia nga layin damo kami nga naghihiruhimangraw. Karuyag ka masayud hin mga sumat nga tinago? Pamati ha telefono: mga libak, mga pakaraot, mga abugho pati mga sala nga waray pa himua han igkasitawo hibabatian mo ha telefono. Aada ha telefono an mga misterios nga magkadilain iíga kaluto: an Matuod gad manggud: mi nga kalibutan amo an gidadakui nga teatro hin magkadirudilain nga mga drama, an iba patarawan ngan an kada man makabibido o makatatangs. TELEFONO. Ruing, rriiing,. . .riiiing! Oo amo ini: an Juez de Paz ha Kaalimaiiguhan, naghuholat han imo mga sugo. Nahimos han akon escribiente nga aadto yana ha Panultogan nga anio an ira bungto; bangin umoli nganhi yana nga adlaw. An irno kadungganan napakiana han tinikangan hadto nga krimen? Abugho gihapon: an asawa hadton pinatay iginkasangkay hinin akusado. Usa ka gabi nga bula non nagkakirita hira nga tub hiton tinambak nga mg puthaw ha duruongan. Nakadalagan an babayi, nab jim an duha nga lalaki ngan hin tutulo ka tawo nga nagiininaw han “limukon ngan han punay” Kahuman han drama: an waray sala pinatay ban salaan. Ha usa ka pubong, karuyag nimo, Ikinasasakit ko nga gayud an din pakatuman hiton imo karuyag. Matuod gad, Honorable, iton imo siring: “diri mababanhaw an minatay magdiano hin kadako han sirot nga ihatag ha akusado”; kundi, an Dios din nakaturog, ngan din man nakaturog an aton mga balaud. Babaihinon ako ngadto hin hirayo ngan gutiay nga bungto? Matuman an iyo kagamhanan! Waray sapayan: nagmamatuod ako nga salaan an akusado ngan, tungod hini nga akon pagmatuod, ipadadara ko ha Juzgado de Primera Instancia ito nga causa upod an akon dimision! [luompag an huhuringan. Maghihimangraw ha kadaman .] Babayaan ko anay an akon katungdanan sano ako gumawi hin din tama han kamatadong han akon panmurubuot. Sunugon anay an mga kodigo, agb unon an ngatanan nga mga balaud, kun asay man la ngayan tutumanon an kaburoton hin tawo nga

gamhanan! Din ako matugot nga an kaladnganan han Juzgado pagdaradaraon la han mga huringhuring han bisan hino ha kahitasan. Kay an bungto mayada mata, an bungto mayada talinga, ngan waray natatago ha atubangan hito nga bungto! Ay! Kon inin akon tingug sugad pa hin kamalatus han tingug han dalugdog, igugoliat ko an pagsiring: Mga batanon, kun ha urhi nga mga adlaw sumaypong kamo ha kahitasan, himua gihapon niyo nga an bungto matapod han kamatadong han aton Gobierno! NINONG. Maupay nga aga, Sr <pd>.</pd> Juez. JUEZ. Ay, iini ka na ngayan. Kumosta man didto ha Panultogan? Matiunano an iyo bungto? NINONG. Sigi an progreso; an hadto mga gutiay nga sapa ha kalsada, yana mga palaisdaan na. Ngan makar uroyag pagkiton, kon nagdadadlagan iton mga awto kay naguukpawukpaw, baga in mga pakia, ngan kon hain an masukot agian han magilatigat nga mga espesyal, aadto man an pinakagarahe han mga de carga nga mga trak. Waray na No Parking kay bisan dim nakakaparking. Ngan... JUEZ. Maupay nga inuli ka kay damo an aton susuraton. Hira gihapon ngan an JEFE DE POLICIA. JEFE DE POLICIA. Kiha, Sr <pd>.</pd> Juez. JUEZ. Tungod gihapon hin abugho? JEFE DE POLICIA. Diri pa; mga estudiante Ia anay. JUEZ. Kay ano, karuyag hito nga mga estudiante magtransfer ngada ha aton estelma ting? NINONG. Maupay ngahaw: din hira mabayad hin matrikula. JEFE DE POLICIA. Kuan gad, Sr <pd>.</pd> Juez: nagkahuhultok kagabi sugad han iba nga mga gabi. Usa nga estudiante de derecho, nagderecho pagpalit hin usa kadama nga tuba ngan panawgon in lima han iya kasangkayan nga mga estudiante gihapon hin kamidiko, kaingeniero ug iba nga mga kinaadman. Embes nga masingadto hira ha colegio, tampoco nga nagpakadto ha puno han talisay ngan didto pagklase. Ta, kay iton tuba diri man nakakahatag hin kinaadman, nanhikalimot han ira hingyap nga urhi nga mga adlaw mahimo hira nga mga dagko nga pilipinhon, nahimo Ia lugod nga gudti nga darakpon han mga polis. lini an akon kiha. [Kakarawton.] [manhuhunahona anay]. Ambot kon nalilimot Ia ako...Didi han “Noli” ni Rizal diri nahamarnangraw nakadamo mahatungod hin mga estudiante, waray ako pakabasa hin nahananabi ha mga estudiante nga hubog o parahubog. Karuyag ada sidngon nga, hadto nga mga panahon, haruhataas an moralidad han mga estudiante? JEFE DE POLICIA. Modernismo, Sr <pd>.</pd> Juez. JUEZ. Din. Din ko .karuyag nga kabiduan ako hito nga kabataan nga magigin harige nga madigon han aton batanon nga Republica. Kundi, napakiana ako: Ham dapit au karatan? Aada ha mga kaganak? Aada ha mga magturotdo? Aada han mga paagi han pagtutdo o ha mga pagaradman? JUEZ [gugusion an kiha]. Sidnga iton kabataan nga, gingusi

ko mi ng den uncia kay din ko karuyag nga ha ira pagkatigurang iii agkamayada hira maraot nga hinumdoman han ira pagkabatanon. Karuyag ko nga hira rnahainatngon nga an tuba ngan han mga alaksiw amo an kaurog nga tinikangan han magraot nga inga hilig; ngan karuyag ko nga hira manunga an iskwilahan din an cared amo an pangaraydan han mga ginawian. Pabalika hira ha iskwilahan. [Masulod an JEFE DE POLICIA.] JUEZ. Ano ito? Kitaa daw kun ano ito. NINONG [Masulod.] YUYONG [ha sakub han Juzgado]. imposible ito waray logica. Kay nagtuon ako hin logica, Sr. Juez, ngan bisan ha filosofia natural din ito mahihimo. Aw, ano an ha imo, Sr <pd>.</pd> Juez? Ano an imo opinion? JUEZ. Opinion hin ano? YUYONG. Kay nagestudyo ako ha Cebu, maaram ako hin logica kay gutiay ngani ako magpadi, por lo tanto din ito mahihimo. Ano an imo opinion, Sr <pd>.</pd> Juez? JUEZ. hiunong hin ano iton imo ginyiyinakan? Ano nga opinion in akon ihahatag kay waray ka pa man pagasoy hin tuhay? Ano ka, hubog hin vino o hubog hin kanan Dios tagay? YUYONG. Ambas penas a la vez. JUEZ. Hubog ka ngayan? YUYONG. Din. JUEZ. Tuyaw ka? YUYONG. Din. JUEZ. Ano man in imo karuyag? YUYONG. An imo opinion. JUEZ. [Mabuhat ngan mailalakat.] YUYONG. Con la venia del Juzgado: maghihimangraw ako hin laktod, iton baga hilipot gud Ia nga himangraw. JUEZ. Maupay; laktura la basi din kita magiha. Lingkod. YUYONG. Din kinahanglan: mas maupay ako magasoy kun natukdaw kay, basi ka masayud, Sr <pd>.</pd> Juez, usa ako han mga oradores de campanilla han panahon han politica... JUEZ. Bueno, bueno, ayaw na hiton politica. An imo tuyo, an imo tuyo....! YUYONG. lini an historia: Hadto han bata pa ako, kay din pa man ak hadto lagas… JUEZ[ha kadaman]. Ginmimorais hin maupay an poesia ni Laygo. YUYONG. Ngan akon pinangasawa adto nga babayi YUYONG. karuyag ko sidngon nga nagdudumiri ha akon an iya mga kaganak. JUEZ. Ah! YUYONG. Kundi nakasal kami gihapon ngan naggozar kami han hanimun; kondi adto nga amon luna de miel, siring han poeta, JUEZ. Adios, adios, din na ito laktod nga asoy, hiaabutan kita han kurpioawor kon dadamuon mo nga mga istorya, labi kun sasaktan pa hin mga siday. Igsumat an yana nga nahanabo, ayaw na tikanga didto han

pagangkan ha imo. Hino an imo contra? YUYONG. An akon asawa, JUEZ. Tungod hin ano? YUYONG. Tungod han iya ha akon mga malos tratos de obra. JUEZ. Ginsuntok ka? Ginbalbag ka? YUYONG. Waray. Aw, danay ak pagbanyakan hin din tinatalso iton iya bakya. Agi daw kamaulol, labi kun dinhi ha lulod pakaigo! Ngan it iya gad mga buyayaw kay mga barahibuon na nga uraora! JUEZ. Kay ano man in iya nasisinahan ha imo? YUYONG. Primero, kay malakat kuno ako. [Ha usa nga ruwang, nga ama ngahaw inpinakasulod, hin usa nga taragbalayan hin mga magturoon nga kalalakinan. Ha buod, anpwerta tipahagdan ngan tipakusina, ngan ha duha nga kagiliran an mga bintana ug mga pwerta man ngahaw. Ha sakub han ruwang: duha nga tiheras, usa nga lamisa, mga basahon nga nagkakalpat, lingkuran ug mga ginamit pagbola, pagtennis o pagbuksing. Ha bungbong nga dapit ha buod may telefono.] [Ha usa ngapiliw, ngadto dapit ha baba han teatro, hihimuan hin gutiay nga bahin han taragbalayan hin mga magturoon nga kababayinan. Mayada man telefono.] ILUMINADO LUCENTE ABUGHO Mga Maguruyag JUEZ DE PAZ YUYANG (Asawa) YUYONG (Bana) NINONG (Escribiente han Juez) JEFE DE POLICIA Didto ha bungto ha KAALIMANGUHAN , tuna ha Kabisayan, hadton katima han Liberacion an Pilipinas. An JUEZ DE PAZ usa nga tawo nga mananong nga pinurog han sadto ngan yana nga kauswagan. Hi YUYA NG babayi nga baringgitan. Hi YUYONG amo an hurunanon nga napakasawangnOfl nga u raora. I [Ha ruwang han Jusgado de Paz.] TELEFONO. Riiing,rniiiing. . JUEZ. Halo, halo. . . Di layin is bisi? Ta, kay ano man in pagtawag? Din, din: din ako say nagtawag; ako an gintawag. Daraga? Ano in labot ko hin nga daraga, mga inas awan o mga balo! Ako ha nayit dab? Hino ka ba? Ha? Ako ha dasing hol? Librame, s eflor, de la peste y de todo mal! --------------------------------------------------------------------------------------------------[lbubutang an huhoringan han telefono ngan maghihimangraw ha kadaman.] Uosa la nga layin damo kami nga naghihiruhimangraw. Karuyag ka masayud hin mga sumat nga tinago? Pamati ha telefono: mga libak, mga pakaraot, mga abugho pati m ga sala nga waray pa himua han igkasitawo hibabatian mo ha telefono. Aada ha tel efono an mga misterios nga magkadilain nga kaluto: an misterios gozosos, doloros os y gloriosos hinin milagroso nga bungto por obra y gracia del espiritu ifernal . Matuod gad manggud: ini nga kalibutan amo an gidadakui nga teatro hin magkadir udilain nga mga drama, an iba patarawan ngan an kada man makabibido o makatatang s. TELEFONO. Ruing, rriiing,. . .riiiing! JUEZ. Halo.. .Con quien tengo el hon or de hablar? Aw, buenos dias, Honorable. Oo, arno ini: an Juez de Paz ha Kaalim aiiguhan, naghuholat han imo mga sugo. An expediente hito nga causa? Nahimos han akon escribiente nga aadto yana ha Panultogan nga anio an ira bungto; bangin um oli nganhi yana nga adlaw. An imo kadungganan napakiana han tinikangan hadto nga krimen? Abugho gihapon: an asawa hadton pinatay iginkasangkay hinin akusado. Us a ka gabi nga bulanon nagkakirita hira nga tulo hiton tinambak nga mga puthaw ha duruongan. Nakadalagan an babayi, nabilin an duha nga lalaki ngan hin tutulo ka tawo nga nagiininaw han “limukon ngan han punay” Kahuman han drama: an waray sala p inatay han salaan. Ha usa ka pubong, karuyag nimo, Honorable, nga sobreseeron ko mi nga causa? Ikinasasakit ko nga gayud an diri pakatuman hiton imo karuyag. Ma tuod gad, Honorable, iton imo siring: “din mababanhaw an minatay rnagdiano -------------------------------------------------------------------------------

--------------------hin kadako han sirot nga ihatag ha akusado”; kundi, an Dios din nakaturog, ngan d in man nakaturog an aton mga balaud. Babaihinon ako ngadto hin hirayo ngan gutia y nga bungto? Matuman an iyo kagamhanan! Waray sapayan: nagmamatuod ako nga sala an an akusado ngan, tungod hini nga akon pagmatuod, ipadadara ko ha Juzgado de P rimera Instancia ito nga causa upod an akon dimision! [Iuompag an huhuringan. M aghihimangraw ha kadaman] Babayaan ko anay an akon katungdanan sano ako gumawi hin din tama han kamatadong han akon panmurubuot. Sunugon anay an mga kodigo, ag bunon an ngatanan nga mga balaud, kun asay man la ngayan tutumanon an kaburoton hin tawo nga gamhanan! Din ako matugot nga an kaladnganan han Juzgado pagdaradar aon la han mga huringhuring han bisan hino ha kahitasan. Kay an bungto mayada ma ta, an bungto mayada talinga, ngan waray natatago ha atubangan hito nga bungto! Ay! Kon mm akon tingug sugad pa hin kamalatus han tingug han dalugdog, igugolia t ko an pagsiring: Mga batanon, kun ha urhi nga mga adlaw sumaypong kamo ha kahi tasan, himua gihapon niyo nga an bungto matapod han kamatadong han aton Gobierno ! II JUEZ DE PAZ NGAN NINONG NINONG. Maupay nga aga, Sr <pd>.</pd> Juez. JUE Z. Ay, iini ka na ngayan. Kumosta man didto ha Panultogan? --------------------------------------------------------------------------------------------------Matiunano an iyo bungto? NINONG. Sigi an progreso; an hadto mga gutiay nga sap a ha kalsada, yana mga palaisdaan na. Ngan makaruroyag pagkiton, kon nagdadadlag an iton mga awto kay naguukpawukpaw, baga in mga pakia, ngan kon ham an masukot agian han magilatigat nga mga espesyal, aadto man an pinakagarahe han mga de car ga nga mga trak. Waray na No Parking kay bisan dim nakakaparking. Ngan... JUEZ. No hay que hablar de cosas tristes. Maupay nga inuli ka kay damo an aton susura ton. III Hira gihapon ngan an JEFE DE POLICIA. JEFE DE POLICIA. Kiha, Sr <pd> .</pd> Juez. JUEZ. Tungod gihapon hin abugho? JEFE DE POLICIA. Din pa; mga est udiante la anay. JUEZ. Kay ano, karuyag hito nga mga estudiante magtransfer nga da ha aton estelmating? NINONG. Maupay ngahaw: din hira mabayad hin matrikula. JEFE DE POLICIA. Kuan gad, Sr <pd>.</pd> Juez: nagkahuhultok kagabi sugad han i ba nga mga gabi. Usa nga estudiante de derecho, nagderecho pagpalit hin usa kada ma nga tuba ngan panawgon in lima han iya kasangkayan nga mga estudiante gihapon hin kamidiko, kaingeniero ug iba nga mga kinaadman. Embes nga masingadto --------------------------------------------------------------------------------------------------hira ha colegio, tampoco nga nagpakadto ha puno han talisay ngan didto pagklase. Ta, kay iton tuba din man nakakahatag hin kinaadman, nanhikalimot han ira hingy ap nga urhi nga mga adlaw mahimo hira nga mga dagko nga pilipinhon, nahimo la lu god nga gudti nga darakpon han mga polis. lini an akon kiha. [Kakarawton.] [man huhunahona anay]. Ambot kon nalilimot Ia ako...Didi han “Noli” ni Rizal dim nahamarn angraw nakadamo mahatungod hin mga estudiante, waray ako pakabasa hin nahananabi ha mga estudiante nga hubog o parahubog. Karuyag ada sidngon nga, hadto nga mga panahon, haruhataas an moralidad han mga estudiante? JEFE DE POLICIA. Modernis mo, Sr <pd>.</pd> Juez. JUEZ. Din. Din ko .karuyag nga kabiduan ako hito nga ka bataan nga magigin harige nga madigon han aton batanon nga Republica. Kundi, nap akiana ako: Ham dapit au karatan? Aada ha mga kaganak? Aada ha mga magturotdo? A ada han mga paagi han pagtutdo o ha mga pagaradman? JEFE DE POLICIA. Doctores t iene ci Gobierno que os sabra responder. JUEZ [gugusion an kiha]. Sidnga iton k abataan nga, gingusi ko mi ng den uncia kay din ko karuyag nga ha ira pagkatigur ang iii agkamayada hira maraot nga hinumdoman han ira pagkabatanon. Karuyag ko n ga hira rnahainatngon nga an tuba ngan han mga alaksiw amo an kaurog nga tinikan gan han magraot nga inga hilig; ngan karuyag ko nga hira manunga an iskwilahan d in an cared amo an pangaraydan han mga ginawian. Pabalika hira ha iskwilahan. [Masulod an JEFE DE POLICIA.] --------------------------------------------------------------------------------------------------IV JUEZ DE PAZ, NINONG, YUYONG YUYONG [ha sakub]. No puede ser, no puede ser; diri ako conforme nga an lalaki paggarungan han babayi. No puede sir, din gud m ahihimo! JUEZ. Ano ito? Kitaa daw kun ano ito. NINONG. Invasion! [Masulod.] Y UYONG [ha sakub han Juzgado]. No puede sir, imposible ito waray logica. Kay nagt

uon ako hin logica, Sr <pd>.</pd> Juez, ngan bisan ha filosofia natural din ito mahihimo. Aw, ano an ha imo, Sr <pd>.</pd> Juez? Ano an imo opinion? JUEZ. Opin ion hin ano? YUYONG. Kay nagestudyo ako ha Cebu, maaram ako hin logica kay guti ay ngani ako magpadi, por lo tanto din ito mahihimo. Ano an imo opinion, Sr <pd> .</pd> Juez? JUEZ. Pero, por vida de cien mu caballos! hiunong hin ano iton imo ginyiyinakan? Ano nga opinion in akon ihahatag kay waray ka pa man pagasoy hin tuhay? Ano ka, hubog hin vino o hubog hin kanan Dios tagay? YUYONG. Ambas penas a la vez. JUEZ. Hubog ka ngayan? YUYONG. Din. JUEZ. Tuyaw ka? --------------------------------------------------------------------------------------------------YUYONG. Diri. JUEZ. Ano man in imo karuyag? YUYONG. An imo opinion. JUEZ. Da le con mi opinion! [Mabuhat ngan mailalakat.] YUYONG. Espera, miligoy! Con la v enia del Juzgado: maghihimangraw ako hin laktod, iton baga hilipot gud la nga hi mangraw. JUEZ. Maupay; laktura la basi din kita magiha. Lingkod. YUYONG. Din k inahanglan: mas maupay ako magasoy kun natukdaw kay, basi ka masayud, Sr <pd>.</ pd> Juez, usa ako han mga oradores de campanilla han panahon han politica... JU EZ. Bueno, bueno, ayaw na hiton politica. An imo tuyo, an imo tuyo....! YUYONG. lini an historia: Hadto han bata pa ako, kay din pa man ak hadto lagas, “guarde e n mi pecho un amor santo y profundo y adore la mujer sin par de oro el corazon”. JUEZ[ha kadaman]. Ginmimorais hin maupay an poesia ni Laygo. YUYONG. Ngan akon pinangasawa adto nga babayi con todos los sacrificios habidos y por haber. Resum idas cuentas, ginkasal kami contra viento y marea. JUEZ. Ano iton contra viento y marea, didto kamo kasala hin baloto, ha paraw o ha vapor? --------------------------------------------------------------------------------------------------YUYONG. No, señor; karuyag ko sidngon nga nagdudumiri ha akon an iya mga kaganak. JUEZ. Ah! YUYONG. Kundi nakasal kami gihapon ngan naggozar kami han hanimun; kondi adto nga amon luna de miel, siring han poeta, es la flor de un dia que dur a solo lo que dura un lirio. JUEZ. Adios, adios, din na ito laktod nga asoy, hi aabutan kita han kurpioawor kon dadamuon mo nga mga istorya, labi kun sasaktan p a hin mga siday. Igsumat an yana nga nahanabo, ayaw na tikanga didto han pagangk an ha imo. Hino an imo contra? YUYONG. An akon asawa, JUEZ. Tungod hin ano? Y UYONG. Tungod han iya ha akon mga malos tratos de obra. JUEZ. Ginsuntok ka? Gin balbag ka? YUYONG. Waray. Aw, danay ak pagbanyakan hin din tinatalso iton iya b akya. Agi daw kamaulol, labi kun dinhi ha lulod pakaigo! Ngan it iya gad mga buy ayaw kay mga barahibuon na nga uraora! JUEZ. Kay ano man in iya nasisinahan ha imo? YUYONG. Primero, kay malakat kuno ako. --------------------------------------------------------------------------------------------------JUEZ. Ta kay matuod man nga malakat ka? YUYONG. Din, sinyor. Nagbibisikleta ako . JUEZ. Nakakapira ka lulusad ha iyo balay hit uosa ka ad law? YUYONG. Diri ko maiihap. JUEZ. Ah, malakat ka ngayan. YUYONG. Din, Sr <pd>.</pd> Juez, kay rn aararn ka man nga damo dinhi ha aton in sarakyan. Labi na hadton elecciones kay danay ak makaringbas hin awto tagtulo ka adlaw. JUEZ. Ano pa man in nasisinahan ha imo hiton imo asawa? YUYONG. Kun gindidininian ko pagsayaw hiton bago nga s arayawon nga malaway. JUEZ. Ano nga malaway? YUYONG. Iton sayaw hin siyutsiyot . JUEZ. Naunano? Aber.... YUYONG. Din napagaba, Sr <pd>.</pd> Juez, an pagsaya w dinhi ha Juzgado? [Musica. Ipakikita ni YUYONG an lab is nga kasayaw han Apal achicola.] YUYONG. Ano an imo opinion, Sr <pd>.</pd> Juez? JUEZ. Malaway mangg ud ngan waray bisan gutiay nga arte; kundi, kay ayon man naton an ngatanan nga d iri aton, paciencia y a barajar! --------------------------------------------------------------------------------------------------YUYONG. Din ak makakagpasyensya. Karuyag ko nga imo kami pagbulagon yana mismo, sin perdida de tiempo. JUEZ. Ayaw, panhunahona anay hin maupay. YUYONG. Waray na pakabakad hinin akon pakigbulag; magkikita karni didto ha lain nga kalibutan kay djri ko na maiilob iton kamaabugho ngan kamadarahug. V JUEZ DE PAZ, YU.YON G ngan YUYANG. YUYANG [hasakith]. Divorcio, divorcio...! Waray ibanga remedio, divorcio! YUYONG [malilisang]. Aadina an animala nga birgahita! Patagua ako, Sr <pd>.</pd> Juez! Mapasingain ako, sinyor? JUEZ. Pagpatigayon na la ikaw; sukso

k ha buho hin lapoy kay mas sungayan adi kay ha imo. YUYANG [ha sakub]. Mananap ito nga lalaki...! YUYONG. Santa Balbara bendita, tabagi ako! San Miguel, espa daha.....! JUEZ. Ambak ha bintana, kun may lugar. [Makakatago hi YUYONG. Maus wag hi YUYANG. Makimas. Dapiha kadaman an tataguan ni YUYONG basi hikitan ngan b ation an iya ingayakan. Pagkadtua ni YUYANG isusoksok an ulo,kikitaon an pugtot. ] YUYANG. Divorcio, Sr <pd>.</pd> Juez! Waray iba nga katuhayan --------------------------------------------------------------------------------------------------hinin arnon problema kon din an divorcio, kay mananap na la an makakailob hiton nga darahug ha akon hito nga ayam. YUYONG. Ayarn na ako yana; hadto anay iya pa ak hinahadkan... JUEZ. Ano nga ayam? YUYANG. Ito nga sungayan! JUEZ. May aya m nga sungayan? YUYANG. Ito nga akon bana kulaos. JUEZ. Kulaos? Din kamo kinas al? YUYANG. Doble pa, kay obispo an nagkasal ha am on, ngan solemne nga kakasal kay gintagan pa ako hin usa ka rolyo nga mga bukad, baga ako in nagkukugos hin mga bunakan. Harumamay! Isinablay dinhi an akon hilaba nga belo, [isinablay ha b utkon], ha akon tuo an abanico nga de plumahi, ha akon wala an akon bag nga guru goti la hin maleta, ngan an mga bukad pa nga akon na la inirok. Maaram ka? An am on madrino... JUEZ. Ayaw na pagtukiba, bangin kita kanhion hit mga Huk. YUYANG . Yana divorcio na an akon karuyag; magsasayup ka kun din mo kami pagbulagon. Ki taa daw: Pinanrubutan ako hinin akon panapton, sinuntok an akon dughan...! YUYO NG. Por vida hin kabuluroton hini nga pitikbirik! YUYANG. Kitaa daw, hinubag mm akon agtang. --------------------------------------------------------------------------------------------------YUYONG. At naman! Sinuntok ha dughan, ha agtang hubag. YUYANG. Karuyag ko maki gbulag hin waray na balikbalik, ngan din ak matangdo, Sr <pd>.</pd> Juez, kun di n prisohon hin maiha ito nga karabaw. Isulod ha bartolina! Sususteneran ko mi ng a asunto hasta ha Corte de Apelaciones, hasta ha Corte Suprema; ngan kun pyerdih on ako didto, maapelar ako hasta ha Naciones Unidas! JUEZ. Hulat anay, hunahuna on ko pa. [Maglalakatlakat. Maghihimangraw ha kadaman.] Ha, ha, haaa... Kamadara hug hini nga kalibutan; danay an kabiduan han iba mahihimo naton nga diversion.. .”Ya del ageno quebranto el mundo cansado esta”. Kundi, ha mga dagko nga kabiduan ha n aton hunahona, an tawo kinahanglan magliaw ha iya ngahaw; ngan dida hini nga k aliawan yana, bibilngon ko an kalipayan hinin magtiayon nga nahasasalang, nabubu rong, nawawara han dalan han kamurayawan. [Mabalik ngadto kan YUYANG.] Bueno, di vorcio an imo karuyag? YUYANG. Kun baga din nimo ikabubodlay. Divorcio, divorci o! Ngan karuyag ko nga kondenaron mo ito nga sigbin hin cadena perpetua. JUEZ. Ano ito nga cadena perpetua? YUYANG. Nga din na hiya makikigkita, din na makiki gh imangraw, din na masiplat ha akon hasta han katugnob han kalibutan! YUYONG. Pena capital! Pero magkikita kita didto ha balay kay pagaanitan ko ikaw! YUYANG . Ho! Linabay pa ako han taborete; ambot kun din mga piang mm akon mga gusok. --------------------------------------------------------------------------------------------------YUYONG. Kabuwaon hini nga danggab, maupay la pagsagparan. YUYANG. Ipadakop gad, sinyor, ipagapos. YUYONG. Ipagapos an im apuy! [Maguliat.] Buwaon! Abahoka! Y UYANG. Uy, hahani ngayan mi nga bugsok. [Pamimilngon.] Natago ka, ha? Nahadlok k a ngayan? [Kakadtuon han tinataguan, gugunitan ha talinga ngan dadadon ha kadayg an.] YUYONG [isasawiri an karnot ni YUYANG]. Ayaw la ak pagtugwayi! Dibale ak A ustralian kaw. JUEZ. Ano liwat iton Australian kaw. YUYONG. Kaw nga din baka n ga an karne baligya danay ha merkado; makaburoghat. Sugad kamakaburoghat hini ng a babayi! [Tutulpukon an irong ni YUYANG.J YUYANG. Baboy, waray alo, karabaw! Am o ka an Aust ralian kaw! JUEZ [masinggit]. Ito an din tugot dinhi ha Juzgado! I pasusulod ko kamo ha poltri! YUYONG. Ihi, kay naparayaw, napakaordebel. Abajo k a! YUYANG. Abajo han im... Ata na man daw! JUEZ. Kadi kamo nga duha. [Mananaup .] Mga tigurang na kamo; iton iyo binubuhat dinhi hajuzgado din angay hiton iyo edad. Maararn ako nga may iyo buot, kundi karuyag la niyo magpakatuyawtuyaw. Kon giniilub ko an iyo ginawian, tungod la kay ini --------------------------------------------------------------------------------------------------dinhi hukmanan han kalinaw. Panguli kamo, upaya an iyo sinabutan basi magmalipa

Entonces. YUYONG. basi diri ka na makatanaw kan Yuyong. Divorcio. Ata!. T unok ito han gugma ta. tigob ka hin maghusa y nga kababayinan. Ninong. hasta an batidor nga lata hin salmon. sugad man ni Y UYONG. Asay pa ba kon magpangubit upod in kiro. May sugo an Juzgado? JUEZ.Yana gintatalapas niyo adto nga mga saad.] SARABAT Abugho. Didto ha imo kasingkasing may nagkukulog. hi NINONG ha iya lam isa. dara in akon recomendacion. Ikaw an uraora ka maabugho kay waray ko igkahimangra w nga lalaki kun din mo pakasidngon nga akon kunsuylo. adton mga katamisan han kasingkasing nga pagmahal. magitom na man ngani. babayi. Din mahihimo. Ngan ikaw Yuyong. Karuyag ko nga ikaw magtestigos hinin slyahan ngan katapusan nga divorcio especial. Kay hi Yuyong man. diri ak makikibahin bisan ano. an taborete nga tutulo na la an tiiltiel. Sr <pd>. YUYONG.] Ikaw. JEFE DE POLICIA.. iginsaad niyo nga waray kasakitan.Ho!. Yana an iyo kaugaring on nga panimalay magmimingaw sugad han patay nga kahoy nga waray na tamsi nga na hapon hin panhune. YUYONG. Tigaman nga waray ha tuna Us nga higugma nga ungod. Amo man ako gihapon: pagbulaga kami kay din ko na karuyag makigasawa hini nga higanit tubtob nga may uosa pa nga bituon nga nagii ngat ha langit.. waray maraot nga kaburoton ngan waray pagdumot nga takos makagbulag hadton duha nga kasingkasing. tatagan ko ikaw hin pasaporte basi ka gumikan ha kahigrayuan nga t una. Hadto. [Magkakalingkod an JEFE DE POLICIA. .. Yuyang.. diri ako. D agabdab it han at dungog. imoha na la hasta an mga fansi nga ak igin bugay. NINONG Gintawag mo ako.j An akon mar ahalon nga asawa pagdadaradaraon hin iba nga lalaki? Din ak matugot. igkakasangkay ka hin dagko nga mga pagkatawo. YUYONG. panumdoma niyo an paghilumlom ha iy o dughan hadton syahan nga pagsighigugma nga tinurok ha iyo tagsa nga kasingkasi ng. upod an J EFE DE POLICIA. YUYANG [mahinay].</pd> Juez! Hino in makakailob han kamaabugho hini nga rabdabon? YUYANG..] --------------------------------------------------------------------------------------------------YUYONG. Sr <pd>. imo na hasta an kaguran. Yuyang. Diri mahihimo. [Masulod hi NINONG ngan magawas ngahaw. Yuyang.</pd> Juez? JUEZ . YUYANG. Sr <pd>. YUYONG. karuyag ko nga hi Yuyong maginakon gud la. bisan kun ako ka yumanggi. YUYON G. han telon ngan magkakaranta. Y Absoluto. iba na nga mga butk on an makugos kan Yuyang? Din ak matugot! Pastilan daw! [Magtutuok. gumikan ka hin kadagmitan ngadto ha Manila. bisan la ano im nasisinahan. . ha butnga han kanan gugma kata misan. Din ak matugot --------------------------------------------------------------------------------------------------TELON [An ngatanan mabibilen ha gawas. Yuyang.</pd> Juez! JUEZ[magtatawag]. JUEZ. VI Hira gihapon.. Ninong. Abugho. Lain hito nga sentencia. YUYANG.. ngan dada an iyo hunahona ngadto han altar nga iyo linudhan hin pagsumpa han kadayunan nga pagtigub han iyo kapalaran. kumadto ka ha Francia dim damo an maghusay nga mga balo ngan mga ilo nga nagkikinahanglan hin asawa.. YUYONG ngan YUYANG [magdudongan]. Yuyang. Y UYONG Bisan la ako sumiplat han waray sulod. labot la han kamatay on.. Nagpupu . adto nga mga pagsumpa. adton mga ugay. ikaw lalaki: Panumdoma niyo adton siyahan nga takna nga iyo paggisiplat. div orcio. Sr <pd>. Didto ka pagpapatakas ngan didto ka kali limot hin tinuod han ngaran ni Yuyang.adton mga harok. Panabii an Jefe de Policia. Sakit ito han at kalag.</pd> Juez. Idugang mi nga pulong. Ay. Abugho. YUYANG. An kanta ti tikangan hin sarabat ngan ha ikinakatapos han pagkanta ni YUYANG. Kay ikaw. waray ta man ngahaw babhino n kay baman an gutak ngan tadyaw imo man iginbaligya han im paghimirdido.. Ngadto ka anay ha Argentina kay didto gamit kaupay an imo mga kinatsila. magsasarabat gihapon basi asay matapusan an sarabat. adton mga pagpalangga. Kunsuylo. Ho! Aber kun hino in kumogas.. Waray na ako ga na pagtamak han balitang han amon balay.yon an iyo pagasawa. JUEZ. ngan magti tikang kamo hin kalimot kun mahimo --------------------------------------------------------------------------------------------------nga kalimtan . ngan didto magmamahimayaon an im o kamutangan. JUEZ. Siy ahan ngan katapusan nga iglalarang hini nga Juzgado. Divorcio an akon karuyag. NINONG ngan JEFE DE POLICIA. Ha urhi nga panahon. Ikaw Yuyang. JUEZ. Divorcio. Panmurubuot kamo anay. pagmamahalon ka hin mga oficiales ha army nga magdadara ha im o ngadto hin magribhong nga mga kaliawan.. basi mahimo ka nga encargada didto ha Reviera ha Dewey Boulevard.

Pamati ko ha im tuyawtuyaw. ngan ha duha nga kagiliran an mga bintana ug mga pwerta man nga haw. Wa ray ka man liwat ha akon itutongboy.! MERY. McArthur. --------------------------------------------------------------------------------------------------MERY [masulot ha balay ngapanapton.! Nakakakilala ka ha akon? McPUDOL. igaasuy ko ha iyo nga ito hi Jeniy napisa hin tagusa ka alat nga tabako nga marka Estrella.3! [Hakadaman. McPUDOL. an nagrayna han katapusan nga kontes h an mga pungag. MERY.! [Ha kadaman. Kay hi Mery. Ikaw? An valedictorian han mga buntol nga nakapit o na kabudo ha cuarto grado..] Halo. Kundi kay pilipino gihapon an pilipino. MERY. ngan din ko iginbabasul kay kun an pagaram amo an pangita hin himaya ha kaduga yan. Hahay. Bueno. nga ama ngahaw inpinakasulod.. McPUDOL. an lubid la in nasusom pay? [Maguliat] Central! Tar antado in nga telefonista! [Titigdaonpagsabung an huhoringan. an midyas kay waray kabit hin maupa y. Ha buod. asay pa hin tangali? Kay karuyag niya an Pidmon ngan din napalit hin b isan ano nga produkto filipino kay. Ada... ikaw an akon iginado kagab i han eskandal nga nahimo matuod nga eskandalo kay nahushosan han midyas. an iya ngaran nga aptodit kay. Kundi.] Namurag na an telefonista? [Magtelefono. Bisan la ak napasyada pagliawliaw. kundi kay ipinamamanyos han iya mga kalawasan basi la hiya umalimyon bin maaruamirikano.. Mayada man telefono. Salbahis ka. salit pirmi na l . Hira nga d uha masulot hin padyama. hi McPUDOL aadto ha telefono.Ehe.21. McAdol. halo. ito hi Jemy. Din ako an salbahis. Maria. Halo.] Karuyag ko makigh imangraw kan Mery. ngan basta makasabot nga ako in nagtawag.] [Aga. din natabako hin dinahon. Exacto. lingkuran ug mga ginamit pagbola.lopoko kay an abugho nasulog. Kon ti kadto man ha parlor hin pagpakurong.] [Ha usa ngapiliw. dudu bayi!: bakut bisan ka hirayo naalimyon an mai ruikiat. sugad hin nautod nga ikog hin taguto. McPUDOL [ighihinuy am]. an ha calenda rio catolicoa postolico-romano. ngadto dapit ha baba han teat ro. hino man ako? McPUDOL. maglululukso dayon... Central: 25. basi gihapon magmamaoroows ki. a mo ito an iya ngaran nga modernsta. Ngan basi kamo pasmahon. lurunglurong.. Halo Central. como por ejemplo vervigracia: McKintri. ano paman --------------------------------------------------------------------------------------------------in akon karuyag? Aada ka na nga akon ikinalilipay hin waray katapusan.] Eh. Pero. an mga magturotdo ngan ha n mga magturoon ha usa nga baskit hin Pedagogia. kay akon ka man linalayik. ipinaoorder pa ha Istit.. bisan an hughog han iya dudohadoha nga kalso nsilyo.</PD> KATIGBAK KABABAYIN ANNGA MANORONGBALAY [Ha usa nga ruwang.] --------------------------------------------------------------------------------------------------[Hi JEMY nakaturog ha usa nga tiheras. Yuyong. Kay ano man ngayan. an akon ngaran nga cr istianos Leopoldo ngan inaagnayan hin Pudol. nasusugad ako tungod ha imo ..] McPUDOL. [Ha telefono. Ha bungbong n ga dapit ha buod may telefono. anpwerta tipahagdan ngan tipakusina. aadi na nagtatawag hi Mery. tirigub la sugad hin kamlo. pagtennis o pagbuksing. Yuyong. Ha sakub han ruwang: duha nga tiheras.. nga tagan mo ako hin comunicacion ngadto ha iya.] Halo! Central! isumpay ako kan Mery! Karuyag ko sidngon nga imo ako ikonektar kan Mery. Aguinpalipak. Kundi. ngan madaup hatelefono]. ginhimo ko nga McPudol. nakabati kamo? Mery. Aber... Unina hi MERY didto ha taragbalayan hin mga magturoon n ga kababayinan. Yuyong. hihimuan hin gutiay nga bahin han taragbalayan hin mga magturoon nga kababay inan. MERY. linabaw pa liwat ha akon hin ka padlas. din basi m askadahon. hin usa n ga taragbalayan hin mga magturoon nga kalalakinan. Pariho man ha akon. Halooooo..] Nagmata na adi hi McPudol kun waray kabalda didto han amon sarayaw kagabi. naduroy la lugod hin ka mahurohongsoy. [Babation an tilingtiling han t elefono. usa nga lamisa.. Magawas didto han taragbalayan hin kababayin an. Ikaw hito nga pangabugho kay natiti aw. hino man ako? MERY. mga basahon nga nagk akalpat. --------------------------------------------------------------------------------------------------ILUMINADO LUCENTE AN DUHA NGA SPORTMEN Mga Maguruyag McPUDOL JEMY MISS BUKING GAN DOLOGDOLOG MERY DONA VICTORINA DONA PASCUALA DR<PD>. halo.Mapiraw la mi gabigabi nga sarayaw kundi man liwat kay didto kikita a an matuod nga demokrasi.

] --------------------------------------------------------------------------------------------------Purot kita. tubtob han abuton han carbon peypor. Nagiinop. swit hom! McPUDOL. Bas makahuman layon Ha pinakyaw gud nga buhat ta Kay hi adlaw maabut Kun sugo mi han aton mga kaganak Ug an baihas ko ha pagh inagnaon hamutang Damo na han mga rising in naglakaton Kay an buhat lugod nga ma yada pubs Waray naayun ha aton. Ginsir ing ko nga masakit ako ngan masakit hasta ikaw ug kinahanglan nga magpadara hira hin damo nga kuarta nga igbarayad han medico. sige an libut Upod an hawak hin kabirikis. God bay may dyani. Kukuhaon na an bahin nga puyanan han nga magturoon nga kababayinan. nasuwangki. nagtitikadako it im buyay .Laum naman hira nga buwas kon sano mauli hi MePudol nga n amo an magiginbago nga Rizal! Risumidas kwintas.. k ay nalisang han akon surat ha ira. nga baga din la maubosubos: bisan din ak papanihapunon. duha ka padis nga sapatos ngan hin usa ka . kundi nagtitikaiban man an imo kaluoy ngan i mo pagtahud hadton imo nanay nga nagaantos han ngatanan nga kakurian basi kala d in mahimo nga usa nga ulod nga makakad ugang han mga kaduntan han aton bungto. M cPUDOL [ha kadaman]. otro man manriringki. makaruroyag ka magsirmon. ngan ginparadan ka hin kapin hin usa kagatos ka pisos.. triplicado. kun an ngatanan nga anak sugad ha akon . Padre. Abaadaw. ka bukkiper. bikos ay lab yu. Kundi. . iparalit bin mga libro.] --------------------------------------------------------------------------------------------------JEMY [mabungkaras. Mga ubod ada han k agaw Nga ha tub nakarahibut Salit dayon pagaagragaw Sige an birik. McPUDOL. unina mapasingada kami ngan hira Kulasa kay karuyag hira makigpraktis han bago nga sarayawon. Ham naman ito nga salapi? Waray ngani kabaydi. ha mga piknik. Gabay la mahauna An ngatanan magsingabot. JEMY. pagasuy da w hin kiaro. ka mekanik o ano pa nga mga kinaadman nga karuyag mo paghabakon? Iginprenda nira imo nanay an iyo kalubian. iharatag ha kasira ngan ibarayad han Corresponden Iskul kay nagtuon ka hin ka inhenyero. mahihimo nga paraiso an kalibutan. ha sine. [Puporoto n an taborete kay igbabalsi. sugad hin program hin usa nga lektyur.. din ngani maaram magkagud. McPUDOL. hunahona ko man adto nga sarayaw na manggad nga makusog. an kasira.] MERY. McPUDOL.. ipinamalit mo hiton usa ka terno nga amerikana nga alpaka. nahabatalan! kay kun nagsusorat ako hin parte gugma. JEMY. hinihimuan ko hin duplicado. purot kamo: Kay magsasarayaw na Ayaw kalipat. dakup. waray na gad masama hin kamarasa hit on sarayaw. . ayaw kapukis. God bay. sugad hin kinakalutan nga butiti. Hin kamarasa han paghangkup! Mga bitiis nagikis ikis Kay hin kalipay nagdadakup: Waray tabanus han sinagitsit Ngan han karisaw n ga makusog. ginngangarat! Inaan o ka? JEMY. sige man an huringhuring. Aw.a ako nga absin ha iskwilahan ngan present ha ngatanan nga sarayaw nga imo kinak adtuan. ibarayad ha hospital ngan ibaraya d ha botika. nanay. Kay ano an imo surat? JEMY. MERY.] [Kinanta ug sasayawan ni MERY ug McPUDOL. ha garbo. Daw tidong manhimbungkaras Kun natukar na an or kesta Ha ruwang daw karaskaras Duyog bandurya ngan han sista. Karuyag mo sidngon nga ginbinuwaan mo an aton mga kaganak ? Waray batasan! baga ka la in nagtitinubo nga dabong. Hain --------------------------------------------------------------------------------------------------huhonob? ha mga kabaret. Aber. Im aabaton nga paniplat.. Swit horn. Kay diri ka buwaon? Di bali ginsusomatan mo hira imo nanay nga din ka naulpot ha iskwilahan. ngan sinasahid ko hira panagi. an sumibad. kundi din angay pagsundon it imo mga binuhatan. hunahona man Ia nga nagkakamataym atay ka hin pagtinuon. pinoposod! [Ibubotalag ni Mery an payong ngan masulod tipasakub. Ta. Alagad kay nagiininop ako adto nga inabot hira.. mga kamisadentro nga seda.] Hunahuna ni Mery nga uosa La hiy a ha kalibutan nga akon swithart. sugara ta la anay. basi ka masayud. Unomon man la? An kaulitawohan niyan magdalunot pa kay han halimusan sali t kinahanglan in damo nga tulakop. Nasuson. may dara nga damo nga kuarta. Ginoo. diri ba matuod nga kinahanglan ka hin salapi nga ibabayad bin matri cula.. Ta. didto hit sarayaw. Oo. Kay diri ko ginbubowaan hira Nanay.! Ha ikinabulan nararadan ka hin damo nga salapi. Jesus Marusep. n gan an mga pobres intawon nga imo mga kaganak. McPUDOL. Uy. an maupay gud ipangunsuylo. Kundi. may glory! [Ha kadaman. kay sige an papirupingki. McPUDOL. [Mapurot hin payong ngan igbabalsi. ha pangunsuylohan. Matuod din la amo mi hi McPudol an akon ingid.

Dr<pd>.. Waray... kun manguli. DORA VICTORINA.! II [MISS BUKINGGAN ngan hira JE MY gihapon.. hab lad el ingles qu e es tin idioma mundial.] McPUDOL..Ta. Pudol.. Ayaw anay. Puasa heneral h in din kuarisma.] MISS BUKINGGAN. Mga pwe rte na maginingles. lubos hin kaabtik Paginorn han tuba usahay naluos Hi madi ug padi agsub an kasam Labi kun perdido bin bulang hin antug Nahulbot bin sundang. Oho.. Tana. DORA VICTORI NA. m angaturog kamo hin tukdaw. rnagwalas mangisog. ngan hunaho na nga din kana maiha rnagobispo an balitaw din ka ngani maaram mamatbat hin nob ina. Estudiantes! Yana. [Magbibitad hin libro.. DORA PASCUALA. Kad daw.] III [MISS BUKINGGAN. makonsulta ako ha Libro de Kirupraktika Legal de Beterinarios. JEMY [ha kan MCPUDOL]. Si. Amigo Jemy. ngadi. baga la in sinasanlag nga mais. buwas isangbuwas ngan ngada han iyo pakabayad han kanan tub ka bulan nga iyo utang ha akon. MISS BUKINGGAN. hunahona niya nga nagtutuon? Testigos iito nga mga libro nga ginaalamag. maabtik magyakan Nakanta nasayaw da w hugaw ha sawang.. an laway malubay. inuobos paglabog ha bisan diin nga buho. Hala na ga d padi tagay nga hubsa Kay basi pagsugdan aton igsarama An din uinilob maghinayh inay Ia Kay bangin sumakay han bapor Surruka. Miss Bukinggan. Padi kun ni madi inma an im tagay .dama huwana nga perpume nga imo iginregalo kan Punchirigchang. Uonanhon (a nga makatirimtiri m kita niyan nga aga? MCPUDOL. hira im na nay. El in firmo de los condenados es el lugar donde van las almas de los que mueras en pec ado mort al. Ito nga duha. JEMY. din nagtutuwas. Mientras din kamo nakakabayad bisan paghigda dinhi ha balay din ako matugot. Magupay manayaw.] MISS BUKINGGAN. McPUDOL. m agmimiting kita nga duha. An bago nga hiwat sulod bin darna Kun pagkinitaon makusog an bura Nasaka ha igbaw nabalik ha butnga Baga orosahon makatitingala. Paginom bin t uba birturan nga tubig An nakakainom waray gud malupig Hin aram hin isog. Akon dadayonon pagasoy hin tulid.. What two fables wi st udied this year? McPUDOL. [Magkakasulod. maghihimangraw kita han ngatanan na nga yinaknan ha kalibutan. Ayaw gad. Purut han sumsuman nga maghinayhinay Pagsay aw han tango nga maglubaylubay. manhanggab hira hin hangin.. kay ba man ginpaparadan hin salapi han Ira mga kaganak. waray kamo a nay pamahaw. Boy. Din karag an aton ginginastuhan! Bisan ta mi nga kabataan pagpakastilyuhan. Kay basi magdayon an aton kalipay.. Sanglit kasangkayan at hinayhinayon Paginom han tuba nga minahal naton Damo nga hinabo hinin aton nasyon Tungod bin kahubog tubig nga langitnon ---------------------------------------------------------------------AMADEO BOLECHE TUBIG NGA BIRTURAN An tagok han lubi tubig nga birturan An na kakainom nakolor an agtang Naiaksi an lawas. in maupay buhaton basi matambal mi nga kab ataan? DOLOGDOLOG. telling the lessons of fa bles.. kundi. Cuplets [Kakantahon ni MISS BUKINGGAN. The Crab an his Mother ------------Paginom hin tuba naluos usahay Dako nga hirnala paggip ataypatay An sukot lupigan an huhog kaupay Tingog la an dako. You have now studied several fables. serrado an puerta ngan kwarentenas an abo . Ano man. magkasi pusong. señor. magkasj Tenorio ngan mag kasi hambug. Nagsiring kan iya nanay: --------------------------------------------------------------------------------------------------JEMY. aadto ginpapamusag na la hiton pagrninangnuon hit ira tabakuan. Ergo: y que cosa son? McPUDOL. An kamatayon la in waray rimidyo. Hitsura hini nga obispo! Di ko tamay. no señor: nego menorema. unina hira JEMY . paniodto ngan panihapon yana nga adlaw. pero hablad tambien el espanol que es otro idioma mundi al.. Listo ka han pagbaton. no god chawchaw este dia.</pd> Dologdolog.. Dyentilmen. JEMY.. papainita gad kami bisan la tagusa ka kutsare ta nga lakdan.] Pagabut han bakasyunes mull layon hi Berto Dayaw Ngan didto ha ira bungto Nagtitser hin sarayaw. JEMY. --------------------------------------------------------------------------------------------------MCPUDOL. Naabat na hira nanay nga waray kita hinbaruan nga bisan an o hinin siyam katuig nga pagtinuon. ---------------------------------------------------------------------Han pagabot na daw han mga notisya Tikang ha Bataan ug Nueva Ecija Mabata madako . Baga didto ka ha hirayo.

pag bukol o pagluto. Sagdon ko ha imo hit im kamapili. Frances. “Di ak ha im. An iya baribad. Suntan an kurob. Maaram sumayaw. Ha mga sarayaw imo igkapades. dinmakmol an mantik a ngan yana naghahabak na lugod hin sapika. kinmuha han seguro ngan it yana h i Kam Aw hay! riko na hin duro. Celebes Sea. ---------------------------------------------------------------------LURO KOLITOG KAN MANA JUANA May hadto sarayaw di pa Ia maiha. An inalagdan la hin i nga babaye. Kanan mga estudiante adto benefecio. gunting. inmalsa daw bibingka nga may ada li nugo. Ano ba at nga ak himpaeran. Nga angay pa gsundon hit kadaraganan? Hi Mana Juana pinorot hin tawo. tubig Di ak ha im ma glalanat.mariko ug pobre Turoan hin luha. Americanos.” An makabibigit. Dida hiton pagmasa. ---------------------------------------------------------------------Hitsora mo Inday hit im kamapili. Dit ha awditoryo m adto pagbuhata. Dayon man ni Roosevelt tawag ha kongreso Paglarolantogi han hini nga kaso Pagkamasakit daw waray na remedyo Pagkadeciembre guerra dekiarado. Hin gwapo nga taw o nga waray pananit. ---------------------------------------------------------------------MAXIMO VILLAMOR AN PAGHAPON Han mu nueve cientos cuarenta y uno Bulan ha Deci embre hadton petsa otso Namomba an hapon kan Toho pangulo Dagos gud ikorog an bu gos nga mondo. may ada restawran. ug mga Englises. Kay kitaa la niyo iito man hi Kam Aw nga hadto kurob ha may ligid han lamaw. Australia ug India Ngan hi MacAr thur man nagorden Hin kusog hadton mga trines nga magbantay na gud. Mga pamatasan nga maupay. lakat na la kun malakat ka Saho ko man. Ngan largo hi Mana ha butkon kinmabit. Waray sapayan an siyupaw kasaktan hin taguto. Waray gud alagdi kay din man gwapo. mga kuan. Pabayi ta ha piliw an lura ngan han lako. Tapuon . An bahaw ngan luwag. Bang ka natampalo hin waray panabi. kapara na ha ak paniplat Pahirayo di ak ha im m agaawil. Amo an aghat han akon pag tampo. An budo ayaw pagdada. katima han saramok han mga hunahuna insuran ce ka makobra bisan nimo waray. Hodiyos. Layas na kun malayas ka Diri m atangis an ak kalag. Adton mga gwapo nga mga lalake. Han kasunog han sighot. An mga kaawa y kay kono masulod Hin paglupiglupig hiton aton nasud. Mano. sah o ko man bis la ngain. gisado con sabaw Salaktan mga ulod o kuan hin karab aw. hiya e dukado. Asay igpaiha an mga lalake. kaluoy sa dios. East Indies. Maupay ba adto nga iya batasan. Nadugang la hi Mana hin paglaimii. Waray sapayan an bihon kon setas o setos Salaktan hin kinagus hiton dumog ng a suecos. Day on man nu Toho pagbahinbahina Bokis ug transportis iya mga tropa Ha Tsina ug Tai lan. war ay damo nga saba. An mga sundalo niyan han tirok na Ha tagsa kagosa ha mga probinsya hira Ginburubaralyo ginbaroharaa Han pagkagikan na han mga bapores Nga poros kargados hadton mga trines An iroy an amay asawa natangis Kundi adton !rines iginmamatamis ---------------------------------------------------------------------DESPIDIDA KAN KIRIKAY Lakat na Ia. Ibilin kalayo. ug mga Hapones. Kapara na. Diri gad ha im mahawid Paturon han paglakat. Hi Tik Wang Lah nga hadto sakop ni Rosipil kay tampo Ia han sighot nga at iharapil. An rnga sundalo han paga bota na Orden nga mabaskog baga mabangis An iroy an may asawa natangis Kundi adt on trines iginmamatarnis Hin gugma nga hingpit an iroy nga tuna Bisan kun mapait basta an kataiwas di gud maIolopit. an makaoorit. Kundi anoba adto nga akon hi nkitan. kasunog han labaha. Labi daw kun adto nga Mano tenient e. Tuyo ko pagtuon mga ginawian. Manila ug Burma. 4Tuyo pakigkita mga kasangkayan. Yana. A lemanes. Kay pinurot dayon ml nga lahignit. Ngan bisan an mantika puros hin mga bangka Basta din ka natambo ng ngan din ka natangka. Lakat na Ia di ak ha im mababaraka Ngan di ha imo magbibi ling. ---------------------------------------------------------------------Waray sapayan nga an iniki. An akon pagkadto tuyo pagkalipay. Pakadto na. ---------------------------------------------------------------------EDUARDO MAKABENTA LABAS NGA SALAPI Masayon an pagriko dinhi ha aton tuna. gikan na ngan lurop ha dagat Bis bugkuton ka hin bukawil. Barbero hadto anay hi Sam Pok de Ta rugo. Sakut hadton alimyon mga upos nga tabako! Pabayi an sanitaryo nga ha puerta humangaw. Kun di pa eduk ado adto nga lalaki. sumurit hin balay. Maupay kun din wait nagpongasi. perini an pagtangis An Samar an Leyte urog gud sabihon An mga sundalo bantug maisganon Kay gabay Ia an lawas tapuson Nga diri la onta kita mauripon.

Kay karuyag hin limpyo nga tinapay o kanon. sugad han hamot nabukad Ia nabaya? ---------------------------------------------------------------------FRANCISCO ALVARADO AN KATAMSIHAN Amo hira an katamsihan ngan mm mga bukad hi ra daw Ia an kasangkayan nga akon iginagasad. mga kaagahon. ---------------------------------------------------------------------CANTO Pagbislak san adlaw Dapit sa kakurulpon Naduyug an sigpit. Nasangpit an pagandoy. waray daw gud bidu nga sadang abaton sinin panumduman Durudagmita an pitad. Kitaon ha Muni sipyo Hin buhis hiya moroso.! Magdarahug iton mga m anilanon. Kun naabot na an gabi Nga mamingawon. Sanglit ayaw ta subda an ha Manila nga sugo. ---------------------------------------------------------------------BUKID HA KANDAGAS Karnakawewele. Ugop gud nga an insik. an papel arno adton Iayag. puro kaliawan.. ngan pagabot ko na bati kun may ginbibiniling ngan kun narayhak balitaw in akon kasingkasing. Masirumsirum pa. an sid ay han lagung. hain ka na hain. ---------------------------------------------------------------------FILOMENO SINGZON SI TINTERO NAGNAKAYSAKAY Si Tintero nagnakaysakay. san naabot naman. an marahalon ko Iday nga Iuha. may sigarilyo. A no man in aton labut mga bukog tuigan Dida hi? os nga lata nga gintitinubigan? B isan kita huinigop hin mapaso nga sagmaw. bisan diin lingi. Hi Intoy nga garboso Matinumanon han oso. San naabot naman.. “Cruel. sinin akon tuna. Ngan din liwat maupay an gobyerno nga masubad. ---------------------------------------------------------------------kay pagiupad murayaw. Waray kamurayaw. d ayuday la Nga gayud. hira gud an mga saksi hin akon kalipayan. Kairo man intawon ni Kim O n. ug adton p luma Iday nagnukontukon. Ano iya patigayon? Nangingita hin kakawaton. mga butol naton din ha Tacloban. mar01 pinalangga. an banwa yamugon. labot nga hin mga gugma sukot nga paalidayan. Din na magniriko pagnegosyo hin hugaw! Ngan Ito nga kasugad w aray din ha Tacloban Hasta nga ako bilason. Kay marasa man an sapsuy nga sinabwan hin linugo. ug an pangamyon sa kasangkay an. dahon. an tamsi nasiring. kundi. pati k adagatan. Asay na Ia magsangpit hadton naghahagung. ---------------------------------------------------------------------ILUMINADO LUCENTE BAGA DUROGAS NGAN BAGA TINUOD Kadaman nga mga pans iteria ug mga restaurant ha Manila. Huni man sadton gangis Lutaw na bation. pinanhukasan hin lisensya ngan ginpasadhan ni Alcalde Posadas tungod kay mga amog. Nga di na sasama han. an mga biyuos. linul usad ka na. mga kakahoyan. ug adton baba an tagdikta. Kun ako daw la mabiduon h aros nira unongan kay nagpipiyak la dayon hit ira pinulongan. Sadton ginmamayuyo Sinin akon dughan. San nasidlit naman. Nga magbabar ubalhin o maglulubadlubad. Kay kita an taki obanon. kay pagbuburuon. ginuoban. sinin pagkahimtang. tungud kahamut mo. Ay! ay. ay! mangilingkiling. Ug hilarum nga kasamdong. nagangko. maupay pa kun adton tamsi kay daan Ia nga matigo kun may nira kasakitan . kun san Paghorokmon. Basta magmasaputok ngan din magmatalab naw. dit ha Panayuran. mamahid ka sa baljas kun makasangpaw naman bukid hingaduyan. an sakit san dughan. ---------------------------------------------------------------------DROGA MGA YAWYAW Hi Intoy nga garboso May seda. Pistihon ngan lintian pa hira dit ha Manila Basta diri la dinhi nga restaurant ni Go Ban! An pansit nga niahugaw ayon han mga dila . puputson san panyo. makikisayaw ka . Kahayaw ni Ingko Mano Hin bakasyon tigtamp o Ano man an iya amot? Ha pugaran nangunguot. Langaglangag.pagsaludohi hin batalyon nga langaw! Ngan ayaw ta pagpukawa adton nangangaturo g Nga nagsaad ha Tacloban hin gugma nga pinurog. bukad. bisan nabubutnga ka. hintutul tulan ka. Usah ay may ko pagturaw ngan tugob hin kasubo kay waray ko gud yayaknon nga sadang ha pagmugo. An kamot arno an taggiya. kay pagmamamaton. sahid panlabaw. an isinasabaw ko narna n nga tinta. sahid sin panmoka. an huy op san hangin. sanga. ay! pagaanhon ko man in pinit nga himaya nga dagin it. An kanta han mga langaw. kanan adlaw pawa. sadton kagurangan. an sirak san adlaw dugang na an dagway. Nga il sin mga kalipayan. sinin kalag ko. pagtukad sa Kandagas kay bas ka makasang paw. ---------------------------------------------------------------------AN BUKAD NGA PINILI Bukad nga pinili. tanum ininayUYo. mahamut nga bukad. ni Tin Siugaw. ha sawang o ha baryo. an makaw maginilyonaryo. mayag la an salug.

duha nga maestro kuno in nanlayas nagliongling la ha Islas B . KapalkaPal han saruwal. Say ginaataki Iton waray labut Bis di kaiididato G inpapakaraut. In mga nadapig Pat i kinabuhi Lakip man paghalad Kusug kalalaki. An bad o din ha iyo. kulaong ka nan sangra. Ngan kun nabukiad an paku may nira pagparayaw nga tigaman hit pagrayhak ---------------------------------------------------------------------ANTONIO M. Kay may hin pagdasig Nga hi kamo peyerde. Sugad hit nakita Kanan iba dughan. madaraga. Siri ng han Ataiaya. An mahibul nga ngoyngoy Hinin mga gangis. Daw duduha nga tukod ng a waray bandera nga inisa ha igbaw ngan magkapaykapay aada daw in butkon nga mga alapapon daw butkon han ak kapon. An tugaok han manok Nga daw masulobon. ALMADRO LAGPAK HAN MGA POMIPILI Tikang la umabut Inin piniliay. ---------------------------------------------------------------------ANTONIO M. Ngan kun dim paniplat waray gud bis suihog Wara y bisan lambong hin usa nga bunog. como dos mastiles sin velas en las embarcaciones. Abaka. Aada pa in butkon nga mga ulaton. Ipaharayo la ha palad. Kay bisan an panhuni hadton katamsihan Waray na dudunga. daw butkon hin tamsi nga waray barahibo daw duha nga palo nga kulang hin layag kay pati irok dayag. huboa it nga duros! it ka na nangunguros. Pagabut han katutnga Hilarum nga gabi. sugad hin pisita kundi kun bukikion mga kukatihon ulat hin kabutihon . Din nag domdom Ha iya nga bagay. Daw nagsusu mat la Hit ka waray buot. Naliwan a n kangitngit paghubas han silaw. Oonanon manla Hin di magkapingki. Niyan d aw otud na Haros magaraway. Matuod usahay danay ko man bation. pastilan. ito nga mga butkon. ha lalaki. Kun dagko din gudti. Parayaw. Mabanahan. Ha katapusan hini An lalaki mapanevi An babaye mapaube Kabarit an iya gabi. In iba man liwat Urog blayb lay Urog la pagbisbis Hin iya kaaway. An babaye kun tima blyad. Kadamoan gud man Hinin pomipili. ALMADRO KAGABIHON Kim din ha kanaypan Naiwas na an adlaw. An lalaki ha eskrima An babaye pangiwakiwa. Kundi. pastilan! Lugod say binabati adton pagtinangis. Maria. Seda ponye an saruwal An bado seda radyo.hin pagpiyak antigo. Ngan waray pagdumdum Nga may pagka urhi. ---------------------------------------------------------------------Lugod nga madasig Hit ira daragan. Diano nga kadakrnol nga pagpinulbuhi diano nga kaludgod hito nga mga butkon d aw butkon la gihapon ni Manding Detik tungud kay borikbotik. aroningnon. An kahamb ug. LA ATALAYA Ha ikinapaguso hinin pamanapton in at kadarag anan makuri maorhi kay an pangarnisola bas di magmalako kinohaan hin paku. mm mga tawo Bulag ha pagapi. Nga hiya man ngahaw Labi nga tinamay. Daw mm k alibutan waray kinabuhi. An magkaarapi Ko n naghaharampag Waray gud masiiiggjt Nga may kaperdihan ---------------------------------------------------------------------DUHA NGA MAESTRO AN NANMUGA Hanin os kaadlaw nagsumat ha akon. waray na. Bisan hin botasyon Din igpaagi. ---------------------------------------------------------------------BAGONG KATIPUNERO BUKIDNON HARUPUY Hino kamo mga serepente? Baga dagko. ---------------------------------------------------------------------May man kalagasan na nga harus manyukam nagagad man gihapon pagsulot hin islevl es ay. en ci aye. Kun gudti din dagko. Hinata g hin kainggat Waray may nagpuoy. Iton iba liwat Nga nagkakahisg ot. Kay bis an kadahunan waray magbabantad Waray mangangali myon adton mga bukad. ha babaye. Aparecen como dos aletas sin plumas. Ka daman nga buot Nga nagkasorohay Bis hadto nga adlaw An mga rnagsangkay. Dios ko iniyo! kun ako in may apoy nga magpapanapton hito nga kainisol a nga waray gud pako itutubong ko hin bako. Hain na an mga tlndok. Hadto anay kaborrata. ---------------------------------------------------------------------PaghiuIi han lalaki. an kabitonan kay may pagkaluoy. Etikado. Ha lumat ud pangayadayad. ---------------------------------------------------------------------KALANTAS PANHAPYUD Mga Di-Islevles Nada mas ingrato desde el punto de vista a rtist co que los brazos descubiertos. Inin mga kamingaw Say la naghahadi. in Os nga iskwel a nga nagtitinakon. baga gudti. como dos astas sin bande ras en los edificios. Maolitawo rn amayasawa. saba nga hinablan? Seda na an mga bestido Han iyo kababayinan. masirum nga gabi. Niyan sinturon hinibilya. lipong an ulo. Ha butnga han mangitngit.

tungud kay waray mo hi ak lalauya. madoruto nga Presidente de Sanidad ha Takloban Pasangyaw. managhawan han ira mga libong ug sirong hin balay. diri ak mapaki. in ak paginubo. mabaya. tuptupay. ---------------------------------------------------------------------Adto nga kaparong . ha butnga. In ak aungdanan gutiaY haunong. adto nga kasulong. nakiling. Tickit P1. lakat. Gobernador General ha Pilipinas “Semana de limpieza” karuyag sidngon bis dim nga pliw kadtuon ngan hilngon. in ak pagg inasa. basi say manolong han iya buaya. an apyan.ay k un baga tubig. kay kababayinan. Auditorium. pagkamkam han bado kay nakakaindig an ginkakaado. ug kalaternahan isurat hin lapis dit ha im listahan. basi makaglimpya han hugaw ha sArong. nagtuok naghaya. Kay waray paguran Pono an hagdan an. sugad man an mga lagiriya. Ngari hiwarikwikan an kanan iskwila ha iya pa gdayaw. Nga di gud nairaw bisa n igininugo. ayaw paghumuti! “Semana de limpieza” hadton daldalira. an sud lot. pitik pasayan! ayaw pagtabuga nga makapani rong. Mainisos an tikit! Salit pinangiliw! an abab. Kapili. ha n rnga iskwila: tin uud. lini an ngaran kun ha almanki. Kun baga ha susga l. magpapahalibway-. An suga ni House nga naghihinarong. Malimbong! Malingo Bu waon! Bungalos! An ak pagpalangga say nimo ginbalos paglingo ha akon! Adyos mga langit! waray ka na gugma nga nakakasangit? ---------------------------------------------------------------------MALINGOON NGA GUGMA Ha kan abogado Paulo Jaro Gasi ko man adto Iday Bernardin a an im paghigugma di mabadbad di na buwa man la ngayan adto nga im pulong adto nga pagsumpa. ngan hin os nga ribs. An karabaw. Pono an linkuran hin Miss ug hin Mister. magpapaanoano? Oiga usted! Mister Superintendente k un teacher nga bisaya nga magpabirobinte imo dadagulan? imo huhuksan? Why not? C laro que si! kay waray batasan! ---------------------------------------------------------------------SEMANA DE LIMPIEZA Ha kan Doktor M. h adton kalyihira. kay waray pasis ni Doktor Dumayuga. Mister Brawon! Waray kapagikan? An im mga tutdo. mabu lag. pakigpakilibak. kay unob an akon ha imo pagu . An layaw nga baktin . kun din mo higtan labihan kaayo. Nga kan Miss So and So pinanhiuunongan. hadton waray buhat kundi pagtungbalay. hi Raus. magraksot. din hin engaged. Lipandak.isayas. Sey. Han nagsisisi rom kan Oso linayhon pagpidlit han iinim. pagpiknit han bayhon pagsaping han dug han. dagko na in sweldo. Adyos despedida! Nagsiring hi Brawon. Kan Mister pagsayaw naliad. langk awag. May na gpanaglagan. kun map akalsada. Ta. baka. May akon pabalon: asiro nga kawil. ka di ko pagyakan k a di ko pagmughan. ayaw Ia pagdakpa. Kay danay maparong. dayaw nga magturutdo ha High School . rnagsususurnaton. Tikang han nUCVC ngada ha ikadisisais hini nga bulan ha Disyimbre. bas makapanhangrab han humay. nga sidngon hin luyan . An pu bris serbidor. ---------------------------------------------------------------------In ak pagbinatok. tungud Ia hin sweldo! hin kaburugkuton! kay an tinaggatos! bas tinagyukuton! Cebu an tinadong. akon iginsusogo nga an ngatanan nga mga mulopyo nga nasasakopan hinin bugos nga kapuropodan ha Pilipinas. kamoti. kay gintitinukob hin awilawil. nga may tawotawo pamayhon ni Kulas an ngula. Tesorero Provincial Interino Grand Ball. baktin. An kasingkaaing imo Ia gintukso nga hadto han anay kun harus maglukso. -makadi ak anay. han im karnaupay. may ginhihi niling? May im kinikita hit im pagtinamud? Manggad ka na unta mahapausmud! Good ! adto nga sayaw. an sugal. Hadton os kagabi. Zolinder. danay ak uhawon. Kaluad pagkiton. WOOD. ira mamamaton. pulong n ga bin alay. tinaga n hin sayaw. kundi gind isaprob adto nga panmuga. lumusad ha dughan.Tinuyo? Ha? Bangin. Niyan pakaabsent it nga mauugo. kay tugon hi Waya. Kon hira managko. han im ka bakutoy. maghusay. ha piliw.00 (Paskin nga iginpadukot ha i skina han Gran Cap itan. ugmad han buhok mo nga nagririnubo. in ak kamaluya. Hi Brawon in tawon. May Sisoy ug Susay. bas tibway. I to nga bombilya di maparungan. nga nabals i hin Ainirikana nga arot) Ha Tred nagsarayaw. ---------------------------------------------------------------------AN SARAYAW HA TRADE SCHOOL Ha kan Lucio Duquillo. Trade School. Kay bis nagbabagyo namaskog an hangin. an buhi nga ayam. ---------------------------------------------------------------------TINUKOB HIN AWILAWIL Ha kan Ramon Esperas. Teacher Ame rikano. ug kabayo . hit ak kaurtipdan. harapit umambak. An duha nga igso mayada tinuyan. pinagtinuokon inientras an orkestra nagtitinuktukon.

THE INDEPENDENT Niyan h a Manila masyado nga samok. Tagduha an s uga din kun kumpleto Iya iginkiha kay iya kontraryo.. gindara hi Gining Florencia Sabrid o. Hoy. Adto nga lalaki. bisan pa patayon. pagkabandido! Awtos ni Veloso pat i nira Kinga Kompania sira san Tabacalera Amo an estacion kiritaan nira Danay ma gborublag harani maaga . ngan pinaora han mga kaganak. Hi Florin sinmoksok longag hin kapaya.” ---------------------------------------------------------------------TAXPAYER AN TADTARAN Didi sa may amon parte sa Sidlangan May ada kan Juan de l a Cruz tinaporan Pangulo sa dalan iya katungdanan. Aada pa liwat in iya sistema Masaka y san awto con las damas niya. ---------------------------------------------------------------------- . Tarawgon han insik . An linigoyligoy mao himurangt an. alkalde ha ciudad han Ma nila. Igbusay hi abotan han la nat kay nagkakagaramo han iya mga inirok. Ini nga parayaW san sini nga tawo Oraora na gud hin pagkasobrado Alan g may sweldo hit iya empleo Iya turomanon . Nanada an insik han ira tindahan. An adlaw an gabi masukot hikitan Sa balay san Insik ira meretingan Kaini na nhiusa kay may salag ngayan May tamsi nga Pago iya inogayan. din makagtaw a. naagi ha sirong. ngan didto ihogdon hin os nga Hukmanan. An insik han hadt o an ulo maghumok. Ha ak pakasabut ha im pagb utangan Kan Juan de la Cruz pagmangno san dalan. bulanon nga agaw. matagiktik nga daraga. Pastilan kanugon han akon kabudlay! Bis man la bin inilin likwerdo nga sudlay waray na hanumdum! Haruy. Pagpungot han insik ngan han pilipino. ---------------------------------------------------------------------An para sa adlaw nga Ira hampangan. Iroy naghinaya. sogot hin pangagad. Upodupod siya bisan dim kadto San kadaraganan parawnd san awto. nakikigkalakat. Dagos pakianhi sadton Chauffeur niya: “Hoy. An Amay nangisog. Si Mr<pd>. Kund i. pa gpirma han sabot nga ginkahumanan. Sanglit masayon Ia an Ira paghampang. Iña wasay! Salamahi! Iña wakuya! Pid isyon tintahan! Ningusyo maluya.. Bis diin an insik maglinabuylabuy. n aambak ha pantaw. Bis niy an lumatod. tampalasan! at ka na binogkut! Lipakan ka unta! Tiil magdurugkut! it im kamal akat. Kita na an babuy. nakikigpasibil ay iyan ang dapat. Po lano. lya binunalan. Tungud kay an samok ha rus kaagahan. Dinmaop in polls kay nanginginano.nong kay imo man pulong nga im uunungan bis dim nga suyad kita panduungan. An insik nangisog. Basi dorn idto ka san inga trabaho. arogan hin bangkaw. Kairo han polls layon nga inalan ! ---------------------------------------------------------------------Inin nga un peso san tagsa katawo Parte ginbabayad san sweldo sa imo.</pd> Pa ngulo san kakalsadahan Firme pakihampang san kadaraganan Iya oficina agsob la ba yaan Kay si Miss Asma la an ginatenderan. Ibutang an horas im pakihampang Basi di mapyerde mga kadalanan Kundi sugad hito im binabayaan An imo trabaho imo gud ginolang. hi ak o in maaram ha imo magkarga. An kainsikan ha Santo Cristo nagkaaraway ngan han mga Pilipino. Nagbalyo an hangin. ---------------------------------------------------------------------CASIANO L. Kamakaorosa kan Mister metodo Panakup san awto bisan kon parado. Bernardina! Di ka na maoli. pagdaradaraa pagsakaysakaya nasiring ka anay: ini bamus mi larga. nga di nagud di na? ---------------------------------------------------------------------GUINKASAL HIN “CASAMIENTO” Hanin una nga Martes. TRINCHERA IñA WASAY Ha kan Miguel RomualdeZ. adto nga impakto. Bas diri maawod buot maumagad? pagtiak. Tagalog ug insik nagaway hinmamok. Hadto han anay kon nangangasawa. din makakalot. it im kalatagaw lupig mo hi Iyo. Inspeccion sa n dalan san sini nga tawo Gintigotigo kun patron san baryo. May usa nga balay nga ira metingan Tupad Ia san banyo kodos ta padaman. Bis diin ka unta pagda aydaaya. Kanan kabat aan tarawgon nga babuy. pagalog. Hanin os ka adlaw hi Florin dinagit s inikinit hin awto nga di la magsakit. Bas ka manginano han adlaw ngat anan Sa pagpakaupay san kakalsadahan. Bakay kay labaw ka napatakas ka na San pa ropasyada sin waray Ia data Di ka nagdodumdum san amon cedula Un peso sa dalan b ungto “carretera. Maaram hi Daduy. may ka ba licencia?” Di pala maiha may niya kiha Kontra kan Gregorio Chauff eur gad la manta An iginsasala san awto ni Gorio Parado an awto suga di kumpleto . Hi insik C heng Sui nga binmunal han polis pinusil ngan narnatay. an kasasagwakon ginkiha hin rapto. Amo an hinongdan han suhol ha imo. Niyan kon sapingan bangin ka igtumok.

Hinumduini kunta kaluoy nga buhat sadton sarapati san anod nga Ianggam dahon san kaluoy iya hinolugan. kamakali isang! An lan git san ooran kawan balud tapwak an hagkut. isulod sa buot kay waray kit Vapor nga ginpapaabot. waray man pagpapurga. ginawaran gaud pati han baysalan. Inin asawa ko labaw an paggarbo kay kun nagtotoon anay nagpopolvo. an akon kabuhi kamakatuturaw! Kundi hinkitan ko an i mo kapawan sinin pagmasakit asay ginlaoman tabangan pa kunta di mo pagkawangan s an imo kaluoy mm nakitabang. din naman angay lahos kasadangan ngaran inasawan kay linolopigan anak kon daraga san iya pagdayan kinokompetensia. Sa Iaktud nga asoy imo na nasaygan. kasakit sa ulo pagpinamation. Katloan kilo ginighan tagsa kasemana. AN TANHAS Kun ako mamatay Ngan buhion ka pa Kadtua an kahoy Nga guinkayaknan ta Uraora pa man Di ka kumilala Haglipot an dahon Haglaba an bunga. Dugnit san anak ta. basi di malurnos iya hinolu gan. kakuri. Kapagal. pero ano pa man it aadto Nga aton hikikitan? Tuna. Matutugk ad an kadagatan Masasaka an kabukiran mm dughan kanipis man Tinago an ngatanan. san akon kabutang danay makapensar maraot nga la rang. An angay na kunta sugad sa aton pag singba. Di na kasadangan an iya paghiyas kay kun nakaturog pirme nga may medyas. tae mapagiro. bisan inin sapin nagainit pa siya nasanat Ilavera siton hawak n iya baman an baul ta usausa man la. an nagiginkausa sinin pagkabutang. nabuiigkag pa liwat an akon sakayan. ---------------------------------------------------------------------ANDIKULA AN PAGPALABI SA ISIGKATAWO. korinit ni Kuan. Ira gintikangan sadton ira away tungod san pan ugnit. Waray na iba. polvo ug kananga nadagit pa liwat sin pitis nga saya kay nagsisinoga bata sa Buruka. Paghahadsan man ngani ini. graba. waray paghiringa. Inonsan sa lawod layag nawakayan. Naparigos ngani. Amo ba gud ini O pareho ba ini han iya bar i nga siko nga siyahan Iginbasihan naton pagkilala ha iya? An iya mga anak yana . lonlon gi naantos maabtan san palad. Bisan an bulan maparong Magha hanap ak sin bitoon Dadawgon ko. asay man an iya.COROCOD CODCOD MGA PANGANDOY Ako an nabataw sa butnga san golfo inabtan sa law od sin daku nga bagyo. an kapuy an gutom an uhaw. t omowad ubanon. luludhan ko Tambal san gugma nga Ilo. an maupay lugod akon parigosan sanaw sinin bahong. kun san bolinaw man. ---------------------------------------------------------------------Kun diri pagisol iya pamatasan bubuhaton ko gud lain nga paglarang an taya san korot. an pagkabutang ko. --------------------------------------------------------------------------------------------------ANDRES PAGARAN KUKOROKOTOKOTOK Kukorokotokotok Manok nga abuhon Sunod la ha ak on Kay pagmamaton Ayaw kabaraka Hit imo pagkaon Kay yadi hi Adi Magpapati gayon. lu mabaw sa iba. daw ginpipisitan t ungod san asawa siya ginrabutan. bisan kun naoro dara an espejo bangin Ia onina. ako nagaandoy san kapalaran ko nga akon nadangat san ona nga tiempo. KAAWAY SAN PAGPAUBOS Dalagan. pagkaon pa kulang. --------------------------------------------------------------------------------------------------Tubtob ba gud la dinhi an sukol han aton panumdoman? Masighot na ada didto han i ya ginkakaturogan. daw nahinglaw pa la. akon boboogan kay basi maghilos a kalawasan. dalagan. Bisan an pagkwarta isda sa merkado di n gud makadto kun kablas sin polvo. ipinagpatimbang kun ako nadulog waray ngani sudan kay ipinapalit Ia iy a rayandayan. Danay ngani ako pagkaon makulang sa panalingoha buhat sa ornhanan hiagi nga kwarta pinakabuhian ubos sa pagdugnit. an maupay sini pagaandaman ko pagpalit sin a pog usa ka kanastro. PABLO REBADULLA OWATA Bisan ikaw kun lumimot Bisan ikaw magpal ain May man takna Manumdom ka An pagindig sa iba. bangin naempatso polvo ug kananga. san akon higugma ikaw an hinguyan pakambaya ako han imo gabayan. pangadi kwintas an puroton diri an pag garbo. kimona. ubos sin pang alap maghumot nga banwa kay idinadakdak sadton buhok niya basi gud rnaghunot. Kunta kay lagas na diri na naasa bofanda. ---------------------------------------------------------------------Sa akon kasabut may ada gud sulod iya pagginarbo ngan inisogisog ngan kun nadalo g ak adlaw nga Sabado maraot an buot tinatanaw ko.

hinin humay. makabibido usahay.. sakripisyo han bugos nga panimalay --------------------------------------------------------------------------------------------------UHAY Inin mga uhay. hira maglulugaring na. Darad ara niya tikang han iya kahulog Ha bintana han bata pa. --------------------------------------------------------------------------------------------------VICTOR N. kamakalilipay. Marampag sugad hinin suol nga amon binabati. --------------------------------------------------------------------------------------------------MAXIMO SERVIDAD NAGHIHIGUGMA An imo mga mata nga baga mayda ginbibiling. ORAS SIRINGBAHON Daw kakolop pa la ako iginduyan Ni Apoy.Dinalidali nira an paglubong. an styahan nga pagkilala nga amon kaupod Ha kinabuhi. labi na kon mahagsay. --------------------------------------------------------------------------------------------------VICENTE I. ni Nanay ngan k aparyentehan Di ako natuo nga niyan nga tyempo Ako nagduduyan kanan ornangkon ap o. duha nga tasa Ngan Iaog nga misay nga sigi an lin abaylabay. SUGBO AN LAOG NGA MISAY HA PARAISO Hadton siyahan Linmingkod hi Lak i didto han lamesa ha hardin Hi Bayi ha iya sinmapit ngan magkinutingkuting Mga bukad nga saringsing Ha baso nga berde an imirn. mga kabugtoan An iya mga anak waray magabiso. Una nira nakilalan an iya ban nga siko. Ginmimlat an mata. Luboiig ha kalapokan an bugos nga Ormoc. tipau bos nalaylay. samtang tikatugas tikapula tikahinog. duro nga nal aylay. may husto nga pangidaron. --------------------------------------------------------------------------------------------------MERLIE ALUNAN ROSENDO Recuerdo para han akon bugto nga nawara han baha ha Ormo c Nobyernbre 1991 Inabutan han maagahon an tub nga kabataan Paghinulat ha iya d idto ha igbaw han balay Nga asya la an iginsalin han baha. ngan han rnga nawara na ----------------------------------------------------------------------------------------------------ARTURO BAUTISTA LABITIG Ano ba nga birtud an iya kinakaptan Nga sugad titires hi ako nahigtan Bulkan Pinatubo mm akon dughan Iya ngan Ia lainbong akon hinkiki tan. Han pagabot narnon asya pa Ia karni nira surnatan -. Waray makaabot ha aga an ira usaosa nga kandila. Imo mga hiyom ginmayuyo. bisan marampag ha dug . unod han pa glaum maguruma lumalabay. --------------------------------------------------------------------------------------------------Ay.ginikanan. binmuka an iya baba Sugad hin kin ikislan: Imo ba iton tuhod nga dinmapat han akon? O misa y ba mi nga ada ha ilarum? Hi Bayi nanmula hiniyomhiyom Tarnuyingking sigi an ki nutingkuting Mga bukad nga saring. Di magiiha. an pagngar ani ha iya Nga bugto. Pero sangkay. naka himo bin dagaang ha sakob han ak kasingkasing. Kinabuwasan naglinibot hira pam iling Ngan didto hinagian an iya lawas ha Linao. kon nalalata na mm humay. naharok inin mga uhay. kay baga may sinangko Kan Laki tungod. an kapas o ginpaypayan ngadto ha makahimo naglalarab nga kalayo nga nakadangga han akon b ugos nga pagkatawo. siring nira. Damo an rnga patay nga naghihigda ha kalye. Maiha na nga hitabo. Ada sinud Ian ni Laki tasa ni Bayi Ngan ginkinitaan an kan babayi Api ng. pero yana pa gud la mi narnon i ginuroistoryahan . An nakadto Ia Takori. Makangingirhat. ha tuna natamod. kamakabubudlay. Lima ka tuig na hiya nga nagpapahuway.an ban nga siko Nga baga tropiyo niya ha kinabuhi. ayaw na la pagpakiana kun ginano han Wati paghimo hinin kalibutan o kun kakano Pagkita an torobay ngan mga buskay. pero Ini n kahawang ada la gihapon ha dughan Ha iya lubnganan an mga sighot berde ngan bu hi. SORIA DE VEYRA TESTIGO Ha harayo nga pulong. Nabaro kami han nahitab o ha peryodiko Dagmit kami nga mull kay nahadlok kaini Para han arnon ipinanmili n -. Agidaw. upod an ginatosgatos Nga iginba nlas han tubig ngadto ha baybayon. Magkaada hin anak nga susumatan han mga nahitabo. Nagprobar hi ako pagaring kan Inday Iya man la baton hulat madaliay Akon gin repeter hi Inday nanumdum Nobenta na hiya waray paglaom. Ti nabonan na Ia han tuna kay din nina karuyag nga ipakita An iya nawong nga naruba han baha. Sus. kamakaruruyag. waray korye nte.

kuying Bisa n an siya ngan lamisa. ako. bisan buong. ako la gihapon an Mapainubsanon . kay mapagasolina. kubot. ako an madarahug Nga say naangay makigbisog ha lawod han Kaarawdan. tinipigan Kay an lanit san gugma Kun ilubon. kirugtol anay” (kundi ayaw la panwalis panumdom kan im nanay.am. “Kupo. “Hilot didi. waray Diyos. --------------------------------------------------------------------------------------------------ngan kun it giya napalus o nabuto in guma palaran iton nalapus ha ospital pagko ma --------------------------------------------------------------------------------------------------PANAKAYAN Pagbiyahi mo nga masakay hiton pampasahero. --------------------------------------------------------------------------------------------------Naabre pa la sa porta Ay sus! Kada naulang nabalandra. nauntol naeh.” ngan dagus pa pangumbida: “Oy para Malaguikay!” pagugwad pa hiton angab kay kiaro nga pun o na. Ikaw an kinmarawat han ak karnaisog Nga malunod an ngatanan nga paghusga.han An pagmakasasala mo ha bagting Han ak simod. kalakublakob. hilot dida. pamuyboy Aringi t siya uraora Kay ngayan waray pamahaw pa! Mao iton si Mana Cordapia An buotan kono ngan parasingba Nga iba an batasan Kun sa singbahan nagawas na! --------------------------------------------------------------------------------------------------OSKAR MUNCADA MONJE SI MANA CORDAPIA Si Mana Cordapia Masyado karelihiyosa Nas ingba siya kada Domingo Ngan kada agaaga.er. Sa 4:00 nga misa Nagrurosaryo.." --------------------------------------------------------------------------------------------------FRANCISCO AURILLO GIHAPON An kaparayakan buhat o trabaho ha intablado man o s ibya ha radyo. bisan.Kastigo. --------------------------------------------------------------------------------------------------kada pagnotisya bis paginihapon harus kada linya may ada "gihapon. hinumduman. din yayangbaton kay hakagipitan. binata. Palab.) Ta ku n waray patrol. Apo. kalipayan An makalit nga palad Say naghatag sin kasarndan Punyal san kapalaran Pagtitipigan. Tikang sa porta Paluhod an paglakaw ni ya Pagabot sa lingkuran Hinagay an nalingkod na Kay kono iton man kanya Kay ngay an nakakaulang Sa kanya pagpenitensiya.” Bisan di pa angay nga pulong gamiton. Pagagi sa kalye Ginkita an mga igkasi Nagtatapsjk gad an laway Sa panlibak kalaksj. nadagmit panumat bisan iton utok di nakakalanat. tsuper kay tarantado waray tagad. nagnunobe na Ngan gindungan an pagestasyon Sa 6:00 nga misa. buyak Pamagaw. Ha halipot nga pulong. Samtang an adto ha sakob hin b aho nagsasaro kaanghit. nabara it butol d idto man ha radyo kun may arapapon hi announcer Kadyo nasiring. naah. Pagabot sa balay --------------------------------------------------------------------------------------------------CARLOS BALANQUIT PAMBUJAN Norte nga dapit sini nga lalawigan Labnasan san dag . ayos. hinurnduman. Di ko igpapatarnbal Bisan mangu tngot Inin dinultan Karuyag ko Dagko nga Basi tigaman An makalit nga palad Say n aghatag sin kasamdan Punyal san kapalaran Pagtitipigan. kalangsa hin kaskaro. kay i kaw an naghalad.. kun may polls.. malibut na liwat. paghipakdul danay say gud piriton kay rapasaguntok . pa mulong. San naubsan na siya sin pangadyion Ubos na an mga nobena Sa ngatanan nga mga santosanta Ngan hasta an mga kalag sa purgatoryo Ginpanakop na nanguros ngan Inu li gihapon siya. Sa 8:00 nga misa Kay an tawo damo na Natugbos siya sa paglimos Ginpapakita an tigdyadya Nga hinulog sa kolekt a.. --------------------------------------------------------------------------------------------------PABLO REBADULLA BASUNI Basuni ko sa dughan Arantuson. “gihapon. It pulong “gihapon” mayda garami tan. bahala maba ldado. saprat didto ha pungkay. salit gindadayaw iton mamomolong nga tukib it yawyaw paglitok. kay bisan kun napupuno hin bayinte la nga karga di ngan madubli kadamo din pa gud malarga. panhimang. o gugma. paglarga pa. Iton diri andam naukoy. matigbi Ito im atay nga d aw ginkakalero.

--------------------------------------------------------------------------------------------------(Iba na gud man an iya tinda Kay imbes nga bulad agumaa Maparalit nga mga Bomba. DE-manicure nga nagiringgiting. kamasu. Ako nahasunit Ambot ano ini Kin iroan ta la ikaw Irno ako pinahungaw . DEbelop. punay Kalaw. Ako nahasunit Ambot ano ini Tungud han irn katugnaw Ako yana tinutukwaw. Aning. Pambujan. Ayudahi ako pagsiring. Kamasakit pagdumdumon Kun an gugma limuton. --------------------------------------------------------------------------------------------------DUHA KA LAIN NGA PAGKUBIT An babayi kun tigda Ngakinakablit Baga in sumpit Nga nagraraginit. Jyadi an lawas ko. bungto ko. TERESA CARPESO HINIGUGMA KO Ham ka hinigugma k o. O. King Bergahito Patod ha wala. surahan ug kilawan Sagision hingk awilan. --------------------------------------------------------------------------------------------------SABAS ABOBO POPRO SA BISAYAS Popro sa Bisayas nga labing matahum Nga nakakali aw sinin akon domdom Diri ko gud buot nga pagpakapadon Sa gihapon ikaw an ak hin ingyapon. buagu s ug kanara Sibuyan. --------------------------------------------------------------------------------------------------DEBELOPMENTAL NGA ISTORYA Nabatian ko la ml nga istorya Mahitungod kan Aning nga tindera Parabaligya hin bulad agumaa Ngan part4ime nga labandera. --------------------------------------------------------------------------------------------------Tamsi nga balud. Palangga ko ikaw nga lal awigan Nga may matahum nga kagurangan Mga bukid nga higtaasan Tinudkan san ilang ilang. tinumbaga An hiridyukan nga kosta. Pambujan. nga murayaw.. Bagan kulalapnit iya Mga pulong nga naguni t. DE-Tagalog nga English-speaking. Sayod la hi Bathala Waray ko man s ala. maming ug tarungan Damlud. Aanhon ko man yana Kun im ak limuton. Antuson ko na Ia An ngatanan. O. SUGBO GUGMA Ako nahasunit Ambot ano ini Nakakita man Ia ako Han imo mga buni. kalondiison pa . talusi ug an dundunay Talabung. Kun din an gugma Nagsagda ha akon Li muton ko na la An ngatanan. patod ha tuo Ngan talent scout han Alogbati Studio. laban ka sa ngatanan. bolinaw binebenta na Ug ginaasinan an iba. Iabawka sin kabantugan An ngaran mo naiguhit sa kalibutan Hingyap ko nga magpakamatay Mahiunong pa iriin akon da gway Mahikitan ko ikaw.at. mascre . Naghuhulat ha irno. tuna nga natawhan Bisan kun kablas ka pa man Kulang sin karangyaan Kundi sa clughan ko. Bungto ko ikaw nga pinaura Nga may magtahum nga daragita Nagaalimyun an mga sampagita Kaliawan sinin mata. Agsub sa pukot dinhi hidakpan An danoy. Ambot kun kay ano Nga nahigugma ako Kun din la iton Akon kapalaran. BELEN CIDRO. harangdon nga mga kiriring . Hi Aning inupod ha Opisina Basi mainterview. binu tlaw paglinaba Kay sinudlan hin usa nga ideya: “Waray napalit hit ak tinda Gabay n ala lugod magartista Kay siring pa han kanta. sangyaW san katamsihan Tahum san bun gto ko. ‘Bakit ako mahihiya?” Dayon ha Manila kinadto Nakisabot kan O. tugmong.. Hiya daw may pagkamestisa Mapulapula an aping. Dagat mo bob siton magrasa Isda nga buraw ug agumaa Tamban. Haros di ka hunongan Hiton iya kayawit. baloy. kubo mabunay An mga tabong sa baybay. DEbelop. --------------------------------------------------------------------------------------------------VICTOR N. sikhan san kabukiran Katunod san adlaw. Lipaya na gad ako. saksi ka san kakuri an San kablas ug rnga tinalupinan Ayaw ituyang nga mamatay An hustisya sa kadama n isubay Pambujan nga akon natawhan. --------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDINA BALINA. Saging maglainlain an bunga Tindok. An di ko sa imo pagbaya kay akon hingadan Palangga nga tuna Sa im nat itirok manta an putli nga hingyap San akon paghigugma. Pero kun an babayi Hinay nga kinakablit Nahiyom nakisomkisom. Humpas san balud mo nakakaburong Sa amon mga mata humangrawen Daw kinalaykay nga dugoton Sa kama busag tanawon. ) Kitaa an debclopnient ni Aning! DE-hairdo nga nakilingkiling.Sinumhan pagtininda.

kaon bisan guti Kay hi irno fatay.) Bumagyo la unta Basi magbaha Kay diri na ako makadto ha Grandstand o DWU Pag kita hit sinisiring nga Swimming pool. Kundi may naluoy didto nga lalaki Waray ipadara kay hiya respondi. Lantsa nga San Roque nga tikang ha Jipapad." Agidaw. ultirno nga guliat. Lorna. --------------------------------------------------------------------------------------------------PEDRO SEPARA AN PARABORLES Ha usa nga Night club maupay an borles An kalalakin an nagkirikiriis Waray pagiha naabot an polls Dakop an babaye pagdada nagtangis. K aluoy ini han aton Region Kay nagiban na naman An mga pakaraunon An mga pakaraun on Ngan makakaayuda pagpugong Han sinisiring nga population explosion (Ngan made belop na kita gihapon. waray gum inhawa An namaneho han Kamera. May walo nga unggoy s akay hinin lantsa. dugo pagbabaydan Langgutan han ulo an kasundaluhan. kan an masa anak. Ginkumkorn an kamot dungan an pagura w Nagbakho. Aya-ay Ma syado an kulba han pagbinobtohay Binmaya han armas largo la timalaw Limokso ha l antsa nahadlok namatay. dirt na mauli Han inga pa sista hira pinanmatay Ha ligid han huraw. garab an malinis Dugo nga i nutang. Nabat ian ko ini nga yakan: “Kaupay hit ginbabahaan kay bisan kami waray tipoy Baga nala gihapon hit nakacabin ha MV Tacloban.) --------------------------------------------------------------------------------------------------DAVID GENOTIVA AN BAGYO NGAN BAHA Kahusay gud man kitaon an Tacloban Kun naba gyo ngan ginbabahaan Baga pareho na ada didto ha Venice Kitaa an mga atop nga na gkakalalaknit. --------------------------------------------------------------------------------------------------NAYANGO AN TUAG HAN IMO KAHITASON Nayango an tuag han imo kahitason Madakmol n ga guba bato an pundasyon. . Nahitabo ini petsa diyes han disyembre Ha salog han Oras han sityo Barayong. lilinti ha langit MasO an mapatak. Maupay gad la kun inaanod it im balay Ba ga hin ginhihilot it im tiyan Kun nalambos na an hangin nga makalilisang. mata nanli liat Ultimo nga kusog.) Yana sikat na hiya nga Artista Pareho kanda Rio. kaiha manguway Makuri an kablas. Estados Unidos. Inin CO nira hi Sgt. Hi Tatay ham na. Mga api hinin wep ons platon Mga armi ni Marcos nga nagtinarhogon. Kundi kay a n polis duro an awod Adton nagrespondi say gindara lugod.</ pd> Queber Binisita didto ha relief center Kaharnis han panit. Nagkakalutaw. --------------------------------------------------------------------------------------------------Pamatii nyo inin amon kanta Hiunong pagambus han mga kasama. paydi Ia mapitlok Kriminal nga kamot. Alma Sali t kay makarit makisarna Naliberated han pagkatindera Dinako pa lugod an iya Gana nsya --------------------------------------------------------------------------------------------------Salamat han bagyo Nakakita gihapon ako Han ira sinisiring nga Santa Claws. hiya paraguway Aton kinabuhi sugad Ia hin inanok Bisan waray sal a. may boyay na Ngan nagbalon pa gud hin retratista Nga nagretrato han iya pagregalo Hin mga magnipi s nga kamiseta. puro mga pawod Nga baga liwat hin mga bapor didto h a lawod.en test pa Ginsugo pa gud pag Bomba (Waray pumirok. Kanan masa iawas na raptay ha guha Tadtad na bin baja. --------------------------------------------------------------------------------------------------Dilubyo ha tuna. Rebolusyon an baton . Marcos sundalo Ha aton pagdaragan sulong kit pagato. waray pagpahuway . padi! Nakitan ko hi Atty<pd>. pagngoyngoy han masa Maglarab palibot kampo han pasista. nangoyngoy atubang han haraw. Ha bugos nga Samar imo nalantaw Ha amon pagbakho tist igos ka bukid huraw. Katgutom nga hangin nahigop han luha Han mga magsakit. Sundalo. Aadi ini nga notisya: Lima daw nga mga squatters An nagkalumos didto han imburnal. Mayda pa hin usa nga naginorasyon Kay basi malibre iya kamatayon Pero kay diri gud hiya lilibrihon Inigo han punglo hinin armi naton. An nagkakalilisang nga mga squatters Baga intawon hin nagkakalipay nga mga turista Nga nagnanayt swimming! (Ipadayon la unta an kawaray Drainage system . Kaon na la anak. an mata may luha Dugo nagpipigsot. han ira panguway. kay ano hi Tatay ginpatay? Wa ray niya sala.

madako an aton Bahuba. Inay kun ako patay na Ayaw niyo igp roblema Mahinongdanon an akon kamatayon Tungod kay pagsirbi mga kablasanon Pahi ra luha mo ha mata Ngan bulig pagtalwas han kakurian ta. Ti kang ha maluya. Gisi ngan may tangkop ginsusulot namon. Angay na gud kita magurosa Pagpasulong hinin atoll gerra Kay mi an kasulb aran Hinin aton kakurian. Sanglit rebolusyon an tama nga linya Kay ml ginhihi ngyap han katawhan Kadaman nga masa pukaw na yana Trabahador ngan paraguma. Sanglit sumarig tumapod ha masa. Kusog atoii hukbo gumikan ha Ira. H a baryo Gapang. Ha kasyodadnan ngan kabaryohan Umogop an katawhan ha aton kagiusaii Armado nga paki gaway tikang ha kabukiran Hinayhinay palibotan kasyodadnan. Lugo d mi sumusulong. Aton lilipolon an magluya nga kaaway . An 34th nga batalyon An komander hini hi De Leon. Kun hira natukad ngan nagpapatrulya Ira ginriringgal an amon paguma. Rumpagon ta! Rumpagon ta! Rumpagon ta! Mga demonyo hinin nasyo n Imperyalismo pyodalismo burukrata kapitalismo Iglulubong hira han katawhan Ha basurahan han kasaysayan. Mga baryo han Dolores Damo nga dugo iginbisibis. Amon ginsasaad nga armas diri namon bubuhian Kun d iri marumpag kaaway han mga katawhan. --------------------------------------------------------------------------------------------------ATON PARAYHAKON TAKTIKAL NGA OPENSIBA Aton parayhakon taktikal nga opensiba. An pinasuhulan di man makaapong Pag palit hin bago nga amon gagamiton. Kampani an ira pormasyon Nga sinaba hinin panalogan. Aton babanatan pasista nga trop a Ha salog maghasag ngan bukid magbabaklag. bata. Cagapasan ngan Magongbong Trese nga paraguma ira ginpatay An kat awhan nagngongoyngOY kalagot han pangabuso Dugo nira iginamot sulog hinin pakigb isog. may asa wa Waray paghialang ira ginbabastos.Madinaugon gud an mga BHB Nakalipol hira walo nga pasista Lima nga armalayt bar ngan radyogram Ngan damo nga bala an aton nakuha --------------------------------------------------------------------------------------------------PETSA 12 BULAN HAN NOBYEMBRE Petsa 12 bulan han nobyembre NagpatrolYa mm mga a rmi. Gintukod kami pagr umpag han aton mga pangontra. --------------------------------------------------------------------------------------------------KAMI PARAGUMA NGA TINALUMPIGOS Kami paraguma nga tinalupigos. Hin waray kaluoy ira ginlulugos. Dugang pa kakuri hit amon kahimtang It panmi ruwisyo kan Marcos sundalo. Pero kinabuhi perme la nga minos. KamakaIuluoy hit amon panap ton. An nahimomolag magluya nga pangontra. magkukusog an aton Bahuba Kay tama an aton estratihiya ngan mga taktika Ngan suportado pa han hiluag nga masa. Timprano nalusad ha uma pagdalos. Bisan nga kusog may ada han pangontra Mapip hira kay may naton suporta. An kababayinan gintatalumpigos Tigurang. Talingohaon ta nga aton mahipasulong Hin barobal itang in nga aton rebolusyon. --------------------------------------------------------------------------------------------------HI KAMI AN BAHUBA Hi Kami an Bahuba. kasundalohan han masa. Gudti nga pagdaragon kun aton titirokon Dagko nga kadaugan an makakabot naton. Gudti ng a detasmen aton liwat banatan. Amon kaba taan maggasa ngatanan. Hala na kasama igandam an aton pwersa. --------------------------------------------------------------------------------------------------INAY HI AKO MABAYA Inay hi ako mabaya Rebolusyon an bubunyogan ko Pagrumpag han mga agaron Nga nagpapakuri mga kablasanon. Tikang ha guti. --------------------------------------------------------------------------------------------------REBOLUSYON AN GULIAT HAN KATAWHAN YANA Rebolusyon an guliat han katawhan yana Pagsolbad han ira mga kakurian Rebolusyon an karuyag han kadaman yana Pagrumpag han kiase nga magtiyopion. daraga. --------------------------------------------------------------------------------------------------- . Kulang hin sustansya nga natitilawan Din ngani sadang ha amon pagkaon Asay pa hin iba nga kinahanglanon. Rebolusyon! Rebolus yon! Rebolusyon! Naglalarab ha bugos nga nasyon Ngan din na gud mapaparong. Sugad kasaslogan aton liwat gamaan.

Kun ikaw gumuko Kita it im pugtot . daw pinalungan na bas din iriakutos. Bis la pagkatulan dara hiton kuto nga nangangayofl la dida hin pagbungto ngan bis pa itanoy ngadto ha infierno di na mapatarhog hi Esko. Huy. kirigpos. hiton paa naparayaw. di pumukaw kun hikitan it tinago. mailo b hin yangbat waray gud paghingal. --------------------------------------------------------------------------------------------------Ginarungan na ka kay napalit an butos. masasang nagaruaringaI.Tiroy ug Samontoy. pabayi an mga bungto amo an mag buot. Ayon ngahaw ni Sibron kay tinakas pagkinita bis kuno papagbayaron kay di man sukot igkita. Sanglit yana Nanay pagiluba Kay pirit hi ako malakat na. Ha adlaw ha gabi natimangno Ha mga kakurian ko nga damo. han padadaugon nga nahulbot. baga siko hin pagitinatabunan han naigbos na tumangbo. hi Martin napagpag.” Waray alo pagpasiplat sidngon man Ia nga hayaw bis burikbotik hin ulat. Pastilan. tinapuran ka ba panhatag hin tingal? --------------------------------------------------------------------------------------------------- . --------------------------------------------------------------------------------------------------PEDRO SEPARA PAGHALIPOT HIN BADO Hunong na gad. Haglipot nga bado. iton buhok niyo ay na ipaluyloy talunaya sugad hit kan Insik Ping Loy. Amo na Ia mi Nanay an dalan Para han aton katalwasan Sanglit a ngay na nga magurusa Pagrumpag han dunot nga sistima. Kay it mga buta Nagkakasusumo Ha mga motorkab Paghawas pagsakay. lider ni kandidato Dingal. Ngan parayaw pa an irok n ga baga ginpaharnisan dinugang di pagpinirok Hi Pitong -. Paglingkod mo nawakasan mga tuhod higliputay pati imo katanusan ha im bado nga naiktay. Duroy liwat in nga mga mannganga rot han bayad ha ira hin pagpalapwat. naangay hin kayumanggi labi an nawong sugad hin tabigi.</pd > Damwal di na gud man la pagaingan pawalwal hit tiwalwal pawangwang hit warangw angan. Kay pint hi ako nga makat na. Filemon Quianzon han iya masinagdun on nga wall ha mga daraga nga nagS anto-ehersisyo ha Katedral ha Palo. pamati san gkay ko nga sudlot. Bis unanhon mo nga pagpiti kulaos basi m abungbong nakalit Ia paghikiti an naglilinuralambong.) Kita ha dto nagkasakay Dida hin dyip nagkadungan Ako hadto nahadlukay Kay ikaw daw gingi rhangan. Nagsiring hi Mr<pd>. --------------------------------------------------------------------------------------------------BAGA SUMAT .waray batasan. Pagsunod na man la ngahaw kanan manunulay sugo. aw. iton ira ulo daw id yok rinampag di na maarakos hin sudlay pagkagkag bis pa aaswaflgan ada hin bulan gkag. aada an siste adlaw han pamutos. waray arutarut ngani Mister Campos bis guk don hin gunting.MGA TINIPIG NI KA ERIC ABELLA UG SERGIO AMOYO NGA TIKANG HAN MGA MEMBRO HAN KAG IUSAN PAGPALANGGA NI NANAY HA AKON Pagpalangga ni Nanay ha akon Minatamis hini n akon dumdom. Kay inin nga akon kakadtuon Pagtalwas han kabl as nga katawhan. Waray nim tinuturuflan baga waring. lider. Tungod hini nga kakunian Rebolusyon an akon aapihan. --------------------------------------------------------------------------------------------------Pati dughan nalamukdo kay ginkulban hin tinuod hin magpadis nga imbudo nga inau pay an kagaod. --------------------------------------------------------------------------------------------------ELEUTERIO RAMOO BAGA SUMAT BAGA SUGMAT Kan Miss Pikrang Kalabkab An Rayna Ha Kagabkab. NagpapakapugWat Bis mga minatay.BAGA SUGMAT Hin “Hello” ug “Good Bay” ak ginhahatagan kamo nga mga Mister nga mga pagpagan Hi Pascual nagunggong. hi Ino. Ha iyo paglingkod Tuhod paa pulwa Ngan may magirim pa Kun ikaw mak iwa. iyo mga tawo ha iba manmutos. Hala mga Mister. hala mga intoy hala mga sma rt boys . Iday. ayaw uraora hin mga bulurot. Kun di gad Ia inin pyudalismo Kaupod pa inin imperyalismo Diri ko hi Nanay babayaan Kay akon gud hiya kalipayan. nga baryo. “di maalo. Baa daw intawon Inday ginguliatan ka hin “wow” ada hira in nagpanday bin ngaran mo nga Miss Huwaw. (Matinahuron nga sagbang kan Mons. Bis unanhon mo nga butong sidsid han imo panapton duroy gud I a hi Balintong han kuan pagsiniplaton. Lapos na hin Bitol kapos na hin hipi kanan Pilipino han uso pag-copy. Mga luha mo Nanay himu sa. labaha. oo. It im matataktak Makuri mapurot.

Gawsan na an buktot. paghiruti ngan pagikmat. aadto ka. hinmalugsan kawagok An i roy nadismayo. kanan kandidato dugo nga manatok. hin dinuhulduhol nga waray katamo. napapa s hin gutom han ginrurunusan. Tingug daw nga nagpupukaw hin waray palabilabi ngan din nakakahukaw han gugma nahahanabi. Baga ka in linta. mamumurag. An bayad la gutiay. kay tinapuran ka p anhatag hin tingal. Tarha. daw lugit hin lubi nga gintutumusan. Naning sada Ia ng a nababantad han huyuhoy san hangin ayaw hito kaalantad. DE VEYRA HUY. Kun ikaw mahultok. Naggaanay im ginmadyek. hangin! --------------------------------------------------------------------------------------------------AGUSTIN EL O'MORA HI UMPOT Sinakay hin iskutir an sangkay ta. May ada pagtapo d kalipay nga damo. mga naguutang ha mga bublangan . mga elektores nga ginarungan. Hangin gad la. Ano nga nagtidugang? An ak ha imo balos. An timbangan m o nalabtik. yana abot na ha bawbaw han tuho d. LIDER Huy. an mga risibo ngan han mga kwinta. An hulog nga nakuha. kundi listahan hin mga pinalungan. Upaya panimbang. hahinonomdorn Nagkalakat kita gabi nga bulanon. linta. salit an bungkog lubas na nga lubas salit kin ikita tinag o nga rubas. mailob bin baktas. han mga pasangyaw hadton imo Amo. bis kanay nahahanglas Kay p astilan man ngayan at hi Umpot napadlas. Pahuway na Ia hiton turon katurog na gad Ia Naning imo ako p agmatuuro. Huros. huros. ngan nakalilipay waray katapusan. apay. Alagyama. Waray na matupong sinin kalipay. bangin an tuhod di na ihiluhod. Kun ham an amo. tarha. Kay ikaw sinandig sinin dughan nakon Dayon ko man harok siton irno bayhon . DE VEYRA IGAWAS AN TAKMAG Igawas an takmag. pinalangga ko.liring ngan kalainay -. huros. Andamon dayon sunod nga tagay. bis igpanmamalhas bis makagaramo. Salit manggud intawon. Kapti an tak mag. Nagsasakaysakay kita sa salog Nagbubugsay ako sa Iangit an tad ong. hangin. --------------------------------------------------------------------------------------------------VICENTE I. Pabuinga an hiblon Dagkua an tulon Latonlaton tungkasa na basi tibway. --------------------------------------------------------------------------------------------------ILUMINADO LUCENTE HANGIN GAD LA Aadi ha at hagdanan in nagtitinuktukon Nanay. Os ka sako nga luget. Pamuhaypu hay ayaw gud pageki sekis Tadong ngan si’mulsog hiton bagis. An tingug makaluluoy a n pagpukaw hinayhinay daw sugad hin napupuoy dire gad la hangin. lider ni kandidato Dingal. --------------------------------------------------------------------------------------------------EDUARDO MAKABENTA AN BAYAD HAN AKON LUGET Han akon pagpalatay. Dida han paghiuli.sano buwas ha bakgong magkatigob ngan an ba kgong amo na an vestido. Gutiay an pisada. hudo. Luget han Iingk uranay. Waray nagtutuktok. waray gud paghingal an imo ngaran nagaaruaningal. Ayaw pagtalaw Igbaw an pangulaw Kay di ka gad. I-lit imo paghakbang. Ako nagruhaduh a.VICENTE I. Apayapay. baga in limatok. Din mga kwinta hin mga utangan. Salbahes ka nga insik. kay nakakasupsop hin baga hin hatok. Nanay. nga nakakakupkop nga nakakapinta. Pagmatu od na Ia Naning kamadlos tikang ha dagat kay amo ito an hangin kon panahon san h abagat. Bisan ka naabot. --------------------------------------------------------------------------------------------------MGA SANO BUWAS An liang madagmit an pagpatiubos an dughan na la an ginsasangit an kawo ha sugbong nakuhaan hin ubos an V ha bungkog nga may barangitan an pagbi ngat din la harumamay. din mabuliw kun din mant a latok. Sapayawa an pugtot. Agangagang ngada h an kalatok. liang ng an sidsid -. pagkalpad han maya. Kay waray na iba kun mahapwat. mga sano buwas. --------------------------------------------------------------------------------------------------TOMAS GOMEZ NALIMOT KA NA BA? Diri ka ba. Makausa . bangin may katuyuan parnatia ta daw anay. tarha.Ay! Kamatamis mo daw. hi Umpot Duha a nay kabulan han diri paghiulpot Ada ngayan nalimtan an pagpaukoy na Waray hunong hin likdo bis diin nga eskina. an amay nagtinuok. Waray na baribad Tibway pan iplat magaraaramag. lider. aada ha imo an papel an tinta. Ikadi na gad. Ngan tipaigbaw an sidsid han saya. Daw ak ha imo utang. Iday. Ayaw pasabot. Daw hatok hin pill adton pinuyusan.

Waray kapupugngi luha sa mata. ngan an harupuy asay.. salit mamingaw kay tungud nga an gugma mu na waray. Pirit iilubun inin pag kasakit niyan. an harupuy hinay an paglahay.. an dara hadtun alipurus. Ay! Kamatamis san may nagpapalangga Waray kamat ayon. <b>Kun An Gugma Patay</b> <i>ni Rudolph</i> Masamdung nga gab-i. mahilum nga guyud. kun han kapalaran paglinguun aku. Sanglit tikand sadto waray ka na bulag. kun magruyu an mga bukad.. hin kasakit han dughan nagpuputus. an mga tina nanlulubad. Nagaasuy nga an gugma patay. kun didtu ha dughan ni Nene. nadugang pag-iha inin kamatayun nga akun ginpipinamulat nga umabut layun. lunIon Ia himaya. han kadahunan. Sa t akna nga tanan firme ka natupad.. mga bukad. nga an kasingkasing may kasubu. Kamakapapaid hin naghihiningyap. kun pananglit waray lumabay. waray higugmaun nga sadang maluuy. maaram ka kun kayanu? Ay. ug say bati nala. harayu han bukad nga ginpapalangga. mamingaw nga labi. didtu an pagtangis. daw uras hin pagkamatay. harayu kan Nene mabiling hin hilu. duyug ha iya nagbibikhu. ginputus an bug-us nga lawud. ngan hitun malulupad. kun ha maurhi pagkalipay an aabutan. waray lamrag kay tungud ada. Ngan kun ha kaagahun. tigamni nga kasugad. Naginampo ka nga ako buhian pa. tigamni: an gugma patay.       . an paspas han mga balud. Han lambung ginwara. ngan adtun mga dahun.sa nagkabulag kita Ginsumatan ka nga ako buhion pa. pagtangis nasubad. hin gugma mu waray! An kaagahun nagluluha. bisan kamatayun kapin kamatam-is. matugnaw nga alisbu. <b>Harayu Kan Nene</b> <i>ni Luming</i> Waray kalipayan an may paghigugma.

An katutuhay na. Uhaw ku tambala. Kamakuri manggud. Mu. Naninga nga hinalaran. an buhat isipisip. Dumangat kunta ha kasingkasing. kun harus mabugtu. Kay ikaw an dangpanan Ikaw waray iba. kun aku nakita. Wad-a an sakit Bisan nala pagkaluuy Bisan la kapaid. <b>Serenata de Schubert </b> <i>Spanish song ginbinisaya ni Norberto Romualdez</i> An kabitun-an han kagab-ihun. an mga bukad pati langit maitum. An kasingkasing may pagkamingaw. nagtitinitis nala.               . Naranggat nasulhug. inin pagharuy. Ha tungud hinin imu tambuan. Luto a kahimtang. angay makagtul-id.Kay bulag han bugtung nga ginlalauman ku huyub han hangin diri na nakakali-aw. Kay aku imu nabihag. kay sugung nga ungara. Mutya ku nga inurug. di hinkakalimtan. anuba in takus. Naning an halad. nga ak ginhihingyap. Tambu gad. akun pag ginhawa. hinin panumduman. dirina magtahum. ini nga ak buhat ku la parayparay han dalan. bisan it im hiyum. bis ka nakaturug. napupuyat hin dagmit. han gugma nga sakit. Nabantad an kadahunan. ngan kaluuyi. waray pagpahuway. <b>Hingyap Nga Waray Himaya </b> <i>ni Talinting</i> Tikang han ak pagkilala han ngaran nga gugma. Aadi hin Intuy. Kay hin gugma tugub. Hinay nga paghuyub Dumduma aku lingi-a.

kun waray nasaid. ha mga katutul-anan. Baltazar</i> Makalilipay hinin nga panahun.hinin dumdum isip. apiping it kamingaw. nga buut dumiri. pagpaid hinin tawu. hi Naning nga putli. imu na buhatun. sanglit kay natutuub la. inin ak kahimtang. waray daw gud sadang.</pd> Vicente I. de Veyra) ni Francisco H. kundi inin baba. makuri batiun. angay kalipayan. Ay! inin gugma. sanglit kay hapit na. Sidlit han bituun upud an paglaum. in usa nga saad. nga waray himaya. <b>An Kaagahun </b> <i> (Ha akun hinasa nga sangkay Gu<pd>. Hinaut na unta. kun hinngangadayan. natun babati-a. libang han kamingaw han ak higugmaun. ngatanan an tamsi sahid magawitun. didtu han higdaan nga akun taran-awun. kadagatan mag-upay tanawun. ak nalilipayan. tambal han kasakit nga akun ginhiyum. kay aada tuturuk ha at mga unud. di ba kalipay mu. Kun baga pananglit.                     . Tugauk han manuk malanuy batium. ha ak manaringsing. ha ak pagpatay la. ak kasangkayan ngatanan maglipayun. pag iinumdumun. amu an pagtikang han iya pagbangun. asya an tambalan. nga mahigugmaun. adtun im hunahuna. kun anu in buhatun. Naning. nga matalibus na. iwaklit nagud Naning. pamurubuutun. hinin kasingkasing. Kay di ba inin gugma. kahuy. nga waray gud huhungaw.

mabulag nala nga pirit! Inuli ku ha imu an gugma nga makalit. an unub nga himaya. <b>Ayaw Na Ha Ak Panumdum </b> <i> (Ngadtu kan Julieta) ni Iluminado Lucente</i> Limuta aku kun imu man karuyag. hin puraw nga himaya. bulung han kamingaw dughan masulub-un. bilini aku anay. Kun may imu basul han una nga higugma. kun diri an paglaum. Biling ikaw hin lain nga say magpapalangga. Han atun mga sabut ayaw paghiulingag. mga alibangbang panlauy han bukad. Diri ku buut magtipig hin gugma nga malubad. ngatanan malipay waray kasakitan. ugay. ngan hiyum! Ayaw ak’ hikalimti. kay pagdangat na ngay-an. ngatanan an tawu sahid malipayun. nga imu higugmaun. kay ira pagduaw hinin kaagahun. nga im’ aku halaran: haruk.. ha butnga han kasamdung.. Sanglit mga maya tikang hin pagkalpad. Anu pala ngay an kay dit ha sidlangan. inin kalibutan hiya malipayun. Mabulag aku ha imu. ha akun hunahuna. libang han paghayhay hinin panumduman. Iuuli man ngadi ha akun an hingpit nga kasakit. bag-u nga kaagahun. Iuli pati an karuk nga ak ha imu hatag. ha akun nim’ pagbaya. An akun pagmayuyu kun imu pagmarautun. Waray sapayan kun imu aku limutun. <b>San-u Ka Bumaya</b> <i>ni Espiridion Brillo</i> Kun umabut an adlaw. Di man ngani ak karuyag hin gugma nga pinirit.maghamut nga bukad sarang an alimyun. waray ku mabubuhat. panasa an kasamdung. bumaya ka hin dayun.                 . Nagtikangna mga manuk panhugdun. tikang han kapara gabi nga gamhanan. Kun di’ kana ha akun. huni hinin tamsi sukut nak batiun. aku imu bayaan. ihalad lugud anay.

bis’ pa kaginhawaan. himyang ha higdaan. nga di’ mu ak’ limutun! Hitu nga mga uras. guba an kalibutan. kun imu pa igkita. waray na adtun langit. waray nagud paghunung. Ha butnga han kalipay. ngadi siplat gihapun. mahinay ku nga tingug. nga puraw an higugma. ayaw aku limuta… Ayaw aku limuta nga im’ mainantusun. matan-aw ka hin bata… ayaw la hipa-usa. bis’ kun aku harayu. had’ akun kasingkasing. . Adin mga pagnguynguy. An ak’ mga kalipay. itu akun pagsangpit. ha imu pagkamingaw. han di’ ka pa nabaya. Ha iyu pamamahuway. ginbaydan hin kasakit. ha bawbaw hinin tuna. kun im’ aku bayaan. nga hadtu ihinalad. nga atun ginsabutan. kamu magduduhaan. itu akun pagsangpit. Kun gab-I nga mangitngit. hitu kay akun gugma. tupad ka ha im’ situy. kun imu man batiun. an imu minayuyu. haruk ha mga im-im. han akun kinabuhi. sadang mu pamatian. han akun hunahuna. nahimu nga kasamdung. kablas ug taramayun. han puraw nga himaya. kun san-u ka bumaya. tulapus na hin gugma. paghatagh hin tigaman. adtun imu dangatan. kay im’ tinalikdan. nahimu nga kangutngut. kay imu tinalikdan. waray na kalipayan.bis’ pa kun hadtu anay. maupay an kahigda.

ug salit ha kalag ku ikaw an pinalangga. haruk pati pagugay. masirum an langit. ngan asay ku hahalaran han ak’ mga pagsiday. kay matalikudna. bas’ magliaw. Ngan imu mga im-im sinupu han surangga. Ha ak paglalaktan. an mga agi an. Sinugu ka han langit pagkuisad din’ ha tuna. gutiay nga pangaplud. waray gud nga waray gud. tuna lugaringun. an di’ man ha im’ matanaw.     . <b>Hinamdum Ku</b> <i>ni Manuel Avelino</i> Masirumsirumpa adtu. Miling nga hinandum. “Regina Angelorum. pagtig uba ta anay. pati kabiduun. kay waray ku itatanding ha imu kamaanyag. maglipaw han akun hunahuna? Duray. han atun…kamagsangkay. adtun kaagahun. tugub hin ka sigpit. bisan kun mapawa. sugad na hin nahang-aw.” an ak’ ha imu bunyag. Dida hit’ mayagudut nga im’ pagpamantarun. Miling pagtawag. pahadka aku anay! halari hadtun hiyum.Ug akun higugmaun. ngan batu nga kasingkasing an diri mu mabihag. duyug an kasakit. <b>Regina Angelorum</b> <i> (waray ngaran) </i> An di’ la mahagugugma. ha imu hamili. pagtampuha an lagdu. nga ak ibinaya. ha langit nga puyanan han magpakabibihag. sinsabut kaupay nga ikaw asay agarun. bilin an kalipay. hadtun tikus an tuyu ha imu hin paghalad. han ngatanan nga kahusayan nga akun na nakita. kay ha imu la paghiyum. hin unub nga higugma ngan hin kabus nga palad. tikang gud hadtun siyahan nga ak’ ha im’ pagkita. an akun kasingkasing. an kinabuhi masaplud. ngan kun di’ na makita. akun ka iniday iday. nga aku buhi. dara an kasakit.

kundi talagsa.hadtun imu ngaran. Diman ku pagagi ha imu puy-anan. Danay kun usahay akun sinasarihan. Daw aku sipak nga igdarudagnas. <b>Bugtu Han Himaya</b> <i>ni Artemio</i> Tuguti aku madaliay. ngaran nga pinili. hiyum nga langitnun. nga niyan binmunga. tuyu ha imu nga ikaw nagmahusay. Gining Leona. imu ba nabasa an una ku nga siday? Leona! Leona! hin katam-is nga ngaran. di’ ka lilimutun hasta ha lubnganan. tikang pa hadtu nga akun pagsaaran. tubyan ku ha imu bug-us nakun nga kinabuhi. waray ku kasalanan. kun daw kahulus ha gugma. Garaygaday. Diwata Tinipun ni Dr<pd>. Trinchera</i> <i>kan Hilaria Infanta</i> Ykaw an bugtung nga bukad nga akun napili. may’ kun la unta ipapakiana. pinapapas han imu kahusay. uraura kalatam. diri nahihimu kay inin akun dughan. ha Burawun nga bungtu. ginsumpaan hin gugma nga uray ha kadayunan. daku nga balud in ha akun nadagnas. ngada ha pagpatay. pagsimba ha imu in akun bubuhatun. de Veyra. nahasampig ha tabi. bukad nga minamat. Liaw-Libang. hin gugma hinalaran. talagsa batiun kay talagsa gamitun. winawara. Waray ku sayup. ngan ha imu atubangan aku igdagsa. inugan ta ikaw. hi ikaw gintanum. Titiguhun. Hi ikaw an Miling. </i> <b>Pagsumpa</b> <i>ni Casiano L. tubtub kita buhi. kun baga mahihimu diri mu ika budlay.</pd> Vicente I. sugad hin tanaman. anak han Burawun. Disyimbri. tanaman han gugma. <i>Tikang han libro: Hinugpung: Mga Siday. bisan maunan-u nga akun kagul-anan. . nga kalundiisun. hin diri na anay ha imu manumdum. 1914. akun inugayan. inin kasingkasin matugub hin kalipay.

Langit hinin dughan ug ginlalauman. tatawagun ku gihapun matam-is mu nga ngaran. Igpapaaliday. </i> <b>Siyahan Nga Pangasuy</b> <i>ni Fausto</i> <i> (Ha kan Pilang) </i> Pamati himaya hinian panumduman. Hin gugma nga hingpit ha im naghahalad. ayaw nagad itugut ayaw an kasakitan. ngada ha kabukbuk ku didtu ha lubnganan. Hin gugma an dughan. 1907. Hinihigugma ka nakun hin tutu-u. ngan ha dughan gumamut ug sumaringsing. ha akun paghimuuk amu unta in magpukaw. tubtub may tinguha Tubtub di maughan. Ikaw an paglaum nga di malalaya. kay amu an hiningyap hinin kasingkasing.</pd> Vicente I. Diwata Tinipun ni Dr<pd>. an gahum han gugma nga katinuyu-an. Nga pagtuturawan ha butnga han luha. Ayaw gad itugut nga maghadi an pagturaw.               .lakip in saad hin pag-unung ngadtu ha lubnganan. Hadin akun gugma aku magsasaysay Ha usa nga siday. butnga ha mga pagturaw dalan kangitngitan. Unub nga kalipay bukad nga mabaysay. Lingi-a intawun inin may kasamdung. </i> -----------------------------<i>Tikang han libro: Hinugpung: Mga Siday. Liaw-Libang. 1914. Masamdung nga dayun. hinin akun pagsumpa ha imu pag-unung? Gindara ku nga sakit labis ha kapaitan. Nagruruhaduha ka minahal ku nga Iday. de Veyra. an katam-is han gugma asay mu pagpaudgun. Ngan ini nga gugma iglulunudpatay. Hinin nagsasangpit nga kablas hin palad. Ayaw pakabungli inin pamalandung. Akun iginsusumpa nga akun ka uunuban. Kun di mu lipayun. Disyimbri. Titiguhun. Tubtub may paghingyap. pagsumpa ku ha imu baydi hin kamurayawan. Hi ikaw an hingpit nga akun himaya. <i>Panalarun (Takluban). Yhatag nagad ha akun himaya ha kadayunan. tingug mu nga matam-is lakip an paglaum. Garaygaday. Hunyu. ngan didtu hitun tuna nga ha akun tutunuran.

Disyimbri. Ayaw ikaawa. An kalimut waray gudman. Say pa inin duhan diri mu tabangan.Kay say napasarig daku nga pagtu-u. hin putli nga gugma ginsumpaan. Bisan paman ngani mga kabagwakan. Nga aku di. kay akun ka nga gayud minayuyu. an pagsampit han akun ngaran? ngan imu paba hinnunumduman. Diwata Tinipun ni Dr<pd>. Diri mu lingiun. Sugan han pagtu-u hadtun tikamatay. Ha sakit bawiun. Titiguhun. Bisan kun payupu. Garaygaday. de Veyra. nahunub ha kasingkasing ku.</pd> Vicente I. Nga hiya maangbit. nmga aku an imu ginhalaran? Hinaut unta imu padayunun. dinumdum ku ikaw hin waray hunung.. Minamatam is mu ba ngay-an. waray turuk ha akun dughan. Sugad man lingi-a han im kamahalan. Inin kasingkasing unta nim hatagan.. An nagningiyupu. Ha butnga han akun pagpainuinu. 1914. angay maghingyap ha imu.           . Uktubri. </i> <b>Akun Kagad Dinumdum</b> <i>ni Clavel</i> Hin kaluuy ha imu tugub ako. mga kagurangan. Liaw-Libang. atun mga pagsampit mu ha akun. ug makag sunud kaman unta sama hinin ak ha im paghigugma. Usa nga paglaum baga naaninu. 1910</i> -----------------------------<i>Tikang han libro: Hinugpung: Mga Siday. an natabigis nga luha mu. Nga inin tinguha nakun mahihimu. An mga pagnguynguy mu sugad man. Gutiay nga pawa. kay ikaw akun ginsaaran. Han mga bituun pa gintitiwakan. Mangitngit nga gab-i. binabati nga gayud hinin dughan. Lipay nga di sanglit. <i>Takluban. Bisan paman ngani magsighut nga dalan. Han adlaw han bulan binabanawagan.

nga diri ku gud pagdudum-itan. padayuna ayaw paglikuliku. hin pagbukbuk ha im atubangan.           higugmaun. kay waray ku gud ini paglimpa. adtun pakig usa ha imu. pagbantay ug paglikay. Hi aku magkikita la. An mga pulung ku ak hinnunumduman. nga pinaka kanaman kula an gugma? Pagmata ngan pamuhaypuhay. Kay duha manla adtu kita. kay bangin ka pagtugwayan. hinin waray gamit ku nga tul-an. kun anu in at pandangatanan. busa. hin maupay imu pagbantayan. kay ikaw manla in hinigugma ku? nakakatahap ka la ada. sugad man akun ginbabantayan. kun angay ba pagtinawaan la. magtagam han pagpakasala. Kundi kun sidngun mu nga binuhi-an. an sinisiring nga gugma.kay ikaw la in ak Ayaw pagtahapi nga akun ginkawang. hugta an pagampu ha Diyus. Ngan inin dalan nga natatadung mu. ug panmurubuut hin mahinay. nga an gugma mu ak hinngalimtan. Pagtiput ug panikus. Bisan kun aadi aku hirayu. an dayuday nga hiningyap ku. ug ayaw pagpirmi hin sangkay. kay gugma nga akun inutang. kita magsigbantay man unta. an mga pulung ta nga sagrado. mag-iinaw han imu pangiwa. ngan upaya nga mga pamitad nga diri ka gud mahisalaag. ug kita gudla in naggisumpa. an atun ngaduha ginsaaran. Uunahun ku in kalimut ha imu.       . Busa. paghinay bangin magsayup ka. di mu gudla pagbasulan. Ngatanan gindumdum ku. hin gugma ku man pagbabayaran. tay aw ha mga mata mu. ug mga saad ak gintitipigan. an imu ha akun mga pinulungan.

Ug ha lubnganan ku nga maksaramdukm kun didtu aku. Kun an kaguul imu abutun. kawaray tibway ug turun nga pagsamdung. de Veyra. 1914</i> <b>Gugma Nga Putli</b> <i>ni Francisco J. pamalandung ha im ug mga pagtawag. 1907</i> -----------------------------<i>Tikang han libro: Hinugpung: Mga Siday. Nanmumukad hin kamainalagarun. nga ginhahalaran ngatanan nga adlaw.. tinuruk hin uray.) </i> Gugma! . ha kasingkasing ku ikaw nangangambud. mainantusun ug mapinaubsanun. sanglit kay putli ini nga pagkasugad. nga ikaw an mutya nga ak kamamatyan.. nga ha akun dughan ikaw an tinuruk. kay ha akun dughan ikaw an tinuruk. kay tutu-u gudman ini nga pagkabihag. kun ha akun uras hin pamurubuut. Pagkasugad hin waray bis anu man. dumduma gud nga diri ka manta limut. ngan imu ina-antus an mga karat-an. ngan lawas ku mabukbuk. Pamurubuut hit nadangat ha akun. adtun akun ha imu nga tugun. gugma nga putli. hin usa kadali man pahuwayi.. in pagpahuway imu hinahunaun.hin katungkan nga mga dalan. Pagkabihag hin inub nga paghigugma. Diwata Tinipun ni Dr<pd>. bis turaw nga balagun inaalik-san. an kaanyag mu balun ku ha lubnganan. diri mu gud unta limutun. Nangangambud ka hin waray ruhaduha. Enfectana</i> <i> (Ha akun pinili. hin waray gudman ginruruhaduhaan. Liaw-Libang. <i>Takluban.</pd> Vicente I.. mahal mu nga ngaran akun naluluwas. Nga aada ka pa nagsisinuisugun hinin dalan nga im natatadung. gihap nanaringsing ngan nanmumukad. Disyimbri. Garaygaday.             . kundi ayaw aku hingalimti. Titiguhun. tunay nga paggamut. hin mga pagharuy ku ug mga pangilyupu.

<i>Pastrana." Han mapawa. tubud han burabud gugma ku nga putli. ngad ha simbahan. Disyimbri. apuy niya nga buta. de Veyra. Ha balay an lagas ha puyut naguusahan. ngadtu ha katundan. </i> -----------------------------<i>Tikang han libro: Hinugpung: Mga Siday. hilaw nga luha ha im binabaribhi. dapit ha may bintana. Diwata Tinipun ni Dr<pd>. <b>An Naghahablun</b> <i>ni Cunning Fellow [Vicente I. Liaw-Libang. Ngan dagus ihatag kan Lilang an iya singsing. an iya hinigugma Hinigugma nga Mandu. 1914</i> <b>Next to Your Mother. Titiguhun. Uktrubri 3. Naghihinablunun. Sinasabayan han siday nga iya laylayun. An mahusay nga Lilang. Binayaan ni Lilang. Apuy: "Anu itu nga tingug ha tungud hit bintana?" Lilang: "Tamsi naghihinuni dida hit takuranga. 1909. Pagsulud han mansadida. tag-iya han kasingkasing. Na angay la pamalud ha iya garingan. ba-a. ha dalan kalipayan. Nangungudtuhan an bulan han kagab-ihun. de Veyra) </i> <i> (Kan Margarita F. Apuy: "Lilang. Mga maglipay." Apuy: "Kayanu nga utudutud man it imu kanta. apuy. mahiyumhiyum nga naghihinablunun.</pd> Vicente I. Kay bug-us an ira tinguha. hin-u it nagpipinanhayhayun?" Lilang: "Huyubuy gad hit hangin ha lurungan nasulud. tipig an pinulungan." Malipay. tingal na an kabug-us nga bulan. tunay nga paggamut. hin-u ba ity nga nagmiminakmakun?" Lilang: "Dahun gad hit kakaw." Apuy: "Lilang. bugtung niya nga anak. Lastrilla) </i>                         . Garaygaday. An duha naglilinakat. pagkabhig han agsang. Whom Do You Love? </b> <i>ni Ignacio McVey (Vicente I. Ngani Lilang: "Kun an Girasol na sunud ha adlaw Tikang ha sinirangan. Inin akun man kasingkasing nga matin-aw Tikang niyan ngad hit kamatay. nagkakabarubag id.Tinuruk hin uray. Layti. namamalabag an bulan. magkasi mahiyumhiyum. An agsang waray na babati-a an haragaak. de Veyra] </i> Masirumsirum. im hi Lilang. ha kasingkasing ku ikaw an nangangambud. Nahundaray man ha puyut. Ngan talagsa nala batiun it mansadida?" Ha tungud han bintana. Nagsasaad tukib han iya hukun nga gugma.

Hin-u it im hinigugma? <lbl>III</lbl> Di ba hi im nanay. Mainugayun nga nanay Ha imu paghumla. sapit han im nanay. Kundi. nga han gugma natugub. Didtu han im puwang. Ay! Hin-u it im hinigugma? <lbl>IV</lbl> Hi imu gad nanay. Bukad nga mahusay. pagyakan daw. salit akun inurug. Titay nga hamili. Sunud kan im nanay. Kundi.               . Kun ikaw na anga. Dayun ka inugay. Ha imu nagsakmi. sunud kan im nanay. Hin-u it im hinigugma? <lbl>II</lbl> Danay kan usahay.<lbl>I</lbl> Hi imu gad nanay. Dagus ka inugay. hinin akun kasingkasing. Ikaw ibinubutang. Ha imu hinigugma. Salit. udug! Hin-u itun iya sunud? <b>Ha Kan Luz *</b> <i>ni Luming</i> Itun imu la paniplat kalipayan nga guyud. Andam hiya pagduyug. Ha imu nagpaura. mahusay daw bituun. pastilan! kay inin man bihag. Iday. Iday! dumduma hi aku. Salit. pagugay. kahimaya hinin dughan. han higugma nga ungud. Ha imu nagmangnu Ha imu nagmayuyu. Burabud hinin lipay? Kinukugus ka ngan niya Paguyig. Tikang kagutiay. Kun an bata tikaturug. Iday.

han gamut tikang hadtu ngan nanaringsing. ginlalaktan uraura na hin kangitngit. harayu asay niya atubang. kay an kasingkasing ha iya nabaya. diri ha pagasuy hingpit nga kalipay. Kun mahihimu la nga makagyakan. ngangakun. nganakun ha iya: hin kahusay mu.. kasakit ku. salit diri katingalhan hadtun magpakabasa hini. aku ha ubus ngan hiya ha tambu-anan. saka. ihinatag ni Luming kan Gu<pd>.</pd> M. An lakip nga surat nasiring:--"An tagsu rat hini nga siday (Kun siday ba ugaring) waray na paka tan-aw bisan namanla an putus han Retorica y Poetica. an huyub han hangin nga labi kamapaya. uswag. daw rakdag nga dahun nga pagtinamuran.unungi gad unungi. sadang ku tigamnan. inin kasugad. talagsa an bituun ha igbaw han langit. hiyum. Tunug han turunggun buslung ku man. kay himaya an liniwan han akun kasakit. natatagu hin maupay mahal niya nga ngaran. P. hala kadna sayaw. tindug. <i>Manila. pamalandung ku han amun pagduha-an.   . nga gindaug liwat an hadtu nga himaya. Pagtalkikud ku say lumiwan an kasakit.. kapawa kun ha iya ibulang. Nganiya saka.. balitaw? u-u gad kadna. ug aring usa nga hinumduman ha akun kalungun ha pagturun-an ngan minaupay nga sangk ay Gu<pd>. d la masumu! Hadtu nga gab-i an naguup ka dughan. makakag-asuy gud hin kamatuuran. matahum nga bukad. kay lapyupa hiya nga akun pagsaaran. Kundi ha buud hadin akun kasingkasing. ka-ipa ku hin siplat waray kahuhuman. han diri ku igsanglit nga kahimaya. YLUMINADO"</i> <b>Himaya </b> <i>ni Artemio</i> <i> (Ha kan Leona Carrocino) </i> Gab-i hadtu han adlaw nga Lunis. 1902</i> <i>*An "original" hini. Hini nga nga diri sayud an daug hin kaagi sayud gud an dagat. angay nga ibadlis. paniplat. bay-i na duyugi. bituun nga labi kaingat. ngan ha kahubug han iya pagkamahusay..</pd> Veyra. de Veyra han p agigirikan ngadtu ha Amirika hanin 1903.

kay itu padara ku nga kahidlaw. ha akun paghimuuk mayada nagsasangpit. ha pagli-aw ku han mga bidu nakun. binabati ku in daku nga kasakit. halarum nga kahidlaw. kundi. tikang ku ikaw makita hadtun siyahan nga adlaw. han mangitngit nga gab-i sidman an kakurulpun. Trinchera</i> <i>Ha kan Cirila Perez</i> Layun la sumantup ha akun hunahuna. Usahay. <i>Kalgara. ug sumatan ka nga itu kanan akun kasingkasing. ginbutnga-an pa hin dagat an hinmumutanganta! Waray na kahimyangan inin akun kabuhi. ha langit. ha mga mata ku naparuk an ladawan mu. Kayanu nga harayu ka ha akun mga mata? Waray naba kaliawan inin akun kasugad? Ay. an akun kasingkasing linumus hin kahidlaw.       . ikaw la an dinumdum ku. diri pa ada han mabangis ku nga palad. tikang ku ikaw makita hadtun siyahan nga adlaw. Usahay. ikaw an naghahadi han dumdum ku ug isip. babayi nga hamili.. Kun ha luyu han bikid matunud na an adlaw. ug ha katutnga han gab-i. han akun kasingkasing. nga an mga panhayhay ku ha imu pagdad-un. di nahihimu nadugang la an kamingaw. kun may huni hin tamsi nga mamingaw mu bati-un pamati-i. ha butnga han akun mga pagturaw. An matam-is nga paniplat mu di napapara. han akun hunahuna asay nagmamayuyu. buut ku pakalimutan an ladawan mu unta. ha tuna. Usahay. han akun kasingkasing ikaw gud an kahidlaw. han tina han bayhun mu nga may kakayumanggi. igintutuguntugun ku han huyub han hangin.<b>Kahidlaw</b> <i>ni Juan Ricacho</i> <i> (Ha kan Angeles Domasig) </i> Warayna kahimyangan hinin akun kabuhi. ug lakip ha mga inup ku lugud napakita. 1910. Ha butnga han kamingaw hinin inuukyan ku. </i> <b>An Lambung Mu</b> <i>ni Casiano L. ha ngatanan nga uras asay inungara. bisan aku ngain siplat.. hingpit gud nga tuyu. Iniru. an imu hinumduman ha akun nagpupukaw.

Ug an imu katahuman kun hunahunaun. luha nga mapait ha dalan ku say baribhi. ngan han imu ihiniyum ha akun atubangan.             . Agustu. Daw ha sinirangan nahimalaysag nga bulan. Kasingkasing ku yana putus hin kalipay. masulub-un ku nga kalag ha im nagbibiniling. bis katunkan inaagian kay ikaw an tuyu. asay ku la kaliawan inin katamsihan. de Veyra) </i> Hain ka ba dapit bukad ku nga minayuyu. ay! pakigbalihipa inin akun pagsampit. nga diri aku paglumsan hini nga pagturaw. Waray na kahimyangan inin akun kabuhi. Ynin akun mata diin Aada an lambung han Ngan niyan hini nga Sugad hin nakadi ka kuman isiplat. sugad. Danay kun usahay ha huyuhuy han hangin. An imu kaanyag pagkit-un daw bituun. akun pagsinurat. Paghibiranii ku ngan akun panginanuun. Waray pagputuk kundi ha imu nala manggud. Daw amu ka kun akun paghunahunaun. matahum mu nga bayhun makuri ku hingalimtan. nadugang la an kamingaw. <i> (Takluban. paupdun ku ha iya inin akun panhiayhay.Paghigugma nga putli ha imu Iday. Pastilan! Kanan kahuy man ngayan dahun. kay tikang la hadtun siyahan nga adlaw. Dara han tinguha nga hingpit gayud. nahaturuk ka layun didi ha ak panumduman. Trinchera</i> <i> (Ha kan Victoria Z. sugung nga pagungara hinin kasingkasing. pati kinabuhi mahararapdus ha diri paka tan-aw. daw ran-gat nga bislaw han maanyag mu nga ladawan. Asay ku hinumduman an matam-is mu nga siplat. Tikang hadtun gab-i nga akun ka makita. ha akun atubangan. asay la an kabidu in nasantup ha dughan. imu ladawan. Sugung nga ungara waray nagud. Niyan nga binabati ku in daku nga kasakit. siyahan nga pawa han adlaw kun nagraran-gat. Ngan nakakapawa ha sakub hinin dughan. Lambung nga maanyag danay ku kitaun. Di gud napapara. 1907) </i> <b>Hain Ka? </b> <i>ni Casiano L. nga pagsumatan ka hinin ak pagbiniling. Inin akun dughan dayuday an kabantad.

Kadi gad Uday! nabibidu ka ha akun? Nene ayaw! pastilan. kay di ku kinahanglan. urug an pagdulum bis pa kun malamrag. kun kakarawatunpa an katam-is. an kanan pira kaadlaw nga diri ku pakag ugday.. uhuda. kay an tugun mu nga atis waray ak makakuarta. labut hit gugma. kay mabalik ak hinin pira kaadlaw gihapun. </lbl> Lingi na. han akun mga pag-ugay nga igin babarisbis. waray man aku pagiha nga imu ikauhaw. iya kulaw. amu gadla nga ak tagudara. </lbl> Buhi-a an paglaum ngan isikway. man-ga. </lbl> Hinugaya it panablig hit im mga luha. <lbl>V. an pagtahap nga akun ta ikaw lilimutun.. <lbl>VII. kun kinukugus ku an akun inugayan. ngan uupdan mu aku hasta ha lubnganan. </lbl> Kundi kun bumalikpa aku liwat.. an tinguha hinin duha ta nga kalag. <lbl>II. tambis. <i>Abril. duuk. nga gabay dawla lubnganan kun diri na humiyum. </lbl> Kadi.. kay di ku iilubun. ta-a-a diri nagad aku                                     . bubunaw. matam-is inin kinabuhi kun ha im atubangan? an gasi ku adtu nga diri ka ha ak mabaya. <lbl>IV. <lbl>VI. </lbl> Kay dida hit damu nga hunahuna. hiya man.. diri ta ikaw pagsasakitun. diri gad Nini.. nga matinus an paghanuy. 1907</i> <b>Ha Kan Julita</b> <i>ni Romeo</i> <lbl>I. amu na.. paghigugma. <lbl>III. Diri kaba maaram nga ikaw an ak himaya.basi na unta inin kalag ku makapahuway. </lbl> Ayaw panumdum hin anuman.. a-a-a-ray. it ak paka tuman han atis mu nga tugun. ngan bisan pa san-u diri gad Uday. it pagkulaw nga mabiduun in ak hinihigugma. ayaw gad hin. a-a-a-a.

Layti.balit malakat. kay upud mu gad aku ha kalipayan. han bituun nga ak ginpapasingurug. kanan adlaw pagsarang han iya pawa. an hamili nga imu dughan. an paglaum. C. waray kupa hiabati in kasakitan. ngan ha dalan nga im paglalaktan. tikang gud han pagpunias han sidlangan. <b>Ha Kan Mercedes</b> <i>ni J. R. ha lubnganan. kay an adlaw amu ini nga isinirang. ug an imu kapalaran magmaliaw. an higugma. sugad man an kasakitan. waray bulud. hunahuna daw mahusay. an bulahan. ha paghayhay. 1907) </i> <b>Gugma</b> <i>ni Tigasaw</i>               . an kalag. ngan waray ku babati-a in kamingaw? Nasabut ka nga yana waray ku sakit. Marsu 14. an kinabuhi! <i> (Kalgara. Diri mu unta kilal-un an pagturaw. say dungan mu an marol hin pangalimyun. amu pa itu niyan maginmurayaw. diri na. Mercedes nga akun pinili! I-uran unta ha imu in kalipay. an paghiyum ha imu im-im di matapus. Ngan yana kun waray ku ha imu ighalad. bag-u gudman nga imu kabuhi. say kula gindidinumdum adtun langit. magmalamrag an imu kaurhian. nga bukad hin tanaman ku nga putli. han paglaum han tikus ku nga higugma? Naaram ka? Aadi makukulup na. magmawaray tunuk an harupay. diri ka dangatun unta hin kamingaw. amu pa diri batiun in kakulba. ha pagbikhu. Ngan hin luha han kasakit di gad dulman. Pagmalipay diri la hini nga adlaw. U. an higugma. </i> Maaram ka kun anu nga aku malipay. Daw ha akun narayhak la an kalibutan. Di ba amu? Dinhi ka hini himugsu. ngan dungan man did ha dughan paghingusbu. bis uranus bisan dampug. an himaya. an pagantus. kasingkasing. aada akun tubyan akun hatag.

nga waray kapara. ha at balatian. kundi an ha tuna. tinudkan ha dughan han gugma nga hingyap. an ginpahimutngan. hamili nga pulung. Turuk nga madig-un. magsala han batu nga puy-aw ha dalan. ha im-im han tawu. waray pagkaparung. han atun tinguna. waray pagkarapgus. Diri la an tawu.                   . basi han tunan-un. di la an tanaman. sugad man ha dila. <b>Mahatungud Han Gugma</b> <i>ni Gabriel Banez</i> Di sadang an tawu kun nahapapakdul. hitu nga higugma. masunsun bati-un. bukad nga malimyun. ginsabrag ha tuna. han at kasingkasing. kun ha paninguha di nanginginanu. nga urug ha ira han mga kabukdan. tingug nga mahinay. hinin kalibutan. naturok ha butnga labis nga katungkan.Amu an matam-is. waray pagpahuway. Amu an biyuus. ha atun dungganan.. Kay katinuyuan han buut han tawu. larang ni Bathala. iya sulundanan. suga nga maningning. buhi la gihapun. diri la an tamsi. din ha kalibutan. Amu it an pulung. dara han katawu. han gugma ginlad-an. waray pagkapu-u. an nahababasuni.. butang nga pinili. dara han himugsu. magantus han lara. masukut sumantup. tanaman nga putli. han pagka batan-un. An usa nga tawu nga may pagkasindak. binuhi ngatanan. di sadang magbasul.

Nasabut mag-antus han mga pagtamay. hangtud nga masangput an gintitinguha. dayun nga pagsuku. an raksut. hingpit makurimut. di pa nahigugma. Kay bis paman ngani an batu bantilis. tibwaypa an gugma nga kabus hin palad! <i>Kalgara. han mga kaalu maaram sumikway. Kun an kahimyangan langit nga malimbung. waray la ha iya bisan magmabidu. an pagpaha-uyun han at kapalaran. 1909</i>     Anu nga kun kun man in atun. naibas nakilut han darudaligdig. di matinurawun. Matahum nga buhat nga kadarayawan. Disyimbri. kundi an pag-ilub ug an pagpasaylu. say paba an dughan diri man kumimbig. Waray kakurian nga di pag taraun. an tahum. atun an kasakit. ha ira gihapun at igpapahayag. kun an kasingkasing nga ginhahalaran. kalipay. bunga la han baba an ginsasaad. tumubyan han iya himaya. kundi an kahusay hadtun pamatasan. di ka say karuyag gugma nga linugus. ngatanan nahagus. bisan pa tigsiring. Di magtinamayun an kababayin-an.. sahu kun tulapus han siplat ug hiyum. at pagpipiritun? Ayaw ta pagdumti adtun maghuyayag. an sugad nga gugma madagmit matapus. Ah! di ko say tuyu an pagpakilimus. madagmit ma-aya sugad han hiyu-us. Ihalad ira an kay an maaram ha ira: tuna.di manta mahunung hin pag-inungara. waray kasakitan nga di pag ilubun. gabay pa a gab-i nga waray bituun. nga waray pagbati han at balati-an. adtun pagtangdu di pangasingkasing?                             . basta mamurayaw an ginmamayuyu. adtun pag-uyun limus nga himaya. pati langit. nga nananagtuptup ngan nananayuma. kun nagtinguhaun han gugma nga hingpit? Din ha kalibutan sahid may karapgus. diri nararapgus kay kasusgaranan. kasingkasing nga tugub hin gugma. labi kamathaum nga gawi han tawu. kita uyunan han at paningha. putli nga pagsingba..

im dayun babayaan.. ha agtang gintipigan. waray gud ak magtahap. an akun mga ugay. Bautista. haruk nakun kasanhi. higugma ku nga puraw. hadtu nga mga adlaw. Han hi kita magsituy.magtam-is nga harukay! Ayaw gad hikalimti. ngan di sadang usahun. bukad nga higugmaun. maaslum pamatiun. ha bawbaw hinin tuna. sadang ku pag-ilubun. kay pulung hin kasamdung. Itu nga imu saad. inaru mu ha akun. ngan imu iginsumpa.. . an sumpa ngan an saad.. anu an nakasugad. hingyap mu nga matunaw.. an uray nga himaya. ha dughan ginmayuyu. adtun nga himaya. nga maabut an adlaw. haruk ku nga batan-un ha imu mga kirayl waray kana panumdum. layun mu igintubyan. akun anay hadtu. waray kahimayaan. han atun kasingkasing. hin sugad nga kalipay. ha im-um nga kadaman. bas nim aku linguun? Waray aku panumdum.. U! . han akun kalipayan. ha lainnga lalaki. balika hin pagsiplat. halaran ka hin gugma. gub-un adtun sarabut. nga imu kakawangun. sadang mu igpasaylu. ha akun nim pagpatay? Maraut ku nga palad. adtun nga kalipay. Kay akun kapalaran.<b>Ha Kan "Esencia De Rosa" </b> <i>ni Fredes V. kun an akun pangasuy. 1911</i> Ayaw ha ak kabidu..             .

dad-un ku an im lingu, ngadtu ha kamatayun, ayaw man hikalimti, nga putli an higugma, nga imu ginliwanan, hadtun iba nga gugma. Maada ka ha butnga, hin dagku nga kalipay, tupad han kasangkayan, ayaw aku isikway, ayaw aku Esencia, pagtagi hin kasadung, puuyun aku nimu, hadtun imo panhiyum. Buhata an kahimyang, ha imu higugmaun, nga imu iginliwan, bas mu aku limutun, waray nakun paghingyap, nga mu bubuhatun, an daky nga paglinGu<pd>.</pd>.. ...sugarun mu ha akun! Sanglit ayaw pagtapud, hit imu kamahusay... kun im gihap dayunun, batasan nga tinamay, Esencia nga linipas, waray, kana alimyun, waray muna kaanyag, laya an im panhiyum. <i>Dulag, Hulyu 8, 1911</i> <b>uura Iday, Di Gad Ak Say </b> <i> (Kan Duray V. Trani) </i> <i>ni Cunning Fellow [Vicente I. de Veyra] </i> <i>"Dum spiro, spero." </i> Tuura iday, diri gad ak say, An nakag saad nga diri hukun, Sugad hin inup, waray paglaum, Tuura Iday, diri gad ak say, Kay ha ak kanta nga may paglaum, Daw hin harpa nga langitnun tingug, Ikaw gihap di ku lilimutun, U, bunyug, bunyug gad, bunyug! Tuura Iday, diri gad, ak say, An nakag saad nga diri hukun, Sugad hin harupay layun kidyum, Tuura Iday, diri gad ak say, Kay ha ak bukad nga may paglaum, Taga ku gihapun ha imu, Waray kataganus pangalimyun, U, imu aku, imu gad, imu!

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

<i>Dagami, Layti, Uktubri 9, 1909</i> <b>Angeling </b> <i>Ni Veni Vidi Vici [Vicente I. de Veyra] </i> <i> “Not Angle but Angel"</i> Hiya... minatam-is ku nga kalipayan, Luha ug piraw han akun kasingkasing, Inurug, mabaysay, punu hin kaurayan, Bukad Pilipinas, hadi han kahusayan. Makaruruyag! An iya mga mata mag-amyun, Paniplat ha akun niya magruyuun, Dinudunganan han hiyum nga malukmayun, Hiyum han iya bayhun nga kalundiisun. Iginyabyab ku dayun ha iya, Talamhut han bukad nga ginpahungay, Dungan paglaylay malanuy nga siday, Kay akun tubyan an kinabuhi ha iya. Kundi an pagmalipay waray la pag-iha, Nga kuhaun ha akun ngan ihatag ha iba. An mga hiyum niya kanina han aga, Niyan nga kulup naginluha kuna. Hinkalimtan an panhayhay ku ha iya luyu, Paglipay, pagmayuyu, paghigugma, Salit kay an adlaw tunudna, ngan aku hirayu, Hinkalimtan, kinalimutan nala. <i>Tanawan, Layti, Disyimbri 19, 1907. </i> <b>Himaya</b> <i>ni Iluminado Lucente</i> Kun dinhi ha tuna, asay ta pagbilngun, adtun kahimaya, nga hingpit gayud, di ig kakakita, karag an paglaum, kay dinhi ha tuna, kasakit urug. Lambung han himaya, amu an masukut kitaun, kay an atun luha, dagmit la tumubud, kun karuyag dangatun, in lipay nga dayun, kumadtu ha langit at didtu an ungud. Kun hihingyapun man, an kawaray sakit, dinhi ha malimbung, tunang mapait, say talinguhaun,

 

   

an diri kasamuk, an pagkamurayaw, han atun buut. <b>Kanan Gugma Inup </b> <i> (Kan Narcisa A. Villamor) ni Petronio Talana</i> Bulanun an gab-i malamrag an langit, punu hin bituun, waray gud kangitngit; dagus ku humigda uras mamingawun, nga ipapahuway han kalibutanun. Waray la pag-iha an mata pumiyung, an buut malimut baga kamatayun, amu an katurug nga at sulundanun, hatag ni Bathala, ha kalibutanun. Ini nga pagpiyung waray magmadugay, ngan sundan hin damgu ha ak nakalipay, "Bangun higugmaun", amu adtun pulung," iya inin bukad nga ak ha im dul-ung." "Ibutang ha dughan diri mu pagwad-un, amu an tigaman hadtun atun pulung, nga at ginsumpaan uras mamingawun, inupdan hin luha ha at mga bayhun." Dayunpa pasundi malanuy nga pulung, dayug han kamingaw hadtun kagab-ihun, magsamdung nga siday magpakaluluuy, nga akun hindunggan, dapit ha ulnanan.

Dayun ku pagbangun taliwan magdamgu, maluya an lawas pati an panumdum, kun hin-u ha adtu ha ak pamalandung... ¡ay hi SISANG ngay-an nga ak higugmaun! <i> (Manila, 1909) </i> <b>Ikaw Ngan Aku* </b> <i>ni Iluminado Lucente</i> Bukad nga biyuus, marol nga maamyun, matam-is nga lagdu, matugnaw nga pawa, tubig nga malinaw, burabud han lipay, langitnun nga bata, tugub hin kahusay: Amu ikaw. Dahun nga marakdag, han hangin mulayan, kangingking nga baya, butang nga tinamay, gab-i nga mangitngit, waray gud bituun, sighut nga sinampig, rugtab nga balagun: Amu ikaw.

 

   

"Ayaw hikalimti, dumduma ngatanan nga uras, an im bisan kun kalipay an im ¡ayaw hikalimti, dumduma

gihapun, higugmaun, atubangun, gihapun!"

 

 

 

 

   

 

Hi ikaw an sulhug, aku an lambung, akun an katungkan, imu an himaya, amu ka an bulan nga waray katunud, aku an dalumdum kay aku an dampug. An langit ikaw. <i>*Karantahun. Laylay kan Gu<pd>.</pd> Silvestre Tapales. </i> <b>Musica Prohibita*</b> Tungud gud ha iya tarambuan, May tingug nga hadtun gab-i nabati, Ngan layun hinmunub ha kasingkasing, Hinmunub ngan nanganap ha kalag ku. Pagka matam-is hadtu nga kinanta, Makaaramduk nanumbud hin luha, Ambut anu nga igin didiri pa, Hinin iruy ku, di gud tugut niya, Niyan kay waray hiya pamamati, Kakantahun ku, ngan amu gad ini. Tamda gadman adin may paghigugma, Nga di na kunung say la paglinuha, Gabay mabugtu kinabuhi makuha, Ay pastilan! maluuy kana kunta, Amu ini hadtun gab-i nabati, Ngan dinayunanpa pagsumpayi. Tamda gad man adin may pagtinguha, Nga daw apdu an na tubud nga luha, San-u pa daw inin sakit mapara, San-upa daw aalpi hin gugma. <i>*Initalyanu nga kanta sinurat ni Gastaldon ngan guinbinisaya ni Hukum Romuald ez. Kinakanta hin sugad nga laylay.</i> <b>Pinili Ku Ikaw Nga Sangkay </b> <i>ni Honey Boy (Vicente I. de Veyra) </i> An paghigugma nga hukun ha imu Iday, Naglayun la gumuup ha akun hunahuna, Kay amu pala niyan ak maginmalipay, An tikang hadtun gab-i nga ak ka makita, Ynin kasingkasing ikaw la an ungara. An imu lambung bis; diin akun tan-aw, Riput inin mata ku han imu ladawan, An mga hiyum mu nga maglukmayun, Sugad man paniplat nga magruyuun, Amo an nagbihag hinin kasingkasing nakun. <i>Takluban, Iniru 22, 1911</i> <b>Sumpa Ku </b> <i> (Ha imu R. Aguinalde) ni Ricardo M. Montezon</i> R... im ngaran nga ak pinili, ginsumpaan ku hin gugma ha kadayunan;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hatag ku ha im ak kinabuhi, ngan saad ku an pagunung ha lubunganan. Itugut ha akun an paglaum, ngan matam-is nga gugma say pagpaudgun, nga ha ak pagturug amu in pumukaw, ak pinalangga isikway an pagturaw. Ginsumpaan ku nga ikaw ak uunuban, ngada ha kabukbuk hinin ak mga tul an, nga didtu ha ak lubnganan, higyapun ku an imu ngaran. Ihatag na an akun lipay ha kadayunan, kay hingyap ku ini hinin kasingkasing, ha kasingkasing gumamut ug sumaringsing, bunga han hingpit, tutuu nga gugma. Naghuhunahuna ka hin pagruhaduha, hinin hingpit ha im nga akun pagsumpa? isikway Iday, ikaw ak pinalangga, inin pagruhaduha ha im hunahuna. An mga kasakit diri ku ha buud han bidu dalan Ayaw gad itugut an mga kay kamurayawan amu an

hinihingan, kasisidman, pagruhaduha, ak tinguha.

<i> (Pastrana, Iniru 1, 1910) </i> <b>Gindayaw Ku Ikaw </b> <i>ni Espiridion Brillo</i> Tuna nga maribhong an imu hinmat-an, Bisaya nga tuna matignus pagtamnan, Harani han dagat nga binulawanan, Harukan han adlaw did ha may sidlangan. Maanyag nga tuna ayun han tagsiday, Bungtu han kabukdan nga mga maghusay, An ira alimyun ginhawa nga uray, Hadtun mga tukmu ngan mga dundunay. Damu nga tigsiday han gugma inatkan, Pagtan-aw han damu nga kabiyuusan, Usa ka ha ira maruyu pagkit-an, Marol nga mahiyum mutya han Tanawan. An imu paniplat mapawa kaupay, Kay amu an sulhug han imu kahusay; Kahusay nga putli biling han kalipay, Butang nga pinili han gugma nga uray. Kanay kasingkasing an diri malukmay, An imu ladawan nga mahiyumhiyum, Kapin kamaningning sugad hin bituun, An sulhug han bulan ha imu an turun. Nababawanagan putli mu nga bayhun, Hin imu panhayhayun, panhayhayun, nga hinay

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

An tawu tigasaw nga maginuhawun, Masayup ha iya kay lagdu pagbilngun. Ikaw an himaya han sugad ha akun, Lipay han kasakit han mahigugmaun, Aada ha imu, puraw nga tinguha, Ug kaginhawaan nakun din ha tuna. Kun an paghigugma mayada sinbahan, Ikaw an diyusnun nga iya ladawan, An ak kasingkasing an imu tumbanan, An akun kuryapi an imu kakaptan. <b>Langit Hinin Gugma </b> <i>ni Eugenio Repasa</i> <lbl>I. </lbl> Ikaw an himaya hinin ak panumduman, Langit han kasakitan nga ginlalauman, Mabayaay nga mutya han gugma ku ginhalaran, Ginlalauman ku nga ikaw ak kalipayan. <lbl>II. </lbl> Han adlaw nga akun panamilit, Kasingkasing natun daw gud magsakit, Ngan dayun mula ha ak pagtugun, Nga di ku ikaw intawun limutun. <lbl>III. </lbl> Magtam-is mu nga pulung ak babalunun, Ha kasingkasing ku gud mamayuyu-un, Bukad han higugmata ak handumanan, Di mahihimu nga ak pakalimutan. <lbl>IV. </lbl> Di ku lilimutun, ak gud titipigan, Inin im tingug, bayhun, siplat ngan hiyum, Ngatanan nga gayud ak pagpapaudngun, Ha takna ha ak pagkaturug-iimpun... <lbl>V. </lbl> Ini ngatanan daw kaliawan hin kahidlaw, Kun ha akun umabut an panahun han kamingaw, Dudumdumun ku dayun an hamili nga adlaw, Pinili han pamulung mu nga di gud ak magturaw. <lbl>VI. </lbl> Kun ha mamingaw nga kaadlawun, Huni han punay imu na bati-un, Pamati-a ngan hinay pagbangun, Pagsangpit ku it ha ak higugmaun. <i> (Liluan, Layti, K.P., Disyimbri 28, 1911) </i> <b>An Marol </b> <i> (Kan Elisea Domasig) ni Francisco V. Alvarado</i> U marol! bukad nga pinalangga, tanaman minayuyu han mga daraga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

matahum kun ikaw na mamumukad hamut matam-is kun nangangalimwag. Bukad, kun ikaw na inaadlawan, itinutungud ka ha barisbisan, basi hi marol diri kalayaan, kay kan iday daw pagtitinangisan. Ikinakulup paghuhugdun han adlaw, gindidiligan han tubig nga matugnaw, basi ha dayuday mga biyuus mamuklad, maamyun pagkit-an, langitnun nga bukad. Ug pagkakakulup kun mamuklad na, naburu kamut hadtun Pilipina, basi paghinarukan ug ig rayandayan, hadtun hihirutan mga lawas, lawas han kaurayan. Adtun hamut mu nga makalilipay, kasakit han gugma nakakalukmay, hadtun kasingkasing nga nahatitiunay, ikaw an bukad, marol nga napapahilibway. <i> (Palu, Abril 4, 1907) </i> <b>Harupuy </b> <i>ni Iluminado Lucente</i> Hain dawla an haruk mu, Hain dawla an higugma...! Waray na an katam-is, Naubus hin kapara, Asay nala nabilin, Masakit nga harupuy, Nga say nakakasanpit, Han apdu nga hinganduy. Kay hinuganganduyan ku, An imu pagpalangga, An imu pagmayuyu, An imu paghigugma; Ugaring kay waray na, Waray mu na kaluuy, An tuman nga nabilin, Masamdung nga harupuy. Bisan diin ak siplat, Purus la kasakitan, An akun kasingkasing, Baga kanan patay... Bati-a, U, makalit! An ak mga pagnguynguy, Nga ha imu pagdadad-un, Han hinay nga harupuy. Ngan didtu ha higdaan, Kun di kapa mapiyung, Kay magpapanumdumun, Han im pagka palaran, Pagabat mu hin harupuy,

 

 

 

 

Nga ha bayhun mapuruk, Hinganduyi gad, Laling, Kay ak itu haruk! <i> (Agustu, 1909) </i> <b>Tingug Han Tagipusuun </i> <i> (Ka kan Mudi) ni Martin P. de Veyra</i> Na raba ka han akun surat, Nga an iya lindung napapas? An lindung daw han mga langit, An hupuy kun han mga dagat? Ginantus kapin katuigan, Panimangnu, pamati han dalan; Mga ibun, warayna... nanlupad, Nanmalik ngatanan ha unhan.... Kay ig asuy ku ha imu Tungud hini ayaw ikabidu, Kay di ak anad magtagu, Mga putli, higlarum nga bikhu. Kay patuk an imu paagi, Dinungug ku gihap an huni, Kankanay aningal, nasaygan, Ngal ung: "Baya-i aku baya-i." <i> (Palu, Layti, Abril 1910.) </i> <b> An Marol </b> <i>ni Norberto Romualdez</i> Bukad ka nga pili-mahal, pinalangga, nga ha Pilipinas--ikaw turuk-banwa; bisan ha kasigtan--paghiburubutnga, tungud han hamut mu--hintutultulan ka. Madalumdumay pa--adtun kaagahun, an kahuy, an tuna--humug pa, yamugun linulusad kana--basi pagburuun hinay an paghabak--kay pagtutuhugun. Kun nagpupurak na--an sirak han adlaw, an ka maayun mu--na hayag, na lutaw, an gagmay nga tun-ug--na parat ha bawbaw daw sarusalaming--nakiblat, nasilaw. Ngan kun nabantad na--na huyub an hangin an dahun, bukad mu--nan ngingilingkiling; mga lumalabay--nga tamsi na siring; "Kahamut nga bukad!--Hain daw la, hain?" Ka tunud han adlaw--ka papas han lamrag nadaup, naduaw--an mga bukatkat, nga kun madulum na--putus ka hin in-gat, paglawag an ira--han imu kaanyag.

 

 

     

 

 

Buhipa an tina. Basi hi biyuus magdayun pagbuklad. himyang na an alimwag. <i> (Salug. ay! akun himaya. 1907) </i> <b>Ha Imu. Layti. ikaw an hinigugma.     . An lamrag han akun kapalaran. sanglit siplati. Uktubri 28. putli. Hinuhumug ku tun-ug hin kaagahun. de Veyra) </i> Iini an bukad. waray gud bubulag. hadtun kamahinis--kaputli nga hingpit. ngan gin-tatanaman--kay hinihigugma. Kay akun ginmayuyu kay imu hatag. uray nga akun hinigugma. malipay aku kundi masakit. pagnanumdum han hinigugma. ikaw susgaranan--han ka waray dum-it. Binuru mu han tanaman nga hinungay. Ikina aga han nakadi na ha akun. Harayu aku kundi hiraniay. hadtun kamaupay--tuptup nga batasan. ak tinitipigan. Lapyupa kaupay nga imu ihatag.Mabusag nga marol--daw tun-ug nga bagtik nga pumpun ha banwa--biribhi han langit. Bukad nga bugtung kapin hin kamahusay. Pinutus hin panyu kay inaawilan. saklay ka ha liug--han mga daraga. Ikaw an akun kahimayaan. 1910) </i> <b>Bukad Nga Tinitipigan </b> <i>ni Vatchoo (Vicente I. nakaka bantad han hunahuna. ug igin pupukaw han iya gugma. an gugma ku ikaw an hinalaran. tunuhug hin lanut--bawbaw ha kandun-ga. <i> (Mayu. Itun pangamyum mu--amu an ladawan. Lastrilla</i> An dalumdum hinin kagab-ihun. ginsumpaan. masakit kay kuha han lipay ku. sugad han hamut mu--nga nagsasasarang. Hinigugma </b> <i>ni Clemente V. haraniay kay gindudumdum ku. Biyuuspa. an bantug na latus--ha kahagrayuan. ngada han kabukbuk han kalawasan. diri hain kundi ha im dughan. Sanglit inurug ka--bisan turukbanwa.

Nausa aku sakub han unum ka bulan. K. Villamor</i> <lbl>I. ngan paka murayaw say gud niya kabtang. Salit bis tidugang an kawaray palad.Puputsun hinin panyu kay akun saad. naraptay hin turaw. waray kaanuan. napapas an sakit. Pinakiana aku han kahulugan. Siniring ka nga amu ini an bukad. "Ayaw kabaraka". waray pagkalaya. Pinutuspa hin panyu. Layti. "Di ku karuyag nga ikaw ak pagbiduun.. An mga mata ku nataup hin luha.) </i> <b>An Haruk Han Gugma </b> <i>ni Iluminado Lucente</i> Waray kamatayun. Kay akun gininup nga imu ginkuha. Abril 30. kay ha Paraiso tumikang nga binhi. nahunub an luha.) </i> <b>Hain Hi Nanay? </b> <i>ni Frances A. Ug an ngaran GIRASOL bukad nga putli. Basi ipakut ha putli ku nga dughan. <i> (Takluban. Hin usa ka gab-i iya kahaladman. kay ginpapamulat usa nga himaya." <i> (Pastrana. bug-us ku nga dughan ha kan Cedeng halad. </lbl>               . </lbl> Hain ku bibilnga Diin igkikita Higugma nga nanay Ha am nag palangga? <lbl>II. Ginbiling ku dayun ha akun himusan.. Bis hain an adlaw iya hinahangad. Naraptay an tawu. Darag inin tina di gud malubad. An haruk han gugma. kun an iya lipay ubus na kakuha. 1907. Imu ngani batun nga ini nga bukad. katam-is nga haruk! daw huyup hin hangin humapun ha agtang. An imu binatun. P. an iya alimyun ha bayhun na alup. kay ginlalauman in haruk han gugma. kanan kasingkasing ikinabubuhi. Diri mabaya nga may pa kinabuhi. an haruk han gugma usa nga himaya. Layti. kundi paghahadki hin haruk nga puraw.

Kay ha bawbaw ha tuna waray na an himaya. Villablanca) ni Pedro D. Ha imu nanamilit waray ruhaduha.Hin-u in nalipay Hini nga kabidu. an kinakaturugan. </lbl> Hain hi nanay. Uktubri 8. Ha amun pagugay. Ikaw tinalikdan la bis’ hingpit an kawili. ilu hin kalipay. an lawas hadtun Andi. </lbl> Hin-u in maantus. Hadtun iya bukaran adtun makahiridlaw. tinigamnan hin “cruz”. Kay dit’ ha kahitas-an hiya man an ginpili. Kun an imu paghigugma labi hin pagka putli. 1909) </i> <b>Mga Luha Hin Kasakitan </b> <i> (Ha kan Gining Ines. <i> (Salug. Didtu… diri na gad matan-aw. Napapas daw la asu ha im’ adtu binaya. Ha imu nahabilin luha nga magbiduun. Ha iya nawiwili hiya an inuungara. An langit naghihingyap kan Andi pagpaura. pakianhi an Langit. Salit. Tapus an im’ himaya pagbati nga kanunay. tinabunan hin tuna. Kun dinhi man ha tuna im’ adtu ginpalabi. Sevilla</i> Ilu hin higugmaun. Layti. Dara an imu lipay nga imu gin inangkun. niyan imu kasakit. pakianhi an tuna kun diin la paglubngan. . Sugad han natulapus Nga amun nanay? <lbl>IV. Ha amun nag mayuyu. nga imu hinalaran. … Kay hain man hi Andi? Kun hain la hi Andi. adtun iya higdaan. an imu kalipayan. Sugad kan nanay Bulung han kasubu? <lbl>III. aadtu na… aadtu na. Diin daw pupuyu? Hiya an taglipay. An imu higugmaun aadtu ha lubnganan.

Dumduma adtun Andi. Halaran kan Andi dit’ ha lubnganan niya. Man-gad dit’ batiun adtun imu kasakit. nag bikhu kasakit an linambung. ha iya may’ higdaan. Didtu ha kahiladman. Nag sirum kalangitan.basi diri mawara. Igu na adtun luha nga imu ginpabalun. nag sinamdung. nag mingaw. Pag-impun an im’ samdung kapin hin ka makalit. Kun lumabay in tuig. An mga katuigan nga iyu gintikangan. Kun ha urhi nga adlaw batiun in hinganduy. nga ikaw mag sinakit. ayaw limuta Bundusin (?) ya siyahan mu nga lipay. Daw usa la kaidlap hin usa nga kikidlat. abutun mu in lipay. Nag tinangis. Nga diri matarapus ha iya mahigugmaun. gin utud ngan gin pirit. bulan ug mga adlaw. ug didtu ka mahilig. Takmud ha im’ tangbuan. An iya mga durug mga kamiminatyam Nga nanmamahuway na dinhi hini nga tuna. nga diri mararapgus. bali an mutya nga sadang mu iliwun. mga adlaw nga una. din-i an imu agtang. Kun Kay Di’ Kay ilu hin higugmaun ilu man gad hin lipay. Bumantad ha imu dughan makalit nga harupuy. padara nga kasakit. waray gud kawiwilihi. hadtun luha mu humban. Natapus nadaliay usa la kadalikyat. Adtun im’ mga panyu nga hinumban han luha. Adtun pagsighigugma. Bugtu an kinabuhi hadtun im’ hinalaran. Diin sahid masakit bisan diin pangita. Daw usa nga “subasco” nga ikaw la linabyan. Nga im’ gintinangis dara han im’ kasamdung. andtun may’ kabidlawan. nga imu kalipayan. ha bawbaw ha tuna inawilan kaupay. nga sinundan hin sakit. man-gad na gad abutun. nga imu hinalaran… Nga didtu hadtun buhu nga hiya naguusa-an. lara hadtun higugma. kamatayun gin lugus. Kalipay ug himaya gugma nga diri tupngan. Tigaman han im’ gugma nga diri mamaratyun. bis’ diin nga lawud may’ mutya man gihapun. nga ikaw magbinikhu. ug luha nga kanunay. .

an una mu nga lipay. Nakad ha iba nga tuna. han buhi pa adtun… nga imu pinalangga. Hunung na pagtinangis pag-ankun hin kabidu. Ug ikadtu man ha imu atubangan. kalimut ayaw gihapun. bata ku nga suuk. mahimu na nga tuna.! Ngatanan. An kalag han akun bata nga matam-is. An kahuy han hingpit mu nga kinabuhi. Waray. mayada katubtuban.. lawud mga baybayun. hat’ una nga himaya. Diin niyan panhuhunung mga kabugtuan. May adlaw nga talaan. nananangis. marapak.. bis’ diin kadtu.Kundi in higugmaun kun mananamilit hin dayun. mabiduun nga asawa. ngatanan.. Tuna han kakurian nga haya. A. say nimu ibinilin..) </i> Pahuway. An ini mga mata nga magpawa. Tawga anay an adlaw.   .. Ug kag anak nimu. pahuway. waray mu inawilan. lipay in pasaliwanun. </i> <b>Requiescant in Pace* </b> <i> (Ha patay P. Kay bungtu nga kalagnun iya pahuwayan. Kasakitan. imu binayaan. Ug ha urhi nga adlaw kun ha iba nga palad… Ikaw dit’ in ha kudlit ngan gugma ighalad. mga ginikanan. 1912. burabud han mga kaupayan Mahal nga pagbuut nimu matuman! Dad-a ngat ha langit han kahimayaan. Inin kalibutan han mga pagantus. Karat hin palad! mga kasub-anan. napapara. Igu nga an ak lawas. San-u ka humiyum bag-u nga higugmaun. ug magkabubukbuk na. Kun adtun mga tul-an. An imu mga anak nga mga ilu Ug hangul. Ha imu. Hin murayaw dida ha lubunganan. Pinanngungul-ulan. tikang mapukan. An tagsa nga tawu. ig pasipas han hangin. Pagliaw din’ ha tuna ayaw pagsinubu. Nanmiyung la dayun. Sugad hin bukad nga birilhun. Mapapas adtun ITUM. <i>Palu.. Ginuu. Amu itu an kalibutan han tawu. Siptyimbri. Idkadtu an imu dughan han kan Andi lubnganan. Lain nga ginhadlan adtun iya ukyanan. Natatapus dinhi hini nga kalibutan.

. Pamalata ug kabidu.Nga nabuklad ha aga. (?) Ha kagihapunan dida ha lubnganan! Gihapun nga ikahidlaw ka nakun. Di ka hapa usa. Pahuway Tatay Ambuy. Didtu panmumundag. ha lubnganan. Ginuu. padi ug mga papa. Abatun nimu didtu ha salad. Kaluuyi an kalag hadtun tawu. Magpaka wiwili nga kababayin-an. Ihahangad. Ug mga mag-aram. Kamatay gihapun ira pandadangtan. In nga ak pangamaya. Ug diri gud kanan kamanampan. Ha nutnga ha bug-us nga kamiminatayan! Kahilarum han akun kasakit. Magdali. dayag nga tigaman. Waray gintatahaan: Mga bahandi anun. Panginanu-a. Masaka man liwat ngat ha langit. Han imu linubngan. Kay aku ito manta nga naluuy ha imu. Nga buut ku yana ibunyag. Ug naharuk han kahuy. Kundi ha kasingkasing Nga waray ukuy hin haya. Hiunung han kamatayun la nimu. Nangikan ha bastus ku nga panarangan. ayaw kawanga. Di ka mabaraka. Aku yana maabat. Amu an mga luha hinin mata nakun. dunnga ug karawis. Usa nga katadkatad hin tawu. Di na aku makita han imu ladawan. Ini nga mga siday. ug di ka magtagna. ha kulup narakdag. Bata nga higugmaun! Diri ka timuud. Ug mga daraga. magpakaluluoy. Kalagasan. Bis kanay natamak. bata ku nga suuk. Kun baga ha bawbaw han imu lubnganan. Mga kadlan. Ug masakit nga umangkun. Ug nahigda yana ha lubnganan. An dayun nga tuna han kamimintayan. mga kabataan. han imu nabaya. tuud nga pangamaya. Hitun mga bukad nga manmutbut Ha bawbaw han ukad nimu. nga halad Ug ira iinusuk ha uluhan ha imu ukad. manta ha lulubngan. Nga akun hinhayaan. Usa nga pagampu. mag-iha.                       . tiil han kamatayun. Nga ini nga maghagkut ku nga mga siday. Ug ikaw. dagkuna. nga makagagahum. Inin masakit dungga ug pangamuyu. tamda. inagnag.

Ug mga panhaya. <i>Agustu 20. Hadtun iya kalag nga binaya. Mga kalipayan dinhi hini nga dagat. Nga ha aga nabuklad. ha kulup narakdag. Daw bukad nga birilhun. hanin Siptyimbri 26 ha 1908</i> <b>Namimiling Han Nanay </b> <i>ni Iluminado Lucente</i> --Hain hi Nanay? Nagpinakiana bata nga gutiay an ngaran hi Ana. sugad man magaram. Ug waray bumaya. Mahal nga Ginuu han kasingkasing. Nga ha usa kadali napapapas. An ha kalibutan diri mapapara! Mga bahandianun. Ikaw gudla an waray kamaratyan. Kadtun kalag nimu. kay gin tatahapan nga hiya naglingu. Waray pagtalapas. Mga gugma ug bantug. Tampu ha magtadung. ha kahimayaan. An tawu nga dinhi hini nga kamutangan.Ngadtu han puruy-an han mga baraan. . Didtu panngungudung ha lulubangan. Ayaw la kasakit. --Aadtu ha langit kay han Diyus gintawag. Nga bu-aw ug mamaratyun. mga kahadian. Tungud han pagpahuway. Bulahan an magtipig han kauray. Kay pag-uupahan han Makagagahum. Han tulu-uhan. An ini nga nanay nakadtu bilanggu. Ug han kahadi-an. Baraan makadamu. An waray katapusan. ayaw kaalantad. Mga sugu nga Diyusnun. 1908 MAKABUGWAS</i> <i>*Ini nga siday ginuwa ha "Muling Pagsilang" Tinagalug nga pahayagan ha Manila . ha kahimayaan. Magpakaluluuy. Sugad la han asu ha tap-ungan. Han ha ginikanan. Han mga kakurian. Hadi han kahitas-an.

. Layti. tamsi nga gutiay ngan makawiwili.--Hain ku bibilnga pulung man han bata adtun akun nanay nga nagpapalangga. hapit na ma gab-i.! Ngan us la kaidlap piniyung an bata. kay an imu nanay aadtu patay na...! --Kadtu la ha langit didtu pakiana. ngay-an kay dinangit.. Dagus hinayhinay ni Ana iya luha namimilaybigay ngat ha panlubnganan pamiling bis habuk kan nanay linubngan nga kahidlawanan. kulup na kaupay.. --Ngad ak ha lubnganan. pulung naman niya han bugtong nga gugma nga ha ak binaya. paglupad han tamsi gindara ha langit! <i> (Takluban. K.. bis ngain karuyag im hingangadtuan. Kairu han bata! Kairu ni Ana. --An ini nga tamsi tamsi nga gituay. An kalag ni Ana.. sugad man ha akun nabiling han nanay. dinaup han tamsi. ug iya binati in huni hin tamsi. nagbibinikhuun baga may buut na..! Palaran ka tamsi kay ikaw pakuan.) </i> <b>Ha Imu Diri Malilimut </b> <i> (Ha kan Alejandra Vicera)                   . Ngan pagabut niya dit ha panlubnganan. hinadkan an baba.P.

upud han aada ha kalipayan.. Hulyu 28. luha ha imu iruy ug asawa. ini amu an gin kilal-an di paglaris. Pahuway! Amu an akun tinguhaha imu. aku diri malilimut. di na tatahusan. nga niyan gupung ha kasubu. dinumdum ku nga asawa. aadi ha dughan an akun mga kamut. aku an asawa mu nga masulub-un. Ha imu. kundi. ha amun luyu ikaw layun nawara. Ay. Landa. 1911) </i> <b>Pamalandung </b> <i> (Ha kan Titay) </i> <i>ni Rosing</i> <lbl>I</lbl> Makuri ha pagasuy.ni Gualverto Delina</i> Niyan amu an siyahan nga pagtagmu. Na ilu aku han imu pagpalangga. !U langit. <lbl>II</lbl>         . inin ak kabutang. kadam-an ug sugung nga luha. upud an kinasingkasing nga paglaum. manggad pa itugut ni Bathala. mga langit itugut. kay pagbuut ni Bathala. dahun ug udlutan. dapit hain aadtu an magburuut. sahid nag panruyduy. ha imu kanunay mahanumdum. pabilin ug magaantus ha kamingaw. hin diri mu na ha akun pagkita. saringsing bis lub-uy. dapit diin ikaw mahamumutang. matuud ha imu nagpalangga. Kinamingaw ku an imu pagkawara. han imu pagtalikud ha akun. dapit diin niyan amu akun inuukyan. kay ha harayu imu man tinalikdan. Luha ha kahidlaw an gin bisibis. nga hi Landa madangat ha ginhadian. mahatapu ha imu urukyan unta. Ini han mga nga nga adlaw amu an ginbahaan. kay pag-anga ku ha imu waray matakbaw. daw sugad hin kahuy tigda napulikwang. <i> (Layti.

nauutud. <lbl>V</lbl> Nga buhi pa aku. ugay. hiyum. kay bug-us lawas mu. <lbl>III</lbl> Ha dughan mabug-un. hain ku bibilnga. ha dughan adipa.                     . imu binuhatan. <lbl>VII</lbl> Ayaw ak pagdid-i. malaya la dayun. napupuu. <lbl>VI</lbl> Akun titipigan. ha pagbunga pagud. gawi. an ak kamasamdung. nga ak hikalimtan. imu paghigugma? imu katam-isan.Mapait nga gayud. kun panunumdumun. ha ak panumduman. buhi ka pagad man. bayhun. ug im binatasan. bidu nga mapait. diri mahihimu. nga labi han kan-un labi pa han tubig. adto bukad nga buud. ha ak pagpaurug. ha kunul marig-un. adtun imu tingug. ha im pumalandung ayaw man pagpugngi. kagugmaan. tindug. imu pagpalangga. imu kamahalan. <lbl>IV</lbl> Hain ka daw niyan. pati im mayuyu. Titay higugmaun! dinumdum inisip. mabug-at nga sakit. di ku pa kalimtan. siplat. impun kun maturug. ha but-ul mahiblun. yakan. nabutnga han dahun.

<i> (Dulag. Uktubri. diin ku kakadtua. bisan ak mag anu di ku hinkakalimtan sanglit kay hiningyap. <lbl>III</lbl> Sanglit kay napaura hinin akun lawas. nga igkakita gud la. ha akun maglipay nga malimut nala unta. Alvarado</i>           . <lbl>IV</lbl> Hain daw.) </i> <b>Hinganduy Ha Kan Nanay </b> <i>ni Vicente R. hain daw in sadang. Militante</i> <lbl>I</lbl> Tikang la mamatay higugmaun nga nanay. Uktubri 31. gin sapnay gud niya tikang han kabata. <i> (Palu. 1909) </i> <b>Requiescant in Pace! </b> <i>ni Francisco V. higugma nga dayun. hinganduyan nga Nanay. waray na kamurayaw inin ak kabutang. hinganduyan nga Nanay. hain daw. 1910. diin ku bibilnga diin ku la nga puru hiya kakadtua nga ma papas gadla bidu hinin dughan kamingaw hin hingpit hinganduyan nga Nanay. di gud nalilimut inin ak hunahuna an gindudumdum la.ayaw hibalaungi. inin luha nakun kay amu an putli. <lbl>II</lbl> Hain daw hi nanay. nawara nga nanay. hinganduyan nga Nanay.

Sadang maglipay han amun mga kabudlay. walug nga luhaan. amu an pagpahuway mu na hin kadayunan. Diri ka mabaga hinin imu tinatalikdan. imu igin hulun han akun agtang. Makusug waray. binilinan mu aku hin kasakit. ha imu nagpupukaw. Ikaw maatubang kan Bathala hukmanan. an dadangatan. ha imu pagpahuway. kay aku. adtun adlaw. silaw niya nga labsag. Didtu waray na sakit kundi lunlun kalipayan. Pabay-i nga magawit in usa nga tamsi. Binati ha kasingkasing santup ha amun kalag. 1911) </i>                   . Ayaw hiulingag hinin Kami mag iilub hinin Kay amu an kapalaran Ha maiha magdali amu amun kamutangan. Bisan kami magnawa kami ngan hi Nanay. <i> (Wright. Layti. sadang ha amun makag sagakay. Nubyimbri 5. Mauli ha balay duduha nga daraga usa nga nanay. kay akun ha imu halad. ha imu makaaramduk nga linubngan. Ha imu pamayhun waray namun inabatan. Nanay. Namatay ikaw ha kagab-ihun nga mamingaw Hinuhuhuy han hangin nadapit hin kahidlaw. amu an imu ha akun panamilit ha ak kasingkasing im hinumduman. Requiescant In Pace. uras amu nala. pabay-i nga inin akun ha imu pagsiday. Katampu ka namun didi ha amun dughan. upud in us nga bukad ku luhaan. Tatay. Ay! Kabungkag nadaw.Haruk nga matugnaw ug katapusan. 1907) </i> <b>Bat-ad Hin Usa Nga Anak </b> <i>hin Taga Abuabu</i> Padayun. Samar. Hingyap namun amu unta an imu dangatan. Imu gin antus an mapait han balatian. kami mag-aanu man. han at panimalay. kay us nga ilu ha im nahihidlaw. Nga didtu amu an matuud nga iya ginhadian. nag tatangis han imu kapalaran. us ka turu matugnaw nga luha. Bulan nagsasabrag. Kay babayaan mu aku hin kadayunan? Ginakus mu pa aku hin katapusan. Pabay-i nga magtangis ha im lubnganan. Ngay an sarabutun imu kami hinayaan. Tatay. pabay-i nga aku lumuhud ha im uluhan. <i> (Palu. Naghingutas ka mga mata hangad ha kalangitan. Nubyimbri 1.

Kundi waray pagiha kuhaan ak hin lipay. binayaan ak dinhi ngan linanat kan Nanay. harapuhap pagawit nga diri ak mapuyat. Han pitu na katuig an akun panuigun.<b>Pamalandung </b> <i> (Kan Nanay kan Tatay) ni Francisco J. an ira mga kurubung an adtun kasisidman. ha ira kasingkasing dungan an mga pagbantad.                                 . an mga paghumla nakun pagpikat ku nga tingug. say pamau in bahandi man-gad kay waray nakun? A! did ha akun dughan mayada nagpuputuk. gin dara ak ni Tatay ngadtu ha turun-anan. Aadtu hira yana mamingaw nga ukyanan. hin pakag balus waray bis man la magutiay. gatas nga ak sinusu ug kabuhi nga hatag. A! waray palangga mamingaw hin tuna nagudman akun mga ginikanan. han patay nga mga tawu baya han kalibutan. kun ha akun pagmata damu in ira libang. ug ha ira uluhan luha ku pahuhumbun. nga han luha napahid kun aku nag tutuuk. Ug inabut in tuig nga namatay hi Tatay. dilain nga karan-un ha ak ibinubukad. bukad pinurungpurung nagiginlaya layun. Anu ak igbabalus kan nanay ug kan Tatay. magupay nga malipay kun masabu gud aku. tinabunan luha binaribhian. nga lubnganan aadtu hiagian. nga kun aku dumaku mawaray makag limbung. tugun adtu ni Nanay nga aku papag-admun. ngan mapait nga luha an kalag ku linumsan. Danay ak hangaturug dit ha ira mga butkun. Kay dit ha ira dughan isinasantup gud. usa nga pagpalangga ug usa nga pag-agak. han kamapaurahun ug ira mga pag-ugay. Ngan ha ak pag-iigngik hira may pagkalisang. kanan Diyus kinuha himaya ku nga Nanay. sanglit kay pinaura ug aku minayuyu. Enfectana</i> May nanay ku ngan tatay han gutiay pa aku. amu in nag babayad pagmayuyu ha akun. tunay gud nga kasakit. di nadangat ha ira in urit ug kaguul. kanan kahuy mga bunga ha akun kamut kumkum. usa nga kasingkasing nga agsub gud manumdum. nga matamis nagin tapus na niyan. ngan pagpukrat nakun aku ugayugayun. adtun ira higdaan tag-usa nga saluran. binilin ak dughan.

. Ha tuna hadi mabaskug ngan gamhanan. Danay balyu hin gutiay nga bulawan. Kinahanglan gayud nga pagludhan ka. salapi ha kalibutan. Basta magtapud nga makaput han imu bayhun.. Naaabut hadtun imu kagamhanan. diri ha langit. Kundi ha langit amu man an taramayun Kay ha langit waray bulawan bisan lambung. Didtu na an salapi di naparayaw. Damu nga balhas ug dugu nga imu inusap. nga gin ngangaranan langit kahimayaan. !Magaanu kay amu itu an kabutangta! Salapi. an may kuarta. Amu itu an damu in kasangkayan. ha imu man tumikang an kamalingu Bis kun ribu an gin tubus mu nga kabilanggu. Basi an tawu umabut katinalahurun. an katadungan. Sugut an tawu bis anu nga kabudlayan. An dungug.. Damu in anak hadtun Hudas nga imu sakup. an kaalu danay baya.                           . Hataas ka ngan nalandaw gin hahangad pa. kun hain ka aadtu an risaw. an Ley. Basta ha imu gumikan an kilipayan. Urug ha imu nagapil an mabudhiun. Amu ikaw an Diyus ha kalibutan. Ngan kun hin u an salapian. Sahu nala kun anak ka hin manunulay. hadtun atun Ginuu usa nga kalipayan. Makangingirhat pala ngayan ha kalibutan. Han tawu inurug ka hinalaran hin hingpit. diri ha langit. Disyimbri 4. Ha kalibutan nga malimbung. Tungud kay tuman bis anu nga kakulangan. kadamu na hin im uripun. hin usa nga pagampu nga dit hira ibutang. Kay damu na in ginawas mu hin kagutum. Amu ikaw an tutuu nga iya sangkay. Uugad. An kahimaya. Han tawu inurug ka. mabaskug ngan gamhanan. <i> (Takluban. 1907) </i> <b>Salapi </b> <i>ni Iluminado Lucente</i> Amu ikaw an Diyus ha kalibutan. Kundi. an kalipay. Gin bibiling ka bis diin nga kahigpitan.. Kay diman sabid kalibutanun im uripun. Diin iruy pati amay danay baligya. Ha tuna Hadi.. Ha im kain-gat pinalit man kun usahay. Ha kalibutan nga malimbung. an kabantugan. Kay tambal mu an bis anu nga kamauhaw Ngan ikaw dinhi ha tuna asay dinayaw.. Pagpahuda. An kahadluk.Ngan ngatanan nga adlaw ak hira hinalaran. hinalaran hin hingpit.

Kadaman-an nga tawu nanagpaturiyan. Bangin daw ha urhi may imu pagpulsan. <b>Pasurapu Ha Fenix Ug Kaluwasan </b> <i>ni H. Diri gud masayup nga kikilal-un mu. Nga diri napaid hadtun kasakitan. Itun imu gahum nagn han kinaadman. Timunil. Lagera</i> FENIX KALUWASAN bag-u ka nga sirang Bungtu nga Takluban na imu ginmat-an Waray ka pagturaw. waray ka pag-alang. U! salapi. Dinangpan hin hungin uran nga makusug. Bagyu nga inmabut may upud nga sulug. Di ku matutugkad adtun kahiladman. Kundi an pagbulig baga ruhaduha. imu kabugtuan. akun ihahalad. Kay ini an bulung han mga batasan. Ha urhi nga adlaw hibabaruan mu. hadtun kaliruan. Nga igpadayun panmaligya an mga bungtu. Tikang ha iraya nag tipalawud.                   . Ngan bangin sumiring nga aku mayakan.Kundi. Adtun mga ngaran mga apilyidu. Ayaw nagad inin Tuna ku nga Natawuhan. Akun minayuyu imu mga bukad. lawas. Mayada hinmulig nga baga talagsa.K un ha imu human naman igbaligya hi Cristo. Pilutu an nag agang-agang. FENIX KALUWASAN kahuy ka nga marampag. Inin akun pulung kun imu tipigan. Bangin mu dangatun adtun kahiladman. T. Ug an ira lawas akun gin laladngan. Nga ikaw mangugbus hin waray paglubad. Nga diri sangputun adtun kasalaran. Kay hira nakita nga gin aanud. sanga. Kadam an nga tawu masakay ha imu. Diri mu itugyan hadtun didtuanun. Kay bangin maalu dinhi ha kadam-an. FENIX KALUWASAN. Waray may binmugsay waray may tinmimbang. Di ku ig aasuy ira mga ngaran. Ayaw pakasiring nga aku maaram. Diri kay pagtutdu di man kay paglarang. Hilarum nga linaw Kay didtu kalunud Kun ikaw hangadtu Di na mababanhaw imu gud paglikyan. Diri ta man sidngun nga nangangaturug. Gamut. ayaw tugutan. Mabangis nga baha ha ira nag anud. Bisan kun laya na itun imu dahun.

ha inggat mu pagkit-un. Adtun mag-ugrupud. magburuut ngan hukum.P. katadungan an alu. Tamsi nga agila an imu hulatun. SALAPI. an magtiayun murayaw la an pagpakabuhil kundi itu nga kabutang diri dayun. ha bana ug ha sangkay. Amu ka an tuku diin hahapun. kundi an kaurug nag aaarig kun say an salapi nginangaranan.Kay an saadsaad. salapi ha kalibutan. pinasantup ha kalagagsub maharuasag…. an balaud. pinalabi. Danay man an anak nga an bugtu. ha anak. sanglit ka hiringyapun ug dangpanan. waray paghinayun. amu in makusug an may tinipun.basta masibu an higugmaun. kay may himaya. kay an imu pulus hinarangputan. pirit an ngatanan nasusugut tungud han pagsurug nga di masibad. basta may salapi…. an tawu nga malimbung. K. Adtun may salapi asay baraan. an asawa may makaun….) </i> <b>Salapi! </b> <i>ni Norberto Romualdez</i> Salapi. balyu han salapi. hin pagtalumpigusa kay… uripun. ug an bana. natapud man inin may katungdanan. ginhawa…. Itun hibabruanun may pagsarig. kawatan. ikaw an kalipayan ha gihapun. hadi ka. an kahadluk danay baya basta an kakulangan masapungan. daw buutan…. kun pagpanulayun han SALAPI…. anu daw kun waray pa gapili. Sabug ka. An kanan magsarangkay pag-urusa. Kun say an salapi nagbubuut waray nagpupugung ug nabaribad.                   . nga ugkad. Ayaw usa:hi SALAPI naman in nagbulag. An dungug. <i> (Manila. an kalibutarnun nga gahum. kabugtuan.! Ha iruy. sanglit adtun kablas hinaaraan. ikaw la an Bathala nga gamhanan. han ngatanan ug tagsa nga butang ha kalibutan. bas Sahu….

nga an Tuna nga Iruy. Kundi damu an uripun. salapi ha kalibutan. itun imu kara-utan. kay mahagawas ha desgracia.</pd> Eduardo Makabenta didtu han pagpugi han "Sanghiran san Binisaya". magburuut ngan hukum. manlalaban nga pinili. kay AN GINUU NGA DIYUS AADA HA IMO. iukuy. Sanglit dida hinin kinabuhi. kay tungud hitun pulus. kundi nadangup ha imu gahum pagsiring MAGHIMAYA KA MARIA. kay waray gud kahadlukan. Lupig han salapi an katadungan usahay. hadi ka. may tawu nga buut niya isipun. an kinalibutanun nga gahum.pagpaudga ha Tuna g natutuban?…. ikaw la an Bathala nga gamhanan. hi Hisus. marig-un nga sariganan. adtun mainarampuun ha imu. sanglit ka hiringyapun ug dangpanan. kusug han akun Tuna nga Iruy…. ikaw an amun tarawgun. 1909) </i> <i> (Ginluwa ni Gu<pd>. pakabuhi.! <i> (Disyimbri 30. Ambut la. an imu nga tabangan. sanglit nga PUNU KA HIN GRACIA. kay layun sakuhun nimu. baya-i na. ihunung.)</i> <b>Maghimaya Ka Maria </b> <i>ni Catalina Tarcela</i> Birilhun Hadi ha langit. hinin pagdayaw nga dinaklit. Amun ka gin lalauman. himu-e nga upay han kalibutan. Salapi. ni GINUU BATHALA SALAPI. Salapi. kay ikaw an dinugmuk han ulu. kay maluya an kinaiya. Amu ka an tuku diin hahapun. daku uyamut an gahum mu. hinin dila dumdum nga gupung. uunanhun ko daw in pagpamulung.     . sumala an kan Hudas pagbutungan han iya Magturutdu. ikaw an kalipayan ha gihapun. sanglit tawu nga masalaypun. han kaaway nga demonio. kay an imu pulus hinarangputan. kay kuta ka nga marigun.

ha waray pa an kalibutan. pangakuha kami niyan. nahananagup ug nahagugma. kabudlay ug kakurian. makagagahum nga labi. ha langit ug kalibutan. inin amun pangamuyu. ug iruy ka man nga matuud. busa kami ngatanan tabangi. ha daku nga pagpaubus. kami ha imu nagtatahud. Epistola 3. ha mga virtudes ka napun-an. SANTA MARIA NGA IRUY HAN DIYUS. ha himaya kami padangata. V. busa nga gayud GIN DADAYAW KA LABI HAN MGA BABAYI NGATANAN. nga punu hin kataragman. 7) . maluluuyun man nga lubus. (Tim. hinin walug nga luhaan. panumdum nga bulig ka. ha amun ha pagpanubus. <i> (Marsu. nagbabakhu. ha imu nga iruy han Diyus. ha anak mu nga hinigugma. sanglit Hadi gin buhat ka. imu unta kami ilikay. Uray ka nga waray sama. inin mga pinanhingilinan. amun gin DADAYAW AN BUNGA HAN TIYAN MU NGA HI JESUS. inin pinanganak mu ha imu luha. kay matuud nga Iruy han Diyus. lawas mu kalag gin putli. CAMI AN MAGPAKASASALA. imu unta pamatian ha natanan nga kasakitan. Diri nga gayud kakawangun. Nagtatangis. kay ikaw hadi ha langit. tatamdun ug tutumanun. Dida hinin amun gin ugyan. busa ha amun pangaraba. ha gihapun AMEN JESUS. UG HA URAS HA AMUN IKAMATAY. ha imu kami nagsasampit. ha Diyus IGAMPU MU KAMI. pagampu mu ug pangamay.Kay daan ka han Diyus pinili. 1912) </i> <b>Ha Kan Monsenor Singzon</b> <i>Bonum certamen certavi. Kay hin sala waray ka hialpi.

Kay ikaw binmulig nga ini mahimu. Amun igsasarit ha mga Samarnun. Pagpahayag namun. Salamat Harangdun. magbugtu. Nagtipun pagdayaw pag-urug ha iyu. Han labaw nga sugu han Papa ha Roma. Tagan kamu unta han Diyus nga hitaas. Hin paghimangrawi ha atun yinaknan. Akun pupuyungun ug bawbaw ha palad. Daku nga parabul nga kanan Diyus hatag. Ha mga Obispos akun ihahalad. Ikaw an tagdara hadtun karig unan. An Samar. Ambut daw kun angay nga am igpahayag. Ta. Niyan an magbugtu nga Samay ug Layti. Akun tatawagun basi magpakanhi. Ug ha Santo Papa damu nga salamat. Sanglit bisan hain ma Samar ma Layti. Malipay ginhapun.     .ni Norberto Romualdez</i> Iini kami mahal nga Obispo. Diin an Obispo namun gintutungdan. An anyag ngatanan han bukad ug hamut. Maupay nga adlaw. Nga kumanta: BONUM CERTAMEN CERTAVI. dara han himaya. talahurun namun. Kay an Samar Layti mag usa. Diri man liwat in amun pagriwa. malipay nga uras. daan higugmaun. Salit igpasaylu nga di ka pag-alngan. Mahal Delegado. An imu puruy-an. Ngan tungud hini nga imu kahimtang. Pagsiring nga: BONUM CERTAMEN CERTAVI. Iini kami. Nga ikaw ha amun asay makag-agak. Nga dinhi ka unta pagpuyu ha amun. Daku nga tinguha ug hingyap han kalag. dinhi ha amun naman pakidtampu. Nga adtun paghingyap namukad. Diri pakigsupil inin amun tuyu. Sanglit dayawun ta an Diyus ha hitaas. Kun mahimu kunta nga niyan matiruk. maguliat kami. palaran. Naguliat: BONUM CERTAMEN CERTAVI. Kun mahimu kunta nga magkaduruyug. pagmugu ugaring. Kay bukad nga turuk hinin tuna natun. ma adtu ma anhi. Amay nga gintungdan han pagkakalagnun. didtu ka himugsu. An amun kalipay labi nga nadugang. An huni han tamsi ha bukid. ha walug. Dara han pagrayhak. Daak ka kilala. Han buhi nga tuyu hinin kasingkasing. namunga.

Nga inin paghingyap mabukad. Mamatay ubos han imo kalangitan. Inen kinabuhe ko nga masubo. Ginhihiungara han akon kinabuhe.Kundi pastilan daw. An nanga ha awayan tiungod nga pagato. mabunga. ¡Guminhawa ka! asay an ginuguliat. Ha dagat sirangan nga nangaglibuton. nga han kaagahon mo ikalalamrag. Anong tahom pagbuhe ha imo mapukan. Amun igsasarit ha mga Samarnun. Ako mamamatay yanang tinatanaw. Mawaray nang puut. An kusug han sulug han amun higugma. An kulay han langet nga nanganganinaw. Tikus an paglaum hinin hunahuna. Di nira kaulangan mga kakurian. Ngada niyan nga may na kaburut-on. Tuna nga han sirak han adlaw ginpaura. Ha pagidaraog kun paghipaid man. Samar) </i> Ako mabaya Bungtong mahal natawuhan. Nga an agtang mo hines ug ha mga mata. Nga dinhi ka unta pagpuyu ha amun. mawaray yumyom. Nga ikaw makita hiyas nga matahom. Hinen dagmet mabaya ko nga kalag. Hinaut pa unta makasiring kami. Kahimayaan nga ha amon nawara.                           . Luhang mapait mawarayna unta. Biritayan ug tanang banges nga saket. Han Bungto ug puruy-ang ginhihigugma. Kun dugo an imo ginkikinahanglan. Nga isisirang han adlaw ikataudtaod. Kun gikan ha ikagiginhawa mo. Aantuson ko ito asay an tinguha. Malipayon itinutubyan ko ha imo. <b>Katapusan Nga Panamilet </b> <i> (Ultimo Adios nga ginbinisaya ni Luciano Ortiz. Han hiton sumisirang mo nga kapawa. An kahangaran ko tikang magkaisep. kun pasasagdan la. Ug ha gihapon hatingala mong tuna. Ha urhi nga: BONUM CERTAMEN CERTAVI. Tinguha kong hingpet ug pinalabe. manta ihahalad. Ha iyo hadton mangitnget nga panganod. dugo ko i-ula. Mawaray hin dum-et guteng kasinahan. Ira kinabuhe tubyan man ha imo. Calbayog. Labing makaharadlok mang pakikiaway. Naginmasiga man. Mutya han dagat dapit ha Sirangan. Base mo igpain-gat.

Igampo tanang hipaed nagkamatay. Pabay e Han iya Pabay e Han iya tumambong ha akon an bulan. Itanges han usa ha ak nagmahal. Hin tumubong mapaubsanon nga bukad. Ug tungod ha imo mangamaya ka man. An ginsasaket ha mga bilanggo. Ngan waray na cruz ug batong katigamanan.                                           . Ha mga maguruma igpasibaya. Ayaw man bantara an ira kahilom. Igampo mo man adton mga ilo ug balo. An mga bukbok ko bag-o unta anay. murayaw. Di iba. hiya pagsundon. gidale nga lamrag ha akon. San-o man nga adlaw ha bawbaw kong lubnganan. Ngan hinen agtang ko abaton ko unta. Ngan kun may tamse ha akon cruz dumapo. humok nga kapaw-an. Bungtong higugmaon. An hayop han imo mga kagugmaan. Han dulom han gabing kamingawan. Bumalek ha langet. Ha sulod hadton mahagkot kong lubnganan. Mga makapapaid iroy naton. kunde ako. Nga nagaawet hin paghingandoy ha imo. Ngan kun bation mo arangay han turunggon. Makatambong ka han imo katubusan. ngan an harok mo ha akon dumangat. Ngan kun may manumdom ha akon magampo. Ha kabawbawan han katunaan mo.Pumiyong an inen akon mga mata. An alindanga han imo kaganghawan. Pabay e an adlaw labing kamasiga. Ayaw bantara ira kamurayawan. Pabay e an harupoy han hangen bumakho. Pabay e nga an tamse humune pagawet. Ukaron nira ug iwarak ha tuna. ¡Bungto ko! Igampo mo man unta ako. Kun lubnganan ko limotna han ngatanan. Manumbalek hadton daan nga kawaray. Han tingog ko nga labing masurub-on. Pabay e an akon maagang pagbaya. Hadke. Nga hin kamasubo nangagngunguynguyon. magpadangat an kaagahon. Mga patayna lamang mangag-lamayan. Hadton arawiton niya nga kadaet. An nangag-antos saket di harumamay. Uran i-alisngaw ug maginpanganuron. Ngan kun napuputosna an ginpawaan. Ha hingpet nga banwa ikaw makasiplat.

Nga naginsangkay ug kalipayan ko. aku dida. </i> Karabaw ni Baraulu ha bubut an pirinu. <i>An halas. tingog. </i> Daku nga kahuy namunga puru burubud. Mga kasangkayan hadton nawarang puruy-an. awet malipayon. an pagi nanganak hin butiti. Bilen ko ngatanan mga ginhigugma. <i>An sug-ang. <i>Mga hulug nga d ahun. tumig-ob han taputapo. Mabayana ako. mga higugmaon.blogspot. </i> Tubud hilaw ngan mahulus. Mabayana ako. Kahitas-an mo. <i>An hungsuy. Bungtong pinalabe. Nga amo an kanan Diyos Ginhadian. <i>An sabaw han lubi. Dida hine. ha tuna an tagu-an. Ug ako ha imo magigintagingteng. an dahun tabaku. Parapamatay ug mga manlulupeg. </i> An tutulu nga magburugtu pirmi naghuhurungku. Mabayana ako.Sumakot. buhi an gindadara. kaganak. <i>An turu. </i> An tubig ha mingming waray aabuta han hangin. <i> An kandila. </i> Kahuy nga matinustinius iginkakahimangraw han Diyus. Ha gihapon pagbabalikbalikon. an butiti nanganak hin buskay. Ha dire nagpupoo han tuluuhan. kabugtuan. An pagkamatuud han akon ginlaom. Limuton mo ako. kulay. an lawas tuna. </i> An punu kawayan. taga iba nga bungto. <i>An langka</i>       . pamatia. Kapawa ug bakho labeng masurub-on. waray anuman ha akon. Mga kapikas han hinen akon dughan. an kasili nanganak hin pagi. Hamot. </i> Bastun han kapitan. an buskay nanganak hin limatuk. kay akon lilibuton. Kamatay amo an kamurayaw nga dayon. </i> Ayaw dida. Akon pagpahuway pagpasalamatan. gugmang Pilipinas. <i>An balutu ngan han tawu. <i>An tug up. </i> An nigu han bukidnun hinuram han patagnun ug waray na uli an. <u>\http://waraymuseum. Saket han kasakitan ko.html\</u> Patay an nagdadara. kagugub-an ug hangen. Makadto ako ha waray naguuripon. </i> An buaya nanganak hin kasili. An katapusan ko na ha imong pagbaya.com/2008_10_01_archive. <i>Simud han ayam. <i>An dagum.

</i> Nahauuna an gip-at. pukis ha panhigda. </i> Uupat an uhalis. <i>Bituunun nga langit. makuri makita. </i> Magipagi kun gab-i. an ilarum kabatuan. <i>An saging. <i>An harigi. <i>Buyu. </i> Usa la an sinudlan. </i> An balay ni Santa Ana. </i> Pununa kundi waraypa pagkatunga. <i>An Santo Cristo. nalanguy nasaliksik. <i>An tubig ha tadyaw. </i> Han buhipa waray pag-uwang. haruharigi kun adlaw. <i>An planta ug an talutang. </i> Tubig nga bagtik. tutulula an butunis. durungan kun kaunun. kayanu nga namamandira. <i>An pagpiruk. <i>An adlaw. hibabaway kun taub. bunga. han patay-na nag-uwang. </i> Pikas kun batapa. </i> Yugyugun harukay. </i> Ipilak baga in saduk.. </i> Linulupad baga in pin-gan. ginhahangad han kag-anak. </i> Tulu nga karanun. nagdudulum an kalibutan. <i>An pawud. </i> Magbugat an tinukdu. <i>An pinya. <i>An payung. </i > Kanan kahuynun kalayu. diri nakakapasu. Idusu payag. <i>An dagum ngan han inulang. </i> Una sumaka. bisan Hadi bisan Padi naharuk. nanhuni kapunayan. </i> Di man Domingo di man piesta. </i> Muradu an bawbaw. <i>An bulan. </i> Gintatamdan han anak. <i>An lasaw. </i> An taplak ni Bathala. <i>An budul. waray man suildu. </i> Iituna iituna ha dahun la kikitaa. <i>An hangin. <i>An banig. <i>An kakaw. binubulkas kun masirak. <i>An badu. <i>An kawil. lidung kun dakuna. apug. </i>     . <i>An bukatkat. </i> Linurup hi Buktutay. </i> Hilarum kun hubas. <i>Dahun hin saging. <i>An tabaku. magpulapula an hita. <i>An Kukuyaw. <i>An laya. </i> Pagtapu han magkasi bulbulan. </i> Tulu nga magburugtu. nahauurhi an pisi. </i> Marahalun nga dahun. <i>An sug-ang. butungun pusil. hinapun baga in bulawan. <i>An sista. <i>Mga tawu ha singbahan. naka dara hin makalilipay. </i> An ulu ni Maria lukup hin mga mata. butungun baga in usuk. lukup hin mutya. tulu an inulputan. </i> Binubulad kun mauran.

Sampawanun</i> Dunut na an hapu. <i>An atup. </i> . kun nahipapakiringkiri ng. </i> Naglalayag an anak. <i>An kawayan. <i>. </i>     maparung. </i> An manuk ni Santiago maaram magtawag hin tawu. <i>An nipa. <i>An pagpanggui. </i> Yugyugun kabalagnan. danay magtulu. <i>An lin-ganay. </i> Alap-apun bilasun matig-a ulikbun. </i> Busay nga babayi inagi ha sulat. </i> Kasili nga guwaguwa. nanhuni kapunayan. <i>An lakub. </i> Kabayu ha Kagayan diri nakaun kun diri sinsakyan. <i>An kaguran. waray man buwa nga matuud. </i> Daku nga tawu diri maaram manguli. <i>An ulu. <i>An utut. <i>An lingganay. nabidu an nakapurut. diri pa an pa-un. </i> Ginbibitay iraga. ha iung kaigu. <i>An l ungun. <i>An bulalu. <i>An lura. <i>An dulaw. <i>An utut. </i> Usa ka alat nga ugat ha kagurangan ka ugnat. </i> "Waray matuud nga buwa. Kun an buwa matuud. <i>An buhuk. <i>An batung. kun matuud nga buwa. naguwa ngani nalilinti. mapula an baba diri man paramama. <i>An katmun. kabagahan ha ilarum. bagyuhun di Katalipup-an ha ibabaw. </i> Nagbuhat ka di man imu. waraypa an kag-anak. malabalira an kulud. </i> Nagsaya han gutiay pa. <i>An karabaw. <i>An punu han kahuy. <i>An lin-ganay. <i>An pungapung. <i>An higut han karabaw</i> Gintawag ka waray ka batun. </i> Ha salug ibunu. </i> Natawu waray ig-anak. <i>An bunay. </i> Bisan pudlun diri nalalaya. </i> Gutiay nga puru pitu an luhu.Nagtatabigis an tambuk. kinadtu ka nala. <i>An hablun. </i> Lampuna an pa-a diripa an biti-is. </i> Malipay an nakabaya. </i> Usa ka adlaw nga lakat duduhala an tiunub. </i> Manuk nga kimbulkimbul mailarum an bulbul. an nagpabuhat waray kita kay kun kinita nadiri. </i> Kalayu ha magtugatung. naghuhubu han dakuna. iginanank waray katawu.

nga an iyu kakurian. kun may bagyu. Waray palad nga maraut. nga hiya la in bubutangan. an pulung gihapun palad." </i> <lbl> (133) </lbl> Utang ngani lipay. Hi kamu an mga tawu. nabungkag an sakayan. waray katuman an tuyu. <i>"Waray pa ini katapus. ug an puhunan nalunud. an lapad la an kasinahun. an iba kay ha iyu sala? Sayud kamu tikang niyan. waray palad nga maupay. dida man an kasakitan. ----------------------------------------------<lbl> (135) </lbl> Bisan anu an umabut Basta maka singabot. kun hampak han Diyus pagampu. Bayad ngani likay-likay. an pulung niya kay palad. han binuhatan han tawu. baga in bulawan. Diri kamu nahanumdum. diri masiring kay palad. nabungkag an iya larang. baman kun tugas na. Nagbuhat hiya ha uma. sahid tapang diri nasabut. kun iyu sala pagbasulan.<b>An Tapang Ug an Palad</b> <i>ni Fabula</i> Kulang hin buut nga tawu uraura man katapang. durun. kay an kaupayan balus. sakit. nauban nagbatun man. han ngatanan nga maraut.   . masiring layun kay palad. An palad natakas hadtu. di na gin pupulsan. an iba gikan ha langit. Nagsakay ha pagbiyahi. kun abutan hin makuri. ----------------------------------------------<lbl> (134) </lbl> Dahong kun lapyo pa.

An nagdagmit waray. May baliku. ----------------------------------------------<lbl> (118) </lbl>Nasusun nga na suangki. ----------------------------------------------<lbl> (121) </lbl> An kahuy diri magturupung. ----------------------------------------------<lbl> (139) </lbl>Bag-o nga punuan Bago nga batasan ----------------------------------------------<lbl> (140) </lbl> An urhi. Naghihingaraot. ----------------------------------------------<lbl> (120) </lbl> Ginhuhulatpa an naghinay. May malipay. ----------------------------------------------<lbl> (142) </lbl> Diri la an bulinaw an utukan. diri ngani naghihingaupay. ----------------------------------------------<lbl> (143) </lbl> Natatago pa an ka riko. <lbl> (117) </lbl> Kun ha tawu igpananglit. ----------------------------------------------<lbl> (119) </lbl>Dara ngani han kabata. Utru man mamiringki. may matadung. Balun na ha kamatayun. am ka kablas diri. ----------------------------------------------<lbl> (141) </lbl>Waray baya nga nasukdo ha langit. ----------------------------------------------<lbl> (138) </lbl>Bisan an mga bisan saypa an mga saypa. -----------------------------------------------         .----------------------------------------------<lbl> (136) </lbl> Natunaw hin ka awud ----------------------------------------------<lbl> (137) </lbl>Bisan an mahahatitimu na May pa pagtiluwa. may masakit.

magurang pagunhi. <lbl> (096) </lbl>An bag-us nga adlaw diri parihu. may gab-i. Kay imu na ginbuhat. ----------------------------------------------<lbl> (127) </lbl>Ayaw panilhig ha iba nga bungsaran. maaram man sumugut. ----------------------------------------------<lbl> (130) </lbl>Magdianu an sapa kagutiay. ----------------------------------------------<lbl> (128) </lbl>Damu ngani nga yakan. ----------------------------------------------<lbl> (125) </lbl>Ayaw pagtapud hadtun kanan iba. ----------------------------------------------<lbl> (126) </lbl> Baga kala in napukpuk hin tubig ha hungut. An imu lugaringun in panginanu-a.<lbl> (122) </lbl> Ikaw nagtatahap.       . may adlaw. ----------------------------------------------<lbl> (124) </lbl>An atun lawas diri gad atun. Kanan ulud karaunun. ----------------------------------------------<lbl> (097) </lbl> Diri makakawil an isda kun diri ha baba. ----------------------------------------------<lbl> (131) </lbl>An maaram sumugu. Waray badu waray bahag. damu man in sayup. makaaragi hin tabigi. ----------------------------------------------<lbl> (129) </lbl> An mapili. An dalan paghawanhawani. ----------------------------------------------<lbl> (123) </lbl>An tawu iginanak. ----------------------------------------------<lbl> (132) </lbl>Tara. May gihap tarutamyukay.

Gutiay an kapulsanan. An buhi pakawit.----------------------------------------------<lbl> (098) </lbl> An nagsasaran-gapan. ----------------------------------------------<lbl> (104) </lbl>Ngatanan an mag in-gat di ----------------------------------------------<lbl> (105) </lbl>An nahuuy amu an nagpapaluuy. ----------------------------------------------<lbl> (102) </lbl>An maupay nga bantug mauruupay kay han kabahandianun. -----------------------------------------------     sahid bulawan. ----------------------------------------------<lbl> (108) </lbl>An patay palangit. ----------------------------------------------<lbl> (110) </lbl>An wala nga kamut danay matigbas han tu-u. ----------------------------------------------<lbl> (106) </lbl> An maupay nga kahuy. pakatigurang ha pamatasan. . kinikilala ha iya bunga. pasagdan. ----------------------------------------------<lbl> (101) </lbl> Waray utang nga diri pagbabayaran. ----------------------------------------------<lbl> (099) </lbl> Kun diri mu buut masakitan layun. ----------------------------------------------<lbl> (103) </lbl> An lumura ha langit. ----------------------------------------------<lbl> (100) </lbl> Diri mabubugtu (utud) an pisi ha kabahulan. ----------------------------------------------<lbl> (107) </lbl> An diri mapasagdun. kundi dida gihap ha kagamyan. ha iya nayung pagmumuas. ----------------------------------------------<lbl> (109) </lbl>Ayaw buhata buwas an mahihimu niyan.

may man kalayu. An paratagay gihapun an mauna. <lbl> (075) </lbl> Inin sungay bis pagtaguun. ----------------------------------------------<lbl> (079) </lbl> Bisan paman an luwag ngan han kasili nagkakita gihapun. ----------------------------------------------<lbl> (081) </lbl> Kun anu an tingug. ----------------------------------------------<lbl> (116) </lbl>Mga bituun ha langit. amu man an aningal. Maulput gihap igkakasumatsumat. Matam-is pati an durhu. May mapawa may mangitngit. An ayawm ngan han batikulun. ----------------------------------------------<lbl> (112) </lbl> An maupay nga tubu. Ha tuna nga kalugaringun. Maulput manta gihapun. maha uma.<lbl> (111) </lbl>Makuri magkahirani an kalayu ngan han gumun. ----------------------------------------------<lbl> (080) </lbl> An gi-us han tawu nagaasuy labipa han mga pulung. ----------------------------------------------<lbl> (078) </lbl> Matam-is an kamatayun. ----------------------------------------------<lbl> (077) </lbl>An bulawan bis pagtipiktipikun. ----------------------------------------------<lbl> (113) </lbl> Mamay ngan asu. An katibik bulawan la gihapun.           . ----------------------------------------------<lbl> (115) </lbl> Pagtaguun ngan mabukwat. ----------------------------------------------<lbl> (114) </lbl>Mahasawang. ----------------------------------------------<lbl> (076) </lbl>Makuri papagharaniun.

Basi di ka igsabud. ----------------------------------------------<lbl> (092) </lbl> An salaming bis pagbu-ungun. ----------------------------------------------<lbl> (089) </lbl> An bukad nga makaruruyag. Budang.----------------------------------------------<lbl> (082) </lbl>Bis diin nga tuna may tungud nga langit. ----------------------------------------------<lbl> (086) </lbl>Salapi ngani nga linupug. Maitum la gihapun. ----------------------------------------------<lbl> (084) </lbl>Dibali kitikut. Diri mahababaru paghadi. ----------------------------------------------<lbl> (094) </lbl>Ayaw puuk. kun di mu buut nga pagbuhatun ha imu. ----------------------------------------------<lbl> (093) </lbl>Ayaw pagbuhata ha iba. ----------------------------------------------<lbl> (087) </lbl>Didtu panagat. ----------------------------------------------<lbl> (091) </lbl> Makawat in papagdakpa hin makawat. ----------------------------------------------<lbl> (083) </lbl> An diri maaram mamati. ----------------------------------------------<lbl> (088) </lbl>Magdianu hin pag-inuran. Nga katiris maghatang. Kanan Diyus gindudurukut. ha malubug nga dagat. ----------------------------------------------<lbl> (090) </lbl>An kalibutan dalunutan. Masayunay rumakdag. May pagtulak na gihapun. An aninu bug-us la gihapun. ----------------------------------------------<lbl> (085) </lbl> Pag-usawan an patani.             .

----------------------------------------------<lbl> (063) </lbl> Kun diri mu buut in kalipungan. Baya-i nala an katadungan. Basta katadungan igpaagi. Waray maraut nga dagang. ----------------------------------------------<lbl> (064) </lbl>Bisan mapiardi. kun timana hibibisul. ----------------------------------------------<lbl> (066) </lbl>Tawu pagtagam. Ayaw paharani ha kalayu. ----------------------------------------------<lbl> (067) </lbl>Waray daku nga isan-ip. ----------------------------------------------<lbl> (057) </lbl> An una maka isda. ----------------------------------------------<lbl> (062</lbl>) Kun diri ka buut mahumug. ----------------------------------------------<lbl> (060) </lbl>Amu na an pagbasul. ----------------------------------------------<lbl> (061) </lbl> Kun diri ka buut mapasu.----------------------------------------------<lbl> (095) </lbl>An dagat nga mabalud. Kay kanan Diyus ka bubuligan. Ayaw pakadtu ha salug. ----------------------------------------------<lbl> (058) </lbl>An nagmamata makuri sangpitun. <lbl> (056) </lbl> An maupay magsurat. waray man bunga. hibabaway. ----------------------------------------------<lbl> (059) </lbl> Waray ngan pusu. ----------------------------------------------<lbl> (065) </lbl>Makuri tumindug an saku nga waray sulud. ----------------------------------------------- . Basi masayanuy paghuranit. una man kabuturi.

waray binuhatan. --------------------------------<lbl> (040) </lbl> Nahabibitik an Iruy. Diri makaaragi hin tul-an. gabay. --------------------------------<lbl> (038) </lbl>Kun hain an ulu. ----------------------------------------------<lbl> (070) </lbl> An naglaum--nalibri. Tuugud han iya mga pisu. ----------------------------------------------<lbl> (069) </lbl> An makaturugun nga ayam. --------------------------------<lbl> (039) </lbl>Magusahan ka. upud man an mga sanga. --------------------------------<lbl> (042) </lbl> Malmali an puthaw nga mapasupa. Sugad hin tanaman nga punu hin kaharupayan. Hiraniay an kamatayun. ----------------------------------------------<lbl> (071) </lbl> Lakat tigbas. ----------------------------------------------<lbl> (074) </lbl>Mamatay ngani an punu. --------------------------------<lbl> (041) </lbl>Tawu nga mayakan.<lbl> (068) </lbl> An tawu nga may salabutan. aadtu man an ikug. ----------------------------------------------<lbl> (072) </lbl> An tawu nga makaturugun. <lbl> (037) </lbl> Kun ipanampug na. An nagturaw--napiardi. Iuuran manta. Kay kun humagkut waray muna. Diyus anay an unahun. Usa la kapulung an kinahanglan. ----------------------------------------------<lbl> (073) </lbl> Bisan anu an buhatun. ---------------------------------     . Kay han may maraut nga sangkay.

Kay ha urhi may pag aanihun. Tumuruk diri. bali an kikitaun. amu an binunay. --------------------------------<lbl> (047) </lbl> Sagbuwag dawa. natataktakan. Madaliman matapus an buhat. --------------------------------<lbl> (053) </lbl>An may pugus may pamumulatun. diri dinuduktan hin lumut. --------------------------------<lbl> (054) </lbl> Kun damu nga kamut nga nabuhat. waray la. Masayunay matapus. --------------------------------<lbl> (050) </lbl> An batu nga makalidingun ha tubig. --------------------------------<lbl> (045) </lbl> Panday ngani nga aringit. --------------------------------<lbl> (049) </lbl> An malakat diri ngan nakakaagi. Ha iya mga kalulungun. --------------------------------<lbl> (051) </lbl> An gugma nga abusubus. Diri bali an sumar. --------------------------------<lbl> (052) </lbl> An nagkutak. --------------------------------<lbl> (044) </lbl> An dunut nga bayabas naamung. --------------------------------<lbl> (048) </lbl>An kaawa dungan han kalibutan. Nasta nitmga hin kalamay. --------------------------------<lbl> (046) </lbl> Bisan aku mamatay. --------------------------------<lbl> (055) </lbl> Kun an Diyus aanhi ha at         .<lbl> (043) </lbl>Maaringasa an barilis kun diri punu. Sukut ig-away ha iya mga ginamit.

------------------------------------<lbl> (020) </lbl> Tawu nga maukuy-tabangan. ------------------------------------<lbl> (018) </lbl> An tawu nga hingandam. Kun an kabayu na patay? ------------------------------------<lbl> (023) </lbl> Bunga amu an binuhatan. ------------------------------------<lbl> (026) </lbl> Kun maruyag ka hin bunga. ------------------------------------<lbl> (017) </lbl> An talagsa hikit-an. ------------------------------------<lbl> (019) </lbl> Ayam nga maukuy-makagat. Talagsa magkinahanglan. -------------------------------------     . Waray bu-ut nga tinipigan. Maupay ha katapusan. Pamiling anay hin sinsay. ------------------------------------<lbl> (027) </lbl> Diri ma-ubu an kabayu kun diri pilas. ------------------------------------<lbl> (024) </lbl>Kun buut mu in sangkay. Tawu nga mayakan-ulawan.Hin u an ka-away nat ? <lbl> (016) </lbl> An tawu nga sumatan. Dahun amu an yakan. ------------------------------------<lbl> (021) </lbl> An buutan nga kamut ug malinis nga baba Nadara hin tawu ha lain nga tuna. ------------------------------------<lbl> (025) </lbl> An mara ut ha tinikangan. Ayam nga mausig-mailayat. Tun-i anay itun pagsaka. ------------------------------------<lbl> (022) </lbl> Pag-aanhunpa an kumpay. Masayunay hikalimtan.

" </i> <i>.<lbl> (028) </lbl>Diri mahuni an balingkukugu kun diri tipatay. </lbl> Mga Garaygaday (Sanglitanan) </b> <i>"Waray sagdun nga nakakarauat. ------------------------------------<lbl> (029) </lbl> Imu niyan. akun man buwas. Mabalik gihap ha duru-ungan. ------------------------------------<lbl> (034) </lbl> Damu ngan it yakan. ------------------------------------<lbl> (032) </lbl>Pagbubun anay nga diri kapa uuhawun. May gihap paghiluwa. nakilut.Vatchoo (Vicente I. ------------------------------------<lbl> (035) </lbl>Iruy. Han turu han tubig han darudaginut. An pagpasaylu. -----------------------------------           . ----------------------------------<lbl> (002) </lbl> An batu bantilis naibas. de Veyra) </i> (page 1 of 7) <lbl> (001) </lbl>Bis magpakainkain an sakayan. An binuhat kulang man. ------------------------------------<lbl> (031) </lbl>Bis itun nahatitimuua. ------------------------------------<lbl> (036) </lbl> Waray gadla siguru." nasiring an mga kalagasan. ------------------------------------<lbl> (030) </lbl>Tagi aku kay tatagan ku man ikaw.langitnun. Bis kapitan nabibilan-Gu<pd>. amay.</pd> <b><lbl>II. ------------------------------------<lbl> (033) </lbl>An pagsayup-kalibutanun. urug an kalugaringun. "Ngan an mga garaygaday mga tugun-sagdun kunu han atun kaapuyan.

Una man madurug. ----------------------------------<lbl> (010) </lbl> An maupay nga kaadlawun. Matupung ka ha ulasiman.<lbl> (003) </lbl> Kahuy ka nga linawaan Ha bukid nananawantawan. An saging nga inaldaba. ----------------------------------<lbl> (011) </lbl>Hataas ngani it Hilarun man it paghimugsu. ----------------------------------<lbl> (007) </lbl>An baya udug tipigan. ----------------------------------<lbl> (013) </lbl> An una mahinug. Sugad hin waray paku nga tamsi. kun kanan Diyus ka pagbut-an. Kay ha urhi may gagamitan. mapa katundan. Kinikilala iya kaagahun. Kun kanan Diyus ka pagbut-an. matupung ka ha lawaan. ----------------------------------<lbl> (012) </lbl> An tawu nga waray salapi. Ha kalugaringun tuna an kahimyangan. -----------------------------------       luksu. ----------------------------------<lbl> (004) </lbl>Banwa ka nga ulasiman. ----------------------------------<lbl> (009) </lbl>Di masaha hin sab-a. ----------------------------------<lbl> (008) </lbl>Bisampa paghatukan. ----------------------------------<lbl> (006) </lbl>An mangir-as nga mga pulung Nasamad labipa hin salsalun. nakanap ha kapatagan. ----------------------------------<lbl> (005) </lbl> Mapa sinirangan. Maguwa gihap it kakagang.   .

Aku? Masamdung daw gab-i nga waray bituun. An hupuy kun han mga dagat? Ginantus kapin katuigan. Aku.. ayaw hitu asa. Hin-u in nasugu? Inin gugma. pagpinatun-ug. gintatan-aw ku hiya murayaw.. kay waray gab-i.       . mangitngit. Kundi pag-agina han ngitngit ug han gugma. hin tawu. waray kikidlat. daku ka nga lurung. kangitngit. tingug han matadung nga panhunahuna: "U. <b>Hadtun Usa Kagab-i </b> <i>ni Magsaluru</i> Nag-uuuran. hain in kalipay hin waray paglaum? Ha butnga han dalan hin sugad nga gab-i.<lbl> (014) </lbl> Kun waray kakuri-an. waray mauran nga gab-i. mamatay sahu... an gab-i masirum kaupay. hin iya kanta. waray uran. kawang nga kabudlay karag nga paglaum.. kay ha kasingkasing buhi an kasakit. himaya.. an babayi malingu waray makukuha. ----------------------------------<lbl> (015) </lbl> An salapi maraut nga agarun.. basi la bumati hin iya tingug. an kalag ku buhi. an sakub han dughan mangitngit. nagpipinauran. waray kangitngit han malipay. ha dalan waray suga. nga an akun ngahaw palad waray ku kikita-a. inin gugma! U-u. dalugdug amu an nalanghayaw. nga basi la ha iya kumita. waray gud ngani ha langit in bisan us nga bituun. aku. nabati ku kida ha buud in tingug." <b>Tingug Han Tagipusuun </b> <i>ni Martin P. de Veyra</i> <i> (Ha kan Mudi) </i> Na raba ka han akun surat. kanan hangin pnianmarung. Kikidlat.. nagbibinakdaw nagtitinangis mientras hi Nene nagkikinanta naglilinaylay. amu an tawu nga waray kapalaran. an kahidlaw matambal. diin say dalikyat nga suga an kikidlat. an kalibutan daw bungkag kay an gab-i maraut. Tikang ha kasidman nga binabakdawan ku.. Kundi maupay nga surugu-un.. nag-iinantus pagpinauran. Waray man kalipayan. waray niya pidu kay di man nahigugma. Asay ha akun nasugu an kasingkasing. waray dalugdug. paginagma. inin gugma. Nga an iya lindung napapas? An lingung daw han mga langit.

murayaw. Dinungug ku gihap an huni. akun magturutdu) </i> Bagting han linganay lunghayaw. mahinay. Mga ibun. higlarum nga bikhu." <i>Palu. Inin kalibutan ha mga kukurulpun tinamay han dampug mulayan han sirum. kapin kamalanuy. ngat ha panganurun tan awun masakit maliwanung sugad kabutang han langit.. kasubu han langit kahurak? la adtu kanan gangis siday. linuyu han bukid naparung an sirak. bagting han urasyun ngatanan natukas pagdaig kan Bathala ngatanan naluwas. Mga putli. harani han linaw an gangis nahuni. lambung han karampag kanan burak sirung nakat an punay masulub un mamingaw. matil-is... Layti.. usa nga pagsimba. kaaghat han tuna kahusay? Usa nga pagdaig. Nanmalik ngatanan ha unhan. nawara an gahum. Anu anu Anu anu daw nga daw nga la adtu kanan puay kahirak. mapawana pati kay sanag hin bulan baga abi an kadayaw kabitun-an punu tan awun magsilaw. <b>Kakurulpun </b> <i>ni Francisco Alvarado</i> <i> (Ha kan Nunoy. daw usa nga ugay matam is nga awit daw usa nga laylay... kay nagtitinangis han iya pitpitaw!. Abril. Ha luyu nga kahuy.Panimangnu. warayna nanlupad. Kay patuk an imu paagi. kapin kamalanuy aningal han laray. Kulupna mahudlum. nasaygan. hapitna magab-i in langit matin-aw. warayna pagidlap. Ha usa nga dapit. Ngalung: "Baya-i aku baya-i. ha butnga han lindung.. Kankanay aningal. pamati han dalan. 1910</i>. adtu la nga punay nga naghihinaya. Kay di ak anad magtagu. An hadi kun adlaw aadtuna hinugdun aadtuna harayu ha may panganarun. bihan han kasakit kawara han pawa. pagsimba han gangis hadtu nga himaya.                     .. Kay ig asuy ku ha imu Tungud hini ayaw ikabidu.

masamdung nga siday.. gabaypa iglaylay. gabaypa an lubnganan!. hini nga batan-un. nga at sulundanun. baga kamatayun. "Bangun higumaun. taliwan pagdamgu. an hindun-gan nakun. duyug an kakulba. kun hin-u ba adtu. Ini nga pagpiyung.<i>Palu. han kalibutanun. hingpit nga paglaum. Waray la magiha. Dayun ku pagbangun. buhi kun an pagturaw. Ay! An ini nga damgu. maluya an lawas. duyug han kangitngit. waray hin bituun. ha ak pamalandung. amu an katurug. nga ak higugmaun. punu hin kangitngitl dagus ku humigda. pagtulak man ha akun." amu adtun pulung. makakawang daw ada. baga agunanay. takna mamingawun. patay an paglaum. ay! an Iday ku ngay-an. 1913</i> <b>Kawang Nga Gugma </b> <i>ni Romaning</i> Mangitngit nga gab-i.       . hatag ni Bathala. nga ipapahuway. masarumsum an langit. maghapdus nga pulung." Dayun pagpasundi. :Iya an haruk mu. pati an panumdum.. an iya pagsiday. hadtun kagab-ihun. Iday ku nga hinalaran. nga makamamatay. kay pagbulag natun. ngan sundan hin damgu.. an mata pumiyung..

Ilu nga nagbabakhu ha bawbaw hinin lubnganan. kan Nanay nga linubngan. Nga naturu diri la sinasabut. aku ira ginbayaan. ha kan Bathala nga maluluy-uy. Agi Nanay! Burabud hinin luha. Nga ginmamayuyu ni Tatay ni Nanay. bis itu nga buhipa aku. Gintanum ku hin agahay.. inin lawas ku pati dagway. Asay padaw kun mamatay. Aku an biyuus nga mabaysay. Nagkakataktak ha akun mga mata. lugaring kay ini tinalikdan. P. linilimutna aku nimu.         ..<i>1909</i> <b>Binhi Ni Tatay </b> <i>ni Pinay Zacarias</i> Binhi nga higugma nga sabwag ni Tatay. kahidlaw nga uraura. L. ilu nga pagkahimtang. kun diri mu patudkun. Igaampu ku manla gihapun. Palu) </i> Masakit gud panumdumun. Kay karuyag ku kan Nanay pakigkita. kay basi bumukad hin kalipay. Tualla</i> <i> (Kan T. ha ira ngaduha. <b>Limut Hin Hinigugma </b> <i>ni Patricio R. hin kalimut nga kadayunan.. hadtun imu pamahungpahung. Sanglit kay diri katpung. Buut aku bumunyug ha ukab nga matugnaw. imu nala pinakakalimutan. kun ak pinanmamalandung. Alagad han kahidlaw. kay an mga saad ku kanugun. Ay Diyus ku! Buligi tabangi. an gugma kun paglimutun. kay daw tunuk nga basuni. Alagad han kahidlaw. dida hini nga tuna. ha kasingkasing ku makuri. ha mamingaw mu nga higdaan. Makatatangis kaupay. Nagturuk nagrabung ha dughan ni Nanay. Baw-as nga palad. kay man-gad na im ak hinumduman. Natangis gud aku dayun.

ginugul-an na ak. mga kasangakayan. 1910.. Anu in pulus ku din ha kalibutan. waray gud alimyun.manila. maupay man la gihap. adtun akun paglaum. nanmunga hin apdu nga makasasakit. han una. panhuni han gangis. nga nagtitinuok ak ha k       .. pero syempre. mauli-uli na ha am. rubag hinin dughan an gugma nga hingpit.. Montezon</i> <i> (Kan C. nanmimilaybigay nga amu an kasakit.. ginpahak an himaya waray gud sugabin. pero nahihimo man gihap. danay nadaop an kamingaw. maputus hin bura.namukad hin kasakitan. tuna.com/2008_11_01_archive. inin atu iruy. </i> <u>\http://waraymuseum. bulawan. hiningyap nga bituun. Ay! kamatayun daupna ha akun. gabay maglakatun ha iba nga tuna. kasaitan bilin. hadtun gugma uray. han una nahinumdom pa ak. nadugang kasakit kasingkasing lukmay. tungod nga hinigugma ako hit ak kag-anak. ginsirib an gugma waray pagkaluuy. makali lipay pag eskwela didi. pero han tikaiha na. amo ini it nagbibinalik-balik nga mga panhuna-huna it nagsisinulod ha ak ulo. ha imu.. kay ikaw an mandu han ak kamatayun. yana aada ako ha 20 nga pangidaron. nga waray ginganduy.blogspot. Tarcela) </i> Nalayun la kakarag. ako in usa la nga anak.. matangis. sirangna. ginsimpi an lipay. nga dinuduyugan hangin malayahay. nanrakdag an lipay hinin akun dumdum. masakit kaupay... luha nadangahay. kun waray himaya puru kapitan. Marsu 1910</i> <b>An Sikway hin Lipay </b> <i>ni Apolonio F. aadi hi akun nadangup ha imu. Inin huni hin tamsi. <i>Takluban. Pibriru 8. ira ak gin paeskwela didi ha manila ha n kurso nga akon karuyag. kay basi igsampig. inin kalibutan masamdung kaupay. bulawan han kalag ku. medyo mabug-at ha bulsa.. kundi ikaw. magpait nga luha hinin mga mata. magpait nga apdu hinin kinabuhi. kun tikagarab-i. saypaba an Sikway hin Lipay? Nangamut an bidu hinin kasingkasing. ha Tanauan. sinirang ha dughan. M.html\</u> <b>Minimingaw ako.. <i>Takluban. ya na naeskwela ako ha St.. nalayun la isikway an akun paghingyap. Scholastica s College of Music. Leyte ako iguin anak pero ha MacArthur ako nagtubo..

. an sulud puru unsita. <i>An kitikut</i>.heheh. ngan sem-break. An kinutus nabuhi... <i>An singbahan</i>. han tikaiha. balikdun pahak. <i>An bunga</i>.. waray ak makauli. <i>An manuk</i>. bangin kamo makasiring nga. pero yan a. an ak nala ginbubuhat. . Baaya ha Masbad Domingu an panibad. Bawbaw an lisu. <i>An kulu</i>. <i>An salag</i>... An dahun han mandapanda magparihu kahilapad ngaduha. nagin independent na ak. <i>An duyan</i>.. an kinutsan namatay. <i>An asin</i>.. "salit kita nga mga estudyante. an ginbababa nasaghid. Daku nga butilya. an harayu hiranin a. Babuy ha kagurangan an mga barahibu raysang.warto kada adlaw kon diri natawag ha ak an ak nanay. <i>An kutu</i>. <i>Langka ug tugup</i>. nagkakalusad kun gab-i. PAHANUMDUM: tinuod baya ini.. tubig anay.. salamat nala han pagbasa hini nga ak halabaay nga storya hit ak kinabuhi. <i>An tigurang</i>.. heeheh.. duro gud la. ngan ako la nga usa didi. <i>An lubi</i>. pero sige la kay baman kon makatapos ako didi. Lima nga magburugtu nanmamaba puru karaha. Gutiguti nga kahoy namunga hin mga bulawan. <i>Santo Cristo</i>. Bugsay nga bugsay. An duha nga magbugtu diri maghihikita. pagka batu baliwun.... tungod nga harayo hira ha ak. amo nala an ak pag-uli ha amon. <i>An baba</i>. mas maglilipay it am pa milya. <i>An humay</i>. <i>An langit ug tuna</i>. buhaton naton ngatanan para hit at pageskwela. Hungut ha kagurangan diri nabibiawan.. aku an nakakita.. diri man natulin.multiply. salit it ak kamingaw diri la kay harumamay. Nagkakahapun kun adlaw. Babuy ha kagurangan pangasa kun umuwang.. <i>An tubig</i>. nagbibinuwa la ak.. ay... </b> <u>\http://ryanfernandezroa. <i>An gukun</i>.. ehehe. kon dec. Balikdun pahak. .com/journal/item/12\</u> An atup duha kaparas an harigi duha kalugas. kay. an Ginoo maada la pirmi ha iyo. <i>An kasuy ug an nugas</i>. Damo nga magburugtu sahid may’ kalu. p ara mayda naton ikasukli han mga balhas nga ginkapuyan han at mga kag-anak. <i>An mata</i>. <i>An upu</i>. an mga kudal rapakna. Panunungbalaya magkalayug. Kahuy anay. An nagbababa natukal. heheh. Ikaw an nagbuka. tinuod gud ngatanan it aanhi nga mga impormasyon. cge. <i>An taplak</i>. an duha nagtuluna. Tigbasun diri nasasamad. An mga kugun busugna..

<i>An hungsuy</i>. <i>An payung</i>. Karabaw ni Baraulu ha bubut an pirinu. An balay ni Santa Ana. Tubud hilaw ngan mahulus. nagdudulum an kalibutan. nahauurhi an pisi. <i>An hangin</i>.Gutiguti nga pisi tinahus in pitu nga bukid. <i> An adlaw</i>. <i>An saging</i>. naka dara hin makalilipay. Yugyugun harukay. <i> An harigi</i>. An punu kawayan. . Linurup hi Buktutay. magpulapula an hita. makuri makita. waray man suildu. butungun pusil. <i>An sug-ang</i>. Ayaw dida. <i>An langka</i>. Likisan ha lawud. <i>An kakaw</i>. an kasili nanganak hin pagi. Bastun han kapitan. Gintatamdan han anak. <i> An badu</i>. <i>An kawil</i>. an dahun tabaku. han patay-na nag-uwang. Kahuy nga matinustinius iginkakahimangraw han Diyus. <i>An wait</i>. <i>An dagum ngan han inulang</i>. Idusu payag. An tutulu nga magburugtu pirmi naghuhurungku. Nahauuna an gip-at. aku dida. tulu an inulputan. an buskay nanganak hin limatuk. ha tuna an tagu-an. <i>An balutu ngan han tawu</i>. an lawas tuna. <i>An sista</i>. nanhuni kapunayan. an butiti nanganak hin buskay. An tubig ha mingming waray aabuta han hangin. Isda nga marapaydapay nagtuturu hin tambuk. <i>An bugsay</i>. <i>An planta ug an talutang< /i>. <i>An sug-ang</i>. An buaya nanganak hin kasili. Usa la an sinudlan. Tulu nga magburugtu. <i>An dagum</i>. <i>An balud</i>. <i>An turu</i>. <i>An kandila</i>. Magbugat an tinukdu. Pagtapu han magkasi bulbulan. Patay an nagdadara. <i>Simud han ayam</i>. Iituna iituna ha dahun la kikitaa. An nigu han bukidnun hinuram han patagnun ug waray na uli an. <i>An sabaw han lubi</i>. <i>Mga hulug nga d ahun</i>. <i>An pagpiruk</i>. Muradu an bawbaw. <i>An tug up</i>. an ilarum kabatuan. an pagi nanganak hin butiti. <i>An halas</i>. Han buhipa waray pag-uwang. ginhahangad han kag-anak. Daku nga kahuy namunga puru burubud. buhi an gindadara.

hibabaway kun taub. Marahalun nga dahun. <i> An pinya</i>. Nagtatabigis an tambuk. <i> An bukatkat</i>. Hilarum kun hubas. <i>Mga tawu ha singbahan</i>. Pikas kun batapa. Tubig nga bagtik. 2007 <i>An uripon nga nayon labi nga mapait kay han kamatayon</i>. <b>An pulong nga “binukot” ug “monja” </b> San-o umabot na mga kolonisador. bunga</i>. Tulu nga karanun. <i> An banig</i>. An ulu ni Maria lukup hin mga mata. <i> An punu han kahuy</i>. durungan kun kaunun. <i> An pawud</i>. <u><b>Pagliwan hin Panumdoman: o Kay Ano Di Ko Kinahanglan Hin Iba Nga Linggwahe Komo Nasudnon nga Pinulongan</b></u> May 22nd. Magipagi kun gab-i. Pununa kundi waraypa pagkatunga. <i> Bituunun nga langit</i>. <i> An atup</i>. an nahitabo hadi nga mga pulong ha ubos nga akon paghihi ngadayan. bisan Hadi bisan Padi naharuk. kayanu nga namamandira. Linulupad baga in pin-gan. <i>An tabaku</i>. waraypa an kag-anak. <i> An bulan</i>. nalanguy nasaliksik. Kanan kahuynun kalayu. hinapun baga in bulawan. Binubulad kun mauran. An kada pulong ha usa nga pinulongan in balayan han panumdoman han sibilisasyon nga nagamit han nasabi nga pinulongan. <i>An budul</i>. -Iluminado G. Naglalayag an anak. Lucente Diri maikakalirong an kadako han danyos nga nahimo han kolonisasyon ha mga kultu ra nga inalakbatan hini. Dara kay haloag ini nga himangraw bahin han epekto han kolonisasyon. <i> An Santo Cristo</i>. diri nakakapasu. apug. pukis ha panhigda. Iba an pamaagi han pagpadayag han kaagi o g pag-abat (pwede gihapon tawagon ta ini nga pamahongpahong o <i>sensibility</i> ) han kalugaringon nga pinulongan kaysa han dayo nga pinulongan. Di man Domingo di man piesta. <u>\http://waraymuseum. <i> Dahun hin saging</i> . <i> An laya</i>. binubulkas kun masirak. <i> An Kukuyaw</i>. akon lilimitahan an akon paghingaday ngada la han nagin epekto hin i ha panumdoman han usa nga katawhan. malabalira an kulud. Uupat an uhalis. Kitaon ta. butungun baga in usuk. <i>An buhuk</i>. Una sumaka. Ipilak baga in saduk. lidung kun dakuna. <i>An tubig ha tadyaw</i>. <i> Buyu.blogspot.An taplak ni Bathala. lukup hin mutya. tutulula an butunis. haruharigi kun adlaw.com/\</u> An akon pinulongan an amo la nga akon lugar ha kalibotan. pananglitan. Bisan pudlun diri nalalaya. <i> An lasaw</i>. an pulong nga “binukot” han mga Bisaya in ginagamit     .

siday. Duduha nga klase nga pagbabag-o an inaagian han mga pinulongan. An usa. susumaton. nasiring na ini nga “sahig. An panuyo hini nga pag-aram amo an pag-<i>assess</i > kun nagamit pa ba ini nga kabataan han mga pulong ha Waray nga may kalabotan h a panimalay. An usa nga konsepto in napapasa ha lingwahe.” <i>Ano man ito yana kay natural man la ha usa nga pinulongan nga magbag-o</i>? M apakiana kita. An Hili gaynon nga pinulongan asya an tutongtongan han pagkapilipino han mga Ilonggo. An Ilokano nga pinulongan asya an tutongtongan han pagkapilipino han mga Ilokano. An ikaduha. An Cebuano nga pinulongan asya an tutongtongan han pagkapilipino han mga Sugboanon. May nagseserbi ha iya. imbes nga sumiring “salog (o papag). An Kinaray-a asya an pinulongan asya an tutongtongan han pagkapilipino han mga K aray-a. Diri ngani ini pwede tumunob ha tuna.” Dinadara hini nga pulong o (han mga pulong) an kaagi han katawhan nga nagamit hini.” An pulong nga binukot unob ha Binisaya nga kultura og an pulong nga “monja” unob ha Katundan nga kultura.” An mga Katsila liwat in may pulo ng nga alid-alid an karuyag sidngon han pulong nga “binukot”–an pulong nga “monja. Diri kay an Tagalog an hihimoon nga nasudnon nga pinulongan diin matungtong an t anan nga mga Pilipino(bisan an mga diri namamagtag-alog) ug hihimoon la nga pana pong an iba nga pinulongan. Basi ruba an daan nga tinuohan. Diri nakakag-Winaray hin tadong. Pananglitan. pagbabag -o para magmaribhong an pinulongan. Ha luyo nga bahin. Tinagan hin Iningles nga mga pulong an kabatan ngan pinapakianhan k un ano an Winaray nga mga katugbang hini. <i>Kun nawara adto nga mga pulong. An usa nga binukot in kasagaran asawa hin usa nga datu.. <b>An pulong nga “buyong” </b> Ginagamit an ngaran nga “buyong” para han mga darayawon nga mangaraway. kinahanglan nga rub-on an daan nga stru ktura han ira pagtuo pinaagi hin pagpara han mga konsepto han nasabi nga tinuoha n. Ha paglabay han panahon dida han magin kristyanos na an mga tawo. Diri nakakag-Iningles hin tad ong. … An Tagalog nga pinulongan asya an tutongtongan han pagkapilipino han mga Tagalog. angay nga rub-on o balyoan an pinulongan. ginaga mit ini basi magpakahulogan hin “tulisan. pagbabag-o nga tikadto hin kaana w og kamatay. Waray iba nga burohaton kundi an pag-adman an ira mga kanta. Para karaw aton an bag-o nga tinuohan (Kristiyano). Diri nakakag-Tinag-alog hin tadong. Yana. an kahulogan han pulong nga “monja” in naka-angkla ha Kristiyano nga pagtuo. nagamit hira han Tinag-alog nga “pinto”.” Hini nga kaso. nasabotan nga an kabataan nga aada ha edad 9 anyo s ngada ha 14 anyos in diri na nagamit han pipira nga mga pulong ha Waray kay bi nabalyoan na han Tinag-alog. “an kada pinulong an may dinadapigan.ha pagpakahulogan nga “usa nga babayi nga tinago.“An kalugaringon (self) amo an kabug-osan han aton nanunumdoman.” <b>An kahimtang han Waraynon nga pinulongan yana</b> Dida han 2004 nga pag-aram1 . han pulong nga "door" im bes nga sumiring “sada”. may mawawara ba ha aton</i>? Utro kita nga ma pakiana.” Ginagamit para <i>magpahinga Kaparis hin kutsara Binubutangan hin guti-ay nga amount hin kan-on</i> An usa pa nga maka-aalarma hini nga <i>k</i>ahimtang han lingwahe hini nga mga k abataan amo an kawaray nira suhito nga pinulongan. Ha kaso han pulong nga "floor". An Waray nga pinulongan asya an tutongtongan han pagkapilipino han mga Waraynon. Nasiring an usa nga Czech nga magsusurat hi Milan Kundera. an pulong nga “binukot” nadapig ha kultura han Bis aya ug an pulong nga “monja” nadapig ha kultura han mga kolonisador. epiko og kasaysayan. Nasiring hi Volosinov. <b>Implekasyon ha Identidad/Kinaiya</b> Naka-angkla ha unob nga pinulongan an identidad han usa nga nasud. Kay ano diri himoon nga opisyal tanan nga pinulongan . binalyoan an p ulong nga “binukot” han pulong nga “monja” kay waray na ini ipagamit han kapadian o wara y na gamita han mga tawo matungod nga pagano an pulong nga “binukot.

. <u><b>An First Timer nga Radio Astronomer</b></u> February 9th. an mga lapyo. 2010 an naaagrabyo prinipriso an nanbibiktima nagkakarukalagyo <u><b>Patigo han Amon Banig</b></u> February 1st. waray nasudnon nga pinulongan. may sulang. linagobo han kalarakan <u><b>An Hustisya han Moskitiro</b><u> February 8th. aadi manunurok kun diin hira maglipayon— ha akon bayhon. irok ug kasiangan. hudnoan nga pagdiniridrig karuyag ko hira papangulion.(officila langauges) han Pilipinas ngan waray na usa nga “nasudnon nga pinulongan (national language)? Ba man iton Espanya. 2010 hinadkan han iya dalonggan an dughan han babayi sugad kun nagbibiling hin signal o stasyon hin radyo an iya kamot may ginbibinirik-birik ginpipinamatian mga huring. pakurokorahab. Paghahagos hin tulo ka gab-i nga piris-ok. <u><b>Mag-aabroad Iton Akon nga mga Buhok</b></u> an magkakabibilin an mga uban ^ an mga batan-on. mahuram ako hin pipira nga mga pulong tikang kan Agha Shahid Ali nga nasiring: <i>Kinahanglan ta balikan an dapit nga aton hinigugma basi nira masantop an mga butang nga ira paparaon aton hinigugma</i>. 2010 Kun Sabado natugbong inin akon tutulo nga kaumangkonan nganhi ha Tacloban ngan aanhi panhihigda nasaro ha amon duha kadupa nga banig. Ha pagtima. tanan nga pinulongan ha iya nasasakopan konikonsidera nga opisyal.

2009 ni Nichita Stãnescu <i>Hinubad ha Waray ni Voltaire Q. <u><b>Pag-usaan</b></u> October 5th. an siday diri an luha ini amo an pagluha an pagluha han tinuod nga mata . Oyzon</i> * Siday an luha han mata ini an pagluha han sugbong an pagluha han mata han sugbong ini an pagluha han palad an pagluha han mata han palad ini an pagluha han tikod an pagluha han mata han tikod. <u><b>Usa han mga Siday nga Posible Mahisurat Bisan Kun Patay na an Winaray</b>< /u> October 24th. Mahahadlok hitamakan an akon harok?… <u><b>Siday</b></u> August 25th. 2009 nagtatarayatay bandera-espanyola ha natad namumukad an uusa ha ira <u><b>Usa nga Siday</b></u> August 26th.Kun nangunguli na hira– paghihigda ko– an amon banig daw dagat Pasipiko an kahaloag. kun usa ka adlaw igkahibalag ta ikaw Ug akon hadkan an imo rapadapa. 2009 kun waray na an mga pulong itutudlok ko ha imo iton akon dughan. ikaw sangkay. Diri ka ba maikid paglakat. 2009 ni Nichita Stãnescu <i>Hinubad ha Waray ni Voltaire Q. Oyzon</i> * Sumati ako. O. Karuyag ko hira nga manbalik ngan dirigan ako.

<u><b>An mga nadaog</b></u> April 24th. 2009 An kada tawo nga nakanhi ha kalibotan nakahigot ha iya akos himoon. namamaglinuha inin mga panapton hinin sulod-balay. <u><b>An hangkop ha pagbak-ad han takna</b></u> <u><b>kutay</b></u> Akon sinusumpay inin antaw nga mga harigi pinaagi hin pagdupa hinin akon mga butkon ug sugbong Ha akon mga butkon ug sugbong nahangboy kun maghulos. </i>danay kita pag-inobserbaran han akon telekopyo. <u><b>An Astronomer nga hi Edwin Hubble Dida han Mapakyas ha Paghigugma</b></u> han aton pag-<i>break. Basi pirmi mahahangboyan kun naghuhulos ngan namamaglinuha inin mga panapton dinhi hinin akon mga butkon ug sugbong. <i>we’re moving away na from each other at a speed that is directly proportional to our distance</i>.an luha han mata han usa nga angay maanyag han usa nga angay malipayon. <u><b>Para han akon sapatos</b></u> Kada adlaw . Kinahanglan nga ako nga pirmi magmabaskog. An tawo nga nagdadaog nagbabak-ad han iya gapos ug tinututdoan hin pagbak-ad an iba pinaagi paghatag hin sobra pa han akos niya. Sugad han iba nga mga bitoon.

pagkaon kay nagsusumat ha akon an iya nan-gagataw nga mga tol-an. karenderiya o basurahan?) Dinhi hini nga punto sumiplat ha ak an ayam. Pumakiana ako basi kita may pag-istoryahan: <i>Mayda ba Diyos? </i> An dagos ko nga pakiana ko ha imo samtang ginkikinulawan ta ha aton paglabay anbukog-na-la nga ayam nga nakada ha butnga’n kalsada– naglilinibot-libot may ginbibiling— siguro. 2009 Kamo an urhi nga hahapwaton kun masusunog ini nga iyo inuokyan. Brinabrushan han toothbrush nga daan. <u><b>Pagtamay ni Voltaire Oyzon han mga Libro ha People’s Center Library nga Diri Niya Nahuhuram</b></u> January 9th. ginguoman ko na la an ak’ dila. iginkakahibalag o. lamesa. mapaul-olan. sugad ha imo. Unta yana nga adlaw ha aton paglakaton waray ta matamakan. Ginpapainggat. <u><b>An Parabola han Usa nga Ayam</b></u> January 25th. Ngan tikang dida. Hunahuna ko na man la: (Kay ano aanhi pamimiling hin pagkaon ini nga ayam? Di ba hiya maaram nga iton pagkaon aadto ito ha mga pangaraonan. 2009 Dida hini nga aton paglakaton mingaw kita’n duha. Uunahon an iyo mga istante.san-o ta ikaw isul-ot akon ka trinatrapohan. Pag-uuli ta kada kulop agsob ka nga buringot dara han aton inaagian. lingkoran ug mga cabinet hini nga iyo inuokyan. . natatamakan.

mingaw nga naghihiru-himangraw an sandangaw nga mga balud . Matungtong ako ha duha nga baybayan hinin sakayan.+ an pukot nga kahiloagan nga nakatunod ha kahiladman han kahanaypan. <b><i>An Saging</i></b> nga naturok ha ligid han kalsada waray magtatag-iya samtang di pa nanmumunga.Libro? Kamo an urhi nga kakawaton dinhi hini nga Republika. an mga ngaran nga: <i>Hamurawon. <u><b>Libnas</b></u> November 26th. Butangalon</i> Ha butnga hinin babaha han Iningles ngan Tinag-alog– gunit. Dapdap Burogtongon Lagpakon</i> <i>Dalakit. Karayakay. Ulalapay. maguko nga bubutongon an aton igintunod nga langit: <i>Unom na kapanyo aton natibaw: Hain daw an mga bitoon hinin lambonaw? </i> Waray ka aringasa. Iday. ha Kamalunggay! <u><b>Pangisda</b></u> November 18th. 2008 <b>Kan Itay Selo. Ha butnga han at’ kawaray saba. suhito ha kalalawdan han Pasipiko</b> Nagraranggat han kadamo han dakop nga bitoon an Makabugsay. Oras na basi libahon an tinunod ta nga pukot. 2008 Ha butnga hinin daganas han Iningles ngan Tinag-alog– kapti. Iday.

2008 . Natungtong ako ha duha nga baybayan hinin aton sakayan. </i> “Ayaw ta pagtinamori. mamingaw nga langit nga aton liniliba.ngan han ligwat han imo bugsay nga danay sabatan hin naagi nga kanaway. 2008 Ha kalibotan naglalakat an kada tawo nga may sundang nabitay hinigtan hin usa ka hibla hin buhok tikang ha langit nakapunting ha kada ulo. 2008 nagtitikang ha <i>Tick! </i> ug natatapos ha <i>Tock! </i> han orasan. didto diin nagbuburo-bukatkat hin kadamo han tuloy nga bitoon— an pukot han kalarakan nga nakatunod ha kahiladman hinin kahanaypan. mabug-at. <u><b>Kinabuhi: An Kahulog(an) An Kalibotan</b></u> <u><b>An Pag-ukoy</b></u> October 11th. <u><b>Gugma</b></u> September 21st. naduko nga nagbubutong hinin mahawan. “inin waray ranggat.” sumiring ka.” “Panhangad kita. <u><b>Pag-ukoy</b></u> September 26th.mamimgaw ta nga langit: <i>waray man la nag-iinggat bisan butiti nga libat.

Diri ko ma-imagine kun gin ano niya pagbug-os hini nga mga . ini nga pulong may duduha nga kahulogan—pagruhaduha ug w aray pagruhaduha. Siring p a man han iba. Oyzon NCCA and UPV Tacloban Creative Writing Program Astig hi Voltaire. Diri gud mahuhul-os an kanan tawo mababaroan. amo a n naglatag han “Uncertainty Principle”ha Pisika–kun diin ha iya pag-aram han mga <i> sub-atomic particles</i>–iya nabaroan nga tubtob gud la ha pagbanabana an maaakos han kanan tawo kinaadman. 2008 tionan-o ta masisiguro an mga butang ^ kun bisan an pulong nga “siguro”+– an termino para han kasiguroan ha Winaray– ^ diri liwat sigurado? ________________________________________ <u>< [1] </u> Hi Werner Karl Heisenberg.” + Depende han kagamit. bangin la nagtanom na hiya hin pagpasaylo han mga kaloyahan han ak’ pagkatawo. <u><b>Alagad daw… (or why I envy Voltaire Oyzon) </b></u> May 17th.K. ^ Ititext ko hiya. bangin la mamukad hin mga bangin… <u><b>Kasiguroan (o hi W. “the answer is maybe and that’s final. </i> <u><b>Mga bukad han mga bangin</b></u> August 6th. bangin la nakahabok na hiya hin pag-intindi ha akon… ^ Ititext ko hiya. 2008 <i>An Maupay ha mga Waray ug iba pa nga mga siday</i> Voltaire Q. bangin la… ^ Akon ini iginpupugas ha hangin. 2008 <i>Nangangaro ako hin pasaylo kan Rachel Bluwstein</i> ^ Ititext ko hiya. sugad hin <i>bubble gum</i> nagtatab-ang tikaiha nga pagsinamsam <i>Waray ko ngani nakikilal-an ha ira. Heisenberg[1] Nagwinaray) </b></u> May 28th.katam-is ha syahan nga gusam. usa nga physicist nga Aleman.

Siyempre. of poverty and natural wealth. Nakaghuna-huna gud ako hin maupay kahuman ko pagbasa hini nga collection. ngan maaram ako nga diri la ini asya it iya kaya suraton. Pero may mga special favorites ako. Umayon ako han tanan nga mga siday dinhi hini nga collection. if you do not speak or read Waray. as a reader. baga hin post-postmodern— mas matarom. ngan mga post-colonial nga kritiko. ngan Harvey Fiji. an title poem nga “An Maupay ha Mga Waray”. And. May mga siday dinhi nga an trajectory han ira conciseness na-remind ha akon han mga metaphysical poets. Feeling ko bumaltok ako. gutiay pero multifaceted. nga diri ko gusto i-analyze hin duro. These are the realities of love and war. Simple. and engages in them. Pa-uga ba. the imagination that the poems display in this collection is grounded in the only way that poems should be grounded: they creat e in the reader a secure and yet disconcerting feeling of being in touch with the a strange and yet knowable reality and with very personal sentiments. In most cases. pero amo gihap. pero halarom ngan mapait nga “Didto ha Amon”. an iya simple. ngan napa-uga. it iya meaningfulness diri contained. sugad han “Kan Toytoy pag-asoy han agsob nga karantahay ha ira balay”. with eyes wide open. The poems deal with such a wide range of subjects and emotions. Pero an usa nga butang nga akon gud naayunan hini nga mga siday: an iya pulitika. Of course. some of the crispness. of friendships and deaths. because the reality. kay nadiri ako nga maruba. An akon mga paborito an mga siday nga may “conceit”. very clear. but the politics of the entire collection is very stable. waray magruha-duha pag-translate para ha iya an makarit nga hi Merlie Alunan. Feeling ko may naabre nga gutiay nga bintana ha kalibutan. on the other hand. May ada liwat mga poems nga napakalas an pagka postmodern nga iba nga klase. stares at them. No wonder. May mga paborito ako. and it will change you. The mere fact that Merlie Alunan did the translations for many of the poems here should be another big reason to get this book. ngan an iba pa nga up-and-coming writers. when you read this book. Kalabad. it “view” nga iya ginpapakita. Kasumo. napa-tawa. Anna Laurice Jo. may trajectory nga napa-expand hit iya karuyag signgon. Kakarit. It is not for me to name it. inherent in the sound of the original language are sometimes lost. of globalization and ancient history. . Instinctive it iya ginhuhugot nga response. pero malabad. “Tawgi” ngan “Hi Salvador Magsusundalo” ( Salvador will enter the Army”). and with heart aflame. Janis Salvacion. bug-os hin duro. What I mean to say is. Gusto ko igtampalo ha mga napaka-postmodern na mga Filipino writers an iya “An Talipsay han Gugma” (“The Love Curve”). pa-uga liwat. Alagad daw ano hi Voltaire. It is enough for me that I see it. are rarely seen in Philippine poetry. the realities that he offers. the translated versions stand on their own. Kakakarit ni Voltaire. you cannot help but feel very honored and privileged to be granted access to this writer’s reality and feelings. and the humor and irony. To say that what is most admirable about this collection is the emotional potency as well as the vulnerability of the poems. mas “ironic”. And I know you will too. Grabe kay tungod nga kontrolado. Kamakauurit ni Voltaire. But the translations are more than competent. napaurit. Voltaire. ngan an iba pa nga binmulig hini nga project. perhaps because most of us cannot bear or afford to take stock of some of these realitie. is to say that we are in the presence of a writer whose maturity is well beyond his years. they are carried by the various and varying voices of their speakers. rather. “humor” ngan “irony”. gusto ko iparayaw ha akon mga kilala nga writers na aktibista. an mga napabuyayaw.siday. Grabe it imagination ni Voltaire. I will not name it. ngan importante hin duro. “wit”. The realities that he offers are painful and beautiful.

sabonon. Tima. “Lubi”: may mga putot nauuna kapurak may iba mauuga na la di pa gud matagak <i>An Gugma</i> (Love): <i>bisan paghadson ngan bisan pagsunugon kun hira—sugad han kugon</i> <i>ngan han tuna— nagkakaayon. dad-on nga’t ha salog upod an panay ngan pakang. linain ko an di-kolor ngan busag.<u><b>CCP</b></u> May 14th. Tima. kurukos-on. Samtang pinanmamalaypay ko an mga busag-busag ko nga bunakan nangalimwag an alimyon han im panapton— may pag-iliw nga umalop ha akon. maturok nga maturok la gihapon. </i> <u><b>Ontolohiya</b></u> February 17th. San-o ko pahuroman. paglambahon han pakang an naawil nga mga baho.” . tionan-o kita nakanhi?” ^ “Ambot tionan-o o kay-ano. 2008 <i>Matutulala ka sa matipid na haraya ni Oyzon. Upod han mga buring ug bura igin-anos han daganas han Himanglos an ak ha im hinumdoman. Pastilan. bulyasan. kun nalalabhan la ini nga dughan akon gud ini paglalatakan. 2008 “Babaylan Pagali. </i> -Hermino Beltran “Paglaba” Katima mo gikan ginlulungtod ko an at mga bunakan ha butnga han binitad nga taklap basi igbalotan. Tima latakan. basta pinukrat ko la an ak’ mga mata ^ ngan ipipiyong na la liwat kun nadiri na.

^ Tag-tres pesos an pasahe tikang bisan-diin tubtob bisan-diin sakob hinin bungto. siguro talaan han mga dalan han kinabuhi nga imo gintrinaysikolan. Ha imo agtang nga nagpapapamahuray hin balhas nakada an mga bagis-bagis. mayda 600+ <i>entries</i> nga pwede ko padad-an hin <i>text.<u><b>An Paragsikad-sikad nga akon sinakyan</b></u> January 23rd. <u><b>Text</b></u> November 25th. Pero. . </i> mayda ko <i>load</i> nga magdudul-ong hiton akon <i>text</i> ngadto ha kada tagsa ha ira diin man hinin kalibotan… . ^ Han imo paglarga balon ko ha ak’ hunahuna an imo alimyon. Ha imo butkon nagataw an kaugatan nga daw mga uga nga baging han dalakit ha kada pangungusog han imo mga tiil ha pidalan. diri la gihapon ako sigurado kun an tanan nga imo kusog nabaydan ko. 2007 Ha akon <i>cellphone</i> mayda ko 150 <i>characters</i> para han akon mensahe. maaslomay daw lakob/arinola nga ginmad-an. 2008 Han aton paglarga dayon nga dinugsang an akon irong han imo alimyon. inagaw han akon pangulaw an mga agi han adlaw nga nakada ha imo panit (nga sugad-sugad hin kokwa an kolor). Tinagan ta ikaw hin singko. ^ Pumidal ka hin duha kagatos napulo kag unom tikang ha tulay han Himanglos pakadto ha paradahan. ^ Pero.

tutulo la an aton pagpipilian: an kakulop. di ak’ maaram kun ano it’ ak’ iyayakan. katima mabaribad ug mabaribad na liwat. palibot hini nga isla. ." tinatampalo an kabatoan ngan kun diri ini hira natuo hinahapyod. . Ha katapos-taposan— buwas na la an nabibilin ha aton. <u><b>An kataposan nga tagay</b></u> November 18th. pinapahuruman ngan linulumos hin harok han maberde.an buwas—an amo la nga takna nga nasasalin para aton. amo an dagat.manggud. matangdo hin maasul. <u><b>Pagdayaw ngadto han dagat</b></u> November 2nd. Akon ihinahalad ini nga tagay para hito nga adlaw nga diri maabot. 2007 <i>Paghubad ni Voltaire Q. . matangdo. matipa ug utro nga matipa. Oyzon</i> . . pero ano ba ini nga dagat pirmi la naglalapwas. Di nakakaukoy: magyayamyam "Ako an Dagat. urit nga itatabsik an iya mga balud. Maruyag kita madiri. pipito nga mga dila . Diri ngani matulo kay siring pa han kamag-araman an kakulop kakulop ha aton la panumdoman ini naaangkon: waray rahondahon nga makukuha ha bukad nga pininggot. an yana ug buwas. Oyzon han kan Pablo Neruda "Ode to the Sea" </i> – Dinhi. kahuman mabaribad. 2007 <b>ni Nicanor Parra</b> </i>Hinubad ni Voltaire Q. . Manggud. Ngan diri ngani maduha kay maaram man kita nga waray sinisiring nga yana labot la nga amo ini an karaygan han naglabay ug naanaw na… sugad han pagkabata. Duha na la an aton baraha nga nasasalin: an yana ug an buwas.

amon kaupod: Ayaw gad pagkinarag hin oras o tubig tungod la hin kangalas: Lugod.maberde. Bisan gad ini himo hin plata. pipito nga kaayaman maberde. buligi kami pag-ugtas han kanan kalibutan kakablasan. ibutang diin amon ito maabot. Pakig-usa na gad ha amon. amay nga maberde ngan di matutungkad. lawod. pipito nga kadagatan. kabos nga parapangisda. pipito nga katigrihan maberde. O lawod. mga binuhat han baybayon. para gad ini ha kablas nga kusina. kinakadal ngan kaaway ka pa namon. tagan mo kami niyan hin isda namon ha ikinaadlaw. hin hayag han bulan ngan maburuong. Ay’ na gad kami pagtagi hin kabaraka. dinadabo an kalugaringon dughan. Amay nga dagat: iginkukuruo ini han mga kanaway ha bawbaw hinin kabadsan. Taknong na gad: Ay’ na gad pagbaribad. kabakahan ngan mga mina. panabangi kami. Madagmit mo nga pinapasarang an imo kahalot sugad han mahulos nga lilinti ha ilarom han im’ mga balud. ginugutom. an im’ trigo ngan mga ubas. bukalsi na gad ito. Tabangi kami. Paggani kita han abunda nga bunga han im’ kinabuhi. ayaw gad pagduroha paglamba. Ayaw pagbuonga an maanyag mo nga mga ngipon matungod la han im’ tinguha pagpukan han langit. iginyayamyam an iya ngaran. asya gad an imo ngaran. Ayaw gad ito pagguomi. dagat. Ipinid la anay . – Ini gad la an amon hinihingyap. an im’ guliat ay’ gad pagdakoa: lugod. tuksi an maberde mo nga kaban ibutang gasa nga plata ha amon mga palad. – Sayod kami han im’ ngaran. – Pastilan. an im’ tubignon nga katingalahan pinahuroman nga mga bunga.

ngada ha bawbaw han kahumayan. ha balay nga imo anay hadto inuokyan. Hahapohapon ta ikaw hinin gamay. – Humiling ako ha bintana pagkita kun hin-o adi nga magmamaupay. tagan mo kami niyan hin isda namon ha ikinaadlaw.dara ko para ha imo naranggat han tun-og gamay. makaruruyag nga inop. nagsisinaragyaw an ihalas nga mga bukatkat ha engkantohanon nga dalakit. naglalawag ha imo an bulawanon nga kahayag han kabiton-an. ngadto ha magkaluyo nga pangpang hinin sapa. waray pa ngani pakiana nga nagawas tikang ha akon baba. katurog na. – Pinalangga ko nga mga mata. <i> (ipapadayon paghubad han sumpay kun ako makahigayon…)</i> <u><b>Pagduyan</b></u> October 29th.an makatitingala nga mga susumat. makaruruyag nga inop. pinalangga. – Pagkaatubang ta ha may portahan. Tikang han kahoy han amapola kinawat ko para ha imo gamay. dayon ka nga sumiring: “Nag-away kami. babaye ug puya. dako o gamay bahala ka usa ha kada lalaki. 2007 <i>Kan Mano Otoy ngan Suzette</i> – Hadto nga gab-i nakada huhuron an busag nga sarapati ha malaybalay bubong hinin amon balay. <u><b>Sarapati</b></u> October 25th. – Piyonga an imo mga mata.” Pero ha imo kamot nga nagbibitbit hin dako nga bagahe . 2007 ni Sarojini Naidu <i>Hinubad ni Voltaire Q. – Lawod na an oras han ikaw Mano magmaupay: nakatulo. Oyzon</i> – Tikang ha maghamot nga mga tanom. makaruruyag nga inop.

kamaluya. di nakita an ak’ mga mata. – Bumalik ako ha akon kwarto pagkaturog. hinapohap ako niya. diri mga pulong. – Inandam ko an imo higdaan– an imo hadto higdaan. o kakan-o. an ak’ baba di nasabot panngaran. kundi tikang ha kalsada ako gintawag. diri mga hinilom. <u><b>An siday</b></u> October 21st. diri mga tingog. dagaang. Oyzon</i> _ _ _ Ngan hadto nga pangidaron… umabot an siday nagbibiling ha akon. nagmalahimo ako hin pagsantop hadto nga kalayo. tigda tikang ha iba. 2007 <i>Paghubad han kan Pablo Neruda “La Poesia” ni Voltaire Q. waray ko maiaatubang. tikang han mga sanga han kagab-ihon. dida han mapintas nga kalayo o dida han pag-uli nga nag-uusaan. ngan akon isinurat an una. di ak’ maaram diin hiya magtikang—dida han kat-yelo o dida’n salog. umabri an langit. Pagtama han akon irong ha mahumok nga ulonan— akon nabatian an palapaka han pako han naukoy nga sarapati ha malaybalay bubong hinin amon balay: – tipahirayo. may nagtikang ha akon kalag. mga planeta. Di ak’ maaram tionan-o.sul-ot mo pa an singsing han iyo pagsumpaay didto ha kadaan nga simbahan han Barugo. ngan tigda akon hinkit-an— tumokas. kinaadman nga gayod hin usa nga tapang. waray nga gayod hinungdan. . nagpupukatpukat nga linya. waray hangkag. — Di ak’ maaram han ak’ igluluwas. o mga pako nga linimot. Ambot.

umhanan nga daw dughan nga naglilinagobo. waray sukol han kagutiay. pag-iiroki.maaram ha masirom kun hain an daol . 2007 Hapyora inin nangangapay ko nga dughan sugad han paghapyod han nagtatagiyos nga truk ha mga bukad hinin kalachuchi ha ligid hinin kalsada. tinusoktusok hin mga pana. ngat’ han hangin bumukalas an ak’ kasingkasing. <u><b>An dumaraga ni Man’ Osing</b></u> October 17th. hinay-hinay gad la hin kalaya</b></u> October 19th. naglalangbid nga kagab-ihon. ako . ladawan han misteryo. hultok hinin haloag nga kabituonan hinin kawarayan. <u><b>An mananggiti nga taga-Kataisan</b></u> October 11th. nagsasaklang bisan waray tangga . inabat an kalugaringon nga kaparti ngay-an han kahiladman nga waray salad. Hapyora. 2007 dida han paghahangsara pa la– kaanad hin duro. 2007 diri nananggot kun aga diri nananggot kun kulop aada panananggot kun hawan na an kalsada _ _ _ nagdadaplas. nakiglibon ako han mga bitoon. – Yana.usa nga binuhat. — Ngan. luholuho nga lambong. an kalarakan. kalayo ngan kabukaran. manlabyaw. tikang ko la pag-inirok-irokan baga na hin layaw… pagtutukdagi. ngan ihulog ha tuna.. <u><b>Ayaw. mga alid-agid.

<u><b>An Tag-iya</b></u> October 9th. kairo.. daw naaawod— sala gad udog ini han nagbutang ha iya ngada— .bibilnga… . di ko paglilioton!” ^^^ Didto han tuna nga iya kinadto nasunit an iya dughan. di ko pamimilngon. <u><b>An pagsidlit han adlaw ha Kankabatok: usa ka aga</b></u> September 22nd.. 2007 Tinag-iya niya an tuna. <u><b>Hi Uday</b></u> September 23rd. Hiya nagsaklang han lubi agud makita isla han Leyte. Tinag-iya niya an tubig. ^^^ “Na diri ak’ han langsa… Na diri ak’ han lusak… ^^^ An sálog han Himanglos? An dagat han Carigara? An bukid han Biliran?” ^^^ Si ahh! di ko pagiiliwon. umagi ha akon hunahuna ^^^ an imo ngaran… <u><b>Zoolohiya: An Itom nga Tamsi</b></u> September 19th. 2007 Samtang ginkikinulawan ko an adlaw nga nagsasaklang han langit. Iginminus ini nga tamsi ngadto hin usa nga eskina. 2007 <b>ni Nuno Júdice</b> ^^^ Sulod hinin tangkal. Tinag-iya niya an langit. Tinag-iya an nga tanan.ngan dida maghuhulat han syahan nga tugaok: takna han iya utro nga pagbaya. mas nga dumolaw an tuka hinin itom nga tamsi kompara han nakadi ini ha gawas. ^^^ Ngan ini nga tag-iya pagtatag-iyahon han tuna han tubig han langit ug nga tanan. 2007 Pinamutos na an mga panapton. di malusad dida huhuron ha langit– makulambid ha nanhuhoyot nga bunga han lubi .human pakataga.

Doktor. an katunga hinin . Diri tinuyo.maaram man hiya nga iton tamsi diri nahuhulog tikang ha langit. sinamad an akon kasingkasing han kamingaw? ako magbabalotan ngan tiuli magdidinalagan. <u><b>Tulo nga Makatitingala nga mga Pulong</b></u> August 28th. <u><b>Angina Pectoris</b></u> July 14th. Matungod kay kinahanglan–amo a n karuyag ni Dexter. nahihimo ko an butang nga diri na lukop han kawarayan. _______ <i>Hinubad ni Voltaire Q. kaupay! di ak’ ha imo mimingawon. 2007 ni Nazim Hikmet ^^^ Kun aanhi dinhi. Di nagyayakan. ^^ Ha akon pagluwas han pulong nga KAHILOM akon ini nabubuong. May mga tamsi nga sugad hito—mga tamsi nga tawo tinangkal bisan pa magdulaw iton ira tuka. Hira diri nakanta. Ngan an itom nga tamsi dida gud la. 2007 Didto ha amon. Diri nalupad. sinamad an akon malonbalonan. waray bumantad. ^^ Ha akon pagluwas han pulong nga WARAY. han kawarayan? ako nagbalotan ngan tipahirayo nagdinalagan. ^^^ Dinhi ha hirayo. Nagkabubuta ini nga katamsihan matungod han kangula han orakulo ug nagkakatatanga tikang han matin-aw nga panhunahuna han mga propeta. akon naabrihan an tangkal. ha <i>physics</i> nasiring nga waray lugas nga naaanaw diri la ito nabibilngan kay nagliliniyongliyong: an aada waray ug an waray aada… ^^^ A. Oyzon</i> <u><b>Didto ha amon</b></u> September 13th. waray sumulod o gumawas. 2007 ni Wislawa Szymborska ^^ Ha akon pagluwas han pulong nga BUWAS kaupod na han naglabay an una hini nga silaba. Bangin kamo napapausa kun kay ano ako nag-Iningles.

an hinungdan hinin pag-inol-olon hinin dughan– diri matungod han <i>nicotine. 2007 ni Nazim Hikmet ^^^ ha iya pagkabata waray niya pagkuhai hin pako an langaw waray niya higti hin lata an ikog han misay o prisoha an bagang ha balayan han posporo o pagtamaki an bundo han anay dumako hiya ngan ini nga mga butang ginbuhat ha iya nakada ako ha iya sapit han iya kamatay sumiring hiya. Doktor. Ug kada gab-i. “basahi ako hin siday. <u><b>Para han Mangangaturog Niyan</b></u> July 4th. nahapit inin kasingkasing ha nagay-ab nga balay ha Istanbul. </i> an kapriso. 2007 ni Akoy ^^^ ha talimpongayan hinin kahoy tumambo ha imo dughan naburo. waray nahangkop ha tuo o wala ug kawarayan ha igbaw– ^^^ Santopa nga di ka nag-uusaan nakikisaro an bug-os nga kalibotan han imo mga luha ha sulod hin usa o duha kagab-i— pero may ada iba nga ha ira bug-os nga kinabuhi.” <u><b>An Bunga</b></u> July 5th.akon kasingkasing an lingit aadto ha Tsina upod han kasundalohan nga igindadaganas tikadto ha salog han Yangtze. . ini nga pula nga mansanas: an akon kasingkasing. an akon la maigagasa ha akon katawhan ini nga mansanas ha akon palad. Ngan yana katima han napulo ka tuig. Ug asya ini. <u><b>An Malinaomon nga Tawo</b></u> July 12th. 2007 ni <u>Vikram Seth</u> ^^^ nga hirayo ha ira mga minahal. kun turog an mga priso ug ginbabyaanan inin tambalanan. bahin han adlaw ug han dagat bahin han <i>nuclear reactor</i> ug <i>satellite</i> bahin han kadarayawon han tawo. Doktor. o <i>arteriosclerosis. Doktor. </i> Nahangad ako ngadto han kagab-ihon dida ha may rehas ha luyo han kabug-on ha dughan inin kasingkasing naputok pa gihapon sugad hadton gihirarayoi nga bitoon.

Ha mga kagab-i nga sugad hini. <u><b>Yana nga Tabis Akon Isusurat</b></u> December 2nd. 2006 (Paghubad han kan Pablo Neruda “Puedo escriber los versos…” ni Voltaire Q. ^^^ Di ak’ nagpipinanuyangko kay inin kasingkasing kun hubas–tinataro-tangwayan ngan pagtinagay-tagayan. kinugukos ko hiya ha akon mga butkon. 2006 Kun hinuhobsan inin akon dughan sugad hiton medyahan. Oyzon) ^^^ Yana nga tabis akon isusurat duro kamasulob-on nga mga berso.’ An hangin hinin kagab-ihon ha kalarakan nagkakanta ngan naglilibon . .<u><b>Pangadi Human Kumarawat hin Bangaw*</b></u> March 18th. danay hinihigugma ako niya. Hinihigugma ko hiya. ilista la anay). 2007 Ginoo. binutang ha dahon-saging sugad hinin akon palad an kahilapad. _______ <i>*Bangaw an tawag ha pagkaon nga pinapa-snack ha mga kabataan (upod an kalagsa n) kahuhuman han prosisyon han Santa Cruzan. Ini nga adi ha ak’ palad iginpapasalamat ko labi na kay diri pwede an umaaro utro. dayon ko ini inaalgan didto kanda Mana Semang (Mana Semang. ha akon palad usa nga biko sugad hinin palad an kadako ug kadamo. Yana nga tabis akon isusurat duro kamasulob-on nga mga berso. ha hirayo nag-aasul ngan kinakadal nga mga bitoon." </i> <u><b>An Maupay ha mga Waray</b></u> December 28th. Usa nga kadaan nga buot-sidngon hin i nga pulong amo an "sasaro" o "feast" ug an bag-o nga kahulogan yana amo liwat an "yagit. manlunay ngan mangayat hin away ^^^ ngan ha prisinto huronan upod han hubas nga medyahan. ^^^ Akon ini gahin dinhi ha kalibotan. Isusurat pananglitan: ‘Nagkaprag an kagab-ihon. kun puno–binabaro-basyahan ngan pagtinagay-tagayan tubtob nga mamagsol-ay.

Iba. Didto ha unhan. Kami. Inin gugma haligotay. mahilom niya nga mga mata. Asya ini an nga tanan. Ha paghunahuna nga waray na hiya ha akon. Iniiliw hiya hini’n kasingkasing. Ha iba na hiya. yana nga takna. Diri ko na hiya higugmaon. akon igagawas . Kay ha mga kab-i nga sugad hini aadi hiya ha akon mga butkon Inin kalag di namumurayaw nga tikang ha iya naanaw hiya. Kun amo ini an urhi nga maihahatag niya ha akon pag-antos. Didto ha unhan may nagkakanta. Tinitipig an kada lingit ha ilarom hinin banig. ini man liwat an akon kataposan nga siday nga isusurat para ha iya. pinahahamotan han bukad nga sampaguita. Pinamimiling hiya hini’n panan-aw nga daw karuyag masingdto ha iya. Inin kalag di namumurayaw nga tikang ha iya naanaw hiya. ha pag-abat nga nawara hiya ha akon. Kay ano ngani nga an akon gugma waray makagtipig ha iya. sigurado ako. ngan hirayo hiya ha akon. nga duroy hinmilarom kay waray na hiya ha akon. Sugad han nakadi pa hiya ha akon mga harok. sigurado ako. An gab-i nagkuprag ngan hirayo hiya ha akon. Hinihigugma ako niya ngan danay hinihigugma ko hiya. 2006 ni Hwang Chin-i Tinatabas ko hin duha an higlawig nga kagab-ihon hinin Nobyembre.Hinahadkan ngan hinahadkan ha ilarom han waray pag-ultan nga kahanaypan. An iya tingog. Inin akon tingog nananalingkamot pamiling han huyuhoy nga makakatubil han iya dalonggan. an iya lawas. 2006 ni <u>Horacio Benavides</u> Tugoti ako nga pamatian ka kun waray mo maisusumat ha akon Inaawit han imo baba an mga hinihilom han dila Inaasoy han imo lawas an mga diri kinikita Tugoti ako nga hapohapon ka nga diri hinahapyod <i>-Hinubad ni Voltaire Q. Kay ha iya pag-abot. an paglimot maihaay. Ngan an siday nanunuro ngadi hini’n kalag sugad han tun-og ngada han banwa. Yana nga tabis akon isusurat duro kamasulob-on nga mga berso. An iya waray tubtoban nga mga mata. Asya gihapon ini nga gab-i an naglalawag hini’n kakahoyan. Aanhon han usa nga diri maruyag han talagsaon. diri na sugad han hadto. pero bangin higugmaon ko pa hiya. Oyzon</i> ________________________________________ [1] Paghubad han kan<u> Horacio Benavides</u> siday “DICES LO QUE NO DICES” <u><b>Tinatabas ko hin duha</b></u> November 6th. pero hinihigugma ko pa nga gayod hiya . Ha pagbati hini’n hilarom na nga kagab-ihon. <u><b>Pag-asoy hin Waray Saba-saba[1] </b></u> November 13th. Di ko na hiya higugmaon.

P. bisan putli nga panuyo. dapat ginahimashimas pirmi? Sa aga. Importante la mayda ka kadasig o. Oyzon</i> <u><b>Tionan-o an Pagsurat hin Siday nga Kantan</b></u> November 6th. pulga-pulgada nga bibitaron basi humilawig an amon kagab-ihon. <b>Bulang</b> <b>ni Bryan Mari Argos </b> Tay . diri makuri. ug ha kada siday. ti sangit dagiti ubbing! Pinisangda ti puso ti lubong! Iti pagbabakalan um-umkisda nga agsapul kadagiti amma ken kakabsatda.. Sa aga. Ngan ihulog balik an pisi ha amon. Sa udto.ini nga mga pinit nga mga gab-i. Iginpapatapod ko ha imo. Kag bag-o magkatulog? Siling ni Kiryong nga boy tat ay Pwede na kuno ipang-bulang Ang akon sulog. Hidalgo. Oyzon Waray matupong han kasayon han paghimo hin siday nga kantan. Kag kun ikaw Nagakatulog. Ay. 2006 Hinubad ni Voltaire Q. Sugad hin usa nga bata. Magsasari kami pagbiling ha imo didto. saka ngadto ha igbaw. pimmusingen dagiti takiag a nangtagibi kadakuada! Vietnam ! Vietnam ! Vietnam ! Saan laeng a bagi ken pusom ti pinungtil dagiti garamugam: . Jr. <i>-Hinubad ni Voltaire Q. Sa udto. paano maghupot sang inugbulang nga sulog? Indi bala. Kuha hin lubid ngan ilangbod ini ha dampog Ug itunod an usa nga kataposan hini ha tuna. </b> Vietnam ! Vietnam ! Vietnam ! Ayyyyyy. Gani adlaw-adlaw Iya ginahimashimas. <b>Vietnam</b> ! <b>by Juan S.

<b>AROG KAINI PALAN [4] ni <u> Abdon M.\/ Nangingiturog sa sinehan\/dawa an pasali bakbakan. \/ ta pag tindog na nagtiris \/narurupit an bitis. Jr. \/ Pag-abot kan sinarom \/nagdidiklom an paglaom\/ na makatukdol ki bitoon\/sa mga panganoron. </u> </b> Arog kaini palan\/ pagka naggugurang:\/ Pagmuklat pagkaaga\/ugma man ta buhay pa. \/ <u><b>Para han mga Pulong ha Waray nga Pinamatay</b></u> April 9th.. wen! dagiti sabong ti kararuam! Ayyyyyy. \/Nakakainom pa man \/ linaga na lakad-bulan. \/ Maski bunay pag linaga. Ikabido niyo ayaw.\/ ta pag sinipon \/dai na makabangon\/ Pag biglang napalapiga\/dagos napapatihaya. \/ Kun malipot an banggi\/ranga pa man salampati\/ mientras kugos an sadiri. Ha kalibutan.\/ Sa sira mag malasugi \/o sardinas nadudugi. ^^^ Ngan tikang ha pagbiaw masaka ini./sa tunog kan banggi. ^^^ . 2006 ^^^ Ayaw niyo ikabido. pinaagi han sirak.\/ alagad sa enot na gios\/garing nakagapos. ^^^ An tun-og nalusad tikang ha langit basi magbiaw ha tuna madaliay.\/masakit na an pagsapa. \/ An linanot na pamahawan\/sakob na an pangudtuhan. waray butang nga naaanaw.\/ Pababa man sa hagyanan\/halhal sa kapagalan.\/ Pag-abot kan kumpleanyo\/dai nang kakuntemporanyo. \/Takot na sa santol\/ ta masakit ma-tubol. \/ kaya gabos na nagbibisita \/saro-sarong nagbibisa.\/ Pag nakahiling ki burak \/taol an pighahanap. \/ kalunggay man giraray.\/ An kinaon na kalunggay \/minaluwas luhay-luhay.Rinagasragasdan.\/ pag biglang minabuhat\/mga tulang minaragaak!\/ Maihi man sana \/minatukaw pa sa kubeta. \/ Pag nagbalyo sa tinampo \/gabos na awto minapundo. \/ Likay sa tagiti. ngadto ha langit basi magpakatun-og ngahaw. waray butang. Balde.

ha usa . Pagwad-on mo an amon panumdoman sugad han pagwara niyo han amon pinulongan. ^^ Magtatahi ako hit’ akon balay. 2006 <i>Ha ngaran han pagka-urosa. Ha kalibutan. ha kada takna nga ini rinuruba. </i></b> <u><b>An Makasurobo han Kamatayon</b></u> December 18th. waray butang. usa han mga naunong dida han hinihimo pa la an tulay han San Juanico</i> ^ Sugad hin usa nga bato nga ihinalo ha minamasa nga semento. 2006 Nagsusulsi ako han akon balay han dagpason mo ini han siphid. 2005 <i>Kan Man’ Supron. Papagtinag-alogon mo kami niyan ha amon hirohimangraw ha ikina-adlaw. Magsusulsi ako hit’ akon balay. pagdukwag ug pagkauripon…</i> <b>Paghimayaon ka Juan ug Juana kay kami nga mga Waray mamamagtinag-alog na. Ikabido niyo ayaw. <u><b>Lawa-lawa</b></u> March 23rd. </b> <b><i>Siya nawa. waray butang nga naaanaw. ^^ Naghahabwan ako han akon balay han imo ini sinalibay hin tsinelas. ^^ Nagtatahi ako han akon balay han dukdokon mo ini han silhig. Gindadayaw kamo nga labi han mga Waray nga tanan ngan gindadayaw man an amon mga anak nga magkakakukutang.Ayaw niyo ikabido. ^^ Maghihibwan ako hit’ akon balay. <u><b>Paghimaya</b></u> March 16th.

Dagos ko dagpason han luwag an dumagil nga langaw. ^ Makasurobo para hin usa nga buhi inin kamatayon. (Pasalamat hiya waray hiya maigo. waray bulan. an sabaw. waray bitoon an kahiladman. Pero. waray hikit-i. ^ Bisan tipak han aningal han imo kurahab waray hibatii. 2005 Han ikaduha ko nga pagtimo han bahaw nga kan-on nga binahogan hin <i>noodles</i> nga mataghom. <u><b>Saad</b></u> December 9th.ka tipak hin dalikyat–nahulog ka ^ ngadto han nagliliro nga lawod. ambot kan Mano Supron.) Akon pinurot– an akon iginhalot– balik ha akon pinggan. . <u><b>An Akon Pinakamasulob-on nga Pamahaw</b></u> November 28th. Pagtimo ko utro– an bahaw. Magsasaad kita… tubtob nga ini nga mga pulong diri na tinuod. mas tumognaw. 2005 Han akon paglaspay nga’t ha Dubai nagsaad kita nga duha nga diri ta palalakton an gugma dinhi hinin portahan hinin aton mga dughan. diin waray sirak. 2005 Han ikaduha ko nga pagtimo han bahaw nga kan-on (nga binahogan hin <i>noodles</i> nga kanan kagab-i). may langaw nga humogdon– usa ka dangaw tikang ha akon pinggan– ngada han mumo nga nakada ha lamesa. <u><b>An Akon Pinakamasulob-on nga Pamahaw (revised) </b></u> December 4th. may langaw nga humogdon usa ka dangaw tikang ha akon pinggan diin nakada in usa nga mumo nataktak dida han syahan ko nga pagtimo. waray hikagii.

dida han inukit mo nga ladawan. pulga-pulgada nga bibitaron basi humilawig inin kagab-ihon. ^^^ Ginbiling ta ha akon panumdoman. ha imo mga im-im. Tinipig an kada lingit ha ilarom hinin banig. An mga ^^^ nagseserbi nga mga signal para han stanza <u><b>Tinabas ko hin duha</b></u> October 24th. ^^^ Ginbiling ta ha akon kasingkasing. <u><b>An Kada Ta Ginhawa</b></u> November 5th. ^^^ Ginbiling ko.nataktak dida han syahan ko nga pagtimo. ^^^ An kada ta ginhawa in’ paghanaw han kanunay. Oyzon <u><b>Pagtuha</b></u> . Ginbiling mo. 2005 ni Hwang Chin-i Tinabas ko hin duha an higlawig nga kagab-ihon hinin Nobyembre. ^^^ Ginbibiling ta la gihapon– tubtob waray na kita man-ginhawa: ^^^ ha kanunay <i>*eternity</i> . Kay ha iya pag-abot. ^^^ An kada ta ginhawa in’ pagtultol han kanunay. akon igagawas ini nga mga pinit nga mga gab-i.* ^^^ Ginbiling ta dida han hinimo ko nga siday. 2005 An kada ta ginhawa in’ pagbiling han kanunay. n. ha imo tagoangkan. dinagpas han akon wala nga kamot ngan puroton an uusa nga mumo ha lamesa balik ha akon pinggan. pinahamotan han bukad nga sampaguita. -Hinubad ni Voltaire Q.b. Dayon ko nga tinabog.

p. pinakaladkad.October 14th. Inukay-ukay tubtob nga magmasapotok. pinalunok. Idinaitol an tadtaran ngan pinahigda an buraw. Kumuha hiya hin: 1 kagantang nga pilit nga tinuon na 5 kabuok nga lubi para tuno ngan lunok 1 kapada hin kalamay usa ka kudli nga anis pipira nga linahob nga dahon hin saging Isinun-od an tuno ha karaha nga sinagolan hin us’ kakudli nga anis ha naglalalahinggab nga sug-angan.64</i> Kinakamang tipasulod han maasin nga tubig nga nagtitikang ha Cansoguran an salad han matab-ang nga salog han Amanlara. samtang hilit nga sinasaklang han bulan an adlaw. Magutiay la. Ha may ikog han isda ipinadulot an nag-iinggat han kamatarom nga salsalon. nanhihingisda agud pagbarulon an kinawilan han iya amay. 2005 …“a flagpole was erected. kinuhitan an mga dahon hin saging nga linahob nga sugad hin palad an kahiglapad– ngan binudboran hin lunok han kinabuhi. . nagaang ha pangpang. Itinunod an pilit ngan ihinalo hin maupay ha latik. 2005 <b>kanamit kun in’ nakakapang-it langag-langag hin naghihindukag. <i>The Balanggiga Conflict Revisited. Magutiay. An kanan duha ka buok nga tuno. An kanan tulo ka buok nga tuno.. kay an pinakaespisyal nga tinuha han Makagarahom dinhi ha kalibutan– in’ angay la tilawan. <u><b>An tukag</b></u> October 9th.” -Rolando Borrinaga. and the American flag went up. Ibinutang an usa kapada nga kalamay. Hi Binyang. </b> <u><b>Pagbarol</b></u> September 30th. 2005 <i>Kan Clang-clang</i> Biko an pika-espisyal nga hinimo han Diyos. hi Binan.

2005 Natusok ka. dudon-an han dugoon nga tudlo ni Binyang an kutsilyo ha ulo han isda agud tibwayon an pagbuka. Nagpapakita ini nga kita nga mga Waray. didto kadisgrasya hi Binyang. magkukulaw han nangangaon: tutok. may dumaraon. naragunot. basi gumimaw an duason nga unod. Hadto nga oras. Waray mag-iha. an Amanlara mapag-ad na. Mabuhay kamo. An salog han Amanlara tak-om nga nagliliro dara han dulong han katab-ang ngan kaasgad. kaupay!” <u><b>Lagung</b></u> September 4th. mabalik an kutsilyo ngada ha butnga han lawas ngan iduduot tibalik ha siyahan nga dinultan. “Hay. Ha Jollibee. hira Joe. Napilasan ka. pagbibitaron an hiniwa nga unod han isda ha bawbaw han tadtaran. 2005 Lupad-lupad. laway. lupad-lupad. Ginbarol. Didto han bato nga sugad han bungkog han karabaw an kahilapad. . An bulan padayon han pagsaklang. natunok ha pagpulod han uway. pag-abot ha may tangkugo. ginbuka. lupad-lupad. simhot. Dunkin’ di ngani Cindy’s aadto ako: hamot. susubayon han katarom an balidbid han isda.Tikang ha ikog. an mga di-sugad-ha-aton nga nagkaabot nganhi ha bungto pira pa la ka semana an pimiktaw. diri naparaogdaog. Gintasikan. mahapon ha salaming. nasamaran ha paglara han uway samtang ako didi hini nga duyan. mga bayani han BALANGIGA! <u><b>Para han mga tudlo nga naglara hinin akon duyan</b></u> September 7th.

hira Joe. may dumaraon. 2005 by Agha Shahid Ali <b>Akon hinigugma</b> <i>Para han Waray nga akon pinulongan</i> . Gintasikan. naragunot. nagaang ha pangpang. nanhihingisda agud pagbarulon an kinawilan han iya amay.lupad-lupad.64</i> Kinakamang tipasulod an salad han matab-ang nga salog han Amanlara han maasin nga tubig nga nagtitikang ha Cansoguran. p. An bulan padayon han pagsaklang. Idinaitol an tadtaran ngan pinahigda an buraw. an Amanlara mapag-ad na. <i>The Balanggiga Conflict Revisited. Hi Binyang. An salog han Amanlara tak-om nga nagliliro dara han dulong han katab-ang ngan kaasgad. ginbuka. an mga di-sugad-ha-aton nga nagkaabot nganhi ha bungto pira pa la ka semana an pimiktaw. 2005 <i>Para han mga bayani han nahitabo hadto ha Balangiga</i> -Rolando Borrinaga. Hadto nga oras. basi gumimaw an duason nga unod. lupad-lupad. Ha may ikog han isda ipinadulot an nag-iinggat han kamatarom nga salsalon. dudon-an han dugoon nga tudlo ni Binyang an kutsilyo ha ulo han isda agud tibwayon an pagbuka. samtang hilit nga sinasaklang han bulan an adlaw. susubayon han katarom an balidbid han isda. didto kadisgrasya hi Binyang. Ginbarol. mabalik an kutsilyo ngada ha butnga han lawas ngan iduduot tibalik ha siyahan nga dinultan. <u>Uncategorized</u> <u> Comments (2) </u> <u><b>I have loved</b></u> September 1st. pag-abot ha may tangkugo. Waray mag-iha. <u><b>Pagbarol</b></u> September 1st. hi Binan. Didto han bato nga sugad han bungkog han karabaw an kahilapad. Tikang ha ikog. pagbibitaron an hiniwa nga unod han isda ha bawbaw han tadtaran.

nga kapiraw an upod. Barugo. hirani dinhi hini nga lugar igintindog nira Datu Sikatuna. nga ha akon nag-aabyog. sugad han pag-abyog ngan pagpakaturog hin nanay ha ira mga pulahay. . 2005 hinihimo hinin naglalaygay nga jeep an nag-aarom ngan mag-itum-itum nga mga dampog. ________________________________________ * <i>Nasunogan. Leyte . Dinhi hini nga jeep.Kinahanglan ko balikan an dapit nga akon hinigugma basi mo masantop an mga butang nga imo paparaon akon hinigugma. nagpapakaturog. <u> SIDAY</u> <u> Comment (0) </u> <u><b>An nahabilin ha Nasunogan*</b></u> August 26th. hinahawiran han mga gamot han balagon agud di mapokan. pulahay kita nga tanan hinin dampog ginhihinayhinay… Pshhh! piyunga an mata ay’ hin aringasa. ini kay basi hulton ngan pasabton an nagkauurhi han mga agi nga ginbasolan han namag-una ngan han mga pagbabasolan pa… ini nga harigi han mga kaagi… asya an yana nga hirayo na para balikon han panumdoman. </i> ("a place where something is burned") <i>sitio</i> han Bara ngay Tutug-an. katurog na katurog na. Suma la han katigurangan. Datu Kasadok ngan Datu Pangilawon—mga tungayod hini nga dapit—an syahan nga “<i>Balan gay</i>” o “<i>Barangay</i>”. pira anay kagatos katuig san-o an bug-os nga kapurupud-a n ginkolonisa han Espanya. <u><b>Dinhi hini nga jeep</b></u> August 29th. Sinunog ini han mga “Moros” hinungdan han kaibalhin han bungto tikang ha “Binungtoan” (means “a place where the town was erected”) ngadto ha iya yana kinamumutangan. 2005 harigi nga bagangbang.

2005 ay’ kabaraka di ka hingangalimtan. titirokon ngan pagbubutkon han langit an at’ mga luha. <u><b>Liso</b></u> August 23rd. di ak’ maaram kun hahawiran ta ikaw. Ngan dinhi hini nga punto pagbabak-aron han langit an iya binutok-butok nga turo basi ipamaribi hinin kalsada nga pagbabalik-balikon ta. </b> Ha pagdumdom han mangutngot nga matam-is nga at’ pag-ukoy. 2005 <b><i>Kan MJA nga bumol-iw ha kalibutan</i></b> <b>17 April 2004 A. 2005 Titurok ako. Niño. hin kandila pagtatagdokan. hin bukad ikaw pagdadad-an. Waray ka man la kumita han ak’ panmunga. hin pag-ampo paghahalaran. <u><b>Pagbuhi</b></u> August 22nd.D. <u><b>Yana nga aadto ka na tumabok hinin salog</b></u> August 20th. 2005 may mga putot nauuna kapurak. hiya. babaktason ko an lubak-lubak nga Sto. di na kita mag-iinuro-uropod. o an gumonit. mapakadto tuo hinin matapotapo nga Magsaysay. o diri. pinaagi han mga dampog. di na kita maniniplat. nalalaya ka. lalakniton ta an kada tagsa ha hunahuna. di ako maaram kun hain an mas maupay— an bumol-iw.<u><b>Lubi</b></u> August 24th. ako. 2005 Siyahan. iya susubayon an wala. Kun an kawarayan usa nga kamatayon. Kataliwan. may iba mauuga na la di pa gud matagak. <u><b>Tionan-o an paglubong han kamagsarangkay</b></u> August 21st. di na kita magkakiriglala. may latayan tipakadto ha imo ha ak’ panumdoman . Ikaw.

tanom. 2005 Syahan.” “pamilya. Dinhi gihapon aton hihikit-an kun ano an iya baton o reaksyon hini nga iya pagsantop han kanan tawo kahimtang. etc. Sinisiring nga an pinulongan an naghuhulma han panmahungpahong han tawo ngan an panmahungpahong han tawo an naghuhulma han pinulongan. may kalabotan ada ini han ira pinulongan ug paglantaw han kinabuhi. maemosyonal man nga butang. Usa liwat nga nagataw dinhi amo an “pamahungpahong” han Waray ngadto han mga butang ha iya palibot: An pulong nga “balay” ha literal nga kahulogan in “sirongan. An termino nga “bata” nangangahulogan hin mutato o. Nagpapakita ini kun tiona n-o hinulma han pinulongan an panmhungpahong han usa nga nasud og vice versa. in nagpapakita han panmahungpahong og pagsantop nira han kinabuhi mismo. Natipa ako han ideya nga nihilistic o. Usa ini nga makakag-isplikar kay ano nasiring kita nga maglipayon an mga Waray. Tinawag nga “balay-balay” an balay-balay kay alid-agid la ini han tuod nga balay…etc. o matawo man? Pananglitan: Kay ano nga tinatawag nga “malonbalonan” an malonbalonan ha n manok? Kay ano nga tinatawag nga “rahondahon” an rahondahon han bukad? Kay ano nga tinatawag nga “balay-balay” an balay-balay nga hinihimo han mga mutato kun nagmumur uglay? Kay ano tinatawag nga “matabata” an munyika? An akon karuyag ipasabot.” og eguridad. Manggud.” An ngaran nga “Waray. Santop niya nga waray hiya gahum saboton an tiarabot pa la nga mga butang. Naiintindihan la han tawo an usa nga butang hu man hiya magdesisyon. Santop og karawat niya hin hul-os an kamatuoran han kawaray pulos han pag-awil—mam ateryal o. existentialist nagdidi wara han pagkamay-ada labaw—An Makagarahom (subay ha ngaran nga kanan tawo iginlar . pag-abat.” Karuyag ko gihapon klarohon an pagkagawas hini nga konsepto tikan g han impluwensya han Katundan ug Kristyano nga tinuohan. dida kun tima na ini matabo. suspetsa ko natubod an pamahungpahong nga mulay-mulay ngan wara y-waray la han usa nga Waray. an pulong nga “matabata” nagpapasabot hin “mulay-mulay” nga pamahungpahong ug magaan nga pagkita han nasabi nga butang. Ha luyo nga bahi n. An usa nga nihilistic o. Dinhi aton nakikit-an kun tiunan-o linalantaw han usa nga Waray an kinabuhi.” in usa nga pagpamatuod hini.nga ak’ pagtatabok-tabokan kun pagmimingawon inin dughan. <u><b>Pagturutulidong han Waraynon nga Pamahongpahong</b></u> August 18th. Tinawag nga “rahondahon” (petal) an rahonda hon han bukad kay alid-agid ini hin dahon. pananglitan. kinikilala niya an pag-ultan han iya hunahun a ngan pagsantop han kinabuhi.” Ini nagpapakahulogan hin “paglantaw.” suspetsa ko. <b>An Kawarayan</b> Linalantaw han usa nga Waray nga an tawo in nabubutang ha kalarakan hin kawaraya n ngan waray niya hul-os nga kontrol han iya kinabuhi. existentialist a n panmahungpahong han mga Waray. etc. Sigon pa ni Octavio Paz. Sumala han usa nga darahonon: “Aada sasabuta. nga n kun tiunan-o inaayad han iya linggwahe an iya kalibutan. “adults can transcend their solitude and forget themselve s in games…. han usa nga Waray an nga t anan nga paagi agud malamposan in usa nga krisis og problema. nga an usa nga pamaagi hin pag-ngaran ha Waray nga pin ulongan amo an paggamit hin “pag-alid-agid. An darahonon nga n asiring: “Kamatayon gad la an waray remedyo. puya. <b>An Gahum han Paglarang</b> Tiunan-o gin-nga-ngaranan han mga Waray an mga butang-butang: mananap. Hihimoon. Ano daw la an buot sidngon han ngaran nga Waray—gawas han literal nga kahulogan hi ni? Kay ano nga tinawag hini nga katawhan an ira kalugaringon nga Waray? Ano nga klase hin pagkita han kalibutan og kinabuhi may-ada an mga Waray? Kay ano “pag-ukoy” an tawag han mga Waraynon ha pag-ukoy dinhi ha kalibutan? Ha akon ubos nga pagkita. Kon hiya umabot na. Mayda niya gahum santopon an kinabuhi og kalibutan.” Dinhi. og pagsanto p han kinabuhi. karuyag ko igsaysay kun ano an akon buot ipasabot han akon paggamit han pulong sa “pamahungpahong. In i gihapon nga pamaagi pag-ngaran ha Waray nga pinulongan in nagpapakita han iya pagsantop han kahimtang han tawo ha kalibutan.” An pulong nga “balay-balay” in nagpapasabot hin “mulay-mulay” og marayhak nga k ahulogan.” Tinawag nga “malonbalonan” an malonbalonan han manok kay alid-agid ini hin balonan.

Hain ka makita hin parahubog dinhi ha Leyte og Samar (upod han Biliran) nga solo -solo kun mag-inom? Asya nga an pulong nga—ignom—nangangahulogan nga damo an nagbubuhat hini diri la kay uusa. amo an tendensiya han katundan nga igdiwara an pagk amay-ada (existence) han usa nga butang kun diri na. Hinungda n han pagtawaga ha iya nga “superstitious” han mga taga-katundan. an telepono. please don’t provoke me. An ginkaibhan l a han usa nga Waray tikang ha usa nga Mexikano kay diri puy-aw (solitary) an pam ahungpahong han nauna. Hi Blaise Pascal natuod nga an tanan nga butang akos santupon ngan ig-eksplikar han linggwahe han Matimatika. Pero diri liwat igkakalirong ni Pascal nga kun diri matungod han imahinasyon han tawo diri liwat hiya makakaabot ha bulan. An Makagarahom na an magbubot hiton akon kapalaran. ha panahon hin krisis—kun in usa nakakaluwas hin. an buhi pakawit. manggud.” Linalantaw han usa nga Waraynon nga waray niya hul-os nga gahum ha iya kinabuhi. Saho ko man. nagsiring nga “man is n ot solely responsible with his actions. p. an kamakikakantahon og kamakisasayawon han mga Waraynon in pira nga magpapamatuod hini.I have nothing other than my dignity. An usa nga Waray. siring ko pa man kanina. hunong.” Ini nga kostomre ha akon pag-inoino an rason kay ano sumiring hi Orly Candari dida han libro ni Dav id Martinez nga "A Country of Our Own: Partitioning the Philippines" (Bisayas Bo oks 2004.” Buot sidngon: “Ginhimo ko an nga tanan nga akon mahihimo. “Bahala na. An kamakiiinomon. Hinungdan han pagbutho han at heist og nihilist nga panhunahuna ha ira dapit. usa nga rason hini kay igindidiwara hini nga idolohiya an espiritwa l nga panginahanglan han tawo. an makina. Buot sidngon. kanan ulod karaunon. Diri ako nagdidiwara han kamatuoran han Marxismo kundi tinutudlok ko la an pagkukulang hini. Kun diri na niya akos santupon o waray na niya mahihimo ha usa nga panhitabo—an Ma kagarahom o an mga diri-sugad-ha-aton an iya laladngan nga responsable. <b>An Pagkamay-ada</b> An usa pa nga ginkaibhan han Waraynon nga pamahungpahong tikang ha katundan. ha usa nga klase hin kahimtang (state of being)? Diri b a an pulong nga “pag-ukoy” nagpapasabot nga ugsa an usa nga tawo makanhi ha kalibuta n—diri hiya naukoy. Hunong tikang diin? h a usa nga paglakaton? o.” “solitary verb” an pulong nga “inom. Lugod.) Kadako han naiiban nga kabug-on ha dughan—pananglitan. pananglitan. just anyone else… Just don’t insult him\/h er…. (Kay ano. upod na an panhunahuna han tawo.” sigon ni Blaise Pascal. waray mawawara ha akon kay waray ako nga daan. “Igintutubyan ko an nga tanan ha imo Bathala . kinilala han mga Waray an panginahanglan han tawo ha n relihiyon. nasantop han pag-ultan han iya panhunahuna. Diri igka kalirong nga matungod han empirical nga pamaagi pagsantop han mga butang nakaabo t an tawo ha bulan.” Ngan.ang ha Makagarahom). an importante iy a ini nauulian ha panahon nga magpalya an mga intelekwal og legal nga instutosyo n han tawo. sum ala han igin-asoy ko kanina. “An aton lawas diri gad aton. “Imagination can mak e a people happy but it will not make them wise. Whatever you do. pananglitan.” K ay siring pa man han duduha nga darahonon: “An patay palangit.” O di man ngani. diri na importante kun ano ini nga klase. 66): “One can oppress a Waray. nagpalya an Marxismo ha Rusya og iba pa nga dapit? Ha pag banabana ko.” Salit. An ano man nga butang nga diri maiihap (unquantifi able) in kadudaduda an pagkamay-ada (existence). <b>An Pag-ukoy ha Kalibutan</b> An ugat han pulong nga “pag-ukoy” in “ukoy”. siring ko pa man. An buot sidngon ni Pascal han “wi se” in nakahigot ha empirical nga pamaagi pagsantop han mga butang. a n submarino og iba pa. Ha usa nga bahin tama hi Pascal og sayop liwat hiya ha luyo nga bahin. akos santupon han iya panhunahuna an usa nga butang o panhitabo. naglalakaton hiya (or in motion?)? Kay ano nga ha pag-ukoy hin . Kun diri matungod han imahinasyon han tawo diri maiimbento an eroplano. “Social verb” an pulong nga “ignom.” Hi Octavio Paz samtang iya igintutulidong an kinaiya han mga Mexikano dida han i ya libro nga gin-ngaranan “The Labyrinth of Solitude” (Grove Weidenfield 1985) nga h inubad tikang ha Kinatsila ni Lysander Kemp og mga kaupod. bi un baga makuri an kinabuhi og ekonomiya hit Pilipinas magpapadayon gud permi an mga patron-patron og dinominggo nga irignom.

) Makikit-an ta ini nga kustombre ha mga kinadaan nga mag kanta. Tinatawag nga “Honorable” an kawatan. Baraan an kawatan. patigo. darahonon. Pito ka yukot nga kapurupod-an nasud hin mga kawatan. (Usa ada ini nga rason kun kay ano talagsa ha mga Waray in nagbibitay kompara han mga Hapon. basi gumaan—taw-an. diri–waray la. susumaton. og siday. Kawatan hi Nanay. Kawatan ako hin siday. Kay ano h a mga kanta. Mas may gahum an “kinabuhi” san-o an “pag-ukoy” ha kal ibutan. nawawaray na hiya.” Asya ada nga naimbento nira an tuba ug ignom. Ha takna nga an us nga tawo umabot ha kalibutan. Diri niya tinatagan hin igo nga bug-at an pag-ukoy dinhi ha kalibutan. Tumurok. didto bayani an kawatan. kay linalantaw niya nga lumalabay la an nga tanan dinhi ha kalibutan ngan an kanunay nga mga butang diri “naukoy. og siday kita huhugot hin proweba? Tu ngod kay ini nga mga materyales (susumaton. kinaiya. Maupay nga tawo an kawatan.” Kun iya linalantaw nga an pagkabuh i ha kalibutan in usa nga porma hin pagkawaray gahum ha metapisikal nga pag-inoi no. etc… nagtitikang. 2005 Kinawatan ka? Maaram ka. gamhanan hiya san-o hiya nakanhi ha kalibutan? Kun sugad. ubos nga klase hin kinabuhi an “mag-ukoy” ha kalibutan.” kay di ri na hiya “naukoy. S iguro. naglalakaton na hiya tikadto kun tikain man. hi nawara Polano. tuna han mga kawatan. Ano gud an buot sidngon han ngaran nga Waray—gawas han literal nga kahulogan hini? Kay ano nga tinawag nira an ira kalugaringon nga Waray? Ano nga klase hin pagkita han kalibutan og kinabuhi may-ada an mga Waray? An poplunganon nga nasiring an maupay nga magbaton: "Sabwag dawa. patigo. diri angay nga seryosohon agud ini diri mabug-a t ukyan. lugod.” nabantad o.usa nga Waray ha kalibutan tinawag niya an iya kalugaringon nga “Waray”? Buot sidngon ba. Ngan ha takn a nga bumaya na an usa nga tawo hini nga kalibutan naundang an iya “pag-ukoy” ngan “ka warayan” ha metapisikal nga pag-inoino. panlantaw og pamahungpahong han kultura kun diin ini nga mga susumaton. agud liawon an kada tagsa nga kalu garingon tikang han “kawaray mahihimo” ha “pag-ukoy. ngan may kawatan nga kawatan. may nagtitinda nga kawatan. <b>Waray la</b> An kinabuhi han tawo. susumaton. may nakayuniporme nga kawatan. Kawatan hi Tatay. Riko an kawatan. may hin-bisan-ano nga kawatan.. Marasa an kinabuhi han kawatan.) daw Usa ini nga surodlan diin natitipig an pamatasan. Nagpapakita ini nga an “pag-ukoy ha kalibutan in kahukasi hin gahum. etc. may mahatagon nga kawatan. darahonon.g.darahonon. “Nawara. may “cum laude” nga kawatan." <u><b>Kawatan*</b></u> August 7th. An usa nga tumalikod-na-ha-kadayonan in ti natawag nga “nawara” (naWAra) e. . hi Nawara Polana. kun sugad. patigo. an “waray-waray la” nga pamahungpahong han usa nga Waray subay han akon paghinga day kanina in matatawag ta nga baton niya basi han iya pagsantop og pagkita han kinabuhi og kanan tawo kahimtang. darahonon. may nadalagan ha eleksyon nga kawatan.

</i> <u><b>Pag-ampo</b></u> August 6th. nagpapas-an ka han dako nga daba nga puno hin tubig. an magbalos pagpanday han im’ dughan nga nagay-ab. 1 Nangangahulogan nga “kaaway. lumingiw ka. pag-antos nga waray kataposan… Amen. An akon dughan waray kaalgi bis’ usa ka turo. tag-ada han payag nga akon sinirongan dida han magmadlos us’ kaga b-i</b></u> July 26th.* <i>Nangangaro ako hin pasaylo kanda Ismail Tafiq. Paghirani mo. Umuli ako. gindadayaw ka nga labi han mga Pilipino nga tanan ngan gindadayaw m an an imo anak nga hi Don Juan. An siday hinin akon dila. 2005 Kasagaran. Yanti Soebiakto ngan B. pinasuno mo ako han taklap han nabarikasan mo nga dughan. puno hin lambonaw an akon biso.” An kadaan nga ngaran han Tacloban in “Kanka batok” —buot sidngon ha literal nga paghubad— “lugar nga tinatag-iyahan han kaaway. Palab. <b>Parupamatbat</b>: Maghimaya ka Mana Maria nga puno ka hin grasya…an ginoo nga d ayo aada ha imo. Tumuktok ako ha imo payag ngan didto imo ak’ pinauswag. tubtob la hit’ paghuraw. ini. pero ini. . <u><b>Kan Palab. 2005 Dila ko na la an mamara nga parte han nangungurog-kurog ko nga lawas. Nabugsay ako tikang ha Digyo basi mag-alog hin lambonaw. <b>Sarabat</b> : Amen Sugad han tinikangan. <u><b>Hi Kabatok nag-alog ha Basay</b></u> July 15th. pinahigop hin sabaw nga mapaso-paso. <b>Parasabat </b> : Tagan mo kami niyan hin karan-on namon ha ikinaadlaw. 2005 Waray sulod an akon biso. 2005 <b>Parupamatbat</b> : Ngan an mga dayo nahimo nga ginoo… <b>Parasabat</b> : Nag-ukoy dinhi ha aton. Buot ko ibutang an akon hinahabak nga biso. Pagwad-on mo an amon panumdoman sugad han pagwara niyo han amon pinulongan. Iginkarapo ko ikaw pagtikadto ko ha burabod.S. o kontra. iba nga tawo it’ nagbabayad hit’ at’ utang nga kaburot-on.” <u><b>Poplunganon</b></u> June 29th. Pabusagon mo an amon mga panit. Me dina matungod hini nga akon pagpasipara.

2005 <i>Sabwag dawa. <i>Klang! </i> Ginpabenditahan ko la ikaw. <i>Ting! </i> Kun bendita la. ha balay ako naghingaday bahin hin mga paaliday: Hi Timothy nagtaklos han umal basi magtiak han sungo. an magsumat nga tapuon ka dit’ ha langit. babantayan kuno niya an tinuon. diri–waray la. iton “<i>rice cooker</i>” di gad tinutukagan. <i>Klang! </i> Adi na la nga mga bagting. (Di ba nagpataod na kita hin gripo?) Hi Lyra nagpakusina. Tres syentos— ordinaryo la nga misa. makadi ako. waray bayad. <i>Ting! </i> Hala. 2005 <i>Ting! </i> Sinaog han barsa an imo lawas— linikid han buri nga banig— nga daw sugad hin suman. nagkinita ha hirayo. (Kay may <i>gas</i> pa man.(Umuran pa la kanina. nagpinungko. <i>Klang! </i> Tagkinyentos an misa-kantada (kuha-dul-ong).) Nakausa. </i> - . <i>Ting! </i> <u><b>Usa nga Pagpasipara Pagtulidong han Waraynon nga Pamahungpahong</b></u> June 5th.) Hi Alexious nagbitbit han baldi para umalog.<u><b>Nakausa</b></u> June 28th.) Hi Athena nanmaribi han mga <i>orchids</i> niya nanay. ako naghinangad. Kristo ako yana hit’ tupada niyan didto ha Kan-Olango. 2005 <i> Ay’ pagpinakurii it’ im’ ulo waray na gad yana nagbabasa hin siday ngan waray sapayan kun ito maraksot o maupay</i> -Nicanor Parra Nakausa. Tumurok. (Pastilan. <u><b>An paghugos ni ‘Tay Gayok kan Man’ Uyik nga parahubog</b></u> June 14th.

Dinhi gi hapon aton hihikit-an kun ano an iya baton hini nga iya paglantaw og pagsantop h an kanan tawo kahimtang. An pulong nga “balay” in nangangahulogan hin “sirongan.” “pamilya. . “<i>adults can t ranscend their solitude and forget themselves in games</i>…. an akon ginhin gaday ha igbaw in nagpapakita kun tiunan-o hinulma han Waray nga pinulongan an p anmhungpahong han usa nga Waraynon og <i>vice versa</i>.” Iginpapakahulogan ko an pulong nga “<i>pamahungpahong</i>” hin “paglantaw. Ano an ipinapakita hini nga akon ginhihingaday? Dinhi aton nakikit-an kun tiunan -o linalantaw han usa nga Waray an kinabuhi.” og “seguridad. An termino nga “bata” nangangahulogan hin mutato o puya. o matawo man. nga an usa nga pamaagi hin pag-ngaran ha Waray nga pinulongan amo an paggamit hin “pag-alid-a gid. Sigon pa ni Octavio Paz. Yana . “mulay-mulay” og marayh k nga kahulogan. karuyag ko tagan hin hirohilawig nga paghingaday an bahin han panmahungpahong han usa nga Waray bahin han kinabuhi og kalibutan. etc.” Tinawag nga “<i>malonbalonan</i>” an malonbalonan han manok kay alid-agid ini hi n balonan. ano ini nga klase hin pagkita han kalibutan og kinabuhi may-ada an mga <i>Waray</i>? Syahan tugoti ako niyo pagesplikar kun ano an akon buot ipasabot han akon paggamit han pulong sa “pamahungpahong. Tinawag nga “<i>rahondahon</i>” (petal) an rahondahon han bukad kay alidagid ini hin dahon. suspetsa ko nat ubod an pagkamalipayon han usa nga Waray. karuyag ko anay maghingaday kun tiunan-o gin-nga-ngaranan han mga Waray pinaag i hin agnay an mga butang-butang: manananap.” An pulong nga “balay-balay” in may pagka-inosente. Usa ini nga makakag-isplikar kay ano nasiring kita nga maglipayon an mga Waray. og pagsantop han kinabuhi.Usa nga darahonon ha Waray Ano gud an buot sidngon han ngaran nga <i>Waray</i>—gawas han literal nga kahuloga n hini? Kay ano nga tinawag hini nga katawhan an ira kalugaringon nga <i>Waray</ i>? May kalabotan ba ini han ira paglantaw han kinabuhi? Kun sugad. pag-abat. Sinisiring nga an pinulongan an naghuhulma han panmahungpahong han tawo ngan an panmahungpahong han tawo an naghuhulma han pinulongan.” Dinhi. Kay ano nga tinatawag nga “<i>malonbalonan</i>” an malonbalonan han manok? Kay ano nga tinatawag nga “<i>rahondahon</i>” an rahondahon han bukad? Kay ano nga tinatawag nga “<i>balay-balay</i>” an balay-balay nga hinihimo han mga m utato kun nagmumuruglay? Kay ano tinatawag nga “<i>matabata</i>” an munyika? An akon karuyag ipasabot.” Angay gihapon hibaroan nga gawas ha impluwe nsya han Simbahan Katoliko an “pamahungpahong” nga akon igsaysay. Usa liwat nga nagataw dinhi amo an “<i>pamahungpahong</i>” han mga waray ngadto han mga butang ha iya palibot. etc. San-o ako magtikang pagsari pagbaton hadto nga nauna nga mga pakiana . Ini ginhapon nga paagi pagngaran nga kun diin ha Waray la nga pinulongan hikakag ian—in nagpapakita han iya pagsantop han kahimtang han tawo ha kalibutan. Ha luyo ng a bahin.” nga pamahungpahong og m agaan nga pagkita han nasabi nga butang. Kun sugad. Tinawag nga “<i>balay-balay</i>” an balay-balay kay alid-agid la ini han tuod nga balay…etc. an pulong nga “matabata” nagsisignal hin “mulay-mulay. matanom. ngan kun tiunan-o inaayad han iya linggwahe an iya kalibu tan.

). An darahonon ha Waray nga nasiring: “<i>Kamatayon gad la a n waray remedyo</i>. Mayda niya gahum santopon an kinabuhi og kal ibutan. Manggud. upod na an panhunahuna han tawo. dida kun tima na ini matabo. pananglitan.” </i> Ini nga kostomre ha akon pag-inoino an rason kay ano sumiring hi Orly Candari di da han libro ni David Martinez nga A <i>Country of Our Own: Partitioning the Phi lippines</i> (Bisayas Books 2004.” Buot sidngon: <i> “Ginhimo ko an nga tanan nga akon mahihimo. nagpalya an Marxismo ha Rusya og iba pa nga dapit? Ha pagbanabana ko. An aton lawas diri gad aton. Hihimoon. ha panahon hin krisis—kun in usa nakakaluwas hin. p. <i>existentialist</i> nagdidiwara han pag-eksister han labaw pa ha iya—<i>An Makagarahom</i> (subay han ngaran nga iya iginlarang ha Maka garahom. Lugod.” in usa nga pagpamatuod hini. Kon siya umabot na. <i >existentialist</i> an panmahungpahong han usa nga Waray. pananglitan. Aada sasabuta. in nagpapakita han panmahungpahong og pag santop nira han kinabuhi mismo. Santop niya nga war ay hiya gahum saboton an tiarabot pa la nga mga butang. usa nga rason hini kay igindidiwara hini nga idolohiya an espiritwal nga panginahang lan han tawo. Kay ano. An buhi pakawit. Nasasantop la han tawo a n usa nga butang human hiya magdesisyon. 66): Kay siring pa man han duduha nga darahonon: An patay palangit. Diri ako nagdidiwara han kamatuoran han Marxismo kundi tinutudlok ko la an pagkukulang hini. kinilala han usa nga Waray an panginahanglan han tawo han reli hiyon.” </i> O di man ngani. Natipa ako han ideya nga <i>nihilistic</i> o. “<i>Bahala na. Saho ko man. Sumala. Santop og karawat niya hin hul-os an kamatuoran han kawara y pulos han pag-awil—mamateryal o maemosyonal man nga butang. <i> “Igintutubyan ko an nga tanan ha imo Bathala. kinikilala niya na pag-ultan han iya hunahuna ngan pagsantop ha n kinabuhi.Linalantaw han usa nga Waray nga an tawo in nabubutang ha kalarakan hin kawarayan ngan waray niya h ul-os nga kontrol han iya kinabuhi. Hi Octavio Paz samtang iya igintutulidong an kinaiya han mga Mexikano dida han i . diri na importante kun ano ini nga klase.” suspetsa ko. Waray mawawara ha akon kay waray ako nga daan. Kanan ulod karaunon. an importante iya ini “nauulian” ha panahon nga magpalya an mga intelekwal og legal nga instutosyon han t awo. Kadako han naiiban nga kabug-on ha dughan—pananglitan. An usa usa nga <i>nihilistic</i> o. han usa nga Waray an ngatanan nga paagi agud malamposan in usa nga krisis og problema. Ngan. An ngaran nga “<i>Waray</i>. manggud. An Makagarahom na an magbubot hiton akon kapalaran.

Pero diri liwat igkakalirong ni Pascal nga kun diri matungod han imahinasyon han tawo diri liwat hiya makakaabot ha bulan. an kamakakantahon og kamakisasayawon hin usa nga Waray in pira nga magpapamatuod hini. an makina. An usa nga Waray. An buot sidngon ni Pascal h an “<i>wise</i>” in nakahigot ha <i>empirical</i> nga pamaagi pagsantop han mga buta ng. An ginkaibhan la han usa nga Waray tikang ha mga Mexikano kay diri puy-aw (solitary) an pamahungpahong ha n usa nga Waray. Hi Blaise Pascal natuod nga an tanan nga butang akos santupon n gan ig-eksplikar han linggwahe han Matimatika. an telepono. a n submarino og iba pa. nasantop han pag-ultan han iya panhunahuna. siring ko pa man kani na. May 32 kapulong a n mga Badjao para han tubig. Panginanoon ta daw an ugat han nasabi nga termino—<i>ukoy</i>.” o “pag-uk (ha kalibutan). kun sug ad? An pulong nga “<i>existence</i>” in pwede hubaron ha Waray hin “aada. siring ko pa man. pananglitan. Hain ka makita hin parahubog dinhi ha Leyte og Samar (upod han Biliran) nga solo-solo kun mag-inom? Asya nga an pulong nga—<i>ignom</i>—n angangahulogan nga damo an nagbubuhat hini diri la kay uusa.” Dara nga waray ha Waray hini nga konsepto.” Salit. nagsiring n ga “<i>man is not solely responsible with his actions</i>. may posiblidad nga di . May sobra 30 nga pulong an mga Agta nga an kahulogan “pangisda. May sobra 50 nga pulong an mga Iskimo para han yelo . sumala han igin-asoy ko kanina. amo an tendensiya han katundan nga igdiwara an pag-eks ister han usa nga butang kun diri na. Hinungdan han pagtawaga ha iya nga “<i>superstitious</i>” han mga ta ga-katundan. Kun dir i na niya akos santupon o waray na niya mahihimo ha usa nga panhitabo—an <i>Makagarahom</i> o an mga diri-sugad-ha-aton an iya laladngan n ga responsible.” Kay ano daw nga waray katugbang ini nga pulong ha Waray? Ano an buot sidngon hini bahin han Waraynon nga panmahu ngpahong bahin han kinabuhi? Waray ta termino para han pulong nga “snow” kay gawas m an an nasabi nga butang ha aton <i>geographical</i> nga kaagi. ” “mayday. Diri igkakaliron g nga matungod han <i>empirical</i> nga pamaagi pagsantop han mga butang nakaabo t an tawo ha bulan. ha usa nga klase hin kahimtang (<i>state of being</i> )? Kun matugot kita nga may kamatuoran an una ta nga tigo. An ano man nga butang nga diri ma kwa-“<i>quantify</i>” in kadudaduda an <i>existence</i>. hunong. akos santupon han iya panhuna huna an usa nga butang o panhitabo. “<i>Imagination can make a people happy but it will not make them wise</i>.” sigon n i Blaise Pascal. Ginamit ko kanina an pulong nga “<i>existence</i>.” Pero mas hirohirani an urhi kay han nauna.ya libro nga gin-ngaranan <i>The Labyrinth of Solitude</i> (Grove Weidenfield 19 85) nga hinubad tikang ha Kinatsila ni Lysander Kemp og mga kaupod. ano an iya paglantaw han iya <i>existence</i>.” Linalantaw han usa nga Waray nga waray niya hul-os nga gahum ha iya kinabuhi.” “<i>solitary verb</i>” an pulong nga “inom. “<i>Social verb</i>” an pulong nga “ignom. Ha usa nga bahin tama hi Pascal og sayop liwat hiya ha luyo nga bahin. bisan kun baga mak ri an kinabuhi og ekonomiya magpapadayon gud permi an mga patron-patron og dinom inggo nga irignom. Kun diri matungod han imahinasyon han tawo diri maiimbento an eroplano. Buot sidngon. An kamakiiinomon. An usa pa nga ginkaibhan han Waray nga pamahungpahong tikang ha katundan. Hinungdan han pagbutho han <i>atheist</i> og <i>nihilist</i> nga panhunahuna ha ira dapit. Hunong tikang diin? ha usa nga paglakaton? o.

An usa nga tumalikod-na-ha-kadayonan in tinatawag nga “na wara” (naWAra) e.” kay diri na hiya “nau koy. kun matugot kita nga may kamatuoran ini nga akon ginhihingaday.. etc. an pulong nga “pag-ukoy” nga nangangahulogan “pag-undang. An tawo waray hul-os nga gahum ha iya mismo kinabuhi kay diri hi na-<i>exist met aphysically</i>. creation.ri nangangahulogan nga sayop an ikaduha nga aton tigo. og siday: Susumaton: <i>Hi Padre Nagburod</i> iginsaysay ni Leoncio Cabazares. naundang hiya pag-<i>exist in t he metaphysical sense</i> ngan na-<i>exist</i> na hiya in <i>the physical sense< /i>. diin an iya mga kaagi permi iginhihimangraw h a makatatawa nga panlantaw. patay kun baga bumuhat pa) masiring nga “<i>waray ako kalibutan</i>” bahin han nahatabo ha iya palibot.” Kun iya linalantaw nga an pagkabuhi ha kalibutan in usa nga porma hin kamatayon <i>in the metaphysical sense</i>. An usa nga diksyonaryo ha computer—An <i>WordWeb</i> naghatag han mga kahulogan ha n pulong nga “<i>existence</i>:” <i>being.” nga nagpapasabot hin ag-undang pag-exist ngan an mga katugbang hini—<i>nagkamay-ada</i>. </i>” lugod. nangangahulogan ini nga pulong nga “pag-ukoy” hin <i>non-existence in t he metaphysical sense</i>. basi gumaan—taw-an. “Nawara. Kun aanhi k a ha kalibutan di ka na-<i>exist</i>. Kay kun an pulong nga “<i>pag-ukoy</i>” nangangahulogan n ga “<i>paghunong tikang han kahimtang nga ‘non-existence</i>. an “<i>waray-waray la</i>” nga pamahungpahong han usa nga Waray subay han akon paghingaday kanina in matatawag ta nga baton niya b asi han iya pagsantop og pagkita han kinabuhi og kanan tawo kahimtang.g.” “<i>naanaw</i>. kanta.” “<i>nawara</i>. Ngan kun tinuod an ikadu ha nga aton tigo di nangangahulogan nga sayop an una. hi nawara Polano. Metaphysical an karaygan han pulong nga “pag -ukoy. patigo. Pero may uusa nga porma nga hin pag-istorya in nakasalbar tikang han mga pandar ahog han Katsila og Ameriano. Han pagkanhi han Katsila og han Amerikano kadamo han mga porma kultural in naana w—an epiko. mga kanta. an dirodilain nga porma han siday. nagpadayon an pinusong nga is torya samtang an iba nga porma kultural nga Waraynon in nagkawara? Ini nagpapaki ta nga aada ha panmahungpahong han usa nga Waray an tumawa. panlantaw og pamahungpaho ng han kultura kun diin ini nga mga susumaton. susumaton. ug damo pa. Barugo. darahonon. existence: metapisikal og pisikal. An pinusong nga istorya in bahin hin usa nga tawo ha ngaran ni Juan Pusong. . macrocosm. diri angay nga seryosohon agud ini diri bug-at “<i>ukyan. Kay ano pananglitan. Ha takna nga an us nga tawo umabot ha kalibutan. Ha aton pa. og siday. kun sugad. pati go.” (buot sidngon “<i>na-exis t an usa nga hinimo</i>”) kay ano nga waray ha Waray nga pinulongan katugbang an p ulong nga “<i>existence</i>”? Og kay ano nga “hunong” (stop) an iya pag-ngaran? Lugod ma yda ta pulong nga “<i>nawaray</i>. Usa ada ini nga rason kun kay ano talagsa ha mga Waray in nagbibitay kompara han mga Hapon. world.) daw usa ini nga surodlan diin natitipig an pamatasan. Ngan ha takna nga bumaya na an usa nga tawo hini nga kalibutan nabalik hiya pag-exist <i>in the metaphysical sense</i> og naundang man hiya pag-exist <i>in the physical sense</i>. hi Nawara Polana. susuma ton. Makikit-an ta ini nga kustombre ha mga kinadaan nga mag kanta. Kay ano ha mga kanta. cosmos. </i> Ha aton pa. Yana. Duduha kun sug ad an pagkulaw hin usa nga Waray han iya “<i>pag-ukoy</i>” o. beingness. an mabuhi dinhi ha kalibutan in pag-undang ha pag-exist. Basahon ta an usa nga pananglitan ha ubos upod an mga patigo.” o “paghunong” nang ngahulogan hin to <i>exist and to live in the physical sense</i>. mga istorya. An kinabuhi seryoso. an sunod ko nga pakiana: Ano nga kla se hin kahimtang—“<i>existence</i>” o. patigo. darahonon. <i>nabanhaw</i> nga nagpapasabot hin pagbalik ha <i>existence</i>. “<i>non-existence</i>”? Suspetsa ko. u niverse.darahonon. darahonon. kinaiya. og si day kita huhugot hin proweba? Tungod kay ini nga mga materyales (susumaton. <i>nakagian</i >. Asya nga an usa nga turo g (o.” nabantad na hiya tikadto ha kadayonan nga pag-ukoy. etc… nagtitikang. darahonon.

ripitin. iya ito ginsirbian nga iya tiyan. naglalatay. ripitin.Leyte Hadto nga panahon nagkamay-ada hin epidemya. in’ iya manghod umihi didto ha n arinola. pumal it hin arinola an padi. ripitipitum. (namok) Ismayling: Bisan ka pa Intoy magpakawati-wati Magkurokulambid dida hiton poste Di ka gud ____________________________ Kun di kan Tatay. takay burod. Bisan paghatukan an kagang. (manok) Kun kakan-o pa nagmingaw Dida pa panamok. ano an resulta han akon ihi?” “Agi daw. isulod ha garapa kay bangin kamo apektado hini nga epidemya. dako an dughan ripitipitin. burod ka!” “Sus. ripitum Diri man burod. an iya mimisahan Santar in. Nanay mangaro hin lyabe Darahonon: An lagas nga naparayaw Masirong han sagmaw Nga an alisngaw Makakamatay hin langaw. han magmimisa na ha Santarin. sentro pa kiana hiya. Kanta: <i>Ripitipitin</i> kinanta han <i>Palo Rah Rah Rousers</i> ripitipitin. an padi dida han bungto. bisan la ako makakita hito’n imo kahimo. Hala gad daw. Ada . niyan ini nga darag a may uyab. Pagkadto han padi han. . waray man ito t utubo.” Matutuman kay larang man kuno sa Diyos. o diri. Kay sugo man pagkuha hin ihi. mamasirak Permi tapatuhod an sarowal. di hulog ngadto han libaong. may halo nga nakadto. m agmamantinir ito hiya. kapupunitan ka. inmabot an bulan han Mayo. Takay. Hala.” Dalagan han halo ngadto han kaniyotiyoan. kuntento na ako. Patigo: Mamauran. An Santarin hadto kay waray pa kalsada. epidemiya ini nga gulpi. intrigo. ripitum dako an tiyan.” Niyan may usa nga padi. Ini nga libaong kay gin-iinitsahan hini’n mga pago hin nipa nga linagusohan. “Doktora. “Intoy! Intoy! Lingi gad. diri ka matumba ug ayaw na pagtrabaho hin magbug-at. mabari an latay . tinugon hiya han doctor nga bangin ka mahulog. ripitipitum. nga ka sugad!” “Ayaw la Padre kahadlok kay ini kanan Diyos mga hatag. diri man busog Tingali an sisto an nakaurog! Ano gud an buot sidngon han ngaran nga <i>Waray</i>—gawas han literal nga kahulogan hini? Kay ano nga tinawag nira an ira kalugaringon nga <i>Waray</i >? Ano nga klase hin pagkita han kalibutan og kinabuhi may-ada an mga <i>Waray</ i>? An poplunganon nga nasiring an maupay nga magbaton: Sabwag dawa. kun baga yana. nag-aagi hin katunggan di may mga t ulay-tulay kada libaong. Intoy!” Ambot ano an pakasabot niya kun lalaki ba. patron nga patron ka duro. niyan nags iring an mag-aram-aram nga mga tawo: “An nga tanan nga tawo magpresintar han ira ihi. kay an padi baga nalipngawan. Padre. an hiroti nga diri ka mahul og. may-ada bugto nga daraga. pero limbong han iya manghod. totoo an padi… “Intoy. Di sige. didto hiya iihi kay ipriprisentar na ngadto han pinakad oktor. burod ini nga manghod han padi. Makagangkagang la gihapon. kahulog niya kay dinmal agan an halo. naluok. Takay.

An pag-awayan—ha Cordillera.” <u>\http://voltaireoyzon.friendster.” Sumiring hira nga: “nanay.Tumurok. laray la gihapon. an amon English teacher. o an ha Sulu. An akon gugma hasta yana.com/2005/05/\</u> <u><b><i>Dako nga Kalipay an Makauli ha Balay! </i></b></u> Dughan ko limnukso hin kalipay Han akon makita ak minayuyo nga balay Sugad hin maiha an akon paglinakat Waray tupong an himaya hini nga pagdangat . 2005 Nagtanom ako hin munggo: waray sirak.” siring han classmates ko. ha Mindoro. waray mohapyod. <u><b>Hi Salvador. nasiring ako: “nana. Didto. Siring ni Ma’am Sabel. upod han kamatayon pagbibilngon ni Badoy an kinabuhi. Tungod kay han tiyan. Kay dinhi hini nga dapit mapili ka la han kauunongan— an bala.blog.magsusundalo</b></u> May 6th. o man ngani dinhi ha Samar— asya an paglaom. I call her “mommy. Nag-atamanako hin gugma: waray mo dagaang. Well. <u><b>Nagbalyo Ako Hin Nanay</b></u> May 6th. Didto han tabo ha Palo an ak’ tawgi napalit mo intawon. 2005 Diri para han nasud. “mother. gumamot hin lima. 2005 Ha balay. syahan. diri–waray la. nanahon hin duha. o an kawarayan. <u><b>Tawgi</b></u> May 9th.” Pag-grade one ko— diri kuno “nana.” diri kuno “nanay”— “mama. an akon puto. waray hangin.” Yana. Diri para hin kun ano pa man. waray tuna kundi tubig la.

. namamahungpahong.. Tungod han amun duro na panhigugma. damo an swerte na umabot. dumuroy an amon kalipay... na naka huna huna ako na “swerte gud ako” kay nakada hiya .com/2009/02/waray-story-evolution/\</u> <b><i>Lyrics from: </i></b><b><i><u>\ http://www. nagka close hin duro..wordpress. kumpleto na? (kumpleto na!) Hala dad a an girata.. tungod han iya gugma ha akon. suka didi. ka da adlaw makita ka hit iya hitsura. aray. so waray ko na hiya paki alami..opmpinoy. hasta sumulod ha akon huna huna pasudlon hiya han amon organisasyun. (Lousy pero tuod) bwahahaha… <b><i>Waray Story: Evolution</i></b> … continutation… Padayun an amun kalipay.binu ang para la sa amon barkada Biskan nanu na trip Magkasarayo la kami gihapon       . Umabot ha punto na nagka mag bestfriends kunuhay kami hito na malademonyeta na b abaye.. suka didto.blog. bgan perpekto na kun kikita-on..html\</u></i></b> <b><i>AH MAK MAK (AKUSTIK) Lyrics</i></b> Alas siete. kami nala ito n a duwa an naginupod upod..... =P Hasta na nagbulag ito hira han iya uyab.com/opm-language-waray -waray-song-lyrics.com/about/\</u> <b><i>Waray Story: Rise of the Vampires</i></b> An Katinikangan… Han panahon na naguusaan la ako.... tigda may umulpot na lalaki.. asawa na gud an amon trato ha usa usa. uyab niya. marishyo. bisan duwa la kami.. ngan waray kabarak-an ky kada adlaw tikada man ha akon an pag uuli. h inay hinay namon gin alsa an amon relasyun ha sunod na level.. as in super close... (gitara) Kanta san binu ang .. ngan pumasar giyap ha katapos taposan. nagkasanrangay.friendster.. sinulod hiya.. Alas siete pala sa aga tambay na liwat Gawas hulat barkada palit malboro Lingkod sa akasya.. ngan nagka magbarkada pa. han ginkikinitaan ko hiya.. (Problema na) <u>\http://jhany-boi. pero diri sugad hito ka close .. ngan natabo man gud ito. Damo an amon nahimo na palusot ha mga pamilya para la matabo ito na amon gusto.. marishyo. nagkak ape sabay yosi. datung a barkada Tara na kita. inom didto. kay tanan na butang pirme kami sab ay sabay. dagko tam tawa bisan d uwa la kami.... tigda la nagpakita ini na usa na babaye na malademonyeta. hasta na nagka DEBELOPAN kami. nakahuna huna kami hin pag live in.....Urog manaligdig an ak mga luha Han ako nakadto pa hirayo nga Pampanga Tungod han kamingaw mga pinalangga An paghirayo ako naharugda <u>\http://ischoolsbelinda. nalingkod ha gilid. inom didi ... kami an nagka day un.. hasta han pire nakon pamahungpahung hito na lugar nagka kiriglalaay kami hito nira. Hasta umabot na an pinaka dako na problema…. (diri tungod ha akon).

pati kabugtu-an Lugaring mahiblon ha dughan mabug-on Nga an Pilipinas dayuday uripon Ay Tuna nga akon natawhan! Hain daw an hingpit nga at katalwasan? <b><i>AN PAGKASARANGKAY Lyrics</i></b> Diin ba an tubtuban Ngaran nga pagsarangkay? ¿Nasagdaw ba sa sugbong Sa oras san kagupong? Sangkay. makmak!!! Gin agahan na lat kit Sa pagirignom ah makmak! ah makmak tulo laway (ah makmak!) ah makmak ah makmak tulo laway (ah makmak!) pukawa.!! ah makmak . Chorus: Ah makmak..!! ah makmak . Sanglit ayaw ibutang ha imo hunahuna Nga ha imo ako mabaya Kay diri ko mahihimo ha akon higugmaon Tubtob ha kamatay akon ta ikaw mamahalon.!! ah makmak . 3x Waray iba nga lyrics kundi Ah makmak. pukawa na sira kay Ah makmak kaon utot kay mangunguli na Ah makmak kaon utot kay mangunguli na Manguli na. <b><i>AN IROY NGA TUNA Lyrics</i></b> An Iroy nga Tuna matam-is pagpuy-an Bisan diin siplat puros kasangkayan Hahani an hingpit nga ak kalipayan Hahani hira nanay. Ahhhhhhhhhhhh. .!! ah makmak . <b><i>AKON TA IKAW MAMAHALON (MAG-AANO AKO) Lyrics</i></b> Mag-aano ako kon mawara ka ha akon Ha ngatanan nga oras akon ta ikaw iiliwon Tungod kay ikaw akon hinigugma An akon kalipayan dinhi ha tuna. . sangkay la ba sa pulong   .e alas nuybi magiirignom C ahmakmak an sumsuman Ah makmak. . . 2x An amon pwesto didto sa akasya Ay la pagkusuga iyo boses Kay si man joe makaturog na!!! Ah makmak.pukawa..... ah makmak 3x Pag kagab. .pero kunta kun wara ka kwarta Wara ka sangkay. 2x Ah makmak.

Labi kon upod ka han pagtan-aw Han kapusak han mga balud. Sanglit han pagsalidsid han mapawa nga adlaw Higtaas nga bukid luub hin kasilaw Paghuni han gangis upud an kamingaw . Matin-aw ngatanan Sangkay. ¡ay ahay! Imo la ginlimot o ginsalikway Hain na an harok sadton imo mga im-im Ginpasipara o ginlimot o ginkawang. Kondi inabut ako hin kakulba Ug an kamingaw namara-para Kay kon tingali an ak pagla-um Bangin daw la nim kawangon. <b>Kon Harapit Na An Adlaw Matunod</b> <i> (When the Sun Is About to Set) </i> Folksong attributed to Agustin El O’Mora and Leonor Almeria <i>Kon harapit na an adlaw matunod Ngan ha imo hirayo ako Naputok an kakulba ha dughan Ngan kamingaw asay gud dako.. Ginhingyap ka han inagi nga adlaw Ug an himaya nga hingpit gayud. daw burabod. Waray hunong hin pagtubod..? <b><i>AHAY! (MGA PANGANDOY) Lyrics</i></b> Ahay! mga pangandoy. sangkay la ba sa pulong Nga pag-abot san takna Napalagiw la dayon? Waray ko nakikita Kundi an mga dagaw Dagaw nga napapara Sa akon lamiraw Sangkay. pirit ako nga mag-aantos An luha sa mata.Nga pag-abot san takna Napalagiw la dayon? Hain adton mga palad nga magsasagubay San akon kagul-anan sugad man sa kalipay? Kawang an mga pulong Kon hirayo sa buhat Kay sa binuhatan. daw burabod. ¡ahay! Inop nga napara sa mga mata daw aso Diri magaantos. ¡ahay! Ahay! sa kinabuhi. sangkay la ba sa pulong Nga pag-abot san takna Napalagiw la dayon? Hain adton mga palad nga magsasagubay. Pagtikang han panuro han tun-og Mga bukad ngan dahon paghumog Inin luha.

uhaw papas dayon . This websi te is a collection of Waray poems called SIDAY. Maupay na udtu.Duyog an pagtangis gindumdom ko ikaw</i> <u>\http://ischoolsbelinda.sugad man han akon mga sangkay kami ngatanan ha ilarum han hamurawon danay natambay Mga lumalabay man liwat agsub nanmamahuway Pagtanggal han butlaw ngan pamuhay-puhay.html\</u > <b>Waray Poetry</b> Ini nga website in koleksyon hin iba-iba nga mga siday nga sinurat han iba-iba l iwat nga mga Waray . Samar ngan Biliran nga mga isla.com/philippines/samar/waray-waray-phrasebook.mahagkot on abaton Dara hinin puno. Maupay na aga. Nahinumdom ako had2 han di pa nasusungkod he lolo Ha kada sabado.he tatay.duro hin kamarisyo Mataghom nga tubig.com/about/waray-poetry/\</u> Taga diin ka? Makain ka? Tag pira? Ano imo ngaran? Makadto ako Cebu. Tulo la ako ka adlaw ha Cebu. <u><b>Untitled</b></u> By Mario Adorna He nanay. Maupay na gabi.wordpress.ngaran Hamorawon Kamarasa inmon.dutchpickle.upod hi Inday kami pumapakadto burabod nga tubig han Hamorawon. Maupay na kalup.mga taga-Leyte. <u>\http://www.kami namamarigo Sanglit an amon adlaw.

syodad han Borongan Ha luyo han kakurian.tubig nga tag kinsehon.kalipayan aton natatagamtaman Huna-hunaa nala hi Santa Maria .angay naton pagburubligan Lugar han hamorawon aton unta paglinisan Kay inin kaupayan para man han ngatanan Ngan inin grasya han Makagarahom naton pagpahimulosan.binisita ha borongan Pedro. Dako gud ini nga karikohan. In Fairness Mahusay Ka</b></u> Mario Adorna ako in usa ngan seminarista mayda ko ig-iistorya karuyag ko unta magpadi iyo gad man buligan pangadi damu gad ini nga mga butang pagdayaw ko ha Ginoo nakaka-ulang mga temptasyon ha kinabuhi ha huna-huna ko ‘danay naghahadi usa na dinhi hi kordapya mahusay hiya ura-ura baltok na buotan pa makisasangkayon pa hiya .Sugad kala hin ininom.Iroy naton ngatanan Pinaagi hinin burabo. <u><b>Kordapya. Juan ug ngatanan nga molopyo han Borongan kita ngatanan in magkaurusa para kauswagan Inin buruhaton.

una ko pala ha iya pagkita tigda ako inabat hin kolba pero ma ha pagtika-iha an kolba. nahimu nga gugma baybayon adto nga hi hiya in nakadto gindaop ko dayun hiya ngan kami in nagka-istorya ha dagmit nga istorya naging uyab ko hiya waray la pag-iha ginbaton ako niya kay ha akon naruruyag man liwat hiya tikang hadto an bug-os ko nga kinabuhi in nagba-o bisan ako pumakain ini nga babaye in ginbibiniling an akon pagka seminarista in hinay-hinay nawawara na an sulod han akon huna-huna waray na iba kundi hi kordapya pagpinan huna-huna ha iya in ako ginpipiraw na sanglit pagmata ha aga dire nagud ako nakaka-atindir han misa .

usa ka panahon ako in nakapamalandong ha bubong han seminaryo ako didto in nakadto didto ko nahuna-hunaan ine’n akon uyab angay ko dayun bulagan ngan dire nagud hiya liwanan kay hi kristo aada man pinagi hin surat didto ko ha iya iginsumat kordapya pagbulag nala kita waray na damu pa nga istorya han iya pakabasa namulagdat an iya mga mata tigda hiya nga nag-isog sugad sugad hin dalugdog sinulong hiya ha balay iginlapid pa hi nanay dayun man ako nga ginawas ginkukurog ngan puno hin hulas pastilan kordapya uunan-hon ko man kinahanglan ko man ikaw bulagan dire man kita pwedi magkatuman kay ako in magparadi man .

imu nala unta pagpasensyahan ug sugad man maintindihan pamiling nala hin iba kay damu man dida ha kon in mas ma gwapo pa…. . Matoman konta. Amun eguin sasa-ad ha cada tagsa Ini nga tingoha diri mapapara.barani han mga torista. <u><b>Pangaradi-un Han Kabogto-an Borabod Hamorawon</b></u> By Ben Alar Diyos nga makagarahum Nga naghimo han Borabod Hamorawon Nagpapasalamat kami ha Imo hini nga Imo eguin hatag ha amun Logaring pasaylo-a kami Ginoo an Imo mga anak nga bongalos Kay amun guinpapabay-an ini nga Imo bendisyon Bogtong nga alahas an mang-gad wara sogad Espeho hit kalag hit Borongan kan Birhen Maria guin babantayan Eguin tu-in ha amun han amun mga guinikanan. Amen. bogway nga lawas ngan madig-un nga determinasyon Kay basi namun pagbohatun an pagpaka-opay Han hitsora ni Tobig nga pina-ora. Ha ngaran ni Hesus. Pagbalik han da-an nga mga aragui-an. tagan Mo kami Hin sopisyente nga panahon. Diyos nga malolo-oyon nangangamoyo kami ha Imo Nga antes kami koha-un Nimo. Paghimo hin mga bag-o nga dalan Kay basi ngahaw pagda-opon han mga besita Ngan maguin bato.

<u><b>Ahay! Mga Pangandoy</b></u> Ahay! (Mga pangandoy) Folksong Sung in Waray Album 2 by Mabuhay Singers ¡Ahay! mga pangandoy. daw burabod. Sabangnon ngatanan Manghod katiopay an bungto ha Sawang Hadton kaonahan an sentro an Sabang May barracks pa ngani an mga sundalo . salog nga Borongan Asay gintikangan bungto nahingadnan Madakmol nga borong kada kaagahon Asay an tigaman hadton kadaanan An sapa ha Bulhot angay nga tubtoban Upod pa an Greenland. Canpinid ‘lilbungan Tambak. ngan Ben Alar. ¡ay ahay! Imo la ginlimot o ginsalikway Hain na an harok sadton imo mga im-im Ginpasipara o ginlimot o ginkawang. <u><b>An Kanta Han Sabang</b> </u> (Siday nira Andrea Amoyo Sagaoinit. ¡ahay! Inop nga napara sa mga mata daw aso Diri magaantos. ¡ahay! ¡Ahay! sa kinabuhi. Marilyn Sagaoinit Alar.) Sabang nga baraan. Cancosipi ngan Tabok sugad man Usa an yinaknan. pirit ako nga mag-aantos An luha sa mata.

bata ngan tigurang Kada usa hira may ada surudlan Puno hin tagitis ira kalipayan Malagsim nga sabaw wara kapareho Damo an tagitis Marso. lalaki.An mga sakayan dinhi an pagpondo Hadto han damo pa an kahoy ha guba Adton mga lancha dinhi gintutuha Pantalan han Sabang ira duruongan Maupay tagoan. maadlaw pirmi la maribhong Babaye. kadayaw an gin-aandaman Magab-i. gudti an bub-ongan Panahon han lokad napondo an barko Harani ha Ando marisyo an baryo Adton mga lancha naghahakot hira Lokad ha almasin damo nga kwarta An anak han Sabang hi Amboy “Boaya” Panahon han gyera lider han gerilya Nagmayor han bungto katapos han gyera Adton mga pilyo nahadlok ha iya Kaupay nga hatag grasya nga langitnon Tagitis han Sabang marasa kaunon Darako an hubas ha panagitisan Kahanap. Mayo Ha bog-os nga bungto bisan diin kadto . Abril.

bugway kalawasan Iyo kabobwason asay pag-andaman Harayo. Pepelitan Ira pasasginan an panagitisan An ira tinguha an kadaragan-an Hi Idak. Sawang. Daw Nasusunog (As If it were burning) Folksong Daw nasusunog. iton mga balod Mulayan han dagat Nga dit An gab-i nga dulom. hi Padang hi Dada hi Babang Diri gud mabaya bisan pa umuran Diri mapupuni bisan pa pag-isgan Paglaom han Sabang kamo kabataan Maupay nga ulo. masirom nga dalan Di makakapugong han kaulitawhan May tikang ha Lonang.Ha Sabang la ini makikita niyo Mag-osig nga ayam. may nagkaingin Nga madlos huyog hinin hangin. an gab-i nga dulom   ha kalawdan. sidsid han langit Pati an dagat gindadala-it Bangin ha unhan. nagbabalatbagat . harani kay mauli ka man. Iton mga balod.

nagligidligid Didto huhuron.An dagat naranggat. Nga nakakali-aw han mga dumaragat. Kon nadangat na an gab-i upod an kamingaw Labi kon nabati han huni han kalaw Pagpurak han sidlangan. dinumdom ko ikaw Ginhingyap ka han inagi nga adlaw Ug an himaya nga hingpit gayud. luyo han bukid Bunyog panguli an katamsihan Nahadlok bangin magab-ihan <u><b>Kon Harapit Na An Adlaw Matunod (When The Day Is About To Set) </b></u> Kon Harapit Na An Adlaw Matunod (When the Day Is About to Set) Folksong attributed to Agustin El O Mora and Leonor Almeria Kon harapit na an adlaw matunod Ngan ha imo hirayo ako Naputok an kakulba ha dughan Ngan kamingaw asay gud dako. daw burabod. Waray hunong hin pagtubod. pagpuni-as han adlaw Pagkalpad han maya.     . Adto na n adlaw. Pagtikang han panuro han tun-og Mga bukad ngan dahon paghumog Inin luha.

Waray-Waray pirme malipay Di makuri igkasarangkay Nag-iinom kon nagkikita Bas kamingaw mawara! Lugar han mga Waray-Waray Kadto-a naton. Kondi inabut ako hin kakulba Ug an kamingaw namara-para Kay kon tingali an ak pagla-um Bangin daw la nim kawangon. mayda pa humay Iton dagat damo it isda Ha bungto han mga Waray. pasyadaha Diri birilngon an kalipay Labi nga gud kon may fiesta.Labi kon upod ka han pagtan-aw Han kapusak han mga balud.   . Sanglit han pagsalidsid han mapawa nga adlaw Higtaas nga bukid luub hin kasilaw Paghuni han gangis upud an kamingaw Duyog an pagtangis gindumdom ko ikaw Waray-Waray Author unknown Sung by the Mabuhay Singers in their Album "Bahal nga Tuba" Waray-Waray. pirme may upay Mayda lubi.

. .yeah.. mayda upay Diri kabos hit pakig-angay Sayod kamo basta Waray.oh.Mga tawo nga Waray-Waray Basta magkita.. tukmo nga guti. samtang ha tuka ni Urhi. in wati nga pirdido.blogspot.. deri ko gehap mangangalimtan an aton mga saad nga duha ikaw gud la an akon gin hihigugma naot unta ikaw sugad gehap anu an akon bubuhaton nga warai kana deri na ako maaram kun mag aanu pa pastilan balik nagad ha akon mag babag. sarado na n istorya.. waray gud maaalsa inin patay nga sawa. <u>\http://waraykami. hain na an at mga saad nga deri kita magbubulag waray na pag laom pa na mag kita kay ikaw na mayda na iba.o naman ako hain kana hain kana       gante nga punay.com/\</u> HAIN NA oh. de Veyra Sikmit han im-im ni Una. Waray-Waray! (Waray-Waray kabuhi maupay) Waray-Waray! (Damo iton lubi pati humay) Waray-Waray! (It mga dagat riko hin isda) Ha bungto han mga Waray! Waray-Waray! (Waray-Waray pirme la malipay) Waray-Waray! (Diri makuri igkasarangkay) Waray-Waray! (Nag-iirignom kon nagkikita) Bas kamingaw mawara! <b>Waray Gud</b> ni Vicente S.oh.

.o naman ako hain kana hain kana oh.oh hain kana.oh. anu an akon bubuhaton nga waray kana deri na ako maaram kun mag aanu pa pastilan balik nagad ha akon mag babag.com/2008/12/hain-na-lyrics-by-nathan-waray-waray. madali nababalanse an duha nga kiray – eksakto la an kurbada han arko. kadakmul ngan kahilaba.oh. ha espeho naatubang. oh.o naman ako hain kana.blogspot.o naman ako hain kana anu an akon bubuhaton nga waray kana deri na ako maaram kun mag aanu pa pastilan balik nagad ha akon mag babag...kun ikaw waray na pag higugma ha akon mag aanu man ako (mag aanu-anu man lagi ako) hain ikaw mag malipayon mag huhulat nala ako ha imo anu an akon bubuhaton nga waray kana deri na ako maaram kun mag aanu pa pastilan balik nagad ha kon mag babag. Guti-ay pa ako gin susundan ko na ini nga kirita-on.htm l\</u> An Kiray Ni Nanay Kahuman niya karigo ngan magliwan nadiretso ha tocador. Magtitikang an rituales han pagpahusay nga kada aga gin bubuhat ni Nanay. Nangi-ngita ako dayon hin masisirongan kay sigurado mabunok. Kun maupay an buot han pagmata..oh.oh. <u>\http://vienmar. bangin pa bumagyok ha amon. mag aampo nala ako yana (mag aampo nala ako yana) ikaw ug ako in mag kita ha lain nga panahon...oh. Pero nag-iikmat ako kun an kiray baga hin mga pako han uwak nga naglilinupad ha kalangitan.oh hain kana hain kana. Na-gwapa dayon hiya..nag lalaom pa gihap ako.oh. ngan nasabot ako masirak an adlaw ha am panimalay.. tingali matam-is an inop o hi Tatay waray magpinasaway. labi na ang pinaka-importante – kun natapos na an iya kiray. .

. Ngan tikang yana. ------------------------------------ . Duro an ak kagutom pero dayon la binalik an akon gin ininop – hi Nanay nga nagsisinagdon “Uday. May lakip pa gud nga plastic nga bukad An im halipot nga surat nangangaro hin pasaylo. Waray na hiya – guin kuha han ma-intremis nga panahon nga di pa takda para magmulay didto ha mas dako nga murulayan han kinabuhi.” Ha ak hunahuna. usa la it ak hangyo – ayaw ako dad-i hin bisan ano.. Pagmata ko kanina nakalakat ka na. maglipayon an kabataan nga baga hin mga pakla pagkahuman h an halaba nga huraw.waray na umuli Pero usahay nanunumdum. kay gabay na la waray kung salin la ito. gin upay hin paglatag an magrasa nga pagkaon para han ak pamahaw. gin baton ko hiya – “Ayaw ka baraka.. Nag-iininop. nga imo ginsinampit.Tinmubo ako sayod an usa nga butang – An barometro han panahon ha balay Amo an kiray ni Nanay. nabalik kun kinukubit hin guti-ay nga kamot nga napabulig paghimo hin papel nga baroto ngan napaopod pagpalutaw hini ha lasaw Nabalik an kasanhi hi Mano – Idoy na liwat waray kaguolan bisan mahulos hin pagminulay. Pagsirom.... han kasina ko nga an inop waray kahuman. pagsalin bisan la guti-ay... Nanay!” Gin limpyohan ko an lamesa ha plastic bag gin butang an imo dara Ika-lilipay ini han mga ayam ni uga-ngan. Namalanga .. </b> -----------------Paghuraw han Uran Sige la’t pag-inuran. diri la salin nga guti-ay – Kay bug-os pa an ak pagkatawo. gin talikdan ta ikaw ngan bimalik pagkaturog. nawara hi Idoy pakabati niya han nagkikinayabag na konsyerto han mga pakla paghuraw han uran. Didto ha lamesa gin paso mo. ----------------------------------------------<b>Salin Nangaturog ako paghinulat ha imo kagab-i. Guin bibiling ko hi Idoy nga nagpipinalutaw hin papel nga baruto.

pro waray pa ako bati na nag siring hiya na taga tacloban hiya. pssst. hahaha . nanunumdom ka pa ha Sta.babalyuan ko nala. kan emil yak baga liwat hin kanan lalaki tak tiil masumo kaman..thank you! taga-alang alang! mayda niya mga jeep na lovely day! Hehehe diri ak ha iya.. amo gud anu... no o ffense. avcurs may mareact. nag.. and tne WINNER is Ms<pd>... a nd necia =)) balik dayon tomorrow!! </b> ambot ngani kon maaram hira nga aanhi hira basta it importante damo it nadayaw h a ira! aaayyyyyy.o waray na lechon.......i really appreciate all the comme nts.this is free country ryt?. my intentions are good to have unity. mana gin botosan ko na ikaw. may buot nman e2 hi ya.. hain naman ini yana ad2 hit iya bado ada.. yaik artistahun naman ini hahahah cool!!!! iba gad manel Mana.. anak hit tagiya han divisoria mart oo nakit-an ko na e2 hiya ha divisoria mart did2 han mga utinsel natukdaw..taga tolosa. amo gud la. =s bon voyage auntyflor. kanawong n maja salvador. tga san jose ka dri manila taga takloban ini?.but we can consider kay asawa man hin mayo..auntydulce.. ... ini it tinuod nga waraynon.pakayawa gad la hahay .. pabay-i la eto..multiply.soo loud taga tugbong.sory la sayup.haha classmate ko han high school...kananga Leyte heehe diri man ada ito hiya proud han iya pagka-waray.. hin ano? aaayyyyy!!!!! SHOESYAL!!!! TALAGA NAMAN! HAHAHAHAHAHA!!! WARAY NA MALAB AN! KAKALOWKA! sangkay gud kamo anu? support system!lol iba na level hi mana manel.... hahahaha! waray pa kamo magkita ni lucas! 8 months na hiya.. Mesa? stewardESS ada it tawag ha iya kay FEMAL E man... mandad aut. tak patod hyest level na tlga . kakaloka!!! 1 million vote from me.. Ha ha. Hala! kahusay na nimo hin duro mana! Im proud of you! huna ko hi michael v.ok la ito. cebu man daw kuno hiya.<u>\http://mimosarose.extra man ini ha usa ka show ha GMA.amo it pamiling..respetuhay nala bah . oo little laughing mate gud can kay grabe sig e lat pagtinawa! hahaha! pero waray pa hiya laughing mate! hahaha paghimo na! lo l! Kun san....hehehe nika-ragua? butangi gad niyo apelyido..hehehe diri ito maupay pabaysahe nla hya! heheheh.amo it siring didi.hi madam meldy aunty han akon classmate han highschool.. Iba ibahan kna tlaga d ko n mareach. =\ malaksi lagi.may mangangalas....sal amat tim comment. just my opinion ahanumdum ako na nag himangraw hiya hin waray-waray dialect ha tv sunday night a d2. my FAVORiTiSM ine dai!!!! dire maupay ine!!! I’ve got like 50 people nominated her so kon baga audience impact dara hiya.</pd> MARINEL POLIRAN!!! Tindog marinel!!! Tindog!!!! hahahahaha..com/journal\</u> <b>dire iton akon tiil. hoi nikki uli na iu! .. ah man sya.

the rese hin wan milyon para la may award ka! Hahha <b><u> Marco Rafael Devora</u>: hoy ka nga kabulig ka ano nga sige tim facebook ha!?! pagtrabaho! hahahh! </b> hahahahhahahaha! kaloko nala hini nga bangaw!. Nino hala.. rayhak waraynon..hehe) hehe harani la lwat am blay nganh dako lagi pagkit.... maupay hin duru an akon adlaw. grabee kun manlibre hin dinner! Hehehe grabe kun manlibre. Nagtatarangka. Naglilipay. Labyu too jobex! See you soon. appear kita dida! imo ini fes?. kun baga Uswag Bjanca... Nagbubugi-ot! Mis a anay ugsa ha Lamisa! Malipayon Nga Patron PALO! hay salamat sumirak gihap.haha and the WINNER is Ms<pd>.. nauwat man ak. sayang nga sarado na an am skul hehehe.... Nagtitirok..bisan ha dome la.</pd> Bjanca Batan!!! hehehehe. ak student!! talented gud ine hiya ngan baltok! ha ha ha. ayaw cge hin facebook. beer. panlimpyo ngadto! asya lat im! . turno ko na para magretiro. pr ay na ma promote ak next month para madugangan ahahahaha!! leyte high inin n bata! ka batch 99" go!! tindog kita hit aton! contemporary ko ini ha DWU.. maris yu la pagtinawa.. hahaah labyu marbex! hahaha... humble waray ako masisiring mga rockers hadto!!!hahaha rizza. nakit-an ko an akon umangkon ngan an akon uyab. mag aano mn kita kay hi manel tatagan ak hin notebook... ay kabaraka papadad... USWAG. at least m yna na decmbr macmba na2mn m ha sto..hehe librihe ghap kami. ngan maupay an sirak han adlaw yana. huna ko ha abroad.... amo ini it tuod nga filipina beauty.. haha haha.panlugod!hahaha excuse me! tapos na! ako pa!! hahahahha! masipag ini amo tak day off 5 times a w eek! ikaw kay namamalanga kala dida! Karahibut.on. hehehhe... <b>beer beer!.! :Q hin-o ito hya?Miss Pintados? mamingaw man!! mamingaw na balit. usa nga masamok pero marisyu nga gab-i bisan may makairinit nga panhitabo..hehe boutan.. panguli kita mga t ol.. nga yawa ini...?! asya na panguli kta.proud to be one..awww akon ini friend.an nala liwt utro hin cheese.. haha..rica camacho right there.. marlboro... pancit canton...) mga rockers hadto!!!hahaha hi didat pa.... iba gud it mga tga housing anu davz....panlimpyo ngadto! asya la it im! </b> ma like ghap ako.maupay na man ngean ano? Lol dako man ngean hia kitaon anuh? Hahah super mingaw kasi hiya and na fefeel ko it solemnity dd man kmi tg simba every sunday(sumtyms saturday.....ada butnga . (hahahaha i dont think you want to include this pero FYI? haha!) beer...og ba.. nagkaurupod kami han akon pamilya.pag inawa ko man!. balet bianx paumbini g nala kan manel. oo like gud kay maaram ako naawa ka. dus. hahahah. pira ngani adto nim gin bayaran jo para magkaada ka hin loyalty award?lol libre la adto kay loyal man gud ako dire paru ha im nga ginbaydan mo pan st... Nagrarayhak..ika w ghap ngada... mabuligon....hehe) (natapod kei herani lat balay.pero it tacloban dri gnbu2ligan..... ube hopia ngada..hahahah day off ako yan ti!.

kun it Diyos para ha aton. kun it im amay buwaon. Padis han pakdol nga linaga Bis mag-irignom nga mag-aga T iyan mailob hin pikada Bisan unanhon nga hugada. Pag-ikmat. tim mga kabugtuan masukot nga mga buwaon. bahal nga manamit Nga kon la g-okon. pero grabe gud ini kamakalilisang. tabi. kalipayan An makalit ng a palad Say naghatag sin kasamdan Punyal san kapalaran Pagtitipigan. Matin-aw daw tubig. hinumduman. yana nasabot na ak. marisyu ngay-an. damot maghusay dinhi ha graphika manila labhi na nga mga web designers pa hera! gusto ko hin irimnun! kinahanglan ko maminsar yana hin duru. Aber butangi basi higustohan I hin hubas-hubas basi tikangan Kay nanunubod na’t ak nasaragan Di nga tumay-ong di na tagayan. Tagay na bangkero. -sabi ni kate. Di ko igpapatambal Bisan mangutngot Inin dinultan Karuyag ko magbilin Dagko n ga ulat Basi tigaman An makalit nga palad Say naghatag sin kasamdan Punyal san k apalaran Pagtitipigan. ginmimingaw lugod ako ha iyo. ------------------------------------------------. agidaw kasamok ha balay makaarawod! kahuna ko man nga tanan nga nakadto ha balay ginpanhuhubya. bato bato ha langit.. aw asya ngayan it hi habagat. ¿Kay ano nga ginbaya-an mo ako? Waray na balud inin lawod ko ¿Hain na an mga haplas mo? Nailiw na an baras ngan bato Bisan la Da nay di nagkaka-asya Sugad han langit ug tuna Kon an gugma Nga marig-on o masari g Di mapapara hin balud. hahaah gusto ko ig-uli tim misay nga itom ha balay! Bahal Nga Tuba by Mabuhay Singers Bahal nga tuba.mag-iirignom nalan beer magtatrabaho pa! pagkita ko tam laptop kinahanglan na paaydun. Tagay na.Bungyod.Basuni Ko Sa Dughan by Pablo Rebadulla Basuni ko sa dughan Arantuson. ngan tak mayayakan la makarima-dima ini nga salida. it maigo ayaw kahangit. Pakiusa by KITA CHOIR of Calbayog City INTRO I May panawagan       .Balud by Cielo Mga balud Nagpapasibo ha ka dagatan Kakuri gud madakpan Inin balud Ha baras napulilid Kon diri hira nag-iiso g Hay Intoy. ano kaman hito? alang usa gihap nga buwaon. Bantay bangin ka malipat Aanhi la dinhi an dagko nga uwat. tinipigan Kay an lanit san gugma Kon ilubon. Kamakuri mo pagdad-on Baga-baga ka gud la Hinin balud Kon nasisina nalakat ka Mag-uusaan ako. ¿Kay ano nga ginbaya-an mo ako? Waray na balud inin lawo d ko ¿Hain na an mga haplas mo? Nailiw na an baras ngan bato Balik na kamahidlaw na ha imo Waray na balud hinin lawod ko ¿Hain na an mga haplas mo? Nailiw na an ba ras ngan bato Nailiw na an kasingkasing ko. Padis marasa nga sumsuman Ngan hin pikpikot nga tulpokan Labis na gud nga kon sabawan Hitso gud an karukayakan. hinot makapugong ha at? kun it Diyos aadi ha aton. ayaw gud pauwat. diri ngay-an. ayaw palipat Upaya iton imo pagpalakat .. baga igo la’n kapait Nalangoy ha but -ol hin diri pinirit. hi not makapirdi ha at? it kahimo hin Ceasar s Salad hit akon iroy it pinakamarasa! Dagat! Ginmimingaw na ako ha im! Pagkita kita pagkatapos hin duha kabulan! maiha pa! ngisi bisan tim kasing-kasing naul-ol. nagkita pala ako hin American History X. bangin diri gud ini maging usa ha akon mga paborito nga salida kay diri ak mailob na pagkita utro. ------------------------------------------------. Paglisto bangkero. hinumduman. tim sangkay buw aon tikang pan katikang. ------------------------------------------------. diri gud nahapit.

Gugma Han Mag-sangkay by Unknown Gug ma han Mag-Sangkay Ka maka ruruyag manla Pag kita kitaon Gugma han mag-sangkay Nga waray hin limbong An ira paniplat May pahiyom-hiyom Nga nakapapapas Han bid o han dumdom Sanglit sangkay ayaw paniplat Kon may kabidu-an ka manla Kay kami an sangkay mo Nga magaya-gaya May pag hiyom.bungyod na. Iton mga ba lod. buhat ngan duyog na ------------------------------------------------.bungyod n a. Di ak nahuhulop ha tiempo amihan Damo an sundalo nga pagpipilian Pipili-on ko an binansilan Kay maupay inday pagtarutanggiran. Inda y (Intoy) kon waray ka la pagyagayaga Kinasal na kita yana.Ginhilom Ko by Mabuhay Singers Ginhilum ko an pagbat i Han basuni nga ak gin-inantos ¡ahay!.Buring La Gihapon (Diri Na Gud Ako) by Mabuhay Singers Diri na gud ako. katumanan buruhaton Repeat Chorus then Bridge Bri dge: Pitad tipaunhan. katumanan buruhaton Repeat Chorus then Bridge Bridge: Pitad tipaunh an. kon akon naabot Barahibo kuno Asya n tinikangan.upod ngan pakiusa A n bukag san kinabuhi nag aaghat na Inin daku nga sasaro kanan Diyos mga upa Wara y ruha-duha buhat ngan duyog na Magrayhak na kita si igo nga kusog Pukawon an k aisog buhion an panlimbasog Iini an panigamnan mga larang mahimugso Pagsasaro sa n misteryo panaringsing san pagtoo III Pulong san Diyos an katatapuran Susgarana n san panutdoan Husbaron aton paglantaw. Adto na n adlaw. magsapatos ka pa Magkapuro seda Daw sugad in buring. May-ada na naton bat a. Pa kiusa (Calbayog Diocesan Synod Theme Song) by KITA CHOIR of Calbayog City INTR O I May panawagan an buhi nga simbahan Gintatawag kita mga binunyagan Iini an p anahon pagbaton san kinahanglanon Takna sin uusa nga pamalandong II Nagpupukaw a n Espiritu Santo Dida san aton hilarum nga katurogon Pagmata . nagligidligid Didto huhuron. aton na tikangan Ngadto sa dalan san katalwasan Chorus II Kadi na. diri na gud ako Maghihigot hin manok Kon ako nalakat. nagbabalatbagat An g ab-i nga dulom. ¡ahay! Nagsiring ka nga laumi Adton gugma nga diri mabalhin Kay an k alipay nga hingyap han dughan Nga ginlalauman han akon kalag.kamutangan san katilingban Hirayo man an larakton. buha t ngan duyog na -------------------------------------------------. luyo han bukid Bunyog p anguli an katamsihan Nahadlok bangin magab-ihan ------------------------------------------------.bungyod na. an gab-i nga dulom An dagat naranggat.bungyod na. Inday nakain ka Han kasunog han monyika Pito ka tuig an paglaga. may pag tawa Og may pangaraba Kay               . bis ka pa gad Iday Magpulbo. magsudlay Magpabansil ka pa. An aso waray kitaa. iton mga balod Mulayan han dagat Nga dit ha kalawdan. sidsid han langit Pati an dagat gindadal a-it Bangin ha unhan. bis pa gad kudkuron B uring la gihapon -------------------------------------------------.kamutangan san katilin gban Hirayo man an larakton.Daw Nasusu nog by Mabuhay Singers Daw nasusunog. Nga nakakali-aw han mga d umaragat. kon ako nalakat Iba an na hapyod Kon ako naabot. may na bata.u pod ngan pakiusa An bukag san kinabuhi nag aaghat na Inin daku nga sasaro kanan Diyos mga upa Waray ruha-duha buhat ngan duyog na Magrayhak na kita si igo nga kusog Pukawon an kaisog buhion an panlimbasog Iini an panigamnan mga larang mahi mugso Pagsasaro san misteryo panaringsing san pagtoo III Pulong san Diyos an kat atapuran Susgaranan san panutdoan Husbaron aton paglantaw.pagkiwa kay damo an buruhaton Iginma ntala nga misyon aton turumanon Chorus I: Kadi na. mag-ariyos ka pa Maglipstick hin pula Magpahamot ka pa. may nagkaingin Nga madlos huyog hinin hangin.an buhi nga simbahan Gintatawag kita mga binunyagan Iini an panahon pagbaton sa n kinahanglanon Takna sin uusa nga pamalandong II Nagpupukaw an Espiritu Santo D ida san aton hilarum nga katurogon Pagmata .upod ngan pakiusa An bukag san kinabuhi nag aaghat na Inin daku nga sasaro kan an Diyos mga upa Waray ruha-duha buhat ngan duyog na Coda: Waray ruha-duha. Gugma nga halad ha im! Udhanon k a pagkita Kon ako in mamatay ahay Hinigugma ko ¿an kalipay ko hain na? ------------------------------------------------.pagkiwa kay damo a n buruhaton Iginmantala nga misyon aton turumanon Chorus I: Kadi na. aton na tikangan Ngadto sa dalan san katalwasan Chorus II Kadi na. Nagdarudalagan ha tuna.Di Ak Nahuhulop by Mabuhay Singers Di ak nahuhulop ha tie mpo amihan Halu-ag an Samar nga pagpipilian Kada Sabado damo an bunyagan Ini nga lawas ko di aangan-angan. ¡Ay gugma ko! ¿hain k a? Hingyap han akon kalag Dumduma gad pastilan. asya n t inikangan Pagra-ot han buot Bis ka pa gad Iday. Inday.upod ngan pakiusa An bukag san kinabuhi nag aaghat na Inin d aku nga sasaro kanan Diyos mga upa Waray ruha-duha buhat ngan duyog na Coda: War ay ruha-duha. ------------------------------------------------. ¿Hain daw la an himaya Nga testigos han lang it ug tuna?.Bungyod.

Ginpiksi ni Inday kay may sentimiento An nasisin ahan. an nabi. --------------     . Waray hunong hin pagtubod . An ine nga pikoy nga pikoy pagl upad murayaw Natuntong han sanga dagos paparayaw Binuklad an pako.an nabibidu-an Tungod la han gugma nga waray katuman. daw burabod. an mga kasakit nga akon gin agi-an. K on bati-on ko na an mga kamingaw Kantahon ko an mga awit An hingyap han ak’ kalag basi matambalan Kasingkasing nga im sinamad Ug didto ko hihimo-a an paghingalimo t.Ha Imo Tangbuanan by Mabuhay Singers Ha imo tangbuanan may nagpap anaghoy Mamingaw nga takna. Bisan masakit an ginbuhat mo Maglala-um pa gihapon ako Maghuhul at han pagbalik mo Kay ikaw la an higugmaon ko. ampo ko sa dios ha imo madangat.kun kahamlag ka. upod an harupoy Tamda an kasakit ine nga ha imo nagaandoy Pobres ko nga lawas nga ha imo nag-aandoy Birilngon ka nga ladawan nga t ikang ha langit Ginsisingba ta ikaw ha adlaw ug ha gab-i Daw bitoon nga maanyag lamrag han kangitngit -. ha kasing-kasing han akon sangkay. IV Nanhuhupon it ak mga mata.kami an sangkay May tangkod nga higugma ------------------------------------------------. Waray gud yayaknon.Li mukon Ug Punay by Iluminado Lucente May duha nga tamsi. ------------------------------------------------. Nga ma lipayon ka kanunay. Ini magpapabilin.Imo Hinumduman by by: David Lelis I Tubtob san-o it ak pa g luha. an gugma nga aton gisaru-an. ha balati-an ngan pamaland on ko. Kon nadangat na an gab-i upod an kamingaw Labi kon nabati han huni han kalaw Pagpurak han sidlangan.Haroy. an pako daw h ilaw nga dahon An iya pagrayhak nga ak ginkinantahan.Lawiswis Kawayan by Mabu hay Singers Ako magtatanom lawiswis kawayan Akon la kan pikoy palataylatayan S abahis nga pikoy ka-waray batasan Sinmulod ha kwarto. nga ikaw unta bumalik na. ha kulaw Kay an mga tamsi Waray pinulongan.Kon Mahirayo Ako Ha Imo by Mabu hay Singers Kon mahirayo ako ha imo Hinumdumi. -------------------------------------------------. lawas ko mag-aantos kay amo man an akon swerte. hinumdumi Nga magtatangis ako t ungod ha imo Mapahirayo nala ako Manggad pa hini’n dughan mawara ini’n kasakitan. pangaraba ko unta pamati-i na Pangamu yo ko ha imo. dinumdom ko ika w Ginhingyap ka han inagi nga adlaw Ug an himaya nga hingpit gayud. Pagtikang han panuro han tun-og Mga bukad ngan dahon paghumog Inin luha. Sanglit han pagsalidsid han mapawa nga adlaw Higtaas nga bukid luub hin kasil aw Paghuni han gangis upud an kamingaw Duyog an pagtangis gindumdom ko ikaw ------------------------------------------------. ¿Hain na daw la an akon kalipay? Putli nga gugma imo la ginkawang Dumduma an aton ginsaaran Akon babalunon hasta ha lubnganan. ginsasa-ad ko nga di maruruba. III Aantoson ko ini nga tanan. kan inday higdaan. An ine nga hugpo lawiswis kawayan Diin an higugma nga may rayandayan Magtutugtog dayon mga ginlatayan Maglipay ngatanan mga kasaangkayan. ------------------------------------------------. -------------------------------------------------.Kapait Nga Pagkahimtang by Mabuhay Singers Kapait nga pagkahimta ng inin akon dinangatan An kabos nga kasingkasing imo la ginpasipad-an Waray nim o ikahirak inin akon pagkakablas Aantuson ko kay palad man Han gugma nga inongay an. kun kasapit ka. -------------------------------------------------. pagpuni-as han adlaw Pagkalpad han maya. tubtob diin it akon pamilin. mintras di ka pa n a bibilngan. Yana waray kana. Hi Mano palabio mahal mag baligya Adobo sitsaron upod an mantika Ginpadisan hin luyat nga tarong Hi mano P alabio mahal la gihapon. lab is na gud kun upod kita.Kon Harapit Na An Adlaw Matunod by Agustin El O Mora & Le onor Almeria Kon harapit na an adlaw matunod Ngan ha imo hirayo ako Naputok an kakulba ha dughan Ngan kamingaw asay gud dako. an panyo nga may sigarilyo. II An tigla la nga imo pag lakat. An pan yo. Limukon ug punay Nga n aghihilumlom Hin gugma nga tunay Waray aringaring Bis nag-aandulaw Kay nagkakasa bot Ha siplat. Labi kon up od ka han pagtan-aw Han kapusak han mga balud. Kondi inabut ako hin kakulba Ug a n kamingaw namara-para Kay kon tingali an ak pagla-um Bangin daw la nim kawangon . ------------------------------------------------. kuros kun pananglitan ako imo hinumduman. Waray paaliday Kondi may higugma Nga inuonongan Kon nagsisigtangdo Nagsisipagtum an Kay sugad hit puthaw Ngan batobarani Karuyag maghangkop Ngan magkahirani Ba si makaglara Hin usa nga sanag Nga pakakamatyan Hadton ira saad.Ikaw La An Higugma-on Ko by Art Ramasasa Kay ano nga binaya ka? Kay ano nga naglimbong ka? An dughan ko i mo gin samaran ¿Kay-ano nga nag bag-o ka? ¿Hain na an mga saad mo Nga ako la an higu gmaon mo? ¿Kay-ano nga iba na An tag-iya han kasingkasing mo? Malingu ka ngay-an nga sangkay An gugma ko imo la ginsikway Waray ako maghunahuna Nga an akon gugma uuyagan mo la.

maupay ikontest Hiton mga bagang dida ha sanggutan Ngan a n premyo iya gud pagpupulsan Ngan bis pa igkapustahan hin saut kon dumalagan. Di lulupigan Magpasipara ha im . iya kinakaptan. Kun pasipad-an an imo dungog. agidaw Nagsayaw-sayaw an bukaw Ngsirit-sirit an gitgit Nagsayaw-sayaw ha langit. kabukiran Ngan ha dagat sugad man. di ka nagbabasol. Di ka nagmamaan. Hayag ngan buhe kasidayan Han katalwas nga minahal. maluya ka na! ¡Ako pa ha imo magdidinalos ka na la! (KORO) Ini hi Man Tomas w aray pinipil kon nangungursunada Bisan la hin-o nga babaye basta may-ada gud la itsura Iya dinadaop. ay Kay nasalipdan Han lubi nga kalanyogan. ------------------------------------------------. -------------------------------------------------Minahal Nga Tuna by Iluminado Lucente Minahal nga tuna. abril. Lubi-lubi. Pagkamahamot han marol ha Tolosa Bantog ka Iday. Puyot han kabantugan. ------------------------------------------------. desyembre . ay. agosto. maupay sumayaw. mayo. ay. Agidaw -gidaw. -------------------------------------------------. San adlaw alpanan Han iya kapaso. pero batan-on pa Iya hinal aran han iya tim-os nga paghigugma Nag-isog la hi Iday ngan sinmiring: "¡Oy Man To mas lagas ka na!" KORO: Man Tomas ayaw na gad pagpinasaway Hunahunaa an idad mo .-----------------------------------. maupay ikontest Hiton mga bagang dida ha sang gutan Ngan an premyo iya gud pagpupulsan Ngan bis pa magkapustahan hin saut kon dumalagan. Nobyembre. Lubi-lubi Kon maruruyag ka kumaon hin silot Didto la nga didto la Kan Nanay nga didto la.Sangkay by SmoothFriction S angkay kay ano ka Sumulod ha motel Waray ka sasabot It im pitaka waray sulod Sa ngkay kay ano ka Sumulod ha motel Waray ka sasabot It im pitaka waray sulod ------------------------------------------------.Maupay An Taga-Bisaya (Kon Namimilin g Ka) by Mabuhay Singers Kon namimiling ka hin kapadis Maupay an taga-Bisaya M agmakuri. kay hibubo-ay. lamrag ngan gugma. Niyan kay iine kami Kay sangkay mo man kami Bulah an kami tangbo-i Tangbo-i kay sangkay mo. waray sama. lubi lingkuranay Ayaw gad pagsak-i.Sangkay Ko Nga Mamingawon by Ma buhay Singers Sangkay ko nga mamingawon Niyan iine kami Niyan nga gab-i nga ma mingaw Maghahalad kami ha imo. Nakapira ka na. Ayaw gad pagsak-i. hulyo. Lawas ko.Lubi-Lubi by Mabuhay Singers Lubi-lubi. ma rso. Kon di la hi abaniko Patay na ine’n lawas ko. Setyembre. angay ka na gad pumahuway Kairo mo la. ay Nadidisma yo Han balhas nga dimasyado.Man Tomas by Art Ramasasa I ni hi Man Tomas bisan na kon lagas pero naato pa Karuyag pa niya nga magkamay-ad a hiton nga asawa Akon ginsagdonan nga "Man Tomas ayaw ka maluya ka na" Nag-isog la hiya ngan sinmiring "¡Intoy nakakatamay ka!" Han usa ka adlaw ini hi Man Toma s may ginbisita Babaye nga byuda. Ha imo langet. Man Badul. Man Badul. pebrero. diri nag-aalang Bis kono sip-onon iya gud man ini kinukunswelohan Ini hi Man Tomas bisan na kon lagas pero naato pa Karuy ag pa niya nga magkamay-ada hiton nga asawa Salit pagbantay gud kamo adton mga k adaragan-an Likay na la kamo ini hi Man Tomas di angay ungayan (KORO) ------------------------------------------------. Mutya ha Sidlanganan .Pagkamahamot Han Marol by Mabuhay Singers Pagkamahamot han marol sugad han sona ta Pagkamahamot han marol. nakapi ra ka na Nakapira ka paso. nakapira ka na Nakapira ka paso Di ka nagmamaan. maupay kumanta Nakapira ka na. inataman Magt             . sexy.May Tamsi Pula an Dughan by N\/A May tamsi pula an dughan Gutiay ko la hidakpan Lugaring. Agidaw-gidaw an bukaw Naglupad-lupad ha ig baw Agidaw-gidaw an gitgit Naglupad-lupad ha langit Agidaw-gidaw an bukaw Naglu pad-lupad ha igbaw Agidaw-gidaw an gitgit Linmupad ha langit Enero. Di ka nagmamaan. Ngan halad namon an kinabuhe. ngan mestiza. Di ka nagbabasol ------------------------------------------------. pakigsabot. Maaram magdar a ha kaupayan Ngan maaram mag-antos hin kawarayan Bisan unanhon naghahatag hin k alipay Swerte mo kon an napili mo Waray.Waray Sugad by Cielo Waray sugad han aton paghiguma Karig-on di ri la basta maruruba Tungod kay aton man ini ginsaro-an Ginmangno. An matahom nga im bandera Nakapawa nga gayod Ha pagawayan panlimbasog Bas matadong say magdaog. ------------------------------------------------.Man Badul by M abuhay Singers Kon an mga sapa an alak say ibabaha O kon an dagat man say itaob iton tuba Ine hi Man Badul malurop ngan mahuhura An dagat an sapa huhubson ng atanan pati iton bura. Kan Tatay nga didto la. Hunyo. oktubre. Say ka puy anan. ------------------------------------------------. Tuna han higugma. matam-es ungod. kon magdamo ka pa hin asawa Kay bisan a n imo paglakat haros ka na ngani matumba GINYAKAN: ¡Ayaw na pagpinasaway Man Toma s. magmaupay an kabutangan Diri mabalhin an iya paghigugma. Tuna han lipay.

friendster. ------------------------------------------------. Pamati sini nga kanta Sa ak kasingkasing. Sung b y the Mabuhay Singers in their album "Bahal Nga Tuba" Waray-Waray.Waray-Waray by lyricist & composer unknown.... ¡Waray-Waray! (Waray-Waray kabuhi maupay) ¡Waray-Waray! (Damo iton lubi pati humay) ¡Waray-Waray! (It mga dagat riko hin isda) Ha bungto han mga Waray! ¡Waray-Waray! (Waray-Waray pirme la malipay) ¡Waray-Waray! (Diri makuri igkasarangkay) ¡Waray-Waray! (Nag-iirig nom kon nagkikita) Bas kamingaw mawara! ------------------------------------------------.blog. ug mapara sugad hiton bura Akon na la siguro hi hinumdoman Mga takna nga aton ginsaro-an Mga harok mo ha im-im ko An ti-agi papa ra-on ¿Kay-ano. kay-ano nga sala man nga ikaw maangkon Ko n tikos an kasingkasing kon an gugma magsiring? ¿Hain na. wara ka la gihap. Sa akon kanta nga sa imo la ginha tag. kay-ano nga sala ma n nga ikaw maangkon Kon tikos an kasingkasing kon an gugma magsiring? ¿Hain na. huhudmon mo la anay Dayon mo pagpatapod nga imo ini hihirutan Ginhatag ko liwat ini ha imo Bug-os. ighahatag ko saim Ak bug os nga paghimuta .. mayda pa humay Iton dagat damo it isda Ha bungto han mga Waray. hain na man an katungod han akon dughan? Kay taw o man la ako Usahay natutukso ¿Kay-ano. Diri papauranan. adi na daw kami Ag i daw.... wara ka la gihap Napaas na ak. natilawan o ginpipinsar han tagsurat. hain na man an katungod han akon dughan? Kay tawo man la ako Usahay natutukso. Usa nga panawagan</i> Nasiring ka han hadi. kinita. para in sai m inday. Mga tawo nga Waray-Waray Basta magk ita..Waything Can Vain by Last Day Events Ine nga gab i. Una ta ikaw nakit-an malip ayon na ak Maule nala ak kay diri ka namamati.. .am-is nga luha Lugaring kay huram ta la an panahon Nuruniyan mawawara ka ha ako n Hi ako mag-uusa-an Maghuhulat kon ikaw mabalik pa ¿Kay-ano. Pinaagi han kabaysay han magkadurud ilain nga puplunganon. Sinurat hin diri bantog ug diri propesyonal nga manunurat. Maule na nala ak. chow ka.oi. hayhay.) Oh inday hain ka na? Pamati a na a kanta nga ginugmang binayaran [chor us] Oh inday. Mabalik ta ak dara ko na ak barkada Pamati na sa am combo combo... Nanu gud talaga.             . Diri ura-ura nga pasisirakan... <u>\http://leonnel. ha in na man an katungod han akon dughan? Kay tawo man la ako Usahay natutukso War ay sugad inin akon kamutangan ¿Kay-ano nga an napili ikaw pa man? Gabay lugod nga di ka na magpakita Magpalagiw. hahaha hahahaaa Wara ka la gihapon pero na an naglabay.. pirme may u pay Mayda lubi. mayda upay Diri kabos hit pakig-angay Sayod kamo basta Waray.. an mga masunod nga literatura iginpapaangbit dinhi ha sin urat nga pamaagi. ha akon mga magturutdo ha Unibersidad han Pilipinas ha Kabisayaan. nab atian. Pero yana…... Ko lehiyo ha Tacloban....com/\</u> <u> <b>Ako Pero Diri Ako.. Pera na nga kanta a m na tukar. salamat sa pamati gugma gi-atay. </b></u> <b>An “Ako Pero Diri Ako” usa nga pagpaangbit ngan pagpaabot han inabat. Waray ka na liwat. pasyadaha Diri biriln gon an kalipay Labi nga gud kon may fiesta. “Sakto la nga ikakalipay” yakan mo.. (combo combo... Puno hin pagtapod nga imo ini hihipusan Diri pag-gagasgasan. hain ka na? adi na kami. kay-ano nga sala man nga ikaw maangkon Kon tikos an kasingkasing kon an gugma magsiring? ¿Hain na.. Waray-Waray pirme malipay Di makuri igkasarangkay Nag-iinom kon nagkikita Bas kamingaw mawara! Lugar han mga Waray-Waray Kadto-a naton. Dako an akon pagpasalamat han bulig ha pagsurat ngan pag-intindi hin sida y o balak. </b> <u><b><i>Ibalik na</i></b></u> <i>Para han tawo nga humuran han akon kasingkasing. Inule na c junju n. wara ka gihap. una na ako nga nangangaro hin hilawig nga pag-intindi ha mga mambarasa kun mayda ma n sayop o kun diri maupay nga stratehiya hin pagsurat labi na gud ha pulong nga Waray..

lugod. Unta diri niya ikasubo an pagsurat ko han iya siday dinhi. usa nga bantog nga manunurat hin siday ha waray ngan sangkay nako n. ngan kun sayop man an paghigugma ha imo. ha bulan. Nabaon. </i> Ha akon paglaspay para han dolyar nga’t ha Dubainagsaad kita nga duha nga diri ta papalakton an gugma dinhi hinin portahan hinin aton mga dughan. Han akon pagkaurit ha imo. Takot na makita ang liwanag at katotohanan.” An kalayo saksi han akon kaisog. Kay tungod ini nga siday nagpapadangat han ginhuhuna-huna han tag-iya hini nga b log. Kay siring pa nira: “tawo la kita. hinimo ha tuna. Kalayo Ini nga tutulo nga elemento nakabulig nga yana masering ko ini: “ginpapasaylo ko na ikaw. di maghaharayo. Pilit na pupulutin ang pinira-pirasong mong bahagi ng buhay ko.” Sanglit siring ko: “kun nagsayop man ako. iya ikalipa y. An tuna. At lilimutin ang sugat ng nakaraan. Kay han takna nga ginhimo ko ini nga kalayo nagsering ako: “Ngatanan nga magpapahinumdom ha imo. an kalayo maglamrag han imo tuna nga paglalakatan” . Pilit na huhukayin ang sarili sa pagkakabaon. Saka uling babangon mula sa pagkakahimlay <u><b><i>Saad</i></b></u> <i>Akon ginhuhuram ini nga siday nga sinurat ni Voltaire Q. saksi han akon pagkagusto ha imo. Oyzon. harani kita.. nagpakatanga sa loob ng limang buwan. ngan ha tuna mabalik.Yakan ko: “ibalik na intawon kun waray na ito pulos ha imo” <u><b><i>Pagkakahimlay</i></b></u> Anim na buwan din akong nahimlayumibig. Mag-iisang taon nang nakaloblob. ha aton paglantaw kita magiging usa”. Pilit na ikinukubli ang mga sugat nitong puso. Hi Oyzon. Ngayon…. masusunog ha kalayo. <u><b><i>Saksi</i></b></u> An bulan saksi han akon pagkamingaw ha imo. ito tungod kay tawo la ako.” Bulan. Tuna. Hinaot unta nga an bulan magtugway ha imo. Magsasaad kita tubtob ini nga mga pulong diri na tinuod. Kay nasiring ka man nga: “ha kada pagkikita naton hit bulan huna-hunaa nga aada pagtatapo an aton mga mata.

tumukdaw. </i> Pagkatawo Ha akon pagmata. pirit nga nabuhat. nalabaw. kakulop ako natumba pero waray ka. naduroy ak kasudsod dinhi hini nga tuna. ngan kun mahuyang. Kun natutumba. pirit nga naato. an Samar pagtatabukon Catbalogan nga siyudad paglalabayan Sobra gatos nga kilometro an pagbabalikbalikon Ini tanan masayon la buhaton Basta ikaw it matapo ha akon. baba. . Kun ha iya pag-ato. <u><b><i>Kamingaw</i></b></u> Gab-I puno hin kamingaw Langit lukop hin itom Bituon naiingat.<u><b><i>Pag-antos</i></b></u> Masakit ha irong ngan mata nga mga tapo-tapo Lubak-lubak ngan pitsido nga dalan Lima ini ka oras nga pag-aantuson. naghilam-os nagliwan…… It tawo sugad gihap ini ngay-an. It tawo natukdaw. Halaba nga tulay han San Juanico pag-aagian Tikang ha Leyte. Ha kada pagpupukrat hit mata. Kangaroo sige baba. imo ito siring. Pero ha butnga han magkusog nga hangin. nasilhag. Naporma hin imo bayhon. problema it kaatubang. Kun diri man kalipay. Hiya nagkamuing… Kun ha iya pagkatumba. baba kutob matumba kita. Farewell <i>Para kan Jaydee nga aadto ha tabok nga isla. tungod hadto nga mga tunok. Hay! Harayo ka na gud man— Sugad han bituon. ako naman kargaha. ginpurot ko ikaw. Hiya nagkahugaw… Maghihilam-os. ginpas-an.

An iya pagkatumba ngan an pagka muing Maghahatag ha iya hin tunong Nga iya gagamiton ha iya paglakaton. <u><b><i>Kun Waray Mabuhat</i></b></u> KUN WARAY MABUHAT Ha pagmata ha aga. Haduy di na ak maaram pagtapos Hini nga susuraton nga nagpapanlalapos. magliwan.. San-o daw la matitima. Napadugo hin irong pati dughan.com/2009/06/post-second-sem. Kabutlaw hit kinabuhi ko. Damo la an butang nga nahuhuna-hunaan. maghilam-os. Kun an leksyon di maintindihan. Kinahanglan hit studyante magmata Ngan mag-andam. amo lang gihap hiya. Keanu it numero makuri sangkayon? Ba man it tawo. Bisan an tubig mahagkot pa.php?gid=255688468739#!/group. dagmit pagskwela. Oo.maglilimpyo. Pero an akon gn kukuan kun makad2 ak ako la usa kay bangin wa nak upod pag-uli and kaarawod kumad2 tas ad2 an mga tom tas usa la ak…signgon pala waray ak friend! <u>\http://www. Labi na kun it pagiistoryahan numero. Ngan andam utro pumukrat. magkahugaw. pag-aram ngan mata ipukrat. Pagstudyo. utok nagpapanlulupad. matumba. magkamuing. itugot! <u>\http://skycarboxide. tumukdaw. Ngan magdrawing kun waray binubuhat. Ngan pakigsangkay hit numero. Pero yana nagliwan na.com/group. Binubuhat bisan diri ko gusto. Danay di ko masabtan Keanu it numero diri napupugngan Nga mabulig ha mga buruhaton ha skwelahan. Tawo. madagmit magka-ayon. ngan hinay-hinay nga ipapakita it iya nawong.html\</u> The thing was waray ak maisip na hihimuon kasi because an tanging kalibangan ko…an akon laptop diri nachacharge! What should I do?!? Kaya naman adto nak sala nata mbay kada gabi and force myself to watch tayong dalawa…hehe! pero an crng man balitaw niya na malanat xa…try. maglimpyo. Dagus la magsinurat.. Ha diri maiha nga panahon. Nga ha pagsurat amo an ak napili.blogspot. napalipong tak ulo.facebook. Danay napabagtik.php?gid=255688468 . Ayaw pagtugot nga di ka makasabot. Sanglit sangkay kun waray binubuhat. bumuhat. Didi hini nga papel nga guti. Ini nga pagkukuri humanon na.

.... writer. cg la atod asya manla giyap it karoyagsigngon hito.dako it stake hit aton bungto to leave the decisions to politicians only.. </b> musta na bry? nakilala ka pa ha akon?hehe <b>415th araw nga dulag! </b> unta ADLAW HIT DULAG..... I trust our kababayans . Nga banda Balitaw .especially it may kapas nga adto mismo ha Leyte.8 .nalilipay gad la ak na it miembro hit planeta" nag titi kadako o nag titi kadamo (fist pump!!!).. Norma...matangis-tangis na waray a k dida!!! <b>i miss dulag so much... Dila ko na la an mamara nga parte han nangungurog-kurog ko nga lawas. pero ini. Check DIZAWT..i like it. yana cu lture critique na. gumi-os mentras deri pa too late. a raw ng dulag ira ginggamit... musikero.. Karuyag sidngon hini na damo na it "c... unta an magbalos pagpanday han im’ dughan nga nagay-ab.. Damo pat mga sugad hini nga video ha Youtube.... Lour De Veyr a of the Radio Active Sago Project.....he. It producer hini hi RA Riviera. pinasuno mo ako han taklap han nabarikasan mo nga dughan. pinahigop hin sabaw nga mapaso-paso..... nga ada gihap ha Pedicab...anyway maupay nga adlaw dulag:) yes aton ini bugto.. tubtob la hit’ paghuraw.he. buligan naton . . ini..is RA Riviera an ada ha brew rats republic?ngan ada ha chanel 5 ?..739&v=wall\</u> <b>Adi na liwat hin siday ni Ayos.dri na g ad kita angay mgka durodeperensya kon ano an aton political views bisan ano pa i ton nga view mpa side view pa:)balit angay gad tagan ta hin maupay nga pg tagad an aton bungto sugad man han mga hagrani nga mga municipalidad   ..dire la harumamay pagbaton sugad hito na question.maupay nga adlaw ha bungto hit dulag. sana myda pa mapukaw parti hiton kabutangan hit aton bungto nga dulag. amo man la ghap karugcdngon ang bis dd ha dulag..naduroy la it kahidlaw int awon.maupay nga ka adlawon bungto hit dulag. Riviera</b> <b>It nagyayakan hini taga Leyte it mga kaganak. Nagdako ha Tigawon ha may V and G. amu kono ini an nauranan hiya pagkabo...A.pero ok la buhi paman damo paman it adlaw nga maage.. Tumuktok ako ha imo payag ngan didto imo ak’ pinauswag.. Word of the Lourd! </b> ah. </b> kamatamay nimo. hehe...TUHAY.hopefull y... kay its the question she least expected na ipapakiana haha!!! with the jitters pa! kamo gud! !! <b>it nakapot hit tambourine amo ito hi R...... <b>ahm ada ky napa abat la..... An siday hinin akon dila.. Yes..:) </b> hina ot unta my mahabulig kita para hit ka adlawon hit dulag.. thanks han mga nag like! ?@ eric lagunzad: ok la iton. poet.kay waray-waray man aton dialect.he.ivic minded individuals" ha aton minayoyo na bungto? and maupay nala na patron ha iyo ngatanan on Sept.

cguro ada nangaturog pa hira without R..hehe iraha nala ton nga pagpinagutom kay waray man ngane ton premyo.. facebook la ini no big deal at all....hehe APAL? napaurhe la 2n hya ea nala kuno it mahasalin hahaha bale pangaon hahahahah a atod winston.hra hin o man knu iton?:) ayaw na idoy kay bangin dumuroy it ira gap. sana waray na throwing of stones dinhi ha facebook labi na kun mg a edukado pa gd it involved. pero sana kun may arguments sana it must be tackled in good taste. s lenses ! Uswag Dulagnon ??? amo ngani salamat sir erick.E.M:) Edralin.. salamat ha eu!!! </b> its an opinion hin kada tagsa ngan kon my topic man ayaw msyado seryosoha. hehe!!! haha joke gad la ad2 ate ada la iton haim kon career-ron mo its not to late haha ...hahahaha ?@ivan gusto mo na liwat ada marevive tat loveteam hehe!!!! helen:adi ginsisinugo ak ni winston.. . Bisan it Macarthur Leyte mayda na community action... its about duha na mga respetado na t awo ha dulag nadire na yana naukoy ha dulag.. pero dire ako nabigit haha!!!!basta. tungod facebook nagkadeperensya heh e!!!! mamay ano.....mag peace liwat.... mayda ngane ako nasakban nga balay nga it ira pagkaon duro la...this is not about me....i knw myda kpa hiton mga devastating pix.. we may disagree each others opi nion pero sana dire humantong ha kasinahun ngan kun ano ano pa. hehe ginbroadcast gud nim na apal ako haha.tsk tsk!!! oi sana waray masina kabugtuan na muslim.. haha.hehe ano man im mas isiring hiton:) haha.hina ot unta makita mai pakita mo ha am:) <b>Mag-kaurusa kita ! Dax Tupaz Meneses.ada dir i liwat nangagda helen. PLANET GUINAWAS creator.may mga boot na gad hira mas magur ang pa hin duro kontra ha ak han ha eu na duha!!! aw sori la liwat kay baga waray kami hiton sabot.. it aton bungto ug molopyo maka "watlik" sugad hit iba nga apektado nga lugar labi na it experienced nga communities ha Samar .na observe ko la mas nadako lugod ira kaon tungod long hours na fastin g pag gab-i ngadto kaagahun nangangaon hira baga may party.tag an ta hin respeto an kada tagsa nga opinyon..it na ak post dire ito about ha akon....salit nanambok la ge ap..sana may reunion hit planet guinawas para magpeace na hira haha ano man bryan nagfafasting ka geap? kareem la ak. hehehe tuhay ka gud bry! baga man kamo hin hirayo hin dagat....damo it aton nakikita thru his camera.hehehe hehe....kayano daw la nga iba ha aton dri napupukaw pa.. Thanks to Eric. maupay kon magkaatubang ira igkasi face kay para magkaistorya.....ngan tagan ta hin damo nga palakpa k inin aton daraga nga ambot maarapal ada ini...parehas tk kta ng   ...haha.magsasangkay geap ito hira...na cring man dennis nga imo na man daw la knu it salin..hehe bisla ano hi winston • it kabayo? amo daw ky danay ine nabulig hn amat2r singing contest h louie.. msta na? mis u..sulibangko inin aton mr eric lagunzad inin environmentalist ada ini hya:)myda ny a photographers eyes na dapat mka pukaw na ha aton mga dulagnon..observation kola ito dd ha jeddah!!! alang.. hahaha. daku nga salamat ! mga taga planeta maiha na waray ako pasyada dinhi pero sana mga igkasi dulagnun dire magkadeperensya tungod la facebook.taga diin ha dulag?? ta mamay kala hiton!?graveeh.waray ramadan.

.... Han panahon nira erpats makatapos ka nganin high school. <b>pasmado!!!!!! </b> kanay it pasmado? an maupay an shooting! kamot kon tiil?wahahahahahahakhakhakhak it tiil iguin pa shoot nba yna? hain it mga tawo nganhi? nagmmiringaw man pamati n dunk p ada hahahah wray masgbang kmi l ni ivan amon ini prob n ivan kabayo kamu h w masamok h amon wahalkjalajhajhla powerade dd ha starmall wary ha am maram pag supsup! hahahaha oo naghikmaguol kita ano paG ABRE it masgbang amo it pasmado h bulkan umutot dd ha shop kalpad an tawo!hahahaha kabayo k ivan ikaw adto panulay lagad an amoy magogorogverment an baho imu ad2 ky maburu bangko sentral!Hahahaha pangaghikog it mga tawo nganhi maganghiit kamo nga tanan mayda nganhi pasmado it kamot ambot hin o iton hiya [ero taga dsulag l daw iton hiya hoy bulkan mapatron na dulag! anu my upay kmu ky wara wara man m relihiyon!!! mayda kami upai uapi kon h aga kon h udto wray uapi wahahahahahaha tak relihiyon iglisia n jhon lenon wray patron h amon oo wa patron ha eu pero ad2 ka iba nga balay cge lamon tambok asya iringat m sim od hakhakhakhakha deri iton mainggat ky mayda k pahid. mbis na iparalit nala hin bugas intawon. ... pero ada nasukot hit tikatirima it clase. usage ngan syntax.a tobilla. Bisan it Nepal 11 years.. pabor bapor?????????????????????????????????????\ /hakhakhakhahkakahakhakhakha dere pabor kay dere panapapanahon. unless we make drastic measures. underpaid liwat.pero it usa nga taga dulag nganhi pasmado gud it kamot ngan makarit n n dunk wahahahahahaha kamunyairoy wray masagbang wahahahahahahahahahahahahah bulkan ayaw panampalas! wray man bayad <b>Para ha tanan nga Planeters.. Pabor ba kamo nga mag kamay-ada 12-year basic ed ucation (elementary ug highschool) ha Pilipinas? </b> • in terms of international standard pabor...) lebre gad it intrada. padayon nala kita pa gtikaraut! Ayuz! . makakaenglish ka na hin dire guba it grammar. Maupay pa naman kun di kita naneexport hin mga trabahador. ihatag nala ha anak kay mayakan it anak " nanay may baraydan ko ha skwelahan 200 pesos yana it dead line dre mapirma hi   . See More it pakiana "KAYA BA HIT MGA KABLAS MAG PA ESKWELA HA HIGH SCHOOL HIN SAKUB HA ^ KA TUIG HIT IRA MGA ANAK?" Di ba dapat libre it elementary ngan high school? Pwede man gihap ito nga reasoning. English nala ngani nga english makarawod nan duro it grammar hit mga kabataa n.. We want to be globally competitive? Then l et s bite the bullet. Kitaa daw it ineternet it ira mga post. Matig-a la an mga baby boomers mag-english pero makalilis ang an grammar. sanglit kay kablas kita. Tas ikumpara hit kanan mga Malaysian ngan Singaporean nga post kay makita kat diperensiya. It Pilipinas nala it ten years it high school ngan prim ary school .... O kun nakakatrabaho man. Strengthen pre K and kindergarten ! Ha bug-us nga kalibutan. pero kon ha aton baga deri pabor ka y mahal na it schooling cost pati it economy condition baga deri na maupay. at ten years sidngon ta barato it pageskwela pero pagradwar waray liwat trabaho kay half baked man. It at edge ha English good for 3 to 4 years nala.

...See More bryan pahak bryan pahak ayaw labad gutiay pusoy.. iya baton haak.haha pwedi gad basta myda egharatag hira lolo titoy ngan lola ende cge la padara kada year kay Cring pa nira dda na anay kamu kay adi na kami nga mapadara yaw kamu n gadi kay kaya man nam ngan d pa kami namiling hn upod hahahahahaha kon imo obligasyon mapdara ka kay imo iton binuhatan. nahapausa ako nga kon kay ano nasina pa lugod hiya hit iya kalugaringon kon mayd a time nga mayda ko usa nga patod o urupod nga waray niya katage... diri dapat.sir\/maam tak clearance kon dre ak magbayad"asya ton it nahanabo..antos na la. Sakto ba nga it mga pamilya hit OFW maginaro ha iy a? tagay!!! :) </b> • dere :) depende ghapon iton ha sitwasyon. diri ha napaka ako.yana kulaong lebre ha katapusa nasukot......hit parte liwat hiton damo na it kwarta ngan maupay na it kabutan g ada ky hala la pag inaru i la NYO..huhuhu hain man tim unahon?? it pagpaayad hit celfon? o kon ipasahe nala nim ngadi ha planeta it ipaarayad?? </b> makuri e2n. inin akon tatay nga hi mano poloy.bngin maba2n ko n ghap ine nga pkiana. aw....mapadara la giap ako bisan kempis la giap ak yana kay mayda ko man binuhatan.... .. wahahaha Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha haha ha ha ha aha ha haaa ahah ha nce1 manu bray hahaha kaseryoso topic nahikadto ha etsus!! hahahahahhhahahah brayaaaaaaannnn!!!!! wahahahahahahhaa!!!! atod bga ayos im pamulong yana.... mauli gud man ako kay bis kita mag damo..haha buligi ak any nyo nga maka abroad ako.. napakiana ak ha iya nga keanu.it akon la nga kon ano tak ipinakita ha ira nga bulig paniguruhan nira ngan sugad man liwat it ira buhaton ha ira iba nga urupod kon mayda na nira luwag...diri makahurubya paghatag kon ginagamit hin iksakto it gintatagan. mauli ghap ako ma aru ak anay hin parasahe did2 tak uncle ha langyaw..kon bga ha pag abroad "FLY NOW PAY LATER" <b>celfone ko guba..planeta mamingaw. kwarta na la.... Mag-inaro? A source of existence? DIRE SAKTO! Con tinuod nga emergency....atag kay diri kita mara m nga it aton naihatag magin usa nga blessing hit at gintagan...ky para ak mkasabot kon maupay b8 pgpadara hn kwarta kon ad2 n ako h langyaw....hehehehe. ganado tim pulong.anay dw....heheheh!bngin cg l tak sagbang dre ngayan asya an topic.. pag gutiay ngan isakto la ha iya.. umaro madiri kon mayda ka bisan nala pilidong nga kasing kasing kay ikaw man it mayda luwag. total... it makuri ky makuri iton ado <b>Relax naman ha? He he he.poydi ka gihap magh.pag dako it sueldo mag inaro kita . dpende hit sitwasyon(na tundog liwat ak)ky damo it nka trabaho ha lngyaw nga dri sugad ghap kaupay it kabutang nka padara la hra kon nka higayon ngan iton nga m ga ipinadara nra in panalagudti nga tinirok para pag abot hit adlaw nga ipdara i n magin damo.kay diri man ngane nat iton hadara nga aton mga tirok ha oras n ga malukot na kita hin yaraw mata mata.. pero kon diri na nimo obligasyon. ngan it aton paka abroad idoy inin hinuram tala ini ha igbaw..adi hin usa nga example... agurang bryan. waray man plano hiton mga lider hit aton probinsya para makabiling hin p amaagi na matrabaho hin diri ka na mapa manila or cebu..idoy diri ak naghahangyo nga baluson ak nira hit ak ibinulig ha ira.kon tagan. dapat adto kan congressman or governor or kan mayor m angaro hin cash handout hit pamilya hit mga ofw.okey la iton....ano n ngayan 8 topic an pakiana n mno jerby or an k guti ay 8 pusoy...... sugad haak nga kempis an ak ipilyido ha pagka ulitawo. ..hahaha tama ka Wamil.ngan i share naton iton ha mga tawo.... BANGIN! puede man umaro depende hit iya financial status.

Permanente naka on an kan Argie discman kay mahilig man hi Inay hin music... Ngan bless ing gihapon nga mayda pa kami usa nga tiya nga nanginginanu ha am lola. ito na ak friend na para hit lagas natural la kay a ton ito mga minayoyo na kinabuhi responsibllidad naton alagaan it mga lagas. but i hope this wont be forever... She s bed-ridden..ijujustify ko la nak siring na depende ha sitwasyon. and tlc. di ba? Hini dinhi nga bahin.. .. Permi mahamot an iya room kay makaarawud kon may bumisita nga mga kaurupdan.pe ro kun it iginpadara hit ofw nahakadto la waray hangkag tapos maging totally dep endent nala hit padara labi na an pwede man hira na mgtrabaho kay makusog pa pam an. etc. baga hin diri la gas.n sinirising na breadwinner. Aw parayaw ngayan ini kay tinuod manla nga tinimangno gud nam tam lola...malain liwat it sige padara tapos igin ininom la or iginhuygo.. Ik aw nga OFW ka. sakto la nga mangaro kami hin suporta ha am kapamilya tung od kay diri namon kaya an maintenance han am lola. waray gamit hit tambal kundire natuturn hin imo lola kay it pressure nakacause skin breakdown!! !take it from me kami may patient dd na utan na for how mene years pero waray be   . permi pinanginanu an bungkog tapos ginbubutangan hin ointment an iya bedsore para diri dumako.. the inflow of ofw remittance keeps our economy afloat . Diri ini parayaw.. etc. Th rice a day namon hiya ginliliwanan hin diaper (mind you. God provides. adi it daku nga pakiana: MAKAYA KAYA NAMON SUSTINIRAN AN PANGINAHANGLANON HAN AM LOLA KON WARAY SUPORTA TIKANG HAN IYA ANAK NGA OFW? DIRI. anyway.. PERO. at le ast one member of a philippine household works abroad..this is a fact.adi na liwat ako mabaton. turning to left or right side every two h ours will help heal ur lolas bedsore. the inflow of ofw remittance keeps our economy afloat. maupay kun nahakadto hin kaupayan it iginpadara like makapagpatapos pag eskwela etc. so nakakabati ngani hiya hin songs. kay it sweldo dda hit regula r employee haruy dire enough to meet family needs. =)See More amo ngani abroad para makabulig pagsustain pamilya.. b asta! a. Good thing usa nala na klase hin medisina it iya gintutumar kay kalooy sa Diyos. Kinahanglan naka egg-crate mattre ss para diri dumuro an bedsore. Ginhimo la niya nga instrument hi tiya para madugangan pa an kinabuhi hit amon lola.... My aunts are blessing and they share their blessings to the woman who have sacri ficed in a lot of ways para maging maupay liwat an kinabuhi han iya mga anak. In fact.. nalilipay hiya. depende gihapon ha financial capacity han usa nga tawo. basta! suggestion ko ha imo my dear friend. mahatag la ako hin example: My 94-year-old lola is still alive (not kicking though kay maluya na =D ). Salamat. Ngan an lagas mismo permi mahamot. gatas it iya gintitake. everyday of her remaining moment s in this world. assistant caregiver ak han nadidto pa ak ha Rizal =D). pero i wish ini na trend dire mapadayon i n d next generations to come! kay baga nalutaw na we depend the hospitality of o ther countries to survive...malain liwat it sige padara tapos igin inino m la or iginhuygo.pero kun it iginpadara hit ofw nahakadto la waray hangkag tapos maging totally dependent nala hit padara labi na an pwede man hira na mgtrabaho kay makusog pa paman. proper skin care. waray niya iba nga sakit kundi an kalagas na gud nala niya. pagkaon pala dda mahal. maupay kun nahakadto hin kaupayan it iginpadara like makapagp atapos pag eskwela etc... diri ba mabantad it im kasingkasing kon it imo kalugaringon kag-a nak it manginahanglan hit imo tambulig? Amu la.n sinirising na breadwinner. labi na a . pero i wish ini na trend dire mapadayon in d nex t generations to come! kay baga nalutaw na we depend the hospitality of other co untries to survive. but i hope this wont be forever. ito na ak friend na para hit lagas natural la kay aton ito mga minayoyo na kinabuhi responsibllidad naton alagaan it mga lagas. Siring pa ni mano Abner.

.. mano bry malaom laom!!!!!! hehehehe.....marisaw na adi kanda anali.. manapos ak kanda anali niyan.. tagi daw...ha. eric pangaon! hheheh ha.prito.. Alagad kun surusalapi ka y pilapila dayon Tapos yawyawy-yawyaw pagreklamo takay ginpalitpalit naman an iy o durudignidad... ambot it si-ak...ha. nahanumdom ghapon ako mano han tikad2 ako ha samar nga dapit... few years back.he. Nasusugad ini kay waray man kita tingog tingog..:) magasa na ak kita a pa..o. N apoposess la ini hiya kun nagfafacebook....baga late naman adi nga pangaon.. nyahahaha....dsore kay alaga man hin turning... Oso guih apon an sign..... Alayon ibalik an DELICADEZA...... karasa hini pinalangoy hit hinatukan nga malunggay! dri ngani... may nakasalakot nga palad. mas labi nga makaarawod hit mga turista.m yda nakabutang na sign dda han lubak-lubak na kalsada nga: "tungod han iu pagbuo t" hehehehe! tungod han iyop pag buot ang umagi nahakausbot wahwahwahwahawahwhah mabaho it tae Mga kasangkayan.. Kwarta hit ta wo it project pero pinanmumutang hin mga ngaran han pulitiko.. • karasa na sura. Pira ka million nga kwarta it nagag asto hit panhimo hin tarpaulin ha bug-os nga Pilipinas para hini? It will amount to millions daily.. • Nahanumdum ako prior han People s Power ug road construction projects. Waray waray nala....... Masi ring it hira nga duro na gad kamakaluluy it mga tawo dinhe ha Pilipinas duro nat katanga.. come to papa!!!. .he..tapos mayda padis nga utan nga nangka nga mahatok hatokan .karas gud ini. buutan ini ngan respetado nga tawo... Angay bilngon ngan pusilon an nagpauso hini.sigi pagkuhit utro ubos na it ka n-on. Waray ak labot kun ira arog pero kun kanan tawo ito...hehehehhee eheem.. agidaw oo kay kanina pa nagtinext kun hain na ak hehehe     . waray pa ak maningudto.. Dire la makarawod ito ha aton...tama iton na m advice salit sakripisyado inta won it mga bantay.. Ultimo mga barangay officials nagsusugad hini. kaawod gad kam.. mingaw mingaw lugod.... frequent change of diaper too. Hiyay kamakaarawod ..... :) Maiha na ini dapat. hahah..poydi? diri puydi bis ka gumasa.... hehehe magasa na ak kita a pa..makuri man kuhaon bangin kasinahan kita hi t tag-iya.. Kapuy na it tawo hit mga parayawnon ngan kapalmuks nga pulitiko. karasa gud la han bulad... Magkakadudunot nala. pati kita nga tawo.. ini ha Louie ha personal..maki kaon.....siring panim pinalangoy ha malunggay nga hinatu kan. . Low key la hiya nga tawo and people love him for that. Pero dire la pulitko it kinahanglan mag bag-o.. thanx helen! actually yna diri na ak nakakabulig pagmangno kan inay k ad man ak ha harayu pero adto man hra tya..aug 9 ngay an yana. kulang hin hatok..) ?@ Kuya Jerby. Hi Noynoy nagdaug kay nakikita han tawo nga dire hiya interesado han presidensiy a... nagpaprito na ak. Ayaw kamo kapausa amo la t hiya..:) ambot haim.. agidaw ini.. alayon la.:) asya.. joke la balit....This is Where Your Taxes Go ! Usa nga " bugoy" nagbalhin hito nga sign ug eguin butang ha atubangan han balay han "successful and best "Mayor. Unta the politicians w ill feel the new temperament of the people.he....

nyahahahahahah.. u know what i enjoy looking this.diba. damo it amon nahuhuli na mga isda..Whew! Dalagan ka gud kan doctor tim high blood ngan rayuma.... school of fish.... an may sangig ngan dulaw? (Naglalaway ako nga nagtatype :-O) ?@ Kuya Jerby.kaon mintras na may marasa na pag kaon.......... tapos i post dinhe.... puede heheheh talagsaon la ini. hehehe taga dulag gud! hahahahaha! tinuod ito! nyaaahahahahahahaha kaso iha @ idoy ha subra ka magaram ginagamit ha katarantaduhan it ira mga talin to... maaram ka man basta mga Dulagnon..ngangangawil kami .. kaya nga ako naluluoy hit mga ultimo na mga tawo kay ano pa it ira kakaonon..asin la tas padisan mo hin mahatok na par-ok 3 kabouk na lubi.. oo tinoud hehehe. waray ako masasabi.. rowel.Tas it suoy maaslumasluman. kaon pati bukog ngan ulo..... .TAGA DULAG GUD heheheh heheheh kamang Dulagnon....bisan waray gad kay native food man la ine waray artificial na preserv atives...pwedeng-pwede. dig in na sarap waray karag diet.. d i ba or an sine-sering pa nga kamang Dulagnon..... kay segi la it luto-luto hini nga mga putahi.. yep yep marasa na... because we go fishing kasi dito.. bagin iba nga bulad it iyo guin hehead? Classic Mano Phil :) He he he   ...haha sorry waray ak libang hala upod! pagurubos kita ngadto bis maubos it pagkaon..human hakalimut ka tim mga problem a.bisan ka hain nga lupalop kumita\/kumadto...mawara gud it iyu mga labad ha ulo... dalagan burawanon mag aram hin duro..amo na... but with moderation lang... mga isda na huli n amon sus dd waray kon bga maaram la kamo hit nanabo dd ha dulag hit panagat ambot kon maruyag kamo? swerte kamo dida.... pangimbitar daw kamo o di ngani pagkuha hin retrato... hahahaha.wow. .. . ambot la deri ko matanggap na ganoon. deri gin pupolsan natural la ito ha katawhan. deri gad ine perme nakadakup...tas inuman hin tubig na matugnaw tugnawan...wehehehehehe Ric pwede magpicture liwat hin par-ok.ma upod daw? poydi.oo basta taga dulag.. ha San Rafael ini. :) dagko ini nga sapsap gidaw karasa ton it pades na par-ok. huli ba ini ha aton ? suerte an bitana na naka huli hini.enjoy. nasisina ako e2 gud na mga bulad damu gud it naayon dayon hehehehehe dennis kay it imo pare naayonan iba manla nabulad. but i m happy to see this pi cture. Thanks an ak huna ha amon didto.. sugad hini nga bulad..hahahaaha! oo cge otan na par-ok.... yeah . seguro u have seen it in my thread kasi i make it a point to post sa thread ko . agidaw... :) Yez! it tawag hne nga bulad "goodbye head".. hehehe haha uu ma upod ak pero diet ak marasa gihap ini kon mayda chocolate nga tableya.kon bga chambahay la ine.. kay maaram ako na wara y na isda na dagko katulad hini kay gin babadil ma.hahahahah bangin pag ukabun it pc... Eric diin dapit ine nga binulad ha Sungi? Ate Lettie.. He he he.. yep hospital it imo bagsak. tangis it oding.. pero kairo ini it uding kay wa ray gud hasalin para ha iya... ?@ jerby... expect the unexpected.... ic...

deri ton mauro....deri na ma haabot kay medyo harayo ako.heheheh ?@ Angeles........... adi hin topic : Sakto la ba nga mansusun hit kabutangan dinhi ha Pil ipinas it mga tawo nga nanlakat na dinhi ha aton? Sige daw...kon ha sungi or bunta y. sus maabot pa ton atod.... =) • ayaw la anay pag uli ngadi dulag te grace kay guba pa it daguitan dka makatabok .pero dre ito basehan para d ak makabuhat hn dako na butang na ik akaupay ht ak igkasi tawo:) </b> sakto ka. he...lol • Nahiaara ka han pompous nga Pintados ano? :) susmariya husep.. Opinyon la ini... <b>Bata pa ako...........i ll ask nalang dexter anot plan k usually man gud.... • it iyo batch ngayan it sponsor for this year s alumni homecoming? hahaha atod ilakip nala tam batch pag sponsor hit t-shrt.but thanx anyway for inviting..oo gad attend kamo ha. usa na pan desal ug luy-a na linappwahan amun pinamahaw.bis awayon ak nga may kaupod nga bagtak tak watot ok la. amo iton it marasa nga bulad maiha nagad nga waray ako makatilaw hiton so maybe pag ole ko may ada pa dere pa maubos hit oding...napa pirma hit dead of seal kay hea man an gin tagan hin gahu m para magmana hit pantalan ngan marker..hahaha </b> • anu pakaturab ni rizal kay may lakat ambot kon tipakain...lob..deri na ma ha abot.kay hain ka yana? outside the phils..... maupay gud pamation.. ?@abner: am not sure kon maattend tak mga kabatch.......kon mkagturab la hit ia pinanhikit-an tikang han katikang aga kulop pati gab-i kaagahaon. </b> • dere sakto..... ta hala asihon ta nman hi rizaL ha pLaza..... late na.provencial jail akon nasudal an.. mayda ni ra mahasuson hit kamutangan. depende ha sitwasyon ngan han rason kon kay anu kinahanglan nira magpakadto ha langyaw.haha nalibang ako pagbinasa eu discusion about bulad haha naglalaway ako dd may da man geap dd pero dire parehas dda ha aton huhu!!! sinugba hini it marasa nngan isawsaw ha supy nga damu it lasona tas kinamot la. hahaha.. diri iton edad it basehan hiton katungdanan na na magbuhat hit ikaupay hit kadam-an. He he he he Provoca tive ini..... . @ Rowel. Ngan hin-o ba ako para gihapon sumuson kay kon ano     .salit ikaw sangkay ayaw pagpinas asaway kay bangin ka hasakub d ka mai. palibot hin pad er ngan rehas na puthaw amun bungsaran alas 7 hit aga kami namamahaw... ?@rowel: nakadara anu hn papel h rizal nagdadali man adto hehehehehehe mauro.... agidaw it nga era mananap egn balandra hahahahahaha ayaw kay boring lol deri ton boring hakada ka ngan hit atubangan maunop ka gud kon hain tim pagkikin itaon. kami it partner pag-organize ht mga sugad h2..hehehehe <b>dre ini sura!balay ini! </b> ngalaong ano ba ini nga balay?waray man sura?? ngalong lwat n yapyap"anugon ka dako bayay wayay suya" ky waray mkakaon han ira pnmatrunan.. Para ha akon waray hiton tama or sayop nga baton kay kada usa ng a tawo may kalugaringon opinyon lumakat man hira ha Pilipinas or waray....ano nga batch k a.he..hehehehehe d n iton maayad n dagitan <b>AN SIDAY HAN MGA PRISO HA PROVENCIAL JAIL" Tungod na makabibido an kapalaran provencial jail akon nasudlan. <b>Oh sige.... ako.bisla ano..

. He he he. Bag-o kita humalaba ha dedefine ko la. pag Waray dumepensa buwas hit kalingit nga side. This is the web. Mababasol ta ba hira nga nakakita hira hin mas maupay nga sistema ha gawas ngan naghahang yo hira nga unta ha Pilipas sugad gihap? Usa pa gihapon.. turista. Aha... dere nat in i kinahanglan pag personalon nga at oro istorya kay bis kun man hikain kita nga . waray ngay-an pulos hiton opinyon or suson hit ginta tawag nira na mga bagong bayani kay tungod nga gumawas na hira ha Pilipinas.kay usa kami nga dako ng a bulig hit pilipinas..iba ini hit s agdon ha? tas peace and cool la t tanan.. bisan ngani diri hira nakita           .anu na sir?hehehe Amo la ini it akon point of view. KINAHANGLAN KO HIN BATON HIT IYA PAGSIRING NGA .. Pound. Mas maupay pa ngani d anay it adi ha gawas kay mas may malasakit hit nahitabo kontra hit ada man ngani ha Pilipinas pero hira la ngahaw it nag-guguba hit ira bungsaran or nakadugan h it problema kay waray man nira binubuhat. the new democratic space.. :) natural la nga pede sumuson it mga pilipino nga mga ofw. it pagsusuon di iton mawara labi na hit mga nakalakat or maiha n a nga waray dida kay bisan pa hira adto ha gawas.. it word nga gingamit SUSUN. Kon panhuna-hunaon nga tanan kita naka benepisyobisan indirectly hit dida nga mg a tawo nga nagkalat ha Pilipinas kay it ira ipinadara nga Dolyar. HAIN NA HI WAMIL.. :) Oh waray man otherside labot kan wamil.lugar kita la gihap it apektado hini.(DERE SAKTO ) WE ARE SWEATING BLOOD IN THIS REALITY SHOW MY FRIENDS.. mamingaw man udog. am i right. Pagkatapos hini .. Ngan kon sumuson man iton nga mga waray na dida amo man it kadire kay taga dida man la gihap hira ngani bisan pa it hira naturalised citizen na hin iba nga naso d kay Pilipino man la gihap hira bisan baliktaron it kalibutan! Ngan kon dire it hira pwede sumuson.a lat maaram hit ngatanan. Kon mayda man nir a naha suson angay la kay mayda man nira vested interests ngan kay Pilipino man gihap hira. you may not agree with me but it s all right. Akon man la ini. Kalma la titoy. an kabo kuno ngan han luwag igin pauli na! he he he See More wamil. kay kon waray ofw bangin diri makabayad it utang it pilip inas. Anay daw ano ba tak isiring. storya la ini... it dating nga hira n. MAyda ako mga kilala nga nagmigrate nga haros iginpapamarayaw it ira pakaabroad... baga na gihap kita hadto hin nagsering nga dire pwede sumus on ha Pilipinas it dire Pilipino kay kon bisan it linmakat dire angay sumuson. Oh yana damo nat nap ost. ngan sharing of ideas la ini para maka realize kita kun anot maupay para ha at nga tanan. ako t mahatag hin depensA.. waray na ba nira gihap pwede isering? It iba nanuson la iton kay nakakita man hira kon ano it gikaibahan ha langyaw ng an ha Pilipinas.t hat s not right. We want to know what you think. sa ato pa. dire karuyag signgon nga tinal ikdan na nira it ira Ginikanan or waray na nira malasakit.. OFW or imigrante. Dire man la it Pilipinas para la hit Pilipino nga ada naukoy. or am i left? :) @roy: padi ay nman hiton ha. Wamil tagi daw kitan detalye. Yen.I mean dako nga bulig it mga OFW.. mayda pak iba na topic.. An mga burubata nga meimbro post gad kamo. a no na la it dire Pilipino. Eu ro.nga nangagkalat hira. Or kon ano nga ada la gihap hira ha Pilipinas. amo it usa nga nakabulig hit ekonomiya hit Pilipinas.. mga sangkay relaks la kita gin open ini na topic para masabtan tat mga opinion n gan mabalanse naton both sides it kun ano man it nahanabo ha at yna.Pwede la iton nga sinmuson. Para i ton hit Pilipino maha gawas man or mapa dida la ngahaw! See More Good point mana.. He he he. Yan buhi na kita!!! :) Keep it coming. etc.. Ideya la t dedebati-an.

Canadian or Chinese citizens pa kita. diri na kita nira kinahanglan. th ey have their own reasons for such an act. diri karuyag sidngon na diri na hira k inahanglan dinhi ha aton. Amo ngani balit nga may darawhanon nga "There is no place lik           .." tapos masiring-. kun waray magpakiana takuma tim baba kay ma sumo. manginanu. So aadto ito nga maga balikbayan. Kun mayda maaram kun ano ini kaango. pareho gihapon nga diri karuyag sidngon nga tungod bim naya na hira dinhi ha aton. Very inte llectual orgasmic. syempre para han ira pamilya... Australian. This one s a true story.a dinhi han aton nasyon. Hence. It s always a two-way street. sus ka y amo gud it sistema hit Pilipinas etc. alagad kadako nam hatag han medical mission. di ka gud makita nga sugad hito. mahugaw it pilipinas gud liwat. hunahunaa anay nga dire na kamo Pilipino. I heard these things over and over and over and over again. Gindaup hini nga pamilya ito nga suok ko nga tawo nga ginsidngan.. Everybody needs everyone. Ha mga Pinoy nga iba na it citizenship. nabibido a ko nga waray mo kami igupod ha lista han im ginannounce.. They were trying to look for a greener pastu re. Salamat. Akon la liwat ini punto de vista: Diri salit kay nangagpalangyaw na an usa nga Pilipino. " Kumusta dida. an kamatuoran nga naprevail la gihapon dinhi ha aton an injustice tungod hin duha nga rason: either we have a choice or we do not have a choice. hi kami ngaaanhi it maaram hito. waray na hiya katungod su muson han kabutangan ug sistem. There is this conceit masquerading as concern. regardless of their citizenship and reasons for as long as nagpa pablilin la gihapon ha ira mga kasingkasing an pagka Pilipino.. mga hubya man gud it mga Pilipino. =)See More Opinion ko la ini. mabalandra ha aton mga nawong an kamatuoran nga nagkalarga hira tungod han kak urian han kabutangan dinhi ha aton. European. bago kamo magyakan hin bis kun ano. I mean hello. Suson is criticism in English di ba? Siguro we just have to take every suson as a constructive criticism para mas makat-on pa kita. Maupay didi.didi ha abroad. Diri ako maaram han ir a mga rasones han ira pagpalangyaw pero bisan siguro ta hira pamakianhan usa-usa . ginmention an ira mga names han show. Again.o gud sir??? ngatanan. Kun pakianhan kamo yakan. I m like. nahalapad it aton mga atay kon nakakakita kita hin mga Pilipino nga nagrarayhak ha kaga kadaugan nga iginpapakita han igkasi naton didto ha langyaw ? Kay anu pagdidid-an ta hira nga sumuson kon sugad man? Hi kita nagpapabilin dinhi ha Pilipinas ug adlaw-adlaw nga ginhahangkupan an sis tema nga aton namat-an. waray upay dida. what?! hahaha ?@ivan: Una hit gsa nga pathetic!! san. Ha mga aadi gingiginhawa namon it kabaho hit sistema kada adlaw. our being Fili pinos will always remain in the depths of our hearts. Usa nga family an waray kabutang ha lis ta. Giving up on their citizenship as Filipinos does not necessarily follow that the y have given up their being Filipinos in the truest sense of the word.. Hala kamu naman it pagpasaro. mayda la gihapon hira katungod sumuson.. Di mo kinahanglan igtaplong ini nga butang ha akon. One time usa nga tawo nga suok ko an naghost hin i nga party night. karuyag ko ipasabot ha iyo nga ginrerespeto ko it iyo tagsa-ta opinyon. maging Amer ican... mayda hadto usa nga celebrasyon para mga balikdulag. Tungod nga nagdonate an iba nga balikbayan hin medical missio n.. and I ve seen it over and over and over again. =) This one s really nice Jerb. kurakot la gihap it mga pulitiko ano?.Usually masiring. Ko n adto naman hira ha langyaw nangungukoy. Di ba. ug mag-appreciate han mga panhitabo ha aton na syon.hit sitwasyon. Bisan kita maghikainkain.

social status o gender. Ha kamatuuran la. magpurupamilya ini nga nagpapasurusingit. matagan pa hin higayon bs nala pagbasa k bangin pa masangpit it iya kasingkasing agud bumulig panginanu kon anot maupay nya nga pwede mahabulig ha iya tuna nga natawhan. if you want to get involved. It is a matter of harnessing t his power so that it can truly serve the country.. ha eskwelahan.. bisan mapakain. imbes bumulig hit waray wa ntas nga negativity nga nagpapawara hit hope ha mga Pilipino... Idedelete ko na.we need actions siriing pa ni man je rby for our nation building!!! korek actions!ahm agi bga english man ad2 te. Kun mayda pa mareact. Patriotism is not confined to geography.:) ta hala.dapat ngani lugod hira man hunahuna kon ano it poydi nira mahabulig.dri ky mg kinumpara ngan mag pinan suson..upay gihap ada m agkamay-ada kita delicadeza ugsa kita magpaturapak pagpinanyakan.. ayaw gihap kamo pagsuson kon mayda mga gin re rape na mga Pilipina ha saudi ka y diri man kamo arabo.. birth. ha simbahan.. post na!!! In all. put your money your mouth is and be part of the real chang e. pwede ayaw la anay ini idelete na post? para at least an mga wry pa makaba sa ngan wry pa makapanginanu hini dinhi. Ha mga dire na mga Pilipino nga Pilipino anay hadto nga concerned gud. Di ko ginsasahid ha.. ayaw kamo pag suson kon bayaan hit amerikano hit iraq nga masamok ngan waray stability na amo hit rason pag hitaas hit presyo hit petroly o. Cheers! See More it akon opinyon la nga ky nanlalakat man iton hra ngad2 ha langyaw ky para kumit a hin kwarta. Aw..pero ha ka pagka iha na nguli man la ghap iton hra. ?:) Ayos! Abot nala ini buwas nga post. PIZAWT! hahaha peace out. Kay bis pa kit a sumiring nga ha kasing kasing Pilipino kita it at passport nasiring nga dire n a. Di man ito nira igin-bando kay di man kinahanglan. makikita ta nga bis mapaunanho. Pero amo ito it akon point of view (akon la ini ha).u cant blame us kun masusun la geap kami na adi na gawas.. hi Apple de Ap. Maupay na l a it nasuson nga adi ha langyaw tapos may binubuhat nga pagbulig ha igkasi Pilip ino ma didi man ha gawas o dida ha Pilipinas ha "bayanihan" nga paagi bisan la i to gutiay.. han una ko nga punto. ayaw na la ada ki tan yakan kun puros la it at susun.. Friends. That being said.bisan gaano k alahaba it aton diskusyon waray mahinabo.. kon iguindiri man niyo na magsuson hit mga pilipino na adi ha langyaw..globalization man gud ! Jerb... Kontra hit ada ha Pilipinas nga nasuson pero bisan maguti waray pa nahabulig ha igkasi nira.... regardless hit ira nationality ngan citizenship di nawara it ira connection hit ira tuna nga natawohan..tigamni gud ini ha!!! ay kamo pag suson. Maada ka ha abroad.dri naton i ton hra mababasul kon my komento hra hit pilipinas ky na hiara na hra han banyag a nga kultura nga ira na daras an. . .. Last post na ini. salamat....ah mag di ano man theres no place like home. kasi we are workin h ard like horses tapos backward la geap it pilipinas. It radyo..pero ma sugad pa man dri ghap hira angay mg k omento or mg kumpara hit aton pilipinas ngan kon diin hra nga langyaw tikang. Kalma la ako :-D ngan opinyon ko la ini gihap. hi Spoelstra.. imagina na la nga may bahal hit at atubangan ngan sinugba nga turingan. pero at least the new presi dent has given us new hopes and better perspective matuman kunta. atod winston practice la idoy english english dinhi ha kay dd tak gintratrabahua ... naghimo lugod hira hin mga butang para makabulig ha Pilipinas.... kun humurar ka na hin iba n ga bandera labot han ginalsa ni Aguinaldo ha Kawit Cavite... dire kami nagkukulang hin susun didi. mayda liwat mga Pilipino nga tuod gud it concern han nasyon. it tsismis. Ada man hira Natori. ha internet .. ma..hold our horses. .lets all chillax.. base han at mga post.. it tv. maadi ka pwede ka magin instrumento ha pagbag-o ngadto ha kaupayan o instrumento ha pagkamaraut ha n at nasyon. Siring pa anyway kun tuod gud kita concerned hit at nasyon. an Pilipino gusto gud mainvolve ha nation building.e home" kay bisan mapakain it usa nga tawo.. aysus late ko naman ini nabasahan.

hangups or whatsoever..gidaw deri la tukag pa ti ada it oring hit kaldero bangin pag kabkabun..igkahibalag. ada k baga damo nganhi it nanaway dayun.. karisyuhan la e2.heheheh katima kaon ano makasiring ka gud "PAG BANIG!" lol ...hahaha ta haLa ibalaik 8 angay ibaLik.p ara k mkapatangi..di ba sugad la h2 kagaan it dulagnon kun waray gin huhunahuna nga damo h a luyo han iya mga problema?.pabuking2 ug kantyawa. @dax: it man Dda halaba nga check..... asay pba..frills..20 diyas ghap ine nga away away mga asawa.... mama!!!! </b> • huwad it kaldero ngan myda gud myda makaCring nga myda tukag hahahahha labad ka Mil.importan te 8 respeto ha kada usa dre nawara.....pagpatay han hapon ?@bam: an diin nga hapon bngin e2 an mga taga hghway hahahahaha amen..lets get back to our "lighter side" being a "dulagnon".hhehehehehe ah adi na kami.para nman mkasabot 8 mga taga langyaw 8 nhanabo nga karisyuhan h dulag. par-ok na mahatok-hatukan it marasa tas barol it sura...kumustahay...agen. our own identity as dulagnon...labi n yna nga tipagpapatron h aton..bda w kay bis La mag siplatay alams na e2. hahahahahaha!!! amo na!!!... hala galor n aman ky ma open hraape irinoman go! aw.... <b>lawot lawot ngan hin paksiw nga sagisi-on.igkaturab sugad han panahon nga na ista mbay kita ha plaza.... mbot kon mda pa sumaway.malipayon nga mga indibidwal.. heheh hahahahahahahaha!!! axa na padi. kurokn atyaw.ngan kon ano man nga mga kantyaw. ?@george: pag post nman! ha ha ha wahahahahahahaha!!!! pwede ghap padi k pra mbalik na lwat it krisyo hni nga plan eta!!!! anay k mmiling pa ak padi!!! wahahahahaha!!! padi an im gin post na mga kapoyahan mayda na kadagkoan hira erap an mga nawong na dere na adto child pornography hehehehehehe...amo 8 mamingaw ha planeta an knan mga dulagnon palibak libak. aangan angan la kta!! hahaha ?@dex:nalibang ghap ak pag binasa han heroin diaries axa ghap nga waray ak hakan hi.poyde ta ba i balik an dati nga kalipay\/risyo hine nga planeta regardless kun ano it aton mga personal nga mga tumong ngan panlantaw ha kinabuhi? it akon gadla boot ipasabot nga ibalik ta an aton kurukayakan.ma dulag day n liwat 20 diyas i2n nga karisyuhan h plasa. kon open minded La ngatanan nga tawo.umuli k lwat ad2 dyon.. dax.. @dennis: bdaw kay dako pa gud man 8 paratayon hit nga hapon... . importante ada 8 respeto..n na lugar magdeteriorate tim english hehe!!! <b>Poyde umaro hin pabor?dire gad cguro makuri ine nga ak hangyo.andam na kami andam na kami...h ahaha balitaw we have our own perspective\/view hin bis ano nga issue.napahangin ha pantalan..hahaha!pg resirba gd hn usa k adlaw para knan alumni.we have.no wor rries.....ngkakaintindihay daun bis wray urostorya.napaka JAPZ na yna.See More hahahaha!!! ayla k mrisyo na lwat ine.....nangarigo ha baybayon..pat uyaw2...hahaha! hahahaha man james axia gud anu ky amu it trabaho neu hehehehehehh. urointrimis.y ha "dinula g"la nga paagi...natukod an Planet tungod han aton pagigin k amakimarisyo.ma open n hra ape?sukti gd i2n hn tiket ky dako i2n ira ganansya pgkatapos 8 patron..waray gin iintindi kun dre igkirigta la han aton mga kasangkayan... wray lugod ano nakasaway hadto!!! hahahaha!! padayon!! he he cg....go!go!go! ?@george: padi. </b> • tama iton.intrimis.

..dri KITA buta..... asiha gad niyo.. paawa! par ok... </b> • hain na an mga tawo nga directly affected hini? BUT MOST IMPORTANT: HAIN NA ITO N NGA MGA ELECTED OFFICIALS NA YANA NGA NAGSAAD PAG PROTECTAR HAN MGA MOLOPYO HA N NANGANGAMPANYA PALA HIRA? it is sad to note mana na although nadiri it mga tawo nga directly affected hni nga mga panhitabo.. ada k hain pman? diri ta gusto pangunah .waray la KITA nahihimo ky gudti la KITA nga mga PAGKA TAWO....atara bngin sumapit h rico yan namiling pa adi hn upod hahahahaha buwas mag uutan kami par-ok 3 kabouk na lubi it ak ipahatok tas haluan hin barol na sinugba....ak nala baga titikangan hin pangumusta kay in ako nahidlaw na ha ira...........AYAW KITA PAG . basta k anu.... </b> • manu msta ghap. adi pa ako baga buhi pa nabantad pa keanu dawla ano? ada k ambot ngahaw ha ira balit.. <b>waray man babatia it mga tawo dinhi ha planeta??!! </b> • halagad dex.. mas daku ka na yana kesa kan kuya elvin =) RAY AK MAKA UPOD.......... upod tanan :)) yehey!! h mano nangumbida!! <b>ayaw KITA pag inukoy..SUGOT NG A GUIN HIHINAYHINAY IT MINAHAL NAT NGA BUNGTO NGA DULAG KA GUBA.. let? hehe wry problema mano....gidaw it balhas human. ad pa nagios. mga pukaw gad it hira. pag hukad na kay mangaon na Ivan. di ba.. hala pagkuhit! bs mgatagay nurunyan anu kuya ramil? =D hala... Asiha.makaon kaon bisgad la maghudlom nga kinilaw ngan saging na boyhaw ok na iton <b>na pa abat la</b> <b>Mingaw man?___ Naano na ba ini nga Planeta? bga tuman naman nga nakala-kala Nanhikain an mga pamulay ngan papremyo? pati an taga dumara ambot di-in adi pagtago ... tana......... Ramil. Dexter..kulan g hn motivation......ayaw KITA pag sugot nga it dulag gn didistroso ha atuban gan mismo han ATON mga mata.makuri man naton iton hr a pag poguson ky dri na iton hra mga bata my bout na hiton nra amu balitaw. masaro nala ako...tlagsa nla ak bga makapakli ht planet.. =D upod. pahibaro kamo kun mangadi kamo ha Cebu kay areglaron kamo n i Letlet.re: elected officials..KAIRO NATON NG AN HIT MGA MASUNOD PA HA ATON..sidnga la ako kon anu it mga areglaron hehehe! anay daw hi ako diri upod uli ngadi ha pinas mano... hulat la kamo hit latest <b>nangumusta la. </b> oday sorry kay na busy ak pagkinita han "THE FUGITIVE"..pero kon KITA mgka urusa dako iton ATON mahihimo ngan mahabubulig hit ATON bungto nga dulag. baga makapoy nman pg pina nangpit hit daan ng mamata. hehe! pamukawa.. diri liwat hra maram kon panu ngan uunan-on pagtikang....tas may matugnaw tugnawan na tubig..HUHUHUHUHU • nangaturog na bes..

uli usahay. amyaw ug kasangkayan is at stake.ano man it regulasyon.an anu. An imo na-experience pagbisita ha Bry. ada hira pa lobong cay cguro naroyag hit beach front Ta tikadto ha inland it expansion ngan private ito. waray kamo sabot nga bisan dire taga dulag. Mayda ba plano nga new location\/relocation ? Hello. maupay nga aga ! Maupay nga nakabisita ka ha Dulag. at tuna hadto nira capt kulas bautista na ubos na ibaligya. Oo it looks like.. pipira-pira man la it mga officials na naugop hit bungto.. lola.na clase.waray leadersh ip na depend la hit mandar. paano na daw la an am mga paryente nga nahauna na ha am.... Mano Romy -.hahahahahah Baruk hira hin-o ito na mga officials a 3 nala? <b>• Dako-dako na nga popolasyon hit" Brgy..baga makaharadlok gad kun humitaas na giha p it sea level.deri damo it ku warta. Bisan liwat pri vate plots. damo na it "populasyon" didto. america st . May tradisyon man it mga duminagat..think frst regular sesion wary ipahinayon kay waray daw it chief executive. kumust. Kay steady nala it mga molopyo ha Brgy... Phil. Ano man it kabubuwason hit "Brgy." Hayang ? Diri gad makuri tiguhon.. Hayang. mahal guihapon it cremation. damo na it im kwarta... sige it kuha hit baras -.. ha Brgy. Maiha na ako waray ma kauli. hain nala ako mapalubong? kinahanglan ko magtiruk h in madamo na cuarta to buy a piece of land. Isyu gad ine hi mga buhi ko ntra hit mga patay na.. Damo la it akon servisyo.. adto ako mapalobong kay dominagat man ako. agui bes ka nahayang presco la guihap it hagin. Health challenge guihapon ito. ta kay amo ito it una nga ma submerge. Man Romy.. Magtitirok pa ako para hin private plot . Ow deri la ako nasabot ! Tinood Phil.. hi man tatoy lacandazo an maestro hadto kami nira nonong santo Aw. makakita nala hira Danny hin makalilisang nga " skim boarding" or swimmi ng pool.mayda man kuno hadto plano na pag himo didto ha may combis an tikad to ha rawis igin sapit han kanan protestant cemetery ginhimo man na school yana.... Arthur. patod.ngadto daw ha may Combis... naruyag hin b eachfront view pero pagbagyo ma-bakwit... mga taga tacloban na malit hin tona dida hit takip hit bario hayang nga ada pa lobong. . Igo gudla it America S t.." Hayang\/ Dulag Public Cemetery. di ngani cremation na ug good for the environment\/less space ha Brgy..it iba ambot kon hin-o it inugupan hit nra. nganamo la ini it cementeryo nga beac hfront it view. Joey. mano romy. Ho pe i-consider ito hit munisipyo ngan simbahan ug susuportahan hit molopyo.. Ano daw la i t ada ha MPDC table ? </b> <b>Joey. hira tatay. pero kinahanglan ta gud hra bantaron.pero Dulag Public Cemetery an usa nga parti ug in ikaduha nga parti Catholic cemetery-pareho dida ha Catmonan.so waray na makasagang hito. pero it kadam-an. it iguin takop la dida ha merkado pera adto ka truck kay binog man adto hadto.h ahahah anu ito. d ida kami naguha han tagbo para project namon hat shop han grade 6. Bisan man la mag-atabay may code... It aton respeto hin mga na-una na ha aton opod na in mga miembro h it pamilya . Hayang. Hira ni na liwat it labnasan.waray ako makauli kay magastos.dman nakagios kon waray mandar. makalilisang. deri ako sigurado.na leadership hit presiding officr. catmonan. . . Hayang--baga harayo nga biyahi ! </b> <b>oo damo nat namailit hin private na tuna kay pono nat baryo hayang ugaring ma hal2 la .salamat han imo inputs.. right? </b> <b>Edison..amo an bati ko gihapon hadto. tio. it bario ha yang ada na hit am libong. Is a new location or relocation area guin paplano hit bungto ? Deri gad man nanb otos it mga taga Brgy.yana 3 nala it hra. etc.. Hayang ser iously. Hayang. usa na nga barangay gud iton Dulag Cemetery. kun an baryo hayang ililipat hin lug ...

ar maupay ti kadto ha san vicente. diba jeoy hi imo tiyo teting yutangco nag don ate hin space to build a chapel in san vicente. lubos lubosin na niya it grasya, ur family can donate the whole property for the baryo hayang. why i this, bacau se i was raise in km. 56 and ang bahay kubo ay sapit han mga yutangco property. malawak ini na lute pakadto ha calbasag. i don t la kun an calbasag river is st ill there. bangin an tubig guin gamit han irragation. han gutiay pa ako nasukot kami mangarigo didto hini ha calbasag. tapos ang mga karabao was ahead of you na ngarigo guihapon. heheheh ! Ngan it aton tradition hin maupay nga pagpahimutang. </b> <b>Mayda na gad ako private lot via San Vicente\/Kalbasag.Ambot la kon matugot a n am takip nga mga Sano ug hira Frennie Caunte kon adto ako humusyod. Hira hat Mano Emilio ug Mana Emelia an amon caretaker. Nahanomdom ka hine nga family ? yes, romie. good for you kay deri kana mapalit hin tuna kun hain ka ilulubong. n eighbor namon iton hira hanhadto. ako deri ako maaram kun hain. or else baga hin banig na lilikuron nang i isandig nala ha gilid. Hirayo gudman ha labnasan, Norma. Natugot ba it Dept of Health hit private plots other tha designated cemeteries liwat ? Sering pa han amon amay, sigue ipaanod nala hiya. yes puede gad ipa anod kun ada pa an calbasag. bisan ngani an daguitan hunubsan na. maupay unta ini na aton oro istoria kun mayda ha local gov. namamati. kita na mga baby boomers an makukurian kun hain kita ipapahusyod hit aton mga maiiwan an. dapat usa na agenda hit aton local gov. labi na yana na malapit na it electi on. makalilisang ini na aton topic, and a major one. </b> <b>first of all, ha cemetery is, maybe, put up a fence around the perimeter and build major gates. maupay ini para diri masamok ngan diri na ma-extend it area n ga sakop ht cemetery. ayla, pagdalagan ko ha pagka-Mayor, perhaps, we can do som ething about this. he he he... Joey,kaulangan hin strategic planning ug political will to do what s needed. Dak o it mahihimo hit mayor to give direction of our town s cemetery s future. Ta ha la pag daug pagka Mayor, ayaw kacontento pag dalagan ! It aton Asian American Federation of Florida is an affiliate of the Coalition. joey if u ran 4 mayor bisan dire mo ako kilala i wll back u up, but pag sabut an ay kamo hit mga yu kay yu ka man. heheheh, basta an usa na imo plataporma ay bgy. hayang. para ha kaupayan hit Dulag.. you can expect the support of Dulagnon... agay na it yutangco bumalik ha dulag nga sumonod kan imo tiyo titing. adto nga n awala batos ko adto. kay han iya pag review han bar dito adto saka kan da tiyo a ndres que. cdnga hi imo mana ester abuyabor. ambot kon naha abot ka kan lolo ana . permi adto dida hiyo tindahan ha candao. @mano romy, thanks</b> <b>@phil, nahanumdom pa ak gad kan lolo ana. i am determined to run for some ele cted position come next election 2013. sekreto la ini naton. </b> <b>• Maupay,idoy ! good luck joey. maupay na nakahuna huna ka pagdalagan ha 2013. Re Barangay Hayang - Crowded na balit masyado iton nga barangay hayang ha dulag, waray na haros maagian if you want to visit your loved ones graves. Baman ako m ayda ko na didi (adi na ako pakatun-as) salit waray na problema hit akon mga bil in kon ikain ako paghapil kay maaram na hira kon hain it akon "second address". Weird topic pero kay puros man kita tikadto. </b> <b>Amy,ha aton unscientific survey, you say CROWDED it Brgy. Hayang ! Ano it bat i mo hit labnasan o Leyte Gulf view hit cementerio. Deri maupay Romy. Maupay isara na iton dida nga Brgy. Hayang ngan magbago hin ha iba liwat nga lugar hit Dulag.

 

 

 

 

 

Maupay kon it ti-arabot nga bago nga Dulag Administration, simbahan ug townspeop le of Dulag maplano-plano hit kaugma-on. Deri nala kita masuksuk didto, Amy. Aw ano man it at kalibutan ! </b> <b>Deri nala ako makipagsiksikan didto ha Bgy. Hayang hit dulag, Karuyag ko may space nga guitay. Baman an akon parents igkikirigta ko man la guihapon hira sali t adi nala ako. Balaitaw ano mauli ka yana nga patron hit Dulag? yes, a very good topic. ako udog cremation nala ngan isaburak ha dagat it abo. < /b> <b>Amy,deri ako maka-uli. House-sitter ako yana nga September kay hira agurang m apa Europe. Enjoy ka ug ikumusta nala han aton batch. Ta ikaw Norma deri guihapo n makikipagsisikan ha Brgy. Hayang. Pamatron liwat from time to time derecho DHS Homecoming. Bagan hin naka-uli ha pinas with all pinoys and others in one place, </b> <b>various food booths(karioka ug halo-halo guin pipilahan), cultural presentati ons and even Phil entertainers like Sunday hi Kuh Ledesma maabot. Mayda liwat Consulateon- the- Wheel for dual citizenships,passports etc. from the Phil Embassy in D. C. It s their 15th ug I missed only the premiere- so 14 years of annual "pilgri mage". Personal nga opinion la ini: Waray lugod nag-aabri hin Crematorium nga negosyo ha Dulag. Yana nga mga panahon pamati ko mayda na hiton niche nga market kay: economical, damo naman it relihi yon, nationalities, damo it mayda kwarta ngan waray kwarta gihap ngan pag-tuo hi t iba nga tawo tungod hit pag-dispose hit ira lawas. </b> <b>Una, mas economical para hit mga waray kwarta kay barato. Di na kinahanglan l amayan or balsamar labi na kon waray man hurulaton. Di na kinahanglan hin space ha sementeryo kay pwede man nira iglubong ha ira libong or ikada hin vase or cre matory jewelry. Kon ikada man nira ha sementeryo, gutiay la nga space it kinahan glan. Dire pareho hin usual nga pantion or mausoleo. Nakaupay pa hit environment kay dire malako hin kahoy. </b> <b>Ikaduha, it iba nga relihiyon, syempre mas maupay para ha ira kon maaram hira nga mayda hiton sugad ha Dulag. Dire na hira mauli pa ha ira lugar ngan mapasah e ha eroplano hit ira patay nga lawas para adto sunugon. </b> <b>Ikatulo, personal choices hit iba nga tawo ngan partly exposure ha iba nga cu ltural practices hit pag-dispose hit lawas. Damo na gihap it nadire nga kaunon h ira hit ulod or magin abono hira ha sementeryo. Ngan it iba mas convenient or ro mantic para hit iba kay pwede man it nira pagdara-daraon it abo bisan hira mapak ain. </b> <b>It iba may mga kwarta nga "can afford" pumalit hin mamahalon nga alahas nga s usudlan hit abo. Pwede ikada hin locket ngan ig-kwentas it nira ngan ira mahal s a buhay. Pwede ikada hin vase tapos ikada hit ira sala para ira hikit-an or para ira kaupod la ngahaw. Well said, Amelia ! Otro, it is an option. Usa nga solusyon ha Brgy. Hayang chal lenges pero kaulangan pa guihapon matratar it risk hin nagtitikaharani nga labnasan ha pesent location. Thank you Mr De Paz. Sensya na halaba it akon reply. I am literally thinking out loud gad la. </b> <b>Tinood it risk kon ha labnasan banging pa iton magin hinungdan hin pagkalat h in sakit kay labnasan bangin manhianod it mga iba nga lawas nga dire maupay it k alubong. Han didto pa ako ha Dulag (21 yrs. ago) mayda mga tul-an nga nagkaluluk at or na-misplaced kay nag-erode ang pantion. Ta labi na yana hit kapaso kanan G lobal Warming (baga sceptic ako hiton) ngan syempre, dagat gud iton. Di naton si

 

 

nasabot it pagdako hit balod ngan kon may bagyo ha iba nga Nasyon ada man kita h it area nga high risk hin tidal wave. </b> <b>Nahunaan ko unta (suggestion la ini) kon pwede kon bag-o nga sementeryo mamay da limit hit lease hit tuna. Kay sugad ha aton nga dagko it pamilya, usa ka pami lya dako it inuukupar nga space ha sementeryo. Kon mayda lease, mas matipid hin space labi na yana ha aton nga tikahaligot it life expectancy hit damo nga tawo ha aton kay kanan kakulangan na gihap hin medical care or di paka-afford, povert y, lifestyle, ngan natural disasters-related nga mortality so kada adlaw damo it namatay ngan di naka-keep up it sementeryo hin space nga pamutangan. Ngan san-o matapos it pagdinako hit sementeryo kumbaga? It mahitabo hiton himuon nga negos yo hit iba nga tawo nga mga enterprenurial it paghimo hin sementeryo kon posible iton ha aton, why not? </b> <b>Di ngani it di hunos nga style nga sementeryo. It iba-iba nga level pahataas kon masige it iba nga tawo nga may tungbaw nira or ilarom nga patay. Para ha ako n basta patay na papreho na la iton regardless hin-o kita han mga buhi pa. </b> <b>Usa ko pa nga nahunaan nga unta magin open-minded it mga tawo hit idea hit cr emation ngan magin practical. Labot la nga barato, hygienic pa ngan environmenta lly friendly nga option. </b> <b>Kon ako it masunod, it space para sementeryo tindugan hin university, hospita l or stadium ha Dulag para dire makipagsiksikan ha Tacloban. Dako ini nga gasto pero long-term nga revenue para hit bungto la ngahaw ngan kaupayan in the long r un. </b> <b>End. Good for one la ad2 na am gnpalit na lot. After a while, namention namon an kab ubuwason han sementeryo k overcrowded naman gud. And then nanay told us na whate ver happens, kinahanglan ada gudla hya ha harani ni Tatay bsan pa kon umabot it panahon na myda na mgng bag-o nga sementeryo. Actually, nagyakan pa ngni ad2 hya kon kay anu ba nga usa la nga lot an am gnkuha. After 2 years, she was reunited with Tatay. To fulfill her wish, igin bawbaw nam hya ha kan tatay.hi kita, ambo t hain dawla ipanlubong kon buynason nga umabot kita hin older age..... . hain daw la kita man huhusyog kun maupos na it aton kandela? nobody knows. </b > <b>Amelita, Angeles and Norma. Salamat hit iyo mga watlik parti hine nga discuss ion. May respond ako when I come back tikang ha Araw ng Kagitingan Ceremony ha Central Fl orida.

Sulibangko, speaking of panhusyog. An akon Lola lagas na. Danay pag-intrimisi ha n mga bugoy nga di na hiya maiha. An iya la baton nga "Linubi la, Idoy. Bisan it putot nahulog nga di sinasabot." </b> <b>@Mr<pd>.</pd> dela Paz: it s alright. </b> <b>@Ms<pd>.</pd> Flores: halagad tak ngirit hit nga yaraknon ni m lola =D Balitaw, it nga mga bugoy waray man nira nahabaton. lol Ira man la damo an nanhiuna ha iya. Amu na. =D How old is your lola? It akon lola 94 yrs old na last december. =D Para ha akon kon didi adto hiya ha Australia or may medical care nga naihatag na -maintain pa adto an iya blood pressure di pa hiya napanaw. Pero that s life, se ring niya " linubi la".</b> <b>Wow! Alagad it 94 yrs. old. di na maiha magin centenarian. Newsworthy it mga sugad na hiton yana nga edad bisan pa ano in advances hit medicine ngan technolo gy kay pira na la nga tawo it nakaabot hin sugad hiton ano? Sugad hiton nga mga

 

 

edad nahanumdom ako hit mga movies sugad han The Notebook, The Curious Case of Benjamin Button ngan The Green Mile". -) </b> <b>Yup, ngcelebrate pa hya han iya 94th bday last yr. Bed-ridden na hya for 1 yr now. Pero she still eats oatmeal tas Ensure na gatas nala talaga it iya gin-iin om. Buyag liwat, wry sakit hi Inay (dat s wat I call her). Dre na hya highblood, d pareho han una. Survivor it hya hin 4 ka stroke and we reli thank God for tha t. </b> <b>Ha yana, usa la na nga klase hin medicine it iya gintututmar, an para la ha b rain k bakot kon lagas na, kulang na hn oxygen nga nasaka ha ulo, so yun... Di pa man gud niya oras ano? </b> <b>Sulibangko, didi uso iton nga mga panhimo hin will. It iba mayda mga Power of Attorney. Ito nga pananglitan, kon waray na nira volition pag decide mayda nira appointed nga mag-decide para ha ira e.g. pagpatanggal hit life support, etc. It iba, naruyag hin euthanasia. Dire pa legal didi pero mayda Doctor nga nag-aad vocate hin voluntary euthanasia. Ira man la damo na ada it iya binuligan. Mayda iba nga nagbubutang hin "no further resus." dida hit ira dughan in case, m ay mahatabo ha ira, nadire hira nga magin vegetative it ira kondisyon. </b> <b>Baga OK la iton didi it sugad kay iba-iba man it mga relihiyon. It iba, waray tinuuhan, etc. It iba para ha ira, kay ira man iton lawas waray bisan hin-o nga pwede magbuot kon pag-aanhon hira kon umabot na it oras. </b> <b>Ibaiba man gud mana tat kultura anu? Ha mga langyawanon, ok la it ha ira pero ha at nga mga pinoy nga close kita ha at family, d ada kita h2 mailob nga eutha nasia. Personally, bsan kon lagas na tak lola, d ak naruyag udog nga mawara hehe he! Usahay pasaway ngani k ulyanin na man gud, am nala gntataw-an. Ta kon an mga busag ad2, ambot kon bisitahon pa ha home for the aged anu? Ay nasering ka pa. </b> <b>Makuri gad mag-judge nga it mga busag mas OK pa ha ira it mag-alaga hin ayam kontra hit ira mga oldies. Ngan amo na kay iba-iba man gud nga kultura. Baga obs erbasyon ko la ini. </b> <b>Seguro kay it ira kultura bata pa man nga nalakat ha poder it ira anak. Mga 1 8 yrs. old or earlier waray na ha poder. Dire sugad ha aton nga ira man la it ib a hasta nga may apo na, ada pa hit ira nanay/tatay natapod - partly economic, pa rtly kultura ta gihap. Salit baga kalagas hit oldies baga may tinatanaw nga utan g nga loob it mga anak. Kalain didi. </b> <b>Ngan ha aton it iba nanganak para may mag-alaga ha ira pagkalagas. Baga amo m an dayon ito it expectation so nagin self-fulfilling prophecy. </b> <b>Ngan ha aton kay waray man Social Security. Kalain didi nga kalagas mayda gov t support ngan kon ano-ano pa dida nga services. Salit dako it tax para matustu san ini nga mga services sugad hit mga para mga kalagsan. </b> <b>Ngan didi mahilig man ito hira mag-travel. Ha aton naka-travel kita kay OFW o r nag-migrate for economic reasons. Hira ira la karuyag kay Australian passport it ira dara. So nangagbublag it ira mga anak. Ta kay seguro kay bata pa man hira nga nalakat ha poder hit ira kag anak, baga it ira attachment or sense of belon ging dire sugad hit ha aton nga "hanggang kamatayan".</b> <b>Pero at the end of the day, bisan pa ano seguro nga akon theory, it all boils down to convenience ada? Hira pa nga madali ma-inconvenient. Seguro huna ko kay

 

 

 

di man hira hiara hin kakurihan hin sugad hit kakurihan ha aton. So it ira baga threshold habobo pag abot hin mga sugad hini nga butang.Ito ba matabo nga madali sumhan o impatient. Ta kon lagas it im alaga, tapos ulyanin pa . Maubusan hin pasensya dayon ito hira. Amo ada iton nga damo it naayon ha mga P inay nga carer or DH kay maasikaso. </b> <b>Tama ka mana. Kulang hra hn sense of belonging ha ira families. Pero naayun a k hit ira govt dda tungod kay gintatagan nra hn importansya an ira mga tawo. kay total in nga mga lagas, duro it hra kamakugi during their productive years and I guess, dapat la liwat ihatag kon anu it due para ha ira. makuri ton dd ha at c ountry. bsan kon my SSS, pira manla it nakakarawat hit usa nga pensioner? kulang pa ngani pamalit hn mdsna ngan diaper. Salit an mga anak, tungod kay nalolooy h a kag-anak nga nagmangno ha ira hn pira katuig, wry iba nga bubuhaton kundi an i balik an ngng sakripisyo nra para mgng maupay liwat an knabuhi nra yana. </b> <b>Unta maging sugad ghapon h2 it pagtagad hit gobyerno naton ha mga kalagasan n ga naging parte han kon anu man it naabot yna hit aton nasyon. </b> <b>Agi it gobyerno ha aton tikang ako ipinanganak waray baga nahimo gud. Amo man gud nga kada adlaw damo it nag-abroad pamiling hin swerte - reflective ini kon ano it kakulangan ha aton. Para ha akon mahal ko it Pilipinas from a distance. < /b> <b>. K kon ok unta it at gobyerno, dri na knahanglan magkd2 pa ha langyaw it ato n kapamilya para mamiling la hin greener pasture crng pa man. dapat ng-aabroad k ita para magpahalibway la, pareho ba hit mga americans, europeans.... </b> <b>Ha Kuwait crng tak Tya, it mga kuawiti maupay it kabutang kay minayuyo hra hi t ira gobyerno. salit, dri hra nangengempleyo or kon manarabaho man, cgurado na maupay na posisyon it ira gnkakaptan ha usa na kompanya. Hin kadadamu nala dd2 h it pinoy nga ngpapakabuhi. Ta kon hunahunaon, kagutiay gudla hit kuwait kumpara hit pilipinas ngan katatapos pala ha ira pag giraha pero nakatindog man balik da yun. </b> <b>Hi kita dnh, wry ta choice. crng pa ha ak siday, tungod ba ini ha sobra nga p ulitika o tungod ha dunot na sistema? Para ha akon pareho. Dire ito hira mutually exclusive. </b> <b>• Halaba nga tsek!! Integrated na gud it aton topic nga Brgy. Hayang. So true nga ,it s about our cu lture,economcis,and health concerns opod pa siguro it religion. </b> <b>Glad hit iyo articulation Amelita ug Angeles ! Ika nga "thinking aloud" ! All are very good for enlightenment. Amu balit mano romy. yna ghapon, nagppnanhuna2 ako kon anu dawla it matatabo ko n malagas na ako? badaw k 1 la tak anak. unta mgng maupay it iya panginabuhi par a makagtimangno hin maupay ha ak k bsan pa kon pag-andaman ta yna tat future, wr y la ghapon assurance k h Lord la ton it labi nga maaram. </b> <b>Wry ko nala ghap labot kon hain man ak ilubong, basta la kay mahalubong hin t uhay. Amen,Angeles ! Natu-o liwat ako nga ada pa it aton strong family ties ug respet o ha elders in the family. They will take care of final arrangements. Bottom line gudman. "Thy will be done". Han ma confine ako ha Intensive Care Uni t in 2000,The Lord s Prayer an akon guin ulit ulit while conscious. Later, my pr imary care doc told me I could have diied. Yes, pangilal-an hit usa nga Pinoy, mano. </b> <b>Asya k wry ta na hit mahihimo kon oras na naton. @ romie what happen to you? kun oras na naton oras na talaga. god bless to all. good day planeters....pasagbanga daw we can t deny all of us will die and the issue regarding brgy. hayang is really

 

 

 

everybody s concern labi na gud ht iya recent location nga ligid ht dagat. clim ate change will affect rich and poor countries and the most affected areas are t hose aada ht hrani ht mga bodies of water like our public cemetery.. so to speak it affects also not just the poor ones but also hadton my mga kaya g eap nga aada iglulubong ha Brgy. hayang. i agree as to most of us here that Brgy . hayang needs a relocation site or a new site coz there is really a need ky ma abot 8 panahon some of our love ones nga aada ha sementeryo would be under sea w ater.. we hope nga 8 aton mga municipal officials tgan ini hn pansin ky puro man kta tk ad2.. hav a nice day ha aton ngatanan and good luck ht aton mga concerns nga matagan u nta hn pansin. @amiel: amen to that. Importante man gud iton nga kaangayan paghisgutan. Amiel, maupay man nga nakasulod ka hine nga discussion. </b> <b>Tinood ug mayda na mga badlis hin hinabo ha Dulag labnasan. An Lolo ko nag se ring nga humihingal an kabayo from labnasan to Simbahan . Yana masering seguro a n kabayo,"chicken feed" la kay harani-ay nala. Kon umabot man it panahon nga it barangay hayang mgng under sea water na, wry ta iba nga mahihimo kundi tawagon ini nga sinking cemetry (just like d one in Cami guin, tho i havent bin there.) pero makuri ta cguro karawaton ha at mga hunahuna ug kasingkasing nga dri ta na mabibisita nat mga higugmaon ha kinabuhi nga nama huway na hin kadayunan kon mgng sugad na hiton it sitwasyon hit aton sementeryo. </b> <b>As Roman Catholics, importante pa ghapon ha aton an pagdaraw ha ira mga lubng anan most especially kon All Soul s Day k ada kita ngkakahuruharampang hit at mg a kapamilya. Of course diri ta karuyag nga mgng worst it sitwasyon dd2 pero ginaanticipate ta na iton. Amiel is right, dapat matagan ini hin pansin nga present e nga kabutangan hit at sementeryo. </b> <b>Anu dawla kon myda kandidato yna nga it plataporma nya in about the relocatio n or pagkamayda hin bag-o nga parahuwayon hit mga Dulagnon just in case kinahang lan ta na mamahuway... Hain pag-uli mo Angeles,did you have the chance hin interface with them ? Waray pa ada hini nakakag pahibaro hit aton mga municipal officials mahitungod h ini nga current situation hit aton cemetery. I think it s time na may-ada talaga naton organization para magkita kita hit natatabo hit aton bungto. Ngan diri ka y kamuru miyembro la hit magpapa miyembro. Dapat aktibo gud kita. I am so proud to be a Dulagnon. Kun may ada napakiana ha akon kun taga diin ako han nakadto pa ako ha Manila nasiring ako taga Dulag, Leyte ako. An hour drive away from Taclo ban kay Tacloban man la an ira kilala. I feel sad about what s happening with th e environment. Pwede gad kita pumalit hin mga katunaan ha iba na lugar o kun dir i man mag migrate nala ha langyaw nga labnasan pero bisan it mga aadto na nag aa lot la gud la hin time para makauli. Sanglit siring ko gud dapat ugupan gud nato n it aton bungto. nga Dulagnon damo gud kita. It akon usa-usa nga apo nga banyaga,gusto ko guihapo n when it s time for her na makita niya an Dulag ni iya Lolo, it is a place nga ma-aapreciate niya guihapon. True Mano. Sanglit kailangan umuli ka na ngan upda it imo apo para kumita kami. Hehehe. It akon anak ginsusudoy ko gihapon hit Dulag ngan ginpapakilala hit iya mga kaurupdan. He likes it in Dulag kasi bisan waray aircon mahagkot it hangin. Ana, I wish I can take my apo now pero deri makaintende kay mag eight months pal a. Maupay balit nga sugad hit imo anak,mangilala hiya hit aton mga oropod. Usa pa p ermission ni iya Daddy kaulangan otherwise ma charge pa ako hin kidnapping bisan kon apo-napping ! Hahaha! You can wait 5 years para makauli hiya. Makakaintindi na gadman it hiya bisan la guti. Nangingilala na it hiya hit iya mga kaurupdan ha Dulag ngan danay namimiling.

 

 

 

 

 

 

Hi there ana! Maupay iton nga mentras bata pa tim anak, nahaara na hiya pakigmin gle hit iya mga kaurupdan para pag-abot hit panahon, kilala na nya hra ngan d na hya maawud pakig-urusa. Batasan ta na gud ton anu? Good job! =D Hi! Thanks! Oo buyag la kay madali la maka retain hin info tak anak so nakilala hiya dayon kun ginpapakilala nak. Pati it iya mga kapaturan kilala na. 9 hira ta nan na first cousins. Buyag la. Hehehe. May pm ako ha imo. :) Ana,ayla kay bangin 5 years from now makakibkib hin bato ha Dulag it amon apo ug mangilala hin oropod. Yana pala pag sitter ak ha iya Waray music it akon guin p lay sugad hit kan Joseph Uy og Cielo Tibe ! Hinaut unta mayda pa lubong hi iya g reat Grand lolo ug lola nga mabibisita ha Brgy Hayang. God willing, Angeles deri hiya magaawod awod labi ha tribu. </b> <b><i>Ano an imo hinumdoman han DULAG kasanhi? </i></b> <b>• paragyir han rak rak ha my kuta BUNTAY vs. CANDAO.... sus kay champion adto an serrano sir candao buntay catmonan sungi magbarabtos vs serrano la hadto? maupy pa an ulo ni egay ngan bukot.. betamax kanda mano ernie gabrino, syomuy ha merkado. nag panic an mga tawo 1980s kay mahulog kuno 8 skylab! ....... puta karling..... hi minin makusog pa nga nasayaw basta natukar na an kanda man dodong juke box... ........timbura asyong aksaya tira tira hugot hugot asya ini an masurong hadto. bakery ni mano bonswan......ladies piso. bigan nga iroy!! he he an nawala ikid... makursonadahon...waahhh!!! hahahaha...alagad kun waray adto kahun ag dako na adi nga HORSEEEE! hi lolo tomi,ginlanat hi danny boy waagas hin sandang ngan hi wirko waagas ANAY DAW MAY KO PAKIANA; Hno gud 8 nagpatikang h8 expression nga HORSE dnhe ha d ulag?..,cge daw... badaw sir,,cold kodan la adto an ak daku ag2 na lipong... deadly humps la an katapat....weehh horrrrrsse!!! mga dolse i2 ha buntay!!! sir didto ha wall sagbang hi sosay nganhi guning nag away ha merkado, nasiring man hi sosay kan guning, gu ning baka kaman hit liyon, nasiring liwat hi guning kan sosay, ikaw kay baga hit sawa nag istorya naliwat haak an parag isda blue whale na daw kuno an isinuka han bulinaw.kairo man it nga blue whale,,upat pagud it nga biktima hit nga bulinaw buhi pa gad idoy kay ano maangbit ka? he he he masukot ngani ta maubos it nga endangered species sige gad giap tak pagpinangawil didi Qatarman,bangin la makatsamba giap bulinaw nga may kinaon nga blue whale.... isugba la 8 bolinaw kay sariwa man namiling ak hin kwayan didi kay nala barbequehon baga waray liwat ak paka age steel bar 8 gamita! tubo nala hit tubig nga di 4 gabay tabaw la pagud an gamit hit nga mangirisda nga nakadakop han bulinaw nga nakakao n hin blue whale bangin nka drugs adto nga bulinaw? an gamit nga kawil intawon an angkla han dona paz,,tabaw la nga saging an ginsa kyan,swerte gad it nga mangirisda... </b> <b>syomoy katima han klase ha mercado, sipa, tatsi, batak2 han bola, chinesegart er ngan satu ha me bangko, katima magsaka2 han caimito kanda oliver tindahan ha merkado nga puro muing kon natima na an mulay tas duro pagud an mantsa han am mg a badu tungud han caimito nga bis hilaw am gkknuha , nabrown out ngani nahangaru yag dayon kami kay milingbiling dayon saypa kun bul anun adto kami dayon tambay ha kalye han mercado or ha triangle..an sayaw2 ngan ladies piso ha cultural ngan

 

marisyo ad2.lol ay oo nga.. an horuglen ha gawas nra mano ernie. h alipak kay na circulate idoy an baho tapos paturotuklin dayon kun hin-o an culpr it! ahehehe! 4.payatot maembargohon hin holens.he he ....pan limas ha candao con huwang..mag paarot kanda mano ponce(a.close na it hra ngatanan. dalagan kay may aluk (witch ba) at engkanto ha may kawayanan.pagarigo ha daguetan nga madive ka h a igbow han brandila. an paragyir han rak-rak. ligid nga binolbolan....ha baryo nga iginsakay ha trak an mga chikababes. kanda bons 1(both in candao) and filipino ba kery.. ako an naorhi.kanda nanay panchang..di na maka ako s pag buhat. arasip. amon gin huroygo an pandesal para makaon hin durodamo.karagtuk daw la adto. an paraliton namon an burias ngan cabak snak namon ha kulopay tapos ha escuela. this my fun memory of my youth.... ha catmonan dida man ako naukoy han akon lola agidaw gab-i may ada hubog kumadto ha kalsada sige it pag iniyak" AGWAY HIN O MAN AN MAISOG GUMAWAS KAY PAPATAYON KO.. Ikid ngan Orlan. bisan ano la adto basta marasa an tinapay labi na kun mapaso pa.hahhaha.hays..hahaha. katima mabalik na kami ngadto ha eskina catmonan. 3 an bakery..... 2... an laburo nga guinsa-samsam anay an bayabas b4 iglaburo. 6.. kumadto ako ha luan patron magbagtas la ka mi.. pero dam na it bakery did2.. duha la anay adto na bakery. kun usahay natambay kanda tatay cinte bilyara n kay napakasiga man ghap ak hadto. naghuhubo dayon! .. 1.. an balwas han panaderos na turo ha pandesal sige man an kaon kay marasa man pag mapaso pa. mayda im nagi didto ha balay nga mag uyab hinkit an ni lola ana siring dyun hi l ola ngain kamo bumaton dayun an lalaki kan lola ana mag lulupak waray man niyo s aging nga dara sering man an babaye mayda na lusong ngan hin bayu sering ni lola ana tagui ako ha pagkanatima ha!! marasa an moron nira elsa. ha may san agustin bisperas han patron saragyaw tapos may magrerebok.pag abot ha may bridge salug hit luan.an bermuda triangle nga nabug-os tungud han mga tambay ha bilyaran ng a kaparte na ghap han ak pag tubo. marisyo la namalit kami hin hot pandesal ha filipino bakery.. hira bone one tapos kanda panchang.magl akad gud la ako tikang ha catmonan pakadto ha candao kina bones one bakery at ir a pag himo inapak-apakan la an pag horma han pandesal .tirat ira han elementary pa ako.inasal nga agokok..ha candao kanda bones one an usa Filipino Bakery ha m ay mercado...na close na hira.otan n ga nanka. pagrorot han homonhon.. akon lola. </b> <b>saragyaw ha mga baryo pag fiiesta.moron.ka harayo a n akon nilalakatan. an moron nina mana elsa marasa guihapon.kay nahubog man 1 gallon na tuba na bahal.bonay ngan hin sampilot ni mana kikay.. </b> <b>• kay duha la an bakery.. ngan lawot lawot.....magkta hin betamax kanda mana meyang ha merkado tag 5 la an plite. baka mga lagas na an ira trabahodor. pirde an pandesal nga hir .a.hehe).k. 3.. an basketbol of course labi na kun sungi an namulay k napabutnga dayon hra Inggoy. an maratimbatim ha plaza..bulan.....mag snak hin halo2 kanda mana pesay... paisugay! 5. otan nga bayabas.. an salida kada gab-i kanda mano ernie labi na gud kun may nautot ha luyo. .parok... ako an taga palit hin tinapay han akon lola every morning adlaw adlaw gud. kay hadto my bita pa hi man cardo. an gurombalay. 3 an bakery ha may harapit ha gasolinahan ambot kon buhi pa an gasoli nahan.. </b > <b>an kaimeto nahuhuyot an mga bunga tapos nababari an sanga ha pag kalab etay.. am ig in paulo an pandesal ha linya han karsada nga semento. di mag complain kay tubalon ka han lagas. baka hin kabute nga nagsulputan sa dami...hi maring lango nanmukod ngan namatak kon g in22yaw.. labi na pamuga......chocalate ni lola justa...ambot la yana kon buhi pa an mga bakery na yan.

pagka tapos iguin "translate" ni Mano Lucio Creer. An mga iba na pirme kainom ko. An akon mga kainom an pinaka makarit "and entertaining and talented" na trio ha ato n bungto han Dulag (the best ever and probably forever) . Goly Lacandazo. "The trio was so good and very entertaining" . Man Tanny Labadia. inimbargo o kabi han nadaug. damo na an mga bisita didto ha igbaw han kan-anang ug kami nga mga sundalo kunohay t ikang liwat pag-assault agi ha kilid ha kan-anang. Palipak idoy kun makabati kamo . Pek in Vacal. hehehe. didto pa kami ha dhs campus nag-assemble ngan pas-an an mga pusil-pusil gin tag an liwat kami hin mga lebentador. Bag-o la ako hini na techno logy Facebook. </b> <b>Baga nasindak ako ngan guin mingaw ako paka basa hiton iyo ire estorya maha t ungod hiton "topic" na "Imo hinomduman han Dulag kasanhi". an mga tuminongnong hadto han aton bungto . Felipe Pabro.here we go: IRIGNOM (Palunay gud)!!! Han bag-o la ako na "graduate" han Civil engineering (1966) waray ako libang. ha dala n marisyo na kami kay sige na am pagpinabuto. without making a single shot . salit pirme la irignom haros kada gab -i. Mano Ernie Gabrino. waray na boto nga hinbatia-an kay naubos na man am balon nga mga lebentador.</pd> canas (amon commandant hadto) katima han program.my roots are from the Tupaz."happy" na ako. Kun mga hubog-hubog na. Mano Danding Tupa Beringuel.iya ako guin "introduce" para kuno maka "reconnect" ako hit akon kauropdan ngan kasanhi na mga kasangkayan. Pabuliga gad ako hiton iyo ire-storya\/kurukayakan bisan kon dire kamo nakilala pa ha akon. Menying Laus. Tupas. Here s a hint .akon la guin "re-recollect" adt on mga kasanhi na irignom . an bong2 han sinbahan sin nga doro a n taoy. Usahay hi Mano Romy Tupaz nabulig para maguin quartet. </b> <b>Anyhow .kunwari la).ayo han linya. duro an kasina ha am ni Mr<pd>. Man Kuritoy Morcilla. naduroy karasa an hot pandesal tikan g ha semento danay makarobkarob na. Tupa clan. pag simana santa an kadol. nag hike la kami tikadto ha kan-anang. "to name a few". nagtake-over kami han hilll 120 baga hin edsa 1. han 1974 nga leyte landing clebration. salamat nala kan Phil Peregrino . naghimo hin reenactment han pagsulong ha n mga amerikano han hll 120. Mano Mely Peregrino .bisan niyan kun guin mimingaw ako . kami nga mga pmt cadets hadto an mga amerikano kuno hay nga masaka han kilidkilid han kan-anang(hill 120) nga mag-gyeragira kunohay. matikang na iton "comedy skit" nira Lily Congzon (speaking i n the Japanese language . Anyhow. -Sunog han mercado ha Candao</b> <b>-pagdunggo hin barko ha bungal han Daguitan River</b> <b>-tailoring busineess(Dela Paz to STRAD s military tailor) -Sangguniang Bayan membership ug orig MDC of Dulag plus Dulag as historical town agui daw hadto han guti ay pa ako.hira Mano Nonong Santo. pagtikang na han reenactment. niyan na la it akon pag pakilala. guin mamakan iton han mga bata. amo la adto nga panahon nanimba an mga b ata tongad han kadol.hira Lily Congzon (RIP). Mano Totoy de Veyra (RI P). Tibo (RIP) and Boning.akon h         . an sinbahan hadto dire pa ito yana kay naguba man han guerra.mag kuro kaliding ka gud ha salug hit pag tinawa . Taga Dulag gad ako pero naha anod ako hin kahirayuan ngan na iha na ako waray maka-uli ha aton (1975 was the last time).

Agui baga matangis-tangis na liwat. As a matter of fact. if classmate kamo ni Mana Edit h(Bernardita) she just retired from U. hasta pa yana. spectator la ako ha basketball (later nag sponsor na ako han team in behalf of our tailoring and pati na guihapon ha m unisipyo.S. flag nga dara han Farmworkers A ss n of Florida ! </b> <b>romie salamat hin madamo haiyo ngatanan.</b > <b>Kon kalu-oyan ako hit aton mahal na Patrona. nga na introduce ako ha FB.. Malipay ako na it aton pamilya "active" hit sugad hine na "acti vities" "keep it up .the el der sister hat Marcela Kempis Tupaz.kon tugotan pa ako hit aton mahal na Patrona     . Bangin la na-impress ako kay small man guihapon ako.Welcome ka dinhe ha Planet Guinawas.</pd> Amparo Dagala. hi man lili it hermano mayor yana f iesta naton ha dulag.Mrs<pd>. you have a good day. god bless. "See y all"!!! Man Nelde (deri la ako klaro hit spelling hit imo nickname if not mistaken. Pero salamat idoy na "welcome " pa ako ha aton ngan ha Planet Guinawas. Good nakatipig hi Man Nonong hin remembrance ug na i-post ni Jerby. han younger years ko ha Dulag.U.ira guin dara han akon "last project assignment before I came to the States". kun ha amon na familia darawhonon it runs in the family. Hoping for more dreams be realities ! Mapaso gad even if we took shelter ha mega. Sering pa han aton darawhon "Kung bagang ka.. ta mabagang-bagang ka pirme guihapon". </b> <b> @ Anthony Dexter: Pasensiya ka na idoy . in 2008. </b> <b>Maupay liwat kay may plano ka pagbisita ha aton.maaram ako mag-uropod kita. coach ug recruityer ka ngay-an. kumu sta ! Di ba na-basketball ka guihapon ? </b> <b>Maupay man kay naka FB ka guihapon. youngest ako ni hat Mateo ug Juanita. your f antasy may still have a place in our hometown ! I guess..S. kailan kaya magkakaroon ng resulta a ng mga pinagpaguran niyo. Btw. member ako han choir ni maam a mparo. Tinood gud an imo recollection han mga ma upay nga nanganta ug nanginom liwat. Kamo ba adto ngan hat Mano Tito Tupaz ha high school ? </b> <b>salamat man neldy. ha sta yana. josefina raagas ngan madamo pa. pero pakilala anay kay waray ako "idea" kon hin-o an imo kag-anak . So As spectator ang recollection ko ha imo player-waray ako knowledge han be hind the scene-asst. Man Neldy.P. an usa na sister namon our bunso ay nakapa g asawa dito. ada hir a ha telegrapo haraniay ha dagat nag balay.big guy". maupay kun makapasyada ka kanda mana.hinaot unta mga buhi pa hira intawon. I agree you made good picks -particularly kan Turoy. retired na hira nga duha. keep in touch. hi mana angie ay retired na. god bless @ Mano Neldy : Welcome home. My pleasure too. Hina-ot unta magkirigta pa kita .. BTW. Ug estudyante ako ha first year ug fourth year H. may plano ako bumisita hit aton bungto "in the very near future". nag asawa hiya kan reynaldo rostata from caiberan. Hulat-hula t la idoy ngada hit akon pag uli . maupay an imo memory.mga kaorupdan ko ug mga kasangkayan.ni imo mother. Ma-aram ka man na makikisangkayon gud ako ngan maruyagon gud ako hit "happy-happy\/inom-inom.. maupay na kulop ha imo. upod upod kami niya kun hain an fiesta. Well. the competitiveness in sports adto la guihap. smart. kami adto nira mary lou degala. romy musta na? hi mary lou ay umuli ha aton.

. </b> <b>An nangagsudoy han luto nga utan pagkakakulop. Madmax nga awto.. an am kaurog mulayon na magparatod in balay-balay. Baga matangis-tangis kaman idoy na ma pilak hin mga pulong. An mga locki n and poppin greats hadton elementary pa ko nga hira Man Jude Bugho ngan hi Mano Daxfer Perigrino. my lapwa.. (di lak magyayakan kon hira hin-o).. Ha ha ha waray gud ha ak makadara.</pd> Tambay ha bilyaran nira Ramil. Pag serino ha basketball court kada kulop. magkita hin lahar( na anakhuna action movie)... </b> <b>Tas basta wry klase. punk n am tukar. an paglanata ha amon ni pilimon hin sundang ngadto ha huron. </b> <b>• @ Anthony Dexter: Salamat na liwat idoy han imo pag tilitol. Ice crumble ha mercado.. Salamat idoy . until now akon iguin istorya hit akon mga anak an amon paglimpyo han simbahan kada sabado para misa hit pagka buwas. an pagribok ni dax kan maam paciencia school room (tr igo). an pagpinanhimo namon han hostia didto ha convento (waray   . Plitihan hin Komiks ha mercado.. biling biling hit gab-i labi na kon bulanon.... An dako an TAMAK dida kuno han luyo nira gobenciong... nakaremedyo na. Computer games dida ha may skina tisulod High school ha may Telecom side. patarawan nga mga taga Bermuda triangle. The first thing that I could say is "Oh my gosh!!!" Anak ka ngay-an ni Atod Gloria (Atod an amo n katawganan ni imo Nanay). pingpong nira mano ernie ngan an tatay ni mano T oMs<pd>. </b> <b>Tas Christmas ngni.you are very much welcome here ngan hinaut unta nga p inaagi hne nga aton kurukayakan baga mas magin huroharaniay tim kasing-kasing ha DULAG bisan ha kun sugad la hine nga pamaagi. mabolo ha plaza bisan di re pa hinog gin kakaon na. Ambot hin-o an nagimbento hadto nga mayda kuno dako nga tamak.. Waray ha am nakakaintinde bis usa nga taga dinhi. mga friends nga nagpipinangagda hin Marijuana ngan inom.ma mano la ak anay ha imo kay dire pa man ako maa ram hit aton tilitol..salit mano welcome home to planet guinawas. mapalit hin pandesal ha filipino b akery hit aga ngan darling pie hit kulop kanda bonswan.. an ak siyahan nga banda. Maupay unta kon may-ada pa liwat Trio na manganganta pareho han kasanhi han akon tiempo han kabata-an.Rotary events. ngan damu pa.ano it oras dida niyan ha Pilipinas? thru this medium in the future.anyways. Sampilot ni Cliton.again. He he he. an tinapay nga baligya dida ha may central nga an palaman latik. flower. tas nakad2 kmi ha kanda lolo centi napalit hin hipon ma kanan piluka pero dri kmi pinapagbayad k hatag nala h ehehehe! </b> <b>nanumdom ghap ak han mga agnay han mga tawo ha highway.it 35 anyos nga paghibulag hit i mo tuna nga natawhan in dire harumamay kun dire la ha ngaran hin pagpamiling hin mas maupay nga kabuhi. gn-uupod ak han ak lola leling ngd2 ha tndahan nra lolo ha merkado."see yuh!!!" @ Mano Neldy: with due respect. Pagpi nanmati kan Meionilo nga naggigitara ha may stairs ha elementary. Paglibotlibot ha diamond ha elementary kun nagb abaha pamiling hin gudti nga turubay upod hi Totoy Cerence. Break dancing kanda Mano Tedan Villegas. An ak kawaray ko sex life ha highschool bis an ak mga classmates. kaldo.mag inom-inom liwat kita. Komusta man hiya idoy? Come to think of it .anak ako mano ni Gloria Tupaz ( timog ) nga bugto ni Romeo "romy" Tupaz( RIP) as u used to call him. tekl a.. damo gad an mga bitter-sweet memories ha dulag han amon panahon.an akon tatay hi Daniel Ser rano Meneses (RIP). Batakbatakay h in bumagtik nga tae hin karabaw. Maupay nga murulayan an tinambek nga baras han gintitinakopan pala an merkado. tirok kmi knda lolo centi balay dda ghapon ha highway k m yda mga regalo na ipanharatag ha am had2 (nanumdom ka kuya ramil? kamu man ad2 n ra ate lorimer an nakamagurang ha am hehehehe).

an bunoan hadto ni tatay marcial costin panuong han mga botero permi mya tinola nga sinugba an bugan opraiseras usahay sinarakan. </b> <b>ada inin iyo mano winston kn bga poydi somagbang an akon la na numduman an be tamax knda uncle joy tumandao.mga agnay han tawo ng an kada pamilya sugad han timog.an comedya ha serrano.an oppraiser ha smbahan nadara ka hin bukad bis la ano may karan on katima han halad ha altar..may we we jamboree permi. Mayda permi public consulta     . maaram ako nga negosyo ini hit iba nga pamilya ha Dulag.hehe ngan damu na it pawnshops nga fota! it bago ha dulag yana kay waray ka ha dulag..until next time mga sangkay. Malamiri an tubig ngan may mga higlarom na nga parte nga di ka nasabot nahulog ka na la. gin-ayad it tul ay ha Daguitan River.panuso ha kan hag hag pakiana nala kamo kon hain it kan haghag.ngan my chooks to go na.mam gallo pirmi ak nasinahan..damo na pakaraonon.jolens ha sirong han grandstand. di masaka ngadto dayon hit mga b alay nga harani. madali humitaas it tubig. Yana nga mga panahon hit G lobal Warming. It mga tawo it nadecide kon "oo o dire" padayon. Ngan kon may high tide di la ngada ha Baybayon it danga t.. </b> <b><i>bag o</i></b> <b>• ano an mga iguin bag o han aton dulag? ako nla it bga ma una :)han yana pg uli ko my mga bag o na nga mga imprastructur a. Bug-os la ngahaw nga Bungto it aangyanan n gan mga livelihood. pwede malumos it bug-os nga Dulag..ostyas. waray sasangkuan hit dagat nga baras ha saka. </b> <b>Oo.pa hadto ready made na mapapalit) and libre kaon han mga iniros nga magkarob-kar ob. Di man ini sugad hadto. the month of May Flores de Mayo.. It iba nga dagat sugad didi ha Australia..an pag tindog han marker ha sun gi . Pero amo ba iton it karuyag hit mga tawo... It hinihimo la hit Mayor propos al.kahimo han childrens park we owe that to the late mayor FAU STINO SERRANO.. Damo pa hadto an baras.kay hadto ka da balay may poste nga tinindog ha gawas butangan hin lampariila para mapawa ha gawas kay waray pa kuryente. a mbot kon amo la guihap it paghalad hin mga bukad kan mama mary hit kabataan yana . thank you for making this page available.na waray ipakaraon! bag o la ha akon paningin! ngan an pantalan pira naibanan na liwat! </b> <b>Sulibangko. Amo ba it u rgent nga issue or mayda pa iba? Well-spent ba ito nga kwarta or mayda pa mas ma upay nga gin-uuna anay. damo nahimo na bata.dulce ngan kn ano2x pa. Yana gutiay na la ngan haligot na it baras tikada ha saka. Please indulge m e kay di ako maaram hit "bug-os nga estorya" kay kon ano nga ginkukuhaan ini did a hin baras nga di man angay kay dire ini nga dagat kanan usa la ka tawo o pamil ya.manog banog ha dagat di namo ay han sumba. Para ha akon dire ini pwede paliton or tag-iyahon hin hin-o pa dida k ay kanan gobyerno ini para hit nga tanan nga Dulagnon ngan masunod nga pira pa k a henerasyon.it nga natun og may goma may buri.. I owe Mana Vergie an apology kay waray gud ako kumilala ha iya di dto ha Tadyao han get together han Batch 68. Dako na it iban hit b aras ha Baybayon. damo pa gad pero amo la anay ini.. pag-uli ko han 2005 kumarigo ako ha Buntay. Kay natural resourc e man ini.an ka sunog han merkado. </b> <b>Napakiana la ako kon mayda ba rehabilition program para hit Baybayon? Mayda b a programa hit Mayor para mga environmental issues ha Dulag? Oo. caroling for both the DHS and the church. Welcome to FB.asya ton it bago ha yana it bag o ha dulag? an ak pag uli damo an nabug-os na bata. . </b> <b>Pwede ba ini i-deklara nga Baybayon nga "Protected Area"..anay d maigo dinhi an mga kasanhi nga akon hin babaruan kulang it bug os nga dulag para ma accomodate he he . mayda mga baras nga barrier did a la ngahaw ha saka para kon mahitaas it tubig. Kanan nga tanan ini.. </b> <b>Kumpara ko la didi it Local Gov t ha amon. etc. Dire didi it Lider nagi-os or nanh imo hin proyekto nga dire aprobado hit mga tawo..

Salamat. didto ha rizal pwede pa magpalupad hin manogbanog kay haluag pa it am kabaybayun an dd2 buyag la. diri la ako sure kon pira ka kilometros tikang ha shoreline an ira kuku haon hin sample. Han bag-o pa la ako nga member dinhin baga nag-aalang ako pagyakan kay bangin ako sawayon. diri naman masisiring nga natural evolution or recession . ira hinkikit-an kon nag-iinano. correct iton. It iba nga amo la ini it ira intawon akos. Nag-aaprak na it ak laway dinhi. Mayda pa peace of mind hit kag-anak kay ada la ha harani it ira anak. waray nir a choice. Detalyado it proyekto.an huna ko ako la it naka notice hit mga "lapida" i agree nga it dagat tikang ha sungi. mabitbit nala ak hit megaphone wahahahaha! </b> <b>Salamat. Simple la it akon mga naiintindihan about han ira mga panuyo pero diri pwede balewarayon an mggng epekto hini nga ira buruhaton ha aton nga mga mulopyo. nakapira hira ba lik ha amon barangay pero napakyas la hira tungod kay wry man tumugot an amon co uncil. Kairo man hit mga bata yana.. labot nala han mga barangays ha dulag.. d pman ad2 uso an mga sugad ka hitech na mga gadgets salit nagtatakas la kita ha kakalsadahan han pagminulay kon anu an at gusto." dire kay kan an hin-o nga Lider dida ha pwesto. kay bakot han aton panahon. Di ko kinukwestyon it ibinoto nga Mayor niyo. =D hahahahahhahahahahahaha. Pasalamat ako nga waray ako kaano han pagkarigo ko ha Buntay nga nakadamo ako ka hulog ngadto hin "crater" kay lubak-lubak naman an dagat. buntay ngadto catmonan. kon matindog kita nga mga Dulagnon para i pakigbisog kon anu an tama ngan makakaupay para ha kadam-an. waray na nira palupdan hit ira Manugbanog kay mahas aray dayon ngada hit kalubihan kay waray naman espasyo para hit sugad hini nga s ummer activity. pero naabot man g ud it tym na kinahanglan ta mgyakan to raise awareness ghapon hinin mga senses h it at mga igkasi dulagnon. </b> <b>Again. etc. Amo na.tion. tsk tsk tsk I remember mano han secretary pa ako ha rizal ha d pala maiha nga panahon. Angeles hit imo suporta. Napak iana la ako kon ano it mga programa...kay damo it nag eextraction. in fact myda ko pa mga papel nga tinipigan tikang ha ira nagpap akita hin permit tkang ha DENR. naiban ibanan na i t baras\/shoreline. May transparency. di ako namulitika... Pero kon humunong ako pareho h it iba dida nga "patay malisya" mas masahol. Anyway. usa han ira pan-engganyo ha amon council nga tum ugot an kamatuoran nga tikang daw ha abuyog ngd2 ha palo or tanauan nga mga bung to in may katugutan na. Waray man ako panabale nga amo na ngay-an adto. pero dri la nya karuyag intindihon. </b> <b>• Next time... dapat nala kita gumios yana. k kon ada la ak ha dulag.para unta wry na pabasulbasol.. d kita maram hit ira ga rason. Maupay man it iba nga bata kay mayda nira iba nga mulayan kon Summe r. PS3 ngan kon ano-ano pa dida nga teknoloh iya nga ira hinmamalang-an. makangingirhat it daku nga kaibahan han 70s\/80s compared y ana.. Maaram ka man ha aton kon turaban sugad ha akon. It iba nga can afford mayda mga DS. tho maram ako nga maram hira. PLUS it waray regulation hit pagtindog hit mga kabalayan ha bayba yon. Kon ano an ak dinangatan hadto waray ako yana dinhi ng a nagtitinurab ngan di kita nagkakakilala! :-) </b> <b>Pareho la kita han una nga wry la tingog2 dinhi ha planeta. Jet.myd a dumaop ha council nga representatives hn usa nga korean company nga nangangaro hin permiso ha amon barangay para hira makakuha hin sample han aton baras ha ka dagatan.p     . Dire nakuha hin credit it nalingkod nga Lider kay dire man ito ira kwarta nga ginamit kundi kanan taxpayers... ayaw nala didto pagkarigo ha Buntay hehehe! Pakadto nala ha Rizal kay di hamak nga mas maupay it am dagat didto pwera la santos. Kon mayda pa sp ace at least di na manhirayo para magmulay. kay anu nga diri ki ta gumios yana mentras diri pa nadaku it problema? It dire pag-gios yana amo it batasan nga ipinamana hit mga sumurunod nga heneras yon kay amo man it ira hinkikit-an. An buot ko hini dinhi ipasabot.. Mamiling na liwat hin iba nga libangan ngan manhirayo. Ngan it nakabutang dida hit proyekto Project by the Local Gov t. budget ngan completion time.

KAMO NALA IT MGA BUROBATA. pagpurot nim hit baras ha iba nga baybayon. Pero kay bisan tubig problema ha Dulag. basta gusto ko. hehehe.anyway bsan hn o 8 pilion suportahan ta. Jig :)) </b> <b>An mga tanod amo an mga Jedi or Ninja......planet lord.. </b> <b><i>Hno it imo karuyag nga maging "officer" dinhe ha PLANET GUINAWAS? </i></b> <b>• abri ine para ngadto han ngatanan nga myembro hit planeta. I have a proposal to make para ha mga taga planeta... Di man hira naka-appreciate salit dire nasabot hit ngaran nga pag-preserbar..salamat. Maaram ka nga masuuporta ako hini ha imo. . Pag-imbita hin mga opisyal ha media. Cool. anyway waray ada htn nga rehabilitasyon hiton aton ka baybayonan ky it IBA NGA M GA TAWO DRI PA Na KAG MaTA KON ANO GUD ITON NGARAN NGA PAG PRESERBAR HiToN AToN kabaybayunan... Iupod gihap it mga maestra from Elementary to HS b angin pa gad hira mag-rally ha DepEd nga iupod ini nga issue hit mga subjects ha eskwelahan kay iton nga mga bata amo man it maliwan ha aton.. pa dayon it planeta. mga environmental lobbyists\/groups kay maa ram ako more than willing iton hira mag-impart hit ira hibaro ngan concern para       ...</pd> Bryan Kempis Kay alang gad hiya it tagiyat planeta...cge pa it recruit ni bagtak anuman k ipalista? k nights of samanyalak lwat hehehehe. </b> <b><i>Environmental Issues II</i></b> <b>• Seryoso ini nga topiko nga angay tagan hin seryoso nga atensyon. Nadire ako nga it maliwan ha aton mas masahol pa it ka-ignorante or kapabayaan ha aton kalugaringo n bungsaran... Ito n yana kalaw baga la ngahaw hira hin nagbinuho hin ira kalugaringon lubnganan ka y waray man hiton iba nga hikadtuan kundi tikadto na la unless matapo.heheh e! hehehe ay gad hin yaang yaang jami. gindugangan pa an ira problema hin mas grabe pa.. Hi Dexter an PLANETLORD. maappreciate pa ini hit aton mga anak... maupod ako ha imo.:) Planetlord. hehe next showing return of dexter.. Unta mayda ha ak on sumuporta. Ko n ada ako..hina ot unta mangag mata na ugsa ma urhi pa it ngatanan.alabaylabay naman ha baybayon han gnhimo nga bagan bola nga baras hehehehe! yana . hapi ka! hehehe! ada ky bga pirmi man ak late ht comment<ada ky mano dax. my mahalakip nga ayaw nala hahahah ! salit responsibilidad ta yna nga manimangno hit at kalibungan para ha dayuday nga dalagan han panahon.GOOD LUCK Crng paman ni manong..an gidamo i hin nomination asya it akon pagbabasehan hit aton pagpili. Angeles hit imo idea.Gusto ko unta makabulig ha gutiay la nga pamaagi....</pd> Dexter Meneses PRO Nominee: Mr<pd>..... i ko it comelec President Nominee: Mr<pd>.. DERI LA AKO UGOD MABULIG... kw gud dax 8 na angay ky member k mn n8 knight of columbos.... Maaram kita ngatanan hit eksakto nga mga panhitabo ha at bungto labi na an parte hit aton k alilibungan.. </b> about 5 months ago20100330 at 19:40 •<u> Report</u> <b>geh mano dex magwawatcher nla ako nganhe. hira it mas lab i nga apektado han mga kunsekwensya han aton mga sayup nga binuhatan.. Kay anu dir i kita magconduct hin series of symposium regarding environmental issues para hi t mga batan-on ha at sosyedad para ghapon hira mgng aware hit mga panhitabo ha a ton palibot kay total bisan naton pagburubalikaron it kalibutan. MADAMO PA IT IYO ENERTIA.. </b> <b>Thank you.myda k gahom. badaw non-partisan ak....

kay kon waray magpatikang pagpasamwak hini nga issue nga pagkinuha hin bato ngan bar as ha baybayon.. Mapalit gihap ako bisan dire akon litrato or kanan Dulag ngan basta kila la ko it ada para koleksyon ko ngan para ipakita ko hit akon anak pagdako kon di in ako tikang. This is sue is far beyond politics. It akon la liwat.. Bisan pa ito mga lubad na nga litrato. i love my own. bangin pagtinawaan la ako whereas kon myda ko mga igkakabulig. Lu katon ko na it akon dida mga litrato from Elementary to High School including mg a JS Prom nga mga litrato kay it kanan JS Prom pan-bribe ini hit amon Reunion. cring pa. Kon posible. norma</b> <b><i>Ha DULAG la myda mga AGNAY an mga tawo ug pamilya</i></b> <b>• hi ako bomba heheheehehe it iba amin nala. Now i s the time to stand up and say enough is enough. pag message ha akon kon ano hit plano para mapagkasarabut an ta ini kay maaram man kita kon hin-o hiya.. i-klaro ko la pareho hit Part 1 hini nga issue. calling Mary lou. han graduation han e lementary pati han high school.. Kitaa it mga Saks i house-house it approach pagkalat hit ira tinuuhan.. IMO.. Ngan pirahay na man la it miembro dinhi ha PG. </b> <b>Panawagan re: Tom s Art. maremedyuhan na iton yana kay mayda naman technology para hiton para ma-preserve ngan ma-restore it original nga hitsura. damo na it na-convert hit s ugad nga paagi.hit environment. ignorante pa dire makasabot.. waray tag-iya nga politiko hit aton bungto. ambot hain na yana. nanawagan ako kan Tom s Art pati kan Mano Pablo ada adto an iya ngar an nga Photographer han 70s ngan 80s kon buhi pa hira or ira pamilya. Wara y political beliefs nga pinipili hit sakuna kin naabot. love u all. amy and ninie kay kamo man it manguli yana na fiesta ha aton. diri ko man ini mah ihimo kon ako la nga usa. Gawas na dinhi it pulitika. more power to planet guinawas.. Salamat. Maupay man kita kay mayda naton access ha mga computer\/technology ngan imporma syon. Imagina daw kon mag-uusaan ako nga madaup ha usa nga i nstitution tas igyayakan ko an akon gusto. maaram na kita hit dangatan hit aton minahal nga bungto. kontra hit tawo nga dire miembro ngan waray l abot! Masuporta ako bisla ha talagudti nga paagi hini na imo initiative Angeles. ako guihapon kay waray gud ako retrato han guitiay pa ako. Papreho la kita apektado .. When good people do n othing. Pamati ko damo pa ini in manlukat yana kay mayda naman mga trabaho ngan mga laga s na mas naka-appreciate na hit naglabay labi na han ira mga pustura hadto pati na ako.. mag Open Day hira maka usa ka adlaw para matagan hin chance it mga waray panmayad or panlukat hit ira mga priceless na mga litrato han naglabay. It iba ngani hiton ha ira volunteers la waray kabalyo nga inaar o hit ira serbisyo kundi tal gud la nga concern nira hit aton environment. pamiling kamo hin mga retrato naton besan mga luma na. It iba nga tawo nga waray acess. </b> <b>Salamat hit im pagpakita hin suporta! Madali na an pagbiling han mga speakers ngan pagkumbida han iba nga participants. mayda ako usa na retrato na miniunmionan han JR prom namon. hehehe waray kokuntra. amo gud ini it maupay nga paagi pagpahibaro hit mga tawo. </b> <b>Maupay ini nga idea kay damo it makasabot ngan pan lamragan it mga huna-huna.</pd> Kuizon hit imo pagsuporta hini nga kawsa. mahusay pa ako hadton. hehehe salamat hin madamo ha iyo mga ka batc h 68 god bless.. evil prevails. salamat Mr<pd>. kon posibl e mag abre hira hit ira mga "baul" para malukat it mga litrato nga waray ko kaba yari han hadto kay bata pa man ako. Mano Pablo (?) • ulibangko. waray pa trabaho ngan dependent pa ha kag-an ak. TIMOG kami kan lolo ignacio tupaz ine kadondonan.an amon ine apoy nga naka a         . mas maeenganyo an mga tawo pagpartisipar.

katawa ak hito pakabati ko ha opis</b> <b>puro nala gibo. kon mabotos man ako.melchor kempis</b> <b>doron. diba may sunog ghap hadto kan Lolo? DEMONS.vilar. Ma. bman kami n mga m anghud little volcs la. Ange. hahha! akay ng unay.asya ngayan. nahinumduman ko na hi benjie dumaguit ...Lolo Nesing Maasin and family PUNGANGO. kaupay gud la .ta anuman may niyo angal kun TIMOG kmi.. anybody basta ayaw la hi Villar.     .Felix Bautista LAPOROT. kurakot na..alex lagunzad manang. hahaha! pag-agi nam ha bicol han amon paglandtrip kay naginiyagak ton hi bulkan pakakit a han bulkan mayon.Man boy serrano EGIS-Lantoy Olendan. C5 at tiyaga! noynoy mar kita nga tanan mariko gad dayon basta may c5 at tyaga ano... now i added the b but straight forward so its now rampabz... Well.deri na gud maha kalimtan iton na mga tawag ha mga tawo or pamil ya he he he ... so meaning.noynoy..geography ngay-an hiya kay amyaw man la namon iton. Noynoy is the best option. actually from the first 3 letters of my first name and 2 of m y last name then scrambled to produce parma plus s. Thanks Diri ko napifeel it iya sensiridad... ester Olendan BIIT.Beyok Navarro PABUTO. an laban yna is between villar and noynoy nala.d gud mabag o.nalding seno samool.. bangin ikd2 k o nala kan noynoy ksa naman ikd2 kan villar. Gordon is a good material pero wry man hya chance pagdaug.knda mana marfe ito Lagas-lagas na gud ako kay naka identify na hit mga nakabinlan hit nga mga pala yaw..family nira Mrs<pd>. hinot mga trapo nga politicians it nakapalibot kan noynoy? I d like to kno w kay permi iton giniistorya. my codename in my younger da ys.sawa han akon lwat lola nga hi celerina devaras ( mga kag anak ine ni nanay glor ia).siring la... </b> <b><i>Election 2010</i></b> <b>• Basta. Di pa ngani Presidente..pero h Louie la it klala hto. hehe.eddie kempis adas. lawlaw-turing kempis bahong mike castro sabelo sugbo relempago habon. hahaha! rai ko macontribute.. @ ramie: Parmas ngay-an it sunlog ha im.hehehehe. nasiring tak papa.</pd> Alita Lagunzad may-ada kilala ha dulag nga butz short for butok. I hope (every Filipino s fervent prayer na ghap) dre hya maimpluwensyahan hit mga tawo nga nakapalibot h a iya.Felipe Paduano BOKO. try to research.mabasa la ak ngan matawa! lol BULKAN kami. akon la ton opinyon gihapon.. </b> <b>d nagni magliwan tawo or lukoton 8 planet earth.. bga eg apel gad man nyo an mga Rtsta ngan maki g inuoooooohhhh Botosi "Berting Abad" ha pagka Konsehal han Bungto!!!! Opinyon ko la ini: Hi Noynoyan pinakahonest na kandidato yna ka presidente pero ginpapalibutan hya hn mga tradisyonal nga politicians. Hin-o ba an tinatawag nga 17 Houses? korek ka jan jem.

.. Myda bag-o pala nga bumalhin. Ha akon la opinyon. </b> <b>@Amiel: dre la political system it dunot.. dri na kc ton mawawara ha at sistema liwat. Nagbalhin hra tungod kay nakikit-an nra nga hi noynoy in my chance nga makadaug yna nga tiarabot nga eleksyon. nagpapakita e2 kon anu hra nga kl ase hn mga politiko. And what s d best thing to do? Karagbaly o nala hn prinsipyo. so i gues s... tumindog na gud hin maupay an igkasi ta pilipino ha ira mga prinsipyo.. orapria.8 nagpaparaot la 8 mga ada ha position nga mga tawo but acts like a voracious animals... dpende na ton ha at yna kon gus2 ta pa ba hn pagbabag-o o dri na. cguro liwat kon han h d2 pa.heh ehe! Boto hit iyo guin susuportahan nga plataporma\/kandidato ug protektahi iton imo balota. but then again. dda man gud ngtikang an sugad na bat asan han at mga politiko way back pa han at mga ancestors.[basta hi gibo la] angay talinguhaon nga waray na magawas nga pilipino para mag trabaho ha gawas hit nasud kay linulupigan na kta hit aton mga kapit nasud amo iton tunay nga barometro nga mauswagon na it pilipi nas. dri ako kumbinsido nga an rason han ira pagbalhin tung od kay natuod hra nga hi noynoy in mggng maupay nga lider han aton nasyon. @let: hehehe i stand to be corrected but i cited that our political system is a rotten one ky ada man gud nagpapaluyo 8 mga buwaya nga mga politiko. </b> <b>Orapria .. bag-o pala ngni it guinawas.actually o ur system of government maupay. d damage has been done already.orapria (Parapreho. Importante.. han nasakban ak hn ak wife as in tounge-tied ak anay pro d la geap napapirdi hn rason hehehehh myda pa gad pro let us hear lng muna from others.. Ayaw liwat anay h2 nga liwan tawo ngan paglukot hit kalibutan k mga bata pa kita ... dr i kita masususgad yna. </b> <b><i>MOST EMBARRASSING MOMENT</i></b> <b>• KASANGKAYAN. Dri pa kita kuntento hit at pag-inukoy dnhi. i was invited (together wd my other frnds here) t o a get-together sponsored by a frnd k umabot an iya bf na seaman.bsta ayaw la anay 8 planet guinawas heheheh I won t name names nala (except la kan Roxas =D) k damu hra...Bato bato ha langit--first grade nga grav el and sand business ! agidaw iton mano hahahaha! bisan hin o it mag presedente. Damu tak most embarrassing momentssss LOL! Usausahon ko ngani bangin ako la it m agdara hini nga page wahahahaha! Unahi lugod anay sir pagsumat.Anyway.parapreho) ??? @ mano romy: amen! hehehhe! Nalaksi gad la ak.secret la naton ini heheheheh.nga 8 ira la mga personal nga interese s 8 gnproprotektaran. it iba dinhi nag aalang pagsumat ht ira embarrassing experience ky alams na hehe heh anu an nahasakban ha m? hehehe! </b> <b>ako an latest gud kay super makarawud.parapreho. masumat nala ak k kita manla it maram hni anu? anyway. ambot san-o dawla mggng maupay it sitwasyon naton nga mga Pilipino. Commo n sense. so excited km i tanan kay talagsa la kmi mgkrgta k iba-iba man am gntatrabahuan. An bug-os talaga nya nga sistema it dunot...Turncoats ha lenggwahe nga Eng lish.</pd> Yucamco: makuri ton mahatabo ha pagkayana.rayl a just for fun.ig share daw 8 most embarrassing moment nga natabo ha m. Pero e2 nga mga po litiko nga nagkabalhin ha bungsaran ni noynoy. Angeles ! he he he. @Mr<pd>.. nakalinya hra kon hain it simpatya hit mga tawo .salamat po. ha sobra ko k     . last january..

kmi liwat ngan han ak mga kaupod nagkalusad ha sar akyan. damu baya an tawo. pampatikig hit amon bado". Badaw kay han pagsakay ko na ha eroplano waray ako sabot ng a waray ko iton katanggal nga gawgaw dida han akon maleta. goma.fyi mano mgkausa kami ni renedy dd ha tacloban city jail. Gintiliwan niya. and just wen i stepped out from d car. tas. igin-post ko na ini.. baga tika halarom nga gabi. ayaw pakipag-patintero hit sliding door kay ignu-nuno kamo hit nga p ortahan ngan maipit ka! </b> <b>Sugad hini.?" kay han bag-o ako ng a abot nahadlok ako han mga busag kay di ako naka-intiendi han ira accent. pero baga sahu k d man na tawo dd2 hahahaha! </b> <b>well.. balik anay kmi ha place ni Fel para kumuha hn another pair of shoes para magamitan ko.talagsa la itaas. 5am na kmi nanguli. en ough na ton kamakarawud. Seguro an pagtuod niya kay nagpirik-il la adto an iya baba. =D pag share gihao kita hin most embarrassing moment nga nahitabo ha Dulag! :)) hadto kami hat nawala pare doming navarro & fedireco caamic nag inom2 dida kanda tparing doming. instead nga madrtso na kmi pagparty. nag sering hi pare nga makadto kami ha bunoan para mya namon somsoman. </b> <b> Sulibangko. i wore a three-inch-high-heeled-shoes..so ayon. wry na ak bumali k liwat ha ak place k hrayo na. ngkalakat na kmi. we met at a certain place dd and b ecause it was a saturday nyt. ta pos na ha anod an am bugsay. Una kon mag-abroad kamo limpyuhi hin maupay it iyo maleta nga waray gawgaw nga pan-almidor nga mahabili n. </b> <b>haruy..aexcited.didto kami ha anod ha luan. dagus ko la gndara ngd k bangin la. Anywa y. Pag-abot ko ha Melbou rne na-random check ako han CustoMs<pd>. Han tikadi ako ha Australia dida anay ako ha Manila hin pira ka a dlaw. </b> <b>Han pagpakianhi ha akon ni Mama kon ano an akon experience ha byahe amo na an akon pag-estorya nga may gawgaw nga nag-aprak dida han akon maleta. nabulilyaso pa hya sobra kamamahalon ugad an panhitabo. amon guin pasan ini nga sakayan ngada ha sungi. :-( to d rescue dayun an ak mg a sangkay. bagan patalastas hahahaha! @mano phil: karisyo hit nga iyo kaagi LOL! hahaha ok lwat ano mano phil... An naintindihan ko la an "What the . sakto pak-abot ko ha butnga han kadam-an BOO M! natanggal an strap han ak sandal!!! wry na ako mglangaya and i was laughing a t d same tym so embarrassed. sering ko nga "cornstarch.. agui an bantog ha dulag nga duha nga capitan ha barco. baga an naha nabo nag pa anod nala kami . Amo na an a   .. nag-enjoy man ghap kmi. damu pa gad but i ll keep mum about the others nalang. damu an tawo nga am gnkad2an. Gin-delete ko kay naawod ako nga ako an nan guna dinhi. tas ad2 nga shoes was kept for 2 yrs na ha balay. Utruhon ko la kay kapurutan ini hin leksyon. hehehe amu na mano. Alagad an pamudlat han duha nga Customs Officer. first tym ad2 mano k 2 inches l a tak kaya. a frnd Fel (who also owns d car na am ginservice and yes.confirmed e2 nga istorya ky adi m bugto ng istory a geap ha ak. on the way to the bonoan agui kay nag madlos. intonses. rampa la ghap. so i did not expect na masus to think na once pala ad2 nagamit.and nakilala ha ak an iba ngni ak gumimik tas talagsa la ghap mgsul-ot hin sugad kah gud hahahaha! gnpakaaluhan ak hit nga sapatos ko. just wen our frnd te xted na near na hya ha venue. Han kapaso hin duro nagka-heat rash ako ha bunggkog. An sering nga butanga n ko daw hin gawgaw. so pag doong namon kay dako an balod... nadelay an amon gimik pero eventually. usa pala ton... i felt something ha ak ryt foot pe ro wry ko intindiha. Ikaduha. someone fro m d PG knows her personally and deeply =D) got back 2 d car and offered me her s lippers. Dri gad pero dri liwat hya baratuhon. w aray sabot pag sakayan kay guin pasan nira an sakayan from luan to sungi. amo kadto kami ha baybayon kawat hin sakayan para magsakay nadto ha bonoan.</pd> Gidaw pag-abrihi han ako maleta ka y nag-aprak it nga gawgaw! Syempre kay gamit na tapos seguro naburit ha sakob ka y igin-hapil hapil man la iton mga maleta hiton.

.. LOL! akay hinsakban an usa! =D</b> <b><i> Ano daw la an itsura han Dulag tuig (circa ) 1700? </i></b> <b>Pirmi ko ito nahuna-hunaan nga kun puydi la pagbalik ngan time travel ha Dula g 1700.. nagma-malfunction na la adto as in dire na sara an sliding door kay di nakaakos han akon lawas..napansin nla nmon n ga amo ngayan waray nakigpanta h amon ky an amon ngayan dara PATO dire MANOK. binalik ko alagad gudman na m pakaalo mana hahahaha! door" part LOL! nangalas cguro ad2 ha m k ko an nakakita dd2 ha m. =D</b> <b> @milet: wry ak kakontento. matalikod na gud mgkalahi kita LOL! gud ini para la mabasahan tim s2rya. mule ako. Nakakita ako han mga nakakita nga nanalikod para tumaw a. h cge tak tawa ngd labi na han "sliding makalilisang kman hehehehe! bsan kon a nala ak pgtawa labi na k masasabtan na usa ad2 k domingo nagsaragbot kami nga magbabarkada nga mamulang. ases nga im baga paningkamot na isulod nim kami ha m bulsa hehehe! oy mga kasangkayan ayla kamo pgpadara hn nkasalakot nga nag share nganhi hn iya experience pamulang. Kinalimta n ko it nga bus kay han akon kaawod. Imbes nga lumingkod ako dida han lingkuran han bus stop sumakob ako ngadto han building kay mahagkot ngan mahangin kay winter hadto.kon paka-appreciate han consequences han akon binuhat. an binuhat ko paka-gawas ko dida han portahan linmakat ako.what an experience lwat ano.. buhaton ko gud... Kon yana adto. .. </b> <b>Anyway. </b> <b>Seguro han kaiha han akon gawas-sakob.. na frisk s earch ako ngan bangin pa ako pinakadto ha banyo para ira kitaon nga waray ko dar a nga mga drugs in case. Nakasering ada adto nga uwat ako hin sliding door kay maipit ka ba dida? Huna ko man la kon nabahol an akon lawas. curious ak h2.-). nagool an sliding door kay di naka-dec ide kon mag-aano ako magsara na nga dida pa la ako han butnga han porta masakob pala. @milet: later ko babasahon tim pakaalo na s2rya k limited tak tym yna nga mga pa nahon hehehe! @amiel: tuhay gud n nga m pasundayag k ngkaaaluhan kmi. Interesado ak mahabaro kun ano an kahimtang ngan hitsura han Dulag ngan mga Dulagnon hadto. ngpaka maria clara tas   . hey .so kumad2 kami h bulangan ada nasobra n oras waray k panta-i an amon dara.   Paambit daw kamo han iyo mga hunahuna -amu ghap ak mano.. </b> <b>An kaipit ko liwat ha sliding door kay makausa naghuhulat ako hin bus ha City . Badaw kay hasta ngada yana feel ko pa an kakusog hit nga porta. Di sige an akon gawas-sak ob dida han sliding door kay nadire ako nga di ko hikit-an an bus or bangin maglapos kay waray man napara. ENJOY PLANETERS labi na han mga bakasyunista s nga nanguli yna.anyway slamat maam hn imo story ngan hina ot unta magin leksyon e2 ha am f ever kami lwat 8 lumakat abroad hehehe @mano phil: bro ngayan nim h man renedy? frnd it hra ni tatay han dd2 pa hya ha muncpiu nawork..! Syempre kay gutiay man it akon lawas di nahanuno ako ngada han eskina han porta kay determinado it nga sliding door hin pagsara. an at mga apoy ngpaka baro t saya tas naka kamesa tsino ngan linulo an saruwal kon ha mga ultimo la nga pam ilya hra nabelong pero kon ha pamilya nga mga ilustrado. tak baga naimagine.agu y!k makarawod hn duro. hey. Ginti-test pa adto an akon maleta ngan mga ba do kon mayda trace hin ano la nga powder.. Alagad an ak nayakan na la kay "Hey..

pangiskwelahan.. duro adto an kaabtik han at mga kaapuyan pag andam pa gkontra ngan pagtago ha mga Moro raiders. Hi Mana Gloria (ambot nga na Mana Gloria pero na Dan ako--no disrespect Dan) tag a Sungi man ug hirani ha Guinawas. Before gin himo an Dulag nga usa han 2 nga mission dinhe ha Leyte han Spain (the other being Carigara). =D </b> <b>dire ust kay dominican iton.. @Mano Phil hain ito nga sand history of Dulag? jerb just search message in the sand history of dulag. That s for one na umpisahan an Dulag tradit ion for producing teachers nga nanhihirayo hasta pa karon ?? Malipay ako hit con tinued attention hit Kuta and vicinity.. pero diri la ak ngahaw piho kun ano nga año adto nakawat an lingganay nga gin tunod ha Candao. </b> <b>Maupay nga hi Phil Peregrino nakaharumpang niyo\/naton. pati intawon an aton lingganay ha simbahan gindanas. sosyal gud cguro had2 an mga dulagnon anu nga nakapangiskwela ha manila hit n ga panahon? =D 1700. most probably ha UST k baga amu an ak nahibatian nga urostorya han mga kalagsan. </b> <b><i>Message from Mano Romeo Kempis Dela Paz</i></b> <b>• Congrats to Dexter Meneses han pag set-up hit Planet Guinawas. Ito nga kuta hit mga agta. There are books written about our town.naka suit hra.eguin kahuruhampang ko sadto. its word be of respect and fame not of n otorierty. nakabati na sigur o han lugar nga "Guinawas". ngan kon nag-urostorya bangin mga inispanyol ad2 k dba rehimen pman ad2 han mga espanyol h2 dda nga mga tuig? an mga riko had 2 ha dulag. pamati ko wara y ada ka kawat hadto kay gin tunod ha candao para di makawat. Dulag mission an first Jesuit s chool for the natives with children of the ruling class from various parts of Le yte naka boarding school.. cguro myda ghap hd2 mga karwahe dda ha dulag. Salamat han pagdugang nimo\/niyo ha akon ha Planet Guinawas ! Karatong Dulag!     . made of gold daw adto na lingganay nasering an akon grand mother. aw amu ba mano? lurulagas ka na gud liwat k damu tim nahibaruan LOL! joke! bali t. albeit hinay hinay na nawawara an mga traditi on. anak hi Dexter ni Dan and Mana Gloria. Tama kamo adding Planet makes it more catchy. Padayon it mga entre mes along with mga "news we can use" ug for Dulag nga historical (sometimes hyst erical??) history we can use. most probably nakada pa kita han transition tikang ha at Malay roots ngadt o ha usa nga Hispanized community. nakanap ngada ha Leyte abot ha at ha Dulag para mangawat ngan man looting. Ako nakakarawat na di di hin solicitations for membership ha AARP. it pina dako nga Senior Citizens gr oup. sunorat in hin padi dida ha dulag in year 1599. An mga "graduates" nagigin laypersons all over the isl and an iba naha assign ha Mindanao. </b> <b>I think han tuig 1700s. cgurado ko ha manila ad2 nangiskwela ghapon. its part of a very important legacy ha religion\/educ ation na only ha Leyte pero abot pa ha Mindanao. Mga Gl obal Citizens na kita tinood pero importante an aton roots. Pero ikaw Danny had been asso ciating with mga gurang as much as your generation nga na pull ka towards histor y and geography bisan la kon as a hobby. Kon deri ako nagsasayop. at that time san juan d letran pagiskwela an mga lalaki & la consolation an mga babaye. naimagine ko ghap a n ira mga parties.. nga tikang ha Sulu.. eguin borod pala hi Dexter.

. upod nira an families nira Tan Tuabac (kan mana Pisay Seno bana) ngan Mano Cito (tag iya han hat Mabuhay Trading ha merkado).. upod man an ak tio insi k Doming Lim (husband of my father s sister.bisan ikaw mano im sure damo an im o memories hine nga lugar labi na ha baybayon han Guinawas.. Maupay nga panuha bisan makuri ha katikangan ultimately mayda mga sumurunod\/kaurusa.. Karatong Dulag o r Communicate Dulag. deri hi Mayor Sia Que.in fact..Aliwan Festival ngan Cebu . ah ok n akita hit Karatong hit Kawayan mano. you have a making of a writer in Waray.. its importance nag.. Leyte landing.. ito nga dapit dida             ..so siguro usa it GUINAW AS nga dre hikalimtan hin usa nga Lumad nga DULAGNON considering nga saksi ine n ga lugar hin damo nga mga panhitabo dinhe ha DULAG nga kaupod han iya pagbag o...@ Mano Romy: salamat mano han imo pagdayig hine nga grupo.. sidnga nga sering ni Mano Romie.nagtikang gadla ine nga akon konsepto han akon kuryosidad nga it DULAGNON bisan ano hin paghurohira yo hin lugar pamiling hit iya pangabuhi siguro mayda man ta gin iiliw nga mga me joras hit iya lugar nga tinikangan..salit kun tuminongnong ka nga Dulagnon mahanumdom ka manta han GUINAWAS kay kaparte ine hit istorya ha n mga panhitabo hine nga aton dapit..hello ug otro eguin dadasig ko nga nagumpisa ka hini nga Planet Guinawas.Sinulog Festival. Dan and Mana Gloria should be proud of this.masyado hin kamemorable siguro hine nga l ugar kay natukib hiya han hulagway han kadaan nga DULAG. That ponto. hehe. Mainit an discussion dida han barbershop ni Barok ug barber shop ni Bulan.an lugar nga gindak an.. around the turn of the century 1900 ito hira umabot ha southern leyte from mainland China.an mga tawo nga iya hinmat an ug iginkausa hin hilaba nga panahon.. Danny ayaw pangaratong hin(ha ulo) hin tawo..l akat han panahon... Pasaylo la hi akon mixed language pero magparapractice otro hin Waray.award winning na ito hira ha Manila . ( i hope my recollection of facts are correct..magpapabilin ine ng a aton ikaparayaw tobtob han mga tawo nga igin konsiderar la gihap an ira kaluga ringon nga DULAGNON hira.. Dexter.. A community with trading experience with our Chines e neighbors..isyahan... you mentioned "Karatong Dulag" amo ito it ngaran hit aton festival group . Curious la. Historic an Dulag.salamat mano nga DULAGNON ka la gihap.. NEVER !" < /b> <b>Danny ... deri ko nakakalimutan labaw kay mayda Planet Guinawas nga triggers mga thoughts of our iroy nga tuna. Paki-ana hit mga lagas hito nga mga barbero--hira an akon hang-ou ts sadto. Karatong was the medium of communicati on thru bamboos. Mano Romie. </b> <b>hira Bon Suan nga tatay ni Mayor Sia Que.thanks for continued harampang.) </b> <b>nahanumdom pa ako han barberohan ni man barok ha Candao. you are right Dexter. kaupay mo daw la magsurat ha Waray. N ahadlok la ako nga magpariho han nasering" Deri na ako mag-e-English. tia pacing) dida han barko tikang h a Tsina. bis an ako langyaw.. ano it origin hit word na "Karatong" in relation to culture? (we kno w karatong like "karatungan ko ikaw") Kay ano nga ginamit nimo ito nga word in the same application as Mabuhay" or "V iva"? Dexter.han bata pa ako pirme ako nakadungog han mga hisgot ni nanay ug han mga kalagasan kun ano nagin saksi an GUINAWAS han kasanhi nga kaagi han D ulag labi na han pagbut ho han gyera... amo ito it prime musical i nstrument hit Karatong group na naapi hit festivals.an mga direct from Mainland. I second the motion ni Danny. ngan ha n Dy\/Yutangco brothers. Labaw na adto importante during the moro raids ha Dulag like th ose led by Bwisan... gudti pa hira..umpisa be fore pa han Kastila of 1595. Han akon panahon dida ha Dulag oral history and makusog labi nahan tikaharani an Oct.. hira an nakaabot ha Dulag and established businesses t here. </b> <b>Dexter.

.. From a communication tool like pag-warning han uma rabot nga mga Moros and now musical instrumenet han Karatong Festival. hi Man Tony. I was Grade 5 maglipat kami han tailoring.Yana la ak o makasabot. han una pa... tindahan nira Insik Jos e( Yutangcos) and mga Youngs were closer to the highway ha Candao.to Dexter and Mana Glor and the rest of the Meneses Family. kumosta nala kan imo nanay at ngan mga kabugtuon. We had our tailoring ug balay rented between niraMan gorie Tupaz an Flor Yanuario. salamat idoy more power. I always thought it yana nga present merkado amo na ito. Mayda anak hi imo Tiya Pacita nga classmate ug batchmate ko ha 68.. an syahan nga merkado ngayan ha Dulag. yana pala ako nahabaro nga nabaligya pansit hira Man Raymon Kempi s.High school graduation dida han amon shop kay ako an bantay pati ha gab-i. maupay nga nagPlanet Guinawas kana guihapon ! Hinuhulat ko hi Nenie De   . Saño. Dulag has its share of immigrants and their next generations. an mga temorary nga nipa nga larayan rented out han munisipyo naabot han Lolo ni Jerby nga lugar... nigo la adto in isda. Yes.. Han naka dto pa ako ha PCC (now PUP or Polytechnic UP) mayda an school famed Pangkat Kawa yan Band. Maupay gad kay waray ko curfew. maupay ini na imo na hunahunaan. I had to go back to Leyte to help continuue the business. maribhong man it nga Candao Rizal St. the first ha present mercado. So Mano Romie. they got one para baligya isda. but i have a vivid memory sa mga tindahan ha dulag. Even didi ha Florida mayda usa nga grupo ha Tampa nga bamboo band quihapon travelling around to perform. utangan namon hi imo Tatay. Yes. ako hi norma lagramada.. He may rest in peace ! Versatile man gud it kawayan.. yan a pala ak pakasabot. Tapos pagkamatay ni Papa. Candao an kada-an nga mercado before hit yana salit an bakery ni Bon Suan. diba romy han high s chool pa kita kun break naton nakadto kita kanda man raymon kempis para kumaon h in pansit.. an ak hin-abtan kay general merchandise store man la adto hira. pag tabo magamo marisyo la kay damo an baligya na mga ukay ukay na bado. I was proud of the performances didi han Leyte Dance Theater of Artistic Director Jess De Paz and his tropa ! </b> <b>Yes. Dy. Camaro.an damo an mga tindahan. hi Bata Raymon(youngest bother ito han amon mama) had pansit and halo-halo at one point.. nira Pang. then pag construct na hin mga pwesto. tinatawag ako bisan kon waray ko dara nga kuwarta. I think hi Mano Ernesto Lim an imo classmate? an bana ni mana Cionne Apolonio? o r hi Mano Boy Lim an taga Metrobank or an at nawala Francis Lim? Danny hi Boy an amon ka batch ug sugad man kan Norma.. dida han es kina nga tindahan tikadto kanda Man Pepe Andrade. namimin gaw na ako yana. taga km. BTW. </b> <b>Norma.. Kumusta nala kan Boy. Bon Suan. 5 6 kami. </b> <b>i hope makilala pa ha akon hi maam gloria. </b> <b>mana Norma. Ngan basta na-agi ako han iyo puesto. dida ha Candao? whoa. Condolence.. Pagmakusog an tabu-tabu.. Palipak it mga memori es dida ha current merkado ! I practically lived my Grade 5.. i remember stories of my tatay and nanay nga they were one of the first to sell hito na merkado. then karne. Young.

2yrs ago. Di ba Norma ? High school days were a l ot of memories too. sige la Mano Romy. malipay hi Mana Virgie Villanueva kun sumatan ko anhi kamo nagrereminisce han mg a kahadto. Hi bata Raymon s maternal side Gotico kay amo ito an apelyedo han mother ni Papa R aymon.. seguro mahinumdom ka romy taga serrano ngane adto hiya. amo ini it ak hinumdoman an cring han akon lola pinay han mutato pa ako. i really miss my high days. Kumusta Phil ! Tinood. </b> <b>maaram ka romy patay na hi dada sabel arandia.. h i "insik "Naymon". e gin pa koha iton han iya bugto nga hi . Regards nala liwat kan Cirilo "boy" Lim. kay iini ka na man. Salit danay namon tawag kan bata. stepmother ni mother ug step Lola ko. yes we have a lot of       . adeliada egos and adelina tuisen an maghusay ha aton clase.rafael que.. maupay na adto na s nack namon.P. retired na hiya from Metr obank . hi maestro nga tatay ni bon suan. Mga intermarriages liwat resulted to linkages like ha tribu n i Mano Kawa Yu ha Brgy. Kitaa nala it akon ka-disconnec t--yana la ako sabot nga 1995 pa mamatay hi Man Tony. marisyo la adto.nagbi-business na yana. adto kami nag pilinkuron ha ba nwa. hi raf ael an balay before d war deda hit balay nira tio nono pedrigal na tatay ni alex pulis.. sidngon ko tim pangumusta kun magkita kami.salamt hit im info about our chinese connections :)) maupay ini nga nangag katugpo tugpo it istorya kay one day bangin ta ini makumpl eto. Mano Romy . Maiha na ako nga waray ul i ha Dulag. Mano Phil . nga an asawa hi lola tikay ng a bugto han nanay ni lola pinay nga an garan hi valeria.hi Mano Boy Lim adto la pirmi ha Manila.. @dan an sring han akon lola pinay villagas. </ b> <b> may nagluluto hadto. hi atod Mano Paing an imo classmate so with siguro ha DHS akon sister hi Mana Edith nga ka-reretire la ha U. hi rafael may duha nga anak hi andres que ngan hi tiya chayong nga dida kan da mike castro okoy. tapos nabalik kami ha amon klase pagkahuman namon kumaon. romy hi imo mano paing an akon klasemate ha elementary Mano Romy . labi na kamo ni raul tupaz para kamo anak niya. kami hira josefina raagas mana julianna alicando. Nakakabati ngani ako nga some of the names han mga Casa o warehouses ha may baybayon Chinese sounding..Paz mag FB. cun deri pa time han amon biology kan ma am virgie adto la ka mi han puno han kahoy atubang han upisina han prinsipal ni papa adong bautista.. bisan anaton mga binata na classmates hira teofilo bless his i forgot h is last name. maupay ko adto hiya na maestra.. Tabu. segui danny ikumosta ako mo ako kan ma am virgie. </b> <b>yes maupay la adto na aton mga kaklase kay waray nadaraga and waray liwat nan liligaw.death anniv ni Tatay kakulop Feb 24 so first cousins ngay-an kamo nira mana Lyn ngan Padre. </b> <b>An Chinese Dulagnon heritage prominent gud. pirmi ka na hini updated hit mga panhita bo ha aton ha Dulag.. Maupay nala kay ada ka Danny ha Planet Guinawas. hira mary lou degala . tama an darawhonun na mas maupay an high school kay sa college.lots of good memories ! Hi Mana Virgie Garcia let me appreci ate more of biology bisan ko lakwatsero ako. tapos tumigil yes may halo halo pa.

</b> <b>salamat haiyo na naka hunahuna kamo hini na website. i m so proud to be a dulagnon.ipadayon unta niyo ine nga </b> nga mga hubad. <b> yes iho tinood nga dulagnon. marisyo la adto han high school days. lalo ako namimingaw ha aton. kaya ka lakwatsero romy because you knew you where good at it. Dexter. oropod ug amyaw ug . Yana la ak o makabul-iw han mga older posts.. Sering ni Nenie ngan backed-u p hin retrato.we re very much legasiya hit usa nga TINOOD nga DULAGNON..hope fully. Marujita.. may his soul rest in peace. consuelo. Opod guihapon it kantiyawan hit mga barkada. kaya yana deri ako na tuod kan gladys na nakapader na an buong compound complete with security guard. hananumdum ka romy na binabayaan tayo ni ma am arandia may her soul rest in peace kay mauli na hiya ha san jose.auntie norma. Pagreunion liwat namon ha Tadyaw last year d idto hi Vergie Garcia ngan hi Miss Apolonio. ingat kamo mga idoy. Diapora is an internationational phenomenon salit mga innovative ways of "karato ng" is a must. Romulo Delmo at iba pa. tayo na ang nag lolower han flag tapos pinapauli nala tayo han principal ni papa adong baut ista kay mauli na guihapon hiya.mano humbled.karasa la kaagi. hi Teofilo Gallo adto nga imo na mention. It mga retrato ug mga postings PG naka-addict. Norma again. Amy... Waray na an aton one-storey han South side.. Salit.. man nancy bautista. hi Teofilo didto han Class 68 40th reunion. god bless to all.namarihayaw tak panunggon it iyo mga testimonya han iyo mga phil. chinese heritage prominent hasta yana. an mga dara ga na maestra naton hira ma am virgie.. Norma lots of physical changes ha DHS now DNHS. It seems deri naton natoraw an ir a pagtutdo.. I.mano romy. miss cinco na taga san jose math tetcher nanliligaw hi mano oscar raagas ha buntay.salamat hin madamo.. ira pa rin it mga negosyo ha aton. Waray anay hiya makakilala ha akon. interesado deri la han aton history pero sugad man it curre nt affairs ug future.imposing na.. in a wholesome way. </b> <b>whewww<u>www.. Ma second the mo tion ha imo Norma hi pare Raul parti kan Dada. Sering pa             ....makalilisang</u> barahibo actually hehehe.malipay la ako nga nagkakonsepto ka hine nga Planet Guinawas nga who know s it aton social networking maka dig-on hit aton mga molopyo ha Dulag ug langyaw man. thumb s up han lista han mga patron ug "long Live" hi t mga patronisers ! May pagtapod ako ha mga TINOOD nga DULAGNON ! tinuod iton romy. Nauha anay ugsa ako mahanumdom han iya ngaran.. Ikaw nala an representante ha iya mga students aprticularly han aton batch. pati na hi man pe rling han chemistry. Invited ko ikaw. </b> <b>Hello.nostalgic. True. salamat guihapon na bisan la dinhi nag kakauros a kita. haay ka upay la magreminicse han kahadto. Siyahan.. I have fond me mories of "Dada" Sabel-with passion and compassion nga natutdo. An imo uncle is justified to be that emotional parti han iya survival. Yes. Di ba baras an salog naton ? Bisan it Gates .. for one .good memories sa high school days. maupay nga you had achance to see Dada Sabel. Didto guihapon hira NIlda.

ako nala it magkirita. Carlos P. my sister imelda gallo de paz is also a member of PG you can search him. Ano it ira (batch 68) mga happenings lately? It imo mother ka batch liwat hihy a han akon sister nga adto ha Queensland. </b> <b>2018? kun buhi pa ako.. 72 yrs. cge cgngon ko hi tatay buwas cguro mauli ako dulag. hi tatay retire na ha work pati liwat hi nanay ad2 la ghap hira ha serrano dulag naukoy d same haus. uropod namon ha mother side. he he he. god bless </b>       . kun nahunumdo m pa hiya.. </b> <b>okey ikumosta na lang ako ha iya. puro wala it akon tiel. i hope mga buhi pa hira yana. kami ni mana julianna. how often kayo nag kikita ni em tatay? segui la amy ballroom dancing is good. richard ikumosta ako kan imo tatay.. hira Lilia ngan alita la it mahilig hin sayaw. maupay kon damo it magbakasyon. Na mention adto ni ya long time ago nga mayda niya classmate nga Gallo an surname. Hit 2018 aton golden jubilee.. Idoy Richard sumati hi imo Daddy (or whatever you call him) mamatron ako ha iyo. salamat kan dexter. Hain pa man pwede mag ballroom ha Tacloban? Where we went to last year kami la a n tawo dida guihapon ha may San Jose inaagian ngadto ha airport. she s also a member of PG. Han 2006 umuli hi Lettie Serrano from Manila para la magkipag ballroom dancing. aguidaw kay duro manla an ire saragyaw. usa ako nga anak han iyo ka batch nga hi teofilo gallo. </b> <b>• so far it mc arthur park on going pa it renovation.ngani ni hat Gen. na ako by then. hira mano par an ngan jesus gallo ha san agustine. @mana amy: myada gad dd tacloban pwd magballroom. Uswag Dul ag.. al am mo richard we have in san agustine na mga gallo. i hope . Ipapangisayod da w kan Teofilp kon tima na an pag renovate han ballroom han McArthur Park kay map a present na liwat kami pag bakasyon ko. how nice to know na parauli ka ha aton. Disregard the German Dulag Lu ff.Nyway. adi man ako naukoy taclo ban diri gud ito harayo ha amon. Her name is Amelita Flores. Deri la ako maaram kon ikaw or one of your brothers (if you have other bothers) nga ka batch liwat han akon eldest dau ghter. anyhow good to see you on fb iho.. kayo na lang kay mga buro bata pa man kamo. 28. signga na hi norma lagramada. regards to a ll. i"ll tell tatay nga nagkai storya kita ha PG. kamakaruruyag la pagbinasahon an iyo mga kaagi hadto para ha amon nga mga mas bu robata importante gud ini ha amon kaupay ky diri nam ini pagaagian nga iyo naagi an. or maybe hit time nga mauli ka ngadi open na it Mc Arthur park. maupay na nag kakakirigta kita dinhi . kay a sabi ko sa iyo amy kung buhay pa ako.. an akon brother in law nag golden jubilee din hira from leyte high school hanin feb. i will write it in my calendar 18 golgen jubilee. i hope makauli ako by then... Ikaw Norma san-o ka liwat igkaka ballroom dancing.. Romulo. </b> <b>Akol a it nagdadara ha ira pag ballroom dancing. @MANA norma: masulot gad kami mgkita ni tatay ky once a week nauli ak ha dulag p asyada ghap ha ira ako man la it adi ha tacliban nareside 3 ko nga sis ad2 tanan ha dulag. nag ballroom dancing din hira. She is a teacher in DNHS at present. nyway. seguro hi im tatay makilala ha ira. i think ha leyte park myada gh ap... hain ha tacloban? deri ako maaram mag ballroom dancing. marisyo la kmi mon nagkakaurusa kay duro nga pasurosunlog."Dulag was razed to the grounds" Damo pa it dapat hisabtan! </b> <b>Google Dulag ug damo nga articles an mashow-up.

masireng hi i m tatay. </b> <b>maupay iton na masukot ka umuli. Nagpakilala hiya nga Gallo hiya of Dulag pero it iya moth er ha Tacloban na niya binibisita. ano? mapalit hin computer? i palit nala hit iya medicina and pagkaon it cuarta na gagamiton. nag puntana ako dito sa merica. napakiana hiya kon hain ka kono naukoy yana. punta nala hiya ha internet cafe. nauli ako ha dulag danay huwebes sa nto or biernes santo depende la hit ak work ky 24hours man ak duty every other d ay ang work ko. as long he is in goo d health.<b>my father teofilo came from gallo clan in san agustine i m sure kilala ito ni ya ky an akon lolo hi crecensio gallo came from san agustine. ang holy week. regards to all. kumusta ka. dinhi hi ni na planet guinawas kami pala nila amy baldo and romie de la paz. </b> <b>i hope makauli ako soon. i m sorry. so duon ko nakita ang pangalan ni romie sa fb. nalipay intawon hi tatay ky maiha na daw kamo nga waray magkita waray ka daw uli-uli ngadi dulag. sabihin mo kan imo tatay na bumulig na h iya dinhi ha fb. madali manla it biyahe pakadto ha aton. ha manila nala ako kay hira inay ngan tata y ay ha manila nanirahan. ds weekend mauli man ako utro pagbisita ha ira. matatawa ka hit oroestoria dinhi. i will keep in touch. yes hi i m tatay tinatapuran ni dada sabel arandia. friends sa fb ni gladys my niece ang niece ni romie. </b> <b>ok mana norma cgngon ko tatay nga bumulig ha FB pero kinahanglan anay pumalit hin computer ky waray pa hira. dito sa church yard l ang. </b> <b>nag babakasyon ako yearly ha aton. I hope one of this d           . ha aton we do have prosisyon around town. </b> <b>@ mana norma: cge la ky f makaluwag kami nga magburogto magaramot kami pagpal it computer para ha ira para liwat maylibangan hira. kan nanay so far ok ghap pa reho naman hira retire ha work ni tatay ha balay na gud hira more often so maupa y kon my computer at least my libangan hira. salamat ha planet guinawas ngan kan dexter kay kun waray ini deri ki ta magkakakirigta ngan mag kakakurokilala. Hiya siguro an first nga FilAm to run for city council of Jacksonville. tapos nag resigned ako sa abroab yeart 2000. i know money is tight and mahal na it mga paraliton. </b> <b>Richard. Norma ug Amy.nakilala ko hi Man Er nie-Ernesto Perez-of Jacksonville. god ble ss & regards to your family. mauli ka sa holy week? iyan ang namimis ko dito . bye now. yes. inga t ka. ok i tell tatay about it. but nakauli ako ha dulag one time. Pakikumusta liwat kan Teofilo. good day. nakakamis talaga sa atin. BTW. A nd ok I will tell tatay nga ngkaistorya kita thru computer.Florida. para hit 2018 Golden ako mag-enroll o bisan nala coach\/DI ngan</b > <b>cge daw mano romy ky mgresearch ako parte hito ha iya nga hi Ernesto Perez. sana makabasyon kamo sooner para magkirita kamo uli ng nga ka batch nyo. small world talaga. ikaw nala it pagistoria ha iya kun ano it aton na pag oroistoriahan. how is you mom? i forgot what you said about ur mom. i m in the bureau of fire protection nakaassign ako d2 sa taclob an central fire station. nakakaliaw. dinhi na uubos it akon oras. maupay it imo desisyon. god bless. may her soul rest in peace hira ni romie and raul tupaz. @mana norma: nakadto ako kanina ha dulag i tell tatay nga nagkaistorya kita thru ha computer gncgngan ko nga nangumusta ka. i know paran gallo minsan na ako nhakadto ha ira during my college day. para magkirita kamo bisan la dinhi ha computer at least my communication.

naka frame pa ngani.ays magkirita kita dd ha dulag. he he heh.Kaunanahan daw iton nga Chinese Cemet ery ha bug os na Leyte. malipay gud ini hi tatay. sunday mauli man ako dulag i will tell tatay. Hero adto hiya naton. Baga nakialayon gad la ako nga magistorya kamo kun may oras la.nakadugang ton tat history.. tiyo omie(dominador) is in olo ngapo ad2 na hira nareside pati an iba pa nga sis ni tatay out of 8 two la it ad i ha dulag hi tatay ngan tiya nena wife of pedro chan.Mga 50 s & 60 s sentro daw han komersyo han Dulag an Candao. parte han mga ma gkarit hin basketball hadto kay waray naman ak igkaarabot ha ira. info an mga chinese ha Dulag mayda hira organization. I was a frequent customer ni imo Lolo Quezon and Lola Nating on your General Merchandis e store manned also by the children opod na an imo Nanay. • Mga tinahod ko nga kabungtoan. infact bangin na ngani cultural divid e between ha mga tsinoy ngan Malays ha Dulag.China nga yana ma s kilala na as Xiamen. very minimal.Mayda h adto tindahan hira Lolo Toya aka Quezon.hmmmm. puro wala it akon tiil. @ Mano Jerby. na gsupply hiya ngan nagin espiya nira.It Dulag dire mapa ur hi mayda liwat kita Candao na Chinatown. mayda mga casa(trading warehouses) ha may bay bayon ! </b> <b>yes i will eroll also besan deri ako mararam kun buhi pa ako .Maupay it aton bungto kay multi cultural. Kumusta nala kan Teofilo ug Dominador.add l. </b> <b>@ mano danny: Kun it Manila mayda Binondo nga Chinatown. Oi yana pala ak pakasabot nga an chinese cemetry ha dulag amu ngayan an una nga chinese cemetry ha bug-os na leyte. base la ini ha uruistor           .kahuman pwede ig ranking niyo? Thanks Adi tak list pero waray nak hini ha ira igkita manmulay. Maupay nga asset ito hi Man Ernie didi..An ginsisiring han mga old timers n ga hi insik jose (yutangco) crucial nga leader han mga guerilla nga dulagnon..An mga Tsinoy nga mga Dulagnon. seguro naman may iba nga deri guihapon masayaw.Nagkikita kita nala it Filipino-Chinese community dida ha sementeryo pag kalag kalag.I witness some of those funerals passing by our home in Candao. an Chinese cemet ery is part of the town s historical and as cultural picture kay during Chinese fune rals iba man gud an nakikita. An yes.. Tinood Vener an Candao amo an mercado immediately from the present site. =D Maupay nga vital info ha history ! @ Veneer.so ha ak pag analyze yana we ll organize an mga intsik hadto ha eastern visayas kay nakag put up hra hin suga d na association. HINO ADTO HIRA TApoS PWEDE NIYO IGDESCRIBE KUN ANO AN IRA STYLE PAGMULAY ngan KUN ANO AN IRA P OSISYON .Adto na iton hra yana namahuway nga dayon an mga Instik tikang ha Mainland China ngan ira pamilya nga tumalikod na ha kadayonan. i don t know a bout dancing.Mostly an mga Chinese ha Dulag tikang ha Amoy.basta an siring ni adton lola asos asyon daw adto han mga ka intsikan ha Leyte & Samar. involved permi ha community and unlike other places nga nakita ko. ok. malingkud la ako kay masakit it akon tuhod .an detail dire ko na maintindihan kay naka inintsik na.pero yana gutiay nala it nahabilin nga Filipino-Chinese na pamilya kay kaurog nagbalhin na ha Tacloban ngan ha iba pa na lugar. labi na gud an mga tuminungnung..Usa pa nga dako na ibedensya han presens ya han mga Intsik ha Dulag iton Chinese Cemetery ha may San Miguel(Sabang). Also be it known nga much much earlier.kay ha balay mayda certificate hi lolo na Wei Due Assoc.Sumala hit istorya ni Lola Nating ngan h i Nanay ha Candao natirok an mga Intsik hadto.

. :) </b> <b> 1. ha ha ha ha bam bam kalurong ha ha ha ha!! Aw Jing.? 3. roberto peregrino sr. Williams -? 2.. Pula . Play from Cabacungan Amo ada ini tak top ten. m       .. dulag team members late 60 s and 70 s: williams.. hi mano mely peregrino. pwede ta ma describe han style ha ira kamulay? kun ok la. Danny Yutanco-mayda ko description ha iya didto hga mga henyo han basketball 8. Randay Nueves 9.an dre ad2 mgkita an iya pasa cgura do gud nga mgsasamuol h nawong.arthur serrano. nyahahaha. patay ako kan jing hini @jerby: padi hi "magic" cyril tambis dba maupay ghap adto nga namulay hasta hi j unjun cerence ngan hat nawala danny lagunzad? aw hi man cyril maupay na namulay? haha pakasabot ko pala ambot hadto kay ray ko man gawas gawas waray ako igkirita mano cyril maupay na mamulay. hira im papa.bimbo canas.70sruel nucom. hi IDOL GLENN SAÑO. hi man tonying canas. forward nga hira tatay an man tonying were g. Lily Congzon Adi mga hinkit-an ko nga nangagmulay 6.jerry yutangco.elden maraya. damo an talent hini.carlos yanuario. Mea Kulpa..Badil Elvin Gabrino"-? 5. tony apolonio.bodil. 1939 adto.bilib ako ad2 an ia piktos. he man colas.kainom lugod maupay hahahah!!! </b> <b>lagutan deri ak hanumdom first name nya william. Thanks sige timahon ko la search.Jing Lagunzad 10. :) jerb before d war an tuminongnong nga basketball player ha dulag. Doy hin-o an im ten top loca l players nga naabtan mo? Ay Oo lacandazo. nasayaw.ngaran l ad 2 hiya sugad bilib ako ad2 an iya mga assist.peac e mano glenn. taga Alegre eto hiya. they next was hera man ernie gabrino. terry serrano. i have picture of that i may have misplace it some where.tapos h JOPAX.pe te sano..terry. bago pa gud nga inasaw-an haha. amo ini hira an fisrt nga basket player in dulag to represent leyte during evaa.ya.rogelio canas[galyong].? 4. Wow 1930a pa ngayan ano? mano jerby. alayon nala butangi hin description . hi nicolas ogom ceballos.nakapar a han pintar bsta n kadukot h board an bola..gab riola.bill. Terry . An akon la naabtan nga masiring a k nga mayda gud talent.60s agustin degala. Tuloy +. an akon ad2 usa nga makarit h BEBSTON an taga buntay ngani nga pi-ay. imo #9 feeling ko hi mano Jing Lacandazo ba eto? hi Junjun PLY Jocs on diri taga cabacungan.to be contiued subject search info great players of dulag.mayda ko description ha iya didto hga mga henyo han basketball 7.. hi man luming dumaguet.kempis. nakanta ha videoke hin IL BE OVER YOU. thanks again.bargol..vicky.. hadto before t he war hi man luming dumaguet an center.

PAMATI KO DAMO TAK MGA KITA DINHI H PLANETA NGA MAHILI G HINI.hayz d ko na matandaan.was onl y 15 then pero naka attend baya ako han kanan bermuda ha cultural kay bag o pala adto hira nga organisasyon han mga tambay ha bilyaran.ely peregrino. dont remember exactly kon anong benefit dance basta kasama ko rin minsan ang mga high sch classmates and barkadas ko nun sa cabacungan ata. Ngan kon ako man tim gnccrng. manric am knukuha na service k nakadiscount ak had2 k patod ko manla an tag-iya.lol.HEHEH! </b> <b> aw ngeean!!! an hin-o man ito na mahilig han seday? hahahaha!!!! waray man a k igkirita bisan haraniay la it madmax ha amon hauz ngean kay ray ako heto makaa gum hadto hahahaah!!!!iba man na venue akon gusto!!!!hahahaha!!!! Hin-o e2 na m cncrng James?! =D Baga an ak had2 nahinumduman during the early 90 s (teenager pala ak had2 hehehe !)...HAHAHA!DANAY NGANI TRUCK. member ako han SK. And as a member of the Sanggunian.. N auso man an benefit dance hadto han mga organisayon. tinuod balit parang e xcited lagi ang mga taga bermuda for the wik end to come esp if me sarayaw na.LABI N ITON NGA GUTI-AY NGA BABAYE NGA MAHILIG HN PANGOMPOSO HIN SEDAY HA PLANETA.. lagutan brothers (pero nagtransfer residence ha tolosa). wry ak nanunumduman na kumd2 hn sarayaw ha iba na brgy..BENEFIT DANCE HA BARYO. lily congson. part han am role was to promote youth interaction thru various activities and w e saw that sponsoring a series of benefit dance was an effective way (gin-englis h pa! =D ) So ako k amu man an mas maupay an PR (kuno hehehehe!) kumpara han iba na members (labot la han am SK chairman nga h mano obel)...KY WARAY ITON PINALAGPAS NGA SAYAW AMO PA 8 NAUNA PG SAKAY HA SERVICE N GA MADMAX OR FIRE FOX.joke la ad2 ak cring ng a an pagsaklang. galyong.. baga kaur og successful man ad2 na activities tas nakagain pa ak hn damu nga sangkay ngan self-confidence. =D Defensive na ba ak ura-ura? LOL!! Balit...maupay k makisama. hubert lacandazo. d man gud ak maram sumayaw. Ano an style han kamulay ni Man Terry ngan Man Williams? Thanks</b> <b><i>"LADIES PESO. dri ak nasaklang hin service para la kumad2 hn mga sarayaw ha iba na brg y." </i></b> <b>• MGA K PLANETA NAPAKIANA GD L AKO KON OSO P B INE NGA "LADIES PESO. Nakaattend l a ak hn sugad h2 kon ad2 ha am k an kamatuoran. ako permi an naaassig n pag-invite han igkasi ko mga youth had2 na panahon.. Ngan kaurog.baga nka remember l ako h imo. An ladies piso ha cultural ngan ha mga baryo nga iginsakay ha trak ngan han mga arkilado nga jeep..heheh! </b> <b>Baga duro nala liwat it nga m pagdayaw! LOL!           . i just discussed bout it sa discussion ANO AN IMO HINUMDUMAN HA DULAG KASANHI .pro joke. dicks..SK kgwd ak ad2 n mna lori. amu ton it kamatuoran... ini hira umabot ngadto ha inters (inters cholastic games ... </b> <b>FYI..plarong pambansa yana) ngan prisaa (kanan private schools nati onal games) ngan mga full scholars han ira mga skwelahan.kay tinuod maupay ad2 an imo PR.SAKLANG L GHAP. Ada fortunately.BENEFIT D ANCE HA BARYO" I SHARE DW NATON AN UNFORGETABLE MOMENTS KADA NATON PG ATENDER HI NI NGA SARAGYAW HA BARYO. In fact..amo nga ikw dayon ak n hinumduman........ @ Angeles. dri na ak gutiay yna k daku na ako hahahaha! Peace! </b> <b> @ james naabutan ko yan noon.hehehe! kilala ka hadto han mga SK. first batch ngani ad2..during the 80 s i was aware of that fad. hahaha!peace la kita angeles.that was more t han 2 decades already..

. :-) I remember the girls daw in Tabu were "deri magsugot" bisan an sayaw didto ha Ta bu. an mga taga rizal lugod ky mgsugot ad2. hehehehehee. Aton pa ini dugangan hasta nga mahitso na..hahahaha! @te gayle: yup. Nangalas an mga dayo hahahhaha badaw diri nala unta nakad2 hin sayaw kon diri masugot =D pero balit.. choice man it nra.ayaw n pagbalga 8 usa did a. Thanks... an mga boys ahehehe!) MENDEWEN \/ KAPORCO = faraway place (nanhirayo hin duro!) NAGAAMBAK NGA URABANG = baga excited na dri nahamutang labi kun may layaw. d ak masumat ha iba. As of 10:51pm 1\/24\/ 10 Alayon isurat un mayda kamo corrections.hahaha!pero nabaro ako ad2 an iu mga k luv team. may maigo h ni.kaupay la hini.pero dre babaye tak gn pu2rot kundi an SNACK n pansit ngan monay nga gn papadisan hn lapsaw nga katimpla nga juice.heheh! ate gayle. tama ba?   ... bangin gusto la nra mgkita han mga manarayaw. dre nasumat lugod nga nakasaklang hya hn tak para la makasayaw ha baryo ha haha! Joke la james ha?! </b> <b>oo.Peace james hahahaha! asya nanumdom ghap ak hd2 k kaw permi an ak hikirit-an nga napurot dayun han mga mabaysay nga mga daraga basta ncrng na an mc nga ladies p iso.heheh! </b> <b>@james: hahahaha! asya an marisyo balit hd2 k my libre na snack heheeh! an pa nahon pa ngni kuno han at mga kag-anak k my libre na dinner.. bagan makarawud pero it was fun! hahahahah! @ angeles that was during the 80 s..mghusay p gud... SUROP or SIMNUROP = nag-sex (term ine kun masulod na function room!. Ini nga james napakavi rgin..pro dre ko nla isumat ky bngin damo mhabaro.sino kaya sa mga taga planeta an g naka experience ano?? sus damu ton dnhi te it nakaexperience. promi se.hehe!gn susubukan ko gd l ad2 kon matibay b an k constract. nanunumdom ak hit dda ha triangle ha merkado han bata pa ako. d la nangagsumat.... =D ata dda ka ngaha w hit mgsasayup k wry ko kaloveteam evrsince d world began LOL! pero isumat la ha ak kon hra hin-o an my kaloveteam na m naobserbaran hd2... am u balit ad2 an uso pero yna d na magagad it mga teenagers hit mga sugad h2n anu? kon hunahunaon ta yna.tinud mtibay gud mn ky baga n baliko la an yanta han motor.hahaha! </b> <b><i>DARAWHANON (Dulag terms) LIST as of 1\/24\/10</i></b> <b>• 5 na! Adi na lista han mga DARAWHON HA DULAG nga gin contribute.ky cg l ad2 an ak obserbar.tinuod i2n n imo cring angeles nga nauna dayon ak pagpurot.nkahinumdom p ako i2n dda h triangle h merkado ky dda ako i2n mahabung go an akon gn sa2kyan nga motor.

. mga tambay bilyaran nung 80 s an mag aram hiton.. hahaha.(diri ak cgurado kon ano hit sakto na meaning hini na word) kay iba ini kontra hit maaringasa. milikis-pikis .etc.ambut kun uso pa ton yana or they re using another term for that.uro maalingog-ngog .Manny Pacman husyod . kabagwakan=duro it mga banwa.grassy area muring uton= mahugaw it nawong.matambok nagkirikisi-=ginbuntog han kagutom damang=puyet kadang=tsinelas kabron-pedicab agi nga purosdon ka"=extreme anger kamang dulagnon=waray awod awod labi na hit mga tapos.uwat panulay ha abo . kandingon-waray kurokarigo santik-tirador kablas-anak hin pobre nga posoy</b> Beterano <b>• Maupay nga adlaw han Kagitingan ha aton ngatanan.kaon malagsing ..maimot kaber ..putayon ( balikad ada ini) labitig .vomit pabuhay=pahapnig nga buhok. Nagpapasalamat ako han mga betereno han WWII nga nagsacrifice han ira youth ngan innocence para hini yana     .demonyo hangrab. prugmok. amo 8 term e labog kita ha mendeweng.kahadlok nga baga nalisang ESMODYO.messy face basit =mahusay nga daraga.hitaas danlak ..pretty woman nagsabod = nagsuka.higda usbot .nadaraga boxer .bunyag ha ak ha dulag.marasa matarabitab – masaba\/maaringasa lanyug . in leyte. MP-Mamam potoy huna ko na MP .sex pistol</b> <b>SINANDIGAN HIN SUGOB.PARUMPAG = culmination? KALAG NA WRAY KAHALARI = magasa-gasa IGUINSURA NGA LUY-A = maaringasa especially wen sombady else is talking SUGOB..huro hirayo pa h8 mendewen ngan kaporco it mendeweng is the highest pk.hehe mongmong-marijuana daginot-dinalian na trabaho. tipasi-humay nga nakasalakot han bugas palang-waray salapi.

PILIPINAS!!!!!!! </b> <b> Opinion ko la ini. Dire mahilig kita pag-preserba hin mga sugad hini salit waray resources nga ip inakita ha mga eskwelahan. Waray mga archives nga hikit-an . </b> <b>That being said. maghimo hin ordinansa nga maghahatag hin allowance ngan health insurance hini nga mga ka lagsan. Waray mga documentaries nga pasalida salit waray hilig hit mga tawo kay waray man nira choice. Labot la hit pulitika.. mga Coup d etat nawara na ha panhuna-huna it mga naglabay ngan di nabutan gan hin importansya. It kakulangan hin exposure hit mga tawo hin impormasyon ngan access ha impormasyon nakadugang hit ka ignorante. nahuhulop akon duro. When you fought for the motherland. Ipakita ta ha mga kabataan nga pwede ka umilob ngan magsakripis yo para han aton nasyon. bagat ginkukunot tak dughan.Please. You gave our country respect and honor and w e will always be grateful. nagkukuri pa hir a... Ginhahangyo ko gad unta ha masunod nga mga konsehales hini nga bungto nga u nta tagan naton hin suporta ini nga pipirapira nala nga mga beterano nga nabubuh i dinhi ha aton. etc. ad a na la nga tanan. Kun Liberation.     . pero an at mga kalugaringon nga mga bayani.nga aton nasyon. unta mayda pa unta labaw pa n ga mabuhat. Dos. too long that when it finally fell the Japanese got back by institu ting the death March. puro memorisation la or route learning hit mga petsa. We will always be grateful to your gallantry and your love for this country. Mga Mano proud na proud na proud kami ha iyo ngan dir e gud nam makakalimtan an iyo sakripisyo ngada hit am kamatay. Waray ko gihap hinunumduman nga "war memorial" or mus eum ha aton nga usa pa nga nakadugang hit paghikalimot. Salit madali hikalimta n it mga nanhitabo. Waray critical thinking kon ano in kasugad amo nga waray appreciation hit history or sakripisyo hit mga WWII Veterans ngan ira mga nahimo para ha ato n. Is this how we re turn the favor?! Kadamo tat mga pinanbubuhat nga pamaray nga kun ano ano nga pan gasto. no ammunition. no medicines but the USAFFEE managed to h old on long. nasasakit hira.pareho hit damo ha aton nga Pilipino. I feel bad as to how we are treating our WW II veterans here in this country.. Waray bis ano n ga suporta tikang ha gobyerno naton. Nadugangan pa ini hit colonial mentality naton ngan ka mahilig hit mga tawo ha a ton hit mga artista a la Hollywood style. Usa nga binabasol ko gihap it sistema hit pangeskwelahan or sistema hit iba nga eskewelahan nga kon History subject. Nakakatuok . ano man tat mabubuhat kundi dumuholduhol hin guti ha ira. you showed to the world that w e as people are worth fighting for. Kinahanglan ta na hira tagan hin importansiya. aton gintretreat like garbage ! Kada adlaw sige tak paniguro in my little way nga somehow magin mas maupay ini nga aton nasyon naton. It also showed our resilie ncy as people.. haros manluhod kita pan ulpot han mga American o pero an mga Pilipino nga beterano.. mga natural disasters.nalalagas hira. In fact hi mano Bido Cadayong led a life nga most probably naapektuhan han gera ha dton bata pa hiya.. </b> <b>Seguro hit kadamo hit nahatabo ha Pilipinas tungod ha pulitika EDSA Uno.. pinansusuksuk la kada selebrasyon. Usa pa it kakulangan hin record keeping ha aton. Pero waray hira manngaro hin bayad han ira ginbuhat.. At the tender age of 13 and 14 naging mga c ourier hira han gerilya.. naghuhulat hin kun ano. Didi ha Candao hi Mano Bido ngan hi mano Victor makaluluoy gad hin duro. Unta ada pa ha Elementary mayda na aram hit mga estudyante tungod hini nga mg a hitabo. but it greatly altered the time plan of Japan. Pero nakita ngani a ko hin sugad hini. </b> <b>God bless the veterans. mamatay nala hira.. Everytime I go out of the house and I see them nalingkod ha w aiting. no food. kakurihan. The fall of Bataan and Corrigedor may have been our d efeat. What can we do.

Tungod ini hit contributions han mga Austra lian Soldiers han panahon han gyera.au/lastbattles/return. may Anzac Day kada 25 April. Kada 11. han mga sundalo naka p reserve iton kay it mga pamilya nira or uropod nakadi ha library pag research hi t ira family tree. etc. Naurhi. </b> <b>Mayda namon hadto neighbour nga WWII Veteran. Yana ko pa la ka-realise nga an iya pag-estory a mayda na gihap hadto pag-relieve han iya experiences ngan partly Post-Traumati c Stress Disorder na gihap. An hinumduman ko la an iya sering nga "mag WWIII ngani di na ako ma kalagiw". A mericano man it dayon kay amo it hin-araan. Didi ha Australia.(Damo pa it mga rason kay ano nga un-appreciated hira.am mayda one minute silence ngan may namaligya hin poppy nga bukad nga igin pin ha dughan. didi ultimo mga loveletters. </b> <b>Ha balay na la hadto. It iba nakadto pa ha Gallipoli para pag commemorate hit Anzac Day. Age shall not weary them. At the going down of the sun and in the morning We will remember them. Ta kay ha aton basta busag. Namatay adto nga waray naka-appreciate han iya binuhat nga iya kontribusyon ha history pages . An iba nasering nga kanan mga Australians adto. as we that are left grow old. dire hira appreciated ngan acknowledged. Hadto nga mga panahon kay waray ko pa man buot. diaries. Ini nga one minute silence para mag kaada hin reflection han nanhitabo ngan han mga nagbuwis hin ira kinabuhi ngan k abubuwason para ha Australia. </b> <b>Australia s Last Battles</b> <b><u>\http://www. Dida pa hin baul pero an baul faded na an khaki nga tela. Mayda pa didi senisering nga "Remembrance Day" or Veter ans Day kada 11 November. nor the years condemn. As usual.Kon gindara ko adto ngadi nga mga cutleries mahabaligya ko na ha Ebay . mayda gad nam usa ka baul nga mga silver cutleries nga kanan mga US Marines tikang pa han WWII. Han bata pa ako an hibaro ko han WWII kanan mga sumat han akon Lola la. Adi it sumpay it ak estorya. Adto na-atten d hit misa hit maagahon. </b> <b>Amo ini it Ode para ha ira didi ha Australia: They shall grow not old.ww2australia. Ta kay mahilig mag-English kon nahubog baga di pa gud igin-respeto kay han ka mahilig mag-English. Amo la ini it ak nahunaan yana). It mga ultimo apo nga pira na he nerasyon naupod hit misa hit maagahon ngan pag martsa. Makita ka gihap hit "Tomb of The Unknown Soldier".-)an amon libong damo an foxholes nga panahon pa kuno han mga American o. pasensya na kamo hit kahalaba hit ak estorya. Damo an iya estorya han nahatabo ha ira pati ha Dulag kon ano an korte han Dulag han panahon han Gyera.gov. Ha Australian War Memorial adto nakabutang it Pilipinas hit usa nga mga nasyon nga na-involved hira. makita ka hit Australian War Memori al. Dida hit akon mga litrato Jerby ha Facebook. Ada hit maagahon it misa kay han panahon han gyera favourable an pag atake han maagahon kay alert an mga sundalo amo nga it misa maagahon. baga di ko adto na-appreciate nga iya mga sumat. Damo it mga "unknown sold ier" ha aton nga nagkalat nga waray panhilubong hin maupay kay sugad hini nga mg a beterano ha Dulag.html\</u></b>   . </b> <b>Sulibangko.

Ngan kay outsider waray nira vested interest. mga bata nga mga ipinanganak pero waray nakarawat nga benepisyo tikang ha gobyerno. </ b> <b> Agree ak h2 ha iyo nga duha. Waray gudman h ya makabulig ha mga gerilya pero pinaagi han iya mga es2rya about the war. Ini la liwat ak. Baga para ha akon na mayda balanse hit kada usa nga sid e kon mayda variety hit impormasyon nga nabasa. Veneration Without Understanding. Hira it aton living reminder ano it nawara ngan ano it ira iginbuwis par a ha aton o bug . Tama na liwat e2n. In fact. An pagtag ad ha ira in dre la unta kon san-o knahanglan hra pumarada para ipamarayaw. Pasensya na. alayun pagbasa hit mga books ni Ambeth Ocampo esp an L ooking Back k ad2 it mga intriga han at past pati an parte han at mga heroes.entaries na gnhimo parte hini ha ira ngan ha eksakto nga kahimtang hit aton sosyedad. Lest We Forget. Dire hir a leftist or right-wing.os nga Pilpinas. Jerby it nga mga pictures ko ha War Memorial ha FB di pa iton kumpleto kay makahurubya hit kadamo. diri kita nababaru kon anu it kamatuoran nga panhitabo ha at palibot. I also hope tha t the govt will find a way na magng maayos naman unta ini it ira knabuhi k ngng instrumento ini hra para mgng malinampison n nga aton nasyon. Kon myda ghapon kamu tym. Kay kon dr i yna. </ b> <b>Pati it mga libro ni Renato Constantino sugad hit The Miseducation of The Fil ipino. san-o pman? Amelita. labi na an mga beterano.gov. makal olooy gud hn duro had2 an mga pilipino.asp\</u></b> BTW. </b> . dre ha at mawawara it colonial mentality. myda ak cuzn na amu e2 it iya bokasyon. mga babaye nga pi nalugos han mga sundalo ma. Ayaw ta hira paghikalimti kon mamalandong kita han mga nan hitabo hadto han panahon han Gyera. Hira gihap. baga edited kaupay it nakasurat ha at mga literature books. P ero crng pa man nim.au/commemoration/keating. Dire la mga sundalo or mga lalake an nagbuwis han ira kinabuhi ngan kabubuwason kundi ini hira nga mga unsung heroes ngan casualties of war. It iba nga authors gihap nga dire Pilipino maupay gihap it ira mga sinurat kay outsider hira iba it ira pagkita. esp an parte ngani amerikano.Americano. <b>Sulibangko. Australian or Japanese. An mga "Comfort Women" nga g inhimo han mga Hapon. myda mga docum. mayda n ira estorya. An local na pangobyernohan han Dulag n angay gud manginanu hni ha ira. It akon lola is a WWII survivor. Lest We Forget. Dissent and Counterconciousnes. </b> <b>Ngan it mga hitabo di kita nasabot kon tinood ba it sumat nira dida hit liter atura kay mayda mga authors nga bias it estorya. Paghinumdom ko pala. Salit kinahanglan it aton acces s hit damo ngan iba-iba nga impormasyon para makasabot kita ngan makapahimo hin conclusion kon ano man gud it tinood.awm.<b>Remembrance Day Speech Amo ini an speech para hit unknown soldier nga akon senisering earlier nga damo it aton unknown soldiers sugad na la hit mga beterano nga na mention ni Jerby ha Dulag. Opinion ko la ini. Amu nga an natata bo. ayaw ta gihap pagkalimti it iba nga casualties of war: an mga bab aye nga han panahon han gyera nagkawaraan hin anak ngan asawa. </b> </b><u>\http://www. Hira gihap mayda estorya. kund i knahanglan gnpapatilaw gadman ini hra hn kaupayan mentras mga buhi.

K ay estorya man la. syempre sooner or later mamatay waray na mapasahan hit ira experiences nga importante nga parte hit hist ory hit Pilipinas. </b> <b>Last SaturdayApril 10 . waray nanginlabot. Waray man hit nira mga Returned Soldiers League or mga hall nga pwede h ira didto magtirok-tirok. Florida. The Obama signed billl for the $15 K and $9 K and veterans recognition i s a hard fought battle. gnpapakad2 la ghap nra ha banko pagclaim han ira pension. Sering pa "Itutuloy" or Abangan ang susunod . </b> <b>OK la iton Mr Dela Paz. bangin ak nagwaga dd2. Waray man hito nira upod nga War Correspondent or mga War Photographers. Dulag having been a historical signifi cance parti ha WW II maka appreciate ha mga beteranos it mga Dulagnon. Waray man hito parade. I have an uncle in Cabacungan hi Tata y Copio Sandagan from whom I heard alot of oral history re Death March.. October Leyte Landing talks an nagumpisa hin interes ko ha history. in tawon kamagpakalolooy paknitaon. Waray man hit nira medalya nga nakuha or monumento nga igintindog para ha ira . waray namati. Permi man la ha estorya it ira mga gin-agian sugad hit gin-agian han akon Lola n gan kan Angeles ngan iba pa nga mayda mga surviving relatives tikang han WWII. I attended a Araw ng Kagitingan ceremony in Central F lorida and we have only three Bataan survivors as honorees.</pd> Pat Ganio of Jacksonville. ako hadto han amon pakatitirok han batch 57 han dulag high school nagmotion ako hadto nga that there should be website nga all alumnae of dulag high school coul d contact one another para madaly it contact hi mga graduate ha langyaw pero war ay man ini ka implement. an up to pagjoin ko hin campaign for Filip ino Veterans Equity bill in the U.<b>Jerby. di kita nasabot ano an ira mga heroic feats k ay di man sugad hin mga busag nga mga dokumentado or may nagsusurat hit ira binu hat. an active leader of a Veterans group here in the U. et c. Waray naestoryahan. aw bsan pa han kasanhi. usa ngni ka beses. Ngan nakadugang pa it kawaray ha aton panhuna-huna hit ira gin-agian kay waray man baga interesado gud or pili la it nagkaka-interes.. kamaiha nala nra pagp inila tas bs ngpakatungkod na. ambot la ngahaw. iton nga mga beterano.     . sakto adlaw han mga veteran-pensioners. hope we can continue this discussion. wara y nagsusurat. madali hikalimtan kay it ginsumatan. Angeles and Amelita..S. til next posting. Iyakan it imo side. nakahigayon ak pagkd2 ha vet erans bank. Mayda man "Araw ng Kagitingan" pero di man ito gin-celebrate gud.S. unta dri na ton sugad it pagtagad ha ira kay kon baga simbako my mahana bo hit dd2 ha ira. The veterans sacrifices made me continue w alking and talking and working with other advocates in the State as well as nati onwide. nakahabol ka man hit discussion =D Ha pagkayana gudman.S.salamat idoy hit imo pag abre hine nga topic Beteranos 1 Importante it it ira role ug contribution to a society. badaw.hiya was in my mind when I got tired feet walking from the Senators Bldg to the House of Representatives B ldg. mcrng la it banko na wry nra mahihimo? badaw kon ak lolo or l ola an dd2. Congress thru my participation as NAFFAA Fl orida State Chairman-Dulag is in my mind . who campaigned in U. pag hisguti ta dinhi it kabubuwasan hit grupo. i second d motion. Salamat. Mahinay la it akon "s low"(deri speed) hit keys. and to my assigned legislators. cguro thru planeta mahimo naton ini. mapaaffirmative o negative and then qualify your answer. • Hala mga igkasi ko Dulagnon." Sulibangko. diri prayoridad an mga beterano. total maupay man tat panuyo para ha at bungto.Congress and other avenues of his advocacy. </b> <b> Take your time la mano.one of the three is M r<pd>.

it mga tawo baga mag aalangan na pag-gios. :) Personal ko la ini nga baga pamalandong. Salamat utro han iu iginpasaro. nakakasumpay kita ha aton mga igkasi Dulagnon bsan man kon hain pa hra tungod hin kabag-uhan nga teknolohya. Usa na nga kusog amo an global reach hine bisan kon it responses primarily from Dulagnons or those with Dulag connect ions or interests.. Angeles ! I believe naman na we have common vision and mission para ha at bungto ngan ha P G. t ama ghapon an crng ni man dan nga mas maupay kon dnhi la kita anay magkahuruhiba lag k dri kita ngkaaawud pag-s2rya parte hit ada tat huna2 ngan kasing2 whereas kon ada kita hin organisasyon gawas ha planeta.G. ha akon personal. waray lak nahihimo   . </b> <b>@mano romy: that s true.. <b> ". Baga kun mayda na effort m andated by other people or officers.</b> Bagan nagigin awdanon it mga tawo kun aragtubang na.. The decision may have to come from those closest to Dulag--it mga ada mismo ha Dulag yana.... Majority natuo nga magmaupay nala it aton bungto hit Dulag.. S till. @Jerby: thanx. Ngan ugsa pa h2 . Ha kamatuoran. (ayaw nala hi dexter hehehe! joke!): salamat han pagpaangbit han iu mga punto de vista.) Ha pira kabulan nga nagsusunod ako hit Planet Guinawas natuo ako guihapon han mg a positives han usa nga virtual community.. mapatay nak didi LOL Gel-ayos man la liwat it idea nga in the future mag org na gud kita.. Myda ak stage fright.Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha kalurong nim idoy.. Pareho kita Dex hahahaha! </ b> <b> @ Dexter..G. dri ako hiara hin ngpapagawas hit ak mga ideya especially ha kadam-an nga mga tawo. maoob liga kita mga mgkaada hin mga regular meetings ngan kon anu2 pa.baga kontrobersyal ini nga akon post. salamat han m pagpasaro ghapon. Am u cguro e2 nga it ak frustrations and disappointments. iginsusrat ko nala.. Tama e2 nga iu crng nga makuri kon d ad-on ta ha real world it at grupo kay cgurado manta na mag-iiba it dalagan.. Dexter knows that. Jerby. At some point . premature pa ha pagkayana an sugad h2 na idea. Amiel. Salamat guihapon hit parallel na panuyo mo ha pa-agi ha P.tak hasiring la. Mano Phil. • Mangangaro lako hin despensa. Nosebleed ghap ako. Hagi mapatay ako tim kalango. mas n aggng expressive ak h2 nga paagi. man Danny. mgkakamyda kita inhibitions to a ir out our ideas etc. ha ha ha ha . Ku n mahimo ayaw ta ini butangi hin political o religious color. And besides.dako pa nga molopyo it deri naton naabot due to many nga waray or limited a ccess to the internet technology. pero crng pman.sunggo ako hne dinhe nga diskusyon. Bum utho la ton ha ak huna2 amu nga ginkumbida ko kamu na paghisgutan ini. ma ybe in d future. Salit mas maupay nala gudman na magpabilin la anay nga sugad hini an grupo kay a t least pinaagi hni. Makuri ghapon pagtirukon an ngatanan na myembro tungod kay nakabase kta ha iba2 nga parte han kalibutan. AGi nga dexter ka. damu it requirements para marehistro an usa na organisasyon... Ayos adto nga question!. kon ini nga grupo mgng usa hya nga lehitimo nga organisasyon. Usa pa.it mga taga P. Segurado dam o it typos kay baga halabaay ini. have to join t he traditional community\/mass organizations.

It Maskara. mabaw hin duro. "the devil will find work for idle hands to be done" . Ugsa kita magpadayon.. He he he. ini nga mga pseudo atiatihan\/sinulog in nageexhi bit hin mga street dancing nga kulaos nareflect kuno hit kanan bungto prehistori c roots pero kaurog hit steps hip-hop\/ jazz ngan mga pinangawat nga dance steps ha Cordillera ngan ha Mindanao upod na it Africa. Maghawa it spritual ngan cultural experience hit pagsayaw ha Sinulog\/Atiti han as against the Me-too Stree Dancing Festivals. Ha Kasadyaan\/Sangyaw. Pintados. nagiihaw hin manok ha karsada tas gink akagat it ulo. Baga saho kun mayda ito relevance ha kultura han bungto o waray. ngan second ha Pintados\/Kasadyaan.It nanayaw... ano it tourism\/economic value hini nga mga ginhimohimo nga festival ? Look at Abuyog.naugom (sori Chito ha :) ) hin petrolyo tas igbubuga nga may ka layo.. turutambling. nah alanguhang it esenseya hini nga aktibidad para ha mga tawo. mga nagpakakoreo na nga mga dancers nga ginbad u-an hin kanan mga Aprikano\/ New Guinea \/Indonesian\/Etc o bis ano nga costume nga ginhikit-an ha internet ngan TV. Buyugan et al.Than see a me-too festiv al that has no cultural depth. it k omunidad paragkita la. Nakita hini nga mga lugar nga kun tundu gon nira it Sinulog mayda dako nga financial rewards.. mga transexual nga feeling mga dancers ha girly clubs. bata\/midgets papas ayon... Una. nasayaw ngan mangangadi kan Sto. Sample. what the society gets are all medio cre and shallow art expressions. Given the task to create this festival were the late Tio Perling Bautista ngan an akon Mama. Actually han una nga staging han Pintados. costume nga waray didto waray didi. Dakodaku-an nat ira gastos It naglilipay la it mga festivals nga ira ginsasayawan. kun baga grand slam winners nat hira pero what did Buyugan fes tival do to their local tourism? WARAY. ini nga duha mayda halarum n gan maiha na an katikangan. nagstre-street dancing kay bagat nasus ugad man nga ngatanan nagbubuhat. </b> <b>Mayda Atiatihan festival ngan Sinulog festivals. Ikatulo. All over the Philippines.. ha Sinulog bis hino nadagkot hin kandila. hi Enriquita Salas Santo. b agan ASAP pag Domingo. Hira it lugi. Manonotice naton nga haros kada bungto yana mayda na Street Dancing Festival.didi. Dulag an naggrand champion.. since waray cultural link ini nga mga festival hit mga bungto\/siyudad. etc etc etc. since these festivals are not real.. </b> <b>Ikaduha. damo t paepek pero bottom line nagpipinangant a it ira stars hin kanta hin iba nga tawo. ginobligar an mga bungto nga magkamayada hin kalugaringon festival para bumulig han Pintad os competition. Damot arte. it Karatong ok gad. ini nga mga street dancing nga gumawas because of economic necessities. kay lately baga nakaplace man kit hin 5th ha national festival. </b>           . Choreography nga tinundog ha Sinulog. the tourists will always go for Sinulog or Atiati han. Spectacle la hiya. Indian etc.. pati the following year ng an nagin 3rd nala on the third year kay nanmulig na an mga dance troupes paro ha n kanda Jess de Paz (Dulagnon gihap iton)..I d like to commend the Dulag LGU for supporting this endeavor. Bali.. it gave the Dulagnon a sense of pride tas to some exte nt naunite an mga Dulagnon. I d like to give you a back story regarding street dancing festivals that s been sprouting all over the archipelago. Ha mata ha kadam-an legit ini nga mga street dancing festivals. Mayda 3 kaaspekto ini nga mga festivals nga baga kontrobersyal. So how did Karatong started? A few years after Pintados was launched. Dinhi ko nala ginbutang tak two cen ts on the issue para makbulig it iba hit discussion</b> <b>For all it s worth. at times yayabag pagu d.The Sm iths Nakabasa ako parte hit at Karatong festival. Nino.

(He he he. An usa liwat na lider pamati ko magiinteres gihap ini hiya. Somehow pamati ko it LGU in naabat na nga kanugon it at gasto hit pagjoin hini nga mga contest ha iba iba nga lugar kay lately waray na kita magjoin ha Si nulog.han syahan bga sige nak laktaw han pg basa ky diri man gud halaba ini hehehe pero gin basa ko utro from d top pra mka dugang geap hin mga info 4 me.ha akon opinion myda gud masiring nga may halong p ulitika ini pro deep inside naiintindihan ka nra on wat ur trying to say o boot ipasabot.basta ako im on ur side :) peace.. waray ito ha iba nga lugar. wind surfing. Gumasto la kita hin 100 taw nga grand prize damodamu-an gud it maaudition para magcompete dinhi ha aton from all over the country.. </b> <b>of course igupod naton hi John the baptist hit parada para man t ha iya nga a dlaw di ba? . Now who would n t want to visit Dulag during this festival?Mayda gud ada ha at makakapannguli he he he . Novel ito. pinakadamo umalog.skim boarding. People can join the parade and do the usual throwing of water at e ach other. unta abrehan ta it at hunahuna hit mga possibili ties para hit aton bungto. :)             .love and respect from serrano also : ) Day.. An problema an paglin k na han Karatong han aton bungto. Kun ako t pakianhan. Damo gud ada it manbubulig.. Ageh damo pa gad iton it pwede. nagi istorya la ko). so what they did was they made up a back stor y nga kun nasulong na an mga moro ha Dulag. we d rather have a Karatong Percussion Festival or Karatong Design Competition. balik kita. So amo adto hi Mama (Ekit Salas Santo) ngan hi Tio Perling gin pahimo hini nga f estival han LGU<PD>. unta nagbabasa ka pa.</PD> i ve shared this to the Mayor and he seem very o pen about it. surfing. an bagt ingan an gingagagmit nga signal pagpasakub han mga tao ha simbahan.It ll be fun! Pinakadamo uminom. </b> <b>Salamat! damo pa 8 pwede abreha la it mga huna huna. watergun war.<b>To date. In fact yana ngani ada. they are worried of its pervasiveness. han una pa ini nga mind set.</PD> Siring ni Mama nga toss up between Karatong nga Moron an para han aton festival. paraw.. par agliding: we have all the waves and wind needed for these events. it kara tong dire exclusive ha Waray region o Pinas. It nahiaraan nga istorya dinhe ha aton. nagweweigh na hin mas ma upay na option it LGU<PD>. Unta it at gingagasto hini nga karatong in nakaangkla ha consepto nga tur ista it kumanhi ha aton para magkita hit at festival. in fact nakakafrustrate nga dire ini nga aspekto na tatagan hin highlight han street dancing troupe naton. nagdaug an Karatong. labaw ha ngatanan an bungto. the NCCA\/CCP is roaming around the country. I think our leaders from both sides will see the light. bis p a mga taga ASEAN manbubulig ito. dire par o hito nga street dancing nga masumosumohan na.. doing workshops to rect ify this type of festivals. bugsay. </b> <b>Ok na gad nala ada ito nga Karatong Festival bagat sige nala bis baga ma-alan g. dire man ini yana la. pada muay hin kabo hin tubig. Karatong is aural by nature. gingagamit an karatong pagwarning ha n mga tawo han impending attack. We will top it off with a reggae festival featuring the top bands of the region. ageh baga man inin thesis. FYI.. Obviously. pati ha Indonesia\/Malaysia may mga tribes nga nagamit hini pagtawag hit mga sulod-balay o tribo. pero it problema I think namimisplace naton it dapat ta buhaton hini nga fest ival. dik nagiisog ha.. Ok.

tama ghapon e2n kc it at sosyedad n gnpapadalagan hn . diri mag-iimbitar an taga iba nga bungto kun diri nakalingaw kay dako baya ton gasto pagbyahe ngan kaon hin damo n ga tawo nga cast ngan support crew ngan banda. On the other hand. mayda sinulog de tanjay.P. it mga tourism activities para dumamo it earnings hit busi ness na lokal and eventually it earning gihap hit munusipyo. An script han mga komedya ha Serra no in ginhuram hin mga taga U.aw ngean gnhuram tas wa na ig uli?age kalain man!unta in nga mga tawo naging responsable gad liwat ky my sentimental value i2 nga script tsk tsk tsk as far as i can remember hi tio luding tupaz (tga bulangan)1 han mga writer s gud h8 nga pg tada komedya ha serrano bugto han ak lola lila tupaz puertollano an teacher ha tabu(d la mabantad iya kalag) and i was once a princess han mga m oro wayback. amo ngani nga i never fail to mention hit aton komedya to my friends in negros. Salamat mano Ramie:) @helen. age nahanumdom la ak han mga linya nga waray man gani ha script.. for sure. kuno nga researchers tas waray na kauli. kun ikaw makandidato ikaw lugod t ak ibobotos than the usal trapos.. sana rich ako to become a major sponsor para marealize ini n a im mga nahunaan. usa didt o nga bungto. Makasurubo ini nga nut isya if true. Observation ko gad la ini. kom edya is really a trademark of dulag\ /</b> <b>Thanks mano. Sadly may malain nga news nga nasabtan ko. pero iton ira sword play ngan steps hirayo la hin du ro ha aton komedya. mas makikilal-an it at bungto kon amu iton it masasaksihan hit mga turista pagbi sita nra ha aton.Permi nagawas han script. hahaha!!!we need fresh air! make a differece to boost our local tourism. pakakita ko han karatong festival..di ka makakabutos kay dire ako makandidato ha ha ha ha! :) @ramil.hehe!!! maupay gud nga plano marisyo adto hin duro it dulag kn masugad ngan damo it mali pay kay damo adto it mga talagudti na pakabuhi</b> <b>maiha na ako nga nag-ukoy ha negros oriental. yana known as tanjay city. Thanks for spreading the word about our Komedya. i feel the same sentiments with you idoy jerby. Ageh nakakatawa ako ha ha aha</b> <b> Jerby: wow! ganado it nga im suhestyon.those were d days! Idol ko hadto hi Mano Tedan Villegas.. amo nga pkahibaro ko nga pintados festival an leyte gas ko an dulag bulig with t he komedya as the main choreography sa street dancing and showdown. hi man liding an tga hiway an bga makarit nga na segway hahaha ngan an rigomok h an stage kon bga pinsingay na. @Jerby: I think "because we are not in power" is an understatement.. We can. pataraw-an hin duro permi..Ok gud man ini labi na kun winaray na reggae songs an kakantahun. mas colorful ngan maupay gud iton choreography han komedya. since my college days. go ako for the percussion etc compet ition.asya besfren. if w e want.. iton ira conce pt hit street dancing. Asya d aw guhap it it rason kun kay-ano di na hira nakakagutro. maupay ghap an parte san juan esp han m cncrng nga reggae nyt. walang pi nag-iba han nagkalainlain nga mushroom sprout festival all over the country. Tapos babasa hon an mga siday na sinurat ni Joy in between performances hehe</b> <b>brilliant idea comin from a brilliant mind.. sword fight between red and white soldiers. </b> <b>nahanumdum pa gud ak nga hadto an komedya gin iimbitar pagpasalida didto ha iba nga mga bungto such as burauen or dagami. hahahaha!!!! oo masumo na ito na street dancin thu mahilig ak hin sayaw. Namimiss ko na ito hin dur o. pero mano di ko gusto hin fight he he he. puropareho to n concept hit aton komedya.. </b> <b>@ mano jerby. Moro adto hiya permi.

. Kinahanglan pa liwat maging pukaw an kada tagsa ha aton. =D It prevailing mainstream culture dire pa nasasantop it mga sugad hini nga world view. waray naka gawas. an usa nga tugboat nautdan hin kable nga kimnulabting balik ha tugbo at ug naigo an 2 nga crew nga diretso nagkamatay. nangaon hin tamyok ha daguitan.     . Amo adto an ak karugsidngon gad la. usa ka adlaw hiton nga hitabo. tinuod ngay an iton nga istorya kay permi man iton guin istoryahan han akon lola tening de veyra. amo nga nakumpleto an 44. :) I would agree nga an "kun tagan hin higayo"n is the operative word. amo nga karida kami panguli. It s more like a reward of sorts with good results... an ngaran tamyok. pera ka adlaw nagkaabot an mga rescuer nga tugboats ngan gin tikangan pagguyo d an barko. Phil Peregrino during d time mayor tinoy serrano. nagminulay kami didto hin bulang han bolabola nga baras nga hinkalimtan nam an oras. Mano Ramie. nagu yod an barko nga waray na hitabo. amo ad to hi meyor tinoy an garan tamyok. pero kulang pa an 44 nga tawo nga pangaro han enkant o ha dagitan. maupay nala kay may imnabot ng a mga tawo nga gnpangalsa kami para makatabok. a fter 46 years. Di ba nasiring hira nga real change comes from the people. They call Mayor Tiu as Petilla Baby. sided with Romualdez camp. mano Ramie . pati an akon nanay. yana pala ak makapadangat hit ak dako nga pasalamat ha ira. it will take time before a shift happens. :) . pero waray hadto kuryente an dulag. waray kami panulod ha klase katima pani-udt o kay nangadto kami ha dagitan agi ha baybayon. regular an am kahadlok ngan panangis kay diri kam i makatabok kay masulog ngan hilaron na an tubig. d amo na kamo nga nagpamatuod hito.. 41 an namatay nga nakakaon han gudti nga isda nga gin sarap ha dagitan. ug kulopay na ngay-an. may-ada kuno ginpa-inop nga taga dagitan nga nangaro hin 44 nga mga t awo an enkanto ha dagitan. amo nga si mnanglad an barko kay ginpalikdo man han kapitan pasulod ha dagitan. thanx a lot whoever you are. Pero kon hunahunaon naton nga kaya naton mak abulig in our own little way. baga grade 1 pa ak hiton nga tu ig natabo. swerte liwat kamo hito nga may nangalsa ha iyo..pulitika. week after han tamyok. nagkahadlok an mga pasahero. so guin quarinetine an dulag. pagkasangla d. Ramie Pabro an ak nahanumduman hiton nga tamyok. alagad kay pag-abot nam ha candao river diri na kami na katabok kay ginbuhangan naman.. agui daw kay an guidara ha clinic ha dulag n agkamatay. 3 kami nga magc lassmate an 1 hi dr george lagunzad.ngan kon tatagan la kita hin higayon nga makabulig. Ada maupay kon masusugad la h2 na kaupayan it natatagamtaman hit usa nga bungto. 46 years is never too late to s ay thanks. Ha ngatanan ito. When it happens we will have the POWER to initiate change. </b> MGA KALAMIDAD NGA HUMAPIT HAN BUNGTO HAN DULAG • let s hope diri na daku ngan harayo it pagsaka hit tsunami ha Dulag. kun hin-o man adto nga mga tawo n ga nag-alsa ha am.. og naka sakob.nakabati ak hito nga istorya nga nasanglad nga barko kan Tatay.Ngan it mentalidad hit politiko nga ngdudumara hin usa nga lugar in bag a hin hya it tag-iya h2 nga bungto. amo nga an motor ni mayor serrano ginpintara n nya tamyok as a reminder. dire la ha gobyerno. then I believe that we can make things happen. nabara an dako nga barko nga barko nga m\/v de jesus dida han baba han dagitan kay gasi han kapitan pier na han tacloban ka y mapawa kuno ngan damo nga suga. may ada el tor epidemic ha dul ag. may nagkapitik amo nga namatyan hin 1 ka pasaher o. amu tak nabatian.

NICOLO "NICK" MORCILLA.. narungbay hit pnp municipal sta tion yana.w aray na it yana tapos nahakadto ha may mercado iton nga basketball court. anhi man ha Planet G hi Mano Romy Dela Paz.. Danny Cerence Mano Kaloy . mahusay ka gud hadto. waray na kami mag mulay hadto han champion an Leyte Black Belt.. mga 19 69 nga nagchampion ha midgets an csc ... kon de ri ako nagsasayop. Gayle Natividad damu tak hinbaruan. Lagunzad OO.second adto overall an CMD. Danny Cerence Pero bisan pa sugad an nahatabo ha iyo. An duha nga magbugto nga hi Inky n gan Boy Andrade han iyo opponent nga team-BlackBelt. dapat kami an champion kay perde gud namon an Leyte Black belt. DOMINADOR "BEIT" NAVARRO. gab-i gad gihap an mumlay pero guti-ay la nga generator an ginagamit nga kanda marcial tupaz ada adto.. Naka-third place adro an CMD... Lagunzad STRADS JUNIOR BASKETBALL TEAM TACLOBAN 2ND PLACE: TEAM MANAGE R ROMEO DE LA PAZ. nalipay gihap adto hi Tata y... Mano. an mul ay didto pa ha merkado. hahaha! Adt o hinimos ko ha dulag an mga pictures hini nyo nga team. harani adto han Generator Set pa ada. Carlos V.. Carlos V.. best uniform an iyo cons olation prize. PERLITO "LITOY" YERRO. Antonio Jr Lacandazo an una kuno nga basketball court ha dulag nga ginliligahan nakada han kadaan nga nursery ni hat lolo terya..oo guti pa ak hadto .. ngan andihas hit balay nira Dr<pd>. Carlos V. kon umuli ako makita daw ako Danny. CARLOS "BOY" LAGUNZAD. kay an iyo group pic with the trophy and Fr Raul .di la ak maaram kun diin tagua nira Mana Zenai Ramie Pabro diri gad ak maupay nga nabasketball pero nahanumdum pa ak nga natuko d ton nga basketbolan ha plasa nga amo na ton nga semento nga poste yana. an dulag pala h adto an bungto nga may kuryente sanglit gab-i na an mumlay. han deri pa ako hadto salbahe.ginuusong pa ak hadto ni Mano Ronnie Caminong kun nangagmulay na kamo nga di ak nakakita kay damo tawo adto pa ada ito na frame ha Dulag ha balay . • bis bga tibway matagan hin hulagway ngan pan ngilal-on hit mga lumatod yna.. nga IKAW an PINAKAMAKARIT nga namulay han basketbal. name la niya an binmulig ha team niyo.. RODOLFO "JUN" BAUTISTA. Hi Mano Romy nagka storya na kami. Lagunzad Baga nahanumdum ako. PLAYERS. waray paltos sulod gud permi ha ring. Lagunzad Aw. baga hin ikaw an sinusunod han bola..hehehee). dida ginbutang am sala.catmonan sporting circle.. VICKY GABR IOLA.. CARLO S "CALOY" YANUARIO.history class ini nga ak gnbbnasa. BOY ROQUINO..</pd> lagunzad dida ha buntay Carlos V..an o ba nga tu-ig matindog basketball court? • Ahaha! Kaloy! Ako adto an iyo muse. Everytime nga nadida ha imo han bola. Nasina adto hin duro hi i mo Tatay... Lagunzad OO ngay-an ano. Antonio Jr Lacandazo it armory yana hit pnp station asya an power house hadto di da ha dulag Danny Cerence @Mano Caloy . makarit gihap adto man mula y Hi Nick... kay deri ko pa hiya hadto certified b-i-l hadto nga time(di pa adto hiya na kasid-ap kan tatay...Deri adto unta 3rd place kay guin lutong mak aw adto hain ka hin Champion naperde namon tapos 3rd place la lugod.Amu cguro e2 an hinungdan anu kon k anu nga my mga uros2rya yna nga myda usahay nabisita ngada ha dnhs nga dri mga sugad ha aton. hehe marisyo la adto an pangarigo ha dagat... iya adto gin pa enlarge and framed..hi Nick nagliligi dligid pa adto kan im Mana hehehe. before hiton. . waray adto palamrag han mga mu lay... PITACIO "PITAT" MAGOS..taken dida han am bungsar an. about 6 months ago20100301 at 16:16 • Report • Carlos V. hadto nga time gutiay ka pa hehehe.. ELVIN GABRINO.. Nahinumdum la ako hini nga time.

An taw ag hadto haiya SKYWALKER. hera mano mely peregrino. Buwas nalat detalye thanks Jerby Santo Mano Ernie Tatay han sikat nga hi Louie Gabrino ha Guinawas! Wamil Chan yul it manok nabitay!!! Hi mano Ernie Gabrino daw an nagin leader hini nira nga mga serino nga naghimo han basketball court. kon doda kamo ito pa hi man naro martin n gan hi man noring villagas kay mga aram ito hira. lacandazo brothers. most o f then were d 1st basketball player from dulag to represent leyte during the eva a before the war.</pd> lagunzad. man luming dumaguit. Hi Mayor Tinoy daw an nagdepender han mga kaba taan han padi. Ma no Ernie together with the other players requested then Mayor Tinoy Serrano to t alk to the construction companies doing the roads. ogum ceballos. At that time when the highways were being constructed . alvin Yutangco. amo nga baga pirmi title contender an csc hadto nga pahahon. ogdo bau tista. makarit geap adto. luyo ha munisepyo. terry ser rano. sponsored ni ra man Pepe Andrade hadto. At times they finished late in the evening. may-ada pa ak hinabtan nga basketball court an didto han tupad han nursery scho ol. and pakatapos hira willie wiliams.. Abner De Veyra Palanca mano phil: maupay gud hi renedy mag mulay hin basketball ngan hira hubert lacandazo han gutiay pa ako amo ito hira an player ha catmonan an akon liwat nanumduman nga magkarit geap ha basketball hira KULAB. hi agura ng pepe pabro.Hi Eddie DURON Kempis geap. nahanumdum ak hadto kun may mulay didto nga c ourt didto ak nalingkod ngan magdrive kunohay han us army truck nga guba nga nar ugmok didto dapit han poste han goal. plus han iba nga players hira gory abrenio.Danny Yutangco.man tonying canas. An kakurian nira di pa daw nagtatapos dida. an church na bad trip pakakita nga n aghimo hira hin basketball court. nanding sugbo. tony aplonio. Phil Peregrino ada mga bugto ko iton edoy. mga karit adto hira. Basta pagkahuman na han trabaho han mga constr uction companies natatagan an mga Dulag bboy han semento nga sobra. Mayor then asked the company doing the cement mixing in Daguitan to deliver the excess mixed cement to the plaza. Ramie Pabro an ak hinumduman nga magkarit ha cat monan amo kamo nga peregrino br others. hira Mano Williams nga mga lag as na hira tas nagkikita hiran mga kabataan nga nagmumulay hito na basketball co urt nga ira tinukod.. hi muloy.RAUL DUMAGU IT. Ano daw la it feeling ano nira Papa. hi mano tony apolonio. hi man dadoy gabriola. casiano santo.   . hi ready ngan hi renedy. an gin butanga n han una nga generator han dulag. paspas dayon an mga serino pagmasa kay ala-sai s na man han gab-i. tiyo e gly sano. lipoy conzon. :) That s so sweet. ito nga truck pareho han truck nga dida li wat han prente han balay han canas family Phil Peregrino an magkarit nga namulay han basketball nga an court tubang ni ra doctor lagunzad.An ira hadto Team an ngaran FBAC.. hi man dolfo tupaz.Phil Peregrino an ona hadto nga basketball court dida hit mga amo nga nalambitay ha plaza. Mano Hobert. Jerby Santo Agedaw kay hira Papa ngay-an(an mga kadaan nga serino) ngan hi mano ernie an nagtindog hito na court!Mga 50s.. an na mulay hadto hera tatay. atbang han balay ni Dr<pd>. When the mix ed cement were laid on the plaza.

. an garan hi steve foley.</pd> lagunzad. Waray la hini. waray na ak hinomdum. Oo mano. I mean.. Mano. hira douglas foley ngan hi steve wills the arrived in dulag in 1960. Typic al la na plaza. of texas. I mean no di srespect kan mano vital. I played on the park myself. it was in d year 1 948. hi Mano Ernie ngan han bug -us nga Dulag. upod hi Mano Vital. Hi Daxfer pagtindog hini nga planeta. the works are cute and kitschy but those are not magnanimous works like the Mona Lisa and Spolarium. Kun ano it nanahabo ha aton community. th ey fixed it.. bagat conversation over a 2 year old bahalina. it s about the vision and the sense of community of the old Dulag nons. i have to correct my self hi douglas foley amo adto an basketball player ngan football player. hi ra jaime pang..pero going backto discussion. maybe they did not do the entire work but for sure it s not remote that they became part of it. :) • Oo mga mid 60s ada . :) Tagay kita!                   . That is why I d like to go back nga somehow. I know. Knowing Mano Ernie. an ist peace corp ha dulag. Hi mano Hobert nagconfirm nga bulig hira pagtindog han plaza. what i am talking is d 1st b.. hi mano vital hit iya mga magpa kalilisang nga palitada. waray at hira mga bayad. Hi mano dan kun namimicture hiya paguli ngadi. pero If we hype his wo rk like it s Michael Angelo s or Salvador Dali s.. nagpopost lako hi t mga yakan hini nga mga tuminungnung. Ginbububligan ini hit ngatanan... Pero mano. I think we will go out of boun ds. Labi na han iya signature nga palitada nga kawayan nga semento. They saw a problem. That is why nahighlight ko han ak post.. Jerby Santo Hin-o an makarit hi Mano Terry o hi Mano Williams? Jerby Santo Mano Rufo. ginbubligan ito nga court han mga manm urulay nga takas na magbasketball ha baras ngan tapotapo. Knowing my Dad i m s ure he got down dirty on the project.Their struggles and finally the realization of their goals and their impact on the following generations. peking vacal and iba pa. Mga late 50s early 60s daw ito nahuman nga court jerby ini nga basketball court yana guin tindog ini mid 60 kay han maggraduate k ami ni imo papa ha high school dida pa an high school ha municipio yana.Mano Phil@ an daan nga basketbolan nakadto ha may fire station yana? In the 1960s daw there was this Peace Corp Volunteer named Steve. kami an last nga batch nga naggraduate han daan na high school . and again I d like to say that I really really appreciate what he did in the plaza. kelala iton ni imo tita thelma ha australia. Hi Wamil kun nagnenegosyo hiya . In fact mayda kuno ito didat mga ngaran nira nga nakasurat ha semento. pamati ko consistent it storya nga nag lead hiya han mga volunteers. an basket ball court tabi han high school tubang nira Dr<pd>.court ha dulag. In fact nagmulay daw kun o ini hiya han Dulag team. I understand how the artisans are always forgo tten. adi professor ha u. & is profesor at u... one way or another. I will never really know. Maupay it pagka recall ni Carlos parti hine nga topic kay in a big way namutnga -an hiya as player. dire ini tungod may usa nga star player.. hi imo papa midget la adto hira. Tak erpats baga nagdidig-on nga bulig hir a pagtindug hito upod an iba. an team mate imo papa. waray pakakahatag hin exact na time hi erpats. We are all trying to make Dulag a better place one way or another. Baga hiya daw kuno an nagrevolutionize han basketball naton ha dulag. 1957 ad to. just Ok mano phil.. baga for the sake of discussion la ini. you re right Mano Vital deserves accolades. Tuod ini? thanks jerby ma aram ako hiton. dire adto cement. of texas. upod hi Mayor Tinoy. pero an plaza han una waray pa kuno hito nga mga mulayan pambata.Siyempre hi Mano Vital it m agsisiring kun tuhay it trabaho o deri an trabaho. the essence of my post is not really about people taking credit of somebod y else s work. Adto ha Hill 120 ngan ha Plaza . Adto nga nagvolunteers unlike Man Vital.

. LOMO. then ihalo ito hit bodol ngan hit pako. baga pagkatapo     .. guti la an space han cultural. =D Carl Garcia para ha akon...mas gusto ko pa it ha dulag Phil Peregrino it kimchay is dried banana flowers. i hope mayda pa hit o yana dida. din isogba u ntil all around is brown.bagan dried roots.. -tak humba. it paco pakaladkari. bisan piyungan sulod gud. an tym na nra kuya nante asis han han iya mga kapaturan nga taga dd ha Rizal.. makuri la pangitaon didi it kinchay nga pareho it rasa hit ada ha aton ha dulag.. nga my paco ngan hin botong nga libi. an D Clan ngani. it mas hilaba ngani kay kim-ch an-say. DINUGUAN. tiros-tiros it bodol. recipe ha dulag.cring han ak bati nga kinawat kawat dw l i2n an semento nga gn flooring ha n court ky myda ada ad2 ng constract or ng hihimo hn kalsada. dba? Bs pa kon anu. magutom na lugod... PAR-OK.. ano it kinchay? dahon iton or spice? ma try ako niyan kay mayda ko bisita na mga Dulag. tumpak ka na liwat. Danny Cerence amo man it ira pag pronounce hito.. it ak question yana. gnguba na.. pinahigisan gud it tamb ok ngan matam-isay. pagkat apos.. Kamarisyo hini nga uros2rya. aw maihaay na gudman e2 nga 7 yrs. KINILAW.. pakianhi hi junjun kay maaram ito... In fact. May lugar pa siguro it Dulag para hi muan hin bisla guti-ay nga GYM. Mga pu rsigido gud ad2 intawon hra nga matuhay gadman an ira ginmumulayan.@ Mano Rufo ka batch ka ngayan gihap hini nga mga basketbolista? Thanks an akon mulay mulay h plasa... bubutangan ko hin kinchay. it pakiana. bodol nga sinoroban. pero iba it rasa.. an idol ko hadto nga namulay hi Raul Dumaguit. that s very dulagnon. SUGAD HIT HUMBA.. Jerby Santo AN AK MGA BASKETBALL HA IDOL Angeles Ramos Lopez @carl: gintikangan na pag-ayad hn gym it dulag. mas daku na yna it gym na g ntitindog ngan daku it estimated na budget. na 3 po ints na ngani.. DISH-CUSSIONS. AT BP. medyo yellowish.. san-o dawla ton matitima? baga guti-ay man it space han cultural.yup.... syempre lakip na hit dda an sop hehe he! • HARE KAMO HIT IYO MGA SECRET RECIPE MGA KA-PLANETA. baga nga g wapo man ad2 hra... pag kagod hin botong nga libi. damu ad2 an ira admirers nga taga bungto. my panahon gud nga nagkakaurusa.. an dati na c ultural...LUTO NA DINULAGNON OR BISAN DIRI BASTA KAY MANAMIT...nkabati ako i2n nga s2rya kon ano m tindog i2n nga court. Jet.. Danny Cerence haha. or something like that. bangin dahon. hehehehe. man Dan. bangin half court la iton maayad.. An ak liwat naabtan nga panahon han mga basketbolista.. make it round balls and botka hin lanot pare dire mga sarang. pero ambot kun roots ito. pero ta k baga pagsabot (agits baga gud ak hn sayud hehehe).dda ak masyado nalipay han syahan nga pagsemento h an basketball court nga intawon inaro la dd2 han ngconstruct han kalsada.. . Well. ada ito baligya ha merkado. ha Cebu kay ira version tawag kay Azucena. san-o daw la mahim o nga Indoor Court it basketbolan ha Dulag.

cg memorize alphabet... natumbling nala tikang ha atop meada hito ha kabarasan hahaha ako u dog nahikatawa la ako hin duro.......AH... kay damo iton hira na mga daros... =D recipe la tak ihahatag ha m...marasa guihap on ini. balitaw popeye food and sayote wll do... Mano Phil. marasa ini kon adto kamoha dag at waray liwat budol didi ha langyaw nga labnasan.ako behave la.. d la ak magyayakan... asya klaro it mga para hubog!!!aheheh. makatilaw ngani kamu...... magluto ako iton marasa gud an hinatokan na manok mya-ada man dinhe guihapon kamalunggay pero deri nila guinkak aon.s igsurat hin saging nga inaldaba nga manibalang. nahidlaw gud ako iton nga imo recipe. :) dati ha casa eugenio hadto han late 90 s may ginbuno gadla nakaduha..he 2nd try ko hit kan Abby Mae recipe hit humba. th en get a plate full of rice nga higop hit sapaw... salamat hin madamo. ebutang it manok ngan it ikaduha nga piniga ha caldiro ngan it kapaya ngan pakaladkari. problema kay mga Cevallo s na la ada ha buntay hit nahabilin na bodol..... HUBOG • ANU KAUROG NA BUHATON HIT DULAGNON KUN HUBOG?! automatic nagiging member ht DAR.. it lubi n ga kinagut pig-a para my ada ka tono. pork hocks hit akon gingamit n a meat. pero dda nala kon mgkattrok kita. kaurogan la... tabi-tabi. kay tambal ito hit very cold we ather in d midwest of usa.... amo la..marasa siguro iton isahog ha hinatokan. myda ak special nga recipe hit maja.. unta makuha ko na hit rasa nga winaray.....he.. kon waray kamo kamalungay order kamo ha campo santo kay damo...ahehe.pro dre nkatampos puros ky puros la A. pag ihaw hin tari ngan it dogo patoro-a dida hit k inagud nga lubi. mabulig ak hit iu uros2rya =D oo.. maram ak pagsugba hit bulinaw hehehe! balit. roboti it tari ngan limpiohi....hehehehe Abner De Veyra Palanca @Abbey Mae.. Phil Peregrino manok nga hinatokan nga my kapaya ngan kamalungay pak kagud hi lubi nga lahing.he......A   ... maka testing ako hini na pochero niyan. Jet Kuizon mana Abbey Mae.... ma request gud ak hini na lu to nga bodol nga sinoroban pag bakasyon ko ha Dulag.A. cook until d manok s tender .... dre gn aasi.eheheh pero d ngatanan. then it ikadoha nga piniga my tubig nga du ha ka cap.heheheh la lgod iton ha labnasan... Danny Cerence karasa daw... napagutom.A. pagkatapos hiwa hiwa-a... bsta n hubog....:)) Phil Peregrino @jet ada hi azon nga asawa hat nawala lipoy conzon.. makuri na hehehe. ginbobotok it saruwal ngan na usbot nala or nalunay hit iya suka....thanks for the pochero recipe. put d tono and d kamalungay.. kaw nala it pagluto. manhikalimot k amu hit iu ngaran..ngek.. pambaon buwas kon may sobra.speaking of kamalunggay ha camposanto magtambok gud an malungay didto an dahon higlapad.

liwat ka merlyne..pasikatay han haras adt o kon na kulop na.... Dex... nahanumdom pa ak hito na tomboy. im pa ak ginp ahahumdom. nalanggi hin dahon saging gamit haras para amo an turong. n idurog-ak l ngay an... o r yellow corn iginkada han papel nga ginlikin.. Wamil Chan glyn an bulgor nahanumdom ka? an nutriban an aton naabtan tag 15 an u sa ano? diri ak hadto nka ubos kay dako.. an pangiskwelahan! • nasulud ha skwela may balon nga tinapay palaman mantikilya. giho la anay han amon.damo adto an klase han hukot huk ot. an grands tand harani pa iton han oval... Abner De Veyra Palanca an elementary ako ha central may ada nutriban nga tinapay .. kadamo nala han nangagdugo an ngipon..H.. alagad nak k alisang pagsulod ko eskwelahan nga nabalhin.... kami ada an una nga batch nagtotbras kay waray na man hira Nestor haabot na 1 ye ar ahead hira ha am.. tatagan ka ni mam Asuero h it imo malon na gigihuon... bitas ngan may buho pa! an urog maka honor mga anak han maestra.... igiuinkadto dayon han batuhon n .AH.. hehe Glyn Tupaz Meneses danay magbalon hin saging or kamote nga luto.. Anthony Dexter Tupaz Meneses nahanumdom ka han dental aide nga tomboy nga amo an parag nganga han baba han bata? Wamil Chan oo ano man? ambot kn buhi pa adi? Anthony Dexter Tupaz Meneses @wamil: hahahaha alagad k astig adto mga mananap..deri ko gud makalimtan grade 4 ako. damo 8 hubog ha calle kempis. danay budbod. *taranjar adto an kapuyahan basta naulpot na upod an dentista hehehe.kagawayan iton an luyo naka pan giho gihap ak hiton didto damo an torobay hehehehehe Danny Cerence ito nga Provincial Meet kay ginhapwat an grandstand. Waray na ak umutro gudman.. Danny Cerence heheh maupay ini nga im patikang Merlyne. kay dyes sentimo la adto or 25 sentimos.. kimnaturog ngahaw ak k malipong man ngayan ton ha ulo ... all good..lukop siguro ada. ) heheh. han grade 1 kami ni atod Dex....hahaha..iton nga oval pamati ko pag turugkopon ngani an ak hinadsan h iton han onom ko ka tuig nga pag iniskwela dida.....an makuri gud ma assign kami an paglipyo han kasilyas harapit ha my home ecomics building na may ada puno hin gapas . balit.! ka swerte la nira waray kami nga pobre kilal a..an iba nga maestra may mga baligya h a room . hi maam delmo diri adto makutol ano? he he Danny Cerence nakag toothbrush gihap kamo han dudrungan didto ha luyo han Sped c enter ha may highway? an Dentist nakadto ada once a month tas nangagtotbras mga pupils.....*taranja r-tarantar(darawhonon) Nestor Bautista an amon panahon diri pa uso an totbras. an problema la hadto kun nanguli na nauran nga waray dara kapote or payong. meda plain an color meda liwat colorful.. igin usog ni istan iton hadto ugsa mag provincia l meet han 1979 ..agidaw kay mabaho gud masuka suka ka gud it paglipyo. :)) siday man ngayan ito merlyne.... bad aw an dadlagan.hahahahaha!baga liwat hra 8 dre. (i miss the good old elementary days.... han maglabad ha klase.myda pa ngani mga hapon hehehe Basta ako han ak kahubog...ky amo ak i2n.. na sulod ha skwela naka tsinelas la.. hupit tanan..... meada bag nga dara hukut hukut pa... narubag lugod tak dughan.

.........grade 5 teacher adto hya.an buriyas na tagpiso la an putos na basta ak nagkikinao n pati ak baba nagpupurula haha Michelle Raagas Villanueva ha central myda didto nagbabaligya hn tinapay an pala man latik tas padisan hn icewater ok na. alagad kay baha adto..pastilan waray na hadto madaug nga snak! solve ka na tas ba raktas panguli k dre pa man uso an hatid sundo hehehe..... hahahhaha @mano..hahahahaha. Jet Kuizon ay takay tod. salamat hit pag mention hit torobay kay baga maiha na ak nga wara y makabati hiton na word.............dako gud an school ha ce ntral @abner: hi mrs obediencia adto an my bansag na logo..he heheheh Anthony Dexter Tupaz Meneses an kan julian bangs a beatles hahahaha.. nangalimot na ako han term han panakop hadto...baga hin pirme bag o nga tinuri hehehehe... damo han mga senyalan hadto na aton batch...ada na hya yna kan bejo romualdez close aide for almost 10yrs na.. ..ambot kon naganansya pa adto na lagas kay intalon as ya gudla iya pakabuhi. hin-o ngani na maestra na gin bansagan hin LOGO. peace bert hahahaha! Jet Kuizon nakag-alog ka hadto ha may Serrano na karabuan na bomba? han harani k anda Allan Baoy....agedaw karasa.an ingkob hadto tod han haras lwat hi allan astorga... Nestor...agidaw kay puros mga saragwakon..padisan han ice candy himo ni lo la besing hehehehe....... Noel Q.magtatanum pa gu d..an banana que geap nra bulan na it akon perme gimnpipili iton nabagtik gu d it asukar...bagtas pagud. nauso guihap han pan nguha hin isda dida han luyo han high school. basta kay gin kukuha tanan han tubig kutob na lumutaw han isda. sige na kay mabasa la ako hahahaah!!!! June Edmond Tupaz Mendiola an d ko gud mangalimtan han naiskwela ak elementary a n singgaak ni mam obediencia nga bsan adto ka ha SPED hya ada central dungog gud nim....numdom ka pa?..... Anthony Dexter Tupaz Meneses @ jet: 95 adto dayon tod an gay ib ni mam kun nati ma nim an iya binagisan nga square hehehe.nak balon had2 piso la tas pagka kulop waray na balon...heheh Abner De Veyra Palanca ambot hadto nga panahon an mga maestra . kakuri gud hiton na pinahihimo ha aton.. Hi Julian C.an mga bata na e lemntary pag kakulop o aga mag giho o mag harass. Anthony Dexter Tupaz Meneses @jet: numdom ka tod pagkaratongi ni mam asuero kan robert dumaguit nga nagpaka ihi han ugmad? ntawon nagtabigis an puya hulos an i ya "mini skirt" kay pirme manla adto hya nakabado hin taga tuhod nga nasulod ha skwelahan . Helen Pedrosa im speechless ur mga reminscing!!!!! sana pati high school days br ing down memory lane niyo geap. tod nahanumdom ka pa?hahahahah Jet Kuizon aytakay. Anthony Dexter Tupaz Meneses @jet:an snakon hadto tod kun reses balikutsa ngan tinapay nga linalahiran ni mana peli hin latik..... upod na kita.may ada ak taga baryo na clasmate nag papabulig ako..adton karan on na mana peli na ginlalahiran hin la tik nahaabot geap ak hito.dara2 la pirme an iya stick nga hila ba.. nakapanngarigo gad kami hin lusak.... Jun Y... baga uso man adto na style hahahaha. nakulop na ngani kay maratinbatin dayon kita dida han gap han duha na building han gold ngan bronze na klase.a parte.                 ... mahapatalindaas na kami ni Julian dida han aragian nga rice field ada adto..

. kay baga puro kalisang an am nahatag ha iya. hahahaa mga baltok gud okay pa mga memory nyo. Rigumok nga ura-ura! Ramie Pabro nahanumdum ngani ak yana hiton nga maestra. may hin duko han mga babaye para mag-pulbo. di ngani pinapagdara hn bukad.. . amadz de paz... tama ito nga school arrangements ngan teachers ha Gabaldon building..</pd> obediencia.. baga inaabat ak hin kalu -oy. an iya class record pirmi iniipit an iya tudlo nga putol para madesmolar .. mrs obedien cia... miss maraya.every mo rning may ada flag ceremony then mag panatang makabayan then mag exercise.kan Mrs<pd>.. Mrs<pd>.</pd> yu tapos kan mrs aguinalde ... d     .... so han time nyo didto na hya ha left wing.</pd> Alicando.. . mrs delmo.. Nasakob kami mabaho hin duro. an front row diba kan Mrs<pd>.kamswe rte manla nira mayda na pedicab Amelita Flores Pag bagting han bell kon tapos na an klase or five minutes pa ugs a matapos an klase. mayda had to bagtingan gihap pag flag ceremony.</pd> alicando.. primi it hya nakatangis. @agnes: grade 6 hi Mrs<pd>.may ada schedule an student kon hin-o an mag panatang makbayan pati an exercise. an am agnay ton ha iya. hi mam putol. panatang makabayan ngan exercise..maaram ka gud an anak han maestra amo an nakahonor..Mrs<pd>.Science. Ta kay di man kami maka-abri han amon baba han kabaho..correct ka nahinumdoman ngatanan he he..</pd> lagunzad tapos an eskina kan Mr<pd>. Nakausa ginkuskusan hin dahon hin utot-utot an classroom including salog..in our time grade 5 teacher hi mrs obediencia then pagka grade 6 nam nagin grade 6 teacher liwat hya. • y masakit yana hi Mrs Obediencia na. then kan Mrs<pd>..tapos an library hehehehhee @nestor.. Mr<pd>. tatay n ira inggi ngan resting an paragbagting. nagr isyo liwat an mga kalalakihan didto ha sakob..</pd> Yu akon adviser han grade5. May hin sudlay han b uhok.mga lagas na ito nga teachers yana... an am klasmet nga sarawayon hin duro.Mrs<pd>.. Amelita Flores An atop ni Mrs Sugbo dida han harani han hagdan. ginrarabak! Nagawas naman hiya para magbusa.. diba an corner clinic where mi ss rose beringuel was.. puro kami nangagtabon hin pany o ha nawong.. ada yana 200 meters la ngadto central cinasakay na hit pedicab. desks pati an blackboard. miss cadinong.. an iba nanhuram hin sudlay na la bisan man nadiri pagsudlay nahadara na la .. Ano daw la an huna hadto han mga lalake nga classmates nga nakakita han karigumo k. an bug-o nga row han rooms on the left side han main building nahinumdoman ko pa.....tapos principal s office. Danny Cerence ano daw it sakit? Gemgem Kempis agidaw merlyn.... </pd> abreneo.. Nag-aaprak ang J ohnson s nga pinutos dida hin linikin nga papel.para ikadto ha table ht teacher.</pd> amalos.. Tapos hibatian pa an pagpakpak han mga kamot para matanggal an pulbo nga nanukot ha kamot.. na-cancel an klase.kindergarten.ha atubangn han central may ada Flag Pole.Miss Cadinong-Pilipino hiya an akon andviser han grade 6 ako .g rade 3 la ako makahonor an akon maestra kay an ak nanay lugaring didto ha victor y agidaw an binaktasay kay talagsa la an motor danay dida na kami naksakay ha es kina pagawas san vicente tikang ha sungi mga 2 ada iton ka kilometro nanagko an ak bitiis. kada klase namon han Social Studies han kulop.</pd> Obedencia-Socia l Studies.

</pd> Sugbo.ambot kn billy ky hya mn ad2 an ngpa picture dd2 han 2lay han tanauan. Amu ad2 an ak paborito nga gnsasaka kay mahangin ha igbaw. myda pnakahitaas na puno dd2 han am eskwelahan ha Rizal. =D • hi lolo tomi pira ba adto hi tomeres? badaw kadaan adto nga aktor. masasabtan e2 k it ira arkitektura an bag   ...MAPAKIANA GAD LA AKO HA IYO KAY KAMO MAN 8 NAKAMAGURANG HA A KON KAN KANAY BA BALAY AN PINAKALUMA OR KADAAN DIDA HA DULAG. maluoy baga 99 and 3\/4 sir sir yana nga 2010 pera ka banyira ngan anu nga isda it isuka? agidaw nkasagbang mn ak hni nga topic.. sukot la ton hya tawagon nga "putol" ni orlan katapos p agpakianhi ha iya han lagas intawon kon hu an umiyagak.. Hi Mrs<pd>.." Imelda Depaz agidaw ano mano masyado gud ngay an hi amado..hehehe.... ncrng la h orlan nga "ad 2 na maam nagdinalagan!" H Mr<pd>.baga amu tak paghibaru. malipong man ini dnhi nga topic mga idoy.. • MGA MANO NGAN MANA. ambot liwat kon amu na hehehe! pero damu man dda ha dulag it mga kadaan nga balay.USA NA ADA NGA PINAKA LUMA NGA BALAY 8 ADA HA CANDAO NGA GIN UKYAN NI RONNIE YANUARIO NGA YANA MYDA NA GYM NI MANO JOJO. kada lunes news report.. bratatatat.MGA KA EDAD KO NGA N KAMANGHURAN KO PWEDE GHAP KAMO SUMAGBANG INE NGA AKON PAKIANA.. kanda tyo ronnie caminong ada iton.</pd> Maico liwat gnraid hit nya an ak mga barkada nga ngkita hin betam ax kanda tumandao ha buntay k ng cut man han klase it nga mga buynas.</pd> cabello.NGAN ADA HA MY ESKINA CANDAO NGAN CAMBULA NGA KANDA SAñO . a mbot ano na adi iya where abouts. bali na bayaw ko geap. KADAAN NGA BALAY HA DULAG.hahaha!bsta tak m cring la wray ak mgkawat han sadol.. Amo gadla udog ini it akon baga mahisagbang mga kamagurangan. pera pa ka bulan an k lase. deri man hiya guin intremesan kay an mga akon classmate may ada anak hin maestra .pkasabot ko pla nga 8 nangag s2rya puros upay n. mai sa daun hi amadz. Han elem liwat ako.anay gin-aagaw ton nga class record.PERO DRE AK SURE KON AMO NA INE AN PINAKADAAN NGA BALAY. kalipay naman han mga pwake... gin siring na la hi amadz ni mam putol nga "idoy ayaw na la pagsulod kay p apasaron na la..pero an iba grabe gud pag intre mesan.AMO NGA NAPAKIANA AKO HA IYO..curacha la an imo?myda p a hadto kapuyon nga burobata nga padis..an amon k lase sukot la pabuthan hin five star ha sakob kon natikang na an news reporting or danay liwat kon waray namon mga news report ginlalahiran hin tae hin tawo an may door knob para deri ma open para wa na class. amo ini pirmi an iya news . hi ma am meneses ngan Mrs<pd>... danay liwat baga susuntokay hira ngan hi mo tet para marebok an klase tapos waray na klase daun.first cousin iton hiya hit ak husband. 10 muslims died.army soldiers ambushed muslim rebe ls in mindanao last weekeend. An dda ha my corner hit candao ngan cambula nga balay...Baga parihas gad geap an amon hadto panah on gin hihimo gadla intawon iton hi maam mercedes sugbo nga intremesan....

.... that was our golden han butch 57 ha dulag high sc hool. lol o ni ronnie caminong.... .an knda lolo kulas. Hahahaha! K an daan (ayaw gadman hit pinakadaan) na tawo amu it makakagsumat ko n hain it pinakadaan nga balay ha dulag hehehe! adi na ako . bag-o na e2? • pabuto uso pa ad2??ahaha. bakery ne fermin iton hadto... hehehehe.. it nga kanda lolo vernan sano balay bag o iton kay na sunog iton hadt o. it nga balay nga ada ha canto hit candao & canbula...tapos. Jade Asis maratin batin. an ak higot adto an kanan hukot hukot na nylon.a during han american period pa... bug o iton kay na sunog ito hadto.. danay an kanan sako han bugas. it ada yana natindog pa nga mga balay. & kanda man tinoy serrano an meyor. kanay it pinaka kadaan .. it nga kanda mano ronnie ca minong it pinaka kadaan? or perhaps diri ka familiar na hit mga balay ha Dulag? when was the last time ng a nakabakasyon ka? ada ha highway it balay nira mana memeng beringuel. canda man ubi sumayod.. & in serrano kanda vivero. sato Ambot kun puydi ig-upod it dampa? ambot kon may ada pa napalupad hin banog-banog.naka limot ak.hahaha!peace. h mano phil it pinakalagas dnhi ha planeta? hehehehe! retired na man hiya. kanda lolo vernan sano.tas lastiko. it kadaan nga balay ha dulag nga na tindog it k anda mana memeng beringuel.hmmmmm. guin okyan iton hadto n ira fermin young.. tukib ngahaw hi mano.Amu ton james nga kinahamglan an medyo daan na tawo it pakianhan k for sure maram ton mga kadaan nga balay dda hehehe! (joke la man o) Asya ghap an ak nahunahunaan it nga balay nra lola memeng k baga super kadaan na gudman. & kanda lourdes composano... amo ito it kadaan nga balay ha dulag. hain ka na? D ka ngani bumulig dd hit am gnhihisgutan. :PP Hahahaha! Mano Phil. 4 ha cambola. tapos igin roll ha lata. =D mga mano ngan mana 8 akon pakiana an pinakadaan nga balay h dulag dre an pinakad aan nga tawo ha dulag.. canda mana irene sano.. ha may municipio. ka nda marchado...tapos tumbalata.taz jolenz. pakianhi nala hiya. and nera waguina nga nanay nera pepe anrade. marisyo na.parag yer hin rakrak.. K anu mano.tamba. so mano phil.. Man. US based.. ta tima ka. .damo pa ad2.. all those houses are all gone. 2007 ak last time ha dulag. .. hi mano phil peregrino makagsumat ito kun kanay balay it pinakadaan. pero an after the war 7 la an nahasalin nga balay ha dulag. napalupad kami hadto dida luyo han simbahan protestante.. pero yana guin roba ba na.ahaha.. or kun hi t mga natindog pa na mga balay yana. canda mr legaspi... reporting for duty. ambot kon myda dda napreserve nga balay nga pre -WWII..

manok ha manok. ba to bato ha langit an maigo deri mabigit. palit kamo saging!! Bungol 2: Ano ito saging? Bungol1: Dire . Tanan na mulay han kasanhi naeksperyensyahan ko. waray na ngan yana na gagad. kastigo ko ha imo tungod hit i mo binuhat. an trabaho han pikoy pagkaka dom inggo didto hiya napungkay ha igbaw han singbahan. iya hinkit-an nga may binubuhat di dto han ira garden. Mayda intawon lalak e nga baga pira nala an buhok nahakadto han pila han mga babaye.. Pagka domingo balik na ha iya trabaho an pikoy.maaram ak iton nga mulay na my mother tapos my lidong na bato na is inuyot ha buho. waray liso kay seedless nga bobowa ini nga ak igin tanom.. Phil Peregrino my crisis yana it mga madre ha sinbahan. hiya an nagmamando kon baga m ayda deri nahaasya han pag pila. gdaw madaug ak h2n hd2 hahaha! myda ko gud hd2 minayu yo na mother. waray gud nim balita hiton mga bag-o nga tanom. hin manok didto pila hit kanan mga lalak... napila .   . Nahitaas na ngani an chinese g arter.. pedro: ay naano ka ba padi juan. Joke only.. nahadlot na hira dito kay an mga muslim nga suicide bomber naobos na an muslim na mag virgin ha heaven. after one week bumalik an pikoy.?? @carl: asya na tupa-tupa. Mayda usa nga lugar nga an ira p adi may alaga nga mayawit nga lalaki nga pikoy. Myda pa had2 mulay na yapad na bato an gamit nga mader n ahakalimot la ak han tawag had2 hehehe! @angeles.iba la an pila han mga babaye... juan: hain man it im igtaranom nga waray man nim liso dida.. sanglit it kristiano na virgen na i t ira puntariya Sanging Part II Mayda duha nga bungol Bungol 1: Saging. tinigutan hiya h an padi kay maaram an padi seguro nga baga may inaabat hini nga iya alaga. gintatumbling ko nala k pastilan hamubo man ako =D. Myda ko pa gud usa ka lapad na holen iginlabog ni tatay ha daguitan k amu man dayun an ak gin-aatiman katapos ha eskwelahan. limnabay hi juan han balay ni iya padi pedro.. hin-o it maaram hit lumuy-lumoy? murulayon nam ton hadto. Saging.. dire na hira nag aampo m aha kadto ha langit. iba la an pila han mga lalake.. mayda pa nagmumulay ht dampa dampa.it nga mulay tupa-tupa. ikaw nga parapan.. maaram ka nga pikoy ha pikoy. Salit kakalbuhon ko ikaw..myda p nyo gn kalimtan an PULYAHAY HAN TINUDTOD N TANSAN tapos BULANG HAN KANAN DAGAT LINIDONG NGA BARAS. salit nagilob nala a ko han manok" Nasina an padi "deri maupay an imo binuhat.... Bungol2: Aw.. huna ko saging. Nagpakiana an padi " ano nakatara ka hin babaye nga pikoy" baga masulobon an pikoy ngan sumering " waray padre. Amo suminggit a n pikoy "hoy.. osa ka adlaw nagsarit an pikoy kan padre nga ma kadto kuno hiya ha gubat kay mamiling hiya hin pikoy nga babye. Amelia Baldo Kasanhi kuno naningba ngani an an mga tawo. nagpakiana hi juan: padi pedro ano tim trabaho dida? pedro: nagtatanom ak hin bobowa (lanzones).

. Mga darawhanon (words) na unique ha Dulag...... samudoy (pag-swipe tkang hit lips ngadto hit agtang... diri gud ito dulagnon. para madali hit documentation. damo na.. Nakadto pirme han amon Tata y pagsumat. iya t .. about the family sunlog. s or if popular word han una ha Leyte. 2. para makit-an hit iba. good. dapat ha dulag na imbento or nagtikang.. padayun la pagdu gang.dre iton grabe nga sakit. DOC: aw.. amen.Military man kono iton. An iya wife sister han amon lolo nga Victor iano Tumandao pero di ako maaram kun taga diin liwat hiya. padamuon pa. A iya ngaran Tatu.kastila man ito.. basta gamit hit kadaman ngan popular ha Dulag. diri gud dulagnon maghimo kita rules: 1.. karsonsilyo .... May his soul rest i n peace.. pls ibutang kun ano it apelyido para madali it documen tation. • nahinumduman ko gud iton hi Darus Tatu han gutiay pa ako. so bale. Hin-o it nahanumdum kan DARUS TATU... ta sige. • ok ok. 3. dapat may iba na meaning nga dulagnon la it maaram. Lolo in law namon... Nasinasinahan adto hiya kun gintatawag hin Darus Tatu asya nanlalabay.sunod nga kumaon ka. I know the man . hahahaha!) siki = samarnon ito. dara pati laway! ahehehe! baga mga tga Candao nanhhbaro hni. Dungangi na la kon mayda pa niyo nahibaruan Kabron = Pedicab sutir = lemonsito Danny Cerence (madamo na ngani ini. kay hi man cecilia lagunzad man adto.TA-E an kauna ky para pg or o mo TA-E liwat 8 igawas.. gamit gihap ha Tacloban. nasisina hiya ngan na mbubukod gud. thanks wamil.an hiton? TO CONTRIBUTORS: ALAYON PAGBUTANG HIT MEANING. dapat diri na ga mit ha iba na lugar pero gamit la gihap ha Dulag. Lagunzad ada hi man ponce. ig post ko it compilation ha Wall.PASYENTE:doc. Visayas or Pilipinas. an mga unique to dulag la na words tat igbubulig dinhi.... bisan linurong na term\/word... iglakip gihap naton.. gi nsinunlog hiya hin Darus Tatu bec of the song" Rose Tattoo" . sige la contribute. igcocompile ko tas kada Sund ay. ig cocompile ko. ig lakip nala gihap dinhi it: • wa ha ha mayda ngay. thanks Wamil. Waray man hadto nira anak ha balay adto namatay. Ano an iya kinabuhi.sugad nakaon ak hin par-ok nga utan pg or o ko par-ok la ghap..ano 8 maupay ine nga akon sakit ky kon na oro ako kon ano 8 akon gn kakaon amo la ghap 8 nagawas k pg oro.

mano jerbs Jerby: Matangis-tangis man ini idoy na imo "caption". old Dulag songs like Labasero nga Dul agnon ngan an...mangag pka butabuta na nman ba ki ta?dude get involved... "Excuse" anay idoy .to visit our "mahal na patrona". you are angel divine.. my love you are the precious jewel of my life..mam iling pa ak hin "manila paper" .. ugad nla ba hini....... kun di ak nagsasayop.salit nanga risgal gud ak pag-ioroli "as early as possible" of course..puydi gihap! di la mabigit it hingaranan..mapisnga pa ak. haha oo gud man jayr. takay...maluya na ngani liwat . ayaw pg inukoy ngan pg inilob nga tim kalibungan gn didist roso ha imo atubangan. kinahanglan ini i clarify hehe aw oo ngay.amupay man gud ito nga klase hin baras aw ic.. pero nabatik hini hadto kan mano Jun B eringuel. firstly ....ambot di nak maaram.makalolooy it ada hit ligid hit dagat amo ada iton it sinisiring ni lolol na "margaha\/margaja...an lagunzad kay hat nawala danny nga anak ni man cecelia lagunzad ap elyido • kami Bahi -... dpat dri ini maubos nga baras diin ini kinukuha? ha dagat? axa na. Naka papahinomdom han akon mga kasangkayan na "trio" .\/waray ba naton buhaton? na ngag ka ano kita mingaw man crin g pa. TRUCK NAHUWAD BARAS Top of Form kuri man ton ihuwad tubig.. ha ha an kan tatay aringab ha ha maupay nla kay waray ak matura ban ha ha • anu ini nga klase hn baras? k anu special man it iya packaging? amo b ito an black sand? murumahal kon sugad? yup."the last time I heard lately" ...... it asuero napatod ada niya.usa ini na ira karantahon..." ginmimina para ingred ient hin puthaw.. ganun? ?@karen: oo amo ito day • makarima dima. @Mano Rei : Mano mayda pa buhi hadto nga trio Jerbs: Usa na la intawon na nahabilin ..pipira nla kamo nga pinan hi tinggan.mlapwas it dagat   .atay hi man ponce. __________.. I hope I can take a video of him singing.

baga liwat hin harayo-rayuan ano kuya?hahaha takay......dri na kta dapat mg pinan lingkoron ngan mg hinulat nga myda pa mg sasalbar hton aton bumgto.karagtatawa la ini ha..ini nga ira mga kuha nga litrato in angay na ga d unta maka pag pa mata ha aton nga dapat na kta mg burublig para hiton aton mah al na bungto..........kita na. deri mababag..makuri man nim bayaan im ka buddy2x annooooohhh.sidngon ta nala nga nanginginanu la ka mi kon anu it nahatabo ha at kalibungan ngan at the same time.. baliktaron ta it kabutanagn.o kon waray kritiks.. anu dawla anu??hin-o dawla it abnormal hini. masige ka nga kada minuto mabalhin tim mode??? comments lang pohh...ta masirak man daw.pero nki sympatiya ako ht ira gn bubuhat ngan gn aabat... i love you all nla ghap.....mareklamo kay diri mamara it mga binulad nga lalab.anu daw la it hanabo ano?? pagsiring nga uran kay mapaso.. or so i think........it ira gn post in simple nga pg pa matuod nga amo na ini it nah atabo ht aton bungto nga dulag... han..talagsa na man gudla hapasyada PADAYON KITA PAGKAUROSA PARA HIT KAUPAYAN HIT ATON MAHAL NA BUNGTO ( DULAG ) • adayon! ngan maupay nga aga ha iyo ngatanan.masiring age kapapaso.taga dagat....mga funny comments la.huna ko adto england..hehe nka. ta pagsiring nga sirak kay diri mamara it mga linabhan.. aw kay ilove you all... was a trekker taga bukid.angele s& mr eric lagunzad are also environmentalists.........kita nga mga tawo ikumpara ta hit panahon. napaabat la. nangingita hin pa maagi agud matagan hin eksakto na pagtagad kon anuman an problema ha at palibot..kay deri nakasabot itiba kon anu nanabo.it uran tangis. kon umuran man liwat kita.. kon sumirak kita mareklamo hiya nga mapaso dayon.kon mauran amo la giap damo it nareklamo... ikumpara ta nala it sirak hin tawa.haha .. intidi kami hto.. hahaha...pagbag o na kita pra kaupayan tanan!tama ba. .pauranon kita. it panahon amo it tawo....heheheheh mag-upay it mga photos han KARATONG hanin yana nga kasadyaan 2010... .i am not an environmentalist i.....inin iyo nkikita nga pictures parte ht n atatabo ht dulag in dri gn himohimo la or cring pa ha photo shop hinimu...... kon kada segundo or minuto it reklamo hit mga tawo pamatian hit panahon....it tawo kon it panahon?? kay kon masirak.ta mauran man daw..kta na it dapat gimi os... diri kami matatawag na environmentalist.. . anu dawla liwat iton tat buhaton anu??? • tacloban gad la...pantanggal la hit kaduro kasiryoso..aw oo kuya dexter... maupay nga adlaw hadton naka basa hni...ini ng a iyo nkikita in gn balhasan ngan namiligro an ira tagsa2x nga kinabuhi. (gab-i dida ha iyo Roy) eton dre puro la critique.... mahusay kun i -post ito nganhi.

. i salute you guys for doing this. Our Filipino d iaspora ha upat nga sulok hit globe.kay meada geap nagkikinuha hin bato... ok dex....it lusot hine asya it daguitan river. • amo daw ine an original nga sireno han basketball ha dulag.ine na river.salamat idoy han imo guin tikangan ug this message... phil jackson it coach =) asya na Unta mayda pa very old pics nga ig post.... an mga orig nga sireno ha dulag..pan himangnu na kta ky duro na...pag upay-upay nala kamo dinhe ha Planet ha... unta ot don ito ! Kon nasering ngani kita nga dakpa it tawo nga....m aaram ako damu pa ng papaka butabuta la....sob ra na it ira gnbubuhat ht aton kalibungan.. Be safe also.sana makaintindi kamo PLANETEERS.............ngan ayaw kamo ka baraka kan angele s nga my hatabo ha iya kay andam na iton hya...."idoy ayaw gud pag wad a ine kay precious gud ine para h a akon.. i apreciate ht kan angeles gn bubuhat sana myda pa nga tawo mga sugad ha iya.very SAD :-( hahaha. pagbuotan nala ghap sir =D Thank you for having us and best wishes.sugad liwat nga deri kita magstereotype liwat..i love you all....makuri ko man liwat dire hiya updan hit iya mga lakat kay intawon ako manla e2n it iya baga buddy-buddy.........delikado geap.ha akon bati bgab us a na na poste hit tulay it lungag na ka nagtitikahilarum man pag kinuhai hin bar as. ha nakita ko nga mga post nga nagiging racial\/ethnic.kamo liwat nga mga nakamuromanghuray tood liwat hit mga kamagurangan." mamay anu!.... • hheheh... magguide unta how one will feel kon na-ster eotype ka nga waray man sala just because kabalat o ka-ethnic it maysala..... And I will keep reminding hit aton igkasi Dulagnon nga unta deri ito bubuhaton.. may sala pero ayaw it apelyido or tribu. am man kamo nga paglilingkod pala ni pare NOYNOY.....ni waray ngani guin bubuhat hit aton munisipyo para ma rehabilitate it aton KADAGATAN\/LIBONG...(u knw wat i mean labi na an mg a nkilala gud kan angeles) • Maupay kay ine nga buhat ni Angeles an imo nasusuportahan..NAAWOD ako sobra kay baga ngani hin n a reflect geap haak it mga binuhatan hit iba bisan signgon pa nga i in not one o f them.it nakadara hit boot alayon nala ba ga pagsagukom hit iba..... han pag sumati haak han ak boss about it.. oo sir..pagsurosarabot kamo hin maupay la para padayon it kahapsay hit Pl aneta kay talagsa nala ako hapasyada nganhi kay busy liwat kami yana kay maar.boutan kna gud di ba...it na black sand asxa ton it kon bga ha tindahah na pamalit amu ton he ..... magbubuotan kami..baras...Naruyag ako makabulig bahin hini pero harayo ak o. Ayla kay mabulig ako pag bantay-bahay guihapon ! At this junction. ine nga pic kan mano phil gud ine tinipigan baga hinumduman niya kan iya tatay r ober creng pa man niya.usa geap na tika guba na ...hehehe.hehe Dex.. maupay ito.salamat..

. kos bisan la ano nga paagi madako man or magutiay para hit n...deri panlantaw ko... ano man angeles kon ada kna.for delivery na. then educate more tubtob nga makasantop hra.. mabulig nala liwat pinaagi hni nga mga social networking sites.?panagan mo na kami hin credit card?hehe.. Mr Verona. basta kaupayan hit aton bungto dulag..aw am not imposing anything on u ha? ngsusuggest la ak... ok kon asya man...ito na ada hit pic ni eric na bag of sand.hit iba na namuno ha bungto....AYAW KITA KA HADLOK..sasak bun la geap hin pulitika.. haraniay.h kami nga ad ha harayo. ata ngahaw ka mga lagas na hito na eeducate. dapat kc..BASTA KAUPAYAN HIT DULAG. IMO.. para hit Dulag ngan mga sumurunod Proper. ibahon ta nala it at pamaagi para pag-atubang hini nga problema.pero we need to be patient k dman ton hra makakasantop overnyt dba? asya ton it realidad ha dulag..ada gad ha mulopyo it sulusyon hine. my point ka jan Ms<pd>. masugad ngni ha m tanan it panlantaw hni nga sit wasyon.... no offense meant ha? pcnsya na. diri hunahunaon hit mga tawo an pulitika k wry h2 dadangatan..ada cre dit card man gudla. maram ako hit reyalidad pero pwede ta ton mabag-o.. mggng malinampuson it aton mggng paggios.. pero ngyynakan pala ak na iset aside ta nala it pulitika. ada kb ha dulag? kon ada ka.pag tage hin kwarta waray na nakalimtan na an kamurayawan. isul od ta ha hunahuna nga para ha kadam-an an at pagbubuhaton k kon amu ton tat panl antaw.actually dapat ngan tlga ada nga ha aton ng a mga mulupyo hit dulag mag tikang kun pano sulbaron ini nga problema hahaha.a daun hit parapalit.........deri man mga tawo it maghuna huna hin pulitika.. pwede ka na mgtkang dda pag-edukar hit mga tawo bsa n pahinayhinay la..kububuwason han bungto. para hit aton Bungto. wry ngahaw mahihimo.katalwasan ..maubus nala it iba ayaw la it ti ine na black sand. i know.a it gin papakyaw pag kuha...</pd> Miralles...naka experience na ak ton nakadamu na.? .... ipaklar o la unta nga kon anu man an hihimuon nga paggios in wry labot an pulitika. imo la ghp gn-iinsist... heheh anu na dir? mag ano man kita kay haros ada tanan guin papaagi primi hit pulitika salit wara y may natatabo nga maupay bisan pa... • HINAY ODAY DIDA..hahaha..Daguita nga henerasyon.. taga Huron ku pagbulig hit aton maa aton Baybayon...asya ton it black sand.amu la geap. dire iton igin-taga hirayo.......</pd> flores.pero kay tobtob man la ha yakan... taga ndi obligasyon ini hit nga tanan nga Dulagnon it pag-gios. dir educated enuf kaso lng dri guin gagamit it ka edukado\/edukada maram ka Mr<pd>..ito.. yes yes.oo ada.ma oo la it hira....

.mga 50 million ito it budget..... tama iton mana....labi na kay matikang na i t uran-uran.... maupay yana pala balhinon na it ngaran hit dulag........800.. ada kinahanglan an members han organization in mga seryoso liwat.para liwa   ...ada ma santop kon meada mahinabo..daan mak uri ngadto.makarag la it na kwarta.anu man bga nag padaun na gud m an liwat it na ginhihinimo na ira sagpo dda hit na bangin..tagan taga n la hin 300. makaharadlok balitaw an pustura ngd2.......diri ak maram kon wen matitima sus ada ton matimA KON man hi anod na it kabablayan..... magpadayon paging vigilante a tawo ha Dulag agud maprotehiran an aton kalibungan.asya man i t ign pag malaki it na sagpo....mamatron kami..... an mg an ta nala ad2 M • korek mana..naku ha.makaloloy mga tawo ngadto. ada k crng pa han MGB director. k ada daw ngkakaada hn soil erosion. maupay hine pag burublig kita.ababang Paaralan ng Batug kundi "Magigibang Paaralan ng Bastug" na.kay waray naman makuha na baras tas guba naman... nabay-og an ira mga panimalay.... maupay ton na kumadto ka nag personal pag kita... Maupay nala kay baga may pagka hunk han tawo! Balik na liwat ako ngadi tak lungga pero unta...... an mg an ta nala ad2 M Magaampo ako yana nga weekend nga unta waray written warning nga naghuhulat ha a mon ngan han akon room attendant dida hit Lunes re pagabri hin rooms nga deri an ay na tuktok hasta lugod nga nakakita kami hin deri namon angay hikitan nga binu buhat it guest..ababang Paaralan ng Batug kundi "Magigibang Paaralan ng Bastug" na. o pa ton matima? ?4 phases daw ton na flood control structure according to Engr<pd>.400....kon bga pag gios la...adi liwat ha iba na brgy..myda ngni ngad2 gabions na natabunan na h n tuna kay tested man daw ton na project..san.... balitaw kon umabot it panahon nga magnayap nala it dagat ngan hit daguitan ng an ma puros nala tubig it dulag.... oo. himuon na nga Venezia de Leyt e. Angeles Ramos Lopez ada k ambot h2.. ada kay waray sadang pagbasulon kundi an mga du lagnon la ngahaw nga pabaya hit bungto.hehe matron kita..mabulig ak. oo...kapanpan hit tuna ha igbaw matabunan la ge ap. asya it crng..takay nadre man gud liwat..dre na pupulsan.....bangin kalaw umabot kna nga an eskwelahan han Batug mawara ha mapa kay approximately 10 meters an iya distansya tikang han nagkikinatimpagon nga tuna dd2.mag himo kita organisasyon. bdaw mahulat nala kita kon anu it mananabo.kairo man hit mga mulopyo dd2 kay crng pa han usa nga residente.mapatron na liwat Cabacungan.takay diri na ......let s wait and see...1000..millions pa gud ngayan it worth h2 kada pha se..</pd> Loriebe l Alicando pero 2 phases pala it natindog k makuri daw durunganon esp mga cge an uran.ha batug.lipay na...........heto.alas 9 pala kami matikang ngada hit pangaturog hit tag balay..budget na balay na amun ka kadtuan 7.yana gin bayaan na ton pagbinarsi......na masalulbar hine na problema.Hehe..it nangag post dinhe ha planet pabuligun nat.. ira e2 choice choice na deri naha asya. deri nanginlabot kon ano it nahatabo ha ira paligid basta la kay mag sako hira han salapi..waray la gamit ton na gabions.takay diri na . Balik na liwat ako ngadi tak lungga pero unta.. kinahanglan mga tawo it magios maiha na gad unta.kuri h2n kon puro la pasikat......bangin kalaw umabot kna nga an eskwelahan han Batug mawara ha mapa kay approximately 10 meters an iya distansya tikang han nagkikinatimpagon nga tuna dd2. magpadayon paging vigilante a tawo ha Dulag agud maprotehiran an aton kalibungan.gin kalimtan na an ira ktalwasan.

dere man ak nag aalyas ako man ini. sana dire la mbantad kundi mauy og pa! Maupay nga gab-i..perme waray 2big.sanglit kamo nga mga tawo baybayo n dagat.tuhay.. waray man kami bahini ha ha!!! ki ta a niyo aton baybayon ginririnuba hit taga iba nga nasyon gin mimina bato b aras margaha d gud mauapy it ira pangursunada.. Let us help him fulfill all his promises...irespeto... harani na it patron ha Tacloban..ngan kamo nga kabataan iyo gihap katungdanan nga bantayan it kabaybayonan.sungay tas anit it habilin....   . That s a good start. yesssssssssssssss! nakagkita na ako hin live concert han AIR SUPPLY live in tacl oban! GANADO....... Kita nga napakadto ha Manila would be happy that at least... :) ikaw baruk tinuod ton nga baruk tim ngaran?? dri itn baruk ittinuod na ngaran atod..ada ini panhi sabtan kon hn o g ud it may pag mangnu hit aton bungto nga dulag.. karabaw ni juan.....may ginbubuhat geap..... an karubaan han pantalan katunga 3 years ago it nahasalin nala yana katunga han daan na nautod n a pantalan.hehe tas masiring nga ako it nagamit hit alyas nga allan negro.ta k baga hataasay.may pic ak compared 3 uears ago ha present na hitsura di ko mameasure how many meters but its significant lets say severay years after am sure wa na an gulf view na ikaw dapat an solo na tagapagmana haha. wry kapa atod mg alyas ky bryan-bryanan ka gud hn durodurohan....... mabulig naliwat iton hi allan negro nga uruistorya hini pamati ko bri.. after the inaugural speech of new Preside nt Noynoy Aquino...hain na an mga saad nga iyo babata yan baybayon ngan han dagat deri kono pabay an.waray na maupay nga mkikit an ht mga sumuru nod ha aton.ikaw hi alln negro?hehehe kakan-o ak mag alyas hin ngaran. dri knahanglan man mirit importante my kusa.sory la bry tinatahapan ka na ako ikaw.deri ako deri imo tag iya hini an ginoo.sumati daw ak kon baga nag alyas na ak hin ngar an.nyahahahaha Baga hopeful it kadam-an ha aton yana..matangis gud h juan... asya ton nira pag krawta kay.waay man makurakot ha ira gropo.?dri ba kamo na alarma?iba ha aton dri na nginlabot ng papka sahu sahu la. mawawara na it wangwang. kmusta an san juan?kumita kamo kon ano kadako ht guin ibahan ht aton shorelines? db harani na.! pero ha balay gusto ko makita an WATER SUPPLY........bangin ton hisakban...... mabantad unta kita nga tanan.....lagnun dri la dulag it naruruba.t it ira pinan post dre la post.. :) • usa na proof an eu gulf view idoy and of course the pantalan..2..upaya it pag bantay kay bga nauso na liwat it kawat hin karaba w....?du ....waray ba kta bubuhaton?ma tundog nla ba kta hiton iba nga na ngag paka butabuta bsan maaram hira ht natatabu ht ira palibot..na actual.. mga Dulagnon... counterflow nga n tong....makakita na it ea karabaw 4 nala na teel....axa ine na mga new membrs.. huhuhuh! permi ak nagunit hit nga utod nga puno hit lubi k bangin la kalaw mahulog ak ngd 2 ha ubos...maupay...kay hikamo it habilin dinhi h a kalibutan. god bl ess to all. yes amo it akon guin sesering ha imo na pag hinay hinay dida. anu na count? hehe ada k 1. ?@ angeles...san o kita mg mamata.harani la itn it balay nira ha aton ig tiangulate nla......it ira papangurakoton....3..

It iba dinhi. ntawon nahupit ak hn gamay pero ok nala. unta damu it makabasa hni nga m panawagan. ok la. para hit kaupayan hit ngatanan. Di maiha pati hira Elvis nga patay na masering nga na buhi... support it kinahanglan. haha ky ano ba ak cring?which one?   .. Waray reaction! Bisan paghutib hit mga baba..dri ak htn maaram dri man ak tibak oi winston.have a nice day mana amel ia.. making it more pr esentable to the tourists esp those who are traveling to see the place on their sentimental journey ?@ consuelo: mayda na gad nagumpisa hin cause for the preservation of the Dulag beach and Daguitan River. makabasa ngan kon nagkamata kon dire nagbuta-buta makabasa.... They just need the support from 99 per cent of the Dul agnons. diri kritisismo.the law applies to all.. ira man la..ok ada anu man? nan-gios na kamu para hit at bungto? Di iton maiha may masering nga anhi hi Elvis o hi Michael Jackson kay bisan wara y sala hit iba gintahapan. pero kon constructive criticsm. nagpapatay-pa tayan. ha canal kumukuha hin tubig.total my ng open up nman ht nga invironmental issue ngan ht nga san juan... salin hit mga isda...ok. tikang man ada ha bomba or gripo an tubig.why not take a stand.hadto unta ig padayon ngan waray kinikilingan. amo it malaba d nawara na ada an mga bantay dagat. yes kay usahay mga luko it mga tawo.. lol para hit mga mangangarigo ha dagat dda ha dulag hit san juan upaya niyo nga pagu tmao niyo waray niyo tukdo nga golden crown. • Salamat nga nakakita ka hini nga issue. ayusa tim mga words hehehe! lol. • mana.. . Waray ako pakaintindi kon ano adto. pamilyar ka ba sa isang kasabihan? manatili kang mangmang.... =D hahhahha.to make dulag a better place to live in.all of us. parang bata na walang muwang kung dito sa ating lipunan ika y taong walang pakialam!" hahaha bata na wlang muwang gud ano. may mga bantay – bantay\/salakay maupay kon mahibalik adto to preserve the beach and the dagat. natapyahan gad ak dda han sarakyan han tipauli ak from tacloban kakulop. never mind nala melit... kayano dri lugod kta mg burublig para magin maupay it dagat ngan it bungto ht du lag .hah aha wry la bsan la ano. =D Kon nagkamata.

.</pd> Tell me kay bangin pag uli ko may magtawag ha akon hiton nga mga terms .YNA NGA PANAHON DRI NA POYDI MG KNITA HT NATATABU HT ATN PALIBOT...)im okey bsan broken hearted... baga expression la ghap ton. lol kumusta naman winston? hain ka yna nga lupalop? baga nalipat man ak han edralin =D ?@melit: bangin sunod.. mayda ak o katxtmate dati na jejemon kay instead na hehe naging jeje tapos an hmp naging hmf... Edralin. what is jejemon and horse? anhi man ako ha planeta pakabati hiton nga mga terMs< pd>.haha LOL with edralin s calling angeles "others"... inin aton mano dax it pakianhi htn nga pg taga "horse"ky itn nga expresion knan ira pa itn kapanahunan.. Nalipat gihap ako pagtawaga ha imo nga Winston..   .. hahahahah hahah winston makarit karitan kagudla geap nagpinantutdoon kana liwat.=d edralin: thanks for the information re jejemon.. pagkatapos deri ako maaram kon ano it meaning. Pero naka-adapt na gihap ako danay. Di na la ako mag-elaborate kay mawara kita ha topic.hahai heard taga cebu kna daw.. wahahahahahaha! Pasensya na kay han panahon ko waray pa man hadto mga text nga style nga pagsura t. rai anay ak paka get. tas it horse mana.han una dire pa ako maaram hito na so called jejemon. adi ak manila na reside ak ha cubao... asus amo ngany-an t oo late for me to realize na jejemon ngean hea haha!!! actually i dont find it c ute either! hala bulg kta?.tibak" huna ko sugad hit text nga lingo..inin na nawagan gad ak kn angeles nga mg reply kn kuya wnston ky bga others nman it hya. Huna ko an ka-b atch ko nga hi Wilson nga may bugto ada adto hiya nga hi Agapito nga crush hin a kon classmate... jejemon kana hahahaha! aktibista meaning tibak :) Thanks..... h kuya ramel amot maram h2.. diin ka had2 pangaro? AW SYEMPRE BASTA MY HANGKAG.. lol jejemon buster ngan ak. ig-es2rya la melit k para my pataraw-an lol Ayaw na la kay bangin ako ig-agway. naiha la maka lanat. Hala mga Dulagnon gi-os ybayunan hit Dulag ngan ay makuri kon gutiay la yo.. Pagabot hit panahon kamo physically and financially para ma preserve it kaba iton mga pangpang hit Daguitan River.ahm.... =D k myda ka naman number ha ak.still searching and a virgin h ahaha to amelita i heard ada ka dw australia?is it true? turaban ka la ghap. Pagburublig kamo k it maniguro kay peperdihon hit mga giants hini nga negos bangin lugod mahaupod pag quarry pati iyo binalayan.

.. ngkikita ngani kamu. it daga ada na tam bungsaran. • amati ko ivan waray ad ma pwesto ha pantalan kay damo it etarrrr.lol :) hahahaha.cngabuta.kay mahugaw ghp...... ayusa daw tim pagttxt! dre na maiha ma san juan na!!!!!!!hn o ma pwes2 ha pantalan ha my buntay ky gn a aragaw na it pwes2. whaaha       ..=D hahahaha! talagsa la ton baya hya magbarong! baga twice pala ada or thrice.. ivan.. waray na. kon waray pa kaayad ngan amo la ghap. hi arvin artistahon gud bis diin nga angulo he he ada kun humigda iton damot madurog nga uyab! nyahahahaha!!!!! ?@ Wamil: hahaha! ngy an.=D hahahahaha panahon it makasumat kun madako pa ha ha ha!!! kori ngahaw ton! halagad tak tawa ht iu libak kan arvin hahahahaha! pamati ko kuya ramel. iba gud birtud ni si r arvin artistahon pa gud.lol. patilya pala ni arvin taktak nat pntit uyab nyahahahaha!!!! hehehe! singabuta nga dumako kna pra mgka ada na hin artista nga chan.... dri na parihas han hadto nga pwedi magkaada hin miss gay. od tama hi let kw ada idol ni arvin hahaha! kun myda hton gud iton an kpanahunan ni fpj hehe!=D aton patod hi ramil napatikang ht ostoria bga dre gad l man artistahon d da hi arvin.. whahahah a!........aram.....maaram .sunod. =D oo lagi sana pag dako nak sugad ak ka gwapo ha iya! nyahahahaha!!! whahahaha! myda na dw adto chan nga artistahon.. =D hehe! na angay manla..... alagad daw mayda pa ma pwestohan ha pantalan bisan ngani hit gab i naha pwesto s aypat adlaw... ikaw a da it idol hit ak bugto wahahahaha! gud ano he he idol gud ano he he atakay hehehehe! k pamati ko. kalaw! hahaha kalaw!!! hehehe!.lol=D ay oo ha ha ha!!! ?@ethel: ikata la.. nagpangiritngirit dayun =D ?@ ramil: hehe! pmati ko patilya ni arvin bga bga @ bes: hehe! adi man nga ibak bes. alagad it bsan diin nga angulo...... haha to..waray mapwesto....lol kay nagtitikakaharani...lol ngan pagbibinaluran la.pareho la kita helen baga nalisang ak hit nga mga jejemon..nkausa l i2n usa k 2ig. updi ky bangin d makanawa hehehe • hehe! nka barong man hi sir arvin hain dw la bista. amu it in" pakal isang man! gncdngan ko gad.. usahay pa gud tak ana k amu ghap it katext ha ak "jejeje" tas ncrng pa gud nga "mama......chance mo n nga makakarigo kn.lol=D ngan humigda...

.solve na kita heto. hahahaha! ine man k lamang kmi..na abusar daun heheh ahahaha.meada man tag 200....para bulang gud man... :) ah man paliti la anay...he he he . paragkita la ak..=) ha mga nagpustahay.hehehehehehe he he he sir kun bga maka buhi iton tipasi la it katapat hiton hidakpan dayon t a waray hidayunan hin pag hatok. 3-2 it standing!! putik ada it iatubang hit LAKE RS!!! mtangis na lwat ine he KOBE!! hahahaha! hahahahaha!!! hrayo na ada nga palad padi k d na uso yna it home court advantage !! hehehehe!! let s wait and see....larga na. kalma la kita..... heheheh kon naruyag kamo pag palit kadi la ha balay kamo.. wamil..........bga pinakagat gad la it celtics...labi na it mga players.... hahaha. boston owns the cup. so goodluck!=) ano te daug daw lakers heheheh ahahaha. chill... hahahahaha!! @Baruk: padi nkadali la adto an Lakers han game 6 k he Perki. am o la kmu na d mkamulay he Perkins hit Game 7 pra Lakers it mgchamp.hehehehehe ha ha aw amo ba? tawaray makuri ngean ton.maraaram ton hin descarte. ha bumgsaran la namon mo ito dakpa..medyo na abakhon ...hehe pirme man gud hira nakasulod ha finals.=) ?@te Grace: ayaw pdara hto k BOston la ghap ito it mchampion!! pwera la kun d mk amulay he Perkins k na injury dda han game 6..palit nala kita hit tabu. they will go home wit h the cup... • heheh lakers la geap ton te... nanuhak nga mananap pungtan ngan ak ibulang ko ha karaha he he.. =D man an ak ayunayunnan. goodluck. :) makuri lwat nat hatukan.it g in agean hto na coach. a chance to fight for ther lives not like pigs and other s that are benig slaugh tered..bali danaw phill jackson na coach.both teams up for game 6 tomorrow.pamati ko nahabulang mo na ada ha karaha an im nanuhak ano? hehe. pro kun mk       . mabawi ha friday..mga manok ha amun farm.ns na injury wa n a mkasakob ngda han kahasta!!! hehehehe!!! axa ngpatakas nla hra ha sirong..inum kita heheheheh naawa ak hit na ogis mayda ko hiton.=) anu man ine kay 3-3.tikang pa ha bulls... goodluck ghap. wa na mkasulod ngda han ktima han mulay. but they don t always take home the cup... nangaway ka naman.k mahal it kantidad.waray lukat.. karasa ton pag hatukan he he wing part lat ak.. it s kobe against the celtics. veterans na lagi..ay nala tel k alams na it nga 2 hehehe! • hehehe. kabaraka.just like that...2500 it usa heto.sumati n ala ako kon ano an rasa. di man ngani ak maram magb asketball.ogis nga lubos.pira na na finals.it ma cham.

mismatch adto na mulay......careful pamatron para di mastroke haha!! • 2moro pa it celeb dd ha pinas.. whoever wins.. diri na gntatagan hin s ugad nga importansya an independence day..TANGKOD MAG SERBISY O. hahahaha agetz kuya! 18 pla ak! harharharhar! Boston gd ak.::) tnx han adidas na bag. @Baruk: I am Danny Cerence. i wil always remember her as t he mom to the cerence children dati magkaatubang an amon dati ng mga balay.. She is at rest with the Lord now. etc.GUD.. It mga mas recent nga hitabo sugad han EDSA waray na ngani baga hinumdumi sa y pa in hadto pa han 1800s. condolence to the cerence family paglakat ko tikadto manila saka ko na nabalitaan an pagkamatay n mana nita... seguro kon maupay it palakad ha aton hit Gobyerno sugad hit mga First World Countries or iba nga mga nasod.. anyway.. (e.. cge la. dlikado lwat kmu!!! hahahaha!!!See More kuya george ano ka gud? lal or bos? hehehe.amulay lwat.. hehehehe!! katapos pala han independence day kakulop.. Deri naman mga patriotic it mga Pilipino. pirme hiya demalas ha finals........... waray pinangutom. ambot ngani it iba kon maaram nga kon kay ano nga nagce-celebrate hin independence day IMO. ok la kay makaluluoy na kobe.. sounds right hahhahaha......DAUPA AN GRUPO HAN DUBRA-BARECOM DULAG CHAPTER. ako ngani gusto ko unta mamatron kanda mayor val adolfo haha... But thanks.. Ngan seguro kay baga lip service na man la it Independence Day ha aton kay hasta ngada yana mayda man la gihap colonial mentality hit iba ha aton...patron na liwat buwas mga friends..... deserving hir a. taga Capt Goyong ha Candao..KAY MATATAPORAN...agin "Patroniser" kay it iba nga namatron kontra pagkaon na man la iton intaw on.. Guinlubong na hi nanay kanina nga kulop. Sering pa ni Benjamin Disraeli: diri pa kita pwede matawag na independent country kay hasta ngada yana nadepend er la ghapon kita ha kusog han america... hahaha..... .may her soul reunite with our beloved God! Salamat ha iyo nga tanan. baga less man interest hito hit kadam -an pero yana na adlaw kay patron mayorga im sure damo makadto.g. hahahaha!! putik lwat an at igen atubang!! hahahaha!! wa udog mkamulay he Perkins. woi marton kita mayorga. hadlok kaman ton mana len hehehehehehe ?@ dennis idoy hin o tak kinahadlukan? agee e2 nga mastroke ak guinCCring mana len hhehehehhe sige la kaon basta sige exercise pabalhas hadlok iton stroke. maiha na wa makakapot h it cup..bangin magkaada hin significance it Independence Day para hit iba nga mga Pilipino kay di na hira m ... kun magdaog it lakers.hhahahhaaaa condolence mano dan... hahaha. =D pero like wat u said. • BASTA MAY NIYO LEGA NA KINAHANGLAN HIN MGA GWAPO NA REFEREE...

linandag nga saging...RICKY KEMPIS.CINDOY DEVARAS.WELLIE WILLIAMS. anu?! ano t rasa h2n? =D angeles: lawot-lawot nga may harom nga pula..manok nga native nga hinatukan...JIMMY CAINDOY.MARLITO PABRO.ROWEL DE VEYRA. mahauna ak pakatilaw h2n nga m lista k mauli na ak hehehe! marasarasarasarasahhhhhhaaaaaaaannnnnnnn.MEMBERS: DEXTER MENESES.RUFINO OMAWAS.damu tam tanum\/\/ mana.WINSTON WILLIAMS.ABET BRIONIS. lupak nga saging. happy trip.anoman puyde? poydi iton hira ig import ngadi qatarman??imo pasahe?? hala.PHILIP MARILLA. agi liwat nga iya panumdom hit sinanlag nga kan-on ngan hit humba. :) @ baruk pasigue pag tanum.. =D silot nga lubi.CL ODUALDO BRIONIS.. sinugba nga mais nga silot. hehehe...MGA GWAPO NA REFEREE INE HEHEHEH cg mapa liga kami hit last week hit june didi..PETACIO MAGOS. samantala 7:40 la hit umaga. mana amy.....hehehe mayda mo listahan baruk hit kon hain it mga patron? Upaya nga waray mo hillikata n. sahu!! hahaha! baga kibir man nam. . but this time i feel ginugutum ako. madamo it imo mga customer yana na patron. enjoy.OBBY JOCSON.. ginat-an... ELMER CANALES. camote nga kinagod nga lubi an padis. ipagawas liwat an m listahan han mga pagkaon nga im ipaandam pag-uli n im ngd ha pinas =D marasa iton it hinatukan nga silot nga pinamara. pero makahiridlaw balit pakadi kay adi ton na tanan ha amun. par-ok. :)   .marasa la labi na kay cge it poro patron dd dulag..ELVIN GABRINO..B.PERLITO YERRO.napagutom. turon. mangga nga hilaw pati hinog. sahog.lag na kan. linawagan nga t albos hin kamote amy karasa man hito na mga pagkaon.... karasa yana hit may sinan.. Mga pa gkaon nga we used to take for granted.ARJAY SUMAYOD. :) @ angeles marasa iday.VERGILIO MARTIJA. aslom nga limba-on. good luck.on katima humba na sura. hehehe :) mana amy and mana norma: badaw pati ako dd ginutom pakabasa ko hit mga tugon ni mana amy hehehehe! 10pm na ngni dd. kinilaw nga tangigi...ito angeles ikaon mo nala ako iday. too early for me to eat my breakfast. tuloy ginugutom ako yana.LEO PAB RO.GABRIEL CIPRIANO...

. (itago nala nat hiya ha ngaran na Ayos) • amu ini an kan Ayos siday para kan Ma am. Kamo man la gihap it ma nhiuna kon kalaw ano it dangatan. Saho! Amo gihap iton it nakadi ha akon huna-huna danay.. Paghirani mo. • harani na it dagat. nagpapas-an ka han dako nga daba nga puno hin tubig. Umuli ako... puno hin lambonaw an akon biso.ako imo nurse hehe!!!   .. Matoud nga..hehe baga nag aarabic kanagud adi.terms and condecion ni manu dick.hehe ano bri musta. ? usbot usbot usbot usbot!!! kuri eton..na ? same same la giap... my hindara nala hin padanas wahahahah ahahaha halapad n lawanit wahahahahaha .. It iba paralysed na hit kahubugan.yana lain na it postora to ngod na nagtitikahirani it dagat epekto hit waray pahuway na pagkinuha. parag-alog man la gud AKO.e hit bat o ug baras.. nahanumdum kamo han pantalan ha buntay.kay kon ikaw it magbato di ka makaakos.. Nabugsay ako tikang ha balay basi mag-alog hin lambonaw...amo manla giap tak ngaran salit waray nag bag-o.oo mana. saho.. .. An akon dughan waray kaalgi bis’ usa ka turo..ipaparehab ko na ikaw alcohol abuse siring pa ak s pecial friend. lagad nga im paghisakbi liwat tak bata.Iginkatapo ko ikaw pag tikadto ko ha skina.... an Parag-alog Waray sulod an akon biso. "MAKURI ITON" hehehe Damo na yana it mga naghimarading pading.an una na panahon maupay kon naabut an Sa n Juan ada hine na pantalan gindudumara an kiritaon. kon lamboug hehehe it tabu unhan ht del pilar anu? patron man daw yna? • aduh? makuri iton van.. batohi iton niyo para magun ob it dulag.... lumingiw ka. susumatan nala hit rasa.. ivan duro na tim pag ininom....... Kanugon la hit malasakit hit mga waray dida ko n it mga taga dida ngahaw waray labot..naawa kala hit paragbato... Buot ko ibutang an akon hinahabak nga biso.

day kon ikaw magiging nurse mga paraghubog."Ako it baba ikaw it utak...iba nalaada day na fee!!! Last ko na ini nga siday nga ipopost dinhi ha planeta..baadaw damu it maparehab!!!!!hahaha basta it professional fee dako maresign ak tak present na trabaho dd hahahaha!!! ! ... Durodamo kamo kontra ha a mon didi ha gawas nga nagios.. Matindog ako Para han kabubuwason han anak ko Diri ako bastabasta masaludo Ha diri kaangayan nga tawo.. Tindog kamo Dulag! Ipakita it iyo suporta kan Angeles...Pigaa pa an kasingkasing ko Pero ayaw isulod ha imo ulo Nga magpapatalumpigos la ako. Salamat.. balanse. magios ako! • xa ton it kamatouran.wahahahaha cg ky madalaw nala ako magbabalon l ak hin tuba kon madalaw ak kn iva n ... . Itukdaw kon di ka makatukdaw kay nadire ako nga tamakan ka.. MATINDOG AKO! Tamaki ako . Ayaw pagsarupa an baba ko Ayaw pagtabuni an mga mata ko Padayon ipapagawas an opinyon ko Para ha ngatanan. wahahahaha! aw ako hi apolinario mabini (or emilio jacinto? not sure kon hu an brains of d kkk) tas kaw hi andres bonifacio hahahaha! angeles ano it matindog???heheheheh oi amiel bs ka diri mgyakan i know that there s something malicious playing arou nd in ur dirty mind wahahahaha! balit seriously. Kinahanglan namon it iyo responsable. Bwhahahaha. Amo la. Salamat. Angeles hit imo siday. this is what life is all about. Sering pa "well-behaved & quiet women rarely make history...... hahahahah kaw la it nagyakan. salamat. con structive nga bulig. =D   ....napakiana man la ako?heheheh mayada niyo pangkag n utan? mapalit daw ado ? bs diri ka na magyakan idoy hehehe! oi louie yaw ton pagpinanyakan hin pangkag ngan utan k gngugutom la ak dd... Aton-aton la. Maaram ka nga ini ako imo upod bisan harayo ako..

join us. idepensa niya it iya ka-Dula gnon ha iba nga lugar.. 1 step back ward..ma g-ugupon ghapon. orig ngay-an it "daros" ha Dulag? Nahanumdum kamo kan Daros? ? He he daros gud adto hiya.. diri ba? ngatanan iton mano ngdedescribe hit mga dulagnon.. but same meaning. an hadto uso iton pag patron. magiyomhiyom bsan wry pinangaon.. natuod ak hton nga m crng nga ayaw gudla pag-awaya it mga dulagnon k ay badaw! naresbak! =D .. paglamay.mga daros. home of the Dulagnons online. Guinawas.. an hadto aga na .ak gihap nauli. ?@Angeles..aw takay h ala cge sergio.... abre an mga purta han mga balay.The Word "DAROS" originally comes from our very own dulagnon dialect. ha ha ha. s hare your thoughts gihap. @Phil.. i like your comments. labi na kun dire iya gasto makiawayon ghap usahay. tinood ton.share naton. mga taga baryo ngan iba nga lu gar. mga "adik" na? mano joey. ngan mabuliganon. Diri ba adto iya ginhihigot an iya sarowal kay usah ay na-uro kun hubog?? he he @Wamil ngan Dennis.taga Dulag iton.. an iya Ir.. 2 steps forward.. Maki Big... =D la makilalag okon he he. bis dere kumbidado naulpot.....ginuton k hit mapan os n utan? wahahahaha ako deri ak ginutom hahahah ado?tak ng aran sergio deri louie wahahahah kahuna ko "pangkag ngan utan" hehehe! "pangkag nga utan" man ngayan. ... kamo naman dida. noted Edison. =D guys. Anu ha iyo huna-huna. Pero... bisan anu la -.. be st describes Dulagnons? Mag-isog ba? Maupay maki-sangkay? Mainom? Turaban? Mga B uotan? Mabuliganon? Marisyo? Sige...kita.. damo gud it bahalina.. ayaw gud awaya kay magbuburublig gud madumot...y.. uy mga ka-Dulagnon. .Mga "daros".. joke na lunay hit inom..... mga maluyluy-anon gad gihap it mga Dulagnon. =D hahahahaah pwede ghap deri pangkag ky strya man l ini hehehe .ano man ano a n ira cring [parti h akon? anu ba nga crng parti ha im? upay ka naman ada? wahahaha! This is Planet Guinmawas. See More Joey Yutangco Damo pa ba it mga "bugoy-bugoy" ha Dulag o iba na it tawag ha ira.. @Mano Caloy\/Rowel. para bis hin-o nga bisita...-)) • k.... he he mga negative ada tatcomments hehehe! balit..ini nga word Dulagnon in i guihap. Pero. may sideways. matumba ka kun waray makapot.

.labi na nga adto ha gawas hit town tapos nagka-urosa pa gud… paka shoot han d ulag team…nag rurumakya. Every time naka shoot an dulag team…nag rurumakya dayon an mga didto han a top kay puro mayda dara nga kahoy (intawon an palwa nga sungo nga binulad didto han ligid na ubos…kairo man han tag-iya)... pero paka shoot han opposing team… pinanhingiroy. pilosopo ngan maato gud it dulagnon. diri hadlukon ....   ..”Oy mano!!!.. =D diri masumsumon.lol... Ta maaram naman kamo hit kina-iya hit dulagnon nga mga batinggilan gi hap... my home.....dulagnons are the best lalo na kong may tuba at bahal pa god!!!!!!! This funny experience i would like to share.. poo poo ceballos. • ugsa kamo kumaon.. adu tod? kuri iton. an roof han 2 nga vehicle puno han du lagnon. ada na ada ha dulag ada ngatanan..kon waray na!!! bryan. damo gad it aton gihap puyde ipanhambog ha bug-os nga kalibutan. pagkita anay kamo hini para pampagana. ada kay nahinabo ini nga nag close figh t an laban…. we were in 1 jeepney and a bus.. ay daw pag duroha it iyo aringasa dida kay baga diri na maupay pamati-on” … badaw… tigda la mayda bumaton didto han usa nga atop .. Tapos as ussual. proud ghap ak na ngng taga dulag ak. ahaha mananap. marisyo balit.. tama kamo.. he hehe ?@Lucita\/Angeles...... knda tiks i2 ka organisasyon. gin dara nam ini nganhi para ruba-on… waray nim labot… diri man ada ini iyo” . Kon di ako nagsasayop ha carigara ada adto..igin parada ini nga sarakyan nga duha ha ligid han court. we miss you people. Dulag. our home. good one. hehe iyo nira tics organisasyon hiyay mananap. nga tournament nga naka upod ako a s a scpectator. he he he pati beautiful girls....... korek.. about the "dulagnon" it happened d uring those days in the 80 s han nagdadayu-dayu an team han dulag ngadto ha iba nga towns to play in the tournaments... Alagad kay gin kadto kami han pulis…intawon humarani ngadto han bus tap os gumuli-at ”Oy. oo naman mano.. asya balitaw hah ha ha nga tanan nla mano basta Dulagnon.. nestor.. badaw ganaganahan gud. hehehe Wahahah! popo eater!!! LoL asya gud yus im mga ayun.... kalot ha u lo intawon an pulis See More hah ha ha.alng man ak mahusay.mayda pa nanarhog.Oh.

asya na? joy: dri ka pinapagduro pagininum n molon molon ?@edison: badaw pare waray ta ipanharatag na premyo utro man ngani luwat taraga n hahahahaha usbot!!!!! marisyo manla ghap yna =D ulyang!!!!!!!!!!!!!!mga pobre kamo!!!!!!!!!!!! by : marisa lagarto Waray kamurayawan an aton bungto na dulag.hahaha....panmolitika. .. that s why we are concerned. didto samok kaawa. ginsusugo la kami hiton amon g ugma hit dulag..kuri gud liwat iton. akon la ini opinion. Igin-respeto ko it iyo Lider kay maaram ako amo an iya karuyag igbutang ha pw esto kay amo ngani nga nag-daog balit.. mejo nawara man la ini nga planeta ha kahanginan pero 4 sure mabalik nman i ni 8 iya kaanyag.. Bisan ito hiya it iyo paki-anhan masering .. .. Mana Cecila ngan Mano Phil.. kay dinhi na ako hiton kasayod. tikang ka la bumulig waray hira ganahe.. objective man kami kay it nahinabo hini. Amo ba? Kay amo man it iya ngayan negosyo? Iyo man la ngani ito kapulong..an han maabot pa nga mga generation. iton amon la panuyo an kaupayan han ngatanan ng.. sanglit mas claro amon pakita. • @ allan: idoy. marisyo lagee ini han hadi.pasalidahi naman hira nim mga siday pare par a maiba naman. Dire ako hito ha iya nakilala kay waray na ako hito ha iya ighiabot! Ngan waray ko la   .pinatam-is nga nga bungto nga ngaran Nabubuhi la gihap ha kaaslom an katawhan. wa kami labot politika dida kay d man ngani kami nakkabotos dida.. akon pagsabot. nagccomment la kami kay hinaot pa makabulig. we are al l looking at the situation from a different perspective.asya man gud la ini 8 life danay marisyo usahay mami ngaw kon ha pagka yana mamingaw ha dayoday nga panahon mabalik ngahaw. ito hiya nga dire ini pulitika. iton d nala pag aringasa k ay para waray samok. baga dri iton ultimo la nga p agsusun iton ginyayakan hit iba denhi. Dinhi. labi na nga dri namumolit ika. negosyo la.. i hope dri ka masina hiton akon pag explain denhi kay maupay man la amon panuyo... good luck to you and God bless always. will not bring you kamurayawan kay iton tinuod nga kamuraya wan dri la haimo paligid kundi pati ha imo konsensya ngan kasingkasing... Ano ba an makukuha nga kabubuwason Kon kita magpapasuson-suson... he he it makuri hiton ky makuri iton ado? anu dawla it natatabo hini nga planeta baga han una marisyo man ini • pare pamolay bis magrisyo hehehehe. doy. we are looking in from the outs ide.See More Amelita Flores Amo na. dri kami naawa. magkakaada la kamurayawan if all issues are RESOLVED... kabayo ka! heheheehe patal kana ada pare joy.. kay usa gihap ako hit mga na contribute akon ideas denhi. para ha akon. Dire ini pamulitka ngan igin-klaro ko gud in i.

pakianhi la im mama. maguropod kita hin duro. Kan Amelita.Leyteno.:-D Bangin pa paulion kay masering di ka man taga din hi.... Willie ngan Kris hin-o pa it dida nga mangada pagbu lig "kapit kamay" ha aton.Angeles and Cecilia. hehe Tinood. so that explains why we think on the same wave length. it s is politics of the people. aadi ak yana tx mag upod ngan hi malu akon older sister.. taga Manila. kita man la gihap it magbuburublig.Kitaa na la it nanhitabod didto kon nabaha! Ano it akon didto ibando kon dinhi ha akon kalugaringon tuna it mga tawo amo gihap ha ira waray disiplina. just learned who your mom is. Mana Cecilia. Waray ko giha p benipisyo or sweldo nga nakuha ha Pilipinas. lima ka tuig para mag-bakasyon.klaro ito nga aton panuyo. Thank you. Derii ito Lakas. naawod l a ako. musta na.bot hin-o it iyo ibinotos kay waray ko hiton benipisyo nga makuha. For m e. manlusad.Pilip. Hala gi-os kamo kay slogan la ini kon di kamo dida gumios. Erap. naghatag . maaram la ak o. Di ako nangilaa gud hit amon mga urupod ha Dulag pati Rizal hit kadamo! lol Klaro iton nga diri hagawhaw or wry hibangkaagan.See More hi romy. nasering adto nga "Makuri sangpiton it tawo nga nahamangno. It iba dinhi bisan pagpakita hin suporta hit plano ni An geles waray nangagtingog? Ig gios bisan turab. Alangan naman ha Burauen ako umuli kay di man ako taga didto! Sugad gihap adi ako manginlabot ha Burauen kon ira patagon it ira didto bukid kay dire gihap ako taga didto! Kla ro? It akon la pangarit kay uyo ngani ano it iyo dangatan dida.ako n mga urupod. han bata pa ako. mga sangkay.na ak ha im hin hint. di man kam i maubos panguli.tawagon nira ito nga politics. walo. amelita. pa guihapon ako bisan kon langyaw.ino ug "borrower from the chidren ". mga childhood memories ko nga ha mga lugar ko na nanhinumduman kay 20 years na waray nam dida balay. makada h a Dulag paghatag or pagbulig hit ira serbisyo kon may kalamidad nga mahitabo. Masering kamo nga puro la ako turab.PMP or what not ! Dulagnon. Alangan naman it mga taga Ormoc." Amo na i ni gihap it nahitabo ha Dulag. nahimumdom ka pa ha akon? maiha na gusto ko ikaw ig invite pe ro kay baga wa ko man nakikita nga gutiay nga sign na nahanumdom ka pa. Di re maaram mag-protekta hit ira bungsaran? Kon mayda ha iyo maka-garantiya ha akon nga waray dangatan hit kon bungsaran. Nagyayakan la kita dinhi tungo d kay kaangayan manla nga manginlabot kita kon anu it nahitatabo ha aton kalibun gan. Masasabtan it r e-alignment of forces. di nabay-og it status quo dinhi. saypa Dulag. Sulibangko. kilala pati utangan. gios na gihap iton kay kon waray ini nga ak turab. Nanhimangno it tawo pero nadire pagpuklat hit mat a ngan nadire pagbuhat!     . pwera Santos! Nauli na la ako ha amon tag-pito. Kita la gihap! Maaram ako it amon pamilya. nabalik la gihap ha ira. Di ba? Usa pa alangan naman ako magbando hinin nga issue ha Ormoc or ha Mani la para hira manhirugda nga it ira binubuhat ha ira bungsaran. i ll invite yo u. kon sinasangpit ako han akon Lola tapos di ako dayo n nabuhat. Al angan naman hi Noynoy. Ngan waray man ngani mamati. Well said Phil. mayda ha amon mauli pagbulig kon ano man kay kada usa ha aton mayda naton sosyal ngan moral nga responsabilidad hin pagbulig hin aton igkasi! Maaram ako kon Busag ako nga anhi binmulig nag-bando hin kanan environmental iss ues dire kamo masering nga namulitika. mahunong ak o hit turab kay waray ko man ipangarit!!!!!!! See More hey. hayan. ok? Oo ba. Mayda lugod mag-uusyoso.

. so kon ha iyo pagkita may niyo kapas pag bulig ha am didi pakadi kamo ngan pag bubligan ta ini.. baga amo gad la adto sorry la kn bga nah akabido ako... Pwede pa iton i-vacuum tibalik it.korek ba? Amo na. mas maupay pagburubligan ta nal a kon anu man it problema ha at bungto kay para manla ghap ini ha aton ngatanan. myda na mga ngpadangat hin suporta para hini nga adbokasiya. lol Amelita Flores Balitaw.. manhid! Seguro kay every one is busy trying or fo rcing themselves to survive salit di nakapannginano na hin maupay. Tama ka. Lani. Kitaa ka dida ha may DORE LCO hitaas pa kay mayda dagko nga bato\/canyon. bato\/baras pero kay hain man hin kwarta para pan-regenerate hit Baybayon? Iton nga Baybayon pira iton ka centuries nga process han paghimo. pakadi kamo panginano ngan pag burublig kita kn amo man it iyo karuyag.. Makaharangit ngan makalolooy hit mga tawo ha aton. Kalaw it masunod.See More amo na dorot yaw2 na waray mga hibangkaagan kamot saway didto ha dulag kon tomoo d ba iton ha iyo poros manla kamo magkarit.hahah a. mga t kang ha gawas. san-o ta ini titikangan? myda ako gnpost ha discussion board parte unta pagco nduct hn mga symposium regarding environmental issues para mgng aware an mga kab atan-unan hni nga mga panhitabo ngan kon anu an mggng epekto hini ha aton kinabu   . Yan a it mga ugat pa la hit lubi. Yana waray na bato\/baras nga masa gang hit tubig.• parehas ito melit hit tawo na deri man"" bungol. ?@kuya ramil: you don t need to say sorry kay mayda kita mga katungod pagpagawas hit aton mga opinyon ngan obserbasyon. harigi hin balay kay ada naman i ton nga tubig ha saka.. Actually. (?) Ambot udo g.. Sering han documentary nga it paghimo hit Baybayon natural process hit balod nga nasaka. kay kamatooran la taplong ha am it am nababasa nga mga komentaryo niyo maul ol kay kami it aadi bgat gin papamukha gud niyo ha am nga waray na nam gin bubuhat didi para mapa upay it bun gto."See More dere gad manhid. . kay kn c . Damo ha aton molopyo it sugad. Di kita nasabo t bangin iton dida bukid sumpay hit Burauen nga Dulag hadto tapos may mga dagko nga bato. mas maupay lugod ada kn umuli kamo ngadi ngan manginanot sitwas yon tas kun gsto gud niyo pag bulig hit mga intawon mga tawo didi nga gudti gudt i cguro may niyo mga pamaagi ghap nga puydi ig share hit mga tawo didi. Ini nga mga bato mayda pa hini dida ha may San Rafael ada harani ha Hi ll 120. pero napaka bungol la. .g la tat komentaryo waray mananabo. lol amo guihapon an sering ni inay : deri mapantad it iya kalag.". matubo. maupay man kamo kay siring pa hit iba ha iyo maupay na t iyo kabutang kay aada kamo ha abroad. ngan sorry la kun may ko nayakan nga para ha iyo masakit. Iba na it pupulbuson hit balod hin hinay-hinay la nga paagi. willing ako gumios diri para ha ak kalugaringon kundi para hit akon anak ngan hit masunod nga henerasyon. Mana Norma. kay hin. Di man iton pareho hin lubi nga italpok mo.o bat nar uyag labi na kami it adi. Di na ada iton mapugngan pa kay" water seeks its own leve l. Ano ngani it ada ha iya atubangan amo it iya pinupulbos hasta nga nahim o nga bato\/baras amo it nahimo nga Baybayon. Theory ko la. ta anuma n. Di hira nakasantop nga di na iton mahapauli nga kinuha kay di man iton renewable." makuri sangpiton it tawo na nahimangno. amo gad la adto kun ha iyo pag kita may niyo mahihimo para hit dula g. it gnhahangyo la liwat naton unta nga an ada mismo ha dulag in mg pakita ghapon hin suporta para hni nga kawsa.oo kami gihap nadire hini nga pag abuso hit iroy nga tuna. (Maaram ak kay hang-out ko han High School :-D It iba nga dagko nga bato it ada ha may DORELCO harani kay surumpay man la ini.

btw dere ini isyu it pag taga politika. makasabot kay di man ako o . kon nag abogado ka.os na kalibutan. pero kita nga mga "waray hibangkaagan" it yawyaw. once nag kakaoroistorya amo init topic mahitungod hini nga pan hitabo. makabasa hit ak turab. It akon turab puro la iton opinion ngan pag-pagawas ko hit akon kabido hit nahit abo ha aton. kon baga muta. pero sad to say nga wry ha akon nasuporta nga mismo ada ha dulag. i just hope it won t be too late. Twenty years na ako ha gawas it akon la nga mayda ko pa uulian.hit oras espiho it aton kaatubang. Ayaw kamo kabido or kasina ha akon kay waray ko man dinhi personal nga inaaway. ?@allan: sir hinin nga isyu waray gad napakamakarit. salit suportahan ta ini kay para man ini tat mga anak. Bravo! Dire gihap ako napaka makarit. Informatio n is power la para ha akon. Dire la hira pareho ha ak on nga maaringasa! Kay amo man iton.See More well. @allan negro: bsan pa kon myda kita freedom of expression. i m not surprised anymore. we borrow it from our children. salamat.diri ko liwat ito mabubuhat hin nag-uusaan k diri ako hi wonder woman. let s be persistent kay bangin pagad ha urhi.. it aton la nga kun hin.. di kita danay nakasabot nga mayda ta unless mayda nagsering ha aton or iginmugo kita kay di man nga tanan . ma relaize nira aton conc erns.See More Amelita Flores Damo dinhi it nabulig hini nga kawsa bisan sekreto la." Salamat Wamil hit imo esplikar. well. Amo nga sige it ak yawyaw gihap para an iba nga di n akabati hit iyo huruhimangraw.o it lumingkod kinahanglan t a maginano kun anot nahinabo tat iroy nga tuna kay aton ini katungod it pag prot eher hit aton tuna nga natawhan ngan hit bug. tod damot nasuporta hini! nadiri la pag yakan dinhi ha planet kay gusto nira ip aagi hin pag buhat kon ano man it puydi mahimo. bangin daw it huwes it map riso hahahaha! letlet: parte didton discussion board meju waray lat ma open ada na page pero ha tinuod la bisan hain magkirigtat mga concerned hit aton bungto ma tga palnet ma n o dere. kon wry hibangkaagan i t mga gnppnanyakan hit mga tawo dnh ha planeta labi na ad2n ngpapasaro han mga o pinyon. karuyag cdngon diri tinuod it amon mga obserbasyon hit mga panhitabo dda ha aton? naghah allucinate la kami? pakiexplain further kon anu it im karuyag cdngon hit "waray hibangkaagan" k bangin namimisinterpret ko la liwat. See More turaban ka lagi k crng ni m mama. kami maaram kon ginhuruhimangrawan na ini kay waray man nagtuturab dinhi sug ad ha akon nga gagaranon! Igin lugar ko ini nga ak yawyaw waray ako magturab ugsa an Election kay masering namulitika di man ak nangilala ngani hira hin-o ito dida (pls refer to the disc ussion board). "we do not inherit the earth from our ancestors. i think it nga terms nga "waray hibangkaagan" is inappropriate.hi. hunahunaa daw. it is one way of helping our people---educating them---pero mamingaw man. karuyag ba cdngon mga kulang ini it ira\/amon panhunahuna? kon kulang it amon panhunahuna tungod kay waray hibangkaagan it amon mga ginyayakan. sugad ha at liwat nga di nanga i lob ada cg tat yawyaw. bis kun hin. kalug aringon tuna! Amo la. then. Dinhi na la ako kasayod hit iyo mga posts.. salit nahangyo ako hit iu bulig. .       . mayda ko pa matawag ngan maangkon ko n ga" Akon Ginikanan" kay makuri magin refugee ka ha imo kalugaringon nasod.o ma n it naruyag hin kaupayan para tat bungto ada kay bumulig hit pag ka orosa parat kaupayan.

we borrow it from our children..ga baho. gi nsasaway ko iton hit iya kamahilig magtudlok gamit it lips. nasering dayon nga akon mga patud kay naiha iton amon estorya b isan pagkikita pala namon. Usa pa it aton hitsura. Nahanumdom gud ako han pag-uli ko nakausa an tukar ha PAL han pag-landing an kan ta nga "Babalik Ka Rin" alagad nga ak tangis. .. Mga pagkaon nga Pinoy iton topic hahahah Kay bisan pa ano nga "imperfections" hit Pilipinas kay amo man it aton baga Nana y kon baga ha tawo bisan pa naton iton iglirong dire naton iton hikalimtan. ?@kuya ramil: makada gud ak d na maiha. Bwahahahaha! Nahakatawa ako hit mga mannerisms naton nga dara pa ngadi bisan hit ako bana. abir pa manhimangno an ngpapakakurukaturo . etc. nakabati hit huruhimangraw. Sering ko nga dire n a hiya gumamit hiton kay bangin haara hiya iya gamiton ha trabaho. nakabaho kita hit familiar n. patataw-an la buhay sa abroad hahahah .. ngan tama ka. iba man it aton pag-abat bisan ada pa la kita ha airport. i like it wen u said: "we do not inherit the earth from our ancestors.:(See More korek Melit. makatara ka gud la gihap i t imo Ginikanan kay kon adto kita ha aton.</pd> Jose Ri zal and Francisco Balagtas were only few of them." cheers!! @cecilia degala arandia: amu ngni ipinaexplain ko ha iya kon anot iya karuyag cd ngon hit "waray hibangkaagan" kay ha akon pagsabot.liwat mga pinoy nga napaka liwat di na n akaintindi tagalog puro na English hahahaahah Or usahay liwat di ha akon nakig e storya kay waitress la ako hahahah.g la. Dr<pd>.an lawn han ira hauz!!!! san o p mautro mabulig ak pag sayaw wahahahaha kami n melvan it padis wahahaha basta makarit ka hin lambada!!! • Balitaw ano. Pagkamalan hi ya nga bakla! lol hahahahahah. iba gad iton aton lugar. myda naton mga heroes (altho diri ta gusto mgng hero) nga ginamit an power han ira mga kamot para mkgsurat h in kaangayan agud ipakita ha namumuno han at nasyon had2 nga panahon nga nadiri hra han gnbubuhat nga pagtalumpigos han aton iroy nga tuna. candao pagtugot na gamiton k o venue han akon cocktail\/despidida party recently. kumusta? upay k na? lol! joke! damo na salamat kan kapitan raul dumaguit han brgy. nakatawa ako kan Woody kon mayda kami cos tumer nga Pinoy. Bisan di pa ngani naka-landing it eroplano. Weng..ana..d nga igcring ha aton may ada kita "messia hnic complex" heheheSee More ?@kuya ramil: salamat! maaram gad ako myda mga nasuporta ugaring kinahanglan la ghap hn mangunguna. Say pa kon ada na kita natamak.. Bisan pa balikdon seguro it mapa. Ngan marisyo ko iton aton lahi nga kaestorya hahahah.. pagkita kita ha? =D oo kita kita ha ?wahaha mana musta?ado? kanina ka pa louie nagsudoysudoy dnh ha planeta hehehe! anu na. Kukligi ha iba.. wry hini dinhi pamulitika kay para man ini ha ngatanan.. See More ?@letlet: cheers gud ano? he he pkadi bis makag cheers.nangangatawa la ako kay bangin suno. ay kay ako di ako hiton nautod kan Woody kay sering ko basta makig estorya ha akon nga Pinoy mag iiha amon turab hahahah. pinaagi hini nga at paggios. batasan di magbubuwa nga taga-didto kita or didto kita pagm.. pero maaram ako di re la ako an nanluha hin sekreto la. Pero damo . nahiling na kita ha bintana pagkita hit Pilipinas.

... • Buynas ako kontra hit iba nga bata Kay hira diri na makakakita Han kahusay nga ha aton iginpasa . gios ngan paniguro Para diri pagtamakan an katungod mo! Kon napiyong an im mga mata Ipuklat iton pati an im hunahuna Tindog! Ayaw pagpadara Han panhadlok ngan pagtalumpigos han may kwarta!See More Wow! love this . magsusurog it hira ha imo. san-o man nim kukuhaon dd? AMO NA INI Nag-uunahan an mga balud pagpulilid Tipakadto ha aping han kabaybayunan Kada hini pagharok ha ak tiil ha may kilid . Kaupod an manugbanog nga inayad ko Ha baybayon ini ginpapalupad ko Karasa han hangin nga nahihinggop ko Samtang sige an durudalagan ko. makatarangis kon hunahunaon Kon anu it posible mahatabo ha aton Bangin usa ka adlaw pagmata naton Diri na kita maaram kon anu it at bubuhaton. Unta mentras may panahon pa Atubangon ta ini nga problema Ayaw ta ini ibalewara Kay kairo hit mga sumurunod ta. Komo mga mulopyo hin mahusay nga bungto Kaangayan na gad kita manginanu Pagyakan.Di la it hira maaram nga ikaw it tag-iya. Uyo ngani kon namiling ito hira hin tr abaho. namiling ak hn buyer k nakasamuk na. Maupay ngan marisyo ini nga memorya Usa nga ikakaparayaw ko han akon pagiging bata Diri ini bastabasta mawawara ha ak hunahuna Kay diri ngatanan natatagan hin higayon makaekperyensya. Kay yana kon ha kabaybayunan magbabaktas ka Kukurumuson an im kasingkasing hin sobra An balud naabot na ha mga bungsaran ta Bangin ngani tubigon na pati it at kusina. Makaharadlok. oi idoy damu ngd tam newspaper ha aprtment.Han aton mga kaapuyan nga nanhiuna... di ba? wahaha ako makig storya ak h imo cring l storya kita hehehe ako paratipig hin ne wdpaper ky ak igin baligya amo iton ak trbaho ngadi para makakwrta hhehehe myda kamo newpaper?akon nala ky ak iabaligya.Iba an kalipay nga hatag ha ak dughan.

. knahanglan gud hn daku nga pondo pero pwede man kita makabulig para malikyan an mga posible nga panhitabo n d future ha bsan talagudti ta la nga pamaagi.. kay bga puro pareho man lat gigamit nga liqueur hit b5 ngan hit orgasm. Ti nood there are more than just one solution for the challenge.. it b52 aada ha shot glass. this a gg dollar problem in which our town dont have $. ?@edison: pag nakuha nim it premyo tkang kan mana amy.. bsan ngmamata kna nadiri kpa pagbuhat. @mil it b52 mayda man Grand Marnier pa na Ingredients hito. tnx for the excellent service damo nagkalilingig han mga ira nainom cge order l a hin order haha!!! it makatigo may premyo nga P500.dre na kita mkaplit hin E MPE knda mano Steve. ano man ine ky Orgasm man ngy-an.. na. pag-irignon nala kamu nra kuya ramil and tintin hehehe! oo daw hehehe tas padad-i ak ngni hn usa ka tagay k diri na ak nakainom h2 =D @edison: pare ice tea lat ak tas padis chezz bred ha leyte park and go heheheheh he ?@ dniz oo pare waray problema kon asya la bis padaw kanda kim s paulo bakeshop kita palit hin chizbred heheheheh @edison: chegeh pare mahulat ak hito hehehehe amo na ada ini an video version han mga picture ni eric. bali t. to solve this problem in dulag. hain n premyo? ipalit nat kanda mano steve hin EMPE.. haha kay marasa kaprepare ni taboy... @ronald. lol! haha! ayala sunod iinclude ko na ito na orgasm haha!!! @ mana amy thank you.... ?@mano romy: mano. @ Wamil.. layered.amu na mana? =D Angeles.. lol haha!. hehehe:) Amy nakatigo ako gihapon pero naawud ako pakig agaw hit premyo han kabataan . haha oo it sukli ipalit nat hin safari.. ha ha ha taboy nagud iton..very well said ! Narayhak ako hito nga imo mga pamulong.. this should be built about a 1\/2 mile from the shore. it pinag kaiba la kay it orgasm on the rocks. ada nagkahuhubog gad haha!!!! aw it makori h2! taboy nagud ito. agree ak hito ha m mano... first we have to construct a breakwater to protect our shore line.. Umpisahan pagbawal hit further deterioration of the shoreline ug river banks. an ak mga bisita nagana pagpinantilaw tanan na drinks. salamat tim pag-appreciate tak gnhimo nga siday.pan redhoy la iton hehehehe!! @tintin: waray ta ngahaw ton mahimo cg didto nla lugod kita utang kanda man nabi n ha ha ha...00 (five hundred pesos)! hahha ha ha ha ok tin no probs tungaon ta nala palit kitan empe ha ha ha SURE! hahaha! lol.pau binid la ako anay::)) haha! perdi kami. damu na it pukaw pero kinahanglan pa bantaron gud k nahubya p a pagmata hehehe! pareho ba kon aga. pangutang nla kita hne... Naglalaum la gu ihapon ako nga mapupukaw it panhunahuna labaw na hit aton mga kabungto. nabasahan ko la ini ha tshirt nga gndesign ni Tado:??Gutom ang bayan dahil may s wapang!" amu na? =D   .

. ano man it hinihimo hit mga opisyales hit Dulag? ano it ira ginhihimo para ma stop ini nga negosyo? ngan kaupod h2 nga pagbabag-o an paghaluag han huna2 para atubangon an problema hin eksakto. Pero diri ngatanan nga Juan nagkukuri.sanglit i loba kon anoman it ira buhaton kay ginpalit nira an iyo mga katungod. Pero nasiring hi Don Juan. andam ta ini tindugan. myda ka gusto iyak an. kan juan. Oo.. kay adi an mga swapang nga mg a politiko nagbinalik balik ha gobyerno. In fact.     . waray rason para diri naton makabutan it aton mga karuyag o hingyap ha maupay nga pamaagi. Bahala it nga mga indio nga mga Juan kay katuyo la naging pobre hi ra. the bottomline is kinahanglan gud it mga tawo (pilipino) mga bag-o Bahin hit pagkinuha-i hit bato\/baras ha Daguitan River.hain naman an mga dulagnon? k anu diri natindog para han kamatuoran? katuyo manla hit mga tawo nga ini nga mga swapang.. Aware ako hit natatabo pero syempre.so hain tim uunahon mamatay ka hit gutom or be aware of this problem.kay ambot kay .hala ipagawas ton =D ini nga diskosyon waray katimahan.. an pobre n ga Juan. Sir. negatibo pa it aton perception ha ira. =D Anyway. diri sugad kamaupay it akon trabaho. @mana Amy: diri pa ako sayud kon anu it ira mga pitad nga gnhihimo. That s my mother s maiden name.kay ano. Kay anu man? Kay diri ma n naton ginbuburubligan. ira pinangagbotosan.</pd> Ramos. See More hahahahhahhahhaha. kadamo na it nagpatay ha pilipinas para tumindog. It importante la..Waray naging konkreto nga resulta.ano na pirmi iginbotos ni juan it nga swapang nga politiko. I got your point. Diri ton dapat himuon nga rason nga salit kay napalit an mga botos. Pero an mga Juan nga m aupay an . diri ko kaya gumios hin nag-uusaan kon magios man ako.pero ginugutom hi juan. damu it akon iginkakilala nga mga ig kasi ko pobre nga Juan nga diri napadara han kapobrehan para diri tumindog para han kamatuoran. sahu man basta kay maupay it a kon kabutang.kan kanay sayop. dir dnhi pwede it no comment hahaha! balit... mas gin-uugupan nra an mga swapang ha sosyedad. Mayda mga Juan nga maupay an panginabuhi. maram ak. kay tungod nagkuk uri hi juan. I belong to the other Juan. Eksakto iton nga im siring. Siguro kon ini nga mga Juan magbinuligay.kay it ira hun-huna l a pirmi intawon kon hain hira makuha hin bugas adlaw adlaw.. Lugod.Hi juan aware an nahatabo han iya paligid..paano an mga pilipino nga mga waray trabaho! ambot kon nakaghuna-huna pa hira intawon bahin hini nga problema.ok la ha imo (Mrs<pd>. Ngan ha kamatuoran la.</pd> ramos) bangin maupay it im trabaho nakagyakan ka hin ma upay bahin hini nga problema.para han kaupayan. oi te.See More Una hit ngatanan. diri ako Mrs<pd>. ginpapasagdan la nira an ira mga igkasi nga magkamang ha kakurian.ano an nahabo? waray..no comments ak. Pareho hira aw are han mga panhitabo. sayud kita bisan b alikon pa naton tat History class parte han mga nangagpatay para la tumindog han aton mga katungod. It aton katungod waray kabalyo ng a bisan anu nga klase hin currency. babalewarayo n nala it mga nanhihitabo dida ha ton palibot.kabutangan... Lugod.nawarayan desisyon it usa nga tawo kon nagugotom. igsakripisyo an ira kalugaring on.

Malimpyo man ha lawas it mga Pili     . Start na kami fund raising yane adi hi ivan ha balay.pero baga hino daw la it makarit nga makagpabago. Umpisa ha Elementary labi na kay ada gud naumpisa it habit or na-reinforce it habit hit tawo kon bata pa hira kay amo man it ira hink ikit-an ha iba nga tawo. nah akangirit ak mano han parte han m barbero. Dulagnon gud. bs gud liwat it pinoy ada hin makuri nga sitwasyon. businesses. Amo balit nga usa pa nga kakulangan it public utilities ha Dulag. Pero kay amo man iton "what you don t know can hurt you" kay di man naton kontrolado it pagbuot hit panahon kon mag-aano ngan kon san-o. or bangi n liwat tungod kay mayda nira kapas para bumalhin nala ngd2 ha langyaw agud diri nira makit-an ug maeksperyensyahan an sugad nga kamutangan. u ltimo banyo waray. Sering pa waray pagbasol nga nahauna! See More Man-made problems have man-made solutions ! Kon it tawo nage-explore na ha unive rse. It kasugaran pa hit aton environment ha Pilipinas kay k ulang man hin awareness it mga tawo pati mga korporasyon. lol.. Simbahan.. Nahahadlok ako diri para hit akon kalugaringon kundi para hit akon anak. Amo na. nagluto levhon paksiw. Tidson mo yana. Hasta nga it cyle nag-perpetuate la. We aim to sta ge the most mind blowing Alumni Homecoming of DNHS ito nga worth gud iguli hit m ga adto ha harayo. =D ha bato la tumama.... nagtitikang na kami pagorganisa ngan pagtikang pag fund raising para ngatanan hit at kabatch makaatender hin waray bayad..nakdto na ha bulan(deri an akon barbero) ..gbalik-balikon. sana mayada umabot nga usa nga tawo nga matindog hin deri la liwat self interest it intention..deri ka kila la kon waray agnay.. politician s.. Mercado ngan ha DNHS nga mga well-maintained nga mga banyo pati shower.. amu ngayan hehehehe! nak nabatian la dd2 ha dulag it nga bulan nga taga cambula ba or candao? marisyo.Angeles. abaton mo dayon it harang. an Bulan ug Barok Class A adto.. while cge a m kaon hi ate helen am topic. makaharadlok man iton. amu la tak reaction. Kay amo man an legacy nga igin bilin han mga tawo. =D Nakaporot ako hin damo nga oral history han mga harampang kan Man Ponce(Bulan) u g an my other barbero hi Man Pedro(Barok).. Ako nanganugon ako nga kalaw umabot it panahon kay amo man iton "water seeks its own level" waray ko na uulian ngan pa. Mag-aano man kita kon urhi na it nga tanan. To all Batch 88 of DNHS. karasa amo am pamahaw. Unta mayda hini ha Plaza. Danay bisan deri ako napa-arot natamb ay ako ha barbershop tungod han mga harampang.=( Amo balit. agi mana. Kay it iba gad udog myopic it pananaw ha kinabuhi Importante la it ya na dire it buwas ngan masunod nga adlaw.may paglaum it aton situation ha t una.. siguro it iba diri la nababaraka kay bangin diri nra sugad kahigugmaon an ira mg a anak ug iba nga kapamilya nga posible maapektuhan hini nga kasugaran. Ambot kon mayda Environmental Studies nga parte hit curriculum ha eskwelahan lab i na yana nga mga panahon. Waray na kahulugan ha a kon hadto an "there s no place like home" kay waray na man...=( Makaradlok gud. Di man iton sering han ako Lola nga pareho hin harang. deri la unta mahanabo ha Dulag an nahatabo ha Ormoc. nakakahimo pa magpatawa.hahahhaha.

M agsaysay 29. go! pero mano..cambo la lugar nga akon ginikanan.hra ikumusta ak ha ira tanan... gint atawag namon...pards .. nahimo na la ugaring ini h iya nga intremesan. axa iya yakan. dako nga kalipayan iya hatag ha amon. still kicking pa knu hya.... meet the creator of PG (Da x T.. hain na an m mga po ems? waiting na ak ha iu ni kuya ramil.. naagi ngani ha balay.anu pa ba kaya kun mgiha ine..... ak la ini baga ootrohon para han waray pa pakakita. Mano Marlon.balikon everytime makita kita hini nga mga aton naagian han hadto. hiya man gihap nalilipay kay nakapa huway dayon pagsinudoy. Maricum 28. lagos anay kadali ha centr o pa BP.peace pa dax.. Meneses) himself and his "Identical twin" .. nagsusudoy anay hiya sampilot. ginpapakyaw iya baligya. n.......agumento kono an aragmot yana kay Paper Bag na it burutangan hit "BH".... strickto na yana it mga Hermano\/Hermana. ganansyado pa ngan nakakanta pa.pino ano nga kinukulang hin sugad nga facilities? amo na. way to go! umabot clayton ha dulag tagalog speaking ini hiya hadto tikang gud manila pakian hi la nyo. Sabang 30) wa ako sabot hit ponsyon liwat kada baranggay.</pd> Anaclito CLITON Tobilla. it past dire na mababalik an mga memories nala it aton babalik. @mano danny and eric: maupay ito nga iu plan. adi na mano marlon yucamco an m request na pic ni Mr<pd>. Title:Poems <b>Harupoy an hangin</b> tun-og nangangalimyon Kalipay ha dughan Dughan may pagkasakit.at le3ast ikaw alive and kicking.. happy memories.. nahanumdom ak hini han d pa gud hiya nagppedicab.. At least ikaw naiba (ngan very polite) an imo remembrance h a iya. tag -usa nala gihap kono katiros it sura... sring niya ha amon "sal amat kay first lab ko gud an pagkanta.. upat nala it nasalin na patron yana nga Mayo (Roxas 21. ano an epekto ht pakabuhi na bato-baras nt??kenu man yna nabaha na ha mga lugar bata. tapos amon ginpapakanta. Kaupay hit im hinumduman kan Anacleto. Ada amot anay kamo para hatagan han Ribbon. gin invite ko ha mga bata han dulag??ha aton environme na dre baraha-an han una???kairo an mga an dako na mapipirwesyo:(( ikaw nga friend.. ayaw na gad man pagtawaga hito nga ngaran hi cleton..miss you brod. hehehehe!! pirmi la mag inggat it simod mga tawo ha dulag damo it patron ngan tapos!!!hahah ah. ngan wa na salad.. akon asawa an na sista. ay! An Harupoy han tun-og nangalimyon Naginhawa adton may pagkasakit Kalipay ha dughan binabati An himaya nga waray kapa-it An alimyon kalipay Himaya nga labi Ay Borongan ikaw sayod Han higugma nga nga ha dughan tinurok     . nyahahahaha Maintenance check anay kita yana mga sir ngan man....bravo.

2011 11:09 pm) Haropoy nga kagab-ihon Ikaw an gindudumdom Kamingaw nga gin-aabat Ha imo naghihinulat Hain ka yana namumutang Anu dawla iton imo kahimtang Agoy agoy hin kuri gud man Kon dire ka natatan-aw An makit-an ka akon ungara Makaupod pa maupay unta Pakadi na mingaw dayon mawara Kalipayan ko ha imo nakakakita Ini’n kagab-ihon halarum na Ako in makatorog pa Hingyap ko la ha akon pagmata Ha portahan nagkakatok ka na! <b>LIRO</b> Ha butnga han kabukiran Harayo han kadam-an Amo an lugar Nga akon ginsisirbisyohan . 2011 10:39 pm) Gugma imo ginbaliwara Ginbaliwara ngan liwat ginpara Ginpara ha imo huna-huna Huna-huna han akon paghigugma Paghigugma ko ha imo Imo na ginbag-o Ginbag-o pati pagkatawo Pagkatawo nga waray pagtoo Pagtoo hiton mga tawo Tawo nga sugad ha imo Imo ginsamaran nga dughan Dughan puno hiton kabiduan Kabiduan hiton kalibutan Kalibutan ikaw pa an nakit-an Nakit-an ko nga gugma Gugma imo ginbaliwara <b>MINGAW</b> (April 26.Buhi gud la an paglaum Nga madangat man kalipay ha dumdum Aadi pa an tigaman Matam-is nga diri hingangalimtan Ha kapara diri daw gud Mapaso pa an imo haruk <b>Kabiduan</b> (april 26.

Harayo kaupay Han akon gindakoan Dako nga sakripisyo An akon gin-aagian Makuri an tubig Sugad man an suga An signal han cellphone Agsob magkawara-wara Didto la ako mamakita Mayor nga nagmamama Lagas man o bata Nakinisam-kisam an baba Mapakadto ha baryo Panginano han mga tawo Ha luyo han kamauran Pipiriton kay sirbisyo man Baloto an sasakyan Color brown it katubigan An life jacket nakahigot Ha lawas kay naghihirot Masulog an agos May liro ha tubig Karisyo pagkit-an Ha luyo hit kakurian Ha gutiay nga baloto Kami in ginsasakto Malup-ag ha salug Para maka pwesto Marisyo an biyahe Bisan mga nerbyoso Nakiniling-kiling nga baloto An driver nareklamo Pamakuna han MR SIA Amon tuyo ngadto Ha hagtaas nga kabablayan Tuhod ko nareklamo Pupugulon an bata Kay hiya in nagwawala Kon tusukon han dagum Nakuruo upod it luha Dire ko hingangalimtan Mga baryo nga ginkadtuan Libertd. maputi. tangbo Malobago ug bulawan Damu nga kabataan An amon nabuligan Ipaharayo han sakit Nga nagdadara hin kakurian .

Ha ngaran han serbisyo Ako in mapakadto Bisan ha kaharayuan Dire ako mapupudngan Makuri man nga dalan It akon gin-aagian Dire ako mag-aalang Kay an Ginoo, kaupod ko man! <b>SITWASYON</b> (apr 19 20011 10:25pm) Dire ka naman hine napaabat Ha imo txt o tawag nagpipinanmulat Ano dawla hine’n kasugad Ginkalimtan na an mga saad Harayo gud man nga relasyon Cellphone la it komunikasyon Pero kon sugad man nga sitwasyon Inin relasyon naangay la tapuson Nakabiling kana ada hin iba Ngan ako in ginliwanan na Hinaot la ikaw magpahibaro Para it tanan ma klaro Dire ako maghahaya Kon ikaw in mabaya Lugod akon iglilipay Kay aadi man liwat hi inday…

Title:News Collection <b>Pribado nga kompanya angay mag-empleyo han mga PWD</b> Angay daw nga magpatrabaho an mga pribado nga mga kampanya han mga tawo nga may kapansanan. Sumala han Magna Carta for Persons with Disabilities o R.A. 9443, an mga PWD, o mga tawo nga may pagkure ha ira pisikal nga nga estado sugad man ha panhuna-huna in may katungod nga mahimulig ha usa nga produktibo nga sosyedad. Pahayag ine ni Information, Education and Communications Division Chief, Rizalio Sanchez han National Council for Disability Affairs (NCDA) durante han kanan dz RB Radyo ng Bayan ug Philippine Information Agency “Talking Points”. Sering niya an mga pribado nga kompaniya nga magpatrabaho hin PWD in mayda makak arawat nga insentibo. An Magna Carta in nagsesering pa nga an amo nga nag-eempleyo hin mga PWD in mayd a 25 porsento nga iban ha ira buhis, ha ira ipinapasuhol han ira mga empleyado, ug 50% daman nga iban ha ira magagastos kun ira himoon in mga pasilidad nga PWDfriendly. Nasabi pa daw nga an Japan in modelo han pagigin disability-friendly society. Ha Pilipinas la daw una nga nahibaro an Japan han edukasyon para han mga PWD, ug dinhe daw ha Pilipinas panhibaro an ira mga eksperto nga mga magturotdo, yana d aw, kumpleto an kanan Japan vocational rehabilitation centers hin mga higamit ug mga maestra. Iginpapatuman daw han Japan in quota system, nga 1.3% han ira mga empleyado han pribado nga kompanya in mga membro han PWD.

Tikang yana nga adlaw, Hulyo 17 ngadto 23, an NCDA in nangunguna ha pagdumara ha n ika-33 nga NDPR nga mayda tema ‘Making the Rights Real for Filipinos with Disabi lities’ diin haluag nga ipinasasamwak an mga kinahanglan han mga PWD, tikang han p aghiroti ha ira ug pagtagad nga may pagrespeto. (opt/PIA-Samar/Trans:Alice Nicar t) <b>PNoy uunahon an pagtuhay han pondo ha PCSO</b> Nagsering hi President Benigno Aquino III nga uunahon niya an pagtuhay han panal api ha basi mahisiguro an pasigi nga hinabang ha mga kablas kontra daw han imbis tigasyon ha nagin anomaliya han ira public relation. Ha pakaintindi daw han Presidente, mayda mga baraydan ha pira nga mga hospital h a nasud nga naabot daw P3 bilyon ngan dire na daw ngani, kinakarawat an mga pasy ente nga igin-eendorsar han PCSO. Karuyag daw han Presidente nga igpasigi han PCSO an marig-on hine nga panalapi b asi ine makabaton ha mga baraydan ha hospital nga maiha na daw nga obligasyon. An PCSO in nahisumat pirmi la hadto kulang hin pondo nga pirmi la napaayaw han o pisina han Presidente tikang han Presidential Social Fund (PSF). Panginginanohan daw han Presidente kun kay-ano nga nabankarote ine nga PCSO, nga n kun kay ano nga gintugutan man han board in sugad nga kadako hin pondo para in telligence fund, ha linabay nga unom ka bulan. Dire na daw kinahanglon in mga pag-imbistigar pa kay iya daw ipapatawag hi Chair man Margarita Juico ngan papakianhan kun asya man gud an natabo ha PCSO. Mayda na ginbubuhat an Kongreso nga imbistigasyon ha igin-aalegar nga mga anomal iya ug pag-abusare han pondo ha PCSO(opt/PIA-Samar/Trans:Alice Nicart) <b>PNoy igsusumat na an masunod nga Ombudsman</b> Igpapasabot na daw ni President Benigno Aquino III hit masunod nga semana an mas unod nga Ombudsman komo kabalyo ni anay Ombudsman Merciditas Gutierrez. Ha usa nga interview ha iya matapos an panhatag hin balay ha mga membro han PNP ug militar, ginkonpirmar han Presidente ha Calamba, Laguna, nagsering daw an Pre sidente nga nakayakan na niya an duha nga aplikante han pagka Ombudsman. An bag-o nga Ombudsman in masaliwan kan Gutierez nga napiritan mag-resign, matap os igsalawad in impeachment han mga membro han Kamara de Representantes. Hi Gutierrez in kenehaan tungod han iya daw paghatag proteksyon han anay Preside nte ug yana Pampanga Rep. Gloria Macapagal-Arroyo, agud dire makehaan tungod hin mga anomaliya durante han iya administrasyon upod na an Fertilizer fund scam, H ello Garci scandal ug national broadband network (NBN) deal. Ha di pala maiha, gintudlok han President an anay propesor ug abogado han San Mi guel Corp. lawyer nga hi Francis Jardeleza komo bag-o nga deputy ombudsman for L uzon. (opt/PIA-Samar/Trans:Alice Nicart) <b>Gobyerno nag-aaghat san naangay nga estudyante nga mag-apply san special empl oyment program</b> An gobyerno nag-aaghat san mga pobre pero kaangayan nga mga estudyante sa bug-os nga nasud nga mag-apply dida san special employment program para makabulig madu gangan an kita sa pamilya. An mga batan-on nga naedad 15-25 anyos pwede mag-apply sa ilarum san kanan gobye rno Special Program for the Employment of Students (SPES). Sugad ni Labor Secretary Rosalinda Baldoz, an SPES in sayo nga tulay tipakadto s in promal nga pantrabahuan ngan nakakadugang san hibaro san estudyante pinaagi s in produktibo nga trabaho. Sugad niya an 15 anyos nga estudyante pwede na makonsiderar nga kaparte san pwer sa san magtatrabaho. Sugad ni Baldoz, pag-abot san 15 anyos, pwede na magtrabaho, sanglit adton masar ig an pondasyon san edukasyon tikang sa ditoy pa sira ngan labi na kon yaun sira kurso nga tuang san ginkikinahanglan san industriya, dako nga bulig ini para ma pahitaas an makatrabaho sadton mga mga skills o hibaro sa labor force, ini an su gad ni Baldoz durante san Pilipinas Natin forum san Cabinet’s Human Development Cl uster. Sa ilarum sini nga SPES, an mga batan-on magtatrabaho durante sa Pasko o bakasyo n dida san pribado nga mga kompanya ngan ahensya san gobyerno. An estudyante pwede magtrabaho bilang tax mappers, sa mga buhatan, barangay, per sonahe nga tagsurvey, encoders ngan school assistants.

Sa ilarum san SPES nga balaudnon, pareho an gobyerno ngan pribado nga sector mag bubulig san sweldo san student-beneficiary nga diti maubos san minimum wage nga ginpahamtang san balaudnon. Sugad ni Baldoz, an SPES in kasumpay san 22-point agenda ni Presidente Benigno C . Aquino III. (opt/Ailene Diaz/PIA-Northern Samar) <b >Pinanmuno-an han Pangulo an AFP command conference ha Camp Aguinaldo</b> Nakighimangraw hi Pangulo Benigno S. Aquino III kakulop (Biyernes) ngada han hig taas nga mga opisyal han Armed Forces of the Philippines (AFP) didto ha Camp Agu inaldo, Quezon City. Kataliwan han iya pagbisita ha Bocaue, Bulacan ngan Calamba City ha Laguna kon d iin pinanngulohan niya an pag-intrigo hin housing units ngadto han mga tawohan h an AFP ngan han Philippine National Police (PNP), diniretso hiya ngadto ha AFP h eadquarters ngan nagdumara hin Command Conference agud masusi an situwasyon han nagpapadayon nga mga reporma ha militar. Lakip han panguna nga mga ginhisgotan dida han komperensya an kahimtang han repo rma ha pagtaga-salapi, an modernisasyon han AFP ngan an kahimtang han pondo hini , ngan an implementasyon han Internal Peace and Security Plan Bayanihan, ngan an mga proyekto nga ginpopondohan han Department of Energy (DOE). Nagsering hi Armed Forces Chief of Staff General Eduardo S. L. Oban Jr. nga nagk aada hin higayon an Pangulo nga mahibaro-an an estado ha pagkayana han implement asyon han Internal Peace and Security Plan Bayanihan. Lakip dida han presentasyon han Bayanihan Plan, sering niya, an mga rekomendasyo n agud magmauruupay pa an implementasyon hini. Bahin han modernisasyon han AFP, nagsering hi Oban nga komitido an militar pagpa uruupay pa hiton mga sistema han programa ngan hin padayon nga pag-establisar hi n bag-o nga mga reporma nga kahingangadto-an hin masdayag ngan katataporan nga A rmed Forces. Presente gihapon dida han command conference hira Executive Secretary Paquito Oc hoa ngan Defense Secretary Voltaire T. Gazmin. (opt/PIA-Eastern Samar/Ginbinisay a:DUM) <b>43rd Infantry Battalion binalik na ha Samar</b> Kataliwan in tulo ka tuig ha Lanao Del Sur an mga tropa han 43rd Infantry Battal ion in umabot han Pier 2 ha Catbalogan City han Mierkoles nga adlaw, Hulyo 13. Gintapo ini hira han mga sundalo han 8th Infantry (Storm troopers) Division. Kadungan gihapon an pag-pagikan hin tropa han 3rd Scout Ranger Company ngan 1st Light Armor Platoon. Ginpangunahan ni commanding officer han 8ID Major General Mario F Chan kaupod hi Catbalogan City Councilor Hon. Stephanie Uy komo guest of honor an mahinungdano n nga okasyon. Iginpa-abot ni Uy an iya mapaso nga pag- welcome han mga taga 43IB ha ilarum han pamuno ni Lt Col Madarang. Sugad man iginpabalon han batan-on ngan mahusay nga konsehala an iya pasalamat h an mga element han 3SRC ngan 1LAP han ira maupay nga pagserbisyo han katawhan ha n rehiyon otso. “Be guided with the maxim that as soldiers we are here to serve and not to be serv ed,” segun kan MGEN Chan. Dara han kadugangan nga tropa tikang ha Lanao del Sur, mas magiging andam ngan m akusog na an tropa nga magpapatuman han ira mandato ngan serbisyo. Ginduyugan han banda han 8th ID an damo nga sibilyan ngan katawhan nga mga parye nte ngan kasangkayan han mga sundalo ha Pier Dos an mahinungdanon nga pag abot n gan ha luyo nga bahin naman an paggikan han mga tropa nga sumakay hin dako nga b arko han navy. (opt/trans: NBQ/PIA 8-E Samar) <b>Mga katungod han mga tawo nga may kapansanan</b> Magsasalin-urog hiton sunod nga semana han ika-33 nga pagtigaman han National Pr evention and Rehabilitation Week. Ini nga semana an pagkilala han mga tawo nga may kapansanan (persons with disabi lities)komo parte han aton sosyedad. Dida han ginbuhat nga pakihimangraw kan Rizalio “Zaldy” Sanchez ha programa ha radyo nga Talking Points, ginsabi niya nga may-ada mga igo nga balaod nga nahatag imp ortansiya ha mga tawo nga may kapansanan.

Ginlinaw ni Sanchez nga an mga pribilehiyo in igin hahatag komo pagkilala ngan p agtimangno han mga katungod han may kapansanan. Ginhuhuruhimangrawan gihapon an katungod pantawo nira kinahanglan daw irespeto g ihapon an ira dignidad komo tawo. Hi Rizalio Sanchez an Chief han Information and Communications Division ha Natio nal Council on Disability Affairs. Usa ha mga balaod nga iya ginsabi amo an Republic Act No. 9442 nga nagsasaysay n ga mahihimo makuha han may kapansanan an 20 porsiyento nga diskwento ha ngatanan nga papliton ngan serbisyo publiko. Dugang pa ni Sanchez, may-ada daw mga balaod nga nahatag importansiya dara kay m ay-ada mga pribilehiyo nga iginhahatag an gobyerno sama han senior citizens, tin atagan gihapon hira hin 20 porsiyento nga diskwento ha tambal, pagkaon, sinehan, pagpatambal , pasahe ha tuna, dagat o bisan pa eroplano. Usa daw gihapon nga balaod amo an Republic Act No. 9442 nga may-ada prebilihiyo nga masunod:educational assistance ha tanan nga lebel han edukasyon tikang ha pr imary tubtub tertiary, kaupod pa an vocational courses, ha pub;lic o private nga eskoylahan ; probisyon nga magkamay-ada express lanes para ha mga may disabilit y labi na commercial o government establishments; sugad man an pagkamay-ada igo nga insentibo para ha mga tawo nga natimangno han mga tawo nga may disability. Papanalipdan gihapon han balaod an mga PWDs nga ginbi-bi-ay-bi-ayan o gin-tatama y, ngan diskriminasyon. Segun hiton balaod an patok han first offense ha kun hin -o man an mapamatud-an nga nakasala -indibidwal o organisasyon o korporasyon – in pamumultahon hin diri maubos hin P50,000 ngadto ha P100,000. Labot pa an usa nga tawo nga napamatud-an nga nagtalaps hin balaod ha siyahan ng a pakasala in possible ma-preso hin unom ka bulan ngadto hin duha ka tuig. Kun hin- man gihapon an mapamatud-an nga nakasala tawo man korporasyon in pamumu ltahon hin diri maubos hin P100,000 ngadto ha P200,000. Posible gihapon mapreso kun igpapadayon niya an pagtalapas han katungod han may kapansanan, hin duha ngadto ha unom ka tuig. Nasabi gihapon ni Sanchez, nga dako na gud man an gin-bag-uhan an mga tawo ha is torya han katungod pantawo han mga PWDs ha sakob hin 20 anyos, natuod hiya nga m as magiging matimangnuon an mga tawo han mga PWDs ha masunod nga mga panahon.(op t/trans NBQ/PIA 8-E Samar) <b>PNoy ipapasigi an mga reporma ha luyo han mga kritiko</b> Nagpatapod hi President Benigno S. Aquino III ha atubangan han mga Obispo, misyo naryo ug mga membro han Philippine Council of Evangelical Churches (PCEC) nga ig papasigi niya an iya obligasyon nga pagpatuman hin ungod nga mga reporma ha luyo han mga oposisyon ug kritiko. Ha iya mga pamahayag durante han ika-29 Biennial National Assembly han PCEC ha H otel Vida ha Clark, nagsering an Presidente nga an iya administraysyon nga an iy a administrasyon in in komitido nga makabuhat an mga kablas nga mga pamilya, mag -upay an ekonomiya ngan ipatuman an maupay nga panggobernohan ngada han katapusa n han iya torno hit 2016. Sering pa niya niyan han Hunyo 2011, nahisumat nga haros dos milyones nga pamily a an nakakarawat nah an Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) ug Conditional Cash Transfer (CCT) nga ipinatutuman han Department of Social Welfare and Devel opment (DSWD). Nagsaad pa daw an Presidente nga an kanan PCEC iginsaad nga pagbulig ha goberno ha pagpatuman han 4Ps ug CCT, iya iginsering nga dudugngan pa daw niya an mga be nepisyaryo han ngadto hin 2.7 milyon nga pamilya ngada hiton una nga tulo ka bul an hit 2012. Samtang an PCEC national director, Bishop Efraim Tendero in nagsering han Presid ente nga ngatanan nga Obispo ug mga misyonaryo in nagkatangdoay nga mabulig hito n iya administrasyon ha pagpapabuhat han kahimtang han mga kablas, bisan pa han mga programa pangkamurayawan, ha panmatasan ug ginawian sugad man han maupay nga panggobernohan.(opt/PIA-Samar/Trans:Alice Nicart) <b>Malacanang: Singbahan Katoliko kabakyang han goberno</b> Nagpahayag an Malacanang nga kabakyang han goberno an singbahan Katoliko ha pagugop ug pagduso han kaupayan han mga molopyo ug ginhihingita daw gud ha mga masu nod nga panahon an pakibasumpayan hine ha Catholic Bishops Conference of the Phi

lippines (CBCP) ha ilarum han pamumuno ni Cebu Archbishop Jose Palma. Dida han press briefing ha Malacanang han nakalabay nga Hoybes, nagsering hi Pre sidential Spokesperson Edwin Lacierda maupay man daw an relasyon han administras yon Aquio ngada han singbahan Katoliko. Natoo hi Lacierda nga an kapili kan bishop Palma ug han iba pa nga mga opisyales in magdadalan han kanan goberno bag-o nga makikipagrelasyon han Singbahan. Ngani daw, sering ni Lacierda, ira na inuunat an ira kamot hin pakipagsangkay ha singbahan Katoliko, labi kay ngaduha man daw hira in magpareho an katuyoanan an kaupayan han mga Pilipino ug andam daw an goberno nga madumara han sayod nga pa nggobernohan sugad nga karuyag han singbahan. Sumala han CBCP Statutes, hi Palma in malingkod komo CBCP president hiton Decemb er 1, 2011 ug iya sinusundan hi Tandag Bishop Nereo P. Odchimar, nga nagdisisyon hin dire na pagdalagan otro ha ira piniliay.(PIA-Samar/Trans:Alice Nicart) <b>Kinahanglan mag empleyo an mga pribado nga kompanya hin persons with disabili ties</b> May-ada ba niyo empleyado nga persons with disabilities (PWDs)? An mga PWDs in mga tawo nga may-ada iba nga abilidad dara hin mental, pisikal ko n sensory ngan iba pa ugaring tinatagan proteksyon han balaod nga ma empleyo nga n matagan pareho nga oportunidad han mga maupay o normal an kalawasan. Segun han Magna Carta for Persons with Disabilities kon R.A. 9443, an mga PWDs i n may-ada gihapon mga katungod sama han iginhahatag han mga mulupyo nga normal s ugad man nga maki-urusa ha sosyedad. Amo ini an iginpahayag han Information, Education and Communications Division Ch ief Rizalio Sanchez han National Council for Disability Affairs (NCDA) ha dzRB R adyo ng Bayan ngan Philippine Information Agency s Talking Points. Igin-esplikar niya nga an mga pribado nga kompanya nga na –empleyo hin mga PWDs in nakakarawat hin mga incentives. Kun ikaw nga kompanya nga na empleyo hin PWDs may-ada ka 25 percent tax deductio n nga iginbabayad han mga empleyado ngan may-ada gihapon 50% para gastos nga mag ing PWD-friendly an workplace segun ini han Magna Carta for PWDs, pulong ni Sanc hez . Iya gihapon ginsabi nga an Japan in ehemplo hin disability-friendly society. Samtang, an nasud Pilipinas an nag pakilala ha Japan han PWD education. An mga eksperto daw ha Japan in bag-o pala nga nahibaro, mga 1970 pala ugaring m adagmit hira nahibaro, Yana daw kun kumadto ka ha Japan, an ira mga vocational r ehabilitation centers in kumpleto an mga facilities pati trainers. May-ada daw g ihapon incentives. Yana daw, may-ada quota han Japanese government implements nga nagmamandar ha mg a private companies nga tagan akomodasyon an 1.3 percent han total workforce par a PWDS. Tikang han July 17-23, an NCDA in mag mamangulo han ika 33 nga National Disabili ty Prevention and Rehabiliattion Week (NDPR) nga may tema :‘Making the Rights Real for Filipinos with Disabilities’ kun diin gin paparugdug an kampanya han public a wareness para han mga special needs han PWDs tikang ha preventive measures ngadt o ha ethical treatment. (opt/NBQ/PIA 8 E Samar) <b>Aquino nanguna han pagdistribwer han housing units para ha AFP, PNP personnel ha Bulacan</b> Ha pagtuman han iya panaad para hin housing program ha katawhan, pinangunahan ni Presidente Benigno S. Aquino III an ceremonial nga pagdistribwer han mga housin g unit ngadto han kwalipikado nga mga personnel han Armed Forces of the Philippi nes (AFP) ngan Philippine National Police (PNP) ha Barangay Batia, hini nga luga r. Dida han iya pagdatong han dapit han housing project Biyarnes, an Presidente in gintapo nira by Defense Secretary Voltaire Gazmin, National Housing Authority (N HA) general manager Chito Cruz ngan local government officials nga pinangunahan nira Governor Wilhelmino Alvarado ngan Bocaue Mayor Eduardo Villanueva Jr. Gintukib ni Cruz an Chief Executive han dalagan han AFP-PNP Bocaue Hills Housing Project diin nalukop hin mga 30 ka ektarya nga mayda gin-alotaga nga 4,000 nga lote para hini nga proyekto Ginhatag ni Presidente Aquino an mga Certificate of Entitlement to Lot Allocatio

 

ns (CELAs) ngadto han mga benepisaryo tikang han AFP ngan PNP. An benepisaryo nga kinarawat han CELAs tikang ha PNP amo hira Police Officer 4 M yrna Cruz ngan Police Officer 1 Ulysses Cabanting ug hi Technical Sergeant Rodri go Pagaduan ngan Technical Sergeant Macario Calimag an ha AFP. An sukol han kada unit in aada ha 36 square meters para han Type RH1 ngan 40 squ are meters pata han Type RH2. An pira la han amenities dida han housing project in nag-uupod hin basketball co urt, day care centers ngan livelihood training centers. Mayda dama hini an under ground drainage system, konkreto nga karsada nga may sidewalk ngan konkreto nga curb ug gutter. An supply han tubig in pwede tikang ha deep well o tikang ha Bocaue Water Distri ct pinaagi han industrial water connection system. An tagsa nga serbisyo han kur yente in nayda gihap tikang ha Meralco. An mga tinaglawas tikang ha AFP ngan PNP in nagpadangat han ira pagpasalamat kan Presidente Aquino han iya pagtuman han iya saad durante han ika-25 nga annibers aryo han People Power EDSA han Pebrero hini nga tuig An mga sundalo nga kapulisan in mabayad hin P200 kada bolan ha siyahan nga lima ka tuig ngan dida hit urhi nga lima ka tuig, ini in hinayhinay nga madudugngan n gadto ha P1,307. An 140,000 selling price han kada housing unit in babaydan ha sakob hin 30 ka tu ig ha sais porsyento nga interes kada tuig. Maabot hin P35,000 kada unit an ginsubsidize han goberno tikang ha orihinal nga presyo nga P175,000.(opt/Translatio n by Neil Lopido/PIA-8) <b>Sinirangan Bisayas magdudumara han pinaka-syahan nga NGP consultative summit< /b> An pinka-syahan nga huruhimangraw parti han National Greening Program (NGP) dinh i ha Rehiyon 8 han kanan Aquino Administrasyon in gindudumara yana nga adlaw did to ha Ritz Tower de Leyte. An huro-himangraw ngan han paglunsad in pinangunahan han Department of Environme nt and Natural Resources (DENR) kun diin kasugbong hini an Department of Agricul ture (DA), Department of Agrarian Reform (DAR) ngan han iba nga mga stakeholder. Iginpasabot ni Ms. Purificacion Daloos, an nangungulo han Public Affairs Office han DENR, nga an aktibidad in mag-uupod han paglunsad, primero nga haruharampang ngan adbokasiya, communication and mobilization workshop parti han NGP. An panuyo han huruhimangraw amo an makakuha hin mga opinyon parti han kaupayan n ga gindadara han NGP ha rehiyon ngan mangaro hin kakumitido han mga kasugbong ng a mga ahensya ngan han iba-iba nga mga sektor lab-i na gud ha sektor han mga neg osyante nga bumulig hini nga panuyo. Hi DENR-8 Regional Director Rogelio T. Trinidad an mangungauna han panawagan nga n pangaro han mga kakumitido parti han proyekto para makab-utan an kanan Rehiyon panuyo nga makapagtanom hin damo nga mga lalong ha iba-iba nga kagugub-an ngan mga nabunga hin prutas nga kakahuyan kaupod an propagules. An mga nahitutungdan nga mga ahensya in nagmeeting kaupod an mga consultants nga natikang ha Los Baños dida han Hulyo 14, pasabot ni Ms. Daloos. Iya gintagan hin duon nga angay hinumduman han publiko nga an National Greening Progam in diri la programa han Pangulo o han DENR kundi para han ngatanan. An Regional Launch ngan Summit in magtitirok han mga ahensya nga natikang ha iba -iba nga mga sektor kaupod han natikang ha gobyerno, pribado nga sektor, diri ka nan gobyerno ngan mga organisasyon han katawhan, sibil nga sosyedad ngan academe para paghuro-himangrawan ngan pagkasarabutan in kumon nga panuyo para han Rehiy on pinaagi hin usa nga programa nga an panuyo amo an pag-iban han kakablasan, se guridad ha pagkaon, pagkunserbar han biodiversity ngan han climate change mitiga tion ngan adaptation. An pinaka-unod han bug-os nga adlaw nga aktibidad amo an paghatag han kakumitido han tagsa-tagsa ngadto han National Greening Program. (LDL/Translation by : maa /PIA8) <b>Aquino nagpatapod ha mga pamilya han mga biktima han Maguindanao masaker nga diri makikigsabot kan Zaldy Ampatuan</b> Iginpatapod ni Presidente Benigno Aquino III ha mga pamilya han mga biktima han Maguindanao masaker nga bubuhaton nira an ngatanan agud matagan hira hin hustisy

a ini kasumpay han usa mga meeting ha Malacanang han Hoybes nga adlaw. “In the meeting a while ago with the victims, the President said ‘I will do everythi ng possible to get justice.’ And that’s his commitment to the families of the massac re victims. That’s the commitment from the President himself,” Siring ni Presidentia l spokesman Edwin Lacierda dida hin usa nga press briefing ha Palasyo kahuman ha n meeting. Siring liwat ni Maguindanao Gov. Ismael Mangudadatu, diin an iya asawa usa han m ga biktima, iginpatapod liwat ha ira ni Presidente nga an pakigbisog para han ka so han Maguindanao masaker in magpapadayon ngan an Presidente in magpapabilin mg a madapig ha ira. Igindugang pa niya nga an Presidente sugad man hi Justice Secretary Leila de Lim a ngan Interior and Local Government Secretary Jessie Robredo in nagklaro nga wa ray matatabo nga kompromiso ha butnga han Palasyo ngan mga Ampatuan bahin han ka so han Maguindanao masaker. Hi Mangudadatu ug an iba nga mga pamilya han mga biktima in natipa han ginsuspen de nga Autonomous Region in Muslim Mindanao Gov. Zaldy Ampatuan magin state witn ess han makarimadima nga masaker ha Maguindanao. Siring niya nga an Presidente i n karuyag nga magyakan pa hin kadugangan hi Zaldy Ampatuan basi an goberno makak uha pa hin dugang nga impormasyon han natabo nga masaker ug iba pa nga mga kaso. Nahireport nga hi Zaldy Ampatuan in nagpadangat han iya karuyagon nga magin stat e witness han masaker nga kaso kundi waray ini karawta han DOJ. Siring ni De Lima dida han press briefing nga waray maaram han ungod nga panuyo o motibo ni Zaldy Ampatuan nga idayag an impormasyon hiunong hin gin-aalegar nga graft han mga Arroyo sugad man an panlimbong durante han 2007 senatorial electi ons. “Pero ang posisyon lang natin ay ito: Anuman ‘yan… totohanan man ‘yan o hindi, pagdating sa massacre case ay magiging maingat tayo because we cannot sacrifice this tria l for anything. Because this is supposed to be the trial of the century, the lit mus test of the Philippine justice system,” siring niya. “Kasasabi lang din ni Pangulong Noy na, ‘If we fail in this case then the entire jus tice system of this country also fails,’” siring niya, diin karuyag han Presidente m ahuman an imbestigasyon ha sakob hit iya termino. Sumala kan lawyer Nena Santos, an mga abogado han mga Mangudadatu, hi Zaldy Ampa tuan amo an prinsipal nga akusado han Maguindanao massacre case. Naatubang daman hiya hin kaso nga plunder ngan graft and corruption ha Office of the Ombudsman. “There is also a separate anti-money laundering case against him filed at the Cour t of Appeals. And he could possibly be charged with tax evasion, and other cases that he himself opened, like election fraud,” siring pa han abogado. Sobra 57 nga tawo, upod an 32 nga mga journalist an namatay han November 2009 ha Maguindanao ha pagtikaharani han 2010 elections. An mga Ampatuan, suok nga kaalyado ni anay presidente Gloria Macapagal-Arroyo in ginhihingadnan komo panguna nga mga suspetsado. (Translation by Neil Lopido/PIA -8/PCOO) <b> Malacanang nagsering, an Katoliko nga Singbahan en kabakyang hin paghatag hi n maupay nga kabutangan ngadto han mga Filipino</b> Nagsering an Malacanang nga an Katoliko nga Singbahan en kabakyang hin paghatag hin maupay nga kabutangan ngadto han mga Filipino nga mga katawhan nga kon diin ginhihingita nga magkaurusa kami magtrabaho kaupod an Catholic Bishops Conferenc e of the Philippines (CBCP) ha ilarum han liderato han bag-o nga presidente, nga amo hi Cebu Archbishop Jose Palma. Durante han press briefing didto ha Malacanang kakulop nga adlaw (Huwebes), hi P residential Spokesperson Edwin Lacierda en nagpahayag nga an relasyones ha butng a han kan Aquino pang-gobyernohan ngan han Katoliko nga Singbahan en “maupay”. “An Katoliko nga Singbahan en usa nga stakeholder nga naghahatag hin maupay nga ka butangan ngadto han mga Filipino nga mga katawhan”, sering ni Lacierda kasumpay ha n ka pili ni Palma komo bag-o nga CBCP president durante han ira ika-103 nga Ple nary Assembly didto han Pope Pius XII Catholic Center didto ha Manila hadton nak alabay nga Hulyo 9. Hi Lacierda en nagpahibaro nga hiya en natu-o nga an ka pili ni Palma ngan han i ba nga mga bag-o nga mga opisyales han CBCP en may-ada panuyo nga basi an gobyer

2011.” dugang pa nga pa hayag ni Lacierda. hi Presidential Spokespers on Edwin Lacierda in nagpasabot han maupay nga relasyon ha butnga han pan gobyer nuhan ni Aquino ug han simbahan katoliko. Ongtioco. 2006 ng an ha dire pala maiha en gin-tudlok komo bag-o nga Archbishop of Cebu hadton Oct obre 15. Hiya in nagin Archbishop han Palo han Marso 18. Hi Dumaguete Bishop John Du an napili nga tesurero nga sumaliwan kan Cubao Bisho p Honesto F. An nasabi nga katitirok en nag-pili daman kan Msgr. anay assistant secretar .” sering ni Lacierda katapos han pagpili kan Palma kumo bag-o nga pangulo h an CBCP durante han 103rd Plenary Assembly ha Pope Pius XII Catholic Center ha M anila han naglabay nga Hulyo 9. 1976 ug gin-ngaranan nga Auxiliary Bishop han Cebu dida han Nobyembre 28. Ha idad nga 47. Hiya in sumaliwan kan Tandag Bishop Nereo P. nga waray na paglarang hin reelection. 2011. nga waray na mangaro hin reelection. hiya in g in-ordinahan pagka-obispo ug gin-ngaranan nga Obispo han Diocese han Calbayog ha n Enero 13. Hi Palma in na-ordinahan pagkapadi dida han Agosto 21. Joselito Asis. 1976 ngan gin-ngaranan nga Auxiliary Bishop of Cebu hadton Nobyembre 28. An CBCP website nga naka-post nga an bag-o nga CBCP president en tikang han Arch diocese of Jaro didto ha Iloilo. 2010.” “Kami in karuyag makipagsangkay ha simbahan. Candido) <b>Malacanang nagsering nga an simbahan katoliko in kasugbong han gobyerno ha pa gpasamwak han kaupayan han mga Filipino</b> An Malacanang in nagsering nga an simbahan katoliko in kasugbong ha pagpasamwak han kaupayan han mga Filipino ha iya ginlala-uman nga pakigbulig han Catholic Bi shops Conference of the Philippines (CBCP) ha ilarom han pamunu-an han ira bag-o nga pangulo nga hi Cebu Archbishop Jose Palma. Hiya en nagin Archbishop of Palo hadton Marso 18. An asembleya in nagpili gihapon kan Msgr. E. ngaduha man en pareho an katuyu-anan nga amo an pagahatag hin maupay nga kabutangan han mga Filipino nga mga katawhan ngan kinahanglan kam i en magkaurusa magtrabaho para han sinisering nga transparency. “Hi kami nga aadi ha gobyerno en andam makipag-sangkay ngahaw ngadto han singbahan . nga sinaliwan hiya kan Cubao Bishop Honesto F. 1999. Ongtioco. hi Palma en maasumir han iya bag-o nga posisyo n komo CBCP president en aadto pa hiton Disyembre 1. 2006 ug natudl ok nga Archbishop han Cebu han Oktubre 15. nga amo anay an assistant secretary general ngan assistant treasurer. Segun hadton CBCP nga reglamento. (opt/PIA-8. Odchima r. Sasaliwanan niya hi T andag Bishop Nereo P. Samar. hi Palma in nagtuma posisyon kumo pangulo han CBCP dida han Disyembre1. 1997. 1999. Nngaduha kami in nagtratrabaho para h an kaupayan han mga tawo ug kinahanglan kami magbinuligay para maklaro. Napili daman nga bag-o nga CBCP vice president amo hi Lingayen-Dagupan Archbisho p Socrates Villegas. Samtang hi Dumaguete Bishop John Du en napili nga treasurer. transla ted by: S. Juanito Figura nga ha pa gkayana en binalik ngadto han Archdiocese of Jaro. Durante han press briefing ha Malacanang han Huwebes.no “matagan hin panahon nga mahibalik ngahaw an maupay nga relasyones hadton singb ahan”. 2010. Kay ha kamatu-oran. Sumala han kanan CBCP balaud. 1997. Ha edad nga 47. An CBCP website in nagpasabot nga an bag-o nga pangulo han CBCP in nagtikang ha Archdiocese han Jaro ha Iloilo.” sering ni Lacierda. Hi Lacierda in nagpahayag ha iya pag-tuo nga an pagpili kan Palma ug iba pa nga mga opisya han CBCP in makakapabag-o han gobyerno han iya relasyon ha simbahan. “An simbahan katoliko in ig-kasi magburuhat ha pagpasamwak han kaupayan han mga Fi lipino. hiya en gin-ordinan nga episcopacy ngan gin-ngaranan nga bishop hadton Diocese of Calbay og han Enero 13. Hi Palma en gin-ordinan han pagka-padi hadton Agosto 21. Odchimar. An napili nga bag-o nga bise president han CBCP amo hi Lingayen-Dagupan Archbish op Socrates Villegas. nga napili komo bag-o n ga secretary general nga an iya sinaliwnan amo hi Msgr. Joselito Asis.

Juanito Figura nga mabalik na yana ha Archdiocese of Jaro. an amon opisina en nak atuman kami han misyon. An Presidente in nagsering nga nga dida han Hunyo 2011. Ha pagdayaw han kanan PCEC panlimbasog pagbulig han gobyerno ha pag-implementar han 4Ps ug CCT. kay pag-asenso han Pilipino it aton gin-aasikaso ngan diri an pagpirit ha i ra nga nagpapakabuta-buta ngan nagbubungul-bungulan. “Dudugangan pa naton sunod nga tuig ha 2012. hard caps and various hand tools.y general ug assistant treasurer. Leyte nga kon diin aadto pagbu buhata an mga trabahu-on sugad han repair. . Ibubuhos naton an aton makak aya para mapamatud-an ug mapreso an mayda sala. “Makakatapod kamo ha ngaran han kabaratunan. excuse me diri naton hira pini-personal. tran slated by: S. “An aton pakig-away kontra han korapsyon. flash lights. mga misyonaryo ug miembro han Philippine Council of Evangelical Churches (PCE C) nga hiya in magpapadayon han iya trabaho pagpatuman han mga reporma bisan kun natipa an mga pangontra. (PIA-E.000 nga mga pamilya in m ahi-uupod.” sering han Presidente. maintenance and rehabilitation of var ious construction and maintenance equipment han DPWH nga amo daman ini an gagami ton ha pagbaton kon may-ada disaster. Candido) <b> Aquino nagpatapod hin padayon nga pagpatuman han mga reporma ha luyo hin pag tipa han mga kritiko</b> Hi Presidente Benigno S. Ha panaingkamot pagpuypoy han korapsyon ha serbisyo publiko. An nasabi nga RES.7 million nga mga pamilya ha una nga tulo ka bulan han 2012. gintatalinguha pirmi han gobyerno nga buhaton kun ano an tama. boots. (opt/translated by G TT/PIA8) <b>DPWH ha Eastern Visayas nakapagpondar han emergency task force</b> Nagpahibaro an Department of Public Works and Highways-Regional Equipment Servic es (DPWH-RES) ha Eastern Visayas nga nakapagpondar na hira han sinisering nga 24 /7 ready equipment Emergency Task Force ha pagbaton han kanan ahensya paliseya n ga magkamay-ada quick response and calamity preparedness. “Ginpapasa-Diyos nala naton an ira binunuhat pag-ulang han aton pagsubay han eksak to nga dalan. Hi DPWH Eastern Visayas Regional Director Rolando Asis en nagsering nga an nasab i nga task force personnel en nagpaka-andam hira hin mga raincoats. Mayda pa 700.” duon niya. Ngan mas magigin maupay pa an implementasyon han 4Ps dara han pagbuli g han PCEC ha DSWD. Aquino III dida han Huwebes in nagpatapod han mga Obisp o. an Presidente in nagsering nga an iya administrasyon in nagpatapod pagbulig han mga pobre. pag-ugop ug maupay nga panuyu-anan ka igkasi tawo. Samar. tikada na kita ha katapusan nga bahin. an Presidente in na gduon nga an kampanya in aada na ha katapusan nga bahin ug nagpapatapod nga ha d iri maiha an mga kaso han pangungurakot in igpapasaka kontra han mga kurakot nga mga opisyales han una nga administrasyon. “Bisan kon limitado an aton mga katigayunan ngan mga pondo. pagpa-uru-upay han ekonomiya ug pag-implementar hin maup ay nga pan gobyernuhan tubtob matapos an iya termino ha 2016. May-ada lima nga mga regular area shops ngan siyam nga s ub-shops nga nahimumutang ha Eastern Visayas. an Presidente in nagpatapod ha ira nga an iya administrasyon in magpapadako han programa ug dudugangan an rehistrado nga benepisaryo abot ha 2. Ha pamulong han ika-29 nga Biennial National Assembly han PCEC ha Hotel Vida din hi ha Clark. kumo Secretary General nga sumaliwan kan Msgr.” dugang niya. en aadto nahimumutang ha Palo. Hiya in nag-eksplikar nga ngatanan nga mga kaso in ipapasaka base ha mga ebedens ya nga natirok ug diri base ha mga hurob-hurob. Bangin kasiring hit aton mga kon tra nga nga pinipersonal ta hira.” seri ng han Presidente. mayda na maabot hin 2 ka million nga mga pamilya an nakabenepisyo han Pantawid Pamilyang Pilipino Progra m (4Ps) ug an Conditional Cash Transfer (CCT) nga gin-iimplementar han Departmen t of Social Welfare and Development (DSWD). M agpapasaka na kita hin mga kaso ha mga natutu-inan. Padayon kita nga magtratrabaho ngan diri na naton hira proproblema hon. Kada area shop en may-ada daman ni ya tagsa-tagsa nga Equipment Task Force nga andam kon pananglitan pagkikinahangl anon ngan durante daman kon may-ada emergency nga sitwasyon.

Niyan han Abril. Una nga kakadtoon han Presidente nga panhatag han Certificate of Entitlement to Lot Allocations (CELAs) ha Bocaue Hills. Nagkatangdoay naman daw an duha nga nasud nga igpepreserbar an haluag nira nga r elasyon ug dire tutugutan nga mahibang ine hin problema la hin giutan o teritory o. Barangay Batia. ug han iya programa pa ra han maupay nga pangobyernuhan. nahireport naman ngani. An Manila Zoological and Botanical Garden o Manila Zoo. Dugang pa niya nga an BAI. nga na gmanu han National Housing Authority (NHA) nga maghimo hin housing program para han mga sundalo ug kapulisan ha bug-os nga nasud.Samtang. Sumala kan. Dinhe. Sugad man. in nahimumutang ha 5. nga ipasigi an tindog. nga nagsabot na an China ug Pilipinas nga pagt uhayon an problema ha mahimyang nga paagi. maupay nga mga pamatasan. ha local nga panggobernohan han Manila ug mga t awo nga may panginlabot han problema nga himoon in mga pitad nga makakasalbar ha n katahom han Manila zoo. Nagpahayag gihapon hi Lacierda han iya pagtapod nga mabulig an local nga panggob ernohan han Manila. Nagproponer daw hi Foreign Affairs Secretary Albert del Rosario han rules-based regime ha pagsisitar han iba nga nasud ha West Philippine Sea. ira daw ine ipinababaya nga problema ha Department of Foreign Affairs (DFA) ug an mga opisyales pandiplomasya abir masol bar ine para han kaupayan han kada tagsa nga partido. Presidential Spokesperson Edwin Lacierda nakipag-istorya na hira ha Bureau of Animal Industry (BAI). kan President Aquino daw ipapakiana ine nga problema kun madayon an pl ano nga pagbisita ug pakipagkita niya han president han China. Naabot hin P4. manhahatag daman hiya hin CELAs ha mga benepisaryo ha Calamba. pinaagi hin multi-lateral nga iristorya ug ha ano man nga paagi nga may diplomasya. hi PCEC national director Bishop Efraim Tendero in nagsering ngadto han Pangulo nga ngatanan nga mga Obispo ug mga misyonaryo in in nagtangdo nga makig -usa ha gobyerno ug buligan an iya administrasyon ha pag-iban han kapobrehan. pinaagi han Committee on Animal Welfare. Nahisumat nga 20 nga mga yawe han mga baglay an ipapanhatag han Presidente. Nagkakaurusa daw an mga membro han Association of Southeast Asian Nations (Asean ) nga nasuporta han kanan Pilipinas pagsitar. Bulacan diin pa g-iistoryahan hiya han kinaiya hine nga proyekto ni Vice President ug housing cz ar.000 housing units para han 2011. Bocaue. (Trans by Alice Nicart/PIA-Samar) <b> Malacanang iginmandu-an pag-upay han Manila Zoo</b> Nagpahayag an Malacañang han kabaraka ha kahimtang yana han hayop nga nakatago ha Manila Zoo. (PIA-Samar/Tra ns:Alice Nicart) <b> Aquino manhahatag hin balay ha mga taga AFP. Una hine. Aquino III an panhatag hin mga balay ngadt o ha pira nga personales han Armed Forces of the Philippines (AFP) ug Philippine National Police (PNP) ha Metro Manila yana nga adlaw. (translated by GTT/PIA/PCOO <b>Palasyo ginpara an pagkabaraka han publiko ha Spratlys</b> Ginpara han Malacanang an mga pagkabaraka han publiko kasumpay han tensyon ha we ste nga dapit han Philippine Sea tungod daw. Labot pa. Jejomar Binay.5-k a ektarya nga naabrehan hadto pa han 1959. Sering ni Lacierda. nagpalusad an Presidente hin Administrative Order no. kay kada tagsa nga ambassador han m ga nagsisitar nga nasud in pasigi nga nakakairistorya bahin hine.(PIA-Samar/Alice Nicart) . 30 nga mga yawe an ipapanhatag han Presidente matapos niya mag-inspeksy on han mga rowhouse ug loftable units. matapos kumadto ha China hi Secretary del Rosario. para masalbar an mga hayop ha Manila Zoo. in pasigi ng a nagdidiskusyon kaatbang an mga animal advocates ug mayda na daw gud nahurma ng a plan of action para ha katalwasan han mga hayop. Laguna . ug naghatag kamandoan ha pira nga mga ahensya nga panginanohan an ko ndisyon han pinakamaiha na nga zoo ha nasud. 9.2 bilyones daw an alokasyon han proyekto nga makakahimo hin 20. Patas daw nga pagmamalonon an mga balay ha kapulis an ug kasondalohan nga kinuha ha NHA an pondo. PNP</b> Pangungunahan ni President Benigno S. Ine daw an pinakamaiha na ug pinakapopular nga zoo han Pilipinas. ha programa para han kamurayawan.

Aquino III hin mga housing units para han mga personnel han Armed Forces of the Philippines (AFP) ngan Philippin e National Police (PNP) didto ha Metro Manila ngan han mga paghagrani nga probin sya buwas nga adlaw (Biyernes). La guna. An promero nga report namon kan Presidente Noynoy. Ini an sugad ni Paje durante san ikatulo nga Cabinet Cluster “Pilipinas Natin Forum” on Climate Change Mitigation and Adaptation and Food Security nga ginpagawas live sa NBN 4 ngan kanan gobyerno e stasyon sa radio dzRB sadto nga Mierkules. (opt/PIA-E. Waray na illegal logging an nag-ooperar yana. Samar. Rizal. nga yaun ginsang-at nga 298 n ga kaso anti-illegal logging. Pwersa Armada san Pilipinas. May-ada ha kabug-usan P4. Samtang hi Interior and Local Government Secretary Jesse Robredo ngan PNP Chief Raul Bacalzo en mag-didistribwer hin mga CELAs didto ha Trece Martires. Bulacan. An Presidente en manhahatag han mga housing unit door keys ngadto han 20 nga mga benepisyaryo. PNP personnel</b> Mangunguna hin panhatag hi President Benigno C. an DENR na gkanselar san ngatanan nga logging permits ngan waray na concessions nga ginpa o perar sa kagurangan. Nangunguna han kan Presidente nakalista nga schedule amo an awarding of Certific ate of Entitlement to Lot Allocations (CELAs) para han AFP-PNP personnel didto h a Bocaue Hills. Barangay Batia. Bocaue. Si Presidente Aquino nagdeklarar san 2011 bilang national Year of Forests in the Philippines ngan nagpahamtang direktiba san DENR. yaun nahidadabi nga mga Mayor ngan iba pa nga mga opisyal nga gin-api didto labi na sa Mindanao. sugad ni Secret ary Paje. 9. Philippine National Police nga palaksihon an kampanya kontra illegal loggers nga n kompiskaron adtin illegal nga pinangutod nga kahoy tikang sa natural ngan resi dual nga kagurangan. an Presidente en nagpagawas hin Administrative Order no. (opt/Ailene Diaz/PIA-Northern Samar) . translated by: S. nga kon diin hiya en pagsusumat an hin madali-ay bahin han mga salient features han nasabi nga proyekto ni Vice President and housing czar Jejomar Binay. Tikang siya lumingkod bilang namum uno a DENR. An nasabi nga mga units en pareho nga pagbabahin-bahinon ngadto han mga A FP ngan PNP lakip na hini an pondo nga tikang han NHA budget.000 housing units para han yana nga tuig 2011. Can dido) <b>DENR nagsang-at 298 illegal logging nga mga kaso tikang sa Mayo 2011 – Paje</b> Duha ka bulan matapos sin Presidente Benigno C. nga nagsusugo han National Housing Authority (NHA) nga magkamay-ada hin housing program para han mga military ngan police personnel ha bug-os nga nasud. yana nga tuig. sa pagsunod san sugo san Presidente nga total log ban. Ginlala-uman daman nga matambong hini nga nasabi nga katitirok amo hira Defense Secretary Voltaire Gazmin. May-ada mga 30 nga mga door unit keys en ipanhahatag ngadto han mga benepisyaryo kahuman an Presidente mag-inspection hadton mga row model ngan loftable units. bisan sayo nga logging permit wara sira ginpirmahan. PNP ngan han taga NHA. Aquino III nagdeklarar sin pakig -awayan kontra san illegal nga pangutod san kahoy sa Mayo. Ini an sugad ni Environmentand Natural Resources Secretary Ramon Paje kon diin s ugad niya ini nga mga kaso san illegal nga pangutod kahoy iya gin-api san report san departamento nga ginsumiter ngadto kan Presidente resulta san ginduduso san departamento pag kurba san waray ruhay nga buruhaton illegal pangutod kahoy sa nasud.<b> P-Noy manhahatag hin mga housing units ngadto han mga AFP. Hadton Abril yana nga tuig. Cavite n gan Baras.2 billion en gin-alutaga para han pag-implementar han n asabi nga programa kaupod na hini an 20. an Dep artment of Environment and Natural Resources (DENR) nagsang-at maabot 298 nga mg a kaso sin illegal nga pangutod kahoy ngadto sa magkadurudilain nga criminal cou rts kon diin nahidadabi in pipira nga mga lokal nga opisyal. Hiya daman en manhahatag hin mga CELAs ngadto han mga kwalipikado nga mga benepi syaryo para han mga housing units ha Lake Breeze Residences didto ha Calamba. Sugad ni Paje. ngan iba pa nga mga miyembro han Gabinete ngan mga of ficials han AFP.

An nangunguna san schedule san Presidente mao in awarding san Certificate of Ent itlement to Lot Allocations (CELAs) para san personahe san AFP-PNP sa Bocaue Hil ls. Bahin hini. an suspek in temporaryo nga ada ha kustodiya han PDEA Rehiyon VIII . Trenta nga yabi san balay naman an igpapahamtang ngadto san benepisyarto matapos an Presidente mag imud san modelo sini.000 meyentras an ha Section 11 in may kaprisuhan nga 6 ka-bulan ngan usa ka-adlaw ngadto ha upat ka-tuig ngan pagbayad hin penalidad nga Php10. nagsiring hi PDEA-8 Regional Director Julius R. Bulacan kon diin susumatan siya san maupay nga featu res san proyekto ni Bise Presidente ngan nangunguna dida san tag pahamtang panim alay Jejomar Binay. Yaun 12 nga ginpili nga lokasyon san proyekto san AFP-PNP housing project nga na gtitinguha makagpahamtang sin 21. Gutierrez Jr. Yaun total nga 4. PNP ngan NHA. An mga balay p agtutungaon san AFP ngan PNP kon diin an pondo matikang sa NHA budget. Rizal. waray asawa ngan nag-uukoy ha Barangay Caibaan. ha Section 11 kaprisuhan nga diri mau bos hin unom ka-tuig nga kaprisuhan ngan pagbayad hin penalidad nga Php300. 9 paghatag direktiba san National Housing Authority (NHA) paghimo sin pagtagabal ay nga programa para san personahe san militar ngan pulis sa bug-os nga nasud. Section 11 an P ossession of Dangerous Drugs ngan han Section 12 an Possession of Drug Paraphern alia.800 units sa pagtapos sini nga tuig. 2011. Liza Baoy. Jose S. Bocaue. An nasabi nga tawo in nakilala ha ngaran nga Steve Ian Geraga y Gabriana. in nad akop dida han 4:30 han kulop ha Barangay Burayan. siyudad han Tacloban. an Presidente nag isyu sin Administrative Order No.2 Bilyones ka pesos an gin-alokar para san implementasyon san p rograma pagtindog sin 20. 11 ngan 12 han Artikulo II ha Republika Akta 9165 o an Comprehensive Dangerous Drugs Act han 2002 in gin-aandam kuntra h ini nga mga suspek: an Section 5 amo an Sale of Dangerous Drugs.000. Nakuha tikang ha iya in duha pa nga sachet hin shabu ngan pipira nga mga higamit parti druga. ( opt/Ailene Diaz/PIA-Northern Samar) <b> Mga kapulisan han gobyerno nag-aresto hin nagpapakilala nga taga-PDEA nga na gbabaligya hin Shabu</b> An Special Enforcement Team han Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 8 in n ag-aresto hin usa ka-tawo nga nagpipinakilala nga hiya in konektado hini nga buh atan dida hin usa nga buy-bust operations Hulyo 12.000 nga housing units para sa tuig 2011. nga nakita nga makuri hidakpan antis han gind umara nga malinampuson nga buy-bust operation dida han nakalabay nga ka-adlaw. seri ng ni Ms. an PDEA Information Officer. Barangay Batia. Aquino III mangunguna san distribusyon san mga balay pa ra san mga personahe san pwersa armada san Pilipinas (AFP) ngan Philippine Natio nal Police (PNP) dida sa magkatarakin nga probinsya sa Metro Manila. Mga kaso hin pagtalapas han Sections 5. Tacloban City meyentras nagbab aligya hiya hin usa ka-sachet hin shabu nga nabalor P1. usa nga grupo in ginporma ngan ha diri maiha nakilal-an an nasabi nga tawo nga hi Geraga. An Section 5 in may sirot nga kaprisohan ngada hin ka-hasta ngan pagbayad hin pi nalidad nga Php500. Sadton Abril yana nga tuig. Ha pagkayana.. Navales nga hi Geraga in ginbibinantayan na tikang pa han nakalabay nga tuig pakasabot nira nga may mg a hurob-hurob nga umabot ha ira opisina nga may taga PDEA nga nagpipinanmaligyao n hin druga.000. An ginlalauman nga maatendir san nasabi nga buruhaton mao sira Defense Secretary Voltaire Gazmin ngan iba pa nga myembro ngan opisyales san AFP. Cavite ngan Baras.0 00 ngadto ha Php50.00 ngadto hin usa nga PDEA agent nga napasangil nga usa nga pumaralit. 27 any os.<b>Aquino magdedistribuer san mga balay ngadto san mga personahe san AFP ngan PN P</b> Si Presidente Benigno C. upod hin usa nga cellular phone ngan han buy bust nga kwarta. Si Interior and Local Government Secretary Jesse Robredo ngan PNP Chief Raul Bac alzo magdidistribuer san CELAs sa Trece Martires.000 n gadto ha Php400.000 ngadto han Php10-M. Dida han iya report ngadto kan USec. an Director General han PDEA. Siya mag-aaward san CELAs ngadto san kualipikado nga benepisyaryo para san housi ng unit sa Lake Breeze Residences sa Calamba Laguna.

An iya p ag api in nagpapakita han padayon nga pag-undong han United Nations tipa ASEAN. ha region. . an ira paghidabi in usa nga pag-ugop ha pagproteher han mga bikt ima ngan maging testigo gihapon ha imbestigasyon nga prosecution efforts ala kon tra ha mga traffickers. Dugang pa an U. An Presidente daman en naghatag hin financial assistance nga nakantidad hin P1. kataliwan la mahuman an three-day workshop nga ginpana gbalayan han Singapore Ministry of Home Affairs. an katitirok in gintambungan ni Unite d Nations Special Rapporteur for Trafficking in Persons. sugad man an pagresponde ngan han pitad nga malikayan an Trafficking In Persons (TIP). Intresado daw gud ini hiraha pagbuhat han regional institutional framework. Sapi-an. maabot na daw han 2. Sumala han estimates tikang ha International Labour Organisation. An Trafficking in Persons in usa nga nahitatabo nga krimen ha ASEAN—mas labaw pa k amaka ngirirhat han terrorism segun han iba. Sigma. segun han ASEAN Inter-governmental Commission on Human Ri ghts (AICHR). An mga panelists in mga expe rt ha U.S Ambassador-at-large para Monitoring and Countering TIP tikang h a State Department in dumuyog gihapon han workshop. Ritalyn Patr icio han Pilar ngan Esteban Steve Contreras han Pontevedra.7 million ngadto han mga bungto han Maayon. Samtang hi Mayor Borres han Maayon en kinarawat gihapon hin P300.4 million an trafficked persons.Custodial Team meyentras waray pa mapapasa an kaso ngadto ha Tacloban City Pros ecutors Office. Pilar ngan Pontevedra nga kon diin ini en gagamiton para han Supplementary Feeding Program ngan ini e n makaka-benepisyo ug makakatagamtam hin maabot 4. Tanco en naghatag han iya pagpasalamat ngadto kan Presidente Aquino ha n garan han mga katawhan han Capiz para han damo nga mga proyekto nga iginhatag ha n nasabi nga probinsya. ASEAN Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC). kun diin nanenelikado gihapon an ka istable ngan pag-ursa han mga nasyon nga sakop han ASEAN. Nahatag daw ini hin katalagman han mga pakabuhi ha katawhan han ASEAN. Ha siyahan nga takna ha istorya han ASEAN. Hi President Aquino en personal nga nag-distribwer han mga Philhealth Cards ngad to han mga pinili nga mga benepisyaryo tikang han mga mag-iba-iba nga mga bungto han probinsya. Dugang pa niya. Arturo Orosco han Sapi-an. Mary Andaya han Sigma. Sweden. An nasabi nga ayuda en personal nga pinanhatag ngadto kanda Mayor Wilfredo Borre s han Maayon. Dr Joy Ezeilo. (opt/Trans: NBQ-PIA 8-ES) <b> Capiz Governor nagpasalamat kan P-Noy han mga ginhatag nga mga hinabang ngan mga proyekto</b> “An pagtapod ngan kompiyansya han mga katawhan ha Capiz ngan Roxas City en pirme a ada ha imo.000 nga kantida d para han financial assistance ngadto han Self-Employment Assistance Kaunlaran (SEA-K). Labot pa an trafficking in persons in ginhihingita gihapon nga usa nga panalapas han katungod pantawo.386 nga mga cards en pina nhatag ngadto ha Capiz pinaagi han maupay nga kaburut-on han Presidente. Por lo menus may ada ha kabug-usan 33. ugaring pira la an napapatukan. Ma. segu n kan Mr Sisouvong. Dinhi daw ha rehiyon. Dara hini an ASEAN in nagkamay-ada na damo nga landmark progress ha isyu. Nigeria.. sumala kan Deputy Secretary-Ge neral of ASEAN for ASEAN Political Security Community. Tanco ngadto kan President Benigno Semion C.726 pre-school children. <b> Anti-Trafficking Workshop naghihingita hin mas maupay nga higwa-os ala kontr a Human Trafficking ha ASEAN</b> An ASEAN in makaka-ursa na dara han mas pokus ngan specialised nga higwa-os ala kontra human trafficking. kun diin kahuman hini hiya in madiditiner ha Lock-up Cell han Ta cloban City Police Office.S. Mr Sayakane Sisouvong. Ghana.. Aquino III durante han iya haliputay nga pagbisita hadton Huly o 12 Hi Gov. segun kan Mr Sisouvong usa nga collective will pagsulbar h an trafficking in persons labi na an kababayin-an ngan kabataan in iginsulod ha ASEAN Declaration on Transnational Crime nga gin-adopt han tuig 1997.” Amo ini an nagin mensahe ni Capiz Governor Victor A. ngan ASEAN.

Tanco en nagpasalamat daman kan Presidente Aquino han hiya en tudlokon k omo Regional Development Council Chairman ngan han pagpili-a daman kan anay Sena dor Manuel “Mar” Roxas komo Secretary han Department of Transportation and Communica tions (DOTC). hiya in nagsurat kan Gen Chan. Ha parte naman han kasundaluhan.E Samar) <b> 298 nga mga kaso hin iligal nga pagtrotroso nahisalawad hn DENR tikang han M ayo 2011 – Paje</b> Duha ka bulan kataliwan igdeklarar ni Pangulo Benigno S. bisan daw ha ano nga paagi dara han Bayanihan a n mga tropa han gobyerno in andam diri la pagpanalipod han mga katungod han Sama reño kundi bisan ano nga paagi han pagbulig. Kalooy sa Diyos. “Komo Capiznons. Hi Juniel Tagarino in usa nga Clinical Instructor ha Samar State University-Coll ege of Nursing. (PIA-E. nahisalin an dugo hin waray kumplikasyon.37 million nga kantidad para hin m ga proyekto nga ginhatag han Department of Agriculture ngadto kan Gov. Nagsering hi Environment and Natural Resources Secretary Ramon Paje nga an mao nga mga kaso hin iligal nga pagtrotro so en lakip dida han report nga iginsumiter han iya departamento ngadto han Pang ulo nga resulta han kampanya han DENR nga mapuypoy an kalyap nga iligal nga pagt rotroso ha nasud. translated by: S. Mga trainees tikan g ha RRT Class 74-11 nga ginkilala nga hira SSg Eleuterio Besada ngan Sgt Regie Milan in nagboluntaryo pagpakuha hin dugo. Victor A. (NBQ/PIA 8. Salbar na hi Tagarino ngan dara han iya kalipay han iya bag-o nga kinabuhi. Duro an pasalamat ni Tagarino kan Major Chan dara han mga nagtambulig ha iya nga sundalo han 8th Infantry Division (Stormtroopers) Philippine Army” Tagarino concl uded. ugaring dara han usa ng a sangkay nga nagsumat nga dumangop ha 8th ID. nakakarawat hi Division Major General Mario F Chan. “Akon ini ig-hihimangraw nga butang hiton akon pira nga mga miyembro han akon Gabi nite para kami en makag-identify hiton mga funding agency nga maghahatag hin sal api hini nga nasabi nga proyekto. Hi Gov. Dida han 298 nga mga kaso hin iligal nga pagtrotroso. m aabot na hin 298 nga mga kaso hin iligal nga pagtrotroso nga hindadabihan hin lo kal nga mga opisyal an nahisalawad han Department of Environment and Natural Res ources (DENR) ha maglainlain nga mga korte. 24 anyos. sering ni Paje durante han ika-tulo nga Cabinet Cluster “Pilipinas Natin Forum” on Climate Change M itigation and Adaptation and Food Security ng ginpasamwak ha NBN4 ngan ha dzRB R . mayda hini nahidadabi nga alkalde ngan hin lokal nga mga opisyal ilabi na daw ha Mindanao. Dayon gumios an 8ID ngan nanmiling hin mga blood type donors. bisan ha luyo han pag-withdraw han pondo nga natikang han Japan International Cooperation Agency (JICA). Hi President Aquino en naghatag hin pagpatapod han mga Capiznons nga an Panay Ri ver Basin Flood Control Project en mahihimo. Aquino III hadton Mayo en hul-os nga pakigbisog kontra hin iligal nga mga magtrotroso. Kakulop nga adlaw. n akurian an pasyente pagbiling han nasabi nga blood type. dako an iya pasalamat han mga sundalo nga hul-os an tambulig nga h iya mabulong. Dako daw niya nga honor. Candido) <b> Nars nasalbar dara han sundalo</b> Usa nga nars in nasalbar an kinabuhi dara hin bulig hin mga sundalo. An iba h ini en gagamiton para han pagpaka-upay han mga production inputs. Samar. iginpaparayaw namon nga kami en imo gintudlok ngan magighin kabak yang para han progreso han amon rehiyon ngan han aton nasud. farm equipment s. Nasakit ini hiya hin dengue han Hunyo 22 yana nga tuig. may-ada ha kabug-usan P171. Nagkinahanglan hiya hin blood transfusion hin four (4) units of A+ Blood Type. Ta nco.”an Presidente en nagdugang hin pagsering. nga api ha iya dugo an dugo han mga sundalo nga waray m agruha-duha pagbulig han usa nga sibilyan.” dugang pa ni Gov. Commander han 8th Infantry Division hin surat hin pasalamat tikang kan Registered Nurse J uniel Bardelas Tagarino. Segun ha iya. Tanco nga kon diin ini nga nasabi nga kantidad en gagamiton para pagbulig han f ood security ngan rice sufficiency nga inisyatibo tikang han probinsya.Ha luyo nga bahin. nasalbar an pasyente. livelihood assistance ngan iba pa nga mga production support. andam hira. yana nga tuig.

tikang niya panngulohan an DENR. Hi Presidente Aquino in personal nga nanhatag han mga Philhealth Cards ngadto ha n mga pinili nga mga benepisaryo tikang han iba-iba nga mga munisipyo han probin sya. Ha luyo nga bahin. Tanco in nagpasalamat gihapon han Pangulo han pagtudlok ha iya kumo pang ulo han Regional Development Council ug pagpili han anay senador Manuel “Mar” Roxas nga magin secretaryo han Department of Transportation and Communications (DOTC). Tanco ngadto kan Pr esidente Benigno Simeon Aquino III durante han iya madagmit nga pagbisita han Hu lyo 12. Hi Gov. An iba in gagamiton pagpa-uruupay han produksyon. Ma.37 million nga mga proyekto in ginhatag h an Department of Agriculture ngadto kan Gov. Arturo Orosco han Sapi-an. An Presidente in naghatag gihapon hin bulig pinansyal nga nagkakantidad hin P1. Waray na daw gihapon nag-ooperate ha mga kabud kiran nga logging concession. waray niya ginpirmahan nga perm iso hin pagtrotroso. Iginpresentar ni NAST President Dr. Hi Presidente Aquino in nagpatapod han mga Capiznons nga an Panay River Basin Fl ood Control Project in matutuman. Mary Andaya han Sigma. National Irrigation Administration Administra tor Engr. pamakabuhi ug iba pa nga mga suporta ha produksyon.726 ng a mga bata. An bulig in personal nga ginhatag ngadto kanda Mayor Wilfredo Borres of Maayon.” Amo ini an mensahe han gobernador han Capiz nga hi Victor A. sering niya. (translated by GTT/PIA/PNA) <b> Umentohan an kita ha uma. mga ekipahe ha uma. ayaw la hibanga an kapaligiran</b> Iginduduso han National Academy of Science and Technology (NAST) an pagpadamo ha n kutsisa ha uma kundi dire angay nga mahibang an kalibungan o kapaligiran. makantidad hin P171. Mayda maabot hin 33. bisan kun binawi na an pondo tikang ha Japan I nternational Cooperation Agency (JICA). Antonio Nangel. Victor A. Tanco in nagpadangat han iya pagpasalamat ngadto han pangulo ha ngaran h an mga tawo han Capiz para han damo nga mga proyekto nga iya ginhatag ngadto han probinsya. Armed Forces of the Philippines ngan Philippine Nationa l Police nga pahugtan an kampanya kontra hin iligal nga magtrotroso ngan pankomp iskaron an iligal nga pinanmulod nga kakahoyan tikang ha mga kagugub-an. ginkanselar dayon han DENR an ngatanan mga permiso hin pagtro troso. Javier. Tanco. Hi Gov. Sigma.” sering ni President Aq uino. upod ni Department of Agricu lture Undersecretary Joel Rudinas. bisan mausa. ginpaparayaw namon nga gintudlok nimo kami nga magin kasugbon g nagdto han kauswagan ha rehiyon ug ha nasud. (PIA-Ea stern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b>Gobernador han Capiz nagpasalamat kan P-Noy para han mga proyekto</b> “An pagtapod ug kumpiyansa han mga tawo han Capiz ug Roxas City in aada pirmi ha i mo. “Kumo mga Capiznons.7 ngadto han mga bungto han Maayon. Ritalyn Patricio han Pilar ug Esteban Steve Contreras ha Pontevedra.386 nga mga card an ihahatag ngadto ha Capiz kortisiya han Presidente.000 nga bulig para han Self-Employment Assistance Kaunlaran (SEA-K). ug Department of Science and Technology Director Lunin gning Samarita-Domingo an kanan goberno programa para han solido nga pundasyon p an-agrikultura. Gindeklarar ni Pangulo Aquino an 2011 komo “National Year of Forests” ha Pilipinas n gan ginmando-an an DENR.adyo ng Bayan hadton Miyerkules. Tanco nga gagamiton para han seguridad han pagkaon ug bugas han probinsya.” sering ni Gov. Pilar ug Pontevedra nga gagam iton para han Supplementary Feeding nga programa ug makakabinipisyo hin 4. “Pagtatagaron ko ini nga butang ha mga miembro han akon gabinite para makakita kam i kun ano nga ahensya an angay magpondo hini nga proyekto. Hi Mayor Borres han Maayon in kinarawat gihapon hin kantidad P300. Nagsering hi Paje nga pagmando gud la ni Pangulo Aquino hin hul-os nga prohibisy on ha pagtrotroso. . Sapi-an. Segun kan Paje. Emil Q.

tulo ka beses kada tuig.Naoobserbaran daw gud. Komo kaparte han kanan goberno programa nga magkaada hin supesyente nga suplay h an bugas ha nasud. Emil Q. samtang an gin-iimben to in tag 90-diyas la ug dire kinahanglan in otro nga pagpayatak kay direkta na daw ine nga mahitatanum. makure mag m ultiple-cropping. Usa na daw hine an paggamit han hybrid rice o an maupay nga klase hin gahi hin h umay nga pwede mahilug-um ha katubigan hin napulo ka adlaw. ha suporta han Department of Science and Technol ogy. nakakapagtanum na ine nga mga parag-uma ngan nakakapagb ari. Gintagan doon ni Nagel nga seryoso an mga otoridad han irigasyon ha pagpatuman h an mga kinahanglanon nga mga pasilidad basi maabot an ginhihingyap nga kadamo hi n bugas. labi na daw adton mayda mga shallow tube wells nga nakaka-istak han tubig para han ira mga tanum. sering ni Javier. aada la ha 1. importante nga may tirok nga tubig o irigasyon kay kun waray. Sumala kan NIA Administrator Antonio Nagel. kundi kun dadamoon niya kaklase hin gahi hin tanum an iya bubuhaton. ngan ha 94 mi lyones nga populasyon.(PIA-Samar/Trans:Alice Nicart) <b> NIA sisigurohon mayda supesyente nga bugas</b> Ha luyo han hura nga katubigan ha damo nga dapit han mga kahagnaan. nasasakripisyo an kapaligiran. tag 120 ka adlaw an kahihinog han uhay. Nagsering pa hi Nagel nga yana. maabot la hin 1.(Trans by Alic e Nicart/ PIA-Samar) <b> DENR mayda 298 nga kaso hin illegal logging tikang Mayo 2011 – Paje</b> Duha ka bulan katapos ni Presidente Benigno S. Ha pagkayana daw. An pahayag ni Javier in durante han Communication and News Exchange Forum (CNEX) ha PIA. Sering ni Nagel. Pero. presidente han National Academy of Science and Technology (NAST) nga mayda mga gudti nga mga parag-uma ha nasud nga nagamit na han ideya han damo nga klase hin tanaman an nga igintatalsok. Hi Environment and Natural Resources Secretary Ramon Paje in nagsering nga an il . Javier an kaimportante nga gumamit an mga parag-uma han multiple c ropping. yana nga tuig. nga kun mayda ginpapakusgan nga produksyon ha uma ug ha p angingisda. Igindeklarar ni Javier nga an paagi la mapapaumentohan an kutsitsa ha uma nga di re nasasakripisyo an kapaligiran in pinaagi han pagpabug-usa han pundasyon pan-a grikultura. nagsusumat daw an urhi nga pag-aram nga sobra pa daw hin katunga han mga umhanon nga hagna an waray pa irigasyon. Panuyo han NAST nga matratar an pagsusumpayan han kapaligiran ug agrikultura dur ante han ika-33 nga Annual Scientific Meeting (ASM) diin mayda mga taga syensya nga mag-iistorya hine nga butang. nga dire mahihibang. nagamit na hira hin iba-iba nga teknolohiya para mapaurha an ira serbisyo h a mga uma. kinahanglan daw pagpaka upayon in 292. Ngani. Kadak-an daw nga gahi yana in tag-6 la ka adlaw an ilob ha tubig. makakatulo hiya pagba ri ha usa ka tuig. Javier.000 ka ektarya tikang hiton 2011 ngadto 2013 basi makuha an target nga 21. damo daw la gihapon an hektarya nga wara irigasyon. nagsering an o pisyal han National Irrigation Authority (NIA) nga hinihimo nira an ngatanan par a la magkaada irigasyon an haluag nga kahagnaan ha masunod nga tulo ka tuig. an ngatanan nga umhanon han nasud in 3. sugad nga kamandoan han administrasyon Aquino. an Department of Environment and Natural Resources (DENR) in nagpasaka hin maabot 298 ngamga k aso hin illegal logging nga nagdadabi hin mga lokal nga mga opisyales ha iba iba nga mga korte. (Tran by Alice Nicart/PIA-Samar) <b> Multiple cropping.12 milyon ka ektarya. kay ha yano nga gahi. tungod kay 10 milyones la ka ektarya an umhanon nga tuna. Inotro ni Dr. Labot pa.100 sqm an matatamnan hin usa. an NAST in nag-iimbento hin gahi hin humay nga mas madali mahinog. Aquino III magdeklarar hin away k ontra han mga iligal nga mangarahoy dida han Mayo.54 milyon ka ektarya salit. pinaagi han pagtirok hin tubig para ha irigasyon. Minarkahan na han Department of Agriculture an ira target ha pagkamayda supesyen te nga bugas ngada hit tuig 2013. paggamit an syentipiko nga paagi. baton han hagligot nga umhanon</b> Nagpahayag hi Dr.1 milyon ka metriko tonelada.

iginduhol ni Lecaros an aide-memoire kan North Borneo Governor T un Datuk Seri Panglima Haji Juhar bin Haji Mahiruddin ha Kota Kinabalu. Waray na gi hapon nagbubuhat hin pangahoy ha kagugub-an. waray kami pinirmahan bisan usa nga permiso pangahoy. Ginhingadayan gihapon ni Lecaros an kabubuwason han mga Pilipino nga nagtratraba ho komo mga kabulig ha Malaysia durante han iya panamilit kan Malaysian House Sp eaker Tan Sri Datuk Seri Pandikar Amin Haji Mulia. we have filed 298 anti-illegal log ging cases. Nagsering pa an DFA nga nagdumara hi Lecaros hin panamilit nga mga okasyon ngada hin boluntaryo nga mga lider hin komunidad hin mga Pilipino ha North Borneo had ton Hulyo 5. Hi Presidente Aquino in nagdeklarar han 2011 kumo Tuig han Kagugub-an ha Pilipin as ug nagsugo han DENR. Waray panhingadni han DFA an upat nga mga Pilipino nga naatubang hin kamatayon n ga penalidad. Panuyo hini nga maaghat hira pagkuha hin mga kurso ha agrikul tura tungod nga mayda daw kabubuwason dida hiton agrikultura. Ginsasaysay dida han mao nga aide-memoire an paghangyo nga mapahibub-an ngadto h in kaprisohan ha bug-os nga kinabuhi an sentensya han upat nga mga Pilipino kana y sirot nga kamatayon en ginparig-onan han Malaysian Federal Court. meron po diyan mga lokal na opisy al na sinama namin especially in Mindanao. Durante han ika-tulo nga Cabinet Cluster on Climate Change Mitigation and Adapta tion and Food Security nga iginpasamwak ha NBN4 ngan dzRB hadton Miyerkules. Nagpahayag an Department of Foreign Affairs (DFA) hadton Miyerkules nga iginpaab ot an paghangyo ngadto han gobyerno han Malaysia pinaagi kan Ambassador Victoria no Lecaros. gin -aghat ni Alcala an mga parag-uma nga pa-eskwelahon an ira mga anak dida hin mga kolehiyo ngan mga eskwelahan pan-agrikultura pinaagi hin pagpahimulos han kanan gobyerno scholarship program.legal logging nga mga kaso in upod han report han iya department nga ginsumiti n gadto han Presidente kumo resulta han kanan departamento paningkamot pagpuypoy h an mga illegal logging nga aktibidades han nasud. Tikang han paglingkod ko ha DENR ku mo sekretaryo. Hi Paje in nagsering nga katapos han sugo han Pangulo pagdiri han pangahoy. Ginsumatan ni Alcala an mga parag-uma nga dako an kikitaon han ira mga anak dida hiton agrikultura. Alcala nga magtatagana an administ rasyon Aquino hin “scholarship grants” ngadto hin mga Pilipino ilabi na an mga anak hin mga parag-uma. Sumala han DFA. segun han DFA. Mayd . sering niya. sering han D FA. Nakatalaan saliwanan hi Lecaros ni Jose Eduardo Malaya III. Durante han paghimangraw ni Lecaros ngan han Malaysian House Speaker. (translated by GTT/PIA/PCOO) <b> Pilipinas naghangyo ha Malaysia nga pahibub-an an sirot nga kamatayon ngada hin 4 nga mga Pilipino</b> Ginhangyo han Pilipinas ha Malaysia nga pahibub-an an sirot nga kamatayon ngada hin upat nga mga Pilipino ha Sabah. an anay spokesperson han DFA. An dako nga kikitaon. “Iyong first report namin kay President Noynoy. an D ENR in nagkanselar han mga permiso pangahoy ug waray na nahinanabo nga mga panga hoy ha kagugub-an. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b>Libre nga pag-eskwela gintatanyag han administrasyon Aquino ha mga makuha hin kurso ha agrikultura</b> Nagsering hi Agriculture Secretary Proceso J.” Paje said during the third Cabinet Clu ster “Pilipinas Natin Forum” on Climate Change Mitigation and Adaptation and Food Se curity aired live over NBN4 and government run radio station dzRB Radyo ng Bayan on Wednesday. “Waray na illegal logging nga nahinanabo yana. nagsering ini ha iya nga nga pagtratrataron nira an mahiunong han mga Pilipino nga mga kab ulig ha Malaysia. Meron po diyan kasamang mga mayor.” sering niya. amo an nag-aaghat han mga parag-uma nga tugotan an ira mga anak nga kumuha hin kurso ha agrikultura. Pwersa Armada han Pilipinas ug an Philippine National Po lice nga pakurukusgon an kampanya kontra han mga iligal nga mangarahoy ug kuhaon an mga iligal nga pinangutod nga mfga kahoy tikang ha mga guba.

An promero nga GMO nga aaprobaran san BPI sa Pilipinas sadton Disyembre 2002 mao an Bacillus thuringiensis (Bt) corn. nagrason nga sa naglabay nga 15 anyos. Kon naruyag sira san organic farming. An mga parag-uma nga waray ngani makatangpos hin pag-eskwela en nagkaada na yana hin higayon nga kumita hin darudako pinaagi han husto nga ayuda teknikal. ngan Dep artment of Science and Technology (DOST) Executive Director Luningning SamaritaDomingo. an GMO crop in igsususmit er ngadto sa Bureau of Plant Industries (BPI) para sin dugang nga pagrebisa ngan pagtuyang o diri pagtuyang. Nakadto liwat sira Na tional Irrigation Administration (NIA) Administrator Antonio S. an BPI n ag-aprobar na san 44 nga GMO nga produkto para gamiton komersyal sa nasud. ini naagi sa Na tional Committee on Bio-Safety of the Philippines (NCBP) para ig ebalwar ngan ki lalaun an potensyal hazards nga maiimdan san genetic engineering experiment. ngan han bulig han gobyerno nga mahibaligya an ira mga produkto. sugad niya. kay kon diri mawa wara kita dida san pakigkumpetinsya. Si Rudinad ngan Javier mao an mga bisita san Communication and News Exchange (CN EX) Forum sa Philippine Information Agency yana nga adlaw. Mat apos ini makakarawata san aprobal tikang san komitiba. Javier nagpapasabot sa publiko nga diri tumuod san mga nakontra nga nag-aadbokar nga an produksyon san ani pinaagi san bulig san bi otechnology in nakakaraut san panlawas san tawo. nga yana presidente san National Academy of Science and Technology (N AST). pakagradwar han kurso. Si Javier.” Ginseseryuso ini namon. Si Rudinas nasugad nga kon nano an ginhihimo san departamento pan agrikultura ng an komunidad san sayantipiko mao in pagpahamtang san mga parag-uma sin pagpipili an para mapauswag an ani. Ginsumat ni Javier nga an katapusan nga ginsusunod nga intervention san science para san pagpakaupay san ani mao an “Safe and Respons ible use of Biotechnology. nasuporta kan Javier kon diin siya nasugad nga kinahanglanon naton in pamaagi sin pag-uma para magkayaun sin maupay nga ani. Si Agriculture Secretary Joel Rudinas. Nangel. Responsabli nga gin-iimdan ini namon nga GMO sayo sayo. waray pa ngani ma tratrabaho-an. Gintagan hin duon ni Alcala an kakinahanglanon nga mag-agi an mga parag-uma hin paghag-id bahin hin pest management. sa kanya parte. Sugad niya. sering niya. An Bt corn in nagamit san bacillus thuring iensis bacteria para umato san Asiatic corn borer pest. Kon magdesisyon sira paggamit san GMO. pwede liwat. ayuda nga pautang. Nagsering hi Alcala nga nakahaom na yana an mga programa han gobyerno ha agrikul tura agud mabuligan an mga parag-uma ngan masangkapan hira hin husto nga mga pam aagi hin pag-uma. Segun kan Alcala.. Gin eksplikar ni Javier nga kon an GMO nga produkto madeveloped. maaghat nga gamiton an organiko nga pamaagi hin pag-uma ngan matagan hin iba pa nga mga serbisyo para han ika-uuswag han ir a produksyon. wara sin naprobaran nga ayaun tawo nga nahilo tungod san bunga san biotechnology.a pondo para hini nga libre nga panngiskwela. Pinanlilimbasogan han departamento ha agrikultura nga mahipahamtang an mga progr ama han gobyerno subay han mando ni Pangulo Aquino nga maayudahan an mga parag-u ma ha mga burobaryo agud umumento an produksyon. sugad man an paggahin hin pondo nga ayuda agud magmadarudamo a n produksyon nira dida han ira tagsa-tagsa nga mga komunidad. libre sira maghi mo sini. barubarato an pagpa-eskwela ha kurso nga agrikultura komparar hiton iba nga mga kurso ngan kon danay. Tikang sa 2002. (opt/Ailene Diaz/PIA-Northern Samar) <b> Dugangan an ani nga diri mawawakay an palibot – NAST</b> An National Academy of Science and Technology (NAST) nagduduso para san pagpakus og san sector san agrikultura nga diri makokompromiso an kondisyon san kalibunga . s ering ni Alcala. an nasud nanginginahanglan sin biotechnology nga ani o produkto nga ginpa undong pinaagi san Genetically Modified Organisms (GMO). Sugad liwat niya san katawhan nga diri mabaraka matungod san GMO kay an pamalaud san implementasyon san biotechnology crops in estrikto nga ginsusunod antes ini magamit san parag-uma para padamuon. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Ani sa bulig san biotech diri nakakahilo – NSAT</b> Si dati UP President Emil Q.

Dako an paglaum ni District Engineer Gonzales nga an paghingayad han puthaw nga tulay in matitikangan na mahitungod nga an opisina han distrito in nag-impliment ar na han mga kinahanglanon ngan nakakumpleto na han paghingayad han likdu-an ng a tulay ngan aragi-an para magin masaru-sayon an trapiko dida hit pagdumara han paghingayad ha 28. Dida han Hunyo 27. nga nagigin hi nungdan hin diri kaagi-e han kalsada. nga an pamaagi la nga maatubang an kanan nasud sector pan agrikultura nga diri naaapektaran an kalibungan mao an pagduso sin dugang nga p agbug-os san produksyon pan-agrikultura pinaagi san pamaagi sayantipiko. Puwede ka makadugang san ani nga diri mawawakay an kalibungan. Gindeklarar ni Javier.5 ka-metros tikang han ha pagkayana nga naeksister nga tulay. an Memorandum of Agreement in ginpirmahan nira DPWH Ley te 4th District Engineer Gonzales. ngan Isabel Mayor Saturnino M. Ini in pinaagi han Presidential Bridge Program han Department of Public Works and Highways (DPWH). Sugad ni Javier. Kinahanghlan ipahitaas an produksyon sa ada na nga mga tutuna ngan fishponds kay kon diri mahihimo mangungutod san kagurangan ngan mangroves.8 ka-metros nga two-lane nga tulay. an o pisina han Leyte 4th Engineering District in naka-abot na ha 18. Emil Javier kaupod sira Agriculture Undersecretary Joel Ru dinas. Gintitinguha san NAST nga magdiskusyon san link sa butnga san kalibungan ngan ag rikultura sa 33rd Annual Scientific Meeting (ASM) kon diin an mga sayantipiko ma g-uuruesturya san mga isyu nga gin-aatubang san sosyedad yana. National Irrigation Administration Administrator Engr. Medina. Gonzales han Leyte 4th Engineering District. An tema y ana natalibong dida san “Meeting the Challenge of Agricultural Productivity. (op tAilene Diaz/PIA8-Northern Samar) <b> Dumog nga tulay tikadto ha Industrial Estate mababalyuan na pina-agi han kan an Pangulo Bridge Program</b> An dumog na nga Raquiza Bridge nga amo an tulay tipakadto han Industrial Estate han Sinirangan Bisayas. (LDL/Translated: maa/PIA8) <b> Gin-uli han mga obispo an SUVs ha PCSO</b> . pasabot hi District Engineer Lino Francisc o C. Sanglit tuhayon gu d an produksyon san ada na nga umhanan ngan fishponds pero san sustinabli nga pa maagi. Compe titiveness and Stability” ngan ini paghihimuon sa Manila Hotel sa Hulyo 13-14. An NAST nagkokomponer san mga nangunguna nga mga sayantipiko sa nasud ngan nagbu buhat sin katirirok kada tuig para magkasayo san gin-uundong nga tema. OIC Project D irector Oscar Villavery. nga diri magkakausa san pag-anas ngan diri kawara san biodiversity.n sa nasud. An pag-ayad han nasabi nga tulay in duro hin ka-importante mahitungod nga ini in nahilulumos ha tubig maski hin pipira la ka-oras nga pag-inuran. An kadig-on han daan nga tulay in diri katatapuran mahitungod nga pipira nga mga kahoy ngan mga basura in nahia-anud han babaha nga kaudgan nakakasarop han pagawas nga nagigin hinungdan han paglalapwas hini. Dugang pa niya nga an puthaw nga tulay nga pagtitindugon in mahiruhitaas hin 2. in nakatalaan na nga balyuan hin usa nga puthaw nga tula y. Alkalde han Palompon Ramon Oñate. Ira naimdan nga kon napapakusog an konsentrasyon san produksyon dida san agrikul tura ngan pangisdaan. ha pag-uyon ni C ongresswoman Lucy Marie Torres Gomez han ika-4 nga Distrito han Leyte. kun diin nakakahatag hin kadeli kaduhan ngadto han mga magbibyahe. An Raquiza Bridge an nagkukonektar han kanan Leyte ika-4 nga Distrito nga mga mu nisipyo sugad han Palompon ngan Isabel. an kalibungan an nakokompromiso o nag-aantos.63 porsyento hin kahi-una kuntra han target hini dida han implimentasyon of ngatanan nga ginpund ohan nga mga proyekto para ha 2011. dugang ni Javier. Sering ni District Engineer Gonzales nga ha suporta ni Congresswoman Gomez. ng an Department of Science and Technology Director Luningning Samarita-Domingo nag presenter san mga paningkamot san gobyerno para sin solido nga pondasyon pagtag a agrikultura durante san Communication and News Exchange forum sa Philippine In formation Agency. nga amo an gintitindugan hin pipira nga mga industriya sugad han Philphos ngan PASAR. Antonio Nangel. nga diri maapekta ran an ginkukuhaan san tubig. Ngan ananuon ini? Si NAST President Dr. 2011.

Sa ginhimo nga Communication and News Exchange (CNEX) Forum sa buhatan san Phili ppine Information Agency. De partment of Agriculture (DA) ngan san iba pa nga mga ahensya basi maseguro nga a . Juan de Dios Pueblos han Butuan. ngan Martin Jumoad han Basilan. Pinaagi sini. nagsering an mga obispo nga mapasinalamaton hira para han bulig nga ginhatag ha ira han gobyerno. Nagdesider an mga obispo pag-uli han SUVs agud matapos na an isyu nga “nakasamad” ha n Simbahan Katoliko ngan han mga tumotoo hini. Pira ha ira en nakakarawat hin mga sarakyan tikang ha PCSO nga heavy duty 4 x 4 pick-ups para makadto-an nira an tay-aw nga mga lugar agud makapahamtang hin mag lainlain nga mga serbisyo pankatilingban ngan an iba en nakakarawat hin mga sara kyan nga gin-gagamit ha pandul-ong hin kablasanon nga mga magsakit ngadto ha mga ospital o ha pagdistribwer hin mga pagkaon. sering nira. usa nga segunda mano nga Nissan Pathfinder ngan usa nga L-300 van. ngan mga panapton nga dto hin mga pamilya nga naigo hin kalamidad.518 milyon. nga an mao nga mga sarakyan en gin-gamit dida han mga misyon han Simbaha n para han mga kablas ngan diri para han ira personal nga paggamit. iginsaysay nga magin subay man ha balaud o diri ngan magin konstitusyonal man o diri an pakaangkon nira han mao nga mga sarakyan. Sugad niya. Strada pick-up n ga nakantidad hin P1. nagsering an mga obispo nga napakyas hira pagkonsi derar han kahiparakdolan han donasyon ngan nagpahayag hin kaandam ha pagkooperar ngada han mga otoridad. Leopoldo Jaucian han Abra. Emil Javier san National Academy of Science and Technology (NAST) nga ginpapalusad san gobyerno ngadto san pinakadit oy nga parag-uma an paggamit san teknolohiya basi mapadamo an ani ngan mapaupay an kanra panginabuhi. Bisan han mga akusasyon ha ira. Grandia van nga nakantidad hin P1. an nangunguna nga hugpo sin mga sa yantipeko sa nasud sa ularum san Department of Science and Technology (DOST).107 mi lyon. Toyota Grandia Hi-Ace van nga nakantidad hin P1. hira Bishop Rodolfo Beltran han Bontoc-Lagawe. Gintagan nira hin duon nga waray nira nasupak nga balaud.4 milyon. ginduduso sa gobyerno ni Aquino kontra sa kapobreh an</b> Ginduduso san administrasyon ni Presidente Benigno C. Gindara ngadto ha Senado an tulo han mga sarakyan han mga obispo nga nagpakabase ha Luzon . An kakulang daw nira hin pondo amo an nagduso ha ira nga umaro hin ayuda tikang hin mga ahensya nga an mandato amo en pagtagana hin ayuda o tambulig.Iginbalik na ha gobyerno han pito nga mga obispo Katoliko an SUVs o sports utili ty vehicles nga ira nakarawat tikang ha Philippine Charity Sweepstakes Office (P CSO) durante han administrasyon Arroyo. Gindig-onan han mga obispo. sugad ni Javier. o bisan an Konstitusyo n. importante nga mahibaruan san pinaka simpli nga parag-uma an kaimpor tante san ‘agri-science’ nga kanya kaupod sa pagpapakaupay san produksyon basi mabat on an panginginahanglan san pagkaun san aton tikadamo nga populasyon. sugad san opisyal sini sadto nga lunes. ginpahayag ni Dr. Dida hin sinurat nga pahayag nga ginbasa ni Cotabato Archbishop Orlando Quevedo. suok an pakigburubligay san NAST. Sugad niya. ig-uuli la gihapon nira ini.000. mabubuligan an mga parag-uma sa kauumhan nga kaapi san pinakapobre nga sector san populasyon. han iya auxiliary bishop David William Antonio. nga aadto pa ha gawas han nasud. Aquino III an paggamit san syensya ngan bag-o nga klase sin teknolohiya sa agrikultura basi mapakusog an p roduksyon ngan makabulig san mga pobre. Nagsering an mga obispo nga dako an nahibulig han mga sarakyan kay pinaagi hini nakakadto-an nira an tay-aw nga mga lugar han ira mga nasasakopan agud magpahamt ang hin ayuda ngadto han mga kablasanon. Ginrepresentaran naman hi Nueva Segovia Archbishop Ernesto Salgado. I suzu Crosswind utility van nga nakantidad hin P720. Lakip han SUVs en usa nga Mitsubishi Strada pick-up nga nakantidad hin P1. mga medisina.225 milyon. hin-o nanngatender han imbestigasyon han Senado Miye rkules. (opt/PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DU M) <b> Siyensya san Agrikultura. Presente dida han mao nga hearing han Senado hira Zamboanga Archbishop Romulo Va lles. Dida hin nahiuna nga pahayag.

“Tungod han panalingkamot ni DepED Secretary Armin Luistro. Aquino hiton mga Marcos. sumala ine kan President Benigno S. Ha pagpakianhe daw kan Valte. Nagpahayag han nakalabay nga adlaw hi Sen. Asya ine an pasamwak han deputy spokesperson. an pagbabag-o han kurikulum ha eduka syon o an K + 12 ngan an pagpahitaas han pondo han Department of Education (DepE d) para makahimo pa hin damo pa nga kadugangan nga mga classroom ngan han pagdug angi pa han mga magturutdo amo ini an premiro nga paagi agud matalwas kita ha ka pobrehan. An K+12 nga programa in nangangahulugan nga Kindergarten ug an unom ka tuig nga elementarya ngadto han upat ka tuig ha high school ug hin duha pa ka tuig nga ka dugangan ha Senior High School.(PIA-Samar/Trans:Alice Nicart) <b>Aquino gintadong la an impormasyon. sayo nga klase sin saging nga may pan-ato sa peste. Segun kan Presidente Benigno C. Abigail Valte.n mga parag-uma in magpapabilin nga yaun gamit ngan may pangabuhian. An kadugangan daw nga hibaro han kabataan in magreresulta nga bisan high school pala an natatapos. Kaapi na didi adton diri dayon nagraraot nga brown rice nga mayaman sin bitamina ngan fiber. inabat daw hine niya nga kinahanglanon nga mahitama adt o nga ginawas nga impormayson nga bangin nahinugad na an Pilipinas hiton Singapo re.(PIA-Samar/Tra ns:Alice Nicart) <b> Pagpapatuman han mga reporma ha edukasyon.Palasyo</b> Gintadong la ni President Benigno Aquino III an nahisamwak nga impomasyon ug dir e sugaron nga nakikiaway hiya. ginkilala naman ni Valte nga dire gud magpapapreho an panan-a w han ngatan para han Edsa People Power 1. ginpawarak na san Department of Agriculture an mga nasabi nga uyas. magkakaada na hine niya kapasidad nga makakuha hin disente ng a trabahoan. Kundi. nagsering an Presidente nga an mga reporma in nag-uupod han pagrebisirara han basic education curriculum o an Enhanced K+12 B asic Education Program ug han pag-umentohe han badyet han DepEd ngadto ha sobra P200-bilyones. nga ginyakan la han Presidente an ta ma para han ngatanan kay katungod daw han kada tagsa nga makapagpahayag ug dire daw ine talis nga pakiaway. nga sinundan han himutang ni iya nanay. Aquino han mga iginpasaring han mga Marcos durante han selebrasyo n han ika 25-nga anibersaryo han EDSA People Power 1. nga kun di re daw hadto nagpipol power. Kasumpay ine han ginawas nga impormasyon kun paun an-o napukan an diktador nga panggobernohan ni Marcos. abaka na may pa ngontra san virus. para ighimo hin dugang pa nga mga eskoylahan. natapod naman si Javier nga sa halipot nga panahon makakabulig an mga bag-o nga klase sin pananum basi mapauswag an mga pangabuhi san mga digtoy nga m ga parag-usa sa kauumhan. Sumala han President tungod daw han pagpursigi ni DepED Secretary Armin Luistro. iya iginduduso an aton . Aquino III. bangin daw nahanugad na it Pilipinas hiton Singapor e. Ha iya pamahayg durante han pag-abre han kanan YesPinoy Foundation programa nga “P ara Paaralan” ha NBC Tent ha Taguig. padayon an pagdiskubri san mga sayantipiko san gobyerno sa mga bag-o nga ganay nga yaun halaba nga kinabuhi “shelf life” o adto diri dayon nagraraot ngan mai imdan nga mas masarig sa pan-ato san peste o sakit. Para daw han Presidente. an anay Corazon Aquino komo Presidente han nasud hadton 2986. yawi kontra han kapobrehan------P -Noy</b> An pagpapatuman han mga reporma han edukasyon amo an yawi kontra han kapobrehan han aton nasud. Bisan diri pa pormal. Ferdinand “Bongbong’’ Marcos Jr. iginduduso na daw an reporma ha edukasyon. kasumpay han pagkon traha ni Pres. dire daw hikalimtan nga an kagawasan yana han ngatanan in masesering nga kadak-an hine in bunga hadto nga mahimyang ug mamurayaw nga gyera. Ngani. Ha luyo nga bahin. Aquino III. kun kay ano nga sugad man hin nakikiaway hi Pres. kamote nga pwede isakot sa linuto nga ube ngan iba pa. (opt/Ailene Diaz/PIA-Northern Samar) <b>reporma ha edukasyon dalan han kapirdi han kakablasan – Aquino</b> An pag-implementaran han reporma ha edukasyon in yawe han kapirdihan han pagkure ug kakablasan. . nagsering daw ine.

an KALAHI-CIDSSCDD strategy. si Presidente Benigno C. may-ada na nira gihapon kapasidad makakuha hin disente nga t rabaho-an. ini daman an mag papahitaas ngan magpapabilin han level han kapasidad han aton mga katawhan”. Samar. Ha usa nga interview kan Department of Social Welfare and Development (DSWD) Sec . 197. nga gintikangan pa hadton tuig 2003 upod na hini an partisipasyon han komunidad para maibanan an kapobrehan nga nagin epektibo ha paghahatod hin s erbisyo ngan maupay nga pamamalakad han local government. Bahrain ngan Yemen. Aquino III nasugad nga an pag diri san pagbiyahe ngadto sa Bahrain iya igpaparebista o ire-review.education reform agenda. May-ada. karuyag namon nga ma-translate in to a more detailed program for the natio nal government for further implementation.583 nga mga barangay ha ilarum hini nga programa KALAHI-CIDDS. sering ni Soliman. 200 nga munisipyo ngan 4. Bahrain ngan Kingd om of Saudi Arabia) in ginhimo sa Philippine Overseas Employment Authority. An KALAHI-CIDSS-CDD amo gihap an nagin kabakyang han national government para pa g-urosahon an mga programa ngan para matagan hin suporta an mga inisyatibo han m ga local government ha pagpapatuman han poverty reduction program. dugan g pa han Presidente. Candido) < b>P-noy nagsugo nga pag-adman an KALAHI</b> Nagsugo hi President Benigno C. Kapa rte san ika 25 nga selebrasyon san 1986 People Power Revolution ngan pamaagi san gobyerno para mabatian an mga ginkakaringahan ngan panginginahanglan san aton g in-ngangaran nga modern-day heroes. Corazon Soliman.326 community projects nga nahimo han bug-os nga nasud. (PIA-E. Candido) <b>An pagdiri pagbiyahe pa Bahrain igpaparebista – Aquino</b> Sadton Biernes nga adlaw. people’s organization ngan mga non-government organi zations (NGOs) nga mahiupod komo usa nga national program han KALAHI.Comprehens ive and Integrated Delivery of Social Services – Community Driven Development (KAL AHI-CIDSS-CDD). may-ada 42 nga mga probinsya. Sa teleconference kaapi an tulo nga OFWs (tikang sa Hongkong. Ha pagkayana. sayo nga Filipino nga magtatrabaho sa Bahrain nasugad n ga an komunidad san mga Pinoy didto in nahimangraw nga gin api an Bahrain san tr avel ban. So. Dida san teleconference.772 nga mga pamilya tikang pa han tuig 2003 an nakatagamtam hini ng a nasabi nga programa tikang han 5. pero ini aton eestudyuhan. may-ada pa 374 nga munisipyo iton makakatagamtam hini n ga nasabi nga programa pinaagi hiton bulig han World Bank and Millenium Challeng e Corporation. translated by: S. nariringa la siya san seguridad labi an san mga natatabo s a Middle East. Samar. “An kadugangan nga hibabru-an amo ini an magigin yawi bisan na manla maka-high sch ool an ira natapos. ha prinsipyo. Iginduduso gihapon niya an pagrebisa han basic educati on curriculum o an tinatawag naton nga Enhanced K+12 Basic Education Program. “Sering ha akon. maupay kon ira kahimtang didto ngan wara sira problema. translated by: S. Baton san Presidente. waray ko man nakikita nga problema . “Edukasyon an mag-aabre han kamanilampuson han aton mga kabataan. (PIA-E. Igindugang pa ni Soliman nga upod ini an mga komunidad ha istratehiya han KALAHI -CIDDS ha pagpapatuman han mga proyekto para magkaada hin dirudiritso nga progra ma ngan implementasyon han mga proyekto. Ha igin-pasa nga resolusyon han mga mayor ha bug-os nga nasud. it importante karuyag ko gud it detalyado kun baga-baga himuon naton ini nga national strategy . dugang pa ni Luistro. Sugad niya.” ser ing han Presidente. Para yana nga tuig 2011. An Department of Foreign Affairs nag-aghat san mga Pinoy nga ipa-ursa la ngun-a kon diri man importante an pagbiyahe sa Lib ya. nagsering hiya nga karuyag han President Aquino iton mga deta lye han nasabi nga programa para mai-adopt hiton national government komo usa ng a national strategy ngadto hit iba-iba nga ahensya hiton gobyerno nga nagpapatum an han KALAHI. . Aquino III ha mga ahensya nga nagpapatuman han K apit-Bisig Laban sa Kahirapan (KALAHI) projects nga pag-adman an mga resolusyon nga igin-pasa han mga mayors.

(PIA. Amo ini an iginpahayag ni Engr. dugang niya. An Presidente. An Presidente liwat nagbisita san natatabo nga Jobs Fair ko n diin 28 nga mga employment agencies nag komiter sin 25 mil nga pantrabahuan sa local ngan sa langyaw. naging mahinungdanon an tuig 2010 ha n kinabuhi han mga Nortehanon. An UNICEF ngan an provincial government in sumuporta han pagkumpleto han Communi ty Based Monitoring System (CBMS) ngan poverty mapping aber makita gud an tinuod nga mga pobres ngan makapaghimo hin paagi nga mabaton an panginahanglan nira. kaupod an dati Presidente Fidel Ramos. Ginpahamtang san Presidente nga an gobyerno naniningkamot sa mahihimo sini nga m aimplementar an reporma basi episyente nga maipahamtang san mga Pinoy an ira gin kikinahanglan. an UNICEF in nasuporta han Pantawid Pamilyang Program han probinsya. sa iya pag-abot sa People Power Monument para manguna san flag-ra ising ceremony nga nagtulang san bug-os nga selebrasyon san paghinumdum san kata lwasan pinaagi sin mamurayaw nga pamaagi 25 anyos an nakalabay. sa pagbagaw san Presidente sa iy a pagduon san kahulugan san espiritu san EDSA. an Presidente nagduon nga an pagpakusog san katawhan in naaabat pa.An administrasyon ni Aquino in naghimo sin mga pitad sa butnga san kasamok nga n agbungkag san rehimin san Tunisia ngan Egypt ngan didto pa san iba nga nasud sa Middle east ngan North Africa. Cardenas komo Provincial Planning and D evelopment Coordinator han Northern Samar . . nagpalupad san Philippine flag balloons nga yaun nakasurat “EDSA 2 5: Pilipino Ako. Romeo M. an UNICEF in direktamente nga nasuporta pinaagi han suppl y side requirement han Conditional Cash Transfer program kon Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps). An ayat san EDSA yana nga maipakita an kamahinungdanon san people power ngan ini diri la natatapos sa upat ka adlaw sa 1986. An programa in nagtutuyo nga mapukan an duro nga kakablasan pinaagi han pagtukod hin convergence program sugad man an integrated poverty reduction approaches ng an strategies. (PIA-Northern Samar/Ailene N. Dugang pa ni Cardenas. Dara daw han mga nahimo han service providers ngan partners han UNICEF ngan an p rovincial government han naglabay nga tuig. segun han surok. An katawhan an boss ngan diri la sayo nga tawo. Ako Ang Lakas ng Pagbabago. Sa POEA. Diaz) <b>Aquino ngadto san mga Pinoy: Ipakita sa kalibutan nga an espiritu sa EDSA buh i</b> Nanawagan si Presidente Benigno Aquino III san mga katawhan Pilipinhon nga ipaki ta sa bug-os nga kalibutan nga an EDSA in buhi. Diaz) <b>UNICEF nasuporta han Pantawid Pamilya ha Northern Samar</b> Ha pagduyog han pagbaton han millennium development goals ngan duro nga kakabla san. Sa kanya mensahe durante san flag-raising seremonyas sa People Power Monument sa kalye sa EDSA sa paghinumdum san ika 25 nga anibersaryo san mamurayaw nga Peopl e Power Revolution sa 1986. Bise Presidente Jejomar Bi nay ngan Executive Secretary ngan EDSA People Power Commission Chair Paquito Och oa ngan iba pa. segun kan Cardenas. An mga paningkamot in naghihingita han hul-os nga paghurma han mga potentials ha n usa nga bata. Duon san Presidente an espiritu san EDSA nangangahulugan sin katalwasan tikang s a kagutom ngan pinaagi la san maupay nga pangobyernohan. an Presidente nag-abre san historical marker sa eksakto nga lokasyon ko n diin an dati Presidente Corazon Aquino nagpahamtang san kanya mensahe sadton 1 986 EDSA Revolution. in ginpahamtanga n sin bug-os nga military honors. NORTHERN SAMAR / trans NB Quirante) <b>P-Noy nagpahayag han tinuod nga EDSA ‘86</b> Gintagan hin doon ni President Benigno Aquino III nga an ungod nga kahulugan han EDSA 1986 People Power Revolution amo an people empowerment nga makikita naton hiton Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan. An CBMS in planning ngan policy determining tool ha pagbaton ngan pagsusog han l ocal interventions ha millennium development goals sugad man an poverty reductio n initiatives. An Presidente. ngan pagwara san koraps yon nga an Pilipinas makakakab-ot san gintututmuyo sini.” (PIA-Northern Samar/Ailene N.

Ito ang pamana ng Edsa (Democracy from corr uption and freedom from poverty. Emmabel Anova. Commissi on on Elections (Comelec). (PIA-E. Land Bank of the P hilippines (Landbank). Samar. sigurado ako nga dako it kahiwadnan hiton p or lo minus 1. ha Kongreso ngan Senado ngan han Korte Suprema ngan hasta daman an provincial capi tols han Batangas. kadak-an han mga nawawara en gintutuohan ng a nalibonan dida han rinuspak nga CTV Building . Quezon City. Pira hadton nadida han mao nga building han matabo an linog en nakagtext pa ngad to han ira mga kasangkayan ngan mga kauropdan ha Pilipinas. kataliwan hin i en waray na komunikasyon nga nakarawat tikang ha ira. ngan Philippine Natio nal Police (PNP).000 nga mga miyembro han GSIS didto ha Metro Ma nila ngan ha paghagrani nga mga probinsya.000 nga mga government employees yana nga tuig</b> Magpapasarang an Government Service Insurance System (GSIS) hin 32 nga bag-o nga Wireless Automated Processing System or GW@PS kiosks yana nga tuig para agud ma ka-benepisyo in por lo minus 140. Department of Foreign Affairs (DFA). ngan Rizal. Ivy JKane Cabunillas. Hadto nga panahon nagsering ha iya an iya nanay nga an anay Presidente Corazon C . An tinikangan nga batch han kiosks in igbubutang han Office of the President. Candido) <b>Nawawara nga mga Pilipino dida han linog ha NZ inabot na hin 14</b> Inabot ha hin 14 nga mga Pilipino an nahisumat nga nawawara kasumpay han linog n ga natabo hadton Lunes ha New Zealand sumala han Department of Foreign Affairs ( DFA). Nagdugang pa hi Vergara hin pagsering nga an kadugangan nga pagpadara han GW@PS kiosks in makakahatag hadton mga miyembro pag-check han ira mga records nga kon diin in dire na hira makadto han opisina han GSIS. Ma ry Louise Anne Amantillo. (PIA-E. ngan ini in makaka-iban hin p anahon ngan kwarta labi na an pagbiyahi nga mga kagarastosan. Bulacan. translated by: S. This is the legacy of EDSA). Erica Nora ngan Lalaine Agatep. Rhea Mae Sumalpong. Ito ang kahulugan ng people power. Basar han mga sumat tikang han lokal nga mga opisyal han Christchurch kon diin n atabo an 6. Commission on Audit (COA). “Kon damo iton kiosks nga magsasarang. Elisa Torres. May-ada daman kiosks nga igbubutang didto ha University of the Philippines-Dilim an (UP-Diliman) ngan DepEd divisions offices didto ha Manila. gintutuohan nga aadto ha sakob han rinuspak nga CTV building an m ga igkasi-Pilipino nga hira Jesse Lloyd Redoble.” dugang pa ni Vergara. Bulac an. Samtang an iba pa nga mga opisina nga bubutangan han primero nga batch han kiosk s amo an main offices han Department of Education (DepEd). Aquino nga an ungod nga kahulugan han EDSA People Power amo an kadamo han kahi mo.Sering han Presidente. Inabot an grupo ni Charge d’Affaires Giovanni Palec ha Christchurch samtang gin-un dang na an gindudumara nga SAR. Diri pa napipiho han mga opisyales han DFA kon mga buhi pa ini nga nawawara nga mga Pilipino. kondi mayda grupo tikang han embahada han Pilipinas dida han kabis era nga Wellington an nanginyupo nga igpadayon la an SAR o search and rescue nga buruhaton. Laguna. Cavite ngan Rizal. An iba pa nga nahisumat nga nawawara amo hira Rita Estrella ngan Hayley Concepci on . Labot hin panginyupo ha mga otoridad nga igpadayon an panmiling han mga biktima . Candido) <b> GSIS magpapasarang hin 32 nga bag-o nga GW@PS kiosks para makabenepisyo hin 140. translated by: S. Philippine General Hospital (PGH).7 million members and pensioners. Office of the Cou rt Administrator (OCA). National Bureau of Investigation (NBI). Segun han DFA. Ezra Mae Medalle. John Christopher Chua. Samar. Department of Justice (DOJ).3 nga kakusgon hin linog. dire la an milyon-milyon nga mga Filipino nga kinadto ha EDSA o an mga placa rd nga amo an nakakapuno han kada rally o mga madre nga may kinakaptan nga mga r osaryo ngan bukad. Jewel Francisco. Valquin Bensurto. Segun kan GSIS President and General Manager Robert Vergara nagplaplano hira pag pasarang hin mga 500 kiosks ha mga government offices sugad hiton division offic es han Department of Education (DepEd). Land Registration Authority (LRA). provincial capitols ngan city halls. kondi. “Demokrasya mula sa kurapsyon at kalayaan mula sa kahirapan .

Samar. An Presidente in uupdan nira Manila Archbishop Gaudencio Cardinal Rosales. “Ser viam” (I wull Serve) amo an motto ni Cardinal Sin. didto hiton co rner P. An kan Sin’s statute in igbubutang harani hiton monumento nira nawara President Co razon C. diha s a mga seremonyas nga gipahigayon diha sa Bonfacio Global City sa Taguig City kag ahapon. intermarriages ngan mga bag-o nga mga palisiya ngan programa san gobyerno para malikyan an iligal nga recruitment. government officials and the siblin gs of President Aquino. . Aquino III ingon nga pinasidunggan nga mamumulong og b isita didto sa usa ka pormal nga paglusad sa “People Powered Markets. Bisho p Gabriel Reyes.000 nga mga Pilipino ha Christchu rch pinaagi han koordinasyon han mga kapulisan didto. Candido) <b>Representante san Commission on Filipinos Overseas mabisita sa Norte san Sama r pagpasamwak san mga programa san buhatan</b> An buhatan san Commission on Filipinos Overseas magkokondukto san ira tinuig nga Community Education Program (CEP) nga gin tituluhan “Handa ka na bang mag-abroad? Ano ba ang mga damat mong malaman?” dihan sa Norte san Samar tikang 23 abot petsa 25 yana nga bulana san Pebrero. . An CFO kaupod an mga representante san iba pa nga ahensya san gobyerno in magkok ondukto sin mga aktibidadis sugad san symposia sa eskwelahan. may-ada mga halipotay nga mga mensahe tikang kan Ma yor Lim mahiunong hiton kamahinungdanon han monumento ngan hi Archbishop Socrate s Villegas mahiunong kan Cardinal Sin ngan EDSA 1. across the Rizal Park. Pebrero 25. Samtang hi Mayor Lim an nag-donate han nasabi nga statue nga gin-okit hin bronze han bantogan nga artist Ed Castrillo. nga kon diin hiya an nag-aghat han milyon-milyon nga mga tawo pagpaka dto ha Epifanio Delos Santos Avenue (EDSA) hadton Pebrero 1986 nga kon diin nagk amay-ada hin non-violent protest kontra han kan Marcos dictatorya nga pang-gobye rnohan. Ini nga programa naghihingyap makapahamtang san katawhan san magkadurudilain nga mga isyu matungod san migration. Burgos Street and Roxas Blvd. May por lo minus Mil nga mga studyante nga natikang hin tulo nga public schools ha Manila ngan damo nga mga Catholic schools hiton Archdiocese ngan parishioners in ginlalauman daman nga maatendir hini nga unveiling ceremony. Hi Cardinal Rosales in magyayakanon daman samtang hi President Aquino in maghaha tag han katapusan nga mensahe. d ayalogo dida san mga NGOs. (PIA-Northern Sa mar) <b>Presidente Aquino manguna diha sa paglusad sa usa ka “People Power Markets</b> Si Presidente Benigno S. An monumento in nahimugso dara han pakipagburubligay nira Mayor Lim ngan han Ser viam Foundation nga pinangungunahan ni Archbishop Villegas ngan Bishop Reyes. Kaupod daman nga maatendir han nasabi nga okasyon amo hira Papal Nuncio Archbish op Edward Joseph Adams. (PIA-Eastern Samar/Ginbini saya:DUM) <b> EDSA 25: P-Noy mangunguna hiton unveiling han kan Cardinal Sin statue</b> Mangunguna hi President Benigno Aquino III nga kon diin hiya in magigin-guest of honor hiton commemoration han ika-25 nga anibersaryo han 1986 People Power Revo lution yana nga Biyernes. Aquino ngan nawara an anay Senator Benigno S.nga mga Pilipino. lideres san singbahan. An Presidente daman in mangunguna han mga government ngan church officials hiton unveiling han life-size bronze statue han nawara Manila Archbishop Jaime L. translated by: S. sira ginlalauman nga maabot yana nga adlaw. Sa Norte san Samar. ngan Manila Mayor Alfredo Lim hiton unveiling han statue . kauwat. bishops and priests. hum an trafficking ngan iba pa.” Usa ka microf inance nga programa nga nagtumong sa pagpakunhod sa kapobrehon pinaagi sa paghat ag sa mga kabos nga katawhang Pilipino og mga kahigayonan sa panginabuhi. Car dinal Sin. bubuligan ni Palec ngan han iya mga kausa an mga Pilipino nga natalwas han trahedya nga pinanngulba ngan nagka-uugmaran han insidente. Kahuman han unveiling rites. Aquino Jr. local nga pangobyernohan. (PIA-E. lide res san mga komunidad ngan pakinghuruhimangraw sa kahanginan. pulong-pulong. Mayda m ga pagkaon ngan water-purifying nga mga tabletas nga ipinanhatag ngan gindedeter minar an pisikal nga ihap han ginbabana-bana 2.

samtang nagpalapad sa marketplace ginamit and value-chain nga paagi. Ginpahayag ni House Senior Deputy Majority Leader sugad man Iloilo Rep. og bise president sa Old Agassi Found ation Viel Aquino-Dee.Ang People Powered Markets. seri ng niya. Ginsuportaran gihapon ni Santiago an pitad han Malacañang pagpakadto-a kan anay Se nador Mar Roxas ha Taiwan agud ig-eksplikar an gapil han gobyerno han Pilipinas. Kon mangaro an gobyerno han Pilipinas hin pasaylo ha Taiwan . ang executive director sa NCAF og PBSP. og Directories Philippines Corporation. Sering niya nga kinahanglan la ig-eksplikar ha ira nga diri nanginginlabot an go byerno han Pilipinas hiton internal affairs han Tsina. Trustee Ramon del Rosario. Janette Garin nga pinaagi han mga argumento nga igprepresentar. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisay a:DUM) <b>Titikangan han Kamara an plenaryo nga mga deliberasyon ha RH bill sunod nga b ulan</b> Nakatalaan tikangan han Kamara de Representantes an plenaryo nga mga deliberasyo n han kontrobersyal nga Reproductive Health (RH) bill hiton Marso 1. PinoyME Foundation. pahayag pa ni Santiago nga us a nga eksperto hiton internasyonal nga mga balaud. Kauban sa Presidente alang sa kalihokan mao ang PinoyME Foundation nga mga opisy ales nga gipangunahan sa iyang pangulo nga si Deogracias Vitan. matatagan an ngatanan ng a mga magbabalaud hin oportunidad nga mapanmati-an an ngatanan nga gapil. Kon pumasar man o diri nga magin hul-os nga balaud an RH bill. kinahanglan daw trataron ini nga balaudnon ngan pagburotosan agud mapasikal an tinuod nga tingog han kata whan. kini nga kalihokan gipaabot nga maka-aghat og mas daku nga sosyal nga kalambigitan og sa pagpabilin nga buhi sa espiritu sa People Power sa mga katawhang Pilipino. bumoto s ngan aprubaran an ginproproponer nga balaudnon lakip na en mga kabalhinan ngad a hini. Ini en kataliwan pagkatarangdo-an han House committee on rules hadton Martes nga tikangan sunod nga bulan an mga deliberasyon. Ginbubuhat la naton an at on obligasyon ilarum han mga balaud internasyonal. matu d ni Rafael “Rapa” Cojuangco Lopa. Kini nagpakita kon unsaon sa People Power makahimo sa pagkampanya sa ekonomikanh on nga suplay kon value chains sa pinakadaku nga korporasyon sa nasud og mediumsized nga mga negosyo diha sa pag-usab sa merkado ngadto sa paghatag og kagahum sa pinakagamay sa mga negosyante. Sa pagmugna og market links tali sa micro-entreprenuers og korporasyon. An ginkonsolidar nga House Bills bahin han RH en HB 4244 na yana. diin kini gilusad pinaagi og usa ka exhibit kauban s a tema: Sa Bayang Umaasenso. mag-aaro naman an Tsina hin eksplikasyon ha aton ngan magpapaluyo-luyo na iton problema han nasud dida hiton relasyones diplomatiko. o kon an "Resp onsible Parenthood. president of CEO Danilo Songco. Makati Business Club. ang Management Association of the Philippines." .### (PIA Southern Leyte/esg) <b> Suportado ni Santiago an tindog han Malacañang diri pag-aro hin pasaylo ha Tai wan</b> Ginsuportaran ni Senadora Miriam Defensor Santiago kakulop an tindog han Malacañan g nga diri mangaro hin pasaylo ha Taiwan kasumpay han pagpapatalsik hin 14 nga T aiwanese ngadto ha Beijing. Kinahanglan padayon nga respetaran han Pilipinas an One China nga palisiya. Segun kan Santiago . sering ni Santiago ngadto hin mga peryodista hadton Martes. Reproductive Health and Population Development Act of 2011. nagsering hi Gari n nga usa nga butang an matin-aw – komo mga magbabalaud. Matud niya nga ang People Powered Markets nga proyekto nagtumong sa pagdala og g ihiusahan nga progreso og kalambuan alang sa tanang Pilipino maingon man sa pagp agpakita sa nagkadaiyang paagi diin ang mga katawhan og pribado nga mga kompaniy a nga maggamit sa merkado aron sa pagsulbad sa sosyal nga problema diha sa nasud . diri karuyag sidngon nga diri na naton ginkikilala an otori dad han Taiwan kondi nga ginkikilala naton ini komo probinsya han Tsina ilarum h an One China nga palisiya. Philippine Business for Social Pr ogress.” us ka hiniusa nga prohekto ni Ninoy og Cory Aquino Foundation. Sama-sama Tayo.

nga magkakabalik hira katapos ha ira mga panimal ay. usa han prinsipal nga mga tagsurat han balaudnon. waray daw matitipahan han Malacañang did a han balaudnon tungod nga ngatanan han mga karuyag hini nga mga probisyon. Gintagan niya hin duon nga iligal la gihapon an pagpunit. Aquino. . harani han General Luna ug Padre Burgos. Aquino III an pag-a bre han photo exhibit han kilalado ug Pulitzer prize winner nga hi Kim Komenich ha Ayala Museum ha Makati kakulop. mag-abre hin mga trabahoan. Dire daw gud angay nga magsala an katawhan nga usa kita nga nasud nga aada ha bu tnga hin nagpapadayon nga gyera han tinguha nga ipinakig-away han mga bayani. ng a an iba ngani ha ira in nagkamatay pa. nga may igdadako dungog ngan kasingkasing nga puno hin kalipay ngan mayda ip apapanunod ha ira kabataan nga malamrag nga kabubwason nga takos para ha ira. Ha iya mensahe durante han pag-abrehe han photo exhibit han Pulitzer awardee nga hi Kim Komenich. Ha iya pamulong durante han paglubngan han capsula nga nagsimbolo han paghimoa h an obelisk ha Plaza Quezon. nagsering an Presidente nga an selebrasyon in angay magserbe nga pahinumdum han mga responsabilidad nga angay matuman pinaagi han pagkakaurusa han kadam-an. tikang han 1986. gin-aayat ni President Benigno S. Nagin posibli daw gud ine para han mga Pilipino ug ine in ipinakita han mga Pinoy Sumala pa han Presidente. Lunes. Para naman kan House Minority Leader sugad man Albay Rep. an mga programa han iya panggobernohan in nakatutok ha pagbulig han mga kablas nga pamilya. Sering han Presidente. pagsiguro han tinood nga hustisya ug an obligasyon nga matuman an sayod nga panggobernohan. damo na nga diktador an natumba nga haro s waray dugo nga linanay. gintagusya han Presidente an Department of the Interior and Local Government (DILG) tungod han katukod han mo nument nga nagsisimbolo han kanan mga Naguenos pakigbisog ha mga Amerikano ug Ha pones.( PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> EDSA 25: P-Noy gin-abrehan an photo exhibit tikang han People Power</b> Komo kaparte han pagtikang han selebrasyon han ika-25 nga anibersaryo han 1986 P eople Power Revolution. ha Ayala Museum. Edcel Lagman. An pagbalik han demokrasya hadton 1986 an nag-abre man daman han ka instolar ha pwesto kan President Corazon C. Aquino III kakulop.Nagsering hi Garin nga dida hiton pagdudumara-on nga mga deliberasyon.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> P-Noy: PPower hinumduman han at mga responsabilidad</b> Samtang ginsisilibrar han nasud an ika-25 nga anibersaryo han People Power Revol ution." in nagpapakita hin 60 nga mga . Martes an groundbreakin g ceremony han Obelisk of Freedom ha syodad han Naga nga nagsisimbolo han kanan lugar kontribusyon ha pagbabalik han demokrasya tikang han diktadorya nga pamuno an. Pinanawagan han Presidente an ngatanan nga Pilipinhon nga magburublig agud matum an an saad han Edsa revolution. An exhibit nga may titulo "Revolution Revisited. An obelisk daw in magpapahinumdum han kanan Nagueno herowismo tikang pa hadto su gad man han kanan yana pakigbisog ha mga kakurian nga gin-aagian han damo nga ka blas. (PIA-Eastern Samar/Gin binisaya:DUM) <b>EDSA 25:P-Noy pinangunahan an groundbreaking han obelisk ha Naga</b> Pinangunahan ni President Benigno S. kakarawat on gihapon en mga suhestyon han Palasyo basado han mga isyu nga ira ginhisgotan ngan han mga obispo han Simbahan Katoliko. laki p an responsable nga pagpapamilya en aada na daw ngani nakabutang hiton titulo h an mao nga balaudnon. Aquino III an mga Pilipino nga magin pu rsigido ha pagpapadayonan han mga prinsipyo han pasigi nga pakigbisog agud maabo t an maiha na mga waray kakukuha nga hingyap: an mareyalisar an pinakadako nga k aupayan han nasud. Unta daw magserbe nga hinumduman an obelisk dire la han mga Naguenos kundi han b ug-os nasudnon Pilipino nga tagan hin balor ug proteheran an kagawasan han nasud ngan dire igbalewara an mga sakripisyo han mga kaapoyan. . pinangunahan ni President Benigno S.

Sumala han Philippine consul general to New Zealand nga hi Marcos Punsalang. Ha usa nga press conference kakulop. . Tikanga daw ha People Power monument ngadto han groto ha Edsa. Kundi dire daw kinahanglan ig-ebakwet an mga OFW ha Bahrain kay nagigin normal n a daw an kahimtang didto. Ha iya mensahe.(PIA-Samar/Trans: Alice Ni cart) . nagsering daw an Presidente nga an mga ritrato ni Komenich in na gpapahinumdum han hadto pagkagawas han mga tawo agud pugngan in mga tanke de gye ra para la mabawi han mga Pinoy an libertad ug kagawasan.000 nga Pilipino an aadto nagtatrabaho ha Bahrain. Amo ine an sering ni Foreign Affairs undersecretary Esteban Conejos nga nagserin g pa igintala na ha alert level 3 an kasamok didto nga dapit. Sering ni Punsalang maabot daw hin 2. samtang an ha Yemen in dire man gud dako nga problema an pase orden. nagsering hi Conejos nga nag-aro na hiya hi n tambulig ha hepe han International Organization of Migration. Ma-usa daw ka oras an biyahe tikang hiton embahada hit Pilipinas ha New Zealand ngadto naman han lininog nga lugar nga Christchurch. nga daw nagpada og ha iya han dungog tikang ha Pulitzer niyan hana 1987. Dire daw maaram hi Lacierda kun pira nga tawo an maapektaran han kamanduan nga p agpaudngan han pagpalakat han mga Pinoy pero piho hiya nga maabot hin 60. ngadto hin ma s talwas nga nasud o bisan la ha Libya la gihap basta talwas.ritrato nga kinuha ni Komenich durante han 1986 Edsa Revolution. An kamandoan nga iudong an pagpoproseso han mga papeles han mga tigawas nga mga Pinoy in ipinagawas usa ka adlaw matapos magpalusad hin travel advisory an gober no para ngadto han tulo nga nasud. Natahap daw an kapulisan didto nga damo iton mabibiktima tungod kay damo nga est raktura an linaprak han tamaan han linog. Labot hine. Libya ug Yemen tungod han problema ha seguridad. . Sumala kan Carlos Cao Jr. iginmandu na han goberno Pilipinas nga ig-ebakwet an mga Pinoy nga a adto ha Benghasi ug iba pa nga mga lugar diin ura-ura na an samok. Martes. Libya ug Yemen. para igpasilitar an mangunguli nga mga Pinoy tikang Libya ngada ha Manila. Iya daw hinangyo an Honorary Philippine Consul to Christchurch nga hi Edric Pete r Wait nga pag-imatian hin apiki an kahimtang didto nga dapit.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> PH igin-undang an pagpalakat hin mga Pinoy ha Libya</b> Iginpaudong na daw han Pilipinas an paglakat hin mga Pinoy OFW ngadto ha Bahrain . mila gro ug gahum han pagkaurusa han mga tawo. iginsisiguro daw han gober no nga talwas an kinabuhi han mga Pinoy didto nga dapit. sig i daw iton ira pag-imati hiton kahimtang labi na ha dapit han Christchurch City diin sentro han natabo nga linog. Sumala han tagpamaba ni President Benigno Aquino III. Adto daw nga kanan mga Pilipino pagpalusara han diktador in nagin padayon nga na gigin inspirasyon han tiarabot pa nga henerasyon sugad man han iba pa nga mga na syon. Andam daw it goberno paulion an mga Pinoy didto hine nga mga lugar kun pagkinaha nglanon kundi wara pa daw pagtitikang an pagpa ebakwet ha ira.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b>Waray Pinoy nga biktima han linog ha New Zealand</b> Waray daw Pilipino nga nahi report upod han mga nabiktima han dako nga linog ha New Zealand kakulop han aga. Nakipagkita na daw hi Labour Minister Rosalinda Baldoz ha mga labour recruiter a gud ig-esplikar an kamandoan nga pagpaudngan han pagpoproseso han mga papeles. . diin natabo in paglaum. an pagbalhinan daw han mga Pinoy in kaandaman han pag-ulian ha ira tikang Lib ya ngahi ha Pilipinas. An mga ritrato in nagsusumat han mga nanhitabo ha Edsa nga usa daw nga important e nga paypay ha istorya han Pilipinas. hepe han Philippine Overseas Employment Administratio n.DFA exec</b> Pwede daw magboluntaryo nga magpakauli hira an mga Pinoy han masamok yana nga Li bya tungod hin wala-too nga protesta.000 an mga Pilipino ha Christchurch. .(PIA-Samar/Trans : Alice Nicart) <b> Mga OFW ha Libya pwede boluntaryo manguli -.. ngatanan nga mga ritrato in nagpapahinumdum daw gud hadto nga takna.

an mga residente in magtetext la hin FIRE TAC ngan ipadara ng adto ha 0918-6-888-888 para makakuha hin impormasyon o mga detalye parti han lug ar kun diin natatabo an sunog. ka sundalohan ug kapulisan. Pulong ni Roxas.000 an nabibilin nga gerilya o New Peoples’ Army (NPA) nga makikita kadak-an ha mga kablas ug tay-a w nga mga komunidad. Sering niya nga an grupo han fire volunteers hini nga siyudad in mayada 38 nga a ktibo nga mga meyembro ngan 20 nga mga meyembro nga responsabli ha pagbabaton ha mga emergency medical calls. nga tinikangan daw han ultimo nga katangdoan political. NPA hingyap in kamingaw matapos in18 ka bulan</b> Ginhihingyap han duha nga nagsasabot nga partido: an kanan goberno ug komunista nga rebelde nga mapipirmahan nira in katangdoan pangkamurayawan matapos nira pag kalarantugian in pira nga importante nga mga butang. pasabot ni Aquino. ha kabug-usan daw. (PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> TXTFIRE Tacloban iginlunsad</b> Usa nga madagmit nga pamaagi pagbaton hin mga insidente hin sunog dinhi ha siyud ad in iginlunsad Pebrero 23 ha Rotary Club Center. Nababaraka hi Roxas. partikularmente ha socio-economic nga reporma. Inc. Tikang pa han tuig 1969 an rebelde komunista ngan aada pa ha 5. Kaparte han duha nira nga pahayag an pagsering nga ngaduha hira in nalilipay han inabutan matapos an primero nira nga pagkahampang. Dire na daw harumamay an namatay hine nga kagiusan. usa nga Tacloban Delta Fire Marshall. Incorpora teed. pinabalik daw daman ha Taiwan an ambassador nganhi ha Pilipinas. lakip na in mga sibilyan. Ha ilarum hini nga systema. diri la mabaraka an mga magtetext kay ha ilarum hini nga systema an pagpadara han mensahe in libre basta iparehistro la an numero han ira cellular phone pinaagi hin pagtext han Re gisterFull Name ngan Address ngan ipadara ngadto ha 0918-6-888-888. haros tres mil an natatapos nga kontranta han mga Pinoy OFW ha T aiwan nga malaum manta makaka renew han ira kontranta. Ha luyo nga bahin. ha kuordinasyon han TXTFIRE Philippines Foundation. An duha nga partido in nagpagawas hin gin-usa nga pahayag. nga kadak-an ha ira in nagbayad nah in maabo P95. in dire pa man gud apektado an mga traba hante ha Taiwan. Primero pa dawla nga paghampang han duha nga partido. ha iya pag-obserbar ha mga kahampa ng niya nga mga opisyales han Taiwan. an estrikto nga mga rekisitos in makakaapektar sigurado han mga Pinoy OFWs ha Taiwan.<b> Goberno. Labot hine. Dugang pa Aquino nga an ira mga aktibo nga fire volunteers in nag-agi han mga gi nkikinahanglan nga paghag-id ngan pagigin magtibaksi ha pagbaton ha mga insident . kakulop Lunes matapos an usa ka semana nga negosasyon ha Norway diin nagsaad hira nga duha nga tapuso n na an pagibiningkilay ngan magpirmahay na hin katandoan pag-abot hit Hunyo sun od nga tuig. Sumala kan Alex Padilla. daw sugad hin papahugtan han Taiwan an mga rekisitos han kada Pilipino nga masulod ha ira nasud para magtrabaho. Sering ni Mark Aquino.000 ha p agpoproseso han ira mga papeles. an kanan goberno ug Nation al Democratic Front (NDF) tikang han tuig 2001. Kada bulan daw. Amo ine an pagtoo ni special envoy Mar Roxas. an usa nga nagtatag-ada hin cellular phone ngan maya da personal nga impormasyon parti hin nahitatabo nga sunog in pwede magpadara ha n iya mensahe pinaagi hin pagtext han Report TACLocation ngan ipadara ha 0918-6888-888. natikangan na daw in pagkakasarabot han duha nga partid o. An paglunsad han TXTFIRE Tacloban in pinangundahan han Tacloban Delta Volunteer Fire Reserve. (PIA-Samar/Trans: Alice Nicart <b> Rekisitos para Taiwan papahugtan</b> Komo pagpakita daw han ira kasina han ginbuhat nga pagpaulia han 14 nga Taiwanes e nga kumpleto man ngani hin mga papeles. political ug constitutional bi san pa ha desposisyon han mga pwersa han goberno. ha pagkayana. nga dire ngani ine matuhay hin sagilayon ng problema posibl i dire maka renew an mga OFW didto ug mapipiritan umuli anay ha Pilipinas ngan m agproseso komo bag-o nga aplikante. Kundi.

ug dokumento tik ang ha Immigration han 14 nga pinauli nga mga Taiwanese.000 nga mga Pinoy nga aadto ha ira pagtat rabaho. Ine daw nga kaklase ni Pres. 8 (PRO8) in nagdumara hin aktibidad pananum hin kahoy dida han P ebrero 22. Febria nga an pananum han kahoy nga aktibidad in nagtikang pina agi hin usa nga programa kun diin hi P/Supt. in usa han 90. Sering daw ni Roxas. an aktibidad parti pana num hin kahoy in gindumara ha kalibungan han PRO 8 didto ha Camp Ruperto Kangleo n. Ako ang Lakas ng Pagbabago”. Dida han mensahe ni PNP 8 Director Revilla.e hin sunog ha mga lehitimo nga mga paraghag-id didto ha Laguna nga Ilo-ilo. RPC RD in naghatag han welcome remarks ngan ginsundan hin usa nga mensahe nga natika ng kan P/CSupt. Diloy. Egloso. Daw an gin-aaro nga pasaylo han PIlipinas ha Taiwan an nagin unod han iristorya ngan nagin emosyonal daw gud an Taiwan dara hine nga deportation han 14. “An esperito han EDSA in nagpapahinumdum ha aton nga hi kita in pwede gihapon magi n mga bayani pinaagi hin pagigin responsabli nga mga Pilipino ngan mga empleyado kun diin ha aton inadlaw-adlaw nga trabaho nakuntribwer para ha kaupayan han ku munidad ngan pagpa-uswag han nasud” dugang pa ni Director Revilla. Revilla. An Tacloban Delta Volunteer Fire Rescue nga grupo in nagpapasabot nga hera in di ri la nambabaton hin mga tawag parti sunog kundi pati gihapon ha pagrespondi hin panambal ha mga kaso hin nagkasasalbar ha mga aksidente ha kadalanan ngan iba p a nga mga panawagan kun diin nanginginahanglan hin apurado nga atensyon. an mga opisyal ngan han mga tawohan han Philippine National Police Regi onal Office No. An mga umatinder dida han pananum amo an mga opisyal han barangay han Campetic. ”.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b>Libro san pangampanya ni Presidente PNoy ginlunsar sa pagtikang san sayo ka s emana nga selebrasyon san People Power</b> Nanguna si Presidente Benigno Simeon Aquino III san seremonyas san pagtikang san . An tema para han ika-25 nga anibersaryo han EDSA People Power amo an “Tatak EDSA 2 5: Pilipino Ako. Usa liwat nga pagpresentar han mga lugar han pagtat amnan an gindumara ni P/Supt. Loot. ngan pinakianhan hiya kun ano daw la daman it aabaton hit mga Pilipino kun paulion n gadto hin iba nga nasud. Arnold R. Ying-Jeou nga waray ipagawas an ngaran in pasensyoso ng a inatender han una nga harampang han duha nga grupo ngada han katapos daw han k aagahon. Leyte nga pinangundahan ni Konsehal Nilda Diaz nga narepresentar kan Baran gay Captain Andrada A. Lachica. Ini nga systema hin dagmit nga pagbaton in segurado nga makakasalbar hin mga kin abuhi ngan makakaiwas hin pagkawaray mga propyedad. Regional Director nga ginrepresentaran ni P/S Supt. Iginpakita daw ha iya han mga opisyales han Taiwan an mga visa. sering ni Aquino basi han ka nan ira grupo darahunon nga “ada kami dayon ha oras han panginahanglan mahitungod nga kada segundo in importante”. Alcober) <b> PRO 8 nagdumara pananum hin kahoy pagmarka han ika-25 EDSA Anibersaryo</b> Pagmarka han importansya han ika-25 nga anibersaryo han EDSA People Power ha Peb rero 25. pakigsaro kun ano man an ginhatag han Ginoo ngan maniguro nga magkaada hin maupay nga kabubuwason an aton nasud ngan an katawhan. (PIA 8/maa) <b>Ka-usa eskoylahan ni Roxas linalauman makakabulig ha iya</b> Linalauman ni anay Senador Mar Roxas in usa nga kaklase daw hit Presidente hit T aiwan nga hi Ma Ying-Jeou nga makakabulig ha iya hiton pagmalakatuhay hiton prob lema kasumpay han deportation han 14 nga mga Taiwanese. Sering ni Rochelle Febria. Ying-Jeou in nakausa daman niya ha iniskoylahan niy a ha Amerika. Kundi waray nala daw baton hi Roxas kay bangin pa lugod magtikaraot an s itwasyon. Elizar P. Palo. Felix A. Vicente A. Pinamatian nala daw nira Roxas an mga kaaringit han mga opisyal han Taiwan. Dugang pa ni Ms. Ine nga kaklase ni Pres. (PIA8/M. DRDA. hiya in nagsering nga an EDSA in nag tutdo han mga Pilipino nga magin responsabli nga mga Pilipino pinaagi han an ira pagtagad ha iba. Leyte kun diin maabot 560 nga mga mahogany seedlings in igintanum. Acting Chief. Palo. Chief han RHSG-8. an PNP-8 information officer. bangin la ine senyales nga karuyag daman han nasud Taiwan n ga maresolbar ine nga diperensya ngan iya sinisiguro nga isusumat hine nga tawo ngadto han Presidente ano man nga ira ginkairistoryahan .

myembro ngan n agboluntad san kanya pagdalagan pagka president dida san paglunsar san libro nga nagpapahamtang san ngatanan nga iya ginbuhat durante sa kampanya nga nakagdara sa kanya sa pwesto ngan panguna san People Power – an libro may titulo “Noynoy: Triu mph of a People’s Campaign” sa Powerbooks. Si Director Joseph Lapid. Iya gihapon gin-aghat an mga kumunidad nga pahihitas-an an kadamo han partisipas yon pinaagi han pagdara han kabataan ha eskwelahan. An Departamento han Edukasyon in diri hini makakahimo hin nag-uusahan. An kritikal nga problema nga gin-aatubang han nasud amo an pagwara han kakablasa n pinaagi han edukasyon. 40 pursyento han mga p amilya in mga kablas. unom nga diri na malalangan ngan 73 ng a yaun duha pa katuig an paghulat. Dugang niya. 79 an yana naatub ang sin pinalidad sin kamatayon sa China. Ginsurat san kilala nga academician ngan yana Philippine Permanent Representativ e to the ASEAN. nga makig-usa ha ira pag-a tubang han isya parti edukasyon ha ira mga lugar. an mga tawo waray paghunahuna nga mao adto an resolusyon san rehimen san diktador. an numero san mga kaso san pagdara san gindidiri nga druga in umabot na 689. Ginpanawagan ni Secretary Luistro an mga lokal nga pamunuan ngan han kumunidad n ga bumulig pagdara han ngatanan nga kabataan nga naidad 5 ngadto ha 12 ngadto ha eskwelahan. an Presidente nanhinumdum san natabo 25 anyos an nak alabay. nakompleto sa sulod la sin pito ka bulan. Nagsering hi Secretary Luistro nga ha Sinirangan Bisayas. an kanya panuyo pagsurat san libro mao an pagpaduso san pag tapod san Filipino sa aton abilidad pagbulig matindog otro an nasud ngan ig komi ter otro an kalugaringon nga makab-ot an pinakamaupay ngan kauswagan. nasugad nga sira nananalinguha nga katagan adton ginpauli nga mga Pinoy sin asistensya para mapahirayo sira nga maging tagdara druga otro. kasa yo nga Cory veterans. amo nga r ason nga nakikig-urosa hera han Department of Social Welfare & Development (DSWD ) ngan han Department of Health (DoH) ngan han iba pa nga mga opisina han gobyer no. kasangkayan. Wilfredo Villacorta. Sugad niya. Sa yana. Sini nga 689. sering ni Secretary Luistro. Makaqti City sa Lunes nga ad law. ngan mga datihan nga street p arliaments. Ini para maseguro nga ini nga mga Pinoy diri na umotro pakasala. Greenbelt 4. an 155 kapakle nga libro in kolekta san mga hinumduman sadton kaapi san grupo para san reporma: myembro san akademiya. Diaz) <b> Pinoy nga ginpauli nga tagdara iligal nga druga ginbabantayan – PDEA</b> An mga Pinoy nga ginpauli matapos madakop sin iligal nga druga sa langyaw suok n ga gin babantayan san Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA). namumuno san PDEA International Cooperation and Foreig n Affairs Service. (PIA-North ern Samar/Ailene N. pero nagkayaun kita mamurayaw nga rebolusyon.sayo ka semana nga selebrasyon san ika 25 nga Anibersaryo san 1986 People Power rebolusyon pinaagi san iya pakigsayo san kapamilya. Ira gihapon gihapon ginmamalahimo nga kuhaon an suporta han mga lokal nga pa ngobyernohan lab-i na gud an mga gobyerno probinsyal.hataas san duha nga kaso sadton tuig 1993. Sugad ni Villacorta.an PDEA in nakigkita sini nga mga Pinoy nga nagkadadakop sin pagpusl it iligal nga druga sa iba nga nasud. Sering niya nga an kakablasan in resulta han kakulangan hi n trabaho pero an rason nga mayda kakulangan hin trabaho in mahitungod hin kakul angan in kinaadman ngan eligibility mahitungod hin kakulang hin edukasyon. tag-organisar nga komunidad. Sa halipot nga iya paglata. Diaz) <b> Namumuno han DepEd nanawagan suporta han LGU ngadto han K+12 nga programa</b > Hi Education Secretary Armin Luistro in nananawagan ngadto han mga lokal nga pan gobyernohan nga suportaran an K+12 nga programa han Departmento han Educasyon (D epEd) kun diin sering niya in igiimplimentar ha sunod nga tuig. masobra 70% han mga kabataan in diri n a mapa-enroll ha koleheyo ngan diri ngatanan makadto ha koleheyo mahitungod nga . An Presidente nagpasalamat liwat kan Villacorta san paghatag panahon paglingkod ngan pagsurat sin libro. Ha isyu han diri kaangayan nga edukasyon. (PIA-Northern Samar/Ailene N. nga sugad san tagsurat. Koleksyon san 54key organizers nga natikang san magkadurudilain nga segmentos sa People’s Campaign.

kikita on nira kun hain an nagtitikadako nga industriya dinhi ha rehiyon kun diin possi ble nga mangingimpleyo han mga nagpakatapos hini nga programa. Mahitungod hini. an DepEd in nagpagawas hin Order No. Candido) <b> Ginsuspender han CBCP an dayalogo ha Malacañang bahin han RH bill</b> Ginsuspender han Catholic Bishops Conference of the Philippines (CBCP) an dayalo go hini ngada han gobyerno bahin han kontrobersyal nga reproductive health bill. nagsurat hi CBCP president sugad man Tandag Bishop Nereo Odch imar ngadto kan Pangulo Benigno Aquino III ha pagpahibaro ha iya han desisyon ha n CBCP nga bumul-iw tikang han mga dayalogo. kay waray nira kagarastuhan gud. sense of communi ty and personal responsibilities. ginduduso han DepEd an K+12 nga programa. An mga lokal nga pamu nuan ha pakigkusultasyon ha sektor han industriya in kinahanglan magdeterminar h an mga kurso nga kaangayan para han mga estudyante dinhi ha rehiyon dida han ira ika-duha katuig ha high school. Ha ilarum han K-12 nga program waray 6-anyos nga bata in tutugotan pag-enroll pa ra Grade 1 labot la kun hiya in anay nagpa-enroll na ha Kindegarten." Samtang. dugang pa ni Luistro. Kay ini nga graduation konta in mag-seserbe nga reward hiton mga kag-anak han ir a pagpa-eskoyla han ira mga anak ngadto ha eskoylahan. Nagpasabot gihapon an Secretary nga ha ilarum han K+12 nga programa han edukasyo n. Ha dire pala maiha. an mga estudyante in mak akakarawat hin diploma tikang ha Departmento han Edukasyon (DepEd) ngan usa nga Certificate of Proficiency hin usa nga partikular nga gin-adman tikang ha Techni cal Education and Skills Development Authority (TESDA). Segun kan Education Secretary Bro. natural malipayon iton mga kag-anak. Hi Luistro in nagdugang pa hin pagsering nga konta daman an pangolekta han bayar an in boluntaryo la. ngan dire lugod makahatag hin dugang hin kahulop labi na hiton mga kagarastuhan. translated by: S. labot la ini kon gin-kar ukayaknan ngan gin-kaurosaan hiton mga kag-anak labi na han ira school s parentteacher association. Hi Luistro in nagsering nga an kadugangan nga mga baraydan ha eskoylahan pareho hiton graduation in makakadugang han dire lugod pagpa-eskoylaha han mga kag-anak han ira mga anak. (PIA-E. (PIA8/maa) <b> DepEd gin-aghat an mga iskoylahan nga dire mangolekta hiton graduation fees< /b> Gin-aaghat han Department of Education (DepED) ngadto han mga public ngan privat e elementary ngan secondary schools nga an commencement rites o graduation in ma gin simple ngan dire mangolekta hiton graduation fees ngadto han mga studyante. “Ha yana trabaho na han mga lokal nga opisyal pagdeterminar han mga kurso nga igsu sulod dida han K+12 nga programa han departamento han edukasyon. “Kondi.” pag-esplikar ni Se cretary Luistro dida han pakigharampang ha mga taga media dida han Byernes didto ha RDC Conference Hall. Nagsering gihapon an Secretary nga dida hit gradwasyon.an nasud in nanginginahanglan gihapon hin mga mekaniko. "No extravagant spec ial attire or extraordinary venue should be required. ginhunahuna ko nga praktik   . Graduation rites should not be exercises in splurging and display of pomp and pa geantry but should be Spartan affairs that exhort civic duties. Hadton Pebrero 19. kon an graduation rites simple . an estudyante in matungtong hin upat ka-tuig nga edukasyon ha junior High Sch ool ngan 2 ka-tuig ha Senior High School kun diin igtutotdo an mga kaangayan hib aruan para hiya in makapangempleyo maski diri hiya tumuntong ha koleheyo. ngan tungod han kadagmit dida han nagpapadayon nga lehislatibo nga mga proseso ha Kamara ngan ha Senado. Primero. Pinaagi han K+12 nga progra ma hera in makakapili kun mapadayon hera ha koleheyo o mamimiling hin usa nga de sente nga trabaho para makabulig pagsustiner han mga panginahanglan han ira tags a-tagsa nga mga pamilya. 4. tungod han pastoral letter nga iginpagawas han Catholic Bishops bahin hini nga butang hadton Enero 31. “Amo ini an kan Pangulo Noy baton ngadto han natikadamo nga mga Pilipino nga estud yante nga diri nakaka-akus pagpa-enroll ha koleheyo. an DepEd in naapela daman ngadto han mga school officials nga dire magk a-ada hin graduation parties or balls nga kon diin papag-aragmuton iton mga stud yante para hin dugang nga baraydan ug mga kagarastuhan. Samar. labi na gud iton mga gipopobrehi nga mga kag-anak.” sering ni Secretary Luistro. Armin Luistro.

sumala han eskedyul nga gintalaan han Holy See . kada Pilipino nga nag-uukoy ha Basilan (labo t ha Isabela City). Nagsering hi Odchimar nga hiton kataposan nga semana han Marso pagbubuhaton an s unod nga regular nga miting han CBCP Permanent Council kon diin magkakaada hin h igayon an mga obispo nga matratar an progreso bahin han reproductive health. • NBI/PNP clearance. Gin-ugsod han Tsina an pagbitay han tulo nga mga Pilipino nga napamatud-an nga s alaan tungod hin pagpalusot hin droga kataliwan nga makigkita hi Binay hin mga l ider han Tsina. nanawagan hiya ngada han Pangulo nga mag-ampo para han paggiya han Gino o samtang nanlilimbasog pag-undong han sekular ngan espirituwal nga kauswagan ha n molupyo. en tungod han nagpapadayon nga visitatio ad limina apostolorum han mga obispo ha n Pilipinas ngada han Santo Papa. Bahrain ug Yemen. tikang alas 8 ngadto alas 5 hit kulop. nga pirmado han empleyado. Bahrain. sumala ine han Commission o Elections (Comelec). • IBP ID. • driver’s license. Ha usa nga pahayag. Ginpasalamatan gihapon ni Odchimar hi Pangulo Aquino tungod han iya madagmit nga pagbaton han imbitasyon ha iya para hin dayalogo bahin han mga isyu han reprodu ctive health. Yemen</b> Iginsasagdon han goberno Pilipinas nga dire anay magbiyahe an mga Pinoy ngadto h a Libya. Samtang. nagsering an Department of Foreign Affairs (DFA) nga an mga . • SSS/GSIS ID. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Panrehistro para ARMM eleksyon titikangan hit Marso</b> Titikangan na hit sunod nga bulan an napulo ka adlaw nga panrehistro para han Ag osto 8 nga eleksyon han Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM). personal nga iginpahayag han Pangulo an iya pasasalamat kan Binay para han malinamposon nga misyon. • PRC ID o i pa nga ginrerekognisar nga ID labot han sedula o kanan barangay ID. nga bisan kon temporaryo la an paghiugsod han pagbitay. Dida hin usa nga miting ha Malacañang. pagliwan han ngaran u g pagpa-lista otro dida han listahan han mga botante in kinahanglan hin personal nga pagpalita durante han igintalaan nga panahon han Office of the Election Off icer (OEO) ha munisipyo ug syodad kun hain paguukoy in usa nga tawo. postal ID. Matikang daw hit Lunes ngadto Sabado it panrehistro. • student’s ID o library card. bisan pa hit pesta opisyal nga adlaw. igpanhinaot daw naton nga ha kaurhi-an tangdo-an na han gobyerno han Tsina an pangamoyo nga mapahibub-an an pinalidad han tulo nga mga Pilipino gawas han sirot nga kamatayon. 2011. Nakigkita hi Binay kan Vice Foreign Minister Zhang Zhijun.” sering niya. Segun kan Binay. Tawi-Tawi. Maguindanao (labot ha Cotabato City) ug Lan ao del Sur in pwede magrehistro tikang hit March 21 tubtob March 31. kun diin nahitatabo in bayolente nga mga protesta agu d mapatalsik an mga lider han tulo nga nasud. Sulu. An suspensyon han partisipasyon han CBCP dida han dayalogo. Sumala han Comelec Resolution 9144. Kinahanglan daw la nga magdara an maparehistro hin identification card (ID). An resolusyon in ipinagawas bisan kun wara pa pakakapagdesidir it Kongreso kun i dudungan ba hit eleksyon nasyonal o dire an eleksyon para ARMM. dida hin pamakiana ha iya hin mga peryodista. an labaw nga taghurma hin palisiya panlangyaw nga hi Dai Bingguo ngan an presidente han Supreme Peopl e’s Court nga hi Wang Shengjun. senior citizen’s ID. gin-ugsod han Supreme People’s Court an pagbitay sakob han lupgop han balaud han Tsina. Ngatanan daw nga aplikasyon para pagrehistro. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Pangulo Aquino ginlamano hi Binay tungod han malinamposon nga misyon ha Tsin a</b> Ginlamano ni Pangulo Benigno Aquino III kakulop hi Vice President Jejomar Binay tungod han malinamposon nga paghiugsod han pagbitay han tulo nga mga Pilipino ha Tsina. (PIA-Samar/T rans: Alice Nicart) <b> DFA nagsagdon waray anay makadto ha Libya. • passport. Nagbiyahe hi Binay ngadto ha Beijing ha pan-ultimo nga pangamoyo para han katalwasan han tulo nga mga Pilipino.al an pagsuspender la anay han mga pakighiruhimangraw pa ngada han Executive Dep artment. Nagsering hi Binay. segun kan Odchimar. pagtransfer.

Ha luyo hine. Iginpresentar daw an ideya han iban ha buhis ha may mga credit card hin usa nga taga ADB Board of Directors dida han miting kun diin nakadto an Presidente. Aquino an m aupay nga panggobernohan. Para han grupo han Pilipinas. Nagpahayag naman ngani an The Philippine posts ha Tripoli (Libya). pagkontra han kakablasan. ug Camila Hagstrom. nakipagmiting daw an Board of Directors han (ADB) nga gintagan doon daw ha n Presidente an responsabilidad han kampanya ug an paghahatag han sakto nga impo rmasyon han mga tag-iya han credit card kontra lugod han pag-ibani han kaburuhis an han kada nagamit hin credit card. Upod daw daman han mga ginkalarantugian han mga taga ADB ug ni Pres. pagkontra han korapsyon. ngan nagpahayag pa daw han marig-on nga relasyon han Pilipinas ug European Un ion sakop han nakalabay nga mga katuigan. (PIASamar/Trans: Alice Nicart) <b> Aquino ginpipinsar an credit card info bureau</b> Gintatagan yana hin panahon ni President Benigno S. ginsagdonan lugod an mga Pino didto nga dire magkinagawas o ma gkinaglakat ngan lumikay kun hain natatabo in mga protesta. ngan mag-imati han m ga urhi nga panhitabo. (PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b>Phl ginsagdonan an mga OFWs ha Libya nga magin alerto</b> Ginsagdonan han Pilipinas an maabot 59. nagsering naman hi foreign ministry spokesman Ed Malaya nga ha pag ka yana. Nagreport pa daw an pahayagan nga ginbubuhat in 24-hour nga pagmonitor han mga m onitoring team. Aquino III an pagkonsiderara nga igtukod in Credit Card Information Bureau nga posibli daw makasolbar han hu ra nga mga reklamo kontra hin mga kompaniya hin credit card nga nagsusukot hin h agtaas nga porsento ha mga nagtatag-ada hin credit card. nga parti la daw han sobra walo ka milyon nga trabahante ha gawas han nasud nga nagdadara han dise-9 ka bilyon dolyares ha nasud kada tuig. 26. An nasabi nga mga OFW in maupay daw an kahimtang. Libya ug Yemen nga magin alerto ha butnga han nagpapasigi nga pagpukan han mga nagpoprot esta ha kakalsadahan.000 nga Pilipino ha Bahrain.400 ha Yemen. Sering ni Malaya.800 Filip ino workers ha usa nga airport construction site ha Benghazi city. Ikinalipay naman ni Ambassador Ledoux an mapaso nga pagkarawat han Presidente ug nagpahayag ine han paglaum nga makikipagsumpayan hira hin apiki ha administrasy on Aquino. ug Riyadh nga may hurisdiksyon han Yemen nga heightened alert hira yana nga n talwas man daw an mga Pinoy nga aadto hine nga mga nasud. waray pa plano hin pag paulia han mga Pinoy tikang didto nga dapit. Simpli la daw an nagin seremonyas han pagkarawat ni P-Noy didto ha kanan Malacan ang Music Room kan EU Ambassador to the Philippines Guy Ledoux ug iya mga ugropo d. F irst Secretaries Willem Verpoest. Upod han EU delegation hira First Counselors Andrea Fennesz ug Nicolas Taylor. presente han seremonyas hira Undersecretary Erlind .000 ha Libya ug 1 . Sumala han report mayda daw 31.000 nga mga mga Pinoy han tutulo nga nasud nga magin alerto kun aadto hira ha gawas han ira mga gin-uukya n. pag maneho han panalapi ug reporma ha hustisya. Aquino III ha Malacanang an bag-o nga Ambassad or han European Union (EU) nga nagpresentar hin surat ug iba pa nga mga dokument o para ha iya.embahada han tulo nga nasud in nagsagdon gihapon ha 57. mayda sakto nga pagkaon ug iri nmon nga tubig ngan talwas nga trabahoan kay mayda nira lugaringon nga seguridad . Sering pa han DFA an Philippine Embassy ha Tripoli in nagsering daman nga an man ager han human resource han SNC Lavelin Company in nagpahayag nga an 1. (PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b>Aquino kinarawat an EU envoy ha Palasyo</b> Kinarawat ni President Benigno S. an lugar nga sentro han mga protesta in talwas daw. Manama (Bahra in). Ginpasalamatan daw daman han Presidente an mga taga ADB tungod han padayon nira nga suporta ha programa han goberno nga conditional cash transfer (CCT) ug publi c-private partnership program.000 nga mga Pilipino ha Bahrain. Sumala kan Presidential Spokesperson Edwin Lacierda. dida hin usa nga press brie fing.

Aguirre. Edgar Torres Auxilian. (PIA-Samar/T rans: Alice Nicart) <b> Aquino iginmando nga imbistigaran an hepe han LTO</b> Iginmandu ni President Benigno Aquino III an pinakamadagmit nga resolusyon ha ka so criminal nga iginpasaka kontra Land Transportation Office chief Virginia Torr es sumala ine kan Justice Secretary Leila de Lima. Aquino. Naghatag daw doon hi De Lima nga kada kaso nga iginpaplastar ha DOJ in ira ginti tinguha nga masolbar sakop ha igintatasar nga adlaw nga 60 diyas la. An istorya ha Inquirer in iginbasar daw han report tikang ha pinuno han Philippi ne National Police Highway Patrol Group nga hi Chief Superintendent Leonardo Esp ina. (PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> Aquino naghuhunahuna sin paghimo Credit Card Info Bureau</b> CATARMAN. ug Protocol Officer. 2009 kun kakan-o mayda kinawat nga Mitsubishi Pajero nga nahirehistro samtang hi Torres an hepe h an LTO Tarlac. Raquel Garcia. Northern Samar (PIA) – Si Presidente Benigno Simeon C. tikang hiton Feb. 11 yana nga tuig. Nagsering pa daw hi De Lima nga ginmanduan niya hi Prosecutor General Claro Arel lano nga panginanoon kun mayda man gud rason nga kakasohan hi Torres. an ideya san tax reduction sadton nagtatagyaun san credit car . Sinaliwnan ni Ambassador Ledoux hi Alistair Bell MacDonald nga nagtapos han iya upat ka tuig nga pagtrabaho ha nasud. acting Secretary han Department of Foreign Affairs. nasugad nga durante san pagkita ni Presidente ngan san A sian Development Bank (ADB) Board of Directors. (PIA-Samar/Trans: Alice Nica rt) <b> Palasyo nagtudlok hin bag-o nga mga opisyales</b> Iginpasabot han Malacañang han nakalabay nga adlaw an bag-o nga gintudlok nga mga opisyales sugad kan Amable R. Naestablisar daw ine hadton Octobre 1990. Sumala daw kan De Lima. Iginpublikar daman ni Valte in iba pa nga bag-o nga opisyal han Malacanang nga h ira Pacita Rosalinda Y. Iya daw daman iginmandu nga ig-esplikar kun kay ano nga nadelatar an resolusyon han kaso hin haros duha ka tuig. Pahayag ine ni Deputy presidential spokesperson Abigail Valte pinaagi han estasy on han radyo nga dzRB. iya gintagan duon an responsabil idad san pangutang ngan tama nga pagkila san nakapot credit card kaysa san pag-i ban san buwis sadton yaun mga credit card.a Basilio. Aquino III nasuga d nga an pagtindog sin Credit Card Information Bureau makakagsolbar san kadamo d amo nga reklamo kontra san mga kompanya san credit card nga nagpapatong sin hata as nga interes san mga nagamit credir cards. 11 ngadto Aug. ug Blas James Gregorio Vit erbo komo membro han board han Development Bank of the Philippines. An Delegasyon han European Union to the Philippines (EU Delegation Manila) in us a daw nga dako nga misyon diplomatic nga an mayormente nga obligasyon in pagrepr esentaran han European Union ha Pilipinas ha pakikipagsumpayan ha mga embahada h an mga nasud nga membro han EU. Aguiluz V komo special envoy ngadto ha Gulf Cooper ation Council. Ambassador Miguel Perez-Rubio. ug ira daw nakita nga mayda man gud. Chief of Presiden tial Protocol. Cristina Sarino. Ipinasaka daw an kaso kontra kan Torres hadton ika-7 han Mayo. durante san press briefing sa Malak anyang sadto nga Lunes. Executive D irector – DFA-OP. ug an membro han delegasyon in pormal nga gin-abrehan ha atubangan ni anay President Corazon C. Sugad ni Lacierda. Foreign Secret ary Raul Manglapus ug EC Commissioner Abel Matutes. Si presidential Spokesperson Edwin Lacierda. tinawagan hiya han Presidente ngan ginpakianhan kasumpay han ginawas nga istorya ha Philippine Daily Inquirer nga naglalambing kan Torre s ug hin 25 nga iba pa ug hin mga opisyales daw han kapulisan nga naatubang daw gud hin kaso kasumpay hin mga rehistrado daw nga sarakyan ha syodad han Tarlac b isan kun mga kinawat daw gud. Dennis Hidalgo. Susan Villar ug Gabriel Lim Cruz komo mga director han Philippine International Convention Cent er. Eduardo Visperas komo undersecretary for administration ha Presidential Communications and Operations Office. Rosario Gaetos komo executive director han Center for International Trade Ex positions and Missions.

labot san iba nga butang. Segun kan Paje an nasabi nga mga pending mining applications ngan han exploratio n contracts nga nag expired hin lima ka tuig ngadto ha igbaw. Hi Paje in nagsering nga iginpapa-udong an panhatag hin bag-o nga mga mining per mits. kun diin hiya upod hin tulo nga mga meyembro han kabinete han gobyer no ni Aquino amo an panguna nga mga bisita. Dugang pa ni Secretary Ona nga an mga lokal nga pangobyernohan nga makakaakus pa gbayad han premium han mga kablas didto han ira lugar. ngan han mga minin g contracts nga may three.. “Ha pagtikang. An nasabi nga cleansing in igin-extend ngadto hiton December 2011. mga pitad kontra kaponrehan. (PIA-Northern Samar/Ailene N.year work programs nga waray pa ig-implementar ha sak ob hin two consecutive years in kinahanglan umagi gud ha MGB para han pinal nga desisyon. Samar .90% ha sulod hin duha ngadto ha tulo katui g. mga paningkamot kontra korapsyon. Sugad liwat niya. ngan hasta daman an mga mining operations nga dire na aktibo ngan dire na produktibo hin maiha n a nga panahon. (PIA-E. an target amo an mahi-enroll an nga tanan nga mga Pilipino ha sulod hin 15 katuig. Diaz) <b> Gobyerno nasyonal panginginanuon an 100% PhilHealth premium han mga kablas n ga Pinoy – DOH</b> Hi Secretary Enrique Ona han Department of Health (DOH) in nagpasamwak nga ginpr oponer han gobyerno nasyonal nga panginginanuon an 100% premium para han ngatana n nga mga kablas nga Pilipino. translated by: S. Ini in katapos han DENR Secretary Ramon Paje maghatag hin kamanduan ngadto han D ENR Mines and Geosciences Bureau (MGB) nga sara-on gud hin maupay an mga mining applications didto han ira tagsa-tagsa nga mga rehiyon. kay ini in ka parti hiton reporma hiton mining sector nga buruhaton. Dugang ni Lacierda. An gobyerno ni Aquino in duro an paniguro nga mapahiruhitas-an an kadamo han mga Pilipino nga mahi-enroll ha ilarum han National Health Insurance Program tikang ha pagkayana nga 54% ngadto ha 85% . Pero ini in waray matuman. sering ni Secretary Ona. Dida han pagtinduga han PhilHealth han 1996. an Presidente ngan an opisyales sa n ADB nag esturya matungod san maupay nga pangobyernohan. An gintatalinguha han pangobyernohan ni Aquino amo an mahi-enroll an mga gikakab lasi nga pamilya antis matapos an 2011. An premium payment han mga nakadto han kanan DSWD lista han mga kablas nga pamil ya pero ha turotemprano pa in nahi-enroll na ha mga lokal nga pangobyernohan. an Presidente nagpasalamat sa ADB sa padayon sini nga suporta dida san conditional cash transfer nga programa ngan san public-private partners hip program. An “cleansing” nga proseso han DENR in kaparti han sinisering nga ‘use-it-or-lose-it p olicy’ nga ginkakanselar an mga mining applications nga kon diin waray hira paka-a sikaso hadton mga kinahanglanon nga gin-papatuman han gobyerno.” sering ni Secretary Ona dida han diri pala mai ha nga gindumara nga haruharampang han Regional Development Council han Sinirang an Bisayas. “Ha mga pag-estudyo makikita nga 20 pursyento han mga Pilipino o lima ka milyones in waray panginanua parti han pagpa-enroll ha PhilHealth ngan ini nga pupolasyon in hitaas hin duro an maternal mortality. Candido) <b> ‘Troubleshooter’ ni Aquino makadto ha Taiwan</b> Linupad tipakadto ha Taiwan hi anay Senador Manuel “Mar” Roxas kanina han alas 7:15 .” sering ni Secretary Ona. an listahan in igbabasar dida han kanan Department of Social Welfar e & Development (DSWD) National Housing Target Survey (NHTS) database. An ngatan an in automatik nga mahihi-enroll. pag amanehar ngan palisiya san pagtagak uarta ngan reporma dida san hudikatura. (PIA8) <b>DENR nagsuspender han panhatag han new mining permits yana nga tuig</b> Sususpenderon han Department of Environment and Natural Resources (DENR) an panh atag han new mining permits ngada hiton katapusan yana nga tuig 2011.d in nahipagawas san sayo san ADB Board of Directors durante san miting kan Pres idente. in kinahanglan nga igpada yon ini mahitungod nga an mga kablas nga pamilya dida han ira lugar in responsab ilidad han tagsa-tagsa nga lokal nga pangobyernohan. in padayon nga babayaran la gihapon han lokal nga pangobyernohan.

Ha pag-interbyoha ha iya ha Ninoy Aquino International Airport (NAIA) Terminal 2 . Labot hine. ug resulta daw ine hin mga apilar ug urusa nga pan gamuyo. Sering nira. nga iya pakikiistoryahan a n narepresentar han Taiwan. 42. Nagsering daw an goberno han Pilipinas nga ginbasaran an “One-China policy” kun kayano nga ha China paulia an 14. Sumala pa han sumat. Idinugang pa daw ni Coloma. kundi nainsistir iton Taiwan nga palisiya politic al la ine. 32. Martes.han aga. 38. media director han Cat holic Bishop Conference of the Philippines nga nalilipay iton singbahan Katoliko hine nga malinampuson nga misyon nira Binay ug pinasalamatan an goberno han Chi na tungod han ira pag-ugsuran han pagpataya kanda Ramon Credo. inaaro han mga Pilipino an pag-interbiner han kalangitan basi mapahabob-an ha n China an sirot ha tulo nga mga Pinoy. tikang ine magkalamat resulta han pagpaulia han 14 nga mga taga Taiwan tipakad to ha China. han National Spiritual Council of the Philippine s. Coloma ha 15 nga mga lideres han RP N-9 ug an miting buwas in kasumpay la gihapon hine nga mga inisyatibo nga magin pribado an RPN-9 ug IBC (Intercontinental Broadcasting Corporation) Channel 13 k undi naghuhulat pa daw an IBC nga matapos an iristorya han mga lideres han ira m ga union. Makikipagharampang hi PCOO Secretary Coloma ha mga taga RPN-9 buwas. .(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> Mga relihiyoso naduyog kan P-Noy ha urusa nga pag-ampo</b> Damo nga mga relihiyoso nga organisasyon an nagpahayag hin kalipay tungod han hi -ugsod han pagpataya ha China han tulo nga Pilipino kasumpay hin pagbabalidya ha n illegal nga droga. agud pagkasarabutan an proseso ug katangdoan. Sumala han report. pinuno han Awit ng Bayan ni Maria interfaith spiri tual community in nagsering daman nga naduyog hira han damo nga nag-hahangyo ha China nga pahabub-an an sentensya han tulo. nagpahayag hi Monsignor Pedro Quitorio III. Sugad man an Chairman han Imam Council of the Philippines Aleem Said Ahman Bashe n in nagpahayag daman hin suporta ha panawagan ni President Aquino hin pagkaurus a hin pangamuyo para han kasalbaran nira Batain. pinauli han Pilipinas ngadto ha China.(PIA-Sama r/Trans: Alice Nicart) <b> Miting nira Coloma ug RPN-9 ipapadayon</b> Nagpapabilin nga isyu an pagbalhina ngadto ha pagigin pribado nga estasyon han k anan goberno telebisyon nga Radio Philippines Network Channel 9 (RPN-9) pinaagi han representasyon ni Presidential Communications and Operation Office (PCOO) Se cretary Herminio Coloma. Han nakalabay nga Biyernes. ngan niyan han ika-2 han Pebrero. Nakipagmiting na daw hadton Enero 31 hi Sec. ug Elizabeth Batain. nga an pagpaulia han 14 ngadto ha China in dire tinu yo nga pag-insulto ha nasudnon han Taiwan. . Credo ug Villanueva. antis hiya linupad para Taiwan. iginpahayag ni Vice President Jejomar Binay. Samtang hi Carmen Buencamino. nagsering hi Roxas. tungod han igin-aa legar nga panloloko han ira kababayan hin milyon dolyares. resulta daw ine han urusa nga pag-ampo ug mga pag-apilar han gobern o agud masalbar an kinabuhi han tulo nga naatubang hin sirot nga kamatayon. Resulta hine. Sumala naman kan Efren Rafanan. nga pagsurumpayon an mga pasilidad pankomunikasyon. . han una pa daw nga tuig naarestar an 14. Jr. Sally Villanu eva. nagsering daw hi Coloma nga ine nga gios in resulta han iya d irektiba. pinuno han grupo nga kinadto ha China nga tinugot man gud an China nga ig-ugsod anay an pagpatay han tulo nga Pinoy. dara an paglaum nga matutuhay gihap an relasyon han Taiwan ug Pilipinas . ug dire balaud. Peb rero 22. ngan tawagon an mg a lideres hin mga union ngan ig-esplikar ha ira an mga programa nga may panuyo m agin mauruupay pa an operasyon han establisimento ngan mabaton man an panginahan glan han mga empleyado. naghahangyo hira nga duyugan unta hin damo pa nga Pilipino ine nga k agiusan ha pagmalakasalbar han kinabuhi han tulo nga Pinoy ha China. nga kaparte gihapon han miting an hiruhimangraw kun patiunan-o mapapaupay pa an kahimtang han panalapi han estasyon agud mas magin m aingganyar in damo pa nga imbestor.

“Matin-aw an aton punto: Ko n mayda igo nga ebidensya nga magduduon hadton mga salaan.000 nga mga balay nga magigin abelable ha ira. ngan iginpahinumdom niya ha mga kabalyero nga h an pag-entra nira ha PMA. tungod han iya kaagaw han WBC-WBO bantamweight belt.” sering niya.Kun mapalit daw an duha nga estasyon han telebisyon makakadugang daw ine han kan an goberno pondo nga salapi ug maiibanan an paghihingulang hin pondo para han mg a programa ug proyekto para han mga kablas.. obligasyon naton an p agsalawad hin mga kaso kontra ha ira. dire daw gud hiya piho kun nakapagkulaw an President han laban. Dida han mensahe han Pangulo durante han Philippine Military Academy (PMA) Alumn i Homecoming 2011 didto han Borromeo Field. ”Ha akon paghunahuna diri pa gad hira ura-ura hin katigurang para magin limtanon n a. Domingo. Sumala kan Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte. Ginsusnan han Pangulo en pira nga mga testigo nga naibitar han mga pakiana o kon waray panhinumdom han partikular nga mga insidente nga iginpapakiana ha ira.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> Determinado an gobyerno nga makaplagan an kamatuoran ha luyo han kontrobersi ya ha AFP</b> Gintagan hin duon ni Pangulo Benigno Aquino III hadton Sabado nga determinado an iya administrasyon nga mabukwat an kamatuoran dida han kontrobersiya nga gin-aa tubang han Armed Forces of the Philippines (AFP) ngan nagsaad nga masisirotan ad ton mapapamatud-an nga salaan. integridad ngan lealtad. nira Mon tiel ug Donaire. an Pinoy baksedor nga hi Nonito Donaire Jr.000 agi han pagtugot han mga abogado han goberno . kundi hibabaro daw gud ine kay largo daw ine gintatagan hin impormasyon han iya mga opisyales labi kun sugad hine nga hitabo. ginkarawat nira an ayat pagserbe han nasud ngan an kaa ndam hin pagsakripisyo para han nasud. Sering ni Valte. ginasoy niya nga para han kapulsanan han katawhan Pilipino. angay daw igpakian a ha kalugaringon kon kaparte ka ba han problema o kon kaparte han solusyon. Nagsaad hiya nga pakukusgon pa niya an proyekto pagtukod hin mga balay para han kasundalohan ngan kapulisan pinaagi hin maabot 20. Nagsering an Pangulo nga padayon niya nga susuportaran an militar ngan pulisiya kay natuod pa hiya han panguna nga mga pamatasan nga igintututdo ha PMA sugad ha n kamaisugon.” sering han Pangulo.” sumala han Pangulo nga n agdugang pa hin pagsering nga kaparte han mandato han gobyerno an pag-undong han kapulsanan han katawhan. ”Kon mayda ginbuhat nga katuyawan. . Aquino III kasuhan an mga abogado han goberno ng a nagtugot makagawas an anay military comptroller nga hi Carlos Garcia tungod ka y nagpiyansa ine hin balor P60. Gintagan niya hin duon nga ginsusuportaran niya an mga imbestigasyon bahin han g in-aaligar nga korapsyon ha militar. Nagsaad pa an Pangulo nga magbibiling hiya hin mga solusyon ngada hini nga prese nte nga mga problema ha militar. Nagsering hiya nga yana nga aada na hira hini nga situwasyon.(PIA-Samar) <b>Aquino: kakasohan an mga abogado han goberno</b> Karuyag ni President Benigno S. usa na liwat ine nga kadugangan nga dungog han kanan nasud mga baksedor. tikang han nagdedepens ar unta nga kampeon nga hi Fernando Montiel. ha pag-aroi ha iya hin reaks yon ha duha la an inabutan nga round han pagihungit han ira mga kamaoo. Fort Del Pilar ha Baguio City . (PI A-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Palasyo nagpasalamat han dungog nga iginhatag ni Donaire</b> Gindayaw han Malacañang kakulop. kinahanglan pagbayaran. diin pinahigda han Pinoy baksedor an iya pangontra ha ring nga taga Mexico. Nagsering an Pangulo nga an ngatanan nga nahidadabi dida han kontrobersyal nga p lea bargaining agreement ha butnga han mga state prosecutor ngan ni military com ptroller Carlos Garcia en kinahanglan magbaton. Pareho daw gihapon ini han natabo ha iya han magdesisyon hiya pagkandidato pagka pangulo ngan magda-og. obligasyon niya nga mah ibaro-an an kamatuoran ha luyo hini nga kontrobersiya. Komo ira Commander-in-Chief inaabat daw niya an hibubo nga morale han mga kasund alohan.

nagsering hi Fabia nga dire harumamay an tigda nga pagdamo h an mga nakakasohan ha pagdidinara-dara han illegal nga droga. kundi nagsering daw ine nga waray pa daw sumat kasumpay hine an Office of t he Executive Secretary. diin iya iginsering nga susuportaran niya an imbestigasyon in mga nanhitabo nga iregularidad han nag labay nga mga administrasyon nga igin-aalegar. kundi niyan han nak alabay pala nga Enero (2011) inabot ine hin 689.(PIA-Samar) <b> Nakakamatay an pagbalidya han igindidiri nga droga-Fabia</b> Dire angay tumagya an hin-o man nga nagbibisyo han pamalidya han igindidire nga droga. sumala pa kan Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte pirma nente nga nahikay an Palasyo hin pinakaurhe nga report tikang ha DFA kay hira ma n an nakakakuha hin impormasyon kasumpay urhe nga panhitabo. Attorney Jose Fabia han Philippine Infor mation Agency. Quezon City. Sumala han surok kokombinsiron daw gud ni President Aquino hi Belmonte nga tikan gan an proseso antis pa magtikang an congressional break yana nga ika-26 hit Mar so. 79 an naatub ang han sirot nga kamatayon ha nasud Tsina. Central Office. Ha parte daw han tulo nga kaso yana ha China. unom an dire na pwede matagan hin pe rdona. bakay kay madali hira makakaagi hin hura nga salapi. Ginpakianhan daw hi Valte kun naka-indefinite leave hi DFA Secretary Alberto Rom ulo. huma ruhabobo an sirot nga bitay han tulo. Aquino pagdiskorso komo Presidente atubanga n han mga nagtapos ha PMA. Ha usa nga mensahe. Sumala han report. linalauman han Director General han PIA nga pakukusgon han mga tibuby anan han goberno an kampanya ha pagpapasarang han impormasyon kontra hine nga ka nser han sosyedad basi dire na magdamo pa an mga nakakasohan ug nasisirotan hin kamatayon tungod la han droga. nga ginlalakipan hin mga opisyales han militar ug pul is. Sering niya. han madagmit nga pakakakapot hin salapi kay sigurado kamatayon it kabalyo hin e. Sugad man.     . Sayod daw hiya nga damo nga mga taga PMA in biktima daman hine nga iregularidad ha military ngan interesado daman hira hibaro han kamatooran kun nahingain gud i ne. ug 73 an mahihimo pa maperdonahan ha sulod hin duha ka tuig. pahayag daw ine han Presidente durante han alumni homecoming han Philippine Military Academy (PMA) ha syodad han Baguio. hadto han tuig 1992. Visayas Avenue. Hine nga kadamoon. Tungod hine. lakip na an ira mg a protector ug mga nagpasilitar nga makapag piyansa hi Garcia tungod han “plea bar gain”. Kan Aquino iginsaad nga pag-aadman nira kun patiunan-o makakasohan an mga nahing aranan na nga personalidad dida han imbestigasyon kan Garcia. ka y pondo daw adto han mga sundalo. Ngan. . duha la an nakasohan hine. nga iyawat nala daw. nagpadara daw hin surat hi Pres. binuhatan hin mga duminagko nga m ga opisyal han militar. tikang pa man daw hadto.han katanguduan o “plea bargain” imbis nga kinasohan ine antimano pa hin “plunder”. naghahatag an DFA hin tambulig ha mga Pilipino ng a may kaso pinaagi hin pagtagi ha ira hin libre nga abogago nga narerepresentar ha ira ha korte. (PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b>PNoy magpapatawag hin miting para pagbulkas kan Gutierez</b> Ipapatawag daw ni President Aquino hin usa nga miting hi House Speaker Feliciano Sonny Belmonte ug han iba pa ha Kamara de Representantes agud pagplanohan an pagpatalsik kan Ombudsman Merceditas Gutierrez. A quino. iginsasagdon ni Fabia ha publiko nga dire pumaingganyar an hin-o ma n.(PIA-Samar) <b>Palasyo denepensaran an DFA ha pagkapot han aada ha death row</b> Gindepensaran han Malacañang kakulop an mga opisyales han Department of Foreign Af fairs (DFA) ha ira pagkakapot han mga kaso han mga Pinoy nga aada han listahan h an mga papatayon tungod hin pagdadara hin illegal nga droga. Primero pa daw la adto nga kan Pres. Amo ine an mensahe ni Director General. Ha tinood la. makaduha ka beses ngadto han goberno han China. Natoo daw gud an administrasyon Aquino nga iton Armada Pwersa han Pilipinas an d ehado hine nga kaso ni Garcia nga hindadabihan hin P303 ka milyones de pesos.

iginkahampang daw mismo ni Binay an pinuno han kanan China Su preme People’s Council (CSP) nga kun ha dinhe pa ha nasud an Korte Supreme.Ginbabana-bana han Department of Agriculture (DA) nga mahitaas an kadamuon han suplay han karne nga baboy sugad man an panginahanglan para hini yana nga tuig kumparar han tuig 2010. Sumala kan Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte. Kundi klaro daw gud. nga makakaapekto hin diri maupay ngada han mga Pilipino nga nag-uukoy ngan nagtratrabaho ha Bahrain en gilayon daw nga igpapahibaro ha DFA han embahada han Pilipinas didto. Manunumduman nga ipinadara ni President Aquino hi Vice President Jejomar Binay a gud hangyoon ha goberno han China nga kun mahihimo iban-ibanan an sirot nga kama tayon han tulo bisan man la hin kapresohan ha bug-os nira nga kinabuhi.40 milyon MTs la hadton 2010. Para han siyahan nga semestre han 2011. ginbabana-bana han BAS nga magkakaada hi n surplus hin karne nga baboy tungod nga an ginbabana-bana nga suplay hini nga h aros 697.49 milyon MTs.40 milyon metriko toneladas nga suplay han karne nga baboy nga nahitala hadton 2010.42 milyon metriko toneladas (MTs).17 porsyento. Ano man nga pagbabag-o hiton situwasyon didto. hit sunod nga se mana. Iginpapakita han pinakabag-o nga datos ha Bureau of Agricultural Statistics (BAS ) nga dako an higayon nga an suplay hin karne nga baboy yana nga tuig en umabot hin haros 1. Ginkasabutan daw nira Binay ug han mga taga China. (PIA-Samar/Trans: Alice Nica rt) <b>China igin-ugsod an pagpatay han tulo nga Pinoy</b> Tungod han waray sukol nga pakimalooy han administrasyon Aquino nga masalbar an kinabuhi han tulo nga Pilipino nga nakatalaan patayon ha China. nakikita han BAS nga magkakaada h in paghingulang tungod nga an ginbabana-bana nga panginahanglan para han karne n ga baboy en maabot hin 803. tungod hin pagbibitbit hin illegal nga droga. Mahibubo gihapon an produksyon hin baboy yana nga tuig hin 1.000 MTs. Sumala han report.Daw nasorpresa an mga magbabalaud ha urhi nga iginsering ni Belmonte kasumpay ha n miting kay antimano pa daw nagsering man ine nga huhulaton la nira an disisyon han Korte Suprema antis hira gumios para han pagpatalsik kan Gutierez. Tinipa daw kan Belmonte hira House Justice Committee Chairman Niel Tupas ug Depu ty Speaker Erin Tañada ha nagin rason ni Belmonte. nga pakusgon pa an relasyon h an duha lakip na an pagrespeto han ira mga balaud ug mga sirot. (PIA-Samar/Trans: Alice Nicar t) <b> Mahitaas an panginahanglan hin karne nga baboy yana nga tuig – DA</b> EASTERN SAMAR -. gihot-gihot nahibabar o hira han situwasyon ha Bahrain pinaagi han Department of Foreign Affairs (DFA) salit maaram hira nga diri pa ha pagkayan ginkikinahanglan nga ig-ibakwit an OF Ws didto. Sugad man. nga ira dedepensaran nga co-equal an gahum han Kamara ug Korte Suprema ug dire hira pwede pag-ulang-ulangon.000 MTs en sobra kontra han ginbabana-bana nga panginahanglan para hini nga pagkaon nga naabot la hin 684. Kondi para han ika-duha nga semestre han 2011. magtitikadaku gihapon an panginahanglan para hin karne nga baboy yana nga tuig ngan bangin umabot ini hin 1. sering niya.000 MTs.Nagsering an Malacañang kakulop nga mahugot hini nga gintututokan an situwasyon Bahrain ngan waray nira nakikita ha pagkayana nga panginahanglan p ag-ibakwit han mga Overseas Filipino Worker (OFW) didto hini nga nasud. Sobra ini nga bolto hin mga 1. Ramon Credo ug Elizabeth Batai n. hiruhitaas hin maabot sais porsyento kontra han 1. Nagsering daw hi Tañada. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b>Diri pa kinahanglan ig-ibakwit an mga OFW ha Bahrain – Malacañang</b> EASTERN SAMAR-. Ginklaro ni Binay nga waray gin-aaro an China nga kabalyo ha Pilipinas hine nga pag-undangan hin temporary han pagpataya han tulo. . igin-uugsod an pagpataya han tulo kundi dire daw klaro kun ngad a san-o ine nga pag-undangan.000 MTs nga sobra kontra han ginbabana-bana nga supla y nga maabot la hin 721. dire anay daw igpapadayon in e nga pagpataya ha ira. Sering ni Binay.08 porsyento han 1. sumal a han BAS. nga iginpaundang anay hit sun od nga semana an pagpataya kanda Sally Ordinaryo.

Ricardo S. Waray daw undang an goberno han paniguro nga masalbar ha kamatayon an tulo bisan la mahingadto ha sirot nga kapresohan ha bug-os nga kinabuhi. Aquino hin tawag ha telepono. Aquino III estratihiya ha pagbabag-o ug sayod nga panggobernohan. Nagdugang pa an BLE Director Maria Criselda Sy . David an oport unidad nga nahipresentar nira kan President Aquino an mga reporma sugad man han ira mga ginbubuhat ha militar. (PIA-E. welders ngan iba pa. domestic helpers. Nagdugang pa hi Baldoz hin pagsering. Temprano pa daw la hiya ha Malacanang.000 nga mga trabahoan in naghuhulat hiton mga ti-gradwar</b> Nagpahibaro an Department of Labor and Employment (DOLE) kakulop nga adlaw Huweb es.” sering ni Valte. . custom er service assistants. kaupod na hini an mga machinists.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> Mga opisyal han militar suportado an kan P-Noy mga reporma</b> Ginkarawat han mga pinakahagtaas an ranggo nga opisyal han militar an kan Presid ent Benigno S. Sumala daw han Presidente iya ipapadara niya hi Binay agud ipasabot ha goberno h an China nga importante nga maliwat an ira desisyon bisan man la ngadto hin kapr esohan ha bug-os nga kinabuhi.000 skills-fo r-hire ha iba-iba nga klase nga mga skill work nga aada naka-post ha Phil-Jobnet . Sa mar. Merkoles nga bangin niya ipadara hi Vice President Jejomar Binay ngadto ha China bisan man la ha ultimo nga paniguro nga masalbar an kinabuhi han tutulo nga mga Pinoy nga bibitayon tungod hin pagdaradara han illegal nga droga. Inotro han hepe han Armada Pwersa an ira garantiya nga suporta ha mga paningkamo t han goberno agud magpabilin an kamurayaw ug seguridad han nasud. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b>DOLE nagpahibaro nga may-ada 60. ha pagkayana . naghinulat na hi Pres. An Presidente in daw nagbisita daman han ngatanan nga kampo militar ha bug-os ng a nasud nga linalauman makakadugang han moral han kasundalohan. sering han DOLE’s Bureau of Local Employment (BLE). sugad nga ira ipinanawagan ha China kundi waray daw niya nakakakarawat nga tawa g.“Magsasaminar iton aton embahadad kon mayda na sirkumstansya nga magkikinahanglan na hin pag-ibakwit. nga may-ada por lo minus 60. Samtang. Segun kan Labor Secretary Rosalinda Baldoz . Tikang pa daw han Biyernes.000 nga mga trabahoan in nag-huhulat para hiton mga ti-gradwar yana nga tuig tikang ha kolihiyo ha bug-os nga nasud pinaagi hito n kanan gobyerno Phil-Jobnet program. accountants. Gintapo daw hi President Aquino nira Defense Secretary Voltaire Gazmin. may-ada 62. An nasabi nga mga bakante nga trabahoan in nakakahatag hin dugang nga oportunida d para hadton nagkikinahanglan hin mga trabaho ngan ini in nakakabulig paghitaas hiton kompiyansya hiton aton nasud labi na hit aton nagtutubo nga ekonomiya. ug iba nga mga mayores han major services han militar ha iya pag-abot ha Camp Aguinaldo diin ginbuhat in command conference ug command briefing ha AFP Ge . nga amo ini an makakahatag hin paglaum hiton mga naghihingita hin mga trabahoa n kaupod na hini an mga ti-gradwar pala ha kolihiyo ngan mga studyante para agud makatrabaho yana nga summer. Candido) <b>Aquino posibli ipadara hi VP Binay ha China</b> Nagpahayag hi President Aquino kakulop. Ricardo David. iton job opportunitie s para hiton mga skilled workers in nagpapadayon nga amo gud yana iton gikikinah anglani nga mga trabahoan. translated by: S. nagsurat na hiya hadto han bulan han Agos to ngadto han mga lideres han China hin pangaro hin kabalhinan han sentensya. hin pagsering nga in-demand gih ap ha overseas an mga nurses. nga gin-aaghat ko an mga bag-o pala nga mg a ti--gradwar . mga studyante ngan han mga out-of-school youth nga bumisita ha P hil-Jobnet ha mga internet. mechanical engineers. Dugang pa daw han Presidente nga asya na in an panahon han kanan China pagpakita han ira iginluwas hadto nga mas apiki nga pakipagrelasyon hit Pilipinas. Ginatos-gatos nga mga demonstrador an naglunsad hin mga gi-os protesta ha sentro han Bahrain sakob han naglabay nga pira ka mga adlaw nga nag-aaru hin mga repor ma ha pan-gobyernohan.156 nga mga trabahoan in bakante ngan may-ada sobra 7. tikang ha Pebrero 14 . Labis daw nga iginpasalamat ni AFP chief of staff Gen.

Reyn aldo B. Kaapi san mga reporma mao an masunod: 1) dida san organisasyon – pagtanggal san J6 (comptrollership office) ngan liwanan sin resource management office. nag-aproba han amnestiya ngato han 153 coup plotters</ b> Gin-aprobaran ni Defense Secretary Voltaire Gazmin . an Presidente nasugad nga an reporma . ngan leadership – pinaag i sin pagpahamtang san Daang Matuwid nga kampanya san Commander-In-Chief. Dugang niya. office of the internal auditor ngan management and fiscal office. Pero an korte in nagpagawas han ira desisyon pagpa-waray sala na kanda Querubin. duon san Presidente. devolution san pondo labi na dida san paghata g para san mga command directes nga mga buruhaton (PCDA). am o nala hira nga tutulo an nahibibilin nga gin-akusaran hin kaso. in usa nga recipient han highest military decoration for bravery an d gallantry in combat. Mapagu. Danilo Lim han kakulang han merito. sugad man han iginpresentar ni Brig. kakulop nga adlaw (Miyerkol es) in may-ada 153 officers and men nga nag-apply para hangyoon an amnestiya kah uman nira mahidabi ngan mahibulig han coup plot durante han administrasyon ni an ay Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Sa interview nga ginhimo sa Camp Aguinaldo. Candido) <b> Kontrobersiya san pwersa armada oportunidad pagpaimud san mga reporma – Aquino </b> An yana nga kontrobersiya dida san gin-aalegar nga korapsyon san pwersa armada m aimdan kunta nga oportunidad para maipahamtang an mga reporma nga nahitatabo sa militar. sugad san Presidente. nasugad nga an AFP nagtikang san pag implementar sini nga mga reporma pa ra maiwasan an demoralisasyon dida san mga sundalo. Gen. nga gin-aalegar nga usa nga nanguna han pag plano hin pagpatalsik han kan anay President Arroyo panggob yernohan hadton Pebrero 2006 in nag-apply para han amnestiya hadton Martes nga a dlaw. AFP Chief of Sta ff Ricardo David. Hi Gazmin in nagsering nga an nasabi nga amnestiya in kaparte han kan President Benigno Aquino III reconciliation efforts ha ilarum han iya administrasyon. Hadton nakalabay nga Martes . an magkadurudilain nga service commanders ngan sa ngatanan nga . Inabot daw hin tulo ka oras an konperensya ha Camp Aguinaldo ug lakip han ginkai ristoryahan an nagpapasigi nga reporma ha AFP nga iginpresentar ni Lt. translated by: S. nga gin implementar tikang pa 2005 kaupod na an pagpatuok san nahigad-an nga “co nversion” o pagbalhin san pondo ngadto sin cash o kuarta. Hi Querubin amo an ika-236 nga coup plotter nga nag-apply para han amnestiya. Damo nga mga lederes san komunista in nadakop ngan klaro nga ini epekto san inte lligence fund nga ungod nga gingagamit san katuyuanan. Renato Miranda ngan han Scout Ranger chief Brig. Gen.neral Headquarters. Hi Querubin. ini an sugad ni Presidente Benigno Simeon Aquino III sa Myerkules. Tungod sini nga mga reporma. Gen. nakaghimo san pwersa arm ada kaiba tikang san dati pipira pala katuig an nakalabay. ng a kon diin in an amnesty committee in nagtikang pa pangarawat han aplikasyon had ton Enero 3 yana nga tuig. (PIA-E. an pagbaton san AFP sa panahon san kalamidad in nag uru-upay ngan ini nakakontribuer dida san “dearth of complai nts” kontra san institusyon. Gindayaw niya si Secretary of National Defense Voltaire Gazmin. dida san press conference sa Malak anyang. 2) pag imponer san conv ersion o sestima san cash advance. Jr. Si AFP Spokesperson General Jose Mabanta. a military tribunal in naghatag hin motion for rec onsideration hadton unom nga mga junior officers nga an ira kaso in ma-dismiss k ahuman mapamatud-an nga waray hira pakasala labi na gud han paka-bayolar han Art icle of War 67 o kon mutiny. Honorato Reyes nga modernization program. Samar. nga nagsubmiter han iya mga papeles ngadto han amnesty co mmittee nga gin-porma han defense department para magkarawat ngan mag-proseso ha n mga nag-aapply han amnestiya. hi Col. Tikang han 29 nga mga opisyal. usa nga Marine officer. Samtang. Vice Chief of Staff AFP. Ge n. Ariel Querubin. an abilida san pwersa armada magsusug san insurhensya in dako an gi n uswag tungod san reporma nga gin implementar. an anay Marine commandant Maj.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> Defense chief Gazmin.

si dati Government Service Insur ance System Chairman ngan yana Commissioner of the People Power Commission Cesar Sarino nagsugad nga diri magasto pero makahulugan an selebrasyon nga nagtutumuy o nga maibalik an kahayag san espiritu san pakig-angbitay. sports. konta iton waray asosasyon ha iy a ngan waray interes hiton iya kalugaringon.000 nga kahoy. ngan iba pa in n akalinya sa pagselebrar san kadaugan san People Power kontra san rehimin diktado r 25 anyos an naglabay. Sa Malakanyang. sayo nga medical mission camp sa Camp Aguinaldo. hiya in nakontra hini nga nasabi nga proposal dara kay bangin la lugod iton nga kadugangan nga pondo in mahingadt   . an Kalayaan Market in aabrihan sa Pebrero 26 ngan an mga persona he nga yaun dako nga papel durante san Edsa People Power Revolution in tatagan s in kadungganan. makahulugan nga selebrasyon para sa ika 25 nga EDSA People Pow er Revolution</b> An EDSA People Power Commission in nag andam sin damo nga buruhaton sa pagselebr ar san ika 25 nga anibersaryo san Peope Power Revolution sa EDSA sa Pebrero 1986 . pagtitikangan an 40 oras nga vigil sa 25 nga mga singbahan sa nas ud ngan ini matatapos sa Pebrero 25. Sa press briefing sa Malakanyang sadton Martes. An People Power Commission nasugad nga an mga buruhaton para san ika 25 nga anib ersaryo san People Power in magpapakita sa bug-os nga kalibutan nga an Pinoy sa utro nga higayon nagkasarayo. Mary John Mananzan of PAGBABAGO Movement.an P728-million fertilizer fund scam. gi-uupayi ini nga desisyon”. Diaz) <b> Kapadian nakontra han kadugangan nga pork barrel allocations</b> Nakontra iton mga kapadian han kan Quezon Rep.500 nga katawhan sa kalye sa Edsa. Hi Gutierrez in nahidadabi dara han iya diri pagbuhat hin aksyon hadton mga kaso han NBN-ZTE deal. photo exhibits. (PIA-Northern Samar/Ailene Diaz) <b> Religious groups malipayaon nga ginkarawat an desisyon han Korte Suprema kan Gutierrez</b> Malipayon nga ginkarawat han mag-iba-iba nga mga religious groups an kanan Korte Suprema desisyon nga tugutan an House justice committee nga ipadayon an pag-con duct han impeachment proceedings kontra kan Ombudsman Merceditas Gutierrez. An mga buruhaton kaapi na an pagl unsar san libro People Power Revolution. cultural shows. Segun kan Butuan Bishop Juan de Dios Pueblos . Ha kaparti naman ni Fr. An sentro san selebrasyon mao in boodle nga pani-udto kaupod si Presidente Benig no C. An Philippine O verseas Employment Agency in magkokondukto liwat sin job fair para san 5 mil nga overseas jobs. translated by: S. ngan kapakyas han pag-im bestigar han 1-million dinner han kan anay Presidente Arroyo entourage duranti h an ira US trip. Pamati ko. Aquinio III ngan yaun 2.nakisayo sa kanya sa “Daang Matuwid” nga ungod nga nagpapahamtang an kinahanglan ng a pagbabag-o sa aton sosyedad. Samar. hiya in nagsering n ga kon pananglitan bumaya na ha iya opisina hi Gutierrez . Candido) <b> Diri magasto. (PIA-Northern Samar/Ailene N. Ako Ang Lakas ng Pagbabago” in magtitika ng sa Pebrero 17 ngan matatapos sa Pebrero 27. sering ni Sr. An selebrasyon in magtatapos sin People Power Run sa petsa 27. pagihatagay ngan pani mangno sa EDSA. enterpreneural ngan cultural nga buruhaton. (PIA-E. sayo ng a ecumenical nga misa sa Edsa Shrine ngan reenactment san “salubong” kon diin an sun dalo ngan mga sibilyan magtatapo sa Edsa . Freedom Tours ngan OPM concert. "Kon may-ada niya igtudlok ni President Aquino. Danilo Suarez proposal nga bill p ara hin kadugangan nga pork barrel allocations ngadto han mambabaralaud. Sa Pebrero 23. Dizon. "Malipayon ako nga konta ipadayon han Kongreso an pag-imbestigar labi na gud ini nga mga eskadalo. An Supreme Court en banc in nagbasura han kan Gutierrez s petition pagpa-udong h an impeachment process. Joe Dizon of Solidarity Philippines. Labot san seremonyas san flag raising sa People Power Monumento sa Edsa. An selebrasyon nga yaun tema “Pilipino Ako. dugang pa nga pahayag ni Fr. pag abre san marker. pananum sin 50. konta it aton Preside nte in magtudlok hin usa nga tawo nga iton iya panuyo in para han interes ngan s erbisyo han mga katawhan dire la han pipira la nga mga tawo.

nagsering hi anay Government Servic e Insurance System Chairman nga yana Commissioner na han People Power Commission Cesar Sarino nga panuyo han praktikal kondi mahinungdanon nga selebrasyon nga m apukaw ha katawhan Pilipino an espiritu hin kamahinatagon ngan kamapina-iron. Imbes nga additional pork barrel ngadto han mga mambabaralaud. nga gin-sponsoran ni Suarez. (PIA-E. Nagsering hi Lacierda nga makakaupay ha ira an mao nga tanyag hin bulig han UN a gud madeterminar kon ano an nahitabo ngada han UN peacekeeping funds. Titikangan an selebrasyon nga mayda tema nga “Pilipino Ako. kadugangan pa nga pamahayag ni Bishop de Dios Pueblos. Iginsaysay ni UN National Information Officer Teresa Debuque. Labot la han pag-isa han bandera han Pilipinas didto han People Power Monument h a EDSA. usa nga misa ha EDSA Shrine. an kada magbabalaud in may kadugangan nga P 20-million ngan an kada senador in makakakuha hin kadugangan n ga P60-million more. DOH. Ha ilarum han Bill 4069. Ako Ang Lakas ng Pagba bago” hiton Pebrero 17 ngan magtatapos hiton Pebrero 27. pagkatapos hira naman grabe. Kon ta. ideritso ihatag ngadto han mga nasabi nga mga ahensya para matagamtaman han mga katawhan ngan diri hingadto han mga politikiro nga mga corrupt . maupay nala konta ini nga nasabi nga pondo in ig-alutaga nala deritso ngadto han mga government a gencies. An nasabi nga proposal nga kadugangan nga pork barrel allocation in tikang han m illions of pesos han regular annual pork barrel allocations nga kinuha dida han Priority Development Assistance Fund (PDAF) han annual budget. pariko-riko la hir a samtang milyon-milyon naman iton nagkukuri nga mga katawhan. pa-ugnat ha kusog. Dida hin usa nga press briefing ha Malacañang kakulop. DAR ngan iba pa nga ahensya hiton gobyerno. Dida han press briefing ha Malacañang kakulop. "Hin-o ba iton maruruyag kon maupay iton imo panhunahuna. tr anslated by: S. nga masurapo an korapsyon sugad nga iginsaad ngan kaparte hini nga iginsaad an pagtukib han mga aligasyon hin k orapsyon dida han militar. en p agbubuhaton ha pagsalin-urog han makasaysayan nga pagdarag-an han katawhan Pilip ino kontra han diktadorya 25 anyos na an nakakalabay. sering ni Lacierda. damo man it aton ahensya nga tikang ha lokal ngadto ha nasyo nal sugad hiton DSWD. ngan mga aktibidades pankultura. Candido) <b> Gintagusya ni Aquino an pagtanyag hin bulig han UN dida hiton imbestigasyon hin gin-aaligar nga korapsyon ha AFP</b> Gintagusya han administrasyon ni Pangulo Benigno Aquino III an pitad han United Nations (UN) nga buligan an iya gobyerno agud magkaada hin kalamragan iton nagpa padayon nga imbestigasyon mahiunong hin gin-aaligar nga pagkomberter hin mga pon do dida han Armed Forces of the Philippines (AFP). nagpahayag hi Presidential Spokesperson Edwin Lacierda nga interesado hira han tanyag han United Nations pa gbulig dida hiton maglainlain nga mga imbestigasyon nga gindudumara bahin han gi n-aaligar nga diri husto nga paggamit han pondo tikang ha UN nga para han mga tr opa nga mga Pilipino nga iginpadara ngadto ha East Timor.o hiton mga politikiro nga mga corrupt. DPWH. Determinado gud an gobyerno. Nagsering hi Lacierda nga naglalarang an gobyerno paghangyo han bulig han UN. sering ni Bishop de Dios Pueblos. labot hin iba pa. nga bisan kon an gin-aaligar nga pagkomberter han mga pondo han UN en na sudnon nga butang nga diri angay panginlabutan. Lakip gihapon dida hiton . "Kon asya na manla. medical mission ha Camp Aguin aldo. Samar. reenactment han “salubong” kon diin nagtarapo a n mga kaapi han militar ngan mga sibilyan ha EDSA. iginpatapon han Department of Pe acekeeping Operations (DPKO) nga an UN en “maasister kon paghangyo-on” han gobyerno han Pilipinas. nga iton aton mga tawo in nag-aantos hiton kapobrehan. (P IA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Praktikal kondi mahinungdanon nga mga aktibidad. andam na para han pagtigama n han ika-25 nga EDSA People Power Revolution</b> Igin-andam na han EDSA People Power Commission en serye hin mga aktibidades para han pagsalin-urog han ika-25 nga anibersaryo han EDSA People Power Revolution n ga natabo hadton Pebrero 1986. dida hin usa nga p ahayag.

Hiton Pebrero 23. Matatapos ini hiton Pebrero 25. (AFP) Dida san press briefing sa Malakanyang sa Martes. si Presidential Spokesperson E dwin Lacierda nagpahayag san interes san United Nation nga mag-asister san imbis tigasyon san magkadurudilain nga grupo matungod san gin-aaligar nga diri tama ng a paggamit san UN peacekeeping nga pondo nga para kunta san Filipino nga tropa n ga ginpadara sa East Timor. city health officers and midwives. pag-iinaguraran en usa nga Kalayaan Marker hiton Pebrero 26 ngan an mga personalidad nga nagkaada hin mahinungdanon nga papel durante han EDSA Peop le Power Revolution en pasisidunggan. non-government org anizations. photo exhibit. Aquino III nagkarawat san inis yatibo san United Nations (UN) nga magbulig san gobyerno dida san ginbubuhat nga imbistigasyon san gin-aaligar nga pagliwatliwat san pondoi dida san pwersa arma da san Pilipinas. nga may pareho daman it on panuyo. an Department of Social Welfar e and Development o kon (DSWD) nga komitido hira paglalanat hiton mga human traf fickers. and municipal social welfare development offi cers. kultural nga mga pasundayag. Si Lacierda nasugad nga an gobyerno in naglalarang nga maghangyo bulig tikang sa UN. Sugad ni Lacierda ginkakarawat ta iton. unveiling hin mga marker. Ha Malacañang. Magdudumara naman hin job fair an Philippine Overseas Employment Administration kon diin 5. an Department of Peacekeeping Operations (DPKO) nagpatapod nga an UN in ma-asister kon hahangyuon san gobyerno san Pilipinas. “An gobyerno in komitido pagkastigo hiton mga suspitsado nga mga human traffickers . (PIA-Northern Samar/ Ailene Diaz) <b> DSWD nag-otro han ira ka-komitido paglalanat han mga human traffickers</b> Nag-otro hin pahimatngon kakulop nga adlaw Lunes. 9208 or Anti-Trafficking in Pers ons Act of 2003.000 nga mga panarabaho-an ha langyaw an mahimo mapatigayonan. Samar. pananom hin 50. local civil registrars. dugang pa nga pamahayag ni Sec. OPM nga konsierto. titikangan an 40-oras nga vigil dida hin 25 nga mga simbahan p alibot ha nasud. kay ini in nahisusubay hiton Republic Act No. An nasabi nga forum in gin-partisiparan han mga government ngan private hospital s.mga aktibidades kasumpay han selebrasyon an paglunsad hin mga libro han People P ower Revolution. Mas maililipay kita san kooperasyon san UN nga maghahatag sa aton sin ginkikinah anglan nga pamaagi pagdeterminar kon san-o natabo ini nga pagburubalhin. Magtatapos an selebrasyon pinaagi hin People Power Run hiton ika-27. ngan hin boodle lunch nga papartisiparan ni Pangulo Benigno Aquino III ngan hin maabo t 2. ngan provincial. translated by: S. dugang niya. An DSWD daman in komitido pagprotehir hiton nabibiktima hiton t rafficking kay kami in natoo nga iton kinabuhi hit kada tagsa nga tawo in ura-ur a hin ka importante ”. (PIA-E. An UN National Information Officer Teresa Debuque nasugad dida san iya pahayag n ga samtang an gin-aalegar nga pagburubalhin san pondo in nasyunal nga butang.000 nga mga kahoy.500 nga katawhan dida mismo ha EDSA agud daw mapukaw an espiritu hin kamapin aangbiton nga natabo 25 anyos na an nakakalabay. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Aquino ginkarawat an gin-hahalad san UN nga pagbulig san imbistigasyon san m ga kaso anomaliya nga nadadabi an pwersa armada san Pilipinas</b> An administrasyon ni Presidente Benigno Simeon C. Freedom Tours. city. Candido) <b>Aquino administrasyon ginpaharuhaluag pa an 4Ps</b> Nagpahayag hin dugang pa nga pagsuporta hi President Benigno C. Hi Secretary Soliman in nagdugang pa hin pagsering nga an DSWD in nakikipag-binu robligay hiton Inter-Agency Council Against Trafficking. Ginpahayag han People Power Commission nga an mga aktibidades para han ika-25 ng a anibersaryo han People Power en magpapakita nga an mga Pilipino en katawhan ng a nagkakaurosa. Aquino III para ipadayon ngan paruhaluagon pa han Department of Social Welfare and Development ( . Soliman duranti han usa nga forum nga gin-organisar han mismo nga ahensya ngan han Association of Child Car ing Agencies of the Philippines. maupay iton para madeterminar kon nano a n natabo sa UN peacekeeping funds.

nga an Pilipinas naman in mang aro hin impormasyon tikang ha ira partikularmente han ira magigin suporta ha pro seso pangkamurayawan. hadton Martes nga adlaw. translated by: S. amo ine an pahayag ni presid ential spokesperson Edwin Lacierda. An KALAHI-CIDSS amo an kanan gobyerno flagship poverty-alleviation project nga g in iimplementar han DSWD pinaagi han pinansyal nga suporta han World Bank (WB). nga ha pag kayana in ginproprosiso ngan nagpapadayon an pag-sara kon hin-o pa an makaka-kar awat han nasabi nga programa. Tungod daw kay an pagkontra han goberno ha korapsyon in nagpapabilin nga marig-o n kay dire daw tama nga magpariko in pira nga opisyales han goberno samtang nags asakripisyo an kadam-an nga tawo. labi na an mga taga Europa in mayda papel nga bubuhaton sobra pa han iginhahatag nira nga mga higamit ha ira mga de legasyon nga ipinapadara. Nagsering ugaring hi Lacierda nga wara pa hingarani han Presidente ine nga daw m ga protector ni Garcia. Ini an pamahayag ni Tina Solloso. duranti han "Talking Points" usa nga radio progra m nga nahibabatian ha DZRB Radyo ng Bayan. ngan sumala hine. Samar. nasabtan daw ni Deles an hataas nga interes ug pag tagusya han mga ambassador para han kaupayan han nasud. Philippine Broadcasting S ervice (PBS) ngan National Broadcasting Network (NBN) Channel 4.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b>Paghalpat han mga protector ni Garcia prayoridad na – Palasyo</b> Prayoridad na daw han Malacanang an paghalpat han mga naghahatag proteksyon han nagretiro nga Major General Carlos Garcia. Ha tama daw nga panahon. samtang ginhihikay pa in mga dokumento nga magdodoon ha ira ug napasakahan na hin keha. An nasabi nga programa in gin-sponsoran han Philippine Information Agency (PIA). an Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan-Compre hensive and Integrated Delivery of Social Services (KALAHI-CIDSS) ngan Self-Empl oyment Assistance Kaunlaran (SEA-K) nga kon diin tinatagan gud hin prayoridad ha n gobyerno pinaagi hin pag-alutaga hin pondo para ma implementar dayon ngan maka abot ngadto han benepisyaryo labi na gud an mga gipopobrehi nga mga pamilya. Hi Solloso in nagsering nga may-ada por lo minus 1. Manunumduman nga han nakalabay pala nga Lunes. hihingaranan ine nga mga personalidad ngan papasakaan h in keha.3 million nga gipopobrehi nga mga pamilya nga magigin benepisyaryo hiton 4Ps ha ilarum hiton DSWD. kek   . Sumala daw han ira iristorya. nga ginsering na ni President Benigno Aquino nga mayda na niya ideya kun hira hin-o ine. Dugang pa niya nga an mga embahada ha nasud. Belgium agud paghiruhimangrawan an proseso pangkamu rayawan. an papel han mga embahada hin mga nasud nga hahani ha Pilipinas ug an ira mga diplomat dida han ginhihimo nga pro seso pangkahimyangan han nasud. ngan para daw ha iya imp ortante ine para han relasyon han Pilipinas ha ira mga nasud. nagsering an Presidente nga mayda niy ideya han mga tawo nga nagpapaluyo kan Garica ngan ha tama nga panahon.DSWD) an anti-poverty programs para agud maabat han katawhan an pagbabag-o han p ang-gobyernohan. Daw nakipagkita kan Deles an mga ambassador ha Pilipinas han onse nga mga nasud niyan han Lunes ha Brussels. . Presidential Communications Operations Office (PCOO). (PIA-E. Candido) <b> Hepe han OPAPP naghingaday han papel han mga embahada</b> Iginhingaday ni Secretary Teresita Quintos-Deles nga hepe han Office of the Pres idential Adviser on the Peace Process (OPPAP). an PIlipinas in nagigin sentro han mga pag-aran yaw nga nasud ug an iba pa ngani ha ira in nabulig na han kasolbaran han samok. in kaupod na hini an Conditional Cash Transfer (CCT) program nga amo na ini an Pan tawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps). Samtang an SEA-K program in kanan DSWD s usa nga komprehensibo nga pamaagi para maatohan an kanan tawo kapobrehan. Hi Solloso in nagdugang pa hin pagsering nga an poverty alleviation programs. Sering ni Deles an kasamok ug araway in nakakaapektar bisan kan kanay ug bisan d iin nga nasud. an officer-in-charge han DSWD’S 4Ps National Pro gram Management Office (NPMO). Napakadto daw ha iya an mga ambassador para mangaro han urhi nga nahitatabo ha p roseso pangkamurayawan kundi angay daw daman ada.

Ha usa nga press briefing ha Malacanang han nakalabay nga adlaw nagpahayag hi Pr esidential Spokesperson Edwin Lacierda hin interes ha igintatanyag nga bulig han United Nations nga maghatag hin kasayoran ha mga nag-iimbistigar nga grupo kasu mpay han igin-aalegar nga dire eksakto nga paggamit han pondo han kanan UN nga p ara unta han mga tropa han mga Pinoy nga ipinadadara ha East Timor. .(PIA-Samar/Trans: Al ice Nicart) <b> Aquino kinakarawat an tanyag han UN nga bulig</b> Kakarawaton han administrasyon ni President Benigno S. ngan kaparte hine an daw pagtikangi ha organisasyon han military ku n diin mayda igin-aalegar nga korapsyon. Sering daw ni Lacierda. Sumala daw han UN National Information Officer Teresa Debuque.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> Aquino kinakarawat an tanyag han UN nga bulig</b> Kakarawaton han administrasyon ni President Benigno S. . Kundi igintatapod daw nira ine ha Kamara kun ira man igpapasige an proseso kontr a han Ombudsman.(PIA-Samar/Trans: Alice Ni cart) <b> Palasyo nasuporta nga ig-uktaba an eleksyon ha ARMM</b> Gin-otro han Malacañang an suporta ha nagin pamahayag ni President Aquino nga ig-u ktaba an eleksyon ha Autonomous Region for Muslim Mindanao (ARMM) agud matagan i wag an reporma han sistema antis anay mag-eleksyon. .(PIA-Samar/Trans: Alice Ni cart) <b> Palasyo itinutubyan ha Kamara an pagpatalsik han Ombudsman</b> Gindayaw han Malacañang kakulop.ehaan na hira han Department of Justice. Martes nga an ARMM in usa nga pakyas nga eksperimento ug pakyas daman nga sub-state. Martes an nagin desisyon han Korte Suprema nga tu gutan an Kamara de Representantes nga igpasigi an proseso nga pagpapatalsik kan Ombudsman Merceditas Gutierrez. Dugang pa ni Lacierda nga natoo daw an Presidente nga angay ig-ugsod an ARMM ele ction kay mayda daw iginpoproponer nga mga reporma agud maibanan o maundang an p agrerebelde hin damo nga molopyo sugad man han nawawara nira nga paglaum. Aquino III an igintatanya g nga tambulig han United Nations (UN) nga bumulig ha ginbubuhat nga imbistigasy on han igin-aalegar nga iregularidad ha pondo han Armada Pwersa han Pilipinas. maupay iton para ha aton nga tanyag han UN basi daw masa yoran an ngatanan kun nahingain an kanan pondo para han tropa nga hatag han UN. Ugaring nagpasabrit daw hi Presidential spokesperson Edwin Lacierda nga dire pag didiktahan han administrasyon Aquino an mga kaalyado nga kongresista kun ano an ira sunod nga bubuhaton. Tuptop daw an administrasyon Aquino ha iginsusulong ug saad hine nga kontrahon a n korapsyon. kundi andam daw an Department of Peacekeeping Operations (DPKO) humat ag hin bulig kun aaroon ine han goberno han Pilipinas. matapos ibasura han Korte an iginplastar nga petisyon n i Gutierez nga ig-undang han Kamara an proseso nga pagpatalsik ha iya. pahayag daw ni Lacierda durante han news briefing ha Malacanang. Nagsering pa daw hi Presidential Spokesman Edwin Lacierda kakulop. Karuyag daw han Presidente nga pagdudrunganon nala iton eleksyon nasyonal para n a gihapon hiton ekonomiya labot pa nga makakapabalik daw ine han kamarig-on han proseso pan-demokrasya kay mapapara daw an senesering nga captive voting blocs n ga naghahatag gahum ha mga lider kada rehiyon kay ira daw ine iginbabalidya ha p inakahataas magbayad nga kandidato para eleksyon nasyonal. Maupay daw para ha ira ha Malacanang ine nga bag-o nga panhitabo. . Aquino III an igintatanya g nga tambulig han United Nations (UN) nga bumulig ha ginbubuhat nga imbistigasy on han igin-aalegar nga iregularidad ha pondo han Armada Pwersa han Pilipinas. Ha usa nga press briefing ha Malacanang han nakalabay nga adlaw nagpahayag hi Pr esidential Spokesperson Edwin Lacierda hin interes ha igintatanyag nga bulig han United Nations nga maghatag hin kasayoran ha mga nag-iimbistigar nga grupo kasu mpay han igin-aalegar nga dire eksakto nga paggamit han pondo han kanan UN nga p ara unta han mga tropa han mga Pinoy nga ipinadadara ha East Timor. Hi Garcia. nga igin-akusar hin paghakot hin maabot P303M nga salapi han kasundal ohan in nakagawas ha pagkakadetene tungod kay nagbayad ine hin piyansa matapos t umugot ine mga abogado han goberno hin plea bargain. kanan nasud man g ad problema an igin-aalegar nga paggamita ha iba nga aktibidad han pondo nga hat ag han UN.

Sumala pa daw kan Pres. Carlos Garcia. Ha luyo hine. myembro san sangguniang bar angay.(PIA-Samar/Trans:Ali ce Nicart) <b> P-Noy prayoridad an de-kalidad nga programa ha panlawas</b> Nagpahayag hi President Benigno S. Pahayag ine han Presidente durante han iya paghatag mensahe ha inagurasyon han E ast Avenue Medical Center ha Quezon City. Sa iya direktiba san ngatanan nga barangay chairmen. war ay niya oras makipaghampang kan Trillanes. An Foundation natuod nga an p agtanum sin bilyones nga kahoy in epektibo nga makapaiban san greenhouse gas emi ssion ngan o an pag-absorb san gases nga ada na sa ere. Kundi. sugad ni Robredo. an kanan bug-os nga nasud pitad in pag bubuhaton sa ilarum san “Billion Trees Program” nga nagtutumuyo nga maseguro an Guin ness World Record san pagtanum bilyones nga kakahuyan sa gintalaan nga panahon. kanan nasud man g ad problema an igin-aalegar nga paggamita ha iba nga aktibidad han pondo nga hat ag han UN. ginmanduan anay daw han Presidente an DOJ nga klarohon gud an mga ibedens ya kun mayda kamatooran an iya nababaroan. An tree-planting in pangungunahan san opisyales san barangay labi na an punong b arangays. si Robredo na nawagan san ngatanan nga mga opisyales nga magproduser sin bisan la 25 mil nga m ga seedlings kada tagsa para san durungan nga aktibidad pananum sa Hunyo 25. Antonio Trillanes IV nakuha kay antimano pa daw ine magsering nga maaram hiy a han protector ni Garcia. An DILG an nangunguna san kanan gobyerno paningkamot nga makigkooperar kaupod sa bug-os nga kalibutan sa pakig-ato san problema san pagtaga klima kasumpay san p agselebrar san Philippine Arbor Day sa Hunyo 25. Gen. maupay iton para ha aton nga tanyag han UN basi daw masa yoran an ngatanan kun nahingain an kanan pondo para han tropa nga hatag han UN. may-ada na niya ideya kun hira hin-o an mga prot ector ni Garcia nga nagbayad hin piyansa ha korte matapos ine mag-asoy hin mas g uruguti nga sala ha ilarum han napuputos hin kontrobirsiya nga plea bargain ha m ga huwes han goberno. Aquino. ginklaro han Presidente nga ine nga inpormasyon in dire niya kan S en. Tuptop daw an administrasyon Aquino ha iginsusulong ug saad hine nga kontrahon a n korapsyon. ngan kaparte hine an daw pagtikangi ha organisasyon han military ku n diin mayda igin-aalegar nga korapsyon. Robredo. (PIA-Northern Samar/Aile ne Diaz) <b> Aquino: Maaram na ak han mga nagpaluyo kan Garcia</b> Oras nala it ginhuhulat ug pupukanon na han goberno an mga nagpapaluyo han mga n abuhat nga iregularidad han nag-retire nga military comptroller nga hi Maj. 201 1. Amo ine an nagin pamahayag ni President Benigno Aquino III kakulop kontra kan Ga rcia nga yana naatubang hin kaso nga plunder. basi hira makatagamtam han de-kalidad nga serbisyo. Sugad ni DILG Secretary Jesse M. Aquino III nga usa han prayoridad han iya adm inistrasyon an pagbutang hin sakto nga serbisyo ha panlawas ha mga sosyedad labi na adton mga kablasanon nga pamilya. matapos niya makarawat an amnestiya.(PIA-Samar/Trans: Alice Ni cart) <b>DILG gagamiton an barangay opisyal bilang pwersa kontra san global warming</b > An Department of Interior and Local Government (DILG) nagtudlok san masubra 42 m il nga mga opisyales san barangay bilang pwersa nga magbuburublig san paningkamo t sini nga magtanum sin bilyones nga mga tanum sa bug-os nga nasud. Nagsering pa daw an Presidente nga an iya la komunikasyon kan Trillanes in pinaa gi la hin surat. gobernador san probinsya ngan mayor san bungto ngan syudad. . An Billion Trees Program in proyekto san Bureau of Corrections Love Foundation n ga ginpamunuan ni dati Chief Justice Reynato Puno.Sering daw ni Lacierda. kundi andam daw an Department of Peacekeeping Operations (DPKO) humat ag hin bulig kun aaroon ine han goberno han Pilipinas. lakip na an usa nga iya nakarawat katapos hine makagawas ha pri sohan han una nga tuig. Sumala daw han UN National Information Officer Teresa Debuque. kay sering pa daw ni P-Noy ha mga taga mantalaan.

Usa daw han mga pitad nga ginhihimo han iya administrasyon amo an pagpahaluaga p a han Hational Health Insurance Program ngadto ha maabot 4. ha akon paghuna-huna waray basaranan i to nga mga akusasyon. 2011. nagsering pa daw an Presidente nga gintatagan daman niya prayoridad a n pag-upay han mga pasilidad ha mga hospital ug mga rural health units. Sugad man. agud mak atagamtam an mga pobre hin supesyente nga pagtambal. kay ngani iya daw sisigurohon nga an katawhan in hibaro mag-ukoy hin mahimsog ng a panlawas pinaagi han pag-obligara han mga hospital nga matapo an panginahangla n han pagtambal ha ira. Gintagan hin duon ni Robredo nga an mga rekesitos en kinahanglan pasimplehon la ngan iban-ibanan. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> DOJ nagdiwara nga patago an pagpatalsik han 14 nga mga taga-Taiwan</b> Gindiwara ni Department of Justice (DOJ) Secretary Leila De Lima kakulop an mga aligasyon nga iginsekreto la han gobyerno han Pilipinas an pagpapatalsik han 14 nga mga Taiwanese ngadto ha People s Republic of China (PROC). Ginbuhat an pag-aresto basar han kahangyoan han PROC. RHUs ug mga sentro basi makapalit hira han mga kinahanglanon nga ekipahes ngan makasweldo hi n mga mag-upay nga mga health workers. ginmando-an han CA an BI nga igpresentar an unom nga mga Taiwanese ha CA hiton Pebrero 2. importante ha iya an kasalbaran han mga kinabuhi han tawo. Ha pagkahalipot daw.” sering niya.(PIA-Samar/Trans:Alice Nicart) <b> Mga rekesitos ha paglukat hin permiso pagnegosyo. Dida han iya direktiba. Naaresto an 24 nga mga langyawanon hadton Disyembre 27.6 ka porsento nga ig-gagahin ha mga hospital han goberno. lakip en 10 nga iba p a. ginpatalsik han BI an 24 nga mga langyawanon dida ngahaw han Pebrero 2. gin-aghat gihapon ni Robredo an lokal nga mga hepe de eh ekutibo nga maghatag la anay hin probisyonal nga permiso ngada hin magnenegosyo nga an kulang nala amo an mga otorisasyon han Social Security System (SSS). umentado daw an badyet han Department of Health nga inab ot hin 13. “Salit. (PIA-Eastern Samar/ Ginbinisaya:DUM) <b> RN HEALS nagpawarak 1. 2010 tungod hin gin-aali gar nga paghidabi dida hin minilyon-milyon dolares nga investment scam gamit an internet ngan mobile nga mga higamit.6 milyon nga mga kabl as nga mga pamilya sakop hin tulo ka bulan. ngan bisan pa han iginpagawas nga writ of habeas corpus han Philippine Court of Appeals (CA) ngada han 14 nga mga Taiwanese. Ginkokonsiderar han PROC an Taiwan (anay Formosa ) komo usa la han mga probinsya hini. Konektado nga ahensya an Bureau of Immigration (BI) ngada han DOJ. Nagsering hi Robredo nga nakakarawat hiya hin mga report han hilaba nga lista ha n mga rekesitos nga gin-iimponer hin local government units (LGUs) para han mga malukat hin permiso ha pagnegosyo. Robredo kakulop ha lokal nga mga hep e de ehekutibo palibot han nasud nga suportaran nga magin masayon an pagdumara h in negosyo ha nasud pinaagi hin paglimitare han mga rekesitos ha paglukat hin pe rmiso pagnegosyo ngada la hiton ginkikinahanglan han balaud.. Ginmando-an han CA hi Ledesma nga mag-eksplikar kon kay ano nga diri hiya igko-c ontempt tungod han diri niya pagbalihan han mando han korte. Gindumara an pagpapatalsik bisan pa han mga pagsari han mga opisyal ngan mga abo gado han Taiwan Economic and Cultural Office (TECO) nga madara ngadto ha Taiwan an 14 nga mga Taiwanese. 2011. ginpapalimitaran ni Robred o</b> Agud magin madagmit an pagproseso han mga business permit. PHIL HEALTH ngan PAG-IBIG ha kondisyon nga ini nga kulang pa nga mga rekesitos en igs usumiter sakob hin usa ka bulan tikang matagan han mao nga probisyonal nga permi so. ngadto ha PROC hadton Pebrero 2.149 nga mga nurses sa Eastern Visayas</b>     . Dida han mao nga writ. ipinanawagan ni Inter ior and Local Government Secretary Jesse M. Daw para yana nga tuig. Kondi. Ginpatalsik han BI an 14 nga mga tuminungnong han Taiwan . Ginpahayag ni De Lima ha mga peryodista nga ginpahibaro ngan ginsuratan ni Burea u of Immigration Commissioner Ronaldo Ledesma an mga Taiwanese nga igpakita nira an ira orihinal nga mga pasaporte.

adton nakuha na sa ilarum san NARS nga programa nga waray pagkumpleto san kanra serbisyo in diri na kualipikado nga mag-apply sini nga RN-HEALS nga p royekto.14 (PIA) . nahibaruan nga yaun 1. an Presidente nagpasalamat . Jocson bilang Prosecutor II san Office of the Provincial Prosecut or sa Davao Oriental. Si Atty. Siya magseserbe sin term ino nga tulo ka tuig. sugad ni Director Puguon. sa ila rum san National Economic Development Authority (NEDA). sa Biliran yaun 68 nga mga nurses sa walo nga mga bungto.149 nga mga nurses in igkakadto san 170 nga mga munisipyo sa unom nga probi nsya sa Estaern Visaya. 217 nga mga nurses sa 24 nga mga bungto. Esgue rra III bilang Deputy Director-General san National Anti-Poverty Commission (NAP C). sa Eastern Samar. Antes magpasamwak matungod san housing nga programa. 76 nga mga nurses sa 11 nga mga bungto. Rebete bilang Acting Director II san National Anti-Poverty Com mission. Ini nga mga nurses in magseserbe sin sayo ka tuig sa ilarum san RN HEALS nga pro yekto. samtang si Editho A. an regional director san Department of Labor and Empl oyment sa Rehiyon 8. sa ilarum san programa san gob yerno nasyunal nga gin-ngangaranan Registered Nurses Health Enhancement and Loca l Service (RN HEALS). Si Director Forter Puguon. Adton nagserbe sa ilarum san NARS nga programa in kualipikado liwat san RN HEALS . Patrocinio Jude H.An malakanyang sadton Sabado nga adlaw nag-anunsy u san mga bag-o nga gintudlok sa pwesto ngada san gobyerno nasyunal. (PIA-Northern Samar/Ailene N. ngan Jesus I. (PIA-Northern Sa mar/Ailene N.149 nga mga nurses an ginpapawarak san magkadurudilain nga mga bungto sa unom nga pr obisya sa Eastern Visayas o Rehiyon Otso kahapon. J ocam Joseph C. Kaapi san bag-o nga gintudlok mao sira Ruben S. Aquino III nag anunsyo san Biernes nga adlaw matungod s an programa pagtagabalay para san mga sundalo ngan kapolisan ngan otro nga ginpa samwak an 500 pesos kada sundalo nga combat pay nga iya ginsaad sa naglabay nga tuig. nagpasabot sa Philippine Information Agency nga 2. wara kakuha an ngatanan. sugad ni Director Puguon nga mao an chairman san recruit ment ngan selection committee sa Rehiyon. Reinoso Jr. 230 nga mga nurses sa ngatanan nga 25 nga munisipyo nga sayo nga syudad. Melchor V. samtang sa North ern Samar. An Department of Health mahatag sa kanira sin 8 mil pesos nga binulan nga stipend samtang an local nga pangobyernohan kon diin sira ma-assign mahatag naman sin 2mil pesos kada bulan. in gin appoint Pr osecutor II san Office of the Provincial Prosecutor a Eastern Samar ngan Atty. Diaz) <b> Aquino ginpahamtag an programa pagtagabalay. Ocaso in gintudlok bilang Prosecutor I san Office of the Pro vincial Prosecutor sa Capiz. Ugaring. ekepahis pagsalbar para san mga sundalo ngan pulis</b> Si Presidente Benigno C. an bag-o nga gintudlok mao si Aurora Jayate De Dios bilang representante sa nasud dida san Women’s Rights in the Association of South East Asian Nations (ASEAN) Commission on the Promot ion and Protection of the Rights of Women and Children. Sugad man. Diaz) <b> Palasyo nag-anunsyo san mga bag-o nga ginbutang sa pwesto</b> NORTHERN SAMAR. Ini gin anunsyu ni Valte pinaagi san kanan gobyerno radio dzRB. sa Southern Leyte. bilang Assistant Dir ector-General for Investment Programming san National Development Office. Sa Samar naman.Sa sumat nga nahikay tikang sa PIA Regional Office 8. Sa probinsya sa Leyte yaun 417 nga nurses an naka-assign sa 41 nga mga munisipyo ngan duha nga syudad.388 nga m ga nurses sa Eastern Visayas an nagrehistro san programa pero tungod san nkalimi tado san slots. Ini nga programa RN-HEALS in ginlalauman nga makabaton san kakulangan san batid ngan eksperiensyado nga mga nurses sa haragyo ngan waray nagseserbe nga mga komu nidad para sin sayo ka tuig. Peb. Ini an sugad ni Director Puguon. 163 nga mga nurses sa 23 nga bungto. si Danilo Jamora in gintudlok liwat bilang Acting Director II san New s and Information Bureau nga ada sa ilarum san Presidential Communications Opera tions Office (PCOO). An 1. Castillo Jr. Sugad ni Deputy Presidential spokesperson Abigail Valte.

An magbebenipisyo sini nga housing program in paghihimuon pinaagi sin pag raffle san ngatanan nga kasundalohan ngan kapolisan. una sa Luzon. sering ni Bartolome.san mga sundalo sa panguna sini pagbaton san panginginahanglan san katawhan nga gintaraan san natural nga kalamidad sa luyo san kakulangan san pasilidad pagsalb ar. Ginpahinumdum san Presidente an mga sundalo nga an kanra trabaho mao an pagsegur o san kamurayawan basi an mga turista padayon nga kumadi sa nasud ngan maggastos didi sin 2. Ona an mga sumat nga kuno nahidadabi an Department of Health hin iligal nga “fund conversion” nga binuhatan. Anmga balay yaun kahaluagon nga 21 metro kuadrado ngan an lote yaun 30 metro kua drado. Nagsering hi Bartolome nga magigin masayon an pag-instular hin mga kamera pagseg uridad dida hini nga mga lugar nga gintudlok komo bus stops. An promero nga iban 500 pesos kada bulan ngan mahitaas sin 800 ngadto sa 1. sugad san Presidente. Ginhangyo gihapon niya an Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) nga m ahugot igpatuman hini an pagpapasakay ngan pagdediskarga hin mga pasaheros dida la han mga lugar nga gintudlok komo bus stops. ginkaharampang na niya an maglainlai n nga police district directors ha Metro Manila ngan usa ga comprehensibo nga pl ano panseguridad an ira na igin-iimplimentar. Sugad niya. Gintagan hin duon ni Ona nga ngatanan han ira mga empleyado ngan mga proyekto en ungod gud nga naeksister ngan waray nira “intelligence” o kon “discretionary funds.5 milyon an turista nga kumadi sa nasud. 3. Segun kan NCRPO director Nicanor Bartolome. an Presidente nasugad. nanawagan hi Bartolome ha mga tag-ada hin bus ha Metro Manila nga panbutangan an ira mga sarakyan hin closed-circuit television cameras .000 pesos kada unit.000 nga mga balay ngan lote para san mga sundalo nga kap olisan sa nasud. hangtod nga an ngatanan nga mga waray balay nga kasundalohan ngan kapo lisan maubos magkayaun.(PIA-Northern Samar/Ailene N. Ini babayaran sin masayon nga pag-iban-iban san sweldo sa sulod sin 30 an yos. an balay ngan lote nakantidad 170.” Ini an pahayag san Presidente. magpapahamtang kita 20. igpoposisyon en mga kapulisan ha maglainlain ng a mga estasyon han Metro Rail Transit (MRT) ngan han Light Rail Transit (LRT) ag ud magdumara hin inspeksyon panseguridad.7 bilyones para han personnel services   . tatapuson naton an 120. (PIA-Eastern Samar/ Ginbinisaya:DUM) <b> DOH nagporma hin komitiba agud madeterminar an aktuwal nga mga tawohan nga p agkikinahanglanon hini</b> Gindiwara ni Health Secretary Enrique T. Labot pa.000 nga mga balay ngan lote ng ada san mga sundalo ngan kapolisan ngan sa sulod sa tulo ngadto sa upat ka tuig.” Para han 2011. sunod Visayas ngan Mindanao. 100 sa urhi nga tulo ka tuig nga pagbayad. Diaz) <b>Pulisya andam na para han anibersaryo han panmomba nga natabo han Valentine s Day</b> Ginpahayag kakulop han National Capital Region Police Office (NCRPO) nga andam n a hira para han “Valentine’s Day bombings” nga natabo hadton 2005 kon diin 11 ka tawo an nagkamamatay ngan 93 pa nga iba an nagkasasamaran. Dugang san Presidente. Samtang. an paghamis san detalye san proyekto in ginpaplastar na s an mga ahensya pagtagabalay pero an proyekto in andam na sa bulan san Nobyembre. sering niya. Dugang san Presidente. iginpahibaro ni Ona nga nagporma hiya hin usa nga ad hoc nga komitaba agud pag-adman ngan madeterminar an aktuwal nga ginkikinahanglan nga mga tawoha n han departamento han panlawas komo usa pa nga solido nga pitad ha pagpapakaupa y pa ngan pagpapasayon han pagpahamtang han serbisyo ha panlawas ngadto han ngat anan nga mga Pilipino. igin-alutaga ha DOH en P7. aada ha estado nga full alert an NCRPO. para malikayan an kautro han panmomba hin usa nga bus ha siyudad han Ma kati ha diri pala maiha.000 dolyares para sin tulo ka adlaw nga estada kada turista ngan an benepisyo san tikadako nga industriya san turismo mahilusad ngada san pan-uma ng an pangisdaan nga komunidad ngan kasagabay nga industriya. Sugad man. “Antes matapos ini nga tuig. Komo kaparte han mao nga plano . Sa naglabay nga tuig.

Para han 2010.87 bilyones an pondo han DOH para han PS. Jr. P6. iya gin-organisar an ad hoc committee nga mag-aaram han aktuwal nga ginkikinahanglan nga mga tawohan para han sektor ha panlawas han nas ud. sumala daw kan Coloma samtang gintata gan doon an pagpakusgi han sistema han hustisya ha kriminalidad. an kakulang daw hin mag-upay nga panarabahoan ug oportunidad hin traba hoan in maghahatag ideya hin pagbuhat hin krimen tungod han kakablasan.32 bilyones para han MOOE. an hin-o man daw nga Pilipino an gusto umuli hin boluntaryo in matatagan h in bulig. Ha iya mensahe durante han pagtatapos han “Padyak para sa Kapayapaan” han nakalabay nga Sabado. Iginpatapod ni Ona ha katawhan Pilipino ngan han maglainlain nga tagdonar nga mg a komunidad ha kalibutan nga naayuda han mga proyekto han DOH nga an salapi nga ira igindodonar ngada han Departamento han Panlawas en nahingangadto gud hin pro yekto nga gin-gahinan han mao nga pondo. Labot pa.1 bilyones para han maintenance and other operating expenses (MOOE). n gan P8.65 bilyones . Domingo ug maabot hit Lunies nga adlaw. o kon kabug-osan nga P24. Matapos daw in dise-8 diyas. agud la magin malinampuson an iristorya pangkamurayawan.9 bilyones para han capital outlay (CO).000 nga mga empleyado an DOH palibot han nasud para han tuig 2011. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisay a:DUM) <b>Malacanang gintagusya an Ehepto ha ira pagdarag-an</b> Nakigduyog an Malacananga ha iba pa nga mga nasud nga nagtagusya han mga taga Ehepto tungod han malinampuson nira nga pagbuhat hin pag-alsa ug han nagin mahim yang nga pagbabalhin han sistema han panggobernohan ngadto ha pagigin usa nga de mokrasya. Mayda 35.8 bilyo nes.( PIA-Samar/Trans:Alice Nicart) <b>Hustisya. o kon kabug-osan nga P31. Dugang pa niya nga yana nga adlaw an ika-3 nga grupo hin mga Pinoy nga mangungul i in nakatalaan gumikan yana nga adlaw. pamakabuhi importante hit kamurayawan –Coloma</b> Ginbubuhat daw it ngatanan hit administrasyon Aquino agud la magin malinampuson iton pagbubuhaton nga iristorya pangkamurayawan ha butnga hiton goberno ug mga r ebelde nga grupo. Ngan. an anay Egyptian President nga hi Hosni Mubarak in nagbul-iw ha pwesto ug sinurender ngadto han milyon nga nanawagan kontra ha iya nga lumusad na ha pwesto tungod han reporma nga ira ginhihingyap. An resulta han pag-aram ngan rekomendasyon han mao nga komitaba amo an maggigiya han paghurma han pondo han DOH para han tuig 2012 . Nagsering hi Ona nga subay han panuyo ni Pangulo Aquino nga magkaada hin higayon an kada Pilipino nga makatagamtan hin serbisyo han mga doktor ngan iba pa nga p ropesyonal ha panlawas. Sumala kan Deputy Spokesperson Abigail Valte. labot pa han pagdeterminar han aktuwal nga kadamuon nga ginkikinahanglan nga mga propesyonal ha panlawas pa ra han maglainlain nga mga pasilidad ha panlawas palibot han nasud. Ine daw an duha nga importante nga elemento nga kinahanglanon. Samtang nagsering pa hi Valte nga iton embahada hit Pilipinas ha Cairo in pasigi nga nagkikita-kita han sityasyon didto nga dapit. . P15.(PS). sinulod an Ehepto hin bag-o nga go berno komo demokrasya an sistema ngan naglalaum daw an Pilipinas nga an proseso in magigin mamurayaw ug malambong han tinguha han katawhan nga kaupayan para han kadam-an. sering ni On a. ngan P6. Ginpatapod ni Ona nga an kada Pilipino nga nagkikinahanglan hin serbisyo ha panp ubliko nga mga pasilidad ha panlawas en ma-aataman gud han ira mga tawohan samta ng padayon an panalinguha nga masahid an ngatanan nga mga Pilipino nga magkaada hin higayon pakatagamtam hin serbisyo ha panlawas. nagsering hi Presidentail Communication Operation Office (PCOO) Secr etary Herminio “Sonny” Coloma. P11.46 bilyones para han CO. Tinapos ni Mubarak an iya 30-ka tuig nga pagkapot hin poder ug gahum ngan isuren der ha military an pagkontrolar han nasud. nga an kanan goberno mga magkure nga mga inisyati bo in nahihimu agud la makab-utan an kamurayaw pinaagi han pagtagan ha katawhan han hustisya ngan paghatag ha ira hin pagpapakabuhian.

. Northern Samar kaupod an Provincial Government han Northern Samar ha panagbalay ni Governor Paul Daza ko mo vice chairman. Idinugang pa daw ni Mabanta nga tikang han paglingkod han administrasyon Aquino. Ha usa nga media briefing ha Malacanang. Sumala kan Lacierda naghangyo na daw hira han Manila Economic Coordinating Offic e (MECO) nga tagan representasyon an nasud han Taipei Economic and Cultural Offi ce (TECO). nga an administrasyon Aquino in nagplastar na hin mga reporma ha AFP antis pa ginawas ine nga mga eskandalo ha militar. nagpa pabilin daw nga marig-on an suporta ngan pagkapropesyonal an kasundalohan para h a administrasyon Aquino. mas maupay na daw an palakat han Armada Pwersa yana kontra h an mga nakalabay nga mga tuig ug ira daw iginsasaad in mas maupay nga katrabaho yana ug an ira pagigin propesyonal nga sundalo. Sugad man bubuhaton ni Revilla an briefing para han Crisis Management Committee sugad han suhestyon ni Chairman Governor. Bahin naman han Internal peace and Security Plan. George Rabusa ha iya pagpadayagan hin mga iregularidad daw ha AFP. an magt utulidong han mga impormasyones ha mga miembros. igpapakita ni Chief Superintendent Arnold L. Dida hin usa nga media briefing ha Malacanang. Nasabi han naglabay nga meeting ni PSSupt Edgar Basbas nga mas habubo an krimen ha E Visayas kun itatanding ha bug-os nga nasud ug sugad man ha iba nga rehiyon. Nababaraka daw an goberno han magigin kabtang han maabot 80 mil nga Pinoy worker s didto labot han mga permanente na nga residente.dugang pa ni Co loma ngan ine daw gud an iginduduso han Presidente nga tagan hin atensyon han ib a-iba nga programa han goberno. Reg ional Director han Philippine National Police an kahimtang han paz y orden han r ehiyon. hi Lt. inundang na daw an mga tinuyaw nga transaksyon ug iba pa nga dire sakto nga mga praktis ha ira ahensya. Hinbaruan nga mismo hi Governor Daza an nag boluntaryo panagbalay han meeting ab er ipakita ha mga taga mantalaan nga mahimyang an iya probinsya ala kontra han n ahibabatian nga diri maupay. Commander of the Central Command han Armed Forces of the Philippines. Ha nasabi nga meeting. (PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b>AFP makusog an suporta ha administrasyon Aquino</b> Ha luyo han mga alegasyon hin iregularidad ha Armada Pwersa han Pilipinas. Aquino para han “daang matuwid”. (PIA 8-/ trans NBQ-PIA E Samar) <\b>DOH naglunsar programa mapauswag an serbisyo panlawas sa Pilipinas</b> . an de facto embassy han Taiwan ha Manila ngadto naman han panggoberno han han Taiwan. tungod han ka-deport hin pira nga ira mga tawo kay gintutuuhan daw an mga ine n ga membro hin international syndicate. nga gintikangan ni Col. Ginsasagda daman ni Mabanta an duha nga Kongreso nga dagmiton an ira imbistigasy on basi hira makauswag na.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart ) <b> Regional Peace and Order Council meeting bubuhaton ha Catarman</b> Nakatalaan magkamay-ada meeting an Regional Peace and Order Council han Eastern Visayas ha ti-arabot nga February 22. ngan gintagan doon daw daman ni Mabanta nga suportado nira an panuyo ni Pres. Petilla komo chairman han konseho. kasumpay hine nga isyu. Gintagan doon ni Lacierda nga dire karuyag han goberno nga himoon an nasud nga p ugaran hin mga international crime syndicate ug an nagin aksyon hine kontra han mga Taiwanese in para han kabug-usan nga proteksyon han nasud. nagsering hi AFP Spokesperson General J ose Mabanta Jr. nagsering hi Presidential Spokesp erson Edwin Lacierda nga irenerespeto han goberno an decision han Taiwan kasumpa y han ira mga tawo kundi marig-on an tindog han Pilipinas ha pagpapaulia han mga Taiwanese.Damo daw nga krimen it nabubuhat tungod hit kagutom ug pagkabido. Revilla. An huruhimangraw bahin han mga gios pankamurayaw in pangungunahan han Leyte Gove rnor Carlos Jericho L.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b>Dire kinahanglan mangaro hin pasaylo ha Taiwan</b> Dire daw kinahanglan nga mangaro an Pilipinas hin pasaylo ha goberno han Taiwan. Sumala kan Mabanta. 2011 ha Catarman. General Ralph Villanuev a.

napitad kita tipahirani san katumanan san programa nga mag-u undong san kaupayan san panlawas. Si Health Secretary Enrique Ona nasugad nga ini nga RN-HEALS nga proyekto in mag tri-training ngan magpapadara sin maabot 10. Gintatawagan san Presidente an ngatanan nga may kalabutan ngan may panginlabot n ga igkasi Filipino nga iya ginngangaranan nga “frontliners” nga magtrabaho sin tinuo d para maseguro an kamanilampuson san 4Ps nga ginkikilala liwat nga conditional cash transfer (CCT) An 4Ps in sayo nga programa pagbulig san mga pobre mahi-alsa an kamutangan estra tehiya san gobyerno nasyunal paghatag conditional cah ngadto sin ura ura kapobre nga mga pamilya para mapaupay an ira panlawas. an Department of Health (DOH) in nag-undong si n agresibo nga programa nga ginngangaranan Registered Nurses for Health Enhancem ent and Local Service (RN-HEALS). “Sa pagtig-ob pwersa.000 nga allowance kada bulan san DOH samtang an local government units (LG U) kon diin sira nahimutang mao an magsusupervise.000 an kukuhaun para sini nga RN-HEALS. an Presidente in nagpahamtang sin suporta pinaagi san pag-api sini nga kanti dad dida san General Appropriation Act. pero ini bag- . pinaagi san pagdara san mga health propesyonal ngadto san mga rural nga mga lugar ngan pagpauswag san pasil idad pagpanganak. 74 nga mga syudad.Kasumpay san kan Presidente Benigno C. An RN HEALS in makakabaton san kanan gobyerno paningkamot para matuman an kanan United Nations Millennium Devel opment Goals labi na dida san pagpaubos san numero san nagkakamatay sa panganak tikang san presente nga ihap nga 162 sa kada 100. sira tatagan sin 8. 79 nga mga probinsya sa bug-os nga nasud sa pag-abot san Disyembre 2011. Dugang niya. Samtang ini nga mga nurses aadto san mga lugar nga pagtatrabahuan.000 nga nanganganak sa kanan na sud target nga yaun la 52 kada 100.000 sa tuig 2015. in gintestigosa n san Presidente. ngan maghahatag sa kanra sin kakaturugan ngan kakaunan.000 nga mga waray trabaho nga mga nu rses ngadto san mga komunidad nga pipilion san DOH kabulig san Department of Soc ial Welfare and Development (DSWD). Sugad ni Ona an Pilipinas yaun masubra pa 120 mil nga mga nurses. “ Ini an sugad san Presidente. Ngan an LGU gin-aa ghat liwat maghatag kadugangan nga allowance ngan benepisyo makantidad 2 mil par a sini nga mga nurses. ini nga programa in ginlalauman nga makabaton san kakulangan san ma y kakayahan ngan eksperyensyado nga mga nurses sa 1. Aqiuno III panuyo nga makahimo san labi k akinahanglan nga serbisyo panlawas abrido san ngatanan nga Pinoy labi na adton a dto san mga kahigrayuan ngan depress nga mga lugar. ngan sugad man mabaton an pr oblema san kakulangan san nurses. nutrisyon ngan edukasyon sa kadam-an nga mga P inoy. nutrisyon ngan edukasyon labi na san kabataan nga may edad 0 ngadto sa 14. yaun maabot 60 thousand nurses an nag apply para sa n naasabi nga programa pero tungod san kakulangan san budget. “Ipamatuod ta sadton nagruruhaduha an isip nga an CCT in diri limos. 10.221 nga mga rural ngan waray nagseserbe nga komunidad para sin sayo ka tuig. An PhilHealth ngan GSIS in maghahatag liwat sin group insurance san mga nurses s amtang an pribado nga korporasyon in gin-aaghat man liwat nga magkontribuer kon nano la ira maihahatag <b>MOA pagpakusog san 4Ps pitad para san bug-os nga reyalisasyon san pagbulig sa n pobre – Aquino</b> Si Presidente Benigno Simeon Aquino III sadton Huebes nga adlaw nagdayaw san pag pirma san Memorandum of Agreement sa butnga san Department of Social Welfare and Development ngan local government units pagpakusog san implementasyon san kanan gobyerno Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) nga nasugad “ ini nakagpahiran i sa aton ngadto san katumanan san ungod nga programa pagpahamubo san kapobrehan para sadton mga pobre nga kabugtuan. An programa nagkikinahanglan sin 850 milyones ka pesos kada tuig ngan sugad ni O na.3 milyones nga mga pamilya sakop san 936 nga mga bungto. Dugang san Health Secretary.” An MOA nga ginpirmahan sin simpli nga seremonyas sa Malakanyang. An MOA nagtutumuyo nga makagbenipisyo sin 2. magpapaseguro san kanra segur idad.

han pinaka-una nga Youth Media Festival ha siyudad han Tacloban. Mag Cr uz Hatol. An mapainubsanon pero ginsasarihan nga proyekto in magkukumpirmar ngada han nasu d ngan an rehiyon in makakagpakita hin usa nga mahinungdanon nga hitabo para han mga batan-on pinaagi hin pagneguro.” sering ni Mr. amon narekognisar nga mayda pa ngayan masobra yenukot-yukot dinhi ha nasud nga n aghuhulat la hin higayon nga makapahamtang hin lugar ha media. nagsering hi Presiden . videoca ms. ginlamano hira han Presidente ha n ira duha ka puntos nga gindag-an diin siring niya nga in in “pagpakita han kanan Pinoy gud agi ngan paniguro. Igin-explikar han Presidente nga an pagpokus ha uyas diin an mga Pinoy may pagda rag-an in usa nga maabtik nga pitad. state universities ngan mga pribado nga sektor. Hatol in nakatalaan pakigkita hin pipira nga mga personalidad nga natikang ha mga lokal nga pamunuan. usa nga grupo han ngatanan nga mga television networks nga nagseserbisyo dinhi ha nasud.” Ini an siring ni Presidente Benigno S. sering ni Mr. Secretary General han Anak TV. ngan mga mobile phone nga may kapabilidad parti ha video.o nga pagtikang para san mga pobre nga kababayan basi dayon na sira nga makagawa s san kapobrehan. (PIA-Northern Samar/Ailene N. labot la han iba p a. Kasunod han ira pagdaug han Merkoles han gab-i. mga ahensya han gobyerno n asyonal. An Youth Media Festival in usa nga disenyo kun diin umabot na an iya panahon hin pagpahamtang. Dida hin usa nga media briefing ha Malacañang hadton Huebes. “Matapos pag-edukar hin ganatos-gatos nga mga batan-on nga mga Pilipino ha media. Hi Mr. Ini an sugad san Presidente. interes ngan enerhiya. Aquino III ngadto han mha lider han Phili ppine Sports Commission (PSC) ug han iba pa nga sports organization kasumpay han pagdaog han Philippine Azkals football team kontra han Mongolia han Merkoles ha syahan nga hugna han ira 2012 AFC Challenge Cup prequalifying match ha Bacolod City. Hatol nga nagtutdo hin damo nga kabataan nga nagtit ikang ha mga higrayo nga lugar dinhi ha rehiyon. “Suhestyon ko nga magpokus kita ha mga uyas diin mayda gud kita kapas hin pagdarag -an. in nagpasabot nga an Youth Media Festival in naghihingyap nga makakuha hin partisipasyon tikang han mga ba tan-on nga mulupyo han Bisayas nga may kalabutan o kaaradman ngadto han iba-iba nga porma han electronic media nga nag-uupod han digital nga mga kamera. sering ni Mr.” siring han Presidente dida hin usa nga interbyu durante han courtesy call ha n mga kaapi han Azkals Hoybes nga adlaw ha Premier Guest House ha Malacanang. Plan Phils magdudumara pinaka-una nga Youth Media Festival ha Rehiy on 8</b> An Plan Philippines ngan Anak TV. Hato l. Nagsaad an Presidente nga hihimuon an ngatanan sa gobyerno para maging manilampu son an 4Ps. An Plan Philippines ngan hi Mr. An Azkals team in naghatag hin usa nga jacket ha Presidente diin malipayon niya ini ginsul-ot ngan naghingyap hin damo pa nga kalampusan ngan han pagigin modelo ha mga kabataan.” (Translation by LDL/PIA-8) <b> Diri ginkikinahanglan mangaro hin pasaylo ha Taiwan – Malacañang</b> Diri ginkikinahanglan nga mangaro hin pasaylo an Pilipinas ha gobyerno han Taiwa n tungod han ginhimo nga pagpapalagpot ha nasud hin mga taga-Taiwan nga gintutuo han mga kaapi hin internasyonal nga sindikato-kriminal. Diaz <b> Anak TV. in nakatalaan pagdumara yana nga bula n han Mayo. Dugang pa niya nga damo na nga mga director ngan producer han nagtitikadamo nga industriya han indie film in nagin kilala na ha bug-os nga kalibutan ngan kadaman hini ha ira in mga baatan-on pa. Hatol nga ig-iisplikar ngadto han mga nagtambong kun kay ano n ga an pahamtang nga “it takes a village to raise a child” in amo an dalan pagbaton h an mga panginahanglan han mga kabataan ha Bisayas. Mag Cruz Hatol. igpapakita ni Mr. (PIA 8/maa) <b> Pokus ha mga mulay nga an mga Pinoy hawod – Aquino</b> “Pokus ha mga mulay nga an mga Pinoy hawod. para igpresentar ha ira an plano ngan disenyo nga amo an pinaka-una dinhi ha rehiyon. Dida hit pakigharuharampang nga pagdudumaraon ha Old House han Hotel Alejandro.

Gin-aakusar hira tungod hin gin-aaligar nga paghidabi dida hin investment s cam nga an mga biktima en mga Tsino ha mainland China .140 nga mga pamilya nga nadislokar hin tornado ngan pagtono hin tuna nga naka-igo han probinsya han Sulu han naglabay nga semana. tornado h a Jolo</b> Ginpahayag ni Department of Social Welfare and Development (DSWD) Secretary Cora zon "Dinky" Soliman hadton Miyerkules nga nagpadara an ira ahensya hin hinabang agud maayudahan an 1.” sering ni Laci erda. Hadton Miyerkules. Si Presidente Benigno Simeon Aquino III. sering ni Lacierda. Nagsering hi Soliman nga an mga hinabang nga ginpadara en ginkokomponer hin 3. ginbuhat an krimen ha Tsina… salit para adto ha n kapulsanan han aton nasud an pagpalagpot ha ira ngadto ha Tsina. Segun kan Lacierda. sa kanya mensahe dida san inagurasyon s a PSR sadton Huebes. 41 ka kaha hin gatas. ngan Hong Ko ng . 150 ka sako hin bugas. nga amo an de facto nga embahada han Taiwan h a Manila . 156 ka karton hin corned beef.80 0 nga family packs. labot pa.790 nga mga panapton ngan usa nga generator lakip en upat nga emergency lights. . Ini nga mga reports. An mga puroy-anan nga gintutukod han DSWD ilarum han CSAP para hin mga pamilya n ga apektado hin mga remalaso en magdig-on daw nga diri maruruba hin 180 kph la n ga hangin. An ginpalagpot nga mga Taiwanese en maatubang hin prosekusyon tungod hin cross-b order nga panlansis nga nagdadabi hin maabot $20 milyones nga gin-gantso nga sal api. an ginhimo han nasud en agud daw mapanalipdan an nasudnon nga kapulsanan han Pilipinas.tial Spokesperson Edwin Lacierda nga ginrerespeto han gobyerno an desisyon han T aiwan mahiunong han mga tuminongnong hini. Iginpatapod ni Soliman kan Jolo Mayor Hussin Amin nga padayon nga maghahatag hin ayuda an DSWD ngadto han 1. “Diri naton karuyag nga magin darangpanan hin internasyonal nga mga sindikato-krim inal. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Aquino gin-abrihan an Presidential Situation Room para sin epektibo nga pagb aton san krisis</b> An gobyerno in yana epektibo na nga makakaresponde san krisis ngan kadagmitan ng a panginginahanglan dida san bug-os nga operasyon san Presidential Situation Roo m (PSR). Gintagan niya hin duon nga diri karuyag han gobyerno nga magin darangpanan an na sud hin internasyonal nga mga sindikato-kriminal. 1. 100 ka kaha hin sardinas. Gin-aadman na yana han DSWD an hangyo para hin core shelter assistance han probi nsya han Sulu. in nakakaghatag liwat san mga Gabine te sin mga impormasyon nga ginkikinahanglan para tuang nga makaresponde san magk . intensity kuwatro nga mga linog. 173 ka kaha hin noodles. Singapore . kondi pinaninindogan han gobyerno han Pilipinas an desisyon hini nga palagputon an mao nga mga taga-Taiwan. sering ni Soliman. ginhangyo nira an Manila Economic Coordinating Office (MECO) nga makigsumpayan ha gobyerno han Taiwan mahiuinong han isyu para han Taipei Ec onomic and Cultural Office (TECO). Gin-iimplimentar han DSWD an Core Shelter Assistance Project (CSAP) agud maayuda han an mga pamilya nga nagkadidislokar hin mga trahedya aber makagtukod hin ira puroy-anan. en mayda pagkabaraka para hiton kabubuwason hin maabot otsenta mil nga mga Pilipino nga mga magtratrabaho ngan iba pa nga mga P ilipino nga nag-uukoy ha Taiwan . Aadto ha Tsina an ebidensya. ek sakto ngan importante nga mga reports nga nakaghatag sa kanya sin napapanahon ng a impormasyon matungod san mga importante nga panhitabo tikang pa san Oktobre 20 10. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Nagpadara hin ayuda an DSWD ngadto han mga naapektaran hin babaha. pagbaha ngan iba pa nga mga peligro.140 nga mga pamilya ha Jolo nga nadislokar han babaha ngan tornado han naglabay nga semana. An gobyerno. nasugad nga an PSR in nakagproduser sin 104 nga halipot. gin-aro han gobyerno han Taiwan nga manngaro hin pasaylo an g obyerno han Pilipinas tungod han gintatawag nira nga patago nga pagpapalagpot ha n 14 nga mga tuminongnong hini han naglabay nga semana ngadto ha mainland China . dugang san Presidente.

sa kanya halipot nga estada san opisina. hiya in nagsering nga iya ginpap atapod nga an liderato han Philippine Army in nagkakaurosa la gihap bisan ha luy o han mga anomaliya. Segun kan Army spokesman Col. Samtang. Hi Garcia in ginkasohan hin pangawat o kon plunder ha opisina han Ombudsdman dar a han alegasyon nga nangurakot hiya han pondo han Army. PBS ngan National Broadcasting Network (NBN)-Channel 4. bisan ha luyo hin mga gin-aalegar n ga mga isyu sugad han graft and corruption hiton hanay hit militar. sentrohon an padalagan san impormasyon ngan maasister san koordinasyon san magkadurudilain nga ahensya nga ginmamandua n nga umatubang san krisis. hira in dire naaa-apektaran han sinisiring nga “send off mone y” issue ngan iba pa nga gin-aalegar nga mga skandalo ha sakob han AFP. Candido) <b>Aquino nanawagan ha katawhan Pilipino nga magin aktibo ha pakig-api dida hito n proseso pankamurayawan</b> Gin-awhag ni Pangulo Benigno Aquino III an ngatanan nga mga Pilipino nga magin a ktibo ha pakig-api dida hiton panuyo han gobyerno nga makab-ot en kadayonan nga kamurayawan agud makagporma hin mahinungdanon nga katangdo-an pankamurayawan nga da han rebelde nga mga grupo. nga an PA in maiha na nga naghihimo hin mga reporma ha sak ob han militar labi na han pag-inbestigar han mga gin-aalegar nga corruption nga nanhinabo hadton una nga panahon. an kanya administ rasyon in nag-agi liwat sin krisis kaapi na an hostage crisis. An Presidente nagpahayag sin pagtapod nga sa mga tuig nga maabot. gin-aghat ko na an ngatanan nga maki-usa. gin-porma an mga opisina han Resource Management. An AFP in makusog la gihap an ira commitment para serbisyohan an nasud. ini in nahibaroan tikang han Phi lippine Army o kon (PA) kakulop nga adlaw (Huwebes). para paghatag hin bag-o nga sistema ha sakob han opisina nga kon diin may-ada check and balan ce ha military resource ngan fiscal management. (PIA -E. nga dara han hidabi han kaso ni anay AFP compt roller Carlos Garcia.adurudilain nga ayat. “Talking Points” in usa nga proyekto han Philippine Information Agency (PIA). Radyo ng Bayan. “Makusog it akon pagtoo hit aton gobyerno. Nagsering hi Parlade. . Fiscal Management. an PSR in bubutangan liwat sin centralized nga electronic connectio ns san mga nangunguna nga national security nga mga ahensya. Amo ini an ipinanawagan han Pangulo durante han “Ilaw ng Kapayapaan” (Lamrag han Kam urayawan) nga okasyon kon diin ginbuhat an seremonyas hin pandagkot hin mga kand ila ha Quezon Memorial Circle hadton Martes. Accounting ngan Internal Audit. siya nag isy u sin Adminitrative Order Numero 2 pagtindog sin PSR basi an gobyerno makagbaton o makagresponde san sugad nga mga sitwasyon sin epektibo nga pamaagi. nagdugang pa hi Parlade. panbomba san bus. baha sa iba iba nga parte sa nasud. Office of Civil Defense ngan De partment of National Defense. An iya pamahayag in nahinabo durante han hiya in nagin bisita han “Talking Points” u sa nga bi-weekly radio program han DZRB. an PA in gin-wara na an comptroller’s office . translated by: S. Sugad san Presidente. Hi Parlade in nanhimuwa han mga reports nga an Army chain of command in habobo na it morale. an PSR mao an m agiging sentro san pagbaton san gobyerno. ha pak igburoligay hiton Presidential Communications Operations Office (PCOO). Antonio Parlade . Philippine National Police. nagpapabilin nga hitaas la gihap it morale—Parlade</b> Nagpapabilin nga hitaas la gihap it morale hiton mga opisyales ngan miyembro hit on Armed Forces of the Philippines o kon (AFP). sanglit it kamatu-oran magawas gihap”. makigbahin hiton solusyo n imbes nga makadugang hiton problema. Ngan tikang pa man ha n tinikangan.” sering han Pangulo. “Apektado an kada Pilipino han hiruhimangraw pankamurayawan. Diaz) <b> Militar. nga sa panahon san krisis nasyunal. 2010. Dugang niya. An Presidente nasugad liwat. Samar. labi na an pwersa a rmada san Pilipinas. ngan m ga tawo nga nagtatrabaho dida padayon nga magkiwa samtang an nasud naatubang san mga reyalidad nga an katawhan in buhayhag san magkadurudilain nga tarhog sa kan ra kinabuhi ngan seguridad. Mao nga sa Setyembre 17. an PSR. (PIA-Northern Samar/ Ailene N. Kabalyo han nawara nga opisina nga amo an comptroller.

ini nagdara sa ira sin kasuol. Diaz) <b> Reporma ha AFP ginbubuhat na</b> Ginbubuhat na daw an reporma ha Armada Pwersa han Pilipinas (AFP) agud mapatuman in pira nga pagbabag-o hine nga ahensya nga gusto han Presidente ipatuman. kalangot san igkasi ta Pinoy. nagkaistorya na daw hira ngan hi Defense Secretary Voltaire Ga zmin nga iya na gin sidngan nga tagan hiya han listahan han detalye han angay ma bag-o ha AFP. Natatanglay na anpinoy san pagburublag. Nagsering pa an Pangulo nga pinaagi hini nga yano la nga mga gi-os. kadam-an nga parte sa aton nasud in nahi-iilarum san masir um nga samok o armado nga komplikto. Sumala kan Ochoa.Gintagan hin duon han Pangulo an kakinahanglanon nga makibalita.). i ya na daw iginpatuman an pagpahugti han budget han AFP. Malaysia. Moro National Liberati on Front (MNLF) ngan National Democratic Front (NDF). san MN LF ngan Organization of Islamic Countries para estudyuhan an implementasyon san 1996 Final Peace Agreement nga pagbubuhaton tikang sa Pebrero 19 ngadto sa 20 sa Jeddah. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya :DUM) <b> Yana an panahon san kamurayaw – Aquino</b> Sa pagsugad nga an Pinoy pagal na san saramok. Importante daw nga dire paprehoon an mga sundalo ug mga opisyal. paglingod hine ni Gazmin hadton nakalabay pala nga bulan han Hulyo.. Dugang san Presidente. kabukwag. usa nga mahinungdanon nga amot para han katumana n han ginhihingyap nga kadayonan nga kamurayawan.gov. Malaysia. han nakalabay nga Merk oles. An Presidente nag anunsyu nga an gobyerno in magbubuhat sin exploratory nga kuru kabagaw ngada san MILF tikang sa Pebrero 9 ngadto 10 ngan pormal nga kurukabagaw ngada san NDF tikang sa Pebrero 15 ngadto sa 21 sa Kuala Lumpur. Sa maiha na nga panahon. Iya liwat gintandaan nga an tripartite nga miting sa butnga san gobyerno. kahadok. Ngani daw. “Maipapahibaro niyo dinhi an iyo mga opinyon ngan suhestyon agud magkaurosa kita h a pag-undong han proseso pankamurayawan. sering pa ni Ochoa.opapp. Sugad san Presidente. Ochoa Jr. An Pinoy natatanglay na san samok. ya na na an panahon san kamurayaw. Nagsering an Pangulo nga labot la hin pagmalakahibaro hiton bag-o nga mga panhin abo bahin han situwasyon han proseso pankamurayawan tikang han website han Offic e of the Presidential Adviser on the Peace Process (www. puede gi hapon abrehan an ira account ha Facebook ngan Twitter. Nahangyo la daw hi Ochoa ha publiko nga dire bug-uson an institusyon han AFP iglakip ha nahitatabo yana nga kontrobersiya ha fund scam. makakabulig na kita ha pagpapakalyap han adbokasiya han kamurayawan ngan maipapaabat pa daw naton ha ngatanan nga an paggagahin hin oras ngan talento para han proseso panka murayawan en diri kawang kondi. Ginhimo ini nga panawagan san Presidente durante san “Ilaw ng Kapayapaan” (Light of Peace) o seremonyas san pagdagkot san kandila nga ginhimo sa Quezon Memorial Cir cle sa Martes nga gab-i. Aquino III nanawagan san ngatanan nga nadadabiha n ngan adton may kalabutan nga igkasi Filipino nga tumindog sa luyo san administ ration ngan sumuporta san pagbalik san kurukabagaw pankamurayaw dida san Moro Is lamic Liberation Front (MILF) nga pagbubuhaton yana nga bulan san Kuala Lumpur. sugad man han sayod na n ga proseso ha panmamalit han mga higamit han mga sundalo agud masiguro nga mapro . aragway ngan waray pulos nga pagg iburubingkil nga nagpapakita san tikadako nga lat-ang san mga myembro san gobyer no ngan rebelde nga grupo. Kingdom of Saudi Arabia. amo ine an sering ni Executive Secretary Paquito N. nagladawan san seremonyas pagdagkot san kandila bilang simbolo sa n pagkasarayo ngan sayo la nga hingyap san pagpalaga sin kalayo san ungod nga ka murayaw. magbantay ngan makig-api dida hiton hiruhimangraw pankamurayawan. Pagal na an Pinoy san pagkita san kanya igkasitawo nga nahibubutnga san b akbakan nga waray man nahihingadtuan. Si Presidente Benigno Simeon C. (PIA-Northern Samar/Ailene N. An ginbuhat nga aktibidad in para san tiarabot nga pag resumer san negosasyon pa nkamurayaw dida san Moro Islamic Liberation Front (MILF). An Presidente. pagal na san waray pulos nga armado nga pakig -away.ph.” sering han Pangulo.

(PIA Samar/Trans: Alice Nicart) <b> PIA-8 magdudumara ‘anti-drug courier campaign media forum</b> An Philippine Information Agency (PIA) in yana nga adlaw. Makikita daw ine nga PSR harani han Presidential Security Group tabok la han Mal acanang. Moro National Liberation Front (MNLF) ug National Democratic Front (NDF). Panawagan daw ine ni President Benigno S. 17 han una nga tuig ug kakaptan ine han Office of the National Security Adv iser. Para maabisuhan an publiko nga diri mahidabi hini nga mga syndikato hin druga. Malaysia. Aquino III yana nga adlaw an Presidentia l Situation Room (PSR) nga maghahatag ha iya hin lugar agud iya matagan hin iwag ug panminsar an mga isyus nga importante kaupay ha intereses han katawhan ug se guridad han bug-os nga nasud. kasamok ug an waray hungkag nga away pupsilay sugad nga resulta han nagtitika halapad daw nga distansya han goberno ug mga membro han rebelde nga kagiusan. Diri maubos hin 79 nga mga Pilipino in ha pagkayana naatubang hin penalidad nga   . an nakalista nga mga kaso hin tagapagpasarang han druga in sumaka ngadto hin nakakaalarma nga 689.teheran an pondo han goberno ngan dire hingadto han pag-abusare hin pira nga taw o. Guttierrez. Did a han 689 nga nanhilista nga mga kaso. An “ Ilaw sa Kapayapaan” in serbe programa nga nagpaabat han aabrehan nga peace talk s o negosasyon ha butnga han Moro Islamic Liberation Front (MILF). kun diin harayo hin duro han duha nga na hilista nga mga kaso han tagapagpasarang han druga dida han 1993. an Anti-Drug Courier Campaign in pormal nga iginlunsad ha Bi sayas didto ha Sarabia Manor Hotel han Iloilo nga pinangulohan han Director Gene ral han PIA nga hi USEC Jose A. Dida han Enero 2011. Sumala pa han President an seremonyas nga panagkot han kandila hadto nga gab-i h an Martes in simbolo daw han pagkakaurusa han mga Pilipino ug an ira nagkakaurus a nga hingyap hin tinood nga kamurayaw. An mas nakakaalarma hini amo an kamatuoran nga mas damo an mga babaye nga nabibi ktima ngan gingagamit bali tagapagpasarang hini han mga syndikato han druga. Fabia ngan han Director General han PDEA nga hi USEC Jose S. pinaaagi han Task Force Drug Couriers. Nagpasabot hi PIA8 Regional Director Erlinda Olivia P. Aquino III ha mga stakeholders ug mga molopyo nga suportahan daw an iristorya pangkamurayawan o peace talks ha butnga hiton Moro Islamic Liberation Front (MILF) nga matatabo yana nga bulan ha Kuala Lumpur. Tiu nga gin-imbitar han i ra opisina an Regional Director han Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) di nhi ha rehiyon nga hi Director Julius Navales nga maghisgot parti han kanan nasu d problema kun diin gingagamit in pipira nga mga mulopyo hini bali taga-pagpasar ang han ilegal na druga hin mga syndikato nga natikang ha langyaw. Pebrero 10. 431 o 63% hini in mga babaye ngan 258 o 3 7% in mga lalaki. a n gobyerno. An panawagan han Presidente in binate durante han pagdumara han “Ilaw Kapayapaan” ha Quezon Memorial Circle niyan han gab-i han Martes. diin iya mababasa ug mababati an mga impormasyon kaparte han mga isyu n ga nakakapektar han katawhan ug panggobernohan partikularmente an kahimtang han seguridad han kabug-usan nga nasud. 2011. Dinhe daw daman magkikirigta an mga membros han crisis management operation comm ittee agud iristoryahan an mga pamaagi kun patiunan-o matatagan solusyon kun maa bot man in problema nga importante matratar para han bug-os nga nasud. Tatagan daw an Presidente hin haglipot nga impormasyon ha mga nanhihitabo ha nas ud diin iya daman tatagan komento o opinion kun importante ine o dire. nagd udumara hin media forum parti Anti-Drug Courier campaign o kampanya kuntra pagpa sarang han ilegal na druga ha ilarum han gobyerno nasyonal. 2 in pinirmahan hadton S ept.(PIA Samar/Trans: Alice Nicart) <b> Aquino pagiinaguraran an Presidential situation room</b> Pag-iinaguraran ni President Benigno S. in nagpakurokusog han iya kam panya kuntra hini nga tagapagpasarang han druga pinaagi han Philippine Informati on Agency bali panguna nga ahensya ha pagpasarang han impormasyon kuntra hini. Dida han Pebrero 3. (PIA Samar/Trans: Alice Nicart) <b>‘‘Panahon na para hin kamurayawan ’’ – Aquino</b> Binubutlaw na daw an mga tawo tungod han aru-araway. An PSR nga natukod pinaagi han Administrative Order No. Jr.

326 nga mga kaso hin pagpasarang hin druga in nakalist a ngan ha Middle East. Maipapagawas dihan an iyo mga karuyag sidngon basi magkasarayo kit nga sulsugon an proseso pankamurayaw. Tikang sa tinik angan gin-aaghat ko na an ngatanan nga makisayo. magbantay ngan maki-api san uru-esturya para san kamurayaw. ngan an iba naman in namimiling hin trabaho ha langyaw. 27 9. pagproponer hin $2000 nga suhol ha kada malinampuson nga transaksyon ngan paghatag hin tiket pa ra eroplano para ngadto han tagapagpasarang han druga. Department of Lab or. an kanra Facebook ngan Twitter accounts in abrido l iwat. An reporma sugad ni Ochoa in kasumpay san kan Aquino administrasyon determonasyo n nga mabaton an mga problema ngan isyu nga ginpahamtang san pwersa armada. mayda na 152 nga mga kaso in nakalista ngan ha Europa. Ochoa. labot san pagkuha san mga bag-o nga talaan san estatus sa proseso pa nkamurayaw tikang sa website san Office of the Presidential Adviser on the Peace Process (www. Department of Justice. (PIA 8/maa) <b> Aquino nag-aghat san mga Filipino nga maging aktibo nga kaparte san proseso pankamurayaw</b> Si Presidente Benigno Simeon Aquino III nag-aaghat san mga Filipino nga maging a ktibo nga kaparte san kanan gobyerno tinguha para sin waray katapusan nga kamura yaw pagsulsog sin makahulugan nga kasabutan pankamurayaw dida san mga grupo san rebelde.opapp. Jr. K adam-an hini ha ira in mga OFWs nga nagkawawarayan trabaho. Ini nga mga paningkamot in may panuyo pagpaseguro nga an trasaksyunes in buhayha g ngan an pondo san AFP nakatago nga diri magamit sin waray pulos ngan diri maab uso. gin implementar niya an pitad paghugot san paggastos. ini an sugad ni Executive Secretary Paquito N. (PIA-Northern Samar/ Ailene Diaz). Bureau of Customs. Ha Asya ngan ha Pasipiko. un om (6) in naatubang hin kamatayon nga waray pardon. <b> Reporma sa pwersa armada padayon – Ochoa</b> An reporma san pwersa armada san Pilipinas (AFP) in ginhihimo para maplastar an ginkikinahanglan nga pag-uswag ngan transpormasyon sa military. An Task Force Drug Couriers in gintindog pinaagi han Administrative Order No.ph). Ha Estados Unidos. Sayo san mga pangunahon nga pagbabag-o mao an pag imponer san probisyon san Comm ission on Audit (COA) Circular Numero 97-2002: Reinstatement with Amendment san Rules and Regulations on the Granting. Dida han 79 nga mga kaso nga may penalidad nga kamatayon. pag-asawa han ginrerecruit. ngan 73 in may sentensya hin kamatayon nga may duha katuig nga amnestiya. An modus operandi han mga syndikato amo an pakigsangkay han ira potensyal nga gi nrerecruit.gov. ngan internal cont rol.kamatayon ha Tsina. National Bureau of Investigation. Kasumpay sini. an administrasyon in nagdesignar sin special disbursement officer (SDOs) nga an trabaho mao an panginano san mga financial requirements sa mga ah . Bureau of Immigration. makiapi sa solusyon imbis nga d umugang sa problema” Ini an sugad san Presidente. ma abot 125 nga mga kaso hin pagpasarang hin druga in nahilista. sugad ni ochoa. Philippine Na tional Police-AvseGroup ngan han MIAA. Natikadamo an mga babaye nga nahilalambing hini nga pagtagapasarang hin druga. Makibalita. kaswal nga pakigsangkay. nagkaada hin 86 nga mga insidente hin pagpasarang hin dru ga. PTA. An unse nga mga meyembro n ga mga ahensya in nag-uupod han Philippine Information Agency. proseso san pamalit san supplies nga ekepahis. OP-ES. Gin eksplikar san Executive Secretary nga sa pagsulod ni Defense Secretary Volta ire Gazmin sa iya opisina sa Hulyo 2010. duon niy a. An Presidente nagpahamtang san panawagan durante san “Ilaw ng Kapayapaan” (Light of Peace) seremonyas sin pagdagkot san kandila nga ginhimo sa Quezon Memorial Circl e sa Martes nga adlaw. sa Mierkules nga adlaw. “kada tagsa nga Pilipino in apektado san kurukabagaw pankamurayaw. Sugad niya. 90-331 para mabaton an konbersyon san pondo san pwers a armada. Ini in pinangungulohan han PDEA kasugbong han DFA. Utilization and Liquidation of Cash Advan ces Provided under COA No. Commission on Higher Education.

translated by: S. An Presidente in mapakadto ha Brgy. Samar. ni whistleblower George Rabusa didto ha Senado han nakalabay nga semana. Palawan para kumita han Puerto Princesa Subterranean River Na tional Park. Diaz) <b> Cimatu binalik na tikang ha Middle East mission. nga amo an opisyal nga pambato para han pagbiling ngan pagpili hito n New 7 Wonders of Nature ha bug-os nga kalibutan. Mitra ngan Mayor Edward S. nga kon diin hiya in bol untaryo nga magppakita ha senado. hi Rabusa in nagsering nga hi Cimatu in nakakarawat hin P80-million in send-off money samtang hi Diomedio Villanueva in gin-alotagahan hin por lo minus P164-million durante han iya pagretiro. Nagdugang pa hi Rabusa. Samtang. hi Cimatu in deritso nagdiwara. nga hi Angelo Reyes in nakakarawat daman hin P50 million in send-off money. Dida han iya pamahayag didto ha Senado. nga waray ni ya partisipasyon hadton gin-aalegar nga mga anomaliya ngan mga iregularidad han AFP duranti han hiya halipotay nga pamuno komo Chief of Staff tikang ha Mayo nga da han September 2002. . (PIA-E. Nahibaroan nga primero pala han Preidente Aquino makakita han subterranean park. An administrasyon liwat in nagpapakusog san internal control systems sa ngatanan nga mga ahensya ngan units sa ilarum san AFP ngan DND pinaagi sin pagkondukto s in pre-audit sa ngatanan nga buruhaton sin pamalit. Nanawagan hiya han mga katawhan nga dire hira mag-una-una hin mga desisyon .000 n ga overseas Filipino workers o kon (OFWs). nga konta tagan hiya daman hin oportunidad pag-presentar han iya kalugaringon duran te hiton senate committee hearing hit sunod nga semana. Labot san representante san Bishops-Businessmen’s Conference for Human Development ngan san Makati Business Club. Cabayugan pinaagi han Philippine Air Force ( PAF) helicopter. Ini nga proseso makakapawara san ghost deliveries san goods and services nga mak omplementar san post-audit operations nga ginhihimo sa COA auditors. pero nagdiwara nga may niya partisipasyon han AFP fund scam</b> Nakabalik na adton anay Armed Forces of the Philippines (AFP) Chief of Staff nga n Special Envoy Roy Cimatu hadton Biyernes nga adlaw . han pagpaki-anhi ha iya bahin han isyu nga may partisipasyon han Armed Forces multi-million peso scandals. Hagedorn in nanguna par a han provincial ngan city government officials para tapu-on hi Presidente Aquin o didto ha Sitio Sabang. An iya pagbisi ta in ginlalauman nga makakabulig pag-promote han underground river ngan pag-agh at nga mabotosan para han global platform han nasabi nga New 7 Wonders of Nature . nga kon diin aadto hiya mapahuway madaliay didto han bag-o pala nga ginhimo nga Sheridan Hotel san-o sumulod han underground river. Hi Cimatu in nagdugang pa hin pagsering nga karuyag niya nga tagan hiya daman hi n oportunidad pagklaro hit iya ngaran ngan hiya in andam umatubang hin ano man n ga imbestigasyon para manggud makuha an kamatuuran hadton gin-aalegar ha iya. Hi Governor Abraham Kahlil B. segun han ira information officer ha syudad han Puerto Princesa. nga kon diin hiya in nag-ukoy hin duha ka semana didto ha Afghanistan para pangumustahon an mga kahimtang han may-ada por lo minus 4. Pebrero 4. tulo nga mga myembro san Defense Press Corps in malingkod bilang observers sa deliberasyon san Bids and Awards Committee. Candido) <b> P-Noy bumisita han kanan Pilipinas pambato han New 7 Wonders ha Puerto Princ esa</b> Bumisita yana nga adlaw Pebrero 9 (Miyerkoles) hi President Benigno Aquino III h a Puerto Princesa.ensya san Department of National Defense (DND) ngan AFP units pinaagi sin sestim a san pag cash advance. Barangay Cabayugan para bisitahon an world-famous subte rranean park. (PIA-N orthern Samar/ Ailene N. didto ha Ninoy Aquino International Airport (NAIA) nga sakay han United Arab Emirates Airline flight EK-334 nga tikang ha Dubai. Nagdiwara gud hiya nga waray niya nakarawat hin ano man nga pondo para hin perso nal nga paggamit nga tikang hin mga tawohan han AFP. Hi Cimatu in tikang pala han iya katatapos nga misyon didto ha Afghanistan ngan didto ha Middle East. Hi Cimatu in gin-aakusahan kaupod na an anay AFP chief Angelo Reyes.

an paglunsad in pagdudumaraon pinaagi hin usa nga m otorcade ngan susundan hin usa nga press conference para iklaro an mga plano nga n estrateheya pagpakusog han koleksyon han buhis. Sumala daw kan Hagedorn. press c onference</b> An Bureau of Internal Revenue ha Sinirangan Bisayas in nakatalaan paglunsad han ira 2011 Tax Campaign o Kampanya Pamayad Buhis dida hit Martes. Gin-aantisipar nga an mga nangunguna nga opisyal in maghihisgot han mga kalungan ayan nga dara han Tax Administration Reforms ngan han nangunguna nga mga program . Aquino makabulig ha pagduso han industriya han turismo ha Palawan ngan padamoon pa an mga nagkakaabot nga turis ta. basi han inpormasyon nga nahikay tikang ha Philippine News Agency o ko n (PNA) hi City Mayor Hagedorn in ginlalauman nga makikighimangraw hiya ngadto k an President Aquino bahin han “No Mining in Palawan” nga kampanya. an Presidente in karuyag bumulig para i-promote an nas abi nga park ngan para damo pa an bumisita han aton nasud.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b>P-Noy mabisita han kanan nasud ikokontest ha N7W</b> Ginbisita ni President Benigno Aquino III an kanan nasud ikokontest ha kanan kal ibutan paisan-isan han New 7 Wonders of Nature. ug Presidential Security Group (PSG) para han iya birthday. Pebrero 15. an kanan Puerto Princesa Subterr anean River. Primero pa daw la ine nga pagkita ni P-Noy han salog ha ilarum han lungib ha Pal awan ug linalauman nga ine nga iya pagkadto in makakaaghat hin hura nga botos pa ra ine mapili ha N7W. Candido) <b> P-Noy hingyap ha iya kaadlawan: katalwasan han mga pobre</b> Simpli daw la an hingyap ni President Benigno S. (PIA-E. karuyag hadto pa ni Mr. Kataliwan pagbalik ha n Presidente tikang ha park. Antis hine. translat ed by: S. Mitra ug Mayor Edward S. Barangay Cabayugan agud bisitahon an sikat nga salog nga aadto ha ilarum hin usa nga dako nga lungib. Alert Alocilja. Aquino III han iya ika-51 nga k aadlawan an makapagtrabaho hin doble para ha kaupayan han mga Pilipino nga mga k ablas ngan matalwas hira hin sagilayon tikang ha kapobrehan. Namotibar ha tema han kampanya nga “Buhis Mo Para ha Bag-o nga Pilipinas. East Avenue in Quezon City ug iya gin-renew an iya driver’s license kay nag-expire man daw in e pag-abot han iya birthday. Hagedorn an linya han nagtapo han Presidente upod an mga empleyado han kapitolyo ug syodad. Nakig-istorya pa daw an Presidente ha mga pobre nga residente ug mga membro han medical team ngan iya gin obserbaran an panhatag hin mga pinutos-putos nga talag udti nga regalo ngadto han mga tawo tikang han 22 nga membro han Malacanang Leag ue of Barangays. 2011 . pasabot ni BIR Regional Director Atty. Sering ni Director Alocilja. may-ada salida nga igpapakita mahi-unong hiton clim ate change didto ha nasabi nga hotel. ginbisita han Presidente an Cabayugan sakay han kanan Philippine A ir Force (PAF) helicopter. Pinamunuan nira Governor Abraham Kahlil B.Segun kan Mayor Hagedorn. pinahuway hiya hin sakadali ha bag-o pala n ga gin-abrehan nga Sheridan Hotel.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> BIR-8 maglulunsad 2011 Kampanya Pamayad buhis pinaagi hin motorcade. An motorcade in magtatapos ha BIR Regional Office kun diin usa nga press confere nce in pagdudumaraon kaupod han mga hagtaas nga opisyal han BIR ngan han mga Rev enue District Officers. ug didto. lab-i na gud an nakatalaan nga mga ginhihingyap maabot para han tuig 2011. nga ha pagkayana in nag-hihikay hin 10 million votes ha bug-os nga nasud. An grupo in nagkadto man gud ha Sitio Sabang. . Department of Social Welfare and De velopment. Dida daw hin usa nga ambush interview ha iya pagbisita han ginbuhat nga medical ug dental missions ha Mendiola parking nga gin-organisar han Office of the Presi dent.” an motorc ade in magtitikang ha BIR Regional Office ha 8:00 hit aga tipakadto ha downtown han Tacloban. Katapos hine. Samtang . Samar. Philippine Charity Sweepstakes Office. kumadto daw an Presidente ha Land Transportation Office. nagsering daw an President nga iton iya interes in para han kabalhinan han mga sosyedad n ga mga kablas ha pinakadagmit pa nga panahon kontra han ginbubuhat na yana.

Dida hin usa nga pahayag. An Pangulo. ha mga nangunguna nga mga programa han BIR amo an Chang e Management Program. 2011 ha Robinsons Plac e Tacloban. (PIA-E astern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Pangulo Aquino linukat hin panibag-o nga lisensya ha pagmaneho dida han iya kaadlawan</b> Gintikangan ni Pangulo Benigno Aquino III an pagtigaman han iya ika-51 nga kaadl awan pinaagi hin paglukat hin panibag-o nga lisensya ha pagmaneho ha Land Transp ortation Office (LTO) ha may East Avenue han Quezon City hadton Martes. Upat pa nga mga Pilipino en nahisumat nga sakay han gin-hijack nga barko. kun diin mambabaton hira hin mga pamakiana nga may kalabutan ha buhi s tikang ha publiko ngan makarawat gihapon hira hin “no payment returns” para han Ta x Year 2010. nasingadto na an Pangulo ha Window 11 kon dii . sering ni Director Alocilya. an pag-aro hin pasaylo en mahimo para ngadto han duha nga mg a anak ni Reyes nga upod niya ha LMP durante hin pagbisita han lubnganan han iro y han anay hepe han National Defense.” Ginkilala an namatay nga Pilipino komo usa nga Farolito Vallega. Oplan Kandado (OK) ngan han Tax Compliance Verification Drive (TCVD). Sumala kan Recorba. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM <b>Pagpataya hin marino nga Pilipino. nga nakasul-ot hin barong tagalog ngan hin itom nga saruwal. 2001. Waray pag-iha kataliwan han iya pagretiro ha serbisyo ha militar hadton Marso 1. usa nga kontraktuwal nga tagmentinar ha LMP. ginkondenar han DOLE</b> Ginkondenar han Department of Labor and Employment (DOLE) hadton Martes an pagpa taya hin usa nga marino nga Pilipino hin Somali nga mga pirata. nagsering hi Secretary Rosalinda Baldoz: “Ginpapahayag n amon an amon kapungot ngada hini nga diri makatadunganon nga pagpanamastamas hin tawhanon nga kinabuhi ngan amon ginkokondenar ha gikukusogi nga posible nga mga termino an kawaray kalooy han Somali nga mga pirata. Hi Feliciano Recorba . Kataliwan masumiter an aplikasyon. Nagin chief of staff hi Reyes han Armed Forces of the Philippines (AFP) tikang h an 1999 ngada han 2001. An press conference in pag-aatinderan han mga representante nga natikang han nas yonal ngan lokal nga broadcast ngan mga taga-mantalaan nga manunurat. an Revenue District Office No. Ha pagngaran hin pipira. Nagsering gihapon hiya nga magpapatuman an iya departamento hin mga pitad ag ud mapanalipdan an mga Pilipino nga mga marino. en nagsering nga dinalagan hiya ngadto kan Reyes agud buligan hiya ha pakakita gud niya nga tipatumba na ini ha tuna kataliwan hin buto hin pusil. (PIA 8/maa) <b> Pulong nga “sorry” igin-asoy ni Reyes ugsa han gin-aaligar nga pagpapakamatay</b > Usa nga saksi han insidente han baga klarado nga pagpapakamatay ni anay Defense Secretary Angelo Reyes en nagsering nga hinbati-an niya ini nga nag-asoy hin pul ong nga “sorry” ugsa mahirugmok hirani han lubnganan han iya iroy ha Loyola Memorial Park (LMP) ha Marikina City Martes han aga. Ha pagpadayon. ginmando-an na niya hi Overseas Workers and Welfare Administra tion (OWWA) Administrator Carmelita Dimzon nga matambuligan an pamilya han bikti ma. gintudlok hiya komo Defense Secretary ni anay Pan gulo Gloria Macapagal-Arroyo. Nagsering pa hi Recorba nga mayda ginkakaptan nga libro hi Reyes nga “Trump: The A rt of the Deal.” ugsa han gin-aaligar nga pagpapakamatay hini. 88 ha Tacloban in mangunguna hin t ulo ka-adlaw nga Tax Clinic dida hit Pebrero 15. Nasusubo kami hini nga tra hedya ngan nakikisimpatiya gud kami han pamilya ngan mga kauropdan han namatay n ga Pilipino nga marino. Segun kan Baldoz. ginpusil hadton Enero 26 sakay han cargo ship nga M/V Beluga Nomination. Gin-abi-abi hiya ni LTO chief Virginia Torres. 16 & 17.a han BIR ha ilarum ha liderato ni Commissioner Kim Jacinto Henares. Run After Tax Evaders (RATE). en inab ot ngadto han licensing division han ulo nga buhatan han LTO han mga alas-10:38 han aga ngan largo nasingadto han Window 14 agud personal isumiter an iya renewa l application form para han lisensya. nga amo gihapon an nag-asister ha n Pangulo samtang ginlalakad an proseso han paglukat hin panibag-o nga lisensya ha pagmaneho.

An iba pa nga gin papasunod nga buruhaton mao an binantayan nga pag toothbrush s a mga day care centers. Father Arnold Abelardo dida han iya halipotay nga sermon. en para han pankabug-osan ng a kaupayan han aton nasud. nahiduhol ngada han Pangulo an iya panibag-o nga lisens ya ha pagmaneho nga magigin epektibo sakob hin tulo ka tuig. “Karuyag namon pasalamatan an Ginoo nga natawo ka hini nga adlaw. Kris Aquino-Yap para han tubig ngan bino. Ini an nahibaru an tikang sa Philippine Information Agency. Ginhangyo ni Padre Abelardo ha mga miembro han Gabinete. gindumara para han ika-51 nga kaadlawan ni P-Noy</b> Ginsalin-urog ni Pangulo Benigno Aquino III an iya ika-51 nga kaadlawan kakulop pinaagi hin usa nga misa hin pasasalamat nga ginpahinungod han iya pamilya. Handa kang Gabayan. yaun paghihi muon nga ekasaminasyon ngan pagbulong san mga tango dida san mga kabataan nga na edad 0-14 anyos sa bug-os nga nasud nga igkokondukto para san Orally Fit Child ( OFC) kasumpay sa kampanya san bag-o nga Garantisadong Pambata (GP) subay san DOH memo circular petsado Enero 10. Si DOH Regional Director Edgardo Gonzaga nagpasabot nga an presidential proklama syon nag-aaghat san nga eskwelahan sa nasud. Kahuman han miting. Sugad san Director. ngan outreach nga mga bur uhaton dida san urban ngan pobre nga mga lugar ngan makuri maabot nga mga komuni dad. An sakripisyo nga ginhimo han Pangulo. Para sa yana nga tuig nga selebrasyon. ginkaraw at na niya an dako nga sakripisyo. Ipinangamuyo han padi dida hin espesyal nga pag-ampo nga padayon unta nga mataga n an Pangulo hin maupay nga panlawas ngan hin hilawig nga kinabuhi tungod nga us a daw nga baraanon nga regalo an Pangulo ha aton nasud. mga kasangkayan ngan mga igkasi-magtratrabaho ha gobyerno didto han Heroes Hall han Malacañang. Ha sakob hin 10 minutos. dental practitioners ngan sadton ma y kalabutan nga mga ahensya san gobyerno ngan professional organization nga puma kadto san mga lublub nga mga lugar sa nasud ngan pahibaruon sira san kaimportant e san maupay nga oral o dental health. ginpahinungoran han tradisy onal nga karantahon nga “Happy Birthday to You” an Pangulo han mga opisyal ngan mga empleyado han LTO. An DOH maglulunsar liwat san search for the National Orally Fit Awards –sayo nga k ampanya nasyunal para tagan bug-at an ka importante san oral health dida san kua lidad san kinabuhi san mga Fiolipino. Orally fit Day Care Center (School Setting Category). ngan Orally Fit Comm unity. diretso nagmiriting an Pangulo ng an han mga opisyales han LTO didto han opisina ni Torres ha ika-duha nga andana han LTO building.” Ini an pahamtang n i Director Gonzaga. ini yaun tema nga “Ngipin Kayamanan. Diaz) <b> Misa hin pasasalamat. Pinky Aqui . Rehiyon Otso. Kataliwan makarawat an iya bag-o nga lisensya. nga hinagos hin pira ka minutos. para han panginahanglan han mga kablas. 2004 kon diin nagdedeklarar sa bulan san Pebrero kada tuig bilang National Dental Health Month para mapaund ong an kahibabruan san pagtaga tango dida san katawhan Filipino. (PIA-Northern Samar/Ailene N. Dentistang Mapagkalinga. mga magtratrabaho ha go byerno ngan mga kasangkayan nga magkaurosa ha likod han Pangulo. Ginhingadayan han Reberendo nga Padi nga han akseptaron han Pangulo an ayat han katawhan Pilipino nga tugwayan hira ngan magpatuman hin mga kabalhinan.” sering han nagdum ara han seremonyas nga hi Rev. An kabugto-an han Pangulo amo an mga nagin offeror: Hi Viel Aquino-Dee para han dinagkotan nga mga kandila. Pagkas ira Huwag Hayaan. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b>Pebrero bulan san National Dental Health</b> Gin-oobserbar sa bulan san Pebrero an National Dental Health Month subay san Pro klamasyon Numero 559 nga gin isyu sadton Pebrero 24. pag instalar san oral health component san Fit for Schoo l Program ngadto san mga pobre ngan 4Ps nga mga lugar. 2011. 2011.n ginkuhaan hiya hin retrato ngan sampol han iya pirma. sering niya. An kategoriya san awards mao an masunod: Orally fit program (Health Worker Categ ory). kasumpay san selebrasyon sa Pebrero 1-28. ilabi na para han mga nawarayan na hin paglaom ha kinabuhi.

Sa temprano pa. An iba naman in mga higtaas an gin-adman pero karuyag hin madali nga salapi. unom (6) heni in naatubang hin kamatayon nga waray amnestiya.Finance Secretary Cesar Puri sima. Dida hito nga 79 nga mga kaso nga nagkaada hin penalidad ng a kamatayon. pakigkita pinaagi hin kaswal nga pakigsang kay. Department of Social Welfare and Development ngan san Pr esidential Security Group (PSG) sa paghatag dungog sa kanya kaadlawan. Ha Asya ngan ha Pasipiko. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Hingyap ni Aquino sa kanya kaadlawan : pag-uswag san kinabuhi sa katawhan</b > Si Presidente Benigno Simeon Aquino III in yaun simpli nga hingyap para sa kanya ika 51 nga kaadlawan: Dobli nga pagtrabaho para san pag-uswag san kinabuhi san katawhan Filipinhon sa dagmit nga panahon. pinaagi han Task Force Drug Couriers. Ha Amerika. Mas damo nga mga babaye in nagkabibiktima ha pagigin paragdistribwer hin druga. 326 nga mga nagpapasarang han druga in nahilista meyen tras didto ha Middle East. nagkaada hin 86 nga mga insidente hin druga in nahili sta. gi npakurokusgan han gobyerno. umabot na hin 152 nga mga kaso in nahilista meyentras han Europ a. Diri maubos hin 79 nga mga Pilipino in ha pagkayana naatubang hin penalidad nga kamatayon han Tsina. an Presidente nag-atendir sin Misa pasasalamat ng ginhimo sa Mal akanyang Heroes Hall. 431 o 63% hini in mga babaye meyentr as 258 o 37% in mga lalaki.000 ha kada malinampuson nga transaksyon. nga harayo hin duro kun ikukumpara han nahilista nga duha nga kaso han pagkalat han druga dida han 1993. Han Enero 2011. Energy Secretary Jose Rene Almendras. 125 nga mga kaso hin druga in nanhidiskubrehan. An mas nakaka-alarma hini amo an impormasyon nga mas damo an mga babaye nga nagi gin biktima ngan gingagamit bali mga paon hin pipira nga mga sindikato han druga . upod an asawa nga hi E lenita ngan anak nga hi Makati Mayor Jejomar Erwin "Jun Jun" Binay. ngan hi Presiden tial Communications Operations Office Secretary Herminio Coloma. ngan pa ghatag hin tiket para eroplano ngadto han paragdistribwer han druga. an Presid ente nasugad nga an iya interes mao an pagbabag-o san sosyedad ngadto sa kaupaya n san kinabuhi san katawhan sin malaksi pa nga pag undong kay sa kon nano na an iya nakab-ot yana. Kadam-an hini ha ira in nagkawawarayan trabaho nga mga OFW. an nahipatik nga mga kaso hin pagpasarang han ilegal nga druga i n sumaka na ngadto hin nakaka-alarma nga 689. . (PIA-Northern Samar/Ailene N. An Presidente nakipaghampang san mga indigent nga mga residente ngan medical tea ms ngan nag-obserbar san pagdistribuer sin mga gift packs ngada san mga benefici aries tikang sa 22 Malakanyang Leagueof barangays.no-Abellada para han iripisan han bino ngan Balsy Aquino-Cruz para han burutanga n han ostiyas. ngan an iba naman in namimiling hin trabaho ha langyaw. Dida han 689 nga nanhilista nga mga kaso. pag-asawa han potensyal nga rekrut. An iba hini amo an mga hagmubo an aram nga m adali maenganyo han mga sindikato. Lakip han mga tinambong han okasyon hira Presidential Management Staff DirectorGeneral Julia Abad. an Presidente kumadto sa Land Transportation Office main office sa East Avenue sa Quezon City para magrenew san kanya lisensya pag drive nga na expire san okasyon san kaadlawan kada ika tulo katuig. Dida san ambush interview durante san pagbisita san medical ngan dental missions sa Mendiola parking area nga gin organisar sa Office of the President. Presidential Adviser on the Peace Process Teresita Deles. Diaz) <b> Gobyerno ginpapakurukusgan an kampanya kontra han nagpasarang han iligal nga druga</b> Para malikayan han publiko an mahidabi ha mga sindikato hin iligal nga druga. Foreign Affairs Secretary A lberto Romulo. Katapos sa LTO. Jr. an anti-drug c ourier campaign kasugbong an Philippine Information Agency (PIA) kom mangulo han pagpasarang han impormasyon parti hini. meyen tras 73 in nasentensiyahan hin kamatayon nga may duha katuig nga amnestiya. Nadidto gihapon han misa hi Vice President Jejomar Binay. Budget Secretary Florencio Abad. Philippi ne Charity Sweepstakes. An modus operandi han mga sindikato amo an pakigsangkay han potensyal nga rekrut . paghatag hin suhol nga $2.

Samar. dugang pa ni Baldoz. National Bureau of Investigation. Duon ni Carandang nga bisan an Presidente in maaram nga an Executive Order Numer o 23 nga iya gin isyu sadton Huebes in maatubang sin oposisyon tikang san indust riya pagtagakahoy pero yaun pagkikinahanglan sin pag implementar kaparte san obl igasyon san estado pagprotehir san palibot. (PIA-E. an Presidente nagmando sin nationwide logging moratorium sa Philippin e national ngan residual nga kagurangan para protehiran ngan ituok an panwakay s an watersheds ngan kasapaan ngan magtindog sin task force nga manguna san kampan ya sa gobyerno kontra san iligal nga logging. Hi Baldoz in nagtagusya han pahayag han Board of Nursing’s para pagpahinumdum han mga nursing service administrators ha bugos nga nasud. bisan pa man ha luyo han kamaiha han i ya serbisyo nga iya nakuha”. Sugad niya. translated by: S. Department of Labor and Employment. An unsi (11) nga mga meyembro nga ahensya in nag-uupod h an Philippine Information Agency. Sa ilarum san EO 23. An ahensya in ginsusugo nga dayon igkanselar an logging concessions san mga komp anya nga nagbayolar san balaudnon pagtaga kagurangan. Mao ini an pahayag ni Presidential Communications Development and Strategic Plan ning Office (PCDSPO) Secretary Ramon Carandang dida san radio interview sa Radyo ng Bayan sa Sabado. OP-ES. (PIA-Northern Sama r/Ailene Diaz) . bisan sin-o dida san wood industry nga yaun yana permit ngan waray r ecord sin illegal nga buruhaton san logging in pwede makagpadayon san kara opera syon. Commission on Higher Education. Samtang. Bureau of Customs. dara naman han kadamo na han mga nursing students nga na gradwar ha kad a tuig ngan ha kakulang han mga trabahoan han mga nurses. Candido) <b>Malakanyang nasugad nga si Aquino waray plano pagbawi sa EO 23</b> Si Presidente Benigno Simeon Aquino III in waray intensyon pagbawi san kanya des isyon san pag imponer san diri bug-os ngan komprehensibo nga pagdiri san logging sa bug-os nga nasud sa luyo san oposisyon tikang san tagproduser san kahoy. May-ada ngani pip ira nga mga nurses in nagbabayad ha mga hospitals para makatrabaho ngan makakuha hin ekperyensya. An Board of Nursing in nagpahayag nga an ira katuyuanan in para han seguridad ng a kalidad han mga nagseserbisyo nga mga nurses ha ilarum han sinisiring nga volu nteer practice. Ginpahinumdum ni Carandang an mga wood industry ngan an katuyuanan san EO 23 in kaurugan in pagdiri san logging ngan diri total nga log ban. 2 79. an mga nurses in nag b oboluntaryo paghalad han ira serbisyo ngadto ha mga hospitals. Hi Sec. Philippine National PoliceAvseGroup ngan han MIAA. An DENR liwat in gindididan sin pag isyu ngan pag renew san mga kontrata san logging ngan permit pangutod kahoy san ngatanan nga natural ngan residual nga kagurangan. (PIA 8/maa) <b>DOLE nagpahimatngon ngadto han mga nurses:Boluntaryo nga pagtrabaho in dire k inahanglanon ha langyaw nga trabahaon</b> Naghatag hin pahitmatngon an Department of Labor and Employment Secretary Rosali nda Baldoz ngadto han mga nurses nga nagtatrabaho komo voluntaryo para maka-eksp eryensya in dire kinahanglanon komo usa nga basaranan para makatrabaho ha iba ng a langyaw. Baldoz in naghatag han iya pahayag dara na ini han sobra na nga ginaaleg ar nga exploitation han mga registered nurses nga nagtatrabaho komo boluntaryo h a mga hospitals. dire an sinisiring nga on-the-job-training ng an boluntaryo nga para maka-ekperyensya . or work experience. PTA. Department of Justice. Bureau of Immigration. ”An mga nasud nga nagkikinahanglan han mga serbisyo han mga nurses para han ira he althcare program in kinahanglanon gud mag-agi hin 2-3 years nga actual nursing n ga pagtrabaho. an Department of Environment and Natural Resources (DENR) i n ginsugo nga patuokon an kompanya pagtaga kahoy san pangutod san kahoy mientras ada ini san proseso pag rebista san ngatanan nga na eksister nga logging agreem ents.An Task Force Drug Couriers in iginlunsad pinaagi han Administrative Order No. Sa Huebes. Ini in pinanguluhan han Phlippine Drug Enforcement Agency kaupod han Departm ent of Foreign Affairs. basta la an ira operasyon san pagnegosyo in legal.

Otro nga gintagan niya duon nga an military in padayon nga nakakatagamtam san respeto nga n pagtapod san Presidente. Dida han iya memorandum nga ginbasa durante han pag-isa han bandera ha mga buhat an han gobyerno. Martes nga adlaw. An importante nga an militar sa kabug-usan in diri igkokondinar sini nga gin-aal igar nga buhat sin pipira. iginsaysay han Pangulo nga sakob hin maiha na nga katuigan .sugad ni Ochoa ngadto kan Cim atu ngan iba pa nga opisyal</b> Otro nga ginpahamtang ni Executive Secretary Paquito N. ngan pagdumot ngada han igkasi-Pilipino. kay an mga sundalo an nasasakripisyo kon diri tama an paggamit san pondo sa military. Pag-urosa ki ta ha pagpakita ha bug-os nga nasud. kahadlok. Suportaran naton an hiruhimangraw ha butnga hini nga mga grupo pankamurayawan.. nabalaong an pag-ursa han nasud tungod hin brutal nga mga enkwentro nga nagres ulta hin ura-ura na nga kasubo. si Ochoa nasugad nga an Presidente naghatag dire ktiba san Department of National Defense (DND) nga magkondukto sin pormal nga im bistigasyon dida san korapsyon san military nga ginbuhayhag sa hearing sa kongre so. Sa otro nga pagpahamtang san kan Presidente Benigno Aquino III pagkomiter nga wa d-on an korapsyon san gobyerno. Sugad ni Ochoa an kooperasyon san mga myembro san pwersa armada in importante ka upay san imbistigasyon ngan pagpagklaro san kaso san korapsyon kontra san nadaad abihan. gin-awhag niya an ngatanan nga mga empleyado nga aktibo makig-a pi dida hin mga katitirok ngan mga aktibidades nga makakabulig hiton proseso pan kamurayawan. ngan ha bug-os nga kalibutan hini nga seryo so nga hingyap han gobyerno para hin kamurayawan. Padayon an pagtoo nga an kadam-an san tropa in ungod nga mga honorabli nga tawo sa organisasyon nga diri mag-aalang nga igbutan g an kalugaringon pagdepensa sa nasud. iginpahibaro han Pangulo dida han iya memorandum nga hiton Pebrero 8. nga magkooperar san ginbubuhat nga imbistigasyon san gin-aaligar nga korapsyo n san Armed Forces of the Philippines (AFP). hiton alas-7 hit gab-i. magkakaada hin pandagkot hin mga kand ila ha pagsuportar han hiruhimangraw pankamurayawan. An panel naghuhunahuna pag imbitar kan Angelo Reyes.” pagsaysay pa han Pangulo dida h an iya memorandum. Basar han memorandum. si Gazmin nag isyu sin Department Order 22. Ochoa Jr. pagkabuhag-buhag. Dugang ni Executive Secretary nga an administrasyon in magmementinar sin zero-to lerance nga palisiya kasumpay san korapsyon partikular na san militar. General Carlos F. An DND panel in ginsugo pagrekomendar san posibli nga kaso administratibo ngan c riminal sugad man san pitad pagdisiplina kontra sadton nadadabi nga opisyales. an dati nga mga chief of staff nga gin aakusaran nga nagkarawat sin mu lti-milyones ka pesos bilang “send-off” nga regalo tikang sa pondo san pwersa armada sa Pilipinas.<b> Pakigkooperar san imbistigas yon san korapsyon. Roy Cimatu ngan Diomedio Vi llanueva. nga ginngaranan nga “Ilaw ng Kapayapaan” (Suga han Ka . An Palasyo nagmando liwat sa gobyerno nga protehiran adton tagsa nga nagawas para maghatag impormasyon kasumpay san mga alegasyon nga korapsyon san militar San Enero 28. nga maaram nga an gin-aligar nga anomaliya san AFP in buhat sin indibidual. Ini nga pandagkot hin kandila. Garcia ngan iba pa. Diri kita magkakaurosa. gintagan kita hin oportunidad nga makagdumara hin hiruhimangraw p ankamurayawan ha butnga han gobyerno ngan han MILF ngan CPP-NPA-NDF. tubtob nga diri naton nakakab-ot an kamurayawan. paghimo sin four-man p anel nga mag imbistigar dida san irigularidad ngan praktis sin korapsyon ni Maj. sadton Lunes an panawagan san gobyerno para san mga myembro san military labi na ngada san da tihan nga chief of staff ngan yana special envoy ngadto sa Middle East Roy Cimat u. “Yana nga bulan. Dugang pa. sering niya.(PIA-Northern Samar/Ailene Diaz) <b> P-Noy nanawagan ha mga ahensya han gobyerno nga suportaran an hiruhimangraw pankamurayawan</b> Gindasig ni Pangulo Benigno Aquino III hadton Lunes an ngatanan nga mga ahensya han gobyerno nga suportaran an tidaraon nga hiruhimangraw pankamurayawan ngada h an Moro Islamic Liberation Front (MILF) ngan han National Democratic Front (NDF) .

Nagsering hi PA spokesman Colonel Antonio Parlade. Sumala kan Ochoa.murayawan). Gin-organisar hin mga organisasyon pansosyedad ngan han mga ahensya han gobyerno . Gintuinan ini nga grupo nga magrekomendar hin mga kaso kriminal ngan administrat ibo. Roy Cimatu ngan Diomedio Villan ueva. ilabi na ngada han anay chief of staff ng a special envoy na yana ngadto ha Middle East Roy Cimatu. pag bagting hin Lingganay han Kamurayawan (Peace Bell) ngan pagpalupad hin wish lant erns. lakip na an mga suweldo han mga sundalo . gintagusya han Philippine Army</b> Ginpahayag han Philippine Army (PA) kakulop nga tagusyado nira nga nagdumara hin imbestigasyon an Senado bahin han gin-aaligar nga anomaliya pagtaga-pondo nga n agdadabi hin anay mga opisyal han army. sering ni Ochoa kan Cimatu ngan iba pa nga mga opisyal</b> Gin-utro ni Executive Secretary Paquito N. en gintagan hin 30 diyas agud ma-imbestiga ran an mga aligasyon hin korapsyon ngada hin anay higtaas nga mga opisyal han mi litar. anay chiefs of staff nga igin-aakusar nga nagpakakarawat hin minilyon-mily on de pesos tikang han pondo han AFP komo mga ‘pabalon’ daw ha ira han managretiro h a serbisyo. Garcia ngan iba p a nga mga indibiduwal. ha mga peryodista nga gin tatagusya nira an iginbuyagyag ni anay Lt. diri nga magpakabuta-bungol nala. Iginmando g ihapon han Malacañang nga tagan hin proteksyon han gobyerno an mga pinadayag pagbu yagyag han gin-aaligar nga korapsyon ha militar. Gintututokan yana ni Defense Secretary Voltaire Gazmin an pagresulbar han mga al igasyon han mga tinestigo ha Kongreso. nga makikooperar hiton nagpapadayon nga imbestigasyon kasumpay han mga aligasyon hin korapsyon ha Puwe rsa Armada han Pilipinas (AFP). Jr. George Rabusa kon paonan-o ginku rakot hin mga opisyal an pondo han army. pagbubuhaton an aktibidad ha Quezon City Memorial Circle kon diin magkakaada h in seremonyas nga uupdan hin mga pag-ampo hin maglainlain nga mga relihiyon. Velez. An grupo nga pinanngungulohan ni Patrick M. nagsering hi Parlade nga i .000 nga tag-undong hin kamur ayawan tikang ha maglainlain nga mga sektor han katilingban. en ginlalaoman nga pakikig-apihan hin 2. nagpagawas hi Gazmin hin Department Order (DO) 22 nga nagpoporm a hin upat-ka-tawo nga grupo agud mag-imbestigar ngan mapannginano-an an mga ano maliya ngan baliko nga mga binuhatan ni Maj. ngan nagporma na hira hin kalugaringon ng a grupo nga magdudumara hin pormal nga imbestigasyon. Ochoa. Gintagan hin duon ni Ochoa nga komitido an Pangulo Benigno Aquino III nga mapuyp oy an korapsyon ha gobyerno salit ginmando-an niya an Department of National Def ense (DND) nga maghimo hin pormal nga imbestigasyon ngada han gin-aaligar nga ko rapsyon ha militar sugad nga iginbuyagyag ha congressional hearings. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisa ya:DUM <b>Imbestigasyon ha fund scam. Nagsering hi Ochoa nga mahinungdanon an kooperasyon han mga kaapi han Puwersa Ar mada dida hiton pag-imbestigar ngan pagkumpirmar kon maypaghidabi gud man an hig taas nga mga opisyal han militar dida han igin-aakusar ha ira nga korapsyon. Ha iya pagkomentaryo kon mationan-o na an moral han Army kataliwan igbuyagyag ni Rabusa an korapsyon ha Puwersa Armada han Pilipinas. Plano han grupo nga imbitaron hira Angelo Reyes. sugad man pagpadapat hin disiplina ngada hin mga nagpakasala nga mga opisya l. General Carlos F. Col. sering ni Ochoa. Nakatalaan naman hiton sunod nga Lunes an signature campaign para han kamurayawa n ha mga lokalidad. Jr. eskwelahan. obligasyon niya nga igsumbong ini ngadto han mga otoridad. hadton Lunes an panawagan han gobyerno ha mga kaapi han militar. ngan ha mga NGO. mga sanga han gobyerno. Hadton Enero 28. diri pagdidid-an han Pangulo an hin-o man nga miembro han Gabi nete o han byurukrasya ha pakig-api dida hiton tagsa-tagsa imbestigasyon nga gin dudumara han Senado ngan han Kamara de Representantes. hepe h an Office for Legal Services han DND. Gintagan hin duon ni Ochoa nga kon mahibaro en usa nga sundalo nga mayda anomali ya nga ginbubuhat an iya mga superyor. (PIA-Ea stern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Pakikooperar dida hiton imbestigasyon kontra han korapsyon.

Lanao del Sur. sumala ine kan Executive Secretary Paq . Sulu. Hi Sarmiento in nagpahitmannon nga kon dire hira yana nga Pebrero makapagtikang. ha 0917-845-5757. Mahinunumduman hadton December han nakalabay nga tuig. Hi Comelec Chairman Sixto Brillantes in nagsering nga hahangyoon niya an Joint C ongressional Oversight Committee nga magkatitirok para pagdirebatihan an proposa l han paggamit han Automated Election System hiton Agosto 18 nga piniliaan. sering ni Parlade.:Alice Nicart) <b> Ochoa: 17 nga priority bills igpe-presenta ha LEDAC</b> Igduduso daw han administrasyon Aquino an dise-7 nga prayoridad nga mga balaudno n. Hadton nakalabay nga semana. Sumala kan PNP spokesman Chief Supt. regional vice governor and members of the regional legislative assembly. an Comelec chief in nagsering nga an resulta han ir a consensus ha butnga hiton mga miyembro hiton Comelec en banc in karuyag ngahaw nira gamiton an Precinct Count Optical Scan (PCOS) machines nga amo ngahaw an r ekomendasyon han Comelec Advisory Council o (CAC). ngan Tawi-Tawi in magpipili hira han ira regional gover nor. An Comelec official in nagsering nga karuyag nira nga an Kongreso in magbuhat na han ira request para pagtikangan nira an preparasyon yana nga Pebrero. Naglalaom hira nga kon mapamatud-an an mga aligasyon ni Rabusa. an mga botante hiton probinsya hiton Basilan. Candido) <b> PNP ipinapakiana an 2 nga opisyal nga dabi hin carjacking</b> Iginpahayag han buhatan han Philippine National Police (PNP) han nakalabay nga a dlaw nga ira igpapakiana an duha nga opisyal han PNP nga daw protector hin panga wat hin mga marahalon pa daman nga mga sarakyan. agud maundang na an panngawat hin mga sarakyan. hi Commissioner Rene Sarm iento in naghangyo han 14-member panel nga pareho an panuyo.kinalilipay han Army nga mayda gihapon mainisugon nga binutho agud magbuyagyag h an anomaliya. posible magkada hin problema hiton panahon. ha panahon nga umatubang hi President Benigno Aquino III ha Kongreso. kondi war ay inilob pagbuyagyag hini. para han Legislative-Executive Development Advisory Council (LEDAC) ha una pala nga higayon. Sering pa ni Cruz. anay pinuno han PNP anti -carjacking Task Force Limbas ine nga mga akusasyon. Samar. Mayda mga hurobhurob hadto bahin hin mga anomaliya. Agrimero Cruz Jr.hepe han PNP Directorate for Integrated Police Operati ons-Northern Luzon (DIPO-NL). naghahangyo daman an PNP ha publiko nga mayda dugang nga impo rmasyon nga ighatag ha ira. Positibo an Army nga mayda maupay nga butang nga hingangadto-an kasumpay han pag butho hini nga isyu hin korapsyon. 2011. An council in nagpahibaro nga an kakulang han panahon hin pagturoy hin iba nga s istema amo an rason kay kon ano nga gin-aprobahan nira an paggamit ngahaw han PC OS machines. 2010 han national ngan local elections. basi hira maghatag kaklarohan h an mga kaso. ug Supt. translated by: S. . Ira daw susunasunahon kan Director Roberto Rosales. Sigun hiton Section 27 of the Poll Automation Law in nagsesering nga iton oversi ght panel in responsabli para han evaluation ngan approval hiton automated polls system nga gagamiton hiton ARMM polls. Yana nga Agosto 8. segurado nga may da manta magbabaton.(PIA-Samar/ Trans. (P IA-E. sering ni Parlade. yana nga bulan. Gin-aaghat pa daw an publiko nga ipasa an ano man nga impormasyon kasumpay hine nga sindikato ngadto han PNP text hotline 2920 o. nga ginamit hadton Mayo 10. (PIA-Eastern Samar/Ginbini saya:DUM) <b>Comelec maghahangyo hiton Kongreso nga aprobaran ngahaw an paggamit han PCOS machines ha ARMM polls</b> Maghahangyo an Commission on Elections o (Comelec) ngadto han mga magbabaralaud nga magkatitirok para agud paghiruhimangrawan iton preparasyon para han Autonomo us Region in Muslim Mindanao o (ARMM) election hiton Agosto. Napoleon Cauyan. Maguindanao. Daw hi Rosales ug Cauyan an gintutudlok hin mga report nga asya an nawawara nga link ha ginbubuhat nga imbistigasyon kasumpay han sindikato nga nadadabihan han Dominguez carjacking.

siring pa niya.(PIA-Samar/Trans. Kundi waray daw hine upod nga mga balaudnon ha buhis ug Charter Change.000 nga mga pamilya nga naapektaran han bag-o pala nga babaha nga nakaigo han probinsya ug han bug-os nga Regiyon 8. Basar han inisyal nga report han Provincial Disaster Coordinating Council.000 nga katawhan an napirit an pagbaya han ira mga panimalay. nagsiring hi Fr. An listahan han mga balaudnon. Ginbuhat gihapon didto ha Kuala Lumpur hadton Disyembre 8. komo pag tuman han saad ni P-Noy. Nasabtan nga an Diocese han Borongan in anay nagdistribwer hin mga 150 sako nga bugas ngadto ha 6 nga mga parokya nga nangaro hin ayuda. kasagaran o bangin ngani ngatanan na han mga inayop en nagkabalik na ngad to han ira mga puroy-anan. An tidaraon nga hiruhimangraw en primero pa gud la nga higayon ilarum han admini strasyon ni Pangulo Benigno Aquino III tikang han iya pagkapot han katungdanan k omo pangulo han nasud hadton Hunyo 30. Sumala han report nga nakarawat han PIA. Ochoa Jr. Nag-iha daw antis hira Ochoa makaabot hine nga dise-7 kay ira man daman gin-adma n kun paunan-o mahisisingit an mga suhestyon han iba pa nga mga ahensya ug stake holders. An Pamunuan han Probinsya han Eastern Samar nagsiring nga an hinabang in nagtiti kadamo sugad hin mga pagkaon ngan health kits. Juderick Calumpiano. Sering daw ni Ochoa an mga balaudnon in importante kaupay dida ha tinguha nga ma tuman an mga katuyuanan han Presidente nga nakapatik ha iya 16-point agenda. ngan maabot hin 600. d irektor han Diocese Social Action Center. pinaagi han Presidential Legislative Liaison Office nga ginikan naman ha iba-iba nga departamento ug Joint Foreign Chambers of Commerce of the Philippines. Bisan an local nga parishes in naglikom gih ap hin pondo pagbulig. Kondi. Hi Father Calumpiano nagsiring nga an Social Action Center in aada pa ha proseso hin pagtirok hin mga kalungganayan. Nagkaada hin seryoso nga asdangay ha butnga han mga kasundalohan han gobyerno ng an han rebelde nga mga MILF ha Central Mindanao kataliwan atakihon hin tulo nga sarawayon nga mga kumander han MILF en mga sibilyan dida han rehiyon kon diin da mo an namatay ngan nagkasasamad. an Social Action Center nagplano gihap nga dugangan nira an mga relief goods hin mga de-lata ngan noodles. Mahitungod nga nagtitikadamo an mga pamilya nga naapektaran. an Action Center in naghunahuna liwat nga dugangan liwat an ira target. nga hira in nagtatarget hin pag-asiste r hin kadugangan pa nga 6.uito N. Mahihinumdoman nga waray matuhay an hiruhimangraw hadton Agosto 2008 han waray k adayon an pagpirma han kontrobersyal nga Memorandum of Agreement on Ancestral Do main (MOA-AD) nga ginkonsiderar han Korte Suprema komo diri subay hiton Batakan Balaud. . in ginpili la la tikang han 180 nga iginpresentar ngadto han opisina han Presidente. 2010. Pinaagi han mga donasyon nga natikang ha dagko nga korporasyon ug han pira nga k abugtuan. an da nyos ha mga proyekto pan-imprastratura ngan ha mga pananom han probinsya in inma bot na ha balur nga P440 milyon.:Alice Nicart) <b> Diocese han Borongan naghatag hin kadugangan nga hinabang ngadto han mga bik tima han babaha ha Sinirangan Samar</b> Waray iba nga maupay nga paagi han pagpakita han gugma han Ginoo kay han pagserb i ha iba. 2009 an urhi nga porm al nga hiruhimangraw ha butnga han gobyerno ngan han MILF durante han pan-gobyer nohan han administrasyon Arroyo. (PIA-8/dms) <b> Gobyerno han Pilipinas andam na para han pagpapadayon han hiruhimangraw pana kamurayawan ngada han MIlF ha Kuala Lumpur</b> Andam na an peace panel han gobyerno nga amo an nagdudumara hin negosasyon ngada han Moro Islamic Liberation Front (MILF) para han pagpapadayon han hiruhimangra w pankamurayawan ha Kuala Lumpur hiton Miyerkules. An Diocese han Borongan pinaagi han ira Social Action Center in nagsaad hin pagalotaga hin kadugangan pa han ira budget para pundo ha relief basi mabuligan an mga biktima han babaha ha Sinirangan Samar.

(PIA-Eastern Sama r/Ginbinisaya:DUM) <b> P11-M nga ayuda ginhatag ha mga biktima han babaha han 3 nga probinsya han S amar</b> Ha usa pa nga pagpakita hin maupay nga binuhatan pinaagi hin pakigbuliganay ha p ribado nga panpubliko. Ginklaro ni Ochoa nga diri kay lista la hin mga balaudnon an ira igsusumiter kon di an mga balaudnon mismo nga gin-adman hin maupay han panguna nga mga ahensya n ga natutungdan. Hi Mr. nga ginkahurumanan han naglabay nga seman a. samtang waray na iglakip dida han lista an iba naman nga mga proposisyon tungod nga mahipapatuman na daw ini pinaagi hiton aada na yana nga mga palisiya ngan mga programa han gobyerno. aada na hiton ultimo nga hugna han preparasyon an 17 nga mga ba laudnon nga igprepresentar han Pangulo ngadto ha LEDAC. Catubig.500 nga mga pamilya nga apektado han babaha ha tulo nga mga probinsya han Samar in nakakarawat han ginkikinahanglan nga ayuda t ikang ha Plan Philippines. gintag-usa niya an mga isyu kontra ha MILF kon diin usa na hini an gin-aaligar nga pabarubalyo nga palisiya hiton liderato ha p agkayana han MILF nga pinanngungulohan ni Murad nga binaya na daw ha orihinal ng a tindog hini hiton independensya. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Ig-prepresentar ha LEDAC en 17 nga prayoridad nga mga balaudnon – Ochoa</b> Igduduso han administrasyon en 17 nga prayoridad nga mga balaudnon ha pagharampa ng ni Pangulo Benigno Aquino III ngan han mga lider han Kongreso dida hiton Legi slative-Executive Development Advisory Council (LEDAC) ha primero nga higayon ya na nga bulan. Aabrehan ngahaw an pormal nga hiruhimangraw pankamurayawan ha butnga hin mga bal ita nga natunga na an MILF kataliwan bumulag tikang han liderato han MILF an usa hini nga kumander nga hi Umbra Kato. Ochoa. Las . Mayda mga proposisyon nga gintanggal tikang dida han lista tungod nga nagkikinah anglan pa hin kadugangan pag-estudyo. en ginhindo tikang hin maabot 180 nga mga proposisyon nga ante mano nakarawat han Presidential Legislative Liaison Office tikang hin maglainlain nga mga depa rtamento ngan han Joint Foreign Chambers of Commerce of the Philippines . Naglalaom hi Ochoa nga mahipapahi-uyon ini nga prayoridad nga mga balaudnon ngad a hiton kalugaringon nga mga proposisyon han Kongreso agud maparig-onan ini ha g ilayon. Nagsering hi Ochoa nga mahinungdanon an prayoridad nga mga balaudnon agud makabot an prayoridad nga mga tumong han administrasyon Aquino nga iginplastar dida h an kanan gobyerno 16-point agenda. Dida han mao nga video kan Kato. Diri sakop dida hini nga prayoridad nga mga balaudnon nga igsusumiter ha LEDAC e n bag-o nga kaburuhisan. sering ni Executive Secretary Paquito N. Lope de Vega. Segun kan Ochoa. nagpapatapod an mao nga mga balaudnon hin pag-ursa han katawhan. imprastr aktura.822 nga mga apektado nga pamilya ha 49 nga mga barangay tikang ha mga munisipyo han San Roque. diri maubos hin 10. Domingo nga ad law. sering ni Ochoa. An lista han pinili nga mga balaudnon. harani 16.Bisan kon nabalaong an pormal nga hiruhimangraw. nagpadayon naman en patago nga mga negosasyon nga naglatag hin dalan para igpadayon an pormal nga karukayakan. seguridad. subay han nahipamulong na han Pangulo. Ginpahayag pa ni Kato nga ginpatalsik hiya ha liderato han MILF ha diri makatado nganon nga paagi. Kondi dida hin usa nga pahayag nga iginpublikar dida han website han MILF nga “Luw aran. Lugod.” nagsering hi MILF Chairman Al Haj Murad Ebrahim nga abierto an ira komunika syon ngan hi Kato bisan han kataliwan igpagawas an video ni Kato ha publiko. Totch dela Cruz han Plan Philippines in nagpasabot han Philippine Informa tion Agency nga an Plan Philippines in nagdistribwer han mga ayuda dida han ira espesyal nga mga pandistribwer han Enero 15 ngadto ha 22. bisan an Charter change. Ha Northern Samar. Jr. ekonomiya. An masobra P10 Milliones nga balor nga ayuda in natikang ha rekomendasyon han su ok nga nagtratrabaho didto han Local Disaster Risk Reduction and Management Coun cils (DRRMC) han tagsa-tagsa nga mga bungto basi ha mga resulta han danyos nga n anginginahanglan hin panginano. ngan maupay nga pan-gobyernohan.

maabot 3.292. 5 kalata hin sardin as ngan usa kabotilya hin hyposol. An Bayanihan nga sistema in makikita meyentras gindudumara an pagrepack han mga ayuda didto han barangay. nga duro gihapon nga naapektuhan kun diin mayda walo nga nagka matay. 1 kakilo nga asukar. An pakakatalwas han mga kumunidad ha mga epekto han mga kalamidad ngan paiba-iba nga dalagan han panahon amo an resulta nga gusto makab-utan han Plan Philippine s pinaagi han nagpapadayon nga Disaster Risk Management (DRM) grant nga proyekto ha mga munisipyo han Oras ngan Llorente ha Eastern Samar. ngan rehabilitasyon ha oras hin mga kalamidad. an Plan Philippines in humatag hin 791 kasako hin bugas. Dako gud an pagpasalamat ngadto han iginhatag nga ayuda han Plan Philippines lab -i na gud nga ini in nag-uupod hin hygiene kit. Ha Western Samar. paghatag han ginkikinahanglan nga kapabilidad ha pagigin preparado. pagbaton oras hin panginahangl an. ha kakulangan hin mga imporma syon ngan han pamaagi han pagreport hini. toothpaste.379. paghakot ngan pagsuhol han pagdara tikang han bodega ngadto ha ira mga barangay. ha kuordinasyon han Municipal Disaster Risk Reduction and Management Coun cil (MDRRMC) han Oras. sering ni Mr. Bernard MDRRMC pagtapo han mga panginahanglan han mga apektado nga mga pamilya nga aadto pa ha mga evacuation centers. “Hini nga 10 kakilo nga bugas. Ha ngaran han kumunidad ginkakarawa t ko ini nga mga ayuda ngan sesegurohon ko nga ini hera in madistribwer ngadto h an mga pamilya han akon kumunidad. Western Samar.8 Million. kun diin hamubo an ira kapasidad ha oras hin mga danyos nga kinahanglan hin panginano.574 kapack h in oresol. Mayda mga ayuda nga iginpanhatag han iba nga mga ahensya ngan han media pero amo ini an pinakamaupay kay mahitungod hini nagigin malimpyo kita. mayda gihapon gin pahatag nga instructional materials ngadto ha 28 nga mga klase.” sering han usa nga barangay chairman. Mahitungod hini. an 18-kabulan nga proyekto in na gdadahum pagtutdo han mga LDRRMC parti ha DRM.Navas ngan Catarman. Ini in nag-iindorso hin kaklaro ngan karesponsabli han mga lokal nga pamunuan nga largo nga naghatag han ira pag bulig pinaagi han pagkarga. An mga ay uda nga gindistribwer ha Northern Samar in mabalor P5. Parupareho hini nga mga proyekto in ha pagkayana gin-iimplimentar ha Northern Sa mar. an mga uyaga n ngan arts materials upod an classroom furniture. mga libro ngan iba pa nga mga instructional nga mga materyal in nagkadadaut gihapon.715 kabug-os nga hyposol ngan 18. “Dako it akon pagpasalamat hini nga mga ayuda. an Plan Philippines in mahatag hin mga set hin learning materials nga gagamiton hin mas obra 600 nga mga day care nga kabataan nga natikang ha 23 nga mga apektado nga b arangay. diri na mababaraka an akon kag-anak pamiling hin pa gkaon paghubas han tubig. Ginpundohan han Valencia Government ha Espanya.” sering han usa ng a kag-anak. Ha turotemprano pa. pagpauro-upay. 5 kalata hin sardinas and ½ kilo nga mongo. pamparigo ngan panlaba nga mga sabon ngan mga sanitary napkin nga gindistribwer ha mga apektado nga pamilya. An pagbaha ngan han pagdumara han mga gius pag-ayuda in nakagdalan para han loka l nga mga opisyal han ira diri kapreparado. Western in nalulumo s hin maabot ha tuhod mga tubig. usa nga disinfectant para ha tubig.” nakangesi nga sering han 12 anyos nga hi Judy Ann. nga amo an pinakauna. Southern Leyte nga Camotes ha Cebu. in nakakarawat hin 10 kakilo hin bugas. dela Cruz. 422 kakahon hin sardinas. An suma total han ayuda nga ighahatag in umabot ha P1. an Plan in nagdonar hin P1M nga ayuda ngadto ha St. Ha Eastern Samar.245. 10 nga mga barangay ha bungto han Gandara. Ha suma total an kanan Plan Philippines ayuda nga iginhatag han kanan Sinirangan Bisayas nga mga pamilya nga apektado han babaha in umabot ha P11 Million. Ini in labot la han ginpanhatag nga mga hygiene kit nga nakumponi hin mga tooth brush. (PIA8/maa) <b> Pilipinas nababaraka han pagretiro han lider han MILF</b> Nagpahayag han iya pagkabaraka an hepe han kanan Pilipinas mga negosyador han hi ruhimangraw pangkamurayawan tungod han nahisumat nga paglayas han usa nga lider . Mahitungod nga kaudgan han mga Day Care Centers in ginbaha gihapon. An suma total ha n ayuda nga ginhatag in umabot ha P807. Labot la han mga ayuda nga 8 kakilo hin bugas.

350 nga mga pamilya o kon 155. PRC</b> Maabot hin 30. nakompirmar daw nga tikang lumayas hi Umbrakato nagpoproblema na daw an mga opisyales ug membros han MILF kay sugad hin nagkakabuhag-buhag na hira.350 nga mga pamilya an apektado – NDRRMC. sugad man ha mga barangay han Magtangali ngan Kar ihatag ha Malimono. segun han report han National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) ngan han Philippine Red Cross (PRC) hadton Sabado. Barangay Mabuhay ha Sison. ira daw ginkaklaro i ne tikang mismo han liderato han MILF. ha luyo han mga panawagan han mga industriya han produkto hank ahoy. ma abot ngatanan hin 21. Hira Leonen in magkikirigta nga hit mga taga MILF yana nga Merkoles ug ira linal auman nga matagan hin solosyon an problema ha 12. Quezon City.500 nga mga pamilya an igin-ibakwit tikang hin mga lugar ng a naapektaran hin babaha dara hin makusog nga pag-inuuran ha mga probinsya han S urigao del Norte. Surigao del Norte an namatay tungod hin pagkalunod. nga n hi Julie Culapu. Ginbabana-bana nga maabot hin P290 milyones an danyos ngada han agrikultura ngan mga imprastraktura. inabot na hin 15. Subay han mga report nga nakadangat ha NDRRMC ha Camp Aguinaldo. sumala pa kan Atty. an nahisumat nga nagkamamatay han magparik en tuna dida hini nga bungto. Segun han NDRRMC. Ilarum han EO 23. nga mga taga-Cantilan. Inabot naman hin 15 ka tawo na an nagkamamatay kasumpay han mga babaha. Sumala ine kan Presidential Communications Development and Strategic Planning Of fice (PCDSPO) Secretary Ramon Carandang ha usa nga radio interview. 18 anyos. upat ka tawo an nahidugang pa dida han lista han mga nagkamama tay han matagbunan ini hira durante hin pagparik hin tuna nga natabo ha Surigao del Sur. 57 anyos. Tulo nga mga minero ha Malimono nga ginkilala komo hira Carlito Benocilla Jr. and Romeo Boboy. Iginpahayag han Surigao del Sur Provincial Disaster Risk Reduction and Managemen t Council (PDRRMC) nga nagkaada hin pagtono o pagparik hin tuna ha Barangay Buga s-bugas han bungto han Placer. Raymund Bonotan.000 nga mga membro han rebelde nga mga muslim. (PIA-Samar/Trans. kundi..029 nga katawhan tikang hin 270 nga mga barangay an apektado samtang inabot na hin 15 ka tawo an nagkamamatay tungod hin pagbaha-i hin pira nga mga lugar ha Mindanao. Surigao del Sur ngan Agusan del Norte sugad man ha Jolo ngan i ba pa nga parte han Sulu.han Islamic separatist bisan kun waray pa ngani pagtitikang an iristorya pangkam urayawan. per okay kinahanglan daw ine ipatuman kay kay obligasyon hit gob erno nga igola iton kapaligiran.:Alice Nicart) <b>Nagkamamatay han babaha ha Mindanao. 25 anyos. ine daw in karikohan h an nasud para han tiarabot pa nga katuigan. 47 anyos. Ginkilala an mga nagkatatagbunan komo hira Nenita Corpuz. maabot 30. ngan hi Isagani Borja. sumala pa kan Carandang nga nagserin g pa makusog it tindog hiton Presidente nga ipatuman ine nga EO 23. an pinuno han government panel. Marivic Leonen. Kinukulawan daw ine han goberno nga seryoso nga isyu salit. Aquino III nga bulkason an iya desisyon nga ig-und ang ngadto hin di pa hinsasabtan nga panubtuban an pag-did-an han pan-logging . ngan mga Barangay han Bonifacio n gan Rizal ha Surigao City . 2 6 anyos. Usa nga parapangisda nga ginkilala komo usa nga Rodel Vertical. Ginklaro pa ni Carandang nga an panuyo han EO 23 in naglilimitar han pan-logging kundi dire nagdidire hadton may mga permit ug waray illegal nga binuhatan. An paglayas daw ni Ameril Umbrakato tikang ha Moro Islamic Liberation Front (MIL F) in posibli makakompromiso han pagbubuhaton nga peace talks ha butnga han gobe rno ug MILF. 25 an . 35 anyos ngan ta ga-Socorro. ha madagmit nga panahon. Niyan han Sabado. an Department of Environment and Natural Resources (DENR) in g inmaduan nga ig-undang an illegal logging samtang aada pa ha girnrerepaso an yan a nga mga permit. (PIA-Samar/Trans:Alice Nicart) <b> Aquino waray plano bulkason an EO 23: Malacanang</b> Waray daw plano ni Benigno S. Naghatag doon hi Carandang nga bisan pa man an Presidente in nakakasabot nga an kamandoan nga iya ipinalusad in tatapoon hin mga pagtipa han mga pabrika nga nag amit hin kahoy. Maaram daw hira nga damo it mareklamo hine nga EO.

kon diin 16 ka tawo an nagkamamatay. Royal Netherlands</b> Nakatalaan na karawaton han Pilipinas an inuutang niya nga $10M sakop hin tulo k a tuig.7B Laguna lake Dredg ing Project. An mauutang daw nga kwarta in gagamiton ha pagpakaupay ug pagreper han Laguna La ke.(PIA-Samar/Trans: Alic e Nicart) <b>Mga Pinoy gin-agda magselebrar han Nat’l Arts Month</b> . nga iginpaundang ni President Aquino. ine daw gud nga proyekto in serbe kabalyo han nagin kontro bersyal nga proyekto han linabay nga administrasyon nga P18. Ginhihingita nga ine nga Laguna Lake rehabilitation plan in makakasolbar na han problema nga pagbabaha ha Metro Manila. ginkikinahanglan magsumiter an ngatanan n ga BFP regional directors ngadto han ngatanan nga mga alkalde hin quarterly repo rt han ngatanan nga mga establesimiento dida han ira mga lugar nga ginkokonsider ar nga “high risk” o ura-ura na hin kapeligroso salit waray na katagi hin fire safet y inspection clearances. kasagaran mga estudyante nga tikuha hin eksaminasyon. Karuyag igpasantop ni Robredo nga ginhihimo nira ini nga pitad para han kapulsan an han publiko ngan diri nga tungod nga karuyag nira pakuri-an an mga establesim iento. Nanhatag naman an PRC-Surigao del Norte hin segunda mano nga mga panapton ngan n agtagana hin community kitchens ngan welfare and health education desks ngadto h in mga evacuation center dida han probinsya. Sumala pa han report. ngan hi Aladin Corporal han Madrid . Ginhingadayan niya nga an tag-iya han nasunog nga Bed and Breakfast Pension Hous e en waray magsunod han mga ginkikinahanglan han Fire Safety Code. gilayon nga nagpadara an PRC-Agusan del Norte-Butuan City Chapter hin h inabang ngadto han apektado nga mga pamilya dida han mga lugar nga nasasakopan h an ira operasyon. Nanhatag gihapon an PRC-Sulu Chapter hin mga pagkaon ngan mga banig ngadto han t emporaryo nga mga nag-ibakwit dida han ira chapter hall. Dida hin usa nga news briefing ha Malacanang. kay ine daw in gagamiton ha pagpakaupay han Laguna de Bay. Robredo han Department of Interior and Local Gov ernment (DILG) an mga alkalde palibot han nasud nga kanselaron o kon diri maghat ag hin business permits ngadto hin mga establesimiento nga diri nagsusunod han f ire safety requirements ilarum han Fire Code of the Philippines . (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> PH nakapag-loan hin $10-M ha World Bank. (PIA-Eastern Samar/Ginb inisaya:DUM) <b> Ayaw igbalewara an Fire Safety Code.yos nga taga-Marihatag. Aquino III in nag-aprobar na han proyekto ug han pag-utang tikang ha mga international funding agencies. lakip na an pagpaupay pa han kalidad han katubigan dida nga dapit agud daw m apaursa pa an mga karikohan pandagat han lugar pati na an pagtaga transportasyon han lugar. Ginhimo an mao nga pitad ni Robredo kataliwan makadangat ha iya en mga report ng a mayda pira nga mga alkalde nga gintugotan an paghatag hin business permits nga dto hin pira nga establesimiento ha ira mga lugar ha luyo hin rekomendasyon han Bureau of Fire Protection nga kanselaron an mao nga mga permiso samtang diri nas usunod hini nga mga establesimiento an fire safety code ilarum han Presidential Decree 1195. Ilarum han palisiya han DILG ngan BFP. nagsering daw hi Presidential Spok esperson Edwin Lacierda nga an board han National Economic and Development Autho rity (NEDA) nga pinamumunoan ni President Ben igno S. Samtang. An proyekto in nakapatik ha Executive Order 815 han anay administrasyon. Usa pa nga kasuwalidad an hinkilal-an komo usa nga Teresita Acion. nga nahisumat anay nga nawawara han magparik en tuna. tikang ine nga utang ha World Bank ug Royal Netherlands. 62 anyos. Iginpahinumdom niya ha mga alkalde an sunog nga natabo hadton Disyembre 19. tungod han damyos nga iginbilin han bagyo Ondoy ha Laguna de Bay agi han ura-ura nga ur an nga nagresulta han pagbaha ug paghalapad han lupgop han salog tikang ha 80-ka ektatarya ngadto ha 115. 2010 ha Tuguegarao City han Cagayan. panawagan ni Robredo ha mga alkalde</b> Gin-awhag ni Secretary Jesse M. malinisan na an Laguna Lake ug matukod a n pinakahilaba nga lakeshore park ha bug-os nga kalibutan.

nagsering hi Presidential Spokesp erson Edwin Lacierda nga unta magpartisipar hine dinhe nga mga pasundayaga an mg a Pinoy agud madugngan pa an pagtagad han aton kultura han aton katawhan partiku larmente ha mga local nga mga produkto ug talento.Andam na daw an ngatanan para han kanan nasud pagsaurog han kanan yana nga tuig selebrasyon han ika-20 ka tuig han National Arts Month pinaagi han pagbubuhaton nga Philippine International art festival. ug an ha Luzon ha Burnham Park. Makikiselebrar daw hine nga mga pasundayag an mga talento tikang ha Japan. Ba guio hiton ika-20 hit Feb. Mindanao. An ha Mindanao. ug anay Stat e Auditor Heidi Mendoza tungod han ira paglutaw agud matagan lamrag an mga iginaalegar nga korapsyon ha militar. in bubuhaton didto ha People’s Park ha Davao City hiton ika-6 hit Feb. Kay kun hin-o man daw an nakasupa k han balaud in magbabaton manta. Singapore. Ubos daw ine panginginanohon ug iimbistigaran. an tema han selebrasyon in “Ani ng Sining”. Thailand. Nicart) <b> Kampanya ala kontra Drug Courier program bahin impormasyon ginpakusog</b> Pakukusgon han Philippine Information Agency (PIA) ngan Philippine Drugs Enforce ment Agency (PDEA) an pag-inpormar ha katawhan paghatag suporta han kampanya ala kontra Drug Courier. Kundi ginhangyo daw ni Ochoa ha mga sundalo nga magin mabinantayanon ug igreport ha ira in ano man nga dire sakto nga paggamit han mga opisyales han pondo han m ilitar. Usahay gihapon. Ochoa parti han daw korapsyon ha military</b> Maaram na daw an administrasyon Aquino parti han sitwasyon ha Armada Pwersa han Pilipinas kasumpay han igin-aalegar nga mga tinuyaw nga hindadabihan pa daman hi n mga hagtaas an ranggo nga militar. nahuhu . An pasundayag in gin-oorganisar han National Commssion for Culture and Arts (NCA A) nga nagsering pa. Ha usa nga harampang han duha nga ahensiya ha Iloilo han yana nga semana. Gin-abrehan na daw an pasundayag hadto pa han ika-30 han Enero ha National Capit al Region sumala kan Lacierda ha Rizal Park. Visayas ug Luzon. Vietnam.(PIA-Samar/Trans . usahay an usa nga Pinoy in ginpapadara hin epektos nga diri maa ram han sulod hini nga ilegal nga droga. maaram. Dugang han PDEA. Col. Alice E. iginpa sabot han PDEA ha PIA ug pira nga private media ha Iloilo . Bug-os daw nga nasud an pagsaurog hine nga selebrasyon kundi tatagan pokus an mg a lugar han National Capital Region. Dida hin usa nga press briefing ha Malacanang. Kan Ochoa daw ginsaluduhan hi Col. Ngani an iba in na atubang na ha sirot nga kamatayon. an panggobernohan Aquino in nagbuhat na hin mga pit ad agud la mapatuman in pira nga reporma ha militar nga sistema. Lithu ania. ginsisiguro na daw nga sayod an mga transaksyones hine nga organisasyo n ngan magin tangkod an mga palakat han mga papaliton nga mga ekipahes ug mga ma teryales para han ultimo nga sundalo ngan igsisiguro daman nga makaabot gud ha i ra. nga sumala pa. Antonio Lim. hiton ika-13 hit Feb. Tikang daw han una nga tuig. ngan nagbutang na daman hin mga mekanismo agud matagan proteksyon an Armada Pwersa tikang hin m ga abusado nga opisyal. Labot pa. kay kakarag man daw han ira mga sakripisyo nga madepensaran la an nasud. in m agpapakita man gud hin damo nga mga talento tikang ha mga rehiyon ug mga nasud n ga magtitirig-ob para hine nga dako nga selebrasyon. Dire daw tutugutan han administrasyon Aquino nga madum-itan an ngaran han mas da mo pa nga kasundalohan han pipira la nga de-ranggo nga mga opisyal. Brunei Darussalam. George Rabusa. ngan iginpapasabot daw daman ni Ochoa nga gaga miton daw han goberno an mga katigayonan agud la matagan proteksyon an sugad nga mga tawo basi man hira magpadayon han pagbulig han goberno nga hikit-an an kama tooran. Ha kabisayaan naman in ha Baco lod Provincial Capitol. Damon a daw ha ira nga mga nging biktima in aadto preso ha iba nga nasud ug naku kurian an gobyerno pagsalbar ha ira. han makaharadlok nga nahitatabo han mga Drug Courier. ugaring dara han dako nga salapi nga iginhahatag.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart)) <b>Pahayag ni Sec. Cambodia. Indonesia. Taiw an ug United Arab Emirates.

Gutierrez. Thailand. Vietnam.” siring ni Ochoa. . Dida pa han naglabay nga tuig. nag-agda hi Presidential Spok esperson Edwin Lacierda ngadto han mga Filipino nga umapi han festival nga gin-o rganisar han National Commission for Culture and Arts (NCAA) agud mapadukwag pa an sining han Pilipinas sugad man an pagtagad han publiko han local nga arte nga n kultura Siring han NCCA. Lithuania. Col. Iya gindayaw an whistle-blowers nga hira retired Lt. anay bu dget officer ha AFP. iginpapatapod hini nga administrasy on nga bubuhaton an ngatanan pagpanalipod han institusyon han militar. Jr. “Ha aton mga tropa ngan han katawhan Filipino. Salit ginpapahimatngon an mga Pinoy nga may mga paryente ha abroad nga maghirot gud. Siring han Executive Secretary nga hi President Benigno Aquino III in hul-os nga maaram han kabutangan han Armed Forces of the Philippines (AFP) kasumpay hini n ga mga alegasyon diin an anay mga heneral in nagbursa hin milyones tikang ha pun do han military.” in ungod nga magpapamatuod nga ani para han sining diin yinukot-yukot nga local artists ngan cultural work ers in magkakatitirok tikang ha iba-iba nga nga dapit han nasud para han pinakad ako nga selebrasyon yana. 7 and 8. Brunei Darussalam. Fabia in nagpahibaro nga gagamiton han mga taga PIA an ira kalugaringon nga yinaknan ha paghimo hin radio plugs aber maging mahi nungdanun ngan mas maayon an pag intindi han mga tawo.“Ani ng Sining. (PIA-8/ldl) <b> Mga Pinoy gin-adga nga dumuyog han pagtigaman han Nat’l Arts Month</b> Andam na an ngatanan han pagtigaman han kultura ngan talento han Filipino yana n ga Pebrero kasumpay han pagsalin-urog han kanan nasud ika 20 anyos nga National Arts Month pinaagi han Philippine international art festival. Ochoa Jr. ngan Lt. Col. PDEA 6 Direc tor Paul Ledesma. “Diri igtutugot hini nga administrasyon an mga sukwahi nga binuhatan han pipira ng a anay mga opisyales han military diin nahikakanit hin dagko nga kantidad hin pa ngurakot basi la mabutang ha kaalo an yinukot-yukot nga ‘men and women in uniform’ k anay nagta-on han ira kinabuhi ha pagdepensa ngan pagpanalipod han aton nasud.’ dugang pa ni Ochoa. Indonesia. Fabia.gay ine. (trans PIA-E Samar ) <b> Ochoa nagsaad nga proproteheran an institusyon han military</b> Ginpatapod ni Executive Secretary Paquito N. Taiwan. dida han Biyarnes an trop a han goberno nga an administrasyon ni Aquino in naghimo nah in mga pitad agud m aprotektahan an military institution ha butnga han mga elegasyon hin pangurakot ala kontra hin mga hagtaas nga opisyales han armada pwersa han Pilipinas. Cambodia. Ha paglansar han programa. ngan masiguro nga duma ngat ha mga sundalo an nga suplay ngan higamit para gud ha ira. George Rabusa. D iri ta igbabaliwara an ira mga sakripisyo. PIA Visayas Regional Directors h an Regions 6. Komo an PIA an information arm han gobyerno. Antonio Lim han ira “tipaunhan nga pagpitad paglamrag han mga alegasyon hin pangurakot ha mil itary. igin kasugbong ini han PDEA ha comm unication and information aspect han programa ha ira mga probinsya.” ngan ipatapod ha ira nga “iaasemble hini nga goberno an mga resources hini b asi maseguro an ira katalwasan basi magpadayon hira nga bumulig pagbiling han ka matuoran. an Aquino administration ug an AFP in nagpahamtan g na hin mga mekanismo agud mapanalipdan an kaban han AFP tikang hin pangabuso n gan sugad man maginklaro ngan tapuran an mga transaksyon.” Inapelar liwat hi Ochoa ha kasundaluhan nga magin“ikmat ngan ireport an di tama ng a paggamit han pundo” han ira mga labaw. PDEA Director Gladys Rosales. An PIA Director General Jose A. an tema han festival -. “Ngatanan hini nga alegasyon in panginginanoon ngan iimbestigaran. Aton gink ikilala an kaisog ngan an amot han aton kasundalohan diin nag-ukoy ngan namatay ha ngaran han kagawasan ngan demokrasya. PDEA Director General UndersecretaryJose S. Dida han pakig-atubang ha mga media ha Malacanang. nagging bisita an PIA Director General Atty. Singapore . anay state auditor Heidi Mendoza. An selebrasyon in pagbubuhaton ha bug-os nga nasud diin mapokus . siring ni Ochoa. Adton mapapamat ud-an nga sinupak han balaod in mamamaton’ dugang pa niya. Jose A. ngan United Arab Emirates. Matambong hini nga festival in mga artists tikang ha Japan.

Usa hini an report nga tikang ha Samar nga nagsabi han kasakit hin porlomenos 17 nga residente han Barangay Tatabunan . Leyte</b> Maabot P5. sering ni Philippine National Police (PNP) Rehiyon 8 Director Arthur Revilla . Feb. Samar nga ape ktado han cholera. Mindanao.460-M pinaagi han 4Ps ngadto ha 449 nga mga pamilya h a San Miguel. Samar ) <b> Pulis nga nadakpan nga may ilegal nga druga pinaiwas ha serbisyo – PNP</b> Hi Elmer Ampong in pinaiwas ha iya serbisyo bali pulis epektibo Disyembre 21. Campetic. Ini nga mga pahimatngon in igin padayag ha publiko. 6. 20 ha Burnham Park ha Baguio City. an Grand Openin g Program ha Luzon in dida naman hit Feb. kun diin na gmamando nga hiya in umatinder han summary hearing ngan magsumite han mga kaanga yan nga mga dokumento nga may kalabutan ha iya administratibo nga kaso. an DOH in naghatag gihapon hin mga bulong ngan intravenous fluids. an grand opening program para ha National Capital Region in ginbuhat hadton Enero. influenza. Leyte. 2010. (PIA 8/maa) <b> Gobyerno nagpagawas P5. leptospirosis ngan dengue. (PI A-8/ldl) <b>DOH-8 nagpahimatngon han mga sakit nga epekto han babaha</b> TACLOBAN CITY . Hi Department of Social Welfare and Development (DSWD) 8 Director Leticia Corill o in nagsiring nga nagin Pasko dida han Pebrero para han 440 nga mga pamilya nga nagpakakarawat han benepisyo nga usa katuig nga cash nga alokasyon tikang mismo . ini in pagbubuhaton ha People’s Park ha Davao City hit Feb. ha Visayas naman pagbubuhaton an Grand Opening Program hit Feb. Ginklaro ni Director Revilla nga gindesisyonan na an kaso administratibo para ha n Serious Neglect of Duty (AWOL) nga iginsampa kuntra kan PO2 Elmer A. Visayas. Sering niya nga pira na nga mga patawag an ginpadara kan PO2 Ampong. Leyte. 20 10. Matapos an Summary Hearing. Mahinunumduman dida hin usa nga pasamwak nga usa nga taga Sinirangan Samar nga p ulis in nadakpan han mga taga Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) mahitung od hin pagkadara hin cocaine nga gintutuohan nga kaparti han dako nga bagahe hin druga nga ginhulog ha kadagatan han Sinirangan Samar dida han Disyembre 2009. usa nga isla han Talalora. Sugad man. ngan.(PIA-8/ trans NB Quirante PIA -E. dugang pa ni Director Revilla . Samtang hi Dr. Ini nga insidente in nag duso han DOH nga magpagawas hin pahimatngon ha barangay nga pakaladkaran gud an tubig nga irimnon hin pira ka minutos aber masiguro an iya kasalbar hin makakadaot han lawas. 2011 ngadto hin maabot 449 nga mga pamilya nga nagpakabenepisyo han Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) ha San Miguel. Ampong ng a anay naka-assign ha Regional Headquarters Service Support Group Camp Kangleon. an Summary Hearing Officer in nagresulba nga an ginp atawag in nahisabutan nga mabaton hin kaso administratibo para hin Serious Negle ct of Duty (AWOL) ngan gintagan hin penalidad nga amo an pagpaiwas ha serbisyo h an kapulis epektibo Disyembre 21. 5 (PIA) – Nagpagawas an departamento han panlawas (DOH ) hin mga pahimatngun hin mga sakit nga durot han sobra nga uuran ha Eastern Vis ayas. Amo nga maski ano nga sumat nga an organisasyon han kapulisan in may kalabutan h an ilegal nga mga aktibidad nga may kalabutan ha druga nga nakakadaut han integr idad han PNP in diri kaangayan ngan waray basihan. Ngatanan nga pahimatngon in gindumara pero waray la gihapon resulta. Palo.ha upat nga lugar . ngan Luzon. 30 ha Rizal Park. Sumala kan Lacierda.460-M an iginpagawas nga kantidad dida han Pebrero 3. Edgardo Gonzaga. Padayon an pahinumdum han DOH nga maglikay han mga water-borne diseases sama han diarrhea. Ha ginbuhat nga imbestigasyon han DOH pinaagi kan Boyd Cerro. Para ha Mindanao. usa nga nurse. Leyte. Mahitungod hini usa nga ex-parte proceeding in gindumara. hir a in nakadiskubre nga usa nga contaminated spring in gingagamit nga surok hin ir imnon hin sobra mil nga residente.National Capital Region. 13 ha Bacolod Provincial Capitol. regional director han DOH in nagpahimatngon ha p ubliko nga maghirot gud aber malikyan an mga sakit nga dara han duro nga uuran.

Anibongan. Brgy. Labot la kan Director Corillo. sarado ha mga motorista an Tago-San Miguel nga tulay ha may Gamut-San Miguel nga kalsada tungod hin karuba hin parte han straktura ngan pund asyon hini. an Kabalalahan nga parte ha may Buenavista-Bunaguit Road ng an Brgy. nga gin-iimplimentar han DSWD.745. An kanan gobyerno nasyonal 4Ps. an kahilab-an han kalsada ha may Sampinit- . Mapauruupay an Maternal Health. Lakip hin mga parte hin mga kalsada dida han probinsya nga diri naaagi-an amo an ha Barangay Sto. Bise-Alka lde Chad Lapidario. Menusan an kadamo han kamatay han kabataan. (PIA. An una amo an Social Assistance nga naghaha tag hin cash nga ayuda para ngadto han kablas para mabaton an ira panguna nga pa nginahanglan o pagpa-uroupay han ira kahimtang. Berseba ngan Bayugan ha may Bayugan-Calaitan-Tandag Road . An 4Ps in mayda duha nga mga panuyo.7 milyones nga danyos ha imprastraktura ha Visayas ngan Mindanao durot han uraura nga uuran. Nagdugang pa hin pagsering hi Delos Reyes nga an DAR-Bureau of Agrarian Reform B eneficiaries’ Development (BARBD) in naglunsad han “enhancement of village level pro cessing center” para iton mga farmers’ cooperatives magnegosyo hiton ira karuyag nga ignenegosyo. Pinakagrabe daw hini nga naapektaran an probinsya han Agusan del Sur kon diin inabot hin P96 milyones an danyos ngada han ira kakalsadahan ngan m ga tulay. in usa nga estrat ehiya han gobyerno nasyonal pagpa-ubos han kakablasan kun diin naghahatag hin bu lig nga cash para ngadto han gikakablasi nga mga pamilya para mapa-uroupay an ir a panlawas. An 4Ps in nakakabulig para matapo an kanan nasud pagpatapod nga matapo an Millen nium Development Goals nga amo an. Candido) <b> Danyos ha imprastraktura dara han uuran.han mga magtratrabaho han Landbank. patas nga pagtratar han babaye ngan lalak i. Prosperidad. Segun kan DAR Secretary Virgilio delos Reyes . Brgy. Hi Director Corillio in nagsiring nga amo ini an pinakauna nga higayon nga an mg a benipisaryo han 4Ps in natagan han ira cash nga alokasyon nga siring niya para han bug-os nga tuig han 2010. Dida han Disyembre 14. Ha Agusan del Norte. Dida han Surigao-Davao Coastal Road . in nakadto gihapon dida han okasyon hira Landbank Manager han Ormoc Vicky Diaz. 2010.100 ngadto hin maabot 83.000 nga mga nagpakabenepisyo ha rehiyon. translated by: S.7M</b> Nahitala han Department of Public Works and Highways (DPWH) en kantidad nga P383 . an DSWD 8 in nagpagawas na hin matotal P127. ngan an Social Development para mapuypoy an sunodsunod kakablasan han pamilya pinaagi hin paghatag hin igkakapit al. nutrisyon ngan edukasyon lab-i na gud han mga kabataan nga naedad 0 ngadto ha 14 anyos. nga ini nga programa daman in may panuyo nga mabuligan an mga ARBs pagkuha han ira importante nga mga papeles sug ad han business and license permits ngadto han mga hindadabihan nga ahensya han gobyerno. Ha Surigao del Sur. pagpuypoy han sobra nga kakablasan ngan gutom . E. Los Arcos ngan Sitio Magsaysay ha may Awa-A zpetia-Lianga Road . makahatag hin panguna nga edukasyon. Samar. Alkalde han San Miguel Prospero Brazil. An nasabi nga center in pwede gamiton han mga parag-uma pinaagi han livelihood s eminars ngan workshops nga kon diin makakabulig ini kon magtindog na hira hin mg a negosyo. ( PIA8/maa) <b> DAR naglunsad hin ‘one stop shop’ para han mga business-minded nga mga parag-uma </b> Naglunsad kakulop nga adlaw an Department of Agrarian Reform o kon (DAR) han ira bag-o nga programa nga “one stop shop” ngadto han mga business minded nga mga parag -uma nga kon diin an katuyuanan hini amo an pagbulig hadton mga kooperatiba han mga agrarian reform beneficiaries o kon (ARBs) para abir mabuligan hira hin pagt uroy hiton ira kadugangan nga mga pondo nga ira ignenegosyo. Dankia ha may Butuan City-Malaybalay Road ha Butuan City en diri gihapo n naaagi-an tungod hin mga parte han kalsada nga ginbaha-an. Niño. inabot na hin P383. SB Chikay Esperas ngan Board Member Roque Tiu nga nagreprese ntar kan Gobernador Carlos Jericho Petilla.

Ini en ha luyo nga an mga pagprotesta ha Ehipto en kinalma na. likayan an mga panpubliko nga mga lugar ngan an paghid abi hin politikal nga mga aktibidad. nag-amyenda ngan nagmomodipikar san ngatanan nga EO. nagsering gihapon an DFA nga kon mayda man mga Pilipino didto nga naghuhunahuna nga namemeligroso hira. magikan ha Cairo h iton Sabado</b> Nakatalaan gumikan ha Cairo tipa-uli ha nasud hiton Sabado en siyahan nga hugpo hin mga Pilipino nga boluntaryo nag-aplikar para han repatriaton program han gob yerno. Bisan kon ha pag-ebalwar han Department of Foreign Affairs (DFA) nga diri gud ka barak-an iton situwasyon yana ha Ehipto. kondi mayd a gihapon panalagsa nga saramok ngan pagtikadamo han mga nagkakadisgustado.O. may mga parte han Pangpang-Palapag-Gamay-Lapinig Road ha Nor thern Samar en diri gihapon naaagi-an tungod hin pagpariki ngada hini hin kababt o-an ngan katuklap han kalsada partikular na an didto ha Nipa-Mapanas. Ha Eastern Visayas. An mga pagprotesta en kontra han rehimen han presidente han Ehipto nga hi Hosni Mubarak. ngan ira paniningkamo tan nga mahi-uli ha Pilipinas adton karuyag umuli. gintututokan hiton gobyerno han Pilip inas an katalwasan ngan seguridad han mga igkasi-Pilipino. didto ha Cordillera Administration Region. Nag-alutaga an DFA hin P25 milyones para han repatriation program. Ha Leyte. an Tiiwan nga parte han Bana ue-Hugduan-Benguet Boundary Road en diri pa gihapon ginpapaagi-an tungod hin mga pagparik hin tuna. Sitio Malabago. surundanon. puede daw hira igtabok o igbalhin la anay ngadto han kahagrani nga mga nasud o kon puma-uli ha Pilipinas. Pampang ngan Lapinig. Han mga aada na ha husto nga pangidaron. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:D UM) <b> Aquino ginpirmahan an E. Segun kan DFA spokesperson Eduardo Malaya. lima nga kalalakin-an ngan hin s iyam nga menor de edad pa. 23 nagrerebokar.O. an Presidente naghatag direktiba san Department of Environme nt and Natural Resources nga tuokon an pag isyu sin logging contracts/agreements san ngatanan nga natural ngan residual nga kagurangan sugad san Integrated Fore st Management Agreements (IFMA). An E. pinanbutangan na hin warning signs an apektado nga mga kalsada para m akaghirot an mga motorista han peligro ha unhan. An tagsa-tagsa nga rehiyonal ngan pandistrito nga mga buhatan han DPWH en nagpad ara na han ira mga tawohan sugad man kagamitan agud magdumara hin panngayad ngan paghawan hin kalsada nga ginparikan hin tuna. tulo en mga nurse tikang ha Dar Al Fouad Hospital ngan an iba en mga estudyante ha Al-Azhar University ngan hin mga kabulig ha panimalay. Numero 23 pagdeklarar moratorium san pangutod kah oy ngan pagtindog anti-logging task force</b> Si Presidente Benigno Simeon Aquino III nagpirma sadto nga Martes nga adlaw san Executive Order Numero 23 pagdeklarar moratorium san pangutod kahoy sa ngatanan nga kagurangan ngan pagtindog san anti-logging task force. Palapag. nga linusad na ha iya katungdanan ha pagbaton han igin-aaro han mga Ehi ptohanon. Panhagdaa n. An mao nga pitad ni Mubarak en nagpakalma han mga protesta. Mahimo tumawa g an mga Pilipino nga aadto ha Ehipto han embahada han Pilipinas ha Cairo kon ma gdesisyon man hira pagbaya ha nasud han Ehipto. Ginbubuligan an gobyerno han Pilipinas dida hini nga panlimbasog han k onektado ha United Nations nga International Office of Migration (IOM). ngan mga pinanpahamtang nga mga palisiya nga na sukwahi san Executive Order. Ginkokomponer an grupo hin 13 nga kababayin-an. Nagpapabilin an sagdon han embahada ngadto han mga Pinoy nga aadto ha Ehipto nga diri la anay magginawas. Waray pa hibaro-i kon san-o iton masunod nga pagkaabot hin mga Pilipino tikang h a Ehipto. ba laudnon. an Tebangco-Catmon-Manlawaan-Gimarco Road ngan Cabungaan-Tabunok-Consu egra Road en makuri maagi-an tungod hin butak-butak nga kalsada.Unaban-Pocto ngan an tulay han Badjang en diri gihapon naaagi-an tungod han pagb aha-i. Nipa. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya: DUM) <b> Siyahan nga hugpo hin mga Pinoy nga manngunguli ha nasud. Sugad man. Sa pagpirma san EO. Samtang. Socialized Integrated Forests Management Agreem .

Biliran ngan Sama r. ngan para ha probinsya han Biliran. Pinabacdao. An ada na nga IFMAs. ng an Villareal ha probinsya han Samnar. pasabot ni DSWD Assistan t Regional Director Jaime Eclavea. Status Report on Sustainability Plan. SIFMAs. hi President Aquino in nagsering nga may-ad a por lo minus mga 20 nga mga kandidato para han posisyon nga Commissioner dara . pagpreparar sa n lugar nga pagtatanuman. An Task Force in ginmamanduan nga manguna san kampanya san anti-illegal logging nga maseguro an implementasyon san Executive Order sa ilarum san superbasyon san DENR. Sering ni ARD Eclavea nga an 26 nga mga bungto amo an Bato. Regional Information Officer han DSWD nga an Makamasang T ugon in usa nga gius pagpauswag kun diin an gius pantawo in gindudumara para mag plano. Ini in mas magpapauro-upay han implimentasyon han bag-o nga pagpauswag han kahimtang han katawhan kun ini nga mga bungto in preparado na han mga ginahangl anon para han proyekto dida o antis han Pebrero 5. La Paz. Sugad man. Kananga. Paranas. Tarangnan. San Policarpo ngan Sula t ha Sinirangan Samar. Durante hin usa nga media interview. Mahaplag. Mabulig liwat ini sa DENR pag implementar san mga balaudnon nga may kalabutan sa n palibot o environment. p ero kinahanglan an ngatanan nga ginamit nga kahoy sa DPWH igbabalik ngadto sa DE NR para san tama nga disposisyon. an pagkunberte r tikang ha KALAHI-CIDSS: KKB modality ngagdto ha Makamasang Tugon in magigin ma dali. nga natikang ha mga probinsya han Leyte. an mga bungto han Naval ngan Cabucgayan. San Isidro. dugang pa ni ARD Eclavea. mag-implementar ngan magpadalagan han mga proseso pinaagi han mga nakatal aan nga kaangayan buhaton dida han proyekto. Chief s an Philippine National Police ngan Chief of Staff san Armed Forces of the Philli pines o an kanra representante. Ju lita. ngan iba pa nga kontrata o ginkasarabutan i n kinahanglan i-rebista ngan ig ebalwar san DENR ngan dagmit nga i-terminate an kontrata sadton nagbayolar sin makaduha nga beses subay san ginkasarabutan dida san mga kondisyones. Jipapad. Can-avid. An DBM mahatag sa DENR sin 10 Milyones ka pesos bilang inisyal nga budget para s an Task Force ngan an pagpagawas san kadugangan nga pondo in igkikinahanglan pa san aprobal san Presidente. CBFMAs. An DENR Secretary an malingkod bilang Chair san Anti-Illegal Logging Task Force ngan an mga myembro mao an mga Secretary san DILG ngan National Defense. ha bungto o ha barangay.ents (SIFMA). Las Navas. Tabango ngan Tabon Tabon ha probinsya han Leyte. Ini nga mga bungto in kinahanglan nga andam na han ira 2009 Local Government Pla nning and Management Systems. Javier. Community-Based Forest Management Agreement (CBFMA). an DENR gin didid-an liwat pag isyu ngan pag renew sin mga permit pag -utod kahoy sa kagurangan labot la kon ini gagamiton sin pag pahaluag san dalan nga gagamiton san Department of Public Works and Highways (DPWH). Leyte. Sering ni Vina Aquino. (PIA 8/maa) <b> P-Noy gin-aadman nga gin-rerepaso an mga bakante ha COMELEC ngan COA</b> Gin-aadman ngan gin-rerepaso ni President Benigno C. Pambujan ngan Silvino Lobos ha probinsya han N orthern Samar. in nag-implimentar han KALAHI-CIDSS Project ngan an mga lokal nga pangobyerno han kaupod an mga community volunteers in mag-aram na han mga proseso han KALAHI -CIDDSS ma didto ha probinsya. An 26 nga mga bungto. Ha pag-implimentar han usa ka-tuig nga Makamasang Tugon modality. Margarita. Aquino III an halipotay nga listahan para han duduha nga bakante nga Commissioner ha Commission on Election s o kon(Comelec). Sta. silvicultural treatment ngan sa pareho nga paggamit. Capoocan. ngan iba pa n ga ginkasarabutan/kontrata nga yaun logging components sa ngatanan nga kaguranga n sa bug-os nga nasud. (PIA-Northern Samar/Ailene Diaz) <b> 26 nga mga bungto han EV nalalantaw han DSWD para ha ‘Makamasang Tugon’</b> Biente-sais nga mga bungto ha Sinirangan Bisayas in ginkukunsiderar para han kan an gobyerno nasyonal Makamasang Tugon Project. pasabot han Department of Social Welfare and Development (DSWD) han rehiyon 8. ngan han Sta tus Report on Compliance kaupod han KC Exit MOA. 2011. Mayorga.

hi Comelec Chairman Sixto Brillantes in nag swestyon han Presidente nga konta in usa ha ira nga mapipili nga Commissione r in Information Techonology (IT) expert dara ini kay iton aton eleksyon ha aton nasud in automated na. particularm ente ha mga barangays. Nagsering pa daw hi President Benigno Aquino nga importante kaupay nga pamatuman hin hol-os an CCT para matagan solusyon an ura-ura nga gutom ug kakablasan han milyon milyon nga pamilya Pilipino. Nagsering hi Carandang nga inisyatibo han DILG ngan DOJ an pagporma han mao nga grupo. Sumala ha iya mayda daw 20 mil nga natastas nga pamilya ha listahan tungod kay d ire man hira ungod nga mga pobrehanon. Hi Robredo in nagsering nga it iya opisina in andam magpatuman hin mga balaud. Candido) <b> CCT nagigin malinampuson</b> Nagigin malinampuson daw an programa han goberno ha pagtaga Conditional Cash Tra nsfer (CCT) samtang ginsisiguro han Department of Social Welfare and Development (DSWD) nga an ungod nga mga pobrehanon an makakarawat hine nga programa. An Presidente in padayon daman gin-aadman ngan gin-rerepaso an halipotay nga lis tahan para naman han hataas nga posisyon han COA. Dida han media briefing ha Malacañang hadton Miyerkules. ha pagkayana padayon niya gin-aadman ngan gin-rerepaso an mga kandidato. para suportaran an kanan gobyerno anti-drug campaign. An mga biktima nga hira Venson Evangelista ngan Emerson Lozano ngan kaupod hini nga hi Ernane Sensil en nahisumat anay nga nawawara kataliwan makigkirigta han m ga kliyente. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> DILG chief naghahangyo ngadto ha mga barangay officials nga suportaran an na tional anti-drug campaign</b> Naghahangyo hi Interior and Local Government Secretary Jesse Robredo hadton Miye rkoles nga adlaw ngadto han mga local government units o kon (LGUs). translated by: S. Duha nga ahente hin sarakyan an ginpanmatay kataliwan makigkirigta hin waray pan hikilal-i nga mga tawo nga pumapel komo pumapalit. (PIA-Samar/Trans/AENicart) <b> Magpoporma an gobyerno hin gintampo nga grupo nga mag-iimbestigar han carjac king</b> Magpoporma an gobyerno hin gintampo nga grupo nga mag-iimbestigar han carjacking Usa nga gintampo nga tag-imbestigar nga grupo nga matutok pagsusi han gin-aaliga r nga paghidabi hin pira nga mga tawohan han Philippine National Police (PNP) di da hin mga carjacking ngan panmatay nga natabo han naglabay nga bulan. Samar. National Police Commission (Napolcom). Samtang.ini han pagretiro nira Comelec Commissioners Gregorio Larazabal ngan Nicodemo Fe rrer. Ha luyo nga bahin naman. Ginpili daw an mga benepisyaryo base han han datos han National Statistical Coor dination Beneficiary ngan dire daw kinahanglan magbayan in pobrehanon nga pamily a para la mahilista ha mga benepisyaryo han CCT. National Bureau of Investigation (NBI ). partikularmente di . Sigun han Presidente. nagsering hi Presidential Communications Development and Strategic Planning Office (PCDSPO) Secretary Ram on Carandang nga an mao nga grupo en igkokomponer hin mga representante tikang h an Department of Justice (DOJ). Nakarawat daw hin 600 nga mga text messages kada adlaw parti hin mga pamilya nga dire takos igbulig ha listahan han mga kablasanon nga makakatagamtan han CCT. Department of Interior and Local Government (DIL G). p agkastigo ha mga barangay officials labi na gud kon an usa nga barangay official in dumire pagtestigos han kanan gobyerno anti-drug campaign. (PIA-E. PNP ngan han National Prosecution Service nga amo an magdudumara hin imbestig asyon bahin han mga aligasyon nga mayda mga opisyal han pulisiya nga nahidadabi dida han insidente hin panmatay ngan carjacking. ha pareho nga media interview. Dida hi press briefing ha Malacanang han nakalabay nga adlaw. nagsering hi DSWD Secretary Dinky Soliman nga han bulan han Desyemre nakaserbe na an goberno hin m aabot un milyon nga pamilya hine nga CCT. an Presidente in nagdugang pa hin pagpah ibaro nga may-ada daman lima nga mga kandidato para naman han posisyon nga na ba kante ha Commission on Audit (COA) nga kon diin dara ini daman han pagretiro ni (COA) chief Reynaldo Villar kakulop nga adlaw.

ngan Commission on Audit. nga under Section 60 of the Local Governm ent Code of 1991 in nagmamalatumat nga an DILG Secretary in pwede mag disiplina. An mga benipisyo nga matatagamtaman han kada makakadara han scholarship slot in nag-uupod kun pira an aktuwal nga baraydan han tuition ngan mga turotalagudti ng a mga baraydan ngadto ha maximum nga maabot hin P20.gov. Ini in ginpasabot han kanan Tacloban GSIS manager Vilma Fuentes kun diin sering niya nga sugad han una nga tuig. An mga palaran nga magdadaug dida hit paraffle in makakadara hin bali usa nga scholarship nga pwesto nga nakatalaan dida han l ugar kun diin gindumara an pagbunot. An kadamo han bubunoton dida han lugar in madepen de kun pira an gintalaan han GSIS para han mga meyembro dida han lugar. Operations Sector. mag-suspendi ngan mag-tanggal hin mga local government official . Ini nga nasabi nga kampanya in usa nga prayoridad ni President Benigno C. An meyembro nga nakadara han slot o an nagdaug in tatagan hin 30 ka-adlaw tikang dida han adlaw han kapublikar han mga nagdaug dida ha mga mantalaan kun diin ma sumite hira han Nomination Form ngan iba pa nga mga ginkikinahanglan nga nag-uup od han Certified True Copy han Birth Cirtificate han nagdaug.ph.da han pag-implementar han pag-turoy ngan pag-aresto kontra han mga gintatahapan nga mga drug pushers ngan drug dens dida han tagsa-tagsa nga lugar. (PIA-E. an iya Information Sheet nga mag-uupod hin 2 nga pinakabag-o nga 2 x 2 I.00 ha kada semestre. pictures ngan Enrollme nt Assessment Form (kun mayda na).gsis.000. Candido) <b> Aplikasyon para han 2011-2012 GSIS Scholarship Program nagtikang ha Pebrero 1 ngadto Abril 29</b> An pagpasa han mga aplikasyon para han Government Service Insurance System Syste m (GSIS) scholarship nga programa para School Year 2011 ngadto ha 2012 in nagtik ang dida han Pebrero 1 tubtub ha Abril 29.000 nga stipend. An mga magdaraug para han scholarship grant in pagpipilion pinaagi hin electroni c raffle kun diin matistigo an mga GSIS Representatives nga natikang ha HR-Admin . duha kagatos (200) nga mga scholarship nga pwes to in ighahatag ngan igdidistribwer ha bug-os nga nasud basi dida han kanan GSIS gintalaan ha kada rehiyon. translated by: S. ITSG. Sering niya nga ngatanan nga mga meyembro han GSIS in kwalipikado pag-apply ha p inakahirani nga opisina han GSIS. Samtang. Robredo. 64 slots para ha Luzon. An GSIS Information Technology Services Group (ITSG) in maghihimo hin GSP Databa se para han mga aktibo nga meyembro han GSIS nga updated it premium payments par a gamiton dida han electronic raffle draw. nga n binulan nga P2. dugang pa ni Sec. upod na dinhi an mga barangay officials nga magpapabaya hit iya trabaho. (PIA8/maa) . An kwalipikado nga mga meyembro han GSIS in pwede makakuha han application form tikang ha maski diin nga opisina han GSIS o pwede gihapon hera magdownload tikan g ha GSIS website nga amo an www. 37 slots para ha Visayas. Aquino III nga tagan gud hin atensyon labi na han natikadamo nga mga illegal drug prob lem ha aton nasud. Nagdugang pa hi Robredo hin pagsering. hiya in nagpagawas hin warning dara hin mga r eports nga tikang mismo han Philippine Drug Enforcement Agency o kon (PDEA) nga may-ada mga barangay officials labi na didto ha Metro Manila nga na dire pagtest igos hini nga nasabi nga anti-drug drive. Samar. ngan 43 s lots para ha Mindanao. An kadamo han mga slot para han kada grupo amo an masunod: 56 slots para ha Nati onal Capital Region. An mga nomination forms in makukuha ha GSIS Regional ngan Branch Offices o pwede madownload tikang ha website. An mga mapipili in tatagan hin usa ka-slot para han scholarship dida han lugar k un diin gindumara an paraffle. hi Robredo in magpapagawas hin usa nga memorandum hit sunod nga semana ha bug-os nga nasud para pagpahinumdum han ngatanan nga mga barangay officials n ga iton anti-drug campaign in kaupod hit ira trabaho para buligan ngan assistera n an gobyerno labi na gud parte han pag-implementar han balaud han mga otoridad. Sumala kan DILG Secretary Robredo. An DILG in nagpadara na hin usa nga team ngadto ha PDEA office para paghiruhiman grawan kon ano pa nga mga pitad an paghihimuon agud mas mau-uroopay pa an pag-im plementar han nasabi nga kampanya.D.

dugang ni Daloos. (translation by dms) <b> DENR 8 nagseselebrar han World Wetlands Day</b> Ha panuyo nga maenganyo an iba-iba nga mga sektor han sosyedad nga magdumara hin aksyon nga an panuyo amo an mahibaro an publiko han balor ngan mga benepisyo ha n wetlands. soc ial. fashion ngan mga music festivals. Aquino III in naghatag han Order of Lakadula ngadto han Spanish Ambassador nga hi Luis Arias Romero nga hiya iton mabalik na ha Espanya katapos han upat ka tuig nga pagigin Ambasador dinhi ha aton nasud. Jr. an Department of Environment and Natural Resources (DENR) han rehiyo n in nakikig-urosa han bug-os nga kalibutan han kanan yana nga tuig pagselibrar han World Wetlands Day ha February 2. in nagdumara han slogan nga “forests for water and wetlands” para han selebr asyon kun diin nakasentro han importansiya han mga kagurangan. An envoy an ginhirang nga Ambassador of the Kingdom of Spain to the Philippines dida han Marso 2007. kaupayan han kalibungan. Iran. nagin masmakusog an relasyones han Pilipin as ngan Espanya dida han upat ka tuig nga pagserbe komo Ambassador. deputy head of mission ng an First Secretary han Spanish Embassy. Sering ni Purificacion A. mahu los man o mamara. Ha mga prayoridad nga mga buruhaton ha panahon han Spanish Presidency of the Eur opean Union ha bulan nga Enero tubtob Junio 2010 diin hi Ambassador Romero an na gin aktibo hini nga mga aktibedades. ngan. Matungod ha n kan Ambassador Romero kontribusyon. Ugsa pa hiya nagin envoy dinhi ha Pilipinas. An Presidente naghatag hini nga award kan Ambassador Romero dida han Martes ha Y ellow Room Premiere Guest House. An tema han kanan yana nga tuig selebrasyon in nakasentro ha mahulos nga katunaa n ngan mga kagurangan mahitungod nga an 2011 amo an UN International Year of For est. Ginpasindungogan gihap hiya han malinampuson nga pag-areglar han Spanish Officia l Development Asistance (ODA) nga proyekto nga natagamtaman hin damo nga kumunid ad dinhi ha aton nasud sugad han Bicol ngan Caraga nga rehiyon. Information Officer-designate han DENR 8. asya nga gin pasindungogan hiya ni Presidente Aquino. Hiya in anay nagtrabaho ha Oficina de Informacion Diplomatica. in may importante nga papel ha aton mga kinabuhi sugad han pag . kultura. komersyo in gin-aghat nga mahimo ha aton nasud p inaagi ha pag-organisar hin kultural. Daloos. Ministerio de Asu ntos Exteriores ha Espanya. Pinaagi han kan Ambassador Romero aktibo nga pagbulig nga diin an Spanish nga li ngwahe. Dugang pa niya nga gintagan hin duon ni RED Galinato nga an mga kagurangan. Kabakyang hi Ambassador Romero ha gobyerno Pilipinas han iya pakipagsumpayan ha mga opisyales han Espanya labi na ha paglibre han nasirutan kamatayon nga penali dad ha duha ka Pilipina nga an ngaran hira Marilou Ranario ngan May Vecina dida han tuig 2009. Galina to. Kaupod han Spanish envoy ha Malacanan Palace an iya asawa nga hi Soledad Lavina de Arias Romero.<b> Presidente Aquino naghatag pasidungog hin Order of Lakandula han Spanish env oy</b> Hi Presidente Benigno S. 1971 ha Ramsar. edukasyon. Pasabot pa ni Daloos nga hi DENR Regional Executive Director Primitivo C. kultura ngan ekonomiya. hiya in naghatag hin importansya ngan hataas nga dungog para ha Pilipinas ngan E spanya. Presente gihap hini nga higayon hi Secretary Alberto Romulo han Department of Fo reign Affairs (DFA). an W orld Wetlands Day in ginseselibrar kada ika-2 han Pebrero ha kada tuig kun diin ini in nagmamarka han pagpakita han pag-aprobar han Convention on Wetlands dida han Pebrero 2. Hi Ambassador Romero an nanginginano ha pagpaperma han 16 nga bilateral agreemen t ha mga aspeto ha agrikultura. partikularmente nga hi King Juan1 an nagtabag katalwasan han duha nga Pilipina pinaagi han pakipagsumpayan ni King Juan1 ha Emir ha Kuwait. hi Ambassador Romero in nagserbe ha dirudilain nga mga Spanish diplomatic agencies ngan mga opisina. Ha sulod han upat ka tuig ha pag-estar ni Ambassador Romero dinhi ha Pilipinas. Malacanan Palace nga amo liwat na mabalik na ha Espanya. hira Maria Molina ug Antonio Garcis-.

Magigin maarupa-op man gihapon ha Luzon nga inupdan hin tarutarithi. mga kabakhawan. nga nagin AFP chief of staff tikang han Abril 2003 ngada han Okt ubre 2004. nagsering hi Narciso Abaya. hi Generoso Senga.” sering n i RED Galinato dida han report ni Daloos.mintinar han dalagan han tubig. chief of staff tikang han Agosto 2005 ngada han Hu . nga waray gud niya nakarawat han sinisering nga patapu-an. Sumala kan PAGASA forecaster Connie Dadivas. radyo ngan TV. rekreasyon. Island ngan Lake Bito Wetlands han MacArthur. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Retirado nga mga hepe han AFP nagdiwara nga mayda ‘pabalon’ nga salapi nga aregl o ha military</b> Lima nga anay chiefs of staff han Armed Forces of the Philippines (AFP) en nagdi wara hadton Martes han mga aligasyon nga nagpakakarawat hira hin P50 milyones ko mo ‘pabalon’ nga salapi dida han ira panretiro ha serbisyo ha gobyerno. “An mga wetland in usa han nakukuhaan hin tubig. mga salog. pagkaon. Wildlife and Coastal Zone Management Service (PAWCZMS) han DENR in may nakahelera nga pipira nga mga aktibidad para pagselebrar han World Wetlands Day. Surigao Del Sur kani na han alas-2 han aga samtang nagpapabilin an hangin amihan ha Luzon. pabalon ng an binulan nga salapi. Leyte. panginabuhi. sering ni Daloos. ngan pagdumara hin mga pagyakan ngadto ha mga eskwelahan nga n mga lokal nga pangobyernohan han Matalom. kun diin ginproponer nga mahiupod gihapon ini bali Ramsar Wetland Site. partikular na ha Agusan tungod nga harani man did a hini nga lugar an LPA. Mindanao – PAGASA</b> Nagpahimatngon yana an Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Servi ces Administration (PAGASA) nga mahimo magdurot hin 24-oras nga uuran ha rehiyon han Visayas ngan Mindanao en usa nga low pressure area (LPA). ngan an mga benepisyo nga gindadara hini. an i ya papel parti pagkunserbar. An Information Officer in nagsering nga an Protected Areas. labot la hin iba pa. Nagdadahum hi RED Galinato nga an selebrasyon han World Wetlands Day in diri la makakagpahibaro han katawhan parti hini kundi magserbi gihapon nga panawagan par a gumius an katawhan para ini in maproteheran ngan masustiner an maupay nga pagg amit hini. Segun han PAGASA mayda posibilidad nga magdurot gihapon ini nga LPA hin babaha n gan mga pagparik hin tuna tungod nga naghuhulga ini pagbuhos hin darudamo nga ur an hiton masunod nga 24 oras partikular na ngada han agsob baha-on nga probinsya han Agusan ha Mindanao . kampanya parti pag-edukar pinaagi han pagpasamwak ha mga mantal aan. An gius pagrehabilitar nga gindumara hini nga wetland nga lugar in naghihingita nga mahibaro an publiko han importansya hini ha biodiversity. Leyte kun diin amo an nanagbalay han gin-identify nga wetland ha Canigao Island. kun diin amo an panguna n ga proyekto para han Rehabiltation and Sustainable Use of Peatland Forests ha So utheast Asia. Nagsering pa hi Dadivas nga magigin maarupa-op ha Visayas ngan Mindanao nga inup dan hin patsarang nga uuran ngan darudalogdog nga mahimo magin hinungdan hin bab aha ngan pagparik hin tuna. nagsering an PAGASA nga nahimumuta ng an mao nga LPA ha mga 40 kilometros norte han Hinatuan . Sugad man. Padayon pa ni Daloos nga ginduon gihapon ni RED Galinato nga an slogan in nagdad alan para ha aton nga tagan naton hin atensyon an maghulos nga katunaan nga aadt o ha kagurangan. An PAWCZMS in magdudumara gihapon hin pag-ebalyuwar han wildlife/shorebirds ngan iba pa nga may kalabutan hini didto ha Canigao. dako an posibilidad nga magbubunok sakob han masunod nga 24 oras. Pero ini hera in kaudgan naninilikado hin pagtubo. sering ni Daloos nga ginpasabot hi RED Galinato han ginbubuh at ha pagkayana para han Leyte Sab-a Baasin nga lugar. Dugang pa niya nga ini nga mga aktibidad in naguupod han hag-id nga pagpasarang han impormasyon. Dida han committee on justice hearing han Kamara de Representantes. pagtapo han paiba-iba nga dalagan han panahon ngan d amo pa nga iba. (PIA-8/maa) <b> LPA mahimo magdurot hin padayon nga uuran ha Visayas. Dinhi ha rehiyon 8. dugang pa ni Daloos dida ha iya report. Dida han alas-5 han aga nga weather bulletin. pagbulig pagdara hin malimpyo nga tubig ngadto h a mga mahulos nga katunaan.

(PIA-Eastern Samar/Ginbini saya:DUM) <b> P-Noy dire na kaangayan pagtutdoan ni FVR----Sen. F idel V.” ini an pamahayag ni Drilon hin usa nga media interview hadton Martes nga adlaw durante han sesyon ha senado. ”Pamati ko dire gad kaangayan nga pagtutdoan pa an Presidente. Hi Alexander Yano. ”An importante ha pagkayana nga mawara na gud ini nga corruption ha Armed Forces o f the Philippines o kon AFP. Ini an reaction ni Drilon han paghatag hin pahayag ni anay President Fidel V. en nagsering nga nakabati la hiya han gin-aaligar nga korapsyon ha mil itar han bumutho an kaso nga plunder kontra kan anay AFP comptroller Carlos Garc ia. Karuyag ko kitaon an maupay nga kahimtang han mga k asondalohan”. An mga retirado nga mga heneral ha AFP nga hira Abaya. en nagsering nga nagbiyahe hiya ha langyaw maka-upat ka beses durante han iy a termino kondi an nasabi nga mga pagbiyahe en kasumpay hin opisyal nga misyon. Candido) <b> Trillanes karuyag nga mawara na iton corruption ha AFP</b> Nagpahayag hi Senador Antonio Trillanes hadton Martes nga adlaw nga karuyag na n iya nga mawara na ini nga corruption ha military nga kon diin nagserbisyo hiya k omo anay Navy junior officer. chief of staff tikang han Nobyembre 2002 ngada han Abril 2 003. Ra mos nga hi President Aquino in manguna hin pag-imbestigar han mga anomaliya nga may kalabutan han mga anay military generals han Armed Forces of the Philippines o kon (AFP) chiefs of staff. (PIA-E. nga nagmangulo han AFP tikang han Mayo 2008 ngada han Mayo 20 09. Kondi. Yano ng an Esperon en tinambong hadton Martes han House justice committee hearing bahin han plea bargain agreement ha butnga han mga piskal han gobyerno ngan ni Garcia. Samar. Pinanhimuwa naman ni Reyes an aligasyon ni Rabusa. usa nga retirado nga nurse ha militar. pero an Presidente syempre may-ada niya ginhahatag nga mga paliseya. Nakabati daw hiya han payola nga isyu kondi waray gud niya ini tagi hin seryoso nga atensyon. Gintagan hin duon han lima nga retirado nga mga heneral nga nakakarawat hira hin lump sum nga pensyon dida han ira panretiro ngan ini daw en ligal nga mga benep isyo nga kaangayan nira makarawat tikang ha gobyerno. Samtang nagkita hira Sen. hi Drilon in nagbali wara han reports nga may-ada daw duha nga grupo in karuyag magpatalsik han kan Aquino pangobyernohan. dugang pa ni Trillanes. Nagdugang pa hin pagsering hi Drilon nga hi President Aquino in may ada niya mga cabinet members nga amo an angay manginginano han nasabi nga problema. Samtang. Hi Hermogenes Esperon. Santiago . Nagsering gihapon hi Rabusa nga ginhihi-araan na nga areglo ha militar an paghah atag hin pabalon nga salapi ngadto hin magreretiro nga AFP chief of staff. Hi Dionisio Santiago. Senga. Mahinunumdoman nga iginbuyagyag ni anay AFP budget officer George Rabusa durante han Senate blue ribbon committee hearing han naglabay nga semana nga kinarawat hin P50 milyones hi anay chief of staff Angelo Reyes komo pabalon hini han magre tiro hadton 2001. en upod ha iya pagbiyahe kondi an nagastos han ira pagbiyahe amo an nasud nga ir a ginkakadto-an. Trillanes ngan han anay Defense Secretary Reyes ha pri .lyo 2006. gintagan niya hin duon nga waray niya personal nga nahibabaro-an han tina tawag nga pabalon nga salapi para han mga magreretiro nga mga heneral. ini an nahibaroan tikang kan anay Archbishop Oscar Cruz. translated by S. en nagsering nga nagin okupado hin duro an iya panahon ha pakigbisog han mga bandido nga Abu Sayyaf ha Mindanao ngan hin pagpatuman hin mga reporma ha AFP. nga nagin chief of staff tikang han Hulyo 2006 ngada han Enero 2008. Nagsering gihapon hiya nga an iya asawa. en nagsering nga mayda negosyo hin tela an iya pamilya ngan agsob hira magb iyahe tungod nga an usa han iya mga anak en konektado dida hin usa nga internati onal airline. Drilon</b> Nagpahayag hi Senador Drilon nga dire na kaangayan pa pagtutdoan ni anay Pres. Ramos hi President Benigno Aquino III mahiunong hiton corruption ha mili tary.

kultura. e dukasyon. kapaligiran. Ginbuligan niya an gobyerno han Pilipinas.” hi Trillanes in nagsering. nahiundong an kinatsila nga yinaknan. ilabi na ha mga rehiyon han Bicol ngan Caraga. ”Colonel Rabusa in usa nga very credible witness kay hiya in taga sulod han milita ry. 2007. Ugsa han iya panenerbihan ha nasud. pinaagi hin regular nga koordinasyon ngada han mga opisyal han Espanya. Nagdugang pa hi Trillanes hin pagsering nga hiya in natoo nga an kan anay Lt. Ginrekognisar hi Embahador Romero para han iya paningkamot nga mapirmahan en 16 nga bilateral agreements ha patag han mga industriya pan-agrikultura. makaka-diskobre pa kami hin damo pa nga mga instances of corruption nga ginbuhat hini nga mga tawo nga gin-aalegar. kultura. George Rabusa ginyakan in kamatuoran han hiya in magpadayag han mga gin-aaleg ar nga mga anomaliya nga nahinanabo ha military. Co l. ha estilo hin panmado ngan musika. (PIA-E. Samar. nga mapahibub-an an sirot nga kamatayon para han mga Pilipina nga hira Marilou Ranario ngan May Vecina hadton 2009. partikulamente an mga senior off icers durante han panahon ni PGMA. dako an nagin papel ni Embahador Romero dida han diplomatiko nga pagibirubisita han Pilipinas ngan Esp anya. Hiya in nagbubuhat la para han intereses han mga katawhan dire la han iya pe rsonal nga amo iton an maupay nga pagtikang. Tungod han iya aktibo nga partisipasyon ha pag-organisar hin mga karisyohan pank ultura. Dida han upat ka tuig niya nga panenerbihan ha Pilipinas. paglalanaton han BI</b> Iginpasamwak han Bureau of Immigration (BI) an paghiporma hin espesyal nga grupo nga asay an maghihikay hin mga ebidensya ngan magpapabakod hin mga kaso kontra . Natudlok hiya nga embahador han Ginhadian han Espanya nganhi ha Pilipinas hadton Marso. Hi Reyes amo an Defense secretary han hi Trillanes in manguna han Oakwood mutiny hadton 2003 ha pagprotesta han mga gin-aalegar nga graft and corruption ha mili tary ha ilarom han pamunoan ni anay President Gloria Macapagal-Arroyo. Ginpasidunggan gihapon an Embahador tungod han iya pagbulig nga maipahamtang an mga proyekto ilarum han Official Development Assistance (ODA) han Espanya ha mga komunidad ha Pilipinas. nagkapot hin katungdanan ha maglainlain nga mga ahensya pandiplomatiko ngan buhatan han Espanya hi Embahador Romero. partikula r na pinaagi han paghangyo ni King Juan 1st ngada han Emir han Kuwait. Hi Trillanes in natoo nga damo pa an mahipapadayag ni Rabusa kon hiya in umatuba ng ha Senate inquiry buwas nga adlaw (Huwebes). Candido) <b> Embahador han Espanya. ngan kooperasyon panturismo ngan pankatilingban. ngan an first secretary han Embahada han E spanya nga hi Antonio Garcia. labot hi n iba pa. Ngan natoo ako nga hiton tidaraon n ga semana . (PIA-Ea stern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Mga langyawanon kanay mga visa en palsipikado. Aktibo gihapon an partisipasyon ni Embahador Romero dida han prayoridad nga mga proyekto durante han pagmangulo han Espanya han konseho han European Union tikan g han Enero tubtob han Hunyo han tuig 2010. an deputy head of mission nga hi Maria Molina.mero pala nga higayon tikang hiya mahigawas han detention cell hadton nakalabay nga tuig nga kon diin inatender hiya han una nga semana ha Senado han Senate blu e ribbon committee hearing mahiunong han plea bargain agreement ha butnga han mg a prosecutors ngan han anay military comptroller Carlos Garcia. Ginhatag han Pangulo an mao nga kadungganan hadton Martes didto han Yellow Room han Premier Guest House ha Malacañang durante han panamilit ni Embahador Romero. Presente gihapon dida han mao nga okasyon hi Secretary Alberto Romulo han Depart ment of Foreign Affairs (DFA). ngan komersyo ha nasud. translated by: S. ginkab-ongan hin Order of Lakandula ni Aquino</b> Ginkab-ongan ni Pangulo Benigno Aquino III hin Order of Lakadula nga mayda rangg o nga Bayani an tibaya na nga Embahador han Espanya nganhi ha Pilipinas Luis Rom ero ha pagrekognisar han mahinungdanon nga nahiamot hini ngada han pagpa-uruupay pa han relasyones ha butnga han Pilipinas ngan Espanya sakob han nakalabay nga upat ka tuig. Kaupod han Embahador an iya asawa nga hi Soledad Laviña de Arias Romero.

Tututokan gihapon hini nga espesyal nga yunit an mga langyawanon nga nakakuha hi n working visas pinaagi hin pagsalawad hin palsipikado nga work permits o hin di ri ungod nga mga petisyon tikang hin mga nag-eempleyo. Para madugangan an tawo nga masuporta san nasabi nga lugar. an bag-o pala nga napop orma nga Intelligence Analysis Unit (IAU) en kinahanglanon gud agud mapanalipdan an sistema han pagtaga-visa ha nasud ngan agud man mag-alang na an mga langyawa non pagbuhat hin palsipikasyon. Pero sa luyo sini. level # 3 – relokasyon san OFWs sa mga gin andam nga mga lugar. Faizal Hussin. si Foreign Affairs Undersecret ary Esteban Conejos nag-aghat san mga magtatrabaho sa langyaw nga magpahiyaro sa n mga lugar panpubliko kon diin yaun demonstrasyon. Oman ngan Tel-Aviv sa Israel.” An protesta padayon nga nagtitikakusog sa Cairo tungod san panawagan san kasamok san ekonomiya. Dida sa report. Iya liwat gin-aaghat an ira mga kauropdan dihan sa Pilipinas nga kaptan an ira p agtoo sa gobyerno kay ini nagbubuhat sa ngatanan nga wara masudir san mga OFWs d idto sa Ehipto. an DFA in nag-paakti bar san back-up team sini sa Jeddah. Si Deputy Presidential Spokeswoman Abigail Valte nag isyu sini nga pahimatngon m atapos makakarawat sin tarhog kon diin yaun kuno nagbutang sin bomba sa sulod sa n Assumption College sa Makati City kon diin nahibaruan nga buwa la ngay-an Dugang niya. level # 2 – Paglimita r san kiwa. Lakip han mga buruhaton han IAU an pag-imbestigar hin mga reklamo kontra hin mga langyawanon nga gin-aakusar hin pagsumiter hin palso nga mga dokumento dida hit on ira aplikasyon para hin visa. wara naagian nga ebidensya an mga imbistigador s . ini nga buwa nga panarhog nga yaun bomba in diri nakakabulig sa yan a nga panahon ngan si Justice De Lima nagpatapod nga yaun sin penalidad adton ma dakpan nga maghatag impormasyon matungod sini. Gink okomponer an mao nga yunit hin beterano nga mga ahente han BI ngan panngunguloha n ini ni immigration operative Allan Zacarias. korapsyon. “kon puede.hin mga langyawanon nga gintatahapan na-estar ha nasud gamit en peke nga mga vis a. kapobrehan. Si Conejos nag isyu sini nga pahayag matapos an DFA mag ursa san alert level nga da san mga Pinoy ngadto san level two: paglimitar san ira kiwa ngan pag iwas sa kanra san kataradman. ngan l evel # 4 – pagbalhin o pag ebakwit san OFWs.“Pahirayo kamo san demonstrasyon”</b> Sa butnga san kasamok pagtaga politika sa Ehipto. kawara trabaho. Gintagan hin duon ni Ledesma nga babawi-on nira an visa ngan pababalikon ha ira nasud an hin-o man nga langyawanon nga nagpalsipikar han ira mga dokumento agud la makag-ukoy ha Pilipinas. Segun kan Immigration officer-in-charge Ronaldo Ledesma. ngan pan abuso san mga ka polisan kontra kan Presidente Hosni Mubarak sa Ehipto. natuod an DFA nga sa yana. nga naghingita nga maporma an mao nga yunit tungod han mga sum at nga nakakakuha hin palsipikado nga mga visa en mga langyawanon ha nasud. Aghat niya. An DFA nagpadara liwat ngadto staff tikang sa Manila ngadto sa Cairo para makisa yo kan retired General Roy Cimatu ngan san opisyales san Pilipinas tikang sa Riy adh. an Ehipto talwas la gihapon nga lu gar para san OFWs. Matapos in masusi nga paghanap. Iginbutang an IAU ilarum han BI intelligence division nga ginmamangulohan ni Att y. (PIA-Northern Samar/Ailene Diaz) <b> Palasyo nagpahimatngon kontra sa buwa nga tarhog san bomba</b> An Malakanyang nagpahimatngon san publiko kontra sadton nagbubuhat sin panarhog san bomba kon diin nasugad nga adton madakpan nga maghimohimo san buwa nga impor masyon pag iimbistigaran san Department of Justice ngan may baratunon. Kaparte san andam nga pitad para san OFWs sa nasabi nga nasud. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DU M) <b> Sagdon ngadto sa mga OFW sa Ehipto. puruko la sa iyo mga balay. si Makati police chief Senior Superintendent Froilan Bonifacio n asugad nga yaun bomb squad nga ginpadara para mag imbistigar sini nga panarhog n ga nakarawat san Assumption College sa Makati sa mga alas 9 sa aga. an DFA yaun upat nga levels sa pag alerto: level # 1 – Mga pitad pagpahinumdum.

Samar. Samtang an National Statistical Coordination Board (NSCB) in nag-report nga an e konomiya han Pilipinas in hinitaas hin 7. Sumala han NSCB an makusog nga ekonomiya in dara ini hadton peaceful political t ransition han Pilipinas. “an COPA in nagkakaurusa ngan aktibo pagsuporta kan P-Noy ngan han i ya mga reform agenda. (PIA-Northern Samar/Ai lene Diaz) <b> COPA suportado la gihap an kan P-Noy administrasyon – Esposo</b> Suportado la gihap han Council on Philippine Affairs o kon (COPA) an administras yon ni P-Noy bisan ha luyo han kan retired Bishop Oscar Cruz ngan hin usa nga me diaman paghatag hin diri kamatu-oran nga statements o kon impressions nga kuno a n COPA in nadidis-gusto o kon disappointed daw hira han liderato ni President Be nigno C. overseas remittances ngan projected increase in fore ign direct investments. segurado gud nga ini in ma greresulta hin “maupay nga ekonomiya”. hiya in nagsering hadton Lunes nga adlaw. ngan san gintutuyang nga gross vehicle weight (GVW) sa Mayo Uno. nga an gobyerno magtitikang pag imple mentar san maximum nga gintutuyang nga limit sin 13. an gindeputized nga personahe s a DPWH in mag iisyu sin Temporary Operating Permits (TOPs) ngan pagkokompiskaron an plaka sadton trucks nga overloaded o subra an bug-at. Aquino III. Si Singzon nasugad nga an Land Transportation Office (LTO) an nag deputized san DPWH nga ig imponer ini nga balaudnon. Aquino III an napi li nga Presidente hadton nakalabay nga presidential elections hadton Mayo 2010. “Ha kamatuoran kon ini nga tutulo nga butang in pagtirig-obon . Candido) <b> PNoy gintagusya an mga LGUs tungod han ira suporta</b> Gintagusya ni President Benigno S. translated by: S. Hi Valte in nagdugang pa hin pagsering nga pinaagi han conditional cash transfer ngan han iba pa nga mga social services.3 percent hadton nakalabay nga tuig. Segun kan Deputy Presidential Spokeswoman Abigail Valte. (PIA-Northern Samar/Ailene Diaz) <b> Balaudnon sa Anti-Overloading ig-iimponer sa DPWH</b> An Department of Public Works and Highways (DPWH) sa koordinasyon san Philippine National Police (PNP) ngan Land Transportation Office (LTO) mag iimponer san An ti-Overlaoding Law tikang Pebrero Uno. an padayon nga mga remittances nga tik ang ha abroad ngan han padayon han direct investments han mga manmumuhunan nga n atikang pa ha gawas han aton nasud.an ginbutang kuno nga bomba sa sulod sa eskwelahan ngan gindeklarar nga buwa la an panarhog.” dugang pa ni Valte. dida hin usa nga press conference didto ha Malacañang hadton nakalabay nga Lunes . Si DPWH Secretary Rogelio Singzon nasugad. Iton COPA in magpapabilin nga aada hiton frontline pakipag bisog hin ano man nga mga grupo nga may-ada panuyo hiton pagdestabilisar han kan P-Noy administrsasyon.5 metric tons per axle load sa Pebrero Uno. nga kon diin hi President Benigno S. nga waray kamatu-oran an statements o kon impressions nga ginhatag ni Bishop Cru z ngan han ABS-CBN reporter/anchorman Anthony Taberna nga an COPA daw in dissati sfied o kon dire kontento han kan Aquino pag-palakat han gobyerno. hiya in nagsering nga ini nga tutulo nga pinaka-importante nga mga pamaagi. Segun kan COPA chairman Billy Esposo. translated by: S. (PIA-E. Au . Ha pagkayana. (PIA-E.” dugang pa ni Esposo. Samtang hi Esposo in nag-papakiana kon ano gud an ira motibo nira Cruz ngan hi T aberna han pagpagawas ngan paghatag nira hin diri kamatu-oran nga statements o k on impressions nga an COPA daw yana in dire kontento kan President Aquino. Amo daw ine an kaparte han mensahe han Presidente nga iginhatag ni DILG Usec. Samar. Sa pagtikang san pag imponer sini nga balaudnon. segurado ako nga m asusustenir gud naton an maupay nga ekonomiya. Can dido) <b> Palasyo kompiyansya nga masusustenir an pagtubo han ekonomiya</b> Kompiyansa an Palasyo nga masusustenir an pagtubo han ekonomiya o kon economic g rowth record nga nahipatik hadton nakalabay nga tuig pinaagi han pag-pakurukusog pa han mga basic services. Aquino III an mga lokal nga panggobernohan ha nasud tungod han ira iginhahatag nga suporta ha iya panawagan para hin sayod ng a mga transaksyones labi na an may kalabutan ha pagtaga salapi.

(PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Pabalon. Sugad man. Col. ngan hi Engr. Nagsering hi Rabusa nga komon nga areglo an “pabalon” nga sistema tikang hiya magin budget officer ha AFP. Finance Engineering Services. gintagusya daman ni President Aquino an Department of the Interior and Local Government (DILG) pinaagi han liderato ni Secretary Jessie Robredo kay iy a pinangungunahan an liderato nga sayod ha mga transaksyones. Waray manta pagsayop hi Pangulo Aquino ha pagpili kan Dr. iginpahayag ni anay AFP budg et officer nga yana retirado na. ha Tacloban han nakalabay nga Enero 28. Komo bag-o nga Administrador. Gin-ayat han Presidente ha iya mensahe ha ngatanan nga mga LGU nga pagsubdon adt on nagsusunod na han iya palisiya kay ngani daw an General Appropriations Act (G AA) in nagmamandu hin hol-os nga pagsunod han DILG Memorandum. Catalino Davis para han Adminis trative. ikinalipay an pagkatudlok hin bag-o nga hepe han ahe nsya</b> Ikinalipay han Philippine Weathermen Employees Association (PWEA) an pagkatudlok kan Dr. S ervando ni Dr.stere A. gintagan niya hin duon nga iligal an sugad nga butang ngan diri daw ini palisiya dida hiton PNP. Ugsa hini. mapasinalamaton hira hin duro ngada han Pangulo. daw minanduan daman han Presidente an Commission on Audit (COA) nga p ag-alinsusunoron daman ine nga kamanduan ha mga LGU. ipapasa na an pagmaneho han PAGASA ngada kan Dr. Servando ngan tungo d hini. ginpasalamatan ni Agustin hi Dr. presidente han PWEA. Jr. Gin-aligar gihapon ni Rabusa nga kinarawat hi Reyes hin P5 milyones nga personal fund ngan hin P5 milyones pa para han iya buhatan kada bulan samtang budget off icer hi Rabusa ha AFP tikang han tuig 2000 ngada han 2001. Nagsering pa daw an Presidente nga hiton sunod nga tuig. hin-o nagserbe nga Officer-in-Charge tikang h an Agosto han naglabay nga tuig ngan ha pareho man nga higayon komo Undersecreta ry for Research and Development han Department of Science and Technology (DOST). Panadero durante han komperensya han Philippine Councilors League-Easte rn Visayas Chapter (PCL-EVC) 2010 Local Legislative Awarding Ceremony and Region al Congress and Joint Induction of the PCL-EVC Regional Council/Provincial Feder ation Officers nga binuhat ha People’s Center. an biddings ug pag-aabrehe hine nga publiko. gindiwara ni Bacalzo</b> Iginpatapod ni Philippine National Police (PNP) chief Director General Raul Baca lzo hadton Lunes nga waray sinisering nga “pabalon” o “pasalubong ha sakob hiton organ isasyon han kapulisan. Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA). hin tuptop nga pa gdumara han mga badyet lokal. ikinalipay gud nira an pagkatudlok kan Dr. Graciano Yumul. ser ing ni Agustin nga daku gud an pagtuo nga an bag-o nga mga lider en magtitikang mismo dida han ira mga igkasi-empleyado ha PAGASA. Ha pagbaton hin pamakiana ha iya. maabot daw hin tunga ka trilyones de pesos an gagahinon para ha mga IRA han mga LGUs. Sugad man. Nathaniel Servando komo bag-o nga Administrador han Philippine Atmosphe ric. hi Lt. George Rabusa nga kinarawat hi anay AFP chief Angelo Reyes hin P50 milyones komo