Title:Literary Collection Didto ha bungto ha KAALIMANGUHAN, tuna ha Kabisayan, hadton katima han Liberacion an Pilipinas.

An JUEZ DE PAZ usa nga tawo nga mananong nga pinurog han sadto ngan yana nga kauswagan. Hi YUYANG babayi nga baringgitan. Hi YUYONG amo an hurunanon nga napakasawangnOfl nga uraora. [Ha ruwang han Jusgado de Paz.] TELEFONO. Riiing,rniiiing. . JUEZ. Halo, halo. . . Di layin is bisi? Ta, kay ano man in pagtawag? Din, din: din ako say nagtawag; ako an gintawag. Daraga? Ano in labot ko hin nga daraga, mga inasawan o mga balo! Ako ha nayit dab? Hino ka ba? Ha? Ako ha dasing hol? [lbubutang an huhoringan han telefono ngan maghihimangraw ha kadaman] Uosa Ia nga layin damo kami nga naghihiruhimangraw. Karuyag ka masayud hin mga sumat nga tinago? Pamati ha telefono: mga libak, mga pakaraot, mga abugho pati mga sala nga waray pa himua han igkasitawo hibabatian mo ha telefono. Aada ha telefono an mga misterios nga magkadilain iíga kaluto: an Matuod gad manggud: mi nga kalibutan amo an gidadakui nga teatro hin magkadirudilain nga mga drama, an iba patarawan ngan an kada man makabibido o makatatangs. TELEFONO. Ruing, rriiing,. . .riiiing! Oo amo ini: an Juez de Paz ha Kaalimaiiguhan, naghuholat han imo mga sugo. Nahimos han akon escribiente nga aadto yana ha Panultogan nga anio an ira bungto; bangin umoli nganhi yana nga adlaw. An irno kadungganan napakiana han tinikangan hadto nga krimen? Abugho gihapon: an asawa hadton pinatay iginkasangkay hinin akusado. Usa ka gabi nga bula non nagkakirita hira nga tub hiton tinambak nga mg puthaw ha duruongan. Nakadalagan an babayi, nab jim an duha nga lalaki ngan hin tutulo ka tawo nga nagiininaw han “limukon ngan han punay” Kahuman han drama: an waray sala pinatay ban salaan. Ha usa ka pubong, karuyag nimo, Ikinasasakit ko nga gayud an din pakatuman hiton imo karuyag. Matuod gad, Honorable, iton imo siring: “diri mababanhaw an minatay magdiano hin kadako han sirot nga ihatag ha akusado”; kundi, an Dios din nakaturog, ngan din man nakaturog an aton mga balaud. Babaihinon ako ngadto hin hirayo ngan gutiay nga bungto? Matuman an iyo kagamhanan! Waray sapayan: nagmamatuod ako nga salaan an akusado ngan, tungod hini nga akon pagmatuod, ipadadara ko ha Juzgado de Primera Instancia ito nga causa upod an akon dimision! [luompag an huhuringan. Maghihimangraw ha kadaman .] Babayaan ko anay an akon katungdanan sano ako gumawi hin din tama han kamatadong han akon panmurubuot. Sunugon anay an mga kodigo, agb unon an ngatanan nga mga balaud, kun asay man la ngayan tutumanon an kaburoton hin tawo nga

gamhanan! Din ako matugot nga an kaladnganan han Juzgado pagdaradaraon la han mga huringhuring han bisan hino ha kahitasan. Kay an bungto mayada mata, an bungto mayada talinga, ngan waray natatago ha atubangan hito nga bungto! Ay! Kon inin akon tingug sugad pa hin kamalatus han tingug han dalugdog, igugoliat ko an pagsiring: Mga batanon, kun ha urhi nga mga adlaw sumaypong kamo ha kahitasan, himua gihapon niyo nga an bungto matapod han kamatadong han aton Gobierno! NINONG. Maupay nga aga, Sr <pd>.</pd> Juez. JUEZ. Ay, iini ka na ngayan. Kumosta man didto ha Panultogan? Matiunano an iyo bungto? NINONG. Sigi an progreso; an hadto mga gutiay nga sapa ha kalsada, yana mga palaisdaan na. Ngan makar uroyag pagkiton, kon nagdadadlagan iton mga awto kay naguukpawukpaw, baga in mga pakia, ngan kon hain an masukot agian han magilatigat nga mga espesyal, aadto man an pinakagarahe han mga de carga nga mga trak. Waray na No Parking kay bisan dim nakakaparking. Ngan... JUEZ. Maupay nga inuli ka kay damo an aton susuraton. Hira gihapon ngan an JEFE DE POLICIA. JEFE DE POLICIA. Kiha, Sr <pd>.</pd> Juez. JUEZ. Tungod gihapon hin abugho? JEFE DE POLICIA. Diri pa; mga estudiante Ia anay. JUEZ. Kay ano, karuyag hito nga mga estudiante magtransfer ngada ha aton estelma ting? NINONG. Maupay ngahaw: din hira mabayad hin matrikula. JEFE DE POLICIA. Kuan gad, Sr <pd>.</pd> Juez: nagkahuhultok kagabi sugad han iba nga mga gabi. Usa nga estudiante de derecho, nagderecho pagpalit hin usa kadama nga tuba ngan panawgon in lima han iya kasangkayan nga mga estudiante gihapon hin kamidiko, kaingeniero ug iba nga mga kinaadman. Embes nga masingadto hira ha colegio, tampoco nga nagpakadto ha puno han talisay ngan didto pagklase. Ta, kay iton tuba diri man nakakahatag hin kinaadman, nanhikalimot han ira hingyap nga urhi nga mga adlaw mahimo hira nga mga dagko nga pilipinhon, nahimo Ia lugod nga gudti nga darakpon han mga polis. lini an akon kiha. [Kakarawton.] [manhuhunahona anay]. Ambot kon nalilimot Ia ako...Didi han “Noli” ni Rizal diri nahamarnangraw nakadamo mahatungod hin mga estudiante, waray ako pakabasa hin nahananabi ha mga estudiante nga hubog o parahubog. Karuyag ada sidngon nga, hadto nga mga panahon, haruhataas an moralidad han mga estudiante? JEFE DE POLICIA. Modernismo, Sr <pd>.</pd> Juez. JUEZ. Din. Din ko .karuyag nga kabiduan ako hito nga kabataan nga magigin harige nga madigon han aton batanon nga Republica. Kundi, napakiana ako: Ham dapit au karatan? Aada ha mga kaganak? Aada ha mga magturotdo? Aada han mga paagi han pagtutdo o ha mga pagaradman? JUEZ [gugusion an kiha]. Sidnga iton kabataan nga, gingusi

ko mi ng den uncia kay din ko karuyag nga ha ira pagkatigurang iii agkamayada hira maraot nga hinumdoman han ira pagkabatanon. Karuyag ko nga hira rnahainatngon nga an tuba ngan han mga alaksiw amo an kaurog nga tinikangan han magraot nga inga hilig; ngan karuyag ko nga hira manunga an iskwilahan din an cared amo an pangaraydan han mga ginawian. Pabalika hira ha iskwilahan. [Masulod an JEFE DE POLICIA.] JUEZ. Ano ito? Kitaa daw kun ano ito. NINONG [Masulod.] YUYONG [ha sakub han Juzgado]. imposible ito waray logica. Kay nagtuon ako hin logica, Sr. Juez, ngan bisan ha filosofia natural din ito mahihimo. Aw, ano an ha imo, Sr <pd>.</pd> Juez? Ano an imo opinion? JUEZ. Opinion hin ano? YUYONG. Kay nagestudyo ako ha Cebu, maaram ako hin logica kay gutiay ngani ako magpadi, por lo tanto din ito mahihimo. Ano an imo opinion, Sr <pd>.</pd> Juez? JUEZ. hiunong hin ano iton imo ginyiyinakan? Ano nga opinion in akon ihahatag kay waray ka pa man pagasoy hin tuhay? Ano ka, hubog hin vino o hubog hin kanan Dios tagay? YUYONG. Ambas penas a la vez. JUEZ. Hubog ka ngayan? YUYONG. Din. JUEZ. Tuyaw ka? YUYONG. Din. JUEZ. Ano man in imo karuyag? YUYONG. An imo opinion. JUEZ. [Mabuhat ngan mailalakat.] YUYONG. Con la venia del Juzgado: maghihimangraw ako hin laktod, iton baga hilipot gud Ia nga himangraw. JUEZ. Maupay; laktura la basi din kita magiha. Lingkod. YUYONG. Din kinahanglan: mas maupay ako magasoy kun natukdaw kay, basi ka masayud, Sr <pd>.</pd> Juez, usa ako han mga oradores de campanilla han panahon han politica... JUEZ. Bueno, bueno, ayaw na hiton politica. An imo tuyo, an imo tuyo....! YUYONG. lini an historia: Hadto han bata pa ako, kay din pa man ak hadto lagas… JUEZ[ha kadaman]. Ginmimorais hin maupay an poesia ni Laygo. YUYONG. Ngan akon pinangasawa adto nga babayi YUYONG. karuyag ko sidngon nga nagdudumiri ha akon an iya mga kaganak. JUEZ. Ah! YUYONG. Kundi nakasal kami gihapon ngan naggozar kami han hanimun; kondi adto nga amon luna de miel, siring han poeta, JUEZ. Adios, adios, din na ito laktod nga asoy, hiaabutan kita han kurpioawor kon dadamuon mo nga mga istorya, labi kun sasaktan pa hin mga siday. Igsumat an yana nga nahanabo, ayaw na tikanga didto han

pagangkan ha imo. Hino an imo contra? YUYONG. An akon asawa, JUEZ. Tungod hin ano? YUYONG. Tungod han iya ha akon mga malos tratos de obra. JUEZ. Ginsuntok ka? Ginbalbag ka? YUYONG. Waray. Aw, danay ak pagbanyakan hin din tinatalso iton iya bakya. Agi daw kamaulol, labi kun dinhi ha lulod pakaigo! Ngan it iya gad mga buyayaw kay mga barahibuon na nga uraora! JUEZ. Kay ano man in iya nasisinahan ha imo? YUYONG. Primero, kay malakat kuno ako. [Ha usa nga ruwang, nga ama ngahaw inpinakasulod, hin usa nga taragbalayan hin mga magturoon nga kalalakinan. Ha buod, anpwerta tipahagdan ngan tipakusina, ngan ha duha nga kagiliran an mga bintana ug mga pwerta man ngahaw. Ha sakub han ruwang: duha nga tiheras, usa nga lamisa, mga basahon nga nagkakalpat, lingkuran ug mga ginamit pagbola, pagtennis o pagbuksing. Ha bungbong nga dapit ha buod may telefono.] [Ha usa ngapiliw, ngadto dapit ha baba han teatro, hihimuan hin gutiay nga bahin han taragbalayan hin mga magturoon nga kababayinan. Mayada man telefono.] ILUMINADO LUCENTE ABUGHO Mga Maguruyag JUEZ DE PAZ YUYANG (Asawa) YUYONG (Bana) NINONG (Escribiente han Juez) JEFE DE POLICIA Didto ha bungto ha KAALIMANGUHAN , tuna ha Kabisayan, hadton katima han Liberacion an Pilipinas. An JUEZ DE PAZ usa nga tawo nga mananong nga pinurog han sadto ngan yana nga kauswagan. Hi YUYA NG babayi nga baringgitan. Hi YUYONG amo an hurunanon nga napakasawangnOfl nga u raora. I [Ha ruwang han Jusgado de Paz.] TELEFONO. Riiing,rniiiing. . JUEZ. Halo, halo. . . Di layin is bisi? Ta, kay ano man in pagtawag? Din, din: din ako say nagtawag; ako an gintawag. Daraga? Ano in labot ko hin nga daraga, mga inas awan o mga balo! Ako ha nayit dab? Hino ka ba? Ha? Ako ha dasing hol? Librame, s eflor, de la peste y de todo mal! --------------------------------------------------------------------------------------------------[lbubutang an huhoringan han telefono ngan maghihimangraw ha kadaman.] Uosa la nga layin damo kami nga naghihiruhimangraw. Karuyag ka masayud hin mga sumat nga tinago? Pamati ha telefono: mga libak, mga pakaraot, mga abugho pati m ga sala nga waray pa himua han igkasitawo hibabatian mo ha telefono. Aada ha tel efono an mga misterios nga magkadilain nga kaluto: an misterios gozosos, doloros os y gloriosos hinin milagroso nga bungto por obra y gracia del espiritu ifernal . Matuod gad manggud: ini nga kalibutan amo an gidadakui nga teatro hin magkadir udilain nga mga drama, an iba patarawan ngan an kada man makabibido o makatatang s. TELEFONO. Ruing, rriiing,. . .riiiing! JUEZ. Halo.. .Con quien tengo el hon or de hablar? Aw, buenos dias, Honorable. Oo, arno ini: an Juez de Paz ha Kaalim aiiguhan, naghuholat han imo mga sugo. An expediente hito nga causa? Nahimos han akon escribiente nga aadto yana ha Panultogan nga anio an ira bungto; bangin um oli nganhi yana nga adlaw. An imo kadungganan napakiana han tinikangan hadto nga krimen? Abugho gihapon: an asawa hadton pinatay iginkasangkay hinin akusado. Us a ka gabi nga bulanon nagkakirita hira nga tulo hiton tinambak nga mga puthaw ha duruongan. Nakadalagan an babayi, nabilin an duha nga lalaki ngan hin tutulo ka tawo nga nagiininaw han “limukon ngan han punay” Kahuman han drama: an waray sala p inatay han salaan. Ha usa ka pubong, karuyag nimo, Honorable, nga sobreseeron ko mi nga causa? Ikinasasakit ko nga gayud an diri pakatuman hiton imo karuyag. Ma tuod gad, Honorable, iton imo siring: “din mababanhaw an minatay rnagdiano -------------------------------------------------------------------------------

--------------------hin kadako han sirot nga ihatag ha akusado”; kundi, an Dios din nakaturog, ngan d in man nakaturog an aton mga balaud. Babaihinon ako ngadto hin hirayo ngan gutia y nga bungto? Matuman an iyo kagamhanan! Waray sapayan: nagmamatuod ako nga sala an an akusado ngan, tungod hini nga akon pagmatuod, ipadadara ko ha Juzgado de P rimera Instancia ito nga causa upod an akon dimision! [Iuompag an huhuringan. M aghihimangraw ha kadaman] Babayaan ko anay an akon katungdanan sano ako gumawi hin din tama han kamatadong han akon panmurubuot. Sunugon anay an mga kodigo, ag bunon an ngatanan nga mga balaud, kun asay man la ngayan tutumanon an kaburoton hin tawo nga gamhanan! Din ako matugot nga an kaladnganan han Juzgado pagdaradar aon la han mga huringhuring han bisan hino ha kahitasan. Kay an bungto mayada ma ta, an bungto mayada talinga, ngan waray natatago ha atubangan hito nga bungto! Ay! Kon mm akon tingug sugad pa hin kamalatus han tingug han dalugdog, igugolia t ko an pagsiring: Mga batanon, kun ha urhi nga mga adlaw sumaypong kamo ha kahi tasan, himua gihapon niyo nga an bungto matapod han kamatadong han aton Gobierno ! II JUEZ DE PAZ NGAN NINONG NINONG. Maupay nga aga, Sr <pd>.</pd> Juez. JUE Z. Ay, iini ka na ngayan. Kumosta man didto ha Panultogan? --------------------------------------------------------------------------------------------------Matiunano an iyo bungto? NINONG. Sigi an progreso; an hadto mga gutiay nga sap a ha kalsada, yana mga palaisdaan na. Ngan makaruroyag pagkiton, kon nagdadadlag an iton mga awto kay naguukpawukpaw, baga in mga pakia, ngan kon ham an masukot agian han magilatigat nga mga espesyal, aadto man an pinakagarahe han mga de car ga nga mga trak. Waray na No Parking kay bisan dim nakakaparking. Ngan... JUEZ. No hay que hablar de cosas tristes. Maupay nga inuli ka kay damo an aton susura ton. III Hira gihapon ngan an JEFE DE POLICIA. JEFE DE POLICIA. Kiha, Sr <pd> .</pd> Juez. JUEZ. Tungod gihapon hin abugho? JEFE DE POLICIA. Din pa; mga est udiante la anay. JUEZ. Kay ano, karuyag hito nga mga estudiante magtransfer nga da ha aton estelmating? NINONG. Maupay ngahaw: din hira mabayad hin matrikula. JEFE DE POLICIA. Kuan gad, Sr <pd>.</pd> Juez: nagkahuhultok kagabi sugad han i ba nga mga gabi. Usa nga estudiante de derecho, nagderecho pagpalit hin usa kada ma nga tuba ngan panawgon in lima han iya kasangkayan nga mga estudiante gihapon hin kamidiko, kaingeniero ug iba nga mga kinaadman. Embes nga masingadto --------------------------------------------------------------------------------------------------hira ha colegio, tampoco nga nagpakadto ha puno han talisay ngan didto pagklase. Ta, kay iton tuba din man nakakahatag hin kinaadman, nanhikalimot han ira hingy ap nga urhi nga mga adlaw mahimo hira nga mga dagko nga pilipinhon, nahimo la lu god nga gudti nga darakpon han mga polis. lini an akon kiha. [Kakarawton.] [man huhunahona anay]. Ambot kon nalilimot Ia ako...Didi han “Noli” ni Rizal dim nahamarn angraw nakadamo mahatungod hin mga estudiante, waray ako pakabasa hin nahananabi ha mga estudiante nga hubog o parahubog. Karuyag ada sidngon nga, hadto nga mga panahon, haruhataas an moralidad han mga estudiante? JEFE DE POLICIA. Modernis mo, Sr <pd>.</pd> Juez. JUEZ. Din. Din ko .karuyag nga kabiduan ako hito nga ka bataan nga magigin harige nga madigon han aton batanon nga Republica. Kundi, nap akiana ako: Ham dapit au karatan? Aada ha mga kaganak? Aada ha mga magturotdo? A ada han mga paagi han pagtutdo o ha mga pagaradman? JEFE DE POLICIA. Doctores t iene ci Gobierno que os sabra responder. JUEZ [gugusion an kiha]. Sidnga iton k abataan nga, gingusi ko mi ng den uncia kay din ko karuyag nga ha ira pagkatigur ang iii agkamayada hira maraot nga hinumdoman han ira pagkabatanon. Karuyag ko n ga hira rnahainatngon nga an tuba ngan han mga alaksiw amo an kaurog nga tinikan gan han magraot nga inga hilig; ngan karuyag ko nga hira manunga an iskwilahan d in an cared amo an pangaraydan han mga ginawian. Pabalika hira ha iskwilahan. [Masulod an JEFE DE POLICIA.] --------------------------------------------------------------------------------------------------IV JUEZ DE PAZ, NINONG, YUYONG YUYONG [ha sakub]. No puede ser, no puede ser; diri ako conforme nga an lalaki paggarungan han babayi. No puede sir, din gud m ahihimo! JUEZ. Ano ito? Kitaa daw kun ano ito. NINONG. Invasion! [Masulod.] Y UYONG [ha sakub han Juzgado]. No puede sir, imposible ito waray logica. Kay nagt

uon ako hin logica, Sr <pd>.</pd> Juez, ngan bisan ha filosofia natural din ito mahihimo. Aw, ano an ha imo, Sr <pd>.</pd> Juez? Ano an imo opinion? JUEZ. Opin ion hin ano? YUYONG. Kay nagestudyo ako ha Cebu, maaram ako hin logica kay guti ay ngani ako magpadi, por lo tanto din ito mahihimo. Ano an imo opinion, Sr <pd> .</pd> Juez? JUEZ. Pero, por vida de cien mu caballos! hiunong hin ano iton imo ginyiyinakan? Ano nga opinion in akon ihahatag kay waray ka pa man pagasoy hin tuhay? Ano ka, hubog hin vino o hubog hin kanan Dios tagay? YUYONG. Ambas penas a la vez. JUEZ. Hubog ka ngayan? YUYONG. Din. JUEZ. Tuyaw ka? --------------------------------------------------------------------------------------------------YUYONG. Diri. JUEZ. Ano man in imo karuyag? YUYONG. An imo opinion. JUEZ. Da le con mi opinion! [Mabuhat ngan mailalakat.] YUYONG. Espera, miligoy! Con la v enia del Juzgado: maghihimangraw ako hin laktod, iton baga hilipot gud la nga hi mangraw. JUEZ. Maupay; laktura la basi din kita magiha. Lingkod. YUYONG. Din k inahanglan: mas maupay ako magasoy kun natukdaw kay, basi ka masayud, Sr <pd>.</ pd> Juez, usa ako han mga oradores de campanilla han panahon han politica... JU EZ. Bueno, bueno, ayaw na hiton politica. An imo tuyo, an imo tuyo....! YUYONG. lini an historia: Hadto han bata pa ako, kay din pa man ak hadto lagas, “guarde e n mi pecho un amor santo y profundo y adore la mujer sin par de oro el corazon”. JUEZ[ha kadaman]. Ginmimorais hin maupay an poesia ni Laygo. YUYONG. Ngan akon pinangasawa adto nga babayi con todos los sacrificios habidos y por haber. Resum idas cuentas, ginkasal kami contra viento y marea. JUEZ. Ano iton contra viento y marea, didto kamo kasala hin baloto, ha paraw o ha vapor? --------------------------------------------------------------------------------------------------YUYONG. No, señor; karuyag ko sidngon nga nagdudumiri ha akon an iya mga kaganak. JUEZ. Ah! YUYONG. Kundi nakasal kami gihapon ngan naggozar kami han hanimun; kondi adto nga amon luna de miel, siring han poeta, es la flor de un dia que dur a solo lo que dura un lirio. JUEZ. Adios, adios, din na ito laktod nga asoy, hi aabutan kita han kurpioawor kon dadamuon mo nga mga istorya, labi kun sasaktan p a hin mga siday. Igsumat an yana nga nahanabo, ayaw na tikanga didto han pagangk an ha imo. Hino an imo contra? YUYONG. An akon asawa, JUEZ. Tungod hin ano? Y UYONG. Tungod han iya ha akon mga malos tratos de obra. JUEZ. Ginsuntok ka? Gin balbag ka? YUYONG. Waray. Aw, danay ak pagbanyakan hin din tinatalso iton iya b akya. Agi daw kamaulol, labi kun dinhi ha lulod pakaigo! Ngan it iya gad mga buy ayaw kay mga barahibuon na nga uraora! JUEZ. Kay ano man in iya nasisinahan ha imo? YUYONG. Primero, kay malakat kuno ako. --------------------------------------------------------------------------------------------------JUEZ. Ta kay matuod man nga malakat ka? YUYONG. Din, sinyor. Nagbibisikleta ako . JUEZ. Nakakapira ka lulusad ha iyo balay hit uosa ka ad law? YUYONG. Diri ko maiihap. JUEZ. Ah, malakat ka ngayan. YUYONG. Din, Sr <pd>.</pd> Juez, kay rn aararn ka man nga damo dinhi ha aton in sarakyan. Labi na hadton elecciones kay danay ak makaringbas hin awto tagtulo ka adlaw. JUEZ. Ano pa man in nasisinahan ha imo hiton imo asawa? YUYONG. Kun gindidininian ko pagsayaw hiton bago nga s arayawon nga malaway. JUEZ. Ano nga malaway? YUYONG. Iton sayaw hin siyutsiyot . JUEZ. Naunano? Aber.... YUYONG. Din napagaba, Sr <pd>.</pd> Juez, an pagsaya w dinhi ha Juzgado? [Musica. Ipakikita ni YUYONG an lab is nga kasayaw han Apal achicola.] YUYONG. Ano an imo opinion, Sr <pd>.</pd> Juez? JUEZ. Malaway mangg ud ngan waray bisan gutiay nga arte; kundi, kay ayon man naton an ngatanan nga d iri aton, paciencia y a barajar! --------------------------------------------------------------------------------------------------YUYONG. Din ak makakagpasyensya. Karuyag ko nga imo kami pagbulagon yana mismo, sin perdida de tiempo. JUEZ. Ayaw, panhunahona anay hin maupay. YUYONG. Waray na pakabakad hinin akon pakigbulag; magkikita karni didto ha lain nga kalibutan kay djri ko na maiilob iton kamaabugho ngan kamadarahug. V JUEZ DE PAZ, YU.YON G ngan YUYANG. YUYANG [hasakith]. Divorcio, divorcio...! Waray ibanga remedio, divorcio! YUYONG [malilisang]. Aadina an animala nga birgahita! Patagua ako, Sr <pd>.</pd> Juez! Mapasingain ako, sinyor? JUEZ. Pagpatigayon na la ikaw; sukso

k ha buho hin lapoy kay mas sungayan adi kay ha imo. YUYANG [ha sakub]. Mananap ito nga lalaki...! YUYONG. Santa Balbara bendita, tabagi ako! San Miguel, espa daha.....! JUEZ. Ambak ha bintana, kun may lugar. [Makakatago hi YUYONG. Maus wag hi YUYANG. Makimas. Dapiha kadaman an tataguan ni YUYONG basi hikitan ngan b ation an iya ingayakan. Pagkadtua ni YUYANG isusoksok an ulo,kikitaon an pugtot. ] YUYANG. Divorcio, Sr <pd>.</pd> Juez! Waray iba nga katuhayan --------------------------------------------------------------------------------------------------hinin arnon problema kon din an divorcio, kay mananap na la an makakailob hiton nga darahug ha akon hito nga ayam. YUYONG. Ayarn na ako yana; hadto anay iya pa ak hinahadkan... JUEZ. Ano nga ayam? YUYANG. Ito nga sungayan! JUEZ. May aya m nga sungayan? YUYANG. Ito nga akon bana kulaos. JUEZ. Kulaos? Din kamo kinas al? YUYANG. Doble pa, kay obispo an nagkasal ha am on, ngan solemne nga kakasal kay gintagan pa ako hin usa ka rolyo nga mga bukad, baga ako in nagkukugos hin mga bunakan. Harumamay! Isinablay dinhi an akon hilaba nga belo, [isinablay ha b utkon], ha akon tuo an abanico nga de plumahi, ha akon wala an akon bag nga guru goti la hin maleta, ngan an mga bukad pa nga akon na la inirok. Maaram ka? An am on madrino... JUEZ. Ayaw na pagtukiba, bangin kita kanhion hit mga Huk. YUYANG . Yana divorcio na an akon karuyag; magsasayup ka kun din mo kami pagbulagon. Ki taa daw: Pinanrubutan ako hinin akon panapton, sinuntok an akon dughan...! YUYO NG. Por vida hin kabuluroton hini nga pitikbirik! YUYANG. Kitaa daw, hinubag mm akon agtang. --------------------------------------------------------------------------------------------------YUYONG. At naman! Sinuntok ha dughan, ha agtang hubag. YUYANG. Karuyag ko maki gbulag hin waray na balikbalik, ngan din ak matangdo, Sr <pd>.</pd> Juez, kun di n prisohon hin maiha ito nga karabaw. Isulod ha bartolina! Sususteneran ko mi ng a asunto hasta ha Corte de Apelaciones, hasta ha Corte Suprema; ngan kun pyerdih on ako didto, maapelar ako hasta ha Naciones Unidas! JUEZ. Hulat anay, hunahuna on ko pa. [Maglalakatlakat. Maghihimangraw ha kadaman.] Ha, ha, haaa... Kamadara hug hini nga kalibutan; danay an kabiduan han iba mahihimo naton nga diversion.. .”Ya del ageno quebranto el mundo cansado esta”. Kundi, ha mga dagko nga kabiduan ha n aton hunahona, an tawo kinahanglan magliaw ha iya ngahaw; ngan dida hini nga k aliawan yana, bibilngon ko an kalipayan hinin magtiayon nga nahasasalang, nabubu rong, nawawara han dalan han kamurayawan. [Mabalik ngadto kan YUYANG.] Bueno, di vorcio an imo karuyag? YUYANG. Kun baga din nimo ikabubodlay. Divorcio, divorci o! Ngan karuyag ko nga kondenaron mo ito nga sigbin hin cadena perpetua. JUEZ. Ano ito nga cadena perpetua? YUYANG. Nga din na hiya makikigkita, din na makiki gh imangraw, din na masiplat ha akon hasta han katugnob han kalibutan! YUYONG. Pena capital! Pero magkikita kita didto ha balay kay pagaanitan ko ikaw! YUYANG . Ho! Linabay pa ako han taborete; ambot kun din mga piang mm akon mga gusok. --------------------------------------------------------------------------------------------------YUYONG. Kabuwaon hini nga danggab, maupay la pagsagparan. YUYANG. Ipadakop gad, sinyor, ipagapos. YUYONG. Ipagapos an im apuy! [Maguliat.] Buwaon! Abahoka! Y UYANG. Uy, hahani ngayan mi nga bugsok. [Pamimilngon.] Natago ka, ha? Nahadlok k a ngayan? [Kakadtuon han tinataguan, gugunitan ha talinga ngan dadadon ha kadayg an.] YUYONG [isasawiri an karnot ni YUYANG]. Ayaw la ak pagtugwayi! Dibale ak A ustralian kaw. JUEZ. Ano liwat iton Australian kaw. YUYONG. Kaw nga din baka n ga an karne baligya danay ha merkado; makaburoghat. Sugad kamakaburoghat hini ng a babayi! [Tutulpukon an irong ni YUYANG.J YUYANG. Baboy, waray alo, karabaw! Am o ka an Aust ralian kaw! JUEZ [masinggit]. Ito an din tugot dinhi ha Juzgado! I pasusulod ko kamo ha poltri! YUYONG. Ihi, kay naparayaw, napakaordebel. Abajo k a! YUYANG. Abajo han im... Ata na man daw! JUEZ. Kadi kamo nga duha. [Mananaup .] Mga tigurang na kamo; iton iyo binubuhat dinhi hajuzgado din angay hiton iyo edad. Maararn ako nga may iyo buot, kundi karuyag la niyo magpakatuyawtuyaw. Kon giniilub ko an iyo ginawian, tungod la kay ini --------------------------------------------------------------------------------------------------dinhi hukmanan han kalinaw. Panguli kamo, upaya an iyo sinabutan basi magmalipa

Divorcio. Ninong. YUYONG. Karuyag ko nga ikaw magtestigos hinin slyahan ngan katapusan nga divorcio especial.. Tigaman nga waray ha tuna Us nga higugma nga ungod. pagmamahalon ka hin mga oficiales ha army nga magdadara ha im o ngadto hin magribhong nga mga kaliawan. May sugo an Juzgado? JUEZ. YUYONG.. Ho! Aber kun hino in kumogas. JUEZ.. Siy ahan ngan katapusan nga iglalarang hini nga Juzgado.Ho!.. Y UYONG Bisan la ako sumiplat han waray sulod. Lain hito nga sentencia. Panmurubuot kamo anay.] --------------------------------------------------------------------------------------------------YUYONG. Ikaw Yuyang.. waray ta man ngahaw babhino n kay baman an gutak ngan tadyaw imo man iginbaligya han im paghimirdido. T unok ito han gugma ta. .Yana gintatalapas niyo adto nga mga saad.</pd> Juez? JUEZ . Yuyang. ngan magti tikang kamo hin kalimot kun mahimo --------------------------------------------------------------------------------------------------nga kalimtan .] SARABAT Abugho. Idugang mi nga pulong. Didto ka pagpapatakas ngan didto ka kali limot hin tinuod han ngaran ni Yuyang. Ata!. waray maraot nga kaburoton ngan waray pagdumot nga takos makagbulag hadton duha nga kasingkasing. diri ak makikibahin bisan ano. Ngadto ka anay ha Argentina kay didto gamit kaupay an imo mga kinatsila. Nagpupu . basi diri ka na makatanaw kan Yuyong.. ha butnga han kanan gugma kata misan. Abugho. ikaw lalaki: Panumdoma niyo adton siyahan nga takna nga iyo paggisiplat. div orcio.adton mga harok.. Sr <pd>. JUEZ. Asay pa ba kon magpangubit upod in kiro. Ninong. gumikan ka hin kadagmitan ngadto ha Manila. adto nga mga pagsumpa. upod an J EFE DE POLICIA. YUYONG ngan YUYANG [magdudongan]. Y Absoluto. Sr <pd>. Yana an iyo kaugaring on nga panimalay magmimingaw sugad han patay nga kahoy nga waray na tamsi nga na hapon hin panhune. hi NINONG ha iya lam isa. dara in akon recomendacion.</pd> Juez! Hino in makakailob han kamaabugho hini nga rabdabon? YUYANG. adton mga pagpalangga. Yuyang. Sr <pd>.. An kanta ti tikangan hin sarabat ngan ha ikinakatapos han pagkanta ni YUYANG. magitom na man ngani. [Masulod hi NINONG ngan magawas ngahaw. hasta an batidor nga lata hin salmon. imoha na la hasta an mga fansi nga ak igin bugay. Amo man ako gihapon: pagbulaga kami kay din ko na karuyag makigasawa hini nga higanit tubtob nga may uosa pa nga bituon nga nagii ngat ha langit. JEFE DE POLICIA. YUYONG.] Ikaw. ngan dada an iyo hunahona ngadto han altar nga iyo linudhan hin pagsumpa han kadayunan nga pagtigub han iyo kapalaran. Kay ikaw.j An akon mar ahalon nga asawa pagdadaradaraon hin iba nga lalaki? Din ak matugot. Divorcio. magsasarabat gihapon basi asay matapusan an sarabat.. bisan kun ako ka yumanggi. Yuyang. Panabii an Jefe de Policia. Divorcio an akon karuyag. tigob ka hin maghusa y nga kababayinan. panumdoma niyo an paghilumlom ha iy o dughan hadton syahan nga pagsighigugma nga tinurok ha iyo tagsa nga kasingkasi ng. YUYONG. kumadto ka ha Francia dim damo an maghusay nga mga balo ngan mga ilo nga nagkikinahanglan hin asawa. YUYANG. YUYANG. ngan didto magmamahimayaon an im o kamutangan. karuyag ko nga hi Yuyong maginakon gud la. iba na nga mga butk on an makugos kan Yuyang? Din ak matugot! Pastilan daw! [Magtutuok. Kunsuylo. Yuyang. YUYANG [mahinay].yon an iyo pagasawa. han telon ngan magkakaranta... YUYANG. YUYON G. [Magkakalingkod an JEFE DE POLICIA. Ha urhi nga panahon. adton mga ugay.</pd> Juez. Didto ha imo kasingkasing may nagkukulog. Hadto. Entonces. NINONG Gintawag mo ako. JUEZ. Din mahihimo. Yuyang. iginsaad niyo nga waray kasakitan. adton mga katamisan han kasingkasing nga pagmahal. D agabdab it han at dungog. . diri ako. Ay.. basi mahimo ka nga encargada didto ha Reviera ha Dewey Boulevard. YUYONG. an taborete nga tutulo na la an tiiltiel. Sakit ito han at kalag. Abugho.</pd> Juez! JUEZ[magtatawag]. labot la han kamatay on. JUEZ. Waray na ako ga na pagtamak han balitang han amon balay. babayi. tatagan ko ikaw hin pasaporte basi ka gumikan ha kahigrayuan nga t una. NINONG ngan JEFE DE POLICIA. Ngan ikaw Yuyong. Diri mahihimo. sugad man ni Y UYONG. bisan la ano im nasisinahan. Kay hi Yuyong man. Sr <pd>. Ikaw an uraora ka maabugho kay waray ko igkahimangra w nga lalaki kun din mo pakasidngon nga akon kunsuylo. VI Hira gihapon. Din ak matugot --------------------------------------------------------------------------------------------------TELON [An ngatanan mabibilen ha gawas. imo na hasta an kaguran. igkakasangkay ka hin dagko nga mga pagkatawo.

</PD> KATIGBAK KABABAYIN ANNGA MANORONGBALAY [Ha usa nga ruwang. kundi kay ipinamamanyos han iya mga kalawasan basi la hiya umalimyon bin maaruamirikano. Bueno. an midyas kay waray kabit hin maupa y. din basi m askadahon. Kundi kay pilipino gihapon an pilipino. Kundi.] Halo. Bisan la ak napasyada pagliawliaw. din natabako hin dinahon..] --------------------------------------------------------------------------------------------------[Hi JEMY nakaturog ha usa nga tiheras. tirigub la sugad hin kamlo. basi gihapon magmamaoroows ki.] Namurag na an telefonista? [Magtelefono. Kay hi Mery.lopoko kay an abugho nasulog. Halooooo. hin usa n ga taragbalayan hin mga magturoon nga kalalakinan. Aber. ngan basta makasabot nga ako in nagtawag. ngadto dapit ha baba han teat ro. McAdol. --------------------------------------------------------------------------------------------------ILUMINADO LUCENTE AN DUHA NGA SPORTMEN Mga Maguruyag McPUDOL JEMY MISS BUKING GAN DOLOGDOLOG MERY DONA VICTORINA DONA PASCUALA DR<PD>. Halo Central.. Ikaw? An valedictorian han mga buntol nga nakapit o na kabudo ha cuarto grado.. MERY. an ha calenda rio catolicoa postolico-romano.] Eh.] [Aga. kay akon ka man linalayik. McPUDOL. usa nga lamisa. ngan madaup hatelefono]... como por ejemplo vervigracia: McKintri.] [Ha usa ngapiliw. linabaw pa liwat ha akon hin ka padlas.. dudu bayi!: bakut bisan ka hirayo naalimyon an mai ruikiat. anpwerta tipahagdan ngan tipakusina. [Babation an tilingtiling han t elefono. Halo. Ikaw hito nga pangabugho kay natiti aw. maglululukso dayon. Din ako an salbahis. McArthur. an akon ngaran nga cr istianos Leopoldo ngan inaagnayan hin Pudol.. aadi na nagtatawag hi Mery.. ano paman --------------------------------------------------------------------------------------------------in akon karuyag? Aada ka na nga akon ikinalilipay hin waray katapusan. Salbahis ka. Ngan basi kamo pasmahon. Mayada man telefono. asay pa hin tangali? Kay karuyag niya an Pidmon ngan din napalit hin b isan ano nga produkto filipino kay. lingkuran ug mga ginamit pagbola. ginhimo ko nga McPudol.] Halo! Central! isumpay ako kan Mery! Karuyag ko sidngon nga imo ako ikonektar kan Mery. Yuyong. Ha sakub han ruwang: duha nga tiheras. MERY. ngan din ko iginbabasul kay kun an pagaram amo an pangita hin himaya ha kaduga yan. nga tagan mo ako hin comunicacion ngadto ha iya.! MERY. Kon ti kadto man ha parlor hin pagpakurong. halo. [Ha telefono.] Karuyag ko makigh imangraw kan Mery. McPUDOL. Magawas didto han taragbalayan hin kababayin an.3! [Hakadaman.. an lubid la in nasusom pay? [Maguliat] Central! Tar antado in nga telefonista! [Titigdaonpagsabung an huhoringan. Aguinpalipak. Pariho man ha akon. Yuyong. ipinaoorder pa ha Istit. a mo ito an iya ngaran nga modernsta. Ha buod. ito hi Jemy. sugad hin nautod nga ikog hin taguto.! Nakakakilala ka ha akon? McPUDOL.Ehe.21.! [Ha kadaman..] McPUDOL. nakabati kamo? Mery.. Unina hi MERY didto ha taragbalayan hin mga magturoon n ga kababayinan. salit pirmi na l . Pero. hino man ako? McPUDOL. bisan an hughog han iya dudohadoha nga kalso nsilyo. ngan ha duha nga kagiliran an mga bintana ug mga pwerta man nga haw. halo. hi McPUDOL aadto ha telefono.. Pamati ko ha im tuyawtuyaw. Kay ano man ngayan. Yuyong. --------------------------------------------------------------------------------------------------MERY [masulot ha balay ngapanapton. igaasuy ko ha iyo nga ito hi Jeniy napisa hin tagusa ka alat nga tabako nga marka Estrella. Kundi. pagtennis o pagbuksing. nasusugad ako tungod ha imo . Ada..] Nagmata na adi hi McPudol kun waray kabalda didto han amon sarayaw kagabi. lurunglurong. an nagrayna han katapusan nga kontes h an mga pungag. Maria.. naduroy la lugod hin ka mahurohongsoy. an mga magturotdo ngan ha n mga magturoon ha usa nga baskit hin Pedagogia. hino man ako? MERY. ikaw an akon iginado kagab i han eskandal nga nahimo matuod nga eskandalo kay nahushosan han midyas. nga ama ngahaw inpinakasulod.Mapiraw la mi gabigabi nga sarayaw kundi man liwat kay didto kikita a an matuod nga demokrasi. hihimuan hin gutiay nga bahin han taragbalayan hin mga magturoon nga kababay inan. Ha bungbong n ga dapit ha buod may telefono. mga basahon nga nagk akalpat. an iya ngaran nga aptodit kay. McPUDOL [ighihinuy am]. MERY. Central: 25. Hira nga d uha masulot hin padyama.. Exacto. Hahay. Wa ray ka man liwat ha akon itutongboy.

hinihimuan ko hin duplicado. Karuyag mo sidngon nga ginbinuwaan mo an aton mga kaganak ? Waray batasan! baga ka la in nagtitinubo nga dabong. ibarayad ha hospital ngan ibaraya d ha botika.] --------------------------------------------------------------------------------------------------Purot kita.. Ta. Jesus Marusep. Hain --------------------------------------------------------------------------------------------------huhonob? ha mga kabaret. MERY. swit hom! McPUDOL. ha pangunsuylohan. Unomon man la? An kaulitawohan niyan magdalunot pa kay han halimusan sali t kinahanglan in damo nga tulakop. Daw tidong manhimbungkaras Kun natukar na an or kesta Ha ruwang daw karaskaras Duyog bandurya ngan han sista.. unina mapasingada kami ngan hira Kulasa kay karuyag hira makigpraktis han bago nga sarayawon.! Ha ikinabulan nararadan ka hin damo nga salapi. kun an ngatanan nga anak sugad ha akon . ka bukkiper. Im aabaton nga paniplat. Kundi. Kay diri ko ginbubowaan hira Nanay. Gabay la mahauna An ngatanan magsingabot. Mga ubod ada han k agaw Nga ha tub nakarahibut Salit dayon pagaagragaw Sige an birik. ha garbo. ha sine. kundi din angay pagsundon it imo mga binuhatan.. sugad hin kinakalutan nga butiti. may dara nga damo nga kuarta. makaruroyag ka magsirmon. Hin kamarasa han paghangkup! Mga bitiis nagikis ikis Kay hin kalipay nagdadakup: Waray tabanus han sinagitsit Ngan han karisaw n ga makusog. tubtob han abuton han carbon peypor. k ay nalisang han akon surat ha ira. sige an libut Upod an hawak hin kabirikis. kay sige an papirupingki. Padre. ka mekanik o ano pa nga mga kinaadman nga karuyag mo paghabakon? Iginprenda nira imo nanay an iyo kalubian.a ako nga absin ha iskwilahan ngan present ha ngatanan nga sarayaw nga imo kinak adtuan. nahabatalan! kay kun nagsusorat ako hin parte gugma. nagtitikadako it im buyay . otro man manriringki. iharatag ha kasira ngan ibarayad han Corresponden Iskul kay nagtuon ka hin ka inhenyero. hunahona ko man adto nga sarayaw na manggad nga makusog. God bay. JEMY. an maupay gud ipangunsuylo. pagasuy da w hin kiaro. ipinamalit mo hiton usa ka terno nga amerikana nga alpaka. basi ka masayud. Ginsir ing ko nga masakit ako ngan masakit hasta ikaw ug kinahanglan nga magpadara hira hin damo nga kuarta nga igbarayad han medico. McPUDOL. Ham naman ito nga salapi? Waray ngani kabaydi.. Swit horn. kundi nagtitikaiban man an imo kaluoy ngan i mo pagtahud hadton imo nanay nga nagaantos han ngatanan nga kakurian basi kala d in mahimo nga usa nga ulod nga makakad ugang han mga kaduntan han aton bungto. didto hit sarayaw. sugad hin program hin usa nga lektyur. pinoposod! [Ibubotalag ni Mery an payong ngan masulod tipasakub. mga kamisadentro nga seda. McPUDOL. nga baga din la maubosubos: bisan din ak papanihapunon. Kay ano an imo surat? JEMY. Ginoo. purot kamo: Kay magsasarayaw na Ayaw kalipat. M cPUDOL [ha kadaman]. Alagad kay nagiininop ako adto nga inabot hira. Kukuhaon na an bahin nga puyanan han nga magturoon nga kababayinan.. Uy. Kundi. Nagiinop. iparalit bin mga libro. nanay. McPUDOL. waray na gad masama hin kamarasa hit on sarayaw. Nasuson.. Abaadaw. Aw. bikos ay lab yu. Aber. n gan an mga pobres intawon nga imo mga kaganak. . Bas makahuman layon Ha pinakyaw gud nga buhat ta Kay hi adlaw maabut Kun sugo mi han aton mga kaganak Ug an baihas ko ha pagh inagnaon hamutang Damo na han mga rising in naglakaton Kay an buhat lugod nga ma yada pubs Waray naayun ha aton. triplicado. Ta. Matuod din la amo mi hi McPudol an akon ingid. God bay may dyani. din ngani maaram magkagud. ayaw kapukis. ngan sinasahid ko hira panagi. . McPUDOL. ngan ginparadan ka hin kapin hin usa kagatos ka pisos. mahihimo nga paraiso an kalibutan. JEMY. ha mga piknik.] --------------------------------------------------------------------------------------------------JEMY [mabungkaras. an kasira. nasuwangki. sige man an huringhuring.] MERY. Kay diri ka buwaon? Di bali ginsusomatan mo hira imo nanay nga din ka naulpot ha iskwilahan. McPUDOL.. an sumibad. ginngangarat! Inaan o ka? JEMY. sugara ta la anay. hunahona man Ia nga nagkakamataym atay ka hin pagtinuon. may glory! [Ha kadaman. duha ka padis nga sapatos ngan hin usa ka . Oo.] [Kinanta ug sasayawan ni MERY ug McPUDOL.Laum naman hira nga buwas kon sano mauli hi MePudol nga n amo an magiginbago nga Rizal! Risumidas kwintas. diri ba matuod nga kinahanglan ka hin salapi nga ibabayad bin matri cula. dakup.] Hunahuna ni Mery nga uosa La hiy a ha kalibutan nga akon swithart. [Mapurot hin payong ngan igbabalsi. [Puporoto n an taborete kay igbabalsi.

no god chawchaw este dia. Padi kun ni madi inma an im tagay .! II [MISS BUKINGGAN ngan hira JE MY gihapon. din nagtutuwas. Purut han sumsuman nga maghinayhinay Pagsay aw han tango nga maglubaylubay..] McPUDOL.. an laway malubay..</pd> Dologdolog. telling the lessons of fa bles. Estudiantes! Yana. JEMY [ha kan MCPUDOL]. Mga pwe rte na maginingles. [Magbibitad hin libro. The Crab an his Mother ------------Paginom hin tuba naluos usahay Dako nga hirnala paggip ataypatay An sukot lupigan an huhog kaupay Tingog la an dako. m agmimiting kita nga duha. unina hira JEMY . An kamatayon la in waray rimidyo.. Si. JEMY. hira im na nay. DORA VICTORI NA. JEMY. ---------------------------------------------------------------------Han pagabot na daw han mga notisya Tikang ha Bataan ug Nueva Ecija Mabata madako . Miss Bukinggan. Hala na ga d padi tagay nga hubsa Kay basi pagsugdan aton igsarama An din uinilob maghinayh inay Ia Kay bangin sumakay han bapor Surruka. ngan hunaho na nga din kana maiha rnagobispo an balitaw din ka ngani maaram mamatbat hin nob ina. Nagsiring kan iya nanay: --------------------------------------------------------------------------------------------------JEMY. baga la in sinasanlag nga mais. magkasj Tenorio ngan mag kasi hambug. m angaturog kamo hin tukdaw. serrado an puerta ngan kwarentenas an abo . DORA VICTORINA. Listo ka han pagbaton. hab lad el ingles qu e es tin idioma mundial. Waray. Puasa heneral h in din kuarisma. McPUDOL. Dyentilmen. Magupay manayaw. You have now studied several fables. maabtik magyakan Nakanta nasayaw da w hugaw ha sawang. DORA PASCUALA. Tana. ngadi. aadto ginpapamusag na la hiton pagrninangnuon hit ira tabakuan. waray kamo a nay pamahaw. Akon dadayonon pagasoy hin tulid. Uonanhon (a nga makatirimtiri m kita niyan nga aga? MCPUDOL. What two fables wi st udied this year? McPUDOL..Ta. rnagwalas mangisog. Amigo Jemy. paniodto ngan panihapon yana nga adlaw..] Pagabut han bakasyunes mull layon hi Berto Dayaw Ngan didto ha ira bungto Nagtitser hin sarayaw. Ayaw anay. Baga didto ka ha hirayo.] III [MISS BUKINGGAN.. Dr<pd>. kundi. Cuplets [Kakantahon ni MISS BUKINGGAN. Mientras din kamo nakakabayad bisan paghigda dinhi ha balay din ako matugot. Kad daw. Ayaw gad. Ito nga duha. manhanggab hira hin hangin.. El in firmo de los condenados es el lugar donde van las almas de los que mueras en pec ado mort al. makonsulta ako ha Libro de Kirupraktika Legal de Beterinarios. magkasi pusong. señor.. Hitsura hini nga obispo! Di ko tamay. pero hablad tambien el espanol que es otro idioma mundi al.] MISS BUKINGGAN. kay ba man ginpaparadan hin salapi han Ira mga kaganak. --------------------------------------------------------------------------------------------------MCPUDOL. Kay basi magdayon an aton kalipay. buwas isangbuwas ngan ngada han iyo pakabayad han kanan tub ka bulan nga iyo utang ha akon. Pudol. kun manguli.] MISS BUKINGGAN. Sanglit kasangkayan at hinayhinayon Paginom han tuba nga minahal naton Damo nga hinabo hinin aton nasyon Tungod bin kahubog tubig nga langitnon ---------------------------------------------------------------------AMADEO BOLECHE TUBIG NGA BIRTURAN An tagok han lubi tubig nga birturan An na kakainom nakolor an agtang Naiaksi an lawas. An bago nga hiwat sulod bin darna Kun pagkinitaon makusog an bura Nasaka ha igbaw nabalik ha butnga Baga orosahon makatitingala. Ergo: y que cosa son? McPUDOL. Paginom bin t uba birturan nga tubig An nakakainom waray gud malupig Hin aram hin isog. [Magkakasulod. papainita gad kami bisan la tagusa ka kutsare ta nga lakdan. Naabat na hira nanay nga waray kita hinbaruan nga bisan an o hinin siyam katuig nga pagtinuon... no señor: nego menorema.. maghihimangraw kita han ngatanan na nga yinaknan ha kalibutan. lubos hin kaabtik Paginorn han tuba usahay naluos Hi madi ug padi agsub an kasam Labi kun perdido bin bulang hin antug Nahulbot bin sundang. hunahona niya nga nagtutuon? Testigos iito nga mga libro nga ginaalamag.. JEMY. Boy.. Din karag an aton ginginastuhan! Bisan ta mi nga kabataan pagpakastilyuhan.. MISS BUKINGGAN. in maupay buhaton basi matambal mi nga kab ataan? DOLOGDOLOG.. inuobos paglabog ha bisan diin nga buho. Oho. Ano man.dama huwana nga perpume nga imo iginregalo kan Punchirigchang.

Ano ba at nga ak himpaeran. Sagdon ko ha imo hit im kamapili. kaluoy sa dios. Hi Tik Wang Lah nga hadto sakop ni Rosipil kay tampo Ia han sighot nga at iharapil. Australia ug India Ngan hi MacAr thur man nagorden Hin kusog hadton mga trines nga magbantay na gud. Diri gad ha im mahawid Paturon han paglakat. An iya baribad. pag bukol o pagluto. ---------------------------------------------------------------------Waray sapayan nga an iniki. gunting. ---------------------------------------------------------------------MAXIMO VILLAMOR AN PAGHAPON Han mu nueve cientos cuarenta y uno Bulan ha Deci embre hadton petsa otso Namomba an hapon kan Toho pangulo Dagos gud ikorog an bu gos nga mondo. Waray gud alagdi kay din man gwapo. sah o ko man bis la ngain. Amo an aghat han akon pag tampo.” An makabibigit. Frances. katima han saramok han mga hunahuna insuran ce ka makobra bisan nimo waray. Adton mga gwapo nga mga lalake. perini an pagtangis An Samar an Leyte urog gud sabihon An mga sundalo bantug maisganon Kay gabay Ia an lawas tapuson Nga diri la onta kita mauripon. Han kasunog han sighot. Mano. Tapuon . Dayon man ni Roosevelt tawag ha kongreso Paglarolantogi han hini nga kaso Pagkamasakit daw waray na remedyo Pagkadeciembre guerra dekiarado. Kay pinurot dayon ml nga lahignit. Celebes Sea. Labi daw kun adto nga Mano tenient e. An bahaw ngan luwag. inmalsa daw bibingka nga may ada li nugo. kasunog han labaha. Maaram sumayaw. Waray sapayan an siyupaw kasaktan hin taguto. Pakadto na. Asay igpaiha an mga lalake. A lemanes. Kay kitaa la niyo iito man hi Kam Aw nga hadto kurob ha may ligid han lamaw. Kundi anoba adto nga akon hi nkitan. Day on man nu Toho pagbahinbahina Bokis ug transportis iya mga tropa Ha Tsina ug Tai lan. Ngan largo hi Mana ha butkon kinmabit. Mga pamatasan nga maupay. Hodiyos. East Indies. Suntan an kurob. An akon pagkadto tuyo pagkalipay. An budo ayaw pagdada. Kun di pa eduk ado adto nga lalaki. tubig Di ak ha im ma glalanat. Americanos. mga kuan. An mga sundalo niyan han tirok na Ha tagsa kagosa ha mga probinsya hira Ginburubaralyo ginbaroharaa Han pagkagikan na han mga bapores Nga poros kargados hadton mga trines An iroy an amay asawa natangis Kundi adton !rines iginmamatamis ---------------------------------------------------------------------DESPIDIDA KAN KIRIKAY Lakat na Ia. Layas na kun malayas ka Diri m atangis an ak kalag. an makaoorit. ---------------------------------------------------------------------Hitsora mo Inday hit im kamapili. Barbero hadto anay hi Sam Pok de Ta rugo. sumurit hin balay. Hin gwapo nga taw o nga waray pananit. war ay damo nga saba. ---------------------------------------------------------------------LURO KOLITOG KAN MANA JUANA May hadto sarayaw di pa Ia maiha. “Di ak ha im. Maupay ba adto nga iya batasan. Tuyo ko pagtuon mga ginawian. Ibilin kalayo. lakat na la kun malakat ka Saho ko man. Lakat na Ia di ak ha im mababaraka Ngan di ha imo magbibi ling. ug mga Englises.mariko ug pobre Turoan hin luha. Kanan mga estudiante adto benefecio. Ha mga sarayaw imo igkapades. Yana. dinmakmol an mantik a ngan yana naghahabak na lugod hin sapika. ug mga Hapones. gisado con sabaw Salaktan mga ulod o kuan hin karab aw. An mga kaawa y kay kono masulod Hin paglupiglupig hiton aton nasud. may ada restawran. ---------------------------------------------------------------------EDUARDO MAKABENTA LABAS NGA SALAPI Masayon an pagriko dinhi ha aton tuna. An inalagdan la hin i nga babaye. Kapara na. Nadugang la hi Mana hin paglaimii. Sakut hadton alimyon mga upos nga tabako! Pabayi an sanitaryo nga ha puerta humangaw. 4Tuyo pakigkita mga kasangkayan. hiya e dukado. Ngan bisan an mantika puros hin mga bangka Basta din ka natambo ng ngan din ka natangka. Dida hiton pagmasa. kapara na ha ak paniplat Pahirayo di ak ha im m agaawil. Waray sapayan an bihon kon setas o setos Salaktan hin kinagus hiton dumog ng a suecos. Manila ug Burma. gikan na ngan lurop ha dagat Bis bugkuton ka hin bukawil. Bang ka natampalo hin waray panabi. An rnga sundalo han paga bota na Orden nga mabaskog baga mabangis An iroy an may asawa natangis Kundi adt on trines iginmamatarnis Hin gugma nga hingpit an iroy nga tuna Bisan kun mapait basta an kataiwas di gud maIolopit. Nga angay pa gsundon hit kadaraganan? Hi Mana Juana pinorot hin tawo. Maupay kun din wait nagpongasi. Pabayi ta ha piliw an lura ngan han lako. Dit ha awditoryo m adto pagbuhata. kinmuha han seguro ngan it yana h i Kam Aw hay! riko na hin duro.

pagsaludohi hin batalyon nga langaw! Ngan ayaw ta pagpukawa adton nangangaturo g Nga nagsaad ha Tacloban hin gugma nga pinurog. puputson san panyo. dit ha Panayuran. Pistihon ngan lintian pa hira dit ha Manila Basta diri la dinhi nga restaurant ni Go Ban! An pansit nga niahugaw ayon han mga dila . Ngan din liwat maupay an gobyerno nga masubad. Nga magbabar ubalhin o maglulubadlubad. kun san Paghorokmon. waray daw gud bidu nga sadang abaton sinin panumduman Durudagmita an pitad. makikisayaw ka . Waray kamurayaw. Kun ako daw la mabiduon h aros nira unongan kay nagpipiyak la dayon hit ira pinulongan. Masirumsirum pa. an marahalon ko Iday nga Iuha. Langaglangag. pati k adagatan. sahid sin panmoka. Kahayaw ni Ingko Mano Hin bakasyon tigtamp o Ano man an iya amot? Ha pugaran nangunguot. an isinasabaw ko narna n nga tinta. sinin kalag ko. pagtukad sa Kandagas kay bas ka makasang paw. san naabot naman. mayag la an salug. bisan diin lingi. labot nga hin mga gugma sukot nga paalidayan. ug adton baba an tagdikta. Kun naabot na an gabi Nga mamingawon. Kairo man intawon ni Kim O n. hintutul tulan ka. Hi Intoy nga garboso Matinumanon han oso. Sadton ginmamayuyo Sinin akon dughan. Kay marasa man an sapsuy nga sinabwan hin linugo. d ayuday la Nga gayud. An kamot arno an taggiya. pinanhukasan hin lisensya ngan ginpasadhan ni Alcalde Posadas tungod kay mga amog. ha sawang o ha baryo. bisan nabubutnga ka. San naabot naman. an banwa yamugon. bukad. sugad han hamot nabukad Ia nabaya? ---------------------------------------------------------------------FRANCISCO ALVARADO AN KATAMSIHAN Amo hira an katamsihan ngan mm mga bukad hi ra daw Ia an kasangkayan nga akon iginagasad. Ano iya patigayon? Nangingita hin kakawaton. ---------------------------------------------------------------------ILUMINADO LUCENTE BAGA DUROGAS NGAN BAGA TINUOD Kadaman nga mga pans iteria ug mga restaurant ha Manila. sanga. Usah ay may ko pagturaw ngan tugob hin kasubo kay waray ko gud yayaknon nga sadang ha pagmugo.. dahon. Basta magmasaputok ngan din magmatalab naw. kanan adlaw pawa. hain ka na hain. Sanglit ayaw ta subda an ha Manila nga sugo. kay pagmamamaton. Huni man sadton gangis Lutaw na bation. an tamsi nasiring. ay! mangilingkiling. an huy op san hangin. Kay karuyag hin limpyo nga tinapay o kanon. Din na magniriko pagnegosyo hin hugaw! Ngan Ito nga kasugad w aray din ha Tacloban Hasta nga ako bilason. Kitaon ha Muni sipyo Hin buhis hiya moroso. ug an pangamyon sa kasangkay an. Nga di na sasama han. sadton kagurangan. mar01 pinalangga. ngan pagabot ko na bati kun may ginbibiniling ngan kun narayhak balitaw in akon kasingkasing. maupay pa kun adton tamsi kay daan Ia nga matigo kun may nira kasakitan . tanum ininayUYo. mamahid ka sa baljas kun makasangpaw naman bukid hingaduyan. sahid panlabaw. ay! pagaanhon ko man in pinit nga himaya nga dagin it. “Cruel. ug adton p luma Iday nagnukontukon. Ay! ay. mahamut nga bukad.! Magdarahug iton mga m anilanon. an sakit san dughan. an mga biyuos. An kanta han mga langaw. Asay na Ia magsangpit hadton naghahagung. ni Tin Siugaw. hira gud an mga saksi hin akon kalipayan. sinin akon tuna. ---------------------------------------------------------------------CANTO Pagbislak san adlaw Dapit sa kakurulpon Naduyug an sigpit. nagangko. kay pagbuburuon. ---------------------------------------------------------------------FILOMENO SINGZON SI TINTERO NAGNAKAYSAKAY Si Tintero nagnakaysakay. puro kaliawan. an sirak san adlaw dugang na an dagway.. may sigarilyo. an sid ay han lagung. San nasidlit naman. mga kakahoyan. Ugop gud nga an insik. sinin pagkahimtang. tungud kahamut mo. an makaw maginilyonaryo. an papel arno adton Iayag. Kay kita an taki obanon. ---------------------------------------------------------------------kay pagiupad murayaw. Ug hilarum nga kasamdong. mga kaagahon. Nga il sin mga kalipayan. A no man in aton labut mga bukog tuigan Dida hi? os nga lata nga gintitinubigan? B isan kita huinigop hin mapaso nga sagmaw. kundi. ---------------------------------------------------------------------DROGA MGA YAWYAW Hi Intoy nga garboso May seda. Nasangpit an pagandoy. ---------------------------------------------------------------------BUKID HA KANDAGAS Karnakawewele. mga butol naton din ha Tacloban. ginuoban. ---------------------------------------------------------------------AN BUKAD NGA PINILI Bukad nga pinili. linul usad ka na.

Inin mga kamingaw Say la naghahadi. Parayaw. ---------------------------------------------------------------------Lugod nga madasig Hit ira daragan. duha nga maestro kuno in nanlayas nagliongling la ha Islas B . Iton iba liwat Nga nagkakahisg ot. Say ginaataki Iton waray labut Bis di kaiididato G inpapakaraut. Ha lumat ud pangayadayad. pastilan. aroningnon. Sugad hit nakita Kanan iba dughan. saba nga hinablan? Seda na an mga bestido Han iyo kababayinan. Daw mm k alibutan waray kinabuhi. Kadamoan gud man Hinin pomipili. In mga nadapig Pat i kinabuhi Lakip man paghalad Kusug kalalaki. Siri ng han Ataiaya. Maolitawo rn amayasawa. ALMADRO LAGPAK HAN MGA POMIPILI Tikang la umabut Inin piniliay. waray na. An magkaarapi Ko n naghaharampag Waray gud masiiiggjt Nga may kaperdihan ---------------------------------------------------------------------DUHA NGA MAESTRO AN NANMUGA Hanin os kaadlaw nagsumat ha akon. Ha katapusan hini An lalaki mapanevi An babaye mapaube Kabarit an iya gabi. Daw nagsusu mat la Hit ka waray buot. Din nag domdom Ha iya nga bagay. masirum nga gabi. como dos astas sin bande ras en los edificios. en ci aye. an kabitonan kay may pagkaluoy. Mabanahan. Nga hiya man ngahaw Labi nga tinamay. como dos mastiles sin velas en las embarcaciones.hin pagpiyak antigo. An tugaok han manok Nga daw masulobon. Ka daman nga buot Nga nagkasorohay Bis hadto nga adlaw An mga rnagsangkay. Bisan hin botasyon Din igpaagi. An kahamb ug. Aada pa in butkon nga mga ulaton. Seda ponye an saruwal An bado seda radyo. LA ATALAYA Ha ikinapaguso hinin pamanapton in at kadarag anan makuri maorhi kay an pangarnisola bas di magmalako kinohaan hin paku. An babaye kun tima blyad. baga gudti. Dios ko iniyo! kun ako in may apoy nga magpapanapton hito nga kainisol a nga waray gud pako itutubong ko hin bako. ---------------------------------------------------------------------BAGONG KATIPUNERO BUKIDNON HARUPUY Hino kamo mga serepente? Baga dagko. Maria. Hadto anay kaborrata. Niyan sinturon hinibilya. Aparecen como dos aletas sin plumas. Naliwan a n kangitngit paghubas han silaw. Kun gudti din dagko. Kundi. mm mga tawo Bulag ha pagapi. Kay bisan an panhuni hadton katamsihan Waray na dudunga. ito nga mga butkon. ALMADRO KAGABIHON Kim din ha kanaypan Naiwas na an adlaw. Kay may hin pagdasig Nga hi kamo peyerde. KapalkaPal han saruwal. sugad hin pisita kundi kun bukikion mga kukatihon ulat hin kabutihon . Abaka. An mahibul nga ngoyngoy Hinin mga gangis. lipong an ulo. Ha butnga han mangitngit. ---------------------------------------------------------------------KALANTAS PANHAPYUD Mga Di-Islevles Nada mas ingrato desde el punto de vista a rtist co que los brazos descubiertos. Niyan d aw otud na Haros magaraway. Etikado. ---------------------------------------------------------------------PaghiuIi han lalaki. ---------------------------------------------------------------------May man kalagasan na nga harus manyukam nagagad man gihapon pagsulot hin islevl es ay. Daw duduha nga tukod ng a waray bandera nga inisa ha igbaw ngan magkapaykapay aada daw in butkon nga mga alapapon daw butkon han ak kapon. ha babaye. kulaong ka nan sangra. Hain na an mga tlndok. pastilan! Lugod say binabati adton pagtinangis. huboa it nga duros! it ka na nangunguros. ha lalaki. Ngan waray pagdumdum Nga may pagka urhi. Kun dagko din gudti. Kay bis an kadahunan waray magbabantad Waray mangangali myon adton mga bukad. Diano nga kadakrnol nga pagpinulbuhi diano nga kaludgod hito nga mga butkon d aw butkon la gihapon ni Manding Detik tungud kay borikbotik. Ngan kun dim paniplat waray gud bis suihog Wara y bisan lambong hin usa nga bunog. daw butkon hin tamsi nga waray barahibo daw duha nga palo nga kulang hin layag kay pati irok dayag. Matuod usahay danay ko man bation. An lalaki ha eskrima An babaye pangiwakiwa. Oonanon manla Hin di magkapingki. madaraga. Hinata g hin kainggat Waray may nagpuoy. In iba man liwat Urog blayb lay Urog la pagbisbis Hin iya kaaway. in Os nga iskwel a nga nagtitinakon. ---------------------------------------------------------------------ANTONIO M. Ipaharayo la ha palad. An bad o din ha iyo. Ngan kun nabukiad an paku may nira pagparayaw nga tigaman hit pagrayhak ---------------------------------------------------------------------ANTONIO M. Pagabut han katutnga Hilarum nga gabi.

lakat. h adton kalyihira. may ginhihi niling? May im kinikita hit im pagtinamud? Manggad ka na unta mahapausmud! Good ! adto nga sayaw. ira mamamaton. Tikang han nUCVC ngada ha ikadisisais hini nga bulan ha Disyimbre. ---------------------------------------------------------------------AN SARAYAW HA TRADE SCHOOL Ha kan Lucio Duquillo. ug kabayo . Kun baga ha susga l. ha piliw. basi say manolong han iya buaya. May na gpanaglagan. an buhi nga ayam. akon iginsusogo nga an ngatanan nga mga mulopyo nga nasasakopan hinin bugos nga kapuropodan ha Pilipinas. dayaw nga magturutdo ha High School . kay tugon hi Waya. danay ak uhawon. bas makapanhangrab han humay. May akon pabalon: asiro nga kawil. ayaw Ia pagdakpa. ha butnga. mabaya. tungud kay waray mo hi ak lalauya. An karabaw. ha n rnga iskwila: tin uud. in ak paginubo. An kasingkaaing imo Ia gintukso nga hadto han anay kun harus maglukso. WOOD. hit ak kaurtipdan. pagkamkam han bado kay nakakaindig an ginkakaado. Gobernador General ha Pilipinas “Semana de limpieza” karuyag sidngon bis dim nga pliw kadtuon ngan hilngon. langk awag. Nga kan Miss So and So pinanhiuunongan. managhawan han ira mga libong ug sirong hin balay. in ak pagg inasa. tungud Ia hin sweldo! hin kaburugkuton! kay an tinaggatos! bas tinagyukuton! Cebu an tinadong. in ak kamaluya. lumusad ha dughan. magpapahalibway-. kay gintitinukob hin awilawil. An suga ni House nga naghihinarong. Mister Brawon! Waray kapagikan? An im mga tutdo. May Sisoy ug Susay. sugad man an mga lagiriya. tinaga n hin sayaw. Tickit P1. an apyan. lini an ngaran kun ha almanki. Kaluad pagkiton. ayaw paghumuti! “Semana de limpieza” hadton daldalira. pakigpakilibak. Kon hira managko. An duha nga igso mayada tinuyan. pinagtinuokon inientras an orkestra nagtitinuktukon. din hin engaged. nagtuok naghaya. baktin. Niyan pakaabsent it nga mauugo. diri ak mapaki. dagko na in sweldo. ---------------------------------------------------------------------TINUKOB HIN AWILAWIL Ha kan Ramon Esperas. an sud lot. Ngari hiwarikwikan an kanan iskwila ha iya pa gdayaw. Sey. pitik pasayan! ayaw pagtabuga nga makapani rong. an sugal. adto nga kasulong. nakiling.isayas. Kapili. Teacher Ame rikano. In ak aungdanan gutiaY haunong. harapit umambak. madoruto nga Presidente de Sanidad ha Takloban Pasangyaw. pagpiknit han bayhon pagsaping han dug han. magpapaanoano? Oiga usted! Mister Superintendente k un teacher nga bisaya nga magpabirobinte imo dadagulan? imo huhuksan? Why not? C laro que si! kay waray batasan! ---------------------------------------------------------------------SEMANA DE LIMPIEZA Ha kan Doktor M. ngan hin os nga ribs. ---------------------------------------------------------------------Adto nga kaparong . Malimbong! Malingo Bu waon! Bungalos! An ak pagpalangga say nimo ginbalos paglingo ha akon! Adyos mga langit! waray ka na gugma nga nakakasangit? ---------------------------------------------------------------------MALINGOON NGA GUGMA Ha kan abogado Paulo Jaro Gasi ko man adto Iday Bernardin a an im paghigugma di mabadbad di na buwa man la ngayan adto nga im pulong adto nga pagsumpa. mabu lag. maghusay. Zolinder. -makadi ak anay. Mainisos an tikit! Salit pinangiliw! an abab. Trade School. Kay bis nagbabagyo namaskog an hangin. Han nagsisisi rom kan Oso linayhon pagpidlit han iinim. I to nga bombilya di maparungan. hadton waray buhat kundi pagtungbalay. rnagsususurnaton. hi Raus. nga sidngon hin luyan . ka di ko pagyakan k a di ko pagmughan. Ta. ug kalaternahan isurat hin lapis dit ha im listahan. kay waray pasis ni Doktor Dumayuga. Kan Mister pagsayaw naliad. Kay danay maparong. kundi gind isaprob adto nga panmuga. basi makaglimpya han hugaw ha sArong. Kay waray paguran Pono an hagdan an. ugmad han buhok mo nga nagririnubo. han im karnaupay. Adyos despedida! Nagsiring hi Brawon. pulong n ga bin alay. Nga di gud nairaw bisa n igininugo. Lipandak. An pu bris serbidor. kay unob an akon ha imo pagu . Hi Brawon in tawon. tuptupay. kun din mo higtan labihan kaayo. magraksot. nga nabals i hin Ainirikana nga arot) Ha Tred nagsarayaw.Tinuyo? Ha? Bangin. nga may tawotawo pamayhon ni Kulas an ngula. kay kababayinan. kun map akalsada.ay k un baga tubig. Hadton os kagabi. Tesorero Provincial Interino Grand Ball. baka. bas tibway. kamoti. Auditorium. Pono an linkuran hin Miss ug hin Mister. An layaw nga baktin . ---------------------------------------------------------------------In ak pagbinatok. han im ka bakutoy.00 (Paskin nga iginpadukot ha i skina han Gran Cap itan.

An insik han hadt o an ulo maghumok. hi ak o in maaram ha imo magkarga. pagkabandido! Awtos ni Veloso pat i nira Kinga Kompania sira san Tabacalera Amo an estacion kiritaan nira Danay ma gborublag harani maaga . n aambak ha pantaw. ---------------------------------------------------------------------CASIANO L. it im kalatagaw lupig mo hi Iyo. Tarawgon han insik . ngan didto ihogdon hin os nga Hukmanan. pagalog. Aada pa liwat in iya sistema Masaka y san awto con las damas niya. Tungud kay an samok ha rus kaagahan. gindara hi Gining Florencia Sabrid o. nakikigpasibil ay iyan ang dapat. Iña wasay! Salamahi! Iña wakuya! Pid isyon tintahan! Ningusyo maluya. Bernardina! Di ka na maoli. sogot hin pangagad. Nanada an insik han ira tindahan. Adto nga lalaki. Kita na an babuy. Bis diin ka unta pagda aydaaya. Kamakaorosa kan Mister metodo Panakup san awto bisan kon parado. An kainsikan ha Santo Cristo nagkaaraway ngan han mga Pilipino. Igbusay hi abotan han la nat kay nagkakagaramo han iya mga inirok. naagi ha sirong. Bis niy an lumatod. adto nga impakto. TRINCHERA IñA WASAY Ha kan Miguel RomualdeZ. Niyan kon sapingan bangin ka igtumok. THE INDEPENDENT Niyan h a Manila masyado nga samok. Iroy naghinaya. Bakay kay labaw ka napatakas ka na San pa ropasyada sin waray Ia data Di ka nagdodumdum san amon cedula Un peso sa dalan b ungto “carretera.” ---------------------------------------------------------------------TAXPAYER AN TADTARAN Didi sa may amon parte sa Sidlangan May ada kan Juan de l a Cruz tinaporan Pangulo sa dalan iya katungdanan. Amo an hinongdan han suhol ha imo. Basi dorn idto ka san inga trabaho. Ibutang an horas im pakihampang Basi di mapyerde mga kadalanan Kundi sugad hito im binabayaan An imo trabaho imo gud ginolang. Kanan kabat aan tarawgon nga babuy. Inspeccion sa n dalan san sini nga tawo Gintigotigo kun patron san baryo. matagiktik nga daraga. Bas ka manginano han adlaw ngat anan Sa pagpakaupay san kakalsadahan.</pd> Pa ngulo san kakalsadahan Firme pakihampang san kadaraganan Iya oficina agsob la ba yaan Kay si Miss Asma la an ginatenderan. Si Mr<pd>. ---------------------------------------------------------------------- . Kairo han polls layon nga inalan ! ---------------------------------------------------------------------Inin nga un peso san tagsa katawo Parte ginbabayad san sweldo sa imo. din makakalot. An adlaw an gabi masukot hikitan Sa balay san Insik ira meretingan Kaini na nhiusa kay may salag ngayan May tamsi nga Pago iya inogayan. alkalde ha ciudad han Ma nila. An insik nangisog. din makagtaw a. Ini nga parayaW san sini nga tawo Oraora na gud hin pagkasobrado Alan g may sweldo hit iya empleo Iya turomanon . lya binunalan. Sanglit masayon Ia an Ira paghampang. An Amay nangisog. bulanon nga agaw. may ka ba licencia?” Di pala maiha may niya kiha Kontra kan Gregorio Chauff eur gad la manta An iginsasala san awto ni Gorio Parado an awto suga di kumpleto . ---------------------------------------------------------------------An para sa adlaw nga Ira hampangan. Dinmaop in polls kay nanginginano. Kund i.. tampalasan! at ka na binogkut! Lipakan ka unta! Tiil magdurugkut! it im kamal akat. Tagalog ug insik nagaway hinmamok. nakikigkalakat. Hanin os ka adlaw hi Florin dinagit s inikinit hin awto nga di la magsakit. an kasasagwakon ginkiha hin rapto. May usa nga balay nga ira metingan Tupad Ia san banyo kodos ta padaman. bisan pa patayon. Bas diri maawod buot maumagad? pagtiak. Pagpungot han insik ngan han pilipino.. Bis diin an insik maglinabuylabuy. Tagduha an s uga din kun kumpleto Iya iginkiha kay iya kontraryo. Maaram hi Daduy. Hi Florin sinmoksok longag hin kapaya. Pastilan kanugon han akon kabudlay! Bis man la bin inilin likwerdo nga sudlay waray na hanumdum! Haruy. pagdaradaraa pagsakaysakaya nasiring ka anay: ini bamus mi larga. pa gpirma han sabot nga ginkahumanan. ngan pinaora han mga kaganak. Hoy. arogan hin bangkaw. Hi insik C heng Sui nga binmunal han polis pinusil ngan narnatay. Dagos pakianhi sadton Chauffeur niya: “Hoy. Nagbalyo an hangin. Po lano. An linigoyligoy mao himurangt an. Ha ak pakasabut ha im pagb utangan Kan Juan de la Cruz pagmangno san dalan. Hadto han anay kon nangangasawa. nga di nagud di na? ---------------------------------------------------------------------GUINKASAL HIN “CASAMIENTO” Hanin una nga Martes. Upodupod siya bisan dim kadto San kadaraganan parawnd san awto.nong kay imo man pulong nga im uunungan bis dim nga suyad kita panduungan.

ubos sin pang alap maghumot nga banwa kay idinadakdak sadton buhok niya basi gud rnaghunot. basi di malurnos iya hinolu gan. ---------------------------------------------------------------------ANDIKULA AN PAGPALABI SA ISIGKATAWO. an pagkabutang ko. graba. an maupay lugod akon parigosan sanaw sinin bahong. an kapuy an gutom an uhaw. Sa Iaktud nga asoy imo na nasaygan. an maupay sini pagaandaman ko pagpalit sin a pog usa ka kanastro. lonlon gi naantos maabtan san palad. Waray na iba. Di na kasadangan an iya paghiyas kay kun nakaturog pirme nga may medyas. Amo ba gud ini O pareho ba ini han iya bar i nga siko nga siyahan Iginbasihan naton pagkilala ha iya? An iya mga anak yana . korinit ni Kuan. Kapagal. waray paghiringa. bangin naempatso polvo ug kananga. ginawaran gaud pati han baysalan. --------------------------------------------------------------------------------------------------ANDRES PAGARAN KUKOROKOTOKOTOK Kukorokotokotok Manok nga abuhon Sunod la ha ak on Kay pagmamaton Ayaw kabaraka Hit imo pagkaon Kay yadi hi Adi Magpapati gayon. PABLO REBADULLA OWATA Bisan ikaw kun lumimot Bisan ikaw magpal ain May man takna Manumdom ka An pagindig sa iba. kakuri. ipinagpatimbang kun ako nadulog waray ngani sudan kay ipinapalit Ia iy a rayandayan. Bisan an bulan maparong Magha hanap ak sin bitoon Dadawgon ko. asay man an iya. waray man pagpapurga. daw nahinglaw pa la. akon boboogan kay basi maghilos a kalawasan. Bisan an pagkwarta isda sa merkado di n gud makadto kun kablas sin polvo. lu mabaw sa iba. ---------------------------------------------------------------------Sa akon kasabut may ada gud sulod iya pagginarbo ngan inisogisog ngan kun nadalo g ak adlaw nga Sabado maraot an buot tinatanaw ko. Inonsan sa lawod layag nawakayan. nabuiigkag pa liwat an akon sakayan. an nagiginkausa sinin pagkabutang. bisan kun naoro dara an espejo bangin Ia onina. Inin asawa ko labaw an paggarbo kay kun nagtotoon anay nagpopolvo. pangadi kwintas an puroton diri an pag garbo. kasakit sa ulo pagpinamation. polvo ug kananga nadagit pa liwat sin pitis nga saya kay nagsisinoga bata sa Buruka. Naparigos ngani. kun san bolinaw man. san akon higugma ikaw an hinguyan pakambaya ako han imo gabayan. KAAWAY SAN PAGPAUBOS Dalagan. An angay na kunta sugad sa aton pag singba. bisan inin sapin nagainit pa siya nasanat Ilavera siton hawak n iya baman an baul ta usausa man la. AN TANHAS Kun ako mamatay Ngan buhion ka pa Kadtua an kahoy Nga guinkayaknan ta Uraora pa man Di ka kumilala Haglipot an dahon Haglaba an bunga. t omowad ubanon. --------------------------------------------------------------------------------------------------Tubtob ba gud la dinhi an sukol han aton panumdoman? Masighot na ada didto han i ya ginkakaturogan. dalagan. Paghahadsan man ngani ini. daw ginpipisitan t ungod san asawa siya ginrabutan. Matutugk ad an kadagatan Masasaka an kabukiran mm dughan kanipis man Tinago an ngatanan.COROCOD CODCOD MGA PANGANDOY Ako an nabataw sa butnga san golfo inabtan sa law od sin daku nga bagyo. ako nagaandoy san kapalaran ko nga akon nadangat san ona nga tiempo. isulod sa buot kay waray kit Vapor nga ginpapaabot. pagkaon pa kulang. ---------------------------------------------------------------------Kun diri pagisol iya pamatasan bubuhaton ko gud lain nga paglarang an taya san korot. san akon kabutang danay makapensar maraot nga la rang. an akon kabuhi kamakatuturaw! Kundi hinkitan ko an i mo kapawan sinin pagmasakit asay ginlaoman tabangan pa kunta di mo pagkawangan s an imo kaluoy mm nakitabang. luludhan ko Tambal san gugma nga Ilo. Ira gintikangan sadton ira away tungod san pan ugnit. Hinumduini kunta kaluoy nga buhat sadton sarapati san anod nga Ianggam dahon san kaluoy iya hinolugan. kamakali isang! An lan git san ooran kawan balud tapwak an hagkut. pero ano pa man it aadto Nga aton hikikitan? Tuna. tae mapagiro. kimona. din naman angay lahos kasadangan ngaran inasawan kay linolopigan anak kon daraga san iya pagdayan kinokompetensia. Katloan kilo ginighan tagsa kasemana. Dugnit san anak ta. Kunta kay lagas na diri na naasa bofanda. Danay ngani ako pagkaon makulang sa panalingoha buhat sa ornhanan hiagi nga kwarta pinakabuhian ubos sa pagdugnit.

--------------------------------------------------------------------------------------------------VICTOR N. sakripisyo han bugos nga panimalay --------------------------------------------------------------------------------------------------UHAY Inin mga uhay. Magkaada hin anak nga susumatan han mga nahitabo. Makangingirhat. Han pagabot narnon asya pa Ia karni nira surnatan -. --------------------------------------------------------------------------------------------------Ay. ayaw na la pagpakiana kun ginano han Wati paghimo hinin kalibutan o kun kakano Pagkita an torobay ngan mga buskay. siring nira. --------------------------------------------------------------------------------------------------MAXIMO SERVIDAD NAGHIHIGUGMA An imo mga mata nga baga mayda ginbibiling. pero yana pa gud la mi narnon i ginuroistoryahan .Dinalidali nira an paglubong. ngan han rnga nawara na ----------------------------------------------------------------------------------------------------ARTURO BAUTISTA LABITIG Ano ba nga birtud an iya kinakaptan Nga sugad titires hi ako nahigtan Bulkan Pinatubo mm akon dughan Iya ngan Ia lainbong akon hinkiki tan. kamakaruruyag.an ban nga siko Nga baga tropiyo niya ha kinabuhi. labi na kon mahagsay. duro nga nal aylay. unod han pa glaum maguruma lumalabay. Imo mga hiyom ginmayuyo. Una nira nakilalan an iya ban nga siko. SORIA DE VEYRA TESTIGO Ha harayo nga pulong. an styahan nga pagkilala nga amon kaupod Ha kinabuhi. ni Nanay ngan k aparyentehan Di ako natuo nga niyan nga tyempo Ako nagduduyan kanan ornangkon ap o. naharok inin mga uhay. hira maglulugaring na. an pagngar ani ha iya Nga bugto. Marampag sugad hinin suol nga amon binabati. Lima ka tuig na hiya nga nagpapahuway. Nagprobar hi ako pagaring kan Inday Iya man la baton hulat madaliay Akon gin repeter hi Inday nanumdum Nobenta na hiya waray paglaom. an kapas o ginpaypayan ngadto ha makahimo naglalarab nga kalayo nga nakadangga han akon b ugos nga pagkatawo. binmuka an iya baba Sugad hin kin ikislan: Imo ba iton tuhod nga dinmapat han akon? O misa y ba mi nga ada ha ilarum? Hi Bayi nanmula hiniyomhiyom Tarnuyingking sigi an ki nutingkuting Mga bukad nga saring.. ha tuna natamod. An nakadto Ia Takori. SUGBO AN LAOG NGA MISAY HA PARAISO Hadton siyahan Linmingkod hi Lak i didto han lamesa ha hardin Hi Bayi ha iya sinmapit ngan magkinutingkuting Mga bukad nga saringsing Ha baso nga berde an imirn. Di magiiha. pero Ini n kahawang ada la gihapon ha dughan Ha iya lubnganan an mga sighot berde ngan bu hi. Kinabuwasan naglinibot hira pam iling Ngan didto hinagian an iya lawas ha Linao. Maiha na nga hitabo. hinin humay. Ada sinud Ian ni Laki tasa ni Bayi Ngan ginkinitaan an kan babayi Api ng. ORAS SIRINGBAHON Daw kakolop pa la ako iginduyan Ni Apoy. Waray makaabot ha aga an ira usaosa nga kandila. Nabaro kami han nahitab o ha peryodiko Dagmit kami nga mull kay nahadlok kaini Para han arnon ipinanmili n -. may husto nga pangidaron. duha nga tasa Ngan Iaog nga misay nga sigi an lin abaylabay. Sus. Darad ara niya tikang han iya kahulog Ha bintana han bata pa. samtang tikatugas tikapula tikahinog. Ginmimlat an mata. kamakalilipay. waray korye nte.ginikanan. Luboiig ha kalapokan an bugos nga Ormoc. Agidaw. bisan marampag ha dug . kamakabubudlay. kay baga may sinangko Kan Laki tungod. kon nalalata na mm humay. Pero sangkay. makabibido usahay. mga kabugtoan An iya mga anak waray magabiso. naka himo bin dagaang ha sakob han ak kasingkasing. --------------------------------------------------------------------------------------------------VICENTE I. Damo an rnga patay nga naghihigda ha kalye. upod an ginatosgatos Nga iginba nlas han tubig ngadto ha baybayon. --------------------------------------------------------------------------------------------------MERLIE ALUNAN ROSENDO Recuerdo para han akon bugto nga nawara han baha ha Ormo c Nobyernbre 1991 Inabutan han maagahon an tub nga kabataan Paghinulat ha iya d idto ha igbaw han balay Nga asya la an iginsalin han baha. Ti nabonan na Ia han tuna kay din nina karuyag nga ipakita An iya nawong nga naruba han baha. tipau bos nalaylay.

Apo. waray Diyos. ako an madarahug Nga say naangay makigbisog ha lawod han Kaarawdan. buyak Pamagaw.. bisan buong. ayos. --------------------------------------------------------------------------------------------------ngan kun it giya napalus o nabuto in guma palaran iton nalapus ha ospital pagko ma --------------------------------------------------------------------------------------------------PANAKAYAN Pagbiyahi mo nga masakay hiton pampasahero.am. Ikaw an kinmarawat han ak karnaisog Nga malunod an ngatanan nga paghusga. Tikang sa porta Paluhod an paglakaw ni ya Pagabot sa lingkuran Hinagay an nalingkod na Kay kono iton man kanya Kay ngay an nakakaulang Sa kanya pagpenitensiya. It pulong “gihapon” mayda garami tan. kay i kaw an naghalad.. Samtang an adto ha sakob hin b aho nagsasaro kaanghit. San naubsan na siya sin pangadyion Ubos na an mga nobena Sa ngatanan nga mga santosanta Ngan hasta an mga kalag sa purgatoryo Ginpanakop na nanguros ngan Inu li gihapon siya. salit gindadayaw iton mamomolong nga tukib it yawyaw paglitok. ako. malibut na liwat. nadagmit panumat bisan iton utok di nakakalanat. kalangsa hin kaskaro. matigbi Ito im atay nga d aw ginkakalero. Sa 8:00 nga misa Kay an tawo damo na Natugbos siya sa paglimos Ginpapakita an tigdyadya Nga hinulog sa kolekt a. hinumduman. --------------------------------------------------------------------------------------------------PABLO REBADULLA BASUNI Basuni ko sa dughan Arantuson. --------------------------------------------------------------------------------------------------Naabre pa la sa porta Ay sus! Kada naulang nabalandra. panhimang. “gihapon. Iton diri andam naukoy. Di ko igpapatarnbal Bisan mangu tngot Inin dinultan Karuyag ko Dagko nga Basi tigaman An makalit nga palad Say n aghatag sin kasamdan Punyal san kapalaran Pagtitipigan. binata.Kastigo. kalakublakob. Pagagi sa kalye Ginkita an mga igkasi Nagtatapsjk gad an laway Sa panlibak kalaksj. --------------------------------------------------------------------------------------------------kada pagnotisya bis paginihapon harus kada linya may ada "gihapon. hinurnduman. “Hilot didi.” Bisan di pa angay nga pulong gamiton. nauntol naeh. kubot. bisan. paghipakdul danay say gud piriton kay rapasaguntok .er.. saprat didto ha pungkay. kay mapagasolina. ako la gihapon an Mapainubsanon . Pagabot sa balay --------------------------------------------------------------------------------------------------CARLOS BALANQUIT PAMBUJAN Norte nga dapit sini nga lalawigan Labnasan san dag .han An pagmakasasala mo ha bagting Han ak simod.. nabara it butol d idto man ha radyo kun may arapapon hi announcer Kadyo nasiring. Ha halipot nga pulong. nagnunobe na Ngan gindungan an pagestasyon Sa 6:00 nga misa. Palab. kuying Bisa n an siya ngan lamisa. naah.” ngan dagus pa pangumbida: “Oy para Malaguikay!” pagugwad pa hiton angab kay kiaro nga pun o na." --------------------------------------------------------------------------------------------------FRANCISCO AURILLO GIHAPON An kaparayakan buhat o trabaho ha intablado man o s ibya ha radyo. kalipayan An makalit nga palad Say naghatag sin kasarndan Punyal san kapalaran Pagtitipigan. bahala maba ldado. din yayangbaton kay hakagipitan. o gugma. Sa 4:00 nga misa Nagrurosaryo.) Ta ku n waray patrol. pa mulong. kun may polls. paglarga pa. pamuyboy Aringi t siya uraora Kay ngayan waray pamahaw pa! Mao iton si Mana Cordapia An buotan kono ngan parasingba Nga iba an batasan Kun sa singbahan nagawas na! --------------------------------------------------------------------------------------------------OSKAR MUNCADA MONJE SI MANA CORDAPIA Si Mana Cordapia Masyado karelihiyosa Nas ingba siya kada Domingo Ngan kada agaaga. kirugtol anay” (kundi ayaw la panwalis panumdom kan im nanay. tsuper kay tarantado waray tagad. “Kupo. kay bisan kun napupuno hin bayinte la nga karga di ngan madubli kadamo din pa gud malarga. hilot dida. tinipigan Kay an lanit san gugma Kun ilubon.

--------------------------------------------------------------------------------------------------SABAS ABOBO POPRO SA BISAYAS Popro sa Bisayas nga labing matahum Nga nakakali aw sinin akon domdom Diri ko gud buot nga pagpakapadon Sa gihapon ikaw an ak hin ingyapon. --------------------------------------------------------------------------------------------------Tamsi nga balud. saksi ka san kakuri an San kablas ug rnga tinalupinan Ayaw ituyang nga mamatay An hustisya sa kadama n isubay Pambujan nga akon natawhan. DE-Tagalog nga English-speaking. King Bergahito Patod ha wala. bolinaw binebenta na Ug ginaasinan an iba. tugmong. sangyaW san katamsihan Tahum san bun gto ko.Sinumhan pagtininda. Ayudahi ako pagsiring. --------------------------------------------------------------------------------------------------(Iba na gud man an iya tinda Kay imbes nga bulad agumaa Maparalit nga mga Bomba. --------------------------------------------------------------------------------------------------DUHA KA LAIN NGA PAGKUBIT An babayi kun tigda Ngakinakablit Baga in sumpit Nga nagraraginit. binu tlaw paglinaba Kay sinudlan hin usa nga ideya: “Waray napalit hit ak tinda Gabay n ala lugod magartista Kay siring pa han kanta. DE-manicure nga nagiringgiting. punay Kalaw. ‘Bakit ako mahihiya?” Dayon ha Manila kinadto Nakisabot kan O. mascre . Pero kun an babayi Hinay nga kinakablit Nahiyom nakisomkisom. O.. Ako nahasunit Ambot ano ini Tungud han irn katugnaw Ako yana tinutukwaw. Humpas san balud mo nakakaburong Sa amon mga mata humangrawen Daw kinalaykay nga dugoton Sa kama busag tanawon. Dagat mo bob siton magrasa Isda nga buraw ug agumaa Tamban. Kun din an gugma Nagsagda ha akon Li muton ko na la An ngatanan. An di ko sa imo pagbaya kay akon hingadan Palangga nga tuna Sa im nat itirok manta an putli nga hingyap San akon paghigugma. Aning. Iabawka sin kabantugan An ngaran mo naiguhit sa kalibutan Hingyap ko nga magpakamatay Mahiunong pa iriin akon da gway Mahikitan ko ikaw. BELEN CIDRO. buagu s ug kanara Sibuyan. surahan ug kilawan Sagision hingk awilan. Hiya daw may pagkamestisa Mapulapula an aping. Agsub sa pukot dinhi hidakpan An danoy. DEbelop. tinumbaga An hiridyukan nga kosta. Bungto ko ikaw nga pinaura Nga may magtahum nga daragita Nagaalimyun an mga sampagita Kaliawan sinin mata. Pambujan. tuna nga natawhan Bisan kun kablas ka pa man Kulang sin karangyaan Kundi sa clughan ko. TERESA CARPESO HINIGUGMA KO Ham ka hinigugma k o. Palangga ko ikaw nga lal awigan Nga may matahum nga kagurangan Mga bukid nga higtaasan Tinudkan san ilang ilang. O. --------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDINA BALINA.. ) Kitaa an debclopnient ni Aning! DE-hairdo nga nakilingkiling. Sayod la hi Bathala Waray ko man s ala. sikhan san kabukiran Katunod san adlaw. baloy. --------------------------------------------------------------------------------------------------DEBELOPMENTAL NGA ISTORYA Nabatian ko la ml nga istorya Mahitungod kan Aning nga tindera Parabaligya hin bulad agumaa Ngan part4ime nga labandera. nga murayaw. kalondiison pa . Ambot kun kay ano Nga nahigugma ako Kun din la iton Akon kapalaran. Lipaya na gad ako. kubo mabunay An mga tabong sa baybay. patod ha tuo Ngan talent scout han Alogbati Studio. Kamasakit pagdumdumon Kun an gugma limuton. Antuson ko na Ia An ngatanan. talusi ug an dundunay Talabung. SUGBO GUGMA Ako nahasunit Ambot ano ini Nakakita man Ia ako Han imo mga buni. Naghuhulat ha irno. Haros di ka hunongan Hiton iya kayawit. Hi Aning inupod ha Opisina Basi mainterview. Ako nahasunit Ambot ano ini Kin iroan ta la ikaw Irno ako pinahungaw .at. Saging maglainlain an bunga Tindok. Jyadi an lawas ko. bungto ko. harangdon nga mga kiriring . --------------------------------------------------------------------------------------------------VICTOR N. DEbelop. Pambujan. laban ka sa ngatanan. Bagan kulalapnit iya Mga pulong nga naguni t. Aanhon ko man yana Kun im ak limuton. kamasu. maming ug tarungan Damlud.

Hi Tatay ham na. Sundalo. --------------------------------------------------------------------------------------------------NAYANGO AN TUAG HAN IMO KAHITASON Nayango an tuag han imo kahitason Madakmol n ga guba bato an pundasyon. Kundi kay a n polis duro an awod Adton nagrespondi say gindara lugod. . hiya paraguway Aton kinabuhi sugad Ia hin inanok Bisan waray sal a. ultirno nga guliat. may boyay na Ngan nagbalon pa gud hin retratista Nga nagretrato han iya pagregalo Hin mga magnipi s nga kamiseta. waray gum inhawa An namaneho han Kamera. Lorna. an mata may luha Dugo nagpipigsot.) Bumagyo la unta Basi magbaha Kay diri na ako makadto ha Grandstand o DWU Pag kita hit sinisiring nga Swimming pool. Nabat ian ko ini nga yakan: “Kaupay hit ginbabahaan kay bisan kami waray tipoy Baga nala gihapon hit nakacabin ha MV Tacloban. Estados Unidos. Ha bugos nga Samar imo nalantaw Ha amon pagbakho tist igos ka bukid huraw. lilinti ha langit MasO an mapatak. Kundi may naluoy didto nga lalaki Waray ipadara kay hiya respondi. nangoyngoy atubang han haraw. han ira panguway. Maupay gad la kun inaanod it im balay Ba ga hin ginhihilot it im tiyan Kun nalambos na an hangin nga makalilisang. pagngoyngoy han masa Maglarab palibot kampo han pasista.</ pd> Queber Binisita didto ha relief center Kaharnis han panit. Mayda pa hin usa nga naginorasyon Kay basi malibre iya kamatayon Pero kay diri gud hiya lilibrihon Inigo han punglo hinin armi naton. --------------------------------------------------------------------------------------------------PEDRO SEPARA AN PARABORLES Ha usa nga Night club maupay an borles An kalalakin an nagkirikiriis Waray pagiha naabot an polls Dakop an babaye pagdada nagtangis. puro mga pawod Nga baga liwat hin mga bapor didto h a lawod. May walo nga unggoy s akay hinin lantsa. Lantsa nga San Roque nga tikang ha Jipapad. K aluoy ini han aton Region Kay nagiban na naman An mga pakaraunon An mga pakaraun on Ngan makakaayuda pagpugong Han sinisiring nga population explosion (Ngan made belop na kita gihapon. Alma Sali t kay makarit makisarna Naliberated han pagkatindera Dinako pa lugod an iya Gana nsya --------------------------------------------------------------------------------------------------Salamat han bagyo Nakakita gihapon ako Han ira sinisiring nga Santa Claws.) Yana sikat na hiya nga Artista Pareho kanda Rio. Aadi ini nga notisya: Lima daw nga mga squatters An nagkalumos didto han imburnal. dugo pagbabaydan Langgutan han ulo an kasundaluhan.) --------------------------------------------------------------------------------------------------DAVID GENOTIVA AN BAGYO NGAN BAHA Kahusay gud man kitaon an Tacloban Kun naba gyo ngan ginbabahaan Baga pareho na ada didto ha Venice Kitaa an mga atop nga na gkakalalaknit. padi! Nakitan ko hi Atty<pd>. kaiha manguway Makuri an kablas. kaon bisan guti Kay hi irno fatay. Aya-ay Ma syado an kulba han pagbinobtohay Binmaya han armas largo la timalaw Limokso ha l antsa nahadlok namatay. garab an malinis Dugo nga i nutang. Inin CO nira hi Sgt. mata nanli liat Ultimo nga kusog. Kanan masa iawas na raptay ha guha Tadtad na bin baja. Mga api hinin wep ons platon Mga armi ni Marcos nga nagtinarhogon. dirt na mauli Han inga pa sista hira pinanmatay Ha ligid han huraw. Nahitabo ini petsa diyes han disyembre Ha salog han Oras han sityo Barayong. Marcos sundalo Ha aton pagdaragan sulong kit pagato. Ginkumkorn an kamot dungan an pagura w Nagbakho. --------------------------------------------------------------------------------------------------Pamatii nyo inin amon kanta Hiunong pagambus han mga kasama.en test pa Ginsugo pa gud pag Bomba (Waray pumirok. kan an masa anak. Rebolusyon an baton . Kaon na la anak. waray pagpahuway . Katgutom nga hangin nahigop han luha Han mga magsakit. kay ano hi Tatay ginpatay? Wa ray niya sala. Nagkakalutaw. An nagkakalilisang nga mga squatters Baga intawon hin nagkakalipay nga mga turista Nga nagnanayt swimming! (Ipadayon la unta an kawaray Drainage system . paydi Ia mapitlok Kriminal nga kamot." Agidaw. --------------------------------------------------------------------------------------------------Dilubyo ha tuna.

magkukusog an aton Bahuba Kay tama an aton estratihiya ngan mga taktika Ngan suportado pa han hiluag nga masa. --------------------------------------------------------------------------------------------------HI KAMI AN BAHUBA Hi Kami an Bahuba. Gisi ngan may tangkop ginsusulot namon. Mga baryo han Dolores Damo nga dugo iginbisibis. --------------------------------------------------------------------------------------------------ATON PARAYHAKON TAKTIKAL NGA OPENSIBA Aton parayhakon taktikal nga opensiba. Aton lilipolon an magluya nga kaaway . Inay kun ako patay na Ayaw niyo igp roblema Mahinongdanon an akon kamatayon Tungod kay pagsirbi mga kablasanon Pahi ra luha mo ha mata Ngan bulig pagtalwas han kakurian ta. Angay na gud kita magurosa Pagpasulong hinin atoll gerra Kay mi an kasulb aran Hinin aton kakurian. Sanglit rebolusyon an tama nga linya Kay ml ginhihi ngyap han katawhan Kadaman nga masa pukaw na yana Trabahador ngan paraguma. Kulang hin sustansya nga natitilawan Din ngani sadang ha amon pagkaon Asay pa hin iba nga kinahanglanon. Ti kang ha maluya. KamakaIuluoy hit amon panap ton. An nahimomolag magluya nga pangontra. kasundalohan han masa. Kun hira natukad ngan nagpapatrulya Ira ginriringgal an amon paguma. --------------------------------------------------------------------------------------------------KAMI PARAGUMA NGA TINALUMPIGOS Kami paraguma nga tinalupigos. Gintukod kami pagr umpag han aton mga pangontra. --------------------------------------------------------------------------------------------------- . Hala na kasama igandam an aton pwersa. Sugad kasaslogan aton liwat gamaan. Gudti nga pagdaragon kun aton titirokon Dagko nga kadaugan an makakabot naton. Rebolusyon! Rebolus yon! Rebolusyon! Naglalarab ha bugos nga nasyon Ngan din na gud mapaparong. bata. Tikang ha guti. Bisan nga kusog may ada han pangontra Mapip hira kay may naton suporta. daraga. Pero kinabuhi perme la nga minos. --------------------------------------------------------------------------------------------------INAY HI AKO MABAYA Inay hi ako mabaya Rebolusyon an bubunyogan ko Pagrumpag han mga agaron Nga nagpapakuri mga kablasanon. An 34th nga batalyon An komander hini hi De Leon. Sanglit sumarig tumapod ha masa. Hin waray kaluoy ira ginlulugos. Cagapasan ngan Magongbong Trese nga paraguma ira ginpatay An kat awhan nagngongoyngOY kalagot han pangabuso Dugo nira iginamot sulog hinin pakigb isog. --------------------------------------------------------------------------------------------------REBOLUSYON AN GULIAT HAN KATAWHAN YANA Rebolusyon an guliat han katawhan yana Pagsolbad han ira mga kakurian Rebolusyon an karuyag han kadaman yana Pagrumpag han kiase nga magtiyopion. H a baryo Gapang. Talingohaon ta nga aton mahipasulong Hin barobal itang in nga aton rebolusyon.Madinaugon gud an mga BHB Nakalipol hira walo nga pasista Lima nga armalayt bar ngan radyogram Ngan damo nga bala an aton nakuha --------------------------------------------------------------------------------------------------PETSA 12 BULAN HAN NOBYEMBRE Petsa 12 bulan han nobyembre NagpatrolYa mm mga a rmi. An pinasuhulan di man makaapong Pag palit hin bago nga amon gagamiton. Kusog atoii hukbo gumikan ha Ira. Amon ginsasaad nga armas diri namon bubuhian Kun d iri marumpag kaaway han mga katawhan. Rumpagon ta! Rumpagon ta! Rumpagon ta! Mga demonyo hinin nasyo n Imperyalismo pyodalismo burukrata kapitalismo Iglulubong hira han katawhan Ha basurahan han kasaysayan. Gudti ng a detasmen aton liwat banatan. Lugo d mi sumusulong. Timprano nalusad ha uma pagdalos. Amon kaba taan maggasa ngatanan. Kampani an ira pormasyon Nga sinaba hinin panalogan. may asa wa Waray paghialang ira ginbabastos. Dugang pa kakuri hit amon kahimtang It panmi ruwisyo kan Marcos sundalo. An kababayinan gintatalumpigos Tigurang. Aton babanatan pasista nga trop a Ha salog maghasag ngan bukid magbabaklag. Ha kasyodadnan ngan kabaryohan Umogop an katawhan ha aton kagiusaii Armado nga paki gaway tikang ha kabukiran Hinayhinay palibotan kasyodadnan. madako an aton Bahuba.

Pastilan. labaha.MGA TINIPIG NI KA ERIC ABELLA UG SERGIO AMOYO NGA TIKANG HAN MGA MEMBRO HAN KAG IUSAN PAGPALANGGA NI NANAY HA AKON Pagpalangga ni Nanay ha akon Minatamis hini n akon dumdom. Kay pint hi ako nga makat na. Iday. Sanglit yana Nanay pagiluba Kay pirit hi ako malakat na. Ha adlaw ha gabi natimangno Ha mga kakurian ko nga damo. aw. NagpapakapugWat Bis mga minatay. Huy. --------------------------------------------------------------------------------------------------BAGA SUMAT . oo. kirigpos. Lapos na hin Bitol kapos na hin hipi kanan Pilipino han uso pag-copy. Kun ikaw gumuko Kita it im pugtot . iyo mga tawo ha iba manmutos. hi Ino. Mga luha mo Nanay himu sa. naangay hin kayumanggi labi an nawong sugad hin tabigi. Ngan parayaw pa an irok n ga baga ginpaharnisan dinugang di pagpinirok Hi Pitong -. It im matataktak Makuri mapurot. Kun di gad Ia inin pyudalismo Kaupod pa inin imperyalismo Diri ko hi Nanay babayaan Kay akon gud hiya kalipayan. Amo na Ia mi Nanay an dalan Para han aton katalwasan Sanglit a ngay na nga magurusa Pagrumpag han dunot nga sistima. ayaw uraora hin mga bulurot. “di maalo. aada an siste adlaw han pamutos. --------------------------------------------------------------------------------------------------PEDRO SEPARA PAGHALIPOT HIN BADO Hunong na gad. Ayon ngahaw ni Sibron kay tinakas pagkinita bis kuno papagbayaron kay di man sukot igkita. Pagsunod na man la ngahaw kanan manunulay sugo. han padadaugon nga nahulbot.</pd > Damwal di na gud man la pagaingan pawalwal hit tiwalwal pawangwang hit warangw angan. --------------------------------------------------------------------------------------------------Pati dughan nalamukdo kay ginkulban hin tinuod hin magpadis nga imbudo nga inau pay an kagaod. tinapuran ka ba panhatag hin tingal? --------------------------------------------------------------------------------------------------- . pamati san gkay ko nga sudlot. (Matinahuron nga sagbang kan Mons. Ha iyo paglingkod Tuhod paa pulwa Ngan may magirim pa Kun ikaw mak iwa. Bis unanhon mo nga butong sidsid han imo panapton duroy gud I a hi Balintong han kuan pagsiniplaton. Haglipot nga bado. pabayi an mga bungto amo an mag buot.) Kita ha dto nagkasakay Dida hin dyip nagkadungan Ako hadto nahadlukay Kay ikaw daw gingi rhangan. Nagsiring hi Mr<pd>. iton buhok niyo ay na ipaluyloy talunaya sugad hit kan Insik Ping Loy. Paglingkod mo nawakasan mga tuhod higliputay pati imo katanusan ha im bado nga naiktay. hi Martin napagpag. hiton paa naparayaw. Baa daw intawon Inday ginguliatan ka hin “wow” ada hira in nagpanday bin ngaran mo nga Miss Huwaw. Bis la pagkatulan dara hiton kuto nga nangangayofl la dida hin pagbungto ngan bis pa itanoy ngadto ha infierno di na mapatarhog hi Esko. mailo b hin yangbat waray gud paghingal. Bis unanhon mo nga pagpiti kulaos basi m abungbong nakalit Ia paghikiti an naglilinuralambong. masasang nagaruaringaI. nga baryo. baga siko hin pagitinatabunan han naigbos na tumangbo. lider.waray batasan. iton ira ulo daw id yok rinampag di na maarakos hin sudlay pagkagkag bis pa aaswaflgan ada hin bulan gkag. hala mga intoy hala mga sma rt boys . Filemon Quianzon han iya masinagdun on nga wall ha mga daraga nga nagS anto-ehersisyo ha Katedral ha Palo. daw pinalungan na bas din iriakutos. Tungod hini nga kakunian Rebolusyon an akon aapihan.BAGA SUGMAT Hin “Hello” ug “Good Bay” ak ginhahatagan kamo nga mga Mister nga mga pagpagan Hi Pascual nagunggong. waray arutarut ngani Mister Campos bis guk don hin gunting. Hala mga Mister.Tiroy ug Samontoy. Kay it mga buta Nagkakasusumo Ha mga motorkab Paghawas pagsakay. lider ni kandidato Dingal.” Waray alo pagpasiplat sidngon man Ia nga hayaw bis burikbotik hin ulat. --------------------------------------------------------------------------------------------------ELEUTERIO RAMOO BAGA SUMAT BAGA SUGMAT Kan Miss Pikrang Kalabkab An Rayna Ha Kagabkab. Waray nim tinuturuflan baga waring. --------------------------------------------------------------------------------------------------Ginarungan na ka kay napalit an butos. Kay inin nga akon kakadtuon Pagtalwas han kabl as nga katawhan. Duroy liwat in nga mga mannganga rot han bayad ha ira hin pagpalapwat. di pumukaw kun hikitan it tinago.

--------------------------------------------------------------------------------------------------ILUMINADO LUCENTE HANGIN GAD LA Aadi ha at hagdanan in nagtitinuktukon Nanay. apay. Makausa . hudo. An bayad la gutiay. Kapti an tak mag. Pamuhaypu hay ayaw gud pageki sekis Tadong ngan si’mulsog hiton bagis. tarha. ngan nakalilipay waray katapusan. Waray nagtutuktok. bis igpanmamalhas bis makagaramo. paghiruti ngan pagikmat. kundi listahan hin mga pinalungan. An tingug makaluluoy a n pagpukaw hinayhinay daw sugad hin napupuoy dire gad la hangin. Nanay.sano buwas ha bakgong magkatigob ngan an ba kgong amo na an vestido. mga sano buwas. yana abot na ha bawbaw han tuho d. Kun ikaw mahultok. Bisan ka naabot. pagkalpad han maya. An timbangan m o nalabtik. DE VEYRA HUY. An hulog nga nakuha. hangin! --------------------------------------------------------------------------------------------------AGUSTIN EL O'MORA HI UMPOT Sinakay hin iskutir an sangkay ta. Naning sada Ia ng a nababantad han huyuhoy san hangin ayaw hito kaalantad. mamumurag. --------------------------------------------------------------------------------------------------TOMAS GOMEZ NALIMOT KA NA BA? Diri ka ba. aada ha imo an papel an tinta. tarha. huros. daw lugit hin lubi nga gintutumusan. Din mga kwinta hin mga utangan. Andamon dayon sunod nga tagay. hangin. Luget han Iingk uranay. --------------------------------------------------------------------------------------------------EDUARDO MAKABENTA AN BAYAD HAN AKON LUGET Han akon pagpalatay. Kun ham an amo. Gawsan na an buktot. DE VEYRA IGAWAS AN TAKMAG Igawas an takmag. bis kanay nahahanglas Kay p astilan man ngayan at hi Umpot napadlas. Hangin gad la. kay nakakasupsop hin baga hin hatok. Kay waray na iba kun mahapwat.liring ngan kalainay -. Daw ak ha imo utang.Ay! Kamatamis mo daw. an mga risibo ngan han mga kwinta. nga nakakakupkop nga nakakapinta. Daw hatok hin pill adton pinuyusan. LIDER Huy. Iday. kay tinapuran ka p anhatag hin tingal. mga elektores nga ginarungan.VICENTE I. Tarha. Dida han paghiuli. Tingug daw nga nagpupukaw hin waray palabilabi ngan din nakakahukaw han gugma nahahanabi. din mabuliw kun din mant a latok. Upaya panimbang. bangin may katuyuan parnatia ta daw anay. linta. Pahuway na Ia hiton turon katurog na gad Ia Naning imo ako p agmatuuro. --------------------------------------------------------------------------------------------------VICENTE I. Naggaanay im ginmadyek. lider. mga naguutang ha mga bublangan . liang ng an sidsid -. Nagsasakaysakay kita sa salog Nagbubugsay ako sa Iangit an tad ong. May ada pagtapo d kalipay nga damo. Ngan tipaigbaw an sidsid han saya. salit an bungkog lubas na nga lubas salit kin ikita tinag o nga rubas. Ako nagruhaduh a. Ayaw pagtalaw Igbaw an pangulaw Kay di ka gad. han mga pasangyaw hadton imo Amo. Kay ikaw sinandig sinin dughan nakon Dayon ko man harok siton irno bayhon . hinmalugsan kawagok An i roy nadismayo. an amay nagtinuok. Os ka sako nga luget. Waray na matupong sinin kalipay. Ayaw pasabot. Sapayawa an pugtot. Ano nga nagtidugang? An ak ha imo balos. Huros. Pabuinga an hiblon Dagkua an tulon Latonlaton tungkasa na basi tibway. Alagyama. aadto ka. Salbahes ka nga insik. Baga ka in linta. pinalangga ko. bangin an tuhod di na ihiluhod. Waray na baribad Tibway pan iplat magaraaramag. hin dinuhulduhol nga waray katamo. mailob bin baktas. Apayapay. Pagmatu od na Ia Naning kamadlos tikang ha dagat kay amo ito an hangin kon panahon san h abagat. Gutiay an pisada. --------------------------------------------------------------------------------------------------MGA SANO BUWAS An liang madagmit an pagpatiubos an dughan na la an ginsasangit an kawo ha sugbong nakuhaan hin ubos an V ha bungkog nga may barangitan an pagbi ngat din la harumamay. lider ni kandidato Dingal. Salit manggud intawon. baga in limatok. hi Umpot Duha a nay kabulan han diri paghiulpot Ada ngayan nalimtan an pagpaukoy na Waray hunong hin likdo bis diin nga eskina. hahinonomdorn Nagkalakat kita gabi nga bulanon. waray gud paghingal an imo ngaran nagaaruaningal. Ikadi na gad. huros. I-lit imo paghakbang. Agangagang ngada h an kalatok. kanan kandidato dugo nga manatok. napapa s hin gutom han ginrurunusan.

ngan an harupuy asay.sa nagkabulag kita Ginsumatan ka nga ako buhion pa. salit mamingaw kay tungud nga an gugma mu na waray. kun didtu ha dughan ni Nene. kun magruyu an mga bukad. ginputus an bug-us nga lawud. nga an kasingkasing may kasubu. harayu kan Nene mabiling hin hilu. Naginampo ka nga ako buhian pa. daw uras hin pagkamatay. Ay! Kamatamis san may nagpapalangga Waray kamat ayon. tigamni: an gugma patay. mamingaw nga labi. mga bukad. Kamakapapaid hin naghihiningyap. Pirit iilubun inin pag kasakit niyan. waray higugmaun nga sadang maluuy. Nagaasuy nga an gugma patay. harayu han bukad nga ginpapalangga. Sa t akna nga tanan firme ka natupad. hin kasakit han dughan nagpuputus. duyug ha iya nagbibikhu. an paspas han mga balud. kun pananglit waray lumabay.. mahilum nga guyud. Ngan kun ha kaagahun.. lunIon Ia himaya. waray lamrag kay tungud ada. ngan adtun mga dahun. kun han kapalaran paglinguun aku. matugnaw nga alisbu. Waray kapupugngi luha sa mata.       . maaram ka kun kayanu? Ay. an dara hadtun alipurus. <b>Harayu Kan Nene</b> <i>ni Luming</i> Waray kalipayan an may paghigugma.. Sanglit tikand sadto waray ka na bulag. tigamni nga kasugad. bisan kamatayun kapin kamatam-is. Han lambung ginwara. hin gugma mu waray! An kaagahun nagluluha. ug say bati nala. pagtangis nasubad. an harupuy hinay an paglahay. an mga tina nanlulubad. didtu an pagtangis. han kadahunan.. nadugang pag-iha inin kamatayun nga akun ginpipinamulat nga umabut layun. <b>Kun An Gugma Patay</b> <i>ni Rudolph</i> Masamdung nga gab-i. kun ha maurhi pagkalipay an aabutan. ngan hitun malulupad.

Kay hin gugma tugub. Dumangat kunta ha kasingkasing. kay sugung nga ungara. an mga bukad pati langit maitum. Uhaw ku tambala. di hinkakalimtan. dirina magtahum. Luto a kahimtang. <b>Serenata de Schubert </b> <i>Spanish song ginbinisaya ni Norberto Romualdez</i> An kabitun-an han kagab-ihun. Naning an halad. angay makagtul-id. bisan it im hiyum. waray pagpahuway. bis ka nakaturug. Naninga nga hinalaran. Aadi hin Intuy. Kay ikaw an dangpanan Ikaw waray iba. ngan kaluuyi. kun aku nakita. Kay aku imu nabihag. Mu. An katutuhay na. kun harus mabugtu. Nabantad an kadahunan. Mutya ku nga inurug.               . hinin panumduman. <b>Hingyap Nga Waray Himaya </b> <i>ni Talinting</i> Tikang han ak pagkilala han ngaran nga gugma. akun pag ginhawa. An kasingkasing may pagkamingaw. ini nga ak buhat ku la parayparay han dalan.Kay bulag han bugtung nga ginlalauman ku huyub han hangin diri na nakakali-aw. Wad-a an sakit Bisan nala pagkaluuy Bisan la kapaid. Naranggat nasulhug. anuba in takus. Ha tungud hinin imu tambuan. han gugma nga sakit. Tambu gad. nagtitinitis nala. Hinay nga paghuyub Dumduma aku lingi-a. napupuyat hin dagmit. inin pagharuy. an buhat isipisip. nga ak ginhihingyap. Kamakuri manggud.

<b>An Kaagahun </b> <i> (Ha akun hinasa nga sangkay Gu<pd>. Sidlit han bituun upud an paglaum. di ba kalipay mu. iwaklit nagud Naning. Tugauk han manuk malanuy batium. natun babati-a. kun hinngangadayan. ha ak pagpatay la. asya an tambalan. pagpaid hinin tawu. nga buut dumiri. Ay! inin gugma. ha mga katutul-anan. makuri batiun. Kun baga pananglit. kun anu in buhatun. amu an pagtikang han iya pagbangun.hinin dumdum isip. ngatanan an tamsi sahid magawitun. inin ak kahimtang. Baltazar</i> Makalilipay hinin nga panahun. Hinaut na unta. in usa nga saad. ak kasangkayan ngatanan maglipayun. hi Naning nga putli. kadagatan mag-upay tanawun. pamurubuutun. nga waray gud huhungaw. kundi inin baba. apiping it kamingaw. sanglit kay natutuub la. kay aada tuturuk ha at mga unud. kahuy. sanglit kay hapit na. hinin kasingkasing. Kay di ba inin gugma. angay kalipayan.</pd> Vicente I. nga waray himaya. kun waray nasaid. imu na buhatun. de Veyra) ni Francisco H.                     . tambal han kasakit nga akun ginhiyum. libang han kamingaw han ak higugmaun. Naning. waray daw gud sadang. ha ak manaringsing. ak nalilipayan. didtu han higdaan nga akun taran-awun. pag iinumdumun. nga mahigugmaun. adtun im hunahuna. nga matalibus na.

. Kun may imu basul han una nga higugma. inin kalibutan hiya malipayun. Nagtikangna mga manuk panhugdun. bag-u nga kaagahun. <b>San-u Ka Bumaya</b> <i>ni Espiridion Brillo</i> Kun umabut an adlaw.. Iuuli man ngadi ha akun an hingpit nga kasakit. nga imu higugmaun. waray ku mabubuhat. Kun di’ kana ha akun. panasa an kasamdung. Biling ikaw hin lain nga say magpapalangga. ngan hiyum! Ayaw ak’ hikalimti. An akun pagmayuyu kun imu pagmarautun. Waray sapayan kun imu aku limutun. ha akun nim’ pagbaya. ugay. ha akun hunahuna. Di man ngani ak karuyag hin gugma nga pinirit. libang han paghayhay hinin panumduman. Sanglit mga maya tikang hin pagkalpad. <b>Ayaw Na Ha Ak Panumdum </b> <i> (Ngadtu kan Julieta) ni Iluminado Lucente</i> Limuta aku kun imu man karuyag. kay ira pagduaw hinin kaagahun. Han atun mga sabut ayaw paghiulingag. Diri ku buut magtipig hin gugma nga malubad. nga im’ aku halaran: haruk. hin puraw nga himaya. ha butnga han kasamdung. huni hinin tamsi sukut nak batiun. bumaya ka hin dayun. tikang han kapara gabi nga gamhanan. bilini aku anay.maghamut nga bukad sarang an alimyun. mga alibangbang panlauy han bukad. bulung han kamingaw dughan masulub-un. Iuli pati an karuk nga ak ha imu hatag. ngatanan an tawu sahid malipayun. kun diri an paglaum. an unub nga himaya. kay pagdangat na ngay-an.                 . aku imu bayaan. ihalad lugud anay. Anu pala ngay an kay dit ha sidlangan. Mabulag aku ha imu. mabulag nala nga pirit! Inuli ku ha imu an gugma nga makalit. ngatanan malipay waray kasakitan.

kun san-u ka bumaya. himyang ha higdaan. nahimu nga kasamdung. han akun hunahuna. kun imu man batiun. nahimu nga kangutngut. Adin mga pagnguynguy. bis’ kun aku harayu. waray na adtun langit. bis’ pa kaginhawaan. ayaw aku limuta… Ayaw aku limuta nga im’ mainantusun.bis’ pa kun hadtu anay. ha imu pagkamingaw. Ha iyu pamamahuway. nga atun ginsabutan. han di’ ka pa nabaya. an imu minayuyu. nga hadtu ihinalad. paghatagh hin tigaman. guba an kalibutan. mahinay ku nga tingug. Kun gab-I nga mangitngit. had’ akun kasingkasing. kablas ug taramayun. waray nagud paghunung. An ak’ mga kalipay. kun imu pa igkita. maupay an kahigda. matan-aw ka hin bata… ayaw la hipa-usa. nga di’ mu ak’ limutun! Hitu nga mga uras. tupad ka ha im’ situy. haruk ha mga im-im. han puraw nga himaya. . kay im’ tinalikdan. kay imu tinalikdan. itu akun pagsangpit. ha bawbaw hinin tuna. han akun kinabuhi. Ha butnga han kalipay. nga puraw an higugma. sadang mu pamatian. tulapus na hin gugma. ngadi siplat gihapun. hitu kay akun gugma. adtun imu dangatan. itu akun pagsangpit. kun im’ aku bayaan. ginbaydan hin kasakit. waray na kalipayan. kamu magduduhaan.

ngan asay ku hahalaran han ak’ mga pagsiday. <b>Regina Angelorum</b> <i> (waray ngaran) </i> An di’ la mahagugugma. an di’ man ha im’ matanaw. kay matalikudna. han ngatanan nga kahusayan nga akun na nakita. haruk pati pagugay. duyug an kasakit. Ngan imu mga im-im sinupu han surangga.Ug akun higugmaun. ngan kun di’ na makita. sugad na hin nahang-aw. ha langit nga puyanan han magpakabibihag. “Regina Angelorum. nga ak ibinaya. Ha ak paglalaktan. bas’ magliaw. Miling nga hinandum. tikang gud hadtun siyahan nga ak’ ha im’ pagkita. hin unub nga higugma ngan hin kabus nga palad. <b>Hinamdum Ku</b> <i>ni Manuel Avelino</i> Masirumsirumpa adtu. maglipaw han akun hunahuna? Duray. an kinabuhi masaplud. gutiay nga pangaplud. sinsabut kaupay nga ikaw asay agarun. Dida hit’ mayagudut nga im’ pagpamantarun.” an ak’ ha imu bunyag. Miling pagtawag. akun ka iniday iday. adtun kaagahun. tugub hin ka sigpit. nga aku buhi. Sinugu ka han langit pagkuisad din’ ha tuna. pagtampuha an lagdu. bilin an kalipay. ngan batu nga kasingkasing an diri mu mabihag. an akun kasingkasing. kay waray ku itatanding ha imu kamaanyag. waray gud nga waray gud. hadtun tikus an tuyu ha imu hin paghalad.     . masirum an langit. bisan kun mapawa. pati kabiduun. ug salit ha kalag ku ikaw an pinalangga. pahadka aku anay! halari hadtun hiyum. dara an kasakit. kay ha imu la paghiyum. tuna lugaringun. an mga agi an. ha imu hamili. han atun…kamagsangkay. pagtig uba ta anay.

hin diri na anay ha imu manumdum. ha Burawun nga bungtu. kundi talagsa. anak han Burawun. akun inugayan. <i>Tikang han libro: Hinugpung: Mga Siday. daku nga balud in ha akun nadagnas.hadtun imu ngaran. winawara. hin gugma hinalaran. bukad nga minamat. de Veyra. Trinchera</i> <i>kan Hilaria Infanta</i> Ykaw an bugtung nga bukad nga akun napili. may’ kun la unta ipapakiana. Daw aku sipak nga igdarudagnas. tikang pa hadtu nga akun pagsaaran.</pd> Vicente I. Titiguhun. uraura kalatam. . ngada ha pagpatay. talagsa batiun kay talagsa gamitun. bisan maunan-u nga akun kagul-anan. Diwata Tinipun ni Dr<pd>. Liaw-Libang. di’ ka lilimutun hasta ha lubnganan. hiyum nga langitnun. tanaman han gugma. Gining Leona. pagsimba ha imu in akun bubuhatun. inugan ta ikaw. Danay kun usahay akun sinasarihan. Garaygaday. imu ba nabasa an una ku nga siday? Leona! Leona! hin katam-is nga ngaran. ngaran nga pinili. Waray ku sayup. kun daw kahulus ha gugma. hi ikaw gintanum. nga niyan binmunga. kun baga mahihimu diri mu ika budlay. tubyan ku ha imu bug-us nakun nga kinabuhi. inin kasingkasin matugub hin kalipay. waray ku kasalanan. sugad hin tanaman. Hi ikaw an Miling. pinapapas han imu kahusay. tubtub kita buhi. ngan ha imu atubangan aku igdagsa. tuyu ha imu nga ikaw nagmahusay. <b>Bugtu Han Himaya</b> <i>ni Artemio</i> Tuguti aku madaliay. nga kalundiisun. Diman ku pagagi ha imu puy-anan. 1914. nahasampig ha tabi. Disyimbri. </i> <b>Pagsumpa</b> <i>ni Casiano L. ginsumpaan hin gugma nga uray ha kadayunan. diri nahihimu kay inin akun dughan.

Nga pagtuturawan ha butnga han luha. Igpapaaliday. Unub nga kalipay bukad nga mabaysay. Nagruruhaduha ka minahal ku nga Iday. </i> -----------------------------<i>Tikang han libro: Hinugpung: Mga Siday. Akun iginsusumpa nga akun ka uunuban. 1907. Lingi-a intawun inin may kasamdung. Ikaw an paglaum nga di malalaya. Disyimbri. ha akun paghimuuk amu unta in magpukaw. Hinihigugma ka nakun hin tutu-u.</pd> Vicente I.               . Garaygaday. Ayaw pakabungli inin pamalandung. Langit hinin dughan ug ginlalauman. tubtub may tinguha Tubtub di maughan. an gahum han gugma nga katinuyu-an. Masamdung nga dayun. Hinin nagsasangpit nga kablas hin palad. tatawagun ku gihapun matam-is mu nga ngaran. Titiguhun. Hadin akun gugma aku magsasaysay Ha usa nga siday. ngada ha kabukbuk ku didtu ha lubnganan. Ayaw gad itugut nga maghadi an pagturaw. an katam-is han gugma asay mu pagpaudgun. butnga ha mga pagturaw dalan kangitngitan.lakip in saad hin pag-unung ngadtu ha lubnganan. Hunyu. <i>Panalarun (Takluban). Liaw-Libang. tingug mu nga matam-is lakip an paglaum. Kun di mu lipayun. pagsumpa ku ha imu baydi hin kamurayawan. Yhatag nagad ha akun himaya ha kadayunan. Hi ikaw an hingpit nga akun himaya. Hin gugma nga hingpit ha im naghahalad. de Veyra. </i> <b>Siyahan Nga Pangasuy</b> <i>ni Fausto</i> <i> (Ha kan Pilang) </i> Pamati himaya hinian panumduman. Hin gugma an dughan. ngan ha dughan gumamut ug sumaringsing. 1914. ngan didtu hitun tuna nga ha akun tutunuran. Tubtub may paghingyap. Diwata Tinipun ni Dr<pd>. Ngan ini nga gugma iglulunudpatay. kay amu an hiningyap hinin kasingkasing. hinin akun pagsumpa ha imu pag-unung? Gindara ku nga sakit labis ha kapaitan. ayaw nagad itugut ayaw an kasakitan.

</i> <b>Akun Kagad Dinumdum</b> <i>ni Clavel</i> Hin kaluuy ha imu tugub ako.. hin putli nga gugma ginsumpaan. Inin kasingkasing unta nim hatagan. Liaw-Libang. Uktubri. Nga inin tinguha nakun mahihimu. Diwata Tinipun ni Dr<pd>.           . ug makag sunud kaman unta sama hinin ak ha im paghigugma. Usa nga paglaum baga naaninu. atun mga pagsampit mu ha akun. Bisan paman ngani mga kabagwakan.Kay say napasarig daku nga pagtu-u. Nga hiya maangbit. <i>Takluban. An nagningiyupu. kay akun ka nga gayud minayuyu. angay maghingyap ha imu. Sugad man lingi-a han im kamahalan. an natabigis nga luha mu. Diri mu lingiun. Nga aku di. Ha butnga han akun pagpainuinu.. de Veyra. waray turuk ha akun dughan. Disyimbri. Han adlaw han bulan binabanawagan. nahunub ha kasingkasing ku. dinumdum ku ikaw hin waray hunung. Ayaw ikaawa. An kalimut waray gudman. kay ikaw akun ginsaaran. An mga pagnguynguy mu sugad man. Bisan paman ngani magsighut nga dalan. Lipay nga di sanglit. binabati nga gayud hinin dughan.</pd> Vicente I. 1914. nmga aku an imu ginhalaran? Hinaut unta imu padayunun. Han mga bituun pa gintitiwakan. Minamatam is mu ba ngay-an. Bisan kun payupu. 1910</i> -----------------------------<i>Tikang han libro: Hinugpung: Mga Siday. mga kagurangan. Ha sakit bawiun. an pagsampit han akun ngaran? ngan imu paba hinnunumduman. Gutiay nga pawa. Sugan han pagtu-u hadtun tikamatay. Say pa inin duhan diri mu tabangan. Titiguhun. Garaygaday. Mangitngit nga gab-i.

Uunahun ku in kalimut ha imu. ug ayaw pagpirmi hin sangkay. pagbantay ug paglikay.kay ikaw la in ak Ayaw pagtahapi nga akun ginkawang. kay ikaw manla in hinigugma ku? nakakatahap ka la ada. kun anu in at pandangatanan. Pagtiput ug panikus. ug kita gudla in naggisumpa. sugad man akun ginbabantayan. busa. ug panmurubuut hin mahinay. Kundi kun sidngun mu nga binuhi-an. Kay duha manla adtu kita. ngan upaya nga mga pamitad nga diri ka gud mahisalaag. an atun ngaduha ginsaaran. kay gugma nga akun inutang. tay aw ha mga mata mu. Bisan kun aadi aku hirayu. hin pagbukbuk ha im atubangan. magtagam han pagpakasala. nga an gugma mu ak hinngalimtan. Ngatanan gindumdum ku.       . nga pinaka kanaman kula an gugma? Pagmata ngan pamuhaypuhay. hin maupay imu pagbantayan. kita magsigbantay man unta. an sinisiring nga gugma. adtun pakig usa ha imu.           higugmaun. kun angay ba pagtinawaan la. ug mga saad ak gintitipigan. Busa. Hi aku magkikita la. an dayuday nga hiningyap ku. paghinay bangin magsayup ka. hin gugma ku man pagbabayaran. kay waray ku gud ini paglimpa. mag-iinaw han imu pangiwa. an mga pulung ta nga sagrado. hinin waray gamit ku nga tul-an. nga diri ku gud pagdudum-itan. An mga pulung ku ak hinnunumduman. kay bangin ka pagtugwayan. di mu gudla pagbasulan. Ngan inin dalan nga natatadung mu. hugta an pagampu ha Diyus. an imu ha akun mga pinulungan. padayuna ayaw paglikuliku.

mahal mu nga ngaran akun naluluwas. tunay nga paggamut.hin katungkan nga mga dalan.             . de Veyra. nga ikaw an mutya nga ak kamamatyan. kay ha akun dughan ikaw an tinuruk. dumduma gud nga diri ka manta limut. Pagkabihag hin inub nga paghigugma. Liaw-Libang.. Garaygaday. gugma nga putli.) </i> Gugma! .. Nangangambud ka hin waray ruhaduha. Disyimbri. kawaray tibway ug turun nga pagsamdung. Nga aada ka pa nagsisinuisugun hinin dalan nga im natatadung. diri mu gud unta limutun. 1907</i> -----------------------------<i>Tikang han libro: Hinugpung: Mga Siday.. Pamurubuut hit nadangat ha akun. ngan lawas ku mabukbuk. bis turaw nga balagun inaalik-san. gihap nanaringsing ngan nanmumukad. tinuruk hin uray.. ngan imu ina-antus an mga karat-an. sanglit kay putli ini nga pagkasugad. nga ha akun dughan ikaw an tinuruk.</pd> Vicente I. an kaanyag mu balun ku ha lubnganan. in pagpahuway imu hinahunaun. nga ginhahalaran ngatanan nga adlaw. Diwata Tinipun ni Dr<pd>. hin waray gudman ginruruhaduhaan. kundi ayaw aku hingalimti. Pagkasugad hin waray bis anu man. Nanmumukad hin kamainalagarun. Ug ha lubnganan ku nga maksaramdukm kun didtu aku. pamalandung ha im ug mga pagtawag. kun ha akun uras hin pamurubuut. Titiguhun. hin mga pagharuy ku ug mga pangilyupu. Enfectana</i> <i> (Ha akun pinili. Kun an kaguul imu abutun. adtun akun ha imu nga tugun. mainantusun ug mapinaubsanun. kay tutu-u gudman ini nga pagkabihag. hin usa kadali man pahuwayi. 1914</i> <b>Gugma Nga Putli</b> <i>ni Francisco J. ha kasingkasing ku ikaw nangangambud. <i>Takluban.

Apuy: "Anu itu nga tingug ha tungud hit bintana?" Lilang: "Tamsi naghihinuni dida hit takuranga. Sinasabayan han siday nga iya laylayun." Apuy: "Kayanu nga utudutud man it imu kanta. ba-a." Malipay.Tinuruk hin uray.</pd> Vicente I. pagkabhig han agsang. ngad ha simbahan. Diwata Tinipun ni Dr<pd>. de Veyra] </i> Masirumsirum. Disyimbri. Apuy: "Lilang. Whom Do You Love? </b> <i>ni Ignacio McVey (Vicente I. apuy. Pagsulud han mansadida. hin-u ba ity nga nagmiminakmakun?" Lilang: "Dahun gad hit kakaw. magkasi mahiyumhiyum. Lastrilla) </i>                         . An agsang waray na babati-a an haragaak. Liaw-Libang. Kay bug-us an ira tinguha. an iya hinigugma Hinigugma nga Mandu. mahiyumhiyum nga naghihinablunun. de Veyra) </i> <i> (Kan Margarita F. Titiguhun." Apuy: "Lilang. Binayaan ni Lilang. im hi Lilang. bugtung niya nga anak." Han mapawa. Garaygaday. <i>Pastrana. Na angay la pamalud ha iya garingan. Nahundaray man ha puyut. </i> -----------------------------<i>Tikang han libro: Hinugpung: Mga Siday. 1909. namamalabag an bulan. 1914</i> <b>Next to Your Mother. nagkakabarubag id. ha dalan kalipayan. Mga maglipay. tingal na an kabug-us nga bulan. Uktrubri 3. dapit ha may bintana. tag-iya han kasingkasing. <b>An Naghahablun</b> <i>ni Cunning Fellow [Vicente I. Ngan dagus ihatag kan Lilang an iya singsing. Ha balay an lagas ha puyut naguusahan. hilaw nga luha ha im binabaribhi. tunay nga paggamut. An mahusay nga Lilang. ngadtu ha katundan. Inin akun man kasingkasing nga matin-aw Tikang niyan ngad hit kamatay. de Veyra. Ngan talagsa nala batiun it mansadida?" Ha tungud han bintana. ha kasingkasing ku ikaw an nangangambud. Ngani Lilang: "Kun an Girasol na sunud ha adlaw Tikang ha sinirangan. An duha naglilinakat. tipig an pinulungan. hin-u it nagpipinanhayhayun?" Lilang: "Huyubuy gad hit hangin ha lurungan nasulud. Nagsasaad tukib han iya hukun nga gugma. apuy niya nga buta. tubud han burabud gugma ku nga putli. Naghihinablunun. Nangungudtuhan an bulan han kagab-ihun. Layti.

<lbl>I</lbl> Hi imu gad nanay. Dayun ka inugay. hinin akun kasingkasing. Ha imu nagsakmi. Iday. Iday! dumduma hi aku. Kun ikaw na anga. Titay nga hamili. Dagus ka inugay. Mainugayun nga nanay Ha imu paghumla. kahimaya hinin dughan. Ha imu hinigugma. pagyakan daw. Tikang kagutiay. Iday. nga han gugma natugub. Andam hiya pagduyug. salit akun inurug. Kundi. Burabud hinin lipay? Kinukugus ka ngan niya Paguyig. udug! Hin-u itun iya sunud? <b>Ha Kan Luz *</b> <i>ni Luming</i> Itun imu la paniplat kalipayan nga guyud. han higugma nga ungud. Ikaw ibinubutang. Didtu han im puwang. Salit. Ha imu nagmangnu Ha imu nagmayuyu. Sunud kan im nanay. pagugay. mahusay daw bituun. sapit han im nanay. pastilan! kay inin man bihag. Kun an bata tikaturug. Bukad nga mahusay. Salit. Ha imu nagpaura. Hin-u it im hinigugma? <lbl>II</lbl> Danay kan usahay. Ay! Hin-u it im hinigugma? <lbl>IV</lbl> Hi imu gad nanay. Kundi.               . sunud kan im nanay. Hin-u it im hinigugma? <lbl>III</lbl> Di ba hi im nanay.

nganakun ha iya: hin kahusay mu. kay himaya an liniwan han akun kasakit. ihinatag ni Luming kan Gu<pd>. han diri ku igsanglit nga kahimaya. ngangakun. bituun nga labi kaingat. An lakip nga surat nasiring:--"An tagsu rat hini nga siday (Kun siday ba ugaring) waray na paka tan-aw bisan namanla an putus han Retorica y Poetica.. bay-i na duyugi. aku ha ubus ngan hiya ha tambu-anan. talagsa an bituun ha igbaw han langit. uswag. paniplat. ngan ha kahubug han iya pagkamahusay. ug aring usa nga hinumduman ha akun kalungun ha pagturun-an ngan minaupay nga sangk ay Gu<pd>. Kundi ha buud hadin akun kasingkasing.. ka-ipa ku hin siplat waray kahuhuman. kay an kasingkasing ha iya nabaya. kasakit ku. Tunug han turunggun buslung ku man.</pd> M. angay nga ibadlis.   . de Veyra han p agigirikan ngadtu ha Amirika hanin 1903. P. pamalandung ku han amun pagduha-an. salit diri katingalhan hadtun magpakabasa hini.. nga gindaug liwat an hadtu nga himaya. han gamut tikang hadtu ngan nanaringsing.. matahum nga bukad. Kun mahihimu la nga makagyakan. hala kadna sayaw. Nganiya saka.</pd> Veyra. diri ha pagasuy hingpit nga kalipay. 1902</i> <i>*An "original" hini. harayu asay niya atubang. kapawa kun ha iya ibulang.unungi gad unungi. saka. daw rakdag nga dahun nga pagtinamuran. Hini nga nga diri sayud an daug hin kaagi sayud gud an dagat. <i>Manila. d la masumu! Hadtu nga gab-i an naguup ka dughan. kay lapyupa hiya nga akun pagsaaran. balitaw? u-u gad kadna. tindug. hiyum. ginlalaktan uraura na hin kangitngit. natatagu hin maupay mahal niya nga ngaran. makakag-asuy gud hin kamatuuran. YLUMINADO"</i> <b>Himaya </b> <i>ni Artemio</i> <i> (Ha kan Leona Carrocino) </i> Gab-i hadtu han adlaw nga Lunis. sadang ku tigamnan. Pagtalkikud ku say lumiwan an kasakit. an huyub han hangin nga labi kamapaya. inin kasugad.

. </i> <b>An Lambung Mu</b> <i>ni Casiano L. an akun kasingkasing linumus hin kahidlaw. nga an mga panhayhay ku ha imu pagdad-un. ha langit. halarum nga kahidlaw. ginbutnga-an pa hin dagat an hinmumutanganta! Waray na kahimyangan inin akun kabuhi. bisan aku ngain siplat. ug sumatan ka nga itu kanan akun kasingkasing. ha ngatanan nga uras asay inungara.. Trinchera</i> <i>Ha kan Cirila Perez</i> Layun la sumantup ha akun hunahuna. ha pagli-aw ku han mga bidu nakun. igintutuguntugun ku han huyub han hangin. hingpit gud nga tuyu. ikaw la an dinumdum ku. 1910. kay itu padara ku nga kahidlaw. Kayanu nga harayu ka ha akun mga mata? Waray naba kaliawan inin akun kasugad? Ay. Usahay. binabati ku in daku nga kasakit. Ha butnga han kamingaw hinin inuukyan ku. buut ku pakalimutan an ladawan mu unta. <i>Kalgara. han akun kasingkasing ikaw gud an kahidlaw.<b>Kahidlaw</b> <i>ni Juan Ricacho</i> <i> (Ha kan Angeles Domasig) </i> Warayna kahimyangan hinin akun kabuhi. ha mga mata ku naparuk an ladawan mu. han akun kasingkasing. ha butnga han akun mga pagturaw. Kun ha luyu han bikid matunud na an adlaw. an imu hinumduman ha akun nagpupukaw. babayi nga hamili. kun may huni hin tamsi nga mamingaw mu bati-un pamati-i. ug ha katutnga han gab-i. diri pa ada han mabangis ku nga palad. tikang ku ikaw makita hadtun siyahan nga adlaw.       . Iniru. han tina han bayhun mu nga may kakayumanggi. An matam-is nga paniplat mu di napapara. Usahay. tikang ku ikaw makita hadtun siyahan nga adlaw. ikaw an naghahadi han dumdum ku ug isip. di nahihimu nadugang la an kamingaw. ha tuna. han akun hunahuna asay nagmamayuyu. Usahay. ug lakip ha mga inup ku lugud napakita. ha akun paghimuuk mayada nagsasangpit. kundi. han mangitngit nga gab-i sidman an kakurulpun.

ngan han imu ihiniyum ha akun atubangan. Ngan nakakapawa ha sakub hinin dughan. nadugang la an kamingaw. imu ladawan. Daw amu ka kun akun paghunahunaun.Paghigugma nga putli ha imu Iday. daw ran-gat nga bislaw han maanyag mu nga ladawan. Waray pagputuk kundi ha imu nala manggud. kay tikang la hadtun siyahan nga adlaw. sugung nga pagungara hinin kasingkasing. Waray na kahimyangan inin akun kabuhi. Kasingkasing ku yana putus hin kalipay. pati kinabuhi mahararapdus ha diri paka tan-aw. matahum mu nga bayhun makuri ku hingalimtan. paupdun ku ha iya inin akun panhiayhay. luha nga mapait ha dalan ku say baribhi. Sugung nga ungara waray nagud. nahaturuk ka layun didi ha ak panumduman. Niyan nga binabati ku in daku nga kasakit.             . sugad. An imu kaanyag pagkit-un daw bituun. siyahan nga pawa han adlaw kun nagraran-gat. Tikang hadtun gab-i nga akun ka makita. Lambung nga maanyag danay ku kitaun. Inin akun dughan dayuday an kabantad. Paghibiranii ku ngan akun panginanuun. Daw ha sinirangan nahimalaysag nga bulan. akun pagsinurat. <i> (Takluban. ha akun atubangan. Ug an imu katahuman kun hunahunaun. Dara han tinguha nga hingpit gayud. nga pagsumatan ka hinin ak pagbiniling. nga diri aku paglumsan hini nga pagturaw. Danay kun usahay ha huyuhuy han hangin. Di gud napapara. 1907) </i> <b>Hain Ka? </b> <i>ni Casiano L. Pastilan! Kanan kahuy man ngayan dahun. Trinchera</i> <i> (Ha kan Victoria Z. Agustu. asay la an kabidu in nasantup ha dughan. bis katunkan inaagian kay ikaw an tuyu. Asay ku hinumduman an matam-is mu nga siplat. masulub-un ku nga kalag ha im nagbibiniling. Ynin akun mata diin Aada an lambung han Ngan niyan hini nga Sugad hin nakadi ka kuman isiplat. de Veyra) </i> Hain ka ba dapit bukad ku nga minayuyu. ay! pakigbalihipa inin akun pagsampit. asay ku la kaliawan inin katamsihan.

ngan uupdan mu aku hasta ha lubnganan. ta-a-a diri nagad aku                                     . it ak paka tuman han atis mu nga tugun. a-a-a-ray. <lbl>IV. kay an tugun mu nga atis waray ak makakuarta. nga gabay dawla lubnganan kun diri na humiyum. <i>Abril. ngan bisan pa san-u diri gad Uday. waray man aku pagiha nga imu ikauhaw. han akun mga pag-ugay nga igin babarisbis. <lbl>II. <lbl>V. labut hit gugma. kay di ku iilubun. a-a-a-a. diri ta ikaw pagsasakitun. diri gad Nini. </lbl> Kadi. hiya man. amu gadla nga ak tagudara. ayaw gad hin. <lbl>VII. kun kakarawatunpa an katam-is. </lbl> Hinugaya it panablig hit im mga luha.. matam-is inin kinabuhi kun ha im atubangan? an gasi ku adtu nga diri ka ha ak mabaya.. <lbl>III.. bubunaw. kun kinukugus ku an akun inugayan. 1907</i> <b>Ha Kan Julita</b> <i>ni Romeo</i> <lbl>I. iya kulaw.. uhuda. kay di ku kinahanglan.. man-ga. an tinguha hinin duha ta nga kalag. an kanan pira kaadlaw nga diri ku pakag ugday. nga matinus an paghanuy. kay mabalik ak hinin pira kaadlaw gihapun... Kadi gad Uday! nabibidu ka ha akun? Nene ayaw! pastilan. tambis. duuk. </lbl> Buhi-a an paglaum ngan isikway. </lbl> Kundi kun bumalikpa aku liwat. it pagkulaw nga mabiduun in ak hinihigugma. </lbl> Lingi na. <lbl>VI. amu na. an pagtahap nga akun ta ikaw lilimutun. </lbl> Ayaw panumdum hin anuman. paghigugma. urug an pagdulum bis pa kun malamrag. Diri kaba maaram nga ikaw an ak himaya.basi na unta inin kalag ku makapahuway.. </lbl> Kay dida hit damu nga hunahuna.

Di ba amu? Dinhi ka hini himugsu. ngan ha dalan nga im paglalaktan. an higugma. Ngan hin luha han kasakit di gad dulman. Mercedes nga akun pinili! I-uran unta ha imu in kalipay.balit malakat. sugad man an kasakitan. say kula gindidinumdum adtun langit. han bituun nga ak ginpapasingurug. ha pagbikhu. an hamili nga imu dughan. say dungan mu an marol hin pangalimyun. kay upud mu gad aku ha kalipayan. Daw ha akun narayhak la an kalibutan. amu pa diri batiun in kakulba. diri ka dangatun unta hin kamingaw. ha lubnganan. an bulahan. <b>Ha Kan Mercedes</b> <i>ni J. an paghiyum ha imu im-im di matapus. waray bulud. magmalamrag an imu kaurhian. an higugma. kasingkasing. kay an adlaw amu ini nga isinirang. hunahuna daw mahusay. magmawaray tunuk an harupay. an kalag. an kinabuhi! <i> (Kalgara. Pagmalipay diri la hini nga adlaw. ug an imu kapalaran magmaliaw. ngan dungan man did ha dughan paghingusbu. an paglaum. Marsu 14. aada akun tubyan akun hatag. waray kupa hiabati in kasakitan. U. Diri mu unta kilal-un an pagturaw. 1907) </i> <b>Gugma</b> <i>ni Tigasaw</i>               . ngan waray ku babati-a in kamingaw? Nasabut ka nga yana waray ku sakit. an pagantus. bis uranus bisan dampug. amu pa itu niyan maginmurayaw. </i> Maaram ka kun anu nga aku malipay. diri na. ha paghayhay. tikang gud han pagpunias han sidlangan. nga bukad hin tanaman ku nga putli. an himaya. R. han paglaum han tikus ku nga higugma? Naaram ka? Aadi makukulup na. Ngan yana kun waray ku ha imu ighalad. Layti. kanan adlaw pagsarang han iya pawa. bag-u gudman nga imu kabuhi. C.

Kay katinuyuan han buut han tawu. nga waray kapara. Amu it an pulung. kun ha paninguha di nanginginanu. diri la an tamsi. Turuk nga madig-un. naturok ha butnga labis nga katungkan. waray pagkaparung.. Diri la an tawu. larang ni Bathala. di la an tanaman.. hitu nga higugma. ha atun dungganan. sugad man ha dila. an nahababasuni. magantus han lara. tanaman nga putli. tingug nga mahinay. butang nga pinili. dara han katawu. kundi an ha tuna. ha at balatian. ha im-im han tawu.Amu an matam-is. hamili nga pulung. han at kasingkasing. han atun tinguna. magsala han batu nga puy-aw ha dalan. <b>Mahatungud Han Gugma</b> <i>ni Gabriel Banez</i> Di sadang an tawu kun nahapapakdul. han gugma ginlad-an. di sadang magbasul. han pagka batan-un. waray pagpahuway. hinin kalibutan. masukut sumantup. Amu an biyuus. An usa nga tawu nga may pagkasindak. waray pagkapu-u. dara han himugsu. suga nga maningning. din ha kalibutan. masunsun bati-un. tinudkan ha dughan han gugma nga hingyap. an ginpahimutngan. bukad nga malimyun. nga urug ha ira han mga kabukdan. waray pagkarapgus. ginsabrag ha tuna. binuhi ngatanan. iya sulundanan.                   . buhi la gihapun. basi han tunan-un.

Ah! di ko say tuyu an pagpakilimus.. hangtud nga masangput an gintitinguha. Matahum nga buhat nga kadarayawan. Disyimbri. waray la ha iya bisan magmabidu. ha ira gihapun at igpapahayag.. nga waray pagbati han at balati-an. Di magtinamayun an kababayin-an. at pagpipiritun? Ayaw ta pagdumti adtun maghuyayag. diri nararapgus kay kasusgaranan. tibwaypa an gugma nga kabus hin palad! <i>Kalgara. bisan pa tigsiring. kun nagtinguhaun han gugma nga hingpit? Din ha kalibutan sahid may karapgus. adtun pag-uyun limus nga himaya. adtun pagtangdu di pangasingkasing?                             . Kay bis paman ngani an batu bantilis. han mga kaalu maaram sumikway. waray kasakitan nga di pag ilubun. kundi an kahusay hadtun pamatasan. kita uyunan han at paningha. Ihalad ira an kay an maaram ha ira: tuna. kasingkasing nga tugub hin gugma. an raksut. an tahum. naibas nakilut han darudaligdig. an pagpaha-uyun han at kapalaran. pati langit. an sugad nga gugma madagmit matapus. sahu kun tulapus han siplat ug hiyum. say paba an dughan diri man kumimbig. kalipay. bunga la han baba an ginsasaad. ngatanan nahagus. labi kamathaum nga gawi han tawu. di ka say karuyag gugma nga linugus. tumubyan han iya himaya. hingpit makurimut. nga nananagtuptup ngan nananayuma. kundi an pag-ilub ug an pagpasaylu. madagmit ma-aya sugad han hiyu-us. gabay pa a gab-i nga waray bituun. basta mamurayaw an ginmamayuyu. di pa nahigugma. di matinurawun.di manta mahunung hin pag-inungara. kun an kasingkasing nga ginhahalaran. putli nga pagsingba. atun an kasakit. dayun nga pagsuku. Kun an kahimyangan langit nga malimbung. Nasabut mag-antus han mga pagtamay. Waray kakurian nga di pag taraun. 1909</i>     Anu nga kun kun man in atun.

bas nim aku linguun? Waray aku panumdum... an akun mga ugay. kay pulung hin kasamdung. higugma ku nga puraw. ha bawbaw hinin tuna. balika hin pagsiplat. haruk nakun kasanhi.<b>Ha Kan "Esencia De Rosa" </b> <i>ni Fredes V. sadang ku pag-ilubun. ha lainnga lalaki. gub-un adtun sarabut. waray gud ak magtahap. ngan imu iginsumpa. hingyap mu nga matunaw. im dayun babayaan. nga maabut an adlaw. halaran ka hin gugma. Han hi kita magsituy. inaru mu ha akun. anu an nakasugad. layun mu igintubyan. nga imu kakawangun..magtam-is nga harukay! Ayaw gad hikalimti. ngan di sadang usahun. Bautista. ha dughan ginmayuyu. hadtu nga mga adlaw. akun anay hadtu.. adtun nga himaya. ha agtang gintipigan.             . waray kahimayaan. hin sugad nga kalipay. kun an akun pangasuy. haruk ku nga batan-un ha imu mga kirayl waray kana panumdum. Kay akun kapalaran. han atun kasingkasing. maaslum pamatiun. ha im-um nga kadaman. bukad nga higugmaun.. sadang mu igpasaylu. 1911</i> Ayaw ha ak kabidu. an uray nga himaya. an sumpa ngan an saad. adtun nga kalipay. han akun kalipayan. U! .. Itu nga imu saad. . ha akun nim pagpatay? Maraut ku nga palad.

dad-un ku an im lingu, ngadtu ha kamatayun, ayaw man hikalimti, nga putli an higugma, nga imu ginliwanan, hadtun iba nga gugma. Maada ka ha butnga, hin dagku nga kalipay, tupad han kasangkayan, ayaw aku isikway, ayaw aku Esencia, pagtagi hin kasadung, puuyun aku nimu, hadtun imo panhiyum. Buhata an kahimyang, ha imu higugmaun, nga imu iginliwan, bas mu aku limutun, waray nakun paghingyap, nga mu bubuhatun, an daky nga paglinGu<pd>.</pd>.. ...sugarun mu ha akun! Sanglit ayaw pagtapud, hit imu kamahusay... kun im gihap dayunun, batasan nga tinamay, Esencia nga linipas, waray, kana alimyun, waray muna kaanyag, laya an im panhiyum. <i>Dulag, Hulyu 8, 1911</i> <b>uura Iday, Di Gad Ak Say </b> <i> (Kan Duray V. Trani) </i> <i>ni Cunning Fellow [Vicente I. de Veyra] </i> <i>"Dum spiro, spero." </i> Tuura iday, diri gad ak say, An nakag saad nga diri hukun, Sugad hin inup, waray paglaum, Tuura Iday, diri gad ak say, Kay ha ak kanta nga may paglaum, Daw hin harpa nga langitnun tingug, Ikaw gihap di ku lilimutun, U, bunyug, bunyug gad, bunyug! Tuura Iday, diri gad, ak say, An nakag saad nga diri hukun, Sugad hin harupay layun kidyum, Tuura Iday, diri gad ak say, Kay ha ak bukad nga may paglaum, Taga ku gihapun ha imu, Waray kataganus pangalimyun, U, imu aku, imu gad, imu!

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

<i>Dagami, Layti, Uktubri 9, 1909</i> <b>Angeling </b> <i>Ni Veni Vidi Vici [Vicente I. de Veyra] </i> <i> “Not Angle but Angel"</i> Hiya... minatam-is ku nga kalipayan, Luha ug piraw han akun kasingkasing, Inurug, mabaysay, punu hin kaurayan, Bukad Pilipinas, hadi han kahusayan. Makaruruyag! An iya mga mata mag-amyun, Paniplat ha akun niya magruyuun, Dinudunganan han hiyum nga malukmayun, Hiyum han iya bayhun nga kalundiisun. Iginyabyab ku dayun ha iya, Talamhut han bukad nga ginpahungay, Dungan paglaylay malanuy nga siday, Kay akun tubyan an kinabuhi ha iya. Kundi an pagmalipay waray la pag-iha, Nga kuhaun ha akun ngan ihatag ha iba. An mga hiyum niya kanina han aga, Niyan nga kulup naginluha kuna. Hinkalimtan an panhayhay ku ha iya luyu, Paglipay, pagmayuyu, paghigugma, Salit kay an adlaw tunudna, ngan aku hirayu, Hinkalimtan, kinalimutan nala. <i>Tanawan, Layti, Disyimbri 19, 1907. </i> <b>Himaya</b> <i>ni Iluminado Lucente</i> Kun dinhi ha tuna, asay ta pagbilngun, adtun kahimaya, nga hingpit gayud, di ig kakakita, karag an paglaum, kay dinhi ha tuna, kasakit urug. Lambung han himaya, amu an masukut kitaun, kay an atun luha, dagmit la tumubud, kun karuyag dangatun, in lipay nga dayun, kumadtu ha langit at didtu an ungud. Kun hihingyapun man, an kawaray sakit, dinhi ha malimbung, tunang mapait, say talinguhaun,

 

   

an diri kasamuk, an pagkamurayaw, han atun buut. <b>Kanan Gugma Inup </b> <i> (Kan Narcisa A. Villamor) ni Petronio Talana</i> Bulanun an gab-i malamrag an langit, punu hin bituun, waray gud kangitngit; dagus ku humigda uras mamingawun, nga ipapahuway han kalibutanun. Waray la pag-iha an mata pumiyung, an buut malimut baga kamatayun, amu an katurug nga at sulundanun, hatag ni Bathala, ha kalibutanun. Ini nga pagpiyung waray magmadugay, ngan sundan hin damgu ha ak nakalipay, "Bangun higugmaun", amu adtun pulung," iya inin bukad nga ak ha im dul-ung." "Ibutang ha dughan diri mu pagwad-un, amu an tigaman hadtun atun pulung, nga at ginsumpaan uras mamingawun, inupdan hin luha ha at mga bayhun." Dayunpa pasundi malanuy nga pulung, dayug han kamingaw hadtun kagab-ihun, magsamdung nga siday magpakaluluuy, nga akun hindunggan, dapit ha ulnanan.

Dayun ku pagbangun taliwan magdamgu, maluya an lawas pati an panumdum, kun hin-u ha adtu ha ak pamalandung... ¡ay hi SISANG ngay-an nga ak higugmaun! <i> (Manila, 1909) </i> <b>Ikaw Ngan Aku* </b> <i>ni Iluminado Lucente</i> Bukad nga biyuus, marol nga maamyun, matam-is nga lagdu, matugnaw nga pawa, tubig nga malinaw, burabud han lipay, langitnun nga bata, tugub hin kahusay: Amu ikaw. Dahun nga marakdag, han hangin mulayan, kangingking nga baya, butang nga tinamay, gab-i nga mangitngit, waray gud bituun, sighut nga sinampig, rugtab nga balagun: Amu ikaw.

 

   

"Ayaw hikalimti, dumduma ngatanan nga uras, an im bisan kun kalipay an im ¡ayaw hikalimti, dumduma

gihapun, higugmaun, atubangun, gihapun!"

 

 

 

 

   

 

Hi ikaw an sulhug, aku an lambung, akun an katungkan, imu an himaya, amu ka an bulan nga waray katunud, aku an dalumdum kay aku an dampug. An langit ikaw. <i>*Karantahun. Laylay kan Gu<pd>.</pd> Silvestre Tapales. </i> <b>Musica Prohibita*</b> Tungud gud ha iya tarambuan, May tingug nga hadtun gab-i nabati, Ngan layun hinmunub ha kasingkasing, Hinmunub ngan nanganap ha kalag ku. Pagka matam-is hadtu nga kinanta, Makaaramduk nanumbud hin luha, Ambut anu nga igin didiri pa, Hinin iruy ku, di gud tugut niya, Niyan kay waray hiya pamamati, Kakantahun ku, ngan amu gad ini. Tamda gadman adin may paghigugma, Nga di na kunung say la paglinuha, Gabay mabugtu kinabuhi makuha, Ay pastilan! maluuy kana kunta, Amu ini hadtun gab-i nabati, Ngan dinayunanpa pagsumpayi. Tamda gad man adin may pagtinguha, Nga daw apdu an na tubud nga luha, San-u pa daw inin sakit mapara, San-upa daw aalpi hin gugma. <i>*Initalyanu nga kanta sinurat ni Gastaldon ngan guinbinisaya ni Hukum Romuald ez. Kinakanta hin sugad nga laylay.</i> <b>Pinili Ku Ikaw Nga Sangkay </b> <i>ni Honey Boy (Vicente I. de Veyra) </i> An paghigugma nga hukun ha imu Iday, Naglayun la gumuup ha akun hunahuna, Kay amu pala niyan ak maginmalipay, An tikang hadtun gab-i nga ak ka makita, Ynin kasingkasing ikaw la an ungara. An imu lambung bis; diin akun tan-aw, Riput inin mata ku han imu ladawan, An mga hiyum mu nga maglukmayun, Sugad man paniplat nga magruyuun, Amo an nagbihag hinin kasingkasing nakun. <i>Takluban, Iniru 22, 1911</i> <b>Sumpa Ku </b> <i> (Ha imu R. Aguinalde) ni Ricardo M. Montezon</i> R... im ngaran nga ak pinili, ginsumpaan ku hin gugma ha kadayunan;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hatag ku ha im ak kinabuhi, ngan saad ku an pagunung ha lubunganan. Itugut ha akun an paglaum, ngan matam-is nga gugma say pagpaudgun, nga ha ak pagturug amu in pumukaw, ak pinalangga isikway an pagturaw. Ginsumpaan ku nga ikaw ak uunuban, ngada ha kabukbuk hinin ak mga tul an, nga didtu ha ak lubnganan, higyapun ku an imu ngaran. Ihatag na an akun lipay ha kadayunan, kay hingyap ku ini hinin kasingkasing, ha kasingkasing gumamut ug sumaringsing, bunga han hingpit, tutuu nga gugma. Naghuhunahuna ka hin pagruhaduha, hinin hingpit ha im nga akun pagsumpa? isikway Iday, ikaw ak pinalangga, inin pagruhaduha ha im hunahuna. An mga kasakit diri ku ha buud han bidu dalan Ayaw gad itugut an mga kay kamurayawan amu an

hinihingan, kasisidman, pagruhaduha, ak tinguha.

<i> (Pastrana, Iniru 1, 1910) </i> <b>Gindayaw Ku Ikaw </b> <i>ni Espiridion Brillo</i> Tuna nga maribhong an imu hinmat-an, Bisaya nga tuna matignus pagtamnan, Harani han dagat nga binulawanan, Harukan han adlaw did ha may sidlangan. Maanyag nga tuna ayun han tagsiday, Bungtu han kabukdan nga mga maghusay, An ira alimyun ginhawa nga uray, Hadtun mga tukmu ngan mga dundunay. Damu nga tigsiday han gugma inatkan, Pagtan-aw han damu nga kabiyuusan, Usa ka ha ira maruyu pagkit-an, Marol nga mahiyum mutya han Tanawan. An imu paniplat mapawa kaupay, Kay amu an sulhug han imu kahusay; Kahusay nga putli biling han kalipay, Butang nga pinili han gugma nga uray. Kanay kasingkasing an diri malukmay, An imu ladawan nga mahiyumhiyum, Kapin kamaningning sugad hin bituun, An sulhug han bulan ha imu an turun. Nababawanagan putli mu nga bayhun, Hin imu panhayhayun, panhayhayun, nga hinay

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

An tawu tigasaw nga maginuhawun, Masayup ha iya kay lagdu pagbilngun. Ikaw an himaya han sugad ha akun, Lipay han kasakit han mahigugmaun, Aada ha imu, puraw nga tinguha, Ug kaginhawaan nakun din ha tuna. Kun an paghigugma mayada sinbahan, Ikaw an diyusnun nga iya ladawan, An ak kasingkasing an imu tumbanan, An akun kuryapi an imu kakaptan. <b>Langit Hinin Gugma </b> <i>ni Eugenio Repasa</i> <lbl>I. </lbl> Ikaw an himaya hinin ak panumduman, Langit han kasakitan nga ginlalauman, Mabayaay nga mutya han gugma ku ginhalaran, Ginlalauman ku nga ikaw ak kalipayan. <lbl>II. </lbl> Han adlaw nga akun panamilit, Kasingkasing natun daw gud magsakit, Ngan dayun mula ha ak pagtugun, Nga di ku ikaw intawun limutun. <lbl>III. </lbl> Magtam-is mu nga pulung ak babalunun, Ha kasingkasing ku gud mamayuyu-un, Bukad han higugmata ak handumanan, Di mahihimu nga ak pakalimutan. <lbl>IV. </lbl> Di ku lilimutun, ak gud titipigan, Inin im tingug, bayhun, siplat ngan hiyum, Ngatanan nga gayud ak pagpapaudngun, Ha takna ha ak pagkaturug-iimpun... <lbl>V. </lbl> Ini ngatanan daw kaliawan hin kahidlaw, Kun ha akun umabut an panahun han kamingaw, Dudumdumun ku dayun an hamili nga adlaw, Pinili han pamulung mu nga di gud ak magturaw. <lbl>VI. </lbl> Kun ha mamingaw nga kaadlawun, Huni han punay imu na bati-un, Pamati-a ngan hinay pagbangun, Pagsangpit ku it ha ak higugmaun. <i> (Liluan, Layti, K.P., Disyimbri 28, 1911) </i> <b>An Marol </b> <i> (Kan Elisea Domasig) ni Francisco V. Alvarado</i> U marol! bukad nga pinalangga, tanaman minayuyu han mga daraga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

matahum kun ikaw na mamumukad hamut matam-is kun nangangalimwag. Bukad, kun ikaw na inaadlawan, itinutungud ka ha barisbisan, basi hi marol diri kalayaan, kay kan iday daw pagtitinangisan. Ikinakulup paghuhugdun han adlaw, gindidiligan han tubig nga matugnaw, basi ha dayuday mga biyuus mamuklad, maamyun pagkit-an, langitnun nga bukad. Ug pagkakakulup kun mamuklad na, naburu kamut hadtun Pilipina, basi paghinarukan ug ig rayandayan, hadtun hihirutan mga lawas, lawas han kaurayan. Adtun hamut mu nga makalilipay, kasakit han gugma nakakalukmay, hadtun kasingkasing nga nahatitiunay, ikaw an bukad, marol nga napapahilibway. <i> (Palu, Abril 4, 1907) </i> <b>Harupuy </b> <i>ni Iluminado Lucente</i> Hain dawla an haruk mu, Hain dawla an higugma...! Waray na an katam-is, Naubus hin kapara, Asay nala nabilin, Masakit nga harupuy, Nga say nakakasanpit, Han apdu nga hinganduy. Kay hinuganganduyan ku, An imu pagpalangga, An imu pagmayuyu, An imu paghigugma; Ugaring kay waray na, Waray mu na kaluuy, An tuman nga nabilin, Masamdung nga harupuy. Bisan diin ak siplat, Purus la kasakitan, An akun kasingkasing, Baga kanan patay... Bati-a, U, makalit! An ak mga pagnguynguy, Nga ha imu pagdadad-un, Han hinay nga harupuy. Ngan didtu ha higdaan, Kun di kapa mapiyung, Kay magpapanumdumun, Han im pagka palaran, Pagabat mu hin harupuy,

 

 

 

 

Nga ha bayhun mapuruk, Hinganduyi gad, Laling, Kay ak itu haruk! <i> (Agustu, 1909) </i> <b>Tingug Han Tagipusuun </i> <i> (Ka kan Mudi) ni Martin P. de Veyra</i> Na raba ka han akun surat, Nga an iya lindung napapas? An lindung daw han mga langit, An hupuy kun han mga dagat? Ginantus kapin katuigan, Panimangnu, pamati han dalan; Mga ibun, warayna... nanlupad, Nanmalik ngatanan ha unhan.... Kay ig asuy ku ha imu Tungud hini ayaw ikabidu, Kay di ak anad magtagu, Mga putli, higlarum nga bikhu. Kay patuk an imu paagi, Dinungug ku gihap an huni, Kankanay aningal, nasaygan, Ngal ung: "Baya-i aku baya-i." <i> (Palu, Layti, Abril 1910.) </i> <b> An Marol </b> <i>ni Norberto Romualdez</i> Bukad ka nga pili-mahal, pinalangga, nga ha Pilipinas--ikaw turuk-banwa; bisan ha kasigtan--paghiburubutnga, tungud han hamut mu--hintutultulan ka. Madalumdumay pa--adtun kaagahun, an kahuy, an tuna--humug pa, yamugun linulusad kana--basi pagburuun hinay an paghabak--kay pagtutuhugun. Kun nagpupurak na--an sirak han adlaw, an ka maayun mu--na hayag, na lutaw, an gagmay nga tun-ug--na parat ha bawbaw daw sarusalaming--nakiblat, nasilaw. Ngan kun nabantad na--na huyub an hangin an dahun, bukad mu--nan ngingilingkiling; mga lumalabay--nga tamsi na siring; "Kahamut nga bukad!--Hain daw la, hain?" Ka tunud han adlaw--ka papas han lamrag nadaup, naduaw--an mga bukatkat, nga kun madulum na--putus ka hin in-gat, paglawag an ira--han imu kaanyag.

 

 

     

 

 

ak tinitipigan. uray nga akun hinigugma. Layti. Hinigugma </b> <i>ni Clemente V. Ikina aga han nakadi na ha akun. hadtun kamahinis--kaputli nga hingpit. 1907) </i> <b>Ha Imu. diri hain kundi ha im dughan. Binuru mu han tanaman nga hinungay. <i> (Salug. Itun pangamyum mu--amu an ladawan. saklay ka ha liug--han mga daraga. nakaka bantad han hunahuna. ay! akun himaya. An lamrag han akun kapalaran. masakit kay kuha han lipay ku. Basi hi biyuus magdayun pagbuklad. Uktubri 28. ug igin pupukaw han iya gugma. tunuhug hin lanut--bawbaw ha kandun-ga. sanglit siplati. haraniay kay gindudumdum ku. ngan gin-tatanaman--kay hinihigugma. malipay aku kundi masakit. Biyuuspa. <i> (Mayu. Bukad nga bugtung kapin hin kamahusay. pagnanumdum han hinigugma. 1910) </i> <b>Bukad Nga Tinitipigan </b> <i>ni Vatchoo (Vicente I. ngada han kabukbuk han kalawasan. Lastrilla</i> An dalumdum hinin kagab-ihun. ginsumpaan. putli. an gugma ku ikaw an hinalaran. Sanglit inurug ka--bisan turukbanwa. Lapyupa kaupay nga imu ihatag. Buhipa an tina. Harayu aku kundi hiraniay. Kay akun ginmayuyu kay imu hatag. ikaw susgaranan--han ka waray dum-it.Mabusag nga marol--daw tun-ug nga bagtik nga pumpun ha banwa--biribhi han langit. Hinuhumug ku tun-ug hin kaagahun.     . himyang na an alimwag. de Veyra) </i> Iini an bukad. hadtun kamaupay--tuptup nga batasan. waray gud bubulag. sugad han hamut mu--nga nagsasasarang. Ikaw an akun kahimayaan. an bantug na latus--ha kahagrayuan. ikaw an hinigugma. Pinutus hin panyu kay inaawilan.

"Di ku karuyag nga ikaw ak pagbiduun. P. Siniring ka nga amu ini an bukad. An haruk han gugma. kay ginlalauman in haruk han gugma. Kay akun gininup nga imu ginkuha. waray kaanuan. napapas an sakit. kun an iya lipay ubus na kakuha. Imu ngani batun nga ini nga bukad. an iya alimyun ha bayhun na alup. nahunub an luha. Diri mabaya nga may pa kinabuhi. Basi ipakut ha putli ku nga dughan. 1907. An mga mata ku nataup hin luha.) </i> <b>Hain Hi Nanay? </b> <i>ni Frances A.. <i> (Takluban. kundi paghahadki hin haruk nga puraw. katam-is nga haruk! daw huyup hin hangin humapun ha agtang. K. Bis hain an adlaw iya hinahangad. </lbl> Hain ku bibilnga Diin igkikita Higugma nga nanay Ha am nag palangga? <lbl>II. "Ayaw kabaraka". Ug an ngaran GIRASOL bukad nga putli. naraptay hin turaw. Layti. An imu binatun. Hin usa ka gab-i iya kahaladman. bug-us ku nga dughan ha kan Cedeng halad. </lbl>               . Darag inin tina di gud malubad. Pinutuspa hin panyu. kay ha Paraiso tumikang nga binhi. Salit bis tidugang an kawaray palad. ngan paka murayaw say gud niya kabtang. waray pagkalaya. Naraptay an tawu.Puputsun hinin panyu kay akun saad. Nausa aku sakub han unum ka bulan. Layti. Ginbiling ku dayun ha akun himusan. Abril 30.. an haruk han gugma usa nga himaya. kanan kasingkasing ikinabubuhi.) </i> <b>An Haruk Han Gugma </b> <i>ni Iluminado Lucente</i> Waray kamatayun." <i> (Pastrana. kay ginpapamulat usa nga himaya. Villamor</i> <lbl>I. Pinakiana aku han kahulugan.

aadtu na… aadtu na. Kun dinhi man ha tuna im’ adtu ginpalabi. Layti. Ha iya nawiwili hiya an inuungara. Didtu… diri na gad matan-aw. Kay ha bawbaw ha tuna waray na an himaya. . <i> (Salug. Kun an imu paghigugma labi hin pagka putli. nga imu hinalaran. Ikaw tinalikdan la bis’ hingpit an kawili. adtun iya higdaan. Diin daw pupuyu? Hiya an taglipay. Tapus an im’ himaya pagbati nga kanunay. niyan imu kasakit. tinigamnan hin “cruz”.Hin-u in nalipay Hini nga kabidu. 1909) </i> <b>Mga Luha Hin Kasakitan </b> <i> (Ha kan Gining Ines. Sevilla</i> Ilu hin higugmaun. Ha imu nanamilit waray ruhaduha. Hadtun iya bukaran adtun makahiridlaw. An imu higugmaun aadtu ha lubnganan. Villablanca) ni Pedro D. Napapas daw la asu ha im’ adtu binaya. Salit. Ha amun nag mayuyu. Ha amun pagugay. Sugad han natulapus Nga amun nanay? <lbl>IV. Dara an imu lipay nga imu gin inangkun. Ha imu nahabilin luha nga magbiduun. Kay dit’ ha kahitas-an hiya man an ginpili. … Kay hain man hi Andi? Kun hain la hi Andi. ilu hin kalipay. pakianhi an Langit. an lawas hadtun Andi. Sugad kan nanay Bulung han kasubu? <lbl>III. tinabunan hin tuna. </lbl> Hin-u in maantus. Uktubri 8. An langit naghihingyap kan Andi pagpaura. pakianhi an tuna kun diin la paglubngan. an imu kalipayan. an kinakaturugan. </lbl> Hain hi nanay.

nag mingaw. Bumantad ha imu dughan makalit nga harupuy. abutun mu in lipay. Natapus nadaliay usa la kadalikyat. Kun lumabay in tuig. nga imu kalipayan. Nga im’ gintinangis dara han im’ kasamdung. ug luha nga kanunay. man-gad na gad abutun. nag bikhu kasakit an linambung. andtun may’ kabidlawan. . Daw usa la kaidlap hin usa nga kikidlat. kamatayun gin lugus. bis’ diin nga lawud may’ mutya man gihapun. nga ikaw magbinikhu. Halaran kan Andi dit’ ha lubnganan niya. Nga diri matarapus ha iya mahigugmaun. gin utud ngan gin pirit. nga sinundan hin sakit. Daw usa nga “subasco” nga ikaw la linabyan. Kalipay ug himaya gugma nga diri tupngan. Kun Kay Di’ Kay ilu hin higugmaun ilu man gad hin lipay. lara hadtun higugma. Nag sirum kalangitan. waray gud kawiwilihi. Kun ha urhi nga adlaw batiun in hinganduy. nga imu hinalaran… Nga didtu hadtun buhu nga hiya naguusa-an. ug didtu ka mahilig. nga diri mararapgus. Igu na adtun luha nga imu ginpabalun. Tigaman han im’ gugma nga diri mamaratyun. An mga katuigan nga iyu gintikangan. Diin sahid masakit bisan diin pangita. Pag-impun an im’ samdung kapin hin ka makalit. Adtun im’ mga panyu nga hinumban han luha. din-i an imu agtang. nag sinamdung. ha bawbaw ha tuna inawilan kaupay. An iya mga durug mga kamiminatyam Nga nanmamahuway na dinhi hini nga tuna. hadtun luha mu humban.basi diri mawara. Man-gad dit’ batiun adtun imu kasakit. Adtun pagsighigugma. Bugtu an kinabuhi hadtun im’ hinalaran. bali an mutya nga sadang mu iliwun. ayaw limuta Bundusin (?) ya siyahan mu nga lipay. bulan ug mga adlaw. Dumduma adtun Andi. Takmud ha im’ tangbuan. nga ikaw mag sinakit. padara nga kasakit. Didtu ha kahiladman. Nag tinangis. mga adlaw nga una. ha iya may’ higdaan.

! Ngatanan. Kay bungtu nga kalagnun iya pahuwayan. Diin niyan panhuhunung mga kabugtuan. waray mu inawilan. Sugad hin bukad nga birilhun. <i>Palu. Ginuu. San-u ka humiyum bag-u nga higugmaun. kalimut ayaw gihapun. ngatanan. lawud mga baybayun. Ug ha urhi nga adlaw kun ha iba nga palad… Ikaw dit’ in ha kudlit ngan gugma ighalad. burabud han mga kaupayan Mahal nga pagbuut nimu matuman! Dad-a ngat ha langit han kahimayaan. Tawga anay an adlaw.) </i> Pahuway. Tuna han kakurian nga haya. Nanmiyung la dayun. ig pasipas han hangin... say nimu ibinilin. Igu nga an ak lawas. Mapapas adtun ITUM. </i> <b>Requiescant in Pace* </b> <i> (Ha patay P. Natatapus dinhi hini nga kalibutan. Ha imu. marapak. mayada katubtuban. Siptyimbri.Kundi in higugmaun kun mananamilit hin dayun. Ug kag anak nimu. Kasakitan. nananangis. han buhi pa adtun… nga imu pinalangga. An kalag han akun bata nga matam-is. tikang mapukan. Ug ikadtu man ha imu atubangan. Hin murayaw dida ha lubunganan. Karat hin palad! mga kasub-anan. lipay in pasaliwanun. Pinanngungul-ulan.. Inin kalibutan han mga pagantus.. Amu itu an kalibutan han tawu. hat’ una nga himaya. Lain nga ginhadlan adtun iya ukyanan. Hunung na pagtinangis pag-ankun hin kabidu. Kun adtun mga tul-an. an una mu nga lipay. An tagsa nga tawu.   . An imu mga anak nga mga ilu Ug hangul. bis’ diin kadtu. mabiduun nga asawa.. May adlaw nga talaan. An ini mga mata nga magpawa. bata ku nga suuk. 1912. Waray. Idkadtu an imu dughan han kan Andi lubnganan. An kahuy han hingpit mu nga kinabuhi. ug magkabubukbuk na. mahimu na nga tuna. napapara. A. mga ginikanan.. Pagliaw din’ ha tuna ayaw pagsinubu. pahuway. Nakad ha iba nga tuna. imu binayaan.

Nga ini nga maghagkut ku nga mga siday. Waray gintatahaan: Mga bahandi anun. Kalagasan. nga makagagahum. Didtu panmumundag. magpakaluluoy. ayaw kawanga. tuud nga pangamaya. Amu an mga luha hinin mata nakun. Abatun nimu didtu ha salad. nga halad Ug ira iinusuk ha uluhan ha imu ukad. Ug mga mag-aram. Kay aku ito manta nga naluuy ha imu. Hiunung han kamatayun la nimu. Pahuway Tatay Ambuy. Usa nga pagampu. bata ku nga suuk. Panginanu-a. Ug diri gud kanan kamanampan. Bis kanay natamak. Inin masakit dungga ug pangamuyu. manta ha lulubngan. Kamatay gihapun ira pandadangtan.Nga nabuklad ha aga. Magpaka wiwili nga kababayin-an.. Di ka hapa usa. Mga kadlan. Ug mga daraga. Magdali. (?) Ha kagihapunan dida ha lubnganan! Gihapun nga ikahidlaw ka nakun. dunnga ug karawis. Kun baga ha bawbaw han imu lubnganan. Pamalata ug kabidu. Nangikan ha bastus ku nga panarangan. Usa nga katadkatad hin tawu. Nga akun hinhayaan. In nga ak pangamaya. Ug ikaw. mag-iha. han imu nabaya. Bata nga higugmaun! Diri ka timuud. Kaluuyi an kalag hadtun tawu. Ini nga mga siday. Di ka mabaraka. tiil han kamatayun. padi ug mga papa. Aku yana maabat. Ginuu. inagnag. dayag nga tigaman. Ug nahigda yana ha lubnganan. Ug naharuk han kahuy. ug di ka magtagna. Ug masakit nga umangkun. Di na aku makita han imu ladawan. Ha nutnga ha bug-us nga kamiminatayan! Kahilarum han akun kasakit. dagkuna. Masaka man liwat ngat ha langit. ha kulup narakdag. An dayun nga tuna han kamimintayan. Hitun mga bukad nga manmutbut Ha bawbaw han ukad nimu. ha lubnganan. tamda. Kundi ha kasingkasing Nga waray ukuy hin haya. Ihahangad. Nga buut ku yana ibunyag. mga kabataan. Han imu linubngan.                       .

--Aadtu ha langit kay han Diyus gintawag. An ha kalibutan diri mapapara! Mga bahandianun. Kadtun kalag nimu. ha kahimayaan. An waray katapusan. ayaw kaalantad. Tampu ha magtadung. Ug han kahadi-an. Mga gugma ug bantug. Hadtun iya kalag nga binaya. Magpakaluluuy. Ug mga panhaya. 1908 MAKABUGWAS</i> <i>*Ini nga siday ginuwa ha "Muling Pagsilang" Tinagalug nga pahayagan ha Manila . . Ikaw gudla an waray kamaratyan. Nga bu-aw ug mamaratyun. Bulahan an magtipig han kauray. Han ha ginikanan. kay gin tatahapan nga hiya naglingu. Mga sugu nga Diyusnun. Sugad la han asu ha tap-ungan. Nga ha usa kadali napapapas. <i>Agustu 20.Ngadtu han puruy-an han mga baraan. An ini nga nanay nakadtu bilanggu. Daw bukad nga birilhun. Han tulu-uhan. sugad man magaram. ha kulup narakdag. Ayaw la kasakit. Mahal nga Ginuu han kasingkasing. Han mga kakurian. Baraan makadamu. Didtu panngungudung ha lulubangan. Nga ha aga nabuklad. Ug waray bumaya. Mga kalipayan dinhi hini nga dagat. ha kahimayaan. Waray pagtalapas. An tawu nga dinhi hini nga kamutangan. hanin Siptyimbri 26 ha 1908</i> <b>Namimiling Han Nanay </b> <i>ni Iluminado Lucente</i> --Hain hi Nanay? Nagpinakiana bata nga gutiay an ngaran hi Ana. Kay pag-uupahan han Makagagahum. Hadi han kahitas-an. Tungud han pagpahuway. mga kahadian.

Ngan pagabut niya dit ha panlubnganan.! Ngan us la kaidlap piniyung an bata. nagbibinikhuun baga may buut na.) </i> <b>Ha Imu Diri Malilimut </b> <i> (Ha kan Alejandra Vicera)                   .. paglupad han tamsi gindara ha langit! <i> (Takluban... K. --Ngad ak ha lubnganan. Dagus hinayhinay ni Ana iya luha namimilaybigay ngat ha panlubnganan pamiling bis habuk kan nanay linubngan nga kahidlawanan.. --An ini nga tamsi tamsi nga gituay.. sugad man ha akun nabiling han nanay. Kairu han bata! Kairu ni Ana. kay an imu nanay aadtu patay na. Layti. bis ngain karuyag im hingangadtuan..P.! --Kadtu la ha langit didtu pakiana. dinaup han tamsi.. hapit na ma gab-i. An kalag ni Ana. pulung naman niya han bugtong nga gugma nga ha ak binaya. kulup na kaupay.. ug iya binati in huni hin tamsi. hinadkan an baba. tamsi nga gutiay ngan makawiwili.! Palaran ka tamsi kay ikaw pakuan.--Hain ku bibilnga pulung man han bata adtun akun nanay nga nagpapalangga. ngay-an kay dinangit.

. kay ha harayu imu man tinalikdan. hin diri mu na ha akun pagkita. 1911) </i> <b>Pamalandung </b> <i> (Ha kan Titay) </i> <i>ni Rosing</i> <lbl>I</lbl> Makuri ha pagasuy. <i> (Layti. Ha imu. ha imu kanunay mahanumdum. dapit diin niyan amu akun inuukyan. kundi. Ay. kay pag-anga ku ha imu waray matakbaw. matuud ha imu nagpalangga. saringsing bis lub-uy. luha ha imu iruy ug asawa. Luha ha kahidlaw an gin bisibis. aadi ha dughan an akun mga kamut. di na tatahusan.ni Gualverto Delina</i> Niyan amu an siyahan nga pagtagmu. dahun ug udlutan. ha amun luyu ikaw layun nawara. aku an asawa mu nga masulub-un. ini amu an gin kilal-an di paglaris. Ini han mga nga nga adlaw amu an ginbahaan. han imu pagtalikud ha akun. manggad pa itugut ni Bathala. daw sugad hin kahuy tigda napulikwang. aku diri malilimut. Pahuway! Amu an akun tinguhaha imu. <lbl>II</lbl>         . dapit hain aadtu an magburuut. Hulyu 28. dinumdum ku nga asawa. kadam-an ug sugung nga luha. nga niyan gupung ha kasubu. mga langit itugut. nga hi Landa madangat ha ginhadian. mahatapu ha imu urukyan unta. upud han aada ha kalipayan. upud an kinasingkasing nga paglaum. dapit diin ikaw mahamumutang. Landa. kay pagbuut ni Bathala. pabilin ug magaantus ha kamingaw. !U langit. sahid nag panruyduy. Na ilu aku han imu pagpalangga. inin ak kabutang. Kinamingaw ku an imu pagkawara.

<lbl>VI</lbl> Akun titipigan. bidu nga mapait. ug im binatasan. gawi. ha but-ul mahiblun. imu binuhatan. imu pagpalangga. adto bukad nga buud. <lbl>IV</lbl> Hain ka daw niyan. ugay. siplat. kagugmaan. imu paghigugma? imu katam-isan. impun kun maturug. mabug-at nga sakit. ha ak panumduman. ha im pumalandung ayaw man pagpugngi. bayhun. hain ku bibilnga. nga labi han kan-un labi pa han tubig. buhi ka pagad man. nabutnga han dahun. Titay higugmaun! dinumdum inisip. an ak kamasamdung. pati im mayuyu. imu kamahalan. kun panunumdumun. <lbl>III</lbl> Ha dughan mabug-un. ha kunul marig-un. kay bug-us lawas mu. nga ak hikalimtan. hiyum. malaya la dayun. napupuu. adtun imu tingug.Mapait nga gayud. nauutud. di ku pa kalimtan. ha pagbunga pagud. tindug.                     . <lbl>VII</lbl> Ayaw ak pagdid-i. <lbl>V</lbl> Nga buhi pa aku. ha dughan adipa. diri mahihimu. yakan. ha ak pagpaurug.

Alvarado</i>           . <i> (Dulag.) </i> <b>Hinganduy Ha Kan Nanay </b> <i>ni Vicente R. gin sapnay gud niya tikang han kabata. <lbl>II</lbl> Hain daw hi nanay. <i> (Palu. hain daw in sadang. waray na kamurayaw inin ak kabutang. nga igkakita gud la. hinganduyan nga Nanay. diin ku bibilnga diin ku la nga puru hiya kakadtua nga ma papas gadla bidu hinin dughan kamingaw hin hingpit hinganduyan nga Nanay. inin luha nakun kay amu an putli. di gud nalilimut inin ak hunahuna an gindudumdum la. hain daw. hinganduyan nga Nanay. higugma nga dayun. diin ku kakadtua. nawara nga nanay. bisan ak mag anu di ku hinkakalimtan sanglit kay hiningyap. 1909) </i> <b>Requiescant in Pace! </b> <i>ni Francisco V.ayaw hibalaungi. 1910. Militante</i> <lbl>I</lbl> Tikang la mamatay higugmaun nga nanay. Uktubri 31. Uktubri. ha akun maglipay nga malimut nala unta. <lbl>IV</lbl> Hain daw. hinganduyan nga Nanay. <lbl>III</lbl> Sanglit kay napaura hinin akun lawas.

Samar. binilinan mu aku hin kasakit. Makusug waray. Imu gin antus an mapait han balatian. uras amu nala. Tatay. kay akun ha imu halad. kay us nga ilu ha im nahihidlaw. amu an pagpahuway mu na hin kadayunan. Naghingutas ka mga mata hangad ha kalangitan. Didtu waray na sakit kundi lunlun kalipayan. Pabay-i nga magtangis ha im lubnganan. upud in us nga bukad ku luhaan. ha imu pagpahuway. 1911) </i>                   . Pabay-i nga magawit in usa nga tamsi. kami mag-aanu man. Nubyimbri 1. han at panimalay. Binati ha kasingkasing santup ha amun kalag. Katampu ka namun didi ha amun dughan. amu an imu ha akun panamilit ha ak kasingkasing im hinumduman. pabay-i nga aku lumuhud ha im uluhan. us ka turu matugnaw nga luha. Namatay ikaw ha kagab-ihun nga mamingaw Hinuhuhuy han hangin nadapit hin kahidlaw. Nga didtu amu an matuud nga iya ginhadian. Ikaw maatubang kan Bathala hukmanan. nag tatangis han imu kapalaran. imu igin hulun han akun agtang. Sadang maglipay han amun mga kabudlay. Requiescant In Pace. Ay! Kabungkag nadaw. Ngay an sarabutun imu kami hinayaan. silaw niya nga labsag. ha imu makaaramduk nga linubngan. adtun adlaw. Mauli ha balay duduha nga daraga usa nga nanay. Hingyap namun amu unta an imu dangatan. kay aku. <i> (Palu. Diri ka mabaga hinin imu tinatalikdan. ha imu nagpupukaw. an dadangatan. Layti. Nubyimbri 5. Bulan nagsasabrag. 1907) </i> <b>Bat-ad Hin Usa Nga Anak </b> <i>hin Taga Abuabu</i> Padayun. walug nga luhaan. Kay babayaan mu aku hin kadayunan? Ginakus mu pa aku hin katapusan. Ha imu pamayhun waray namun inabatan. <i> (Wright. Tatay. Ayaw hiulingag hinin Kami mag iilub hinin Kay amu an kapalaran Ha maiha magdali amu amun kamutangan.Haruk nga matugnaw ug katapusan. Bisan kami magnawa kami ngan hi Nanay. Nanay. sadang ha amun makag sagakay. pabay-i nga inin akun ha imu pagsiday.

magupay nga malipay kun masabu gud aku. han kamapaurahun ug ira mga pag-ugay. kun ha akun pagmata damu in ira libang. tugun adtu ni Nanay nga aku papag-admun. usa nga pagpalangga ug usa nga pag-agak. amu in nag babayad pagmayuyu ha akun.                                 . bukad pinurungpurung nagiginlaya layun. Ug inabut in tuig nga namatay hi Tatay. binilin ak dughan. kanan kahuy mga bunga ha akun kamut kumkum. di nadangat ha ira in urit ug kaguul.<b>Pamalandung </b> <i> (Kan Nanay kan Tatay) ni Francisco J. adtun ira higdaan tag-usa nga saluran. Enfectana</i> May nanay ku ngan tatay han gutiay pa aku. nga lubnganan aadtu hiagian. gin dara ak ni Tatay ngadtu ha turun-anan. nga han luha napahid kun aku nag tutuuk. dilain nga karan-un ha ak ibinubukad. tinabunan luha binaribhian. Han pitu na katuig an akun panuigun. Anu ak igbabalus kan nanay ug kan Tatay. an ira mga kurubung an adtun kasisidman. ngan pagpukrat nakun aku ugayugayun. an mga paghumla nakun pagpikat ku nga tingug. usa nga kasingkasing nga agsub gud manumdum. ha ira kasingkasing dungan an mga pagbantad. Danay ak hangaturug dit ha ira mga butkun. Kay dit ha ira dughan isinasantup gud. Kundi waray pagiha kuhaan ak hin lipay. tunay gud nga kasakit. say pamau in bahandi man-gad kay waray nakun? A! did ha akun dughan mayada nagpuputuk. kanan Diyus kinuha himaya ku nga Nanay. han patay nga mga tawu baya han kalibutan. Aadtu hira yana mamingaw nga ukyanan. ug ha ira uluhan luha ku pahuhumbun. nga kun aku dumaku mawaray makag limbung. harapuhap pagawit nga diri ak mapuyat. ngan mapait nga luha an kalag ku linumsan. Ngan ha ak pag-iigngik hira may pagkalisang. nga matamis nagin tapus na niyan. sanglit kay pinaura ug aku minayuyu. gatas nga ak sinusu ug kabuhi nga hatag. hin pakag balus waray bis man la magutiay. binayaan ak dinhi ngan linanat kan Nanay. A! waray palangga mamingaw hin tuna nagudman akun mga ginikanan.

Kundi ha langit amu man an taramayun Kay ha langit waray bulawan bisan lambung... Ha kalibutan nga malimbung. Ha tuna Hadi. Gin bibiling ka bis diin nga kahigpitan. Han tawu inurug ka hinalaran hin hingpit.. Basta magtapud nga makaput han imu bayhun. Damu in anak hadtun Hudas nga imu sakup. an may kuarta.. Uugad. Kundi. hadtun atun Ginuu usa nga kalipayan. <i> (Takluban. Sahu nala kun anak ka hin manunulay. Diin iruy pati amay danay baligya. Damu nga balhas ug dugu nga imu inusap. Ha im kain-gat pinalit man kun usahay. Disyimbri 4. Tungud kay tuman bis anu nga kakulangan. ha imu man tumikang an kamalingu Bis kun ribu an gin tubus mu nga kabilanggu. Sugut an tawu bis anu nga kabudlayan. mabaskug ngan gamhanan. Urug ha imu nagapil an mabudhiun.. Kay tambal mu an bis anu nga kamauhaw Ngan ikaw dinhi ha tuna asay dinayaw. Pagpahuda. Ha tuna hadi mabaskug ngan gamhanan. diri ha langit. Hataas ka ngan nalandaw gin hahangad pa. Basi an tawu umabut katinalahurun. Basta ha imu gumikan an kilipayan. Amu ikaw an tutuu nga iya sangkay. Amu itu an damu in kasangkayan. hinalaran hin hingpit.. Kay damu na in ginawas mu hin kagutum. Danay balyu hin gutiay nga bulawan.Ngan ngatanan nga adlaw ak hira hinalaran. Didtu na an salapi di naparayaw. Amu ikaw an Diyus ha kalibutan. an kalipay. Makangingirhat pala ngayan ha kalibutan. kun hain ka aadtu an risaw. Kay diman sabid kalibutanun im uripun. Ngan kun hin u an salapian. an katadungan. an kaalu danay baya.                           . Ha kalibutan nga malimbung. kadamu na hin im uripun. An dungug. An kahimaya. an kabantugan. Han tawu inurug ka. 1907) </i> <b>Salapi </b> <i>ni Iluminado Lucente</i> Amu ikaw an Diyus ha kalibutan. Naaabut hadtun imu kagamhanan. !Magaanu kay amu itu an kabutangta! Salapi. salapi ha kalibutan. an Ley. nga gin ngangaranan langit kahimayaan. diri ha langit. Kinahanglan gayud nga pagludhan ka. hin usa nga pagampu nga dit hira ibutang. An kahadluk.

Nga igpadayun panmaligya an mga bungtu. Kadam an nga tawu masakay ha imu. Ayaw nagad inin Tuna ku nga Natawuhan. hadtun kaliruan. T. Adtun mga ngaran mga apilyidu. Bangin daw ha urhi may imu pagpulsan. waray ka pag-alang. imu kabugtuan. Lagera</i> FENIX KALUWASAN bag-u ka nga sirang Bungtu nga Takluban na imu ginmat-an Waray ka pagturaw.Kundi. Dinangpan hin hungin uran nga makusug. Waray may binmugsay waray may tinmimbang. Nga ikaw mangugbus hin waray paglubad. lawas. FENIX KALUWASAN kahuy ka nga marampag. Di ku matutugkad adtun kahiladman. U! salapi. Diri ta man sidngun nga nangangaturug. Kay bangin maalu dinhi ha kadam-an. Timunil.K un ha imu human naman igbaligya hi Cristo. Mayada hinmulig nga baga talagsa. Kadaman-an nga tawu nanagpaturiyan.                   . Kundi an pagbulig baga ruhaduha. ayaw tugutan. Diri kay pagtutdu di man kay paglarang. Hilarum nga linaw Kay didtu kalunud Kun ikaw hangadtu Di na mababanhaw imu gud paglikyan. Nga diri napaid hadtun kasakitan. Bangin mu dangatun adtun kahiladman. Ayaw pakasiring nga aku maaram. Di ku ig aasuy ira mga ngaran. Tikang ha iraya nag tipalawud. Pilutu an nag agang-agang. Diri gud masayup nga kikilal-un mu. Inin akun pulung kun imu tipigan. Ug an ira lawas akun gin laladngan. FENIX KALUWASAN. Diri mu itugyan hadtun didtuanun. Akun minayuyu imu mga bukad. <b>Pasurapu Ha Fenix Ug Kaluwasan </b> <i>ni H. Nga diri sangputun adtun kasalaran. Itun imu gahum nagn han kinaadman. Bisan kun laya na itun imu dahun. Ngan bangin sumiring nga aku mayakan. akun ihahalad. Ha urhi nga adlaw hibabaruan mu. Kay ini an bulung han mga batasan. sanga. Kay hira nakita nga gin aanud. Gamut. Bagyu nga inmabut may upud nga sulug. Mabangis nga baha ha ira nag anud.

katadungan an alu. Adtun may salapi asay baraan. ikaw an kalipayan ha gihapun. an tawu nga malimbung. An dungug. ikaw la an Bathala nga gamhanan. kabugtuan. an kalibutarnun nga gahum. daw buutan….basta masibu an higugmaun. balyu han salapi. K.Kay an saadsaad. waray paghinayun. pirit an ngatanan nasusugut tungud han pagsurug nga di masibad. kun pagpanulayun han SALAPI…. <i> (Manila. anu daw kun waray pa gapili. Ayaw usa:hi SALAPI naman in nagbulag.! Ha iruy. ha bana ug ha sangkay. Tamsi nga agila an imu hulatun. basta may salapi…. magburuut ngan hukum. ginhawa…. pinalabi. Amu ka an tuku diin hahapun. amu in makusug an may tinipun. Adtun mag-ugrupud. ha inggat mu pagkit-un. An kanan magsarangkay pag-urusa. nga ugkad. an balaud.) </i> <b>Salapi! </b> <i>ni Norberto Romualdez</i> Salapi. hadi ka. hin pagtalumpigusa kay… uripun. kay an imu pulus hinarangputan. kundi an kaurug nag aaarig kun say an salapi nginangaranan. kawatan. an magtiayun murayaw la an pagpakabuhil kundi itu nga kabutang diri dayun. sanglit ka hiringyapun ug dangpanan.P.                   . kay may himaya. Danay man an anak nga an bugtu. sanglit adtun kablas hinaaraan. Sabug ka. han ngatanan ug tagsa nga butang ha kalibutan. Kun say an salapi nagbubuut waray nagpupugung ug nabaribad. Itun hibabruanun may pagsarig. SALAPI. natapud man inin may katungdanan. an asawa may makaun…. salapi ha kalibutan. pinasantup ha kalagagsub maharuasag…. ha anak. ug an bana. an kahadluk danay baya basta an kakulangan masapungan. bas Sahu….

an imu nga tabangan. nga an Tuna nga Iruy. adtun mainarampuun ha imu. daku uyamut an gahum mu. hinin dila dumdum nga gupung. 1909) </i> <i> (Ginluwa ni Gu<pd>. Lupig han salapi an katadungan usahay. sumala an kan Hudas pagbutungan han iya Magturutdu. an kinalibutanun nga gahum. kay AN GINUU NGA DIYUS AADA HA IMO. kay tungud hitun pulus. Salapi.</pd> Eduardo Makabenta didtu han pagpugi han "Sanghiran san Binisaya". salapi ha kalibutan. hi Hisus. Amun ka gin lalauman.pagpaudga ha Tuna g natutuban?…. Kundi damu an uripun. kay maluya an kinaiya. sanglit nga PUNU KA HIN GRACIA. magburuut ngan hukum. han kaaway nga demonio. baya-i na.     . Amu ka an tuku diin hahapun. kay an imu pulus hinarangputan. hinin pagdayaw nga dinaklit. kay layun sakuhun nimu. kundi nadangup ha imu gahum pagsiring MAGHIMAYA KA MARIA. marig-un nga sariganan.! <i> (Disyimbri 30. pakabuhi. iukuy. ihunung. may tawu nga buut niya isipun. ikaw an kalipayan ha gihapun. kay mahagawas ha desgracia. himu-e nga upay han kalibutan. sanglit tawu nga masalaypun. kay ikaw an dinugmuk han ulu. Ambut la. hadi ka. itun imu kara-utan. kay kuta ka nga marigun. uunanhun ko daw in pagpamulung. Sanglit dida hinin kinabuhi. kay waray gud kahadlukan. Salapi. ikaw an amun tarawgun. sanglit ka hiringyapun ug dangpanan. kusug han akun Tuna nga Iruy…. manlalaban nga pinili. ikaw la an Bathala nga gamhanan.)</i> <b>Maghimaya Ka Maria </b> <i>ni Catalina Tarcela</i> Birilhun Hadi ha langit. ni GINUU BATHALA SALAPI.

Diri nga gayud kakawangun. kay matuud nga Iruy han Diyus. inin mga pinanhingilinan. imu unta pamatian ha natanan nga kasakitan. ha amun ha pagpanubus. ha langit ug kalibutan. imu unta kami ilikay. kabudlay ug kakurian. sanglit Hadi gin buhat ka. pangakuha kami niyan. kami ha imu nagtatahud. UG HA URAS HA AMUN IKAMATAY. lawas mu kalag gin putli. CAMI AN MAGPAKASASALA. ha waray pa an kalibutan. busa ha amun pangaraba. V. SANTA MARIA NGA IRUY HAN DIYUS. maluluuyun man nga lubus. kay ikaw hadi ha langit. busa nga gayud GIN DADAYAW KA LABI HAN MGA BABAYI NGATANAN. tatamdun ug tutumanun. makagagahum nga labi. Uray ka nga waray sama. Kay hin sala waray ka hialpi. panumdum nga bulig ka. <i> (Marsu. ha imu kami nagsasampit. Epistola 3. Nagtatangis. nagbabakhu.Kay daan ka han Diyus pinili. nga punu hin kataragman. amun gin DADAYAW AN BUNGA HAN TIYAN MU NGA HI JESUS. ha imu nga iruy han Diyus. Dida hinin amun gin ugyan. 1912) </i> <b>Ha Kan Monsenor Singzon</b> <i>Bonum certamen certavi. ha himaya kami padangata. ha Diyus IGAMPU MU KAMI. ha anak mu nga hinigugma. hinin walug nga luhaan. ug iruy ka man nga matuud. ha mga virtudes ka napun-an. inin amun pangamuyu. busa kami ngatanan tabangi. ha daku nga pagpaubus. inin pinanganak mu ha imu luha. ha gihapun AMEN JESUS. 7) . pagampu mu ug pangamay. nahananagup ug nahagugma. (Tim.

Akun tatawagun basi magpakanhi. Ha mga Obispos akun ihahalad. Daku nga parabul nga kanan Diyus hatag. An imu puruy-an. Ambut daw kun angay nga am igpahayag. Amay nga gintungdan han pagkakalagnun. Naguliat: BONUM CERTAMEN CERTAVI. Dara han pagrayhak. Kun mahimu kunta nga niyan matiruk. Pagpahayag namun. Hin paghimangrawi ha atun yinaknan. ma adtu ma anhi. An anyag ngatanan han bukad ug hamut. talahurun namun. pagmugu ugaring. maguliat kami. Nga kumanta: BONUM CERTAMEN CERTAVI. Kay bukad nga turuk hinin tuna natun. Pagsiring nga: BONUM CERTAMEN CERTAVI. Kay an Samar Layti mag usa. Sanglit dayawun ta an Diyus ha hitaas. Akun pupuyungun ug bawbaw ha palad. palaran. Han labaw nga sugu han Papa ha Roma. Diri man liwat in amun pagriwa. dara han himaya. Salit igpasaylu nga di ka pag-alngan. Han buhi nga tuyu hinin kasingkasing. Iini kami. Daku nga tinguha ug hingyap han kalag. Ngan tungud hini nga imu kahimtang. Diin an Obispo namun gintutungdan. Tagan kamu unta han Diyus nga hitaas. An huni han tamsi ha bukid. namunga. Salamat Harangdun. dinhi ha amun naman pakidtampu. Ikaw an tagdara hadtun karig unan. Nga adtun paghingyap namukad. Diri pakigsupil inin amun tuyu. Ta. daan higugmaun. Kun mahimu kunta nga magkaduruyug.ni Norberto Romualdez</i> Iini kami mahal nga Obispo. ha walug. Nga ikaw ha amun asay makag-agak. An amun kalipay labi nga nadugang. Nagtipun pagdayaw pag-urug ha iyu. Daak ka kilala. Niyan an magbugtu nga Samay ug Layti. magbugtu. Malipay ginhapun. Sanglit bisan hain ma Samar ma Layti. Maupay nga adlaw. Nga dinhi ka unta pagpuyu ha amun. didtu ka himugsu. Kay ikaw binmulig nga ini mahimu. malipay nga uras. Mahal Delegado.     . Ug ha Santo Papa damu nga salamat. An Samar. Amun igsasarit ha mga Samarnun.

Ha pagidaraog kun paghipaid man. Ngada niyan nga may na kaburut-on. An kusug han sulug han amun higugma. Mawaray hin dum-et guteng kasinahan. Nga isisirang han adlaw ikataudtaod. <b>Katapusan Nga Panamilet </b> <i> (Ultimo Adios nga ginbinisaya ni Luciano Ortiz. Nga dinhi ka unta pagpuyu ha amun. mabunga. Base mo igpain-gat. Amun igsasarit ha mga Samarnun. Malipayon itinutubyan ko ha imo. Han Bungto ug puruy-ang ginhihigugma. Biritayan ug tanang banges nga saket. Mawaray nang puut. Ha urhi nga: BONUM CERTAMEN CERTAVI.                           . Naginmasiga man. Tikus an paglaum hinin hunahuna. nga han kaagahon mo ikalalamrag. An kulay han langet nga nanganganinaw. Anong tahom pagbuhe ha imo mapukan. mawaray yumyom. Calbayog. Aantuson ko ito asay an tinguha. manta ihahalad.Kundi pastilan daw. Kahimayaan nga ha amon nawara. dugo ko i-ula. An kahangaran ko tikang magkaisep. Mutya han dagat dapit ha Sirangan. Ha dagat sirangan nga nangaglibuton. Tuna nga han sirak han adlaw ginpaura. Hinen dagmet mabaya ko nga kalag. Nga an agtang mo hines ug ha mga mata. Luhang mapait mawarayna unta. Tinguha kong hingpet ug pinalabe. Han hiton sumisirang mo nga kapawa. Nga ikaw makita hiyas nga matahom. Ginhihiungara han akon kinabuhe. Inen kinabuhe ko nga masubo. Mamatay ubos han imo kalangitan. ¡Guminhawa ka! asay an ginuguliat. An nanga ha awayan tiungod nga pagato. Ug ha gihapon hatingala mong tuna. Di nira kaulangan mga kakurian. Ha iyo hadton mangitnget nga panganod. Ako mamamatay yanang tinatanaw. Nga inin paghingyap mabukad. kun pasasagdan la. Ira kinabuhe tubyan man ha imo. Kun dugo an imo ginkikinahanglan. Hinaut pa unta makasiring kami. Kun gikan ha ikagiginhawa mo. Labing makaharadlok mang pakikiaway. Samar) </i> Ako mabaya Bungtong mahal natawuhan.

An nangag-antos saket di harumamay. Ha hingpet nga banwa ikaw makasiplat. Pabay e Han iya Pabay e Han iya tumambong ha akon an bulan. Di iba. Ha sulod hadton mahagkot kong lubnganan. Mga patayna lamang mangag-lamayan.                                           . Hadton arawiton niya nga kadaet. Bungtong higugmaon. hiya pagsundon. ¡Bungto ko! Igampo mo man unta ako. Han tingog ko nga labing masurub-on. Pabay e an adlaw labing kamasiga. Nga hin kamasubo nangagngunguynguyon. Igampo tanang hipaed nagkamatay. Ngan kun may tamse ha akon cruz dumapo. Manumbalek hadton daan nga kawaray. Igampo mo man adton mga ilo ug balo. Han dulom han gabing kamingawan. murayaw. Bumalek ha langet. An hayop han imo mga kagugmaan. San-o man nga adlaw ha bawbaw kong lubnganan. gidale nga lamrag ha akon. Makatambong ka han imo katubusan. humok nga kapaw-an. Ngan kun napuputosna an ginpawaan. ngan an harok mo ha akon dumangat. Pabay e an akon maagang pagbaya. Ngan waray na cruz ug batong katigamanan. Ayaw man bantara an ira kahilom. kunde ako. An mga bukbok ko bag-o unta anay.Pumiyong an inen akon mga mata. Pabay e an harupoy han hangen bumakho. Kun lubnganan ko limotna han ngatanan. Uran i-alisngaw ug maginpanganuron. Ngan kun bation mo arangay han turunggon. Ngan kun may manumdom ha akon magampo. Ukaron nira ug iwarak ha tuna. Ayaw bantara ira kamurayawan. Pabay e nga an tamse humune pagawet. Ha kabawbawan han katunaan mo. Ngan hinen agtang ko abaton ko unta. Ha mga maguruma igpasibaya. Hadke. Nga nagaawet hin paghingandoy ha imo. Ug tungod ha imo mangamaya ka man. Mga makapapaid iroy naton. An ginsasaket ha mga bilanggo. Hin tumubong mapaubsanon nga bukad. An alindanga han imo kaganghawan. magpadangat an kaagahon. Itanges han usa ha ak nagmahal.

gugmang Pilipinas. Bungtong pinalabe. Mga kapikas han hinen akon dughan. </i> An buaya nanganak hin kasili. <i>An halas. Nga naginsangkay ug kalipayan ko. ha tuna an tagu-an. kagugub-an ug hangen. taga iba nga bungto. tumig-ob han taputapo. Ug ako ha imo magigintagingteng. <u>\http://waraymuseum. </i> Kahuy nga matinustinius iginkakahimangraw han Diyus. waray anuman ha akon. </i> Karabaw ni Baraulu ha bubut an pirinu. an buskay nanganak hin limatuk. <i>An balutu ngan han tawu. </i> Daku nga kahuy namunga puru burubud. Parapamatay ug mga manlulupeg. Kahitas-an mo. Mga kasangkayan hadton nawarang puruy-an. an kasili nanganak hin pagi. <i>An sug-ang.com/2008_10_01_archive. </i> An tubig ha mingming waray aabuta han hangin. buhi an gindadara. Kapawa ug bakho labeng masurub-on. An pagkamatuud han akon ginlaom. kaganak. Hamot. Kamatay amo an kamurayaw nga dayon. </i> Ayaw dida. <i>An tug up. Makadto ako ha waray naguuripon. <i>An sabaw han lubi.html\</u> Patay an nagdadara. kabugtuan. an lawas tuna. Ha gihapon pagbabalikbalikon. aku dida. <i>Mga hulug nga d ahun. awet malipayon. Mabayana ako. Ha dire nagpupoo han tuluuhan. <i>An langka</i>       . </i> An punu kawayan. </i> Bastun han kapitan. an dahun tabaku. an pagi nanganak hin butiti. Saket han kasakitan ko.Sumakot. </i> Tubud hilaw ngan mahulus. An katapusan ko na ha imong pagbaya. Akon pagpahuway pagpasalamatan. </i> An tutulu nga magburugtu pirmi naghuhurungku. Mabayana ako. <i>An turu. Dida hine. <i>An dagum.blogspot. an butiti nanganak hin buskay. Mabayana ako. <i>An hungsuy. Limuton mo ako. <i> An kandila. <i>Simud han ayam. Nga amo an kanan Diyos Ginhadian. mga higugmaon. pamatia. kay akon lilibuton. tingog. kulay. </i> An nigu han bukidnun hinuram han patagnun ug waray na uli an. Bilen ko ngatanan mga ginhigugma.

binubulkas kun masirak. hinapun baga in bulawan. <i>An pagpiruk. nanhuni kapunayan. </i> Magbugat an tinukdu. </i> Linulupad baga in pin-gan. </i> Di man Domingo di man piesta. <i>An sug-ang. <i>An banig. </i> Tulu nga karanun. </i> Marahalun nga dahun. <i>An sista. makuri makita. </i> Una sumaka. <i>An harigi. <i>An tabaku. kayanu nga namamandira. </i> Han buhipa waray pag-uwang. naka dara hin makalilipay. <i>An kakaw. </i> An ulu ni Maria lukup hin mga mata. apug. </i> An balay ni Santa Ana. waray man suildu. </i > Kanan kahuynun kalayu. bisan Hadi bisan Padi naharuk. hibabaway kun taub. <i>An badu. </i> Tubig nga bagtik. ginhahangad han kag-anak. </i>     . Idusu payag. <i>An tubig ha tadyaw. </i> Pununa kundi waraypa pagkatunga. <i>An payung. </i> Usa la an sinudlan. <i>An bukatkat. </i> Tulu nga magburugtu. <i>An dagum ngan han inulang. <i>An kawil. </i> An taplak ni Bathala. </i> Yugyugun harukay. </i> Ipilak baga in saduk. butungun pusil. </i> Iituna iituna ha dahun la kikitaa. </i> Binubulad kun mauran. <i>An planta ug an talutang. </i> Nahauuna an gip-at. nahauurhi an pisi. nagdudulum an kalibutan. <i>An lasaw. </i> Magipagi kun gab-i. </i> Muradu an bawbaw. </i> Linurup hi Buktutay. lukup hin mutya. <i>Mga tawu ha singbahan. <i>An bulan. lidung kun dakuna. </i> Hilarum kun hubas. </i> Pagtapu han magkasi bulbulan. <i>An adlaw. <i>Buyu. durungan kun kaunun. <i>Dahun hin saging. <i>An pinya. nalanguy nasaliksik. han patay-na nag-uwang. <i>An Kukuyaw. pukis ha panhigda. <i>Bituunun nga langit. <i>An budul. an ilarum kabatuan. magpulapula an hita. tutulula an butunis. <i>An hangin.. <i>An laya. tulu an inulputan. haruharigi kun adlaw. diri nakakapasu. <i>An saging. bunga. butungun baga in usuk. <i>An Santo Cristo. <i>An pawud. </i> Pikas kun batapa. </i> Gintatamdan han anak. </i> Uupat an uhalis.

<i>. diri pa an pa-un. <i>An bunay. </i> Natawu waray ig-anak. <i>An l ungun. <i>An katmun. </i> Yugyugun kabalagnan. </i> Lampuna an pa-a diripa an biti-is.Sampawanun</i> Dunut na an hapu. kabagahan ha ilarum. </i>     maparung. bagyuhun di Katalipup-an ha ibabaw. <i>An buhuk. </i> Usa ka alat nga ugat ha kagurangan ka ugnat. </i> "Waray matuud nga buwa. waraypa an kag-anak. ha iung kaigu. Kun an buwa matuud. waray man buwa nga matuud. <i>An lingganay. nanhuni kapunayan. iginanank waray katawu. </i> Naglalayag an anak. <i>An lakub. <i>An atup. <i>An karabaw. <i>An pagpanggui. </i> . </i> Manuk nga kimbulkimbul mailarum an bulbul. </i> Kabayu ha Kagayan diri nakaun kun diri sinsakyan. </i> Daku nga tawu diri maaram manguli. <i>An higut han karabaw</i> Gintawag ka waray ka batun. <i>An nipa. kun nahipapakiringkiri ng. <i>An hablun. <i>An bulalu. <i>An dulaw. kinadtu ka nala. </i> An manuk ni Santiago maaram magtawag hin tawu. </i> Bisan pudlun diri nalalaya. mapula an baba diri man paramama. </i> Malipay an nakabaya. </i> Usa ka adlaw nga lakat duduhala an tiunub. naghuhubu han dakuna. an nagpabuhat waray kita kay kun kinita nadiri. malabalira an kulud. danay magtulu.Nagtatabigis an tambuk. <i>An kawayan. </i> Kalayu ha magtugatung. </i> Kasili nga guwaguwa. </i> Nagbuhat ka di man imu. </i> Nagsaya han gutiay pa. <i>An punu han kahuy. <i>An batung. <i>An lin-ganay. <i>An lura. nabidu an nakapurut. </i> Alap-apun bilasun matig-a ulikbun. <i>An pungapung. </i> Ginbibitay iraga. naguwa ngani nalilinti. <i>An lin-ganay. kun matuud nga buwa. <i>An utut. <i>An kaguran. <i>An utut. <i>An ulu. </i> Ha salug ibunu. </i> Gutiay nga puru pitu an luhu. </i> Busay nga babayi inagi ha sulat.

dida man an kasakitan. nga hiya la in bubutangan. an iba kay ha iyu sala? Sayud kamu tikang niyan. kun hampak han Diyus pagampu. sahid tapang diri nasabut. nga an iyu kakurian. kay an kaupayan balus. han binuhatan han tawu." </i> <lbl> (133) </lbl> Utang ngani lipay. Nagbuhat hiya ha uma. An palad natakas hadtu. ----------------------------------------------<lbl> (135) </lbl> Bisan anu an umabut Basta maka singabot. masiring layun kay palad. an pulung gihapun palad. di na gin pupulsan. Hi kamu an mga tawu. Diri kamu nahanumdum. Waray palad nga maraut. kun abutan hin makuri.<b>An Tapang Ug an Palad</b> <i>ni Fabula</i> Kulang hin buut nga tawu uraura man katapang. sakit. nabungkag an iya larang. ----------------------------------------------<lbl> (134) </lbl> Dahong kun lapyo pa. waray palad nga maupay. diri masiring kay palad. baga in bulawan. an iba gikan ha langit. waray katuman an tuyu. nauban nagbatun man. nabungkag an sakayan. han ngatanan nga maraut. ug an puhunan nalunud.   . an lapad la an kasinahun. kun may bagyu. an pulung niya kay palad. Bayad ngani likay-likay. <i>"Waray pa ini katapus. Nagsakay ha pagbiyahi. kun iyu sala pagbasulan. baman kun tugas na. durun.

----------------------------------------------<lbl> (143) </lbl> Natatago pa an ka riko. Utru man mamiringki. may matadung. ----------------------------------------------<lbl> (119) </lbl>Dara ngani han kabata. ----------------------------------------------<lbl> (121) </lbl> An kahuy diri magturupung. ----------------------------------------------<lbl> (138) </lbl>Bisan an mga bisan saypa an mga saypa. <lbl> (117) </lbl> Kun ha tawu igpananglit. ----------------------------------------------<lbl> (118) </lbl>Nasusun nga na suangki.----------------------------------------------<lbl> (136) </lbl> Natunaw hin ka awud ----------------------------------------------<lbl> (137) </lbl>Bisan an mahahatitimu na May pa pagtiluwa. ----------------------------------------------<lbl> (142) </lbl> Diri la an bulinaw an utukan. May baliku. ----------------------------------------------<lbl> (139) </lbl>Bag-o nga punuan Bago nga batasan ----------------------------------------------<lbl> (140) </lbl> An urhi. am ka kablas diri. ----------------------------------------------<lbl> (120) </lbl> Ginhuhulatpa an naghinay. may masakit. Balun na ha kamatayun. ----------------------------------------------<lbl> (141) </lbl>Waray baya nga nasukdo ha langit. diri ngani naghihingaupay. Naghihingaraot. -----------------------------------------------         . May malipay. An nagdagmit waray.

----------------------------------------------<lbl> (097) </lbl> Diri makakawil an isda kun diri ha baba. ----------------------------------------------<lbl> (129) </lbl> An mapili.       . may gab-i. An imu lugaringun in panginanu-a. <lbl> (096) </lbl>An bag-us nga adlaw diri parihu. May gihap tarutamyukay. ----------------------------------------------<lbl> (127) </lbl>Ayaw panilhig ha iba nga bungsaran. An dalan paghawanhawani. ----------------------------------------------<lbl> (126) </lbl> Baga kala in napukpuk hin tubig ha hungut. magurang pagunhi. damu man in sayup. ----------------------------------------------<lbl> (128) </lbl>Damu ngani nga yakan. Kanan ulud karaunun. ----------------------------------------------<lbl> (125) </lbl>Ayaw pagtapud hadtun kanan iba. Kay imu na ginbuhat. maaram man sumugut. ----------------------------------------------<lbl> (130) </lbl>Magdianu an sapa kagutiay. makaaragi hin tabigi. may adlaw. ----------------------------------------------<lbl> (132) </lbl>Tara. Waray badu waray bahag. ----------------------------------------------<lbl> (124) </lbl>An atun lawas diri gad atun.<lbl> (122) </lbl> Ikaw nagtatahap. ----------------------------------------------<lbl> (123) </lbl>An tawu iginanak. ----------------------------------------------<lbl> (131) </lbl>An maaram sumugu.

----------------------------------------------<lbl> (101) </lbl> Waray utang nga diri pagbabayaran. ----------------------------------------------<lbl> (107) </lbl> An diri mapasagdun. kinikilala ha iya bunga. -----------------------------------------------     sahid bulawan. pakatigurang ha pamatasan. ----------------------------------------------<lbl> (104) </lbl>Ngatanan an mag in-gat di ----------------------------------------------<lbl> (105) </lbl>An nahuuy amu an nagpapaluuy. ----------------------------------------------<lbl> (110) </lbl>An wala nga kamut danay matigbas han tu-u. An buhi pakawit. ----------------------------------------------<lbl> (100) </lbl> Diri mabubugtu (utud) an pisi ha kabahulan. . Gutiay an kapulsanan. kundi dida gihap ha kagamyan. ----------------------------------------------<lbl> (106) </lbl> An maupay nga kahuy. pasagdan. ----------------------------------------------<lbl> (108) </lbl>An patay palangit. ----------------------------------------------<lbl> (103) </lbl> An lumura ha langit. ----------------------------------------------<lbl> (099) </lbl> Kun diri mu buut masakitan layun. ----------------------------------------------<lbl> (109) </lbl>Ayaw buhata buwas an mahihimu niyan. ----------------------------------------------<lbl> (102) </lbl>An maupay nga bantug mauruupay kay han kabahandianun.----------------------------------------------<lbl> (098) </lbl> An nagsasaran-gapan. ha iya nayung pagmumuas.

----------------------------------------------<lbl> (113) </lbl> Mamay ngan asu. may man kalayu. Maulput manta gihapun. ----------------------------------------------<lbl> (079) </lbl> Bisan paman an luwag ngan han kasili nagkakita gihapun. An ayawm ngan han batikulun. ----------------------------------------------<lbl> (115) </lbl> Pagtaguun ngan mabukwat. Maulput gihap igkakasumatsumat. An katibik bulawan la gihapun. ----------------------------------------------<lbl> (076) </lbl>Makuri papagharaniun. ----------------------------------------------<lbl> (077) </lbl>An bulawan bis pagtipiktipikun. ----------------------------------------------<lbl> (081) </lbl> Kun anu an tingug.<lbl> (111) </lbl>Makuri magkahirani an kalayu ngan han gumun. <lbl> (075) </lbl> Inin sungay bis pagtaguun. ----------------------------------------------<lbl> (078) </lbl> Matam-is an kamatayun. ----------------------------------------------<lbl> (080) </lbl> An gi-us han tawu nagaasuy labipa han mga pulung. Matam-is pati an durhu. ----------------------------------------------<lbl> (114) </lbl>Mahasawang. An paratagay gihapun an mauna. ----------------------------------------------<lbl> (112) </lbl> An maupay nga tubu. amu man an aningal. May mapawa may mangitngit. ----------------------------------------------<lbl> (116) </lbl>Mga bituun ha langit. maha uma. Ha tuna nga kalugaringun.           .

----------------------------------------------<lbl> (082) </lbl>Bis diin nga tuna may tungud nga langit. Budang. ----------------------------------------------<lbl> (092) </lbl> An salaming bis pagbu-ungun. ha malubug nga dagat. ----------------------------------------------<lbl> (090) </lbl>An kalibutan dalunutan. ----------------------------------------------<lbl> (087) </lbl>Didtu panagat. Basi di ka igsabud. ----------------------------------------------<lbl> (085) </lbl> Pag-usawan an patani. May pagtulak na gihapun. ----------------------------------------------<lbl> (084) </lbl>Dibali kitikut. Nga katiris maghatang. ----------------------------------------------<lbl> (083) </lbl> An diri maaram mamati. An aninu bug-us la gihapun. Kanan Diyus gindudurukut. ----------------------------------------------<lbl> (086) </lbl>Salapi ngani nga linupug.             . kun di mu buut nga pagbuhatun ha imu. Maitum la gihapun. ----------------------------------------------<lbl> (089) </lbl> An bukad nga makaruruyag. ----------------------------------------------<lbl> (094) </lbl>Ayaw puuk. Diri mahababaru paghadi. ----------------------------------------------<lbl> (091) </lbl> Makawat in papagdakpa hin makawat. Masayunay rumakdag. ----------------------------------------------<lbl> (093) </lbl>Ayaw pagbuhata ha iba. ----------------------------------------------<lbl> (088) </lbl>Magdianu hin pag-inuran.

----------------------------------------------<lbl> (059) </lbl> Waray ngan pusu. ----------------------------------------------<lbl> (057) </lbl> An una maka isda. ----------------------------------------------<lbl> (058) </lbl>An nagmamata makuri sangpitun. ----------------------------------------------<lbl> (067) </lbl>Waray daku nga isan-ip. Basi masayanuy paghuranit. Ayaw pakadtu ha salug. waray man bunga. ----------------------------------------------- . Basta katadungan igpaagi. ----------------------------------------------<lbl> (063) </lbl> Kun diri mu buut in kalipungan. Ayaw paharani ha kalayu. Waray maraut nga dagang. ----------------------------------------------<lbl> (064) </lbl>Bisan mapiardi. Kay kanan Diyus ka bubuligan. kun timana hibibisul. hibabaway. ----------------------------------------------<lbl> (066) </lbl>Tawu pagtagam. ----------------------------------------------<lbl> (065) </lbl>Makuri tumindug an saku nga waray sulud. ----------------------------------------------<lbl> (062</lbl>) Kun diri ka buut mahumug. ----------------------------------------------<lbl> (061) </lbl> Kun diri ka buut mapasu. Baya-i nala an katadungan. <lbl> (056) </lbl> An maupay magsurat. una man kabuturi. ----------------------------------------------<lbl> (060) </lbl>Amu na an pagbasul.----------------------------------------------<lbl> (095) </lbl>An dagat nga mabalud.

Iuuran manta. Usa la kapulung an kinahanglan. ----------------------------------------------<lbl> (069) </lbl> An makaturugun nga ayam. waray binuhatan. ----------------------------------------------<lbl> (071) </lbl> Lakat tigbas. ----------------------------------------------<lbl> (073) </lbl> Bisan anu an buhatun. Kay han may maraut nga sangkay. upud man an mga sanga. Diri makaaragi hin tul-an. aadtu man an ikug. Hiraniay an kamatayun. --------------------------------<lbl> (039) </lbl>Magusahan ka. --------------------------------<lbl> (040) </lbl> Nahabibitik an Iruy. An nagturaw--napiardi. Kay kun humagkut waray muna.<lbl> (068) </lbl> An tawu nga may salabutan. Tuugud han iya mga pisu. Sugad hin tanaman nga punu hin kaharupayan. ----------------------------------------------<lbl> (072) </lbl> An tawu nga makaturugun. --------------------------------<lbl> (042) </lbl> Malmali an puthaw nga mapasupa. ---------------------------------     . --------------------------------<lbl> (038) </lbl>Kun hain an ulu. --------------------------------<lbl> (041) </lbl>Tawu nga mayakan. <lbl> (037) </lbl> Kun ipanampug na. ----------------------------------------------<lbl> (074) </lbl>Mamatay ngani an punu. Diyus anay an unahun. gabay. ----------------------------------------------<lbl> (070) </lbl> An naglaum--nalibri.

--------------------------------<lbl> (053) </lbl>An may pugus may pamumulatun. amu an binunay. Nasta nitmga hin kalamay. waray la. Tumuruk diri. --------------------------------<lbl> (055) </lbl> Kun an Diyus aanhi ha at         . Sukut ig-away ha iya mga ginamit.<lbl> (043) </lbl>Maaringasa an barilis kun diri punu. Kay ha urhi may pag aanihun. --------------------------------<lbl> (050) </lbl> An batu nga makalidingun ha tubig. natataktakan. --------------------------------<lbl> (049) </lbl> An malakat diri ngan nakakaagi. --------------------------------<lbl> (045) </lbl> Panday ngani nga aringit. --------------------------------<lbl> (052) </lbl> An nagkutak. --------------------------------<lbl> (044) </lbl> An dunut nga bayabas naamung. diri dinuduktan hin lumut. Ha iya mga kalulungun. --------------------------------<lbl> (046) </lbl> Bisan aku mamatay. Masayunay matapus. --------------------------------<lbl> (054) </lbl> Kun damu nga kamut nga nabuhat. --------------------------------<lbl> (047) </lbl> Sagbuwag dawa. --------------------------------<lbl> (048) </lbl>An kaawa dungan han kalibutan. --------------------------------<lbl> (051) </lbl> An gugma nga abusubus. Madaliman matapus an buhat. bali an kikitaun. Diri bali an sumar.

Hin u an ka-away nat ? <lbl> (016) </lbl> An tawu nga sumatan. ------------------------------------<lbl> (022) </lbl> Pag-aanhunpa an kumpay. ------------------------------------<lbl> (026) </lbl> Kun maruyag ka hin bunga. Tun-i anay itun pagsaka. -------------------------------------     . Masayunay hikalimtan. Dahun amu an yakan. Waray bu-ut nga tinipigan. ------------------------------------<lbl> (021) </lbl> An buutan nga kamut ug malinis nga baba Nadara hin tawu ha lain nga tuna. Maupay ha katapusan. Ayam nga mausig-mailayat. Kun an kabayu na patay? ------------------------------------<lbl> (023) </lbl> Bunga amu an binuhatan. ------------------------------------<lbl> (020) </lbl> Tawu nga maukuy-tabangan. ------------------------------------<lbl> (019) </lbl> Ayam nga maukuy-makagat. ------------------------------------<lbl> (024) </lbl>Kun buut mu in sangkay. Talagsa magkinahanglan. Tawu nga mayakan-ulawan. Pamiling anay hin sinsay. ------------------------------------<lbl> (017) </lbl> An talagsa hikit-an. ------------------------------------<lbl> (027) </lbl> Diri ma-ubu an kabayu kun diri pilas. ------------------------------------<lbl> (018) </lbl> An tawu nga hingandam. ------------------------------------<lbl> (025) </lbl> An mara ut ha tinikangan.

------------------------------------<lbl> (033) </lbl>An pagsayup-kalibutanun. nakilut. amay. An binuhat kulang man. ------------------------------------<lbl> (032) </lbl>Pagbubun anay nga diri kapa uuhawun. May gihap paghiluwa. akun man buwas. urug an kalugaringun. Mabalik gihap ha duru-ungan. ------------------------------------<lbl> (031) </lbl>Bis itun nahatitimuua. ----------------------------------<lbl> (002) </lbl> An batu bantilis naibas. An pagpasaylu. Han turu han tubig han darudaginut. "Ngan an mga garaygaday mga tugun-sagdun kunu han atun kaapuyan." nasiring an mga kalagasan. Bis kapitan nabibilan-Gu<pd>. de Veyra) </i> (page 1 of 7) <lbl> (001) </lbl>Bis magpakainkain an sakayan. ------------------------------------<lbl> (029) </lbl> Imu niyan. ------------------------------------<lbl> (034) </lbl> Damu ngan it yakan. ------------------------------------<lbl> (036) </lbl> Waray gadla siguru. ------------------------------------<lbl> (035) </lbl>Iruy. -----------------------------------           .</pd> <b><lbl>II.<lbl> (028) </lbl>Diri mahuni an balingkukugu kun diri tipatay. </lbl> Mga Garaygaday (Sanglitanan) </b> <i>"Waray sagdun nga nakakarauat.langitnun." </i> <i>.Vatchoo (Vicente I. ------------------------------------<lbl> (030) </lbl>Tagi aku kay tatagan ku man ikaw.

----------------------------------<lbl> (004) </lbl>Banwa ka nga ulasiman. Sugad hin waray paku nga tamsi. ----------------------------------<lbl> (010) </lbl> An maupay nga kaadlawun. ----------------------------------<lbl> (008) </lbl>Bisampa paghatukan. kun kanan Diyus ka pagbut-an. ----------------------------------<lbl> (007) </lbl>An baya udug tipigan.   . nakanap ha kapatagan. Maguwa gihap it kakagang. ----------------------------------<lbl> (013) </lbl> An una mahinug. Kun kanan Diyus ka pagbut-an. ----------------------------------<lbl> (012) </lbl> An tawu nga waray salapi. Ha kalugaringun tuna an kahimyangan. Kay ha urhi may gagamitan. ----------------------------------<lbl> (005) </lbl> Mapa sinirangan. ----------------------------------<lbl> (009) </lbl>Di masaha hin sab-a. Matupung ka ha ulasiman. Kinikilala iya kaagahun. An saging nga inaldaba. matupung ka ha lawaan.<lbl> (003) </lbl> Kahuy ka nga linawaan Ha bukid nananawantawan. ----------------------------------<lbl> (006) </lbl>An mangir-as nga mga pulung Nasamad labipa hin salsalun. ----------------------------------<lbl> (011) </lbl>Hataas ngani it Hilarun man it paghimugsu. mapa katundan. -----------------------------------       luksu. Una man madurug.

waray mauran nga gab-i. waray kikidlat. hin tawu. pagpinatun-ug. an sakub han dughan mangitngit. <b>Hadtun Usa Kagab-i </b> <i>ni Magsaluru</i> Nag-uuuran. daku ka nga lurung. de Veyra</i> <i> (Ha kan Mudi) </i> Na raba ka han akun surat. Kikidlat. hain in kalipay hin waray paglaum? Ha butnga han dalan hin sugad nga gab-i..<lbl> (014) </lbl> Kun waray kakuri-an. nagbibinakdaw nagtitinangis mientras hi Nene nagkikinanta naglilinaylay. ha dalan waray suga... waray uran. tingug han matadung nga panhunahuna: "U. himaya. nabati ku kida ha buud in tingug. an kalag ku buhi. an gab-i masirum kaupay. Aku? Masamdung daw gab-i nga waray bituun. an kalibutan daw bungkag kay an gab-i maraut. Hin-u in nasugu? Inin gugma. an babayi malingu waray makukuha. waray dalugdug.. kanan hangin pnianmarung. kay ha kasingkasing buhi an kasakit. waray kangitngit han malipay. an kahidlaw matambal. nag-iinantus pagpinauran. gintatan-aw ku hiya murayaw. kawang nga kabudlay karag nga paglaum. paginagma. nga basi la ha iya kumita. mamatay sahu... kangitngit. Asay ha akun nasugu an kasingkasing.. inin gugma. basi la bumati hin iya tingug. dalugdug amu an nalanghayaw.. Tikang ha kasidman nga binabakdawan ku. Nga an iya lindung napapas? An lingung daw han mga langit. Aku. ayaw hitu asa. hin iya kanta. mangitngit. aku. Waray man kalipayan.. Kundi maupay nga surugu-un. kay waray gab-i.       . ----------------------------------<lbl> (015) </lbl> An salapi maraut nga agarun. An hupuy kun han mga dagat? Ginantus kapin katuigan. waray niya pidu kay di man nahigugma." <b>Tingug Han Tagipusuun </b> <i>ni Martin P. amu an tawu nga waray kapalaran. nagpipinauran. waray gud ngani ha langit in bisan us nga bituun. Kundi pag-agina han ngitngit ug han gugma. diin say dalikyat nga suga an kikidlat.. nga an akun ngahaw palad waray ku kikita-a. inin gugma! U-u.

<b>Kakurulpun </b> <i>ni Francisco Alvarado</i> <i> (Ha kan Nunoy. daw usa nga ugay matam is nga awit daw usa nga laylay. lambung han karampag kanan burak sirung nakat an punay masulub un mamingaw. Nanmalik ngatanan ha unhan. bihan han kasakit kawara han pawa. hapitna magab-i in langit matin-aw. warayna nanlupad. Mga ibun. Kankanay aningal.. mapawana pati kay sanag hin bulan baga abi an kadayaw kabitun-an punu tan awun magsilaw. Anu anu Anu anu daw nga daw nga la adtu kanan puay kahirak. ha butnga han lindung. Inin kalibutan ha mga kukurulpun tinamay han dampug mulayan han sirum.                     . kay nagtitinangis han iya pitpitaw!. akun magturutdu) </i> Bagting han linganay lunghayaw. nawara an gahum.. mahinay. usa nga pagsimba. Ngalung: "Baya-i aku baya-i. 1910</i>. Kay di ak anad magtagu. Dinungug ku gihap an huni. Kay ig asuy ku ha imu Tungud hini ayaw ikabidu." <i>Palu. higlarum nga bikhu. Ha usa nga dapit. kapin kamalanuy. warayna pagidlap. kasubu han langit kahurak? la adtu kanan gangis siday. nasaygan.. pagsimba han gangis hadtu nga himaya. adtu la nga punay nga naghihinaya. Abril. harani han linaw an gangis nahuni. Mga putli.. kapin kamalanuy aningal han laray. Kay patuk an imu paagi. matil-is. An hadi kun adlaw aadtuna hinugdun aadtuna harayu ha may panganarun... murayaw..Panimangnu. linuyu han bukid naparung an sirak. Kulupna mahudlum. Layti. Ha luyu nga kahuy.. kaaghat han tuna kahusay? Usa nga pagdaig. ngat ha panganurun tan awun masakit maliwanung sugad kabutang han langit. bagting han urasyun ngatanan natukas pagdaig kan Bathala ngatanan naluwas. pamati han dalan.

nga ipapahuway. nga at sulundanun. duyug an kakulba. "Bangun higumaun. Waray la magiha. Dayun ku pagbangun.       . pagtulak man ha akun. han kalibutanun. pati an panumdum. baga agunanay. hingpit nga paglaum. Ay! An ini nga damgu. an iya pagsiday. Iday ku nga hinalaran. buhi kun an pagturaw. gabaypa iglaylay.. hatag ni Bathala. an mata pumiyung. baga kamatayun. :Iya an haruk mu. maghapdus nga pulung." Dayun pagpasundi. duyug han kangitngit. masamdung nga siday. ay! an Iday ku ngay-an. nga makamamatay. gabaypa an lubnganan!. hini nga batan-un. punu hin kangitngitl dagus ku humigda. amu an katurug... masarumsum an langit. kun hin-u ba adtu. maluya an lawas. kay pagbulag natun. nga ak higugmaun." amu adtun pulung. takna mamingawun. 1913</i> <b>Kawang Nga Gugma </b> <i>ni Romaning</i> Mangitngit nga gab-i.. an hindun-gan nakun. ngan sundan hin damgu. Ini nga pagpiyung.<i>Palu. hadtun kagab-ihun. taliwan pagdamgu. waray hin bituun. makakawang daw ada. ha ak pamalandung. patay an paglaum.

. Gintanum ku hin agahay. kun ak pinanmamalandung. Ay Diyus ku! Buligi tabangi. Asay padaw kun mamatay. Buut aku bumunyug ha ukab nga matugnaw. L. Nagkakataktak ha akun mga mata. Sanglit kay diri katpung.         . Alagad han kahidlaw. Nga ginmamayuyu ni Tatay ni Nanay. kay man-gad na im ak hinumduman. kan Nanay nga linubngan. Ilu nga nagbabakhu ha bawbaw hinin lubnganan. linilimutna aku nimu. Tualla</i> <i> (Kan T. dida hini nga tuna. kay basi bumukad hin kalipay. Nga naturu diri la sinasabut. Palu) </i> Masakit gud panumdumun. ha mamingaw mu nga higdaan. Igaampu ku manla gihapun.<i>1909</i> <b>Binhi Ni Tatay </b> <i>ni Pinay Zacarias</i> Binhi nga higugma nga sabwag ni Tatay. Natangis gud aku dayun. ilu nga pagkahimtang. P. lugaring kay ini tinalikdan. bis itu nga buhipa aku. Makatatangis kaupay.. Nagturuk nagrabung ha dughan ni Nanay. kun diri mu patudkun. kay daw tunuk nga basuni. Aku an biyuus nga mabaysay. inin lawas ku pati dagway. Alagad han kahidlaw.. imu nala pinakakalimutan. aku ira ginbayaan. Agi Nanay! Burabud hinin luha. Baw-as nga palad. Kay karuyag ku kan Nanay pakigkita. <b>Limut Hin Hinigugma </b> <i>ni Patricio R. kahidlaw nga uraura. kay an mga saad ku kanugun. ha kasingkasing ku makuri. ha ira ngaduha. ha kan Bathala nga maluluy-uy. an gugma kun paglimutun. hadtun imu pamahungpahung. hin kalimut nga kadayunan.

. amo ini it nagbibinalik-balik nga mga panhuna-huna it nagsisinulod ha ak ulo. maputus hin bura. mga kasangakayan. luha nadangahay. Scholastica s College of Music. nadugang kasakit kasingkasing lukmay. hiningyap nga bituun.namukad hin kasakitan. danay nadaop an kamingaw. nalayun la isikway an akun paghingyap. kay basi igsampig. rubag hinin dughan an gugma nga hingpit.. nga dinuduyugan hangin malayahay... Inin huni hin tamsi.html\</u> <b>Minimingaw ako. magpait nga apdu hinin kinabuhi. kun tikagarab-i. kay ikaw an mandu han ak kamatayun. nanrakdag an lipay hinin akun dumdum. Tarcela) </i> Nalayun la kakarag.. </i> <u>\http://waraymuseum.. hadtun gugma uray. ira ak gin paeskwela didi ha manila ha n kurso nga akon karuyag. bulawan han kalag ku.. medyo mabug-at ha bulsa. pero han tikaiha na. ha imu. matangis. ako in usa la nga anak. nanmunga hin apdu nga makasasakit. inin atu iruy. panhuni han gangis. bulawan. ginsirib an gugma waray pagkaluuy. sinirang ha dughan. mauli-uli na ha am. adtun akun paglaum. Anu in pulus ku din ha kalibutan. tuna.. saypaba an Sikway hin Lipay? Nangamut an bidu hinin kasingkasing. pero nahihimo man gihap. yana aada ako ha 20 nga pangidaron. tungod nga hinigugma ako hit ak kag-anak. Leyte ako iguin anak pero ha MacArthur ako nagtubo. inin kalibutan masamdung kaupay. masakit kaupay. maupay man la gihap.. kun waray himaya puru kapitan. kundi ikaw. gabay maglakatun ha iba nga tuna. Montezon</i> <i> (Kan C. Marsu 1910</i> <b>An Sikway hin Lipay </b> <i>ni Apolonio F. han una. ginugul-an na ak. M. 1910. sirangna. makali lipay pag eskwela didi. kasaitan bilin. nanmimilaybigay nga amu an kasakit. han una nahinumdom pa ak.manila.com/2008_11_01_archive. nga waray ginganduy. pero syempre. waray gud alimyun. nga nagtitinuok ak ha k       . <i>Takluban. ginsimpi an lipay.blogspot. ya na naeskwela ako ha St. aadi hi akun nadangup ha imu. Ay! kamatayun daupna ha akun. ginpahak an himaya waray gud sugabin.. ha Tanauan. Pibriru 8. magpait nga luha hinin mga mata... <i>Takluban.

buhaton naton ngatanan para hit at pageskwela. An dahun han mandapanda magparihu kahilapad ngaduha. Babuy ha kagurangan an mga barahibu raysang. bangin kamo makasiring nga. . <i>An manuk</i>. Bugsay nga bugsay. Gutiguti nga kahoy namunga hin mga bulawan. <i>An asin</i>... heeheh. . An kinutus nabuhi. Balikdun pahak. mas maglilipay it am pa milya. "salit kita nga mga estudyante.. <i>An humay</i>. <i>An duyan</i>.. aku an nakakita.. An duha nga magbugtu diri maghihikita. p ara mayda naton ikasukli han mga balhas nga ginkapuyan han at mga kag-anak. an mga kudal rapakna. <i>An kitikut</i>. nagkakalusad kun gab-i.com/journal/item/12\</u> An atup duha kaparas an harigi duha kalugas. an harayu hiranin a. nagbibinuwa la ak. salit it ak kamingaw diri la kay harumamay... an ginbababa nasaghid. han tikaiha. an ak nala ginbubuhat. PAHANUMDUM: tinuod baya ini. <i>Langka ug tugup</i>. Lima nga magburugtu nanmamaba puru karaha. waray ak makauli. <i>An kasuy ug an nugas</i>. Tigbasun diri nasasamad. </b> <u>\http://ryanfernandezroa. Kahuy anay.. <i>An tubig</i>. Daku nga butilya. heheh. <i>An gukun</i>..... an duha nagtuluna. <i>An kutu</i>.. balikdun pahak. Babuy ha kagurangan pangasa kun umuwang. <i>An kulu</i>.. pero yan a. An nagbababa natukal. <i>Santo Cristo</i>. tubig anay. <i>An mata</i>. cge. an Ginoo maada la pirmi ha iyo.. nagin independent na ak. ngan sem-break. tungod nga harayo hira ha ak. ngan ako la nga usa didi. Ikaw an nagbuka. pagka batu baliwun. amo nala an ak pag-uli ha amon. kon dec. <i>An singbahan</i>. ehehe. Hungut ha kagurangan diri nabibiawan. <i>An lubi</i>. <i>An upu</i>. pero sige la kay baman kon makatapos ako didi. tinuod gud ngatanan it aanhi nga mga impormasyon.. Baaya ha Masbad Domingu an panibad. duro gud la. <i>An taplak</i>. <i>An salag</i>.. <i>An tigurang</i>.heheh. salamat nala han pagbasa hini nga ak halabaay nga storya hit ak kinabuhi. an kinutsan namatay. Nagkakahapun kun adlaw.. kay... <i>An bunga</i>. Bawbaw an lisu. an sulud puru unsita. An mga kugun busugna. ay. diri man natulin... Panunungbalaya magkalayug. <i>An baba</i>. Damo nga magburugtu sahid may’ kalu. <i>An langit ug tuna</i>.multiply..warto kada adlaw kon diri natawag ha ak an ak nanay.

An buaya nanganak hin kasili. nanhuni kapunayan. An punu kawayan. <i>An dagum ngan han inulang</i>. magpulapula an hita. <i>An tug up</i>. <i>An kakaw</i>. makuri makita. <i>An sabaw han lubi</i>. butungun pusil. Gintatamdan han anak. Magbugat an tinukdu. Nahauuna an gip-at. <i>An kawil</i>. <i>An pagpiruk</i>.Gutiguti nga pisi tinahus in pitu nga bukid. Pagtapu han magkasi bulbulan. an buskay nanganak hin limatuk. Tubud hilaw ngan mahulus. tulu an inulputan. An tubig ha mingming waray aabuta han hangin. nagdudulum an kalibutan. <i>An sista</i>. an ilarum kabatuan. <i>Simud han ayam</i>. <i>An payung</i>. <i>An dagum</i>. An tutulu nga magburugtu pirmi naghuhurungku. Iituna iituna ha dahun la kikitaa. Linurup hi Buktutay. waray man suildu. <i>Mga hulug nga d ahun</i>. An balay ni Santa Ana. <i>An balutu ngan han tawu</i>. <i>An bugsay</i>. <i>An wait</i>. aku dida. An nigu han bukidnun hinuram han patagnun ug waray na uli an. <i>An halas</i>. Usa la an sinudlan. . Tulu nga magburugtu. ha tuna an tagu-an. Bastun han kapitan. Karabaw ni Baraulu ha bubut an pirinu. an lawas tuna. ginhahangad han kag-anak. nahauurhi an pisi. <i>An hungsuy</i>. <i>An turu</i>. <i>An langka</i>. naka dara hin makalilipay. <i>An balud</i>. an pagi nanganak hin butiti. an butiti nanganak hin buskay. <i>An sug-ang</i>. Han buhipa waray pag-uwang. Likisan ha lawud. Kahuy nga matinustinius iginkakahimangraw han Diyus. <i>An kandila</i>. an kasili nanganak hin pagi. Patay an nagdadara. Yugyugun harukay. <i>An hangin</i>. an dahun tabaku. Daku nga kahuy namunga puru burubud. <i>An sug-ang</i>. Idusu payag. Ayaw dida. han patay-na nag-uwang. Isda nga marapaydapay nagtuturu hin tambuk. <i>An saging</i>. buhi an gindadara. <i> An adlaw</i>. <i> An harigi</i>. <i> An badu</i>. <i>An planta ug an talutang< /i>. Muradu an bawbaw.

haruharigi kun adlaw. Bisan pudlun diri nalalaya. akon lilimitahan an akon paghingaday ngada la han nagin epekto hin i ha panumdoman han usa nga katawhan. malabalira an kulud. waraypa an kag-anak. hinapun baga in bulawan. <i> An atup</i>. Pikas kun batapa. Nagtatabigis an tambuk.com/\</u> An akon pinulongan an amo la nga akon lugar ha kalibotan. <i> An Santo Cristo</i>. Una sumaka. -Iluminado G. <i> An lasaw</i>. An kada pulong ha usa nga pinulongan in balayan han panumdoman han sibilisasyon nga nagamit han nasabi nga pinulongan. kayanu nga namamandira. Naglalayag an anak. Kitaon ta. <u>\http://waraymuseum. 2007 <i>An uripon nga nayon labi nga mapait kay han kamatayon</i>. <i> Dahun hin saging</i> . butungun baga in usuk. <i>An tabaku</i>. an nahitabo hadi nga mga pulong ha ubos nga akon paghihi ngadayan. Iba an pamaagi han pagpadayag han kaagi o g pag-abat (pwede gihapon tawagon ta ini nga pamahongpahong o <i>sensibility</i> ) han kalugaringon nga pinulongan kaysa han dayo nga pinulongan. lukup hin mutya. Binubulad kun mauran. <i> An bukatkat</i>. pukis ha panhigda. apug. tutulula an butunis. Tubig nga bagtik. an pulong nga “binukot” han mga Bisaya in ginagamit     . nalanguy nasaliksik. <i>An buhuk</i>. lidung kun dakuna.An taplak ni Bathala. <i>An tubig ha tadyaw</i>. <i>Mga tawu ha singbahan</i>. Linulupad baga in pin-gan. binubulkas kun masirak. Pununa kundi waraypa pagkatunga. <u><b>Pagliwan hin Panumdoman: o Kay Ano Di Ko Kinahanglan Hin Iba Nga Linggwahe Komo Nasudnon nga Pinulongan</b></u> May 22nd. <i>An budul</i>. diri nakakapasu. <i> An pinya</i>. <i> An banig</i>. <i> An Kukuyaw</i>. <b>An pulong nga “binukot” ug “monja” </b> San-o umabot na mga kolonisador. hibabaway kun taub. Lucente Diri maikakalirong an kadako han danyos nga nahimo han kolonisasyon ha mga kultu ra nga inalakbatan hini. <i> Bituunun nga langit</i>. pananglitan. Marahalun nga dahun. <i> An punu han kahuy</i>. An ulu ni Maria lukup hin mga mata. Hilarum kun hubas. Kanan kahuynun kalayu. <i> An bulan</i>. Uupat an uhalis. <i> Buyu. <i> An laya</i>. <i> An pawud</i>. Dara kay haloag ini nga himangraw bahin han epekto han kolonisasyon. Ipilak baga in saduk. bisan Hadi bisan Padi naharuk. Magipagi kun gab-i.blogspot. Tulu nga karanun. durungan kun kaunun. Di man Domingo di man piesta. bunga</i>.

” <i>Ano man ito yana kay natural man la ha usa nga pinulongan nga magbag-o</i>? M apakiana kita. nagamit hira han Tinag-alog nga “pinto”. An ikaduha. an kahulogan han pulong nga “monja” in naka-angkla ha Kristiyano nga pagtuo. nasiring na ini nga “sahig. nasabotan nga an kabataan nga aada ha edad 9 anyo s ngada ha 14 anyos in diri na nagamit han pipira nga mga pulong ha Waray kay bi nabalyoan na han Tinag-alog. imbes nga sumiring “salog (o papag). An Kinaray-a asya an pinulongan asya an tutongtongan han pagkapilipino han mga K aray-a. Diri kay an Tagalog an hihimoon nga nasudnon nga pinulongan diin matungtong an t anan nga mga Pilipino(bisan an mga diri namamagtag-alog) ug hihimoon la nga pana pong an iba nga pinulongan. Kay ano diri himoon nga opisyal tanan nga pinulongan . “an kada pinulong an may dinadapigan. Diri nakakag-Winaray hin tadong. Diri nakakag-Tinag-alog hin tadong. Tinagan hin Iningles nga mga pulong an kabatan ngan pinapakianhan k un ano an Winaray nga mga katugbang hini. An usa nga binukot in kasagaran asawa hin usa nga datu. angay nga rub-on o balyoan an pinulongan. An Ilokano nga pinulongan asya an tutongtongan han pagkapilipino han mga Ilokano.” <b>An kahimtang han Waraynon nga pinulongan yana</b> Dida han 2004 nga pag-aram1 . Diri nakakag-Iningles hin tad ong. An usa nga konsepto in napapasa ha lingwahe. Yana. siday.” An mga Katsila liwat in may pulo ng nga alid-alid an karuyag sidngon han pulong nga “binukot”–an pulong nga “monja. han pulong nga "door" im bes nga sumiring “sada”. May nagseserbi ha iya. pagbabag -o para magmaribhong an pinulongan. <i>Kun nawara adto nga mga pulong. Basi ruba an daan nga tinuohan.“An kalugaringon (self) amo an kabug-osan han aton nanunumdoman.” Dinadara hini nga pulong o (han mga pulong) an kaagi han katawhan nga nagamit hini. Para karaw aton an bag-o nga tinuohan (Kristiyano). Diri ngani ini pwede tumunob ha tuna. An usa. epiko og kasaysayan. an pulong nga “binukot” nadapig ha kultura han Bis aya ug an pulong nga “monja” nadapig ha kultura han mga kolonisador.. Waray iba nga burohaton kundi an pag-adman an ira mga kanta. Nasiring an usa nga Czech nga magsusurat hi Milan Kundera. may mawawara ba ha aton</i>? Utro kita nga ma pakiana. kinahanglan nga rub-on an daan nga stru ktura han ira pagtuo pinaagi hin pagpara han mga konsepto han nasabi nga tinuoha n. Nasiring hi Volosinov. <b>Implekasyon ha Identidad/Kinaiya</b> Naka-angkla ha unob nga pinulongan an identidad han usa nga nasud. An Waray nga pinulongan asya an tutongtongan han pagkapilipino han mga Waraynon.” Hini nga kaso. <b>An pulong nga “buyong” </b> Ginagamit an ngaran nga “buyong” para han mga darayawon nga mangaraway. Ha luyo nga bahin. An Hili gaynon nga pinulongan asya an tutongtongan han pagkapilipino han mga Ilonggo. Duduha nga klase nga pagbabag-o an inaagian han mga pinulongan.” Ginagamit para <i>magpahinga Kaparis hin kutsara Binubutangan hin guti-ay nga amount hin kan-on</i> An usa pa nga maka-aalarma hini nga <i>k</i>ahimtang han lingwahe hini nga mga k abataan amo an kawaray nira suhito nga pinulongan. … An Tagalog nga pinulongan asya an tutongtongan han pagkapilipino han mga Tagalog. An Cebuano nga pinulongan asya an tutongtongan han pagkapilipino han mga Sugboanon. Ha kaso han pulong nga "floor".” An pulong nga binukot unob ha Binisaya nga kultura og an pulong nga “monja” unob ha Katundan nga kultura. binalyoan an p ulong nga “binukot” han pulong nga “monja” kay waray na ini ipagamit han kapadian o wara y na gamita han mga tawo matungod nga pagano an pulong nga “binukot. ginaga mit ini basi magpakahulogan hin “tulisan. pagbabag-o nga tikadto hin kaana w og kamatay. Ha paglabay han panahon dida han magin kristyanos na an mga tawo. Pananglitan. An panuyo hini nga pag-aram amo an pag-<i>assess</i > kun nagamit pa ba ini nga kabataan han mga pulong ha Waray nga may kalabotan h a panimalay.ha pagpakahulogan nga “usa nga babayi nga tinago. susumaton.

waray nasudnon nga pinulongan. Paghahagos hin tulo ka gab-i nga piris-ok. hudnoan nga pagdiniridrig karuyag ko hira papangulion. Ha pagtima. 2010 an naaagrabyo prinipriso an nanbibiktima nagkakarukalagyo <u><b>Patigo han Amon Banig</b></u> February 1st. may sulang. <u><b>An First Timer nga Radio Astronomer</b></u> February 9th. irok ug kasiangan. . <u><b>Mag-aabroad Iton Akon nga mga Buhok</b></u> an magkakabibilin an mga uban ^ an mga batan-on. pakurokorahab. aadi manunurok kun diin hira maglipayon— ha akon bayhon. tanan nga pinulongan ha iya nasasakopan konikonsidera nga opisyal. 2010 Kun Sabado natugbong inin akon tutulo nga kaumangkonan nganhi ha Tacloban ngan aanhi panhihigda nasaro ha amon duha kadupa nga banig.(officila langauges) han Pilipinas ngan waray na usa nga “nasudnon nga pinulongan (national language)? Ba man iton Espanya. mahuram ako hin pipira nga mga pulong tikang kan Agha Shahid Ali nga nasiring: <i>Kinahanglan ta balikan an dapit nga aton hinigugma basi nira masantop an mga butang nga ira paparaon aton hinigugma</i>. an mga lapyo. 2010 hinadkan han iya dalonggan an dughan han babayi sugad kun nagbibiling hin signal o stasyon hin radyo an iya kamot may ginbibinirik-birik ginpipinamatian mga huring. linagobo han kalarakan <u><b>An Hustisya han Moskitiro</b><u> February 8th.

Karuyag ko hira nga manbalik ngan dirigan ako. ikaw sangkay.Kun nangunguli na hira– paghihigda ko– an amon banig daw dagat Pasipiko an kahaloag. Mahahadlok hitamakan an akon harok?… <u><b>Siday</b></u> August 25th. 2009 nagtatarayatay bandera-espanyola ha natad namumukad an uusa ha ira <u><b>Usa nga Siday</b></u> August 26th. kun usa ka adlaw igkahibalag ta ikaw Ug akon hadkan an imo rapadapa. <u><b>Pag-usaan</b></u> October 5th. 2009 ni Nichita Stãnescu <i>Hinubad ha Waray ni Voltaire Q. Oyzon</i> * Sumati ako. O. an siday diri an luha ini amo an pagluha an pagluha han tinuod nga mata . Diri ka ba maikid paglakat. 2009 kun waray na an mga pulong itutudlok ko ha imo iton akon dughan. 2009 ni Nichita Stãnescu <i>Hinubad ha Waray ni Voltaire Q. Oyzon</i> * Siday an luha han mata ini an pagluha han sugbong an pagluha han mata han sugbong ini an pagluha han palad an pagluha han mata han palad ini an pagluha han tikod an pagluha han mata han tikod. <u><b>Usa han mga Siday nga Posible Mahisurat Bisan Kun Patay na an Winaray</b>< /u> October 24th.

Kinahanglan nga ako nga pirmi magmabaskog. <u><b>An hangkop ha pagbak-ad han takna</b></u> <u><b>kutay</b></u> Akon sinusumpay inin antaw nga mga harigi pinaagi hin pagdupa hinin akon mga butkon ug sugbong Ha akon mga butkon ug sugbong nahangboy kun maghulos.an luha han mata han usa nga angay maanyag han usa nga angay malipayon. <i>we’re moving away na from each other at a speed that is directly proportional to our distance</i>. <u><b>An mga nadaog</b></u> April 24th. An tawo nga nagdadaog nagbabak-ad han iya gapos ug tinututdoan hin pagbak-ad an iba pinaagi paghatag hin sobra pa han akos niya. 2009 An kada tawo nga nakanhi ha kalibotan nakahigot ha iya akos himoon. <u><b>Para han akon sapatos</b></u> Kada adlaw . <u><b>An Astronomer nga hi Edwin Hubble Dida han Mapakyas ha Paghigugma</b></u> han aton pag-<i>break. </i>danay kita pag-inobserbaran han akon telekopyo. Sugad han iba nga mga bitoon. namamaglinuha inin mga panapton hinin sulod-balay. Basi pirmi mahahangboyan kun naghuhulos ngan namamaglinuha inin mga panapton dinhi hinin akon mga butkon ug sugbong.

Pumakiana ako basi kita may pag-istoryahan: <i>Mayda ba Diyos? </i> An dagos ko nga pakiana ko ha imo samtang ginkikinulawan ta ha aton paglabay anbukog-na-la nga ayam nga nakada ha butnga’n kalsada– naglilinibot-libot may ginbibiling— siguro. 2009 Kamo an urhi nga hahapwaton kun masusunog ini nga iyo inuokyan. lingkoran ug mga cabinet hini nga iyo inuokyan. <u><b>Pagtamay ni Voltaire Oyzon han mga Libro ha People’s Center Library nga Diri Niya Nahuhuram</b></u> January 9th.san-o ta ikaw isul-ot akon ka trinatrapohan. Pag-uuli ta kada kulop agsob ka nga buringot dara han aton inaagian. <u><b>An Parabola han Usa nga Ayam</b></u> January 25th. Unta yana nga adlaw ha aton paglakaton waray ta matamakan. 2009 Dida hini nga aton paglakaton mingaw kita’n duha. Hunahuna ko na man la: (Kay ano aanhi pamimiling hin pagkaon ini nga ayam? Di ba hiya maaram nga iton pagkaon aadto ito ha mga pangaraonan. iginkakahibalag o. Uunahon an iyo mga istante. Ngan tikang dida. Brinabrushan han toothbrush nga daan. pagkaon kay nagsusumat ha akon an iya nan-gagataw nga mga tol-an. ginguoman ko na la an ak’ dila. sugad ha imo. Ginpapainggat. karenderiya o basurahan?) Dinhi hini nga punto sumiplat ha ak an ayam. lamesa. natatamakan. mapaul-olan. .

<u><b>Libnas</b></u> November 26th. Iday. Karayakay. suhito ha kalalawdan han Pasipiko</b> Nagraranggat han kadamo han dakop nga bitoon an Makabugsay. Oras na basi libahon an tinunod ta nga pukot. an mga ngaran nga: <i>Hamurawon. 2008 Ha butnga hinin daganas han Iningles ngan Tinag-alog– kapti. Matungtong ako ha duha nga baybayan hinin sakayan. Dapdap Burogtongon Lagpakon</i> <i>Dalakit.+ an pukot nga kahiloagan nga nakatunod ha kahiladman han kahanaypan. <b><i>An Saging</i></b> nga naturok ha ligid han kalsada waray magtatag-iya samtang di pa nanmumunga. ha Kamalunggay! <u><b>Pangisda</b></u> November 18th. Ulalapay. mingaw nga naghihiru-himangraw an sandangaw nga mga balud . Butangalon</i> Ha butnga hinin babaha han Iningles ngan Tinag-alog– gunit. Iday. 2008 <b>Kan Itay Selo. Ha butnga han at’ kawaray saba. maguko nga bubutongon an aton igintunod nga langit: <i>Unom na kapanyo aton natibaw: Hain daw an mga bitoon hinin lambonaw? </i> Waray ka aringasa.Libro? Kamo an urhi nga kakawaton dinhi hini nga Republika.

2008 . <u><b>Pag-ukoy</b></u> September 26th. “inin waray ranggat. <u><b>Kinabuhi: An Kahulog(an) An Kalibotan</b></u> <u><b>An Pag-ukoy</b></u> October 11th. naduko nga nagbubutong hinin mahawan.” “Panhangad kita. <u><b>Gugma</b></u> September 21st. mabug-at. Natungtong ako ha duha nga baybayan hinin aton sakayan. mamingaw nga langit nga aton liniliba. didto diin nagbuburo-bukatkat hin kadamo han tuloy nga bitoon— an pukot han kalarakan nga nakatunod ha kahiladman hinin kahanaypan. </i> “Ayaw ta pagtinamori.mamimgaw ta nga langit: <i>waray man la nag-iinggat bisan butiti nga libat. 2008 Ha kalibotan naglalakat an kada tawo nga may sundang nabitay hinigtan hin usa ka hibla hin buhok tikang ha langit nakapunting ha kada ulo. 2008 nagtitikang ha <i>Tick! </i> ug natatapos ha <i>Tock! </i> han orasan.” sumiring ka.ngan han ligwat han imo bugsay nga danay sabatan hin naagi nga kanaway.

usa nga physicist nga Aleman.katam-is ha syahan nga gusam. “the answer is maybe and that’s final. ini nga pulong may duduha nga kahulogan—pagruhaduha ug w aray pagruhaduha. Diri ko ma-imagine kun gin ano niya pagbug-os hini nga mga . 2008 <i>Nangangaro ako hin pasaylo kan Rachel Bluwstein</i> ^ Ititext ko hiya. bangin la… ^ Akon ini iginpupugas ha hangin.K. bangin la mamukad hin mga bangin… <u><b>Kasiguroan (o hi W. amo a n naglatag han “Uncertainty Principle”ha Pisika–kun diin ha iya pag-aram han mga <i> sub-atomic particles</i>–iya nabaroan nga tubtob gud la ha pagbanabana an maaakos han kanan tawo kinaadman. ^ Ititext ko hiya. Oyzon NCCA and UPV Tacloban Creative Writing Program Astig hi Voltaire. Heisenberg[1] Nagwinaray) </b></u> May 28th. <u><b>Alagad daw… (or why I envy Voltaire Oyzon) </b></u> May 17th. Siring p a man han iba. </i> <u><b>Mga bukad han mga bangin</b></u> August 6th.” + Depende han kagamit. 2008 tionan-o ta masisiguro an mga butang ^ kun bisan an pulong nga “siguro”+– an termino para han kasiguroan ha Winaray– ^ diri liwat sigurado? ________________________________________ <u>< [1] </u> Hi Werner Karl Heisenberg. bangin la nakahabok na hiya hin pag-intindi ha akon… ^ Ititext ko hiya. 2008 <i>An Maupay ha mga Waray ug iba pa nga mga siday</i> Voltaire Q. bangin la nagtanom na hiya hin pagpasaylo han mga kaloyahan han ak’ pagkatawo. sugad hin <i>bubble gum</i> nagtatab-ang tikaiha nga pagsinamsam <i>Waray ko ngani nakikilal-an ha ira. Diri gud mahuhul-os an kanan tawo mababaroan.

and with heart aflame. sugad han “Kan Toytoy pag-asoy han agsob nga karantahay ha ira balay”. ngan importante hin duro. gusto ko iparayaw ha akon mga kilala nga writers na aktibista. Feeling ko bumaltok ako. These are the realities of love and war. and engages in them. “Tawgi” ngan “Hi Salvador Magsusundalo” ( Salvador will enter the Army”). an title poem nga “An Maupay ha Mga Waray”. I will not name it. Pero an usa nga butang nga akon gud naayunan hini nga mga siday: an iya pulitika. . and it will change you. are rarely seen in Philippine poetry. pero halarom ngan mapait nga “Didto ha Amon”. napa-tawa. “wit”. But the translations are more than competent. ngan an iba pa nga up-and-coming writers. May mga paborito ako. No wonder. nga diri ko gusto i-analyze hin duro. Pa-uga ba. An akon mga paborito an mga siday nga may “conceit”. Feeling ko may naabre nga gutiay nga bintana ha kalibutan. the imagination that the poems display in this collection is grounded in the only way that poems should be grounded: they creat e in the reader a secure and yet disconcerting feeling of being in touch with the a strange and yet knowable reality and with very personal sentiments. The mere fact that Merlie Alunan did the translations for many of the poems here should be another big reason to get this book. pero malabad. Gusto ko igtampalo ha mga napaka-postmodern na mga Filipino writers an iya “An Talipsay han Gugma” (“The Love Curve”). Kakarit. Anna Laurice Jo. ngan mga post-colonial nga kritiko. it “view” nga iya ginpapakita. but the politics of the entire collection is very stable. ngan maaram ako nga diri la ini asya it iya kaya suraton. is to say that we are in the presence of a writer whose maturity is well beyond his years. perhaps because most of us cannot bear or afford to take stock of some of these realitie. pero amo gihap. It is not for me to name it. Kasumo. kay nadiri ako nga maruba. Grabe it imagination ni Voltaire. Siyempre. waray magruha-duha pag-translate para ha iya an makarit nga hi Merlie Alunan. pa-uga liwat. ngan an iba pa nga binmulig hini nga project. very clear. The poems deal with such a wide range of subjects and emotions. gutiay pero multifaceted. with eyes wide open. an mga napabuyayaw. they are carried by the various and varying voices of their speakers. napaurit. And I know you will too. Instinctive it iya ginhuhugot nga response. if you do not speak or read Waray. Janis Salvacion. baga hin post-postmodern— mas matarom. it iya meaningfulness diri contained. you cannot help but feel very honored and privileged to be granted access to this writer’s reality and feelings. ngan Harvey Fiji. and the humor and irony. the realities that he offers. Alagad daw ano hi Voltaire. In most cases. Of course. on the other hand. May mga siday dinhi nga an trajectory han ira conciseness na-remind ha akon han mga metaphysical poets. may trajectory nga napa-expand hit iya karuyag signgon. And. To say that what is most admirable about this collection is the emotional potency as well as the vulnerability of the poems. inherent in the sound of the original language are sometimes lost. mas “ironic”. rather. an iya simple. May ada liwat mga poems nga napakalas an pagka postmodern nga iba nga klase. Voltaire. The realities that he offers are painful and beautiful. the translated versions stand on their own.siday. What I mean to say is. Kamakauurit ni Voltaire. Kakakarit ni Voltaire. Simple. It is enough for me that I see it. Nakaghuna-huna gud ako hin maupay kahuman ko pagbasa hini nga collection. Grabe kay tungod nga kontrolado. some of the crispness. stares at them. Kalabad. Umayon ako han tanan nga mga siday dinhi hini nga collection. bug-os hin duro. as a reader. when you read this book. of globalization and ancient history. Pero may mga special favorites ako. “humor” ngan “irony”. of poverty and natural wealth. because the reality. ngan napa-uga. of friendships and deaths.

bulyasan. Tima. tionan-o kita nakanhi?” ^ “Ambot tionan-o o kay-ano. </i> <u><b>Ontolohiya</b></u> February 17th. San-o ko pahuroman. 2008 <i>Matutulala ka sa matipid na haraya ni Oyzon. dad-on nga’t ha salog upod an panay ngan pakang. Pastilan.<u><b>CCP</b></u> May 14th. </i> -Hermino Beltran “Paglaba” Katima mo gikan ginlulungtod ko an at mga bunakan ha butnga han binitad nga taklap basi igbalotan. maturok nga maturok la gihapon. linain ko an di-kolor ngan busag. kurukos-on. 2008 “Babaylan Pagali. Tima. “Lubi”: may mga putot nauuna kapurak may iba mauuga na la di pa gud matagak <i>An Gugma</i> (Love): <i>bisan paghadson ngan bisan pagsunugon kun hira—sugad han kugon</i> <i>ngan han tuna— nagkakaayon. paglambahon han pakang an naawil nga mga baho.” . Upod han mga buring ug bura igin-anos han daganas han Himanglos an ak ha im hinumdoman. basta pinukrat ko la an ak’ mga mata ^ ngan ipipiyong na la liwat kun nadiri na. sabonon. Samtang pinanmamalaypay ko an mga busag-busag ko nga bunakan nangalimwag an alimyon han im panapton— may pag-iliw nga umalop ha akon. Tima latakan. kun nalalabhan la ini nga dughan akon gud ini paglalatakan.

<u><b>Text</b></u> November 25th.<u><b>An Paragsikad-sikad nga akon sinakyan</b></u> January 23rd. 2008 Han aton paglarga dayon nga dinugsang an akon irong han imo alimyon. ^ Han imo paglarga balon ko ha ak’ hunahuna an imo alimyon. ^ Pumidal ka hin duha kagatos napulo kag unom tikang ha tulay han Himanglos pakadto ha paradahan. Pero. . mayda 600+ <i>entries</i> nga pwede ko padad-an hin <i>text. ^ Pero. Tinagan ta ikaw hin singko. maaslomay daw lakob/arinola nga ginmad-an. 2007 Ha akon <i>cellphone</i> mayda ko 150 <i>characters</i> para han akon mensahe. inagaw han akon pangulaw an mga agi han adlaw nga nakada ha imo panit (nga sugad-sugad hin kokwa an kolor). Ha imo agtang nga nagpapapamahuray hin balhas nakada an mga bagis-bagis. siguro talaan han mga dalan han kinabuhi nga imo gintrinaysikolan. diri la gihapon ako sigurado kun an tanan nga imo kusog nabaydan ko. Ha imo butkon nagataw an kaugatan nga daw mga uga nga baging han dalakit ha kada pangungusog han imo mga tiil ha pidalan. </i> mayda ko <i>load</i> nga magdudul-ong hiton akon <i>text</i> ngadto ha kada tagsa ha ira diin man hinin kalibotan… . ^ Tag-tres pesos an pasahe tikang bisan-diin tubtob bisan-diin sakob hinin bungto.

amo an dagat. Ha katapos-taposan— buwas na la an nabibilin ha aton. . Duha na la an aton baraha nga nasasalin: an yana ug an buwas.manggud. Maruyag kita madiri." tinatampalo an kabatoan ngan kun diri ini hira natuo hinahapyod. Ngan diri ngani maduha kay maaram man kita nga waray sinisiring nga yana labot la nga amo ini an karaygan han naglabay ug naanaw na… sugad han pagkabata. Manggud. matangdo. di ak’ maaram kun ano it’ ak’ iyayakan. . 2007 <b>ni Nicanor Parra</b> </i>Hinubad ni Voltaire Q. <u><b>An kataposan nga tagay</b></u> November 18th.an buwas—an amo la nga takna nga nasasalin para aton. pinapahuruman ngan linulumos hin harok han maberde. tutulo la an aton pagpipilian: an kakulop. palibot hini nga isla. kahuman mabaribad. pipito nga mga dila . Diri ngani matulo kay siring pa han kamag-araman an kakulop kakulop ha aton la panumdoman ini naaangkon: waray rahondahon nga makukuha ha bukad nga pininggot. Akon ihinahalad ini nga tagay para hito nga adlaw nga diri maabot. Oyzon han kan Pablo Neruda "Ode to the Sea" </i> – Dinhi. . . 2007 <i>Paghubad ni Voltaire Q. . urit nga itatabsik an iya mga balud. Oyzon</i> . Di nakakaukoy: magyayamyam "Ako an Dagat. <u><b>Pagdayaw ngadto han dagat</b></u> November 2nd. matipa ug utro nga matipa. matangdo hin maasul. pero ano ba ini nga dagat pirmi la naglalapwas. katima mabaribad ug mabaribad na liwat. an yana ug buwas.

tagan mo kami niyan hin isda namon ha ikinaadlaw. – Ini gad la an amon hinihingyap. ibutang diin amon ito maabot. an im’ guliat ay’ gad pagdakoa: lugod. O lawod. Madagmit mo nga pinapasarang an imo kahalot sugad han mahulos nga lilinti ha ilarom han im’ mga balud. pipito nga katigrihan maberde. dagat. buligi kami pag-ugtas han kanan kalibutan kakablasan. ayaw gad pagduroha paglamba. para gad ini ha kablas nga kusina. kabos nga parapangisda. lawod. Taknong na gad: Ay’ na gad pagbaribad. Ay’ na gad kami pagtagi hin kabaraka. Tabangi kami. iginyayamyam an iya ngaran. Pakig-usa na gad ha amon. Bisan gad ini himo hin plata. panabangi kami. kinakadal ngan kaaway ka pa namon. dinadabo an kalugaringon dughan. Amay nga dagat: iginkukuruo ini han mga kanaway ha bawbaw hinin kabadsan. hin hayag han bulan ngan maburuong. – Sayod kami han im’ ngaran. pipito nga kadagatan. Paggani kita han abunda nga bunga han im’ kinabuhi. pipito nga kaayaman maberde. kabakahan ngan mga mina.maberde. Ipinid la anay . amay nga maberde ngan di matutungkad. an im’ trigo ngan mga ubas. Ayaw pagbuonga an maanyag mo nga mga ngipon matungod la han im’ tinguha pagpukan han langit. amon kaupod: Ayaw gad pagkinarag hin oras o tubig tungod la hin kangalas: Lugod. tuksi an maberde mo nga kaban ibutang gasa nga plata ha amon mga palad. mga binuhat han baybayon. Ayaw gad ito pagguomi. bukalsi na gad ito. ginugutom. asya gad an imo ngaran. – Pastilan. an im’ tubignon nga katingalahan pinahuroman nga mga bunga.

ngada ha bawbaw han kahumayan. katurog na.” Pero ha imo kamot nga nagbibitbit hin dako nga bagahe . Hahapohapon ta ikaw hinin gamay.dara ko para ha imo naranggat han tun-og gamay. makaruruyag nga inop. – Lawod na an oras han ikaw Mano magmaupay: nakatulo. tagan mo kami niyan hin isda namon ha ikinaadlaw. 2007 <i>Kan Mano Otoy ngan Suzette</i> – Hadto nga gab-i nakada huhuron an busag nga sarapati ha malaybalay bubong hinin amon balay. nagsisinaragyaw an ihalas nga mga bukatkat ha engkantohanon nga dalakit. Tikang han kahoy han amapola kinawat ko para ha imo gamay. ha balay nga imo anay hadto inuokyan. <u><b>Sarapati</b></u> October 25th. naglalawag ha imo an bulawanon nga kahayag han kabiton-an. Oyzon</i> – Tikang ha maghamot nga mga tanom. makaruruyag nga inop. dako o gamay bahala ka usa ha kada lalaki. dayon ka nga sumiring: “Nag-away kami. 2007 ni Sarojini Naidu <i>Hinubad ni Voltaire Q. pinalangga. – Piyonga an imo mga mata. <i> (ipapadayon paghubad han sumpay kun ako makahigayon…)</i> <u><b>Pagduyan</b></u> October 29th. makaruruyag nga inop. ngadto ha magkaluyo nga pangpang hinin sapa. – Humiling ako ha bintana pagkita kun hin-o adi nga magmamaupay.an makatitingala nga mga susumat. – Pagkaatubang ta ha may portahan. waray pa ngani pakiana nga nagawas tikang ha akon baba. – Pinalangga ko nga mga mata. babaye ug puya.

tigda tikang ha iba. 2007 <i>Paghubad han kan Pablo Neruda “La Poesia” ni Voltaire Q. di ak’ maaram diin hiya magtikang—dida han kat-yelo o dida’n salog. diri mga hinilom. diri mga pulong. Pagtama han akon irong ha mahumok nga ulonan— akon nabatian an palapaka han pako han naukoy nga sarapati ha malaybalay bubong hinin amon balay: – tipahirayo. o kakan-o. ngan akon isinurat an una. Oyzon</i> _ _ _ Ngan hadto nga pangidaron… umabot an siday nagbibiling ha akon. – Inandam ko an imo higdaan– an imo hadto higdaan. kamaluya. . kundi tikang ha kalsada ako gintawag. may nagtikang ha akon kalag. nagmalahimo ako hin pagsantop hadto nga kalayo. tikang han mga sanga han kagab-ihon.sul-ot mo pa an singsing han iyo pagsumpaay didto ha kadaan nga simbahan han Barugo. – Bumalik ako ha akon kwarto pagkaturog. — Di ak’ maaram han ak’ igluluwas. di nakita an ak’ mga mata. diri mga tingog. umabri an langit. an ak’ baba di nasabot panngaran. waray hangkag. Di ak’ maaram tionan-o. mga planeta. Ambot. nagpupukatpukat nga linya. ngan tigda akon hinkit-an— tumokas. o mga pako nga linimot. dida han mapintas nga kalayo o dida han pag-uli nga nag-uusaan. waray ko maiaatubang. hinapohap ako niya. <u><b>An siday</b></u> October 21st. waray nga gayod hinungdan. kinaadman nga gayod hin usa nga tapang. dagaang.

<u><b>An dumaraga ni Man’ Osing</b></u> October 17th. inabat an kalugaringon nga kaparti ngay-an han kahiladman nga waray salad.maaram ha masirom kun hain an daol . ngan ihulog ha tuna. ngat’ han hangin bumukalas an ak’ kasingkasing. an kalarakan. 2007 Hapyora inin nangangapay ko nga dughan sugad han paghapyod han nagtatagiyos nga truk ha mga bukad hinin kalachuchi ha ligid hinin kalsada. Hapyora. <u><b>Ayaw. tikang ko la pag-inirok-irokan baga na hin layaw… pagtutukdagi.umhanan nga daw dughan nga naglilinagobo. — Ngan. 2007 diri nananggot kun aga diri nananggot kun kulop aada panananggot kun hawan na an kalsada _ _ _ nagdadaplas.. manlabyaw. nakiglibon ako han mga bitoon. ako . ladawan han misteryo. hinay-hinay gad la hin kalaya</b></u> October 19th. nagsasaklang bisan waray tangga . mga alid-agid. tinusoktusok hin mga pana. naglalangbid nga kagab-ihon. <u><b>An mananggiti nga taga-Kataisan</b></u> October 11th. waray sukol han kagutiay. hultok hinin haloag nga kabituonan hinin kawarayan. luholuho nga lambong. pag-iiroki. – Yana. kalayo ngan kabukaran.usa nga binuhat. 2007 dida han paghahangsara pa la– kaanad hin duro.

bibilnga… . 2007 <b>ni Nuno Júdice</b> ^^^ Sulod hinin tangkal.ngan dida maghuhulat han syahan nga tugaok: takna han iya utro nga pagbaya. Tinag-iya an nga tanan. <u><b>An Tag-iya</b></u> October 9th. Tinag-iya niya an langit.. ^^^ Ngan ini nga tag-iya pagtatag-iyahon han tuna han tubig han langit ug nga tanan. di malusad dida huhuron ha langit– makulambid ha nanhuhoyot nga bunga han lubi . Hiya nagsaklang han lubi agud makita isla han Leyte. mas nga dumolaw an tuka hinin itom nga tamsi kompara han nakadi ini ha gawas.. ^^^ “Na diri ak’ han langsa… Na diri ak’ han lusak… ^^^ An sálog han Himanglos? An dagat han Carigara? An bukid han Biliran?” ^^^ Si ahh! di ko pagiiliwon. 2007 Pinamutos na an mga panapton. <u><b>An pagsidlit han adlaw ha Kankabatok: usa ka aga</b></u> September 22nd. <u><b>Hi Uday</b></u> September 23rd. kairo. di ko paglilioton!” ^^^ Didto han tuna nga iya kinadto nasunit an iya dughan. Iginminus ini nga tamsi ngadto hin usa nga eskina. umagi ha akon hunahuna ^^^ an imo ngaran… <u><b>Zoolohiya: An Itom nga Tamsi</b></u> September 19th.human pakataga. 2007 Samtang ginkikinulawan ko an adlaw nga nagsasaklang han langit. Tinag-iya niya an tubig. 2007 Tinag-iya niya an tuna. daw naaawod— sala gad udog ini han nagbutang ha iya ngada— . di ko pamimilngon.

maaram man hiya nga iton tamsi diri nahuhulog tikang ha langit. Matungod kay kinahanglan–amo a n karuyag ni Dexter. <u><b>Tulo nga Makatitingala nga mga Pulong</b></u> August 28th. _______ <i>Hinubad ni Voltaire Q. sinamad an akon kasingkasing han kamingaw? ako magbabalotan ngan tiuli magdidinalagan. an katunga hinin . 2007 ni Nazim Hikmet ^^^ Kun aanhi dinhi. sinamad an akon malonbalonan. waray sumulod o gumawas. akon naabrihan an tangkal. ^^ Ha akon pagluwas han pulong nga KAHILOM akon ini nabubuong. Oyzon</i> <u><b>Didto ha amon</b></u> September 13th. May mga tamsi nga sugad hito—mga tamsi nga tawo tinangkal bisan pa magdulaw iton ira tuka. Di nagyayakan. waray bumantad. <u><b>Angina Pectoris</b></u> July 14th. han kawarayan? ako nagbalotan ngan tipahirayo nagdinalagan. ^^^ Dinhi ha hirayo. Diri tinuyo. 2007 Didto ha amon. ^^ Ha akon pagluwas han pulong nga WARAY. Ngan an itom nga tamsi dida gud la. 2007 ni Wislawa Szymborska ^^ Ha akon pagluwas han pulong nga BUWAS kaupod na han naglabay an una hini nga silaba. Hira diri nakanta. Bangin kamo napapausa kun kay ano ako nag-Iningles. Doktor. ha <i>physics</i> nasiring nga waray lugas nga naaanaw diri la ito nabibilngan kay nagliliniyongliyong: an aada waray ug an waray aada… ^^^ A. nahihimo ko an butang nga diri na lukop han kawarayan. Nagkabubuta ini nga katamsihan matungod han kangula han orakulo ug nagkakatatanga tikang han matin-aw nga panhunahuna han mga propeta. kaupay! di ak’ ha imo mimingawon. Diri nalupad.

o <i>arteriosclerosis. </i> Nahangad ako ngadto han kagab-ihon dida ha may rehas ha luyo han kabug-on ha dughan inin kasingkasing naputok pa gihapon sugad hadton gihirarayoi nga bitoon. Doktor. 2007 ni <u>Vikram Seth</u> ^^^ nga hirayo ha ira mga minahal.akon kasingkasing an lingit aadto ha Tsina upod han kasundalohan nga igindadaganas tikadto ha salog han Yangtze. an akon la maigagasa ha akon katawhan ini nga mansanas ha akon palad. Ngan yana katima han napulo ka tuig. ini nga pula nga mansanas: an akon kasingkasing. “basahi ako hin siday. 2007 ni Akoy ^^^ ha talimpongayan hinin kahoy tumambo ha imo dughan naburo. </i> an kapriso. nahapit inin kasingkasing ha nagay-ab nga balay ha Istanbul. an hinungdan hinin pag-inol-olon hinin dughan– diri matungod han <i>nicotine. kun turog an mga priso ug ginbabyaanan inin tambalanan.” <u><b>An Bunga</b></u> July 5th. . Ug asya ini. 2007 ni Nazim Hikmet ^^^ ha iya pagkabata waray niya pagkuhai hin pako an langaw waray niya higti hin lata an ikog han misay o prisoha an bagang ha balayan han posporo o pagtamaki an bundo han anay dumako hiya ngan ini nga mga butang ginbuhat ha iya nakada ako ha iya sapit han iya kamatay sumiring hiya. <u><b>Para han Mangangaturog Niyan</b></u> July 4th. bahin han adlaw ug han dagat bahin han <i>nuclear reactor</i> ug <i>satellite</i> bahin han kadarayawon han tawo. Ug kada gab-i. Doktor. waray nahangkop ha tuo o wala ug kawarayan ha igbaw– ^^^ Santopa nga di ka nag-uusaan nakikisaro an bug-os nga kalibotan han imo mga luha ha sulod hin usa o duha kagab-i— pero may ada iba nga ha ira bug-os nga kinabuhi. Doktor. <u><b>An Malinaomon nga Tawo</b></u> July 12th.

ha hirayo nag-aasul ngan kinakadal nga mga bitoon. ^^^ Di ak’ nagpipinanuyangko kay inin kasingkasing kun hubas–tinataro-tangwayan ngan pagtinagay-tagayan. 2006 Kun hinuhobsan inin akon dughan sugad hiton medyahan. Yana nga tabis akon isusurat duro kamasulob-on nga mga berso.’ An hangin hinin kagab-ihon ha kalarakan nagkakanta ngan naglilibon . Usa nga kadaan nga buot-sidngon hin i nga pulong amo an "sasaro" o "feast" ug an bag-o nga kahulogan yana amo liwat an "yagit. kun puno–binabaro-basyahan ngan pagtinagay-tagayan tubtob nga mamagsol-ay. binutang ha dahon-saging sugad hinin akon palad an kahilapad. ^^^ Akon ini gahin dinhi ha kalibotan. manlunay ngan mangayat hin away ^^^ ngan ha prisinto huronan upod han hubas nga medyahan. Ini nga adi ha ak’ palad iginpapasalamat ko labi na kay diri pwede an umaaro utro." </i> <u><b>An Maupay ha mga Waray</b></u> December 28th. kinugukos ko hiya ha akon mga butkon. ha akon palad usa nga biko sugad hinin palad an kadako ug kadamo. 2007 Ginoo. Oyzon) ^^^ Yana nga tabis akon isusurat duro kamasulob-on nga mga berso. <u><b>Yana nga Tabis Akon Isusurat</b></u> December 2nd.<u><b>Pangadi Human Kumarawat hin Bangaw*</b></u> March 18th. dayon ko ini inaalgan didto kanda Mana Semang (Mana Semang. Ha mga kagab-i nga sugad hini. danay hinihigugma ako niya. ilista la anay). Isusurat pananglitan: ‘Nagkaprag an kagab-ihon. Hinihigugma ko hiya. 2006 (Paghubad han kan Pablo Neruda “Puedo escriber los versos…” ni Voltaire Q. _______ <i>*Bangaw an tawag ha pagkaon nga pinapa-snack ha mga kabataan (upod an kalagsa n) kahuhuman han prosisyon han Santa Cruzan. .

ini man liwat an akon kataposan nga siday nga isusurat para ha iya. Inin gugma haligotay. Kami. Didto ha unhan may nagkakanta. Asya ini an nga tanan. 2006 ni Hwang Chin-i Tinatabas ko hin duha an higlawig nga kagab-ihon hinin Nobyembre. Ha pagbati hini’n hilarom na nga kagab-ihon. Hinihigugma ako niya ngan danay hinihigugma ko hiya. Iniiliw hiya hini’n kasingkasing. Sugad han nakadi pa hiya ha akon mga harok. pero bangin higugmaon ko pa hiya. An gab-i nagkuprag ngan hirayo hiya ha akon. mahilom niya nga mga mata. Asya gihapon ini nga gab-i an naglalawag hini’n kakahoyan. nga duroy hinmilarom kay waray na hiya ha akon. Inin akon tingog nananalingkamot pamiling han huyuhoy nga makakatubil han iya dalonggan. sigurado ako. akon igagawas . Kun amo ini an urhi nga maihahatag niya ha akon pag-antos. Ha iba na hiya. Kay ano ngani nga an akon gugma waray makagtipig ha iya. Iba. Oyzon</i> ________________________________________ [1] Paghubad han kan<u> Horacio Benavides</u> siday “DICES LO QUE NO DICES” <u><b>Tinatabas ko hin duha</b></u> November 6th. ha pag-abat nga nawara hiya ha akon. Didto ha unhan. Tinitipig an kada lingit ha ilarom hinin banig. Ngan an siday nanunuro ngadi hini’n kalag sugad han tun-og ngada han banwa. sigurado ako. Diri ko na hiya higugmaon. ngan hirayo hiya ha akon. Ha paghunahuna nga waray na hiya ha akon. Pinamimiling hiya hini’n panan-aw nga daw karuyag masingdto ha iya. diri na sugad han hadto.Hinahadkan ngan hinahadkan ha ilarom han waray pag-ultan nga kahanaypan. yana nga takna. Kay ha iya pag-abot. Kay ha mga kab-i nga sugad hini aadi hiya ha akon mga butkon Inin kalag di namumurayaw nga tikang ha iya naanaw hiya. Aanhon han usa nga diri maruyag han talagsaon. An iya waray tubtoban nga mga mata. an iya lawas. Inin kalag di namumurayaw nga tikang ha iya naanaw hiya. an paglimot maihaay. pero hinihigugma ko pa nga gayod hiya . 2006 ni <u>Horacio Benavides</u> Tugoti ako nga pamatian ka kun waray mo maisusumat ha akon Inaawit han imo baba an mga hinihilom han dila Inaasoy han imo lawas an mga diri kinikita Tugoti ako nga hapohapon ka nga diri hinahapyod <i>-Hinubad ni Voltaire Q. pinahahamotan han bukad nga sampaguita. An iya tingog. Di ko na hiya higugmaon. Yana nga tabis akon isusurat duro kamasulob-on nga mga berso. <u><b>Pag-asoy hin Waray Saba-saba[1] </b></u> November 13th.

Sugad hin usa nga bata. Sa aga. Kuha hin lubid ngan ilangbod ini ha dampog Ug itunod an usa nga kataposan hini ha tuna. Magsasari kami pagbiling ha imo didto. ug ha kada siday. pulga-pulgada nga bibitaron basi humilawig an amon kagab-ihon. Ay. Importante la mayda ka kadasig o. ti sangit dagiti ubbing! Pinisangda ti puso ti lubong! Iti pagbabakalan um-umkisda nga agsapul kadagiti amma ken kakabsatda. bisan putli nga panuyo. <b>Vietnam</b> ! <b>by Juan S. Oyzon</i> <u><b>Tionan-o an Pagsurat hin Siday nga Kantan</b></u> November 6th. dapat ginahimashimas pirmi? Sa aga. Ngan ihulog balik an pisi ha amon. Sa udto. Kag bag-o magkatulog? Siling ni Kiryong nga boy tat ay Pwede na kuno ipang-bulang Ang akon sulog. diri makuri.. Jr. pimmusingen dagiti takiag a nangtagibi kadakuada! Vietnam ! Vietnam ! Vietnam ! Saan laeng a bagi ken pusom ti pinungtil dagiti garamugam: . </b> Vietnam ! Vietnam ! Vietnam ! Ayyyyyy. 2006 Hinubad ni Voltaire Q. <i>-Hinubad ni Voltaire Q. Oyzon Waray matupong han kasayon han paghimo hin siday nga kantan. Sa udto.ini nga mga pinit nga mga gab-i. Kag kun ikaw Nagakatulog. <b>Bulang</b> <b>ni Bryan Mari Argos </b> Tay . Hidalgo. paano maghupot sang inugbulang nga sulog? Indi bala.P. saka ngadto ha igbaw. Gani adlaw-adlaw Iya ginahimashimas. Iginpapatapod ko ha imo.

Rinagasragasdan. pinaagi han sirak. ^^^ . wen! dagiti sabong ti kararuam! Ayyyyyy. Ikabido niyo ayaw.\/ alagad sa enot na gios\/garing nakagapos. \/ An linanot na pamahawan\/sakob na an pangudtuhan.\/ Sa sira mag malasugi \/o sardinas nadudugi.\/ Pag-abot kan kumpleanyo\/dai nang kakuntemporanyo.. \/ Pag nagbalyo sa tinampo \/gabos na awto minapundo.\/masakit na an pagsapa. ^^^ An tun-og nalusad tikang ha langit basi magbiaw ha tuna madaliay.\/ Nangingiturog sa sinehan\/dawa an pasali bakbakan. Jr.\/ Pababa man sa hagyanan\/halhal sa kapagalan./sa tunog kan banggi. \/Takot na sa santol\/ ta masakit ma-tubol. \/ Likay sa tagiti. Balde. \/ kalunggay man giraray.\/ Pag nakahiling ki burak \/taol an pighahanap. </u> </b> Arog kaini palan\/ pagka naggugurang:\/ Pagmuklat pagkaaga\/ugma man ta buhay pa. ^^^ Ngan tikang ha pagbiaw masaka ini. ngadto ha langit basi magpakatun-og ngahaw. \/ Maski bunay pag linaga. \/ kaya gabos na nagbibisita \/saro-sarong nagbibisa. Ha kalibutan. <b>AROG KAINI PALAN [4] ni <u> Abdon M.\/ ta pag sinipon \/dai na makabangon\/ Pag biglang napalapiga\/dagos napapatihaya. waray butang nga naaanaw. \/ Kun malipot an banggi\/ranga pa man salampati\/ mientras kugos an sadiri. waray butang. \/ ta pag tindog na nagtiris \/narurupit an bitis. 2006 ^^^ Ayaw niyo ikabido.\/ pag biglang minabuhat\/mga tulang minaragaak!\/ Maihi man sana \/minatukaw pa sa kubeta. \/ <u><b>Para han mga Pulong ha Waray nga Pinamatay</b></u> April 9th. \/Nakakainom pa man \/ linaga na lakad-bulan. \/ Pag-abot kan sinarom \/nagdidiklom an paglaom\/ na makatukdol ki bitoon\/sa mga panganoron.\/ An kinaon na kalunggay \/minaluwas luhay-luhay.

ha kada takna nga ini rinuruba.Ayaw niyo ikabido. Magsusulsi ako hit’ akon balay. waray butang nga naaanaw. Gindadayaw kamo nga labi han mga Waray nga tanan ngan gindadayaw man an amon mga anak nga magkakakukutang. </b> <b><i>Siya nawa. 2005 <i>Kan Man’ Supron. usa han mga naunong dida han hinihimo pa la an tulay han San Juanico</i> ^ Sugad hin usa nga bato nga ihinalo ha minamasa nga semento. Pagwad-on mo an amon panumdoman sugad han pagwara niyo han amon pinulongan. </i></b> <u><b>An Makasurobo han Kamatayon</b></u> December 18th. Ikabido niyo ayaw. ^^ Naghahabwan ako han akon balay han imo ini sinalibay hin tsinelas. ha usa . 2006 <i>Ha ngaran han pagka-urosa. ^^ Magtatahi ako hit’ akon balay. waray butang. ^^ Maghihibwan ako hit’ akon balay. <u><b>Lawa-lawa</b></u> March 23rd. ^^ Nagtatahi ako han akon balay han dukdokon mo ini han silhig. <u><b>Paghimaya</b></u> March 16th. 2006 Nagsusulsi ako han akon balay han dagpason mo ini han siphid. pagdukwag ug pagkauripon…</i> <b>Paghimayaon ka Juan ug Juana kay kami nga mga Waray mamamagtinag-alog na. Ha kalibutan. Papagtinag-alogon mo kami niyan ha amon hirohimangraw ha ikina-adlaw.

waray hikagii. may langaw nga humogdon usa ka dangaw tikang ha akon pinggan diin nakada in usa nga mumo nataktak dida han syahan ko nga pagtimo. 2005 Han akon paglaspay nga’t ha Dubai nagsaad kita nga duha nga diri ta palalakton an gugma dinhi hinin portahan hinin aton mga dughan. <u><b>An Akon Pinakamasulob-on nga Pamahaw (revised) </b></u> December 4th. ^ Makasurobo para hin usa nga buhi inin kamatayon. <u><b>Saad</b></u> December 9th. an sabaw. Pagtimo ko utro– an bahaw. ambot kan Mano Supron.ka tipak hin dalikyat–nahulog ka ^ ngadto han nagliliro nga lawod. diin waray sirak. waray hikit-i. Magsasaad kita… tubtob nga ini nga mga pulong diri na tinuod. Pero. 2005 Han ikaduha ko nga pagtimo han bahaw nga kan-on nga binahogan hin <i>noodles</i> nga mataghom. 2005 Han ikaduha ko nga pagtimo han bahaw nga kan-on (nga binahogan hin <i>noodles</i> nga kanan kagab-i). <u><b>An Akon Pinakamasulob-on nga Pamahaw</b></u> November 28th. (Pasalamat hiya waray hiya maigo.) Akon pinurot– an akon iginhalot– balik ha akon pinggan. waray bulan. Dagos ko dagpason han luwag an dumagil nga langaw. mas tumognaw. ^ Bisan tipak han aningal han imo kurahab waray hibatii. waray bitoon an kahiladman. may langaw nga humogdon– usa ka dangaw tikang ha akon pinggan– ngada han mumo nga nakada ha lamesa. .

Dayon ko nga tinabog. pulga-pulgada nga bibitaron basi humilawig inin kagab-ihon. ^^^ Ginbiling ko. dida han inukit mo nga ladawan. ^^^ Ginbiling ta ha akon kasingkasing.nataktak dida han syahan ko nga pagtimo. ^^^ Ginbiling ta ha akon panumdoman. Tinipig an kada lingit ha ilarom hinin banig. ^^^ An kada ta ginhawa in’ paghanaw han kanunay.b. An mga ^^^ nagseserbi nga mga signal para han stanza <u><b>Tinabas ko hin duha</b></u> October 24th. ^^^ Ginbibiling ta la gihapon– tubtob waray na kita man-ginhawa: ^^^ ha kanunay <i>*eternity</i> . Kay ha iya pag-abot. Ginbiling mo. 2005 ni Hwang Chin-i Tinabas ko hin duha an higlawig nga kagab-ihon hinin Nobyembre. ha imo tagoangkan. ^^^ An kada ta ginhawa in’ pagtultol han kanunay. akon igagawas ini nga mga pinit nga mga gab-i. n. Oyzon <u><b>Pagtuha</b></u> . <u><b>An Kada Ta Ginhawa</b></u> November 5th. ha imo mga im-im. dinagpas han akon wala nga kamot ngan puroton an uusa nga mumo ha lamesa balik ha akon pinggan. pinahamotan han bukad nga sampaguita. 2005 An kada ta ginhawa in’ pagbiling han kanunay. -Hinubad ni Voltaire Q.* ^^^ Ginbiling ta dida han hinimo ko nga siday.

nanhihingisda agud pagbarulon an kinawilan han iya amay.” -Rolando Borrinaga. Hi Binyang. 2005 <i>Kan Clang-clang</i> Biko an pika-espisyal nga hinimo han Diyos. samtang hilit nga sinasaklang han bulan an adlaw. <u><b>An tukag</b></u> October 9th. hi Binan. Magutiay. pinalunok. </b> <u><b>Pagbarol</b></u> September 30th. Ibinutang an usa kapada nga kalamay. p. Ha may ikog han isda ipinadulot an nag-iinggat han kamatarom nga salsalon.64</i> Kinakamang tipasulod han maasin nga tubig nga nagtitikang ha Cansoguran an salad han matab-ang nga salog han Amanlara. 2005 <b>kanamit kun in’ nakakapang-it langag-langag hin naghihindukag. Kumuha hiya hin: 1 kagantang nga pilit nga tinuon na 5 kabuok nga lubi para tuno ngan lunok 1 kapada hin kalamay usa ka kudli nga anis pipira nga linahob nga dahon hin saging Isinun-od an tuno ha karaha nga sinagolan hin us’ kakudli nga anis ha naglalalahinggab nga sug-angan.October 14th. pinakaladkad. Itinunod an pilit ngan ihinalo hin maupay ha latik. . Idinaitol an tadtaran ngan pinahigda an buraw. 2005 …“a flagpole was erected. kinuhitan an mga dahon hin saging nga linahob nga sugad hin palad an kahiglapad– ngan binudboran hin lunok han kinabuhi. <i>The Balanggiga Conflict Revisited. Magutiay la. nagaang ha pangpang.. and the American flag went up. An kanan tulo ka buok nga tuno. An kanan duha ka buok nga tuno. kay an pinakaespisyal nga tinuha han Makagarahom dinhi ha kalibutan– in’ angay la tilawan. Inukay-ukay tubtob nga magmasapotok.

ginbuka. mga bayani han BALANGIGA! <u><b>Para han mga tudlo nga naglara hinin akon duyan</b></u> September 7th.Tikang ha ikog. an Amanlara mapag-ad na. pag-abot ha may tangkugo. Napilasan ka. Mabuhay kamo. pagbibitaron an hiniwa nga unod han isda ha bawbaw han tadtaran. natunok ha pagpulod han uway. lupad-lupad. 2005 Natusok ka. . dudon-an han dugoon nga tudlo ni Binyang an kutsilyo ha ulo han isda agud tibwayon an pagbuka. didto kadisgrasya hi Binyang. simhot. mabalik an kutsilyo ngada ha butnga han lawas ngan iduduot tibalik ha siyahan nga dinultan. Gintasikan. Ginbarol. Waray mag-iha. Ha Jollibee. 2005 Lupad-lupad. hira Joe. lupad-lupad. “Hay. An salog han Amanlara tak-om nga nagliliro dara han dulong han katab-ang ngan kaasgad. susubayon han katarom an balidbid han isda. basi gumimaw an duason nga unod. kaupay!” <u><b>Lagung</b></u> September 4th. Didto han bato nga sugad han bungkog han karabaw an kahilapad. magkukulaw han nangangaon: tutok. an mga di-sugad-ha-aton nga nagkaabot nganhi ha bungto pira pa la ka semana an pimiktaw. Dunkin’ di ngani Cindy’s aadto ako: hamot. Nagpapakita ini nga kita nga mga Waray. nasamaran ha paglara han uway samtang ako didi hini nga duyan. naragunot. diri naparaogdaog. Hadto nga oras. An bulan padayon han pagsaklang. mahapon ha salaming. may dumaraon. laway.

basi gumimaw an duason nga unod. 2005 by Agha Shahid Ali <b>Akon hinigugma</b> <i>Para han Waray nga akon pinulongan</i> . an Amanlara mapag-ad na. an mga di-sugad-ha-aton nga nagkaabot nganhi ha bungto pira pa la ka semana an pimiktaw. samtang hilit nga sinasaklang han bulan an adlaw. mabalik an kutsilyo ngada ha butnga han lawas ngan iduduot tibalik ha siyahan nga dinultan. may dumaraon. p. <i>The Balanggiga Conflict Revisited. Gintasikan. dudon-an han dugoon nga tudlo ni Binyang an kutsilyo ha ulo han isda agud tibwayon an pagbuka. Didto han bato nga sugad han bungkog han karabaw an kahilapad. Ginbarol. lupad-lupad. pag-abot ha may tangkugo. An salog han Amanlara tak-om nga nagliliro dara han dulong han katab-ang ngan kaasgad. Hi Binyang. pagbibitaron an hiniwa nga unod han isda ha bawbaw han tadtaran. 2005 <i>Para han mga bayani han nahitabo hadto ha Balangiga</i> -Rolando Borrinaga. Waray mag-iha. susubayon han katarom an balidbid han isda. nagaang ha pangpang.lupad-lupad. An bulan padayon han pagsaklang. Tikang ha ikog. Hadto nga oras. Ha may ikog han isda ipinadulot an nag-iinggat han kamatarom nga salsalon. <u>Uncategorized</u> <u> Comments (2) </u> <u><b>I have loved</b></u> September 1st. naragunot. Idinaitol an tadtaran ngan pinahigda an buraw. <u><b>Pagbarol</b></u> September 1st. hira Joe.64</i> Kinakamang tipasulod an salad han matab-ang nga salog han Amanlara han maasin nga tubig nga nagtitikang ha Cansoguran. ginbuka. nanhihingisda agud pagbarulon an kinawilan han iya amay. hi Binan. didto kadisgrasya hi Binyang.

</i> ("a place where something is burned") <i>sitio</i> han Bara ngay Tutug-an. nga kapiraw an upod. <u> SIDAY</u> <u> Comment (0) </u> <u><b>An nahabilin ha Nasunogan*</b></u> August 26th. sugad han pag-abyog ngan pagpakaturog hin nanay ha ira mga pulahay. pulahay kita nga tanan hinin dampog ginhihinayhinay… Pshhh! piyunga an mata ay’ hin aringasa. Barugo. Datu Kasadok ngan Datu Pangilawon—mga tungayod hini nga dapit—an syahan nga “<i>Balan gay</i>” o “<i>Barangay</i>”. Sinunog ini han mga “Moros” hinungdan han kaibalhin han bungto tikang ha “Binungtoan” (means “a place where the town was erected”) ngadto ha iya yana kinamumutangan. pira anay kagatos katuig san-o an bug-os nga kapurupud-a n ginkolonisa han Espanya. nga ha akon nag-aabyog. <u><b>Dinhi hini nga jeep</b></u> August 29th. 2005 harigi nga bagangbang. Suma la han katigurangan. ini kay basi hulton ngan pasabton an nagkauurhi han mga agi nga ginbasolan han namag-una ngan han mga pagbabasolan pa… ini nga harigi han mga kaagi… asya an yana nga hirayo na para balikon han panumdoman. .Kinahanglan ko balikan an dapit nga akon hinigugma basi mo masantop an mga butang nga imo paparaon akon hinigugma. nagpapakaturog. Dinhi hini nga jeep. katurog na katurog na. hirani dinhi hini nga lugar igintindog nira Datu Sikatuna. Leyte . hinahawiran han mga gamot han balagon agud di mapokan. 2005 hinihimo hinin naglalaygay nga jeep an nag-aarom ngan mag-itum-itum nga mga dampog. ________________________________________ * <i>Nasunogan.

hin bukad ikaw pagdadad-an. iya susubayon an wala. o diri. Kataliwan. titirokon ngan pagbubutkon han langit an at’ mga luha. Niño. may iba mauuga na la di pa gud matagak. di ako maaram kun hain an mas maupay— an bumol-iw. <u><b>Pagbuhi</b></u> August 22nd. 2005 ay’ kabaraka di ka hingangalimtan.D. babaktason ko an lubak-lubak nga Sto. Ikaw. Ngan dinhi hini nga punto pagbabak-aron han langit an iya binutok-butok nga turo basi ipamaribi hinin kalsada nga pagbabalik-balikon ta. hin pag-ampo paghahalaran. pinaagi han mga dampog. </b> Ha pagdumdom han mangutngot nga matam-is nga at’ pag-ukoy. Waray ka man la kumita han ak’ panmunga. 2005 Titurok ako. di na kita magkakiriglala. <u><b>Liso</b></u> August 23rd. <u><b>Tionan-o an paglubong han kamagsarangkay</b></u> August 21st. di na kita maniniplat. di na kita mag-iinuro-uropod. may latayan tipakadto ha imo ha ak’ panumdoman . di ak’ maaram kun hahawiran ta ikaw. 2005 Siyahan. o an gumonit. 2005 may mga putot nauuna kapurak. ako. Kun an kawarayan usa nga kamatayon. 2005 <b><i>Kan MJA nga bumol-iw ha kalibutan</i></b> <b>17 April 2004 A. lalakniton ta an kada tagsa ha hunahuna. hin kandila pagtatagdokan. nalalaya ka. hiya.<u><b>Lubi</b></u> August 24th. <u><b>Yana nga aadto ka na tumabok hinin salog</b></u> August 20th. mapakadto tuo hinin matapotapo nga Magsaysay.

Santop og karawat niya hin hul-os an kamatuoran han kawaray pulos han pag-awil—mam ateryal o.” Karuyag ko gihapon klarohon an pagkagawas hini nga konsepto tikan g han impluwensya han Katundan ug Kristyano nga tinuohan. Nagpapakita ini kun tiona n-o hinulma han pinulongan an panmhungpahong han usa nga nasud og vice versa. suspetsa ko natubod an pamahungpahong nga mulay-mulay ngan wara y-waray la han usa nga Waray. Naiintindihan la han tawo an usa nga butang hu man hiya magdesisyon. Tinawag nga “rahondahon” (petal) an rahonda hon han bukad kay alid-agid ini hin dahon. An darahonon nga n asiring: “Kamatayon gad la an waray remedyo. han usa nga Waray an nga t anan nga paagi agud malamposan in usa nga krisis og problema. Sigon pa ni Octavio Paz.” Tinawag nga “malonbalonan” an malonbalonan han manok kay alid-agid ini hin balonan. nga n kun tiunan-o inaayad han iya linggwahe an iya kalibutan. karuyag ko igsaysay kun ano an akon buot ipasabot han akon paggamit han pulong sa “pamahungpahong. an pulong nga “matabata” nagpapasabot hin “mulay-mulay” nga pamahungpahong ug magaan nga pagkita han nasabi nga butang. etc. may kalabotan ada ini han ira pinulongan ug paglantaw han kinabuhi. Tinawag nga “balay-balay” an balay-balay kay alid-agid la ini han tuod nga balay…etc. An usa nga nihilistic o. 2005 Syahan. <u><b>Pagturutulidong han Waraynon nga Pamahongpahong</b></u> August 18th. o matawo man? Pananglitan: Kay ano nga tinatawag nga “malonbalonan” an malonbalonan ha n manok? Kay ano nga tinatawag nga “rahondahon” an rahondahon han bukad? Kay ano nga tinatawag nga “balay-balay” an balay-balay nga hinihimo han mga mutato kun nagmumur uglay? Kay ano tinatawag nga “matabata” an munyika? An akon karuyag ipasabot. etc. pag-abat. Santop niya nga waray hiya gahum saboton an tiarabot pa la nga mga butang. Ha luyo nga bahi n. og pagsanto p han kinabuhi. in nagpapakita han panmahungpahong og pagsantop nira han kinabuhi mismo. <b>An Gahum han Paglarang</b> Tiunan-o gin-nga-ngaranan han mga Waray an mga butang-butang: mananap. Dinhi aton nakikit-an kun tiunan-o linalantaw han usa nga Waray an kinabuhi. Sinisiring nga an pinulongan an naghuhulma han panmahungpahong han tawo ngan an panmahungpahong han tawo an naghuhulma han pinulongan.” Ini nagpapakahulogan hin “paglantaw. Manggud.” suspetsa ko.” og eguridad. Mayda niya gahum santopon an kinabuhi og kalibutan. maemosyonal man nga butang. existentialist nagdidi wara han pagkamay-ada labaw—An Makagarahom (subay ha ngaran nga kanan tawo iginlar . Natipa ako han ideya nga nihilistic o.nga ak’ pagtatabok-tabokan kun pagmimingawon inin dughan. puya. nga an usa nga pamaagi hin pag-ngaran ha Waray nga pin ulongan amo an paggamit hin “pag-alid-agid. Usa liwat nga nagataw dinhi amo an “pamahungpahong” han Waray ngadto han mga butang ha iya palibot: An pulong nga “balay” ha literal nga kahulogan in “sirongan.” An pulong nga “balay-balay” in nagpapasabot hin “mulay-mulay” og marayhak nga k ahulogan. Dinhi gihapon aton hihikit-an kun ano an iya baton o reaksyon hini nga iya pagsantop han kanan tawo kahimtang. existentialist a n panmahungpahong han mga Waray.” Dinhi. Kon hiya umabot na. “adults can transcend their solitude and forget themselve s in games…. Usa ini nga makakag-isplikar kay ano nasiring kita nga maglipayon an mga Waray. In i gihapon nga pamaagi pag-ngaran ha Waray nga pinulongan in nagpapakita han iya pagsantop han kahimtang han tawo ha kalibutan. <b>An Kawarayan</b> Linalantaw han usa nga Waray nga an tawo in nabubutang ha kalarakan hin kawaraya n ngan waray niya hul-os nga kontrol han iya kinabuhi.” “pamilya. Hihimoon. dida kun tima na ini matabo. Ano daw la an buot sidngon han ngaran nga Waray—gawas han literal nga kahulogan hi ni? Kay ano nga tinawag hini nga katawhan an ira kalugaringon nga Waray? Ano nga klase hin pagkita han kalibutan og kinabuhi may-ada an mga Waray? Kay ano “pag-ukoy” an tawag han mga Waraynon ha pag-ukoy dinhi ha kalibutan? Ha akon ubos nga pagkita. kinikilala niya an pag-ultan han iya hunahun a ngan pagsantop han kinabuhi.” in usa nga pagpamatuod hini. An termino nga “bata” nangangahulogan hin mutato o. Sumala han usa nga darahonon: “Aada sasabuta. tanom. pananglitan.” An ngaran nga “Waray.

” Linalantaw han usa nga Waraynon nga waray niya hul-os nga gahum ha iya kinabuhi. 66): “One can oppress a Waray. Ha usa nga bahin tama hi Pascal og sayop liwat hiya ha luyo nga bahin. waray mawawara ha akon kay waray ako nga daan. “Social verb” an pulong nga “ignom.) Kadako han naiiban nga kabug-on ha dughan—pananglitan. bi un baga makuri an kinabuhi og ekonomiya hit Pilipinas magpapadayon gud permi an mga patron-patron og dinominggo nga irignom.” sigon ni Blaise Pascal. nagsiring nga “man is n ot solely responsible with his actions. siring ko pa man kanina. Hi Blaise Pascal natuod nga an tanan nga butang akos santupon ngan ig-eksplikar han linggwahe han Matimatika. hunong. please don’t provoke me. “Bahala na. naglalakaton hiya (or in motion?)? Kay ano nga ha pag-ukoy hin . siring ko pa man. manggud. p. an kamakikakantahon og kamakisasayawon han mga Waraynon in pira nga magpapamatuod hini. Pero diri liwat igkakalirong ni Pascal nga kun diri matungod han imahinasyon han tawo diri liwat hiya makakaabot ha bulan. nagpalya an Marxismo ha Rusya og iba pa nga dapit? Ha pag banabana ko.I have nothing other than my dignity.” Buot sidngon: “Ginhimo ko an nga tanan nga akon mahihimo. “Igintutubyan ko an nga tanan ha imo Bathala . nasantop han pag-ultan han iya panhunahuna.ang ha Makagarahom). a n submarino og iba pa.” Ngan. just anyone else… Just don’t insult him\/h er…. Diri igka kalirong nga matungod han empirical nga pamaagi pagsantop han mga butang nakaabo t an tawo ha bulan. An kamakiiinomon. pananglitan. Hunong tikang diin? h a usa nga paglakaton? o. ha panahon hin krisis—kun in usa nakakaluwas hin. (Kay ano. Kun diri matungod han imahinasyon han tawo diri maiimbento an eroplano. <b>An Pag-ukoy ha Kalibutan</b> An ugat han pulong nga “pag-ukoy” in “ukoy”. <b>An Pagkamay-ada</b> An usa pa nga ginkaibhan han Waraynon nga pamahungpahong tikang ha katundan.” K ay siring pa man han duduha nga darahonon: “An patay palangit. an telepono. sum ala han igin-asoy ko kanina. usa nga rason hini kay igindidiwara hini nga idolohiya an espiritwa l nga panginahanglan han tawo. Hinungdan han pagbutho han at heist og nihilist nga panhunahuna ha ira dapit. Hinungda n han pagtawaga ha iya nga “superstitious” han mga taga-katundan. kanan ulod karaunon. Kun diri na niya akos santupon o waray na niya mahihimo ha usa nga panhitabo—an Ma kagarahom o an mga diri-sugad-ha-aton an iya laladngan nga responsable. “Imagination can mak e a people happy but it will not make them wise. An ano man nga butang nga diri maiihap (unquantifi able) in kadudaduda an pagkamay-ada (existence). upod na an panhunahuna han tawo. An ginkaibhan l a han usa nga Waray tikang ha usa nga Mexikano kay diri puy-aw (solitary) an pam ahungpahong han nauna.” Salit. akos santupon han iya panhunahuna an usa nga butang o panhitabo. Whatever you do. An buot sidngon ni Pascal han “wi se” in nakahigot ha empirical nga pamaagi pagsantop han mga butang. An usa nga Waray. an makina. amo an tendensiya han katundan nga igdiwara an pagk amay-ada (existence) han usa nga butang kun diri na. kinilala han mga Waray an panginahanglan han tawo ha n relihiyon. Hain ka makita hin parahubog dinhi ha Leyte og Samar (upod han Biliran) nga solo -solo kun mag-inom? Asya nga an pulong nga—ignom—nangangahulogan nga damo an nagbubuhat hini diri la kay uusa. Lugod. ha usa nga klase hin kahimtang (state of being)? Diri b a an pulong nga “pag-ukoy” nagpapasabot nga ugsa an usa nga tawo makanhi ha kalibuta n—diri hiya naukoy.” “solitary verb” an pulong nga “inom. Diri ako nagdidiwara han kamatuoran han Marxismo kundi tinutudlok ko la an pagkukulang hini. pananglitan. Buot sidngon. “An aton lawas diri gad aton. an importante iy a ini nauulian ha panahon nga magpalya an mga intelekwal og legal nga instutosyo n han tawo. diri na importante kun ano ini nga klase. An Makagarahom na an magbubot hiton akon kapalaran.” Hi Octavio Paz samtang iya igintutulidong an kinaiya han mga Mexikano dida han i ya libro nga gin-ngaranan “The Labyrinth of Solitude” (Grove Weidenfield 1985) nga h inubad tikang ha Kinatsila ni Lysander Kemp og mga kaupod.” O di man ngani.” Ini nga kostomre ha akon pag-inoino an rason kay ano sumiring hi Orly Candari dida han libro ni Dav id Martinez nga "A Country of Our Own: Partitioning the Philippines" (Bisayas Bo oks 2004. Saho ko man. an buhi pakawit.

ngan may kawatan nga kawatan. may “cum laude” nga kawatan. kinaiya. may nadalagan ha eleksyon nga kawatan..) daw Usa ini nga surodlan diin natitipig an pamatasan. hi Nawara Polana. Ngan ha takn a nga bumaya na an usa nga tawo hini nga kalibutan naundang an iya “pag-ukoy” ngan “ka warayan” ha metapisikal nga pag-inoino. Maupay nga tawo an kawatan. patigo. Kawatan ako hin siday. (Usa ada ini nga rason kun kay ano talagsa ha mga Waray in nagbibitay kompara han mga Hapon. darahonon. susumaton. agud liawon an kada tagsa nga kalu garingon tikang han “kawaray mahihimo” ha “pag-ukoy. basi gumaan—taw-an.) Makikit-an ta ini nga kustombre ha mga kinadaan nga mag kanta. Ano gud an buot sidngon han ngaran nga Waray—gawas han literal nga kahulogan hini? Kay ano nga tinawag nira an ira kalugaringon nga Waray? Ano nga klase hin pagkita han kalibutan og kinabuhi may-ada an mga Waray? An poplunganon nga nasiring an maupay nga magbaton: "Sabwag dawa.darahonon. S iguro. diri–waray la. og siday kita huhugot hin proweba? Tu ngod kay ini nga mga materyales (susumaton. may nagtitinda nga kawatan. patigo. Marasa an kinabuhi han kawatan. Tumurok.” Asya ada nga naimbento nira an tuba ug ignom." <u><b>Kawatan*</b></u> August 7th. kun sugad.” Kun iya linalantaw nga an pagkabuh i ha kalibutan in usa nga porma hin pagkawaray gahum ha metapisikal nga pag-inoi no. Baraan an kawatan.” kay di ri na hiya “naukoy. an “waray-waray la” nga pamahungpahong han usa nga Waray subay han akon paghinga day kanina in matatawag ta nga baton niya basi han iya pagsantop og pagkita han kinabuhi og kanan tawo kahimtang. etc… nagtitikang. Kawatan hi Tatay. may mahatagon nga kawatan. og siday. diri angay nga seryosohon agud ini diri mabug-a t ukyan. susumaton. “Nawara.” nabantad o. Mas may gahum an “kinabuhi” san-o an “pag-ukoy” ha kal ibutan. Riko an kawatan. kay linalantaw niya nga lumalabay la an nga tanan dinhi ha kalibutan ngan an kanunay nga mga butang diri “naukoy. An usa nga tumalikod-na-ha-kadayonan in ti natawag nga “nawara” (naWAra) e. etc. Kay ano h a mga kanta.g. may hin-bisan-ano nga kawatan. patigo. hi nawara Polano. <b>Waray la</b> An kinabuhi han tawo. Diri niya tinatagan hin igo nga bug-at an pag-ukoy dinhi ha kalibutan. didto bayani an kawatan. Tinatawag nga “Honorable” an kawatan. . tuna han mga kawatan. naglalakaton na hiya tikadto kun tikain man. darahonon. may nakayuniporme nga kawatan. panlantaw og pamahungpahong han kultura kun diin ini nga mga susumaton. ubos nga klase hin kinabuhi an “mag-ukoy” ha kalibutan. Ha takna nga an us nga tawo umabot ha kalibutan. darahonon. Nagpapakita ini nga an “pag-ukoy ha kalibutan in kahukasi hin gahum. 2005 Kinawatan ka? Maaram ka. nawawaray na hiya. Pito ka yukot nga kapurupod-an nasud hin mga kawatan. Kawatan hi Nanay.usa nga Waray ha kalibutan tinawag niya an iya kalugaringon nga “Waray”? Buot sidngon ba. lugod. gamhanan hiya san-o hiya nakanhi ha kalibutan? Kun sugad.

an magbalos pagpanday han im’ dughan nga nagay-ab. <b>Parasabat </b> : Tagan mo kami niyan hin karan-on namon ha ikinaadlaw.* <i>Nangangaro ako hin pasaylo kanda Ismail Tafiq. Yanti Soebiakto ngan B. Palab. <b>Sarabat</b> : Amen Sugad han tinikangan. tag-ada han payag nga akon sinirongan dida han magmadlos us’ kaga b-i</b></u> July 26th. Me dina matungod hini nga akon pagpasipara. </i> <u><b>Pag-ampo</b></u> August 6th. lumingiw ka. Pagwad-on mo an amon panumdoman sugad han pagwara niyo han amon pinulongan. 1 Nangangahulogan nga “kaaway. pinasuno mo ako han taklap han nabarikasan mo nga dughan. Nabugsay ako tikang ha Digyo basi mag-alog hin lambonaw. 2005 Dila ko na la an mamara nga parte han nangungurog-kurog ko nga lawas. Iginkarapo ko ikaw pagtikadto ko ha burabod. 2005 Waray sulod an akon biso. <u><b>Hi Kabatok nag-alog ha Basay</b></u> July 15th. <u><b>Kan Palab. Pabusagon mo an amon mga panit. ini. o kontra.” <u><b>Poplunganon</b></u> June 29th. pinahigop hin sabaw nga mapaso-paso. <b>Parupamatbat</b>: Maghimaya ka Mana Maria nga puno ka hin grasya…an ginoo nga d ayo aada ha imo.S. puno hin lambonaw an akon biso. gindadayaw ka nga labi han mga Pilipino nga tanan ngan gindadayaw m an an imo anak nga hi Don Juan. Umuli ako. An akon dughan waray kaalgi bis’ usa ka turo. nagpapas-an ka han dako nga daba nga puno hin tubig. 2005 Kasagaran.” An kadaan nga ngaran han Tacloban in “Kanka batok” —buot sidngon ha literal nga paghubad— “lugar nga tinatag-iyahan han kaaway. 2005 <b>Parupamatbat</b> : Ngan an mga dayo nahimo nga ginoo… <b>Parasabat</b> : Nag-ukoy dinhi ha aton. . iba nga tawo it’ nagbabayad hit’ at’ utang nga kaburot-on. Paghirani mo. pag-antos nga waray kataposan… Amen. pero ini. Tumuktok ako ha imo payag ngan didto imo ak’ pinauswag. tubtob la hit’ paghuraw. An siday hinin akon dila. Buot ko ibutang an akon hinahabak nga biso.

2005 <i> Ay’ pagpinakurii it’ im’ ulo waray na gad yana nagbabasa hin siday ngan waray sapayan kun ito maraksot o maupay</i> -Nicanor Parra Nakausa. Tumurok. babantayan kuno niya an tinuon. makadi ako. iton “<i>rice cooker</i>” di gad tinutukagan. <i>Klang! </i> Ginpabenditahan ko la ikaw.) Hi Athena nanmaribi han mga <i>orchids</i> niya nanay. <i>Ting! </i> <u><b>Usa nga Pagpasipara Pagtulidong han Waraynon nga Pamahungpahong</b></u> June 5th.<u><b>Nakausa</b></u> June 28th. <i>Klang! </i> Tagkinyentos an misa-kantada (kuha-dul-ong). (Di ba nagpataod na kita hin gripo?) Hi Lyra nagpakusina. Tres syentos— ordinaryo la nga misa. waray bayad. <i>Klang! </i> Adi na la nga mga bagting.(Umuran pa la kanina. diri–waray la.) Nakausa. ako naghinangad. an magsumat nga tapuon ka dit’ ha langit. nagkinita ha hirayo. <u><b>An paghugos ni ‘Tay Gayok kan Man’ Uyik nga parahubog</b></u> June 14th. (Kay may <i>gas</i> pa man. <i>Ting! </i> Hala. 2005 <i>Ting! </i> Sinaog han barsa an imo lawas— linikid han buri nga banig— nga daw sugad hin suman. ha balay ako naghingaday bahin hin mga paaliday: Hi Timothy nagtaklos han umal basi magtiak han sungo. Kristo ako yana hit’ tupada niyan didto ha Kan-Olango. (Pastilan. nagpinungko. <i>Ting! </i> Kun bendita la. </i> - .) Hi Alexious nagbitbit han baldi para umalog. 2005 <i>Sabwag dawa.

an pulong nga “matabata” nagsisignal hin “mulay-mulay.” og “seguridad.” nga pamahungpahong og m agaan nga pagkita han nasabi nga butang.” Dinhi. Ini ginhapon nga paagi pagngaran nga kun diin ha Waray la nga pinulongan hikakag ian—in nagpapakita han iya pagsantop han kahimtang han tawo ha kalibutan. “<i>adults can t ranscend their solitude and forget themselves in games</i>…. nga an usa nga pamaagi hin pag-ngaran ha Waray nga pinulongan amo an paggamit hin “pag-alid-a gid.Usa nga darahonon ha Waray Ano gud an buot sidngon han ngaran nga <i>Waray</i>—gawas han literal nga kahuloga n hini? Kay ano nga tinawag hini nga katawhan an ira kalugaringon nga <i>Waray</ i>? May kalabotan ba ini han ira paglantaw han kinabuhi? Kun sugad. Sigon pa ni Octavio Paz.” “pamilya. pag-abat. suspetsa ko nat ubod an pagkamalipayon han usa nga Waray. San-o ako magtikang pagsari pagbaton hadto nga nauna nga mga pakiana . Tinawag nga “<i>balay-balay</i>” an balay-balay kay alid-agid la ini han tuod nga balay…etc. Dinhi gi hapon aton hihikit-an kun ano an iya baton hini nga iya paglantaw og pagsantop h an kanan tawo kahimtang. Ha luyo ng a bahin. matanom. etc. Kun sugad.” Angay gihapon hibaroan nga gawas ha impluwe nsya han Simbahan Katoliko an “pamahungpahong” nga akon igsaysay. Tinawag nga “<i>rahondahon</i>” (petal) an rahondahon han bukad kay alidagid ini hin dahon. ngan kun tiunan-o inaayad han iya linggwahe an iya kalibu tan.” An pulong nga “balay-balay” in may pagka-inosente.” Iginpapakahulogan ko an pulong nga “<i>pamahungpahong</i>” hin “paglantaw. Ano an ipinapakita hini nga akon ginhihingaday? Dinhi aton nakikit-an kun tiunan -o linalantaw han usa nga Waray an kinabuhi. ano ini nga klase hin pagkita han kalibutan og kinabuhi may-ada an mga <i>Waray</i>? Syahan tugoti ako niyo pagesplikar kun ano an akon buot ipasabot han akon paggamit han pulong sa “pamahungpahong. An pulong nga “balay” in nangangahulogan hin “sirongan. An termino nga “bata” nangangahulogan hin mutato o puya. Usa liwat nga nagataw dinhi amo an “<i>pamahungpahong</i>” han mga waray ngadto han mga butang ha iya palibot.” Tinawag nga “<i>malonbalonan</i>” an malonbalonan han manok kay alid-agid ini hi n balonan. Sinisiring nga an pinulongan an naghuhulma han panmahungpahong han tawo ngan an panmahungpahong han tawo an naghuhulma han pinulongan. karuyag ko anay maghingaday kun tiunan-o gin-nga-ngaranan han mga Waray pinaag i hin agnay an mga butang-butang: manananap. “mulay-mulay” og marayh k nga kahulogan. og pagsantop han kinabuhi. an akon ginhin gaday ha igbaw in nagpapakita kun tiunan-o hinulma han Waray nga pinulongan an p anmhungpahong han usa nga Waraynon og <i>vice versa</i>. karuyag ko tagan hin hirohilawig nga paghingaday an bahin han panmahungpahong han usa nga Waray bahin han kinabuhi og kalibutan. o matawo man. . Kay ano nga tinatawag nga “<i>malonbalonan</i>” an malonbalonan han manok? Kay ano nga tinatawag nga “<i>rahondahon</i>” an rahondahon han bukad? Kay ano nga tinatawag nga “<i>balay-balay</i>” an balay-balay nga hinihimo han mga m utato kun nagmumuruglay? Kay ano tinatawag nga “<i>matabata</i>” an munyika? An akon karuyag ipasabot. etc. Usa ini nga makakag-isplikar kay ano nasiring kita nga maglipayon an mga Waray. Yana .

in nagpapakita han panmahungpahong og pag santop nira han kinabuhi mismo. Natipa ako han ideya nga <i>nihilistic</i> o. Aada sasabuta.Linalantaw han usa nga Waray nga an tawo in nabubutang ha kalarakan hin kawarayan ngan waray niya h ul-os nga kontrol han iya kinabuhi. Kon siya umabot na. an importante iya ini “nauulian” ha panahon nga magpalya an mga intelekwal og legal nga instutosyon han t awo. An buhi pakawit. Sumala. pananglitan. Kanan ulod karaunon. usa nga rason hini kay igindidiwara hini nga idolohiya an espiritwal nga panginahang lan han tawo. Nasasantop la han tawo a n usa nga butang human hiya magdesisyon. manggud.” in usa nga pagpamatuod hini. dida kun tima na ini matabo. diri na importante kun ano ini nga klase. han usa nga Waray an ngatanan nga paagi agud malamposan in usa nga krisis og problema. “<i>Bahala na. <i >existentialist</i> an panmahungpahong han usa nga Waray. 66): Kay siring pa man han duduha nga darahonon: An patay palangit. Waray mawawara ha akon kay waray ako nga daan. An darahonon ha Waray nga nasiring: “<i>Kamatayon gad la a n waray remedyo</i>.” </i> O di man ngani. Diri ako nagdidiwara han kamatuoran han Marxismo kundi tinutudlok ko la an pagkukulang hini. Saho ko man. Kay ano. An ngaran nga “<i>Waray</i>. An usa usa nga <i>nihilistic</i> o. Santop niya nga war ay hiya gahum saboton an tiarabot pa la nga mga butang. nagpalya an Marxismo ha Rusya og iba pa nga dapit? Ha pagbanabana ko. An Makagarahom na an magbubot hiton akon kapalaran. Lugod. <i>existentialist</i> nagdidiwara han pag-eksister han labaw pa ha iya—<i>An Makagarahom</i> (subay han ngaran nga iya iginlarang ha Maka garahom. Hihimoon.” </i> Ini nga kostomre ha akon pag-inoino an rason kay ano sumiring hi Orly Candari di da han libro ni David Martinez nga A <i>Country of Our Own: Partitioning the Phi lippines</i> (Bisayas Books 2004. Mayda niya gahum santopon an kinabuhi og kal ibutan. kinikilala niya na pag-ultan han iya hunahuna ngan pagsantop ha n kinabuhi. pananglitan. Ngan.” Buot sidngon: <i> “Ginhimo ko an nga tanan nga akon mahihimo. Hi Octavio Paz samtang iya igintutulidong an kinaiya han mga Mexikano dida han i .” suspetsa ko. Manggud. Kadako han naiiban nga kabug-on ha dughan—pananglitan. kinilala han usa nga Waray an panginahanglan han tawo han reli hiyon. Santop og karawat niya hin hul-os an kamatuoran han kawara y pulos han pag-awil—mamateryal o maemosyonal man nga butang. <i> “Igintutubyan ko an nga tanan ha imo Bathala. p. ha panahon hin krisis—kun in usa nakakaluwas hin. upod na an panhunahuna han tawo. An aton lawas diri gad aton.).

amo an tendensiya han katundan nga igdiwara an pag-eks ister han usa nga butang kun diri na. sumala han igin-asoy ko kanina.” Salit.” “<i>solitary verb</i>” an pulong nga “inom. Hain ka makita hin parahubog dinhi ha Leyte og Samar (upod han Biliran) nga solo-solo kun mag-inom? Asya nga an pulong nga—<i>ignom</i>—n angangahulogan nga damo an nagbubuhat hini diri la kay uusa.” o “pag-uk (ha kalibutan). Kun dir i na niya akos santupon o waray na niya mahihimo ha usa nga panhitabo—an <i>Makagarahom</i> o an mga diri-sugad-ha-aton an iya laladngan n ga responsible. Hunong tikang diin? ha usa nga paglakaton? o. An ginkaibhan la han usa nga Waray tikang ha mga Mexikano kay diri puy-aw (solitary) an pamahungpahong ha n usa nga Waray. ano an iya paglantaw han iya <i>existence</i>. Hinungdan han pagbutho han <i>atheist</i> og <i>nihilist</i> nga panhunahuna ha ira dapit. pananglitan. an kamakakantahon og kamakisasayawon hin usa nga Waray in pira nga magpapamatuod hini. akos santupon han iya panhuna huna an usa nga butang o panhitabo. May 32 kapulong a n mga Badjao para han tubig. May sobra 30 nga pulong an mga Agta nga an kahulogan “pangisda. kun sug ad? An pulong nga “<i>existence</i>” in pwede hubaron ha Waray hin “aada. An ano man nga butang nga diri ma kwa-“<i>quantify</i>” in kadudaduda an <i>existence</i>. an telepono. bisan kun baga mak ri an kinabuhi og ekonomiya magpapadayon gud permi an mga patron-patron og dinom inggo nga irignom. siring ko pa man. Hinungdan han pagtawaga ha iya nga “<i>superstitious</i>” han mga ta ga-katundan. nasantop han pag-ultan han iya panhunahuna. “<i>Social verb</i>” an pulong nga “ignom.” Dara nga waray ha Waray hini nga konsepto.ya libro nga gin-ngaranan <i>The Labyrinth of Solitude</i> (Grove Weidenfield 19 85) nga hinubad tikang ha Kinatsila ni Lysander Kemp og mga kaupod. Hi Blaise Pascal natuod nga an tanan nga butang akos santupon n gan ig-eksplikar han linggwahe han Matimatika. hunong.” Linalantaw han usa nga Waray nga waray niya hul-os nga gahum ha iya kinabuhi. Ginamit ko kanina an pulong nga “<i>existence</i>. An buot sidngon ni Pascal h an “<i>wise</i>” in nakahigot ha <i>empirical</i> nga pamaagi pagsantop han mga buta ng. siring ko pa man kani na. Buot sidngon. An usa pa nga ginkaibhan han Waray nga pamahungpahong tikang ha katundan. may posiblidad nga di . Kun diri matungod han imahinasyon han tawo diri maiimbento an eroplano. nagsiring n ga “<i>man is not solely responsible with his actions</i>. Ha usa nga bahin tama hi Pascal og sayop liwat hiya ha luyo nga bahin. Diri igkakaliron g nga matungod han <i>empirical</i> nga pamaagi pagsantop han mga butang nakaabo t an tawo ha bulan. an makina. An kamakiiinomon. An usa nga Waray.” Kay ano daw nga waray katugbang ini nga pulong ha Waray? Ano an buot sidngon hini bahin han Waraynon nga panmahu ngpahong bahin han kinabuhi? Waray ta termino para han pulong nga “snow” kay gawas m an an nasabi nga butang ha aton <i>geographical</i> nga kaagi.” Pero mas hirohirani an urhi kay han nauna. ha usa nga klase hin kahimtang (<i>state of being</i> )? Kun matugot kita nga may kamatuoran an una ta nga tigo. Pero diri liwat igkakalirong ni Pascal nga kun diri matungod han imahinasyon han tawo diri liwat hiya makakaabot ha bulan. May sobra 50 nga pulong an mga Iskimo para han yelo .” sigon n i Blaise Pascal. “<i>Imagination can make a people happy but it will not make them wise</i>. ” “mayday. a n submarino og iba pa. Panginanoon ta daw an ugat han nasabi nga termino—<i>ukoy</i>.

Kun aanhi k a ha kalibutan di ka na-<i>exist</i>. . hi nawara Polano. <i>nabanhaw</i> nga nagpapasabot hin pagbalik ha <i>existence</i>. An tawo waray hul-os nga gahum ha iya mismo kinabuhi kay diri hi na-<i>exist met aphysically</i>. Usa ada ini nga rason kun kay ano talagsa ha mga Waray in nagbibitay kompara han mga Hapon. an “<i>waray-waray la</i>” nga pamahungpahong han usa nga Waray subay han akon paghingaday kanina in matatawag ta nga baton niya b asi han iya pagsantop og pagkita han kinabuhi og kanan tawo kahimtang. etc. Kay kun an pulong nga “<i>pag-ukoy</i>” nangangahulogan n ga “<i>paghunong tikang han kahimtang nga ‘non-existence</i>.” nga nagpapasabot hin ag-undang pag-exist ngan an mga katugbang hini—<i>nagkamay-ada</i>. macrocosm. nangangahulogan ini nga pulong nga “pag-ukoy” hin <i>non-existence in t he metaphysical sense</i>. creation. darahonon.” nabantad na hiya tikadto ha kadayonan nga pag-ukoy. Metaphysical an karaygan han pulong nga “pag -ukoy. Ha takna nga an us nga tawo umabot ha kalibutan. Kay ano pananglitan. an sunod ko nga pakiana: Ano nga kla se hin kahimtang—“<i>existence</i>” o.ri nangangahulogan nga sayop an ikaduha nga aton tigo. kanta. an mabuhi dinhi ha kalibutan in pag-undang ha pag-exist. cosmos. patay kun baga bumuhat pa) masiring nga “<i>waray ako kalibutan</i>” bahin han nahatabo ha iya palibot. u niverse. Han pagkanhi han Katsila og han Amerikano kadamo han mga porma kultural in naana w—an epiko. Makikit-an ta ini nga kustombre ha mga kinadaan nga mag kanta. pati go. og siday: Susumaton: <i>Hi Padre Nagburod</i> iginsaysay ni Leoncio Cabazares. Kay ano ha mga kanta. kun sugad. kun matugot kita nga may kamatuoran ini nga akon ginhihingaday. An usa nga diksyonaryo ha computer—An <i>WordWeb</i> naghatag han mga kahulogan ha n pulong nga “<i>existence</i>:” <i>being. naundang hiya pag-<i>exist in t he metaphysical sense</i> ngan na-<i>exist</i> na hiya in <i>the physical sense< /i>. <i>nakagian</i >. existence: metapisikal og pisikal. Pero may uusa nga porma nga hin pag-istorya in nakasalbar tikang han mga pandar ahog han Katsila og Ameriano.” (buot sidngon “<i>na-exis t an usa nga hinimo</i>”) kay ano nga waray ha Waray nga pinulongan katugbang an p ulong nga “<i>existence</i>”? Og kay ano nga “hunong” (stop) an iya pag-ngaran? Lugod ma yda ta pulong nga “<i>nawaray</i>. An kinabuhi seryoso. An pinusong nga istorya in bahin hin usa nga tawo ha ngaran ni Juan Pusong. darahonon. patigo. beingness. world. Asya nga an usa nga turo g (o. </i>” lugod. basi gumaan—taw-an. og siday.” “<i>naanaw</i>.” “<i>nawara</i>. etc… nagtitikang. susumaton. mga kanta. an pulong nga “pag-ukoy” nga nangangahulogan “pag-undang. “Nawara. Ha aton pa. diri angay nga seryosohon agud ini diri bug-at “<i>ukyan. an dirodilain nga porma han siday. An usa nga tumalikod-na-ha-kadayonan in tinatawag nga “na wara” (naWAra) e. hi Nawara Polana.” kay diri na hiya “nau koy. Basahon ta an usa nga pananglitan ha ubos upod an mga patigo. kinaiya. “<i>non-existence</i>”? Suspetsa ko. Ngan ha takna nga bumaya na an usa nga tawo hini nga kalibutan nabalik hiya pag-exist <i>in the metaphysical sense</i> og naundang man hiya pag-exist <i>in the physical sense</i>. Yana.” Kun iya linalantaw nga an pagkabuhi ha kalibutan in usa nga porma hin kamatayon <i>in the metaphysical sense</i>. </i> Ha aton pa. ug damo pa.darahonon.. Barugo. panlantaw og pamahungpaho ng han kultura kun diin ini nga mga susumaton.) daw usa ini nga surodlan diin natitipig an pamatasan. darahonon. mga istorya. nagpadayon an pinusong nga is torya samtang an iba nga porma kultural nga Waraynon in nagkawara? Ini nagpapaki ta nga aada ha panmahungpahong han usa nga Waray an tumawa. patigo.g. diin an iya mga kaagi permi iginhihimangraw h a makatatawa nga panlantaw. Ngan kun tinuod an ikadu ha nga aton tigo di nangangahulogan nga sayop an una. susuma ton.” o “paghunong” nang ngahulogan hin to <i>exist and to live in the physical sense</i>. Duduha kun sug ad an pagkulaw hin usa nga Waray han iya “<i>pag-ukoy</i>” o. og si day kita huhugot hin proweba? Tungod kay ini nga mga materyales (susumaton. darahonon.

” Niyan may usa nga padi. ripitum Diri man burod. ripitipitum.Leyte Hadto nga panahon nagkamay-ada hin epidemya. Kay sugo man pagkuha hin ihi. Di sige. di hulog ngadto han libaong. patron nga patron ka duro. bisan la ako makakita hito’n imo kahimo. an iya mimisahan Santar in. Patigo: Mamauran. kuntento na ako. burod ini nga manghod han padi. Nanay mangaro hin lyabe Darahonon: An lagas nga naparayaw Masirong han sagmaw Nga an alisngaw Makakamatay hin langaw. Bisan paghatukan an kagang. Takay. “Doktora.” Matutuman kay larang man kuno sa Diyos. (namok) Ismayling: Bisan ka pa Intoy magpakawati-wati Magkurokulambid dida hiton poste Di ka gud ____________________________ Kun di kan Tatay. intrigo. Hala. diri ka matumba ug ayaw na pagtrabaho hin magbug-at. niyan ini nga darag a may uyab. Pagkadto han padi han. niyan nags iring an mag-aram-aram nga mga tawo: “An nga tanan nga tawo magpresintar han ira ihi.” Dalagan han halo ngadto han kaniyotiyoan. epidemiya ini nga gulpi. didto hiya iihi kay ipriprisentar na ngadto han pinakad oktor. (manok) Kun kakan-o pa nagmingaw Dida pa panamok. iya ito ginsirbian nga iya tiyan. kun baga yana. isulod ha garapa kay bangin kamo apektado hini nga epidemya. an hiroti nga diri ka mahul og. ripitipitum. totoo an padi… “Intoy. m agmamantinir ito hiya. ano an resulta han akon ihi?” “Agi daw. ripitum dako an tiyan. Kanta: <i>Ripitipitin</i> kinanta han <i>Palo Rah Rah Rousers</i> ripitipitin. Intoy!” Ambot ano an pakasabot niya kun lalaki ba. . ripitin. tinugon hiya han doctor nga bangin ka mahulog. takay burod. pumal it hin arinola an padi. An Santarin hadto kay waray pa kalsada. naglalatay. han magmimisa na ha Santarin. dako an dughan ripitipitin. kay an padi baga nalipngawan. sentro pa kiana hiya. kapupunitan ka. in’ iya manghod umihi didto ha n arinola. waray man ito t utubo. o diri. kahulog niya kay dinmal agan an halo. nga ka sugad!” “Ayaw la Padre kahadlok kay ini kanan Diyos mga hatag. burod ka!” “Sus. Ada . naluok. ripitin. Takay. “Intoy! Intoy! Lingi gad. may-ada bugto nga daraga. Hala gad daw. mabari an latay . Makagangkagang la gihapon. Padre. nag-aagi hin katunggan di may mga t ulay-tulay kada libaong. pero limbong han iya manghod. inmabot an bulan han Mayo. may halo nga nakadto. Ini nga libaong kay gin-iinitsahan hini’n mga pago hin nipa nga linagusohan. diri man busog Tingali an sisto an nakaurog! Ano gud an buot sidngon han ngaran nga <i>Waray</i>—gawas han literal nga kahulogan hini? Kay ano nga tinawag nira an ira kalugaringon nga <i>Waray</i >? Ano nga klase hin pagkita han kalibutan og kinabuhi may-ada an mga <i>Waray</ i>? An poplunganon nga nasiring an maupay nga magbaton: Sabwag dawa. an padi dida han bungto. mamasirak Permi tapatuhod an sarowal.

nanahon hin duha. Tungod kay han tiyan.” Sumiring hira nga: “nanay.friendster. Kay dinhi hini nga dapit mapili ka la han kauunongan— an bala. An pag-awayan—ha Cordillera. <u><b>Tawgi</b></u> May 9th. “mother. Well. ha Mindoro. Siring ni Ma’am Sabel. gumamot hin lima. syahan. o an kawarayan.” siring han classmates ko.” diri kuno “nanay”— “mama. waray hangin. waray mohapyod.” <u>\http://voltaireoyzon. 2005 Ha balay. upod han kamatayon pagbibilngon ni Badoy an kinabuhi. An akon gugma hasta yana.com/2005/05/\</u> <u><b><i>Dako nga Kalipay an Makauli ha Balay! </i></b></u> Dughan ko limnukso hin kalipay Han akon makita ak minayuyo nga balay Sugad hin maiha an akon paglinakat Waray tupong an himaya hini nga pagdangat . nasiring ako: “nana.” Pag-grade one ko— diri kuno “nana. waray tuna kundi tubig la. Didto han tabo ha Palo an ak’ tawgi napalit mo intawon. diri–waray la.Tumurok. Didto. o an ha Sulu. 2005 Diri para han nasud.” Yana. laray la gihapon. <u><b>Hi Salvador. Diri para hin kun ano pa man. 2005 Nagtanom ako hin munggo: waray sirak. o man ngani dinhi ha Samar— asya an paglaom. I call her “mommy. Nag-atamanako hin gugma: waray mo dagaang.magsusundalo</b></u> May 6th. an amon English teacher. an akon puto. <u><b>Nagbalyo Ako Hin Nanay</b></u> May 6th.blog.

dumuroy an amon kalipay. Umabot ha punto na nagka mag bestfriends kunuhay kami hito na malademonyeta na b abaye.. ngan waray kabarak-an ky kada adlaw tikada man ha akon an pag uuli..... uyab niya. pero diri sugad hito ka close . inom didto....html\</u></i></b> <b><i>AH MAK MAK (AKUSTIK) Lyrics</i></b> Alas siete... so waray ko na hiya paki alami.wordpress. datung a barkada Tara na kita.. tigda la nagpakita ini na usa na babaye na malademonyeta. kami an nagka day un.. aray. marishyo. nagkak ape sabay yosi. dagko tam tawa bisan d uwa la kami... nagka close hin duro. (diri tungod ha akon). tungod han iya gugma ha akon. ngan natabo man gud ito. hasta sumulod ha akon huna huna pasudlon hiya han amon organisasyun.opmpinoy.com/about/\</u> <b><i>Waray Story: Rise of the Vampires</i></b> An Katinikangan… Han panahon na naguusaan la ako.com/2009/02/waray-story-evolution/\</u> <b><i>Lyrics from: </i></b><b><i><u>\ http://www.blog. ngan nagka magbarkada pa. ka da adlaw makita ka hit iya hitsura. nagkasanrangay....binu ang para la sa amon barkada Biskan nanu na trip Magkasarayo la kami gihapon       . Hasta umabot na an pinaka dako na problema….com/opm-language-waray -waray-song-lyrics... hasta na nagka DEBELOPAN kami. sinulod hiya. inom didi ... suka didto... =P Hasta na nagbulag ito hira han iya uyab... kumpleto na? (kumpleto na!) Hala dad a an girata.. nalingkod ha gilid. (Lousy pero tuod) bwahahaha… <b><i>Waray Story: Evolution</i></b> … continutation… Padayun an amun kalipay. namamahungpahong... nakahuna huna kami hin pag live in.. ngan pumasar giyap ha katapos taposan. marishyo.... Damo an amon nahimo na palusot ha mga pamilya para la matabo ito na amon gusto. (Problema na) <u>\http://jhany-boi.. tigda may umulpot na lalaki. kami nala ito n a duwa an naginupod upod. kay tanan na butang pirme kami sab ay sabay. na naka huna huna ako na “swerte gud ako” kay nakada hiya .Urog manaligdig an ak mga luha Han ako nakadto pa hirayo nga Pampanga Tungod han kamingaw mga pinalangga An paghirayo ako naharugda <u>\http://ischoolsbelinda.. h inay hinay namon gin alsa an amon relasyun ha sunod na level. hasta han pire nakon pamahungpahung hito na lugar nagka kiriglalaay kami hito nira. as in super close. han ginkikinitaan ko hiya. bgan perpekto na kun kikita-on. Alas siete pala sa aga tambay na liwat Gawas hulat barkada palit malboro Lingkod sa akasya.. damo an swerte na umabot. bisan duwa la kami. asawa na gud an amon trato ha usa usa.friendster.. Tungod han amun duro na panhigugma.. (gitara) Kanta san binu ang .. suka didi.

ah makmak 3x Pag kagab. <b><i>AKON TA IKAW MAMAHALON (MAG-AANO AKO) Lyrics</i></b> Mag-aano ako kon mawara ka ha akon Ha ngatanan nga oras akon ta ikaw iiliwon Tungod kay ikaw akon hinigugma An akon kalipayan dinhi ha tuna.!! ah makmak .. 3x Waray iba nga lyrics kundi Ah makmak..!! ah makmak .e alas nuybi magiirignom C ahmakmak an sumsuman Ah makmak. Chorus: Ah makmak. 2x Ah makmak. <b><i>AN IROY NGA TUNA Lyrics</i></b> An Iroy nga Tuna matam-is pagpuy-an Bisan diin siplat puros kasangkayan Hahani an hingpit nga ak kalipayan Hahani hira nanay. Ahhhhhhhhhhhh. . . pati kabugtu-an Lugaring mahiblon ha dughan mabug-on Nga an Pilipinas dayuday uripon Ay Tuna nga akon natawhan! Hain daw an hingpit nga at katalwasan? <b><i>AN PAGKASARANGKAY Lyrics</i></b> Diin ba an tubtuban Ngaran nga pagsarangkay? ¿Nasagdaw ba sa sugbong Sa oras san kagupong? Sangkay. Sanglit ayaw ibutang ha imo hunahuna Nga ha imo ako mabaya Kay diri ko mahihimo ha akon higugmaon Tubtob ha kamatay akon ta ikaw mamahalon... makmak!!! Gin agahan na lat kit Sa pagirignom ah makmak! ah makmak tulo laway (ah makmak!) ah makmak ah makmak tulo laway (ah makmak!) pukawa. . ..!! ah makmak . 2x An amon pwesto didto sa akasya Ay la pagkusuga iyo boses Kay si man joe makaturog na!!! Ah makmak.pukawa. sangkay la ba sa pulong   .pero kunta kun wara ka kwarta Wara ka sangkay. . pukawa na sira kay Ah makmak kaon utot kay mangunguli na Ah makmak kaon utot kay mangunguli na Manguli na.!! ah makmak .

daw burabod.Nga pag-abot san takna Napalagiw la dayon? Hain adton mga palad nga magsasagubay San akon kagul-anan sugad man sa kalipay? Kawang an mga pulong Kon hirayo sa buhat Kay sa binuhatan. ¡ay ahay! Imo la ginlimot o ginsalikway Hain na an harok sadton imo mga im-im Ginpasipara o ginlimot o ginkawang.. daw burabod. sangkay la ba sa pulong Nga pag-abot san takna Napalagiw la dayon? Hain adton mga palad nga magsasagubay. Matin-aw ngatanan Sangkay. Ginhingyap ka han inagi nga adlaw Ug an himaya nga hingpit gayud. Sanglit han pagsalidsid han mapawa nga adlaw Higtaas nga bukid luub hin kasilaw Paghuni han gangis upud an kamingaw . <b>Kon Harapit Na An Adlaw Matunod</b> <i> (When the Sun Is About to Set) </i> Folksong attributed to Agustin El O’Mora and Leonor Almeria <i>Kon harapit na an adlaw matunod Ngan ha imo hirayo ako Naputok an kakulba ha dughan Ngan kamingaw asay gud dako. sangkay la ba sa pulong Nga pag-abot san takna Napalagiw la dayon? Waray ko nakikita Kundi an mga dagaw Dagaw nga napapara Sa akon lamiraw Sangkay. pirit ako nga mag-aantos An luha sa mata. Pagtikang han panuro han tun-og Mga bukad ngan dahon paghumog Inin luha. ¡ahay! Inop nga napara sa mga mata daw aso Diri magaantos.? <b><i>AHAY! (MGA PANGANDOY) Lyrics</i></b> Ahay! mga pangandoy. Labi kon upod ka han pagtan-aw Han kapusak han mga balud. ¡ahay! Ahay! sa kinabuhi. Kondi inabut ako hin kakulba Ug an kamingaw namara-para Kay kon tingali an ak pagla-um Bangin daw la nim kawangon. Waray hunong hin pagtubod..

wordpress.upod hi Inday kami pumapakadto burabod nga tubig han Hamorawon. <u><b>Untitled</b></u> By Mario Adorna He nanay. This websi te is a collection of Waray poems called SIDAY. Maupay na udtu.Duyog an pagtangis gindumdom ko ikaw</i> <u>\http://ischoolsbelinda. Tulo la ako ka adlaw ha Cebu. Samar ngan Biliran nga mga isla.uhaw papas dayon . Nahinumdom ako had2 han di pa nasusungkod he lolo Ha kada sabado.sugad man han akon mga sangkay kami ngatanan ha ilarum han hamurawon danay natambay Mga lumalabay man liwat agsub nanmamahuway Pagtanggal han butlaw ngan pamuhay-puhay.mahagkot on abaton Dara hinin puno.duro hin kamarisyo Mataghom nga tubig.mga taga-Leyte. <u>\http://www. Maupay na aga.kami namamarigo Sanglit an amon adlaw. Maupay na kalup.com/philippines/samar/waray-waray-phrasebook.ngaran Hamorawon Kamarasa inmon.com/about/waray-poetry/\</u> Taga diin ka? Makain ka? Tag pira? Ano imo ngaran? Makadto ako Cebu. Maupay na gabi.html\</u > <b>Waray Poetry</b> Ini nga website in koleksyon hin iba-iba nga mga siday nga sinurat han iba-iba l iwat nga mga Waray .dutchpickle.he tatay.

Juan ug ngatanan nga molopyo han Borongan kita ngatanan in magkaurusa para kauswagan Inin buruhaton. In Fairness Mahusay Ka</b></u> Mario Adorna ako in usa ngan seminarista mayda ko ig-iistorya karuyag ko unta magpadi iyo gad man buligan pangadi damu gad ini nga mga butang pagdayaw ko ha Ginoo nakaka-ulang mga temptasyon ha kinabuhi ha huna-huna ko ‘danay naghahadi usa na dinhi hi kordapya mahusay hiya ura-ura baltok na buotan pa makisasangkayon pa hiya . Dako gud ini nga karikohan.binisita ha borongan Pedro.syodad han Borongan Ha luyo han kakurian.Sugad kala hin ininom.kalipayan aton natatagamtaman Huna-hunaa nala hi Santa Maria . <u><b>Kordapya.tubig nga tag kinsehon.Iroy naton ngatanan Pinaagi hinin burabo.angay naton pagburubligan Lugar han hamorawon aton unta paglinisan Kay inin kaupayan para man han ngatanan Ngan inin grasya han Makagarahom naton pagpahimulosan.

nahimu nga gugma baybayon adto nga hi hiya in nakadto gindaop ko dayun hiya ngan kami in nagka-istorya ha dagmit nga istorya naging uyab ko hiya waray la pag-iha ginbaton ako niya kay ha akon naruruyag man liwat hiya tikang hadto an bug-os ko nga kinabuhi in nagba-o bisan ako pumakain ini nga babaye in ginbibiniling an akon pagka seminarista in hinay-hinay nawawara na an sulod han akon huna-huna waray na iba kundi hi kordapya pagpinan huna-huna ha iya in ako ginpipiraw na sanglit pagmata ha aga dire nagud ako nakaka-atindir han misa .una ko pala ha iya pagkita tigda ako inabat hin kolba pero ma ha pagtika-iha an kolba.

usa ka panahon ako in nakapamalandong ha bubong han seminaryo ako didto in nakadto didto ko nahuna-hunaan ine’n akon uyab angay ko dayun bulagan ngan dire nagud hiya liwanan kay hi kristo aada man pinagi hin surat didto ko ha iya iginsumat kordapya pagbulag nala kita waray na damu pa nga istorya han iya pakabasa namulagdat an iya mga mata tigda hiya nga nag-isog sugad sugad hin dalugdog sinulong hiya ha balay iginlapid pa hi nanay dayun man ako nga ginawas ginkukurog ngan puno hin hulas pastilan kordapya uunan-hon ko man kinahanglan ko man ikaw bulagan dire man kita pwedi magkatuman kay ako in magparadi man .

bogway nga lawas ngan madig-un nga determinasyon Kay basi namun pagbohatun an pagpaka-opay Han hitsora ni Tobig nga pina-ora. . Amen. Diyos nga malolo-oyon nangangamoyo kami ha Imo Nga antes kami koha-un Nimo. Amun eguin sasa-ad ha cada tagsa Ini nga tingoha diri mapapara. Paghimo hin mga bag-o nga dalan Kay basi ngahaw pagda-opon han mga besita Ngan maguin bato. Pagbalik han da-an nga mga aragui-an. <u><b>Pangaradi-un Han Kabogto-an Borabod Hamorawon</b></u> By Ben Alar Diyos nga makagarahum Nga naghimo han Borabod Hamorawon Nagpapasalamat kami ha Imo hini nga Imo eguin hatag ha amun Logaring pasaylo-a kami Ginoo an Imo mga anak nga bongalos Kay amun guinpapabay-an ini nga Imo bendisyon Bogtong nga alahas an mang-gad wara sogad Espeho hit kalag hit Borongan kan Birhen Maria guin babantayan Eguin tu-in ha amun han amun mga guinikanan.imu nala unta pagpasensyahan ug sugad man maintindihan pamiling nala hin iba kay damu man dida ha kon in mas ma gwapo pa…. Ha ngaran ni Hesus. Matoman konta. tagan Mo kami Hin sopisyente nga panahon.barani han mga torista.

<u><b>An Kanta Han Sabang</b> </u> (Siday nira Andrea Amoyo Sagaoinit. ngan Ben Alar.) Sabang nga baraan. Sabangnon ngatanan Manghod katiopay an bungto ha Sawang Hadton kaonahan an sentro an Sabang May barracks pa ngani an mga sundalo . Cancosipi ngan Tabok sugad man Usa an yinaknan. pirit ako nga mag-aantos An luha sa mata. salog nga Borongan Asay gintikangan bungto nahingadnan Madakmol nga borong kada kaagahon Asay an tigaman hadton kadaanan An sapa ha Bulhot angay nga tubtoban Upod pa an Greenland. ¡ay ahay! Imo la ginlimot o ginsalikway Hain na an harok sadton imo mga im-im Ginpasipara o ginlimot o ginkawang.<u><b>Ahay! Mga Pangandoy</b></u> Ahay! (Mga pangandoy) Folksong Sung in Waray Album 2 by Mabuhay Singers ¡Ahay! mga pangandoy. Canpinid ‘lilbungan Tambak. daw burabod. ¡ahay! ¡Ahay! sa kinabuhi. Marilyn Sagaoinit Alar. ¡ahay! Inop nga napara sa mga mata daw aso Diri magaantos.

kadayaw an gin-aandaman Magab-i. Mayo Ha bog-os nga bungto bisan diin kadto . gudti an bub-ongan Panahon han lokad napondo an barko Harani ha Ando marisyo an baryo Adton mga lancha naghahakot hira Lokad ha almasin damo nga kwarta An anak han Sabang hi Amboy “Boaya” Panahon han gyera lider han gerilya Nagmayor han bungto katapos han gyera Adton mga pilyo nahadlok ha iya Kaupay nga hatag grasya nga langitnon Tagitis han Sabang marasa kaunon Darako an hubas ha panagitisan Kahanap. maadlaw pirmi la maribhong Babaye. lalaki. bata ngan tigurang Kada usa hira may ada surudlan Puno hin tagitis ira kalipayan Malagsim nga sabaw wara kapareho Damo an tagitis Marso.An mga sakayan dinhi an pagpondo Hadto han damo pa an kahoy ha guba Adton mga lancha dinhi gintutuha Pantalan han Sabang ira duruongan Maupay tagoan. Abril.

Ha Sabang la ini makikita niyo Mag-osig nga ayam. Pepelitan Ira pasasginan an panagitisan An ira tinguha an kadaragan-an Hi Idak. iton mga balod Mulayan han dagat Nga dit An gab-i nga dulom. nagbabalatbagat . an gab-i nga dulom   ha kalawdan. Iton mga balod. harani kay mauli ka man. may nagkaingin Nga madlos huyog hinin hangin. hi Padang hi Dada hi Babang Diri gud mabaya bisan pa umuran Diri mapupuni bisan pa pag-isgan Paglaom han Sabang kamo kabataan Maupay nga ulo. Daw Nasusunog (As If it were burning) Folksong Daw nasusunog. masirom nga dalan Di makakapugong han kaulitawhan May tikang ha Lonang. bugway kalawasan Iyo kabobwason asay pag-andaman Harayo. sidsid han langit Pati an dagat gindadala-it Bangin ha unhan. Sawang.

An dagat naranggat. dinumdom ko ikaw Ginhingyap ka han inagi nga adlaw Ug an himaya nga hingpit gayud. Waray hunong hin pagtubod. pagpuni-as han adlaw Pagkalpad han maya. Adto na n adlaw. Nga nakakali-aw han mga dumaragat.     . Pagtikang han panuro han tun-og Mga bukad ngan dahon paghumog Inin luha. daw burabod. luyo han bukid Bunyog panguli an katamsihan Nahadlok bangin magab-ihan <u><b>Kon Harapit Na An Adlaw Matunod (When The Day Is About To Set) </b></u> Kon Harapit Na An Adlaw Matunod (When the Day Is About to Set) Folksong attributed to Agustin El O Mora and Leonor Almeria Kon harapit na an adlaw matunod Ngan ha imo hirayo ako Naputok an kakulba ha dughan Ngan kamingaw asay gud dako. Kon nadangat na an gab-i upod an kamingaw Labi kon nabati han huni han kalaw Pagpurak han sidlangan. nagligidligid Didto huhuron.

Sanglit han pagsalidsid han mapawa nga adlaw Higtaas nga bukid luub hin kasilaw Paghuni han gangis upud an kamingaw Duyog an pagtangis gindumdom ko ikaw Waray-Waray Author unknown Sung by the Mabuhay Singers in their Album "Bahal nga Tuba" Waray-Waray.Labi kon upod ka han pagtan-aw Han kapusak han mga balud. Waray-Waray pirme malipay Di makuri igkasarangkay Nag-iinom kon nagkikita Bas kamingaw mawara! Lugar han mga Waray-Waray Kadto-a naton. Kondi inabut ako hin kakulba Ug an kamingaw namara-para Kay kon tingali an ak pagla-um Bangin daw la nim kawangon. mayda pa humay Iton dagat damo it isda Ha bungto han mga Waray. pirme may upay Mayda lubi. pasyadaha Diri birilngon an kalipay Labi nga gud kon may fiesta.   .

mayda upay Diri kabos hit pakig-angay Sayod kamo basta Waray.o naman ako hain kana hain kana       gante nga punay.blogspot.oh. deri ko gehap mangangalimtan an aton mga saad nga duha ikaw gud la an akon gin hihigugma naot unta ikaw sugad gehap anu an akon bubuhaton nga warai kana deri na ako maaram kun mag aanu pa pastilan balik nagad ha akon mag babag. .. hain na an at mga saad nga deri kita magbubulag waray na pag laom pa na mag kita kay ikaw na mayda na iba. in wati nga pirdido.com/\</u> HAIN NA oh.oh. tukmo nga guti.. <u>\http://waraykami. samtang ha tuka ni Urhi. sarado na n istorya. waray gud maaalsa inin patay nga sawa. Waray-Waray! (Waray-Waray kabuhi maupay) Waray-Waray! (Damo iton lubi pati humay) Waray-Waray! (It mga dagat riko hin isda) Ha bungto han mga Waray! Waray-Waray! (Waray-Waray pirme la malipay) Waray-Waray! (Diri makuri igkasarangkay) Waray-Waray! (Nag-iirignom kon nagkikita) Bas kamingaw mawara! <b>Waray Gud</b> ni Vicente S... de Veyra Sikmit han im-im ni Una.Mga tawo nga Waray-Waray Basta magkita..yeah.

Guti-ay pa ako gin susundan ko na ini nga kirita-on. ngan nasabot ako masirak an adlaw ha am panimalay. kadakmul ngan kahilaba..o naman ako hain kana anu an akon bubuhaton nga waray kana deri na ako maaram kun mag aanu pa pastilan balik nagad ha akon mag babag. mag aampo nala ako yana (mag aampo nala ako yana) ikaw ug ako in mag kita ha lain nga panahon.oh hain kana.oh.kun ikaw waray na pag higugma ha akon mag aanu man ako (mag aanu-anu man lagi ako) hain ikaw mag malipayon mag huhulat nala ako ha imo anu an akon bubuhaton nga waray kana deri na ako maaram kun mag aanu pa pastilan balik nagad ha kon mag babag.oh. tingali matam-is an inop o hi Tatay waray magpinasaway. Magtitikang an rituales han pagpahusay nga kada aga gin bubuhat ni Nanay.oh.. ha espeho naatubang.oh. Nangi-ngita ako dayon hin masisirongan kay sigurado mabunok...htm l\</u> An Kiray Ni Nanay Kahuman niya karigo ngan magliwan nadiretso ha tocador. Pero nag-iikmat ako kun an kiray baga hin mga pako han uwak nga naglilinupad ha kalangitan. Kun maupay an buot han pagmata.. Na-gwapa dayon hiya. oh. labi na ang pinaka-importante – kun natapos na an iya kiray..o naman ako hain kana.nag lalaom pa gihap ako. bangin pa bumagyok ha amon. ..oh hain kana hain kana.blogspot.o naman ako hain kana hain kana oh.oh. anu an akon bubuhaton nga waray kana deri na ako maaram kun mag aanu pa pastilan balik nagad ha akon mag babag. <u>\http://vienmar.com/2008/12/hain-na-lyrics-by-nathan-waray-waray..oh. madali nababalanse an duha nga kiray – eksakto la an kurbada han arko.

Duro an ak kagutom pero dayon la binalik an akon gin ininop – hi Nanay nga nagsisinagdon “Uday.. nawara hi Idoy pakabati niya han nagkikinayabag na konsyerto han mga pakla paghuraw han uran. nga imo ginsinampit.. Didto ha lamesa gin paso mo. Waray na hiya – guin kuha han ma-intremis nga panahon nga di pa takda para magmulay didto ha mas dako nga murulayan han kinabuhi. kay gabay na la waray kung salin la ito. gin upay hin paglatag an magrasa nga pagkaon para han ak pamahaw.. Guin bibiling ko hi Idoy nga nagpipinalutaw hin papel nga baruto. ------------------------------------ .. Namalanga . </b> -----------------Paghuraw han Uran Sige la’t pag-inuran. Pagmata ko kanina nakalakat ka na. pagsalin bisan la guti-ay. maglipayon an kabataan nga baga hin mga pakla pagkahuman h an halaba nga huraw. gin talikdan ta ikaw ngan bimalik pagkaturog. han kasina ko nga an inop waray kahuman..Tinmubo ako sayod an usa nga butang – An barometro han panahon ha balay Amo an kiray ni Nanay. diri la salin nga guti-ay – Kay bug-os pa an ak pagkatawo.waray na umuli Pero usahay nanunumdum..” Ha ak hunahuna. Ngan tikang yana. gin baton ko hiya – “Ayaw ka baraka. usa la it ak hangyo – ayaw ako dad-i hin bisan ano.. Pagsirom. ----------------------------------------------<b>Salin Nangaturog ako paghinulat ha imo kagab-i.. nabalik kun kinukubit hin guti-ay nga kamot nga napabulig paghimo hin papel nga baroto ngan napaopod pagpalutaw hini ha lasaw Nabalik an kasanhi hi Mano – Idoy na liwat waray kaguolan bisan mahulos hin pagminulay. Nag-iininop.. Nanay!” Gin limpyohan ko an lamesa ha plastic bag gin butang an imo dara Ika-lilipay ini han mga ayam ni uga-ngan. May lakip pa gud nga plastic nga bukad An im halipot nga surat nangangaro hin pasaylo.

nag.. anak hit tagiya han divisoria mart oo nakit-an ko na e2 hiya ha divisoria mart did2 han mga utinsel natukdaw. and tne WINNER is Ms<pd>.. hin ano? aaayyyyy!!!!! SHOESYAL!!!! TALAGA NAMAN! HAHAHAHAHAHA!!! WARAY NA MALAB AN! KAKALOWKA! sangkay gud kamo anu? support system!lol iba na level hi mana manel. kakaloka!!! 1 million vote from me. yaik artistahun naman ini hahahah cool!!!! iba gad manel Mana. just my opinion ahanumdum ako na nag himangraw hiya hin waray-waray dialect ha tv sunday night a d2. tak patod hyest level na tlga .. mana gin botosan ko na ikaw..soo loud taga tugbong.kananga Leyte heehe diri man ada ito hiya proud han iya pagka-waray. amo gud anu.babalyuan ko nala.. pro waray pa ako bati na nag siring hiya na taga tacloban hiya.. hahahaha! waray pa kamo magkita ni lucas! 8 months na hiya..sory la sayup.ok la ito.hi madam meldy aunty han akon classmate han highschool. Mesa? stewardESS ada it tawag ha iya kay FEMAL E man.haha classmate ko han high school. tga san jose ka dri manila taga takloban ini?..pakayawa gad la hahay . =\ malaksi lagi.. hahaha ....auntydulce.... nanunumdom ka pa ha Sta. kan emil yak baga liwat hin kanan lalaki tak tiil masumo kaman.multiply.but we can consider kay asawa man hin mayo.taga tolosa...i really appreciate all the comme nts. cebu man daw kuno hiya..amo it siring didi. my intentions are good to have unity.<u>\http://mimosarose. oo little laughing mate gud can kay grabe sig e lat pagtinawa! hahaha! pero waray pa hiya laughing mate! hahaha paghimo na! lo l! Kun san.hehehe diri ito maupay pabaysahe nla hya! heheheh.sal amat tim comment.amo it pamiling.. Ha ha.thank you! taga-alang alang! mayda niya mga jeep na lovely day! Hehehe diri ak ha iya....this is free country ryt?. amo gud la...may mangangalas... ah man sya.. a nd necia =)) balik dayon tomorrow!! </b> ambot ngani kon maaram hira nga aanhi hira basta it importante damo it nadayaw h a ira! aaayyyyyy. pssst. Iba ibahan kna tlaga d ko n mareach.. Hala! kahusay na nimo hin duro mana! Im proud of you! huna ko hi michael v.</pd> MARINEL POLIRAN!!! Tindog marinel!!! Tindog!!!! hahahahaha.. mandad aut.o waray na lechon..... avcurs may mareact.respetuhay nala bah . may buot nman e2 hi ya. . kanawong n maja salvador....com/journal\</u> <b>dire iton akon tiil... my FAVORiTiSM ine dai!!!! dire maupay ine!!! I’ve got like 50 people nominated her so kon baga audience impact dara hiya.. pabay-i la eto. ini it tinuod nga waraynon. no o ffense. hain naman ini yana ad2 hit iya bado ada...hehehe nika-ragua? butangi gad niyo apelyido.extra man ini ha usa ka show ha GMA. =s bon voyage auntyflor... hoi nikki uli na iu! ..

Nagrarayhak. Labyu too jobex! See you soon.. ayaw cge hin facebook. haha.... amo ini it tuod nga filipina beauty. (hahahaha i dont think you want to include this pero FYI? haha!) beer.. Nagtatarangka..... kun baga Uswag Bjanca. mag aano mn kita kay hi manel tatagan ak hin notebook.. turno ko na para magretiro.....?! asya na panguli kta.maupay na man ngean ano? Lol dako man ngean hia kitaon anuh? Hahah super mingaw kasi hiya and na fefeel ko it solemnity dd man kmi tg simba every sunday(sumtyms saturday. nga yawa ini. ak student!! talented gud ine hiya ngan baltok! ha ha ha.</pd> Bjanca Batan!!! hehehehe.... iba gud it mga tga housing anu davz. panlimpyo ngadto! asya lat im! . ube hopia ngada.hehe boutan..panlugod!hahaha excuse me! tapos na! ako pa!! hahahahha! masipag ini amo tak day off 5 times a w eek! ikaw kay namamalanga kala dida! Karahibut... pancit canton. balet bianx paumbini g nala kan manel. pira ngani adto nim gin bayaran jo para magkaada ka hin loyalty award?lol libre la adto kay loyal man gud ako dire paru ha im nga ginbaydan mo pan st..haha and the WINNER is Ms<pd>. panguli kita mga t ol.pag inawa ko man!. the rese hin wan milyon para la may award ka! Hahha <b><u> Marco Rafael Devora</u>: hoy ka nga kabulig ka ano nga sige tim facebook ha!?! pagtrabaho! hahahh! </b> hahahahhahahaha! kaloko nala hini nga bangaw!. haha haha.. beer. maris yu la pagtinawa.. Nagbubugi-ot! Mis a anay ugsa ha Lamisa! Malipayon Nga Patron PALO! hay salamat sumirak gihap.. ay kabaraka papadad. hahaah labyu marbex! hahaha.hehe) (natapod kei herani lat balay. at least m yna na decmbr macmba na2mn m ha sto. maupay hin duru an akon adlaw.panlimpyo ngadto! asya la it im! </b> ma like ghap ako....... humble waray ako masisiring mga rockers hadto!!!hahaha rizza.. Nagtitirok.. dus....on. Naglilipay.. oo like gud kay maaram ako naawa ka. nauwat man ak. nagkaurupod kami han akon pamilya... pr ay na ma promote ak next month para madugangan ahahahaha!! leyte high inin n bata! ka batch 99" go!! tindog kita hit aton! contemporary ko ini ha DWU... appear kita dida! imo ini fes?. rayhak waraynon.........ika w ghap ngada... Nino hala.! :Q hin-o ito hya?Miss Pintados? mamingaw man!! mamingaw na balit. usa nga masamok pero marisyu nga gab-i bisan may makairinit nga panhitabo.og ba. nakit-an ko an akon umangkon ngan an akon uyab. sayang nga sarado na an am skul hehehe.pero it tacloban dri gnbu2ligan.proud to be one.rica camacho right there. <b>beer beer!. mabuligon... grabee kun manlibre hin dinner! Hehehe grabe kun manlibre.awww akon ini friend.... huna ko ha abroad. ngan maupay an sirak han adlaw yana.... hehehhe.. marlboro.bisan ha dome la. USWAG.hehe librihe ghap kami.an nala liwt utro hin cheese......) mga rockers hadto!!!hahaha hi didat pa. hahahah..ada butnga .hehe) hehe harani la lwat am blay nganh dako lagi pagkit.hahahah day off ako yan ti!..

tabi. hinumduman. tim mga kabugtuan masukot nga mga buwaon. kalipayan An makalit ng a palad Say naghatag sin kasamdan Punyal san kapalaran Pagtitipigan. Kamakuri mo pagdad-on Baga-baga ka gud la Hinin balud Kon nasisina nalakat ka Mag-uusaan ako. yana nasabot na ak. kun it im amay buwaon. agidaw kasamok ha balay makaarawod! kahuna ko man nga tanan nga nakadto ha balay ginpanhuhubya.Balud by Cielo Mga balud Nagpapasibo ha ka dagatan Kakuri gud madakpan Inin balud Ha baras napulilid Kon diri hira nag-iiso g Hay Intoy. ------------------------------------------------. ginmimingaw lugod ako ha iyo. kun it Diyos para ha aton. bahal nga manamit Nga kon la g-okon. bato bato ha langit. diri gud nahapit. damot maghusay dinhi ha graphika manila labhi na nga mga web designers pa hera! gusto ko hin irimnun! kinahanglan ko maminsar yana hin duru. Pakiusa by KITA CHOIR of Calbayog City INTRO I May panawagan       .. marisyu ngay-an. Tagay na bangkero. Bantay bangin ka malipat Aanhi la dinhi an dagko nga uwat. diri ngay-an. Matin-aw daw tubig. hinumduman. ¿Kay ano nga ginbaya-an mo ako? Waray na balud inin lawo d ko ¿Hain na an mga haplas mo? Nailiw na an baras ngan bato Balik na kamahidlaw na ha imo Waray na balud hinin lawod ko ¿Hain na an mga haplas mo? Nailiw na an ba ras ngan bato Nailiw na an kasingkasing ko. Pag-ikmat. Aber butangi basi higustohan I hin hubas-hubas basi tikangan Kay nanunubod na’t ak nasaragan Di nga tumay-ong di na tagayan. baga igo la’n kapait Nalangoy ha but -ol hin diri pinirit. ano kaman hito? alang usa gihap nga buwaon. Di ko igpapatambal Bisan mangutngot Inin dinultan Karuyag ko magbilin Dagko n ga ulat Basi tigaman An makalit nga palad Say naghatag sin kasamdan Punyal san k apalaran Pagtitipigan. it maigo ayaw kahangit. tinipigan Kay an lanit san gugma Kon ilubon. ------------------------------------------------. ayaw gud pauwat. Paglisto bangkero. Tagay na. hinot makapugong ha at? kun it Diyos aadi ha aton.Basuni Ko Sa Dughan by Pablo Rebadulla Basuni ko sa dughan Arantuson.Bungyod. bangin diri gud ini maging usa ha akon mga paborito nga salida kay diri ak mailob na pagkita utro. pero grabe gud ini kamakalilisang. tim sangkay buw aon tikang pan katikang. ¿Kay ano nga ginbaya-an mo ako? Waray na balud inin lawod ko ¿Hain na an mga haplas mo? Nailiw na an baras ngan bato Bisan la Da nay di nagkaka-asya Sugad han langit ug tuna Kon an gugma Nga marig-on o masari g Di mapapara hin balud. hahaah gusto ko ig-uli tim misay nga itom ha balay! Bahal Nga Tuba by Mabuhay Singers Bahal nga tuba.. nagkita pala ako hin American History X. aw asya ngayan it hi habagat. -sabi ni kate.mag-iirignom nalan beer magtatrabaho pa! pagkita ko tam laptop kinahanglan na paaydun. hi not makapirdi ha at? it kahimo hin Ceasar s Salad hit akon iroy it pinakamarasa! Dagat! Ginmimingaw na ako ha im! Pagkita kita pagkatapos hin duha kabulan! maiha pa! ngisi bisan tim kasing-kasing naul-ol. ------------------------------------------------. ayaw palipat Upaya iton imo pagpalakat . Padis marasa nga sumsuman Ngan hin pikpikot nga tulpokan Labis na gud nga kon sabawan Hitso gud an karukayakan. ngan tak mayayakan la makarima-dima ini nga salida. Padis han pakdol nga linaga Bis mag-irignom nga mag-aga T iyan mailob hin pikada Bisan unanhon nga hugada.

------------------------------------------------.Bungyod.pagkiwa kay damo a n buruhaton Iginmantala nga misyon aton turumanon Chorus I: Kadi na.Daw Nasusu nog by Mabuhay Singers Daw nasusunog. ¡Ay gugma ko! ¿hain k a? Hingyap han akon kalag Dumduma gad pastilan. an gab-i nga dulom An dagat naranggat. Adto na n adlaw. Gugma nga halad ha im! Udhanon k a pagkita Kon ako in mamatay ahay Hinigugma ko ¿an kalipay ko hain na? ------------------------------------------------.Buring La Gihapon (Diri Na Gud Ako) by Mabuhay Singers Diri na gud ako.Di Ak Nahuhulop by Mabuhay Singers Di ak nahuhulop ha tie mpo amihan Halu-ag an Samar nga pagpipilian Kada Sabado damo an bunyagan Ini nga lawas ko di aangan-angan.kamutangan san katilin gban Hirayo man an larakton. aton na tikangan Ngadto sa dalan san katalwasan Chorus II Kadi na. Pa kiusa (Calbayog Diocesan Synod Theme Song) by KITA CHOIR of Calbayog City INTR O I May panawagan an buhi nga simbahan Gintatawag kita mga binunyagan Iini an p anahon pagbaton san kinahanglanon Takna sin uusa nga pamalandong II Nagpupukaw a n Espiritu Santo Dida san aton hilarum nga katurogon Pagmata . ¡ahay! Nagsiring ka nga laumi Adton gugma nga diri mabalhin Kay an k alipay nga hingyap han dughan Nga ginlalauman han akon kalag. Inday. aton na tikangan Ngadto sa dalan san katalwasan Chorus II Kadi na.bungyod na. Inday nakain ka Han kasunog han monyika Pito ka tuig an paglaga. kon ako nalakat Iba an na hapyod Kon ako naabot. iton mga balod Mulayan han dagat Nga dit ha kalawdan.upod ngan pakiusa A n bukag san kinabuhi nag aaghat na Inin daku nga sasaro kanan Diyos mga upa Wara y ruha-duha buhat ngan duyog na Magrayhak na kita si igo nga kusog Pukawon an k aisog buhion an panlimbasog Iini an panigamnan mga larang mahimugso Pagsasaro sa n misteryo panaringsing san pagtoo III Pulong san Diyos an katatapuran Susgarana n san panutdoan Husbaron aton paglantaw.Gugma Han Mag-sangkay by Unknown Gug ma han Mag-Sangkay Ka maka ruruyag manla Pag kita kitaon Gugma han mag-sangkay Nga waray hin limbong An ira paniplat May pahiyom-hiyom Nga nakapapapas Han bid o han dumdom Sanglit sangkay ayaw paniplat Kon may kabidu-an ka manla Kay kami an sangkay mo Nga magaya-gaya May pag hiyom. Nagdarudalagan ha tuna. Inda y (Intoy) kon waray ka la pagyagayaga Kinasal na kita yana. mag-ariyos ka pa Maglipstick hin pula Magpahamot ka pa. Nga nakakali-aw han mga d umaragat. asya n t inikangan Pagra-ot han buot Bis ka pa gad Iday. luyo han bukid Bunyog p anguli an katamsihan Nahadlok bangin magab-ihan ------------------------------------------------.upod ngan pakiusa An bukag san kinabuhi nag aaghat na Inin daku nga sasaro kan an Diyos mga upa Waray ruha-duha buhat ngan duyog na Coda: Waray ruha-duha. katumanan buruhaton Repeat Chorus then Bridge Bridge: Pitad tipaunh an. ¿Hain daw la an himaya Nga testigos han lang it ug tuna?. nagligidligid Didto huhuron.bungyod na. kon akon naabot Barahibo kuno Asya n tinikangan.kamutangan san katilingban Hirayo man an larakton.bungyod na. may na bata. katumanan buruhaton Repeat Chorus then Bridge Bri dge: Pitad tipaunhan. Di ak nahuhulop ha tiempo amihan Damo an sundalo nga pagpipilian Pipili-on ko an binansilan Kay maupay inday pagtarutanggiran. bis ka pa gad Iday Magpulbo.upod ngan pakiusa An bukag san kinabuhi nag aaghat na Inin d aku nga sasaro kanan Diyos mga upa Waray ruha-duha buhat ngan duyog na Coda: War ay ruha-duha. bis pa gad kudkuron B uring la gihapon -------------------------------------------------. An aso waray kitaa.an buhi nga simbahan Gintatawag kita mga binunyagan Iini an panahon pagbaton sa n kinahanglanon Takna sin uusa nga pamalandong II Nagpupukaw an Espiritu Santo D ida san aton hilarum nga katurogon Pagmata .Ginhilom Ko by Mabuhay Singers Ginhilum ko an pagbat i Han basuni nga ak gin-inantos ¡ahay!. buhat ngan duyog na ------------------------------------------------. may nagkaingin Nga madlos huyog hinin hangin. magsudlay Magpabansil ka pa. sidsid han langit Pati an dagat gindadal a-it Bangin ha unhan. may pag tawa Og may pangaraba Kay               . diri na gud ako Maghihigot hin manok Kon ako nalakat.u pod ngan pakiusa An bukag san kinabuhi nag aaghat na Inin daku nga sasaro kanan Diyos mga upa Waray ruha-duha buhat ngan duyog na Magrayhak na kita si igo nga kusog Pukawon an kaisog buhion an panlimbasog Iini an panigamnan mga larang mahi mugso Pagsasaro san misteryo panaringsing san pagtoo III Pulong san Diyos an kat atapuran Susgaranan san panutdoan Husbaron aton paglantaw. May-ada na naton bat a. nagbabalatbagat An g ab-i nga dulom. Iton mga ba lod.bungyod n a.pagkiwa kay damo an buruhaton Iginma ntala nga misyon aton turumanon Chorus I: Kadi na. magsapatos ka pa Magkapuro seda Daw sugad in buring. buha t ngan duyog na -------------------------------------------------.

pangaraba ko unta pamati-i na Pangamu yo ko ha imo. Pagtikang han panuro han tun-og Mga bukad ngan dahon paghumog Inin luha.an nabibidu-an Tungod la han gugma nga waray katuman. Waray hunong hin pagtubod . Hi Mano palabio mahal mag baligya Adobo sitsaron upod an mantika Ginpadisan hin luyat nga tarong Hi mano P alabio mahal la gihapon. hinumdumi Nga magtatangis ako t ungod ha imo Mapahirayo nala ako Manggad pa hini’n dughan mawara ini’n kasakitan. ginsasa-ad ko nga di maruruba. Kon nadangat na an gab-i upod an kamingaw Labi kon nabati han huni han kalaw Pagpurak han sidlangan. K on bati-on ko na an mga kamingaw Kantahon ko an mga awit An hingyap han ak’ kalag basi matambalan Kasingkasing nga im sinamad Ug didto ko hihimo-a an paghingalimo t. Nga ma lipayon ka kanunay. An ine nga pikoy nga pikoy pagl upad murayaw Natuntong han sanga dagos paparayaw Binuklad an pako. III Aantoson ko ini nga tanan. Limukon ug punay Nga n aghihilumlom Hin gugma nga tunay Waray aringaring Bis nag-aandulaw Kay nagkakasa bot Ha siplat. Labi kon up od ka han pagtan-aw Han kapusak han mga balud.Kapait Nga Pagkahimtang by Mabuhay Singers Kapait nga pagkahimta ng inin akon dinangatan An kabos nga kasingkasing imo la ginpasipad-an Waray nim o ikahirak inin akon pagkakablas Aantuson ko kay palad man Han gugma nga inongay an. mintras di ka pa n a bibilngan. kun kasapit ka.Ha Imo Tangbuanan by Mabuhay Singers Ha imo tangbuanan may nagpap anaghoy Mamingaw nga takna. kuros kun pananglitan ako imo hinumduman. ampo ko sa dios ha imo madangat. upod an harupoy Tamda an kasakit ine nga ha imo nagaandoy Pobres ko nga lawas nga ha imo nag-aandoy Birilngon ka nga ladawan nga t ikang ha langit Ginsisingba ta ikaw ha adlaw ug ha gab-i Daw bitoon nga maanyag lamrag han kangitngit -. IV Nanhuhupon it ak mga mata. -------------------------------------------------. Sanglit han pagsalidsid han mapawa nga adlaw Higtaas nga bukid luub hin kasil aw Paghuni han gangis upud an kamingaw Duyog an pagtangis gindumdom ko ikaw ------------------------------------------------. tubtob diin it akon pamilin.Lawiswis Kawayan by Mabu hay Singers Ako magtatanom lawiswis kawayan Akon la kan pikoy palataylatayan S abahis nga pikoy ka-waray batasan Sinmulod ha kwarto. ------------------------------------------------. ha kasing-kasing han akon sangkay. an gugma nga aton gisaru-an. ¿Hain na daw la an akon kalipay? Putli nga gugma imo la ginkawang Dumduma an aton ginsaaran Akon babalunon hasta ha lubnganan. --------------     . ha balati-an ngan pamaland on ko.Kon Mahirayo Ako Ha Imo by Mabu hay Singers Kon mahirayo ako ha imo Hinumdumi. Bisan masakit an ginbuhat mo Maglala-um pa gihapon ako Maghuhul at han pagbalik mo Kay ikaw la an higugmaon ko. an pako daw h ilaw nga dahon An iya pagrayhak nga ak ginkinantahan.Imo Hinumduman by by: David Lelis I Tubtob san-o it ak pa g luha. Yana waray kana. nga ikaw unta bumalik na. II An tigla la nga imo pag lakat.kun kahamlag ka. Waray paaliday Kondi may higugma Nga inuonongan Kon nagsisigtangdo Nagsisipagtum an Kay sugad hit puthaw Ngan batobarani Karuyag maghangkop Ngan magkahirani Ba si makaglara Hin usa nga sanag Nga pakakamatyan Hadton ira saad. -------------------------------------------------. ------------------------------------------------.Haroy. an panyo nga may sigarilyo. An pan yo. Waray gud yayaknon.Li mukon Ug Punay by Iluminado Lucente May duha nga tamsi. pagpuni-as han adlaw Pagkalpad han maya. kan inday higdaan. ha kulaw Kay an mga tamsi Waray pinulongan. Ginpiksi ni Inday kay may sentimiento An nasisin ahan. An ine nga hugpo lawiswis kawayan Diin an higugma nga may rayandayan Magtutugtog dayon mga ginlatayan Maglipay ngatanan mga kasaangkayan.kami an sangkay May tangkod nga higugma ------------------------------------------------.Kon Harapit Na An Adlaw Matunod by Agustin El O Mora & Le onor Almeria Kon harapit na an adlaw matunod Ngan ha imo hirayo ako Naputok an kakulba ha dughan Ngan kamingaw asay gud dako. an mga kasakit nga akon gin agi-an. daw burabod. ------------------------------------------------. Kondi inabut ako hin kakulba Ug a n kamingaw namara-para Kay kon tingali an ak pagla-um Bangin daw la nim kawangon . Ini magpapabilin. an nabi.Ikaw La An Higugma-on Ko by Art Ramasasa Kay ano nga binaya ka? Kay ano nga naglimbong ka? An dughan ko i mo gin samaran ¿Kay-ano nga nag bag-o ka? ¿Hain na an mga saad mo Nga ako la an higu gmaon mo? ¿Kay-ano nga iba na An tag-iya han kasingkasing mo? Malingu ka ngay-an nga sangkay An gugma ko imo la ginsikway Waray ako maghunahuna Nga an akon gugma uuyagan mo la. dinumdom ko ika w Ginhingyap ka han inagi nga adlaw Ug an himaya nga hingpit gayud. lawas ko mag-aantos kay amo man an akon swerte. -------------------------------------------------. lab is na gud kun upod kita.

maluya ka na! ¡Ako pa ha imo magdidinalos ka na la! (KORO) Ini hi Man Tomas w aray pinipil kon nangungursunada Bisan la hin-o nga babaye basta may-ada gud la itsura Iya dinadaop. ay Kay nasalipdan Han lubi nga kalanyogan. Tuna han lipay. Kon di la hi abaniko Patay na ine’n lawas ko.Sangkay Ko Nga Mamingawon by Ma buhay Singers Sangkay ko nga mamingawon Niyan iine kami Niyan nga gab-i nga ma mingaw Maghahalad kami ha imo. Man Badul. mayo. maupay ikontest Hiton mga bagang dida ha sang gutan Ngan an premyo iya gud pagpupulsan Ngan bis pa magkapustahan hin saut kon dumalagan. Puyot han kabantugan. ------------------------------------------------. iya kinakaptan. Di ka nagbabasol ------------------------------------------------. pakigsabot.Man Badul by M abuhay Singers Kon an mga sapa an alak say ibabaha O kon an dagat man say itaob iton tuba Ine hi Man Badul malurop ngan mahuhura An dagat an sapa huhubson ng atanan pati iton bura. Ngan halad namon an kinabuhe. Di lulupigan Magpasipara ha im . oktubre. San adlaw alpanan Han iya kapaso. Di ka nagmamaan. Lubi-lubi. Mutya ha Sidlanganan . Setyembre. Maaram magdar a ha kaupayan Ngan maaram mag-antos hin kawarayan Bisan unanhon naghahatag hin k alipay Swerte mo kon an napili mo Waray. waray sama. agosto. Pagkamahamot han marol ha Tolosa Bantog ka Iday.Maupay An Taga-Bisaya (Kon Namimilin g Ka) by Mabuhay Singers Kon namimiling ka hin kapadis Maupay an taga-Bisaya M agmakuri. maupay ikontest Hiton mga bagang dida ha sanggutan Ngan a n premyo iya gud pagpupulsan Ngan bis pa igkapustahan hin saut kon dumalagan. maupay sumayaw. Ayaw gad pagsak-i. sexy. ma rso. diri nag-aalang Bis kono sip-onon iya gud man ini kinukunswelohan Ini hi Man Tomas bisan na kon lagas pero naato pa Karuy ag pa niya nga magkamay-ada hiton nga asawa Salit pagbantay gud kamo adton mga k adaragan-an Likay na la kamo ini hi Man Tomas di angay ungayan (KORO) ------------------------------------------------. di ka nagbabasol. kay hibubo-ay. maupay kumanta Nakapira ka na. Hunyo. Agidaw-gidaw an bukaw Naglupad-lupad ha ig baw Agidaw-gidaw an gitgit Naglupad-lupad ha langit Agidaw-gidaw an bukaw Naglu pad-lupad ha igbaw Agidaw-gidaw an gitgit Linmupad ha langit Enero. abril. pero batan-on pa Iya hinal aran han iya tim-os nga paghigugma Nag-isog la hi Iday ngan sinmiring: "¡Oy Man To mas lagas ka na!" KORO: Man Tomas ayaw na gad pagpinasaway Hunahunaa an idad mo . lamrag ngan gugma. agidaw Nagsayaw-sayaw an bukaw Ngsirit-sirit an gitgit Nagsayaw-sayaw ha langit. ------------------------------------------------. An matahom nga im bandera Nakapawa nga gayod Ha pagawayan panlimbasog Bas matadong say magdaog. ay. desyembre . magmaupay an kabutangan Diri mabalhin an iya paghigugma. Lawas ko. inataman Magt             . hulyo.Waray Sugad by Cielo Waray sugad han aton paghiguma Karig-on di ri la basta maruruba Tungod kay aton man ini ginsaro-an Ginmangno.Pagkamahamot Han Marol by Mabuhay Singers Pagkamahamot han marol sugad han sona ta Pagkamahamot han marol. ------------------------------------------------. Lubi-lubi Kon maruruyag ka kumaon hin silot Didto la nga didto la Kan Nanay nga didto la.May Tamsi Pula an Dughan by N\/A May tamsi pula an dughan Gutiay ko la hidakpan Lugaring. kon magdamo ka pa hin asawa Kay bisan a n imo paglakat haros ka na ngani matumba GINYAKAN: ¡Ayaw na pagpinasaway Man Toma s. Man Badul. Ha imo langet. Di ka nagmamaan. -------------------------------------------------Minahal Nga Tuna by Iluminado Lucente Minahal nga tuna. -------------------------------------------------. kabukiran Ngan ha dagat sugad man. Kun pasipad-an an imo dungog. nakapi ra ka na Nakapira ka paso. nakapira ka na Nakapira ka paso Di ka nagmamaan.Lubi-Lubi by Mabuhay Singers Lubi-lubi. Nakapira ka na. lubi lingkuranay Ayaw gad pagsak-i. Say ka puy anan. ay Nadidisma yo Han balhas nga dimasyado. Tuna han higugma. matam-es ungod.Man Tomas by Art Ramasasa I ni hi Man Tomas bisan na kon lagas pero naato pa Karuyag pa niya nga magkamay-ad a hiton nga asawa Akon ginsagdonan nga "Man Tomas ayaw ka maluya ka na" Nag-isog la hiya ngan sinmiring "¡Intoy nakakatamay ka!" Han usa ka adlaw ini hi Man Toma s may ginbisita Babaye nga byuda. angay ka na gad pumahuway Kairo mo la.-----------------------------------. ngan mestiza. Niyan kay iine kami Kay sangkay mo man kami Bulah an kami tangbo-i Tangbo-i kay sangkay mo. Kan Tatay nga didto la. ay. Hayag ngan buhe kasidayan Han katalwas nga minahal. ------------------------------------------------.Sangkay by SmoothFriction S angkay kay ano ka Sumulod ha motel Waray ka sasabot It im pitaka waray sulod Sa ngkay kay ano ka Sumulod ha motel Waray ka sasabot It im pitaka waray sulod ------------------------------------------------. pebrero. Agidaw -gidaw. Nobyembre.

. ug mapara sugad hiton bura Akon na la siguro hi hinumdoman Mga takna nga aton ginsaro-an Mga harok mo ha im-im ko An ti-agi papa ra-on ¿Kay-ano.Waything Can Vain by Last Day Events Ine nga gab i. wara ka la gihap... Diri papauranan.. ighahatag ko saim Ak bug os nga paghimuta . ------------------------------------------------. Pamati sini nga kanta Sa ak kasingkasing.. Sinurat hin diri bantog ug diri propesyonal nga manunurat. huhudmon mo la anay Dayon mo pagpatapod nga imo ini hihirutan Ginhatag ko liwat ini ha imo Bug-os.. ..Waray-Waray by lyricist & composer unknown. ¡Waray-Waray! (Waray-Waray kabuhi maupay) ¡Waray-Waray! (Damo iton lubi pati humay) ¡Waray-Waray! (It mga dagat riko hin isda) Ha bungto han mga Waray! ¡Waray-Waray! (Waray-Waray pirme la malipay) ¡Waray-Waray! (Diri makuri igkasarangkay) ¡Waray-Waray! (Nag-iirig nom kon nagkikita) Bas kamingaw mawara! ------------------------------------------------. Pero yana…. hahaha hahahaaa Wara ka la gihapon pero na an naglabay. hayhay. “Sakto la nga ikakalipay” yakan mo. Sa akon kanta nga sa imo la ginha tag. ha akon mga magturutdo ha Unibersidad han Pilipinas ha Kabisayaan. pasyadaha Diri biriln gon an kalipay Labi nga gud kon may fiesta. kay-ano nga sala ma n nga ikaw maangkon Kon tikos an kasingkasing kon an gugma magsiring? ¿Hain na. <u>\http://leonnel. nab atian. adi na daw kami Ag i daw. Una ta ikaw nakit-an malip ayon na ak Maule nala ak kay diri ka namamati.com/\</u> <u> <b>Ako Pero Diri Ako. Sung b y the Mabuhay Singers in their album "Bahal Nga Tuba" Waray-Waray. Maule na nala ak.. Pera na nga kanta a m na tukar.. Diri ura-ura nga pasisirakan. una na ako nga nangangaro hin hilawig nga pag-intindi ha mga mambarasa kun mayda ma n sayop o kun diri maupay nga stratehiya hin pagsurat labi na gud ha pulong nga Waray.am-is nga luha Lugaring kay huram ta la an panahon Nuruniyan mawawara ka ha ako n Hi ako mag-uusa-an Maghuhulat kon ikaw mabalik pa ¿Kay-ano. salamat sa pamati gugma gi-atay. Ko lehiyo ha Tacloban. para in sai m inday.) Oh inday hain ka na? Pamati a na a kanta nga ginugmang binayaran [chor us] Oh inday. Mga tawo nga Waray-Waray Basta magk ita. Puno hin pagtapod nga imo ini hihipusan Diri pag-gagasgasan. Usa nga panawagan</i> Nasiring ka han hadi. wara ka gihap. Waray-Waray pirme malipay Di makuri igkasarangkay Nag-iinom kon nagkikita Bas kamingaw mawara! Lugar han mga Waray-Waray Kadto-a naton. Nanu gud talaga. </b> <u><b><i>Ibalik na</i></b></u> <i>Para han tawo nga humuran han akon kasingkasing. Waray ka na liwat. hain na man an katungod han akon dughan? Kay taw o man la ako Usahay natutukso ¿Kay-ano.oi. mayda upay Diri kabos hit pakig-angay Sayod kamo basta Waray.. (combo combo. </b></u> <b>An “Ako Pero Diri Ako” usa nga pagpaangbit ngan pagpaabot han inabat. Dako an akon pagpasalamat han bulig ha pagsurat ngan pag-intindi hin sida y o balak...blog. hain ka na? adi na kami. pirme may u pay Mayda lubi... hain na man an katungod han akon dughan? Kay tawo man la ako Usahay natutukso. ha in na man an katungod han akon dughan? Kay tawo man la ako Usahay natutukso War ay sugad inin akon kamutangan ¿Kay-ano nga an napili ikaw pa man? Gabay lugod nga di ka na magpakita Magpalagiw. Inule na c junju n. Mabalik ta ak dara ko na ak barkada Pamati na sa am combo combo. kinita. wara ka la gihap Napaas na ak..... kay-ano nga sala man nga ikaw maangkon Ko n tikos an kasingkasing kon an gugma magsiring? ¿Hain na. natilawan o ginpipinsar han tagsurat.... mayda pa humay Iton dagat damo it isda Ha bungto han mga Waray. an mga masunod nga literatura iginpapaangbit dinhi ha sin urat nga pamaagi.. chow ka. Pinaagi han kabaysay han magkadurud ilain nga puplunganon.             . kay-ano nga sala man nga ikaw maangkon Kon tikos an kasingkasing kon an gugma magsiring? ¿Hain na.....friendster.

ngan kun sayop man an paghigugma ha imo. masusunog ha kalayo. Pilit na pupulutin ang pinira-pirasong mong bahagi ng buhay ko. Ngayon…. At lilimutin ang sugat ng nakaraan. harani kita. <u><b><i>Saksi</i></b></u> An bulan saksi han akon pagkamingaw ha imo. Takot na makita ang liwanag at katotohanan. An tuna. Kalayo Ini nga tutulo nga elemento nakabulig nga yana masering ko ini: “ginpapasaylo ko na ikaw. Unta diri niya ikasubo an pagsurat ko han iya siday dinhi. Hi Oyzon. ha bulan. hinimo ha tuna. ha aton paglantaw kita magiging usa”. iya ikalipa y. Han akon pagkaurit ha imo. </i> Ha akon paglaspay para han dolyar nga’t ha Dubainagsaad kita nga duha nga diri ta papalakton an gugma dinhi hinin portahan hinin aton mga dughan. Kay han takna nga ginhimo ko ini nga kalayo nagsering ako: “Ngatanan nga magpapahinumdom ha imo.” Sanglit siring ko: “kun nagsayop man ako. nagpakatanga sa loob ng limang buwan. Kay siring pa nira: “tawo la kita.” An kalayo saksi han akon kaisog. Hinaot unta nga an bulan magtugway ha imo. usa nga bantog nga manunurat hin siday ha waray ngan sangkay nako n. an kalayo maglamrag han imo tuna nga paglalakatan” .” Bulan. Pilit na ikinukubli ang mga sugat nitong puso. Saka uling babangon mula sa pagkakahimlay <u><b><i>Saad</i></b></u> <i>Akon ginhuhuram ini nga siday nga sinurat ni Voltaire Q. ngan ha tuna mabalik.. ito tungod kay tawo la ako. Kay nasiring ka man nga: “ha kada pagkikita naton hit bulan huna-hunaa nga aada pagtatapo an aton mga mata. Magsasaad kita tubtob ini nga mga pulong diri na tinuod. saksi han akon pagkagusto ha imo. Oyzon. Pilit na huhukayin ang sarili sa pagkakabaon. Mag-iisang taon nang nakaloblob. Kay tungod ini nga siday nagpapadangat han ginhuhuna-huna han tag-iya hini nga b log. di maghaharayo. Tuna.Yakan ko: “ibalik na intawon kun waray na ito pulos ha imo” <u><b><i>Pagkakahimlay</i></b></u> Anim na buwan din akong nahimlayumibig. Nabaon. lugod.

Pero ha butnga han magkusog nga hangin. It tawo natukdaw. ginpurot ko ikaw. Farewell <i>Para kan Jaydee nga aadto ha tabok nga isla. Kun natutumba. naghilam-os nagliwan…… It tawo sugad gihap ini ngay-an. <u><b><i>Kamingaw</i></b></u> Gab-I puno hin kamingaw Langit lukop hin itom Bituon naiingat. pirit nga naato. baba. baba kutob matumba kita. tungod hadto nga mga tunok. Naporma hin imo bayhon. Kangaroo sige baba. nalabaw. </i> Pagkatawo Ha akon pagmata. Hiya nagkahugaw… Maghihilam-os. an Samar pagtatabukon Catbalogan nga siyudad paglalabayan Sobra gatos nga kilometro an pagbabalikbalikon Ini tanan masayon la buhaton Basta ikaw it matapo ha akon. imo ito siring. tumukdaw. Kun ha iya pag-ato. nasilhag. pirit nga nabuhat. ako naman kargaha. kakulop ako natumba pero waray ka. Kun diri man kalipay. naduroy ak kasudsod dinhi hini nga tuna. Hay! Harayo ka na gud man— Sugad han bituon. ngan kun mahuyang. . Halaba nga tulay han San Juanico pag-aagian Tikang ha Leyte.<u><b><i>Pag-antos</i></b></u> Masakit ha irong ngan mata nga mga tapo-tapo Lubak-lubak ngan pitsido nga dalan Lima ini ka oras nga pag-aantuson. problema it kaatubang. Hiya nagkamuing… Kun ha iya pagkatumba. Ha kada pagpupukrat hit mata. ginpas-an.

magkahugaw. Ngan pakigsangkay hit numero. Tawo.html\</u> The thing was waray ak maisip na hihimuon kasi because an tanging kalibangan ko…an akon laptop diri nachacharge! What should I do?!? Kaya naman adto nak sala nata mbay kada gabi and force myself to watch tayong dalawa…hehe! pero an crng man balitaw niya na malanat xa…try. Ngan andam utro pumukrat. Oo.maglilimpyo. pag-aram ngan mata ipukrat. Dagus la magsinurat. Pero an akon gn kukuan kun makad2 ak ako la usa kay bangin wa nak upod pag-uli and kaarawod kumad2 tas ad2 an mga tom tas usa la ak…signgon pala waray ak friend! <u>\http://www. maghilam-os. Sanglit sangkay kun waray binubuhat.blogspot. napalipong tak ulo. Kinahanglan hit studyante magmata Ngan mag-andam. Pagstudyo. madagmit magka-ayon. Bisan an tubig mahagkot pa.com/group. Ngan magdrawing kun waray binubuhat. Kabutlaw hit kinabuhi ko. Danay di ko masabtan Keanu it numero diri napupugngan Nga mabulig ha mga buruhaton ha skwelahan. Labi na kun it pagiistoryahan numero. An iya pagkatumba ngan an pagka muing Maghahatag ha iya hin tunong Nga iya gagamiton ha iya paglakaton. Pero yana nagliwan na. San-o daw la matitima. Ayaw pagtugot nga di ka makasabot.. Kun an leksyon di maintindihan.php?gid=255688468 . Damo la an butang nga nahuhuna-hunaan. itugot! <u>\http://skycarboxide. tumukdaw.com/2009/06/post-second-sem. Didi hini nga papel nga guti. <u><b><i>Kun Waray Mabuhat</i></b></u> KUN WARAY MABUHAT Ha pagmata ha aga. Napadugo hin irong pati dughan. Nga ha pagsurat amo an ak napili. Ha diri maiha nga panahon. matumba. utok nagpapanlulupad. Ini nga pagkukuri humanon na. Danay napabagtik.. maglimpyo. Keanu it numero makuri sangkayon? Ba man it tawo. bumuhat. magliwan. Haduy di na ak maaram pagtapos Hini nga susuraton nga nagpapanlalapos. amo lang gihap hiya. dagmit pagskwela.facebook.php?gid=255688468739#!/group. ngan hinay-hinay nga ipapakita it iya nawong. Binubuhat bisan diri ko gusto. magkamuing.

...... musikero... tubtob la hit’ paghuraw.. <b>ahm ada ky napa abat la.....hopefull y.. kay its the question she least expected na ipapakiana haha!!! with the jitters pa! kamo gud! !! <b>it nakapot hit tambourine amo ito hi R. hehe... Nagdako ha Tigawon ha may V and G.. Dila ko na la an mamara nga parte han nangungurog-kurog ko nga lawas.A. yana cu lture critique na.pero ok la buhi paman damo paman it adlaw nga maage. amo man la ghap karugcdngon ang bis dd ha dulag.kay waray-waray man aton dialect.naduroy la it kahidlaw int awon. Nga banda Balitaw .anyway maupay nga adlaw dulag:) yes aton ini bugto. buligan naton . Check DIZAWT..he... Karuyag sidngon hini na damo na it "c....:) </b> hina ot unta my mahabulig kita para hit ka adlawon hit dulag.. cg la atod asya manla giyap it karoyagsigngon hito... Tumuktok ako ha imo payag ngan didto imo ak’ pinauswag... ...matangis-tangis na waray a k dida!!! <b>i miss dulag so much.. thanks han mga nag like! ?@ eric lagunzad: ok la iton. </b> kamatamay nimo. nga ada gihap ha Pedicab.maupay nga ka adlawon bungto hit dulag.dri na g ad kita angay mgka durodeperensya kon ano an aton political views bisan ano pa i ton nga view mpa side view pa:)balit angay gad tagan ta hin maupay nga pg tagad an aton bungto sugad man han mga hagrani nga mga municipalidad   ....is RA Riviera an ada ha brew rats republic?ngan ada ha chanel 5 ?..8 . Yes.... unta an magbalos pagpanday han im’ dughan nga nagay-ab.maupay nga adlaw ha bungto hit dulag. An siday hinin akon dila.. ini. Damo pat mga sugad hini nga video ha Youtube.. gumi-os mentras deri pa too late.nalilipay gad la ak na it miembro hit planeta" nag titi kadako o nag titi kadamo (fist pump!!!).i like it.TUHAY.he..ivic minded individuals" ha aton minayoyo na bungto? and maupay nala na patron ha iyo ngatanan on Sept... pinasuno mo ako han taklap han nabarikasan mo nga dughan..dire la harumamay pagbaton sugad hito na question.. I trust our kababayans .. pinahigop hin sabaw nga mapaso-paso. Word of the Lourd! </b> ah. </b> musta na bry? nakilala ka pa ha akon?hehe <b>415th araw nga dulag! </b> unta ADLAW HIT DULAG. Lour De Veyr a of the Radio Active Sago Project.. pero ini. Riviera</b> <b>It nagyayakan hini taga Leyte it mga kaganak.. poet.... a raw ng dulag ira ginggamit.he. amu kono ini an nauranan hiya pagkabo. sana myda pa mapukaw parti hiton kabutangan hit aton bungto nga dulag. Norma.. writer.especially it may kapas nga adto mismo ha Leyte.dako it stake hit aton bungto to leave the decisions to politicians only. It producer hini hi RA Riviera.....739&v=wall\</u> <b>Adi na liwat hin siday ni Ayos....

we may disagree each others opi nion pero sana dire humantong ha kasinahun ngan kun ano ano pa.waray ramadan.taga diin ha dulag?? ta mamay kala hiton!?graveeh. mayda ngane ako nasakban nga balay nga it ira pagkaon duro la. Thanks to Eric....parehas tk kta ng   ..hina ot unta makita mai pakita mo ha am:) <b>Mag-kaurusa kita ! Dax Tupaz Meneses. it aton bungto ug molopyo maka "watlik" sugad hit iba nga apektado nga lugar labi na it experienced nga communities ha Samar ..damo it aton nakikita thru his camera..hahahaha ?@ivan gusto mo na liwat ada marevive tat loveteam hehe!!!! helen:adi ginsisinugo ak ni winston.... salamat ha eu!!! </b> its an opinion hin kada tagsa ngan kon my topic man ayaw msyado seryosoha.sana may reunion hit planet guinawas para magpeace na hira haha ano man bryan nagfafasting ka geap? kareem la ak.hehe ano man im mas isiring hiton:) haha......this is not about me..tag an ta hin respeto an kada tagsa nga opinyon.mag peace liwat.... ....M:) Edralin..hehe iraha nala ton nga pagpinagutom kay waray man ngane ton premyo.na cring man dennis nga imo na man daw la knu it salin.magsasangkay geap ito hira. haha. its about duha na mga respetado na t awo ha dulag nadire na yana naukoy ha dulag.hra hin o man knu iton?:) ayaw na idoy kay bangin dumuroy it ira gap.hehe bisla ano hi winston • it kabayo? amo daw ky danay ine nabulig hn amat2r singing contest h louie. tungod facebook nagkadeperensya heh e!!!! mamay ano. PLANET GUINAWAS creator.ada dir i liwat nangagda helen..may mga boot na gad hira mas magur ang pa hin duro kontra ha ak han ha eu na duha!!! aw sori la liwat kay baga waray kami hiton sabot.haha..na observe ko la mas nadako lugod ira kaon tungod long hours na fastin g pag gab-i ngadto kaagahun nangangaon hira baga may party. hahaha.E.. daku nga salamat ! mga taga planeta maiha na waray ako pasyada dinhi pero sana mga igkasi dulagnun dire magkadeperensya tungod la facebook.kayano daw la nga iba ha aton dri napupukaw pa...it na ak post dire ito about ha akon. maupay kon magkaatubang ira igkasi face kay para magkaistorya.observation kola ito dd ha jeddah!!! alang.ngan tagan ta hin damo nga palakpa k inin aton daraga nga ambot maarapal ada ini....salit nanambok la ge ap. Bisan it Macarthur Leyte mayda na community action....cguro ada nangaturog pa hira without R. pero dire ako nabigit haha!!!!basta.....tsk tsk!!! oi sana waray masina kabugtuan na muslim.hehe APAL? napaurhe la 2n hya ea nala kuno it mahasalin hahaha bale pangaon hahahahah a atod winston.. msta na? mis u. hehe!!! haha joke gad la ad2 ate ada la iton haim kon career-ron mo its not to late haha . s lenses ! Uswag Dulagnon ??? amo ngani salamat sir erick.. sana waray na throwing of stones dinhi ha facebook labi na kun mg a edukado pa gd it involved.sulibangko inin aton mr eric lagunzad inin environmentalist ada ini hya:)myda ny a photographers eyes na dapat mka pukaw na ha aton mga dulagnon....hehehe hehe. facebook la ini no big deal at all...... hehe ginbroadcast gud nim na apal ako haha. pero sana kun may arguments sana it must be tackled in good taste....... hehehe tuhay ka gud bry! baga man kamo hin hirayo hin dagat.i knw myda kpa hiton mga devastating pix..

. <b>pasmado!!!!!! </b> kanay it pasmado? an maupay an shooting! kamot kon tiil?wahahahahahahakhakhakhak it tiil iguin pa shoot nba yna? hain it mga tawo nganhi? nagmmiringaw man pamati n dunk p ada hahahah wray masgbang kmi l ni ivan amon ini prob n ivan kabayo kamu h w masamok h amon wahalkjalajhajhla powerade dd ha starmall wary ha am maram pag supsup! hahahaha oo naghikmaguol kita ano paG ABRE it masgbang amo it pasmado h bulkan umutot dd ha shop kalpad an tawo!hahahaha kabayo k ivan ikaw adto panulay lagad an amoy magogorogverment an baho imu ad2 ky maburu bangko sentral!Hahahaha pangaghikog it mga tawo nganhi maganghiit kamo nga tanan mayda nganhi pasmado it kamot ambot hin o iton hiya [ero taga dsulag l daw iton hiya hoy bulkan mapatron na dulag! anu my upay kmu ky wara wara man m relihiyon!!! mayda kami upai uapi kon h aga kon h udto wray uapi wahahahahahaha tak relihiyon iglisia n jhon lenon wray patron h amon oo wa patron ha eu pero ad2 ka iba nga balay cge lamon tambok asya iringat m sim od hakhakhakhakha deri iton mainggat ky mayda k pahid. pabor bapor?????????????????????????????????????\ /hakhakhakhahkakahakhakhakha dere pabor kay dere panapapanahon. Han panahon nira erpats makatapos ka nganin high school. O kun nakakatrabaho man. Bisan it Nepal 11 years.. unless we make drastic measures. Tas ikumpara hit kanan mga Malaysian ngan Singaporean nga post kay makita kat diperensiya. padayon nala kita pa gtikaraut! Ayuz! . usage ngan syntax. pero kon ha aton baga deri pabor ka y mahal na it schooling cost pati it economy condition baga deri na maupay. Kitaa daw it ineternet it ira mga post. . makakaenglish ka na hin dire guba it grammar... pero ada nasukot hit tikatirima it clase. Maupay pa naman kun di kita naneexport hin mga trabahador.pero it usa nga taga dulag nganhi pasmado gud it kamot ngan makarit n n dunk wahahahahahaha kamunyairoy wray masagbang wahahahahahahahahahahahahah bulkan ayaw panampalas! wray man bayad <b>Para ha tanan nga Planeters. It Pilipinas nala it ten years it high school ngan prim ary school .a tobilla.. We want to be globally competitive? Then l et s bite the bullet.. English nala ngani nga english makarawod nan duro it grammar hit mga kabataa n.. sanglit kay kablas kita. It at edge ha English good for 3 to 4 years nala... ihatag nala ha anak kay mayakan it anak " nanay may baraydan ko ha skwelahan 200 pesos yana it dead line dre mapirma hi   ..) lebre gad it intrada.. Pabor ba kamo nga mag kamay-ada 12-year basic ed ucation (elementary ug highschool) ha Pilipinas? </b> • in terms of international standard pabor.. mbis na iparalit nala hin bugas intawon.. at ten years sidngon ta barato it pageskwela pero pagradwar waray liwat trabaho kay half baked man. underpaid liwat. Strengthen pre K and kindergarten ! Ha bug-us nga kalibutan. Matig-a la an mga baby boomers mag-english pero makalilis ang an grammar.. See More it pakiana "KAYA BA HIT MGA KABLAS MAG PA ESKWELA HA HIGH SCHOOL HIN SAKUB HA ^ KA TUIG HIT IRA MGA ANAK?" Di ba dapat libre it elementary ngan high school? Pwede man gihap ito nga reasoning.

.anay dw.mapadara la giap ako bisan kempis la giap ak yana kay mayda ko man binuhatan.hehehehe.hit parte liwat hiton damo na it kwarta ngan maupay na it kabutan g ada ky hala la pag inaru i la NYO....kon tagan...... sugad haak nga kempis an ak ipilyido ha pagka ulitawo. waray man plano hiton mga lider hit aton probinsya para makabiling hin p amaagi na matrabaho hin diri ka na mapa manila or cebu.hahaha tama ka Wamil.. wahahaha Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha haha ha ha ha aha ha haaa ahah ha nce1 manu bray hahaha kaseryoso topic nahikadto ha etsus!! hahahahahhhahahah brayaaaaaaannnn!!!!! wahahahahahahhaa!!!! atod bga ayos im pamulong yana. ...haha pwedi gad basta myda egharatag hira lolo titoy ngan lola ende cge la padara kada year kay Cring pa nira dda na anay kamu kay adi na kami nga mapadara yaw kamu n gadi kay kaya man nam ngan d pa kami namiling hn upod hahahahahaha kon imo obligasyon mapdara ka kay imo iton binuhatan. pag gutiay ngan isakto la ha iya.... ganado tim pulong.. mauli gud man ako kay bis kita mag damo..planeta mamingaw..See More bryan pahak bryan pahak ayaw labad gutiay pusoy. agurang bryan. diri ha napaka ako.. pero kon diri na nimo obligasyon.. Sakto ba nga it mga pamilya hit OFW maginaro ha iy a? tagay!!! :) </b> • dere :) depende ghapon iton ha sitwasyon.adi hin usa nga example... aw.diri makahurubya paghatag kon ginagamit hin iksakto it gintatagan. diri dapat.atag kay diri kita mara m nga it aton naihatag magin usa nga blessing hit at gintagan.... dpende hit sitwasyon(na tundog liwat ak)ky damo it nka trabaho ha lngyaw nga dri sugad ghap kaupay it kabutang nka padara la hra kon nka higayon ngan iton nga m ga ipinadara nra in panalagudti nga tinirok para pag abot hit adlaw nga ipdara i n magin damo.. dapat adto kan congressman or governor or kan mayor m angaro hin cash handout hit pamilya hit mga ofw..it akon la nga kon ano tak ipinakita ha ira nga bulig paniguruhan nira ngan sugad man liwat it ira buhaton ha ira iba nga urupod kon mayda na nira luwag.haha buligi ak any nyo nga maka abroad ako. kwarta na la. BANGIN! puede man umaro depende hit iya financial status....kon bga ha pag abroad "FLY NOW PAY LATER" <b>celfone ko guba....idoy diri ak naghahangyo nga baluson ak nira hit ak ibinulig ha ira..bngin maba2n ko n ghap ine nga pkiana......heheheh!bngin cg l tak sagbang dre ngayan asya an topic. umaro madiri kon mayda ka bisan nala pilidong nga kasing kasing kay ikaw man it mayda luwag..poydi ka gihap magh. ngan it aton paka abroad idoy inin hinuram tala ini ha igbaw. mauli ghap ako ma aru ak anay hin parasahe did2 tak uncle ha langyaw..ano n ngayan 8 topic an pakiana n mno jerby or an k guti ay 8 pusoy.ky para ak mkasabot kon maupay b8 pgpadara hn kwarta kon ad2 n ako h langyaw.yana kulaong lebre ha katapusa nasukot...pag dako it sueldo mag inaro kita ... inin akon tatay nga hi mano poloy.... ..... iya baton haak. total.kay diri man ngane nat iton hadara nga aton mga tirok ha oras n ga malukot na kita hin yaraw mata mata.. napakiana ak ha iya nga keanu.huhuhu hain man tim unahon?? it pagpaayad hit celfon? o kon ipasahe nala nim ngadi ha planeta it ipaarayad?? </b> makuri e2n.... it makuri ky makuri iton ado <b>Relax naman ha? He he he....antos na la.sir\/maam tak clearance kon dre ak magbayad"asya ton it nahanabo. nahapausa ako nga kon kay ano nasina pa lugod hiya hit iya kalugaringon kon mayd a time nga mayda ko usa nga patod o urupod nga waray niya katage.okey la iton. Mag-inaro? A source of existence? DIRE SAKTO! Con tinuod nga emergency..ngan i share naton iton ha mga tawo.....

kay it sweldo dda hit regula r employee haruy dire enough to meet family needs.. but i hope this wont be forever. God provides. In fact. gatas it iya gintitake.. Permanente naka on an kan Argie discman kay mahilig man hi Inay hin music. Good thing usa nala na klase hin medisina it iya gintutumar kay kalooy sa Diyos. etc..... ito na ak friend na para hit lagas natural la kay aton ito mga minayoyo na kinabuhi responsibllidad naton alagaan it mga lagas. b asta! a. She s bed-ridden. waray gamit hit tambal kundire natuturn hin imo lola kay it pressure nakacause skin breakdown!! !take it from me kami may patient dd na utan na for how mene years pero waray be   . di ba? Hini dinhi nga bahin.. Ngan bless ing gihapon nga mayda pa kami usa nga tiya nga nanginginanu ha am lola. assistant caregiver ak han nadidto pa ak ha Rizal =D). mahatag la ako hin example: My 94-year-old lola is still alive (not kicking though kay maluya na =D ). so nakakabati ngani hiya hin songs. Th rice a day namon hiya ginliliwanan hin diaper (mind you.. ito na ak friend na para hit lagas natural la kay a ton ito mga minayoyo na kinabuhi responsibllidad naton alagaan it mga lagas.. Ngan an lagas mismo permi mahamot. anyway.n sinirising na breadwinner.this is a fact. Ginhimo la niya nga instrument hi tiya para madugangan pa an kinabuhi hit amon lola. Aw parayaw ngayan ini kay tinuod manla nga tinimangno gud nam tam lola. adi it daku nga pakiana: MAKAYA KAYA NAMON SUSTINIRAN AN PANGINAHANGLANON HAN AM LOLA KON WARAY SUPORTA TIKANG HAN IYA ANAK NGA OFW? DIRI... the inflow of ofw remittance keeps our economy afloat. =)See More amo ngani abroad para makabulig pagsustain pamilya. etc. pero i wish ini na trend dire mapadayon in d nex t generations to come! kay baga nalutaw na we depend the hospitality of other co untries to survive.. diri ba mabantad it im kasingkasing kon it imo kalugaringon kag-a nak it manginahanglan hit imo tambulig? Amu la.malain liwat it sige padara tapos igin inino m la or iginhuygo. baga hin diri la gas..n sinirising na breadwinner. pero i wish ini na trend dire mapadayon i n d next generations to come! kay baga nalutaw na we depend the hospitality of o ther countries to survive. permi pinanginanu an bungkog tapos ginbubutangan hin ointment an iya bedsore para diri dumako.. everyday of her remaining moment s in this world..malain liwat it sige padara tapos igin ininom la or iginhuygo. pagkaon pala dda mahal.. Salamat. turning to left or right side every two h ours will help heal ur lolas bedsore.ijujustify ko la nak siring na depende ha sitwasyon.. maupay kun nahakadto hin kaupayan it iginpadara like makapagp atapos pag eskwela etc. Kinahanglan naka egg-crate mattre ss para diri dumuro an bedsore.. at le ast one member of a philippine household works abroad.pe ro kun it iginpadara hit ofw nahakadto la waray hangkag tapos maging totally dep endent nala hit padara labi na an pwede man hira na mgtrabaho kay makusog pa pam an. proper skin care.. basta! suggestion ko ha imo my dear friend. waray niya iba nga sakit kundi an kalagas na gud nala niya. sakto la nga mangaro kami hin suporta ha am kapamilya tung od kay diri namon kaya an maintenance han am lola. PERO.. Siring pa ni mano Abner. nalilipay hiya. Permi mahamot an iya room kay makaarawud kon may bumisita nga mga kaurupdan. Ik aw nga OFW ka.pero kun it iginpadara hit ofw nahakadto la waray hangkag tapos maging totally dependent nala hit padara labi na an pwede man hira na mgtrabaho kay makusog pa paman. and tlc.. My aunts are blessing and they share their blessings to the woman who have sacri ficed in a lot of ways para maging maupay liwat an kinabuhi han iya mga anak. maupay kun nahakadto hin kaupayan it iginpadara like makapagpatapos pag eskwela etc.adi na liwat ako mabaton.. but i hope this wont be forever. the inflow of ofw remittance keeps our economy afloat . . depende gihapon ha financial capacity han usa nga tawo. labi na a .. Diri ini parayaw.

.... mas labi nga makaarawod hit mga turista.. Low key la hiya nga tawo and people love him for that.baga late naman adi nga pangaon... Dire la makarawod ito ha aton.. come to papa!!!..This is Where Your Taxes Go ! Usa nga " bugoy" nagbalhin hito nga sign ug eguin butang ha atubangan han balay han "successful and best "Mayor.. buutan ini ngan respetado nga tawo....karas gud ini.poydi? diri puydi bis ka gumasa..tama iton na m advice salit sakripisyado inta won it mga bantay...dsore kay alaga man hin turning....... Kwarta hit ta wo it project pero pinanmumutang hin mga ngaran han pulitiko.. Waray waray nala.... Angay bilngon ngan pusilon an nagpauso hini..... karasa gud la han bulad.... Hi Noynoy nagdaug kay nakikita han tawo nga dire hiya interesado han presidensiy a.maki kaon.he.:) magasa na ak kita a pa. nagpaprito na ak. nahanumdom ghapon ako mano han tikad2 ako ha samar nga dapit. Ultimo mga barangay officials nagsusugad hini.... kaawod gad kam. mano bry malaom laom!!!!!! hehehehe. tagi daw. nyahahaha.tapos mayda padis nga utan nga nangka nga mahatok hatokan .prito.makuri man kuhaon bangin kasinahan kita hi t tag-iya.. hahah... agidaw ini. Waray ak labot kun ira arog pero kun kanan tawo ito.ha. Unta the politicians w ill feel the new temperament of the people... Magkakadudunot nala. hehehe magasa na ak kita a pa. mingaw mingaw lugod.ha..o. Oso guih apon an sign.. Nasusugad ini kay waray man kita tingog tingog.. • karasa na sura.. alayon la. Ayaw kamo kapausa amo la t hiya. :) Maiha na ini dapat..... joke la balit. few years back.hehehehhee eheem... Kapuy na it tawo hit mga parayawnon ngan kapalmuks nga pulitiko... kulang hin hatok..marisaw na adi kanda anali.. manapos ak kanda anali niyan...) ?@ Kuya Jerby.:) asya. Alayon ibalik an DELICADEZA. may nakasalakot nga palad.... karasa hini pinalangoy hit hinatukan nga malunggay! dri ngani..m yda nakabutang na sign dda han lubak-lubak na kalsada nga: "tungod han iu pagbuo t" hehehehe! tungod han iyop pag buot ang umagi nahakausbot wahwahwahwahawahwhah mabaho it tae Mga kasangkayan.....he...... pati kita nga tawo.. Masi ring it hira nga duro na gad kamakaluluy it mga tawo dinhe ha Pilipinas duro nat katanga..aug 9 ngay an yana.he... ini ha Louie ha personal.. waray pa ak maningudto...... ambot it si-ak..:) ambot haim. . Hiyay kamakaarawod . Pero dire la pulitko it kinahanglan mag bag-o... frequent change of diaper too...siring panim pinalangoy ha malunggay nga hinatu kan.. Alagad kun surusalapi ka y pilapila dayon Tapos yawyawy-yawyaw pagreklamo takay ginpalitpalit naman an iy o durudignidad...... eric pangaon! hheheh ha.. thanx helen! actually yna diri na ak nakakabulig pagmangno kan inay k ad man ak ha harayu pero adto man hra tya.... N apoposess la ini hiya kun nagfafacebook. agidaw oo kay kanina pa nagtinext kun hain na ak hehehe     . • Nahanumdum ako prior han People s Power ug road construction projects.sigi pagkuhit utro ubos na it ka n-on. . Pira ka million nga kwarta it nagag asto hit panhimo hin tarpaulin ha bug-os nga Pilipinas para hini? It will amount to millions daily..

. nasisina ako e2 gud na mga bulad damu gud it naayon dayon hehehehehe dennis kay it imo pare naayonan iba manla nabulad..enjoy.Whew! Dalagan ka gud kan doctor tim high blood ngan rayuma.. nyahahahahahah........ ambot la deri ko matanggap na ganoon....kon bga chambahay la ine..tas inuman hin tubig na matugnaw tugnawan.. yep yep marasa na.. He he he.. u know what i enjoy looking this. hahahaha.... puede heheheh talagsaon la ini. :) dagko ini nga sapsap gidaw karasa ton it pades na par-ok. deri gin pupolsan natural la ito ha katawhan. Eric diin dapit ine nga binulad ha Sungi? Ate Lettie..... school of fish... hehehe haha uu ma upod ak pero diet ak marasa gihap ini kon mayda chocolate nga tableya.... kaya nga ako naluluoy hit mga ultimo na mga tawo kay ano pa it ira kakaonon. .kaon mintras na may marasa na pag kaon. expect the unexpected.. seguro u have seen it in my thread kasi i make it a point to post sa thread ko ...ngangangawil kami ..diba... hehehe taga dulag gud! hahahahaha! tinuod ito! nyaaahahahahahahaha kaso iha @ idoy ha subra ka magaram ginagamit ha katarantaduhan it ira mga talin to. Thanks an ak huna ha amon didto. yeah . pangimbitar daw kamo o di ngani pagkuha hin retrato. pero kairo ini it uding kay wa ray gud hasalin para ha iya.amo na...wow.haha sorry waray ak libang hala upod! pagurubos kita ngadto bis maubos it pagkaon. . ..ma upod daw? poydi.asin la tas padisan mo hin mahatok na par-ok 3 kabouk na lubi.. tangis it oding...... kaon pati bukog ngan ulo.. :) Yez! it tawag hne nga bulad "goodbye head". damo it amon nahuhuli na mga isda. waray ako masasabi... but i m happy to see this pi cture.oo basta taga dulag..hahahaaha! oo cge otan na par-ok.... oo tinoud hehehe. tapos i post dinhe..Tas it suoy maaslumasluman..bisan waray gad kay native food man la ine waray artificial na preserv atives. yep hospital it imo bagsak. dig in na sarap waray karag diet.wehehehehehe Ric pwede magpicture liwat hin par-ok......pwedeng-pwede.bisan ka hain nga lupalop kumita\/kumadto...... deri gad ine perme nakadakup. because we go fishing kasi dito.mawara gud it iyu mga labad ha ulo.... ha San Rafael ini.... mga isda na huli n amon sus dd waray kon bga maaram la kamo hit nanabo dd ha dulag hit panagat ambot kon maruyag kamo? swerte kamo dida. but with moderation lang.TAGA DULAG GUD heheheh heheheh kamang Dulagnon. kay maaram ako na wara y na isda na dagko katulad hini kay gin babadil ma. rowel.. ?@ jerby... agidaw....hahahahah bangin pag ukabun it pc.. bagin iba nga bulad it iyo guin hehead? Classic Mano Phil :) He he he   .... an may sangig ngan dulaw? (Naglalaway ako nga nagtatype :-O) ?@ Kuya Jerby.. dalagan burawanon mag aram hin duro.. sugad hini nga bulad. maaram ka man basta mga Dulagnon....human hakalimut ka tim mga problem a.. huli ba ini ha aton ? suerte an bitana na naka huli hini.. ic..... d i ba or an sine-sering pa nga kamang Dulagnon.. kay segi la it luto-luto hini nga mga putahi.

hehehehehe d n iton maayad n dagitan <b>AN SIDAY HAN MGA PRISO HA PROVENCIAL JAIL" Tungod na makabibido an kapalaran provencial jail akon nasudlan.kon ha sungi or bunta y..haha nalibang ako pagbinasa eu discusion about bulad haha naglalaway ako dd may da man geap dd pero dire parehas dda ha aton huhu!!! sinugba hini it marasa nngan isawsaw ha supy nga damu it lasona tas kinamot la. usa na pan desal ug luy-a na linappwahan amun pinamahaw.......kay hain ka yana? outside the phils.he. He he he he Provoca tive ini... </b> • dere sakto..deri na ma haabot kay medyo harayo ako..... sus maabot pa ton atod...hehehehe <b>dre ini sura!balay ini! </b> ngalaong ano ba ini nga balay?waray man sura?? ngalong lwat n yapyap"anugon ka dako bayay wayay suya" ky waray mkakaon han ira pnmatrunan.heheheh ?@ Angeles...... late na....salit ikaw sangkay ayaw pagpinas asaway kay bangin ka hasakub d ka mai.but thanx anyway for inviting..hahaha </b> • anu pakaturab ni rizal kay may lakat ambot kon tipakain. • it iyo batch ngayan it sponsor for this year s alumni homecoming? hahaha atod ilakip nala tam batch pag sponsor hit t-shrt.deri na ma ha abot. <b>Bata pa ako. maupay gud pamation. hahaha. ?@rowel: nakadara anu hn papel h rizal nagdadali man adto hehehehehehe mauro... Opinyon la ini.i ll ask nalang dexter anot plan k usually man gud..... ta hala asihon ta nman hi rizaL ha pLaza... diri iton edad it basehan hiton katungdanan na na magbuhat hit ikaupay hit kadam-an.pero dre ito basehan para d ak makabuhat hn dako na butang na ik akaupay ht ak igkasi tawo:) </b> sakto ka........oo gad attend kamo ha...provencial jail akon nasudal an... adi hin topic : Sakto la ba nga mansusun hit kabutangan dinhi ha Pil ipinas it mga tawo nga nanlakat na dinhi ha aton? Sige daw..... deri ton mauro.. Ngan hin-o ba ako para gihapon sumuson kay kon ano     ..bisla ano..napa pirma hit dead of seal kay hea man an gin tagan hin gahu m para magmana hit pantalan ngan marker... <b>Oh sige.... ?@abner: am not sure kon maattend tak mga kabatch.. depende ha sitwasyon ngan han rason kon kay anu kinahanglan nira magpakadto ha langyaw..kon mkagturab la hit ia pinanhikit-an tikang han katikang aga kulop pati gab-i kaagahaon... mayda ni ra mahasuson hit kamutangan.lob. agidaw it nga era mananap egn balandra hahahahahaha ayaw kay boring lol deri ton boring hakada ka ngan hit atubangan maunop ka gud kon hain tim pagkikin itaon......lol • Nahiaara ka han pompous nga Pintados ano? :) susmariya husep...... ako.bis awayon ak nga may kaupod nga bagtak tak watot ok la.. he. amo iton it marasa nga bulad maiha nagad nga waray ako makatilaw hiton so maybe pag ole ko may ada pa dere pa maubos hit oding.. =) • ayaw la anay pag uli ngadi dulag te grace kay guba pa it daguitan dka makatabok ..ano nga batch k a... Para ha akon waray hiton tama or sayop nga baton kay kada usa ng a tawo may kalugaringon opinyon lumakat man hira ha Pilipinas or waray. @ Rowel..... palibot hin pad er ngan rehas na puthaw amun bungsaran alas 7 hit aga kami namamahaw... kami it partner pag-organize ht mga sugad h2. ...

dere nat in i kinahanglan pag personalon nga at oro istorya kay bis kun man hikain kita nga . An mga burubata nga meimbro post gad kamo. a no na la it dire Pilipino. waray na ba nira gihap pwede isering? It iba nanuson la iton kay nakakita man hira kon ano it gikaibahan ha langyaw ng an ha Pilipinas. This is the web.. :) natural la nga pede sumuson it mga pilipino nga mga ofw.(DERE SAKTO ) WE ARE SWEATING BLOOD IN THIS REALITY SHOW MY FRIENDS. baga na gihap kita hadto hin nagsering nga dire pwede sumus on ha Pilipinas it dire Pilipino kay kon bisan it linmakat dire angay sumuson... you may not agree with me but it s all right. Pagkatapos hini .Pwede la iton nga sinmuson.nga nangagkalat hira.. Wamil tagi daw kitan detalye.a lat maaram hit ngatanan. the new democratic space. bisan ngani diri hira nakita           . Ngan kon sumuson man iton nga mga waray na dida amo man it kadire kay taga dida man la gihap hira ngani bisan pa it hira naturalised citizen na hin iba nga naso d kay Pilipino man la gihap hira bisan baliktaron it kalibutan! Ngan kon dire it hira pwede sumuson. He he he. pag Waray dumepensa buwas hit kalingit nga side. an kabo kuno ngan han luwag igin pauli na! he he he See More wamil. Pound.iba ini hit s agdon ha? tas peace and cool la t tanan. We want to know what you think. mamingaw man udog. Kon panhuna-hunaon nga tanan kita naka benepisyobisan indirectly hit dida nga mg a tawo nga nagkalat ha Pilipinas kay it ira ipinadara nga Dolyar. Akon man la ini. Kon mayda man nir a naha suson angay la kay mayda man nira vested interests ngan kay Pilipino man gihap hira... Eu ro.I mean dako nga bulig it mga OFW.kay usa kami nga dako ng a bulig hit pilipinas. Para i ton hit Pilipino maha gawas man or mapa dida la ngahaw! See More Good point mana. mga sangkay relaks la kita gin open ini na topic para masabtan tat mga opinion n gan mabalanse naton both sides it kun ano man it nahanabo ha at yna.. turista. dire karuyag signgon nga tinal ikdan na nira it ira Ginikanan or waray na nira malasakit. Aha. it word nga gingamit SUSUN... He he he.. Yen..lugar kita la gihap it apektado hini. waray ngay-an pulos hiton opinyon or suson hit ginta tawag nira na mga bagong bayani kay tungod nga gumawas na hira ha Pilipinas. Mas maupay pa ngani d anay it adi ha gawas kay mas may malasakit hit nahitabo kontra hit ada man ngani ha Pilipinas pero hira la ngahaw it nag-guguba hit ira bungsaran or nakadugan h it problema kay waray man nira binubuhat. Bag-o kita humalaba ha dedefine ko la... :) Oh waray man otherside labot kan wamil. sa ato pa. ngan sharing of ideas la ini para maka realize kita kun anot maupay para ha at nga tanan.. Ideya la t dedebati-an. Kalma la titoy. mayda pak iba na topic..anu na sir?hehehe Amo la ini it akon point of view. Yan buhi na kita!!! :) Keep it coming... Oh yana damo nat nap ost... Anay daw ano ba tak isiring. amo it usa nga nakabulig hit ekonomiya hit Pilipinas.. Dire man la it Pilipinas para la hit Pilipino nga ada naukoy. Or kon ano nga ada la gihap hira ha Pilipinas. OFW or imigrante. am i right. etc. Mababasol ta ba hira nga nakakita hira hin mas maupay nga sistema ha gawas ngan naghahang yo hira nga unta ha Pilipas sugad gihap? Usa pa gihapon. or am i left? :) @roy: padi ay nman hiton ha. MAyda ako mga kilala nga nagmigrate nga haros iginpapamarayaw it ira pakaabroad. HAIN NA HI WAMIL. kay kon waray ofw bangin diri makabayad it utang it pilip inas.. it pagsusuon di iton mawara labi na hit mga nakalakat or maiha n a nga waray dida kay bisan pa hira adto ha gawas. it dating nga hira n..t hat s not right. KINAHANGLAN KO HIN BATON HIT IYA PAGSIRING NGA .. storya la ini. ako t mahatag hin depensA.

Di ba. maging Amer ican. alagad kadako nam hatag han medical mission. sus ka y amo gud it sistema hit Pilipinas etc. hi kami ngaaanhi it maaram hito. kurakot la gihap it mga pulitiko ano?. =)See More Opinion ko la ini.. Suson is criticism in English di ba? Siguro we just have to take every suson as a constructive criticism para mas makat-on pa kita. " Kumusta dida. Ha mga Pinoy nga iba na it citizenship. nabibido a ko nga waray mo kami igupod ha lista han im ginannounce. They were trying to look for a greener pastu re. Australian. diri karuyag sidngon na diri na hira k inahanglan dinhi ha aton. pareho gihapon nga diri karuyag sidngon nga tungod bim naya na hira dinhi ha aton. ginmention an ira mga names han show." tapos masiring-. Maupay didi. Giving up on their citizenship as Filipinos does not necessarily follow that the y have given up their being Filipinos in the truest sense of the word. Ko n adto naman hira ha langyaw nangungukoy. Di mo kinahanglan igtaplong ini nga butang ha akon. I m like. mayda hadto usa nga celebrasyon para mga balikdulag... Tungod nga nagdonate an iba nga balikbayan hin medical missio n. Canadian or Chinese citizens pa kita.. Very inte llectual orgasmic.didi ha abroad. Kun mayda maaram kun ano ini kaango. This one s a true story. I heard these things over and over and over and over again.a dinhi han aton nasyon. There is this conceit masquerading as concern.. diri na kita nira kinahanglan. and I ve seen it over and over and over again. European. Kun pakianhan kamo yakan.. syempre para han ira pamilya. waray upay dida.hit sitwasyon. waray na hiya katungod su muson han kabutangan ug sistem. Usa nga family an waray kabutang ha lis ta. So aadto ito nga maga balikbayan.. an kamatuoran nga naprevail la gihapon dinhi ha aton an injustice tungod hin duha nga rason: either we have a choice or we do not have a choice. manginanu. karuyag ko ipasabot ha iyo nga ginrerespeto ko it iyo tagsa-ta opinyon. hunahunaa anay nga dire na kamo Pilipino.. what?! hahaha ?@ivan: Una hit gsa nga pathetic!! san. Again. Salamat. Amo ngani balit nga may darawhanon nga "There is no place lik           . th ey have their own reasons for such an act. =) This one s really nice Jerb. I mean hello. Hence. Ha mga aadi gingiginhawa namon it kabaho hit sistema kada adlaw. mayda la gihapon hira katungod sumuson.Usually masiring. di ka gud makita nga sugad hito.. Hala kamu naman it pagpasaro. Gindaup hini nga pamilya ito nga suok ko nga tawo nga ginsidngan. our being Fili pinos will always remain in the depths of our hearts. One time usa nga tawo nga suok ko an naghost hin i nga party night.. Akon la liwat ini punto de vista: Diri salit kay nangagpalangyaw na an usa nga Pilipino. Diri ako maaram han ir a mga rasones han ira pagpalangyaw pero bisan siguro ta hira pamakianhan usa-usa . bago kamo magyakan hin bis kun ano. kun waray magpakiana takuma tim baba kay ma sumo. It s always a two-way street. nahalapad it aton mga atay kon nakakakita kita hin mga Pilipino nga nagrarayhak ha kaga kadaugan nga iginpapakita han igkasi naton didto ha langyaw ? Kay anu pagdidid-an ta hira nga sumuson kon sugad man? Hi kita nagpapabilin dinhi ha Pilipinas ug adlaw-adlaw nga ginhahangkupan an sis tema nga aton namat-an. regardless of their citizenship and reasons for as long as nagpa pablilin la gihapon ha ira mga kasingkasing an pagka Pilipino.o gud sir??? ngatanan. mahugaw it pilipinas gud liwat. ug mag-appreciate han mga panhitabo ha aton na syon. mga hubya man gud it mga Pilipino. Everybody needs everyone.. mabalandra ha aton mga nawong an kamatuoran nga nagkalarga hira tungod han kak urian han kabutangan dinhi ha aton. Bisan kita maghikainkain.

aysus late ko naman ini nabasahan... ayaw na la ada ki tan yakan kun puros la it at susun.:) ta hala..bisan gaano k alahaba it aton diskusyon waray mahinabo.. matagan pa hin higayon bs nala pagbasa k bangin pa masangpit it iya kasingkasing agud bumulig panginanu kon anot maupay nya nga pwede mahabulig ha iya tuna nga natawhan. kon iguindiri man niyo na magsuson hit mga pilipino na adi ha langyaw.u cant blame us kun masusun la geap kami na adi na gawas. Di ko ginsasahid ha. makikita ta nga bis mapaunanho.. kasi we are workin h ard like horses tapos backward la geap it pilipinas.. atod winston practice la idoy english english dinhi ha kay dd tak gintratrabahua . Cheers! See More it akon opinyon la nga ky nanlalakat man iton hra ngad2 ha langyaw ky para kumit a hin kwarta. Siring pa anyway kun tuod gud kita concerned hit at nasyon.. Patriotism is not confined to geography. Ada man hira Natori. imagina na la nga may bahal hit at atubangan ngan sinugba nga turingan.pero ma sugad pa man dri ghap hira angay mg k omento or mg kumpara hit aton pilipinas ngan kon diin hra nga langyaw tikang. maadi ka pwede ka magin instrumento ha pagbag-o ngadto ha kaupayan o instrumento ha pagkamaraut ha n at nasyon. it tsismis... regardless hit ira nationality ngan citizenship di nawara it ira connection hit ira tuna nga natawohan. mayda liwat mga Pilipino nga tuod gud it concern han nasyon. Maupay na l a it nasuson nga adi ha langyaw tapos may binubuhat nga pagbulig ha igkasi Pilip ino ma didi man ha gawas o dida ha Pilipinas ha "bayanihan" nga paagi bisan la i to gutiay. Di man ito nira igin-bando kay di man kinahanglan. han una ko nga punto.. Kay bis pa kit a sumiring nga ha kasing kasing Pilipino kita it at passport nasiring nga dire n a. ayaw kamo pag suson kon bayaan hit amerikano hit iraq nga masamok ngan waray stability na amo hit rason pag hitaas hit presyo hit petroly o.. Idedelete ko na. Last post na ini.... ha simbahan..ah mag di ano man theres no place like home.... Ha mga dire na mga Pilipino nga Pilipino anay hadto nga concerned gud. hi Apple de Ap.. hi Spoelstra.e home" kay bisan mapakain it usa nga tawo. magpurupamilya ini nga nagpapasurusingit. bisan mapakain. Kun mayda pa mareact. post na!!! In all. ayaw gihap kamo pagsuson kon mayda mga gin re rape na mga Pilipina ha saudi ka y diri man kamo arabo... Aw..lets all chillax. It is a matter of harnessing t his power so that it can truly serve the country. Maada ka ha abroad. kun humurar ka na hin iba n ga bandera labot han ginalsa ni Aguinaldo ha Kawit Cavite.. Kalma la ako :-D ngan opinyon ko la ini gihap.. base han at mga post. put your money your mouth is and be part of the real chang e.... birth.. Ha kamatuuran la. ha internet . pwede ayaw la anay ini idelete na post? para at least an mga wry pa makaba sa ngan wry pa makapanginanu hini dinhi. ma. social status o gender. Pero amo ito it akon point of view (akon la ini ha).. salamat. if you want to get involved. PIZAWT! hahaha peace out.globalization man gud ! Jerb.. naghimo lugod hira hin mga butang para makabulig ha Pilipinas.. That being said. ha eskwelahan.tigamni gud ini ha!!! ay kamo pag suson.pero ha ka pagka iha na nguli man la ghap iton hra.upay gihap ada m agkamay-ada kita delicadeza ugsa kita magpaturapak pagpinanyakan. .. an Pilipino gusto gud mainvolve ha nation building. it tv. Friends. Kontra hit ada ha Pilipinas nga nasuson pero bisan maguti waray pa nahabulig ha igkasi nira.dri ky mg kinumpara ngan mag pinan suson.dapat ngani lugod hira man hunahuna kon ano it poydi nira mahabulig.. . . ?:) Ayos! Abot nala ini buwas nga post.we need actions siriing pa ni man je rby for our nation building!!! korek actions!ahm agi bga english man ad2 te.dri naton i ton hra mababasul kon my komento hra hit pilipinas ky na hiara na hra han banyag a nga kultura nga ira na daras an. imbes bumulig hit waray wa ntas nga negativity nga nagpapawara hit hope ha mga Pilipino. pero at least the new presi dent has given us new hopes and better perspective matuman kunta..... It radyo. dire kami nagkukulang hin susun didi..hold our horses..

.. heheh hahahahahahahaha!!! axa na padi...heheheh katima kaon ano makasiring ka gud "PAG BANIG!" lol .. <b>lawot lawot ngan hin paksiw nga sagisi-on.. kurokn atyaw.bda w kay bis La mag siplatay alams na e2.pat uyaw2. mbot kon mda pa sumaway.hahaha!pg resirba gd hn usa k adlaw para knan alumni....andam na kami andam na kami...igkaturab sugad han panahon nga na ista mbay kita ha plaza..igkahibalag.importan te 8 respeto ha kada usa dre nawara.natukod an Planet tungod han aton pagigin k amakimarisyo..umuli k lwat ad2 dyon.. </b> • tama iton...poyde ta ba i balik an dati nga kalipay\/risyo hine nga planeta regardless kun ano it aton mga personal nga mga tumong ngan panlantaw ha kinabuhi? it akon gadla boot ipasabot nga ibalik ta an aton kurukayakan.. dax..y ha "dinula g"la nga paagi..amo 8 mamingaw ha planeta an knan mga dulagnon palibak libak......hahaha ta haLa ibalaik 8 angay ibaLik.no wor rries...ma dulag day n liwat 20 diyas i2n nga karisyuhan h plasa.nangarigo ha baybayon..p ara k mkapatangi.20 diyas ghap ine nga away away mga asawa..di ba sugad la h2 kagaan it dulagnon kun waray gin huhunahuna nga damo h a luyo han iya mga problema?..... mama!!!! </b> • huwad it kaldero ngan myda gud myda makaCring nga myda tukag hahahahha labad ka Mil.frills.See More hahahaha!!! ayla k mrisyo na lwat ine..h ahaha balitaw we have our own perspective\/view hin bis ano nga issue. urointrimis.hhehehehehe ah adi na kami. wray lugod ano nakasaway hadto!!! hahahaha!! padayon!! he he cg...hangups or whatsoever... par-ok na mahatok-hatukan it marasa tas barol it sura. ada k baga damo nganhi it nanaway dayun.pagpatay han hapon ?@bam: an diin nga hapon bngin e2 an mga taga hghway hahahahaha amen.... our own identity as dulagnon.intrimis..napahangin ha pantalan..malipayon nga mga indibidwal.gidaw deri la tukag pa ti ada it oring hit kaldero bangin pag kabkabun.agen. aangan angan la kta!! hahaha ?@dex:nalibang ghap ak pag binasa han heroin diaries axa ghap nga waray ak hakan hi... asay pba.pabuking2 ug kantyawa.....napaka JAPZ na yna. hahahahahaha!!! amo na!!!..lets get back to our "lighter side" being a "dulagnon".hahaha! hahahaha man james axia gud anu ky amu it trabaho neu hehehehehehh. @dennis: bdaw kay dako pa gud man 8 paratayon hit nga hapon... kon open minded La ngatanan nga tawo. @dax: it man Dda halaba nga check. importante ada 8 respeto...waray gin iintindi kun dre igkirigta la han aton mga kasangkayan. . hala galor n aman ky ma open hraape irinoman go! aw..kumustahay.labi n yna nga tipagpapatron h aton....ma open n hra ape?sukti gd i2n hn tiket ky dako i2n ira ganansya pgkatapos 8 patron.....n na lugar magdeteriorate tim english hehe!!! <b>Poyde umaro hin pabor?dire gad cguro makuri ine nga ak hangyo.. ?@george: pag post nman! ha ha ha wahahahahahahaha!!!! pwede ghap padi k pra mbalik na lwat it krisyo hni nga plan eta!!!! anay k mmiling pa ak padi!!! wahahahahaha!!! padi an im gin post na mga kapoyahan mayda na kadagkoan hira erap an mga nawong na dere na adto child pornography hehehehehehe.ngan kon ano man nga mga kantyaw..go!go!go! ?@george: padi.ngkakaintindihay daun bis wray urostorya.para nman mkasabot 8 mga taga langyaw 8 nhanabo nga karisyuhan h dulag.. karisyuhan la e2.we have..

.... </b> • hain na an mga tawo nga directly affected hini? BUT MOST IMPORTANT: HAIN NA ITO N NGA MGA ELECTED OFFICIALS NA YANA NGA NAGSAAD PAG PROTECTAR HAN MGA MOLOPYO HA N NANGANGAMPANYA PALA HIRA? it is sad to note mana na although nadiri it mga tawo nga directly affected hni nga mga panhitabo...... pag hukad na kay mangaon na Ivan. ad pa nagios.. let? hehe wry problema mano.SUGOT NG A GUIN HIHINAYHINAY IT MINAHAL NAT NGA BUNGTO NGA DULAG KA GUBA....... =D upod.....AYAW KITA PAG ..HUHUHUHUHU • nangaturog na bes...tas may matugnaw tugnawan na tubig..ak nala baga titikangan hin pangumusta kay in ako nahidlaw na ha ira.. upod tanan :)) yehey!! h mano nangumbida!! <b>ayaw KITA pag inukoy... <b>waray man babatia it mga tawo dinhi ha planeta??!! </b> • halagad dex.... ada k hain pman? diri ta gusto pangunah ... baga makapoy nman pg pina nangpit hit daan ng mamata..... tana.. adi pa ako baga buhi pa nabantad pa keanu dawla ano? ada k ambot ngahaw ha ira balit..... hehe! pamukawa......... mga pukaw gad it hira. Asiha.. hala pagkuhit! bs mgatagay nurunyan anu kuya ramil? =D hala.kulan g hn motivation.atara bngin sumapit h rico yan namiling pa adi hn upod hahahahaha buwas mag uutan kami par-ok 3 kabouk na lubi it ak ipahatok tas haluan hin barol na sinugba.ayaw KITA pag sugot nga it dulag gn didistroso ha atuban gan mismo han ATON mga mata... asiha gad niyo.KAIRO NATON NG AN HIT MGA MASUNOD PA HA ATON.....waray la KITA nahihimo ky gudti la KITA nga mga PAGKA TAWO.. basta k anu.. Ramil.pero kon KITA mgka urusa dako iton ATON mahihimo ngan mahabubulig hit ATON bungto nga dulag.sidnga la ako kon anu it mga areglaron hehehe! anay daw hi ako diri upod uli ngadi ha pinas mano.dri KITA buta.re: elected officials. diri liwat hra maram kon panu ngan uunan-on pagtikang..gidaw it balhas human.. paawa! par ok....makaon kaon bisgad la maghudlom nga kinilaw ngan saging na boyhaw ok na iton <b>na pa abat la</b> <b>Mingaw man?___ Naano na ba ini nga Planeta? bga tuman naman nga nakala-kala Nanhikain an mga pamulay ngan papremyo? pati an taga dumara ambot di-in adi pagtago .tlagsa nla ak bga makapakli ht planet. mas daku ka na yana kesa kan kuya elvin =) RAY AK MAKA UPOD.. </b> oday sorry kay na busy ak pagkinita han "THE FUGITIVE".makuri man naton iton hr a pag poguson ky dri na iton hra mga bata my bout na hiton nra amu balitaw..... pahibaro kamo kun mangadi kamo ha Cebu kay areglaron kamo n i Letlet. hulat la kamo hit latest <b>nangumusta la. masaro nala ako. </b> • manu msta ghap...... Dexter.. di ba.....

...h ahahah anu ito... mano romy. Arthur.salamat han imo inputs.na leadership hit presiding officr. Joey.waray leadersh ip na depend la hit mandar. right? </b> <b>Edison..think frst regular sesion wary ipahinayon kay waray daw it chief executive. ta kay amo ito it una nga ma submerge.mayda man kuno hadto plano na pag himo didto ha may combis an tikad to ha rawis igin sapit han kanan protestant cemetery ginhimo man na school yana. Magtitirok pa ako para hin private plot . . Hira ni na liwat it labnasan.. amyaw ug kasangkayan is at stake. Igo gudla it America S t. mga taga tacloban na malit hin tona dida hit takip hit bario hayang nga ada pa lobong.. May tradisyon man it mga duminagat. Mayda ba plano nga new location\/relocation ? Hello.so waray na makasagang hito.dman nakagios kon waray mandar. mahal guihapon it cremation. it bario ha yang ada na hit am libong. waray kamo sabot nga bisan dire taga dulag. Ano daw la i t ada ha MPDC table ? </b> <b>Joey. d ida kami naguha han tagbo para project namon hat shop han grade 6. Isyu gad ine hi mga buhi ko ntra hit mga patay na. Man Romy. Bisan liwat pri vate plots. agui bes ka nahayang presco la guihap it hagin.amo an bati ko gihapon hadto.. Damo la it akon servisyo... pipira-pira man la it mga officials na naugop hit bungto.. lola. Hayang ser iously..an anu. kumust.. pero kinahanglan ta gud hra bantaron..ano man it regulasyon. Is a new location or relocation area guin paplano hit bungto ? Deri gad man nanb otos it mga taga Brgy. Ho pe i-consider ito hit munisipyo ngan simbahan ug susuportahan hit molopyo... deri ako sigurado.... america st . Hayang.baga makaharadlok gad kun humitaas na giha p it sea level.it iba ambot kon hin-o it inugupan hit nra. hi man tatoy lacandazo an maestro hadto kami nira nonong santo Aw. paano na daw la an am mga paryente nga nahauna na ha am. tio." Hayang ? Diri gad makuri tiguhon.... uli usahay.. patod. Maiha na ako waray ma kauli. naruyag hin b eachfront view pero pagbagyo ma-bakwit. damo na it im kwarta. ha Brgy. Kay steady nala it mga molopyo ha Brgy. hira tatay. usa na nga barangay gud iton Dulag Cemetery. Hayang..ngadto daw ha may Combis.." Hayang\/ Dulag Public Cemetery.. Oo it looks like.. catmonan. Mano Romy -.. etc. di ngani cremation na ug good for the environment\/less space ha Brgy. Hayang.yana 3 nala it hra. damo na it "populasyon" didto. Bisan man la mag-atabay may code. Ano man it kabubuwason hit "Brgy. nganamo la ini it cementeryo nga beac hfront it view. ..waray ako makauli kay magastos. hain nala ako mapalubong? kinahanglan ko magtiruk h in madamo na cuarta to buy a piece of land.pero Dulag Public Cemetery an usa nga parti ug in ikaduha nga parti Catholic cemetery-pareho dida ha Catmonan. adto ako mapalobong kay dominagat man ako. Health challenge guihapon ito. ada hira pa lobong cay cguro naroyag hit beach front Ta tikadto ha inland it expansion ngan private ito. sige it kuha hit baras -.. makalilisang. An imo na-experience pagbisita ha Bry. maupay nga aga ! Maupay nga nakabisita ka ha Dulag.deri damo it ku warta. kun an baryo hayang ililipat hin lug .. Hayang--baga harayo nga biyahi ! </b> <b>oo damo nat namailit hin private na tuna kay pono nat baryo hayang ugaring ma hal2 la . Phil. pero it kadam-an. at tuna hadto nira capt kulas bautista na ubos na ibaligya. Ow deri la ako nasabot ! Tinood Phil..na clase. It aton respeto hin mga na-una na ha aton opod na in mga miembro h it pamilya . it iguin takop la dida ha merkado pera adto ka truck kay binog man adto hadto. makakita nala hira Danny hin makalilisang nga " skim boarding" or swimmi ng pool..hahahahahah Baruk hira hin-o ito na mga officials a 3 nala? <b>• Dako-dako na nga popolasyon hit" Brgy..

ar maupay ti kadto ha san vicente. diba jeoy hi imo tiyo teting yutangco nag don ate hin space to build a chapel in san vicente. lubos lubosin na niya it grasya, ur family can donate the whole property for the baryo hayang. why i this, bacau se i was raise in km. 56 and ang bahay kubo ay sapit han mga yutangco property. malawak ini na lute pakadto ha calbasag. i don t la kun an calbasag river is st ill there. bangin an tubig guin gamit han irragation. han gutiay pa ako nasukot kami mangarigo didto hini ha calbasag. tapos ang mga karabao was ahead of you na ngarigo guihapon. heheheh ! Ngan it aton tradition hin maupay nga pagpahimutang. </b> <b>Mayda na gad ako private lot via San Vicente\/Kalbasag.Ambot la kon matugot a n am takip nga mga Sano ug hira Frennie Caunte kon adto ako humusyod. Hira hat Mano Emilio ug Mana Emelia an amon caretaker. Nahanomdom ka hine nga family ? yes, romie. good for you kay deri kana mapalit hin tuna kun hain ka ilulubong. n eighbor namon iton hira hanhadto. ako deri ako maaram kun hain. or else baga hin banig na lilikuron nang i isandig nala ha gilid. Hirayo gudman ha labnasan, Norma. Natugot ba it Dept of Health hit private plots other tha designated cemeteries liwat ? Sering pa han amon amay, sigue ipaanod nala hiya. yes puede gad ipa anod kun ada pa an calbasag. bisan ngani an daguitan hunubsan na. maupay unta ini na aton oro istoria kun mayda ha local gov. namamati. kita na mga baby boomers an makukurian kun hain kita ipapahusyod hit aton mga maiiwan an. dapat usa na agenda hit aton local gov. labi na yana na malapit na it electi on. makalilisang ini na aton topic, and a major one. </b> <b>first of all, ha cemetery is, maybe, put up a fence around the perimeter and build major gates. maupay ini para diri masamok ngan diri na ma-extend it area n ga sakop ht cemetery. ayla, pagdalagan ko ha pagka-Mayor, perhaps, we can do som ething about this. he he he... Joey,kaulangan hin strategic planning ug political will to do what s needed. Dak o it mahihimo hit mayor to give direction of our town s cemetery s future. Ta ha la pag daug pagka Mayor, ayaw kacontento pag dalagan ! It aton Asian American Federation of Florida is an affiliate of the Coalition. joey if u ran 4 mayor bisan dire mo ako kilala i wll back u up, but pag sabut an ay kamo hit mga yu kay yu ka man. heheheh, basta an usa na imo plataporma ay bgy. hayang. para ha kaupayan hit Dulag.. you can expect the support of Dulagnon... agay na it yutangco bumalik ha dulag nga sumonod kan imo tiyo titing. adto nga n awala batos ko adto. kay han iya pag review han bar dito adto saka kan da tiyo a ndres que. cdnga hi imo mana ester abuyabor. ambot kon naha abot ka kan lolo ana . permi adto dida hiyo tindahan ha candao. @mano romy, thanks</b> <b>@phil, nahanumdom pa ak gad kan lolo ana. i am determined to run for some ele cted position come next election 2013. sekreto la ini naton. </b> <b>• Maupay,idoy ! good luck joey. maupay na nakahuna huna ka pagdalagan ha 2013. Re Barangay Hayang - Crowded na balit masyado iton nga barangay hayang ha dulag, waray na haros maagian if you want to visit your loved ones graves. Baman ako m ayda ko na didi (adi na ako pakatun-as) salit waray na problema hit akon mga bil in kon ikain ako paghapil kay maaram na hira kon hain it akon "second address". Weird topic pero kay puros man kita tikadto. </b> <b>Amy,ha aton unscientific survey, you say CROWDED it Brgy. Hayang ! Ano it bat i mo hit labnasan o Leyte Gulf view hit cementerio. Deri maupay Romy. Maupay isara na iton dida nga Brgy. Hayang ngan magbago hin ha iba liwat nga lugar hit Dulag.

 

 

 

 

 

Maupay kon it ti-arabot nga bago nga Dulag Administration, simbahan ug townspeop le of Dulag maplano-plano hit kaugma-on. Deri nala kita masuksuk didto, Amy. Aw ano man it at kalibutan ! </b> <b>Deri nala ako makipagsiksikan didto ha Bgy. Hayang hit dulag, Karuyag ko may space nga guitay. Baman an akon parents igkikirigta ko man la guihapon hira sali t adi nala ako. Balaitaw ano mauli ka yana nga patron hit Dulag? yes, a very good topic. ako udog cremation nala ngan isaburak ha dagat it abo. < /b> <b>Amy,deri ako maka-uli. House-sitter ako yana nga September kay hira agurang m apa Europe. Enjoy ka ug ikumusta nala han aton batch. Ta ikaw Norma deri guihapo n makikipagsisikan ha Brgy. Hayang. Pamatron liwat from time to time derecho DHS Homecoming. Bagan hin naka-uli ha pinas with all pinoys and others in one place, </b> <b>various food booths(karioka ug halo-halo guin pipilahan), cultural presentati ons and even Phil entertainers like Sunday hi Kuh Ledesma maabot. Mayda liwat Consulateon- the- Wheel for dual citizenships,passports etc. from the Phil Embassy in D. C. It s their 15th ug I missed only the premiere- so 14 years of annual "pilgri mage". Personal nga opinion la ini: Waray lugod nag-aabri hin Crematorium nga negosyo ha Dulag. Yana nga mga panahon pamati ko mayda na hiton niche nga market kay: economical, damo naman it relihi yon, nationalities, damo it mayda kwarta ngan waray kwarta gihap ngan pag-tuo hi t iba nga tawo tungod hit pag-dispose hit ira lawas. </b> <b>Una, mas economical para hit mga waray kwarta kay barato. Di na kinahanglan l amayan or balsamar labi na kon waray man hurulaton. Di na kinahanglan hin space ha sementeryo kay pwede man nira iglubong ha ira libong or ikada hin vase or cre matory jewelry. Kon ikada man nira ha sementeryo, gutiay la nga space it kinahan glan. Dire pareho hin usual nga pantion or mausoleo. Nakaupay pa hit environment kay dire malako hin kahoy. </b> <b>Ikaduha, it iba nga relihiyon, syempre mas maupay para ha ira kon maaram hira nga mayda hiton sugad ha Dulag. Dire na hira mauli pa ha ira lugar ngan mapasah e ha eroplano hit ira patay nga lawas para adto sunugon. </b> <b>Ikatulo, personal choices hit iba nga tawo ngan partly exposure ha iba nga cu ltural practices hit pag-dispose hit lawas. Damo na gihap it nadire nga kaunon h ira hit ulod or magin abono hira ha sementeryo. Ngan it iba mas convenient or ro mantic para hit iba kay pwede man it nira pagdara-daraon it abo bisan hira mapak ain. </b> <b>It iba may mga kwarta nga "can afford" pumalit hin mamahalon nga alahas nga s usudlan hit abo. Pwede ikada hin locket ngan ig-kwentas it nira ngan ira mahal s a buhay. Pwede ikada hin vase tapos ikada hit ira sala para ira hikit-an or para ira kaupod la ngahaw. Well said, Amelia ! Otro, it is an option. Usa nga solusyon ha Brgy. Hayang chal lenges pero kaulangan pa guihapon matratar it risk hin nagtitikaharani nga labnasan ha pesent location. Thank you Mr De Paz. Sensya na halaba it akon reply. I am literally thinking out loud gad la. </b> <b>Tinood it risk kon ha labnasan banging pa iton magin hinungdan hin pagkalat h in sakit kay labnasan bangin manhianod it mga iba nga lawas nga dire maupay it k alubong. Han didto pa ako ha Dulag (21 yrs. ago) mayda mga tul-an nga nagkaluluk at or na-misplaced kay nag-erode ang pantion. Ta labi na yana hit kapaso kanan G lobal Warming (baga sceptic ako hiton) ngan syempre, dagat gud iton. Di naton si

 

 

nasabot it pagdako hit balod ngan kon may bagyo ha iba nga Nasyon ada man kita h it area nga high risk hin tidal wave. </b> <b>Nahunaan ko unta (suggestion la ini) kon pwede kon bag-o nga sementeryo mamay da limit hit lease hit tuna. Kay sugad ha aton nga dagko it pamilya, usa ka pami lya dako it inuukupar nga space ha sementeryo. Kon mayda lease, mas matipid hin space labi na yana ha aton nga tikahaligot it life expectancy hit damo nga tawo ha aton kay kanan kakulangan na gihap hin medical care or di paka-afford, povert y, lifestyle, ngan natural disasters-related nga mortality so kada adlaw damo it namatay ngan di naka-keep up it sementeryo hin space nga pamutangan. Ngan san-o matapos it pagdinako hit sementeryo kumbaga? It mahitabo hiton himuon nga negos yo hit iba nga tawo nga mga enterprenurial it paghimo hin sementeryo kon posible iton ha aton, why not? </b> <b>Di ngani it di hunos nga style nga sementeryo. It iba-iba nga level pahataas kon masige it iba nga tawo nga may tungbaw nira or ilarom nga patay. Para ha ako n basta patay na papreho na la iton regardless hin-o kita han mga buhi pa. </b> <b>Usa ko pa nga nahunaan nga unta magin open-minded it mga tawo hit idea hit cr emation ngan magin practical. Labot la nga barato, hygienic pa ngan environmenta lly friendly nga option. </b> <b>Kon ako it masunod, it space para sementeryo tindugan hin university, hospita l or stadium ha Dulag para dire makipagsiksikan ha Tacloban. Dako ini nga gasto pero long-term nga revenue para hit bungto la ngahaw ngan kaupayan in the long r un. </b> <b>End. Good for one la ad2 na am gnpalit na lot. After a while, namention namon an kab ubuwason han sementeryo k overcrowded naman gud. And then nanay told us na whate ver happens, kinahanglan ada gudla hya ha harani ni Tatay bsan pa kon umabot it panahon na myda na mgng bag-o nga sementeryo. Actually, nagyakan pa ngni ad2 hya kon kay anu ba nga usa la nga lot an am gnkuha. After 2 years, she was reunited with Tatay. To fulfill her wish, igin bawbaw nam hya ha kan tatay.hi kita, ambo t hain dawla ipanlubong kon buynason nga umabot kita hin older age..... . hain daw la kita man huhusyog kun maupos na it aton kandela? nobody knows. </b > <b>Amelita, Angeles and Norma. Salamat hit iyo mga watlik parti hine nga discuss ion. May respond ako when I come back tikang ha Araw ng Kagitingan Ceremony ha Central Fl orida.

Sulibangko, speaking of panhusyog. An akon Lola lagas na. Danay pag-intrimisi ha n mga bugoy nga di na hiya maiha. An iya la baton nga "Linubi la, Idoy. Bisan it putot nahulog nga di sinasabot." </b> <b>@Mr<pd>.</pd> dela Paz: it s alright. </b> <b>@Ms<pd>.</pd> Flores: halagad tak ngirit hit nga yaraknon ni m lola =D Balitaw, it nga mga bugoy waray man nira nahabaton. lol Ira man la damo an nanhiuna ha iya. Amu na. =D How old is your lola? It akon lola 94 yrs old na last december. =D Para ha akon kon didi adto hiya ha Australia or may medical care nga naihatag na -maintain pa adto an iya blood pressure di pa hiya napanaw. Pero that s life, se ring niya " linubi la".</b> <b>Wow! Alagad it 94 yrs. old. di na maiha magin centenarian. Newsworthy it mga sugad na hiton yana nga edad bisan pa ano in advances hit medicine ngan technolo gy kay pira na la nga tawo it nakaabot hin sugad hiton ano? Sugad hiton nga mga

 

 

edad nahanumdom ako hit mga movies sugad han The Notebook, The Curious Case of Benjamin Button ngan The Green Mile". -) </b> <b>Yup, ngcelebrate pa hya han iya 94th bday last yr. Bed-ridden na hya for 1 yr now. Pero she still eats oatmeal tas Ensure na gatas nala talaga it iya gin-iin om. Buyag liwat, wry sakit hi Inay (dat s wat I call her). Dre na hya highblood, d pareho han una. Survivor it hya hin 4 ka stroke and we reli thank God for tha t. </b> <b>Ha yana, usa la na nga klase hin medicine it iya gintututmar, an para la ha b rain k bakot kon lagas na, kulang na hn oxygen nga nasaka ha ulo, so yun... Di pa man gud niya oras ano? </b> <b>Sulibangko, didi uso iton nga mga panhimo hin will. It iba mayda mga Power of Attorney. Ito nga pananglitan, kon waray na nira volition pag decide mayda nira appointed nga mag-decide para ha ira e.g. pagpatanggal hit life support, etc. It iba, naruyag hin euthanasia. Dire pa legal didi pero mayda Doctor nga nag-aad vocate hin voluntary euthanasia. Ira man la damo na ada it iya binuligan. Mayda iba nga nagbubutang hin "no further resus." dida hit ira dughan in case, m ay mahatabo ha ira, nadire hira nga magin vegetative it ira kondisyon. </b> <b>Baga OK la iton didi it sugad kay iba-iba man it mga relihiyon. It iba, waray tinuuhan, etc. It iba para ha ira, kay ira man iton lawas waray bisan hin-o nga pwede magbuot kon pag-aanhon hira kon umabot na it oras. </b> <b>Ibaiba man gud mana tat kultura anu? Ha mga langyawanon, ok la it ha ira pero ha at nga mga pinoy nga close kita ha at family, d ada kita h2 mailob nga eutha nasia. Personally, bsan kon lagas na tak lola, d ak naruyag udog nga mawara hehe he! Usahay pasaway ngani k ulyanin na man gud, am nala gntataw-an. Ta kon an mga busag ad2, ambot kon bisitahon pa ha home for the aged anu? Ay nasering ka pa. </b> <b>Makuri gad mag-judge nga it mga busag mas OK pa ha ira it mag-alaga hin ayam kontra hit ira mga oldies. Ngan amo na kay iba-iba man gud nga kultura. Baga obs erbasyon ko la ini. </b> <b>Seguro kay it ira kultura bata pa man nga nalakat ha poder it ira anak. Mga 1 8 yrs. old or earlier waray na ha poder. Dire sugad ha aton nga ira man la it ib a hasta nga may apo na, ada pa hit ira nanay/tatay natapod - partly economic, pa rtly kultura ta gihap. Salit baga kalagas hit oldies baga may tinatanaw nga utan g nga loob it mga anak. Kalain didi. </b> <b>Ngan ha aton it iba nanganak para may mag-alaga ha ira pagkalagas. Baga amo m an dayon ito it expectation so nagin self-fulfilling prophecy. </b> <b>Ngan ha aton kay waray man Social Security. Kalain didi nga kalagas mayda gov t support ngan kon ano-ano pa dida nga services. Salit dako it tax para matustu san ini nga mga services sugad hit mga para mga kalagsan. </b> <b>Ngan didi mahilig man ito hira mag-travel. Ha aton naka-travel kita kay OFW o r nag-migrate for economic reasons. Hira ira la karuyag kay Australian passport it ira dara. So nangagbublag it ira mga anak. Ta kay seguro kay bata pa man hira nga nalakat ha poder hit ira kag anak, baga it ira attachment or sense of belon ging dire sugad hit ha aton nga "hanggang kamatayan".</b> <b>Pero at the end of the day, bisan pa ano seguro nga akon theory, it all boils down to convenience ada? Hira pa nga madali ma-inconvenient. Seguro huna ko kay

 

 

 

di man hira hiara hin kakurihan hin sugad hit kakurihan ha aton. So it ira baga threshold habobo pag abot hin mga sugad hini nga butang.Ito ba matabo nga madali sumhan o impatient. Ta kon lagas it im alaga, tapos ulyanin pa . Maubusan hin pasensya dayon ito hira. Amo ada iton nga damo it naayon ha mga P inay nga carer or DH kay maasikaso. </b> <b>Tama ka mana. Kulang hra hn sense of belonging ha ira families. Pero naayun a k hit ira govt dda tungod kay gintatagan nra hn importansya an ira mga tawo. kay total in nga mga lagas, duro it hra kamakugi during their productive years and I guess, dapat la liwat ihatag kon anu it due para ha ira. makuri ton dd ha at c ountry. bsan kon my SSS, pira manla it nakakarawat hit usa nga pensioner? kulang pa ngani pamalit hn mdsna ngan diaper. Salit an mga anak, tungod kay nalolooy h a kag-anak nga nagmangno ha ira hn pira katuig, wry iba nga bubuhaton kundi an i balik an ngng sakripisyo nra para mgng maupay liwat an knabuhi nra yana. </b> <b>Unta maging sugad ghapon h2 it pagtagad hit gobyerno naton ha mga kalagasan n ga naging parte han kon anu man it naabot yna hit aton nasyon. </b> <b>Agi it gobyerno ha aton tikang ako ipinanganak waray baga nahimo gud. Amo man gud nga kada adlaw damo it nag-abroad pamiling hin swerte - reflective ini kon ano it kakulangan ha aton. Para ha akon mahal ko it Pilipinas from a distance. < /b> <b>. K kon ok unta it at gobyerno, dri na knahanglan magkd2 pa ha langyaw it ato n kapamilya para mamiling la hin greener pasture crng pa man. dapat ng-aabroad k ita para magpahalibway la, pareho ba hit mga americans, europeans.... </b> <b>Ha Kuwait crng tak Tya, it mga kuawiti maupay it kabutang kay minayuyo hra hi t ira gobyerno. salit, dri hra nangengempleyo or kon manarabaho man, cgurado na maupay na posisyon it ira gnkakaptan ha usa na kompanya. Hin kadadamu nala dd2 h it pinoy nga ngpapakabuhi. Ta kon hunahunaon, kagutiay gudla hit kuwait kumpara hit pilipinas ngan katatapos pala ha ira pag giraha pero nakatindog man balik da yun. </b> <b>Hi kita dnh, wry ta choice. crng pa ha ak siday, tungod ba ini ha sobra nga p ulitika o tungod ha dunot na sistema? Para ha akon pareho. Dire ito hira mutually exclusive. </b> <b>• Halaba nga tsek!! Integrated na gud it aton topic nga Brgy. Hayang. So true nga ,it s about our cu lture,economcis,and health concerns opod pa siguro it religion. </b> <b>Glad hit iyo articulation Amelita ug Angeles ! Ika nga "thinking aloud" ! All are very good for enlightenment. Amu balit mano romy. yna ghapon, nagppnanhuna2 ako kon anu dawla it matatabo ko n malagas na ako? badaw k 1 la tak anak. unta mgng maupay it iya panginabuhi par a makagtimangno hin maupay ha ak k bsan pa kon pag-andaman ta yna tat future, wr y la ghapon assurance k h Lord la ton it labi nga maaram. </b> <b>Wry ko nala ghap labot kon hain man ak ilubong, basta la kay mahalubong hin t uhay. Amen,Angeles ! Natu-o liwat ako nga ada pa it aton strong family ties ug respet o ha elders in the family. They will take care of final arrangements. Bottom line gudman. "Thy will be done". Han ma confine ako ha Intensive Care Uni t in 2000,The Lord s Prayer an akon guin ulit ulit while conscious. Later, my pr imary care doc told me I could have diied. Yes, pangilal-an hit usa nga Pinoy, mano. </b> <b>Asya k wry ta na hit mahihimo kon oras na naton. @ romie what happen to you? kun oras na naton oras na talaga. god bless to all. good day planeters....pasagbanga daw we can t deny all of us will die and the issue regarding brgy. hayang is really

 

 

 

everybody s concern labi na gud ht iya recent location nga ligid ht dagat. clim ate change will affect rich and poor countries and the most affected areas are t hose aada ht hrani ht mga bodies of water like our public cemetery.. so to speak it affects also not just the poor ones but also hadton my mga kaya g eap nga aada iglulubong ha Brgy. hayang. i agree as to most of us here that Brgy . hayang needs a relocation site or a new site coz there is really a need ky ma abot 8 panahon some of our love ones nga aada ha sementeryo would be under sea w ater.. we hope nga 8 aton mga municipal officials tgan ini hn pansin ky puro man kta tk ad2.. hav a nice day ha aton ngatanan and good luck ht aton mga concerns nga matagan u nta hn pansin. @amiel: amen to that. Importante man gud iton nga kaangayan paghisgutan. Amiel, maupay man nga nakasulod ka hine nga discussion. </b> <b>Tinood ug mayda na mga badlis hin hinabo ha Dulag labnasan. An Lolo ko nag se ring nga humihingal an kabayo from labnasan to Simbahan . Yana masering seguro a n kabayo,"chicken feed" la kay harani-ay nala. Kon umabot man it panahon nga it barangay hayang mgng under sea water na, wry ta iba nga mahihimo kundi tawagon ini nga sinking cemetry (just like d one in Cami guin, tho i havent bin there.) pero makuri ta cguro karawaton ha at mga hunahuna ug kasingkasing nga dri ta na mabibisita nat mga higugmaon ha kinabuhi nga nama huway na hin kadayunan kon mgng sugad na hiton it sitwasyon hit aton sementeryo. </b> <b>As Roman Catholics, importante pa ghapon ha aton an pagdaraw ha ira mga lubng anan most especially kon All Soul s Day k ada kita ngkakahuruharampang hit at mg a kapamilya. Of course diri ta karuyag nga mgng worst it sitwasyon dd2 pero ginaanticipate ta na iton. Amiel is right, dapat matagan ini hin pansin nga present e nga kabutangan hit at sementeryo. </b> <b>Anu dawla kon myda kandidato yna nga it plataporma nya in about the relocatio n or pagkamayda hin bag-o nga parahuwayon hit mga Dulagnon just in case kinahang lan ta na mamahuway... Hain pag-uli mo Angeles,did you have the chance hin interface with them ? Waray pa ada hini nakakag pahibaro hit aton mga municipal officials mahitungod h ini nga current situation hit aton cemetery. I think it s time na may-ada talaga naton organization para magkita kita hit natatabo hit aton bungto. Ngan diri ka y kamuru miyembro la hit magpapa miyembro. Dapat aktibo gud kita. I am so proud to be a Dulagnon. Kun may ada napakiana ha akon kun taga diin ako han nakadto pa ako ha Manila nasiring ako taga Dulag, Leyte ako. An hour drive away from Taclo ban kay Tacloban man la an ira kilala. I feel sad about what s happening with th e environment. Pwede gad kita pumalit hin mga katunaan ha iba na lugar o kun dir i man mag migrate nala ha langyaw nga labnasan pero bisan it mga aadto na nag aa lot la gud la hin time para makauli. Sanglit siring ko gud dapat ugupan gud nato n it aton bungto. nga Dulagnon damo gud kita. It akon usa-usa nga apo nga banyaga,gusto ko guihapo n when it s time for her na makita niya an Dulag ni iya Lolo, it is a place nga ma-aapreciate niya guihapon. True Mano. Sanglit kailangan umuli ka na ngan upda it imo apo para kumita kami. Hehehe. It akon anak ginsusudoy ko gihapon hit Dulag ngan ginpapakilala hit iya mga kaurupdan. He likes it in Dulag kasi bisan waray aircon mahagkot it hangin. Ana, I wish I can take my apo now pero deri makaintende kay mag eight months pal a. Maupay balit nga sugad hit imo anak,mangilala hiya hit aton mga oropod. Usa pa p ermission ni iya Daddy kaulangan otherwise ma charge pa ako hin kidnapping bisan kon apo-napping ! Hahaha! You can wait 5 years para makauli hiya. Makakaintindi na gadman it hiya bisan la guti. Nangingilala na it hiya hit iya mga kaurupdan ha Dulag ngan danay namimiling.

 

 

 

 

 

 

Hi there ana! Maupay iton nga mentras bata pa tim anak, nahaara na hiya pakigmin gle hit iya mga kaurupdan para pag-abot hit panahon, kilala na nya hra ngan d na hya maawud pakig-urusa. Batasan ta na gud ton anu? Good job! =D Hi! Thanks! Oo buyag la kay madali la maka retain hin info tak anak so nakilala hiya dayon kun ginpapakilala nak. Pati it iya mga kapaturan kilala na. 9 hira ta nan na first cousins. Buyag la. Hehehe. May pm ako ha imo. :) Ana,ayla kay bangin 5 years from now makakibkib hin bato ha Dulag it amon apo ug mangilala hin oropod. Yana pala pag sitter ak ha iya Waray music it akon guin p lay sugad hit kan Joseph Uy og Cielo Tibe ! Hinaut unta mayda pa lubong hi iya g reat Grand lolo ug lola nga mabibisita ha Brgy Hayang. God willing, Angeles deri hiya magaawod awod labi ha tribu. </b> <b><i>Ano an imo hinumdoman han DULAG kasanhi? </i></b> <b>• paragyir han rak rak ha my kuta BUNTAY vs. CANDAO.... sus kay champion adto an serrano sir candao buntay catmonan sungi magbarabtos vs serrano la hadto? maupy pa an ulo ni egay ngan bukot.. betamax kanda mano ernie gabrino, syomuy ha merkado. nag panic an mga tawo 1980s kay mahulog kuno 8 skylab! ....... puta karling..... hi minin makusog pa nga nasayaw basta natukar na an kanda man dodong juke box... ........timbura asyong aksaya tira tira hugot hugot asya ini an masurong hadto. bakery ni mano bonswan......ladies piso. bigan nga iroy!! he he an nawala ikid... makursonadahon...waahhh!!! hahahaha...alagad kun waray adto kahun ag dako na adi nga HORSEEEE! hi lolo tomi,ginlanat hi danny boy waagas hin sandang ngan hi wirko waagas ANAY DAW MAY KO PAKIANA; Hno gud 8 nagpatikang h8 expression nga HORSE dnhe ha d ulag?..,cge daw... badaw sir,,cold kodan la adto an ak daku ag2 na lipong... deadly humps la an katapat....weehh horrrrrsse!!! mga dolse i2 ha buntay!!! sir didto ha wall sagbang hi sosay nganhi guning nag away ha merkado, nasiring man hi sosay kan guning, gu ning baka kaman hit liyon, nasiring liwat hi guning kan sosay, ikaw kay baga hit sawa nag istorya naliwat haak an parag isda blue whale na daw kuno an isinuka han bulinaw.kairo man it nga blue whale,,upat pagud it nga biktima hit nga bulinaw buhi pa gad idoy kay ano maangbit ka? he he he masukot ngani ta maubos it nga endangered species sige gad giap tak pagpinangawil didi Qatarman,bangin la makatsamba giap bulinaw nga may kinaon nga blue whale.... isugba la 8 bolinaw kay sariwa man namiling ak hin kwayan didi kay nala barbequehon baga waray liwat ak paka age steel bar 8 gamita! tubo nala hit tubig nga di 4 gabay tabaw la pagud an gamit hit nga mangirisda nga nakadakop han bulinaw nga nakakao n hin blue whale bangin nka drugs adto nga bulinaw? an gamit nga kawil intawon an angkla han dona paz,,tabaw la nga saging an ginsa kyan,swerte gad it nga mangirisda... </b> <b>syomoy katima han klase ha mercado, sipa, tatsi, batak2 han bola, chinesegart er ngan satu ha me bangko, katima magsaka2 han caimito kanda oliver tindahan ha merkado nga puro muing kon natima na an mulay tas duro pagud an mantsa han am mg a badu tungud han caimito nga bis hilaw am gkknuha , nabrown out ngani nahangaru yag dayon kami kay milingbiling dayon saypa kun bul anun adto kami dayon tambay ha kalye han mercado or ha triangle..an sayaw2 ngan ladies piso ha cultural ngan

 

baka hin kabute nga nagsulputan sa dami.bulan.ka harayo a n akon nilalakatan. h alipak kay na circulate idoy an baho tapos paturotuklin dayon kun hin-o an culpr it! ahehehe! 4..karagtuk daw la adto. ..magl akad gud la ako tikang ha catmonan pakadto ha candao kina bones one bakery at ir a pag himo inapak-apakan la an pag horma han pandesal . 2.tirat ira han elementary pa ako....lol ay oo nga. ligid nga binolbolan..a... otan nga bayabas... naghuhubo dayon! .ha candao kanda bones one an usa Filipino Bakery ha m ay mercado. an salida kada gab-i kanda mano ernie labi na gud kun may nautot ha luyo....an bermuda triangle nga nabug-os tungud han mga tambay ha bilyaran ng a kaparte na ghap han ak pag tubo. hira bone one tapos kanda panchang. 3..chocalate ni lola justa...... amon gin huroygo an pandesal para makaon hin durodamo. an horuglen ha gawas nra mano ernie.. 3 an bakery ha may harapit ha gasolinahan ambot kon buhi pa an gasoli nahan..mag snak hin halo2 kanda mana pesay.parok. pero dam na it bakery did2... dalagan kay may aluk (witch ba) at engkanto ha may kawayanan. katima mabalik na kami ngadto ha eskina catmonan. an paraliton namon an burias ngan cabak snak namon ha kulopay tapos ha escuela.. this my fun memory of my youth.moron.pagarigo ha daguetan nga madive ka h a igbow han brandila. an maratimbatim ha plaza...pag abot ha may bridge salug hit luan.hays. kay hadto my bita pa hi man cardo. marisyo ad2. marisyo la namalit kami hin hot pandesal ha filipino bakery.k.ha baryo nga iginsakay ha trak an mga chikababes. pagrorot han homonhon. di mag complain kay tubalon ka han lagas. 3 an bakery... an balwas han panaderos na turo ha pandesal sige man an kaon kay marasa man pag mapaso pa.. pirde an pandesal nga hir . paisugay! 5. kumadto ako ha luan patron magbagtas la ka mi...otan n ga nanka. an basketbol of course labi na kun sungi an namulay k napabutnga dayon hra Inggoy..na close na hira. kanda bons 1(both in candao) and filipino ba kery. Ikid ngan Orlan.... duha la anay adto na bakery. kun usahay natambay kanda tatay cinte bilyara n kay napakasiga man ghap ak hadto.. bisan ano la adto basta marasa an tinapay labi na kun mapaso pa. an laburo nga guinsa-samsam anay an bayabas b4 iglaburo.hahaha.. 1.. an gurombalay.bonay ngan hin sampilot ni mana kikay..mag paarot kanda mano ponce(a... mayda im nagi didto ha balay nga mag uyab hinkit an ni lola ana siring dyun hi l ola ngain kamo bumaton dayun an lalaki kan lola ana mag lulupak waray man niyo s aging nga dara sering man an babaye mayda na lusong ngan hin bayu sering ni lola ana tagui ako ha pagkanatima ha!! marasa an moron nira elsa.he he .hahhaha... ngan lawot lawot.magkta hin betamax kanda mana meyang ha merkado tag 5 la an plite.. am ig in paulo an pandesal ha linya han karsada nga semento.hehe).payatot maembargohon hin holens.kanda nanay panchang...... labi na pamuga. ako an taga palit hin tinapay han akon lola every morning adlaw adlaw gud.hi maring lango nanmukod ngan namatak kon g in22yaw. </b > <b>an kaimeto nahuhuyot an mga bunga tapos nababari an sanga ha pag kalab etay. ha catmonan dida man ako naukoy han akon lola agidaw gab-i may ada hubog kumadto ha kalsada sige it pag iniyak" AGWAY HIN O MAN AN MAISOG GUMAWAS KAY PAPATAYON KO.....ambot la yana kon buhi pa an mga bakery na yan. akon lola. 6. </b> <b>• kay duha la an bakery. </b> <b>saragyaw ha mga baryo pag fiiesta. arasip..kay nahubog man 1 gallon na tuba na bahal..pan limas ha candao con huwang. an paragyir han rak-rak.inasal nga agokok.di na maka ako s pag buhat... ako an naorhi... an moron nina mana elsa marasa guihapon. ha may san agustin bisperas han patron saragyaw tapos may magrerebok.close na it hra ngatanan. baka mga lagas na an ira trabahodor..

Pabuliga gad ako hiton iyo ire-storya\/kurukayakan bisan kon dire kamo nakilala pa ha akon. salit pirme la irignom haros kada gab -i. nagtake-over kami han hilll 120 baga hin edsa 1. ha dala n marisyo na kami kay sige na am pagpinabuto. naduroy karasa an hot pandesal tikan g ha semento danay makarobkarob na. An mga iba na pirme kainom ko.ayo han linya.bisan niyan kun guin mimingaw ako . Usahay hi Mano Romy Tupaz nabulig para maguin quartet. Mano Danding Tupa Beringuel. duro an kasina ha am ni Mr<pd>. damo na an mga bisita didto ha igbaw han kan-anang ug kami nga mga sundalo kunohay t ikang liwat pag-assault agi ha kilid ha kan-anang. nag hike la kami tikadto ha kan-anang. Here s a hint .here we go: IRIGNOM (Palunay gud)!!! Han bag-o la ako na "graduate" han Civil engineering (1966) waray ako libang.akon la guin "re-recollect" adt on mga kasanhi na irignom . Tibo (RIP) and Boning. an bong2 han sinbahan sin nga doro a n taoy. pagka tapos iguin "translate" ni Mano Lucio Creer. inimbargo o kabi han nadaug.my roots are from the Tupaz.</pd> canas (amon commandant hadto) katima han program. "The trio was so good and very entertaining" . without making a single shot .mag kuro kaliding ka gud ha salug hit pag tinawa . an mga tuminongnong hadto han aton bungto . Bag-o la ako hini na techno logy Facebook. Taga Dulag gad ako pero naha anod ako hin kahirayuan ngan na iha na ako waray maka-uli ha aton (1975 was the last time). Palipak idoy kun makabati kamo . Mano Mely Peregrino .kunwari la). Anyhow. hehehe. Man Tanny Labadia. Tupas.hira Lily Congzon (RIP).hira Mano Nonong Santo. waray na boto nga hinbatia-an kay naubos na man am balon nga mga lebentador. guin mamakan iton han mga bata. niyan na la it akon pag pakilala. </b> <b>Anyhow . didto pa kami ha dhs campus nag-assemble ngan pas-an an mga pusil-pusil gin tag an liwat kami hin mga lebentador. pag simana santa an kadol. -Sunog han mercado ha Candao</b> <b>-pagdunggo hin barko ha bungal han Daguitan River</b> <b>-tailoring busineess(Dela Paz to STRAD s military tailor) -Sangguniang Bayan membership ug orig MDC of Dulag plus Dulag as historical town agui daw hadto han guti ay pa ako. Pek in Vacal.iya ako guin "introduce" para kuno maka "reconnect" ako hit akon kauropdan ngan kasanhi na mga kasangkayan. Felipe Pabro. han 1974 nga leyte landing clebration."happy" na ako. salamat nala kan Phil Peregrino . Kun mga hubog-hubog na. "to name a few". Menying Laus. naghimo hin reenactment han pagsulong ha n mga amerikano han hll 120. Man Kuritoy Morcilla.akon h         . Goly Lacandazo. pagtikang na han reenactment. matikang na iton "comedy skit" nira Lily Congzon (speaking i n the Japanese language . an sinbahan hadto dire pa ito yana kay naguba man han guerra. amo la adto nga panahon nanimba an mga b ata tongad han kadol. Mano Ernie Gabrino. Mano Totoy de Veyra (RI P). Tupa clan. </b> <b>Baga nasindak ako ngan guin mingaw ako paka basa hiton iyo ire estorya maha t ungod hiton "topic" na "Imo hinomduman han Dulag kasanhi". kami nga mga pmt cadets hadto an mga amerikano kuno hay nga masaka han kilidkilid han kan-anang(hill 120) nga mag-gyeragira kunohay. An akon mga kainom an pinaka makarit "and entertaining and talented" na trio ha ato n bungto han Dulag (the best ever and probably forever) .

</pd> Amparo Dagala.kon tugotan pa ako hit aton mahal na Patrona     . Man Neldy. spectator la ako ha basketball (later nag sponsor na ako han team in behalf of our tailoring and pati na guihapon ha m unisipyo. Good nakatipig hi Man Nonong hin remembrance ug na i-post ni Jerby. Pero salamat idoy na "welcome " pa ako ha aton ngan ha Planet Guinawas. Tinood gud an imo recollection han mga ma upay nga nanganta ug nanginom liwat. romy musta na? hi mary lou ay umuli ha aton. BTW. So As spectator ang recollection ko ha imo player-waray ako knowledge han be hind the scene-asst. smart. Malipay ako na it aton pamilya "active" hit sugad hine na "acti vities" "keep it up . Hulat-hula t la idoy ngada hit akon pag uli .U. han younger years ko ha Dulag. god bless @ Mano Neldy : Welcome home. nag asawa hiya kan reynaldo rostata from caiberan. Hina-ot unta magkirigta pa kita . pero pakilala anay kay waray ako "idea" kon hin-o an imo kag-anak .the el der sister hat Marcela Kempis Tupaz. Sering pa han aton darawhon "Kung bagang ka. </b> <b>Maupay liwat kay may plano ka pagbisita ha aton. ta mabagang-bagang ka pirme guihapon". kailan kaya magkakaroon ng resulta a ng mga pinagpaguran niyo.ni imo mother. kun ha amon na familia darawhonon it runs in the family. member ako han choir ni maam a mparo..S. keep in touch. in 2008. may plano ako bumisita hit aton bungto "in the very near future". Agui baga matangis-tangis na liwat. Btw. god bless.. maupay an imo memory. flag nga dara han Farmworkers A ss n of Florida ! </b> <b>romie salamat hin madamo haiyo ngatanan. kumu sta ! Di ba na-basketball ka guihapon ? </b> <b>Maupay man kay naka FB ka guihapon. the competitiveness in sports adto la guihap.ira guin dara han akon "last project assignment before I came to the States". youngest ako ni hat Mateo ug Juanita. you have a good day. hasta pa yana.. </b> <b> @ Anthony Dexter: Pasensiya ka na idoy . Well. Bangin la na-impress ako kay small man guihapon ako. Hoping for more dreams be realities ! Mapaso gad even if we took shelter ha mega. retired na hira nga duha.Mrs<pd>. nga na introduce ako ha FB.maaram ako mag-uropod kita. Ma-aram ka man na makikisangkayon gud ako ngan maruyagon gud ako hit "happy-happy\/inom-inom. Kamo ba adto ngan hat Mano Tito Tupaz ha high school ? </b> <b>salamat man neldy. josefina raagas ngan madamo pa. As a matter of fact. your f antasy may still have a place in our hometown ! I guess. hi mana angie ay retired na. My pleasure too. I agree you made good picks -particularly kan Turoy.. kami adto nira mary lou degala. Ug estudyante ako ha first year ug fourth year H.</b > <b>Kon kalu-oyan ako hit aton mahal na Patrona. ada hir a ha telegrapo haraniay ha dagat nag balay.mga kaorupdan ko ug mga kasangkayan. hi man lili it hermano mayor yana f iesta naton ha dulag.hinaot unta mga buhi pa hira intawon. if classmate kamo ni Mana Edit h(Bernardita) she just retired from U. "See y all"!!! Man Nelde (deri la ako klaro hit spelling hit imo nickname if not mistaken. coach ug recruityer ka ngay-an.big guy". maupay kun makapasyada ka kanda mana. ha sta yana.Welcome ka dinhe ha Planet Guinawas..P. maupay na kulop ha imo.S. an usa na sister namon our bunso ay nakapa g asawa dito. upod upod kami niya kun hain an fiesta.

biling biling hit gab-i labi na kon bulanon. gn-uupod ak han ak lola leling ngd2 ha tndahan nra lolo ha merkado.salit mano welcome home to planet guinawas. an paglanata ha amon ni pilimon hin sundang ngadto ha huron.again. An ak kawaray ko sex life ha highschool bis an ak mga classmates. ngan damu pa. nakaremedyo na. mapalit hin pandesal ha filipino b akery hit aga ngan darling pie hit kulop kanda bonswan.ma mano la ak anay ha imo kay dire pa man ako maa ram hit aton tilitol. Madmax nga awto. Plitihan hin Komiks ha mercado. Pag serino ha basketball court kada kulop. He he he. an pagpinanhimo namon han hostia didto ha convento (waray   . Maupay nga murulayan an tinambek nga baras han gintitinakopan pala an merkado. </b> <b>An nangagsudoy han luto nga utan pagkakakulop.. flower.. an pagribok ni dax kan maam paciencia school room (tr igo). an tinapay nga baligya dida ha may central nga an palaman latik."see yuh!!!" @ Mano Neldy: with due respect. mabolo ha plaza bisan di re pa hinog gin kakaon na. </b> <b>• @ Anthony Dexter: Salamat na liwat idoy han imo pag tilitol. An mga locki n and poppin greats hadton elementary pa ko nga hira Man Jude Bugho ngan hi Mano Daxfer Perigrino.anak ako mano ni Gloria Tupaz ( timog ) nga bugto ni Romeo "romy" Tupaz( RIP) as u used to call him. tekl a. until now akon iguin istorya hit akon mga anak an amon paglimpyo han simbahan kada sabado para misa hit pagka buwas. Ice crumble ha mercado.... Pagpi nanmati kan Meionilo nga naggigitara ha may stairs ha elementary. Paglibotlibot ha diamond ha elementary kun nagb abaha pamiling hin gudti nga turubay upod hi Totoy Cerence. pingpong nira mano ernie ngan an tatay ni mano T oMs<pd>. damo gad an mga bitter-sweet memories ha dulag han amon panahon.it 35 anyos nga paghibulag hit i mo tuna nga natawhan in dire harumamay kun dire la ha ngaran hin pagpamiling hin mas maupay nga kabuhi.. </b> <b>Tas basta wry klase.ano it oras dida niyan ha Pilipinas? thru this medium in the future. </b> <b>Tas Christmas ngni. An dako an TAMAK dida kuno han luyo nira gobenciong. tirok kmi knda lolo centi balay dda ghapon ha highway k m yda mga regalo na ipanharatag ha am had2 (nanumdom ka kuya ramil? kamu man ad2 n ra ate lorimer an nakamagurang ha am hehehehe). an ak siyahan nga banda.. my lapwa. Computer games dida ha may skina tisulod High school ha may Telecom side. (di lak magyayakan kon hira hin-o)..Rotary events. an am kaurog mulayon na magparatod in balay-balay. Batakbatakay h in bumagtik nga tae hin karabaw. Maupay unta kon may-ada pa liwat Trio na manganganta pareho han kasanhi han akon tiempo han kabata-an.. Salamat idoy . tas nakad2 kmi ha kanda lolo centi napalit hin hipon ma kanan piluka pero dri kmi pinapagbayad k hatag nala h ehehehe! </b> <b>nanumdom ghap ak han mga agnay han mga tawo ha highway.you are very much welcome here ngan hinaut unta nga p inaagi hne nga aton kurukayakan baga mas magin huroharaniay tim kasing-kasing ha DULAG bisan ha kun sugad la hine nga pamaagi. Break dancing kanda Mano Tedan Villegas... Ambot hin-o an nagimbento hadto nga mayda kuno dako nga tamak.. magkita hin lahar( na anakhuna action movie). patarawan nga mga taga Bermuda triangle.mag inom-inom liwat kita. mga friends nga nagpipinangagda hin Marijuana ngan inom. Sampilot ni Cliton..</pd> Tambay ha bilyaran nira Ramil.. kaldo.. Komusta man hiya idoy? Come to think of it . Waray ha am nakakaintinde bis usa nga taga dinhi. Baga matangis-tangis kaman idoy na ma pilak hin mga pulong. punk n am tukar.. The first thing that I could say is "Oh my gosh!!!" Anak ka ngay-an ni Atod Gloria (Atod an amo n katawganan ni imo Nanay)..anyways.an akon tatay hi Daniel Ser rano Meneses (RIP). Ha ha ha waray gud ha ak makadara.

Damo pa hadto an baras. Ngan kon may high tide di la ngada ha Baybayon it danga t. Dako na it iban hit b aras ha Baybayon.. Malamiri an tubig ngan may mga higlarom na nga parte nga di ka nasabot nahulog ka na la. maaram ako nga negosyo ini hit iba nga pamilya ha Dulag.na waray ipakaraon! bag o la ha akon paningin! ngan an pantalan pira naibanan na liwat! </b> <b>Sulibangko.ostyas.damo na pakaraonon. the month of May Flores de Mayo.manog banog ha dagat di namo ay han sumba. </b> <b><i>bag o</i></b> <b>• ano an mga iguin bag o han aton dulag? ako nla it bga ma una :)han yana pg uli ko my mga bag o na nga mga imprastructur a.. . Pero amo ba iton it karuyag hit mga tawo.it nga natun og may goma may buri.. Yana nga mga panahon hit G lobal Warming. Di man ini sugad hadto.. </b> <b>Napakiana la ako kon mayda ba rehabilition program para hit Baybayon? Mayda b a programa hit Mayor para mga environmental issues ha Dulag? Oo. Yana gutiay na la ngan haligot na it baras tikada ha saka. </b> <b>Kumpara ko la didi it Local Gov t ha amon. It hinihimo la hit Mayor propos al. madali humitaas it tubig. Bug-os la ngahaw nga Bungto it aangyanan n gan mga livelihood. Kay natural resourc e man ini.. It mga tawo it nadecide kon "oo o dire" padayon.hehe ngan damu na it pawnshops nga fota! it bago ha dulag yana kay waray ka ha dulag.. Amo ba it u rgent nga issue or mayda pa iba? Well-spent ba ito nga kwarta or mayda pa mas ma upay nga gin-uuna anay. Kanan nga tanan ini.may we we jamboree permi.an pag tindog han marker ha sun gi .jolens ha sirong han grandstand. a mbot kon amo la guihap it paghalad hin mga bukad kan mama mary hit kabataan yana . caroling for both the DHS and the church.panuso ha kan hag hag pakiana nala kamo kon hain it kan haghag...an ka sunog han merkado.....an comedya ha serrano. gin-ayad it tul ay ha Daguitan River. </b> <b>ada inin iyo mano winston kn bga poydi somagbang an akon la na numduman an be tamax knda uncle joy tumandao. Para ha akon dire ini pwede paliton or tag-iyahon hin hin-o pa dida k ay kanan gobyerno ini para hit nga tanan nga Dulagnon ngan masunod nga pira pa k a henerasyon.mga agnay han tawo ng an kada pamilya sugad han timog. damo pa gad pero amo la anay ini. It iba nga dagat sugad didi ha Australia. </b> <b>Oo. di masaka ngadto dayon hit mga b alay nga harani. pag-uli ko han 2005 kumarigo ako ha Buntay. etc.asya ton it bago ha yana it bag o ha dulag? an ak pag uli damo an nabug-os na bata. Mayda permi public consulta     . Please indulge m e kay di ako maaram hit "bug-os nga estorya" kay kon ano nga ginkukuhaan ini did a hin baras nga di man angay kay dire ini nga dagat kanan usa la ka tawo o pamil ya. Welcome to FB.. </b> <b>Pwede ba ini i-deklara nga Baybayon nga "Protected Area".until next time mga sangkay.anay d maigo dinhi an mga kasanhi nga akon hin babaruan kulang it bug os nga dulag para ma accomodate he he .pa hadto ready made na mapapalit) and libre kaon han mga iniros nga magkarob-kar ob.an oppraiser ha smbahan nadara ka hin bukad bis la ano may karan on katima han halad ha altar. waray sasangkuan hit dagat nga baras ha saka. thank you for making this page available. Dire didi it Lider nagi-os or nanh imo hin proyekto nga dire aprobado hit mga tawo..mam gallo pirmi ak nasinahan.ngan my chooks to go na.dulce ngan kn ano2x pa. I owe Mana Vergie an apology kay waray gud ako kumilala ha iya di dto ha Tadyao han get together han Batch 68. damo nahimo na bata. an bunoan hadto ni tatay marcial costin panuong han mga botero permi mya tinola nga sinugba an bugan opraiseras usahay sinarakan.kahimo han childrens park we owe that to the late mayor FAU STINO SERRANO. mayda mga baras nga barrier did a la ngahaw ha saka para kon mahitaas it tubig..kay hadto ka da balay may poste nga tinindog ha gawas butangan hin lampariila para mapawa ha gawas kay waray pa kuryente. pwede malumos it bug-os nga Dulag.

Angeles hit imo suporta. nakapira hira ba lik ha amon barangay pero napakyas la hira tungod kay wry man tumugot an amon co uncil. di ako namulitika. ayaw nala didto pagkarigo ha Buntay hehehe! Pakadto nala ha Rizal kay di hamak nga mas maupay it am dagat didto pwera la santos. correct iton.. kay bakot han aton panahon.. Kon ano an ak dinangatan hadto waray ako yana dinhi ng a nagtitinurab ngan di kita nagkakakilala! :-) </b> <b>Pareho la kita han una nga wry la tingog2 dinhi ha planeta.. makangingirhat it daku nga kaibahan han 70s\/80s compared y ana. Ngan it nakabutang dida hit proyekto Project by the Local Gov t. An buot ko hini dinhi ipasabot. tho maram ako nga maram hira. kay anu nga diri ki ta gumios yana mentras diri pa nadaku it problema? It dire pag-gios yana amo it batasan nga ipinamana hit mga sumurunod nga heneras yon kay amo man it ira hinkikit-an. k kon ada la ak ha dulag.myd a dumaop ha council nga representatives hn usa nga korean company nga nangangaro hin permiso ha amon barangay para hira makakuha hin sample han aton baras ha ka dagatan.. usa han ira pan-engganyo ha amon council nga tum ugot an kamatuoran nga tikang daw ha abuyog ngd2 ha palo or tanauan nga mga bung to in may katugutan na. =D hahahahahhahahahahahaha. d pman ad2 uso an mga sugad ka hitech na mga gadgets salit nagtatakas la kita ha kakalsadahan han pagminulay kon anu an at gusto.. Pero kon humunong ako pareho h it iba dida nga "patay malisya" mas masahol. naiban ibanan na i t baras\/shoreline. buntay ngadto catmonan. </b> <b>• Next time." dire kay kan an hin-o nga Lider dida ha pwesto. waray na nira palupdan hit ira Manugbanog kay mahas aray dayon ngada hit kalubihan kay waray naman espasyo para hit sugad hini nga s ummer activity..tion.. d kita maram hit ira ga rason. in fact myda ko pa mga papel nga tinipigan tikang ha ira nagpap akita hin permit tkang ha DENR. Jet. Anyway. ira hinkikit-an kon nag-iinano. kon matindog kita nga mga Dulagnon para i pakigbisog kon anu an tama ngan makakaupay para ha kadam-an. Nag-aaprak na it ak laway dinhi. Mayda pa peace of mind hit kag-anak kay ada la ha harani it ira anak.an huna ko ako la it naka notice hit mga "lapida" i agree nga it dagat tikang ha sungi. Kairo man hit mga bata yana. PS3 ngan kon ano-ano pa dida nga teknoloh iya nga ira hinmamalang-an.. dapat nala kita gumios yana. Di ko kinukwestyon it ibinoto nga Mayor niyo.. PLUS it waray regulation hit pagtindog hit mga kabalayan ha bayba yon. mabitbit nala ak hit megaphone wahahahaha! </b> <b>Salamat. Amo na. Maupay man it iba nga bata kay mayda nira iba nga mulayan kon Summe r. </b> <b>Again.para unta wry na pabasulbasol. Detalyado it proyekto. Han bag-o pa la ako nga member dinhin baga nag-aalang ako pagyakan kay bangin ako sawayon. Salamat. May transparency. Waray man ako panabale nga amo na ngay-an adto. tsk tsk tsk I remember mano han secretary pa ako ha rizal ha d pala maiha nga panahon. diri naman masisiring nga natural evolution or recession . Pasalamat ako nga waray ako kaano han pagkarigo ko ha Buntay nga nakadamo ako ka hulog ngadto hin "crater" kay lubak-lubak naman an dagat. Mamiling na liwat hin iba nga libangan ngan manhirayo. diri la ako sure kon pira ka kilometros tikang ha shoreline an ira kuku haon hin sample. Kon mayda pa sp ace at least di na manhirayo para magmulay. Napak iana la ako kon ano it mga programa.kay damo it nag eextraction.. Maaram ka man ha aton kon turaban sugad ha akon. It iba nga can afford mayda mga DS. etc.. pero dri la nya karuyag intindihon.p     . It iba nga amo la ini it ira intawon akos. waray nir a choice. Simple la it akon mga naiintindihan about han ira mga panuyo pero diri pwede balewarayon an mggng epekto hini nga ira buruhaton ha aton nga mga mulopyo.. labot nala han mga barangays ha dulag. Dire nakuha hin credit it nalingkod nga Lider kay dire man ito ira kwarta nga ginamit kundi kanan taxpayers. pero naabot man g ud it tym na kinahanglan ta mgyakan to raise awareness ghapon hinin mga senses h it at mga igkasi dulagnon.. didto ha rizal pwede pa magpalupad hin manogbanog kay haluag pa it am kabaybayun an dd2 buyag la. budget ngan completion time.

. Kay anu dir i kita magconduct hin series of symposium regarding environmental issues para hi t mga batan-on ha at sosyedad para ghapon hira mgng aware hit mga panhitabo ha a ton palibot kay total bisan naton pagburubalikaron it kalibutan.. . KAMO NALA IT MGA BUROBATA. Pag-imbita hin mga opisyal ha media.an gidamo i hin nomination asya it akon pagbabasehan hit aton pagpili. my mahalakip nga ayaw nala hahahah ! salit responsibilidad ta yna nga manimangno hit at kalibungan para ha dayuday nga dalagan han panahon.. Nadire ako nga it maliwan ha aton mas masahol pa it ka-ignorante or kapabayaan ha aton kalugaringo n bungsaran..... i ko it comelec President Nominee: Mr<pd>.planet lord.. </b> about 5 months ago20100330 at 19:40 •<u> Report</u> <b>geh mano dex magwawatcher nla ako nganhe. pagpurot nim hit baras ha iba nga baybayon..</pd> Bryan Kempis Kay alang gad hiya it tagiyat planeta. pa dayon it planeta. maappreciate pa ini hit aton mga anak. mga environmental lobbyists\/groups kay maa ram ako more than willing iton hira mag-impart hit ira hibaro ngan concern para       . Hi Dexter an PLANETLORD.</pd> Dexter Meneses PRO Nominee: Mr<pd>. hira it mas lab i nga apektado han mga kunsekwensya han aton mga sayup nga binuhatan.anyway bsan hn o 8 pilion suportahan ta....hina ot unta mangag mata na ugsa ma urhi pa it ngatanan. Pero kay bisan tubig problema ha Dulag... anyway waray ada htn nga rehabilitasyon hiton aton ka baybayonan ky it IBA NGA M GA TAWO DRI PA Na KAG MaTA KON ANO GUD ITON NGARAN NGA PAG PRESERBAR HiToN AToN kabaybayunan. hehe next showing return of dexter. badaw non-partisan ak. I have a proposal to make para ha mga taga planeta. gindugangan pa an ira problema hin mas grabe pa. </b> <b><i>Environmental Issues II</i></b> <b>• Seryoso ini nga topiko nga angay tagan hin seryoso nga atensyon.myda k gahom.... Di man hira naka-appreciate salit dire nasabot hit ngaran nga pag-preserbar.... </b> <b><i>Hno it imo karuyag nga maging "officer" dinhe ha PLANET GUINAWAS? </i></b> <b>• abri ine para ngadto han ngatanan nga myembro hit planeta.. hapi ka! hehehe! ada ky bga pirmi man ak late ht comment<ada ky mano dax...alabaylabay naman ha baybayon han gnhimo nga bagan bola nga baras hehehehe! yana . DERI LA AKO UGOD MABULIG.... Angeles hit imo idea..GOOD LUCK Crng paman ni manong.. Jig :)) </b> <b>An mga tanod amo an mga Jedi or Ninja.. MADAMO PA IT IYO ENERTIA... Iupod gihap it mga maestra from Elementary to HS b angin pa gad hira mag-rally ha DepEd nga iupod ini nga issue hit mga subjects ha eskwelahan kay iton nga mga bata amo man it maliwan ha aton.salamat. Unta mayda ha ak on sumuporta.. kw gud dax 8 na angay ky member k mn n8 knight of columbos. basta gusto ko.Gusto ko unta makabulig ha gutiay la nga pamaagi... </b> <b>Thank you. Ko n ada ako.. hehehe. Ito n yana kalaw baga la ngahaw hira hin nagbinuho hin ira kalugaringon lubnganan ka y waray man hiton iba nga hikadtuan kundi tikadto na la unless matapo.. Maaram kita ngatanan hit eksakto nga mga panhitabo ha at bungto labi na an parte hit aton k alilibungan..cge pa it recruit ni bagtak anuman k ipalista? k nights of samanyalak lwat hehehehe..heheh e! hehehe ay gad hin yaang yaang jami. maupod ako ha imo... Maaram ka nga masuuporta ako hini ha imo.:) Planetlord.... Cool.

It akon la liwat. diri ko man ini mah ihimo kon ako la nga usa. When good people do n othing. kay kon waray magpatikang pagpasamwak hini nga issue nga pagkinuha hin bato ngan bar as ha baybayon. pamiling kamo hin mga retrato naton besan mga luma na.. </b> <b>Panawagan re: Tom s Art. Salamat.. Mano Pablo (?) • ulibangko. Pamati ko damo pa ini in manlukat yana kay mayda naman mga trabaho ngan mga laga s na mas naka-appreciate na hit naglabay labi na han ira mga pustura hadto pati na ako. ignorante pa dire makasabot. Imagina daw kon mag-uusaan ako nga madaup ha usa nga i nstitution tas igyayakan ko an akon gusto. love u all. Kitaa it mga Saks i house-house it approach pagkalat hit ira tinuuhan. Mapalit gihap ako bisan dire akon litrato or kanan Dulag ngan basta kila la ko it ada para koleksyon ko ngan para ipakita ko hit akon anak pagdako kon di in ako tikang. salamat Mr<pd>. evil prevails. han graduation han e lementary pati han high school. hehehe waray kokuntra. amy and ninie kay kamo man it manguli yana na fiesta ha aton. maremedyuhan na iton yana kay mayda naman technology para hiton para ma-preserve ngan ma-restore it original nga hitsura. </b> <b>Maupay ini nga idea kay damo it makasabot ngan pan lamragan it mga huna-huna. </b> <b>Salamat hit im pagpakita hin suporta! Madali na an pagbiling han mga speakers ngan pagkumbida han iba nga participants.</pd> Kuizon hit imo pagsuporta hini nga kawsa. i love my own. pag message ha akon kon ano hit plano para mapagkasarabut an ta ini kay maaram man kita kon hin-o hiya.. more power to planet guinawas. bangin pagtinawaan la ako whereas kon myda ko mga igkakabulig. Wara y political beliefs nga pinipili hit sakuna kin naabot. Maupay man kita kay mayda naton access ha mga computer\/technology ngan imporma syon. This is sue is far beyond politics.an amon ine apoy nga naka a         . Gawas na dinhi it pulitika. It iba ngani hiton ha ira volunteers la waray kabalyo nga inaar o hit ira serbisyo kundi tal gud la nga concern nira hit aton environment. amo gud ini it maupay nga paagi pagpahibaro hit mga tawo. mayda ako usa na retrato na miniunmionan han JR prom namon. cring pa. ambot hain na yana.. Papreho la kita apektado . mas maeenganyo an mga tawo pagpartisipar. maaram na kita hit dangatan hit aton minahal nga bungto. ako guihapon kay waray gud ako retrato han guitiay pa ako. i-klaro ko la pareho hit Part 1 hini nga issue. waray tag-iya nga politiko hit aton bungto. It iba nga tawo nga waray acess.. Ngan pirahay na man la it miembro dinhi ha PG. damo na it na-convert hit s ugad nga paagi... waray pa trabaho ngan dependent pa ha kag-an ak. Now i s the time to stand up and say enough is enough. Lu katon ko na it akon dida mga litrato from Elementary to High School including mg a JS Prom nga mga litrato kay it kanan JS Prom pan-bribe ini hit amon Reunion. norma</b> <b><i>Ha DULAG la myda mga AGNAY an mga tawo ug pamilya</i></b> <b>• hi ako bomba heheheehehe it iba amin nala. kontra hit tawo nga dire miembro ngan waray l abot! Masuporta ako bisla ha talagudti nga paagi hini na imo initiative Angeles. IMO.hit environment. hehehe salamat hin madamo ha iyo mga ka batc h 68 god bless. mahusay pa ako hadton.. mag Open Day hira maka usa ka adlaw para matagan hin chance it mga waray panmayad or panlukat hit ira mga priceless na mga litrato han naglabay... TIMOG kami kan lolo ignacio tupaz ine kadondonan. Kon posible. calling Mary lou. nanawagan ako kan Tom s Art pati kan Mano Pablo ada adto an iya ngar an nga Photographer han 70s ngan 80s kon buhi pa hira or ira pamilya. Bisan pa ito mga lubad na nga litrato.. kon posibl e mag abre hira hit ira mga "baul" para malukat it mga litrato nga waray ko kaba yari han hadto kay bata pa man ako.

hinot mga trapo nga politicians it nakapalibot kan noynoy? I d like to kno w kay permi iton giniistorya..d gud mabag o.nalding seno samool.siring la.alex lagunzad manang.. Hin-o ba an tinatawag nga 17 Houses? korek ka jan jem.</pd> Alita Lagunzad may-ada kilala ha dulag nga butz short for butok. Thanks Diri ko napifeel it iya sensiridad. my codename in my younger da ys.knda mana marfe ito Lagas-lagas na gud ako kay naka identify na hit mga nakabinlan hit nga mga pala yaw. try to research. C5 at tiyaga! noynoy mar kita nga tanan mariko gad dayon basta may c5 at tyaga ano..vilar.pero h Louie la it klala hto. </b> <b>d nagni magliwan tawo or lukoton 8 planet earth. so meaning.Lolo Nesing Maasin and family PUNGANGO. anybody basta ayaw la hi Villar.. bman kami n mga m anghud little volcs la. hehe... an laban yna is between villar and noynoy nala. Well..Beyok Navarro PABUTO.asya ngayan.Felix Bautista LAPOROT.deri na gud maha kalimtan iton na mga tawag ha mga tawo or pamil ya he he he .... now i added the b but straight forward so its now rampabz.. </b> <b><i>Election 2010</i></b> <b>• Basta. diba may sunog ghap hadto kan Lolo? DEMONS. kaupay gud la .. hahha! akay ng unay. I hope (every Filipino s fervent prayer na ghap) dre hya maimpluwensyahan hit mga tawo nga nakapalibot h a iya. Ange. kon mabotos man ako.. hahaha! pag-agi nam ha bicol han amon paglandtrip kay naginiyagak ton hi bulkan pakakit a han bulkan mayon. nasiring tak papa..Felipe Paduano BOKO.eddie kempis adas. Noynoy is the best option.ta anuman may niyo angal kun TIMOG kmi. bangin ikd2 k o nala kan noynoy ksa naman ikd2 kan villar..geography ngay-an hiya kay amyaw man la namon iton.. bga eg apel gad man nyo an mga Rtsta ngan maki g inuoooooohhhh Botosi "Berting Abad" ha pagka Konsehal han Bungto!!!! Opinyon ko la ini: Hi Noynoyan pinakahonest na kandidato yna ka presidente pero ginpapalibutan hya hn mga tradisyonal nga politicians.. akon la ton opinyon gihapon. Di pa ngani Presidente...Man boy serrano EGIS-Lantoy Olendan. kurakot na.family nira Mrs<pd>.. nahinumduman ko na hi benjie dumaguit . Gordon is a good material pero wry man hya chance pagdaug. actually from the first 3 letters of my first name and 2 of m y last name then scrambled to produce parma plus s.mabasa la ak ngan matawa! lol BULKAN kami.. ester Olendan BIIT.sawa han akon lwat lola nga hi celerina devaras ( mga kag anak ine ni nanay glor ia).hehehehe. katawa ak hito pakabati ko ha opis</b> <b>puro nala gibo.     .noynoy.melchor kempis</b> <b>doron. @ ramie: Parmas ngay-an it sunlog ha im. Ma. lawlaw-turing kempis bahong mike castro sabelo sugbo relempago habon. hahaha! rai ko macontribute.

Myda bag-o pala nga bumalhin.heh ehe! Boto hit iyo guin susuportahan nga plataporma\/kandidato ug protektahi iton imo balota.secret la naton ini heheheheh.. nakalinya hra kon hain it simpatya hit mga tawo ..Anyway. Nagbalhin hra tungod kay nakikit-an nra nga hi noynoy in my chance nga makadaug yna nga tiarabot nga eleksyon... And what s d best thing to do? Karagbaly o nala hn prinsipyo. ha sobra ko k     . An bug-os talaga nya nga sistema it dunot.Turncoats ha lenggwahe nga Eng lish.. han nasakban ak hn ak wife as in tounge-tied ak anay pro d la geap napapirdi hn rason hehehehh myda pa gad pro let us hear lng muna from others.nga 8 ira la mga personal nga interese s 8 gnproprotektaran.Bato bato ha langit--first grade nga grav el and sand business ! agidaw iton mano hahahaha! bisan hin o it mag presedente. dri ako kumbinsido nga an rason han ira pagbalhin tung od kay natuod hra nga hi noynoy in mggng maupay nga lider han aton nasyon.. ambot san-o dawla mggng maupay it sitwasyon naton nga mga Pilipino. @let: hehehe i stand to be corrected but i cited that our political system is a rotten one ky ada man gud nagpapaluyo 8 mga buwaya nga mga politiko. Dri pa kita kuntento hit at pag-inukoy dnhi. </b> <b><i>MOST EMBARRASSING MOMENT</i></b> <b>• KASANGKAYAN. dr i kita masususgad yna.. Damu tak most embarrassing momentssss LOL! Usausahon ko ngani bangin ako la it m agdara hini nga page wahahahaha! Unahi lugod anay sir pagsumat. dpende na ton ha at yna kon gus2 ta pa ba hn pagbabag-o o dri na. so i gues s.parapreho. but then again.rayl a just for fun.. Angeles ! he he he. i was invited (together wd my other frnds here) t o a get-together sponsored by a frnd k umabot an iya bf na seaman. nagpapakita e2 kon anu hra nga kl ase hn mga politiko. Commo n sense.orapria (Parapreho.</pd> Yucamco: makuri ton mahatabo ha pagkayana. Pero e2 nga mga po litiko nga nagkabalhin ha bungsaran ni noynoy. masumat nala ak k kita manla it maram hni anu? anyway. </b> <b>Orapria .. Importante. bag-o pala ngni it guinawas. Ha akon la opinyon. orapria..actually o ur system of government maupay.. @Mr<pd>...8 nagpaparaot la 8 mga ada ha position nga mga tawo but acts like a voracious animals.. dda man gud ngtikang an sugad na bat asan han at mga politiko way back pa han at mga ancestors. cguro liwat kon han h d2 pa. dri na kc ton mawawara ha at sistema liwat....salamat po. d damage has been done already. last january.[basta hi gibo la] angay talinguhaon nga waray na magawas nga pilipino para mag trabaho ha gawas hit nasud kay linulupigan na kta hit aton mga kapit nasud amo iton tunay nga barometro nga mauswagon na it pilipi nas.parapreho) ??? @ mano romy: amen! hehehhe! Nalaksi gad la ak. so excited km i tanan kay talagsa la kmi mgkrgta k iba-iba man am gntatrabahuan.. it iba dinhi nag aalang pagsumat ht ira embarrassing experience ky alams na hehe heh anu an nahasakban ha m? hehehe! </b> <b>ako an latest gud kay super makarawud. Ayaw liwat anay h2 nga liwan tawo ngan paglukot hit kalibutan k mga bata pa kita . tumindog na gud hin maupay an igkasi ta pilipino ha ira mga prinsipyo.ig share daw 8 most embarrassing moment nga natabo ha m. </b> <b>@Amiel: dre la political system it dunot..bsta ayaw la anay 8 planet guinawas heheheh I won t name names nala (except la kan Roxas =D) k damu hra.

usa pala ton. intonses. so pag doong namon kay dako an balod. Seguro an pagtuod niya kay nagpirik-il la adto an iya baba.so ayon.. Ikaduha.. ayaw pakipag-patintero hit sliding door kay ignu-nuno kamo hit nga p ortahan ngan maipit ka! </b> <b>Sugad hini. An naintindihan ko la an "What the .. en ough na ton kamakarawud. i wore a three-inch-high-heeled-shoes. pero baga sahu k d man na tawo dd2 hahahaha! </b> <b>well. rampa la ghap..confirmed e2 nga istorya ky adi m bugto ng istory a geap ha ak. An sering nga butanga n ko daw hin gawgaw. </b> <b>haruy. and just wen i stepped out from d car.. wry na ak bumali k liwat ha ak place k hrayo na. Han kapaso hin duro nagka-heat rash ako ha bunggkog. Anywa y. hehehe amu na mano.. tas ad2 nga shoes was kept for 2 yrs na ha balay. balik anay kmi ha place ni Fel para kumuha hn another pair of shoes para magamitan ko.talagsa la itaas.fyi mano mgkausa kami ni renedy dd ha tacloban city jail.</pd> Gidaw pag-abrihi han ako maleta ka y nag-aprak it nga gawgaw! Syempre kay gamit na tapos seguro naburit ha sakob ka y igin-hapil hapil man la iton mga maleta hiton. i felt something ha ak ryt foot pe ro wry ko intindiha. first tym ad2 mano k 2 inches l a tak kaya. nag-enjoy man ghap kmi. =D pag share gihao kita hin most embarrassing moment nga nahitabo ha Dulag! :)) hadto kami hat nawala pare doming navarro & fedireco caamic nag inom2 dida kanda tparing doming.?" kay han bag-o ako ng a abot nahadlok ako han mga busag kay di ako naka-intiendi han ira accent. baga an naha nabo nag pa anod nala kami . amo kadto kami ha baybayon kawat hin sakayan para magsakay nadto ha bonoan. just wen our frnd te xted na near na hya ha venue. </b> <b>Han pagpakianhi ha akon ni Mama kon ano an akon experience ha byahe amo na an akon pag-estorya nga may gawgaw nga nag-aprak dida han akon maleta. Han tikadi ako ha Australia dida anay ako ha Manila hin pira ka a dlaw. :-( to d rescue dayun an ak mg a sangkay.. bagan patalastas hahahaha! @mano phil: karisyo hit nga iyo kaagi LOL! hahaha ok lwat ano mano phil. Dri gad pero dri liwat hya baratuhon. </b> <b> Sulibangko. Gintiliwan niya. w aray sabot pag sakayan kay guin pasan nira an sakayan from luan to sungi. sering ko nga "cornstarch.. ngkalakat na kmi. goma.didto kami ha anod ha luan.and nakilala ha ak an iba ngni ak gumimik tas talagsa la ghap mgsul-ot hin sugad kah gud hahahaha! gnpakaaluhan ak hit nga sapatos ko. pampatikig hit amon bado". Badaw kay han pagsakay ko na ha eroplano waray ako sabot ng a waray ko iton katanggal nga gawgaw dida han akon maleta. someone fro m d PG knows her personally and deeply =D) got back 2 d car and offered me her s lippers. so i did not expect na masus to think na once pala ad2 nagamit. damu an tawo nga am gnkad2an. Pag-abot ko ha Melbou rne na-random check ako han CustoMs<pd>. ta pos na ha anod an am bugsay. 5am na kmi nanguli. nabulilyaso pa hya sobra kamamahalon ugad an panhitabo. on the way to the bonoan agui kay nag madlos.. Amo na an a   . nadelay an amon gimik pero eventually. a frnd Fel (who also owns d car na am ginservice and yes. Utruhon ko la kay kapurutan ini hin leksyon. kmi liwat ngan han ak mga kaupod nagkalusad ha sar akyan. dagus ko la gndara ngd k bangin la. Gin-delete ko kay naawod ako nga ako an nan guna dinhi. Alagad an pamudlat han duha nga Customs Officer.. tas. damu baya an tawo. amon guin pasan ini nga sakayan ngada ha sungi. sakto pak-abot ko ha butnga han kadam-an BOO M! natanggal an strap han ak sandal!!! wry na ako mglangaya and i was laughing a t d same tym so embarrassed. baga tika halarom nga gabi.. damu pa gad but i ll keep mum about the others nalang. instead nga madrtso na kmi pagparty. agui an bantog ha dulag nga duha nga capitan ha barco. igin-post ko na ini.aexcited. Una kon mag-abroad kamo limpyuhi hin maupay it iyo maleta nga waray gawgaw nga pan-almidor nga mahabili n. we met at a certain place dd and b ecause it was a saturday nyt.. nag sering hi pare nga makadto kami ha bunoan para mya namon somsoman.

</b> <b>Anyway. Di sige an akon gawas-sak ob dida han sliding door kay nadire ako nga di ko hikit-an an bus or bangin maglapos kay waray man napara. binalik ko alagad gudman na m pakaalo mana hahahaha! door" part LOL! nangalas cguro ad2 ha m k ko an nakakita dd2 ha m..-).. matalikod na gud mgkalahi kita LOL! gud ini para la mabasahan tim s2rya.napansin nla nmon n ga amo ngayan waray nakigpanta h amon ky an amon ngayan dara PATO dire MANOK. h cge tak tawa ngd labi na han "sliding makalilisang kman hehehehe! bsan kon a nala ak pgtawa labi na k masasabtan na usa ad2 k domingo nagsaragbot kami nga magbabarkada nga mamulang. curious ak h2... </b> <b>An kaipit ko liwat ha sliding door kay makausa naghuhulat ako hin bus ha City . Ginti-test pa adto an akon maleta ngan mga ba do kon mayda trace hin ano la nga powder.what an experience lwat ano. na frisk s earch ako ngan bangin pa ako pinakadto ha banyo para ira kitaon nga waray ko dar a nga mga drugs in case.! Syempre kay gutiay man it akon lawas di nahanuno ako ngada han eskina han porta kay determinado it nga sliding door hin pagsara. hey . Nakakita ako han mga nakakita nga nanalikod para tumaw a. Kinalimta n ko it nga bus kay han akon kaawod.... hey. an at mga apoy ngpaka baro t saya tas naka kamesa tsino ngan linulo an saruwal kon ha mga ultimo la nga pam ilya hra nabelong pero kon ha pamilya nga mga ilustrado. LOL! akay hinsakban an usa! =D</b> <b><i> Ano daw la an itsura han Dulag tuig (circa ) 1700? </i></b> <b>Pirmi ko ito nahuna-hunaan nga kun puydi la pagbalik ngan time travel ha Dula g 1700.   Paambit daw kamo han iyo mga hunahuna -amu ghap ak mano. . nagma-malfunction na la adto as in dire na sara an sliding door kay di nakaakos han akon lawas.so kumad2 kami h bulangan ada nasobra n oras waray k panta-i an amon dara. Nakasering ada adto nga uwat ako hin sliding door kay maipit ka ba dida? Huna ko man la kon nabahol an akon lawas.. ases nga im baga paningkamot na isulod nim kami ha m bulsa hehehe! oy mga kasangkayan ayla kamo pgpadara hn nkasalakot nga nag share nganhi hn iya experience pamulang.... Interesado ak mahabaro kun ano an kahimtang ngan hitsura han Dulag ngan mga Dulagnon hadto. </b> <b>Seguro han kaiha han akon gawas-sakob. Kon yana adto. =D</b> <b> @milet: wry ak kakontento. Badaw kay hasta ngada yana feel ko pa an kakusog hit nga porta.. @milet: later ko babasahon tim pakaalo na s2rya k limited tak tym yna nga mga pa nahon hehehe! @amiel: tuhay gud n nga m pasundayag k ngkaaaluhan kmi. Alagad an ak nayakan na la kay "Hey. buhaton ko gud. Imbes nga lumingkod ako dida han lingkuran han bus stop sumakob ako ngadto han building kay mahagkot ngan mahangin kay winter hadto. ngpaka maria clara tas   .agu y!k makarawod hn duro. nagool an sliding door kay di naka-dec ide kon mag-aano ako magsara na nga dida pa la ako han butnga han porta masakob pala.anyway slamat maam hn imo story ngan hina ot unta magin leksyon e2 ha am f ever kami lwat 8 lumakat abroad hehehe @mano phil: bro ngayan nim h man renedy? frnd it hra ni tatay han dd2 pa hya ha muncpiu nawork. tak baga naimagine.kon paka-appreciate han consequences han akon binuhat. mule ako.. ENJOY PLANETERS labi na han mga bakasyunista s nga nanguli yna. an binuhat ko paka-gawas ko dida han portahan linmakat ako.

Ako nakakarawat na di di hin solicitations for membership ha AARP. There are books written about our town. cguro myda ghap hd2 mga karwahe dda ha dulag. albeit hinay hinay na nawawara an mga traditi on.. it pina dako nga Senior Citizens gr oup. =D </b> <b>dire ust kay dominican iton. at that time san juan d letran pagiskwela an mga lalaki & la consolation an mga babaye. Pero ikaw Danny had been asso ciating with mga gurang as much as your generation nga na pull ka towards histor y and geography bisan la kon as a hobby. nakabati na sigur o han lugar nga "Guinawas". its word be of respect and fame not of n otorierty. naimagine ko ghap a n ira mga parties. most probably nakada pa kita han transition tikang ha at Malay roots ngadt o ha usa nga Hispanized community. </b> <b><i>Message from Mano Romeo Kempis Dela Paz</i></b> <b>• Congrats to Dexter Meneses han pag set-up hit Planet Guinawas. An mga "graduates" nagigin laypersons all over the isl and an iba naha assign ha Mindanao. Mga Gl obal Citizens na kita tinood pero importante an aton roots. Dulag mission an first Jesuit s chool for the natives with children of the ruling class from various parts of Le yte naka boarding school. most probably ha UST k baga amu an ak nahibatian nga urostorya han mga kalagsan. Salamat han pagdugang nimo\/niyo ha akon ha Planet Guinawas ! Karatong Dulag!     .naka suit hra. Kon deri ako nagsasayop. nga tikang ha Sulu. anak hi Dexter ni Dan and Mana Gloria.eguin kahuruhampang ko sadto. sunorat in hin padi dida ha dulag in year 1599.... duro adto an kaabtik han at mga kaapuyan pag andam pa gkontra ngan pagtago ha mga Moro raiders. </b> <b>Maupay nga hi Phil Peregrino nakaharumpang niyo\/naton. aw amu ba mano? lurulagas ka na gud liwat k damu tim nahibaruan LOL! joke! bali t.. cgurado ko ha manila ad2 nangiskwela ghapon. made of gold daw adto na lingganay nasering an akon grand mother. Before gin himo an Dulag nga usa han 2 nga mission dinhe ha Leyte han Spain (the other being Carigara). Tama kamo adding Planet makes it more catchy. nakanap ngada ha Leyte abot ha at ha Dulag para mangawat ngan man looting. sosyal gud cguro had2 an mga dulagnon anu nga nakapangiskwela ha manila hit n ga panahon? =D 1700. That s for one na umpisahan an Dulag tradit ion for producing teachers nga nanhihirayo hasta pa karon ?? Malipay ako hit con tinued attention hit Kuta and vicinity. @Mano Phil hain ito nga sand history of Dulag? jerb just search message in the sand history of dulag. ngan kon nag-urostorya bangin mga inispanyol ad2 k dba rehimen pman ad2 han mga espanyol h2 dda nga mga tuig? an mga riko had 2 ha dulag. Padayon it mga entre mes along with mga "news we can use" ug for Dulag nga historical (sometimes hyst erical??) history we can use. its part of a very important legacy ha religion\/educ ation na only ha Leyte pero abot pa ha Mindanao. </b> <b>I think han tuig 1700s. Ito nga kuta hit mga agta. Hi Mana Gloria (ambot nga na Mana Gloria pero na Dan ako--no disrespect Dan) tag a Sungi man ug hirani ha Guinawas.. pangiskwelahan. pamati ko wara y ada ka kawat hadto kay gin tunod ha candao para di makawat. pati intawon an aton lingganay ha simbahan gindanas. eguin borod pala hi Dexter. pero diri la ak ngahaw piho kun ano nga año adto nakawat an lingganay nga gin tunod ha Candao.

.salit kun tuminongnong ka nga Dulagnon mahanumdom ka manta han GUINAWAS kay kaparte ine hit istorya ha n mga panhitabo hine nga aton dapit... ah ok n akita hit Karatong hit Kawayan mano. tia pacing) dida han barko tikang h a Tsina. NEVER !" < /b> <b>Danny . Pasaylo la hi akon mixed language pero magparapractice otro hin Waray.. </b> <b>hira Bon Suan nga tatay ni Mayor Sia Que.. A community with trading experience with our Chines e neighbors.. Curious la. </b> <b>Dexter. ito nga dapit dida             .....isyahan. ( i hope my recollection of facts are correct.@ Mano Romy: salamat mano han imo pagdayig hine nga grupo. upod man an ak tio insi k Doming Lim (husband of my father s sister...in fact. Mainit an discussion dida han barbershop ni Barok ug barber shop ni Bulan.. Paki-ana hit mga lagas hito nga mga barbero--hira an akon hang-ou ts sadto. That ponto. amo ito it prime musical i nstrument hit Karatong group na naapi hit festivals..masyado hin kamemorable siguro hine nga l ugar kay natukib hiya han hulagway han kadaan nga DULAG.. bis an ako langyaw. Karatong Dulag o r Communicate Dulag.award winning na ito hira ha Manila . I second the motion ni Danny.hello ug otro eguin dadasig ko nga nagumpisa ka hini nga Planet Guinawas... Labaw na adto importante during the moro raids ha Dulag like th ose led by Bwisan. gudti pa hira.. Dexter. Historic an Dulag. you mentioned "Karatong Dulag" amo ito it ngaran hit aton festival group .) </b> <b>nahanumdom pa ako han barberohan ni man barok ha Candao. deri ko nakakalimutan labaw kay mayda Planet Guinawas nga triggers mga thoughts of our iroy nga tuna.salamat mano nga DULAGNON ka la gihap. N ahadlok la ako nga magpariho han nasering" Deri na ako mag-e-English... kaupay mo daw la magsurat ha Waray. around the turn of the century 1900 ito hira umabot ha southern leyte from mainland China. its importance nag. Leyte landing..bisan ikaw mano im sure damo an im o memories hine nga lugar labi na ha baybayon han Guinawas. hira an nakaabot ha Dulag and established businesses t here.. you have a making of a writer in Waray.nagtikang gadla ine nga akon konsepto han akon kuryosidad nga it DULAGNON bisan ano hin paghurohira yo hin lugar pamiling hit iya pangabuhi siguro mayda man ta gin iiliw nga mga me joras hit iya lugar nga tinikangan.. Mano Romie. Danny ayaw pangaratong hin(ha ulo) hin tawo. you are right Dexter. Maupay nga panuha bisan makuri ha katikangan ultimately mayda mga sumurunod\/kaurusa.Sinulog Festival...so siguro usa it GUINAW AS nga dre hikalimtan hin usa nga Lumad nga DULAGNON considering nga saksi ine n ga lugar hin damo nga mga panhitabo dinhe ha DULAG nga kaupod han iya pagbag o.umpisa be fore pa han Kastila of 1595. ano it origin hit word na "Karatong" in relation to culture? (we kno w karatong like "karatungan ko ikaw") Kay ano nga ginamit nimo ito nga word in the same application as Mabuhay" or "V iva"? Dexter. sidnga nga sering ni Mano Romie.l akat han panahon. Karatong was the medium of communicati on thru bamboos..magpapabilin ine ng a aton ikaparayaw tobtob han mga tawo nga igin konsiderar la gihap an ira kaluga ringon nga DULAGNON hira..thanks for continued harampang. hehe..an mga direct from Mainland... upod nira an families nira Tan Tuabac (kan mana Pisay Seno bana) ngan Mano Cito (tag iya han hat Mabuhay Trading ha merkado). deri hi Mayor Sia Que...han bata pa ako pirme ako nakadungog han mga hisgot ni nanay ug han mga kalagasan kun ano nagin saksi an GUINAWAS han kasanhi nga kaagi han D ulag labi na han pagbut ho han gyera. Dan and Mana Gloria should be proud of this.an mga tawo nga iya hinmat an ug iginkausa hin hilaba nga panahon.. ngan ha n Dy\/Yutangco brothers..an lugar nga gindak an. Han akon panahon dida ha Dulag oral history and makusog labi nahan tikaharani an Oct..Aliwan Festival ngan Cebu .

..High school graduation dida han amon shop kay ako an bantay pati ha gab-i. ako hi norma lagramada.. salamat idoy more power. Candao an kada-an nga mercado before hit yana salit an bakery ni Bon Suan. Maupay gad kay waray ko curfew. pag tabo magamo marisyo la kay damo an baligya na mga ukay ukay na bado.. but i have a vivid memory sa mga tindahan ha dulag. Han naka dto pa ako ha PCC (now PUP or Polytechnic UP) mayda an school famed Pangkat Kawa yan Band. yan a pala ak pakasabot.an damo an mga tindahan.. Palipak it mga memori es dida ha current merkado ! I practically lived my Grade 5. nira Pang. </b> <b>i hope makilala pa ha akon hi maam gloria. I think hi Mano Ernesto Lim an imo classmate? an bana ni mana Cionne Apolonio? o r hi Mano Boy Lim an taga Metrobank or an at nawala Francis Lim? Danny hi Boy an amon ka batch ug sugad man kan Norma. Camaro. We had our tailoring ug balay rented between niraMan gorie Tupaz an Flor Yanuario. Kumusta nala kan Boy. Young. tindahan nira Insik Jos e( Yutangcos) and mga Youngs were closer to the highway ha Candao.. Pagmakusog an tabu-tabu. Dulag has its share of immigrants and their next generations. yana pala ako nahabaro nga nabaligya pansit hira Man Raymon Kempi s. 5 6 kami. dida han es kina nga tindahan tikadto kanda Man Pepe Andrade.. hi Bata Raymon(youngest bother ito han amon mama) had pansit and halo-halo at one point. Bon Suan. Condolence. maupay nga nagPlanet Guinawas kana guihapon ! Hinuhulat ko hi Nenie De   . namimin gaw na ako yana. then karne.. Tapos pagkamatay ni Papa. hi Man Tony.. maupay ini na imo na hunahunaan. I was Grade 5 maglipat kami han tailoring. Dy. Mayda anak hi imo Tiya Pacita nga classmate ug batchmate ko ha 68.. then pag construct na hin mga pwesto. tinatawag ako bisan kon waray ko dara nga kuwarta. From a communication tool like pag-warning han uma rabot nga mga Moros and now musical instrumenet han Karatong Festival. an mga temorary nga nipa nga larayan rented out han munisipyo naabot han Lolo ni Jerby nga lugar.. an syahan nga merkado ngayan ha Dulag.Yana la ak o makasabot.to Dexter and Mana Glor and the rest of the Meneses Family. diba romy han high s chool pa kita kun break naton nakadto kita kanda man raymon kempis para kumaon h in pansit. I was proud of the performances didi han Leyte Dance Theater of Artistic Director Jess De Paz and his tropa ! </b> <b>Yes. kumosta nala kan imo nanay at ngan mga kabugtuon. Even didi ha Florida mayda usa nga grupo ha Tampa nga bamboo band quihapon travelling around to perform. Yes. an ak hin-abtan kay general merchandise store man la adto hira. I had to go back to Leyte to help continuue the business.. taga km. nigo la adto in isda. Ngan basta na-agi ako han iyo puesto. BTW.. So Mano Romie. Yes. maribhong man it nga Candao Rizal St. dida ha Candao? whoa.. </b> <b>Norma. </b> <b>mana Norma. He may rest in peace ! Versatile man gud it kawayan. Saño. the first ha present mercado. I always thought it yana nga present merkado amo na ito.. utangan namon hi imo Tatay.. han una pa. i remember stories of my tatay and nanay nga they were one of the first to sell hito na merkado.. they got one para baligya isda.

. Kitaa nala it akon ka-disconnec t--yana la ako sabot nga 1995 pa mamatay hi Man Tony. pirmi ka na hini updated hit mga panhita bo ha aton ha Dulag. tapos tumigil yes may halo halo pa.. nga an asawa hi lola tikay ng a bugto han nanay ni lola pinay nga an garan hi valeria. retired na hiya from Metr obank . kay iini ka na man. </b> <b>An Chinese Dulagnon heritage prominent gud. kami hira josefina raagas mana julianna alicando. hi raf ael an balay before d war deda hit balay nira tio nono pedrigal na tatay ni alex pulis. i really miss my high days. seguro mahinumdom ka romy taga serrano ngane adto hiya. Nakakabati ngani ako nga some of the names han mga Casa o warehouses ha may baybayon Chinese sounding. Mano Phil . e gin pa koha iton han iya bugto nga hi . tapos nabalik kami ha amon klase pagkahuman namon kumaon. romy hi imo mano paing an akon klasemate ha elementary Mano Romy . Maupay nala kay ada ka Danny ha Planet Guinawas. marisyo la adto. maupay ko adto hiya na maestra.hi Mano Boy Lim adto la pirmi ha Manila.salamt hit im info about our chinese connections :)) maupay ini nga nangag katugpo tugpo it istorya kay one day bangin ta ini makumpl eto... Regards nala liwat kan Cirilo "boy" Lim. 2yrs ago.. malipay hi Mana Virgie Villanueva kun sumatan ko anhi kamo nagrereminisce han mg a kahadto. sidngon ko tim pangumusta kun magkita kami. Kumusta Phil ! Tinood.Paz mag FB. hi rafael may duha nga anak hi andres que ngan hi tiya chayong nga dida kan da mike castro okoy..death anniv ni Tatay kakulop Feb 24 so first cousins ngay-an kamo nira mana Lyn ngan Padre. maupay na adto na s nack namon. h i "insik "Naymon". Maiha na ako nga waray ul i ha Dulag. adeliada egos and adelina tuisen an maghusay ha aton clase. segui danny ikumosta ako mo ako kan ma am virgie. </ b> <b> may nagluluto hadto.lots of good memories ! Hi Mana Virgie Garcia let me appreci ate more of biology bisan ko lakwatsero ako. sige la Mano Romy.P. @dan an sring han akon lola pinay villagas.. yes we have a lot of       . adto kami nag pilinkuron ha ba nwa. Di ba Norma ? High school days were a l ot of memories too. Mga intermarriages liwat resulted to linkages like ha tribu n i Mano Kawa Yu ha Brgy. hi atod Mano Paing an imo classmate so with siguro ha DHS akon sister hi Mana Edith nga ka-reretire la ha U. </b> <b>maaram ka romy patay na hi dada sabel arandia. stepmother ni mother ug step Lola ko.nagbi-business na yana. Mano Romy . bisan anaton mga binata na classmates hira teofilo bless his i forgot h is last name. Tabu. hi maestro nga tatay ni bon suan. Salit danay namon tawag kan bata. </b> <b>yes maupay la adto na aton mga kaklase kay waray nadaraga and waray liwat nan liligaw. hira mary lou degala . cun deri pa time han amon biology kan ma am virgie adto la ka mi han puno han kahoy atubang han upisina han prinsipal ni papa adong bautista. amo ini it ak hinumdoman an cring han akon lola pinay han mutato pa ako... Hi bata Raymon s maternal side Gotico kay amo ito an apelyedo han mother ni Papa R aymon. labi na kamo ni raul tupaz para kamo anak niya.rafael que. tama an darawhonun na mas maupay an high school kay sa college.

Didto guihapon hira NIlda. Nauha anay ugsa ako mahanumdom han iya ngaran.. hi Teofilo didto han Class 68 40th reunion.good memories sa high school days.mano humbled. Ma second the mo tion ha imo Norma hi pare Raul parti kan Dada. man nancy bautista.makalilisang</u> barahibo actually hehehe. I have fond me mories of "Dada" Sabel-with passion and compassion nga natutdo. salamat guihapon na bisan la dinhi nag kakauros a kita. Norma lots of physical changes ha DHS now DNHS. Invited ko ikaw.. consuelo. pati na hi man pe rling han chemistry. Diapora is an internationational phenomenon salit mga innovative ways of "karato ng" is a must.. may his soul rest in peace. Waray na an aton one-storey han South side. marisyo la adto han high school days.ipadayon unta niyo ine nga </b> nga mga hubad. god bless to all. </b> <b>Hello. Ikaw nala an representante ha iya mga students aprticularly han aton batch. in a wholesome way..malipay la ako nga nagkakonsepto ka hine nga Planet Guinawas nga who know s it aton social networking maka dig-on hit aton mga molopyo ha Dulag ug langyaw man. for one . Norma again.. Siyahan. maupay nga you had achance to see Dada Sabel. interesado deri la han aton history pero sugad man it curre nt affairs ug future.salamat hin madamo. an mga dara ga na maestra naton hira ma am virgie. Dexter..hope fully..mano romy. miss cinco na taga san jose math tetcher nanliligaw hi mano oscar raagas ha buntay..namarihayaw tak panunggon it iyo mga testimonya han iyo mga phil. It mga retrato ug mga postings PG naka-addict. kaya ka lakwatsero romy because you knew you where good at it.. ira pa rin it mga negosyo ha aton. chinese heritage prominent hasta yana.. Yana la ak o makabul-iw han mga older posts.karasa la kaagi... Salit. </b> <b>salamat haiyo na naka hunahuna kamo hini na website... oropod ug amyaw ug . haay ka upay la magreminicse han kahadto.. Romulo Delmo at iba pa. Opod guihapon it kantiyawan hit mga barkada. hananumdum ka romy na binabayaan tayo ni ma am arandia may her soul rest in peace kay mauli na hiya ha san jose.. tayo na ang nag lolower han flag tapos pinapauli nala tayo han principal ni papa adong baut ista kay mauli na guihapon hiya. Waray anay hiya makakilala ha akon.nostalgic. Yes. kaya yana deri ako na tuod kan gladys na nakapader na an buong compound complete with security guard.. i m so proud to be a dulagnon. I. True. Marujita.auntie norma. It seems deri naton natoraw an ir a pagtutdo. </b> <b>whewww<u>www. hi Teofilo Gallo adto nga imo na mention. thumb s up han lista han mga patron ug "long Live" hi t mga patronisers ! May pagtapod ako ha mga TINOOD nga DULAGNON ! tinuod iton romy. An imo uncle is justified to be that emotional parti han iya survival. Sering pa             . Sering ni Nenie ngan backed-u p hin retrato. Pagreunion liwat namon ha Tadyaw last year d idto hi Vergie Garcia ngan hi Miss Apolonio. ingat kamo mga idoy.we re very much legasiya hit usa nga TINOOD nga DULAGNON. lalo ako namimingaw ha aton. Di ba baras an salog naton ? Bisan it Gates . <b> yes iho tinood nga dulagnon..imposing na. Amy.

aguidaw kay duro manla an ire saragyaw. al am mo richard we have in san agustine na mga gallo. my sister imelda gallo de paz is also a member of PG you can search him. She is a teacher in DNHS at present. maupay kon damo it magbakasyon. </b> <b>Akol a it nagdadara ha ira pag ballroom dancing. </b> <b>2018? kun buhi pa ako.. Idoy Richard sumati hi imo Daddy (or whatever you call him) mamatron ako ha iyo. ako nala it magkirita. Ikaw Norma san-o ka liwat igkaka ballroom dancing. kayo na lang kay mga buro bata pa man kamo. Ano it ira (batch 68) mga happenings lately? It imo mother ka batch liwat hihy a han akon sister nga adto ha Queensland. @mana amy: myada gad dd tacloban pwd magballroom. nyway. Romulo. an akon brother in law nag golden jubilee din hira from leyte high school hanin feb. kay a sabi ko sa iyo amy kung buhay pa ako. 28. 72 yrs. Na mention adto ni ya long time ago nga mayda niya classmate nga Gallo an surname. salamat kan dexter. Her name is Amelita Flores. richard ikumosta ako kan imo tatay. how often kayo nag kikita ni em tatay? segui la amy ballroom dancing is good. puro wala it akon tiel. i think ha leyte park myada gh ap. adi man ako naukoy taclo ban diri gud ito harayo ha amon."Dulag was razed to the grounds" Damo pa it dapat hisabtan! </b> <b>Google Dulag ug damo nga articles an mashow-up. how nice to know na parauli ka ha aton. Hain pa man pwede mag ballroom ha Tacloban? Where we went to last year kami la a n tawo dida guihapon ha may San Jose inaagian ngadto ha airport. nag ballroom dancing din hira. uropod namon ha mother side. </b> <b>• so far it mc arthur park on going pa it renovation.. @MANA norma: masulot gad kami mgkita ni tatay ky once a week nauli ak ha dulag p asyada ghap ha ira ako man la it adi ha tacliban nareside 3 ko nga sis ad2 tanan ha dulag. i"ll tell tatay nga nagkai storya kita ha PG. i hope mga buhi pa hira yana. hira mano par an ngan jesus gallo ha san agustine.. regards to a ll. or maybe hit time nga mauli ka ngadi open na it Mc Arthur park. Disregard the German Dulag Lu ff.. Hit 2018 aton golden jubilee. na ako by then.. she s also a member of PG. cge cgngon ko hi tatay buwas cguro mauli ako dulag. i hope makauli ako by then. god bless </b>       .. Deri la ako maaram kon ikaw or one of your brothers (if you have other bothers) nga ka batch liwat han akon eldest dau ghter. kami ni mana julianna.Nyway. Han 2006 umuli hi Lettie Serrano from Manila para la magkipag ballroom dancing. usa ako nga anak han iyo ka batch nga hi teofilo gallo. Uswag Dul ag. i hope . hi tatay retire na ha work pati liwat hi nanay ad2 la ghap hira ha serrano dulag naukoy d same haus.. anyhow good to see you on fb iho. Carlos P..ngani ni hat Gen. maupay na nag kakakirigta kita dinhi . kamakaruruyag la pagbinasahon an iyo mga kaagi hadto para ha amon nga mga mas bu robata importante gud ini ha amon kaupay ky diri nam ini pagaagian nga iyo naagi an. </b> <b>okey ikumosta na lang ako ha iya... seguro hi im tatay makilala ha ira... Ipapangisayod da w kan Teofilp kon tima na an pag renovate han ballroom han McArthur Park kay map a present na liwat kami pag bakasyon ko. marisyo la kmi mon nagkakaurusa kay duro nga pasurosunlog. i will write it in my calendar 18 golgen jubilee. kun nahunumdo m pa hiya. hain ha tacloban? deri ako maaram mag ballroom dancing. he he he. hira Lilia ngan alita la it mahilig hin sayaw. signga na hi norma lagramada.

para magkirita kamo bisan la dinhi ha computer at least my communication. </b> <b>@ mana norma: cge la ky f makaluwag kami nga magburogto magaramot kami pagpal it computer para ha ira para liwat maylibangan hira. maupay it imo desisyon. friends sa fb ni gladys my niece ang niece ni romie. punta nala hiya ha internet cafe. nakakamis talaga sa atin.Florida. nalipay intawon hi tatay ky maiha na daw kamo nga waray magkita waray ka daw uli-uli ngadi dulag. ang holy week. as long he is in goo d health. i know money is tight and mahal na it mga paraliton. so duon ko nakita ang pangalan ni romie sa fb. I hope one of this d           . ano? mapalit hin computer? i palit nala hit iya medicina and pagkaon it cuarta na gagamiton. ok i tell tatay about it. i know paran gallo minsan na ako nhakadto ha ira during my college day. napakiana hiya kon hain ka kono naukoy yana. but nakauli ako ha dulag one time. sabihin mo kan imo tatay na bumulig na h iya dinhi ha fb. Nagpakilala hiya nga Gallo hiya of Dulag pero it iya moth er ha Tacloban na niya binibisita. dito sa church yard l ang. god ble ss & regards to your family. tapos nag resigned ako sa abroab yeart 2000. </b> <b>Richard. i m in the bureau of fire protection nakaassign ako d2 sa taclob an central fire station. dinhi na uubos it akon oras. BTW. kan nanay so far ok ghap pa reho naman hira retire ha work ni tatay ha balay na gud hira more often so maupa y kon my computer at least my libangan hira. sana makabasyon kamo sooner para magkirita kamo uli ng nga ka batch nyo. masireng hi i m tatay. ds weekend mauli man ako utro pagbisita ha ira. inga t ka. dinhi hi ni na planet guinawas kami pala nila amy baldo and romie de la paz. ha manila nala ako kay hira inay ngan tata y ay ha manila nanirahan. small world talaga. nag puntana ako dito sa merica. yes.<b>my father teofilo came from gallo clan in san agustine i m sure kilala ito ni ya ky an akon lolo hi crecensio gallo came from san agustine. Hiya siguro an first nga FilAm to run for city council of Jacksonville. matatawa ka hit oroestoria dinhi. how is you mom? i forgot what you said about ur mom. mauli ka sa holy week? iyan ang namimis ko dito . i m sorry. yes hi i m tatay tinatapuran ni dada sabel arandia. i will keep in touch. @mana norma: nakadto ako kanina ha dulag i tell tatay nga nagkaistorya kita thru ha computer gncgngan ko nga nangumusta ka. kumusta ka. good day. ikaw nala it pagistoria ha iya kun ano it aton na pag oroistoriahan. Norma ug Amy. madali manla it biyahe pakadto ha aton. salamat ha planet guinawas ngan kan dexter kay kun waray ini deri ki ta magkakakirigta ngan mag kakakurokilala. Pakikumusta liwat kan Teofilo.nakilala ko hi Man Er nie-Ernesto Perez-of Jacksonville. regards to all. ha aton we do have prosisyon around town. </b> <b>i hope makauli ako soon. </b> <b>maupay iton na masukot ka umuli. para hit 2018 Golden ako mag-enroll o bisan nala coach\/DI ngan</b > <b>cge daw mano romy ky mgresearch ako parte hito ha iya nga hi Ernesto Perez. bye now. </b> <b>ok mana norma cgngon ko tatay nga bumulig ha FB pero kinahanglan anay pumalit hin computer ky waray pa hira. god bless. may her soul rest in peace hira ni romie and raul tupaz. nakakaliaw. A nd ok I will tell tatay nga ngkaistorya kita thru computer. </b> <b>nag babakasyon ako yearly ha aton. nauli ako ha dulag danay huwebes sa nto or biernes santo depende la hit ak work ky 24hours man ak duty every other d ay ang work ko.

. I was a frequent customer ni imo Lolo Quezon and Lola Nating on your General Merchandis e store manned also by the children opod na an imo Nanay.. =D Maupay nga vital info ha history ! @ Veneer. ok.an detail dire ko na maintindihan kay naka inintsik na. HINO ADTO HIRA TApoS PWEDE NIYO IGDESCRIBE KUN ANO AN IRA STYLE PAGMULAY ngan KUN ANO AN IRA P OSISYON .add l. naka frame pa ngani. mayda mga casa(trading warehouses) ha may bay bayon ! </b> <b>yes i will eroll also besan deri ako mararam kun buhi pa ako . sunday mauli man ako dulag i will tell tatay.kahuman pwede ig ranking niyo? Thanks Adi tak list pero waray nak hini ha ira igkita manmulay. labi na gud an mga tuminungnung. malingkud la ako kay masakit it akon tuhod .Maupay it aton bungto kay multi cultural. involved permi ha community and unlike other places nga nakita ko. Also be it known nga much much earlier.It Dulag dire mapa ur hi mayda liwat kita Candao na Chinatown.pero yana gutiay nala it nahabilin nga Filipino-Chinese na pamilya kay kaurog nagbalhin na ha Tacloban ngan ha iba pa na lugar.so ha ak pag analyze yana we ll organize an mga intsik hadto ha eastern visayas kay nakag put up hra hin suga d na association.Nagkikita kita nala it Filipino-Chinese community dida ha sementeryo pag kalag kalag.I witness some of those funerals passing by our home in Candao.An ginsisiring han mga old timers n ga hi insik jose (yutangco) crucial nga leader han mga guerilla nga dulagnon.Adto na iton hra yana namahuway nga dayon an mga Instik tikang ha Mainland China ngan ira pamilya nga tumalikod na ha kadayonan. Kumusta nala kan Teofilo ug Dominador.basta an siring ni adton lola asos asyon daw adto han mga ka intsikan ha Leyte & Samar. Tinood Vener an Candao amo an mercado immediately from the present site. puro wala it akon tiil.China nga yana ma s kilala na as Xiamen. parte han mga ma gkarit hin basketball hadto kay waray naman ak igkaarabot ha ira. base la ini ha uruistor           . Baga nakialayon gad la ako nga magistorya kamo kun may oras la.Kaunanahan daw iton nga Chinese Cemet ery ha bug os na Leyte.nakadugang ton tat history. malipay gud ini hi tatay.Sumala hit istorya ni Lola Nating ngan h i Nanay ha Candao natirok an mga Intsik hadto. he he heh.Mayda h adto tindahan hira Lolo Toya aka Quezon. • Mga tinahod ko nga kabungtoan. na gsupply hiya ngan nagin espiya nira.Mostly an mga Chinese ha Dulag tikang ha Amoy.Usa pa nga dako na ibedensya han presens ya han mga Intsik ha Dulag iton Chinese Cemetery ha may San Miguel(Sabang). tiyo omie(dominador) is in olo ngapo ad2 na hira nareside pati an iba pa nga sis ni tatay out of 8 two la it ad i ha dulag hi tatay ngan tiya nena wife of pedro chan.. </b> <b>@ mano danny: Kun it Manila mayda Binondo nga Chinatown. very minimal. infact bangin na ngani cultural divid e between ha mga tsinoy ngan Malays ha Dulag. i don t know a bout dancing. seguro naman may iba nga deri guihapon masayaw.An mga Tsinoy nga mga Dulagnon. an Chinese cemet ery is part of the town s historical and as cultural picture kay during Chinese fune rals iba man gud an nakikita.kay ha balay mayda certificate hi lolo na Wei Due Assoc.hmmmm.. Maupay nga asset ito hi Man Ernie didi.. An yes.Mga 50 s & 60 s sentro daw han komersyo han Dulag an Candao. info an mga chinese ha Dulag mayda hira organization. Hero adto hiya naton. @ Mano Jerby. Oi yana pala ak pakasabot nga an chinese cemetry ha dulag amu ngayan an una nga chinese cemetry ha bug-os na leyte.ays magkirita kita dd ha dulag.

dulag team members late 60 s and 70 s: williams. alayon nala butangi hin description ...70sruel nucom.. Danny Yutanco-mayda ko description ha iya didto hga mga henyo han basketball 8.Jing Lagunzad 10. they next was hera man ernie gabrino.elden maraya. Randay Nueves 9.? 4.vicky. hadto before t he war hi man luming dumaguet an center. hi man tonying canas.pe te sano. pwede ta ma describe han style ha ira kamulay? kun ok la.? 3.. :) </b> <b> 1. bago pa gud nga inasaw-an haha.tapos h JOPAX. an akon ad2 usa nga makarit h BEBSTON an taga buntay ngani nga pi-ay.ngaran l ad 2 hiya sugad bilib ako ad2 an iya mga assist. nakanta ha videoke hin IL BE OVER YOU. Tuloy +. terry serrano. he man colas.bimbo canas. 1939 adto.gab riola. hi nicolas ogom ceballos.rogelio canas[galyong]. taga Alegre eto hiya. Pula .. hira im papa. hi man luming dumaguet.kempis. imo #9 feeling ko hi mano Jing Lacandazo ba eto? hi Junjun PLY Jocs on diri taga cabacungan.nakapar a han pintar bsta n kadukot h board an bola.mayda ko description ha iya didto hga mga henyo han basketball 7.bodil. Mea Kulpa. nyahahaha. ha ha ha ha bam bam kalurong ha ha ha ha!! Aw Jing..to be contiued subject search info great players of dulag.Badil Elvin Gabrino"-? 5. roberto peregrino sr. damo an talent hini. m       .. i have picture of that i may have misplace it some where. Doy hin-o an im ten top loca l players nga naabtan mo? Ay Oo lacandazo.carlos yanuario.ya. Terry . hi mano mely peregrino.an dre ad2 mgkita an iya pasa cgura do gud nga mgsasamuol h nawong.. Thanks sige timahon ko la search. Lily Congzon Adi mga hinkit-an ko nga nangagmulay 6. nasayaw.. hi IDOL GLENN SAÑO.arthur serrano.terry. :) jerb before d war an tuminongnong nga basketball player ha dulag.bargol.jerry yutangco. Wow 1930a pa ngayan ano? mano jerby. Play from Cabacungan Amo ada ini tak top ten. amo ini hira an fisrt nga basket player in dulag to represent leyte during evaa. tony apolonio..bilib ako ad2 an ia piktos. patay ako kan jing hini @jerby: padi hi "magic" cyril tambis dba maupay ghap adto nga namulay hasta hi j unjun cerence ngan hat nawala danny lagunzad? aw hi man cyril maupay na namulay? haha pakasabot ko pala ambot hadto kay ray ko man gawas gawas waray ako igkirita mano cyril maupay na mamulay. Williams -? 2. thanks again.bill. forward nga hira tatay an man tonying were g.peac e mano glenn.kainom lugod maupay hahahah!!! </b> <b>lagutan deri ak hanumdom first name nya william. An akon la naabtan nga masiring a k nga mayda gud talent.60s agustin degala.

N auso man an benefit dance hadto han mga organisayon..ely peregrino.joke la ad2 ak cring ng a an pagsaklang.that was more t han 2 decades already. And as a member of the Sanggunian. amu ton it kamatuoran. An ladies piso ha cultural ngan ha mga baryo nga iginsakay ha trak ngan han mga arkilado nga jeep. member ako han SK. i just discussed bout it sa discussion ANO AN IMO HINUMDUMAN HA DULAG KASANHI . Ano an style han kamulay ni Man Terry ngan Man Williams? Thanks</b> <b><i>"LADIES PESO.. </b> <b>FYI.was onl y 15 then pero naka attend baya ako han kanan bermuda ha cultural kay bag o pala adto hira nga organisasyon han mga tambay ha bilyaran.SAKLANG L GHAP. hubert lacandazo. Nakaattend l a ak hn sugad h2 kon ad2 ha am k an kamatuoran..baga nka remember l ako h imo. ako permi an naaassig n pag-invite han igkasi ko mga youth had2 na panahon...PAMATI KO DAMO TAK MGA KITA DINHI H PLANETA NGA MAHILI G HINI...lol. =D Defensive na ba ak ura-ura? LOL!! Balit....during the 80 s i was aware of that fad.hehehe! kilala ka hadto han mga SK.KY WARAY ITON PINALAGPAS NGA SAYAW AMO PA 8 NAUNA PG SAKAY HA SERVICE N GA MADMAX OR FIRE FOX...LABI N ITON NGA GUTI-AY NGA BABAYE NGA MAHILIG HN PANGOMPOSO HIN SEDAY HA PLANETA.HAHAHA!DANAY NGANI TRUCK.heheh! </b> <b>Baga duro nala liwat it nga m pagdayaw! LOL!           . Ada fortunately. wry ak nanunumduman na kumd2 hn sarayaw ha iba na brgy....hayz d ko na matandaan.. baga kaur og successful man ad2 na activities tas nakagain pa ak hn damu nga sangkay ngan self-confidence. dri na ak gutiay yna k daku na ako hahahaha! Peace! </b> <b> @ james naabutan ko yan noon.. dicks. In fact.maupay k makisama..SK kgwd ak ad2 n mna lori. dont remember exactly kon anong benefit dance basta kasama ko rin minsan ang mga high sch classmates and barkadas ko nun sa cabacungan ata..BENEFIT D ANCE HA BARYO" I SHARE DW NATON AN UNFORGETABLE MOMENTS KADA NATON PG ATENDER HI NI NGA SARAGYAW HA BARYO. ini hira umabot ngadto ha inters (inters cholastic games . Ngan kaurog. lily congson.amo nga ikw dayon ak n hinumduman.. hahaha!peace la kita angeles..BENEFIT DANCE HA BARYO. first batch ngani ad2..pro joke. part han am role was to promote youth interaction thru various activities and w e saw that sponsoring a series of benefit dance was an effective way (gin-englis h pa! =D ) So ako k amu man an mas maupay an PR (kuno hehehehe!) kumpara han iba na members (labot la han am SK chairman nga h mano obel). @ Angeles..." </i></b> <b>• MGA K PLANETA NAPAKIANA GD L AKO KON OSO P B INE NGA "LADIES PESO..HEHEH! </b> <b> aw ngeean!!! an hin-o man ito na mahilig han seday? hahahaha!!!! waray man a k igkirita bisan haraniay la it madmax ha amon hauz ngean kay ray ako heto makaa gum hadto hahahaah!!!!iba man na venue akon gusto!!!!hahahaha!!!! Hin-o e2 na m cncrng James?! =D Baga an ak had2 nahinumduman during the early 90 s (teenager pala ak had2 hehehe !). galyong.plarong pambansa yana) ngan prisaa (kanan private schools nati onal games) ngan mga full scholars han ira mga skwelahan. d man gud ak maram sumayaw...kay tinuod maupay ad2 an imo PR.. lagutan brothers (pero nagtransfer residence ha tolosa). tinuod balit parang e xcited lagi ang mga taga bermuda for the wik end to come esp if me sarayaw na. dri ak nasaklang hin service para la kumad2 hn mga sarayaw ha iba na brg y. Ngan kon ako man tim gnccrng. manric am knukuha na service k nakadiscount ak had2 k patod ko manla an tag-iya.

nanunumdom ak hit dda ha triangle ha merkado han bata pa ako. an mga boys ahehehe!) MENDEWEN \/ KAPORCO = faraway place (nanhirayo hin duro!) NAGAAMBAK NGA URABANG = baga excited na dri nahamutang labi kun may layaw.mghusay p gud. bagan makarawud pero it was fun! hahahahah! @ angeles that was during the 80 s. Nangalas an mga dayo hahahhaha badaw diri nala unta nakad2 hin sayaw kon diri masugot =D pero balit..tinuod i2n n imo cring angeles nga nauna dayon ak pagpurot.pero dre babaye tak gn pu2rot kundi an SNACK n pansit ngan monay nga gn papadisan hn lapsaw nga katimpla nga juice. As of 10:51pm 1\/24\/ 10 Alayon isurat un mayda kamo corrections.pro dre ko nla isumat ky bngin damo mhabaro. choice man it nra.. Thanks.. promi se. =D ata dda ka ngaha w hit mgsasayup k wry ko kaloveteam evrsince d world began LOL! pero isumat la ha ak kon hra hin-o an my kaloveteam na m naobserbaran hd2. dre nasumat lugod nga nakasaklang hya hn tak para la makasayaw ha baryo ha haha! Joke la james ha?! </b> <b>oo. d ak masumat ha iba. am u balit ad2 an uso pero yna d na magagad it mga teenagers hit mga sugad h2n anu? kon hunahunaon ta yna. d la nangagsumat.hahaha! </b> <b><i>DARAWHANON (Dulag terms) LIST as of 1\/24\/10</i></b> <b>• 5 na! Adi na lista han mga DARAWHON HA DULAG nga gin contribute....ky cg l ad2 an ak obserbar.sino kaya sa mga taga planeta an g naka experience ano?? sus damu ton dnhi te it nakaexperience. an mga taga rizal lugod ky mgsugot ad2.hahahaha! @te gayle: yup.. tama ba?   ..Peace james hahahaha! asya nanumdom ghap ak hd2 k kaw permi an ak hikirit-an nga napurot dayun han mga mabaysay nga mga daraga basta ncrng na an mc nga ladies p iso. may maigo h ni.hahaha!pero nabaro ako ad2 an iu mga k luv team.kaupay la hini.nkahinumdom p ako i2n dda h triangle h merkado ky dda ako i2n mahabung go an akon gn sa2kyan nga motor..heheh! </b> <b>@james: hahahaha! asya an marisyo balit hd2 k my libre na snack heheeh! an pa nahon pa ngni kuno han at mga kag-anak k my libre na dinner.. hehehehehee.heheh! ate gayle.ayaw n pagbalga 8 usa did a..hehe!gn susubukan ko gd l ad2 kon matibay b an k constract. bangin gusto la nra mgkita han mga manarayaw...... :-) I remember the girls daw in Tabu were "deri magsugot" bisan an sayaw didto ha Ta bu. Ini nga james napakavi rgin.tinud mtibay gud mn ky baga n baliko la an yanta han motor. Aton pa ini dugangan hasta nga mahitso na.. SUROP or SIMNUROP = nag-sex (term ine kun masulod na function room!.

MP-Mamam potoy huna ko na MP . prugmok. mga tambay bilyaran nung 80 s an mag aram hiton.uro maalingog-ngog .higda usbot .huro hirayo pa h8 mendewen ngan kaporco it mendeweng is the highest pk.kaon malagsing .matambok nagkirikisi-=ginbuntog han kagutom damang=puyet kadang=tsinelas kabron-pedicab agi nga purosdon ka"=extreme anger kamang dulagnon=waray awod awod labi na hit mga tapos.kahadlok nga baga nalisang ESMODYO.putayon ( balikad ada ini) labitig .hitaas danlak . milikis-pikis .ambut kun uso pa ton yana or they re using another term for that.sex pistol</b> <b>SINANDIGAN HIN SUGOB.Manny Pacman husyod .(diri ak cgurado kon ano hit sakto na meaning hini na word) kay iba ini kontra hit maaringasa.hehe mongmong-marijuana daginot-dinalian na trabaho..demonyo hangrab..grassy area muring uton= mahugaw it nawong.maimot kaber .pretty woman nagsabod = nagsuka.vomit pabuhay=pahapnig nga buhok.PARUMPAG = culmination? KALAG NA WRAY KAHALARI = magasa-gasa IGUINSURA NGA LUY-A = maaringasa especially wen sombady else is talking SUGOB.etc.uwat panulay ha abo .bunyag ha ak ha dulag. Nagpapasalamat ako han mga betereno han WWII nga nagsacrifice han ira youth ngan innocence para hini yana     .messy face basit =mahusay nga daraga. kandingon-waray kurokarigo santik-tirador kablas-anak hin pobre nga posoy</b> Beterano <b>• Maupay nga adlaw han Kagitingan ha aton ngatanan. hahaha.. amo 8 term e labog kita ha mendeweng. tipasi-humay nga nakasalakot han bugas palang-waray salapi. in leyte.nadaraga boxer ... kabagwakan=duro it mga banwa..marasa matarabitab – masaba\/maaringasa lanyug .

mga Coup d etat nawara na ha panhuna-huna it mga naglabay ngan di nabutan gan hin importansya. kakurihan. </b> <b>Seguro hit kadamo hit nahatabo ha Pilipinas tungod ha pulitika EDSA Uno. The fall of Bataan and Corrigedor may have been our d efeat. you showed to the world that w e as people are worth fighting for. Nadugangan pa ini hit colonial mentality naton ngan ka mahilig hit mga tawo ha a ton hit mga artista a la Hollywood style. Waray mga archives nga hikit-an . Waray mga documentaries nga pasalida salit waray hilig hit mga tawo kay waray man nira choice. Pero waray hira manngaro hin bayad han ira ginbuhat. You gave our country respect and honor and w e will always be grateful. bagat ginkukunot tak dughan. Dire mahilig kita pag-preserba hin mga sugad hini salit waray resources nga ip inakita ha mga eskwelahan. pero an at mga kalugaringon nga mga bayani. It kakulangan hin exposure hit mga tawo hin impormasyon ngan access ha impormasyon nakadugang hit ka ignorante. naghuhulat hin kun ano. </b> <b>God bless the veterans. Nakakatuok . nagkukuri pa hir a. pinansusuksuk la kada selebrasyon. ad a na la nga tanan. Pero nakita ngani a ko hin sugad hini.. haros manluhod kita pan ulpot han mga American o pero an mga Pilipino nga beterano. Usa nga binabasol ko gihap it sistema hit pangeskwelahan or sistema hit iba nga eskewelahan nga kon History subject. aton gintretreat like garbage ! Kada adlaw sige tak paniguro in my little way nga somehow magin mas maupay ini nga aton nasyon naton. nasasakit hira.Please.. It also showed our resilie ncy as people. no ammunition. but it greatly altered the time plan of Japan. maghimo hin ordinansa nga maghahatag hin allowance ngan health insurance hini nga mga ka lagsan.. At the tender age of 13 and 14 naging mga c ourier hira han gerilya. I feel bad as to how we are treating our WW II veterans here in this country. no food... </b> <b>That being said. What can we do. Waray critical thinking kon ano in kasugad amo nga waray appreciation hit history or sakripisyo hit mga WWII Veterans ngan ira mga nahimo para ha ato n. When you fought for the motherland. Dos. too long that when it finally fell the Japanese got back by institu ting the death March. Ipakita ta ha mga kabataan nga pwede ka umilob ngan magsakripis yo para han aton nasyon. PILIPINAS!!!!!!! </b> <b> Opinion ko la ini. Unta ada pa ha Elementary mayda na aram hit mga estudyante tungod hini nga mg a hitabo. Kun Liberation. no medicines but the USAFFEE managed to h old on long.. nahuhulop akon duro. Usa pa it kakulangan hin record keeping ha aton. Ginhahangyo ko gad unta ha masunod nga mga konsehales hini nga bungto nga u nta tagan naton hin suporta ini nga pipirapira nala nga mga beterano nga nabubuh i dinhi ha aton. Kinahanglan ta na hira tagan hin importansiya. puro memorisation la or route learning hit mga petsa.nalalagas hira. Waray ko gihap hinunumduman nga "war memorial" or mus eum ha aton nga usa pa nga nakadugang hit paghikalimot. mga natural disasters.     .pareho hit damo ha aton nga Pilipino. We will always be grateful to your gallantry and your love for this country. Everytime I go out of the house and I see them nalingkod ha w aiting.nga aton nasyon. ano man tat mabubuhat kundi dumuholduhol hin guti ha ira. mamatay nala hira. Salit madali hikalimta n it mga nanhitabo. Didi ha Candao hi Mano Bido ngan hi mano Victor makaluluoy gad hin duro... Labot la hit pulitika. Is this how we re turn the favor?! Kadamo tat mga pinanbubuhat nga pamaray nga kun ano ano nga pan gasto... etc. Mga Mano proud na proud na proud kami ha iyo ngan dir e gud nam makakalimtan an iyo sakripisyo ngada hit am kamatay. Waray bis ano n ga suporta tikang ha gobyerno naton.. In fact hi mano Bido Cadayong led a life nga most probably naapektuhan han gera ha dton bata pa hiya. unta mayda pa unta labaw pa n ga mabuhat.

Amo la ini it ak nahunaan yana). nor the years condemn. Yana ko pa la ka-realise nga an iya pag-estory a mayda na gihap hadto pag-relieve han iya experiences ngan partly Post-Traumati c Stress Disorder na gihap. </b> <b>Australia s Last Battles</b> <b><u>\http://www. didi ultimo mga loveletters.ww2australia. pasensya na kamo hit kahalaba hit ak estorya. diaries. Ha Australian War Memorial adto nakabutang it Pilipinas hit usa nga mga nasyon nga na-involved hira. Makita ka gihap hit "Tomb of The Unknown Soldier". han mga sundalo naka p reserve iton kay it mga pamilya nira or uropod nakadi ha library pag research hi t ira family tree. Kada 11. Han bata pa ako an hibaro ko han WWII kanan mga sumat han akon Lola la. Namatay adto nga waray naka-appreciate han iya binuhat nga iya kontribusyon ha history pages . Mayda pa didi senisering nga "Remembrance Day" or Veter ans Day kada 11 November. may Anzac Day kada 25 April. Naurhi.am mayda one minute silence ngan may namaligya hin poppy nga bukad nga igin pin ha dughan. dire hira appreciated ngan acknowledged. Age shall not weary them. as we that are left grow old. Ini nga one minute silence para mag kaada hin reflection han nanhitabo ngan han mga nagbuwis hin ira kinabuhi ngan k abubuwason para ha Australia. </b> <b>Sulibangko.Kon gindara ko adto ngadi nga mga cutleries mahabaligya ko na ha Ebay . Dida hit akon mga litrato Jerby ha Facebook. Ada hit maagahon it misa kay han panahon han gyera favourable an pag atake han maagahon kay alert an mga sundalo amo nga it misa maagahon. baga di ko adto na-appreciate nga iya mga sumat. etc. An hinumduman ko la an iya sering nga "mag WWIII ngani di na ako ma kalagiw". </b> <b>Ha balay na la hadto.html\</u></b>   . Adto na-atten d hit misa hit maagahon. </b> <b>Amo ini it Ode para ha ira didi ha Australia: They shall grow not old. makita ka hit Australian War Memori al. Ta kay mahilig mag-English kon nahubog baga di pa gud igin-respeto kay han ka mahilig mag-English. A mericano man it dayon kay amo it hin-araan. Dida pa hin baul pero an baul faded na an khaki nga tela.au/lastbattles/return.(Damo pa it mga rason kay ano nga un-appreciated hira. It iba nakadto pa ha Gallipoli para pag commemorate hit Anzac Day. At the going down of the sun and in the morning We will remember them. Damo it mga "unknown sold ier" ha aton nga nagkalat nga waray panhilubong hin maupay kay sugad hini nga mg a beterano ha Dulag. An iba nasering nga kanan mga Australians adto. It mga ultimo apo nga pira na he nerasyon naupod hit misa hit maagahon ngan pag martsa. </b> <b>Mayda namon hadto neighbour nga WWII Veteran. Adi it sumpay it ak estorya. Ta kay ha aton basta busag. Tungod ini hit contributions han mga Austra lian Soldiers han panahon han gyera. As usual. Damo an iya estorya han nahatabo ha ira pati ha Dulag kon ano an korte han Dulag han panahon han Gyera.gov. mayda gad nam usa ka baul nga mga silver cutleries nga kanan mga US Marines tikang pa han WWII. Didi ha Australia.-)an amon libong damo an foxholes nga panahon pa kuno han mga American o. Hadto nga mga panahon kay waray ko pa man buot.

<b>Sulibangko. mayda n ira estorya. Lest We Forget. An local na pangobyernohan han Dulag n angay gud manginanu hni ha ira. Kay kon dr i yna. myda mga docum. Ini la liwat ak. Salit kinahanglan it aton acces s hit damo ngan iba-iba nga impormasyon para makasabot kita ngan makapahimo hin conclusion kon ano man gud it tinood. makal olooy gud hn duro had2 an mga pilipino. alayun pagbasa hit mga books ni Ambeth Ocampo esp an L ooking Back k ad2 it mga intriga han at past pati an parte han at mga heroes. Pasensya na. An pagtag ad ha ira in dre la unta kon san-o knahanglan hra pumarada para ipamarayaw. Opinion ko la ini.os nga Pilpinas. labi na an mga beterano. ayaw ta gihap pagkalimti it iba nga casualties of war: an mga bab aye nga han panahon han gyera nagkawaraan hin anak ngan asawa. Lest We Forget. esp an parte ngani amerikano. Kon myda ghapon kamu tym. I also hope tha t the govt will find a way na magng maayos naman unta ini it ira knabuhi k ngng instrumento ini hra para mgng malinampison n nga aton nasyon. mga bata nga mga ipinanganak pero waray nakarawat nga benepisyo tikang ha gobyerno. Ngan kay outsider waray nira vested interest. Waray gudman h ya makabulig ha mga gerilya pero pinaagi han iya mga es2rya about the war. Amu nga an natata bo. mga babaye nga pi nalugos han mga sundalo ma. </b> <b>Ngan it mga hitabo di kita nasabot kon tinood ba it sumat nira dida hit liter atura kay mayda mga authors nga bias it estorya. dre ha at mawawara it colonial mentality.gov. An mga "Comfort Women" nga g inhimo han mga Hapon. kund i knahanglan gnpapatilaw gadman ini hra hn kaupayan mentras mga buhi. Hira gihap. It akon lola is a WWII survivor. Jerby it nga mga pictures ko ha War Memorial ha FB di pa iton kumpleto kay makahurubya hit kadamo. In fact. Dire hir a leftist or right-wing. Ayaw ta hira paghikalimti kon mamalandong kita han mga nan hitabo hadto han panahon han Gyera. myda ak cuzn na amu e2 it iya bokasyon. san-o pman? Amelita.asp\</u></b> BTW.au/commemoration/keating.Americano. Veneration Without Understanding.awm. baga edited kaupay it nakasurat ha at mga literature books.<b>Remembrance Day Speech Amo ini an speech para hit unknown soldier nga akon senisering earlier nga damo it aton unknown soldiers sugad na la hit mga beterano nga na mention ni Jerby ha Dulag. Hira it aton living reminder ano it nawara ngan ano it ira iginbuwis par a ha aton o bug . Dissent and Counterconciousnes. </b> . </b> </b><u>\http://www. Paghinumdom ko pala. diri kita nababaru kon anu it kamatuoran nga panhitabo ha at palibot. Baga para ha akon na mayda balanse hit kada usa nga sid e kon mayda variety hit impormasyon nga nabasa. Australian or Japanese. </ b> <b> Agree ak h2 ha iyo nga duha. </ b> <b>Pati it mga libro ni Renato Constantino sugad hit The Miseducation of The Fil ipino.entaries na gnhimo parte hini ha ira ngan ha eksakto nga kahimtang hit aton sosyedad. P ero crng pa man nim. It iba nga authors gihap nga dire Pilipino maupay gihap it ira mga sinurat kay outsider hira iba it ira pagkita. Hira gihap mayda estorya. Dire la mga sundalo or mga lalake an nagbuwis han ira kinabuhi ngan kabubuwason kundi ini hira nga mga unsung heroes ngan casualties of war. Tama na liwat e2n.

Angeles and Amelita. </b> <b>Last SaturdayApril 10 . syempre sooner or later mamatay waray na mapasahan hit ira experiences nga importante nga parte hit hist ory hit Pilipinas. and to my assigned legislators. total maupay man tat panuyo para ha at bungto. The veterans sacrifices made me continue w alking and talking and working with other advocates in the State as well as nati onwide. Congress thru my participation as NAFFAA Fl orida State Chairman-Dulag is in my mind . sakto adlaw han mga veteran-pensioners. Permi man la ha estorya it ira mga gin-agian sugad hit gin-agian han akon Lola n gan kan Angeles ngan iba pa nga mayda mga surviving relatives tikang han WWII. iton nga mga beterano.salamat idoy hit imo pag abre hine nga topic Beteranos 1 Importante it it ira role ug contribution to a society. in tawon kamagpakalolooy paknitaon.hiya was in my mind when I got tired feet walking from the Senators Bldg to the House of Representatives B ldg.S. unta dri na ton sugad it pagtagad ha ira kay kon baga simbako my mahana bo hit dd2 ha ira.. wara y nagsusurat. ako hadto han amon pakatitirok han batch 57 han dulag high school nagmotion ako hadto nga that there should be website nga all alumnae of dulag high school coul d contact one another para madaly it contact hi mga graduate ha langyaw pero war ay man ini ka implement. waray namati. til next posting.. Waray naestoryahan. K ay estorya man la." Sulibangko.one of the three is M r<pd>. et c. mcrng la it banko na wry nra mahihimo? badaw kon ak lolo or l ola an dd2. Florida. hope we can continue this discussion. Mayda man "Araw ng Kagitingan" pero di man ito gin-celebrate gud.Congress and other avenues of his advocacy. di kita nasabot ano an ira mga heroic feats k ay di man sugad hin mga busag nga mga dokumentado or may nagsusurat hit ira binu hat. diri prayoridad an mga beterano.S. I have an uncle in Cabacungan hi Tata y Copio Sandagan from whom I heard alot of oral history re Death March. badaw. usa ngni ka beses. The Obama signed billl for the $15 K and $9 K and veterans recognition i s a hard fought battle. nakahabol ka man hit discussion =D Ha pagkayana gudman. madali hikalimtan kay it ginsumatan. Waray man hit nira mga Returned Soldiers League or mga hall nga pwede h ira didto magtirok-tirok. </b> <b>OK la iton Mr Dela Paz. Dulag having been a historical signifi cance parti ha WW II maka appreciate ha mga beteranos it mga Dulagnon. waray nanginlabot. I attended a Araw ng Kagitingan ceremony in Central F lorida and we have only three Bataan survivors as honorees. Waray man hit nira medalya nga nakuha or monumento nga igintindog para ha ira . Waray man hito nira upod nga War Correspondent or mga War Photographers. aw bsan pa han kasanhi. i second d motion.. cguro thru planeta mahimo naton ini. nakahigayon ak pagkd2 ha vet erans bank. Ngan nakadugang pa it kawaray ha aton panhuna-huna hit ira gin-agian kay waray man baga interesado gud or pili la it nagkaka-interes. Waray man hito parade.<b>Jerby. kamaiha nala nra pagp inila tas bs ngpakatungkod na. bangin ak nagwaga dd2.</pd> Pat Ganio of Jacksonville. pag hisguti ta dinhi it kabubuwasan hit grupo. an active leader of a Veterans group here in the U. </b> <b> Take your time la mano.     . • Hala mga igkasi ko Dulagnon. who campaigned in U.S. Mahinay la it akon "s low"(deri speed) hit keys. Salamat. mapaaffirmative o negative and then qualify your answer. Iyakan it imo side. October Leyte Landing talks an nagumpisa hin interes ko ha history. gnpapakad2 la ghap nra ha banko pagclaim han ira pension. an up to pagjoin ko hin campaign for Filip ino Veterans Equity bill in the U. Sering pa "Itutuloy" or Abangan ang susunod . ambot la ngahaw.

baga kontrobersyal ini nga akon post.dako pa nga molopyo it deri naton naabot due to many nga waray or limited a ccess to the internet technology. :) Personal ko la ini nga baga pamalandong.. Amiel. Ku n mahimo ayaw ta ini butangi hin political o religious color. Segurado dam o it typos kay baga halabaay ini. Hagi mapatay ako tim kalango. nakakasumpay kita ha aton mga igkasi Dulagnon bsan man kon hain pa hra tungod hin kabag-uhan nga teknolohya. Salamat guihapon hit parallel na panuyo mo ha pa-agi ha P.. Bum utho la ton ha ak huna2 amu nga ginkumbida ko kamu na paghisgutan ini.. Makuri ghapon pagtirukon an ngatanan na myembro tungod kay nakabase kta ha iba2 nga parte han kalibutan. <b> ". Usa pa.G.. Ayos adto nga question!. mapatay nak didi LOL Gel-ayos man la liwat it idea nga in the future mag org na gud kita. salamat han m pagpasaro ghapon. damu it requirements para marehistro an usa na organisasyon. S till. iginsusrat ko nala. Nosebleed ghap ako. kon ini nga grupo mgng usa hya nga lehitimo nga organisasyon. Ha kamatuoran. Myda ak stage fright. mgkakamyda kita inhibitions to a ir out our ideas etc.. pero crng pman. maoob liga kita mga mgkaada hin mga regular meetings ngan kon anu2 pa. @Jerby: thanx.sunggo ako hne dinhe nga diskusyon. Majority natuo nga magmaupay nala it aton bungto hit Dulag. Salit mas maupay nala gudman na magpabilin la anay nga sugad hini an grupo kay a t least pinaagi hni.</b> Bagan nagigin awdanon it mga tawo kun aragtubang na. Salamat utro han iu iginpasaro. Baga kun mayda na effort m andated by other people or officers. And besides. Angeles ! I believe naman na we have common vision and mission para ha at bungto ngan ha P G... premature pa ha pagkayana an sugad h2 na idea.. waray lak nahihimo   .. ha akon personal. have to join t he traditional community\/mass organizations.it mga taga P.. ma ybe in d future. Pareho kita Dex hahahaha! </ b> <b> @ Dexter. • Mangangaro lako hin despensa.Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha kalurong nim idoy... Am u cguro e2 nga it ak frustrations and disappointments. ha ha ha ha . Tama e2 nga iu crng nga makuri kon d ad-on ta ha real world it at grupo kay cgurado manta na mag-iiba it dalagan. Jerby. it mga tawo baga mag aalangan na pag-gios. Ngan ugsa pa h2 .. Usa na nga kusog amo an global reach hine bisan kon it responses primarily from Dulagnons or those with Dulag connect ions or interests..tak hasiring la. Dexter knows that. mas n aggng expressive ak h2 nga paagi. AGi nga dexter ka. </b> <b>@mano romy: that s true.) Ha pira kabulan nga nagsusunod ako hit Planet Guinawas natuo ako guihapon han mg a positives han usa nga virtual community. At some point . (ayaw nala hi dexter hehehe! joke!): salamat han pagpaangbit han iu mga punto de vista. Mano Phil.. dri ako hiara hin ngpapagawas hit ak mga ideya especially ha kadam-an nga mga tawo. man Danny. t ama ghapon an crng ni man dan nga mas maupay kon dnhi la kita anay magkahuruhiba lag k dri kita ngkaaawud pag-s2rya parte hit ada tat huna2 ngan kasing2 whereas kon ada kita hin organisasyon gawas ha planeta.G. The decision may have to come from those closest to Dulag--it mga ada mismo ha Dulag yana.

Ugsa kita magpadayon. Damot arte. ini nga mga pseudo atiatihan\/sinulog in nageexhi bit hin mga street dancing nga kulaos nareflect kuno hit kanan bungto prehistori c roots pero kaurog hit steps hip-hop\/ jazz ngan mga pinangawat nga dance steps ha Cordillera ngan ha Mindanao upod na it Africa.. etc etc etc. b agan ASAP pag Domingo. hi Enriquita Salas Santo. I d like to give you a back story regarding street dancing festivals that s been sprouting all over the archipelago. turutambling. </b>           . Nino.It nanayaw. mabaw hin duro.The Sm iths Nakabasa ako parte hit at Karatong festival. Indian etc.. </b> <b>Ikaduha. ini nga duha mayda halarum n gan maiha na an katikangan. since these festivals are not real. kun baga grand slam winners nat hira pero what did Buyugan fes tival do to their local tourism? WARAY... Maghawa it spritual ngan cultural experience hit pagsayaw ha Sinulog\/Atiti han as against the Me-too Stree Dancing Festivals. ano it tourism\/economic value hini nga mga ginhimohimo nga festival ? Look at Abuyog. Manonotice naton nga haros kada bungto yana mayda na Street Dancing Festival.. ha Sinulog bis hino nadagkot hin kandila. Una. Pintados.. nah alanguhang it esenseya hini nga aktibidad para ha mga tawo.. costume nga waray didto waray didi. ngan second ha Pintados\/Kasadyaan. at times yayabag pagu d.. Hira it lugi.I d like to commend the Dulag LGU for supporting this endeavor. Given the task to create this festival were the late Tio Perling Bautista ngan an akon Mama. Bali. it gave the Dulagnon a sense of pride tas to some exte nt naunite an mga Dulagnon. nasayaw ngan mangangadi kan Sto. Ha mata ha kadam-an legit ini nga mga street dancing festivals. ginobligar an mga bungto nga magkamayada hin kalugaringon festival para bumulig han Pintad os competition. Dulag an naggrand champion. "the devil will find work for idle hands to be done" . damo t paepek pero bottom line nagpipinangant a it ira stars hin kanta hin iba nga tawo.. So how did Karatong started? A few years after Pintados was launched. Dinhi ko nala ginbutang tak two cen ts on the issue para makbulig it iba hit discussion</b> <b>For all it s worth. All over the Philippines. Sample. what the society gets are all medio cre and shallow art expressions. the tourists will always go for Sinulog or Atiati han. Actually han una nga staging han Pintados. kay lately baga nakaplace man kit hin 5th ha national festival. mga nagpakakoreo na nga mga dancers nga ginbad u-an hin kanan mga Aprikano\/ New Guinea \/Indonesian\/Etc o bis ano nga costume nga ginhikit-an ha internet ngan TV. Mayda 3 kaaspekto ini nga mga festivals nga baga kontrobersyal. </b> <b>Mayda Atiatihan festival ngan Sinulog festivals. It Maskara. Choreography nga tinundog ha Sinulog.naugom (sori Chito ha :) ) hin petrolyo tas igbubuga nga may ka layo. it k omunidad paragkita la. Ha Kasadyaan\/Sangyaw.. nagstre-street dancing kay bagat nasus ugad man nga ngatanan nagbubuhat. Baga saho kun mayda ito relevance ha kultura han bungto o waray. ini nga mga street dancing nga gumawas because of economic necessities. since waray cultural link ini nga mga festival hit mga bungto\/siyudad. mga transexual nga feeling mga dancers ha girly clubs..Than see a me-too festiv al that has no cultural depth. Nakita hini nga mga lugar nga kun tundu gon nira it Sinulog mayda dako nga financial rewards. nagiihaw hin manok ha karsada tas gink akagat it ulo.. Buyugan et al. Dakodaku-an nat ira gastos It naglilipay la it mga festivals nga ira ginsasayawan. it Karatong ok gad. pati the following year ng an nagin 3rd nala on the third year kay nanmulig na an mga dance troupes paro ha n kanda Jess de Paz (Dulagnon gihap iton). bata\/midgets papas ayon.didi.. Ikatulo. He he he. Spectacle la hiya.

</b> <b>Salamat! damo pa 8 pwede abreha la it mga huna huna. In fact yana ngani ada. An usa liwat na lider pamati ko magiinteres gihap ini hiya. in fact nakakafrustrate nga dire ini nga aspekto na tatagan hin highlight han street dancing troupe naton. Kun ako t pakianhan. :)             . An problema an paglin k na han Karatong han aton bungto. It nahiaraan nga istorya dinhe ha aton. I think our leaders from both sides will see the light. bugsay.. pada muay hin kabo hin tubig. Ageh damo pa gad iton it pwede. balik kita. nagweweigh na hin mas ma upay na option it LGU<PD>. watergun war. par agliding: we have all the waves and wind needed for these events. Unta it at gingagasto hini nga karatong in nakaangkla ha consepto nga tur ista it kumanhi ha aton para magkita hit at festival. Gumasto la kita hin 100 taw nga grand prize damodamu-an gud it maaudition para magcompete dinhi ha aton from all over the country.skim boarding. wind surfing. doing workshops to rect ify this type of festivals. waray ito ha iba nga lugar.... dire man ini yana la. unta abrehan ta it at hunahuna hit mga possibili ties para hit aton bungto.. People can join the parade and do the usual throwing of water at e ach other. pero it problema I think namimisplace naton it dapat ta buhaton hini nga fest ival. we d rather have a Karatong Percussion Festival or Karatong Design Competition. We will top it off with a reggae festival featuring the top bands of the region.ha akon opinion myda gud masiring nga may halong p ulitika ini pro deep inside naiintindihan ka nra on wat ur trying to say o boot ipasabot.. ageh baga man inin thesis.han syahan bga sige nak laktaw han pg basa ky diri man gud halaba ini hehehe pero gin basa ko utro from d top pra mka dugang geap hin mga info 4 me. it kara tong dire exclusive ha Waray region o Pinas. </b> <b>of course igupod naton hi John the baptist hit parada para man t ha iya nga a dlaw di ba? . bis p a mga taga ASEAN manbubulig ito. Novel ito. han una pa ini nga mind set. Karatong is aural by nature. an bagt ingan an gingagagmit nga signal pagpasakub han mga tao ha simbahan. they are worried of its pervasiveness. Ok. pati ha Indonesia\/Malaysia may mga tribes nga nagamit hini pagtawag hit mga sulod-balay o tribo. dire par o hito nga street dancing nga masumosumohan na.</PD> Siring ni Mama nga toss up between Karatong nga Moron an para han aton festival. gingagamit an karatong pagwarning ha n mga tawo han impending attack.<b>To date. Now who would n t want to visit Dulag during this festival?Mayda gud ada ha at makakapannguli he he he . nagi istorya la ko).</PD> i ve shared this to the Mayor and he seem very o pen about it. so what they did was they made up a back stor y nga kun nasulong na an mga moro ha Dulag. So amo adto hi Mama (Ekit Salas Santo) ngan hi Tio Perling gin pahimo hini nga f estival han LGU<PD>. unta nagbabasa ka pa.It ll be fun! Pinakadamo uminom. Somehow pamati ko it LGU in naabat na nga kanugon it at gasto hit pagjoin hini nga mga contest ha iba iba nga lugar kay lately waray na kita magjoin ha Si nulog. the NCCA\/CCP is roaming around the country. nagdaug an Karatong.basta ako im on ur side :) peace. paraw... (He he he. </b> <b>Ok na gad nala ada ito nga Karatong Festival bagat sige nala bis baga ma-alan g. surfing. labaw ha ngatanan an bungto.love and respect from serrano also : ) Day. Obviously. pinakadamo umalog. Damo gud ada it manbubulig. dik nagiisog ha. FYI.

go ako for the percussion etc compet ition. </b> <b>nahanumdum pa gud ak nga hadto an komedya gin iimbitar pagpasalida didto ha iba nga mga bungto such as burauen or dagami. age nahanumdom la ak han mga linya nga waray man gani ha script. amo ngani nga i never fail to mention hit aton komedya to my friends in negros. Tapos babasa hon an mga siday na sinurat ni Joy in between performances hehe</b> <b>brilliant idea comin from a brilliant mind.. if w e want... An script han mga komedya ha Serra no in ginhuram hin mga taga U. pero iton ira sword play ngan steps hirayo la hin du ro ha aton komedya. Salamat mano Ramie:) @helen. usa didt o nga bungto. sana rich ako to become a major sponsor para marealize ini n a im mga nahunaan. </b> <b>@ mano jerby. sword fight between red and white soldiers. mas makikilal-an it at bungto kon amu iton it masasaksihan hit mga turista pagbi sita nra ha aton. Asya d aw guhap it it rason kun kay-ano di na hira nakakagutro. diri mag-iimbitar an taga iba nga bungto kun diri nakalingaw kay dako baya ton gasto pagbyahe ngan kaon hin damo n ga tawo nga cast ngan support crew ngan banda. Makasurubo ini nga nut isya if true. yana known as tanjay city. Moro adto hiya permi.. mayda sinulog de tanjay. pero mano di ko gusto hin fight he he he. We can.those were d days! Idol ko hadto hi Mano Tedan Villegas. hahaha!!!we need fresh air! make a differece to boost our local tourism. mas colorful ngan maupay gud iton choreography han komedya. @Jerby: I think "because we are not in power" is an understatement.. i feel the same sentiments with you idoy jerby.asya besfren.P.di ka makakabutos kay dire ako makandidato ha ha ha ha! :) @ramil. Namimiss ko na ito hin dur o. since my college days. kuno nga researchers tas waray na kauli.aw ngean gnhuram tas wa na ig uli?age kalain man!unta in nga mga tawo naging responsable gad liwat ky my sentimental value i2 nga script tsk tsk tsk as far as i can remember hi tio luding tupaz (tga bulangan)1 han mga writer s gud h8 nga pg tada komedya ha serrano bugto han ak lola lila tupaz puertollano an teacher ha tabu(d la mabantad iya kalag) and i was once a princess han mga m oro wayback.. puropareho to n concept hit aton komedya.. Thanks for spreading the word about our Komedya. amo nga pkahibaro ko nga pintados festival an leyte gas ko an dulag bulig with t he komedya as the main choreography sa street dancing and showdown. kun ikaw makandidato ikaw lugod t ak ibobotos than the usal trapos. pataraw-an hin duro permi. walang pi nag-iba han nagkalainlain nga mushroom sprout festival all over the country. pakakita ko han karatong festival. it mga tourism activities para dumamo it earnings hit busi ness na lokal and eventually it earning gihap hit munusipyo. iton ira conce pt hit street dancing. maupay ghap an parte san juan esp han m cncrng nga reggae nyt. hahahaha!!!! oo masumo na ito na street dancin thu mahilig ak hin sayaw. kom edya is really a trademark of dulag\ /</b> <b>Thanks mano. On the other hand. for sure. hi man liding an tga hiway an bga makarit nga na segway hahaha ngan an rigomok h an stage kon bga pinsingay na. tama ghapon e2n kc it at sosyedad n gnpapadalagan hn ... Observation ko gad la ini. Ageh nakakatawa ako ha ha aha</b> <b> Jerby: wow! ganado it nga im suhestyon.hehe!!! maupay gud nga plano marisyo adto hin duro it dulag kn masugad ngan damo it mali pay kay damo adto it mga talagudti na pakabuhi</b> <b>maiha na ako nga nag-ukoy ha negros oriental. Sadly may malain nga news nga nasabtan ko.Permi nagawas han script.Ok gud man ini labi na kun winaray na reggae songs an kakantahun.

baga grade 1 pa ak hiton nga tu ig natabo. Pero kon hunahunaon naton nga kaya naton mak abulig in our own little way. :) I would agree nga an "kun tagan hin higayo"n is the operative word.. amo nga karida kami panguli.Ngan it mentalidad hit politiko nga ngdudumara hin usa nga lugar in bag a hin hya it tag-iya h2 nga bungto. so guin quarinetine an dulag. amo nga si mnanglad an barko kay ginpalikdo man han kapitan pasulod ha dagitan. swerte liwat kamo hito nga may nangalsa ha iyo. waray kami panulod ha klase katima pani-udt o kay nangadto kami ha dagitan agi ha baybayon. nagminulay kami didto hin bulang han bolabola nga baras nga hinkalimtan nam an oras. Ramie Pabro an ak nahanumduman hiton nga tamyok.. pero waray hadto kuryente an dulag. :) . regular an am kahadlok ngan panangis kay diri kam i makatabok kay masulog ngan hilaron na an tubig. nagu yod an barko nga waray na hitabo. Amo adto an ak karugsidngon gad la. ug kulopay na ngay-an. 41 an namatay nga nakakaon han gudti nga isda nga gin sarap ha dagitan. may ada el tor epidemic ha dul ag. yana pala ak makapadangat hit ak dako nga pasalamat ha ira. Phil Peregrino during d time mayor tinoy serrano. pera ka adlaw nagkaabot an mga rescuer nga tugboats ngan gin tikangan pagguyo d an barko. It s more like a reward of sorts with good results. nabara an dako nga barko nga barko nga m\/v de jesus dida han baba han dagitan kay gasi han kapitan pier na han tacloban ka y mapawa kuno ngan damo nga suga.     . sided with Romualdez camp. =D It prevailing mainstream culture dire pa nasasantop it mga sugad hini nga world view.. pero kulang pa an 44 nga tawo nga pangaro han enkant o ha dagitan. may nagkapitik amo nga namatyan hin 1 ka pasaher o. 46 years is never too late to s ay thanks. amu tak nabatian. an usa nga tugboat nautdan hin kable nga kimnulabting balik ha tugbo at ug naigo an 2 nga crew nga diretso nagkamatay.nakabati ak hito nga istorya nga nasanglad nga barko kan Tatay. When it happens we will have the POWER to initiate change. then I believe that we can make things happen.. alagad kay pag-abot nam ha candao river diri na kami na katabok kay ginbuhangan naman. Ha ngatanan ito. Kinahanglan pa liwat maging pukaw an kada tagsa ha aton. may-ada kuno ginpa-inop nga taga dagitan nga nangaro hin 44 nga mga t awo an enkanto ha dagitan. tinuod ngay an iton nga istorya kay permi man iton guin istoryahan han akon lola tening de veyra. d amo na kamo nga nagpamatuod hito. nagkahadlok an mga pasahero. 3 kami nga magc lassmate an 1 hi dr george lagunzad.. agui daw kay an guidara ha clinic ha dulag n agkamatay. They call Mayor Tiu as Petilla Baby. an ngaran tamyok.. amo nga nakumpleto an 44. og naka sakob. nangaon hin tamyok ha daguitan. Mano Ramie. pati an akon nanay.pulitika. a fter 46 years. maupay nala kay may imnabot ng a mga tawo nga gnpangalsa kami para makatabok. usa ka adlaw hiton nga hitabo. </b> MGA KALAMIDAD NGA HUMAPIT HAN BUNGTO HAN DULAG • let s hope diri na daku ngan harayo it pagsaka hit tsunami ha Dulag.ngan kon tatagan la kita hin higayon nga makabulig. Di ba nasiring hira nga real change comes from the people. waray naka gawas. it will take time before a shift happens. dire la ha gobyerno. thanx a lot whoever you are. week after han tamyok. amo ad to hi meyor tinoy an garan tamyok. kun hin-o man adto nga mga tawo n ga nag-alsa ha am. amo nga an motor ni mayor serrano ginpintara n nya tamyok as a reminder. mano Ramie . pagkasangla d. Ada maupay kon masusugad la h2 na kaupayan it natatagamtaman hit usa nga bungto..

Gayle Natividad damu tak hinbaruan.. nalipay gihap adto hi Tata y. han deri pa ako hadto salbahe. Danny Cerence Pero bisan pa sugad an nahatabo ha iyo.hi Nick nagliligi dligid pa adto kan im Mana hehehe. iya adto gin pa enlarge and framed... Carlos V. PITACIO "PITAT" MAGOS. kay deri ko pa hiya hadto certified b-i-l hadto nga time(di pa adto hiya na kasid-ap kan tatay. an mul ay didto pa ha merkado.. an dulag pala h adto an bungto nga may kuryente sanglit gab-i na an mumlay.. waray paltos sulod gud permi ha ring.. BOY ROQUINO. Hi Mano Romy nagka storya na kami.Deri adto unta 3rd place kay guin lutong mak aw adto hain ka hin Champion naperde namon tapos 3rd place la lugod. Antonio Jr Lacandazo an una kuno nga basketball court ha dulag nga ginliligahan nakada han kadaan nga nursery ni hat lolo terya. hehe marisyo la adto an pangarigo ha dagat. Lagunzad STRADS JUNIOR BASKETBALL TEAM TACLOBAN 2ND PLACE: TEAM MANAGE R ROMEO DE LA PAZ. dapat kami an champion kay perde gud namon an Leyte Black belt. hahaha! Adt o hinimos ko ha dulag an mga pictures hini nyo nga team...ginuusong pa ak hadto ni Mano Ronnie Caminong kun nangagmulay na kamo nga di ak nakakita kay damo tawo adto pa ada ito na frame ha Dulag ha balay .taken dida han am bungsar an.. ELVIN GABRINO... • bis bga tibway matagan hin hulagway ngan pan ngilal-on hit mga lumatod yna.. narungbay hit pnp municipal sta tion yana. CARLOS "BOY" LAGUNZAD. Lagunzad Aw. waray na kami mag mulay hadto han champion an Leyte Black Belt..history class ini nga ak gnbbnasa.di la ak maaram kun diin tagua nira Mana Zenai Ramie Pabro diri gad ak maupay nga nabasketball pero nahanumdum pa ak nga natuko d ton nga basketbolan ha plasa nga amo na ton nga semento nga poste yana. harani adto han Generator Set pa ada... Lagunzad Baga nahanumdum ako.. anhi man ha Planet G hi Mano Romy Dela Paz. Antonio Jr Lacandazo it armory yana hit pnp station asya an power house hadto di da ha dulag Danny Cerence @Mano Caloy . Danny Cerence Mano Kaloy . RODOLFO "JUN" BAUTISTA. kon umuli ako makita daw ako Danny.. Naka-third place adro an CMD..w aray na it yana tapos nahakadto ha may mercado iton nga basketball court. VICKY GABR IOLA. before hiton... Carlos V. waray adto palamrag han mga mu lay.hehehee). Mano. PLAYERS. An duha nga magbugto nga hi Inky n gan Boy Andrade han iyo opponent nga team-BlackBelt.catmonan sporting circle.. DOMINADOR "BEIT" NAVARRO... dida ginbutang am sala..oo guti pa ak hadto . nga IKAW an PINAKAMAKARIT nga namulay han basketbal. kay an iyo group pic with the trophy and Fr Raul .. Everytime nga nadida ha imo han bola. Carlos V.. Nahinumdum la ako hini nga time.. kon de ri ako nagsasayop. hadto nga time gutiay ka pa hehehe.. Nasina adto hin duro hi i mo Tatay.. gab-i gad gihap an mumlay pero guti-ay la nga generator an ginagamit nga kanda marcial tupaz ada adto. ngan andihas hit balay nira Dr<pd>. baga hin ikaw an sinusunod han bola. NICOLO "NICK" MORCILLA.Amu cguro e2 an hinungdan anu kon k anu nga my mga uros2rya yna nga myda usahay nabisita ngada ha dnhs nga dri mga sugad ha aton.... mga 19 69 nga nagchampion ha midgets an csc . CARLO S "CALOY" YANUARIO.</pd> lagunzad dida ha buntay Carlos V. . name la niya an binmulig ha team niyo. mahusay ka gud hadto.second adto overall an CMD... best uniform an iyo cons olation prize.an o ba nga tu-ig matindog basketball court? • Ahaha! Kaloy! Ako adto an iyo muse. about 6 months ago20100301 at 16:16 • Report • Carlos V. Lagunzad OO ngay-an ano. makarit gihap adto man mula y Hi Nick. Lagunzad OO.. PERLITO "LITOY" YERRO.

lacandazo brothers. hi man dadoy gabriola. Mayor then asked the company doing the cement mixing in Daguitan to deliver the excess mixed cement to the plaza. Ano daw la it feeling ano nira Papa. Phil Peregrino ada mga bugto ko iton edoy. hi man dolfo tupaz. terry ser rano..An ira hadto Team an ngaran FBAC. Mano Hobert. atbang han balay ni Dr<pd>.Danny Yutangco.Phil Peregrino an ona hadto nga basketball court dida hit mga amo nga nalambitay ha plaza. casiano santo. :) That s so sweet. hi mano tony apolonio. At times they finished late in the evening. hi muloy. luyo ha munisepyo. man luming dumaguit... Abner De Veyra Palanca mano phil: maupay gud hi renedy mag mulay hin basketball ngan hira hubert lacandazo han gutiay pa ako amo ito hira an player ha catmonan an akon liwat nanumduman nga magkarit geap ha basketball hira KULAB. sponsored ni ra man Pepe Andrade hadto. hira Mano Williams nga mga lag as na hira tas nagkikita hiran mga kabataan nga nagmumulay hito na basketball co urt nga ira tinukod.RAUL DUMAGU IT. an gin butanga n han una nga generator han dulag.An taw ag hadto haiya SKYWALKER. amo nga baga pirmi title contender an csc hadto nga pahahon. ito nga truck pareho han truck nga dida li wat han prente han balay han canas family Phil Peregrino an magkarit nga namulay han basketball nga an court tubang ni ra doctor lagunzad. plus han iba nga players hira gory abrenio. At that time when the highways were being constructed . alvin Yutangco. tony aplonio. When the mix ed cement were laid on the plaza. and pakatapos hira willie wiliams. Basta pagkahuman na han trabaho han mga constr uction companies natatagan an mga Dulag bboy han semento nga sobra. Buwas nalat detalye thanks Jerby Santo Mano Ernie Tatay han sikat nga hi Louie Gabrino ha Guinawas! Wamil Chan yul it manok nabitay!!! Hi mano Ernie Gabrino daw an nagin leader hini nira nga mga serino nga naghimo han basketball court. an church na bad trip pakakita nga n aghimo hira hin basketball court.man tonying canas. hera mano mely peregrino. kon doda kamo ito pa hi man naro martin n gan hi man noring villagas kay mga aram ito hira. mga karit adto hira.Hi Eddie DURON Kempis geap. an na mulay hadto hera tatay. An kakurian nira di pa daw nagtatapos dida. lipoy conzon. nahanumdum ak hadto kun may mulay didto nga c ourt didto ak nalingkod ngan magdrive kunohay han us army truck nga guba nga nar ugmok didto dapit han poste han goal. ogdo bau tista. nanding sugbo. ogum ceballos. Jerby Santo Agedaw kay hira Papa ngay-an(an mga kadaan nga serino) ngan hi mano ernie an nagtindog hito na court!Mga 50s. paspas dayon an mga serino pagmasa kay ala-sai s na man han gab-i. Ma no Ernie together with the other players requested then Mayor Tinoy Serrano to t alk to the construction companies doing the roads. makarit geap adto.</pd> lagunzad.   . most o f then were d 1st basketball player from dulag to represent leyte during the eva a before the war.. hi agura ng pepe pabro. hi ready ngan hi renedy. tiyo e gly sano. Hi Mayor Tinoy daw an nagdepender han mga kaba taan han padi. may-ada pa ak hinabtan nga basketball court an didto han tupad han nursery scho ol. Ramie Pabro an ak hinumduman nga magkarit ha cat monan amo kamo nga peregrino br others.

hira douglas foley ngan hi steve wills the arrived in dulag in 1960. pero an plaza han una waray pa kuno hito nga mga mulayan pambata. it was in d year 1 948. dire adto cement. the works are cute and kitschy but those are not magnanimous works like the Mona Lisa and Spolarium. peking vacal and iba pa... 1957 ad to.court ha dulag. Baga hiya daw kuno an nagrevolutionize han basketball naton ha dulag. Knowing Mano Ernie. waray pakakahatag hin exact na time hi erpats. upod hi Mano Vital. Pero mano. Hi mano dan kun namimicture hiya paguli ngadi. In fact mayda kuno ito didat mga ngaran nira nga nakasurat ha semento. an basket ball court tabi han high school tubang nira Dr<pd>. upod hi Mayor Tinoy. Tak erpats baga nagdidig-on nga bulig hir a pagtindug hito upod an iba. waray at hira mga bayad. nagpopost lako hi t mga yakan hini nga mga tuminungnung. Hi Daxfer pagtindog hini nga planeta. Mano.Mano Phil@ an daan nga basketbolan nakadto ha may fire station yana? In the 1960s daw there was this Peace Corp Volunteer named Steve. Knowing my Dad i m s ure he got down dirty on the project. the essence of my post is not really about people taking credit of somebod y else s work. We are all trying to make Dulag a better place one way or another.Siyempre hi Mano Vital it m agsisiring kun tuhay it trabaho o deri an trabaho. Hi mano Hobert nagconfirm nga bulig hira pagtindog han plaza. Adto nga nagvolunteers unlike Man Vital. maybe they did not do the entire work but for sure it s not remote that they became part of it. just Ok mano phil. baga for the sake of discussion la ini. :) • Oo mga mid 60s ada . waray na ak hinomdum.. They saw a problem. adi professor ha u. I know. one way or another.. bagat conversation over a 2 year old bahalina.. what i am talking is d 1st b. Oo mano. and again I d like to say that I really really appreciate what he did in the plaza. pamati ko consistent it storya nga nag lead hiya han mga volunteers. I mean no di srespect kan mano vital.. I played on the park myself. That is why nahighlight ko han ak post. Ginbububligan ini hit ngatanan. it s about the vision and the sense of community of the old Dulag nons. I think we will go out of boun ds.. hi mano vital hit iya mga magpa kalilisang nga palitada. you re right Mano Vital deserves accolades. I will never really know. Adto ha Hill 120 ngan ha Plaza . hi Mano Ernie ngan han bug -us nga Dulag. Jerby Santo Hin-o an makarit hi Mano Terry o hi Mano Williams? Jerby Santo Mano Rufo. Waray la hini. of texas.. of texas. hi ra jaime pang. kelala iton ni imo tita thelma ha australia. i have to correct my self hi douglas foley amo adto an basketball player ngan football player. Maupay it pagka recall ni Carlos parti hine nga topic kay in a big way namutnga -an hiya as player. Kun ano it nanahabo ha aton community.Their struggles and finally the realization of their goals and their impact on the following generations. In fact nagmulay daw kun o ini hiya han Dulag team. dire ini tungod may usa nga star player. :) Tagay kita!                   .. I understand how the artisans are always forgo tten. Labi na han iya signature nga palitada nga kawayan nga semento. Tuod ini? thanks jerby ma aram ako hiton. an garan hi steve foley.pero going backto discussion. kami an last nga batch nga naggraduate han daan na high school . & is profesor at u. an team mate imo papa. pero If we hype his wo rk like it s Michael Angelo s or Salvador Dali s. That is why I d like to go back nga somehow. hi imo papa midget la adto hira.. an ist peace corp ha dulag. Mga late 50s early 60s daw ito nahuman nga court jerby ini nga basketball court yana guin tindog ini mid 60 kay han maggraduate k ami ni imo papa ha high school dida pa an high school ha municipio yana.. Hi Wamil kun nagnenegosyo hiya . ginbubligan ito nga court han mga manm urulay nga takas na magbasketball ha baras ngan tapotapo. I mean.. th ey fixed it.</pd> lagunzad.. Typic al la na plaza.

baga pagkatapo     . KINILAW. din isogba u ntil all around is brown. aw maihaay na gudman e2 nga 7 yrs.. i hope mayda pa hit o yana dida. pero ambot kun roots ito.. tumpak ka na liwat. or something like that. baga nga g wapo man ad2 hra. PAR-OK..@ Mano Rufo ka batch ka ngayan gihap hini nga mga basketbolista? Thanks an akon mulay mulay h plasa. it paco pakaladkari... that s very dulagnon. May lugar pa siguro it Dulag para hi muan hin bisla guti-ay nga GYM. LOMO. =D Carl Garcia para ha akon... Danny Cerence amo man it ira pag pronounce hito... it pakiana. bangin dahon. -tak humba. gnguba na.. pag kagod hin botong nga libi.. syempre lakip na hit dda an sop hehe he! • HARE KAMO HIT IYO MGA SECRET RECIPE MGA KA-PLANETA. An ak liwat naabtan nga panahon han mga basketbolista. my panahon gud nga nagkakaurusa.. hehehehe. AT BP.yup. Jerby Santo AN AK MGA BASKETBALL HA IDOL Angeles Ramos Lopez @carl: gintikangan na pag-ayad hn gym it dulag..cring han ak bati nga kinawat kawat dw l i2n an semento nga gn flooring ha n court ky myda ada ad2 ng constract or ng hihimo hn kalsada. man Dan. mas daku na yna it gym na g ntitindog ngan daku it estimated na budget. Danny Cerence haha. san-o dawla ton matitima? baga guti-ay man it space han cultural.. Well.. pagkat apos. an D Clan ngani. an tym na nra kuya nante asis han han iya mga kapaturan nga taga dd ha Rizal. Jet. Kamarisyo hini nga uros2rya. pero iba it rasa.. ada ito baligya ha merkado. an dati na c ultural. guti la an space han cultural.. ano it kinchay? dahon iton or spice? ma try ako niyan kay mayda ko bisita na mga Dulag. recipe ha dulag... pinahigisan gud it tamb ok ngan matam-isay. an idol ko hadto nga namulay hi Raul Dumaguit.nkabati ako i2n nga s2rya kon ano m tindog i2n nga court... ha Cebu kay ira version tawag kay Azucena. na 3 po ints na ngani. it mas hilaba ngani kay kim-ch an-say. medyo yellowish.. Mga pu rsigido gud ad2 intawon hra nga matuhay gadman an ira ginmumulayan.dda ak masyado nalipay han syahan nga pagsemento h an basketball court nga intawon inaro la dd2 han ngconstruct han kalsada. make it round balls and botka hin lanot pare dire mga sarang. then ihalo ito hit bodol ngan hit pako. bodol nga sinoroban. magutom na lugod.mas gusto ko pa it ha dulag Phil Peregrino it kimchay is dried banana flowers.. .bagan dried roots. DINUGUAN. pakianhi hi junjun kay maaram ito... san-o daw la mahim o nga Indoor Court it basketbolan ha Dulag. dba? Bs pa kon anu.. makuri la pangitaon didi it kinchay nga pareho it rasa hit ada ha aton ha dulag. nga my paco ngan hin botong nga libi... SUGAD HIT HUMBA.. pero ta k baga pagsabot (agits baga gud ak hn sayud hehehe)....LUTO NA DINULAGNON OR BISAN DIRI BASTA KAY MANAMIT. DISH-CUSSIONS. bubutangan ko hin kinchay. bisan piyungan sulod gud.. it ak question yana... damu ad2 an ira admirers nga taga bungto. bangin half court la iton maayad.. In fact. tiros-tiros it bodol.

. pag ihaw hin tari ngan it dogo patoro-a dida hit k inagud nga lubi.cg memorize alphabet.eheheh pero d ngatanan..ngek.. napagutom. dre gn aasi... manhikalimot k amu hit iu ngaran.... myda ak special nga recipe hit maja. it lubi n ga kinagut pig-a para my ada ka tono. makatilaw ngani kamu.. asya klaro it mga para hubog!!!aheheh...:)) Phil Peregrino @jet ada hi azon nga asawa hat nawala lipoy conzon.....he. pagkatapos hiwa hiwa-a..hehehehe Abner De Veyra Palanca @Abbey Mae. tabi-tabi.he 2nd try ko hit kan Abby Mae recipe hit humba.thanks for the pochero recipe. amo la. d la ak magyayakan.. balitaw popeye food and sayote wll do. nahidlaw gud ako iton nga imo recipe..AH.. cook until d manok s tender .... Danny Cerence karasa daw. unta makuha ko na hit rasa nga winaray. put d tono and d kamalungay.....speaking of kamalunggay ha camposanto magtambok gud an malungay didto an dahon higlapad.. :) dati ha casa eugenio hadto han late 90 s may ginbuno gadla nakaduha...marasa siguro iton isahog ha hinatokan. then it ikadoha nga piniga my tubig nga du ha ka cap. pork hocks hit akon gingamit n a meat... kaurogan la... th en get a plate full of rice nga higop hit sapaw.heheheh la lgod iton ha labnasan.. maka testing ako hini na pochero niyan......he. problema kay mga Cevallo s na la ada ha buntay hit nahabilin na bodol.. makuri na hehehe. HUBOG • ANU KAUROG NA BUHATON HIT DULAGNON KUN HUBOG?! automatic nagiging member ht DAR.... pambaon buwas kon may sobra.ahehe..... maram ak pagsugba hit bulinaw hehehe! balit....A... bsta n hubog..... ginbobotok it saruwal ngan na usbot nala or nalunay hit iya suka. =D recipe la tak ihahatag ha m...A. salamat hin madamo..A   . Jet Kuizon mana Abbey Mae.. roboti it tari ngan limpiohi.. kay damo iton hira na mga daros...pro dre nkatampos puros ky puros la A... natumbling nala tikang ha atop meada hito ha kabarasan hahaha ako u dog nahikatawa la ako hin duro..marasa guihap on ini.. kay tambal ito hit very cold we ather in d midwest of usa. kaw nala it pagluto.. pero dda nala kon mgkattrok kita. ma request gud ak hini na lu to nga bodol nga sinoroban pag bakasyon ko ha Dulag.. marasa ini kon adto kamoha dag at waray liwat budol didi ha langyaw nga labnasan.. magluto ako iton marasa gud an hinatokan na manok mya-ada man dinhe guihapon kamalunggay pero deri nila guinkak aon.... kon waray kamo kamalungay order kamo ha campo santo kay damo.. Mano Phil... ebutang it manok ngan it ikaduha nga piniga ha caldiro ngan it kapaya ngan pakaladkari.ako behave la... Phil Peregrino manok nga hinatokan nga my kapaya ngan kamalungay pak kagud hi lubi nga lahing..s igsurat hin saging nga inaldaba nga manibalang. mabulig ak hit iu uros2rya =D oo..

igiuinkadto dayon han batuhon n . ) heheh.. narubag lugod tak dughan. *taranjar adto an kapuyahan basta naulpot na upod an dentista hehehe...*taranja r-tarantar(darawhonon) Nestor Bautista an amon panahon diri pa uso an totbras. Danny Cerence heheh maupay ini nga im patikang Merlyne.damo adto an klase han hukot huk ot. kay dyes sentimo la adto or 25 sentimos... Abner De Veyra Palanca an elementary ako ha central may ada nutriban nga tinapay . n idurog-ak l ngay an.pasikatay han haras adt o kon na kulop na.. an grands tand harani pa iton han oval. giho la anay han amon...hahaha. hupit tanan.. danay budbod. Dex.. han maglabad ha klase... kimnaturog ngahaw ak k malipong man ngayan ton ha ulo .iton nga oval pamati ko pag turugkopon ngani an ak hinadsan h iton han onom ko ka tuig nga pag iniskwela dida...... im pa ak ginp ahahumdom.. kami ada an una nga batch nagtotbras kay waray na man hira Nestor haabot na 1 ye ar ahead hira ha am. han grade 1 kami ni atod Dex. tatagan ka ni mam Asuero h it imo malon na gigihuon. hehe Glyn Tupaz Meneses danay magbalon hin saging or kamote nga luto. igin usog ni istan iton hadto ugsa mag provincia l meet han 1979 .... an pangiskwelahan! • nasulud ha skwela may balon nga tinapay palaman mantikilya.an makuri gud ma assign kami an paglipyo han kasilyas harapit ha my home ecomics building na may ada puno hin gapas .. bitas ngan may buho pa! an urog maka honor mga anak han maestra.AH. all good...! ka swerte la nira waray kami nga pobre kilal a.....kagawayan iton an luyo naka pan giho gihap ak hiton didto damo an torobay hehehehehe Danny Cerence ito nga Provincial Meet kay ginhapwat an grandstand..an iba nga maestra may mga baligya h a room ..... (i miss the good old elementary days. Wamil Chan glyn an bulgor nahanumdom ka? an nutriban an aton naabtan tag 15 an u sa ano? diri ak hadto nka ubos kay dako..... hi maam delmo diri adto makutol ano? he he Danny Cerence nakag toothbrush gihap kamo han dudrungan didto ha luyo han Sped c enter ha may highway? an Dentist nakadto ada once a month tas nangagtotbras mga pupils...hahahahaha!baga liwat hra 8 dre. nahanumdom pa ak hito na tomboy.....lukop siguro ada... alagad nak k alisang pagsulod ko eskwelahan nga nabalhin.deri ko gud makalimtan grade 4 ako. Anthony Dexter Tupaz Meneses nahanumdom ka han dental aide nga tomboy nga amo an parag nganga han baba han bata? Wamil Chan oo ano man? ambot kn buhi pa adi? Anthony Dexter Tupaz Meneses @wamil: hahahaha alagad k astig adto mga mananap. na sulod ha skwela naka tsinelas la.ky amo ak i2n. liwat ka merlyne. Waray na ak umutro gudman. o r yellow corn iginkada han papel nga ginlikin. kadamo nala han nangagdugo an ngipon. nalanggi hin dahon saging gamit haras para amo an turong.. meada bag nga dara hukut hukut pa....H..... an problema la hadto kun nanguli na nauran nga waray dara kapote or payong....myda pa ngani mga hapon hehehe Basta ako han ak kahubog... meda plain an color meda liwat colorful.. damo 8 hubog ha calle kempis... balit.. :)) siday man ngayan ito merlyne. bad aw an dadlagan..agidaw kay mabaho gud masuka suka ka gud it paglipyo.

basta kay gin kukuha tanan han tubig kutob na lumutaw han isda..a parte...dara2 la pirme an iya stick nga hila ba.adton karan on na mana peli na ginlalahiran hin la tik nahaabot geap ak hito.. .ambot kon naganansya pa adto na lagas kay intalon as ya gudla iya pakabuhi...nak balon had2 piso la tas pagka kulop waray na balon.agidaw kay puros mga saragwakon.. nauso guihap han pan nguha hin isda dida han luyo han high school.an mga bata na e lemntary pag kakulop o aga mag giho o mag harass.......agedaw karasa......ada na hya yna kan bejo romualdez close aide for almost 10yrs na.... kakuri gud hiton na pinahihimo ha aton. sige na kay mabasa la ako hahahaah!!!! June Edmond Tupaz Mendiola an d ko gud mangalimtan han naiskwela ak elementary a n singgaak ni mam obediencia nga bsan adto ka ha SPED hya ada central dungog gud nim... Nestor.grade 5 teacher adto hya. hin-o ngani na maestra na gin bansagan hin LOGO.                 .he heheheh Anthony Dexter Tupaz Meneses an kan julian bangs a beatles hahahaha...baga hin pirme bag o nga tinuri hehehehe...an buriyas na tagpiso la an putos na basta ak nagkikinao n pati ak baba nagpupurula haha Michelle Raagas Villanueva ha central myda didto nagbabaligya hn tinapay an pala man latik tas padisan hn icewater ok na.. alagad kay baha adto.....pastilan waray na hadto madaug nga snak! solve ka na tas ba raktas panguli k dre pa man uso an hatid sundo hehehe.dako gud an school ha ce ntral @abner: hi mrs obediencia adto an my bansag na logo...... Anthony Dexter Tupaz Meneses @jet:an snakon hadto tod kun reses balikutsa ngan tinapay nga linalahiran ni mana peli hin latik. Anthony Dexter Tupaz Meneses @ jet: 95 adto dayon tod an gay ib ni mam kun nati ma nim an iya binagisan nga square hehehe.numdom ka pa?.may ada ak taga baryo na clasmate nag papabulig ako.bagtas pagud....... Hi Julian C. Jet Kuizon ay takay tod.....an banana que geap nra bulan na it akon perme gimnpipili iton nabagtik gu d it asukar. salamat hit pag mention hit torobay kay baga maiha na ak nga wara y makabati hiton na word. Helen Pedrosa im speechless ur mga reminscing!!!!! sana pati high school days br ing down memory lane niyo geap... peace bert hahahaha! Jet Kuizon nakag-alog ka hadto ha may Serrano na karabuan na bomba? han harani k anda Allan Baoy.padisan han ice candy himo ni lo la besing hehehehe.heheh Abner De Veyra Palanca ambot hadto nga panahon an mga maestra . mahapatalindaas na kami ni Julian dida han aragian nga rice field ada adto..an ingkob hadto tod han haras lwat hi allan astorga. nakapanngarigo gad kami hin lusak...... tod nahanumdom ka pa?hahahahah Jet Kuizon aytakay..magtatanum pa gu d.......... upod na kita.. nakulop na ngani kay maratinbatin dayon kita dida han gap han duha na building han gold ngan bronze na klase...... damo han mga senyalan hadto na aton batch..hahahahaha.. nangalimot na ako han term han panakop hadto... hahahhaha @mano. Anthony Dexter Tupaz Meneses @jet: numdom ka tod pagkaratongi ni mam asuero kan robert dumaguit nga nagpaka ihi han ugmad? ntawon nagtabigis an puya hulos an i ya "mini skirt" kay pirme manla adto hya nakabado hin taga tuhod nga nasulod ha skwelahan . baga uso man adto na style hahahaha.. Jun Y.. Noel Q..

primi it hya nakatangis.. Mrs<pd>. an bug-o nga row han rooms on the left side han main building nahinumdoman ko pa.. tatay n ira inggi ngan resting an paragbagting..para ikadto ha table ht teacher..in our time grade 5 teacher hi mrs obediencia then pagka grade 6 nam nagin grade 6 teacher liwat hya. miss cadinong. May hin sudlay han b uhok...kan Mrs<pd>.. an iba nanhuram hin sudlay na la bisan man nadiri pagsudlay nahadara na la . Danny Cerence ano daw it sakit? Gemgem Kempis agidaw merlyn. Tapos hibatian pa an pagpakpak han mga kamot para matanggal an pulbo nga nanukot ha kamot.</pd> lagunzad tapos an eskina kan Mr<pd>.Mrs<pd>.</pd> Alicando.. mayda had to bagtingan gihap pag flag ceremony. Mr<pd>.g rade 3 la ako makahonor an akon maestra kay an ak nanay lugaring didto ha victor y agidaw an binaktasay kay talagsa la an motor danay dida na kami naksakay ha es kina pagawas san vicente tikang ha sungi mga 2 ada iton ka kilometro nanagko an ak bitiis. Nakausa ginkuskusan hin dahon hin utot-utot an classroom including salog. . mrs obedien cia. ginrarabak! Nagawas naman hiya para magbusa.tapos an library hehehehhee @nestor...</pd> obediencia. amadz de paz. an am agnay ton ha iya.</pd> Obedencia-Socia l Studies... baga inaabat ak hin kalu -oy. Amelita Flores An atop ni Mrs Sugbo dida han harani han hagdan....mga lagas na ito nga teachers yana...correct ka nahinumdoman ngatanan he he. panatang makabayan ngan exercise.. @agnes: grade 6 hi Mrs<pd>... Ano daw la an huna hadto han mga lalake nga classmates nga nakakita han karigumo k. diba an corner clinic where mi ss rose beringuel was...every mo rning may ada flag ceremony then mag panatang makabayan then mag exercise.Mrs<pd>.. nagr isyo liwat an mga kalalakihan didto ha sakob.. Ta kay di man kami maka-abri han amon baba han kabaho... • y masakit yana hi Mrs Obediencia na. Nag-aaprak ang J ohnson s nga pinutos dida hin linikin nga papel. tama ito nga school arrangements ngan teachers ha Gabaldon building... ada yana 200 meters la ngadto central cinasakay na hit pedicab. di ngani pinapagdara hn bukad. then kan Mrs<pd>. kada klase namon han Social Studies han kulop. hi mam putol. so han time nyo didto na hya ha left wing. Nasakob kami mabaho hin duro. desks pati an blackboard.. an iya class record pirmi iniipit an iya tudlo nga putol para madesmolar ..may ada schedule an student kon hin-o an mag panatang makbayan pati an exercise. .. puro kami nangagtabon hin pany o ha nawong. Rigumok nga ura-ura! Ramie Pabro nahanumdum ngani ak yana hiton nga maestra.. may hin duko han mga babaye para mag-pulbo.</pd> alicando.</pd> yu tapos kan mrs aguinalde .</pd> amalos. hahahaa mga baltok gud okay pa mga memory nyo.. an front row diba kan Mrs<pd>.maaram ka gud an anak han maestra amo an nakahonor. miss maraya. </pd> abreneo. mrs delmo.. d     ..kamswe rte manla nira mayda na pedicab Amelita Flores Pag bagting han bell kon tapos na an klase or five minutes pa ugs a matapos an klase. kay baga puro kalisang an am nahatag ha iya..ha atubangn han central may ada Flag Pole....</pd> Yu akon adviser han grade5.Science..tapos principal s office. an am klasmet nga sarawayon hin duro.... na-cancel an klase..kindergarten.Miss Cadinong-Pilipino hiya an akon andviser han grade 6 ako .

. danay liwat baga susuntokay hira ngan hi mo tet para marebok an klase tapos waray na klase daun...ambot kn billy ky hya mn ad2 an ngpa picture dd2 han 2lay han tanauan.hehehe.. amo ini pirmi an iya news .curacha la an imo?myda p a hadto kapuyon nga burobata nga padis. gin siring na la hi amadz ni mam putol nga "idoy ayaw na la pagsulod kay p apasaron na la. maluoy baga 99 and 3\/4 sir sir yana nga 2010 pera ka banyira ngan anu nga isda it isuka? agidaw nkasagbang mn ak hni nga topic. deri man hiya guin intremesan kay an mga akon classmate may ada anak hin maestra .MGA KA EDAD KO NGA N KAMANGHURAN KO PWEDE GHAP KAMO SUMAGBANG INE NGA AKON PAKIANA. myda pnakahitaas na puno dd2 han am eskwelahan ha Rizal. ncrng la h orlan nga "ad 2 na maam nagdinalagan!" H Mr<pd>.NGAN ADA HA MY ESKINA CANDAO NGAN CAMBULA NGA KANDA SAñO . 10 muslims died.PERO DRE AK SURE KON AMO NA INE AN PINAKADAAN NGA BALAY... ambot liwat kon amu na hehehe! pero damu man dda ha dulag it mga kadaan nga balay.. Amu ad2 an ak paborito nga gnsasaka kay mahangin ha igbaw.</pd> Sugbo. • MGA MANO NGAN MANA.. kalipay naman han mga pwake....hahaha!bsta tak m cring la wray ak mgkawat han sadol. a mbot ano na adi iya where abouts.first cousin iton hiya hit ak husband. bali na bayaw ko geap.pero an iba grabe gud pag intre mesan. hi ma am meneses ngan Mrs<pd>. An dda ha my corner hit candao ngan cambula nga balay. masasabtan e2 k it ira arkitektura an bag   .anay gin-aagaw ton nga class record. =D • hi lolo tomi pira ba adto hi tomeres? badaw kadaan adto nga aktor.. pera pa ka bulan an k lase. KADAAN NGA BALAY HA DULAG..... mai sa daun hi amadz.. malipong man ini dnhi nga topic mga idoy..MAPAKIANA GAD LA AKO HA IYO KAY KAMO MAN 8 NAKAMAGURANG HA A KON KAN KANAY BA BALAY AN PINAKALUMA OR KADAAN DIDA HA DULAG. Hi Mrs<pd>.USA NA ADA NGA PINAKA LUMA NGA BALAY 8 ADA HA CANDAO NGA GIN UKYAN NI RONNIE YANUARIO NGA YANA MYDA NA GYM NI MANO JOJO.AMO NGA NAPAKIANA AKO HA IYO. sukot la ton hya tawagon nga "putol" ni orlan katapos p agpakianhi ha iya han lagas intawon kon hu an umiyagak.</pd> cabello. Amo gadla udog ini it akon baga mahisagbang mga kamagurangan.an amon k lase sukot la pabuthan hin five star ha sakob kon natikang na an news reporting or danay liwat kon waray namon mga news report ginlalahiran hin tae hin tawo an may door knob para deri ma open para wa na class. kada lunes news report. bratatatat.Baga parihas gad geap an amon hadto panah on gin hihimo gadla intawon iton hi maam mercedes sugbo nga intremesan.pkasabot ko pla nga 8 nangag s2rya puros upay n..." Imelda Depaz agidaw ano mano masyado gud ngay an hi amado.baga amu tak paghibaru... kanda tyo ronnie caminong ada iton...</pd> Maico liwat gnraid hit nya an ak mga barkada nga ngkita hin betam ax kanda tumandao ha buntay k ng cut man han klase it nga mga buynas.army soldiers ambushed muslim rebe ls in mindanao last weekeend. Han elem liwat ako..

hahaha!peace.. all those houses are all gone.tapos. ka nda marchado.. or kun hi t mga natindog pa na mga balay yana. pero yana guin roba ba na. guin okyan iton hadto n ira fermin young..taz jolenz. hain ka na? D ka ngani bumulig dd hit am gnhihisgutan.damo pa ad2. amo ito it kadaan nga balay ha dulag.. hi mano phil peregrino makagsumat ito kun kanay balay it pinakadaan. :PP Hahahaha! Mano Phil.. kanay it pinaka kadaan . it ada yana natindog pa nga mga balay. canda mr legaspi.. tukib ngahaw hi mano.tamba.tapos tumbalata. reporting for duty.... & kanda lourdes composano... ha may municipio. and nera waguina nga nanay nera pepe anrade.tas lastiko. hehehehe. danay an kanan sako han bugas.Amu ton james nga kinahamglan an medyo daan na tawo it pakianhan k for sure maram ton mga kadaan nga balay dda hehehe! (joke la man o) Asya ghap an ak nahunahunaan it nga balay nra lola memeng k baga super kadaan na gudman... canda mana irene sano. tapos igin roll ha lata. US based. sato Ambot kun puydi ig-upod it dampa? ambot kon may ada pa napalupad hin banog-banog.... Jade Asis maratin batin. it kadaan nga balay ha dulag nga na tindog it k anda mana memeng beringuel. marisyo na. bakery ne fermin iton hadto. an ak higot adto an kanan hukot hukot na nylon.... napalupad kami hadto dida luyo han simbahan protestante..ahaha. kanda lolo vernan sano.. bug o iton kay na sunog ito hadto.. =D mga mano ngan mana 8 akon pakiana an pinakadaan nga balay h dulag dre an pinakad aan nga tawo ha dulag...a during han american period pa. so mano phil. it nga kanda mano ronnie ca minong it pinaka kadaan? or perhaps diri ka familiar na hit mga balay ha Dulag? when was the last time ng a nakabakasyon ka? ada ha highway it balay nira mana memeng beringuel. it nga kanda lolo vernan sano balay bag o iton kay na sunog iton hadt o. & in serrano kanda vivero. . 4 ha cambola. Man.. pero an after the war 7 la an nahasalin nga balay ha dulag. that was our golden han butch 57 ha dulag high sc hool. h mano phil it pinakalagas dnhi ha planeta? hehehehe! retired na man hiya. 2007 ak last time ha dulag..naka limot ak.. Hahahaha! K an daan (ayaw gadman hit pinakadaan) na tawo amu it makakagsumat ko n hain it pinakadaan nga balay ha dulag hehehe! adi na ako . K anu mano.. lol o ni ronnie caminong. pakianhi nala hiya.... it nga balay nga ada ha canto hit candao & canbula. canda man ubi sumayod. . & kanda man tinoy serrano an meyor.parag yer hin rakrak.. ta tima ka. ambot kon myda dda napreserve nga balay nga pre -WWII. bag-o na e2? • pabuto uso pa ad2??ahaha...an knda lolo kulas.hmmmmm. .

Myda ko pa gud usa ka lapad na holen iginlabog ni tatay ha daguitan k amu man dayun an ak gin-aatiman katapos ha eskwelahan. hiya an nagmamando kon baga m ayda deri nahaasya han pag pila. Amelia Baldo Kasanhi kuno naningba ngani an an mga tawo. sanglit it kristiano na virgen na i t ira puntariya Sanging Part II Mayda duha nga bungol Bungol 1: Saging.. waray gud nim balita hiton mga bag-o nga tanom. waray na ngan yana na gagad. maaram ka nga pikoy ha pikoy. nahadlot na hira dito kay an mga muslim nga suicide bomber naobos na an muslim na mag virgin ha heaven. pedro: ay naano ka ba padi juan. napila . limnabay hi juan han balay ni iya padi pedro. nagpakiana hi juan: padi pedro ano tim trabaho dida? pedro: nagtatanom ak hin bobowa (lanzones).. Saging.. after one week bumalik an pikoy.. iba la an pila han mga lalake...myda p nyo gn kalimtan an PULYAHAY HAN TINUDTOD N TANSAN tapos BULANG HAN KANAN DAGAT LINIDONG NGA BARAS... Salit kakalbuhon ko ikaw. ikaw nga parapan. manok ha manok... dire na hira nag aampo m aha kadto ha langit. palit kamo saging!! Bungol 2: Ano ito saging? Bungol1: Dire . Nagpakiana an padi " ano nakatara ka hin babaye nga pikoy" baga masulobon an pikoy ngan sumering " waray padre. osa ka adlaw nagsarit an pikoy kan padre nga ma kadto kuno hiya ha gubat kay mamiling hiya hin pikoy nga babye.   . Myda pa had2 mulay na yapad na bato an gamit nga mader n ahakalimot la ak han tawag had2 hehehe! @angeles. Phil Peregrino my crisis yana it mga madre ha sinbahan.. Pagka domingo balik na ha iya trabaho an pikoy.?? @carl: asya na tupa-tupa.it nga mulay tupa-tupa. Tanan na mulay han kasanhi naeksperyensyahan ko.. Mayda usa nga lugar nga an ira p adi may alaga nga mayawit nga lalaki nga pikoy. hin manok didto pila hit kanan mga lalak. ba to bato ha langit an maigo deri mabigit. Mayda intawon lalak e nga baga pira nala an buhok nahakadto han pila han mga babaye. iya hinkit-an nga may binubuhat di dto han ira garden. gintatumbling ko nala k pastilan hamubo man ako =D. mayda pa nagmumulay ht dampa dampa.. gdaw madaug ak h2n hd2 hahaha! myda ko gud hd2 minayu yo na mother. Amo suminggit a n pikoy "hoy. tinigutan hiya h an padi kay maaram an padi seguro nga baga may inaabat hini nga iya alaga. Bungol2: Aw.. an trabaho han pikoy pagkaka dom inggo didto hiya napungkay ha igbaw han singbahan. waray liso kay seedless nga bobowa ini nga ak igin tanom. hin-o it maaram hit lumuy-lumoy? murulayon nam ton hadto.. juan: hain man it im igtaranom nga waray man nim liso dida..maaram ak iton nga mulay na my mother tapos my lidong na bato na is inuyot ha buho....iba la an pila han mga babaye. kastigo ko ha imo tungod hit i mo binuhat. salit nagilob nala a ko han manok" Nasina an padi "deri maupay an imo binuhat. huna ko saging. Nahitaas na ngani an chinese g arter. Joke only.

Lagunzad ada hi man ponce... I know the man . Lolo in law namon. 2.dre iton grabe nga sakit. dapat may iba na meaning nga dulagnon la it maaram..... good.kastila man ito. padayun la pagdu gang. an mga unique to dulag la na words tat igbubulig dinhi. iya t . Nakadto pirme han amon Tata y pagsumat.Military man kono iton. gi nsinunlog hiya hin Darus Tatu bec of the song" Rose Tattoo" . Nasinasinahan adto hiya kun gintatawag hin Darus Tatu asya nanlalabay.. ta sige.. Dungangi na la kon mayda pa niyo nahibaruan Kabron = Pedicab sutir = lemonsito Danny Cerence (madamo na ngani ini. about the family sunlog. bisan linurong na term\/word...ano 8 maupay ine nga akon sakit ky kon na oro ako kon ano 8 akon gn kakaon amo la ghap 8 nagawas k pg oro. damo na. ig cocompile ko.. • nahinumduman ko gud iton hi Darus Tatu han gutiay pa ako. thanks Wamil..TA-E an kauna ky para pg or o mo TA-E liwat 8 igawas.. diri gud dulagnon maghimo kita rules: 1. Ano an iya kinabuhi. iglakip gihap naton. thanks wamil. dapat diri na ga mit ha iba na lugar pero gamit la gihap ha Dulag. diri gud ito dulagnon. Mga darawhanon (words) na unique ha Dulag.sugad nakaon ak hin par-ok nga utan pg or o ko par-ok la ghap... nasisina hiya ngan na mbubukod gud.. sige la contribute. amen. 3. para madali hit documentation. Waray man hadto nira anak ha balay adto namatay... gamit gihap ha Tacloban. s or if popular word han una ha Leyte. • ok ok. para makit-an hit iba.. pls ibutang kun ano it apelyido para madali it documen tation. hahahaha!) siki = samarnon ito. ig lakip nala gihap dinhi it: • wa ha ha mayda ngay. basta gamit hit kadaman ngan popular ha Dulag.. padamuon pa.. DOC: aw. igcocompile ko tas kada Sund ay. A iya ngaran Tatu.an hiton? TO CONTRIBUTORS: ALAYON PAGBUTANG HIT MEANING.. dara pati laway! ahehehe! baga mga tga Candao nanhhbaro hni. so bale. An iya wife sister han amon lolo nga Victor iano Tumandao pero di ako maaram kun taga diin liwat hiya. kay hi man cecilia lagunzad man adto.. May his soul rest i n peace...sunod nga kumaon ka.PASYENTE:doc.. dapat ha dulag na imbento or nagtikang. ig post ko it compilation ha Wall. Hin-o it nahanumdum kan DARUS TATU... karsonsilyo . Visayas or Pilipinas. samudoy (pag-swipe tkang hit lips ngadto hit agtang...

.mangag pka butabuta na nman ba ki ta?dude get involved. old Dulag songs like Labasero nga Dul agnon ngan an.." ginmimina para ingred ient hin puthaw... it asuero napatod ada niya. haha oo gud man jayr.pipira nla kamo nga pinan hi tinggan.\/waray ba naton buhaton? na ngag ka ano kita mingaw man crin g pa. __________... my love you are the precious jewel of my life..mam iling pa ak hin "manila paper" . TRUCK NAHUWAD BARAS Top of Form kuri man ton ihuwad tubig.an lagunzad kay hat nawala danny nga anak ni man cecelia lagunzad ap elyido • kami Bahi -.amupay man gud ito nga klase hin baras aw ic.. kinahanglan ini i clarify hehe aw oo ngay. firstly ......puydi gihap! di la mabigit it hingaranan....ambot di nak maaram... dpat dri ini maubos nga baras diin ini kinukuha? ha dagat? axa na. you are angel divine."the last time I heard lately" .. I hope I can take a video of him singing.. pero nabatik hini hadto kan mano Jun B eringuel. ayaw pg inukoy ngan pg inilob nga tim kalibungan gn didist roso ha imo atubangan....salit nanga risgal gud ak pag-ioroli "as early as possible" of course. @Mano Rei : Mano mayda pa buhi hadto nga trio Jerbs: Usa na la intawon na nahabilin ..makalolooy it ada hit ligid hit dagat amo ada iton it sinisiring ni lolol na "margaha\/margaja..... takay...mapisnga pa ak.usa ini na ira karantahon.. "Excuse" anay idoy ..maluya na ngani liwat ..atay hi man ponce.. mano jerbs Jerby: Matangis-tangis man ini idoy na imo "caption". ha ha an kan tatay aringab ha ha maupay nla kay waray ak matura ban ha ha • anu ini nga klase hn baras? k anu special man it iya packaging? amo b ito an black sand? murumahal kon sugad? yup.mlapwas it dagat   . kun di ak nagsasayop. Naka papahinomdom han akon mga kasangkayan na "trio" . ganun? ?@karen: oo amo ito day • makarima dima.to visit our "mahal na patrona"... ugad nla ba hini.

inin iyo nkikita nga pictures parte ht n atatabo ht dulag in dri gn himohimo la or cring pa ha photo shop hinimu.. or so i think..angele s& mr eric lagunzad are also environmentalists... napaabat la...pauranon kita. masige ka nga kada minuto mabalhin tim mode??? comments lang pohh..huna ko adto england. it panahon amo it tawo... aw kay ilove you all.pero nki sympatiya ako ht ira gn bubuhat ngan gn aabat..makuri man nim bayaan im ka buddy2x annooooohhh........talagsa na man gudla hapasyada PADAYON KITA PAGKAUROSA PARA HIT KAUPAYAN HIT ATON MAHAL NA BUNGTO ( DULAG ) • adayon! ngan maupay nga aga ha iyo ngatanan.o kon waray kritiks...haha .kta na it dapat gimi os... hahaha.. baga liwat hin harayo-rayuan ano kuya?hahaha takay.... .... maupay nga adlaw hadton naka basa hni. ...ta mauran man daw.kay deri nakasabot itiba kon anu nanabo.kon mauran amo la giap damo it nareklamo.aw oo kuya dexter.. intidi kami hto.it ira gn post in simple nga pg pa matuod nga amo na ini it nah atabo ht aton bungto nga dulag. was a trekker taga bukid. mahusay kun i -post ito nganhi.dri na kta dapat mg pinan lingkoron ngan mg hinulat nga myda pa mg sasalbar hton aton bumgto.kita na........hehe nka. i love you all nla ghap........pantanggal la hit kaduro kasiryoso.mareklamo kay diri mamara it mga binulad nga lalab..it uran tangis.pagbag o na kita pra kaupayan tanan!tama ba.. nangingita hin pa maagi agud matagan hin eksakto na pagtagad kon anuman an problema ha at palibot.....heheheheh mag-upay it mga photos han KARATONG hanin yana nga kasadyaan 2010.ini ng a iyo nkikita in gn balhasan ngan namiligro an ira tagsa2x nga kinabuhi.mga funny comments la..... kon kada segundo or minuto it reklamo hit mga tawo pamatian hit panahon...kita nga mga tawo ikumpara ta hit panahon.. ta pagsiring nga sirak kay diri mamara it mga linabhan.. (gab-i dida ha iyo Roy) eton dre puro la critique.. baliktaron ta it kabutanagn.karagtatawa la ini ha... han.. anu dawla anu??hin-o dawla it abnormal hini.it tawo kon it panahon?? kay kon masirak....ini nga ira mga kuha nga litrato in angay na ga d unta maka pag pa mata ha aton nga dapat na kta mg burublig para hiton aton mah al na bungto..taga dagat.masiring age kapapaso... diri kami matatawag na environmentalist.sidngon ta nala nga nanginginanu la ka mi kon anu it nahatabo ha at kalibungan ngan at the same time.anu daw la it hanabo ano?? pagsiring nga uran kay mapaso.. kon umuran man liwat kita.... deri mababag........ ikumpara ta nala it sirak hin tawa....... kon sumirak kita mareklamo hiya nga mapaso dayon..i am not an environmentalist i.. anu dawla liwat iton tat buhaton anu??? • tacloban gad la..ta masirak man daw.. ..

i love you all.baras.ine na river....sugad liwat nga deri kita magstereotype liwat.... i salute you guys for doing this..... ine nga pic kan mano phil gud ine tinipigan baga hinumduman niya kan iya tatay r ober creng pa man niya... • hheheh...."idoy ayaw gud pag wad a ine kay precious gud ine para h a akon. • amo daw ine an original nga sireno han basketball ha dulag... phil jackson it coach =) asya na Unta mayda pa very old pics nga ig post..Naruyag ako makabulig bahin hini pero harayo ak o.salamat......it na black sand asxa ton it kon bga ha tindahah na pamalit amu ton he . ok dex...pan himangnu na kta ky duro na....NAAWOD ako sobra kay baga ngani hin n a reflect geap haak it mga binuhatan hit iba bisan signgon pa nga i in not one o f them... i apreciate ht kan angeles gn bubuhat sana myda pa nga tawo mga sugad ha iya.(u knw wat i mean labi na an mg a nkilala gud kan angeles) • Maupay kay ine nga buhat ni Angeles an imo nasusuportahan... Our Filipino d iaspora ha upat nga sulok hit globe.. an mga orig nga sireno ha dulag. may sala pero ayaw it apelyido or tribu. maupay ito.usa geap na tika guba na ..... magbubuotan kami.. magguide unta how one will feel kon na-ster eotype ka nga waray man sala just because kabalat o ka-ethnic it maysala.........boutan kna gud di ba.....hehe Dex. Be safe also...... Ayla kay mabulig ako pag bantay-bahay guihapon ! At this junction..kay meada geap nagkikinuha hin bato...it nakadara hit boot alayon nala ba ga pagsagukom hit iba. oo sir.. han pag sumati haak han ak boss about it.it lusot hine asya it daguitan river. ha nakita ko nga mga post nga nagiging racial\/ethnic.ha akon bati bgab us a na na poste hit tulay it lungag na ka nagtitikahilarum man pag kinuhai hin bar as..m aaram ako damu pa ng papaka butabuta la......very SAD :-( hahaha.......sob ra na it ira gnbubuhat ht aton kalibungan.kamo liwat nga mga nakamuromanghuray tood liwat hit mga kamagurangan..sana makaintindi kamo PLANETEERS. am man kamo nga paglilingkod pala ni pare NOYNOY... And I will keep reminding hit aton igkasi Dulagnon nga unta deri ito bubuhaton..pagsurosarabot kamo hin maupay la para padayon it kahapsay hit Pl aneta kay talagsa nala ako hapasyada nganhi kay busy liwat kami yana kay maar..makuri ko man liwat dire hiya updan hit iya mga lakat kay intawon ako manla e2n it iya baga buddy-buddy..salamat idoy han imo guin tikangan ug this message... pagbuotan nala ghap sir =D Thank you for having us and best wishes....pag upay-upay nala kamo dinhe ha Planet ha.." mamay anu!..hehehe...ngan ayaw kamo ka baraka kan angele s nga my hatabo ha iya kay andam na iton hya. unta ot don ito ! Kon nasering ngani kita nga dakpa it tawo nga..ni waray ngani guin bubuhat hit aton munisipyo para ma rehabilitate it aton KADAGATAN\/LIBONG.delikado geap.

asya ton it black sand. yes yes.pero kay tobtob man la ha yakan.....maubus nala it iba ayaw la it ti ine na black sand... then educate more tubtob nga makasantop hra... ok kon asya man. haraniay.AYAW KITA KA HADLOK.h kami nga ad ha harayo. Mr Verona..... • HINAY ODAY DIDA.hahaha... mabulig nala liwat pinaagi hni nga mga social networking sites..deri man mga tawo it maghuna huna hin pulitika.deri panlantaw ko. kos bisan la ano nga paagi madako man or magutiay para hit n..for delivery na...BASTA KAUPAYAN HIT DULAG. ano man angeles kon ada kna....? . wry ngahaw mahihimo... para hit Dulag ngan mga sumurunod Proper... no offense meant ha? pcnsya na. mggng malinampuson it aton mggng paggios. ibahon ta nala it at pamaagi para pag-atubang hini nga problema... para hit aton Bungto..</pd> Miralles.aw am not imposing anything on u ha? ngsusuggest la ak... ipaklar o la unta nga kon anu man an hihimuon nga paggios in wry labot an pulitika..Daguita nga henerasyon..katalwasan .sasak bun la geap hin pulitika.....naka experience na ak ton nakadamu na.oo ada..kububuwason han bungto. masugad ngni ha m tanan it panlantaw hni nga sit wasyon. heheh anu na dir? mag ano man kita kay haros ada tanan guin papaagi primi hit pulitika salit wara y may natatabo nga maupay bisan pa.. imo la ghp gn-iinsist.ada cre dit card man gudla.</pd> flores.hit iba na namuno ha bungto.ma oo la it hira.ito...... dire iton igin-taga hirayo.pag tage hin kwarta waray na nakalimtan na an kamurayawan.......ada gad ha mulopyo it sulusyon hine.actually dapat ngan tlga ada nga ha aton ng a mga mulupyo hit dulag mag tikang kun pano sulbaron ini nga problema hahaha...a it gin papakyaw pag kuha.. taga Huron ku pagbulig hit aton maa aton Baybayon. pero ngyynakan pala ak na iset aside ta nala it pulitika. maram ako hit reyalidad pero pwede ta ton mabag-o.....?panagan mo na kami hin credit card?hehe. basta kaupayan hit aton bungto dulag. IMO. dapat kc. diri hunahunaon hit mga tawo an pulitika k wry h2 dadangatan..pero we need to be patient k dman ton hra makakasantop overnyt dba? asya ton it realidad ha dulag. dir educated enuf kaso lng dri guin gagamit it ka edukado\/edukada maram ka Mr<pd>...amu la geap.a daun hit parapalit.... pwede ka na mgtkang dda pag-edukar hit mga tawo bsa n pahinayhinay la. my point ka jan Ms<pd>. isul od ta ha hunahuna nga para ha kadam-an an at pagbubuhaton k kon amu ton tat panl antaw.ito na ada hit pic ni eric na bag of sand... i know. taga ndi obligasyon ini hit nga tanan nga Dulagnon it pag-gios. ada kb ha dulag? kon ada ka... ata ngahaw ka mga lagas na hito na eeducate.

.anu man bga nag padaun na gud m an liwat it na ginhihinimo na ira sagpo dda hit na bangin..heto.800...adi liwat ha iba na brgy. Maupay nala kay baga may pagka hunk han tawo! Balik na liwat ako ngadi tak lungga pero unta..dre na pupulsan..bangin kalaw umabot kna nga an eskwelahan han Batug mawara ha mapa kay approximately 10 meters an iya distansya tikang han nagkikinatimpagon nga tuna dd2..kon bga pag gios la..takay diri na . makaharadlok balitaw an pustura ngd2...400..ada ma santop kon meada mahinabo.....makarag la it na kwarta.budget na balay na amun ka kadtuan 7.kapanpan hit tuna ha igbaw matabunan la ge ap......mamatron kami... deri nanginlabot kon ano it nahatabo ha ira paligid basta la kay mag sako hira han salapi..myda ngni ngad2 gabions na natabunan na h n tuna kay tested man daw ton na project.hehe matron kita........ ada kay waray sadang pagbasulon kundi an mga du lagnon la ngahaw nga pabaya hit bungto. magpadayon paging vigilante a tawo ha Dulag agud maprotehiran an aton kalibungan.. an mg an ta nala ad2 M • korek mana.. himuon na nga Venezia de Leyt e....mapatron na liwat Cabacungan. nabay-og an ira mga panimalay....... oo.asya man i t ign pag malaki it na sagpo.. tama iton mana.... ira e2 choice choice na deri naha asya.naku ha......alas 9 pala kami matikang ngada hit pangaturog hit tag balay........tagan taga n la hin 300..san...1000. oo...ha batug.mag himo kita organisasyon.waray la gamit ton na gabions. maupay hine pag burublig kita......na masalulbar hine na problema..diri ak maram kon wen matitima sus ada ton matimA KON man hi anod na it kabablayan.labi na kay matikang na i t uran-uran.para liwa   ...mga 50 million ito it budget.</pd> Loriebe l Alicando pero 2 phases pala it natindog k makuri daw durunganon esp mga cge an uran....takay diri na .kay waray naman makuha na baras tas guba naman..kuri h2n kon puro la pasikat.daan mak uri ngadto.kairo man hit mga mulopyo dd2 kay crng pa han usa nga residente. asya it crng... bdaw mahulat nala kita kon anu it mananabo.it nangag post dinhe ha planet pabuligun nat... maupay yana pala balhinon na it ngaran hit dulag... an mg an ta nala ad2 M Magaampo ako yana nga weekend nga unta waray written warning nga naghuhulat ha a mon ngan han akon room attendant dida hit Lunes re pagabri hin rooms nga deri an ay na tuktok hasta lugod nga nakakita kami hin deri namon angay hikitan nga binu buhat it guest.. Balik na liwat ako ngadi tak lungga pero unta. magpadayon paging vigilante a tawo ha Dulag agud maprotehiran an aton kalibungan.. maupay ton na kumadto ka nag personal pag kita.....millions pa gud ngayan it worth h2 kada pha se.Hehe.. kinahanglan mga tawo it magios maiha na gad unta.. ada k crng pa han MGB director.ababang Paaralan ng Batug kundi "Magigibang Paaralan ng Bastug" na.....makaloloy mga tawo ngadto. ada kinahanglan an members han organization in mga seryoso liwat.bangin kalaw umabot kna nga an eskwelahan han Batug mawara ha mapa kay approximately 10 meters an iya distansya tikang han nagkikinatimpagon nga tuna dd2.gin kalimtan na an ira ktalwasan...takay nadre man gud liwat.ababang Paaralan ng Batug kundi "Magigibang Paaralan ng Bastug" na..... Angeles Ramos Lopez ada k ambot h2....lipay na.yana gin bayaan na ton pagbinarsi..mabulig ak..let s wait and see.. balitaw kon umabot it panahon nga magnayap nala it dagat ngan hit daguitan ng an ma puros nala tubig it dulag........ k ada daw ngkakaada hn soil erosion. o pa ton matima? ?4 phases daw ton na flood control structure according to Engr<pd>.

yesssssssssssssss! nakagkita na ako hin live concert han AIR SUPPLY live in tacl oban! GANADO.. mabulig naliwat iton hi allan negro nga uruistorya hini pamati ko bri.maupay.. Let us help him fulfill all his promises.irespeto. god bl ess to all.ngan kamo nga kabataan iyo gihap katungdanan nga bantayan it kabaybayonan....... harani na it patron ha Tacloban. an karubaan han pantalan katunga 3 years ago it nahasalin nala yana katunga han daan na nautod n a pantalan... ?@ angeles......... sana dire la mbantad kundi mauy og pa! Maupay nga gab-i... asya ton nira pag krawta kay. yes amo it akon guin sesering ha imo na pag hinay hinay dida.... Kita nga napakadto ha Manila would be happy that at least.makakita na it ea karabaw 4 nala na teel.kay hikamo it habilin dinhi h a kalibutan..perme waray 2big...hehe tas masiring nga ako it nagamit hit alyas nga allan negro.sumati daw ak kon baga nag alyas na ak hin ngar an..bangin ton hisakban.! pero ha balay gusto ko makita an WATER SUPPLY.ikaw hi alln negro?hehehe kakan-o ak mag alyas hin ngaran..?du .harani la itn it balay nira ha aton ig tiangulate nla...sungay tas anit it habilin..t it ira pinan post dre la post.it ira papangurakoton....may ginbubuhat geap..waay man makurakot ha ira gropo... anu na count? hehe ada k 1..3.waray ba kta bubuhaton?ma tundog nla ba kta hiton iba nga na ngag paka butabuta bsan maaram hira ht natatabu ht ira palibot.2..may pic ak compared 3 uears ago ha present na hitsura di ko mameasure how many meters but its significant lets say severay years after am sure wa na an gulf view na ikaw dapat an solo na tagapagmana haha..sory la bry tinatahapan ka na ako ikaw. karabaw ni juan. waray man kami bahini ha ha!!! ki ta a niyo aton baybayon ginririnuba hit taga iba nga nasyon gin mimina bato b aras margaha d gud mauapy it ira pangursunada....san o kita mg mamata..deri ako deri imo tag iya hini an ginoo.. :) ikaw baruk tinuod ton nga baruk tim ngaran?? dri itn baruk ittinuod na ngaran atod.. dri knahanglan man mirit importante my kusa. That s a good start.upaya it pag bantay kay bga nauso na liwat it kawat hin karaba w. kmusta an san juan?kumita kamo kon ano kadako ht guin ibahan ht aton shorelines? db harani na..axa ine na mga new membrs.... mawawara na it wangwang.. after the inaugural speech of new Preside nt Noynoy Aquino....... mga Dulagnon..na actual.....ada ini panhi sabtan kon hn o g ud it may pag mangnu hit aton bungto nga dulag....   ..matangis gud h juan..tuhay.... huhuhuh! permi ak nagunit hit nga utod nga puno hit lubi k bangin la kalaw mahulog ak ngd 2 ha ubos..lagnun dri la dulag it naruruba.. counterflow nga n tong....?dri ba kamo na alarma?iba ha aton dri na nginlabot ng papka sahu sahu la.nyahahahaha Baga hopeful it kadam-an ha aton yana...sanglit kamo nga mga tawo baybayo n dagat..... wry kapa atod mg alyas ky bryan-bryanan ka gud hn durodurohan..ta k baga hataasay.. dere man ak nag aalyas ako man ini...waray na maupay nga mkikit an ht mga sumuru nod ha aton.hain na an mga saad nga iyo babata yan baybayon ngan han dagat deri kono pabay an...... mabantad unta kita nga tanan. :) • usa na proof an eu gulf view idoy and of course the pantalan...

.. Waray reaction! Bisan paghutib hit mga baba.. yes kay usahay mga luko it mga tawo.... ayusa tim mga words hehehe! lol. They just need the support from 99 per cent of the Dul agnons. parang bata na walang muwang kung dito sa ating lipunan ika y taong walang pakialam!" hahaha bata na wlang muwang gud ano... natapyahan gad ak dda han sarakyan han tipauli ak from tacloban kakulop. para hit kaupayan hit ngatanan.ok ada anu man? nan-gios na kamu para hit at bungto? Di iton maiha may masering nga anhi hi Elvis o hi Michael Jackson kay bisan wara y sala hit iba gintahapan.all of us..why not take a stand. It iba dinhi.total my ng open up nman ht nga invironmental issue ngan ht nga san juan...to make dulag a better place to live in. unta damu it makabasa hni nga m panawagan. ha canal kumukuha hin tubig.... ok la. kayano dri lugod kta mg burublig para magin maupay it dagat ngan it bungto ht du lag .have a nice day mana amel ia. =D hahhahha.. haha ky ano ba ak cring?which one?   . ira man la...ok. never mind nala melit. nagpapatay-pa tayan. ntawon nahupit ak hn gamay pero ok nala. tikang man ada ha bomba or gripo an tubig.. salin hit mga isda.dri ak htn maaram dri man ak tibak oi winston.the law applies to all.hah aha wry la bsan la ano. makabasa ngan kon nagkamata kon dire nagbuta-buta makabasa. Waray ako pakaintindi kon ano adto. • mana. .hadto unta ig padayon ngan waray kinikilingan. making it more pr esentable to the tourists esp those who are traveling to see the place on their sentimental journey ?@ consuelo: mayda na gad nagumpisa hin cause for the preservation of the Dulag beach and Daguitan River.. Di maiha pati hira Elvis nga patay na masering nga na buhi. diri kritisismo. may mga bantay – bantay\/salakay maupay kon mahibalik adto to preserve the beach and the dagat. • Salamat nga nakakita ka hini nga issue. =D Kon nagkamata. pero kon constructive criticsm.. lol para hit mga mangangarigo ha dagat dda ha dulag hit san juan upaya niyo nga pagu tmao niyo waray niyo tukdo nga golden crown. amo it malaba d nawara na ada an mga bantay dagat. pamilyar ka ba sa isang kasabihan? manatili kang mangmang.. support it kinahanglan.

=D k myda ka naman number ha ak.tibak" huna ko sugad hit text nga lingo..   . baga expression la ghap ton.han una dire pa ako maaram hito na so called jejemon.. Nalipat gihap ako pagtawaga ha imo nga Winston.. what is jejemon and horse? anhi man ako ha planeta pakabati hiton nga mga terMs< pd>. Pero naka-adapt na gihap ako danay... Di na la ako mag-elaborate kay mawara kita ha topic.. pagkatapos deri ako maaram kon ano it meaning. Pagburublig kamo k it maniguro kay peperdihon hit mga giants hini nga negos bangin lugod mahaupod pag quarry pati iyo binalayan.........ahm. naiha la maka lanat..... Hala mga Dulagnon gi-os ybayunan hit Dulag ngan ay makuri kon gutiay la yo. lol jejemon buster ngan ak.still searching and a virgin h ahaha to amelita i heard ada ka dw australia?is it true? turaban ka la ghap.</pd> Tell me kay bangin pag uli ko may magtawag ha akon hiton nga mga terms .haha LOL with edralin s calling angeles "others". rai anay ak paka get... inin aton mano dax it pakianhi htn nga pg taga "horse"ky itn nga expresion knan ira pa itn kapanahunan. mayda ak o katxtmate dati na jejemon kay instead na hehe naging jeje tapos an hmp naging hmf.)im okey bsan broken hearted.=d edralin: thanks for the information re jejemon.YNA NGA PANAHON DRI NA POYDI MG KNITA HT NATATABU HT ATN PALIBOT. tas it horse mana.. diin ka had2 pangaro? AW SYEMPRE BASTA MY HANGKAG.. asus amo ngany-an t oo late for me to realize na jejemon ngean hea haha!!! actually i dont find it c ute either! hala bulg kta?. jejemon kana hahahaha! aktibista meaning tibak :) Thanks. lol kumusta naman winston? hain ka yna nga lupalop? baga nalipat man ak han edralin =D ?@melit: bangin sunod.inin na nawagan gad ak kn angeles nga mg reply kn kuya wnston ky bga others nman it hya.. Pagabot hit panahon kamo physically and financially para ma preserve it kaba iton mga pangpang hit Daguitan River.. Huna ko an ka-b atch ko nga hi Wilson nga may bugto ada adto hiya nga hi Agapito nga crush hin a kon classmate...hahai heard taga cebu kna daw... h kuya ramel amot maram h2. Edralin. hahahahah hahah winston makarit karitan kagudla geap nagpinantutdoon kana liwat... ig-es2rya la melit k para my pataraw-an lol Ayaw na la kay bangin ako ig-agway. wahahahahahaha! Pasensya na kay han panahon ko waray pa man hadto mga text nga style nga pagsura t. adi ak manila na reside ak ha cubao.

...sunod.... ngkikita ngani kamu.. kalaw! hahaha kalaw!!! hehehe!......pareho la kita helen baga nalisang ak hit nga mga jejemon...maaram . kon waray pa kaayad ngan amo la ghap.=D hahahahaha panahon it makasumat kun madako pa ha ha ha!!! kori ngahaw ton! halagad tak tawa ht iu libak kan arvin hahahahaha! pamati ko kuya ramel...=D hahahaha! talagsa la ton baya hya magbarong! baga twice pala ada or thrice.lol kay nagtitikakaharani. haha to... nagpangiritngirit dayun =D ?@ ramil: hehe! pmati ko patilya ni arvin bga bga @ bes: hehe! adi man nga ibak bes.. ikaw a da it idol hit ak bugto wahahahaha! gud ano he he idol gud ano he he atakay hehehehe! k pamati ko. hi arvin artistahon gud bis diin nga angulo he he ada kun humigda iton damot madurog nga uyab! nyahahahaha!!!!! ?@ Wamil: hahaha! ngy an.lol ngan pagbibinaluran la..chance mo n nga makakarigo kn.. patilya pala ni arvin taktak nat pntit uyab nyahahahaha!!!! hehehe! singabuta nga dumako kna pra mgka ada na hin artista nga chan.lol=D ngan humigda....nkausa l i2n usa k 2ig..... amu it in" pakal isang man! gncdngan ko gad..lol=D ay oo ha ha ha!!! ?@ethel: ikata la. waray na. it daga ada na tam bungsaran..waray mapwesto. whaaha       .... dri na parihas han hadto nga pwedi magkaada hin miss gay....aram. ivan.lol.kay mahugaw ghp... alagad it bsan diin nga angulo.... iba gud birtud ni si r arvin artistahon pa gud.. usahay pa gud tak ana k amu ghap it katext ha ak "jejeje" tas ncrng pa gud nga "mama. alagad daw mayda pa ma pwestohan ha pantalan bisan ngani hit gab i naha pwesto s aypat adlaw.. ayusa daw tim pagttxt! dre na maiha ma san juan na!!!!!!!hn o ma pwes2 ha pantalan ha my buntay ky gn a aragaw na it pwes2.. • amati ko ivan waray ad ma pwesto ha pantalan kay damo it etarrrr. =D hehe! na angay manla..cngabuta.....lol :) hahahaha.... od tama hi let kw ada idol ni arvin hahaha! kun myda hton gud iton an kpanahunan ni fpj hehe!=D aton patod hi ramil napatikang ht ostoria bga dre gad l man artistahon d da hi arvin. =D oo lagi sana pag dako nak sugad ak ka gwapo ha iya! nyahahahaha!!! whahahaha! myda na dw adto chan nga artistahon.. updi ky bangin d makanawa hehehe • hehe! nka barong man hi sir arvin hain dw la bista. whahahah a!.

ha bumgsaran la namon mo ito dakpa...2500 it usa heto.bali danaw phill jackson na coach.ay nala tel k alams na it nga 2 hehehe! • hehehe.... kabaraka. a chance to fight for ther lives not like pigs and other s that are benig slaugh tered.he he he . goodluck ghap.sumati n ala ako kon ano an rasa..k mahal it kantidad..hehehehehe ha ha aw amo ba? tawaray makuri ngean ton.hehehehehehe he he he sir kun bga maka buhi iton tipasi la it katapat hiton hidakpan dayon t a waray hidayunan hin pag hatok.hehe pirme man gud hira nakasulod ha finals. 3-2 it standing!! putik ada it iatubang hit LAKE RS!!! mtangis na lwat ine he KOBE!! hahahaha! hahahahaha!!! hrayo na ada nga palad padi k d na uso yna it home court advantage !! hehehehe!! let s wait and see..waray lukat. nangaway ka naman.=) ha mga nagpustahay. :) makuri lwat nat hatukan.bga pinakagat gad la it celtics..both teams up for game 6 tomorrow.tikang pa ha bulls.it g in agean hto na coach.para bulang gud man.just like that.it ma cham..... mabawi ha friday.larga na. wamil...pira na na finals.. veterans na lagi.meada man tag 200. paragkita la ak.. kalma la kita. chill.inum kita heheheheh naawa ak hit na ogis mayda ko hiton.. boston owns the cup...=) anu man ine kay 3-3. :) ah man paliti la anay..=) ?@te Grace: ayaw pdara hto k BOston la ghap ito it mchampion!! pwera la kun d mk amulay he Perkins k na injury dda han game 6. wa na mkasulod ngda han ktima han mulay.ogis nga lubos... hahaha......mga manok ha amun farm........pamati ko nahabulang mo na ada ha karaha an im nanuhak ano? hehe... it s kobe against the celtics. hahahaha! ine man k lamang kmi. =D man an ak ayunayunnan.medyo na abakhon .palit nala kita hit tabu.. but they don t always take home the cup.. am o la kmu na d mkamulay he Perkins hit Game 7 pra Lakers it mgchamp.. nanuhak nga mananap pungtan ngan ak ibulang ko ha karaha he he.... hahahahaha!! @Baruk: padi nkadali la adto an Lakers han game 6 k he Perki.... • heheh lakers la geap ton te.. so goodluck!=) ano te daug daw lakers heheheh ahahaha...na abusar daun heheh ahahaha... di man ngani ak maram magb asketball.. pro kun mk       .maraaram ton hin descarte..labi na it mga players. goodluck. heheheh kon naruyag kamo pag palit kadi la ha balay kamo.. they will go home wit h the cup.solve na kita heto.. karasa ton pag hatukan he he wing part lat ak.ns na injury wa n a mkasakob ngda han kahasta!!! hehehehe!!! axa ngpatakas nla hra ha sirong.

.may her soul reunite with our beloved God! Salamat ha iyo nga tanan.. hehehehe!! katapos pala han independence day kakulop... seguro kon maupay it palakad ha aton hit Gobyerno sugad hit mga First World Countries or iba nga mga nasod.::) tnx han adidas na bag. hadlok kaman ton mana len hehehehehehe ?@ dennis idoy hin o tak kinahadlukan? agee e2 nga mastroke ak guinCCring mana len hhehehehhe sige la kaon basta sige exercise pabalhas hadlok iton stroke. hahahaha!! putik lwat an at igen atubang!! hahahaha!! wa udog mkamulay he Perkins... etc.DAUPA AN GRUPO HAN DUBRA-BARECOM DULAG CHAPTER.TANGKOD MAG SERBISY O..... sounds right hahhahaha.... woi marton kita mayorga.. cge la. deserving hir a...patron na liwat buwas mga friends.hhahahhaaaa condolence mano dan.... condolence to the cerence family paglakat ko tikadto manila saka ko na nabalitaan an pagkamatay n mana nita..careful pamatron para di mastroke haha!! • 2moro pa it celeb dd ha pinas.. kun magdaog it lakers. But thanks... waray pinangutom.... taga Capt Goyong ha Candao. i wil always remember her as t he mom to the cerence children dati magkaatubang an amon dati ng mga balay. hahaha. dlikado lwat kmu!!! hahahaha!!!See More kuya george ano ka gud? lal or bos? hehehe..... baga less man interest hito hit kadam -an pero yana na adlaw kay patron mayorga im sure damo makadto.......agin "Patroniser" kay it iba nga namatron kontra pagkaon na man la iton intaw on.... (e.bangin magkaada hin significance it Independence Day para hit iba nga mga Pilipino kay di na hira m ....... She is at rest with the Lord now. =D pero like wat u said. • BASTA MAY NIYO LEGA NA KINAHANGLAN HIN MGA GWAPO NA REFEREE. diri na gntatagan hin s ugad nga importansya an independence day. Guinlubong na hi nanay kanina nga kulop. Sering pa ni Benjamin Disraeli: diri pa kita pwede matawag na independent country kay hasta ngada yana nadepend er la ghapon kita ha kusog han america... It mga mas recent nga hitabo sugad han EDSA waray na ngani baga hinumdumi sa y pa in hadto pa han 1800s. Ngan seguro kay baga lip service na man la it Independence Day ha aton kay hasta ngada yana mayda man la gihap colonial mentality hit iba ha aton. ambot ngani it iba kon maaram nga kon kay ano nga nagce-celebrate hin independence day IMO. @Baruk: I am Danny Cerence.. hahahaha agetz kuya! 18 pla ak! harharharhar! Boston gd ak.amulay lwat.GUD.. hahaha..g. whoever wins... anyway. mismatch adto na mulay.. pirme hiya demalas ha finals... maiha na wa makakapot h it cup.. Deri naman mga patriotic it mga Pilipino.KAY MATATAPORAN.. . ok la kay makaluluoy na kobe... ako ngani gusto ko unta mamatron kanda mayor val adolfo haha.

PERLITO YERRO.manok nga native nga hinatukan...WELLIE WILLIAMS. too early for me to eat my breakfast. anu?! ano t rasa h2n? =D angeles: lawot-lawot nga may harom nga pula.. sahog.CINDOY DEVARAS.PHILIP MARILLA. enjoy. happy trip. good luck.RUFINO OMAWAS.. but this time i feel ginugutum ako. mana amy.MEMBERS: DEXTER MENESES. hehehe :) mana amy and mana norma: badaw pati ako dd ginutom pakabasa ko hit mga tugon ni mana amy hehehehe! 10pm na ngni dd.lag na kan. ginat-an. :)   .GABRIEL CIPRIANO.ABET BRIONIS... ipagawas liwat an m listahan han mga pagkaon nga im ipaandam pag-uli n im ngd ha pinas =D marasa iton it hinatukan nga silot nga pinamara.MGA GWAPO NA REFEREE INE HEHEHEH cg mapa liga kami hit last week hit june didi. :) @ baruk pasigue pag tanum. sinugba nga mais nga silot... madamo it imo mga customer yana na patron..CL ODUALDO BRIONIS. . samantala 7:40 la hit umaga. par-ok.ELVIN GABRINO.ROWEL DE VEYRA.. karasa yana hit may sinan. turon. sahu!! hahaha! baga kibir man nam...LEO PAB RO..damu tam tanum\/\/ mana.anoman puyde? poydi iton hira ig import ngadi qatarman??imo pasahe?? hala. linawagan nga t albos hin kamote amy karasa man hito na mga pagkaon. mahauna ak pakatilaw h2n nga m lista k mauli na ak hehehe! marasarasarasarasahhhhhhaaaaaaaannnnnnnn. tuloy ginugutom ako yana.on katima humba na sura.. camote nga kinagod nga lubi an padis. =D silot nga lubi.OBBY JOCSON.marasa la labi na kay cge it poro patron dd dulag...B.hehehe mayda mo listahan baruk hit kon hain it mga patron? Upaya nga waray mo hillikata n....WINSTON WILLIAMS.VERGILIO MARTIJA.napagutom.PETACIO MAGOS.. ELMER CANALES. :) @ angeles marasa iday.ito angeles ikaon mo nala ako iday. Mga pa gkaon nga we used to take for granted. agi liwat nga iya panumdom hit sinanlag nga kan-on ngan hit humba. hehehe..RICKY KEMPIS.ARJAY SUMAYOD... mangga nga hilaw pati hinog. aslom nga limba-on.. lupak nga saging. kinilaw nga tangigi...JIMMY CAINDOY. linandag nga saging..MARLITO PABRO. pero makahiridlaw balit pakadi kay adi ton na tanan ha amun.

.ako imo nurse hehe!!!   . nagpapas-an ka han dako nga daba nga puno hin tubig.. my hindara nala hin padanas wahahahah ahahaha halapad n lawanit wahahahahaha .Iginkatapo ko ikaw pag tikadto ko ha skina..... .. • harani na it dagat. nahanumdum kamo han pantalan ha buntay. puno hin lambonaw an akon biso. Nabugsay ako tikang ha balay basi mag-alog hin lambonaw. Saho! Amo gihap iton it nakadi ha akon huna-huna danay..terms and condecion ni manu dick.kay kon ikaw it magbato di ka makaakos. ? usbot usbot usbot usbot!!! kuri eton..yana lain na it postora to ngod na nagtitikahirani it dagat epekto hit waray pahuway na pagkinuha..... Paghirani mo..amo manla giap tak ngaran salit waray nag bag-o.hehe baga nag aarabic kanagud adi.. ivan duro na tim pag ininom.. "MAKURI ITON" hehehe Damo na yana it mga naghimarading pading. Umuli ako... kon lamboug hehehe it tabu unhan ht del pilar anu? patron man daw yna? • aduh? makuri iton van.oo mana. Kanugon la hit malasakit hit mga waray dida ko n it mga taga dida ngahaw waray labot. saho.. an Parag-alog Waray sulod an akon biso.na ? same same la giap. Buot ko ibutang an akon hinahabak nga biso.e hit bat o ug baras. lumingiw ka... parag-alog man la gud AKO. Matoud nga.naawa kala hit paragbato. susumatan nala hit rasa..... lagad nga im paghisakbi liwat tak bata.ipaparehab ko na ikaw alcohol abuse siring pa ak s pecial friend.an una na panahon maupay kon naabut an Sa n Juan ada hine na pantalan gindudumara an kiritaon.hehe ano bri musta.... An akon dughan waray kaalgi bis’ usa ka turo. Kamo man la gihap it ma nhiuna kon kalaw ano it dangatan.. (itago nala nat hiya ha ngaran na Ayos) • amu ini an kan Ayos siday para kan Ma am. It iba paralysed na hit kahubugan..... batohi iton niyo para magun ob it dulag..

Maaram ka nga ini ako imo upod bisan harayo ako...iba nalaada day na fee!!! Last ko na ini nga siday nga ipopost dinhi ha planeta... con structive nga bulig. hahahahah kaw la it nagyakan. day kon ikaw magiging nurse mga paraghubog.. Sering pa "well-behaved & quiet women rarely make history.wahahahaha cg ky madalaw nala ako magbabalon l ak hin tuba kon madalaw ak kn iva n . MATINDOG AKO! Tamaki ako ...... Amo la. Bwhahahaha.. salamat. Aton-aton la..."Ako it baba ikaw it utak. Salamat. Ayaw pagsarupa an baba ko Ayaw pagtabuni an mga mata ko Padayon ipapagawas an opinyon ko Para ha ngatanan. .napakiana man la ako?heheheh mayada niyo pangkag n utan? mapalit daw ado ? bs diri ka na magyakan idoy hehehe! oi louie yaw ton pagpinanyakan hin pangkag ngan utan k gngugutom la ak dd.. this is what life is all about. Tindog kamo Dulag! Ipakita it iyo suporta kan Angeles.. =D   ..... Salamat.baadaw damu it maparehab!!!!!hahaha basta it professional fee dako maresign ak tak present na trabaho dd hahahaha!!! ! . Angeles hit imo siday.Pigaa pa an kasingkasing ko Pero ayaw isulod ha imo ulo Nga magpapatalumpigos la ako.. magios ako! • xa ton it kamatouran.. Matindog ako Para han kabubuwason han anak ko Diri ako bastabasta masaludo Ha diri kaangayan nga tawo. balanse. Kinahanglan namon it iyo responsable... wahahahaha! aw ako hi apolinario mabini (or emilio jacinto? not sure kon hu an brains of d kkk) tas kaw hi andres bonifacio hahahaha! angeles ano it matindog???heheheheh oi amiel bs ka diri mgyakan i know that there s something malicious playing arou nd in ur dirty mind wahahahaha! balit seriously.. Itukdaw kon di ka makatukdaw kay nadire ako nga tamakan ka. Durodamo kamo kontra ha a mon didi ha gawas nga nagios.

.. Pero.kita...ginuton k hit mapan os n utan? wahahahaha ako deri ak ginutom hahahah ado?tak ng aran sergio deri louie wahahahah kahuna ko "pangkag ngan utan" hehehe! "pangkag nga utan" man ngayan. Anu ha iyo huna-huna. bisan anu la -.. =D hahahahaah pwede ghap deri pangkag ky strya man l ini hehehe .taga Dulag iton.. =D la makilalag okon he he. 2 steps forward. Pero. See More Joey Yutangco Damo pa ba it mga "bugoy-bugoy" ha Dulag o iba na it tawag ha ira. bis dere kumbidado naulpot. ngan mabuliganon. 1 step back ward.ma g-ugupon ghapon. idepensa niya it iya ka-Dula gnon ha iba nga lugar.... @Phil. . ayaw gud awaya kay magbuburublig gud madumot. para bis hin-o nga bisita. =D guys. . may sideways. magiyomhiyom bsan wry pinangaon...Mga "daros". matumba ka kun waray makapot..ano man ano a n ira cring [parti h akon? anu ba nga crng parti ha im? upay ka naman ada? wahahaha! This is Planet Guinmawas... but same meaning.. Diri ba adto iya ginhihigot an iya sarowal kay usah ay na-uro kun hubog?? he he @Wamil ngan Dennis. ?@Angeles...mga daros. @Mano Caloy\/Rowel.. abre an mga purta han mga balay. kamo naman dida.. noted Edison.. orig ngay-an it "daros" ha Dulag? Nahanumdum kamo kan Daros? ? He he daros gud adto hiya. home of the Dulagnons online.. s hare your thoughts gihap. i like your comments. labi na kun dire iya gasto makiawayon ghap usahay. an hadto uso iton pag patron. mga maluyluy-anon gad gihap it mga Dulagnon.. paglamay..share naton... mga "adik" na? mano joey. an hadto aga na ... mga taga baryo ngan iba nga lu gar. Guinawas. uy mga ka-Dulagnon... natuod ak hton nga m crng nga ayaw gudla pag-awaya it mga dulagnon k ay badaw! naresbak! =D ..ak gihap nauli. tinood ton.aw takay h ala cge sergio..... ha ha ha. diri ba? ngatanan iton mano ngdedescribe hit mga dulagnon.-)) • k. an iya Ir. he he mga negative ada tatcomments hehehe! balit..y.ini nga word Dulagnon in i guihap. be st describes Dulagnons? Mag-isog ba? Maupay maki-sangkay? Mainom? Turaban? Mga B uotan? Mabuliganon? Marisyo? Sige.. damo gud it bahalina. joke na lunay hit inom.The Word "DAROS" originally comes from our very own dulagnon dialect........ join us... Maki Big.

mayda pa nanarhog.. ada na ada ha dulag ada ngatanan. korek..labi na nga adto ha gawas hit town tapos nagka-urosa pa gud… paka shoot han d ulag team…nag rurumakya. an roof han 2 nga vehicle puno han du lagnon. adu tod? kuri iton.lol.. he he he pati beautiful girls.Oh..igin parada ini nga sarakyan nga duha ha ligid han court. my home.. kalot ha u lo intawon an pulis See More hah ha ha.   .... badaw ganaganahan gud.. asya balitaw hah ha ha nga tanan nla mano basta Dulagnon.. pilosopo ngan maato gud it dulagnon.. our home.”Oy mano!!!. diri hadlukon . he hehe ?@Lucita\/Angeles.. ada kay nahinabo ini nga nag close figh t an laban….... nestor. we miss you people.. about the "dulagnon" it happened d uring those days in the 80 s han nagdadayu-dayu an team han dulag ngadto ha iba nga towns to play in the tournaments.. Alagad kay gin kadto kami han pulis…intawon humarani ngadto han bus tap os gumuli-at ”Oy....alng man ak mahusay. good one. oo naman mano.... =D diri masumsumon. ay daw pag duroha it iyo aringasa dida kay baga diri na maupay pamati-on” … badaw… tigda la mayda bumaton didto han usa nga atop .. Dulag.. marisyo balit. we were in 1 jeepney and a bus... Tapos as ussual.. proud ghap ak na ngng taga dulag ak... hehe iyo nira tics organisasyon hiyay mananap. poo poo ceballos. gin dara nam ini nganhi para ruba-on… waray nim labot… diri man ada ini iyo” . pero paka shoot han opposing team… pinanhingiroy. Ta maaram naman kamo hit kina-iya hit dulagnon nga mga batinggilan gi hap... hehehe Wahahah! popo eater!!! LoL asya gud yus im mga ayun....dulagnons are the best lalo na kong may tuba at bahal pa god!!!!!!! This funny experience i would like to share. Kon di ako nagsasayop ha carigara ada adto. Every time naka shoot an dulag team…nag rurumakya dayon an mga didto han a top kay puro mayda dara nga kahoy (intawon an palwa nga sungo nga binulad didto han ligid na ubos…kairo man han tag-iya). tama kamo...... ahaha mananap.. nga tournament nga naka upod ako a s a scpectator.. knda tiks i2 ka organisasyon... pagkita anay kamo hini para pampagana.kon waray na!!! bryan. damo gad it aton gihap puyde ipanhambog ha bug-os nga kalibutan. • ugsa kamo kumaon.

kuri gud liwat iton.an han maabot pa nga mga generation.panmolitika. didto samok kaawa.. tikang ka la bumulig waray hira ganahe... Bisan ito hiya it iyo paki-anhan masering . kay usa gihap ako hit mga na contribute akon ideas denhi. labi na nga dri namumolit ika.. that s why we are concerned. akon la ini opinion.. Dinhi.asya man gud la ini 8 life danay marisyo usahay mami ngaw kon ha pagka yana mamingaw ha dayoday nga panahon mabalik ngahaw.. Dire ini pamulitka ngan igin-klaro ko gud in i. he he it makuri hiton ky makuri iton ado? anu dawla it natatabo hini nga planeta baga han una marisyo man ini • pare pamolay bis magrisyo hehehehe. i hope dri ka masina hiton akon pag explain denhi kay maupay man la amon panuyo. akon pagsabot. mejo nawara man la ini nga planeta ha kahanginan pero 4 sure mabalik nman i ni 8 iya kaanyag. Amo ba? Kay amo man it iya ngayan negosyo? Iyo man la ngani ito kapulong.. Igin-respeto ko it iyo Lider kay maaram ako amo an iya karuyag igbutang ha pw esto kay amo ngani nga nag-daog balit... will not bring you kamurayawan kay iton tinuod nga kamuraya wan dri la haimo paligid kundi pati ha imo konsensya ngan kasingkasing. nagccomment la kami kay hinaot pa makabulig.. marisyo lagee ini han hadi. doy. .asya na? joy: dri ka pinapagduro pagininum n molon molon ?@edison: badaw pare waray ta ipanharatag na premyo utro man ngani luwat taraga n hahahahaha usbot!!!!! marisyo manla ghap yna =D ulyang!!!!!!!!!!!!!!mga pobre kamo!!!!!!!!!!!! by : marisa lagarto Waray kamurayawan an aton bungto na dulag.. kabayo ka! heheheehe patal kana ada pare joy.. Dire ako hito ha iya nakilala kay waray na ako hito ha iya ighiabot! Ngan waray ko la   . iton amon la panuyo an kaupayan han ngatanan ng... ito hiya nga dire ini pulitika. Mana Cecila ngan Mano Phil. para ha akon..... sanglit mas claro amon pakita.See More Amelita Flores Amo na. magkakaada la kamurayawan if all issues are RESOLVED.hahaha. objective man kami kay it nahinabo hini.. kay dinhi na ako hiton kasayod.. wa kami labot politika dida kay d man ngani kami nakkabotos dida. baga dri iton ultimo la nga p agsusun iton ginyayakan hit iba denhi. negosyo la.. good luck to you and God bless always. ginsusugo la kami hiton amon g ugma hit dulag. we are al l looking at the situation from a different perspective.pasalidahi naman hira nim mga siday pare par a maiba naman. we are looking in from the outs ide.. Ano ba an makukuha nga kabubuwason Kon kita magpapasuson-suson. .. dri kami naawa. iton d nala pag aringasa k ay para waray samok..pinatam-is nga nga bungto nga ngaran Nabubuhi la gihap ha kaaslom an katawhan. • @ allan: idoy.

makada h a Dulag paghatag or pagbulig hit ira serbisyo kon may kalamidad nga mahitabo. ok? Oo ba. Erap. Thank you. Nanhimangno it tawo pero nadire pagpuklat hit mat a ngan nadire pagbuhat!     . Alangan naman ha Burauen ako umuli kay di man ako taga didto! Sugad gihap adi ako manginlabot ha Burauen kon ira patagon it ira didto bukid kay dire gihap ako taga didto! Kla ro? It akon la pangarit kay uyo ngani ano it iyo dangatan dida. mahunong ak o hit turab kay waray ko man ipangarit!!!!!!! See More hey. musta na.ako n mga urupod. Kita la gihap! Maaram ako it amon pamilya. just learned who your mom is. naghatag . Masasabtan it r e-alignment of forces. maguropod kita hin duro.Pilip. di man kam i maubos panguli. Kan Amelita..:-D Bangin pa paulion kay masering di ka man taga din hi. lima ka tuig para mag-bakasyon.. Well said Phil. i ll invite yo u.klaro ito nga aton panuyo. manlusad. saypa Dulag. aadi ak yana tx mag upod ngan hi malu akon older sister. mayda ha amon mauli pagbulig kon ano man kay kada usa ha aton mayda naton sosyal ngan moral nga responsabilidad hin pagbulig hin aton igkasi! Maaram ako kon Busag ako nga anhi binmulig nag-bando hin kanan environmental iss ues dire kamo masering nga namulitika. han bata pa ako. Al angan naman hi Noynoy. kilala pati utangan. Sulibangko.Angeles and Cecilia. pakianhi la im mama. it s is politics of the people." Amo na i ni gihap it nahitabo ha Dulag. Di ako nangilaa gud hit amon mga urupod ha Dulag pati Rizal hit kadamo! lol Klaro iton nga diri hagawhaw or wry hibangkaagan. Di ba? Usa pa alangan naman ako magbando hinin nga issue ha Ormoc or ha Mani la para hira manhirugda nga it ira binubuhat ha ira bungsaran. Hala gi-os kamo kay slogan la ini kon di kamo dida gumios. di nabay-og it status quo dinhi.See More hi romy. kita man la gihap it magbuburublig.ino ug "borrower from the chidren ".. Nagyayakan la kita dinhi tungo d kay kaangayan manla nga manginlabot kita kon anu it nahitatabo ha aton kalibun gan. taga Manila. Mana Cecilia. Masering kamo nga puro la ako turab. naawod l a ako.bot hin-o it iyo ibinotos kay waray ko hiton benipisyo nga makuha.Kitaa na la it nanhitabod didto kon nabaha! Ano it akon didto ibando kon dinhi ha akon kalugaringon tuna it mga tawo amo gihap ha ira waray disiplina.tawagon nira ito nga politics. Mayda lugod mag-uusyoso. amelita. pa guihapon ako bisan kon langyaw. Waray ko giha p benipisyo or sweldo nga nakuha ha Pilipinas. Willie ngan Kris hin-o pa it dida nga mangada pagbu lig "kapit kamay" ha aton. Ngan waray man ngani mamati. nahimumdom ka pa ha akon? maiha na gusto ko ikaw ig invite pe ro kay baga wa ko man nakikita nga gutiay nga sign na nahanumdom ka pa. pwera Santos! Nauli na la ako ha amon tag-pito. It iba dinhi bisan pagpakita hin suporta hit plano ni An geles waray nangagtingog? Ig gios bisan turab. Alangan naman it mga taga Ormoc.. Derii ito Lakas. mga childhood memories ko nga ha mga lugar ko na nanhinumduman kay 20 years na waray nam dida balay. mga sangkay.Leyteno. kon sinasangpit ako han akon Lola tapos di ako dayo n nabuhat.PMP or what not ! Dulagnon. hehe Tinood. maaram la ak o. nabalik la gihap ha ira. hayan. For m e. so that explains why we think on the same wave length. gios na gihap iton kay kon waray ini nga ak turab. nasering adto nga "Makuri sangpiton it tawo nga nahamangno. Di re maaram mag-protekta hit ira bungsaran? Kon mayda ha iyo maka-garantiya ha akon nga waray dangatan hit kon bungsaran. walo.na ak ha im hin hint.

lol Amelita Flores Balitaw. Damo ha aton molopyo it sugad. Tama ka. harigi hin balay kay ada naman i ton nga tubig ha saka. so kon ha iyo pagkita may niyo kapas pag bulig ha am didi pakadi kamo ngan pag bubligan ta ini. baga amo gad la adto sorry la kn bga nah akabido ako. (?) Ambot udo g. lol amo guihapon an sering ni inay : deri mapantad it iya kalag.". pakadi kamo panginano ngan pag burublig kita kn amo man it iyo karuyag. kay kn c . ta anuma n. mas maupay pagburubligan ta nal a kon anu man it problema ha at bungto kay para manla ghap ini ha aton ngatanan.hahah a. . kay kamatooran la taplong ha am it am nababasa nga mga komentaryo niyo maul ol kay kami it aadi bgat gin papamukha gud niyo ha am nga waray na nam gin bubuhat didi para mapa upay it bun gto. Yan a it mga ugat pa la hit lubi.. pero napaka bungol la. bato\/baras pero kay hain man hin kwarta para pan-regenerate hit Baybayon? Iton nga Baybayon pira iton ka centuries nga process han paghimo. . kay hin. manhid! Seguro kay every one is busy trying or fo rcing themselves to survive salit di nakapannginano na hin maupay."See More dere gad manhid. Di na ada iton mapugngan pa kay" water seeks its own leve l. maupay man kamo kay siring pa hit iba ha iyo maupay na t iyo kabutang kay aada kamo ha abroad.. Theory ko la. mas maupay lugod ada kn umuli kamo ngadi ngan manginanot sitwas yon tas kun gsto gud niyo pag bulig hit mga intawon mga tawo didi nga gudti gudt i cguro may niyo mga pamaagi ghap nga puydi ig share hit mga tawo didi. matubo. Sering han documentary nga it paghimo hit Baybayon natural process hit balod nga nasaka.korek ba? Amo na.. Kitaa ka dida ha may DORE LCO hitaas pa kay mayda dagko nga bato\/canyon. mga t kang ha gawas. it gnhahangyo la liwat naton unta nga an ada mismo ha dulag in mg pakita ghapon hin suporta para hni nga kawsa. willing ako gumios diri para ha ak kalugaringon kundi para hit akon anak ngan hit masunod nga henerasyon. Pwede pa iton i-vacuum tibalik it.• parehas ito melit hit tawo na deri man"" bungol.. Mana Norma.. Di hira nakasantop nga di na iton mahapauli nga kinuha kay di man iton renewable. Actually. Iba na it pupulbuson hit balod hin hinay-hinay la nga paagi. san-o ta ini titikangan? myda ako gnpost ha discussion board parte unta pagco nduct hn mga symposium regarding environmental issues para mgng aware an mga kab atan-unan hni nga mga panhitabo ngan kon anu an mggng epekto hini ha aton kinabu   ...oo kami gihap nadire hini nga pag abuso hit iroy nga tuna.g la tat komentaryo waray mananabo. ngan sorry la kun may ko nayakan nga para ha iyo masakit. amo gad la adto kun ha iyo pag kita may niyo mahihimo para hit dula g.o bat nar uyag labi na kami it adi. (Maaram ak kay hang-out ko han High School :-D It iba nga dagko nga bato it ada ha may DORELCO harani kay surumpay man la ini. Ano ngani it ada ha iya atubangan amo it iya pinupulbos hasta nga nahim o nga bato\/baras amo it nahimo nga Baybayon. Kalaw it masunod.. Makaharangit ngan makalolooy hit mga tawo ha aton.See More amo na dorot yaw2 na waray mga hibangkaagan kamot saway didto ha dulag kon tomoo d ba iton ha iyo poros manla kamo magkarit. Lani. myda na mga ngpadangat hin suporta para hini nga adbokasiya. Yana waray na bato\/baras nga masa gang hit tubig. Di kita nasabo t bangin iton dida bukid sumpay hit Burauen nga Dulag hadto tapos may mga dagko nga bato. Ini nga mga bato mayda pa hini dida ha may San Rafael ada harani ha Hi ll 120. ?@kuya ramil: you don t need to say sorry kay mayda kita mga katungod pagpagawas hit aton mga opinyon ngan obserbasyon." makuri sangpiton it tawo na nahimangno. Di man iton pareho hin lubi nga italpok mo.

karuyag cdngon diri tinuod it amon mga obserbasyon hit mga panhitabo dda ha aton? naghah allucinate la kami? pakiexplain further kon anu it im karuyag cdngon hit "waray hibangkaagan" k bangin namimisinterpret ko la liwat. kon nag abogado ka. i m not surprised anymore. Dire la hira pareho ha ak on nga maaringasa! Kay amo man iton. sugad ha at liwat nga di nanga i lob ada cg tat yawyaw. we borrow it from our children. tod damot nasuporta hini! nadiri la pag yakan dinhi ha planet kay gusto nira ip aagi hin pag buhat kon ano man it puydi mahimo. mayda ko pa matawag ngan maangkon ko n ga" Akon Ginikanan" kay makuri magin refugee ka ha imo kalugaringon nasod.o ma n it naruyag hin kaupayan para tat bungto ada kay bumulig hit pag ka orosa parat kaupayan.diri ko liwat ito mabubuhat hin nag-uusaan k diri ako hi wonder woman. bis kun hin. Amo nga sige it ak yawyaw gihap para an iba nga di n akabati hit iyo huruhimangraw.os na kalibutan. makabasa hit ak turab.o it lumingkod kinahanglan t a maginano kun anot nahinabo tat iroy nga tuna kay aton ini katungod it pag prot eher hit aton tuna nga natawhan ngan hit bug. ma relaize nira aton conc erns.. well. then. kon baga muta. it aton la nga kun hin. karuyag ba cdngon mga kulang ini it ira\/amon panhunahuna? kon kulang it amon panhunahuna tungod kay waray hibangkaagan it amon mga ginyayakan. . kami maaram kon ginhuruhimangrawan na ini kay waray man nagtuturab dinhi sug ad ha akon nga gagaranon! Igin lugar ko ini nga ak yawyaw waray ako magturab ugsa an Election kay masering namulitika di man ak nangilala ngani hira hin-o ito dida (pls refer to the disc ussion board). once nag kakaoroistorya amo init topic mahitungod hini nga pan hitabo. Twenty years na ako ha gawas it akon la nga mayda ko pa uulian. let s be persistent kay bangin pagad ha urhi. pero sad to say nga wry ha akon nasuporta nga mismo ada ha dulag. It akon turab puro la iton opinion ngan pag-pagawas ko hit akon kabido hit nahit abo ha aton.       . hunahunaa daw. Ayaw kamo kabido or kasina ha akon kay waray ko man dinhi personal nga inaaway. it is one way of helping our people---educating them---pero mamingaw man. ?@allan: sir hinin nga isyu waray gad napakamakarit..See More Amelita Flores Damo dinhi it nabulig hini nga kawsa bisan sekreto la. salit nahangyo ako hit iu bulig. pero kita nga mga "waray hibangkaagan" it yawyaw. "we do not inherit the earth from our ancestors. btw dere ini isyu it pag taga politika. Informatio n is power la para ha akon. salit suportahan ta ini kay para man ini tat mga anak.hi. salamat. kalug aringon tuna! Amo la. kon wry hibangkaagan i t mga gnppnanyakan hit mga tawo dnh ha planeta labi na ad2n ngpapasaro han mga o pinyon. i think it nga terms nga "waray hibangkaagan" is inappropriate.hit oras espiho it aton kaatubang. i just hope it won t be too late. di kita danay nakasabot nga mayda ta unless mayda nagsering ha aton or iginmugo kita kay di man nga tanan . See More turaban ka lagi k crng ni m mama." Salamat Wamil hit imo esplikar.See More well.. makasabot kay di man ako o . bangin daw it huwes it map riso hahahaha! letlet: parte didton discussion board meju waray lat ma open ada na page pero ha tinuod la bisan hain magkirigtat mga concerned hit aton bungto ma tga palnet ma n o dere. Bravo! Dire gihap ako napaka makarit. Dinhi na la ako kasayod hit iyo mga posts. @allan negro: bsan pa kon myda kita freedom of expression.

See More ?@letlet: cheers gud ano? he he pkadi bis makag cheers. pero maaram ako di re la ako an nanluha hin sekreto la. Usa pa it aton hitsura.. abir pa manhimangno an ngpapakakurukaturo . Pagkamalan hi ya nga bakla! lol hahahahahah. Nahanumdom gud ako han pag-uli ko nakausa an tukar ha PAL han pag-landing an kan ta nga "Babalik Ka Rin" alagad nga ak tangis. Sering ko nga dire n a hiya gumamit hiton kay bangin haara hiya iya gamiton ha trabaho. Dr<pd>." cheers!! @cecilia degala arandia: amu ngni ipinaexplain ko ha iya kon anot iya karuyag cd ngon hit "waray hibangkaagan" kay ha akon pagsabot. .. ay kay ako di ako hiton nautod kan Woody kay sering ko basta makig estorya ha akon nga Pinoy mag iiha amon turab hahahah. pagkita kita ha? =D oo kita kita ha ?wahaha mana musta?ado? kanina ka pa louie nagsudoysudoy dnh ha planeta hehehe! anu na. ngan tama ka... etc. myda naton mga heroes (altho diri ta gusto mgng hero) nga ginamit an power han ira mga kamot para mkgsurat h in kaangayan agud ipakita ha namumuno han at nasyon had2 nga panahon nga nadiri hra han gnbubuhat nga pagtalumpigos han aton iroy nga tuna. patataw-an la buhay sa abroad hahahah .an lawn han ira hauz!!!! san o p mautro mabulig ak pag sayaw wahahahaha kami n melvan it padis wahahaha basta makarit ka hin lambada!!! • Balitaw ano. batasan di magbubuwa nga taga-didto kita or didto kita pagm.nangangatawa la ako kay bangin suno.ga baho.. Bisan di pa ngani naka-landing it eroplano. nahiling na kita ha bintana pagkita hit Pilipinas. Mga pagkaon nga Pinoy iton topic hahahah Kay bisan pa ano nga "imperfections" hit Pilipinas kay amo man it aton baga Nana y kon baga ha tawo bisan pa naton iton iglirong dire naton iton hikalimtan.</pd> Jose Ri zal and Francisco Balagtas were only few of them. Bwahahahaha! Nahakatawa ako hit mga mannerisms naton nga dara pa ngadi bisan hit ako bana. Pero damo . wry hini dinhi pamulitika kay para man ini ha ngatanan. nasering dayon nga akon mga patud kay naiha iton amon estorya b isan pagkikita pala namon. iba man it aton pag-abat bisan ada pa la kita ha airport. Weng. makatara ka gud la gihap i t imo Ginikanan kay kon adto kita ha aton.ana. kumusta? upay k na? lol! joke! damo na salamat kan kapitan raul dumaguit han brgy.:(See More korek Melit. we borrow it from our children. nakatawa ako kan Woody kon mayda kami cos tumer nga Pinoy. gi nsasaway ko iton hit iya kamahilig magtudlok gamit it lips. candao pagtugot na gamiton k o venue han akon cocktail\/despidida party recently. nakabati hit huruhimangraw.. Ngan marisyo ko iton aton lahi nga kaestorya hahahah. pinaagi hini nga at paggios. nakabaho kita hit familiar n. Bisan pa balikdon seguro it mapa.g la. iba gad iton aton lugar. Say pa kon ada na kita natamak.d nga igcring ha aton may ada kita "messia hnic complex" heheheSee More ?@kuya ramil: salamat! maaram gad ako myda mga nasuporta ugaring kinahanglan la ghap hn mangunguna. i like it wen u said: "we do not inherit the earth from our ancestors. Kukligi ha iba.. ?@kuya ramil: makada gud ak d na maiha....liwat mga pinoy nga napaka liwat di na n akaintindi tagalog puro na English hahahaahah Or usahay liwat di ha akon nakig e storya kay waitress la ako hahahah.

Uyo ngani kon namiling ito hira hin tr abaho. namiling ak hn buyer k nakasamuk na.Iba an kalipay nga hatag ha ak dughan. di ba? wahaha ako makig storya ak h imo cring l storya kita hehehe ako paratipig hin ne wdpaper ky ak igin baligya amo iton ak trbaho ngadi para makakwrta hhehehe myda kamo newpaper?akon nala ky ak iabaligya. magsusurog it hira ha imo. makatarangis kon hunahunaon Kon anu it posible mahatabo ha aton Bangin usa ka adlaw pagmata naton Diri na kita maaram kon anu it at bubuhaton... san-o man nim kukuhaon dd? AMO NA INI Nag-uunahan an mga balud pagpulilid Tipakadto ha aping han kabaybayunan Kada hini pagharok ha ak tiil ha may kilid ...Di la it hira maaram nga ikaw it tag-iya. Kaupod an manugbanog nga inayad ko Ha baybayon ini ginpapalupad ko Karasa han hangin nga nahihinggop ko Samtang sige an durudalagan ko. Unta mentras may panahon pa Atubangon ta ini nga problema Ayaw ta ini ibalewara Kay kairo hit mga sumurunod ta. oi idoy damu ngd tam newspaper ha aprtment. gios ngan paniguro Para diri pagtamakan an katungod mo! Kon napiyong an im mga mata Ipuklat iton pati an im hunahuna Tindog! Ayaw pagpadara Han panhadlok ngan pagtalumpigos han may kwarta!See More Wow! love this . Makaharadlok. • Buynas ako kontra hit iba nga bata Kay hira diri na makakakita Han kahusay nga ha aton iginpasa . Maupay ngan marisyo ini nga memorya Usa nga ikakaparayaw ko han akon pagiging bata Diri ini bastabasta mawawara ha ak hunahuna Kay diri ngatanan natatagan hin higayon makaekperyensya..Han aton mga kaapuyan nga nanhiuna. Komo mga mulopyo hin mahusay nga bungto Kaangayan na gad kita manginanu Pagyakan. Kay yana kon ha kabaybayunan magbabaktas ka Kukurumuson an im kasingkasing hin sobra An balud naabot na ha mga bungsaran ta Bangin ngani tubigon na pati it at kusina.

pan redhoy la iton hehehehe!! @tintin: waray ta ngahaw ton mahimo cg didto nla lugod kita utang kanda man nabi n ha ha ha.. kay bga puro pareho man lat gigamit nga liqueur hit b5 ngan hit orgasm.. this a gg dollar problem in which our town dont have $... pangutang nla kita hne. agree ak hito ha m mano.. ada nagkahuhubog gad haha!!!! aw it makori h2! taboy nagud ito. this should be built about a 1\/2 mile from the shore.. layered. bsan ngmamata kna nadiri kpa pagbuhat. na.... pag-irignon nala kamu nra kuya ramil and tintin hehehe! oo daw hehehe tas padad-i ak ngni hn usa ka tagay k diri na ak nakainom h2 =D @edison: pare ice tea lat ak tas padis chezz bred ha leyte park and go heheheheh he ?@ dniz oo pare waray problema kon asya la bis padaw kanda kim s paulo bakeshop kita palit hin chizbred heheheheh @edison: chegeh pare mahulat ak hito hehehehe amo na ada ini an video version han mga picture ni eric...dre na kita mkaplit hin E MPE knda mano Steve. haha kay marasa kaprepare ni taboy. lol haha!. knahanglan gud hn daku nga pondo pero pwede man kita makabulig para malikyan an mga posible nga panhitabo n d future ha bsan talagudti ta la nga pamaagi. lol! haha! ayala sunod iinclude ko na ito na orgasm haha!!! @ mana amy thank you. to solve this problem in dulag. an ak mga bisita nagana pagpinantilaw tanan na drinks. bali t.pau binid la ako anay::)) haha! perdi kami.... @ Wamil. first we have to construct a breakwater to protect our shore line... nabasahan ko la ini ha tshirt nga gndesign ni Tado:??Gutom ang bayan dahil may s wapang!" amu na? =D   . it b52 aada ha shot glass.amu na mana? =D Angeles.very well said ! Narayhak ako hito nga imo mga pamulong. Naglalaum la gu ihapon ako nga mapupukaw it panhunahuna labaw na hit aton mga kabungto.00 (five hundred pesos)! hahha ha ha ha ok tin no probs tungaon ta nala palit kitan empe ha ha ha SURE! hahaha! lol. ano man ine ky Orgasm man ngy-an. @ronald. Umpisahan pagbawal hit further deterioration of the shoreline ug river banks. damu na it pukaw pero kinahanglan pa bantaron gud k nahubya p a pagmata hehehe! pareho ba kon aga... hain n premyo? ipalit nat kanda mano steve hin EMPE. haha oo it sukli ipalit nat hin safari. @mil it b52 mayda man Grand Marnier pa na Ingredients hito. ?@edison: pag nakuha nim it premyo tkang kan mana amy.. it pinag kaiba la kay it orgasm on the rocks. hehehe:) Amy nakatigo ako gihapon pero naawud ako pakig agaw hit premyo han kabataan . tnx for the excellent service damo nagkalilingig han mga ira nainom cge order l a hin order haha!!! it makatigo may premyo nga P500.... ?@mano romy: mano. ha ha ha taboy nagud iton. salamat tim pag-appreciate tak gnhimo nga siday. Ti nood there are more than just one solution for the challenge..

diri ko kaya gumios hin nag-uusaan kon magios man ako.See More Una hit ngatanan. =D Anyway. Mayda mga Juan nga maupay an panginabuhi. damu it akon iginkakilala nga mga ig kasi ko pobre nga Juan nga diri napadara han kapobrehan para diri tumindog para han kamatuoran.. Pero diri ngatanan nga Juan nagkukuri. It importante la. ano man it hinihimo hit mga opisyales hit Dulag? ano it ira ginhihimo para ma stop ini nga negosyo? ngan kaupod h2 nga pagbabag-o an paghaluag han huna2 para atubangon an problema hin eksakto. an pobre n ga Juan. oi te.kay ano. dir dnhi pwede it no comment hahaha! balit. diri ako Mrs<pd>.kay it ira hun-huna l a pirmi intawon kon hain hira makuha hin bugas adlaw adlaw.hain naman an mga dulagnon? k anu diri natindog para han kamatuoran? katuyo manla hit mga tawo nga ini nga mga swapang. diri sugad kamaupay it akon trabaho.Waray naging konkreto nga resulta.so hain tim uunahon mamatay ka hit gutom or be aware of this problem.</pd> ramos) bangin maupay it im trabaho nakagyakan ka hin ma upay bahin hini nga problema.paano an mga pilipino nga mga waray trabaho! ambot kon nakaghuna-huna pa hira intawon bahin hini nga problema.. negatibo pa it aton perception ha ira.hala ipagawas ton =D ini nga diskosyon waray katimahan. Kay anu man? Kay diri ma n naton ginbuburubligan. Bahala it nga mga indio nga mga Juan kay katuyo la naging pobre hi ra. waray rason para diri naton makabutan it aton mga karuyag o hingyap ha maupay nga pamaagi. kan juan.Hi juan aware an nahatabo han iya paligid.kay ambot kay .. andam ta ini tindugan. Lugod. myda ka gusto iyak an. In fact.. igsakripisyo an ira kalugaring on.. Sir..para han kaupayan. kay tungod nagkuk uri hi juan. sahu man basta kay maupay it a kon kabutang. It aton katungod waray kabalyo ng a bisan anu nga klase hin currency. Pareho hira aw are han mga panhitabo. the bottomline is kinahanglan gud it mga tawo (pilipino) mga bag-o Bahin hit pagkinuha-i hit bato\/baras ha Daguitan River.pero ginugutom hi juan..ano an nahabo? waray. ginpapasagdan la nira an ira mga igkasi nga magkamang ha kakurian.kan kanay sayop. I got your point.. Siguro kon ini nga mga Juan magbinuligay.nawarayan desisyon it usa nga tawo kon nagugotom.</pd> Ramos. Lugod. Ngan ha kamatuoran la.kabutangan. Pero an mga Juan nga m aupay an . babalewarayo n nala it mga nanhihitabo dida ha ton palibot.no comments ak.sanglit i loba kon anoman it ira buhaton kay ginpalit nira an iyo mga katungod. See More hahahahhahhahhaha. Oo. That s my mother s maiden name.. Eksakto iton nga im siring.ano na pirmi iginbotos ni juan it nga swapang nga politiko. Diri ton dapat himuon nga rason nga salit kay napalit an mga botos. Aware ako hit natatabo pero syempre. mas gin-uugupan nra an mga swapang ha sosyedad. ira pinangagbotosan.     . I belong to the other Juan. kadamo na it nagpatay ha pilipinas para tumindog. kay adi an mga swapang nga mg a politiko nagbinalik balik ha gobyerno. @mana Amy: diri pa ako sayud kon anu it ira mga pitad nga gnhihimo. maram ak. sayud kita bisan b alikon pa naton tat History class parte han mga nangagpatay para la tumindog han aton mga katungod..ok la ha imo (Mrs<pd>... Pero nasiring hi Don Juan.

Danay bisan deri ako napa-arot natamb ay ako ha barbershop tungod han mga harampang. Kay it iba gad udog myopic it pananaw ha kinabuhi Importante la it ya na dire it buwas ngan masunod nga adlaw.pero baga hino daw la it makarit nga makagpabago. karasa amo am pamahaw.. Pero kay amo man iton "what you don t know can hurt you" kay di man naton kontrolado it pagbuot hit panahon kon mag-aano ngan kon san-o.. Ambot kon mayda Environmental Studies nga parte hit curriculum ha eskwelahan lab i na yana nga mga panahon. Nahahadlok ako diri para hit akon kalugaringon kundi para hit akon anak. Mag-aano man kita kon urhi na it nga tanan. businesses. while cge a m kaon hi ate helen am topic. Ako nanganugon ako nga kalaw umabot it panahon kay amo man iton "water seeks its own level" waray ko na uulian ngan pa. Mercado ngan ha DNHS nga mga well-maintained nga mga banyo pati shower. Tidson mo yana. Malimpyo man ha lawas it mga Pili     . bs gud liwat it pinoy ada hin makuri nga sitwasyon.=( Makaradlok gud. abaton mo dayon it harang.deri ka kila la kon waray agnay. amu la tak reaction. u ltimo banyo waray. deri la unta mahanabo ha Dulag an nahatabo ha Ormoc.nakdto na ha bulan(deri an akon barbero) .. Amo na. =D Nakaporot ako hin damo nga oral history han mga harampang kan Man Ponce(Bulan) u g an my other barbero hi Man Pedro(Barok). Hasta nga it cyle nag-perpetuate la.. Simbahan. nah akangirit ak mano han parte han m barbero. Waray na kahulugan ha a kon hadto an "there s no place like home" kay waray na man. Kay amo man an legacy nga igin bilin han mga tawo. It kasugaran pa hit aton environment ha Pilipinas kay k ulang man hin awareness it mga tawo pati mga korporasyon. =D ha bato la tumama. nakakahimo pa magpatawa. nagluto levhon paksiw..hahahhaha.... Sering pa waray pagbasol nga nahauna! See More Man-made problems have man-made solutions ! Kon it tawo nage-explore na ha unive rse..Angeles.gbalik-balikon. Di man iton sering han ako Lola nga pareho hin harang. or bangi n liwat tungod kay mayda nira kapas para bumalhin nala ngd2 ha langyaw agud diri nira makit-an ug maeksperyensyahan an sugad nga kamutangan.=( Amo balit. We aim to sta ge the most mind blowing Alumni Homecoming of DNHS ito nga worth gud iguli hit m ga adto ha harayo.. agi mana. To all Batch 88 of DNHS. amu ngayan hehehehe! nak nabatian la dd2 ha dulag it nga bulan nga taga cambula ba or candao? marisyo. lol. sana mayada umabot nga usa nga tawo nga matindog hin deri la liwat self interest it intention. Start na kami fund raising yane adi hi ivan ha balay.. an Bulan ug Barok Class A adto.. Amo balit nga usa pa nga kakulangan it public utilities ha Dulag.. siguro it iba diri la nababaraka kay bangin diri nra sugad kahigugmaon an ira mg a anak ug iba nga kapamilya nga posible maapektuhan hini nga kasugaran. Dulagnon gud... nagtitikang na kami pagorganisa ngan pagtikang pag fund raising para ngatanan hit at kabatch makaatender hin waray bayad. Umpisa ha Elementary labi na kay ada gud naumpisa it habit or na-reinforce it habit hit tawo kon bata pa hira kay amo man it ira hink ikit-an ha iba nga tawo. politician s. makaharadlok man iton. Unta mayda hini ha Plaza..may paglaum it aton situation ha t una.

lagos anay kadali ha centr o pa BP. ak la ini baga ootrohon para han waray pa pakakita..cambo la lugar nga akon ginikanan.. axa iya yakan. hain na an m mga po ems? waiting na ak ha iu ni kuya ramil. Maricum 28... meet the creator of PG (Da x T. still kicking pa knu hya... Sabang 30) wa ako sabot hit ponsyon liwat kada baranggay... happy memories... gin invite ko ha mga bata han dulag??ha aton environme na dre baraha-an han una???kairo an mga an dako na mapipirwesyo:(( ikaw nga friend.</pd> Anaclito CLITON Tobilla. @mano danny and eric: maupay ito nga iu plan.. M agsaysay 29. ayaw na gad man pagtawaga hito nga ngaran hi cleton. it past dire na mababalik an mga memories nala it aton babalik. hiya man gihap nalilipay kay nakapa huway dayon pagsinudoy. hehehehe!! pirmi la mag inggat it simod mga tawo ha dulag damo it patron ngan tapos!!!hahah ah. tag -usa nala gihap kono katiros it sura. ano an epekto ht pakabuhi na bato-baras nt??kenu man yna nabaha na ha mga lugar bata.. n. Meneses) himself and his "Identical twin" .. way to go! umabot clayton ha dulag tagalog speaking ini hiya hadto tikang gud manila pakian hi la nyo....agumento kono an aragmot yana kay Paper Bag na it burutangan hit "BH".peace pa dax. dako nga kalipayan iya hatag ha amon. ginpapakyaw iya baligya. naagi ngani ha balay. Title:Poems <b>Harupoy an hangin</b> tun-og nangangalimyon Kalipay ha dughan Dughan may pagkasakit. Kaupay hit im hinumduman kan Anacleto.. strickto na yana it mga Hermano\/Hermana.. Ada amot anay kamo para hatagan han Ribbon. nagsusudoy anay hiya sampilot.... adi na mano marlon yucamco an m request na pic ni Mr<pd>.balikon everytime makita kita hini nga mga aton naagian han hadto.. nahanumdom ak hini han d pa gud hiya nagppedicab. At least ikaw naiba (ngan very polite) an imo remembrance h a iya. gint atawag namon.anu pa ba kaya kun mgiha ine.. ganansyado pa ngan nakakanta pa... nahimo na la ugaring ini h iya nga intremesan..bravo. go! pero mano..pards . upat nala it nasalin na patron yana nga Mayo (Roxas 21. ngan wa na salad. akon asawa an na sista..miss you brod.... sring niya ha amon "sal amat kay first lab ko gud an pagkanta... tapos amon ginpapakanta.pino ano nga kinukulang hin sugad nga facilities? amo na..hra ikumusta ak ha ira tanan. ay! An Harupoy han tun-og nangalimyon Naginhawa adton may pagkasakit Kalipay ha dughan binabati An himaya nga waray kapa-it An alimyon kalipay Himaya nga labi Ay Borongan ikaw sayod Han higugma nga nga ha dughan tinurok     .. nyahahahaha Maintenance check anay kita yana mga sir ngan man.. Mano Marlon...at le3ast ikaw alive and kicking.

2011 10:39 pm) Gugma imo ginbaliwara Ginbaliwara ngan liwat ginpara Ginpara ha imo huna-huna Huna-huna han akon paghigugma Paghigugma ko ha imo Imo na ginbag-o Ginbag-o pati pagkatawo Pagkatawo nga waray pagtoo Pagtoo hiton mga tawo Tawo nga sugad ha imo Imo ginsamaran nga dughan Dughan puno hiton kabiduan Kabiduan hiton kalibutan Kalibutan ikaw pa an nakit-an Nakit-an ko nga gugma Gugma imo ginbaliwara <b>MINGAW</b> (April 26.Buhi gud la an paglaum Nga madangat man kalipay ha dumdum Aadi pa an tigaman Matam-is nga diri hingangalimtan Ha kapara diri daw gud Mapaso pa an imo haruk <b>Kabiduan</b> (april 26. 2011 11:09 pm) Haropoy nga kagab-ihon Ikaw an gindudumdom Kamingaw nga gin-aabat Ha imo naghihinulat Hain ka yana namumutang Anu dawla iton imo kahimtang Agoy agoy hin kuri gud man Kon dire ka natatan-aw An makit-an ka akon ungara Makaupod pa maupay unta Pakadi na mingaw dayon mawara Kalipayan ko ha imo nakakakita Ini’n kagab-ihon halarum na Ako in makatorog pa Hingyap ko la ha akon pagmata Ha portahan nagkakatok ka na! <b>LIRO</b> Ha butnga han kabukiran Harayo han kadam-an Amo an lugar Nga akon ginsisirbisyohan .

Harayo kaupay Han akon gindakoan Dako nga sakripisyo An akon gin-aagian Makuri an tubig Sugad man an suga An signal han cellphone Agsob magkawara-wara Didto la ako mamakita Mayor nga nagmamama Lagas man o bata Nakinisam-kisam an baba Mapakadto ha baryo Panginano han mga tawo Ha luyo han kamauran Pipiriton kay sirbisyo man Baloto an sasakyan Color brown it katubigan An life jacket nakahigot Ha lawas kay naghihirot Masulog an agos May liro ha tubig Karisyo pagkit-an Ha luyo hit kakurian Ha gutiay nga baloto Kami in ginsasakto Malup-ag ha salug Para maka pwesto Marisyo an biyahe Bisan mga nerbyoso Nakiniling-kiling nga baloto An driver nareklamo Pamakuna han MR SIA Amon tuyo ngadto Ha hagtaas nga kabablayan Tuhod ko nareklamo Pupugulon an bata Kay hiya in nagwawala Kon tusukon han dagum Nakuruo upod it luha Dire ko hingangalimtan Mga baryo nga ginkadtuan Libertd. maputi. tangbo Malobago ug bulawan Damu nga kabataan An amon nabuligan Ipaharayo han sakit Nga nagdadara hin kakurian .

Ha ngaran han serbisyo Ako in mapakadto Bisan ha kaharayuan Dire ako mapupudngan Makuri man nga dalan It akon gin-aagian Dire ako mag-aalang Kay an Ginoo, kaupod ko man! <b>SITWASYON</b> (apr 19 20011 10:25pm) Dire ka naman hine napaabat Ha imo txt o tawag nagpipinanmulat Ano dawla hine’n kasugad Ginkalimtan na an mga saad Harayo gud man nga relasyon Cellphone la it komunikasyon Pero kon sugad man nga sitwasyon Inin relasyon naangay la tapuson Nakabiling kana ada hin iba Ngan ako in ginliwanan na Hinaot la ikaw magpahibaro Para it tanan ma klaro Dire ako maghahaya Kon ikaw in mabaya Lugod akon iglilipay Kay aadi man liwat hi inday…

Title:News Collection <b>Pribado nga kompanya angay mag-empleyo han mga PWD</b> Angay daw nga magpatrabaho an mga pribado nga mga kampanya han mga tawo nga may kapansanan. Sumala han Magna Carta for Persons with Disabilities o R.A. 9443, an mga PWD, o mga tawo nga may pagkure ha ira pisikal nga nga estado sugad man ha panhuna-huna in may katungod nga mahimulig ha usa nga produktibo nga sosyedad. Pahayag ine ni Information, Education and Communications Division Chief, Rizalio Sanchez han National Council for Disability Affairs (NCDA) durante han kanan dz RB Radyo ng Bayan ug Philippine Information Agency “Talking Points”. Sering niya an mga pribado nga kompaniya nga magpatrabaho hin PWD in mayda makak arawat nga insentibo. An Magna Carta in nagsesering pa nga an amo nga nag-eempleyo hin mga PWD in mayd a 25 porsento nga iban ha ira buhis, ha ira ipinapasuhol han ira mga empleyado, ug 50% daman nga iban ha ira magagastos kun ira himoon in mga pasilidad nga PWDfriendly. Nasabi pa daw nga an Japan in modelo han pagigin disability-friendly society. Ha Pilipinas la daw una nga nahibaro an Japan han edukasyon para han mga PWD, ug dinhe daw ha Pilipinas panhibaro an ira mga eksperto nga mga magturotdo, yana d aw, kumpleto an kanan Japan vocational rehabilitation centers hin mga higamit ug mga maestra. Iginpapatuman daw han Japan in quota system, nga 1.3% han ira mga empleyado han pribado nga kompanya in mga membro han PWD.

Tikang yana nga adlaw, Hulyo 17 ngadto 23, an NCDA in nangunguna ha pagdumara ha n ika-33 nga NDPR nga mayda tema ‘Making the Rights Real for Filipinos with Disabi lities’ diin haluag nga ipinasasamwak an mga kinahanglan han mga PWD, tikang han p aghiroti ha ira ug pagtagad nga may pagrespeto. (opt/PIA-Samar/Trans:Alice Nicar t) <b>PNoy uunahon an pagtuhay han pondo ha PCSO</b> Nagsering hi President Benigno Aquino III nga uunahon niya an pagtuhay han panal api ha basi mahisiguro an pasigi nga hinabang ha mga kablas kontra daw han imbis tigasyon ha nagin anomaliya han ira public relation. Ha pakaintindi daw han Presidente, mayda mga baraydan ha pira nga mga hospital h a nasud nga naabot daw P3 bilyon ngan dire na daw ngani, kinakarawat an mga pasy ente nga igin-eendorsar han PCSO. Karuyag daw han Presidente nga igpasigi han PCSO an marig-on hine nga panalapi b asi ine makabaton ha mga baraydan ha hospital nga maiha na daw nga obligasyon. An PCSO in nahisumat pirmi la hadto kulang hin pondo nga pirmi la napaayaw han o pisina han Presidente tikang han Presidential Social Fund (PSF). Panginginanohan daw han Presidente kun kay-ano nga nabankarote ine nga PCSO, nga n kun kay ano nga gintugutan man han board in sugad nga kadako hin pondo para in telligence fund, ha linabay nga unom ka bulan. Dire na daw kinahanglon in mga pag-imbistigar pa kay iya daw ipapatawag hi Chair man Margarita Juico ngan papakianhan kun asya man gud an natabo ha PCSO. Mayda na ginbubuhat an Kongreso nga imbistigasyon ha igin-aalegar nga mga anomal iya ug pag-abusare han pondo ha PCSO(opt/PIA-Samar/Trans:Alice Nicart) <b>PNoy igsusumat na an masunod nga Ombudsman</b> Igpapasabot na daw ni President Benigno Aquino III hit masunod nga semana an mas unod nga Ombudsman komo kabalyo ni anay Ombudsman Merciditas Gutierrez. Ha usa nga interview ha iya matapos an panhatag hin balay ha mga membro han PNP ug militar, ginkonpirmar han Presidente ha Calamba, Laguna, nagsering daw an Pre sidente nga nakayakan na niya an duha nga aplikante han pagka Ombudsman. An bag-o nga Ombudsman in masaliwan kan Gutierez nga napiritan mag-resign, matap os igsalawad in impeachment han mga membro han Kamara de Representantes. Hi Gutierrez in kenehaan tungod han iya daw paghatag proteksyon han anay Preside nte ug yana Pampanga Rep. Gloria Macapagal-Arroyo, agud dire makehaan tungod hin mga anomaliya durante han iya administrasyon upod na an Fertilizer fund scam, H ello Garci scandal ug national broadband network (NBN) deal. Ha di pala maiha, gintudlok han President an anay propesor ug abogado han San Mi guel Corp. lawyer nga hi Francis Jardeleza komo bag-o nga deputy ombudsman for L uzon. (opt/PIA-Samar/Trans:Alice Nicart) <b>Gobyerno nag-aaghat san naangay nga estudyante nga mag-apply san special empl oyment program</b> An gobyerno nag-aaghat san mga pobre pero kaangayan nga mga estudyante sa bug-os nga nasud nga mag-apply dida san special employment program para makabulig madu gangan an kita sa pamilya. An mga batan-on nga naedad 15-25 anyos pwede mag-apply sa ilarum san kanan gobye rno Special Program for the Employment of Students (SPES). Sugad ni Labor Secretary Rosalinda Baldoz, an SPES in sayo nga tulay tipakadto s in promal nga pantrabahuan ngan nakakadugang san hibaro san estudyante pinaagi s in produktibo nga trabaho. Sugad niya an 15 anyos nga estudyante pwede na makonsiderar nga kaparte san pwer sa san magtatrabaho. Sugad ni Baldoz, pag-abot san 15 anyos, pwede na magtrabaho, sanglit adton masar ig an pondasyon san edukasyon tikang sa ditoy pa sira ngan labi na kon yaun sira kurso nga tuang san ginkikinahanglan san industriya, dako nga bulig ini para ma pahitaas an makatrabaho sadton mga mga skills o hibaro sa labor force, ini an su gad ni Baldoz durante san Pilipinas Natin forum san Cabinet’s Human Development Cl uster. Sa ilarum sini nga SPES, an mga batan-on magtatrabaho durante sa Pasko o bakasyo n dida san pribado nga mga kompanya ngan ahensya san gobyerno. An estudyante pwede magtrabaho bilang tax mappers, sa mga buhatan, barangay, per sonahe nga tagsurvey, encoders ngan school assistants.

Sa ilarum san SPES nga balaudnon, pareho an gobyerno ngan pribado nga sector mag bubulig san sweldo san student-beneficiary nga diti maubos san minimum wage nga ginpahamtang san balaudnon. Sugad ni Baldoz, an SPES in kasumpay san 22-point agenda ni Presidente Benigno C . Aquino III. (opt/Ailene Diaz/PIA-Northern Samar) <b >Pinanmuno-an han Pangulo an AFP command conference ha Camp Aguinaldo</b> Nakighimangraw hi Pangulo Benigno S. Aquino III kakulop (Biyernes) ngada han hig taas nga mga opisyal han Armed Forces of the Philippines (AFP) didto ha Camp Agu inaldo, Quezon City. Kataliwan han iya pagbisita ha Bocaue, Bulacan ngan Calamba City ha Laguna kon d iin pinanngulohan niya an pag-intrigo hin housing units ngadto han mga tawohan h an AFP ngan han Philippine National Police (PNP), diniretso hiya ngadto ha AFP h eadquarters ngan nagdumara hin Command Conference agud masusi an situwasyon han nagpapadayon nga mga reporma ha militar. Lakip han panguna nga mga ginhisgotan dida han komperensya an kahimtang han repo rma ha pagtaga-salapi, an modernisasyon han AFP ngan an kahimtang han pondo hini , ngan an implementasyon han Internal Peace and Security Plan Bayanihan, ngan an mga proyekto nga ginpopondohan han Department of Energy (DOE). Nagsering hi Armed Forces Chief of Staff General Eduardo S. L. Oban Jr. nga nagk aada hin higayon an Pangulo nga mahibaro-an an estado ha pagkayana han implement asyon han Internal Peace and Security Plan Bayanihan. Lakip dida han presentasyon han Bayanihan Plan, sering niya, an mga rekomendasyo n agud magmauruupay pa an implementasyon hini. Bahin han modernisasyon han AFP, nagsering hi Oban nga komitido an militar pagpa uruupay pa hiton mga sistema han programa ngan hin padayon nga pag-establisar hi n bag-o nga mga reporma nga kahingangadto-an hin masdayag ngan katataporan nga A rmed Forces. Presente gihapon dida han command conference hira Executive Secretary Paquito Oc hoa ngan Defense Secretary Voltaire T. Gazmin. (opt/PIA-Eastern Samar/Ginbinisay a:DUM) <b>43rd Infantry Battalion binalik na ha Samar</b> Kataliwan in tulo ka tuig ha Lanao Del Sur an mga tropa han 43rd Infantry Battal ion in umabot han Pier 2 ha Catbalogan City han Mierkoles nga adlaw, Hulyo 13. Gintapo ini hira han mga sundalo han 8th Infantry (Storm troopers) Division. Kadungan gihapon an pag-pagikan hin tropa han 3rd Scout Ranger Company ngan 1st Light Armor Platoon. Ginpangunahan ni commanding officer han 8ID Major General Mario F Chan kaupod hi Catbalogan City Councilor Hon. Stephanie Uy komo guest of honor an mahinungdano n nga okasyon. Iginpa-abot ni Uy an iya mapaso nga pag- welcome han mga taga 43IB ha ilarum han pamuno ni Lt Col Madarang. Sugad man iginpabalon han batan-on ngan mahusay nga konsehala an iya pasalamat h an mga element han 3SRC ngan 1LAP han ira maupay nga pagserbisyo han katawhan ha n rehiyon otso. “Be guided with the maxim that as soldiers we are here to serve and not to be serv ed,” segun kan MGEN Chan. Dara han kadugangan nga tropa tikang ha Lanao del Sur, mas magiging andam ngan m akusog na an tropa nga magpapatuman han ira mandato ngan serbisyo. Ginduyugan han banda han 8th ID an damo nga sibilyan ngan katawhan nga mga parye nte ngan kasangkayan han mga sundalo ha Pier Dos an mahinungdanon nga pag abot n gan ha luyo nga bahin naman an paggikan han mga tropa nga sumakay hin dako nga b arko han navy. (opt/trans: NBQ/PIA 8-E Samar) <b>Mga katungod han mga tawo nga may kapansanan</b> Magsasalin-urog hiton sunod nga semana han ika-33 nga pagtigaman han National Pr evention and Rehabilitation Week. Ini nga semana an pagkilala han mga tawo nga may kapansanan (persons with disabi lities)komo parte han aton sosyedad. Dida han ginbuhat nga pakihimangraw kan Rizalio “Zaldy” Sanchez ha programa ha radyo nga Talking Points, ginsabi niya nga may-ada mga igo nga balaod nga nahatag imp ortansiya ha mga tawo nga may kapansanan.

Ginlinaw ni Sanchez nga an mga pribilehiyo in igin hahatag komo pagkilala ngan p agtimangno han mga katungod han may kapansanan. Ginhuhuruhimangrawan gihapon an katungod pantawo nira kinahanglan daw irespeto g ihapon an ira dignidad komo tawo. Hi Rizalio Sanchez an Chief han Information and Communications Division ha Natio nal Council on Disability Affairs. Usa ha mga balaod nga iya ginsabi amo an Republic Act No. 9442 nga nagsasaysay n ga mahihimo makuha han may kapansanan an 20 porsiyento nga diskwento ha ngatanan nga papliton ngan serbisyo publiko. Dugang pa ni Sanchez, may-ada daw mga balaod nga nahatag importansiya dara kay m ay-ada mga pribilehiyo nga iginhahatag an gobyerno sama han senior citizens, tin atagan gihapon hira hin 20 porsiyento nga diskwento ha tambal, pagkaon, sinehan, pagpatambal , pasahe ha tuna, dagat o bisan pa eroplano. Usa daw gihapon nga balaod amo an Republic Act No. 9442 nga may-ada prebilihiyo nga masunod:educational assistance ha tanan nga lebel han edukasyon tikang ha pr imary tubtub tertiary, kaupod pa an vocational courses, ha pub;lic o private nga eskoylahan ; probisyon nga magkamay-ada express lanes para ha mga may disabilit y labi na commercial o government establishments; sugad man an pagkamay-ada igo nga insentibo para ha mga tawo nga natimangno han mga tawo nga may disability. Papanalipdan gihapon han balaod an mga PWDs nga ginbi-bi-ay-bi-ayan o gin-tatama y, ngan diskriminasyon. Segun hiton balaod an patok han first offense ha kun hin -o man an mapamatud-an nga nakasala -indibidwal o organisasyon o korporasyon – in pamumultahon hin diri maubos hin P50,000 ngadto ha P100,000. Labot pa an usa nga tawo nga napamatud-an nga nagtalaps hin balaod ha siyahan ng a pakasala in possible ma-preso hin unom ka bulan ngadto hin duha ka tuig. Kun hin- man gihapon an mapamatud-an nga nakasala tawo man korporasyon in pamumu ltahon hin diri maubos hin P100,000 ngadto ha P200,000. Posible gihapon mapreso kun igpapadayon niya an pagtalapas han katungod han may kapansanan, hin duha ngadto ha unom ka tuig. Nasabi gihapon ni Sanchez, nga dako na gud man an gin-bag-uhan an mga tawo ha is torya han katungod pantawo han mga PWDs ha sakob hin 20 anyos, natuod hiya nga m as magiging matimangnuon an mga tawo han mga PWDs ha masunod nga mga panahon.(op t/trans NBQ/PIA 8-E Samar) <b>PNoy ipapasigi an mga reporma ha luyo han mga kritiko</b> Nagpatapod hi President Benigno S. Aquino III ha atubangan han mga Obispo, misyo naryo ug mga membro han Philippine Council of Evangelical Churches (PCEC) nga ig papasigi niya an iya obligasyon nga pagpatuman hin ungod nga mga reporma ha luyo han mga oposisyon ug kritiko. Ha iya mga pamahayag durante han ika-29 Biennial National Assembly han PCEC ha H otel Vida ha Clark, nagsering an Presidente nga an iya administraysyon nga an iy a administrasyon in in komitido nga makabuhat an mga kablas nga mga pamilya, mag -upay an ekonomiya ngan ipatuman an maupay nga panggobernohan ngada han katapusa n han iya torno hit 2016. Sering pa niya niyan han Hunyo 2011, nahisumat nga haros dos milyones nga pamily a an nakakarawat nah an Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) ug Conditional Cash Transfer (CCT) nga ipinatutuman han Department of Social Welfare and Devel opment (DSWD). Nagsaad pa daw an Presidente nga an kanan PCEC iginsaad nga pagbulig ha goberno ha pagpatuman han 4Ps ug CCT, iya iginsering nga dudugngan pa daw niya an mga be nepisyaryo han ngadto hin 2.7 milyon nga pamilya ngada hiton una nga tulo ka bul an hit 2012. Samtang an PCEC national director, Bishop Efraim Tendero in nagsering han Presid ente nga ngatanan nga Obispo ug mga misyonaryo in nagkatangdoay nga mabulig hito n iya administrasyon ha pagpapabuhat han kahimtang han mga kablas, bisan pa han mga programa pangkamurayawan, ha panmatasan ug ginawian sugad man han maupay nga panggobernohan.(opt/PIA-Samar/Trans:Alice Nicart) <b>Malacanang: Singbahan Katoliko kabakyang han goberno</b> Nagpahayag an Malacanang nga kabakyang han goberno an singbahan Katoliko ha pagugop ug pagduso han kaupayan han mga molopyo ug ginhihingita daw gud ha mga masu nod nga panahon an pakibasumpayan hine ha Catholic Bishops Conference of the Phi

lippines (CBCP) ha ilarum han pamumuno ni Cebu Archbishop Jose Palma. Dida han press briefing ha Malacanang han nakalabay nga Hoybes, nagsering hi Pre sidential Spokesperson Edwin Lacierda maupay man daw an relasyon han administras yon Aquio ngada han singbahan Katoliko. Natoo hi Lacierda nga an kapili kan bishop Palma ug han iba pa nga mga opisyales in magdadalan han kanan goberno bag-o nga makikipagrelasyon han Singbahan. Ngani daw, sering ni Lacierda, ira na inuunat an ira kamot hin pakipagsangkay ha singbahan Katoliko, labi kay ngaduha man daw hira in magpareho an katuyoanan an kaupayan han mga Pilipino ug andam daw an goberno nga madumara han sayod nga pa nggobernohan sugad nga karuyag han singbahan. Sumala han CBCP Statutes, hi Palma in malingkod komo CBCP president hiton Decemb er 1, 2011 ug iya sinusundan hi Tandag Bishop Nereo P. Odchimar, nga nagdisisyon hin dire na pagdalagan otro ha ira piniliay.(PIA-Samar/Trans:Alice Nicart) <b>Kinahanglan mag empleyo an mga pribado nga kompanya hin persons with disabili ties</b> May-ada ba niyo empleyado nga persons with disabilities (PWDs)? An mga PWDs in mga tawo nga may-ada iba nga abilidad dara hin mental, pisikal ko n sensory ngan iba pa ugaring tinatagan proteksyon han balaod nga ma empleyo nga n matagan pareho nga oportunidad han mga maupay o normal an kalawasan. Segun han Magna Carta for Persons with Disabilities kon R.A. 9443, an mga PWDs i n may-ada gihapon mga katungod sama han iginhahatag han mga mulupyo nga normal s ugad man nga maki-urusa ha sosyedad. Amo ini an iginpahayag han Information, Education and Communications Division Ch ief Rizalio Sanchez han National Council for Disability Affairs (NCDA) ha dzRB R adyo ng Bayan ngan Philippine Information Agency s Talking Points. Igin-esplikar niya nga an mga pribado nga kompanya nga na –empleyo hin mga PWDs in nakakarawat hin mga incentives. Kun ikaw nga kompanya nga na empleyo hin PWDs may-ada ka 25 percent tax deductio n nga iginbabayad han mga empleyado ngan may-ada gihapon 50% para gastos nga mag ing PWD-friendly an workplace segun ini han Magna Carta for PWDs, pulong ni Sanc hez . Iya gihapon ginsabi nga an Japan in ehemplo hin disability-friendly society. Samtang, an nasud Pilipinas an nag pakilala ha Japan han PWD education. An mga eksperto daw ha Japan in bag-o pala nga nahibaro, mga 1970 pala ugaring m adagmit hira nahibaro, Yana daw kun kumadto ka ha Japan, an ira mga vocational r ehabilitation centers in kumpleto an mga facilities pati trainers. May-ada daw g ihapon incentives. Yana daw, may-ada quota han Japanese government implements nga nagmamandar ha mg a private companies nga tagan akomodasyon an 1.3 percent han total workforce par a PWDS. Tikang han July 17-23, an NCDA in mag mamangulo han ika 33 nga National Disabili ty Prevention and Rehabiliattion Week (NDPR) nga may tema :‘Making the Rights Real for Filipinos with Disabilities’ kun diin gin paparugdug an kampanya han public a wareness para han mga special needs han PWDs tikang ha preventive measures ngadt o ha ethical treatment. (opt/NBQ/PIA 8 E Samar) <b>Aquino nanguna han pagdistribwer han housing units para ha AFP, PNP personnel ha Bulacan</b> Ha pagtuman han iya panaad para hin housing program ha katawhan, pinangunahan ni Presidente Benigno S. Aquino III an ceremonial nga pagdistribwer han mga housin g unit ngadto han kwalipikado nga mga personnel han Armed Forces of the Philippi nes (AFP) ngan Philippine National Police (PNP) ha Barangay Batia, hini nga luga r. Dida han iya pagdatong han dapit han housing project Biyarnes, an Presidente in gintapo nira by Defense Secretary Voltaire Gazmin, National Housing Authority (N HA) general manager Chito Cruz ngan local government officials nga pinangunahan nira Governor Wilhelmino Alvarado ngan Bocaue Mayor Eduardo Villanueva Jr. Gintukib ni Cruz an Chief Executive han dalagan han AFP-PNP Bocaue Hills Housing Project diin nalukop hin mga 30 ka ektarya nga mayda gin-alotaga nga 4,000 nga lote para hini nga proyekto Ginhatag ni Presidente Aquino an mga Certificate of Entitlement to Lot Allocatio

 

ns (CELAs) ngadto han mga benepisaryo tikang han AFP ngan PNP. An benepisaryo nga kinarawat han CELAs tikang ha PNP amo hira Police Officer 4 M yrna Cruz ngan Police Officer 1 Ulysses Cabanting ug hi Technical Sergeant Rodri go Pagaduan ngan Technical Sergeant Macario Calimag an ha AFP. An sukol han kada unit in aada ha 36 square meters para han Type RH1 ngan 40 squ are meters pata han Type RH2. An pira la han amenities dida han housing project in nag-uupod hin basketball co urt, day care centers ngan livelihood training centers. Mayda dama hini an under ground drainage system, konkreto nga karsada nga may sidewalk ngan konkreto nga curb ug gutter. An supply han tubig in pwede tikang ha deep well o tikang ha Bocaue Water Distri ct pinaagi han industrial water connection system. An tagsa nga serbisyo han kur yente in nayda gihap tikang ha Meralco. An mga tinaglawas tikang ha AFP ngan PNP in nagpadangat han ira pagpasalamat kan Presidente Aquino han iya pagtuman han iya saad durante han ika-25 nga annibers aryo han People Power EDSA han Pebrero hini nga tuig An mga sundalo nga kapulisan in mabayad hin P200 kada bolan ha siyahan nga lima ka tuig ngan dida hit urhi nga lima ka tuig, ini in hinayhinay nga madudugngan n gadto ha P1,307. An 140,000 selling price han kada housing unit in babaydan ha sakob hin 30 ka tu ig ha sais porsyento nga interes kada tuig. Maabot hin P35,000 kada unit an ginsubsidize han goberno tikang ha orihinal nga presyo nga P175,000.(opt/Translatio n by Neil Lopido/PIA-8) <b>Sinirangan Bisayas magdudumara han pinaka-syahan nga NGP consultative summit< /b> An pinka-syahan nga huruhimangraw parti han National Greening Program (NGP) dinh i ha Rehiyon 8 han kanan Aquino Administrasyon in gindudumara yana nga adlaw did to ha Ritz Tower de Leyte. An huro-himangraw ngan han paglunsad in pinangunahan han Department of Environme nt and Natural Resources (DENR) kun diin kasugbong hini an Department of Agricul ture (DA), Department of Agrarian Reform (DAR) ngan han iba nga mga stakeholder. Iginpasabot ni Ms. Purificacion Daloos, an nangungulo han Public Affairs Office han DENR, nga an aktibidad in mag-uupod han paglunsad, primero nga haruharampang ngan adbokasiya, communication and mobilization workshop parti han NGP. An panuyo han huruhimangraw amo an makakuha hin mga opinyon parti han kaupayan n ga gindadara han NGP ha rehiyon ngan mangaro hin kakumitido han mga kasugbong ng a mga ahensya ngan han iba-iba nga mga sektor lab-i na gud ha sektor han mga neg osyante nga bumulig hini nga panuyo. Hi DENR-8 Regional Director Rogelio T. Trinidad an mangungauna han panawagan nga n pangaro han mga kakumitido parti han proyekto para makab-utan an kanan Rehiyon panuyo nga makapagtanom hin damo nga mga lalong ha iba-iba nga kagugub-an ngan mga nabunga hin prutas nga kakahuyan kaupod an propagules. An mga nahitutungdan nga mga ahensya in nagmeeting kaupod an mga consultants nga natikang ha Los Baños dida han Hulyo 14, pasabot ni Ms. Daloos. Iya gintagan hin duon nga angay hinumduman han publiko nga an National Greening Progam in diri la programa han Pangulo o han DENR kundi para han ngatanan. An Regional Launch ngan Summit in magtitirok han mga ahensya nga natikang ha iba -iba nga mga sektor kaupod han natikang ha gobyerno, pribado nga sektor, diri ka nan gobyerno ngan mga organisasyon han katawhan, sibil nga sosyedad ngan academe para paghuro-himangrawan ngan pagkasarabutan in kumon nga panuyo para han Rehiy on pinaagi hin usa nga programa nga an panuyo amo an pag-iban han kakablasan, se guridad ha pagkaon, pagkunserbar han biodiversity ngan han climate change mitiga tion ngan adaptation. An pinaka-unod han bug-os nga adlaw nga aktibidad amo an paghatag han kakumitido han tagsa-tagsa ngadto han National Greening Program. (LDL/Translation by : maa /PIA8) <b>Aquino nagpatapod ha mga pamilya han mga biktima han Maguindanao masaker nga diri makikigsabot kan Zaldy Ampatuan</b> Iginpatapod ni Presidente Benigno Aquino III ha mga pamilya han mga biktima han Maguindanao masaker nga bubuhaton nira an ngatanan agud matagan hira hin hustisy

a ini kasumpay han usa mga meeting ha Malacanang han Hoybes nga adlaw. “In the meeting a while ago with the victims, the President said ‘I will do everythi ng possible to get justice.’ And that’s his commitment to the families of the massac re victims. That’s the commitment from the President himself,” Siring ni Presidentia l spokesman Edwin Lacierda dida hin usa nga press briefing ha Palasyo kahuman ha n meeting. Siring liwat ni Maguindanao Gov. Ismael Mangudadatu, diin an iya asawa usa han m ga biktima, iginpatapod liwat ha ira ni Presidente nga an pakigbisog para han ka so han Maguindanao masaker in magpapadayon ngan an Presidente in magpapabilin mg a madapig ha ira. Igindugang pa niya nga an Presidente sugad man hi Justice Secretary Leila de Lim a ngan Interior and Local Government Secretary Jessie Robredo in nagklaro nga wa ray matatabo nga kompromiso ha butnga han Palasyo ngan mga Ampatuan bahin han ka so han Maguindanao masaker. Hi Mangudadatu ug an iba nga mga pamilya han mga biktima in natipa han ginsuspen de nga Autonomous Region in Muslim Mindanao Gov. Zaldy Ampatuan magin state witn ess han makarimadima nga masaker ha Maguindanao. Siring niya nga an Presidente i n karuyag nga magyakan pa hin kadugangan hi Zaldy Ampatuan basi an goberno makak uha pa hin dugang nga impormasyon han natabo nga masaker ug iba pa nga mga kaso. Nahireport nga hi Zaldy Ampatuan in nagpadangat han iya karuyagon nga magin stat e witness han masaker nga kaso kundi waray ini karawta han DOJ. Siring ni De Lima dida han press briefing nga waray maaram han ungod nga panuyo o motibo ni Zaldy Ampatuan nga idayag an impormasyon hiunong hin gin-aalegar nga graft han mga Arroyo sugad man an panlimbong durante han 2007 senatorial electi ons. “Pero ang posisyon lang natin ay ito: Anuman ‘yan… totohanan man ‘yan o hindi, pagdating sa massacre case ay magiging maingat tayo because we cannot sacrifice this tria l for anything. Because this is supposed to be the trial of the century, the lit mus test of the Philippine justice system,” siring niya. “Kasasabi lang din ni Pangulong Noy na, ‘If we fail in this case then the entire jus tice system of this country also fails,’” siring niya, diin karuyag han Presidente m ahuman an imbestigasyon ha sakob hit iya termino. Sumala kan lawyer Nena Santos, an mga abogado han mga Mangudadatu, hi Zaldy Ampa tuan amo an prinsipal nga akusado han Maguindanao massacre case. Naatubang daman hiya hin kaso nga plunder ngan graft and corruption ha Office of the Ombudsman. “There is also a separate anti-money laundering case against him filed at the Cour t of Appeals. And he could possibly be charged with tax evasion, and other cases that he himself opened, like election fraud,” siring pa han abogado. Sobra 57 nga tawo, upod an 32 nga mga journalist an namatay han November 2009 ha Maguindanao ha pagtikaharani han 2010 elections. An mga Ampatuan, suok nga kaalyado ni anay presidente Gloria Macapagal-Arroyo in ginhihingadnan komo panguna nga mga suspetsado. (Translation by Neil Lopido/PIA -8/PCOO) <b> Malacanang nagsering, an Katoliko nga Singbahan en kabakyang hin paghatag hi n maupay nga kabutangan ngadto han mga Filipino</b> Nagsering an Malacanang nga an Katoliko nga Singbahan en kabakyang hin paghatag hin maupay nga kabutangan ngadto han mga Filipino nga mga katawhan nga kon diin ginhihingita nga magkaurusa kami magtrabaho kaupod an Catholic Bishops Conferenc e of the Philippines (CBCP) ha ilarum han liderato han bag-o nga presidente, nga amo hi Cebu Archbishop Jose Palma. Durante han press briefing didto ha Malacanang kakulop nga adlaw (Huwebes), hi P residential Spokesperson Edwin Lacierda en nagpahayag nga an relasyones ha butng a han kan Aquino pang-gobyernohan ngan han Katoliko nga Singbahan en “maupay”. “An Katoliko nga Singbahan en usa nga stakeholder nga naghahatag hin maupay nga ka butangan ngadto han mga Filipino nga mga katawhan”, sering ni Lacierda kasumpay ha n ka pili ni Palma komo bag-o nga CBCP president durante han ira ika-103 nga Ple nary Assembly didto han Pope Pius XII Catholic Center didto ha Manila hadton nak alabay nga Hulyo 9. Hi Lacierda en nagpahibaro nga hiya en natu-o nga an ka pili ni Palma ngan han i ba nga mga bag-o nga mga opisyales han CBCP en may-ada panuyo nga basi an gobyer

hi Palma in nagtuma posisyon kumo pangulo han CBCP dida han Disyembre1. nga waray na paglarang hin reelection. Ongtioco. 2010. Hi Palma en gin-ordinan han pagka-padi hadton Agosto 21. An CBCP website nga naka-post nga an bag-o nga CBCP president en tikang han Arch diocese of Jaro didto ha Iloilo. 2010. transla ted by: S. Juanito Figura nga ha pa gkayana en binalik ngadto han Archdiocese of Jaro. “Hi kami nga aadi ha gobyerno en andam makipag-sangkay ngahaw ngadto han singbahan . Hiya in nagin Archbishop han Palo han Marso 18. 1997. 1976 ngan gin-ngaranan nga Auxiliary Bishop of Cebu hadton Nobyembre 28. ngaduha man en pareho an katuyu-anan nga amo an pagahatag hin maupay nga kabutangan han mga Filipino nga mga katawhan ngan kinahanglan kam i en magkaurusa magtrabaho para han sinisering nga transparency. Candido) <b>Malacanang nagsering nga an simbahan katoliko in kasugbong han gobyerno ha pa gpasamwak han kaupayan han mga Filipino</b> An Malacanang in nagsering nga an simbahan katoliko in kasugbong ha pagpasamwak han kaupayan han mga Filipino ha iya ginlala-uman nga pakigbulig han Catholic Bi shops Conference of the Philippines (CBCP) ha ilarom han pamunu-an han ira bag-o nga pangulo nga hi Cebu Archbishop Jose Palma. 1997. Odchimar. An napili nga bag-o nga bise president han CBCP amo hi Lingayen-Dagupan Archbish op Socrates Villegas.” dugang pa nga pa hayag ni Lacierda. Ha idad nga 47. Hi Palma in na-ordinahan pagkapadi dida han Agosto 21. Sasaliwanan niya hi T andag Bishop Nereo P. An nasabi nga katitirok en nag-pili daman kan Msgr. Ha edad nga 47. Hiya en nagin Archbishop of Palo hadton Marso 18. nga amo anay an assistant secretary general ngan assistant treasurer. Odchima r. Sumala han kanan CBCP balaud. nga napili komo bag-o n ga secretary general nga an iya sinaliwnan amo hi Msgr. Joselito Asis. hiya en gin-ordinan nga episcopacy ngan gin-ngaranan nga bishop hadton Diocese of Calbay og han Enero 13. Kay ha kamatu-oran. Samtang hi Dumaguete Bishop John Du en napili nga treasurer.no “matagan hin panahon nga mahibalik ngahaw an maupay nga relasyones hadton singb ahan”. hiya in g in-ordinahan pagka-obispo ug gin-ngaranan nga Obispo han Diocese han Calbayog ha n Enero 13. Hi Dumaguete Bishop John Du an napili nga tesurero nga sumaliwan kan Cubao Bisho p Honesto F.” “Kami in karuyag makipagsangkay ha simbahan. hi Presidential Spokespers on Edwin Lacierda in nagpasabot han maupay nga relasyon ha butnga han pan gobyer nuhan ni Aquino ug han simbahan katoliko. Joselito Asis. nga waray na mangaro hin reelection. Samar. 2006 ug natudl ok nga Archbishop han Cebu han Oktubre 15. An asembleya in nagpili gihapon kan Msgr. “An simbahan katoliko in ig-kasi magburuhat ha pagpasamwak han kaupayan han mga Fi lipino. Ongtioco.” sering ni Lacierda. Durante han press briefing ha Malacanang han Huwebes. Napili daman nga bag-o nga CBCP vice president amo hi Lingayen-Dagupan Archbisho p Socrates Villegas. (opt/PIA-8. 2011. 1976 ug gin-ngaranan nga Auxiliary Bishop han Cebu dida han Nobyembre 28. 1999. E. 2011. An CBCP website in nagpasabot nga an bag-o nga pangulo han CBCP in nagtikang ha Archdiocese han Jaro ha Iloilo. anay assistant secretar . hi Palma en maasumir han iya bag-o nga posisyo n komo CBCP president en aadto pa hiton Disyembre 1. nga sinaliwan hiya kan Cubao Bishop Honesto F. Hi Lacierda in nagpahayag ha iya pag-tuo nga an pagpili kan Palma ug iba pa nga mga opisya han CBCP in makakapabag-o han gobyerno han iya relasyon ha simbahan. Segun hadton CBCP nga reglamento. Hiya in sumaliwan kan Tandag Bishop Nereo P. 1999. 2006 ng an ha dire pala maiha en gin-tudlok komo bag-o nga Archbishop of Cebu hadton Oct obre 15. Nngaduha kami in nagtratrabaho para h an kaupayan han mga tawo ug kinahanglan kami magbinuligay para maklaro.” sering ni Lacierda katapos han pagpili kan Palma kumo bag-o nga pangulo h an CBCP durante han 103rd Plenary Assembly ha Pope Pius XII Catholic Center ha M anila han naglabay nga Hulyo 9.

pag-ugop ug maupay nga panuyu-anan ka igkasi tawo.” sering han Presidente. “Makakatapod kamo ha ngaran han kabaratunan.” seri ng han Presidente. Juanito Figura nga mabalik na yana ha Archdiocese of Jaro.” dugang niya. Hi DPWH Eastern Visayas Regional Director Rolando Asis en nagsering nga an nasab i nga task force personnel en nagpaka-andam hira hin mga raincoats. Ngan mas magigin maupay pa an implementasyon han 4Ps dara han pagbuli g han PCEC ha DSWD. gintatalinguha pirmi han gobyerno nga buhaton kun ano an tama. an amon opisina en nak atuman kami han misyon. “An aton pakig-away kontra han korapsyon.000 nga mga pamilya in m ahi-uupod. Candido) <b> Aquino nagpatapod hin padayon nga pagpatuman han mga reporma ha luyo hin pag tipa han mga kritiko</b> Hi Presidente Benigno S. Ha pagdayaw han kanan PCEC panlimbasog pagbulig han gobyerno ha pag-implementar han 4Ps ug CCT. an Presidente in nagsering nga an iya administrasyon in nagpatapod pagbulig han mga pobre. Samar. an Presidente in nagpatapod ha ira nga an iya administrasyon in magpapadako han programa ug dudugangan an rehistrado nga benepisaryo abot ha 2. Hiya in nag-eksplikar nga ngatanan nga mga kaso in ipapasaka base ha mga ebedens ya nga natirok ug diri base ha mga hurob-hurob. Aquino III dida han Huwebes in nagpatapod han mga Obisp o. Padayon kita nga magtratrabaho ngan diri na naton hira proproblema hon. “Dudugangan pa naton sunod nga tuig ha 2012. en aadto nahimumutang ha Palo. “Ginpapasa-Diyos nala naton an ira binunuhat pag-ulang han aton pagsubay han eksak to nga dalan. Bangin kasiring hit aton mga kon tra nga nga pinipersonal ta hira. hard caps and various hand tools. Ha panaingkamot pagpuypoy han korapsyon ha serbisyo publiko. An nasabi nga RES. maintenance and rehabilitation of var ious construction and maintenance equipment han DPWH nga amo daman ini an gagami ton ha pagbaton kon may-ada disaster. pagpa-uru-upay han ekonomiya ug pag-implementar hin maup ay nga pan gobyernuhan tubtob matapos an iya termino ha 2016. kumo Secretary General nga sumaliwan kan Msgr. tran slated by: S. flash lights. Leyte nga kon diin aadto pagbu buhata an mga trabahu-on sugad han repair. Mayda pa 700. An Presidente in nagsering nga nga dida han Hunyo 2011. (opt/translated by G TT/PIA8) <b>DPWH ha Eastern Visayas nakapagpondar han emergency task force</b> Nagpahibaro an Department of Public Works and Highways-Regional Equipment Servic es (DPWH-RES) ha Eastern Visayas nga nakapagpondar na hira han sinisering nga 24 /7 ready equipment Emergency Task Force ha pagbaton han kanan ahensya paliseya n ga magkamay-ada quick response and calamity preparedness. (PIA-E. kay pag-asenso han Pilipino it aton gin-aasikaso ngan diri an pagpirit ha i ra nga nagpapakabuta-buta ngan nagbubungul-bungulan. May-ada lima nga mga regular area shops ngan siyam nga s ub-shops nga nahimumutang ha Eastern Visayas. . Ibubuhos naton an aton makak aya para mapamatud-an ug mapreso an mayda sala.7 million nga mga pamilya ha una nga tulo ka bulan han 2012. Ha pamulong han ika-29 nga Biennial National Assembly han PCEC ha Hotel Vida din hi ha Clark. mayda na maabot hin 2 ka million nga mga pamilya an nakabenepisyo han Pantawid Pamilyang Pilipino Progra m (4Ps) ug an Conditional Cash Transfer (CCT) nga gin-iimplementar han Departmen t of Social Welfare and Development (DSWD). mga misyonaryo ug miembro han Philippine Council of Evangelical Churches (PCE C) nga hiya in magpapadayon han iya trabaho pagpatuman han mga reporma bisan kun natipa an mga pangontra. excuse me diri naton hira pini-personal. Kada area shop en may-ada daman ni ya tagsa-tagsa nga Equipment Task Force nga andam kon pananglitan pagkikinahangl anon ngan durante daman kon may-ada emergency nga sitwasyon. “Bisan kon limitado an aton mga katigayunan ngan mga pondo. an Presidente in na gduon nga an kampanya in aada na ha katapusan nga bahin ug nagpapatapod nga ha d iri maiha an mga kaso han pangungurakot in igpapasaka kontra han mga kurakot nga mga opisyales han una nga administrasyon. M agpapasaka na kita hin mga kaso ha mga natutu-inan.” duon niya.y general ug assistant treasurer. tikada na kita ha katapusan nga bahin. boots.

Nagkakaurusa daw an mga membro han Association of Southeast Asian Nations (Asean ) nga nasuporta han kanan Pilipinas pagsitar. (translated by GTT/PIA/PCOO <b>Palasyo ginpara an pagkabaraka han publiko ha Spratlys</b> Ginpara han Malacanang an mga pagkabaraka han publiko kasumpay han tensyon ha we ste nga dapit han Philippine Sea tungod daw. 9.000 housing units para han 2011. kan President Aquino daw ipapakiana ine nga problema kun madayon an pl ano nga pagbisita ug pakipagkita niya han president han China. Dugang pa niya nga an BAI. matapos kumadto ha China hi Secretary del Rosario. pinaagi hin multi-lateral nga iristorya ug ha ano man nga paagi nga may diplomasya. nga nagsabot na an China ug Pilipinas nga pagt uhayon an problema ha mahimyang nga paagi. in nahimumutang ha 5. (PIA-Samar/Tra ns:Alice Nicart) <b> Aquino manhahatag hin balay ha mga taga AFP. Aquino III an panhatag hin mga balay ngadt o ha pira nga personales han Armed Forces of the Philippines (AFP) ug Philippine National Police (PNP) ha Metro Manila yana nga adlaw. nagpalusad an Presidente hin Administrative Order no. ha programa para han kamurayawan. Nahisumat nga 20 nga mga yawe han mga baglay an ipapanhatag han Presidente. maupay nga mga pamatasan. Una hine. ug han iya programa pa ra han maupay nga pangobyernuhan. Sumala kan. nga ipasigi an tindog. Ine daw an pinakamaiha na ug pinakapopular nga zoo han Pilipinas. Laguna . Niyan han Abril. Barangay Batia. Presidential Spokesperson Edwin Lacierda nakipag-istorya na hira ha Bureau of Animal Industry (BAI). Nagproponer daw hi Foreign Affairs Secretary Albert del Rosario han rules-based regime ha pagsisitar han iba nga nasud ha West Philippine Sea. Dinhe. ira daw ine ipinababaya nga problema ha Department of Foreign Affairs (DFA) ug an mga opisyales pandiplomasya abir masol bar ine para han kaupayan han kada tagsa nga partido. Bocaue. manhahatag daman hiya hin CELAs ha mga benepisaryo ha Calamba. nga na gmanu han National Housing Authority (NHA) nga maghimo hin housing program para han mga sundalo ug kapulisan ha bug-os nga nasud. kay kada tagsa nga ambassador han m ga nagsisitar nga nasud in pasigi nga nakakairistorya bahin hine. nahireport naman ngani. Una nga kakadtoon han Presidente nga panhatag han Certificate of Entitlement to Lot Allocations (CELAs) ha Bocaue Hills. para masalbar an mga hayop ha Manila Zoo. Labot pa. Patas daw nga pagmamalonon an mga balay ha kapulis an ug kasondalohan nga kinuha ha NHA an pondo. Sugad man. PNP</b> Pangungunahan ni President Benigno S.(PIA-Samar/Alice Nicart) . An Manila Zoological and Botanical Garden o Manila Zoo. ug naghatag kamandoan ha pira nga mga ahensya nga panginanohan an ko ndisyon han pinakamaiha na nga zoo ha nasud. in pasigi ng a nagdidiskusyon kaatbang an mga animal advocates ug mayda na daw gud nahurma ng a plan of action para ha katalwasan han mga hayop. pinaagi han Committee on Animal Welfare. Naabot hin P4. Nagpahayag gihapon hi Lacierda han iya pagtapod nga mabulig an local nga panggob ernohan han Manila. Nagkatangdoay naman daw an duha nga nasud nga igpepreserbar an haluag nira nga r elasyon ug dire tutugutan nga mahibang ine hin problema la hin giutan o teritory o. (Trans by Alice Nicart/PIA-Samar) <b> Malacanang iginmandu-an pag-upay han Manila Zoo</b> Nagpahayag an Malacañang han kabaraka ha kahimtang yana han hayop nga nakatago ha Manila Zoo. Bulacan diin pa g-iistoryahan hiya han kinaiya hine nga proyekto ni Vice President ug housing cz ar. Sering ni Lacierda.5-k a ektarya nga naabrehan hadto pa han 1959.2 bilyones daw an alokasyon han proyekto nga makakahimo hin 20. ha local nga panggobernohan han Manila ug mga t awo nga may panginlabot han problema nga himoon in mga pitad nga makakasalbar ha n katahom han Manila zoo. hi PCEC national director Bishop Efraim Tendero in nagsering ngadto han Pangulo nga ngatanan nga mga Obispo ug mga misyonaryo in in nagtangdo nga makig -usa ha gobyerno ug buligan an iya administrasyon ha pag-iban han kapobrehan. 30 nga mga yawe an ipapanhatag han Presidente matapos niya mag-inspeksy on han mga rowhouse ug loftable units. Jejomar Binay.Samtang.

Bocaue. Ini an sugad ni Environmentand Natural Resources Secretary Ramon Paje kon diin s ugad niya ini nga mga kaso san illegal nga pangutod kahoy iya gin-api san report san departamento nga ginsumiter ngadto kan Presidente resulta san ginduduso san departamento pag kurba san waray ruhay nga buruhaton illegal pangutod kahoy sa nasud. Ini an sugad ni Paje durante san ikatulo nga Cabinet Cluster “Pilipinas Natin Forum” on Climate Change Mitigation and Adaptation and Food Security nga ginpagawas live sa NBN 4 ngan kanan gobyerno e stasyon sa radio dzRB sadto nga Mierkules. Nangunguna han kan Presidente nakalista nga schedule amo an awarding of Certific ate of Entitlement to Lot Allocations (CELAs) para han AFP-PNP personnel didto h a Bocaue Hills. nga nagsusugo han National Housing Authority (NHA) nga magkamay-ada hin housing program para han mga military ngan police personnel ha bug-os nga nasud. Waray na illegal logging an nag-ooperar yana. Barangay Batia. bisan sayo nga logging permit wara sira ginpirmahan. an Dep artment of Environment and Natural Resources (DENR) nagsang-at maabot 298 nga mg a kaso sin illegal nga pangutod kahoy ngadto sa magkadurudilain nga criminal cou rts kon diin nahidadabi in pipira nga mga lokal nga opisyal. (opt/PIA-E. ngan iba pa nga mga miyembro han Gabinete ngan mga of ficials han AFP. yana nga tuig. An nasabi nga mga units en pareho nga pagbabahin-bahinon ngadto han mga A FP ngan PNP lakip na hini an pondo nga tikang han NHA budget. Rizal. May-ada ha kabug-usan P4. Aquino III hin mga housing units para han mga personnel han Armed Forces of the Philippines (AFP) ngan Philippin e National Police (PNP) didto ha Metro Manila ngan han mga paghagrani nga probin sya buwas nga adlaw (Biyernes). yaun nahidadabi nga mga Mayor ngan iba pa nga mga opisyal nga gin-api didto labi na sa Mindanao. an DENR na gkanselar san ngatanan nga logging permits ngan waray na concessions nga ginpa o perar sa kagurangan. Aquino III nagdeklarar sin pakig -awayan kontra san illegal nga pangutod san kahoy sa Mayo. sa pagsunod san sugo san Presidente nga total log ban. An Presidente en manhahatag han mga housing unit door keys ngadto han 20 nga mga benepisyaryo. Si Presidente Aquino nagdeklarar san 2011 bilang national Year of Forests in the Philippines ngan nagpahamtang direktiba san DENR. Tikang siya lumingkod bilang namum uno a DENR. 9. PNP personnel</b> Mangunguna hin panhatag hi President Benigno C. sugad ni Secret ary Paje. Samtang hi Interior and Local Government Secretary Jesse Robredo ngan PNP Chief Raul Bacalzo en mag-didistribwer hin mga CELAs didto ha Trece Martires. PNP ngan han taga NHA. Bulacan. Pwersa Armada san Pilipinas. nga kon diin hiya en pagsusumat an hin madali-ay bahin han mga salient features han nasabi nga proyekto ni Vice President and housing czar Jejomar Binay.2 billion en gin-alutaga para han pag-implementar han n asabi nga programa kaupod na hini an 20. Samar. Ginlala-uman daman nga matambong hini nga nasabi nga katitirok amo hira Defense Secretary Voltaire Gazmin. an Presidente en nagpagawas hin Administrative Order no. nga yaun ginsang-at nga 298 n ga kaso anti-illegal logging. (opt/Ailene Diaz/PIA-Northern Samar) . translated by: S. Hiya daman en manhahatag hin mga CELAs ngadto han mga kwalipikado nga mga benepi syaryo para han mga housing units ha Lake Breeze Residences didto ha Calamba. An promero nga report namon kan Presidente Noynoy. Philippine National Police nga palaksihon an kampanya kontra illegal loggers nga n kompiskaron adtin illegal nga pinangutod nga kahoy tikang sa natural ngan resi dual nga kagurangan.<b> P-Noy manhahatag hin mga housing units ngadto han mga AFP. Can dido) <b>DENR nagsang-at 298 illegal logging nga mga kaso tikang sa Mayo 2011 – Paje</b> Duha ka bulan matapos sin Presidente Benigno C.000 housing units para han yana nga tuig 2011. Cavite n gan Baras. Sugad ni Paje. May-ada mga 30 nga mga door unit keys en ipanhahatag ngadto han mga benepisyaryo kahuman an Presidente mag-inspection hadton mga row model ngan loftable units. Hadton Abril yana nga tuig. La guna.

Rizal.2 Bilyones ka pesos an gin-alokar para san implementasyon san p rograma pagtindog sin 20. Bahin hini. Yaun total nga 4. Navales nga hi Geraga in ginbibinantayan na tikang pa han nakalabay nga tuig pakasabot nira nga may mg a hurob-hurob nga umabot ha ira opisina nga may taga PDEA nga nagpipinanmaligyao n hin druga. 2011. Liza Baoy. Siya mag-aaward san CELAs ngadto san kualipikado nga benepisyaryo para san housi ng unit sa Lake Breeze Residences sa Calamba Laguna. siyudad han Tacloban. Cavite ngan Baras. an PDEA Information Officer. Si Interior and Local Government Secretary Jesse Robredo ngan PNP Chief Raul Bac alzo magdidistribuer san CELAs sa Trece Martires. usa nga grupo in ginporma ngan ha diri maiha nakilal-an an nasabi nga tawo nga hi Geraga. ( opt/Ailene Diaz/PIA-Northern Samar) <b> Mga kapulisan han gobyerno nag-aresto hin nagpapakilala nga taga-PDEA nga na gbabaligya hin Shabu</b> An Special Enforcement Team han Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 8 in n ag-aresto hin usa ka-tawo nga nagpipinakilala nga hiya in konektado hini nga buh atan dida hin usa nga buy-bust operations Hulyo 12. Sadton Abril yana nga tuig. Ha pagkayana. Bocaue. Section 11 an P ossession of Dangerous Drugs ngan han Section 12 an Possession of Drug Paraphern alia. Gutierrez Jr. Trenta nga yabi san balay naman an igpapahamtang ngadto san benepisyarto matapos an Presidente mag imud san modelo sini. upod hin usa nga cellular phone ngan han buy bust nga kwarta.000 n gadto ha Php400.000 nga housing units para sa tuig 2011. seri ng ni Ms. waray asawa ngan nag-uukoy ha Barangay Caibaan. Bulacan kon diin susumatan siya san maupay nga featu res san proyekto ni Bise Presidente ngan nangunguna dida san tag pahamtang panim alay Jejomar Binay.000. Yaun 12 nga ginpili nga lokasyon san proyekto san AFP-PNP housing project nga na gtitinguha makagpahamtang sin 21. Dida han iya report ngadto kan USec. an Director General han PDEA..000 ngadto han Php10-M.000 meyentras an ha Section 11 in may kaprisuhan nga 6 ka-bulan ngan usa ka-adlaw ngadto ha upat ka-tuig ngan pagbayad hin penalidad nga Php10. An ginlalauman nga maatendir san nasabi nga buruhaton mao sira Defense Secretary Voltaire Gazmin ngan iba pa nga myembro ngan opisyales san AFP.0 00 ngadto ha Php50. Barangay Batia. Aquino III mangunguna san distribusyon san mga balay pa ra san mga personahe san pwersa armada san Pilipinas (AFP) ngan Philippine Natio nal Police (PNP) dida sa magkatarakin nga probinsya sa Metro Manila. an suspek in temporaryo nga ada ha kustodiya han PDEA Rehiyon VIII .00 ngadto hin usa nga PDEA agent nga napasangil nga usa nga pumaralit. An mga balay p agtutungaon san AFP ngan PNP kon diin an pondo matikang sa NHA budget.000.<b>Aquino magdedistribuer san mga balay ngadto san mga personahe san AFP ngan PN P</b> Si Presidente Benigno C. An nasabi nga tawo in nakilala ha ngaran nga Steve Ian Geraga y Gabriana. nagsiring hi PDEA-8 Regional Director Julius R. 11 ngan 12 han Artikulo II ha Republika Akta 9165 o an Comprehensive Dangerous Drugs Act han 2002 in gin-aandam kuntra h ini nga mga suspek: an Section 5 amo an Sale of Dangerous Drugs. Mga kaso hin pagtalapas han Sections 5. 9 paghatag direktiba san National Housing Authority (NHA) paghimo sin pagtagabal ay nga programa para san personahe san militar ngan pulis sa bug-os nga nasud. Nakuha tikang ha iya in duha pa nga sachet hin shabu ngan pipira nga mga higamit parti druga. An Section 5 in may sirot nga kaprisohan ngada hin ka-hasta ngan pagbayad hin pi nalidad nga Php500. nga nakita nga makuri hidakpan antis han gind umara nga malinampuson nga buy-bust operation dida han nakalabay nga ka-adlaw. ha Section 11 kaprisuhan nga diri mau bos hin unom ka-tuig nga kaprisuhan ngan pagbayad hin penalidad nga Php300.800 units sa pagtapos sini nga tuig. PNP ngan NHA. in nad akop dida han 4:30 han kulop ha Barangay Burayan. An nangunguna san schedule san Presidente mao in awarding san Certificate of Ent itlement to Lot Allocations (CELAs) para san personahe san AFP-PNP sa Bocaue Hil ls. an Presidente nag isyu sin Administrative Order No. Tacloban City meyentras nagbab aligya hiya hin usa ka-sachet hin shabu nga nabalor P1. 27 any os. Jose S.

Labot pa an trafficking in persons in ginhihingita gihapon nga usa nga panalapas han katungod pantawo. kun diin nanenelikado gihapon an ka istable ngan pag-ursa han mga nasyon nga sakop han ASEAN. segun han ASEAN Inter-governmental Commission on Human Ri ghts (AICHR). Por lo menus may ada ha kabug-usan 33. Ritalyn Patr icio han Pilar ngan Esteban Steve Contreras han Pontevedra.” Amo ini an nagin mensahe ni Capiz Governor Victor A. Mary Andaya han Sigma. Samtang hi Mayor Borres han Maayon en kinarawat gihapon hin P300. Nahatag daw ini hin katalagman han mga pakabuhi ha katawhan han ASEAN. an ira paghidabi in usa nga pag-ugop ha pagproteher han mga bikt ima ngan maging testigo gihapon ha imbestigasyon nga prosecution efforts ala kon tra ha mga traffickers. Ghana. Ma. <b> Anti-Trafficking Workshop naghihingita hin mas maupay nga higwa-os ala kontr a Human Trafficking ha ASEAN</b> An ASEAN in makaka-ursa na dara han mas pokus ngan specialised nga higwa-os ala kontra human trafficking. An iya p ag api in nagpapakita han padayon nga pag-undong han United Nations tipa ASEAN. segu n kan Mr Sisouvong. Hi President Aquino en personal nga nag-distribwer han mga Philhealth Cards ngad to han mga pinili nga mga benepisyaryo tikang han mga mag-iba-iba nga mga bungto han probinsya. Nigeria.S Ambassador-at-large para Monitoring and Countering TIP tikang h a State Department in dumuyog gihapon han workshop.Custodial Team meyentras waray pa mapapasa an kaso ngadto ha Tacloban City Pros ecutors Office.7 million ngadto han mga bungto han Maayon. ugaring pira la an napapatukan. Dugang pa niya. Intresado daw gud ini hiraha pagbuhat han regional institutional framework. Sweden.386 nga mga cards en pina nhatag ngadto ha Capiz pinaagi han maupay nga kaburut-on han Presidente.4 million an trafficked persons. Sapi-an. Ha siyahan nga takna ha istorya han ASEAN.. Mr Sayakane Sisouvong. Dugang pa an U. An nasabi nga ayuda en personal nga pinanhatag ngadto kanda Mayor Wilfredo Borre s han Maayon. maabot na daw han 2. Pilar ngan Pontevedra nga kon diin ini en gagamiton para han Supplementary Feeding Program ngan ini e n makaka-benepisyo ug makakatagamtam hin maabot 4. ha region.S.000 nga kantida d para han financial assistance ngadto han Self-Employment Assistance Kaunlaran (SEA-K). Tanco ngadto kan President Benigno Semion C. Aquino III durante han iya haliputay nga pagbisita hadton Huly o 12 Hi Gov. segun kan Mr Sisouvong usa nga collective will pagsulbar h an trafficking in persons labi na an kababayin-an ngan kabataan in iginsulod ha ASEAN Declaration on Transnational Crime nga gin-adopt han tuig 1997. (opt/Trans: NBQ-PIA 8-ES) <b> Capiz Governor nagpasalamat kan P-Noy han mga ginhatag nga mga hinabang ngan mga proyekto</b> “An pagtapod ngan kompiyansya han mga katawhan ha Capiz ngan Roxas City en pirme a ada ha imo. ngan ASEAN. . sugad man an pagresponde ngan han pitad nga malikayan an Trafficking In Persons (TIP). an katitirok in gintambungan ni Unite d Nations Special Rapporteur for Trafficking in Persons. An Presidente daman en naghatag hin financial assistance nga nakantidad hin P1. kun diin kahuman hini hiya in madiditiner ha Lock-up Cell han Ta cloban City Police Office. Sigma. Tanco en naghatag han iya pagpasalamat ngadto kan Presidente Aquino ha n garan han mga katawhan han Capiz para han damo nga mga proyekto nga iginhatag ha n nasabi nga probinsya. sumala kan Deputy Secretary-Ge neral of ASEAN for ASEAN Political Security Community.726 pre-school children. Sumala han estimates tikang ha International Labour Organisation. An mga panelists in mga expe rt ha U. kataliwan la mahuman an three-day workshop nga ginpana gbalayan han Singapore Ministry of Home Affairs. Dinhi daw ha rehiyon. Arturo Orosco han Sapi-an. Dr Joy Ezeilo. An Trafficking in Persons in usa nga nahitatabo nga krimen ha ASEAN—mas labaw pa k amaka ngirirhat han terrorism segun han iba. Dara hini an ASEAN in nagkamay-ada na damo nga landmark progress ha isyu. ASEAN Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC)..

Commander han 8th Infantry Division hin surat hin pasalamat tikang kan Registered Nurse J uniel Bardelas Tagarino. Ta nco. andam hira. Duro an pasalamat ni Tagarino kan Major Chan dara han mga nagtambulig ha iya nga sundalo han 8th Infantry Division (Stormtroopers) Philippine Army” Tagarino concl uded. nasalbar an pasyente. hiya in nagsurat kan Gen Chan. translated by: S. bisan daw ha ano nga paagi dara han Bayanihan a n mga tropa han gobyerno in andam diri la pagpanalipod han mga katungod han Sama reño kundi bisan ano nga paagi han pagbulig. Hi Juniel Tagarino in usa nga Clinical Instructor ha Samar State University-Coll ege of Nursing. Tanco en nagpasalamat daman kan Presidente Aquino han hiya en tudlokon k omo Regional Development Council Chairman ngan han pagpili-a daman kan anay Sena dor Manuel “Mar” Roxas komo Secretary han Department of Transportation and Communica tions (DOTC). Tanco nga kon diin ini nga nasabi nga kantidad en gagamiton para pagbulig han f ood security ngan rice sufficiency nga inisyatibo tikang han probinsya. sering ni Paje durante han ika-tulo nga Cabinet Cluster “Pilipinas Natin Forum” on Climate Change M itigation and Adaptation and Food Security ng ginpasamwak ha NBN4 ngan ha dzRB R . Hi President Aquino en naghatag hin pagpatapod han mga Capiznons nga an Panay Ri ver Basin Flood Control Project en mahihimo. livelihood assistance ngan iba pa nga mga production support. Dayon gumios an 8ID ngan nanmiling hin mga blood type donors. Dida han 298 nga mga kaso hin iligal nga pagtrotroso.” dugang pa ni Gov. n akurian an pasyente pagbiling han nasabi nga blood type. Salbar na hi Tagarino ngan dara han iya kalipay han iya bag-o nga kinabuhi. Kalooy sa Diyos.Ha luyo nga bahin. may-ada ha kabug-usan P171. Aquino III hadton Mayo en hul-os nga pakigbisog kontra hin iligal nga mga magtrotroso. Hi Gov. Segun ha iya. Mga trainees tikan g ha RRT Class 74-11 nga ginkilala nga hira SSg Eleuterio Besada ngan Sgt Regie Milan in nagboluntaryo pagpakuha hin dugo. Candido) <b> Nars nasalbar dara han sundalo</b> Usa nga nars in nasalbar an kinabuhi dara hin bulig hin mga sundalo. Dako daw niya nga honor. Samar.E Samar) <b> 298 nga mga kaso hin iligal nga pagtrotroso nahisalawad hn DENR tikang han M ayo 2011 – Paje</b> Duha ka bulan kataliwan igdeklarar ni Pangulo Benigno S. ugaring dara han usa ng a sangkay nga nagsumat nga dumangop ha 8th ID. yana nga tuig. “Akon ini ig-hihimangraw nga butang hiton akon pira nga mga miyembro han akon Gabi nite para kami en makag-identify hiton mga funding agency nga maghahatag hin sal api hini nga nasabi nga proyekto. farm equipment s. An iba h ini en gagamiton para han pagpaka-upay han mga production inputs. Nasakit ini hiya hin dengue han Hunyo 22 yana nga tuig.”an Presidente en nagdugang hin pagsering. bisan ha luyo han pag-withdraw han pondo nga natikang han Japan International Cooperation Agency (JICA). m aabot na hin 298 nga mga kaso hin iligal nga pagtrotroso nga hindadabihan hin lo kal nga mga opisyal an nahisalawad han Department of Environment and Natural Res ources (DENR) ha maglainlain nga mga korte. Nagsering hi Environment and Natural Resources Secretary Ramon Paje nga an mao nga mga kaso hin iligal nga pagtrotro so en lakip dida han report nga iginsumiter han iya departamento ngadto han Pang ulo nga resulta han kampanya han DENR nga mapuypoy an kalyap nga iligal nga pagt rotroso ha nasud. Kakulop nga adlaw. (NBQ/PIA 8. nga api ha iya dugo an dugo han mga sundalo nga waray m agruha-duha pagbulig han usa nga sibilyan.37 million nga kantidad para hin m ga proyekto nga ginhatag han Department of Agriculture ngadto kan Gov. nakakarawat hi Division Major General Mario F Chan. mayda hini nahidadabi nga alkalde ngan hin lokal nga mga opisyal ilabi na daw ha Mindanao. iginpaparayaw namon nga kami en imo gintudlok ngan magighin kabak yang para han progreso han amon rehiyon ngan han aton nasud. Victor A. Ha parte naman han kasundaluhan. Nagkinahanglan hiya hin blood transfusion hin four (4) units of A+ Blood Type. 24 anyos. “Komo Capiznons. nahisalin an dugo hin waray kumplikasyon. dako an iya pasalamat han mga sundalo nga hul-os an tambulig nga h iya mabulong. (PIA-E.

726 ng a mga bata. An Presidente in naghatag gihapon hin bulig pinansyal nga nagkakantidad hin P1. Javier. “Kumo mga Capiznons. Mary Andaya han Sigma. Antonio Nangel. Hi Presidente Aquino in nagpatapod han mga Capiznons nga an Panay River Basin Fl ood Control Project in matutuman.386 nga mga card an ihahatag ngadto ha Capiz kortisiya han Presidente. . (PIA-Ea stern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b>Gobernador han Capiz nagpasalamat kan P-Noy para han mga proyekto</b> “An pagtapod ug kumpiyansa han mga tawo han Capiz ug Roxas City in aada pirmi ha i mo. Tanco in nagpadangat han iya pagpasalamat ngadto han pangulo ha ngaran h an mga tawo han Capiz para han damo nga mga proyekto nga iya ginhatag ngadto han probinsya. Arturo Orosco han Sapi-an. Tanco in nagpasalamat gihapon han Pangulo han pagtudlok ha iya kumo pang ulo han Regional Development Council ug pagpili han anay senador Manuel “Mar” Roxas nga magin secretaryo han Department of Transportation and Communications (DOTC). pamakabuhi ug iba pa nga mga suporta ha produksyon. Hi Presidente Aquino in personal nga nanhatag han mga Philhealth Cards ngadto ha n mga pinili nga mga benepisaryo tikang han iba-iba nga mga munisipyo han probin sya.37 million nga mga proyekto in ginhatag h an Department of Agriculture ngadto kan Gov. Ha luyo nga bahin. upod ni Department of Agricu lture Undersecretary Joel Rudinas.7 ngadto han mga bungto han Maayon. bisan kun binawi na an pondo tikang ha Japan I nternational Cooperation Agency (JICA). Sapi-an. waray niya ginpirmahan nga perm iso hin pagtrotroso. Hi Gov.” Amo ini an mensahe han gobernador han Capiz nga hi Victor A. Waray na daw gihapon nag-ooperate ha mga kabud kiran nga logging concession. Iginpresentar ni NAST President Dr. Gindeklarar ni Pangulo Aquino an 2011 komo “National Year of Forests” ha Pilipinas n gan ginmando-an an DENR. Segun kan Paje. Armed Forces of the Philippines ngan Philippine Nationa l Police nga pahugtan an kampanya kontra hin iligal nga magtrotroso ngan pankomp iskaron an iligal nga pinanmulod nga kakahoyan tikang ha mga kagugub-an. Emil Q. Ritalyn Patricio han Pilar ug Esteban Steve Contreras ha Pontevedra. Tanco nga gagamiton para han seguridad han pagkaon ug bugas han probinsya. Hi Mayor Borres han Maayon in kinarawat gihapon hin kantidad P300. Tanco. bisan mausa. Ma. ug Department of Science and Technology Director Lunin gning Samarita-Domingo an kanan goberno programa para han solido nga pundasyon p an-agrikultura. makantidad hin P171. (translated by GTT/PIA/PNA) <b> Umentohan an kita ha uma. “Pagtatagaron ko ini nga butang ha mga miembro han akon gabinite para makakita kam i kun ano nga ahensya an angay magpondo hini nga proyekto. Nagsering hi Paje nga pagmando gud la ni Pangulo Aquino hin hul-os nga prohibisy on ha pagtrotroso.” sering ni President Aq uino. Tanco ngadto kan Pr esidente Benigno Simeon Aquino III durante han iya madagmit nga pagbisita han Hu lyo 12. Victor A. Hi Gov.000 nga bulig para han Self-Employment Assistance Kaunlaran (SEA-K). National Irrigation Administration Administra tor Engr. ginpaparayaw namon nga gintudlok nimo kami nga magin kasugbon g nagdto han kauswagan ha rehiyon ug ha nasud. Mayda maabot hin 33.” sering ni Gov. ginkanselar dayon han DENR an ngatanan mga permiso hin pagtro troso. mga ekipahe ha uma. Pilar ug Pontevedra nga gagam iton para han Supplementary Feeding nga programa ug makakabinipisyo hin 4. An bulig in personal nga ginhatag ngadto kanda Mayor Wilfredo Borres of Maayon. tikang niya panngulohan an DENR. Sigma. ayaw la hibanga an kapaligiran</b> Iginduduso han National Academy of Science and Technology (NAST) an pagpadamo ha n kutsisa ha uma kundi dire angay nga mahibang an kalibungan o kapaligiran. An iba in gagamiton pagpa-uruupay han produksyon. sering niya.adyo ng Bayan hadton Miyerkules.

Javier an kaimportante nga gumamit an mga parag-uma han multiple c ropping. Minarkahan na han Department of Agriculture an ira target ha pagkamayda supesyen te nga bugas ngada hit tuig 2013. Pero. Komo kaparte han kanan goberno programa nga magkaada hin supesyente nga suplay h an bugas ha nasud. Labot pa. Ha pagkayana daw.1 milyon ka metriko tonelada. pinaagi han pagtirok hin tubig para ha irigasyon. Usa na daw hine an paggamit han hybrid rice o an maupay nga klase hin gahi hin h umay nga pwede mahilug-um ha katubigan hin napulo ka adlaw. tag 120 ka adlaw an kahihinog han uhay. makure mag m ultiple-cropping. ha suporta han Department of Science and Technol ogy. maabot la hin 1. samtang an gin-iimben to in tag 90-diyas la ug dire kinahanglan in otro nga pagpayatak kay direkta na daw ine nga mahitatanum. damo daw la gihapon an hektarya nga wara irigasyon. an Department of Environment and Natural Resources (DENR) in nagpasaka hin maabot 298 ngamga k aso hin illegal logging nga nagdadabi hin mga lokal nga mga opisyales ha iba iba nga mga korte. Javier.100 sqm an matatamnan hin usa. aada la ha 1. nakakapagtanum na ine nga mga parag-uma ngan nakakapagb ari. makakatulo hiya pagba ri ha usa ka tuig. nagsusumat daw an urhi nga pag-aram nga sobra pa daw hin katunga han mga umhanon nga hagna an waray pa irigasyon. Sumala kan NIA Administrator Antonio Nagel. paggamit an syentipiko nga paagi. nasasakripisyo an kapaligiran.(Trans by Alic e Nicart/ PIA-Samar) <b> DENR mayda 298 nga kaso hin illegal logging tikang Mayo 2011 – Paje</b> Duha ka bulan katapos ni Presidente Benigno S.(PIA-Samar/Trans:Alice Nicart) <b> NIA sisigurohon mayda supesyente nga bugas</b> Ha luyo han hura nga katubigan ha damo nga dapit han mga kahagnaan. Ngani. Nagsering pa hi Nagel nga yana. tulo ka beses kada tuig.Naoobserbaran daw gud. kay ha yano nga gahi. Igindeklarar ni Javier nga an paagi la mapapaumentohan an kutsitsa ha uma nga di re nasasakripisyo an kapaligiran in pinaagi han pagpabug-usa han pundasyon pan-a grikultura. tungod kay 10 milyones la ka ektarya an umhanon nga tuna. ngan ha 94 mi lyones nga populasyon. nga kun mayda ginpapakusgan nga produksyon ha uma ug ha p angingisda.12 milyon ka ektarya. Gintagan doon ni Nagel nga seryoso an mga otoridad han irigasyon ha pagpatuman h an mga kinahanglanon nga mga pasilidad basi maabot an ginhihingyap nga kadamo hi n bugas. importante nga may tirok nga tubig o irigasyon kay kun waray. Kadak-an daw nga gahi yana in tag-6 la ka adlaw an ilob ha tubig. An pahayag ni Javier in durante han Communication and News Exchange Forum (CNEX) ha PIA. Inotro ni Dr. kundi kun dadamoon niya kaklase hin gahi hin tanum an iya bubuhaton. nga dire mahihibang.54 milyon ka ektarya salit. kinahanglan daw pagpaka upayon in 292. Panuyo han NAST nga matratar an pagsusumpayan han kapaligiran ug agrikultura dur ante han ika-33 nga Annual Scientific Meeting (ASM) diin mayda mga taga syensya nga mag-iistorya hine nga butang. Aquino III magdeklarar hin away k ontra han mga iligal nga mangarahoy dida han Mayo.000 ka ektarya tikang hiton 2011 ngadto 2013 basi makuha an target nga 21. yana nga tuig. an ngatanan nga umhanon han nasud in 3. sugad nga kamandoan han administrasyon Aquino. an NAST in nag-iimbento hin gahi hin humay nga mas madali mahinog. baton han hagligot nga umhanon</b> Nagpahayag hi Dr. Hi Environment and Natural Resources Secretary Ramon Paje in nagsering nga an il . nagamit na hira hin iba-iba nga teknolohiya para mapaurha an ira serbisyo h a mga uma. presidente han National Academy of Science and Technology (NAST) nga mayda mga gudti nga mga parag-uma ha nasud nga nagamit na han ideya han damo nga klase hin tanaman an nga igintatalsok. Sering ni Nagel. nagsering an o pisyal han National Irrigation Authority (NIA) nga hinihimo nira an ngatanan par a la magkaada irigasyon an haluag nga kahagnaan ha masunod nga tulo ka tuig. sering ni Javier. (Tran by Alice Nicart/PIA-Samar) <b> Multiple cropping. labi na daw adton mayda mga shallow tube wells nga nakaka-istak han tubig para han ira mga tanum. Emil Q.

Ginsumatan ni Alcala an mga parag-uma nga dako an kikitaon han ira mga anak dida hiton agrikultura. sering niya. Hi Paje in nagsering nga katapos han sugo han Pangulo pagdiri han pangahoy. Waray na gi hapon nagbubuhat hin pangahoy ha kagugub-an. gin -aghat ni Alcala an mga parag-uma nga pa-eskwelahon an ira mga anak dida hin mga kolehiyo ngan mga eskwelahan pan-agrikultura pinaagi hin pagpahimulos han kanan gobyerno scholarship program. Durante han ika-tulo nga Cabinet Cluster on Climate Change Mitigation and Adapta tion and Food Security nga iginpasamwak ha NBN4 ngan dzRB hadton Miyerkules. segun han DFA. Waray panhingadni han DFA an upat nga mga Pilipino nga naatubang hin kamatayon n ga penalidad. Tikang han paglingkod ko ha DENR ku mo sekretaryo. Nagpahayag an Department of Foreign Affairs (DFA) hadton Miyerkules nga iginpaab ot an paghangyo ngadto han gobyerno han Malaysia pinaagi kan Ambassador Victoria no Lecaros. Durante han paghimangraw ni Lecaros ngan han Malaysian House Speaker.legal logging nga mga kaso in upod han report han iya department nga ginsumiti n gadto han Presidente kumo resulta han kanan departamento paningkamot pagpuypoy h an mga illegal logging nga aktibidades han nasud.” sering niya. Ginsasaysay dida han mao nga aide-memoire an paghangyo nga mapahibub-an ngadto h in kaprisohan ha bug-os nga kinabuhi an sentensya han upat nga mga Pilipino kana y sirot nga kamatayon en ginparig-onan han Malaysian Federal Court. Pwersa Armada han Pilipinas ug an Philippine National Po lice nga pakurukusgon an kampanya kontra han mga iligal nga mangarahoy ug kuhaon an mga iligal nga pinangutod nga mfga kahoy tikang ha mga guba. Nagsering pa an DFA nga nagdumara hi Lecaros hin panamilit nga mga okasyon ngada hin boluntaryo nga mga lider hin komunidad hin mga Pilipino ha North Borneo had ton Hulyo 5. an anay spokesperson han DFA. we have filed 298 anti-illegal log ging cases. “Iyong first report namin kay President Noynoy. An dako nga kikitaon. meron po diyan mga lokal na opisy al na sinama namin especially in Mindanao. nagsering ini ha iya nga nga pagtratrataron nira an mahiunong han mga Pilipino nga mga kab ulig ha Malaysia. Nakatalaan saliwanan hi Lecaros ni Jose Eduardo Malaya III. Ginhingadayan gihapon ni Lecaros an kabubuwason han mga Pilipino nga nagtratraba ho komo mga kabulig ha Malaysia durante han iya panamilit kan Malaysian House Sp eaker Tan Sri Datuk Seri Pandikar Amin Haji Mulia. Mayd . waray kami pinirmahan bisan usa nga permiso pangahoy. “Waray na illegal logging nga nahinanabo yana. Hi Presidente Aquino in nagdeklarar han 2011 kumo Tuig han Kagugub-an ha Pilipin as ug nagsugo han DENR. an D ENR in nagkanselar han mga permiso pangahoy ug waray na nahinanabo nga mga panga hoy ha kagugub-an. Sumala han DFA. iginduhol ni Lecaros an aide-memoire kan North Borneo Governor T un Datuk Seri Panglima Haji Juhar bin Haji Mahiruddin ha Kota Kinabalu. sering han D FA. Alcala nga magtatagana an administ rasyon Aquino hin “scholarship grants” ngadto hin mga Pilipino ilabi na an mga anak hin mga parag-uma. (translated by GTT/PIA/PCOO) <b> Pilipinas naghangyo ha Malaysia nga pahibub-an an sirot nga kamatayon ngada hin 4 nga mga Pilipino</b> Ginhangyo han Pilipinas ha Malaysia nga pahibub-an an sirot nga kamatayon ngada hin upat nga mga Pilipino ha Sabah. Meron po diyan kasamang mga mayor.” Paje said during the third Cabinet Clu ster “Pilipinas Natin Forum” on Climate Change Mitigation and Adaptation and Food Se curity aired live over NBN4 and government run radio station dzRB Radyo ng Bayan on Wednesday. amo an nag-aaghat han mga parag-uma nga tugotan an ira mga anak nga kumuha hin kurso ha agrikultura. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b>Libre nga pag-eskwela gintatanyag han administrasyon Aquino ha mga makuha hin kurso ha agrikultura</b> Nagsering hi Agriculture Secretary Proceso J. Panuyo hini nga maaghat hira pagkuha hin mga kurso ha agrikul tura tungod nga mayda daw kabubuwason dida hiton agrikultura.

Sugad liwat niya san katawhan nga diri mabaraka matungod san GMO kay an pamalaud san implementasyon san biotechnology crops in estrikto nga ginsusunod antes ini magamit san parag-uma para padamuon. libre sira maghi mo sini. kay kon diri mawa wara kita dida san pakigkumpetinsya. nagrason nga sa naglabay nga 15 anyos. ngan Dep artment of Science and Technology (DOST) Executive Director Luningning SamaritaDomingo. Kon naruyag sira san organic farming.” Ginseseryuso ini namon. Si Rudinas nasugad nga kon nano an ginhihimo san departamento pan agrikultura ng an komunidad san sayantipiko mao in pagpahamtang san mga parag-uma sin pagpipili an para mapauswag an ani. sugad man an paggahin hin pondo nga ayuda agud magmadarudamo a n produksyon nira dida han ira tagsa-tagsa nga mga komunidad. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Ani sa bulig san biotech diri nakakahilo – NSAT</b> Si dati UP President Emil Q. Si Javier. Sugad niya. waray pa ngani ma tratrabaho-an. Mat apos ini makakarawata san aprobal tikang san komitiba. Pinanlilimbasogan han departamento ha agrikultura nga mahipahamtang an mga progr ama han gobyerno subay han mando ni Pangulo Aquino nga maayudahan an mga parag-u ma ha mga burobaryo agud umumento an produksyon. sa kanya parte. (opt/Ailene Diaz/PIA-Northern Samar) <b> Dugangan an ani nga diri mawawakay an palibot – NAST</b> An National Academy of Science and Technology (NAST) nagduduso para san pagpakus og san sector san agrikultura nga diri makokompromiso an kondisyon san kalibunga . Kon magdesisyon sira paggamit san GMO. an nasud nanginginahanglan sin biotechnology nga ani o produkto nga ginpa undong pinaagi san Genetically Modified Organisms (GMO). Si Agriculture Secretary Joel Rudinas. pakagradwar han kurso. nasuporta kan Javier kon diin siya nasugad nga kinahanglanon naton in pamaagi sin pag-uma para magkayaun sin maupay nga ani. Ginsumat ni Javier nga an katapusan nga ginsusunod nga intervention san science para san pagpakaupay san ani mao an “Safe and Respons ible use of Biotechnology. pwede liwat.. ayuda nga pautang. Javier nagpapasabot sa publiko nga diri tumuod san mga nakontra nga nag-aadbokar nga an produksyon san ani pinaagi san bulig san bi otechnology in nakakaraut san panlawas san tawo. sering niya. maaghat nga gamiton an organiko nga pamaagi hin pag-uma ngan matagan hin iba pa nga mga serbisyo para han ika-uuswag han ir a produksyon. Responsabli nga gin-iimdan ini namon nga GMO sayo sayo. ini naagi sa Na tional Committee on Bio-Safety of the Philippines (NCBP) para ig ebalwar ngan ki lalaun an potensyal hazards nga maiimdan san genetic engineering experiment. Nangel. Gintagan hin duon ni Alcala an kakinahanglanon nga mag-agi an mga parag-uma hin paghag-id bahin hin pest management. an GMO crop in igsususmit er ngadto sa Bureau of Plant Industries (BPI) para sin dugang nga pagrebisa ngan pagtuyang o diri pagtuyang. Nakadto liwat sira Na tional Irrigation Administration (NIA) Administrator Antonio S. An Bt corn in nagamit san bacillus thuring iensis bacteria para umato san Asiatic corn borer pest. Gin eksplikar ni Javier nga kon an GMO nga produkto madeveloped. barubarato an pagpa-eskwela ha kurso nga agrikultura komparar hiton iba nga mga kurso ngan kon danay. nga yana presidente san National Academy of Science and Technology (N AST). Si Rudinad ngan Javier mao an mga bisita san Communication and News Exchange (CN EX) Forum sa Philippine Information Agency yana nga adlaw. an BPI n ag-aprobar na san 44 nga GMO nga produkto para gamiton komersyal sa nasud.a pondo para hini nga libre nga panngiskwela. Segun kan Alcala. An mga parag-uma nga waray ngani makatangpos hin pag-eskwela en nagkaada na yana hin higayon nga kumita hin darudako pinaagi han husto nga ayuda teknikal. s ering ni Alcala. wara sin naprobaran nga ayaun tawo nga nahilo tungod san bunga san biotechnology. An promero nga GMO nga aaprobaran san BPI sa Pilipinas sadton Disyembre 2002 mao an Bacillus thuringiensis (Bt) corn. sugad niya. ngan han bulig han gobyerno nga mahibaligya an ira mga produkto. Nagsering hi Alcala nga nakahaom na yana an mga programa han gobyerno ha agrikul tura agud mabuligan an mga parag-uma ngan masangkapan hira hin husto nga mga pam aagi hin pag-uma. Tikang sa 2002.

n sa nasud. kun diin nakakahatag hin kadeli kaduhan ngadto han mga magbibyahe. ngan Isabel Mayor Saturnino M.5 ka-metros tikang han ha pagkayana nga naeksister nga tulay. ha pag-uyon ni C ongresswoman Lucy Marie Torres Gomez han ika-4 nga Distrito han Leyte. (LDL/Translated: maa/PIA8) <b> Gin-uli han mga obispo an SUVs ha PCSO</b> . An kadig-on han daan nga tulay in diri katatapuran mahitungod nga pipira nga mga kahoy ngan mga basura in nahia-anud han babaha nga kaudgan nakakasarop han pagawas nga nagigin hinungdan han paglalapwas hini. Dako an paglaum ni District Engineer Gonzales nga an paghingayad han puthaw nga tulay in matitikangan na mahitungod nga an opisina han distrito in nag-impliment ar na han mga kinahanglanon ngan nakakumpleto na han paghingayad han likdu-an ng a tulay ngan aragi-an para magin masaru-sayon an trapiko dida hit pagdumara han paghingayad ha 28. an kalibungan an nakokompromiso o nag-aantos. Sanglit tuhayon gu d an produksyon san ada na nga umhanan ngan fishponds pero san sustinabli nga pa maagi. 2011. An Raquiza Bridge an nagkukonektar han kanan Leyte ika-4 nga Distrito nga mga mu nisipyo sugad han Palompon ngan Isabel. Sering ni District Engineer Gonzales nga ha suporta ni Congresswoman Gomez. OIC Project D irector Oscar Villavery. (op tAilene Diaz/PIA8-Northern Samar) <b> Dumog nga tulay tikadto ha Industrial Estate mababalyuan na pina-agi han kan an Pangulo Bridge Program</b> An dumog na nga Raquiza Bridge nga amo an tulay tipakadto han Industrial Estate han Sinirangan Bisayas. Gindeklarar ni Javier. Ira naimdan nga kon napapakusog an konsentrasyon san produksyon dida san agrikul tura ngan pangisdaan. Kinahanghlan ipahitaas an produksyon sa ada na nga mga tutuna ngan fishponds kay kon diri mahihimo mangungutod san kagurangan ngan mangroves. nga diri maapekta ran an ginkukuhaan san tubig. Compe titiveness and Stability” ngan ini paghihimuon sa Manila Hotel sa Hulyo 13-14. Alkalde han Palompon Ramon Oñate. An pag-ayad han nasabi nga tulay in duro hin ka-importante mahitungod nga ini in nahilulumos ha tubig maski hin pipira la ka-oras nga pag-inuran. dugang ni Javier. ng an Department of Science and Technology Director Luningning Samarita-Domingo nag presenter san mga paningkamot san gobyerno para sin solido nga pondasyon pagtag a agrikultura durante san Communication and News Exchange forum sa Philippine In formation Agency. Dugang pa niya nga an puthaw nga tulay nga pagtitindugon in mahiruhitaas hin 2. An tema y ana natalibong dida san “Meeting the Challenge of Agricultural Productivity. Antonio Nangel. nga nagigin hi nungdan hin diri kaagi-e han kalsada. National Irrigation Administration Administrator Engr. Emil Javier kaupod sira Agriculture Undersecretary Joel Ru dinas.63 porsyento hin kahi-una kuntra han target hini dida han implimentasyon of ngatanan nga ginpund ohan nga mga proyekto para ha 2011. an o pisina han Leyte 4th Engineering District in naka-abot na ha 18. Puwede ka makadugang san ani nga diri mawawakay an kalibungan. Medina. in nakatalaan na nga balyuan hin usa nga puthaw nga tula y. Sugad ni Javier. nga an pamaagi la nga maatubang an kanan nasud sector pan agrikultura nga diri naaapektaran an kalibungan mao an pagduso sin dugang nga p agbug-os san produksyon pan-agrikultura pinaagi san pamaagi sayantipiko. An NAST nagkokomponer san mga nangunguna nga mga sayantipiko sa nasud ngan nagbu buhat sin katirirok kada tuig para magkasayo san gin-uundong nga tema. an Memorandum of Agreement in ginpirmahan nira DPWH Ley te 4th District Engineer Gonzales.8 ka-metros nga two-lane nga tulay. nga amo an gintitindugan hin pipira nga mga industriya sugad han Philphos ngan PASAR. Gintitinguha san NAST nga magdiskusyon san link sa butnga san kalibungan ngan ag rikultura sa 33rd Annual Scientific Meeting (ASM) kon diin an mga sayantipiko ma g-uuruesturya san mga isyu nga gin-aatubang san sosyedad yana. Gonzales han Leyte 4th Engineering District. Ini in pinaagi han Presidential Bridge Program han Department of Public Works and Highways (DPWH). pasabot hi District Engineer Lino Francisc o C. nga diri magkakausa san pag-anas ngan diri kawara san biodiversity. Ngan ananuon ini? Si NAST President Dr. Dida han Hunyo 27.

sering nira.Iginbalik na ha gobyerno han pito nga mga obispo Katoliko an SUVs o sports utili ty vehicles nga ira nakarawat tikang ha Philippine Charity Sweepstakes Office (P CSO) durante han administrasyon Arroyo. Sa ginhimo nga Communication and News Exchange (CNEX) Forum sa buhatan san Phili ppine Information Agency. Bisan han mga akusasyon ha ira. ngan Martin Jumoad han Basilan. sugad ni Javier. ginpahayag ni Dr. Emil Javier san National Academy of Science and Technology (NAST) nga ginpapalusad san gobyerno ngadto san pinakadit oy nga parag-uma an paggamit san teknolohiya basi mapadamo an ani ngan mapaupay an kanra panginabuhi. Pinaagi sini. nagsering an mga obispo nga napakyas hira pagkonsi derar han kahiparakdolan han donasyon ngan nagpahayag hin kaandam ha pagkooperar ngada han mga otoridad. I suzu Crosswind utility van nga nakantidad hin P720. An kakulang daw nira hin pondo amo an nagduso ha ira nga umaro hin ayuda tikang hin mga ahensya nga an mandato amo en pagtagana hin ayuda o tambulig. Nagdesider an mga obispo pag-uli han SUVs agud matapos na an isyu nga “nakasamad” ha n Simbahan Katoliko ngan han mga tumotoo hini.225 milyon. ginduduso sa gobyerno ni Aquino kontra sa kapobreh an</b> Ginduduso san administrasyon ni Presidente Benigno C. han iya auxiliary bishop David William Antonio.518 milyon. (opt/PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DU M) <b> Siyensya san Agrikultura. Aquino III an paggamit san syensya ngan bag-o nga klase sin teknolohiya sa agrikultura basi mapakusog an p roduksyon ngan makabulig san mga pobre. Gindig-onan han mga obispo. hin-o nanngatender han imbestigasyon han Senado Miye rkules. Leopoldo Jaucian han Abra. Lakip han SUVs en usa nga Mitsubishi Strada pick-up nga nakantidad hin P1. Dida hin sinurat nga pahayag nga ginbasa ni Cotabato Archbishop Orlando Quevedo. sugad san opisyal sini sadto nga lunes. Sugad niya. Juan de Dios Pueblos han Butuan. suok an pakigburubligay san NAST. ngan mga panapton nga dto hin mga pamilya nga naigo hin kalamidad.107 mi lyon. Gintagan nira hin duon nga waray nira nasupak nga balaud. Gindara ngadto ha Senado an tulo han mga sarakyan han mga obispo nga nagpakabase ha Luzon . Nagsering an mga obispo nga dako an nahibulig han mga sarakyan kay pinaagi hini nakakadto-an nira an tay-aw nga mga lugar han ira mga nasasakopan agud magpahamt ang hin ayuda ngadto han mga kablasanon. nga aadto pa ha gawas han nasud.000. nagsering an mga obispo nga mapasinalamaton hira para han bulig nga ginhatag ha ira han gobyerno. ig-uuli la gihapon nira ini. De partment of Agriculture (DA) ngan san iba pa nga mga ahensya basi maseguro nga a . Ginrepresentaran naman hi Nueva Segovia Archbishop Ernesto Salgado. Toyota Grandia Hi-Ace van nga nakantidad hin P1. o bisan an Konstitusyo n. mga medisina. an nangunguna nga hugpo sin mga sa yantipeko sa nasud sa ularum san Department of Science and Technology (DOST).4 milyon. hira Bishop Rodolfo Beltran han Bontoc-Lagawe. Dida hin nahiuna nga pahayag. Grandia van nga nakantidad hin P1. Sugad niya. nga an mao nga mga sarakyan en gin-gamit dida han mga misyon han Simbaha n para han mga kablas ngan diri para han ira personal nga paggamit. iginsaysay nga magin subay man ha balaud o diri ngan magin konstitusyonal man o diri an pakaangkon nira han mao nga mga sarakyan. Strada pick-up n ga nakantidad hin P1. usa nga segunda mano nga Nissan Pathfinder ngan usa nga L-300 van. Presente dida han mao nga hearing han Senado hira Zamboanga Archbishop Romulo Va lles. importante nga mahibaruan san pinaka simpli nga parag-uma an kaimpor tante san ‘agri-science’ nga kanya kaupod sa pagpapakaupay san produksyon basi mabat on an panginginahanglan san pagkaun san aton tikadamo nga populasyon. Pira ha ira en nakakarawat hin mga sarakyan tikang ha PCSO nga heavy duty 4 x 4 pick-ups para makadto-an nira an tay-aw nga mga lugar agud makapahamtang hin mag lainlain nga mga serbisyo pankatilingban ngan an iba en nakakarawat hin mga sara kyan nga gin-gagamit ha pandul-ong hin kablasanon nga mga magsakit ngadto ha mga ospital o ha pagdistribwer hin mga pagkaon. mabubuligan an mga parag-uma sa kauumhan nga kaapi san pinakapobre nga sector san populasyon.

Segun kan Presidente Benigno C. Aquino III. kamote nga pwede isakot sa linuto nga ube ngan iba pa. Aquino han mga iginpasaring han mga Marcos durante han selebrasyo n han ika 25-nga anibersaryo han EDSA People Power 1. Aquino III. Asya ine an pasamwak han deputy spokesperson.(PIA-Samar/Tra ns:Alice Nicart) <b> Pagpapatuman han mga reporma ha edukasyon. an anay Corazon Aquino komo Presidente han nasud hadton 2986. dire daw hikalimtan nga an kagawasan yana han ngatanan in masesering nga kadak-an hine in bunga hadto nga mahimyang ug mamurayaw nga gyera. Bisan diri pa pormal. nga ginyakan la han Presidente an ta ma para han ngatanan kay katungod daw han kada tagsa nga makapagpahayag ug dire daw ine talis nga pakiaway. . iginduduso na daw an reporma ha edukasyon. (opt/Ailene Diaz/PIA-Northern Samar) <b>reporma ha edukasyon dalan han kapirdi han kakablasan – Aquino</b> An pag-implementaran han reporma ha edukasyon in yawe han kapirdihan han pagkure ug kakablasan. padayon an pagdiskubri san mga sayantipiko san gobyerno sa mga bag-o nga ganay nga yaun halaba nga kinabuhi “shelf life” o adto diri dayon nagraraot ngan mai imdan nga mas masarig sa pan-ato san peste o sakit. Ha luyo nga bahin. abaka na may pa ngontra san virus. bangin daw nahanugad na it Pilipinas hiton Singapor e. yawi kontra han kapobrehan------P -Noy</b> An pagpapatuman han mga reporma han edukasyon amo an yawi kontra han kapobrehan han aton nasud. Abigail Valte. Ha pagpakianhe daw kan Valte. para ighimo hin dugang pa nga mga eskoylahan. sumala ine kan President Benigno S.(PIA-Samar/Trans:Alice Nicart) <b>Aquino gintadong la an impormasyon. Ferdinand “Bongbong’’ Marcos Jr. Ha iya pamahayg durante han pag-abre han kanan YesPinoy Foundation programa nga “P ara Paaralan” ha NBC Tent ha Taguig. nagsering daw ine. iya iginduduso an aton . An kadugangan daw nga hibaro han kabataan in magreresulta nga bisan high school pala an natatapos. Kaapi na didi adton diri dayon nagraraot nga brown rice nga mayaman sin bitamina ngan fiber. Nagpahayag han nakalabay nga adlaw hi Sen. Aquino hiton mga Marcos. Kasumpay ine han ginawas nga impormasyon kun paun an-o napukan an diktador nga panggobernohan ni Marcos. inabat daw hine niya nga kinahanglanon nga mahitama adt o nga ginawas nga impormayson nga bangin nahinugad na an Pilipinas hiton Singapo re.n mga parag-uma in magpapabilin nga yaun gamit ngan may pangabuhian. an pagbabag-o han kurikulum ha eduka syon o an K + 12 ngan an pagpahitaas han pondo han Department of Education (DepE d) para makahimo pa hin damo pa nga kadugangan nga mga classroom ngan han pagdug angi pa han mga magturutdo amo ini an premiro nga paagi agud matalwas kita ha ka pobrehan. Kundi. natapod naman si Javier nga sa halipot nga panahon makakabulig an mga bag-o nga klase sin pananum basi mapauswag an mga pangabuhi san mga digtoy nga m ga parag-usa sa kauumhan. kun kay ano nga sugad man hin nakikiaway hi Pres. ginkilala naman ni Valte nga dire gud magpapapreho an panan-a w han ngatan para han Edsa People Power 1. sayo nga klase sin saging nga may pan-ato sa peste. nagsering an Presidente nga an mga reporma in nag-uupod han pagrebisirara han basic education curriculum o an Enhanced K+12 B asic Education Program ug han pag-umentohe han badyet han DepEd ngadto ha sobra P200-bilyones.Palasyo</b> Gintadong la ni President Benigno Aquino III an nahisamwak nga impomasyon ug dir e sugaron nga nakikiaway hiya. nga kun di re daw hadto nagpipol power. magkakaada na hine niya kapasidad nga makakuha hin disente ng a trabahoan. Sumala han President tungod daw han pagpursigi ni DepED Secretary Armin Luistro. ginpawarak na san Department of Agriculture an mga nasabi nga uyas. Para daw han Presidente. nga sinundan han himutang ni iya nanay. kasumpay han pagkon traha ni Pres. An K+12 nga programa in nangangahulugan nga Kindergarten ug an unom ka tuig nga elementarya ngadto han upat ka tuig ha high school ug hin duha pa ka tuig nga ka dugangan ha Senior High School. “Tungod han panalingkamot ni DepED Secretary Armin Luistro. Ngani.

dugang pa ni Luistro. Sa teleconference kaapi an tulo nga OFWs (tikang sa Hongkong. An KALAHI-CIDSS-CDD amo gihap an nagin kabakyang han national government para pa g-urosahon an mga programa ngan para matagan hin suporta an mga inisyatibo han m ga local government ha pagpapatuman han poverty reduction program. karuyag namon nga ma-translate in to a more detailed program for the natio nal government for further implementation. Corazon Soliman. Dida san teleconference. maupay kon ira kahimtang didto ngan wara sira problema. ha prinsipyo. nagsering hiya nga karuyag han President Aquino iton mga deta lye han nasabi nga programa para mai-adopt hiton national government komo usa ng a national strategy ngadto hit iba-iba nga ahensya hiton gobyerno nga nagpapatum an han KALAHI. nariringa la siya san seguridad labi an san mga natatabo s a Middle East. “Edukasyon an mag-aabre han kamanilampuson han aton mga kabataan. Kapa rte san ika 25 nga selebrasyon san 1986 People Power Revolution ngan pamaagi san gobyerno para mabatian an mga ginkakaringahan ngan panginginahanglan san aton g in-ngangaran nga modern-day heroes. (PIA-E. Aquino III nasugad nga an pag diri san pagbiyahe ngadto sa Bahrain iya igpaparebista o ire-review. pero ini aton eestudyuhan. ini daman an mag papahitaas ngan magpapabilin han level han kapasidad han aton mga katawhan”. Iginduduso gihapon niya an pagrebisa han basic educati on curriculum o an tinatawag naton nga Enhanced K+12 Basic Education Program. Candido) < b>P-noy nagsugo nga pag-adman an KALAHI</b> Nagsugo hi President Benigno C.education reform agenda.Comprehens ive and Integrated Delivery of Social Services – Community Driven Development (KAL AHI-CIDSS-CDD). “Sering ha akon. 200 nga munisipyo ngan 4. An Department of Foreign Affairs nag-aghat san mga Pinoy nga ipa-ursa la ngun-a kon diri man importante an pagbiyahe sa Lib ya. “An kadugangan nga hibabru-an amo ini an magigin yawi bisan na manla maka-high sch ool an ira natapos.772 nga mga pamilya tikang pa han tuig 2003 an nakatagamtam hini ng a nasabi nga programa tikang han 5. Bahrain ngan Kingd om of Saudi Arabia) in ginhimo sa Philippine Overseas Employment Authority. Igindugang pa ni Soliman nga upod ini an mga komunidad ha istratehiya han KALAHI -CIDDS ha pagpapatuman han mga proyekto para magkaada hin dirudiritso nga progra ma ngan implementasyon han mga proyekto. Candido) <b>An pagdiri pagbiyahe pa Bahrain igpaparebista – Aquino</b> Sadton Biernes nga adlaw. Samar. sayo nga Filipino nga magtatrabaho sa Bahrain nasugad n ga an komunidad san mga Pinoy didto in nahimangraw nga gin api an Bahrain san tr avel ban.326 community projects nga nahimo han bug-os nga nasud. sering ni Soliman. Baton san Presidente. Sugad niya. Samar. people’s organization ngan mga non-government organi zations (NGOs) nga mahiupod komo usa nga national program han KALAHI. translated by: S. Bahrain ngan Yemen. Ha igin-pasa nga resolusyon han mga mayor ha bug-os nga nasud. . Ha usa nga interview kan Department of Social Welfare and Development (DSWD) Sec . an KALAHI-CIDSSCDD strategy. So. Para yana nga tuig 2011. waray ko man nakikita nga problema . Aquino III ha mga ahensya nga nagpapatuman han K apit-Bisig Laban sa Kahirapan (KALAHI) projects nga pag-adman an mga resolusyon nga igin-pasa han mga mayors. Ha pagkayana. nga gintikangan pa hadton tuig 2003 upod na hini an partisipasyon han komunidad para maibanan an kapobrehan nga nagin epektibo ha paghahatod hin s erbisyo ngan maupay nga pamamalakad han local government.583 nga mga barangay ha ilarum hini nga programa KALAHI-CIDDS. may-ada na nira gihapon kapasidad makakuha hin disente nga t rabaho-an. 197. dugan g pa han Presidente. may-ada pa 374 nga munisipyo iton makakatagamtam hini n ga nasabi nga programa pinaagi hiton bulig han World Bank and Millenium Challeng e Corporation. (PIA-E. may-ada 42 nga mga probinsya. it importante karuyag ko gud it detalyado kun baga-baga himuon naton ini nga national strategy . translated by: S.” ser ing han Presidente. May-ada. si Presidente Benigno C.

Duon san Presidente an espiritu san EDSA nangangahulugan sin katalwasan tikang s a kagutom ngan pinaagi la san maupay nga pangobyernohan. An programa in nagtutuyo nga mapukan an duro nga kakablasan pinaagi han pagtukod hin convergence program sugad man an integrated poverty reduction approaches ng an strategies. naging mahinungdanon an tuig 2010 ha n kinabuhi han mga Nortehanon. An UNICEF ngan an provincial government in sumuporta han pagkumpleto han Communi ty Based Monitoring System (CBMS) ngan poverty mapping aber makita gud an tinuod nga mga pobres ngan makapaghimo hin paagi nga mabaton an panginahanglan nira. An CBMS in planning ngan policy determining tool ha pagbaton ngan pagsusog han l ocal interventions ha millennium development goals sugad man an poverty reductio n initiatives. an UNICEF in nasuporta han Pantawid Pamilyang Program han probinsya. sa iya pag-abot sa People Power Monument para manguna san flag-ra ising ceremony nga nagtulang san bug-os nga selebrasyon san paghinumdum san kata lwasan pinaagi sin mamurayaw nga pamaagi 25 anyos an nakalabay. NORTHERN SAMAR / trans NB Quirante) <b>P-Noy nagpahayag han tinuod nga EDSA ‘86</b> Gintagan hin doon ni President Benigno Aquino III nga an ungod nga kahulugan han EDSA 1986 People Power Revolution amo an people empowerment nga makikita naton hiton Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan. (PIA-Northern Samar/Ailene N.An administrasyon ni Aquino in naghimo sin mga pitad sa butnga san kasamok nga n agbungkag san rehimin san Tunisia ngan Egypt ngan didto pa san iba nga nasud sa Middle east ngan North Africa. in ginpahamtanga n sin bug-os nga military honors. sa pagbagaw san Presidente sa iy a pagduon san kahulugan san espiritu san EDSA. Sa kanya mensahe durante san flag-raising seremonyas sa People Power Monument sa kalye sa EDSA sa paghinumdum san ika 25 nga anibersaryo san mamurayaw nga Peopl e Power Revolution sa 1986. dugang niya. An mga paningkamot in naghihingita han hul-os nga paghurma han mga potentials ha n usa nga bata. an UNICEF in direktamente nga nasuporta pinaagi han suppl y side requirement han Conditional Cash Transfer program kon Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps). ngan pagwara san koraps yon nga an Pilipinas makakakab-ot san gintututmuyo sini. an Presidente nag-abre san historical marker sa eksakto nga lokasyon ko n diin an dati Presidente Corazon Aquino nagpahamtang san kanya mensahe sadton 1 986 EDSA Revolution. (PIA. Bise Presidente Jejomar Bi nay ngan Executive Secretary ngan EDSA People Power Commission Chair Paquito Och oa ngan iba pa. Dugang pa ni Cardenas. An Presidente liwat nagbisita san natatabo nga Jobs Fair ko n diin 28 nga mga employment agencies nag komiter sin 25 mil nga pantrabahuan sa local ngan sa langyaw. An Presidente.” (PIA-Northern Samar/Ailene N. kaupod an dati Presidente Fidel Ramos. Ako Ang Lakas ng Pagbabago. An ayat san EDSA yana nga maipakita an kamahinungdanon san people power ngan ini diri la natatapos sa upat ka adlaw sa 1986. Amo ini an iginpahayag ni Engr. Cardenas komo Provincial Planning and D evelopment Coordinator han Northern Samar . segun han surok. Ginpahamtang san Presidente nga an gobyerno naniningkamot sa mahihimo sini nga m aimplementar an reporma basi episyente nga maipahamtang san mga Pinoy an ira gin kikinahanglan. Sa POEA. An katawhan an boss ngan diri la sayo nga tawo. An Presidente. segun kan Cardenas. an Presidente nagduon nga an pagpakusog san katawhan in naaabat pa. Diaz) <b>Aquino ngadto san mga Pinoy: Ipakita sa kalibutan nga an espiritu sa EDSA buh i</b> Nanawagan si Presidente Benigno Aquino III san mga katawhan Pilipinhon nga ipaki ta sa bug-os nga kalibutan nga an EDSA in buhi. nagpalupad san Philippine flag balloons nga yaun nakasurat “EDSA 2 5: Pilipino Ako. Romeo M. . Dara daw han mga nahimo han service providers ngan partners han UNICEF ngan an p rovincial government han naglabay nga tuig. Diaz) <b>UNICEF nasuporta han Pantawid Pamilya ha Northern Samar</b> Ha pagduyog han pagbaton han millennium development goals ngan duro nga kakabla san.

ha Kongreso ngan Senado ngan han Korte Suprema ngan hasta daman an provincial capi tols han Batangas. Ezra Mae Medalle. kondi mayda grupo tikang han embahada han Pilipinas dida han kabis era nga Wellington an nanginyupo nga igpadayon la an SAR o search and rescue nga buruhaton. ngan Rizal. kataliwan hin i en waray na komunikasyon nga nakarawat tikang ha ira. Valquin Bensurto. gintutuohan nga aadto ha sakob han rinuspak nga CTV building an m ga igkasi-Pilipino nga hira Jesse Lloyd Redoble. Candido) <b> GSIS magpapasarang hin 32 nga bag-o nga GW@PS kiosks para makabenepisyo hin 140. Samar. provincial capitols ngan city halls. Department of Justice (DOJ). Segun kan GSIS President and General Manager Robert Vergara nagplaplano hira pag pasarang hin mga 500 kiosks ha mga government offices sugad hiton division offic es han Department of Education (DepEd). Bulac an.3 nga kakusgon hin linog.000 nga mga miyembro han GSIS didto ha Metro Ma nila ngan ha paghagrani nga mga probinsya.” dugang pa ni Vergara. Department of Foreign Affairs (DFA). Erica Nora ngan Lalaine Agatep. kondi. Land Registration Authority (LRA).Sering han Presidente. Philippine General Hospital (PGH). Inabot an grupo ni Charge d’Affaires Giovanni Palec ha Christchurch samtang gin-un dang na an gindudumara nga SAR. Labot hin panginyupo ha mga otoridad nga igpadayon an panmiling han mga biktima . National Bureau of Investigation (NBI). Hadto nga panahon nagsering ha iya an iya nanay nga an anay Presidente Corazon C . Laguna.7 million members and pensioners. Ma ry Louise Anne Amantillo. dire la an milyon-milyon nga mga Filipino nga kinadto ha EDSA o an mga placa rd nga amo an nakakapuno han kada rally o mga madre nga may kinakaptan nga mga r osaryo ngan bukad. Diri pa napipiho han mga opisyales han DFA kon mga buhi pa ini nga nawawara nga mga Pilipino. ngan Philippine Natio nal Police (PNP). May-ada daman kiosks nga igbubutang didto ha University of the Philippines-Dilim an (UP-Diliman) ngan DepEd divisions offices didto ha Manila. translated by: S. Ito ang pamana ng Edsa (Democracy from corr uption and freedom from poverty. Rhea Mae Sumalpong. Quezon City. “Kon damo iton kiosks nga magsasarang. Cavite ngan Rizal. Candido) <b>Nawawara nga mga Pilipino dida han linog ha NZ inabot na hin 14</b> Inabot ha hin 14 nga mga Pilipino an nahisumat nga nawawara kasumpay han linog n ga natabo hadton Lunes ha New Zealand sumala han Department of Foreign Affairs ( DFA). Office of the Cou rt Administrator (OCA). John Christopher Chua. Aquino nga an ungod nga kahulugan han EDSA People Power amo an kadamo han kahi mo. Pira hadton nadida han mao nga building han matabo an linog en nakagtext pa ngad to han ira mga kasangkayan ngan mga kauropdan ha Pilipinas. Jewel Francisco. kadak-an han mga nawawara en gintutuohan ng a nalibonan dida han rinuspak nga CTV Building . ngan ini in makaka-iban hin p anahon ngan kwarta labi na an pagbiyahi nga mga kagarastosan. “Demokrasya mula sa kurapsyon at kalayaan mula sa kahirapan . Basar han mga sumat tikang han lokal nga mga opisyal han Christchurch kon diin n atabo an 6. Bulacan. Commission on Audit (COA). Emmabel Anova. Commissi on on Elections (Comelec). Elisa Torres. Samar. An tinikangan nga batch han kiosks in igbubutang han Office of the President.000 nga mga government employees yana nga tuig</b> Magpapasarang an Government Service Insurance System (GSIS) hin 32 nga bag-o nga Wireless Automated Processing System or GW@PS kiosks yana nga tuig para agud ma ka-benepisyo in por lo minus 140. This is the legacy of EDSA). Ivy JKane Cabunillas. (PIA-E. (PIA-E. Nagdugang pa hi Vergara hin pagsering nga an kadugangan nga pagpadara han GW@PS kiosks in makakahatag hadton mga miyembro pag-check han ira mga records nga kon diin in dire na hira makadto han opisina han GSIS. Land Bank of the P hilippines (Landbank). Samtang an iba pa nga mga opisina nga bubutangan han primero nga batch han kiosk s amo an main offices han Department of Education (DepEd). Segun han DFA. translated by: S. sigurado ako nga dako it kahiwadnan hiton p or lo minus 1. An iba pa nga nahisumat nga nawawara amo hira Rita Estrella ngan Hayley Concepci on . Ito ang kahulugan ng people power.

Samtang hi Mayor Lim an nag-donate han nasabi nga statue nga gin-okit hin bronze han bantogan nga artist Ed Castrillo. An kan Sin’s statute in igbubutang harani hiton monumento nira nawara President Co razon C. Car dinal Sin. Ini nga programa naghihingyap makapahamtang san katawhan san magkadurudilain nga mga isyu matungod san migration. Mayda m ga pagkaon ngan water-purifying nga mga tabletas nga ipinanhatag ngan gindedeter minar an pisikal nga ihap han ginbabana-bana 2. “Ser viam” (I wull Serve) amo an motto ni Cardinal Sin. government officials and the siblin gs of President Aquino. diha s a mga seremonyas nga gipahigayon diha sa Bonfacio Global City sa Taguig City kag ahapon. . (PIA-Northern Sa mar) <b>Presidente Aquino manguna diha sa paglusad sa usa ka “People Power Markets</b> Si Presidente Benigno S. pulong-pulong. lide res san mga komunidad ngan pakinghuruhimangraw sa kahanginan. Pebrero 25. Hi Cardinal Rosales in magyayakanon daman samtang hi President Aquino in maghaha tag han katapusan nga mensahe. bubuligan ni Palec ngan han iya mga kausa an mga Pilipino nga natalwas han trahedya nga pinanngulba ngan nagka-uugmaran han insidente. across the Rizal Park. Bisho p Gabriel Reyes. . An Presidente daman in mangunguna han mga government ngan church officials hiton unveiling han life-size bronze statue han nawara Manila Archbishop Jaime L. bishops and priests. Aquino Jr. An monumento in nahimugso dara han pakipagburubligay nira Mayor Lim ngan han Ser viam Foundation nga pinangungunahan ni Archbishop Villegas ngan Bishop Reyes.” Usa ka microf inance nga programa nga nagtumong sa pagpakunhod sa kapobrehon pinaagi sa paghat ag sa mga kabos nga katawhang Pilipino og mga kahigayonan sa panginabuhi. Aquino ngan nawara an anay Senator Benigno S. Kahuman han unveiling rites. (PIA-E. intermarriages ngan mga bag-o nga mga palisiya ngan programa san gobyerno para malikyan an iligal nga recruitment. An CFO kaupod an mga representante san iba pa nga ahensya san gobyerno in magkok ondukto sin mga aktibidadis sugad san symposia sa eskwelahan. sira ginlalauman nga maabot yana nga adlaw. didto hiton co rner P. may-ada mga halipotay nga mga mensahe tikang kan Ma yor Lim mahiunong hiton kamahinungdanon han monumento ngan hi Archbishop Socrate s Villegas mahiunong kan Cardinal Sin ngan EDSA 1. lideres san singbahan. Kaupod daman nga maatendir han nasabi nga okasyon amo hira Papal Nuncio Archbish op Edward Joseph Adams. local nga pangobyernohan.nga mga Pilipino. nga kon diin hiya an nag-aghat han milyon-milyon nga mga tawo pagpaka dto ha Epifanio Delos Santos Avenue (EDSA) hadton Pebrero 1986 nga kon diin nagk amay-ada hin non-violent protest kontra han kan Marcos dictatorya nga pang-gobye rnohan. May por lo minus Mil nga mga studyante nga natikang hin tulo nga public schools ha Manila ngan damo nga mga Catholic schools hiton Archdiocese ngan parishioners in ginlalauman daman nga maatendir hini nga unveiling ceremony. ngan Manila Mayor Alfredo Lim hiton unveiling han statue .000 nga mga Pilipino ha Christchu rch pinaagi han koordinasyon han mga kapulisan didto. Samar. hum an trafficking ngan iba pa. d ayalogo dida san mga NGOs. Burgos Street and Roxas Blvd. Aquino III ingon nga pinasidunggan nga mamumulong og b isita didto sa usa ka pormal nga paglusad sa “People Powered Markets. kauwat. translated by: S. An Presidente in uupdan nira Manila Archbishop Gaudencio Cardinal Rosales. (PIA-Eastern Samar/Ginbini saya:DUM) <b> EDSA 25: P-Noy mangunguna hiton unveiling han kan Cardinal Sin statue</b> Mangunguna hi President Benigno Aquino III nga kon diin hiya in magigin-guest of honor hiton commemoration han ika-25 nga anibersaryo han 1986 People Power Revo lution yana nga Biyernes. Sa Norte san Samar. Candido) <b>Representante san Commission on Filipinos Overseas mabisita sa Norte san Sama r pagpasamwak san mga programa san buhatan</b> An buhatan san Commission on Filipinos Overseas magkokondukto san ira tinuig nga Community Education Program (CEP) nga gin tituluhan “Handa ka na bang mag-abroad? Ano ba ang mga damat mong malaman?” dihan sa Norte san Samar tikang 23 abot petsa 25 yana nga bulana san Pebrero.

Makati Business Club. mag-aaro naman an Tsina hin eksplikasyon ha aton ngan magpapaluyo-luyo na iton problema han nasud dida hiton relasyones diplomatiko. Ginbubuhat la naton an at on obligasyon ilarum han mga balaud internasyonal. Matud niya nga ang People Powered Markets nga proyekto nagtumong sa pagdala og g ihiusahan nga progreso og kalambuan alang sa tanang Pilipino maingon man sa pagp agpakita sa nagkadaiyang paagi diin ang mga katawhan og pribado nga mga kompaniy a nga maggamit sa merkado aron sa pagsulbad sa sosyal nga problema diha sa nasud ." . o kon an "Resp onsible Parenthood. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisay a:DUM) <b>Titikangan han Kamara an plenaryo nga mga deliberasyon ha RH bill sunod nga b ulan</b> Nakatalaan tikangan han Kamara de Representantes an plenaryo nga mga deliberasyo n han kontrobersyal nga Reproductive Health (RH) bill hiton Marso 1. kini nga kalihokan gipaabot nga maka-aghat og mas daku nga sosyal nga kalambigitan og sa pagpabilin nga buhi sa espiritu sa People Power sa mga katawhang Pilipino. ang Management Association of the Philippines. PinoyME Foundation. Kon mangaro an gobyerno han Pilipinas hin pasaylo ha Taiwan . Sama-sama Tayo. sering ni Santiago ngadto hin mga peryodista hadton Martes. An ginkonsolidar nga House Bills bahin han RH en HB 4244 na yana. diri karuyag sidngon nga diri na naton ginkikilala an otori dad han Taiwan kondi nga ginkikilala naton ini komo probinsya han Tsina ilarum h an One China nga palisiya.### (PIA Southern Leyte/esg) <b> Suportado ni Santiago an tindog han Malacañang diri pag-aro hin pasaylo ha Tai wan</b> Ginsuportaran ni Senadora Miriam Defensor Santiago kakulop an tindog han Malacañan g nga diri mangaro hin pasaylo ha Taiwan kasumpay han pagpapatalsik hin 14 nga T aiwanese ngadto ha Beijing. Janette Garin nga pinaagi han mga argumento nga igprepresentar. Ginsuportaran gihapon ni Santiago an pitad han Malacañang pagpakadto-a kan anay Se nador Mar Roxas ha Taiwan agud ig-eksplikar an gapil han gobyerno han Pilipinas. Sa pagmugna og market links tali sa micro-entreprenuers og korporasyon. matatagan an ngatanan ng a mga magbabalaud hin oportunidad nga mapanmati-an an ngatanan nga gapil.Ang People Powered Markets. Ini en kataliwan pagkatarangdo-an han House committee on rules hadton Martes nga tikangan sunod nga bulan an mga deliberasyon. pahayag pa ni Santiago nga us a nga eksperto hiton internasyonal nga mga balaud. Kauban sa Presidente alang sa kalihokan mao ang PinoyME Foundation nga mga opisy ales nga gipangunahan sa iyang pangulo nga si Deogracias Vitan. Ginpahayag ni House Senior Deputy Majority Leader sugad man Iloilo Rep. kinahanglan daw trataron ini nga balaudnon ngan pagburotosan agud mapasikal an tinuod nga tingog han kata whan.” us ka hiniusa nga prohekto ni Ninoy og Cory Aquino Foundation. Kini nagpakita kon unsaon sa People Power makahimo sa pagkampanya sa ekonomikanh on nga suplay kon value chains sa pinakadaku nga korporasyon sa nasud og mediumsized nga mga negosyo diha sa pag-usab sa merkado ngadto sa paghatag og kagahum sa pinakagamay sa mga negosyante. Reproductive Health and Population Development Act of 2011. bumoto s ngan aprubaran an ginproproponer nga balaudnon lakip na en mga kabalhinan ngad a hini. og Directories Philippines Corporation. Trustee Ramon del Rosario. Segun kan Santiago . Sering niya nga kinahanglan la ig-eksplikar ha ira nga diri nanginginlabot an go byerno han Pilipinas hiton internal affairs han Tsina. samtang nagpalapad sa marketplace ginamit and value-chain nga paagi. Kon pumasar man o diri nga magin hul-os nga balaud an RH bill. og bise president sa Old Agassi Found ation Viel Aquino-Dee. matu d ni Rafael “Rapa” Cojuangco Lopa. president of CEO Danilo Songco. nagsering hi Gari n nga usa nga butang an matin-aw – komo mga magbabalaud. diin kini gilusad pinaagi og usa ka exhibit kauban s a tema: Sa Bayang Umaasenso. ang executive director sa NCAF og PBSP. Kinahanglan padayon nga respetaran han Pilipinas an One China nga palisiya. seri ng niya. Philippine Business for Social Pr ogress.

Edcel Lagman. . An pagbalik han demokrasya hadton 1986 an nag-abre man daman han ka instolar ha pwesto kan President Corazon C. mag-abre hin mga trabahoan. nagsering an Presidente nga an selebrasyon in angay magserbe nga pahinumdum han mga responsabilidad nga angay matuman pinaagi han pagkakaurusa han kadam-an. Ha iya mensahe durante han pag-abrehe han photo exhibit han Pulitzer awardee nga hi Kim Komenich. harani han General Luna ug Padre Burgos. Ha iya pamulong durante han paglubngan han capsula nga nagsimbolo han paghimoa h an obelisk ha Plaza Quezon. Aquino III kakulop. An exhibit nga may titulo "Revolution Revisited. nga magkakabalik hira katapos ha ira mga panimal ay. Martes an groundbreakin g ceremony han Obelisk of Freedom ha syodad han Naga nga nagsisimbolo han kanan lugar kontribusyon ha pagbabalik han demokrasya tikang han diktadorya nga pamuno an. Unta daw magserbe nga hinumduman an obelisk dire la han mga Naguenos kundi han b ug-os nasudnon Pilipino nga tagan hin balor ug proteheran an kagawasan han nasud ngan dire igbalewara an mga sakripisyo han mga kaapoyan. Para naman kan House Minority Leader sugad man Albay Rep. pagsiguro han tinood nga hustisya ug an obligasyon nga matuman an sayod nga panggobernohan. Gintagan niya hin duon nga iligal la gihapon an pagpunit.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> P-Noy: PPower hinumduman han at mga responsabilidad</b> Samtang ginsisilibrar han nasud an ika-25 nga anibersaryo han People Power Revol ution. Sering han Presidente. ng a an iba ngani ha ira in nagkamatay pa. Nagin posibli daw gud ine para han mga Pilipino ug ine in ipinakita han mga Pinoy Sumala pa han Presidente. (PIA-Eastern Samar/Gin binisaya:DUM) <b>EDSA 25:P-Noy pinangunahan an groundbreaking han obelisk ha Naga</b> Pinangunahan ni President Benigno S. Pinanawagan han Presidente an ngatanan nga Pilipinhon nga magburublig agud matum an an saad han Edsa revolution. nga may igdadako dungog ngan kasingkasing nga puno hin kalipay ngan mayda ip apapanunod ha ira kabataan nga malamrag nga kabubwason nga takos para ha ira. ha Ayala Museum. gintagusya han Presidente an Department of the Interior and Local Government (DILG) tungod han katukod han mo nument nga nagsisimbolo han kanan mga Naguenos pakigbisog ha mga Amerikano ug Ha pones. Aquino. .Nagsering hi Garin nga dida hiton pagdudumara-on nga mga deliberasyon. an mga programa han iya panggobernohan in nakatutok ha pagbulig han mga kablas nga pamilya. Lunes. tikang han 1986. pinangunahan ni President Benigno S. gin-aayat ni President Benigno S. An obelisk daw in magpapahinumdum han kanan Nagueno herowismo tikang pa hadto su gad man han kanan yana pakigbisog ha mga kakurian nga gin-aagian han damo nga ka blas. Aquino III an mga Pilipino nga magin pu rsigido ha pagpapadayonan han mga prinsipyo han pasigi nga pakigbisog agud maabo t an maiha na mga waray kakukuha nga hingyap: an mareyalisar an pinakadako nga k aupayan han nasud. damo na nga diktador an natumba nga haro s waray dugo nga linanay. Dire daw gud angay nga magsala an katawhan nga usa kita nga nasud nga aada ha bu tnga hin nagpapadayon nga gyera han tinguha nga ipinakig-away han mga bayani. waray daw matitipahan han Malacañang did a han balaudnon tungod nga ngatanan han mga karuyag hini nga mga probisyon." in nagpapakita hin 60 nga mga .( PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> EDSA 25: P-Noy gin-abrehan an photo exhibit tikang han People Power</b> Komo kaparte han pagtikang han selebrasyon han ika-25 nga anibersaryo han 1986 P eople Power Revolution. laki p an responsable nga pagpapamilya en aada na daw ngani nakabutang hiton titulo h an mao nga balaudnon. kakarawat on gihapon en mga suhestyon han Palasyo basado han mga isyu nga ira ginhisgotan ngan han mga obispo han Simbahan Katoliko. Aquino III an pag-a bre han photo exhibit han kilalado ug Pulitzer prize winner nga hi Kim Komenich ha Ayala Museum ha Makati kakulop. usa han prinsipal nga mga tagsurat han balaudnon.

Libya ug Yemen. iginmandu na han goberno Pilipinas nga ig-ebakwet an mga Pinoy nga a adto ha Benghasi ug iba pa nga mga lugar diin ura-ura na an samok.(PIA-Samar/Trans: Alice Ni cart) .(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> PH igin-undang an pagpalakat hin mga Pinoy ha Libya</b> Iginpaudong na daw han Pilipinas an paglakat hin mga Pinoy OFW ngadto ha Bahrain . Kundi dire daw kinahanglan ig-ebakwet an mga OFW ha Bahrain kay nagigin normal n a daw an kahimtang didto. iginsisiguro daw han gober no nga talwas an kinabuhi han mga Pinoy didto nga dapit. Ha usa nga press conference kakulop. Amo ine an sering ni Foreign Affairs undersecretary Esteban Conejos nga nagserin g pa igintala na ha alert level 3 an kasamok didto nga dapit.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b>Waray Pinoy nga biktima han linog ha New Zealand</b> Waray daw Pilipino nga nahi report upod han mga nabiktima han dako nga linog ha New Zealand kakulop han aga. nagsering daw an Presidente nga an mga ritrato ni Komenich in na gpapahinumdum han hadto pagkagawas han mga tawo agud pugngan in mga tanke de gye ra para la mabawi han mga Pinoy an libertad ug kagawasan.000 nga Pilipino an aadto nagtatrabaho ha Bahrain. nga daw nagpada og ha iya han dungog tikang ha Pulitzer niyan hana 1987. para igpasilitar an mangunguli nga mga Pinoy tikang Libya ngada ha Manila. Tikanga daw ha People Power monument ngadto han groto ha Edsa. Andam daw it goberno paulion an mga Pinoy didto hine nga mga lugar kun pagkinaha nglanon kundi wara pa daw pagtitikang an pagpa ebakwet ha ira. Libya ug Yemen tungod han problema ha seguridad. sig i daw iton ira pag-imati hiton kahimtang labi na ha dapit han Christchurch City diin sentro han natabo nga linog. Martes. Ha iya mensahe. nagsering hi Conejos nga nag-aro na hiya hi n tambulig ha hepe han International Organization of Migration.000 an mga Pilipino ha Christchurch. Ma-usa daw ka oras an biyahe tikang hiton embahada hit Pilipinas ha New Zealand ngadto naman han lininog nga lugar nga Christchurch. hepe han Philippine Overseas Employment Administratio n. . Sumala kan Carlos Cao Jr. Sering ni Punsalang maabot daw hin 2. Nakipagkita na daw hi Labour Minister Rosalinda Baldoz ha mga labour recruiter a gud ig-esplikar an kamandoan nga pagpaudngan han pagpoproseso han mga papeles. diin natabo in paglaum. .ritrato nga kinuha ni Komenich durante han 1986 Edsa Revolution. Adto daw nga kanan mga Pilipino pagpalusara han diktador in nagin padayon nga na gigin inspirasyon han tiarabot pa nga henerasyon sugad man han iba pa nga mga na syon. Dire daw maaram hi Lacierda kun pira nga tawo an maapektaran han kamanduan nga p agpaudngan han pagpalakat han mga Pinoy pero piho hiya nga maabot hin 60. . Iya daw hinangyo an Honorary Philippine Consul to Christchurch nga hi Edric Pete r Wait nga pag-imatian hin apiki an kahimtang didto nga dapit. mila gro ug gahum han pagkaurusa han mga tawo. an pagbalhinan daw han mga Pinoy in kaandaman han pag-ulian ha ira tikang Lib ya ngahi ha Pilipinas. Natahap daw an kapulisan didto nga damo iton mabibiktima tungod kay damo nga est raktura an linaprak han tamaan han linog. An mga ritrato in nagsusumat han mga nanhitabo ha Edsa nga usa daw nga important e nga paypay ha istorya han Pilipinas. ngadto hin ma s talwas nga nasud o bisan la ha Libya la gihap basta talwas. samtang an ha Yemen in dire man gud dako nga problema an pase orden. Sumala han tagpamaba ni President Benigno Aquino III. ngatanan nga mga ritrato in nagpapahinumdum daw gud hadto nga takna.(PIA-Samar/Trans : Alice Nicart) <b> Mga OFW ha Libya pwede boluntaryo manguli -. .. An kamandoan nga iudong an pagpoproseso han mga papeles han mga tigawas nga mga Pinoy in ipinagawas usa ka adlaw matapos magpalusad hin travel advisory an gober no para ngadto han tulo nga nasud.DFA exec</b> Pwede daw magboluntaryo nga magpakauli hira an mga Pinoy han masamok yana nga Li bya tungod hin wala-too nga protesta. Sumala han Philippine consul general to New Zealand nga hi Marcos Punsalang. Labot hine.

daw sugad hin papahugtan han Taiwan an mga rekisitos han kada Pilipino nga masulod ha ira nasud para magtrabaho. Primero pa dawla nga paghampang han duha nga partido. lakip na in mga sibilyan. ha pagkayana. Pulong ni Roxas. Dugang pa Aquino nga an ira mga aktibo nga fire volunteers in nag-agi han mga gi nkikinahanglan nga paghag-id ngan pagigin magtibaksi ha pagbaton ha mga insident . Kada bulan daw. diri la mabaraka an mga magtetext kay ha ilarum hini nga systema an pagpadara han mensahe in libre basta iparehistro la an numero han ira cellular phone pinaagi hin pagtext han Re gisterFull Name ngan Address ngan ipadara ngadto ha 0918-6-888-888. partikularmente ha socio-economic nga reporma. Dire na daw harumamay an namatay hine nga kagiusan. An duha nga partido in nagpagawas hin gin-usa nga pahayag. usa nga Tacloban Delta Fire Marshall. ha iya pag-obserbar ha mga kahampa ng niya nga mga opisyales han Taiwan.000 ha p agpoproseso han ira mga papeles.000 an nabibilin nga gerilya o New Peoples’ Army (NPA) nga makikita kadak-an ha mga kablas ug tay-a w nga mga komunidad. (PIA-Samar/Trans: Alice Nicart <b> Rekisitos para Taiwan papahugtan</b> Komo pagpakita daw han ira kasina han ginbuhat nga pagpaulia han 14 nga Taiwanes e nga kumpleto man ngani hin mga papeles. ka sundalohan ug kapulisan. An paglunsad han TXTFIRE Tacloban in pinangundahan han Tacloban Delta Volunteer Fire Reserve. Amo ine an pagtoo ni special envoy Mar Roxas. Ha ilarum hini nga systema. pinabalik daw daman ha Taiwan an ambassador nganhi ha Pilipinas. haros tres mil an natatapos nga kontranta han mga Pinoy OFW ha T aiwan nga malaum manta makaka renew han ira kontranta. NPA hingyap in kamingaw matapos in18 ka bulan</b> Ginhihingyap han duha nga nagsasabot nga partido: an kanan goberno ug komunista nga rebelde nga mapipirmahan nira in katangdoan pangkamurayawan matapos nira pag kalarantugian in pira nga importante nga mga butang. Inc. Sumala kan Alex Padilla. Labot hine. in dire pa man gud apektado an mga traba hante ha Taiwan. Tikang pa han tuig 1969 an rebelde komunista ngan aada pa ha 5. (PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> TXTFIRE Tacloban iginlunsad</b> Usa nga madagmit nga pamaagi pagbaton hin mga insidente hin sunog dinhi ha siyud ad in iginlunsad Pebrero 23 ha Rotary Club Center.<b> Goberno. Ha luyo nga bahin. nga tinikangan daw han ultimo nga katangdoan political. ha kuordinasyon han TXTFIRE Philippines Foundation. political ug constitutional bi san pa ha desposisyon han mga pwersa han goberno. an estrikto nga mga rekisitos in makakaapektar sigurado han mga Pinoy OFWs ha Taiwan. Sering niya nga an grupo han fire volunteers hini nga siyudad in mayada 38 nga a ktibo nga mga meyembro ngan 20 nga mga meyembro nga responsabli ha pagbabaton ha mga emergency medical calls. an mga residente in magtetext la hin FIRE TAC ngan ipadara ng adto ha 0918-6-888-888 para makakuha hin impormasyon o mga detalye parti han lug ar kun diin natatabo an sunog. Nababaraka hi Roxas. nga dire ngani ine matuhay hin sagilayon ng problema posibl i dire maka renew an mga OFW didto ug mapipiritan umuli anay ha Pilipinas ngan m agproseso komo bag-o nga aplikante. natikangan na daw in pagkakasarabot han duha nga partid o. ha kabug-usan daw. Sering ni Mark Aquino. Kundi. an kanan goberno ug Nation al Democratic Front (NDF) tikang han tuig 2001. Kaparte han duha nira nga pahayag an pagsering nga ngaduha hira in nalilipay han inabutan matapos an primero nira nga pagkahampang. pasabot ni Aquino. nga kadak-an ha ira in nagbayad nah in maabo P95. Incorpora teed. an usa nga nagtatag-ada hin cellular phone ngan maya da personal nga impormasyon parti hin nahitatabo nga sunog in pwede magpadara ha n iya mensahe pinaagi hin pagtext han Report TACLocation ngan ipadara ha 0918-6888-888. kakulop Lunes matapos an usa ka semana nga negosasyon ha Norway diin nagsaad hira nga duha nga tapuso n na an pagibiningkilay ngan magpirmahay na hin katandoan pag-abot hit Hunyo sun od nga tuig.

Chief han RHSG-8. Sering ni Rochelle Febria. ug dokumento tik ang ha Immigration han 14 nga pinauli nga mga Taiwanese. Leyte kun diin maabot 560 nga mga mahogany seedlings in igintanum. Palo. Dugang pa ni Ms.e hin sunog ha mga lehitimo nga mga paraghag-id didto ha Laguna nga Ilo-ilo. ”. sering ni Aquino basi han ka nan ira grupo darahunon nga “ada kami dayon ha oras han panginahanglan mahitungod nga kada segundo in importante”. Egloso. (PIA 8/maa) <b>Ka-usa eskoylahan ni Roxas linalauman makakabulig ha iya</b> Linalauman ni anay Senador Mar Roxas in usa nga kaklase daw hit Presidente hit T aiwan nga hi Ma Ying-Jeou nga makakabulig ha iya hiton pagmalakatuhay hiton prob lema kasumpay han deportation han 14 nga mga Taiwanese. (PIA8/M.000 nga mga Pinoy nga aadto ha ira pagtat rabaho. Elizar P. bangin la ine senyales nga karuyag daman han nasud Taiwan n ga maresolbar ine nga diperensya ngan iya sinisiguro nga isusumat hine nga tawo ngadto han Presidente ano man nga ira ginkairistoryahan . Palo. hiya in nagsering nga an EDSA in nag tutdo han mga Pilipino nga magin responsabli nga mga Pilipino pinaagi han an ira pagtagad ha iba. DRDA. Ako ang Lakas ng Pagbabago”. an PNP-8 information officer. Kundi waray nala daw baton hi Roxas kay bangin pa lugod magtikaraot an s itwasyon. Alcober) <b> PRO 8 nagdumara pananum hin kahoy pagmarka han ika-25 EDSA Anibersaryo</b> Pagmarka han importansya han ika-25 nga anibersaryo han EDSA People Power ha Peb rero 25. Pinamatian nala daw nira Roxas an mga kaaringit han mga opisyal han Taiwan. an aktibidad parti pana num hin kahoy in gindumara ha kalibungan han PRO 8 didto ha Camp Ruperto Kangleo n. Leyte nga pinangundahan ni Konsehal Nilda Diaz nga narepresentar kan Baran gay Captain Andrada A. Lachica.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b>Libro san pangampanya ni Presidente PNoy ginlunsar sa pagtikang san sayo ka s emana nga selebrasyon san People Power</b> Nanguna si Presidente Benigno Simeon Aquino III san seremonyas san pagtikang san . RPC RD in naghatag han welcome remarks ngan ginsundan hin usa nga mensahe nga natika ng kan P/CSupt. Arnold R. Diloy. Ine daw nga kaklase ni Pres. Ying-Jeou in nakausa daman niya ha iniskoylahan niy a ha Amerika. Vicente A. An tema para han ika-25 nga anibersaryo han EDSA People Power amo an “Tatak EDSA 2 5: Pilipino Ako. Febria nga an pananum han kahoy nga aktibidad in nagtikang pina agi hin usa nga programa kun diin hi P/Supt. in usa han 90. Daw an gin-aaro nga pasaylo han PIlipinas ha Taiwan an nagin unod han iristorya ngan nagin emosyonal daw gud an Taiwan dara hine nga deportation han 14. an mga opisyal ngan han mga tawohan han Philippine National Police Regi onal Office No. pakigsaro kun ano man an ginhatag han Ginoo ngan maniguro nga magkaada hin maupay nga kabubuwason an aton nasud ngan an katawhan. 8 (PRO8) in nagdumara hin aktibidad pananum hin kahoy dida han P ebrero 22. Usa liwat nga pagpresentar han mga lugar han pagtat amnan an gindumara ni P/Supt. Ine nga kaklase ni Pres. “An esperito han EDSA in nagpapahinumdum ha aton nga hi kita in pwede gihapon magi n mga bayani pinaagi hin pagigin responsabli nga mga Pilipino ngan mga empleyado kun diin ha aton inadlaw-adlaw nga trabaho nakuntribwer para ha kaupayan han ku munidad ngan pagpa-uswag han nasud” dugang pa ni Director Revilla. Loot. ngan pinakianhan hiya kun ano daw la daman it aabaton hit mga Pilipino kun paulion n gadto hin iba nga nasud. Felix A. An mga umatinder dida han pananum amo an mga opisyal han barangay han Campetic. Sering daw ni Roxas. An Tacloban Delta Volunteer Fire Rescue nga grupo in nagpapasabot nga hera in di ri la nambabaton hin mga tawag parti sunog kundi pati gihapon ha pagrespondi hin panambal ha mga kaso hin nagkasasalbar ha mga aksidente ha kadalanan ngan iba p a nga mga panawagan kun diin nanginginahanglan hin apurado nga atensyon. Iginpakita daw ha iya han mga opisyales han Taiwan an mga visa. Ini nga systema hin dagmit nga pagbaton in segurado nga makakasalbar hin mga kin abuhi ngan makakaiwas hin pagkawaray mga propyedad. Acting Chief. Ying-Jeou nga waray ipagawas an ngaran in pasensyoso ng a inatender han una nga harampang han duha nga grupo ngada han katapos daw han k aagahon. Regional Director nga ginrepresentaran ni P/S Supt. Dida han mensahe ni PNP 8 Director Revilla. Revilla.

an kanya panuyo pagsurat san libro mao an pagpaduso san pag tapod san Filipino sa aton abilidad pagbulig matindog otro an nasud ngan ig komi ter otro an kalugaringon nga makab-ot an pinakamaupay ngan kauswagan. unom nga diri na malalangan ngan 73 ng a yaun duha pa katuig an paghulat. Sini nga 689. nasugad nga sira nananalinguha nga katagan adton ginpauli nga mga Pinoy sin asistensya para mapahirayo sira nga maging tagdara druga otro. nga makig-usa ha ira pag-a tubang han isya parti edukasyon ha ira mga lugar. Dugang niya. Diaz) <b> Namumuno han DepEd nanawagan suporta han LGU ngadto han K+12 nga programa</b > Hi Education Secretary Armin Luistro in nananawagan ngadto han mga lokal nga pan gobyernohan nga suportaran an K+12 nga programa han Departmento han Educasyon (D epEd) kun diin sering niya in igiimplimentar ha sunod nga tuig. Makaqti City sa Lunes nga ad law. Ha isyu han diri kaangayan nga edukasyon. Iya gihapon gin-aghat an mga kumunidad nga pahihitas-an an kadamo han partisipas yon pinaagi han pagdara han kabataan ha eskwelahan. An Departamento han Edukasyon in diri hini makakahimo hin nag-uusahan. an mga tawo waray paghunahuna nga mao adto an resolusyon san rehimen san diktador. sering ni Secretary Luistro. amo nga r ason nga nakikig-urosa hera han Department of Social Welfare & Development (DSWD ) ngan han Department of Health (DoH) ngan han iba pa nga mga opisina han gobyer no. myembro ngan n agboluntad san kanya pagdalagan pagka president dida san paglunsar san libro nga nagpapahamtang san ngatanan nga iya ginbuhat durante sa kampanya nga nakagdara sa kanya sa pwesto ngan panguna san People Power – an libro may titulo “Noynoy: Triu mph of a People’s Campaign” sa Powerbooks. Nagsering hi Secretary Luistro nga ha Sinirangan Bisayas.sayo ka semana nga selebrasyon san ika 25 nga Anibersaryo san 1986 People Power rebolusyon pinaagi san iya pakigsayo san kapamilya.an PDEA in nakigkita sini nga mga Pinoy nga nagkadadakop sin pagpusl it iligal nga druga sa iba nga nasud. 40 pursyento han mga p amilya in mga kablas. 79 an yana naatub ang sin pinalidad sin kamatayon sa China. kasa yo nga Cory veterans. an Presidente nanhinumdum san natabo 25 anyos an nak alabay. pero nagkayaun kita mamurayaw nga rebolusyon. (PIA-North ern Samar/Ailene N. (PIA-Northern Samar/Ailene N. Greenbelt 4. Ginpanawagan ni Secretary Luistro an mga lokal nga pamunuan ngan han kumunidad n ga bumulig pagdara han ngatanan nga kabataan nga naidad 5 ngadto ha 12 ngadto ha eskwelahan. Ira gihapon gihapon ginmamalahimo nga kuhaon an suporta han mga lokal nga pa ngobyernohan lab-i na gud an mga gobyerno probinsyal. Diaz) <b> Pinoy nga ginpauli nga tagdara iligal nga druga ginbabantayan – PDEA</b> An mga Pinoy nga ginpauli matapos madakop sin iligal nga druga sa langyaw suok n ga gin babantayan san Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA). nakompleto sa sulod la sin pito ka bulan. masobra 70% han mga kabataan in diri n a mapa-enroll ha koleheyo ngan diri ngatanan makadto ha koleheyo mahitungod nga . Si Director Joseph Lapid. Ginsurat san kilala nga academician ngan yana Philippine Permanent Representativ e to the ASEAN. namumuno san PDEA International Cooperation and Foreig n Affairs Service. kasangkayan. Koleksyon san 54key organizers nga natikang san magkadurudilain nga segmentos sa People’s Campaign. an numero san mga kaso san pagdara san gindidiri nga druga in umabot na 689. Sa halipot nga iya paglata. Sugad niya. Sugad ni Villacorta. ngan mga datihan nga street p arliaments. Wilfredo Villacorta. nga sugad san tagsurat.hataas san duha nga kaso sadton tuig 1993. Ini para maseguro nga ini nga mga Pinoy diri na umotro pakasala. tag-organisar nga komunidad. Sering niya nga an kakablasan in resulta han kakulangan hi n trabaho pero an rason nga mayda kakulangan hin trabaho in mahitungod hin kakul angan in kinaadman ngan eligibility mahitungod hin kakulang hin edukasyon. An kritikal nga problema nga gin-aatubang han nasud amo an pagwara han kakablasa n pinaagi han edukasyon. Sa yana. An Presidente nagpasalamat liwat kan Villacorta san paghatag panahon paglingkod ngan pagsurat sin libro. an 155 kapakle nga libro in kolekta san mga hinumduman sadton kaapi san grupo para san reporma: myembro san akademiya.

kon an graduation rites simple . labot la ini kon gin-kar ukayaknan ngan gin-kaurosaan hiton mga kag-anak labi na han ira school s parentteacher association. an mga estudyante in mak akakarawat hin diploma tikang ha Departmento han Edukasyon (DepEd) ngan usa nga Certificate of Proficiency hin usa nga partikular nga gin-adman tikang ha Techni cal Education and Skills Development Authority (TESDA). kikita on nira kun hain an nagtitikadako nga industriya dinhi ha rehiyon kun diin possi ble nga mangingimpleyo han mga nagpakatapos hini nga programa. Hadton Pebrero 19. (PIA8/maa) <b> DepEd gin-aghat an mga iskoylahan nga dire mangolekta hiton graduation fees< /b> Gin-aaghat han Department of Education (DepED) ngadto han mga public ngan privat e elementary ngan secondary schools nga an commencement rites o graduation in ma gin simple ngan dire mangolekta hiton graduation fees ngadto han mga studyante. An mga lokal nga pamu nuan ha pakigkusultasyon ha sektor han industriya in kinahanglan magdeterminar h an mga kurso nga kaangayan para han mga estudyante dinhi ha rehiyon dida han ira ika-duha katuig ha high school. Graduation rites should not be exercises in splurging and display of pomp and pa geantry but should be Spartan affairs that exhort civic duties. an DepEd in nagpagawas hin Order No. Ha ilarum han K-12 nga program waray 6-anyos nga bata in tutugotan pag-enroll pa ra Grade 1 labot la kun hiya in anay nagpa-enroll na ha Kindegarten. natural malipayon iton mga kag-anak. Primero. Mahitungod hini. "No extravagant spec ial attire or extraordinary venue should be required. Nagpasabot gihapon an Secretary nga ha ilarum han K+12 nga programa han edukasyo n. an DepEd in naapela daman ngadto han mga school officials nga dire magk a-ada hin graduation parties or balls nga kon diin papag-aragmuton iton mga stud yante para hin dugang nga baraydan ug mga kagarastuhan. nagsurat hi CBCP president sugad man Tandag Bishop Nereo Odch imar ngadto kan Pangulo Benigno Aquino III ha pagpahibaro ha iya han desisyon ha n CBCP nga bumul-iw tikang han mga dayalogo. tungod han pastoral letter nga iginpagawas han Catholic Bishops bahin hini nga butang hadton Enero 31. 4.” pag-esplikar ni Se cretary Luistro dida han pakigharampang ha mga taga media dida han Byernes didto ha RDC Conference Hall. Hi Luistro in nagsering nga an kadugangan nga mga baraydan ha eskoylahan pareho hiton graduation in makakadugang han dire lugod pagpa-eskoylaha han mga kag-anak han ira mga anak. labi na gud iton mga gipopobrehi nga mga kag-anak. ginduduso han DepEd an K+12 nga programa. sense of communi ty and personal responsibilities. translated by: S. ginhunahuna ko nga praktik   . Ha dire pala maiha. kay waray nira kagarastuhan gud. Hi Luistro in nagdugang pa hin pagsering nga konta daman an pangolekta han bayar an in boluntaryo la.an nasud in nanginginahanglan gihapon hin mga mekaniko." Samtang. “Amo ini an kan Pangulo Noy baton ngadto han natikadamo nga mga Pilipino nga estud yante nga diri nakaka-akus pagpa-enroll ha koleheyo. ngan dire lugod makahatag hin dugang hin kahulop labi na hiton mga kagarastuhan. Samar. ngan tungod han kadagmit dida han nagpapadayon nga lehislatibo nga mga proseso ha Kamara ngan ha Senado. Kay ini nga graduation konta in mag-seserbe nga reward hiton mga kag-anak han ir a pagpa-eskoyla han ira mga anak ngadto ha eskoylahan. Nagsering gihapon an Secretary nga dida hit gradwasyon. Armin Luistro. “Ha yana trabaho na han mga lokal nga opisyal pagdeterminar han mga kurso nga igsu sulod dida han K+12 nga programa han departamento han edukasyon. Pinaagi han K+12 nga progra ma hera in makakapili kun mapadayon hera ha koleheyo o mamimiling hin usa nga de sente nga trabaho para makabulig pagsustiner han mga panginahanglan han ira tags a-tagsa nga mga pamilya. (PIA-E. Candido) <b> Ginsuspender han CBCP an dayalogo ha Malacañang bahin han RH bill</b> Ginsuspender han Catholic Bishops Conference of the Philippines (CBCP) an dayalo go hini ngada han gobyerno bahin han kontrobersyal nga reproductive health bill. Segun kan Education Secretary Bro. an estudyante in matungtong hin upat ka-tuig nga edukasyon ha junior High Sch ool ngan 2 ka-tuig ha Senior High School kun diin igtutotdo an mga kaangayan hib aruan para hiya in makapangempleyo maski diri hiya tumuntong ha koleheyo. “Kondi. dugang pa ni Luistro.” sering ni Secretary Luistro.

” sering niya. pagliwan han ngaran u g pagpa-lista otro dida han listahan han mga botante in kinahanglan hin personal nga pagpalita durante han igintalaan nga panahon han Office of the Election Off icer (OEO) ha munisipyo ug syodad kun hain paguukoy in usa nga tawo. An resolusyon in ipinagawas bisan kun wara pa pakakapagdesidir it Kongreso kun i dudungan ba hit eleksyon nasyonal o dire an eleksyon para ARMM. • IBP ID. Yemen</b> Iginsasagdon han goberno Pilipinas nga dire anay magbiyahe an mga Pinoy ngadto h a Libya. tikang alas 8 ngadto alas 5 hit kulop. Samtang. Gin-ugsod han Tsina an pagbitay han tulo nga mga Pilipino nga napamatud-an nga s alaan tungod hin pagpalusot hin droga kataliwan nga makigkita hi Binay hin mga l ider han Tsina. Ginpasalamatan gihapon ni Odchimar hi Pangulo Aquino tungod han iya madagmit nga pagbaton han imbitasyon ha iya para hin dayalogo bahin han mga isyu han reprodu ctive health. personal nga iginpahayag han Pangulo an iya pasasalamat kan Binay para han malinamposon nga misyon. kada Pilipino nga nag-uukoy ha Basilan (labo t ha Isabela City). nanawagan hiya ngada han Pangulo nga mag-ampo para han paggiya han Gino o samtang nanlilimbasog pag-undong han sekular ngan espirituwal nga kauswagan ha n molupyo. nga bisan kon temporaryo la an paghiugsod han pagbitay. An suspensyon han partisipasyon han CBCP dida han dayalogo. gin-ugsod han Supreme People’s Court an pagbitay sakob han lupgop han balaud han Tsina. • driver’s license. • student’s ID o library card. Segun kan Binay. • SSS/GSIS ID. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Pangulo Aquino ginlamano hi Binay tungod han malinamposon nga misyon ha Tsin a</b> Ginlamano ni Pangulo Benigno Aquino III kakulop hi Vice President Jejomar Binay tungod han malinamposon nga paghiugsod han pagbitay han tulo nga mga Pilipino ha Tsina. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Panrehistro para ARMM eleksyon titikangan hit Marso</b> Titikangan na hit sunod nga bulan an napulo ka adlaw nga panrehistro para han Ag osto 8 nga eleksyon han Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM). nga pirmado han empleyado. nagsering an Department of Foreign Affairs (DFA) nga an mga . senior citizen’s ID. en tungod han nagpapadayon nga visitatio ad limina apostolorum han mga obispo ha n Pilipinas ngada han Santo Papa. Nakigkita hi Binay kan Vice Foreign Minister Zhang Zhijun. Nagbiyahe hi Binay ngadto ha Beijing ha pan-ultimo nga pangamoyo para han katalwasan han tulo nga mga Pilipino. Sumala han Comelec Resolution 9144. Kinahanglan daw la nga magdara an maparehistro hin identification card (ID). segun kan Odchimar. Dida hin usa nga miting ha Malacañang. Bahrain. igpanhinaot daw naton nga ha kaurhi-an tangdo-an na han gobyerno han Tsina an pangamoyo nga mapahibub-an an pinalidad han tulo nga mga Pilipino gawas han sirot nga kamatayon. Tawi-Tawi. sumala han eskedyul nga gintalaan han Holy See . Sulu. pagtransfer. Nagsering hi Odchimar nga hiton kataposan nga semana han Marso pagbubuhaton an s unod nga regular nga miting han CBCP Permanent Council kon diin magkakaada hin h igayon an mga obispo nga matratar an progreso bahin han reproductive health.al an pagsuspender la anay han mga pakighiruhimangraw pa ngada han Executive Dep artment. postal ID. an labaw nga taghurma hin palisiya panlangyaw nga hi Dai Bingguo ngan an presidente han Supreme Peopl e’s Court nga hi Wang Shengjun. • passport. 2011. dida hin pamakiana ha iya hin mga peryodista. Nagsering hi Binay. (PIA-Samar/T rans: Alice Nicart) <b> DFA nagsagdon waray anay makadto ha Libya. bisan pa hit pesta opisyal nga adlaw. Maguindanao (labot ha Cotabato City) ug Lan ao del Sur in pwede magrehistro tikang hit March 21 tubtob March 31. sumala ine han Commission o Elections (Comelec). Ngatanan daw nga aplikasyon para pagrehistro. • PRC ID o i pa nga ginrerekognisar nga ID labot han sedula o kanan barangay ID. kun diin nahitatabo in bayolente nga mga protesta agu d mapatalsik an mga lider han tulo nga nasud. Matikang daw hit Lunes ngadto Sabado it panrehistro. • NBI/PNP clearance. Ha usa nga pahayag. Bahrain ug Yemen.

ug Camila Hagstrom. (PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b>Phl ginsagdonan an mga OFWs ha Libya nga magin alerto</b> Ginsagdonan han Pilipinas an maabot 59.400 ha Yemen. Upod daw daman han mga ginkalarantugian han mga taga ADB ug ni Pres. nga parti la daw han sobra walo ka milyon nga trabahante ha gawas han nasud nga nagdadara han dise-9 ka bilyon dolyares ha nasud kada tuig. Ikinalipay naman ni Ambassador Ledoux an mapaso nga pagkarawat han Presidente ug nagpahayag ine han paglaum nga makikipagsumpayan hira hin apiki ha administrasy on Aquino.000 nga Pilipino ha Bahrain. (PIASamar/Trans: Alice Nicart) <b> Aquino ginpipinsar an credit card info bureau</b> Gintatagan yana hin panahon ni President Benigno S. nagsering naman hi foreign ministry spokesman Ed Malaya nga ha pag ka yana. pagkontra han kakablasan.000 nga mga mga Pinoy han tutulo nga nasud nga magin alerto kun aadto hira ha gawas han ira mga gin-uukya n. ug Riyadh nga may hurisdiksyon han Yemen nga heightened alert hira yana nga n talwas man daw an mga Pinoy nga aadto hine nga mga nasud. ngan mag-imati han m ga urhi nga panhitabo. pag maneho han panalapi ug reporma ha hustisya. ginsagdonan lugod an mga Pino didto nga dire magkinagawas o ma gkinaglakat ngan lumikay kun hain natatabo in mga protesta. mayda sakto nga pagkaon ug iri nmon nga tubig ngan talwas nga trabahoan kay mayda nira lugaringon nga seguridad .800 Filip ino workers ha usa nga airport construction site ha Benghazi city. Nagpahayag naman ngani an The Philippine posts ha Tripoli (Libya).000 nga mga Pilipino ha Bahrain. ngan nagpahayag pa daw han marig-on nga relasyon han Pilipinas ug European Un ion sakop han nakalabay nga mga katuigan. Sumala han report mayda daw 31. Sumala kan Presidential Spokesperson Edwin Lacierda. Sering pa han DFA an Philippine Embassy ha Tripoli in nagsering daman nga an man ager han human resource han SNC Lavelin Company in nagpahayag nga an 1. Aquino an m aupay nga panggobernohan. Sering ni Malaya. nakipagmiting daw an Board of Directors han (ADB) nga gintagan doon daw ha n Presidente an responsabilidad han kampanya ug an paghahatag han sakto nga impo rmasyon han mga tag-iya han credit card kontra lugod han pag-ibani han kaburuhis an han kada nagamit hin credit card. 26. an lugar nga sentro han mga protesta in talwas daw. dida hin usa nga press brie fing. pagkontra han korapsyon. Manama (Bahra in). Ha luyo hine. Upod han EU delegation hira First Counselors Andrea Fennesz ug Nicolas Taylor.000 ha Libya ug 1 . Aquino III ha Malacanang an bag-o nga Ambassad or han European Union (EU) nga nagpresentar hin surat ug iba pa nga mga dokument o para ha iya. Iginpresentar daw an ideya han iban ha buhis ha may mga credit card hin usa nga taga ADB Board of Directors dida han miting kun diin nakadto an Presidente. F irst Secretaries Willem Verpoest.embahada han tulo nga nasud in nagsagdon gihapon ha 57. Aquino III an pagkonsiderara nga igtukod in Credit Card Information Bureau nga posibli daw makasolbar han hu ra nga mga reklamo kontra hin mga kompaniya hin credit card nga nagsusukot hin h agtaas nga porsento ha mga nagtatag-ada hin credit card. Simpli la daw an nagin seremonyas han pagkarawat ni P-Noy didto ha kanan Malacan ang Music Room kan EU Ambassador to the Philippines Guy Ledoux ug iya mga ugropo d. Ginpasalamatan daw daman han Presidente an mga taga ADB tungod han padayon nira nga suporta ha programa han goberno nga conditional cash transfer (CCT) ug publi c-private partnership program. Nagreport pa daw an pahayagan nga ginbubuhat in 24-hour nga pagmonitor han mga m onitoring team. Para han grupo han Pilipinas. waray pa plano hin pag paulia han mga Pinoy tikang didto nga dapit. presente han seremonyas hira Undersecretary Erlind . (PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b>Aquino kinarawat an EU envoy ha Palasyo</b> Kinarawat ni President Benigno S. Libya ug Yemen nga magin alerto ha butnga han nagpapasigi nga pagpukan han mga nagpoprot esta ha kakalsadahan. An nasabi nga mga OFW in maupay daw an kahimtang.

(PIA-Samar/Trans: Alice Nica rt) <b> Palasyo nagtudlok hin bag-o nga mga opisyales</b> Iginpasabot han Malacañang han nakalabay nga adlaw an bag-o nga gintudlok nga mga opisyales sugad kan Amable R. Foreign Secret ary Raul Manglapus ug EC Commissioner Abel Matutes. Ambassador Miguel Perez-Rubio. An Delegasyon han European Union to the Philippines (EU Delegation Manila) in us a daw nga dako nga misyon diplomatic nga an mayormente nga obligasyon in pagrepr esentaran han European Union ha Pilipinas ha pakikipagsumpayan ha mga embahada h an mga nasud nga membro han EU. ug ira daw nakita nga mayda man gud. Naghatag daw doon hi De Lima nga kada kaso nga iginpaplastar ha DOJ in ira ginti tinguha nga masolbar sakop ha igintatasar nga adlaw nga 60 diyas la. Executive D irector – DFA-OP. Iginpublikar daman ni Valte in iba pa nga bag-o nga opisyal han Malacanang nga h ira Pacita Rosalinda Y. Dennis Hidalgo. (PIA-Samar/T rans: Alice Nicart) <b> Aquino iginmando nga imbistigaran an hepe han LTO</b> Iginmandu ni President Benigno Aquino III an pinakamadagmit nga resolusyon ha ka so criminal nga iginpasaka kontra Land Transportation Office chief Virginia Torr es sumala ine kan Justice Secretary Leila de Lima. 11 ngadto Aug. acting Secretary han Department of Foreign Affairs. durante san press briefing sa Malak anyang sadto nga Lunes. Aquino. iya gintagan duon an responsabil idad san pangutang ngan tama nga pagkila san nakapot credit card kaysa san pag-i ban san buwis sadton yaun mga credit card. Aguirre. an ideya san tax reduction sadton nagtatagyaun san credit car . Sinaliwnan ni Ambassador Ledoux hi Alistair Bell MacDonald nga nagtapos han iya upat ka tuig nga pagtrabaho ha nasud. Susan Villar ug Gabriel Lim Cruz komo mga director han Philippine International Convention Cent er. Naestablisar daw ine hadton Octobre 1990. Iya daw daman iginmandu nga ig-esplikar kun kay ano nga nadelatar an resolusyon han kaso hin haros duha ka tuig. Aguiluz V komo special envoy ngadto ha Gulf Cooper ation Council. ug Protocol Officer. Aquino III nasuga d nga an pagtindog sin Credit Card Information Bureau makakagsolbar san kadamo d amo nga reklamo kontra san mga kompanya san credit card nga nagpapatong sin hata as nga interes san mga nagamit credir cards. tinawagan hiya han Presidente ngan ginpakianhan kasumpay han ginawas nga istorya ha Philippine Daily Inquirer nga naglalambing kan Torre s ug hin 25 nga iba pa ug hin mga opisyales daw han kapulisan nga naatubang daw gud hin kaso kasumpay hin mga rehistrado daw nga sarakyan ha syodad han Tarlac b isan kun mga kinawat daw gud.a Basilio. 11 yana nga tuig. Ipinasaka daw an kaso kontra kan Torres hadton ika-7 han Mayo. An istorya ha Inquirer in iginbasar daw han report tikang ha pinuno han Philippi ne National Police Highway Patrol Group nga hi Chief Superintendent Leonardo Esp ina. Edgar Torres Auxilian. 2009 kun kakan-o mayda kinawat nga Mitsubishi Pajero nga nahirehistro samtang hi Torres an hepe h an LTO Tarlac. Sugad ni Lacierda. ug an membro han delegasyon in pormal nga gin-abrehan ha atubangan ni anay President Corazon C. Northern Samar (PIA) – Si Presidente Benigno Simeon C. Pahayag ine ni Deputy presidential spokesperson Abigail Valte pinaagi han estasy on han radyo nga dzRB. Raquel Garcia. Nagsering pa daw hi De Lima nga ginmanduan niya hi Prosecutor General Claro Arel lano nga panginanoon kun mayda man gud rason nga kakasohan hi Torres. Rosario Gaetos komo executive director han Center for International Trade Ex positions and Missions. ug Blas James Gregorio Vit erbo komo membro han board han Development Bank of the Philippines. Si presidential Spokesperson Edwin Lacierda. nasugad nga durante san pagkita ni Presidente ngan san A sian Development Bank (ADB) Board of Directors. tikang hiton Feb. Eduardo Visperas komo undersecretary for administration ha Presidential Communications and Operations Office. Chief of Presiden tial Protocol. (PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> Aquino naghuhunahuna sin paghimo Credit Card Info Bureau</b> CATARMAN. Sumala daw kan De Lima. Cristina Sarino.

in padayon nga babayaran la gihapon han lokal nga pangobyernohan. Hi Paje in nagsering nga iginpapa-udong an panhatag hin bag-o nga mga mining per mits. Dida han pagtinduga han PhilHealth han 1996. Dugang ni Lacierda. (PIA-Northern Samar/Ailene N. kay ini in ka parti hiton reporma hiton mining sector nga buruhaton. An nasabi nga cleansing in igin-extend ngadto hiton December 2011. labot san iba nga butang. (PIA-E. An gobyerno ni Aquino in duro an paniguro nga mapahiruhitas-an an kadamo han mga Pilipino nga mahi-enroll ha ilarum han National Health Insurance Program tikang ha pagkayana nga 54% ngadto ha 85% . translated by: S. kun diin hiya upod hin tulo nga mga meyembro han kabinete han gobyer no ni Aquino amo an panguna nga mga bisita. pag amanehar ngan palisiya san pagtagak uarta ngan reporma dida san hudikatura. Candido) <b> ‘Troubleshooter’ ni Aquino makadto ha Taiwan</b> Linupad tipakadto ha Taiwan hi anay Senador Manuel “Mar” Roxas kanina han alas 7:15 .d in nahipagawas san sayo san ADB Board of Directors durante san miting kan Pres idente. An ngatan an in automatik nga mahihi-enroll.90% ha sulod hin duha ngadto ha tulo katui g. sering ni Secretary Ona. An gintatalinguha han pangobyernohan ni Aquino amo an mahi-enroll an mga gikakab lasi nga pamilya antis matapos an 2011. an listahan in igbabasar dida han kanan Department of Social Welfar e & Development (DSWD) National Housing Target Survey (NHTS) database.” sering ni Secretary Ona. ngan han mga minin g contracts nga may three..” sering ni Secretary Ona dida han diri pala mai ha nga gindumara nga haruharampang han Regional Development Council han Sinirang an Bisayas. Segun kan Paje an nasabi nga mga pending mining applications ngan han exploratio n contracts nga nag expired hin lima ka tuig ngadto ha igbaw. ngan hasta daman an mga mining operations nga dire na aktibo ngan dire na produktibo hin maiha n a nga panahon. mga pitad kontra kaponrehan. Diaz) <b> Gobyerno nasyonal panginginanuon an 100% PhilHealth premium han mga kablas n ga Pinoy – DOH</b> Hi Secretary Enrique Ona han Department of Health (DOH) in nagpasamwak nga ginpr oponer han gobyerno nasyonal nga panginginanuon an 100% premium para han ngatana n nga mga kablas nga Pilipino. Samar . “Ha pagtikang. (PIA8) <b>DENR nagsuspender han panhatag han new mining permits yana nga tuig</b> Sususpenderon han Department of Environment and Natural Resources (DENR) an panh atag han new mining permits ngada hiton katapusan yana nga tuig 2011. an target amo an mahi-enroll an nga tanan nga mga Pilipino ha sulod hin 15 katuig. an Presidente ngan an opisyales sa n ADB nag esturya matungod san maupay nga pangobyernohan. an Presidente nagpasalamat sa ADB sa padayon sini nga suporta dida san conditional cash transfer nga programa ngan san public-private partners hip program. in kinahanglan nga igpada yon ini mahitungod nga an mga kablas nga pamilya dida han ira lugar in responsab ilidad han tagsa-tagsa nga lokal nga pangobyernohan. An “cleansing” nga proseso han DENR in kaparti han sinisering nga ‘use-it-or-lose-it p olicy’ nga ginkakanselar an mga mining applications nga kon diin waray hira paka-a sikaso hadton mga kinahanglanon nga gin-papatuman han gobyerno. Sugad liwat niya. “Ha mga pag-estudyo makikita nga 20 pursyento han mga Pilipino o lima ka milyones in waray panginanua parti han pagpa-enroll ha PhilHealth ngan ini nga pupolasyon in hitaas hin duro an maternal mortality. mga paningkamot kontra korapsyon. Pero ini in waray matuman.year work programs nga waray pa ig-implementar ha sak ob hin two consecutive years in kinahanglan umagi gud ha MGB para han pinal nga desisyon. An premium payment han mga nakadto han kanan DSWD lista han mga kablas nga pamil ya pero ha turotemprano pa in nahi-enroll na ha mga lokal nga pangobyernohan. Dugang pa ni Secretary Ona nga an mga lokal nga pangobyernohan nga makakaakus pa gbayad han premium han mga kablas didto han ira lugar. Ini in katapos han DENR Secretary Ramon Paje maghatag hin kamanduan ngadto han D ENR Mines and Geosciences Bureau (MGB) nga sara-on gud hin maupay an mga mining applications didto han ira tagsa-tagsa nga mga rehiyon.

han National Spiritual Council of the Philippine s. iginpahayag ni Vice President Jejomar Binay. Credo ug Villanueva. nagpahayag hi Monsignor Pedro Quitorio III.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> Mga relihiyoso naduyog kan P-Noy ha urusa nga pag-ampo</b> Damo nga mga relihiyoso nga organisasyon an nagpahayag hin kalipay tungod han hi -ugsod han pagpataya ha China han tulo nga Pilipino kasumpay hin pagbabalidya ha n illegal nga droga. media director han Cat holic Bishop Conference of the Philippines nga nalilipay iton singbahan Katoliko hine nga malinampuson nga misyon nira Binay ug pinasalamatan an goberno han Chi na tungod han ira pag-ugsuran han pagpataya kanda Ramon Credo. 42. tungod han igin-aa legar nga panloloko han ira kababayan hin milyon dolyares.han aga. pinuno han grupo nga kinadto ha China nga tinugot man gud an China nga ig-ugsod anay an pagpatay han tulo nga Pinoy. Nakipagmiting na daw hadton Enero 31 hi Sec. naghahangyo hira nga duyugan unta hin damo pa nga Pilipino ine nga k agiusan ha pagmalakasalbar han kinabuhi han tulo nga Pinoy ha China. Coloma ha 15 nga mga lideres han RP N-9 ug an miting buwas in kasumpay la gihapon hine nga mga inisyatibo nga magin pribado an RPN-9 ug IBC (Intercontinental Broadcasting Corporation) Channel 13 k undi naghuhulat pa daw an IBC nga matapos an iristorya han mga lideres han ira m ga union. Han nakalabay nga Biyernes. Sumala naman kan Efren Rafanan. pinauli han Pilipinas ngadto ha China. ug resulta daw ine hin mga apilar ug urusa nga pan gamuyo. nga pagsurumpayon an mga pasilidad pankomunikasyon. Peb rero 22. Jr. Sering nira. Nagsering daw an goberno han Pilipinas nga ginbasaran an “One-China policy” kun kayano nga ha China paulia an 14. ug Elizabeth Batain. Idinugang pa daw ni Coloma. agud pagkasarabutan an proseso ug katangdoan. tikang ine magkalamat resulta han pagpaulia han 14 nga mga taga Taiwan tipakad to ha China. Makikipagharampang hi PCOO Secretary Coloma ha mga taga RPN-9 buwas. nga iya pakikiistoryahan a n narepresentar han Taiwan. . nagsering hi Roxas. ngan niyan han ika-2 han Pebrero. nga an pagpaulia han 14 ngadto ha China in dire tinu yo nga pag-insulto ha nasudnon han Taiwan. ug dire balaud. dara an paglaum nga matutuhay gihap an relasyon han Taiwan ug Pilipinas . Resulta hine. Martes. ngan tawagon an mg a lideres hin mga union ngan ig-esplikar ha ira an mga programa nga may panuyo m agin mauruupay pa an operasyon han establisimento ngan mabaton man an panginahan glan han mga empleyado. 38. nagsering daw hi Coloma nga ine nga gios in resulta han iya d irektiba. inaaro han mga Pilipino an pag-interbiner han kalangitan basi mapahabob-an ha n China an sirot ha tulo nga mga Pinoy. Sumala pa han sumat. Labot hine. kundi nainsistir iton Taiwan nga palisiya politic al la ine.(PIA-Sama r/Trans: Alice Nicart) <b> Miting nira Coloma ug RPN-9 ipapadayon</b> Nagpapabilin nga isyu an pagbalhina ngadto ha pagigin pribado nga estasyon han k anan goberno telebisyon nga Radio Philippines Network Channel 9 (RPN-9) pinaagi han representasyon ni Presidential Communications and Operation Office (PCOO) Se cretary Herminio Coloma. Sally Villanu eva. han una pa daw nga tuig naarestar an 14. nga kaparte gihapon han miting an hiruhimangraw kun patiunan-o mapapaupay pa an kahimtang han panalapi han estasyon agud mas magin m aingganyar in damo pa nga imbestor. Sugad man an Chairman han Imam Council of the Philippines Aleem Said Ahman Bashe n in nagpahayag daman hin suporta ha panawagan ni President Aquino hin pagkaurus a hin pangamuyo para han kasalbaran nira Batain. . resulta daw ine han urusa nga pag-ampo ug mga pag-apilar han gobern o agud masalbar an kinabuhi han tulo nga naatubang hin sirot nga kamatayon. Samtang hi Carmen Buencamino. pinuno han Awit ng Bayan ni Maria interfaith spiri tual community in nagsering daman nga naduyog hira han damo nga nag-hahangyo ha China nga pahabub-an an sentensya han tulo. Sumala han report. . antis hiya linupad para Taiwan. 32. Ha pag-interbyoha ha iya ha Ninoy Aquino International Airport (NAIA) Terminal 2 .

usa na liwat ine nga kadugangan nga dungog han kanan nasud mga baksedor. obligasyon niya nga mah ibaro-an an kamatuoran ha luyo hini nga kontrobersiya. Nagsaad pa an Pangulo nga magbibiling hiya hin mga solusyon ngada hini nga prese nte nga mga problema ha militar. ha pag-aroi ha iya hin reaks yon ha duha la an inabutan nga round han pagihungit han ira mga kamaoo.” sering niya.. Gintagan niya hin duon nga ginsusuportaran niya an mga imbestigasyon bahin han g in-aaligar nga korapsyon ha militar.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> Determinado an gobyerno nga makaplagan an kamatuoran ha luyo han kontrobersi ya ha AFP</b> Gintagan hin duon ni Pangulo Benigno Aquino III hadton Sabado nga determinado an iya administrasyon nga mabukwat an kamatuoran dida han kontrobersiya nga gin-aa tubang han Armed Forces of the Philippines (AFP) ngan nagsaad nga masisirotan ad ton mapapamatud-an nga salaan. tikang han nagdedepens ar unta nga kampeon nga hi Fernando Montiel.000 agi han pagtugot han mga abogado han goberno . ginasoy niya nga para han kapulsanan han katawhan Pilipino. integridad ngan lealtad. angay daw igpakian a ha kalugaringon kon kaparte ka ba han problema o kon kaparte han solusyon. Sumala kan Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte. Pareho daw gihapon ini han natabo ha iya han magdesisyon hiya pagkandidato pagka pangulo ngan magda-og. . Aquino III kasuhan an mga abogado han goberno ng a nagtugot makagawas an anay military comptroller nga hi Carlos Garcia tungod ka y nagpiyansa ine hin balor P60. kundi hibabaro daw gud ine kay largo daw ine gintatagan hin impormasyon han iya mga opisyales labi kun sugad hine nga hitabo. ginkarawat nira an ayat pagserbe han nasud ngan an kaa ndam hin pagsakripisyo para han nasud. Nagsering an Pangulo nga an ngatanan nga nahidadabi dida han kontrobersyal nga p lea bargaining agreement ha butnga han mga state prosecutor ngan ni military com ptroller Carlos Garcia en kinahanglan magbaton. Nagsering an Pangulo nga padayon niya nga susuportaran an militar ngan pulisiya kay natuod pa hiya han panguna nga mga pamatasan nga igintututdo ha PMA sugad ha n kamaisugon. ”Kon mayda ginbuhat nga katuyawan. Sering ni Valte. Domingo. “Matin-aw an aton punto: Ko n mayda igo nga ebidensya nga magduduon hadton mga salaan. nira Mon tiel ug Donaire. diin pinahigda han Pinoy baksedor an iya pangontra ha ring nga taga Mexico. (PI A-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Palasyo nagpasalamat han dungog nga iginhatag ni Donaire</b> Gindayaw han Malacañang kakulop. Nagsaad hiya nga pakukusgon pa niya an proyekto pagtukod hin mga balay para han kasundalohan ngan kapulisan pinaagi hin maabot 20. Nagsering hiya nga yana nga aada na hira hini nga situwasyon.(PIA-Samar) <b>Aquino: kakasohan an mga abogado han goberno</b> Karuyag ni President Benigno S. dire daw gud hiya piho kun nakapagkulaw an President han laban.” sering han Pangulo.000 nga mga balay nga magigin abelable ha ira. Dida han mensahe han Pangulo durante han Philippine Military Academy (PMA) Alumn i Homecoming 2011 didto han Borromeo Field. Ginsusnan han Pangulo en pira nga mga testigo nga naibitar han mga pakiana o kon waray panhinumdom han partikular nga mga insidente nga iginpapakiana ha ira. ”Ha akon paghunahuna diri pa gad hira ura-ura hin katigurang para magin limtanon n a. Fort Del Pilar ha Baguio City . kinahanglan pagbayaran. tungod han iya kaagaw han WBC-WBO bantamweight belt. ngan iginpahinumdom niya ha mga kabalyero nga h an pag-entra nira ha PMA.” sumala han Pangulo nga n agdugang pa hin pagsering nga kaparte han mandato han gobyerno an pag-undong han kapulsanan han katawhan. obligasyon naton an p agsalawad hin mga kaso kontra ha ira.Kun mapalit daw an duha nga estasyon han telebisyon makakadugang daw ine han kan an goberno pondo nga salapi ug maiibanan an paghihingulang hin pondo para han mg a programa ug proyekto para han mga kablas. Komo ira Commander-in-Chief inaabat daw niya an hibubo nga morale han mga kasund alohan. an Pinoy baksedor nga hi Nonito Donaire Jr.

Attorney Jose Fabia han Philippine Infor mation Agency. Natoo daw gud an administrasyon Aquino nga iton Armada Pwersa han Pilipinas an d ehado hine nga kaso ni Garcia nga hindadabihan hin P303 ka milyones de pesos. Amo ine an mensahe ni Director General. duha la an nakasohan hine.(PIA-Samar) <b> Nakakamatay an pagbalidya han igindidiri nga droga-Fabia</b> Dire angay tumagya an hin-o man nga nagbibisyo han pamalidya han igindidire nga droga. Sayod daw hiya nga damo nga mga taga PMA in biktima daman hine nga iregularidad ha military ngan interesado daman hira hibaro han kamatooran kun nahingain gud i ne. Quezon City. lakip na an ira mg a protector ug mga nagpasilitar nga makapag piyansa hi Garcia tungod han “plea bar gain”.han katanguduan o “plea bargain” imbis nga kinasohan ine antimano pa hin “plunder”. Tungod hine. makaduha ka beses ngadto han goberno han China. . Kan Aquino iginsaad nga pag-aadman nira kun patiunan-o makakasohan an mga nahing aranan na nga personalidad dida han imbestigasyon kan Garcia. unom an dire na pwede matagan hin pe rdona.(PIA-Samar) <b>Palasyo denepensaran an DFA ha pagkapot han aada ha death row</b> Gindepensaran han Malacañang kakulop an mga opisyales han Department of Foreign Af fairs (DFA) ha ira pagkakapot han mga kaso han mga Pinoy nga aada han listahan h an mga papatayon tungod hin pagdadara hin illegal nga droga. kundi nagsering daw ine nga waray pa daw sumat kasumpay hine an Office of t he Executive Secretary. Sering niya. hadto han tuig 1992. nagsering hi Fabia nga dire harumamay an tigda nga pagdamo h an mga nakakasohan ha pagdidinara-dara han illegal nga droga. Visayas Avenue. iginsasagdon ni Fabia ha publiko nga dire pumaingganyar an hin-o ma n. 79 an naatub ang han sirot nga kamatayon ha nasud Tsina. huma ruhabobo an sirot nga bitay han tulo. pahayag daw ine han Presidente durante han alumni homecoming han Philippine Military Academy (PMA) ha syodad han Baguio. nga iyawat nala daw. diin iya iginsering nga susuportaran niya an imbestigasyon in mga nanhitabo nga iregularidad han nag labay nga mga administrasyon nga igin-aalegar. Central Office. kundi niyan han nak alabay pala nga Enero (2011) inabot ine hin 689. Ha tinood la. Aquino pagdiskorso komo Presidente atubanga n han mga nagtapos ha PMA. Hine nga kadamoon. Sumala han surok kokombinsiron daw gud ni President Aquino hi Belmonte nga tikan gan an proseso antis pa magtikang an congressional break yana nga ika-26 hit Mar so. ka y pondo daw adto han mga sundalo. Ha parte daw han tulo nga kaso yana ha China. ug 73 an mahihimo pa maperdonahan ha sulod hin duha ka tuig. Sumala han report. bakay kay madali hira makakaagi hin hura nga salapi. linalauman han Director General han PIA nga pakukusgon han mga tibuby anan han goberno an kampanya ha pagpapasarang han impormasyon kontra hine nga ka nser han sosyedad basi dire na magdamo pa an mga nakakasohan ug nasisirotan hin kamatayon tungod la han droga. A quino. Primero pa daw la adto nga kan Pres. Ngan. Ginpakianhan daw hi Valte kun naka-indefinite leave hi DFA Secretary Alberto Rom ulo. nagpadara daw hin surat hi Pres. nga ginlalakipan hin mga opisyales han militar ug pul is. Sugad man. tikang pa man daw hadto. sumala pa kan Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte pirma nente nga nahikay an Palasyo hin pinakaurhe nga report tikang ha DFA kay hira ma n an nakakakuha hin impormasyon kasumpay urhe nga panhitabo. binuhatan hin mga duminagko nga m ga opisyal han militar. naghahatag an DFA hin tambulig ha mga Pilipino ng a may kaso pinaagi hin pagtagi ha ira hin libre nga abogago nga narerepresentar ha ira ha korte. (PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b>PNoy magpapatawag hin miting para pagbulkas kan Gutierez</b> Ipapatawag daw ni President Aquino hin usa nga miting hi House Speaker Feliciano Sonny Belmonte ug han iba pa ha Kamara de Representantes agud pagplanohan an pagpatalsik kan Ombudsman Merceditas Gutierrez. han madagmit nga pakakakapot hin salapi kay sigurado kamatayon it kabalyo hin e. Ha usa nga mensahe.     .

000 MTs en sobra kontra han ginbabana-bana nga panginahanglan para hini nga pagkaon nga naabot la hin 684.40 milyon MTs la hadton 2010. sumal a han BAS. gihot-gihot nahibabar o hira han situwasyon ha Bahrain pinaagi han Department of Foreign Affairs (DFA) salit maaram hira nga diri pa ha pagkayan ginkikinahanglan nga ig-ibakwit an OF Ws didto. nakikita han BAS nga magkakaada h in paghingulang tungod nga an ginbabana-bana nga panginahanglan para han karne n ga baboy en maabot hin 803. Para han siyahan nga semestre han 2011. iginkahampang daw mismo ni Binay an pinuno han kanan China Su preme People’s Council (CSP) nga kun ha dinhe pa ha nasud an Korte Supreme. tungod hin pagbibitbit hin illegal nga droga. ginbabana-bana han BAS nga magkakaada hi n surplus hin karne nga baboy tungod nga an ginbabana-bana nga suplay hini nga h aros 697. Ano man nga pagbabag-o hiton situwasyon didto. hit sunod nga se mana. (PIA-Samar/Trans: Alice Nicar t) <b> Mahitaas an panginahanglan hin karne nga baboy yana nga tuig – DA</b> EASTERN SAMAR -.08 porsyento han 1.000 MTs. nga makakaapekto hin diri maupay ngada han mga Pilipino nga nag-uukoy ngan nagtratrabaho ha Bahrain en gilayon daw nga igpapahibaro ha DFA han embahada han Pilipinas didto. Kondi para han ika-duha nga semestre han 2011. . (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b>Diri pa kinahanglan ig-ibakwit an mga OFW ha Bahrain – Malacañang</b> EASTERN SAMAR-. igin-uugsod an pagpataya han tulo kundi dire daw klaro kun ngad a san-o ine nga pag-undangan. Mahibubo gihapon an produksyon hin baboy yana nga tuig hin 1. Ginklaro ni Binay nga waray gin-aaro an China nga kabalyo ha Pilipinas hine nga pag-undangan hin temporary han pagpataya han tulo.17 porsyento. Kundi klaro daw gud. magtitikadaku gihapon an panginahanglan para hin karne nga baboy yana nga tuig ngan bangin umabot ini hin 1. dire anay daw igpapadayon in e nga pagpataya ha ira. nga iginpaundang anay hit sun od nga semana an pagpataya kanda Sally Ordinaryo.000 MTs. nga ira dedepensaran nga co-equal an gahum han Kamara ug Korte Suprema ug dire hira pwede pag-ulang-ulangon.40 milyon metriko toneladas nga suplay han karne nga baboy nga nahitala hadton 2010. sering niya. hiruhitaas hin maabot sais porsyento kontra han 1. Sugad man. Sumala han report.000 MTs nga sobra kontra han ginbabana-bana nga supla y nga maabot la hin 721. Nagsering daw hi Tañada.Nagsering an Malacañang kakulop nga mahugot hini nga gintututokan an situwasyon Bahrain ngan waray nira nakikita ha pagkayana nga panginahanglan p ag-ibakwit han mga Overseas Filipino Worker (OFW) didto hini nga nasud. Sering ni Binay.Daw nasorpresa an mga magbabalaud ha urhi nga iginsering ni Belmonte kasumpay ha n miting kay antimano pa daw nagsering man ine nga huhulaton la nira an disisyon han Korte Suprema antis hira gumios para han pagpatalsik kan Gutierez. Sobra ini nga bolto hin mga 1. Ramon Credo ug Elizabeth Batai n. (PIA-Samar/Trans: Alice Nica rt) <b>China igin-ugsod an pagpatay han tulo nga Pinoy</b> Tungod han waray sukol nga pakimalooy han administrasyon Aquino nga masalbar an kinabuhi han tulo nga Pilipino nga nakatalaan patayon ha China.Ginbabana-bana han Department of Agriculture (DA) nga mahitaas an kadamuon han suplay han karne nga baboy sugad man an panginahanglan para hini yana nga tuig kumparar han tuig 2010. Iginpapakita han pinakabag-o nga datos ha Bureau of Agricultural Statistics (BAS ) nga dako an higayon nga an suplay hin karne nga baboy yana nga tuig en umabot hin haros 1. Sumala kan Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte. Manunumduman nga ipinadara ni President Aquino hi Vice President Jejomar Binay a gud hangyoon ha goberno han China nga kun mahihimo iban-ibanan an sirot nga kama tayon han tulo bisan man la hin kapresohan ha bug-os nira nga kinabuhi. Ginkasabutan daw nira Binay ug han mga taga China.42 milyon metriko toneladas (MTs). nga pakusgon pa an relasyon h an duha lakip na an pagrespeto han ira mga balaud ug mga sirot. Tinipa daw kan Belmonte hira House Justice Committee Chairman Niel Tupas ug Depu ty Speaker Erin Tañada ha nagin rason ni Belmonte.49 milyon MTs.

domestic helpers. Tikang pa daw han Biyernes. Dugang pa daw han Presidente nga asya na in an panahon han kanan China pagpakita han ira iginluwas hadto nga mas apiki nga pakipagrelasyon hit Pilipinas. An Presidente in daw nagbisita daman han ngatanan nga kampo militar ha bug-os ng a nasud nga linalauman makakadugang han moral han kasundalohan. Waray daw undang an goberno han paniguro nga masalbar ha kamatayon an tulo bisan la mahingadto ha sirot nga kapresohan ha bug-os nga kinabuhi. David an oport unidad nga nahipresentar nira kan President Aquino an mga reporma sugad man han ira mga ginbubuhat ha militar. translated by: S. ug iba nga mga mayores han major services han militar ha iya pag-abot ha Camp Aguinaldo diin ginbuhat in command conference ug command briefing ha AFP Ge . (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b>DOLE nagpahibaro nga may-ada 60.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> Mga opisyal han militar suportado an kan P-Noy mga reporma</b> Ginkarawat han mga pinakahagtaas an ranggo nga opisyal han militar an kan Presid ent Benigno S. Nagdugang pa an BLE Director Maria Criselda Sy . Inotro han hepe han Armada Pwersa an ira garantiya nga suporta ha mga paningkamo t han goberno agud magpabilin an kamurayaw ug seguridad han nasud. Nagdugang pa hi Baldoz hin pagsering. Ricardo David.000 nga mga trabahoan in naghuhulat hiton mga ti-gradwar</b> Nagpahibaro an Department of Labor and Employment (DOLE) kakulop nga adlaw Huweb es. Sa mar. An nasabi nga mga bakante nga trabahoan in nakakahatag hin dugang nga oportunida d para hadton nagkikinahanglan hin mga trabaho ngan ini in nakakabulig paghitaas hiton kompiyansya hiton aton nasud labi na hit aton nagtutubo nga ekonomiya. may-ada 62. iton job opportunitie s para hiton mga skilled workers in nagpapadayon nga amo gud yana iton gikikinah anglani nga mga trabahoan. Merkoles nga bangin niya ipadara hi Vice President Jejomar Binay ngadto ha China bisan man la ha ultimo nga paniguro nga masalbar an kinabuhi han tutulo nga mga Pinoy nga bibitayon tungod hin pagdaradara han illegal nga droga. Aquino hin tawag ha telepono.000 skills-fo r-hire ha iba-iba nga klase nga mga skill work nga aada naka-post ha Phil-Jobnet . Ginatos-gatos nga mga demonstrador an naglunsad hin mga gi-os protesta ha sentro han Bahrain sakob han naglabay nga pira ka mga adlaw nga nag-aaru hin mga repor ma ha pan-gobyernohan. sugad nga ira ipinanawagan ha China kundi waray daw niya nakakakarawat nga tawa g. ha pagkayana . mechanical engineers. hin pagsering nga in-demand gih ap ha overseas an mga nurses. Temprano pa daw la hiya ha Malacanang. nga amo ini an makakahatag hin paglaum hiton mga naghihingita hin mga trabahoa n kaupod na hini an mga ti-gradwar pala ha kolihiyo ngan mga studyante para agud makatrabaho yana nga summer. (PIA-E. . Segun kan Labor Secretary Rosalinda Baldoz . Labis daw nga iginpasalamat ni AFP chief of staff Gen.156 nga mga trabahoan in bakante ngan may-ada sobra 7. custom er service assistants. Aquino III estratihiya ha pagbabag-o ug sayod nga panggobernohan. tikang ha Pebrero 14 . kaupod na hini an mga machinists. Ricardo S. nga may-ada por lo minus 60. Samtang. Gintapo daw hi President Aquino nira Defense Secretary Voltaire Gazmin.000 nga mga trabahoan in nag-huhulat para hiton mga ti-gradwar yana nga tuig tikang ha kolihiyo ha bug-os nga nasud pinaagi hito n kanan gobyerno Phil-Jobnet program. accountants.” sering ni Valte. welders ngan iba pa. naghinulat na hi Pres. Sumala daw han Presidente iya ipapadara niya hi Binay agud ipasabot ha goberno h an China nga importante nga maliwat an ira desisyon bisan man la ngadto hin kapr esohan ha bug-os nga kinabuhi. sering han DOLE’s Bureau of Local Employment (BLE).“Magsasaminar iton aton embahadad kon mayda na sirkumstansya nga magkikinahanglan na hin pag-ibakwit. nagsurat na hiya hadto han bulan han Agos to ngadto han mga lideres han China hin pangaro hin kabalhinan han sentensya. mga studyante ngan han mga out-of-school youth nga bumisita ha P hil-Jobnet ha mga internet. Candido) <b>Aquino posibli ipadara hi VP Binay ha China</b> Nagpahayag hi President Aquino kakulop. nga gin-aaghat ko an mga bag-o pala nga mg a ti--gradwar .

Gen. Inabot daw hin tulo ka oras an konperensya ha Camp Aguinaldo ug lakip han ginkai ristoryahan an nagpapasigi nga reporma ha AFP nga iginpresentar ni Lt. (PIA-E. Danilo Lim han kakulang han merito. Si AFP Spokesperson General Jose Mabanta.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> Defense chief Gazmin. usa nga Marine officer. an magkadurudilain nga service commanders ngan sa ngatanan nga . dida san press conference sa Malak anyang. Mapagu. nga gin-aalegar nga usa nga nanguna han pag plano hin pagpatalsik han kan anay President Arroyo panggob yernohan hadton Pebrero 2006 in nag-apply para han amnestiya hadton Martes nga a dlaw. hi Col. Honorato Reyes nga modernization program. nasugad nga an AFP nagtikang san pag implementar sini nga mga reporma pa ra maiwasan an demoralisasyon dida san mga sundalo. Reyn aldo B. nakaghimo san pwersa arm ada kaiba tikang san dati pipira pala katuig an nakalabay. Hi Gazmin in nagsering nga an nasabi nga amnestiya in kaparte han kan President Benigno Aquino III reconciliation efforts ha ilarum han iya administrasyon. kakulop nga adlaw (Miyerkol es) in may-ada 153 officers and men nga nag-apply para hangyoon an amnestiya kah uman nira mahidabi ngan mahibulig han coup plot durante han administrasyon ni an ay Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Tungod sini nga mga reporma. ng a kon diin in an amnesty committee in nagtikang pa pangarawat han aplikasyon had ton Enero 3 yana nga tuig. Tikang han 29 nga mga opisyal. devolution san pondo labi na dida san paghata g para san mga command directes nga mga buruhaton (PCDA). Dugang niya. Ge n. Vice Chief of Staff AFP. Pero an korte in nagpagawas han ira desisyon pagpa-waray sala na kanda Querubin. Damo nga mga lederes san komunista in nadakop ngan klaro nga ini epekto san inte lligence fund nga ungod nga gingagamit san katuyuanan. duon san Presidente. Samar. Hi Querubin amo an ika-236 nga coup plotter nga nag-apply para han amnestiya. nag-aproba han amnestiya ngato han 153 coup plotters</ b> Gin-aprobaran ni Defense Secretary Voltaire Gazmin . nga gin implementar tikang pa 2005 kaupod na an pagpatuok san nahigad-an nga “co nversion” o pagbalhin san pondo ngadto sin cash o kuarta. Candido) <b> Kontrobersiya san pwersa armada oportunidad pagpaimud san mga reporma – Aquino </b> An yana nga kontrobersiya dida san gin-aalegar nga korapsyon san pwersa armada m aimdan kunta nga oportunidad para maipahamtang an mga reporma nga nahitatabo sa militar. AFP Chief of Sta ff Ricardo David. in usa nga recipient han highest military decoration for bravery an d gallantry in combat. Hadton nakalabay nga Martes . an abilida san pwersa armada magsusug san insurhensya in dako an gi n uswag tungod san reporma nga gin implementar. ngan leadership – pinaag i sin pagpahamtang san Daang Matuwid nga kampanya san Commander-In-Chief. a military tribunal in naghatag hin motion for rec onsideration hadton unom nga mga junior officers nga an ira kaso in ma-dismiss k ahuman mapamatud-an nga waray hira pakasala labi na gud han paka-bayolar han Art icle of War 67 o kon mutiny. Sa interview nga ginhimo sa Camp Aguinaldo. sugad san Presidente. Renato Miranda ngan han Scout Ranger chief Brig. Hi Querubin. Gen. an anay Marine commandant Maj. Ariel Querubin. nga nagsubmiter han iya mga papeles ngadto han amnesty co mmittee nga gin-porma han defense department para magkarawat ngan mag-proseso ha n mga nag-aapply han amnestiya. Gindayaw niya si Secretary of National Defense Voltaire Gazmin. ini an sugad ni Presidente Benigno Simeon Aquino III sa Myerkules. 2) pag imponer san conv ersion o sestima san cash advance.neral Headquarters. an pagbaton san AFP sa panahon san kalamidad in nag uru-upay ngan ini nakakontribuer dida san “dearth of complai nts” kontra san institusyon. Jr. Gen. Kaapi san mga reporma mao an masunod: 1) dida san organisasyon – pagtanggal san J6 (comptrollership office) ngan liwanan sin resource management office. an Presidente nasugad nga an reporma . office of the internal auditor ngan management and fiscal office. am o nala hira nga tutulo an nahibibilin nga gin-akusaran hin kaso. Samtang. translated by: S. sugad man han iginpresentar ni Brig.

sayo nga medical mission camp sa Camp Aguinaldo. "Kon may-ada niya igtudlok ni President Aquino. pananum sin 50.an P728-million fertilizer fund scam. hiya in nakontra hini nga nasabi nga proposal dara kay bangin la lugod iton nga kadugangan nga pondo in mahingadt   . Sa Malakanyang. pagtitikangan an 40 oras nga vigil sa 25 nga mga singbahan sa nas ud ngan ini matatapos sa Pebrero 25. sports. "Malipayon ako nga konta ipadayon han Kongreso an pag-imbestigar labi na gud ini nga mga eskadalo. Joe Dizon of Solidarity Philippines. Candido) <b> Diri magasto. Mary John Mananzan of PAGBABAGO Movement. pag abre san marker. Sa Pebrero 23. Dizon. Ako Ang Lakas ng Pagbabago” in magtitika ng sa Pebrero 17 ngan matatapos sa Pebrero 27. ngan kapakyas han pag-im bestigar han 1-million dinner han kan anay Presidente Arroyo entourage duranti h an ira US trip. Freedom Tours ngan OPM concert. Pamati ko. Ha kaparti naman ni Fr. si dati Government Service Insur ance System Chairman ngan yana Commissioner of the People Power Commission Cesar Sarino nagsugad nga diri magasto pero makahulugan an selebrasyon nga nagtutumuy o nga maibalik an kahayag san espiritu san pakig-angbitay. Segun kan Butuan Bishop Juan de Dios Pueblos . gi-uupayi ini nga desisyon”.000 nga kahoy. An selebrasyon in magtatapos sin People Power Run sa petsa 27. (PIA-Northern Samar/Ailene N. An Philippine O verseas Employment Agency in magkokondukto liwat sin job fair para san 5 mil nga overseas jobs. (PIA-E. sayo ng a ecumenical nga misa sa Edsa Shrine ngan reenactment san “salubong” kon diin an sun dalo ngan mga sibilyan magtatapo sa Edsa . hiya in nagsering n ga kon pananglitan bumaya na ha iya opisina hi Gutierrez . an Kalayaan Market in aabrihan sa Pebrero 26 ngan an mga persona he nga yaun dako nga papel durante san Edsa People Power Revolution in tatagan s in kadungganan. Aquinio III ngan yaun 2. konta it aton Preside nte in magtudlok hin usa nga tawo nga iton iya panuyo in para han interes ngan s erbisyo han mga katawhan dire la han pipira la nga mga tawo. ngan iba pa in n akalinya sa pagselebrar san kadaugan san People Power kontra san rehimin diktado r 25 anyos an naglabay. Hi Gutierrez in nahidadabi dara han iya diri pagbuhat hin aksyon hadton mga kaso han NBN-ZTE deal. Sa press briefing sa Malakanyang sadton Martes. photo exhibits. enterpreneural ngan cultural nga buruhaton. Samar. An Supreme Court en banc in nagbasura han kan Gutierrez s petition pagpa-udong h an impeachment process. Labot san seremonyas san flag raising sa People Power Monumento sa Edsa. Danilo Suarez proposal nga bill p ara hin kadugangan nga pork barrel allocations ngadto han mambabaralaud. cultural shows. An People Power Commission nasugad nga an mga buruhaton para san ika 25 nga anib ersaryo san People Power in magpapakita sa bug-os nga kalibutan nga an Pinoy sa utro nga higayon nagkasarayo. An sentro san selebrasyon mao in boodle nga pani-udto kaupod si Presidente Benig no C. pagihatagay ngan pani mangno sa EDSA. An mga buruhaton kaapi na an pagl unsar san libro People Power Revolution. sering ni Sr.500 nga katawhan sa kalye sa Edsa. Diaz) <b> Kapadian nakontra han kadugangan nga pork barrel allocations</b> Nakontra iton mga kapadian han kan Quezon Rep. konta iton waray asosasyon ha iy a ngan waray interes hiton iya kalugaringon. An selebrasyon nga yaun tema “Pilipino Ako. (PIA-Northern Samar/Ailene Diaz) <b> Religious groups malipayaon nga ginkarawat an desisyon han Korte Suprema kan Gutierrez</b> Malipayon nga ginkarawat han mag-iba-iba nga mga religious groups an kanan Korte Suprema desisyon nga tugutan an House justice committee nga ipadayon an pag-con duct han impeachment proceedings kontra kan Ombudsman Merceditas Gutierrez. dugang pa nga pahayag ni Fr. translated by: S. makahulugan nga selebrasyon para sa ika 25 nga EDSA People Pow er Revolution</b> An EDSA People Power Commission in nag andam sin damo nga buruhaton sa pagselebr ar san ika 25 nga anibersaryo san Peope Power Revolution sa EDSA sa Pebrero 1986 .nakisayo sa kanya sa “Daang Matuwid” nga ungod nga nagpapahamtang an kinahanglan ng a pagbabag-o sa aton sosyedad.

an kada magbabalaud in may kadugangan nga P 20-million ngan an kada senador in makakakuha hin kadugangan n ga P60-million more. reenactment han “salubong” kon diin nagtarapo a n mga kaapi han militar ngan mga sibilyan ha EDSA. ideritso ihatag ngadto han mga nasabi nga mga ahensya para matagamtaman han mga katawhan ngan diri hingadto han mga politikiro nga mga corrupt . "Kon asya na manla. Determinado gud an gobyerno. Labot la han pag-isa han bandera han Pilipinas didto han People Power Monument h a EDSA. dida hin usa nga p ahayag. ngan mga aktibidades pankultura. sering ni Bishop de Dios Pueblos. Candido) <b> Gintagusya ni Aquino an pagtanyag hin bulig han UN dida hiton imbestigasyon hin gin-aaligar nga korapsyon ha AFP</b> Gintagusya han administrasyon ni Pangulo Benigno Aquino III an pitad han United Nations (UN) nga buligan an iya gobyerno agud magkaada hin kalamragan iton nagpa padayon nga imbestigasyon mahiunong hin gin-aaligar nga pagkomberter hin mga pon do dida han Armed Forces of the Philippines (AFP). Ako Ang Lakas ng Pagba bago” hiton Pebrero 17 ngan magtatapos hiton Pebrero 27. nagpahayag hi Presidential Spokesperson Edwin Lacierda nga interesado hira han tanyag han United Nations pa gbulig dida hiton maglainlain nga mga imbestigasyon nga gindudumara bahin han gi n-aaligar nga diri husto nga paggamit han pondo tikang ha UN nga para han mga tr opa nga mga Pilipino nga iginpadara ngadto ha East Timor. Ha ilarum han Bill 4069. labot hin iba pa. iginpatapon han Department of Pe acekeeping Operations (DPKO) nga an UN en “maasister kon paghangyo-on” han gobyerno han Pilipinas. maupay nala konta ini nga nasabi nga pondo in ig-alutaga nala deritso ngadto han mga government a gencies. pa-ugnat ha kusog. usa nga misa ha EDSA Shrine. Samar. pagkatapos hira naman grabe. kadugangan pa nga pamahayag ni Bishop de Dios Pueblos. Kon ta. "Hin-o ba iton maruruyag kon maupay iton imo panhunahuna. Nagsering hi Lacierda nga naglalarang an gobyerno paghangyo han bulig han UN. damo man it aton ahensya nga tikang ha lokal ngadto ha nasyo nal sugad hiton DSWD. nga gin-sponsoran ni Suarez. nga bisan kon an gin-aaligar nga pagkomberter han mga pondo han UN en na sudnon nga butang nga diri angay panginlabutan. (PIA-E. Titikangan an selebrasyon nga mayda tema nga “Pilipino Ako. Imbes nga additional pork barrel ngadto han mga mambabaralaud. Dida han press briefing ha Malacañang kakulop. DAR ngan iba pa nga ahensya hiton gobyerno. Dida hin usa nga press briefing ha Malacañang kakulop. nga masurapo an korapsyon sugad nga iginsaad ngan kaparte hini nga iginsaad an pagtukib han mga aligasyon hin k orapsyon dida han militar. sering ni Lacierda.o hiton mga politikiro nga mga corrupt. DPWH. nga iton aton mga tawo in nag-aantos hiton kapobrehan. An nasabi nga proposal nga kadugangan nga pork barrel allocation in tikang han m illions of pesos han regular annual pork barrel allocations nga kinuha dida han Priority Development Assistance Fund (PDAF) han annual budget. medical mission ha Camp Aguin aldo. Lakip gihapon dida hiton . Nagsering hi Lacierda nga makakaupay ha ira an mao nga tanyag hin bulig han UN a gud madeterminar kon ano an nahitabo ngada han UN peacekeeping funds. nagsering hi anay Government Servic e Insurance System Chairman nga yana Commissioner na han People Power Commission Cesar Sarino nga panuyo han praktikal kondi mahinungdanon nga selebrasyon nga m apukaw ha katawhan Pilipino an espiritu hin kamahinatagon ngan kamapina-iron. Iginsaysay ni UN National Information Officer Teresa Debuque. tr anslated by: S. DOH. en p agbubuhaton ha pagsalin-urog han makasaysayan nga pagdarag-an han katawhan Pilip ino kontra han diktadorya 25 anyos na an nakakalabay. (P IA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Praktikal kondi mahinungdanon nga mga aktibidad. andam na para han pagtigama n han ika-25 nga EDSA People Power Revolution</b> Igin-andam na han EDSA People Power Commission en serye hin mga aktibidades para han pagsalin-urog han ika-25 nga anibersaryo han EDSA People Power Revolution n ga natabo hadton Pebrero 1986. pariko-riko la hir a samtang milyon-milyon naman iton nagkukuri nga mga katawhan.

ngan provincial. An UN National Information Officer Teresa Debuque nasugad dida san iya pahayag n ga samtang an gin-aalegar nga pagburubalhin san pondo in nasyunal nga butang. OPM nga konsierto. Aquino III para ipadayon ngan paruhaluagon pa han Department of Social Welfare and Development ( . kultural nga mga pasundayag. city. Soliman duranti han usa nga forum nga gin-organisar han mismo nga ahensya ngan han Association of Child Car ing Agencies of the Philippines. An nasabi nga forum in gin-partisiparan han mga government ngan private hospital s.000 nga mga kahoy. nga may pareho daman it on panuyo. Ginpahayag han People Power Commission nga an mga aktibidades para han ika-25 ng a anibersaryo han People Power en magpapakita nga an mga Pilipino en katawhan ng a nagkakaurosa. pananom hin 50. and municipal social welfare development offi cers. 9208 or Anti-Trafficking in Pers ons Act of 2003. translated by: S. Hiton Pebrero 23. ngan hin boodle lunch nga papartisiparan ni Pangulo Benigno Aquino III ngan hin maabo t 2. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Aquino ginkarawat an gin-hahalad san UN nga pagbulig san imbistigasyon san m ga kaso anomaliya nga nadadabi an pwersa armada san Pilipinas</b> An administrasyon ni Presidente Benigno Simeon C. unveiling hin mga marker. Magdudumara naman hin job fair an Philippine Overseas Employment Administration kon diin 5. (AFP) Dida san press briefing sa Malakanyang sa Martes. local civil registrars. kay ini in nahisusubay hiton Republic Act No. titikangan an 40-oras nga vigil dida hin 25 nga mga simbahan p alibot ha nasud. An DSWD daman in komitido pagprotehir hiton nabibiktima hiton t rafficking kay kami in natoo nga iton kinabuhi hit kada tagsa nga tawo in ura-ur a hin ka importante ”. dugang pa nga pamahayag ni Sec. (PIA-Northern Samar/ Ailene Diaz) <b> DSWD nag-otro han ira ka-komitido paglalanat han mga human traffickers</b> Nag-otro hin pahimatngon kakulop nga adlaw Lunes. maupay iton para madeterminar kon nano a n natabo sa UN peacekeeping funds. si Presidential Spokesperson E dwin Lacierda nagpahayag san interes san United Nation nga mag-asister san imbis tigasyon san magkadurudilain nga grupo matungod san gin-aaligar nga diri tama ng a paggamit san UN peacekeeping nga pondo nga para kunta san Filipino nga tropa n ga ginpadara sa East Timor. an Department of Peacekeeping Operations (DPKO) nagpatapod nga an UN in ma-asister kon hahangyuon san gobyerno san Pilipinas. dugang niya. Samar. Aquino III nagkarawat san inis yatibo san United Nations (UN) nga magbulig san gobyerno dida san ginbubuhat nga imbistigasyon san gin-aaligar nga pagliwatliwat san pondoi dida san pwersa arma da san Pilipinas. Candido) <b>Aquino administrasyon ginpaharuhaluag pa an 4Ps</b> Nagpahayag hin dugang pa nga pagsuporta hi President Benigno C. Si Lacierda nasugad nga an gobyerno in naglalarang nga maghangyo bulig tikang sa UN. Magtatapos an selebrasyon pinaagi hin People Power Run hiton ika-27. Freedom Tours. city health officers and midwives. an Department of Social Welfar e and Development o kon (DSWD) nga komitido hira paglalanat hiton mga human traf fickers. Mas maililipay kita san kooperasyon san UN nga maghahatag sa aton sin ginkikinah anglan nga pamaagi pagdeterminar kon san-o natabo ini nga pagburubalhin. Sugad ni Lacierda ginkakarawat ta iton.500 nga katawhan dida mismo ha EDSA agud daw mapukaw an espiritu hin kamapin aangbiton nga natabo 25 anyos na an nakakalabay.mga aktibidades kasumpay han selebrasyon an paglunsad hin mga libro han People P ower Revolution. photo exhibit. (PIA-E. Ha Malacañang.000 nga mga panarabaho-an ha langyaw an mahimo mapatigayonan. “An gobyerno in komitido pagkastigo hiton mga suspitsado nga mga human traffickers . Hi Secretary Soliman in nagdugang pa hin pagsering nga an DSWD in nakikipag-binu robligay hiton Inter-Agency Council Against Trafficking. non-government org anizations. Matatapos ini hiton Pebrero 25. pag-iinaguraran en usa nga Kalayaan Marker hiton Pebrero 26 ngan an mga personalidad nga nagkaada hin mahinungdanon nga papel durante han EDSA Peop le Power Revolution en pasisidunggan.

hihingaranan ine nga mga personalidad ngan papasakaan h in keha. Ha tama daw nga panahon. nga ha pag kayana in ginproprosiso ngan nagpapadayon an pag-sara kon hin-o pa an makaka-kar awat han nasabi nga programa. Candido) <b> Hepe han OPAPP naghingaday han papel han mga embahada</b> Iginhingaday ni Secretary Teresita Quintos-Deles nga hepe han Office of the Pres idential Adviser on the Peace Process (OPPAP). in kaupod na hini an Conditional Cash Transfer (CCT) program nga amo na ini an Pan tawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps). kek   . an PIlipinas in nagigin sentro han mga pag-aran yaw nga nasud ug an iba pa ngani ha ira in nabulig na han kasolbaran han samok. (PIA-E. Hi Solloso in nagsering nga may-ada por lo minus 1. An nasabi nga programa in gin-sponsoran han Philippine Information Agency (PIA). an papel han mga embahada hin mga nasud nga hahani ha Pilipinas ug an ira mga diplomat dida han ginhihimo nga pro seso pangkahimyangan han nasud. Sumala daw han ira iristorya. amo ine an pahayag ni presid ential spokesperson Edwin Lacierda. Manunumduman nga han nakalabay pala nga Lunes.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b>Paghalpat han mga protector ni Garcia prayoridad na – Palasyo</b> Prayoridad na daw han Malacanang an paghalpat han mga naghahatag proteksyon han nagretiro nga Major General Carlos Garcia. nga ginsering na ni President Benigno Aquino nga mayda na niya ideya kun hira hin-o ine. hadton Martes nga adlaw. Samtang an SEA-K program in kanan DSWD s usa nga komprehensibo nga pamaagi para maatohan an kanan tawo kapobrehan. labi na an mga taga Europa in mayda papel nga bubuhaton sobra pa han iginhahatag nira nga mga higamit ha ira mga de legasyon nga ipinapadara. Dugang pa niya nga an mga embahada ha nasud. Napakadto daw ha iya an mga ambassador para mangaro han urhi nga nahitatabo ha p roseso pangkamurayawan kundi angay daw daman ada. duranti han "Talking Points" usa nga radio progra m nga nahibabatian ha DZRB Radyo ng Bayan. Belgium agud paghiruhimangrawan an proseso pangkamu rayawan. Samar. an officer-in-charge han DSWD’S 4Ps National Pro gram Management Office (NPMO). Sering ni Deles an kasamok ug araway in nakakaapektar bisan kan kanay ug bisan d iin nga nasud. nga an Pilipinas naman in mang aro hin impormasyon tikang ha ira partikularmente han ira magigin suporta ha pro seso pangkamurayawan. nasabtan daw ni Deles an hataas nga interes ug pag tagusya han mga ambassador para han kaupayan han nasud. translated by: S. ngan sumala hine. An KALAHI-CIDSS amo an kanan gobyerno flagship poverty-alleviation project nga g in iimplementar han DSWD pinaagi han pinansyal nga suporta han World Bank (WB).3 million nga gipopobrehi nga mga pamilya nga magigin benepisyaryo hiton 4Ps ha ilarum hiton DSWD. Presidential Communications Operations Office (PCOO).DSWD) an anti-poverty programs para agud maabat han katawhan an pagbabag-o han p ang-gobyernohan. Ini an pamahayag ni Tina Solloso. an Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan-Compre hensive and Integrated Delivery of Social Services (KALAHI-CIDSS) ngan Self-Empl oyment Assistance Kaunlaran (SEA-K) nga kon diin tinatagan gud hin prayoridad ha n gobyerno pinaagi hin pag-alutaga hin pondo para ma implementar dayon ngan maka abot ngadto han benepisyaryo labi na gud an mga gipopobrehi nga mga pamilya. Daw nakipagkita kan Deles an mga ambassador ha Pilipinas han onse nga mga nasud niyan han Lunes ha Brussels. Nagsering ugaring hi Lacierda nga wara pa hingarani han Presidente ine nga daw m ga protector ni Garcia. Philippine Broadcasting S ervice (PBS) ngan National Broadcasting Network (NBN) Channel 4. Hi Solloso in nagdugang pa hin pagsering nga an poverty alleviation programs. ngan para daw ha iya imp ortante ine para han relasyon han Pilipinas ha ira mga nasud. nagsering an Presidente nga mayda niy ideya han mga tawo nga nagpapaluyo kan Garica ngan ha tama nga panahon. . Tungod daw kay an pagkontra han goberno ha korapsyon in nagpapabilin nga marig-o n kay dire daw tama nga magpariko in pira nga opisyales han goberno samtang nags asakripisyo an kadam-an nga tawo. samtang ginhihikay pa in mga dokumento nga magdodoon ha ira ug napasakahan na hin keha.

Ha usa nga press briefing ha Malacanang han nakalabay nga adlaw nagpahayag hi Pr esidential Spokesperson Edwin Lacierda hin interes ha igintatanyag nga bulig han United Nations nga maghatag hin kasayoran ha mga nag-iimbistigar nga grupo kasu mpay han igin-aalegar nga dire eksakto nga paggamit han pondo han kanan UN nga p ara unta han mga tropa han mga Pinoy nga ipinadadara ha East Timor. nga igin-akusar hin paghakot hin maabot P303M nga salapi han kasundal ohan in nakagawas ha pagkakadetene tungod kay nagbayad ine hin piyansa matapos t umugot ine mga abogado han goberno hin plea bargain. Maupay daw para ha ira ha Malacanang ine nga bag-o nga panhitabo. Aquino III an igintatanya g nga tambulig han United Nations (UN) nga bumulig ha ginbubuhat nga imbistigasy on han igin-aalegar nga iregularidad ha pondo han Armada Pwersa han Pilipinas.(PIA-Samar/Trans: Alice Ni cart) <b> Palasyo nasuporta nga ig-uktaba an eleksyon ha ARMM</b> Gin-otro han Malacañang an suporta ha nagin pamahayag ni President Aquino nga ig-u ktaba an eleksyon ha Autonomous Region for Muslim Mindanao (ARMM) agud matagan i wag an reporma han sistema antis anay mag-eleksyon.ehaan na hira han Department of Justice. . . Nagsering pa daw hi Presidential Spokesman Edwin Lacierda kakulop. kanan nasud man g ad problema an igin-aalegar nga paggamita ha iba nga aktibidad han pondo nga hat ag han UN. Sumala daw han UN National Information Officer Teresa Debuque. matapos ibasura han Korte an iginplastar nga petisyon n i Gutierez nga ig-undang han Kamara an proseso nga pagpatalsik ha iya. ngan kaparte hine an daw pagtikangi ha organisasyon han military ku n diin mayda igin-aalegar nga korapsyon. Dugang pa ni Lacierda nga natoo daw an Presidente nga angay ig-ugsod an ARMM ele ction kay mayda daw iginpoproponer nga mga reporma agud maibanan o maundang an p agrerebelde hin damo nga molopyo sugad man han nawawara nira nga paglaum. . kundi andam daw an Department of Peacekeeping Operations (DPKO) humat ag hin bulig kun aaroon ine han goberno han Pilipinas. pahayag daw ni Lacierda durante han news briefing ha Malacanang. Martes nga an ARMM in usa nga pakyas nga eksperimento ug pakyas daman nga sub-state. maupay iton para ha aton nga tanyag han UN basi daw masa yoran an ngatanan kun nahingain an kanan pondo para han tropa nga hatag han UN. Sering daw ni Lacierda. Martes an nagin desisyon han Korte Suprema nga tu gutan an Kamara de Representantes nga igpasigi an proseso nga pagpapatalsik kan Ombudsman Merceditas Gutierrez. Aquino III an igintatanya g nga tambulig han United Nations (UN) nga bumulig ha ginbubuhat nga imbistigasy on han igin-aalegar nga iregularidad ha pondo han Armada Pwersa han Pilipinas. .(PIA-Samar/Trans: Al ice Nicart) <b> Aquino kinakarawat an tanyag han UN nga bulig</b> Kakarawaton han administrasyon ni President Benigno S. Ugaring nagpasabrit daw hi Presidential spokesperson Edwin Lacierda nga dire pag didiktahan han administrasyon Aquino an mga kaalyado nga kongresista kun ano an ira sunod nga bubuhaton. Tuptop daw an administrasyon Aquino ha iginsusulong ug saad hine nga kontrahon a n korapsyon. Karuyag daw han Presidente nga pagdudrunganon nala iton eleksyon nasyonal para n a gihapon hiton ekonomiya labot pa nga makakapabalik daw ine han kamarig-on han proseso pan-demokrasya kay mapapara daw an senesering nga captive voting blocs n ga naghahatag gahum ha mga lider kada rehiyon kay ira daw ine iginbabalidya ha p inakahataas magbayad nga kandidato para eleksyon nasyonal. Hi Garcia.(PIA-Samar/Trans: Alice Ni cart) <b> Palasyo itinutubyan ha Kamara an pagpatalsik han Ombudsman</b> Gindayaw han Malacañang kakulop. Ha usa nga press briefing ha Malacanang han nakalabay nga adlaw nagpahayag hi Pr esidential Spokesperson Edwin Lacierda hin interes ha igintatanyag nga bulig han United Nations nga maghatag hin kasayoran ha mga nag-iimbistigar nga grupo kasu mpay han igin-aalegar nga dire eksakto nga paggamit han pondo han kanan UN nga p ara unta han mga tropa han mga Pinoy nga ipinadadara ha East Timor.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> Aquino kinakarawat an tanyag han UN nga bulig</b> Kakarawaton han administrasyon ni President Benigno S. Kundi igintatapod daw nira ine ha Kamara kun ira man igpapasige an proseso kontr a han Ombudsman.

An Foundation natuod nga an p agtanum sin bilyones nga kahoy in epektibo nga makapaiban san greenhouse gas emi ssion ngan o an pag-absorb san gases nga ada na sa ere. An DILG an nangunguna san kanan gobyerno paningkamot nga makigkooperar kaupod sa bug-os nga kalibutan sa pakig-ato san problema san pagtaga klima kasumpay san p agselebrar san Philippine Arbor Day sa Hunyo 25. Kundi.(PIA-Samar/Trans: Alice Ni cart) <b>DILG gagamiton an barangay opisyal bilang pwersa kontra san global warming</b > An Department of Interior and Local Government (DILG) nagtudlok san masubra 42 m il nga mga opisyales san barangay bilang pwersa nga magbuburublig san paningkamo t sini nga magtanum sin bilyones nga mga tanum sa bug-os nga nasud. Robredo. Tuptop daw an administrasyon Aquino ha iginsusulong ug saad hine nga kontrahon a n korapsyon. Nagsering pa daw an Presidente nga an iya la komunikasyon kan Trillanes in pinaa gi la hin surat. Amo ine an nagin pamahayag ni President Benigno Aquino III kakulop kontra kan Ga rcia nga yana naatubang hin kaso nga plunder. Sumala daw han UN National Information Officer Teresa Debuque. sugad ni Robredo. an kanan bug-os nga nasud pitad in pag bubuhaton sa ilarum san “Billion Trees Program” nga nagtutumuyo nga maseguro an Guin ness World Record san pagtanum bilyones nga kakahuyan sa gintalaan nga panahon. si Robredo na nawagan san ngatanan nga mga opisyales nga magproduser sin bisan la 25 mil nga m ga seedlings kada tagsa para san durungan nga aktibidad pananum sa Hunyo 25. (PIA-Northern Samar/Aile ne Diaz) <b> Aquino: Maaram na ak han mga nagpaluyo kan Garcia</b> Oras nala it ginhuhulat ug pupukanon na han goberno an mga nagpapaluyo han mga n abuhat nga iregularidad han nag-retire nga military comptroller nga hi Maj. Sa iya direktiba san ngatanan nga barangay chairmen. myembro san sangguniang bar angay.Sering daw ni Lacierda. maupay iton para ha aton nga tanyag han UN basi daw masa yoran an ngatanan kun nahingain an kanan pondo para han tropa nga hatag han UN. kay sering pa daw ni P-Noy ha mga taga mantalaan. Aquino III nga usa han prayoridad han iya adm inistrasyon an pagbutang hin sakto nga serbisyo ha panlawas ha mga sosyedad labi na adton mga kablasanon nga pamilya. war ay niya oras makipaghampang kan Trillanes. Pahayag ine han Presidente durante han iya paghatag mensahe ha inagurasyon han E ast Avenue Medical Center ha Quezon City. Aquino. ginmanduan anay daw han Presidente an DOJ nga klarohon gud an mga ibedens ya kun mayda kamatooran an iya nababaroan. 201 1. kundi andam daw an Department of Peacekeeping Operations (DPKO) humat ag hin bulig kun aaroon ine han goberno han Pilipinas. Gen. . lakip na an usa nga iya nakarawat katapos hine makagawas ha pri sohan han una nga tuig. basi hira makatagamtam han de-kalidad nga serbisyo. An Billion Trees Program in proyekto san Bureau of Corrections Love Foundation n ga ginpamunuan ni dati Chief Justice Reynato Puno. Ha luyo hine. Sumala pa daw kan Pres.(PIA-Samar/Trans:Ali ce Nicart) <b> P-Noy prayoridad an de-kalidad nga programa ha panlawas</b> Nagpahayag hi President Benigno S. Sugad ni DILG Secretary Jesse M. Carlos Garcia. Antonio Trillanes IV nakuha kay antimano pa daw ine magsering nga maaram hiy a han protector ni Garcia. ngan kaparte hine an daw pagtikangi ha organisasyon han military ku n diin mayda igin-aalegar nga korapsyon. matapos niya makarawat an amnestiya. ginklaro han Presidente nga ine nga inpormasyon in dire niya kan S en. An tree-planting in pangungunahan san opisyales san barangay labi na an punong b arangays. gobernador san probinsya ngan mayor san bungto ngan syudad. kanan nasud man g ad problema an igin-aalegar nga paggamita ha iba nga aktibidad han pondo nga hat ag han UN. may-ada na niya ideya kun hira hin-o an mga prot ector ni Garcia nga nagbayad hin piyansa ha korte matapos ine mag-asoy hin mas g uruguti nga sala ha ilarum han napuputos hin kontrobirsiya nga plea bargain ha m ga huwes han goberno.

lakip en 10 nga iba p a. Ha pagkahalipot daw.” sering niya.(PIA-Samar/Trans:Alice Nicart) <b> Mga rekesitos ha paglukat hin permiso pagnegosyo.6 milyon nga mga kabl as nga mga pamilya sakop hin tulo ka bulan. gin-aghat gihapon ni Robredo an lokal nga mga hepe de eh ekutibo nga maghatag la anay hin probisyonal nga permiso ngada hin magnenegosyo nga an kulang nala amo an mga otorisasyon han Social Security System (SSS). RHUs ug mga sentro basi makapalit hira han mga kinahanglanon nga ekipahes ngan makasweldo hi n mga mag-upay nga mga health workers. ngan bisan pa han iginpagawas nga writ of habeas corpus han Philippine Court of Appeals (CA) ngada han 14 nga mga Taiwanese. Dida han iya direktiba. (PIA-Eastern Samar/ Ginbinisaya:DUM) <b> RN HEALS nagpawarak 1. Konektado nga ahensya an Bureau of Immigration (BI) ngada han DOJ. Dida han mao nga writ. Daw para yana nga tuig. agud mak atagamtam an mga pobre hin supesyente nga pagtambal. Kondi. Ginpatalsik han BI an 14 nga mga tuminungnong han Taiwan . Robredo kakulop ha lokal nga mga hep e de ehekutibo palibot han nasud nga suportaran nga magin masayon an pagdumara h in negosyo ha nasud pinaagi hin paglimitare han mga rekesitos ha paglukat hin pe rmiso pagnegosyo ngada la hiton ginkikinahanglan han balaud.Usa daw han mga pitad nga ginhihimo han iya administrasyon amo an pagpahaluaga p a han Hational Health Insurance Program ngadto ha maabot 4. Ginbuhat an pag-aresto basar han kahangyoan han PROC. ipinanawagan ni Inter ior and Local Government Secretary Jesse M. nagsering pa daw an Presidente nga gintatagan daman niya prayoridad a n pag-upay han mga pasilidad ha mga hospital ug mga rural health units. Ginmando-an han CA hi Ledesma nga mag-eksplikar kon kay ano nga diri hiya igko-c ontempt tungod han diri niya pagbalihan han mando han korte.149 nga mga nurses sa Eastern Visayas</b>     . Gindumara an pagpapatalsik bisan pa han mga pagsari han mga opisyal ngan mga abo gado han Taiwan Economic and Cultural Office (TECO) nga madara ngadto ha Taiwan an 14 nga mga Taiwanese. umentado daw an badyet han Department of Health nga inab ot hin 13. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> DOJ nagdiwara nga patago an pagpatalsik han 14 nga mga taga-Taiwan</b> Gindiwara ni Department of Justice (DOJ) Secretary Leila De Lima kakulop an mga aligasyon nga iginsekreto la han gobyerno han Pilipinas an pagpapatalsik han 14 nga mga Taiwanese ngadto ha People s Republic of China (PROC). ginmando-an han CA an BI nga igpresentar an unom nga mga Taiwanese ha CA hiton Pebrero 2. ginpapalimitaran ni Robred o</b> Agud magin madagmit an pagproseso han mga business permit. importante ha iya an kasalbaran han mga kinabuhi han tawo. Ginpahayag ni De Lima ha mga peryodista nga ginpahibaro ngan ginsuratan ni Burea u of Immigration Commissioner Ronaldo Ledesma an mga Taiwanese nga igpakita nira an ira orihinal nga mga pasaporte. Ginkokonsiderar han PROC an Taiwan (anay Formosa ) komo usa la han mga probinsya hini. ngadto ha PROC hadton Pebrero 2.6 ka porsento nga ig-gagahin ha mga hospital han goberno. Nagsering hi Robredo nga nakakarawat hiya hin mga report han hilaba nga lista ha n mga rekesitos nga gin-iimponer hin local government units (LGUs) para han mga malukat hin permiso ha pagnegosyo. kay ngani iya daw sisigurohon nga an katawhan in hibaro mag-ukoy hin mahimsog ng a panlawas pinaagi han pag-obligara han mga hospital nga matapo an panginahangla n han pagtambal ha ira. PHIL HEALTH ngan PAG-IBIG ha kondisyon nga ini nga kulang pa nga mga rekesitos en igs usumiter sakob hin usa ka bulan tikang matagan han mao nga probisyonal nga permi so. 2011. 2010 tungod hin gin-aali gar nga paghidabi dida hin minilyon-milyon dolares nga investment scam gamit an internet ngan mobile nga mga higamit. Gintagan hin duon ni Robredo nga an mga rekesitos en kinahanglan pasimplehon la ngan iban-ibanan.. Naaresto an 24 nga mga langyawanon hadton Disyembre 27. ha akon paghuna-huna waray basaranan i to nga mga akusasyon. Sugad man. “Salit. ginpatalsik han BI an 24 nga mga langyawanon dida ngahaw han Pebrero 2. 2011.

149 nga mga nurses an ginpapawarak san magkadurudilain nga mga bungto sa unom nga pr obisya sa Eastern Visayas o Rehiyon Otso kahapon. Reinoso Jr. Ini an sugad ni Director Puguon. Aquino III nag anunsyo san Biernes nga adlaw matungod s an programa pagtagabalay para san mga sundalo ngan kapolisan ngan otro nga ginpa samwak an 500 pesos kada sundalo nga combat pay nga iya ginsaad sa naglabay nga tuig. 230 nga mga nurses sa ngatanan nga 25 nga munisipyo nga sayo nga syudad. Kaapi san bag-o nga gintudlok mao sira Ruben S. Castillo Jr. Esgue rra III bilang Deputy Director-General san National Anti-Poverty Commission (NAP C).Sa sumat nga nahikay tikang sa PIA Regional Office 8. Ini nga mga nurses in magseserbe sin sayo ka tuig sa ilarum san RN HEALS nga pro yekto. ekepahis pagsalbar para san mga sundalo ngan pulis</b> Si Presidente Benigno C. Sa probinsya sa Leyte yaun 417 nga nurses an naka-assign sa 41 nga mga munisipyo ngan duha nga syudad. Si Atty.14 (PIA) . Ini gin anunsyu ni Valte pinaagi san kanan gobyerno radio dzRB. Sa Samar naman. sa ilarum san programa san gob yerno nasyunal nga gin-ngangaranan Registered Nurses Health Enhancement and Loca l Service (RN HEALS). bilang Assistant Dir ector-General for Investment Programming san National Development Office. Siya magseserbe sin term ino nga tulo ka tuig. Rebete bilang Acting Director II san National Anti-Poverty Com mission. 217 nga mga nurses sa 24 nga mga bungto. an Presidente nagpasalamat . wara kakuha an ngatanan. Diaz) <b> Palasyo nag-anunsyo san mga bag-o nga ginbutang sa pwesto</b> NORTHERN SAMAR. 163 nga mga nurses sa 23 nga bungto. Ini nga programa RN-HEALS in ginlalauman nga makabaton san kakulangan san batid ngan eksperiensyado nga mga nurses sa haragyo ngan waray nagseserbe nga mga komu nidad para sin sayo ka tuig. sa Eastern Samar. ngan Jesus I. samtang sa North ern Samar. sugad ni Director Puguon nga mao an chairman san recruit ment ngan selection committee sa Rehiyon. adton nakuha na sa ilarum san NARS nga programa nga waray pagkumpleto san kanra serbisyo in diri na kualipikado nga mag-apply sini nga RN-HEALS nga p royekto.An malakanyang sadton Sabado nga adlaw nag-anunsy u san mga bag-o nga gintudlok sa pwesto ngada san gobyerno nasyunal. an bag-o nga gintudlok mao si Aurora Jayate De Dios bilang representante sa nasud dida san Women’s Rights in the Association of South East Asian Nations (ASEAN) Commission on the Promot ion and Protection of the Rights of Women and Children. sugad ni Director Puguon. Jocson bilang Prosecutor II san Office of the Provincial Prosecut or sa Davao Oriental. Diaz) <b> Aquino ginpahamtag an programa pagtagabalay. sa Southern Leyte. Sugad ni Deputy Presidential spokesperson Abigail Valte. Melchor V. Ugaring. J ocam Joseph C. (PIA-Northern Samar/Ailene N. Ocaso in gintudlok bilang Prosecutor I san Office of the Pro vincial Prosecutor sa Capiz.149 nga mga nurses in igkakadto san 170 nga mga munisipyo sa unom nga probi nsya sa Estaern Visaya. Adton nagserbe sa ilarum san NARS nga programa in kualipikado liwat san RN HEALS . An 1. samtang si Editho A. Patrocinio Jude H.388 nga m ga nurses sa Eastern Visayas an nagrehistro san programa pero tungod san nkalimi tado san slots. nahibaruan nga yaun 1. Peb. nagpasabot sa Philippine Information Agency nga 2. si Danilo Jamora in gintudlok liwat bilang Acting Director II san New s and Information Bureau nga ada sa ilarum san Presidential Communications Opera tions Office (PCOO). in gin appoint Pr osecutor II san Office of the Provincial Prosecutor a Eastern Samar ngan Atty. sa Biliran yaun 68 nga mga nurses sa walo nga mga bungto. Sugad man. An Department of Health mahatag sa kanira sin 8 mil pesos nga binulan nga stipend samtang an local nga pangobyernohan kon diin sira ma-assign mahatag naman sin 2mil pesos kada bulan. Antes magpasamwak matungod san housing nga programa. 76 nga mga nurses sa 11 nga mga bungto. an regional director san Department of Labor and Empl oyment sa Rehiyon 8. sa ila rum san National Economic Development Authority (NEDA). (PIA-Northern Sa mar/Ailene N. Si Director Forter Puguon.

(PIA-Northern Samar/Ailene N. Gintagan hin duon ni Ona nga ngatanan han ira mga empleyado ngan mga proyekto en ungod gud nga naeksister ngan waray nira “intelligence” o kon “discretionary funds. Labot pa. Komo kaparte han mao nga plano . Sugad niya. nanawagan hi Bartolome ha mga tag-ada hin bus ha Metro Manila nga panbutangan an ira mga sarakyan hin closed-circuit television cameras . Nagsering hi Bartolome nga magigin masayon an pag-instular hin mga kamera pagseg uridad dida hini nga mga lugar nga gintudlok komo bus stops. sering ni Bartolome. an balay ngan lote nakantidad 170. Dugang san Presidente. Sugad man. sunod Visayas ngan Mindanao.” Ini an pahayag san Presidente. “Antes matapos ini nga tuig. An magbebenipisyo sini nga housing program in paghihimuon pinaagi sin pag raffle san ngatanan nga kasundalohan ngan kapolisan. ginkaharampang na niya an maglainlai n nga police district directors ha Metro Manila ngan usa ga comprehensibo nga pl ano panseguridad an ira na igin-iimplimentar.000 dolyares para sin tulo ka adlaw nga estada kada turista ngan an benepisyo san tikadako nga industriya san turismo mahilusad ngada san pan-uma ng an pangisdaan nga komunidad ngan kasagabay nga industriya. 3. una sa Luzon.” Para han 2011. (PIA-Eastern Samar/ Ginbinisaya:DUM) <b> DOH nagporma hin komitiba agud madeterminar an aktuwal nga mga tawohan nga p agkikinahanglanon hini</b> Gindiwara ni Health Secretary Enrique T. 100 sa urhi nga tulo ka tuig nga pagbayad. magpapahamtang kita 20.000 nga mga balay ngan lote para san mga sundalo nga kap olisan sa nasud.san mga sundalo sa panguna sini pagbaton san panginginahanglan san katawhan nga gintaraan san natural nga kalamidad sa luyo san kakulangan san pasilidad pagsalb ar. hangtod nga an ngatanan nga mga waray balay nga kasundalohan ngan kapo lisan maubos magkayaun.000 nga mga balay ngan lote ng ada san mga sundalo ngan kapolisan ngan sa sulod sa tulo ngadto sa upat ka tuig. para malikayan an kautro han panmomba hin usa nga bus ha siyudad han Ma kati ha diri pala maiha. Samtang. Segun kan NCRPO director Nicanor Bartolome. Ona an mga sumat nga kuno nahidadabi an Department of Health hin iligal nga “fund conversion” nga binuhatan. an Presidente nasugad. Sa naglabay nga tuig. Dugang san Presidente.5 milyon an turista nga kumadi sa nasud. igin-alutaga ha DOH en P7. igpoposisyon en mga kapulisan ha maglainlain ng a mga estasyon han Metro Rail Transit (MRT) ngan han Light Rail Transit (LRT) ag ud magdumara hin inspeksyon panseguridad. Diaz) <b>Pulisya andam na para han anibersaryo han panmomba nga natabo han Valentine s Day</b> Ginpahayag kakulop han National Capital Region Police Office (NCRPO) nga andam n a hira para han “Valentine’s Day bombings” nga natabo hadton 2005 kon diin 11 ka tawo an nagkamamatay ngan 93 pa nga iba an nagkasasamaran. Ginpahinumdum san Presidente an mga sundalo nga an kanra trabaho mao an pagsegur o san kamurayawan basi an mga turista padayon nga kumadi sa nasud ngan maggastos didi sin 2. tatapuson naton an 120. Anmga balay yaun kahaluagon nga 21 metro kuadrado ngan an lote yaun 30 metro kua drado. Ini babayaran sin masayon nga pag-iban-iban san sweldo sa sulod sin 30 an yos. sugad san Presidente.7 bilyones para han personnel services   . Ginhangyo gihapon niya an Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) nga m ahugot igpatuman hini an pagpapasakay ngan pagdediskarga hin mga pasaheros dida la han mga lugar nga gintudlok komo bus stops. sering niya. an paghamis san detalye san proyekto in ginpaplastar na s an mga ahensya pagtagabalay pero an proyekto in andam na sa bulan san Nobyembre. aada ha estado nga full alert an NCRPO. An promero nga iban 500 pesos kada bulan ngan mahitaas sin 800 ngadto sa 1. iginpahibaro ni Ona nga nagporma hiya hin usa nga ad hoc nga komitaba agud pag-adman ngan madeterminar an aktuwal nga ginkikinahanglan nga mga tawoha n han departamento han panlawas komo usa pa nga solido nga pitad ha pagpapakaupa y pa ngan pagpapasayon han pagpahamtang han serbisyo ha panlawas ngadto han ngat anan nga mga Pilipino.000 pesos kada unit.

sinulod an Ehepto hin bag-o nga go berno komo demokrasya an sistema ngan naglalaum daw an Pilipinas nga an proseso in magigin mamurayaw ug malambong han tinguha han katawhan nga kaupayan para han kadam-an. Para han 2010. n gan P8. o kon kabug-osan nga P31. P11. Ginpatapod ni Ona nga an kada Pilipino nga nagkikinahanglan hin serbisyo ha panp ubliko nga mga pasilidad ha panlawas en ma-aataman gud han ira mga tawohan samta ng padayon an panalinguha nga masahid an ngatanan nga mga Pilipino nga magkaada hin higayon pakatagamtam hin serbisyo ha panlawas. Sumala kan Deputy Spokesperson Abigail Valte. An resulta han pag-aram ngan rekomendasyon han mao nga komitaba amo an maggigiya han paghurma han pondo han DOH para han tuig 2012 .( PIA-Samar/Trans:Alice Nicart) <b>Hustisya.1 bilyones para han maintenance and other operating expenses (MOOE). Samtang nagsering pa hi Valte nga iton embahada hit Pilipinas ha Cairo in pasigi nga nagkikita-kita han sityasyon didto nga dapit. nga an kanan goberno mga magkure nga mga inisyati bo in nahihimu agud la makab-utan an kamurayaw pinaagi han pagtagan ha katawhan han hustisya ngan paghatag ha ira hin pagpapakabuhian.(PS). o kon kabug-osan nga P24. agud la magin malinampuson an iristorya pangkamurayawan.65 bilyones .87 bilyones an pondo han DOH para han PS.32 bilyones para han MOOE. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisay a:DUM) <b>Malacanang gintagusya an Ehepto ha ira pagdarag-an</b> Nakigduyog an Malacananga ha iba pa nga mga nasud nga nagtagusya han mga taga Ehepto tungod han malinampuson nira nga pagbuhat hin pag-alsa ug han nagin mahim yang nga pagbabalhin han sistema han panggobernohan ngadto ha pagigin usa nga de mokrasya. Jr. .000 nga mga empleyado an DOH palibot han nasud para han tuig 2011. Mayda 35. Ngan. sering ni On a.46 bilyones para han CO. nagsering hi Presidentail Communication Operation Office (PCOO) Secr etary Herminio “Sonny” Coloma.9 bilyones para han capital outlay (CO). an hin-o man daw nga Pilipino an gusto umuli hin boluntaryo in matatagan h in bulig. Ine daw an duha nga importante nga elemento nga kinahanglanon. sumala daw kan Coloma samtang gintata gan doon an pagpakusgi han sistema han hustisya ha kriminalidad. Nagsering hi Ona nga subay han panuyo ni Pangulo Aquino nga magkaada hin higayon an kada Pilipino nga makatagamtan hin serbisyo han mga doktor ngan iba pa nga p ropesyonal ha panlawas. iya gin-organisar an ad hoc committee nga mag-aaram han aktuwal nga ginkikinahanglan nga mga tawohan para han sektor ha panlawas han nas ud. an kakulang daw hin mag-upay nga panarabahoan ug oportunidad hin traba hoan in maghahatag ideya hin pagbuhat hin krimen tungod han kakablasan. an anay Egyptian President nga hi Hosni Mubarak in nagbul-iw ha pwesto ug sinurender ngadto han milyon nga nanawagan kontra ha iya nga lumusad na ha pwesto tungod han reporma nga ira ginhihingyap. P6. ngan P6. Matapos daw in dise-8 diyas. Ha iya mensahe durante han pagtatapos han “Padyak para sa Kapayapaan” han nakalabay nga Sabado. labot pa han pagdeterminar han aktuwal nga kadamuon nga ginkikinahanglan nga mga propesyonal ha panlawas pa ra han maglainlain nga mga pasilidad ha panlawas palibot han nasud. Dugang pa niya nga yana nga adlaw an ika-3 nga grupo hin mga Pinoy nga mangungul i in nakatalaan gumikan yana nga adlaw. pamakabuhi importante hit kamurayawan –Coloma</b> Ginbubuhat daw it ngatanan hit administrasyon Aquino agud la magin malinampuson iton pagbubuhaton nga iristorya pangkamurayawan ha butnga hiton goberno ug mga r ebelde nga grupo. Labot pa. Domingo ug maabot hit Lunies nga adlaw. Iginpatapod ni Ona ha katawhan Pilipino ngan han maglainlain nga tagdonar nga mg a komunidad ha kalibutan nga naayuda han mga proyekto han DOH nga an salapi nga ira igindodonar ngada han Departamento han Panlawas en nahingangadto gud hin pro yekto nga gin-gahinan han mao nga pondo. Tinapos ni Mubarak an iya 30-ka tuig nga pagkapot hin poder ug gahum ngan isuren der ha military an pagkontrolar han nasud. P15.8 bilyo nes.

Hinbaruan nga mismo hi Governor Daza an nag boluntaryo panagbalay han meeting ab er ipakita ha mga taga mantalaan nga mahimyang an iya probinsya ala kontra han n ahibabatian nga diri maupay. Sumala kan Lacierda naghangyo na daw hira han Manila Economic Coordinating Offic e (MECO) nga tagan representasyon an nasud han Taipei Economic and Cultural Offi ce (TECO). Petilla komo chairman han konseho. nga gintikangan ni Col. kasumpay hine nga isyu. Dida hin usa nga media briefing ha Malacanang. an magt utulidong han mga impormasyones ha mga miembros. (PIA 8-/ trans NBQ-PIA E Samar) <\b>DOH naglunsar programa mapauswag an serbisyo panlawas sa Pilipinas</b> . Bahin naman han Internal peace and Security Plan. General Ralph Villanuev a. Sumala kan Mabanta. Idinugang pa daw ni Mabanta nga tikang han paglingkod han administrasyon Aquino. (PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b>AFP makusog an suporta ha administrasyon Aquino</b> Ha luyo han mga alegasyon hin iregularidad ha Armada Pwersa han Pilipinas. Gintagan doon ni Lacierda nga dire karuyag han goberno nga himoon an nasud nga p ugaran hin mga international crime syndicate ug an nagin aksyon hine kontra han mga Taiwanese in para han kabug-usan nga proteksyon han nasud. mas maupay na daw an palakat han Armada Pwersa yana kontra h an mga nakalabay nga mga tuig ug ira daw iginsasaad in mas maupay nga katrabaho yana ug an ira pagigin propesyonal nga sundalo. Nababaraka daw an goberno han magigin kabtang han maabot 80 mil nga Pinoy worker s didto labot han mga permanente na nga residente. nagsering hi Presidential Spokesp erson Edwin Lacierda nga irenerespeto han goberno an decision han Taiwan kasumpa y han ira mga tawo kundi marig-on an tindog han Pilipinas ha pagpapaulia han mga Taiwanese. nagsering hi AFP Spokesperson General J ose Mabanta Jr. Nasabi han naglabay nga meeting ni PSSupt Edgar Basbas nga mas habubo an krimen ha E Visayas kun itatanding ha bug-os nga nasud ug sugad man ha iba nga rehiyon. an de facto embassy han Taiwan ha Manila ngadto naman han panggoberno han han Taiwan. inundang na daw an mga tinuyaw nga transaksyon ug iba pa nga dire sakto nga mga praktis ha ira ahensya. Ha nasabi nga meeting. Ha usa nga media briefing ha Malacanang. Northern Samar kaupod an Provincial Government han Northern Samar ha panagbalay ni Governor Paul Daza ko mo vice chairman. George Rabusa ha iya pagpadayagan hin mga iregularidad daw ha AFP. hi Lt. Sugad man bubuhaton ni Revilla an briefing para han Crisis Management Committee sugad han suhestyon ni Chairman Governor. Commander of the Central Command han Armed Forces of the Philippines. Revilla.Damo daw nga krimen it nabubuhat tungod hit kagutom ug pagkabido. Ginsasagda daman ni Mabanta an duha nga Kongreso nga dagmiton an ira imbistigasy on basi hira makauswag na. nagpa pabilin daw nga marig-on an suporta ngan pagkapropesyonal an kasundalohan para h a administrasyon Aquino. . ngan gintagan doon daw daman ni Mabanta nga suportado nira an panuyo ni Pres. Reg ional Director han Philippine National Police an kahimtang han paz y orden han r ehiyon. tungod han ka-deport hin pira nga ira mga tawo kay gintutuuhan daw an mga ine n ga membro hin international syndicate. Aquino para han “daang matuwid”.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart ) <b> Regional Peace and Order Council meeting bubuhaton ha Catarman</b> Nakatalaan magkamay-ada meeting an Regional Peace and Order Council han Eastern Visayas ha ti-arabot nga February 22. igpapakita ni Chief Superintendent Arnold L. 2011 ha Catarman. An huruhimangraw bahin han mga gios pankamurayaw in pangungunahan han Leyte Gove rnor Carlos Jericho L. nga an administrasyon Aquino in nagplastar na hin mga reporma ha AFP antis pa ginawas ine nga mga eskandalo ha militar.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b>Dire kinahanglan mangaro hin pasaylo ha Taiwan</b> Dire daw kinahanglan nga mangaro an Pilipinas hin pasaylo ha goberno han Taiwan.dugang pa ni Co loma ngan ine daw gud an iginduduso han Presidente nga tagan hin atensyon han ib a-iba nga programa han goberno.

napitad kita tipahirani san katumanan san programa nga mag-u undong san kaupayan san panlawas. pero ini bag- . 10. 74 nga mga syudad. Si Health Secretary Enrique Ona nasugad nga ini nga RN-HEALS nga proyekto in mag tri-training ngan magpapadara sin maabot 10. ngan maghahatag sa kanra sin kakaturugan ngan kakaunan. “ Ini an sugad san Presidente. Dugang san Health Secretary. An programa nagkikinahanglan sin 850 milyones ka pesos kada tuig ngan sugad ni O na. An PhilHealth ngan GSIS in maghahatag liwat sin group insurance san mga nurses s amtang an pribado nga korporasyon in gin-aaghat man liwat nga magkontribuer kon nano la ira maihahatag <b>MOA pagpakusog san 4Ps pitad para san bug-os nga reyalisasyon san pagbulig sa n pobre – Aquino</b> Si Presidente Benigno Simeon Aquino III sadton Huebes nga adlaw nagdayaw san pag pirma san Memorandum of Agreement sa butnga san Department of Social Welfare and Development ngan local government units pagpakusog san implementasyon san kanan gobyerno Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) nga nasugad “ ini nakagpahiran i sa aton ngadto san katumanan san ungod nga programa pagpahamubo san kapobrehan para sadton mga pobre nga kabugtuan. sira tatagan sin 8. Sugad ni Ona an Pilipinas yaun masubra pa 120 mil nga mga nurses. an Presidente in nagpahamtang sin suporta pinaagi san pag-api sini nga kanti dad dida san General Appropriation Act. ini nga programa in ginlalauman nga makabaton san kakulangan san ma y kakayahan ngan eksperyensyado nga mga nurses sa 1.000 nga mga waray trabaho nga mga nu rses ngadto san mga komunidad nga pipilion san DOH kabulig san Department of Soc ial Welfare and Development (DSWD). An RN HEALS in makakabaton san kanan gobyerno paningkamot para matuman an kanan United Nations Millennium Devel opment Goals labi na dida san pagpaubos san numero san nagkakamatay sa panganak tikang san presente nga ihap nga 162 sa kada 100.000 nga allowance kada bulan san DOH samtang an local government units (LG U) kon diin sira nahimutang mao an magsusupervise. an Department of Health (DOH) in nag-undong si n agresibo nga programa nga ginngangaranan Registered Nurses for Health Enhancem ent and Local Service (RN-HEALS). Ngan an LGU gin-aa ghat liwat maghatag kadugangan nga allowance ngan benepisyo makantidad 2 mil par a sini nga mga nurses.000 nga nanganganak sa kanan na sud target nga yaun la 52 kada 100. pinaagi san pagdara san mga health propesyonal ngadto san mga rural nga mga lugar ngan pagpauswag san pasil idad pagpanganak. 79 nga mga probinsya sa bug-os nga nasud sa pag-abot san Disyembre 2011. “Ipamatuod ta sadton nagruruhaduha an isip nga an CCT in diri limos.221 nga mga rural ngan waray nagseserbe nga komunidad para sin sayo ka tuig. An MOA nagtutumuyo nga makagbenipisyo sin 2.000 sa tuig 2015. Dugang niya. nutrisyon ngan edukasyon labi na san kabataan nga may edad 0 ngadto sa 14. ngan sugad man mabaton an pr oblema san kakulangan san nurses. in gintestigosa n san Presidente. nutrisyon ngan edukasyon sa kadam-an nga mga P inoy. Aqiuno III panuyo nga makahimo san labi k akinahanglan nga serbisyo panlawas abrido san ngatanan nga Pinoy labi na adton a dto san mga kahigrayuan ngan depress nga mga lugar.000 an kukuhaun para sini nga RN-HEALS.” An MOA nga ginpirmahan sin simpli nga seremonyas sa Malakanyang. Samtang ini nga mga nurses aadto san mga lugar nga pagtatrabahuan.3 milyones nga mga pamilya sakop san 936 nga mga bungto.Kasumpay san kan Presidente Benigno C. Gintatawagan san Presidente an ngatanan nga may kalabutan ngan may panginlabot n ga igkasi Filipino nga iya ginngangaranan nga “frontliners” nga magtrabaho sin tinuo d para maseguro an kamanilampuson san 4Ps nga ginkikilala liwat nga conditional cash transfer (CCT) An 4Ps in sayo nga programa pagbulig san mga pobre mahi-alsa an kamutangan estra tehiya san gobyerno nasyunal paghatag conditional cah ngadto sin ura ura kapobre nga mga pamilya para mapaupay an ira panlawas. yaun maabot 60 thousand nurses an nag apply para sa n naasabi nga programa pero tungod san kakulangan san budget. “Sa pagtig-ob pwersa. magpapaseguro san kanra segur idad.

Kasunod han ira pagdaug han Merkoles han gab-i. para igpresentar ha ira an plano ngan disenyo nga amo an pinaka-una dinhi ha rehiyon. Hi Mr. Hatol nga ig-iisplikar ngadto han mga nagtambong kun kay ano n ga an pahamtang nga “it takes a village to raise a child” in amo an dalan pagbaton h an mga panginahanglan han mga kabataan ha Bisayas. Ini an sugad san Presidente. labot la han iba p a. Dida hin usa nga media briefing ha Malacañang hadton Huebes.” siring han Presidente dida hin usa nga interbyu durante han courtesy call ha n mga kaapi han Azkals Hoybes nga adlaw ha Premier Guest House ha Malacanang. nagsering hi Presiden . usa nga grupo han ngatanan nga mga television networks nga nagseserbisyo dinhi ha nasud. Dida hit pakigharuharampang nga pagdudumaraon ha Old House han Hotel Alejandro. Mag Cruz Hatol. interes ngan enerhiya. An Azkals team in naghatag hin usa nga jacket ha Presidente diin malipayon niya ini ginsul-ot ngan naghingyap hin damo pa nga kalampusan ngan han pagigin modelo ha mga kabataan. An Plan Philippines ngan hi Mr. ngan mga mobile phone nga may kapabilidad parti ha video. (PIA 8/maa) <b> Pokus ha mga mulay nga an mga Pinoy hawod – Aquino</b> “Pokus ha mga mulay nga an mga Pinoy hawod. state universities ngan mga pribado nga sektor. sering ni Mr. Igin-explikar han Presidente nga an pagpokus ha uyas diin an mga Pinoy may pagda rag-an in usa nga maabtik nga pitad. mga ahensya han gobyerno n asyonal. videoca ms. Dugang pa niya nga damo na nga mga director ngan producer han nagtitikadamo nga industriya han indie film in nagin kilala na ha bug-os nga kalibutan ngan kadaman hini ha ira in mga baatan-on pa. “Suhestyon ko nga magpokus kita ha mga uyas diin mayda gud kita kapas hin pagdarag -an. An Youth Media Festival in usa nga disenyo kun diin umabot na an iya panahon hin pagpahamtang. igpapakita ni Mr. Aquino III ngadto han mha lider han Phili ppine Sports Commission (PSC) ug han iba pa nga sports organization kasumpay han pagdaog han Philippine Azkals football team kontra han Mongolia han Merkoles ha syahan nga hugna han ira 2012 AFC Challenge Cup prequalifying match ha Bacolod City. han pinaka-una nga Youth Media Festival ha siyudad han Tacloban. Hatol nga nagtutdo hin damo nga kabataan nga nagtit ikang ha mga higrayo nga lugar dinhi ha rehiyon. Hato l. amon narekognisar nga mayda pa ngayan masobra yenukot-yukot dinhi ha nasud nga n aghuhulat la hin higayon nga makapahamtang hin lugar ha media.” sering ni Mr.” (Translation by LDL/PIA-8) <b> Diri ginkikinahanglan mangaro hin pasaylo ha Taiwan – Malacañang</b> Diri ginkikinahanglan nga mangaro hin pasaylo an Pilipinas ha gobyerno han Taiwa n tungod han ginhimo nga pagpapalagpot ha nasud hin mga taga-Taiwan nga gintutuo han mga kaapi hin internasyonal nga sindikato-kriminal. Plan Phils magdudumara pinaka-una nga Youth Media Festival ha Rehiy on 8</b> An Plan Philippines ngan Anak TV. “Matapos pag-edukar hin ganatos-gatos nga mga batan-on nga mga Pilipino ha media. Mag Cr uz Hatol. in nakatalaan pagdumara yana nga bula n han Mayo. sering ni Mr. Diaz <b> Anak TV.” Ini an siring ni Presidente Benigno S. Secretary General han Anak TV. ginlamano hira han Presidente ha n ira duha ka puntos nga gindag-an diin siring niya nga in in “pagpakita han kanan Pinoy gud agi ngan paniguro. Nagsaad an Presidente nga hihimuon an ngatanan sa gobyerno para maging manilampu son an 4Ps. Hatol in nakatalaan pakigkita hin pipira nga mga personalidad nga natikang ha mga lokal nga pamunuan. in nagpasabot nga an Youth Media Festival in naghihingyap nga makakuha hin partisipasyon tikang han mga ba tan-on nga mulupyo han Bisayas nga may kalabutan o kaaradman ngadto han iba-iba nga porma han electronic media nga nag-uupod han digital nga mga kamera. An mapainubsanon pero ginsasarihan nga proyekto in magkukumpirmar ngada han nasu d ngan an rehiyon in makakagpakita hin usa nga mahinungdanon nga hitabo para han mga batan-on pinaagi hin pagneguro.o nga pagtikang para san mga pobre nga kababayan basi dayon na sira nga makagawa s san kapobrehan. (PIA-Northern Samar/Ailene N.

Singapore . ginbuhat an krimen ha Tsina… salit para adto ha n kapulsanan han aton nasud an pagpalagpot ha ira ngadto ha Tsina. .140 nga mga pamilya ha Jolo nga nadislokar han babaha ngan tornado han naglabay nga semana.” sering ni Laci erda.140 nga mga pamilya nga nadislokar hin tornado ngan pagtono hin tuna nga naka-igo han probinsya han Sulu han naglabay nga semana. Si Presidente Benigno Simeon Aquino III. ginhangyo nira an Manila Economic Coordinating Office (MECO) nga makigsumpayan ha gobyerno han Taiwan mahiuinong han isyu para han Taipei Ec onomic and Cultural Office (TECO). Ini nga mga reports. 100 ka kaha hin sardinas. dugang san Presidente. en mayda pagkabaraka para hiton kabubuwason hin maabot otsenta mil nga mga Pilipino nga mga magtratrabaho ngan iba pa nga mga P ilipino nga nag-uukoy ha Taiwan . An gobyerno. pagbaha ngan iba pa nga mga peligro. Aadto ha Tsina an ebidensya. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Nagpadara hin ayuda an DSWD ngadto han mga naapektaran hin babaha. in nakakaghatag liwat san mga Gabine te sin mga impormasyon nga ginkikinahanglan para tuang nga makaresponde san magk . 150 ka sako hin bugas. Gin-aakusar hira tungod hin gin-aaligar nga paghidabi dida hin investment s cam nga an mga biktima en mga Tsino ha mainland China . Gin-aadman na yana han DSWD an hangyo para hin core shelter assistance han probi nsya han Sulu. 173 ka kaha hin noodles. Gin-iimplimentar han DSWD an Core Shelter Assistance Project (CSAP) agud maayuda han an mga pamilya nga nagkadidislokar hin mga trahedya aber makagtukod hin ira puroy-anan.80 0 nga family packs. nasugad nga an PSR in nakagproduser sin 104 nga halipot. ek sakto ngan importante nga mga reports nga nakaghatag sa kanya sin napapanahon ng a impormasyon matungod san mga importante nga panhitabo tikang pa san Oktobre 20 10. 1. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Aquino gin-abrihan an Presidential Situation Room para sin epektibo nga pagb aton san krisis</b> An gobyerno in yana epektibo na nga makakaresponde san krisis ngan kadagmitan ng a panginginahanglan dida san bug-os nga operasyon san Presidential Situation Roo m (PSR). ngan Hong Ko ng . gin-aro han gobyerno han Taiwan nga manngaro hin pasaylo an g obyerno han Pilipinas tungod han gintatawag nira nga patago nga pagpapalagpot ha n 14 nga mga tuminongnong hini han naglabay nga semana ngadto ha mainland China . sering ni Soliman. sa kanya mensahe dida san inagurasyon s a PSR sadton Huebes. an ginhimo han nasud en agud daw mapanalipdan an nasudnon nga kapulsanan han Pilipinas. nga amo an de facto nga embahada han Taiwan h a Manila .790 nga mga panapton ngan usa nga generator lakip en upat nga emergency lights. kondi pinaninindogan han gobyerno han Pilipinas an desisyon hini nga palagputon an mao nga mga taga-Taiwan. 41 ka kaha hin gatas.tial Spokesperson Edwin Lacierda nga ginrerespeto han gobyerno an desisyon han T aiwan mahiunong han mga tuminongnong hini. sering ni Lacierda. 156 ka karton hin corned beef. intensity kuwatro nga mga linog. labot pa. tornado h a Jolo</b> Ginpahayag ni Department of Social Welfare and Development (DSWD) Secretary Cora zon "Dinky" Soliman hadton Miyerkules nga nagpadara an ira ahensya hin hinabang agud maayudahan an 1. Gintagan niya hin duon nga diri karuyag han gobyerno nga magin darangpanan an na sud hin internasyonal nga mga sindikato-kriminal. An mga puroy-anan nga gintutukod han DSWD ilarum han CSAP para hin mga pamilya n ga apektado hin mga remalaso en magdig-on daw nga diri maruruba hin 180 kph la n ga hangin. An ginpalagpot nga mga Taiwanese en maatubang hin prosekusyon tungod hin cross-b order nga panlansis nga nagdadabi hin maabot $20 milyones nga gin-gantso nga sal api. Hadton Miyerkules. Iginpatapod ni Soliman kan Jolo Mayor Hussin Amin nga padayon nga maghahatag hin ayuda an DSWD ngadto han 1. Segun kan Lacierda. “Diri naton karuyag nga magin darangpanan hin internasyonal nga mga sindikato-krim inal. Nagsering hi Soliman nga an mga hinabang nga ginpadara en ginkokomponer hin 3.

hiya in nagsering nga iya ginpap atapod nga an liderato han Philippine Army in nagkakaurosa la gihap bisan ha luy o han mga anomaliya. (PIA-Northern Samar/ Ailene N. Sugad san Presidente. An AFP in makusog la gihap an ira commitment para serbisyohan an nasud. ngan m ga tawo nga nagtatrabaho dida padayon nga magkiwa samtang an nasud naatubang san mga reyalidad nga an katawhan in buhayhag san magkadurudilain nga tarhog sa kan ra kinabuhi ngan seguridad. 2010. . Candido) <b>Aquino nanawagan ha katawhan Pilipino nga magin aktibo ha pakig-api dida hito n proseso pankamurayawan</b> Gin-awhag ni Pangulo Benigno Aquino III an ngatanan nga mga Pilipino nga magin a ktibo ha pakig-api dida hiton panuyo han gobyerno nga makab-ot en kadayonan nga kamurayawan agud makagporma hin mahinungdanon nga katangdo-an pankamurayawan nga da han rebelde nga mga grupo.” sering han Pangulo. baha sa iba iba nga parte sa nasud. sentrohon an padalagan san impormasyon ngan maasister san koordinasyon san magkadurudilain nga ahensya nga ginmamandua n nga umatubang san krisis. Philippine National Police. Amo ini an ipinanawagan han Pangulo durante han “Ilaw ng Kapayapaan” (Lamrag han Kam urayawan) nga okasyon kon diin ginbuhat an seremonyas hin pandagkot hin mga kand ila ha Quezon Memorial Circle hadton Martes. Diaz) <b> Militar. (PIA -E. “Talking Points” in usa nga proyekto han Philippine Information Agency (PIA). Ngan tikang pa man ha n tinikangan. gin-aghat ko na an ngatanan nga maki-usa. para paghatag hin bag-o nga sistema ha sakob han opisina nga kon diin may-ada check and balan ce ha military resource ngan fiscal management. an kanya administ rasyon in nag-agi liwat sin krisis kaapi na an hostage crisis. Mao nga sa Setyembre 17. labi na an pwersa a rmada san Pilipinas. “Makusog it akon pagtoo hit aton gobyerno.adurudilain nga ayat. siya nag isy u sin Adminitrative Order Numero 2 pagtindog sin PSR basi an gobyerno makagbaton o makagresponde san sugad nga mga sitwasyon sin epektibo nga pamaagi. an PA in gin-wara na an comptroller’s office . nagdugang pa hi Parlade. Fiscal Management. sanglit it kamatu-oran magawas gihap”. An Presidente nagpahayag sin pagtapod nga sa mga tuig nga maabot. nagpapabilin nga hitaas la gihap it morale—Parlade</b> Nagpapabilin nga hitaas la gihap it morale hiton mga opisyales ngan miyembro hit on Armed Forces of the Philippines o kon (AFP). Samtang. translated by: S. Kabalyo han nawara nga opisina nga amo an comptroller. Segun kan Army spokesman Col. An Presidente nasugad liwat. Hi Garcia in ginkasohan hin pangawat o kon plunder ha opisina han Ombudsdman dar a han alegasyon nga nangurakot hiya han pondo han Army. an PSR in bubutangan liwat sin centralized nga electronic connectio ns san mga nangunguna nga national security nga mga ahensya. nga an PA in maiha na nga naghihimo hin mga reporma ha sak ob han militar labi na han pag-inbestigar han mga gin-aalegar nga corruption nga nanhinabo hadton una nga panahon. Antonio Parlade . Radyo ng Bayan. Accounting ngan Internal Audit. Nagsering hi Parlade. an PSR mao an m agiging sentro san pagbaton san gobyerno. “Apektado an kada Pilipino han hiruhimangraw pankamurayawan. an PSR. PBS ngan National Broadcasting Network (NBN)-Channel 4. sa kanya halipot nga estada san opisina. nga dara han hidabi han kaso ni anay AFP compt roller Carlos Garcia. Dugang niya. nga sa panahon san krisis nasyunal. hira in dire naaa-apektaran han sinisiring nga “send off mone y” issue ngan iba pa nga gin-aalegar nga mga skandalo ha sakob han AFP. Samar. ini in nahibaroan tikang han Phi lippine Army o kon (PA) kakulop nga adlaw (Huwebes). bisan ha luyo hin mga gin-aalegar n ga mga isyu sugad han graft and corruption hiton hanay hit militar. Office of Civil Defense ngan De partment of National Defense. An iya pamahayag in nahinabo durante han hiya in nagin bisita han “Talking Points” u sa nga bi-weekly radio program han DZRB. gin-porma an mga opisina han Resource Management. makigbahin hiton solusyo n imbes nga makadugang hiton problema. panbomba san bus. Hi Parlade in nanhimuwa han mga reports nga an Army chain of command in habobo na it morale. ha pak igburoligay hiton Presidential Communications Operations Office (PCOO).

(PIA-Northern Samar/Ailene N.. Malaysia. Malaysia. An ginbuhat nga aktibidad in para san tiarabot nga pag resumer san negosasyon pa nkamurayaw dida san Moro Islamic Liberation Front (MILF). sering pa ni Ochoa. ya na na an panahon san kamurayaw. kadam-an nga parte sa aton nasud in nahi-iilarum san masir um nga samok o armado nga komplikto. i ya na daw iginpatuman an pagpahugti han budget han AFP. Sa maiha na nga panahon. makakabulig na kita ha pagpapakalyap han adbokasiya han kamurayawan ngan maipapaabat pa daw naton ha ngatanan nga an paggagahin hin oras ngan talento para han proseso panka murayawan en diri kawang kondi. Nahangyo la daw hi Ochoa ha publiko nga dire bug-uson an institusyon han AFP iglakip ha nahitatabo yana nga kontrobersiya ha fund scam. Kingdom of Saudi Arabia. Sugad san Presidente.opapp. Ochoa Jr. han nakalabay nga Merk oles.ph. “Maipapahibaro niyo dinhi an iyo mga opinyon ngan suhestyon agud magkaurosa kita h a pag-undong han proseso pankamurayawan. Nagsering pa an Pangulo nga pinaagi hini nga yano la nga mga gi-os. pagal na san waray pulos nga armado nga pakig -away. usa nga mahinungdanon nga amot para han katumana n han ginhihingyap nga kadayonan nga kamurayawan. magbantay ngan makig-api dida hiton hiruhimangraw pankamurayawan. An Pinoy natatanglay na san samok. An Presidente nag anunsyu nga an gobyerno in magbubuhat sin exploratory nga kuru kabagaw ngada san MILF tikang sa Pebrero 9 ngadto 10 ngan pormal nga kurukabagaw ngada san NDF tikang sa Pebrero 15 ngadto sa 21 sa Kuala Lumpur. ini nagdara sa ira sin kasuol. paglingod hine ni Gazmin hadton nakalabay pala nga bulan han Hulyo. Ginhimo ini nga panawagan san Presidente durante san “Ilaw ng Kapayapaan” (Light of Peace) o seremonyas san pagdagkot san kandila nga ginhimo sa Quezon Memorial Cir cle sa Martes nga gab-i. Importante daw nga dire paprehoon an mga sundalo ug mga opisyal. Iya liwat gintandaan nga an tripartite nga miting sa butnga san gobyerno. Dugang san Presidente. An Presidente. Aquino III nanawagan san ngatanan nga nadadabiha n ngan adton may kalabutan nga igkasi Filipino nga tumindog sa luyo san administ ration ngan sumuporta san pagbalik san kurukabagaw pankamurayaw dida san Moro Is lamic Liberation Front (MILF) nga pagbubuhaton yana nga bulan san Kuala Lumpur. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya :DUM) <b> Yana an panahon san kamurayaw – Aquino</b> Sa pagsugad nga an Pinoy pagal na san saramok. nagkaistorya na daw hira ngan hi Defense Secretary Voltaire Ga zmin nga iya na gin sidngan nga tagan hiya han listahan han detalye han angay ma bag-o ha AFP. Si Presidente Benigno Simeon C. puede gi hapon abrehan an ira account ha Facebook ngan Twitter.Gintagan hin duon han Pangulo an kakinahanglanon nga makibalita. aragway ngan waray pulos nga pagg iburubingkil nga nagpapakita san tikadako nga lat-ang san mga myembro san gobyer no ngan rebelde nga grupo. kahadok. sugad man han sayod na n ga proseso ha panmamalit han mga higamit han mga sundalo agud masiguro nga mapro . kabukwag. nagladawan san seremonyas pagdagkot san kandila bilang simbolo sa n pagkasarayo ngan sayo la nga hingyap san pagpalaga sin kalayo san ungod nga ka murayaw. Ngani daw. Nagsering an Pangulo nga labot la hin pagmalakahibaro hiton bag-o nga mga panhin abo bahin han situwasyon han proseso pankamurayawan tikang han website han Offic e of the Presidential Adviser on the Peace Process (www. Natatanglay na anpinoy san pagburublag. Sumala kan Ochoa. kalangot san igkasi ta Pinoy.gov. san MN LF ngan Organization of Islamic Countries para estudyuhan an implementasyon san 1996 Final Peace Agreement nga pagbubuhaton tikang sa Pebrero 19 ngadto sa 20 sa Jeddah. Pagal na an Pinoy san pagkita san kanya igkasitawo nga nahibubutnga san b akbakan nga waray man nahihingadtuan.” sering han Pangulo. amo ine an sering ni Executive Secretary Paquito N. Moro National Liberati on Front (MNLF) ngan National Democratic Front (NDF).). Diaz) <b> Reporma ha AFP ginbubuhat na</b> Ginbubuhat na daw an reporma ha Armada Pwersa han Pilipinas (AFP) agud mapatuman in pira nga pagbabag-o hine nga ahensya nga gusto han Presidente ipatuman.

An “ Ilaw sa Kapayapaan” in serbe programa nga nagpaabat han aabrehan nga peace talk s o negosasyon ha butnga han Moro Islamic Liberation Front (MILF). Dida han Pebrero 3. Nagpasabot hi PIA8 Regional Director Erlinda Olivia P. Guttierrez. Tatagan daw an Presidente hin haglipot nga impormasyon ha mga nanhihitabo ha nas ud diin iya daman tatagan komento o opinion kun importante ine o dire. Dida han Enero 2011. Panawagan daw ine ni President Benigno S.teheran an pondo han goberno ngan dire hingadto han pag-abusare hin pira nga taw o. Diri maubos hin 79 nga mga Pilipino in ha pagkayana naatubang hin penalidad nga   . An panawagan han Presidente in binate durante han pagdumara han “Ilaw Kapayapaan” ha Quezon Memorial Circle niyan han gab-i han Martes. Moro National Liberation Front (MNLF) ug National Democratic Front (NDF). Aquino III ha mga stakeholders ug mga molopyo nga suportahan daw an iristorya pangkamurayawan o peace talks ha butnga hiton Moro Islamic Liberation Front (MILF) nga matatabo yana nga bulan ha Kuala Lumpur. an nakalista nga mga kaso hin tagapagpasarang han druga in sumaka ngadto hin nakakaalarma nga 689. Dinhe daw daman magkikirigta an mga membros han crisis management operation comm ittee agud iristoryahan an mga pamaagi kun patiunan-o matatagan solusyon kun maa bot man in problema nga importante matratar para han bug-os nga nasud. 431 o 63% hini in mga babaye ngan 258 o 3 7% in mga lalaki. Tiu nga gin-imbitar han i ra opisina an Regional Director han Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) di nhi ha rehiyon nga hi Director Julius Navales nga maghisgot parti han kanan nasu d problema kun diin gingagamit in pipira nga mga mulopyo hini bali taga-pagpasar ang han ilegal na druga hin mga syndikato nga natikang ha langyaw. Did a han 689 nga nanhilista nga mga kaso. kasamok ug an waray hungkag nga away pupsilay sugad nga resulta han nagtitika halapad daw nga distansya han goberno ug mga membro han rebelde nga kagiusan. Aquino III yana nga adlaw an Presidentia l Situation Room (PSR) nga maghahatag ha iya hin lugar agud iya matagan hin iwag ug panminsar an mga isyus nga importante kaupay ha intereses han katawhan ug se guridad han bug-os nga nasud. An mas nakakaalarma hini amo an kamatuoran nga mas damo an mga babaye nga nabibi ktima ngan gingagamit bali tagapagpasarang hini han mga syndikato han druga. pinaaagi han Task Force Drug Couriers. Para maabisuhan an publiko nga diri mahidabi hini nga mga syndikato hin druga. Sumala pa han President an seremonyas nga panagkot han kandila hadto nga gab-i h an Martes in simbolo daw han pagkakaurusa han mga Pilipino ug an ira nagkakaurus a nga hingyap hin tinood nga kamurayaw. diin iya mababasa ug mababati an mga impormasyon kaparte han mga isyu n ga nakakapektar han katawhan ug panggobernohan partikularmente an kahimtang han seguridad han kabug-usan nga nasud. in nagpakurokusog han iya kam panya kuntra hini nga tagapagpasarang han druga pinaagi han Philippine Informati on Agency bali panguna nga ahensya ha pagpasarang han impormasyon kuntra hini. An PSR nga natukod pinaagi han Administrative Order No. 2 in pinirmahan hadton S ept. 17 han una nga tuig ug kakaptan ine han Office of the National Security Adv iser. (PIA Samar/Trans: Alice Nicart) <b> PIA-8 magdudumara ‘anti-drug courier campaign media forum</b> An Philippine Information Agency (PIA) in yana nga adlaw. Fabia ngan han Director General han PDEA nga hi USEC Jose S. Malaysia. Pebrero 10. 2011. Makikita daw ine nga PSR harani han Presidential Security Group tabok la han Mal acanang. (PIA Samar/Trans: Alice Nicart) <b>‘‘Panahon na para hin kamurayawan ’’ – Aquino</b> Binubutlaw na daw an mga tawo tungod han aru-araway. Jr. nagd udumara hin media forum parti Anti-Drug Courier campaign o kampanya kuntra pagpa sarang han ilegal na druga ha ilarum han gobyerno nasyonal. kun diin harayo hin duro han duha nga na hilista nga mga kaso han tagapagpasarang han druga dida han 1993. a n gobyerno. an Anti-Drug Courier Campaign in pormal nga iginlunsad ha Bi sayas didto ha Sarabia Manor Hotel han Iloilo nga pinangulohan han Director Gene ral han PIA nga hi USEC Jose A.(PIA Samar/Trans: Alice Nicart) <b> Aquino pagiinaguraran an Presidential situation room</b> Pag-iinaguraran ni President Benigno S.

kaswal nga pakigsangkay. ngan internal cont rol. 27 9. pagproponer hin $2000 nga suhol ha kada malinampuson nga transaksyon ngan paghatag hin tiket pa ra eroplano para ngadto han tagapagpasarang han druga. Tikang sa tinik angan gin-aaghat ko na an ngatanan nga makisayo. Ha Asya ngan ha Pasipiko.ph). sugad ni ochoa. proseso san pamalit san supplies nga ekepahis. Department of Justice. Bureau of Immigration. <b> Reporma sa pwersa armada padayon – Ochoa</b> An reporma san pwersa armada san Pilipinas (AFP) in ginhihimo para maplastar an ginkikinahanglan nga pag-uswag ngan transpormasyon sa military. An unse nga mga meyembro n ga mga ahensya in nag-uupod han Philippine Information Agency. ini an sugad ni Executive Secretary Paquito N. mayda na 152 nga mga kaso in nakalista ngan ha Europa. ngan 73 in may sentensya hin kamatayon nga may duha katuig nga amnestiya. An modus operandi han mga syndikato amo an pakigsangkay han ira potensyal nga gi nrerecruit. Kasumpay sini. 90-331 para mabaton an konbersyon san pondo san pwers a armada. “kada tagsa nga Pilipino in apektado san kurukabagaw pankamurayaw. 326 nga mga kaso hin pagpasarang hin druga in nakalist a ngan ha Middle East. Utilization and Liquidation of Cash Advan ces Provided under COA No. Ini in pinangungulohan han PDEA kasugbong han DFA.opapp. Makibalita. Ochoa. sa Mierkules nga adlaw. labot san pagkuha san mga bag-o nga talaan san estatus sa proseso pa nkamurayaw tikang sa website san Office of the Presidential Adviser on the Peace Process (www. an administrasyon in nagdesignar sin special disbursement officer (SDOs) nga an trabaho mao an panginano san mga financial requirements sa mga ah . an kanra Facebook ngan Twitter accounts in abrido l iwat. un om (6) in naatubang hin kamatayon nga waray pardon. (PIA-Northern Samar/ Ailene Diaz).kamatayon ha Tsina. Department of Lab or. ma abot 125 nga mga kaso hin pagpasarang hin druga in nahilista. ngan an iba naman in namimiling hin trabaho ha langyaw. Sayo san mga pangunahon nga pagbabag-o mao an pag imponer san probisyon san Comm ission on Audit (COA) Circular Numero 97-2002: Reinstatement with Amendment san Rules and Regulations on the Granting. An Task Force Drug Couriers in gintindog pinaagi han Administrative Order No. PTA. Ini nga mga paningkamot in may panuyo pagpaseguro nga an trasaksyunes in buhayha g ngan an pondo san AFP nakatago nga diri magamit sin waray pulos ngan diri maab uso. magbantay ngan maki-api san uru-esturya para san kamurayaw. pag-asawa han ginrerecruit. Natikadamo an mga babaye nga nahilalambing hini nga pagtagapasarang hin druga. Bureau of Customs. duon niy a. makiapi sa solusyon imbis nga d umugang sa problema” Ini an sugad san Presidente.gov. An Presidente nagpahamtang san panawagan durante san “Ilaw ng Kapayapaan” (Light of Peace) seremonyas sin pagdagkot san kandila nga ginhimo sa Quezon Memorial Circl e sa Martes nga adlaw. Gin eksplikar san Executive Secretary nga sa pagsulod ni Defense Secretary Volta ire Gazmin sa iya opisina sa Hulyo 2010. Sugad niya. (PIA 8/maa) <b> Aquino nag-aghat san mga Filipino nga maging aktibo nga kaparte san proseso pankamurayaw</b> Si Presidente Benigno Simeon Aquino III nag-aaghat san mga Filipino nga maging a ktibo nga kaparte san kanan gobyerno tinguha para sin waray katapusan nga kamura yaw pagsulsog sin makahulugan nga kasabutan pankamurayaw dida san mga grupo san rebelde. Commission on Higher Education. Philippine Na tional Police-AvseGroup ngan han MIAA. An reporma sugad ni Ochoa in kasumpay san kan Aquino administrasyon determonasyo n nga mabaton an mga problema ngan isyu nga ginpahamtang san pwersa armada. Maipapagawas dihan an iyo mga karuyag sidngon basi magkasarayo kit nga sulsugon an proseso pankamurayaw. OP-ES. Dida han 79 nga mga kaso nga may penalidad nga kamatayon. K adam-an hini ha ira in mga OFWs nga nagkawawarayan trabaho. Ha Estados Unidos. Jr. nagkaada hin 86 nga mga insidente hin pagpasarang hin dru ga. National Bureau of Investigation. gin implementar niya an pitad paghugot san paggastos.

ensya san Department of National Defense (DND) ngan AFP units pinaagi sin sestim a san pag cash advance. didto ha Ninoy Aquino International Airport (NAIA) nga sakay han United Arab Emirates Airline flight EK-334 nga tikang ha Dubai. hi Cimatu in deritso nagdiwara.000 n ga overseas Filipino workers o kon (OFWs). Diaz) <b> Cimatu binalik na tikang ha Middle East mission. segun han ira information officer ha syudad han Puerto Princesa. An iya pagbisi ta in ginlalauman nga makakabulig pag-promote han underground river ngan pag-agh at nga mabotosan para han global platform han nasabi nga New 7 Wonders of Nature . nga amo an opisyal nga pambato para han pagbiling ngan pagpili hito n New 7 Wonders of Nature ha bug-os nga kalibutan. nga kon diin hiya in bol untaryo nga magppakita ha senado. Samar. An Presidente in mapakadto ha Brgy. nga konta tagan hiya daman hin oportunidad pag-presentar han iya kalugaringon duran te hiton senate committee hearing hit sunod nga semana. nga kon diin aadto hiya mapahuway madaliay didto han bag-o pala nga ginhimo nga Sheridan Hotel san-o sumulod han underground river. han pagpaki-anhi ha iya bahin han isyu nga may partisipasyon han Armed Forces multi-million peso scandals. nga waray ni ya partisipasyon hadton gin-aalegar nga mga anomaliya ngan mga iregularidad han AFP duranti han hiya halipotay nga pamuno komo Chief of Staff tikang ha Mayo nga da han September 2002. An administrasyon liwat in nagpapakusog san internal control systems sa ngatanan nga mga ahensya ngan units sa ilarum san AFP ngan DND pinaagi sin pagkondukto s in pre-audit sa ngatanan nga buruhaton sin pamalit. Hi Cimatu in tikang pala han iya katatapos nga misyon didto ha Afghanistan ngan didto ha Middle East. Nahibaroan nga primero pala han Preidente Aquino makakita han subterranean park. Nanawagan hiya han mga katawhan nga dire hira mag-una-una hin mga desisyon . . Palawan para kumita han Puerto Princesa Subterranean River Na tional Park. Samtang. Labot san representante san Bishops-Businessmen’s Conference for Human Development ngan san Makati Business Club. Candido) <b> P-Noy bumisita han kanan Pilipinas pambato han New 7 Wonders ha Puerto Princ esa</b> Bumisita yana nga adlaw Pebrero 9 (Miyerkoles) hi President Benigno Aquino III h a Puerto Princesa. nga kon diin hiya in nag-ukoy hin duha ka semana didto ha Afghanistan para pangumustahon an mga kahimtang han may-ada por lo minus 4. Hi Cimatu in nagdugang pa hin pagsering nga karuyag niya nga tagan hiya daman hi n oportunidad pagklaro hit iya ngaran ngan hiya in andam umatubang hin ano man n ga imbestigasyon para manggud makuha an kamatuuran hadton gin-aalegar ha iya. Nagdugang pa hi Rabusa. Hagedorn in nanguna par a han provincial ngan city government officials para tapu-on hi Presidente Aquin o didto ha Sitio Sabang. Hi Cimatu in gin-aakusahan kaupod na an anay AFP chief Angelo Reyes. pero nagdiwara nga may niya partisipasyon han AFP fund scam</b> Nakabalik na adton anay Armed Forces of the Philippines (AFP) Chief of Staff nga n Special Envoy Roy Cimatu hadton Biyernes nga adlaw . Pebrero 4. Hi Governor Abraham Kahlil B. Mitra ngan Mayor Edward S. ni whistleblower George Rabusa didto ha Senado han nakalabay nga semana. Ini nga proseso makakapawara san ghost deliveries san goods and services nga mak omplementar san post-audit operations nga ginhihimo sa COA auditors. Dida han iya pamahayag didto ha Senado. Cabayugan pinaagi han Philippine Air Force ( PAF) helicopter. Barangay Cabayugan para bisitahon an world-famous subte rranean park. (PIA-N orthern Samar/ Ailene N. Nagdiwara gud hiya nga waray niya nakarawat hin ano man nga pondo para hin perso nal nga paggamit nga tikang hin mga tawohan han AFP. translated by: S. tulo nga mga myembro san Defense Press Corps in malingkod bilang observers sa deliberasyon san Bids and Awards Committee. nga hi Angelo Reyes in nakakarawat daman hin P50 million in send-off money. (PIA-E. hi Rabusa in nagsering nga hi Cimatu in nakakarawat hin P80-million in send-off money samtang hi Diomedio Villanueva in gin-alotagahan hin por lo minus P164-million durante han iya pagretiro.

an paglunsad in pagdudumaraon pinaagi hin usa nga m otorcade ngan susundan hin usa nga press conference para iklaro an mga plano nga n estrateheya pagpakusog han koleksyon han buhis. Pinamunuan nira Governor Abraham Kahlil B. East Avenue in Quezon City ug iya gin-renew an iya driver’s license kay nag-expire man daw in e pag-abot han iya birthday. Primero pa daw la ine nga pagkita ni P-Noy han salog ha ilarum han lungib ha Pal awan ug linalauman nga ine nga iya pagkadto in makakaaghat hin hura nga botos pa ra ine mapili ha N7W. Candido) <b> P-Noy hingyap ha iya kaadlawan: katalwasan han mga pobre</b> Simpli daw la an hingyap ni President Benigno S. Alert Alocilja.” an motorc ade in magtitikang ha BIR Regional Office ha 8:00 hit aga tipakadto ha downtown han Tacloban. Aquino III han iya ika-51 nga k aadlawan an makapagtrabaho hin doble para ha kaupayan han mga Pilipino nga mga k ablas ngan matalwas hira hin sagilayon tikang ha kapobrehan. Sering ni Director Alocilja. An grupo in nagkadto man gud ha Sitio Sabang. Samar.Segun kan Mayor Hagedorn. nga ha pagkayana in nag-hihikay hin 10 million votes ha bug-os nga nasud. ginbisita han Presidente an Cabayugan sakay han kanan Philippine A ir Force (PAF) helicopter. Kataliwan pagbalik ha n Presidente tikang ha park. Katapos hine. Pebrero 15. an kanan Puerto Princesa Subterr anean River. Barangay Cabayugan agud bisitahon an sikat nga salog nga aadto ha ilarum hin usa nga dako nga lungib. Philippine Charity Sweepstakes Office. . pasabot ni BIR Regional Director Atty. Gin-aantisipar nga an mga nangunguna nga opisyal in maghihisgot han mga kalungan ayan nga dara han Tax Administration Reforms ngan han nangunguna nga mga program . an Presidente in karuyag bumulig para i-promote an nas abi nga park ngan para damo pa an bumisita han aton nasud. Antis hine. Dida daw hin usa nga ambush interview ha iya pagbisita han ginbuhat nga medical ug dental missions ha Mendiola parking nga gin-organisar han Office of the Presi dent.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> BIR-8 maglulunsad 2011 Kampanya Pamayad buhis pinaagi hin motorcade. Nakig-istorya pa daw an Presidente ha mga pobre nga residente ug mga membro han medical team ngan iya gin obserbaran an panhatag hin mga pinutos-putos nga talag udti nga regalo ngadto han mga tawo tikang han 22 nga membro han Malacanang Leag ue of Barangays. Hagedorn an linya han nagtapo han Presidente upod an mga empleyado han kapitolyo ug syodad. Department of Social Welfare and De velopment. (PIA-E. Samtang . nagsering daw an President nga iton iya interes in para han kabalhinan han mga sosyedad n ga mga kablas ha pinakadagmit pa nga panahon kontra han ginbubuhat na yana. basi han inpormasyon nga nahikay tikang ha Philippine News Agency o ko n (PNA) hi City Mayor Hagedorn in ginlalauman nga makikighimangraw hiya ngadto k an President Aquino bahin han “No Mining in Palawan” nga kampanya. pinahuway hiya hin sakadali ha bag-o pala n ga gin-abrehan nga Sheridan Hotel. An motorcade in magtatapos ha BIR Regional Office kun diin usa nga press confere nce in pagdudumaraon kaupod han mga hagtaas nga opisyal han BIR ngan han mga Rev enue District Officers. ug Presidential Security Group (PSG) para han iya birthday. Sumala daw kan Hagedorn. kumadto daw an Presidente ha Land Transportation Office. 2011 . Namotibar ha tema han kampanya nga “Buhis Mo Para ha Bag-o nga Pilipinas. may-ada salida nga igpapakita mahi-unong hiton clim ate change didto ha nasabi nga hotel. karuyag hadto pa ni Mr. Aquino makabulig ha pagduso han industriya han turismo ha Palawan ngan padamoon pa an mga nagkakaabot nga turis ta.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b>P-Noy mabisita han kanan nasud ikokontest ha N7W</b> Ginbisita ni President Benigno Aquino III an kanan nasud ikokontest ha kanan kal ibutan paisan-isan han New 7 Wonders of Nature. Mitra ug Mayor Edward S. translat ed by: S. lab-i na gud an nakatalaan nga mga ginhihingyap maabot para han tuig 2011. ug didto. press c onference</b> An Bureau of Internal Revenue ha Sinirangan Bisayas in nakatalaan paglunsad han ira 2011 Tax Campaign o Kampanya Pamayad Buhis dida hit Martes.

an Revenue District Office No.” ugsa han gin-aaligar nga pagpapakamatay hini. ginpusil hadton Enero 26 sakay han cargo ship nga M/V Beluga Nomination. Nagsering pa hi Recorba nga mayda ginkakaptan nga libro hi Reyes nga “Trump: The A rt of the Deal. (PIA-E astern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Pangulo Aquino linukat hin panibag-o nga lisensya ha pagmaneho dida han iya kaadlawan</b> Gintikangan ni Pangulo Benigno Aquino III an pagtigaman han iya ika-51 nga kaadl awan pinaagi hin paglukat hin panibag-o nga lisensya ha pagmaneho ha Land Transp ortation Office (LTO) ha may East Avenue han Quezon City hadton Martes. 88 ha Tacloban in mangunguna hin t ulo ka-adlaw nga Tax Clinic dida hit Pebrero 15. Nagin chief of staff hi Reyes han Armed Forces of the Philippines (AFP) tikang h an 1999 ngada han 2001. an pag-aro hin pasaylo en mahimo para ngadto han duha nga mg a anak ni Reyes nga upod niya ha LMP durante hin pagbisita han lubnganan han iro y han anay hepe han National Defense. Nagsering gihapon hiya nga magpapatuman an iya departamento hin mga pitad ag ud mapanalipdan an mga Pilipino nga mga marino.” Ginkilala an namatay nga Pilipino komo usa nga Farolito Vallega. Nasusubo kami hini nga tra hedya ngan nakikisimpatiya gud kami han pamilya ngan mga kauropdan han namatay n ga Pilipino nga marino. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM <b>Pagpataya hin marino nga Pilipino. 2001. Waray pag-iha kataliwan han iya pagretiro ha serbisyo ha militar hadton Marso 1. Ha pagpadayon. Sumala kan Recorba. ginmando-an na niya hi Overseas Workers and Welfare Administra tion (OWWA) Administrator Carmelita Dimzon nga matambuligan an pamilya han bikti ma. 2011 ha Robinsons Plac e Tacloban. kun diin mambabaton hira hin mga pamakiana nga may kalabutan ha buhi s tikang ha publiko ngan makarawat gihapon hira hin “no payment returns” para han Ta x Year 2010. nagsering hi Secretary Rosalinda Baldoz: “Ginpapahayag n amon an amon kapungot ngada hini nga diri makatadunganon nga pagpanamastamas hin tawhanon nga kinabuhi ngan amon ginkokondenar ha gikukusogi nga posible nga mga termino an kawaray kalooy han Somali nga mga pirata. An press conference in pag-aatinderan han mga representante nga natikang han nas yonal ngan lokal nga broadcast ngan mga taga-mantalaan nga manunurat. Kataliwan masumiter an aplikasyon. 16 & 17. nga amo gihapon an nag-asister ha n Pangulo samtang ginlalakad an proseso han paglukat hin panibag-o nga lisensya ha pagmaneho. An Pangulo. Segun kan Baldoz. usa nga kontraktuwal nga tagmentinar ha LMP. Run After Tax Evaders (RATE). sering ni Director Alocilya. (PIA 8/maa) <b> Pulong nga “sorry” igin-asoy ni Reyes ugsa han gin-aaligar nga pagpapakamatay</b > Usa nga saksi han insidente han baga klarado nga pagpapakamatay ni anay Defense Secretary Angelo Reyes en nagsering nga hinbati-an niya ini nga nag-asoy hin pul ong nga “sorry” ugsa mahirugmok hirani han lubnganan han iya iroy ha Loyola Memorial Park (LMP) ha Marikina City Martes han aga. Dida hin usa nga pahayag. nasingadto na an Pangulo ha Window 11 kon dii . ha mga nangunguna nga mga programa han BIR amo an Chang e Management Program. Gin-abi-abi hiya ni LTO chief Virginia Torres. en inab ot ngadto han licensing division han ulo nga buhatan han LTO han mga alas-10:38 han aga ngan largo nasingadto han Window 14 agud personal isumiter an iya renewa l application form para han lisensya. gintudlok hiya komo Defense Secretary ni anay Pan gulo Gloria Macapagal-Arroyo. Upat pa nga mga Pilipino en nahisumat nga sakay han gin-hijack nga barko.a han BIR ha ilarum ha liderato ni Commissioner Kim Jacinto Henares. Hi Feliciano Recorba . Oplan Kandado (OK) ngan han Tax Compliance Verification Drive (TCVD). ginkondenar han DOLE</b> Ginkondenar han Department of Labor and Employment (DOLE) hadton Martes an pagpa taya hin usa nga marino nga Pilipino hin Somali nga mga pirata. en nagsering nga dinalagan hiya ngadto kan Reyes agud buligan hiya ha pakakita gud niya nga tipatumba na ini ha tuna kataliwan hin buto hin pusil. nga nakasul-ot hin barong tagalog ngan hin itom nga saruwal. Ha pagngaran hin pipira.

Kris Aquino-Yap para han tubig ngan bino. ginpahinungoran han tradisy onal nga karantahon nga “Happy Birthday to You” an Pangulo han mga opisyal ngan mga empleyado han LTO. Sugad san Director. Ini an nahibaru an tikang sa Philippine Information Agency. Ginhingadayan han Reberendo nga Padi nga han akseptaron han Pangulo an ayat han katawhan Pilipino nga tugwayan hira ngan magpatuman hin mga kabalhinan. gindumara para han ika-51 nga kaadlawan ni P-Noy</b> Ginsalin-urog ni Pangulo Benigno Aquino III an iya ika-51 nga kaadlawan kakulop pinaagi hin usa nga misa hin pasasalamat nga ginpahinungod han iya pamilya. “Karuyag namon pasalamatan an Ginoo nga natawo ka hini nga adlaw. ini yaun tema nga “Ngipin Kayamanan. An kategoriya san awards mao an masunod: Orally fit program (Health Worker Categ ory). Handa kang Gabayan. mga kasangkayan ngan mga igkasi-magtratrabaho ha gobyerno didto han Heroes Hall han Malacañang. kasumpay san selebrasyon sa Pebrero 1-28. Kahuman han miting.” sering han nagdum ara han seremonyas nga hi Rev. yaun paghihi muon nga ekasaminasyon ngan pagbulong san mga tango dida san mga kabataan nga na edad 0-14 anyos sa bug-os nga nasud nga igkokondukto para san Orally Fit Child ( OFC) kasumpay sa kampanya san bag-o nga Garantisadong Pambata (GP) subay san DOH memo circular petsado Enero 10. nahiduhol ngada han Pangulo an iya panibag-o nga lisens ya ha pagmaneho nga magigin epektibo sakob hin tulo ka tuig. An kabugto-an han Pangulo amo an mga nagin offeror: Hi Viel Aquino-Dee para han dinagkotan nga mga kandila. An sakripisyo nga ginhimo han Pangulo. ilabi na para han mga nawarayan na hin paglaom ha kinabuhi. (PIA-Northern Samar/Ailene N. 2011. ginkaraw at na niya an dako nga sakripisyo. Si DOH Regional Director Edgardo Gonzaga nagpasabot nga an presidential proklama syon nag-aaghat san nga eskwelahan sa nasud. diretso nagmiriting an Pangulo ng an han mga opisyales han LTO didto han opisina ni Torres ha ika-duha nga andana han LTO building. nga hinagos hin pira ka minutos.” Ini an pahamtang n i Director Gonzaga. dental practitioners ngan sadton ma y kalabutan nga mga ahensya san gobyerno ngan professional organization nga puma kadto san mga lublub nga mga lugar sa nasud ngan pahibaruon sira san kaimportant e san maupay nga oral o dental health. Orally fit Day Care Center (School Setting Category). Ginhangyo ni Padre Abelardo ha mga miembro han Gabinete. Kataliwan makarawat an iya bag-o nga lisensya. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b>Pebrero bulan san National Dental Health</b> Gin-oobserbar sa bulan san Pebrero an National Dental Health Month subay san Pro klamasyon Numero 559 nga gin isyu sadton Pebrero 24.n ginkuhaan hiya hin retrato ngan sampol han iya pirma. para han panginahanglan han mga kablas. Pinky Aqui . Dentistang Mapagkalinga. Diaz) <b> Misa hin pasasalamat. ngan Orally Fit Comm unity. Ipinangamuyo han padi dida hin espesyal nga pag-ampo nga padayon unta nga mataga n an Pangulo hin maupay nga panlawas ngan hin hilawig nga kinabuhi tungod nga us a daw nga baraanon nga regalo an Pangulo ha aton nasud. mga magtratrabaho ha go byerno ngan mga kasangkayan nga magkaurosa ha likod han Pangulo. en para han pankabug-osan ng a kaupayan han aton nasud. pag instalar san oral health component san Fit for Schoo l Program ngadto san mga pobre ngan 4Ps nga mga lugar. An DOH maglulunsar liwat san search for the National Orally Fit Awards –sayo nga k ampanya nasyunal para tagan bug-at an ka importante san oral health dida san kua lidad san kinabuhi san mga Fiolipino. 2004 kon diin nagdedeklarar sa bulan san Pebrero kada tuig bilang National Dental Health Month para mapaund ong an kahibabruan san pagtaga tango dida san katawhan Filipino. Father Arnold Abelardo dida han iya halipotay nga sermon. Pagkas ira Huwag Hayaan. sering niya. Rehiyon Otso. 2011. Para sa yana nga tuig nga selebrasyon. Ha sakob hin 10 minutos. An iba pa nga gin papasunod nga buruhaton mao an binantayan nga pag toothbrush s a mga day care centers. ngan outreach nga mga bur uhaton dida san urban ngan pobre nga mga lugar ngan makuri maabot nga mga komuni dad.

An iba naman in mga higtaas an gin-adman pero karuyag hin madali nga salapi. (PIA-Northern Samar/Ailene N. nagkaada hin 86 nga mga insidente hin druga in nahili sta. Diri maubos hin 79 nga mga Pilipino in ha pagkayana naatubang hin penalidad nga kamatayon han Tsina. An mas nakaka-alarma hini amo an impormasyon nga mas damo an mga babaye nga nagi gin biktima ngan gingagamit bali mga paon hin pipira nga mga sindikato han druga . an Presidente kumadto sa Land Transportation Office main office sa East Avenue sa Quezon City para magrenew san kanya lisensya pag drive nga na expire san okasyon san kaadlawan kada ika tulo katuig. An modus operandi han mga sindikato amo an pakigsangkay han potensyal nga rekrut . Ha Asya ngan ha Pasipiko.Finance Secretary Cesar Puri sima. Energy Secretary Jose Rene Almendras.000 ha kada malinampuson nga transaksyon. Ha Amerika. Dida hito nga 79 nga mga kaso nga nagkaada hin penalidad ng a kamatayon. . Diaz) <b> Gobyerno ginpapakurukusgan an kampanya kontra han nagpasarang han iligal nga druga</b> Para malikayan han publiko an mahidabi ha mga sindikato hin iligal nga druga. pakigkita pinaagi hin kaswal nga pakigsang kay. meyen tras 73 in nasentensiyahan hin kamatayon nga may duha katuig nga amnestiya. Sa temprano pa. gi npakurokusgan han gobyerno. an Presid ente nasugad nga an iya interes mao an pagbabag-o san sosyedad ngadto sa kaupaya n san kinabuhi san katawhan sin malaksi pa nga pag undong kay sa kon nano na an iya nakab-ot yana. upod an asawa nga hi E lenita ngan anak nga hi Makati Mayor Jejomar Erwin "Jun Jun" Binay. 431 o 63% hini in mga babaye meyentr as 258 o 37% in mga lalaki. nga harayo hin duro kun ikukumpara han nahilista nga duha nga kaso han pagkalat han druga dida han 1993. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Hingyap ni Aquino sa kanya kaadlawan : pag-uswag san kinabuhi sa katawhan</b > Si Presidente Benigno Simeon Aquino III in yaun simpli nga hingyap para sa kanya ika 51 nga kaadlawan: Dobli nga pagtrabaho para san pag-uswag san kinabuhi san katawhan Filipinhon sa dagmit nga panahon. pinaagi han Task Force Drug Couriers. Presidential Adviser on the Peace Process Teresita Deles. pag-asawa han potensyal nga rekrut. An iba hini amo an mga hagmubo an aram nga m adali maenganyo han mga sindikato. Jr. 125 nga mga kaso hin druga in nanhidiskubrehan. Dida san ambush interview durante san pagbisita san medical ngan dental missions sa Mendiola parking area nga gin organisar sa Office of the President. paghatag hin suhol nga $2.no-Abellada para han iripisan han bino ngan Balsy Aquino-Cruz para han burutanga n han ostiyas. Mas damo nga mga babaye in nagkabibiktima ha pagigin paragdistribwer hin druga. umabot na hin 152 nga mga kaso in nahilista meyentras han Europ a. Dida han 689 nga nanhilista nga mga kaso. 326 nga mga nagpapasarang han druga in nahilista meyen tras didto ha Middle East. ngan hi Presiden tial Communications Operations Office Secretary Herminio Coloma. Department of Social Welfare and Development ngan san Pr esidential Security Group (PSG) sa paghatag dungog sa kanya kaadlawan. Nadidto gihapon han misa hi Vice President Jejomar Binay. Kadam-an hini ha ira in nagkawawarayan trabaho nga mga OFW. unom (6) heni in naatubang hin kamatayon nga waray amnestiya. ngan an iba naman in namimiling hin trabaho ha langyaw. ngan pa ghatag hin tiket para eroplano ngadto han paragdistribwer han druga. an nahipatik nga mga kaso hin pagpasarang han ilegal nga druga i n sumaka na ngadto hin nakaka-alarma nga 689. Lakip han mga tinambong han okasyon hira Presidential Management Staff DirectorGeneral Julia Abad. Katapos sa LTO. Budget Secretary Florencio Abad. Philippi ne Charity Sweepstakes. Han Enero 2011. Foreign Affairs Secretary A lberto Romulo. an Presidente nag-atendir sin Misa pasasalamat ng ginhimo sa Mal akanyang Heroes Hall. an anti-drug c ourier campaign kasugbong an Philippine Information Agency (PIA) kom mangulo han pagpasarang han impormasyon parti hini. An Presidente nakipaghampang san mga indigent nga mga residente ngan medical tea ms ngan nag-obserbar san pagdistribuer sin mga gift packs ngada san mga benefici aries tikang sa 22 Malakanyang Leagueof barangays.

An Board of Nursing in nagpahayag nga an ira katuyuanan in para han seguridad ng a kalidad han mga nagseserbisyo nga mga nurses ha ilarum han sinisiring nga volu nteer practice. Bureau of Immigration. an Department of Environment and Natural Resources (DENR) i n ginsugo nga patuokon an kompanya pagtaga kahoy san pangutod san kahoy mientras ada ini san proseso pag rebista san ngatanan nga na eksister nga logging agreem ents. or work experience. translated by: S. bisan sin-o dida san wood industry nga yaun yana permit ngan waray r ecord sin illegal nga buruhaton san logging in pwede makagpadayon san kara opera syon. dire an sinisiring nga on-the-job-training ng an boluntaryo nga para maka-ekperyensya . bisan pa man ha luyo han kamaiha han i ya serbisyo nga iya nakuha”. Department of Labor and Employment.An Task Force Drug Couriers in iginlunsad pinaagi han Administrative Order No. Hi Baldoz in nagtagusya han pahayag han Board of Nursing’s para pagpahinumdum han mga nursing service administrators ha bugos nga nasud. Ginpahinumdum ni Carandang an mga wood industry ngan an katuyuanan san EO 23 in kaurugan in pagdiri san logging ngan diri total nga log ban. Sa ilarum san EO 23. Samar. Bureau of Customs. (PIA-E. Sugad niya. (PIA-Northern Sama r/Ailene Diaz) . Hi Sec. OP-ES. dugang pa ni Baldoz. An unsi (11) nga mga meyembro nga ahensya in nag-uupod h an Philippine Information Agency. An DENR liwat in gindididan sin pag isyu ngan pag renew san mga kontrata san logging ngan permit pangutod kahoy san ngatanan nga natural ngan residual nga kagurangan. Philippine National PoliceAvseGroup ngan han MIAA. Candido) <b>Malakanyang nasugad nga si Aquino waray plano pagbawi sa EO 23</b> Si Presidente Benigno Simeon Aquino III in waray intensyon pagbawi san kanya des isyon san pag imponer san diri bug-os ngan komprehensibo nga pagdiri san logging sa bug-os nga nasud sa luyo san oposisyon tikang san tagproduser san kahoy. Duon ni Carandang nga bisan an Presidente in maaram nga an Executive Order Numer o 23 nga iya gin isyu sadton Huebes in maatubang sin oposisyon tikang san indust riya pagtagakahoy pero yaun pagkikinahanglan sin pag implementar kaparte san obl igasyon san estado pagprotehir san palibot. an Presidente nagmando sin nationwide logging moratorium sa Philippin e national ngan residual nga kagurangan para protehiran ngan ituok an panwakay s an watersheds ngan kasapaan ngan magtindog sin task force nga manguna san kampan ya sa gobyerno kontra san iligal nga logging. Department of Justice. Sa Huebes. Baldoz in naghatag han iya pahayag dara na ini han sobra na nga ginaaleg ar nga exploitation han mga registered nurses nga nagtatrabaho komo boluntaryo h a mga hospitals. an mga nurses in nag b oboluntaryo paghalad han ira serbisyo ngadto ha mga hospitals. basta la an ira operasyon san pagnegosyo in legal. (PIA 8/maa) <b>DOLE nagpahimatngon ngadto han mga nurses:Boluntaryo nga pagtrabaho in dire k inahanglanon ha langyaw nga trabahaon</b> Naghatag hin pahitmatngon an Department of Labor and Employment Secretary Rosali nda Baldoz ngadto han mga nurses nga nagtatrabaho komo voluntaryo para maka-eksp eryensya in dire kinahanglanon komo usa nga basaranan para makatrabaho ha iba ng a langyaw. Ini in pinanguluhan han Phlippine Drug Enforcement Agency kaupod han Departm ent of Foreign Affairs. May-ada ngani pip ira nga mga nurses in nagbabayad ha mga hospitals para makatrabaho ngan makakuha hin ekperyensya. Commission on Higher Education. National Bureau of Investigation. ”An mga nasud nga nagkikinahanglan han mga serbisyo han mga nurses para han ira he althcare program in kinahanglanon gud mag-agi hin 2-3 years nga actual nursing n ga pagtrabaho. Mao ini an pahayag ni Presidential Communications Development and Strategic Plan ning Office (PCDSPO) Secretary Ramon Carandang dida san radio interview sa Radyo ng Bayan sa Sabado. PTA. 2 79. dara naman han kadamo na han mga nursing students nga na gradwar ha kad a tuig ngan ha kakulang han mga trabahoan han mga nurses. An ahensya in ginsusugo nga dayon igkanselar an logging concessions san mga komp anya nga nagbayolar san balaudnon pagtaga kagurangan. Samtang.

nabalaong an pag-ursa han nasud tungod hin brutal nga mga enkwentro nga nagres ulta hin ura-ura na nga kasubo. ngan pagdumot ngada han igkasi-Pilipino. Dida han iya memorandum nga ginbasa durante han pag-isa han bandera ha mga buhat an han gobyerno. an dati nga mga chief of staff nga gin aakusaran nga nagkarawat sin mu lti-milyones ka pesos bilang “send-off” nga regalo tikang sa pondo san pwersa armada sa Pilipinas. “Yana nga bulan. ngan ha bug-os nga kalibutan hini nga seryo so nga hingyap han gobyerno para hin kamurayawan.” pagsaysay pa han Pangulo dida h an iya memorandum. An panel naghuhunahuna pag imbitar kan Angelo Reyes. gin-awhag niya an ngatanan nga mga empleyado nga aktibo makig-a pi dida hin mga katitirok ngan mga aktibidades nga makakabulig hiton proseso pan kamurayawan.<b> Pakigkooperar san imbistigas yon san korapsyon. Martes nga adlaw. Sa otro nga pagpahamtang san kan Presidente Benigno Aquino III pagkomiter nga wa d-on an korapsyon san gobyerno. Ochoa Jr.sugad ni Ochoa ngadto kan Cim atu ngan iba pa nga opisyal</b> Otro nga ginpahamtang ni Executive Secretary Paquito N. iginsaysay han Pangulo nga sakob hin maiha na nga katuigan . Sugad ni Ochoa an kooperasyon san mga myembro san pwersa armada in importante ka upay san imbistigasyon ngan pagpagklaro san kaso san korapsyon kontra san nadaad abihan. Padayon an pagtoo nga an kadam-an san tropa in ungod nga mga honorabli nga tawo sa organisasyon nga diri mag-aalang nga igbutan g an kalugaringon pagdepensa sa nasud. Pag-urosa ki ta ha pagpakita ha bug-os nga nasud.(PIA-Northern Samar/Ailene Diaz) <b> P-Noy nanawagan ha mga ahensya han gobyerno nga suportaran an hiruhimangraw pankamurayawan</b> Gindasig ni Pangulo Benigno Aquino III hadton Lunes an ngatanan nga mga ahensya han gobyerno nga suportaran an tidaraon nga hiruhimangraw pankamurayawan ngada h an Moro Islamic Liberation Front (MILF) ngan han National Democratic Front (NDF) . sering niya. iginpahibaro han Pangulo dida han iya memorandum nga hiton Pebrero 8. si Gazmin nag isyu sin Department Order 22. Suportaran naton an hiruhimangraw ha butnga hini nga mga grupo pankamurayawan. hiton alas-7 hit gab-i. General Carlos F. Diri kita magkakaurosa.. Basar han memorandum. kay an mga sundalo an nasasakripisyo kon diri tama an paggamit san pondo sa military. An importante nga an militar sa kabug-usan in diri igkokondinar sini nga gin-aal igar nga buhat sin pipira. sadton Lunes an panawagan san gobyerno para san mga myembro san military labi na ngada san da tihan nga chief of staff ngan yana special envoy ngadto sa Middle East Roy Cimat u. paghimo sin four-man p anel nga mag imbistigar dida san irigularidad ngan praktis sin korapsyon ni Maj. kahadlok. si Ochoa nasugad nga an Presidente naghatag dire ktiba san Department of National Defense (DND) nga magkondukto sin pormal nga im bistigasyon dida san korapsyon san military nga ginbuhayhag sa hearing sa kongre so. An DND panel in ginsugo pagrekomendar san posibli nga kaso administratibo ngan c riminal sugad man san pitad pagdisiplina kontra sadton nadadabi nga opisyales. Otro nga gintagan niya duon nga an military in padayon nga nakakatagamtam san respeto nga n pagtapod san Presidente. nga maaram nga an gin-aligar nga anomaliya san AFP in buhat sin indibidual. gintagan kita hin oportunidad nga makagdumara hin hiruhimangraw p ankamurayawan ha butnga han gobyerno ngan han MILF ngan CPP-NPA-NDF. tubtob nga diri naton nakakab-ot an kamurayawan. nga magkooperar san ginbubuhat nga imbistigasyon san gin-aaligar nga korapsyo n san Armed Forces of the Philippines (AFP). Roy Cimatu ngan Diomedio Vi llanueva. Ini nga pandagkot hin kandila. magkakaada hin pandagkot hin mga kand ila ha pagsuportar han hiruhimangraw pankamurayawan. Dugang ni Executive Secretary nga an administrasyon in magmementinar sin zero-to lerance nga palisiya kasumpay san korapsyon partikular na san militar. Garcia ngan iba pa. pagkabuhag-buhag. An Palasyo nagmando liwat sa gobyerno nga protehiran adton tagsa nga nagawas para maghatag impormasyon kasumpay san mga alegasyon nga korapsyon san militar San Enero 28. Dugang pa. nga ginngaranan nga “Ilaw ng Kapayapaan” (Suga han Ka .

Gintututokan yana ni Defense Secretary Voltaire Gazmin an pagresulbar han mga al igasyon han mga tinestigo ha Kongreso. anay chiefs of staff nga igin-aakusar nga nagpakakarawat hin minilyon-mily on de pesos tikang han pondo han AFP komo mga ‘pabalon’ daw ha ira han managretiro h a serbisyo. pagbubuhaton an aktibidad ha Quezon City Memorial Circle kon diin magkakaada h in seremonyas nga uupdan hin mga pag-ampo hin maglainlain nga mga relihiyon. (PIA-Ea stern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Pakikooperar dida hiton imbestigasyon kontra han korapsyon. sering ni Ochoa. lakip na an mga suweldo han mga sundalo . Nakatalaan naman hiton sunod nga Lunes an signature campaign para han kamurayawa n ha mga lokalidad. diri nga magpakabuta-bungol nala. Ha iya pagkomentaryo kon mationan-o na an moral han Army kataliwan igbuyagyag ni Rabusa an korapsyon ha Puwersa Armada han Pilipinas. Nagsering hi Ochoa nga mahinungdanon an kooperasyon han mga kaapi han Puwersa Ar mada dida hiton pag-imbestigar ngan pagkumpirmar kon maypaghidabi gud man an hig taas nga mga opisyal han militar dida han igin-aakusar ha ira nga korapsyon. sugad man pagpadapat hin disiplina ngada hin mga nagpakasala nga mga opisya l. diri pagdidid-an han Pangulo an hin-o man nga miembro han Gabi nete o han byurukrasya ha pakig-api dida hiton tagsa-tagsa imbestigasyon nga gin dudumara han Senado ngan han Kamara de Representantes. Nagsering hi PA spokesman Colonel Antonio Parlade. Iginmando g ihapon han Malacañang nga tagan hin proteksyon han gobyerno an mga pinadayag pagbu yagyag han gin-aaligar nga korapsyon ha militar. mga sanga han gobyerno. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisa ya:DUM <b>Imbestigasyon ha fund scam. Roy Cimatu ngan Diomedio Villan ueva. hadton Lunes an panawagan han gobyerno ha mga kaapi han militar. obligasyon niya nga igsumbong ini ngadto han mga otoridad. en ginlalaoman nga pakikig-apihan hin 2. Gintuinan ini nga grupo nga magrekomendar hin mga kaso kriminal ngan administrat ibo. General Carlos F. Gintagan hin duon ni Ochoa nga komitido an Pangulo Benigno Aquino III nga mapuyp oy an korapsyon ha gobyerno salit ginmando-an niya an Department of National Def ense (DND) nga maghimo hin pormal nga imbestigasyon ngada han gin-aaligar nga ko rapsyon ha militar sugad nga iginbuyagyag ha congressional hearings. ngan nagporma na hira hin kalugaringon ng a grupo nga magdudumara hin pormal nga imbestigasyon. Hadton Enero 28. ngan ha mga NGO. Col. Velez.000 nga tag-undong hin kamur ayawan tikang ha maglainlain nga mga sektor han katilingban. Sumala kan Ochoa. Gin-organisar hin mga organisasyon pansosyedad ngan han mga ahensya han gobyerno . Plano han grupo nga imbitaron hira Angelo Reyes. Ochoa. Jr. nagpagawas hi Gazmin hin Department Order (DO) 22 nga nagpoporm a hin upat-ka-tawo nga grupo agud mag-imbestigar ngan mapannginano-an an mga ano maliya ngan baliko nga mga binuhatan ni Maj. sering ni Ochoa kan Cimatu ngan iba pa nga mga opisyal</b> Gin-utro ni Executive Secretary Paquito N. ha mga peryodista nga gin tatagusya nira an iginbuyagyag ni anay Lt. ilabi na ngada han anay chief of staff ng a special envoy na yana ngadto ha Middle East Roy Cimatu. pag bagting hin Lingganay han Kamurayawan (Peace Bell) ngan pagpalupad hin wish lant erns. Jr. Gintagan hin duon ni Ochoa nga kon mahibaro en usa nga sundalo nga mayda anomali ya nga ginbubuhat an iya mga superyor.murayawan). en gintagan hin 30 diyas agud ma-imbestiga ran an mga aligasyon hin korapsyon ngada hin anay higtaas nga mga opisyal han mi litar. George Rabusa kon paonan-o ginku rakot hin mga opisyal an pondo han army. An grupo nga pinanngungulohan ni Patrick M. eskwelahan. hepe h an Office for Legal Services han DND. gintagusya han Philippine Army</b> Ginpahayag han Philippine Army (PA) kakulop nga tagusyado nira nga nagdumara hin imbestigasyon an Senado bahin han gin-aaligar nga anomaliya pagtaga-pondo nga n agdadabi hin anay mga opisyal han army. nga makikooperar hiton nagpapadayon nga imbestigasyon kasumpay han mga aligasyon hin korapsyon ha Puwe rsa Armada han Pilipinas (AFP). Garcia ngan iba p a nga mga indibiduwal. nagsering hi Parlade nga i .

.hepe han PNP Directorate for Integrated Police Operati ons-Northern Luzon (DIPO-NL). Naglalaom hira nga kon mapamatud-an an mga aligasyon ni Rabusa. (P IA-E. Samar. Maguindanao. Yana nga Agosto 8. nga ginamit hadton Mayo 10. posible magkada hin problema hiton panahon.:Alice Nicart) <b> Ochoa: 17 nga priority bills igpe-presenta ha LEDAC</b> Igduduso daw han administrasyon Aquino an dise-7 nga prayoridad nga mga balaudno n. Sering pa ni Cruz. ha 0917-845-5757. Agrimero Cruz Jr. (PIA-Eastern Samar/Ginbini saya:DUM) <b>Comelec maghahangyo hiton Kongreso nga aprobaran ngahaw an paggamit han PCOS machines ha ARMM polls</b> Maghahangyo an Commission on Elections o (Comelec) ngadto han mga magbabaralaud nga magkatitirok para agud paghiruhimangrawan iton preparasyon para han Autonomo us Region in Muslim Mindanao o (ARMM) election hiton Agosto. ha panahon nga umatubang hi President Benigno Aquino III ha Kongreso. translated by: S. sumala ine kan Executive Secretary Paq . yana nga bulan. an mga botante hiton probinsya hiton Basilan. Mayda mga hurobhurob hadto bahin hin mga anomaliya. An Comelec official in nagsering nga karuyag nira nga an Kongreso in magbuhat na han ira request para pagtikangan nira an preparasyon yana nga Pebrero. regional vice governor and members of the regional legislative assembly. Ira daw susunasunahon kan Director Roberto Rosales. 2010 han national ngan local elections.(PIA-Samar/ Trans. Mahinunumduman hadton December han nakalabay nga tuig. basi hira maghatag kaklarohan h an mga kaso.kinalilipay han Army nga mayda gihapon mainisugon nga binutho agud magbuyagyag h an anomaliya. Positibo an Army nga mayda maupay nga butang nga hingangadto-an kasumpay han pag butho hini nga isyu hin korapsyon. sering ni Parlade. Hi Sarmiento in nagpahitmannon nga kon dire hira yana nga Pebrero makapagtikang. hi Commissioner Rene Sarm iento in naghangyo han 14-member panel nga pareho an panuyo. naghahangyo daman an PNP ha publiko nga mayda dugang nga impo rmasyon nga ighatag ha ira. Hadton nakalabay nga semana. Hi Comelec Chairman Sixto Brillantes in nagsering nga hahangyoon niya an Joint C ongressional Oversight Committee nga magkatitirok para pagdirebatihan an proposa l han paggamit han Automated Election System hiton Agosto 18 nga piniliaan. Candido) <b> PNP ipinapakiana an 2 nga opisyal nga dabi hin carjacking</b> Iginpahayag han buhatan han Philippine National Police (PNP) han nakalabay nga a dlaw nga ira igpapakiana an duha nga opisyal han PNP nga daw protector hin panga wat hin mga marahalon pa daman nga mga sarakyan. an Comelec chief in nagsering nga an resulta han ir a consensus ha butnga hiton mga miyembro hiton Comelec en banc in karuyag ngahaw nira gamiton an Precinct Count Optical Scan (PCOS) machines nga amo ngahaw an r ekomendasyon han Comelec Advisory Council o (CAC). An council in nagpahibaro nga an kakulang han panahon hin pagturoy hin iba nga s istema amo an rason kay kon ano nga gin-aprobahan nira an paggamit ngahaw han PC OS machines. ug Supt. anay pinuno han PNP anti -carjacking Task Force Limbas ine nga mga akusasyon. Sulu. Gin-aaghat pa daw an publiko nga ipasa an ano man nga impormasyon kasumpay hine nga sindikato ngadto han PNP text hotline 2920 o. 2011. Lanao del Sur. segurado nga may da manta magbabaton. Daw hi Rosales ug Cauyan an gintutudlok hin mga report nga asya an nawawara nga link ha ginbubuhat nga imbistigasyon kasumpay han sindikato nga nadadabihan han Dominguez carjacking. agud maundang na an panngawat hin mga sarakyan. Sumala kan PNP spokesman Chief Supt. Napoleon Cauyan. Sigun hiton Section 27 of the Poll Automation Law in nagsesering nga iton oversi ght panel in responsabli para han evaluation ngan approval hiton automated polls system nga gagamiton hiton ARMM polls. sering ni Parlade. para han Legislative-Executive Development Advisory Council (LEDAC) ha una pala nga higayon. ngan Tawi-Tawi in magpipili hira han ira regional gover nor. kondi war ay inilob pagbuyagyag hini.

Bisan an local nga parishes in naglikom gih ap hin pondo pagbulig. An listahan han mga balaudnon. Sumala han report nga nakarawat han PIA. an Action Center in naghunahuna liwat nga dugangan liwat an ira target. nagsiring hi Fr. Nasabtan nga an Diocese han Borongan in anay nagdistribwer hin mga 150 sako nga bugas ngadto ha 6 nga mga parokya nga nangaro hin ayuda. Nag-iha daw antis hira Ochoa makaabot hine nga dise-7 kay ira man daman gin-adma n kun paunan-o mahisisingit an mga suhestyon han iba pa nga mga ahensya ug stake holders. in ginpili la la tikang han 180 nga iginpresentar ngadto han opisina han Presidente. an da nyos ha mga proyekto pan-imprastratura ngan ha mga pananom han probinsya in inma bot na ha balur nga P440 milyon. . nga hira in nagtatarget hin pag-asiste r hin kadugangan pa nga 6. 2010. Kondi. komo pag tuman han saad ni P-Noy. (PIA-8/dms) <b> Gobyerno han Pilipinas andam na para han pagpapadayon han hiruhimangraw pana kamurayawan ngada han MIlF ha Kuala Lumpur</b> Andam na an peace panel han gobyerno nga amo an nagdudumara hin negosasyon ngada han Moro Islamic Liberation Front (MILF) para han pagpapadayon han hiruhimangra w pankamurayawan ha Kuala Lumpur hiton Miyerkules. 2009 an urhi nga porm al nga hiruhimangraw ha butnga han gobyerno ngan han MILF durante han pan-gobyer nohan han administrasyon Arroyo. Basar han inisyal nga report han Provincial Disaster Coordinating Council. Sering daw ni Ochoa an mga balaudnon in importante kaupay dida ha tinguha nga ma tuman an mga katuyuanan han Presidente nga nakapatik ha iya 16-point agenda. Juderick Calumpiano. an Social Action Center nagplano gihap nga dugangan nira an mga relief goods hin mga de-lata ngan noodles.uito N. siring pa niya. d irektor han Diocese Social Action Center. Ochoa Jr. Ginbuhat gihapon didto ha Kuala Lumpur hadton Disyembre 8.000 nga mga pamilya nga naapektaran han bag-o pala nga babaha nga nakaigo han probinsya ug han bug-os nga Regiyon 8. kasagaran o bangin ngani ngatanan na han mga inayop en nagkabalik na ngad to han ira mga puroy-anan. Mahihinumdoman nga waray matuhay an hiruhimangraw hadton Agosto 2008 han waray k adayon an pagpirma han kontrobersyal nga Memorandum of Agreement on Ancestral Do main (MOA-AD) nga ginkonsiderar han Korte Suprema komo diri subay hiton Batakan Balaud. pinaagi han Presidential Legislative Liaison Office nga ginikan naman ha iba-iba nga departamento ug Joint Foreign Chambers of Commerce of the Philippines. Pinaagi han mga donasyon nga natikang ha dagko nga korporasyon ug han pira nga k abugtuan. Kundi waray daw hine upod nga mga balaudnon ha buhis ug Charter Change.:Alice Nicart) <b> Diocese han Borongan naghatag hin kadugangan nga hinabang ngadto han mga bik tima han babaha ha Sinirangan Samar</b> Waray iba nga maupay nga paagi han pagpakita han gugma han Ginoo kay han pagserb i ha iba. ngan maabot hin 600. Mahitungod nga nagtitikadamo an mga pamilya nga naapektaran. An Pamunuan han Probinsya han Eastern Samar nagsiring nga an hinabang in nagtiti kadamo sugad hin mga pagkaon ngan health kits.(PIA-Samar/Trans. Hi Father Calumpiano nagsiring nga an Social Action Center in aada pa ha proseso hin pagtirok hin mga kalungganayan. Nagkaada hin seryoso nga asdangay ha butnga han mga kasundalohan han gobyerno ng an han rebelde nga mga MILF ha Central Mindanao kataliwan atakihon hin tulo nga sarawayon nga mga kumander han MILF en mga sibilyan dida han rehiyon kon diin da mo an namatay ngan nagkasasamad. An Diocese han Borongan pinaagi han ira Social Action Center in nagsaad hin pagalotaga hin kadugangan pa han ira budget para pundo ha relief basi mabuligan an mga biktima han babaha ha Sinirangan Samar.000 nga katawhan an napirit an pagbaya han ira mga panimalay. An tidaraon nga hiruhimangraw en primero pa gud la nga higayon ilarum han admini strasyon ni Pangulo Benigno Aquino III tikang han iya pagkapot han katungdanan k omo pangulo han nasud hadton Hunyo 30.

harani 16. aada na hiton ultimo nga hugna han preparasyon an 17 nga mga ba laudnon nga igprepresentar han Pangulo ngadto ha LEDAC. Aabrehan ngahaw an pormal nga hiruhimangraw pankamurayawan ha butnga hin mga bal ita nga natunga na an MILF kataliwan bumulag tikang han liderato han MILF an usa hini nga kumander nga hi Umbra Kato. seguridad. Lope de Vega.500 nga mga pamilya nga apektado han babaha ha tulo nga mga probinsya han Samar in nakakarawat han ginkikinahanglan nga ayuda t ikang ha Plan Philippines. nagpapatapod an mao nga mga balaudnon hin pag-ursa han katawhan. diri maubos hin 10. Naglalaom hi Ochoa nga mahipapahi-uyon ini nga prayoridad nga mga balaudnon ngad a hiton kalugaringon nga mga proposisyon han Kongreso agud maparig-onan ini ha g ilayon. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Ig-prepresentar ha LEDAC en 17 nga prayoridad nga mga balaudnon – Ochoa</b> Igduduso han administrasyon en 17 nga prayoridad nga mga balaudnon ha pagharampa ng ni Pangulo Benigno Aquino III ngan han mga lider han Kongreso dida hiton Legi slative-Executive Development Advisory Council (LEDAC) ha primero nga higayon ya na nga bulan. nagpadayon naman en patago nga mga negosasyon nga naglatag hin dalan para igpadayon an pormal nga karukayakan. sering ni Ochoa. Kondi dida hin usa nga pahayag nga iginpublikar dida han website han MILF nga “Luw aran. bisan an Charter change. Catubig. Ochoa. Dida han mao nga video kan Kato. samtang waray na iglakip dida han lista an iba naman nga mga proposisyon tungod nga mahipapatuman na daw ini pinaagi hiton aada na yana nga mga palisiya ngan mga programa han gobyerno. Ha Northern Samar. imprastr aktura.822 nga mga apektado nga pamilya ha 49 nga mga barangay tikang ha mga munisipyo han San Roque. Diri sakop dida hini nga prayoridad nga mga balaudnon nga igsusumiter ha LEDAC e n bag-o nga kaburuhisan. Hi Mr. Mayda mga proposisyon nga gintanggal tikang dida han lista tungod nga nagkikinah anglan pa hin kadugangan pag-estudyo. nga ginkahurumanan han naglabay nga seman a. Segun kan Ochoa. An lista han pinili nga mga balaudnon. Jr.” nagsering hi MILF Chairman Al Haj Murad Ebrahim nga abierto an ira komunika syon ngan hi Kato bisan han kataliwan igpagawas an video ni Kato ha publiko. Domingo nga ad law. Las . An masobra P10 Milliones nga balor nga ayuda in natikang ha rekomendasyon han su ok nga nagtratrabaho didto han Local Disaster Risk Reduction and Management Coun cils (DRRMC) han tagsa-tagsa nga mga bungto basi ha mga resulta han danyos nga n anginginahanglan hin panginano. Totch dela Cruz han Plan Philippines in nagpasabot han Philippine Informa tion Agency nga an Plan Philippines in nagdistribwer han mga ayuda dida han ira espesyal nga mga pandistribwer han Enero 15 ngadto ha 22. en ginhindo tikang hin maabot 180 nga mga proposisyon nga ante mano nakarawat han Presidential Legislative Liaison Office tikang hin maglainlain nga mga depa rtamento ngan han Joint Foreign Chambers of Commerce of the Philippines . subay han nahipamulong na han Pangulo. Ginklaro ni Ochoa nga diri kay lista la hin mga balaudnon an ira igsusumiter kon di an mga balaudnon mismo nga gin-adman hin maupay han panguna nga mga ahensya n ga natutungdan. gintag-usa niya an mga isyu kontra ha MILF kon diin usa na hini an gin-aaligar nga pabarubalyo nga palisiya hiton liderato ha p agkayana han MILF nga pinanngungulohan ni Murad nga binaya na daw ha orihinal ng a tindog hini hiton independensya. ekonomiya. Nagsering hi Ochoa nga mahinungdanon an prayoridad nga mga balaudnon agud makabot an prayoridad nga mga tumong han administrasyon Aquino nga iginplastar dida h an kanan gobyerno 16-point agenda. Ginpahayag pa ni Kato nga ginpatalsik hiya ha liderato han MILF ha diri makatado nganon nga paagi. sering ni Executive Secretary Paquito N. (PIA-Eastern Sama r/Ginbinisaya:DUM) <b> P11-M nga ayuda ginhatag ha mga biktima han babaha han 3 nga probinsya han S amar</b> Ha usa pa nga pagpakita hin maupay nga binuhatan pinaagi hin pakigbuliganay ha p ribado nga panpubliko. ngan maupay nga pan-gobyernohan. Lugod.Bisan kon nabalaong an pormal nga hiruhimangraw.

ha kuordinasyon han Municipal Disaster Risk Reduction and Management Coun cil (MDRRMC) han Oras. Parupareho hini nga mga proyekto in ha pagkayana gin-iimplimentar ha Northern Sa mar. nga amo an pinakauna. An mga ay uda nga gindistribwer ha Northern Samar in mabalor P5. pamparigo ngan panlaba nga mga sabon ngan mga sanitary napkin nga gindistribwer ha mga apektado nga pamilya. dela Cruz. An pagbaha ngan han pagdumara han mga gius pag-ayuda in nakagdalan para han loka l nga mga opisyal han ira diri kapreparado.574 kapack h in oresol. 5 kalata hin sardin as ngan usa kabotilya hin hyposol. Ha ngaran han kumunidad ginkakarawa t ko ini nga mga ayuda ngan sesegurohon ko nga ini hera in madistribwer ngadto h an mga pamilya han akon kumunidad. mayda gihapon gin pahatag nga instructional materials ngadto ha 28 nga mga klase. Ini in labot la han ginpanhatag nga mga hygiene kit nga nakumponi hin mga tooth brush. toothpaste. an Plan Philippines in mahatag hin mga set hin learning materials nga gagamiton hin mas obra 600 nga mga day care nga kabataan nga natikang ha 23 nga mga apektado nga b arangay. Mahitungod hini. sering ni Mr. Ha Eastern Samar.292.Navas ngan Catarman. mga libro ngan iba pa nga mga instructional nga mga materyal in nagkadadaut gihapon. an Plan Philippines in humatag hin 791 kasako hin bugas. “Dako it akon pagpasalamat hini nga mga ayuda. Mahitungod nga kaudgan han mga Day Care Centers in ginbaha gihapon. Labot la han mga ayuda nga 8 kakilo hin bugas.” nakangesi nga sering han 12 anyos nga hi Judy Ann. Southern Leyte nga Camotes ha Cebu. diri na mababaraka an akon kag-anak pamiling hin pa gkaon paghubas han tubig.715 kabug-os nga hyposol ngan 18. kun diin hamubo an ira kapasidad ha oras hin mga danyos nga kinahanglan hin panginano. pagpauro-upay.” sering han usa ng a kag-anak. ha kakulangan hin mga imporma syon ngan han pamaagi han pagreport hini. Ginpundohan han Valencia Government ha Espanya.245. “Hini nga 10 kakilo nga bugas. Mayda mga ayuda nga iginpanhatag han iba nga mga ahensya ngan han media pero amo ini an pinakamaupay kay mahitungod hini nagigin malimpyo kita. Dako gud an pagpasalamat ngadto han iginhatag nga ayuda han Plan Philippines lab -i na gud nga ini in nag-uupod hin hygiene kit. Western in nalulumo s hin maabot ha tuhod mga tubig. An suma total han ayuda nga ighahatag in umabot ha P1. 422 kakahon hin sardinas. an 18-kabulan nga proyekto in na gdadahum pagtutdo han mga LDRRMC parti ha DRM.” sering han usa nga barangay chairman.379. nga duro gihapon nga naapektuhan kun diin mayda walo nga nagka matay. Western Samar. pagbaton oras hin panginahangl an. in nakakarawat hin 10 kakilo hin bugas. Ha suma total an kanan Plan Philippines ayuda nga iginhatag han kanan Sinirangan Bisayas nga mga pamilya nga apektado han babaha in umabot ha P11 Million. paghatag han ginkikinahanglan nga kapabilidad ha pagigin preparado.8 Million. 5 kalata hin sardinas and ½ kilo nga mongo. An pakakatalwas han mga kumunidad ha mga epekto han mga kalamidad ngan paiba-iba nga dalagan han panahon amo an resulta nga gusto makab-utan han Plan Philippine s pinaagi han nagpapadayon nga Disaster Risk Management (DRM) grant nga proyekto ha mga munisipyo han Oras ngan Llorente ha Eastern Samar. 10 nga mga barangay ha bungto han Gandara. paghakot ngan pagsuhol han pagdara tikang han bodega ngadto ha ira mga barangay. maabot 3. An suma total ha n ayuda nga ginhatag in umabot ha P807. An Bayanihan nga sistema in makikita meyentras gindudumara an pagrepack han mga ayuda didto han barangay. an Plan in nagdonar hin P1M nga ayuda ngadto ha St. Ini in nag-iindorso hin kaklaro ngan karesponsabli han mga lokal nga pamunuan nga largo nga naghatag han ira pag bulig pinaagi han pagkarga. Bernard MDRRMC pagtapo han mga panginahanglan han mga apektado nga mga pamilya nga aadto pa ha mga evacuation centers. 1 kakilo nga asukar. an mga uyaga n ngan arts materials upod an classroom furniture. Ha turotemprano pa. (PIA8/maa) <b> Pilipinas nababaraka han pagretiro han lider han MILF</b> Nagpahayag han iya pagkabaraka an hepe han kanan Pilipinas mga negosyador han hi ruhimangraw pangkamurayawan tungod han nahisumat nga paglayas han usa nga lider . Ha Western Samar. usa nga disinfectant para ha tubig. ngan rehabilitasyon ha oras hin mga kalamidad.

Raymund Bonotan. 25 anyos. Niyan han Sabado. Hira Leonen in magkikirigta nga hit mga taga MILF yana nga Merkoles ug ira linal auman nga matagan hin solosyon an problema ha 12. Marivic Leonen. and Romeo Boboy. Ilarum han EO 23. 25 an . segun han report han National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) ngan han Philippine Red Cross (PRC) hadton Sabado. Usa nga parapangisda nga ginkilala komo usa nga Rodel Vertical. An paglayas daw ni Ameril Umbrakato tikang ha Moro Islamic Liberation Front (MIL F) in posibli makakompromiso han pagbubuhaton nga peace talks ha butnga han gobe rno ug MILF. Iginpahayag han Surigao del Sur Provincial Disaster Risk Reduction and Managemen t Council (PDRRMC) nga nagkaada hin pagtono o pagparik hin tuna ha Barangay Buga s-bugas han bungto han Placer. Inabot naman hin 15 ka tawo na an nagkamamatay kasumpay han mga babaha. Ginklaro pa ni Carandang nga an panuyo han EO 23 in naglilimitar han pan-logging kundi dire nagdidire hadton may mga permit ug waray illegal nga binuhatan.350 nga mga pamilya o kon 155. 57 anyos. inabot na hin 15. nga mga taga-Cantilan. Sumala ine kan Presidential Communications Development and Strategic Planning Of fice (PCDSPO) Secretary Ramon Carandang ha usa nga radio interview. ngan mga Barangay han Bonifacio n gan Rizal ha Surigao City . an nahisumat nga nagkamamatay han magparik en tuna dida hini nga bungto. 47 anyos. Surigao del Norte an namatay tungod hin pagkalunod. ine daw in karikohan h an nasud para han tiarabot pa nga katuigan..029 nga katawhan tikang hin 270 nga mga barangay an apektado samtang inabot na hin 15 ka tawo an nagkamamatay tungod hin pagbaha-i hin pira nga mga lugar ha Mindanao. sumala pa kan Carandang nga nagserin g pa makusog it tindog hiton Presidente nga ipatuman ine nga EO 23. Tulo nga mga minero ha Malimono nga ginkilala komo hira Carlito Benocilla Jr. Quezon City. 35 anyos ngan ta ga-Socorro. ira daw ginkaklaro i ne tikang mismo han liderato han MILF. Segun han NDRRMC. 2 6 anyos. an pinuno han government panel. sumala pa kan Atty. Surigao del Sur ngan Agusan del Norte sugad man ha Jolo ngan i ba pa nga parte han Sulu. an Department of Environment and Natural Resources (DENR) in g inmaduan nga ig-undang an illegal logging samtang aada pa ha girnrerepaso an yan a nga mga permit. Naghatag doon hi Carandang nga bisan pa man an Presidente in nakakasabot nga an kamandoan nga iya ipinalusad in tatapoon hin mga pagtipa han mga pabrika nga nag amit hin kahoy. Ginkilala an mga nagkatatagbunan komo hira Nenita Corpuz. ha luyo han mga panawagan han mga industriya han produkto hank ahoy. upat ka tawo an nahidugang pa dida han lista han mga nagkamama tay han matagbunan ini hira durante hin pagparik hin tuna nga natabo ha Surigao del Sur. sugad man ha mga barangay han Magtangali ngan Kar ihatag ha Malimono. PRC</b> Maabot hin 30. ngan hi Isagani Borja. Aquino III nga bulkason an iya desisyon nga ig-und ang ngadto hin di pa hinsasabtan nga panubtuban an pag-did-an han pan-logging . 18 anyos. ma abot ngatanan hin 21. (PIA-Samar/Trans:Alice Nicart) <b> Aquino waray plano bulkason an EO 23: Malacanang</b> Waray daw plano ni Benigno S. Kinukulawan daw ine han goberno nga seryoso nga isyu salit. nakompirmar daw nga tikang lumayas hi Umbrakato nagpoproblema na daw an mga opisyales ug membros han MILF kay sugad hin nagkakabuhag-buhag na hira. per okay kinahanglan daw ine ipatuman kay kay obligasyon hit gob erno nga igola iton kapaligiran. Ginbabana-bana nga maabot hin P290 milyones an danyos ngada han agrikultura ngan mga imprastraktura.han Islamic separatist bisan kun waray pa ngani pagtitikang an iristorya pangkam urayawan. (PIA-Samar/Trans.:Alice Nicart) <b>Nagkamamatay han babaha ha Mindanao. ha madagmit nga panahon.350 nga mga pamilya an apektado – NDRRMC. Maaram daw hira nga damo it mareklamo hine nga EO. maabot 30. nga n hi Julie Culapu.500 nga mga pamilya an igin-ibakwit tikang hin mga lugar ng a naapektaran hin babaha dara hin makusog nga pag-inuuran ha mga probinsya han S urigao del Norte. kundi. Subay han mga report nga nakadangat ha NDRRMC ha Camp Aguinaldo. Barangay Mabuhay ha Sison.000 nga mga membro han rebelde nga mga muslim.

Ginhingadayan niya nga an tag-iya han nasunog nga Bed and Breakfast Pension Hous e en waray magsunod han mga ginkikinahanglan han Fire Safety Code. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> PH nakapag-loan hin $10-M ha World Bank.7B Laguna lake Dredg ing Project. 2010 ha Tuguegarao City han Cagayan. Iginpahinumdom niya ha mga alkalde an sunog nga natabo hadton Disyembre 19. (PIA-Eastern Samar/Ginb inisaya:DUM) <b> Ayaw igbalewara an Fire Safety Code. Samtang. Ginhimo an mao nga pitad ni Robredo kataliwan makadangat ha iya en mga report ng a mayda pira nga mga alkalde nga gintugotan an paghatag hin business permits nga dto hin pira nga establesimiento ha ira mga lugar ha luyo hin rekomendasyon han Bureau of Fire Protection nga kanselaron an mao nga mga permiso samtang diri nas usunod hini nga mga establesimiento an fire safety code ilarum han Presidential Decree 1195. ngan hi Aladin Corporal han Madrid . kay ine daw in gagamiton ha pagpakaupay han Laguna de Bay. malinisan na an Laguna Lake ug matukod a n pinakahilaba nga lakeshore park ha bug-os nga kalibutan. Robredo han Department of Interior and Local Gov ernment (DILG) an mga alkalde palibot han nasud nga kanselaron o kon diri maghat ag hin business permits ngadto hin mga establesimiento nga diri nagsusunod han f ire safety requirements ilarum han Fire Code of the Philippines . Ginhihingita nga ine nga Laguna Lake rehabilitation plan in makakasolbar na han problema nga pagbabaha ha Metro Manila. Ilarum han palisiya han DILG ngan BFP. kon diin 16 ka tawo an nagkamamatay. 62 anyos. ine daw gud nga proyekto in serbe kabalyo han nagin kontro bersyal nga proyekto han linabay nga administrasyon nga P18. Usa pa nga kasuwalidad an hinkilal-an komo usa nga Teresita Acion. ginkikinahanglan magsumiter an ngatanan n ga BFP regional directors ngadto han ngatanan nga mga alkalde hin quarterly repo rt han ngatanan nga mga establesimiento dida han ira mga lugar nga ginkokonsider ar nga “high risk” o ura-ura na hin kapeligroso salit waray na katagi hin fire safet y inspection clearances. lakip na an pagpaupay pa han kalidad han katubigan dida nga dapit agud daw m apaursa pa an mga karikohan pandagat han lugar pati na an pagtaga transportasyon han lugar. nga iginpaundang ni President Aquino. An proyekto in nakapatik ha Executive Order 815 han anay administrasyon. tungod han damyos nga iginbilin han bagyo Ondoy ha Laguna de Bay agi han ura-ura nga ur an nga nagresulta han pagbaha ug paghalapad han lupgop han salog tikang ha 80-ka ektatarya ngadto ha 115. nagsering daw hi Presidential Spok esperson Edwin Lacierda nga an board han National Economic and Development Autho rity (NEDA) nga pinamumunoan ni President Ben igno S. Nanhatag naman an PRC-Surigao del Norte hin segunda mano nga mga panapton ngan n agtagana hin community kitchens ngan welfare and health education desks ngadto h in mga evacuation center dida han probinsya. Aquino III in nag-aprobar na han proyekto ug han pag-utang tikang ha mga international funding agencies. kasagaran mga estudyante nga tikuha hin eksaminasyon.yos nga taga-Marihatag.(PIA-Samar/Trans: Alic e Nicart) <b>Mga Pinoy gin-agda magselebrar han Nat’l Arts Month</b> . gilayon nga nagpadara an PRC-Agusan del Norte-Butuan City Chapter hin h inabang ngadto han apektado nga mga pamilya dida han mga lugar nga nasasakopan h an ira operasyon. Dida hin usa nga news briefing ha Malacanang. nga nahisumat anay nga nawawara han magparik en tuna. An mauutang daw nga kwarta in gagamiton ha pagpakaupay ug pagreper han Laguna La ke. tikang ine nga utang ha World Bank ug Royal Netherlands. Royal Netherlands</b> Nakatalaan na karawaton han Pilipinas an inuutang niya nga $10M sakop hin tulo k a tuig. Karuyag igpasantop ni Robredo nga ginhihimo nira ini nga pitad para han kapulsan an han publiko ngan diri nga tungod nga karuyag nira pakuri-an an mga establesim iento. Nanhatag gihapon an PRC-Sulu Chapter hin mga pagkaon ngan mga banig ngadto han t emporaryo nga mga nag-ibakwit dida han ira chapter hall. Sumala pa han report. panawagan ni Robredo ha mga alkalde</b> Gin-awhag ni Secretary Jesse M.

Taiw an ug United Arab Emirates. Usahay gihapon. Singapore. ngan nagbutang na daman hin mga mekanismo agud matagan proteksyon an Armada Pwersa tikang hin m ga abusado nga opisyal. ug anay Stat e Auditor Heidi Mendoza tungod han ira paglutaw agud matagan lamrag an mga iginaalegar nga korapsyon ha militar. An ha Mindanao. Antonio Lim. nagsering hi Presidential Spokesp erson Edwin Lacierda nga unta magpartisipar hine dinhe nga mga pasundayaga an mg a Pinoy agud madugngan pa an pagtagad han aton kultura han aton katawhan partiku larmente ha mga local nga mga produkto ug talento. Dire daw tutugutan han administrasyon Aquino nga madum-itan an ngaran han mas da mo pa nga kasundalohan han pipira la nga de-ranggo nga mga opisyal. maaram. Vietnam. Ha usa nga harampang han duha nga ahensiya ha Iloilo han yana nga semana. Kan Ochoa daw ginsaluduhan hi Col. Cambodia. Ubos daw ine panginginanohon ug iimbistigaran. Tikang daw han una nga tuig. Labot pa. Gin-abrehan na daw an pasundayag hadto pa han ika-30 han Enero ha National Capit al Region sumala kan Lacierda ha Rizal Park. an tema han selebrasyon in “Ani ng Sining”. kay kakarag man daw han ira mga sakripisyo nga madepensaran la an nasud. Mindanao. Dida hin usa nga press briefing ha Malacanang. Lithu ania. Alice E. Ba guio hiton ika-20 hit Feb. An pasundayag in gin-oorganisar han National Commssion for Culture and Arts (NCA A) nga nagsering pa. Dugang han PDEA. an panggobernohan Aquino in nagbuhat na hin mga pit ad agud la mapatuman in pira nga reporma ha militar nga sistema. han makaharadlok nga nahitatabo han mga Drug Courier. in m agpapakita man gud hin damo nga mga talento tikang ha mga rehiyon ug mga nasud n ga magtitirig-ob para hine nga dako nga selebrasyon. usahay an usa nga Pinoy in ginpapadara hin epektos nga diri maa ram han sulod hini nga ilegal nga droga. ginsisiguro na daw nga sayod an mga transaksyones hine nga organisasyo n ngan magin tangkod an mga palakat han mga papaliton nga mga ekipahes ug mga ma teryales para han ultimo nga sundalo ngan igsisiguro daman nga makaabot gud ha i ra. Kay kun hin-o man daw an nakasupa k han balaud in magbabaton manta. ugaring dara han dako nga salapi nga iginhahatag. ngan iginpapasabot daw daman ni Ochoa nga gaga miton daw han goberno an mga katigayonan agud la matagan proteksyon an sugad nga mga tawo basi man hira magpadayon han pagbulig han goberno nga hikit-an an kama tooran. Damon a daw ha ira nga mga nging biktima in aadto preso ha iba nga nasud ug naku kurian an gobyerno pagsalbar ha ira. Brunei Darussalam. Kundi ginhangyo daw ni Ochoa ha mga sundalo nga magin mabinantayanon ug igreport ha ira in ano man nga dire sakto nga paggamit han mga opisyales han pondo han m ilitar. George Rabusa. Col. in bubuhaton didto ha People’s Park ha Davao City hiton ika-6 hit Feb. Thailand. Makikiselebrar daw hine nga mga pasundayag an mga talento tikang ha Japan. Ochoa parti han daw korapsyon ha military</b> Maaram na daw an administrasyon Aquino parti han sitwasyon ha Armada Pwersa han Pilipinas kasumpay han igin-aalegar nga mga tinuyaw nga hindadabihan pa daman hi n mga hagtaas an ranggo nga militar. hiton ika-13 hit Feb. Ngani an iba in na atubang na ha sirot nga kamatayon.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart)) <b>Pahayag ni Sec.Andam na daw an ngatanan para han kanan nasud pagsaurog han kanan yana nga tuig selebrasyon han ika-20 ka tuig han National Arts Month pinaagi han pagbubuhaton nga Philippine International art festival. Ha kabisayaan naman in ha Baco lod Provincial Capitol.(PIA-Samar/Trans . nga sumala pa. Bug-os daw nga nasud an pagsaurog hine nga selebrasyon kundi tatagan pokus an mg a lugar han National Capital Region. Nicart) <b> Kampanya ala kontra Drug Courier program bahin impormasyon ginpakusog</b> Pakukusgon han Philippine Information Agency (PIA) ngan Philippine Drugs Enforce ment Agency (PDEA) an pag-inpormar ha katawhan paghatag suporta han kampanya ala kontra Drug Courier. ug an ha Luzon ha Burnham Park. nahuhu . Indonesia. iginpa sabot han PDEA ha PIA ug pira nga private media ha Iloilo . Visayas ug Luzon.

Adton mapapamat ud-an nga sinupak han balaod in mamamaton’ dugang pa niya. PDEA Director General UndersecretaryJose S. Col. Iya gindayaw an whistle-blowers nga hira retired Lt. An selebrasyon in pagbubuhaton ha bug-os nga nasud diin mapokus . PIA Visayas Regional Directors h an Regions 6. Jr. Cambodia. Antonio Lim han ira “tipaunhan nga pagpitad paglamrag han mga alegasyon hin pangurakot ha mil itary. an tema han festival -. PDEA 6 Direc tor Paul Ledesma. Singapore . Gutierrez. “Diri igtutugot hini nga administrasyon an mga sukwahi nga binuhatan han pipira ng a anay mga opisyales han military diin nahikakanit hin dagko nga kantidad hin pa ngurakot basi la mabutang ha kaalo an yinukot-yukot nga ‘men and women in uniform’ k anay nagta-on han ira kinabuhi ha pagdepensa ngan pagpanalipod han aton nasud. PDEA Director Gladys Rosales. Thailand. . ngan United Arab Emirates. nag-agda hi Presidential Spok esperson Edwin Lacierda ngadto han mga Filipino nga umapi han festival nga gin-o rganisar han National Commission for Culture and Arts (NCAA) agud mapadukwag pa an sining han Pilipinas sugad man an pagtagad han publiko han local nga arte nga n kultura Siring han NCCA. (PIA-8/ldl) <b> Mga Pinoy gin-adga nga dumuyog han pagtigaman han Nat’l Arts Month</b> Andam na an ngatanan han pagtigaman han kultura ngan talento han Filipino yana n ga Pebrero kasumpay han pagsalin-urog han kanan nasud ika 20 anyos nga National Arts Month pinaagi han Philippine international art festival.” Inapelar liwat hi Ochoa ha kasundaluhan nga magin“ikmat ngan ireport an di tama ng a paggamit han pundo” han ira mga labaw. Indonesia.“Ani ng Sining. Col. anay state auditor Heidi Mendoza. Taiwan. Dida han pakig-atubang ha mga media ha Malacanang. an Aquino administration ug an AFP in nagpahamtan g na hin mga mekanismo agud mapanalipdan an kaban han AFP tikang hin pangabuso n gan sugad man maginklaro ngan tapuran an mga transaksyon. Fabia in nagpahibaro nga gagamiton han mga taga PIA an ira kalugaringon nga yinaknan ha paghimo hin radio plugs aber maging mahi nungdanun ngan mas maayon an pag intindi han mga tawo.” in ungod nga magpapamatuod nga ani para han sining diin yinukot-yukot nga local artists ngan cultural work ers in magkakatitirok tikang ha iba-iba nga nga dapit han nasud para han pinakad ako nga selebrasyon yana.’ dugang pa ni Ochoa. Ha paglansar han programa. iginpapatapod hini nga administrasy on nga bubuhaton an ngatanan pagpanalipod han institusyon han militar. Siring han Executive Secretary nga hi President Benigno Aquino III in hul-os nga maaram han kabutangan han Armed Forces of the Philippines (AFP) kasumpay hini n ga mga alegasyon diin an anay mga heneral in nagbursa hin milyones tikang ha pun do han military. Dida pa han naglabay nga tuig.” siring ni Ochoa. “Ha aton mga tropa ngan han katawhan Filipino. nagging bisita an PIA Director General Atty. “Ngatanan hini nga alegasyon in panginginanoon ngan iimbestigaran. Aton gink ikilala an kaisog ngan an amot han aton kasundalohan diin nag-ukoy ngan namatay ha ngaran han kagawasan ngan demokrasya. Brunei Darussalam. Komo an PIA an information arm han gobyerno. 7 and 8.gay ine. dida han Biyarnes an trop a han goberno nga an administrasyon ni Aquino in naghimo nah in mga pitad agud m aprotektahan an military institution ha butnga han mga elegasyon hin pangurakot ala kontra hin mga hagtaas nga opisyales han armada pwersa han Pilipinas. Ochoa Jr. Vietnam. (trans PIA-E Samar ) <b> Ochoa nagsaad nga proproteheran an institusyon han military</b> Ginpatapod ni Executive Secretary Paquito N. ngan Lt. ngan masiguro nga duma ngat ha mga sundalo an nga suplay ngan higamit para gud ha ira. anay bu dget officer ha AFP. George Rabusa.” ngan ipatapod ha ira nga “iaasemble hini nga goberno an mga resources hini b asi maseguro an ira katalwasan basi magpadayon hira nga bumulig pagbiling han ka matuoran. Matambong hini nga festival in mga artists tikang ha Japan. Fabia. Jose A. D iri ta igbabaliwara an ira mga sakripisyo. siring ni Ochoa. An PIA Director General Jose A. Salit ginpapahimatngon an mga Pinoy nga may mga paryente ha abroad nga maghirot gud. Lithuania. igin kasugbong ini han PDEA ha comm unication and information aspect han programa ha ira mga probinsya.

regional director han DOH in nagpahimatngon ha p ubliko nga maghirot gud aber malikyan an mga sakit nga dara han duro nga uuran. sering ni Philippine National Police (PNP) Rehiyon 8 Director Arthur Revilla . Edgardo Gonzaga. Para ha Mindanao. Feb. kun diin na gmamando nga hiya in umatinder han summary hearing ngan magsumite han mga kaanga yan nga mga dokumento nga may kalabutan ha iya administratibo nga kaso. Matapos an Summary Hearing. (PIA 8/maa) <b> Gobyerno nagpagawas P5. Ginklaro ni Director Revilla nga gindesisyonan na an kaso administratibo para ha n Serious Neglect of Duty (AWOL) nga iginsampa kuntra kan PO2 Elmer A. Leyte. ngan Luzon. Samar nga ape ktado han cholera. 2011 ngadto hin maabot 449 nga mga pamilya nga nagpakabenepisyo han Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) ha San Miguel. Samtang hi Dr.460-M pinaagi han 4Ps ngadto ha 449 nga mga pamilya h a San Miguel. Usa hini an report nga tikang ha Samar nga nagsabi han kasakit hin porlomenos 17 nga residente han Barangay Tatabunan . hir a in nakadiskubre nga usa nga contaminated spring in gingagamit nga surok hin ir imnon hin sobra mil nga residente. Mahitungod hini usa nga ex-parte proceeding in gindumara. Sering niya nga pira na nga mga patawag an ginpadara kan PO2 Ampong. Palo. an Grand Openin g Program ha Luzon in dida naman hit Feb.(PIA-8/ trans NB Quirante PIA -E. Ini nga insidente in nag duso han DOH nga magpagawas hin pahimatngon ha barangay nga pakaladkaran gud an tubig nga irimnon hin pira ka minutos aber masiguro an iya kasalbar hin makakadaot han lawas. an DOH in naghatag gihapon hin mga bulong ngan intravenous fluids. Mindanao. Leyte. usa nga isla han Talalora. (PI A-8/ldl) <b>DOH-8 nagpahimatngon han mga sakit nga epekto han babaha</b> TACLOBAN CITY . 5 (PIA) – Nagpagawas an departamento han panlawas (DOH ) hin mga pahimatngun hin mga sakit nga durot han sobra nga uuran ha Eastern Vis ayas. 20 ha Burnham Park ha Baguio City. leptospirosis ngan dengue. 30 ha Rizal Park. 6. ha Visayas naman pagbubuhaton an Grand Opening Program hit Feb. an Summary Hearing Officer in nagresulba nga an ginp atawag in nahisabutan nga mabaton hin kaso administratibo para hin Serious Negle ct of Duty (AWOL) ngan gintagan hin penalidad nga amo an pagpaiwas ha serbisyo h an kapulis epektibo Disyembre 21. Hi Department of Social Welfare and Development (DSWD) 8 Director Leticia Corill o in nagsiring nga nagin Pasko dida han Pebrero para han 440 nga mga pamilya nga nagpakakarawat han benepisyo nga usa katuig nga cash nga alokasyon tikang mismo . Mahinunumduman dida hin usa nga pasamwak nga usa nga taga Sinirangan Samar nga p ulis in nadakpan han mga taga Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) mahitung od hin pagkadara hin cocaine nga gintutuohan nga kaparti han dako nga bagahe hin druga nga ginhulog ha kadagatan han Sinirangan Samar dida han Disyembre 2009. Padayon an pahinumdum han DOH nga maglikay han mga water-borne diseases sama han diarrhea. Sumala kan Lacierda. an grand opening program para ha National Capital Region in ginbuhat hadton Enero. 2010. Ngatanan nga pahimatngon in gindumara pero waray la gihapon resulta.National Capital Region. usa nga nurse. Amo nga maski ano nga sumat nga an organisasyon han kapulisan in may kalabutan h an ilegal nga mga aktibidad nga may kalabutan ha druga nga nakakadaut han integr idad han PNP in diri kaangayan ngan waray basihan. 20 10. Ha ginbuhat nga imbestigasyon han DOH pinaagi kan Boyd Cerro.460-M an iginpagawas nga kantidad dida han Pebrero 3. Campetic. Sugad man. Visayas. ngan. dugang pa ni Director Revilla . Ampong ng a anay naka-assign ha Regional Headquarters Service Support Group Camp Kangleon. Samar ) <b> Pulis nga nadakpan nga may ilegal nga druga pinaiwas ha serbisyo – PNP</b> Hi Elmer Ampong in pinaiwas ha iya serbisyo bali pulis epektibo Disyembre 21. Ini nga mga pahimatngon in igin padayag ha publiko. 13 ha Bacolod Provincial Capitol.ha upat nga lugar . influenza. ini in pagbubuhaton ha People’s Park ha Davao City hit Feb. Leyte</b> Maabot P5. Leyte.

Alkalde han San Miguel Prospero Brazil. An 4Ps in mayda duha nga mga panuyo. Brgy.7M</b> Nahitala han Department of Public Works and Highways (DPWH) en kantidad nga P383 . Ha Surigao del Sur. Brgy. An 4Ps in nakakabulig para matapo an kanan nasud pagpatapod nga matapo an Millen nium Development Goals nga amo an. (PIA. in usa nga estrat ehiya han gobyerno nasyonal pagpa-ubos han kakablasan kun diin naghahatag hin bu lig nga cash para ngadto han gikakablasi nga mga pamilya para mapa-uroupay an ir a panlawas. Samar. Niño. patas nga pagtratar han babaye ngan lalak i. ( PIA8/maa) <b> DAR naglunsad hin ‘one stop shop’ para han mga business-minded nga mga parag-uma </b> Naglunsad kakulop nga adlaw an Department of Agrarian Reform o kon (DAR) han ira bag-o nga programa nga “one stop shop” ngadto han mga business minded nga mga parag -uma nga kon diin an katuyuanan hini amo an pagbulig hadton mga kooperatiba han mga agrarian reform beneficiaries o kon (ARBs) para abir mabuligan hira hin pagt uroy hiton ira kadugangan nga mga pondo nga ira ignenegosyo.100 ngadto hin maabot 83. an Kabalalahan nga parte ha may Buenavista-Bunaguit Road ng an Brgy. translated by: S. Bise-Alka lde Chad Lapidario. Pinakagrabe daw hini nga naapektaran an probinsya han Agusan del Sur kon diin inabot hin P96 milyones an danyos ngada han ira kakalsadahan ngan m ga tulay. sarado ha mga motorista an Tago-San Miguel nga tulay ha may Gamut-San Miguel nga kalsada tungod hin karuba hin parte han straktura ngan pund asyon hini. Labot la kan Director Corillo. Los Arcos ngan Sitio Magsaysay ha may Awa-A zpetia-Lianga Road . 2010. Candido) <b> Danyos ha imprastraktura dara han uuran. An kanan gobyerno nasyonal 4Ps. Lakip hin mga parte hin mga kalsada dida han probinsya nga diri naaagi-an amo an ha Barangay Sto. nga gin-iimplimentar han DSWD. Ha Agusan del Norte. Menusan an kadamo han kamatay han kabataan. Dida han Disyembre 14. pagpuypoy han sobra nga kakablasan ngan gutom . Berseba ngan Bayugan ha may Bayugan-Calaitan-Tandag Road . Anibongan.000 nga mga nagpakabenepisyo ha rehiyon. in nakadto gihapon dida han okasyon hira Landbank Manager han Ormoc Vicky Diaz. Hi Director Corillio in nagsiring nga amo ini an pinakauna nga higayon nga an mg a benipisaryo han 4Ps in natagan han ira cash nga alokasyon nga siring niya para han bug-os nga tuig han 2010. Nagdugang pa hin pagsering hi Delos Reyes nga an DAR-Bureau of Agrarian Reform B eneficiaries’ Development (BARBD) in naglunsad han “enhancement of village level pro cessing center” para iton mga farmers’ cooperatives magnegosyo hiton ira karuyag nga ignenegosyo.7 milyones nga danyos ha imprastraktura ha Visayas ngan Mindanao durot han uraura nga uuran. an kahilab-an han kalsada ha may Sampinit- . Mapauruupay an Maternal Health. makahatag hin panguna nga edukasyon. An una amo an Social Assistance nga naghaha tag hin cash nga ayuda para ngadto han kablas para mabaton an ira panguna nga pa nginahanglan o pagpa-uroupay han ira kahimtang.han mga magtratrabaho han Landbank. inabot na hin P383. Dankia ha may Butuan City-Malaybalay Road ha Butuan City en diri gihapo n naaagi-an tungod hin mga parte han kalsada nga ginbaha-an. E. nga ini nga programa daman in may panuyo nga mabuligan an mga ARBs pagkuha han ira importante nga mga papeles sug ad han business and license permits ngadto han mga hindadabihan nga ahensya han gobyerno.745. nutrisyon ngan edukasyon lab-i na gud han mga kabataan nga naedad 0 ngadto ha 14 anyos. Prosperidad. an DSWD 8 in nagpagawas na hin matotal P127. An nasabi nga center in pwede gamiton han mga parag-uma pinaagi han livelihood s eminars ngan workshops nga kon diin makakabulig ini kon magtindog na hira hin mg a negosyo. Segun kan DAR Secretary Virgilio delos Reyes . Dida han Surigao-Davao Coastal Road . SB Chikay Esperas ngan Board Member Roque Tiu nga nagreprese ntar kan Gobernador Carlos Jericho Petilla. ngan an Social Development para mapuypoy an sunodsunod kakablasan han pamilya pinaagi hin paghatag hin igkakapit al.

nag-amyenda ngan nagmomodipikar san ngatanan nga EO.O. Samtang. Waray pa hibaro-i kon san-o iton masunod nga pagkaabot hin mga Pilipino tikang h a Ehipto. magikan ha Cairo h iton Sabado</b> Nakatalaan gumikan ha Cairo tipa-uli ha nasud hiton Sabado en siyahan nga hugpo hin mga Pilipino nga boluntaryo nag-aplikar para han repatriaton program han gob yerno. Ginkokomponer an grupo hin 13 nga kababayin-an. Numero 23 pagdeklarar moratorium san pangutod kah oy ngan pagtindog anti-logging task force</b> Si Presidente Benigno Simeon Aquino III nagpirma sadto nga Martes nga adlaw san Executive Order Numero 23 pagdeklarar moratorium san pangutod kahoy sa ngatanan nga kagurangan ngan pagtindog san anti-logging task force. tulo en mga nurse tikang ha Dar Al Fouad Hospital ngan an iba en mga estudyante ha Al-Azhar University ngan hin mga kabulig ha panimalay. may mga parte han Pangpang-Palapag-Gamay-Lapinig Road ha Nor thern Samar en diri gihapon naaagi-an tungod hin pagpariki ngada hini hin kababt o-an ngan katuklap han kalsada partikular na an didto ha Nipa-Mapanas.Unaban-Pocto ngan an tulay han Badjang en diri gihapon naaagi-an tungod han pagb aha-i. Nipa. An mao nga pitad ni Mubarak en nagpakalma han mga protesta. Ini en ha luyo nga an mga pagprotesta ha Ehipto en kinalma na. Ha Eastern Visayas. Bisan kon ha pag-ebalwar han Department of Foreign Affairs (DFA) nga diri gud ka barak-an iton situwasyon yana ha Ehipto. nagsering gihapon an DFA nga kon mayda man mga Pilipino didto nga naghuhunahuna nga namemeligroso hira. an Tiiwan nga parte han Bana ue-Hugduan-Benguet Boundary Road en diri pa gihapon ginpapaagi-an tungod hin mga pagparik hin tuna. ngan mga pinanpahamtang nga mga palisiya nga na sukwahi san Executive Order. Sitio Malabago. An mga pagprotesta en kontra han rehimen han presidente han Ehipto nga hi Hosni Mubarak. Mahimo tumawa g an mga Pilipino nga aadto ha Ehipto han embahada han Pilipinas ha Cairo kon ma gdesisyon man hira pagbaya ha nasud han Ehipto. Sugad man. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya: DUM) <b> Siyahan nga hugpo hin mga Pinoy nga manngunguli ha nasud. Nag-alutaga an DFA hin P25 milyones para han repatriation program. Palapag.O. An E. ba laudnon. Segun kan DFA spokesperson Eduardo Malaya. Panhagdaa n. 23 nagrerebokar. kondi mayd a gihapon panalagsa nga saramok ngan pagtikadamo han mga nagkakadisgustado. ngan ira paniningkamo tan nga mahi-uli ha Pilipinas adton karuyag umuli. an Presidente naghatag direktiba san Department of Environme nt and Natural Resources nga tuokon an pag isyu sin logging contracts/agreements san ngatanan nga natural ngan residual nga kagurangan sugad san Integrated Fore st Management Agreements (IFMA). Ha Leyte. An tagsa-tagsa nga rehiyonal ngan pandistrito nga mga buhatan han DPWH en nagpad ara na han ira mga tawohan sugad man kagamitan agud magdumara hin panngayad ngan paghawan hin kalsada nga ginparikan hin tuna. Nagpapabilin an sagdon han embahada ngadto han mga Pinoy nga aadto ha Ehipto nga diri la anay magginawas. Socialized Integrated Forests Management Agreem . nga linusad na ha iya katungdanan ha pagbaton han igin-aaro han mga Ehi ptohanon. didto ha Cordillera Administration Region. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:D UM) <b> Aquino ginpirmahan an E. Han mga aada na ha husto nga pangidaron. Pampang ngan Lapinig. puede daw hira igtabok o igbalhin la anay ngadto han kahagrani nga mga nasud o kon puma-uli ha Pilipinas. gintututokan hiton gobyerno han Pilip inas an katalwasan ngan seguridad han mga igkasi-Pilipino. surundanon. an Tebangco-Catmon-Manlawaan-Gimarco Road ngan Cabungaan-Tabunok-Consu egra Road en makuri maagi-an tungod hin butak-butak nga kalsada. lima nga kalalakin-an ngan hin s iyam nga menor de edad pa. likayan an mga panpubliko nga mga lugar ngan an paghid abi hin politikal nga mga aktibidad. Sa pagpirma san EO. Ginbubuligan an gobyerno han Pilipinas dida hini nga panlimbasog han k onektado ha United Nations nga International Office of Migration (IOM). pinanbutangan na hin warning signs an apektado nga mga kalsada para m akaghirot an mga motorista han peligro ha unhan.

mag-implementar ngan magpadalagan han mga proseso pinaagi han mga nakatal aan nga kaangayan buhaton dida han proyekto. pasabot han Department of Social Welfare and Development (DSWD) han rehiyon 8. Sta. San Policarpo ngan Sula t ha Sinirangan Samar. nga natikang ha mga probinsya han Leyte. Sering ni ARD Eclavea nga an 26 nga mga bungto amo an Bato. An Task Force in ginmamanduan nga manguna san kampanya san anti-illegal logging nga maseguro an implementasyon san Executive Order sa ilarum san superbasyon san DENR. Las Navas. ngan iba pa nga kontrata o ginkasarabutan i n kinahanglan i-rebista ngan ig ebalwar san DENR ngan dagmit nga i-terminate an kontrata sadton nagbayolar sin makaduha nga beses subay san ginkasarabutan dida san mga kondisyones. An DBM mahatag sa DENR sin 10 Milyones ka pesos bilang inisyal nga budget para s an Task Force ngan an pagpagawas san kadugangan nga pondo in igkikinahanglan pa san aprobal san Presidente. Mahaplag. Mabulig liwat ini sa DENR pag implementar san mga balaudnon nga may kalabutan sa n palibot o environment. Tabango ngan Tabon Tabon ha probinsya han Leyte. An 26 nga mga bungto. Pambujan ngan Silvino Lobos ha probinsya han N orthern Samar. Sering ni Vina Aquino. Ha pag-implimentar han usa ka-tuig nga Makamasang Tugon modality. (PIA-Northern Samar/Ailene Diaz) <b> 26 nga mga bungto han EV nalalantaw han DSWD para ha ‘Makamasang Tugon’</b> Biente-sais nga mga bungto ha Sinirangan Bisayas in ginkukunsiderar para han kan an gobyerno nasyonal Makamasang Tugon Project. An DENR Secretary an malingkod bilang Chair san Anti-Illegal Logging Task Force ngan an mga myembro mao an mga Secretary san DILG ngan National Defense. ngan para ha probinsya han Biliran. Community-Based Forest Management Agreement (CBFMA). Biliran ngan Sama r. Status Report on Sustainability Plan. ngan iba pa n ga ginkasarabutan/kontrata nga yaun logging components sa ngatanan nga kaguranga n sa bug-os nga nasud. (PIA 8/maa) <b> P-Noy gin-aadman nga gin-rerepaso an mga bakante ha COMELEC ngan COA</b> Gin-aadman ngan gin-rerepaso ni President Benigno C. pasabot ni DSWD Assistan t Regional Director Jaime Eclavea. Chief s an Philippine National Police ngan Chief of Staff san Armed Forces of the Philli pines o an kanra representante. Kananga. Mayorga. 2011. an mga bungto han Naval ngan Cabucgayan. San Isidro. Capoocan. Ini in mas magpapauro-upay han implimentasyon han bag-o nga pagpauswag han kahimtang han katawhan kun ini nga mga bungto in preparado na han mga ginahangl anon para han proyekto dida o antis han Pebrero 5. SIFMAs. dugang pa ni ARD Eclavea. CBFMAs. ngan han Sta tus Report on Compliance kaupod han KC Exit MOA. Tarangnan.ents (SIFMA). silvicultural treatment ngan sa pareho nga paggamit. pagpreparar sa n lugar nga pagtatanuman. Javier. in nag-implimentar han KALAHI-CIDSS Project ngan an mga lokal nga pangobyerno han kaupod an mga community volunteers in mag-aram na han mga proseso han KALAHI -CIDDSS ma didto ha probinsya. Leyte. Durante hin usa nga media interview. An ada na nga IFMAs. Ini nga mga bungto in kinahanglan nga andam na han ira 2009 Local Government Pla nning and Management Systems. p ero kinahanglan an ngatanan nga ginamit nga kahoy sa DPWH igbabalik ngadto sa DE NR para san tama nga disposisyon. Paranas. La Paz. Sugad man. hi President Aquino in nagsering nga may-ad a por lo minus mga 20 nga mga kandidato para han posisyon nga Commissioner dara . Margarita. Aquino III an halipotay nga listahan para han duduha nga bakante nga Commissioner ha Commission on Election s o kon(Comelec). Jipapad. Ju lita. Pinabacdao. ng an Villareal ha probinsya han Samnar. Can-avid. ha bungto o ha barangay. Regional Information Officer han DSWD nga an Makamasang T ugon in usa nga gius pagpauswag kun diin an gius pantawo in gindudumara para mag plano. an pagkunberte r tikang ha KALAHI-CIDSS: KKB modality ngagdto ha Makamasang Tugon in magigin ma dali. an DENR gin didid-an liwat pag isyu ngan pag renew sin mga permit pag -utod kahoy sa kagurangan labot la kon ini gagamiton sin pag pahaluag san dalan nga gagamiton san Department of Public Works and Highways (DPWH).

National Bureau of Investigation (NBI ). p agkastigo ha mga barangay officials labi na gud kon an usa nga barangay official in dumire pagtestigos han kanan gobyerno anti-drug campaign. partikularmente di . Dida han media briefing ha Malacañang hadton Miyerkules. Department of Interior and Local Government (DIL G). particularm ente ha mga barangays. Sumala ha iya mayda daw 20 mil nga natastas nga pamilya ha listahan tungod kay d ire man hira ungod nga mga pobrehanon. Samar. Candido) <b> CCT nagigin malinampuson</b> Nagigin malinampuson daw an programa han goberno ha pagtaga Conditional Cash Tra nsfer (CCT) samtang ginsisiguro han Department of Social Welfare and Development (DSWD) nga an ungod nga mga pobrehanon an makakarawat hine nga programa. Dida hi press briefing ha Malacanang han nakalabay nga adlaw. (PIA-Samar/Trans/AENicart) <b> Magpoporma an gobyerno hin gintampo nga grupo nga mag-iimbestigar han carjac king</b> Magpoporma an gobyerno hin gintampo nga grupo nga mag-iimbestigar han carjacking Usa nga gintampo nga tag-imbestigar nga grupo nga matutok pagsusi han gin-aaliga r nga paghidabi hin pira nga mga tawohan han Philippine National Police (PNP) di da hin mga carjacking ngan panmatay nga natabo han naglabay nga bulan. Nagsering pa daw hi President Benigno Aquino nga importante kaupay nga pamatuman hin hol-os an CCT para matagan solusyon an ura-ura nga gutom ug kakablasan han milyon milyon nga pamilya Pilipino. nagsering hi DSWD Secretary Dinky Soliman nga han bulan han Desyemre nakaserbe na an goberno hin m aabot un milyon nga pamilya hine nga CCT. Sigun han Presidente. Nakarawat daw hin 600 nga mga text messages kada adlaw parti hin mga pamilya nga dire takos igbulig ha listahan han mga kablasanon nga makakatagamtan han CCT. an Presidente in nagdugang pa hin pagpah ibaro nga may-ada daman lima nga mga kandidato para naman han posisyon nga na ba kante ha Commission on Audit (COA) nga kon diin dara ini daman han pagretiro ni (COA) chief Reynaldo Villar kakulop nga adlaw. Ha luyo nga bahin naman. Duha nga ahente hin sarakyan an ginpanmatay kataliwan makigkirigta hin waray pan hikilal-i nga mga tawo nga pumapel komo pumapalit. nagsering hi Presidential Communications Development and Strategic Planning Office (PCDSPO) Secretary Ram on Carandang nga an mao nga grupo en igkokomponer hin mga representante tikang h an Department of Justice (DOJ). An Presidente in padayon daman gin-aadman ngan gin-rerepaso an halipotay nga lis tahan para naman han hataas nga posisyon han COA. An mga biktima nga hira Venson Evangelista ngan Emerson Lozano ngan kaupod hini nga hi Ernane Sensil en nahisumat anay nga nawawara kataliwan makigkirigta han m ga kliyente. translated by: S. ha pareho nga media interview. (PIA-E. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> DILG chief naghahangyo ngadto ha mga barangay officials nga suportaran an na tional anti-drug campaign</b> Naghahangyo hi Interior and Local Government Secretary Jesse Robredo hadton Miye rkoles nga adlaw ngadto han mga local government units o kon (LGUs).ini han pagretiro nira Comelec Commissioners Gregorio Larazabal ngan Nicodemo Fe rrer. Ginpili daw an mga benepisyaryo base han han datos han National Statistical Coor dination Beneficiary ngan dire daw kinahanglan magbayan in pobrehanon nga pamily a para la mahilista ha mga benepisyaryo han CCT. National Police Commission (Napolcom). Samtang. Nagsering hi Carandang nga inisyatibo han DILG ngan DOJ an pagporma han mao nga grupo. hi Comelec Chairman Sixto Brillantes in nag swestyon han Presidente nga konta in usa ha ira nga mapipili nga Commissione r in Information Techonology (IT) expert dara ini kay iton aton eleksyon ha aton nasud in automated na. para suportaran an kanan gobyerno anti-drug campaign. ha pagkayana padayon niya gin-aadman ngan gin-rerepaso an mga kandidato. Hi Robredo in nagsering nga it iya opisina in andam magpatuman hin mga balaud. PNP ngan han National Prosecution Service nga amo an magdudumara hin imbestig asyon bahin han mga aligasyon nga mayda mga opisyal han pulisiya nga nahidadabi dida han insidente hin panmatay ngan carjacking.

Sumala kan DILG Secretary Robredo. duha kagatos (200) nga mga scholarship nga pwes to in ighahatag ngan igdidistribwer ha bug-os nga nasud basi dida han kanan GSIS gintalaan ha kada rehiyon. Ini nga nasabi nga kampanya in usa nga prayoridad ni President Benigno C. Aquino III nga tagan gud hin atensyon labi na han natikadamo nga mga illegal drug prob lem ha aton nasud. Samtang.00 ha kada semestre. An mga benipisyo nga matatagamtaman han kada makakadara han scholarship slot in nag-uupod kun pira an aktuwal nga baraydan han tuition ngan mga turotalagudti ng a mga baraydan ngadto ha maximum nga maabot hin P20. hi Robredo in magpapagawas hin usa nga memorandum hit sunod nga semana ha bug-os nga nasud para pagpahinumdum han ngatanan nga mga barangay officials n ga iton anti-drug campaign in kaupod hit ira trabaho para buligan ngan assistera n an gobyerno labi na gud parte han pag-implementar han balaud han mga otoridad. ngan 43 s lots para ha Mindanao. An GSIS Information Technology Services Group (ITSG) in maghihimo hin GSP Databa se para han mga aktibo nga meyembro han GSIS nga updated it premium payments par a gamiton dida han electronic raffle draw. translated by: S. Candido) <b> Aplikasyon para han 2011-2012 GSIS Scholarship Program nagtikang ha Pebrero 1 ngadto Abril 29</b> An pagpasa han mga aplikasyon para han Government Service Insurance System Syste m (GSIS) scholarship nga programa para School Year 2011 ngadto ha 2012 in nagtik ang dida han Pebrero 1 tubtub ha Abril 29. Ini in ginpasabot han kanan Tacloban GSIS manager Vilma Fuentes kun diin sering niya nga sugad han una nga tuig.ph. (PIA8/maa) . An mga magdaraug para han scholarship grant in pagpipilion pinaagi hin electroni c raffle kun diin matistigo an mga GSIS Representatives nga natikang ha HR-Admin . An mga nomination forms in makukuha ha GSIS Regional ngan Branch Offices o pwede madownload tikang ha website. An mga palaran nga magdadaug dida hit paraffle in makakadara hin bali usa nga scholarship nga pwesto nga nakatalaan dida han l ugar kun diin gindumara an pagbunot. Samar.gov. 64 slots para ha Luzon. ITSG. An kadamo han bubunoton dida han lugar in madepen de kun pira an gintalaan han GSIS para han mga meyembro dida han lugar. An kwalipikado nga mga meyembro han GSIS in pwede makakuha han application form tikang ha maski diin nga opisina han GSIS o pwede gihapon hera magdownload tikan g ha GSIS website nga amo an www.da han pag-implementar han pag-turoy ngan pag-aresto kontra han mga gintatahapan nga mga drug pushers ngan drug dens dida han tagsa-tagsa nga lugar. An mga mapipili in tatagan hin usa ka-slot para han scholarship dida han lugar k un diin gindumara an paraffle. mag-suspendi ngan mag-tanggal hin mga local government official . dugang pa ni Sec. upod na dinhi an mga barangay officials nga magpapabaya hit iya trabaho. hiya in nagpagawas hin warning dara hin mga r eports nga tikang mismo han Philippine Drug Enforcement Agency o kon (PDEA) nga may-ada mga barangay officials labi na didto ha Metro Manila nga na dire pagtest igos hini nga nasabi nga anti-drug drive. Operations Sector. nga n binulan nga P2. nga under Section 60 of the Local Governm ent Code of 1991 in nagmamalatumat nga an DILG Secretary in pwede mag disiplina. ngan Commission on Audit.000 nga stipend. pictures ngan Enrollme nt Assessment Form (kun mayda na). Sering niya nga ngatanan nga mga meyembro han GSIS in kwalipikado pag-apply ha p inakahirani nga opisina han GSIS.gsis. Nagdugang pa hi Robredo hin pagsering. an iya Information Sheet nga mag-uupod hin 2 nga pinakabag-o nga 2 x 2 I. An kadamo han mga slot para han kada grupo amo an masunod: 56 slots para ha Nati onal Capital Region. An meyembro nga nakadara han slot o an nagdaug in tatagan hin 30 ka-adlaw tikang dida han adlaw han kapublikar han mga nagdaug dida ha mga mantalaan kun diin ma sumite hira han Nomination Form ngan iba pa nga mga ginkikinahanglan nga nag-uup od han Certified True Copy han Birth Cirtificate han nagdaug. (PIA-E. An DILG in nagpadara na hin usa nga team ngadto ha PDEA office para paghiruhiman grawan kon ano pa nga mga pitad an paghihimuon agud mas mau-uroopay pa an pag-im plementar han nasabi nga kampanya.D. 37 slots para ha Visayas. Robredo.000.

Jr. hira Maria Molina ug Antonio Garcis-. Ugsa pa hiya nagin envoy dinhi ha Pilipinas. Ha sulod han upat ka tuig ha pag-estar ni Ambassador Romero dinhi ha Pilipinas. kultura ngan ekonomiya. Dugang pa niya nga gintagan hin duon ni RED Galinato nga an mga kagurangan. (translation by dms) <b> DENR 8 nagseselebrar han World Wetlands Day</b> Ha panuyo nga maenganyo an iba-iba nga mga sektor han sosyedad nga magdumara hin aksyon nga an panuyo amo an mahibaro an publiko han balor ngan mga benepisyo ha n wetlands. Iran. kaupayan han kalibungan. 1971 ha Ramsar. mahu los man o mamara. An envoy an ginhirang nga Ambassador of the Kingdom of Spain to the Philippines dida han Marso 2007. fashion ngan mga music festivals. Pasabot pa ni Daloos nga hi DENR Regional Executive Director Primitivo C. asya nga gin pasindungogan hiya ni Presidente Aquino. Sering ni Purificacion A. edukasyon. soc ial. Kabakyang hi Ambassador Romero ha gobyerno Pilipinas han iya pakipagsumpayan ha mga opisyales han Espanya labi na ha paglibre han nasirutan kamatayon nga penali dad ha duha ka Pilipina nga an ngaran hira Marilou Ranario ngan May Vecina dida han tuig 2009. Presente gihap hini nga higayon hi Secretary Alberto Romulo han Department of Fo reign Affairs (DFA). in may importante nga papel ha aton mga kinabuhi sugad han pag . Ministerio de Asu ntos Exteriores ha Espanya. ngan. Aquino III in naghatag han Order of Lakadula ngadto han Spanish Ambassador nga hi Luis Arias Romero nga hiya iton mabalik na ha Espanya katapos han upat ka tuig nga pagigin Ambasador dinhi ha aton nasud. Kaupod han Spanish envoy ha Malacanan Palace an iya asawa nga hi Soledad Lavina de Arias Romero. An tema han kanan yana nga tuig selebrasyon in nakasentro ha mahulos nga katunaa n ngan mga kagurangan mahitungod nga an 2011 amo an UN International Year of For est. dugang ni Daloos. Daloos. Ginpasindungogan gihap hiya han malinampuson nga pag-areglar han Spanish Officia l Development Asistance (ODA) nga proyekto nga natagamtaman hin damo nga kumunid ad dinhi ha aton nasud sugad han Bicol ngan Caraga nga rehiyon. an W orld Wetlands Day in ginseselibrar kada ika-2 han Pebrero ha kada tuig kun diin ini in nagmamarka han pagpakita han pag-aprobar han Convention on Wetlands dida han Pebrero 2. in nagdumara han slogan nga “forests for water and wetlands” para han selebr asyon kun diin nakasentro han importansiya han mga kagurangan. Ha mga prayoridad nga mga buruhaton ha panahon han Spanish Presidency of the Eur opean Union ha bulan nga Enero tubtob Junio 2010 diin hi Ambassador Romero an na gin aktibo hini nga mga aktibedades. An Presidente naghatag hini nga award kan Ambassador Romero dida han Martes ha Y ellow Room Premiere Guest House. Matungod ha n kan Ambassador Romero kontribusyon. deputy head of mission ng an First Secretary han Spanish Embassy. an Department of Environment and Natural Resources (DENR) han rehiyo n in nakikig-urosa han bug-os nga kalibutan han kanan yana nga tuig pagselibrar han World Wetlands Day ha February 2. partikularmente nga hi King Juan1 an nagtabag katalwasan han duha nga Pilipina pinaagi han pakipagsumpayan ni King Juan1 ha Emir ha Kuwait.<b> Presidente Aquino naghatag pasidungog hin Order of Lakandula han Spanish env oy</b> Hi Presidente Benigno S. kultura. Galina to. Hiya in anay nagtrabaho ha Oficina de Informacion Diplomatica. komersyo in gin-aghat nga mahimo ha aton nasud p inaagi ha pag-organisar hin kultural. Information Officer-designate han DENR 8. nagin masmakusog an relasyones han Pilipin as ngan Espanya dida han upat ka tuig nga pagserbe komo Ambassador. hiya in naghatag hin importansya ngan hataas nga dungog para ha Pilipinas ngan E spanya. Hi Ambassador Romero an nanginginano ha pagpaperma han 16 nga bilateral agreemen t ha mga aspeto ha agrikultura. Malacanan Palace nga amo liwat na mabalik na ha Espanya. hi Ambassador Romero in nagserbe ha dirudilain nga mga Spanish diplomatic agencies ngan mga opisina. Pinaagi han kan Ambassador Romero aktibo nga pagbulig nga diin an Spanish nga li ngwahe.

Sugad man. Dida han committee on justice hearing han Kamara de Representantes. mga kabakhawan. Padayon pa ni Daloos nga ginduon gihapon ni RED Galinato nga an slogan in nagdad alan para ha aton nga tagan naton hin atensyon an maghulos nga katunaan nga aadt o ha kagurangan. partikular na ha Agusan tungod nga harani man did a hini nga lugar an LPA. kun diin amo an panguna n ga proyekto para han Rehabiltation and Sustainable Use of Peatland Forests ha So utheast Asia. pagtapo han paiba-iba nga dalagan han panahon ngan d amo pa nga iba. An gius pagrehabilitar nga gindumara hini nga wetland nga lugar in naghihingita nga mahibaro an publiko han importansya hini ha biodiversity. nga waray gud niya nakarawat han sinisering nga patapu-an. “An mga wetland in usa han nakukuhaan hin tubig. hi Generoso Senga. ngan pagdumara hin mga pagyakan ngadto ha mga eskwelahan nga n mga lokal nga pangobyernohan han Matalom. An Information Officer in nagsering nga an Protected Areas. Pero ini hera in kaudgan naninilikado hin pagtubo. radyo ngan TV. sering ni Daloos.mintinar han dalagan han tubig. Island ngan Lake Bito Wetlands han MacArthur. dako an posibilidad nga magbubunok sakob han masunod nga 24 oras. nga nagin AFP chief of staff tikang han Abril 2003 ngada han Okt ubre 2004. Surigao Del Sur kani na han alas-2 han aga samtang nagpapabilin an hangin amihan ha Luzon. ngan an mga benepisyo nga gindadara hini. Nagsering pa hi Dadivas nga magigin maarupa-op ha Visayas ngan Mindanao nga inup dan hin patsarang nga uuran ngan darudalogdog nga mahimo magin hinungdan hin bab aha ngan pagparik hin tuna. mga salog. rekreasyon. dugang pa ni Daloos dida ha iya report. Leyte. kampanya parti pag-edukar pinaagi han pagpasamwak ha mga mantal aan. nagsering an PAGASA nga nahimumuta ng an mao nga LPA ha mga 40 kilometros norte han Hinatuan . Leyte kun diin amo an nanagbalay han gin-identify nga wetland ha Canigao Island. Mindanao – PAGASA</b> Nagpahimatngon yana an Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Servi ces Administration (PAGASA) nga mahimo magdurot hin 24-oras nga uuran ha rehiyon han Visayas ngan Mindanao en usa nga low pressure area (LPA). Wildlife and Coastal Zone Management Service (PAWCZMS) han DENR in may nakahelera nga pipira nga mga aktibidad para pagselebrar han World Wetlands Day. Dugang pa niya nga ini nga mga aktibidad in naguupod han hag-id nga pagpasarang han impormasyon. Dinhi ha rehiyon 8. pagkaon. chief of staff tikang han Agosto 2005 ngada han Hu . An PAWCZMS in magdudumara gihapon hin pag-ebalyuwar han wildlife/shorebirds ngan iba pa nga may kalabutan hini didto ha Canigao. Nagdadahum hi RED Galinato nga an selebrasyon han World Wetlands Day in diri la makakagpahibaro han katawhan parti hini kundi magserbi gihapon nga panawagan par a gumius an katawhan para ini in maproteheran ngan masustiner an maupay nga pagg amit hini. (PIA-8/maa) <b> LPA mahimo magdurot hin padayon nga uuran ha Visayas. pabalon ng an binulan nga salapi. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Retirado nga mga hepe han AFP nagdiwara nga mayda ‘pabalon’ nga salapi nga aregl o ha military</b> Lima nga anay chiefs of staff han Armed Forces of the Philippines (AFP) en nagdi wara hadton Martes han mga aligasyon nga nagpakakarawat hira hin P50 milyones ko mo ‘pabalon’ nga salapi dida han ira panretiro ha serbisyo ha gobyerno.” sering n i RED Galinato dida han report ni Daloos. panginabuhi. nagsering hi Narciso Abaya. an i ya papel parti pagkunserbar. labot la hin iba pa. Segun han PAGASA mayda posibilidad nga magdurot gihapon ini nga LPA hin babaha n gan mga pagparik hin tuna tungod nga naghuhulga ini pagbuhos hin darudamo nga ur an hiton masunod nga 24 oras partikular na ngada han agsob baha-on nga probinsya han Agusan ha Mindanao . Sumala kan PAGASA forecaster Connie Dadivas. Magigin maarupa-op man gihapon ha Luzon nga inupdan hin tarutarithi. pagbulig pagdara hin malimpyo nga tubig ngadto h a mga mahulos nga katunaan. kun diin ginproponer nga mahiupod gihapon ini bali Ramsar Wetland Site. Dida han alas-5 han aga nga weather bulletin. sering ni Daloos nga ginpasabot hi RED Galinato han ginbubuh at ha pagkayana para han Leyte Sab-a Baasin nga lugar.

(PIA-Eastern Samar/Ginbini saya:DUM) <b> P-Noy dire na kaangayan pagtutdoan ni FVR----Sen. chief of staff tikang han Nobyembre 2002 ngada han Abril 2 003. Hi Dionisio Santiago. (PIA-E. Karuyag ko kitaon an maupay nga kahimtang han mga k asondalohan”. nga nagin chief of staff tikang han Hulyo 2006 ngada han Enero 2008. translated by S.” ini an pamahayag ni Drilon hin usa nga media interview hadton Martes nga adlaw durante han sesyon ha senado. en nagsering nga nagbiyahe hiya ha langyaw maka-upat ka beses durante han iy a termino kondi an nasabi nga mga pagbiyahe en kasumpay hin opisyal nga misyon. Pinanhimuwa naman ni Reyes an aligasyon ni Rabusa. Samtang. Hi Alexander Yano. nga nagmangulo han AFP tikang han Mayo 2008 ngada han Mayo 20 09. Samar. usa nga retirado nga nurse ha militar. Ra mos nga hi President Aquino in manguna hin pag-imbestigar han mga anomaliya nga may kalabutan han mga anay military generals han Armed Forces of the Philippines o kon (AFP) chiefs of staff. Samtang nagkita hira Sen. en nagsering nga nakabati la hiya han gin-aaligar nga korapsyon ha mil itar han bumutho an kaso nga plunder kontra kan anay AFP comptroller Carlos Garc ia. Nagsering gihapon hiya nga an iya asawa. Ramos hi President Benigno Aquino III mahiunong hiton corruption ha mili tary. Santiago . Nagdugang pa hin pagsering hi Drilon nga hi President Aquino in may ada niya mga cabinet members nga amo an angay manginginano han nasabi nga problema. Hi Hermogenes Esperon. Nagsering gihapon hi Rabusa nga ginhihi-araan na nga areglo ha militar an paghah atag hin pabalon nga salapi ngadto hin magreretiro nga AFP chief of staff. hi Drilon in nagbali wara han reports nga may-ada daw duha nga grupo in karuyag magpatalsik han kan Aquino pangobyernohan. Senga. Nakabati daw hiya han payola nga isyu kondi waray gud niya ini tagi hin seryoso nga atensyon.lyo 2006. ”An importante ha pagkayana nga mawara na gud ini nga corruption ha Armed Forces o f the Philippines o kon AFP. en nagsering nga nagin okupado hin duro an iya panahon ha pakigbisog han mga bandido nga Abu Sayyaf ha Mindanao ngan hin pagpatuman hin mga reporma ha AFP. Mahinunumdoman nga iginbuyagyag ni anay AFP budget officer George Rabusa durante han Senate blue ribbon committee hearing han naglabay nga semana nga kinarawat hin P50 milyones hi anay chief of staff Angelo Reyes komo pabalon hini han magre tiro hadton 2001. Gintagan hin duon han lima nga retirado nga mga heneral nga nakakarawat hira hin lump sum nga pensyon dida han ira panretiro ngan ini daw en ligal nga mga benep isyo nga kaangayan nira makarawat tikang ha gobyerno. Kondi. F idel V. Trillanes ngan han anay Defense Secretary Reyes ha pri . en nagsering nga mayda negosyo hin tela an iya pamilya ngan agsob hira magb iyahe tungod nga an usa han iya mga anak en konektado dida hin usa nga internati onal airline. ”Pamati ko dire gad kaangayan nga pagtutdoan pa an Presidente. ini an nahibaroan tikang kan anay Archbishop Oscar Cruz. pero an Presidente syempre may-ada niya ginhahatag nga mga paliseya. en upod ha iya pagbiyahe kondi an nagastos han ira pagbiyahe amo an nasud nga ir a ginkakadto-an. gintagan niya hin duon nga waray niya personal nga nahibabaro-an han tina tawag nga pabalon nga salapi para han mga magreretiro nga mga heneral. Yano ng an Esperon en tinambong hadton Martes han House justice committee hearing bahin han plea bargain agreement ha butnga han mga piskal han gobyerno ngan ni Garcia. An mga retirado nga mga heneral ha AFP nga hira Abaya. Ini an reaction ni Drilon han paghatag hin pahayag ni anay President Fidel V. dugang pa ni Trillanes. Candido) <b> Trillanes karuyag nga mawara na iton corruption ha AFP</b> Nagpahayag hi Senador Antonio Trillanes hadton Martes nga adlaw nga karuyag na n iya nga mawara na ini nga corruption ha military nga kon diin nagserbisyo hiya k omo anay Navy junior officer. Drilon</b> Nagpahayag hi Senador Drilon nga dire na kaangayan pa pagtutdoan ni anay Pres.

ha estilo hin panmado ngan musika. (PIA-E. Ginhatag han Pangulo an mao nga kadungganan hadton Martes didto han Yellow Room han Premier Guest House ha Malacañang durante han panamilit ni Embahador Romero. ginkab-ongan hin Order of Lakandula ni Aquino</b> Ginkab-ongan ni Pangulo Benigno Aquino III hin Order of Lakadula nga mayda rangg o nga Bayani an tibaya na nga Embahador han Espanya nganhi ha Pilipinas Luis Rom ero ha pagrekognisar han mahinungdanon nga nahiamot hini ngada han pagpa-uruupay pa han relasyones ha butnga han Pilipinas ngan Espanya sakob han nakalabay nga upat ka tuig. partikulamente an mga senior off icers durante han panahon ni PGMA. nagkapot hin katungdanan ha maglainlain nga mga ahensya pandiplomatiko ngan buhatan han Espanya hi Embahador Romero. labot hi n iba pa. kultura. partikula r na pinaagi han paghangyo ni King Juan 1st ngada han Emir han Kuwait. an deputy head of mission nga hi Maria Molina. Nagdugang pa hi Trillanes hin pagsering nga hiya in natoo nga an kan anay Lt. ngan komersyo ha nasud. Hi Trillanes in natoo nga damo pa an mahipapadayag ni Rabusa kon hiya in umatuba ng ha Senate inquiry buwas nga adlaw (Huwebes). Kaupod han Embahador an iya asawa nga hi Soledad Laviña de Arias Romero. Candido) <b> Embahador han Espanya. paglalanaton han BI</b> Iginpasamwak han Bureau of Immigration (BI) an paghiporma hin espesyal nga grupo nga asay an maghihikay hin mga ebidensya ngan magpapabakod hin mga kaso kontra .” hi Trillanes in nagsering. ngan kooperasyon panturismo ngan pankatilingban. (PIA-Ea stern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Mga langyawanon kanay mga visa en palsipikado. George Rabusa ginyakan in kamatuoran han hiya in magpadayag han mga gin-aaleg ar nga mga anomaliya nga nahinanabo ha military. pinaagi hin regular nga koordinasyon ngada han mga opisyal han Espanya. ”Colonel Rabusa in usa nga very credible witness kay hiya in taga sulod han milita ry.mero pala nga higayon tikang hiya mahigawas han detention cell hadton nakalabay nga tuig nga kon diin inatender hiya han una nga semana ha Senado han Senate blu e ribbon committee hearing mahiunong han plea bargain agreement ha butnga han mg a prosecutors ngan han anay military comptroller Carlos Garcia. Ginbuligan niya an gobyerno han Pilipinas. Ginrekognisar hi Embahador Romero para han iya paningkamot nga mapirmahan en 16 nga bilateral agreements ha patag han mga industriya pan-agrikultura. nga mapahibub-an an sirot nga kamatayon para han mga Pilipina nga hira Marilou Ranario ngan May Vecina hadton 2009. Dida han upat ka tuig niya nga panenerbihan ha Pilipinas. kultura. Aktibo gihapon an partisipasyon ni Embahador Romero dida han prayoridad nga mga proyekto durante han pagmangulo han Espanya han konseho han European Union tikan g han Enero tubtob han Hunyo han tuig 2010. makaka-diskobre pa kami hin damo pa nga mga instances of corruption nga ginbuhat hini nga mga tawo nga gin-aalegar. Co l. e dukasyon. Natudlok hiya nga embahador han Ginhadian han Espanya nganhi ha Pilipinas hadton Marso. Tungod han iya aktibo nga partisipasyon ha pag-organisar hin mga karisyohan pank ultura. Hiya in nagbubuhat la para han intereses han mga katawhan dire la han iya pe rsonal nga amo iton an maupay nga pagtikang. Ngan natoo ako nga hiton tidaraon n ga semana . dako an nagin papel ni Embahador Romero dida han diplomatiko nga pagibirubisita han Pilipinas ngan Esp anya. nahiundong an kinatsila nga yinaknan. Presente gihapon dida han mao nga okasyon hi Secretary Alberto Romulo han Depart ment of Foreign Affairs (DFA). ngan an first secretary han Embahada han E spanya nga hi Antonio Garcia. Hi Reyes amo an Defense secretary han hi Trillanes in manguna han Oakwood mutiny hadton 2003 ha pagprotesta han mga gin-aalegar nga graft and corruption ha mili tary ha ilarom han pamunoan ni anay President Gloria Macapagal-Arroyo. Ginpasidunggan gihapon an Embahador tungod han iya pagbulig nga maipahamtang an mga proyekto ilarum han Official Development Assistance (ODA) han Espanya ha mga komunidad ha Pilipinas. ilabi na ha mga rehiyon han Bicol ngan Caraga. translated by: S. kapaligiran. Samar. 2007. Ugsa han iya panenerbihan ha nasud.

ini nga buwa nga panarhog nga yaun bomba in diri nakakabulig sa yan a nga panahon ngan si Justice De Lima nagpatapod nga yaun sin penalidad adton ma dakpan nga maghatag impormasyon matungod sini. Tututokan gihapon hini nga espesyal nga yunit an mga langyawanon nga nakakuha hi n working visas pinaagi hin pagsalawad hin palsipikado nga work permits o hin di ri ungod nga mga petisyon tikang hin mga nag-eempleyo. Faizal Hussin. Matapos in masusi nga paghanap. korapsyon. an DFA in nag-paakti bar san back-up team sini sa Jeddah. puruko la sa iyo mga balay. Gink okomponer an mao nga yunit hin beterano nga mga ahente han BI ngan panngunguloha n ini ni immigration operative Allan Zacarias. an bag-o pala nga napop orma nga Intelligence Analysis Unit (IAU) en kinahanglanon gud agud mapanalipdan an sistema han pagtaga-visa ha nasud ngan agud man mag-alang na an mga langyawa non pagbuhat hin palsipikasyon. (PIA-Northern Samar/Ailene Diaz) <b> Palasyo nagpahimatngon kontra sa buwa nga tarhog san bomba</b> An Malakanyang nagpahimatngon san publiko kontra sadton nagbubuhat sin panarhog san bomba kon diin nasugad nga adton madakpan nga maghimohimo san buwa nga impor masyon pag iimbistigaran san Department of Justice ngan may baratunon. ngan l evel # 4 – pagbalhin o pag ebakwit san OFWs. Pero sa luyo sini. Si Conejos nag isyu sini nga pahayag matapos an DFA mag ursa san alert level nga da san mga Pinoy ngadto san level two: paglimitar san ira kiwa ngan pag iwas sa kanra san kataradman. natuod an DFA nga sa yana.hin mga langyawanon nga gintatahapan na-estar ha nasud gamit en peke nga mga vis a. Kaparte san andam nga pitad para san OFWs sa nasabi nga nasud. Aghat niya. si Makati police chief Senior Superintendent Froilan Bonifacio n asugad nga yaun bomb squad nga ginpadara para mag imbistigar sini nga panarhog n ga nakarawat san Assumption College sa Makati sa mga alas 9 sa aga. “kon puede.” An protesta padayon nga nagtitikakusog sa Cairo tungod san panawagan san kasamok san ekonomiya. Lakip han mga buruhaton han IAU an pag-imbestigar hin mga reklamo kontra hin mga langyawanon nga gin-aakusar hin pagsumiter hin palso nga mga dokumento dida hit on ira aplikasyon para hin visa. level # 2 – Paglimita r san kiwa. Si Deputy Presidential Spokeswoman Abigail Valte nag isyu sini nga pahimatngon m atapos makakarawat sin tarhog kon diin yaun kuno nagbutang sin bomba sa sulod sa n Assumption College sa Makati City kon diin nahibaruan nga buwa la ngay-an Dugang niya. kawara trabaho. Iginbutang an IAU ilarum han BI intelligence division nga ginmamangulohan ni Att y. Para madugangan an tawo nga masuporta san nasabi nga lugar. nga naghingita nga maporma an mao nga yunit tungod han mga sum at nga nakakakuha hin palsipikado nga mga visa en mga langyawanon ha nasud. An DFA nagpadara liwat ngadto staff tikang sa Manila ngadto sa Cairo para makisa yo kan retired General Roy Cimatu ngan san opisyales san Pilipinas tikang sa Riy adh. si Foreign Affairs Undersecret ary Esteban Conejos nag-aghat san mga magtatrabaho sa langyaw nga magpahiyaro sa n mga lugar panpubliko kon diin yaun demonstrasyon. kapobrehan. Dida sa report.“Pahirayo kamo san demonstrasyon”</b> Sa butnga san kasamok pagtaga politika sa Ehipto. wara naagian nga ebidensya an mga imbistigador s . Oman ngan Tel-Aviv sa Israel. an Ehipto talwas la gihapon nga lu gar para san OFWs. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DU M) <b> Sagdon ngadto sa mga OFW sa Ehipto. ngan pan abuso san mga ka polisan kontra kan Presidente Hosni Mubarak sa Ehipto. level # 3 – relokasyon san OFWs sa mga gin andam nga mga lugar. an DFA yaun upat nga levels sa pag alerto: level # 1 – Mga pitad pagpahinumdum. Gintagan hin duon ni Ledesma nga babawi-on nira an visa ngan pababalikon ha ira nasud an hin-o man nga langyawanon nga nagpalsipikar han ira mga dokumento agud la makag-ukoy ha Pilipinas. Segun kan Immigration officer-in-charge Ronaldo Ledesma. Iya liwat gin-aaghat an ira mga kauropdan dihan sa Pilipinas nga kaptan an ira p agtoo sa gobyerno kay ini nagbubuhat sa ngatanan nga wara masudir san mga OFWs d idto sa Ehipto.

(PIA-Northern Samar/Ai lene Diaz) <b> COPA suportado la gihap an kan P-Noy administrasyon – Esposo</b> Suportado la gihap han Council on Philippine Affairs o kon (COPA) an administras yon ni P-Noy bisan ha luyo han kan retired Bishop Oscar Cruz ngan hin usa nga me diaman paghatag hin diri kamatu-oran nga statements o kon impressions nga kuno a n COPA in nadidis-gusto o kon disappointed daw hira han liderato ni President Be nigno C. (PIA-Northern Samar/Ailene Diaz) <b> Balaudnon sa Anti-Overloading ig-iimponer sa DPWH</b> An Department of Public Works and Highways (DPWH) sa koordinasyon san Philippine National Police (PNP) ngan Land Transportation Office (LTO) mag iimponer san An ti-Overlaoding Law tikang Pebrero Uno.an ginbutang kuno nga bomba sa sulod sa eskwelahan ngan gindeklarar nga buwa la an panarhog. Samtang hi Esposo in nag-papakiana kon ano gud an ira motibo nira Cruz ngan hi T aberna han pagpagawas ngan paghatag nira hin diri kamatu-oran nga statements o k on impressions nga an COPA daw yana in dire kontento kan President Aquino. Ha pagkayana. Sa pagtikang san pag imponer sini nga balaudnon. Aquino III an mga lokal nga panggobernohan ha nasud tungod han ira iginhahatag nga suporta ha iya panawagan para hin sayod ng a mga transaksyones labi na an may kalabutan ha pagtaga salapi. Candido) <b> PNoy gintagusya an mga LGUs tungod han ira suporta</b> Gintagusya ni President Benigno S. nga an gobyerno magtitikang pag imple mentar san maximum nga gintutuyang nga limit sin 13. Si Singzon nasugad nga an Land Transportation Office (LTO) an nag deputized san DPWH nga ig imponer ini nga balaudnon. an padayon nga mga remittances nga tik ang ha abroad ngan han padayon han direct investments han mga manmumuhunan nga n atikang pa ha gawas han aton nasud. an gindeputized nga personahe s a DPWH in mag iisyu sin Temporary Operating Permits (TOPs) ngan pagkokompiskaron an plaka sadton trucks nga overloaded o subra an bug-at. Iton COPA in magpapabilin nga aada hiton frontline pakipag bisog hin ano man nga mga grupo nga may-ada panuyo hiton pagdestabilisar han kan P-Noy administrsasyon. Samar. Can dido) <b> Palasyo kompiyansya nga masusustenir an pagtubo han ekonomiya</b> Kompiyansa an Palasyo nga masusustenir an pagtubo han ekonomiya o kon economic g rowth record nga nahipatik hadton nakalabay nga tuig pinaagi han pag-pakurukusog pa han mga basic services. hiya in nagsering hadton Lunes nga adlaw. translated by: S. nga waray kamatu-oran an statements o kon impressions nga ginhatag ni Bishop Cru z ngan han ABS-CBN reporter/anchorman Anthony Taberna nga an COPA daw in dissati sfied o kon dire kontento han kan Aquino pag-palakat han gobyerno. (PIA-E. segurado gud nga ini in ma greresulta hin “maupay nga ekonomiya”. hiya in nagsering nga ini nga tutulo nga pinaka-importante nga mga pamaagi. Samar. ngan san gintutuyang nga gross vehicle weight (GVW) sa Mayo Uno.5 metric tons per axle load sa Pebrero Uno.” dugang pa ni Esposo. Sumala han NSCB an makusog nga ekonomiya in dara ini hadton peaceful political t ransition han Pilipinas. overseas remittances ngan projected increase in fore ign direct investments. Samtang an National Statistical Coordination Board (NSCB) in nag-report nga an e konomiya han Pilipinas in hinitaas hin 7.3 percent hadton nakalabay nga tuig. Aquino III. Amo daw ine an kaparte han mensahe han Presidente nga iginhatag ni DILG Usec. Segun kan COPA chairman Billy Esposo. “Ha kamatuoran kon ini nga tutulo nga butang in pagtirig-obon . Au . segurado ako nga m asusustenir gud naton an maupay nga ekonomiya. Si DPWH Secretary Rogelio Singzon nasugad.” dugang pa ni Valte. Hi Valte in nagdugang pa hin pagsering nga pinaagi han conditional cash transfer ngan han iba pa nga mga social services. translated by: S. (PIA-E. Segun kan Deputy Presidential Spokeswoman Abigail Valte. dida hin usa nga press conference didto ha Malacañang hadton nakalabay nga Lunes . Aquino III an napi li nga Presidente hadton nakalabay nga presidential elections hadton Mayo 2010. “an COPA in nagkakaurusa ngan aktibo pagsuporta kan P-Noy ngan han i ya mga reform agenda. nga kon diin hi President Benigno S.

Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA). Catalino Davis para han Adminis trative. Sugad man. Segun kan Ramon Agustin. maabot daw hin tunga ka trilyones de pesos an gagahinon para ha mga IRA han mga LGUs. Col. hi Lt. Yumul ngan hi DOST Secretary Mario M ontejo tungod han pag-endorsara nira nga magkatutudlok ha posisyon an bag-o nga mga opisyal han PAGASA. Servando ngan tungo d hini. Nagsering hi Rabusa nga komon nga areglo an “pabalon” nga sistema tikang hiya magin budget officer ha AFP. Vicente Malano para han Operations and Services. Nathaniel Servando komo bag-o nga Administrador han Philippine Atmosphe ric. ikinalipay gud nira an pagkatudlok kan Dr. pasalubong nga sistema ha PNP. ginpasalamatan ni Agustin hi Dr. ginhangyo han PWEA kan Secretary Montejo nga mag-endorsar. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Pabalon. ipapasa na an pagmaneho han PAGASA ngada kan Dr. ngan hi Engr. Nagsering pa daw an Presidente nga hiton sunod nga tuig. Gintudlok ha katungdanan hi Dr. Graciano Yumul. hin-o nagserbe nga Officer-in-Charge tikang h an Agosto han naglabay nga tuig ngan ha pareho man nga higayon komo Undersecreta ry for Research and Development han Department of Science and Technology (DOST). Jr. Flaviana Hilario para han Research and Development. presidente han PWEA. hin manngungulo han PAGASA nga magtitikang ngahaw han mga taw ohan han ahensya. Durante han Senate hearing han naglabay nga semana. gindiwara ni Bacalzo</b> Iginpatapod ni Philippine National Police (PNP) chief Director General Raul Baca lzo hadton Lunes nga waray sinisering nga “pabalon” o “pasalubong ha sakob hiton organ isasyon han kapulisan.(PIA-Samar/Trans:A ENicart) <b> Mga tawohan han PAGASA. ser ing ni Agustin nga daku gud an pagtuo nga an bag-o nga mga lider en magtitikang mismo dida han ira mga igkasi-empleyado ha PAGASA. gintagan niya hin duon nga iligal an sugad nga butang ngan diri daw ini palisiya dida hiton PNP. Gin-ayat han Presidente ha iya mensahe ha ngatanan nga mga LGU nga pagsubdon adt on nagsusunod na han iya palisiya kay ngani daw an General Appropriations Act (G AA) in nagmamandu hin hol-os nga pagsunod han DILG Memorandum. Presente gihapon hi Reyes durante han Senate Blue Ribbon Committee hearing bahin . Sugad man. kon bumali k na hiya ha DOST. Waray manta pagsayop hi Pangulo Aquino ha pagpili kan Dr. An pagkatudlok han mao nga mga opisyal en nagpapakita hi n pagtapod ngan kumpyansa han kapabilidad hini nga mga empleyado han PAGASA. iginpahayag ni anay AFP budg et officer nga yana retirado na. Komo bag-o nga Administrador. ha Tacloban han nakalabay nga Enero 28. ikinalipay an pagkatudlok hin bag-o nga hepe han ahe nsya</b> Ikinalipay han Philippine Weathermen Employees Association (PWEA) an pagkatudlok kan Dr. George Rabusa nga kinarawat hi anay AFP chief Angelo Reyes