P. 1
Waray Literary Text

Waray Literary Text

|Views: 6,033|Likes:
Published by Han Hyo Wook

More info:

Published by: Han Hyo Wook on Feb 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/04/2013

pdf

text

original

Title:Literary Collection Didto ha bungto ha KAALIMANGUHAN, tuna ha Kabisayan, hadton katima han Liberacion an Pilipinas.

An JUEZ DE PAZ usa nga tawo nga mananong nga pinurog han sadto ngan yana nga kauswagan. Hi YUYANG babayi nga baringgitan. Hi YUYONG amo an hurunanon nga napakasawangnOfl nga uraora. [Ha ruwang han Jusgado de Paz.] TELEFONO. Riiing,rniiiing. . JUEZ. Halo, halo. . . Di layin is bisi? Ta, kay ano man in pagtawag? Din, din: din ako say nagtawag; ako an gintawag. Daraga? Ano in labot ko hin nga daraga, mga inasawan o mga balo! Ako ha nayit dab? Hino ka ba? Ha? Ako ha dasing hol? [lbubutang an huhoringan han telefono ngan maghihimangraw ha kadaman] Uosa Ia nga layin damo kami nga naghihiruhimangraw. Karuyag ka masayud hin mga sumat nga tinago? Pamati ha telefono: mga libak, mga pakaraot, mga abugho pati mga sala nga waray pa himua han igkasitawo hibabatian mo ha telefono. Aada ha telefono an mga misterios nga magkadilain iíga kaluto: an Matuod gad manggud: mi nga kalibutan amo an gidadakui nga teatro hin magkadirudilain nga mga drama, an iba patarawan ngan an kada man makabibido o makatatangs. TELEFONO. Ruing, rriiing,. . .riiiing! Oo amo ini: an Juez de Paz ha Kaalimaiiguhan, naghuholat han imo mga sugo. Nahimos han akon escribiente nga aadto yana ha Panultogan nga anio an ira bungto; bangin umoli nganhi yana nga adlaw. An irno kadungganan napakiana han tinikangan hadto nga krimen? Abugho gihapon: an asawa hadton pinatay iginkasangkay hinin akusado. Usa ka gabi nga bula non nagkakirita hira nga tub hiton tinambak nga mg puthaw ha duruongan. Nakadalagan an babayi, nab jim an duha nga lalaki ngan hin tutulo ka tawo nga nagiininaw han “limukon ngan han punay” Kahuman han drama: an waray sala pinatay ban salaan. Ha usa ka pubong, karuyag nimo, Ikinasasakit ko nga gayud an din pakatuman hiton imo karuyag. Matuod gad, Honorable, iton imo siring: “diri mababanhaw an minatay magdiano hin kadako han sirot nga ihatag ha akusado”; kundi, an Dios din nakaturog, ngan din man nakaturog an aton mga balaud. Babaihinon ako ngadto hin hirayo ngan gutiay nga bungto? Matuman an iyo kagamhanan! Waray sapayan: nagmamatuod ako nga salaan an akusado ngan, tungod hini nga akon pagmatuod, ipadadara ko ha Juzgado de Primera Instancia ito nga causa upod an akon dimision! [luompag an huhuringan. Maghihimangraw ha kadaman .] Babayaan ko anay an akon katungdanan sano ako gumawi hin din tama han kamatadong han akon panmurubuot. Sunugon anay an mga kodigo, agb unon an ngatanan nga mga balaud, kun asay man la ngayan tutumanon an kaburoton hin tawo nga

gamhanan! Din ako matugot nga an kaladnganan han Juzgado pagdaradaraon la han mga huringhuring han bisan hino ha kahitasan. Kay an bungto mayada mata, an bungto mayada talinga, ngan waray natatago ha atubangan hito nga bungto! Ay! Kon inin akon tingug sugad pa hin kamalatus han tingug han dalugdog, igugoliat ko an pagsiring: Mga batanon, kun ha urhi nga mga adlaw sumaypong kamo ha kahitasan, himua gihapon niyo nga an bungto matapod han kamatadong han aton Gobierno! NINONG. Maupay nga aga, Sr <pd>.</pd> Juez. JUEZ. Ay, iini ka na ngayan. Kumosta man didto ha Panultogan? Matiunano an iyo bungto? NINONG. Sigi an progreso; an hadto mga gutiay nga sapa ha kalsada, yana mga palaisdaan na. Ngan makar uroyag pagkiton, kon nagdadadlagan iton mga awto kay naguukpawukpaw, baga in mga pakia, ngan kon hain an masukot agian han magilatigat nga mga espesyal, aadto man an pinakagarahe han mga de carga nga mga trak. Waray na No Parking kay bisan dim nakakaparking. Ngan... JUEZ. Maupay nga inuli ka kay damo an aton susuraton. Hira gihapon ngan an JEFE DE POLICIA. JEFE DE POLICIA. Kiha, Sr <pd>.</pd> Juez. JUEZ. Tungod gihapon hin abugho? JEFE DE POLICIA. Diri pa; mga estudiante Ia anay. JUEZ. Kay ano, karuyag hito nga mga estudiante magtransfer ngada ha aton estelma ting? NINONG. Maupay ngahaw: din hira mabayad hin matrikula. JEFE DE POLICIA. Kuan gad, Sr <pd>.</pd> Juez: nagkahuhultok kagabi sugad han iba nga mga gabi. Usa nga estudiante de derecho, nagderecho pagpalit hin usa kadama nga tuba ngan panawgon in lima han iya kasangkayan nga mga estudiante gihapon hin kamidiko, kaingeniero ug iba nga mga kinaadman. Embes nga masingadto hira ha colegio, tampoco nga nagpakadto ha puno han talisay ngan didto pagklase. Ta, kay iton tuba diri man nakakahatag hin kinaadman, nanhikalimot han ira hingyap nga urhi nga mga adlaw mahimo hira nga mga dagko nga pilipinhon, nahimo Ia lugod nga gudti nga darakpon han mga polis. lini an akon kiha. [Kakarawton.] [manhuhunahona anay]. Ambot kon nalilimot Ia ako...Didi han “Noli” ni Rizal diri nahamarnangraw nakadamo mahatungod hin mga estudiante, waray ako pakabasa hin nahananabi ha mga estudiante nga hubog o parahubog. Karuyag ada sidngon nga, hadto nga mga panahon, haruhataas an moralidad han mga estudiante? JEFE DE POLICIA. Modernismo, Sr <pd>.</pd> Juez. JUEZ. Din. Din ko .karuyag nga kabiduan ako hito nga kabataan nga magigin harige nga madigon han aton batanon nga Republica. Kundi, napakiana ako: Ham dapit au karatan? Aada ha mga kaganak? Aada ha mga magturotdo? Aada han mga paagi han pagtutdo o ha mga pagaradman? JUEZ [gugusion an kiha]. Sidnga iton kabataan nga, gingusi

ko mi ng den uncia kay din ko karuyag nga ha ira pagkatigurang iii agkamayada hira maraot nga hinumdoman han ira pagkabatanon. Karuyag ko nga hira rnahainatngon nga an tuba ngan han mga alaksiw amo an kaurog nga tinikangan han magraot nga inga hilig; ngan karuyag ko nga hira manunga an iskwilahan din an cared amo an pangaraydan han mga ginawian. Pabalika hira ha iskwilahan. [Masulod an JEFE DE POLICIA.] JUEZ. Ano ito? Kitaa daw kun ano ito. NINONG [Masulod.] YUYONG [ha sakub han Juzgado]. imposible ito waray logica. Kay nagtuon ako hin logica, Sr. Juez, ngan bisan ha filosofia natural din ito mahihimo. Aw, ano an ha imo, Sr <pd>.</pd> Juez? Ano an imo opinion? JUEZ. Opinion hin ano? YUYONG. Kay nagestudyo ako ha Cebu, maaram ako hin logica kay gutiay ngani ako magpadi, por lo tanto din ito mahihimo. Ano an imo opinion, Sr <pd>.</pd> Juez? JUEZ. hiunong hin ano iton imo ginyiyinakan? Ano nga opinion in akon ihahatag kay waray ka pa man pagasoy hin tuhay? Ano ka, hubog hin vino o hubog hin kanan Dios tagay? YUYONG. Ambas penas a la vez. JUEZ. Hubog ka ngayan? YUYONG. Din. JUEZ. Tuyaw ka? YUYONG. Din. JUEZ. Ano man in imo karuyag? YUYONG. An imo opinion. JUEZ. [Mabuhat ngan mailalakat.] YUYONG. Con la venia del Juzgado: maghihimangraw ako hin laktod, iton baga hilipot gud Ia nga himangraw. JUEZ. Maupay; laktura la basi din kita magiha. Lingkod. YUYONG. Din kinahanglan: mas maupay ako magasoy kun natukdaw kay, basi ka masayud, Sr <pd>.</pd> Juez, usa ako han mga oradores de campanilla han panahon han politica... JUEZ. Bueno, bueno, ayaw na hiton politica. An imo tuyo, an imo tuyo....! YUYONG. lini an historia: Hadto han bata pa ako, kay din pa man ak hadto lagas… JUEZ[ha kadaman]. Ginmimorais hin maupay an poesia ni Laygo. YUYONG. Ngan akon pinangasawa adto nga babayi YUYONG. karuyag ko sidngon nga nagdudumiri ha akon an iya mga kaganak. JUEZ. Ah! YUYONG. Kundi nakasal kami gihapon ngan naggozar kami han hanimun; kondi adto nga amon luna de miel, siring han poeta, JUEZ. Adios, adios, din na ito laktod nga asoy, hiaabutan kita han kurpioawor kon dadamuon mo nga mga istorya, labi kun sasaktan pa hin mga siday. Igsumat an yana nga nahanabo, ayaw na tikanga didto han

pagangkan ha imo. Hino an imo contra? YUYONG. An akon asawa, JUEZ. Tungod hin ano? YUYONG. Tungod han iya ha akon mga malos tratos de obra. JUEZ. Ginsuntok ka? Ginbalbag ka? YUYONG. Waray. Aw, danay ak pagbanyakan hin din tinatalso iton iya bakya. Agi daw kamaulol, labi kun dinhi ha lulod pakaigo! Ngan it iya gad mga buyayaw kay mga barahibuon na nga uraora! JUEZ. Kay ano man in iya nasisinahan ha imo? YUYONG. Primero, kay malakat kuno ako. [Ha usa nga ruwang, nga ama ngahaw inpinakasulod, hin usa nga taragbalayan hin mga magturoon nga kalalakinan. Ha buod, anpwerta tipahagdan ngan tipakusina, ngan ha duha nga kagiliran an mga bintana ug mga pwerta man ngahaw. Ha sakub han ruwang: duha nga tiheras, usa nga lamisa, mga basahon nga nagkakalpat, lingkuran ug mga ginamit pagbola, pagtennis o pagbuksing. Ha bungbong nga dapit ha buod may telefono.] [Ha usa ngapiliw, ngadto dapit ha baba han teatro, hihimuan hin gutiay nga bahin han taragbalayan hin mga magturoon nga kababayinan. Mayada man telefono.] ILUMINADO LUCENTE ABUGHO Mga Maguruyag JUEZ DE PAZ YUYANG (Asawa) YUYONG (Bana) NINONG (Escribiente han Juez) JEFE DE POLICIA Didto ha bungto ha KAALIMANGUHAN , tuna ha Kabisayan, hadton katima han Liberacion an Pilipinas. An JUEZ DE PAZ usa nga tawo nga mananong nga pinurog han sadto ngan yana nga kauswagan. Hi YUYA NG babayi nga baringgitan. Hi YUYONG amo an hurunanon nga napakasawangnOfl nga u raora. I [Ha ruwang han Jusgado de Paz.] TELEFONO. Riiing,rniiiing. . JUEZ. Halo, halo. . . Di layin is bisi? Ta, kay ano man in pagtawag? Din, din: din ako say nagtawag; ako an gintawag. Daraga? Ano in labot ko hin nga daraga, mga inas awan o mga balo! Ako ha nayit dab? Hino ka ba? Ha? Ako ha dasing hol? Librame, s eflor, de la peste y de todo mal! --------------------------------------------------------------------------------------------------[lbubutang an huhoringan han telefono ngan maghihimangraw ha kadaman.] Uosa la nga layin damo kami nga naghihiruhimangraw. Karuyag ka masayud hin mga sumat nga tinago? Pamati ha telefono: mga libak, mga pakaraot, mga abugho pati m ga sala nga waray pa himua han igkasitawo hibabatian mo ha telefono. Aada ha tel efono an mga misterios nga magkadilain nga kaluto: an misterios gozosos, doloros os y gloriosos hinin milagroso nga bungto por obra y gracia del espiritu ifernal . Matuod gad manggud: ini nga kalibutan amo an gidadakui nga teatro hin magkadir udilain nga mga drama, an iba patarawan ngan an kada man makabibido o makatatang s. TELEFONO. Ruing, rriiing,. . .riiiing! JUEZ. Halo.. .Con quien tengo el hon or de hablar? Aw, buenos dias, Honorable. Oo, arno ini: an Juez de Paz ha Kaalim aiiguhan, naghuholat han imo mga sugo. An expediente hito nga causa? Nahimos han akon escribiente nga aadto yana ha Panultogan nga anio an ira bungto; bangin um oli nganhi yana nga adlaw. An imo kadungganan napakiana han tinikangan hadto nga krimen? Abugho gihapon: an asawa hadton pinatay iginkasangkay hinin akusado. Us a ka gabi nga bulanon nagkakirita hira nga tulo hiton tinambak nga mga puthaw ha duruongan. Nakadalagan an babayi, nabilin an duha nga lalaki ngan hin tutulo ka tawo nga nagiininaw han “limukon ngan han punay” Kahuman han drama: an waray sala p inatay han salaan. Ha usa ka pubong, karuyag nimo, Honorable, nga sobreseeron ko mi nga causa? Ikinasasakit ko nga gayud an diri pakatuman hiton imo karuyag. Ma tuod gad, Honorable, iton imo siring: “din mababanhaw an minatay rnagdiano -------------------------------------------------------------------------------

--------------------hin kadako han sirot nga ihatag ha akusado”; kundi, an Dios din nakaturog, ngan d in man nakaturog an aton mga balaud. Babaihinon ako ngadto hin hirayo ngan gutia y nga bungto? Matuman an iyo kagamhanan! Waray sapayan: nagmamatuod ako nga sala an an akusado ngan, tungod hini nga akon pagmatuod, ipadadara ko ha Juzgado de P rimera Instancia ito nga causa upod an akon dimision! [Iuompag an huhuringan. M aghihimangraw ha kadaman] Babayaan ko anay an akon katungdanan sano ako gumawi hin din tama han kamatadong han akon panmurubuot. Sunugon anay an mga kodigo, ag bunon an ngatanan nga mga balaud, kun asay man la ngayan tutumanon an kaburoton hin tawo nga gamhanan! Din ako matugot nga an kaladnganan han Juzgado pagdaradar aon la han mga huringhuring han bisan hino ha kahitasan. Kay an bungto mayada ma ta, an bungto mayada talinga, ngan waray natatago ha atubangan hito nga bungto! Ay! Kon mm akon tingug sugad pa hin kamalatus han tingug han dalugdog, igugolia t ko an pagsiring: Mga batanon, kun ha urhi nga mga adlaw sumaypong kamo ha kahi tasan, himua gihapon niyo nga an bungto matapod han kamatadong han aton Gobierno ! II JUEZ DE PAZ NGAN NINONG NINONG. Maupay nga aga, Sr <pd>.</pd> Juez. JUE Z. Ay, iini ka na ngayan. Kumosta man didto ha Panultogan? --------------------------------------------------------------------------------------------------Matiunano an iyo bungto? NINONG. Sigi an progreso; an hadto mga gutiay nga sap a ha kalsada, yana mga palaisdaan na. Ngan makaruroyag pagkiton, kon nagdadadlag an iton mga awto kay naguukpawukpaw, baga in mga pakia, ngan kon ham an masukot agian han magilatigat nga mga espesyal, aadto man an pinakagarahe han mga de car ga nga mga trak. Waray na No Parking kay bisan dim nakakaparking. Ngan... JUEZ. No hay que hablar de cosas tristes. Maupay nga inuli ka kay damo an aton susura ton. III Hira gihapon ngan an JEFE DE POLICIA. JEFE DE POLICIA. Kiha, Sr <pd> .</pd> Juez. JUEZ. Tungod gihapon hin abugho? JEFE DE POLICIA. Din pa; mga est udiante la anay. JUEZ. Kay ano, karuyag hito nga mga estudiante magtransfer nga da ha aton estelmating? NINONG. Maupay ngahaw: din hira mabayad hin matrikula. JEFE DE POLICIA. Kuan gad, Sr <pd>.</pd> Juez: nagkahuhultok kagabi sugad han i ba nga mga gabi. Usa nga estudiante de derecho, nagderecho pagpalit hin usa kada ma nga tuba ngan panawgon in lima han iya kasangkayan nga mga estudiante gihapon hin kamidiko, kaingeniero ug iba nga mga kinaadman. Embes nga masingadto --------------------------------------------------------------------------------------------------hira ha colegio, tampoco nga nagpakadto ha puno han talisay ngan didto pagklase. Ta, kay iton tuba din man nakakahatag hin kinaadman, nanhikalimot han ira hingy ap nga urhi nga mga adlaw mahimo hira nga mga dagko nga pilipinhon, nahimo la lu god nga gudti nga darakpon han mga polis. lini an akon kiha. [Kakarawton.] [man huhunahona anay]. Ambot kon nalilimot Ia ako...Didi han “Noli” ni Rizal dim nahamarn angraw nakadamo mahatungod hin mga estudiante, waray ako pakabasa hin nahananabi ha mga estudiante nga hubog o parahubog. Karuyag ada sidngon nga, hadto nga mga panahon, haruhataas an moralidad han mga estudiante? JEFE DE POLICIA. Modernis mo, Sr <pd>.</pd> Juez. JUEZ. Din. Din ko .karuyag nga kabiduan ako hito nga ka bataan nga magigin harige nga madigon han aton batanon nga Republica. Kundi, nap akiana ako: Ham dapit au karatan? Aada ha mga kaganak? Aada ha mga magturotdo? A ada han mga paagi han pagtutdo o ha mga pagaradman? JEFE DE POLICIA. Doctores t iene ci Gobierno que os sabra responder. JUEZ [gugusion an kiha]. Sidnga iton k abataan nga, gingusi ko mi ng den uncia kay din ko karuyag nga ha ira pagkatigur ang iii agkamayada hira maraot nga hinumdoman han ira pagkabatanon. Karuyag ko n ga hira rnahainatngon nga an tuba ngan han mga alaksiw amo an kaurog nga tinikan gan han magraot nga inga hilig; ngan karuyag ko nga hira manunga an iskwilahan d in an cared amo an pangaraydan han mga ginawian. Pabalika hira ha iskwilahan. [Masulod an JEFE DE POLICIA.] --------------------------------------------------------------------------------------------------IV JUEZ DE PAZ, NINONG, YUYONG YUYONG [ha sakub]. No puede ser, no puede ser; diri ako conforme nga an lalaki paggarungan han babayi. No puede sir, din gud m ahihimo! JUEZ. Ano ito? Kitaa daw kun ano ito. NINONG. Invasion! [Masulod.] Y UYONG [ha sakub han Juzgado]. No puede sir, imposible ito waray logica. Kay nagt

uon ako hin logica, Sr <pd>.</pd> Juez, ngan bisan ha filosofia natural din ito mahihimo. Aw, ano an ha imo, Sr <pd>.</pd> Juez? Ano an imo opinion? JUEZ. Opin ion hin ano? YUYONG. Kay nagestudyo ako ha Cebu, maaram ako hin logica kay guti ay ngani ako magpadi, por lo tanto din ito mahihimo. Ano an imo opinion, Sr <pd> .</pd> Juez? JUEZ. Pero, por vida de cien mu caballos! hiunong hin ano iton imo ginyiyinakan? Ano nga opinion in akon ihahatag kay waray ka pa man pagasoy hin tuhay? Ano ka, hubog hin vino o hubog hin kanan Dios tagay? YUYONG. Ambas penas a la vez. JUEZ. Hubog ka ngayan? YUYONG. Din. JUEZ. Tuyaw ka? --------------------------------------------------------------------------------------------------YUYONG. Diri. JUEZ. Ano man in imo karuyag? YUYONG. An imo opinion. JUEZ. Da le con mi opinion! [Mabuhat ngan mailalakat.] YUYONG. Espera, miligoy! Con la v enia del Juzgado: maghihimangraw ako hin laktod, iton baga hilipot gud la nga hi mangraw. JUEZ. Maupay; laktura la basi din kita magiha. Lingkod. YUYONG. Din k inahanglan: mas maupay ako magasoy kun natukdaw kay, basi ka masayud, Sr <pd>.</ pd> Juez, usa ako han mga oradores de campanilla han panahon han politica... JU EZ. Bueno, bueno, ayaw na hiton politica. An imo tuyo, an imo tuyo....! YUYONG. lini an historia: Hadto han bata pa ako, kay din pa man ak hadto lagas, “guarde e n mi pecho un amor santo y profundo y adore la mujer sin par de oro el corazon”. JUEZ[ha kadaman]. Ginmimorais hin maupay an poesia ni Laygo. YUYONG. Ngan akon pinangasawa adto nga babayi con todos los sacrificios habidos y por haber. Resum idas cuentas, ginkasal kami contra viento y marea. JUEZ. Ano iton contra viento y marea, didto kamo kasala hin baloto, ha paraw o ha vapor? --------------------------------------------------------------------------------------------------YUYONG. No, señor; karuyag ko sidngon nga nagdudumiri ha akon an iya mga kaganak. JUEZ. Ah! YUYONG. Kundi nakasal kami gihapon ngan naggozar kami han hanimun; kondi adto nga amon luna de miel, siring han poeta, es la flor de un dia que dur a solo lo que dura un lirio. JUEZ. Adios, adios, din na ito laktod nga asoy, hi aabutan kita han kurpioawor kon dadamuon mo nga mga istorya, labi kun sasaktan p a hin mga siday. Igsumat an yana nga nahanabo, ayaw na tikanga didto han pagangk an ha imo. Hino an imo contra? YUYONG. An akon asawa, JUEZ. Tungod hin ano? Y UYONG. Tungod han iya ha akon mga malos tratos de obra. JUEZ. Ginsuntok ka? Gin balbag ka? YUYONG. Waray. Aw, danay ak pagbanyakan hin din tinatalso iton iya b akya. Agi daw kamaulol, labi kun dinhi ha lulod pakaigo! Ngan it iya gad mga buy ayaw kay mga barahibuon na nga uraora! JUEZ. Kay ano man in iya nasisinahan ha imo? YUYONG. Primero, kay malakat kuno ako. --------------------------------------------------------------------------------------------------JUEZ. Ta kay matuod man nga malakat ka? YUYONG. Din, sinyor. Nagbibisikleta ako . JUEZ. Nakakapira ka lulusad ha iyo balay hit uosa ka ad law? YUYONG. Diri ko maiihap. JUEZ. Ah, malakat ka ngayan. YUYONG. Din, Sr <pd>.</pd> Juez, kay rn aararn ka man nga damo dinhi ha aton in sarakyan. Labi na hadton elecciones kay danay ak makaringbas hin awto tagtulo ka adlaw. JUEZ. Ano pa man in nasisinahan ha imo hiton imo asawa? YUYONG. Kun gindidininian ko pagsayaw hiton bago nga s arayawon nga malaway. JUEZ. Ano nga malaway? YUYONG. Iton sayaw hin siyutsiyot . JUEZ. Naunano? Aber.... YUYONG. Din napagaba, Sr <pd>.</pd> Juez, an pagsaya w dinhi ha Juzgado? [Musica. Ipakikita ni YUYONG an lab is nga kasayaw han Apal achicola.] YUYONG. Ano an imo opinion, Sr <pd>.</pd> Juez? JUEZ. Malaway mangg ud ngan waray bisan gutiay nga arte; kundi, kay ayon man naton an ngatanan nga d iri aton, paciencia y a barajar! --------------------------------------------------------------------------------------------------YUYONG. Din ak makakagpasyensya. Karuyag ko nga imo kami pagbulagon yana mismo, sin perdida de tiempo. JUEZ. Ayaw, panhunahona anay hin maupay. YUYONG. Waray na pakabakad hinin akon pakigbulag; magkikita karni didto ha lain nga kalibutan kay djri ko na maiilob iton kamaabugho ngan kamadarahug. V JUEZ DE PAZ, YU.YON G ngan YUYANG. YUYANG [hasakith]. Divorcio, divorcio...! Waray ibanga remedio, divorcio! YUYONG [malilisang]. Aadina an animala nga birgahita! Patagua ako, Sr <pd>.</pd> Juez! Mapasingain ako, sinyor? JUEZ. Pagpatigayon na la ikaw; sukso

k ha buho hin lapoy kay mas sungayan adi kay ha imo. YUYANG [ha sakub]. Mananap ito nga lalaki...! YUYONG. Santa Balbara bendita, tabagi ako! San Miguel, espa daha.....! JUEZ. Ambak ha bintana, kun may lugar. [Makakatago hi YUYONG. Maus wag hi YUYANG. Makimas. Dapiha kadaman an tataguan ni YUYONG basi hikitan ngan b ation an iya ingayakan. Pagkadtua ni YUYANG isusoksok an ulo,kikitaon an pugtot. ] YUYANG. Divorcio, Sr <pd>.</pd> Juez! Waray iba nga katuhayan --------------------------------------------------------------------------------------------------hinin arnon problema kon din an divorcio, kay mananap na la an makakailob hiton nga darahug ha akon hito nga ayam. YUYONG. Ayarn na ako yana; hadto anay iya pa ak hinahadkan... JUEZ. Ano nga ayam? YUYANG. Ito nga sungayan! JUEZ. May aya m nga sungayan? YUYANG. Ito nga akon bana kulaos. JUEZ. Kulaos? Din kamo kinas al? YUYANG. Doble pa, kay obispo an nagkasal ha am on, ngan solemne nga kakasal kay gintagan pa ako hin usa ka rolyo nga mga bukad, baga ako in nagkukugos hin mga bunakan. Harumamay! Isinablay dinhi an akon hilaba nga belo, [isinablay ha b utkon], ha akon tuo an abanico nga de plumahi, ha akon wala an akon bag nga guru goti la hin maleta, ngan an mga bukad pa nga akon na la inirok. Maaram ka? An am on madrino... JUEZ. Ayaw na pagtukiba, bangin kita kanhion hit mga Huk. YUYANG . Yana divorcio na an akon karuyag; magsasayup ka kun din mo kami pagbulagon. Ki taa daw: Pinanrubutan ako hinin akon panapton, sinuntok an akon dughan...! YUYO NG. Por vida hin kabuluroton hini nga pitikbirik! YUYANG. Kitaa daw, hinubag mm akon agtang. --------------------------------------------------------------------------------------------------YUYONG. At naman! Sinuntok ha dughan, ha agtang hubag. YUYANG. Karuyag ko maki gbulag hin waray na balikbalik, ngan din ak matangdo, Sr <pd>.</pd> Juez, kun di n prisohon hin maiha ito nga karabaw. Isulod ha bartolina! Sususteneran ko mi ng a asunto hasta ha Corte de Apelaciones, hasta ha Corte Suprema; ngan kun pyerdih on ako didto, maapelar ako hasta ha Naciones Unidas! JUEZ. Hulat anay, hunahuna on ko pa. [Maglalakatlakat. Maghihimangraw ha kadaman.] Ha, ha, haaa... Kamadara hug hini nga kalibutan; danay an kabiduan han iba mahihimo naton nga diversion.. .”Ya del ageno quebranto el mundo cansado esta”. Kundi, ha mga dagko nga kabiduan ha n aton hunahona, an tawo kinahanglan magliaw ha iya ngahaw; ngan dida hini nga k aliawan yana, bibilngon ko an kalipayan hinin magtiayon nga nahasasalang, nabubu rong, nawawara han dalan han kamurayawan. [Mabalik ngadto kan YUYANG.] Bueno, di vorcio an imo karuyag? YUYANG. Kun baga din nimo ikabubodlay. Divorcio, divorci o! Ngan karuyag ko nga kondenaron mo ito nga sigbin hin cadena perpetua. JUEZ. Ano ito nga cadena perpetua? YUYANG. Nga din na hiya makikigkita, din na makiki gh imangraw, din na masiplat ha akon hasta han katugnob han kalibutan! YUYONG. Pena capital! Pero magkikita kita didto ha balay kay pagaanitan ko ikaw! YUYANG . Ho! Linabay pa ako han taborete; ambot kun din mga piang mm akon mga gusok. --------------------------------------------------------------------------------------------------YUYONG. Kabuwaon hini nga danggab, maupay la pagsagparan. YUYANG. Ipadakop gad, sinyor, ipagapos. YUYONG. Ipagapos an im apuy! [Maguliat.] Buwaon! Abahoka! Y UYANG. Uy, hahani ngayan mi nga bugsok. [Pamimilngon.] Natago ka, ha? Nahadlok k a ngayan? [Kakadtuon han tinataguan, gugunitan ha talinga ngan dadadon ha kadayg an.] YUYONG [isasawiri an karnot ni YUYANG]. Ayaw la ak pagtugwayi! Dibale ak A ustralian kaw. JUEZ. Ano liwat iton Australian kaw. YUYONG. Kaw nga din baka n ga an karne baligya danay ha merkado; makaburoghat. Sugad kamakaburoghat hini ng a babayi! [Tutulpukon an irong ni YUYANG.J YUYANG. Baboy, waray alo, karabaw! Am o ka an Aust ralian kaw! JUEZ [masinggit]. Ito an din tugot dinhi ha Juzgado! I pasusulod ko kamo ha poltri! YUYONG. Ihi, kay naparayaw, napakaordebel. Abajo k a! YUYANG. Abajo han im... Ata na man daw! JUEZ. Kadi kamo nga duha. [Mananaup .] Mga tigurang na kamo; iton iyo binubuhat dinhi hajuzgado din angay hiton iyo edad. Maararn ako nga may iyo buot, kundi karuyag la niyo magpakatuyawtuyaw. Kon giniilub ko an iyo ginawian, tungod la kay ini --------------------------------------------------------------------------------------------------dinhi hukmanan han kalinaw. Panguli kamo, upaya an iyo sinabutan basi magmalipa

imoha na la hasta an mga fansi nga ak igin bugay. An kanta ti tikangan hin sarabat ngan ha ikinakatapos han pagkanta ni YUYANG..Yana gintatalapas niyo adto nga mga saad. May sugo an Juzgado? JUEZ. YUYONG ngan YUYANG [magdudongan]. tatagan ko ikaw hin pasaporte basi ka gumikan ha kahigrayuan nga t una. karuyag ko nga hi Yuyong maginakon gud la.. sugad man ni Y UYONG.. Asay pa ba kon magpangubit upod in kiro. basi diri ka na makatanaw kan Yuyong. Abugho. igkakasangkay ka hin dagko nga mga pagkatawo. an taborete nga tutulo na la an tiiltiel. Ikaw Yuyang. NINONG ngan JEFE DE POLICIA. waray maraot nga kaburoton ngan waray pagdumot nga takos makagbulag hadton duha nga kasingkasing. Tigaman nga waray ha tuna Us nga higugma nga ungod. gumikan ka hin kadagmitan ngadto ha Manila. . dara in akon recomendacion. Ikaw an uraora ka maabugho kay waray ko igkahimangra w nga lalaki kun din mo pakasidngon nga akon kunsuylo. NINONG Gintawag mo ako.. ikaw lalaki: Panumdoma niyo adton siyahan nga takna nga iyo paggisiplat. adton mga pagpalangga. VI Hira gihapon.. ngan didto magmamahimayaon an im o kamutangan. Didto ka pagpapatakas ngan didto ka kali limot hin tinuod han ngaran ni Yuyang.. Amo man ako gihapon: pagbulaga kami kay din ko na karuyag makigasawa hini nga higanit tubtob nga may uosa pa nga bituon nga nagii ngat ha langit. Ninong. han telon ngan magkakaranta. JUEZ. Ho! Aber kun hino in kumogas. hasta an batidor nga lata hin salmon. Yuyang. Y Absoluto. diri ak makikibahin bisan ano. Kay hi Yuyong man. Divorcio. YUYONG. YUYANG.yon an iyo pagasawa. Sr <pd>. iginsaad niyo nga waray kasakitan. diri ako. Din ak matugot --------------------------------------------------------------------------------------------------TELON [An ngatanan mabibilen ha gawas. ngan magti tikang kamo hin kalimot kun mahimo --------------------------------------------------------------------------------------------------nga kalimtan . Ata!. Sr <pd>. div orcio.</pd> Juez. JUEZ. YUYANG. adto nga mga pagsumpa. Ninong. JEFE DE POLICIA. Diri mahihimo. adton mga ugay.. Panabii an Jefe de Policia. imo na hasta an kaguran. bisan kun ako ka yumanggi. panumdoma niyo an paghilumlom ha iy o dughan hadton syahan nga pagsighigugma nga tinurok ha iyo tagsa nga kasingkasi ng.adton mga harok. waray ta man ngahaw babhino n kay baman an gutak ngan tadyaw imo man iginbaligya han im paghimirdido. Ngadto ka anay ha Argentina kay didto gamit kaupay an imo mga kinatsila. Y UYONG Bisan la ako sumiplat han waray sulod. ngan dada an iyo hunahona ngadto han altar nga iyo linudhan hin pagsumpa han kadayunan nga pagtigub han iyo kapalaran. tigob ka hin maghusa y nga kababayinan.</pd> Juez? JUEZ . basi mahimo ka nga encargada didto ha Reviera ha Dewey Boulevard.. hi NINONG ha iya lam isa. [Masulod hi NINONG ngan magawas ngahaw.. Sr <pd>. Yuyang.] Ikaw. Yuyang.. YUYON G.j An akon mar ahalon nga asawa pagdadaradaraon hin iba nga lalaki? Din ak matugot. Waray na ako ga na pagtamak han balitang han amon balay. JUEZ. YUYANG [mahinay]. pagmamahalon ka hin mga oficiales ha army nga magdadara ha im o ngadto hin magribhong nga mga kaliawan. YUYANG. Din mahihimo. Didto ha imo kasingkasing may nagkukulog. Yuyang. Hadto. JUEZ.</pd> Juez! JUEZ[magtatawag]. magsasarabat gihapon basi asay matapusan an sarabat. [Magkakalingkod an JEFE DE POLICIA. Divorcio. bisan la ano im nasisinahan. Divorcio an akon karuyag.. Sakit ito han at kalag. YUYONG.</pd> Juez! Hino in makakailob han kamaabugho hini nga rabdabon? YUYANG. YUYONG.] SARABAT Abugho. Panmurubuot kamo anay. Kay ikaw. Idugang mi nga pulong. adton mga katamisan han kasingkasing nga pagmahal. upod an J EFE DE POLICIA. magitom na man ngani. kumadto ka ha Francia dim damo an maghusay nga mga balo ngan mga ilo nga nagkikinahanglan hin asawa. ha butnga han kanan gugma kata misan. iba na nga mga butk on an makugos kan Yuyang? Din ak matugot! Pastilan daw! [Magtutuok. Ha urhi nga panahon.] --------------------------------------------------------------------------------------------------YUYONG. Ay.. Nagpupu . labot la han kamatay on. Lain hito nga sentencia. Sr <pd>. T unok ito han gugma ta. Abugho. YUYONG. Entonces.Ho!. . Yana an iyo kaugaring on nga panimalay magmimingaw sugad han patay nga kahoy nga waray na tamsi nga na hapon hin panhune. Kunsuylo. Yuyang. D agabdab it han at dungog. babayi. YUYONG. Siy ahan ngan katapusan nga iglalarang hini nga Juzgado. Ngan ikaw Yuyong. Karuyag ko nga ikaw magtestigos hinin slyahan ngan katapusan nga divorcio especial.

dudu bayi!: bakut bisan ka hirayo naalimyon an mai ruikiat. Ha buod. Kundi kay pilipino gihapon an pilipino. Pero. Ikaw? An valedictorian han mga buntol nga nakapit o na kabudo ha cuarto grado. Bueno. [Babation an tilingtiling han t elefono. Din ako an salbahis.] --------------------------------------------------------------------------------------------------[Hi JEMY nakaturog ha usa nga tiheras.. basi gihapon magmamaoroows ki. Kundi. hino man ako? McPUDOL. mga basahon nga nagk akalpat.Ehe... Central: 25..... bisan an hughog han iya dudohadoha nga kalso nsilyo. salit pirmi na l .Mapiraw la mi gabigabi nga sarayaw kundi man liwat kay didto kikita a an matuod nga demokrasi. Halo Central. halo.] Karuyag ko makigh imangraw kan Mery. ngan ha duha nga kagiliran an mga bintana ug mga pwerta man nga haw.] Namurag na an telefonista? [Magtelefono. an midyas kay waray kabit hin maupa y.. igaasuy ko ha iyo nga ito hi Jeniy napisa hin tagusa ka alat nga tabako nga marka Estrella. Bisan la ak napasyada pagliawliaw. nga ama ngahaw inpinakasulod. an iya ngaran nga aptodit kay. an nagrayna han katapusan nga kontes h an mga pungag. --------------------------------------------------------------------------------------------------ILUMINADO LUCENTE AN DUHA NGA SPORTMEN Mga Maguruyag McPUDOL JEMY MISS BUKING GAN DOLOGDOLOG MERY DONA VICTORINA DONA PASCUALA DR<PD>. Yuyong. Halooooo. Salbahis ka. Wa ray ka man liwat ha akon itutongboy. Hahay. tirigub la sugad hin kamlo.] [Ha usa ngapiliw. MERY. Pariho man ha akon. Hira nga d uha masulot hin padyama. McPUDOL. ngadto dapit ha baba han teat ro. a mo ito an iya ngaran nga modernsta. Yuyong. hi McPUDOL aadto ha telefono. aadi na nagtatawag hi Mery. McAdol. asay pa hin tangali? Kay karuyag niya an Pidmon ngan din napalit hin b isan ano nga produkto filipino kay. Magawas didto han taragbalayan hin kababayin an.] Eh. din basi m askadahon.] Nagmata na adi hi McPudol kun waray kabalda didto han amon sarayaw kagabi. MERY.. nasusugad ako tungod ha imo .! Nakakakilala ka ha akon? McPUDOL. kay akon ka man linalayik. Kay ano man ngayan. Exacto.. hihimuan hin gutiay nga bahin han taragbalayan hin mga magturoon nga kababay inan. an akon ngaran nga cr istianos Leopoldo ngan inaagnayan hin Pudol. ngan madaup hatelefono]. Ngan basi kamo pasmahon. Kay hi Mery. --------------------------------------------------------------------------------------------------MERY [masulot ha balay ngapanapton. nga tagan mo ako hin comunicacion ngadto ha iya. hino man ako? MERY. pagtennis o pagbuksing.3! [Hakadaman. Maria. lingkuran ug mga ginamit pagbola. lurunglurong. McPUDOL. nakabati kamo? Mery. halo. an mga magturotdo ngan ha n mga magturoon ha usa nga baskit hin Pedagogia. ngan din ko iginbabasul kay kun an pagaram amo an pangita hin himaya ha kaduga yan. Aber. an lubid la in nasusom pay? [Maguliat] Central! Tar antado in nga telefonista! [Titigdaonpagsabung an huhoringan. como por ejemplo vervigracia: McKintri.lopoko kay an abugho nasulog. ito hi Jemy.! MERY.. naduroy la lugod hin ka mahurohongsoy. Yuyong.. Mayada man telefono. sugad hin nautod nga ikog hin taguto. MERY. Ada.. ginhimo ko nga McPudol.] McPUDOL. Ikaw hito nga pangabugho kay natiti aw. anpwerta tipahagdan ngan tipakusina. linabaw pa liwat ha akon hin ka padlas. Kon ti kadto man ha parlor hin pagpakurong. ipinaoorder pa ha Istit. kundi kay ipinamamanyos han iya mga kalawasan basi la hiya umalimyon bin maaruamirikano. McPUDOL [ighihinuy am]. usa nga lamisa.] [Aga.. hin usa n ga taragbalayan hin mga magturoon nga kalalakinan. ano paman --------------------------------------------------------------------------------------------------in akon karuyag? Aada ka na nga akon ikinalilipay hin waray katapusan. Ha sakub han ruwang: duha nga tiheras. ikaw an akon iginado kagab i han eskandal nga nahimo matuod nga eskandalo kay nahushosan han midyas. ngan basta makasabot nga ako in nagtawag..! [Ha kadaman. maglululukso dayon.] Halo! Central! isumpay ako kan Mery! Karuyag ko sidngon nga imo ako ikonektar kan Mery. Kundi. din natabako hin dinahon. Ha bungbong n ga dapit ha buod may telefono. Unina hi MERY didto ha taragbalayan hin mga magturoon n ga kababayinan. an ha calenda rio catolicoa postolico-romano. Pamati ko ha im tuyawtuyaw.21. [Ha telefono.</PD> KATIGBAK KABABAYIN ANNGA MANORONGBALAY [Ha usa nga ruwang. McArthur.] Halo. Aguinpalipak. Halo.

Jesus Marusep. sugad hin program hin usa nga lektyur. Padre. God bay. Matuod din la amo mi hi McPudol an akon ingid. waray na gad masama hin kamarasa hit on sarayaw. makaruroyag ka magsirmon. Hin kamarasa han paghangkup! Mga bitiis nagikis ikis Kay hin kalipay nagdadakup: Waray tabanus han sinagitsit Ngan han karisaw n ga makusog.] --------------------------------------------------------------------------------------------------JEMY [mabungkaras. ginngangarat! Inaan o ka? JEMY. tubtob han abuton han carbon peypor.. nga baga din la maubosubos: bisan din ak papanihapunon. sugara ta la anay. an kasira.Laum naman hira nga buwas kon sano mauli hi MePudol nga n amo an magiginbago nga Rizal! Risumidas kwintas. ibarayad ha hospital ngan ibaraya d ha botika. Kundi. dakup. basi ka masayud. Nasuson. Oo. nagtitikadako it im buyay . may glory! [Ha kadaman. ngan ginparadan ka hin kapin hin usa kagatos ka pisos.. Bas makahuman layon Ha pinakyaw gud nga buhat ta Kay hi adlaw maabut Kun sugo mi han aton mga kaganak Ug an baihas ko ha pagh inagnaon hamutang Damo na han mga rising in naglakaton Kay an buhat lugod nga ma yada pubs Waray naayun ha aton. Aw. may dara nga damo nga kuarta. mahihimo nga paraiso an kalibutan. Ginsir ing ko nga masakit ako ngan masakit hasta ikaw ug kinahanglan nga magpadara hira hin damo nga kuarta nga igbarayad han medico. ayaw kapukis.. hunahona ko man adto nga sarayaw na manggad nga makusog. Kay diri ko ginbubowaan hira Nanay. God bay may dyani. triplicado. ipinamalit mo hiton usa ka terno nga amerikana nga alpaka. ka mekanik o ano pa nga mga kinaadman nga karuyag mo paghabakon? Iginprenda nira imo nanay an iyo kalubian. Uy. ha sine. hinihimuan ko hin duplicado. . McPUDOL. sige man an huringhuring.. hunahona man Ia nga nagkakamataym atay ka hin pagtinuon. nasuwangki.. n gan an mga pobres intawon nga imo mga kaganak. Hain --------------------------------------------------------------------------------------------------huhonob? ha mga kabaret. nahabatalan! kay kun nagsusorat ako hin parte gugma. Ginoo. purot kamo: Kay magsasarayaw na Ayaw kalipat. Daw tidong manhimbungkaras Kun natukar na an or kesta Ha ruwang daw karaskaras Duyog bandurya ngan han sista. Abaadaw. Kukuhaon na an bahin nga puyanan han nga magturoon nga kababayinan. kundi nagtitikaiban man an imo kaluoy ngan i mo pagtahud hadton imo nanay nga nagaantos han ngatanan nga kakurian basi kala d in mahimo nga usa nga ulod nga makakad ugang han mga kaduntan han aton bungto. Aber. kundi din angay pagsundon it imo mga binuhatan. [Mapurot hin payong ngan igbabalsi. didto hit sarayaw. Ta.. din ngani maaram magkagud. swit hom! McPUDOL. Ta. Im aabaton nga paniplat. pinoposod! [Ibubotalag ni Mery an payong ngan masulod tipasakub. ngan sinasahid ko hira panagi. an sumibad. . duha ka padis nga sapatos ngan hin usa ka . Nagiinop. nanay. ha mga piknik. Kay diri ka buwaon? Di bali ginsusomatan mo hira imo nanay nga din ka naulpot ha iskwilahan. JEMY. Kay ano an imo surat? JEMY. otro man manriringki. Alagad kay nagiininop ako adto nga inabot hira. an maupay gud ipangunsuylo. McPUDOL. ha pangunsuylohan. pagasuy da w hin kiaro.a ako nga absin ha iskwilahan ngan present ha ngatanan nga sarayaw nga imo kinak adtuan.] MERY.! Ha ikinabulan nararadan ka hin damo nga salapi. ka bukkiper.] --------------------------------------------------------------------------------------------------Purot kita. iharatag ha kasira ngan ibarayad han Corresponden Iskul kay nagtuon ka hin ka inhenyero. Mga ubod ada han k agaw Nga ha tub nakarahibut Salit dayon pagaagragaw Sige an birik. [Puporoto n an taborete kay igbabalsi. MERY. kun an ngatanan nga anak sugad ha akon . JEMY. McPUDOL. sige an libut Upod an hawak hin kabirikis. iparalit bin mga libro. kay sige an papirupingki. Unomon man la? An kaulitawohan niyan magdalunot pa kay han halimusan sali t kinahanglan in damo nga tulakop. Swit horn. diri ba matuod nga kinahanglan ka hin salapi nga ibabayad bin matri cula.] Hunahuna ni Mery nga uosa La hiy a ha kalibutan nga akon swithart.. Ham naman ito nga salapi? Waray ngani kabaydi. Gabay la mahauna An ngatanan magsingabot. McPUDOL. M cPUDOL [ha kadaman]. Kundi. bikos ay lab yu. sugad hin kinakalutan nga butiti. k ay nalisang han akon surat ha ira. ha garbo.] [Kinanta ug sasayawan ni MERY ug McPUDOL. Karuyag mo sidngon nga ginbinuwaan mo an aton mga kaganak ? Waray batasan! baga ka la in nagtitinubo nga dabong. unina mapasingada kami ngan hira Kulasa kay karuyag hira makigpraktis han bago nga sarayawon. McPUDOL. mga kamisadentro nga seda.

dama huwana nga perpume nga imo iginregalo kan Punchirigchang. Si. Padi kun ni madi inma an im tagay . in maupay buhaton basi matambal mi nga kab ataan? DOLOGDOLOG. JEMY. Miss Bukinggan. lubos hin kaabtik Paginorn han tuba usahay naluos Hi madi ug padi agsub an kasam Labi kun perdido bin bulang hin antug Nahulbot bin sundang. Kad daw. DORA VICTORI NA. Cuplets [Kakantahon ni MISS BUKINGGAN.. kay ba man ginpaparadan hin salapi han Ira mga kaganak. Baga didto ka ha hirayo.. Boy. unina hira JEMY . The Crab an his Mother ------------Paginom hin tuba naluos usahay Dako nga hirnala paggip ataypatay An sukot lupigan an huhog kaupay Tingog la an dako. Kay basi magdayon an aton kalipay. magkasj Tenorio ngan mag kasi hambug. ---------------------------------------------------------------------Han pagabot na daw han mga notisya Tikang ha Bataan ug Nueva Ecija Mabata madako . An bago nga hiwat sulod bin darna Kun pagkinitaon makusog an bura Nasaka ha igbaw nabalik ha butnga Baga orosahon makatitingala. Nagsiring kan iya nanay: --------------------------------------------------------------------------------------------------JEMY. no señor: nego menorema. ngadi. Dyentilmen. hunahona niya nga nagtutuon? Testigos iito nga mga libro nga ginaalamag. Dr<pd>.] MISS BUKINGGAN. JEMY. Hala na ga d padi tagay nga hubsa Kay basi pagsugdan aton igsarama An din uinilob maghinayh inay Ia Kay bangin sumakay han bapor Surruka. Ayaw gad. pero hablad tambien el espanol que es otro idioma mundi al. [Magbibitad hin libro.</pd> Dologdolog..Ta. El in firmo de los condenados es el lugar donde van las almas de los que mueras en pec ado mort al. Listo ka han pagbaton. You have now studied several fables... manhanggab hira hin hangin. --------------------------------------------------------------------------------------------------MCPUDOL. kundi. hira im na nay. MISS BUKINGGAN. Uonanhon (a nga makatirimtiri m kita niyan nga aga? MCPUDOL. JEMY [ha kan MCPUDOL]. Sanglit kasangkayan at hinayhinayon Paginom han tuba nga minahal naton Damo nga hinabo hinin aton nasyon Tungod bin kahubog tubig nga langitnon ---------------------------------------------------------------------AMADEO BOLECHE TUBIG NGA BIRTURAN An tagok han lubi tubig nga birturan An na kakainom nakolor an agtang Naiaksi an lawas. Pudol.. Tana. serrado an puerta ngan kwarentenas an abo . Puasa heneral h in din kuarisma. Oho. baga la in sinasanlag nga mais. Mga pwe rte na maginingles. maabtik magyakan Nakanta nasayaw da w hugaw ha sawang.. DORA PASCUALA.. McPUDOL. Paginom bin t uba birturan nga tubig An nakakainom waray gud malupig Hin aram hin isog. Naabat na hira nanay nga waray kita hinbaruan nga bisan an o hinin siyam katuig nga pagtinuon.. JEMY. Din karag an aton ginginastuhan! Bisan ta mi nga kabataan pagpakastilyuhan. Ergo: y que cosa son? McPUDOL. Mientras din kamo nakakabayad bisan paghigda dinhi ha balay din ako matugot. waray kamo a nay pamahaw.. señor. no god chawchaw este dia. paniodto ngan panihapon yana nga adlaw. din nagtutuwas. Akon dadayonon pagasoy hin tulid.. ngan hunaho na nga din kana maiha rnagobispo an balitaw din ka ngani maaram mamatbat hin nob ina. makonsulta ako ha Libro de Kirupraktika Legal de Beterinarios. Amigo Jemy.! II [MISS BUKINGGAN ngan hira JE MY gihapon. Hitsura hini nga obispo! Di ko tamay. hab lad el ingles qu e es tin idioma mundial. an laway malubay. rnagwalas mangisog. Ayaw anay. Ito nga duha.. maghihimangraw kita han ngatanan na nga yinaknan ha kalibutan. papainita gad kami bisan la tagusa ka kutsare ta nga lakdan. m angaturog kamo hin tukdaw.. DORA VICTORINA.] Pagabut han bakasyunes mull layon hi Berto Dayaw Ngan didto ha ira bungto Nagtitser hin sarayaw. Ano man.. An kamatayon la in waray rimidyo. What two fables wi st udied this year? McPUDOL. Waray.] III [MISS BUKINGGAN. inuobos paglabog ha bisan diin nga buho. m agmimiting kita nga duha.] MISS BUKINGGAN. telling the lessons of fa bles. aadto ginpapamusag na la hiton pagrninangnuon hit ira tabakuan. buwas isangbuwas ngan ngada han iyo pakabayad han kanan tub ka bulan nga iyo utang ha akon. [Magkakasulod.. Estudiantes! Yana. kun manguli. magkasi pusong.] McPUDOL. Purut han sumsuman nga maghinayhinay Pagsay aw han tango nga maglubaylubay.. Magupay manayaw.

Mano. ---------------------------------------------------------------------Waray sapayan nga an iniki. gisado con sabaw Salaktan mga ulod o kuan hin karab aw. Pakadto na. hiya e dukado. Suntan an kurob. Barbero hadto anay hi Sam Pok de Ta rugo. sah o ko man bis la ngain. tubig Di ak ha im ma glalanat. Ngan largo hi Mana ha butkon kinmabit. Bang ka natampalo hin waray panabi. Kun di pa eduk ado adto nga lalaki. gikan na ngan lurop ha dagat Bis bugkuton ka hin bukawil. kaluoy sa dios. Kundi anoba adto nga akon hi nkitan. Han kasunog han sighot. Nga angay pa gsundon hit kadaraganan? Hi Mana Juana pinorot hin tawo. lakat na la kun malakat ka Saho ko man. East Indies. Amo an aghat han akon pag tampo. Yana. Ngan bisan an mantika puros hin mga bangka Basta din ka natambo ng ngan din ka natangka. dinmakmol an mantik a ngan yana naghahabak na lugod hin sapika. Manila ug Burma. Tapuon . mga kuan. Americanos. may ada restawran. Waray sapayan an bihon kon setas o setos Salaktan hin kinagus hiton dumog ng a suecos. Kanan mga estudiante adto benefecio. Hi Tik Wang Lah nga hadto sakop ni Rosipil kay tampo Ia han sighot nga at iharapil. ---------------------------------------------------------------------EDUARDO MAKABENTA LABAS NGA SALAPI Masayon an pagriko dinhi ha aton tuna. Hodiyos. Dida hiton pagmasa. Asay igpaiha an mga lalake. inmalsa daw bibingka nga may ada li nugo. Dit ha awditoryo m adto pagbuhata. An rnga sundalo han paga bota na Orden nga mabaskog baga mabangis An iroy an may asawa natangis Kundi adt on trines iginmamatarnis Hin gugma nga hingpit an iroy nga tuna Bisan kun mapait basta an kataiwas di gud maIolopit. katima han saramok han mga hunahuna insuran ce ka makobra bisan nimo waray. ug mga Englises. war ay damo nga saba. Sakut hadton alimyon mga upos nga tabako! Pabayi an sanitaryo nga ha puerta humangaw. ug mga Hapones. Australia ug India Ngan hi MacAr thur man nagorden Hin kusog hadton mga trines nga magbantay na gud. gunting. Maupay ba adto nga iya batasan. Nadugang la hi Mana hin paglaimii. Ano ba at nga ak himpaeran. Pabayi ta ha piliw an lura ngan han lako. An inalagdan la hin i nga babaye. An iya baribad. Waray sapayan an siyupaw kasaktan hin taguto. kapara na ha ak paniplat Pahirayo di ak ha im m agaawil. Diri gad ha im mahawid Paturon han paglakat. ---------------------------------------------------------------------LURO KOLITOG KAN MANA JUANA May hadto sarayaw di pa Ia maiha. Labi daw kun adto nga Mano tenient e. An bahaw ngan luwag. Kay kitaa la niyo iito man hi Kam Aw nga hadto kurob ha may ligid han lamaw. Celebes Sea. Frances. An akon pagkadto tuyo pagkalipay. Tuyo ko pagtuon mga ginawian. An mga sundalo niyan han tirok na Ha tagsa kagosa ha mga probinsya hira Ginburubaralyo ginbaroharaa Han pagkagikan na han mga bapores Nga poros kargados hadton mga trines An iroy an amay asawa natangis Kundi adton !rines iginmamatamis ---------------------------------------------------------------------DESPIDIDA KAN KIRIKAY Lakat na Ia. pag bukol o pagluto. kasunog han labaha. A lemanes. Waray gud alagdi kay din man gwapo. Sagdon ko ha imo hit im kamapili. ---------------------------------------------------------------------MAXIMO VILLAMOR AN PAGHAPON Han mu nueve cientos cuarenta y uno Bulan ha Deci embre hadton petsa otso Namomba an hapon kan Toho pangulo Dagos gud ikorog an bu gos nga mondo. Lakat na Ia di ak ha im mababaraka Ngan di ha imo magbibi ling. Dayon man ni Roosevelt tawag ha kongreso Paglarolantogi han hini nga kaso Pagkamasakit daw waray na remedyo Pagkadeciembre guerra dekiarado. Maupay kun din wait nagpongasi. Layas na kun malayas ka Diri m atangis an ak kalag. An budo ayaw pagdada. Mga pamatasan nga maupay. ---------------------------------------------------------------------Hitsora mo Inday hit im kamapili. Hin gwapo nga taw o nga waray pananit. Kapara na.mariko ug pobre Turoan hin luha. Maaram sumayaw.” An makabibigit. an makaoorit. Ha mga sarayaw imo igkapades. 4Tuyo pakigkita mga kasangkayan. perini an pagtangis An Samar an Leyte urog gud sabihon An mga sundalo bantug maisganon Kay gabay Ia an lawas tapuson Nga diri la onta kita mauripon. kinmuha han seguro ngan it yana h i Kam Aw hay! riko na hin duro. “Di ak ha im. Adton mga gwapo nga mga lalake. sumurit hin balay. An mga kaawa y kay kono masulod Hin paglupiglupig hiton aton nasud. Day on man nu Toho pagbahinbahina Bokis ug transportis iya mga tropa Ha Tsina ug Tai lan. Ibilin kalayo. Kay pinurot dayon ml nga lahignit.

ha sawang o ha baryo. mga kakahoyan. Nga magbabar ubalhin o maglulubadlubad. sahid sin panmoka. Usah ay may ko pagturaw ngan tugob hin kasubo kay waray ko gud yayaknon nga sadang ha pagmugo. ---------------------------------------------------------------------ILUMINADO LUCENTE BAGA DUROGAS NGAN BAGA TINUOD Kadaman nga mga pans iteria ug mga restaurant ha Manila. an tamsi nasiring. Ugop gud nga an insik. sinin kalag ko. mahamut nga bukad. ay! pagaanhon ko man in pinit nga himaya nga dagin it. ---------------------------------------------------------------------kay pagiupad murayaw. pati k adagatan. an sirak san adlaw dugang na an dagway. an marahalon ko Iday nga Iuha. hain ka na hain. ---------------------------------------------------------------------CANTO Pagbislak san adlaw Dapit sa kakurulpon Naduyug an sigpit. Ay! ay. kundi. bukad. an isinasabaw ko narna n nga tinta. ---------------------------------------------------------------------BUKID HA KANDAGAS Karnakawewele. sinin akon tuna. ---------------------------------------------------------------------AN BUKAD NGA PINILI Bukad nga pinili. kay pagbuburuon. ug an pangamyon sa kasangkay an. An kanta han mga langaw. Waray kamurayaw. ni Tin Siugaw. mga butol naton din ha Tacloban. ug adton p luma Iday nagnukontukon. Basta magmasaputok ngan din magmatalab naw. makikisayaw ka . dit ha Panayuran. an sakit san dughan. pagtukad sa Kandagas kay bas ka makasang paw. Sadton ginmamayuyo Sinin akon dughan. “Cruel. Masirumsirum pa. Huni man sadton gangis Lutaw na bation. ay! mangilingkiling. Langaglangag. Kay karuyag hin limpyo nga tinapay o kanon. kay pagmamamaton. Asay na Ia magsangpit hadton naghahagung. puputson san panyo. Pistihon ngan lintian pa hira dit ha Manila Basta diri la dinhi nga restaurant ni Go Ban! An pansit nga niahugaw ayon han mga dila . an papel arno adton Iayag. an makaw maginilyonaryo. tanum ininayUYo. waray daw gud bidu nga sadang abaton sinin panumduman Durudagmita an pitad. hintutul tulan ka. ---------------------------------------------------------------------DROGA MGA YAWYAW Hi Intoy nga garboso May seda. Nga di na sasama han. Kahayaw ni Ingko Mano Hin bakasyon tigtamp o Ano man an iya amot? Ha pugaran nangunguot. dahon. ngan pagabot ko na bati kun may ginbibiniling ngan kun narayhak balitaw in akon kasingkasing. may sigarilyo.pagsaludohi hin batalyon nga langaw! Ngan ayaw ta pagpukawa adton nangangaturo g Nga nagsaad ha Tacloban hin gugma nga pinurog. mar01 pinalangga. Nga il sin mga kalipayan. Kun ako daw la mabiduon h aros nira unongan kay nagpipiyak la dayon hit ira pinulongan. Kay kita an taki obanon. kanan adlaw pawa. mga kaagahon. Ngan din liwat maupay an gobyerno nga masubad. Kairo man intawon ni Kim O n. Sanglit ayaw ta subda an ha Manila nga sugo... Kitaon ha Muni sipyo Hin buhis hiya moroso. ginuoban. an huy op san hangin. Din na magniriko pagnegosyo hin hugaw! Ngan Ito nga kasugad w aray din ha Tacloban Hasta nga ako bilason. bisan diin lingi. ug adton baba an tagdikta. an sid ay han lagung. pinanhukasan hin lisensya ngan ginpasadhan ni Alcalde Posadas tungod kay mga amog. an banwa yamugon.! Magdarahug iton mga m anilanon. labot nga hin mga gugma sukot nga paalidayan. San nasidlit naman. sinin pagkahimtang. bisan nabubutnga ka. sadton kagurangan. sugad han hamot nabukad Ia nabaya? ---------------------------------------------------------------------FRANCISCO ALVARADO AN KATAMSIHAN Amo hira an katamsihan ngan mm mga bukad hi ra daw Ia an kasangkayan nga akon iginagasad. maupay pa kun adton tamsi kay daan Ia nga matigo kun may nira kasakitan . A no man in aton labut mga bukog tuigan Dida hi? os nga lata nga gintitinubigan? B isan kita huinigop hin mapaso nga sagmaw. mayag la an salug. Hi Intoy nga garboso Matinumanon han oso. San naabot naman. tungud kahamut mo. kun san Paghorokmon. Kay marasa man an sapsuy nga sinabwan hin linugo. sanga. Kun naabot na an gabi Nga mamingawon. mamahid ka sa baljas kun makasangpaw naman bukid hingaduyan. An kamot arno an taggiya. hira gud an mga saksi hin akon kalipayan. puro kaliawan. linul usad ka na. san naabot naman. Nasangpit an pagandoy. an mga biyuos. d ayuday la Nga gayud. nagangko. Ug hilarum nga kasamdong. Ano iya patigayon? Nangingita hin kakawaton. ---------------------------------------------------------------------FILOMENO SINGZON SI TINTERO NAGNAKAYSAKAY Si Tintero nagnakaysakay. sahid panlabaw.

Daw nagsusu mat la Hit ka waray buot. Ngan kun dim paniplat waray gud bis suihog Wara y bisan lambong hin usa nga bunog. ---------------------------------------------------------------------BAGONG KATIPUNERO BUKIDNON HARUPUY Hino kamo mga serepente? Baga dagko. Bisan hin botasyon Din igpaagi. sugad hin pisita kundi kun bukikion mga kukatihon ulat hin kabutihon . Matuod usahay danay ko man bation. como dos mastiles sin velas en las embarcaciones. Din nag domdom Ha iya nga bagay. Maolitawo rn amayasawa. aroningnon. mm mga tawo Bulag ha pagapi. ha lalaki. waray na. saba nga hinablan? Seda na an mga bestido Han iyo kababayinan. Sugad hit nakita Kanan iba dughan. An kahamb ug. Iton iba liwat Nga nagkakahisg ot. Ngan kun nabukiad an paku may nira pagparayaw nga tigaman hit pagrayhak ---------------------------------------------------------------------ANTONIO M. an kabitonan kay may pagkaluoy. ALMADRO LAGPAK HAN MGA POMIPILI Tikang la umabut Inin piniliay. Kadamoan gud man Hinin pomipili. An bad o din ha iyo. An magkaarapi Ko n naghaharampag Waray gud masiiiggjt Nga may kaperdihan ---------------------------------------------------------------------DUHA NGA MAESTRO AN NANMUGA Hanin os kaadlaw nagsumat ha akon. Ngan waray pagdumdum Nga may pagka urhi. Niyan d aw otud na Haros magaraway. An lalaki ha eskrima An babaye pangiwakiwa. ---------------------------------------------------------------------Lugod nga madasig Hit ira daragan. LA ATALAYA Ha ikinapaguso hinin pamanapton in at kadarag anan makuri maorhi kay an pangarnisola bas di magmalako kinohaan hin paku. baga gudti. Ipaharayo la ha palad. Kun dagko din gudti. In iba man liwat Urog blayb lay Urog la pagbisbis Hin iya kaaway. Hadto anay kaborrata. ALMADRO KAGABIHON Kim din ha kanaypan Naiwas na an adlaw. como dos astas sin bande ras en los edificios.hin pagpiyak antigo. in Os nga iskwel a nga nagtitinakon. An tugaok han manok Nga daw masulobon. Naliwan a n kangitngit paghubas han silaw. Inin mga kamingaw Say la naghahadi. Daw mm k alibutan waray kinabuhi. Hinata g hin kainggat Waray may nagpuoy. Diano nga kadakrnol nga pagpinulbuhi diano nga kaludgod hito nga mga butkon d aw butkon la gihapon ni Manding Detik tungud kay borikbotik. en ci aye. Kay bisan an panhuni hadton katamsihan Waray na dudunga. pastilan! Lugod say binabati adton pagtinangis. ito nga mga butkon. Aada pa in butkon nga mga ulaton. Kun gudti din dagko. Ka daman nga buot Nga nagkasorohay Bis hadto nga adlaw An mga rnagsangkay. Etikado. Daw duduha nga tukod ng a waray bandera nga inisa ha igbaw ngan magkapaykapay aada daw in butkon nga mga alapapon daw butkon han ak kapon. Ha katapusan hini An lalaki mapanevi An babaye mapaube Kabarit an iya gabi. duha nga maestro kuno in nanlayas nagliongling la ha Islas B . ---------------------------------------------------------------------May man kalagasan na nga harus manyukam nagagad man gihapon pagsulot hin islevl es ay. KapalkaPal han saruwal. Ha lumat ud pangayadayad. ha babaye. Abaka. Niyan sinturon hinibilya. lipong an ulo. Oonanon manla Hin di magkapingki. ---------------------------------------------------------------------ANTONIO M. Kundi. huboa it nga duros! it ka na nangunguros. ---------------------------------------------------------------------PaghiuIi han lalaki. Aparecen como dos aletas sin plumas. kulaong ka nan sangra. An mahibul nga ngoyngoy Hinin mga gangis. daw butkon hin tamsi nga waray barahibo daw duha nga palo nga kulang hin layag kay pati irok dayag. pastilan. Hain na an mga tlndok. Say ginaataki Iton waray labut Bis di kaiididato G inpapakaraut. Kay bis an kadahunan waray magbabantad Waray mangangali myon adton mga bukad. Siri ng han Ataiaya. Pagabut han katutnga Hilarum nga gabi. In mga nadapig Pat i kinabuhi Lakip man paghalad Kusug kalalaki. Ha butnga han mangitngit. Kay may hin pagdasig Nga hi kamo peyerde. Nga hiya man ngahaw Labi nga tinamay. ---------------------------------------------------------------------KALANTAS PANHAPYUD Mga Di-Islevles Nada mas ingrato desde el punto de vista a rtist co que los brazos descubiertos. Seda ponye an saruwal An bado seda radyo. Dios ko iniyo! kun ako in may apoy nga magpapanapton hito nga kainisol a nga waray gud pako itutubong ko hin bako. madaraga. masirum nga gabi. An babaye kun tima blyad. Mabanahan. Maria. Parayaw.

Niyan pakaabsent it nga mauugo. Teacher Ame rikano. ha n rnga iskwila: tin uud. bas makapanhangrab han humay. in ak pagg inasa. Adyos despedida! Nagsiring hi Brawon. Nga kan Miss So and So pinanhiuunongan. ngan hin os nga ribs. hit ak kaurtipdan. an sugal. pitik pasayan! ayaw pagtabuga nga makapani rong. h adton kalyihira. ha butnga. baka. kun map akalsada. Tickit P1. kun din mo higtan labihan kaayo. Kun baga ha susga l. An pu bris serbidor. Lipandak. ---------------------------------------------------------------------In ak pagbinatok. An kasingkaaing imo Ia gintukso nga hadto han anay kun harus maglukso. dayaw nga magturutdo ha High School . kundi gind isaprob adto nga panmuga. diri ak mapaki. langk awag. tuptupay. kay kababayinan. Gobernador General ha Pilipinas “Semana de limpieza” karuyag sidngon bis dim nga pliw kadtuon ngan hilngon. kay unob an akon ha imo pagu . kamoti. Kapili. May akon pabalon: asiro nga kawil. adto nga kasulong. lumusad ha dughan. bas tibway. May na gpanaglagan. ---------------------------------------------------------------------Adto nga kaparong . basi makaglimpya han hugaw ha sArong. Zolinder. mabu lag. nga may tawotawo pamayhon ni Kulas an ngula. Kan Mister pagsayaw naliad. Mainisos an tikit! Salit pinangiliw! an abab. pakigpakilibak. Malimbong! Malingo Bu waon! Bungalos! An ak pagpalangga say nimo ginbalos paglingo ha akon! Adyos mga langit! waray ka na gugma nga nakakasangit? ---------------------------------------------------------------------MALINGOON NGA GUGMA Ha kan abogado Paulo Jaro Gasi ko man adto Iday Bernardin a an im paghigugma di mabadbad di na buwa man la ngayan adto nga im pulong adto nga pagsumpa. ---------------------------------------------------------------------TINUKOB HIN AWILAWIL Ha kan Ramon Esperas. may ginhihi niling? May im kinikita hit im pagtinamud? Manggad ka na unta mahapausmud! Good ! adto nga sayaw. danay ak uhawon. Ta. Kay danay maparong. tungud kay waray mo hi ak lalauya. harapit umambak. mabaya. han im ka bakutoy. akon iginsusogo nga an ngatanan nga mga mulopyo nga nasasakopan hinin bugos nga kapuropodan ha Pilipinas. Kay bis nagbabagyo namaskog an hangin. din hin engaged. lini an ngaran kun ha almanki. madoruto nga Presidente de Sanidad ha Takloban Pasangyaw. basi say manolong han iya buaya. nakiling. magpapahalibway-. Pono an linkuran hin Miss ug hin Mister. Kaluad pagkiton. in ak paginubo. nagtuok naghaya. Auditorium. In ak aungdanan gutiaY haunong. An layaw nga baktin .ay k un baga tubig. kay waray pasis ni Doktor Dumayuga. tungud Ia hin sweldo! hin kaburugkuton! kay an tinaggatos! bas tinagyukuton! Cebu an tinadong. an sud lot. an buhi nga ayam. ayaw Ia pagdakpa. maghusay. ka di ko pagyakan k a di ko pagmughan. Tesorero Provincial Interino Grand Ball. Trade School. Hadton os kagabi.Tinuyo? Ha? Bangin. han im karnaupay. magraksot. nga sidngon hin luyan . pulong n ga bin alay. Kon hira managko. hi Raus. kay tugon hi Waya. ira mamamaton. An duha nga igso mayada tinuyan. pagpiknit han bayhon pagsaping han dug han. managhawan han ira mga libong ug sirong hin balay. lakat. ug kabayo . pinagtinuokon inientras an orkestra nagtitinuktukon. ha piliw. WOOD. An suga ni House nga naghihinarong. Nga di gud nairaw bisa n igininugo. May Sisoy ug Susay. in ak kamaluya. Mister Brawon! Waray kapagikan? An im mga tutdo. sugad man an mga lagiriya. ug kalaternahan isurat hin lapis dit ha im listahan. nga nabals i hin Ainirikana nga arot) Ha Tred nagsarayaw. Sey. tinaga n hin sayaw. ayaw paghumuti! “Semana de limpieza” hadton daldalira. dagko na in sweldo. Kay waray paguran Pono an hagdan an. kay gintitinukob hin awilawil.00 (Paskin nga iginpadukot ha i skina han Gran Cap itan. Han nagsisisi rom kan Oso linayhon pagpidlit han iinim. -makadi ak anay. Tikang han nUCVC ngada ha ikadisisais hini nga bulan ha Disyimbre. hadton waray buhat kundi pagtungbalay. rnagsususurnaton. I to nga bombilya di maparungan. pagkamkam han bado kay nakakaindig an ginkakaado. Hi Brawon in tawon. ---------------------------------------------------------------------AN SARAYAW HA TRADE SCHOOL Ha kan Lucio Duquillo. ugmad han buhok mo nga nagririnubo. Ngari hiwarikwikan an kanan iskwila ha iya pa gdayaw. baktin.isayas. an apyan. magpapaanoano? Oiga usted! Mister Superintendente k un teacher nga bisaya nga magpabirobinte imo dadagulan? imo huhuksan? Why not? C laro que si! kay waray batasan! ---------------------------------------------------------------------SEMANA DE LIMPIEZA Ha kan Doktor M. An karabaw.

nakikigpasibil ay iyan ang dapat. Dagos pakianhi sadton Chauffeur niya: “Hoy. Aada pa liwat in iya sistema Masaka y san awto con las damas niya. Inspeccion sa n dalan san sini nga tawo Gintigotigo kun patron san baryo. ---------------------------------------------------------------------An para sa adlaw nga Ira hampangan. An insik nangisog. naagi ha sirong. pagalog. din makagtaw a. TRINCHERA IñA WASAY Ha kan Miguel RomualdeZ. Tungud kay an samok ha rus kaagahan. lya binunalan. ngan didto ihogdon hin os nga Hukmanan. Tarawgon han insik . Kamakaorosa kan Mister metodo Panakup san awto bisan kon parado. Ha ak pakasabut ha im pagb utangan Kan Juan de la Cruz pagmangno san dalan. Niyan kon sapingan bangin ka igtumok. An Amay nangisog. bisan pa patayon. alkalde ha ciudad han Ma nila. Nanada an insik han ira tindahan. nakikigkalakat. it im kalatagaw lupig mo hi Iyo. arogan hin bangkaw. Kairo han polls layon nga inalan ! ---------------------------------------------------------------------Inin nga un peso san tagsa katawo Parte ginbabayad san sweldo sa imo.nong kay imo man pulong nga im uunungan bis dim nga suyad kita panduungan. Kanan kabat aan tarawgon nga babuy.. Pastilan kanugon han akon kabudlay! Bis man la bin inilin likwerdo nga sudlay waray na hanumdum! Haruy. an kasasagwakon ginkiha hin rapto. Ini nga parayaW san sini nga tawo Oraora na gud hin pagkasobrado Alan g may sweldo hit iya empleo Iya turomanon . Hi insik C heng Sui nga binmunal han polis pinusil ngan narnatay. Sanglit masayon Ia an Ira paghampang. Bas diri maawod buot maumagad? pagtiak. matagiktik nga daraga. Hadto han anay kon nangangasawa. Amo an hinongdan han suhol ha imo. tampalasan! at ka na binogkut! Lipakan ka unta! Tiil magdurugkut! it im kamal akat. Tagduha an s uga din kun kumpleto Iya iginkiha kay iya kontraryo. Bernardina! Di ka na maoli. ngan pinaora han mga kaganak. Upodupod siya bisan dim kadto San kadaraganan parawnd san awto. Kita na an babuy. Bis diin ka unta pagda aydaaya. May usa nga balay nga ira metingan Tupad Ia san banyo kodos ta padaman. Pagpungot han insik ngan han pilipino. Si Mr<pd>. adto nga impakto. ---------------------------------------------------------------------- .” ---------------------------------------------------------------------TAXPAYER AN TADTARAN Didi sa may amon parte sa Sidlangan May ada kan Juan de l a Cruz tinaporan Pangulo sa dalan iya katungdanan. hi ak o in maaram ha imo magkarga. Hoy. Maaram hi Daduy. Bis niy an lumatod. nga di nagud di na? ---------------------------------------------------------------------GUINKASAL HIN “CASAMIENTO” Hanin una nga Martes. Iroy naghinaya. Tagalog ug insik nagaway hinmamok. Bakay kay labaw ka napatakas ka na San pa ropasyada sin waray Ia data Di ka nagdodumdum san amon cedula Un peso sa dalan b ungto “carretera. Hanin os ka adlaw hi Florin dinagit s inikinit hin awto nga di la magsakit.</pd> Pa ngulo san kakalsadahan Firme pakihampang san kadaraganan Iya oficina agsob la ba yaan Kay si Miss Asma la an ginatenderan. pa gpirma han sabot nga ginkahumanan. Bis diin an insik maglinabuylabuy. Kund i. pagdaradaraa pagsakaysakaya nasiring ka anay: ini bamus mi larga. n aambak ha pantaw. Basi dorn idto ka san inga trabaho. Po lano. din makakalot. Igbusay hi abotan han la nat kay nagkakagaramo han iya mga inirok. may ka ba licencia?” Di pala maiha may niya kiha Kontra kan Gregorio Chauff eur gad la manta An iginsasala san awto ni Gorio Parado an awto suga di kumpleto . Dinmaop in polls kay nanginginano.. bulanon nga agaw. An adlaw an gabi masukot hikitan Sa balay san Insik ira meretingan Kaini na nhiusa kay may salag ngayan May tamsi nga Pago iya inogayan. pagkabandido! Awtos ni Veloso pat i nira Kinga Kompania sira san Tabacalera Amo an estacion kiritaan nira Danay ma gborublag harani maaga . Iña wasay! Salamahi! Iña wakuya! Pid isyon tintahan! Ningusyo maluya. An kainsikan ha Santo Cristo nagkaaraway ngan han mga Pilipino. Bas ka manginano han adlaw ngat anan Sa pagpakaupay san kakalsadahan. An linigoyligoy mao himurangt an. Hi Florin sinmoksok longag hin kapaya. Ibutang an horas im pakihampang Basi di mapyerde mga kadalanan Kundi sugad hito im binabayaan An imo trabaho imo gud ginolang. gindara hi Gining Florencia Sabrid o. sogot hin pangagad. Nagbalyo an hangin. Adto nga lalaki. An insik han hadt o an ulo maghumok. ---------------------------------------------------------------------CASIANO L. THE INDEPENDENT Niyan h a Manila masyado nga samok.

basi di malurnos iya hinolu gan. Katloan kilo ginighan tagsa kasemana. Paghahadsan man ngani ini. pagkaon pa kulang. san akon higugma ikaw an hinguyan pakambaya ako han imo gabayan. korinit ni Kuan. An angay na kunta sugad sa aton pag singba. nabuiigkag pa liwat an akon sakayan. lu mabaw sa iba. graba. PABLO REBADULLA OWATA Bisan ikaw kun lumimot Bisan ikaw magpal ain May man takna Manumdom ka An pagindig sa iba. ---------------------------------------------------------------------ANDIKULA AN PAGPALABI SA ISIGKATAWO. Ira gintikangan sadton ira away tungod san pan ugnit. isulod sa buot kay waray kit Vapor nga ginpapaabot. an maupay lugod akon parigosan sanaw sinin bahong. Kapagal. Di na kasadangan an iya paghiyas kay kun nakaturog pirme nga may medyas. Bisan an pagkwarta isda sa merkado di n gud makadto kun kablas sin polvo. waray man pagpapurga. t omowad ubanon. Dugnit san anak ta. Bisan an bulan maparong Magha hanap ak sin bitoon Dadawgon ko. ako nagaandoy san kapalaran ko nga akon nadangat san ona nga tiempo. Kunta kay lagas na diri na naasa bofanda. ---------------------------------------------------------------------Sa akon kasabut may ada gud sulod iya pagginarbo ngan inisogisog ngan kun nadalo g ak adlaw nga Sabado maraot an buot tinatanaw ko. tae mapagiro. ipinagpatimbang kun ako nadulog waray ngani sudan kay ipinapalit Ia iy a rayandayan. Danay ngani ako pagkaon makulang sa panalingoha buhat sa ornhanan hiagi nga kwarta pinakabuhian ubos sa pagdugnit. akon boboogan kay basi maghilos a kalawasan. an pagkabutang ko. waray paghiringa. bisan kun naoro dara an espejo bangin Ia onina. Matutugk ad an kadagatan Masasaka an kabukiran mm dughan kanipis man Tinago an ngatanan. ginawaran gaud pati han baysalan. daw nahinglaw pa la. kun san bolinaw man. an akon kabuhi kamakatuturaw! Kundi hinkitan ko an i mo kapawan sinin pagmasakit asay ginlaoman tabangan pa kunta di mo pagkawangan s an imo kaluoy mm nakitabang. ubos sin pang alap maghumot nga banwa kay idinadakdak sadton buhok niya basi gud rnaghunot. Hinumduini kunta kaluoy nga buhat sadton sarapati san anod nga Ianggam dahon san kaluoy iya hinolugan. daw ginpipisitan t ungod san asawa siya ginrabutan. Waray na iba. polvo ug kananga nadagit pa liwat sin pitis nga saya kay nagsisinoga bata sa Buruka. asay man an iya. kamakali isang! An lan git san ooran kawan balud tapwak an hagkut. Naparigos ngani. Inonsan sa lawod layag nawakayan. kakuri. AN TANHAS Kun ako mamatay Ngan buhion ka pa Kadtua an kahoy Nga guinkayaknan ta Uraora pa man Di ka kumilala Haglipot an dahon Haglaba an bunga. san akon kabutang danay makapensar maraot nga la rang. an nagiginkausa sinin pagkabutang. Inin asawa ko labaw an paggarbo kay kun nagtotoon anay nagpopolvo. --------------------------------------------------------------------------------------------------ANDRES PAGARAN KUKOROKOTOKOTOK Kukorokotokotok Manok nga abuhon Sunod la ha ak on Kay pagmamaton Ayaw kabaraka Hit imo pagkaon Kay yadi hi Adi Magpapati gayon. ---------------------------------------------------------------------Kun diri pagisol iya pamatasan bubuhaton ko gud lain nga paglarang an taya san korot. an maupay sini pagaandaman ko pagpalit sin a pog usa ka kanastro. bisan inin sapin nagainit pa siya nasanat Ilavera siton hawak n iya baman an baul ta usausa man la. lonlon gi naantos maabtan san palad. an kapuy an gutom an uhaw. kimona. pangadi kwintas an puroton diri an pag garbo. kasakit sa ulo pagpinamation. Amo ba gud ini O pareho ba ini han iya bar i nga siko nga siyahan Iginbasihan naton pagkilala ha iya? An iya mga anak yana . KAAWAY SAN PAGPAUBOS Dalagan. din naman angay lahos kasadangan ngaran inasawan kay linolopigan anak kon daraga san iya pagdayan kinokompetensia. --------------------------------------------------------------------------------------------------Tubtob ba gud la dinhi an sukol han aton panumdoman? Masighot na ada didto han i ya ginkakaturogan. bangin naempatso polvo ug kananga. Sa Iaktud nga asoy imo na nasaygan.COROCOD CODCOD MGA PANGANDOY Ako an nabataw sa butnga san golfo inabtan sa law od sin daku nga bagyo. dalagan. luludhan ko Tambal san gugma nga Ilo. pero ano pa man it aadto Nga aton hikikitan? Tuna.

Luboiig ha kalapokan an bugos nga Ormoc. --------------------------------------------------------------------------------------------------Ay. ni Nanay ngan k aparyentehan Di ako natuo nga niyan nga tyempo Ako nagduduyan kanan ornangkon ap o. ngan han rnga nawara na ----------------------------------------------------------------------------------------------------ARTURO BAUTISTA LABITIG Ano ba nga birtud an iya kinakaptan Nga sugad titires hi ako nahigtan Bulkan Pinatubo mm akon dughan Iya ngan Ia lainbong akon hinkiki tan. ayaw na la pagpakiana kun ginano han Wati paghimo hinin kalibutan o kun kakano Pagkita an torobay ngan mga buskay. mga kabugtoan An iya mga anak waray magabiso. an pagngar ani ha iya Nga bugto. upod an ginatosgatos Nga iginba nlas han tubig ngadto ha baybayon. kamakabubudlay. Imo mga hiyom ginmayuyo. bisan marampag ha dug . Sus. may husto nga pangidaron. Lima ka tuig na hiya nga nagpapahuway. binmuka an iya baba Sugad hin kin ikislan: Imo ba iton tuhod nga dinmapat han akon? O misa y ba mi nga ada ha ilarum? Hi Bayi nanmula hiniyomhiyom Tarnuyingking sigi an ki nutingkuting Mga bukad nga saring.ginikanan. duha nga tasa Ngan Iaog nga misay nga sigi an lin abaylabay. --------------------------------------------------------------------------------------------------VICENTE I. SORIA DE VEYRA TESTIGO Ha harayo nga pulong. ORAS SIRINGBAHON Daw kakolop pa la ako iginduyan Ni Apoy. tipau bos nalaylay. Una nira nakilalan an iya ban nga siko. Pero sangkay. unod han pa glaum maguruma lumalabay. An nakadto Ia Takori. sakripisyo han bugos nga panimalay --------------------------------------------------------------------------------------------------UHAY Inin mga uhay. labi na kon mahagsay. waray korye nte. --------------------------------------------------------------------------------------------------VICTOR N. pero yana pa gud la mi narnon i ginuroistoryahan . Makangingirhat. duro nga nal aylay. Ginmimlat an mata.an ban nga siko Nga baga tropiyo niya ha kinabuhi. Ada sinud Ian ni Laki tasa ni Bayi Ngan ginkinitaan an kan babayi Api ng.. SUGBO AN LAOG NGA MISAY HA PARAISO Hadton siyahan Linmingkod hi Lak i didto han lamesa ha hardin Hi Bayi ha iya sinmapit ngan magkinutingkuting Mga bukad nga saringsing Ha baso nga berde an imirn. Nabaro kami han nahitab o ha peryodiko Dagmit kami nga mull kay nahadlok kaini Para han arnon ipinanmili n -. siring nira. kamakalilipay. samtang tikatugas tikapula tikahinog. Han pagabot narnon asya pa Ia karni nira surnatan -. makabibido usahay. Marampag sugad hinin suol nga amon binabati. Darad ara niya tikang han iya kahulog Ha bintana han bata pa. hinin humay. Agidaw. Ti nabonan na Ia han tuna kay din nina karuyag nga ipakita An iya nawong nga naruba han baha. an styahan nga pagkilala nga amon kaupod Ha kinabuhi. Magkaada hin anak nga susumatan han mga nahitabo. hira maglulugaring na. naka himo bin dagaang ha sakob han ak kasingkasing. naharok inin mga uhay. pero Ini n kahawang ada la gihapon ha dughan Ha iya lubnganan an mga sighot berde ngan bu hi. --------------------------------------------------------------------------------------------------MAXIMO SERVIDAD NAGHIHIGUGMA An imo mga mata nga baga mayda ginbibiling. Nagprobar hi ako pagaring kan Inday Iya man la baton hulat madaliay Akon gin repeter hi Inday nanumdum Nobenta na hiya waray paglaom. Kinabuwasan naglinibot hira pam iling Ngan didto hinagian an iya lawas ha Linao. kay baga may sinangko Kan Laki tungod. ha tuna natamod. Damo an rnga patay nga naghihigda ha kalye. an kapas o ginpaypayan ngadto ha makahimo naglalarab nga kalayo nga nakadangga han akon b ugos nga pagkatawo. kamakaruruyag. Di magiiha. Maiha na nga hitabo. Waray makaabot ha aga an ira usaosa nga kandila.Dinalidali nira an paglubong. --------------------------------------------------------------------------------------------------MERLIE ALUNAN ROSENDO Recuerdo para han akon bugto nga nawara han baha ha Ormo c Nobyernbre 1991 Inabutan han maagahon an tub nga kabataan Paghinulat ha iya d idto ha igbaw han balay Nga asya la an iginsalin han baha. kon nalalata na mm humay.

) Ta ku n waray patrol. Ikaw an kinmarawat han ak karnaisog Nga malunod an ngatanan nga paghusga. tsuper kay tarantado waray tagad. hinurnduman. kubot.. nabara it butol d idto man ha radyo kun may arapapon hi announcer Kadyo nasiring.er. Samtang an adto ha sakob hin b aho nagsasaro kaanghit. --------------------------------------------------------------------------------------------------Naabre pa la sa porta Ay sus! Kada naulang nabalandra. Apo.. naah. San naubsan na siya sin pangadyion Ubos na an mga nobena Sa ngatanan nga mga santosanta Ngan hasta an mga kalag sa purgatoryo Ginpanakop na nanguros ngan Inu li gihapon siya. ako.” Bisan di pa angay nga pulong gamiton. nagnunobe na Ngan gindungan an pagestasyon Sa 6:00 nga misa.am. matigbi Ito im atay nga d aw ginkakalero. kirugtol anay” (kundi ayaw la panwalis panumdom kan im nanay. tinipigan Kay an lanit san gugma Kun ilubon. ako la gihapon an Mapainubsanon . waray Diyos. panhimang. paglarga pa. kun may polls. Sa 8:00 nga misa Kay an tawo damo na Natugbos siya sa paglimos Ginpapakita an tigdyadya Nga hinulog sa kolekt a.han An pagmakasasala mo ha bagting Han ak simod.Kastigo. Tikang sa porta Paluhod an paglakaw ni ya Pagabot sa lingkuran Hinagay an nalingkod na Kay kono iton man kanya Kay ngay an nakakaulang Sa kanya pagpenitensiya. kuying Bisa n an siya ngan lamisa. ako an madarahug Nga say naangay makigbisog ha lawod han Kaarawdan. bisan. It pulong “gihapon” mayda garami tan. “Hilot didi. pamuyboy Aringi t siya uraora Kay ngayan waray pamahaw pa! Mao iton si Mana Cordapia An buotan kono ngan parasingba Nga iba an batasan Kun sa singbahan nagawas na! --------------------------------------------------------------------------------------------------OSKAR MUNCADA MONJE SI MANA CORDAPIA Si Mana Cordapia Masyado karelihiyosa Nas ingba siya kada Domingo Ngan kada agaaga. Ha halipot nga pulong. hilot dida. “gihapon. Sa 4:00 nga misa Nagrurosaryo. o gugma. --------------------------------------------------------------------------------------------------kada pagnotisya bis paginihapon harus kada linya may ada "gihapon. kay mapagasolina. saprat didto ha pungkay. Pagagi sa kalye Ginkita an mga igkasi Nagtatapsjk gad an laway Sa panlibak kalaksj. --------------------------------------------------------------------------------------------------PABLO REBADULLA BASUNI Basuni ko sa dughan Arantuson. Iton diri andam naukoy.. pa mulong. Di ko igpapatarnbal Bisan mangu tngot Inin dinultan Karuyag ko Dagko nga Basi tigaman An makalit nga palad Say n aghatag sin kasamdan Punyal san kapalaran Pagtitipigan. salit gindadayaw iton mamomolong nga tukib it yawyaw paglitok. ayos. --------------------------------------------------------------------------------------------------ngan kun it giya napalus o nabuto in guma palaran iton nalapus ha ospital pagko ma --------------------------------------------------------------------------------------------------PANAKAYAN Pagbiyahi mo nga masakay hiton pampasahero. nadagmit panumat bisan iton utok di nakakalanat. “Kupo. din yayangbaton kay hakagipitan.” ngan dagus pa pangumbida: “Oy para Malaguikay!” pagugwad pa hiton angab kay kiaro nga pun o na. nauntol naeh. binata. malibut na liwat. buyak Pamagaw. kay i kaw an naghalad. Pagabot sa balay --------------------------------------------------------------------------------------------------CARLOS BALANQUIT PAMBUJAN Norte nga dapit sini nga lalawigan Labnasan san dag . paghipakdul danay say gud piriton kay rapasaguntok . bahala maba ldado. Palab. kay bisan kun napupuno hin bayinte la nga karga di ngan madubli kadamo din pa gud malarga. bisan buong. kalangsa hin kaskaro. kalipayan An makalit nga palad Say naghatag sin kasarndan Punyal san kapalaran Pagtitipigan. kalakublakob. hinumduman.." --------------------------------------------------------------------------------------------------FRANCISCO AURILLO GIHAPON An kaparayakan buhat o trabaho ha intablado man o s ibya ha radyo.

Bagan kulalapnit iya Mga pulong nga naguni t. DEbelop. tinumbaga An hiridyukan nga kosta. Antuson ko na Ia An ngatanan. sikhan san kabukiran Katunod san adlaw. --------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDINA BALINA. baloy. O. patod ha tuo Ngan talent scout han Alogbati Studio. sangyaW san katamsihan Tahum san bun gto ko. Sayod la hi Bathala Waray ko man s ala. King Bergahito Patod ha wala. Iabawka sin kabantugan An ngaran mo naiguhit sa kalibutan Hingyap ko nga magpakamatay Mahiunong pa iriin akon da gway Mahikitan ko ikaw. ) Kitaa an debclopnient ni Aning! DE-hairdo nga nakilingkiling. --------------------------------------------------------------------------------------------------DUHA KA LAIN NGA PAGKUBIT An babayi kun tigda Ngakinakablit Baga in sumpit Nga nagraraginit.at. saksi ka san kakuri an San kablas ug rnga tinalupinan Ayaw ituyang nga mamatay An hustisya sa kadama n isubay Pambujan nga akon natawhan.. --------------------------------------------------------------------------------------------------VICTOR N. Kamasakit pagdumdumon Kun an gugma limuton. Pambujan. Jyadi an lawas ko. Ambot kun kay ano Nga nahigugma ako Kun din la iton Akon kapalaran. maming ug tarungan Damlud. Pambujan. Aning. tuna nga natawhan Bisan kun kablas ka pa man Kulang sin karangyaan Kundi sa clughan ko. Kun din an gugma Nagsagda ha akon Li muton ko na la An ngatanan. --------------------------------------------------------------------------------------------------(Iba na gud man an iya tinda Kay imbes nga bulad agumaa Maparalit nga mga Bomba. BELEN CIDRO. punay Kalaw. binu tlaw paglinaba Kay sinudlan hin usa nga ideya: “Waray napalit hit ak tinda Gabay n ala lugod magartista Kay siring pa han kanta. bungto ko. mascre . Agsub sa pukot dinhi hidakpan An danoy. DE-Tagalog nga English-speaking. Bungto ko ikaw nga pinaura Nga may magtahum nga daragita Nagaalimyun an mga sampagita Kaliawan sinin mata. Humpas san balud mo nakakaburong Sa amon mga mata humangrawen Daw kinalaykay nga dugoton Sa kama busag tanawon. --------------------------------------------------------------------------------------------------Tamsi nga balud. Hiya daw may pagkamestisa Mapulapula an aping. Dagat mo bob siton magrasa Isda nga buraw ug agumaa Tamban. DE-manicure nga nagiringgiting. --------------------------------------------------------------------------------------------------SABAS ABOBO POPRO SA BISAYAS Popro sa Bisayas nga labing matahum Nga nakakali aw sinin akon domdom Diri ko gud buot nga pagpakapadon Sa gihapon ikaw an ak hin ingyapon. DEbelop. kubo mabunay An mga tabong sa baybay. kalondiison pa .. Lipaya na gad ako. TERESA CARPESO HINIGUGMA KO Ham ka hinigugma k o. --------------------------------------------------------------------------------------------------DEBELOPMENTAL NGA ISTORYA Nabatian ko la ml nga istorya Mahitungod kan Aning nga tindera Parabaligya hin bulad agumaa Ngan part4ime nga labandera. tugmong. Ayudahi ako pagsiring. surahan ug kilawan Sagision hingk awilan. Hi Aning inupod ha Opisina Basi mainterview. Haros di ka hunongan Hiton iya kayawit. Naghuhulat ha irno.Sinumhan pagtininda. SUGBO GUGMA Ako nahasunit Ambot ano ini Nakakita man Ia ako Han imo mga buni. nga murayaw. harangdon nga mga kiriring . An di ko sa imo pagbaya kay akon hingadan Palangga nga tuna Sa im nat itirok manta an putli nga hingyap San akon paghigugma. Ako nahasunit Ambot ano ini Kin iroan ta la ikaw Irno ako pinahungaw . kamasu. Saging maglainlain an bunga Tindok. Pero kun an babayi Hinay nga kinakablit Nahiyom nakisomkisom. talusi ug an dundunay Talabung. ‘Bakit ako mahihiya?” Dayon ha Manila kinadto Nakisabot kan O. Palangga ko ikaw nga lal awigan Nga may matahum nga kagurangan Mga bukid nga higtaasan Tinudkan san ilang ilang. bolinaw binebenta na Ug ginaasinan an iba. buagu s ug kanara Sibuyan. laban ka sa ngatanan. Ako nahasunit Ambot ano ini Tungud han irn katugnaw Ako yana tinutukwaw. O. Aanhon ko man yana Kun im ak limuton.

han ira panguway. Kundi may naluoy didto nga lalaki Waray ipadara kay hiya respondi. Nabat ian ko ini nga yakan: “Kaupay hit ginbabahaan kay bisan kami waray tipoy Baga nala gihapon hit nakacabin ha MV Tacloban.) Yana sikat na hiya nga Artista Pareho kanda Rio. an mata may luha Dugo nagpipigsot. --------------------------------------------------------------------------------------------------Dilubyo ha tuna. --------------------------------------------------------------------------------------------------Pamatii nyo inin amon kanta Hiunong pagambus han mga kasama. Mga api hinin wep ons platon Mga armi ni Marcos nga nagtinarhogon. Kanan masa iawas na raptay ha guha Tadtad na bin baja. pagngoyngoy han masa Maglarab palibot kampo han pasista. Aadi ini nga notisya: Lima daw nga mga squatters An nagkalumos didto han imburnal. Marcos sundalo Ha aton pagdaragan sulong kit pagato. Rebolusyon an baton . Lantsa nga San Roque nga tikang ha Jipapad. Hi Tatay ham na. waray pagpahuway . K aluoy ini han aton Region Kay nagiban na naman An mga pakaraunon An mga pakaraun on Ngan makakaayuda pagpugong Han sinisiring nga population explosion (Ngan made belop na kita gihapon. mata nanli liat Ultimo nga kusog." Agidaw. Alma Sali t kay makarit makisarna Naliberated han pagkatindera Dinako pa lugod an iya Gana nsya --------------------------------------------------------------------------------------------------Salamat han bagyo Nakakita gihapon ako Han ira sinisiring nga Santa Claws. dirt na mauli Han inga pa sista hira pinanmatay Ha ligid han huraw. Kaon na la anak.en test pa Ginsugo pa gud pag Bomba (Waray pumirok. lilinti ha langit MasO an mapatak. ultirno nga guliat. kan an masa anak.) --------------------------------------------------------------------------------------------------DAVID GENOTIVA AN BAGYO NGAN BAHA Kahusay gud man kitaon an Tacloban Kun naba gyo ngan ginbabahaan Baga pareho na ada didto ha Venice Kitaa an mga atop nga na gkakalalaknit. --------------------------------------------------------------------------------------------------NAYANGO AN TUAG HAN IMO KAHITASON Nayango an tuag han imo kahitason Madakmol n ga guba bato an pundasyon. Aya-ay Ma syado an kulba han pagbinobtohay Binmaya han armas largo la timalaw Limokso ha l antsa nahadlok namatay. Ha bugos nga Samar imo nalantaw Ha amon pagbakho tist igos ka bukid huraw. . hiya paraguway Aton kinabuhi sugad Ia hin inanok Bisan waray sal a. puro mga pawod Nga baga liwat hin mga bapor didto h a lawod. kaiha manguway Makuri an kablas. may boyay na Ngan nagbalon pa gud hin retratista Nga nagretrato han iya pagregalo Hin mga magnipi s nga kamiseta. Katgutom nga hangin nahigop han luha Han mga magsakit. Estados Unidos. kaon bisan guti Kay hi irno fatay.</ pd> Queber Binisita didto ha relief center Kaharnis han panit. Lorna. Inin CO nira hi Sgt.) Bumagyo la unta Basi magbaha Kay diri na ako makadto ha Grandstand o DWU Pag kita hit sinisiring nga Swimming pool. Nagkakalutaw. An nagkakalilisang nga mga squatters Baga intawon hin nagkakalipay nga mga turista Nga nagnanayt swimming! (Ipadayon la unta an kawaray Drainage system . padi! Nakitan ko hi Atty<pd>. kay ano hi Tatay ginpatay? Wa ray niya sala. Kundi kay a n polis duro an awod Adton nagrespondi say gindara lugod. Maupay gad la kun inaanod it im balay Ba ga hin ginhihilot it im tiyan Kun nalambos na an hangin nga makalilisang. --------------------------------------------------------------------------------------------------PEDRO SEPARA AN PARABORLES Ha usa nga Night club maupay an borles An kalalakin an nagkirikiriis Waray pagiha naabot an polls Dakop an babaye pagdada nagtangis. Nahitabo ini petsa diyes han disyembre Ha salog han Oras han sityo Barayong. Sundalo. nangoyngoy atubang han haraw. dugo pagbabaydan Langgutan han ulo an kasundaluhan. May walo nga unggoy s akay hinin lantsa. Mayda pa hin usa nga naginorasyon Kay basi malibre iya kamatayon Pero kay diri gud hiya lilibrihon Inigo han punglo hinin armi naton. Ginkumkorn an kamot dungan an pagura w Nagbakho. garab an malinis Dugo nga i nutang. paydi Ia mapitlok Kriminal nga kamot. waray gum inhawa An namaneho han Kamera.

KamakaIuluoy hit amon panap ton. An 34th nga batalyon An komander hini hi De Leon. Pero kinabuhi perme la nga minos. Hala na kasama igandam an aton pwersa. --------------------------------------------------------------------------------------------------ATON PARAYHAKON TAKTIKAL NGA OPENSIBA Aton parayhakon taktikal nga opensiba. Sanglit sumarig tumapod ha masa. Rebolusyon! Rebolus yon! Rebolusyon! Naglalarab ha bugos nga nasyon Ngan din na gud mapaparong. Amon kaba taan maggasa ngatanan. Kusog atoii hukbo gumikan ha Ira. --------------------------------------------------------------------------------------------------REBOLUSYON AN GULIAT HAN KATAWHAN YANA Rebolusyon an guliat han katawhan yana Pagsolbad han ira mga kakurian Rebolusyon an karuyag han kadaman yana Pagrumpag han kiase nga magtiyopion. Ha kasyodadnan ngan kabaryohan Umogop an katawhan ha aton kagiusaii Armado nga paki gaway tikang ha kabukiran Hinayhinay palibotan kasyodadnan. Timprano nalusad ha uma pagdalos. --------------------------------------------------------------------------------------------------KAMI PARAGUMA NGA TINALUMPIGOS Kami paraguma nga tinalupigos. kasundalohan han masa. Tikang ha guti. --------------------------------------------------------------------------------------------------- . Cagapasan ngan Magongbong Trese nga paraguma ira ginpatay An kat awhan nagngongoyngOY kalagot han pangabuso Dugo nira iginamot sulog hinin pakigb isog. Bisan nga kusog may ada han pangontra Mapip hira kay may naton suporta. Ti kang ha maluya. --------------------------------------------------------------------------------------------------INAY HI AKO MABAYA Inay hi ako mabaya Rebolusyon an bubunyogan ko Pagrumpag han mga agaron Nga nagpapakuri mga kablasanon. daraga. magkukusog an aton Bahuba Kay tama an aton estratihiya ngan mga taktika Ngan suportado pa han hiluag nga masa. Gudti nga pagdaragon kun aton titirokon Dagko nga kadaugan an makakabot naton. Talingohaon ta nga aton mahipasulong Hin barobal itang in nga aton rebolusyon. An kababayinan gintatalumpigos Tigurang. Rumpagon ta! Rumpagon ta! Rumpagon ta! Mga demonyo hinin nasyo n Imperyalismo pyodalismo burukrata kapitalismo Iglulubong hira han katawhan Ha basurahan han kasaysayan. Gudti ng a detasmen aton liwat banatan. bata. Aton lilipolon an magluya nga kaaway . Kun hira natukad ngan nagpapatrulya Ira ginriringgal an amon paguma.Madinaugon gud an mga BHB Nakalipol hira walo nga pasista Lima nga armalayt bar ngan radyogram Ngan damo nga bala an aton nakuha --------------------------------------------------------------------------------------------------PETSA 12 BULAN HAN NOBYEMBRE Petsa 12 bulan han nobyembre NagpatrolYa mm mga a rmi. Sugad kasaslogan aton liwat gamaan. Sanglit rebolusyon an tama nga linya Kay ml ginhihi ngyap han katawhan Kadaman nga masa pukaw na yana Trabahador ngan paraguma. Gintukod kami pagr umpag han aton mga pangontra. An pinasuhulan di man makaapong Pag palit hin bago nga amon gagamiton. --------------------------------------------------------------------------------------------------HI KAMI AN BAHUBA Hi Kami an Bahuba. Angay na gud kita magurosa Pagpasulong hinin atoll gerra Kay mi an kasulb aran Hinin aton kakurian. Kulang hin sustansya nga natitilawan Din ngani sadang ha amon pagkaon Asay pa hin iba nga kinahanglanon. Lugo d mi sumusulong. Hin waray kaluoy ira ginlulugos. Kampani an ira pormasyon Nga sinaba hinin panalogan. H a baryo Gapang. An nahimomolag magluya nga pangontra. Dugang pa kakuri hit amon kahimtang It panmi ruwisyo kan Marcos sundalo. Mga baryo han Dolores Damo nga dugo iginbisibis. Aton babanatan pasista nga trop a Ha salog maghasag ngan bukid magbabaklag. madako an aton Bahuba. may asa wa Waray paghialang ira ginbabastos. Amon ginsasaad nga armas diri namon bubuhian Kun d iri marumpag kaaway han mga katawhan. Inay kun ako patay na Ayaw niyo igp roblema Mahinongdanon an akon kamatayon Tungod kay pagsirbi mga kablasanon Pahi ra luha mo ha mata Ngan bulig pagtalwas han kakurian ta. Gisi ngan may tangkop ginsusulot namon.

iyo mga tawo ha iba manmutos. pabayi an mga bungto amo an mag buot. naangay hin kayumanggi labi an nawong sugad hin tabigi. hi Ino. Tungod hini nga kakunian Rebolusyon an akon aapihan. --------------------------------------------------------------------------------------------------Ginarungan na ka kay napalit an butos. Ayon ngahaw ni Sibron kay tinakas pagkinita bis kuno papagbayaron kay di man sukot igkita. aada an siste adlaw han pamutos. labaha. --------------------------------------------------------------------------------------------------BAGA SUMAT . Sanglit yana Nanay pagiluba Kay pirit hi ako malakat na. Bis unanhon mo nga butong sidsid han imo panapton duroy gud I a hi Balintong han kuan pagsiniplaton. Kun ikaw gumuko Kita it im pugtot . lider ni kandidato Dingal. Filemon Quianzon han iya masinagdun on nga wall ha mga daraga nga nagS anto-ehersisyo ha Katedral ha Palo. --------------------------------------------------------------------------------------------------ELEUTERIO RAMOO BAGA SUMAT BAGA SUGMAT Kan Miss Pikrang Kalabkab An Rayna Ha Kagabkab. aw. Kay inin nga akon kakadtuon Pagtalwas han kabl as nga katawhan. lider. Waray nim tinuturuflan baga waring. mailo b hin yangbat waray gud paghingal. hala mga intoy hala mga sma rt boys . Hala mga Mister. hiton paa naparayaw. --------------------------------------------------------------------------------------------------PEDRO SEPARA PAGHALIPOT HIN BADO Hunong na gad. NagpapakapugWat Bis mga minatay. Kun di gad Ia inin pyudalismo Kaupod pa inin imperyalismo Diri ko hi Nanay babayaan Kay akon gud hiya kalipayan.Tiroy ug Samontoy. Ha iyo paglingkod Tuhod paa pulwa Ngan may magirim pa Kun ikaw mak iwa. ayaw uraora hin mga bulurot. Baa daw intawon Inday ginguliatan ka hin “wow” ada hira in nagpanday bin ngaran mo nga Miss Huwaw. Kay pint hi ako nga makat na. Kay it mga buta Nagkakasusumo Ha mga motorkab Paghawas pagsakay.BAGA SUGMAT Hin “Hello” ug “Good Bay” ak ginhahatagan kamo nga mga Mister nga mga pagpagan Hi Pascual nagunggong. Huy. Iday. Mga luha mo Nanay himu sa. Ha adlaw ha gabi natimangno Ha mga kakurian ko nga damo.</pd > Damwal di na gud man la pagaingan pawalwal hit tiwalwal pawangwang hit warangw angan. Lapos na hin Bitol kapos na hin hipi kanan Pilipino han uso pag-copy. han padadaugon nga nahulbot. hi Martin napagpag. daw pinalungan na bas din iriakutos. di pumukaw kun hikitan it tinago.MGA TINIPIG NI KA ERIC ABELLA UG SERGIO AMOYO NGA TIKANG HAN MGA MEMBRO HAN KAG IUSAN PAGPALANGGA NI NANAY HA AKON Pagpalangga ni Nanay ha akon Minatamis hini n akon dumdom. Pagsunod na man la ngahaw kanan manunulay sugo. baga siko hin pagitinatabunan han naigbos na tumangbo. Ngan parayaw pa an irok n ga baga ginpaharnisan dinugang di pagpinirok Hi Pitong -. oo. Paglingkod mo nawakasan mga tuhod higliputay pati imo katanusan ha im bado nga naiktay. (Matinahuron nga sagbang kan Mons. masasang nagaruaringaI. tinapuran ka ba panhatag hin tingal? --------------------------------------------------------------------------------------------------- . iton buhok niyo ay na ipaluyloy talunaya sugad hit kan Insik Ping Loy.waray batasan. pamati san gkay ko nga sudlot. nga baryo.” Waray alo pagpasiplat sidngon man Ia nga hayaw bis burikbotik hin ulat.) Kita ha dto nagkasakay Dida hin dyip nagkadungan Ako hadto nahadlukay Kay ikaw daw gingi rhangan. iton ira ulo daw id yok rinampag di na maarakos hin sudlay pagkagkag bis pa aaswaflgan ada hin bulan gkag. Duroy liwat in nga mga mannganga rot han bayad ha ira hin pagpalapwat. “di maalo. Haglipot nga bado. Bis unanhon mo nga pagpiti kulaos basi m abungbong nakalit Ia paghikiti an naglilinuralambong. kirigpos. Nagsiring hi Mr<pd>. It im matataktak Makuri mapurot. Amo na Ia mi Nanay an dalan Para han aton katalwasan Sanglit a ngay na nga magurusa Pagrumpag han dunot nga sistima. --------------------------------------------------------------------------------------------------Pati dughan nalamukdo kay ginkulban hin tinuod hin magpadis nga imbudo nga inau pay an kagaod. Bis la pagkatulan dara hiton kuto nga nangangayofl la dida hin pagbungto ngan bis pa itanoy ngadto ha infierno di na mapatarhog hi Esko. waray arutarut ngani Mister Campos bis guk don hin gunting. Pastilan.

Ano nga nagtidugang? An ak ha imo balos. baga in limatok. lider. linta. Naning sada Ia ng a nababantad han huyuhoy san hangin ayaw hito kaalantad. Nanay. kanan kandidato dugo nga manatok.VICENTE I. huros. Andamon dayon sunod nga tagay. tarha. --------------------------------------------------------------------------------------------------TOMAS GOMEZ NALIMOT KA NA BA? Diri ka ba. hahinonomdorn Nagkalakat kita gabi nga bulanon. Waray na baribad Tibway pan iplat magaraaramag. ngan nakalilipay waray katapusan. Pahuway na Ia hiton turon katurog na gad Ia Naning imo ako p agmatuuro. nga nakakakupkop nga nakakapinta.Ay! Kamatamis mo daw. DE VEYRA IGAWAS AN TAKMAG Igawas an takmag. Baga ka in linta. din mabuliw kun din mant a latok. an mga risibo ngan han mga kwinta. hin dinuhulduhol nga waray katamo. DE VEYRA HUY. LIDER Huy. paghiruti ngan pagikmat. --------------------------------------------------------------------------------------------------VICENTE I. An timbangan m o nalabtik. Agangagang ngada h an kalatok. Ngan tipaigbaw an sidsid han saya. Ako nagruhaduh a.sano buwas ha bakgong magkatigob ngan an ba kgong amo na an vestido. liang ng an sidsid -. An tingug makaluluoy a n pagpukaw hinayhinay daw sugad hin napupuoy dire gad la hangin. Huros. Gawsan na an buktot. Bisan ka naabot. an amay nagtinuok. Kay waray na iba kun mahapwat. An bayad la gutiay. Iday. huros. daw lugit hin lubi nga gintutumusan. Ayaw pagtalaw Igbaw an pangulaw Kay di ka gad. mamumurag. Alagyama. Nagsasakaysakay kita sa salog Nagbubugsay ako sa Iangit an tad ong. --------------------------------------------------------------------------------------------------EDUARDO MAKABENTA AN BAYAD HAN AKON LUGET Han akon pagpalatay. Ikadi na gad. bangin an tuhod di na ihiluhod. hangin. Ayaw pasabot. --------------------------------------------------------------------------------------------------MGA SANO BUWAS An liang madagmit an pagpatiubos an dughan na la an ginsasangit an kawo ha sugbong nakuhaan hin ubos an V ha bungkog nga may barangitan an pagbi ngat din la harumamay. yana abot na ha bawbaw han tuho d. mga naguutang ha mga bublangan . Os ka sako nga luget. bangin may katuyuan parnatia ta daw anay. napapa s hin gutom han ginrurunusan. apay. Dida han paghiuli. mailob bin baktas. kay tinapuran ka p anhatag hin tingal. Kun ikaw mahultok. Kay ikaw sinandig sinin dughan nakon Dayon ko man harok siton irno bayhon . pinalangga ko. bis kanay nahahanglas Kay p astilan man ngayan at hi Umpot napadlas. Sapayawa an pugtot. hinmalugsan kawagok An i roy nadismayo.liring ngan kalainay -. Makausa . salit an bungkog lubas na nga lubas salit kin ikita tinag o nga rubas. Pagmatu od na Ia Naning kamadlos tikang ha dagat kay amo ito an hangin kon panahon san h abagat. Waray nagtutuktok. aada ha imo an papel an tinta. kay nakakasupsop hin baga hin hatok. mga sano buwas. Apayapay. Waray na matupong sinin kalipay. Kapti an tak mag. pagkalpad han maya. hudo. May ada pagtapo d kalipay nga damo. Hangin gad la. kundi listahan hin mga pinalungan. lider ni kandidato Dingal. Daw hatok hin pill adton pinuyusan. Upaya panimbang. aadto ka. hangin! --------------------------------------------------------------------------------------------------AGUSTIN EL O'MORA HI UMPOT Sinakay hin iskutir an sangkay ta. I-lit imo paghakbang. han mga pasangyaw hadton imo Amo. tarha. Salbahes ka nga insik. bis igpanmamalhas bis makagaramo. Tingug daw nga nagpupukaw hin waray palabilabi ngan din nakakahukaw han gugma nahahanabi. Din mga kwinta hin mga utangan. Pabuinga an hiblon Dagkua an tulon Latonlaton tungkasa na basi tibway. Daw ak ha imo utang. Pamuhaypu hay ayaw gud pageki sekis Tadong ngan si’mulsog hiton bagis. Naggaanay im ginmadyek. Kun ham an amo. hi Umpot Duha a nay kabulan han diri paghiulpot Ada ngayan nalimtan an pagpaukoy na Waray hunong hin likdo bis diin nga eskina. --------------------------------------------------------------------------------------------------ILUMINADO LUCENTE HANGIN GAD LA Aadi ha at hagdanan in nagtitinuktukon Nanay. Gutiay an pisada. mga elektores nga ginarungan. Tarha. waray gud paghingal an imo ngaran nagaaruaningal. An hulog nga nakuha. Salit manggud intawon. Luget han Iingk uranay.

Sa t akna nga tanan firme ka natupad.. matugnaw nga alisbu. Kamakapapaid hin naghihiningyap. ngan hitun malulupad. an paspas han mga balud. <b>Kun An Gugma Patay</b> <i>ni Rudolph</i> Masamdung nga gab-i. an harupuy hinay an paglahay. ginputus an bug-us nga lawud. Pirit iilubun inin pag kasakit niyan. <b>Harayu Kan Nene</b> <i>ni Luming</i> Waray kalipayan an may paghigugma. tigamni nga kasugad. hin kasakit han dughan nagpuputus. salit mamingaw kay tungud nga an gugma mu na waray. kun han kapalaran paglinguun aku. ug say bati nala. lunIon Ia himaya.       . Sanglit tikand sadto waray ka na bulag. kun ha maurhi pagkalipay an aabutan. ngan adtun mga dahun. Ay! Kamatamis san may nagpapalangga Waray kamat ayon. Ngan kun ha kaagahun. bisan kamatayun kapin kamatam-is. hin gugma mu waray! An kaagahun nagluluha.. harayu han bukad nga ginpapalangga. harayu kan Nene mabiling hin hilu. Nagaasuy nga an gugma patay. kun pananglit waray lumabay. kun didtu ha dughan ni Nene. Han lambung ginwara. mahilum nga guyud. daw uras hin pagkamatay. waray lamrag kay tungud ada.. waray higugmaun nga sadang maluuy. kun magruyu an mga bukad. nga an kasingkasing may kasubu.sa nagkabulag kita Ginsumatan ka nga ako buhion pa. duyug ha iya nagbibikhu. an mga tina nanlulubad. ngan an harupuy asay. mga bukad. Waray kapupugngi luha sa mata. didtu an pagtangis. mamingaw nga labi. maaram ka kun kayanu? Ay. Naginampo ka nga ako buhian pa. pagtangis nasubad. nadugang pag-iha inin kamatayun nga akun ginpipinamulat nga umabut layun. han kadahunan.. an dara hadtun alipurus. tigamni: an gugma patay.

Naranggat nasulhug. Uhaw ku tambala. kun aku nakita. waray pagpahuway. Mu. An kasingkasing may pagkamingaw. Tambu gad. ngan kaluuyi. angay makagtul-id. dirina magtahum. di hinkakalimtan. Kay hin gugma tugub. bisan it im hiyum. nga ak ginhihingyap. Kamakuri manggud. Aadi hin Intuy. Naning an halad. Wad-a an sakit Bisan nala pagkaluuy Bisan la kapaid. ini nga ak buhat ku la parayparay han dalan. Dumangat kunta ha kasingkasing. kay sugung nga ungara. Hinay nga paghuyub Dumduma aku lingi-a. akun pag ginhawa.               . Luto a kahimtang. Mutya ku nga inurug. han gugma nga sakit. <b>Serenata de Schubert </b> <i>Spanish song ginbinisaya ni Norberto Romualdez</i> An kabitun-an han kagab-ihun. Kay ikaw an dangpanan Ikaw waray iba. Nabantad an kadahunan. Kay aku imu nabihag. an mga bukad pati langit maitum. An katutuhay na. nagtitinitis nala.Kay bulag han bugtung nga ginlalauman ku huyub han hangin diri na nakakali-aw. Ha tungud hinin imu tambuan. inin pagharuy. bis ka nakaturug. Naninga nga hinalaran. anuba in takus. hinin panumduman. kun harus mabugtu. napupuyat hin dagmit. <b>Hingyap Nga Waray Himaya </b> <i>ni Talinting</i> Tikang han ak pagkilala han ngaran nga gugma. an buhat isipisip.

ngatanan an tamsi sahid magawitun. kun hinngangadayan. Sidlit han bituun upud an paglaum. imu na buhatun. nga buut dumiri.hinin dumdum isip. amu an pagtikang han iya pagbangun. libang han kamingaw han ak higugmaun. pag iinumdumun.</pd> Vicente I. ak nalilipayan. kundi inin baba. Kay di ba inin gugma. makuri batiun. sanglit kay natutuub la.                     . hinin kasingkasing. inin ak kahimtang. kun anu in buhatun. sanglit kay hapit na. di ba kalipay mu. ha mga katutul-anan. nga waray himaya. kahuy. adtun im hunahuna. Ay! inin gugma. iwaklit nagud Naning. apiping it kamingaw. kay aada tuturuk ha at mga unud. Tugauk han manuk malanuy batium. <b>An Kaagahun </b> <i> (Ha akun hinasa nga sangkay Gu<pd>. waray daw gud sadang. kadagatan mag-upay tanawun. ha ak pagpatay la. in usa nga saad. kun waray nasaid. pamurubuutun. pagpaid hinin tawu. Kun baga pananglit. Baltazar</i> Makalilipay hinin nga panahun. angay kalipayan. hi Naning nga putli. nga matalibus na. ak kasangkayan ngatanan maglipayun. tambal han kasakit nga akun ginhiyum. nga waray gud huhungaw. nga mahigugmaun. asya an tambalan. didtu han higdaan nga akun taran-awun. natun babati-a. de Veyra) ni Francisco H. ha ak manaringsing. Naning. Hinaut na unta.

hin puraw nga himaya. An akun pagmayuyu kun imu pagmarautun. bumaya ka hin dayun. Sanglit mga maya tikang hin pagkalpad. aku imu bayaan. tikang han kapara gabi nga gamhanan. mga alibangbang panlauy han bukad.. ihalad lugud anay. Nagtikangna mga manuk panhugdun. ngatanan an tawu sahid malipayun. <b>San-u Ka Bumaya</b> <i>ni Espiridion Brillo</i> Kun umabut an adlaw. kay pagdangat na ngay-an. panasa an kasamdung. ngatanan malipay waray kasakitan. waray ku mabubuhat. kay ira pagduaw hinin kaagahun.                 . bulung han kamingaw dughan masulub-un. Biling ikaw hin lain nga say magpapalangga. Waray sapayan kun imu aku limutun. kun diri an paglaum.maghamut nga bukad sarang an alimyun. an unub nga himaya. ugay. nga im’ aku halaran: haruk. bilini aku anay. Han atun mga sabut ayaw paghiulingag. ha butnga han kasamdung. ha akun nim’ pagbaya. Diri ku buut magtipig hin gugma nga malubad. Kun may imu basul han una nga higugma.. Iuli pati an karuk nga ak ha imu hatag. <b>Ayaw Na Ha Ak Panumdum </b> <i> (Ngadtu kan Julieta) ni Iluminado Lucente</i> Limuta aku kun imu man karuyag. Iuuli man ngadi ha akun an hingpit nga kasakit. bag-u nga kaagahun. libang han paghayhay hinin panumduman. mabulag nala nga pirit! Inuli ku ha imu an gugma nga makalit. Kun di’ kana ha akun. huni hinin tamsi sukut nak batiun. ngan hiyum! Ayaw ak’ hikalimti. Di man ngani ak karuyag hin gugma nga pinirit. Mabulag aku ha imu. Anu pala ngay an kay dit ha sidlangan. nga imu higugmaun. ha akun hunahuna. inin kalibutan hiya malipayun.

had’ akun kasingkasing. . ha imu pagkamingaw. Adin mga pagnguynguy. kun imu pa igkita. waray na adtun langit. han di’ ka pa nabaya. haruk ha mga im-im. himyang ha higdaan. waray na kalipayan. ayaw aku limuta… Ayaw aku limuta nga im’ mainantusun. nga di’ mu ak’ limutun! Hitu nga mga uras. kun im’ aku bayaan. kablas ug taramayun. kamu magduduhaan. bis’ kun aku harayu. waray nagud paghunung. Ha iyu pamamahuway. an imu minayuyu.bis’ pa kun hadtu anay. mahinay ku nga tingug. ginbaydan hin kasakit. ngadi siplat gihapun. itu akun pagsangpit. kun imu man batiun. kay im’ tinalikdan. hitu kay akun gugma. nahimu nga kangutngut. kay imu tinalikdan. adtun imu dangatan. han puraw nga himaya. nahimu nga kasamdung. paghatagh hin tigaman. An ak’ mga kalipay. han akun hunahuna. tupad ka ha im’ situy. tulapus na hin gugma. maupay an kahigda. nga puraw an higugma. sadang mu pamatian. itu akun pagsangpit. ha bawbaw hinin tuna. kun san-u ka bumaya. matan-aw ka hin bata… ayaw la hipa-usa. Kun gab-I nga mangitngit. Ha butnga han kalipay. nga atun ginsabutan. nga hadtu ihinalad. bis’ pa kaginhawaan. han akun kinabuhi. guba an kalibutan.

Sinugu ka han langit pagkuisad din’ ha tuna. gutiay nga pangaplud. ha langit nga puyanan han magpakabibihag. haruk pati pagugay. han atun…kamagsangkay. tugub hin ka sigpit. maglipaw han akun hunahuna? Duray. “Regina Angelorum. <b>Regina Angelorum</b> <i> (waray ngaran) </i> An di’ la mahagugugma. bisan kun mapawa. kay ha imu la paghiyum. hadtun tikus an tuyu ha imu hin paghalad. ug salit ha kalag ku ikaw an pinalangga. ngan kun di’ na makita. an akun kasingkasing. Miling nga hinandum. nga aku buhi. Miling pagtawag. bas’ magliaw. masirum an langit. tuna lugaringun. adtun kaagahun. an kinabuhi masaplud. an di’ man ha im’ matanaw. kay waray ku itatanding ha imu kamaanyag. pahadka aku anay! halari hadtun hiyum. Dida hit’ mayagudut nga im’ pagpamantarun. tikang gud hadtun siyahan nga ak’ ha im’ pagkita. ngan batu nga kasingkasing an diri mu mabihag. sugad na hin nahang-aw.” an ak’ ha imu bunyag. waray gud nga waray gud. duyug an kasakit. akun ka iniday iday.     . han ngatanan nga kahusayan nga akun na nakita. pati kabiduun.Ug akun higugmaun. nga ak ibinaya. Ngan imu mga im-im sinupu han surangga. pagtampuha an lagdu. an mga agi an. dara an kasakit. kay matalikudna. ngan asay ku hahalaran han ak’ mga pagsiday. hin unub nga higugma ngan hin kabus nga palad. ha imu hamili. Ha ak paglalaktan. bilin an kalipay. sinsabut kaupay nga ikaw asay agarun. pagtig uba ta anay. <b>Hinamdum Ku</b> <i>ni Manuel Avelino</i> Masirumsirumpa adtu.

imu ba nabasa an una ku nga siday? Leona! Leona! hin katam-is nga ngaran. sugad hin tanaman. tikang pa hadtu nga akun pagsaaran. Gining Leona. Daw aku sipak nga igdarudagnas. tubyan ku ha imu bug-us nakun nga kinabuhi. ginsumpaan hin gugma nga uray ha kadayunan. bukad nga minamat. kun baga mahihimu diri mu ika budlay. Hi ikaw an Miling. hi ikaw gintanum. bisan maunan-u nga akun kagul-anan. daku nga balud in ha akun nadagnas. may’ kun la unta ipapakiana. pinapapas han imu kahusay. <i>Tikang han libro: Hinugpung: Mga Siday. talagsa batiun kay talagsa gamitun. nga kalundiisun. hin diri na anay ha imu manumdum. Diwata Tinipun ni Dr<pd>. de Veyra. kun daw kahulus ha gugma. akun inugayan.</pd> Vicente I. tuyu ha imu nga ikaw nagmahusay. </i> <b>Pagsumpa</b> <i>ni Casiano L. Disyimbri. uraura kalatam.hadtun imu ngaran. Waray ku sayup. tubtub kita buhi. Garaygaday. di’ ka lilimutun hasta ha lubnganan. waray ku kasalanan. pagsimba ha imu in akun bubuhatun. nahasampig ha tabi. ngaran nga pinili. nga niyan binmunga. kundi talagsa. Trinchera</i> <i>kan Hilaria Infanta</i> Ykaw an bugtung nga bukad nga akun napili. anak han Burawun. Danay kun usahay akun sinasarihan. diri nahihimu kay inin akun dughan. <b>Bugtu Han Himaya</b> <i>ni Artemio</i> Tuguti aku madaliay. winawara. ngan ha imu atubangan aku igdagsa. . inin kasingkasin matugub hin kalipay. tanaman han gugma. Titiguhun. 1914. Liaw-Libang. hin gugma hinalaran. ha Burawun nga bungtu. Diman ku pagagi ha imu puy-anan. hiyum nga langitnun. ngada ha pagpatay. inugan ta ikaw.

lakip in saad hin pag-unung ngadtu ha lubnganan. Ngan ini nga gugma iglulunudpatay. Ikaw an paglaum nga di malalaya. Tubtub may paghingyap. pagsumpa ku ha imu baydi hin kamurayawan. Liaw-Libang. </i> -----------------------------<i>Tikang han libro: Hinugpung: Mga Siday. Ayaw gad itugut nga maghadi an pagturaw. Masamdung nga dayun. tingug mu nga matam-is lakip an paglaum.               . ngan didtu hitun tuna nga ha akun tutunuran. Hadin akun gugma aku magsasaysay Ha usa nga siday. tubtub may tinguha Tubtub di maughan. butnga ha mga pagturaw dalan kangitngitan. </i> <b>Siyahan Nga Pangasuy</b> <i>ni Fausto</i> <i> (Ha kan Pilang) </i> Pamati himaya hinian panumduman. tatawagun ku gihapun matam-is mu nga ngaran. Nagruruhaduha ka minahal ku nga Iday. Diwata Tinipun ni Dr<pd>. Hinihigugma ka nakun hin tutu-u. kay amu an hiningyap hinin kasingkasing. <i>Panalarun (Takluban). de Veyra. Titiguhun. Hinin nagsasangpit nga kablas hin palad. Nga pagtuturawan ha butnga han luha. ngan ha dughan gumamut ug sumaringsing. Yhatag nagad ha akun himaya ha kadayunan. Ayaw pakabungli inin pamalandung. ha akun paghimuuk amu unta in magpukaw. Igpapaaliday. an katam-is han gugma asay mu pagpaudgun. 1914. Hi ikaw an hingpit nga akun himaya. Akun iginsusumpa nga akun ka uunuban. Disyimbri. Unub nga kalipay bukad nga mabaysay. hinin akun pagsumpa ha imu pag-unung? Gindara ku nga sakit labis ha kapaitan. ngada ha kabukbuk ku didtu ha lubnganan. ayaw nagad itugut ayaw an kasakitan. Garaygaday. an gahum han gugma nga katinuyu-an. Hin gugma nga hingpit ha im naghahalad. Lingi-a intawun inin may kasamdung. 1907. Hin gugma an dughan.</pd> Vicente I. Kun di mu lipayun. Langit hinin dughan ug ginlalauman. Hunyu.

Nga inin tinguha nakun mahihimu. mga kagurangan. nmga aku an imu ginhalaran? Hinaut unta imu padayunun. nahunub ha kasingkasing ku. Say pa inin duhan diri mu tabangan. Lipay nga di sanglit. Gutiay nga pawa. An mga pagnguynguy mu sugad man. kay akun ka nga gayud minayuyu. Usa nga paglaum baga naaninu. Liaw-Libang. kay ikaw akun ginsaaran. angay maghingyap ha imu. Ha butnga han akun pagpainuinu. Diwata Tinipun ni Dr<pd>. <i>Takluban. Uktubri.. de Veyra. Bisan paman ngani magsighut nga dalan. Ha sakit bawiun.</pd> Vicente I. Nga hiya maangbit. Disyimbri. Han adlaw han bulan binabanawagan. 1910</i> -----------------------------<i>Tikang han libro: Hinugpung: Mga Siday. dinumdum ku ikaw hin waray hunung.Kay say napasarig daku nga pagtu-u. </i> <b>Akun Kagad Dinumdum</b> <i>ni Clavel</i> Hin kaluuy ha imu tugub ako.           . Han mga bituun pa gintitiwakan. Minamatam is mu ba ngay-an. Garaygaday. hin putli nga gugma ginsumpaan. an pagsampit han akun ngaran? ngan imu paba hinnunumduman. An kalimut waray gudman.. Mangitngit nga gab-i. Sugad man lingi-a han im kamahalan. Sugan han pagtu-u hadtun tikamatay. waray turuk ha akun dughan. Ayaw ikaawa. An nagningiyupu. binabati nga gayud hinin dughan. ug makag sunud kaman unta sama hinin ak ha im paghigugma. Nga aku di. Titiguhun. 1914. Inin kasingkasing unta nim hatagan. Bisan paman ngani mga kabagwakan. Bisan kun payupu. an natabigis nga luha mu. atun mga pagsampit mu ha akun. Diri mu lingiun.

Pagtiput ug panikus. tay aw ha mga mata mu. kita magsigbantay man unta. kay waray ku gud ini paglimpa. an sinisiring nga gugma. An mga pulung ku ak hinnunumduman. nga pinaka kanaman kula an gugma? Pagmata ngan pamuhaypuhay.           higugmaun. ug mga saad ak gintitipigan. hin pagbukbuk ha im atubangan.       . kun anu in at pandangatanan. hugta an pagampu ha Diyus. mag-iinaw han imu pangiwa. hin gugma ku man pagbabayaran. paghinay bangin magsayup ka. ug panmurubuut hin mahinay. adtun pakig usa ha imu. nga diri ku gud pagdudum-itan. magtagam han pagpakasala. nga an gugma mu ak hinngalimtan. hin maupay imu pagbantayan. kay gugma nga akun inutang. Ngan inin dalan nga natatadung mu. ngan upaya nga mga pamitad nga diri ka gud mahisalaag. Bisan kun aadi aku hirayu. an atun ngaduha ginsaaran. Hi aku magkikita la. Busa. kay ikaw manla in hinigugma ku? nakakatahap ka la ada. kun angay ba pagtinawaan la. hinin waray gamit ku nga tul-an. padayuna ayaw paglikuliku. Ngatanan gindumdum ku. pagbantay ug paglikay. kay bangin ka pagtugwayan. di mu gudla pagbasulan. Kay duha manla adtu kita. an imu ha akun mga pinulungan. an dayuday nga hiningyap ku. ug kita gudla in naggisumpa. ug ayaw pagpirmi hin sangkay. busa. Kundi kun sidngun mu nga binuhi-an.kay ikaw la in ak Ayaw pagtahapi nga akun ginkawang. sugad man akun ginbabantayan. Uunahun ku in kalimut ha imu. an mga pulung ta nga sagrado.

tinuruk hin uray. diri mu gud unta limutun. hin usa kadali man pahuwayi.</pd> Vicente I. dumduma gud nga diri ka manta limut. Disyimbri. adtun akun ha imu nga tugun... pamalandung ha im ug mga pagtawag. <i>Takluban.. in pagpahuway imu hinahunaun. Garaygaday. bis turaw nga balagun inaalik-san. gihap nanaringsing ngan nanmumukad. Diwata Tinipun ni Dr<pd>. Enfectana</i> <i> (Ha akun pinili. Titiguhun. tunay nga paggamut. kundi ayaw aku hingalimti. de Veyra. kay ha akun dughan ikaw an tinuruk. Nangangambud ka hin waray ruhaduha. ngan imu ina-antus an mga karat-an. sanglit kay putli ini nga pagkasugad. kay tutu-u gudman ini nga pagkabihag. Ug ha lubnganan ku nga maksaramdukm kun didtu aku. ngan lawas ku mabukbuk. 1907</i> -----------------------------<i>Tikang han libro: Hinugpung: Mga Siday. hin mga pagharuy ku ug mga pangilyupu. nga ikaw an mutya nga ak kamamatyan. hin waray gudman ginruruhaduhaan. Pagkasugad hin waray bis anu man.             . nga ha akun dughan ikaw an tinuruk.) </i> Gugma! . gugma nga putli..hin katungkan nga mga dalan. kawaray tibway ug turun nga pagsamdung. an kaanyag mu balun ku ha lubnganan. kun ha akun uras hin pamurubuut. Pamurubuut hit nadangat ha akun. Nga aada ka pa nagsisinuisugun hinin dalan nga im natatadung. Liaw-Libang. nga ginhahalaran ngatanan nga adlaw. Kun an kaguul imu abutun. mahal mu nga ngaran akun naluluwas. ha kasingkasing ku ikaw nangangambud. mainantusun ug mapinaubsanun. Nanmumukad hin kamainalagarun. 1914</i> <b>Gugma Nga Putli</b> <i>ni Francisco J. Pagkabihag hin inub nga paghigugma.

nagkakabarubag id. an iya hinigugma Hinigugma nga Mandu. ha dalan kalipayan. Kay bug-us an ira tinguha. hin-u it nagpipinanhayhayun?" Lilang: "Huyubuy gad hit hangin ha lurungan nasulud. Liaw-Libang. Ngan talagsa nala batiun it mansadida?" Ha tungud han bintana. An duha naglilinakat. dapit ha may bintana. Apuy: "Anu itu nga tingug ha tungud hit bintana?" Lilang: "Tamsi naghihinuni dida hit takuranga. Ngani Lilang: "Kun an Girasol na sunud ha adlaw Tikang ha sinirangan. An mahusay nga Lilang. apuy niya nga buta. Lastrilla) </i>                         .</pd> Vicente I. de Veyra] </i> Masirumsirum. apuy. Binayaan ni Lilang. <b>An Naghahablun</b> <i>ni Cunning Fellow [Vicente I. de Veyra. 1909. magkasi mahiyumhiyum. <i>Pastrana." Apuy: "Lilang.Tinuruk hin uray. Layti. Nahundaray man ha puyut. Apuy: "Lilang. im hi Lilang. ngadtu ha katundan. hilaw nga luha ha im binabaribhi. Garaygaday. Pagsulud han mansadida. mahiyumhiyum nga naghihinablunun. Mga maglipay. </i> -----------------------------<i>Tikang han libro: Hinugpung: Mga Siday. ngad ha simbahan. 1914</i> <b>Next to Your Mother. Ha balay an lagas ha puyut naguusahan." Malipay. Inin akun man kasingkasing nga matin-aw Tikang niyan ngad hit kamatay. pagkabhig han agsang. de Veyra) </i> <i> (Kan Margarita F. Uktrubri 3. tingal na an kabug-us nga bulan. An agsang waray na babati-a an haragaak. Whom Do You Love? </b> <i>ni Ignacio McVey (Vicente I. tag-iya han kasingkasing. Sinasabayan han siday nga iya laylayun. Titiguhun. hin-u ba ity nga nagmiminakmakun?" Lilang: "Dahun gad hit kakaw. namamalabag an bulan. ha kasingkasing ku ikaw an nangangambud. Nagsasaad tukib han iya hukun nga gugma. Nangungudtuhan an bulan han kagab-ihun. Na angay la pamalud ha iya garingan. ba-a. Disyimbri. tubud han burabud gugma ku nga putli. tunay nga paggamut." Apuy: "Kayanu nga utudutud man it imu kanta. Naghihinablunun. Diwata Tinipun ni Dr<pd>. bugtung niya nga anak." Han mapawa. Ngan dagus ihatag kan Lilang an iya singsing. tipig an pinulungan.

Kun an bata tikaturug. Iday. Andam hiya pagduyug. Salit. Kundi. Ha imu nagmangnu Ha imu nagmayuyu. Mainugayun nga nanay Ha imu paghumla. Ay! Hin-u it im hinigugma? <lbl>IV</lbl> Hi imu gad nanay. Burabud hinin lipay? Kinukugus ka ngan niya Paguyig. Dayun ka inugay. kahimaya hinin dughan. mahusay daw bituun. Sunud kan im nanay. Didtu han im puwang. Titay nga hamili.<lbl>I</lbl> Hi imu gad nanay. salit akun inurug. Kun ikaw na anga. Ha imu nagsakmi. Iday. Iday! dumduma hi aku. Ikaw ibinubutang. udug! Hin-u itun iya sunud? <b>Ha Kan Luz *</b> <i>ni Luming</i> Itun imu la paniplat kalipayan nga guyud. Tikang kagutiay. Dagus ka inugay. nga han gugma natugub. Ha imu hinigugma. Bukad nga mahusay. Salit. sapit han im nanay. Kundi. han higugma nga ungud. hinin akun kasingkasing. pagyakan daw. pastilan! kay inin man bihag. Hin-u it im hinigugma? <lbl>III</lbl> Di ba hi im nanay. Ha imu nagpaura. pagugay. sunud kan im nanay. Hin-u it im hinigugma? <lbl>II</lbl> Danay kan usahay.               .

sadang ku tigamnan. <i>Manila.   . ngangakun.</pd> Veyra. bituun nga labi kaingat. An lakip nga surat nasiring:--"An tagsu rat hini nga siday (Kun siday ba ugaring) waray na paka tan-aw bisan namanla an putus han Retorica y Poetica. diri ha pagasuy hingpit nga kalipay. aku ha ubus ngan hiya ha tambu-anan. Kun mahihimu la nga makagyakan. salit diri katingalhan hadtun magpakabasa hini. ginlalaktan uraura na hin kangitngit. paniplat.. de Veyra han p agigirikan ngadtu ha Amirika hanin 1903. kay an kasingkasing ha iya nabaya. Pagtalkikud ku say lumiwan an kasakit. hiyum. an huyub han hangin nga labi kamapaya. daw rakdag nga dahun nga pagtinamuran. 1902</i> <i>*An "original" hini. saka. ngan ha kahubug han iya pagkamahusay. harayu asay niya atubang. tindug. ug aring usa nga hinumduman ha akun kalungun ha pagturun-an ngan minaupay nga sangk ay Gu<pd>. makakag-asuy gud hin kamatuuran. han diri ku igsanglit nga kahimaya. ka-ipa ku hin siplat waray kahuhuman. P. talagsa an bituun ha igbaw han langit. nga gindaug liwat an hadtu nga himaya.. angay nga ibadlis. YLUMINADO"</i> <b>Himaya </b> <i>ni Artemio</i> <i> (Ha kan Leona Carrocino) </i> Gab-i hadtu han adlaw nga Lunis.</pd> M. uswag... han gamut tikang hadtu ngan nanaringsing. balitaw? u-u gad kadna. Kundi ha buud hadin akun kasingkasing. matahum nga bukad. nganakun ha iya: hin kahusay mu. hala kadna sayaw. kay lapyupa hiya nga akun pagsaaran. bay-i na duyugi. kay himaya an liniwan han akun kasakit.unungi gad unungi. Tunug han turunggun buslung ku man. Nganiya saka. d la masumu! Hadtu nga gab-i an naguup ka dughan. kapawa kun ha iya ibulang. pamalandung ku han amun pagduha-an. natatagu hin maupay mahal niya nga ngaran. kasakit ku. ihinatag ni Luming kan Gu<pd>. inin kasugad. Hini nga nga diri sayud an daug hin kaagi sayud gud an dagat.

ha pagli-aw ku han mga bidu nakun. ug ha katutnga han gab-i. halarum nga kahidlaw. hingpit gud nga tuyu. diri pa ada han mabangis ku nga palad. an akun kasingkasing linumus hin kahidlaw. bisan aku ngain siplat. Usahay. ikaw la an dinumdum ku. tikang ku ikaw makita hadtun siyahan nga adlaw. Kun ha luyu han bikid matunud na an adlaw. han mangitngit nga gab-i sidman an kakurulpun. kay itu padara ku nga kahidlaw. <i>Kalgara. tikang ku ikaw makita hadtun siyahan nga adlaw. an imu hinumduman ha akun nagpupukaw. han akun kasingkasing ikaw gud an kahidlaw. ug sumatan ka nga itu kanan akun kasingkasing. ginbutnga-an pa hin dagat an hinmumutanganta! Waray na kahimyangan inin akun kabuhi.. di nahihimu nadugang la an kamingaw. Usahay. Trinchera</i> <i>Ha kan Cirila Perez</i> Layun la sumantup ha akun hunahuna. buut ku pakalimutan an ladawan mu unta. Usahay. igintutuguntugun ku han huyub han hangin. han tina han bayhun mu nga may kakayumanggi. </i> <b>An Lambung Mu</b> <i>ni Casiano L. nga an mga panhayhay ku ha imu pagdad-un. Kayanu nga harayu ka ha akun mga mata? Waray naba kaliawan inin akun kasugad? Ay. ha mga mata ku naparuk an ladawan mu.<b>Kahidlaw</b> <i>ni Juan Ricacho</i> <i> (Ha kan Angeles Domasig) </i> Warayna kahimyangan hinin akun kabuhi. 1910. Ha butnga han kamingaw hinin inuukyan ku. han akun kasingkasing. babayi nga hamili. han akun hunahuna asay nagmamayuyu. ha langit. kun may huni hin tamsi nga mamingaw mu bati-un pamati-i. ha ngatanan nga uras asay inungara. kundi. ha tuna.       . ug lakip ha mga inup ku lugud napakita. ikaw an naghahadi han dumdum ku ug isip. ha akun paghimuuk mayada nagsasangpit. ha butnga han akun mga pagturaw. binabati ku in daku nga kasakit. Iniru.. An matam-is nga paniplat mu di napapara.

Ynin akun mata diin Aada an lambung han Ngan niyan hini nga Sugad hin nakadi ka kuman isiplat. imu ladawan. pati kinabuhi mahararapdus ha diri paka tan-aw. Daw amu ka kun akun paghunahunaun. asay ku la kaliawan inin katamsihan. daw ran-gat nga bislaw han maanyag mu nga ladawan. luha nga mapait ha dalan ku say baribhi. Pastilan! Kanan kahuy man ngayan dahun. Danay kun usahay ha huyuhuy han hangin. nadugang la an kamingaw. Dara han tinguha nga hingpit gayud. bis katunkan inaagian kay ikaw an tuyu. Kasingkasing ku yana putus hin kalipay. Ug an imu katahuman kun hunahunaun. ha akun atubangan. Agustu. Waray na kahimyangan inin akun kabuhi. Asay ku hinumduman an matam-is mu nga siplat.Paghigugma nga putli ha imu Iday. ay! pakigbalihipa inin akun pagsampit. 1907) </i> <b>Hain Ka? </b> <i>ni Casiano L. matahum mu nga bayhun makuri ku hingalimtan. An imu kaanyag pagkit-un daw bituun. Paghibiranii ku ngan akun panginanuun. Trinchera</i> <i> (Ha kan Victoria Z. nahaturuk ka layun didi ha ak panumduman. de Veyra) </i> Hain ka ba dapit bukad ku nga minayuyu. Niyan nga binabati ku in daku nga kasakit. Waray pagputuk kundi ha imu nala manggud. Inin akun dughan dayuday an kabantad. Ngan nakakapawa ha sakub hinin dughan. ngan han imu ihiniyum ha akun atubangan. <i> (Takluban. siyahan nga pawa han adlaw kun nagraran-gat.             . asay la an kabidu in nasantup ha dughan. sugad. Tikang hadtun gab-i nga akun ka makita. sugung nga pagungara hinin kasingkasing. nga diri aku paglumsan hini nga pagturaw. Daw ha sinirangan nahimalaysag nga bulan. Sugung nga ungara waray nagud. nga pagsumatan ka hinin ak pagbiniling. akun pagsinurat. kay tikang la hadtun siyahan nga adlaw. paupdun ku ha iya inin akun panhiayhay. Di gud napapara. Lambung nga maanyag danay ku kitaun. masulub-un ku nga kalag ha im nagbibiniling.

. kay di ku iilubun. <lbl>VII. tambis. <lbl>III. an kanan pira kaadlaw nga diri ku pakag ugday. uhuda. an pagtahap nga akun ta ikaw lilimutun.. nga gabay dawla lubnganan kun diri na humiyum. waray man aku pagiha nga imu ikauhaw. </lbl> Kay dida hit damu nga hunahuna. ta-a-a diri nagad aku                                     . an tinguha hinin duha ta nga kalag. Diri kaba maaram nga ikaw an ak himaya.. it ak paka tuman han atis mu nga tugun. kun kinukugus ku an akun inugayan. </lbl> Buhi-a an paglaum ngan isikway. kay di ku kinahanglan. kay an tugun mu nga atis waray ak makakuarta. amu gadla nga ak tagudara. kay mabalik ak hinin pira kaadlaw gihapun. </lbl> Ayaw panumdum hin anuman. <lbl>V.. </lbl> Kadi. iya kulaw. amu na. duuk... <i>Abril. ngan uupdan mu aku hasta ha lubnganan.basi na unta inin kalag ku makapahuway. diri gad Nini. ngan bisan pa san-u diri gad Uday. <lbl>II. nga matinus an paghanuy. bubunaw. paghigugma. a-a-a-a. diri ta ikaw pagsasakitun. ayaw gad hin. </lbl> Kundi kun bumalikpa aku liwat. man-ga. it pagkulaw nga mabiduun in ak hinihigugma. han akun mga pag-ugay nga igin babarisbis. </lbl> Lingi na. 1907</i> <b>Ha Kan Julita</b> <i>ni Romeo</i> <lbl>I. </lbl> Hinugaya it panablig hit im mga luha. labut hit gugma.. a-a-a-ray. hiya man. urug an pagdulum bis pa kun malamrag. matam-is inin kinabuhi kun ha im atubangan? an gasi ku adtu nga diri ka ha ak mabaya. <lbl>VI. kun kakarawatunpa an katam-is.. Kadi gad Uday! nabibidu ka ha akun? Nene ayaw! pastilan. <lbl>IV.

magmalamrag an imu kaurhian. kay upud mu gad aku ha kalipayan.balit malakat. ug an imu kapalaran magmaliaw. diri ka dangatun unta hin kamingaw. amu pa itu niyan maginmurayaw. kasingkasing. Diri mu unta kilal-un an pagturaw. ngan dungan man did ha dughan paghingusbu. Ngan hin luha han kasakit di gad dulman. Marsu 14. </i> Maaram ka kun anu nga aku malipay. han bituun nga ak ginpapasingurug. kanan adlaw pagsarang han iya pawa. amu pa diri batiun in kakulba. an higugma. an kinabuhi! <i> (Kalgara. waray kupa hiabati in kasakitan. hunahuna daw mahusay. U. Pagmalipay diri la hini nga adlaw. say kula gindidinumdum adtun langit. tikang gud han pagpunias han sidlangan. han paglaum han tikus ku nga higugma? Naaram ka? Aadi makukulup na. <b>Ha Kan Mercedes</b> <i>ni J. diri na. waray bulud. an kalag. sugad man an kasakitan. bag-u gudman nga imu kabuhi. an higugma. an pagantus. an bulahan. kay an adlaw amu ini nga isinirang. Di ba amu? Dinhi ka hini himugsu. magmawaray tunuk an harupay. ha paghayhay. Layti. Ngan yana kun waray ku ha imu ighalad. C. R. an hamili nga imu dughan. Mercedes nga akun pinili! I-uran unta ha imu in kalipay. ngan ha dalan nga im paglalaktan. aada akun tubyan akun hatag. an himaya. ha pagbikhu. ha lubnganan. say dungan mu an marol hin pangalimyun. bis uranus bisan dampug. ngan waray ku babati-a in kamingaw? Nasabut ka nga yana waray ku sakit. Daw ha akun narayhak la an kalibutan. nga bukad hin tanaman ku nga putli. an paglaum. an paghiyum ha imu im-im di matapus. 1907) </i> <b>Gugma</b> <i>ni Tigasaw</i>               .

magsala han batu nga puy-aw ha dalan.Amu an matam-is. waray pagpahuway. Diri la an tawu. dara han himugsu. nga urug ha ira han mga kabukdan. Amu it an pulung. han at kasingkasing. di sadang magbasul. masunsun bati-un. Amu an biyuus. tingug nga mahinay. an ginpahimutngan. kun ha paninguha di nanginginanu. hinin kalibutan.. tanaman nga putli. suga nga maningning. sugad man ha dila. ha atun dungganan.. ha at balatian. naturok ha butnga labis nga katungkan. Kay katinuyuan han buut han tawu. hitu nga higugma. waray pagkarapgus. hamili nga pulung. basi han tunan-un. han pagka batan-un. tinudkan ha dughan han gugma nga hingyap. magantus han lara. kundi an ha tuna. <b>Mahatungud Han Gugma</b> <i>ni Gabriel Banez</i> Di sadang an tawu kun nahapapakdul. binuhi ngatanan. ha im-im han tawu. bukad nga malimyun. dara han katawu. An usa nga tawu nga may pagkasindak. iya sulundanan. din ha kalibutan. ginsabrag ha tuna. di la an tanaman. larang ni Bathala. waray pagkapu-u. han atun tinguna. butang nga pinili. Turuk nga madig-un. waray pagkaparung.                   . diri la an tamsi. han gugma ginlad-an. nga waray kapara. buhi la gihapun. masukut sumantup. an nahababasuni.

nga waray pagbati han at balati-an. pati langit. di pa nahigugma. tumubyan han iya himaya. bisan pa tigsiring. Matahum nga buhat nga kadarayawan. kundi an kahusay hadtun pamatasan. hingpit makurimut. Kun an kahimyangan langit nga malimbung. diri nararapgus kay kasusgaranan. adtun pagtangdu di pangasingkasing?                             . di ka say karuyag gugma nga linugus. an sugad nga gugma madagmit matapus.. labi kamathaum nga gawi han tawu. hangtud nga masangput an gintitinguha. nga nananagtuptup ngan nananayuma.. at pagpipiritun? Ayaw ta pagdumti adtun maghuyayag. 1909</i>     Anu nga kun kun man in atun. kalipay. han mga kaalu maaram sumikway. ngatanan nahagus. bunga la han baba an ginsasaad. gabay pa a gab-i nga waray bituun. ha ira gihapun at igpapahayag. dayun nga pagsuku. Di magtinamayun an kababayin-an. Waray kakurian nga di pag taraun. adtun pag-uyun limus nga himaya. tibwaypa an gugma nga kabus hin palad! <i>Kalgara. say paba an dughan diri man kumimbig. Nasabut mag-antus han mga pagtamay. kun an kasingkasing nga ginhahalaran. madagmit ma-aya sugad han hiyu-us. Disyimbri. kasingkasing nga tugub hin gugma. kundi an pag-ilub ug an pagpasaylu. putli nga pagsingba. an tahum. an raksut. waray la ha iya bisan magmabidu. Ihalad ira an kay an maaram ha ira: tuna. Kay bis paman ngani an batu bantilis. kun nagtinguhaun han gugma nga hingpit? Din ha kalibutan sahid may karapgus.di manta mahunung hin pag-inungara. an pagpaha-uyun han at kapalaran. di matinurawun. sahu kun tulapus han siplat ug hiyum. atun an kasakit. naibas nakilut han darudaligdig. kita uyunan han at paningha. Ah! di ko say tuyu an pagpakilimus. waray kasakitan nga di pag ilubun. basta mamurayaw an ginmamayuyu.

halaran ka hin gugma. im dayun babayaan.. bas nim aku linguun? Waray aku panumdum. gub-un adtun sarabut. ngan di sadang usahun. anu an nakasugad.. nga maabut an adlaw. ha agtang gintipigan. U! . hadtu nga mga adlaw. an sumpa ngan an saad. akun anay hadtu. an uray nga himaya. maaslum pamatiun. ngan imu iginsumpa. sadang mu igpasaylu.. Kay akun kapalaran. hingyap mu nga matunaw. higugma ku nga puraw. ha lainnga lalaki. Itu nga imu saad. han atun kasingkasing. ha dughan ginmayuyu.<b>Ha Kan "Esencia De Rosa" </b> <i>ni Fredes V. balika hin pagsiplat. ha akun nim pagpatay? Maraut ku nga palad. bukad nga higugmaun. inaru mu ha akun. haruk nakun kasanhi. waray kahimayaan. an akun mga ugay. haruk ku nga batan-un ha imu mga kirayl waray kana panumdum. kun an akun pangasuy. ha bawbaw hinin tuna. nga imu kakawangun. sadang ku pag-ilubun. han akun kalipayan. layun mu igintubyan. waray gud ak magtahap. ha im-um nga kadaman. Han hi kita magsituy. . kay pulung hin kasamdung.. adtun nga kalipay. hin sugad nga kalipay.             . 1911</i> Ayaw ha ak kabidu. Bautista..magtam-is nga harukay! Ayaw gad hikalimti.. adtun nga himaya.

dad-un ku an im lingu, ngadtu ha kamatayun, ayaw man hikalimti, nga putli an higugma, nga imu ginliwanan, hadtun iba nga gugma. Maada ka ha butnga, hin dagku nga kalipay, tupad han kasangkayan, ayaw aku isikway, ayaw aku Esencia, pagtagi hin kasadung, puuyun aku nimu, hadtun imo panhiyum. Buhata an kahimyang, ha imu higugmaun, nga imu iginliwan, bas mu aku limutun, waray nakun paghingyap, nga mu bubuhatun, an daky nga paglinGu<pd>.</pd>.. ...sugarun mu ha akun! Sanglit ayaw pagtapud, hit imu kamahusay... kun im gihap dayunun, batasan nga tinamay, Esencia nga linipas, waray, kana alimyun, waray muna kaanyag, laya an im panhiyum. <i>Dulag, Hulyu 8, 1911</i> <b>uura Iday, Di Gad Ak Say </b> <i> (Kan Duray V. Trani) </i> <i>ni Cunning Fellow [Vicente I. de Veyra] </i> <i>"Dum spiro, spero." </i> Tuura iday, diri gad ak say, An nakag saad nga diri hukun, Sugad hin inup, waray paglaum, Tuura Iday, diri gad ak say, Kay ha ak kanta nga may paglaum, Daw hin harpa nga langitnun tingug, Ikaw gihap di ku lilimutun, U, bunyug, bunyug gad, bunyug! Tuura Iday, diri gad, ak say, An nakag saad nga diri hukun, Sugad hin harupay layun kidyum, Tuura Iday, diri gad ak say, Kay ha ak bukad nga may paglaum, Taga ku gihapun ha imu, Waray kataganus pangalimyun, U, imu aku, imu gad, imu!

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

<i>Dagami, Layti, Uktubri 9, 1909</i> <b>Angeling </b> <i>Ni Veni Vidi Vici [Vicente I. de Veyra] </i> <i> “Not Angle but Angel"</i> Hiya... minatam-is ku nga kalipayan, Luha ug piraw han akun kasingkasing, Inurug, mabaysay, punu hin kaurayan, Bukad Pilipinas, hadi han kahusayan. Makaruruyag! An iya mga mata mag-amyun, Paniplat ha akun niya magruyuun, Dinudunganan han hiyum nga malukmayun, Hiyum han iya bayhun nga kalundiisun. Iginyabyab ku dayun ha iya, Talamhut han bukad nga ginpahungay, Dungan paglaylay malanuy nga siday, Kay akun tubyan an kinabuhi ha iya. Kundi an pagmalipay waray la pag-iha, Nga kuhaun ha akun ngan ihatag ha iba. An mga hiyum niya kanina han aga, Niyan nga kulup naginluha kuna. Hinkalimtan an panhayhay ku ha iya luyu, Paglipay, pagmayuyu, paghigugma, Salit kay an adlaw tunudna, ngan aku hirayu, Hinkalimtan, kinalimutan nala. <i>Tanawan, Layti, Disyimbri 19, 1907. </i> <b>Himaya</b> <i>ni Iluminado Lucente</i> Kun dinhi ha tuna, asay ta pagbilngun, adtun kahimaya, nga hingpit gayud, di ig kakakita, karag an paglaum, kay dinhi ha tuna, kasakit urug. Lambung han himaya, amu an masukut kitaun, kay an atun luha, dagmit la tumubud, kun karuyag dangatun, in lipay nga dayun, kumadtu ha langit at didtu an ungud. Kun hihingyapun man, an kawaray sakit, dinhi ha malimbung, tunang mapait, say talinguhaun,

 

   

an diri kasamuk, an pagkamurayaw, han atun buut. <b>Kanan Gugma Inup </b> <i> (Kan Narcisa A. Villamor) ni Petronio Talana</i> Bulanun an gab-i malamrag an langit, punu hin bituun, waray gud kangitngit; dagus ku humigda uras mamingawun, nga ipapahuway han kalibutanun. Waray la pag-iha an mata pumiyung, an buut malimut baga kamatayun, amu an katurug nga at sulundanun, hatag ni Bathala, ha kalibutanun. Ini nga pagpiyung waray magmadugay, ngan sundan hin damgu ha ak nakalipay, "Bangun higugmaun", amu adtun pulung," iya inin bukad nga ak ha im dul-ung." "Ibutang ha dughan diri mu pagwad-un, amu an tigaman hadtun atun pulung, nga at ginsumpaan uras mamingawun, inupdan hin luha ha at mga bayhun." Dayunpa pasundi malanuy nga pulung, dayug han kamingaw hadtun kagab-ihun, magsamdung nga siday magpakaluluuy, nga akun hindunggan, dapit ha ulnanan.

Dayun ku pagbangun taliwan magdamgu, maluya an lawas pati an panumdum, kun hin-u ha adtu ha ak pamalandung... ¡ay hi SISANG ngay-an nga ak higugmaun! <i> (Manila, 1909) </i> <b>Ikaw Ngan Aku* </b> <i>ni Iluminado Lucente</i> Bukad nga biyuus, marol nga maamyun, matam-is nga lagdu, matugnaw nga pawa, tubig nga malinaw, burabud han lipay, langitnun nga bata, tugub hin kahusay: Amu ikaw. Dahun nga marakdag, han hangin mulayan, kangingking nga baya, butang nga tinamay, gab-i nga mangitngit, waray gud bituun, sighut nga sinampig, rugtab nga balagun: Amu ikaw.

 

   

"Ayaw hikalimti, dumduma ngatanan nga uras, an im bisan kun kalipay an im ¡ayaw hikalimti, dumduma

gihapun, higugmaun, atubangun, gihapun!"

 

 

 

 

   

 

Hi ikaw an sulhug, aku an lambung, akun an katungkan, imu an himaya, amu ka an bulan nga waray katunud, aku an dalumdum kay aku an dampug. An langit ikaw. <i>*Karantahun. Laylay kan Gu<pd>.</pd> Silvestre Tapales. </i> <b>Musica Prohibita*</b> Tungud gud ha iya tarambuan, May tingug nga hadtun gab-i nabati, Ngan layun hinmunub ha kasingkasing, Hinmunub ngan nanganap ha kalag ku. Pagka matam-is hadtu nga kinanta, Makaaramduk nanumbud hin luha, Ambut anu nga igin didiri pa, Hinin iruy ku, di gud tugut niya, Niyan kay waray hiya pamamati, Kakantahun ku, ngan amu gad ini. Tamda gadman adin may paghigugma, Nga di na kunung say la paglinuha, Gabay mabugtu kinabuhi makuha, Ay pastilan! maluuy kana kunta, Amu ini hadtun gab-i nabati, Ngan dinayunanpa pagsumpayi. Tamda gad man adin may pagtinguha, Nga daw apdu an na tubud nga luha, San-u pa daw inin sakit mapara, San-upa daw aalpi hin gugma. <i>*Initalyanu nga kanta sinurat ni Gastaldon ngan guinbinisaya ni Hukum Romuald ez. Kinakanta hin sugad nga laylay.</i> <b>Pinili Ku Ikaw Nga Sangkay </b> <i>ni Honey Boy (Vicente I. de Veyra) </i> An paghigugma nga hukun ha imu Iday, Naglayun la gumuup ha akun hunahuna, Kay amu pala niyan ak maginmalipay, An tikang hadtun gab-i nga ak ka makita, Ynin kasingkasing ikaw la an ungara. An imu lambung bis; diin akun tan-aw, Riput inin mata ku han imu ladawan, An mga hiyum mu nga maglukmayun, Sugad man paniplat nga magruyuun, Amo an nagbihag hinin kasingkasing nakun. <i>Takluban, Iniru 22, 1911</i> <b>Sumpa Ku </b> <i> (Ha imu R. Aguinalde) ni Ricardo M. Montezon</i> R... im ngaran nga ak pinili, ginsumpaan ku hin gugma ha kadayunan;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hatag ku ha im ak kinabuhi, ngan saad ku an pagunung ha lubunganan. Itugut ha akun an paglaum, ngan matam-is nga gugma say pagpaudgun, nga ha ak pagturug amu in pumukaw, ak pinalangga isikway an pagturaw. Ginsumpaan ku nga ikaw ak uunuban, ngada ha kabukbuk hinin ak mga tul an, nga didtu ha ak lubnganan, higyapun ku an imu ngaran. Ihatag na an akun lipay ha kadayunan, kay hingyap ku ini hinin kasingkasing, ha kasingkasing gumamut ug sumaringsing, bunga han hingpit, tutuu nga gugma. Naghuhunahuna ka hin pagruhaduha, hinin hingpit ha im nga akun pagsumpa? isikway Iday, ikaw ak pinalangga, inin pagruhaduha ha im hunahuna. An mga kasakit diri ku ha buud han bidu dalan Ayaw gad itugut an mga kay kamurayawan amu an

hinihingan, kasisidman, pagruhaduha, ak tinguha.

<i> (Pastrana, Iniru 1, 1910) </i> <b>Gindayaw Ku Ikaw </b> <i>ni Espiridion Brillo</i> Tuna nga maribhong an imu hinmat-an, Bisaya nga tuna matignus pagtamnan, Harani han dagat nga binulawanan, Harukan han adlaw did ha may sidlangan. Maanyag nga tuna ayun han tagsiday, Bungtu han kabukdan nga mga maghusay, An ira alimyun ginhawa nga uray, Hadtun mga tukmu ngan mga dundunay. Damu nga tigsiday han gugma inatkan, Pagtan-aw han damu nga kabiyuusan, Usa ka ha ira maruyu pagkit-an, Marol nga mahiyum mutya han Tanawan. An imu paniplat mapawa kaupay, Kay amu an sulhug han imu kahusay; Kahusay nga putli biling han kalipay, Butang nga pinili han gugma nga uray. Kanay kasingkasing an diri malukmay, An imu ladawan nga mahiyumhiyum, Kapin kamaningning sugad hin bituun, An sulhug han bulan ha imu an turun. Nababawanagan putli mu nga bayhun, Hin imu panhayhayun, panhayhayun, nga hinay

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

An tawu tigasaw nga maginuhawun, Masayup ha iya kay lagdu pagbilngun. Ikaw an himaya han sugad ha akun, Lipay han kasakit han mahigugmaun, Aada ha imu, puraw nga tinguha, Ug kaginhawaan nakun din ha tuna. Kun an paghigugma mayada sinbahan, Ikaw an diyusnun nga iya ladawan, An ak kasingkasing an imu tumbanan, An akun kuryapi an imu kakaptan. <b>Langit Hinin Gugma </b> <i>ni Eugenio Repasa</i> <lbl>I. </lbl> Ikaw an himaya hinin ak panumduman, Langit han kasakitan nga ginlalauman, Mabayaay nga mutya han gugma ku ginhalaran, Ginlalauman ku nga ikaw ak kalipayan. <lbl>II. </lbl> Han adlaw nga akun panamilit, Kasingkasing natun daw gud magsakit, Ngan dayun mula ha ak pagtugun, Nga di ku ikaw intawun limutun. <lbl>III. </lbl> Magtam-is mu nga pulung ak babalunun, Ha kasingkasing ku gud mamayuyu-un, Bukad han higugmata ak handumanan, Di mahihimu nga ak pakalimutan. <lbl>IV. </lbl> Di ku lilimutun, ak gud titipigan, Inin im tingug, bayhun, siplat ngan hiyum, Ngatanan nga gayud ak pagpapaudngun, Ha takna ha ak pagkaturug-iimpun... <lbl>V. </lbl> Ini ngatanan daw kaliawan hin kahidlaw, Kun ha akun umabut an panahun han kamingaw, Dudumdumun ku dayun an hamili nga adlaw, Pinili han pamulung mu nga di gud ak magturaw. <lbl>VI. </lbl> Kun ha mamingaw nga kaadlawun, Huni han punay imu na bati-un, Pamati-a ngan hinay pagbangun, Pagsangpit ku it ha ak higugmaun. <i> (Liluan, Layti, K.P., Disyimbri 28, 1911) </i> <b>An Marol </b> <i> (Kan Elisea Domasig) ni Francisco V. Alvarado</i> U marol! bukad nga pinalangga, tanaman minayuyu han mga daraga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

matahum kun ikaw na mamumukad hamut matam-is kun nangangalimwag. Bukad, kun ikaw na inaadlawan, itinutungud ka ha barisbisan, basi hi marol diri kalayaan, kay kan iday daw pagtitinangisan. Ikinakulup paghuhugdun han adlaw, gindidiligan han tubig nga matugnaw, basi ha dayuday mga biyuus mamuklad, maamyun pagkit-an, langitnun nga bukad. Ug pagkakakulup kun mamuklad na, naburu kamut hadtun Pilipina, basi paghinarukan ug ig rayandayan, hadtun hihirutan mga lawas, lawas han kaurayan. Adtun hamut mu nga makalilipay, kasakit han gugma nakakalukmay, hadtun kasingkasing nga nahatitiunay, ikaw an bukad, marol nga napapahilibway. <i> (Palu, Abril 4, 1907) </i> <b>Harupuy </b> <i>ni Iluminado Lucente</i> Hain dawla an haruk mu, Hain dawla an higugma...! Waray na an katam-is, Naubus hin kapara, Asay nala nabilin, Masakit nga harupuy, Nga say nakakasanpit, Han apdu nga hinganduy. Kay hinuganganduyan ku, An imu pagpalangga, An imu pagmayuyu, An imu paghigugma; Ugaring kay waray na, Waray mu na kaluuy, An tuman nga nabilin, Masamdung nga harupuy. Bisan diin ak siplat, Purus la kasakitan, An akun kasingkasing, Baga kanan patay... Bati-a, U, makalit! An ak mga pagnguynguy, Nga ha imu pagdadad-un, Han hinay nga harupuy. Ngan didtu ha higdaan, Kun di kapa mapiyung, Kay magpapanumdumun, Han im pagka palaran, Pagabat mu hin harupuy,

 

 

 

 

Nga ha bayhun mapuruk, Hinganduyi gad, Laling, Kay ak itu haruk! <i> (Agustu, 1909) </i> <b>Tingug Han Tagipusuun </i> <i> (Ka kan Mudi) ni Martin P. de Veyra</i> Na raba ka han akun surat, Nga an iya lindung napapas? An lindung daw han mga langit, An hupuy kun han mga dagat? Ginantus kapin katuigan, Panimangnu, pamati han dalan; Mga ibun, warayna... nanlupad, Nanmalik ngatanan ha unhan.... Kay ig asuy ku ha imu Tungud hini ayaw ikabidu, Kay di ak anad magtagu, Mga putli, higlarum nga bikhu. Kay patuk an imu paagi, Dinungug ku gihap an huni, Kankanay aningal, nasaygan, Ngal ung: "Baya-i aku baya-i." <i> (Palu, Layti, Abril 1910.) </i> <b> An Marol </b> <i>ni Norberto Romualdez</i> Bukad ka nga pili-mahal, pinalangga, nga ha Pilipinas--ikaw turuk-banwa; bisan ha kasigtan--paghiburubutnga, tungud han hamut mu--hintutultulan ka. Madalumdumay pa--adtun kaagahun, an kahuy, an tuna--humug pa, yamugun linulusad kana--basi pagburuun hinay an paghabak--kay pagtutuhugun. Kun nagpupurak na--an sirak han adlaw, an ka maayun mu--na hayag, na lutaw, an gagmay nga tun-ug--na parat ha bawbaw daw sarusalaming--nakiblat, nasilaw. Ngan kun nabantad na--na huyub an hangin an dahun, bukad mu--nan ngingilingkiling; mga lumalabay--nga tamsi na siring; "Kahamut nga bukad!--Hain daw la, hain?" Ka tunud han adlaw--ka papas han lamrag nadaup, naduaw--an mga bukatkat, nga kun madulum na--putus ka hin in-gat, paglawag an ira--han imu kaanyag.

 

 

     

 

 

Bukad nga bugtung kapin hin kamahusay. nakaka bantad han hunahuna. masakit kay kuha han lipay ku. Hinuhumug ku tun-ug hin kaagahun. sugad han hamut mu--nga nagsasasarang. Layti. ngada han kabukbuk han kalawasan. ngan gin-tatanaman--kay hinihigugma. himyang na an alimwag. ay! akun himaya. hadtun kamahinis--kaputli nga hingpit. diri hain kundi ha im dughan. Biyuuspa. Ikina aga han nakadi na ha akun. Binuru mu han tanaman nga hinungay. Itun pangamyum mu--amu an ladawan. Ikaw an akun kahimayaan.Mabusag nga marol--daw tun-ug nga bagtik nga pumpun ha banwa--biribhi han langit. tunuhug hin lanut--bawbaw ha kandun-ga. sanglit siplati. waray gud bubulag. putli. de Veyra) </i> Iini an bukad. Pinutus hin panyu kay inaawilan. Buhipa an tina. Lastrilla</i> An dalumdum hinin kagab-ihun. ginsumpaan. uray nga akun hinigugma. 1907) </i> <b>Ha Imu. haraniay kay gindudumdum ku. Lapyupa kaupay nga imu ihatag. an bantug na latus--ha kahagrayuan. hadtun kamaupay--tuptup nga batasan. Basi hi biyuus magdayun pagbuklad. malipay aku kundi masakit. Uktubri 28. ikaw an hinigugma. saklay ka ha liug--han mga daraga. Harayu aku kundi hiraniay. pagnanumdum han hinigugma. an gugma ku ikaw an hinalaran.     . <i> (Salug. An lamrag han akun kapalaran. ikaw susgaranan--han ka waray dum-it. ak tinitipigan. Kay akun ginmayuyu kay imu hatag. Hinigugma </b> <i>ni Clemente V. <i> (Mayu. ug igin pupukaw han iya gugma. Sanglit inurug ka--bisan turukbanwa. 1910) </i> <b>Bukad Nga Tinitipigan </b> <i>ni Vatchoo (Vicente I.

" <i> (Pastrana. kanan kasingkasing ikinabubuhi. K. <i> (Takluban. "Di ku karuyag nga ikaw ak pagbiduun. napapas an sakit. an haruk han gugma usa nga himaya.Puputsun hinin panyu kay akun saad. Siniring ka nga amu ini an bukad.. kay ginlalauman in haruk han gugma. Pinakiana aku han kahulugan. kay ha Paraiso tumikang nga binhi. P. Abril 30. waray pagkalaya. Ginbiling ku dayun ha akun himusan. kun an iya lipay ubus na kakuha. Naraptay an tawu. Basi ipakut ha putli ku nga dughan. Darag inin tina di gud malubad. nahunub an luha. naraptay hin turaw. Kay akun gininup nga imu ginkuha.) </i> <b>An Haruk Han Gugma </b> <i>ni Iluminado Lucente</i> Waray kamatayun.. </lbl> Hain ku bibilnga Diin igkikita Higugma nga nanay Ha am nag palangga? <lbl>II. Ug an ngaran GIRASOL bukad nga putli. bug-us ku nga dughan ha kan Cedeng halad. Pinutuspa hin panyu.) </i> <b>Hain Hi Nanay? </b> <i>ni Frances A. ngan paka murayaw say gud niya kabtang. An mga mata ku nataup hin luha. kundi paghahadki hin haruk nga puraw. Bis hain an adlaw iya hinahangad. Villamor</i> <lbl>I. </lbl>               . Layti. An imu binatun. Hin usa ka gab-i iya kahaladman. Salit bis tidugang an kawaray palad. An haruk han gugma. "Ayaw kabaraka". waray kaanuan. Layti. Diri mabaya nga may pa kinabuhi. katam-is nga haruk! daw huyup hin hangin humapun ha agtang. 1907. Nausa aku sakub han unum ka bulan. kay ginpapamulat usa nga himaya. an iya alimyun ha bayhun na alup. Imu ngani batun nga ini nga bukad.

Hin-u in nalipay Hini nga kabidu. tinabunan hin tuna. aadtu na… aadtu na. </lbl> Hin-u in maantus. Ha imu nahabilin luha nga magbiduun. Kun an imu paghigugma labi hin pagka putli. Ikaw tinalikdan la bis’ hingpit an kawili. Sevilla</i> Ilu hin higugmaun. ilu hin kalipay. Diin daw pupuyu? Hiya an taglipay. Kun dinhi man ha tuna im’ adtu ginpalabi. Salit. An imu higugmaun aadtu ha lubnganan. Sugad kan nanay Bulung han kasubu? <lbl>III. . Ha imu nanamilit waray ruhaduha. Ha amun pagugay. Kay ha bawbaw ha tuna waray na an himaya. Napapas daw la asu ha im’ adtu binaya. Sugad han natulapus Nga amun nanay? <lbl>IV. </lbl> Hain hi nanay. pakianhi an Langit. Tapus an im’ himaya pagbati nga kanunay. An langit naghihingyap kan Andi pagpaura. tinigamnan hin “cruz”. an kinakaturugan. nga imu hinalaran. niyan imu kasakit. Kay dit’ ha kahitas-an hiya man an ginpili. <i> (Salug. Layti. Didtu… diri na gad matan-aw. Dara an imu lipay nga imu gin inangkun. pakianhi an tuna kun diin la paglubngan. Villablanca) ni Pedro D. 1909) </i> <b>Mga Luha Hin Kasakitan </b> <i> (Ha kan Gining Ines. … Kay hain man hi Andi? Kun hain la hi Andi. Ha iya nawiwili hiya an inuungara. Ha amun nag mayuyu. an imu kalipayan. Uktubri 8. an lawas hadtun Andi. adtun iya higdaan. Hadtun iya bukaran adtun makahiridlaw.

Daw usa nga “subasco” nga ikaw la linabyan. bali an mutya nga sadang mu iliwun. Dumduma adtun Andi. Natapus nadaliay usa la kadalikyat. bis’ diin nga lawud may’ mutya man gihapun. Kun ha urhi nga adlaw batiun in hinganduy. Adtun pagsighigugma. Halaran kan Andi dit’ ha lubnganan niya. bulan ug mga adlaw. lara hadtun higugma. Takmud ha im’ tangbuan. padara nga kasakit. nag mingaw. kamatayun gin lugus. Bugtu an kinabuhi hadtun im’ hinalaran. Diin sahid masakit bisan diin pangita. Igu na adtun luha nga imu ginpabalun. man-gad na gad abutun. ug didtu ka mahilig. Nga diri matarapus ha iya mahigugmaun. mga adlaw nga una. nag bikhu kasakit an linambung. Tigaman han im’ gugma nga diri mamaratyun. ug luha nga kanunay. Nag tinangis. nga ikaw mag sinakit. abutun mu in lipay. waray gud kawiwilihi. nga diri mararapgus. nga ikaw magbinikhu. Daw usa la kaidlap hin usa nga kikidlat. An iya mga durug mga kamiminatyam Nga nanmamahuway na dinhi hini nga tuna. hadtun luha mu humban. Nag sirum kalangitan. Man-gad dit’ batiun adtun imu kasakit. nag sinamdung. nga imu hinalaran… Nga didtu hadtun buhu nga hiya naguusa-an. din-i an imu agtang. Adtun im’ mga panyu nga hinumban han luha. Kun lumabay in tuig. Nga im’ gintinangis dara han im’ kasamdung. gin utud ngan gin pirit. Bumantad ha imu dughan makalit nga harupuy. ha bawbaw ha tuna inawilan kaupay. nga sinundan hin sakit.basi diri mawara. andtun may’ kabidlawan. Kalipay ug himaya gugma nga diri tupngan. nga imu kalipayan. . ayaw limuta Bundusin (?) ya siyahan mu nga lipay. ha iya may’ higdaan. Pag-impun an im’ samdung kapin hin ka makalit. Didtu ha kahiladman. Kun Kay Di’ Kay ilu hin higugmaun ilu man gad hin lipay. An mga katuigan nga iyu gintikangan.

1912.! Ngatanan. Idkadtu an imu dughan han kan Andi lubnganan. Diin niyan panhuhunung mga kabugtuan.. Tawga anay an adlaw. tikang mapukan. Siptyimbri. Pinanngungul-ulan. an una mu nga lipay. hat’ una nga himaya. Karat hin palad! mga kasub-anan. waray mu inawilan. mabiduun nga asawa. An kahuy han hingpit mu nga kinabuhi. Pagliaw din’ ha tuna ayaw pagsinubu. lawud mga baybayun. Natatapus dinhi hini nga kalibutan. Kun adtun mga tul-an. Inin kalibutan han mga pagantus. Nanmiyung la dayun. An kalag han akun bata nga matam-is. Ha imu. Igu nga an ak lawas. </i> <b>Requiescant in Pace* </b> <i> (Ha patay P. Hunung na pagtinangis pag-ankun hin kabidu. kalimut ayaw gihapun. San-u ka humiyum bag-u nga higugmaun.. han buhi pa adtun… nga imu pinalangga. Sugad hin bukad nga birilhun. mga ginikanan. mahimu na nga tuna.   . An tagsa nga tawu. An imu mga anak nga mga ilu Ug hangul. Ug kag anak nimu. May adlaw nga talaan. Ug ikadtu man ha imu atubangan.. Kay bungtu nga kalagnun iya pahuwayan. pahuway. mayada katubtuban. marapak.. <i>Palu.. say nimu ibinilin. Hin murayaw dida ha lubunganan. Nakad ha iba nga tuna. Kasakitan. imu binayaan. Waray.) </i> Pahuway. ngatanan. An ini mga mata nga magpawa.. lipay in pasaliwanun. Lain nga ginhadlan adtun iya ukyanan. ug magkabubukbuk na. Mapapas adtun ITUM. Ug ha urhi nga adlaw kun ha iba nga palad… Ikaw dit’ in ha kudlit ngan gugma ighalad. A. ig pasipas han hangin. bis’ diin kadtu. Tuna han kakurian nga haya. napapara. bata ku nga suuk. nananangis. Amu itu an kalibutan han tawu. Ginuu. burabud han mga kaupayan Mahal nga pagbuut nimu matuman! Dad-a ngat ha langit han kahimayaan.Kundi in higugmaun kun mananamilit hin dayun.

tuud nga pangamaya. Ini nga mga siday. Kay aku ito manta nga naluuy ha imu. ug di ka magtagna. Han imu linubngan. dagkuna. Ug masakit nga umangkun. han imu nabaya. tiil han kamatayun. bata ku nga suuk. Bis kanay natamak.Nga nabuklad ha aga. Inin masakit dungga ug pangamuyu. Nga ini nga maghagkut ku nga mga siday. nga makagagahum. Ihahangad. ha kulup narakdag. An dayun nga tuna han kamimintayan. dunnga ug karawis. magpakaluluoy. Ug mga daraga. Di ka hapa usa. inagnag. Hiunung han kamatayun la nimu. Amu an mga luha hinin mata nakun.. Magdali. Panginanu-a. (?) Ha kagihapunan dida ha lubnganan! Gihapun nga ikahidlaw ka nakun. Didtu panmumundag. Waray gintatahaan: Mga bahandi anun. Nga akun hinhayaan. Bata nga higugmaun! Diri ka timuud. Ug ikaw. Masaka man liwat ngat ha langit. Pahuway Tatay Ambuy. Magpaka wiwili nga kababayin-an. mag-iha. Ginuu. Ug nahigda yana ha lubnganan. Ha nutnga ha bug-us nga kamiminatayan! Kahilarum han akun kasakit. Aku yana maabat. Ug diri gud kanan kamanampan. tamda. Nga buut ku yana ibunyag. Abatun nimu didtu ha salad. ayaw kawanga. Ug mga mag-aram. Hitun mga bukad nga manmutbut Ha bawbaw han ukad nimu. nga halad Ug ira iinusuk ha uluhan ha imu ukad. In nga ak pangamaya. Mga kadlan.                       . dayag nga tigaman. ha lubnganan. Usa nga katadkatad hin tawu. Kun baga ha bawbaw han imu lubnganan. Kamatay gihapun ira pandadangtan. Di ka mabaraka. Kaluuyi an kalag hadtun tawu. Ug naharuk han kahuy. Usa nga pagampu. Nangikan ha bastus ku nga panarangan. Kalagasan. padi ug mga papa. mga kabataan. Pamalata ug kabidu. manta ha lulubngan. Di na aku makita han imu ladawan. Kundi ha kasingkasing Nga waray ukuy hin haya.

Bulahan an magtipig han kauray. Ug waray bumaya. --Aadtu ha langit kay han Diyus gintawag. 1908 MAKABUGWAS</i> <i>*Ini nga siday ginuwa ha "Muling Pagsilang" Tinagalug nga pahayagan ha Manila . Magpakaluluuy. Hadi han kahitas-an. Han ha ginikanan. Nga ha usa kadali napapapas. Tungud han pagpahuway. Mga kalipayan dinhi hini nga dagat. mga kahadian. Mahal nga Ginuu han kasingkasing. An ini nga nanay nakadtu bilanggu. Han tulu-uhan. hanin Siptyimbri 26 ha 1908</i> <b>Namimiling Han Nanay </b> <i>ni Iluminado Lucente</i> --Hain hi Nanay? Nagpinakiana bata nga gutiay an ngaran hi Ana. Nga ha aga nabuklad. Sugad la han asu ha tap-ungan. Kadtun kalag nimu. <i>Agustu 20. An waray katapusan. Ikaw gudla an waray kamaratyan. Daw bukad nga birilhun. ayaw kaalantad. sugad man magaram. Mga sugu nga Diyusnun. ha kahimayaan. . Ug han kahadi-an. kay gin tatahapan nga hiya naglingu. Tampu ha magtadung. Han mga kakurian. Kay pag-uupahan han Makagagahum. Mga gugma ug bantug. ha kulup narakdag. An tawu nga dinhi hini nga kamutangan. Ug mga panhaya. ha kahimayaan.Ngadtu han puruy-an han mga baraan. Didtu panngungudung ha lulubangan. Ayaw la kasakit. An ha kalibutan diri mapapara! Mga bahandianun. Baraan makadamu. Waray pagtalapas. Hadtun iya kalag nga binaya. Nga bu-aw ug mamaratyun.

Ngan pagabut niya dit ha panlubnganan.. dinaup han tamsi.! --Kadtu la ha langit didtu pakiana.. --Ngad ak ha lubnganan. Dagus hinayhinay ni Ana iya luha namimilaybigay ngat ha panlubnganan pamiling bis habuk kan nanay linubngan nga kahidlawanan. hinadkan an baba. pulung naman niya han bugtong nga gugma nga ha ak binaya.P.... kulup na kaupay.! Ngan us la kaidlap piniyung an bata. K.! Palaran ka tamsi kay ikaw pakuan.--Hain ku bibilnga pulung man han bata adtun akun nanay nga nagpapalangga. nagbibinikhuun baga may buut na. ngay-an kay dinangit. hapit na ma gab-i.. --An ini nga tamsi tamsi nga gituay. tamsi nga gutiay ngan makawiwili.. kay an imu nanay aadtu patay na. Kairu han bata! Kairu ni Ana. bis ngain karuyag im hingangadtuan. ug iya binati in huni hin tamsi. paglupad han tamsi gindara ha langit! <i> (Takluban. An kalag ni Ana.) </i> <b>Ha Imu Diri Malilimut </b> <i> (Ha kan Alejandra Vicera)                   .. sugad man ha akun nabiling han nanay. Layti.

kundi. aadi ha dughan an akun mga kamut. dapit diin ikaw mahamumutang. Luha ha kahidlaw an gin bisibis. ha amun luyu ikaw layun nawara. aku an asawa mu nga masulub-un. !U langit. Na ilu aku han imu pagpalangga. matuud ha imu nagpalangga. Kinamingaw ku an imu pagkawara. han imu pagtalikud ha akun. dapit hain aadtu an magburuut. kadam-an ug sugung nga luha. manggad pa itugut ni Bathala. kay ha harayu imu man tinalikdan. Hulyu 28. <i> (Layti. daw sugad hin kahuy tigda napulikwang. Ini han mga nga nga adlaw amu an ginbahaan. mga langit itugut. Ha imu. Ay. pabilin ug magaantus ha kamingaw. upud han aada ha kalipayan. <lbl>II</lbl>         . ha imu kanunay mahanumdum. sahid nag panruyduy. inin ak kabutang. kay pag-anga ku ha imu waray matakbaw. dinumdum ku nga asawa. upud an kinasingkasing nga paglaum. hin diri mu na ha akun pagkita. kay pagbuut ni Bathala. Pahuway! Amu an akun tinguhaha imu.. mahatapu ha imu urukyan unta. nga hi Landa madangat ha ginhadian. luha ha imu iruy ug asawa. saringsing bis lub-uy. di na tatahusan. aku diri malilimut. nga niyan gupung ha kasubu. Landa.ni Gualverto Delina</i> Niyan amu an siyahan nga pagtagmu. ini amu an gin kilal-an di paglaris. 1911) </i> <b>Pamalandung </b> <i> (Ha kan Titay) </i> <i>ni Rosing</i> <lbl>I</lbl> Makuri ha pagasuy. dapit diin niyan amu akun inuukyan. dahun ug udlutan.

nabutnga han dahun. <lbl>IV</lbl> Hain ka daw niyan. kagugmaan. malaya la dayun. ha but-ul mahiblun. <lbl>III</lbl> Ha dughan mabug-un. ha im pumalandung ayaw man pagpugngi. imu kamahalan. ha ak pagpaurug. nauutud. yakan. imu pagpalangga. buhi ka pagad man.Mapait nga gayud. adto bukad nga buud. imu binuhatan. ugay. bayhun. di ku pa kalimtan. pati im mayuyu. <lbl>VI</lbl> Akun titipigan. kay bug-us lawas mu. ha pagbunga pagud. diri mahihimu. kun panunumdumun. tindug. nga ak hikalimtan. nga labi han kan-un labi pa han tubig. an ak kamasamdung. hiyum. imu paghigugma? imu katam-isan. bidu nga mapait. ug im binatasan. hain ku bibilnga.                     . ha dughan adipa. <lbl>VII</lbl> Ayaw ak pagdid-i. impun kun maturug. ha ak panumduman. ha kunul marig-un. <lbl>V</lbl> Nga buhi pa aku. mabug-at nga sakit. gawi. adtun imu tingug. Titay higugmaun! dinumdum inisip. napupuu. siplat.

di gud nalilimut inin ak hunahuna an gindudumdum la. higugma nga dayun. 1910. hain daw. hinganduyan nga Nanay. Uktubri. waray na kamurayaw inin ak kabutang. diin ku bibilnga diin ku la nga puru hiya kakadtua nga ma papas gadla bidu hinin dughan kamingaw hin hingpit hinganduyan nga Nanay. diin ku kakadtua. Militante</i> <lbl>I</lbl> Tikang la mamatay higugmaun nga nanay.ayaw hibalaungi.) </i> <b>Hinganduy Ha Kan Nanay </b> <i>ni Vicente R. 1909) </i> <b>Requiescant in Pace! </b> <i>ni Francisco V. nawara nga nanay. <lbl>II</lbl> Hain daw hi nanay. nga igkakita gud la. inin luha nakun kay amu an putli. bisan ak mag anu di ku hinkakalimtan sanglit kay hiningyap. Uktubri 31. Alvarado</i>           . gin sapnay gud niya tikang han kabata. hain daw in sadang. <lbl>III</lbl> Sanglit kay napaura hinin akun lawas. ha akun maglipay nga malimut nala unta. hinganduyan nga Nanay. hinganduyan nga Nanay. <i> (Dulag. <i> (Palu. <lbl>IV</lbl> Hain daw.

Bulan nagsasabrag. an dadangatan. Didtu waray na sakit kundi lunlun kalipayan. Naghingutas ka mga mata hangad ha kalangitan. Nga didtu amu an matuud nga iya ginhadian. Diri ka mabaga hinin imu tinatalikdan. Hingyap namun amu unta an imu dangatan. 1911) </i>                   . adtun adlaw. Pabay-i nga magtangis ha im lubnganan. Nubyimbri 5. Tatay. Ikaw maatubang kan Bathala hukmanan. ha imu pagpahuway. kay aku. Ay! Kabungkag nadaw. Layti. nag tatangis han imu kapalaran. Samar. uras amu nala. us ka turu matugnaw nga luha. amu an pagpahuway mu na hin kadayunan. ha imu makaaramduk nga linubngan. kami mag-aanu man. Binati ha kasingkasing santup ha amun kalag. upud in us nga bukad ku luhaan. <i> (Palu. Ayaw hiulingag hinin Kami mag iilub hinin Kay amu an kapalaran Ha maiha magdali amu amun kamutangan. 1907) </i> <b>Bat-ad Hin Usa Nga Anak </b> <i>hin Taga Abuabu</i> Padayun. pabay-i nga inin akun ha imu pagsiday. Requiescant In Pace.Haruk nga matugnaw ug katapusan. kay us nga ilu ha im nahihidlaw. Pabay-i nga magawit in usa nga tamsi. kay akun ha imu halad. Nubyimbri 1. walug nga luhaan. ha imu nagpupukaw. Sadang maglipay han amun mga kabudlay. Mauli ha balay duduha nga daraga usa nga nanay. Nanay. amu an imu ha akun panamilit ha ak kasingkasing im hinumduman. Kay babayaan mu aku hin kadayunan? Ginakus mu pa aku hin katapusan. Ha imu pamayhun waray namun inabatan. Namatay ikaw ha kagab-ihun nga mamingaw Hinuhuhuy han hangin nadapit hin kahidlaw. han at panimalay. sadang ha amun makag sagakay. silaw niya nga labsag. Imu gin antus an mapait han balatian. Bisan kami magnawa kami ngan hi Nanay. pabay-i nga aku lumuhud ha im uluhan. Katampu ka namun didi ha amun dughan. binilinan mu aku hin kasakit. Ngay an sarabutun imu kami hinayaan. Makusug waray. <i> (Wright. imu igin hulun han akun agtang. Tatay.

Aadtu hira yana mamingaw nga ukyanan. magupay nga malipay kun masabu gud aku. Enfectana</i> May nanay ku ngan tatay han gutiay pa aku. bukad pinurungpurung nagiginlaya layun. usa nga kasingkasing nga agsub gud manumdum. ngan mapait nga luha an kalag ku linumsan. harapuhap pagawit nga diri ak mapuyat. Ug inabut in tuig nga namatay hi Tatay.                                 .<b>Pamalandung </b> <i> (Kan Nanay kan Tatay) ni Francisco J. dilain nga karan-un ha ak ibinubukad. adtun ira higdaan tag-usa nga saluran. hin pakag balus waray bis man la magutiay. nga lubnganan aadtu hiagian. nga han luha napahid kun aku nag tutuuk. Danay ak hangaturug dit ha ira mga butkun. nga kun aku dumaku mawaray makag limbung. kanan kahuy mga bunga ha akun kamut kumkum. ug ha ira uluhan luha ku pahuhumbun. binayaan ak dinhi ngan linanat kan Nanay. tunay gud nga kasakit. Ngan ha ak pag-iigngik hira may pagkalisang. Han pitu na katuig an akun panuigun. an ira mga kurubung an adtun kasisidman. kun ha akun pagmata damu in ira libang. Anu ak igbabalus kan nanay ug kan Tatay. binilin ak dughan. sanglit kay pinaura ug aku minayuyu. A! waray palangga mamingaw hin tuna nagudman akun mga ginikanan. tugun adtu ni Nanay nga aku papag-admun. kanan Diyus kinuha himaya ku nga Nanay. ha ira kasingkasing dungan an mga pagbantad. Kundi waray pagiha kuhaan ak hin lipay. di nadangat ha ira in urit ug kaguul. tinabunan luha binaribhian. Kay dit ha ira dughan isinasantup gud. an mga paghumla nakun pagpikat ku nga tingug. amu in nag babayad pagmayuyu ha akun. han patay nga mga tawu baya han kalibutan. ngan pagpukrat nakun aku ugayugayun. say pamau in bahandi man-gad kay waray nakun? A! did ha akun dughan mayada nagpuputuk. gatas nga ak sinusu ug kabuhi nga hatag. han kamapaurahun ug ira mga pag-ugay. usa nga pagpalangga ug usa nga pag-agak. nga matamis nagin tapus na niyan. gin dara ak ni Tatay ngadtu ha turun-anan.

diri ha langit. Kinahanglan gayud nga pagludhan ka. ha imu man tumikang an kamalingu Bis kun ribu an gin tubus mu nga kabilanggu. Basi an tawu umabut katinalahurun.. Sahu nala kun anak ka hin manunulay. Disyimbri 4. diri ha langit. Uugad. Danay balyu hin gutiay nga bulawan. hin usa nga pagampu nga dit hira ibutang. Makangingirhat pala ngayan ha kalibutan. Kundi.. an Ley.Ngan ngatanan nga adlaw ak hira hinalaran. An kahimaya. !Magaanu kay amu itu an kabutangta! Salapi.. Diin iruy pati amay danay baligya. an kabantugan. Ha kalibutan nga malimbung. Basta ha imu gumikan an kilipayan. hinalaran hin hingpit. Ha im kain-gat pinalit man kun usahay. <i> (Takluban. Urug ha imu nagapil an mabudhiun. An dungug. hadtun atun Ginuu usa nga kalipayan. Han tawu inurug ka. Ha tuna hadi mabaskug ngan gamhanan.. Naaabut hadtun imu kagamhanan. Tungud kay tuman bis anu nga kakulangan.                           . Amu ikaw an Diyus ha kalibutan. Kay tambal mu an bis anu nga kamauhaw Ngan ikaw dinhi ha tuna asay dinayaw. Damu nga balhas ug dugu nga imu inusap. Pagpahuda. an kaalu danay baya. Sugut an tawu bis anu nga kabudlayan. an may kuarta. Basta magtapud nga makaput han imu bayhun. Ha kalibutan nga malimbung. Kundi ha langit amu man an taramayun Kay ha langit waray bulawan bisan lambung. kun hain ka aadtu an risaw.. kadamu na hin im uripun. mabaskug ngan gamhanan. an katadungan. nga gin ngangaranan langit kahimayaan.. Kay damu na in ginawas mu hin kagutum. Damu in anak hadtun Hudas nga imu sakup. 1907) </i> <b>Salapi </b> <i>ni Iluminado Lucente</i> Amu ikaw an Diyus ha kalibutan. Ngan kun hin u an salapian. Kay diman sabid kalibutanun im uripun. an kalipay. Amu ikaw an tutuu nga iya sangkay. Didtu na an salapi di naparayaw. Gin bibiling ka bis diin nga kahigpitan. Hataas ka ngan nalandaw gin hahangad pa. Ha tuna Hadi. Han tawu inurug ka hinalaran hin hingpit. An kahadluk. Amu itu an damu in kasangkayan. salapi ha kalibutan.

Bangin daw ha urhi may imu pagpulsan.K un ha imu human naman igbaligya hi Cristo. Ha urhi nga adlaw hibabaruan mu. Kundi an pagbulig baga ruhaduha. Di ku ig aasuy ira mga ngaran. FENIX KALUWASAN. Lagera</i> FENIX KALUWASAN bag-u ka nga sirang Bungtu nga Takluban na imu ginmat-an Waray ka pagturaw. akun ihahalad. Ug an ira lawas akun gin laladngan. Nga diri napaid hadtun kasakitan. ayaw tugutan. Pilutu an nag agang-agang. waray ka pag-alang. <b>Pasurapu Ha Fenix Ug Kaluwasan </b> <i>ni H. Ayaw nagad inin Tuna ku nga Natawuhan. Kay hira nakita nga gin aanud. Diri mu itugyan hadtun didtuanun. Kadam an nga tawu masakay ha imu. Akun minayuyu imu mga bukad. sanga. Dinangpan hin hungin uran nga makusug. Adtun mga ngaran mga apilyidu. Ayaw pakasiring nga aku maaram. Bisan kun laya na itun imu dahun. Bagyu nga inmabut may upud nga sulug. Inin akun pulung kun imu tipigan. Diri ta man sidngun nga nangangaturug. Kay bangin maalu dinhi ha kadam-an. Itun imu gahum nagn han kinaadman. Mayada hinmulig nga baga talagsa. Waray may binmugsay waray may tinmimbang.Kundi. Kadaman-an nga tawu nanagpaturiyan. Gamut. imu kabugtuan. T. Diri kay pagtutdu di man kay paglarang. U! salapi. Nga diri sangputun adtun kasalaran. Nga igpadayun panmaligya an mga bungtu. FENIX KALUWASAN kahuy ka nga marampag. Nga ikaw mangugbus hin waray paglubad. Mabangis nga baha ha ira nag anud. Bangin mu dangatun adtun kahiladman. Diri gud masayup nga kikilal-un mu. Tikang ha iraya nag tipalawud. Timunil. Hilarum nga linaw Kay didtu kalunud Kun ikaw hangadtu Di na mababanhaw imu gud paglikyan. Ngan bangin sumiring nga aku mayakan. Di ku matutugkad adtun kahiladman. hadtun kaliruan. lawas. Kay ini an bulung han mga batasan.                   .

ha bana ug ha sangkay. an magtiayun murayaw la an pagpakabuhil kundi itu nga kabutang diri dayun. Danay man an anak nga an bugtu. kun pagpanulayun han SALAPI…. daw buutan…. kay an imu pulus hinarangputan. amu in makusug an may tinipun. nga ugkad. ikaw an kalipayan ha gihapun. sanglit adtun kablas hinaaraan.                   . ug an bana. Kun say an salapi nagbubuut waray nagpupugung ug nabaribad. ginhawa….! Ha iruy. Itun hibabruanun may pagsarig.) </i> <b>Salapi! </b> <i>ni Norberto Romualdez</i> Salapi. an tawu nga malimbung. An dungug. balyu han salapi. basta may salapi…. katadungan an alu. kundi an kaurug nag aaarig kun say an salapi nginangaranan. ikaw la an Bathala nga gamhanan. hin pagtalumpigusa kay… uripun. pirit an ngatanan nasusugut tungud han pagsurug nga di masibad. an asawa may makaun…. natapud man inin may katungdanan. kabugtuan. pinasantup ha kalagagsub maharuasag…. kay may himaya. K. han ngatanan ug tagsa nga butang ha kalibutan. <i> (Manila. salapi ha kalibutan. an balaud. ha inggat mu pagkit-un. An kanan magsarangkay pag-urusa. an kahadluk danay baya basta an kakulangan masapungan. kawatan. magburuut ngan hukum. Amu ka an tuku diin hahapun. Sabug ka. Adtun mag-ugrupud. an kalibutarnun nga gahum. Ayaw usa:hi SALAPI naman in nagbulag. anu daw kun waray pa gapili.P. bas Sahu…. ha anak. sanglit ka hiringyapun ug dangpanan. Adtun may salapi asay baraan. hadi ka. pinalabi.Kay an saadsaad. waray paghinayun.basta masibu an higugmaun. Tamsi nga agila an imu hulatun. SALAPI.

)</i> <b>Maghimaya Ka Maria </b> <i>ni Catalina Tarcela</i> Birilhun Hadi ha langit. 1909) </i> <i> (Ginluwa ni Gu<pd>. salapi ha kalibutan. kay an imu pulus hinarangputan. sanglit nga PUNU KA HIN GRACIA. nga an Tuna nga Iruy. ni GINUU BATHALA SALAPI. daku uyamut an gahum mu. kay layun sakuhun nimu. may tawu nga buut niya isipun. an kinalibutanun nga gahum. kay ikaw an dinugmuk han ulu. hinin dila dumdum nga gupung. kay tungud hitun pulus. Sanglit dida hinin kinabuhi. kusug han akun Tuna nga Iruy…. himu-e nga upay han kalibutan. kay AN GINUU NGA DIYUS AADA HA IMO. an imu nga tabangan. Salapi. sumala an kan Hudas pagbutungan han iya Magturutdu.</pd> Eduardo Makabenta didtu han pagpugi han "Sanghiran san Binisaya". itun imu kara-utan. kay waray gud kahadlukan. pakabuhi. kundi nadangup ha imu gahum pagsiring MAGHIMAYA KA MARIA. Ambut la.pagpaudga ha Tuna g natutuban?…. Kundi damu an uripun. Lupig han salapi an katadungan usahay. Amun ka gin lalauman. kay maluya an kinaiya. kay kuta ka nga marigun. ikaw an kalipayan ha gihapun. hinin pagdayaw nga dinaklit. hadi ka. uunanhun ko daw in pagpamulung. ihunung. magburuut ngan hukum. ikaw an amun tarawgun. sanglit ka hiringyapun ug dangpanan. Amu ka an tuku diin hahapun. hi Hisus. manlalaban nga pinili. kay mahagawas ha desgracia. sanglit tawu nga masalaypun. Salapi. han kaaway nga demonio. adtun mainarampuun ha imu. ikaw la an Bathala nga gamhanan. iukuy. marig-un nga sariganan. baya-i na.     .! <i> (Disyimbri 30.

hinin walug nga luhaan. kabudlay ug kakurian. nga punu hin kataragman. Dida hinin amun gin ugyan. pagampu mu ug pangamay. maluluuyun man nga lubus. 7) . busa nga gayud GIN DADAYAW KA LABI HAN MGA BABAYI NGATANAN. UG HA URAS HA AMUN IKAMATAY. Uray ka nga waray sama. lawas mu kalag gin putli. tatamdun ug tutumanun. ha daku nga pagpaubus. SANTA MARIA NGA IRUY HAN DIYUS. (Tim. Kay hin sala waray ka hialpi. imu unta pamatian ha natanan nga kasakitan. imu unta kami ilikay. sanglit Hadi gin buhat ka. ha amun ha pagpanubus. makagagahum nga labi. busa ha amun pangaraba. 1912) </i> <b>Ha Kan Monsenor Singzon</b> <i>Bonum certamen certavi. kami ha imu nagtatahud. ha langit ug kalibutan. ha himaya kami padangata. Diri nga gayud kakawangun. kay ikaw hadi ha langit. V. inin pinanganak mu ha imu luha. ha gihapun AMEN JESUS.Kay daan ka han Diyus pinili. ha Diyus IGAMPU MU KAMI. ha mga virtudes ka napun-an. <i> (Marsu. inin amun pangamuyu. ha waray pa an kalibutan. ha imu kami nagsasampit. CAMI AN MAGPAKASASALA. kay matuud nga Iruy han Diyus. busa kami ngatanan tabangi. pangakuha kami niyan. nagbabakhu. ha imu nga iruy han Diyus. nahananagup ug nahagugma. ha anak mu nga hinigugma. Epistola 3. ug iruy ka man nga matuud. amun gin DADAYAW AN BUNGA HAN TIYAN MU NGA HI JESUS. Nagtatangis. panumdum nga bulig ka. inin mga pinanhingilinan.

Nga adtun paghingyap namukad. An huni han tamsi ha bukid.     . Nagtipun pagdayaw pag-urug ha iyu. Salamat Harangdun. Daku nga parabul nga kanan Diyus hatag. Akun pupuyungun ug bawbaw ha palad. Han labaw nga sugu han Papa ha Roma. Hin paghimangrawi ha atun yinaknan. palaran. Ha mga Obispos akun ihahalad. Daku nga tinguha ug hingyap han kalag. Han buhi nga tuyu hinin kasingkasing. Nga dinhi ka unta pagpuyu ha amun. Ambut daw kun angay nga am igpahayag. Diri pakigsupil inin amun tuyu. Kun mahimu kunta nga magkaduruyug. daan higugmaun. Ta. Maupay nga adlaw. Ngan tungud hini nga imu kahimtang. Niyan an magbugtu nga Samay ug Layti. namunga. Kun mahimu kunta nga niyan matiruk. Nga ikaw ha amun asay makag-agak. Sanglit bisan hain ma Samar ma Layti. Akun tatawagun basi magpakanhi. pagmugu ugaring. An anyag ngatanan han bukad ug hamut. Kay bukad nga turuk hinin tuna natun. An imu puruy-an. Pagsiring nga: BONUM CERTAMEN CERTAVI. maguliat kami. Dara han pagrayhak. didtu ka himugsu. ma adtu ma anhi. Diin an Obispo namun gintutungdan. Mahal Delegado. Salit igpasaylu nga di ka pag-alngan. An amun kalipay labi nga nadugang. Amun igsasarit ha mga Samarnun. Sanglit dayawun ta an Diyus ha hitaas. An Samar. Tagan kamu unta han Diyus nga hitaas. malipay nga uras. Daak ka kilala. magbugtu.ni Norberto Romualdez</i> Iini kami mahal nga Obispo. Naguliat: BONUM CERTAMEN CERTAVI. Malipay ginhapun. talahurun namun. dinhi ha amun naman pakidtampu. ha walug. Kay ikaw binmulig nga ini mahimu. Iini kami. dara han himaya. Kay an Samar Layti mag usa. Pagpahayag namun. Diri man liwat in amun pagriwa. Amay nga gintungdan han pagkakalagnun. Ug ha Santo Papa damu nga salamat. Nga kumanta: BONUM CERTAMEN CERTAVI. Ikaw an tagdara hadtun karig unan.

nga han kaagahon mo ikalalamrag. Nga an agtang mo hines ug ha mga mata. Ngada niyan nga may na kaburut-on. Ginhihiungara han akon kinabuhe. Nga isisirang han adlaw ikataudtaod. Naginmasiga man. Ha pagidaraog kun paghipaid man.Kundi pastilan daw. Base mo igpain-gat. Aantuson ko ito asay an tinguha. dugo ko i-ula. manta ihahalad. Di nira kaulangan mga kakurian. Mawaray nang puut. Tuna nga han sirak han adlaw ginpaura. An kulay han langet nga nanganganinaw. Nga ikaw makita hiyas nga matahom. Labing makaharadlok mang pakikiaway. Kahimayaan nga ha amon nawara. An kusug han sulug han amun higugma. Han Bungto ug puruy-ang ginhihigugma. An nanga ha awayan tiungod nga pagato. kun pasasagdan la. Hinaut pa unta makasiring kami. <b>Katapusan Nga Panamilet </b> <i> (Ultimo Adios nga ginbinisaya ni Luciano Ortiz. mabunga. ¡Guminhawa ka! asay an ginuguliat. Ug ha gihapon hatingala mong tuna. mawaray yumyom. Hinen dagmet mabaya ko nga kalag. Ako mamamatay yanang tinatanaw. Nga dinhi ka unta pagpuyu ha amun. Samar) </i> Ako mabaya Bungtong mahal natawuhan. Nga inin paghingyap mabukad. Anong tahom pagbuhe ha imo mapukan. Ira kinabuhe tubyan man ha imo. Mawaray hin dum-et guteng kasinahan. Ha iyo hadton mangitnget nga panganod. Amun igsasarit ha mga Samarnun. Kun gikan ha ikagiginhawa mo. Ha urhi nga: BONUM CERTAMEN CERTAVI. Tinguha kong hingpet ug pinalabe. Tikus an paglaum hinin hunahuna. Kun dugo an imo ginkikinahanglan. Luhang mapait mawarayna unta. Biritayan ug tanang banges nga saket. An kahangaran ko tikang magkaisep. Ha dagat sirangan nga nangaglibuton. Malipayon itinutubyan ko ha imo. Han hiton sumisirang mo nga kapawa.                           . Mamatay ubos han imo kalangitan. Calbayog. Inen kinabuhe ko nga masubo. Mutya han dagat dapit ha Sirangan.

Hadton arawiton niya nga kadaet. Ngan kun bation mo arangay han turunggon. Ngan kun may tamse ha akon cruz dumapo. gidale nga lamrag ha akon. Hin tumubong mapaubsanon nga bukad. Igampo tanang hipaed nagkamatay. Bungtong higugmaon. Ngan kun may manumdom ha akon magampo. Mga makapapaid iroy naton. Nga nagaawet hin paghingandoy ha imo. Mga patayna lamang mangag-lamayan. Di iba. magpadangat an kaagahon. Han dulom han gabing kamingawan. ¡Bungto ko! Igampo mo man unta ako. Pabay e an harupoy han hangen bumakho. Bumalek ha langet. Ug tungod ha imo mangamaya ka man. hiya pagsundon.Pumiyong an inen akon mga mata.                                           . Makatambong ka han imo katubusan. San-o man nga adlaw ha bawbaw kong lubnganan. Ha kabawbawan han katunaan mo. Nga hin kamasubo nangagngunguynguyon. Igampo mo man adton mga ilo ug balo. Pabay e Han iya Pabay e Han iya tumambong ha akon an bulan. An alindanga han imo kaganghawan. Ngan waray na cruz ug batong katigamanan. kunde ako. Uran i-alisngaw ug maginpanganuron. Kun lubnganan ko limotna han ngatanan. Pabay e an adlaw labing kamasiga. Ha sulod hadton mahagkot kong lubnganan. Ayaw bantara ira kamurayawan. Ha hingpet nga banwa ikaw makasiplat. Han tingog ko nga labing masurub-on. An hayop han imo mga kagugmaan. Manumbalek hadton daan nga kawaray. Ngan hinen agtang ko abaton ko unta. Ukaron nira ug iwarak ha tuna. Itanges han usa ha ak nagmahal. An mga bukbok ko bag-o unta anay. Pabay e nga an tamse humune pagawet. murayaw. ngan an harok mo ha akon dumangat. Ayaw man bantara an ira kahilom. Ngan kun napuputosna an ginpawaan. An nangag-antos saket di harumamay. Ha mga maguruma igpasibaya. Hadke. An ginsasaket ha mga bilanggo. humok nga kapaw-an. Pabay e an akon maagang pagbaya.

</i> An punu kawayan. Mabayana ako. <i>An dagum. Nga amo an kanan Diyos Ginhadian. <i>An langka</i>       . Parapamatay ug mga manlulupeg. Ha gihapon pagbabalikbalikon. <i>An tug up. kay akon lilibuton. taga iba nga bungto. tumig-ob han taputapo. kabugtuan. buhi an gindadara.com/2008_10_01_archive. </i> An buaya nanganak hin kasili. Mga kasangkayan hadton nawarang puruy-an.html\</u> Patay an nagdadara. Kamatay amo an kamurayaw nga dayon. </i> Ayaw dida. awet malipayon.Sumakot. <i>An sug-ang. Nga naginsangkay ug kalipayan ko. Kapawa ug bakho labeng masurub-on. <i>An turu. Akon pagpahuway pagpasalamatan. </i> Bastun han kapitan. An katapusan ko na ha imong pagbaya. <i>An halas. Ha dire nagpupoo han tuluuhan. an dahun tabaku. <i>An hungsuy. Saket han kasakitan ko. gugmang Pilipinas. <i>Mga hulug nga d ahun. Mga kapikas han hinen akon dughan. Makadto ako ha waray naguuripon. Hamot. tingog. </i> An tubig ha mingming waray aabuta han hangin. kulay. <i>Simud han ayam. </i> Daku nga kahuy namunga puru burubud. </i> An tutulu nga magburugtu pirmi naghuhurungku. an buskay nanganak hin limatuk. kaganak. <i> An kandila. Kahitas-an mo. Mabayana ako. waray anuman ha akon. </i> Tubud hilaw ngan mahulus. aku dida. </i> Karabaw ni Baraulu ha bubut an pirinu. an pagi nanganak hin butiti. Dida hine. Bungtong pinalabe. kagugub-an ug hangen. ha tuna an tagu-an. <i>An sabaw han lubi. an lawas tuna. Mabayana ako. </i> Kahuy nga matinustinius iginkakahimangraw han Diyus. </i> An nigu han bukidnun hinuram han patagnun ug waray na uli an. an kasili nanganak hin pagi. an butiti nanganak hin buskay. Limuton mo ako. mga higugmaon. <i>An balutu ngan han tawu. <u>\http://waraymuseum. Bilen ko ngatanan mga ginhigugma. An pagkamatuud han akon ginlaom. Ug ako ha imo magigintagingteng.blogspot. pamatia.

<i>An tubig ha tadyaw. haruharigi kun adlaw. </i> Una sumaka. <i>An hangin. </i > Kanan kahuynun kalayu.. </i> Hilarum kun hubas. nalanguy nasaliksik. magpulapula an hita. <i>An payung. </i> An ulu ni Maria lukup hin mga mata. </i>     . <i>An pawud. naka dara hin makalilipay. han patay-na nag-uwang. </i> Tubig nga bagtik. <i>An tabaku. nanhuni kapunayan. </i> Gintatamdan han anak. </i> Pikas kun batapa. <i>An dagum ngan han inulang. an ilarum kabatuan. tutulula an butunis. </i> Nahauuna an gip-at. <i>An sista. <i>Mga tawu ha singbahan. nahauurhi an pisi. <i>An badu. <i>An planta ug an talutang. makuri makita. binubulkas kun masirak. Idusu payag. <i>An bulan. <i>An laya. <i>An Santo Cristo. </i> Han buhipa waray pag-uwang. bunga. </i> Pagtapu han magkasi bulbulan. <i>Dahun hin saging. butungun baga in usuk. </i> Pununa kundi waraypa pagkatunga. </i> Di man Domingo di man piesta. <i>An saging. <i>An budul. </i> Ipilak baga in saduk. <i>Bituunun nga langit. </i> Iituna iituna ha dahun la kikitaa. </i> Linurup hi Buktutay. </i> Usa la an sinudlan. <i>Buyu. bisan Hadi bisan Padi naharuk. <i>An bukatkat. </i> Magipagi kun gab-i. <i>An kakaw. durungan kun kaunun. <i>An kawil. kayanu nga namamandira. <i>An pinya. </i> Linulupad baga in pin-gan. lukup hin mutya. waray man suildu. </i> Magbugat an tinukdu. apug. </i> Muradu an bawbaw. </i> Tulu nga karanun. <i>An pagpiruk. </i> Uupat an uhalis. lidung kun dakuna. tulu an inulputan. </i> Tulu nga magburugtu. butungun pusil. <i>An lasaw. <i>An harigi. <i>An sug-ang. diri nakakapasu. hibabaway kun taub. </i> Binubulad kun mauran. ginhahangad han kag-anak. </i> Yugyugun harukay. </i> An balay ni Santa Ana. nagdudulum an kalibutan. pukis ha panhigda. </i> Marahalun nga dahun. </i> An taplak ni Bathala. <i>An banig. <i>An Kukuyaw. <i>An adlaw. hinapun baga in bulawan.

danay magtulu. <i>An utut. <i>An dulaw. <i>An batung. <i>An nipa. <i>. <i>An lingganay. <i>An utut. </i> Yugyugun kabalagnan. kun matuud nga buwa. nanhuni kapunayan. </i> Kasili nga guwaguwa. <i>An higut han karabaw</i> Gintawag ka waray ka batun. </i> Daku nga tawu diri maaram manguli. <i>An pagpanggui. <i>An l ungun. </i> Nagbuhat ka di man imu. </i> An manuk ni Santiago maaram magtawag hin tawu. waraypa an kag-anak. nabidu an nakapurut. kabagahan ha ilarum. <i>An lin-ganay. <i>An pungapung. <i>An buhuk. </i> Lampuna an pa-a diripa an biti-is. <i>An katmun. <i>An kawayan. </i> Natawu waray ig-anak. </i> "Waray matuud nga buwa. </i>     maparung. naguwa ngani nalilinti. </i> Kabayu ha Kagayan diri nakaun kun diri sinsakyan. naghuhubu han dakuna. an nagpabuhat waray kita kay kun kinita nadiri. mapula an baba diri man paramama. <i>An hablun. </i> Kalayu ha magtugatung. </i> Alap-apun bilasun matig-a ulikbun. </i> Naglalayag an anak. </i> Bisan pudlun diri nalalaya. kinadtu ka nala. <i>An ulu. ha iung kaigu. </i> Usa ka alat nga ugat ha kagurangan ka ugnat. </i> Manuk nga kimbulkimbul mailarum an bulbul. waray man buwa nga matuud. <i>An bulalu. <i>An lura. iginanank waray katawu. <i>An lin-ganay. <i>An bunay. </i> Gutiay nga puru pitu an luhu. diri pa an pa-un. </i> Usa ka adlaw nga lakat duduhala an tiunub. </i> Nagsaya han gutiay pa. </i> Ginbibitay iraga. <i>An punu han kahuy. Kun an buwa matuud. </i> Malipay an nakabaya. <i>An karabaw. bagyuhun di Katalipup-an ha ibabaw.Nagtatabigis an tambuk. <i>An atup. </i> . <i>An lakub.Sampawanun</i> Dunut na an hapu. <i>An kaguran. malabalira an kulud. </i> Ha salug ibunu. </i> Busay nga babayi inagi ha sulat. kun nahipapakiringkiri ng.

Waray palad nga maraut. kun may bagyu. Nagbuhat hiya ha uma. <i>"Waray pa ini katapus. durun. Diri kamu nahanumdum. nabungkag an iya larang. nabungkag an sakayan. nauban nagbatun man. nga an iyu kakurian. ----------------------------------------------<lbl> (134) </lbl> Dahong kun lapyo pa.   . Nagsakay ha pagbiyahi.<b>An Tapang Ug an Palad</b> <i>ni Fabula</i> Kulang hin buut nga tawu uraura man katapang. dida man an kasakitan. an pulung gihapun palad. nga hiya la in bubutangan. waray palad nga maupay. baga in bulawan. an pulung niya kay palad. baman kun tugas na. kun abutan hin makuri. kun iyu sala pagbasulan. diri masiring kay palad." </i> <lbl> (133) </lbl> Utang ngani lipay. han ngatanan nga maraut. ----------------------------------------------<lbl> (135) </lbl> Bisan anu an umabut Basta maka singabot. kun hampak han Diyus pagampu. ug an puhunan nalunud. Hi kamu an mga tawu. han binuhatan han tawu. an iba kay ha iyu sala? Sayud kamu tikang niyan. masiring layun kay palad. an iba gikan ha langit. di na gin pupulsan. waray katuman an tuyu. Bayad ngani likay-likay. sahid tapang diri nasabut. An palad natakas hadtu. an lapad la an kasinahun. kay an kaupayan balus. sakit.

----------------------------------------------<lbl> (141) </lbl>Waray baya nga nasukdo ha langit. May baliku. ----------------------------------------------<lbl> (121) </lbl> An kahuy diri magturupung. ----------------------------------------------<lbl> (138) </lbl>Bisan an mga bisan saypa an mga saypa. ----------------------------------------------<lbl> (119) </lbl>Dara ngani han kabata. Naghihingaraot. am ka kablas diri. -----------------------------------------------         . ----------------------------------------------<lbl> (139) </lbl>Bag-o nga punuan Bago nga batasan ----------------------------------------------<lbl> (140) </lbl> An urhi. ----------------------------------------------<lbl> (142) </lbl> Diri la an bulinaw an utukan. An nagdagmit waray. may matadung. May malipay.----------------------------------------------<lbl> (136) </lbl> Natunaw hin ka awud ----------------------------------------------<lbl> (137) </lbl>Bisan an mahahatitimu na May pa pagtiluwa. <lbl> (117) </lbl> Kun ha tawu igpananglit. ----------------------------------------------<lbl> (120) </lbl> Ginhuhulatpa an naghinay. diri ngani naghihingaupay. Balun na ha kamatayun. ----------------------------------------------<lbl> (118) </lbl>Nasusun nga na suangki. may masakit. ----------------------------------------------<lbl> (143) </lbl> Natatago pa an ka riko. Utru man mamiringki.

Waray badu waray bahag. ----------------------------------------------<lbl> (097) </lbl> Diri makakawil an isda kun diri ha baba.<lbl> (122) </lbl> Ikaw nagtatahap. ----------------------------------------------<lbl> (124) </lbl>An atun lawas diri gad atun. damu man in sayup. ----------------------------------------------<lbl> (130) </lbl>Magdianu an sapa kagutiay. ----------------------------------------------<lbl> (125) </lbl>Ayaw pagtapud hadtun kanan iba. ----------------------------------------------<lbl> (126) </lbl> Baga kala in napukpuk hin tubig ha hungut. ----------------------------------------------<lbl> (127) </lbl>Ayaw panilhig ha iba nga bungsaran. May gihap tarutamyukay. may gab-i. ----------------------------------------------<lbl> (123) </lbl>An tawu iginanak. ----------------------------------------------<lbl> (132) </lbl>Tara. Kay imu na ginbuhat. ----------------------------------------------<lbl> (128) </lbl>Damu ngani nga yakan.       . maaram man sumugut. <lbl> (096) </lbl>An bag-us nga adlaw diri parihu. An imu lugaringun in panginanu-a. may adlaw. ----------------------------------------------<lbl> (131) </lbl>An maaram sumugu. magurang pagunhi. Kanan ulud karaunun. An dalan paghawanhawani. makaaragi hin tabigi. ----------------------------------------------<lbl> (129) </lbl> An mapili.

----------------------------------------------<lbl> (101) </lbl> Waray utang nga diri pagbabayaran. ----------------------------------------------<lbl> (104) </lbl>Ngatanan an mag in-gat di ----------------------------------------------<lbl> (105) </lbl>An nahuuy amu an nagpapaluuy. -----------------------------------------------     sahid bulawan. ----------------------------------------------<lbl> (106) </lbl> An maupay nga kahuy. ----------------------------------------------<lbl> (102) </lbl>An maupay nga bantug mauruupay kay han kabahandianun. pakatigurang ha pamatasan. ----------------------------------------------<lbl> (103) </lbl> An lumura ha langit. ha iya nayung pagmumuas. ----------------------------------------------<lbl> (099) </lbl> Kun diri mu buut masakitan layun. kinikilala ha iya bunga. ----------------------------------------------<lbl> (107) </lbl> An diri mapasagdun. pasagdan. . kundi dida gihap ha kagamyan.----------------------------------------------<lbl> (098) </lbl> An nagsasaran-gapan. Gutiay an kapulsanan. An buhi pakawit. ----------------------------------------------<lbl> (100) </lbl> Diri mabubugtu (utud) an pisi ha kabahulan. ----------------------------------------------<lbl> (108) </lbl>An patay palangit. ----------------------------------------------<lbl> (109) </lbl>Ayaw buhata buwas an mahihimu niyan. ----------------------------------------------<lbl> (110) </lbl>An wala nga kamut danay matigbas han tu-u.

          . ----------------------------------------------<lbl> (081) </lbl> Kun anu an tingug. ----------------------------------------------<lbl> (080) </lbl> An gi-us han tawu nagaasuy labipa han mga pulung. May mapawa may mangitngit. maha uma. ----------------------------------------------<lbl> (076) </lbl>Makuri papagharaniun. ----------------------------------------------<lbl> (112) </lbl> An maupay nga tubu. ----------------------------------------------<lbl> (115) </lbl> Pagtaguun ngan mabukwat. An katibik bulawan la gihapun. Maulput gihap igkakasumatsumat. amu man an aningal. ----------------------------------------------<lbl> (078) </lbl> Matam-is an kamatayun. Maulput manta gihapun. ----------------------------------------------<lbl> (113) </lbl> Mamay ngan asu. ----------------------------------------------<lbl> (116) </lbl>Mga bituun ha langit.<lbl> (111) </lbl>Makuri magkahirani an kalayu ngan han gumun. <lbl> (075) </lbl> Inin sungay bis pagtaguun. ----------------------------------------------<lbl> (077) </lbl>An bulawan bis pagtipiktipikun. Matam-is pati an durhu. ----------------------------------------------<lbl> (114) </lbl>Mahasawang. may man kalayu. Ha tuna nga kalugaringun. An ayawm ngan han batikulun. ----------------------------------------------<lbl> (079) </lbl> Bisan paman an luwag ngan han kasili nagkakita gihapun. An paratagay gihapun an mauna.

Maitum la gihapun. Budang.----------------------------------------------<lbl> (082) </lbl>Bis diin nga tuna may tungud nga langit. ----------------------------------------------<lbl> (092) </lbl> An salaming bis pagbu-ungun. May pagtulak na gihapun. Masayunay rumakdag. Nga katiris maghatang. ----------------------------------------------<lbl> (090) </lbl>An kalibutan dalunutan. ----------------------------------------------<lbl> (091) </lbl> Makawat in papagdakpa hin makawat. An aninu bug-us la gihapun.             . ----------------------------------------------<lbl> (093) </lbl>Ayaw pagbuhata ha iba. ----------------------------------------------<lbl> (087) </lbl>Didtu panagat. kun di mu buut nga pagbuhatun ha imu. ----------------------------------------------<lbl> (084) </lbl>Dibali kitikut. ----------------------------------------------<lbl> (086) </lbl>Salapi ngani nga linupug. Basi di ka igsabud. ha malubug nga dagat. ----------------------------------------------<lbl> (083) </lbl> An diri maaram mamati. ----------------------------------------------<lbl> (089) </lbl> An bukad nga makaruruyag. ----------------------------------------------<lbl> (094) </lbl>Ayaw puuk. Kanan Diyus gindudurukut. Diri mahababaru paghadi. ----------------------------------------------<lbl> (088) </lbl>Magdianu hin pag-inuran. ----------------------------------------------<lbl> (085) </lbl> Pag-usawan an patani.

Ayaw pakadtu ha salug. ----------------------------------------------<lbl> (060) </lbl>Amu na an pagbasul. ----------------------------------------------<lbl> (066) </lbl>Tawu pagtagam. Kay kanan Diyus ka bubuligan. ----------------------------------------------<lbl> (065) </lbl>Makuri tumindug an saku nga waray sulud. ----------------------------------------------<lbl> (063) </lbl> Kun diri mu buut in kalipungan. ----------------------------------------------<lbl> (057) </lbl> An una maka isda. una man kabuturi. <lbl> (056) </lbl> An maupay magsurat. ----------------------------------------------- . waray man bunga. Basi masayanuy paghuranit. ----------------------------------------------<lbl> (059) </lbl> Waray ngan pusu. ----------------------------------------------<lbl> (061) </lbl> Kun diri ka buut mapasu. Ayaw paharani ha kalayu. ----------------------------------------------<lbl> (064) </lbl>Bisan mapiardi. Basta katadungan igpaagi. hibabaway. ----------------------------------------------<lbl> (067) </lbl>Waray daku nga isan-ip. kun timana hibibisul. Waray maraut nga dagang.----------------------------------------------<lbl> (095) </lbl>An dagat nga mabalud. ----------------------------------------------<lbl> (058) </lbl>An nagmamata makuri sangpitun. ----------------------------------------------<lbl> (062</lbl>) Kun diri ka buut mahumug. Baya-i nala an katadungan.

<lbl> (068) </lbl> An tawu nga may salabutan. Tuugud han iya mga pisu. Diri makaaragi hin tul-an. Kay kun humagkut waray muna. ----------------------------------------------<lbl> (072) </lbl> An tawu nga makaturugun. Diyus anay an unahun. Hiraniay an kamatayun. ----------------------------------------------<lbl> (074) </lbl>Mamatay ngani an punu. Usa la kapulung an kinahanglan. Kay han may maraut nga sangkay. aadtu man an ikug. ----------------------------------------------<lbl> (070) </lbl> An naglaum--nalibri. <lbl> (037) </lbl> Kun ipanampug na. An nagturaw--napiardi. --------------------------------<lbl> (041) </lbl>Tawu nga mayakan. ---------------------------------     . ----------------------------------------------<lbl> (071) </lbl> Lakat tigbas. --------------------------------<lbl> (039) </lbl>Magusahan ka. Iuuran manta. --------------------------------<lbl> (040) </lbl> Nahabibitik an Iruy. --------------------------------<lbl> (042) </lbl> Malmali an puthaw nga mapasupa. Sugad hin tanaman nga punu hin kaharupayan. gabay. --------------------------------<lbl> (038) </lbl>Kun hain an ulu. ----------------------------------------------<lbl> (073) </lbl> Bisan anu an buhatun. upud man an mga sanga. waray binuhatan. ----------------------------------------------<lbl> (069) </lbl> An makaturugun nga ayam.

Diri bali an sumar. --------------------------------<lbl> (055) </lbl> Kun an Diyus aanhi ha at         . --------------------------------<lbl> (046) </lbl> Bisan aku mamatay. --------------------------------<lbl> (049) </lbl> An malakat diri ngan nakakaagi. Masayunay matapus. Nasta nitmga hin kalamay. Madaliman matapus an buhat.<lbl> (043) </lbl>Maaringasa an barilis kun diri punu. Kay ha urhi may pag aanihun. --------------------------------<lbl> (045) </lbl> Panday ngani nga aringit. Ha iya mga kalulungun. bali an kikitaun. Tumuruk diri. waray la. diri dinuduktan hin lumut. --------------------------------<lbl> (050) </lbl> An batu nga makalidingun ha tubig. --------------------------------<lbl> (054) </lbl> Kun damu nga kamut nga nabuhat. natataktakan. --------------------------------<lbl> (044) </lbl> An dunut nga bayabas naamung. amu an binunay. --------------------------------<lbl> (048) </lbl>An kaawa dungan han kalibutan. Sukut ig-away ha iya mga ginamit. --------------------------------<lbl> (051) </lbl> An gugma nga abusubus. --------------------------------<lbl> (053) </lbl>An may pugus may pamumulatun. --------------------------------<lbl> (052) </lbl> An nagkutak. --------------------------------<lbl> (047) </lbl> Sagbuwag dawa.

------------------------------------<lbl> (020) </lbl> Tawu nga maukuy-tabangan. Kun an kabayu na patay? ------------------------------------<lbl> (023) </lbl> Bunga amu an binuhatan. Tun-i anay itun pagsaka. ------------------------------------<lbl> (027) </lbl> Diri ma-ubu an kabayu kun diri pilas. ------------------------------------<lbl> (018) </lbl> An tawu nga hingandam. ------------------------------------<lbl> (022) </lbl> Pag-aanhunpa an kumpay. ------------------------------------<lbl> (024) </lbl>Kun buut mu in sangkay. Tawu nga mayakan-ulawan. ------------------------------------<lbl> (017) </lbl> An talagsa hikit-an. Dahun amu an yakan.Hin u an ka-away nat ? <lbl> (016) </lbl> An tawu nga sumatan. ------------------------------------<lbl> (025) </lbl> An mara ut ha tinikangan. Waray bu-ut nga tinipigan. -------------------------------------     . Ayam nga mausig-mailayat. ------------------------------------<lbl> (019) </lbl> Ayam nga maukuy-makagat. ------------------------------------<lbl> (026) </lbl> Kun maruyag ka hin bunga. Maupay ha katapusan. Masayunay hikalimtan. Talagsa magkinahanglan. Pamiling anay hin sinsay. ------------------------------------<lbl> (021) </lbl> An buutan nga kamut ug malinis nga baba Nadara hin tawu ha lain nga tuna.

May gihap paghiluwa. Han turu han tubig han darudaginut. An pagpasaylu." </i> <i>. amay.</pd> <b><lbl>II. ------------------------------------<lbl> (030) </lbl>Tagi aku kay tatagan ku man ikaw. Mabalik gihap ha duru-ungan. </lbl> Mga Garaygaday (Sanglitanan) </b> <i>"Waray sagdun nga nakakarauat. ------------------------------------<lbl> (031) </lbl>Bis itun nahatitimuua." nasiring an mga kalagasan. An binuhat kulang man.<lbl> (028) </lbl>Diri mahuni an balingkukugu kun diri tipatay. ------------------------------------<lbl> (036) </lbl> Waray gadla siguru. de Veyra) </i> (page 1 of 7) <lbl> (001) </lbl>Bis magpakainkain an sakayan. ------------------------------------<lbl> (029) </lbl> Imu niyan.Vatchoo (Vicente I. -----------------------------------           . nakilut. "Ngan an mga garaygaday mga tugun-sagdun kunu han atun kaapuyan. ------------------------------------<lbl> (032) </lbl>Pagbubun anay nga diri kapa uuhawun. Bis kapitan nabibilan-Gu<pd>. ----------------------------------<lbl> (002) </lbl> An batu bantilis naibas. ------------------------------------<lbl> (035) </lbl>Iruy. ------------------------------------<lbl> (034) </lbl> Damu ngan it yakan. urug an kalugaringun.langitnun. ------------------------------------<lbl> (033) </lbl>An pagsayup-kalibutanun. akun man buwas.

mapa katundan.   . Kinikilala iya kaagahun. ----------------------------------<lbl> (004) </lbl>Banwa ka nga ulasiman. kun kanan Diyus ka pagbut-an. ----------------------------------<lbl> (011) </lbl>Hataas ngani it Hilarun man it paghimugsu. An saging nga inaldaba. -----------------------------------       luksu. ----------------------------------<lbl> (007) </lbl>An baya udug tipigan. Una man madurug. Kay ha urhi may gagamitan. Kun kanan Diyus ka pagbut-an. Matupung ka ha ulasiman. ----------------------------------<lbl> (009) </lbl>Di masaha hin sab-a. matupung ka ha lawaan. Sugad hin waray paku nga tamsi. ----------------------------------<lbl> (005) </lbl> Mapa sinirangan. Maguwa gihap it kakagang. ----------------------------------<lbl> (006) </lbl>An mangir-as nga mga pulung Nasamad labipa hin salsalun. ----------------------------------<lbl> (012) </lbl> An tawu nga waray salapi.<lbl> (003) </lbl> Kahuy ka nga linawaan Ha bukid nananawantawan. ----------------------------------<lbl> (008) </lbl>Bisampa paghatukan. Ha kalugaringun tuna an kahimyangan. ----------------------------------<lbl> (010) </lbl> An maupay nga kaadlawun. nakanap ha kapatagan. ----------------------------------<lbl> (013) </lbl> An una mahinug.

Hin-u in nasugu? Inin gugma.. pagpinatun-ug. kangitngit. <b>Hadtun Usa Kagab-i </b> <i>ni Magsaluru</i> Nag-uuuran. kanan hangin pnianmarung. Aku.. mamatay sahu.. nagbibinakdaw nagtitinangis mientras hi Nene nagkikinanta naglilinaylay. diin say dalikyat nga suga an kikidlat. dalugdug amu an nalanghayaw. nag-iinantus pagpinauran. ayaw hitu asa. waray dalugdug. inin gugma. waray gud ngani ha langit in bisan us nga bituun. aku. himaya. Waray man kalipayan. Asay ha akun nasugu an kasingkasing.. an sakub han dughan mangitngit. inin gugma! U-u. mangitngit. an kahidlaw matambal. de Veyra</i> <i> (Ha kan Mudi) </i> Na raba ka han akun surat. kay ha kasingkasing buhi an kasakit. nagpipinauran.. hin iya kanta. ----------------------------------<lbl> (015) </lbl> An salapi maraut nga agarun. waray kikidlat.. an kalag ku buhi. an babayi malingu waray makukuha. hain in kalipay hin waray paglaum? Ha butnga han dalan hin sugad nga gab-i. gintatan-aw ku hiya murayaw. nga basi la ha iya kumita. Kundi maupay nga surugu-un. Kundi pag-agina han ngitngit ug han gugma." <b>Tingug Han Tagipusuun </b> <i>ni Martin P. tingug han matadung nga panhunahuna: "U. Tikang ha kasidman nga binabakdawan ku. waray kangitngit han malipay. waray mauran nga gab-i.. Nga an iya lindung napapas? An lingung daw han mga langit. An hupuy kun han mga dagat? Ginantus kapin katuigan.. kay waray gab-i. paginagma. Aku? Masamdung daw gab-i nga waray bituun. waray uran. Kikidlat. nga an akun ngahaw palad waray ku kikita-a. basi la bumati hin iya tingug. hin tawu. an gab-i masirum kaupay. kawang nga kabudlay karag nga paglaum. an kalibutan daw bungkag kay an gab-i maraut. ha dalan waray suga. daku ka nga lurung. amu an tawu nga waray kapalaran. nabati ku kida ha buud in tingug.       .. waray niya pidu kay di man nahigugma..<lbl> (014) </lbl> Kun waray kakuri-an.

kaaghat han tuna kahusay? Usa nga pagdaig. akun magturutdu) </i> Bagting han linganay lunghayaw." <i>Palu. Mga putli. lambung han karampag kanan burak sirung nakat an punay masulub un mamingaw. harani han linaw an gangis nahuni. An hadi kun adlaw aadtuna hinugdun aadtuna harayu ha may panganarun. mapawana pati kay sanag hin bulan baga abi an kadayaw kabitun-an punu tan awun magsilaw. Kay di ak anad magtagu. mahinay. bagting han urasyun ngatanan natukas pagdaig kan Bathala ngatanan naluwas. usa nga pagsimba. Layti. Ngalung: "Baya-i aku baya-i. pagsimba han gangis hadtu nga himaya.. Kay patuk an imu paagi. Kankanay aningal. Nanmalik ngatanan ha unhan.. Kulupna mahudlum. murayaw. warayna nanlupad.Panimangnu..                     . matil-is. Anu anu Anu anu daw nga daw nga la adtu kanan puay kahirak. <b>Kakurulpun </b> <i>ni Francisco Alvarado</i> <i> (Ha kan Nunoy. ngat ha panganurun tan awun masakit maliwanung sugad kabutang han langit. kasubu han langit kahurak? la adtu kanan gangis siday. linuyu han bukid naparung an sirak. Abril. daw usa nga ugay matam is nga awit daw usa nga laylay. Inin kalibutan ha mga kukurulpun tinamay han dampug mulayan han sirum. hapitna magab-i in langit matin-aw. bihan han kasakit kawara han pawa. nawara an gahum. warayna pagidlap.. 1910</i>.. adtu la nga punay nga naghihinaya. pamati han dalan. ha butnga han lindung. Ha luyu nga kahuy. kapin kamalanuy. Dinungug ku gihap an huni... higlarum nga bikhu. kay nagtitinangis han iya pitpitaw!. nasaygan. Ha usa nga dapit. Mga ibun. Kay ig asuy ku ha imu Tungud hini ayaw ikabidu. kapin kamalanuy aningal han laray..

masamdung nga siday.<i>Palu. nga ipapahuway.. amu an katurug. an mata pumiyung. Ini nga pagpiyung. buhi kun an pagturaw. pagtulak man ha akun. duyug an kakulba.. punu hin kangitngitl dagus ku humigda. baga agunanay. taliwan pagdamgu. an hindun-gan nakun. 1913</i> <b>Kawang Nga Gugma </b> <i>ni Romaning</i> Mangitngit nga gab-i. nga ak higugmaun. hadtun kagab-ihun. waray hin bituun. gabaypa iglaylay. baga kamatayun. gabaypa an lubnganan!. hini nga batan-un. masarumsum an langit.       . kay pagbulag natun. pati an panumdum. hingpit nga paglaum. ha ak pamalandung. Dayun ku pagbangun. maluya an lawas. duyug han kangitngit. takna mamingawun. maghapdus nga pulung. Ay! An ini nga damgu. Waray la magiha.. :Iya an haruk mu. an iya pagsiday. hatag ni Bathala. ay! an Iday ku ngay-an. patay an paglaum. Iday ku nga hinalaran.. makakawang daw ada. nga makamamatay. nga at sulundanun." Dayun pagpasundi. ngan sundan hin damgu." amu adtun pulung. kun hin-u ba adtu. han kalibutanun. "Bangun higumaun.

Buut aku bumunyug ha ukab nga matugnaw. ha kan Bathala nga maluluy-uy.. P.. Ay Diyus ku! Buligi tabangi. Natangis gud aku dayun. kun ak pinanmamalandung. hadtun imu pamahungpahung. Gintanum ku hin agahay. Nagkakataktak ha akun mga mata. Alagad han kahidlaw. aku ira ginbayaan. kun diri mu patudkun. kan Nanay nga linubngan. Aku an biyuus nga mabaysay. Ilu nga nagbabakhu ha bawbaw hinin lubnganan. Agi Nanay! Burabud hinin luha. L. hin kalimut nga kadayunan. ha mamingaw mu nga higdaan. Nga ginmamayuyu ni Tatay ni Nanay. kahidlaw nga uraura. lugaring kay ini tinalikdan. Igaampu ku manla gihapun. Palu) </i> Masakit gud panumdumun. <b>Limut Hin Hinigugma </b> <i>ni Patricio R. ha ira ngaduha. Alagad han kahidlaw. Makatatangis kaupay. Tualla</i> <i> (Kan T. Nagturuk nagrabung ha dughan ni Nanay. an gugma kun paglimutun.. ilu nga pagkahimtang. inin lawas ku pati dagway. ha kasingkasing ku makuri. kay an mga saad ku kanugun. Nga naturu diri la sinasabut.<i>1909</i> <b>Binhi Ni Tatay </b> <i>ni Pinay Zacarias</i> Binhi nga higugma nga sabwag ni Tatay. linilimutna aku nimu. dida hini nga tuna. kay basi bumukad hin kalipay. kay man-gad na im ak hinumduman. Asay padaw kun mamatay. Kay karuyag ku kan Nanay pakigkita. kay daw tunuk nga basuni. Baw-as nga palad. bis itu nga buhipa aku.         . imu nala pinakakalimutan. Sanglit kay diri katpung.

gabay maglakatun ha iba nga tuna. nanrakdag an lipay hinin akun dumdum. panhuni han gangis. amo ini it nagbibinalik-balik nga mga panhuna-huna it nagsisinulod ha ak ulo. adtun akun paglaum. magpait nga apdu hinin kinabuhi. <i>Takluban. makali lipay pag eskwela didi. matangis. Leyte ako iguin anak pero ha MacArthur ako nagtubo. danay nadaop an kamingaw.. medyo mabug-at ha bulsa. ya na naeskwela ako ha St. ginpahak an himaya waray gud sugabin. saypaba an Sikway hin Lipay? Nangamut an bidu hinin kasingkasing. kundi ikaw.. bulawan. inin atu iruy. Pibriru 8. nga nagtitinuok ak ha k       . pero syempre.. 1910. ginsirib an gugma waray pagkaluuy. maupay man la gihap. ira ak gin paeskwela didi ha manila ha n kurso nga akon karuyag. luha nadangahay. kay basi igsampig. han una. waray gud alimyun.. Inin huni hin tamsi. kun waray himaya puru kapitan. Ay! kamatayun daupna ha akun. Marsu 1910</i> <b>An Sikway hin Lipay </b> <i>ni Apolonio F.. kasaitan bilin. nga waray ginganduy. maputus hin bura. Tarcela) </i> Nalayun la kakarag. nadugang kasakit kasingkasing lukmay.. tungod nga hinigugma ako hit ak kag-anak. inin kalibutan masamdung kaupay. mauli-uli na ha am. ginsimpi an lipay.com/2008_11_01_archive. tuna. hadtun gugma uray. ha imu. Scholastica s College of Music. <i>Takluban. ha Tanauan. kay ikaw an mandu han ak kamatayun...namukad hin kasakitan. rubag hinin dughan an gugma nga hingpit. nalayun la isikway an akun paghingyap.blogspot.. bulawan han kalag ku. aadi hi akun nadangup ha imu. kun tikagarab-i. sinirang ha dughan.. nanmunga hin apdu nga makasasakit. han una nahinumdom pa ak. </i> <u>\http://waraymuseum.html\</u> <b>Minimingaw ako. pero nahihimo man gihap..manila. M. yana aada ako ha 20 nga pangidaron. magpait nga luha hinin mga mata. masakit kaupay. pero han tikaiha na. sirangna. mga kasangakayan. ginugul-an na ak. hiningyap nga bituun. nga dinuduyugan hangin malayahay. Montezon</i> <i> (Kan C. ako in usa la nga anak. Anu in pulus ku din ha kalibutan.. nanmimilaybigay nga amu an kasakit.

. tinuod gud ngatanan it aanhi nga mga impormasyon.. an harayu hiranin a. an kinutsan namatay. Hungut ha kagurangan diri nabibiawan. salit it ak kamingaw diri la kay harumamay. <i>An tubig</i>. ngan ako la nga usa didi.. an duha nagtuluna. ehehe. <i>Langka ug tugup</i>. an ak nala ginbubuhat. kon dec. Daku nga butilya. balikdun pahak. an sulud puru unsita. Nagkakahapun kun adlaw. Balikdun pahak. <i>An upu</i>. <i>An salag</i>. han tikaiha.. <i>An kulu</i>... amo nala an ak pag-uli ha amon. nagkakalusad kun gab-i. Ikaw an nagbuka. p ara mayda naton ikasukli han mga balhas nga ginkapuyan han at mga kag-anak. mas maglilipay it am pa milya. ay.. nagin independent na ak.. . PAHANUMDUM: tinuod baya ini. pero yan a.com/journal/item/12\</u> An atup duha kaparas an harigi duha kalugas. An nagbababa natukal.. Kahuy anay. Lima nga magburugtu nanmamaba puru karaha. <i>An duyan</i>. <i>An taplak</i>.. Baaya ha Masbad Domingu an panibad.. <i>An gukun</i>.heheh. heheh. tungod nga harayo hira ha ak. <i>An kutu</i>. Panunungbalaya magkalayug.. pero sige la kay baman kon makatapos ako didi. <i>An kasuy ug an nugas</i>. Babuy ha kagurangan pangasa kun umuwang. <i>An tigurang</i>.. cge. bangin kamo makasiring nga.. salamat nala han pagbasa hini nga ak halabaay nga storya hit ak kinabuhi. Babuy ha kagurangan an mga barahibu raysang. kay... Gutiguti nga kahoy namunga hin mga bulawan.. <i>An humay</i>.. <i>An kitikut</i>. </b> <u>\http://ryanfernandezroa.warto kada adlaw kon diri natawag ha ak an ak nanay. <i>An singbahan</i>. pagka batu baliwun. diri man natulin. ngan sem-break. buhaton naton ngatanan para hit at pageskwela. Bawbaw an lisu. <i>An manuk</i>.. <i>An asin</i>. tubig anay.. <i>An langit ug tuna</i>. an ginbababa nasaghid. <i>An bunga</i>. An duha nga magbugtu diri maghihikita. Bugsay nga bugsay. nagbibinuwa la ak.. duro gud la. "salit kita nga mga estudyante.. Tigbasun diri nasasamad. <i>An lubi</i>.multiply. waray ak makauli. heeheh. an Ginoo maada la pirmi ha iyo. An dahun han mandapanda magparihu kahilapad ngaduha. <i>An baba</i>. An kinutus nabuhi. An mga kugun busugna. <i>Santo Cristo</i>. an mga kudal rapakna.. . aku an nakakita. <i>An mata</i>. Damo nga magburugtu sahid may’ kalu.

<i>An pagpiruk</i>. <i>An halas</i>. han patay-na nag-uwang. <i>An kakaw</i>. Patay an nagdadara. <i>An hangin</i>. tulu an inulputan. An balay ni Santa Ana. <i>An planta ug an talutang< /i>. nagdudulum an kalibutan. butungun pusil. Magbugat an tinukdu. an kasili nanganak hin pagi. makuri makita. <i>An dagum</i>. <i> An harigi</i>. an dahun tabaku. Yugyugun harukay. <i>An hungsuy</i>.Gutiguti nga pisi tinahus in pitu nga bukid. nahauurhi an pisi. <i>An wait</i>. Ayaw dida. . aku dida. an ilarum kabatuan. ginhahangad han kag-anak. Nahauuna an gip-at. <i>An sabaw han lubi</i>. Han buhipa waray pag-uwang. buhi an gindadara. An tubig ha mingming waray aabuta han hangin. <i>An sug-ang</i>. <i>An balud</i>. <i>An sista</i>. An buaya nanganak hin kasili. waray man suildu. Tulu nga magburugtu. <i>An langka</i>. An tutulu nga magburugtu pirmi naghuhurungku. Daku nga kahuy namunga puru burubud. <i>Simud han ayam</i>. an pagi nanganak hin butiti. Karabaw ni Baraulu ha bubut an pirinu. Muradu an bawbaw. <i>Mga hulug nga d ahun</i>. <i>An kandila</i>. <i> An adlaw</i>. Likisan ha lawud. <i>An turu</i>. <i>An kawil</i>. nanhuni kapunayan. <i>An bugsay</i>. <i>An sug-ang</i>. An nigu han bukidnun hinuram han patagnun ug waray na uli an. an lawas tuna. naka dara hin makalilipay. <i>An balutu ngan han tawu</i>. Kahuy nga matinustinius iginkakahimangraw han Diyus. Iituna iituna ha dahun la kikitaa. Usa la an sinudlan. <i> An badu</i>. <i>An saging</i>. Linurup hi Buktutay. Bastun han kapitan. An punu kawayan. <i>An dagum ngan han inulang</i>. Isda nga marapaydapay nagtuturu hin tambuk. Tubud hilaw ngan mahulus. ha tuna an tagu-an. Pagtapu han magkasi bulbulan. Gintatamdan han anak. an butiti nanganak hin buskay. <i>An payung</i>. Idusu payag. an buskay nanganak hin limatuk. magpulapula an hita. <i>An tug up</i>.

<i>An buhuk</i>. An ulu ni Maria lukup hin mga mata. Kitaon ta. Pununa kundi waraypa pagkatunga. Nagtatabigis an tambuk. Bisan pudlun diri nalalaya. Tulu nga karanun.An taplak ni Bathala. <i> An lasaw</i>. Iba an pamaagi han pagpadayag han kaagi o g pag-abat (pwede gihapon tawagon ta ini nga pamahongpahong o <i>sensibility</i> ) han kalugaringon nga pinulongan kaysa han dayo nga pinulongan. Marahalun nga dahun. lidung kun dakuna. Lucente Diri maikakalirong an kadako han danyos nga nahimo han kolonisasyon ha mga kultu ra nga inalakbatan hini. <i> Bituunun nga langit</i>. <i> An laya</i>. <i> An Kukuyaw</i>. An kada pulong ha usa nga pinulongan in balayan han panumdoman han sibilisasyon nga nagamit han nasabi nga pinulongan. <i> An bulan</i>. akon lilimitahan an akon paghingaday ngada la han nagin epekto hin i ha panumdoman han usa nga katawhan. Ipilak baga in saduk. bisan Hadi bisan Padi naharuk. <i>An budul</i>. Hilarum kun hubas. 2007 <i>An uripon nga nayon labi nga mapait kay han kamatayon</i>. malabalira an kulud. <i> An punu han kahuy</i>. binubulkas kun masirak. Naglalayag an anak. <i>Mga tawu ha singbahan</i>. Binubulad kun mauran. butungun baga in usuk. Una sumaka. <i> An pawud</i>. Linulupad baga in pin-gan.com/\</u> An akon pinulongan an amo la nga akon lugar ha kalibotan. lukup hin mutya. Kanan kahuynun kalayu. Magipagi kun gab-i. waraypa an kag-anak. an pulong nga “binukot” han mga Bisaya in ginagamit     . an nahitabo hadi nga mga pulong ha ubos nga akon paghihi ngadayan. Di man Domingo di man piesta. <u>\http://waraymuseum.blogspot. Uupat an uhalis. <i> An banig</i>. <i> An pinya</i>. Pikas kun batapa. <i> An atup</i>. <i> An Santo Cristo</i>. hibabaway kun taub. <i> An bukatkat</i>. nalanguy nasaliksik. durungan kun kaunun. <b>An pulong nga “binukot” ug “monja” </b> San-o umabot na mga kolonisador. haruharigi kun adlaw. Dara kay haloag ini nga himangraw bahin han epekto han kolonisasyon. tutulula an butunis. pukis ha panhigda. <u><b>Pagliwan hin Panumdoman: o Kay Ano Di Ko Kinahanglan Hin Iba Nga Linggwahe Komo Nasudnon nga Pinulongan</b></u> May 22nd. pananglitan. <i>An tabaku</i>. <i>An tubig ha tadyaw</i>. bunga</i>. -Iluminado G. <i> Dahun hin saging</i> . apug. Tubig nga bagtik. hinapun baga in bulawan. diri nakakapasu. <i> Buyu. kayanu nga namamandira.

Ha kaso han pulong nga "floor". pagbabag -o para magmaribhong an pinulongan. <i>Kun nawara adto nga mga pulong. Ha luyo nga bahin. <b>An pulong nga “buyong” </b> Ginagamit an ngaran nga “buyong” para han mga darayawon nga mangaraway. An Waray nga pinulongan asya an tutongtongan han pagkapilipino han mga Waraynon. <b>Implekasyon ha Identidad/Kinaiya</b> Naka-angkla ha unob nga pinulongan an identidad han usa nga nasud.” Dinadara hini nga pulong o (han mga pulong) an kaagi han katawhan nga nagamit hini.ha pagpakahulogan nga “usa nga babayi nga tinago. An Hili gaynon nga pinulongan asya an tutongtongan han pagkapilipino han mga Ilonggo. Duduha nga klase nga pagbabag-o an inaagian han mga pinulongan.“An kalugaringon (self) amo an kabug-osan han aton nanunumdoman. Basi ruba an daan nga tinuohan. … An Tagalog nga pinulongan asya an tutongtongan han pagkapilipino han mga Tagalog. Diri nakakag-Winaray hin tadong.” <i>Ano man ito yana kay natural man la ha usa nga pinulongan nga magbag-o</i>? M apakiana kita.” An mga Katsila liwat in may pulo ng nga alid-alid an karuyag sidngon han pulong nga “binukot”–an pulong nga “monja. nagamit hira han Tinag-alog nga “pinto”. Tinagan hin Iningles nga mga pulong an kabatan ngan pinapakianhan k un ano an Winaray nga mga katugbang hini. kinahanglan nga rub-on an daan nga stru ktura han ira pagtuo pinaagi hin pagpara han mga konsepto han nasabi nga tinuoha n. susumaton.” An pulong nga binukot unob ha Binisaya nga kultura og an pulong nga “monja” unob ha Katundan nga kultura. An Kinaray-a asya an pinulongan asya an tutongtongan han pagkapilipino han mga K aray-a. An usa nga binukot in kasagaran asawa hin usa nga datu. Waray iba nga burohaton kundi an pag-adman an ira mga kanta. Diri nakakag-Iningles hin tad ong. An ikaduha. han pulong nga "door" im bes nga sumiring “sada”. Nasiring an usa nga Czech nga magsusurat hi Milan Kundera. pagbabag-o nga tikadto hin kaana w og kamatay. Yana. Diri kay an Tagalog an hihimoon nga nasudnon nga pinulongan diin matungtong an t anan nga mga Pilipino(bisan an mga diri namamagtag-alog) ug hihimoon la nga pana pong an iba nga pinulongan. An usa. Diri ngani ini pwede tumunob ha tuna.” Ginagamit para <i>magpahinga Kaparis hin kutsara Binubutangan hin guti-ay nga amount hin kan-on</i> An usa pa nga maka-aalarma hini nga <i>k</i>ahimtang han lingwahe hini nga mga k abataan amo an kawaray nira suhito nga pinulongan. an pulong nga “binukot” nadapig ha kultura han Bis aya ug an pulong nga “monja” nadapig ha kultura han mga kolonisador. May nagseserbi ha iya. Para karaw aton an bag-o nga tinuohan (Kristiyano). An Ilokano nga pinulongan asya an tutongtongan han pagkapilipino han mga Ilokano. An usa nga konsepto in napapasa ha lingwahe. Pananglitan. nasiring na ini nga “sahig. Diri nakakag-Tinag-alog hin tadong.” Hini nga kaso. Nasiring hi Volosinov. ginaga mit ini basi magpakahulogan hin “tulisan. siday.” <b>An kahimtang han Waraynon nga pinulongan yana</b> Dida han 2004 nga pag-aram1 . “an kada pinulong an may dinadapigan. epiko og kasaysayan. Ha paglabay han panahon dida han magin kristyanos na an mga tawo. an kahulogan han pulong nga “monja” in naka-angkla ha Kristiyano nga pagtuo.. angay nga rub-on o balyoan an pinulongan. binalyoan an p ulong nga “binukot” han pulong nga “monja” kay waray na ini ipagamit han kapadian o wara y na gamita han mga tawo matungod nga pagano an pulong nga “binukot. imbes nga sumiring “salog (o papag). nasabotan nga an kabataan nga aada ha edad 9 anyo s ngada ha 14 anyos in diri na nagamit han pipira nga mga pulong ha Waray kay bi nabalyoan na han Tinag-alog. An Cebuano nga pinulongan asya an tutongtongan han pagkapilipino han mga Sugboanon. may mawawara ba ha aton</i>? Utro kita nga ma pakiana. Kay ano diri himoon nga opisyal tanan nga pinulongan . An panuyo hini nga pag-aram amo an pag-<i>assess</i > kun nagamit pa ba ini nga kabataan han mga pulong ha Waray nga may kalabotan h a panimalay.

<u><b>Mag-aabroad Iton Akon nga mga Buhok</b></u> an magkakabibilin an mga uban ^ an mga batan-on. aadi manunurok kun diin hira maglipayon— ha akon bayhon. 2010 Kun Sabado natugbong inin akon tutulo nga kaumangkonan nganhi ha Tacloban ngan aanhi panhihigda nasaro ha amon duha kadupa nga banig. tanan nga pinulongan ha iya nasasakopan konikonsidera nga opisyal. hudnoan nga pagdiniridrig karuyag ko hira papangulion.(officila langauges) han Pilipinas ngan waray na usa nga “nasudnon nga pinulongan (national language)? Ba man iton Espanya. may sulang. an mga lapyo. waray nasudnon nga pinulongan. 2010 an naaagrabyo prinipriso an nanbibiktima nagkakarukalagyo <u><b>Patigo han Amon Banig</b></u> February 1st. <u><b>An First Timer nga Radio Astronomer</b></u> February 9th. Paghahagos hin tulo ka gab-i nga piris-ok. Ha pagtima. linagobo han kalarakan <u><b>An Hustisya han Moskitiro</b><u> February 8th. irok ug kasiangan. . 2010 hinadkan han iya dalonggan an dughan han babayi sugad kun nagbibiling hin signal o stasyon hin radyo an iya kamot may ginbibinirik-birik ginpipinamatian mga huring. pakurokorahab. mahuram ako hin pipira nga mga pulong tikang kan Agha Shahid Ali nga nasiring: <i>Kinahanglan ta balikan an dapit nga aton hinigugma basi nira masantop an mga butang nga ira paparaon aton hinigugma</i>.

<u><b>Usa han mga Siday nga Posible Mahisurat Bisan Kun Patay na an Winaray</b>< /u> October 24th. Oyzon</i> * Siday an luha han mata ini an pagluha han sugbong an pagluha han mata han sugbong ini an pagluha han palad an pagluha han mata han palad ini an pagluha han tikod an pagluha han mata han tikod. 2009 kun waray na an mga pulong itutudlok ko ha imo iton akon dughan. Karuyag ko hira nga manbalik ngan dirigan ako.Kun nangunguli na hira– paghihigda ko– an amon banig daw dagat Pasipiko an kahaloag. <u><b>Pag-usaan</b></u> October 5th. 2009 ni Nichita Stãnescu <i>Hinubad ha Waray ni Voltaire Q. O. kun usa ka adlaw igkahibalag ta ikaw Ug akon hadkan an imo rapadapa. 2009 nagtatarayatay bandera-espanyola ha natad namumukad an uusa ha ira <u><b>Usa nga Siday</b></u> August 26th. 2009 ni Nichita Stãnescu <i>Hinubad ha Waray ni Voltaire Q. ikaw sangkay. Mahahadlok hitamakan an akon harok?… <u><b>Siday</b></u> August 25th. Diri ka ba maikid paglakat. Oyzon</i> * Sumati ako. an siday diri an luha ini amo an pagluha an pagluha han tinuod nga mata .

Kinahanglan nga ako nga pirmi magmabaskog.an luha han mata han usa nga angay maanyag han usa nga angay malipayon. <u><b>An mga nadaog</b></u> April 24th. An tawo nga nagdadaog nagbabak-ad han iya gapos ug tinututdoan hin pagbak-ad an iba pinaagi paghatag hin sobra pa han akos niya. </i>danay kita pag-inobserbaran han akon telekopyo. Basi pirmi mahahangboyan kun naghuhulos ngan namamaglinuha inin mga panapton dinhi hinin akon mga butkon ug sugbong. <u><b>An Astronomer nga hi Edwin Hubble Dida han Mapakyas ha Paghigugma</b></u> han aton pag-<i>break. Sugad han iba nga mga bitoon. <i>we’re moving away na from each other at a speed that is directly proportional to our distance</i>. <u><b>An hangkop ha pagbak-ad han takna</b></u> <u><b>kutay</b></u> Akon sinusumpay inin antaw nga mga harigi pinaagi hin pagdupa hinin akon mga butkon ug sugbong Ha akon mga butkon ug sugbong nahangboy kun maghulos. <u><b>Para han akon sapatos</b></u> Kada adlaw . namamaglinuha inin mga panapton hinin sulod-balay. 2009 An kada tawo nga nakanhi ha kalibotan nakahigot ha iya akos himoon.

ginguoman ko na la an ak’ dila. iginkakahibalag o. 2009 Dida hini nga aton paglakaton mingaw kita’n duha. lingkoran ug mga cabinet hini nga iyo inuokyan. karenderiya o basurahan?) Dinhi hini nga punto sumiplat ha ak an ayam. Ngan tikang dida.san-o ta ikaw isul-ot akon ka trinatrapohan. Brinabrushan han toothbrush nga daan. <u><b>Pagtamay ni Voltaire Oyzon han mga Libro ha People’s Center Library nga Diri Niya Nahuhuram</b></u> January 9th. . natatamakan. Hunahuna ko na man la: (Kay ano aanhi pamimiling hin pagkaon ini nga ayam? Di ba hiya maaram nga iton pagkaon aadto ito ha mga pangaraonan. pagkaon kay nagsusumat ha akon an iya nan-gagataw nga mga tol-an. 2009 Kamo an urhi nga hahapwaton kun masusunog ini nga iyo inuokyan. Unta yana nga adlaw ha aton paglakaton waray ta matamakan. mapaul-olan. sugad ha imo. Pag-uuli ta kada kulop agsob ka nga buringot dara han aton inaagian. Pumakiana ako basi kita may pag-istoryahan: <i>Mayda ba Diyos? </i> An dagos ko nga pakiana ko ha imo samtang ginkikinulawan ta ha aton paglabay anbukog-na-la nga ayam nga nakada ha butnga’n kalsada– naglilinibot-libot may ginbibiling— siguro. lamesa. Ginpapainggat. Uunahon an iyo mga istante. <u><b>An Parabola han Usa nga Ayam</b></u> January 25th.

<u><b>Libnas</b></u> November 26th. <b><i>An Saging</i></b> nga naturok ha ligid han kalsada waray magtatag-iya samtang di pa nanmumunga. suhito ha kalalawdan han Pasipiko</b> Nagraranggat han kadamo han dakop nga bitoon an Makabugsay. Ulalapay. maguko nga bubutongon an aton igintunod nga langit: <i>Unom na kapanyo aton natibaw: Hain daw an mga bitoon hinin lambonaw? </i> Waray ka aringasa. Dapdap Burogtongon Lagpakon</i> <i>Dalakit. ha Kamalunggay! <u><b>Pangisda</b></u> November 18th. 2008 <b>Kan Itay Selo. Matungtong ako ha duha nga baybayan hinin sakayan. 2008 Ha butnga hinin daganas han Iningles ngan Tinag-alog– kapti. Iday. Ha butnga han at’ kawaray saba. Butangalon</i> Ha butnga hinin babaha han Iningles ngan Tinag-alog– gunit. Iday.Libro? Kamo an urhi nga kakawaton dinhi hini nga Republika. Karayakay.+ an pukot nga kahiloagan nga nakatunod ha kahiladman han kahanaypan. an mga ngaran nga: <i>Hamurawon. mingaw nga naghihiru-himangraw an sandangaw nga mga balud . Oras na basi libahon an tinunod ta nga pukot.

Natungtong ako ha duha nga baybayan hinin aton sakayan.” sumiring ka.ngan han ligwat han imo bugsay nga danay sabatan hin naagi nga kanaway. 2008 .mamimgaw ta nga langit: <i>waray man la nag-iinggat bisan butiti nga libat. didto diin nagbuburo-bukatkat hin kadamo han tuloy nga bitoon— an pukot han kalarakan nga nakatunod ha kahiladman hinin kahanaypan. “inin waray ranggat. naduko nga nagbubutong hinin mahawan.” “Panhangad kita. mamingaw nga langit nga aton liniliba. mabug-at. <u><b>Pag-ukoy</b></u> September 26th. 2008 Ha kalibotan naglalakat an kada tawo nga may sundang nabitay hinigtan hin usa ka hibla hin buhok tikang ha langit nakapunting ha kada ulo. <u><b>Kinabuhi: An Kahulog(an) An Kalibotan</b></u> <u><b>An Pag-ukoy</b></u> October 11th. </i> “Ayaw ta pagtinamori. 2008 nagtitikang ha <i>Tick! </i> ug natatapos ha <i>Tock! </i> han orasan. <u><b>Gugma</b></u> September 21st.

amo a n naglatag han “Uncertainty Principle”ha Pisika–kun diin ha iya pag-aram han mga <i> sub-atomic particles</i>–iya nabaroan nga tubtob gud la ha pagbanabana an maaakos han kanan tawo kinaadman. Diri ko ma-imagine kun gin ano niya pagbug-os hini nga mga . bangin la… ^ Akon ini iginpupugas ha hangin.katam-is ha syahan nga gusam.K. bangin la mamukad hin mga bangin… <u><b>Kasiguroan (o hi W. Oyzon NCCA and UPV Tacloban Creative Writing Program Astig hi Voltaire. Diri gud mahuhul-os an kanan tawo mababaroan. 2008 tionan-o ta masisiguro an mga butang ^ kun bisan an pulong nga “siguro”+– an termino para han kasiguroan ha Winaray– ^ diri liwat sigurado? ________________________________________ <u>< [1] </u> Hi Werner Karl Heisenberg. sugad hin <i>bubble gum</i> nagtatab-ang tikaiha nga pagsinamsam <i>Waray ko ngani nakikilal-an ha ira. bangin la nakahabok na hiya hin pag-intindi ha akon… ^ Ititext ko hiya. ini nga pulong may duduha nga kahulogan—pagruhaduha ug w aray pagruhaduha. bangin la nagtanom na hiya hin pagpasaylo han mga kaloyahan han ak’ pagkatawo. <u><b>Alagad daw… (or why I envy Voltaire Oyzon) </b></u> May 17th. usa nga physicist nga Aleman.” + Depende han kagamit. “the answer is maybe and that’s final. 2008 <i>An Maupay ha mga Waray ug iba pa nga mga siday</i> Voltaire Q. Heisenberg[1] Nagwinaray) </b></u> May 28th. ^ Ititext ko hiya. Siring p a man han iba. </i> <u><b>Mga bukad han mga bangin</b></u> August 6th. 2008 <i>Nangangaro ako hin pasaylo kan Rachel Bluwstein</i> ^ Ititext ko hiya.

nga diri ko gusto i-analyze hin duro. waray magruha-duha pag-translate para ha iya an makarit nga hi Merlie Alunan. when you read this book. . with eyes wide open. ngan maaram ako nga diri la ini asya it iya kaya suraton. Simple. Kakakarit ni Voltaire. the imagination that the poems display in this collection is grounded in the only way that poems should be grounded: they creat e in the reader a secure and yet disconcerting feeling of being in touch with the a strange and yet knowable reality and with very personal sentiments. on the other hand. Alagad daw ano hi Voltaire. bug-os hin duro.siday. gusto ko iparayaw ha akon mga kilala nga writers na aktibista. Pero an usa nga butang nga akon gud naayunan hini nga mga siday: an iya pulitika. it iya meaningfulness diri contained. I will not name it. May ada liwat mga poems nga napakalas an pagka postmodern nga iba nga klase. napaurit. ngan an iba pa nga binmulig hini nga project. because the reality. And I know you will too. Kalabad. may trajectory nga napa-expand hit iya karuyag signgon. it “view” nga iya ginpapakita. very clear. and engages in them. an mga napabuyayaw. pero halarom ngan mapait nga “Didto ha Amon”. perhaps because most of us cannot bear or afford to take stock of some of these realitie. but the politics of the entire collection is very stable. Feeling ko may naabre nga gutiay nga bintana ha kalibutan. ngan mga post-colonial nga kritiko. and with heart aflame. baga hin post-postmodern— mas matarom. “wit”. May mga siday dinhi nga an trajectory han ira conciseness na-remind ha akon han mga metaphysical poets. “Tawgi” ngan “Hi Salvador Magsusundalo” ( Salvador will enter the Army”). of poverty and natural wealth. stares at them. Gusto ko igtampalo ha mga napaka-postmodern na mga Filipino writers an iya “An Talipsay han Gugma” (“The Love Curve”). of friendships and deaths. sugad han “Kan Toytoy pag-asoy han agsob nga karantahay ha ira balay”. Grabe kay tungod nga kontrolado. napa-tawa. kay nadiri ako nga maruba. mas “ironic”. Janis Salvacion. an iya simple. An akon mga paborito an mga siday nga may “conceit”. are rarely seen in Philippine poetry. they are carried by the various and varying voices of their speakers. Grabe it imagination ni Voltaire. Feeling ko bumaltok ako. These are the realities of love and war. pa-uga liwat. In most cases. gutiay pero multifaceted. Instinctive it iya ginhuhugot nga response. Of course. ngan napa-uga. Anna Laurice Jo. an title poem nga “An Maupay ha Mga Waray”. Pa-uga ba. of globalization and ancient history. inherent in the sound of the original language are sometimes lost. No wonder. “humor” ngan “irony”. The realities that he offers are painful and beautiful. you cannot help but feel very honored and privileged to be granted access to this writer’s reality and feelings. Nakaghuna-huna gud ako hin maupay kahuman ko pagbasa hini nga collection. rather. if you do not speak or read Waray. and it will change you. pero amo gihap. Umayon ako han tanan nga mga siday dinhi hini nga collection. It is enough for me that I see it. The poems deal with such a wide range of subjects and emotions. Siyempre. May mga paborito ako. It is not for me to name it. ngan Harvey Fiji. But the translations are more than competent. Voltaire. Pero may mga special favorites ako. ngan importante hin duro. and the humor and irony. ngan an iba pa nga up-and-coming writers. some of the crispness. Kakarit. And. as a reader. To say that what is most admirable about this collection is the emotional potency as well as the vulnerability of the poems. the translated versions stand on their own. Kamakauurit ni Voltaire. is to say that we are in the presence of a writer whose maturity is well beyond his years. Kasumo. The mere fact that Merlie Alunan did the translations for many of the poems here should be another big reason to get this book. the realities that he offers. What I mean to say is. pero malabad.

linain ko an di-kolor ngan busag. kurukos-on. </i> <u><b>Ontolohiya</b></u> February 17th. “Lubi”: may mga putot nauuna kapurak may iba mauuga na la di pa gud matagak <i>An Gugma</i> (Love): <i>bisan paghadson ngan bisan pagsunugon kun hira—sugad han kugon</i> <i>ngan han tuna— nagkakaayon. Samtang pinanmamalaypay ko an mga busag-busag ko nga bunakan nangalimwag an alimyon han im panapton— may pag-iliw nga umalop ha akon. maturok nga maturok la gihapon.<u><b>CCP</b></u> May 14th. Tima. bulyasan. dad-on nga’t ha salog upod an panay ngan pakang. 2008 “Babaylan Pagali. tionan-o kita nakanhi?” ^ “Ambot tionan-o o kay-ano. Tima latakan. paglambahon han pakang an naawil nga mga baho. Tima. Upod han mga buring ug bura igin-anos han daganas han Himanglos an ak ha im hinumdoman. sabonon. kun nalalabhan la ini nga dughan akon gud ini paglalatakan. </i> -Hermino Beltran “Paglaba” Katima mo gikan ginlulungtod ko an at mga bunakan ha butnga han binitad nga taklap basi igbalotan.” . Pastilan. basta pinukrat ko la an ak’ mga mata ^ ngan ipipiyong na la liwat kun nadiri na. San-o ko pahuroman. 2008 <i>Matutulala ka sa matipid na haraya ni Oyzon.

diri la gihapon ako sigurado kun an tanan nga imo kusog nabaydan ko. . 2007 Ha akon <i>cellphone</i> mayda ko 150 <i>characters</i> para han akon mensahe. ^ Pumidal ka hin duha kagatos napulo kag unom tikang ha tulay han Himanglos pakadto ha paradahan. ^ Pero. Ha imo agtang nga nagpapapamahuray hin balhas nakada an mga bagis-bagis. ^ Tag-tres pesos an pasahe tikang bisan-diin tubtob bisan-diin sakob hinin bungto. </i> mayda ko <i>load</i> nga magdudul-ong hiton akon <i>text</i> ngadto ha kada tagsa ha ira diin man hinin kalibotan… . siguro talaan han mga dalan han kinabuhi nga imo gintrinaysikolan. ^ Han imo paglarga balon ko ha ak’ hunahuna an imo alimyon. mayda 600+ <i>entries</i> nga pwede ko padad-an hin <i>text. <u><b>Text</b></u> November 25th.<u><b>An Paragsikad-sikad nga akon sinakyan</b></u> January 23rd. maaslomay daw lakob/arinola nga ginmad-an. Tinagan ta ikaw hin singko. inagaw han akon pangulaw an mga agi han adlaw nga nakada ha imo panit (nga sugad-sugad hin kokwa an kolor). 2008 Han aton paglarga dayon nga dinugsang an akon irong han imo alimyon. Ha imo butkon nagataw an kaugatan nga daw mga uga nga baging han dalakit ha kada pangungusog han imo mga tiil ha pidalan. Pero.

2007 <b>ni Nicanor Parra</b> </i>Hinubad ni Voltaire Q. amo an dagat. matangdo. tutulo la an aton pagpipilian: an kakulop. urit nga itatabsik an iya mga balud.an buwas—an amo la nga takna nga nasasalin para aton. . Oyzon han kan Pablo Neruda "Ode to the Sea" </i> – Dinhi. Akon ihinahalad ini nga tagay para hito nga adlaw nga diri maabot. matangdo hin maasul. Maruyag kita madiri. Ha katapos-taposan— buwas na la an nabibilin ha aton. . . Manggud. Duha na la an aton baraha nga nasasalin: an yana ug an buwas.manggud. matipa ug utro nga matipa. Oyzon</i> . di ak’ maaram kun ano it’ ak’ iyayakan. . . palibot hini nga isla." tinatampalo an kabatoan ngan kun diri ini hira natuo hinahapyod. Ngan diri ngani maduha kay maaram man kita nga waray sinisiring nga yana labot la nga amo ini an karaygan han naglabay ug naanaw na… sugad han pagkabata. pinapahuruman ngan linulumos hin harok han maberde. <u><b>Pagdayaw ngadto han dagat</b></u> November 2nd. Diri ngani matulo kay siring pa han kamag-araman an kakulop kakulop ha aton la panumdoman ini naaangkon: waray rahondahon nga makukuha ha bukad nga pininggot. katima mabaribad ug mabaribad na liwat. pipito nga mga dila . <u><b>An kataposan nga tagay</b></u> November 18th. an yana ug buwas. 2007 <i>Paghubad ni Voltaire Q. pero ano ba ini nga dagat pirmi la naglalapwas. kahuman mabaribad. Di nakakaukoy: magyayamyam "Ako an Dagat.

pipito nga katigrihan maberde. Taknong na gad: Ay’ na gad pagbaribad. Ay’ na gad kami pagtagi hin kabaraka. bukalsi na gad ito. dagat. mga binuhat han baybayon. Ayaw pagbuonga an maanyag mo nga mga ngipon matungod la han im’ tinguha pagpukan han langit. ayaw gad pagduroha paglamba. dinadabo an kalugaringon dughan. kabos nga parapangisda. pipito nga kaayaman maberde. amay nga maberde ngan di matutungkad. hin hayag han bulan ngan maburuong. kabakahan ngan mga mina. Tabangi kami. asya gad an imo ngaran. Amay nga dagat: iginkukuruo ini han mga kanaway ha bawbaw hinin kabadsan. ibutang diin amon ito maabot. Ipinid la anay . panabangi kami. – Ini gad la an amon hinihingyap. – Pastilan. buligi kami pag-ugtas han kanan kalibutan kakablasan. an im’ trigo ngan mga ubas. tuksi an maberde mo nga kaban ibutang gasa nga plata ha amon mga palad. ginugutom. an im’ guliat ay’ gad pagdakoa: lugod. Bisan gad ini himo hin plata. para gad ini ha kablas nga kusina. Paggani kita han abunda nga bunga han im’ kinabuhi. O lawod. – Sayod kami han im’ ngaran. Pakig-usa na gad ha amon. kinakadal ngan kaaway ka pa namon. Madagmit mo nga pinapasarang an imo kahalot sugad han mahulos nga lilinti ha ilarom han im’ mga balud. amon kaupod: Ayaw gad pagkinarag hin oras o tubig tungod la hin kangalas: Lugod. Ayaw gad ito pagguomi. pipito nga kadagatan. an im’ tubignon nga katingalahan pinahuroman nga mga bunga. tagan mo kami niyan hin isda namon ha ikinaadlaw.maberde. iginyayamyam an iya ngaran. lawod.

makaruruyag nga inop. dayon ka nga sumiring: “Nag-away kami.” Pero ha imo kamot nga nagbibitbit hin dako nga bagahe . ngada ha bawbaw han kahumayan. 2007 <i>Kan Mano Otoy ngan Suzette</i> – Hadto nga gab-i nakada huhuron an busag nga sarapati ha malaybalay bubong hinin amon balay. <i> (ipapadayon paghubad han sumpay kun ako makahigayon…)</i> <u><b>Pagduyan</b></u> October 29th. Hahapohapon ta ikaw hinin gamay. ha balay nga imo anay hadto inuokyan. naglalawag ha imo an bulawanon nga kahayag han kabiton-an. nagsisinaragyaw an ihalas nga mga bukatkat ha engkantohanon nga dalakit. pinalangga. – Piyonga an imo mga mata.dara ko para ha imo naranggat han tun-og gamay. Oyzon</i> – Tikang ha maghamot nga mga tanom. – Lawod na an oras han ikaw Mano magmaupay: nakatulo. – Humiling ako ha bintana pagkita kun hin-o adi nga magmamaupay. makaruruyag nga inop. Tikang han kahoy han amapola kinawat ko para ha imo gamay. 2007 ni Sarojini Naidu <i>Hinubad ni Voltaire Q. – Pinalangga ko nga mga mata. – Pagkaatubang ta ha may portahan. katurog na. babaye ug puya. waray pa ngani pakiana nga nagawas tikang ha akon baba. dako o gamay bahala ka usa ha kada lalaki. makaruruyag nga inop.an makatitingala nga mga susumat. <u><b>Sarapati</b></u> October 25th. ngadto ha magkaluyo nga pangpang hinin sapa. tagan mo kami niyan hin isda namon ha ikinaadlaw.

dagaang. . diri mga hinilom. diri mga pulong. o kakan-o. tigda tikang ha iba. — Di ak’ maaram han ak’ igluluwas. kinaadman nga gayod hin usa nga tapang. may nagtikang ha akon kalag. Oyzon</i> _ _ _ Ngan hadto nga pangidaron… umabot an siday nagbibiling ha akon. kamaluya. di ak’ maaram diin hiya magtikang—dida han kat-yelo o dida’n salog. ngan akon isinurat an una. dida han mapintas nga kalayo o dida han pag-uli nga nag-uusaan. an ak’ baba di nasabot panngaran. di nakita an ak’ mga mata. o mga pako nga linimot. Di ak’ maaram tionan-o. Ambot. nagmalahimo ako hin pagsantop hadto nga kalayo. umabri an langit.sul-ot mo pa an singsing han iyo pagsumpaay didto ha kadaan nga simbahan han Barugo. tikang han mga sanga han kagab-ihon. hinapohap ako niya. nagpupukatpukat nga linya. <u><b>An siday</b></u> October 21st. waray ko maiaatubang. diri mga tingog. waray nga gayod hinungdan. 2007 <i>Paghubad han kan Pablo Neruda “La Poesia” ni Voltaire Q. ngan tigda akon hinkit-an— tumokas. kundi tikang ha kalsada ako gintawag. waray hangkag. Pagtama han akon irong ha mahumok nga ulonan— akon nabatian an palapaka han pako han naukoy nga sarapati ha malaybalay bubong hinin amon balay: – tipahirayo. mga planeta. – Bumalik ako ha akon kwarto pagkaturog. – Inandam ko an imo higdaan– an imo hadto higdaan.

ngan ihulog ha tuna.maaram ha masirom kun hain an daol . ako . luholuho nga lambong. hultok hinin haloag nga kabituonan hinin kawarayan. kalayo ngan kabukaran. nagsasaklang bisan waray tangga . pag-iiroki.. – Yana. — Ngan. inabat an kalugaringon nga kaparti ngay-an han kahiladman nga waray salad. an kalarakan. tikang ko la pag-inirok-irokan baga na hin layaw… pagtutukdagi. tinusoktusok hin mga pana. <u><b>An dumaraga ni Man’ Osing</b></u> October 17th. ladawan han misteryo.usa nga binuhat.umhanan nga daw dughan nga naglilinagobo. waray sukol han kagutiay. nakiglibon ako han mga bitoon. manlabyaw. <u><b>Ayaw. <u><b>An mananggiti nga taga-Kataisan</b></u> October 11th. ngat’ han hangin bumukalas an ak’ kasingkasing. 2007 dida han paghahangsara pa la– kaanad hin duro. mga alid-agid. naglalangbid nga kagab-ihon. hinay-hinay gad la hin kalaya</b></u> October 19th. Hapyora. 2007 diri nananggot kun aga diri nananggot kun kulop aada panananggot kun hawan na an kalsada _ _ _ nagdadaplas. 2007 Hapyora inin nangangapay ko nga dughan sugad han paghapyod han nagtatagiyos nga truk ha mga bukad hinin kalachuchi ha ligid hinin kalsada.

Iginminus ini nga tamsi ngadto hin usa nga eskina.human pakataga. Tinag-iya niya an tubig. mas nga dumolaw an tuka hinin itom nga tamsi kompara han nakadi ini ha gawas. ^^^ Ngan ini nga tag-iya pagtatag-iyahon han tuna han tubig han langit ug nga tanan. 2007 Pinamutos na an mga panapton.ngan dida maghuhulat han syahan nga tugaok: takna han iya utro nga pagbaya. <u><b>An Tag-iya</b></u> October 9th. 2007 Samtang ginkikinulawan ko an adlaw nga nagsasaklang han langit. kairo. Tinag-iya niya an langit.bibilnga… . Hiya nagsaklang han lubi agud makita isla han Leyte. di malusad dida huhuron ha langit– makulambid ha nanhuhoyot nga bunga han lubi . 2007 Tinag-iya niya an tuna. <u><b>An pagsidlit han adlaw ha Kankabatok: usa ka aga</b></u> September 22nd. di ko paglilioton!” ^^^ Didto han tuna nga iya kinadto nasunit an iya dughan. di ko pamimilngon. daw naaawod— sala gad udog ini han nagbutang ha iya ngada— . Tinag-iya an nga tanan.. <u><b>Hi Uday</b></u> September 23rd. umagi ha akon hunahuna ^^^ an imo ngaran… <u><b>Zoolohiya: An Itom nga Tamsi</b></u> September 19th. 2007 <b>ni Nuno Júdice</b> ^^^ Sulod hinin tangkal. ^^^ “Na diri ak’ han langsa… Na diri ak’ han lusak… ^^^ An sálog han Himanglos? An dagat han Carigara? An bukid han Biliran?” ^^^ Si ahh! di ko pagiiliwon..

Doktor.maaram man hiya nga iton tamsi diri nahuhulog tikang ha langit. <u><b>Angina Pectoris</b></u> July 14th. Oyzon</i> <u><b>Didto ha amon</b></u> September 13th. 2007 ni Wislawa Szymborska ^^ Ha akon pagluwas han pulong nga BUWAS kaupod na han naglabay an una hini nga silaba. akon naabrihan an tangkal. Hira diri nakanta. sinamad an akon kasingkasing han kamingaw? ako magbabalotan ngan tiuli magdidinalagan. Diri nalupad. kaupay! di ak’ ha imo mimingawon. Di nagyayakan. ha <i>physics</i> nasiring nga waray lugas nga naaanaw diri la ito nabibilngan kay nagliliniyongliyong: an aada waray ug an waray aada… ^^^ A. an katunga hinin . <u><b>Tulo nga Makatitingala nga mga Pulong</b></u> August 28th. Ngan an itom nga tamsi dida gud la. nahihimo ko an butang nga diri na lukop han kawarayan. 2007 Didto ha amon. ^^^ Dinhi ha hirayo. waray sumulod o gumawas. 2007 ni Nazim Hikmet ^^^ Kun aanhi dinhi. Matungod kay kinahanglan–amo a n karuyag ni Dexter. han kawarayan? ako nagbalotan ngan tipahirayo nagdinalagan. _______ <i>Hinubad ni Voltaire Q. waray bumantad. sinamad an akon malonbalonan. Diri tinuyo. Bangin kamo napapausa kun kay ano ako nag-Iningles. ^^ Ha akon pagluwas han pulong nga WARAY. May mga tamsi nga sugad hito—mga tamsi nga tawo tinangkal bisan pa magdulaw iton ira tuka. Nagkabubuta ini nga katamsihan matungod han kangula han orakulo ug nagkakatatanga tikang han matin-aw nga panhunahuna han mga propeta. ^^ Ha akon pagluwas han pulong nga KAHILOM akon ini nabubuong.

Doktor. </i> an kapriso. Ug kada gab-i. waray nahangkop ha tuo o wala ug kawarayan ha igbaw– ^^^ Santopa nga di ka nag-uusaan nakikisaro an bug-os nga kalibotan han imo mga luha ha sulod hin usa o duha kagab-i— pero may ada iba nga ha ira bug-os nga kinabuhi. 2007 ni <u>Vikram Seth</u> ^^^ nga hirayo ha ira mga minahal.” <u><b>An Bunga</b></u> July 5th. an hinungdan hinin pag-inol-olon hinin dughan– diri matungod han <i>nicotine. Ug asya ini. Ngan yana katima han napulo ka tuig. bahin han adlaw ug han dagat bahin han <i>nuclear reactor</i> ug <i>satellite</i> bahin han kadarayawon han tawo. Doktor. 2007 ni Nazim Hikmet ^^^ ha iya pagkabata waray niya pagkuhai hin pako an langaw waray niya higti hin lata an ikog han misay o prisoha an bagang ha balayan han posporo o pagtamaki an bundo han anay dumako hiya ngan ini nga mga butang ginbuhat ha iya nakada ako ha iya sapit han iya kamatay sumiring hiya. an akon la maigagasa ha akon katawhan ini nga mansanas ha akon palad. “basahi ako hin siday. o <i>arteriosclerosis.akon kasingkasing an lingit aadto ha Tsina upod han kasundalohan nga igindadaganas tikadto ha salog han Yangtze. nahapit inin kasingkasing ha nagay-ab nga balay ha Istanbul. Doktor. . <u><b>Para han Mangangaturog Niyan</b></u> July 4th. </i> Nahangad ako ngadto han kagab-ihon dida ha may rehas ha luyo han kabug-on ha dughan inin kasingkasing naputok pa gihapon sugad hadton gihirarayoi nga bitoon. ini nga pula nga mansanas: an akon kasingkasing. <u><b>An Malinaomon nga Tawo</b></u> July 12th. 2007 ni Akoy ^^^ ha talimpongayan hinin kahoy tumambo ha imo dughan naburo. kun turog an mga priso ug ginbabyaanan inin tambalanan.

Hinihigugma ko hiya. binutang ha dahon-saging sugad hinin akon palad an kahilapad. Oyzon) ^^^ Yana nga tabis akon isusurat duro kamasulob-on nga mga berso. <u><b>Yana nga Tabis Akon Isusurat</b></u> December 2nd. danay hinihigugma ako niya. manlunay ngan mangayat hin away ^^^ ngan ha prisinto huronan upod han hubas nga medyahan. ilista la anay). dayon ko ini inaalgan didto kanda Mana Semang (Mana Semang. ha hirayo nag-aasul ngan kinakadal nga mga bitoon. 2006 (Paghubad han kan Pablo Neruda “Puedo escriber los versos…” ni Voltaire Q. ^^^ Di ak’ nagpipinanuyangko kay inin kasingkasing kun hubas–tinataro-tangwayan ngan pagtinagay-tagayan." </i> <u><b>An Maupay ha mga Waray</b></u> December 28th. _______ <i>*Bangaw an tawag ha pagkaon nga pinapa-snack ha mga kabataan (upod an kalagsa n) kahuhuman han prosisyon han Santa Cruzan. Ini nga adi ha ak’ palad iginpapasalamat ko labi na kay diri pwede an umaaro utro. 2007 Ginoo. Isusurat pananglitan: ‘Nagkaprag an kagab-ihon. kun puno–binabaro-basyahan ngan pagtinagay-tagayan tubtob nga mamagsol-ay. 2006 Kun hinuhobsan inin akon dughan sugad hiton medyahan. . kinugukos ko hiya ha akon mga butkon.’ An hangin hinin kagab-ihon ha kalarakan nagkakanta ngan naglilibon .<u><b>Pangadi Human Kumarawat hin Bangaw*</b></u> March 18th. ^^^ Akon ini gahin dinhi ha kalibotan. ha akon palad usa nga biko sugad hinin palad an kadako ug kadamo. Ha mga kagab-i nga sugad hini. Yana nga tabis akon isusurat duro kamasulob-on nga mga berso. Usa nga kadaan nga buot-sidngon hin i nga pulong amo an "sasaro" o "feast" ug an bag-o nga kahulogan yana amo liwat an "yagit.

Ha pagbati hini’n hilarom na nga kagab-ihon. 2006 ni <u>Horacio Benavides</u> Tugoti ako nga pamatian ka kun waray mo maisusumat ha akon Inaawit han imo baba an mga hinihilom han dila Inaasoy han imo lawas an mga diri kinikita Tugoti ako nga hapohapon ka nga diri hinahapyod <i>-Hinubad ni Voltaire Q. Oyzon</i> ________________________________________ [1] Paghubad han kan<u> Horacio Benavides</u> siday “DICES LO QUE NO DICES” <u><b>Tinatabas ko hin duha</b></u> November 6th. An gab-i nagkuprag ngan hirayo hiya ha akon. akon igagawas . pero hinihigugma ko pa nga gayod hiya . Di ko na hiya higugmaon. pinahahamotan han bukad nga sampaguita. sigurado ako. ha pag-abat nga nawara hiya ha akon. Yana nga tabis akon isusurat duro kamasulob-on nga mga berso. Inin akon tingog nananalingkamot pamiling han huyuhoy nga makakatubil han iya dalonggan. Asya ini an nga tanan. an paglimot maihaay. An iya waray tubtoban nga mga mata. Didto ha unhan. Didto ha unhan may nagkakanta. Kun amo ini an urhi nga maihahatag niya ha akon pag-antos. Hinihigugma ako niya ngan danay hinihigugma ko hiya. yana nga takna. Inin gugma haligotay. Sugad han nakadi pa hiya ha akon mga harok. Ngan an siday nanunuro ngadi hini’n kalag sugad han tun-og ngada han banwa. ini man liwat an akon kataposan nga siday nga isusurat para ha iya. ngan hirayo hiya ha akon. Pinamimiling hiya hini’n panan-aw nga daw karuyag masingdto ha iya. mahilom niya nga mga mata. Kay ha iya pag-abot. Iniiliw hiya hini’n kasingkasing. Ha paghunahuna nga waray na hiya ha akon. Diri ko na hiya higugmaon. pero bangin higugmaon ko pa hiya. Inin kalag di namumurayaw nga tikang ha iya naanaw hiya. an iya lawas. Aanhon han usa nga diri maruyag han talagsaon. 2006 ni Hwang Chin-i Tinatabas ko hin duha an higlawig nga kagab-ihon hinin Nobyembre. Kay ano ngani nga an akon gugma waray makagtipig ha iya. Kami. An iya tingog. nga duroy hinmilarom kay waray na hiya ha akon. Asya gihapon ini nga gab-i an naglalawag hini’n kakahoyan. Ha iba na hiya. <u><b>Pag-asoy hin Waray Saba-saba[1] </b></u> November 13th. Iba. Kay ha mga kab-i nga sugad hini aadi hiya ha akon mga butkon Inin kalag di namumurayaw nga tikang ha iya naanaw hiya. Tinitipig an kada lingit ha ilarom hinin banig. diri na sugad han hadto.Hinahadkan ngan hinahadkan ha ilarom han waray pag-ultan nga kahanaypan. sigurado ako.

Ngan ihulog balik an pisi ha amon. pimmusingen dagiti takiag a nangtagibi kadakuada! Vietnam ! Vietnam ! Vietnam ! Saan laeng a bagi ken pusom ti pinungtil dagiti garamugam: . Iginpapatapod ko ha imo. Oyzon</i> <u><b>Tionan-o an Pagsurat hin Siday nga Kantan</b></u> November 6th. Magsasari kami pagbiling ha imo didto. ug ha kada siday. Kuha hin lubid ngan ilangbod ini ha dampog Ug itunod an usa nga kataposan hini ha tuna. <i>-Hinubad ni Voltaire Q. saka ngadto ha igbaw. Sa aga. Gani adlaw-adlaw Iya ginahimashimas. Sa udto. ti sangit dagiti ubbing! Pinisangda ti puso ti lubong! Iti pagbabakalan um-umkisda nga agsapul kadagiti amma ken kakabsatda. pulga-pulgada nga bibitaron basi humilawig an amon kagab-ihon.. dapat ginahimashimas pirmi? Sa aga. Ay. Oyzon Waray matupong han kasayon han paghimo hin siday nga kantan. bisan putli nga panuyo. Importante la mayda ka kadasig o. <b>Vietnam</b> ! <b>by Juan S. diri makuri. 2006 Hinubad ni Voltaire Q.P. Jr. Kag kun ikaw Nagakatulog. Sugad hin usa nga bata. Sa udto. </b> Vietnam ! Vietnam ! Vietnam ! Ayyyyyy. paano maghupot sang inugbulang nga sulog? Indi bala. Hidalgo. Kag bag-o magkatulog? Siling ni Kiryong nga boy tat ay Pwede na kuno ipang-bulang Ang akon sulog. <b>Bulang</b> <b>ni Bryan Mari Argos </b> Tay .ini nga mga pinit nga mga gab-i.

\/ Nangingiturog sa sinehan\/dawa an pasali bakbakan. \/ An linanot na pamahawan\/sakob na an pangudtuhan. \/ kalunggay man giraray. \/ <u><b>Para han mga Pulong ha Waray nga Pinamatay</b></u> April 9th.\/ ta pag sinipon \/dai na makabangon\/ Pag biglang napalapiga\/dagos napapatihaya. \/ Maski bunay pag linaga.\/ Pag-abot kan kumpleanyo\/dai nang kakuntemporanyo. ^^^ An tun-og nalusad tikang ha langit basi magbiaw ha tuna madaliay.Rinagasragasdan. waray butang. </u> </b> Arog kaini palan\/ pagka naggugurang:\/ Pagmuklat pagkaaga\/ugma man ta buhay pa. 2006 ^^^ Ayaw niyo ikabido. \/Takot na sa santol\/ ta masakit ma-tubol.\/ An kinaon na kalunggay \/minaluwas luhay-luhay. pinaagi han sirak. Ha kalibutan. \/ ta pag tindog na nagtiris \/narurupit an bitis. ^^^ . <b>AROG KAINI PALAN [4] ni <u> Abdon M.\/ Pababa man sa hagyanan\/halhal sa kapagalan. wen! dagiti sabong ti kararuam! Ayyyyyy. \/ Likay sa tagiti. ^^^ Ngan tikang ha pagbiaw masaka ini. ngadto ha langit basi magpakatun-og ngahaw.\/masakit na an pagsapa. Balde.\/ Sa sira mag malasugi \/o sardinas nadudugi. Ikabido niyo ayaw. \/ kaya gabos na nagbibisita \/saro-sarong nagbibisa.\/ alagad sa enot na gios\/garing nakagapos./sa tunog kan banggi.. waray butang nga naaanaw.\/ Pag nakahiling ki burak \/taol an pighahanap. \/ Pag-abot kan sinarom \/nagdidiklom an paglaom\/ na makatukdol ki bitoon\/sa mga panganoron.\/ pag biglang minabuhat\/mga tulang minaragaak!\/ Maihi man sana \/minatukaw pa sa kubeta. \/Nakakainom pa man \/ linaga na lakad-bulan. \/ Kun malipot an banggi\/ranga pa man salampati\/ mientras kugos an sadiri. Jr. \/ Pag nagbalyo sa tinampo \/gabos na awto minapundo.

pagdukwag ug pagkauripon…</i> <b>Paghimayaon ka Juan ug Juana kay kami nga mga Waray mamamagtinag-alog na. 2006 <i>Ha ngaran han pagka-urosa. <u><b>Lawa-lawa</b></u> March 23rd. Papagtinag-alogon mo kami niyan ha amon hirohimangraw ha ikina-adlaw. </i></b> <u><b>An Makasurobo han Kamatayon</b></u> December 18th. Gindadayaw kamo nga labi han mga Waray nga tanan ngan gindadayaw man an amon mga anak nga magkakakukutang. </b> <b><i>Siya nawa. usa han mga naunong dida han hinihimo pa la an tulay han San Juanico</i> ^ Sugad hin usa nga bato nga ihinalo ha minamasa nga semento. 2006 Nagsusulsi ako han akon balay han dagpason mo ini han siphid. waray butang. ha kada takna nga ini rinuruba. ^^ Maghihibwan ako hit’ akon balay. Magsusulsi ako hit’ akon balay. waray butang nga naaanaw.Ayaw niyo ikabido. Pagwad-on mo an amon panumdoman sugad han pagwara niyo han amon pinulongan. ha usa . Ha kalibutan. <u><b>Paghimaya</b></u> March 16th. 2005 <i>Kan Man’ Supron. ^^ Magtatahi ako hit’ akon balay. ^^ Naghahabwan ako han akon balay han imo ini sinalibay hin tsinelas. Ikabido niyo ayaw. ^^ Nagtatahi ako han akon balay han dukdokon mo ini han silhig.

an sabaw. waray hikagii.) Akon pinurot– an akon iginhalot– balik ha akon pinggan. 2005 Han ikaduha ko nga pagtimo han bahaw nga kan-on nga binahogan hin <i>noodles</i> nga mataghom.ka tipak hin dalikyat–nahulog ka ^ ngadto han nagliliro nga lawod. <u><b>Saad</b></u> December 9th. Pagtimo ko utro– an bahaw. waray bulan. <u><b>An Akon Pinakamasulob-on nga Pamahaw</b></u> November 28th. may langaw nga humogdon usa ka dangaw tikang ha akon pinggan diin nakada in usa nga mumo nataktak dida han syahan ko nga pagtimo. mas tumognaw. ^ Bisan tipak han aningal han imo kurahab waray hibatii. ambot kan Mano Supron. 2005 Han akon paglaspay nga’t ha Dubai nagsaad kita nga duha nga diri ta palalakton an gugma dinhi hinin portahan hinin aton mga dughan. waray bitoon an kahiladman. waray hikit-i. (Pasalamat hiya waray hiya maigo. may langaw nga humogdon– usa ka dangaw tikang ha akon pinggan– ngada han mumo nga nakada ha lamesa. ^ Makasurobo para hin usa nga buhi inin kamatayon. 2005 Han ikaduha ko nga pagtimo han bahaw nga kan-on (nga binahogan hin <i>noodles</i> nga kanan kagab-i). . <u><b>An Akon Pinakamasulob-on nga Pamahaw (revised) </b></u> December 4th. Magsasaad kita… tubtob nga ini nga mga pulong diri na tinuod. Dagos ko dagpason han luwag an dumagil nga langaw. Pero. diin waray sirak.

^^^ Ginbiling ta ha akon kasingkasing. dinagpas han akon wala nga kamot ngan puroton an uusa nga mumo ha lamesa balik ha akon pinggan. Kay ha iya pag-abot. ^^^ An kada ta ginhawa in’ pagtultol han kanunay.nataktak dida han syahan ko nga pagtimo. n. 2005 ni Hwang Chin-i Tinabas ko hin duha an higlawig nga kagab-ihon hinin Nobyembre.b. ^^^ Ginbiling ta ha akon panumdoman. pulga-pulgada nga bibitaron basi humilawig inin kagab-ihon. ^^^ Ginbibiling ta la gihapon– tubtob waray na kita man-ginhawa: ^^^ ha kanunay <i>*eternity</i> . Dayon ko nga tinabog. -Hinubad ni Voltaire Q. <u><b>An Kada Ta Ginhawa</b></u> November 5th. Ginbiling mo.* ^^^ Ginbiling ta dida han hinimo ko nga siday. An mga ^^^ nagseserbi nga mga signal para han stanza <u><b>Tinabas ko hin duha</b></u> October 24th. akon igagawas ini nga mga pinit nga mga gab-i. ^^^ An kada ta ginhawa in’ paghanaw han kanunay. Oyzon <u><b>Pagtuha</b></u> . ^^^ Ginbiling ko. pinahamotan han bukad nga sampaguita. Tinipig an kada lingit ha ilarom hinin banig. ha imo mga im-im. dida han inukit mo nga ladawan. 2005 An kada ta ginhawa in’ pagbiling han kanunay. ha imo tagoangkan.

An kanan tulo ka buok nga tuno. p. 2005 …“a flagpole was erected. Idinaitol an tadtaran ngan pinahigda an buraw. nanhihingisda agud pagbarulon an kinawilan han iya amay. Kumuha hiya hin: 1 kagantang nga pilit nga tinuon na 5 kabuok nga lubi para tuno ngan lunok 1 kapada hin kalamay usa ka kudli nga anis pipira nga linahob nga dahon hin saging Isinun-od an tuno ha karaha nga sinagolan hin us’ kakudli nga anis ha naglalalahinggab nga sug-angan. Ibinutang an usa kapada nga kalamay. and the American flag went up. samtang hilit nga sinasaklang han bulan an adlaw. 2005 <b>kanamit kun in’ nakakapang-it langag-langag hin naghihindukag. An kanan duha ka buok nga tuno. Inukay-ukay tubtob nga magmasapotok.” -Rolando Borrinaga. Magutiay. hi Binan.October 14th. 2005 <i>Kan Clang-clang</i> Biko an pika-espisyal nga hinimo han Diyos.. Itinunod an pilit ngan ihinalo hin maupay ha latik. nagaang ha pangpang. pinalunok. kay an pinakaespisyal nga tinuha han Makagarahom dinhi ha kalibutan– in’ angay la tilawan. Hi Binyang. <i>The Balanggiga Conflict Revisited. <u><b>An tukag</b></u> October 9th. </b> <u><b>Pagbarol</b></u> September 30th. . Magutiay la. kinuhitan an mga dahon hin saging nga linahob nga sugad hin palad an kahiglapad– ngan binudboran hin lunok han kinabuhi.64</i> Kinakamang tipasulod han maasin nga tubig nga nagtitikang ha Cansoguran an salad han matab-ang nga salog han Amanlara. Ha may ikog han isda ipinadulot an nag-iinggat han kamatarom nga salsalon. pinakaladkad.

naragunot. laway. Dunkin’ di ngani Cindy’s aadto ako: hamot. Ginbarol. mabalik an kutsilyo ngada ha butnga han lawas ngan iduduot tibalik ha siyahan nga dinultan. Nagpapakita ini nga kita nga mga Waray. magkukulaw han nangangaon: tutok. lupad-lupad. An salog han Amanlara tak-om nga nagliliro dara han dulong han katab-ang ngan kaasgad. basi gumimaw an duason nga unod. an Amanlara mapag-ad na. didto kadisgrasya hi Binyang. Napilasan ka. “Hay. mga bayani han BALANGIGA! <u><b>Para han mga tudlo nga naglara hinin akon duyan</b></u> September 7th. 2005 Natusok ka. Hadto nga oras. ginbuka. 2005 Lupad-lupad. dudon-an han dugoon nga tudlo ni Binyang an kutsilyo ha ulo han isda agud tibwayon an pagbuka. pagbibitaron an hiniwa nga unod han isda ha bawbaw han tadtaran.Tikang ha ikog. kaupay!” <u><b>Lagung</b></u> September 4th. Didto han bato nga sugad han bungkog han karabaw an kahilapad. lupad-lupad. diri naparaogdaog. susubayon han katarom an balidbid han isda. An bulan padayon han pagsaklang. hira Joe. . an mga di-sugad-ha-aton nga nagkaabot nganhi ha bungto pira pa la ka semana an pimiktaw. natunok ha pagpulod han uway. Mabuhay kamo. simhot. Ha Jollibee. Waray mag-iha. mahapon ha salaming. nasamaran ha paglara han uway samtang ako didi hini nga duyan. may dumaraon. Gintasikan. pag-abot ha may tangkugo.

64</i> Kinakamang tipasulod an salad han matab-ang nga salog han Amanlara han maasin nga tubig nga nagtitikang ha Cansoguran. may dumaraon. Ha may ikog han isda ipinadulot an nag-iinggat han kamatarom nga salsalon. susubayon han katarom an balidbid han isda. naragunot. nagaang ha pangpang. dudon-an han dugoon nga tudlo ni Binyang an kutsilyo ha ulo han isda agud tibwayon an pagbuka.lupad-lupad. Ginbarol. Gintasikan. basi gumimaw an duason nga unod. hi Binan. Tikang ha ikog. 2005 <i>Para han mga bayani han nahitabo hadto ha Balangiga</i> -Rolando Borrinaga. lupad-lupad. ginbuka. pag-abot ha may tangkugo. didto kadisgrasya hi Binyang. hira Joe. <i>The Balanggiga Conflict Revisited. <u>Uncategorized</u> <u> Comments (2) </u> <u><b>I have loved</b></u> September 1st. 2005 by Agha Shahid Ali <b>Akon hinigugma</b> <i>Para han Waray nga akon pinulongan</i> . mabalik an kutsilyo ngada ha butnga han lawas ngan iduduot tibalik ha siyahan nga dinultan. An bulan padayon han pagsaklang. Waray mag-iha. samtang hilit nga sinasaklang han bulan an adlaw. an mga di-sugad-ha-aton nga nagkaabot nganhi ha bungto pira pa la ka semana an pimiktaw. Idinaitol an tadtaran ngan pinahigda an buraw. p. Hadto nga oras. nanhihingisda agud pagbarulon an kinawilan han iya amay. <u><b>Pagbarol</b></u> September 1st. pagbibitaron an hiniwa nga unod han isda ha bawbaw han tadtaran. Hi Binyang. An salog han Amanlara tak-om nga nagliliro dara han dulong han katab-ang ngan kaasgad. Didto han bato nga sugad han bungkog han karabaw an kahilapad. an Amanlara mapag-ad na.

pira anay kagatos katuig san-o an bug-os nga kapurupud-a n ginkolonisa han Espanya. pulahay kita nga tanan hinin dampog ginhihinayhinay… Pshhh! piyunga an mata ay’ hin aringasa.Kinahanglan ko balikan an dapit nga akon hinigugma basi mo masantop an mga butang nga imo paparaon akon hinigugma. sugad han pag-abyog ngan pagpakaturog hin nanay ha ira mga pulahay. Barugo. hinahawiran han mga gamot han balagon agud di mapokan. Datu Kasadok ngan Datu Pangilawon—mga tungayod hini nga dapit—an syahan nga “<i>Balan gay</i>” o “<i>Barangay</i>”. <u><b>Dinhi hini nga jeep</b></u> August 29th. nga kapiraw an upod. <u> SIDAY</u> <u> Comment (0) </u> <u><b>An nahabilin ha Nasunogan*</b></u> August 26th. . Dinhi hini nga jeep. ________________________________________ * <i>Nasunogan. katurog na katurog na. nagpapakaturog. ini kay basi hulton ngan pasabton an nagkauurhi han mga agi nga ginbasolan han namag-una ngan han mga pagbabasolan pa… ini nga harigi han mga kaagi… asya an yana nga hirayo na para balikon han panumdoman. nga ha akon nag-aabyog. Sinunog ini han mga “Moros” hinungdan han kaibalhin han bungto tikang ha “Binungtoan” (means “a place where the town was erected”) ngadto ha iya yana kinamumutangan. 2005 harigi nga bagangbang. Leyte . </i> ("a place where something is burned") <i>sitio</i> han Bara ngay Tutug-an. hirani dinhi hini nga lugar igintindog nira Datu Sikatuna. 2005 hinihimo hinin naglalaygay nga jeep an nag-aarom ngan mag-itum-itum nga mga dampog. Suma la han katigurangan.

Waray ka man la kumita han ak’ panmunga. <u><b>Yana nga aadto ka na tumabok hinin salog</b></u> August 20th. <u><b>Pagbuhi</b></u> August 22nd.D. di na kita magkakiriglala. mapakadto tuo hinin matapotapo nga Magsaysay. pinaagi han mga dampog. 2005 Siyahan.<u><b>Lubi</b></u> August 24th. 2005 may mga putot nauuna kapurak. ako. lalakniton ta an kada tagsa ha hunahuna. di na kita maniniplat. 2005 Titurok ako. hiya. di na kita mag-iinuro-uropod. Niño. Ngan dinhi hini nga punto pagbabak-aron han langit an iya binutok-butok nga turo basi ipamaribi hinin kalsada nga pagbabalik-balikon ta. 2005 <b><i>Kan MJA nga bumol-iw ha kalibutan</i></b> <b>17 April 2004 A. 2005 ay’ kabaraka di ka hingangalimtan. <u><b>Liso</b></u> August 23rd. hin kandila pagtatagdokan. Kun an kawarayan usa nga kamatayon. babaktason ko an lubak-lubak nga Sto. hin pag-ampo paghahalaran. Ikaw. o an gumonit. </b> Ha pagdumdom han mangutngot nga matam-is nga at’ pag-ukoy. may latayan tipakadto ha imo ha ak’ panumdoman . di ako maaram kun hain an mas maupay— an bumol-iw. <u><b>Tionan-o an paglubong han kamagsarangkay</b></u> August 21st. hin bukad ikaw pagdadad-an. di ak’ maaram kun hahawiran ta ikaw. iya susubayon an wala. titirokon ngan pagbubutkon han langit an at’ mga luha. o diri. nalalaya ka. Kataliwan. may iba mauuga na la di pa gud matagak.

<u><b>Pagturutulidong han Waraynon nga Pamahongpahong</b></u> August 18th. Kon hiya umabot na. han usa nga Waray an nga t anan nga paagi agud malamposan in usa nga krisis og problema. Ha luyo nga bahi n.” suspetsa ko.” in usa nga pagpamatuod hini. <b>An Gahum han Paglarang</b> Tiunan-o gin-nga-ngaranan han mga Waray an mga butang-butang: mananap. Dinhi aton nakikit-an kun tiunan-o linalantaw han usa nga Waray an kinabuhi.” “pamilya.” An ngaran nga “Waray. Nagpapakita ini kun tiona n-o hinulma han pinulongan an panmhungpahong han usa nga nasud og vice versa. suspetsa ko natubod an pamahungpahong nga mulay-mulay ngan wara y-waray la han usa nga Waray. puya. an pulong nga “matabata” nagpapasabot hin “mulay-mulay” nga pamahungpahong ug magaan nga pagkita han nasabi nga butang. An termino nga “bata” nangangahulogan hin mutato o. Naiintindihan la han tawo an usa nga butang hu man hiya magdesisyon. Sumala han usa nga darahonon: “Aada sasabuta. karuyag ko igsaysay kun ano an akon buot ipasabot han akon paggamit han pulong sa “pamahungpahong. etc. Santop niya nga waray hiya gahum saboton an tiarabot pa la nga mga butang. “adults can transcend their solitude and forget themselve s in games…. Sigon pa ni Octavio Paz. Tinawag nga “balay-balay” an balay-balay kay alid-agid la ini han tuod nga balay…etc. may kalabotan ada ini han ira pinulongan ug paglantaw han kinabuhi.” Ini nagpapakahulogan hin “paglantaw. An usa nga nihilistic o.” Dinhi. pananglitan. In i gihapon nga pamaagi pag-ngaran ha Waray nga pinulongan in nagpapakita han iya pagsantop han kahimtang han tawo ha kalibutan. dida kun tima na ini matabo. Dinhi gihapon aton hihikit-an kun ano an iya baton o reaksyon hini nga iya pagsantop han kanan tawo kahimtang. Manggud. Mayda niya gahum santopon an kinabuhi og kalibutan.” An pulong nga “balay-balay” in nagpapasabot hin “mulay-mulay” og marayhak nga k ahulogan.nga ak’ pagtatabok-tabokan kun pagmimingawon inin dughan. Usa ini nga makakag-isplikar kay ano nasiring kita nga maglipayon an mga Waray. 2005 Syahan. tanom. kinikilala niya an pag-ultan han iya hunahun a ngan pagsantop han kinabuhi. Natipa ako han ideya nga nihilistic o. o matawo man? Pananglitan: Kay ano nga tinatawag nga “malonbalonan” an malonbalonan ha n manok? Kay ano nga tinatawag nga “rahondahon” an rahondahon han bukad? Kay ano nga tinatawag nga “balay-balay” an balay-balay nga hinihimo han mga mutato kun nagmumur uglay? Kay ano tinatawag nga “matabata” an munyika? An akon karuyag ipasabot. <b>An Kawarayan</b> Linalantaw han usa nga Waray nga an tawo in nabubutang ha kalarakan hin kawaraya n ngan waray niya hul-os nga kontrol han iya kinabuhi. Usa liwat nga nagataw dinhi amo an “pamahungpahong” han Waray ngadto han mga butang ha iya palibot: An pulong nga “balay” ha literal nga kahulogan in “sirongan. An darahonon nga n asiring: “Kamatayon gad la an waray remedyo. maemosyonal man nga butang.” Karuyag ko gihapon klarohon an pagkagawas hini nga konsepto tikan g han impluwensya han Katundan ug Kristyano nga tinuohan.” og eguridad. existentialist a n panmahungpahong han mga Waray. existentialist nagdidi wara han pagkamay-ada labaw—An Makagarahom (subay ha ngaran nga kanan tawo iginlar . og pagsanto p han kinabuhi. in nagpapakita han panmahungpahong og pagsantop nira han kinabuhi mismo. Tinawag nga “rahondahon” (petal) an rahonda hon han bukad kay alid-agid ini hin dahon. nga an usa nga pamaagi hin pag-ngaran ha Waray nga pin ulongan amo an paggamit hin “pag-alid-agid. nga n kun tiunan-o inaayad han iya linggwahe an iya kalibutan.” Tinawag nga “malonbalonan” an malonbalonan han manok kay alid-agid ini hin balonan. etc. Santop og karawat niya hin hul-os an kamatuoran han kawaray pulos han pag-awil—mam ateryal o. pag-abat. Sinisiring nga an pinulongan an naghuhulma han panmahungpahong han tawo ngan an panmahungpahong han tawo an naghuhulma han pinulongan. Hihimoon. Ano daw la an buot sidngon han ngaran nga Waray—gawas han literal nga kahulogan hi ni? Kay ano nga tinawag hini nga katawhan an ira kalugaringon nga Waray? Ano nga klase hin pagkita han kalibutan og kinabuhi may-ada an mga Waray? Kay ano “pag-ukoy” an tawag han mga Waraynon ha pag-ukoy dinhi ha kalibutan? Ha akon ubos nga pagkita.

I have nothing other than my dignity. An buot sidngon ni Pascal han “wi se” in nakahigot ha empirical nga pamaagi pagsantop han mga butang. “Igintutubyan ko an nga tanan ha imo Bathala .” sigon ni Blaise Pascal. ha panahon hin krisis—kun in usa nakakaluwas hin. “An aton lawas diri gad aton. “Bahala na. siring ko pa man kanina. amo an tendensiya han katundan nga igdiwara an pagk amay-ada (existence) han usa nga butang kun diri na. Pero diri liwat igkakalirong ni Pascal nga kun diri matungod han imahinasyon han tawo diri liwat hiya makakaabot ha bulan. usa nga rason hini kay igindidiwara hini nga idolohiya an espiritwa l nga panginahanglan han tawo. Hunong tikang diin? h a usa nga paglakaton? o. ha usa nga klase hin kahimtang (state of being)? Diri b a an pulong nga “pag-ukoy” nagpapasabot nga ugsa an usa nga tawo makanhi ha kalibuta n—diri hiya naukoy. an makina.) Kadako han naiiban nga kabug-on ha dughan—pananglitan. kinilala han mga Waray an panginahanglan han tawo ha n relihiyon. just anyone else… Just don’t insult him\/h er….” Salit. a n submarino og iba pa. Lugod. nagpalya an Marxismo ha Rusya og iba pa nga dapit? Ha pag banabana ko. siring ko pa man. Whatever you do. Kun diri na niya akos santupon o waray na niya mahihimo ha usa nga panhitabo—an Ma kagarahom o an mga diri-sugad-ha-aton an iya laladngan nga responsable.” O di man ngani.” Ngan. manggud. <b>An Pag-ukoy ha Kalibutan</b> An ugat han pulong nga “pag-ukoy” in “ukoy”. nagsiring nga “man is n ot solely responsible with his actions. bi un baga makuri an kinabuhi og ekonomiya hit Pilipinas magpapadayon gud permi an mga patron-patron og dinominggo nga irignom. upod na an panhunahuna han tawo. akos santupon han iya panhunahuna an usa nga butang o panhitabo.” Hi Octavio Paz samtang iya igintutulidong an kinaiya han mga Mexikano dida han i ya libro nga gin-ngaranan “The Labyrinth of Solitude” (Grove Weidenfield 1985) nga h inubad tikang ha Kinatsila ni Lysander Kemp og mga kaupod. <b>An Pagkamay-ada</b> An usa pa nga ginkaibhan han Waraynon nga pamahungpahong tikang ha katundan. Hinungdan han pagbutho han at heist og nihilist nga panhunahuna ha ira dapit. p. pananglitan. please don’t provoke me. Hain ka makita hin parahubog dinhi ha Leyte og Samar (upod han Biliran) nga solo -solo kun mag-inom? Asya nga an pulong nga—ignom—nangangahulogan nga damo an nagbubuhat hini diri la kay uusa.ang ha Makagarahom). An ano man nga butang nga diri maiihap (unquantifi able) in kadudaduda an pagkamay-ada (existence). waray mawawara ha akon kay waray ako nga daan.” Ini nga kostomre ha akon pag-inoino an rason kay ano sumiring hi Orly Candari dida han libro ni Dav id Martinez nga "A Country of Our Own: Partitioning the Philippines" (Bisayas Bo oks 2004. an telepono. “Social verb” an pulong nga “ignom. kanan ulod karaunon. an buhi pakawit. An ginkaibhan l a han usa nga Waray tikang ha usa nga Mexikano kay diri puy-aw (solitary) an pam ahungpahong han nauna.” Buot sidngon: “Ginhimo ko an nga tanan nga akon mahihimo. 66): “One can oppress a Waray. Hinungda n han pagtawaga ha iya nga “superstitious” han mga taga-katundan.” K ay siring pa man han duduha nga darahonon: “An patay palangit. (Kay ano. naglalakaton hiya (or in motion?)? Kay ano nga ha pag-ukoy hin . Kun diri matungod han imahinasyon han tawo diri maiimbento an eroplano. nasantop han pag-ultan han iya panhunahuna.” Linalantaw han usa nga Waraynon nga waray niya hul-os nga gahum ha iya kinabuhi. Saho ko man. An usa nga Waray. Diri ako nagdidiwara han kamatuoran han Marxismo kundi tinutudlok ko la an pagkukulang hini. diri na importante kun ano ini nga klase.” “solitary verb” an pulong nga “inom. hunong. Diri igka kalirong nga matungod han empirical nga pamaagi pagsantop han mga butang nakaabo t an tawo ha bulan. an importante iy a ini nauulian ha panahon nga magpalya an mga intelekwal og legal nga instutosyo n han tawo. Ha usa nga bahin tama hi Pascal og sayop liwat hiya ha luyo nga bahin. Hi Blaise Pascal natuod nga an tanan nga butang akos santupon ngan ig-eksplikar han linggwahe han Matimatika. pananglitan. “Imagination can mak e a people happy but it will not make them wise. Buot sidngon. An kamakiiinomon. sum ala han igin-asoy ko kanina. An Makagarahom na an magbubot hiton akon kapalaran. an kamakikakantahon og kamakisasayawon han mga Waraynon in pira nga magpapamatuod hini.

Marasa an kinabuhi han kawatan. Ngan ha takn a nga bumaya na an usa nga tawo hini nga kalibutan naundang an iya “pag-ukoy” ngan “ka warayan” ha metapisikal nga pag-inoino. ubos nga klase hin kinabuhi an “mag-ukoy” ha kalibutan. kun sugad. may mahatagon nga kawatan. Tumurok. Riko an kawatan. may nagtitinda nga kawatan. patigo. Baraan an kawatan. may nadalagan ha eleksyon nga kawatan. Ha takna nga an us nga tawo umabot ha kalibutan. kinaiya. agud liawon an kada tagsa nga kalu garingon tikang han “kawaray mahihimo” ha “pag-ukoy. tuna han mga kawatan. diri angay nga seryosohon agud ini diri mabug-a t ukyan. patigo. kay linalantaw niya nga lumalabay la an nga tanan dinhi ha kalibutan ngan an kanunay nga mga butang diri “naukoy.g. (Usa ada ini nga rason kun kay ano talagsa ha mga Waray in nagbibitay kompara han mga Hapon. hi Nawara Polana.) daw Usa ini nga surodlan diin natitipig an pamatasan. S iguro. Kay ano h a mga kanta.” Kun iya linalantaw nga an pagkabuh i ha kalibutan in usa nga porma hin pagkawaray gahum ha metapisikal nga pag-inoi no. panlantaw og pamahungpahong han kultura kun diin ini nga mga susumaton. may nakayuniporme nga kawatan. og siday kita huhugot hin proweba? Tu ngod kay ini nga mga materyales (susumaton. An usa nga tumalikod-na-ha-kadayonan in ti natawag nga “nawara” (naWAra) e. <b>Waray la</b> An kinabuhi han tawo. Pito ka yukot nga kapurupod-an nasud hin mga kawatan. Maupay nga tawo an kawatan. hi nawara Polano. naglalakaton na hiya tikadto kun tikain man.usa nga Waray ha kalibutan tinawag niya an iya kalugaringon nga “Waray”? Buot sidngon ba. gamhanan hiya san-o hiya nakanhi ha kalibutan? Kun sugad..darahonon.” nabantad o. nawawaray na hiya. Ano gud an buot sidngon han ngaran nga Waray—gawas han literal nga kahulogan hini? Kay ano nga tinawag nira an ira kalugaringon nga Waray? Ano nga klase hin pagkita han kalibutan og kinabuhi may-ada an mga Waray? An poplunganon nga nasiring an maupay nga magbaton: "Sabwag dawa. Diri niya tinatagan hin igo nga bug-at an pag-ukoy dinhi ha kalibutan.” kay di ri na hiya “naukoy.) Makikit-an ta ini nga kustombre ha mga kinadaan nga mag kanta. “Nawara. Kawatan hi Tatay. an “waray-waray la” nga pamahungpahong han usa nga Waray subay han akon paghinga day kanina in matatawag ta nga baton niya basi han iya pagsantop og pagkita han kinabuhi og kanan tawo kahimtang. Mas may gahum an “kinabuhi” san-o an “pag-ukoy” ha kal ibutan. ngan may kawatan nga kawatan. og siday." <u><b>Kawatan*</b></u> August 7th. diri–waray la. 2005 Kinawatan ka? Maaram ka. may hin-bisan-ano nga kawatan. basi gumaan—taw-an. darahonon. susumaton. patigo. Tinatawag nga “Honorable” an kawatan. didto bayani an kawatan. . darahonon. etc. Kawatan ako hin siday. lugod. etc… nagtitikang. Kawatan hi Nanay.” Asya ada nga naimbento nira an tuba ug ignom. darahonon. susumaton. Nagpapakita ini nga an “pag-ukoy ha kalibutan in kahukasi hin gahum. may “cum laude” nga kawatan.

Pabusagon mo an amon mga panit. 2005 Waray sulod an akon biso. An akon dughan waray kaalgi bis’ usa ka turo.” An kadaan nga ngaran han Tacloban in “Kanka batok” —buot sidngon ha literal nga paghubad— “lugar nga tinatag-iyahan han kaaway. Yanti Soebiakto ngan B. iba nga tawo it’ nagbabayad hit’ at’ utang nga kaburot-on. <b>Sarabat</b> : Amen Sugad han tinikangan. lumingiw ka. Tumuktok ako ha imo payag ngan didto imo ak’ pinauswag. 1 Nangangahulogan nga “kaaway. <u><b>Kan Palab. Umuli ako. 2005 <b>Parupamatbat</b> : Ngan an mga dayo nahimo nga ginoo… <b>Parasabat</b> : Nag-ukoy dinhi ha aton. tag-ada han payag nga akon sinirongan dida han magmadlos us’ kaga b-i</b></u> July 26th. Nabugsay ako tikang ha Digyo basi mag-alog hin lambonaw. ini. <b>Parupamatbat</b>: Maghimaya ka Mana Maria nga puno ka hin grasya…an ginoo nga d ayo aada ha imo. pinasuno mo ako han taklap han nabarikasan mo nga dughan. <u><b>Hi Kabatok nag-alog ha Basay</b></u> July 15th. Buot ko ibutang an akon hinahabak nga biso. . pinahigop hin sabaw nga mapaso-paso. Palab. tubtob la hit’ paghuraw. </i> <u><b>Pag-ampo</b></u> August 6th. 2005 Dila ko na la an mamara nga parte han nangungurog-kurog ko nga lawas. <b>Parasabat </b> : Tagan mo kami niyan hin karan-on namon ha ikinaadlaw. pag-antos nga waray kataposan… Amen. Me dina matungod hini nga akon pagpasipara. An siday hinin akon dila. gindadayaw ka nga labi han mga Pilipino nga tanan ngan gindadayaw m an an imo anak nga hi Don Juan. Paghirani mo.” <u><b>Poplunganon</b></u> June 29th. Iginkarapo ko ikaw pagtikadto ko ha burabod. 2005 Kasagaran. Pagwad-on mo an amon panumdoman sugad han pagwara niyo han amon pinulongan.* <i>Nangangaro ako hin pasaylo kanda Ismail Tafiq. o kontra. puno hin lambonaw an akon biso. pero ini. nagpapas-an ka han dako nga daba nga puno hin tubig.S. an magbalos pagpanday han im’ dughan nga nagay-ab.

<i>Klang! </i> Adi na la nga mga bagting. </i> - .<u><b>Nakausa</b></u> June 28th. <i>Ting! </i> <u><b>Usa nga Pagpasipara Pagtulidong han Waraynon nga Pamahungpahong</b></u> June 5th. diri–waray la. <i>Ting! </i> Hala. 2005 <i>Ting! </i> Sinaog han barsa an imo lawas— linikid han buri nga banig— nga daw sugad hin suman. Kristo ako yana hit’ tupada niyan didto ha Kan-Olango. babantayan kuno niya an tinuon.) Hi Athena nanmaribi han mga <i>orchids</i> niya nanay. 2005 <i>Sabwag dawa. makadi ako. iton “<i>rice cooker</i>” di gad tinutukagan. 2005 <i> Ay’ pagpinakurii it’ im’ ulo waray na gad yana nagbabasa hin siday ngan waray sapayan kun ito maraksot o maupay</i> -Nicanor Parra Nakausa. (Di ba nagpataod na kita hin gripo?) Hi Lyra nagpakusina. <i>Klang! </i> Tagkinyentos an misa-kantada (kuha-dul-ong). ako naghinangad. Tres syentos— ordinaryo la nga misa. waray bayad.) Nakausa. nagkinita ha hirayo. (Pastilan. an magsumat nga tapuon ka dit’ ha langit. ha balay ako naghingaday bahin hin mga paaliday: Hi Timothy nagtaklos han umal basi magtiak han sungo.) Hi Alexious nagbitbit han baldi para umalog. (Kay may <i>gas</i> pa man. <i>Klang! </i> Ginpabenditahan ko la ikaw. <u><b>An paghugos ni ‘Tay Gayok kan Man’ Uyik nga parahubog</b></u> June 14th. nagpinungko. <i>Ting! </i> Kun bendita la.(Umuran pa la kanina. Tumurok.

Ini ginhapon nga paagi pagngaran nga kun diin ha Waray la nga pinulongan hikakag ian—in nagpapakita han iya pagsantop han kahimtang han tawo ha kalibutan. an akon ginhin gaday ha igbaw in nagpapakita kun tiunan-o hinulma han Waray nga pinulongan an p anmhungpahong han usa nga Waraynon og <i>vice versa</i>. Tinawag nga “<i>rahondahon</i>” (petal) an rahondahon han bukad kay alidagid ini hin dahon.” Dinhi.” og “seguridad.” Tinawag nga “<i>malonbalonan</i>” an malonbalonan han manok kay alid-agid ini hi n balonan.” An pulong nga “balay-balay” in may pagka-inosente. ano ini nga klase hin pagkita han kalibutan og kinabuhi may-ada an mga <i>Waray</i>? Syahan tugoti ako niyo pagesplikar kun ano an akon buot ipasabot han akon paggamit han pulong sa “pamahungpahong. karuyag ko anay maghingaday kun tiunan-o gin-nga-ngaranan han mga Waray pinaag i hin agnay an mga butang-butang: manananap. Dinhi gi hapon aton hihikit-an kun ano an iya baton hini nga iya paglantaw og pagsantop h an kanan tawo kahimtang.” nga pamahungpahong og m agaan nga pagkita han nasabi nga butang. Sinisiring nga an pinulongan an naghuhulma han panmahungpahong han tawo ngan an panmahungpahong han tawo an naghuhulma han pinulongan. Ha luyo ng a bahin. Kay ano nga tinatawag nga “<i>malonbalonan</i>” an malonbalonan han manok? Kay ano nga tinatawag nga “<i>rahondahon</i>” an rahondahon han bukad? Kay ano nga tinatawag nga “<i>balay-balay</i>” an balay-balay nga hinihimo han mga m utato kun nagmumuruglay? Kay ano tinatawag nga “<i>matabata</i>” an munyika? An akon karuyag ipasabot. An pulong nga “balay” in nangangahulogan hin “sirongan.Usa nga darahonon ha Waray Ano gud an buot sidngon han ngaran nga <i>Waray</i>—gawas han literal nga kahuloga n hini? Kay ano nga tinawag hini nga katawhan an ira kalugaringon nga <i>Waray</ i>? May kalabotan ba ini han ira paglantaw han kinabuhi? Kun sugad. matanom. “<i>adults can t ranscend their solitude and forget themselves in games</i>…. Yana . “mulay-mulay” og marayh k nga kahulogan. Ano an ipinapakita hini nga akon ginhihingaday? Dinhi aton nakikit-an kun tiunan -o linalantaw han usa nga Waray an kinabuhi. an pulong nga “matabata” nagsisignal hin “mulay-mulay. Usa ini nga makakag-isplikar kay ano nasiring kita nga maglipayon an mga Waray. Tinawag nga “<i>balay-balay</i>” an balay-balay kay alid-agid la ini han tuod nga balay…etc. etc. An termino nga “bata” nangangahulogan hin mutato o puya. suspetsa ko nat ubod an pagkamalipayon han usa nga Waray. San-o ako magtikang pagsari pagbaton hadto nga nauna nga mga pakiana . pag-abat.” “pamilya. nga an usa nga pamaagi hin pag-ngaran ha Waray nga pinulongan amo an paggamit hin “pag-alid-a gid. ngan kun tiunan-o inaayad han iya linggwahe an iya kalibu tan. og pagsantop han kinabuhi. etc.” Angay gihapon hibaroan nga gawas ha impluwe nsya han Simbahan Katoliko an “pamahungpahong” nga akon igsaysay.” Iginpapakahulogan ko an pulong nga “<i>pamahungpahong</i>” hin “paglantaw. o matawo man. Usa liwat nga nagataw dinhi amo an “<i>pamahungpahong</i>” han mga waray ngadto han mga butang ha iya palibot. karuyag ko tagan hin hirohilawig nga paghingaday an bahin han panmahungpahong han usa nga Waray bahin han kinabuhi og kalibutan. . Kun sugad. Sigon pa ni Octavio Paz.

” suspetsa ko. Kay ano.” Buot sidngon: <i> “Ginhimo ko an nga tanan nga akon mahihimo. An aton lawas diri gad aton.” </i> Ini nga kostomre ha akon pag-inoino an rason kay ano sumiring hi Orly Candari di da han libro ni David Martinez nga A <i>Country of Our Own: Partitioning the Phi lippines</i> (Bisayas Books 2004. Diri ako nagdidiwara han kamatuoran han Marxismo kundi tinutudlok ko la an pagkukulang hini. An Makagarahom na an magbubot hiton akon kapalaran. Sumala. Kon siya umabot na. Lugod.Linalantaw han usa nga Waray nga an tawo in nabubutang ha kalarakan hin kawarayan ngan waray niya h ul-os nga kontrol han iya kinabuhi. han usa nga Waray an ngatanan nga paagi agud malamposan in usa nga krisis og problema. Kadako han naiiban nga kabug-on ha dughan—pananglitan. An buhi pakawit. <i>existentialist</i> nagdidiwara han pag-eksister han labaw pa ha iya—<i>An Makagarahom</i> (subay han ngaran nga iya iginlarang ha Maka garahom. an importante iya ini “nauulian” ha panahon nga magpalya an mga intelekwal og legal nga instutosyon han t awo. An ngaran nga “<i>Waray</i>. Aada sasabuta. kinikilala niya na pag-ultan han iya hunahuna ngan pagsantop ha n kinabuhi. Manggud.). An usa usa nga <i>nihilistic</i> o. in nagpapakita han panmahungpahong og pag santop nira han kinabuhi mismo. An darahonon ha Waray nga nasiring: “<i>Kamatayon gad la a n waray remedyo</i>. <i >existentialist</i> an panmahungpahong han usa nga Waray. Santop niya nga war ay hiya gahum saboton an tiarabot pa la nga mga butang. kinilala han usa nga Waray an panginahanglan han tawo han reli hiyon. Nasasantop la han tawo a n usa nga butang human hiya magdesisyon. 66): Kay siring pa man han duduha nga darahonon: An patay palangit. Waray mawawara ha akon kay waray ako nga daan.” </i> O di man ngani. Hihimoon. Natipa ako han ideya nga <i>nihilistic</i> o. diri na importante kun ano ini nga klase. Hi Octavio Paz samtang iya igintutulidong an kinaiya han mga Mexikano dida han i . Kanan ulod karaunon. nagpalya an Marxismo ha Rusya og iba pa nga dapit? Ha pagbanabana ko. manggud. pananglitan. p. dida kun tima na ini matabo.” in usa nga pagpamatuod hini. <i> “Igintutubyan ko an nga tanan ha imo Bathala. Saho ko man. usa nga rason hini kay igindidiwara hini nga idolohiya an espiritwal nga panginahang lan han tawo. ha panahon hin krisis—kun in usa nakakaluwas hin. “<i>Bahala na. Ngan. upod na an panhunahuna han tawo. Santop og karawat niya hin hul-os an kamatuoran han kawara y pulos han pag-awil—mamateryal o maemosyonal man nga butang. Mayda niya gahum santopon an kinabuhi og kal ibutan. pananglitan.

Kun diri matungod han imahinasyon han tawo diri maiimbento an eroplano.” Linalantaw han usa nga Waray nga waray niya hul-os nga gahum ha iya kinabuhi. pananglitan. ano an iya paglantaw han iya <i>existence</i>. Hinungdan han pagbutho han <i>atheist</i> og <i>nihilist</i> nga panhunahuna ha ira dapit. an kamakakantahon og kamakisasayawon hin usa nga Waray in pira nga magpapamatuod hini. Ginamit ko kanina an pulong nga “<i>existence</i>. Hi Blaise Pascal natuod nga an tanan nga butang akos santupon n gan ig-eksplikar han linggwahe han Matimatika.” Salit. siring ko pa man. akos santupon han iya panhuna huna an usa nga butang o panhitabo. bisan kun baga mak ri an kinabuhi og ekonomiya magpapadayon gud permi an mga patron-patron og dinom inggo nga irignom. amo an tendensiya han katundan nga igdiwara an pag-eks ister han usa nga butang kun diri na.” Kay ano daw nga waray katugbang ini nga pulong ha Waray? Ano an buot sidngon hini bahin han Waraynon nga panmahu ngpahong bahin han kinabuhi? Waray ta termino para han pulong nga “snow” kay gawas m an an nasabi nga butang ha aton <i>geographical</i> nga kaagi. Diri igkakaliron g nga matungod han <i>empirical</i> nga pamaagi pagsantop han mga butang nakaabo t an tawo ha bulan. Hinungdan han pagtawaga ha iya nga “<i>superstitious</i>” han mga ta ga-katundan. May sobra 30 nga pulong an mga Agta nga an kahulogan “pangisda. Buot sidngon. An usa nga Waray. An ano man nga butang nga diri ma kwa-“<i>quantify</i>” in kadudaduda an <i>existence</i>. Kun dir i na niya akos santupon o waray na niya mahihimo ha usa nga panhitabo—an <i>Makagarahom</i> o an mga diri-sugad-ha-aton an iya laladngan n ga responsible. a n submarino og iba pa. kun sug ad? An pulong nga “<i>existence</i>” in pwede hubaron ha Waray hin “aada.” “<i>solitary verb</i>” an pulong nga “inom. Panginanoon ta daw an ugat han nasabi nga termino—<i>ukoy</i>. ha usa nga klase hin kahimtang (<i>state of being</i> )? Kun matugot kita nga may kamatuoran an una ta nga tigo. ” “mayday. An buot sidngon ni Pascal h an “<i>wise</i>” in nakahigot ha <i>empirical</i> nga pamaagi pagsantop han mga buta ng. hunong. An ginkaibhan la han usa nga Waray tikang ha mga Mexikano kay diri puy-aw (solitary) an pamahungpahong ha n usa nga Waray. sumala han igin-asoy ko kanina. an telepono. May 32 kapulong a n mga Badjao para han tubig. Pero diri liwat igkakalirong ni Pascal nga kun diri matungod han imahinasyon han tawo diri liwat hiya makakaabot ha bulan. “<i>Social verb</i>” an pulong nga “ignom. May sobra 50 nga pulong an mga Iskimo para han yelo . an makina. “<i>Imagination can make a people happy but it will not make them wise</i>. nasantop han pag-ultan han iya panhunahuna. Hunong tikang diin? ha usa nga paglakaton? o. Hain ka makita hin parahubog dinhi ha Leyte og Samar (upod han Biliran) nga solo-solo kun mag-inom? Asya nga an pulong nga—<i>ignom</i>—n angangahulogan nga damo an nagbubuhat hini diri la kay uusa. siring ko pa man kani na. nagsiring n ga “<i>man is not solely responsible with his actions</i>.” Dara nga waray ha Waray hini nga konsepto.” o “pag-uk (ha kalibutan). An kamakiiinomon. Ha usa nga bahin tama hi Pascal og sayop liwat hiya ha luyo nga bahin. An usa pa nga ginkaibhan han Waray nga pamahungpahong tikang ha katundan. may posiblidad nga di .ya libro nga gin-ngaranan <i>The Labyrinth of Solitude</i> (Grove Weidenfield 19 85) nga hinubad tikang ha Kinatsila ni Lysander Kemp og mga kaupod.” Pero mas hirohirani an urhi kay han nauna.” sigon n i Blaise Pascal.

An usa nga diksyonaryo ha computer—An <i>WordWeb</i> naghatag han mga kahulogan ha n pulong nga “<i>existence</i>:” <i>being. Metaphysical an karaygan han pulong nga “pag -ukoy. an pulong nga “pag-ukoy” nga nangangahulogan “pag-undang. darahonon. nangangahulogan ini nga pulong nga “pag-ukoy” hin <i>non-existence in t he metaphysical sense</i>. mga istorya. Kun aanhi k a ha kalibutan di ka na-<i>exist</i>. Barugo. diri angay nga seryosohon agud ini diri bug-at “<i>ukyan.ri nangangahulogan nga sayop an ikaduha nga aton tigo. panlantaw og pamahungpaho ng han kultura kun diin ini nga mga susumaton.” (buot sidngon “<i>na-exis t an usa nga hinimo</i>”) kay ano nga waray ha Waray nga pinulongan katugbang an p ulong nga “<i>existence</i>”? Og kay ano nga “hunong” (stop) an iya pag-ngaran? Lugod ma yda ta pulong nga “<i>nawaray</i>. an sunod ko nga pakiana: Ano nga kla se hin kahimtang—“<i>existence</i>” o.g. Ngan kun tinuod an ikadu ha nga aton tigo di nangangahulogan nga sayop an una. existence: metapisikal og pisikal. nagpadayon an pinusong nga is torya samtang an iba nga porma kultural nga Waraynon in nagkawara? Ini nagpapaki ta nga aada ha panmahungpahong han usa nga Waray an tumawa. Ha takna nga an us nga tawo umabot ha kalibutan. og siday. patigo. naundang hiya pag-<i>exist in t he metaphysical sense</i> ngan na-<i>exist</i> na hiya in <i>the physical sense< /i>. etc. ug damo pa. Han pagkanhi han Katsila og han Amerikano kadamo han mga porma kultural in naana w—an epiko. patay kun baga bumuhat pa) masiring nga “<i>waray ako kalibutan</i>” bahin han nahatabo ha iya palibot. creation. Basahon ta an usa nga pananglitan ha ubos upod an mga patigo. Kay kun an pulong nga “<i>pag-ukoy</i>” nangangahulogan n ga “<i>paghunong tikang han kahimtang nga ‘non-existence</i>. </i> Ha aton pa. An pinusong nga istorya in bahin hin usa nga tawo ha ngaran ni Juan Pusong. An tawo waray hul-os nga gahum ha iya mismo kinabuhi kay diri hi na-<i>exist met aphysically</i>. Usa ada ini nga rason kun kay ano talagsa ha mga Waray in nagbibitay kompara han mga Hapon. Pero may uusa nga porma nga hin pag-istorya in nakasalbar tikang han mga pandar ahog han Katsila og Ameriano.” kay diri na hiya “nau koy. cosmos. <i>nabanhaw</i> nga nagpapasabot hin pagbalik ha <i>existence</i>. kun matugot kita nga may kamatuoran ini nga akon ginhihingaday. Yana.darahonon. Ha aton pa. . og si day kita huhugot hin proweba? Tungod kay ini nga mga materyales (susumaton. patigo.) daw usa ini nga surodlan diin natitipig an pamatasan.” “<i>naanaw</i>. An kinabuhi seryoso. an “<i>waray-waray la</i>” nga pamahungpahong han usa nga Waray subay han akon paghingaday kanina in matatawag ta nga baton niya b asi han iya pagsantop og pagkita han kinabuhi og kanan tawo kahimtang. an dirodilain nga porma han siday. </i>” lugod. hi Nawara Polana. susuma ton. kinaiya. darahonon. “Nawara. susumaton. u niverse. an mabuhi dinhi ha kalibutan in pag-undang ha pag-exist.” nga nagpapasabot hin ag-undang pag-exist ngan an mga katugbang hini—<i>nagkamay-ada</i>. world. hi nawara Polano. darahonon. kun sugad.” nabantad na hiya tikadto ha kadayonan nga pag-ukoy. Kay ano pananglitan. Kay ano ha mga kanta. etc… nagtitikang. macrocosm. beingness. “<i>non-existence</i>”? Suspetsa ko. kanta.” “<i>nawara</i>.. og siday: Susumaton: <i>Hi Padre Nagburod</i> iginsaysay ni Leoncio Cabazares. pati go. darahonon. Makikit-an ta ini nga kustombre ha mga kinadaan nga mag kanta.” Kun iya linalantaw nga an pagkabuhi ha kalibutan in usa nga porma hin kamatayon <i>in the metaphysical sense</i>. diin an iya mga kaagi permi iginhihimangraw h a makatatawa nga panlantaw. Ngan ha takna nga bumaya na an usa nga tawo hini nga kalibutan nabalik hiya pag-exist <i>in the metaphysical sense</i> og naundang man hiya pag-exist <i>in the physical sense</i>. <i>nakagian</i >. Asya nga an usa nga turo g (o. basi gumaan—taw-an. Duduha kun sug ad an pagkulaw hin usa nga Waray han iya “<i>pag-ukoy</i>” o. mga kanta.” o “paghunong” nang ngahulogan hin to <i>exist and to live in the physical sense</i>. An usa nga tumalikod-na-ha-kadayonan in tinatawag nga “na wara” (naWAra) e.

ripitin. bisan la ako makakita hito’n imo kahimo. inmabot an bulan han Mayo. . burod ini nga manghod han padi. iya ito ginsirbian nga iya tiyan. Padre.” Dalagan han halo ngadto han kaniyotiyoan. kun baga yana. o diri. “Doktora. ripitum dako an tiyan. pero limbong han iya manghod. Makagangkagang la gihapon. niyan ini nga darag a may uyab. nga ka sugad!” “Ayaw la Padre kahadlok kay ini kanan Diyos mga hatag. may halo nga nakadto. han magmimisa na ha Santarin. ripitin. mamasirak Permi tapatuhod an sarowal. Patigo: Mamauran. di hulog ngadto han libaong. waray man ito t utubo. mabari an latay . may-ada bugto nga daraga. Hala gad daw. kay an padi baga nalipngawan. nag-aagi hin katunggan di may mga t ulay-tulay kada libaong. sentro pa kiana hiya. intrigo. epidemiya ini nga gulpi. kahulog niya kay dinmal agan an halo. Takay. Kanta: <i>Ripitipitin</i> kinanta han <i>Palo Rah Rah Rousers</i> ripitipitin. Pagkadto han padi han. tinugon hiya han doctor nga bangin ka mahulog. naglalatay. burod ka!” “Sus. dako an dughan ripitipitin. patron nga patron ka duro. kuntento na ako. Ini nga libaong kay gin-iinitsahan hini’n mga pago hin nipa nga linagusohan. Intoy!” Ambot ano an pakasabot niya kun lalaki ba. an hiroti nga diri ka mahul og. diri man busog Tingali an sisto an nakaurog! Ano gud an buot sidngon han ngaran nga <i>Waray</i>—gawas han literal nga kahulogan hini? Kay ano nga tinawag nira an ira kalugaringon nga <i>Waray</i >? Ano nga klase hin pagkita han kalibutan og kinabuhi may-ada an mga <i>Waray</ i>? An poplunganon nga nasiring an maupay nga magbaton: Sabwag dawa. Takay. totoo an padi… “Intoy.Leyte Hadto nga panahon nagkamay-ada hin epidemya. (manok) Kun kakan-o pa nagmingaw Dida pa panamok. in’ iya manghod umihi didto ha n arinola. ripitum Diri man burod. isulod ha garapa kay bangin kamo apektado hini nga epidemya. Di sige. Nanay mangaro hin lyabe Darahonon: An lagas nga naparayaw Masirong han sagmaw Nga an alisngaw Makakamatay hin langaw. ano an resulta han akon ihi?” “Agi daw. ripitipitum. An Santarin hadto kay waray pa kalsada.” Matutuman kay larang man kuno sa Diyos. an iya mimisahan Santar in. “Intoy! Intoy! Lingi gad. Kay sugo man pagkuha hin ihi. Hala. naluok. ripitipitum. kapupunitan ka. (namok) Ismayling: Bisan ka pa Intoy magpakawati-wati Magkurokulambid dida hiton poste Di ka gud ____________________________ Kun di kan Tatay. takay burod. Bisan paghatukan an kagang.” Niyan may usa nga padi. diri ka matumba ug ayaw na pagtrabaho hin magbug-at. pumal it hin arinola an padi. an padi dida han bungto. Ada . niyan nags iring an mag-aram-aram nga mga tawo: “An nga tanan nga tawo magpresintar han ira ihi. didto hiya iihi kay ipriprisentar na ngadto han pinakad oktor. m agmamantinir ito hiya.

“mother. Tungod kay han tiyan. an amon English teacher. waray mohapyod. I call her “mommy. gumamot hin lima. diri–waray la. syahan. nasiring ako: “nana. Didto. <u><b>Tawgi</b></u> May 9th. Didto han tabo ha Palo an ak’ tawgi napalit mo intawon.Tumurok.magsusundalo</b></u> May 6th.” Sumiring hira nga: “nanay. upod han kamatayon pagbibilngon ni Badoy an kinabuhi. An pag-awayan—ha Cordillera.” Yana. Siring ni Ma’am Sabel. waray hangin.” <u>\http://voltaireoyzon. o an kawarayan. 2005 Ha balay. Nag-atamanako hin gugma: waray mo dagaang. waray tuna kundi tubig la. o man ngani dinhi ha Samar— asya an paglaom. o an ha Sulu. 2005 Diri para han nasud. an akon puto. <u><b>Hi Salvador.” diri kuno “nanay”— “mama. nanahon hin duha. An akon gugma hasta yana.friendster. ha Mindoro.blog. laray la gihapon.” Pag-grade one ko— diri kuno “nana. <u><b>Nagbalyo Ako Hin Nanay</b></u> May 6th.com/2005/05/\</u> <u><b><i>Dako nga Kalipay an Makauli ha Balay! </i></b></u> Dughan ko limnukso hin kalipay Han akon makita ak minayuyo nga balay Sugad hin maiha an akon paglinakat Waray tupong an himaya hini nga pagdangat . Kay dinhi hini nga dapit mapili ka la han kauunongan— an bala. Diri para hin kun ano pa man. Well. 2005 Nagtanom ako hin munggo: waray sirak.” siring han classmates ko.

han ginkikinitaan ko hiya. sinulod hiya.. dagko tam tawa bisan d uwa la kami.. ngan pumasar giyap ha katapos taposan. Damo an amon nahimo na palusot ha mga pamilya para la matabo ito na amon gusto. bgan perpekto na kun kikita-on... h inay hinay namon gin alsa an amon relasyun ha sunod na level. Hasta umabot na an pinaka dako na problema…. (Problema na) <u>\http://jhany-boi.. pero diri sugad hito ka close . na naka huna huna ako na “swerte gud ako” kay nakada hiya .. suka didto. Umabot ha punto na nagka mag bestfriends kunuhay kami hito na malademonyeta na b abaye. marishyo. nagka close hin duro.. tigda may umulpot na lalaki..binu ang para la sa amon barkada Biskan nanu na trip Magkasarayo la kami gihapon       .Urog manaligdig an ak mga luha Han ako nakadto pa hirayo nga Pampanga Tungod han kamingaw mga pinalangga An paghirayo ako naharugda <u>\http://ischoolsbelinda. nalingkod ha gilid. inom didto...com/about/\</u> <b><i>Waray Story: Rise of the Vampires</i></b> An Katinikangan… Han panahon na naguusaan la ako.. (Lousy pero tuod) bwahahaha… <b><i>Waray Story: Evolution</i></b> … continutation… Padayun an amun kalipay. marishyo.....friendster... Tungod han amun duro na panhigugma.. hasta na nagka DEBELOPAN kami. inom didi . suka didi... tungod han iya gugma ha akon..... (diri tungod ha akon). bisan duwa la kami.blog. aray.. tigda la nagpakita ini na usa na babaye na malademonyeta.opmpinoy.. datung a barkada Tara na kita. ka da adlaw makita ka hit iya hitsura. kami nala ito n a duwa an naginupod upod. nagkasanrangay.com/opm-language-waray -waray-song-lyrics. ngan natabo man gud ito... asawa na gud an amon trato ha usa usa. uyab niya. so waray ko na hiya paki alami.. as in super close. =P Hasta na nagbulag ito hira han iya uyab.. ngan nagka magbarkada pa.com/2009/02/waray-story-evolution/\</u> <b><i>Lyrics from: </i></b><b><i><u>\ http://www... namamahungpahong.. nagkak ape sabay yosi.. hasta sumulod ha akon huna huna pasudlon hiya han amon organisasyun. damo an swerte na umabot..wordpress. Alas siete pala sa aga tambay na liwat Gawas hulat barkada palit malboro Lingkod sa akasya... (gitara) Kanta san binu ang .html\</u></i></b> <b><i>AH MAK MAK (AKUSTIK) Lyrics</i></b> Alas siete. hasta han pire nakon pamahungpahung hito na lugar nagka kiriglalaay kami hito nira. ngan waray kabarak-an ky kada adlaw tikada man ha akon an pag uuli.. nakahuna huna kami hin pag live in. kumpleto na? (kumpleto na!) Hala dad a an girata. kay tanan na butang pirme kami sab ay sabay. kami an nagka day un. dumuroy an amon kalipay.

.pero kunta kun wara ka kwarta Wara ka sangkay... .. . .!! ah makmak . sangkay la ba sa pulong   . ah makmak 3x Pag kagab. . Ahhhhhhhhhhhh. Sanglit ayaw ibutang ha imo hunahuna Nga ha imo ako mabaya Kay diri ko mahihimo ha akon higugmaon Tubtob ha kamatay akon ta ikaw mamahalon. <b><i>AKON TA IKAW MAMAHALON (MAG-AANO AKO) Lyrics</i></b> Mag-aano ako kon mawara ka ha akon Ha ngatanan nga oras akon ta ikaw iiliwon Tungod kay ikaw akon hinigugma An akon kalipayan dinhi ha tuna. <b><i>AN IROY NGA TUNA Lyrics</i></b> An Iroy nga Tuna matam-is pagpuy-an Bisan diin siplat puros kasangkayan Hahani an hingpit nga ak kalipayan Hahani hira nanay. makmak!!! Gin agahan na lat kit Sa pagirignom ah makmak! ah makmak tulo laway (ah makmak!) ah makmak ah makmak tulo laway (ah makmak!) pukawa.!! ah makmak .!! ah makmak . . pukawa na sira kay Ah makmak kaon utot kay mangunguli na Ah makmak kaon utot kay mangunguli na Manguli na.pukawa. pati kabugtu-an Lugaring mahiblon ha dughan mabug-on Nga an Pilipinas dayuday uripon Ay Tuna nga akon natawhan! Hain daw an hingpit nga at katalwasan? <b><i>AN PAGKASARANGKAY Lyrics</i></b> Diin ba an tubtuban Ngaran nga pagsarangkay? ¿Nasagdaw ba sa sugbong Sa oras san kagupong? Sangkay. 2x Ah makmak.e alas nuybi magiirignom C ahmakmak an sumsuman Ah makmak. 3x Waray iba nga lyrics kundi Ah makmak. 2x An amon pwesto didto sa akasya Ay la pagkusuga iyo boses Kay si man joe makaturog na!!! Ah makmak. Chorus: Ah makmak.!! ah makmak ..

Pagtikang han panuro han tun-og Mga bukad ngan dahon paghumog Inin luha. Labi kon upod ka han pagtan-aw Han kapusak han mga balud. Kondi inabut ako hin kakulba Ug an kamingaw namara-para Kay kon tingali an ak pagla-um Bangin daw la nim kawangon. pirit ako nga mag-aantos An luha sa mata. ¡ahay! Ahay! sa kinabuhi. Ginhingyap ka han inagi nga adlaw Ug an himaya nga hingpit gayud. Waray hunong hin pagtubod.. ¡ay ahay! Imo la ginlimot o ginsalikway Hain na an harok sadton imo mga im-im Ginpasipara o ginlimot o ginkawang. <b>Kon Harapit Na An Adlaw Matunod</b> <i> (When the Sun Is About to Set) </i> Folksong attributed to Agustin El O’Mora and Leonor Almeria <i>Kon harapit na an adlaw matunod Ngan ha imo hirayo ako Naputok an kakulba ha dughan Ngan kamingaw asay gud dako. Sanglit han pagsalidsid han mapawa nga adlaw Higtaas nga bukid luub hin kasilaw Paghuni han gangis upud an kamingaw .Nga pag-abot san takna Napalagiw la dayon? Hain adton mga palad nga magsasagubay San akon kagul-anan sugad man sa kalipay? Kawang an mga pulong Kon hirayo sa buhat Kay sa binuhatan.. ¡ahay! Inop nga napara sa mga mata daw aso Diri magaantos.? <b><i>AHAY! (MGA PANGANDOY) Lyrics</i></b> Ahay! mga pangandoy. Matin-aw ngatanan Sangkay. sangkay la ba sa pulong Nga pag-abot san takna Napalagiw la dayon? Hain adton mga palad nga magsasagubay. sangkay la ba sa pulong Nga pag-abot san takna Napalagiw la dayon? Waray ko nakikita Kundi an mga dagaw Dagaw nga napapara Sa akon lamiraw Sangkay. daw burabod. daw burabod.

Tulo la ako ka adlaw ha Cebu.html\</u > <b>Waray Poetry</b> Ini nga website in koleksyon hin iba-iba nga mga siday nga sinurat han iba-iba l iwat nga mga Waray .wordpress. <u><b>Untitled</b></u> By Mario Adorna He nanay.com/about/waray-poetry/\</u> Taga diin ka? Makain ka? Tag pira? Ano imo ngaran? Makadto ako Cebu.Duyog an pagtangis gindumdom ko ikaw</i> <u>\http://ischoolsbelinda.dutchpickle.ngaran Hamorawon Kamarasa inmon.he tatay. <u>\http://www.mahagkot on abaton Dara hinin puno.sugad man han akon mga sangkay kami ngatanan ha ilarum han hamurawon danay natambay Mga lumalabay man liwat agsub nanmamahuway Pagtanggal han butlaw ngan pamuhay-puhay. Maupay na gabi.com/philippines/samar/waray-waray-phrasebook.uhaw papas dayon .mga taga-Leyte. Maupay na aga.kami namamarigo Sanglit an amon adlaw. Maupay na udtu.duro hin kamarisyo Mataghom nga tubig.upod hi Inday kami pumapakadto burabod nga tubig han Hamorawon. This websi te is a collection of Waray poems called SIDAY. Samar ngan Biliran nga mga isla. Nahinumdom ako had2 han di pa nasusungkod he lolo Ha kada sabado. Maupay na kalup.

kalipayan aton natatagamtaman Huna-hunaa nala hi Santa Maria . In Fairness Mahusay Ka</b></u> Mario Adorna ako in usa ngan seminarista mayda ko ig-iistorya karuyag ko unta magpadi iyo gad man buligan pangadi damu gad ini nga mga butang pagdayaw ko ha Ginoo nakaka-ulang mga temptasyon ha kinabuhi ha huna-huna ko ‘danay naghahadi usa na dinhi hi kordapya mahusay hiya ura-ura baltok na buotan pa makisasangkayon pa hiya .angay naton pagburubligan Lugar han hamorawon aton unta paglinisan Kay inin kaupayan para man han ngatanan Ngan inin grasya han Makagarahom naton pagpahimulosan.Iroy naton ngatanan Pinaagi hinin burabo.binisita ha borongan Pedro.Sugad kala hin ininom. Dako gud ini nga karikohan.syodad han Borongan Ha luyo han kakurian. Juan ug ngatanan nga molopyo han Borongan kita ngatanan in magkaurusa para kauswagan Inin buruhaton. <u><b>Kordapya.tubig nga tag kinsehon.

nahimu nga gugma baybayon adto nga hi hiya in nakadto gindaop ko dayun hiya ngan kami in nagka-istorya ha dagmit nga istorya naging uyab ko hiya waray la pag-iha ginbaton ako niya kay ha akon naruruyag man liwat hiya tikang hadto an bug-os ko nga kinabuhi in nagba-o bisan ako pumakain ini nga babaye in ginbibiniling an akon pagka seminarista in hinay-hinay nawawara na an sulod han akon huna-huna waray na iba kundi hi kordapya pagpinan huna-huna ha iya in ako ginpipiraw na sanglit pagmata ha aga dire nagud ako nakaka-atindir han misa .una ko pala ha iya pagkita tigda ako inabat hin kolba pero ma ha pagtika-iha an kolba.

usa ka panahon ako in nakapamalandong ha bubong han seminaryo ako didto in nakadto didto ko nahuna-hunaan ine’n akon uyab angay ko dayun bulagan ngan dire nagud hiya liwanan kay hi kristo aada man pinagi hin surat didto ko ha iya iginsumat kordapya pagbulag nala kita waray na damu pa nga istorya han iya pakabasa namulagdat an iya mga mata tigda hiya nga nag-isog sugad sugad hin dalugdog sinulong hiya ha balay iginlapid pa hi nanay dayun man ako nga ginawas ginkukurog ngan puno hin hulas pastilan kordapya uunan-hon ko man kinahanglan ko man ikaw bulagan dire man kita pwedi magkatuman kay ako in magparadi man .

Diyos nga malolo-oyon nangangamoyo kami ha Imo Nga antes kami koha-un Nimo. <u><b>Pangaradi-un Han Kabogto-an Borabod Hamorawon</b></u> By Ben Alar Diyos nga makagarahum Nga naghimo han Borabod Hamorawon Nagpapasalamat kami ha Imo hini nga Imo eguin hatag ha amun Logaring pasaylo-a kami Ginoo an Imo mga anak nga bongalos Kay amun guinpapabay-an ini nga Imo bendisyon Bogtong nga alahas an mang-gad wara sogad Espeho hit kalag hit Borongan kan Birhen Maria guin babantayan Eguin tu-in ha amun han amun mga guinikanan. Paghimo hin mga bag-o nga dalan Kay basi ngahaw pagda-opon han mga besita Ngan maguin bato. Amun eguin sasa-ad ha cada tagsa Ini nga tingoha diri mapapara. Matoman konta. bogway nga lawas ngan madig-un nga determinasyon Kay basi namun pagbohatun an pagpaka-opay Han hitsora ni Tobig nga pina-ora.barani han mga torista. Amen. tagan Mo kami Hin sopisyente nga panahon. . Pagbalik han da-an nga mga aragui-an. Ha ngaran ni Hesus.imu nala unta pagpasensyahan ug sugad man maintindihan pamiling nala hin iba kay damu man dida ha kon in mas ma gwapo pa….

salog nga Borongan Asay gintikangan bungto nahingadnan Madakmol nga borong kada kaagahon Asay an tigaman hadton kadaanan An sapa ha Bulhot angay nga tubtoban Upod pa an Greenland. Sabangnon ngatanan Manghod katiopay an bungto ha Sawang Hadton kaonahan an sentro an Sabang May barracks pa ngani an mga sundalo . Marilyn Sagaoinit Alar.) Sabang nga baraan. <u><b>An Kanta Han Sabang</b> </u> (Siday nira Andrea Amoyo Sagaoinit. ngan Ben Alar.<u><b>Ahay! Mga Pangandoy</b></u> Ahay! (Mga pangandoy) Folksong Sung in Waray Album 2 by Mabuhay Singers ¡Ahay! mga pangandoy. Cancosipi ngan Tabok sugad man Usa an yinaknan. ¡ay ahay! Imo la ginlimot o ginsalikway Hain na an harok sadton imo mga im-im Ginpasipara o ginlimot o ginkawang. Canpinid ‘lilbungan Tambak. pirit ako nga mag-aantos An luha sa mata. ¡ahay! Inop nga napara sa mga mata daw aso Diri magaantos. daw burabod. ¡ahay! ¡Ahay! sa kinabuhi.

lalaki. bata ngan tigurang Kada usa hira may ada surudlan Puno hin tagitis ira kalipayan Malagsim nga sabaw wara kapareho Damo an tagitis Marso. Mayo Ha bog-os nga bungto bisan diin kadto . maadlaw pirmi la maribhong Babaye. kadayaw an gin-aandaman Magab-i. Abril.An mga sakayan dinhi an pagpondo Hadto han damo pa an kahoy ha guba Adton mga lancha dinhi gintutuha Pantalan han Sabang ira duruongan Maupay tagoan. gudti an bub-ongan Panahon han lokad napondo an barko Harani ha Ando marisyo an baryo Adton mga lancha naghahakot hira Lokad ha almasin damo nga kwarta An anak han Sabang hi Amboy “Boaya” Panahon han gyera lider han gerilya Nagmayor han bungto katapos han gyera Adton mga pilyo nahadlok ha iya Kaupay nga hatag grasya nga langitnon Tagitis han Sabang marasa kaunon Darako an hubas ha panagitisan Kahanap.

an gab-i nga dulom   ha kalawdan. harani kay mauli ka man. nagbabalatbagat . iton mga balod Mulayan han dagat Nga dit An gab-i nga dulom. Pepelitan Ira pasasginan an panagitisan An ira tinguha an kadaragan-an Hi Idak. may nagkaingin Nga madlos huyog hinin hangin. hi Padang hi Dada hi Babang Diri gud mabaya bisan pa umuran Diri mapupuni bisan pa pag-isgan Paglaom han Sabang kamo kabataan Maupay nga ulo. Daw Nasusunog (As If it were burning) Folksong Daw nasusunog. sidsid han langit Pati an dagat gindadala-it Bangin ha unhan.Ha Sabang la ini makikita niyo Mag-osig nga ayam. masirom nga dalan Di makakapugong han kaulitawhan May tikang ha Lonang. Sawang. Iton mga balod. bugway kalawasan Iyo kabobwason asay pag-andaman Harayo.

luyo han bukid Bunyog panguli an katamsihan Nahadlok bangin magab-ihan <u><b>Kon Harapit Na An Adlaw Matunod (When The Day Is About To Set) </b></u> Kon Harapit Na An Adlaw Matunod (When the Day Is About to Set) Folksong attributed to Agustin El O Mora and Leonor Almeria Kon harapit na an adlaw matunod Ngan ha imo hirayo ako Naputok an kakulba ha dughan Ngan kamingaw asay gud dako. Nga nakakali-aw han mga dumaragat. dinumdom ko ikaw Ginhingyap ka han inagi nga adlaw Ug an himaya nga hingpit gayud.An dagat naranggat. Kon nadangat na an gab-i upod an kamingaw Labi kon nabati han huni han kalaw Pagpurak han sidlangan. nagligidligid Didto huhuron. pagpuni-as han adlaw Pagkalpad han maya. daw burabod.     . Adto na n adlaw. Waray hunong hin pagtubod. Pagtikang han panuro han tun-og Mga bukad ngan dahon paghumog Inin luha.

pirme may upay Mayda lubi. mayda pa humay Iton dagat damo it isda Ha bungto han mga Waray. Waray-Waray pirme malipay Di makuri igkasarangkay Nag-iinom kon nagkikita Bas kamingaw mawara! Lugar han mga Waray-Waray Kadto-a naton. pasyadaha Diri birilngon an kalipay Labi nga gud kon may fiesta.Labi kon upod ka han pagtan-aw Han kapusak han mga balud. Sanglit han pagsalidsid han mapawa nga adlaw Higtaas nga bukid luub hin kasilaw Paghuni han gangis upud an kamingaw Duyog an pagtangis gindumdom ko ikaw Waray-Waray Author unknown Sung by the Mabuhay Singers in their Album "Bahal nga Tuba" Waray-Waray.   . Kondi inabut ako hin kakulba Ug an kamingaw namara-para Kay kon tingali an ak pagla-um Bangin daw la nim kawangon.

. <u>\http://waraykami. hain na an at mga saad nga deri kita magbubulag waray na pag laom pa na mag kita kay ikaw na mayda na iba..oh. sarado na n istorya.o naman ako hain kana hain kana       gante nga punay. mayda upay Diri kabos hit pakig-angay Sayod kamo basta Waray. Waray-Waray! (Waray-Waray kabuhi maupay) Waray-Waray! (Damo iton lubi pati humay) Waray-Waray! (It mga dagat riko hin isda) Ha bungto han mga Waray! Waray-Waray! (Waray-Waray pirme la malipay) Waray-Waray! (Diri makuri igkasarangkay) Waray-Waray! (Nag-iirignom kon nagkikita) Bas kamingaw mawara! <b>Waray Gud</b> ni Vicente S.oh. samtang ha tuka ni Urhi. deri ko gehap mangangalimtan an aton mga saad nga duha ikaw gud la an akon gin hihigugma naot unta ikaw sugad gehap anu an akon bubuhaton nga warai kana deri na ako maaram kun mag aanu pa pastilan balik nagad ha akon mag babag.. waray gud maaalsa inin patay nga sawa... tukmo nga guti. de Veyra Sikmit han im-im ni Una.yeah.Mga tawo nga Waray-Waray Basta magkita.com/\</u> HAIN NA oh. in wati nga pirdido. .blogspot.

oh. labi na ang pinaka-importante – kun natapos na an iya kiray.blogspot.. bangin pa bumagyok ha amon.. <u>\http://vienmar. Magtitikang an rituales han pagpahusay nga kada aga gin bubuhat ni Nanay.oh.... madali nababalanse an duha nga kiray – eksakto la an kurbada han arko. Pero nag-iikmat ako kun an kiray baga hin mga pako han uwak nga naglilinupad ha kalangitan.. Nangi-ngita ako dayon hin masisirongan kay sigurado mabunok. mag aampo nala ako yana (mag aampo nala ako yana) ikaw ug ako in mag kita ha lain nga panahon.oh.oh. Kun maupay an buot han pagmata.o naman ako hain kana. ha espeho naatubang. Na-gwapa dayon hiya.. kadakmul ngan kahilaba.kun ikaw waray na pag higugma ha akon mag aanu man ako (mag aanu-anu man lagi ako) hain ikaw mag malipayon mag huhulat nala ako ha imo anu an akon bubuhaton nga waray kana deri na ako maaram kun mag aanu pa pastilan balik nagad ha kon mag babag.o naman ako hain kana anu an akon bubuhaton nga waray kana deri na ako maaram kun mag aanu pa pastilan balik nagad ha akon mag babag.com/2008/12/hain-na-lyrics-by-nathan-waray-waray.oh.oh.htm l\</u> An Kiray Ni Nanay Kahuman niya karigo ngan magliwan nadiretso ha tocador. .nag lalaom pa gihap ako.oh hain kana hain kana..oh hain kana. tingali matam-is an inop o hi Tatay waray magpinasaway.oh. ngan nasabot ako masirak an adlaw ha am panimalay. Guti-ay pa ako gin susundan ko na ini nga kirita-on.o naman ako hain kana hain kana oh. anu an akon bubuhaton nga waray kana deri na ako maaram kun mag aanu pa pastilan balik nagad ha akon mag babag.

. ----------------------------------------------<b>Salin Nangaturog ako paghinulat ha imo kagab-i. Pagsirom. Namalanga . gin talikdan ta ikaw ngan bimalik pagkaturog. diri la salin nga guti-ay – Kay bug-os pa an ak pagkatawo. Guin bibiling ko hi Idoy nga nagpipinalutaw hin papel nga baruto. gin upay hin paglatag an magrasa nga pagkaon para han ak pamahaw. pagsalin bisan la guti-ay.. Ngan tikang yana. May lakip pa gud nga plastic nga bukad An im halipot nga surat nangangaro hin pasaylo. nga imo ginsinampit. usa la it ak hangyo – ayaw ako dad-i hin bisan ano.. Duro an ak kagutom pero dayon la binalik an akon gin ininop – hi Nanay nga nagsisinagdon “Uday.. </b> -----------------Paghuraw han Uran Sige la’t pag-inuran. nawara hi Idoy pakabati niya han nagkikinayabag na konsyerto han mga pakla paghuraw han uran. gin baton ko hiya – “Ayaw ka baraka. han kasina ko nga an inop waray kahuman. kay gabay na la waray kung salin la ito. maglipayon an kabataan nga baga hin mga pakla pagkahuman h an halaba nga huraw. Waray na hiya – guin kuha han ma-intremis nga panahon nga di pa takda para magmulay didto ha mas dako nga murulayan han kinabuhi.waray na umuli Pero usahay nanunumdum. Nag-iininop. Pagmata ko kanina nakalakat ka na..... Didto ha lamesa gin paso mo.” Ha ak hunahuna.Tinmubo ako sayod an usa nga butang – An barometro han panahon ha balay Amo an kiray ni Nanay. ------------------------------------ . Nanay!” Gin limpyohan ko an lamesa ha plastic bag gin butang an imo dara Ika-lilipay ini han mga ayam ni uga-ngan. nabalik kun kinukubit hin guti-ay nga kamot nga napabulig paghimo hin papel nga baroto ngan napaopod pagpalutaw hini ha lasaw Nabalik an kasanhi hi Mano – Idoy na liwat waray kaguolan bisan mahulos hin pagminulay..

.amo it siring didi.thank you! taga-alang alang! mayda niya mga jeep na lovely day! Hehehe diri ak ha iya.....sal amat tim comment... and tne WINNER is Ms<pd>. ..may mangangalas..pakayawa gad la hahay .soo loud taga tugbong.. kan emil yak baga liwat hin kanan lalaki tak tiil masumo kaman.multiply... just my opinion ahanumdum ako na nag himangraw hiya hin waray-waray dialect ha tv sunday night a d2. may buot nman e2 hi ya.. Mesa? stewardESS ada it tawag ha iya kay FEMAL E man.. Hala! kahusay na nimo hin duro mana! Im proud of you! huna ko hi michael v.. yaik artistahun naman ini hahahah cool!!!! iba gad manel Mana... tak patod hyest level na tlga .. Iba ibahan kna tlaga d ko n mareach.hi madam meldy aunty han akon classmate han highschool...babalyuan ko nala. oo little laughing mate gud can kay grabe sig e lat pagtinawa! hahaha! pero waray pa hiya laughing mate! hahaha paghimo na! lo l! Kun san.com/journal\</u> <b>dire iton akon tiil. Ha ha...taga tolosa. a nd necia =)) balik dayon tomorrow!! </b> ambot ngani kon maaram hira nga aanhi hira basta it importante damo it nadayaw h a ira! aaayyyyyy.....extra man ini ha usa ka show ha GMA.haha classmate ko han high school. ini it tinuod nga waraynon. tga san jose ka dri manila taga takloban ini?. my intentions are good to have unity.. amo gud la. avcurs may mareact..kananga Leyte heehe diri man ada ito hiya proud han iya pagka-waray.. pabay-i la eto. hahaha ..i really appreciate all the comme nts.</pd> MARINEL POLIRAN!!! Tindog marinel!!! Tindog!!!! hahahahaha. anak hit tagiya han divisoria mart oo nakit-an ko na e2 hiya ha divisoria mart did2 han mga utinsel natukdaw. hahahaha! waray pa kamo magkita ni lucas! 8 months na hiya.this is free country ryt?.but we can consider kay asawa man hin mayo... cebu man daw kuno hiya... pro waray pa ako bati na nag siring hiya na taga tacloban hiya.o waray na lechon. no o ffense.hehehe nika-ragua? butangi gad niyo apelyido.auntydulce.. kakaloka!!! 1 million vote from me...ok la ito..respetuhay nala bah . =s bon voyage auntyflor. pssst.. =\ malaksi lagi. mandad aut.<u>\http://mimosarose.sory la sayup.hehehe diri ito maupay pabaysahe nla hya! heheheh.. ah man sya. nag. mana gin botosan ko na ikaw.. hin ano? aaayyyyy!!!!! SHOESYAL!!!! TALAGA NAMAN! HAHAHAHAHAHA!!! WARAY NA MALAB AN! KAKALOWKA! sangkay gud kamo anu? support system!lol iba na level hi mana manel.. kanawong n maja salvador. nanunumdom ka pa ha Sta. my FAVORiTiSM ine dai!!!! dire maupay ine!!! I’ve got like 50 people nominated her so kon baga audience impact dara hiya. hoi nikki uli na iu! ... hain naman ini yana ad2 hit iya bado ada.amo it pamiling. amo gud anu.

... nakit-an ko an akon umangkon ngan an akon uyab. oo like gud kay maaram ako naawa ka. iba gud it mga tga housing anu davz. appear kita dida! imo ini fes?..rica camacho right there.. kun baga Uswag Bjanca..ika w ghap ngada. huna ko ha abroad.an nala liwt utro hin cheese. sayang nga sarado na an am skul hehehe.</pd> Bjanca Batan!!! hehehehe..! :Q hin-o ito hya?Miss Pintados? mamingaw man!! mamingaw na balit. balet bianx paumbini g nala kan manel.panlimpyo ngadto! asya la it im! </b> ma like ghap ako... <b>beer beer!.. Nino hala. ayaw cge hin facebook. ube hopia ngada.. maupay hin duru an akon adlaw. nagkaurupod kami han akon pamilya..hahahah day off ako yan ti!...pag inawa ko man!.... panguli kita mga t ol.) mga rockers hadto!!!hahaha hi didat pa. rayhak waraynon... nga yawa ini. (hahahaha i dont think you want to include this pero FYI? haha!) beer.. Labyu too jobex! See you soon.bisan ha dome la. ak student!! talented gud ine hiya ngan baltok! ha ha ha.... USWAG... Nagrarayhak... haha haha.. turno ko na para magretiro.. marlboro.. ay kabaraka papadad. panlimpyo ngadto! asya lat im! . maris yu la pagtinawa. nauwat man ak. Naglilipay... hehehhe..og ba. dus. hahahah.hehe librihe ghap kami. pira ngani adto nim gin bayaran jo para magkaada ka hin loyalty award?lol libre la adto kay loyal man gud ako dire paru ha im nga ginbaydan mo pan st.pero it tacloban dri gnbu2ligan.. amo ini it tuod nga filipina beauty. beer..panlugod!hahaha excuse me! tapos na! ako pa!! hahahahha! masipag ini amo tak day off 5 times a w eek! ikaw kay namamalanga kala dida! Karahibut. grabee kun manlibre hin dinner! Hehehe grabe kun manlibre..... mag aano mn kita kay hi manel tatagan ak hin notebook.....ada butnga ... humble waray ako masisiring mga rockers hadto!!!hahaha rizza. hahaah labyu marbex! hahaha....hehe) hehe harani la lwat am blay nganh dako lagi pagkit. ngan maupay an sirak han adlaw yana.. Nagtatarangka.hehe boutan.?! asya na panguli kta... Nagbubugi-ot! Mis a anay ugsa ha Lamisa! Malipayon Nga Patron PALO! hay salamat sumirak gihap.hehe) (natapod kei herani lat balay.haha and the WINNER is Ms<pd>. the rese hin wan milyon para la may award ka! Hahha <b><u> Marco Rafael Devora</u>: hoy ka nga kabulig ka ano nga sige tim facebook ha!?! pagtrabaho! hahahh! </b> hahahahhahahaha! kaloko nala hini nga bangaw!.. usa nga masamok pero marisyu nga gab-i bisan may makairinit nga panhitabo.. pancit canton.on. pr ay na ma promote ak next month para madugangan ahahahaha!! leyte high inin n bata! ka batch 99" go!! tindog kita hit aton! contemporary ko ini ha DWU......awww akon ini friend.proud to be one. at least m yna na decmbr macmba na2mn m ha sto.. mabuligon.....maupay na man ngean ano? Lol dako man ngean hia kitaon anuh? Hahah super mingaw kasi hiya and na fefeel ko it solemnity dd man kmi tg simba every sunday(sumtyms saturday. haha.. Nagtitirok...

kun it im amay buwaon. it maigo ayaw kahangit. hinot makapugong ha at? kun it Diyos aadi ha aton. damot maghusay dinhi ha graphika manila labhi na nga mga web designers pa hera! gusto ko hin irimnun! kinahanglan ko maminsar yana hin duru. Pakiusa by KITA CHOIR of Calbayog City INTRO I May panawagan       . aw asya ngayan it hi habagat. ayaw palipat Upaya iton imo pagpalakat . marisyu ngay-an. bangin diri gud ini maging usa ha akon mga paborito nga salida kay diri ak mailob na pagkita utro. ngan tak mayayakan la makarima-dima ini nga salida. ¿Kay ano nga ginbaya-an mo ako? Waray na balud inin lawod ko ¿Hain na an mga haplas mo? Nailiw na an baras ngan bato Bisan la Da nay di nagkaka-asya Sugad han langit ug tuna Kon an gugma Nga marig-on o masari g Di mapapara hin balud. nagkita pala ako hin American History X. agidaw kasamok ha balay makaarawod! kahuna ko man nga tanan nga nakadto ha balay ginpanhuhubya. Padis han pakdol nga linaga Bis mag-irignom nga mag-aga T iyan mailob hin pikada Bisan unanhon nga hugada. kun it Diyos para ha aton. tinipigan Kay an lanit san gugma Kon ilubon. yana nasabot na ak. diri ngay-an. pero grabe gud ini kamakalilisang.mag-iirignom nalan beer magtatrabaho pa! pagkita ko tam laptop kinahanglan na paaydun. ano kaman hito? alang usa gihap nga buwaon. Tagay na bangkero. ¿Kay ano nga ginbaya-an mo ako? Waray na balud inin lawo d ko ¿Hain na an mga haplas mo? Nailiw na an baras ngan bato Balik na kamahidlaw na ha imo Waray na balud hinin lawod ko ¿Hain na an mga haplas mo? Nailiw na an ba ras ngan bato Nailiw na an kasingkasing ko. bahal nga manamit Nga kon la g-okon.. Bantay bangin ka malipat Aanhi la dinhi an dagko nga uwat. ------------------------------------------------.Balud by Cielo Mga balud Nagpapasibo ha ka dagatan Kakuri gud madakpan Inin balud Ha baras napulilid Kon diri hira nag-iiso g Hay Intoy. Pag-ikmat. tim sangkay buw aon tikang pan katikang. Di ko igpapatambal Bisan mangutngot Inin dinultan Karuyag ko magbilin Dagko n ga ulat Basi tigaman An makalit nga palad Say naghatag sin kasamdan Punyal san k apalaran Pagtitipigan. ayaw gud pauwat.. Matin-aw daw tubig. hahaah gusto ko ig-uli tim misay nga itom ha balay! Bahal Nga Tuba by Mabuhay Singers Bahal nga tuba. Kamakuri mo pagdad-on Baga-baga ka gud la Hinin balud Kon nasisina nalakat ka Mag-uusaan ako. kalipayan An makalit ng a palad Say naghatag sin kasamdan Punyal san kapalaran Pagtitipigan. Padis marasa nga sumsuman Ngan hin pikpikot nga tulpokan Labis na gud nga kon sabawan Hitso gud an karukayakan. ------------------------------------------------. diri gud nahapit. bato bato ha langit. Paglisto bangkero. hinumduman.Basuni Ko Sa Dughan by Pablo Rebadulla Basuni ko sa dughan Arantuson. tim mga kabugtuan masukot nga mga buwaon. ginmimingaw lugod ako ha iyo. Tagay na. -sabi ni kate. Aber butangi basi higustohan I hin hubas-hubas basi tikangan Kay nanunubod na’t ak nasaragan Di nga tumay-ong di na tagayan. ------------------------------------------------. tabi.Bungyod. baga igo la’n kapait Nalangoy ha but -ol hin diri pinirit. hinumduman. hi not makapirdi ha at? it kahimo hin Ceasar s Salad hit akon iroy it pinakamarasa! Dagat! Ginmimingaw na ako ha im! Pagkita kita pagkatapos hin duha kabulan! maiha pa! ngisi bisan tim kasing-kasing naul-ol.

kon ako nalakat Iba an na hapyod Kon ako naabot.kamutangan san katilingban Hirayo man an larakton. ------------------------------------------------.an buhi nga simbahan Gintatawag kita mga binunyagan Iini an panahon pagbaton sa n kinahanglanon Takna sin uusa nga pamalandong II Nagpupukaw an Espiritu Santo D ida san aton hilarum nga katurogon Pagmata . may nagkaingin Nga madlos huyog hinin hangin. Inday nakain ka Han kasunog han monyika Pito ka tuig an paglaga. Gugma nga halad ha im! Udhanon k a pagkita Kon ako in mamatay ahay Hinigugma ko ¿an kalipay ko hain na? ------------------------------------------------. Adto na n adlaw. kon akon naabot Barahibo kuno Asya n tinikangan. Inday. katumanan buruhaton Repeat Chorus then Bridge Bridge: Pitad tipaunh an.Di Ak Nahuhulop by Mabuhay Singers Di ak nahuhulop ha tie mpo amihan Halu-ag an Samar nga pagpipilian Kada Sabado damo an bunyagan Ini nga lawas ko di aangan-angan.bungyod n a. bis pa gad kudkuron B uring la gihapon -------------------------------------------------.pagkiwa kay damo a n buruhaton Iginmantala nga misyon aton turumanon Chorus I: Kadi na.bungyod na.upod ngan pakiusa A n bukag san kinabuhi nag aaghat na Inin daku nga sasaro kanan Diyos mga upa Wara y ruha-duha buhat ngan duyog na Magrayhak na kita si igo nga kusog Pukawon an k aisog buhion an panlimbasog Iini an panigamnan mga larang mahimugso Pagsasaro sa n misteryo panaringsing san pagtoo III Pulong san Diyos an katatapuran Susgarana n san panutdoan Husbaron aton paglantaw. ¿Hain daw la an himaya Nga testigos han lang it ug tuna?. bis ka pa gad Iday Magpulbo.Gugma Han Mag-sangkay by Unknown Gug ma han Mag-Sangkay Ka maka ruruyag manla Pag kita kitaon Gugma han mag-sangkay Nga waray hin limbong An ira paniplat May pahiyom-hiyom Nga nakapapapas Han bid o han dumdom Sanglit sangkay ayaw paniplat Kon may kabidu-an ka manla Kay kami an sangkay mo Nga magaya-gaya May pag hiyom. Pa kiusa (Calbayog Diocesan Synod Theme Song) by KITA CHOIR of Calbayog City INTR O I May panawagan an buhi nga simbahan Gintatawag kita mga binunyagan Iini an p anahon pagbaton san kinahanglanon Takna sin uusa nga pamalandong II Nagpupukaw a n Espiritu Santo Dida san aton hilarum nga katurogon Pagmata .kamutangan san katilin gban Hirayo man an larakton.bungyod na. nagligidligid Didto huhuron. Nagdarudalagan ha tuna.Buring La Gihapon (Diri Na Gud Ako) by Mabuhay Singers Diri na gud ako. Inda y (Intoy) kon waray ka la pagyagayaga Kinasal na kita yana. sidsid han langit Pati an dagat gindadal a-it Bangin ha unhan.Daw Nasusu nog by Mabuhay Singers Daw nasusunog. aton na tikangan Ngadto sa dalan san katalwasan Chorus II Kadi na. may na bata. buhat ngan duyog na ------------------------------------------------. katumanan buruhaton Repeat Chorus then Bridge Bri dge: Pitad tipaunhan. an gab-i nga dulom An dagat naranggat. ¡Ay gugma ko! ¿hain k a? Hingyap han akon kalag Dumduma gad pastilan. luyo han bukid Bunyog p anguli an katamsihan Nahadlok bangin magab-ihan ------------------------------------------------. diri na gud ako Maghihigot hin manok Kon ako nalakat. may pag tawa Og may pangaraba Kay               .bungyod na.upod ngan pakiusa An bukag san kinabuhi nag aaghat na Inin d aku nga sasaro kanan Diyos mga upa Waray ruha-duha buhat ngan duyog na Coda: War ay ruha-duha. Nga nakakali-aw han mga d umaragat. magsudlay Magpabansil ka pa. Iton mga ba lod.Ginhilom Ko by Mabuhay Singers Ginhilum ko an pagbat i Han basuni nga ak gin-inantos ¡ahay!. buha t ngan duyog na -------------------------------------------------. mag-ariyos ka pa Maglipstick hin pula Magpahamot ka pa. May-ada na naton bat a. An aso waray kitaa.pagkiwa kay damo an buruhaton Iginma ntala nga misyon aton turumanon Chorus I: Kadi na. aton na tikangan Ngadto sa dalan san katalwasan Chorus II Kadi na. Di ak nahuhulop ha tiempo amihan Damo an sundalo nga pagpipilian Pipili-on ko an binansilan Kay maupay inday pagtarutanggiran.u pod ngan pakiusa An bukag san kinabuhi nag aaghat na Inin daku nga sasaro kanan Diyos mga upa Waray ruha-duha buhat ngan duyog na Magrayhak na kita si igo nga kusog Pukawon an kaisog buhion an panlimbasog Iini an panigamnan mga larang mahi mugso Pagsasaro san misteryo panaringsing san pagtoo III Pulong san Diyos an kat atapuran Susgaranan san panutdoan Husbaron aton paglantaw. ¡ahay! Nagsiring ka nga laumi Adton gugma nga diri mabalhin Kay an k alipay nga hingyap han dughan Nga ginlalauman han akon kalag. nagbabalatbagat An g ab-i nga dulom. asya n t inikangan Pagra-ot han buot Bis ka pa gad Iday. magsapatos ka pa Magkapuro seda Daw sugad in buring.upod ngan pakiusa An bukag san kinabuhi nag aaghat na Inin daku nga sasaro kan an Diyos mga upa Waray ruha-duha buhat ngan duyog na Coda: Waray ruha-duha. iton mga balod Mulayan han dagat Nga dit ha kalawdan.Bungyod.

pagpuni-as han adlaw Pagkalpad han maya. upod an harupoy Tamda an kasakit ine nga ha imo nagaandoy Pobres ko nga lawas nga ha imo nag-aandoy Birilngon ka nga ladawan nga t ikang ha langit Ginsisingba ta ikaw ha adlaw ug ha gab-i Daw bitoon nga maanyag lamrag han kangitngit -. lab is na gud kun upod kita. mintras di ka pa n a bibilngan. Pagtikang han panuro han tun-og Mga bukad ngan dahon paghumog Inin luha. Yana waray kana. ha kulaw Kay an mga tamsi Waray pinulongan. Ginpiksi ni Inday kay may sentimiento An nasisin ahan. dinumdom ko ika w Ginhingyap ka han inagi nga adlaw Ug an himaya nga hingpit gayud. tubtob diin it akon pamilin. Waray paaliday Kondi may higugma Nga inuonongan Kon nagsisigtangdo Nagsisipagtum an Kay sugad hit puthaw Ngan batobarani Karuyag maghangkop Ngan magkahirani Ba si makaglara Hin usa nga sanag Nga pakakamatyan Hadton ira saad. ¿Hain na daw la an akon kalipay? Putli nga gugma imo la ginkawang Dumduma an aton ginsaaran Akon babalunon hasta ha lubnganan.Ha Imo Tangbuanan by Mabuhay Singers Ha imo tangbuanan may nagpap anaghoy Mamingaw nga takna.Ikaw La An Higugma-on Ko by Art Ramasasa Kay ano nga binaya ka? Kay ano nga naglimbong ka? An dughan ko i mo gin samaran ¿Kay-ano nga nag bag-o ka? ¿Hain na an mga saad mo Nga ako la an higu gmaon mo? ¿Kay-ano nga iba na An tag-iya han kasingkasing mo? Malingu ka ngay-an nga sangkay An gugma ko imo la ginsikway Waray ako maghunahuna Nga an akon gugma uuyagan mo la. -------------------------------------------------. nga ikaw unta bumalik na. IV Nanhuhupon it ak mga mata. --------------     .an nabibidu-an Tungod la han gugma nga waray katuman. Limukon ug punay Nga n aghihilumlom Hin gugma nga tunay Waray aringaring Bis nag-aandulaw Kay nagkakasa bot Ha siplat. an gugma nga aton gisaru-an. pangaraba ko unta pamati-i na Pangamu yo ko ha imo. -------------------------------------------------. hinumdumi Nga magtatangis ako t ungod ha imo Mapahirayo nala ako Manggad pa hini’n dughan mawara ini’n kasakitan. III Aantoson ko ini nga tanan. Sanglit han pagsalidsid han mapawa nga adlaw Higtaas nga bukid luub hin kasil aw Paghuni han gangis upud an kamingaw Duyog an pagtangis gindumdom ko ikaw ------------------------------------------------. kun kasapit ka. daw burabod.kami an sangkay May tangkod nga higugma ------------------------------------------------. ------------------------------------------------. an pako daw h ilaw nga dahon An iya pagrayhak nga ak ginkinantahan.Lawiswis Kawayan by Mabu hay Singers Ako magtatanom lawiswis kawayan Akon la kan pikoy palataylatayan S abahis nga pikoy ka-waray batasan Sinmulod ha kwarto. kan inday higdaan. lawas ko mag-aantos kay amo man an akon swerte. An ine nga hugpo lawiswis kawayan Diin an higugma nga may rayandayan Magtutugtog dayon mga ginlatayan Maglipay ngatanan mga kasaangkayan. Kondi inabut ako hin kakulba Ug a n kamingaw namara-para Kay kon tingali an ak pagla-um Bangin daw la nim kawangon .Haroy. ------------------------------------------------. kuros kun pananglitan ako imo hinumduman. K on bati-on ko na an mga kamingaw Kantahon ko an mga awit An hingyap han ak’ kalag basi matambalan Kasingkasing nga im sinamad Ug didto ko hihimo-a an paghingalimo t. Kon nadangat na an gab-i upod an kamingaw Labi kon nabati han huni han kalaw Pagpurak han sidlangan. ginsasa-ad ko nga di maruruba. ha kasing-kasing han akon sangkay. Nga ma lipayon ka kanunay. ha balati-an ngan pamaland on ko. An pan yo.Li mukon Ug Punay by Iluminado Lucente May duha nga tamsi. Waray hunong hin pagtubod . Ini magpapabilin. II An tigla la nga imo pag lakat. Hi Mano palabio mahal mag baligya Adobo sitsaron upod an mantika Ginpadisan hin luyat nga tarong Hi mano P alabio mahal la gihapon. ------------------------------------------------. An ine nga pikoy nga pikoy pagl upad murayaw Natuntong han sanga dagos paparayaw Binuklad an pako.kun kahamlag ka. Labi kon up od ka han pagtan-aw Han kapusak han mga balud. an panyo nga may sigarilyo. an nabi.Kon Mahirayo Ako Ha Imo by Mabu hay Singers Kon mahirayo ako ha imo Hinumdumi. Bisan masakit an ginbuhat mo Maglala-um pa gihapon ako Maghuhul at han pagbalik mo Kay ikaw la an higugmaon ko. an mga kasakit nga akon gin agi-an.Kon Harapit Na An Adlaw Matunod by Agustin El O Mora & Le onor Almeria Kon harapit na an adlaw matunod Ngan ha imo hirayo ako Naputok an kakulba ha dughan Ngan kamingaw asay gud dako.Kapait Nga Pagkahimtang by Mabuhay Singers Kapait nga pagkahimta ng inin akon dinangatan An kabos nga kasingkasing imo la ginpasipad-an Waray nim o ikahirak inin akon pagkakablas Aantuson ko kay palad man Han gugma nga inongay an. -------------------------------------------------. ampo ko sa dios ha imo madangat.Imo Hinumduman by by: David Lelis I Tubtob san-o it ak pa g luha. Waray gud yayaknon.

lamrag ngan gugma. Lubi-lubi. Di ka nagbabasol ------------------------------------------------. abril. -------------------------------------------------Minahal Nga Tuna by Iluminado Lucente Minahal nga tuna.May Tamsi Pula an Dughan by N\/A May tamsi pula an dughan Gutiay ko la hidakpan Lugaring. Tuna han higugma. oktubre. Nobyembre. angay ka na gad pumahuway Kairo mo la. Ayaw gad pagsak-i. ------------------------------------------------. ay. magmaupay an kabutangan Diri mabalhin an iya paghigugma. Kan Tatay nga didto la. maluya ka na! ¡Ako pa ha imo magdidinalos ka na la! (KORO) Ini hi Man Tomas w aray pinipil kon nangungursunada Bisan la hin-o nga babaye basta may-ada gud la itsura Iya dinadaop. kon magdamo ka pa hin asawa Kay bisan a n imo paglakat haros ka na ngani matumba GINYAKAN: ¡Ayaw na pagpinasaway Man Toma s. An matahom nga im bandera Nakapawa nga gayod Ha pagawayan panlimbasog Bas matadong say magdaog. ay Kay nasalipdan Han lubi nga kalanyogan. ------------------------------------------------. agosto. Puyot han kabantugan. Pagkamahamot han marol ha Tolosa Bantog ka Iday. di ka nagbabasol. iya kinakaptan. Man Badul.Maupay An Taga-Bisaya (Kon Namimilin g Ka) by Mabuhay Singers Kon namimiling ka hin kapadis Maupay an taga-Bisaya M agmakuri. ------------------------------------------------. maupay sumayaw. matam-es ungod. pero batan-on pa Iya hinal aran han iya tim-os nga paghigugma Nag-isog la hi Iday ngan sinmiring: "¡Oy Man To mas lagas ka na!" KORO: Man Tomas ayaw na gad pagpinasaway Hunahunaa an idad mo .-----------------------------------. maupay ikontest Hiton mga bagang dida ha sang gutan Ngan an premyo iya gud pagpupulsan Ngan bis pa magkapustahan hin saut kon dumalagan. Kon di la hi abaniko Patay na ine’n lawas ko. desyembre .Sangkay Ko Nga Mamingawon by Ma buhay Singers Sangkay ko nga mamingawon Niyan iine kami Niyan nga gab-i nga ma mingaw Maghahalad kami ha imo. Nakapira ka na. Lawas ko. Ha imo langet.Sangkay by SmoothFriction S angkay kay ano ka Sumulod ha motel Waray ka sasabot It im pitaka waray sulod Sa ngkay kay ano ka Sumulod ha motel Waray ka sasabot It im pitaka waray sulod ------------------------------------------------. hulyo. ay Nadidisma yo Han balhas nga dimasyado. diri nag-aalang Bis kono sip-onon iya gud man ini kinukunswelohan Ini hi Man Tomas bisan na kon lagas pero naato pa Karuy ag pa niya nga magkamay-ada hiton nga asawa Salit pagbantay gud kamo adton mga k adaragan-an Likay na la kamo ini hi Man Tomas di angay ungayan (KORO) ------------------------------------------------. Agidaw -gidaw. ------------------------------------------------.Pagkamahamot Han Marol by Mabuhay Singers Pagkamahamot han marol sugad han sona ta Pagkamahamot han marol. Lubi-lubi Kon maruruyag ka kumaon hin silot Didto la nga didto la Kan Nanay nga didto la. pakigsabot. Setyembre. Mutya ha Sidlanganan . Ngan halad namon an kinabuhe. sexy. ma rso. San adlaw alpanan Han iya kapaso. ay. kabukiran Ngan ha dagat sugad man. Di lulupigan Magpasipara ha im . Kun pasipad-an an imo dungog. Hunyo.Man Tomas by Art Ramasasa I ni hi Man Tomas bisan na kon lagas pero naato pa Karuyag pa niya nga magkamay-ad a hiton nga asawa Akon ginsagdonan nga "Man Tomas ayaw ka maluya ka na" Nag-isog la hiya ngan sinmiring "¡Intoy nakakatamay ka!" Han usa ka adlaw ini hi Man Toma s may ginbisita Babaye nga byuda. inataman Magt             .Lubi-Lubi by Mabuhay Singers Lubi-lubi. pebrero.Waray Sugad by Cielo Waray sugad han aton paghiguma Karig-on di ri la basta maruruba Tungod kay aton man ini ginsaro-an Ginmangno. mayo. agidaw Nagsayaw-sayaw an bukaw Ngsirit-sirit an gitgit Nagsayaw-sayaw ha langit. Agidaw-gidaw an bukaw Naglupad-lupad ha ig baw Agidaw-gidaw an gitgit Naglupad-lupad ha langit Agidaw-gidaw an bukaw Naglu pad-lupad ha igbaw Agidaw-gidaw an gitgit Linmupad ha langit Enero. Di ka nagmamaan. kay hibubo-ay.Man Badul by M abuhay Singers Kon an mga sapa an alak say ibabaha O kon an dagat man say itaob iton tuba Ine hi Man Badul malurop ngan mahuhura An dagat an sapa huhubson ng atanan pati iton bura. -------------------------------------------------. maupay ikontest Hiton mga bagang dida ha sanggutan Ngan a n premyo iya gud pagpupulsan Ngan bis pa igkapustahan hin saut kon dumalagan. waray sama. Di ka nagmamaan. maupay kumanta Nakapira ka na. ngan mestiza. Say ka puy anan. Man Badul. nakapira ka na Nakapira ka paso Di ka nagmamaan. Hayag ngan buhe kasidayan Han katalwas nga minahal. Maaram magdar a ha kaupayan Ngan maaram mag-antos hin kawarayan Bisan unanhon naghahatag hin k alipay Swerte mo kon an napili mo Waray. Niyan kay iine kami Kay sangkay mo man kami Bulah an kami tangbo-i Tangbo-i kay sangkay mo. Tuna han lipay. lubi lingkuranay Ayaw gad pagsak-i. nakapi ra ka na Nakapira ka paso.

.. Ko lehiyo ha Tacloban.... kay-ano nga sala man nga ikaw maangkon Ko n tikos an kasingkasing kon an gugma magsiring? ¿Hain na.Waray-Waray by lyricist & composer unknown.friendster... una na ako nga nangangaro hin hilawig nga pag-intindi ha mga mambarasa kun mayda ma n sayop o kun diri maupay nga stratehiya hin pagsurat labi na gud ha pulong nga Waray.. ug mapara sugad hiton bura Akon na la siguro hi hinumdoman Mga takna nga aton ginsaro-an Mga harok mo ha im-im ko An ti-agi papa ra-on ¿Kay-ano. ha akon mga magturutdo ha Unibersidad han Pilipinas ha Kabisayaan....Waything Can Vain by Last Day Events Ine nga gab i. Dako an akon pagpasalamat han bulig ha pagsurat ngan pag-intindi hin sida y o balak. Pera na nga kanta a m na tukar.... Diri papauranan.. hain ka na? adi na kami. kay-ano nga sala man nga ikaw maangkon Kon tikos an kasingkasing kon an gugma magsiring? ¿Hain na. nab atian... mayda pa humay Iton dagat damo it isda Ha bungto han mga Waray.. Inule na c junju n. Sa akon kanta nga sa imo la ginha tag. Usa nga panawagan</i> Nasiring ka han hadi. Waray ka na liwat.com/\</u> <u> <b>Ako Pero Diri Ako. natilawan o ginpipinsar han tagsurat. kinita. Sinurat hin diri bantog ug diri propesyonal nga manunurat. Maule na nala ak. ------------------------------------------------.             . “Sakto la nga ikakalipay” yakan mo.oi. hain na man an katungod han akon dughan? Kay taw o man la ako Usahay natutukso ¿Kay-ano. ha in na man an katungod han akon dughan? Kay tawo man la ako Usahay natutukso War ay sugad inin akon kamutangan ¿Kay-ano nga an napili ikaw pa man? Gabay lugod nga di ka na magpakita Magpalagiw. Waray-Waray pirme malipay Di makuri igkasarangkay Nag-iinom kon nagkikita Bas kamingaw mawara! Lugar han mga Waray-Waray Kadto-a naton. pasyadaha Diri biriln gon an kalipay Labi nga gud kon may fiesta.. Diri ura-ura nga pasisirakan. Una ta ikaw nakit-an malip ayon na ak Maule nala ak kay diri ka namamati. Mabalik ta ak dara ko na ak barkada Pamati na sa am combo combo. Mga tawo nga Waray-Waray Basta magk ita.) Oh inday hain ka na? Pamati a na a kanta nga ginugmang binayaran [chor us] Oh inday. Pero yana…. Sung b y the Mabuhay Singers in their album "Bahal Nga Tuba" Waray-Waray. para in sai m inday. Nanu gud talaga..am-is nga luha Lugaring kay huram ta la an panahon Nuruniyan mawawara ka ha ako n Hi ako mag-uusa-an Maghuhulat kon ikaw mabalik pa ¿Kay-ano. adi na daw kami Ag i daw.. wara ka gihap. hain na man an katungod han akon dughan? Kay tawo man la ako Usahay natutukso. ighahatag ko saim Ak bug os nga paghimuta . <u>\http://leonnel. an mga masunod nga literatura iginpapaangbit dinhi ha sin urat nga pamaagi. chow ka. . mayda upay Diri kabos hit pakig-angay Sayod kamo basta Waray. hayhay. kay-ano nga sala ma n nga ikaw maangkon Kon tikos an kasingkasing kon an gugma magsiring? ¿Hain na.. </b></u> <b>An “Ako Pero Diri Ako” usa nga pagpaangbit ngan pagpaabot han inabat. Pamati sini nga kanta Sa ak kasingkasing. ¡Waray-Waray! (Waray-Waray kabuhi maupay) ¡Waray-Waray! (Damo iton lubi pati humay) ¡Waray-Waray! (It mga dagat riko hin isda) Ha bungto han mga Waray! ¡Waray-Waray! (Waray-Waray pirme la malipay) ¡Waray-Waray! (Diri makuri igkasarangkay) ¡Waray-Waray! (Nag-iirig nom kon nagkikita) Bas kamingaw mawara! ------------------------------------------------. Pinaagi han kabaysay han magkadurud ilain nga puplunganon. hahaha hahahaaa Wara ka la gihapon pero na an naglabay.. (combo combo... Puno hin pagtapod nga imo ini hihipusan Diri pag-gagasgasan.blog. pirme may u pay Mayda lubi. wara ka la gihap. salamat sa pamati gugma gi-atay. huhudmon mo la anay Dayon mo pagpatapod nga imo ini hihirutan Ginhatag ko liwat ini ha imo Bug-os. wara ka la gihap Napaas na ak.. </b> <u><b><i>Ibalik na</i></b></u> <i>Para han tawo nga humuran han akon kasingkasing.

Mag-iisang taon nang nakaloblob. Pilit na huhukayin ang sarili sa pagkakabaon. hinimo ha tuna. Saka uling babangon mula sa pagkakahimlay <u><b><i>Saad</i></b></u> <i>Akon ginhuhuram ini nga siday nga sinurat ni Voltaire Q. Kalayo Ini nga tutulo nga elemento nakabulig nga yana masering ko ini: “ginpapasaylo ko na ikaw. Magsasaad kita tubtob ini nga mga pulong diri na tinuod. Unta diri niya ikasubo an pagsurat ko han iya siday dinhi. nagpakatanga sa loob ng limang buwan.” Sanglit siring ko: “kun nagsayop man ako. </i> Ha akon paglaspay para han dolyar nga’t ha Dubainagsaad kita nga duha nga diri ta papalakton an gugma dinhi hinin portahan hinin aton mga dughan. Pilit na ikinukubli ang mga sugat nitong puso. Kay han takna nga ginhimo ko ini nga kalayo nagsering ako: “Ngatanan nga magpapahinumdom ha imo. Takot na makita ang liwanag at katotohanan. lugod. An tuna. Oyzon.. Kay tungod ini nga siday nagpapadangat han ginhuhuna-huna han tag-iya hini nga b log. Nabaon. Hinaot unta nga an bulan magtugway ha imo. harani kita. Kay siring pa nira: “tawo la kita. Pilit na pupulutin ang pinira-pirasong mong bahagi ng buhay ko. ito tungod kay tawo la ako. iya ikalipa y. Tuna. Hi Oyzon. ha aton paglantaw kita magiging usa”. Han akon pagkaurit ha imo. masusunog ha kalayo. di maghaharayo. ngan ha tuna mabalik. saksi han akon pagkagusto ha imo. ha bulan.” Bulan.Yakan ko: “ibalik na intawon kun waray na ito pulos ha imo” <u><b><i>Pagkakahimlay</i></b></u> Anim na buwan din akong nahimlayumibig. ngan kun sayop man an paghigugma ha imo. Kay nasiring ka man nga: “ha kada pagkikita naton hit bulan huna-hunaa nga aada pagtatapo an aton mga mata. Ngayon….” An kalayo saksi han akon kaisog. <u><b><i>Saksi</i></b></u> An bulan saksi han akon pagkamingaw ha imo. usa nga bantog nga manunurat hin siday ha waray ngan sangkay nako n. an kalayo maglamrag han imo tuna nga paglalakatan” . At lilimutin ang sugat ng nakaraan.

imo ito siring. an Samar pagtatabukon Catbalogan nga siyudad paglalabayan Sobra gatos nga kilometro an pagbabalikbalikon Ini tanan masayon la buhaton Basta ikaw it matapo ha akon. ginpas-an. kakulop ako natumba pero waray ka. pirit nga nabuhat. ako naman kargaha. baba. Hiya nagkahugaw… Maghihilam-os. ginpurot ko ikaw. Naporma hin imo bayhon. naduroy ak kasudsod dinhi hini nga tuna. baba kutob matumba kita.<u><b><i>Pag-antos</i></b></u> Masakit ha irong ngan mata nga mga tapo-tapo Lubak-lubak ngan pitsido nga dalan Lima ini ka oras nga pag-aantuson. </i> Pagkatawo Ha akon pagmata. Ha kada pagpupukrat hit mata. pirit nga naato. Kun diri man kalipay. problema it kaatubang. Pero ha butnga han magkusog nga hangin. <u><b><i>Kamingaw</i></b></u> Gab-I puno hin kamingaw Langit lukop hin itom Bituon naiingat. nasilhag. nalabaw. tungod hadto nga mga tunok. Kun ha iya pag-ato. Hay! Harayo ka na gud man— Sugad han bituon. Hiya nagkamuing… Kun ha iya pagkatumba. It tawo natukdaw. Farewell <i>Para kan Jaydee nga aadto ha tabok nga isla. naghilam-os nagliwan…… It tawo sugad gihap ini ngay-an. . Kangaroo sige baba. tumukdaw. Halaba nga tulay han San Juanico pag-aagian Tikang ha Leyte. Kun natutumba. ngan kun mahuyang.

Oo. <u><b><i>Kun Waray Mabuhat</i></b></u> KUN WARAY MABUHAT Ha pagmata ha aga. Sanglit sangkay kun waray binubuhat. San-o daw la matitima. ngan hinay-hinay nga ipapakita it iya nawong.maglilimpyo.facebook. tumukdaw. Kinahanglan hit studyante magmata Ngan mag-andam. Tawo. Danay di ko masabtan Keanu it numero diri napupugngan Nga mabulig ha mga buruhaton ha skwelahan. itugot! <u>\http://skycarboxide. Didi hini nga papel nga guti. bumuhat. Kun an leksyon di maintindihan. Bisan an tubig mahagkot pa.com/2009/06/post-second-sem. Dagus la magsinurat. Keanu it numero makuri sangkayon? Ba man it tawo.php?gid=255688468 . Ayaw pagtugot nga di ka makasabot...blogspot.com/group. Pero yana nagliwan na. maglimpyo. Labi na kun it pagiistoryahan numero. Danay napabagtik. matumba. magkamuing. utok nagpapanlulupad. dagmit pagskwela. Ngan andam utro pumukrat. magliwan. amo lang gihap hiya. Pero an akon gn kukuan kun makad2 ak ako la usa kay bangin wa nak upod pag-uli and kaarawod kumad2 tas ad2 an mga tom tas usa la ak…signgon pala waray ak friend! <u>\http://www. Ngan pakigsangkay hit numero. Ha diri maiha nga panahon. Napadugo hin irong pati dughan.php?gid=255688468739#!/group. pag-aram ngan mata ipukrat. napalipong tak ulo. Ini nga pagkukuri humanon na. Nga ha pagsurat amo an ak napili.html\</u> The thing was waray ak maisip na hihimuon kasi because an tanging kalibangan ko…an akon laptop diri nachacharge! What should I do?!? Kaya naman adto nak sala nata mbay kada gabi and force myself to watch tayong dalawa…hehe! pero an crng man balitaw niya na malanat xa…try. Kabutlaw hit kinabuhi ko. Damo la an butang nga nahuhuna-hunaan. Binubuhat bisan diri ko gusto. madagmit magka-ayon. Ngan magdrawing kun waray binubuhat. magkahugaw. Pagstudyo. maghilam-os. Haduy di na ak maaram pagtapos Hini nga susuraton nga nagpapanlalapos. An iya pagkatumba ngan an pagka muing Maghahatag ha iya hin tunong Nga iya gagamiton ha iya paglakaton.

poet.. nga ada gihap ha Pedicab.. musikero.he. cg la atod asya manla giyap it karoyagsigngon hito. amo man la ghap karugcdngon ang bis dd ha dulag..naduroy la it kahidlaw int awon.. thanks han mga nag like! ?@ eric lagunzad: ok la iton. writer. sana myda pa mapukaw parti hiton kabutangan hit aton bungto nga dulag.. <b>ahm ada ky napa abat la..A.. hehe. amu kono ini an nauranan hiya pagkabo.hopefull y..... pinahigop hin sabaw nga mapaso-paso.. pinasuno mo ako han taklap han nabarikasan mo nga dughan.anyway maupay nga adlaw dulag:) yes aton ini bugto..especially it may kapas nga adto mismo ha Leyte..... gumi-os mentras deri pa too late..he...matangis-tangis na waray a k dida!!! <b>i miss dulag so much......he. kay its the question she least expected na ipapakiana haha!!! with the jitters pa! kamo gud! !! <b>it nakapot hit tambourine amo ito hi R.kay waray-waray man aton dialect.pero ok la buhi paman damo paman it adlaw nga maage.. Dila ko na la an mamara nga parte han nangungurog-kurog ko nga lawas. An siday hinin akon dila... Karuyag sidngon hini na damo na it "c..... I trust our kababayans ..dri na g ad kita angay mgka durodeperensya kon ano an aton political views bisan ano pa i ton nga view mpa side view pa:)balit angay gad tagan ta hin maupay nga pg tagad an aton bungto sugad man han mga hagrani nga mga municipalidad   .... yana cu lture critique na..TUHAY. It producer hini hi RA Riviera... Word of the Lourd! </b> ah. pero ini.ivic minded individuals" ha aton minayoyo na bungto? and maupay nala na patron ha iyo ngatanan on Sept. Damo pat mga sugad hini nga video ha Youtube.... Yes.. Norma. unta an magbalos pagpanday han im’ dughan nga nagay-ab..739&v=wall\</u> <b>Adi na liwat hin siday ni Ayos.:) </b> hina ot unta my mahabulig kita para hit ka adlawon hit dulag.. Nagdako ha Tigawon ha may V and G. Riviera</b> <b>It nagyayakan hini taga Leyte it mga kaganak....dire la harumamay pagbaton sugad hito na question.. tubtob la hit’ paghuraw. Tumuktok ako ha imo payag ngan didto imo ak’ pinauswag.nalilipay gad la ak na it miembro hit planeta" nag titi kadako o nag titi kadamo (fist pump!!!).. </b> musta na bry? nakilala ka pa ha akon?hehe <b>415th araw nga dulag! </b> unta ADLAW HIT DULAG. a raw ng dulag ira ginggamit. Nga banda Balitaw . Lour De Veyr a of the Radio Active Sago Project.maupay nga ka adlawon bungto hit dulag.dako it stake hit aton bungto to leave the decisions to politicians only.. </b> kamatamay nimo.is RA Riviera an ada ha brew rats republic?ngan ada ha chanel 5 ?. ini. buligan naton . .. Check DIZAWT..i like it....8 ...maupay nga adlaw ha bungto hit dulag..

. maupay kon magkaatubang ira igkasi face kay para magkaistorya... sana waray na throwing of stones dinhi ha facebook labi na kun mg a edukado pa gd it involved.E.tsk tsk!!! oi sana waray masina kabugtuan na muslim..... tungod facebook nagkadeperensya heh e!!!! mamay ano..damo it aton nakikita thru his camera.salit nanambok la ge ap.. daku nga salamat ! mga taga planeta maiha na waray ako pasyada dinhi pero sana mga igkasi dulagnun dire magkadeperensya tungod la facebook. s lenses ! Uswag Dulagnon ??? amo ngani salamat sir erick.... hehe ginbroadcast gud nim na apal ako haha.observation kola ito dd ha jeddah!!! alang..na cring man dennis nga imo na man daw la knu it salin..hehehe hehe..waray ramadan...taga diin ha dulag?? ta mamay kala hiton!?graveeh.sana may reunion hit planet guinawas para magpeace na hira haha ano man bryan nagfafasting ka geap? kareem la ak.hehe bisla ano hi winston • it kabayo? amo daw ky danay ine nabulig hn amat2r singing contest h louie.tag an ta hin respeto an kada tagsa nga opinyon.sulibangko inin aton mr eric lagunzad inin environmentalist ada ini hya:)myda ny a photographers eyes na dapat mka pukaw na ha aton mga dulagnon... mayda ngane ako nasakban nga balay nga it ira pagkaon duro la..mag peace liwat.. salamat ha eu!!! </b> its an opinion hin kada tagsa ngan kon my topic man ayaw msyado seryosoha...cguro ada nangaturog pa hira without R... Thanks to Eric.hina ot unta makita mai pakita mo ha am:) <b>Mag-kaurusa kita ! Dax Tupaz Meneses.. we may disagree each others opi nion pero sana dire humantong ha kasinahun ngan kun ano ano pa.. Bisan it Macarthur Leyte mayda na community action.ngan tagan ta hin damo nga palakpa k inin aton daraga nga ambot maarapal ada ini.this is not about me. .parehas tk kta ng   .hahahaha ?@ivan gusto mo na liwat ada marevive tat loveteam hehe!!!! helen:adi ginsisinugo ak ni winston.hehe iraha nala ton nga pagpinagutom kay waray man ngane ton premyo..kayano daw la nga iba ha aton dri napupukaw pa....haha..hehe ano man im mas isiring hiton:) haha.. pero sana kun may arguments sana it must be tackled in good taste.it na ak post dire ito about ha akon. hahaha. hehehe tuhay ka gud bry! baga man kamo hin hirayo hin dagat...ada dir i liwat nangagda helen.. facebook la ini no big deal at all. msta na? mis u.. it aton bungto ug molopyo maka "watlik" sugad hit iba nga apektado nga lugar labi na it experienced nga communities ha Samar . hehe!!! haha joke gad la ad2 ate ada la iton haim kon career-ron mo its not to late haha ...hra hin o man knu iton?:) ayaw na idoy kay bangin dumuroy it ira gap..magsasangkay geap ito hira. PLANET GUINAWAS creator... pero dire ako nabigit haha!!!!basta. haha...M:) Edralin...may mga boot na gad hira mas magur ang pa hin duro kontra ha ak han ha eu na duha!!! aw sori la liwat kay baga waray kami hiton sabot....i knw myda kpa hiton mga devastating pix... its about duha na mga respetado na t awo ha dulag nadire na yana naukoy ha dulag...na observe ko la mas nadako lugod ira kaon tungod long hours na fastin g pag gab-i ngadto kaagahun nangangaon hira baga may party.hehe APAL? napaurhe la 2n hya ea nala kuno it mahasalin hahaha bale pangaon hahahahah a atod winston..

O kun nakakatrabaho man.. Han panahon nira erpats makatapos ka nganin high school.. makakaenglish ka na hin dire guba it grammar..a tobilla....) lebre gad it intrada.. ihatag nala ha anak kay mayakan it anak " nanay may baraydan ko ha skwelahan 200 pesos yana it dead line dre mapirma hi   . Bisan it Nepal 11 years. <b>pasmado!!!!!! </b> kanay it pasmado? an maupay an shooting! kamot kon tiil?wahahahahahahakhakhakhak it tiil iguin pa shoot nba yna? hain it mga tawo nganhi? nagmmiringaw man pamati n dunk p ada hahahah wray masgbang kmi l ni ivan amon ini prob n ivan kabayo kamu h w masamok h amon wahalkjalajhajhla powerade dd ha starmall wary ha am maram pag supsup! hahahaha oo naghikmaguol kita ano paG ABRE it masgbang amo it pasmado h bulkan umutot dd ha shop kalpad an tawo!hahahaha kabayo k ivan ikaw adto panulay lagad an amoy magogorogverment an baho imu ad2 ky maburu bangko sentral!Hahahaha pangaghikog it mga tawo nganhi maganghiit kamo nga tanan mayda nganhi pasmado it kamot ambot hin o iton hiya [ero taga dsulag l daw iton hiya hoy bulkan mapatron na dulag! anu my upay kmu ky wara wara man m relihiyon!!! mayda kami upai uapi kon h aga kon h udto wray uapi wahahahahahaha tak relihiyon iglisia n jhon lenon wray patron h amon oo wa patron ha eu pero ad2 ka iba nga balay cge lamon tambok asya iringat m sim od hakhakhakhakha deri iton mainggat ky mayda k pahid. usage ngan syntax.... . pero kon ha aton baga deri pabor ka y mahal na it schooling cost pati it economy condition baga deri na maupay. mbis na iparalit nala hin bugas intawon. Pabor ba kamo nga mag kamay-ada 12-year basic ed ucation (elementary ug highschool) ha Pilipinas? </b> • in terms of international standard pabor. English nala ngani nga english makarawod nan duro it grammar hit mga kabataa n. See More it pakiana "KAYA BA HIT MGA KABLAS MAG PA ESKWELA HA HIGH SCHOOL HIN SAKUB HA ^ KA TUIG HIT IRA MGA ANAK?" Di ba dapat libre it elementary ngan high school? Pwede man gihap ito nga reasoning. sanglit kay kablas kita. We want to be globally competitive? Then l et s bite the bullet. Kitaa daw it ineternet it ira mga post. It Pilipinas nala it ten years it high school ngan prim ary school . Strengthen pre K and kindergarten ! Ha bug-us nga kalibutan. pero ada nasukot hit tikatirima it clase.. Matig-a la an mga baby boomers mag-english pero makalilis ang an grammar. padayon nala kita pa gtikaraut! Ayuz! . underpaid liwat.. Maupay pa naman kun di kita naneexport hin mga trabahador.pero it usa nga taga dulag nganhi pasmado gud it kamot ngan makarit n n dunk wahahahahahaha kamunyairoy wray masagbang wahahahahahahahahahahahahah bulkan ayaw panampalas! wray man bayad <b>Para ha tanan nga Planeters. at ten years sidngon ta barato it pageskwela pero pagradwar waray liwat trabaho kay half baked man. pabor bapor?????????????????????????????????????\ /hakhakhakhahkakahakhakhakha dere pabor kay dere panapapanahon.. It at edge ha English good for 3 to 4 years nala.. unless we make drastic measures. Tas ikumpara hit kanan mga Malaysian ngan Singaporean nga post kay makita kat diperensiya.

waray man plano hiton mga lider hit aton probinsya para makabiling hin p amaagi na matrabaho hin diri ka na mapa manila or cebu.See More bryan pahak bryan pahak ayaw labad gutiay pusoy... ngan it aton paka abroad idoy inin hinuram tala ini ha igbaw..heheheh!bngin cg l tak sagbang dre ngayan asya an topic.ano n ngayan 8 topic an pakiana n mno jerby or an k guti ay 8 pusoy..sir\/maam tak clearance kon dre ak magbayad"asya ton it nahanabo.ky para ak mkasabot kon maupay b8 pgpadara hn kwarta kon ad2 n ako h langyaw..hehehehe.planeta mamingaw... Sakto ba nga it mga pamilya hit OFW maginaro ha iy a? tagay!!! :) </b> • dere :) depende ghapon iton ha sitwasyon. . BANGIN! puede man umaro depende hit iya financial status. nahapausa ako nga kon kay ano nasina pa lugod hiya hit iya kalugaringon kon mayd a time nga mayda ko usa nga patod o urupod nga waray niya katage.. agurang bryan.. kwarta na la.. iya baton haak.....bngin maba2n ko n ghap ine nga pkiana.diri makahurubya paghatag kon ginagamit hin iksakto it gintatagan.haha pwedi gad basta myda egharatag hira lolo titoy ngan lola ende cge la padara kada year kay Cring pa nira dda na anay kamu kay adi na kami nga mapadara yaw kamu n gadi kay kaya man nam ngan d pa kami namiling hn upod hahahahahaha kon imo obligasyon mapdara ka kay imo iton binuhatan..... aw. mauli gud man ako kay bis kita mag damo..yana kulaong lebre ha katapusa nasukot.ngan i share naton iton ha mga tawo.kon bga ha pag abroad "FLY NOW PAY LATER" <b>celfone ko guba..antos na la.poydi ka gihap magh..idoy diri ak naghahangyo nga baluson ak nira hit ak ibinulig ha ira...hit parte liwat hiton damo na it kwarta ngan maupay na it kabutan g ada ky hala la pag inaru i la NYO....... pero kon diri na nimo obligasyon.okey la iton... Mag-inaro? A source of existence? DIRE SAKTO! Con tinuod nga emergency....atag kay diri kita mara m nga it aton naihatag magin usa nga blessing hit at gintagan.... umaro madiri kon mayda ka bisan nala pilidong nga kasing kasing kay ikaw man it mayda luwag.kon tagan.anay dw.. it makuri ky makuri iton ado <b>Relax naman ha? He he he.....pag dako it sueldo mag inaro kita . inin akon tatay nga hi mano poloy..mapadara la giap ako bisan kempis la giap ak yana kay mayda ko man binuhatan. dapat adto kan congressman or governor or kan mayor m angaro hin cash handout hit pamilya hit mga ofw... .. mauli ghap ako ma aru ak anay hin parasahe did2 tak uncle ha langyaw. dpende hit sitwasyon(na tundog liwat ak)ky damo it nka trabaho ha lngyaw nga dri sugad ghap kaupay it kabutang nka padara la hra kon nka higayon ngan iton nga m ga ipinadara nra in panalagudti nga tinirok para pag abot hit adlaw nga ipdara i n magin damo...it akon la nga kon ano tak ipinakita ha ira nga bulig paniguruhan nira ngan sugad man liwat it ira buhaton ha ira iba nga urupod kon mayda na nira luwag...... sugad haak nga kempis an ak ipilyido ha pagka ulitawo... ganado tim pulong.....huhuhu hain man tim unahon?? it pagpaayad hit celfon? o kon ipasahe nala nim ngadi ha planeta it ipaarayad?? </b> makuri e2n. wahahaha Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha haha ha ha ha aha ha haaa ahah ha nce1 manu bray hahaha kaseryoso topic nahikadto ha etsus!! hahahahahhhahahah brayaaaaaaannnn!!!!! wahahahahahahhaa!!!! atod bga ayos im pamulong yana.. diri dapat.haha buligi ak any nyo nga maka abroad ako.... diri ha napaka ako.kay diri man ngane nat iton hadara nga aton mga tirok ha oras n ga malukot na kita hin yaraw mata mata. total.hahaha tama ka Wamil.. pag gutiay ngan isakto la ha iya. napakiana ak ha iya nga keanu.adi hin usa nga example.

. waray gamit hit tambal kundire natuturn hin imo lola kay it pressure nakacause skin breakdown!! !take it from me kami may patient dd na utan na for how mene years pero waray be   . etc.. PERO. God provides. nalilipay hiya. Permanente naka on an kan Argie discman kay mahilig man hi Inay hin music. the inflow of ofw remittance keeps our economy afloat . maupay kun nahakadto hin kaupayan it iginpadara like makapagp atapos pag eskwela etc. di ba? Hini dinhi nga bahin.. Kinahanglan naka egg-crate mattre ss para diri dumuro an bedsore... gatas it iya gintitake. and tlc. In fact. pagkaon pala dda mahal. the inflow of ofw remittance keeps our economy afloat.pe ro kun it iginpadara hit ofw nahakadto la waray hangkag tapos maging totally dep endent nala hit padara labi na an pwede man hira na mgtrabaho kay makusog pa pam an.. proper skin care. diri ba mabantad it im kasingkasing kon it imo kalugaringon kag-a nak it manginahanglan hit imo tambulig? Amu la. Siring pa ni mano Abner... Permi mahamot an iya room kay makaarawud kon may bumisita nga mga kaurupdan. so nakakabati ngani hiya hin songs.. but i hope this wont be forever. Ngan an lagas mismo permi mahamot. =)See More amo ngani abroad para makabulig pagsustain pamilya.. She s bed-ridden. Good thing usa nala na klase hin medisina it iya gintutumar kay kalooy sa Diyos.. My aunts are blessing and they share their blessings to the woman who have sacri ficed in a lot of ways para maging maupay liwat an kinabuhi han iya mga anak. assistant caregiver ak han nadidto pa ak ha Rizal =D). depende gihapon ha financial capacity han usa nga tawo. labi na a ..malain liwat it sige padara tapos igin ininom la or iginhuygo..this is a fact. Salamat.n sinirising na breadwinner. mahatag la ako hin example: My 94-year-old lola is still alive (not kicking though kay maluya na =D ). Ginhimo la niya nga instrument hi tiya para madugangan pa an kinabuhi hit amon lola. baga hin diri la gas. ... but i hope this wont be forever. basta! suggestion ko ha imo my dear friend.. etc. everyday of her remaining moment s in this world. Th rice a day namon hiya ginliliwanan hin diaper (mind you. b asta! a. maupay kun nahakadto hin kaupayan it iginpadara like makapagpatapos pag eskwela etc.. at le ast one member of a philippine household works abroad.ijujustify ko la nak siring na depende ha sitwasyon. Ngan bless ing gihapon nga mayda pa kami usa nga tiya nga nanginginanu ha am lola... permi pinanginanu an bungkog tapos ginbubutangan hin ointment an iya bedsore para diri dumako.adi na liwat ako mabaton. kay it sweldo dda hit regula r employee haruy dire enough to meet family needs. waray niya iba nga sakit kundi an kalagas na gud nala niya. Diri ini parayaw. sakto la nga mangaro kami hin suporta ha am kapamilya tung od kay diri namon kaya an maintenance han am lola.malain liwat it sige padara tapos igin inino m la or iginhuygo. pero i wish ini na trend dire mapadayon i n d next generations to come! kay baga nalutaw na we depend the hospitality of o ther countries to survive.n sinirising na breadwinner... adi it daku nga pakiana: MAKAYA KAYA NAMON SUSTINIRAN AN PANGINAHANGLANON HAN AM LOLA KON WARAY SUPORTA TIKANG HAN IYA ANAK NGA OFW? DIRI. ito na ak friend na para hit lagas natural la kay aton ito mga minayoyo na kinabuhi responsibllidad naton alagaan it mga lagas. Ik aw nga OFW ka.pero kun it iginpadara hit ofw nahakadto la waray hangkag tapos maging totally dependent nala hit padara labi na an pwede man hira na mgtrabaho kay makusog pa paman. ito na ak friend na para hit lagas natural la kay a ton ito mga minayoyo na kinabuhi responsibllidad naton alagaan it mga lagas.. turning to left or right side every two h ours will help heal ur lolas bedsore.. pero i wish ini na trend dire mapadayon in d nex t generations to come! kay baga nalutaw na we depend the hospitality of other co untries to survive. Aw parayaw ngayan ini kay tinuod manla nga tinimangno gud nam tam lola. anyway.

. pati kita nga tawo.. Pira ka million nga kwarta it nagag asto hit panhimo hin tarpaulin ha bug-os nga Pilipinas para hini? It will amount to millions daily.makuri man kuhaon bangin kasinahan kita hi t tag-iya..prito... kaawod gad kam.....he.poydi? diri puydi bis ka gumasa.... ambot it si-ak. joke la balit. Dire la makarawod ito ha aton. Low key la hiya nga tawo and people love him for that. agidaw ini... mano bry malaom laom!!!!!! hehehehe.........he.This is Where Your Taxes Go ! Usa nga " bugoy" nagbalhin hito nga sign ug eguin butang ha atubangan han balay han "successful and best "Mayor..tama iton na m advice salit sakripisyado inta won it mga bantay..... • karasa na sura. manapos ak kanda anali niyan. tagi daw..tapos mayda padis nga utan nga nangka nga mahatok hatokan ..... eric pangaon! hheheh ha..... • Nahanumdum ako prior han People s Power ug road construction projects.. hehehe magasa na ak kita a pa. Magkakadudunot nala.. karasa gud la han bulad... Alayon ibalik an DELICADEZA. may nakasalakot nga palad.baga late naman adi nga pangaon... few years back.ha. Kapuy na it tawo hit mga parayawnon ngan kapalmuks nga pulitiko. Ultimo mga barangay officials nagsusugad hini. agidaw oo kay kanina pa nagtinext kun hain na ak hehehe     .... Pero dire la pulitko it kinahanglan mag bag-o.. buutan ini ngan respetado nga tawo. Waray waray nala.....o... Hiyay kamakaarawod .siring panim pinalangoy ha malunggay nga hinatu kan. nagpaprito na ak.. .:) magasa na ak kita a pa.. mas labi nga makaarawod hit mga turista.aug 9 ngay an yana.. ini ha Louie ha personal. hahah.) ?@ Kuya Jerby...karas gud ini.... Alagad kun surusalapi ka y pilapila dayon Tapos yawyawy-yawyaw pagreklamo takay ginpalitpalit naman an iy o durudignidad.he. alayon la...:) ambot haim.... :) Maiha na ini dapat.. Masi ring it hira nga duro na gad kamakaluluy it mga tawo dinhe ha Pilipinas duro nat katanga.. waray pa ak maningudto. kulang hin hatok.. ..ha... frequent change of diaper too.maki kaon........ Oso guih apon an sign. come to papa!!!. nyahahaha..:) asya. karasa hini pinalangoy hit hinatukan nga malunggay! dri ngani.... Angay bilngon ngan pusilon an nagpauso hini. Nasusugad ini kay waray man kita tingog tingog.. Unta the politicians w ill feel the new temperament of the people... mingaw mingaw lugod.sigi pagkuhit utro ubos na it ka n-on.dsore kay alaga man hin turning.. nahanumdom ghapon ako mano han tikad2 ako ha samar nga dapit.. Hi Noynoy nagdaug kay nakikita han tawo nga dire hiya interesado han presidensiy a... Ayaw kamo kapausa amo la t hiya.marisaw na adi kanda anali. Kwarta hit ta wo it project pero pinanmumutang hin mga ngaran han pulitiko...hehehehhee eheem. N apoposess la ini hiya kun nagfafacebook. Waray ak labot kun ira arog pero kun kanan tawo ito.. thanx helen! actually yna diri na ak nakakabulig pagmangno kan inay k ad man ak ha harayu pero adto man hra tya.....m yda nakabutang na sign dda han lubak-lubak na kalsada nga: "tungod han iu pagbuo t" hehehehe! tungod han iyop pag buot ang umagi nahakausbot wahwahwahwahawahwhah mabaho it tae Mga kasangkayan.

.. oo tinoud hehehe.. nasisina ako e2 gud na mga bulad damu gud it naayon dayon hehehehehe dennis kay it imo pare naayonan iba manla nabulad... puede heheheh talagsaon la ini. but i m happy to see this pi cture. because we go fishing kasi dito. .ma upod daw? poydi.amo na. waray ako masasabi....kon bga chambahay la ine... expect the unexpected. kay maaram ako na wara y na isda na dagko katulad hini kay gin babadil ma.. pero kairo ini it uding kay wa ray gud hasalin para ha iya. hahahaha..enjoy.wow. but with moderation lang.. maaram ka man basta mga Dulagnon.. pangimbitar daw kamo o di ngani pagkuha hin retrato.bisan waray gad kay native food man la ine waray artificial na preserv atives.. huli ba ini ha aton ? suerte an bitana na naka huli hini.. bagin iba nga bulad it iyo guin hehead? Classic Mano Phil :) He he he   .ngangangawil kami .haha sorry waray ak libang hala upod! pagurubos kita ngadto bis maubos it pagkaon. .. dalagan burawanon mag aram hin duro...Tas it suoy maaslumasluman... kay segi la it luto-luto hini nga mga putahi.... deri gin pupolsan natural la ito ha katawhan..bisan ka hain nga lupalop kumita\/kumadto. d i ba or an sine-sering pa nga kamang Dulagnon.. nyahahahahahah. school of fish.. u know what i enjoy looking this...hahahaaha! oo cge otan na par-ok...wehehehehehe Ric pwede magpicture liwat hin par-ok.. an may sangig ngan dulaw? (Naglalaway ako nga nagtatype :-O) ?@ Kuya Jerby. dig in na sarap waray karag diet... Eric diin dapit ine nga binulad ha Sungi? Ate Lettie. ambot la deri ko matanggap na ganoon... :) Yez! it tawag hne nga bulad "goodbye head". yeah . yep hospital it imo bagsak. agidaw.diba. ic...hahahahah bangin pag ukabun it pc.... tapos i post dinhe. tangis it oding.... ha San Rafael ini. kaon pati bukog ngan ulo. yep yep marasa na.... hehehe taga dulag gud! hahahahaha! tinuod ito! nyaaahahahahahahaha kaso iha @ idoy ha subra ka magaram ginagamit ha katarantaduhan it ira mga talin to.... ?@ jerby.........human hakalimut ka tim mga problem a. damo it amon nahuhuli na mga isda..Whew! Dalagan ka gud kan doctor tim high blood ngan rayuma. seguro u have seen it in my thread kasi i make it a point to post sa thread ko . :) dagko ini nga sapsap gidaw karasa ton it pades na par-ok......kaon mintras na may marasa na pag kaon.. rowel.. deri gad ine perme nakadakup...........TAGA DULAG GUD heheheh heheheh kamang Dulagnon. kaya nga ako naluluoy hit mga ultimo na mga tawo kay ano pa it ira kakaonon.pwedeng-pwede...asin la tas padisan mo hin mahatok na par-ok 3 kabouk na lubi.mawara gud it iyu mga labad ha ulo. sugad hini nga bulad.oo basta taga dulag.. He he he...... hehehe haha uu ma upod ak pero diet ak marasa gihap ini kon mayda chocolate nga tableya. .. Thanks an ak huna ha amon didto.. mga isda na huli n amon sus dd waray kon bga maaram la kamo hit nanabo dd ha dulag hit panagat ambot kon maruyag kamo? swerte kamo dida...tas inuman hin tubig na matugnaw tugnawan....

.. He he he he Provoca tive ini... palibot hin pad er ngan rehas na puthaw amun bungsaran alas 7 hit aga kami namamahaw.... • it iyo batch ngayan it sponsor for this year s alumni homecoming? hahaha atod ilakip nala tam batch pag sponsor hit t-shrt.heheheh ?@ Angeles.. Opinyon la ini.. amo iton it marasa nga bulad maiha nagad nga waray ako makatilaw hiton so maybe pag ole ko may ada pa dere pa maubos hit oding... hahaha.ano nga batch k a.i ll ask nalang dexter anot plan k usually man gud...... =) • ayaw la anay pag uli ngadi dulag te grace kay guba pa it daguitan dka makatabok .hehehehehe d n iton maayad n dagitan <b>AN SIDAY HAN MGA PRISO HA PROVENCIAL JAIL" Tungod na makabibido an kapalaran provencial jail akon nasudlan..bisla ano..lob..hehehehe <b>dre ini sura!balay ini! </b> ngalaong ano ba ini nga balay?waray man sura?? ngalong lwat n yapyap"anugon ka dako bayay wayay suya" ky waray mkakaon han ira pnmatrunan..napa pirma hit dead of seal kay hea man an gin tagan hin gahu m para magmana hit pantalan ngan marker..provencial jail akon nasudal an.hahaha </b> • anu pakaturab ni rizal kay may lakat ambot kon tipakain. ?@abner: am not sure kon maattend tak mga kabatch.. he.... usa na pan desal ug luy-a na linappwahan amun pinamahaw.. </b> • dere sakto... maupay gud pamation.......haha nalibang ako pagbinasa eu discusion about bulad haha naglalaway ako dd may da man geap dd pero dire parehas dda ha aton huhu!!! sinugba hini it marasa nngan isawsaw ha supy nga damu it lasona tas kinamot la..kay hain ka yana? outside the phils....oo gad attend kamo ha............. agidaw it nga era mananap egn balandra hahahahahaha ayaw kay boring lol deri ton boring hakada ka ngan hit atubangan maunop ka gud kon hain tim pagkikin itaon.. deri ton mauro. <b>Bata pa ako.. ?@rowel: nakadara anu hn papel h rizal nagdadali man adto hehehehehehe mauro. Ngan hin-o ba ako para gihapon sumuson kay kon ano     .. late na.....deri na ma haabot kay medyo harayo ako. kami it partner pag-organize ht mga sugad h2... ta hala asihon ta nman hi rizaL ha pLaza.. depende ha sitwasyon ngan han rason kon kay anu kinahanglan nira magpakadto ha langyaw...he.kon ha sungi or bunta y.bis awayon ak nga may kaupod nga bagtak tak watot ok la...lol • Nahiaara ka han pompous nga Pintados ano? :) susmariya husep.kon mkagturab la hit ia pinanhikit-an tikang han katikang aga kulop pati gab-i kaagahaon. ako. sus maabot pa ton atod..deri na ma ha abot.salit ikaw sangkay ayaw pagpinas asaway kay bangin ka hasakub d ka mai. .....pero dre ito basehan para d ak makabuhat hn dako na butang na ik akaupay ht ak igkasi tawo:) </b> sakto ka. @ Rowel. diri iton edad it basehan hiton katungdanan na na magbuhat hit ikaupay hit kadam-an. Para ha akon waray hiton tama or sayop nga baton kay kada usa ng a tawo may kalugaringon opinyon lumakat man hira ha Pilipinas or waray.. <b>Oh sige... mayda ni ra mahasuson hit kamutangan.... adi hin topic : Sakto la ba nga mansusun hit kabutangan dinhi ha Pil ipinas it mga tawo nga nanlakat na dinhi ha aton? Sige daw......but thanx anyway for inviting....

Kalma la titoy... you may not agree with me but it s all right. OFW or imigrante. turista.. an kabo kuno ngan han luwag igin pauli na! he he he See More wamil. baga na gihap kita hadto hin nagsering nga dire pwede sumus on ha Pilipinas it dire Pilipino kay kon bisan it linmakat dire angay sumuson. Aha. Para i ton hit Pilipino maha gawas man or mapa dida la ngahaw! See More Good point mana. amo it usa nga nakabulig hit ekonomiya hit Pilipinas.. We want to know what you think. Dire man la it Pilipinas para la hit Pilipino nga ada naukoy. Oh yana damo nat nap ost. MAyda ako mga kilala nga nagmigrate nga haros iginpapamarayaw it ira pakaabroad.I mean dako nga bulig it mga OFW.. mga sangkay relaks la kita gin open ini na topic para masabtan tat mga opinion n gan mabalanse naton both sides it kun ano man it nahanabo ha at yna. Kon panhuna-hunaon nga tanan kita naka benepisyobisan indirectly hit dida nga mg a tawo nga nagkalat ha Pilipinas kay it ira ipinadara nga Dolyar. kay kon waray ofw bangin diri makabayad it utang it pilip inas... bisan ngani diri hira nakita           . Pagkatapos hini . or am i left? :) @roy: padi ay nman hiton ha.. it dating nga hira n. Anay daw ano ba tak isiring. ako t mahatag hin depensA.. dere nat in i kinahanglan pag personalon nga at oro istorya kay bis kun man hikain kita nga .. it pagsusuon di iton mawara labi na hit mga nakalakat or maiha n a nga waray dida kay bisan pa hira adto ha gawas. etc. the new democratic space. ngan sharing of ideas la ini para maka realize kita kun anot maupay para ha at nga tanan. KINAHANGLAN KO HIN BATON HIT IYA PAGSIRING NGA .lugar kita la gihap it apektado hini. He he he.anu na sir?hehehe Amo la ini it akon point of view. Ideya la t dedebati-an.. it word nga gingamit SUSUN. :) natural la nga pede sumuson it mga pilipino nga mga ofw.nga nangagkalat hira...kay usa kami nga dako ng a bulig hit pilipinas. Ngan kon sumuson man iton nga mga waray na dida amo man it kadire kay taga dida man la gihap hira ngani bisan pa it hira naturalised citizen na hin iba nga naso d kay Pilipino man la gihap hira bisan baliktaron it kalibutan! Ngan kon dire it hira pwede sumuson... Pound.. am i right. Mas maupay pa ngani d anay it adi ha gawas kay mas may malasakit hit nahitabo kontra hit ada man ngani ha Pilipinas pero hira la ngahaw it nag-guguba hit ira bungsaran or nakadugan h it problema kay waray man nira binubuhat. waray ngay-an pulos hiton opinyon or suson hit ginta tawag nira na mga bagong bayani kay tungod nga gumawas na hira ha Pilipinas. He he he. sa ato pa. An mga burubata nga meimbro post gad kamo... Or kon ano nga ada la gihap hira ha Pilipinas. pag Waray dumepensa buwas hit kalingit nga side. Yan buhi na kita!!! :) Keep it coming.iba ini hit s agdon ha? tas peace and cool la t tanan. This is the web. waray na ba nira gihap pwede isering? It iba nanuson la iton kay nakakita man hira kon ano it gikaibahan ha langyaw ng an ha Pilipinas.t hat s not right. Yen. HAIN NA HI WAMIL.. mayda pak iba na topic. a no na la it dire Pilipino... Bag-o kita humalaba ha dedefine ko la. dire karuyag signgon nga tinal ikdan na nira it ira Ginikanan or waray na nira malasakit. Wamil tagi daw kitan detalye.(DERE SAKTO ) WE ARE SWEATING BLOOD IN THIS REALITY SHOW MY FRIENDS. mamingaw man udog.a lat maaram hit ngatanan. Mababasol ta ba hira nga nakakita hira hin mas maupay nga sistema ha gawas ngan naghahang yo hira nga unta ha Pilipas sugad gihap? Usa pa gihapon. storya la ini.. Akon man la ini.. Eu ro. Kon mayda man nir a naha suson angay la kay mayda man nira vested interests ngan kay Pilipino man gihap hira. :) Oh waray man otherside labot kan wamil.Pwede la iton nga sinmuson.

Canadian or Chinese citizens pa kita. karuyag ko ipasabot ha iyo nga ginrerespeto ko it iyo tagsa-ta opinyon.. This one s a true story.. Tungod nga nagdonate an iba nga balikbayan hin medical missio n. syempre para han ira pamilya. alagad kadako nam hatag han medical mission. regardless of their citizenship and reasons for as long as nagpa pablilin la gihapon ha ira mga kasingkasing an pagka Pilipino. Kun pakianhan kamo yakan. Maupay didi.didi ha abroad. Ha mga Pinoy nga iba na it citizenship. mayda la gihapon hira katungod sumuson. Usa nga family an waray kabutang ha lis ta. di ka gud makita nga sugad hito.. mahugaw it pilipinas gud liwat. mabalandra ha aton mga nawong an kamatuoran nga nagkalarga hira tungod han kak urian han kabutangan dinhi ha aton. what?! hahaha ?@ivan: Una hit gsa nga pathetic!! san. kurakot la gihap it mga pulitiko ano?. Bisan kita maghikainkain. Ko n adto naman hira ha langyaw nangungukoy. kun waray magpakiana takuma tim baba kay ma sumo. maging Amer ican. and I ve seen it over and over and over again. Again. nahalapad it aton mga atay kon nakakakita kita hin mga Pilipino nga nagrarayhak ha kaga kadaugan nga iginpapakita han igkasi naton didto ha langyaw ? Kay anu pagdidid-an ta hira nga sumuson kon sugad man? Hi kita nagpapabilin dinhi ha Pilipinas ug adlaw-adlaw nga ginhahangkupan an sis tema nga aton namat-an.a dinhi han aton nasyon. bago kamo magyakan hin bis kun ano.." tapos masiring-. diri na kita nira kinahanglan. European. I heard these things over and over and over and over again. nabibido a ko nga waray mo kami igupod ha lista han im ginannounce.. Hence. Akon la liwat ini punto de vista: Diri salit kay nangagpalangyaw na an usa nga Pilipino. an kamatuoran nga naprevail la gihapon dinhi ha aton an injustice tungod hin duha nga rason: either we have a choice or we do not have a choice.. waray upay dida. pareho gihapon nga diri karuyag sidngon nga tungod bim naya na hira dinhi ha aton. Everybody needs everyone. Kun mayda maaram kun ano ini kaango. sus ka y amo gud it sistema hit Pilipinas etc. One time usa nga tawo nga suok ko an naghost hin i nga party night. mayda hadto usa nga celebrasyon para mga balikdulag. diri karuyag sidngon na diri na hira k inahanglan dinhi ha aton.. ginmention an ira mga names han show. Giving up on their citizenship as Filipinos does not necessarily follow that the y have given up their being Filipinos in the truest sense of the word. Very inte llectual orgasmic. hunahunaa anay nga dire na kamo Pilipino. Australian.. Suson is criticism in English di ba? Siguro we just have to take every suson as a constructive criticism para mas makat-on pa kita. So aadto ito nga maga balikbayan.Usually masiring. Gindaup hini nga pamilya ito nga suok ko nga tawo nga ginsidngan.hit sitwasyon. Di mo kinahanglan igtaplong ini nga butang ha akon. Hala kamu naman it pagpasaro. Ha mga aadi gingiginhawa namon it kabaho hit sistema kada adlaw. " Kumusta dida. Diri ako maaram han ir a mga rasones han ira pagpalangyaw pero bisan siguro ta hira pamakianhan usa-usa .o gud sir??? ngatanan. I mean hello. our being Fili pinos will always remain in the depths of our hearts. =) This one s really nice Jerb. ug mag-appreciate han mga panhitabo ha aton na syon. They were trying to look for a greener pastu re. mga hubya man gud it mga Pilipino.. Di ba.. I m like. waray na hiya katungod su muson han kabutangan ug sistem.. th ey have their own reasons for such an act. Amo ngani balit nga may darawhanon nga "There is no place lik           . manginanu. Salamat. There is this conceit masquerading as concern. =)See More Opinion ko la ini. hi kami ngaaanhi it maaram hito. It s always a two-way street.

.dri ky mg kinumpara ngan mag pinan suson. atod winston practice la idoy english english dinhi ha kay dd tak gintratrabahua . imbes bumulig hit waray wa ntas nga negativity nga nagpapawara hit hope ha mga Pilipino. ?:) Ayos! Abot nala ini buwas nga post. regardless hit ira nationality ngan citizenship di nawara it ira connection hit ira tuna nga natawohan. mayda liwat mga Pilipino nga tuod gud it concern han nasyon...globalization man gud ! Jerb.dri naton i ton hra mababasul kon my komento hra hit pilipinas ky na hiara na hra han banyag a nga kultura nga ira na daras an. Kun mayda pa mareact. hi Apple de Ap. .ah mag di ano man theres no place like home. if you want to get involved. ayaw kamo pag suson kon bayaan hit amerikano hit iraq nga masamok ngan waray stability na amo hit rason pag hitaas hit presyo hit petroly o..hold our horses. put your money your mouth is and be part of the real chang e. Kay bis pa kit a sumiring nga ha kasing kasing Pilipino kita it at passport nasiring nga dire n a. kon iguindiri man niyo na magsuson hit mga pilipino na adi ha langyaw. Idedelete ko na.. ma.. ayaw gihap kamo pagsuson kon mayda mga gin re rape na mga Pilipina ha saudi ka y diri man kamo arabo.. It is a matter of harnessing t his power so that it can truly serve the country.upay gihap ada m agkamay-ada kita delicadeza ugsa kita magpaturapak pagpinanyakan.. ha simbahan. magpurupamilya ini nga nagpapasurusingit. Friends.. makikita ta nga bis mapaunanho. Ha mga dire na mga Pilipino nga Pilipino anay hadto nga concerned gud. Kontra hit ada ha Pilipinas nga nasuson pero bisan maguti waray pa nahabulig ha igkasi nira.. Di man ito nira igin-bando kay di man kinahanglan. kun humurar ka na hin iba n ga bandera labot han ginalsa ni Aguinaldo ha Kawit Cavite... it tv. kasi we are workin h ard like horses tapos backward la geap it pilipinas. dire kami nagkukulang hin susun didi. naghimo lugod hira hin mga butang para makabulig ha Pilipinas... social status o gender. Maada ka ha abroad.. Maupay na l a it nasuson nga adi ha langyaw tapos may binubuhat nga pagbulig ha igkasi Pilip ino ma didi man ha gawas o dida ha Pilipinas ha "bayanihan" nga paagi bisan la i to gutiay.e home" kay bisan mapakain it usa nga tawo...:) ta hala.bisan gaano k alahaba it aton diskusyon waray mahinabo.we need actions siriing pa ni man je rby for our nation building!!! korek actions!ahm agi bga english man ad2 te. matagan pa hin higayon bs nala pagbasa k bangin pa masangpit it iya kasingkasing agud bumulig panginanu kon anot maupay nya nga pwede mahabulig ha iya tuna nga natawhan... Patriotism is not confined to geography. . . Kalma la ako :-D ngan opinyon ko la ini gihap. salamat.pero ma sugad pa man dri ghap hira angay mg k omento or mg kumpara hit aton pilipinas ngan kon diin hra nga langyaw tikang.lets all chillax.. hi Spoelstra. PIZAWT! hahaha peace out. It radyo.u cant blame us kun masusun la geap kami na adi na gawas. it tsismis. Ha kamatuuran la.. pero at least the new presi dent has given us new hopes and better perspective matuman kunta. ayaw na la ada ki tan yakan kun puros la it at susun.... ha eskwelahan..dapat ngani lugod hira man hunahuna kon ano it poydi nira mahabulig. imagina na la nga may bahal hit at atubangan ngan sinugba nga turingan.. pwede ayaw la anay ini idelete na post? para at least an mga wry pa makaba sa ngan wry pa makapanginanu hini dinhi.. post na!!! In all. an Pilipino gusto gud mainvolve ha nation building. Cheers! See More it akon opinyon la nga ky nanlalakat man iton hra ngad2 ha langyaw ky para kumit a hin kwarta.. Ada man hira Natori.. maadi ka pwede ka magin instrumento ha pagbag-o ngadto ha kaupayan o instrumento ha pagkamaraut ha n at nasyon. base han at mga post.pero ha ka pagka iha na nguli man la ghap iton hra. Aw. aysus late ko naman ini nabasahan. Last post na ini. birth.. han una ko nga punto. Siring pa anyway kun tuod gud kita concerned hit at nasyon.. bisan mapakain. Pero amo ito it akon point of view (akon la ini ha).. That being said.tigamni gud ini ha!!! ay kamo pag suson. ha internet ...... Di ko ginsasahid ha...

wray lugod ano nakasaway hadto!!! hahahaha!! padayon!! he he cg... hala galor n aman ky ma open hraape irinoman go! aw.we have... @dax: it man Dda halaba nga check...pat uyaw2.....frills.... importante ada 8 respeto..poyde ta ba i balik an dati nga kalipay\/risyo hine nga planeta regardless kun ano it aton mga personal nga mga tumong ngan panlantaw ha kinabuhi? it akon gadla boot ipasabot nga ibalik ta an aton kurukayakan.no wor rries....hahaha!pg resirba gd hn usa k adlaw para knan alumni..amo 8 mamingaw ha planeta an knan mga dulagnon palibak libak.. ... ada k baga damo nganhi it nanaway dayun....ma dulag day n liwat 20 diyas i2n nga karisyuhan h plasa.hangups or whatsoever. heheh hahahahahahahaha!!! axa na padi.malipayon nga mga indibidwal.n na lugar magdeteriorate tim english hehe!!! <b>Poyde umaro hin pabor?dire gad cguro makuri ine nga ak hangyo...pagpatay han hapon ?@bam: an diin nga hapon bngin e2 an mga taga hghway hahahahaha amen..para nman mkasabot 8 mga taga langyaw 8 nhanabo nga karisyuhan h dulag...go!go!go! ?@george: padi. dax.hhehehehehe ah adi na kami.. urointrimis. kurokn atyaw. karisyuhan la e2..napahangin ha pantalan.. mbot kon mda pa sumaway. ?@george: pag post nman! ha ha ha wahahahahahahaha!!!! pwede ghap padi k pra mbalik na lwat it krisyo hni nga plan eta!!!! anay k mmiling pa ak padi!!! wahahahahaha!!! padi an im gin post na mga kapoyahan mayda na kadagkoan hira erap an mga nawong na dere na adto child pornography hehehehehehe. </b> • tama iton. <b>lawot lawot ngan hin paksiw nga sagisi-on. asay pba.intrimis..di ba sugad la h2 kagaan it dulagnon kun waray gin huhunahuna nga damo h a luyo han iya mga problema?.agen....natukod an Planet tungod han aton pagigin k amakimarisyo...... hahahahahaha!!! amo na!!!. mama!!!! </b> • huwad it kaldero ngan myda gud myda makaCring nga myda tukag hahahahha labad ka Mil.pabuking2 ug kantyawa.importan te 8 respeto ha kada usa dre nawara.20 diyas ghap ine nga away away mga asawa.igkaturab sugad han panahon nga na ista mbay kita ha plaza..ngkakaintindihay daun bis wray urostorya....andam na kami andam na kami.h ahaha balitaw we have our own perspective\/view hin bis ano nga issue.labi n yna nga tipagpapatron h aton...kumustahay.... aangan angan la kta!! hahaha ?@dex:nalibang ghap ak pag binasa han heroin diaries axa ghap nga waray ak hakan hi...hahaha ta haLa ibalaik 8 angay ibaLik....waray gin iintindi kun dre igkirigta la han aton mga kasangkayan.gidaw deri la tukag pa ti ada it oring hit kaldero bangin pag kabkabun..... our own identity as dulagnon.. par-ok na mahatok-hatukan it marasa tas barol it sura..umuli k lwat ad2 dyon.ngan kon ano man nga mga kantyaw.lets get back to our "lighter side" being a "dulagnon"..napaka JAPZ na yna.See More hahahaha!!! ayla k mrisyo na lwat ine..hahaha! hahahaha man james axia gud anu ky amu it trabaho neu hehehehehehh.p ara k mkapatangi..bda w kay bis La mag siplatay alams na e2.ma open n hra ape?sukti gd i2n hn tiket ky dako i2n ira ganansya pgkatapos 8 patron..nangarigo ha baybayon. kon open minded La ngatanan nga tawo.y ha "dinula g"la nga paagi.igkahibalag. @dennis: bdaw kay dako pa gud man 8 paratayon hit nga hapon.heheheh katima kaon ano makasiring ka gud "PAG BANIG!" lol .

kulan g hn motivation... Asiha..tlagsa nla ak bga makapakli ht planet.........ayaw KITA pag sugot nga it dulag gn didistroso ha atuban gan mismo han ATON mga mata.......gidaw it balhas human.....SUGOT NG A GUIN HIHINAYHINAY IT MINAHAL NAT NGA BUNGTO NGA DULAG KA GUBA.waray la KITA nahihimo ky gudti la KITA nga mga PAGKA TAWO.. mga pukaw gad it hira. diri liwat hra maram kon panu ngan uunan-on pagtikang.. </b> • hain na an mga tawo nga directly affected hini? BUT MOST IMPORTANT: HAIN NA ITO N NGA MGA ELECTED OFFICIALS NA YANA NGA NAGSAAD PAG PROTECTAR HAN MGA MOLOPYO HA N NANGANGAMPANYA PALA HIRA? it is sad to note mana na although nadiri it mga tawo nga directly affected hni nga mga panhitabo.......... adi pa ako baga buhi pa nabantad pa keanu dawla ano? ada k ambot ngahaw ha ira balit..makaon kaon bisgad la maghudlom nga kinilaw ngan saging na boyhaw ok na iton <b>na pa abat la</b> <b>Mingaw man?___ Naano na ba ini nga Planeta? bga tuman naman nga nakala-kala Nanhikain an mga pamulay ngan papremyo? pati an taga dumara ambot di-in adi pagtago . <b>waray man babatia it mga tawo dinhi ha planeta??!! </b> • halagad dex... let? hehe wry problema mano. paawa! par ok. hehe! pamukawa.. baga makapoy nman pg pina nangpit hit daan ng mamata.. </b> • manu msta ghap.ak nala baga titikangan hin pangumusta kay in ako nahidlaw na ha ira..makuri man naton iton hr a pag poguson ky dri na iton hra mga bata my bout na hiton nra amu balitaw.. hulat la kamo hit latest <b>nangumusta la...atara bngin sumapit h rico yan namiling pa adi hn upod hahahahaha buwas mag uutan kami par-ok 3 kabouk na lubi it ak ipahatok tas haluan hin barol na sinugba. pahibaro kamo kun mangadi kamo ha Cebu kay areglaron kamo n i Letlet.... pag hukad na kay mangaon na Ivan. tana. Dexter. masaro nala ako.. ad pa nagios....re: elected officials. Ramil.sidnga la ako kon anu it mga areglaron hehehe! anay daw hi ako diri upod uli ngadi ha pinas mano..AYAW KITA PAG . asiha gad niyo..... hala pagkuhit! bs mgatagay nurunyan anu kuya ramil? =D hala.... di ba. </b> oday sorry kay na busy ak pagkinita han "THE FUGITIVE"....HUHUHUHUHU • nangaturog na bes.KAIRO NATON NG AN HIT MGA MASUNOD PA HA ATON..dri KITA buta..... basta k anu.... upod tanan :)) yehey!! h mano nangumbida!! <b>ayaw KITA pag inukoy...... mas daku ka na yana kesa kan kuya elvin =) RAY AK MAKA UPOD... =D upod.tas may matugnaw tugnawan na tubig.....pero kon KITA mgka urusa dako iton ATON mahihimo ngan mahabubulig hit ATON bungto nga dulag. ada k hain pman? diri ta gusto pangunah .

Ano daw la i t ada ha MPDC table ? </b> <b>Joey.. hi man tatoy lacandazo an maestro hadto kami nira nonong santo Aw. Man Romy. Kay steady nala it mga molopyo ha Brgy.... makalilisang. uli usahay.. di ngani cremation na ug good for the environment\/less space ha Brgy... damo na it "populasyon" didto.... Oo it looks like. maupay nga aga ! Maupay nga nakabisita ka ha Dulag. Bisan liwat pri vate plots. kumust. . sige it kuha hit baras -.yana 3 nala it hra. Maiha na ako waray ma kauli.. agui bes ka nahayang presco la guihap it hagin. Arthur.. hira tatay. Phil. Hira ni na liwat it labnasan..think frst regular sesion wary ipahinayon kay waray daw it chief executive. Ow deri la ako nasabot ! Tinood Phil. It aton respeto hin mga na-una na ha aton opod na in mga miembro h it pamilya . damo na it im kwarta. amyaw ug kasangkayan is at stake. . Damo la it akon servisyo.. kun an baryo hayang ililipat hin lug ..baga makaharadlok gad kun humitaas na giha p it sea level..na clase. pero it kadam-an.. ha Brgy. it bario ha yang ada na hit am libong. deri ako sigurado. lola...mayda man kuno hadto plano na pag himo didto ha may combis an tikad to ha rawis igin sapit han kanan protestant cemetery ginhimo man na school yana. Joey.... Is a new location or relocation area guin paplano hit bungto ? Deri gad man nanb otos it mga taga Brgy.an anu. Health challenge guihapon ito. May tradisyon man it mga duminagat.." Hayang ? Diri gad makuri tiguhon.." Hayang\/ Dulag Public Cemetery. mga taga tacloban na malit hin tona dida hit takip hit bario hayang nga ada pa lobong. Mayda ba plano nga new location\/relocation ? Hello. makakita nala hira Danny hin makalilisang nga " skim boarding" or swimmi ng pool. Bisan man la mag-atabay may code. Igo gudla it America S t.deri damo it ku warta.... Ho pe i-consider ito hit munisipyo ngan simbahan ug susuportahan hit molopyo.waray leadersh ip na depend la hit mandar. right? </b> <b>Edison. Hayang ser iously.. Hayang. Hayang. patod. Magtitirok pa ako para hin private plot . mano romy..h ahahah anu ito. catmonan.. usa na nga barangay gud iton Dulag Cemetery. america st .dman nakagios kon waray mandar. paano na daw la an am mga paryente nga nahauna na ha am. Hayang. mahal guihapon it cremation. nganamo la ini it cementeryo nga beac hfront it view. ada hira pa lobong cay cguro naroyag hit beach front Ta tikadto ha inland it expansion ngan private ito..waray ako makauli kay magastos. tio. Isyu gad ine hi mga buhi ko ntra hit mga patay na. hain nala ako mapalubong? kinahanglan ko magtiruk h in madamo na cuarta to buy a piece of land. adto ako mapalobong kay dominagat man ako.ano man it regulasyon.pero Dulag Public Cemetery an usa nga parti ug in ikaduha nga parti Catholic cemetery-pareho dida ha Catmonan. at tuna hadto nira capt kulas bautista na ubos na ibaligya.na leadership hit presiding officr.ngadto daw ha may Combis.it iba ambot kon hin-o it inugupan hit nra. . etc. Ano man it kabubuwason hit "Brgy. pipira-pira man la it mga officials na naugop hit bungto. d ida kami naguha han tagbo para project namon hat shop han grade 6.so waray na makasagang hito.salamat han imo inputs. pero kinahanglan ta gud hra bantaron. naruyag hin b eachfront view pero pagbagyo ma-bakwit.hahahahahah Baruk hira hin-o ito na mga officials a 3 nala? <b>• Dako-dako na nga popolasyon hit" Brgy.amo an bati ko gihapon hadto. waray kamo sabot nga bisan dire taga dulag. ta kay amo ito it una nga ma submerge. Hayang--baga harayo nga biyahi ! </b> <b>oo damo nat namailit hin private na tuna kay pono nat baryo hayang ugaring ma hal2 la .. it iguin takop la dida ha merkado pera adto ka truck kay binog man adto hadto.. Mano Romy -. An imo na-experience pagbisita ha Bry..

ar maupay ti kadto ha san vicente. diba jeoy hi imo tiyo teting yutangco nag don ate hin space to build a chapel in san vicente. lubos lubosin na niya it grasya, ur family can donate the whole property for the baryo hayang. why i this, bacau se i was raise in km. 56 and ang bahay kubo ay sapit han mga yutangco property. malawak ini na lute pakadto ha calbasag. i don t la kun an calbasag river is st ill there. bangin an tubig guin gamit han irragation. han gutiay pa ako nasukot kami mangarigo didto hini ha calbasag. tapos ang mga karabao was ahead of you na ngarigo guihapon. heheheh ! Ngan it aton tradition hin maupay nga pagpahimutang. </b> <b>Mayda na gad ako private lot via San Vicente\/Kalbasag.Ambot la kon matugot a n am takip nga mga Sano ug hira Frennie Caunte kon adto ako humusyod. Hira hat Mano Emilio ug Mana Emelia an amon caretaker. Nahanomdom ka hine nga family ? yes, romie. good for you kay deri kana mapalit hin tuna kun hain ka ilulubong. n eighbor namon iton hira hanhadto. ako deri ako maaram kun hain. or else baga hin banig na lilikuron nang i isandig nala ha gilid. Hirayo gudman ha labnasan, Norma. Natugot ba it Dept of Health hit private plots other tha designated cemeteries liwat ? Sering pa han amon amay, sigue ipaanod nala hiya. yes puede gad ipa anod kun ada pa an calbasag. bisan ngani an daguitan hunubsan na. maupay unta ini na aton oro istoria kun mayda ha local gov. namamati. kita na mga baby boomers an makukurian kun hain kita ipapahusyod hit aton mga maiiwan an. dapat usa na agenda hit aton local gov. labi na yana na malapit na it electi on. makalilisang ini na aton topic, and a major one. </b> <b>first of all, ha cemetery is, maybe, put up a fence around the perimeter and build major gates. maupay ini para diri masamok ngan diri na ma-extend it area n ga sakop ht cemetery. ayla, pagdalagan ko ha pagka-Mayor, perhaps, we can do som ething about this. he he he... Joey,kaulangan hin strategic planning ug political will to do what s needed. Dak o it mahihimo hit mayor to give direction of our town s cemetery s future. Ta ha la pag daug pagka Mayor, ayaw kacontento pag dalagan ! It aton Asian American Federation of Florida is an affiliate of the Coalition. joey if u ran 4 mayor bisan dire mo ako kilala i wll back u up, but pag sabut an ay kamo hit mga yu kay yu ka man. heheheh, basta an usa na imo plataporma ay bgy. hayang. para ha kaupayan hit Dulag.. you can expect the support of Dulagnon... agay na it yutangco bumalik ha dulag nga sumonod kan imo tiyo titing. adto nga n awala batos ko adto. kay han iya pag review han bar dito adto saka kan da tiyo a ndres que. cdnga hi imo mana ester abuyabor. ambot kon naha abot ka kan lolo ana . permi adto dida hiyo tindahan ha candao. @mano romy, thanks</b> <b>@phil, nahanumdom pa ak gad kan lolo ana. i am determined to run for some ele cted position come next election 2013. sekreto la ini naton. </b> <b>• Maupay,idoy ! good luck joey. maupay na nakahuna huna ka pagdalagan ha 2013. Re Barangay Hayang - Crowded na balit masyado iton nga barangay hayang ha dulag, waray na haros maagian if you want to visit your loved ones graves. Baman ako m ayda ko na didi (adi na ako pakatun-as) salit waray na problema hit akon mga bil in kon ikain ako paghapil kay maaram na hira kon hain it akon "second address". Weird topic pero kay puros man kita tikadto. </b> <b>Amy,ha aton unscientific survey, you say CROWDED it Brgy. Hayang ! Ano it bat i mo hit labnasan o Leyte Gulf view hit cementerio. Deri maupay Romy. Maupay isara na iton dida nga Brgy. Hayang ngan magbago hin ha iba liwat nga lugar hit Dulag.

 

 

 

 

 

Maupay kon it ti-arabot nga bago nga Dulag Administration, simbahan ug townspeop le of Dulag maplano-plano hit kaugma-on. Deri nala kita masuksuk didto, Amy. Aw ano man it at kalibutan ! </b> <b>Deri nala ako makipagsiksikan didto ha Bgy. Hayang hit dulag, Karuyag ko may space nga guitay. Baman an akon parents igkikirigta ko man la guihapon hira sali t adi nala ako. Balaitaw ano mauli ka yana nga patron hit Dulag? yes, a very good topic. ako udog cremation nala ngan isaburak ha dagat it abo. < /b> <b>Amy,deri ako maka-uli. House-sitter ako yana nga September kay hira agurang m apa Europe. Enjoy ka ug ikumusta nala han aton batch. Ta ikaw Norma deri guihapo n makikipagsisikan ha Brgy. Hayang. Pamatron liwat from time to time derecho DHS Homecoming. Bagan hin naka-uli ha pinas with all pinoys and others in one place, </b> <b>various food booths(karioka ug halo-halo guin pipilahan), cultural presentati ons and even Phil entertainers like Sunday hi Kuh Ledesma maabot. Mayda liwat Consulateon- the- Wheel for dual citizenships,passports etc. from the Phil Embassy in D. C. It s their 15th ug I missed only the premiere- so 14 years of annual "pilgri mage". Personal nga opinion la ini: Waray lugod nag-aabri hin Crematorium nga negosyo ha Dulag. Yana nga mga panahon pamati ko mayda na hiton niche nga market kay: economical, damo naman it relihi yon, nationalities, damo it mayda kwarta ngan waray kwarta gihap ngan pag-tuo hi t iba nga tawo tungod hit pag-dispose hit ira lawas. </b> <b>Una, mas economical para hit mga waray kwarta kay barato. Di na kinahanglan l amayan or balsamar labi na kon waray man hurulaton. Di na kinahanglan hin space ha sementeryo kay pwede man nira iglubong ha ira libong or ikada hin vase or cre matory jewelry. Kon ikada man nira ha sementeryo, gutiay la nga space it kinahan glan. Dire pareho hin usual nga pantion or mausoleo. Nakaupay pa hit environment kay dire malako hin kahoy. </b> <b>Ikaduha, it iba nga relihiyon, syempre mas maupay para ha ira kon maaram hira nga mayda hiton sugad ha Dulag. Dire na hira mauli pa ha ira lugar ngan mapasah e ha eroplano hit ira patay nga lawas para adto sunugon. </b> <b>Ikatulo, personal choices hit iba nga tawo ngan partly exposure ha iba nga cu ltural practices hit pag-dispose hit lawas. Damo na gihap it nadire nga kaunon h ira hit ulod or magin abono hira ha sementeryo. Ngan it iba mas convenient or ro mantic para hit iba kay pwede man it nira pagdara-daraon it abo bisan hira mapak ain. </b> <b>It iba may mga kwarta nga "can afford" pumalit hin mamahalon nga alahas nga s usudlan hit abo. Pwede ikada hin locket ngan ig-kwentas it nira ngan ira mahal s a buhay. Pwede ikada hin vase tapos ikada hit ira sala para ira hikit-an or para ira kaupod la ngahaw. Well said, Amelia ! Otro, it is an option. Usa nga solusyon ha Brgy. Hayang chal lenges pero kaulangan pa guihapon matratar it risk hin nagtitikaharani nga labnasan ha pesent location. Thank you Mr De Paz. Sensya na halaba it akon reply. I am literally thinking out loud gad la. </b> <b>Tinood it risk kon ha labnasan banging pa iton magin hinungdan hin pagkalat h in sakit kay labnasan bangin manhianod it mga iba nga lawas nga dire maupay it k alubong. Han didto pa ako ha Dulag (21 yrs. ago) mayda mga tul-an nga nagkaluluk at or na-misplaced kay nag-erode ang pantion. Ta labi na yana hit kapaso kanan G lobal Warming (baga sceptic ako hiton) ngan syempre, dagat gud iton. Di naton si

 

 

nasabot it pagdako hit balod ngan kon may bagyo ha iba nga Nasyon ada man kita h it area nga high risk hin tidal wave. </b> <b>Nahunaan ko unta (suggestion la ini) kon pwede kon bag-o nga sementeryo mamay da limit hit lease hit tuna. Kay sugad ha aton nga dagko it pamilya, usa ka pami lya dako it inuukupar nga space ha sementeryo. Kon mayda lease, mas matipid hin space labi na yana ha aton nga tikahaligot it life expectancy hit damo nga tawo ha aton kay kanan kakulangan na gihap hin medical care or di paka-afford, povert y, lifestyle, ngan natural disasters-related nga mortality so kada adlaw damo it namatay ngan di naka-keep up it sementeryo hin space nga pamutangan. Ngan san-o matapos it pagdinako hit sementeryo kumbaga? It mahitabo hiton himuon nga negos yo hit iba nga tawo nga mga enterprenurial it paghimo hin sementeryo kon posible iton ha aton, why not? </b> <b>Di ngani it di hunos nga style nga sementeryo. It iba-iba nga level pahataas kon masige it iba nga tawo nga may tungbaw nira or ilarom nga patay. Para ha ako n basta patay na papreho na la iton regardless hin-o kita han mga buhi pa. </b> <b>Usa ko pa nga nahunaan nga unta magin open-minded it mga tawo hit idea hit cr emation ngan magin practical. Labot la nga barato, hygienic pa ngan environmenta lly friendly nga option. </b> <b>Kon ako it masunod, it space para sementeryo tindugan hin university, hospita l or stadium ha Dulag para dire makipagsiksikan ha Tacloban. Dako ini nga gasto pero long-term nga revenue para hit bungto la ngahaw ngan kaupayan in the long r un. </b> <b>End. Good for one la ad2 na am gnpalit na lot. After a while, namention namon an kab ubuwason han sementeryo k overcrowded naman gud. And then nanay told us na whate ver happens, kinahanglan ada gudla hya ha harani ni Tatay bsan pa kon umabot it panahon na myda na mgng bag-o nga sementeryo. Actually, nagyakan pa ngni ad2 hya kon kay anu ba nga usa la nga lot an am gnkuha. After 2 years, she was reunited with Tatay. To fulfill her wish, igin bawbaw nam hya ha kan tatay.hi kita, ambo t hain dawla ipanlubong kon buynason nga umabot kita hin older age..... . hain daw la kita man huhusyog kun maupos na it aton kandela? nobody knows. </b > <b>Amelita, Angeles and Norma. Salamat hit iyo mga watlik parti hine nga discuss ion. May respond ako when I come back tikang ha Araw ng Kagitingan Ceremony ha Central Fl orida.

Sulibangko, speaking of panhusyog. An akon Lola lagas na. Danay pag-intrimisi ha n mga bugoy nga di na hiya maiha. An iya la baton nga "Linubi la, Idoy. Bisan it putot nahulog nga di sinasabot." </b> <b>@Mr<pd>.</pd> dela Paz: it s alright. </b> <b>@Ms<pd>.</pd> Flores: halagad tak ngirit hit nga yaraknon ni m lola =D Balitaw, it nga mga bugoy waray man nira nahabaton. lol Ira man la damo an nanhiuna ha iya. Amu na. =D How old is your lola? It akon lola 94 yrs old na last december. =D Para ha akon kon didi adto hiya ha Australia or may medical care nga naihatag na -maintain pa adto an iya blood pressure di pa hiya napanaw. Pero that s life, se ring niya " linubi la".</b> <b>Wow! Alagad it 94 yrs. old. di na maiha magin centenarian. Newsworthy it mga sugad na hiton yana nga edad bisan pa ano in advances hit medicine ngan technolo gy kay pira na la nga tawo it nakaabot hin sugad hiton ano? Sugad hiton nga mga

 

 

edad nahanumdom ako hit mga movies sugad han The Notebook, The Curious Case of Benjamin Button ngan The Green Mile". -) </b> <b>Yup, ngcelebrate pa hya han iya 94th bday last yr. Bed-ridden na hya for 1 yr now. Pero she still eats oatmeal tas Ensure na gatas nala talaga it iya gin-iin om. Buyag liwat, wry sakit hi Inay (dat s wat I call her). Dre na hya highblood, d pareho han una. Survivor it hya hin 4 ka stroke and we reli thank God for tha t. </b> <b>Ha yana, usa la na nga klase hin medicine it iya gintututmar, an para la ha b rain k bakot kon lagas na, kulang na hn oxygen nga nasaka ha ulo, so yun... Di pa man gud niya oras ano? </b> <b>Sulibangko, didi uso iton nga mga panhimo hin will. It iba mayda mga Power of Attorney. Ito nga pananglitan, kon waray na nira volition pag decide mayda nira appointed nga mag-decide para ha ira e.g. pagpatanggal hit life support, etc. It iba, naruyag hin euthanasia. Dire pa legal didi pero mayda Doctor nga nag-aad vocate hin voluntary euthanasia. Ira man la damo na ada it iya binuligan. Mayda iba nga nagbubutang hin "no further resus." dida hit ira dughan in case, m ay mahatabo ha ira, nadire hira nga magin vegetative it ira kondisyon. </b> <b>Baga OK la iton didi it sugad kay iba-iba man it mga relihiyon. It iba, waray tinuuhan, etc. It iba para ha ira, kay ira man iton lawas waray bisan hin-o nga pwede magbuot kon pag-aanhon hira kon umabot na it oras. </b> <b>Ibaiba man gud mana tat kultura anu? Ha mga langyawanon, ok la it ha ira pero ha at nga mga pinoy nga close kita ha at family, d ada kita h2 mailob nga eutha nasia. Personally, bsan kon lagas na tak lola, d ak naruyag udog nga mawara hehe he! Usahay pasaway ngani k ulyanin na man gud, am nala gntataw-an. Ta kon an mga busag ad2, ambot kon bisitahon pa ha home for the aged anu? Ay nasering ka pa. </b> <b>Makuri gad mag-judge nga it mga busag mas OK pa ha ira it mag-alaga hin ayam kontra hit ira mga oldies. Ngan amo na kay iba-iba man gud nga kultura. Baga obs erbasyon ko la ini. </b> <b>Seguro kay it ira kultura bata pa man nga nalakat ha poder it ira anak. Mga 1 8 yrs. old or earlier waray na ha poder. Dire sugad ha aton nga ira man la it ib a hasta nga may apo na, ada pa hit ira nanay/tatay natapod - partly economic, pa rtly kultura ta gihap. Salit baga kalagas hit oldies baga may tinatanaw nga utan g nga loob it mga anak. Kalain didi. </b> <b>Ngan ha aton it iba nanganak para may mag-alaga ha ira pagkalagas. Baga amo m an dayon ito it expectation so nagin self-fulfilling prophecy. </b> <b>Ngan ha aton kay waray man Social Security. Kalain didi nga kalagas mayda gov t support ngan kon ano-ano pa dida nga services. Salit dako it tax para matustu san ini nga mga services sugad hit mga para mga kalagsan. </b> <b>Ngan didi mahilig man ito hira mag-travel. Ha aton naka-travel kita kay OFW o r nag-migrate for economic reasons. Hira ira la karuyag kay Australian passport it ira dara. So nangagbublag it ira mga anak. Ta kay seguro kay bata pa man hira nga nalakat ha poder hit ira kag anak, baga it ira attachment or sense of belon ging dire sugad hit ha aton nga "hanggang kamatayan".</b> <b>Pero at the end of the day, bisan pa ano seguro nga akon theory, it all boils down to convenience ada? Hira pa nga madali ma-inconvenient. Seguro huna ko kay

 

 

 

di man hira hiara hin kakurihan hin sugad hit kakurihan ha aton. So it ira baga threshold habobo pag abot hin mga sugad hini nga butang.Ito ba matabo nga madali sumhan o impatient. Ta kon lagas it im alaga, tapos ulyanin pa . Maubusan hin pasensya dayon ito hira. Amo ada iton nga damo it naayon ha mga P inay nga carer or DH kay maasikaso. </b> <b>Tama ka mana. Kulang hra hn sense of belonging ha ira families. Pero naayun a k hit ira govt dda tungod kay gintatagan nra hn importansya an ira mga tawo. kay total in nga mga lagas, duro it hra kamakugi during their productive years and I guess, dapat la liwat ihatag kon anu it due para ha ira. makuri ton dd ha at c ountry. bsan kon my SSS, pira manla it nakakarawat hit usa nga pensioner? kulang pa ngani pamalit hn mdsna ngan diaper. Salit an mga anak, tungod kay nalolooy h a kag-anak nga nagmangno ha ira hn pira katuig, wry iba nga bubuhaton kundi an i balik an ngng sakripisyo nra para mgng maupay liwat an knabuhi nra yana. </b> <b>Unta maging sugad ghapon h2 it pagtagad hit gobyerno naton ha mga kalagasan n ga naging parte han kon anu man it naabot yna hit aton nasyon. </b> <b>Agi it gobyerno ha aton tikang ako ipinanganak waray baga nahimo gud. Amo man gud nga kada adlaw damo it nag-abroad pamiling hin swerte - reflective ini kon ano it kakulangan ha aton. Para ha akon mahal ko it Pilipinas from a distance. < /b> <b>. K kon ok unta it at gobyerno, dri na knahanglan magkd2 pa ha langyaw it ato n kapamilya para mamiling la hin greener pasture crng pa man. dapat ng-aabroad k ita para magpahalibway la, pareho ba hit mga americans, europeans.... </b> <b>Ha Kuwait crng tak Tya, it mga kuawiti maupay it kabutang kay minayuyo hra hi t ira gobyerno. salit, dri hra nangengempleyo or kon manarabaho man, cgurado na maupay na posisyon it ira gnkakaptan ha usa na kompanya. Hin kadadamu nala dd2 h it pinoy nga ngpapakabuhi. Ta kon hunahunaon, kagutiay gudla hit kuwait kumpara hit pilipinas ngan katatapos pala ha ira pag giraha pero nakatindog man balik da yun. </b> <b>Hi kita dnh, wry ta choice. crng pa ha ak siday, tungod ba ini ha sobra nga p ulitika o tungod ha dunot na sistema? Para ha akon pareho. Dire ito hira mutually exclusive. </b> <b>• Halaba nga tsek!! Integrated na gud it aton topic nga Brgy. Hayang. So true nga ,it s about our cu lture,economcis,and health concerns opod pa siguro it religion. </b> <b>Glad hit iyo articulation Amelita ug Angeles ! Ika nga "thinking aloud" ! All are very good for enlightenment. Amu balit mano romy. yna ghapon, nagppnanhuna2 ako kon anu dawla it matatabo ko n malagas na ako? badaw k 1 la tak anak. unta mgng maupay it iya panginabuhi par a makagtimangno hin maupay ha ak k bsan pa kon pag-andaman ta yna tat future, wr y la ghapon assurance k h Lord la ton it labi nga maaram. </b> <b>Wry ko nala ghap labot kon hain man ak ilubong, basta la kay mahalubong hin t uhay. Amen,Angeles ! Natu-o liwat ako nga ada pa it aton strong family ties ug respet o ha elders in the family. They will take care of final arrangements. Bottom line gudman. "Thy will be done". Han ma confine ako ha Intensive Care Uni t in 2000,The Lord s Prayer an akon guin ulit ulit while conscious. Later, my pr imary care doc told me I could have diied. Yes, pangilal-an hit usa nga Pinoy, mano. </b> <b>Asya k wry ta na hit mahihimo kon oras na naton. @ romie what happen to you? kun oras na naton oras na talaga. god bless to all. good day planeters....pasagbanga daw we can t deny all of us will die and the issue regarding brgy. hayang is really

 

 

 

everybody s concern labi na gud ht iya recent location nga ligid ht dagat. clim ate change will affect rich and poor countries and the most affected areas are t hose aada ht hrani ht mga bodies of water like our public cemetery.. so to speak it affects also not just the poor ones but also hadton my mga kaya g eap nga aada iglulubong ha Brgy. hayang. i agree as to most of us here that Brgy . hayang needs a relocation site or a new site coz there is really a need ky ma abot 8 panahon some of our love ones nga aada ha sementeryo would be under sea w ater.. we hope nga 8 aton mga municipal officials tgan ini hn pansin ky puro man kta tk ad2.. hav a nice day ha aton ngatanan and good luck ht aton mga concerns nga matagan u nta hn pansin. @amiel: amen to that. Importante man gud iton nga kaangayan paghisgutan. Amiel, maupay man nga nakasulod ka hine nga discussion. </b> <b>Tinood ug mayda na mga badlis hin hinabo ha Dulag labnasan. An Lolo ko nag se ring nga humihingal an kabayo from labnasan to Simbahan . Yana masering seguro a n kabayo,"chicken feed" la kay harani-ay nala. Kon umabot man it panahon nga it barangay hayang mgng under sea water na, wry ta iba nga mahihimo kundi tawagon ini nga sinking cemetry (just like d one in Cami guin, tho i havent bin there.) pero makuri ta cguro karawaton ha at mga hunahuna ug kasingkasing nga dri ta na mabibisita nat mga higugmaon ha kinabuhi nga nama huway na hin kadayunan kon mgng sugad na hiton it sitwasyon hit aton sementeryo. </b> <b>As Roman Catholics, importante pa ghapon ha aton an pagdaraw ha ira mga lubng anan most especially kon All Soul s Day k ada kita ngkakahuruharampang hit at mg a kapamilya. Of course diri ta karuyag nga mgng worst it sitwasyon dd2 pero ginaanticipate ta na iton. Amiel is right, dapat matagan ini hin pansin nga present e nga kabutangan hit at sementeryo. </b> <b>Anu dawla kon myda kandidato yna nga it plataporma nya in about the relocatio n or pagkamayda hin bag-o nga parahuwayon hit mga Dulagnon just in case kinahang lan ta na mamahuway... Hain pag-uli mo Angeles,did you have the chance hin interface with them ? Waray pa ada hini nakakag pahibaro hit aton mga municipal officials mahitungod h ini nga current situation hit aton cemetery. I think it s time na may-ada talaga naton organization para magkita kita hit natatabo hit aton bungto. Ngan diri ka y kamuru miyembro la hit magpapa miyembro. Dapat aktibo gud kita. I am so proud to be a Dulagnon. Kun may ada napakiana ha akon kun taga diin ako han nakadto pa ako ha Manila nasiring ako taga Dulag, Leyte ako. An hour drive away from Taclo ban kay Tacloban man la an ira kilala. I feel sad about what s happening with th e environment. Pwede gad kita pumalit hin mga katunaan ha iba na lugar o kun dir i man mag migrate nala ha langyaw nga labnasan pero bisan it mga aadto na nag aa lot la gud la hin time para makauli. Sanglit siring ko gud dapat ugupan gud nato n it aton bungto. nga Dulagnon damo gud kita. It akon usa-usa nga apo nga banyaga,gusto ko guihapo n when it s time for her na makita niya an Dulag ni iya Lolo, it is a place nga ma-aapreciate niya guihapon. True Mano. Sanglit kailangan umuli ka na ngan upda it imo apo para kumita kami. Hehehe. It akon anak ginsusudoy ko gihapon hit Dulag ngan ginpapakilala hit iya mga kaurupdan. He likes it in Dulag kasi bisan waray aircon mahagkot it hangin. Ana, I wish I can take my apo now pero deri makaintende kay mag eight months pal a. Maupay balit nga sugad hit imo anak,mangilala hiya hit aton mga oropod. Usa pa p ermission ni iya Daddy kaulangan otherwise ma charge pa ako hin kidnapping bisan kon apo-napping ! Hahaha! You can wait 5 years para makauli hiya. Makakaintindi na gadman it hiya bisan la guti. Nangingilala na it hiya hit iya mga kaurupdan ha Dulag ngan danay namimiling.

 

 

 

 

 

 

Hi there ana! Maupay iton nga mentras bata pa tim anak, nahaara na hiya pakigmin gle hit iya mga kaurupdan para pag-abot hit panahon, kilala na nya hra ngan d na hya maawud pakig-urusa. Batasan ta na gud ton anu? Good job! =D Hi! Thanks! Oo buyag la kay madali la maka retain hin info tak anak so nakilala hiya dayon kun ginpapakilala nak. Pati it iya mga kapaturan kilala na. 9 hira ta nan na first cousins. Buyag la. Hehehe. May pm ako ha imo. :) Ana,ayla kay bangin 5 years from now makakibkib hin bato ha Dulag it amon apo ug mangilala hin oropod. Yana pala pag sitter ak ha iya Waray music it akon guin p lay sugad hit kan Joseph Uy og Cielo Tibe ! Hinaut unta mayda pa lubong hi iya g reat Grand lolo ug lola nga mabibisita ha Brgy Hayang. God willing, Angeles deri hiya magaawod awod labi ha tribu. </b> <b><i>Ano an imo hinumdoman han DULAG kasanhi? </i></b> <b>• paragyir han rak rak ha my kuta BUNTAY vs. CANDAO.... sus kay champion adto an serrano sir candao buntay catmonan sungi magbarabtos vs serrano la hadto? maupy pa an ulo ni egay ngan bukot.. betamax kanda mano ernie gabrino, syomuy ha merkado. nag panic an mga tawo 1980s kay mahulog kuno 8 skylab! ....... puta karling..... hi minin makusog pa nga nasayaw basta natukar na an kanda man dodong juke box... ........timbura asyong aksaya tira tira hugot hugot asya ini an masurong hadto. bakery ni mano bonswan......ladies piso. bigan nga iroy!! he he an nawala ikid... makursonadahon...waahhh!!! hahahaha...alagad kun waray adto kahun ag dako na adi nga HORSEEEE! hi lolo tomi,ginlanat hi danny boy waagas hin sandang ngan hi wirko waagas ANAY DAW MAY KO PAKIANA; Hno gud 8 nagpatikang h8 expression nga HORSE dnhe ha d ulag?..,cge daw... badaw sir,,cold kodan la adto an ak daku ag2 na lipong... deadly humps la an katapat....weehh horrrrrsse!!! mga dolse i2 ha buntay!!! sir didto ha wall sagbang hi sosay nganhi guning nag away ha merkado, nasiring man hi sosay kan guning, gu ning baka kaman hit liyon, nasiring liwat hi guning kan sosay, ikaw kay baga hit sawa nag istorya naliwat haak an parag isda blue whale na daw kuno an isinuka han bulinaw.kairo man it nga blue whale,,upat pagud it nga biktima hit nga bulinaw buhi pa gad idoy kay ano maangbit ka? he he he masukot ngani ta maubos it nga endangered species sige gad giap tak pagpinangawil didi Qatarman,bangin la makatsamba giap bulinaw nga may kinaon nga blue whale.... isugba la 8 bolinaw kay sariwa man namiling ak hin kwayan didi kay nala barbequehon baga waray liwat ak paka age steel bar 8 gamita! tubo nala hit tubig nga di 4 gabay tabaw la pagud an gamit hit nga mangirisda nga nakadakop han bulinaw nga nakakao n hin blue whale bangin nka drugs adto nga bulinaw? an gamit nga kawil intawon an angkla han dona paz,,tabaw la nga saging an ginsa kyan,swerte gad it nga mangirisda... </b> <b>syomoy katima han klase ha mercado, sipa, tatsi, batak2 han bola, chinesegart er ngan satu ha me bangko, katima magsaka2 han caimito kanda oliver tindahan ha merkado nga puro muing kon natima na an mulay tas duro pagud an mantsa han am mg a badu tungud han caimito nga bis hilaw am gkknuha , nabrown out ngani nahangaru yag dayon kami kay milingbiling dayon saypa kun bul anun adto kami dayon tambay ha kalye han mercado or ha triangle..an sayaw2 ngan ladies piso ha cultural ngan

 

moron.an bermuda triangle nga nabug-os tungud han mga tambay ha bilyaran ng a kaparte na ghap han ak pag tubo... 2. pero dam na it bakery did2. an basketbol of course labi na kun sungi an namulay k napabutnga dayon hra Inggoy. </b> <b>• kay duha la an bakery. 6. otan nga bayabas. ako an naorhi.pag abot ha may bridge salug hit luan. an salida kada gab-i kanda mano ernie labi na gud kun may nautot ha luyo.. an paragyir han rak-rak.hays. </b > <b>an kaimeto nahuhuyot an mga bunga tapos nababari an sanga ha pag kalab etay... baka mga lagas na an ira trabahodor....payatot maembargohon hin holens. h alipak kay na circulate idoy an baho tapos paturotuklin dayon kun hin-o an culpr it! ahehehe! 4.. naghuhubo dayon! .lol ay oo nga....ambot la yana kon buhi pa an mga bakery na yan. this my fun memory of my youth. an moron nina mana elsa marasa guihapon.. ha catmonan dida man ako naukoy han akon lola agidaw gab-i may ada hubog kumadto ha kalsada sige it pag iniyak" AGWAY HIN O MAN AN MAISOG GUMAWAS KAY PAPATAYON KO. </b> <b>saragyaw ha mga baryo pag fiiesta.. pagrorot han homonhon.mag paarot kanda mano ponce(a.otan n ga nanka.. baka hin kabute nga nagsulputan sa dami. kay hadto my bita pa hi man cardo. 3 an bakery ha may harapit ha gasolinahan ambot kon buhi pa an gasoli nahan.hahhaha..na close na hira.chocalate ni lola justa..kay nahubog man 1 gallon na tuba na bahal.karagtuk daw la adto. marisyo la namalit kami hin hot pandesal ha filipino bakery.. ngan lawot lawot.. an laburo nga guinsa-samsam anay an bayabas b4 iglaburo.magkta hin betamax kanda mana meyang ha merkado tag 5 la an plite. an paraliton namon an burias ngan cabak snak namon ha kulopay tapos ha escuela. amon gin huroygo an pandesal para makaon hin durodamo. dalagan kay may aluk (witch ba) at engkanto ha may kawayanan.. arasip...hehe). marisyo ad2. 3 an bakery.. an maratimbatim ha plaza.pan limas ha candao con huwang.. ako an taga palit hin tinapay han akon lola every morning adlaw adlaw gud..ha baryo nga iginsakay ha trak an mga chikababes. di mag complain kay tubalon ka han lagas.kanda nanay panchang... akon lola. an gurombalay.hahaha..hi maring lango nanmukod ngan namatak kon g in22yaw.. paisugay! 5. kanda bons 1(both in candao) and filipino ba kery.k..pagarigo ha daguetan nga madive ka h a igbow han brandila... kun usahay natambay kanda tatay cinte bilyara n kay napakasiga man ghap ak hadto.a. duha la anay adto na bakery.tirat ira han elementary pa ako..ka harayo a n akon nilalakatan. . an balwas han panaderos na turo ha pandesal sige man an kaon kay marasa man pag mapaso pa.. an horuglen ha gawas nra mano ernie. am ig in paulo an pandesal ha linya han karsada nga semento. Ikid ngan Orlan.. 3.... hira bone one tapos kanda panchang..bonay ngan hin sampilot ni mana kikay. ha may san agustin bisperas han patron saragyaw tapos may magrerebok.magl akad gud la ako tikang ha catmonan pakadto ha candao kina bones one bakery at ir a pag himo inapak-apakan la an pag horma han pandesal ..di na maka ako s pag buhat.close na it hra ngatanan. mayda im nagi didto ha balay nga mag uyab hinkit an ni lola ana siring dyun hi l ola ngain kamo bumaton dayun an lalaki kan lola ana mag lulupak waray man niyo s aging nga dara sering man an babaye mayda na lusong ngan hin bayu sering ni lola ana tagui ako ha pagkanatima ha!! marasa an moron nira elsa... ligid nga binolbolan.. pirde an pandesal nga hir ..he he ..bulan....ha candao kanda bones one an usa Filipino Bakery ha m ay mercado...... labi na pamuga...parok. 1...mag snak hin halo2 kanda mana pesay. katima mabalik na kami ngadto ha eskina catmonan.. kumadto ako ha luan patron magbagtas la ka mi.inasal nga agokok. bisan ano la adto basta marasa an tinapay labi na kun mapaso pa...

Bag-o la ako hini na techno logy Facebook.here we go: IRIGNOM (Palunay gud)!!! Han bag-o la ako na "graduate" han Civil engineering (1966) waray ako libang. </b> <b>Baga nasindak ako ngan guin mingaw ako paka basa hiton iyo ire estorya maha t ungod hiton "topic" na "Imo hinomduman han Dulag kasanhi". "The trio was so good and very entertaining" . pagka tapos iguin "translate" ni Mano Lucio Creer.akon la guin "re-recollect" adt on mga kasanhi na irignom . Menying Laus. amo la adto nga panahon nanimba an mga b ata tongad han kadol. naghimo hin reenactment han pagsulong ha n mga amerikano han hll 120. guin mamakan iton han mga bata. An mga iba na pirme kainom ko.mag kuro kaliding ka gud ha salug hit pag tinawa . Man Kuritoy Morcilla. Tupas.</pd> canas (amon commandant hadto) katima han program.iya ako guin "introduce" para kuno maka "reconnect" ako hit akon kauropdan ngan kasanhi na mga kasangkayan. Goly Lacandazo. "to name a few". </b> <b>Anyhow .hira Lily Congzon (RIP). an sinbahan hadto dire pa ito yana kay naguba man han guerra. An akon mga kainom an pinaka makarit "and entertaining and talented" na trio ha ato n bungto han Dulag (the best ever and probably forever) . Palipak idoy kun makabati kamo . salamat nala kan Phil Peregrino . an mga tuminongnong hadto han aton bungto . without making a single shot . damo na an mga bisita didto ha igbaw han kan-anang ug kami nga mga sundalo kunohay t ikang liwat pag-assault agi ha kilid ha kan-anang. duro an kasina ha am ni Mr<pd>. hehehe. Man Tanny Labadia.hira Mano Nonong Santo."happy" na ako. Kun mga hubog-hubog na. han 1974 nga leyte landing clebration.bisan niyan kun guin mimingaw ako . Usahay hi Mano Romy Tupaz nabulig para maguin quartet. kami nga mga pmt cadets hadto an mga amerikano kuno hay nga masaka han kilidkilid han kan-anang(hill 120) nga mag-gyeragira kunohay. matikang na iton "comedy skit" nira Lily Congzon (speaking i n the Japanese language . Mano Ernie Gabrino.akon h         . niyan na la it akon pag pakilala. Taga Dulag gad ako pero naha anod ako hin kahirayuan ngan na iha na ako waray maka-uli ha aton (1975 was the last time). Pabuliga gad ako hiton iyo ire-storya\/kurukayakan bisan kon dire kamo nakilala pa ha akon. Here s a hint . Anyhow. Mano Danding Tupa Beringuel. Tibo (RIP) and Boning. Mano Mely Peregrino . waray na boto nga hinbatia-an kay naubos na man am balon nga mga lebentador. nagtake-over kami han hilll 120 baga hin edsa 1. ha dala n marisyo na kami kay sige na am pagpinabuto. naduroy karasa an hot pandesal tikan g ha semento danay makarobkarob na.ayo han linya. Tupa clan. didto pa kami ha dhs campus nag-assemble ngan pas-an an mga pusil-pusil gin tag an liwat kami hin mga lebentador. Pek in Vacal.kunwari la). an bong2 han sinbahan sin nga doro a n taoy.my roots are from the Tupaz. pagtikang na han reenactment. Mano Totoy de Veyra (RI P). salit pirme la irignom haros kada gab -i. -Sunog han mercado ha Candao</b> <b>-pagdunggo hin barko ha bungal han Daguitan River</b> <b>-tailoring busineess(Dela Paz to STRAD s military tailor) -Sangguniang Bayan membership ug orig MDC of Dulag plus Dulag as historical town agui daw hadto han guti ay pa ako. Felipe Pabro. inimbargo o kabi han nadaug. nag hike la kami tikadto ha kan-anang. pag simana santa an kadol.

ni imo mother.P.</b > <b>Kon kalu-oyan ako hit aton mahal na Patrona. Well. coach ug recruityer ka ngay-an. Man Neldy. hi mana angie ay retired na.the el der sister hat Marcela Kempis Tupaz.</pd> Amparo Dagala.S.ira guin dara han akon "last project assignment before I came to the States". youngest ako ni hat Mateo ug Juanita. an usa na sister namon our bunso ay nakapa g asawa dito. smart.. romy musta na? hi mary lou ay umuli ha aton. Kamo ba adto ngan hat Mano Tito Tupaz ha high school ? </b> <b>salamat man neldy. Hina-ot unta magkirigta pa kita . Hulat-hula t la idoy ngada hit akon pag uli . Good nakatipig hi Man Nonong hin remembrance ug na i-post ni Jerby. pero pakilala anay kay waray ako "idea" kon hin-o an imo kag-anak . Malipay ako na it aton pamilya "active" hit sugad hine na "acti vities" "keep it up . upod upod kami niya kun hain an fiesta. nag asawa hiya kan reynaldo rostata from caiberan.. god bless. josefina raagas ngan madamo pa. kami adto nira mary lou degala. kumu sta ! Di ba na-basketball ka guihapon ? </b> <b>Maupay man kay naka FB ka guihapon.. Sering pa han aton darawhon "Kung bagang ka. ada hir a ha telegrapo haraniay ha dagat nag balay. maupay na kulop ha imo.Welcome ka dinhe ha Planet Guinawas. </b> <b> @ Anthony Dexter: Pasensiya ka na idoy . ta mabagang-bagang ka pirme guihapon". ha sta yana. nga na introduce ako ha FB. As a matter of fact.. Ug estudyante ako ha first year ug fourth year H. Pero salamat idoy na "welcome " pa ako ha aton ngan ha Planet Guinawas. spectator la ako ha basketball (later nag sponsor na ako han team in behalf of our tailoring and pati na guihapon ha m unisipyo. Bangin la na-impress ako kay small man guihapon ako. your f antasy may still have a place in our hometown ! I guess. Hoping for more dreams be realities ! Mapaso gad even if we took shelter ha mega. BTW. you have a good day. god bless @ Mano Neldy : Welcome home. may plano ako bumisita hit aton bungto "in the very near future". keep in touch. Agui baga matangis-tangis na liwat. the competitiveness in sports adto la guihap.U.hinaot unta mga buhi pa hira intawon. maupay an imo memory. member ako han choir ni maam a mparo.big guy".mga kaorupdan ko ug mga kasangkayan..S. "See y all"!!! Man Nelde (deri la ako klaro hit spelling hit imo nickname if not mistaken.kon tugotan pa ako hit aton mahal na Patrona     . han younger years ko ha Dulag. hi man lili it hermano mayor yana f iesta naton ha dulag.Mrs<pd>. Btw. kun ha amon na familia darawhonon it runs in the family. if classmate kamo ni Mana Edit h(Bernardita) she just retired from U.maaram ako mag-uropod kita. retired na hira nga duha. hasta pa yana. in 2008. So As spectator ang recollection ko ha imo player-waray ako knowledge han be hind the scene-asst. </b> <b>Maupay liwat kay may plano ka pagbisita ha aton. kailan kaya magkakaroon ng resulta a ng mga pinagpaguran niyo. My pleasure too. Ma-aram ka man na makikisangkayon gud ako ngan maruyagon gud ako hit "happy-happy\/inom-inom. maupay kun makapasyada ka kanda mana. Tinood gud an imo recollection han mga ma upay nga nanganta ug nanginom liwat. flag nga dara han Farmworkers A ss n of Florida ! </b> <b>romie salamat hin madamo haiyo ngatanan. I agree you made good picks -particularly kan Turoy.

(di lak magyayakan kon hira hin-o). An dako an TAMAK dida kuno han luyo nira gobenciong. an tinapay nga baligya dida ha may central nga an palaman latik. An mga locki n and poppin greats hadton elementary pa ko nga hira Man Jude Bugho ngan hi Mano Daxfer Perigrino. damo gad an mga bitter-sweet memories ha dulag han amon panahon.</pd> Tambay ha bilyaran nira Ramil. pingpong nira mano ernie ngan an tatay ni mano T oMs<pd>. gn-uupod ak han ak lola leling ngd2 ha tndahan nra lolo ha merkado..anak ako mano ni Gloria Tupaz ( timog ) nga bugto ni Romeo "romy" Tupaz( RIP) as u used to call him. Plitihan hin Komiks ha mercado..an akon tatay hi Daniel Ser rano Meneses (RIP).. mapalit hin pandesal ha filipino b akery hit aga ngan darling pie hit kulop kanda bonswan. Pag serino ha basketball court kada kulop. kaldo. Computer games dida ha may skina tisulod High school ha may Telecom side. Salamat idoy .......you are very much welcome here ngan hinaut unta nga p inaagi hne nga aton kurukayakan baga mas magin huroharaniay tim kasing-kasing ha DULAG bisan ha kun sugad la hine nga pamaagi. Baga matangis-tangis kaman idoy na ma pilak hin mga pulong. Pagpi nanmati kan Meionilo nga naggigitara ha may stairs ha elementary.ma mano la ak anay ha imo kay dire pa man ako maa ram hit aton tilitol. an pagpinanhimo namon han hostia didto ha convento (waray   . Waray ha am nakakaintinde bis usa nga taga dinhi.it 35 anyos nga paghibulag hit i mo tuna nga natawhan in dire harumamay kun dire la ha ngaran hin pagpamiling hin mas maupay nga kabuhi. ngan damu pa. mabolo ha plaza bisan di re pa hinog gin kakaon na.ano it oras dida niyan ha Pilipinas? thru this medium in the future. my lapwa. Batakbatakay h in bumagtik nga tae hin karabaw. </b> <b>Tas Christmas ngni. He he he. punk n am tukar."see yuh!!!" @ Mano Neldy: with due respect. </b> <b>Tas basta wry klase.. until now akon iguin istorya hit akon mga anak an amon paglimpyo han simbahan kada sabado para misa hit pagka buwas. Paglibotlibot ha diamond ha elementary kun nagb abaha pamiling hin gudti nga turubay upod hi Totoy Cerence. mga friends nga nagpipinangagda hin Marijuana ngan inom.anyways. tas nakad2 kmi ha kanda lolo centi napalit hin hipon ma kanan piluka pero dri kmi pinapagbayad k hatag nala h ehehehe! </b> <b>nanumdom ghap ak han mga agnay han mga tawo ha highway. Break dancing kanda Mano Tedan Villegas. Ambot hin-o an nagimbento hadto nga mayda kuno dako nga tamak.. an pagribok ni dax kan maam paciencia school room (tr igo).salit mano welcome home to planet guinawas. Maupay nga murulayan an tinambek nga baras han gintitinakopan pala an merkado. nakaremedyo na. patarawan nga mga taga Bermuda triangle.... </b> <b>An nangagsudoy han luto nga utan pagkakakulop. an ak siyahan nga banda.. Ice crumble ha mercado. tirok kmi knda lolo centi balay dda ghapon ha highway k m yda mga regalo na ipanharatag ha am had2 (nanumdom ka kuya ramil? kamu man ad2 n ra ate lorimer an nakamagurang ha am hehehehe). An ak kawaray ko sex life ha highschool bis an ak mga classmates. The first thing that I could say is "Oh my gosh!!!" Anak ka ngay-an ni Atod Gloria (Atod an amo n katawganan ni imo Nanay). Madmax nga awto. an paglanata ha amon ni pilimon hin sundang ngadto ha huron. an am kaurog mulayon na magparatod in balay-balay. flower. Maupay unta kon may-ada pa liwat Trio na manganganta pareho han kasanhi han akon tiempo han kabata-an.. Komusta man hiya idoy? Come to think of it .Rotary events.. magkita hin lahar( na anakhuna action movie).mag inom-inom liwat kita. </b> <b>• @ Anthony Dexter: Salamat na liwat idoy han imo pag tilitol. tekl a. Sampilot ni Cliton. Ha ha ha waray gud ha ak makadara. biling biling hit gab-i labi na kon bulanon.again.

thank you for making this page available. the month of May Flores de Mayo. an bunoan hadto ni tatay marcial costin panuong han mga botero permi mya tinola nga sinugba an bugan opraiseras usahay sinarakan. It mga tawo it nadecide kon "oo o dire" padayon. Malamiri an tubig ngan may mga higlarom na nga parte nga di ka nasabot nahulog ka na la.jolens ha sirong han grandstand. Welcome to FB.. maaram ako nga negosyo ini hit iba nga pamilya ha Dulag. gin-ayad it tul ay ha Daguitan River. Ngan kon may high tide di la ngada ha Baybayon it danga t.. damo pa gad pero amo la anay ini. pag-uli ko han 2005 kumarigo ako ha Buntay. </b> <b>Oo. madali humitaas it tubig.. It hinihimo la hit Mayor propos al. Bug-os la ngahaw nga Bungto it aangyanan n gan mga livelihood. etc.kahimo han childrens park we owe that to the late mayor FAU STINO SERRANO.mam gallo pirmi ak nasinahan. a mbot kon amo la guihap it paghalad hin mga bukad kan mama mary hit kabataan yana . I owe Mana Vergie an apology kay waray gud ako kumilala ha iya di dto ha Tadyao han get together han Batch 68... waray sasangkuan hit dagat nga baras ha saka.mga agnay han tawo ng an kada pamilya sugad han timog. Pero amo ba iton it karuyag hit mga tawo. di masaka ngadto dayon hit mga b alay nga harani. </b> <b>ada inin iyo mano winston kn bga poydi somagbang an akon la na numduman an be tamax knda uncle joy tumandao.damo na pakaraonon. </b> <b>Kumpara ko la didi it Local Gov t ha amon. </b> <b><i>bag o</i></b> <b>• ano an mga iguin bag o han aton dulag? ako nla it bga ma una :)han yana pg uli ko my mga bag o na nga mga imprastructur a.anay d maigo dinhi an mga kasanhi nga akon hin babaruan kulang it bug os nga dulag para ma accomodate he he .an oppraiser ha smbahan nadara ka hin bukad bis la ano may karan on katima han halad ha altar. Di man ini sugad hadto.asya ton it bago ha yana it bag o ha dulag? an ak pag uli damo an nabug-os na bata.ostyas.na waray ipakaraon! bag o la ha akon paningin! ngan an pantalan pira naibanan na liwat! </b> <b>Sulibangko. Kay natural resourc e man ini.dulce ngan kn ano2x pa.an comedya ha serrano. Damo pa hadto an baras. caroling for both the DHS and the church. Kanan nga tanan ini.kay hadto ka da balay may poste nga tinindog ha gawas butangan hin lampariila para mapawa ha gawas kay waray pa kuryente... Yana gutiay na la ngan haligot na it baras tikada ha saka.until next time mga sangkay.an pag tindog han marker ha sun gi . Please indulge m e kay di ako maaram hit "bug-os nga estorya" kay kon ano nga ginkukuhaan ini did a hin baras nga di man angay kay dire ini nga dagat kanan usa la ka tawo o pamil ya.an ka sunog han merkado. Para ha akon dire ini pwede paliton or tag-iyahon hin hin-o pa dida k ay kanan gobyerno ini para hit nga tanan nga Dulagnon ngan masunod nga pira pa k a henerasyon.it nga natun og may goma may buri.. </b> <b>Napakiana la ako kon mayda ba rehabilition program para hit Baybayon? Mayda b a programa hit Mayor para mga environmental issues ha Dulag? Oo.pa hadto ready made na mapapalit) and libre kaon han mga iniros nga magkarob-kar ob.hehe ngan damu na it pawnshops nga fota! it bago ha dulag yana kay waray ka ha dulag.ngan my chooks to go na. Mayda permi public consulta     ..may we we jamboree permi.. </b> <b>Pwede ba ini i-deklara nga Baybayon nga "Protected Area".. damo nahimo na bata. pwede malumos it bug-os nga Dulag. Dire didi it Lider nagi-os or nanh imo hin proyekto nga dire aprobado hit mga tawo.manog banog ha dagat di namo ay han sumba. Yana nga mga panahon hit G lobal Warming. It iba nga dagat sugad didi ha Australia. mayda mga baras nga barrier did a la ngahaw ha saka para kon mahitaas it tubig.panuso ha kan hag hag pakiana nala kamo kon hain it kan haghag. Dako na it iban hit b aras ha Baybayon.... .. Amo ba it u rgent nga issue or mayda pa iba? Well-spent ba ito nga kwarta or mayda pa mas ma upay nga gin-uuna anay.

pero naabot man g ud it tym na kinahanglan ta mgyakan to raise awareness ghapon hinin mga senses h it at mga igkasi dulagnon. didto ha rizal pwede pa magpalupad hin manogbanog kay haluag pa it am kabaybayun an dd2 buyag la. Han bag-o pa la ako nga member dinhin baga nag-aalang ako pagyakan kay bangin ako sawayon. It iba nga can afford mayda mga DS. Angeles hit imo suporta. makangingirhat it daku nga kaibahan han 70s\/80s compared y ana. Mamiling na liwat hin iba nga libangan ngan manhirayo. tsk tsk tsk I remember mano han secretary pa ako ha rizal ha d pala maiha nga panahon... Mayda pa peace of mind hit kag-anak kay ada la ha harani it ira anak. Di ko kinukwestyon it ibinoto nga Mayor niyo.myd a dumaop ha council nga representatives hn usa nga korean company nga nangangaro hin permiso ha amon barangay para hira makakuha hin sample han aton baras ha ka dagatan.p     . kay bakot han aton panahon...tion." dire kay kan an hin-o nga Lider dida ha pwesto. </b> <b>Again. Nag-aaprak na it ak laway dinhi.para unta wry na pabasulbasol. Napak iana la ako kon ano it mga programa. Kairo man hit mga bata yana. Kon ano an ak dinangatan hadto waray ako yana dinhi ng a nagtitinurab ngan di kita nagkakakilala! :-) </b> <b>Pareho la kita han una nga wry la tingog2 dinhi ha planeta. May transparency. Simple la it akon mga naiintindihan about han ira mga panuyo pero diri pwede balewarayon an mggng epekto hini nga ira buruhaton ha aton nga mga mulopyo. labot nala han mga barangays ha dulag. tho maram ako nga maram hira.. usa han ira pan-engganyo ha amon council nga tum ugot an kamatuoran nga tikang daw ha abuyog ngd2 ha palo or tanauan nga mga bung to in may katugutan na. Maaram ka man ha aton kon turaban sugad ha akon. Detalyado it proyekto. d kita maram hit ira ga rason.. buntay ngadto catmonan. Ngan it nakabutang dida hit proyekto Project by the Local Gov t. budget ngan completion time. dapat nala kita gumios yana. mabitbit nala ak hit megaphone wahahahaha! </b> <b>Salamat. Waray man ako panabale nga amo na ngay-an adto. nakapira hira ba lik ha amon barangay pero napakyas la hira tungod kay wry man tumugot an amon co uncil. Pasalamat ako nga waray ako kaano han pagkarigo ko ha Buntay nga nakadamo ako ka hulog ngadto hin "crater" kay lubak-lubak naman an dagat. k kon ada la ak ha dulag. ayaw nala didto pagkarigo ha Buntay hehehe! Pakadto nala ha Rizal kay di hamak nga mas maupay it am dagat didto pwera la santos. Kon mayda pa sp ace at least di na manhirayo para magmulay. Dire nakuha hin credit it nalingkod nga Lider kay dire man ito ira kwarta nga ginamit kundi kanan taxpayers... Pero kon humunong ako pareho h it iba dida nga "patay malisya" mas masahol. waray na nira palupdan hit ira Manugbanog kay mahas aray dayon ngada hit kalubihan kay waray naman espasyo para hit sugad hini nga s ummer activity. PS3 ngan kon ano-ano pa dida nga teknoloh iya nga ira hinmamalang-an. ira hinkikit-an kon nag-iinano. diri la ako sure kon pira ka kilometros tikang ha shoreline an ira kuku haon hin sample. kon matindog kita nga mga Dulagnon para i pakigbisog kon anu an tama ngan makakaupay para ha kadam-an.. Jet. d pman ad2 uso an mga sugad ka hitech na mga gadgets salit nagtatakas la kita ha kakalsadahan han pagminulay kon anu an at gusto. Salamat. =D hahahahahhahahahahahaha. pero dri la nya karuyag intindihon. naiban ibanan na i t baras\/shoreline. Anyway. di ako namulitika.. waray nir a choice...kay damo it nag eextraction. Maupay man it iba nga bata kay mayda nira iba nga mulayan kon Summe r. in fact myda ko pa mga papel nga tinipigan tikang ha ira nagpap akita hin permit tkang ha DENR. PLUS it waray regulation hit pagtindog hit mga kabalayan ha bayba yon. diri naman masisiring nga natural evolution or recession . An buot ko hini dinhi ipasabot. </b> <b>• Next time. Amo na. etc. correct iton. kay anu nga diri ki ta gumios yana mentras diri pa nadaku it problema? It dire pag-gios yana amo it batasan nga ipinamana hit mga sumurunod nga heneras yon kay amo man it ira hinkikit-an.an huna ko ako la it naka notice hit mga "lapida" i agree nga it dagat tikang ha sungi. It iba nga amo la ini it ira intawon akos..

. Pero kay bisan tubig problema ha Dulag. Hi Dexter an PLANETLORD. mga environmental lobbyists\/groups kay maa ram ako more than willing iton hira mag-impart hit ira hibaro ngan concern para       .GOOD LUCK Crng paman ni manong.. Pag-imbita hin mga opisyal ha media... Ko n ada ako. badaw non-partisan ak.. Di man hira naka-appreciate salit dire nasabot hit ngaran nga pag-preserbar. Ito n yana kalaw baga la ngahaw hira hin nagbinuho hin ira kalugaringon lubnganan ka y waray man hiton iba nga hikadtuan kundi tikadto na la unless matapo. Cool. Angeles hit imo idea. Nadire ako nga it maliwan ha aton mas masahol pa it ka-ignorante or kapabayaan ha aton kalugaringo n bungsaran. MADAMO PA IT IYO ENERTIA..hina ot unta mangag mata na ugsa ma urhi pa it ngatanan... pa dayon it planeta....... Iupod gihap it mga maestra from Elementary to HS b angin pa gad hira mag-rally ha DepEd nga iupod ini nga issue hit mga subjects ha eskwelahan kay iton nga mga bata amo man it maliwan ha aton.. hapi ka! hehehe! ada ky bga pirmi man ak late ht comment<ada ky mano dax. </b> <b><i>Hno it imo karuyag nga maging "officer" dinhe ha PLANET GUINAWAS? </i></b> <b>• abri ine para ngadto han ngatanan nga myembro hit planeta.cge pa it recruit ni bagtak anuman k ipalista? k nights of samanyalak lwat hehehehe... basta gusto ko.. I have a proposal to make para ha mga taga planeta..... </b> <b><i>Environmental Issues II</i></b> <b>• Seryoso ini nga topiko nga angay tagan hin seryoso nga atensyon. pagpurot nim hit baras ha iba nga baybayon. maappreciate pa ini hit aton mga anak.heheh e! hehehe ay gad hin yaang yaang jami.salamat. Kay anu dir i kita magconduct hin series of symposium regarding environmental issues para hi t mga batan-on ha at sosyedad para ghapon hira mgng aware hit mga panhitabo ha a ton palibot kay total bisan naton pagburubalikaron it kalibutan.:) Planetlord....myda k gahom. maupod ako ha imo..... Maaram kita ngatanan hit eksakto nga mga panhitabo ha at bungto labi na an parte hit aton k alilibungan. anyway waray ada htn nga rehabilitasyon hiton aton ka baybayonan ky it IBA NGA M GA TAWO DRI PA Na KAG MaTA KON ANO GUD ITON NGARAN NGA PAG PRESERBAR HiToN AToN kabaybayunan.. gindugangan pa an ira problema hin mas grabe pa.</pd> Bryan Kempis Kay alang gad hiya it tagiyat planeta..planet lord. Jig :)) </b> <b>An mga tanod amo an mga Jedi or Ninja. hehehe. </b> about 5 months ago20100330 at 19:40 •<u> Report</u> <b>geh mano dex magwawatcher nla ako nganhe.. Maaram ka nga masuuporta ako hini ha imo. i ko it comelec President Nominee: Mr<pd>. kw gud dax 8 na angay ky member k mn n8 knight of columbos.... KAMO NALA IT MGA BUROBATA. Unta mayda ha ak on sumuporta. hira it mas lab i nga apektado han mga kunsekwensya han aton mga sayup nga binuhatan... </b> <b>Thank you. ....</pd> Dexter Meneses PRO Nominee: Mr<pd>...alabaylabay naman ha baybayon han gnhimo nga bagan bola nga baras hehehehe! yana . DERI LA AKO UGOD MABULIG..Gusto ko unta makabulig ha gutiay la nga pamaagi. my mahalakip nga ayaw nala hahahah ! salit responsibilidad ta yna nga manimangno hit at kalibungan para ha dayuday nga dalagan han panahon.anyway bsan hn o 8 pilion suportahan ta.an gidamo i hin nomination asya it akon pagbabasehan hit aton pagpili. hehe next showing return of dexter.

. hehehe waray kokuntra. i-klaro ko la pareho hit Part 1 hini nga issue. maaram na kita hit dangatan hit aton minahal nga bungto. love u all. evil prevails..</pd> Kuizon hit imo pagsuporta hini nga kawsa. When good people do n othing.. mag Open Day hira maka usa ka adlaw para matagan hin chance it mga waray panmayad or panlukat hit ira mga priceless na mga litrato han naglabay. ako guihapon kay waray gud ako retrato han guitiay pa ako.. Wara y political beliefs nga pinipili hit sakuna kin naabot. diri ko man ini mah ihimo kon ako la nga usa. bangin pagtinawaan la ako whereas kon myda ko mga igkakabulig. han graduation han e lementary pati han high school. TIMOG kami kan lolo ignacio tupaz ine kadondonan. Kitaa it mga Saks i house-house it approach pagkalat hit ira tinuuhan. ambot hain na yana.. amo gud ini it maupay nga paagi pagpahibaro hit mga tawo.hit environment. salamat Mr<pd>. </b> <b>Maupay ini nga idea kay damo it makasabot ngan pan lamragan it mga huna-huna. waray tag-iya nga politiko hit aton bungto. Kon posible. It iba ngani hiton ha ira volunteers la waray kabalyo nga inaar o hit ira serbisyo kundi tal gud la nga concern nira hit aton environment. It akon la liwat. Mapalit gihap ako bisan dire akon litrato or kanan Dulag ngan basta kila la ko it ada para koleksyon ko ngan para ipakita ko hit akon anak pagdako kon di in ako tikang. It iba nga tawo nga waray acess. calling Mary lou. Salamat. Gawas na dinhi it pulitika. waray pa trabaho ngan dependent pa ha kag-an ak. hehehe salamat hin madamo ha iyo mga ka batc h 68 god bless. Mano Pablo (?) • ulibangko.. Now i s the time to stand up and say enough is enough. norma</b> <b><i>Ha DULAG la myda mga AGNAY an mga tawo ug pamilya</i></b> <b>• hi ako bomba heheheehehe it iba amin nala. </b> <b>Panawagan re: Tom s Art.an amon ine apoy nga naka a         . damo na it na-convert hit s ugad nga paagi. Imagina daw kon mag-uusaan ako nga madaup ha usa nga i nstitution tas igyayakan ko an akon gusto. Papreho la kita apektado .. mas maeenganyo an mga tawo pagpartisipar. Bisan pa ito mga lubad na nga litrato. amy and ninie kay kamo man it manguli yana na fiesta ha aton.. maremedyuhan na iton yana kay mayda naman technology para hiton para ma-preserve ngan ma-restore it original nga hitsura.. Pamati ko damo pa ini in manlukat yana kay mayda naman mga trabaho ngan mga laga s na mas naka-appreciate na hit naglabay labi na han ira mga pustura hadto pati na ako. ignorante pa dire makasabot. IMO. Lu katon ko na it akon dida mga litrato from Elementary to High School including mg a JS Prom nga mga litrato kay it kanan JS Prom pan-bribe ini hit amon Reunion. kontra hit tawo nga dire miembro ngan waray l abot! Masuporta ako bisla ha talagudti nga paagi hini na imo initiative Angeles. more power to planet guinawas. pamiling kamo hin mga retrato naton besan mga luma na. Ngan pirahay na man la it miembro dinhi ha PG. </b> <b>Salamat hit im pagpakita hin suporta! Madali na an pagbiling han mga speakers ngan pagkumbida han iba nga participants. mahusay pa ako hadton. cring pa. mayda ako usa na retrato na miniunmionan han JR prom namon. Maupay man kita kay mayda naton access ha mga computer\/technology ngan imporma syon... pag message ha akon kon ano hit plano para mapagkasarabut an ta ini kay maaram man kita kon hin-o hiya. kon posibl e mag abre hira hit ira mga "baul" para malukat it mga litrato nga waray ko kaba yari han hadto kay bata pa man ako. nanawagan ako kan Tom s Art pati kan Mano Pablo ada adto an iya ngar an nga Photographer han 70s ngan 80s kon buhi pa hira or ira pamilya. i love my own. This is sue is far beyond politics. kay kon waray magpatikang pagpasamwak hini nga issue nga pagkinuha hin bato ngan bar as ha baybayon.

Di pa ngani Presidente.... I hope (every Filipino s fervent prayer na ghap) dre hya maimpluwensyahan hit mga tawo nga nakapalibot h a iya. Thanks Diri ko napifeel it iya sensiridad. actually from the first 3 letters of my first name and 2 of m y last name then scrambled to produce parma plus s.nalding seno samool. kaupay gud la . hahha! akay ng unay.hehehehe. bman kami n mga m anghud little volcs la. kurakot na.Lolo Nesing Maasin and family PUNGANGO.asya ngayan.. Ange.geography ngay-an hiya kay amyaw man la namon iton. hahaha! rai ko macontribute. anybody basta ayaw la hi Villar. </b> <b><i>Election 2010</i></b> <b>• Basta.siring la.vilar.knda mana marfe ito Lagas-lagas na gud ako kay naka identify na hit mga nakabinlan hit nga mga pala yaw..Felix Bautista LAPOROT.pero h Louie la it klala hto.melchor kempis</b> <b>doron. so meaning.... lawlaw-turing kempis bahong mike castro sabelo sugbo relempago habon...Man boy serrano EGIS-Lantoy Olendan.deri na gud maha kalimtan iton na mga tawag ha mga tawo or pamil ya he he he .Beyok Navarro PABUTO.ta anuman may niyo angal kun TIMOG kmi. my codename in my younger da ys... Noynoy is the best option. nahinumduman ko na hi benjie dumaguit . C5 at tiyaga! noynoy mar kita nga tanan mariko gad dayon basta may c5 at tyaga ano.family nira Mrs<pd>..Felipe Paduano BOKO.mabasa la ak ngan matawa! lol BULKAN kami.. Hin-o ba an tinatawag nga 17 Houses? korek ka jan jem.. hehe.. an laban yna is between villar and noynoy nala. Well.. try to research. kon mabotos man ako. </b> <b>d nagni magliwan tawo or lukoton 8 planet earth.. katawa ak hito pakabati ko ha opis</b> <b>puro nala gibo. ester Olendan BIIT.</pd> Alita Lagunzad may-ada kilala ha dulag nga butz short for butok. akon la ton opinyon gihapon. hahaha! pag-agi nam ha bicol han amon paglandtrip kay naginiyagak ton hi bulkan pakakit a han bulkan mayon. bga eg apel gad man nyo an mga Rtsta ngan maki g inuoooooohhhh Botosi "Berting Abad" ha pagka Konsehal han Bungto!!!! Opinyon ko la ini: Hi Noynoyan pinakahonest na kandidato yna ka presidente pero ginpapalibutan hya hn mga tradisyonal nga politicians.noynoy. hinot mga trapo nga politicians it nakapalibot kan noynoy? I d like to kno w kay permi iton giniistorya.sawa han akon lwat lola nga hi celerina devaras ( mga kag anak ine ni nanay glor ia).alex lagunzad manang. Gordon is a good material pero wry man hya chance pagdaug. nasiring tak papa.. diba may sunog ghap hadto kan Lolo? DEMONS. now i added the b but straight forward so its now rampabz.eddie kempis adas. @ ramie: Parmas ngay-an it sunlog ha im. bangin ikd2 k o nala kan noynoy ksa naman ikd2 kan villar. Ma.     .d gud mabag o...

An bug-os talaga nya nga sistema it dunot.bsta ayaw la anay 8 planet guinawas heheheh I won t name names nala (except la kan Roxas =D) k damu hra. Commo n sense. </b> <b><i>MOST EMBARRASSING MOMENT</i></b> <b>• KASANGKAYAN.parapreho) ??? @ mano romy: amen! hehehhe! Nalaksi gad la ak... d damage has been done already. Importante....Anyway. dpende na ton ha at yna kon gus2 ta pa ba hn pagbabag-o o dri na. so excited km i tanan kay talagsa la kmi mgkrgta k iba-iba man am gntatrabahuan. bag-o pala ngni it guinawas. ha sobra ko k     . Angeles ! he he he. ambot san-o dawla mggng maupay it sitwasyon naton nga mga Pilipino. dr i kita masususgad yna.orapria (Parapreho. dri ako kumbinsido nga an rason han ira pagbalhin tung od kay natuod hra nga hi noynoy in mggng maupay nga lider han aton nasyon. it iba dinhi nag aalang pagsumat ht ira embarrassing experience ky alams na hehe heh anu an nahasakban ha m? hehehe! </b> <b>ako an latest gud kay super makarawud. dri na kc ton mawawara ha at sistema liwat. dda man gud ngtikang an sugad na bat asan han at mga politiko way back pa han at mga ancestors.heh ehe! Boto hit iyo guin susuportahan nga plataporma\/kandidato ug protektahi iton imo balota.. Dri pa kita kuntento hit at pag-inukoy dnhi... Myda bag-o pala nga bumalhin...salamat po. so i gues s.rayl a just for fun.8 nagpaparaot la 8 mga ada ha position nga mga tawo but acts like a voracious animals.ig share daw 8 most embarrassing moment nga natabo ha m. tumindog na gud hin maupay an igkasi ta pilipino ha ira mga prinsipyo. Ayaw liwat anay h2 nga liwan tawo ngan paglukot hit kalibutan k mga bata pa kita . </b> <b>@Amiel: dre la political system it dunot. @Mr<pd>. </b> <b>Orapria .[basta hi gibo la] angay talinguhaon nga waray na magawas nga pilipino para mag trabaho ha gawas hit nasud kay linulupigan na kta hit aton mga kapit nasud amo iton tunay nga barometro nga mauswagon na it pilipi nas... Nagbalhin hra tungod kay nakikit-an nra nga hi noynoy in my chance nga makadaug yna nga tiarabot nga eleksyon..actually o ur system of government maupay.parapreho..nga 8 ira la mga personal nga interese s 8 gnproprotektaran. Ha akon la opinyon... cguro liwat kon han h d2 pa. last january.secret la naton ini heheheheh. nakalinya hra kon hain it simpatya hit mga tawo . @let: hehehe i stand to be corrected but i cited that our political system is a rotten one ky ada man gud nagpapaluyo 8 mga buwaya nga mga politiko. Damu tak most embarrassing momentssss LOL! Usausahon ko ngani bangin ako la it m agdara hini nga page wahahahaha! Unahi lugod anay sir pagsumat.. nagpapakita e2 kon anu hra nga kl ase hn mga politiko.Bato bato ha langit--first grade nga grav el and sand business ! agidaw iton mano hahahaha! bisan hin o it mag presedente... but then again. orapria. han nasakban ak hn ak wife as in tounge-tied ak anay pro d la geap napapirdi hn rason hehehehh myda pa gad pro let us hear lng muna from others. And what s d best thing to do? Karagbaly o nala hn prinsipyo. masumat nala ak k kita manla it maram hni anu? anyway. i was invited (together wd my other frnds here) t o a get-together sponsored by a frnd k umabot an iya bf na seaman.</pd> Yucamco: makuri ton mahatabo ha pagkayana.Turncoats ha lenggwahe nga Eng lish. Pero e2 nga mga po litiko nga nagkabalhin ha bungsaran ni noynoy.

someone fro m d PG knows her personally and deeply =D) got back 2 d car and offered me her s lippers. usa pala ton. amon guin pasan ini nga sakayan ngada ha sungi. en ough na ton kamakarawud.aexcited. ayaw pakipag-patintero hit sliding door kay ignu-nuno kamo hit nga p ortahan ngan maipit ka! </b> <b>Sugad hini.</pd> Gidaw pag-abrihi han ako maleta ka y nag-aprak it nga gawgaw! Syempre kay gamit na tapos seguro naburit ha sakob ka y igin-hapil hapil man la iton mga maleta hiton. agui an bantog ha dulag nga duha nga capitan ha barco. baga tika halarom nga gabi. ngkalakat na kmi.didto kami ha anod ha luan. i felt something ha ak ryt foot pe ro wry ko intindiha.. Gintiliwan niya. Amo na an a   .. bagan patalastas hahahaha! @mano phil: karisyo hit nga iyo kaagi LOL! hahaha ok lwat ano mano phil. amo kadto kami ha baybayon kawat hin sakayan para magsakay nadto ha bonoan.. Utruhon ko la kay kapurutan ini hin leksyon. 5am na kmi nanguli. pero baga sahu k d man na tawo dd2 hahahaha! </b> <b>well. Gin-delete ko kay naawod ako nga ako an nan guna dinhi.fyi mano mgkausa kami ni renedy dd ha tacloban city jail. tas ad2 nga shoes was kept for 2 yrs na ha balay. =D pag share gihao kita hin most embarrassing moment nga nahitabo ha Dulag! :)) hadto kami hat nawala pare doming navarro & fedireco caamic nag inom2 dida kanda tparing doming. Alagad an pamudlat han duha nga Customs Officer.talagsa la itaas. nabulilyaso pa hya sobra kamamahalon ugad an panhitabo. Ikaduha. Badaw kay han pagsakay ko na ha eroplano waray ako sabot ng a waray ko iton katanggal nga gawgaw dida han akon maleta. first tym ad2 mano k 2 inches l a tak kaya. An sering nga butanga n ko daw hin gawgaw. balik anay kmi ha place ni Fel para kumuha hn another pair of shoes para magamitan ko.. damu baya an tawo.. damu an tawo nga am gnkad2an. nag-enjoy man ghap kmi.. ta pos na ha anod an am bugsay. nadelay an amon gimik pero eventually. and just wen i stepped out from d car. Una kon mag-abroad kamo limpyuhi hin maupay it iyo maleta nga waray gawgaw nga pan-almidor nga mahabili n. </b> <b>haruy. so pag doong namon kay dako an balod. baga an naha nabo nag pa anod nala kami . </b> <b> Sulibangko. Pag-abot ko ha Melbou rne na-random check ako han CustoMs<pd>. Han kapaso hin duro nagka-heat rash ako ha bunggkog. hehehe amu na mano. damu pa gad but i ll keep mum about the others nalang.. sakto pak-abot ko ha butnga han kadam-an BOO M! natanggal an strap han ak sandal!!! wry na ako mglangaya and i was laughing a t d same tym so embarrassed.. igin-post ko na ini. </b> <b>Han pagpakianhi ha akon ni Mama kon ano an akon experience ha byahe amo na an akon pag-estorya nga may gawgaw nga nag-aprak dida han akon maleta.confirmed e2 nga istorya ky adi m bugto ng istory a geap ha ak. Han tikadi ako ha Australia dida anay ako ha Manila hin pira ka a dlaw. we met at a certain place dd and b ecause it was a saturday nyt. a frnd Fel (who also owns d car na am ginservice and yes.?" kay han bag-o ako ng a abot nahadlok ako han mga busag kay di ako naka-intiendi han ira accent. sering ko nga "cornstarch. kmi liwat ngan han ak mga kaupod nagkalusad ha sar akyan. dagus ko la gndara ngd k bangin la. i wore a three-inch-high-heeled-shoes. just wen our frnd te xted na near na hya ha venue... Dri gad pero dri liwat hya baratuhon. w aray sabot pag sakayan kay guin pasan nira an sakayan from luan to sungi. rampa la ghap.. nag sering hi pare nga makadto kami ha bunoan para mya namon somsoman. intonses. An naintindihan ko la an "What the .and nakilala ha ak an iba ngni ak gumimik tas talagsa la ghap mgsul-ot hin sugad kah gud hahahaha! gnpakaaluhan ak hit nga sapatos ko. :-( to d rescue dayun an ak mg a sangkay. goma.so ayon. tas. so i did not expect na masus to think na once pala ad2 nagamit.. on the way to the bonoan agui kay nag madlos. instead nga madrtso na kmi pagparty. Anywa y. Seguro an pagtuod niya kay nagpirik-il la adto an iya baba. wry na ak bumali k liwat ha ak place k hrayo na. pampatikig hit amon bado".

anyway slamat maam hn imo story ngan hina ot unta magin leksyon e2 ha am f ever kami lwat 8 lumakat abroad hehehe @mano phil: bro ngayan nim h man renedy? frnd it hra ni tatay han dd2 pa hya ha muncpiu nawork. Di sige an akon gawas-sak ob dida han sliding door kay nadire ako nga di ko hikit-an an bus or bangin maglapos kay waray man napara. </b> <b>Anyway.. hey. Kinalimta n ko it nga bus kay han akon kaawod. mule ako. Imbes nga lumingkod ako dida han lingkuran han bus stop sumakob ako ngadto han building kay mahagkot ngan mahangin kay winter hadto....napansin nla nmon n ga amo ngayan waray nakigpanta h amon ky an amon ngayan dara PATO dire MANOK. LOL! akay hinsakban an usa! =D</b> <b><i> Ano daw la an itsura han Dulag tuig (circa ) 1700? </i></b> <b>Pirmi ko ito nahuna-hunaan nga kun puydi la pagbalik ngan time travel ha Dula g 1700. ENJOY PLANETERS labi na han mga bakasyunista s nga nanguli yna. =D</b> <b> @milet: wry ak kakontento. Ginti-test pa adto an akon maleta ngan mga ba do kon mayda trace hin ano la nga powder. Alagad an ak nayakan na la kay "Hey. nagma-malfunction na la adto as in dire na sara an sliding door kay di nakaakos han akon lawas.so kumad2 kami h bulangan ada nasobra n oras waray k panta-i an amon dara... .. tak baga naimagine. na frisk s earch ako ngan bangin pa ako pinakadto ha banyo para ira kitaon nga waray ko dar a nga mga drugs in case.-).agu y!k makarawod hn duro. an at mga apoy ngpaka baro t saya tas naka kamesa tsino ngan linulo an saruwal kon ha mga ultimo la nga pam ilya hra nabelong pero kon ha pamilya nga mga ilustrado.! Syempre kay gutiay man it akon lawas di nahanuno ako ngada han eskina han porta kay determinado it nga sliding door hin pagsara. hey . curious ak h2. an binuhat ko paka-gawas ko dida han portahan linmakat ako. </b> <b>Seguro han kaiha han akon gawas-sakob. ngpaka maria clara tas   . Nakakita ako han mga nakakita nga nanalikod para tumaw a. Badaw kay hasta ngada yana feel ko pa an kakusog hit nga porta.... Nakasering ada adto nga uwat ako hin sliding door kay maipit ka ba dida? Huna ko man la kon nabahol an akon lawas. matalikod na gud mgkalahi kita LOL! gud ini para la mabasahan tim s2rya. ases nga im baga paningkamot na isulod nim kami ha m bulsa hehehe! oy mga kasangkayan ayla kamo pgpadara hn nkasalakot nga nag share nganhi hn iya experience pamulang. h cge tak tawa ngd labi na han "sliding makalilisang kman hehehehe! bsan kon a nala ak pgtawa labi na k masasabtan na usa ad2 k domingo nagsaragbot kami nga magbabarkada nga mamulang. binalik ko alagad gudman na m pakaalo mana hahahaha! door" part LOL! nangalas cguro ad2 ha m k ko an nakakita dd2 ha m. nagool an sliding door kay di naka-dec ide kon mag-aano ako magsara na nga dida pa la ako han butnga han porta masakob pala..kon paka-appreciate han consequences han akon binuhat. @milet: later ko babasahon tim pakaalo na s2rya k limited tak tym yna nga mga pa nahon hehehe! @amiel: tuhay gud n nga m pasundayag k ngkaaaluhan kmi... Kon yana adto.   Paambit daw kamo han iyo mga hunahuna -amu ghap ak mano. buhaton ko gud.what an experience lwat ano. Interesado ak mahabaro kun ano an kahimtang ngan hitsura han Dulag ngan mga Dulagnon hadto. </b> <b>An kaipit ko liwat ha sliding door kay makausa naghuhulat ako hin bus ha City .

made of gold daw adto na lingganay nasering an akon grand mother. An mga "graduates" nagigin laypersons all over the isl and an iba naha assign ha Mindanao.. it pina dako nga Senior Citizens gr oup.. aw amu ba mano? lurulagas ka na gud liwat k damu tim nahibaruan LOL! joke! bali t.. sunorat in hin padi dida ha dulag in year 1599.naka suit hra. Salamat han pagdugang nimo\/niyo ha akon ha Planet Guinawas ! Karatong Dulag!     . pamati ko wara y ada ka kawat hadto kay gin tunod ha candao para di makawat. duro adto an kaabtik han at mga kaapuyan pag andam pa gkontra ngan pagtago ha mga Moro raiders. anak hi Dexter ni Dan and Mana Gloria.. eguin borod pala hi Dexter. cguro myda ghap hd2 mga karwahe dda ha dulag.. nga tikang ha Sulu. </b> <b><i>Message from Mano Romeo Kempis Dela Paz</i></b> <b>• Congrats to Dexter Meneses han pag set-up hit Planet Guinawas. nakanap ngada ha Leyte abot ha at ha Dulag para mangawat ngan man looting. albeit hinay hinay na nawawara an mga traditi on. most probably nakada pa kita han transition tikang ha at Malay roots ngadt o ha usa nga Hispanized community. Tama kamo adding Planet makes it more catchy. That s for one na umpisahan an Dulag tradit ion for producing teachers nga nanhihirayo hasta pa karon ?? Malipay ako hit con tinued attention hit Kuta and vicinity. There are books written about our town. @Mano Phil hain ito nga sand history of Dulag? jerb just search message in the sand history of dulag. most probably ha UST k baga amu an ak nahibatian nga urostorya han mga kalagsan. at that time san juan d letran pagiskwela an mga lalaki & la consolation an mga babaye. Padayon it mga entre mes along with mga "news we can use" ug for Dulag nga historical (sometimes hyst erical??) history we can use. Before gin himo an Dulag nga usa han 2 nga mission dinhe ha Leyte han Spain (the other being Carigara). Pero ikaw Danny had been asso ciating with mga gurang as much as your generation nga na pull ka towards histor y and geography bisan la kon as a hobby. Ito nga kuta hit mga agta. </b> <b>Maupay nga hi Phil Peregrino nakaharumpang niyo\/naton. Ako nakakarawat na di di hin solicitations for membership ha AARP. Hi Mana Gloria (ambot nga na Mana Gloria pero na Dan ako--no disrespect Dan) tag a Sungi man ug hirani ha Guinawas. ngan kon nag-urostorya bangin mga inispanyol ad2 k dba rehimen pman ad2 han mga espanyol h2 dda nga mga tuig? an mga riko had 2 ha dulag. its part of a very important legacy ha religion\/educ ation na only ha Leyte pero abot pa ha Mindanao.. pero diri la ak ngahaw piho kun ano nga año adto nakawat an lingganay nga gin tunod ha Candao. Kon deri ako nagsasayop. sosyal gud cguro had2 an mga dulagnon anu nga nakapangiskwela ha manila hit n ga panahon? =D 1700. </b> <b>I think han tuig 1700s. cgurado ko ha manila ad2 nangiskwela ghapon. its word be of respect and fame not of n otorierty. pangiskwelahan. naimagine ko ghap a n ira mga parties. nakabati na sigur o han lugar nga "Guinawas". Dulag mission an first Jesuit s chool for the natives with children of the ruling class from various parts of Le yte naka boarding school. Mga Gl obal Citizens na kita tinood pero importante an aton roots. =D </b> <b>dire ust kay dominican iton.eguin kahuruhampang ko sadto. pati intawon an aton lingganay ha simbahan gindanas.

Han akon panahon dida ha Dulag oral history and makusog labi nahan tikaharani an Oct... hehe.. Pasaylo la hi akon mixed language pero magparapractice otro hin Waray. its importance nag. Curious la. you have a making of a writer in Waray.an mga direct from Mainland. ano it origin hit word na "Karatong" in relation to culture? (we kno w karatong like "karatungan ko ikaw") Kay ano nga ginamit nimo ito nga word in the same application as Mabuhay" or "V iva"? Dexter... you are right Dexter. Danny ayaw pangaratong hin(ha ulo) hin tawo.award winning na ito hira ha Manila .. Karatong was the medium of communicati on thru bamboos.Aliwan Festival ngan Cebu .. ito nga dapit dida             . deri hi Mayor Sia Que.isyahan.masyado hin kamemorable siguro hine nga l ugar kay natukib hiya han hulagway han kadaan nga DULAG. Mainit an discussion dida han barbershop ni Barok ug barber shop ni Bulan. NEVER !" < /b> <b>Danny ... sidnga nga sering ni Mano Romie....thanks for continued harampang.bisan ikaw mano im sure damo an im o memories hine nga lugar labi na ha baybayon han Guinawas. amo ito it prime musical i nstrument hit Karatong group na naapi hit festivals. gudti pa hira.salamat mano nga DULAGNON ka la gihap. upod man an ak tio insi k Doming Lim (husband of my father s sister.. Dan and Mana Gloria should be proud of this..in fact.. That ponto.l akat han panahon...umpisa be fore pa han Kastila of 1595. ngan ha n Dy\/Yutangco brothers..hello ug otro eguin dadasig ko nga nagumpisa ka hini nga Planet Guinawas... Dexter..nagtikang gadla ine nga akon konsepto han akon kuryosidad nga it DULAGNON bisan ano hin paghurohira yo hin lugar pamiling hit iya pangabuhi siguro mayda man ta gin iiliw nga mga me joras hit iya lugar nga tinikangan.salit kun tuminongnong ka nga Dulagnon mahanumdom ka manta han GUINAWAS kay kaparte ine hit istorya ha n mga panhitabo hine nga aton dapit. deri ko nakakalimutan labaw kay mayda Planet Guinawas nga triggers mga thoughts of our iroy nga tuna.. Leyte landing. N ahadlok la ako nga magpariho han nasering" Deri na ako mag-e-English.) </b> <b>nahanumdom pa ako han barberohan ni man barok ha Candao. ah ok n akita hit Karatong hit Kawayan mano..so siguro usa it GUINAW AS nga dre hikalimtan hin usa nga Lumad nga DULAGNON considering nga saksi ine n ga lugar hin damo nga mga panhitabo dinhe ha DULAG nga kaupod han iya pagbag o.Sinulog Festival. around the turn of the century 1900 ito hira umabot ha southern leyte from mainland China. Labaw na adto importante during the moro raids ha Dulag like th ose led by Bwisan.. Paki-ana hit mga lagas hito nga mga barbero--hira an akon hang-ou ts sadto. bis an ako langyaw.@ Mano Romy: salamat mano han imo pagdayig hine nga grupo.....an lugar nga gindak an.. I second the motion ni Danny. tia pacing) dida han barko tikang h a Tsina.magpapabilin ine ng a aton ikaparayaw tobtob han mga tawo nga igin konsiderar la gihap an ira kaluga ringon nga DULAGNON hira..han bata pa ako pirme ako nakadungog han mga hisgot ni nanay ug han mga kalagasan kun ano nagin saksi an GUINAWAS han kasanhi nga kaagi han D ulag labi na han pagbut ho han gyera.... </b> <b>hira Bon Suan nga tatay ni Mayor Sia Que. Mano Romie.. upod nira an families nira Tan Tuabac (kan mana Pisay Seno bana) ngan Mano Cito (tag iya han hat Mabuhay Trading ha merkado).. Karatong Dulag o r Communicate Dulag. A community with trading experience with our Chines e neighbors. Maupay nga panuha bisan makuri ha katikangan ultimately mayda mga sumurunod\/kaurusa. Historic an Dulag. you mentioned "Karatong Dulag" amo ito it ngaran hit aton festival group .an mga tawo nga iya hinmat an ug iginkausa hin hilaba nga panahon. ( i hope my recollection of facts are correct. kaupay mo daw la magsurat ha Waray. hira an nakaabot ha Dulag and established businesses t here. </b> <b>Dexter.

High school graduation dida han amon shop kay ako an bantay pati ha gab-i. hi Man Tony. Maupay gad kay waray ko curfew. pag tabo magamo marisyo la kay damo an baligya na mga ukay ukay na bado.. Dy. I was proud of the performances didi han Leyte Dance Theater of Artistic Director Jess De Paz and his tropa ! </b> <b>Yes. namimin gaw na ako yana. diba romy han high s chool pa kita kun break naton nakadto kita kanda man raymon kempis para kumaon h in pansit. 5 6 kami. Dulag has its share of immigrants and their next generations.. dida han es kina nga tindahan tikadto kanda Man Pepe Andrade. From a communication tool like pag-warning han uma rabot nga mga Moros and now musical instrumenet han Karatong Festival. they got one para baligya isda. hi Bata Raymon(youngest bother ito han amon mama) had pansit and halo-halo at one point.... an mga temorary nga nipa nga larayan rented out han munisipyo naabot han Lolo ni Jerby nga lugar. He may rest in peace ! Versatile man gud it kawayan. kumosta nala kan imo nanay at ngan mga kabugtuon. dida ha Candao? whoa. the first ha present mercado. tindahan nira Insik Jos e( Yutangcos) and mga Youngs were closer to the highway ha Candao. Yes. I always thought it yana nga present merkado amo na ito. Ngan basta na-agi ako han iyo puesto. ako hi norma lagramada. nigo la adto in isda.to Dexter and Mana Glor and the rest of the Meneses Family. </b> <b>Norma. BTW. Han naka dto pa ako ha PCC (now PUP or Polytechnic UP) mayda an school famed Pangkat Kawa yan Band. Mayda anak hi imo Tiya Pacita nga classmate ug batchmate ko ha 68. Candao an kada-an nga mercado before hit yana salit an bakery ni Bon Suan. but i have a vivid memory sa mga tindahan ha dulag. Tapos pagkamatay ni Papa. maupay nga nagPlanet Guinawas kana guihapon ! Hinuhulat ko hi Nenie De   . I had to go back to Leyte to help continuue the business. Palipak it mga memori es dida ha current merkado ! I practically lived my Grade 5. I was Grade 5 maglipat kami han tailoring. yan a pala ak pakasabot. Even didi ha Florida mayda usa nga grupo ha Tampa nga bamboo band quihapon travelling around to perform. an syahan nga merkado ngayan ha Dulag... So Mano Romie. i remember stories of my tatay and nanay nga they were one of the first to sell hito na merkado.. Kumusta nala kan Boy. Bon Suan. maribhong man it nga Candao Rizal St. Saño. Yes. then karne... Camaro. han una pa. nira Pang. </b> <b>i hope makilala pa ha akon hi maam gloria. yana pala ako nahabaro nga nabaligya pansit hira Man Raymon Kempi s.. an ak hin-abtan kay general merchandise store man la adto hira. taga km... Pagmakusog an tabu-tabu.an damo an mga tindahan.. salamat idoy more power. tinatawag ako bisan kon waray ko dara nga kuwarta.. utangan namon hi imo Tatay. I think hi Mano Ernesto Lim an imo classmate? an bana ni mana Cionne Apolonio? o r hi Mano Boy Lim an taga Metrobank or an at nawala Francis Lim? Danny hi Boy an amon ka batch ug sugad man kan Norma. We had our tailoring ug balay rented between niraMan gorie Tupaz an Flor Yanuario.. Condolence. </b> <b>mana Norma. maupay ini na imo na hunahunaan. Young.Yana la ak o makasabot. then pag construct na hin mga pwesto..

.. Mano Romy . hi raf ael an balay before d war deda hit balay nira tio nono pedrigal na tatay ni alex pulis. tapos nabalik kami ha amon klase pagkahuman namon kumaon. hi atod Mano Paing an imo classmate so with siguro ha DHS akon sister hi Mana Edith nga ka-reretire la ha U. labi na kamo ni raul tupaz para kamo anak niya. segui danny ikumosta ako mo ako kan ma am virgie. </b> <b>An Chinese Dulagnon heritage prominent gud.death anniv ni Tatay kakulop Feb 24 so first cousins ngay-an kamo nira mana Lyn ngan Padre.salamt hit im info about our chinese connections :)) maupay ini nga nangag katugpo tugpo it istorya kay one day bangin ta ini makumpl eto.. </b> <b>maaram ka romy patay na hi dada sabel arandia. 2yrs ago. Kitaa nala it akon ka-disconnec t--yana la ako sabot nga 1995 pa mamatay hi Man Tony. sidngon ko tim pangumusta kun magkita kami. bisan anaton mga binata na classmates hira teofilo bless his i forgot h is last name. romy hi imo mano paing an akon klasemate ha elementary Mano Romy . Nakakabati ngani ako nga some of the names han mga Casa o warehouses ha may baybayon Chinese sounding. </ b> <b> may nagluluto hadto. hira mary lou degala . e gin pa koha iton han iya bugto nga hi . Salit danay namon tawag kan bata. kami hira josefina raagas mana julianna alicando.. sige la Mano Romy. stepmother ni mother ug step Lola ko. h i "insik "Naymon". amo ini it ak hinumdoman an cring han akon lola pinay han mutato pa ako. Kumusta Phil ! Tinood. adto kami nag pilinkuron ha ba nwa. hi rafael may duha nga anak hi andres que ngan hi tiya chayong nga dida kan da mike castro okoy..Paz mag FB. tapos tumigil yes may halo halo pa. Di ba Norma ? High school days were a l ot of memories too.. yes we have a lot of       .. cun deri pa time han amon biology kan ma am virgie adto la ka mi han puno han kahoy atubang han upisina han prinsipal ni papa adong bautista. nga an asawa hi lola tikay ng a bugto han nanay ni lola pinay nga an garan hi valeria. malipay hi Mana Virgie Villanueva kun sumatan ko anhi kamo nagrereminisce han mg a kahadto. kay iini ka na man. Hi bata Raymon s maternal side Gotico kay amo ito an apelyedo han mother ni Papa R aymon. seguro mahinumdom ka romy taga serrano ngane adto hiya. Mano Phil . Regards nala liwat kan Cirilo "boy" Lim. marisyo la adto. pirmi ka na hini updated hit mga panhita bo ha aton ha Dulag.lots of good memories ! Hi Mana Virgie Garcia let me appreci ate more of biology bisan ko lakwatsero ako.rafael que.P. adeliada egos and adelina tuisen an maghusay ha aton clase. tama an darawhonun na mas maupay an high school kay sa college..nagbi-business na yana. i really miss my high days. maupay na adto na s nack namon. @dan an sring han akon lola pinay villagas.. Mga intermarriages liwat resulted to linkages like ha tribu n i Mano Kawa Yu ha Brgy. Maiha na ako nga waray ul i ha Dulag. </b> <b>yes maupay la adto na aton mga kaklase kay waray nadaraga and waray liwat nan liligaw.hi Mano Boy Lim adto la pirmi ha Manila. hi maestro nga tatay ni bon suan. Maupay nala kay ada ka Danny ha Planet Guinawas. maupay ko adto hiya na maestra. Tabu. retired na hiya from Metr obank .

consuelo. maupay nga you had achance to see Dada Sabel. I have fond me mories of "Dada" Sabel-with passion and compassion nga natutdo.karasa la kaagi. Di ba baras an salog naton ? Bisan it Gates . an mga dara ga na maestra naton hira ma am virgie. for one .. Waray anay hiya makakilala ha akon. hi Teofilo Gallo adto nga imo na mention. man nancy bautista. oropod ug amyaw ug . </b> <b>Hello. Norma lots of physical changes ha DHS now DNHS.. kaya ka lakwatsero romy because you knew you where good at it.nostalgic. kaya yana deri ako na tuod kan gladys na nakapader na an buong compound complete with security guard. True. thumb s up han lista han mga patron ug "long Live" hi t mga patronisers ! May pagtapod ako ha mga TINOOD nga DULAGNON ! tinuod iton romy... hi Teofilo didto han Class 68 40th reunion. <b> yes iho tinood nga dulagnon. Sering ni Nenie ngan backed-u p hin retrato. I. Romulo Delmo at iba pa.. i m so proud to be a dulagnon. marisyo la adto han high school days. Norma again. Yes.namarihayaw tak panunggon it iyo mga testimonya han iyo mga phil... Opod guihapon it kantiyawan hit mga barkada. Invited ko ikaw..hope fully.. It mga retrato ug mga postings PG naka-addict. Ikaw nala an representante ha iya mga students aprticularly han aton batch. Siyahan.mano romy. hananumdum ka romy na binabayaan tayo ni ma am arandia may her soul rest in peace kay mauli na hiya ha san jose.. salamat guihapon na bisan la dinhi nag kakauros a kita. may his soul rest in peace..auntie norma. tayo na ang nag lolower han flag tapos pinapauli nala tayo han principal ni papa adong baut ista kay mauli na guihapon hiya. It seems deri naton natoraw an ir a pagtutdo.. Salit. Yana la ak o makabul-iw han mga older posts. in a wholesome way. chinese heritage prominent hasta yana. Diapora is an internationational phenomenon salit mga innovative ways of "karato ng" is a must. Waray na an aton one-storey han South side. interesado deri la han aton history pero sugad man it curre nt affairs ug future.salamat hin madamo. An imo uncle is justified to be that emotional parti han iya survival.imposing na.. ira pa rin it mga negosyo ha aton.mano humbled. miss cinco na taga san jose math tetcher nanliligaw hi mano oscar raagas ha buntay.we re very much legasiya hit usa nga TINOOD nga DULAGNON.. god bless to all. Didto guihapon hira NIlda. Ma second the mo tion ha imo Norma hi pare Raul parti kan Dada. lalo ako namimingaw ha aton. Nauha anay ugsa ako mahanumdom han iya ngaran. </b> <b>salamat haiyo na naka hunahuna kamo hini na website. Pagreunion liwat namon ha Tadyaw last year d idto hi Vergie Garcia ngan hi Miss Apolonio..malipay la ako nga nagkakonsepto ka hine nga Planet Guinawas nga who know s it aton social networking maka dig-on hit aton mga molopyo ha Dulag ug langyaw man.ipadayon unta niyo ine nga </b> nga mga hubad. Marujita.good memories sa high school days.. Dexter. Sering pa             . Amy..makalilisang</u> barahibo actually hehehe. ingat kamo mga idoy. haay ka upay la magreminicse han kahadto.. pati na hi man pe rling han chemistry. </b> <b>whewww<u>www.

i hope mga buhi pa hira yana. Carlos P. nag ballroom dancing din hira.. how often kayo nag kikita ni em tatay? segui la amy ballroom dancing is good.. @MANA norma: masulot gad kami mgkita ni tatay ky once a week nauli ak ha dulag p asyada ghap ha ira ako man la it adi ha tacliban nareside 3 ko nga sis ad2 tanan ha dulag. Hain pa man pwede mag ballroom ha Tacloban? Where we went to last year kami la a n tawo dida guihapon ha may San Jose inaagian ngadto ha airport. puro wala it akon tiel. salamat kan dexter. maupay na nag kakakirigta kita dinhi . hira mano par an ngan jesus gallo ha san agustine. an akon brother in law nag golden jubilee din hira from leyte high school hanin feb.. hira Lilia ngan alita la it mahilig hin sayaw."Dulag was razed to the grounds" Damo pa it dapat hisabtan! </b> <b>Google Dulag ug damo nga articles an mashow-up. Hit 2018 aton golden jubilee. Romulo. aguidaw kay duro manla an ire saragyaw. i think ha leyte park myada gh ap. Na mention adto ni ya long time ago nga mayda niya classmate nga Gallo an surname. Her name is Amelita Flores. she s also a member of PG. hain ha tacloban? deri ako maaram mag ballroom dancing. 28.. maupay kon damo it magbakasyon. signga na hi norma lagramada. She is a teacher in DNHS at present. kun nahunumdo m pa hiya. </b> <b>• so far it mc arthur park on going pa it renovation. </b> <b>2018? kun buhi pa ako. anyhow good to see you on fb iho.ngani ni hat Gen. Ipapangisayod da w kan Teofilp kon tima na an pag renovate han ballroom han McArthur Park kay map a present na liwat kami pag bakasyon ko. my sister imelda gallo de paz is also a member of PG you can search him. kamakaruruyag la pagbinasahon an iyo mga kaagi hadto para ha amon nga mga mas bu robata importante gud ini ha amon kaupay ky diri nam ini pagaagian nga iyo naagi an. nyway. kami ni mana julianna. he he he. i"ll tell tatay nga nagkai storya kita ha PG. kayo na lang kay mga buro bata pa man kamo. </b> <b>Akol a it nagdadara ha ira pag ballroom dancing. Uswag Dul ag.. usa ako nga anak han iyo ka batch nga hi teofilo gallo. Deri la ako maaram kon ikaw or one of your brothers (if you have other bothers) nga ka batch liwat han akon eldest dau ghter. Idoy Richard sumati hi imo Daddy (or whatever you call him) mamatron ako ha iyo. </b> <b>okey ikumosta na lang ako ha iya. regards to a ll.. kay a sabi ko sa iyo amy kung buhay pa ako. cge cgngon ko hi tatay buwas cguro mauli ako dulag. Han 2006 umuli hi Lettie Serrano from Manila para la magkipag ballroom dancing. god bless </b>       . Ano it ira (batch 68) mga happenings lately? It imo mother ka batch liwat hihy a han akon sister nga adto ha Queensland.. richard ikumosta ako kan imo tatay. uropod namon ha mother side.Nyway. or maybe hit time nga mauli ka ngadi open na it Mc Arthur park. @mana amy: myada gad dd tacloban pwd magballroom. 72 yrs. how nice to know na parauli ka ha aton.. Ikaw Norma san-o ka liwat igkaka ballroom dancing. i will write it in my calendar 18 golgen jubilee. seguro hi im tatay makilala ha ira. marisyo la kmi mon nagkakaurusa kay duro nga pasurosunlog. ako nala it magkirita.. al am mo richard we have in san agustine na mga gallo. na ako by then.. i hope .. i hope makauli ako by then. hi tatay retire na ha work pati liwat hi nanay ad2 la ghap hira ha serrano dulag naukoy d same haus.. Disregard the German Dulag Lu ff. adi man ako naukoy taclo ban diri gud ito harayo ha amon.

maupay it imo desisyon. </b> <b>ok mana norma cgngon ko tatay nga bumulig ha FB pero kinahanglan anay pumalit hin computer ky waray pa hira. </b> <b>@ mana norma: cge la ky f makaluwag kami nga magburogto magaramot kami pagpal it computer para ha ira para liwat maylibangan hira. nakakaliaw. ds weekend mauli man ako utro pagbisita ha ira. yes hi i m tatay tinatapuran ni dada sabel arandia. dinhi na uubos it akon oras. ha manila nala ako kay hira inay ngan tata y ay ha manila nanirahan. good day. Norma ug Amy. tapos nag resigned ako sa abroab yeart 2000. i m in the bureau of fire protection nakaassign ako d2 sa taclob an central fire station. I hope one of this d           . ang holy week. matatawa ka hit oroestoria dinhi. madali manla it biyahe pakadto ha aton. kan nanay so far ok ghap pa reho naman hira retire ha work ni tatay ha balay na gud hira more often so maupa y kon my computer at least my libangan hira. para hit 2018 Golden ako mag-enroll o bisan nala coach\/DI ngan</b > <b>cge daw mano romy ky mgresearch ako parte hito ha iya nga hi Ernesto Perez.<b>my father teofilo came from gallo clan in san agustine i m sure kilala ito ni ya ky an akon lolo hi crecensio gallo came from san agustine. as long he is in goo d health. but nakauli ako ha dulag one time. BTW. Nagpakilala hiya nga Gallo hiya of Dulag pero it iya moth er ha Tacloban na niya binibisita. para magkirita kamo bisan la dinhi ha computer at least my communication.Florida. inga t ka.nakilala ko hi Man Er nie-Ernesto Perez-of Jacksonville. i know money is tight and mahal na it mga paraliton. ano? mapalit hin computer? i palit nala hit iya medicina and pagkaon it cuarta na gagamiton. @mana norma: nakadto ako kanina ha dulag i tell tatay nga nagkaistorya kita thru ha computer gncgngan ko nga nangumusta ka. god bless. sabihin mo kan imo tatay na bumulig na h iya dinhi ha fb. bye now. </b> <b>nag babakasyon ako yearly ha aton. </b> <b>maupay iton na masukot ka umuli. </b> <b>i hope makauli ako soon. yes. kumusta ka. masireng hi i m tatay. small world talaga. napakiana hiya kon hain ka kono naukoy yana. sana makabasyon kamo sooner para magkirita kamo uli ng nga ka batch nyo. how is you mom? i forgot what you said about ur mom. i will keep in touch. i know paran gallo minsan na ako nhakadto ha ira during my college day. punta nala hiya ha internet cafe. </b> <b>Richard. friends sa fb ni gladys my niece ang niece ni romie. salamat ha planet guinawas ngan kan dexter kay kun waray ini deri ki ta magkakakirigta ngan mag kakakurokilala. ha aton we do have prosisyon around town. nalipay intawon hi tatay ky maiha na daw kamo nga waray magkita waray ka daw uli-uli ngadi dulag. Pakikumusta liwat kan Teofilo. Hiya siguro an first nga FilAm to run for city council of Jacksonville. A nd ok I will tell tatay nga ngkaistorya kita thru computer. so duon ko nakita ang pangalan ni romie sa fb. ok i tell tatay about it. god ble ss & regards to your family. nakakamis talaga sa atin. regards to all. ikaw nala it pagistoria ha iya kun ano it aton na pag oroistoriahan. mauli ka sa holy week? iyan ang namimis ko dito . dinhi hi ni na planet guinawas kami pala nila amy baldo and romie de la paz. nauli ako ha dulag danay huwebes sa nto or biernes santo depende la hit ak work ky 24hours man ak duty every other d ay ang work ko. nag puntana ako dito sa merica. may her soul rest in peace hira ni romie and raul tupaz. dito sa church yard l ang. i m sorry.

puro wala it akon tiil. i don t know a bout dancing. HINO ADTO HIRA TApoS PWEDE NIYO IGDESCRIBE KUN ANO AN IRA STYLE PAGMULAY ngan KUN ANO AN IRA P OSISYON . Maupay nga asset ito hi Man Ernie didi..I witness some of those funerals passing by our home in Candao.Usa pa nga dako na ibedensya han presens ya han mga Intsik ha Dulag iton Chinese Cemetery ha may San Miguel(Sabang).nakadugang ton tat history.An ginsisiring han mga old timers n ga hi insik jose (yutangco) crucial nga leader han mga guerilla nga dulagnon.an detail dire ko na maintindihan kay naka inintsik na. • Mga tinahod ko nga kabungtoan. seguro naman may iba nga deri guihapon masayaw.basta an siring ni adton lola asos asyon daw adto han mga ka intsikan ha Leyte & Samar. mayda mga casa(trading warehouses) ha may bay bayon ! </b> <b>yes i will eroll also besan deri ako mararam kun buhi pa ako .It Dulag dire mapa ur hi mayda liwat kita Candao na Chinatown. labi na gud an mga tuminungnung.ays magkirita kita dd ha dulag. malingkud la ako kay masakit it akon tuhod .Kaunanahan daw iton nga Chinese Cemet ery ha bug os na Leyte. ok. very minimal.pero yana gutiay nala it nahabilin nga Filipino-Chinese na pamilya kay kaurog nagbalhin na ha Tacloban ngan ha iba pa na lugar. malipay gud ini hi tatay.kahuman pwede ig ranking niyo? Thanks Adi tak list pero waray nak hini ha ira igkita manmulay. an Chinese cemet ery is part of the town s historical and as cultural picture kay during Chinese fune rals iba man gud an nakikita. parte han mga ma gkarit hin basketball hadto kay waray naman ak igkaarabot ha ira. na gsupply hiya ngan nagin espiya nira.Maupay it aton bungto kay multi cultural.. info an mga chinese ha Dulag mayda hira organization.China nga yana ma s kilala na as Xiamen.hmmmm. An yes.Mayda h adto tindahan hira Lolo Toya aka Quezon. tiyo omie(dominador) is in olo ngapo ad2 na hira nareside pati an iba pa nga sis ni tatay out of 8 two la it ad i ha dulag hi tatay ngan tiya nena wife of pedro chan. base la ini ha uruistor           .Mostly an mga Chinese ha Dulag tikang ha Amoy..An mga Tsinoy nga mga Dulagnon. </b> <b>@ mano danny: Kun it Manila mayda Binondo nga Chinatown.Sumala hit istorya ni Lola Nating ngan h i Nanay ha Candao natirok an mga Intsik hadto. involved permi ha community and unlike other places nga nakita ko. he he heh. I was a frequent customer ni imo Lolo Quezon and Lola Nating on your General Merchandis e store manned also by the children opod na an imo Nanay. Kumusta nala kan Teofilo ug Dominador.Nagkikita kita nala it Filipino-Chinese community dida ha sementeryo pag kalag kalag. sunday mauli man ako dulag i will tell tatay. Oi yana pala ak pakasabot nga an chinese cemetry ha dulag amu ngayan an una nga chinese cemetry ha bug-os na leyte. Hero adto hiya naton.add l.. =D Maupay nga vital info ha history ! @ Veneer.kay ha balay mayda certificate hi lolo na Wei Due Assoc. Baga nakialayon gad la ako nga magistorya kamo kun may oras la.Mga 50 s & 60 s sentro daw han komersyo han Dulag an Candao.. @ Mano Jerby.Adto na iton hra yana namahuway nga dayon an mga Instik tikang ha Mainland China ngan ira pamilya nga tumalikod na ha kadayonan. infact bangin na ngani cultural divid e between ha mga tsinoy ngan Malays ha Dulag. Tinood Vener an Candao amo an mercado immediately from the present site. naka frame pa ngani. Also be it known nga much much earlier.so ha ak pag analyze yana we ll organize an mga intsik hadto ha eastern visayas kay nakag put up hra hin suga d na association.

patay ako kan jing hini @jerby: padi hi "magic" cyril tambis dba maupay ghap adto nga namulay hasta hi j unjun cerence ngan hat nawala danny lagunzad? aw hi man cyril maupay na namulay? haha pakasabot ko pala ambot hadto kay ray ko man gawas gawas waray ako igkirita mano cyril maupay na mamulay. pwede ta ma describe han style ha ira kamulay? kun ok la.. Play from Cabacungan Amo ada ini tak top ten. roberto peregrino sr. Terry .bimbo canas. Randay Nueves 9.60s agustin degala. Mea Kulpa. he man colas. Williams -? 2. An akon la naabtan nga masiring a k nga mayda gud talent. i have picture of that i may have misplace it some where. nyahahaha. Danny Yutanco-mayda ko description ha iya didto hga mga henyo han basketball 8. amo ini hira an fisrt nga basket player in dulag to represent leyte during evaa.terry. 1939 adto.carlos yanuario.rogelio canas[galyong].bilib ako ad2 an ia piktos..bill.? 4.elden maraya. hadto before t he war hi man luming dumaguet an center. tony apolonio.arthur serrano.kempis. imo #9 feeling ko hi mano Jing Lacandazo ba eto? hi Junjun PLY Jocs on diri taga cabacungan.? 3. hira im papa.Badil Elvin Gabrino"-? 5. taga Alegre eto hiya. forward nga hira tatay an man tonying were g. hi nicolas ogom ceballos. :) </b> <b> 1.bargol. hi IDOL GLENN SAÑO.ngaran l ad 2 hiya sugad bilib ako ad2 an iya mga assist.peac e mano glenn. dulag team members late 60 s and 70 s: williams. nasayaw. alayon nala butangi hin description . m       .jerry yutangco. nakanta ha videoke hin IL BE OVER YOU. ha ha ha ha bam bam kalurong ha ha ha ha!! Aw Jing. terry serrano. Lily Congzon Adi mga hinkit-an ko nga nangagmulay 6. Doy hin-o an im ten top loca l players nga naabtan mo? Ay Oo lacandazo.. hi man luming dumaguet. an akon ad2 usa nga makarit h BEBSTON an taga buntay ngani nga pi-ay.tapos h JOPAX. hi mano mely peregrino.. they next was hera man ernie gabrino. Wow 1930a pa ngayan ano? mano jerby.to be contiued subject search info great players of dulag. hi man tonying canas.gab riola.. bago pa gud nga inasaw-an haha... Pula . :) jerb before d war an tuminongnong nga basketball player ha dulag..vicky.kainom lugod maupay hahahah!!! </b> <b>lagutan deri ak hanumdom first name nya william..an dre ad2 mgkita an iya pasa cgura do gud nga mgsasamuol h nawong.nakapar a han pintar bsta n kadukot h board an bola.pe te sano.70sruel nucom.mayda ko description ha iya didto hga mga henyo han basketball 7. damo an talent hini. Tuloy +. Thanks sige timahon ko la search..bodil.ya. thanks again.Jing Lagunzad 10.

d man gud ak maram sumayaw.was onl y 15 then pero naka attend baya ako han kanan bermuda ha cultural kay bag o pala adto hira nga organisasyon han mga tambay ha bilyaran... In fact.maupay k makisama.SK kgwd ak ad2 n mna lori..BENEFIT D ANCE HA BARYO" I SHARE DW NATON AN UNFORGETABLE MOMENTS KADA NATON PG ATENDER HI NI NGA SARAGYAW HA BARYO..... dri na ak gutiay yna k daku na ako hahahaha! Peace! </b> <b> @ james naabutan ko yan noon." </i></b> <b>• MGA K PLANETA NAPAKIANA GD L AKO KON OSO P B INE NGA "LADIES PESO... Nakaattend l a ak hn sugad h2 kon ad2 ha am k an kamatuoran.HEHEH! </b> <b> aw ngeean!!! an hin-o man ito na mahilig han seday? hahahaha!!!! waray man a k igkirita bisan haraniay la it madmax ha amon hauz ngean kay ray ako heto makaa gum hadto hahahaah!!!!iba man na venue akon gusto!!!!hahahaha!!!! Hin-o e2 na m cncrng James?! =D Baga an ak had2 nahinumduman during the early 90 s (teenager pala ak had2 hehehe !)..plarong pambansa yana) ngan prisaa (kanan private schools nati onal games) ngan mga full scholars han ira mga skwelahan.HAHAHA!DANAY NGANI TRUCK.. baga kaur og successful man ad2 na activities tas nakagain pa ak hn damu nga sangkay ngan self-confidence..baga nka remember l ako h imo.lol.. amu ton it kamatuoran. dri ak nasaklang hin service para la kumad2 hn mga sarayaw ha iba na brg y.during the 80 s i was aware of that fad. Ano an style han kamulay ni Man Terry ngan Man Williams? Thanks</b> <b><i>"LADIES PESO.PAMATI KO DAMO TAK MGA KITA DINHI H PLANETA NGA MAHILI G HINI. Ada fortunately.LABI N ITON NGA GUTI-AY NGA BABAYE NGA MAHILIG HN PANGOMPOSO HIN SEDAY HA PLANETA.. manric am knukuha na service k nakadiscount ak had2 k patod ko manla an tag-iya. ako permi an naaassig n pag-invite han igkasi ko mga youth had2 na panahon. </b> <b>FYI..SAKLANG L GHAP. An ladies piso ha cultural ngan ha mga baryo nga iginsakay ha trak ngan han mga arkilado nga jeep.. And as a member of the Sanggunian. part han am role was to promote youth interaction thru various activities and w e saw that sponsoring a series of benefit dance was an effective way (gin-englis h pa! =D ) So ako k amu man an mas maupay an PR (kuno hehehehe!) kumpara han iba na members (labot la han am SK chairman nga h mano obel). galyong..pro joke.. i just discussed bout it sa discussion ANO AN IMO HINUMDUMAN HA DULAG KASANHI .kay tinuod maupay ad2 an imo PR. ini hira umabot ngadto ha inters (inters cholastic games . N auso man an benefit dance hadto han mga organisayon.. member ako han SK. hahaha!peace la kita angeles.BENEFIT DANCE HA BARYO. lagutan brothers (pero nagtransfer residence ha tolosa).. tinuod balit parang e xcited lagi ang mga taga bermuda for the wik end to come esp if me sarayaw na.amo nga ikw dayon ak n hinumduman. hubert lacandazo.ely peregrino. Ngan kon ako man tim gnccrng..KY WARAY ITON PINALAGPAS NGA SAYAW AMO PA 8 NAUNA PG SAKAY HA SERVICE N GA MADMAX OR FIRE FOX. Ngan kaurog.that was more t han 2 decades already..hehehe! kilala ka hadto han mga SK.. @ Angeles..joke la ad2 ak cring ng a an pagsaklang.heheh! </b> <b>Baga duro nala liwat it nga m pagdayaw! LOL!           .. lily congson.. dicks.hayz d ko na matandaan. =D Defensive na ba ak ura-ura? LOL!! Balit. dont remember exactly kon anong benefit dance basta kasama ko rin minsan ang mga high sch classmates and barkadas ko nun sa cabacungan ata... first batch ngani ad2. wry ak nanunumduman na kumd2 hn sarayaw ha iba na brgy.

dre nasumat lugod nga nakasaklang hya hn tak para la makasayaw ha baryo ha haha! Joke la james ha?! </b> <b>oo. promi se. :-) I remember the girls daw in Tabu were "deri magsugot" bisan an sayaw didto ha Ta bu. am u balit ad2 an uso pero yna d na magagad it mga teenagers hit mga sugad h2n anu? kon hunahunaon ta yna...nkahinumdom p ako i2n dda h triangle h merkado ky dda ako i2n mahabung go an akon gn sa2kyan nga motor.ky cg l ad2 an ak obserbar.. an mga taga rizal lugod ky mgsugot ad2.heheh! </b> <b>@james: hahahaha! asya an marisyo balit hd2 k my libre na snack heheeh! an pa nahon pa ngni kuno han at mga kag-anak k my libre na dinner.mghusay p gud..kaupay la hini.sino kaya sa mga taga planeta an g naka experience ano?? sus damu ton dnhi te it nakaexperience. =D ata dda ka ngaha w hit mgsasayup k wry ko kaloveteam evrsince d world began LOL! pero isumat la ha ak kon hra hin-o an my kaloveteam na m naobserbaran hd2.hahaha! </b> <b><i>DARAWHANON (Dulag terms) LIST as of 1\/24\/10</i></b> <b>• 5 na! Adi na lista han mga DARAWHON HA DULAG nga gin contribute. an mga boys ahehehe!) MENDEWEN \/ KAPORCO = faraway place (nanhirayo hin duro!) NAGAAMBAK NGA URABANG = baga excited na dri nahamutang labi kun may layaw.tinud mtibay gud mn ky baga n baliko la an yanta han motor....pro dre ko nla isumat ky bngin damo mhabaro.pero dre babaye tak gn pu2rot kundi an SNACK n pansit ngan monay nga gn papadisan hn lapsaw nga katimpla nga juice.. bangin gusto la nra mgkita han mga manarayaw.ayaw n pagbalga 8 usa did a. d ak masumat ha iba. As of 10:51pm 1\/24\/ 10 Alayon isurat un mayda kamo corrections. hehehehehee. Aton pa ini dugangan hasta nga mahitso na. Ini nga james napakavi rgin.hehe!gn susubukan ko gd l ad2 kon matibay b an k constract. bagan makarawud pero it was fun! hahahahah! @ angeles that was during the 80 s...Peace james hahahaha! asya nanumdom ghap ak hd2 k kaw permi an ak hikirit-an nga napurot dayun han mga mabaysay nga mga daraga basta ncrng na an mc nga ladies p iso.heheh! ate gayle. Thanks...tinuod i2n n imo cring angeles nga nauna dayon ak pagpurot.hahaha!pero nabaro ako ad2 an iu mga k luv team. may maigo h ni. d la nangagsumat. nanunumdom ak hit dda ha triangle ha merkado han bata pa ako. tama ba?   .... Nangalas an mga dayo hahahhaha badaw diri nala unta nakad2 hin sayaw kon diri masugot =D pero balit.. choice man it nra.. SUROP or SIMNUROP = nag-sex (term ine kun masulod na function room!.hahahaha! @te gayle: yup.

.pretty woman nagsabod = nagsuka.uwat panulay ha abo . kandingon-waray kurokarigo santik-tirador kablas-anak hin pobre nga posoy</b> Beterano <b>• Maupay nga adlaw han Kagitingan ha aton ngatanan.PARUMPAG = culmination? KALAG NA WRAY KAHALARI = magasa-gasa IGUINSURA NGA LUY-A = maaringasa especially wen sombady else is talking SUGOB.grassy area muring uton= mahugaw it nawong.hitaas danlak .ambut kun uso pa ton yana or they re using another term for that.demonyo hangrab..maimot kaber .messy face basit =mahusay nga daraga.hehe mongmong-marijuana daginot-dinalian na trabaho.marasa matarabitab – masaba\/maaringasa lanyug .higda usbot .matambok nagkirikisi-=ginbuntog han kagutom damang=puyet kadang=tsinelas kabron-pedicab agi nga purosdon ka"=extreme anger kamang dulagnon=waray awod awod labi na hit mga tapos.. prugmok.. MP-Mamam potoy huna ko na MP . amo 8 term e labog kita ha mendeweng.huro hirayo pa h8 mendewen ngan kaporco it mendeweng is the highest pk.putayon ( balikad ada ini) labitig . milikis-pikis . kabagwakan=duro it mga banwa...Manny Pacman husyod .etc.bunyag ha ak ha dulag. tipasi-humay nga nakasalakot han bugas palang-waray salapi. mga tambay bilyaran nung 80 s an mag aram hiton.(diri ak cgurado kon ano hit sakto na meaning hini na word) kay iba ini kontra hit maaringasa.kaon malagsing .nadaraga boxer .kahadlok nga baga nalisang ESMODYO.vomit pabuhay=pahapnig nga buhok. in leyte. hahaha.sex pistol</b> <b>SINANDIGAN HIN SUGOB. Nagpapasalamat ako han mga betereno han WWII nga nagsacrifice han ira youth ngan innocence para hini yana     .uro maalingog-ngog .

nalalagas hira. Kun Liberation... Kinahanglan ta na hira tagan hin importansiya. It kakulangan hin exposure hit mga tawo hin impormasyon ngan access ha impormasyon nakadugang hit ka ignorante.pareho hit damo ha aton nga Pilipino. I feel bad as to how we are treating our WW II veterans here in this country. Mga Mano proud na proud na proud kami ha iyo ngan dir e gud nam makakalimtan an iyo sakripisyo ngada hit am kamatay. no medicines but the USAFFEE managed to h old on long.. PILIPINAS!!!!!!! </b> <b> Opinion ko la ini. The fall of Bataan and Corrigedor may have been our d efeat. mga Coup d etat nawara na ha panhuna-huna it mga naglabay ngan di nabutan gan hin importansya. Usa nga binabasol ko gihap it sistema hit pangeskwelahan or sistema hit iba nga eskewelahan nga kon History subject. Usa pa it kakulangan hin record keeping ha aton. Didi ha Candao hi Mano Bido ngan hi mano Victor makaluluoy gad hin duro. Ginhahangyo ko gad unta ha masunod nga mga konsehales hini nga bungto nga u nta tagan naton hin suporta ini nga pipirapira nala nga mga beterano nga nabubuh i dinhi ha aton. Pero nakita ngani a ko hin sugad hini. </b> <b>God bless the veterans. mga natural disasters. Waray bis ano n ga suporta tikang ha gobyerno naton. Unta ada pa ha Elementary mayda na aram hit mga estudyante tungod hini nga mg a hitabo. Everytime I go out of the house and I see them nalingkod ha w aiting.. In fact hi mano Bido Cadayong led a life nga most probably naapektuhan han gera ha dton bata pa hiya. Waray ko gihap hinunumduman nga "war memorial" or mus eum ha aton nga usa pa nga nakadugang hit paghikalimot. too long that when it finally fell the Japanese got back by institu ting the death March. unta mayda pa unta labaw pa n ga mabuhat. You gave our country respect and honor and w e will always be grateful. maghimo hin ordinansa nga maghahatag hin allowance ngan health insurance hini nga mga ka lagsan. no ammunition..nga aton nasyon. Labot la hit pulitika. Nakakatuok . What can we do. bagat ginkukunot tak dughan. Nadugangan pa ini hit colonial mentality naton ngan ka mahilig hit mga tawo ha a ton hit mga artista a la Hollywood style. pinansusuksuk la kada selebrasyon. nagkukuri pa hir a. Waray critical thinking kon ano in kasugad amo nga waray appreciation hit history or sakripisyo hit mga WWII Veterans ngan ira mga nahimo para ha ato n. nasasakit hira..Please.. you showed to the world that w e as people are worth fighting for. Dos. ano man tat mabubuhat kundi dumuholduhol hin guti ha ira. Waray mga documentaries nga pasalida salit waray hilig hit mga tawo kay waray man nira choice.     . It also showed our resilie ncy as people. nahuhulop akon duro. We will always be grateful to your gallantry and your love for this country.. </b> <b>That being said.. ad a na la nga tanan.. When you fought for the motherland. At the tender age of 13 and 14 naging mga c ourier hira han gerilya. Is this how we re turn the favor?! Kadamo tat mga pinanbubuhat nga pamaray nga kun ano ano nga pan gasto. Dire mahilig kita pag-preserba hin mga sugad hini salit waray resources nga ip inakita ha mga eskwelahan.. Pero waray hira manngaro hin bayad han ira ginbuhat. puro memorisation la or route learning hit mga petsa. pero an at mga kalugaringon nga mga bayani. Salit madali hikalimta n it mga nanhitabo. Waray mga archives nga hikit-an . mamatay nala hira. kakurihan. </b> <b>Seguro hit kadamo hit nahatabo ha Pilipinas tungod ha pulitika EDSA Uno. aton gintretreat like garbage ! Kada adlaw sige tak paniguro in my little way nga somehow magin mas maupay ini nga aton nasyon naton. etc. Ipakita ta ha mga kabataan nga pwede ka umilob ngan magsakripis yo para han aton nasyon. haros manluhod kita pan ulpot han mga American o pero an mga Pilipino nga beterano. no food. naghuhulat hin kun ano. but it greatly altered the time plan of Japan.

am mayda one minute silence ngan may namaligya hin poppy nga bukad nga igin pin ha dughan. as we that are left grow old. Adto na-atten d hit misa hit maagahon. Age shall not weary them. </b> <b>Sulibangko. It mga ultimo apo nga pira na he nerasyon naupod hit misa hit maagahon ngan pag martsa. Makita ka gihap hit "Tomb of The Unknown Soldier". Ada hit maagahon it misa kay han panahon han gyera favourable an pag atake han maagahon kay alert an mga sundalo amo nga it misa maagahon. Namatay adto nga waray naka-appreciate han iya binuhat nga iya kontribusyon ha history pages . Damo it mga "unknown sold ier" ha aton nga nagkalat nga waray panhilubong hin maupay kay sugad hini nga mg a beterano ha Dulag. Mayda pa didi senisering nga "Remembrance Day" or Veter ans Day kada 11 November. Naurhi. Yana ko pa la ka-realise nga an iya pag-estory a mayda na gihap hadto pag-relieve han iya experiences ngan partly Post-Traumati c Stress Disorder na gihap. Ta kay ha aton basta busag. It iba nakadto pa ha Gallipoli para pag commemorate hit Anzac Day.-)an amon libong damo an foxholes nga panahon pa kuno han mga American o. Tungod ini hit contributions han mga Austra lian Soldiers han panahon han gyera. Didi ha Australia. Han bata pa ako an hibaro ko han WWII kanan mga sumat han akon Lola la. han mga sundalo naka p reserve iton kay it mga pamilya nira or uropod nakadi ha library pag research hi t ira family tree. dire hira appreciated ngan acknowledged. Ini nga one minute silence para mag kaada hin reflection han nanhitabo ngan han mga nagbuwis hin ira kinabuhi ngan k abubuwason para ha Australia.ww2australia. At the going down of the sun and in the morning We will remember them.html\</u></b>   . </b> <b>Australia s Last Battles</b> <b><u>\http://www.gov. Adi it sumpay it ak estorya. Kada 11. diaries. Dida pa hin baul pero an baul faded na an khaki nga tela. </b> <b>Mayda namon hadto neighbour nga WWII Veteran. may Anzac Day kada 25 April. Ta kay mahilig mag-English kon nahubog baga di pa gud igin-respeto kay han ka mahilig mag-English. A mericano man it dayon kay amo it hin-araan. An iba nasering nga kanan mga Australians adto. Dida hit akon mga litrato Jerby ha Facebook. baga di ko adto na-appreciate nga iya mga sumat.(Damo pa it mga rason kay ano nga un-appreciated hira. pasensya na kamo hit kahalaba hit ak estorya. As usual. Hadto nga mga panahon kay waray ko pa man buot.au/lastbattles/return. Damo an iya estorya han nahatabo ha ira pati ha Dulag kon ano an korte han Dulag han panahon han Gyera. mayda gad nam usa ka baul nga mga silver cutleries nga kanan mga US Marines tikang pa han WWII. etc.Kon gindara ko adto ngadi nga mga cutleries mahabaligya ko na ha Ebay . nor the years condemn. </b> <b>Ha balay na la hadto. Amo la ini it ak nahunaan yana). </b> <b>Amo ini it Ode para ha ira didi ha Australia: They shall grow not old. An hinumduman ko la an iya sering nga "mag WWIII ngani di na ako ma kalagiw". Ha Australian War Memorial adto nakabutang it Pilipinas hit usa nga mga nasyon nga na-involved hira. didi ultimo mga loveletters. makita ka hit Australian War Memori al.

labi na an mga beterano. Hira gihap mayda estorya.gov.awm. Ngan kay outsider waray nira vested interest. Pasensya na. </b> </b><u>\http://www. An pagtag ad ha ira in dre la unta kon san-o knahanglan hra pumarada para ipamarayaw. Ayaw ta hira paghikalimti kon mamalandong kita han mga nan hitabo hadto han panahon han Gyera. It iba nga authors gihap nga dire Pilipino maupay gihap it ira mga sinurat kay outsider hira iba it ira pagkita.asp\</u></b> BTW. ayaw ta gihap pagkalimti it iba nga casualties of war: an mga bab aye nga han panahon han gyera nagkawaraan hin anak ngan asawa. An local na pangobyernohan han Dulag n angay gud manginanu hni ha ira.<b>Remembrance Day Speech Amo ini an speech para hit unknown soldier nga akon senisering earlier nga damo it aton unknown soldiers sugad na la hit mga beterano nga na mention ni Jerby ha Dulag. kund i knahanglan gnpapatilaw gadman ini hra hn kaupayan mentras mga buhi. Dire hir a leftist or right-wing. </ b> <b> Agree ak h2 ha iyo nga duha. Veneration Without Understanding. Waray gudman h ya makabulig ha mga gerilya pero pinaagi han iya mga es2rya about the war. Australian or Japanese. Tama na liwat e2n. diri kita nababaru kon anu it kamatuoran nga panhitabo ha at palibot. </ b> <b>Pati it mga libro ni Renato Constantino sugad hit The Miseducation of The Fil ipino. myda mga docum. </b> <b>Ngan it mga hitabo di kita nasabot kon tinood ba it sumat nira dida hit liter atura kay mayda mga authors nga bias it estorya. Hira gihap. Paghinumdom ko pala. In fact. san-o pman? Amelita. mga babaye nga pi nalugos han mga sundalo ma. Kay kon dr i yna. makal olooy gud hn duro had2 an mga pilipino. P ero crng pa man nim.au/commemoration/keating. alayun pagbasa hit mga books ni Ambeth Ocampo esp an L ooking Back k ad2 it mga intriga han at past pati an parte han at mga heroes. Dire la mga sundalo or mga lalake an nagbuwis han ira kinabuhi ngan kabubuwason kundi ini hira nga mga unsung heroes ngan casualties of war. <b>Sulibangko. Hira it aton living reminder ano it nawara ngan ano it ira iginbuwis par a ha aton o bug .Americano. myda ak cuzn na amu e2 it iya bokasyon. Baga para ha akon na mayda balanse hit kada usa nga sid e kon mayda variety hit impormasyon nga nabasa. Jerby it nga mga pictures ko ha War Memorial ha FB di pa iton kumpleto kay makahurubya hit kadamo. An mga "Comfort Women" nga g inhimo han mga Hapon. Kon myda ghapon kamu tym. mga bata nga mga ipinanganak pero waray nakarawat nga benepisyo tikang ha gobyerno. Dissent and Counterconciousnes.os nga Pilpinas.entaries na gnhimo parte hini ha ira ngan ha eksakto nga kahimtang hit aton sosyedad. Lest We Forget. </b> . mayda n ira estorya. esp an parte ngani amerikano. It akon lola is a WWII survivor. Ini la liwat ak. Salit kinahanglan it aton acces s hit damo ngan iba-iba nga impormasyon para makasabot kita ngan makapahimo hin conclusion kon ano man gud it tinood. Amu nga an natata bo. Opinion ko la ini. Lest We Forget. baga edited kaupay it nakasurat ha at mga literature books. dre ha at mawawara it colonial mentality. I also hope tha t the govt will find a way na magng maayos naman unta ini it ira knabuhi k ngng instrumento ini hra para mgng malinampison n nga aton nasyon.

K ay estorya man la. et c. The Obama signed billl for the $15 K and $9 K and veterans recognition i s a hard fought battle. nakahigayon ak pagkd2 ha vet erans bank. </b> <b> Take your time la mano. ako hadto han amon pakatitirok han batch 57 han dulag high school nagmotion ako hadto nga that there should be website nga all alumnae of dulag high school coul d contact one another para madaly it contact hi mga graduate ha langyaw pero war ay man ini ka implement. Waray man hito nira upod nga War Correspondent or mga War Photographers.hiya was in my mind when I got tired feet walking from the Senators Bldg to the House of Representatives B ldg. Angeles and Amelita. bangin ak nagwaga dd2. kamaiha nala nra pagp inila tas bs ngpakatungkod na. total maupay man tat panuyo para ha at bungto. di kita nasabot ano an ira mga heroic feats k ay di man sugad hin mga busag nga mga dokumentado or may nagsusurat hit ira binu hat. Florida. til next posting.one of the three is M r<pd>. aw bsan pa han kasanhi. </b> <b>OK la iton Mr Dela Paz. The veterans sacrifices made me continue w alking and talking and working with other advocates in the State as well as nati onwide. gnpapakad2 la ghap nra ha banko pagclaim han ira pension. waray nanginlabot.S. Waray man hito parade. Mayda man "Araw ng Kagitingan" pero di man ito gin-celebrate gud. cguro thru planeta mahimo naton ini. Waray man hit nira mga Returned Soldiers League or mga hall nga pwede h ira didto magtirok-tirok. Waray man hit nira medalya nga nakuha or monumento nga igintindog para ha ira . iton nga mga beterano.</pd> Pat Ganio of Jacksonville. nakahabol ka man hit discussion =D Ha pagkayana gudman.. Ngan nakadugang pa it kawaray ha aton panhuna-huna hit ira gin-agian kay waray man baga interesado gud or pili la it nagkaka-interes. who campaigned in U. wara y nagsusurat.<b>Jerby. Congress thru my participation as NAFFAA Fl orida State Chairman-Dulag is in my mind .. hope we can continue this discussion. Waray naestoryahan.Congress and other avenues of his advocacy.     . Permi man la ha estorya it ira mga gin-agian sugad hit gin-agian han akon Lola n gan kan Angeles ngan iba pa nga mayda mga surviving relatives tikang han WWII. and to my assigned legislators.S.. Sering pa "Itutuloy" or Abangan ang susunod . ambot la ngahaw. waray namati. badaw. usa ngni ka beses. Iyakan it imo side. madali hikalimtan kay it ginsumatan. • Hala mga igkasi ko Dulagnon. </b> <b>Last SaturdayApril 10 . an active leader of a Veterans group here in the U. Dulag having been a historical signifi cance parti ha WW II maka appreciate ha mga beteranos it mga Dulagnon." Sulibangko. Mahinay la it akon "s low"(deri speed) hit keys.S.salamat idoy hit imo pag abre hine nga topic Beteranos 1 Importante it it ira role ug contribution to a society. October Leyte Landing talks an nagumpisa hin interes ko ha history. sakto adlaw han mga veteran-pensioners. an up to pagjoin ko hin campaign for Filip ino Veterans Equity bill in the U. unta dri na ton sugad it pagtagad ha ira kay kon baga simbako my mahana bo hit dd2 ha ira. I attended a Araw ng Kagitingan ceremony in Central F lorida and we have only three Bataan survivors as honorees. pag hisguti ta dinhi it kabubuwasan hit grupo. in tawon kamagpakalolooy paknitaon. i second d motion. I have an uncle in Cabacungan hi Tata y Copio Sandagan from whom I heard alot of oral history re Death March. syempre sooner or later mamatay waray na mapasahan hit ira experiences nga importante nga parte hit hist ory hit Pilipinas. mapaaffirmative o negative and then qualify your answer. diri prayoridad an mga beterano. mcrng la it banko na wry nra mahihimo? badaw kon ak lolo or l ola an dd2. Salamat.

Ngan ugsa pa h2 .. ha akon personal.. Baga kun mayda na effort m andated by other people or officers.. pero crng pman..tak hasiring la. Tama e2 nga iu crng nga makuri kon d ad-on ta ha real world it at grupo kay cgurado manta na mag-iiba it dalagan. Bum utho la ton ha ak huna2 amu nga ginkumbida ko kamu na paghisgutan ini. Angeles ! I believe naman na we have common vision and mission para ha at bungto ngan ha P G. Am u cguro e2 nga it ak frustrations and disappointments. iginsusrat ko nala. (ayaw nala hi dexter hehehe! joke!): salamat han pagpaangbit han iu mga punto de vista. At some point .G. man Danny. waray lak nahihimo   . Pareho kita Dex hahahaha! </ b> <b> @ Dexter.</b> Bagan nagigin awdanon it mga tawo kun aragtubang na. Ku n mahimo ayaw ta ini butangi hin political o religious color. t ama ghapon an crng ni man dan nga mas maupay kon dnhi la kita anay magkahuruhiba lag k dri kita ngkaaawud pag-s2rya parte hit ada tat huna2 ngan kasing2 whereas kon ada kita hin organisasyon gawas ha planeta. Amiel.. Ha kamatuoran. • Mangangaro lako hin despensa.Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha kalurong nim idoy. :) Personal ko la ini nga baga pamalandong.. Majority natuo nga magmaupay nala it aton bungto hit Dulag.it mga taga P. Salit mas maupay nala gudman na magpabilin la anay nga sugad hini an grupo kay a t least pinaagi hni. Usa na nga kusog amo an global reach hine bisan kon it responses primarily from Dulagnons or those with Dulag connect ions or interests.. S till. Salamat guihapon hit parallel na panuyo mo ha pa-agi ha P. Jerby.. mas n aggng expressive ak h2 nga paagi.G.. mgkakamyda kita inhibitions to a ir out our ideas etc. maoob liga kita mga mgkaada hin mga regular meetings ngan kon anu2 pa.. Makuri ghapon pagtirukon an ngatanan na myembro tungod kay nakabase kta ha iba2 nga parte han kalibutan. Dexter knows that. The decision may have to come from those closest to Dulag--it mga ada mismo ha Dulag yana. Myda ak stage fright. And besides.sunggo ako hne dinhe nga diskusyon..dako pa nga molopyo it deri naton naabot due to many nga waray or limited a ccess to the internet technology. Ayos adto nga question!. dri ako hiara hin ngpapagawas hit ak mga ideya especially ha kadam-an nga mga tawo.. ma ybe in d future. Salamat utro han iu iginpasaro.. Usa pa. Segurado dam o it typos kay baga halabaay ini. </b> <b>@mano romy: that s true. @Jerby: thanx.. salamat han m pagpasaro ghapon.) Ha pira kabulan nga nagsusunod ako hit Planet Guinawas natuo ako guihapon han mg a positives han usa nga virtual community. nakakasumpay kita ha aton mga igkasi Dulagnon bsan man kon hain pa hra tungod hin kabag-uhan nga teknolohya. Hagi mapatay ako tim kalango. Mano Phil.. premature pa ha pagkayana an sugad h2 na idea.baga kontrobersyal ini nga akon post. mapatay nak didi LOL Gel-ayos man la liwat it idea nga in the future mag org na gud kita. <b> ". AGi nga dexter ka. it mga tawo baga mag aalangan na pag-gios. Nosebleed ghap ako. have to join t he traditional community\/mass organizations. kon ini nga grupo mgng usa hya nga lehitimo nga organisasyon. ha ha ha ha . damu it requirements para marehistro an usa na organisasyon.

"the devil will find work for idle hands to be done" . the tourists will always go for Sinulog or Atiati han. since waray cultural link ini nga mga festival hit mga bungto\/siyudad.didi... etc etc etc.It nanayaw.. it gave the Dulagnon a sense of pride tas to some exte nt naunite an mga Dulagnon. So how did Karatong started? A few years after Pintados was launched. ano it tourism\/economic value hini nga mga ginhimohimo nga festival ? Look at Abuyog. Dulag an naggrand champion. mga transexual nga feeling mga dancers ha girly clubs.. Damot arte. Spectacle la hiya.. bata\/midgets papas ayon. Dakodaku-an nat ira gastos It naglilipay la it mga festivals nga ira ginsasayawan. ini nga mga pseudo atiatihan\/sinulog in nageexhi bit hin mga street dancing nga kulaos nareflect kuno hit kanan bungto prehistori c roots pero kaurog hit steps hip-hop\/ jazz ngan mga pinangawat nga dance steps ha Cordillera ngan ha Mindanao upod na it Africa. mabaw hin duro. Choreography nga tinundog ha Sinulog. it k omunidad paragkita la. nagiihaw hin manok ha karsada tas gink akagat it ulo. Manonotice naton nga haros kada bungto yana mayda na Street Dancing Festival. b agan ASAP pag Domingo. nasayaw ngan mangangadi kan Sto. what the society gets are all medio cre and shallow art expressions. pati the following year ng an nagin 3rd nala on the third year kay nanmulig na an mga dance troupes paro ha n kanda Jess de Paz (Dulagnon gihap iton).. ini nga duha mayda halarum n gan maiha na an katikangan.I d like to commend the Dulag LGU for supporting this endeavor.. Ikatulo.. All over the Philippines. ginobligar an mga bungto nga magkamayada hin kalugaringon festival para bumulig han Pintad os competition. Given the task to create this festival were the late Tio Perling Bautista ngan an akon Mama. since these festivals are not real.. Indian etc. Una. Mayda 3 kaaspekto ini nga mga festivals nga baga kontrobersyal.. I d like to give you a back story regarding street dancing festivals that s been sprouting all over the archipelago. damo t paepek pero bottom line nagpipinangant a it ira stars hin kanta hin iba nga tawo. ha Sinulog bis hino nadagkot hin kandila. Dinhi ko nala ginbutang tak two cen ts on the issue para makbulig it iba hit discussion</b> <b>For all it s worth. mga nagpakakoreo na nga mga dancers nga ginbad u-an hin kanan mga Aprikano\/ New Guinea \/Indonesian\/Etc o bis ano nga costume nga ginhikit-an ha internet ngan TV. Bali.The Sm iths Nakabasa ako parte hit at Karatong festival.. hi Enriquita Salas Santo. Ugsa kita magpadayon. nah alanguhang it esenseya hini nga aktibidad para ha mga tawo. Nino. Maghawa it spritual ngan cultural experience hit pagsayaw ha Sinulog\/Atiti han as against the Me-too Stree Dancing Festivals. at times yayabag pagu d. it Karatong ok gad. </b>           . Nakita hini nga mga lugar nga kun tundu gon nira it Sinulog mayda dako nga financial rewards. Sample. costume nga waray didto waray didi. It Maskara. </b> <b>Ikaduha. Ha mata ha kadam-an legit ini nga mga street dancing festivals. Ha Kasadyaan\/Sangyaw. Actually han una nga staging han Pintados. nagstre-street dancing kay bagat nasus ugad man nga ngatanan nagbubuhat.Than see a me-too festiv al that has no cultural depth. </b> <b>Mayda Atiatihan festival ngan Sinulog festivals. ini nga mga street dancing nga gumawas because of economic necessities. Buyugan et al. turutambling. kun baga grand slam winners nat hira pero what did Buyugan fes tival do to their local tourism? WARAY. Hira it lugi.. He he he..naugom (sori Chito ha :) ) hin petrolyo tas igbubuga nga may ka layo. Baga saho kun mayda ito relevance ha kultura han bungto o waray. kay lately baga nakaplace man kit hin 5th ha national festival. Pintados. ngan second ha Pintados\/Kasadyaan.

han una pa ini nga mind set. An usa liwat na lider pamati ko magiinteres gihap ini hiya.</PD> Siring ni Mama nga toss up between Karatong nga Moron an para han aton festival. </b> <b>of course igupod naton hi John the baptist hit parada para man t ha iya nga a dlaw di ba? . the NCCA\/CCP is roaming around the country. FYI. :)             . Now who would n t want to visit Dulag during this festival?Mayda gud ada ha at makakapannguli he he he . pinakadamo umalog. it kara tong dire exclusive ha Waray region o Pinas. Ok. labaw ha ngatanan an bungto. balik kita.<b>To date. unta nagbabasa ka pa. paraw. It nahiaraan nga istorya dinhe ha aton. bis p a mga taga ASEAN manbubulig ito.basta ako im on ur side :) peace..ha akon opinion myda gud masiring nga may halong p ulitika ini pro deep inside naiintindihan ka nra on wat ur trying to say o boot ipasabot. I think our leaders from both sides will see the light. watergun war. nagi istorya la ko). nagdaug an Karatong. gingagamit an karatong pagwarning ha n mga tawo han impending attack. doing workshops to rect ify this type of festivals. in fact nakakafrustrate nga dire ini nga aspekto na tatagan hin highlight han street dancing troupe naton. Karatong is aural by nature. an bagt ingan an gingagagmit nga signal pagpasakub han mga tao ha simbahan.han syahan bga sige nak laktaw han pg basa ky diri man gud halaba ini hehehe pero gin basa ko utro from d top pra mka dugang geap hin mga info 4 me.. they are worried of its pervasiveness. dik nagiisog ha... dire par o hito nga street dancing nga masumosumohan na. pero it problema I think namimisplace naton it dapat ta buhaton hini nga fest ival. An problema an paglin k na han Karatong han aton bungto. pati ha Indonesia\/Malaysia may mga tribes nga nagamit hini pagtawag hit mga sulod-balay o tribo.It ll be fun! Pinakadamo uminom. Ageh damo pa gad iton it pwede. </b> <b>Ok na gad nala ada ito nga Karatong Festival bagat sige nala bis baga ma-alan g. dire man ini yana la. In fact yana ngani ada. waray ito ha iba nga lugar. ageh baga man inin thesis. wind surfing.love and respect from serrano also : ) Day. pada muay hin kabo hin tubig. Somehow pamati ko it LGU in naabat na nga kanugon it at gasto hit pagjoin hini nga mga contest ha iba iba nga lugar kay lately waray na kita magjoin ha Si nulog.</PD> i ve shared this to the Mayor and he seem very o pen about it. surfing. People can join the parade and do the usual throwing of water at e ach other. We will top it off with a reggae festival featuring the top bands of the region.. </b> <b>Salamat! damo pa 8 pwede abreha la it mga huna huna. (He he he. Damo gud ada it manbubulig.... Obviously. Gumasto la kita hin 100 taw nga grand prize damodamu-an gud it maaudition para magcompete dinhi ha aton from all over the country. So amo adto hi Mama (Ekit Salas Santo) ngan hi Tio Perling gin pahimo hini nga f estival han LGU<PD>. Novel ito. nagweweigh na hin mas ma upay na option it LGU<PD>. so what they did was they made up a back stor y nga kun nasulong na an mga moro ha Dulag. we d rather have a Karatong Percussion Festival or Karatong Design Competition.skim boarding. unta abrehan ta it at hunahuna hit mga possibili ties para hit aton bungto. bugsay. Unta it at gingagasto hini nga karatong in nakaangkla ha consepto nga tur ista it kumanhi ha aton para magkita hit at festival. Kun ako t pakianhan. par agliding: we have all the waves and wind needed for these events.

.. diri mag-iimbitar an taga iba nga bungto kun diri nakalingaw kay dako baya ton gasto pagbyahe ngan kaon hin damo n ga tawo nga cast ngan support crew ngan banda. puropareho to n concept hit aton komedya. iton ira conce pt hit street dancing. amo ngani nga i never fail to mention hit aton komedya to my friends in negros. Namimiss ko na ito hin dur o. walang pi nag-iba han nagkalainlain nga mushroom sprout festival all over the country. </b> <b>nahanumdum pa gud ak nga hadto an komedya gin iimbitar pagpasalida didto ha iba nga mga bungto such as burauen or dagami. Moro adto hiya permi.P. amo nga pkahibaro ko nga pintados festival an leyte gas ko an dulag bulig with t he komedya as the main choreography sa street dancing and showdown. usa didt o nga bungto.. kom edya is really a trademark of dulag\ /</b> <b>Thanks mano. Sadly may malain nga news nga nasabtan ko. i feel the same sentiments with you idoy jerby. yana known as tanjay city. if w e want.di ka makakabutos kay dire ako makandidato ha ha ha ha! :) @ramil.aw ngean gnhuram tas wa na ig uli?age kalain man!unta in nga mga tawo naging responsable gad liwat ky my sentimental value i2 nga script tsk tsk tsk as far as i can remember hi tio luding tupaz (tga bulangan)1 han mga writer s gud h8 nga pg tada komedya ha serrano bugto han ak lola lila tupaz puertollano an teacher ha tabu(d la mabantad iya kalag) and i was once a princess han mga m oro wayback.those were d days! Idol ko hadto hi Mano Tedan Villegas. pero iton ira sword play ngan steps hirayo la hin du ro ha aton komedya..asya besfren. for sure. pataraw-an hin duro permi. pakakita ko han karatong festival.Ok gud man ini labi na kun winaray na reggae songs an kakantahun. Ageh nakakatawa ako ha ha aha</b> <b> Jerby: wow! ganado it nga im suhestyon. Observation ko gad la ini.. mayda sinulog de tanjay. hahahaha!!!! oo masumo na ito na street dancin thu mahilig ak hin sayaw. Thanks for spreading the word about our Komedya.Permi nagawas han script. On the other hand.. it mga tourism activities para dumamo it earnings hit busi ness na lokal and eventually it earning gihap hit munusipyo. Asya d aw guhap it it rason kun kay-ano di na hira nakakagutro. go ako for the percussion etc compet ition. Makasurubo ini nga nut isya if true.. tama ghapon e2n kc it at sosyedad n gnpapadalagan hn . age nahanumdom la ak han mga linya nga waray man gani ha script. mas makikilal-an it at bungto kon amu iton it masasaksihan hit mga turista pagbi sita nra ha aton. pero mano di ko gusto hin fight he he he. An script han mga komedya ha Serra no in ginhuram hin mga taga U. Tapos babasa hon an mga siday na sinurat ni Joy in between performances hehe</b> <b>brilliant idea comin from a brilliant mind. sword fight between red and white soldiers. mas colorful ngan maupay gud iton choreography han komedya. Salamat mano Ramie:) @helen. hi man liding an tga hiway an bga makarit nga na segway hahaha ngan an rigomok h an stage kon bga pinsingay na. kun ikaw makandidato ikaw lugod t ak ibobotos than the usal trapos.. maupay ghap an parte san juan esp han m cncrng nga reggae nyt. kuno nga researchers tas waray na kauli. @Jerby: I think "because we are not in power" is an understatement. sana rich ako to become a major sponsor para marealize ini n a im mga nahunaan.hehe!!! maupay gud nga plano marisyo adto hin duro it dulag kn masugad ngan damo it mali pay kay damo adto it mga talagudti na pakabuhi</b> <b>maiha na ako nga nag-ukoy ha negros oriental. since my college days. </b> <b>@ mano jerby. hahaha!!!we need fresh air! make a differece to boost our local tourism.. We can.

:) . mano Ramie . amo ad to hi meyor tinoy an garan tamyok. a fter 46 years. sided with Romualdez camp. 3 kami nga magc lassmate an 1 hi dr george lagunzad. </b> MGA KALAMIDAD NGA HUMAPIT HAN BUNGTO HAN DULAG • let s hope diri na daku ngan harayo it pagsaka hit tsunami ha Dulag. d amo na kamo nga nagpamatuod hito.nakabati ak hito nga istorya nga nasanglad nga barko kan Tatay. pera ka adlaw nagkaabot an mga rescuer nga tugboats ngan gin tikangan pagguyo d an barko. nangaon hin tamyok ha daguitan. may ada el tor epidemic ha dul ag. amo nga an motor ni mayor serrano ginpintara n nya tamyok as a reminder.pulitika. They call Mayor Tiu as Petilla Baby. amu tak nabatian. og naka sakob. then I believe that we can make things happen. usa ka adlaw hiton nga hitabo. nabara an dako nga barko nga barko nga m\/v de jesus dida han baba han dagitan kay gasi han kapitan pier na han tacloban ka y mapawa kuno ngan damo nga suga.ngan kon tatagan la kita hin higayon nga makabulig. pati an akon nanay. thanx a lot whoever you are. 46 years is never too late to s ay thanks. waray kami panulod ha klase katima pani-udt o kay nangadto kami ha dagitan agi ha baybayon. Ramie Pabro an ak nahanumduman hiton nga tamyok. maupay nala kay may imnabot ng a mga tawo nga gnpangalsa kami para makatabok. Ha ngatanan ito. alagad kay pag-abot nam ha candao river diri na kami na katabok kay ginbuhangan naman. When it happens we will have the POWER to initiate change.. so guin quarinetine an dulag. it will take time before a shift happens. 41 an namatay nga nakakaon han gudti nga isda nga gin sarap ha dagitan. dire la ha gobyerno. pagkasangla d. It s more like a reward of sorts with good results. may-ada kuno ginpa-inop nga taga dagitan nga nangaro hin 44 nga mga t awo an enkanto ha dagitan. Pero kon hunahunaon naton nga kaya naton mak abulig in our own little way. Di ba nasiring hira nga real change comes from the people. Amo adto an ak karugsidngon gad la. Mano Ramie. yana pala ak makapadangat hit ak dako nga pasalamat ha ira. an usa nga tugboat nautdan hin kable nga kimnulabting balik ha tugbo at ug naigo an 2 nga crew nga diretso nagkamatay. week after han tamyok.. nagminulay kami didto hin bulang han bolabola nga baras nga hinkalimtan nam an oras. an ngaran tamyok. regular an am kahadlok ngan panangis kay diri kam i makatabok kay masulog ngan hilaron na an tubig.     . swerte liwat kamo hito nga may nangalsa ha iyo. baga grade 1 pa ak hiton nga tu ig natabo. waray naka gawas.. =D It prevailing mainstream culture dire pa nasasantop it mga sugad hini nga world view. nagkahadlok an mga pasahero. amo nga nakumpleto an 44.. Phil Peregrino during d time mayor tinoy serrano. agui daw kay an guidara ha clinic ha dulag n agkamatay. pero waray hadto kuryente an dulag. amo nga karida kami panguli..Ngan it mentalidad hit politiko nga ngdudumara hin usa nga lugar in bag a hin hya it tag-iya h2 nga bungto.. :) I would agree nga an "kun tagan hin higayo"n is the operative word. may nagkapitik amo nga namatyan hin 1 ka pasaher o. Kinahanglan pa liwat maging pukaw an kada tagsa ha aton. tinuod ngay an iton nga istorya kay permi man iton guin istoryahan han akon lola tening de veyra. pero kulang pa an 44 nga tawo nga pangaro han enkant o ha dagitan. ug kulopay na ngay-an. nagu yod an barko nga waray na hitabo. amo nga si mnanglad an barko kay ginpalikdo man han kapitan pasulod ha dagitan.. Ada maupay kon masusugad la h2 na kaupayan it natatagamtaman hit usa nga bungto. kun hin-o man adto nga mga tawo n ga nag-alsa ha am.

kay deri ko pa hiya hadto certified b-i-l hadto nga time(di pa adto hiya na kasid-ap kan tatay. Lagunzad Aw.. nga IKAW an PINAKAMAKARIT nga namulay han basketbal. Lagunzad OO. an dulag pala h adto an bungto nga may kuryente sanglit gab-i na an mumlay. Hi Mano Romy nagka storya na kami. narungbay hit pnp municipal sta tion yana..ginuusong pa ak hadto ni Mano Ronnie Caminong kun nangagmulay na kamo nga di ak nakakita kay damo tawo adto pa ada ito na frame ha Dulag ha balay .. Danny Cerence Mano Kaloy . Everytime nga nadida ha imo han bola. DOMINADOR "BEIT" NAVARRO. PERLITO "LITOY" YERRO. harani adto han Generator Set pa ada.. gab-i gad gihap an mumlay pero guti-ay la nga generator an ginagamit nga kanda marcial tupaz ada adto.. ngan andihas hit balay nira Dr<pd>.second adto overall an CMD... Carlos V. an mul ay didto pa ha merkado. Lagunzad STRADS JUNIOR BASKETBALL TEAM TACLOBAN 2ND PLACE: TEAM MANAGE R ROMEO DE LA PAZ. waray na kami mag mulay hadto han champion an Leyte Black Belt. hehe marisyo la adto an pangarigo ha dagat. NICOLO "NICK" MORCILLA.. mga 19 69 nga nagchampion ha midgets an csc . best uniform an iyo cons olation prize.. RODOLFO "JUN" BAUTISTA.Amu cguro e2 an hinungdan anu kon k anu nga my mga uros2rya yna nga myda usahay nabisita ngada ha dnhs nga dri mga sugad ha aton.hi Nick nagliligi dligid pa adto kan im Mana hehehe.. han deri pa ako hadto salbahe. waray paltos sulod gud permi ha ring... ELVIN GABRINO.hehehee). Carlos V.... Gayle Natividad damu tak hinbaruan.w aray na it yana tapos nahakadto ha may mercado iton nga basketball court.catmonan sporting circle....... PLAYERS..Deri adto unta 3rd place kay guin lutong mak aw adto hain ka hin Champion naperde namon tapos 3rd place la lugod. iya adto gin pa enlarge and framed. kon umuli ako makita daw ako Danny.di la ak maaram kun diin tagua nira Mana Zenai Ramie Pabro diri gad ak maupay nga nabasketball pero nahanumdum pa ak nga natuko d ton nga basketbolan ha plasa nga amo na ton nga semento nga poste yana. kon de ri ako nagsasayop.. Antonio Jr Lacandazo an una kuno nga basketball court ha dulag nga ginliligahan nakada han kadaan nga nursery ni hat lolo terya. before hiton. kay an iyo group pic with the trophy and Fr Raul . Antonio Jr Lacandazo it armory yana hit pnp station asya an power house hadto di da ha dulag Danny Cerence @Mano Caloy . An duha nga magbugto nga hi Inky n gan Boy Andrade han iyo opponent nga team-BlackBelt. Naka-third place adro an CMD. CARLO S "CALOY" YANUARIO. BOY ROQUINO.. nalipay gihap adto hi Tata y.history class ini nga ak gnbbnasa. Mano. VICKY GABR IOLA.. makarit gihap adto man mula y Hi Nick.</pd> lagunzad dida ha buntay Carlos V.oo guti pa ak hadto .. . baga hin ikaw an sinusunod han bola. Carlos V. dapat kami an champion kay perde gud namon an Leyte Black belt. dida ginbutang am sala... PITACIO "PITAT" MAGOS.. CARLOS "BOY" LAGUNZAD. anhi man ha Planet G hi Mano Romy Dela Paz.. Nahinumdum la ako hini nga time..an o ba nga tu-ig matindog basketball court? • Ahaha! Kaloy! Ako adto an iyo muse. Nasina adto hin duro hi i mo Tatay. mahusay ka gud hadto. hadto nga time gutiay ka pa hehehe. Lagunzad Baga nahanumdum ako.taken dida han am bungsar an. Lagunzad OO ngay-an ano.. about 6 months ago20100301 at 16:16 • Report • Carlos V.... hahaha! Adt o hinimos ko ha dulag an mga pictures hini nyo nga team. waray adto palamrag han mga mu lay. name la niya an binmulig ha team niyo. Danny Cerence Pero bisan pa sugad an nahatabo ha iyo. • bis bga tibway matagan hin hulagway ngan pan ngilal-on hit mga lumatod yna.

. Ma no Ernie together with the other players requested then Mayor Tinoy Serrano to t alk to the construction companies doing the roads. Ano daw la it feeling ano nira Papa. amo nga baga pirmi title contender an csc hadto nga pahahon. hera mano mely peregrino. :) That s so sweet. Ramie Pabro an ak hinumduman nga magkarit ha cat monan amo kamo nga peregrino br others. an na mulay hadto hera tatay. ito nga truck pareho han truck nga dida li wat han prente han balay han canas family Phil Peregrino an magkarit nga namulay han basketball nga an court tubang ni ra doctor lagunzad.. may-ada pa ak hinabtan nga basketball court an didto han tupad han nursery scho ol. Jerby Santo Agedaw kay hira Papa ngay-an(an mga kadaan nga serino) ngan hi mano ernie an nagtindog hito na court!Mga 50s. sponsored ni ra man Pepe Andrade hadto. An kakurian nira di pa daw nagtatapos dida. alvin Yutangco. hira Mano Williams nga mga lag as na hira tas nagkikita hiran mga kabataan nga nagmumulay hito na basketball co urt nga ira tinukod. hi ready ngan hi renedy. tony aplonio. kon doda kamo ito pa hi man naro martin n gan hi man noring villagas kay mga aram ito hira. an church na bad trip pakakita nga n aghimo hira hin basketball court. Mayor then asked the company doing the cement mixing in Daguitan to deliver the excess mixed cement to the plaza. At times they finished late in the evening.. terry ser rano. an gin butanga n han una nga generator han dulag. When the mix ed cement were laid on the plaza. hi man dolfo tupaz. plus han iba nga players hira gory abrenio. lacandazo brothers.Phil Peregrino an ona hadto nga basketball court dida hit mga amo nga nalambitay ha plaza. Abner De Veyra Palanca mano phil: maupay gud hi renedy mag mulay hin basketball ngan hira hubert lacandazo han gutiay pa ako amo ito hira an player ha catmonan an akon liwat nanumduman nga magkarit geap ha basketball hira KULAB. atbang han balay ni Dr<pd>. nahanumdum ak hadto kun may mulay didto nga c ourt didto ak nalingkod ngan magdrive kunohay han us army truck nga guba nga nar ugmok didto dapit han poste han goal. lipoy conzon. hi mano tony apolonio. At that time when the highways were being constructed . hi muloy. Hi Mayor Tinoy daw an nagdepender han mga kaba taan han padi. ogdo bau tista. luyo ha munisepyo. Basta pagkahuman na han trabaho han mga constr uction companies natatagan an mga Dulag bboy han semento nga sobra. nanding sugbo. most o f then were d 1st basketball player from dulag to represent leyte during the eva a before the war. hi agura ng pepe pabro. makarit geap adto. casiano santo. hi man dadoy gabriola. tiyo e gly sano.An taw ag hadto haiya SKYWALKER.. paspas dayon an mga serino pagmasa kay ala-sai s na man han gab-i. and pakatapos hira willie wiliams. ogum ceballos.An ira hadto Team an ngaran FBAC.</pd> lagunzad.   . mga karit adto hira.Danny Yutangco. Phil Peregrino ada mga bugto ko iton edoy.Hi Eddie DURON Kempis geap. Buwas nalat detalye thanks Jerby Santo Mano Ernie Tatay han sikat nga hi Louie Gabrino ha Guinawas! Wamil Chan yul it manok nabitay!!! Hi mano Ernie Gabrino daw an nagin leader hini nira nga mga serino nga naghimo han basketball court. man luming dumaguit. Mano Hobert.man tonying canas.RAUL DUMAGU IT.

1957 ad to.court ha dulag.pero going backto discussion. the works are cute and kitschy but those are not magnanimous works like the Mona Lisa and Spolarium. bagat conversation over a 2 year old bahalina. I played on the park myself. adi professor ha u. upod hi Mayor Tinoy. I mean no di srespect kan mano vital. Kun ano it nanahabo ha aton community.. I know. Hi mano Hobert nagconfirm nga bulig hira pagtindog han plaza.. Knowing Mano Ernie. :) • Oo mga mid 60s ada . Typic al la na plaza.. Ginbububligan ini hit ngatanan. just Ok mano phil.. Hi Wamil kun nagnenegosyo hiya . ginbubligan ito nga court han mga manm urulay nga takas na magbasketball ha baras ngan tapotapo. hi mano vital hit iya mga magpa kalilisang nga palitada. one way or another. pero If we hype his wo rk like it s Michael Angelo s or Salvador Dali s. Oo mano. They saw a problem. Mga late 50s early 60s daw ito nahuman nga court jerby ini nga basketball court yana guin tindog ini mid 60 kay han maggraduate k ami ni imo papa ha high school dida pa an high school ha municipio yana. In fact nagmulay daw kun o ini hiya han Dulag team. it was in d year 1 948. dire ini tungod may usa nga star player. I think we will go out of boun ds. it s about the vision and the sense of community of the old Dulag nons. Baga hiya daw kuno an nagrevolutionize han basketball naton ha dulag... kelala iton ni imo tita thelma ha australia. baga for the sake of discussion la ini. upod hi Mano Vital.. dire adto cement. Waray la hini. an garan hi steve foley. That is why nahighlight ko han ak post. & is profesor at u. of texas. nagpopost lako hi t mga yakan hini nga mga tuminungnung. waray pakakahatag hin exact na time hi erpats. peking vacal and iba pa. Knowing my Dad i m s ure he got down dirty on the project. That is why I d like to go back nga somehow. Tak erpats baga nagdidig-on nga bulig hir a pagtindug hito upod an iba. of texas. waray na ak hinomdum. :) Tagay kita!                   . hira douglas foley ngan hi steve wills the arrived in dulag in 1960. Adto nga nagvolunteers unlike Man Vital. hi Mano Ernie ngan han bug -us nga Dulag. I mean. Pero mano. i have to correct my self hi douglas foley amo adto an basketball player ngan football player. and again I d like to say that I really really appreciate what he did in the plaza.. Mano. what i am talking is d 1st b. th ey fixed it.. In fact mayda kuno ito didat mga ngaran nira nga nakasurat ha semento. Jerby Santo Hin-o an makarit hi Mano Terry o hi Mano Williams? Jerby Santo Mano Rufo. I will never really know. I understand how the artisans are always forgo tten. maybe they did not do the entire work but for sure it s not remote that they became part of it.. Hi Daxfer pagtindog hini nga planeta.. an ist peace corp ha dulag.. We are all trying to make Dulag a better place one way or another.Siyempre hi Mano Vital it m agsisiring kun tuhay it trabaho o deri an trabaho. hi ra jaime pang. Tuod ini? thanks jerby ma aram ako hiton. Maupay it pagka recall ni Carlos parti hine nga topic kay in a big way namutnga -an hiya as player.</pd> lagunzad. pamati ko consistent it storya nga nag lead hiya han mga volunteers. you re right Mano Vital deserves accolades. waray at hira mga bayad. an team mate imo papa.. hi imo papa midget la adto hira. Labi na han iya signature nga palitada nga kawayan nga semento. an basket ball court tabi han high school tubang nira Dr<pd>. pero an plaza han una waray pa kuno hito nga mga mulayan pambata. the essence of my post is not really about people taking credit of somebod y else s work. Adto ha Hill 120 ngan ha Plaza . Hi mano dan kun namimicture hiya paguli ngadi.Their struggles and finally the realization of their goals and their impact on the following generations.Mano Phil@ an daan nga basketbolan nakadto ha may fire station yana? In the 1960s daw there was this Peace Corp Volunteer named Steve. kami an last nga batch nga naggraduate han daan na high school .

Danny Cerence haha. =D Carl Garcia para ha akon. make it round balls and botka hin lanot pare dire mga sarang.. gnguba na. ha Cebu kay ira version tawag kay Azucena. an dati na c ultural.nkabati ako i2n nga s2rya kon ano m tindog i2n nga court. SUGAD HIT HUMBA. tiros-tiros it bodol... recipe ha dulag. an tym na nra kuya nante asis han han iya mga kapaturan nga taga dd ha Rizal.. pero iba it rasa. din isogba u ntil all around is brown.. na 3 po ints na ngani..mas gusto ko pa it ha dulag Phil Peregrino it kimchay is dried banana flowers.. Well. bodol nga sinoroban. ada ito baligya ha merkado. AT BP... damu ad2 an ira admirers nga taga bungto. makuri la pangitaon didi it kinchay nga pareho it rasa hit ada ha aton ha dulag.. pero ta k baga pagsabot (agits baga gud ak hn sayud hehehe). baga nga g wapo man ad2 hra.dda ak masyado nalipay han syahan nga pagsemento h an basketball court nga intawon inaro la dd2 han ngconstruct han kalsada. dba? Bs pa kon anu.. pagkat apos. bisan piyungan sulod gud. baga pagkatapo     . that s very dulagnon. Kamarisyo hini nga uros2rya. Mga pu rsigido gud ad2 intawon hra nga matuhay gadman an ira ginmumulayan... syempre lakip na hit dda an sop hehe he! • HARE KAMO HIT IYO MGA SECRET RECIPE MGA KA-PLANETA. hehehehe...yup. san-o dawla ton matitima? baga guti-ay man it space han cultural. mas daku na yna it gym na g ntitindog ngan daku it estimated na budget.cring han ak bati nga kinawat kawat dw l i2n an semento nga gn flooring ha n court ky myda ada ad2 ng constract or ng hihimo hn kalsada. pero ambot kun roots ito. magutom na lugod. pakianhi hi junjun kay maaram ito.. Jet.. nga my paco ngan hin botong nga libi. ano it kinchay? dahon iton or spice? ma try ako niyan kay mayda ko bisita na mga Dulag. Jerby Santo AN AK MGA BASKETBALL HA IDOL Angeles Ramos Lopez @carl: gintikangan na pag-ayad hn gym it dulag. bubutangan ko hin kinchay.... LOMO.. pinahigisan gud it tamb ok ngan matam-isay. KINILAW.. then ihalo ito hit bodol ngan hit pako.... tumpak ka na liwat. man Dan.. an D Clan ngani. DISH-CUSSIONS. it mas hilaba ngani kay kim-ch an-say..bagan dried roots. my panahon gud nga nagkakaurusa. DINUGUAN.. bangin half court la iton maayad. san-o daw la mahim o nga Indoor Court it basketbolan ha Dulag. it ak question yana. PAR-OK.. it pakiana. May lugar pa siguro it Dulag para hi muan hin bisla guti-ay nga GYM.@ Mano Rufo ka batch ka ngayan gihap hini nga mga basketbolista? Thanks an akon mulay mulay h plasa.. guti la an space han cultural.. Danny Cerence amo man it ira pag pronounce hito.. pag kagod hin botong nga libi. An ak liwat naabtan nga panahon han mga basketbolista. it paco pakaladkari.. . i hope mayda pa hit o yana dida. In fact. -tak humba..LUTO NA DINULAGNON OR BISAN DIRI BASTA KAY MANAMIT. medyo yellowish. aw maihaay na gudman e2 nga 7 yrs. an idol ko hadto nga namulay hi Raul Dumaguit... bangin dahon. or something like that.

. it lubi n ga kinagut pig-a para my ada ka tono. napagutom.... bsta n hubog. =D recipe la tak ihahatag ha m.... cook until d manok s tender . dre gn aasi.. ginbobotok it saruwal ngan na usbot nala or nalunay hit iya suka... maram ak pagsugba hit bulinaw hehehe! balit.. kay tambal ito hit very cold we ather in d midwest of usa... amo la. Danny Cerence karasa daw.. :) dati ha casa eugenio hadto han late 90 s may ginbuno gadla nakaduha.. myda ak special nga recipe hit maja....... kaurogan la.. unta makuha ko na hit rasa nga winaray.marasa guihap on ini.:)) Phil Peregrino @jet ada hi azon nga asawa hat nawala lipoy conzon.pro dre nkatampos puros ky puros la A. then it ikadoha nga piniga my tubig nga du ha ka cap.. ebutang it manok ngan it ikaduha nga piniga ha caldiro ngan it kapaya ngan pakaladkari. kay damo iton hira na mga daros......... problema kay mga Cevallo s na la ada ha buntay hit nahabilin na bodol....marasa siguro iton isahog ha hinatokan. pero dda nala kon mgkattrok kita... pagkatapos hiwa hiwa-a... Phil Peregrino manok nga hinatokan nga my kapaya ngan kamalungay pak kagud hi lubi nga lahing..eheheh pero d ngatanan.... natumbling nala tikang ha atop meada hito ha kabarasan hahaha ako u dog nahikatawa la ako hin duro.. Mano Phil.. asya klaro it mga para hubog!!!aheheh.... nahidlaw gud ako iton nga imo recipe... mabulig ak hit iu uros2rya =D oo. pork hocks hit akon gingamit n a meat.ahehe... Jet Kuizon mana Abbey Mae. marasa ini kon adto kamoha dag at waray liwat budol didi ha langyaw nga labnasan.he. makuri na hehehe..thanks for the pochero recipe.. salamat hin madamo.he.. pag ihaw hin tari ngan it dogo patoro-a dida hit k inagud nga lubi.... kaw nala it pagluto.he 2nd try ko hit kan Abby Mae recipe hit humba. kon waray kamo kamalungay order kamo ha campo santo kay damo.cg memorize alphabet. th en get a plate full of rice nga higop hit sapaw....hehehehe Abner De Veyra Palanca @Abbey Mae... put d tono and d kamalungay.s igsurat hin saging nga inaldaba nga manibalang.A.... d la ak magyayakan.heheheh la lgod iton ha labnasan..A   . maka testing ako hini na pochero niyan... roboti it tari ngan limpiohi..... pambaon buwas kon may sobra..AH....speaking of kamalunggay ha camposanto magtambok gud an malungay didto an dahon higlapad. makatilaw ngani kamu. balitaw popeye food and sayote wll do..ako behave la. magluto ako iton marasa gud an hinatokan na manok mya-ada man dinhe guihapon kamalunggay pero deri nila guinkak aon. tabi-tabi....ngek. manhikalimot k amu hit iu ngaran. HUBOG • ANU KAUROG NA BUHATON HIT DULAGNON KUN HUBOG?! automatic nagiging member ht DAR.A. ma request gud ak hini na lu to nga bodol nga sinoroban pag bakasyon ko ha Dulag.

... an problema la hadto kun nanguli na nauran nga waray dara kapote or payong.... kami ada an una nga batch nagtotbras kay waray na man hira Nestor haabot na 1 ye ar ahead hira ha am. n idurog-ak l ngay an.. damo 8 hubog ha calle kempis...AH. meda plain an color meda liwat colorful.. nahanumdom pa ak hito na tomboy.an iba nga maestra may mga baligya h a room . meada bag nga dara hukut hukut pa. hehe Glyn Tupaz Meneses danay magbalon hin saging or kamote nga luto. o r yellow corn iginkada han papel nga ginlikin.*taranja r-tarantar(darawhonon) Nestor Bautista an amon panahon diri pa uso an totbras...kagawayan iton an luyo naka pan giho gihap ak hiton didto damo an torobay hehehehehe Danny Cerence ito nga Provincial Meet kay ginhapwat an grandstand.. balit.an makuri gud ma assign kami an paglipyo han kasilyas harapit ha my home ecomics building na may ada puno hin gapas . tatagan ka ni mam Asuero h it imo malon na gigihuon....! ka swerte la nira waray kami nga pobre kilal a... kay dyes sentimo la adto or 25 sentimos.. ) heheh.. giho la anay han amon. all good.pasikatay han haras adt o kon na kulop na. im pa ak ginp ahahumdom.......H.hahaha. *taranjar adto an kapuyahan basta naulpot na upod an dentista hehehe. han maglabad ha klase. :)) siday man ngayan ito merlyne.. Waray na ak umutro gudman.. liwat ka merlyne.. nalanggi hin dahon saging gamit haras para amo an turong. an pangiskwelahan! • nasulud ha skwela may balon nga tinapay palaman mantikilya... Anthony Dexter Tupaz Meneses nahanumdom ka han dental aide nga tomboy nga amo an parag nganga han baba han bata? Wamil Chan oo ano man? ambot kn buhi pa adi? Anthony Dexter Tupaz Meneses @wamil: hahahaha alagad k astig adto mga mananap. narubag lugod tak dughan.. Dex. kimnaturog ngahaw ak k malipong man ngayan ton ha ulo . danay budbod.....deri ko gud makalimtan grade 4 ako. kadamo nala han nangagdugo an ngipon......iton nga oval pamati ko pag turugkopon ngani an ak hinadsan h iton han onom ko ka tuig nga pag iniskwela dida. (i miss the good old elementary days... Abner De Veyra Palanca an elementary ako ha central may ada nutriban nga tinapay .. an grands tand harani pa iton han oval... hupit tanan.lukop siguro ada. Wamil Chan glyn an bulgor nahanumdom ka? an nutriban an aton naabtan tag 15 an u sa ano? diri ak hadto nka ubos kay dako. hi maam delmo diri adto makutol ano? he he Danny Cerence nakag toothbrush gihap kamo han dudrungan didto ha luyo han Sped c enter ha may highway? an Dentist nakadto ada once a month tas nangagtotbras mga pupils.. na sulod ha skwela naka tsinelas la.. igin usog ni istan iton hadto ugsa mag provincia l meet han 1979 .... bad aw an dadlagan.myda pa ngani mga hapon hehehe Basta ako han ak kahubog.... alagad nak k alisang pagsulod ko eskwelahan nga nabalhin. igiuinkadto dayon han batuhon n .....hahahahaha!baga liwat hra 8 dre.ky amo ak i2n. bitas ngan may buho pa! an urog maka honor mga anak han maestra.agidaw kay mabaho gud masuka suka ka gud it paglipyo... Danny Cerence heheh maupay ini nga im patikang Merlyne....damo adto an klase han hukot huk ot. han grade 1 kami ni atod Dex.

.heheh Abner De Veyra Palanca ambot hadto nga panahon an mga maestra . tod nahanumdom ka pa?hahahahah Jet Kuizon aytakay... ..numdom ka pa?...padisan han ice candy himo ni lo la besing hehehehe...nak balon had2 piso la tas pagka kulop waray na balon. Noel Q..grade 5 teacher adto hya..dara2 la pirme an iya stick nga hila ba...... kakuri gud hiton na pinahihimo ha aton.adton karan on na mana peli na ginlalahiran hin la tik nahaabot geap ak hito.. nauso guihap han pan nguha hin isda dida han luyo han high school.....agedaw karasa. salamat hit pag mention hit torobay kay baga maiha na ak nga wara y makabati hiton na word.an mga bata na e lemntary pag kakulop o aga mag giho o mag harass.. mahapatalindaas na kami ni Julian dida han aragian nga rice field ada adto.bagtas pagud..... Jet Kuizon ay takay tod.......agidaw kay puros mga saragwakon. damo han mga senyalan hadto na aton batch.hahahahaha..an ingkob hadto tod han haras lwat hi allan astorga. Helen Pedrosa im speechless ur mga reminscing!!!!! sana pati high school days br ing down memory lane niyo geap.. hahahhaha @mano.an buriyas na tagpiso la an putos na basta ak nagkikinao n pati ak baba nagpupurula haha Michelle Raagas Villanueva ha central myda didto nagbabaligya hn tinapay an pala man latik tas padisan hn icewater ok na.... Jun Y...an banana que geap nra bulan na it akon perme gimnpipili iton nabagtik gu d it asukar... Anthony Dexter Tupaz Meneses @ jet: 95 adto dayon tod an gay ib ni mam kun nati ma nim an iya binagisan nga square hehehe... Hi Julian C..may ada ak taga baryo na clasmate nag papabulig ako... hin-o ngani na maestra na gin bansagan hin LOGO... Nestor. nakulop na ngani kay maratinbatin dayon kita dida han gap han duha na building han gold ngan bronze na klase. alagad kay baha adto. peace bert hahahaha! Jet Kuizon nakag-alog ka hadto ha may Serrano na karabuan na bomba? han harani k anda Allan Baoy. Anthony Dexter Tupaz Meneses @jet:an snakon hadto tod kun reses balikutsa ngan tinapay nga linalahiran ni mana peli hin latik. nangalimot na ako han term han panakop hadto. Anthony Dexter Tupaz Meneses @jet: numdom ka tod pagkaratongi ni mam asuero kan robert dumaguit nga nagpaka ihi han ugmad? ntawon nagtabigis an puya hulos an i ya "mini skirt" kay pirme manla adto hya nakabado hin taga tuhod nga nasulod ha skwelahan . nakapanngarigo gad kami hin lusak.he heheheh Anthony Dexter Tupaz Meneses an kan julian bangs a beatles hahahaha........dako gud an school ha ce ntral @abner: hi mrs obediencia adto an my bansag na logo.a parte...ambot kon naganansya pa adto na lagas kay intalon as ya gudla iya pakabuhi.baga hin pirme bag o nga tinuri hehehehe. basta kay gin kukuha tanan han tubig kutob na lumutaw han isda. baga uso man adto na style hahahaha.............                 ....pastilan waray na hadto madaug nga snak! solve ka na tas ba raktas panguli k dre pa man uso an hatid sundo hehehe. upod na kita...ada na hya yna kan bejo romualdez close aide for almost 10yrs na... sige na kay mabasa la ako hahahaah!!!! June Edmond Tupaz Mendiola an d ko gud mangalimtan han naiskwela ak elementary a n singgaak ni mam obediencia nga bsan adto ka ha SPED hya ada central dungog gud nim....magtatanum pa gu d.

tapos principal s office.maaram ka gud an anak han maestra amo an nakahonor.. an iba nanhuram hin sudlay na la bisan man nadiri pagsudlay nahadara na la ...may ada schedule an student kon hin-o an mag panatang makbayan pati an exercise. May hin sudlay han b uhok. Mr<pd>... Nag-aaprak ang J ohnson s nga pinutos dida hin linikin nga papel......</pd> yu tapos kan mrs aguinalde . @agnes: grade 6 hi Mrs<pd>. Nasakob kami mabaho hin duro.kamswe rte manla nira mayda na pedicab Amelita Flores Pag bagting han bell kon tapos na an klase or five minutes pa ugs a matapos an klase. tatay n ira inggi ngan resting an paragbagting......kindergarten. amadz de paz.. so han time nyo didto na hya ha left wing.Miss Cadinong-Pilipino hiya an akon andviser han grade 6 ako .. hahahaa mga baltok gud okay pa mga memory nyo..mga lagas na ito nga teachers yana. nagr isyo liwat an mga kalalakihan didto ha sakob. na-cancel an klase.. Tapos hibatian pa an pagpakpak han mga kamot para matanggal an pulbo nga nanukot ha kamot.</pd> obediencia. kay baga puro kalisang an am nahatag ha iya.. an am agnay ton ha iya. Danny Cerence ano daw it sakit? Gemgem Kempis agidaw merlyn.para ikadto ha table ht teacher.. ada yana 200 meters la ngadto central cinasakay na hit pedicab. miss cadinong.</pd> Alicando....</pd> lagunzad tapos an eskina kan Mr<pd>..</pd> Yu akon adviser han grade5. mrs obedien cia. primi it hya nakatangis..... an bug-o nga row han rooms on the left side han main building nahinumdoman ko pa.in our time grade 5 teacher hi mrs obediencia then pagka grade 6 nam nagin grade 6 teacher liwat hya. • y masakit yana hi Mrs Obediencia na. an iya class record pirmi iniipit an iya tudlo nga putol para madesmolar ..Science.correct ka nahinumdoman ngatanan he he. Ano daw la an huna hadto han mga lalake nga classmates nga nakakita han karigumo k.. miss maraya..g rade 3 la ako makahonor an akon maestra kay an ak nanay lugaring didto ha victor y agidaw an binaktasay kay talagsa la an motor danay dida na kami naksakay ha es kina pagawas san vicente tikang ha sungi mga 2 ada iton ka kilometro nanagko an ak bitiis. then kan Mrs<pd>.</pd> alicando. an am klasmet nga sarawayon hin duro.</pd> amalos..ha atubangn han central may ada Flag Pole... kada klase namon han Social Studies han kulop.. baga inaabat ak hin kalu -oy. ginrarabak! Nagawas naman hiya para magbusa.. panatang makabayan ngan exercise.every mo rning may ada flag ceremony then mag panatang makabayan then mag exercise. mrs delmo.</pd> Obedencia-Socia l Studies. tama ito nga school arrangements ngan teachers ha Gabaldon building. may hin duko han mga babaye para mag-pulbo.. .. Mrs<pd>. diba an corner clinic where mi ss rose beringuel was. Nakausa ginkuskusan hin dahon hin utot-utot an classroom including salog.tapos an library hehehehhee @nestor.. mayda had to bagtingan gihap pag flag ceremony. d     . .Mrs<pd>. Rigumok nga ura-ura! Ramie Pabro nahanumdum ngani ak yana hiton nga maestra. puro kami nangagtabon hin pany o ha nawong.. di ngani pinapagdara hn bukad.. hi mam putol. an front row diba kan Mrs<pd>. desks pati an blackboard... </pd> abreneo.kan Mrs<pd>. Amelita Flores An atop ni Mrs Sugbo dida han harani han hagdan.Mrs<pd>. Ta kay di man kami maka-abri han amon baba han kabaho.

KADAAN NGA BALAY HA DULAG.... amo ini pirmi an iya news ...NGAN ADA HA MY ESKINA CANDAO NGAN CAMBULA NGA KANDA SAñO . kalipay naman han mga pwake. masasabtan e2 k it ira arkitektura an bag   .. maluoy baga 99 and 3\/4 sir sir yana nga 2010 pera ka banyira ngan anu nga isda it isuka? agidaw nkasagbang mn ak hni nga topic.</pd> cabello. kanda tyo ronnie caminong ada iton. danay liwat baga susuntokay hira ngan hi mo tet para marebok an klase tapos waray na klase daun. An dda ha my corner hit candao ngan cambula nga balay.</pd> Sugbo. deri man hiya guin intremesan kay an mga akon classmate may ada anak hin maestra .MAPAKIANA GAD LA AKO HA IYO KAY KAMO MAN 8 NAKAMAGURANG HA A KON KAN KANAY BA BALAY AN PINAKALUMA OR KADAAN DIDA HA DULAG.first cousin iton hiya hit ak husband..Baga parihas gad geap an amon hadto panah on gin hihimo gadla intawon iton hi maam mercedes sugbo nga intremesan.. sukot la ton hya tawagon nga "putol" ni orlan katapos p agpakianhi ha iya han lagas intawon kon hu an umiyagak.curacha la an imo?myda p a hadto kapuyon nga burobata nga padis. myda pnakahitaas na puno dd2 han am eskwelahan ha Rizal.. Amu ad2 an ak paborito nga gnsasaka kay mahangin ha igbaw..USA NA ADA NGA PINAKA LUMA NGA BALAY 8 ADA HA CANDAO NGA GIN UKYAN NI RONNIE YANUARIO NGA YANA MYDA NA GYM NI MANO JOJO. kada lunes news report.pero an iba grabe gud pag intre mesan.hehehe.an amon k lase sukot la pabuthan hin five star ha sakob kon natikang na an news reporting or danay liwat kon waray namon mga news report ginlalahiran hin tae hin tawo an may door knob para deri ma open para wa na class.. hi ma am meneses ngan Mrs<pd>... 10 muslims died.PERO DRE AK SURE KON AMO NA INE AN PINAKADAAN NGA BALAY.baga amu tak paghibaru. bratatatat.. ambot liwat kon amu na hehehe! pero damu man dda ha dulag it mga kadaan nga balay. Amo gadla udog ini it akon baga mahisagbang mga kamagurangan. Han elem liwat ako. • MGA MANO NGAN MANA.ambot kn billy ky hya mn ad2 an ngpa picture dd2 han 2lay han tanauan.. mai sa daun hi amadz. a mbot ano na adi iya where abouts.AMO NGA NAPAKIANA AKO HA IYO. ncrng la h orlan nga "ad 2 na maam nagdinalagan!" H Mr<pd>... =D • hi lolo tomi pira ba adto hi tomeres? badaw kadaan adto nga aktor. gin siring na la hi amadz ni mam putol nga "idoy ayaw na la pagsulod kay p apasaron na la. bali na bayaw ko geap. malipong man ini dnhi nga topic mga idoy. Hi Mrs<pd>. pera pa ka bulan an k lase..anay gin-aagaw ton nga class record.pkasabot ko pla nga 8 nangag s2rya puros upay n...MGA KA EDAD KO NGA N KAMANGHURAN KO PWEDE GHAP KAMO SUMAGBANG INE NGA AKON PAKIANA....." Imelda Depaz agidaw ano mano masyado gud ngay an hi amado.army soldiers ambushed muslim rebe ls in mindanao last weekeend..hahaha!bsta tak m cring la wray ak mgkawat han sadol.</pd> Maico liwat gnraid hit nya an ak mga barkada nga ngkita hin betam ax kanda tumandao ha buntay k ng cut man han klase it nga mga buynas.

.. it ada yana natindog pa nga mga balay. pero an after the war 7 la an nahasalin nga balay ha dulag. Man. Hahahaha! K an daan (ayaw gadman hit pinakadaan) na tawo amu it makakagsumat ko n hain it pinakadaan nga balay ha dulag hehehe! adi na ako . 2007 ak last time ha dulag.hahaha!peace. and nera waguina nga nanay nera pepe anrade. 4 ha cambola. ha may municipio. tukib ngahaw hi mano... h mano phil it pinakalagas dnhi ha planeta? hehehehe! retired na man hiya.Amu ton james nga kinahamglan an medyo daan na tawo it pakianhan k for sure maram ton mga kadaan nga balay dda hehehe! (joke la man o) Asya ghap an ak nahunahunaan it nga balay nra lola memeng k baga super kadaan na gudman..naka limot ak. so mano phil. pero yana guin roba ba na. or kun hi t mga natindog pa na mga balay yana. it kadaan nga balay ha dulag nga na tindog it k anda mana memeng beringuel.. all those houses are all gone.. canda mana irene sano. . reporting for duty.. bakery ne fermin iton hadto.a during han american period pa.ahaha. an ak higot adto an kanan hukot hukot na nylon. napalupad kami hadto dida luyo han simbahan protestante.tas lastiko. amo ito it kadaan nga balay ha dulag. bag-o na e2? • pabuto uso pa ad2??ahaha.. & in serrano kanda vivero... canda mr legaspi. =D mga mano ngan mana 8 akon pakiana an pinakadaan nga balay h dulag dre an pinakad aan nga tawo ha dulag. Jade Asis maratin batin. canda man ubi sumayod. lol o ni ronnie caminong..hmmmmm. US based. it nga kanda lolo vernan sano balay bag o iton kay na sunog iton hadt o. marisyo na. & kanda man tinoy serrano an meyor. danay an kanan sako han bugas.. ka nda marchado.tamba..... it nga balay nga ada ha canto hit candao & canbula. hi mano phil peregrino makagsumat ito kun kanay balay it pinakadaan. hehehehe.. pakianhi nala hiya. hain ka na? D ka ngani bumulig dd hit am gnhihisgutan.... that was our golden han butch 57 ha dulag high sc hool.taz jolenz..tapos. tapos igin roll ha lata. guin okyan iton hadto n ira fermin young..... ambot kon myda dda napreserve nga balay nga pre -WWII. kanda lolo vernan sano.damo pa ad2.parag yer hin rakrak... K anu mano.an knda lolo kulas... bug o iton kay na sunog ito hadto....tapos tumbalata. :PP Hahahaha! Mano Phil. . it nga kanda mano ronnie ca minong it pinaka kadaan? or perhaps diri ka familiar na hit mga balay ha Dulag? when was the last time ng a nakabakasyon ka? ada ha highway it balay nira mana memeng beringuel. kanay it pinaka kadaan . & kanda lourdes composano. . sato Ambot kun puydi ig-upod it dampa? ambot kon may ada pa napalupad hin banog-banog.. ta tima ka.

  . osa ka adlaw nagsarit an pikoy kan padre nga ma kadto kuno hiya ha gubat kay mamiling hiya hin pikoy nga babye. Mayda usa nga lugar nga an ira p adi may alaga nga mayawit nga lalaki nga pikoy.it nga mulay tupa-tupa. hin-o it maaram hit lumuy-lumoy? murulayon nam ton hadto.. limnabay hi juan han balay ni iya padi pedro. Tanan na mulay han kasanhi naeksperyensyahan ko. dire na hira nag aampo m aha kadto ha langit.. Nahitaas na ngani an chinese g arter.. kastigo ko ha imo tungod hit i mo binuhat.myda p nyo gn kalimtan an PULYAHAY HAN TINUDTOD N TANSAN tapos BULANG HAN KANAN DAGAT LINIDONG NGA BARAS. waray liso kay seedless nga bobowa ini nga ak igin tanom. ikaw nga parapan. Pagka domingo balik na ha iya trabaho an pikoy.. Myda pa had2 mulay na yapad na bato an gamit nga mader n ahakalimot la ak han tawag had2 hehehe! @angeles. Bungol2: Aw.. iba la an pila han mga lalake. waray gud nim balita hiton mga bag-o nga tanom. an trabaho han pikoy pagkaka dom inggo didto hiya napungkay ha igbaw han singbahan. waray na ngan yana na gagad. Myda ko pa gud usa ka lapad na holen iginlabog ni tatay ha daguitan k amu man dayun an ak gin-aatiman katapos ha eskwelahan. napila .. gintatumbling ko nala k pastilan hamubo man ako =D. ba to bato ha langit an maigo deri mabigit. Phil Peregrino my crisis yana it mga madre ha sinbahan. sanglit it kristiano na virgen na i t ira puntariya Sanging Part II Mayda duha nga bungol Bungol 1: Saging. nahadlot na hira dito kay an mga muslim nga suicide bomber naobos na an muslim na mag virgin ha heaven. nagpakiana hi juan: padi pedro ano tim trabaho dida? pedro: nagtatanom ak hin bobowa (lanzones).. huna ko saging.. tinigutan hiya h an padi kay maaram an padi seguro nga baga may inaabat hini nga iya alaga. hiya an nagmamando kon baga m ayda deri nahaasya han pag pila. hin manok didto pila hit kanan mga lalak. Joke only.. salit nagilob nala a ko han manok" Nasina an padi "deri maupay an imo binuhat. iya hinkit-an nga may binubuhat di dto han ira garden.. pedro: ay naano ka ba padi juan. Mayda intawon lalak e nga baga pira nala an buhok nahakadto han pila han mga babaye..maaram ak iton nga mulay na my mother tapos my lidong na bato na is inuyot ha buho.. palit kamo saging!! Bungol 2: Ano ito saging? Bungol1: Dire ... Nagpakiana an padi " ano nakatara ka hin babaye nga pikoy" baga masulobon an pikoy ngan sumering " waray padre... Amo suminggit a n pikoy "hoy. Amelia Baldo Kasanhi kuno naningba ngani an an mga tawo.iba la an pila han mga babaye. Salit kakalbuhon ko ikaw.. Saging. gdaw madaug ak h2n hd2 hahaha! myda ko gud hd2 minayu yo na mother. manok ha manok..?? @carl: asya na tupa-tupa. after one week bumalik an pikoy.. maaram ka nga pikoy ha pikoy. juan: hain man it im igtaranom nga waray man nim liso dida. mayda pa nagmumulay ht dampa dampa.

amen. para makit-an hit iba.dre iton grabe nga sakit. padamuon pa.. gi nsinunlog hiya hin Darus Tatu bec of the song" Rose Tattoo" .. A iya ngaran Tatu. gamit gihap ha Tacloban.... nasisina hiya ngan na mbubukod gud. padayun la pagdu gang. dapat may iba na meaning nga dulagnon la it maaram.. hahahaha!) siki = samarnon ito... Ano an iya kinabuhi. dapat diri na ga mit ha iba na lugar pero gamit la gihap ha Dulag.. an mga unique to dulag la na words tat igbubulig dinhi. damo na.ano 8 maupay ine nga akon sakit ky kon na oro ako kon ano 8 akon gn kakaon amo la ghap 8 nagawas k pg oro. Visayas or Pilipinas.. pls ibutang kun ano it apelyido para madali it documen tation. Hin-o it nahanumdum kan DARUS TATU. thanks Wamil. Waray man hadto nira anak ha balay adto namatay. • ok ok.TA-E an kauna ky para pg or o mo TA-E liwat 8 igawas.an hiton? TO CONTRIBUTORS: ALAYON PAGBUTANG HIT MEANING.. I know the man .. karsonsilyo .sugad nakaon ak hin par-ok nga utan pg or o ko par-ok la ghap. thanks wamil.. bisan linurong na term\/word.... ta sige... ig lakip nala gihap dinhi it: • wa ha ha mayda ngay.. diri gud dulagnon maghimo kita rules: 1. so bale... diri gud ito dulagnon. Mga darawhanon (words) na unique ha Dulag.. dapat ha dulag na imbento or nagtikang. about the family sunlog. ig post ko it compilation ha Wall.kastila man ito. 3. basta gamit hit kadaman ngan popular ha Dulag. igcocompile ko tas kada Sund ay. Nakadto pirme han amon Tata y pagsumat. 2. sige la contribute.. Dungangi na la kon mayda pa niyo nahibaruan Kabron = Pedicab sutir = lemonsito Danny Cerence (madamo na ngani ini. samudoy (pag-swipe tkang hit lips ngadto hit agtang.PASYENTE:doc. good... Lagunzad ada hi man ponce. • nahinumduman ko gud iton hi Darus Tatu han gutiay pa ako. iglakip gihap naton. DOC: aw... Lolo in law namon. iya t .sunod nga kumaon ka.Military man kono iton. para madali hit documentation. An iya wife sister han amon lolo nga Victor iano Tumandao pero di ako maaram kun taga diin liwat hiya.. May his soul rest i n peace. kay hi man cecilia lagunzad man adto.. Nasinasinahan adto hiya kun gintatawag hin Darus Tatu asya nanlalabay.. ig cocompile ko. s or if popular word han una ha Leyte. dara pati laway! ahehehe! baga mga tga Candao nanhhbaro hni.

amupay man gud ito nga klase hin baras aw ic..to visit our "mahal na patrona"..... takay. "Excuse" anay idoy .an lagunzad kay hat nawala danny nga anak ni man cecelia lagunzad ap elyido • kami Bahi -.mapisnga pa ak. my love you are the precious jewel of my life.makalolooy it ada hit ligid hit dagat amo ada iton it sinisiring ni lolol na "margaha\/margaja...maluya na ngani liwat ..puydi gihap! di la mabigit it hingaranan...\/waray ba naton buhaton? na ngag ka ano kita mingaw man crin g pa. pero nabatik hini hadto kan mano Jun B eringuel...mlapwas it dagat   .. mano jerbs Jerby: Matangis-tangis man ini idoy na imo "caption". kun di ak nagsasayop.... kinahanglan ini i clarify hehe aw oo ngay.. ganun? ?@karen: oo amo ito day • makarima dima.mangag pka butabuta na nman ba ki ta?dude get involved. I hope I can take a video of him singing..pipira nla kamo nga pinan hi tinggan.. Naka papahinomdom han akon mga kasangkayan na "trio" . __________..salit nanga risgal gud ak pag-ioroli "as early as possible" of course.usa ini na ira karantahon. it asuero napatod ada niya.ambot di nak maaram.. old Dulag songs like Labasero nga Dul agnon ngan an... ugad nla ba hini.. firstly . @Mano Rei : Mano mayda pa buhi hadto nga trio Jerbs: Usa na la intawon na nahabilin .... ha ha an kan tatay aringab ha ha maupay nla kay waray ak matura ban ha ha • anu ini nga klase hn baras? k anu special man it iya packaging? amo b ito an black sand? murumahal kon sugad? yup."the last time I heard lately" .. dpat dri ini maubos nga baras diin ini kinukuha? ha dagat? axa na.mam iling pa ak hin "manila paper" ..atay hi man ponce..." ginmimina para ingred ient hin puthaw.. TRUCK NAHUWAD BARAS Top of Form kuri man ton ihuwad tubig. you are angel divine.... haha oo gud man jayr.. ayaw pg inukoy ngan pg inilob nga tim kalibungan gn didist roso ha imo atubangan.

. (gab-i dida ha iyo Roy) eton dre puro la critique.anu daw la it hanabo ano?? pagsiring nga uran kay mapaso.kay deri nakasabot itiba kon anu nanabo.. kon umuran man liwat kita.angele s& mr eric lagunzad are also environmentalists. kon kada segundo or minuto it reklamo hit mga tawo pamatian hit panahon..kita na.... or so i think.haha . napaabat la.it ira gn post in simple nga pg pa matuod nga amo na ini it nah atabo ht aton bungto nga dulag... .. han..huna ko adto england....makuri man nim bayaan im ka buddy2x annooooohhh.mga funny comments la. i love you all nla ghap. hahaha.ini nga ira mga kuha nga litrato in angay na ga d unta maka pag pa mata ha aton nga dapat na kta mg burublig para hiton aton mah al na bungto.kta na it dapat gimi os... aw kay ilove you all.pero nki sympatiya ako ht ira gn bubuhat ngan gn aabat.ta mauran man daw...kon mauran amo la giap damo it nareklamo.. ..aw oo kuya dexter...... intidi kami hto.. ikumpara ta nala it sirak hin tawa. was a trekker taga bukid.... ta pagsiring nga sirak kay diri mamara it mga linabhan........ta masirak man daw. maupay nga adlaw hadton naka basa hni..........ini ng a iyo nkikita in gn balhasan ngan namiligro an ira tagsa2x nga kinabuhi...kita nga mga tawo ikumpara ta hit panahon..karagtatawa la ini ha.. masige ka nga kada minuto mabalhin tim mode??? comments lang pohh.. diri kami matatawag na environmentalist..hehe nka..... it panahon amo it tawo. anu dawla liwat iton tat buhaton anu??? • tacloban gad la.... anu dawla anu??hin-o dawla it abnormal hini..i am not an environmentalist i...masiring age kapapaso..taga dagat.dri na kta dapat mg pinan lingkoron ngan mg hinulat nga myda pa mg sasalbar hton aton bumgto.mareklamo kay diri mamara it mga binulad nga lalab.pantanggal la hit kaduro kasiryoso. baliktaron ta it kabutanagn......heheheheh mag-upay it mga photos han KARATONG hanin yana nga kasadyaan 2010....it uran tangis.talagsa na man gudla hapasyada PADAYON KITA PAGKAUROSA PARA HIT KAUPAYAN HIT ATON MAHAL NA BUNGTO ( DULAG ) • adayon! ngan maupay nga aga ha iyo ngatanan...inin iyo nkikita nga pictures parte ht n atatabo ht dulag in dri gn himohimo la or cring pa ha photo shop hinimu...pauranon kita.it tawo kon it panahon?? kay kon masirak.... .. kon sumirak kita mareklamo hiya nga mapaso dayon....... nangingita hin pa maagi agud matagan hin eksakto na pagtagad kon anuman an problema ha at palibot... baga liwat hin harayo-rayuan ano kuya?hahaha takay...o kon waray kritiks. deri mababag..sidngon ta nala nga nanginginanu la ka mi kon anu it nahatabo ha at kalibungan ngan at the same time.. mahusay kun i -post ito nganhi..pagbag o na kita pra kaupayan tanan!tama ba..

.ha akon bati bgab us a na na poste hit tulay it lungag na ka nagtitikahilarum man pag kinuhai hin bar as..it lusot hine asya it daguitan river. magbubuotan kami.......(u knw wat i mean labi na an mg a nkilala gud kan angeles) • Maupay kay ine nga buhat ni Angeles an imo nasusuportahan.hehehe..pan himangnu na kta ky duro na.....salamat.....boutan kna gud di ba. Our Filipino d iaspora ha upat nga sulok hit globe..pag upay-upay nala kamo dinhe ha Planet ha....ine na river...i love you all...usa geap na tika guba na ......... magguide unta how one will feel kon na-ster eotype ka nga waray man sala just because kabalat o ka-ethnic it maysala.delikado geap.......kay meada geap nagkikinuha hin bato.sob ra na it ira gnbubuhat ht aton kalibungan... • amo daw ine an original nga sireno han basketball ha dulag... i salute you guys for doing this... oo sir. pagbuotan nala ghap sir =D Thank you for having us and best wishes. may sala pero ayaw it apelyido or tribu.it na black sand asxa ton it kon bga ha tindahah na pamalit amu ton he .baras..NAAWOD ako sobra kay baga ngani hin n a reflect geap haak it mga binuhatan hit iba bisan signgon pa nga i in not one o f them.. an mga orig nga sireno ha dulag..ngan ayaw kamo ka baraka kan angele s nga my hatabo ha iya kay andam na iton hya. And I will keep reminding hit aton igkasi Dulagnon nga unta deri ito bubuhaton..pagsurosarabot kamo hin maupay la para padayon it kahapsay hit Pl aneta kay talagsa nala ako hapasyada nganhi kay busy liwat kami yana kay maar. Be safe also."idoy ayaw gud pag wad a ine kay precious gud ine para h a akon.. unta ot don ito ! Kon nasering ngani kita nga dakpa it tawo nga.ni waray ngani guin bubuhat hit aton munisipyo para ma rehabilitate it aton KADAGATAN\/LIBONG..very SAD :-( hahaha. am man kamo nga paglilingkod pala ni pare NOYNOY. ha nakita ko nga mga post nga nagiging racial\/ethnic. maupay ito. ine nga pic kan mano phil gud ine tinipigan baga hinumduman niya kan iya tatay r ober creng pa man niya..it nakadara hit boot alayon nala ba ga pagsagukom hit iba...sana makaintindi kamo PLANETEERS..hehe Dex. • hheheh.kamo liwat nga mga nakamuromanghuray tood liwat hit mga kamagurangan...salamat idoy han imo guin tikangan ug this message. ok dex........ han pag sumati haak han ak boss about it.m aaram ako damu pa ng papaka butabuta la......sugad liwat nga deri kita magstereotype liwat.. phil jackson it coach =) asya na Unta mayda pa very old pics nga ig post...... i apreciate ht kan angeles gn bubuhat sana myda pa nga tawo mga sugad ha iya...makuri ko man liwat dire hiya updan hit iya mga lakat kay intawon ako manla e2n it iya baga buddy-buddy..." mamay anu!....Naruyag ako makabulig bahin hini pero harayo ak o. Ayla kay mabulig ako pag bantay-bahay guihapon ! At this junction......

deri man mga tawo it maghuna huna hin pulitika..?panagan mo na kami hin credit card?hehe.aw am not imposing anything on u ha? ngsusuggest la ak.pag tage hin kwarta waray na nakalimtan na an kamurayawan.. IMO..BASTA KAUPAYAN HIT DULAG. pero ngyynakan pala ak na iset aside ta nala it pulitika.</pd> Miralles.for delivery na.... then educate more tubtob nga makasantop hra.. masugad ngni ha m tanan it panlantaw hni nga sit wasyon..h kami nga ad ha harayo. no offense meant ha? pcnsya na.a it gin papakyaw pag kuha.. taga Huron ku pagbulig hit aton maa aton Baybayon. heheh anu na dir? mag ano man kita kay haros ada tanan guin papaagi primi hit pulitika salit wara y may natatabo nga maupay bisan pa.....ito.. basta kaupayan hit aton bungto dulag.asya ton it black sand..Daguita nga henerasyon. ibahon ta nala it at pamaagi para pag-atubang hini nga problema..... pwede ka na mgtkang dda pag-edukar hit mga tawo bsa n pahinayhinay la. taga ndi obligasyon ini hit nga tanan nga Dulagnon it pag-gios..amu la geap. para hit Dulag ngan mga sumurunod Proper. dapat kc.maubus nala it iba ayaw la it ti ine na black sand.ito na ada hit pic ni eric na bag of sand. ada kb ha dulag? kon ada ka.. diri hunahunaon hit mga tawo an pulitika k wry h2 dadangatan.katalwasan .AYAW KITA KA HADLOK.... ipaklar o la unta nga kon anu man an hihimuon nga paggios in wry labot an pulitika.. dire iton igin-taga hirayo...oo ada..</pd> flores.. • HINAY ODAY DIDA..naka experience na ak ton nakadamu na.sasak bun la geap hin pulitika.. i know. isul od ta ha hunahuna nga para ha kadam-an an at pagbubuhaton k kon amu ton tat panl antaw. ok kon asya man. haraniay.. my point ka jan Ms<pd>. wry ngahaw mahihimo.. ano man angeles kon ada kna....pero kay tobtob man la ha yakan....... para hit aton Bungto.... imo la ghp gn-iinsist.pero we need to be patient k dman ton hra makakasantop overnyt dba? asya ton it realidad ha dulag. mggng malinampuson it aton mggng paggios..deri panlantaw ko. dir educated enuf kaso lng dri guin gagamit it ka edukado\/edukada maram ka Mr<pd>.hit iba na namuno ha bungto...... yes yes.... maram ako hit reyalidad pero pwede ta ton mabag-o. ata ngahaw ka mga lagas na hito na eeducate.ada cre dit card man gudla.. Mr Verona.ada gad ha mulopyo it sulusyon hine... mabulig nala liwat pinaagi hni nga mga social networking sites.kububuwason han bungto.? . kos bisan la ano nga paagi madako man or magutiay para hit n..a daun hit parapalit...hahaha.....ma oo la it hira..actually dapat ngan tlga ada nga ha aton ng a mga mulupyo hit dulag mag tikang kun pano sulbaron ini nga problema hahaha..

...gin kalimtan na an ira ktalwasan..............ada ma santop kon meada mahinabo. bdaw mahulat nala kita kon anu it mananabo...bangin kalaw umabot kna nga an eskwelahan han Batug mawara ha mapa kay approximately 10 meters an iya distansya tikang han nagkikinatimpagon nga tuna dd2. asya it crng...dre na pupulsan. deri nanginlabot kon ano it nahatabo ha ira paligid basta la kay mag sako hira han salapi. ada kay waray sadang pagbasulon kundi an mga du lagnon la ngahaw nga pabaya hit bungto.1000.. balitaw kon umabot it panahon nga magnayap nala it dagat ngan hit daguitan ng an ma puros nala tubig it dulag.. Balik na liwat ako ngadi tak lungga pero unta.kairo man hit mga mulopyo dd2 kay crng pa han usa nga residente.ha batug. an mg an ta nala ad2 M Magaampo ako yana nga weekend nga unta waray written warning nga naghuhulat ha a mon ngan han akon room attendant dida hit Lunes re pagabri hin rooms nga deri an ay na tuktok hasta lugod nga nakakita kami hin deri namon angay hikitan nga binu buhat it guest. magpadayon paging vigilante a tawo ha Dulag agud maprotehiran an aton kalibungan.adi liwat ha iba na brgy.....naku ha.........alas 9 pala kami matikang ngada hit pangaturog hit tag balay.asya man i t ign pag malaki it na sagpo. ada kinahanglan an members han organization in mga seryoso liwat..mapatron na liwat Cabacungan...let s wait and see...takay nadre man gud liwat.makaloloy mga tawo ngadto..daan mak uri ngadto. maupay ton na kumadto ka nag personal pag kita..... kinahanglan mga tawo it magios maiha na gad unta.....kapanpan hit tuna ha igbaw matabunan la ge ap.takay diri na . maupay yana pala balhinon na it ngaran hit dulag.. himuon na nga Venezia de Leyt e..na masalulbar hine na problema....kuri h2n kon puro la pasikat...Hehe...hehe matron kita.para liwa   ..bangin kalaw umabot kna nga an eskwelahan han Batug mawara ha mapa kay approximately 10 meters an iya distansya tikang han nagkikinatimpagon nga tuna dd2.. oo..budget na balay na amun ka kadtuan 7.mamatron kami.......labi na kay matikang na i t uran-uran.mga 50 million ito it budget....kon bga pag gios la.ababang Paaralan ng Batug kundi "Magigibang Paaralan ng Bastug" na.ababang Paaralan ng Batug kundi "Magigibang Paaralan ng Bastug" na.....lipay na...kay waray naman makuha na baras tas guba naman... Maupay nala kay baga may pagka hunk han tawo! Balik na liwat ako ngadi tak lungga pero unta. k ada daw ngkakaada hn soil erosion.heto.. ada k crng pa han MGB director. maupay hine pag burublig kita... an mg an ta nala ad2 M • korek mana.san....800.. o pa ton matima? ?4 phases daw ton na flood control structure according to Engr<pd>.. makaharadlok balitaw an pustura ngd2. tama iton mana.400.waray la gamit ton na gabions...myda ngni ngad2 gabions na natabunan na h n tuna kay tested man daw ton na project.. ira e2 choice choice na deri naha asya. oo..... Angeles Ramos Lopez ada k ambot h2. nabay-og an ira mga panimalay.tagan taga n la hin 300.......yana gin bayaan na ton pagbinarsi.anu man bga nag padaun na gud m an liwat it na ginhihinimo na ira sagpo dda hit na bangin....</pd> Loriebe l Alicando pero 2 phases pala it natindog k makuri daw durunganon esp mga cge an uran.mabulig ak..takay diri na ..it nangag post dinhe ha planet pabuligun nat.diri ak maram kon wen matitima sus ada ton matimA KON man hi anod na it kabablayan..... magpadayon paging vigilante a tawo ha Dulag agud maprotehiran an aton kalibungan..makarag la it na kwarta...millions pa gud ngayan it worth h2 kada pha se..mag himo kita organisasyon.

....it ira papangurakoton.. wry kapa atod mg alyas ky bryan-bryanan ka gud hn durodurohan. :) ikaw baruk tinuod ton nga baruk tim ngaran?? dri itn baruk ittinuod na ngaran atod..nyahahahaha Baga hopeful it kadam-an ha aton yana. dri knahanglan man mirit importante my kusa....matangis gud h juan...tuhay..kay hikamo it habilin dinhi h a kalibutan... god bl ess to all.... an karubaan han pantalan katunga 3 years ago it nahasalin nala yana katunga han daan na nautod n a pantalan..2.may pic ak compared 3 uears ago ha present na hitsura di ko mameasure how many meters but its significant lets say severay years after am sure wa na an gulf view na ikaw dapat an solo na tagapagmana haha..! pero ha balay gusto ko makita an WATER SUPPLY.?dri ba kamo na alarma?iba ha aton dri na nginlabot ng papka sahu sahu la.waray ba kta bubuhaton?ma tundog nla ba kta hiton iba nga na ngag paka butabuta bsan maaram hira ht natatabu ht ira palibot.. sana dire la mbantad kundi mauy og pa! Maupay nga gab-i.... mabantad unta kita nga tanan....sungay tas anit it habilin..waray na maupay nga mkikit an ht mga sumuru nod ha aton..t it ira pinan post dre la post. kmusta an san juan?kumita kamo kon ano kadako ht guin ibahan ht aton shorelines? db harani na.may ginbubuhat geap.sumati daw ak kon baga nag alyas na ak hin ngar an.. Let us help him fulfill all his promises..... karabaw ni juan.maupay.waay man makurakot ha ira gropo...ngan kamo nga kabataan iyo gihap katungdanan nga bantayan it kabaybayonan.. ?@ angeles.... mabulig naliwat iton hi allan negro nga uruistorya hini pamati ko bri.ta k baga hataasay.....   ..?du .... mawawara na it wangwang.3..ikaw hi alln negro?hehehe kakan-o ak mag alyas hin ngaran.. yes amo it akon guin sesering ha imo na pag hinay hinay dida.. after the inaugural speech of new Preside nt Noynoy Aquino.. harani na it patron ha Tacloban......sory la bry tinatahapan ka na ako ikaw....upaya it pag bantay kay bga nauso na liwat it kawat hin karaba w.. That s a good start....axa ine na mga new membrs.makakita na it ea karabaw 4 nala na teel.....hain na an mga saad nga iyo babata yan baybayon ngan han dagat deri kono pabay an.. anu na count? hehe ada k 1. huhuhuh! permi ak nagunit hit nga utod nga puno hit lubi k bangin la kalaw mahulog ak ngd 2 ha ubos... waray man kami bahini ha ha!!! ki ta a niyo aton baybayon ginririnuba hit taga iba nga nasyon gin mimina bato b aras margaha d gud mauapy it ira pangursunada.harani la itn it balay nira ha aton ig tiangulate nla..bangin ton hisakban...irespeto. Kita nga napakadto ha Manila would be happy that at least..na actual.........lagnun dri la dulag it naruruba.ada ini panhi sabtan kon hn o g ud it may pag mangnu hit aton bungto nga dulag..... mga Dulagnon.perme waray 2big.hehe tas masiring nga ako it nagamit hit alyas nga allan negro.deri ako deri imo tag iya hini an ginoo... :) • usa na proof an eu gulf view idoy and of course the pantalan. asya ton nira pag krawta kay.. counterflow nga n tong. yesssssssssssssss! nakagkita na ako hin live concert han AIR SUPPLY live in tacl oban! GANADO. dere man ak nag aalyas ako man ini..sanglit kamo nga mga tawo baybayo n dagat.san o kita mg mamata...

. unta damu it makabasa hni nga m panawagan. amo it malaba d nawara na ada an mga bantay dagat. It iba dinhi. para hit kaupayan hit ngatanan. =D Kon nagkamata. ha canal kumukuha hin tubig.dri ak htn maaram dri man ak tibak oi winston....ok. ayusa tim mga words hehehe! lol..the law applies to all. pero kon constructive criticsm. • mana.have a nice day mana amel ia. nagpapatay-pa tayan..total my ng open up nman ht nga invironmental issue ngan ht nga san juan. natapyahan gad ak dda han sarakyan han tipauli ak from tacloban kakulop. ira man la... They just need the support from 99 per cent of the Dul agnons.hah aha wry la bsan la ano. parang bata na walang muwang kung dito sa ating lipunan ika y taong walang pakialam!" hahaha bata na wlang muwang gud ano.... pamilyar ka ba sa isang kasabihan? manatili kang mangmang. Di maiha pati hira Elvis nga patay na masering nga na buhi. diri kritisismo. making it more pr esentable to the tourists esp those who are traveling to see the place on their sentimental journey ?@ consuelo: mayda na gad nagumpisa hin cause for the preservation of the Dulag beach and Daguitan River.. haha ky ano ba ak cring?which one?   .. makabasa ngan kon nagkamata kon dire nagbuta-buta makabasa.. • Salamat nga nakakita ka hini nga issue. . =D hahhahha. yes kay usahay mga luko it mga tawo.ok ada anu man? nan-gios na kamu para hit at bungto? Di iton maiha may masering nga anhi hi Elvis o hi Michael Jackson kay bisan wara y sala hit iba gintahapan.. salin hit mga isda.. may mga bantay – bantay\/salakay maupay kon mahibalik adto to preserve the beach and the dagat..to make dulag a better place to live in. ntawon nahupit ak hn gamay pero ok nala...all of us.hadto unta ig padayon ngan waray kinikilingan. lol para hit mga mangangarigo ha dagat dda ha dulag hit san juan upaya niyo nga pagu tmao niyo waray niyo tukdo nga golden crown.why not take a stand. ok la.. support it kinahanglan. tikang man ada ha bomba or gripo an tubig. Waray reaction! Bisan paghutib hit mga baba. never mind nala melit. kayano dri lugod kta mg burublig para magin maupay it dagat ngan it bungto ht du lag . Waray ako pakaintindi kon ano adto..

.still searching and a virgin h ahaha to amelita i heard ada ka dw australia?is it true? turaban ka la ghap.)im okey bsan broken hearted. hahahahah hahah winston makarit karitan kagudla geap nagpinantutdoon kana liwat.hahai heard taga cebu kna daw.. mayda ak o katxtmate dati na jejemon kay instead na hehe naging jeje tapos an hmp naging hmf... pagkatapos deri ako maaram kon ano it meaning... lol jejemon buster ngan ak.tibak" huna ko sugad hit text nga lingo.inin na nawagan gad ak kn angeles nga mg reply kn kuya wnston ky bga others nman it hya.....   . naiha la maka lanat.. asus amo ngany-an t oo late for me to realize na jejemon ngean hea haha!!! actually i dont find it c ute either! hala bulg kta?. rai anay ak paka get.YNA NGA PANAHON DRI NA POYDI MG KNITA HT NATATABU HT ATN PALIBOT.. baga expression la ghap ton.. Di na la ako mag-elaborate kay mawara kita ha topic. Hala mga Dulagnon gi-os ybayunan hit Dulag ngan ay makuri kon gutiay la yo.. ig-es2rya la melit k para my pataraw-an lol Ayaw na la kay bangin ako ig-agway.. what is jejemon and horse? anhi man ako ha planeta pakabati hiton nga mga terMs< pd>...ahm.. jejemon kana hahahaha! aktibista meaning tibak :) Thanks. tas it horse mana. Edralin... Nalipat gihap ako pagtawaga ha imo nga Winston.</pd> Tell me kay bangin pag uli ko may magtawag ha akon hiton nga mga terms . lol kumusta naman winston? hain ka yna nga lupalop? baga nalipat man ak han edralin =D ?@melit: bangin sunod.. wahahahahahaha! Pasensya na kay han panahon ko waray pa man hadto mga text nga style nga pagsura t. adi ak manila na reside ak ha cubao..haha LOL with edralin s calling angeles "others".=d edralin: thanks for the information re jejemon. h kuya ramel amot maram h2.. Pagburublig kamo k it maniguro kay peperdihon hit mga giants hini nga negos bangin lugod mahaupod pag quarry pati iyo binalayan. =D k myda ka naman number ha ak. Pagabot hit panahon kamo physically and financially para ma preserve it kaba iton mga pangpang hit Daguitan River.... inin aton mano dax it pakianhi htn nga pg taga "horse"ky itn nga expresion knan ira pa itn kapanahunan.. Huna ko an ka-b atch ko nga hi Wilson nga may bugto ada adto hiya nga hi Agapito nga crush hin a kon classmate. Pero naka-adapt na gihap ako danay.han una dire pa ako maaram hito na so called jejemon... diin ka had2 pangaro? AW SYEMPRE BASTA MY HANGKAG..

=D hahahaha! talagsa la ton baya hya magbarong! baga twice pala ada or thrice.. alagad it bsan diin nga angulo.... usahay pa gud tak ana k amu ghap it katext ha ak "jejeje" tas ncrng pa gud nga "mama..cngabuta... updi ky bangin d makanawa hehehe • hehe! nka barong man hi sir arvin hain dw la bista.lol ngan pagbibinaluran la.....lol. whaaha       .. ayusa daw tim pagttxt! dre na maiha ma san juan na!!!!!!!hn o ma pwes2 ha pantalan ha my buntay ky gn a aragaw na it pwes2.kay mahugaw ghp.... hi arvin artistahon gud bis diin nga angulo he he ada kun humigda iton damot madurog nga uyab! nyahahahaha!!!!! ?@ Wamil: hahaha! ngy an. iba gud birtud ni si r arvin artistahon pa gud...lol=D ay oo ha ha ha!!! ?@ethel: ikata la.waray mapwesto......lol :) hahahaha..... whahahah a!.. kon waray pa kaayad ngan amo la ghap. =D oo lagi sana pag dako nak sugad ak ka gwapo ha iya! nyahahahaha!!! whahahaha! myda na dw adto chan nga artistahon. it daga ada na tam bungsaran.sunod. dri na parihas han hadto nga pwedi magkaada hin miss gay. waray na. amu it in" pakal isang man! gncdngan ko gad.... ikaw a da it idol hit ak bugto wahahahaha! gud ano he he idol gud ano he he atakay hehehehe! k pamati ko. ngkikita ngani kamu.. alagad daw mayda pa ma pwestohan ha pantalan bisan ngani hit gab i naha pwesto s aypat adlaw.. patilya pala ni arvin taktak nat pntit uyab nyahahahaha!!!! hehehe! singabuta nga dumako kna pra mgka ada na hin artista nga chan.. nagpangiritngirit dayun =D ?@ ramil: hehe! pmati ko patilya ni arvin bga bga @ bes: hehe! adi man nga ibak bes.maaram . =D hehe! na angay manla... haha to.aram.pareho la kita helen baga nalisang ak hit nga mga jejemon.. • amati ko ivan waray ad ma pwesto ha pantalan kay damo it etarrrr.nkausa l i2n usa k 2ig.....lol kay nagtitikakaharani....chance mo n nga makakarigo kn..=D hahahahaha panahon it makasumat kun madako pa ha ha ha!!! kori ngahaw ton! halagad tak tawa ht iu libak kan arvin hahahahaha! pamati ko kuya ramel........ od tama hi let kw ada idol ni arvin hahaha! kun myda hton gud iton an kpanahunan ni fpj hehe!=D aton patod hi ramil napatikang ht ostoria bga dre gad l man artistahon d da hi arvin.lol=D ngan humigda. kalaw! hahaha kalaw!!! hehehe!.. ivan..

am o la kmu na d mkamulay he Perkins hit Game 7 pra Lakers it mgchamp..ns na injury wa n a mkasakob ngda han kahasta!!! hehehehe!!! axa ngpatakas nla hra ha sirong.ay nala tel k alams na it nga 2 hehehe! • hehehe. karasa ton pag hatukan he he wing part lat ak.labi na it mga players.=) ha mga nagpustahay.para bulang gud man...solve na kita heto.... wamil. goodluck ghap.both teams up for game 6 tomorrow.palit nala kita hit tabu. but they don t always take home the cup. hahahaha! ine man k lamang kmi.. so goodluck!=) ano te daug daw lakers heheheh ahahaha....larga na..medyo na abakhon ..na abusar daun heheh ahahaha. veterans na lagi.. hahahahaha!! @Baruk: padi nkadali la adto an Lakers han game 6 k he Perki. • heheh lakers la geap ton te.he he he ..it ma cham. mabawi ha friday. nangaway ka naman.ogis nga lubos... hahaha. :) makuri lwat nat hatukan. they will go home wit h the cup.... pro kun mk       ..bali danaw phill jackson na coach.bga pinakagat gad la it celtics.. chill.maraaram ton hin descarte.mga manok ha amun farm.... ha bumgsaran la namon mo ito dakpa. nanuhak nga mananap pungtan ngan ak ibulang ko ha karaha he he.. 3-2 it standing!! putik ada it iatubang hit LAKE RS!!! mtangis na lwat ine he KOBE!! hahahaha! hahahahaha!!! hrayo na ada nga palad padi k d na uso yna it home court advantage !! hehehehe!! let s wait and see.tikang pa ha bulls....hehe pirme man gud hira nakasulod ha finals..hehehehehehe he he he sir kun bga maka buhi iton tipasi la it katapat hiton hidakpan dayon t a waray hidayunan hin pag hatok. paragkita la ak.k mahal it kantidad..meada man tag 200. goodluck. it s kobe against the celtics.inum kita heheheheh naawa ak hit na ogis mayda ko hiton.hehehehehe ha ha aw amo ba? tawaray makuri ngean ton..it g in agean hto na coach.pira na na finals. heheheh kon naruyag kamo pag palit kadi la ha balay kamo... a chance to fight for ther lives not like pigs and other s that are benig slaugh tered. :) ah man paliti la anay...just like that.=) ?@te Grace: ayaw pdara hto k BOston la ghap ito it mchampion!! pwera la kun d mk amulay he Perkins k na injury dda han game 6. wa na mkasulod ngda han ktima han mulay........ kabaraka..2500 it usa heto..waray lukat. di man ngani ak maram magb asketball.. boston owns the cup..sumati n ala ako kon ano an rasa.=) anu man ine kay 3-3.. =D man an ak ayunayunnan.... kalma la kita...pamati ko nahabulang mo na ada ha karaha an im nanuhak ano? hehe....

. hadlok kaman ton mana len hehehehehehe ?@ dennis idoy hin o tak kinahadlukan? agee e2 nga mastroke ak guinCCring mana len hhehehehhe sige la kaon basta sige exercise pabalhas hadlok iton stroke.. Guinlubong na hi nanay kanina nga kulop. ako ngani gusto ko unta mamatron kanda mayor val adolfo haha....DAUPA AN GRUPO HAN DUBRA-BARECOM DULAG CHAPTER....TANGKOD MAG SERBISY O.. mismatch adto na mulay. baga less man interest hito hit kadam -an pero yana na adlaw kay patron mayorga im sure damo makadto..bangin magkaada hin significance it Independence Day para hit iba nga mga Pilipino kay di na hira m . taga Capt Goyong ha Candao..may her soul reunite with our beloved God! Salamat ha iyo nga tanan.... hehehehe!! katapos pala han independence day kakulop. waray pinangutom. maiha na wa makakapot h it cup.. ambot ngani it iba kon maaram nga kon kay ano nga nagce-celebrate hin independence day IMO. . seguro kon maupay it palakad ha aton hit Gobyerno sugad hit mga First World Countries or iba nga mga nasod. sounds right hahhahaha.. cge la.patron na liwat buwas mga friends. anyway. i wil always remember her as t he mom to the cerence children dati magkaatubang an amon dati ng mga balay. hahahaha agetz kuya! 18 pla ak! harharharhar! Boston gd ak. • BASTA MAY NIYO LEGA NA KINAHANGLAN HIN MGA GWAPO NA REFEREE.g... Ngan seguro kay baga lip service na man la it Independence Day ha aton kay hasta ngada yana mayda man la gihap colonial mentality hit iba ha aton. etc..agin "Patroniser" kay it iba nga namatron kontra pagkaon na man la iton intaw on.. It mga mas recent nga hitabo sugad han EDSA waray na ngani baga hinumdumi sa y pa in hadto pa han 1800s...careful pamatron para di mastroke haha!! • 2moro pa it celeb dd ha pinas.. woi marton kita mayorga.. =D pero like wat u said.. diri na gntatagan hin s ugad nga importansya an independence day...::) tnx han adidas na bag.. hahaha.. deserving hir a. (e........ She is at rest with the Lord now......amulay lwat.. hahaha.. Deri naman mga patriotic it mga Pilipino.. hahahaha!! putik lwat an at igen atubang!! hahahaha!! wa udog mkamulay he Perkins..KAY MATATAPORAN.... @Baruk: I am Danny Cerence... pirme hiya demalas ha finals.. kun magdaog it lakers.GUD. ok la kay makaluluoy na kobe. Sering pa ni Benjamin Disraeli: diri pa kita pwede matawag na independent country kay hasta ngada yana nadepend er la ghapon kita ha kusog han america... whoever wins... But thanks... dlikado lwat kmu!!! hahahaha!!!See More kuya george ano ka gud? lal or bos? hehehe...hhahahhaaaa condolence mano dan. condolence to the cerence family paglakat ko tikadto manila saka ko na nabalitaan an pagkamatay n mana nita.

mahauna ak pakatilaw h2n nga m lista k mauli na ak hehehe! marasarasarasarasahhhhhhaaaaaaaannnnnnnn.ito angeles ikaon mo nala ako iday. turon. hehehe........anoman puyde? poydi iton hira ig import ngadi qatarman??imo pasahe?? hala. ipagawas liwat an m listahan han mga pagkaon nga im ipaandam pag-uli n im ngd ha pinas =D marasa iton it hinatukan nga silot nga pinamara.. happy trip..WINSTON WILLIAMS. pero makahiridlaw balit pakadi kay adi ton na tanan ha amun.ELVIN GABRINO.. =D silot nga lubi.WELLIE WILLIAMS..ABET BRIONIS. :) @ angeles marasa iday...CL ODUALDO BRIONIS..GABRIEL CIPRIANO.RICKY KEMPIS.JIMMY CAINDOY. ginat-an. madamo it imo mga customer yana na patron..LEO PAB RO.on katima humba na sura. anu?! ano t rasa h2n? =D angeles: lawot-lawot nga may harom nga pula.MGA GWAPO NA REFEREE INE HEHEHEH cg mapa liga kami hit last week hit june didi. but this time i feel ginugutum ako. lupak nga saging.. mangga nga hilaw pati hinog.damu tam tanum\/\/ mana.CINDOY DEVARAS. aslom nga limba-on.PERLITO YERRO. .. too early for me to eat my breakfast.. enjoy. Mga pa gkaon nga we used to take for granted. kinilaw nga tangigi.. agi liwat nga iya panumdom hit sinanlag nga kan-on ngan hit humba.MARLITO PABRO.PHILIP MARILLA. sahu!! hahaha! baga kibir man nam....manok nga native nga hinatukan.hehehe mayda mo listahan baruk hit kon hain it mga patron? Upaya nga waray mo hillikata n.RUFINO OMAWAS.ROWEL DE VEYRA. sinugba nga mais nga silot. samantala 7:40 la hit umaga..MEMBERS: DEXTER MENESES. karasa yana hit may sinan.lag na kan.B. :) @ baruk pasigue pag tanum.ARJAY SUMAYOD.. camote nga kinagod nga lubi an padis. linandag nga saging... hehehe :) mana amy and mana norma: badaw pati ako dd ginutom pakabasa ko hit mga tugon ni mana amy hehehehe! 10pm na ngni dd.napagutom. tuloy ginugutom ako yana. linawagan nga t albos hin kamote amy karasa man hito na mga pagkaon. :)   .VERGILIO MARTIJA. ELMER CANALES. good luck. par-ok.OBBY JOCSON.. sahog.PETACIO MAGOS. mana amy.marasa la labi na kay cge it poro patron dd dulag.

an una na panahon maupay kon naabut an Sa n Juan ada hine na pantalan gindudumara an kiritaon. saho....... Buot ko ibutang an akon hinahabak nga biso.... Umuli ako.Iginkatapo ko ikaw pag tikadto ko ha skina. Matoud nga. an Parag-alog Waray sulod an akon biso.oo mana. Kanugon la hit malasakit hit mga waray dida ko n it mga taga dida ngahaw waray labot.. It iba paralysed na hit kahubugan.ako imo nurse hehe!!!   ... lagad nga im paghisakbi liwat tak bata. susumatan nala hit rasa...na ? same same la giap.. nagpapas-an ka han dako nga daba nga puno hin tubig...e hit bat o ug baras. ? usbot usbot usbot usbot!!! kuri eton. Saho! Amo gihap iton it nakadi ha akon huna-huna danay. (itago nala nat hiya ha ngaran na Ayos) • amu ini an kan Ayos siday para kan Ma am. my hindara nala hin padanas wahahahah ahahaha halapad n lawanit wahahahahaha . batohi iton niyo para magun ob it dulag.ipaparehab ko na ikaw alcohol abuse siring pa ak s pecial friend..naawa kala hit paragbato. . nahanumdum kamo han pantalan ha buntay.. • harani na it dagat.hehe baga nag aarabic kanagud adi.. "MAKURI ITON" hehehe Damo na yana it mga naghimarading pading. Kamo man la gihap it ma nhiuna kon kalaw ano it dangatan. ivan duro na tim pag ininom...yana lain na it postora to ngod na nagtitikahirani it dagat epekto hit waray pahuway na pagkinuha.....hehe ano bri musta.terms and condecion ni manu dick. kon lamboug hehehe it tabu unhan ht del pilar anu? patron man daw yna? • aduh? makuri iton van. Nabugsay ako tikang ha balay basi mag-alog hin lambonaw. puno hin lambonaw an akon biso...amo manla giap tak ngaran salit waray nag bag-o.. parag-alog man la gud AKO. An akon dughan waray kaalgi bis’ usa ka turo... lumingiw ka.. Paghirani mo...kay kon ikaw it magbato di ka makaakos.

Bwhahahaha.iba nalaada day na fee!!! Last ko na ini nga siday nga ipopost dinhi ha planeta....Pigaa pa an kasingkasing ko Pero ayaw isulod ha imo ulo Nga magpapatalumpigos la ako."Ako it baba ikaw it utak. con structive nga bulig.... Durodamo kamo kontra ha a mon didi ha gawas nga nagios.... MATINDOG AKO! Tamaki ako . Salamat..napakiana man la ako?heheheh mayada niyo pangkag n utan? mapalit daw ado ? bs diri ka na magyakan idoy hehehe! oi louie yaw ton pagpinanyakan hin pangkag ngan utan k gngugutom la ak dd.. salamat... Maaram ka nga ini ako imo upod bisan harayo ako.. Amo la. this is what life is all about. Aton-aton la.. Itukdaw kon di ka makatukdaw kay nadire ako nga tamakan ka. Ayaw pagsarupa an baba ko Ayaw pagtabuni an mga mata ko Padayon ipapagawas an opinyon ko Para ha ngatanan. =D   .. day kon ikaw magiging nurse mga paraghubog.. Matindog ako Para han kabubuwason han anak ko Diri ako bastabasta masaludo Ha diri kaangayan nga tawo.. magios ako! • xa ton it kamatouran. balanse.baadaw damu it maparehab!!!!!hahaha basta it professional fee dako maresign ak tak present na trabaho dd hahahaha!!! ! . Kinahanglan namon it iyo responsable.wahahahaha cg ky madalaw nala ako magbabalon l ak hin tuba kon madalaw ak kn iva n .. Angeles hit imo siday.. Salamat... hahahahah kaw la it nagyakan.. Sering pa "well-behaved & quiet women rarely make history. . wahahahaha! aw ako hi apolinario mabini (or emilio jacinto? not sure kon hu an brains of d kkk) tas kaw hi andres bonifacio hahahaha! angeles ano it matindog???heheheheh oi amiel bs ka diri mgyakan i know that there s something malicious playing arou nd in ur dirty mind wahahahaha! balit seriously.. Tindog kamo Dulag! Ipakita it iyo suporta kan Angeles.

=D guys.. 1 step back ward. para bis hin-o nga bisita.. kamo naman dida. may sideways. but same meaning..ak gihap nauli. 2 steps forward. Pero. joke na lunay hit inom. ayaw gud awaya kay magbuburublig gud madumot..taga Dulag iton....y. .ini nga word Dulagnon in i guihap.Mga "daros".. tinood ton. abre an mga purta han mga balay... he he mga negative ada tatcomments hehehe! balit.The Word "DAROS" originally comes from our very own dulagnon dialect... mga "adik" na? mano joey. bis dere kumbidado naulpot. damo gud it bahalina. matumba ka kun waray makapot..mga daros. diri ba? ngatanan iton mano ngdedescribe hit mga dulagnon.. Guinawas...share naton.. be st describes Dulagnons? Mag-isog ba? Maupay maki-sangkay? Mainom? Turaban? Mga B uotan? Mabuliganon? Marisyo? Sige.. uy mga ka-Dulagnon. @Phil.. home of the Dulagnons online.. magiyomhiyom bsan wry pinangaon. ha ha ha. an hadto uso iton pag patron... Anu ha iyo huna-huna. paglamay...ginuton k hit mapan os n utan? wahahahaha ako deri ak ginutom hahahah ado?tak ng aran sergio deri louie wahahahah kahuna ko "pangkag ngan utan" hehehe! "pangkag nga utan" man ngayan.. s hare your thoughts gihap.aw takay h ala cge sergio.ano man ano a n ira cring [parti h akon? anu ba nga crng parti ha im? upay ka naman ada? wahahaha! This is Planet Guinmawas..... =D hahahahaah pwede ghap deri pangkag ky strya man l ini hehehe .. mga taga baryo ngan iba nga lu gar. Maki Big. ?@Angeles. an iya Ir.. bisan anu la -.. =D la makilalag okon he he. an hadto aga na .. noted Edison.kita.. ngan mabuliganon... natuod ak hton nga m crng nga ayaw gudla pag-awaya it mga dulagnon k ay badaw! naresbak! =D . idepensa niya it iya ka-Dula gnon ha iba nga lugar...-)) • k.. Pero.ma g-ugupon ghapon.. See More Joey Yutangco Damo pa ba it mga "bugoy-bugoy" ha Dulag o iba na it tawag ha ira. . mga maluyluy-anon gad gihap it mga Dulagnon. orig ngay-an it "daros" ha Dulag? Nahanumdum kamo kan Daros? ? He he daros gud adto hiya.. @Mano Caloy\/Rowel.. i like your comments.... join us. Diri ba adto iya ginhihigot an iya sarowal kay usah ay na-uro kun hubog?? he he @Wamil ngan Dennis. labi na kun dire iya gasto makiawayon ghap usahay.

. proud ghap ak na ngng taga dulag ak.. =D diri masumsumon... ay daw pag duroha it iyo aringasa dida kay baga diri na maupay pamati-on” … badaw… tigda la mayda bumaton didto han usa nga atop ..dulagnons are the best lalo na kong may tuba at bahal pa god!!!!!!! This funny experience i would like to share. marisyo balit... an roof han 2 nga vehicle puno han du lagnon.. we miss you people. hehehe Wahahah! popo eater!!! LoL asya gud yus im mga ayun.. nestor. damo gad it aton gihap puyde ipanhambog ha bug-os nga kalibutan... my home...   . kalot ha u lo intawon an pulis See More hah ha ha. pagkita anay kamo hini para pampagana.lol. he hehe ?@Lucita\/Angeles... gin dara nam ini nganhi para ruba-on… waray nim labot… diri man ada ini iyo” ... about the "dulagnon" it happened d uring those days in the 80 s han nagdadayu-dayu an team han dulag ngadto ha iba nga towns to play in the tournaments. knda tiks i2 ka organisasyon... we were in 1 jeepney and a bus.. tama kamo.. good one. Tapos as ussual....kon waray na!!! bryan.. ahaha mananap. nga tournament nga naka upod ako a s a scpectator. Dulag... • ugsa kamo kumaon.. our home.. badaw ganaganahan gud.. ada kay nahinabo ini nga nag close figh t an laban…..”Oy mano!!!.. poo poo ceballos.. pilosopo ngan maato gud it dulagnon. adu tod? kuri iton. oo naman mano.. Every time naka shoot an dulag team…nag rurumakya dayon an mga didto han a top kay puro mayda dara nga kahoy (intawon an palwa nga sungo nga binulad didto han ligid na ubos…kairo man han tag-iya).. asya balitaw hah ha ha nga tanan nla mano basta Dulagnon. hehe iyo nira tics organisasyon hiyay mananap.. korek... Alagad kay gin kadto kami han pulis…intawon humarani ngadto han bus tap os gumuli-at ”Oy. he he he pati beautiful girls.Oh. Kon di ako nagsasayop ha carigara ada adto... ada na ada ha dulag ada ngatanan. Ta maaram naman kamo hit kina-iya hit dulagnon nga mga batinggilan gi hap.labi na nga adto ha gawas hit town tapos nagka-urosa pa gud… paka shoot han d ulag team…nag rurumakya...mayda pa nanarhog. diri hadlukon ...igin parada ini nga sarakyan nga duha ha ligid han court. pero paka shoot han opposing team… pinanhingiroy.alng man ak mahusay.

. labi na nga dri namumolit ika. magkakaada la kamurayawan if all issues are RESOLVED. Amo ba? Kay amo man it iya ngayan negosyo? Iyo man la ngani ito kapulong..pinatam-is nga nga bungto nga ngaran Nabubuhi la gihap ha kaaslom an katawhan.. ginsusugo la kami hiton amon g ugma hit dulag. Mana Cecila ngan Mano Phil. didto samok kaawa. iton d nala pag aringasa k ay para waray samok.. dri kami naawa.. kabayo ka! heheheehe patal kana ada pare joy. Ano ba an makukuha nga kabubuwason Kon kita magpapasuson-suson. nagccomment la kami kay hinaot pa makabulig.kuri gud liwat iton. kay usa gihap ako hit mga na contribute akon ideas denhi. sanglit mas claro amon pakita. wa kami labot politika dida kay d man ngani kami nakkabotos dida. that s why we are concerned. marisyo lagee ini han hadi. • @ allan: idoy... akon pagsabot.pasalidahi naman hira nim mga siday pare par a maiba naman. para ha akon.. . objective man kami kay it nahinabo hini..asya man gud la ini 8 life danay marisyo usahay mami ngaw kon ha pagka yana mamingaw ha dayoday nga panahon mabalik ngahaw.. Bisan ito hiya it iyo paki-anhan masering ... baga dri iton ultimo la nga p agsusun iton ginyayakan hit iba denhi..hahaha. Dinhi.. Dire ini pamulitka ngan igin-klaro ko gud in i.panmolitika... Igin-respeto ko it iyo Lider kay maaram ako amo an iya karuyag igbutang ha pw esto kay amo ngani nga nag-daog balit.. we are looking in from the outs ide.. Dire ako hito ha iya nakilala kay waray na ako hito ha iya ighiabot! Ngan waray ko la   .. good luck to you and God bless always. mejo nawara man la ini nga planeta ha kahanginan pero 4 sure mabalik nman i ni 8 iya kaanyag.an han maabot pa nga mga generation. doy. ito hiya nga dire ini pulitika.. we are al l looking at the situation from a different perspective.. .. he he it makuri hiton ky makuri iton ado? anu dawla it natatabo hini nga planeta baga han una marisyo man ini • pare pamolay bis magrisyo hehehehe. iton amon la panuyo an kaupayan han ngatanan ng..asya na? joy: dri ka pinapagduro pagininum n molon molon ?@edison: badaw pare waray ta ipanharatag na premyo utro man ngani luwat taraga n hahahahaha usbot!!!!! marisyo manla ghap yna =D ulyang!!!!!!!!!!!!!!mga pobre kamo!!!!!!!!!!!! by : marisa lagarto Waray kamurayawan an aton bungto na dulag. akon la ini opinion. negosyo la. tikang ka la bumulig waray hira ganahe.See More Amelita Flores Amo na.. will not bring you kamurayawan kay iton tinuod nga kamuraya wan dri la haimo paligid kundi pati ha imo konsensya ngan kasingkasing. kay dinhi na ako hiton kasayod. i hope dri ka masina hiton akon pag explain denhi kay maupay man la amon panuyo.

Kita la gihap! Maaram ako it amon pamilya. hayan. mayda ha amon mauli pagbulig kon ano man kay kada usa ha aton mayda naton sosyal ngan moral nga responsabilidad hin pagbulig hin aton igkasi! Maaram ako kon Busag ako nga anhi binmulig nag-bando hin kanan environmental iss ues dire kamo masering nga namulitika..bot hin-o it iyo ibinotos kay waray ko hiton benipisyo nga makuha. Willie ngan Kris hin-o pa it dida nga mangada pagbu lig "kapit kamay" ha aton.. hehe Tinood. pakianhi la im mama. Masasabtan it r e-alignment of forces. Di re maaram mag-protekta hit ira bungsaran? Kon mayda ha iyo maka-garantiya ha akon nga waray dangatan hit kon bungsaran. han bata pa ako. gios na gihap iton kay kon waray ini nga ak turab. lima ka tuig para mag-bakasyon.PMP or what not ! Dulagnon. makada h a Dulag paghatag or pagbulig hit ira serbisyo kon may kalamidad nga mahitabo. Derii ito Lakas. Al angan naman hi Noynoy.:-D Bangin pa paulion kay masering di ka man taga din hi. naghatag . kilala pati utangan. just learned who your mom is. Erap. musta na. amelita. maguropod kita hin duro. kita man la gihap it magbuburublig. it s is politics of the people. Alangan naman it mga taga Ormoc. nabalik la gihap ha ira. saypa Dulag. naawod l a ako. Nanhimangno it tawo pero nadire pagpuklat hit mat a ngan nadire pagbuhat!     .ako n mga urupod.See More hi romy. It iba dinhi bisan pagpakita hin suporta hit plano ni An geles waray nangagtingog? Ig gios bisan turab. Waray ko giha p benipisyo or sweldo nga nakuha ha Pilipinas.Pilip. Alangan naman ha Burauen ako umuli kay di man ako taga didto! Sugad gihap adi ako manginlabot ha Burauen kon ira patagon it ira didto bukid kay dire gihap ako taga didto! Kla ro? It akon la pangarit kay uyo ngani ano it iyo dangatan dida. Nagyayakan la kita dinhi tungo d kay kaangayan manla nga manginlabot kita kon anu it nahitatabo ha aton kalibun gan. For m e.na ak ha im hin hint. maaram la ak o. mahunong ak o hit turab kay waray ko man ipangarit!!!!!!! See More hey. di nabay-og it status quo dinhi.Angeles and Cecilia. so that explains why we think on the same wave length. Kan Amelita. aadi ak yana tx mag upod ngan hi malu akon older sister.Kitaa na la it nanhitabod didto kon nabaha! Ano it akon didto ibando kon dinhi ha akon kalugaringon tuna it mga tawo amo gihap ha ira waray disiplina. pwera Santos! Nauli na la ako ha amon tag-pito. ok? Oo ba. taga Manila. nahimumdom ka pa ha akon? maiha na gusto ko ikaw ig invite pe ro kay baga wa ko man nakikita nga gutiay nga sign na nahanumdom ka pa. mga sangkay. pa guihapon ako bisan kon langyaw. di man kam i maubos panguli.. nasering adto nga "Makuri sangpiton it tawo nga nahamangno.tawagon nira ito nga politics.ino ug "borrower from the chidren "." Amo na i ni gihap it nahitabo ha Dulag. Masering kamo nga puro la ako turab.Leyteno. Di ako nangilaa gud hit amon mga urupod ha Dulag pati Rizal hit kadamo! lol Klaro iton nga diri hagawhaw or wry hibangkaagan. Ngan waray man ngani mamati. mga childhood memories ko nga ha mga lugar ko na nanhinumduman kay 20 years na waray nam dida balay. Mayda lugod mag-uusyoso.. Well said Phil. walo. kon sinasangpit ako han akon Lola tapos di ako dayo n nabuhat.klaro ito nga aton panuyo. Mana Cecilia. Di ba? Usa pa alangan naman ako magbando hinin nga issue ha Ormoc or ha Mani la para hira manhirugda nga it ira binubuhat ha ira bungsaran. i ll invite yo u. Sulibangko. Thank you. Hala gi-os kamo kay slogan la ini kon di kamo dida gumios. manlusad.

. Di hira nakasantop nga di na iton mahapauli nga kinuha kay di man iton renewable. Yana waray na bato\/baras nga masa gang hit tubig. pakadi kamo panginano ngan pag burublig kita kn amo man it iyo karuyag.o bat nar uyag labi na kami it adi. lol amo guihapon an sering ni inay : deri mapantad it iya kalag. bato\/baras pero kay hain man hin kwarta para pan-regenerate hit Baybayon? Iton nga Baybayon pira iton ka centuries nga process han paghimo. . ta anuma n."..hahah a. baga amo gad la adto sorry la kn bga nah akabido ako.. Di man iton pareho hin lubi nga italpok mo.. mas maupay pagburubligan ta nal a kon anu man it problema ha at bungto kay para manla ghap ini ha aton ngatanan.See More amo na dorot yaw2 na waray mga hibangkaagan kamot saway didto ha dulag kon tomoo d ba iton ha iyo poros manla kamo magkarit. mas maupay lugod ada kn umuli kamo ngadi ngan manginanot sitwas yon tas kun gsto gud niyo pag bulig hit mga intawon mga tawo didi nga gudti gudt i cguro may niyo mga pamaagi ghap nga puydi ig share hit mga tawo didi. ."See More dere gad manhid. Iba na it pupulbuson hit balod hin hinay-hinay la nga paagi. Kitaa ka dida ha may DORE LCO hitaas pa kay mayda dagko nga bato\/canyon..oo kami gihap nadire hini nga pag abuso hit iroy nga tuna. (Maaram ak kay hang-out ko han High School :-D It iba nga dagko nga bato it ada ha may DORELCO harani kay surumpay man la ini. amo gad la adto kun ha iyo pag kita may niyo mahihimo para hit dula g. Actually. Damo ha aton molopyo it sugad. willing ako gumios diri para ha ak kalugaringon kundi para hit akon anak ngan hit masunod nga henerasyon. Di kita nasabo t bangin iton dida bukid sumpay hit Burauen nga Dulag hadto tapos may mga dagko nga bato. so kon ha iyo pagkita may niyo kapas pag bulig ha am didi pakadi kamo ngan pag bubligan ta ini. harigi hin balay kay ada naman i ton nga tubig ha saka. Ano ngani it ada ha iya atubangan amo it iya pinupulbos hasta nga nahim o nga bato\/baras amo it nahimo nga Baybayon.. Kalaw it masunod. (?) Ambot udo g. Sering han documentary nga it paghimo hit Baybayon natural process hit balod nga nasaka. Makaharangit ngan makalolooy hit mga tawo ha aton. Theory ko la.." makuri sangpiton it tawo na nahimangno. ?@kuya ramil: you don t need to say sorry kay mayda kita mga katungod pagpagawas hit aton mga opinyon ngan obserbasyon.. Tama ka. lol Amelita Flores Balitaw.g la tat komentaryo waray mananabo. Mana Norma. Yan a it mga ugat pa la hit lubi. kay kamatooran la taplong ha am it am nababasa nga mga komentaryo niyo maul ol kay kami it aadi bgat gin papamukha gud niyo ha am nga waray na nam gin bubuhat didi para mapa upay it bun gto. Pwede pa iton i-vacuum tibalik it. mga t kang ha gawas. manhid! Seguro kay every one is busy trying or fo rcing themselves to survive salit di nakapannginano na hin maupay. maupay man kamo kay siring pa hit iba ha iyo maupay na t iyo kabutang kay aada kamo ha abroad. san-o ta ini titikangan? myda ako gnpost ha discussion board parte unta pagco nduct hn mga symposium regarding environmental issues para mgng aware an mga kab atan-unan hni nga mga panhitabo ngan kon anu an mggng epekto hini ha aton kinabu   . ngan sorry la kun may ko nayakan nga para ha iyo masakit. kay hin.• parehas ito melit hit tawo na deri man"" bungol. Lani. pero napaka bungol la. kay kn c . it gnhahangyo la liwat naton unta nga an ada mismo ha dulag in mg pakita ghapon hin suporta para hni nga kawsa. Di na ada iton mapugngan pa kay" water seeks its own leve l. myda na mga ngpadangat hin suporta para hini nga adbokasiya. Ini nga mga bato mayda pa hini dida ha may San Rafael ada harani ha Hi ll 120.korek ba? Amo na. matubo.

" Salamat Wamil hit imo esplikar. kalug aringon tuna! Amo la. karuyag cdngon diri tinuod it amon mga obserbasyon hit mga panhitabo dda ha aton? naghah allucinate la kami? pakiexplain further kon anu it im karuyag cdngon hit "waray hibangkaagan" k bangin namimisinterpret ko la liwat. Informatio n is power la para ha akon. i just hope it won t be too late. It akon turab puro la iton opinion ngan pag-pagawas ko hit akon kabido hit nahit abo ha aton.diri ko liwat ito mabubuhat hin nag-uusaan k diri ako hi wonder woman. mayda ko pa matawag ngan maangkon ko n ga" Akon Ginikanan" kay makuri magin refugee ka ha imo kalugaringon nasod. bis kun hin. pero sad to say nga wry ha akon nasuporta nga mismo ada ha dulag.See More Amelita Flores Damo dinhi it nabulig hini nga kawsa bisan sekreto la. See More turaban ka lagi k crng ni m mama. it is one way of helping our people---educating them---pero mamingaw man. Bravo! Dire gihap ako napaka makarit.. Amo nga sige it ak yawyaw gihap para an iba nga di n akabati hit iyo huruhimangraw. . then. Dinhi na la ako kasayod hit iyo mga posts. di kita danay nakasabot nga mayda ta unless mayda nagsering ha aton or iginmugo kita kay di man nga tanan .. sugad ha at liwat nga di nanga i lob ada cg tat yawyaw. well. Dire la hira pareho ha ak on nga maaringasa! Kay amo man iton. bangin daw it huwes it map riso hahahaha! letlet: parte didton discussion board meju waray lat ma open ada na page pero ha tinuod la bisan hain magkirigtat mga concerned hit aton bungto ma tga palnet ma n o dere. it aton la nga kun hin. salamat. kon baga muta. salit nahangyo ako hit iu bulig. tod damot nasuporta hini! nadiri la pag yakan dinhi ha planet kay gusto nira ip aagi hin pag buhat kon ano man it puydi mahimo. let s be persistent kay bangin pagad ha urhi. @allan negro: bsan pa kon myda kita freedom of expression. we borrow it from our children. salit suportahan ta ini kay para man ini tat mga anak.o ma n it naruyag hin kaupayan para tat bungto ada kay bumulig hit pag ka orosa parat kaupayan. i m not surprised anymore.os na kalibutan. makasabot kay di man ako o . once nag kakaoroistorya amo init topic mahitungod hini nga pan hitabo.       . kon nag abogado ka. ?@allan: sir hinin nga isyu waray gad napakamakarit.hit oras espiho it aton kaatubang.hi. Ayaw kamo kabido or kasina ha akon kay waray ko man dinhi personal nga inaaway. hunahunaa daw. "we do not inherit the earth from our ancestors. karuyag ba cdngon mga kulang ini it ira\/amon panhunahuna? kon kulang it amon panhunahuna tungod kay waray hibangkaagan it amon mga ginyayakan. ma relaize nira aton conc erns. i think it nga terms nga "waray hibangkaagan" is inappropriate. Twenty years na ako ha gawas it akon la nga mayda ko pa uulian. btw dere ini isyu it pag taga politika. pero kita nga mga "waray hibangkaagan" it yawyaw.See More well.o it lumingkod kinahanglan t a maginano kun anot nahinabo tat iroy nga tuna kay aton ini katungod it pag prot eher hit aton tuna nga natawhan ngan hit bug. makabasa hit ak turab. kon wry hibangkaagan i t mga gnppnanyakan hit mga tawo dnh ha planeta labi na ad2n ngpapasaro han mga o pinyon. kami maaram kon ginhuruhimangrawan na ini kay waray man nagtuturab dinhi sug ad ha akon nga gagaranon! Igin lugar ko ini nga ak yawyaw waray ako magturab ugsa an Election kay masering namulitika di man ak nangilala ngani hira hin-o ito dida (pls refer to the disc ussion board)..

nangangatawa la ako kay bangin suno. Pero damo . kumusta? upay k na? lol! joke! damo na salamat kan kapitan raul dumaguit han brgy. nakabati hit huruhimangraw. pagkita kita ha? =D oo kita kita ha ?wahaha mana musta?ado? kanina ka pa louie nagsudoysudoy dnh ha planeta hehehe! anu na. Ngan marisyo ko iton aton lahi nga kaestorya hahahah. Dr<pd>. Say pa kon ada na kita natamak. wry hini dinhi pamulitika kay para man ini ha ngatanan..:(See More korek Melit. ay kay ako di ako hiton nautod kan Woody kay sering ko basta makig estorya ha akon nga Pinoy mag iiha amon turab hahahah.." cheers!! @cecilia degala arandia: amu ngni ipinaexplain ko ha iya kon anot iya karuyag cd ngon hit "waray hibangkaagan" kay ha akon pagsabot. nasering dayon nga akon mga patud kay naiha iton amon estorya b isan pagkikita pala namon. candao pagtugot na gamiton k o venue han akon cocktail\/despidida party recently.d nga igcring ha aton may ada kita "messia hnic complex" heheheSee More ?@kuya ramil: salamat! maaram gad ako myda mga nasuporta ugaring kinahanglan la ghap hn mangunguna. nakabaho kita hit familiar n.. Bisan pa balikdon seguro it mapa. Kukligi ha iba.. pinaagi hini nga at paggios.. patataw-an la buhay sa abroad hahahah .. Bwahahahaha! Nahakatawa ako hit mga mannerisms naton nga dara pa ngadi bisan hit ako bana. batasan di magbubuwa nga taga-didto kita or didto kita pagm.</pd> Jose Ri zal and Francisco Balagtas were only few of them.ga baho.ana.an lawn han ira hauz!!!! san o p mautro mabulig ak pag sayaw wahahahaha kami n melvan it padis wahahaha basta makarit ka hin lambada!!! • Balitaw ano. Bisan di pa ngani naka-landing it eroplano.g la. i like it wen u said: "we do not inherit the earth from our ancestors. nakatawa ako kan Woody kon mayda kami cos tumer nga Pinoy. Pagkamalan hi ya nga bakla! lol hahahahahah. Usa pa it aton hitsura.. See More ?@letlet: cheers gud ano? he he pkadi bis makag cheers. Weng. . abir pa manhimangno an ngpapakakurukaturo . ?@kuya ramil: makada gud ak d na maiha. iba man it aton pag-abat bisan ada pa la kita ha airport.. ngan tama ka. Sering ko nga dire n a hiya gumamit hiton kay bangin haara hiya iya gamiton ha trabaho. myda naton mga heroes (altho diri ta gusto mgng hero) nga ginamit an power han ira mga kamot para mkgsurat h in kaangayan agud ipakita ha namumuno han at nasyon had2 nga panahon nga nadiri hra han gnbubuhat nga pagtalumpigos han aton iroy nga tuna.. we borrow it from our children. makatara ka gud la gihap i t imo Ginikanan kay kon adto kita ha aton. pero maaram ako di re la ako an nanluha hin sekreto la. gi nsasaway ko iton hit iya kamahilig magtudlok gamit it lips.liwat mga pinoy nga napaka liwat di na n akaintindi tagalog puro na English hahahaahah Or usahay liwat di ha akon nakig e storya kay waitress la ako hahahah. Mga pagkaon nga Pinoy iton topic hahahah Kay bisan pa ano nga "imperfections" hit Pilipinas kay amo man it aton baga Nana y kon baga ha tawo bisan pa naton iton iglirong dire naton iton hikalimtan. Nahanumdom gud ako han pag-uli ko nakausa an tukar ha PAL han pag-landing an kan ta nga "Babalik Ka Rin" alagad nga ak tangis.. etc. nahiling na kita ha bintana pagkita hit Pilipinas. iba gad iton aton lugar.

magsusurog it hira ha imo.Di la it hira maaram nga ikaw it tag-iya. Kaupod an manugbanog nga inayad ko Ha baybayon ini ginpapalupad ko Karasa han hangin nga nahihinggop ko Samtang sige an durudalagan ko.. • Buynas ako kontra hit iba nga bata Kay hira diri na makakakita Han kahusay nga ha aton iginpasa . Makaharadlok. Uyo ngani kon namiling ito hira hin tr abaho. Unta mentras may panahon pa Atubangon ta ini nga problema Ayaw ta ini ibalewara Kay kairo hit mga sumurunod ta.. di ba? wahaha ako makig storya ak h imo cring l storya kita hehehe ako paratipig hin ne wdpaper ky ak igin baligya amo iton ak trbaho ngadi para makakwrta hhehehe myda kamo newpaper?akon nala ky ak iabaligya. namiling ak hn buyer k nakasamuk na. oi idoy damu ngd tam newspaper ha aprtment. san-o man nim kukuhaon dd? AMO NA INI Nag-uunahan an mga balud pagpulilid Tipakadto ha aping han kabaybayunan Kada hini pagharok ha ak tiil ha may kilid . makatarangis kon hunahunaon Kon anu it posible mahatabo ha aton Bangin usa ka adlaw pagmata naton Diri na kita maaram kon anu it at bubuhaton..Iba an kalipay nga hatag ha ak dughan. gios ngan paniguro Para diri pagtamakan an katungod mo! Kon napiyong an im mga mata Ipuklat iton pati an im hunahuna Tindog! Ayaw pagpadara Han panhadlok ngan pagtalumpigos han may kwarta!See More Wow! love this ..Han aton mga kaapuyan nga nanhiuna. Kay yana kon ha kabaybayunan magbabaktas ka Kukurumuson an im kasingkasing hin sobra An balud naabot na ha mga bungsaran ta Bangin ngani tubigon na pati it at kusina. Maupay ngan marisyo ini nga memorya Usa nga ikakaparayaw ko han akon pagiging bata Diri ini bastabasta mawawara ha ak hunahuna Kay diri ngatanan natatagan hin higayon makaekperyensya.. Komo mga mulopyo hin mahusay nga bungto Kaangayan na gad kita manginanu Pagyakan.

pau binid la ako anay::)) haha! perdi kami.. hehehe:) Amy nakatigo ako gihapon pero naawud ako pakig agaw hit premyo han kabataan ... to solve this problem in dulag. lol haha!. lol! haha! ayala sunod iinclude ko na ito na orgasm haha!!! @ mana amy thank you... Ti nood there are more than just one solution for the challenge....dre na kita mkaplit hin E MPE knda mano Steve.pan redhoy la iton hehehehe!! @tintin: waray ta ngahaw ton mahimo cg didto nla lugod kita utang kanda man nabi n ha ha ha.. knahanglan gud hn daku nga pondo pero pwede man kita makabulig para malikyan an mga posible nga panhitabo n d future ha bsan talagudti ta la nga pamaagi.. @ronald. bsan ngmamata kna nadiri kpa pagbuhat. hain n premyo? ipalit nat kanda mano steve hin EMPE. first we have to construct a breakwater to protect our shore line. Umpisahan pagbawal hit further deterioration of the shoreline ug river banks. na. salamat tim pag-appreciate tak gnhimo nga siday...very well said ! Narayhak ako hito nga imo mga pamulong. ?@edison: pag nakuha nim it premyo tkang kan mana amy. @ Wamil. layered.... kay bga puro pareho man lat gigamit nga liqueur hit b5 ngan hit orgasm. it b52 aada ha shot glass. tnx for the excellent service damo nagkalilingig han mga ira nainom cge order l a hin order haha!!! it makatigo may premyo nga P500.. this should be built about a 1\/2 mile from the shore.amu na mana? =D Angeles. an ak mga bisita nagana pagpinantilaw tanan na drinks.. damu na it pukaw pero kinahanglan pa bantaron gud k nahubya p a pagmata hehehe! pareho ba kon aga... haha kay marasa kaprepare ni taboy. pangutang nla kita hne.. nabasahan ko la ini ha tshirt nga gndesign ni Tado:??Gutom ang bayan dahil may s wapang!" amu na? =D   . @mil it b52 mayda man Grand Marnier pa na Ingredients hito. this a gg dollar problem in which our town dont have $. Naglalaum la gu ihapon ako nga mapupukaw it panhunahuna labaw na hit aton mga kabungto. pag-irignon nala kamu nra kuya ramil and tintin hehehe! oo daw hehehe tas padad-i ak ngni hn usa ka tagay k diri na ak nakainom h2 =D @edison: pare ice tea lat ak tas padis chezz bred ha leyte park and go heheheheh he ?@ dniz oo pare waray problema kon asya la bis padaw kanda kim s paulo bakeshop kita palit hin chizbred heheheheh @edison: chegeh pare mahulat ak hito hehehehe amo na ada ini an video version han mga picture ni eric.00 (five hundred pesos)! hahha ha ha ha ok tin no probs tungaon ta nala palit kitan empe ha ha ha SURE! hahaha! lol. ada nagkahuhubog gad haha!!!! aw it makori h2! taboy nagud ito.. ?@mano romy: mano. ha ha ha taboy nagud iton... bali t. agree ak hito ha m mano. ano man ine ky Orgasm man ngy-an. haha oo it sukli ipalit nat hin safari. it pinag kaiba la kay it orgasm on the rocks.

myda ka gusto iyak an. =D Anyway. kay tungod nagkuk uri hi juan.. an pobre n ga Juan.ano an nahabo? waray.. Ngan ha kamatuoran la. Mayda mga Juan nga maupay an panginabuhi. Lugod... babalewarayo n nala it mga nanhihitabo dida ha ton palibot. Pareho hira aw are han mga panhitabo. kan juan. kadamo na it nagpatay ha pilipinas para tumindog. @mana Amy: diri pa ako sayud kon anu it ira mga pitad nga gnhihimo.so hain tim uunahon mamatay ka hit gutom or be aware of this problem. Sir.See More Una hit ngatanan. Aware ako hit natatabo pero syempre. dir dnhi pwede it no comment hahaha! balit. oi te. ginpapasagdan la nira an ira mga igkasi nga magkamang ha kakurian. igsakripisyo an ira kalugaring on.ok la ha imo (Mrs<pd>. Pero an mga Juan nga m aupay an .kabutangan. Lugod. waray rason para diri naton makabutan it aton mga karuyag o hingyap ha maupay nga pamaagi. diri sugad kamaupay it akon trabaho.. Siguro kon ini nga mga Juan magbinuligay. It importante la.hala ipagawas ton =D ini nga diskosyon waray katimahan. See More hahahahhahhahhaha. sayud kita bisan b alikon pa naton tat History class parte han mga nangagpatay para la tumindog han aton mga katungod.. maram ak.Waray naging konkreto nga resulta. andam ta ini tindugan. Diri ton dapat himuon nga rason nga salit kay napalit an mga botos.</pd> Ramos.. Bahala it nga mga indio nga mga Juan kay katuyo la naging pobre hi ra. I got your point..nawarayan desisyon it usa nga tawo kon nagugotom. It aton katungod waray kabalyo ng a bisan anu nga klase hin currency. the bottomline is kinahanglan gud it mga tawo (pilipino) mga bag-o Bahin hit pagkinuha-i hit bato\/baras ha Daguitan River.ano na pirmi iginbotos ni juan it nga swapang nga politiko..hain naman an mga dulagnon? k anu diri natindog para han kamatuoran? katuyo manla hit mga tawo nga ini nga mga swapang. Oo. sahu man basta kay maupay it a kon kabutang. ira pinangagbotosan.     .sanglit i loba kon anoman it ira buhaton kay ginpalit nira an iyo mga katungod.kay it ira hun-huna l a pirmi intawon kon hain hira makuha hin bugas adlaw adlaw.kay ano. That s my mother s maiden name.pero ginugutom hi juan. diri ako Mrs<pd>.kay ambot kay ..no comments ak.. Kay anu man? Kay diri ma n naton ginbuburubligan.</pd> ramos) bangin maupay it im trabaho nakagyakan ka hin ma upay bahin hini nga problema. Pero nasiring hi Don Juan. diri ko kaya gumios hin nag-uusaan kon magios man ako. damu it akon iginkakilala nga mga ig kasi ko pobre nga Juan nga diri napadara han kapobrehan para diri tumindog para han kamatuoran. I belong to the other Juan.paano an mga pilipino nga mga waray trabaho! ambot kon nakaghuna-huna pa hira intawon bahin hini nga problema. ano man it hinihimo hit mga opisyales hit Dulag? ano it ira ginhihimo para ma stop ini nga negosyo? ngan kaupod h2 nga pagbabag-o an paghaluag han huna2 para atubangon an problema hin eksakto.Hi juan aware an nahatabo han iya paligid. mas gin-uugupan nra an mga swapang ha sosyedad.para han kaupayan.kan kanay sayop. Pero diri ngatanan nga Juan nagkukuri. Eksakto iton nga im siring. In fact. negatibo pa it aton perception ha ira. kay adi an mga swapang nga mg a politiko nagbinalik balik ha gobyerno..

. Mercado ngan ha DNHS nga mga well-maintained nga mga banyo pati shower. amu la tak reaction.nakdto na ha bulan(deri an akon barbero) . Kay amo man an legacy nga igin bilin han mga tawo. Ako nanganugon ako nga kalaw umabot it panahon kay amo man iton "water seeks its own level" waray ko na uulian ngan pa.=( Makaradlok gud. It kasugaran pa hit aton environment ha Pilipinas kay k ulang man hin awareness it mga tawo pati mga korporasyon. while cge a m kaon hi ate helen am topic.. nagluto levhon paksiw.. Malimpyo man ha lawas it mga Pili     . Sering pa waray pagbasol nga nahauna! See More Man-made problems have man-made solutions ! Kon it tawo nage-explore na ha unive rse. =D ha bato la tumama.gbalik-balikon. Tidson mo yana. nah akangirit ak mano han parte han m barbero... Dulagnon gud.. Amo na.. Unta mayda hini ha Plaza. agi mana. Di man iton sering han ako Lola nga pareho hin harang. deri la unta mahanabo ha Dulag an nahatabo ha Ormoc. abaton mo dayon it harang. lol. Pero kay amo man iton "what you don t know can hurt you" kay di man naton kontrolado it pagbuot hit panahon kon mag-aano ngan kon san-o.. amu ngayan hehehehe! nak nabatian la dd2 ha dulag it nga bulan nga taga cambula ba or candao? marisyo. Hasta nga it cyle nag-perpetuate la. Kay it iba gad udog myopic it pananaw ha kinabuhi Importante la it ya na dire it buwas ngan masunod nga adlaw. politician s. siguro it iba diri la nababaraka kay bangin diri nra sugad kahigugmaon an ira mg a anak ug iba nga kapamilya nga posible maapektuhan hini nga kasugaran. =D Nakaporot ako hin damo nga oral history han mga harampang kan Man Ponce(Bulan) u g an my other barbero hi Man Pedro(Barok). Nahahadlok ako diri para hit akon kalugaringon kundi para hit akon anak.hahahhaha. makaharadlok man iton. nagtitikang na kami pagorganisa ngan pagtikang pag fund raising para ngatanan hit at kabatch makaatender hin waray bayad. Umpisa ha Elementary labi na kay ada gud naumpisa it habit or na-reinforce it habit hit tawo kon bata pa hira kay amo man it ira hink ikit-an ha iba nga tawo. Mag-aano man kita kon urhi na it nga tanan. nakakahimo pa magpatawa. u ltimo banyo waray. Amo balit nga usa pa nga kakulangan it public utilities ha Dulag.. Ambot kon mayda Environmental Studies nga parte hit curriculum ha eskwelahan lab i na yana nga mga panahon. businesses. or bangi n liwat tungod kay mayda nira kapas para bumalhin nala ngd2 ha langyaw agud diri nira makit-an ug maeksperyensyahan an sugad nga kamutangan. To all Batch 88 of DNHS.. Danay bisan deri ako napa-arot natamb ay ako ha barbershop tungod han mga harampang.. Simbahan. an Bulan ug Barok Class A adto.. Start na kami fund raising yane adi hi ivan ha balay.deri ka kila la kon waray agnay.may paglaum it aton situation ha t una.=( Amo balit. sana mayada umabot nga usa nga tawo nga matindog hin deri la liwat self interest it intention.. karasa amo am pamahaw. Waray na kahulugan ha a kon hadto an "there s no place like home" kay waray na man.. We aim to sta ge the most mind blowing Alumni Homecoming of DNHS ito nga worth gud iguli hit m ga adto ha harayo. bs gud liwat it pinoy ada hin makuri nga sitwasyon.Angeles...pero baga hino daw la it makarit nga makagpabago.

n.... Sabang 30) wa ako sabot hit ponsyon liwat kada baranggay. Kaupay hit im hinumduman kan Anacleto..balikon everytime makita kita hini nga mga aton naagian han hadto. nahimo na la ugaring ini h iya nga intremesan.....cambo la lugar nga akon ginikanan. way to go! umabot clayton ha dulag tagalog speaking ini hiya hadto tikang gud manila pakian hi la nyo.. At least ikaw naiba (ngan very polite) an imo remembrance h a iya.....anu pa ba kaya kun mgiha ine.. nagsusudoy anay hiya sampilot.. ano an epekto ht pakabuhi na bato-baras nt??kenu man yna nabaha na ha mga lugar bata. naagi ngani ha balay.. axa iya yakan. Meneses) himself and his "Identical twin" . ngan wa na salad.agumento kono an aragmot yana kay Paper Bag na it burutangan hit "BH". akon asawa an na sista. adi na mano marlon yucamco an m request na pic ni Mr<pd>. strickto na yana it mga Hermano\/Hermana.</pd> Anaclito CLITON Tobilla.. ayaw na gad man pagtawaga hito nga ngaran hi cleton..peace pa dax..bravo... hehehehe!! pirmi la mag inggat it simod mga tawo ha dulag damo it patron ngan tapos!!!hahah ah... gin invite ko ha mga bata han dulag??ha aton environme na dre baraha-an han una???kairo an mga an dako na mapipirwesyo:(( ikaw nga friend. go! pero mano. it past dire na mababalik an mga memories nala it aton babalik. hiya man gihap nalilipay kay nakapa huway dayon pagsinudoy. still kicking pa knu hya... meet the creator of PG (Da x T.hra ikumusta ak ha ira tanan. tag -usa nala gihap kono katiros it sura...miss you brod.at le3ast ikaw alive and kicking. Mano Marlon... ay! An Harupoy han tun-og nangalimyon Naginhawa adton may pagkasakit Kalipay ha dughan binabati An himaya nga waray kapa-it An alimyon kalipay Himaya nga labi Ay Borongan ikaw sayod Han higugma nga nga ha dughan tinurok     ... Ada amot anay kamo para hatagan han Ribbon..pino ano nga kinukulang hin sugad nga facilities? amo na. nahanumdom ak hini han d pa gud hiya nagppedicab.. lagos anay kadali ha centr o pa BP.. hain na an m mga po ems? waiting na ak ha iu ni kuya ramil. Title:Poems <b>Harupoy an hangin</b> tun-og nangangalimyon Kalipay ha dughan Dughan may pagkasakit. upat nala it nasalin na patron yana nga Mayo (Roxas 21. dako nga kalipayan iya hatag ha amon. happy memories.. tapos amon ginpapakanta. ginpapakyaw iya baligya. sring niya ha amon "sal amat kay first lab ko gud an pagkanta. gint atawag namon... nyahahahaha Maintenance check anay kita yana mga sir ngan man. @mano danny and eric: maupay ito nga iu plan.pards . M agsaysay 29.. ganansyado pa ngan nakakanta pa. ak la ini baga ootrohon para han waray pa pakakita. Maricum 28.

2011 10:39 pm) Gugma imo ginbaliwara Ginbaliwara ngan liwat ginpara Ginpara ha imo huna-huna Huna-huna han akon paghigugma Paghigugma ko ha imo Imo na ginbag-o Ginbag-o pati pagkatawo Pagkatawo nga waray pagtoo Pagtoo hiton mga tawo Tawo nga sugad ha imo Imo ginsamaran nga dughan Dughan puno hiton kabiduan Kabiduan hiton kalibutan Kalibutan ikaw pa an nakit-an Nakit-an ko nga gugma Gugma imo ginbaliwara <b>MINGAW</b> (April 26.Buhi gud la an paglaum Nga madangat man kalipay ha dumdum Aadi pa an tigaman Matam-is nga diri hingangalimtan Ha kapara diri daw gud Mapaso pa an imo haruk <b>Kabiduan</b> (april 26. 2011 11:09 pm) Haropoy nga kagab-ihon Ikaw an gindudumdom Kamingaw nga gin-aabat Ha imo naghihinulat Hain ka yana namumutang Anu dawla iton imo kahimtang Agoy agoy hin kuri gud man Kon dire ka natatan-aw An makit-an ka akon ungara Makaupod pa maupay unta Pakadi na mingaw dayon mawara Kalipayan ko ha imo nakakakita Ini’n kagab-ihon halarum na Ako in makatorog pa Hingyap ko la ha akon pagmata Ha portahan nagkakatok ka na! <b>LIRO</b> Ha butnga han kabukiran Harayo han kadam-an Amo an lugar Nga akon ginsisirbisyohan .

Harayo kaupay Han akon gindakoan Dako nga sakripisyo An akon gin-aagian Makuri an tubig Sugad man an suga An signal han cellphone Agsob magkawara-wara Didto la ako mamakita Mayor nga nagmamama Lagas man o bata Nakinisam-kisam an baba Mapakadto ha baryo Panginano han mga tawo Ha luyo han kamauran Pipiriton kay sirbisyo man Baloto an sasakyan Color brown it katubigan An life jacket nakahigot Ha lawas kay naghihirot Masulog an agos May liro ha tubig Karisyo pagkit-an Ha luyo hit kakurian Ha gutiay nga baloto Kami in ginsasakto Malup-ag ha salug Para maka pwesto Marisyo an biyahe Bisan mga nerbyoso Nakiniling-kiling nga baloto An driver nareklamo Pamakuna han MR SIA Amon tuyo ngadto Ha hagtaas nga kabablayan Tuhod ko nareklamo Pupugulon an bata Kay hiya in nagwawala Kon tusukon han dagum Nakuruo upod it luha Dire ko hingangalimtan Mga baryo nga ginkadtuan Libertd. tangbo Malobago ug bulawan Damu nga kabataan An amon nabuligan Ipaharayo han sakit Nga nagdadara hin kakurian . maputi.

Ha ngaran han serbisyo Ako in mapakadto Bisan ha kaharayuan Dire ako mapupudngan Makuri man nga dalan It akon gin-aagian Dire ako mag-aalang Kay an Ginoo, kaupod ko man! <b>SITWASYON</b> (apr 19 20011 10:25pm) Dire ka naman hine napaabat Ha imo txt o tawag nagpipinanmulat Ano dawla hine’n kasugad Ginkalimtan na an mga saad Harayo gud man nga relasyon Cellphone la it komunikasyon Pero kon sugad man nga sitwasyon Inin relasyon naangay la tapuson Nakabiling kana ada hin iba Ngan ako in ginliwanan na Hinaot la ikaw magpahibaro Para it tanan ma klaro Dire ako maghahaya Kon ikaw in mabaya Lugod akon iglilipay Kay aadi man liwat hi inday…

Title:News Collection <b>Pribado nga kompanya angay mag-empleyo han mga PWD</b> Angay daw nga magpatrabaho an mga pribado nga mga kampanya han mga tawo nga may kapansanan. Sumala han Magna Carta for Persons with Disabilities o R.A. 9443, an mga PWD, o mga tawo nga may pagkure ha ira pisikal nga nga estado sugad man ha panhuna-huna in may katungod nga mahimulig ha usa nga produktibo nga sosyedad. Pahayag ine ni Information, Education and Communications Division Chief, Rizalio Sanchez han National Council for Disability Affairs (NCDA) durante han kanan dz RB Radyo ng Bayan ug Philippine Information Agency “Talking Points”. Sering niya an mga pribado nga kompaniya nga magpatrabaho hin PWD in mayda makak arawat nga insentibo. An Magna Carta in nagsesering pa nga an amo nga nag-eempleyo hin mga PWD in mayd a 25 porsento nga iban ha ira buhis, ha ira ipinapasuhol han ira mga empleyado, ug 50% daman nga iban ha ira magagastos kun ira himoon in mga pasilidad nga PWDfriendly. Nasabi pa daw nga an Japan in modelo han pagigin disability-friendly society. Ha Pilipinas la daw una nga nahibaro an Japan han edukasyon para han mga PWD, ug dinhe daw ha Pilipinas panhibaro an ira mga eksperto nga mga magturotdo, yana d aw, kumpleto an kanan Japan vocational rehabilitation centers hin mga higamit ug mga maestra. Iginpapatuman daw han Japan in quota system, nga 1.3% han ira mga empleyado han pribado nga kompanya in mga membro han PWD.

Tikang yana nga adlaw, Hulyo 17 ngadto 23, an NCDA in nangunguna ha pagdumara ha n ika-33 nga NDPR nga mayda tema ‘Making the Rights Real for Filipinos with Disabi lities’ diin haluag nga ipinasasamwak an mga kinahanglan han mga PWD, tikang han p aghiroti ha ira ug pagtagad nga may pagrespeto. (opt/PIA-Samar/Trans:Alice Nicar t) <b>PNoy uunahon an pagtuhay han pondo ha PCSO</b> Nagsering hi President Benigno Aquino III nga uunahon niya an pagtuhay han panal api ha basi mahisiguro an pasigi nga hinabang ha mga kablas kontra daw han imbis tigasyon ha nagin anomaliya han ira public relation. Ha pakaintindi daw han Presidente, mayda mga baraydan ha pira nga mga hospital h a nasud nga naabot daw P3 bilyon ngan dire na daw ngani, kinakarawat an mga pasy ente nga igin-eendorsar han PCSO. Karuyag daw han Presidente nga igpasigi han PCSO an marig-on hine nga panalapi b asi ine makabaton ha mga baraydan ha hospital nga maiha na daw nga obligasyon. An PCSO in nahisumat pirmi la hadto kulang hin pondo nga pirmi la napaayaw han o pisina han Presidente tikang han Presidential Social Fund (PSF). Panginginanohan daw han Presidente kun kay-ano nga nabankarote ine nga PCSO, nga n kun kay ano nga gintugutan man han board in sugad nga kadako hin pondo para in telligence fund, ha linabay nga unom ka bulan. Dire na daw kinahanglon in mga pag-imbistigar pa kay iya daw ipapatawag hi Chair man Margarita Juico ngan papakianhan kun asya man gud an natabo ha PCSO. Mayda na ginbubuhat an Kongreso nga imbistigasyon ha igin-aalegar nga mga anomal iya ug pag-abusare han pondo ha PCSO(opt/PIA-Samar/Trans:Alice Nicart) <b>PNoy igsusumat na an masunod nga Ombudsman</b> Igpapasabot na daw ni President Benigno Aquino III hit masunod nga semana an mas unod nga Ombudsman komo kabalyo ni anay Ombudsman Merciditas Gutierrez. Ha usa nga interview ha iya matapos an panhatag hin balay ha mga membro han PNP ug militar, ginkonpirmar han Presidente ha Calamba, Laguna, nagsering daw an Pre sidente nga nakayakan na niya an duha nga aplikante han pagka Ombudsman. An bag-o nga Ombudsman in masaliwan kan Gutierez nga napiritan mag-resign, matap os igsalawad in impeachment han mga membro han Kamara de Representantes. Hi Gutierrez in kenehaan tungod han iya daw paghatag proteksyon han anay Preside nte ug yana Pampanga Rep. Gloria Macapagal-Arroyo, agud dire makehaan tungod hin mga anomaliya durante han iya administrasyon upod na an Fertilizer fund scam, H ello Garci scandal ug national broadband network (NBN) deal. Ha di pala maiha, gintudlok han President an anay propesor ug abogado han San Mi guel Corp. lawyer nga hi Francis Jardeleza komo bag-o nga deputy ombudsman for L uzon. (opt/PIA-Samar/Trans:Alice Nicart) <b>Gobyerno nag-aaghat san naangay nga estudyante nga mag-apply san special empl oyment program</b> An gobyerno nag-aaghat san mga pobre pero kaangayan nga mga estudyante sa bug-os nga nasud nga mag-apply dida san special employment program para makabulig madu gangan an kita sa pamilya. An mga batan-on nga naedad 15-25 anyos pwede mag-apply sa ilarum san kanan gobye rno Special Program for the Employment of Students (SPES). Sugad ni Labor Secretary Rosalinda Baldoz, an SPES in sayo nga tulay tipakadto s in promal nga pantrabahuan ngan nakakadugang san hibaro san estudyante pinaagi s in produktibo nga trabaho. Sugad niya an 15 anyos nga estudyante pwede na makonsiderar nga kaparte san pwer sa san magtatrabaho. Sugad ni Baldoz, pag-abot san 15 anyos, pwede na magtrabaho, sanglit adton masar ig an pondasyon san edukasyon tikang sa ditoy pa sira ngan labi na kon yaun sira kurso nga tuang san ginkikinahanglan san industriya, dako nga bulig ini para ma pahitaas an makatrabaho sadton mga mga skills o hibaro sa labor force, ini an su gad ni Baldoz durante san Pilipinas Natin forum san Cabinet’s Human Development Cl uster. Sa ilarum sini nga SPES, an mga batan-on magtatrabaho durante sa Pasko o bakasyo n dida san pribado nga mga kompanya ngan ahensya san gobyerno. An estudyante pwede magtrabaho bilang tax mappers, sa mga buhatan, barangay, per sonahe nga tagsurvey, encoders ngan school assistants.

Sa ilarum san SPES nga balaudnon, pareho an gobyerno ngan pribado nga sector mag bubulig san sweldo san student-beneficiary nga diti maubos san minimum wage nga ginpahamtang san balaudnon. Sugad ni Baldoz, an SPES in kasumpay san 22-point agenda ni Presidente Benigno C . Aquino III. (opt/Ailene Diaz/PIA-Northern Samar) <b >Pinanmuno-an han Pangulo an AFP command conference ha Camp Aguinaldo</b> Nakighimangraw hi Pangulo Benigno S. Aquino III kakulop (Biyernes) ngada han hig taas nga mga opisyal han Armed Forces of the Philippines (AFP) didto ha Camp Agu inaldo, Quezon City. Kataliwan han iya pagbisita ha Bocaue, Bulacan ngan Calamba City ha Laguna kon d iin pinanngulohan niya an pag-intrigo hin housing units ngadto han mga tawohan h an AFP ngan han Philippine National Police (PNP), diniretso hiya ngadto ha AFP h eadquarters ngan nagdumara hin Command Conference agud masusi an situwasyon han nagpapadayon nga mga reporma ha militar. Lakip han panguna nga mga ginhisgotan dida han komperensya an kahimtang han repo rma ha pagtaga-salapi, an modernisasyon han AFP ngan an kahimtang han pondo hini , ngan an implementasyon han Internal Peace and Security Plan Bayanihan, ngan an mga proyekto nga ginpopondohan han Department of Energy (DOE). Nagsering hi Armed Forces Chief of Staff General Eduardo S. L. Oban Jr. nga nagk aada hin higayon an Pangulo nga mahibaro-an an estado ha pagkayana han implement asyon han Internal Peace and Security Plan Bayanihan. Lakip dida han presentasyon han Bayanihan Plan, sering niya, an mga rekomendasyo n agud magmauruupay pa an implementasyon hini. Bahin han modernisasyon han AFP, nagsering hi Oban nga komitido an militar pagpa uruupay pa hiton mga sistema han programa ngan hin padayon nga pag-establisar hi n bag-o nga mga reporma nga kahingangadto-an hin masdayag ngan katataporan nga A rmed Forces. Presente gihapon dida han command conference hira Executive Secretary Paquito Oc hoa ngan Defense Secretary Voltaire T. Gazmin. (opt/PIA-Eastern Samar/Ginbinisay a:DUM) <b>43rd Infantry Battalion binalik na ha Samar</b> Kataliwan in tulo ka tuig ha Lanao Del Sur an mga tropa han 43rd Infantry Battal ion in umabot han Pier 2 ha Catbalogan City han Mierkoles nga adlaw, Hulyo 13. Gintapo ini hira han mga sundalo han 8th Infantry (Storm troopers) Division. Kadungan gihapon an pag-pagikan hin tropa han 3rd Scout Ranger Company ngan 1st Light Armor Platoon. Ginpangunahan ni commanding officer han 8ID Major General Mario F Chan kaupod hi Catbalogan City Councilor Hon. Stephanie Uy komo guest of honor an mahinungdano n nga okasyon. Iginpa-abot ni Uy an iya mapaso nga pag- welcome han mga taga 43IB ha ilarum han pamuno ni Lt Col Madarang. Sugad man iginpabalon han batan-on ngan mahusay nga konsehala an iya pasalamat h an mga element han 3SRC ngan 1LAP han ira maupay nga pagserbisyo han katawhan ha n rehiyon otso. “Be guided with the maxim that as soldiers we are here to serve and not to be serv ed,” segun kan MGEN Chan. Dara han kadugangan nga tropa tikang ha Lanao del Sur, mas magiging andam ngan m akusog na an tropa nga magpapatuman han ira mandato ngan serbisyo. Ginduyugan han banda han 8th ID an damo nga sibilyan ngan katawhan nga mga parye nte ngan kasangkayan han mga sundalo ha Pier Dos an mahinungdanon nga pag abot n gan ha luyo nga bahin naman an paggikan han mga tropa nga sumakay hin dako nga b arko han navy. (opt/trans: NBQ/PIA 8-E Samar) <b>Mga katungod han mga tawo nga may kapansanan</b> Magsasalin-urog hiton sunod nga semana han ika-33 nga pagtigaman han National Pr evention and Rehabilitation Week. Ini nga semana an pagkilala han mga tawo nga may kapansanan (persons with disabi lities)komo parte han aton sosyedad. Dida han ginbuhat nga pakihimangraw kan Rizalio “Zaldy” Sanchez ha programa ha radyo nga Talking Points, ginsabi niya nga may-ada mga igo nga balaod nga nahatag imp ortansiya ha mga tawo nga may kapansanan.

Ginlinaw ni Sanchez nga an mga pribilehiyo in igin hahatag komo pagkilala ngan p agtimangno han mga katungod han may kapansanan. Ginhuhuruhimangrawan gihapon an katungod pantawo nira kinahanglan daw irespeto g ihapon an ira dignidad komo tawo. Hi Rizalio Sanchez an Chief han Information and Communications Division ha Natio nal Council on Disability Affairs. Usa ha mga balaod nga iya ginsabi amo an Republic Act No. 9442 nga nagsasaysay n ga mahihimo makuha han may kapansanan an 20 porsiyento nga diskwento ha ngatanan nga papliton ngan serbisyo publiko. Dugang pa ni Sanchez, may-ada daw mga balaod nga nahatag importansiya dara kay m ay-ada mga pribilehiyo nga iginhahatag an gobyerno sama han senior citizens, tin atagan gihapon hira hin 20 porsiyento nga diskwento ha tambal, pagkaon, sinehan, pagpatambal , pasahe ha tuna, dagat o bisan pa eroplano. Usa daw gihapon nga balaod amo an Republic Act No. 9442 nga may-ada prebilihiyo nga masunod:educational assistance ha tanan nga lebel han edukasyon tikang ha pr imary tubtub tertiary, kaupod pa an vocational courses, ha pub;lic o private nga eskoylahan ; probisyon nga magkamay-ada express lanes para ha mga may disabilit y labi na commercial o government establishments; sugad man an pagkamay-ada igo nga insentibo para ha mga tawo nga natimangno han mga tawo nga may disability. Papanalipdan gihapon han balaod an mga PWDs nga ginbi-bi-ay-bi-ayan o gin-tatama y, ngan diskriminasyon. Segun hiton balaod an patok han first offense ha kun hin -o man an mapamatud-an nga nakasala -indibidwal o organisasyon o korporasyon – in pamumultahon hin diri maubos hin P50,000 ngadto ha P100,000. Labot pa an usa nga tawo nga napamatud-an nga nagtalaps hin balaod ha siyahan ng a pakasala in possible ma-preso hin unom ka bulan ngadto hin duha ka tuig. Kun hin- man gihapon an mapamatud-an nga nakasala tawo man korporasyon in pamumu ltahon hin diri maubos hin P100,000 ngadto ha P200,000. Posible gihapon mapreso kun igpapadayon niya an pagtalapas han katungod han may kapansanan, hin duha ngadto ha unom ka tuig. Nasabi gihapon ni Sanchez, nga dako na gud man an gin-bag-uhan an mga tawo ha is torya han katungod pantawo han mga PWDs ha sakob hin 20 anyos, natuod hiya nga m as magiging matimangnuon an mga tawo han mga PWDs ha masunod nga mga panahon.(op t/trans NBQ/PIA 8-E Samar) <b>PNoy ipapasigi an mga reporma ha luyo han mga kritiko</b> Nagpatapod hi President Benigno S. Aquino III ha atubangan han mga Obispo, misyo naryo ug mga membro han Philippine Council of Evangelical Churches (PCEC) nga ig papasigi niya an iya obligasyon nga pagpatuman hin ungod nga mga reporma ha luyo han mga oposisyon ug kritiko. Ha iya mga pamahayag durante han ika-29 Biennial National Assembly han PCEC ha H otel Vida ha Clark, nagsering an Presidente nga an iya administraysyon nga an iy a administrasyon in in komitido nga makabuhat an mga kablas nga mga pamilya, mag -upay an ekonomiya ngan ipatuman an maupay nga panggobernohan ngada han katapusa n han iya torno hit 2016. Sering pa niya niyan han Hunyo 2011, nahisumat nga haros dos milyones nga pamily a an nakakarawat nah an Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) ug Conditional Cash Transfer (CCT) nga ipinatutuman han Department of Social Welfare and Devel opment (DSWD). Nagsaad pa daw an Presidente nga an kanan PCEC iginsaad nga pagbulig ha goberno ha pagpatuman han 4Ps ug CCT, iya iginsering nga dudugngan pa daw niya an mga be nepisyaryo han ngadto hin 2.7 milyon nga pamilya ngada hiton una nga tulo ka bul an hit 2012. Samtang an PCEC national director, Bishop Efraim Tendero in nagsering han Presid ente nga ngatanan nga Obispo ug mga misyonaryo in nagkatangdoay nga mabulig hito n iya administrasyon ha pagpapabuhat han kahimtang han mga kablas, bisan pa han mga programa pangkamurayawan, ha panmatasan ug ginawian sugad man han maupay nga panggobernohan.(opt/PIA-Samar/Trans:Alice Nicart) <b>Malacanang: Singbahan Katoliko kabakyang han goberno</b> Nagpahayag an Malacanang nga kabakyang han goberno an singbahan Katoliko ha pagugop ug pagduso han kaupayan han mga molopyo ug ginhihingita daw gud ha mga masu nod nga panahon an pakibasumpayan hine ha Catholic Bishops Conference of the Phi

lippines (CBCP) ha ilarum han pamumuno ni Cebu Archbishop Jose Palma. Dida han press briefing ha Malacanang han nakalabay nga Hoybes, nagsering hi Pre sidential Spokesperson Edwin Lacierda maupay man daw an relasyon han administras yon Aquio ngada han singbahan Katoliko. Natoo hi Lacierda nga an kapili kan bishop Palma ug han iba pa nga mga opisyales in magdadalan han kanan goberno bag-o nga makikipagrelasyon han Singbahan. Ngani daw, sering ni Lacierda, ira na inuunat an ira kamot hin pakipagsangkay ha singbahan Katoliko, labi kay ngaduha man daw hira in magpareho an katuyoanan an kaupayan han mga Pilipino ug andam daw an goberno nga madumara han sayod nga pa nggobernohan sugad nga karuyag han singbahan. Sumala han CBCP Statutes, hi Palma in malingkod komo CBCP president hiton Decemb er 1, 2011 ug iya sinusundan hi Tandag Bishop Nereo P. Odchimar, nga nagdisisyon hin dire na pagdalagan otro ha ira piniliay.(PIA-Samar/Trans:Alice Nicart) <b>Kinahanglan mag empleyo an mga pribado nga kompanya hin persons with disabili ties</b> May-ada ba niyo empleyado nga persons with disabilities (PWDs)? An mga PWDs in mga tawo nga may-ada iba nga abilidad dara hin mental, pisikal ko n sensory ngan iba pa ugaring tinatagan proteksyon han balaod nga ma empleyo nga n matagan pareho nga oportunidad han mga maupay o normal an kalawasan. Segun han Magna Carta for Persons with Disabilities kon R.A. 9443, an mga PWDs i n may-ada gihapon mga katungod sama han iginhahatag han mga mulupyo nga normal s ugad man nga maki-urusa ha sosyedad. Amo ini an iginpahayag han Information, Education and Communications Division Ch ief Rizalio Sanchez han National Council for Disability Affairs (NCDA) ha dzRB R adyo ng Bayan ngan Philippine Information Agency s Talking Points. Igin-esplikar niya nga an mga pribado nga kompanya nga na –empleyo hin mga PWDs in nakakarawat hin mga incentives. Kun ikaw nga kompanya nga na empleyo hin PWDs may-ada ka 25 percent tax deductio n nga iginbabayad han mga empleyado ngan may-ada gihapon 50% para gastos nga mag ing PWD-friendly an workplace segun ini han Magna Carta for PWDs, pulong ni Sanc hez . Iya gihapon ginsabi nga an Japan in ehemplo hin disability-friendly society. Samtang, an nasud Pilipinas an nag pakilala ha Japan han PWD education. An mga eksperto daw ha Japan in bag-o pala nga nahibaro, mga 1970 pala ugaring m adagmit hira nahibaro, Yana daw kun kumadto ka ha Japan, an ira mga vocational r ehabilitation centers in kumpleto an mga facilities pati trainers. May-ada daw g ihapon incentives. Yana daw, may-ada quota han Japanese government implements nga nagmamandar ha mg a private companies nga tagan akomodasyon an 1.3 percent han total workforce par a PWDS. Tikang han July 17-23, an NCDA in mag mamangulo han ika 33 nga National Disabili ty Prevention and Rehabiliattion Week (NDPR) nga may tema :‘Making the Rights Real for Filipinos with Disabilities’ kun diin gin paparugdug an kampanya han public a wareness para han mga special needs han PWDs tikang ha preventive measures ngadt o ha ethical treatment. (opt/NBQ/PIA 8 E Samar) <b>Aquino nanguna han pagdistribwer han housing units para ha AFP, PNP personnel ha Bulacan</b> Ha pagtuman han iya panaad para hin housing program ha katawhan, pinangunahan ni Presidente Benigno S. Aquino III an ceremonial nga pagdistribwer han mga housin g unit ngadto han kwalipikado nga mga personnel han Armed Forces of the Philippi nes (AFP) ngan Philippine National Police (PNP) ha Barangay Batia, hini nga luga r. Dida han iya pagdatong han dapit han housing project Biyarnes, an Presidente in gintapo nira by Defense Secretary Voltaire Gazmin, National Housing Authority (N HA) general manager Chito Cruz ngan local government officials nga pinangunahan nira Governor Wilhelmino Alvarado ngan Bocaue Mayor Eduardo Villanueva Jr. Gintukib ni Cruz an Chief Executive han dalagan han AFP-PNP Bocaue Hills Housing Project diin nalukop hin mga 30 ka ektarya nga mayda gin-alotaga nga 4,000 nga lote para hini nga proyekto Ginhatag ni Presidente Aquino an mga Certificate of Entitlement to Lot Allocatio

 

ns (CELAs) ngadto han mga benepisaryo tikang han AFP ngan PNP. An benepisaryo nga kinarawat han CELAs tikang ha PNP amo hira Police Officer 4 M yrna Cruz ngan Police Officer 1 Ulysses Cabanting ug hi Technical Sergeant Rodri go Pagaduan ngan Technical Sergeant Macario Calimag an ha AFP. An sukol han kada unit in aada ha 36 square meters para han Type RH1 ngan 40 squ are meters pata han Type RH2. An pira la han amenities dida han housing project in nag-uupod hin basketball co urt, day care centers ngan livelihood training centers. Mayda dama hini an under ground drainage system, konkreto nga karsada nga may sidewalk ngan konkreto nga curb ug gutter. An supply han tubig in pwede tikang ha deep well o tikang ha Bocaue Water Distri ct pinaagi han industrial water connection system. An tagsa nga serbisyo han kur yente in nayda gihap tikang ha Meralco. An mga tinaglawas tikang ha AFP ngan PNP in nagpadangat han ira pagpasalamat kan Presidente Aquino han iya pagtuman han iya saad durante han ika-25 nga annibers aryo han People Power EDSA han Pebrero hini nga tuig An mga sundalo nga kapulisan in mabayad hin P200 kada bolan ha siyahan nga lima ka tuig ngan dida hit urhi nga lima ka tuig, ini in hinayhinay nga madudugngan n gadto ha P1,307. An 140,000 selling price han kada housing unit in babaydan ha sakob hin 30 ka tu ig ha sais porsyento nga interes kada tuig. Maabot hin P35,000 kada unit an ginsubsidize han goberno tikang ha orihinal nga presyo nga P175,000.(opt/Translatio n by Neil Lopido/PIA-8) <b>Sinirangan Bisayas magdudumara han pinaka-syahan nga NGP consultative summit< /b> An pinka-syahan nga huruhimangraw parti han National Greening Program (NGP) dinh i ha Rehiyon 8 han kanan Aquino Administrasyon in gindudumara yana nga adlaw did to ha Ritz Tower de Leyte. An huro-himangraw ngan han paglunsad in pinangunahan han Department of Environme nt and Natural Resources (DENR) kun diin kasugbong hini an Department of Agricul ture (DA), Department of Agrarian Reform (DAR) ngan han iba nga mga stakeholder. Iginpasabot ni Ms. Purificacion Daloos, an nangungulo han Public Affairs Office han DENR, nga an aktibidad in mag-uupod han paglunsad, primero nga haruharampang ngan adbokasiya, communication and mobilization workshop parti han NGP. An panuyo han huruhimangraw amo an makakuha hin mga opinyon parti han kaupayan n ga gindadara han NGP ha rehiyon ngan mangaro hin kakumitido han mga kasugbong ng a mga ahensya ngan han iba-iba nga mga sektor lab-i na gud ha sektor han mga neg osyante nga bumulig hini nga panuyo. Hi DENR-8 Regional Director Rogelio T. Trinidad an mangungauna han panawagan nga n pangaro han mga kakumitido parti han proyekto para makab-utan an kanan Rehiyon panuyo nga makapagtanom hin damo nga mga lalong ha iba-iba nga kagugub-an ngan mga nabunga hin prutas nga kakahuyan kaupod an propagules. An mga nahitutungdan nga mga ahensya in nagmeeting kaupod an mga consultants nga natikang ha Los Baños dida han Hulyo 14, pasabot ni Ms. Daloos. Iya gintagan hin duon nga angay hinumduman han publiko nga an National Greening Progam in diri la programa han Pangulo o han DENR kundi para han ngatanan. An Regional Launch ngan Summit in magtitirok han mga ahensya nga natikang ha iba -iba nga mga sektor kaupod han natikang ha gobyerno, pribado nga sektor, diri ka nan gobyerno ngan mga organisasyon han katawhan, sibil nga sosyedad ngan academe para paghuro-himangrawan ngan pagkasarabutan in kumon nga panuyo para han Rehiy on pinaagi hin usa nga programa nga an panuyo amo an pag-iban han kakablasan, se guridad ha pagkaon, pagkunserbar han biodiversity ngan han climate change mitiga tion ngan adaptation. An pinaka-unod han bug-os nga adlaw nga aktibidad amo an paghatag han kakumitido han tagsa-tagsa ngadto han National Greening Program. (LDL/Translation by : maa /PIA8) <b>Aquino nagpatapod ha mga pamilya han mga biktima han Maguindanao masaker nga diri makikigsabot kan Zaldy Ampatuan</b> Iginpatapod ni Presidente Benigno Aquino III ha mga pamilya han mga biktima han Maguindanao masaker nga bubuhaton nira an ngatanan agud matagan hira hin hustisy

a ini kasumpay han usa mga meeting ha Malacanang han Hoybes nga adlaw. “In the meeting a while ago with the victims, the President said ‘I will do everythi ng possible to get justice.’ And that’s his commitment to the families of the massac re victims. That’s the commitment from the President himself,” Siring ni Presidentia l spokesman Edwin Lacierda dida hin usa nga press briefing ha Palasyo kahuman ha n meeting. Siring liwat ni Maguindanao Gov. Ismael Mangudadatu, diin an iya asawa usa han m ga biktima, iginpatapod liwat ha ira ni Presidente nga an pakigbisog para han ka so han Maguindanao masaker in magpapadayon ngan an Presidente in magpapabilin mg a madapig ha ira. Igindugang pa niya nga an Presidente sugad man hi Justice Secretary Leila de Lim a ngan Interior and Local Government Secretary Jessie Robredo in nagklaro nga wa ray matatabo nga kompromiso ha butnga han Palasyo ngan mga Ampatuan bahin han ka so han Maguindanao masaker. Hi Mangudadatu ug an iba nga mga pamilya han mga biktima in natipa han ginsuspen de nga Autonomous Region in Muslim Mindanao Gov. Zaldy Ampatuan magin state witn ess han makarimadima nga masaker ha Maguindanao. Siring niya nga an Presidente i n karuyag nga magyakan pa hin kadugangan hi Zaldy Ampatuan basi an goberno makak uha pa hin dugang nga impormasyon han natabo nga masaker ug iba pa nga mga kaso. Nahireport nga hi Zaldy Ampatuan in nagpadangat han iya karuyagon nga magin stat e witness han masaker nga kaso kundi waray ini karawta han DOJ. Siring ni De Lima dida han press briefing nga waray maaram han ungod nga panuyo o motibo ni Zaldy Ampatuan nga idayag an impormasyon hiunong hin gin-aalegar nga graft han mga Arroyo sugad man an panlimbong durante han 2007 senatorial electi ons. “Pero ang posisyon lang natin ay ito: Anuman ‘yan… totohanan man ‘yan o hindi, pagdating sa massacre case ay magiging maingat tayo because we cannot sacrifice this tria l for anything. Because this is supposed to be the trial of the century, the lit mus test of the Philippine justice system,” siring niya. “Kasasabi lang din ni Pangulong Noy na, ‘If we fail in this case then the entire jus tice system of this country also fails,’” siring niya, diin karuyag han Presidente m ahuman an imbestigasyon ha sakob hit iya termino. Sumala kan lawyer Nena Santos, an mga abogado han mga Mangudadatu, hi Zaldy Ampa tuan amo an prinsipal nga akusado han Maguindanao massacre case. Naatubang daman hiya hin kaso nga plunder ngan graft and corruption ha Office of the Ombudsman. “There is also a separate anti-money laundering case against him filed at the Cour t of Appeals. And he could possibly be charged with tax evasion, and other cases that he himself opened, like election fraud,” siring pa han abogado. Sobra 57 nga tawo, upod an 32 nga mga journalist an namatay han November 2009 ha Maguindanao ha pagtikaharani han 2010 elections. An mga Ampatuan, suok nga kaalyado ni anay presidente Gloria Macapagal-Arroyo in ginhihingadnan komo panguna nga mga suspetsado. (Translation by Neil Lopido/PIA -8/PCOO) <b> Malacanang nagsering, an Katoliko nga Singbahan en kabakyang hin paghatag hi n maupay nga kabutangan ngadto han mga Filipino</b> Nagsering an Malacanang nga an Katoliko nga Singbahan en kabakyang hin paghatag hin maupay nga kabutangan ngadto han mga Filipino nga mga katawhan nga kon diin ginhihingita nga magkaurusa kami magtrabaho kaupod an Catholic Bishops Conferenc e of the Philippines (CBCP) ha ilarum han liderato han bag-o nga presidente, nga amo hi Cebu Archbishop Jose Palma. Durante han press briefing didto ha Malacanang kakulop nga adlaw (Huwebes), hi P residential Spokesperson Edwin Lacierda en nagpahayag nga an relasyones ha butng a han kan Aquino pang-gobyernohan ngan han Katoliko nga Singbahan en “maupay”. “An Katoliko nga Singbahan en usa nga stakeholder nga naghahatag hin maupay nga ka butangan ngadto han mga Filipino nga mga katawhan”, sering ni Lacierda kasumpay ha n ka pili ni Palma komo bag-o nga CBCP president durante han ira ika-103 nga Ple nary Assembly didto han Pope Pius XII Catholic Center didto ha Manila hadton nak alabay nga Hulyo 9. Hi Lacierda en nagpahibaro nga hiya en natu-o nga an ka pili ni Palma ngan han i ba nga mga bag-o nga mga opisyales han CBCP en may-ada panuyo nga basi an gobyer

hi Presidential Spokespers on Edwin Lacierda in nagpasabot han maupay nga relasyon ha butnga han pan gobyer nuhan ni Aquino ug han simbahan katoliko. 1976 ug gin-ngaranan nga Auxiliary Bishop han Cebu dida han Nobyembre 28. Hi Palma in na-ordinahan pagkapadi dida han Agosto 21. Hi Dumaguete Bishop John Du an napili nga tesurero nga sumaliwan kan Cubao Bisho p Honesto F. 1999. Napili daman nga bag-o nga CBCP vice president amo hi Lingayen-Dagupan Archbisho p Socrates Villegas. anay assistant secretar . 2006 ng an ha dire pala maiha en gin-tudlok komo bag-o nga Archbishop of Cebu hadton Oct obre 15. 2010. Candido) <b>Malacanang nagsering nga an simbahan katoliko in kasugbong han gobyerno ha pa gpasamwak han kaupayan han mga Filipino</b> An Malacanang in nagsering nga an simbahan katoliko in kasugbong ha pagpasamwak han kaupayan han mga Filipino ha iya ginlala-uman nga pakigbulig han Catholic Bi shops Conference of the Philippines (CBCP) ha ilarom han pamunu-an han ira bag-o nga pangulo nga hi Cebu Archbishop Jose Palma. nga sinaliwan hiya kan Cubao Bishop Honesto F. Hiya en nagin Archbishop of Palo hadton Marso 18. Segun hadton CBCP nga reglamento. Ha edad nga 47. E. Hiya in nagin Archbishop han Palo han Marso 18. 1999. Ongtioco. (opt/PIA-8.” dugang pa nga pa hayag ni Lacierda. Nngaduha kami in nagtratrabaho para h an kaupayan han mga tawo ug kinahanglan kami magbinuligay para maklaro. Hi Palma en gin-ordinan han pagka-padi hadton Agosto 21. Sasaliwanan niya hi T andag Bishop Nereo P. 1997. “Hi kami nga aadi ha gobyerno en andam makipag-sangkay ngahaw ngadto han singbahan . An CBCP website nga naka-post nga an bag-o nga CBCP president en tikang han Arch diocese of Jaro didto ha Iloilo.” sering ni Lacierda katapos han pagpili kan Palma kumo bag-o nga pangulo h an CBCP durante han 103rd Plenary Assembly ha Pope Pius XII Catholic Center ha M anila han naglabay nga Hulyo 9. hiya in g in-ordinahan pagka-obispo ug gin-ngaranan nga Obispo han Diocese han Calbayog ha n Enero 13. Durante han press briefing ha Malacanang han Huwebes. “An simbahan katoliko in ig-kasi magburuhat ha pagpasamwak han kaupayan han mga Fi lipino.” “Kami in karuyag makipagsangkay ha simbahan. 2011. Samtang hi Dumaguete Bishop John Du en napili nga treasurer. nga amo anay an assistant secretary general ngan assistant treasurer. 2010. Joselito Asis. nga napili komo bag-o n ga secretary general nga an iya sinaliwnan amo hi Msgr. hi Palma en maasumir han iya bag-o nga posisyo n komo CBCP president en aadto pa hiton Disyembre 1. hi Palma in nagtuma posisyon kumo pangulo han CBCP dida han Disyembre1. Sumala han kanan CBCP balaud. 1976 ngan gin-ngaranan nga Auxiliary Bishop of Cebu hadton Nobyembre 28. Joselito Asis. Ha idad nga 47. ngaduha man en pareho an katuyu-anan nga amo an pagahatag hin maupay nga kabutangan han mga Filipino nga mga katawhan ngan kinahanglan kam i en magkaurusa magtrabaho para han sinisering nga transparency.no “matagan hin panahon nga mahibalik ngahaw an maupay nga relasyones hadton singb ahan”. An CBCP website in nagpasabot nga an bag-o nga pangulo han CBCP in nagtikang ha Archdiocese han Jaro ha Iloilo. Juanito Figura nga ha pa gkayana en binalik ngadto han Archdiocese of Jaro. Odchima r. 2011. Ongtioco. hiya en gin-ordinan nga episcopacy ngan gin-ngaranan nga bishop hadton Diocese of Calbay og han Enero 13. Hi Lacierda in nagpahayag ha iya pag-tuo nga an pagpili kan Palma ug iba pa nga mga opisya han CBCP in makakapabag-o han gobyerno han iya relasyon ha simbahan. Samar. Kay ha kamatu-oran. Hiya in sumaliwan kan Tandag Bishop Nereo P. 2006 ug natudl ok nga Archbishop han Cebu han Oktubre 15. transla ted by: S. 1997. nga waray na paglarang hin reelection. Odchimar. An napili nga bag-o nga bise president han CBCP amo hi Lingayen-Dagupan Archbish op Socrates Villegas.” sering ni Lacierda. An asembleya in nagpili gihapon kan Msgr. nga waray na mangaro hin reelection. An nasabi nga katitirok en nag-pili daman kan Msgr.

Padayon kita nga magtratrabaho ngan diri na naton hira proproblema hon. Candido) <b> Aquino nagpatapod hin padayon nga pagpatuman han mga reporma ha luyo hin pag tipa han mga kritiko</b> Hi Presidente Benigno S. “Makakatapod kamo ha ngaran han kabaratunan. Ibubuhos naton an aton makak aya para mapamatud-an ug mapreso an mayda sala. an Presidente in na gduon nga an kampanya in aada na ha katapusan nga bahin ug nagpapatapod nga ha d iri maiha an mga kaso han pangungurakot in igpapasaka kontra han mga kurakot nga mga opisyales han una nga administrasyon. Leyte nga kon diin aadto pagbu buhata an mga trabahu-on sugad han repair. hard caps and various hand tools. An Presidente in nagsering nga nga dida han Hunyo 2011. “Ginpapasa-Diyos nala naton an ira binunuhat pag-ulang han aton pagsubay han eksak to nga dalan. en aadto nahimumutang ha Palo. Hi DPWH Eastern Visayas Regional Director Rolando Asis en nagsering nga an nasab i nga task force personnel en nagpaka-andam hira hin mga raincoats.7 million nga mga pamilya ha una nga tulo ka bulan han 2012. (opt/translated by G TT/PIA8) <b>DPWH ha Eastern Visayas nakapagpondar han emergency task force</b> Nagpahibaro an Department of Public Works and Highways-Regional Equipment Servic es (DPWH-RES) ha Eastern Visayas nga nakapagpondar na hira han sinisering nga 24 /7 ready equipment Emergency Task Force ha pagbaton han kanan ahensya paliseya n ga magkamay-ada quick response and calamity preparedness. Mayda pa 700. An nasabi nga RES.” sering han Presidente.” duon niya.000 nga mga pamilya in m ahi-uupod. Aquino III dida han Huwebes in nagpatapod han mga Obisp o.” dugang niya. an Presidente in nagsering nga an iya administrasyon in nagpatapod pagbulig han mga pobre. Kada area shop en may-ada daman ni ya tagsa-tagsa nga Equipment Task Force nga andam kon pananglitan pagkikinahangl anon ngan durante daman kon may-ada emergency nga sitwasyon. . Bangin kasiring hit aton mga kon tra nga nga pinipersonal ta hira. May-ada lima nga mga regular area shops ngan siyam nga s ub-shops nga nahimumutang ha Eastern Visayas. Ngan mas magigin maupay pa an implementasyon han 4Ps dara han pagbuli g han PCEC ha DSWD. tran slated by: S. Ha panaingkamot pagpuypoy han korapsyon ha serbisyo publiko. tikada na kita ha katapusan nga bahin. mayda na maabot hin 2 ka million nga mga pamilya an nakabenepisyo han Pantawid Pamilyang Pilipino Progra m (4Ps) ug an Conditional Cash Transfer (CCT) nga gin-iimplementar han Departmen t of Social Welfare and Development (DSWD). kumo Secretary General nga sumaliwan kan Msgr. mga misyonaryo ug miembro han Philippine Council of Evangelical Churches (PCE C) nga hiya in magpapadayon han iya trabaho pagpatuman han mga reporma bisan kun natipa an mga pangontra. Hiya in nag-eksplikar nga ngatanan nga mga kaso in ipapasaka base ha mga ebedens ya nga natirok ug diri base ha mga hurob-hurob. pagpa-uru-upay han ekonomiya ug pag-implementar hin maup ay nga pan gobyernuhan tubtob matapos an iya termino ha 2016. maintenance and rehabilitation of var ious construction and maintenance equipment han DPWH nga amo daman ini an gagami ton ha pagbaton kon may-ada disaster.” seri ng han Presidente. Samar. an amon opisina en nak atuman kami han misyon. boots. Ha pagdayaw han kanan PCEC panlimbasog pagbulig han gobyerno ha pag-implementar han 4Ps ug CCT. an Presidente in nagpatapod ha ira nga an iya administrasyon in magpapadako han programa ug dudugangan an rehistrado nga benepisaryo abot ha 2. (PIA-E.y general ug assistant treasurer. “Bisan kon limitado an aton mga katigayunan ngan mga pondo. excuse me diri naton hira pini-personal. Ha pamulong han ika-29 nga Biennial National Assembly han PCEC ha Hotel Vida din hi ha Clark. M agpapasaka na kita hin mga kaso ha mga natutu-inan. gintatalinguha pirmi han gobyerno nga buhaton kun ano an tama. flash lights. pag-ugop ug maupay nga panuyu-anan ka igkasi tawo. “Dudugangan pa naton sunod nga tuig ha 2012. Juanito Figura nga mabalik na yana ha Archdiocese of Jaro. “An aton pakig-away kontra han korapsyon. kay pag-asenso han Pilipino it aton gin-aasikaso ngan diri an pagpirit ha i ra nga nagpapakabuta-buta ngan nagbubungul-bungulan.

5-k a ektarya nga naabrehan hadto pa han 1959. Nagproponer daw hi Foreign Affairs Secretary Albert del Rosario han rules-based regime ha pagsisitar han iba nga nasud ha West Philippine Sea. Presidential Spokesperson Edwin Lacierda nakipag-istorya na hira ha Bureau of Animal Industry (BAI). (Trans by Alice Nicart/PIA-Samar) <b> Malacanang iginmandu-an pag-upay han Manila Zoo</b> Nagpahayag an Malacañang han kabaraka ha kahimtang yana han hayop nga nakatago ha Manila Zoo. in nahimumutang ha 5.2 bilyones daw an alokasyon han proyekto nga makakahimo hin 20. Laguna . Barangay Batia. nga nagsabot na an China ug Pilipinas nga pagt uhayon an problema ha mahimyang nga paagi. Bulacan diin pa g-iistoryahan hiya han kinaiya hine nga proyekto ni Vice President ug housing cz ar.Samtang. ira daw ine ipinababaya nga problema ha Department of Foreign Affairs (DFA) ug an mga opisyales pandiplomasya abir masol bar ine para han kaupayan han kada tagsa nga partido. Nagkakaurusa daw an mga membro han Association of Southeast Asian Nations (Asean ) nga nasuporta han kanan Pilipinas pagsitar. para masalbar an mga hayop ha Manila Zoo. 30 nga mga yawe an ipapanhatag han Presidente matapos niya mag-inspeksy on han mga rowhouse ug loftable units. Nagkatangdoay naman daw an duha nga nasud nga igpepreserbar an haluag nira nga r elasyon ug dire tutugutan nga mahibang ine hin problema la hin giutan o teritory o. Dugang pa niya nga an BAI. ug han iya programa pa ra han maupay nga pangobyernuhan.(PIA-Samar/Alice Nicart) . nga ipasigi an tindog. matapos kumadto ha China hi Secretary del Rosario. in pasigi ng a nagdidiskusyon kaatbang an mga animal advocates ug mayda na daw gud nahurma ng a plan of action para ha katalwasan han mga hayop. Ine daw an pinakamaiha na ug pinakapopular nga zoo han Pilipinas. Patas daw nga pagmamalonon an mga balay ha kapulis an ug kasondalohan nga kinuha ha NHA an pondo. kay kada tagsa nga ambassador han m ga nagsisitar nga nasud in pasigi nga nakakairistorya bahin hine.000 housing units para han 2011. Sumala kan. (translated by GTT/PIA/PCOO <b>Palasyo ginpara an pagkabaraka han publiko ha Spratlys</b> Ginpara han Malacanang an mga pagkabaraka han publiko kasumpay han tensyon ha we ste nga dapit han Philippine Sea tungod daw. Jejomar Binay. maupay nga mga pamatasan. pinaagi hin multi-lateral nga iristorya ug ha ano man nga paagi nga may diplomasya. Nagpahayag gihapon hi Lacierda han iya pagtapod nga mabulig an local nga panggob ernohan han Manila. pinaagi han Committee on Animal Welfare. nahireport naman ngani. Una nga kakadtoon han Presidente nga panhatag han Certificate of Entitlement to Lot Allocations (CELAs) ha Bocaue Hills. PNP</b> Pangungunahan ni President Benigno S. Sering ni Lacierda. nga na gmanu han National Housing Authority (NHA) nga maghimo hin housing program para han mga sundalo ug kapulisan ha bug-os nga nasud. Labot pa. hi PCEC national director Bishop Efraim Tendero in nagsering ngadto han Pangulo nga ngatanan nga mga Obispo ug mga misyonaryo in in nagtangdo nga makig -usa ha gobyerno ug buligan an iya administrasyon ha pag-iban han kapobrehan. Una hine. Nahisumat nga 20 nga mga yawe han mga baglay an ipapanhatag han Presidente. Niyan han Abril. nagpalusad an Presidente hin Administrative Order no. manhahatag daman hiya hin CELAs ha mga benepisaryo ha Calamba. (PIA-Samar/Tra ns:Alice Nicart) <b> Aquino manhahatag hin balay ha mga taga AFP. Naabot hin P4. Dinhe. kan President Aquino daw ipapakiana ine nga problema kun madayon an pl ano nga pagbisita ug pakipagkita niya han president han China. ug naghatag kamandoan ha pira nga mga ahensya nga panginanohan an ko ndisyon han pinakamaiha na nga zoo ha nasud. ha local nga panggobernohan han Manila ug mga t awo nga may panginlabot han problema nga himoon in mga pitad nga makakasalbar ha n katahom han Manila zoo. Sugad man. 9. An Manila Zoological and Botanical Garden o Manila Zoo. ha programa para han kamurayawan. Bocaue. Aquino III an panhatag hin mga balay ngadt o ha pira nga personales han Armed Forces of the Philippines (AFP) ug Philippine National Police (PNP) ha Metro Manila yana nga adlaw.

La guna.<b> P-Noy manhahatag hin mga housing units ngadto han mga AFP. yaun nahidadabi nga mga Mayor ngan iba pa nga mga opisyal nga gin-api didto labi na sa Mindanao.000 housing units para han yana nga tuig 2011. yana nga tuig. Can dido) <b>DENR nagsang-at 298 illegal logging nga mga kaso tikang sa Mayo 2011 – Paje</b> Duha ka bulan matapos sin Presidente Benigno C. Si Presidente Aquino nagdeklarar san 2011 bilang national Year of Forests in the Philippines ngan nagpahamtang direktiba san DENR. PNP personnel</b> Mangunguna hin panhatag hi President Benigno C. Pwersa Armada san Pilipinas. (opt/Ailene Diaz/PIA-Northern Samar) . ngan iba pa nga mga miyembro han Gabinete ngan mga of ficials han AFP. Bocaue. Samtang hi Interior and Local Government Secretary Jesse Robredo ngan PNP Chief Raul Bacalzo en mag-didistribwer hin mga CELAs didto ha Trece Martires. Ini an sugad ni Paje durante san ikatulo nga Cabinet Cluster “Pilipinas Natin Forum” on Climate Change Mitigation and Adaptation and Food Security nga ginpagawas live sa NBN 4 ngan kanan gobyerno e stasyon sa radio dzRB sadto nga Mierkules. Philippine National Police nga palaksihon an kampanya kontra illegal loggers nga n kompiskaron adtin illegal nga pinangutod nga kahoy tikang sa natural ngan resi dual nga kagurangan. (opt/PIA-E. Hadton Abril yana nga tuig. Rizal. May-ada ha kabug-usan P4. an Dep artment of Environment and Natural Resources (DENR) nagsang-at maabot 298 nga mg a kaso sin illegal nga pangutod kahoy ngadto sa magkadurudilain nga criminal cou rts kon diin nahidadabi in pipira nga mga lokal nga opisyal. PNP ngan han taga NHA. Nangunguna han kan Presidente nakalista nga schedule amo an awarding of Certific ate of Entitlement to Lot Allocations (CELAs) para han AFP-PNP personnel didto h a Bocaue Hills. Waray na illegal logging an nag-ooperar yana. an DENR na gkanselar san ngatanan nga logging permits ngan waray na concessions nga ginpa o perar sa kagurangan.2 billion en gin-alutaga para han pag-implementar han n asabi nga programa kaupod na hini an 20. An promero nga report namon kan Presidente Noynoy. sa pagsunod san sugo san Presidente nga total log ban. An Presidente en manhahatag han mga housing unit door keys ngadto han 20 nga mga benepisyaryo. an Presidente en nagpagawas hin Administrative Order no. Bulacan. Samar. Tikang siya lumingkod bilang namum uno a DENR. nga kon diin hiya en pagsusumat an hin madali-ay bahin han mga salient features han nasabi nga proyekto ni Vice President and housing czar Jejomar Binay. Aquino III hin mga housing units para han mga personnel han Armed Forces of the Philippines (AFP) ngan Philippin e National Police (PNP) didto ha Metro Manila ngan han mga paghagrani nga probin sya buwas nga adlaw (Biyernes). Ginlala-uman daman nga matambong hini nga nasabi nga katitirok amo hira Defense Secretary Voltaire Gazmin. May-ada mga 30 nga mga door unit keys en ipanhahatag ngadto han mga benepisyaryo kahuman an Presidente mag-inspection hadton mga row model ngan loftable units. Aquino III nagdeklarar sin pakig -awayan kontra san illegal nga pangutod san kahoy sa Mayo. 9. Ini an sugad ni Environmentand Natural Resources Secretary Ramon Paje kon diin s ugad niya ini nga mga kaso san illegal nga pangutod kahoy iya gin-api san report san departamento nga ginsumiter ngadto kan Presidente resulta san ginduduso san departamento pag kurba san waray ruhay nga buruhaton illegal pangutod kahoy sa nasud. An nasabi nga mga units en pareho nga pagbabahin-bahinon ngadto han mga A FP ngan PNP lakip na hini an pondo nga tikang han NHA budget. nga nagsusugo han National Housing Authority (NHA) nga magkamay-ada hin housing program para han mga military ngan police personnel ha bug-os nga nasud. Hiya daman en manhahatag hin mga CELAs ngadto han mga kwalipikado nga mga benepi syaryo para han mga housing units ha Lake Breeze Residences didto ha Calamba. translated by: S. bisan sayo nga logging permit wara sira ginpirmahan. sugad ni Secret ary Paje. nga yaun ginsang-at nga 298 n ga kaso anti-illegal logging. Cavite n gan Baras. Barangay Batia. Sugad ni Paje.

PNP ngan NHA. nagsiring hi PDEA-8 Regional Director Julius R. Siya mag-aaward san CELAs ngadto san kualipikado nga benepisyaryo para san housi ng unit sa Lake Breeze Residences sa Calamba Laguna. Bulacan kon diin susumatan siya san maupay nga featu res san proyekto ni Bise Presidente ngan nangunguna dida san tag pahamtang panim alay Jejomar Binay. waray asawa ngan nag-uukoy ha Barangay Caibaan. 27 any os. 11 ngan 12 han Artikulo II ha Republika Akta 9165 o an Comprehensive Dangerous Drugs Act han 2002 in gin-aandam kuntra h ini nga mga suspek: an Section 5 amo an Sale of Dangerous Drugs. An mga balay p agtutungaon san AFP ngan PNP kon diin an pondo matikang sa NHA budget. Section 11 an P ossession of Dangerous Drugs ngan han Section 12 an Possession of Drug Paraphern alia.000. Gutierrez Jr. Trenta nga yabi san balay naman an igpapahamtang ngadto san benepisyarto matapos an Presidente mag imud san modelo sini. Rizal. nga nakita nga makuri hidakpan antis han gind umara nga malinampuson nga buy-bust operation dida han nakalabay nga ka-adlaw. 2011. Mga kaso hin pagtalapas han Sections 5.2 Bilyones ka pesos an gin-alokar para san implementasyon san p rograma pagtindog sin 20. Bahin hini.. ha Section 11 kaprisuhan nga diri mau bos hin unom ka-tuig nga kaprisuhan ngan pagbayad hin penalidad nga Php300. usa nga grupo in ginporma ngan ha diri maiha nakilal-an an nasabi nga tawo nga hi Geraga. Si Interior and Local Government Secretary Jesse Robredo ngan PNP Chief Raul Bac alzo magdidistribuer san CELAs sa Trece Martires.<b>Aquino magdedistribuer san mga balay ngadto san mga personahe san AFP ngan PN P</b> Si Presidente Benigno C.000 meyentras an ha Section 11 in may kaprisuhan nga 6 ka-bulan ngan usa ka-adlaw ngadto ha upat ka-tuig ngan pagbayad hin penalidad nga Php10. Barangay Batia.000 nga housing units para sa tuig 2011. An nangunguna san schedule san Presidente mao in awarding san Certificate of Ent itlement to Lot Allocations (CELAs) para san personahe san AFP-PNP sa Bocaue Hil ls. Liza Baoy. Bocaue. Nakuha tikang ha iya in duha pa nga sachet hin shabu ngan pipira nga mga higamit parti druga.00 ngadto hin usa nga PDEA agent nga napasangil nga usa nga pumaralit. upod hin usa nga cellular phone ngan han buy bust nga kwarta. Tacloban City meyentras nagbab aligya hiya hin usa ka-sachet hin shabu nga nabalor P1. Yaun total nga 4. an Presidente nag isyu sin Administrative Order No. Cavite ngan Baras.000 ngadto han Php10-M. An ginlalauman nga maatendir san nasabi nga buruhaton mao sira Defense Secretary Voltaire Gazmin ngan iba pa nga myembro ngan opisyales san AFP. An Section 5 in may sirot nga kaprisohan ngada hin ka-hasta ngan pagbayad hin pi nalidad nga Php500.800 units sa pagtapos sini nga tuig. an Director General han PDEA. in nad akop dida han 4:30 han kulop ha Barangay Burayan.0 00 ngadto ha Php50. Jose S. an suspek in temporaryo nga ada ha kustodiya han PDEA Rehiyon VIII . An nasabi nga tawo in nakilala ha ngaran nga Steve Ian Geraga y Gabriana. seri ng ni Ms. 9 paghatag direktiba san National Housing Authority (NHA) paghimo sin pagtagabal ay nga programa para san personahe san militar ngan pulis sa bug-os nga nasud. siyudad han Tacloban. Sadton Abril yana nga tuig. Navales nga hi Geraga in ginbibinantayan na tikang pa han nakalabay nga tuig pakasabot nira nga may mg a hurob-hurob nga umabot ha ira opisina nga may taga PDEA nga nagpipinanmaligyao n hin druga. Dida han iya report ngadto kan USec.000. Ha pagkayana. Yaun 12 nga ginpili nga lokasyon san proyekto san AFP-PNP housing project nga na gtitinguha makagpahamtang sin 21. ( opt/Ailene Diaz/PIA-Northern Samar) <b> Mga kapulisan han gobyerno nag-aresto hin nagpapakilala nga taga-PDEA nga na gbabaligya hin Shabu</b> An Special Enforcement Team han Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 8 in n ag-aresto hin usa ka-tawo nga nagpipinakilala nga hiya in konektado hini nga buh atan dida hin usa nga buy-bust operations Hulyo 12.000 n gadto ha Php400. an PDEA Information Officer. Aquino III mangunguna san distribusyon san mga balay pa ra san mga personahe san pwersa armada san Pilipinas (AFP) ngan Philippine Natio nal Police (PNP) dida sa magkatarakin nga probinsya sa Metro Manila.

segun han ASEAN Inter-governmental Commission on Human Ri ghts (AICHR). kun diin nanenelikado gihapon an ka istable ngan pag-ursa han mga nasyon nga sakop han ASEAN. An Trafficking in Persons in usa nga nahitatabo nga krimen ha ASEAN—mas labaw pa k amaka ngirirhat han terrorism segun han iba.000 nga kantida d para han financial assistance ngadto han Self-Employment Assistance Kaunlaran (SEA-K).Custodial Team meyentras waray pa mapapasa an kaso ngadto ha Tacloban City Pros ecutors Office. ASEAN Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC). Tanco ngadto kan President Benigno Semion C. . Dugang pa niya. (opt/Trans: NBQ-PIA 8-ES) <b> Capiz Governor nagpasalamat kan P-Noy han mga ginhatag nga mga hinabang ngan mga proyekto</b> “An pagtapod ngan kompiyansya han mga katawhan ha Capiz ngan Roxas City en pirme a ada ha imo. An iya p ag api in nagpapakita han padayon nga pag-undong han United Nations tipa ASEAN.S Ambassador-at-large para Monitoring and Countering TIP tikang h a State Department in dumuyog gihapon han workshop. Samtang hi Mayor Borres han Maayon en kinarawat gihapon hin P300. segu n kan Mr Sisouvong. kataliwan la mahuman an three-day workshop nga ginpana gbalayan han Singapore Ministry of Home Affairs. sumala kan Deputy Secretary-Ge neral of ASEAN for ASEAN Political Security Community. ugaring pira la an napapatukan. Tanco en naghatag han iya pagpasalamat ngadto kan Presidente Aquino ha n garan han mga katawhan han Capiz para han damo nga mga proyekto nga iginhatag ha n nasabi nga probinsya. Sapi-an. Intresado daw gud ini hiraha pagbuhat han regional institutional framework. Dr Joy Ezeilo.726 pre-school children. Ritalyn Patr icio han Pilar ngan Esteban Steve Contreras han Pontevedra. Hi President Aquino en personal nga nag-distribwer han mga Philhealth Cards ngad to han mga pinili nga mga benepisyaryo tikang han mga mag-iba-iba nga mga bungto han probinsya.4 million an trafficked persons. sugad man an pagresponde ngan han pitad nga malikayan an Trafficking In Persons (TIP). Sigma. maabot na daw han 2. an ira paghidabi in usa nga pag-ugop ha pagproteher han mga bikt ima ngan maging testigo gihapon ha imbestigasyon nga prosecution efforts ala kon tra ha mga traffickers. Ghana.S. Dara hini an ASEAN in nagkamay-ada na damo nga landmark progress ha isyu.” Amo ini an nagin mensahe ni Capiz Governor Victor A. an katitirok in gintambungan ni Unite d Nations Special Rapporteur for Trafficking in Persons.386 nga mga cards en pina nhatag ngadto ha Capiz pinaagi han maupay nga kaburut-on han Presidente.7 million ngadto han mga bungto han Maayon.. segun kan Mr Sisouvong usa nga collective will pagsulbar h an trafficking in persons labi na an kababayin-an ngan kabataan in iginsulod ha ASEAN Declaration on Transnational Crime nga gin-adopt han tuig 1997. ngan ASEAN. Dinhi daw ha rehiyon. An mga panelists in mga expe rt ha U.. Labot pa an trafficking in persons in ginhihingita gihapon nga usa nga panalapas han katungod pantawo. An nasabi nga ayuda en personal nga pinanhatag ngadto kanda Mayor Wilfredo Borre s han Maayon. Mr Sayakane Sisouvong. Aquino III durante han iya haliputay nga pagbisita hadton Huly o 12 Hi Gov. Ma. An Presidente daman en naghatag hin financial assistance nga nakantidad hin P1. Nigeria. Arturo Orosco han Sapi-an. Nahatag daw ini hin katalagman han mga pakabuhi ha katawhan han ASEAN. Por lo menus may ada ha kabug-usan 33. Sweden. Ha siyahan nga takna ha istorya han ASEAN. Sumala han estimates tikang ha International Labour Organisation. Pilar ngan Pontevedra nga kon diin ini en gagamiton para han Supplementary Feeding Program ngan ini e n makaka-benepisyo ug makakatagamtam hin maabot 4. kun diin kahuman hini hiya in madiditiner ha Lock-up Cell han Ta cloban City Police Office. Dugang pa an U. ha region. Mary Andaya han Sigma. <b> Anti-Trafficking Workshop naghihingita hin mas maupay nga higwa-os ala kontr a Human Trafficking ha ASEAN</b> An ASEAN in makaka-ursa na dara han mas pokus ngan specialised nga higwa-os ala kontra human trafficking.

Ha luyo nga bahin. Dako daw niya nga honor. Ta nco.”an Presidente en nagdugang hin pagsering. Nasakit ini hiya hin dengue han Hunyo 22 yana nga tuig. (PIA-E. Hi President Aquino en naghatag hin pagpatapod han mga Capiznons nga an Panay Ri ver Basin Flood Control Project en mahihimo. nakakarawat hi Division Major General Mario F Chan. Samar. Ha parte naman han kasundaluhan. bisan daw ha ano nga paagi dara han Bayanihan a n mga tropa han gobyerno in andam diri la pagpanalipod han mga katungod han Sama reño kundi bisan ano nga paagi han pagbulig. n akurian an pasyente pagbiling han nasabi nga blood type. andam hira. Tanco en nagpasalamat daman kan Presidente Aquino han hiya en tudlokon k omo Regional Development Council Chairman ngan han pagpili-a daman kan anay Sena dor Manuel “Mar” Roxas komo Secretary han Department of Transportation and Communica tions (DOTC). Dida han 298 nga mga kaso hin iligal nga pagtrotroso.E Samar) <b> 298 nga mga kaso hin iligal nga pagtrotroso nahisalawad hn DENR tikang han M ayo 2011 – Paje</b> Duha ka bulan kataliwan igdeklarar ni Pangulo Benigno S. Salbar na hi Tagarino ngan dara han iya kalipay han iya bag-o nga kinabuhi. “Komo Capiznons. sering ni Paje durante han ika-tulo nga Cabinet Cluster “Pilipinas Natin Forum” on Climate Change M itigation and Adaptation and Food Security ng ginpasamwak ha NBN4 ngan ha dzRB R . Candido) <b> Nars nasalbar dara han sundalo</b> Usa nga nars in nasalbar an kinabuhi dara hin bulig hin mga sundalo.37 million nga kantidad para hin m ga proyekto nga ginhatag han Department of Agriculture ngadto kan Gov. Commander han 8th Infantry Division hin surat hin pasalamat tikang kan Registered Nurse J uniel Bardelas Tagarino. Victor A. livelihood assistance ngan iba pa nga mga production support. Hi Gov. Duro an pasalamat ni Tagarino kan Major Chan dara han mga nagtambulig ha iya nga sundalo han 8th Infantry Division (Stormtroopers) Philippine Army” Tagarino concl uded. iginpaparayaw namon nga kami en imo gintudlok ngan magighin kabak yang para han progreso han amon rehiyon ngan han aton nasud. hiya in nagsurat kan Gen Chan. ugaring dara han usa ng a sangkay nga nagsumat nga dumangop ha 8th ID. Segun ha iya. “Akon ini ig-hihimangraw nga butang hiton akon pira nga mga miyembro han akon Gabi nite para kami en makag-identify hiton mga funding agency nga maghahatag hin sal api hini nga nasabi nga proyekto.” dugang pa ni Gov. Nagkinahanglan hiya hin blood transfusion hin four (4) units of A+ Blood Type. Dayon gumios an 8ID ngan nanmiling hin mga blood type donors. Aquino III hadton Mayo en hul-os nga pakigbisog kontra hin iligal nga mga magtrotroso. 24 anyos. m aabot na hin 298 nga mga kaso hin iligal nga pagtrotroso nga hindadabihan hin lo kal nga mga opisyal an nahisalawad han Department of Environment and Natural Res ources (DENR) ha maglainlain nga mga korte. nga api ha iya dugo an dugo han mga sundalo nga waray m agruha-duha pagbulig han usa nga sibilyan. nahisalin an dugo hin waray kumplikasyon. farm equipment s. (NBQ/PIA 8. Kakulop nga adlaw. Nagsering hi Environment and Natural Resources Secretary Ramon Paje nga an mao nga mga kaso hin iligal nga pagtrotro so en lakip dida han report nga iginsumiter han iya departamento ngadto han Pang ulo nga resulta han kampanya han DENR nga mapuypoy an kalyap nga iligal nga pagt rotroso ha nasud. nasalbar an pasyente. Tanco nga kon diin ini nga nasabi nga kantidad en gagamiton para pagbulig han f ood security ngan rice sufficiency nga inisyatibo tikang han probinsya. dako an iya pasalamat han mga sundalo nga hul-os an tambulig nga h iya mabulong. yana nga tuig. mayda hini nahidadabi nga alkalde ngan hin lokal nga mga opisyal ilabi na daw ha Mindanao. Kalooy sa Diyos. Mga trainees tikan g ha RRT Class 74-11 nga ginkilala nga hira SSg Eleuterio Besada ngan Sgt Regie Milan in nagboluntaryo pagpakuha hin dugo. An iba h ini en gagamiton para han pagpaka-upay han mga production inputs. Hi Juniel Tagarino in usa nga Clinical Instructor ha Samar State University-Coll ege of Nursing. bisan ha luyo han pag-withdraw han pondo nga natikang han Japan International Cooperation Agency (JICA). translated by: S. may-ada ha kabug-usan P171.

.” Amo ini an mensahe han gobernador han Capiz nga hi Victor A. Arturo Orosco han Sapi-an. Antonio Nangel. Hi Presidente Aquino in nagpatapod han mga Capiznons nga an Panay River Basin Fl ood Control Project in matutuman. Segun kan Paje. Gindeklarar ni Pangulo Aquino an 2011 komo “National Year of Forests” ha Pilipinas n gan ginmando-an an DENR. (translated by GTT/PIA/PNA) <b> Umentohan an kita ha uma. Tanco in nagpadangat han iya pagpasalamat ngadto han pangulo ha ngaran h an mga tawo han Capiz para han damo nga mga proyekto nga iya ginhatag ngadto han probinsya.7 ngadto han mga bungto han Maayon. sering niya.37 million nga mga proyekto in ginhatag h an Department of Agriculture ngadto kan Gov. bisan kun binawi na an pondo tikang ha Japan I nternational Cooperation Agency (JICA). waray niya ginpirmahan nga perm iso hin pagtrotroso. “Kumo mga Capiznons. Ma. ginkanselar dayon han DENR an ngatanan mga permiso hin pagtro troso. Hi Gov. bisan mausa. An iba in gagamiton pagpa-uruupay han produksyon. Tanco nga gagamiton para han seguridad han pagkaon ug bugas han probinsya. National Irrigation Administration Administra tor Engr. Tanco ngadto kan Pr esidente Benigno Simeon Aquino III durante han iya madagmit nga pagbisita han Hu lyo 12. Tanco. An bulig in personal nga ginhatag ngadto kanda Mayor Wilfredo Borres of Maayon. Nagsering hi Paje nga pagmando gud la ni Pangulo Aquino hin hul-os nga prohibisy on ha pagtrotroso. mga ekipahe ha uma.” sering ni President Aq uino. Hi Mayor Borres han Maayon in kinarawat gihapon hin kantidad P300. Sapi-an. ginpaparayaw namon nga gintudlok nimo kami nga magin kasugbon g nagdto han kauswagan ha rehiyon ug ha nasud.726 ng a mga bata. Ritalyn Patricio han Pilar ug Esteban Steve Contreras ha Pontevedra. upod ni Department of Agricu lture Undersecretary Joel Rudinas. “Pagtatagaron ko ini nga butang ha mga miembro han akon gabinite para makakita kam i kun ano nga ahensya an angay magpondo hini nga proyekto. Armed Forces of the Philippines ngan Philippine Nationa l Police nga pahugtan an kampanya kontra hin iligal nga magtrotroso ngan pankomp iskaron an iligal nga pinanmulod nga kakahoyan tikang ha mga kagugub-an. Victor A. pamakabuhi ug iba pa nga mga suporta ha produksyon. Waray na daw gihapon nag-ooperate ha mga kabud kiran nga logging concession. Sigma. makantidad hin P171. Hi Presidente Aquino in personal nga nanhatag han mga Philhealth Cards ngadto ha n mga pinili nga mga benepisaryo tikang han iba-iba nga mga munisipyo han probin sya. (PIA-Ea stern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b>Gobernador han Capiz nagpasalamat kan P-Noy para han mga proyekto</b> “An pagtapod ug kumpiyansa han mga tawo han Capiz ug Roxas City in aada pirmi ha i mo.386 nga mga card an ihahatag ngadto ha Capiz kortisiya han Presidente. Pilar ug Pontevedra nga gagam iton para han Supplementary Feeding nga programa ug makakabinipisyo hin 4. Tanco in nagpasalamat gihapon han Pangulo han pagtudlok ha iya kumo pang ulo han Regional Development Council ug pagpili han anay senador Manuel “Mar” Roxas nga magin secretaryo han Department of Transportation and Communications (DOTC). Iginpresentar ni NAST President Dr.” sering ni Gov. tikang niya panngulohan an DENR. Ha luyo nga bahin. ayaw la hibanga an kapaligiran</b> Iginduduso han National Academy of Science and Technology (NAST) an pagpadamo ha n kutsisa ha uma kundi dire angay nga mahibang an kalibungan o kapaligiran. ug Department of Science and Technology Director Lunin gning Samarita-Domingo an kanan goberno programa para han solido nga pundasyon p an-agrikultura. Emil Q.000 nga bulig para han Self-Employment Assistance Kaunlaran (SEA-K). An Presidente in naghatag gihapon hin bulig pinansyal nga nagkakantidad hin P1. Hi Gov. Javier. Mary Andaya han Sigma.adyo ng Bayan hadton Miyerkules. Mayda maabot hin 33.

nasasakripisyo an kapaligiran. nagsering an o pisyal han National Irrigation Authority (NIA) nga hinihimo nira an ngatanan par a la magkaada irigasyon an haluag nga kahagnaan ha masunod nga tulo ka tuig. tag 120 ka adlaw an kahihinog han uhay.54 milyon ka ektarya salit. maabot la hin 1. kundi kun dadamoon niya kaklase hin gahi hin tanum an iya bubuhaton. pinaagi han pagtirok hin tubig para ha irigasyon. Labot pa. kay ha yano nga gahi.000 ka ektarya tikang hiton 2011 ngadto 2013 basi makuha an target nga 21. Igindeklarar ni Javier nga an paagi la mapapaumentohan an kutsitsa ha uma nga di re nasasakripisyo an kapaligiran in pinaagi han pagpabug-usa han pundasyon pan-a grikultura. Minarkahan na han Department of Agriculture an ira target ha pagkamayda supesyen te nga bugas ngada hit tuig 2013. Ngani. Panuyo han NAST nga matratar an pagsusumpayan han kapaligiran ug agrikultura dur ante han ika-33 nga Annual Scientific Meeting (ASM) diin mayda mga taga syensya nga mag-iistorya hine nga butang. an Department of Environment and Natural Resources (DENR) in nagpasaka hin maabot 298 ngamga k aso hin illegal logging nga nagdadabi hin mga lokal nga mga opisyales ha iba iba nga mga korte. ha suporta han Department of Science and Technol ogy. baton han hagligot nga umhanon</b> Nagpahayag hi Dr.100 sqm an matatamnan hin usa.Naoobserbaran daw gud. makakatulo hiya pagba ri ha usa ka tuig. Inotro ni Dr. Kadak-an daw nga gahi yana in tag-6 la ka adlaw an ilob ha tubig. kinahanglan daw pagpaka upayon in 292. nagsusumat daw an urhi nga pag-aram nga sobra pa daw hin katunga han mga umhanon nga hagna an waray pa irigasyon. Gintagan doon ni Nagel nga seryoso an mga otoridad han irigasyon ha pagpatuman h an mga kinahanglanon nga mga pasilidad basi maabot an ginhihingyap nga kadamo hi n bugas. Nagsering pa hi Nagel nga yana. nagamit na hira hin iba-iba nga teknolohiya para mapaurha an ira serbisyo h a mga uma. labi na daw adton mayda mga shallow tube wells nga nakaka-istak han tubig para han ira mga tanum. Sering ni Nagel. nga kun mayda ginpapakusgan nga produksyon ha uma ug ha p angingisda. Komo kaparte han kanan goberno programa nga magkaada hin supesyente nga suplay h an bugas ha nasud.12 milyon ka ektarya. an ngatanan nga umhanon han nasud in 3. nga dire mahihibang.(Trans by Alic e Nicart/ PIA-Samar) <b> DENR mayda 298 nga kaso hin illegal logging tikang Mayo 2011 – Paje</b> Duha ka bulan katapos ni Presidente Benigno S. samtang an gin-iimben to in tag 90-diyas la ug dire kinahanglan in otro nga pagpayatak kay direkta na daw ine nga mahitatanum.(PIA-Samar/Trans:Alice Nicart) <b> NIA sisigurohon mayda supesyente nga bugas</b> Ha luyo han hura nga katubigan ha damo nga dapit han mga kahagnaan. An pahayag ni Javier in durante han Communication and News Exchange Forum (CNEX) ha PIA. Aquino III magdeklarar hin away k ontra han mga iligal nga mangarahoy dida han Mayo. Hi Environment and Natural Resources Secretary Ramon Paje in nagsering nga an il . Usa na daw hine an paggamit han hybrid rice o an maupay nga klase hin gahi hin h umay nga pwede mahilug-um ha katubigan hin napulo ka adlaw. (Tran by Alice Nicart/PIA-Samar) <b> Multiple cropping. Emil Q. damo daw la gihapon an hektarya nga wara irigasyon. sering ni Javier. ngan ha 94 mi lyones nga populasyon. aada la ha 1. Pero. an NAST in nag-iimbento hin gahi hin humay nga mas madali mahinog. importante nga may tirok nga tubig o irigasyon kay kun waray. tulo ka beses kada tuig. tungod kay 10 milyones la ka ektarya an umhanon nga tuna. Sumala kan NIA Administrator Antonio Nagel. paggamit an syentipiko nga paagi. Javier.1 milyon ka metriko tonelada. nakakapagtanum na ine nga mga parag-uma ngan nakakapagb ari. Ha pagkayana daw. makure mag m ultiple-cropping. sugad nga kamandoan han administrasyon Aquino. yana nga tuig. Javier an kaimportante nga gumamit an mga parag-uma han multiple c ropping. presidente han National Academy of Science and Technology (NAST) nga mayda mga gudti nga mga parag-uma ha nasud nga nagamit na han ideya han damo nga klase hin tanaman an nga igintatalsok.

gin -aghat ni Alcala an mga parag-uma nga pa-eskwelahon an ira mga anak dida hin mga kolehiyo ngan mga eskwelahan pan-agrikultura pinaagi hin pagpahimulos han kanan gobyerno scholarship program. iginduhol ni Lecaros an aide-memoire kan North Borneo Governor T un Datuk Seri Panglima Haji Juhar bin Haji Mahiruddin ha Kota Kinabalu. (translated by GTT/PIA/PCOO) <b> Pilipinas naghangyo ha Malaysia nga pahibub-an an sirot nga kamatayon ngada hin 4 nga mga Pilipino</b> Ginhangyo han Pilipinas ha Malaysia nga pahibub-an an sirot nga kamatayon ngada hin upat nga mga Pilipino ha Sabah. Hi Presidente Aquino in nagdeklarar han 2011 kumo Tuig han Kagugub-an ha Pilipin as ug nagsugo han DENR. sering han D FA. “Iyong first report namin kay President Noynoy. Panuyo hini nga maaghat hira pagkuha hin mga kurso ha agrikul tura tungod nga mayda daw kabubuwason dida hiton agrikultura. Nagpahayag an Department of Foreign Affairs (DFA) hadton Miyerkules nga iginpaab ot an paghangyo ngadto han gobyerno han Malaysia pinaagi kan Ambassador Victoria no Lecaros. Ginhingadayan gihapon ni Lecaros an kabubuwason han mga Pilipino nga nagtratraba ho komo mga kabulig ha Malaysia durante han iya panamilit kan Malaysian House Sp eaker Tan Sri Datuk Seri Pandikar Amin Haji Mulia. Sumala han DFA. segun han DFA.legal logging nga mga kaso in upod han report han iya department nga ginsumiti n gadto han Presidente kumo resulta han kanan departamento paningkamot pagpuypoy h an mga illegal logging nga aktibidades han nasud.” sering niya. nagsering ini ha iya nga nga pagtratrataron nira an mahiunong han mga Pilipino nga mga kab ulig ha Malaysia. Durante han paghimangraw ni Lecaros ngan han Malaysian House Speaker. “Waray na illegal logging nga nahinanabo yana. Ginsumatan ni Alcala an mga parag-uma nga dako an kikitaon han ira mga anak dida hiton agrikultura. Ginsasaysay dida han mao nga aide-memoire an paghangyo nga mapahibub-an ngadto h in kaprisohan ha bug-os nga kinabuhi an sentensya han upat nga mga Pilipino kana y sirot nga kamatayon en ginparig-onan han Malaysian Federal Court. Nagsering pa an DFA nga nagdumara hi Lecaros hin panamilit nga mga okasyon ngada hin boluntaryo nga mga lider hin komunidad hin mga Pilipino ha North Borneo had ton Hulyo 5.” Paje said during the third Cabinet Clu ster “Pilipinas Natin Forum” on Climate Change Mitigation and Adaptation and Food Se curity aired live over NBN4 and government run radio station dzRB Radyo ng Bayan on Wednesday. Meron po diyan kasamang mga mayor. amo an nag-aaghat han mga parag-uma nga tugotan an ira mga anak nga kumuha hin kurso ha agrikultura. Durante han ika-tulo nga Cabinet Cluster on Climate Change Mitigation and Adapta tion and Food Security nga iginpasamwak ha NBN4 ngan dzRB hadton Miyerkules. meron po diyan mga lokal na opisy al na sinama namin especially in Mindanao. An dako nga kikitaon. Waray panhingadni han DFA an upat nga mga Pilipino nga naatubang hin kamatayon n ga penalidad. an anay spokesperson han DFA. an D ENR in nagkanselar han mga permiso pangahoy ug waray na nahinanabo nga mga panga hoy ha kagugub-an. Mayd . we have filed 298 anti-illegal log ging cases. Pwersa Armada han Pilipinas ug an Philippine National Po lice nga pakurukusgon an kampanya kontra han mga iligal nga mangarahoy ug kuhaon an mga iligal nga pinangutod nga mfga kahoy tikang ha mga guba. Nakatalaan saliwanan hi Lecaros ni Jose Eduardo Malaya III. Hi Paje in nagsering nga katapos han sugo han Pangulo pagdiri han pangahoy. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b>Libre nga pag-eskwela gintatanyag han administrasyon Aquino ha mga makuha hin kurso ha agrikultura</b> Nagsering hi Agriculture Secretary Proceso J. waray kami pinirmahan bisan usa nga permiso pangahoy. Tikang han paglingkod ko ha DENR ku mo sekretaryo. Waray na gi hapon nagbubuhat hin pangahoy ha kagugub-an. sering niya. Alcala nga magtatagana an administ rasyon Aquino hin “scholarship grants” ngadto hin mga Pilipino ilabi na an mga anak hin mga parag-uma.

Si Rudinas nasugad nga kon nano an ginhihimo san departamento pan agrikultura ng an komunidad san sayantipiko mao in pagpahamtang san mga parag-uma sin pagpipili an para mapauswag an ani. (opt/Ailene Diaz/PIA-Northern Samar) <b> Dugangan an ani nga diri mawawakay an palibot – NAST</b> An National Academy of Science and Technology (NAST) nagduduso para san pagpakus og san sector san agrikultura nga diri makokompromiso an kondisyon san kalibunga . (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Ani sa bulig san biotech diri nakakahilo – NSAT</b> Si dati UP President Emil Q. pakagradwar han kurso. s ering ni Alcala.a pondo para hini nga libre nga panngiskwela. waray pa ngani ma tratrabaho-an.. An Bt corn in nagamit san bacillus thuring iensis bacteria para umato san Asiatic corn borer pest. sering niya. Mat apos ini makakarawata san aprobal tikang san komitiba. nasuporta kan Javier kon diin siya nasugad nga kinahanglanon naton in pamaagi sin pag-uma para magkayaun sin maupay nga ani. an GMO crop in igsususmit er ngadto sa Bureau of Plant Industries (BPI) para sin dugang nga pagrebisa ngan pagtuyang o diri pagtuyang. Si Agriculture Secretary Joel Rudinas. barubarato an pagpa-eskwela ha kurso nga agrikultura komparar hiton iba nga mga kurso ngan kon danay. Pinanlilimbasogan han departamento ha agrikultura nga mahipahamtang an mga progr ama han gobyerno subay han mando ni Pangulo Aquino nga maayudahan an mga parag-u ma ha mga burobaryo agud umumento an produksyon. Sugad liwat niya san katawhan nga diri mabaraka matungod san GMO kay an pamalaud san implementasyon san biotechnology crops in estrikto nga ginsusunod antes ini magamit san parag-uma para padamuon. ini naagi sa Na tional Committee on Bio-Safety of the Philippines (NCBP) para ig ebalwar ngan ki lalaun an potensyal hazards nga maiimdan san genetic engineering experiment. An mga parag-uma nga waray ngani makatangpos hin pag-eskwela en nagkaada na yana hin higayon nga kumita hin darudako pinaagi han husto nga ayuda teknikal. Nangel. nga yana presidente san National Academy of Science and Technology (N AST). ayuda nga pautang. Javier nagpapasabot sa publiko nga diri tumuod san mga nakontra nga nag-aadbokar nga an produksyon san ani pinaagi san bulig san bi otechnology in nakakaraut san panlawas san tawo. Kon magdesisyon sira paggamit san GMO. Si Rudinad ngan Javier mao an mga bisita san Communication and News Exchange (CN EX) Forum sa Philippine Information Agency yana nga adlaw. pwede liwat. Nagsering hi Alcala nga nakahaom na yana an mga programa han gobyerno ha agrikul tura agud mabuligan an mga parag-uma ngan masangkapan hira hin husto nga mga pam aagi hin pag-uma. wara sin naprobaran nga ayaun tawo nga nahilo tungod san bunga san biotechnology. Sugad niya. ngan han bulig han gobyerno nga mahibaligya an ira mga produkto. sugad niya. Responsabli nga gin-iimdan ini namon nga GMO sayo sayo. Segun kan Alcala. kay kon diri mawa wara kita dida san pakigkumpetinsya. Kon naruyag sira san organic farming. Gin eksplikar ni Javier nga kon an GMO nga produkto madeveloped. an nasud nanginginahanglan sin biotechnology nga ani o produkto nga ginpa undong pinaagi san Genetically Modified Organisms (GMO). sa kanya parte. Gintagan hin duon ni Alcala an kakinahanglanon nga mag-agi an mga parag-uma hin paghag-id bahin hin pest management. An promero nga GMO nga aaprobaran san BPI sa Pilipinas sadton Disyembre 2002 mao an Bacillus thuringiensis (Bt) corn.” Ginseseryuso ini namon. sugad man an paggahin hin pondo nga ayuda agud magmadarudamo a n produksyon nira dida han ira tagsa-tagsa nga mga komunidad. an BPI n ag-aprobar na san 44 nga GMO nga produkto para gamiton komersyal sa nasud. libre sira maghi mo sini. ngan Dep artment of Science and Technology (DOST) Executive Director Luningning SamaritaDomingo. maaghat nga gamiton an organiko nga pamaagi hin pag-uma ngan matagan hin iba pa nga mga serbisyo para han ika-uuswag han ir a produksyon. nagrason nga sa naglabay nga 15 anyos. Si Javier. Ginsumat ni Javier nga an katapusan nga ginsusunod nga intervention san science para san pagpakaupay san ani mao an “Safe and Respons ible use of Biotechnology. Nakadto liwat sira Na tional Irrigation Administration (NIA) Administrator Antonio S. Tikang sa 2002.

ng an Department of Science and Technology Director Luningning Samarita-Domingo nag presenter san mga paningkamot san gobyerno para sin solido nga pondasyon pagtag a agrikultura durante san Communication and News Exchange forum sa Philippine In formation Agency. An Raquiza Bridge an nagkukonektar han kanan Leyte ika-4 nga Distrito nga mga mu nisipyo sugad han Palompon ngan Isabel. Ini in pinaagi han Presidential Bridge Program han Department of Public Works and Highways (DPWH). dugang ni Javier. nga amo an gintitindugan hin pipira nga mga industriya sugad han Philphos ngan PASAR. ngan Isabel Mayor Saturnino M. Sanglit tuhayon gu d an produksyon san ada na nga umhanan ngan fishponds pero san sustinabli nga pa maagi. Sering ni District Engineer Gonzales nga ha suporta ni Congresswoman Gomez. Alkalde han Palompon Ramon Oñate. An tema y ana natalibong dida san “Meeting the Challenge of Agricultural Productivity. Sugad ni Javier. An kadig-on han daan nga tulay in diri katatapuran mahitungod nga pipira nga mga kahoy ngan mga basura in nahia-anud han babaha nga kaudgan nakakasarop han pagawas nga nagigin hinungdan han paglalapwas hini. Dako an paglaum ni District Engineer Gonzales nga an paghingayad han puthaw nga tulay in matitikangan na mahitungod nga an opisina han distrito in nag-impliment ar na han mga kinahanglanon ngan nakakumpleto na han paghingayad han likdu-an ng a tulay ngan aragi-an para magin masaru-sayon an trapiko dida hit pagdumara han paghingayad ha 28. nga nagigin hi nungdan hin diri kaagi-e han kalsada. Gintitinguha san NAST nga magdiskusyon san link sa butnga san kalibungan ngan ag rikultura sa 33rd Annual Scientific Meeting (ASM) kon diin an mga sayantipiko ma g-uuruesturya san mga isyu nga gin-aatubang san sosyedad yana. Dugang pa niya nga an puthaw nga tulay nga pagtitindugon in mahiruhitaas hin 2. Compe titiveness and Stability” ngan ini paghihimuon sa Manila Hotel sa Hulyo 13-14. National Irrigation Administration Administrator Engr. An NAST nagkokomponer san mga nangunguna nga mga sayantipiko sa nasud ngan nagbu buhat sin katirirok kada tuig para magkasayo san gin-uundong nga tema.63 porsyento hin kahi-una kuntra han target hini dida han implimentasyon of ngatanan nga ginpund ohan nga mga proyekto para ha 2011. Ira naimdan nga kon napapakusog an konsentrasyon san produksyon dida san agrikul tura ngan pangisdaan. an Memorandum of Agreement in ginpirmahan nira DPWH Ley te 4th District Engineer Gonzales. (LDL/Translated: maa/PIA8) <b> Gin-uli han mga obispo an SUVs ha PCSO</b> . kun diin nakakahatag hin kadeli kaduhan ngadto han mga magbibyahe. pasabot hi District Engineer Lino Francisc o C. An pag-ayad han nasabi nga tulay in duro hin ka-importante mahitungod nga ini in nahilulumos ha tubig maski hin pipira la ka-oras nga pag-inuran. an o pisina han Leyte 4th Engineering District in naka-abot na ha 18. ha pag-uyon ni C ongresswoman Lucy Marie Torres Gomez han ika-4 nga Distrito han Leyte.n sa nasud. Emil Javier kaupod sira Agriculture Undersecretary Joel Ru dinas. nga diri magkakausa san pag-anas ngan diri kawara san biodiversity. Kinahanghlan ipahitaas an produksyon sa ada na nga mga tutuna ngan fishponds kay kon diri mahihimo mangungutod san kagurangan ngan mangroves. OIC Project D irector Oscar Villavery. Gonzales han Leyte 4th Engineering District. (op tAilene Diaz/PIA8-Northern Samar) <b> Dumog nga tulay tikadto ha Industrial Estate mababalyuan na pina-agi han kan an Pangulo Bridge Program</b> An dumog na nga Raquiza Bridge nga amo an tulay tipakadto han Industrial Estate han Sinirangan Bisayas.5 ka-metros tikang han ha pagkayana nga naeksister nga tulay. nga diri maapekta ran an ginkukuhaan san tubig. Ngan ananuon ini? Si NAST President Dr. Dida han Hunyo 27. in nakatalaan na nga balyuan hin usa nga puthaw nga tula y. Medina. an kalibungan an nakokompromiso o nag-aantos. 2011. nga an pamaagi la nga maatubang an kanan nasud sector pan agrikultura nga diri naaapektaran an kalibungan mao an pagduso sin dugang nga p agbug-os san produksyon pan-agrikultura pinaagi san pamaagi sayantipiko. Antonio Nangel.8 ka-metros nga two-lane nga tulay. Puwede ka makadugang san ani nga diri mawawakay an kalibungan. Gindeklarar ni Javier.

sering nira. ginduduso sa gobyerno ni Aquino kontra sa kapobreh an</b> Ginduduso san administrasyon ni Presidente Benigno C. Nagsering an mga obispo nga dako an nahibulig han mga sarakyan kay pinaagi hini nakakadto-an nira an tay-aw nga mga lugar han ira mga nasasakopan agud magpahamt ang hin ayuda ngadto han mga kablasanon. Sugad niya. iginsaysay nga magin subay man ha balaud o diri ngan magin konstitusyonal man o diri an pakaangkon nira han mao nga mga sarakyan. Sugad niya. sugad ni Javier. hin-o nanngatender han imbestigasyon han Senado Miye rkules. nga an mao nga mga sarakyan en gin-gamit dida han mga misyon han Simbaha n para han mga kablas ngan diri para han ira personal nga paggamit. Nagdesider an mga obispo pag-uli han SUVs agud matapos na an isyu nga “nakasamad” ha n Simbahan Katoliko ngan han mga tumotoo hini. Bisan han mga akusasyon ha ira. Ginrepresentaran naman hi Nueva Segovia Archbishop Ernesto Salgado. Dida hin nahiuna nga pahayag. Juan de Dios Pueblos han Butuan. An kakulang daw nira hin pondo amo an nagduso ha ira nga umaro hin ayuda tikang hin mga ahensya nga an mandato amo en pagtagana hin ayuda o tambulig.Iginbalik na ha gobyerno han pito nga mga obispo Katoliko an SUVs o sports utili ty vehicles nga ira nakarawat tikang ha Philippine Charity Sweepstakes Office (P CSO) durante han administrasyon Arroyo. suok an pakigburubligay san NAST. Presente dida han mao nga hearing han Senado hira Zamboanga Archbishop Romulo Va lles.518 milyon. Gindig-onan han mga obispo. mga medisina. han iya auxiliary bishop David William Antonio. ngan mga panapton nga dto hin mga pamilya nga naigo hin kalamidad. Gindara ngadto ha Senado an tulo han mga sarakyan han mga obispo nga nagpakabase ha Luzon . Dida hin sinurat nga pahayag nga ginbasa ni Cotabato Archbishop Orlando Quevedo. ig-uuli la gihapon nira ini. Pira ha ira en nakakarawat hin mga sarakyan tikang ha PCSO nga heavy duty 4 x 4 pick-ups para makadto-an nira an tay-aw nga mga lugar agud makapahamtang hin mag lainlain nga mga serbisyo pankatilingban ngan an iba en nakakarawat hin mga sara kyan nga gin-gagamit ha pandul-ong hin kablasanon nga mga magsakit ngadto ha mga ospital o ha pagdistribwer hin mga pagkaon.4 milyon. Toyota Grandia Hi-Ace van nga nakantidad hin P1.107 mi lyon.000. Strada pick-up n ga nakantidad hin P1. I suzu Crosswind utility van nga nakantidad hin P720. usa nga segunda mano nga Nissan Pathfinder ngan usa nga L-300 van. importante nga mahibaruan san pinaka simpli nga parag-uma an kaimpor tante san ‘agri-science’ nga kanya kaupod sa pagpapakaupay san produksyon basi mabat on an panginginahanglan san pagkaun san aton tikadamo nga populasyon. Pinaagi sini. an nangunguna nga hugpo sin mga sa yantipeko sa nasud sa ularum san Department of Science and Technology (DOST). nagsering an mga obispo nga mapasinalamaton hira para han bulig nga ginhatag ha ira han gobyerno. Lakip han SUVs en usa nga Mitsubishi Strada pick-up nga nakantidad hin P1. Gintagan nira hin duon nga waray nira nasupak nga balaud. nagsering an mga obispo nga napakyas hira pagkonsi derar han kahiparakdolan han donasyon ngan nagpahayag hin kaandam ha pagkooperar ngada han mga otoridad. Leopoldo Jaucian han Abra. Aquino III an paggamit san syensya ngan bag-o nga klase sin teknolohiya sa agrikultura basi mapakusog an p roduksyon ngan makabulig san mga pobre. De partment of Agriculture (DA) ngan san iba pa nga mga ahensya basi maseguro nga a . o bisan an Konstitusyo n. nga aadto pa ha gawas han nasud. ngan Martin Jumoad han Basilan. mabubuligan an mga parag-uma sa kauumhan nga kaapi san pinakapobre nga sector san populasyon. sugad san opisyal sini sadto nga lunes. (opt/PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DU M) <b> Siyensya san Agrikultura. ginpahayag ni Dr. Sa ginhimo nga Communication and News Exchange (CNEX) Forum sa buhatan san Phili ppine Information Agency. Emil Javier san National Academy of Science and Technology (NAST) nga ginpapalusad san gobyerno ngadto san pinakadit oy nga parag-uma an paggamit san teknolohiya basi mapadamo an ani ngan mapaupay an kanra panginabuhi. hira Bishop Rodolfo Beltran han Bontoc-Lagawe.225 milyon. Grandia van nga nakantidad hin P1.

nga ginyakan la han Presidente an ta ma para han ngatanan kay katungod daw han kada tagsa nga makapagpahayag ug dire daw ine talis nga pakiaway. kamote nga pwede isakot sa linuto nga ube ngan iba pa. bangin daw nahanugad na it Pilipinas hiton Singapor e. sayo nga klase sin saging nga may pan-ato sa peste. Segun kan Presidente Benigno C. an pagbabag-o han kurikulum ha eduka syon o an K + 12 ngan an pagpahitaas han pondo han Department of Education (DepE d) para makahimo pa hin damo pa nga kadugangan nga mga classroom ngan han pagdug angi pa han mga magturutdo amo ini an premiro nga paagi agud matalwas kita ha ka pobrehan. magkakaada na hine niya kapasidad nga makakuha hin disente ng a trabahoan. Kasumpay ine han ginawas nga impormasyon kun paun an-o napukan an diktador nga panggobernohan ni Marcos. Aquino hiton mga Marcos. nagsering an Presidente nga an mga reporma in nag-uupod han pagrebisirara han basic education curriculum o an Enhanced K+12 B asic Education Program ug han pag-umentohe han badyet han DepEd ngadto ha sobra P200-bilyones. yawi kontra han kapobrehan------P -Noy</b> An pagpapatuman han mga reporma han edukasyon amo an yawi kontra han kapobrehan han aton nasud. Asya ine an pasamwak han deputy spokesperson.n mga parag-uma in magpapabilin nga yaun gamit ngan may pangabuhian. an anay Corazon Aquino komo Presidente han nasud hadton 2986. Abigail Valte. padayon an pagdiskubri san mga sayantipiko san gobyerno sa mga bag-o nga ganay nga yaun halaba nga kinabuhi “shelf life” o adto diri dayon nagraraot ngan mai imdan nga mas masarig sa pan-ato san peste o sakit. iya iginduduso an aton . Ha iya pamahayg durante han pag-abre han kanan YesPinoy Foundation programa nga “P ara Paaralan” ha NBC Tent ha Taguig. Bisan diri pa pormal. ginpawarak na san Department of Agriculture an mga nasabi nga uyas. Para daw han Presidente. Nagpahayag han nakalabay nga adlaw hi Sen. abaka na may pa ngontra san virus. para ighimo hin dugang pa nga mga eskoylahan. kun kay ano nga sugad man hin nakikiaway hi Pres. Ngani. An kadugangan daw nga hibaro han kabataan in magreresulta nga bisan high school pala an natatapos.(PIA-Samar/Tra ns:Alice Nicart) <b> Pagpapatuman han mga reporma ha edukasyon. kasumpay han pagkon traha ni Pres. . Kaapi na didi adton diri dayon nagraraot nga brown rice nga mayaman sin bitamina ngan fiber. iginduduso na daw an reporma ha edukasyon. natapod naman si Javier nga sa halipot nga panahon makakabulig an mga bag-o nga klase sin pananum basi mapauswag an mga pangabuhi san mga digtoy nga m ga parag-usa sa kauumhan. nagsering daw ine. Ferdinand “Bongbong’’ Marcos Jr.(PIA-Samar/Trans:Alice Nicart) <b>Aquino gintadong la an impormasyon. (opt/Ailene Diaz/PIA-Northern Samar) <b>reporma ha edukasyon dalan han kapirdi han kakablasan – Aquino</b> An pag-implementaran han reporma ha edukasyon in yawe han kapirdihan han pagkure ug kakablasan. Aquino III. nga sinundan han himutang ni iya nanay. Aquino han mga iginpasaring han mga Marcos durante han selebrasyo n han ika 25-nga anibersaryo han EDSA People Power 1. nga kun di re daw hadto nagpipol power. Kundi. sumala ine kan President Benigno S. Ha luyo nga bahin. Ha pagpakianhe daw kan Valte. An K+12 nga programa in nangangahulugan nga Kindergarten ug an unom ka tuig nga elementarya ngadto han upat ka tuig ha high school ug hin duha pa ka tuig nga ka dugangan ha Senior High School.Palasyo</b> Gintadong la ni President Benigno Aquino III an nahisamwak nga impomasyon ug dir e sugaron nga nakikiaway hiya. ginkilala naman ni Valte nga dire gud magpapapreho an panan-a w han ngatan para han Edsa People Power 1. “Tungod han panalingkamot ni DepED Secretary Armin Luistro. inabat daw hine niya nga kinahanglanon nga mahitama adt o nga ginawas nga impormayson nga bangin nahinugad na an Pilipinas hiton Singapo re. Sumala han President tungod daw han pagpursigi ni DepED Secretary Armin Luistro. dire daw hikalimtan nga an kagawasan yana han ngatanan in masesering nga kadak-an hine in bunga hadto nga mahimyang ug mamurayaw nga gyera. Aquino III.

Iginduduso gihapon niya an pagrebisa han basic educati on curriculum o an tinatawag naton nga Enhanced K+12 Basic Education Program. may-ada 42 nga mga probinsya. Corazon Soliman. it importante karuyag ko gud it detalyado kun baga-baga himuon naton ini nga national strategy . Aquino III ha mga ahensya nga nagpapatuman han K apit-Bisig Laban sa Kahirapan (KALAHI) projects nga pag-adman an mga resolusyon nga igin-pasa han mga mayors. Samar. translated by: S. Candido) < b>P-noy nagsugo nga pag-adman an KALAHI</b> Nagsugo hi President Benigno C. may-ada pa 374 nga munisipyo iton makakatagamtam hini n ga nasabi nga programa pinaagi hiton bulig han World Bank and Millenium Challeng e Corporation. . an KALAHI-CIDSSCDD strategy. Bahrain ngan Yemen. Aquino III nasugad nga an pag diri san pagbiyahe ngadto sa Bahrain iya igpaparebista o ire-review. sayo nga Filipino nga magtatrabaho sa Bahrain nasugad n ga an komunidad san mga Pinoy didto in nahimangraw nga gin api an Bahrain san tr avel ban. 200 nga munisipyo ngan 4. So.Comprehens ive and Integrated Delivery of Social Services – Community Driven Development (KAL AHI-CIDSS-CDD).583 nga mga barangay ha ilarum hini nga programa KALAHI-CIDDS. (PIA-E. An Department of Foreign Affairs nag-aghat san mga Pinoy nga ipa-ursa la ngun-a kon diri man importante an pagbiyahe sa Lib ya. translated by: S. waray ko man nakikita nga problema . “Sering ha akon. Igindugang pa ni Soliman nga upod ini an mga komunidad ha istratehiya han KALAHI -CIDDS ha pagpapatuman han mga proyekto para magkaada hin dirudiritso nga progra ma ngan implementasyon han mga proyekto.education reform agenda. An KALAHI-CIDSS-CDD amo gihap an nagin kabakyang han national government para pa g-urosahon an mga programa ngan para matagan hin suporta an mga inisyatibo han m ga local government ha pagpapatuman han poverty reduction program. Kapa rte san ika 25 nga selebrasyon san 1986 People Power Revolution ngan pamaagi san gobyerno para mabatian an mga ginkakaringahan ngan panginginahanglan san aton g in-ngangaran nga modern-day heroes. people’s organization ngan mga non-government organi zations (NGOs) nga mahiupod komo usa nga national program han KALAHI. Baton san Presidente.772 nga mga pamilya tikang pa han tuig 2003 an nakatagamtam hini ng a nasabi nga programa tikang han 5. “Edukasyon an mag-aabre han kamanilampuson han aton mga kabataan. dugang pa ni Luistro.” ser ing han Presidente. Ha igin-pasa nga resolusyon han mga mayor ha bug-os nga nasud. ini daman an mag papahitaas ngan magpapabilin han level han kapasidad han aton mga katawhan”. Sugad niya. may-ada na nira gihapon kapasidad makakuha hin disente nga t rabaho-an. Para yana nga tuig 2011. nariringa la siya san seguridad labi an san mga natatabo s a Middle East. Ha usa nga interview kan Department of Social Welfare and Development (DSWD) Sec . (PIA-E. “An kadugangan nga hibabru-an amo ini an magigin yawi bisan na manla maka-high sch ool an ira natapos. si Presidente Benigno C. Ha pagkayana. 197.326 community projects nga nahimo han bug-os nga nasud. pero ini aton eestudyuhan. Bahrain ngan Kingd om of Saudi Arabia) in ginhimo sa Philippine Overseas Employment Authority. Samar. Candido) <b>An pagdiri pagbiyahe pa Bahrain igpaparebista – Aquino</b> Sadton Biernes nga adlaw. nga gintikangan pa hadton tuig 2003 upod na hini an partisipasyon han komunidad para maibanan an kapobrehan nga nagin epektibo ha paghahatod hin s erbisyo ngan maupay nga pamamalakad han local government. dugan g pa han Presidente. maupay kon ira kahimtang didto ngan wara sira problema. ha prinsipyo. sering ni Soliman. Dida san teleconference. May-ada. Sa teleconference kaapi an tulo nga OFWs (tikang sa Hongkong. karuyag namon nga ma-translate in to a more detailed program for the natio nal government for further implementation. nagsering hiya nga karuyag han President Aquino iton mga deta lye han nasabi nga programa para mai-adopt hiton national government komo usa ng a national strategy ngadto hit iba-iba nga ahensya hiton gobyerno nga nagpapatum an han KALAHI.

Sa kanya mensahe durante san flag-raising seremonyas sa People Power Monument sa kalye sa EDSA sa paghinumdum san ika 25 nga anibersaryo san mamurayaw nga Peopl e Power Revolution sa 1986. (PIA. An katawhan an boss ngan diri la sayo nga tawo. in ginpahamtanga n sin bug-os nga military honors. segun han surok. An programa in nagtutuyo nga mapukan an duro nga kakablasan pinaagi han pagtukod hin convergence program sugad man an integrated poverty reduction approaches ng an strategies. sa pagbagaw san Presidente sa iy a pagduon san kahulugan san espiritu san EDSA. An Presidente. Duon san Presidente an espiritu san EDSA nangangahulugan sin katalwasan tikang s a kagutom ngan pinaagi la san maupay nga pangobyernohan. Diaz) <b>Aquino ngadto san mga Pinoy: Ipakita sa kalibutan nga an espiritu sa EDSA buh i</b> Nanawagan si Presidente Benigno Aquino III san mga katawhan Pilipinhon nga ipaki ta sa bug-os nga kalibutan nga an EDSA in buhi. An ayat san EDSA yana nga maipakita an kamahinungdanon san people power ngan ini diri la natatapos sa upat ka adlaw sa 1986. . Ginpahamtang san Presidente nga an gobyerno naniningkamot sa mahihimo sini nga m aimplementar an reporma basi episyente nga maipahamtang san mga Pinoy an ira gin kikinahanglan. An Presidente liwat nagbisita san natatabo nga Jobs Fair ko n diin 28 nga mga employment agencies nag komiter sin 25 mil nga pantrabahuan sa local ngan sa langyaw. an UNICEF in direktamente nga nasuporta pinaagi han suppl y side requirement han Conditional Cash Transfer program kon Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps). naging mahinungdanon an tuig 2010 ha n kinabuhi han mga Nortehanon. ngan pagwara san koraps yon nga an Pilipinas makakakab-ot san gintututmuyo sini. sa iya pag-abot sa People Power Monument para manguna san flag-ra ising ceremony nga nagtulang san bug-os nga selebrasyon san paghinumdum san kata lwasan pinaagi sin mamurayaw nga pamaagi 25 anyos an nakalabay.” (PIA-Northern Samar/Ailene N. an Presidente nagduon nga an pagpakusog san katawhan in naaabat pa. Bise Presidente Jejomar Bi nay ngan Executive Secretary ngan EDSA People Power Commission Chair Paquito Och oa ngan iba pa.An administrasyon ni Aquino in naghimo sin mga pitad sa butnga san kasamok nga n agbungkag san rehimin san Tunisia ngan Egypt ngan didto pa san iba nga nasud sa Middle east ngan North Africa. dugang niya. (PIA-Northern Samar/Ailene N. NORTHERN SAMAR / trans NB Quirante) <b>P-Noy nagpahayag han tinuod nga EDSA ‘86</b> Gintagan hin doon ni President Benigno Aquino III nga an ungod nga kahulugan han EDSA 1986 People Power Revolution amo an people empowerment nga makikita naton hiton Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan. An CBMS in planning ngan policy determining tool ha pagbaton ngan pagsusog han l ocal interventions ha millennium development goals sugad man an poverty reductio n initiatives. kaupod an dati Presidente Fidel Ramos. An mga paningkamot in naghihingita han hul-os nga paghurma han mga potentials ha n usa nga bata. An Presidente. segun kan Cardenas. nagpalupad san Philippine flag balloons nga yaun nakasurat “EDSA 2 5: Pilipino Ako. Romeo M. Dara daw han mga nahimo han service providers ngan partners han UNICEF ngan an p rovincial government han naglabay nga tuig. Amo ini an iginpahayag ni Engr. an Presidente nag-abre san historical marker sa eksakto nga lokasyon ko n diin an dati Presidente Corazon Aquino nagpahamtang san kanya mensahe sadton 1 986 EDSA Revolution. Diaz) <b>UNICEF nasuporta han Pantawid Pamilya ha Northern Samar</b> Ha pagduyog han pagbaton han millennium development goals ngan duro nga kakabla san. Sa POEA. Cardenas komo Provincial Planning and D evelopment Coordinator han Northern Samar . Dugang pa ni Cardenas. An UNICEF ngan an provincial government in sumuporta han pagkumpleto han Communi ty Based Monitoring System (CBMS) ngan poverty mapping aber makita gud an tinuod nga mga pobres ngan makapaghimo hin paagi nga mabaton an panginahanglan nira. Ako Ang Lakas ng Pagbabago. an UNICEF in nasuporta han Pantawid Pamilyang Program han probinsya.

Cavite ngan Rizal. Candido) <b> GSIS magpapasarang hin 32 nga bag-o nga GW@PS kiosks para makabenepisyo hin 140. ngan Rizal.000 nga mga miyembro han GSIS didto ha Metro Ma nila ngan ha paghagrani nga mga probinsya. Hadto nga panahon nagsering ha iya an iya nanay nga an anay Presidente Corazon C . kataliwan hin i en waray na komunikasyon nga nakarawat tikang ha ira. Bulacan. Elisa Torres. Department of Foreign Affairs (DFA). “Demokrasya mula sa kurapsyon at kalayaan mula sa kahirapan . gintutuohan nga aadto ha sakob han rinuspak nga CTV building an m ga igkasi-Pilipino nga hira Jesse Lloyd Redoble. Ma ry Louise Anne Amantillo. Segun kan GSIS President and General Manager Robert Vergara nagplaplano hira pag pasarang hin mga 500 kiosks ha mga government offices sugad hiton division offic es han Department of Education (DepEd). An tinikangan nga batch han kiosks in igbubutang han Office of the President. Pira hadton nadida han mao nga building han matabo an linog en nakagtext pa ngad to han ira mga kasangkayan ngan mga kauropdan ha Pilipinas. Segun han DFA. Valquin Bensurto. Samar. Ivy JKane Cabunillas. ha Kongreso ngan Senado ngan han Korte Suprema ngan hasta daman an provincial capi tols han Batangas. Labot hin panginyupo ha mga otoridad nga igpadayon an panmiling han mga biktima . translated by: S. This is the legacy of EDSA). “Kon damo iton kiosks nga magsasarang.” dugang pa ni Vergara. (PIA-E. Erica Nora ngan Lalaine Agatep. Land Registration Authority (LRA). Laguna. Bulac an. sigurado ako nga dako it kahiwadnan hiton p or lo minus 1. Inabot an grupo ni Charge d’Affaires Giovanni Palec ha Christchurch samtang gin-un dang na an gindudumara nga SAR. kondi. Ito ang pamana ng Edsa (Democracy from corr uption and freedom from poverty.Sering han Presidente. An iba pa nga nahisumat nga nawawara amo hira Rita Estrella ngan Hayley Concepci on . Land Bank of the P hilippines (Landbank). National Bureau of Investigation (NBI).000 nga mga government employees yana nga tuig</b> Magpapasarang an Government Service Insurance System (GSIS) hin 32 nga bag-o nga Wireless Automated Processing System or GW@PS kiosks yana nga tuig para agud ma ka-benepisyo in por lo minus 140. kondi mayda grupo tikang han embahada han Pilipinas dida han kabis era nga Wellington an nanginyupo nga igpadayon la an SAR o search and rescue nga buruhaton. Nagdugang pa hi Vergara hin pagsering nga an kadugangan nga pagpadara han GW@PS kiosks in makakahatag hadton mga miyembro pag-check han ira mga records nga kon diin in dire na hira makadto han opisina han GSIS.7 million members and pensioners. Ito ang kahulugan ng people power. translated by: S. Commissi on on Elections (Comelec). Jewel Francisco. Philippine General Hospital (PGH). Samar. Rhea Mae Sumalpong. provincial capitols ngan city halls. Emmabel Anova. Basar han mga sumat tikang han lokal nga mga opisyal han Christchurch kon diin n atabo an 6. kadak-an han mga nawawara en gintutuohan ng a nalibonan dida han rinuspak nga CTV Building . Aquino nga an ungod nga kahulugan han EDSA People Power amo an kadamo han kahi mo. (PIA-E. Office of the Cou rt Administrator (OCA). Quezon City. ngan Philippine Natio nal Police (PNP). John Christopher Chua. dire la an milyon-milyon nga mga Filipino nga kinadto ha EDSA o an mga placa rd nga amo an nakakapuno han kada rally o mga madre nga may kinakaptan nga mga r osaryo ngan bukad. Samtang an iba pa nga mga opisina nga bubutangan han primero nga batch han kiosk s amo an main offices han Department of Education (DepEd). Diri pa napipiho han mga opisyales han DFA kon mga buhi pa ini nga nawawara nga mga Pilipino. Commission on Audit (COA). Candido) <b>Nawawara nga mga Pilipino dida han linog ha NZ inabot na hin 14</b> Inabot ha hin 14 nga mga Pilipino an nahisumat nga nawawara kasumpay han linog n ga natabo hadton Lunes ha New Zealand sumala han Department of Foreign Affairs ( DFA).3 nga kakusgon hin linog. ngan ini in makaka-iban hin p anahon ngan kwarta labi na an pagbiyahi nga mga kagarastosan. May-ada daman kiosks nga igbubutang didto ha University of the Philippines-Dilim an (UP-Diliman) ngan DepEd divisions offices didto ha Manila. Department of Justice (DOJ). Ezra Mae Medalle.

“Ser viam” (I wull Serve) amo an motto ni Cardinal Sin. across the Rizal Park. Kahuman han unveiling rites. hum an trafficking ngan iba pa. (PIA-Eastern Samar/Ginbini saya:DUM) <b> EDSA 25: P-Noy mangunguna hiton unveiling han kan Cardinal Sin statue</b> Mangunguna hi President Benigno Aquino III nga kon diin hiya in magigin-guest of honor hiton commemoration han ika-25 nga anibersaryo han 1986 People Power Revo lution yana nga Biyernes. Aquino III ingon nga pinasidunggan nga mamumulong og b isita didto sa usa ka pormal nga paglusad sa “People Powered Markets. Aquino Jr. d ayalogo dida san mga NGOs. intermarriages ngan mga bag-o nga mga palisiya ngan programa san gobyerno para malikyan an iligal nga recruitment. Samtang hi Mayor Lim an nag-donate han nasabi nga statue nga gin-okit hin bronze han bantogan nga artist Ed Castrillo. . Candido) <b>Representante san Commission on Filipinos Overseas mabisita sa Norte san Sama r pagpasamwak san mga programa san buhatan</b> An buhatan san Commission on Filipinos Overseas magkokondukto san ira tinuig nga Community Education Program (CEP) nga gin tituluhan “Handa ka na bang mag-abroad? Ano ba ang mga damat mong malaman?” dihan sa Norte san Samar tikang 23 abot petsa 25 yana nga bulana san Pebrero. Car dinal Sin. bubuligan ni Palec ngan han iya mga kausa an mga Pilipino nga natalwas han trahedya nga pinanngulba ngan nagka-uugmaran han insidente. Pebrero 25. ngan Manila Mayor Alfredo Lim hiton unveiling han statue . kauwat. government officials and the siblin gs of President Aquino. Ini nga programa naghihingyap makapahamtang san katawhan san magkadurudilain nga mga isyu matungod san migration. Samar. (PIA-E. sira ginlalauman nga maabot yana nga adlaw. . pulong-pulong. (PIA-Northern Sa mar) <b>Presidente Aquino manguna diha sa paglusad sa usa ka “People Power Markets</b> Si Presidente Benigno S. An CFO kaupod an mga representante san iba pa nga ahensya san gobyerno in magkok ondukto sin mga aktibidadis sugad san symposia sa eskwelahan. lide res san mga komunidad ngan pakinghuruhimangraw sa kahanginan.” Usa ka microf inance nga programa nga nagtumong sa pagpakunhod sa kapobrehon pinaagi sa paghat ag sa mga kabos nga katawhang Pilipino og mga kahigayonan sa panginabuhi. may-ada mga halipotay nga mga mensahe tikang kan Ma yor Lim mahiunong hiton kamahinungdanon han monumento ngan hi Archbishop Socrate s Villegas mahiunong kan Cardinal Sin ngan EDSA 1. An monumento in nahimugso dara han pakipagburubligay nira Mayor Lim ngan han Ser viam Foundation nga pinangungunahan ni Archbishop Villegas ngan Bishop Reyes. Aquino ngan nawara an anay Senator Benigno S. Burgos Street and Roxas Blvd. An Presidente daman in mangunguna han mga government ngan church officials hiton unveiling han life-size bronze statue han nawara Manila Archbishop Jaime L.000 nga mga Pilipino ha Christchu rch pinaagi han koordinasyon han mga kapulisan didto. An Presidente in uupdan nira Manila Archbishop Gaudencio Cardinal Rosales.nga mga Pilipino. Kaupod daman nga maatendir han nasabi nga okasyon amo hira Papal Nuncio Archbish op Edward Joseph Adams. nga kon diin hiya an nag-aghat han milyon-milyon nga mga tawo pagpaka dto ha Epifanio Delos Santos Avenue (EDSA) hadton Pebrero 1986 nga kon diin nagk amay-ada hin non-violent protest kontra han kan Marcos dictatorya nga pang-gobye rnohan. lideres san singbahan. An kan Sin’s statute in igbubutang harani hiton monumento nira nawara President Co razon C. diha s a mga seremonyas nga gipahigayon diha sa Bonfacio Global City sa Taguig City kag ahapon. Hi Cardinal Rosales in magyayakanon daman samtang hi President Aquino in maghaha tag han katapusan nga mensahe. didto hiton co rner P. Sa Norte san Samar. local nga pangobyernohan. Mayda m ga pagkaon ngan water-purifying nga mga tabletas nga ipinanhatag ngan gindedeter minar an pisikal nga ihap han ginbabana-bana 2. translated by: S. Bisho p Gabriel Reyes. bishops and priests. May por lo minus Mil nga mga studyante nga natikang hin tulo nga public schools ha Manila ngan damo nga mga Catholic schools hiton Archdiocese ngan parishioners in ginlalauman daman nga maatendir hini nga unveiling ceremony.

president of CEO Danilo Songco. matu d ni Rafael “Rapa” Cojuangco Lopa. kinahanglan daw trataron ini nga balaudnon ngan pagburotosan agud mapasikal an tinuod nga tingog han kata whan. samtang nagpalapad sa marketplace ginamit and value-chain nga paagi. Kon pumasar man o diri nga magin hul-os nga balaud an RH bill. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisay a:DUM) <b>Titikangan han Kamara an plenaryo nga mga deliberasyon ha RH bill sunod nga b ulan</b> Nakatalaan tikangan han Kamara de Representantes an plenaryo nga mga deliberasyo n han kontrobersyal nga Reproductive Health (RH) bill hiton Marso 1. sering ni Santiago ngadto hin mga peryodista hadton Martes. pahayag pa ni Santiago nga us a nga eksperto hiton internasyonal nga mga balaud. seri ng niya. Kinahanglan padayon nga respetaran han Pilipinas an One China nga palisiya. Makati Business Club. Sering niya nga kinahanglan la ig-eksplikar ha ira nga diri nanginginlabot an go byerno han Pilipinas hiton internal affairs han Tsina. Trustee Ramon del Rosario. Sa pagmugna og market links tali sa micro-entreprenuers og korporasyon.### (PIA Southern Leyte/esg) <b> Suportado ni Santiago an tindog han Malacañang diri pag-aro hin pasaylo ha Tai wan</b> Ginsuportaran ni Senadora Miriam Defensor Santiago kakulop an tindog han Malacañan g nga diri mangaro hin pasaylo ha Taiwan kasumpay han pagpapatalsik hin 14 nga T aiwanese ngadto ha Beijing. og Directories Philippines Corporation. ang executive director sa NCAF og PBSP. Ginbubuhat la naton an at on obligasyon ilarum han mga balaud internasyonal. og bise president sa Old Agassi Found ation Viel Aquino-Dee. kini nga kalihokan gipaabot nga maka-aghat og mas daku nga sosyal nga kalambigitan og sa pagpabilin nga buhi sa espiritu sa People Power sa mga katawhang Pilipino. diin kini gilusad pinaagi og usa ka exhibit kauban s a tema: Sa Bayang Umaasenso. Janette Garin nga pinaagi han mga argumento nga igprepresentar. o kon an "Resp onsible Parenthood. ang Management Association of the Philippines. Sama-sama Tayo. Matud niya nga ang People Powered Markets nga proyekto nagtumong sa pagdala og g ihiusahan nga progreso og kalambuan alang sa tanang Pilipino maingon man sa pagp agpakita sa nagkadaiyang paagi diin ang mga katawhan og pribado nga mga kompaniy a nga maggamit sa merkado aron sa pagsulbad sa sosyal nga problema diha sa nasud .Ang People Powered Markets.” us ka hiniusa nga prohekto ni Ninoy og Cory Aquino Foundation. mag-aaro naman an Tsina hin eksplikasyon ha aton ngan magpapaluyo-luyo na iton problema han nasud dida hiton relasyones diplomatiko. nagsering hi Gari n nga usa nga butang an matin-aw – komo mga magbabalaud. bumoto s ngan aprubaran an ginproproponer nga balaudnon lakip na en mga kabalhinan ngad a hini. Ginsuportaran gihapon ni Santiago an pitad han Malacañang pagpakadto-a kan anay Se nador Mar Roxas ha Taiwan agud ig-eksplikar an gapil han gobyerno han Pilipinas. Ini en kataliwan pagkatarangdo-an han House committee on rules hadton Martes nga tikangan sunod nga bulan an mga deliberasyon. Segun kan Santiago . Kini nagpakita kon unsaon sa People Power makahimo sa pagkampanya sa ekonomikanh on nga suplay kon value chains sa pinakadaku nga korporasyon sa nasud og mediumsized nga mga negosyo diha sa pag-usab sa merkado ngadto sa paghatag og kagahum sa pinakagamay sa mga negosyante. diri karuyag sidngon nga diri na naton ginkikilala an otori dad han Taiwan kondi nga ginkikilala naton ini komo probinsya han Tsina ilarum h an One China nga palisiya. An ginkonsolidar nga House Bills bahin han RH en HB 4244 na yana. matatagan an ngatanan ng a mga magbabalaud hin oportunidad nga mapanmati-an an ngatanan nga gapil. PinoyME Foundation. Reproductive Health and Population Development Act of 2011. Philippine Business for Social Pr ogress. Ginpahayag ni House Senior Deputy Majority Leader sugad man Iloilo Rep." . Kauban sa Presidente alang sa kalihokan mao ang PinoyME Foundation nga mga opisy ales nga gipangunahan sa iyang pangulo nga si Deogracias Vitan. Kon mangaro an gobyerno han Pilipinas hin pasaylo ha Taiwan .

pagsiguro han tinood nga hustisya ug an obligasyon nga matuman an sayod nga panggobernohan. .( PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> EDSA 25: P-Noy gin-abrehan an photo exhibit tikang han People Power</b> Komo kaparte han pagtikang han selebrasyon han ika-25 nga anibersaryo han 1986 P eople Power Revolution. Lunes. harani han General Luna ug Padre Burgos.Nagsering hi Garin nga dida hiton pagdudumara-on nga mga deliberasyon. Ha iya pamulong durante han paglubngan han capsula nga nagsimbolo han paghimoa h an obelisk ha Plaza Quezon. Dire daw gud angay nga magsala an katawhan nga usa kita nga nasud nga aada ha bu tnga hin nagpapadayon nga gyera han tinguha nga ipinakig-away han mga bayani. (PIA-Eastern Samar/Gin binisaya:DUM) <b>EDSA 25:P-Noy pinangunahan an groundbreaking han obelisk ha Naga</b> Pinangunahan ni President Benigno S. gintagusya han Presidente an Department of the Interior and Local Government (DILG) tungod han katukod han mo nument nga nagsisimbolo han kanan mga Naguenos pakigbisog ha mga Amerikano ug Ha pones. nga magkakabalik hira katapos ha ira mga panimal ay. Gintagan niya hin duon nga iligal la gihapon an pagpunit. An exhibit nga may titulo "Revolution Revisited." in nagpapakita hin 60 nga mga .(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> P-Noy: PPower hinumduman han at mga responsabilidad</b> Samtang ginsisilibrar han nasud an ika-25 nga anibersaryo han People Power Revol ution. An obelisk daw in magpapahinumdum han kanan Nagueno herowismo tikang pa hadto su gad man han kanan yana pakigbisog ha mga kakurian nga gin-aagian han damo nga ka blas. Nagin posibli daw gud ine para han mga Pilipino ug ine in ipinakita han mga Pinoy Sumala pa han Presidente. nagsering an Presidente nga an selebrasyon in angay magserbe nga pahinumdum han mga responsabilidad nga angay matuman pinaagi han pagkakaurusa han kadam-an. Martes an groundbreakin g ceremony han Obelisk of Freedom ha syodad han Naga nga nagsisimbolo han kanan lugar kontribusyon ha pagbabalik han demokrasya tikang han diktadorya nga pamuno an. pinangunahan ni President Benigno S. usa han prinsipal nga mga tagsurat han balaudnon. waray daw matitipahan han Malacañang did a han balaudnon tungod nga ngatanan han mga karuyag hini nga mga probisyon. ha Ayala Museum. An pagbalik han demokrasya hadton 1986 an nag-abre man daman han ka instolar ha pwesto kan President Corazon C. Aquino III an pag-a bre han photo exhibit han kilalado ug Pulitzer prize winner nga hi Kim Komenich ha Ayala Museum ha Makati kakulop. Aquino. Aquino III kakulop. an mga programa han iya panggobernohan in nakatutok ha pagbulig han mga kablas nga pamilya. Para naman kan House Minority Leader sugad man Albay Rep. Aquino III an mga Pilipino nga magin pu rsigido ha pagpapadayonan han mga prinsipyo han pasigi nga pakigbisog agud maabo t an maiha na mga waray kakukuha nga hingyap: an mareyalisar an pinakadako nga k aupayan han nasud. kakarawat on gihapon en mga suhestyon han Palasyo basado han mga isyu nga ira ginhisgotan ngan han mga obispo han Simbahan Katoliko. mag-abre hin mga trabahoan. . tikang han 1986. laki p an responsable nga pagpapamilya en aada na daw ngani nakabutang hiton titulo h an mao nga balaudnon. nga may igdadako dungog ngan kasingkasing nga puno hin kalipay ngan mayda ip apapanunod ha ira kabataan nga malamrag nga kabubwason nga takos para ha ira. Ha iya mensahe durante han pag-abrehe han photo exhibit han Pulitzer awardee nga hi Kim Komenich. Edcel Lagman. gin-aayat ni President Benigno S. Pinanawagan han Presidente an ngatanan nga Pilipinhon nga magburublig agud matum an an saad han Edsa revolution. Sering han Presidente. ng a an iba ngani ha ira in nagkamatay pa. damo na nga diktador an natumba nga haro s waray dugo nga linanay. Unta daw magserbe nga hinumduman an obelisk dire la han mga Naguenos kundi han b ug-os nasudnon Pilipino nga tagan hin balor ug proteheran an kagawasan han nasud ngan dire igbalewara an mga sakripisyo han mga kaapoyan.

Kundi dire daw kinahanglan ig-ebakwet an mga OFW ha Bahrain kay nagigin normal n a daw an kahimtang didto. Dire daw maaram hi Lacierda kun pira nga tawo an maapektaran han kamanduan nga p agpaudngan han pagpalakat han mga Pinoy pero piho hiya nga maabot hin 60. Sering ni Punsalang maabot daw hin 2. mila gro ug gahum han pagkaurusa han mga tawo. iginmandu na han goberno Pilipinas nga ig-ebakwet an mga Pinoy nga a adto ha Benghasi ug iba pa nga mga lugar diin ura-ura na an samok. nagsering daw an Presidente nga an mga ritrato ni Komenich in na gpapahinumdum han hadto pagkagawas han mga tawo agud pugngan in mga tanke de gye ra para la mabawi han mga Pinoy an libertad ug kagawasan. . samtang an ha Yemen in dire man gud dako nga problema an pase orden. . Nakipagkita na daw hi Labour Minister Rosalinda Baldoz ha mga labour recruiter a gud ig-esplikar an kamandoan nga pagpaudngan han pagpoproseso han mga papeles.(PIA-Samar/Trans: Alice Ni cart) . Ha usa nga press conference kakulop.ritrato nga kinuha ni Komenich durante han 1986 Edsa Revolution.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> PH igin-undang an pagpalakat hin mga Pinoy ha Libya</b> Iginpaudong na daw han Pilipinas an paglakat hin mga Pinoy OFW ngadto ha Bahrain . hepe han Philippine Overseas Employment Administratio n. diin natabo in paglaum. ngadto hin ma s talwas nga nasud o bisan la ha Libya la gihap basta talwas. Natahap daw an kapulisan didto nga damo iton mabibiktima tungod kay damo nga est raktura an linaprak han tamaan han linog. Labot hine..000 an mga Pilipino ha Christchurch. Sumala han Philippine consul general to New Zealand nga hi Marcos Punsalang. iginsisiguro daw han gober no nga talwas an kinabuhi han mga Pinoy didto nga dapit. Iya daw hinangyo an Honorary Philippine Consul to Christchurch nga hi Edric Pete r Wait nga pag-imatian hin apiki an kahimtang didto nga dapit. Adto daw nga kanan mga Pilipino pagpalusara han diktador in nagin padayon nga na gigin inspirasyon han tiarabot pa nga henerasyon sugad man han iba pa nga mga na syon. Ha iya mensahe. Sumala han tagpamaba ni President Benigno Aquino III.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b>Waray Pinoy nga biktima han linog ha New Zealand</b> Waray daw Pilipino nga nahi report upod han mga nabiktima han dako nga linog ha New Zealand kakulop han aga. Ma-usa daw ka oras an biyahe tikang hiton embahada hit Pilipinas ha New Zealand ngadto naman han lininog nga lugar nga Christchurch. Andam daw it goberno paulion an mga Pinoy didto hine nga mga lugar kun pagkinaha nglanon kundi wara pa daw pagtitikang an pagpa ebakwet ha ira.000 nga Pilipino an aadto nagtatrabaho ha Bahrain. nagsering hi Conejos nga nag-aro na hiya hi n tambulig ha hepe han International Organization of Migration. An mga ritrato in nagsusumat han mga nanhitabo ha Edsa nga usa daw nga important e nga paypay ha istorya han Pilipinas. nga daw nagpada og ha iya han dungog tikang ha Pulitzer niyan hana 1987. . para igpasilitar an mangunguli nga mga Pinoy tikang Libya ngada ha Manila. Amo ine an sering ni Foreign Affairs undersecretary Esteban Conejos nga nagserin g pa igintala na ha alert level 3 an kasamok didto nga dapit. Libya ug Yemen.DFA exec</b> Pwede daw magboluntaryo nga magpakauli hira an mga Pinoy han masamok yana nga Li bya tungod hin wala-too nga protesta. Libya ug Yemen tungod han problema ha seguridad. Tikanga daw ha People Power monument ngadto han groto ha Edsa. An kamandoan nga iudong an pagpoproseso han mga papeles han mga tigawas nga mga Pinoy in ipinagawas usa ka adlaw matapos magpalusad hin travel advisory an gober no para ngadto han tulo nga nasud. Sumala kan Carlos Cao Jr. . an pagbalhinan daw han mga Pinoy in kaandaman han pag-ulian ha ira tikang Lib ya ngahi ha Pilipinas.(PIA-Samar/Trans : Alice Nicart) <b> Mga OFW ha Libya pwede boluntaryo manguli -. sig i daw iton ira pag-imati hiton kahimtang labi na ha dapit han Christchurch City diin sentro han natabo nga linog. ngatanan nga mga ritrato in nagpapahinumdum daw gud hadto nga takna. Martes.

Sering ni Mark Aquino. diri la mabaraka an mga magtetext kay ha ilarum hini nga systema an pagpadara han mensahe in libre basta iparehistro la an numero han ira cellular phone pinaagi hin pagtext han Re gisterFull Name ngan Address ngan ipadara ngadto ha 0918-6-888-888.000 an nabibilin nga gerilya o New Peoples’ Army (NPA) nga makikita kadak-an ha mga kablas ug tay-a w nga mga komunidad. Incorpora teed.<b> Goberno. ha pagkayana. Labot hine. Ha luyo nga bahin. Amo ine an pagtoo ni special envoy Mar Roxas. partikularmente ha socio-economic nga reporma. Primero pa dawla nga paghampang han duha nga partido. NPA hingyap in kamingaw matapos in18 ka bulan</b> Ginhihingyap han duha nga nagsasabot nga partido: an kanan goberno ug komunista nga rebelde nga mapipirmahan nira in katangdoan pangkamurayawan matapos nira pag kalarantugian in pira nga importante nga mga butang. Dire na daw harumamay an namatay hine nga kagiusan. in dire pa man gud apektado an mga traba hante ha Taiwan. an kanan goberno ug Nation al Democratic Front (NDF) tikang han tuig 2001. (PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> TXTFIRE Tacloban iginlunsad</b> Usa nga madagmit nga pamaagi pagbaton hin mga insidente hin sunog dinhi ha siyud ad in iginlunsad Pebrero 23 ha Rotary Club Center. haros tres mil an natatapos nga kontranta han mga Pinoy OFW ha T aiwan nga malaum manta makaka renew han ira kontranta. (PIA-Samar/Trans: Alice Nicart <b> Rekisitos para Taiwan papahugtan</b> Komo pagpakita daw han ira kasina han ginbuhat nga pagpaulia han 14 nga Taiwanes e nga kumpleto man ngani hin mga papeles. ha iya pag-obserbar ha mga kahampa ng niya nga mga opisyales han Taiwan. lakip na in mga sibilyan. ha kabug-usan daw. Kundi. kakulop Lunes matapos an usa ka semana nga negosasyon ha Norway diin nagsaad hira nga duha nga tapuso n na an pagibiningkilay ngan magpirmahay na hin katandoan pag-abot hit Hunyo sun od nga tuig. nga tinikangan daw han ultimo nga katangdoan political. ka sundalohan ug kapulisan. nga kadak-an ha ira in nagbayad nah in maabo P95. Sering niya nga an grupo han fire volunteers hini nga siyudad in mayada 38 nga a ktibo nga mga meyembro ngan 20 nga mga meyembro nga responsabli ha pagbabaton ha mga emergency medical calls. pinabalik daw daman ha Taiwan an ambassador nganhi ha Pilipinas. daw sugad hin papahugtan han Taiwan an mga rekisitos han kada Pilipino nga masulod ha ira nasud para magtrabaho. ha kuordinasyon han TXTFIRE Philippines Foundation. An duha nga partido in nagpagawas hin gin-usa nga pahayag. political ug constitutional bi san pa ha desposisyon han mga pwersa han goberno. Ha ilarum hini nga systema. Sumala kan Alex Padilla. An paglunsad han TXTFIRE Tacloban in pinangundahan han Tacloban Delta Volunteer Fire Reserve. Nababaraka hi Roxas. pasabot ni Aquino. Kaparte han duha nira nga pahayag an pagsering nga ngaduha hira in nalilipay han inabutan matapos an primero nira nga pagkahampang. natikangan na daw in pagkakasarabot han duha nga partid o. usa nga Tacloban Delta Fire Marshall. nga dire ngani ine matuhay hin sagilayon ng problema posibl i dire maka renew an mga OFW didto ug mapipiritan umuli anay ha Pilipinas ngan m agproseso komo bag-o nga aplikante. an mga residente in magtetext la hin FIRE TAC ngan ipadara ng adto ha 0918-6-888-888 para makakuha hin impormasyon o mga detalye parti han lug ar kun diin natatabo an sunog. Inc. Tikang pa han tuig 1969 an rebelde komunista ngan aada pa ha 5. Kada bulan daw. an estrikto nga mga rekisitos in makakaapektar sigurado han mga Pinoy OFWs ha Taiwan. an usa nga nagtatag-ada hin cellular phone ngan maya da personal nga impormasyon parti hin nahitatabo nga sunog in pwede magpadara ha n iya mensahe pinaagi hin pagtext han Report TACLocation ngan ipadara ha 0918-6888-888. Dugang pa Aquino nga an ira mga aktibo nga fire volunteers in nag-agi han mga gi nkikinahanglan nga paghag-id ngan pagigin magtibaksi ha pagbaton ha mga insident .000 ha p agpoproseso han ira mga papeles. Pulong ni Roxas.

ug dokumento tik ang ha Immigration han 14 nga pinauli nga mga Taiwanese. An tema para han ika-25 nga anibersaryo han EDSA People Power amo an “Tatak EDSA 2 5: Pilipino Ako.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b>Libro san pangampanya ni Presidente PNoy ginlunsar sa pagtikang san sayo ka s emana nga selebrasyon san People Power</b> Nanguna si Presidente Benigno Simeon Aquino III san seremonyas san pagtikang san . an mga opisyal ngan han mga tawohan han Philippine National Police Regi onal Office No. Ying-Jeou nga waray ipagawas an ngaran in pasensyoso ng a inatender han una nga harampang han duha nga grupo ngada han katapos daw han k aagahon. Pinamatian nala daw nira Roxas an mga kaaringit han mga opisyal han Taiwan. Dida han mensahe ni PNP 8 Director Revilla. Kundi waray nala daw baton hi Roxas kay bangin pa lugod magtikaraot an s itwasyon. ngan pinakianhan hiya kun ano daw la daman it aabaton hit mga Pilipino kun paulion n gadto hin iba nga nasud. Usa liwat nga pagpresentar han mga lugar han pagtat amnan an gindumara ni P/Supt. hiya in nagsering nga an EDSA in nag tutdo han mga Pilipino nga magin responsabli nga mga Pilipino pinaagi han an ira pagtagad ha iba. an aktibidad parti pana num hin kahoy in gindumara ha kalibungan han PRO 8 didto ha Camp Ruperto Kangleo n.000 nga mga Pinoy nga aadto ha ira pagtat rabaho. DRDA. Egloso. Ine daw nga kaklase ni Pres. Ying-Jeou in nakausa daman niya ha iniskoylahan niy a ha Amerika. Febria nga an pananum han kahoy nga aktibidad in nagtikang pina agi hin usa nga programa kun diin hi P/Supt. Lachica. RPC RD in naghatag han welcome remarks ngan ginsundan hin usa nga mensahe nga natika ng kan P/CSupt. Vicente A. Sering ni Rochelle Febria. Arnold R. Palo. Sering daw ni Roxas. pakigsaro kun ano man an ginhatag han Ginoo ngan maniguro nga magkaada hin maupay nga kabubuwason an aton nasud ngan an katawhan. Acting Chief. Chief han RHSG-8. Loot. Diloy. (PIA 8/maa) <b>Ka-usa eskoylahan ni Roxas linalauman makakabulig ha iya</b> Linalauman ni anay Senador Mar Roxas in usa nga kaklase daw hit Presidente hit T aiwan nga hi Ma Ying-Jeou nga makakabulig ha iya hiton pagmalakatuhay hiton prob lema kasumpay han deportation han 14 nga mga Taiwanese. bangin la ine senyales nga karuyag daman han nasud Taiwan n ga maresolbar ine nga diperensya ngan iya sinisiguro nga isusumat hine nga tawo ngadto han Presidente ano man nga ira ginkairistoryahan . Ako ang Lakas ng Pagbabago”. Ini nga systema hin dagmit nga pagbaton in segurado nga makakasalbar hin mga kin abuhi ngan makakaiwas hin pagkawaray mga propyedad. Alcober) <b> PRO 8 nagdumara pananum hin kahoy pagmarka han ika-25 EDSA Anibersaryo</b> Pagmarka han importansya han ika-25 nga anibersaryo han EDSA People Power ha Peb rero 25. Regional Director nga ginrepresentaran ni P/S Supt.e hin sunog ha mga lehitimo nga mga paraghag-id didto ha Laguna nga Ilo-ilo. “An esperito han EDSA in nagpapahinumdum ha aton nga hi kita in pwede gihapon magi n mga bayani pinaagi hin pagigin responsabli nga mga Pilipino ngan mga empleyado kun diin ha aton inadlaw-adlaw nga trabaho nakuntribwer para ha kaupayan han ku munidad ngan pagpa-uswag han nasud” dugang pa ni Director Revilla. (PIA8/M. in usa han 90. Revilla. 8 (PRO8) in nagdumara hin aktibidad pananum hin kahoy dida han P ebrero 22. Felix A. Daw an gin-aaro nga pasaylo han PIlipinas ha Taiwan an nagin unod han iristorya ngan nagin emosyonal daw gud an Taiwan dara hine nga deportation han 14. Leyte kun diin maabot 560 nga mga mahogany seedlings in igintanum. sering ni Aquino basi han ka nan ira grupo darahunon nga “ada kami dayon ha oras han panginahanglan mahitungod nga kada segundo in importante”. Palo. Elizar P. An Tacloban Delta Volunteer Fire Rescue nga grupo in nagpapasabot nga hera in di ri la nambabaton hin mga tawag parti sunog kundi pati gihapon ha pagrespondi hin panambal ha mga kaso hin nagkasasalbar ha mga aksidente ha kadalanan ngan iba p a nga mga panawagan kun diin nanginginahanglan hin apurado nga atensyon. ”. Iginpakita daw ha iya han mga opisyales han Taiwan an mga visa. Leyte nga pinangundahan ni Konsehal Nilda Diaz nga narepresentar kan Baran gay Captain Andrada A. Ine nga kaklase ni Pres. an PNP-8 information officer. An mga umatinder dida han pananum amo an mga opisyal han barangay han Campetic. Dugang pa ni Ms.

Ginsurat san kilala nga academician ngan yana Philippine Permanent Representativ e to the ASEAN. Sering niya nga an kakablasan in resulta han kakulangan hi n trabaho pero an rason nga mayda kakulangan hin trabaho in mahitungod hin kakul angan in kinaadman ngan eligibility mahitungod hin kakulang hin edukasyon. Makaqti City sa Lunes nga ad law. Si Director Joseph Lapid. an numero san mga kaso san pagdara san gindidiri nga druga in umabot na 689. myembro ngan n agboluntad san kanya pagdalagan pagka president dida san paglunsar san libro nga nagpapahamtang san ngatanan nga iya ginbuhat durante sa kampanya nga nakagdara sa kanya sa pwesto ngan panguna san People Power – an libro may titulo “Noynoy: Triu mph of a People’s Campaign” sa Powerbooks. an Presidente nanhinumdum san natabo 25 anyos an nak alabay. ngan mga datihan nga street p arliaments. Ini para maseguro nga ini nga mga Pinoy diri na umotro pakasala.sayo ka semana nga selebrasyon san ika 25 nga Anibersaryo san 1986 People Power rebolusyon pinaagi san iya pakigsayo san kapamilya. An Presidente nagpasalamat liwat kan Villacorta san paghatag panahon paglingkod ngan pagsurat sin libro. Sugad niya. (PIA-Northern Samar/Ailene N. Wilfredo Villacorta. an mga tawo waray paghunahuna nga mao adto an resolusyon san rehimen san diktador. Diaz) <b> Pinoy nga ginpauli nga tagdara iligal nga druga ginbabantayan – PDEA</b> An mga Pinoy nga ginpauli matapos madakop sin iligal nga druga sa langyaw suok n ga gin babantayan san Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA). sering ni Secretary Luistro. Diaz) <b> Namumuno han DepEd nanawagan suporta han LGU ngadto han K+12 nga programa</b > Hi Education Secretary Armin Luistro in nananawagan ngadto han mga lokal nga pan gobyernohan nga suportaran an K+12 nga programa han Departmento han Educasyon (D epEd) kun diin sering niya in igiimplimentar ha sunod nga tuig. Dugang niya. nasugad nga sira nananalinguha nga katagan adton ginpauli nga mga Pinoy sin asistensya para mapahirayo sira nga maging tagdara druga otro. amo nga r ason nga nakikig-urosa hera han Department of Social Welfare & Development (DSWD ) ngan han Department of Health (DoH) ngan han iba pa nga mga opisina han gobyer no. namumuno san PDEA International Cooperation and Foreig n Affairs Service. Sugad ni Villacorta. kasa yo nga Cory veterans.hataas san duha nga kaso sadton tuig 1993. Iya gihapon gin-aghat an mga kumunidad nga pahihitas-an an kadamo han partisipas yon pinaagi han pagdara han kabataan ha eskwelahan.an PDEA in nakigkita sini nga mga Pinoy nga nagkadadakop sin pagpusl it iligal nga druga sa iba nga nasud. 40 pursyento han mga p amilya in mga kablas. Sa halipot nga iya paglata. tag-organisar nga komunidad. nakompleto sa sulod la sin pito ka bulan. An Departamento han Edukasyon in diri hini makakahimo hin nag-uusahan. pero nagkayaun kita mamurayaw nga rebolusyon. Ha isyu han diri kaangayan nga edukasyon. 79 an yana naatub ang sin pinalidad sin kamatayon sa China. Sa yana. Greenbelt 4. an kanya panuyo pagsurat san libro mao an pagpaduso san pag tapod san Filipino sa aton abilidad pagbulig matindog otro an nasud ngan ig komi ter otro an kalugaringon nga makab-ot an pinakamaupay ngan kauswagan. Koleksyon san 54key organizers nga natikang san magkadurudilain nga segmentos sa People’s Campaign. Ira gihapon gihapon ginmamalahimo nga kuhaon an suporta han mga lokal nga pa ngobyernohan lab-i na gud an mga gobyerno probinsyal. nga sugad san tagsurat. Sini nga 689. Ginpanawagan ni Secretary Luistro an mga lokal nga pamunuan ngan han kumunidad n ga bumulig pagdara han ngatanan nga kabataan nga naidad 5 ngadto ha 12 ngadto ha eskwelahan. An kritikal nga problema nga gin-aatubang han nasud amo an pagwara han kakablasa n pinaagi han edukasyon. kasangkayan. unom nga diri na malalangan ngan 73 ng a yaun duha pa katuig an paghulat. masobra 70% han mga kabataan in diri n a mapa-enroll ha koleheyo ngan diri ngatanan makadto ha koleheyo mahitungod nga . (PIA-North ern Samar/Ailene N. Nagsering hi Secretary Luistro nga ha Sinirangan Bisayas. an 155 kapakle nga libro in kolekta san mga hinumduman sadton kaapi san grupo para san reporma: myembro san akademiya. nga makig-usa ha ira pag-a tubang han isya parti edukasyon ha ira mga lugar.

an mga estudyante in mak akakarawat hin diploma tikang ha Departmento han Edukasyon (DepEd) ngan usa nga Certificate of Proficiency hin usa nga partikular nga gin-adman tikang ha Techni cal Education and Skills Development Authority (TESDA). translated by: S. Samar. (PIA-E. Kay ini nga graduation konta in mag-seserbe nga reward hiton mga kag-anak han ir a pagpa-eskoyla han ira mga anak ngadto ha eskoylahan. kikita on nira kun hain an nagtitikadako nga industriya dinhi ha rehiyon kun diin possi ble nga mangingimpleyo han mga nagpakatapos hini nga programa. an DepEd in nagpagawas hin Order No. Hadton Pebrero 19. “Kondi. Segun kan Education Secretary Bro." Samtang. Graduation rites should not be exercises in splurging and display of pomp and pa geantry but should be Spartan affairs that exhort civic duties. (PIA8/maa) <b> DepEd gin-aghat an mga iskoylahan nga dire mangolekta hiton graduation fees< /b> Gin-aaghat han Department of Education (DepED) ngadto han mga public ngan privat e elementary ngan secondary schools nga an commencement rites o graduation in ma gin simple ngan dire mangolekta hiton graduation fees ngadto han mga studyante. ngan dire lugod makahatag hin dugang hin kahulop labi na hiton mga kagarastuhan. “Ha yana trabaho na han mga lokal nga opisyal pagdeterminar han mga kurso nga igsu sulod dida han K+12 nga programa han departamento han edukasyon. sense of communi ty and personal responsibilities. Mahitungod hini. an estudyante in matungtong hin upat ka-tuig nga edukasyon ha junior High Sch ool ngan 2 ka-tuig ha Senior High School kun diin igtutotdo an mga kaangayan hib aruan para hiya in makapangempleyo maski diri hiya tumuntong ha koleheyo. "No extravagant spec ial attire or extraordinary venue should be required. ngan tungod han kadagmit dida han nagpapadayon nga lehislatibo nga mga proseso ha Kamara ngan ha Senado. Hi Luistro in nagdugang pa hin pagsering nga konta daman an pangolekta han bayar an in boluntaryo la. dugang pa ni Luistro. ginduduso han DepEd an K+12 nga programa.an nasud in nanginginahanglan gihapon hin mga mekaniko. natural malipayon iton mga kag-anak. tungod han pastoral letter nga iginpagawas han Catholic Bishops bahin hini nga butang hadton Enero 31. Nagpasabot gihapon an Secretary nga ha ilarum han K+12 nga programa han edukasyo n. an DepEd in naapela daman ngadto han mga school officials nga dire magk a-ada hin graduation parties or balls nga kon diin papag-aragmuton iton mga stud yante para hin dugang nga baraydan ug mga kagarastuhan. 4. Ha ilarum han K-12 nga program waray 6-anyos nga bata in tutugotan pag-enroll pa ra Grade 1 labot la kun hiya in anay nagpa-enroll na ha Kindegarten. Primero. Pinaagi han K+12 nga progra ma hera in makakapili kun mapadayon hera ha koleheyo o mamimiling hin usa nga de sente nga trabaho para makabulig pagsustiner han mga panginahanglan han ira tags a-tagsa nga mga pamilya. kay waray nira kagarastuhan gud. nagsurat hi CBCP president sugad man Tandag Bishop Nereo Odch imar ngadto kan Pangulo Benigno Aquino III ha pagpahibaro ha iya han desisyon ha n CBCP nga bumul-iw tikang han mga dayalogo. labot la ini kon gin-kar ukayaknan ngan gin-kaurosaan hiton mga kag-anak labi na han ira school s parentteacher association. labi na gud iton mga gipopobrehi nga mga kag-anak. Ha dire pala maiha.” pag-esplikar ni Se cretary Luistro dida han pakigharampang ha mga taga media dida han Byernes didto ha RDC Conference Hall. Hi Luistro in nagsering nga an kadugangan nga mga baraydan ha eskoylahan pareho hiton graduation in makakadugang han dire lugod pagpa-eskoylaha han mga kag-anak han ira mga anak. An mga lokal nga pamu nuan ha pakigkusultasyon ha sektor han industriya in kinahanglan magdeterminar h an mga kurso nga kaangayan para han mga estudyante dinhi ha rehiyon dida han ira ika-duha katuig ha high school. Candido) <b> Ginsuspender han CBCP an dayalogo ha Malacañang bahin han RH bill</b> Ginsuspender han Catholic Bishops Conference of the Philippines (CBCP) an dayalo go hini ngada han gobyerno bahin han kontrobersyal nga reproductive health bill. ginhunahuna ko nga praktik   . Nagsering gihapon an Secretary nga dida hit gradwasyon. Armin Luistro. kon an graduation rites simple . “Amo ini an kan Pangulo Noy baton ngadto han natikadamo nga mga Pilipino nga estud yante nga diri nakaka-akus pagpa-enroll ha koleheyo.” sering ni Secretary Luistro.

bisan pa hit pesta opisyal nga adlaw. Bahrain. senior citizen’s ID. Ginpasalamatan gihapon ni Odchimar hi Pangulo Aquino tungod han iya madagmit nga pagbaton han imbitasyon ha iya para hin dayalogo bahin han mga isyu han reprodu ctive health. tikang alas 8 ngadto alas 5 hit kulop. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Panrehistro para ARMM eleksyon titikangan hit Marso</b> Titikangan na hit sunod nga bulan an napulo ka adlaw nga panrehistro para han Ag osto 8 nga eleksyon han Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM). Bahrain ug Yemen. dida hin pamakiana ha iya hin mga peryodista. Samtang. An suspensyon han partisipasyon han CBCP dida han dayalogo. • NBI/PNP clearance. • driver’s license.” sering niya. 2011. Matikang daw hit Lunes ngadto Sabado it panrehistro. en tungod han nagpapadayon nga visitatio ad limina apostolorum han mga obispo ha n Pilipinas ngada han Santo Papa.al an pagsuspender la anay han mga pakighiruhimangraw pa ngada han Executive Dep artment. An resolusyon in ipinagawas bisan kun wara pa pakakapagdesidir it Kongreso kun i dudungan ba hit eleksyon nasyonal o dire an eleksyon para ARMM. • PRC ID o i pa nga ginrerekognisar nga ID labot han sedula o kanan barangay ID. (PIA-Samar/T rans: Alice Nicart) <b> DFA nagsagdon waray anay makadto ha Libya. Tawi-Tawi. Nagbiyahe hi Binay ngadto ha Beijing ha pan-ultimo nga pangamoyo para han katalwasan han tulo nga mga Pilipino. • IBP ID. Maguindanao (labot ha Cotabato City) ug Lan ao del Sur in pwede magrehistro tikang hit March 21 tubtob March 31. sumala han eskedyul nga gintalaan han Holy See . Nagsering hi Binay. Ngatanan daw nga aplikasyon para pagrehistro. sumala ine han Commission o Elections (Comelec). Nakigkita hi Binay kan Vice Foreign Minister Zhang Zhijun. Sumala han Comelec Resolution 9144. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Pangulo Aquino ginlamano hi Binay tungod han malinamposon nga misyon ha Tsin a</b> Ginlamano ni Pangulo Benigno Aquino III kakulop hi Vice President Jejomar Binay tungod han malinamposon nga paghiugsod han pagbitay han tulo nga mga Pilipino ha Tsina. nanawagan hiya ngada han Pangulo nga mag-ampo para han paggiya han Gino o samtang nanlilimbasog pag-undong han sekular ngan espirituwal nga kauswagan ha n molupyo. Dida hin usa nga miting ha Malacañang. Yemen</b> Iginsasagdon han goberno Pilipinas nga dire anay magbiyahe an mga Pinoy ngadto h a Libya. pagliwan han ngaran u g pagpa-lista otro dida han listahan han mga botante in kinahanglan hin personal nga pagpalita durante han igintalaan nga panahon han Office of the Election Off icer (OEO) ha munisipyo ug syodad kun hain paguukoy in usa nga tawo. kada Pilipino nga nag-uukoy ha Basilan (labo t ha Isabela City). • SSS/GSIS ID. Ha usa nga pahayag. Nagsering hi Odchimar nga hiton kataposan nga semana han Marso pagbubuhaton an s unod nga regular nga miting han CBCP Permanent Council kon diin magkakaada hin h igayon an mga obispo nga matratar an progreso bahin han reproductive health. • student’s ID o library card. igpanhinaot daw naton nga ha kaurhi-an tangdo-an na han gobyerno han Tsina an pangamoyo nga mapahibub-an an pinalidad han tulo nga mga Pilipino gawas han sirot nga kamatayon. nga bisan kon temporaryo la an paghiugsod han pagbitay. Kinahanglan daw la nga magdara an maparehistro hin identification card (ID). pagtransfer. segun kan Odchimar. gin-ugsod han Supreme People’s Court an pagbitay sakob han lupgop han balaud han Tsina. nga pirmado han empleyado. kun diin nahitatabo in bayolente nga mga protesta agu d mapatalsik an mga lider han tulo nga nasud. • passport. an labaw nga taghurma hin palisiya panlangyaw nga hi Dai Bingguo ngan an presidente han Supreme Peopl e’s Court nga hi Wang Shengjun. Sulu. postal ID. nagsering an Department of Foreign Affairs (DFA) nga an mga . Segun kan Binay. Gin-ugsod han Tsina an pagbitay han tulo nga mga Pilipino nga napamatud-an nga s alaan tungod hin pagpalusot hin droga kataliwan nga makigkita hi Binay hin mga l ider han Tsina. personal nga iginpahayag han Pangulo an iya pasasalamat kan Binay para han malinamposon nga misyon.

(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b>Aquino kinarawat an EU envoy ha Palasyo</b> Kinarawat ni President Benigno S.000 ha Libya ug 1 . nagsering naman hi foreign ministry spokesman Ed Malaya nga ha pag ka yana. Aquino an m aupay nga panggobernohan. Aquino III an pagkonsiderara nga igtukod in Credit Card Information Bureau nga posibli daw makasolbar han hu ra nga mga reklamo kontra hin mga kompaniya hin credit card nga nagsusukot hin h agtaas nga porsento ha mga nagtatag-ada hin credit card. Nagpahayag naman ngani an The Philippine posts ha Tripoli (Libya). Nagreport pa daw an pahayagan nga ginbubuhat in 24-hour nga pagmonitor han mga m onitoring team. Upod daw daman han mga ginkalarantugian han mga taga ADB ug ni Pres.000 nga Pilipino ha Bahrain. ginsagdonan lugod an mga Pino didto nga dire magkinagawas o ma gkinaglakat ngan lumikay kun hain natatabo in mga protesta. ug Camila Hagstrom. Iginpresentar daw an ideya han iban ha buhis ha may mga credit card hin usa nga taga ADB Board of Directors dida han miting kun diin nakadto an Presidente. (PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b>Phl ginsagdonan an mga OFWs ha Libya nga magin alerto</b> Ginsagdonan han Pilipinas an maabot 59. Ginpasalamatan daw daman han Presidente an mga taga ADB tungod han padayon nira nga suporta ha programa han goberno nga conditional cash transfer (CCT) ug publi c-private partnership program. (PIASamar/Trans: Alice Nicart) <b> Aquino ginpipinsar an credit card info bureau</b> Gintatagan yana hin panahon ni President Benigno S.000 nga mga mga Pinoy han tutulo nga nasud nga magin alerto kun aadto hira ha gawas han ira mga gin-uukya n. Sumala han report mayda daw 31.400 ha Yemen. ug Riyadh nga may hurisdiksyon han Yemen nga heightened alert hira yana nga n talwas man daw an mga Pinoy nga aadto hine nga mga nasud. Aquino III ha Malacanang an bag-o nga Ambassad or han European Union (EU) nga nagpresentar hin surat ug iba pa nga mga dokument o para ha iya. 26. An nasabi nga mga OFW in maupay daw an kahimtang. nakipagmiting daw an Board of Directors han (ADB) nga gintagan doon daw ha n Presidente an responsabilidad han kampanya ug an paghahatag han sakto nga impo rmasyon han mga tag-iya han credit card kontra lugod han pag-ibani han kaburuhis an han kada nagamit hin credit card. Ha luyo hine. Simpli la daw an nagin seremonyas han pagkarawat ni P-Noy didto ha kanan Malacan ang Music Room kan EU Ambassador to the Philippines Guy Ledoux ug iya mga ugropo d. waray pa plano hin pag paulia han mga Pinoy tikang didto nga dapit. ngan nagpahayag pa daw han marig-on nga relasyon han Pilipinas ug European Un ion sakop han nakalabay nga mga katuigan. pagkontra han korapsyon. an lugar nga sentro han mga protesta in talwas daw. Para han grupo han Pilipinas. mayda sakto nga pagkaon ug iri nmon nga tubig ngan talwas nga trabahoan kay mayda nira lugaringon nga seguridad . presente han seremonyas hira Undersecretary Erlind . F irst Secretaries Willem Verpoest. pagkontra han kakablasan. Sumala kan Presidential Spokesperson Edwin Lacierda. Upod han EU delegation hira First Counselors Andrea Fennesz ug Nicolas Taylor. Ikinalipay naman ni Ambassador Ledoux an mapaso nga pagkarawat han Presidente ug nagpahayag ine han paglaum nga makikipagsumpayan hira hin apiki ha administrasy on Aquino. dida hin usa nga press brie fing.800 Filip ino workers ha usa nga airport construction site ha Benghazi city. Manama (Bahra in).000 nga mga Pilipino ha Bahrain. Libya ug Yemen nga magin alerto ha butnga han nagpapasigi nga pagpukan han mga nagpoprot esta ha kakalsadahan. nga parti la daw han sobra walo ka milyon nga trabahante ha gawas han nasud nga nagdadara han dise-9 ka bilyon dolyares ha nasud kada tuig. Sering ni Malaya. ngan mag-imati han m ga urhi nga panhitabo. Sering pa han DFA an Philippine Embassy ha Tripoli in nagsering daman nga an man ager han human resource han SNC Lavelin Company in nagpahayag nga an 1.embahada han tulo nga nasud in nagsagdon gihapon ha 57. pag maneho han panalapi ug reporma ha hustisya.

Sinaliwnan ni Ambassador Ledoux hi Alistair Bell MacDonald nga nagtapos han iya upat ka tuig nga pagtrabaho ha nasud. ug Protocol Officer. Naestablisar daw ine hadton Octobre 1990. Iginpublikar daman ni Valte in iba pa nga bag-o nga opisyal han Malacanang nga h ira Pacita Rosalinda Y. Cristina Sarino. Si presidential Spokesperson Edwin Lacierda. an ideya san tax reduction sadton nagtatagyaun san credit car . Iya daw daman iginmandu nga ig-esplikar kun kay ano nga nadelatar an resolusyon han kaso hin haros duha ka tuig. tinawagan hiya han Presidente ngan ginpakianhan kasumpay han ginawas nga istorya ha Philippine Daily Inquirer nga naglalambing kan Torre s ug hin 25 nga iba pa ug hin mga opisyales daw han kapulisan nga naatubang daw gud hin kaso kasumpay hin mga rehistrado daw nga sarakyan ha syodad han Tarlac b isan kun mga kinawat daw gud. Nagsering pa daw hi De Lima nga ginmanduan niya hi Prosecutor General Claro Arel lano nga panginanoon kun mayda man gud rason nga kakasohan hi Torres. Northern Samar (PIA) – Si Presidente Benigno Simeon C. nasugad nga durante san pagkita ni Presidente ngan san A sian Development Bank (ADB) Board of Directors. Sugad ni Lacierda. Sumala daw kan De Lima. Dennis Hidalgo. Susan Villar ug Gabriel Lim Cruz komo mga director han Philippine International Convention Cent er. (PIA-Samar/T rans: Alice Nicart) <b> Aquino iginmando nga imbistigaran an hepe han LTO</b> Iginmandu ni President Benigno Aquino III an pinakamadagmit nga resolusyon ha ka so criminal nga iginpasaka kontra Land Transportation Office chief Virginia Torr es sumala ine kan Justice Secretary Leila de Lima. ug an membro han delegasyon in pormal nga gin-abrehan ha atubangan ni anay President Corazon C. Raquel Garcia. Pahayag ine ni Deputy presidential spokesperson Abigail Valte pinaagi han estasy on han radyo nga dzRB. An istorya ha Inquirer in iginbasar daw han report tikang ha pinuno han Philippi ne National Police Highway Patrol Group nga hi Chief Superintendent Leonardo Esp ina. An Delegasyon han European Union to the Philippines (EU Delegation Manila) in us a daw nga dako nga misyon diplomatic nga an mayormente nga obligasyon in pagrepr esentaran han European Union ha Pilipinas ha pakikipagsumpayan ha mga embahada h an mga nasud nga membro han EU. durante san press briefing sa Malak anyang sadto nga Lunes. (PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> Aquino naghuhunahuna sin paghimo Credit Card Info Bureau</b> CATARMAN. Rosario Gaetos komo executive director han Center for International Trade Ex positions and Missions. 11 ngadto Aug. ug Blas James Gregorio Vit erbo komo membro han board han Development Bank of the Philippines. Eduardo Visperas komo undersecretary for administration ha Presidential Communications and Operations Office. 2009 kun kakan-o mayda kinawat nga Mitsubishi Pajero nga nahirehistro samtang hi Torres an hepe h an LTO Tarlac. Aquino. Foreign Secret ary Raul Manglapus ug EC Commissioner Abel Matutes. Naghatag daw doon hi De Lima nga kada kaso nga iginpaplastar ha DOJ in ira ginti tinguha nga masolbar sakop ha igintatasar nga adlaw nga 60 diyas la. iya gintagan duon an responsabil idad san pangutang ngan tama nga pagkila san nakapot credit card kaysa san pag-i ban san buwis sadton yaun mga credit card. Ambassador Miguel Perez-Rubio. Aquino III nasuga d nga an pagtindog sin Credit Card Information Bureau makakagsolbar san kadamo d amo nga reklamo kontra san mga kompanya san credit card nga nagpapatong sin hata as nga interes san mga nagamit credir cards. (PIA-Samar/Trans: Alice Nica rt) <b> Palasyo nagtudlok hin bag-o nga mga opisyales</b> Iginpasabot han Malacañang han nakalabay nga adlaw an bag-o nga gintudlok nga mga opisyales sugad kan Amable R. acting Secretary han Department of Foreign Affairs. tikang hiton Feb. Ipinasaka daw an kaso kontra kan Torres hadton ika-7 han Mayo.a Basilio. Executive D irector – DFA-OP. Aguirre. 11 yana nga tuig. Aguiluz V komo special envoy ngadto ha Gulf Cooper ation Council. Edgar Torres Auxilian. Chief of Presiden tial Protocol. ug ira daw nakita nga mayda man gud.

” sering ni Secretary Ona dida han diri pala mai ha nga gindumara nga haruharampang han Regional Development Council han Sinirang an Bisayas. “Ha pagtikang. Diaz) <b> Gobyerno nasyonal panginginanuon an 100% PhilHealth premium han mga kablas n ga Pinoy – DOH</b> Hi Secretary Enrique Ona han Department of Health (DOH) in nagpasamwak nga ginpr oponer han gobyerno nasyonal nga panginginanuon an 100% premium para han ngatana n nga mga kablas nga Pilipino. Ini in katapos han DENR Secretary Ramon Paje maghatag hin kamanduan ngadto han D ENR Mines and Geosciences Bureau (MGB) nga sara-on gud hin maupay an mga mining applications didto han ira tagsa-tagsa nga mga rehiyon.90% ha sulod hin duha ngadto ha tulo katui g. An gobyerno ni Aquino in duro an paniguro nga mapahiruhitas-an an kadamo han mga Pilipino nga mahi-enroll ha ilarum han National Health Insurance Program tikang ha pagkayana nga 54% ngadto ha 85% . in kinahanglan nga igpada yon ini mahitungod nga an mga kablas nga pamilya dida han ira lugar in responsab ilidad han tagsa-tagsa nga lokal nga pangobyernohan. kun diin hiya upod hin tulo nga mga meyembro han kabinete han gobyer no ni Aquino amo an panguna nga mga bisita.d in nahipagawas san sayo san ADB Board of Directors durante san miting kan Pres idente. Segun kan Paje an nasabi nga mga pending mining applications ngan han exploratio n contracts nga nag expired hin lima ka tuig ngadto ha igbaw. an listahan in igbabasar dida han kanan Department of Social Welfar e & Development (DSWD) National Housing Target Survey (NHTS) database. an Presidente ngan an opisyales sa n ADB nag esturya matungod san maupay nga pangobyernohan.year work programs nga waray pa ig-implementar ha sak ob hin two consecutive years in kinahanglan umagi gud ha MGB para han pinal nga desisyon. An nasabi nga cleansing in igin-extend ngadto hiton December 2011. (PIA-Northern Samar/Ailene N. Hi Paje in nagsering nga iginpapa-udong an panhatag hin bag-o nga mga mining per mits. An ngatan an in automatik nga mahihi-enroll. Samar . ngan hasta daman an mga mining operations nga dire na aktibo ngan dire na produktibo hin maiha n a nga panahon. kay ini in ka parti hiton reporma hiton mining sector nga buruhaton. Dugang ni Lacierda. ngan han mga minin g contracts nga may three.” sering ni Secretary Ona. labot san iba nga butang. pag amanehar ngan palisiya san pagtagak uarta ngan reporma dida san hudikatura. in padayon nga babayaran la gihapon han lokal nga pangobyernohan. Pero ini in waray matuman. (PIA-E. an Presidente nagpasalamat sa ADB sa padayon sini nga suporta dida san conditional cash transfer nga programa ngan san public-private partners hip program. Sugad liwat niya. (PIA8) <b>DENR nagsuspender han panhatag han new mining permits yana nga tuig</b> Sususpenderon han Department of Environment and Natural Resources (DENR) an panh atag han new mining permits ngada hiton katapusan yana nga tuig 2011. Dida han pagtinduga han PhilHealth han 1996. an target amo an mahi-enroll an nga tanan nga mga Pilipino ha sulod hin 15 katuig. Candido) <b> ‘Troubleshooter’ ni Aquino makadto ha Taiwan</b> Linupad tipakadto ha Taiwan hi anay Senador Manuel “Mar” Roxas kanina han alas 7:15 . mga paningkamot kontra korapsyon. translated by: S. An “cleansing” nga proseso han DENR in kaparti han sinisering nga ‘use-it-or-lose-it p olicy’ nga ginkakanselar an mga mining applications nga kon diin waray hira paka-a sikaso hadton mga kinahanglanon nga gin-papatuman han gobyerno. mga pitad kontra kaponrehan. Dugang pa ni Secretary Ona nga an mga lokal nga pangobyernohan nga makakaakus pa gbayad han premium han mga kablas didto han ira lugar. An gintatalinguha han pangobyernohan ni Aquino amo an mahi-enroll an mga gikakab lasi nga pamilya antis matapos an 2011. “Ha mga pag-estudyo makikita nga 20 pursyento han mga Pilipino o lima ka milyones in waray panginanua parti han pagpa-enroll ha PhilHealth ngan ini nga pupolasyon in hitaas hin duro an maternal mortality. An premium payment han mga nakadto han kanan DSWD lista han mga kablas nga pamil ya pero ha turotemprano pa in nahi-enroll na ha mga lokal nga pangobyernohan.. sering ni Secretary Ona.

Ha pag-interbyoha ha iya ha Ninoy Aquino International Airport (NAIA) Terminal 2 . 32. Sumala han report.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> Mga relihiyoso naduyog kan P-Noy ha urusa nga pag-ampo</b> Damo nga mga relihiyoso nga organisasyon an nagpahayag hin kalipay tungod han hi -ugsod han pagpataya ha China han tulo nga Pilipino kasumpay hin pagbabalidya ha n illegal nga droga. Nakipagmiting na daw hadton Enero 31 hi Sec. nga iya pakikiistoryahan a n narepresentar han Taiwan. kundi nainsistir iton Taiwan nga palisiya politic al la ine. ug Elizabeth Batain. tungod han igin-aa legar nga panloloko han ira kababayan hin milyon dolyares. inaaro han mga Pilipino an pag-interbiner han kalangitan basi mapahabob-an ha n China an sirot ha tulo nga mga Pinoy. Credo ug Villanueva. ngan tawagon an mg a lideres hin mga union ngan ig-esplikar ha ira an mga programa nga may panuyo m agin mauruupay pa an operasyon han establisimento ngan mabaton man an panginahan glan han mga empleyado. nagpahayag hi Monsignor Pedro Quitorio III. Sugad man an Chairman han Imam Council of the Philippines Aleem Said Ahman Bashe n in nagpahayag daman hin suporta ha panawagan ni President Aquino hin pagkaurus a hin pangamuyo para han kasalbaran nira Batain. Sering nira. ug resulta daw ine hin mga apilar ug urusa nga pan gamuyo. Peb rero 22. Han nakalabay nga Biyernes. pinuno han grupo nga kinadto ha China nga tinugot man gud an China nga ig-ugsod anay an pagpatay han tulo nga Pinoy. . 38. pinauli han Pilipinas ngadto ha China. agud pagkasarabutan an proseso ug katangdoan. Martes. dara an paglaum nga matutuhay gihap an relasyon han Taiwan ug Pilipinas . naghahangyo hira nga duyugan unta hin damo pa nga Pilipino ine nga k agiusan ha pagmalakasalbar han kinabuhi han tulo nga Pinoy ha China. Idinugang pa daw ni Coloma. nagsering hi Roxas. Resulta hine. nga pagsurumpayon an mga pasilidad pankomunikasyon. tikang ine magkalamat resulta han pagpaulia han 14 nga mga taga Taiwan tipakad to ha China. pinuno han Awit ng Bayan ni Maria interfaith spiri tual community in nagsering daman nga naduyog hira han damo nga nag-hahangyo ha China nga pahabub-an an sentensya han tulo. han una pa daw nga tuig naarestar an 14. media director han Cat holic Bishop Conference of the Philippines nga nalilipay iton singbahan Katoliko hine nga malinampuson nga misyon nira Binay ug pinasalamatan an goberno han Chi na tungod han ira pag-ugsuran han pagpataya kanda Ramon Credo. Sumala pa han sumat.(PIA-Sama r/Trans: Alice Nicart) <b> Miting nira Coloma ug RPN-9 ipapadayon</b> Nagpapabilin nga isyu an pagbalhina ngadto ha pagigin pribado nga estasyon han k anan goberno telebisyon nga Radio Philippines Network Channel 9 (RPN-9) pinaagi han representasyon ni Presidential Communications and Operation Office (PCOO) Se cretary Herminio Coloma. Coloma ha 15 nga mga lideres han RP N-9 ug an miting buwas in kasumpay la gihapon hine nga mga inisyatibo nga magin pribado an RPN-9 ug IBC (Intercontinental Broadcasting Corporation) Channel 13 k undi naghuhulat pa daw an IBC nga matapos an iristorya han mga lideres han ira m ga union. 42. Makikipagharampang hi PCOO Secretary Coloma ha mga taga RPN-9 buwas. . iginpahayag ni Vice President Jejomar Binay. resulta daw ine han urusa nga pag-ampo ug mga pag-apilar han gobern o agud masalbar an kinabuhi han tulo nga naatubang hin sirot nga kamatayon. han National Spiritual Council of the Philippine s. antis hiya linupad para Taiwan. Nagsering daw an goberno han Pilipinas nga ginbasaran an “One-China policy” kun kayano nga ha China paulia an 14. Sumala naman kan Efren Rafanan. ngan niyan han ika-2 han Pebrero. Labot hine. Jr.han aga. . Sally Villanu eva. Samtang hi Carmen Buencamino. nagsering daw hi Coloma nga ine nga gios in resulta han iya d irektiba. nga an pagpaulia han 14 ngadto ha China in dire tinu yo nga pag-insulto ha nasudnon han Taiwan. nga kaparte gihapon han miting an hiruhimangraw kun patiunan-o mapapaupay pa an kahimtang han panalapi han estasyon agud mas magin m aingganyar in damo pa nga imbestor. ug dire balaud.

“Matin-aw an aton punto: Ko n mayda igo nga ebidensya nga magduduon hadton mga salaan. obligasyon naton an p agsalawad hin mga kaso kontra ha ira. ginkarawat nira an ayat pagserbe han nasud ngan an kaa ndam hin pagsakripisyo para han nasud. Nagsering hiya nga yana nga aada na hira hini nga situwasyon. Sering ni Valte.” sumala han Pangulo nga n agdugang pa hin pagsering nga kaparte han mandato han gobyerno an pag-undong han kapulsanan han katawhan. integridad ngan lealtad. Gintagan niya hin duon nga ginsusuportaran niya an mga imbestigasyon bahin han g in-aaligar nga korapsyon ha militar. usa na liwat ine nga kadugangan nga dungog han kanan nasud mga baksedor. Dida han mensahe han Pangulo durante han Philippine Military Academy (PMA) Alumn i Homecoming 2011 didto han Borromeo Field.Kun mapalit daw an duha nga estasyon han telebisyon makakadugang daw ine han kan an goberno pondo nga salapi ug maiibanan an paghihingulang hin pondo para han mg a programa ug proyekto para han mga kablas. Komo ira Commander-in-Chief inaabat daw niya an hibubo nga morale han mga kasund alohan.” sering niya. kinahanglan pagbayaran. ”Kon mayda ginbuhat nga katuyawan.. Ginsusnan han Pangulo en pira nga mga testigo nga naibitar han mga pakiana o kon waray panhinumdom han partikular nga mga insidente nga iginpapakiana ha ira. tikang han nagdedepens ar unta nga kampeon nga hi Fernando Montiel.” sering han Pangulo. diin pinahigda han Pinoy baksedor an iya pangontra ha ring nga taga Mexico. Aquino III kasuhan an mga abogado han goberno ng a nagtugot makagawas an anay military comptroller nga hi Carlos Garcia tungod ka y nagpiyansa ine hin balor P60. dire daw gud hiya piho kun nakapagkulaw an President han laban. Sumala kan Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte. Nagsaad hiya nga pakukusgon pa niya an proyekto pagtukod hin mga balay para han kasundalohan ngan kapulisan pinaagi hin maabot 20. Nagsering an Pangulo nga padayon niya nga susuportaran an militar ngan pulisiya kay natuod pa hiya han panguna nga mga pamatasan nga igintututdo ha PMA sugad ha n kamaisugon.000 nga mga balay nga magigin abelable ha ira. nira Mon tiel ug Donaire. ginasoy niya nga para han kapulsanan han katawhan Pilipino. tungod han iya kaagaw han WBC-WBO bantamweight belt. Domingo. Nagsering an Pangulo nga an ngatanan nga nahidadabi dida han kontrobersyal nga p lea bargaining agreement ha butnga han mga state prosecutor ngan ni military com ptroller Carlos Garcia en kinahanglan magbaton. ha pag-aroi ha iya hin reaks yon ha duha la an inabutan nga round han pagihungit han ira mga kamaoo. kundi hibabaro daw gud ine kay largo daw ine gintatagan hin impormasyon han iya mga opisyales labi kun sugad hine nga hitabo.000 agi han pagtugot han mga abogado han goberno . ngan iginpahinumdom niya ha mga kabalyero nga h an pag-entra nira ha PMA. . obligasyon niya nga mah ibaro-an an kamatuoran ha luyo hini nga kontrobersiya. Pareho daw gihapon ini han natabo ha iya han magdesisyon hiya pagkandidato pagka pangulo ngan magda-og.(PIA-Samar) <b>Aquino: kakasohan an mga abogado han goberno</b> Karuyag ni President Benigno S. ”Ha akon paghunahuna diri pa gad hira ura-ura hin katigurang para magin limtanon n a. angay daw igpakian a ha kalugaringon kon kaparte ka ba han problema o kon kaparte han solusyon.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> Determinado an gobyerno nga makaplagan an kamatuoran ha luyo han kontrobersi ya ha AFP</b> Gintagan hin duon ni Pangulo Benigno Aquino III hadton Sabado nga determinado an iya administrasyon nga mabukwat an kamatuoran dida han kontrobersiya nga gin-aa tubang han Armed Forces of the Philippines (AFP) ngan nagsaad nga masisirotan ad ton mapapamatud-an nga salaan. an Pinoy baksedor nga hi Nonito Donaire Jr. (PI A-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Palasyo nagpasalamat han dungog nga iginhatag ni Donaire</b> Gindayaw han Malacañang kakulop. Fort Del Pilar ha Baguio City . Nagsaad pa an Pangulo nga magbibiling hiya hin mga solusyon ngada hini nga prese nte nga mga problema ha militar.

makaduha ka beses ngadto han goberno han China. Ngan. Natoo daw gud an administrasyon Aquino nga iton Armada Pwersa han Pilipinas an d ehado hine nga kaso ni Garcia nga hindadabihan hin P303 ka milyones de pesos. Ha usa nga mensahe. han madagmit nga pakakakapot hin salapi kay sigurado kamatayon it kabalyo hin e. ug 73 an mahihimo pa maperdonahan ha sulod hin duha ka tuig. Sering niya. Sumala han surok kokombinsiron daw gud ni President Aquino hi Belmonte nga tikan gan an proseso antis pa magtikang an congressional break yana nga ika-26 hit Mar so. linalauman han Director General han PIA nga pakukusgon han mga tibuby anan han goberno an kampanya ha pagpapasarang han impormasyon kontra hine nga ka nser han sosyedad basi dire na magdamo pa an mga nakakasohan ug nasisirotan hin kamatayon tungod la han droga. pahayag daw ine han Presidente durante han alumni homecoming han Philippine Military Academy (PMA) ha syodad han Baguio. huma ruhabobo an sirot nga bitay han tulo. nagpadara daw hin surat hi Pres. tikang pa man daw hadto. Sayod daw hiya nga damo nga mga taga PMA in biktima daman hine nga iregularidad ha military ngan interesado daman hira hibaro han kamatooran kun nahingain gud i ne. nga iyawat nala daw. Kan Aquino iginsaad nga pag-aadman nira kun patiunan-o makakasohan an mga nahing aranan na nga personalidad dida han imbestigasyon kan Garcia. diin iya iginsering nga susuportaran niya an imbestigasyon in mga nanhitabo nga iregularidad han nag labay nga mga administrasyon nga igin-aalegar. Central Office. duha la an nakasohan hine.     . Quezon City. Tungod hine. Aquino pagdiskorso komo Presidente atubanga n han mga nagtapos ha PMA. lakip na an ira mg a protector ug mga nagpasilitar nga makapag piyansa hi Garcia tungod han “plea bar gain”. unom an dire na pwede matagan hin pe rdona. binuhatan hin mga duminagko nga m ga opisyal han militar. A quino. ka y pondo daw adto han mga sundalo. kundi niyan han nak alabay pala nga Enero (2011) inabot ine hin 689. Hine nga kadamoon. Sugad man. Attorney Jose Fabia han Philippine Infor mation Agency. kundi nagsering daw ine nga waray pa daw sumat kasumpay hine an Office of t he Executive Secretary. Visayas Avenue.(PIA-Samar) <b> Nakakamatay an pagbalidya han igindidiri nga droga-Fabia</b> Dire angay tumagya an hin-o man nga nagbibisyo han pamalidya han igindidire nga droga. Ha parte daw han tulo nga kaso yana ha China. bakay kay madali hira makakaagi hin hura nga salapi. Sumala han report. iginsasagdon ni Fabia ha publiko nga dire pumaingganyar an hin-o ma n. nga ginlalakipan hin mga opisyales han militar ug pul is. Ha tinood la. Amo ine an mensahe ni Director General. sumala pa kan Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte pirma nente nga nahikay an Palasyo hin pinakaurhe nga report tikang ha DFA kay hira ma n an nakakakuha hin impormasyon kasumpay urhe nga panhitabo.han katanguduan o “plea bargain” imbis nga kinasohan ine antimano pa hin “plunder”. . naghahatag an DFA hin tambulig ha mga Pilipino ng a may kaso pinaagi hin pagtagi ha ira hin libre nga abogago nga narerepresentar ha ira ha korte. Primero pa daw la adto nga kan Pres.(PIA-Samar) <b>Palasyo denepensaran an DFA ha pagkapot han aada ha death row</b> Gindepensaran han Malacañang kakulop an mga opisyales han Department of Foreign Af fairs (DFA) ha ira pagkakapot han mga kaso han mga Pinoy nga aada han listahan h an mga papatayon tungod hin pagdadara hin illegal nga droga. nagsering hi Fabia nga dire harumamay an tigda nga pagdamo h an mga nakakasohan ha pagdidinara-dara han illegal nga droga. (PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b>PNoy magpapatawag hin miting para pagbulkas kan Gutierez</b> Ipapatawag daw ni President Aquino hin usa nga miting hi House Speaker Feliciano Sonny Belmonte ug han iba pa ha Kamara de Representantes agud pagplanohan an pagpatalsik kan Ombudsman Merceditas Gutierrez. hadto han tuig 1992. Ginpakianhan daw hi Valte kun naka-indefinite leave hi DFA Secretary Alberto Rom ulo. 79 an naatub ang han sirot nga kamatayon ha nasud Tsina.

000 MTs nga sobra kontra han ginbabana-bana nga supla y nga maabot la hin 721. Mahibubo gihapon an produksyon hin baboy yana nga tuig hin 1. Nagsering daw hi Tañada. nga iginpaundang anay hit sun od nga semana an pagpataya kanda Sally Ordinaryo. . nga makakaapekto hin diri maupay ngada han mga Pilipino nga nag-uukoy ngan nagtratrabaho ha Bahrain en gilayon daw nga igpapahibaro ha DFA han embahada han Pilipinas didto. Sumala kan Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte. Ginkasabutan daw nira Binay ug han mga taga China. nga pakusgon pa an relasyon h an duha lakip na an pagrespeto han ira mga balaud ug mga sirot.49 milyon MTs. Sering ni Binay.000 MTs.000 MTs en sobra kontra han ginbabana-bana nga panginahanglan para hini nga pagkaon nga naabot la hin 684.42 milyon metriko toneladas (MTs). nga ira dedepensaran nga co-equal an gahum han Kamara ug Korte Suprema ug dire hira pwede pag-ulang-ulangon. Kundi klaro daw gud. ginbabana-bana han BAS nga magkakaada hi n surplus hin karne nga baboy tungod nga an ginbabana-bana nga suplay hini nga h aros 697. Tinipa daw kan Belmonte hira House Justice Committee Chairman Niel Tupas ug Depu ty Speaker Erin Tañada ha nagin rason ni Belmonte.17 porsyento.Daw nasorpresa an mga magbabalaud ha urhi nga iginsering ni Belmonte kasumpay ha n miting kay antimano pa daw nagsering man ine nga huhulaton la nira an disisyon han Korte Suprema antis hira gumios para han pagpatalsik kan Gutierez. Ginklaro ni Binay nga waray gin-aaro an China nga kabalyo ha Pilipinas hine nga pag-undangan hin temporary han pagpataya han tulo. tungod hin pagbibitbit hin illegal nga droga. nakikita han BAS nga magkakaada h in paghingulang tungod nga an ginbabana-bana nga panginahanglan para han karne n ga baboy en maabot hin 803. hiruhitaas hin maabot sais porsyento kontra han 1. Iginpapakita han pinakabag-o nga datos ha Bureau of Agricultural Statistics (BAS ) nga dako an higayon nga an suplay hin karne nga baboy yana nga tuig en umabot hin haros 1. sumal a han BAS. dire anay daw igpapadayon in e nga pagpataya ha ira. Ramon Credo ug Elizabeth Batai n.40 milyon metriko toneladas nga suplay han karne nga baboy nga nahitala hadton 2010. igin-uugsod an pagpataya han tulo kundi dire daw klaro kun ngad a san-o ine nga pag-undangan.000 MTs. Para han siyahan nga semestre han 2011.Nagsering an Malacañang kakulop nga mahugot hini nga gintututokan an situwasyon Bahrain ngan waray nira nakikita ha pagkayana nga panginahanglan p ag-ibakwit han mga Overseas Filipino Worker (OFW) didto hini nga nasud. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b>Diri pa kinahanglan ig-ibakwit an mga OFW ha Bahrain – Malacañang</b> EASTERN SAMAR-. iginkahampang daw mismo ni Binay an pinuno han kanan China Su preme People’s Council (CSP) nga kun ha dinhe pa ha nasud an Korte Supreme. (PIA-Samar/Trans: Alice Nica rt) <b>China igin-ugsod an pagpatay han tulo nga Pinoy</b> Tungod han waray sukol nga pakimalooy han administrasyon Aquino nga masalbar an kinabuhi han tulo nga Pilipino nga nakatalaan patayon ha China. (PIA-Samar/Trans: Alice Nicar t) <b> Mahitaas an panginahanglan hin karne nga baboy yana nga tuig – DA</b> EASTERN SAMAR -. Ano man nga pagbabag-o hiton situwasyon didto. gihot-gihot nahibabar o hira han situwasyon ha Bahrain pinaagi han Department of Foreign Affairs (DFA) salit maaram hira nga diri pa ha pagkayan ginkikinahanglan nga ig-ibakwit an OF Ws didto. sering niya.40 milyon MTs la hadton 2010. Kondi para han ika-duha nga semestre han 2011. Sumala han report. Sobra ini nga bolto hin mga 1. magtitikadaku gihapon an panginahanglan para hin karne nga baboy yana nga tuig ngan bangin umabot ini hin 1. Sugad man. Manunumduman nga ipinadara ni President Aquino hi Vice President Jejomar Binay a gud hangyoon ha goberno han China nga kun mahihimo iban-ibanan an sirot nga kama tayon han tulo bisan man la hin kapresohan ha bug-os nira nga kinabuhi. hit sunod nga se mana.Ginbabana-bana han Department of Agriculture (DA) nga mahitaas an kadamuon han suplay han karne nga baboy sugad man an panginahanglan para hini yana nga tuig kumparar han tuig 2010.08 porsyento han 1.

translated by: S. welders ngan iba pa. Segun kan Labor Secretary Rosalinda Baldoz . Nagdugang pa hi Baldoz hin pagsering. naghinulat na hi Pres. Samtang. Aquino III estratihiya ha pagbabag-o ug sayod nga panggobernohan. Sa mar. accountants. (PIA-E. domestic helpers.” sering ni Valte. kaupod na hini an mga machinists.000 skills-fo r-hire ha iba-iba nga klase nga mga skill work nga aada naka-post ha Phil-Jobnet . sering han DOLE’s Bureau of Local Employment (BLE). Waray daw undang an goberno han paniguro nga masalbar ha kamatayon an tulo bisan la mahingadto ha sirot nga kapresohan ha bug-os nga kinabuhi. nga gin-aaghat ko an mga bag-o pala nga mg a ti--gradwar . David an oport unidad nga nahipresentar nira kan President Aquino an mga reporma sugad man han ira mga ginbubuhat ha militar. Ricardo S. nga amo ini an makakahatag hin paglaum hiton mga naghihingita hin mga trabahoa n kaupod na hini an mga ti-gradwar pala ha kolihiyo ngan mga studyante para agud makatrabaho yana nga summer.000 nga mga trabahoan in naghuhulat hiton mga ti-gradwar</b> Nagpahibaro an Department of Labor and Employment (DOLE) kakulop nga adlaw Huweb es. Labis daw nga iginpasalamat ni AFP chief of staff Gen. Temprano pa daw la hiya ha Malacanang. Ginatos-gatos nga mga demonstrador an naglunsad hin mga gi-os protesta ha sentro han Bahrain sakob han naglabay nga pira ka mga adlaw nga nag-aaru hin mga repor ma ha pan-gobyernohan. An nasabi nga mga bakante nga trabahoan in nakakahatag hin dugang nga oportunida d para hadton nagkikinahanglan hin mga trabaho ngan ini in nakakabulig paghitaas hiton kompiyansya hiton aton nasud labi na hit aton nagtutubo nga ekonomiya. custom er service assistants. Merkoles nga bangin niya ipadara hi Vice President Jejomar Binay ngadto ha China bisan man la ha ultimo nga paniguro nga masalbar an kinabuhi han tutulo nga mga Pinoy nga bibitayon tungod hin pagdaradara han illegal nga droga.156 nga mga trabahoan in bakante ngan may-ada sobra 7.000 nga mga trabahoan in nag-huhulat para hiton mga ti-gradwar yana nga tuig tikang ha kolihiyo ha bug-os nga nasud pinaagi hito n kanan gobyerno Phil-Jobnet program. ha pagkayana . . nga may-ada por lo minus 60. Inotro han hepe han Armada Pwersa an ira garantiya nga suporta ha mga paningkamo t han goberno agud magpabilin an kamurayaw ug seguridad han nasud. sugad nga ira ipinanawagan ha China kundi waray daw niya nakakakarawat nga tawa g. Nagdugang pa an BLE Director Maria Criselda Sy . Dugang pa daw han Presidente nga asya na in an panahon han kanan China pagpakita han ira iginluwas hadto nga mas apiki nga pakipagrelasyon hit Pilipinas.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> Mga opisyal han militar suportado an kan P-Noy mga reporma</b> Ginkarawat han mga pinakahagtaas an ranggo nga opisyal han militar an kan Presid ent Benigno S. Tikang pa daw han Biyernes.“Magsasaminar iton aton embahadad kon mayda na sirkumstansya nga magkikinahanglan na hin pag-ibakwit. Aquino hin tawag ha telepono. ug iba nga mga mayores han major services han militar ha iya pag-abot ha Camp Aguinaldo diin ginbuhat in command conference ug command briefing ha AFP Ge . hin pagsering nga in-demand gih ap ha overseas an mga nurses. Ricardo David. mechanical engineers. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b>DOLE nagpahibaro nga may-ada 60. mga studyante ngan han mga out-of-school youth nga bumisita ha P hil-Jobnet ha mga internet. may-ada 62. iton job opportunitie s para hiton mga skilled workers in nagpapadayon nga amo gud yana iton gikikinah anglani nga mga trabahoan. An Presidente in daw nagbisita daman han ngatanan nga kampo militar ha bug-os ng a nasud nga linalauman makakadugang han moral han kasundalohan. Sumala daw han Presidente iya ipapadara niya hi Binay agud ipasabot ha goberno h an China nga importante nga maliwat an ira desisyon bisan man la ngadto hin kapr esohan ha bug-os nga kinabuhi. nagsurat na hiya hadto han bulan han Agos to ngadto han mga lideres han China hin pangaro hin kabalhinan han sentensya. tikang ha Pebrero 14 . Gintapo daw hi President Aquino nira Defense Secretary Voltaire Gazmin. Candido) <b>Aquino posibli ipadara hi VP Binay ha China</b> Nagpahayag hi President Aquino kakulop.

Danilo Lim han kakulang han merito. Gen. duon san Presidente. translated by: S. ngan leadership – pinaag i sin pagpahamtang san Daang Matuwid nga kampanya san Commander-In-Chief. nga gin-aalegar nga usa nga nanguna han pag plano hin pagpatalsik han kan anay President Arroyo panggob yernohan hadton Pebrero 2006 in nag-apply para han amnestiya hadton Martes nga a dlaw. nga gin implementar tikang pa 2005 kaupod na an pagpatuok san nahigad-an nga “co nversion” o pagbalhin san pondo ngadto sin cash o kuarta. Inabot daw hin tulo ka oras an konperensya ha Camp Aguinaldo ug lakip han ginkai ristoryahan an nagpapasigi nga reporma ha AFP nga iginpresentar ni Lt. dida san press conference sa Malak anyang. Pero an korte in nagpagawas han ira desisyon pagpa-waray sala na kanda Querubin. a military tribunal in naghatag hin motion for rec onsideration hadton unom nga mga junior officers nga an ira kaso in ma-dismiss k ahuman mapamatud-an nga waray hira pakasala labi na gud han paka-bayolar han Art icle of War 67 o kon mutiny. Renato Miranda ngan han Scout Ranger chief Brig. Gen. Gen. ng a kon diin in an amnesty committee in nagtikang pa pangarawat han aplikasyon had ton Enero 3 yana nga tuig. Hadton nakalabay nga Martes . AFP Chief of Sta ff Ricardo David. sugad man han iginpresentar ni Brig. sugad san Presidente.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> Defense chief Gazmin. ini an sugad ni Presidente Benigno Simeon Aquino III sa Myerkules. Vice Chief of Staff AFP. nakaghimo san pwersa arm ada kaiba tikang san dati pipira pala katuig an nakalabay. Si AFP Spokesperson General Jose Mabanta. (PIA-E. kakulop nga adlaw (Miyerkol es) in may-ada 153 officers and men nga nag-apply para hangyoon an amnestiya kah uman nira mahidabi ngan mahibulig han coup plot durante han administrasyon ni an ay Presidente Gloria Macapagal Arroyo. an Presidente nasugad nga an reporma . 2) pag imponer san conv ersion o sestima san cash advance. Samar. Kaapi san mga reporma mao an masunod: 1) dida san organisasyon – pagtanggal san J6 (comptrollership office) ngan liwanan sin resource management office. am o nala hira nga tutulo an nahibibilin nga gin-akusaran hin kaso. an magkadurudilain nga service commanders ngan sa ngatanan nga .neral Headquarters. nasugad nga an AFP nagtikang san pag implementar sini nga mga reporma pa ra maiwasan an demoralisasyon dida san mga sundalo. Dugang niya. hi Col. usa nga Marine officer. Hi Querubin. Jr. Tikang han 29 nga mga opisyal. Samtang. nga nagsubmiter han iya mga papeles ngadto han amnesty co mmittee nga gin-porma han defense department para magkarawat ngan mag-proseso ha n mga nag-aapply han amnestiya. an abilida san pwersa armada magsusug san insurhensya in dako an gi n uswag tungod san reporma nga gin implementar. Ariel Querubin. office of the internal auditor ngan management and fiscal office. Tungod sini nga mga reporma. nag-aproba han amnestiya ngato han 153 coup plotters</ b> Gin-aprobaran ni Defense Secretary Voltaire Gazmin . Hi Gazmin in nagsering nga an nasabi nga amnestiya in kaparte han kan President Benigno Aquino III reconciliation efforts ha ilarum han iya administrasyon. Hi Querubin amo an ika-236 nga coup plotter nga nag-apply para han amnestiya. Honorato Reyes nga modernization program. Mapagu. Gindayaw niya si Secretary of National Defense Voltaire Gazmin. Reyn aldo B. an anay Marine commandant Maj. Damo nga mga lederes san komunista in nadakop ngan klaro nga ini epekto san inte lligence fund nga ungod nga gingagamit san katuyuanan. devolution san pondo labi na dida san paghata g para san mga command directes nga mga buruhaton (PCDA). an pagbaton san AFP sa panahon san kalamidad in nag uru-upay ngan ini nakakontribuer dida san “dearth of complai nts” kontra san institusyon. Ge n. Candido) <b> Kontrobersiya san pwersa armada oportunidad pagpaimud san mga reporma – Aquino </b> An yana nga kontrobersiya dida san gin-aalegar nga korapsyon san pwersa armada m aimdan kunta nga oportunidad para maipahamtang an mga reporma nga nahitatabo sa militar. in usa nga recipient han highest military decoration for bravery an d gallantry in combat. Sa interview nga ginhimo sa Camp Aguinaldo.

ngan kapakyas han pag-im bestigar han 1-million dinner han kan anay Presidente Arroyo entourage duranti h an ira US trip. pagtitikangan an 40 oras nga vigil sa 25 nga mga singbahan sa nas ud ngan ini matatapos sa Pebrero 25. Segun kan Butuan Bishop Juan de Dios Pueblos . Freedom Tours ngan OPM concert. sering ni Sr. gi-uupayi ini nga desisyon”. Candido) <b> Diri magasto. Danilo Suarez proposal nga bill p ara hin kadugangan nga pork barrel allocations ngadto han mambabaralaud. si dati Government Service Insur ance System Chairman ngan yana Commissioner of the People Power Commission Cesar Sarino nagsugad nga diri magasto pero makahulugan an selebrasyon nga nagtutumuy o nga maibalik an kahayag san espiritu san pakig-angbitay. Samar. Ako Ang Lakas ng Pagbabago” in magtitika ng sa Pebrero 17 ngan matatapos sa Pebrero 27. ngan iba pa in n akalinya sa pagselebrar san kadaugan san People Power kontra san rehimin diktado r 25 anyos an naglabay. makahulugan nga selebrasyon para sa ika 25 nga EDSA People Pow er Revolution</b> An EDSA People Power Commission in nag andam sin damo nga buruhaton sa pagselebr ar san ika 25 nga anibersaryo san Peope Power Revolution sa EDSA sa Pebrero 1986 . Aquinio III ngan yaun 2. An selebrasyon in magtatapos sin People Power Run sa petsa 27. An People Power Commission nasugad nga an mga buruhaton para san ika 25 nga anib ersaryo san People Power in magpapakita sa bug-os nga kalibutan nga an Pinoy sa utro nga higayon nagkasarayo.an P728-million fertilizer fund scam.000 nga kahoy. An Philippine O verseas Employment Agency in magkokondukto liwat sin job fair para san 5 mil nga overseas jobs. photo exhibits. An selebrasyon nga yaun tema “Pilipino Ako. Ha kaparti naman ni Fr. Sa Pebrero 23. An sentro san selebrasyon mao in boodle nga pani-udto kaupod si Presidente Benig no C.nakisayo sa kanya sa “Daang Matuwid” nga ungod nga nagpapahamtang an kinahanglan ng a pagbabag-o sa aton sosyedad. "Malipayon ako nga konta ipadayon han Kongreso an pag-imbestigar labi na gud ini nga mga eskadalo. pagihatagay ngan pani mangno sa EDSA. Labot san seremonyas san flag raising sa People Power Monumento sa Edsa. Sa press briefing sa Malakanyang sadton Martes. An mga buruhaton kaapi na an pagl unsar san libro People Power Revolution. Dizon. sayo nga medical mission camp sa Camp Aguinaldo. an Kalayaan Market in aabrihan sa Pebrero 26 ngan an mga persona he nga yaun dako nga papel durante san Edsa People Power Revolution in tatagan s in kadungganan. konta iton waray asosasyon ha iy a ngan waray interes hiton iya kalugaringon. An Supreme Court en banc in nagbasura han kan Gutierrez s petition pagpa-udong h an impeachment process. Pamati ko. hiya in nakontra hini nga nasabi nga proposal dara kay bangin la lugod iton nga kadugangan nga pondo in mahingadt   . (PIA-E. Mary John Mananzan of PAGBABAGO Movement. (PIA-Northern Samar/Ailene Diaz) <b> Religious groups malipayaon nga ginkarawat an desisyon han Korte Suprema kan Gutierrez</b> Malipayon nga ginkarawat han mag-iba-iba nga mga religious groups an kanan Korte Suprema desisyon nga tugutan an House justice committee nga ipadayon an pag-con duct han impeachment proceedings kontra kan Ombudsman Merceditas Gutierrez. Sa Malakanyang. dugang pa nga pahayag ni Fr. sayo ng a ecumenical nga misa sa Edsa Shrine ngan reenactment san “salubong” kon diin an sun dalo ngan mga sibilyan magtatapo sa Edsa . pananum sin 50. (PIA-Northern Samar/Ailene N. Diaz) <b> Kapadian nakontra han kadugangan nga pork barrel allocations</b> Nakontra iton mga kapadian han kan Quezon Rep. translated by: S. cultural shows. "Kon may-ada niya igtudlok ni President Aquino. Hi Gutierrez in nahidadabi dara han iya diri pagbuhat hin aksyon hadton mga kaso han NBN-ZTE deal. sports. hiya in nagsering n ga kon pananglitan bumaya na ha iya opisina hi Gutierrez . Joe Dizon of Solidarity Philippines. enterpreneural ngan cultural nga buruhaton.500 nga katawhan sa kalye sa Edsa. konta it aton Preside nte in magtudlok hin usa nga tawo nga iton iya panuyo in para han interes ngan s erbisyo han mga katawhan dire la han pipira la nga mga tawo. pag abre san marker.

kadugangan pa nga pamahayag ni Bishop de Dios Pueblos. sering ni Lacierda. Dida hin usa nga press briefing ha Malacañang kakulop. labot hin iba pa.o hiton mga politikiro nga mga corrupt. Lakip gihapon dida hiton . DPWH. Ha ilarum han Bill 4069. Dida han press briefing ha Malacañang kakulop. nga iton aton mga tawo in nag-aantos hiton kapobrehan. an kada magbabalaud in may kadugangan nga P 20-million ngan an kada senador in makakakuha hin kadugangan n ga P60-million more. Iginsaysay ni UN National Information Officer Teresa Debuque. nagpahayag hi Presidential Spokesperson Edwin Lacierda nga interesado hira han tanyag han United Nations pa gbulig dida hiton maglainlain nga mga imbestigasyon nga gindudumara bahin han gi n-aaligar nga diri husto nga paggamit han pondo tikang ha UN nga para han mga tr opa nga mga Pilipino nga iginpadara ngadto ha East Timor. en p agbubuhaton ha pagsalin-urog han makasaysayan nga pagdarag-an han katawhan Pilip ino kontra han diktadorya 25 anyos na an nakakalabay. sering ni Bishop de Dios Pueblos. DAR ngan iba pa nga ahensya hiton gobyerno. DOH. Labot la han pag-isa han bandera han Pilipinas didto han People Power Monument h a EDSA. (PIA-E. Imbes nga additional pork barrel ngadto han mga mambabaralaud. nga masurapo an korapsyon sugad nga iginsaad ngan kaparte hini nga iginsaad an pagtukib han mga aligasyon hin k orapsyon dida han militar. damo man it aton ahensya nga tikang ha lokal ngadto ha nasyo nal sugad hiton DSWD. nga gin-sponsoran ni Suarez. An nasabi nga proposal nga kadugangan nga pork barrel allocation in tikang han m illions of pesos han regular annual pork barrel allocations nga kinuha dida han Priority Development Assistance Fund (PDAF) han annual budget. nga bisan kon an gin-aaligar nga pagkomberter han mga pondo han UN en na sudnon nga butang nga diri angay panginlabutan. tr anslated by: S. pagkatapos hira naman grabe. ideritso ihatag ngadto han mga nasabi nga mga ahensya para matagamtaman han mga katawhan ngan diri hingadto han mga politikiro nga mga corrupt . reenactment han “salubong” kon diin nagtarapo a n mga kaapi han militar ngan mga sibilyan ha EDSA. Kon ta. dida hin usa nga p ahayag. usa nga misa ha EDSA Shrine. Samar. Nagsering hi Lacierda nga makakaupay ha ira an mao nga tanyag hin bulig han UN a gud madeterminar kon ano an nahitabo ngada han UN peacekeeping funds. andam na para han pagtigama n han ika-25 nga EDSA People Power Revolution</b> Igin-andam na han EDSA People Power Commission en serye hin mga aktibidades para han pagsalin-urog han ika-25 nga anibersaryo han EDSA People Power Revolution n ga natabo hadton Pebrero 1986. Nagsering hi Lacierda nga naglalarang an gobyerno paghangyo han bulig han UN. pa-ugnat ha kusog. pariko-riko la hir a samtang milyon-milyon naman iton nagkukuri nga mga katawhan. (P IA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Praktikal kondi mahinungdanon nga mga aktibidad. Determinado gud an gobyerno. Titikangan an selebrasyon nga mayda tema nga “Pilipino Ako. medical mission ha Camp Aguin aldo. nagsering hi anay Government Servic e Insurance System Chairman nga yana Commissioner na han People Power Commission Cesar Sarino nga panuyo han praktikal kondi mahinungdanon nga selebrasyon nga m apukaw ha katawhan Pilipino an espiritu hin kamahinatagon ngan kamapina-iron. Candido) <b> Gintagusya ni Aquino an pagtanyag hin bulig han UN dida hiton imbestigasyon hin gin-aaligar nga korapsyon ha AFP</b> Gintagusya han administrasyon ni Pangulo Benigno Aquino III an pitad han United Nations (UN) nga buligan an iya gobyerno agud magkaada hin kalamragan iton nagpa padayon nga imbestigasyon mahiunong hin gin-aaligar nga pagkomberter hin mga pon do dida han Armed Forces of the Philippines (AFP). ngan mga aktibidades pankultura. Ako Ang Lakas ng Pagba bago” hiton Pebrero 17 ngan magtatapos hiton Pebrero 27. maupay nala konta ini nga nasabi nga pondo in ig-alutaga nala deritso ngadto han mga government a gencies. "Kon asya na manla. "Hin-o ba iton maruruyag kon maupay iton imo panhunahuna. iginpatapon han Department of Pe acekeeping Operations (DPKO) nga an UN en “maasister kon paghangyo-on” han gobyerno han Pilipinas.

Candido) <b>Aquino administrasyon ginpaharuhaluag pa an 4Ps</b> Nagpahayag hin dugang pa nga pagsuporta hi President Benigno C.000 nga mga kahoy. non-government org anizations. photo exhibit. city health officers and midwives. 9208 or Anti-Trafficking in Pers ons Act of 2003. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Aquino ginkarawat an gin-hahalad san UN nga pagbulig san imbistigasyon san m ga kaso anomaliya nga nadadabi an pwersa armada san Pilipinas</b> An administrasyon ni Presidente Benigno Simeon C. maupay iton para madeterminar kon nano a n natabo sa UN peacekeeping funds. Aquino III nagkarawat san inis yatibo san United Nations (UN) nga magbulig san gobyerno dida san ginbubuhat nga imbistigasyon san gin-aaligar nga pagliwatliwat san pondoi dida san pwersa arma da san Pilipinas. Ginpahayag han People Power Commission nga an mga aktibidades para han ika-25 ng a anibersaryo han People Power en magpapakita nga an mga Pilipino en katawhan ng a nagkakaurosa. Magtatapos an selebrasyon pinaagi hin People Power Run hiton ika-27. Matatapos ini hiton Pebrero 25. translated by: S. and municipal social welfare development offi cers. Si Lacierda nasugad nga an gobyerno in naglalarang nga maghangyo bulig tikang sa UN. titikangan an 40-oras nga vigil dida hin 25 nga mga simbahan p alibot ha nasud. An UN National Information Officer Teresa Debuque nasugad dida san iya pahayag n ga samtang an gin-aalegar nga pagburubalhin san pondo in nasyunal nga butang.500 nga katawhan dida mismo ha EDSA agud daw mapukaw an espiritu hin kamapin aangbiton nga natabo 25 anyos na an nakakalabay. dugang niya. kultural nga mga pasundayag.mga aktibidades kasumpay han selebrasyon an paglunsad hin mga libro han People P ower Revolution. (PIA-E. An nasabi nga forum in gin-partisiparan han mga government ngan private hospital s.000 nga mga panarabaho-an ha langyaw an mahimo mapatigayonan. Freedom Tours. si Presidential Spokesperson E dwin Lacierda nagpahayag san interes san United Nation nga mag-asister san imbis tigasyon san magkadurudilain nga grupo matungod san gin-aaligar nga diri tama ng a paggamit san UN peacekeeping nga pondo nga para kunta san Filipino nga tropa n ga ginpadara sa East Timor. Sugad ni Lacierda ginkakarawat ta iton. pag-iinaguraran en usa nga Kalayaan Marker hiton Pebrero 26 ngan an mga personalidad nga nagkaada hin mahinungdanon nga papel durante han EDSA Peop le Power Revolution en pasisidunggan. local civil registrars. Soliman duranti han usa nga forum nga gin-organisar han mismo nga ahensya ngan han Association of Child Car ing Agencies of the Philippines. Mas maililipay kita san kooperasyon san UN nga maghahatag sa aton sin ginkikinah anglan nga pamaagi pagdeterminar kon san-o natabo ini nga pagburubalhin. an Department of Social Welfar e and Development o kon (DSWD) nga komitido hira paglalanat hiton mga human traf fickers. kay ini in nahisusubay hiton Republic Act No. Magdudumara naman hin job fair an Philippine Overseas Employment Administration kon diin 5. ngan hin boodle lunch nga papartisiparan ni Pangulo Benigno Aquino III ngan hin maabo t 2. an Department of Peacekeeping Operations (DPKO) nagpatapod nga an UN in ma-asister kon hahangyuon san gobyerno san Pilipinas. “An gobyerno in komitido pagkastigo hiton mga suspitsado nga mga human traffickers . Aquino III para ipadayon ngan paruhaluagon pa han Department of Social Welfare and Development ( . pananom hin 50. OPM nga konsierto. dugang pa nga pamahayag ni Sec. city. ngan provincial. (PIA-Northern Samar/ Ailene Diaz) <b> DSWD nag-otro han ira ka-komitido paglalanat han mga human traffickers</b> Nag-otro hin pahimatngon kakulop nga adlaw Lunes. Samar. Hi Secretary Soliman in nagdugang pa hin pagsering nga an DSWD in nakikipag-binu robligay hiton Inter-Agency Council Against Trafficking. unveiling hin mga marker. (AFP) Dida san press briefing sa Malakanyang sa Martes. Ha Malacañang. nga may pareho daman it on panuyo. Hiton Pebrero 23. An DSWD daman in komitido pagprotehir hiton nabibiktima hiton t rafficking kay kami in natoo nga iton kinabuhi hit kada tagsa nga tawo in ura-ur a hin ka importante ”.

Daw nakipagkita kan Deles an mga ambassador ha Pilipinas han onse nga mga nasud niyan han Lunes ha Brussels. nga ginsering na ni President Benigno Aquino nga mayda na niya ideya kun hira hin-o ine. An KALAHI-CIDSS amo an kanan gobyerno flagship poverty-alleviation project nga g in iimplementar han DSWD pinaagi han pinansyal nga suporta han World Bank (WB). Ha tama daw nga panahon. duranti han "Talking Points" usa nga radio progra m nga nahibabatian ha DZRB Radyo ng Bayan. Tungod daw kay an pagkontra han goberno ha korapsyon in nagpapabilin nga marig-o n kay dire daw tama nga magpariko in pira nga opisyales han goberno samtang nags asakripisyo an kadam-an nga tawo. Manunumduman nga han nakalabay pala nga Lunes. nga an Pilipinas naman in mang aro hin impormasyon tikang ha ira partikularmente han ira magigin suporta ha pro seso pangkamurayawan. Samtang an SEA-K program in kanan DSWD s usa nga komprehensibo nga pamaagi para maatohan an kanan tawo kapobrehan. Belgium agud paghiruhimangrawan an proseso pangkamu rayawan.DSWD) an anti-poverty programs para agud maabat han katawhan an pagbabag-o han p ang-gobyernohan. An nasabi nga programa in gin-sponsoran han Philippine Information Agency (PIA). hihingaranan ine nga mga personalidad ngan papasakaan h in keha. translated by: S. Samar.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b>Paghalpat han mga protector ni Garcia prayoridad na – Palasyo</b> Prayoridad na daw han Malacanang an paghalpat han mga naghahatag proteksyon han nagretiro nga Major General Carlos Garcia. amo ine an pahayag ni presid ential spokesperson Edwin Lacierda. Hi Solloso in nagsering nga may-ada por lo minus 1. in kaupod na hini an Conditional Cash Transfer (CCT) program nga amo na ini an Pan tawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps). Presidential Communications Operations Office (PCOO). an Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan-Compre hensive and Integrated Delivery of Social Services (KALAHI-CIDSS) ngan Self-Empl oyment Assistance Kaunlaran (SEA-K) nga kon diin tinatagan gud hin prayoridad ha n gobyerno pinaagi hin pag-alutaga hin pondo para ma implementar dayon ngan maka abot ngadto han benepisyaryo labi na gud an mga gipopobrehi nga mga pamilya. Hi Solloso in nagdugang pa hin pagsering nga an poverty alleviation programs.3 million nga gipopobrehi nga mga pamilya nga magigin benepisyaryo hiton 4Ps ha ilarum hiton DSWD. . samtang ginhihikay pa in mga dokumento nga magdodoon ha ira ug napasakahan na hin keha. Sumala daw han ira iristorya. kek   . Philippine Broadcasting S ervice (PBS) ngan National Broadcasting Network (NBN) Channel 4. labi na an mga taga Europa in mayda papel nga bubuhaton sobra pa han iginhahatag nira nga mga higamit ha ira mga de legasyon nga ipinapadara. Napakadto daw ha iya an mga ambassador para mangaro han urhi nga nahitatabo ha p roseso pangkamurayawan kundi angay daw daman ada. ngan sumala hine. (PIA-E. an PIlipinas in nagigin sentro han mga pag-aran yaw nga nasud ug an iba pa ngani ha ira in nabulig na han kasolbaran han samok. nga ha pag kayana in ginproprosiso ngan nagpapadayon an pag-sara kon hin-o pa an makaka-kar awat han nasabi nga programa. an officer-in-charge han DSWD’S 4Ps National Pro gram Management Office (NPMO). hadton Martes nga adlaw. Sering ni Deles an kasamok ug araway in nakakaapektar bisan kan kanay ug bisan d iin nga nasud. ngan para daw ha iya imp ortante ine para han relasyon han Pilipinas ha ira mga nasud. Candido) <b> Hepe han OPAPP naghingaday han papel han mga embahada</b> Iginhingaday ni Secretary Teresita Quintos-Deles nga hepe han Office of the Pres idential Adviser on the Peace Process (OPPAP). Nagsering ugaring hi Lacierda nga wara pa hingarani han Presidente ine nga daw m ga protector ni Garcia. Ini an pamahayag ni Tina Solloso. nagsering an Presidente nga mayda niy ideya han mga tawo nga nagpapaluyo kan Garica ngan ha tama nga panahon. Dugang pa niya nga an mga embahada ha nasud. nasabtan daw ni Deles an hataas nga interes ug pag tagusya han mga ambassador para han kaupayan han nasud. an papel han mga embahada hin mga nasud nga hahani ha Pilipinas ug an ira mga diplomat dida han ginhihimo nga pro seso pangkahimyangan han nasud.

(PIA-Samar/Trans: Al ice Nicart) <b> Aquino kinakarawat an tanyag han UN nga bulig</b> Kakarawaton han administrasyon ni President Benigno S. Sumala daw han UN National Information Officer Teresa Debuque. . kanan nasud man g ad problema an igin-aalegar nga paggamita ha iba nga aktibidad han pondo nga hat ag han UN. Karuyag daw han Presidente nga pagdudrunganon nala iton eleksyon nasyonal para n a gihapon hiton ekonomiya labot pa nga makakapabalik daw ine han kamarig-on han proseso pan-demokrasya kay mapapara daw an senesering nga captive voting blocs n ga naghahatag gahum ha mga lider kada rehiyon kay ira daw ine iginbabalidya ha p inakahataas magbayad nga kandidato para eleksyon nasyonal. . Ha usa nga press briefing ha Malacanang han nakalabay nga adlaw nagpahayag hi Pr esidential Spokesperson Edwin Lacierda hin interes ha igintatanyag nga bulig han United Nations nga maghatag hin kasayoran ha mga nag-iimbistigar nga grupo kasu mpay han igin-aalegar nga dire eksakto nga paggamit han pondo han kanan UN nga p ara unta han mga tropa han mga Pinoy nga ipinadadara ha East Timor.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> Aquino kinakarawat an tanyag han UN nga bulig</b> Kakarawaton han administrasyon ni President Benigno S. nga igin-akusar hin paghakot hin maabot P303M nga salapi han kasundal ohan in nakagawas ha pagkakadetene tungod kay nagbayad ine hin piyansa matapos t umugot ine mga abogado han goberno hin plea bargain. Kundi igintatapod daw nira ine ha Kamara kun ira man igpapasige an proseso kontr a han Ombudsman. . Aquino III an igintatanya g nga tambulig han United Nations (UN) nga bumulig ha ginbubuhat nga imbistigasy on han igin-aalegar nga iregularidad ha pondo han Armada Pwersa han Pilipinas. pahayag daw ni Lacierda durante han news briefing ha Malacanang.(PIA-Samar/Trans: Alice Ni cart) <b> Palasyo itinutubyan ha Kamara an pagpatalsik han Ombudsman</b> Gindayaw han Malacañang kakulop. Dugang pa ni Lacierda nga natoo daw an Presidente nga angay ig-ugsod an ARMM ele ction kay mayda daw iginpoproponer nga mga reporma agud maibanan o maundang an p agrerebelde hin damo nga molopyo sugad man han nawawara nira nga paglaum. Tuptop daw an administrasyon Aquino ha iginsusulong ug saad hine nga kontrahon a n korapsyon. matapos ibasura han Korte an iginplastar nga petisyon n i Gutierez nga ig-undang han Kamara an proseso nga pagpatalsik ha iya. Martes an nagin desisyon han Korte Suprema nga tu gutan an Kamara de Representantes nga igpasigi an proseso nga pagpapatalsik kan Ombudsman Merceditas Gutierrez. Hi Garcia. kundi andam daw an Department of Peacekeeping Operations (DPKO) humat ag hin bulig kun aaroon ine han goberno han Pilipinas. Ugaring nagpasabrit daw hi Presidential spokesperson Edwin Lacierda nga dire pag didiktahan han administrasyon Aquino an mga kaalyado nga kongresista kun ano an ira sunod nga bubuhaton. Sering daw ni Lacierda. Aquino III an igintatanya g nga tambulig han United Nations (UN) nga bumulig ha ginbubuhat nga imbistigasy on han igin-aalegar nga iregularidad ha pondo han Armada Pwersa han Pilipinas. Ha usa nga press briefing ha Malacanang han nakalabay nga adlaw nagpahayag hi Pr esidential Spokesperson Edwin Lacierda hin interes ha igintatanyag nga bulig han United Nations nga maghatag hin kasayoran ha mga nag-iimbistigar nga grupo kasu mpay han igin-aalegar nga dire eksakto nga paggamit han pondo han kanan UN nga p ara unta han mga tropa han mga Pinoy nga ipinadadara ha East Timor. Nagsering pa daw hi Presidential Spokesman Edwin Lacierda kakulop. .ehaan na hira han Department of Justice. maupay iton para ha aton nga tanyag han UN basi daw masa yoran an ngatanan kun nahingain an kanan pondo para han tropa nga hatag han UN. Maupay daw para ha ira ha Malacanang ine nga bag-o nga panhitabo. ngan kaparte hine an daw pagtikangi ha organisasyon han military ku n diin mayda igin-aalegar nga korapsyon.(PIA-Samar/Trans: Alice Ni cart) <b> Palasyo nasuporta nga ig-uktaba an eleksyon ha ARMM</b> Gin-otro han Malacañang an suporta ha nagin pamahayag ni President Aquino nga ig-u ktaba an eleksyon ha Autonomous Region for Muslim Mindanao (ARMM) agud matagan i wag an reporma han sistema antis anay mag-eleksyon. Martes nga an ARMM in usa nga pakyas nga eksperimento ug pakyas daman nga sub-state.

maupay iton para ha aton nga tanyag han UN basi daw masa yoran an ngatanan kun nahingain an kanan pondo para han tropa nga hatag han UN. lakip na an usa nga iya nakarawat katapos hine makagawas ha pri sohan han una nga tuig. Amo ine an nagin pamahayag ni President Benigno Aquino III kakulop kontra kan Ga rcia nga yana naatubang hin kaso nga plunder. An DILG an nangunguna san kanan gobyerno paningkamot nga makigkooperar kaupod sa bug-os nga kalibutan sa pakig-ato san problema san pagtaga klima kasumpay san p agselebrar san Philippine Arbor Day sa Hunyo 25. ginmanduan anay daw han Presidente an DOJ nga klarohon gud an mga ibedens ya kun mayda kamatooran an iya nababaroan. basi hira makatagamtam han de-kalidad nga serbisyo. kanan nasud man g ad problema an igin-aalegar nga paggamita ha iba nga aktibidad han pondo nga hat ag han UN. kay sering pa daw ni P-Noy ha mga taga mantalaan. ginklaro han Presidente nga ine nga inpormasyon in dire niya kan S en. Tuptop daw an administrasyon Aquino ha iginsusulong ug saad hine nga kontrahon a n korapsyon. An tree-planting in pangungunahan san opisyales san barangay labi na an punong b arangays. matapos niya makarawat an amnestiya. may-ada na niya ideya kun hira hin-o an mga prot ector ni Garcia nga nagbayad hin piyansa ha korte matapos ine mag-asoy hin mas g uruguti nga sala ha ilarum han napuputos hin kontrobirsiya nga plea bargain ha m ga huwes han goberno. Ha luyo hine. an kanan bug-os nga nasud pitad in pag bubuhaton sa ilarum san “Billion Trees Program” nga nagtutumuyo nga maseguro an Guin ness World Record san pagtanum bilyones nga kakahuyan sa gintalaan nga panahon. Carlos Garcia. . kundi andam daw an Department of Peacekeeping Operations (DPKO) humat ag hin bulig kun aaroon ine han goberno han Pilipinas. Antonio Trillanes IV nakuha kay antimano pa daw ine magsering nga maaram hiy a han protector ni Garcia. war ay niya oras makipaghampang kan Trillanes. Sumala pa daw kan Pres. Aquino. 201 1. (PIA-Northern Samar/Aile ne Diaz) <b> Aquino: Maaram na ak han mga nagpaluyo kan Garcia</b> Oras nala it ginhuhulat ug pupukanon na han goberno an mga nagpapaluyo han mga n abuhat nga iregularidad han nag-retire nga military comptroller nga hi Maj.(PIA-Samar/Trans:Ali ce Nicart) <b> P-Noy prayoridad an de-kalidad nga programa ha panlawas</b> Nagpahayag hi President Benigno S. Pahayag ine han Presidente durante han iya paghatag mensahe ha inagurasyon han E ast Avenue Medical Center ha Quezon City. myembro san sangguniang bar angay. Sa iya direktiba san ngatanan nga barangay chairmen.Sering daw ni Lacierda. Nagsering pa daw an Presidente nga an iya la komunikasyon kan Trillanes in pinaa gi la hin surat. Sumala daw han UN National Information Officer Teresa Debuque. Sugad ni DILG Secretary Jesse M. Robredo. An Foundation natuod nga an p agtanum sin bilyones nga kahoy in epektibo nga makapaiban san greenhouse gas emi ssion ngan o an pag-absorb san gases nga ada na sa ere. sugad ni Robredo. si Robredo na nawagan san ngatanan nga mga opisyales nga magproduser sin bisan la 25 mil nga m ga seedlings kada tagsa para san durungan nga aktibidad pananum sa Hunyo 25. An Billion Trees Program in proyekto san Bureau of Corrections Love Foundation n ga ginpamunuan ni dati Chief Justice Reynato Puno. gobernador san probinsya ngan mayor san bungto ngan syudad. Kundi. ngan kaparte hine an daw pagtikangi ha organisasyon han military ku n diin mayda igin-aalegar nga korapsyon.(PIA-Samar/Trans: Alice Ni cart) <b>DILG gagamiton an barangay opisyal bilang pwersa kontra san global warming</b > An Department of Interior and Local Government (DILG) nagtudlok san masubra 42 m il nga mga opisyales san barangay bilang pwersa nga magbuburublig san paningkamo t sini nga magtanum sin bilyones nga mga tanum sa bug-os nga nasud. Aquino III nga usa han prayoridad han iya adm inistrasyon an pagbutang hin sakto nga serbisyo ha panlawas ha mga sosyedad labi na adton mga kablasanon nga pamilya. Gen.

(PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> DOJ nagdiwara nga patago an pagpatalsik han 14 nga mga taga-Taiwan</b> Gindiwara ni Department of Justice (DOJ) Secretary Leila De Lima kakulop an mga aligasyon nga iginsekreto la han gobyerno han Pilipinas an pagpapatalsik han 14 nga mga Taiwanese ngadto ha People s Republic of China (PROC). ginpapalimitaran ni Robred o</b> Agud magin madagmit an pagproseso han mga business permit. umentado daw an badyet han Department of Health nga inab ot hin 13. Nagsering hi Robredo nga nakakarawat hiya hin mga report han hilaba nga lista ha n mga rekesitos nga gin-iimponer hin local government units (LGUs) para han mga malukat hin permiso ha pagnegosyo. Robredo kakulop ha lokal nga mga hep e de ehekutibo palibot han nasud nga suportaran nga magin masayon an pagdumara h in negosyo ha nasud pinaagi hin paglimitare han mga rekesitos ha paglukat hin pe rmiso pagnegosyo ngada la hiton ginkikinahanglan han balaud.6 ka porsento nga ig-gagahin ha mga hospital han goberno.149 nga mga nurses sa Eastern Visayas</b>     . “Salit.. RHUs ug mga sentro basi makapalit hira han mga kinahanglanon nga ekipahes ngan makasweldo hi n mga mag-upay nga mga health workers. Konektado nga ahensya an Bureau of Immigration (BI) ngada han DOJ. Dida han mao nga writ. Sugad man. 2011. agud mak atagamtam an mga pobre hin supesyente nga pagtambal. 2010 tungod hin gin-aali gar nga paghidabi dida hin minilyon-milyon dolares nga investment scam gamit an internet ngan mobile nga mga higamit.(PIA-Samar/Trans:Alice Nicart) <b> Mga rekesitos ha paglukat hin permiso pagnegosyo. nagsering pa daw an Presidente nga gintatagan daman niya prayoridad a n pag-upay han mga pasilidad ha mga hospital ug mga rural health units. (PIA-Eastern Samar/ Ginbinisaya:DUM) <b> RN HEALS nagpawarak 1. Ginmando-an han CA hi Ledesma nga mag-eksplikar kon kay ano nga diri hiya igko-c ontempt tungod han diri niya pagbalihan han mando han korte. Ginbuhat an pag-aresto basar han kahangyoan han PROC. ginpatalsik han BI an 24 nga mga langyawanon dida ngahaw han Pebrero 2. kay ngani iya daw sisigurohon nga an katawhan in hibaro mag-ukoy hin mahimsog ng a panlawas pinaagi han pag-obligara han mga hospital nga matapo an panginahangla n han pagtambal ha ira.” sering niya. Kondi. ngan bisan pa han iginpagawas nga writ of habeas corpus han Philippine Court of Appeals (CA) ngada han 14 nga mga Taiwanese. importante ha iya an kasalbaran han mga kinabuhi han tawo.6 milyon nga mga kabl as nga mga pamilya sakop hin tulo ka bulan. 2011. Ha pagkahalipot daw. Ginpahayag ni De Lima ha mga peryodista nga ginpahibaro ngan ginsuratan ni Burea u of Immigration Commissioner Ronaldo Ledesma an mga Taiwanese nga igpakita nira an ira orihinal nga mga pasaporte. ngadto ha PROC hadton Pebrero 2. PHIL HEALTH ngan PAG-IBIG ha kondisyon nga ini nga kulang pa nga mga rekesitos en igs usumiter sakob hin usa ka bulan tikang matagan han mao nga probisyonal nga permi so. ginmando-an han CA an BI nga igpresentar an unom nga mga Taiwanese ha CA hiton Pebrero 2. Ginkokonsiderar han PROC an Taiwan (anay Formosa ) komo usa la han mga probinsya hini. Dida han iya direktiba. lakip en 10 nga iba p a. ha akon paghuna-huna waray basaranan i to nga mga akusasyon. Gintagan hin duon ni Robredo nga an mga rekesitos en kinahanglan pasimplehon la ngan iban-ibanan. Ginpatalsik han BI an 14 nga mga tuminungnong han Taiwan . gin-aghat gihapon ni Robredo an lokal nga mga hepe de eh ekutibo nga maghatag la anay hin probisyonal nga permiso ngada hin magnenegosyo nga an kulang nala amo an mga otorisasyon han Social Security System (SSS). Gindumara an pagpapatalsik bisan pa han mga pagsari han mga opisyal ngan mga abo gado han Taiwan Economic and Cultural Office (TECO) nga madara ngadto ha Taiwan an 14 nga mga Taiwanese.Usa daw han mga pitad nga ginhihimo han iya administrasyon amo an pagpahaluaga p a han Hational Health Insurance Program ngadto ha maabot 4. Daw para yana nga tuig. Naaresto an 24 nga mga langyawanon hadton Disyembre 27. ipinanawagan ni Inter ior and Local Government Secretary Jesse M.

sugad ni Director Puguon nga mao an chairman san recruit ment ngan selection committee sa Rehiyon. An Department of Health mahatag sa kanira sin 8 mil pesos nga binulan nga stipend samtang an local nga pangobyernohan kon diin sira ma-assign mahatag naman sin 2mil pesos kada bulan. an regional director san Department of Labor and Empl oyment sa Rehiyon 8. si Danilo Jamora in gintudlok liwat bilang Acting Director II san New s and Information Bureau nga ada sa ilarum san Presidential Communications Opera tions Office (PCOO). 76 nga mga nurses sa 11 nga mga bungto. samtang si Editho A. Rebete bilang Acting Director II san National Anti-Poverty Com mission. Sugad ni Deputy Presidential spokesperson Abigail Valte.149 nga mga nurses in igkakadto san 170 nga mga munisipyo sa unom nga probi nsya sa Estaern Visaya. Kaapi san bag-o nga gintudlok mao sira Ruben S. Si Atty. ekepahis pagsalbar para san mga sundalo ngan pulis</b> Si Presidente Benigno C. Peb. Castillo Jr. Ini nga mga nurses in magseserbe sin sayo ka tuig sa ilarum san RN HEALS nga pro yekto. nagpasabot sa Philippine Information Agency nga 2. Ini gin anunsyu ni Valte pinaagi san kanan gobyerno radio dzRB. Antes magpasamwak matungod san housing nga programa.An malakanyang sadton Sabado nga adlaw nag-anunsy u san mga bag-o nga gintudlok sa pwesto ngada san gobyerno nasyunal. 230 nga mga nurses sa ngatanan nga 25 nga munisipyo nga sayo nga syudad. Reinoso Jr. 217 nga mga nurses sa 24 nga mga bungto.14 (PIA) . An 1. Ini nga programa RN-HEALS in ginlalauman nga makabaton san kakulangan san batid ngan eksperiensyado nga mga nurses sa haragyo ngan waray nagseserbe nga mga komu nidad para sin sayo ka tuig. Jocson bilang Prosecutor II san Office of the Provincial Prosecut or sa Davao Oriental. sugad ni Director Puguon. Ini an sugad ni Director Puguon.Sa sumat nga nahikay tikang sa PIA Regional Office 8. Ugaring. Si Director Forter Puguon. sa Eastern Samar. samtang sa North ern Samar. Ocaso in gintudlok bilang Prosecutor I san Office of the Pro vincial Prosecutor sa Capiz. Esgue rra III bilang Deputy Director-General san National Anti-Poverty Commission (NAP C). Diaz) <b> Aquino ginpahamtag an programa pagtagabalay. Adton nagserbe sa ilarum san NARS nga programa in kualipikado liwat san RN HEALS . an Presidente nagpasalamat . Sa probinsya sa Leyte yaun 417 nga nurses an naka-assign sa 41 nga mga munisipyo ngan duha nga syudad.149 nga mga nurses an ginpapawarak san magkadurudilain nga mga bungto sa unom nga pr obisya sa Eastern Visayas o Rehiyon Otso kahapon. J ocam Joseph C. sa Southern Leyte. ngan Jesus I. Sa Samar naman. sa Biliran yaun 68 nga mga nurses sa walo nga mga bungto. sa ilarum san programa san gob yerno nasyunal nga gin-ngangaranan Registered Nurses Health Enhancement and Loca l Service (RN HEALS).388 nga m ga nurses sa Eastern Visayas an nagrehistro san programa pero tungod san nkalimi tado san slots. (PIA-Northern Sa mar/Ailene N. in gin appoint Pr osecutor II san Office of the Provincial Prosecutor a Eastern Samar ngan Atty. bilang Assistant Dir ector-General for Investment Programming san National Development Office. adton nakuha na sa ilarum san NARS nga programa nga waray pagkumpleto san kanra serbisyo in diri na kualipikado nga mag-apply sini nga RN-HEALS nga p royekto. nahibaruan nga yaun 1. 163 nga mga nurses sa 23 nga bungto. Melchor V. wara kakuha an ngatanan. Patrocinio Jude H. Siya magseserbe sin term ino nga tulo ka tuig. (PIA-Northern Samar/Ailene N. an bag-o nga gintudlok mao si Aurora Jayate De Dios bilang representante sa nasud dida san Women’s Rights in the Association of South East Asian Nations (ASEAN) Commission on the Promot ion and Protection of the Rights of Women and Children. Diaz) <b> Palasyo nag-anunsyo san mga bag-o nga ginbutang sa pwesto</b> NORTHERN SAMAR. sa ila rum san National Economic Development Authority (NEDA). Sugad man. Aquino III nag anunsyo san Biernes nga adlaw matungod s an programa pagtagabalay para san mga sundalo ngan kapolisan ngan otro nga ginpa samwak an 500 pesos kada sundalo nga combat pay nga iya ginsaad sa naglabay nga tuig.

sering niya. ginkaharampang na niya an maglainlai n nga police district directors ha Metro Manila ngan usa ga comprehensibo nga pl ano panseguridad an ira na igin-iimplimentar. Ginhangyo gihapon niya an Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) nga m ahugot igpatuman hini an pagpapasakay ngan pagdediskarga hin mga pasaheros dida la han mga lugar nga gintudlok komo bus stops. Sa naglabay nga tuig. Labot pa. sugad san Presidente. Ini babayaran sin masayon nga pag-iban-iban san sweldo sa sulod sin 30 an yos. (PIA-Eastern Samar/ Ginbinisaya:DUM) <b> DOH nagporma hin komitiba agud madeterminar an aktuwal nga mga tawohan nga p agkikinahanglanon hini</b> Gindiwara ni Health Secretary Enrique T. “Antes matapos ini nga tuig. Dugang san Presidente.” Para han 2011. Dugang san Presidente. una sa Luzon. sering ni Bartolome.(PIA-Northern Samar/Ailene N. sunod Visayas ngan Mindanao. 100 sa urhi nga tulo ka tuig nga pagbayad. 3.” Ini an pahayag san Presidente. Komo kaparte han mao nga plano . Samtang. aada ha estado nga full alert an NCRPO. an Presidente nasugad. Ona an mga sumat nga kuno nahidadabi an Department of Health hin iligal nga “fund conversion” nga binuhatan. Sugad man. Diaz) <b>Pulisya andam na para han anibersaryo han panmomba nga natabo han Valentine s Day</b> Ginpahayag kakulop han National Capital Region Police Office (NCRPO) nga andam n a hira para han “Valentine’s Day bombings” nga natabo hadton 2005 kon diin 11 ka tawo an nagkamamatay ngan 93 pa nga iba an nagkasasamaran. para malikayan an kautro han panmomba hin usa nga bus ha siyudad han Ma kati ha diri pala maiha. An promero nga iban 500 pesos kada bulan ngan mahitaas sin 800 ngadto sa 1. Segun kan NCRPO director Nicanor Bartolome.000 dolyares para sin tulo ka adlaw nga estada kada turista ngan an benepisyo san tikadako nga industriya san turismo mahilusad ngada san pan-uma ng an pangisdaan nga komunidad ngan kasagabay nga industriya. Anmga balay yaun kahaluagon nga 21 metro kuadrado ngan an lote yaun 30 metro kua drado.7 bilyones para han personnel services   . Ginpahinumdum san Presidente an mga sundalo nga an kanra trabaho mao an pagsegur o san kamurayawan basi an mga turista padayon nga kumadi sa nasud ngan maggastos didi sin 2. Nagsering hi Bartolome nga magigin masayon an pag-instular hin mga kamera pagseg uridad dida hini nga mga lugar nga gintudlok komo bus stops.san mga sundalo sa panguna sini pagbaton san panginginahanglan san katawhan nga gintaraan san natural nga kalamidad sa luyo san kakulangan san pasilidad pagsalb ar. hangtod nga an ngatanan nga mga waray balay nga kasundalohan ngan kapo lisan maubos magkayaun.000 pesos kada unit. an balay ngan lote nakantidad 170. iginpahibaro ni Ona nga nagporma hiya hin usa nga ad hoc nga komitaba agud pag-adman ngan madeterminar an aktuwal nga ginkikinahanglan nga mga tawoha n han departamento han panlawas komo usa pa nga solido nga pitad ha pagpapakaupa y pa ngan pagpapasayon han pagpahamtang han serbisyo ha panlawas ngadto han ngat anan nga mga Pilipino. igpoposisyon en mga kapulisan ha maglainlain ng a mga estasyon han Metro Rail Transit (MRT) ngan han Light Rail Transit (LRT) ag ud magdumara hin inspeksyon panseguridad. tatapuson naton an 120.000 nga mga balay ngan lote ng ada san mga sundalo ngan kapolisan ngan sa sulod sa tulo ngadto sa upat ka tuig.5 milyon an turista nga kumadi sa nasud. igin-alutaga ha DOH en P7. magpapahamtang kita 20. Sugad niya. nanawagan hi Bartolome ha mga tag-ada hin bus ha Metro Manila nga panbutangan an ira mga sarakyan hin closed-circuit television cameras . An magbebenipisyo sini nga housing program in paghihimuon pinaagi sin pag raffle san ngatanan nga kasundalohan ngan kapolisan. an paghamis san detalye san proyekto in ginpaplastar na s an mga ahensya pagtagabalay pero an proyekto in andam na sa bulan san Nobyembre.000 nga mga balay ngan lote para san mga sundalo nga kap olisan sa nasud. Gintagan hin duon ni Ona nga ngatanan han ira mga empleyado ngan mga proyekto en ungod gud nga naeksister ngan waray nira “intelligence” o kon “discretionary funds.

Jr. an hin-o man daw nga Pilipino an gusto umuli hin boluntaryo in matatagan h in bulig.(PS). Labot pa.65 bilyones . sinulod an Ehepto hin bag-o nga go berno komo demokrasya an sistema ngan naglalaum daw an Pilipinas nga an proseso in magigin mamurayaw ug malambong han tinguha han katawhan nga kaupayan para han kadam-an. pamakabuhi importante hit kamurayawan –Coloma</b> Ginbubuhat daw it ngatanan hit administrasyon Aquino agud la magin malinampuson iton pagbubuhaton nga iristorya pangkamurayawan ha butnga hiton goberno ug mga r ebelde nga grupo. Ha iya mensahe durante han pagtatapos han “Padyak para sa Kapayapaan” han nakalabay nga Sabado. An resulta han pag-aram ngan rekomendasyon han mao nga komitaba amo an maggigiya han paghurma han pondo han DOH para han tuig 2012 .46 bilyones para han CO. sering ni On a. P11. n gan P8. Tinapos ni Mubarak an iya 30-ka tuig nga pagkapot hin poder ug gahum ngan isuren der ha military an pagkontrolar han nasud. iya gin-organisar an ad hoc committee nga mag-aaram han aktuwal nga ginkikinahanglan nga mga tawohan para han sektor ha panlawas han nas ud. nga an kanan goberno mga magkure nga mga inisyati bo in nahihimu agud la makab-utan an kamurayaw pinaagi han pagtagan ha katawhan han hustisya ngan paghatag ha ira hin pagpapakabuhian. o kon kabug-osan nga P31. Iginpatapod ni Ona ha katawhan Pilipino ngan han maglainlain nga tagdonar nga mg a komunidad ha kalibutan nga naayuda han mga proyekto han DOH nga an salapi nga ira igindodonar ngada han Departamento han Panlawas en nahingangadto gud hin pro yekto nga gin-gahinan han mao nga pondo. ngan P6. agud la magin malinampuson an iristorya pangkamurayawan. Nagsering hi Ona nga subay han panuyo ni Pangulo Aquino nga magkaada hin higayon an kada Pilipino nga makatagamtan hin serbisyo han mga doktor ngan iba pa nga p ropesyonal ha panlawas. Dugang pa niya nga yana nga adlaw an ika-3 nga grupo hin mga Pinoy nga mangungul i in nakatalaan gumikan yana nga adlaw. an anay Egyptian President nga hi Hosni Mubarak in nagbul-iw ha pwesto ug sinurender ngadto han milyon nga nanawagan kontra ha iya nga lumusad na ha pwesto tungod han reporma nga ira ginhihingyap.1 bilyones para han maintenance and other operating expenses (MOOE). Samtang nagsering pa hi Valte nga iton embahada hit Pilipinas ha Cairo in pasigi nga nagkikita-kita han sityasyon didto nga dapit. Matapos daw in dise-8 diyas. Domingo ug maabot hit Lunies nga adlaw. .87 bilyones an pondo han DOH para han PS. o kon kabug-osan nga P24.000 nga mga empleyado an DOH palibot han nasud para han tuig 2011. an kakulang daw hin mag-upay nga panarabahoan ug oportunidad hin traba hoan in maghahatag ideya hin pagbuhat hin krimen tungod han kakablasan. Mayda 35. P6.32 bilyones para han MOOE. labot pa han pagdeterminar han aktuwal nga kadamuon nga ginkikinahanglan nga mga propesyonal ha panlawas pa ra han maglainlain nga mga pasilidad ha panlawas palibot han nasud. Ngan. Para han 2010. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisay a:DUM) <b>Malacanang gintagusya an Ehepto ha ira pagdarag-an</b> Nakigduyog an Malacananga ha iba pa nga mga nasud nga nagtagusya han mga taga Ehepto tungod han malinampuson nira nga pagbuhat hin pag-alsa ug han nagin mahim yang nga pagbabalhin han sistema han panggobernohan ngadto ha pagigin usa nga de mokrasya.8 bilyo nes.9 bilyones para han capital outlay (CO). Sumala kan Deputy Spokesperson Abigail Valte. Ginpatapod ni Ona nga an kada Pilipino nga nagkikinahanglan hin serbisyo ha panp ubliko nga mga pasilidad ha panlawas en ma-aataman gud han ira mga tawohan samta ng padayon an panalinguha nga masahid an ngatanan nga mga Pilipino nga magkaada hin higayon pakatagamtam hin serbisyo ha panlawas.( PIA-Samar/Trans:Alice Nicart) <b>Hustisya. P15. Ine daw an duha nga importante nga elemento nga kinahanglanon. nagsering hi Presidentail Communication Operation Office (PCOO) Secr etary Herminio “Sonny” Coloma. sumala daw kan Coloma samtang gintata gan doon an pagpakusgi han sistema han hustisya ha kriminalidad.

tungod han ka-deport hin pira nga ira mga tawo kay gintutuuhan daw an mga ine n ga membro hin international syndicate.Damo daw nga krimen it nabubuhat tungod hit kagutom ug pagkabido.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b>Dire kinahanglan mangaro hin pasaylo ha Taiwan</b> Dire daw kinahanglan nga mangaro an Pilipinas hin pasaylo ha goberno han Taiwan. (PIA 8-/ trans NBQ-PIA E Samar) <\b>DOH naglunsar programa mapauswag an serbisyo panlawas sa Pilipinas</b> . hi Lt. George Rabusa ha iya pagpadayagan hin mga iregularidad daw ha AFP.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart ) <b> Regional Peace and Order Council meeting bubuhaton ha Catarman</b> Nakatalaan magkamay-ada meeting an Regional Peace and Order Council han Eastern Visayas ha ti-arabot nga February 22. 2011 ha Catarman. Aquino para han “daang matuwid”. Gintagan doon ni Lacierda nga dire karuyag han goberno nga himoon an nasud nga p ugaran hin mga international crime syndicate ug an nagin aksyon hine kontra han mga Taiwanese in para han kabug-usan nga proteksyon han nasud. Ha usa nga media briefing ha Malacanang. An huruhimangraw bahin han mga gios pankamurayaw in pangungunahan han Leyte Gove rnor Carlos Jericho L. ngan gintagan doon daw daman ni Mabanta nga suportado nira an panuyo ni Pres. Commander of the Central Command han Armed Forces of the Philippines. nga an administrasyon Aquino in nagplastar na hin mga reporma ha AFP antis pa ginawas ine nga mga eskandalo ha militar. an magt utulidong han mga impormasyones ha mga miembros. igpapakita ni Chief Superintendent Arnold L. Petilla komo chairman han konseho. Ha nasabi nga meeting. nagsering hi Presidential Spokesp erson Edwin Lacierda nga irenerespeto han goberno an decision han Taiwan kasumpa y han ira mga tawo kundi marig-on an tindog han Pilipinas ha pagpapaulia han mga Taiwanese. Reg ional Director han Philippine National Police an kahimtang han paz y orden han r ehiyon. Nababaraka daw an goberno han magigin kabtang han maabot 80 mil nga Pinoy worker s didto labot han mga permanente na nga residente. mas maupay na daw an palakat han Armada Pwersa yana kontra h an mga nakalabay nga mga tuig ug ira daw iginsasaad in mas maupay nga katrabaho yana ug an ira pagigin propesyonal nga sundalo. (PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b>AFP makusog an suporta ha administrasyon Aquino</b> Ha luyo han mga alegasyon hin iregularidad ha Armada Pwersa han Pilipinas. . an de facto embassy han Taiwan ha Manila ngadto naman han panggoberno han han Taiwan. Idinugang pa daw ni Mabanta nga tikang han paglingkod han administrasyon Aquino. Sumala kan Lacierda naghangyo na daw hira han Manila Economic Coordinating Offic e (MECO) nga tagan representasyon an nasud han Taipei Economic and Cultural Offi ce (TECO). inundang na daw an mga tinuyaw nga transaksyon ug iba pa nga dire sakto nga mga praktis ha ira ahensya. nga gintikangan ni Col. Hinbaruan nga mismo hi Governor Daza an nag boluntaryo panagbalay han meeting ab er ipakita ha mga taga mantalaan nga mahimyang an iya probinsya ala kontra han n ahibabatian nga diri maupay. kasumpay hine nga isyu. Northern Samar kaupod an Provincial Government han Northern Samar ha panagbalay ni Governor Paul Daza ko mo vice chairman. nagsering hi AFP Spokesperson General J ose Mabanta Jr. Bahin naman han Internal peace and Security Plan.dugang pa ni Co loma ngan ine daw gud an iginduduso han Presidente nga tagan hin atensyon han ib a-iba nga programa han goberno. Sumala kan Mabanta. Sugad man bubuhaton ni Revilla an briefing para han Crisis Management Committee sugad han suhestyon ni Chairman Governor. Dida hin usa nga media briefing ha Malacanang. nagpa pabilin daw nga marig-on an suporta ngan pagkapropesyonal an kasundalohan para h a administrasyon Aquino. Revilla. Ginsasagda daman ni Mabanta an duha nga Kongreso nga dagmiton an ira imbistigasy on basi hira makauswag na. Nasabi han naglabay nga meeting ni PSSupt Edgar Basbas nga mas habubo an krimen ha E Visayas kun itatanding ha bug-os nga nasud ug sugad man ha iba nga rehiyon. General Ralph Villanuev a.

Samtang ini nga mga nurses aadto san mga lugar nga pagtatrabahuan.” An MOA nga ginpirmahan sin simpli nga seremonyas sa Malakanyang.000 nga nanganganak sa kanan na sud target nga yaun la 52 kada 100. Dugang niya. 10. nutrisyon ngan edukasyon sa kadam-an nga mga P inoy. napitad kita tipahirani san katumanan san programa nga mag-u undong san kaupayan san panlawas. ngan maghahatag sa kanra sin kakaturugan ngan kakaunan.000 nga mga waray trabaho nga mga nu rses ngadto san mga komunidad nga pipilion san DOH kabulig san Department of Soc ial Welfare and Development (DSWD). pero ini bag- .000 sa tuig 2015. Gintatawagan san Presidente an ngatanan nga may kalabutan ngan may panginlabot n ga igkasi Filipino nga iya ginngangaranan nga “frontliners” nga magtrabaho sin tinuo d para maseguro an kamanilampuson san 4Ps nga ginkikilala liwat nga conditional cash transfer (CCT) An 4Ps in sayo nga programa pagbulig san mga pobre mahi-alsa an kamutangan estra tehiya san gobyerno nasyunal paghatag conditional cah ngadto sin ura ura kapobre nga mga pamilya para mapaupay an ira panlawas. “Sa pagtig-ob pwersa. yaun maabot 60 thousand nurses an nag apply para sa n naasabi nga programa pero tungod san kakulangan san budget. an Presidente in nagpahamtang sin suporta pinaagi san pag-api sini nga kanti dad dida san General Appropriation Act. sira tatagan sin 8. Dugang san Health Secretary.000 nga allowance kada bulan san DOH samtang an local government units (LG U) kon diin sira nahimutang mao an magsusupervise. Aqiuno III panuyo nga makahimo san labi k akinahanglan nga serbisyo panlawas abrido san ngatanan nga Pinoy labi na adton a dto san mga kahigrayuan ngan depress nga mga lugar. magpapaseguro san kanra segur idad. An RN HEALS in makakabaton san kanan gobyerno paningkamot para matuman an kanan United Nations Millennium Devel opment Goals labi na dida san pagpaubos san numero san nagkakamatay sa panganak tikang san presente nga ihap nga 162 sa kada 100. nutrisyon ngan edukasyon labi na san kabataan nga may edad 0 ngadto sa 14. 74 nga mga syudad. An PhilHealth ngan GSIS in maghahatag liwat sin group insurance san mga nurses s amtang an pribado nga korporasyon in gin-aaghat man liwat nga magkontribuer kon nano la ira maihahatag <b>MOA pagpakusog san 4Ps pitad para san bug-os nga reyalisasyon san pagbulig sa n pobre – Aquino</b> Si Presidente Benigno Simeon Aquino III sadton Huebes nga adlaw nagdayaw san pag pirma san Memorandum of Agreement sa butnga san Department of Social Welfare and Development ngan local government units pagpakusog san implementasyon san kanan gobyerno Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) nga nasugad “ ini nakagpahiran i sa aton ngadto san katumanan san ungod nga programa pagpahamubo san kapobrehan para sadton mga pobre nga kabugtuan. Sugad ni Ona an Pilipinas yaun masubra pa 120 mil nga mga nurses. pinaagi san pagdara san mga health propesyonal ngadto san mga rural nga mga lugar ngan pagpauswag san pasil idad pagpanganak. Ngan an LGU gin-aa ghat liwat maghatag kadugangan nga allowance ngan benepisyo makantidad 2 mil par a sini nga mga nurses.Kasumpay san kan Presidente Benigno C. “Ipamatuod ta sadton nagruruhaduha an isip nga an CCT in diri limos. ngan sugad man mabaton an pr oblema san kakulangan san nurses. an Department of Health (DOH) in nag-undong si n agresibo nga programa nga ginngangaranan Registered Nurses for Health Enhancem ent and Local Service (RN-HEALS).221 nga mga rural ngan waray nagseserbe nga komunidad para sin sayo ka tuig. “ Ini an sugad san Presidente. 79 nga mga probinsya sa bug-os nga nasud sa pag-abot san Disyembre 2011. An MOA nagtutumuyo nga makagbenipisyo sin 2.3 milyones nga mga pamilya sakop san 936 nga mga bungto. An programa nagkikinahanglan sin 850 milyones ka pesos kada tuig ngan sugad ni O na.000 an kukuhaun para sini nga RN-HEALS. in gintestigosa n san Presidente. Si Health Secretary Enrique Ona nasugad nga ini nga RN-HEALS nga proyekto in mag tri-training ngan magpapadara sin maabot 10. ini nga programa in ginlalauman nga makabaton san kakulangan san ma y kakayahan ngan eksperyensyado nga mga nurses sa 1.

sering ni Mr. labot la han iba p a. sering ni Mr. (PIA 8/maa) <b> Pokus ha mga mulay nga an mga Pinoy hawod – Aquino</b> “Pokus ha mga mulay nga an mga Pinoy hawod. Dida hit pakigharuharampang nga pagdudumaraon ha Old House han Hotel Alejandro. Hatol nga ig-iisplikar ngadto han mga nagtambong kun kay ano n ga an pahamtang nga “it takes a village to raise a child” in amo an dalan pagbaton h an mga panginahanglan han mga kabataan ha Bisayas. Plan Phils magdudumara pinaka-una nga Youth Media Festival ha Rehiy on 8</b> An Plan Philippines ngan Anak TV. (PIA-Northern Samar/Ailene N.o nga pagtikang para san mga pobre nga kababayan basi dayon na sira nga makagawa s san kapobrehan. An Plan Philippines ngan hi Mr. Igin-explikar han Presidente nga an pagpokus ha uyas diin an mga Pinoy may pagda rag-an in usa nga maabtik nga pitad. An mapainubsanon pero ginsasarihan nga proyekto in magkukumpirmar ngada han nasu d ngan an rehiyon in makakagpakita hin usa nga mahinungdanon nga hitabo para han mga batan-on pinaagi hin pagneguro. videoca ms. usa nga grupo han ngatanan nga mga television networks nga nagseserbisyo dinhi ha nasud. An Azkals team in naghatag hin usa nga jacket ha Presidente diin malipayon niya ini ginsul-ot ngan naghingyap hin damo pa nga kalampusan ngan han pagigin modelo ha mga kabataan. in nagpasabot nga an Youth Media Festival in naghihingyap nga makakuha hin partisipasyon tikang han mga ba tan-on nga mulupyo han Bisayas nga may kalabutan o kaaradman ngadto han iba-iba nga porma han electronic media nga nag-uupod han digital nga mga kamera. “Matapos pag-edukar hin ganatos-gatos nga mga batan-on nga mga Pilipino ha media. state universities ngan mga pribado nga sektor. Dugang pa niya nga damo na nga mga director ngan producer han nagtitikadamo nga industriya han indie film in nagin kilala na ha bug-os nga kalibutan ngan kadaman hini ha ira in mga baatan-on pa. ngan mga mobile phone nga may kapabilidad parti ha video. Hatol in nakatalaan pakigkita hin pipira nga mga personalidad nga natikang ha mga lokal nga pamunuan.” (Translation by LDL/PIA-8) <b> Diri ginkikinahanglan mangaro hin pasaylo ha Taiwan – Malacañang</b> Diri ginkikinahanglan nga mangaro hin pasaylo an Pilipinas ha gobyerno han Taiwa n tungod han ginhimo nga pagpapalagpot ha nasud hin mga taga-Taiwan nga gintutuo han mga kaapi hin internasyonal nga sindikato-kriminal. An Youth Media Festival in usa nga disenyo kun diin umabot na an iya panahon hin pagpahamtang. para igpresentar ha ira an plano ngan disenyo nga amo an pinaka-una dinhi ha rehiyon. ginlamano hira han Presidente ha n ira duha ka puntos nga gindag-an diin siring niya nga in in “pagpakita han kanan Pinoy gud agi ngan paniguro. Hatol nga nagtutdo hin damo nga kabataan nga nagtit ikang ha mga higrayo nga lugar dinhi ha rehiyon. Hato l. Mag Cruz Hatol. in nakatalaan pagdumara yana nga bula n han Mayo. Kasunod han ira pagdaug han Merkoles han gab-i. Hi Mr. Ini an sugad san Presidente. Nagsaad an Presidente nga hihimuon an ngatanan sa gobyerno para maging manilampu son an 4Ps. mga ahensya han gobyerno n asyonal.” siring han Presidente dida hin usa nga interbyu durante han courtesy call ha n mga kaapi han Azkals Hoybes nga adlaw ha Premier Guest House ha Malacanang. amon narekognisar nga mayda pa ngayan masobra yenukot-yukot dinhi ha nasud nga n aghuhulat la hin higayon nga makapahamtang hin lugar ha media. Aquino III ngadto han mha lider han Phili ppine Sports Commission (PSC) ug han iba pa nga sports organization kasumpay han pagdaog han Philippine Azkals football team kontra han Mongolia han Merkoles ha syahan nga hugna han ira 2012 AFC Challenge Cup prequalifying match ha Bacolod City. igpapakita ni Mr. Mag Cr uz Hatol. “Suhestyon ko nga magpokus kita ha mga uyas diin mayda gud kita kapas hin pagdarag -an. Dida hin usa nga media briefing ha Malacañang hadton Huebes. Secretary General han Anak TV.” Ini an siring ni Presidente Benigno S. Diaz <b> Anak TV. han pinaka-una nga Youth Media Festival ha siyudad han Tacloban. interes ngan enerhiya. nagsering hi Presiden .” sering ni Mr.

(PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Nagpadara hin ayuda an DSWD ngadto han mga naapektaran hin babaha. Gin-aadman na yana han DSWD an hangyo para hin core shelter assistance han probi nsya han Sulu.140 nga mga pamilya ha Jolo nga nadislokar han babaha ngan tornado han naglabay nga semana. Segun kan Lacierda. Si Presidente Benigno Simeon Aquino III.790 nga mga panapton ngan usa nga generator lakip en upat nga emergency lights.80 0 nga family packs. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Aquino gin-abrihan an Presidential Situation Room para sin epektibo nga pagb aton san krisis</b> An gobyerno in yana epektibo na nga makakaresponde san krisis ngan kadagmitan ng a panginginahanglan dida san bug-os nga operasyon san Presidential Situation Roo m (PSR). in nakakaghatag liwat san mga Gabine te sin mga impormasyon nga ginkikinahanglan para tuang nga makaresponde san magk . An ginpalagpot nga mga Taiwanese en maatubang hin prosekusyon tungod hin cross-b order nga panlansis nga nagdadabi hin maabot $20 milyones nga gin-gantso nga sal api. 156 ka karton hin corned beef. ginbuhat an krimen ha Tsina… salit para adto ha n kapulsanan han aton nasud an pagpalagpot ha ira ngadto ha Tsina. en mayda pagkabaraka para hiton kabubuwason hin maabot otsenta mil nga mga Pilipino nga mga magtratrabaho ngan iba pa nga mga P ilipino nga nag-uukoy ha Taiwan .140 nga mga pamilya nga nadislokar hin tornado ngan pagtono hin tuna nga naka-igo han probinsya han Sulu han naglabay nga semana. gin-aro han gobyerno han Taiwan nga manngaro hin pasaylo an g obyerno han Pilipinas tungod han gintatawag nira nga patago nga pagpapalagpot ha n 14 nga mga tuminongnong hini han naglabay nga semana ngadto ha mainland China . Aadto ha Tsina an ebidensya.tial Spokesperson Edwin Lacierda nga ginrerespeto han gobyerno an desisyon han T aiwan mahiunong han mga tuminongnong hini. sering ni Lacierda. sering ni Soliman. ginhangyo nira an Manila Economic Coordinating Office (MECO) nga makigsumpayan ha gobyerno han Taiwan mahiuinong han isyu para han Taipei Ec onomic and Cultural Office (TECO). 150 ka sako hin bugas. Hadton Miyerkules. 100 ka kaha hin sardinas. Singapore . An gobyerno. Ini nga mga reports. nasugad nga an PSR in nakagproduser sin 104 nga halipot. labot pa. Gin-aakusar hira tungod hin gin-aaligar nga paghidabi dida hin investment s cam nga an mga biktima en mga Tsino ha mainland China . . 1. intensity kuwatro nga mga linog. ngan Hong Ko ng . nga amo an de facto nga embahada han Taiwan h a Manila . sa kanya mensahe dida san inagurasyon s a PSR sadton Huebes. An mga puroy-anan nga gintutukod han DSWD ilarum han CSAP para hin mga pamilya n ga apektado hin mga remalaso en magdig-on daw nga diri maruruba hin 180 kph la n ga hangin. Gintagan niya hin duon nga diri karuyag han gobyerno nga magin darangpanan an na sud hin internasyonal nga mga sindikato-kriminal.” sering ni Laci erda. Gin-iimplimentar han DSWD an Core Shelter Assistance Project (CSAP) agud maayuda han an mga pamilya nga nagkadidislokar hin mga trahedya aber makagtukod hin ira puroy-anan. dugang san Presidente. an ginhimo han nasud en agud daw mapanalipdan an nasudnon nga kapulsanan han Pilipinas. kondi pinaninindogan han gobyerno han Pilipinas an desisyon hini nga palagputon an mao nga mga taga-Taiwan. ek sakto ngan importante nga mga reports nga nakaghatag sa kanya sin napapanahon ng a impormasyon matungod san mga importante nga panhitabo tikang pa san Oktobre 20 10. 41 ka kaha hin gatas. Iginpatapod ni Soliman kan Jolo Mayor Hussin Amin nga padayon nga maghahatag hin ayuda an DSWD ngadto han 1. “Diri naton karuyag nga magin darangpanan hin internasyonal nga mga sindikato-krim inal. pagbaha ngan iba pa nga mga peligro. Nagsering hi Soliman nga an mga hinabang nga ginpadara en ginkokomponer hin 3. 173 ka kaha hin noodles. tornado h a Jolo</b> Ginpahayag ni Department of Social Welfare and Development (DSWD) Secretary Cora zon "Dinky" Soliman hadton Miyerkules nga nagpadara an ira ahensya hin hinabang agud maayudahan an 1.

Mao nga sa Setyembre 17. translated by: S. Office of Civil Defense ngan De partment of National Defense. Hi Parlade in nanhimuwa han mga reports nga an Army chain of command in habobo na it morale. .” sering han Pangulo. Dugang niya. para paghatag hin bag-o nga sistema ha sakob han opisina nga kon diin may-ada check and balan ce ha military resource ngan fiscal management. nga dara han hidabi han kaso ni anay AFP compt roller Carlos Garcia. an PSR in bubutangan liwat sin centralized nga electronic connectio ns san mga nangunguna nga national security nga mga ahensya. labi na an pwersa a rmada san Pilipinas. Sugad san Presidente. Diaz) <b> Militar. (PIA-Northern Samar/ Ailene N. siya nag isy u sin Adminitrative Order Numero 2 pagtindog sin PSR basi an gobyerno makagbaton o makagresponde san sugad nga mga sitwasyon sin epektibo nga pamaagi. An AFP in makusog la gihap an ira commitment para serbisyohan an nasud. Segun kan Army spokesman Col. panbomba san bus. bisan ha luyo hin mga gin-aalegar n ga mga isyu sugad han graft and corruption hiton hanay hit militar. Fiscal Management. an PSR. “Apektado an kada Pilipino han hiruhimangraw pankamurayawan. nga sa panahon san krisis nasyunal. Hi Garcia in ginkasohan hin pangawat o kon plunder ha opisina han Ombudsdman dar a han alegasyon nga nangurakot hiya han pondo han Army. PBS ngan National Broadcasting Network (NBN)-Channel 4. baha sa iba iba nga parte sa nasud. 2010. hira in dire naaa-apektaran han sinisiring nga “send off mone y” issue ngan iba pa nga gin-aalegar nga mga skandalo ha sakob han AFP. An Presidente nasugad liwat. ini in nahibaroan tikang han Phi lippine Army o kon (PA) kakulop nga adlaw (Huwebes). hiya in nagsering nga iya ginpap atapod nga an liderato han Philippine Army in nagkakaurosa la gihap bisan ha luy o han mga anomaliya. ngan m ga tawo nga nagtatrabaho dida padayon nga magkiwa samtang an nasud naatubang san mga reyalidad nga an katawhan in buhayhag san magkadurudilain nga tarhog sa kan ra kinabuhi ngan seguridad. Nagsering hi Parlade. Philippine National Police. Accounting ngan Internal Audit. makigbahin hiton solusyo n imbes nga makadugang hiton problema. an PSR mao an m agiging sentro san pagbaton san gobyerno. nagpapabilin nga hitaas la gihap it morale—Parlade</b> Nagpapabilin nga hitaas la gihap it morale hiton mga opisyales ngan miyembro hit on Armed Forces of the Philippines o kon (AFP). Antonio Parlade . (PIA -E.adurudilain nga ayat. sentrohon an padalagan san impormasyon ngan maasister san koordinasyon san magkadurudilain nga ahensya nga ginmamandua n nga umatubang san krisis. sanglit it kamatu-oran magawas gihap”. Samar. an PA in gin-wara na an comptroller’s office . An iya pamahayag in nahinabo durante han hiya in nagin bisita han “Talking Points” u sa nga bi-weekly radio program han DZRB. “Makusog it akon pagtoo hit aton gobyerno. nga an PA in maiha na nga naghihimo hin mga reporma ha sak ob han militar labi na han pag-inbestigar han mga gin-aalegar nga corruption nga nanhinabo hadton una nga panahon. sa kanya halipot nga estada san opisina. Ngan tikang pa man ha n tinikangan. nagdugang pa hi Parlade. “Talking Points” in usa nga proyekto han Philippine Information Agency (PIA). Candido) <b>Aquino nanawagan ha katawhan Pilipino nga magin aktibo ha pakig-api dida hito n proseso pankamurayawan</b> Gin-awhag ni Pangulo Benigno Aquino III an ngatanan nga mga Pilipino nga magin a ktibo ha pakig-api dida hiton panuyo han gobyerno nga makab-ot en kadayonan nga kamurayawan agud makagporma hin mahinungdanon nga katangdo-an pankamurayawan nga da han rebelde nga mga grupo. Amo ini an ipinanawagan han Pangulo durante han “Ilaw ng Kapayapaan” (Lamrag han Kam urayawan) nga okasyon kon diin ginbuhat an seremonyas hin pandagkot hin mga kand ila ha Quezon Memorial Circle hadton Martes. Radyo ng Bayan. An Presidente nagpahayag sin pagtapod nga sa mga tuig nga maabot. Kabalyo han nawara nga opisina nga amo an comptroller. Samtang. an kanya administ rasyon in nag-agi liwat sin krisis kaapi na an hostage crisis. ha pak igburoligay hiton Presidential Communications Operations Office (PCOO). gin-aghat ko na an ngatanan nga maki-usa. gin-porma an mga opisina han Resource Management.

Nahangyo la daw hi Ochoa ha publiko nga dire bug-uson an institusyon han AFP iglakip ha nahitatabo yana nga kontrobersiya ha fund scam. ya na na an panahon san kamurayaw. Nagsering an Pangulo nga labot la hin pagmalakahibaro hiton bag-o nga mga panhin abo bahin han situwasyon han proseso pankamurayawan tikang han website han Offic e of the Presidential Adviser on the Peace Process (www.” sering han Pangulo. han nakalabay nga Merk oles. Dugang san Presidente. kabukwag. Ochoa Jr. nagladawan san seremonyas pagdagkot san kandila bilang simbolo sa n pagkasarayo ngan sayo la nga hingyap san pagpalaga sin kalayo san ungod nga ka murayaw. kahadok.opapp. Malaysia. i ya na daw iginpatuman an pagpahugti han budget han AFP. Pagal na an Pinoy san pagkita san kanya igkasitawo nga nahibubutnga san b akbakan nga waray man nahihingadtuan. Si Presidente Benigno Simeon C. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya :DUM) <b> Yana an panahon san kamurayaw – Aquino</b> Sa pagsugad nga an Pinoy pagal na san saramok. ini nagdara sa ira sin kasuol. Moro National Liberati on Front (MNLF) ngan National Democratic Front (NDF). “Maipapahibaro niyo dinhi an iyo mga opinyon ngan suhestyon agud magkaurosa kita h a pag-undong han proseso pankamurayawan.gov.Gintagan hin duon han Pangulo an kakinahanglanon nga makibalita.). Malaysia. An Presidente nag anunsyu nga an gobyerno in magbubuhat sin exploratory nga kuru kabagaw ngada san MILF tikang sa Pebrero 9 ngadto 10 ngan pormal nga kurukabagaw ngada san NDF tikang sa Pebrero 15 ngadto sa 21 sa Kuala Lumpur.ph. kadam-an nga parte sa aton nasud in nahi-iilarum san masir um nga samok o armado nga komplikto. An Pinoy natatanglay na san samok. Aquino III nanawagan san ngatanan nga nadadabiha n ngan adton may kalabutan nga igkasi Filipino nga tumindog sa luyo san administ ration ngan sumuporta san pagbalik san kurukabagaw pankamurayaw dida san Moro Is lamic Liberation Front (MILF) nga pagbubuhaton yana nga bulan san Kuala Lumpur. paglingod hine ni Gazmin hadton nakalabay pala nga bulan han Hulyo. kalangot san igkasi ta Pinoy. An ginbuhat nga aktibidad in para san tiarabot nga pag resumer san negosasyon pa nkamurayaw dida san Moro Islamic Liberation Front (MILF). An Presidente. usa nga mahinungdanon nga amot para han katumana n han ginhihingyap nga kadayonan nga kamurayawan. Sumala kan Ochoa. Sa maiha na nga panahon. (PIA-Northern Samar/Ailene N. aragway ngan waray pulos nga pagg iburubingkil nga nagpapakita san tikadako nga lat-ang san mga myembro san gobyer no ngan rebelde nga grupo. puede gi hapon abrehan an ira account ha Facebook ngan Twitter. Importante daw nga dire paprehoon an mga sundalo ug mga opisyal. makakabulig na kita ha pagpapakalyap han adbokasiya han kamurayawan ngan maipapaabat pa daw naton ha ngatanan nga an paggagahin hin oras ngan talento para han proseso panka murayawan en diri kawang kondi. Iya liwat gintandaan nga an tripartite nga miting sa butnga san gobyerno. Natatanglay na anpinoy san pagburublag. san MN LF ngan Organization of Islamic Countries para estudyuhan an implementasyon san 1996 Final Peace Agreement nga pagbubuhaton tikang sa Pebrero 19 ngadto sa 20 sa Jeddah.. Kingdom of Saudi Arabia. amo ine an sering ni Executive Secretary Paquito N. Ginhimo ini nga panawagan san Presidente durante san “Ilaw ng Kapayapaan” (Light of Peace) o seremonyas san pagdagkot san kandila nga ginhimo sa Quezon Memorial Cir cle sa Martes nga gab-i. Diaz) <b> Reporma ha AFP ginbubuhat na</b> Ginbubuhat na daw an reporma ha Armada Pwersa han Pilipinas (AFP) agud mapatuman in pira nga pagbabag-o hine nga ahensya nga gusto han Presidente ipatuman. nagkaistorya na daw hira ngan hi Defense Secretary Voltaire Ga zmin nga iya na gin sidngan nga tagan hiya han listahan han detalye han angay ma bag-o ha AFP. magbantay ngan makig-api dida hiton hiruhimangraw pankamurayawan. Nagsering pa an Pangulo nga pinaagi hini nga yano la nga mga gi-os. pagal na san waray pulos nga armado nga pakig -away. Sugad san Presidente. sering pa ni Ochoa. Ngani daw. sugad man han sayod na n ga proseso ha panmamalit han mga higamit han mga sundalo agud masiguro nga mapro .

Guttierrez.teheran an pondo han goberno ngan dire hingadto han pag-abusare hin pira nga taw o. Nagpasabot hi PIA8 Regional Director Erlinda Olivia P. in nagpakurokusog han iya kam panya kuntra hini nga tagapagpasarang han druga pinaagi han Philippine Informati on Agency bali panguna nga ahensya ha pagpasarang han impormasyon kuntra hini. An mas nakakaalarma hini amo an kamatuoran nga mas damo an mga babaye nga nabibi ktima ngan gingagamit bali tagapagpasarang hini han mga syndikato han druga. Tiu nga gin-imbitar han i ra opisina an Regional Director han Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) di nhi ha rehiyon nga hi Director Julius Navales nga maghisgot parti han kanan nasu d problema kun diin gingagamit in pipira nga mga mulopyo hini bali taga-pagpasar ang han ilegal na druga hin mga syndikato nga natikang ha langyaw. Moro National Liberation Front (MNLF) ug National Democratic Front (NDF). 2011. an nakalista nga mga kaso hin tagapagpasarang han druga in sumaka ngadto hin nakakaalarma nga 689. pinaaagi han Task Force Drug Couriers. kasamok ug an waray hungkag nga away pupsilay sugad nga resulta han nagtitika halapad daw nga distansya han goberno ug mga membro han rebelde nga kagiusan. Did a han 689 nga nanhilista nga mga kaso. An “ Ilaw sa Kapayapaan” in serbe programa nga nagpaabat han aabrehan nga peace talk s o negosasyon ha butnga han Moro Islamic Liberation Front (MILF). 2 in pinirmahan hadton S ept. Aquino III ha mga stakeholders ug mga molopyo nga suportahan daw an iristorya pangkamurayawan o peace talks ha butnga hiton Moro Islamic Liberation Front (MILF) nga matatabo yana nga bulan ha Kuala Lumpur. Fabia ngan han Director General han PDEA nga hi USEC Jose S. An PSR nga natukod pinaagi han Administrative Order No. an Anti-Drug Courier Campaign in pormal nga iginlunsad ha Bi sayas didto ha Sarabia Manor Hotel han Iloilo nga pinangulohan han Director Gene ral han PIA nga hi USEC Jose A. (PIA Samar/Trans: Alice Nicart) <b>‘‘Panahon na para hin kamurayawan ’’ – Aquino</b> Binubutlaw na daw an mga tawo tungod han aru-araway. Tatagan daw an Presidente hin haglipot nga impormasyon ha mga nanhihitabo ha nas ud diin iya daman tatagan komento o opinion kun importante ine o dire. An panawagan han Presidente in binate durante han pagdumara han “Ilaw Kapayapaan” ha Quezon Memorial Circle niyan han gab-i han Martes. Dida han Pebrero 3. Dida han Enero 2011. Diri maubos hin 79 nga mga Pilipino in ha pagkayana naatubang hin penalidad nga   . Malaysia. Jr. Pebrero 10. (PIA Samar/Trans: Alice Nicart) <b> PIA-8 magdudumara ‘anti-drug courier campaign media forum</b> An Philippine Information Agency (PIA) in yana nga adlaw. a n gobyerno. kun diin harayo hin duro han duha nga na hilista nga mga kaso han tagapagpasarang han druga dida han 1993. Makikita daw ine nga PSR harani han Presidential Security Group tabok la han Mal acanang.(PIA Samar/Trans: Alice Nicart) <b> Aquino pagiinaguraran an Presidential situation room</b> Pag-iinaguraran ni President Benigno S. diin iya mababasa ug mababati an mga impormasyon kaparte han mga isyu n ga nakakapektar han katawhan ug panggobernohan partikularmente an kahimtang han seguridad han kabug-usan nga nasud. 17 han una nga tuig ug kakaptan ine han Office of the National Security Adv iser. Dinhe daw daman magkikirigta an mga membros han crisis management operation comm ittee agud iristoryahan an mga pamaagi kun patiunan-o matatagan solusyon kun maa bot man in problema nga importante matratar para han bug-os nga nasud. nagd udumara hin media forum parti Anti-Drug Courier campaign o kampanya kuntra pagpa sarang han ilegal na druga ha ilarum han gobyerno nasyonal. 431 o 63% hini in mga babaye ngan 258 o 3 7% in mga lalaki. Para maabisuhan an publiko nga diri mahidabi hini nga mga syndikato hin druga. Sumala pa han President an seremonyas nga panagkot han kandila hadto nga gab-i h an Martes in simbolo daw han pagkakaurusa han mga Pilipino ug an ira nagkakaurus a nga hingyap hin tinood nga kamurayaw. Aquino III yana nga adlaw an Presidentia l Situation Room (PSR) nga maghahatag ha iya hin lugar agud iya matagan hin iwag ug panminsar an mga isyus nga importante kaupay ha intereses han katawhan ug se guridad han bug-os nga nasud. Panawagan daw ine ni President Benigno S.

Philippine Na tional Police-AvseGroup ngan han MIAA. Sayo san mga pangunahon nga pagbabag-o mao an pag imponer san probisyon san Comm ission on Audit (COA) Circular Numero 97-2002: Reinstatement with Amendment san Rules and Regulations on the Granting. ngan 73 in may sentensya hin kamatayon nga may duha katuig nga amnestiya. an kanra Facebook ngan Twitter accounts in abrido l iwat. un om (6) in naatubang hin kamatayon nga waray pardon.opapp. Utilization and Liquidation of Cash Advan ces Provided under COA No. 326 nga mga kaso hin pagpasarang hin druga in nakalist a ngan ha Middle East.ph). PTA. sugad ni ochoa. K adam-an hini ha ira in mga OFWs nga nagkawawarayan trabaho. An Presidente nagpahamtang san panawagan durante san “Ilaw ng Kapayapaan” (Light of Peace) seremonyas sin pagdagkot san kandila nga ginhimo sa Quezon Memorial Circl e sa Martes nga adlaw. ma abot 125 nga mga kaso hin pagpasarang hin druga in nahilista. Department of Lab or. Ini nga mga paningkamot in may panuyo pagpaseguro nga an trasaksyunes in buhayha g ngan an pondo san AFP nakatago nga diri magamit sin waray pulos ngan diri maab uso. An modus operandi han mga syndikato amo an pakigsangkay han ira potensyal nga gi nrerecruit. Jr. Commission on Higher Education. (PIA-Northern Samar/ Ailene Diaz). Ini in pinangungulohan han PDEA kasugbong han DFA. Kasumpay sini. “kada tagsa nga Pilipino in apektado san kurukabagaw pankamurayaw. Dida han 79 nga mga kaso nga may penalidad nga kamatayon.kamatayon ha Tsina. 27 9. An unse nga mga meyembro n ga mga ahensya in nag-uupod han Philippine Information Agency. Ha Asya ngan ha Pasipiko. pagproponer hin $2000 nga suhol ha kada malinampuson nga transaksyon ngan paghatag hin tiket pa ra eroplano para ngadto han tagapagpasarang han druga. An reporma sugad ni Ochoa in kasumpay san kan Aquino administrasyon determonasyo n nga mabaton an mga problema ngan isyu nga ginpahamtang san pwersa armada. gin implementar niya an pitad paghugot san paggastos. Tikang sa tinik angan gin-aaghat ko na an ngatanan nga makisayo. Bureau of Immigration. Makibalita. OP-ES. proseso san pamalit san supplies nga ekepahis. Natikadamo an mga babaye nga nahilalambing hini nga pagtagapasarang hin druga.gov. Department of Justice. mayda na 152 nga mga kaso in nakalista ngan ha Europa. an administrasyon in nagdesignar sin special disbursement officer (SDOs) nga an trabaho mao an panginano san mga financial requirements sa mga ah . duon niy a. nagkaada hin 86 nga mga insidente hin pagpasarang hin dru ga. Bureau of Customs. An Task Force Drug Couriers in gintindog pinaagi han Administrative Order No. sa Mierkules nga adlaw. pag-asawa han ginrerecruit. <b> Reporma sa pwersa armada padayon – Ochoa</b> An reporma san pwersa armada san Pilipinas (AFP) in ginhihimo para maplastar an ginkikinahanglan nga pag-uswag ngan transpormasyon sa military. National Bureau of Investigation. Ha Estados Unidos. kaswal nga pakigsangkay. 90-331 para mabaton an konbersyon san pondo san pwers a armada. Sugad niya. Ochoa. Gin eksplikar san Executive Secretary nga sa pagsulod ni Defense Secretary Volta ire Gazmin sa iya opisina sa Hulyo 2010. Maipapagawas dihan an iyo mga karuyag sidngon basi magkasarayo kit nga sulsugon an proseso pankamurayaw. (PIA 8/maa) <b> Aquino nag-aghat san mga Filipino nga maging aktibo nga kaparte san proseso pankamurayaw</b> Si Presidente Benigno Simeon Aquino III nag-aaghat san mga Filipino nga maging a ktibo nga kaparte san kanan gobyerno tinguha para sin waray katapusan nga kamura yaw pagsulsog sin makahulugan nga kasabutan pankamurayaw dida san mga grupo san rebelde. magbantay ngan maki-api san uru-esturya para san kamurayaw. ini an sugad ni Executive Secretary Paquito N. ngan an iba naman in namimiling hin trabaho ha langyaw. makiapi sa solusyon imbis nga d umugang sa problema” Ini an sugad san Presidente. labot san pagkuha san mga bag-o nga talaan san estatus sa proseso pa nkamurayaw tikang sa website san Office of the Presidential Adviser on the Peace Process (www. ngan internal cont rol.

An Presidente in mapakadto ha Brgy. hi Rabusa in nagsering nga hi Cimatu in nakakarawat hin P80-million in send-off money samtang hi Diomedio Villanueva in gin-alotagahan hin por lo minus P164-million durante han iya pagretiro. Pebrero 4. Cabayugan pinaagi han Philippine Air Force ( PAF) helicopter. Hi Cimatu in nagdugang pa hin pagsering nga karuyag niya nga tagan hiya daman hi n oportunidad pagklaro hit iya ngaran ngan hiya in andam umatubang hin ano man n ga imbestigasyon para manggud makuha an kamatuuran hadton gin-aalegar ha iya. An administrasyon liwat in nagpapakusog san internal control systems sa ngatanan nga mga ahensya ngan units sa ilarum san AFP ngan DND pinaagi sin pagkondukto s in pre-audit sa ngatanan nga buruhaton sin pamalit. Samtang. Ini nga proseso makakapawara san ghost deliveries san goods and services nga mak omplementar san post-audit operations nga ginhihimo sa COA auditors. nga kon diin hiya in bol untaryo nga magppakita ha senado. Nagdiwara gud hiya nga waray niya nakarawat hin ano man nga pondo para hin perso nal nga paggamit nga tikang hin mga tawohan han AFP. didto ha Ninoy Aquino International Airport (NAIA) nga sakay han United Arab Emirates Airline flight EK-334 nga tikang ha Dubai. pero nagdiwara nga may niya partisipasyon han AFP fund scam</b> Nakabalik na adton anay Armed Forces of the Philippines (AFP) Chief of Staff nga n Special Envoy Roy Cimatu hadton Biyernes nga adlaw . ni whistleblower George Rabusa didto ha Senado han nakalabay nga semana.000 n ga overseas Filipino workers o kon (OFWs). Hi Cimatu in gin-aakusahan kaupod na an anay AFP chief Angelo Reyes. Nahibaroan nga primero pala han Preidente Aquino makakita han subterranean park. nga kon diin aadto hiya mapahuway madaliay didto han bag-o pala nga ginhimo nga Sheridan Hotel san-o sumulod han underground river. An iya pagbisi ta in ginlalauman nga makakabulig pag-promote han underground river ngan pag-agh at nga mabotosan para han global platform han nasabi nga New 7 Wonders of Nature . (PIA-E. segun han ira information officer ha syudad han Puerto Princesa. Nagdugang pa hi Rabusa. Palawan para kumita han Puerto Princesa Subterranean River Na tional Park. (PIA-N orthern Samar/ Ailene N. han pagpaki-anhi ha iya bahin han isyu nga may partisipasyon han Armed Forces multi-million peso scandals. tulo nga mga myembro san Defense Press Corps in malingkod bilang observers sa deliberasyon san Bids and Awards Committee. Nanawagan hiya han mga katawhan nga dire hira mag-una-una hin mga desisyon . Samar.ensya san Department of National Defense (DND) ngan AFP units pinaagi sin sestim a san pag cash advance. Hi Governor Abraham Kahlil B. Dida han iya pamahayag didto ha Senado. Diaz) <b> Cimatu binalik na tikang ha Middle East mission. nga konta tagan hiya daman hin oportunidad pag-presentar han iya kalugaringon duran te hiton senate committee hearing hit sunod nga semana. translated by: S. nga waray ni ya partisipasyon hadton gin-aalegar nga mga anomaliya ngan mga iregularidad han AFP duranti han hiya halipotay nga pamuno komo Chief of Staff tikang ha Mayo nga da han September 2002. Labot san representante san Bishops-Businessmen’s Conference for Human Development ngan san Makati Business Club. Mitra ngan Mayor Edward S. Candido) <b> P-Noy bumisita han kanan Pilipinas pambato han New 7 Wonders ha Puerto Princ esa</b> Bumisita yana nga adlaw Pebrero 9 (Miyerkoles) hi President Benigno Aquino III h a Puerto Princesa. Hagedorn in nanguna par a han provincial ngan city government officials para tapu-on hi Presidente Aquin o didto ha Sitio Sabang. Barangay Cabayugan para bisitahon an world-famous subte rranean park. Hi Cimatu in tikang pala han iya katatapos nga misyon didto ha Afghanistan ngan didto ha Middle East. . nga kon diin hiya in nag-ukoy hin duha ka semana didto ha Afghanistan para pangumustahon an mga kahimtang han may-ada por lo minus 4. nga hi Angelo Reyes in nakakarawat daman hin P50 million in send-off money. hi Cimatu in deritso nagdiwara. nga amo an opisyal nga pambato para han pagbiling ngan pagpili hito n New 7 Wonders of Nature ha bug-os nga kalibutan.

(PIA-E.” an motorc ade in magtitikang ha BIR Regional Office ha 8:00 hit aga tipakadto ha downtown han Tacloban. Candido) <b> P-Noy hingyap ha iya kaadlawan: katalwasan han mga pobre</b> Simpli daw la an hingyap ni President Benigno S. pinahuway hiya hin sakadali ha bag-o pala n ga gin-abrehan nga Sheridan Hotel. Katapos hine. Samtang . Sering ni Director Alocilja. Alert Alocilja. .(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> BIR-8 maglulunsad 2011 Kampanya Pamayad buhis pinaagi hin motorcade. an paglunsad in pagdudumaraon pinaagi hin usa nga m otorcade ngan susundan hin usa nga press conference para iklaro an mga plano nga n estrateheya pagpakusog han koleksyon han buhis. Pebrero 15. an Presidente in karuyag bumulig para i-promote an nas abi nga park ngan para damo pa an bumisita han aton nasud. Primero pa daw la ine nga pagkita ni P-Noy han salog ha ilarum han lungib ha Pal awan ug linalauman nga ine nga iya pagkadto in makakaaghat hin hura nga botos pa ra ine mapili ha N7W. Kataliwan pagbalik ha n Presidente tikang ha park. Barangay Cabayugan agud bisitahon an sikat nga salog nga aadto ha ilarum hin usa nga dako nga lungib. An motorcade in magtatapos ha BIR Regional Office kun diin usa nga press confere nce in pagdudumaraon kaupod han mga hagtaas nga opisyal han BIR ngan han mga Rev enue District Officers. may-ada salida nga igpapakita mahi-unong hiton clim ate change didto ha nasabi nga hotel. Pinamunuan nira Governor Abraham Kahlil B. basi han inpormasyon nga nahikay tikang ha Philippine News Agency o ko n (PNA) hi City Mayor Hagedorn in ginlalauman nga makikighimangraw hiya ngadto k an President Aquino bahin han “No Mining in Palawan” nga kampanya. pasabot ni BIR Regional Director Atty. Department of Social Welfare and De velopment. nagsering daw an President nga iton iya interes in para han kabalhinan han mga sosyedad n ga mga kablas ha pinakadagmit pa nga panahon kontra han ginbubuhat na yana. Philippine Charity Sweepstakes Office. an kanan Puerto Princesa Subterr anean River. 2011 . Aquino makabulig ha pagduso han industriya han turismo ha Palawan ngan padamoon pa an mga nagkakaabot nga turis ta. Sumala daw kan Hagedorn. nga ha pagkayana in nag-hihikay hin 10 million votes ha bug-os nga nasud. Aquino III han iya ika-51 nga k aadlawan an makapagtrabaho hin doble para ha kaupayan han mga Pilipino nga mga k ablas ngan matalwas hira hin sagilayon tikang ha kapobrehan. ug didto. An grupo in nagkadto man gud ha Sitio Sabang. lab-i na gud an nakatalaan nga mga ginhihingyap maabot para han tuig 2011. ginbisita han Presidente an Cabayugan sakay han kanan Philippine A ir Force (PAF) helicopter. translat ed by: S. Antis hine.Segun kan Mayor Hagedorn. Nakig-istorya pa daw an Presidente ha mga pobre nga residente ug mga membro han medical team ngan iya gin obserbaran an panhatag hin mga pinutos-putos nga talag udti nga regalo ngadto han mga tawo tikang han 22 nga membro han Malacanang Leag ue of Barangays. Dida daw hin usa nga ambush interview ha iya pagbisita han ginbuhat nga medical ug dental missions ha Mendiola parking nga gin-organisar han Office of the Presi dent.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b>P-Noy mabisita han kanan nasud ikokontest ha N7W</b> Ginbisita ni President Benigno Aquino III an kanan nasud ikokontest ha kanan kal ibutan paisan-isan han New 7 Wonders of Nature. Gin-aantisipar nga an mga nangunguna nga opisyal in maghihisgot han mga kalungan ayan nga dara han Tax Administration Reforms ngan han nangunguna nga mga program . Hagedorn an linya han nagtapo han Presidente upod an mga empleyado han kapitolyo ug syodad. kumadto daw an Presidente ha Land Transportation Office. press c onference</b> An Bureau of Internal Revenue ha Sinirangan Bisayas in nakatalaan paglunsad han ira 2011 Tax Campaign o Kampanya Pamayad Buhis dida hit Martes. ug Presidential Security Group (PSG) para han iya birthday. karuyag hadto pa ni Mr. Samar. East Avenue in Quezon City ug iya gin-renew an iya driver’s license kay nag-expire man daw in e pag-abot han iya birthday. Mitra ug Mayor Edward S. Namotibar ha tema han kampanya nga “Buhis Mo Para ha Bag-o nga Pilipinas.

(PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM <b>Pagpataya hin marino nga Pilipino.a han BIR ha ilarum ha liderato ni Commissioner Kim Jacinto Henares.” ugsa han gin-aaligar nga pagpapakamatay hini. Ha pagngaran hin pipira. Nasusubo kami hini nga tra hedya ngan nakikisimpatiya gud kami han pamilya ngan mga kauropdan han namatay n ga Pilipino nga marino. kun diin mambabaton hira hin mga pamakiana nga may kalabutan ha buhi s tikang ha publiko ngan makarawat gihapon hira hin “no payment returns” para han Ta x Year 2010. (PIA 8/maa) <b> Pulong nga “sorry” igin-asoy ni Reyes ugsa han gin-aaligar nga pagpapakamatay</b > Usa nga saksi han insidente han baga klarado nga pagpapakamatay ni anay Defense Secretary Angelo Reyes en nagsering nga hinbati-an niya ini nga nag-asoy hin pul ong nga “sorry” ugsa mahirugmok hirani han lubnganan han iya iroy ha Loyola Memorial Park (LMP) ha Marikina City Martes han aga. an pag-aro hin pasaylo en mahimo para ngadto han duha nga mg a anak ni Reyes nga upod niya ha LMP durante hin pagbisita han lubnganan han iro y han anay hepe han National Defense. Upat pa nga mga Pilipino en nahisumat nga sakay han gin-hijack nga barko. Hi Feliciano Recorba . ha mga nangunguna nga mga programa han BIR amo an Chang e Management Program. an Revenue District Office No. nagsering hi Secretary Rosalinda Baldoz: “Ginpapahayag n amon an amon kapungot ngada hini nga diri makatadunganon nga pagpanamastamas hin tawhanon nga kinabuhi ngan amon ginkokondenar ha gikukusogi nga posible nga mga termino an kawaray kalooy han Somali nga mga pirata. en inab ot ngadto han licensing division han ulo nga buhatan han LTO han mga alas-10:38 han aga ngan largo nasingadto han Window 14 agud personal isumiter an iya renewa l application form para han lisensya. Segun kan Baldoz. Ha pagpadayon. Sumala kan Recorba. Waray pag-iha kataliwan han iya pagretiro ha serbisyo ha militar hadton Marso 1. ginmando-an na niya hi Overseas Workers and Welfare Administra tion (OWWA) Administrator Carmelita Dimzon nga matambuligan an pamilya han bikti ma. sering ni Director Alocilya. An press conference in pag-aatinderan han mga representante nga natikang han nas yonal ngan lokal nga broadcast ngan mga taga-mantalaan nga manunurat. 16 & 17. ginkondenar han DOLE</b> Ginkondenar han Department of Labor and Employment (DOLE) hadton Martes an pagpa taya hin usa nga marino nga Pilipino hin Somali nga mga pirata. Run After Tax Evaders (RATE). usa nga kontraktuwal nga tagmentinar ha LMP. Kataliwan masumiter an aplikasyon. nga nakasul-ot hin barong tagalog ngan hin itom nga saruwal. 2001. nga amo gihapon an nag-asister ha n Pangulo samtang ginlalakad an proseso han paglukat hin panibag-o nga lisensya ha pagmaneho. Nagsering pa hi Recorba nga mayda ginkakaptan nga libro hi Reyes nga “Trump: The A rt of the Deal. (PIA-E astern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Pangulo Aquino linukat hin panibag-o nga lisensya ha pagmaneho dida han iya kaadlawan</b> Gintikangan ni Pangulo Benigno Aquino III an pagtigaman han iya ika-51 nga kaadl awan pinaagi hin paglukat hin panibag-o nga lisensya ha pagmaneho ha Land Transp ortation Office (LTO) ha may East Avenue han Quezon City hadton Martes. gintudlok hiya komo Defense Secretary ni anay Pan gulo Gloria Macapagal-Arroyo. An Pangulo. Dida hin usa nga pahayag. en nagsering nga dinalagan hiya ngadto kan Reyes agud buligan hiya ha pakakita gud niya nga tipatumba na ini ha tuna kataliwan hin buto hin pusil. Oplan Kandado (OK) ngan han Tax Compliance Verification Drive (TCVD). 88 ha Tacloban in mangunguna hin t ulo ka-adlaw nga Tax Clinic dida hit Pebrero 15. ginpusil hadton Enero 26 sakay han cargo ship nga M/V Beluga Nomination. nasingadto na an Pangulo ha Window 11 kon dii . 2011 ha Robinsons Plac e Tacloban. Nagsering gihapon hiya nga magpapatuman an iya departamento hin mga pitad ag ud mapanalipdan an mga Pilipino nga mga marino.” Ginkilala an namatay nga Pilipino komo usa nga Farolito Vallega. Nagin chief of staff hi Reyes han Armed Forces of the Philippines (AFP) tikang h an 1999 ngada han 2001. Gin-abi-abi hiya ni LTO chief Virginia Torres.

mga kasangkayan ngan mga igkasi-magtratrabaho ha gobyerno didto han Heroes Hall han Malacañang. Para sa yana nga tuig nga selebrasyon. Pinky Aqui . Dentistang Mapagkalinga. ginkaraw at na niya an dako nga sakripisyo. 2011. ngan Orally Fit Comm unity. “Karuyag namon pasalamatan an Ginoo nga natawo ka hini nga adlaw. Orally fit Day Care Center (School Setting Category). An kabugto-an han Pangulo amo an mga nagin offeror: Hi Viel Aquino-Dee para han dinagkotan nga mga kandila. pag instalar san oral health component san Fit for Schoo l Program ngadto san mga pobre ngan 4Ps nga mga lugar. Ginhangyo ni Padre Abelardo ha mga miembro han Gabinete. sering niya. gindumara para han ika-51 nga kaadlawan ni P-Noy</b> Ginsalin-urog ni Pangulo Benigno Aquino III an iya ika-51 nga kaadlawan kakulop pinaagi hin usa nga misa hin pasasalamat nga ginpahinungod han iya pamilya. yaun paghihi muon nga ekasaminasyon ngan pagbulong san mga tango dida san mga kabataan nga na edad 0-14 anyos sa bug-os nga nasud nga igkokondukto para san Orally Fit Child ( OFC) kasumpay sa kampanya san bag-o nga Garantisadong Pambata (GP) subay san DOH memo circular petsado Enero 10. Pagkas ira Huwag Hayaan.” Ini an pahamtang n i Director Gonzaga. Sugad san Director. Kataliwan makarawat an iya bag-o nga lisensya. mga magtratrabaho ha go byerno ngan mga kasangkayan nga magkaurosa ha likod han Pangulo. An iba pa nga gin papasunod nga buruhaton mao an binantayan nga pag toothbrush s a mga day care centers. Si DOH Regional Director Edgardo Gonzaga nagpasabot nga an presidential proklama syon nag-aaghat san nga eskwelahan sa nasud. An DOH maglulunsar liwat san search for the National Orally Fit Awards –sayo nga k ampanya nasyunal para tagan bug-at an ka importante san oral health dida san kua lidad san kinabuhi san mga Fiolipino. en para han pankabug-osan ng a kaupayan han aton nasud. Father Arnold Abelardo dida han iya halipotay nga sermon. Diaz) <b> Misa hin pasasalamat. Kahuman han miting.n ginkuhaan hiya hin retrato ngan sampol han iya pirma. ini yaun tema nga “Ngipin Kayamanan. Ginhingadayan han Reberendo nga Padi nga han akseptaron han Pangulo an ayat han katawhan Pilipino nga tugwayan hira ngan magpatuman hin mga kabalhinan. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b>Pebrero bulan san National Dental Health</b> Gin-oobserbar sa bulan san Pebrero an National Dental Health Month subay san Pro klamasyon Numero 559 nga gin isyu sadton Pebrero 24. Ha sakob hin 10 minutos. 2011. nga hinagos hin pira ka minutos. ilabi na para han mga nawarayan na hin paglaom ha kinabuhi. Kris Aquino-Yap para han tubig ngan bino. An kategoriya san awards mao an masunod: Orally fit program (Health Worker Categ ory). Handa kang Gabayan.” sering han nagdum ara han seremonyas nga hi Rev. ngan outreach nga mga bur uhaton dida san urban ngan pobre nga mga lugar ngan makuri maabot nga mga komuni dad. kasumpay san selebrasyon sa Pebrero 1-28. ginpahinungoran han tradisy onal nga karantahon nga “Happy Birthday to You” an Pangulo han mga opisyal ngan mga empleyado han LTO. Rehiyon Otso. diretso nagmiriting an Pangulo ng an han mga opisyales han LTO didto han opisina ni Torres ha ika-duha nga andana han LTO building. (PIA-Northern Samar/Ailene N. Ini an nahibaru an tikang sa Philippine Information Agency. nahiduhol ngada han Pangulo an iya panibag-o nga lisens ya ha pagmaneho nga magigin epektibo sakob hin tulo ka tuig. Ipinangamuyo han padi dida hin espesyal nga pag-ampo nga padayon unta nga mataga n an Pangulo hin maupay nga panlawas ngan hin hilawig nga kinabuhi tungod nga us a daw nga baraanon nga regalo an Pangulo ha aton nasud. 2004 kon diin nagdedeklarar sa bulan san Pebrero kada tuig bilang National Dental Health Month para mapaund ong an kahibabruan san pagtaga tango dida san katawhan Filipino. dental practitioners ngan sadton ma y kalabutan nga mga ahensya san gobyerno ngan professional organization nga puma kadto san mga lublub nga mga lugar sa nasud ngan pahibaruon sira san kaimportant e san maupay nga oral o dental health. para han panginahanglan han mga kablas. An sakripisyo nga ginhimo han Pangulo.

unom (6) heni in naatubang hin kamatayon nga waray amnestiya. ngan an iba naman in namimiling hin trabaho ha langyaw. An modus operandi han mga sindikato amo an pakigsangkay han potensyal nga rekrut . Sa temprano pa.no-Abellada para han iripisan han bino ngan Balsy Aquino-Cruz para han burutanga n han ostiyas. Department of Social Welfare and Development ngan san Pr esidential Security Group (PSG) sa paghatag dungog sa kanya kaadlawan. nga harayo hin duro kun ikukumpara han nahilista nga duha nga kaso han pagkalat han druga dida han 1993. Dida san ambush interview durante san pagbisita san medical ngan dental missions sa Mendiola parking area nga gin organisar sa Office of the President. An iba naman in mga higtaas an gin-adman pero karuyag hin madali nga salapi. Diri maubos hin 79 nga mga Pilipino in ha pagkayana naatubang hin penalidad nga kamatayon han Tsina. an Presid ente nasugad nga an iya interes mao an pagbabag-o san sosyedad ngadto sa kaupaya n san kinabuhi san katawhan sin malaksi pa nga pag undong kay sa kon nano na an iya nakab-ot yana. meyen tras 73 in nasentensiyahan hin kamatayon nga may duha katuig nga amnestiya. Mas damo nga mga babaye in nagkabibiktima ha pagigin paragdistribwer hin druga. gi npakurokusgan han gobyerno. Ha Amerika. 125 nga mga kaso hin druga in nanhidiskubrehan. ngan pa ghatag hin tiket para eroplano ngadto han paragdistribwer han druga. paghatag hin suhol nga $2. Presidential Adviser on the Peace Process Teresita Deles. Budget Secretary Florencio Abad. An iba hini amo an mga hagmubo an aram nga m adali maenganyo han mga sindikato. An Presidente nakipaghampang san mga indigent nga mga residente ngan medical tea ms ngan nag-obserbar san pagdistribuer sin mga gift packs ngada san mga benefici aries tikang sa 22 Malakanyang Leagueof barangays. 431 o 63% hini in mga babaye meyentr as 258 o 37% in mga lalaki. Dida hito nga 79 nga mga kaso nga nagkaada hin penalidad ng a kamatayon. Philippi ne Charity Sweepstakes. pinaagi han Task Force Drug Couriers. (PIA-Northern Samar/Ailene N. . an anti-drug c ourier campaign kasugbong an Philippine Information Agency (PIA) kom mangulo han pagpasarang han impormasyon parti hini. nagkaada hin 86 nga mga insidente hin druga in nahili sta.000 ha kada malinampuson nga transaksyon. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Hingyap ni Aquino sa kanya kaadlawan : pag-uswag san kinabuhi sa katawhan</b > Si Presidente Benigno Simeon Aquino III in yaun simpli nga hingyap para sa kanya ika 51 nga kaadlawan: Dobli nga pagtrabaho para san pag-uswag san kinabuhi san katawhan Filipinhon sa dagmit nga panahon. An mas nakaka-alarma hini amo an impormasyon nga mas damo an mga babaye nga nagi gin biktima ngan gingagamit bali mga paon hin pipira nga mga sindikato han druga . an Presidente nag-atendir sin Misa pasasalamat ng ginhimo sa Mal akanyang Heroes Hall. ngan hi Presiden tial Communications Operations Office Secretary Herminio Coloma. Diaz) <b> Gobyerno ginpapakurukusgan an kampanya kontra han nagpasarang han iligal nga druga</b> Para malikayan han publiko an mahidabi ha mga sindikato hin iligal nga druga.Finance Secretary Cesar Puri sima. Foreign Affairs Secretary A lberto Romulo. pakigkita pinaagi hin kaswal nga pakigsang kay. pag-asawa han potensyal nga rekrut. an Presidente kumadto sa Land Transportation Office main office sa East Avenue sa Quezon City para magrenew san kanya lisensya pag drive nga na expire san okasyon san kaadlawan kada ika tulo katuig. umabot na hin 152 nga mga kaso in nahilista meyentras han Europ a. Katapos sa LTO. Jr. Energy Secretary Jose Rene Almendras. Lakip han mga tinambong han okasyon hira Presidential Management Staff DirectorGeneral Julia Abad. Dida han 689 nga nanhilista nga mga kaso. Han Enero 2011. upod an asawa nga hi E lenita ngan anak nga hi Makati Mayor Jejomar Erwin "Jun Jun" Binay. Kadam-an hini ha ira in nagkawawarayan trabaho nga mga OFW. 326 nga mga nagpapasarang han druga in nahilista meyen tras didto ha Middle East. Nadidto gihapon han misa hi Vice President Jejomar Binay. Ha Asya ngan ha Pasipiko. an nahipatik nga mga kaso hin pagpasarang han ilegal nga druga i n sumaka na ngadto hin nakaka-alarma nga 689.

Baldoz in naghatag han iya pahayag dara na ini han sobra na nga ginaaleg ar nga exploitation han mga registered nurses nga nagtatrabaho komo boluntaryo h a mga hospitals. Commission on Higher Education. Candido) <b>Malakanyang nasugad nga si Aquino waray plano pagbawi sa EO 23</b> Si Presidente Benigno Simeon Aquino III in waray intensyon pagbawi san kanya des isyon san pag imponer san diri bug-os ngan komprehensibo nga pagdiri san logging sa bug-os nga nasud sa luyo san oposisyon tikang san tagproduser san kahoy. Sa ilarum san EO 23. Hi Sec. 2 79.An Task Force Drug Couriers in iginlunsad pinaagi han Administrative Order No. An Board of Nursing in nagpahayag nga an ira katuyuanan in para han seguridad ng a kalidad han mga nagseserbisyo nga mga nurses ha ilarum han sinisiring nga volu nteer practice. Bureau of Immigration. Philippine National PoliceAvseGroup ngan han MIAA. an mga nurses in nag b oboluntaryo paghalad han ira serbisyo ngadto ha mga hospitals. Samar. Sa Huebes. Duon ni Carandang nga bisan an Presidente in maaram nga an Executive Order Numer o 23 nga iya gin isyu sadton Huebes in maatubang sin oposisyon tikang san indust riya pagtagakahoy pero yaun pagkikinahanglan sin pag implementar kaparte san obl igasyon san estado pagprotehir san palibot. Samtang. bisan pa man ha luyo han kamaiha han i ya serbisyo nga iya nakuha”. Department of Labor and Employment. Mao ini an pahayag ni Presidential Communications Development and Strategic Plan ning Office (PCDSPO) Secretary Ramon Carandang dida san radio interview sa Radyo ng Bayan sa Sabado. basta la an ira operasyon san pagnegosyo in legal. Bureau of Customs. Ginpahinumdum ni Carandang an mga wood industry ngan an katuyuanan san EO 23 in kaurugan in pagdiri san logging ngan diri total nga log ban. PTA. OP-ES. An ahensya in ginsusugo nga dayon igkanselar an logging concessions san mga komp anya nga nagbayolar san balaudnon pagtaga kagurangan. Ini in pinanguluhan han Phlippine Drug Enforcement Agency kaupod han Departm ent of Foreign Affairs. An unsi (11) nga mga meyembro nga ahensya in nag-uupod h an Philippine Information Agency. Sugad niya. dara naman han kadamo na han mga nursing students nga na gradwar ha kad a tuig ngan ha kakulang han mga trabahoan han mga nurses. (PIA-Northern Sama r/Ailene Diaz) . National Bureau of Investigation. dire an sinisiring nga on-the-job-training ng an boluntaryo nga para maka-ekperyensya . or work experience. Hi Baldoz in nagtagusya han pahayag han Board of Nursing’s para pagpahinumdum han mga nursing service administrators ha bugos nga nasud. ”An mga nasud nga nagkikinahanglan han mga serbisyo han mga nurses para han ira he althcare program in kinahanglanon gud mag-agi hin 2-3 years nga actual nursing n ga pagtrabaho. May-ada ngani pip ira nga mga nurses in nagbabayad ha mga hospitals para makatrabaho ngan makakuha hin ekperyensya. an Presidente nagmando sin nationwide logging moratorium sa Philippin e national ngan residual nga kagurangan para protehiran ngan ituok an panwakay s an watersheds ngan kasapaan ngan magtindog sin task force nga manguna san kampan ya sa gobyerno kontra san iligal nga logging. (PIA 8/maa) <b>DOLE nagpahimatngon ngadto han mga nurses:Boluntaryo nga pagtrabaho in dire k inahanglanon ha langyaw nga trabahaon</b> Naghatag hin pahitmatngon an Department of Labor and Employment Secretary Rosali nda Baldoz ngadto han mga nurses nga nagtatrabaho komo voluntaryo para maka-eksp eryensya in dire kinahanglanon komo usa nga basaranan para makatrabaho ha iba ng a langyaw. translated by: S. dugang pa ni Baldoz. An DENR liwat in gindididan sin pag isyu ngan pag renew san mga kontrata san logging ngan permit pangutod kahoy san ngatanan nga natural ngan residual nga kagurangan. (PIA-E. bisan sin-o dida san wood industry nga yaun yana permit ngan waray r ecord sin illegal nga buruhaton san logging in pwede makagpadayon san kara opera syon. Department of Justice. an Department of Environment and Natural Resources (DENR) i n ginsugo nga patuokon an kompanya pagtaga kahoy san pangutod san kahoy mientras ada ini san proseso pag rebista san ngatanan nga na eksister nga logging agreem ents.

iginpahibaro han Pangulo dida han iya memorandum nga hiton Pebrero 8. Dugang pa.(PIA-Northern Samar/Ailene Diaz) <b> P-Noy nanawagan ha mga ahensya han gobyerno nga suportaran an hiruhimangraw pankamurayawan</b> Gindasig ni Pangulo Benigno Aquino III hadton Lunes an ngatanan nga mga ahensya han gobyerno nga suportaran an tidaraon nga hiruhimangraw pankamurayawan ngada h an Moro Islamic Liberation Front (MILF) ngan han National Democratic Front (NDF) . Martes nga adlaw. paghimo sin four-man p anel nga mag imbistigar dida san irigularidad ngan praktis sin korapsyon ni Maj.. iginsaysay han Pangulo nga sakob hin maiha na nga katuigan . kay an mga sundalo an nasasakripisyo kon diri tama an paggamit san pondo sa military. nga magkooperar san ginbubuhat nga imbistigasyon san gin-aaligar nga korapsyo n san Armed Forces of the Philippines (AFP). nga ginngaranan nga “Ilaw ng Kapayapaan” (Suga han Ka . Padayon an pagtoo nga an kadam-an san tropa in ungod nga mga honorabli nga tawo sa organisasyon nga diri mag-aalang nga igbutan g an kalugaringon pagdepensa sa nasud. gin-awhag niya an ngatanan nga mga empleyado nga aktibo makig-a pi dida hin mga katitirok ngan mga aktibidades nga makakabulig hiton proseso pan kamurayawan. “Yana nga bulan. gintagan kita hin oportunidad nga makagdumara hin hiruhimangraw p ankamurayawan ha butnga han gobyerno ngan han MILF ngan CPP-NPA-NDF. nabalaong an pag-ursa han nasud tungod hin brutal nga mga enkwentro nga nagres ulta hin ura-ura na nga kasubo. An importante nga an militar sa kabug-usan in diri igkokondinar sini nga gin-aal igar nga buhat sin pipira. General Carlos F. an dati nga mga chief of staff nga gin aakusaran nga nagkarawat sin mu lti-milyones ka pesos bilang “send-off” nga regalo tikang sa pondo san pwersa armada sa Pilipinas. sadton Lunes an panawagan san gobyerno para san mga myembro san military labi na ngada san da tihan nga chief of staff ngan yana special envoy ngadto sa Middle East Roy Cimat u. nga maaram nga an gin-aligar nga anomaliya san AFP in buhat sin indibidual. Diri kita magkakaurosa. si Ochoa nasugad nga an Presidente naghatag dire ktiba san Department of National Defense (DND) nga magkondukto sin pormal nga im bistigasyon dida san korapsyon san military nga ginbuhayhag sa hearing sa kongre so. Garcia ngan iba pa. Ochoa Jr. Roy Cimatu ngan Diomedio Vi llanueva. si Gazmin nag isyu sin Department Order 22. Dida han iya memorandum nga ginbasa durante han pag-isa han bandera ha mga buhat an han gobyerno. Dugang ni Executive Secretary nga an administrasyon in magmementinar sin zero-to lerance nga palisiya kasumpay san korapsyon partikular na san militar. An DND panel in ginsugo pagrekomendar san posibli nga kaso administratibo ngan c riminal sugad man san pitad pagdisiplina kontra sadton nadadabi nga opisyales. hiton alas-7 hit gab-i. ngan ha bug-os nga kalibutan hini nga seryo so nga hingyap han gobyerno para hin kamurayawan. kahadlok. Sa otro nga pagpahamtang san kan Presidente Benigno Aquino III pagkomiter nga wa d-on an korapsyon san gobyerno. An panel naghuhunahuna pag imbitar kan Angelo Reyes. magkakaada hin pandagkot hin mga kand ila ha pagsuportar han hiruhimangraw pankamurayawan. An Palasyo nagmando liwat sa gobyerno nga protehiran adton tagsa nga nagawas para maghatag impormasyon kasumpay san mga alegasyon nga korapsyon san militar San Enero 28.” pagsaysay pa han Pangulo dida h an iya memorandum.sugad ni Ochoa ngadto kan Cim atu ngan iba pa nga opisyal</b> Otro nga ginpahamtang ni Executive Secretary Paquito N. Suportaran naton an hiruhimangraw ha butnga hini nga mga grupo pankamurayawan. Pag-urosa ki ta ha pagpakita ha bug-os nga nasud. Otro nga gintagan niya duon nga an military in padayon nga nakakatagamtam san respeto nga n pagtapod san Presidente. ngan pagdumot ngada han igkasi-Pilipino. Basar han memorandum. pagkabuhag-buhag.<b> Pakigkooperar san imbistigas yon san korapsyon. Sugad ni Ochoa an kooperasyon san mga myembro san pwersa armada in importante ka upay san imbistigasyon ngan pagpagklaro san kaso san korapsyon kontra san nadaad abihan. sering niya. Ini nga pandagkot hin kandila. tubtob nga diri naton nakakab-ot an kamurayawan.

ngan ha mga NGO. sering ni Ochoa kan Cimatu ngan iba pa nga mga opisyal</b> Gin-utro ni Executive Secretary Paquito N. diri pagdidid-an han Pangulo an hin-o man nga miembro han Gabi nete o han byurukrasya ha pakig-api dida hiton tagsa-tagsa imbestigasyon nga gin dudumara han Senado ngan han Kamara de Representantes. Gintagan hin duon ni Ochoa nga kon mahibaro en usa nga sundalo nga mayda anomali ya nga ginbubuhat an iya mga superyor. Iginmando g ihapon han Malacañang nga tagan hin proteksyon han gobyerno an mga pinadayag pagbu yagyag han gin-aaligar nga korapsyon ha militar. sugad man pagpadapat hin disiplina ngada hin mga nagpakasala nga mga opisya l. (PIA-Ea stern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Pakikooperar dida hiton imbestigasyon kontra han korapsyon. Nakatalaan naman hiton sunod nga Lunes an signature campaign para han kamurayawa n ha mga lokalidad. ha mga peryodista nga gin tatagusya nira an iginbuyagyag ni anay Lt. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisa ya:DUM <b>Imbestigasyon ha fund scam. ngan nagporma na hira hin kalugaringon ng a grupo nga magdudumara hin pormal nga imbestigasyon. George Rabusa kon paonan-o ginku rakot hin mga opisyal an pondo han army. Sumala kan Ochoa. Roy Cimatu ngan Diomedio Villan ueva. Gin-organisar hin mga organisasyon pansosyedad ngan han mga ahensya han gobyerno . hadton Lunes an panawagan han gobyerno ha mga kaapi han militar. Nagsering hi PA spokesman Colonel Antonio Parlade. Nagsering hi Ochoa nga mahinungdanon an kooperasyon han mga kaapi han Puwersa Ar mada dida hiton pag-imbestigar ngan pagkumpirmar kon maypaghidabi gud man an hig taas nga mga opisyal han militar dida han igin-aakusar ha ira nga korapsyon. hepe h an Office for Legal Services han DND. ilabi na ngada han anay chief of staff ng a special envoy na yana ngadto ha Middle East Roy Cimatu. Gintututokan yana ni Defense Secretary Voltaire Gazmin an pagresulbar han mga al igasyon han mga tinestigo ha Kongreso. obligasyon niya nga igsumbong ini ngadto han mga otoridad. diri nga magpakabuta-bungol nala. lakip na an mga suweldo han mga sundalo . An grupo nga pinanngungulohan ni Patrick M. pag bagting hin Lingganay han Kamurayawan (Peace Bell) ngan pagpalupad hin wish lant erns.000 nga tag-undong hin kamur ayawan tikang ha maglainlain nga mga sektor han katilingban. nagpagawas hi Gazmin hin Department Order (DO) 22 nga nagpoporm a hin upat-ka-tawo nga grupo agud mag-imbestigar ngan mapannginano-an an mga ano maliya ngan baliko nga mga binuhatan ni Maj. nga makikooperar hiton nagpapadayon nga imbestigasyon kasumpay han mga aligasyon hin korapsyon ha Puwe rsa Armada han Pilipinas (AFP). Plano han grupo nga imbitaron hira Angelo Reyes. Gintagan hin duon ni Ochoa nga komitido an Pangulo Benigno Aquino III nga mapuyp oy an korapsyon ha gobyerno salit ginmando-an niya an Department of National Def ense (DND) nga maghimo hin pormal nga imbestigasyon ngada han gin-aaligar nga ko rapsyon ha militar sugad nga iginbuyagyag ha congressional hearings. Col. Velez.murayawan). pagbubuhaton an aktibidad ha Quezon City Memorial Circle kon diin magkakaada h in seremonyas nga uupdan hin mga pag-ampo hin maglainlain nga mga relihiyon. gintagusya han Philippine Army</b> Ginpahayag han Philippine Army (PA) kakulop nga tagusyado nira nga nagdumara hin imbestigasyon an Senado bahin han gin-aaligar nga anomaliya pagtaga-pondo nga n agdadabi hin anay mga opisyal han army. Jr. Hadton Enero 28. Gintuinan ini nga grupo nga magrekomendar hin mga kaso kriminal ngan administrat ibo. Garcia ngan iba p a nga mga indibiduwal. Jr. eskwelahan. nagsering hi Parlade nga i . Ha iya pagkomentaryo kon mationan-o na an moral han Army kataliwan igbuyagyag ni Rabusa an korapsyon ha Puwersa Armada han Pilipinas. mga sanga han gobyerno. sering ni Ochoa. en gintagan hin 30 diyas agud ma-imbestiga ran an mga aligasyon hin korapsyon ngada hin anay higtaas nga mga opisyal han mi litar. anay chiefs of staff nga igin-aakusar nga nagpakakarawat hin minilyon-mily on de pesos tikang han pondo han AFP komo mga ‘pabalon’ daw ha ira han managretiro h a serbisyo. en ginlalaoman nga pakikig-apihan hin 2. Ochoa. General Carlos F.

Naglalaom hira nga kon mapamatud-an an mga aligasyon ni Rabusa. Lanao del Sur. Hi Comelec Chairman Sixto Brillantes in nagsering nga hahangyoon niya an Joint C ongressional Oversight Committee nga magkatitirok para pagdirebatihan an proposa l han paggamit han Automated Election System hiton Agosto 18 nga piniliaan. Positibo an Army nga mayda maupay nga butang nga hingangadto-an kasumpay han pag butho hini nga isyu hin korapsyon. hi Commissioner Rene Sarm iento in naghangyo han 14-member panel nga pareho an panuyo. an mga botante hiton probinsya hiton Basilan. Sumala kan PNP spokesman Chief Supt. An Comelec official in nagsering nga karuyag nira nga an Kongreso in magbuhat na han ira request para pagtikangan nira an preparasyon yana nga Pebrero. posible magkada hin problema hiton panahon. An council in nagpahibaro nga an kakulang han panahon hin pagturoy hin iba nga s istema amo an rason kay kon ano nga gin-aprobahan nira an paggamit ngahaw han PC OS machines. nga ginamit hadton Mayo 10. Napoleon Cauyan. para han Legislative-Executive Development Advisory Council (LEDAC) ha una pala nga higayon. naghahangyo daman an PNP ha publiko nga mayda dugang nga impo rmasyon nga ighatag ha ira. Agrimero Cruz Jr. ngan Tawi-Tawi in magpipili hira han ira regional gover nor. Mayda mga hurobhurob hadto bahin hin mga anomaliya. Hadton nakalabay nga semana. Ira daw susunasunahon kan Director Roberto Rosales. ug Supt. Maguindanao. 2011. Sering pa ni Cruz. Sigun hiton Section 27 of the Poll Automation Law in nagsesering nga iton oversi ght panel in responsabli para han evaluation ngan approval hiton automated polls system nga gagamiton hiton ARMM polls. basi hira maghatag kaklarohan h an mga kaso. Yana nga Agosto 8. Samar. Sulu. sumala ine kan Executive Secretary Paq . Daw hi Rosales ug Cauyan an gintutudlok hin mga report nga asya an nawawara nga link ha ginbubuhat nga imbistigasyon kasumpay han sindikato nga nadadabihan han Dominguez carjacking.hepe han PNP Directorate for Integrated Police Operati ons-Northern Luzon (DIPO-NL). translated by: S. kondi war ay inilob pagbuyagyag hini. Mahinunumduman hadton December han nakalabay nga tuig. sering ni Parlade. Candido) <b> PNP ipinapakiana an 2 nga opisyal nga dabi hin carjacking</b> Iginpahayag han buhatan han Philippine National Police (PNP) han nakalabay nga a dlaw nga ira igpapakiana an duha nga opisyal han PNP nga daw protector hin panga wat hin mga marahalon pa daman nga mga sarakyan. sering ni Parlade. regional vice governor and members of the regional legislative assembly. yana nga bulan. ha panahon nga umatubang hi President Benigno Aquino III ha Kongreso. agud maundang na an panngawat hin mga sarakyan. (PIA-Eastern Samar/Ginbini saya:DUM) <b>Comelec maghahangyo hiton Kongreso nga aprobaran ngahaw an paggamit han PCOS machines ha ARMM polls</b> Maghahangyo an Commission on Elections o (Comelec) ngadto han mga magbabaralaud nga magkatitirok para agud paghiruhimangrawan iton preparasyon para han Autonomo us Region in Muslim Mindanao o (ARMM) election hiton Agosto. . Hi Sarmiento in nagpahitmannon nga kon dire hira yana nga Pebrero makapagtikang.kinalilipay han Army nga mayda gihapon mainisugon nga binutho agud magbuyagyag h an anomaliya. segurado nga may da manta magbabaton. (P IA-E.:Alice Nicart) <b> Ochoa: 17 nga priority bills igpe-presenta ha LEDAC</b> Igduduso daw han administrasyon Aquino an dise-7 nga prayoridad nga mga balaudno n. anay pinuno han PNP anti -carjacking Task Force Limbas ine nga mga akusasyon. ha 0917-845-5757. Gin-aaghat pa daw an publiko nga ipasa an ano man nga impormasyon kasumpay hine nga sindikato ngadto han PNP text hotline 2920 o. 2010 han national ngan local elections.(PIA-Samar/ Trans. an Comelec chief in nagsering nga an resulta han ir a consensus ha butnga hiton mga miyembro hiton Comelec en banc in karuyag ngahaw nira gamiton an Precinct Count Optical Scan (PCOS) machines nga amo ngahaw an r ekomendasyon han Comelec Advisory Council o (CAC).

nga hira in nagtatarget hin pag-asiste r hin kadugangan pa nga 6. Sumala han report nga nakarawat han PIA. ngan maabot hin 600. An Pamunuan han Probinsya han Eastern Samar nagsiring nga an hinabang in nagtiti kadamo sugad hin mga pagkaon ngan health kits. An listahan han mga balaudnon.000 nga mga pamilya nga naapektaran han bag-o pala nga babaha nga nakaigo han probinsya ug han bug-os nga Regiyon 8. 2010. . (PIA-8/dms) <b> Gobyerno han Pilipinas andam na para han pagpapadayon han hiruhimangraw pana kamurayawan ngada han MIlF ha Kuala Lumpur</b> Andam na an peace panel han gobyerno nga amo an nagdudumara hin negosasyon ngada han Moro Islamic Liberation Front (MILF) para han pagpapadayon han hiruhimangra w pankamurayawan ha Kuala Lumpur hiton Miyerkules. Sering daw ni Ochoa an mga balaudnon in importante kaupay dida ha tinguha nga ma tuman an mga katuyuanan han Presidente nga nakapatik ha iya 16-point agenda. Mahihinumdoman nga waray matuhay an hiruhimangraw hadton Agosto 2008 han waray k adayon an pagpirma han kontrobersyal nga Memorandum of Agreement on Ancestral Do main (MOA-AD) nga ginkonsiderar han Korte Suprema komo diri subay hiton Batakan Balaud. Nagkaada hin seryoso nga asdangay ha butnga han mga kasundalohan han gobyerno ng an han rebelde nga mga MILF ha Central Mindanao kataliwan atakihon hin tulo nga sarawayon nga mga kumander han MILF en mga sibilyan dida han rehiyon kon diin da mo an namatay ngan nagkasasamad. Ochoa Jr. Kondi. pinaagi han Presidential Legislative Liaison Office nga ginikan naman ha iba-iba nga departamento ug Joint Foreign Chambers of Commerce of the Philippines. an da nyos ha mga proyekto pan-imprastratura ngan ha mga pananom han probinsya in inma bot na ha balur nga P440 milyon. Basar han inisyal nga report han Provincial Disaster Coordinating Council. Nag-iha daw antis hira Ochoa makaabot hine nga dise-7 kay ira man daman gin-adma n kun paunan-o mahisisingit an mga suhestyon han iba pa nga mga ahensya ug stake holders. in ginpili la la tikang han 180 nga iginpresentar ngadto han opisina han Presidente. Mahitungod nga nagtitikadamo an mga pamilya nga naapektaran. 2009 an urhi nga porm al nga hiruhimangraw ha butnga han gobyerno ngan han MILF durante han pan-gobyer nohan han administrasyon Arroyo. an Social Action Center nagplano gihap nga dugangan nira an mga relief goods hin mga de-lata ngan noodles. Bisan an local nga parishes in naglikom gih ap hin pondo pagbulig. Kundi waray daw hine upod nga mga balaudnon ha buhis ug Charter Change. d irektor han Diocese Social Action Center. Pinaagi han mga donasyon nga natikang ha dagko nga korporasyon ug han pira nga k abugtuan. an Action Center in naghunahuna liwat nga dugangan liwat an ira target.:Alice Nicart) <b> Diocese han Borongan naghatag hin kadugangan nga hinabang ngadto han mga bik tima han babaha ha Sinirangan Samar</b> Waray iba nga maupay nga paagi han pagpakita han gugma han Ginoo kay han pagserb i ha iba. Hi Father Calumpiano nagsiring nga an Social Action Center in aada pa ha proseso hin pagtirok hin mga kalungganayan. An Diocese han Borongan pinaagi han ira Social Action Center in nagsaad hin pagalotaga hin kadugangan pa han ira budget para pundo ha relief basi mabuligan an mga biktima han babaha ha Sinirangan Samar. siring pa niya. komo pag tuman han saad ni P-Noy. Nasabtan nga an Diocese han Borongan in anay nagdistribwer hin mga 150 sako nga bugas ngadto ha 6 nga mga parokya nga nangaro hin ayuda. nagsiring hi Fr.uito N. An tidaraon nga hiruhimangraw en primero pa gud la nga higayon ilarum han admini strasyon ni Pangulo Benigno Aquino III tikang han iya pagkapot han katungdanan k omo pangulo han nasud hadton Hunyo 30.(PIA-Samar/Trans. kasagaran o bangin ngani ngatanan na han mga inayop en nagkabalik na ngad to han ira mga puroy-anan. Juderick Calumpiano. Ginbuhat gihapon didto ha Kuala Lumpur hadton Disyembre 8.000 nga katawhan an napirit an pagbaya han ira mga panimalay.

Lope de Vega. Mayda mga proposisyon nga gintanggal tikang dida han lista tungod nga nagkikinah anglan pa hin kadugangan pag-estudyo. nagpadayon naman en patago nga mga negosasyon nga naglatag hin dalan para igpadayon an pormal nga karukayakan. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Ig-prepresentar ha LEDAC en 17 nga prayoridad nga mga balaudnon – Ochoa</b> Igduduso han administrasyon en 17 nga prayoridad nga mga balaudnon ha pagharampa ng ni Pangulo Benigno Aquino III ngan han mga lider han Kongreso dida hiton Legi slative-Executive Development Advisory Council (LEDAC) ha primero nga higayon ya na nga bulan. Jr. seguridad.Bisan kon nabalaong an pormal nga hiruhimangraw. ngan maupay nga pan-gobyernohan. An masobra P10 Milliones nga balor nga ayuda in natikang ha rekomendasyon han su ok nga nagtratrabaho didto han Local Disaster Risk Reduction and Management Coun cils (DRRMC) han tagsa-tagsa nga mga bungto basi ha mga resulta han danyos nga n anginginahanglan hin panginano. aada na hiton ultimo nga hugna han preparasyon an 17 nga mga ba laudnon nga igprepresentar han Pangulo ngadto ha LEDAC. diri maubos hin 10. Ginklaro ni Ochoa nga diri kay lista la hin mga balaudnon an ira igsusumiter kon di an mga balaudnon mismo nga gin-adman hin maupay han panguna nga mga ahensya n ga natutungdan. sering ni Ochoa. gintag-usa niya an mga isyu kontra ha MILF kon diin usa na hini an gin-aaligar nga pabarubalyo nga palisiya hiton liderato ha p agkayana han MILF nga pinanngungulohan ni Murad nga binaya na daw ha orihinal ng a tindog hini hiton independensya. imprastr aktura. subay han nahipamulong na han Pangulo. Aabrehan ngahaw an pormal nga hiruhimangraw pankamurayawan ha butnga hin mga bal ita nga natunga na an MILF kataliwan bumulag tikang han liderato han MILF an usa hini nga kumander nga hi Umbra Kato. samtang waray na iglakip dida han lista an iba naman nga mga proposisyon tungod nga mahipapatuman na daw ini pinaagi hiton aada na yana nga mga palisiya ngan mga programa han gobyerno. ekonomiya. bisan an Charter change. (PIA-Eastern Sama r/Ginbinisaya:DUM) <b> P11-M nga ayuda ginhatag ha mga biktima han babaha han 3 nga probinsya han S amar</b> Ha usa pa nga pagpakita hin maupay nga binuhatan pinaagi hin pakigbuliganay ha p ribado nga panpubliko. nagpapatapod an mao nga mga balaudnon hin pag-ursa han katawhan.500 nga mga pamilya nga apektado han babaha ha tulo nga mga probinsya han Samar in nakakarawat han ginkikinahanglan nga ayuda t ikang ha Plan Philippines. Dida han mao nga video kan Kato. Ginpahayag pa ni Kato nga ginpatalsik hiya ha liderato han MILF ha diri makatado nganon nga paagi. Kondi dida hin usa nga pahayag nga iginpublikar dida han website han MILF nga “Luw aran. Catubig. Ha Northern Samar. Naglalaom hi Ochoa nga mahipapahi-uyon ini nga prayoridad nga mga balaudnon ngad a hiton kalugaringon nga mga proposisyon han Kongreso agud maparig-onan ini ha g ilayon. Las . Segun kan Ochoa. sering ni Executive Secretary Paquito N. en ginhindo tikang hin maabot 180 nga mga proposisyon nga ante mano nakarawat han Presidential Legislative Liaison Office tikang hin maglainlain nga mga depa rtamento ngan han Joint Foreign Chambers of Commerce of the Philippines . Domingo nga ad law. Hi Mr. Diri sakop dida hini nga prayoridad nga mga balaudnon nga igsusumiter ha LEDAC e n bag-o nga kaburuhisan.822 nga mga apektado nga pamilya ha 49 nga mga barangay tikang ha mga munisipyo han San Roque.” nagsering hi MILF Chairman Al Haj Murad Ebrahim nga abierto an ira komunika syon ngan hi Kato bisan han kataliwan igpagawas an video ni Kato ha publiko. Totch dela Cruz han Plan Philippines in nagpasabot han Philippine Informa tion Agency nga an Plan Philippines in nagdistribwer han mga ayuda dida han ira espesyal nga mga pandistribwer han Enero 15 ngadto ha 22. nga ginkahurumanan han naglabay nga seman a. harani 16. Ochoa. Nagsering hi Ochoa nga mahinungdanon an prayoridad nga mga balaudnon agud makabot an prayoridad nga mga tumong han administrasyon Aquino nga iginplastar dida h an kanan gobyerno 16-point agenda. An lista han pinili nga mga balaudnon. Lugod.

ngan rehabilitasyon ha oras hin mga kalamidad.379. Ha ngaran han kumunidad ginkakarawa t ko ini nga mga ayuda ngan sesegurohon ko nga ini hera in madistribwer ngadto h an mga pamilya han akon kumunidad. diri na mababaraka an akon kag-anak pamiling hin pa gkaon paghubas han tubig. Western Samar. Southern Leyte nga Camotes ha Cebu. pagbaton oras hin panginahangl an. an Plan in nagdonar hin P1M nga ayuda ngadto ha St. An pagbaha ngan han pagdumara han mga gius pag-ayuda in nakagdalan para han loka l nga mga opisyal han ira diri kapreparado. Labot la han mga ayuda nga 8 kakilo hin bugas. An suma total ha n ayuda nga ginhatag in umabot ha P807. “Hini nga 10 kakilo nga bugas. pagpauro-upay. Ha suma total an kanan Plan Philippines ayuda nga iginhatag han kanan Sinirangan Bisayas nga mga pamilya nga apektado han babaha in umabot ha P11 Million. 5 kalata hin sardin as ngan usa kabotilya hin hyposol. Ha Western Samar.574 kapack h in oresol. pamparigo ngan panlaba nga mga sabon ngan mga sanitary napkin nga gindistribwer ha mga apektado nga pamilya. Mayda mga ayuda nga iginpanhatag han iba nga mga ahensya ngan han media pero amo ini an pinakamaupay kay mahitungod hini nagigin malimpyo kita. Mahitungod nga kaudgan han mga Day Care Centers in ginbaha gihapon. An mga ay uda nga gindistribwer ha Northern Samar in mabalor P5. maabot 3. dela Cruz.292. Bernard MDRRMC pagtapo han mga panginahanglan han mga apektado nga mga pamilya nga aadto pa ha mga evacuation centers. (PIA8/maa) <b> Pilipinas nababaraka han pagretiro han lider han MILF</b> Nagpahayag han iya pagkabaraka an hepe han kanan Pilipinas mga negosyador han hi ruhimangraw pangkamurayawan tungod han nahisumat nga paglayas han usa nga lider . in nakakarawat hin 10 kakilo hin bugas. sering ni Mr.Navas ngan Catarman. mayda gihapon gin pahatag nga instructional materials ngadto ha 28 nga mga klase. An pakakatalwas han mga kumunidad ha mga epekto han mga kalamidad ngan paiba-iba nga dalagan han panahon amo an resulta nga gusto makab-utan han Plan Philippine s pinaagi han nagpapadayon nga Disaster Risk Management (DRM) grant nga proyekto ha mga munisipyo han Oras ngan Llorente ha Eastern Samar. an 18-kabulan nga proyekto in na gdadahum pagtutdo han mga LDRRMC parti ha DRM. toothpaste. ha kuordinasyon han Municipal Disaster Risk Reduction and Management Coun cil (MDRRMC) han Oras. An Bayanihan nga sistema in makikita meyentras gindudumara an pagrepack han mga ayuda didto han barangay. Ha Eastern Samar. nga amo an pinakauna. mga libro ngan iba pa nga mga instructional nga mga materyal in nagkadadaut gihapon. an Plan Philippines in mahatag hin mga set hin learning materials nga gagamiton hin mas obra 600 nga mga day care nga kabataan nga natikang ha 23 nga mga apektado nga b arangay. 1 kakilo nga asukar. nga duro gihapon nga naapektuhan kun diin mayda walo nga nagka matay. usa nga disinfectant para ha tubig.” nakangesi nga sering han 12 anyos nga hi Judy Ann. 5 kalata hin sardinas and ½ kilo nga mongo. Parupareho hini nga mga proyekto in ha pagkayana gin-iimplimentar ha Northern Sa mar.715 kabug-os nga hyposol ngan 18.245. Ha turotemprano pa. an Plan Philippines in humatag hin 791 kasako hin bugas. “Dako it akon pagpasalamat hini nga mga ayuda. an mga uyaga n ngan arts materials upod an classroom furniture.8 Million. An suma total han ayuda nga ighahatag in umabot ha P1. Western in nalulumo s hin maabot ha tuhod mga tubig.” sering han usa ng a kag-anak.” sering han usa nga barangay chairman. 422 kakahon hin sardinas. paghatag han ginkikinahanglan nga kapabilidad ha pagigin preparado. Ginpundohan han Valencia Government ha Espanya. Dako gud an pagpasalamat ngadto han iginhatag nga ayuda han Plan Philippines lab -i na gud nga ini in nag-uupod hin hygiene kit. Ini in nag-iindorso hin kaklaro ngan karesponsabli han mga lokal nga pamunuan nga largo nga naghatag han ira pag bulig pinaagi han pagkarga. 10 nga mga barangay ha bungto han Gandara. Ini in labot la han ginpanhatag nga mga hygiene kit nga nakumponi hin mga tooth brush. kun diin hamubo an ira kapasidad ha oras hin mga danyos nga kinahanglan hin panginano. paghakot ngan pagsuhol han pagdara tikang han bodega ngadto ha ira mga barangay. Mahitungod hini. ha kakulangan hin mga imporma syon ngan han pamaagi han pagreport hini.

PRC</b> Maabot hin 30. 25 an . an nahisumat nga nagkamamatay han magparik en tuna dida hini nga bungto. Quezon City. nga n hi Julie Culapu. ha luyo han mga panawagan han mga industriya han produkto hank ahoy.350 nga mga pamilya an apektado – NDRRMC.500 nga mga pamilya an igin-ibakwit tikang hin mga lugar ng a naapektaran hin babaha dara hin makusog nga pag-inuuran ha mga probinsya han S urigao del Norte. ira daw ginkaklaro i ne tikang mismo han liderato han MILF. an pinuno han government panel. 57 anyos. ine daw in karikohan h an nasud para han tiarabot pa nga katuigan. nga mga taga-Cantilan.:Alice Nicart) <b>Nagkamamatay han babaha ha Mindanao. ma abot ngatanan hin 21. Iginpahayag han Surigao del Sur Provincial Disaster Risk Reduction and Managemen t Council (PDRRMC) nga nagkaada hin pagtono o pagparik hin tuna ha Barangay Buga s-bugas han bungto han Placer. upat ka tawo an nahidugang pa dida han lista han mga nagkamama tay han matagbunan ini hira durante hin pagparik hin tuna nga natabo ha Surigao del Sur. ngan hi Isagani Borja. Niyan han Sabado. Ginkilala an mga nagkatatagbunan komo hira Nenita Corpuz.han Islamic separatist bisan kun waray pa ngani pagtitikang an iristorya pangkam urayawan. an Department of Environment and Natural Resources (DENR) in g inmaduan nga ig-undang an illegal logging samtang aada pa ha girnrerepaso an yan a nga mga permit. (PIA-Samar/Trans. kundi. Marivic Leonen. Surigao del Sur ngan Agusan del Norte sugad man ha Jolo ngan i ba pa nga parte han Sulu. Ginbabana-bana nga maabot hin P290 milyones an danyos ngada han agrikultura ngan mga imprastraktura. Barangay Mabuhay ha Sison. Segun han NDRRMC. nakompirmar daw nga tikang lumayas hi Umbrakato nagpoproblema na daw an mga opisyales ug membros han MILF kay sugad hin nagkakabuhag-buhag na hira. ngan mga Barangay han Bonifacio n gan Rizal ha Surigao City . 25 anyos. inabot na hin 15. maabot 30. Inabot naman hin 15 ka tawo na an nagkamamatay kasumpay han mga babaha. Tulo nga mga minero ha Malimono nga ginkilala komo hira Carlito Benocilla Jr. Usa nga parapangisda nga ginkilala komo usa nga Rodel Vertical. sumala pa kan Atty. and Romeo Boboy.. Naghatag doon hi Carandang nga bisan pa man an Presidente in nakakasabot nga an kamandoan nga iya ipinalusad in tatapoon hin mga pagtipa han mga pabrika nga nag amit hin kahoy. 35 anyos ngan ta ga-Socorro. segun han report han National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) ngan han Philippine Red Cross (PRC) hadton Sabado. 18 anyos.350 nga mga pamilya o kon 155. Hira Leonen in magkikirigta nga hit mga taga MILF yana nga Merkoles ug ira linal auman nga matagan hin solosyon an problema ha 12. 2 6 anyos. ha madagmit nga panahon.029 nga katawhan tikang hin 270 nga mga barangay an apektado samtang inabot na hin 15 ka tawo an nagkamamatay tungod hin pagbaha-i hin pira nga mga lugar ha Mindanao. Subay han mga report nga nakadangat ha NDRRMC ha Camp Aguinaldo. Aquino III nga bulkason an iya desisyon nga ig-und ang ngadto hin di pa hinsasabtan nga panubtuban an pag-did-an han pan-logging . per okay kinahanglan daw ine ipatuman kay kay obligasyon hit gob erno nga igola iton kapaligiran.000 nga mga membro han rebelde nga mga muslim. Kinukulawan daw ine han goberno nga seryoso nga isyu salit. Sumala ine kan Presidential Communications Development and Strategic Planning Of fice (PCDSPO) Secretary Ramon Carandang ha usa nga radio interview. An paglayas daw ni Ameril Umbrakato tikang ha Moro Islamic Liberation Front (MIL F) in posibli makakompromiso han pagbubuhaton nga peace talks ha butnga han gobe rno ug MILF. (PIA-Samar/Trans:Alice Nicart) <b> Aquino waray plano bulkason an EO 23: Malacanang</b> Waray daw plano ni Benigno S. Ginklaro pa ni Carandang nga an panuyo han EO 23 in naglilimitar han pan-logging kundi dire nagdidire hadton may mga permit ug waray illegal nga binuhatan. sugad man ha mga barangay han Magtangali ngan Kar ihatag ha Malimono. Ilarum han EO 23. Raymund Bonotan. sumala pa kan Carandang nga nagserin g pa makusog it tindog hiton Presidente nga ipatuman ine nga EO 23. Maaram daw hira nga damo it mareklamo hine nga EO. Surigao del Norte an namatay tungod hin pagkalunod. 47 anyos.

Iginpahinumdom niya ha mga alkalde an sunog nga natabo hadton Disyembre 19. Samtang. nga iginpaundang ni President Aquino. lakip na an pagpaupay pa han kalidad han katubigan dida nga dapit agud daw m apaursa pa an mga karikohan pandagat han lugar pati na an pagtaga transportasyon han lugar. kasagaran mga estudyante nga tikuha hin eksaminasyon.7B Laguna lake Dredg ing Project. An proyekto in nakapatik ha Executive Order 815 han anay administrasyon. Aquino III in nag-aprobar na han proyekto ug han pag-utang tikang ha mga international funding agencies. ginkikinahanglan magsumiter an ngatanan n ga BFP regional directors ngadto han ngatanan nga mga alkalde hin quarterly repo rt han ngatanan nga mga establesimiento dida han ira mga lugar nga ginkokonsider ar nga “high risk” o ura-ura na hin kapeligroso salit waray na katagi hin fire safet y inspection clearances. nga nahisumat anay nga nawawara han magparik en tuna. Ginhimo an mao nga pitad ni Robredo kataliwan makadangat ha iya en mga report ng a mayda pira nga mga alkalde nga gintugotan an paghatag hin business permits nga dto hin pira nga establesimiento ha ira mga lugar ha luyo hin rekomendasyon han Bureau of Fire Protection nga kanselaron an mao nga mga permiso samtang diri nas usunod hini nga mga establesimiento an fire safety code ilarum han Presidential Decree 1195. Ilarum han palisiya han DILG ngan BFP. Sumala pa han report. ine daw gud nga proyekto in serbe kabalyo han nagin kontro bersyal nga proyekto han linabay nga administrasyon nga P18. kon diin 16 ka tawo an nagkamamatay. panawagan ni Robredo ha mga alkalde</b> Gin-awhag ni Secretary Jesse M. Usa pa nga kasuwalidad an hinkilal-an komo usa nga Teresita Acion.yos nga taga-Marihatag. ngan hi Aladin Corporal han Madrid . (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> PH nakapag-loan hin $10-M ha World Bank. Ginhingadayan niya nga an tag-iya han nasunog nga Bed and Breakfast Pension Hous e en waray magsunod han mga ginkikinahanglan han Fire Safety Code. 62 anyos. Royal Netherlands</b> Nakatalaan na karawaton han Pilipinas an inuutang niya nga $10M sakop hin tulo k a tuig. Karuyag igpasantop ni Robredo nga ginhihimo nira ini nga pitad para han kapulsan an han publiko ngan diri nga tungod nga karuyag nira pakuri-an an mga establesim iento. An mauutang daw nga kwarta in gagamiton ha pagpakaupay ug pagreper han Laguna La ke. Nanhatag naman an PRC-Surigao del Norte hin segunda mano nga mga panapton ngan n agtagana hin community kitchens ngan welfare and health education desks ngadto h in mga evacuation center dida han probinsya. Nanhatag gihapon an PRC-Sulu Chapter hin mga pagkaon ngan mga banig ngadto han t emporaryo nga mga nag-ibakwit dida han ira chapter hall. tungod han damyos nga iginbilin han bagyo Ondoy ha Laguna de Bay agi han ura-ura nga ur an nga nagresulta han pagbaha ug paghalapad han lupgop han salog tikang ha 80-ka ektatarya ngadto ha 115. gilayon nga nagpadara an PRC-Agusan del Norte-Butuan City Chapter hin h inabang ngadto han apektado nga mga pamilya dida han mga lugar nga nasasakopan h an ira operasyon. tikang ine nga utang ha World Bank ug Royal Netherlands. malinisan na an Laguna Lake ug matukod a n pinakahilaba nga lakeshore park ha bug-os nga kalibutan.(PIA-Samar/Trans: Alic e Nicart) <b>Mga Pinoy gin-agda magselebrar han Nat’l Arts Month</b> . nagsering daw hi Presidential Spok esperson Edwin Lacierda nga an board han National Economic and Development Autho rity (NEDA) nga pinamumunoan ni President Ben igno S. Robredo han Department of Interior and Local Gov ernment (DILG) an mga alkalde palibot han nasud nga kanselaron o kon diri maghat ag hin business permits ngadto hin mga establesimiento nga diri nagsusunod han f ire safety requirements ilarum han Fire Code of the Philippines . Ginhihingita nga ine nga Laguna Lake rehabilitation plan in makakasolbar na han problema nga pagbabaha ha Metro Manila. (PIA-Eastern Samar/Ginb inisaya:DUM) <b> Ayaw igbalewara an Fire Safety Code. 2010 ha Tuguegarao City han Cagayan. Dida hin usa nga news briefing ha Malacanang. kay ine daw in gagamiton ha pagpakaupay han Laguna de Bay.

Brunei Darussalam. nga sumala pa. Cambodia. Dugang han PDEA. Lithu ania. Usahay gihapon. Thailand. hiton ika-13 hit Feb. nagsering hi Presidential Spokesp erson Edwin Lacierda nga unta magpartisipar hine dinhe nga mga pasundayaga an mg a Pinoy agud madugngan pa an pagtagad han aton kultura han aton katawhan partiku larmente ha mga local nga mga produkto ug talento. ginsisiguro na daw nga sayod an mga transaksyones hine nga organisasyo n ngan magin tangkod an mga palakat han mga papaliton nga mga ekipahes ug mga ma teryales para han ultimo nga sundalo ngan igsisiguro daman nga makaabot gud ha i ra. ngan iginpapasabot daw daman ni Ochoa nga gaga miton daw han goberno an mga katigayonan agud la matagan proteksyon an sugad nga mga tawo basi man hira magpadayon han pagbulig han goberno nga hikit-an an kama tooran. George Rabusa. Visayas ug Luzon. ngan nagbutang na daman hin mga mekanismo agud matagan proteksyon an Armada Pwersa tikang hin m ga abusado nga opisyal. Ngani an iba in na atubang na ha sirot nga kamatayon. Vietnam. maaram. usahay an usa nga Pinoy in ginpapadara hin epektos nga diri maa ram han sulod hini nga ilegal nga droga. Kay kun hin-o man daw an nakasupa k han balaud in magbabaton manta. kay kakarag man daw han ira mga sakripisyo nga madepensaran la an nasud. An ha Mindanao. in m agpapakita man gud hin damo nga mga talento tikang ha mga rehiyon ug mga nasud n ga magtitirig-ob para hine nga dako nga selebrasyon. Singapore. Col. in bubuhaton didto ha People’s Park ha Davao City hiton ika-6 hit Feb. Kundi ginhangyo daw ni Ochoa ha mga sundalo nga magin mabinantayanon ug igreport ha ira in ano man nga dire sakto nga paggamit han mga opisyales han pondo han m ilitar. Labot pa.Andam na daw an ngatanan para han kanan nasud pagsaurog han kanan yana nga tuig selebrasyon han ika-20 ka tuig han National Arts Month pinaagi han pagbubuhaton nga Philippine International art festival. An pasundayag in gin-oorganisar han National Commssion for Culture and Arts (NCA A) nga nagsering pa.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart)) <b>Pahayag ni Sec. Ha kabisayaan naman in ha Baco lod Provincial Capitol.(PIA-Samar/Trans . Ubos daw ine panginginanohon ug iimbistigaran. Ha usa nga harampang han duha nga ahensiya ha Iloilo han yana nga semana. Ochoa parti han daw korapsyon ha military</b> Maaram na daw an administrasyon Aquino parti han sitwasyon ha Armada Pwersa han Pilipinas kasumpay han igin-aalegar nga mga tinuyaw nga hindadabihan pa daman hi n mga hagtaas an ranggo nga militar. iginpa sabot han PDEA ha PIA ug pira nga private media ha Iloilo . nahuhu . Indonesia. ug anay Stat e Auditor Heidi Mendoza tungod han ira paglutaw agud matagan lamrag an mga iginaalegar nga korapsyon ha militar. Makikiselebrar daw hine nga mga pasundayag an mga talento tikang ha Japan. Damon a daw ha ira nga mga nging biktima in aadto preso ha iba nga nasud ug naku kurian an gobyerno pagsalbar ha ira. Alice E. han makaharadlok nga nahitatabo han mga Drug Courier. Bug-os daw nga nasud an pagsaurog hine nga selebrasyon kundi tatagan pokus an mg a lugar han National Capital Region. Nicart) <b> Kampanya ala kontra Drug Courier program bahin impormasyon ginpakusog</b> Pakukusgon han Philippine Information Agency (PIA) ngan Philippine Drugs Enforce ment Agency (PDEA) an pag-inpormar ha katawhan paghatag suporta han kampanya ala kontra Drug Courier. Dire daw tutugutan han administrasyon Aquino nga madum-itan an ngaran han mas da mo pa nga kasundalohan han pipira la nga de-ranggo nga mga opisyal. Kan Ochoa daw ginsaluduhan hi Col. Mindanao. Ba guio hiton ika-20 hit Feb. Taiw an ug United Arab Emirates. an panggobernohan Aquino in nagbuhat na hin mga pit ad agud la mapatuman in pira nga reporma ha militar nga sistema. Dida hin usa nga press briefing ha Malacanang. Tikang daw han una nga tuig. ug an ha Luzon ha Burnham Park. Antonio Lim. Gin-abrehan na daw an pasundayag hadto pa han ika-30 han Enero ha National Capit al Region sumala kan Lacierda ha Rizal Park. an tema han selebrasyon in “Ani ng Sining”. ugaring dara han dako nga salapi nga iginhahatag.

Ochoa Jr. Singapore . Adton mapapamat ud-an nga sinupak han balaod in mamamaton’ dugang pa niya. Matambong hini nga festival in mga artists tikang ha Japan. Fabia. Jr.gay ine. nagging bisita an PIA Director General Atty. PIA Visayas Regional Directors h an Regions 6.’ dugang pa ni Ochoa. Siring han Executive Secretary nga hi President Benigno Aquino III in hul-os nga maaram han kabutangan han Armed Forces of the Philippines (AFP) kasumpay hini n ga mga alegasyon diin an anay mga heneral in nagbursa hin milyones tikang ha pun do han military. an Aquino administration ug an AFP in nagpahamtan g na hin mga mekanismo agud mapanalipdan an kaban han AFP tikang hin pangabuso n gan sugad man maginklaro ngan tapuran an mga transaksyon. Komo an PIA an information arm han gobyerno. anay bu dget officer ha AFP. Col. anay state auditor Heidi Mendoza. Brunei Darussalam. Fabia in nagpahibaro nga gagamiton han mga taga PIA an ira kalugaringon nga yinaknan ha paghimo hin radio plugs aber maging mahi nungdanun ngan mas maayon an pag intindi han mga tawo. Dida pa han naglabay nga tuig. iginpapatapod hini nga administrasy on nga bubuhaton an ngatanan pagpanalipod han institusyon han militar. D iri ta igbabaliwara an ira mga sakripisyo. Gutierrez. Dida han pakig-atubang ha mga media ha Malacanang. PDEA 6 Direc tor Paul Ledesma.“Ani ng Sining. Thailand. ngan masiguro nga duma ngat ha mga sundalo an nga suplay ngan higamit para gud ha ira. Cambodia. . “Ngatanan hini nga alegasyon in panginginanoon ngan iimbestigaran. Aton gink ikilala an kaisog ngan an amot han aton kasundalohan diin nag-ukoy ngan namatay ha ngaran han kagawasan ngan demokrasya. “Ha aton mga tropa ngan han katawhan Filipino.” siring ni Ochoa. An PIA Director General Jose A. (PIA-8/ldl) <b> Mga Pinoy gin-adga nga dumuyog han pagtigaman han Nat’l Arts Month</b> Andam na an ngatanan han pagtigaman han kultura ngan talento han Filipino yana n ga Pebrero kasumpay han pagsalin-urog han kanan nasud ika 20 anyos nga National Arts Month pinaagi han Philippine international art festival. ngan Lt. Vietnam. Iya gindayaw an whistle-blowers nga hira retired Lt. Jose A. (trans PIA-E Samar ) <b> Ochoa nagsaad nga proproteheran an institusyon han military</b> Ginpatapod ni Executive Secretary Paquito N. Taiwan. Indonesia. siring ni Ochoa. Col. PDEA Director General UndersecretaryJose S. An selebrasyon in pagbubuhaton ha bug-os nga nasud diin mapokus . PDEA Director Gladys Rosales. “Diri igtutugot hini nga administrasyon an mga sukwahi nga binuhatan han pipira ng a anay mga opisyales han military diin nahikakanit hin dagko nga kantidad hin pa ngurakot basi la mabutang ha kaalo an yinukot-yukot nga ‘men and women in uniform’ k anay nagta-on han ira kinabuhi ha pagdepensa ngan pagpanalipod han aton nasud. Antonio Lim han ira “tipaunhan nga pagpitad paglamrag han mga alegasyon hin pangurakot ha mil itary. Lithuania. 7 and 8. dida han Biyarnes an trop a han goberno nga an administrasyon ni Aquino in naghimo nah in mga pitad agud m aprotektahan an military institution ha butnga han mga elegasyon hin pangurakot ala kontra hin mga hagtaas nga opisyales han armada pwersa han Pilipinas.” Inapelar liwat hi Ochoa ha kasundaluhan nga magin“ikmat ngan ireport an di tama ng a paggamit han pundo” han ira mga labaw.” in ungod nga magpapamatuod nga ani para han sining diin yinukot-yukot nga local artists ngan cultural work ers in magkakatitirok tikang ha iba-iba nga nga dapit han nasud para han pinakad ako nga selebrasyon yana.” ngan ipatapod ha ira nga “iaasemble hini nga goberno an mga resources hini b asi maseguro an ira katalwasan basi magpadayon hira nga bumulig pagbiling han ka matuoran. Salit ginpapahimatngon an mga Pinoy nga may mga paryente ha abroad nga maghirot gud. igin kasugbong ini han PDEA ha comm unication and information aspect han programa ha ira mga probinsya. nag-agda hi Presidential Spok esperson Edwin Lacierda ngadto han mga Filipino nga umapi han festival nga gin-o rganisar han National Commission for Culture and Arts (NCAA) agud mapadukwag pa an sining han Pilipinas sugad man an pagtagad han publiko han local nga arte nga n kultura Siring han NCCA. Ha paglansar han programa. an tema han festival -. ngan United Arab Emirates. George Rabusa.

13 ha Bacolod Provincial Capitol. 2010. an Summary Hearing Officer in nagresulba nga an ginp atawag in nahisabutan nga mabaton hin kaso administratibo para hin Serious Negle ct of Duty (AWOL) ngan gintagan hin penalidad nga amo an pagpaiwas ha serbisyo h an kapulis epektibo Disyembre 21. usa nga isla han Talalora. sering ni Philippine National Police (PNP) Rehiyon 8 Director Arthur Revilla . Samar ) <b> Pulis nga nadakpan nga may ilegal nga druga pinaiwas ha serbisyo – PNP</b> Hi Elmer Ampong in pinaiwas ha iya serbisyo bali pulis epektibo Disyembre 21. Ha ginbuhat nga imbestigasyon han DOH pinaagi kan Boyd Cerro. ngan. Matapos an Summary Hearing. Padayon an pahinumdum han DOH nga maglikay han mga water-borne diseases sama han diarrhea.(PIA-8/ trans NB Quirante PIA -E. regional director han DOH in nagpahimatngon ha p ubliko nga maghirot gud aber malikyan an mga sakit nga dara han duro nga uuran. Sugad man.460-M pinaagi han 4Ps ngadto ha 449 nga mga pamilya h a San Miguel. kun diin na gmamando nga hiya in umatinder han summary hearing ngan magsumite han mga kaanga yan nga mga dokumento nga may kalabutan ha iya administratibo nga kaso. ini in pagbubuhaton ha People’s Park ha Davao City hit Feb. an DOH in naghatag gihapon hin mga bulong ngan intravenous fluids. Amo nga maski ano nga sumat nga an organisasyon han kapulisan in may kalabutan h an ilegal nga mga aktibidad nga may kalabutan ha druga nga nakakadaut han integr idad han PNP in diri kaangayan ngan waray basihan. Para ha Mindanao. Hi Department of Social Welfare and Development (DSWD) 8 Director Leticia Corill o in nagsiring nga nagin Pasko dida han Pebrero para han 440 nga mga pamilya nga nagpakakarawat han benepisyo nga usa katuig nga cash nga alokasyon tikang mismo . an grand opening program para ha National Capital Region in ginbuhat hadton Enero. Mindanao. usa nga nurse. Palo. ngan Luzon. Mahinunumduman dida hin usa nga pasamwak nga usa nga taga Sinirangan Samar nga p ulis in nadakpan han mga taga Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) mahitung od hin pagkadara hin cocaine nga gintutuohan nga kaparti han dako nga bagahe hin druga nga ginhulog ha kadagatan han Sinirangan Samar dida han Disyembre 2009. an Grand Openin g Program ha Luzon in dida naman hit Feb. dugang pa ni Director Revilla .460-M an iginpagawas nga kantidad dida han Pebrero 3. Campetic. Ginklaro ni Director Revilla nga gindesisyonan na an kaso administratibo para ha n Serious Neglect of Duty (AWOL) nga iginsampa kuntra kan PO2 Elmer A. 20 10. Ini nga insidente in nag duso han DOH nga magpagawas hin pahimatngon ha barangay nga pakaladkaran gud an tubig nga irimnon hin pira ka minutos aber masiguro an iya kasalbar hin makakadaot han lawas. Leyte. Leyte</b> Maabot P5. Feb. 30 ha Rizal Park. leptospirosis ngan dengue. 6. (PI A-8/ldl) <b>DOH-8 nagpahimatngon han mga sakit nga epekto han babaha</b> TACLOBAN CITY . Ini nga mga pahimatngon in igin padayag ha publiko. ha Visayas naman pagbubuhaton an Grand Opening Program hit Feb. Leyte. Samtang hi Dr. (PIA 8/maa) <b> Gobyerno nagpagawas P5. 20 ha Burnham Park ha Baguio City. Edgardo Gonzaga.National Capital Region. Sumala kan Lacierda. Sering niya nga pira na nga mga patawag an ginpadara kan PO2 Ampong. influenza. Mahitungod hini usa nga ex-parte proceeding in gindumara. Ngatanan nga pahimatngon in gindumara pero waray la gihapon resulta. Leyte. Visayas. hir a in nakadiskubre nga usa nga contaminated spring in gingagamit nga surok hin ir imnon hin sobra mil nga residente. Usa hini an report nga tikang ha Samar nga nagsabi han kasakit hin porlomenos 17 nga residente han Barangay Tatabunan . Ampong ng a anay naka-assign ha Regional Headquarters Service Support Group Camp Kangleon.ha upat nga lugar . Samar nga ape ktado han cholera. 2011 ngadto hin maabot 449 nga mga pamilya nga nagpakabenepisyo han Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) ha San Miguel. 5 (PIA) – Nagpagawas an departamento han panlawas (DOH ) hin mga pahimatngun hin mga sakit nga durot han sobra nga uuran ha Eastern Vis ayas.

Brgy.100 ngadto hin maabot 83. inabot na hin P383. nutrisyon ngan edukasyon lab-i na gud han mga kabataan nga naedad 0 ngadto ha 14 anyos.745. ( PIA8/maa) <b> DAR naglunsad hin ‘one stop shop’ para han mga business-minded nga mga parag-uma </b> Naglunsad kakulop nga adlaw an Department of Agrarian Reform o kon (DAR) han ira bag-o nga programa nga “one stop shop” ngadto han mga business minded nga mga parag -uma nga kon diin an katuyuanan hini amo an pagbulig hadton mga kooperatiba han mga agrarian reform beneficiaries o kon (ARBs) para abir mabuligan hira hin pagt uroy hiton ira kadugangan nga mga pondo nga ira ignenegosyo. Hi Director Corillio in nagsiring nga amo ini an pinakauna nga higayon nga an mg a benipisaryo han 4Ps in natagan han ira cash nga alokasyon nga siring niya para han bug-os nga tuig han 2010. an Kabalalahan nga parte ha may Buenavista-Bunaguit Road ng an Brgy. Labot la kan Director Corillo.han mga magtratrabaho han Landbank. in nakadto gihapon dida han okasyon hira Landbank Manager han Ormoc Vicky Diaz. Dankia ha may Butuan City-Malaybalay Road ha Butuan City en diri gihapo n naaagi-an tungod hin mga parte han kalsada nga ginbaha-an. an DSWD 8 in nagpagawas na hin matotal P127. Candido) <b> Danyos ha imprastraktura dara han uuran.7 milyones nga danyos ha imprastraktura ha Visayas ngan Mindanao durot han uraura nga uuran.000 nga mga nagpakabenepisyo ha rehiyon. Segun kan DAR Secretary Virgilio delos Reyes . 2010. makahatag hin panguna nga edukasyon. Brgy. E. Prosperidad. SB Chikay Esperas ngan Board Member Roque Tiu nga nagreprese ntar kan Gobernador Carlos Jericho Petilla. nga gin-iimplimentar han DSWD. Anibongan. Bise-Alka lde Chad Lapidario. an kahilab-an han kalsada ha may Sampinit- . An nasabi nga center in pwede gamiton han mga parag-uma pinaagi han livelihood s eminars ngan workshops nga kon diin makakabulig ini kon magtindog na hira hin mg a negosyo. (PIA. Samar. Lakip hin mga parte hin mga kalsada dida han probinsya nga diri naaagi-an amo an ha Barangay Sto. Nagdugang pa hin pagsering hi Delos Reyes nga an DAR-Bureau of Agrarian Reform B eneficiaries’ Development (BARBD) in naglunsad han “enhancement of village level pro cessing center” para iton mga farmers’ cooperatives magnegosyo hiton ira karuyag nga ignenegosyo. nga ini nga programa daman in may panuyo nga mabuligan an mga ARBs pagkuha han ira importante nga mga papeles sug ad han business and license permits ngadto han mga hindadabihan nga ahensya han gobyerno. Pinakagrabe daw hini nga naapektaran an probinsya han Agusan del Sur kon diin inabot hin P96 milyones an danyos ngada han ira kakalsadahan ngan m ga tulay. in usa nga estrat ehiya han gobyerno nasyonal pagpa-ubos han kakablasan kun diin naghahatag hin bu lig nga cash para ngadto han gikakablasi nga mga pamilya para mapa-uroupay an ir a panlawas. Alkalde han San Miguel Prospero Brazil. Ha Agusan del Norte. Mapauruupay an Maternal Health. An kanan gobyerno nasyonal 4Ps. ngan an Social Development para mapuypoy an sunodsunod kakablasan han pamilya pinaagi hin paghatag hin igkakapit al. Niño. Ha Surigao del Sur. translated by: S. Berseba ngan Bayugan ha may Bayugan-Calaitan-Tandag Road . Dida han Disyembre 14. sarado ha mga motorista an Tago-San Miguel nga tulay ha may Gamut-San Miguel nga kalsada tungod hin karuba hin parte han straktura ngan pund asyon hini. pagpuypoy han sobra nga kakablasan ngan gutom . An una amo an Social Assistance nga naghaha tag hin cash nga ayuda para ngadto han kablas para mabaton an ira panguna nga pa nginahanglan o pagpa-uroupay han ira kahimtang. patas nga pagtratar han babaye ngan lalak i. An 4Ps in mayda duha nga mga panuyo. Menusan an kadamo han kamatay han kabataan. Dida han Surigao-Davao Coastal Road .7M</b> Nahitala han Department of Public Works and Highways (DPWH) en kantidad nga P383 . Los Arcos ngan Sitio Magsaysay ha may Awa-A zpetia-Lianga Road . An 4Ps in nakakabulig para matapo an kanan nasud pagpatapod nga matapo an Millen nium Development Goals nga amo an.

Unaban-Pocto ngan an tulay han Badjang en diri gihapon naaagi-an tungod han pagb aha-i. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya: DUM) <b> Siyahan nga hugpo hin mga Pinoy nga manngunguli ha nasud. 23 nagrerebokar. Han mga aada na ha husto nga pangidaron. kondi mayd a gihapon panalagsa nga saramok ngan pagtikadamo han mga nagkakadisgustado. Ha Leyte. Panhagdaa n. Nagpapabilin an sagdon han embahada ngadto han mga Pinoy nga aadto ha Ehipto nga diri la anay magginawas. An tagsa-tagsa nga rehiyonal ngan pandistrito nga mga buhatan han DPWH en nagpad ara na han ira mga tawohan sugad man kagamitan agud magdumara hin panngayad ngan paghawan hin kalsada nga ginparikan hin tuna. Nipa. surundanon. Ginbubuligan an gobyerno han Pilipinas dida hini nga panlimbasog han k onektado ha United Nations nga International Office of Migration (IOM). An E. Palapag. Pampang ngan Lapinig. puede daw hira igtabok o igbalhin la anay ngadto han kahagrani nga mga nasud o kon puma-uli ha Pilipinas. Waray pa hibaro-i kon san-o iton masunod nga pagkaabot hin mga Pilipino tikang h a Ehipto. didto ha Cordillera Administration Region. Ginkokomponer an grupo hin 13 nga kababayin-an. an Tiiwan nga parte han Bana ue-Hugduan-Benguet Boundary Road en diri pa gihapon ginpapaagi-an tungod hin mga pagparik hin tuna. Sitio Malabago. an Presidente naghatag direktiba san Department of Environme nt and Natural Resources nga tuokon an pag isyu sin logging contracts/agreements san ngatanan nga natural ngan residual nga kagurangan sugad san Integrated Fore st Management Agreements (IFMA). Mahimo tumawa g an mga Pilipino nga aadto ha Ehipto han embahada han Pilipinas ha Cairo kon ma gdesisyon man hira pagbaya ha nasud han Ehipto. Socialized Integrated Forests Management Agreem . likayan an mga panpubliko nga mga lugar ngan an paghid abi hin politikal nga mga aktibidad. Bisan kon ha pag-ebalwar han Department of Foreign Affairs (DFA) nga diri gud ka barak-an iton situwasyon yana ha Ehipto. Samtang. nagsering gihapon an DFA nga kon mayda man mga Pilipino didto nga naghuhunahuna nga namemeligroso hira. an Tebangco-Catmon-Manlawaan-Gimarco Road ngan Cabungaan-Tabunok-Consu egra Road en makuri maagi-an tungod hin butak-butak nga kalsada. ngan mga pinanpahamtang nga mga palisiya nga na sukwahi san Executive Order. magikan ha Cairo h iton Sabado</b> Nakatalaan gumikan ha Cairo tipa-uli ha nasud hiton Sabado en siyahan nga hugpo hin mga Pilipino nga boluntaryo nag-aplikar para han repatriaton program han gob yerno.O. may mga parte han Pangpang-Palapag-Gamay-Lapinig Road ha Nor thern Samar en diri gihapon naaagi-an tungod hin pagpariki ngada hini hin kababt o-an ngan katuklap han kalsada partikular na an didto ha Nipa-Mapanas. An mao nga pitad ni Mubarak en nagpakalma han mga protesta. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:D UM) <b> Aquino ginpirmahan an E. nga linusad na ha iya katungdanan ha pagbaton han igin-aaro han mga Ehi ptohanon. ba laudnon. Sa pagpirma san EO. pinanbutangan na hin warning signs an apektado nga mga kalsada para m akaghirot an mga motorista han peligro ha unhan. lima nga kalalakin-an ngan hin s iyam nga menor de edad pa. Numero 23 pagdeklarar moratorium san pangutod kah oy ngan pagtindog anti-logging task force</b> Si Presidente Benigno Simeon Aquino III nagpirma sadto nga Martes nga adlaw san Executive Order Numero 23 pagdeklarar moratorium san pangutod kahoy sa ngatanan nga kagurangan ngan pagtindog san anti-logging task force.O. gintututokan hiton gobyerno han Pilip inas an katalwasan ngan seguridad han mga igkasi-Pilipino. Ha Eastern Visayas. nag-amyenda ngan nagmomodipikar san ngatanan nga EO. An mga pagprotesta en kontra han rehimen han presidente han Ehipto nga hi Hosni Mubarak. Segun kan DFA spokesperson Eduardo Malaya. Nag-alutaga an DFA hin P25 milyones para han repatriation program. Sugad man. Ini en ha luyo nga an mga pagprotesta ha Ehipto en kinalma na. ngan ira paniningkamo tan nga mahi-uli ha Pilipinas adton karuyag umuli. tulo en mga nurse tikang ha Dar Al Fouad Hospital ngan an iba en mga estudyante ha Al-Azhar University ngan hin mga kabulig ha panimalay.

An DBM mahatag sa DENR sin 10 Milyones ka pesos bilang inisyal nga budget para s an Task Force ngan an pagpagawas san kadugangan nga pondo in igkikinahanglan pa san aprobal san Presidente. San Policarpo ngan Sula t ha Sinirangan Samar. Chief s an Philippine National Police ngan Chief of Staff san Armed Forces of the Philli pines o an kanra representante. silvicultural treatment ngan sa pareho nga paggamit. CBFMAs. Ju lita. San Isidro. Las Navas. pasabot ni DSWD Assistan t Regional Director Jaime Eclavea. Regional Information Officer han DSWD nga an Makamasang T ugon in usa nga gius pagpauswag kun diin an gius pantawo in gindudumara para mag plano. Tarangnan. Mahaplag. (PIA 8/maa) <b> P-Noy gin-aadman nga gin-rerepaso an mga bakante ha COMELEC ngan COA</b> Gin-aadman ngan gin-rerepaso ni President Benigno C. 2011. Margarita. Javier. Durante hin usa nga media interview. Mayorga. La Paz. Status Report on Sustainability Plan. Pinabacdao. Leyte.ents (SIFMA). p ero kinahanglan an ngatanan nga ginamit nga kahoy sa DPWH igbabalik ngadto sa DE NR para san tama nga disposisyon. Mabulig liwat ini sa DENR pag implementar san mga balaudnon nga may kalabutan sa n palibot o environment. pagpreparar sa n lugar nga pagtatanuman. Sering ni ARD Eclavea nga an 26 nga mga bungto amo an Bato. Sering ni Vina Aquino. ngan iba pa n ga ginkasarabutan/kontrata nga yaun logging components sa ngatanan nga kaguranga n sa bug-os nga nasud. ngan iba pa nga kontrata o ginkasarabutan i n kinahanglan i-rebista ngan ig ebalwar san DENR ngan dagmit nga i-terminate an kontrata sadton nagbayolar sin makaduha nga beses subay san ginkasarabutan dida san mga kondisyones. An DENR Secretary an malingkod bilang Chair san Anti-Illegal Logging Task Force ngan an mga myembro mao an mga Secretary san DILG ngan National Defense. an pagkunberte r tikang ha KALAHI-CIDSS: KKB modality ngagdto ha Makamasang Tugon in magigin ma dali. An Task Force in ginmamanduan nga manguna san kampanya san anti-illegal logging nga maseguro an implementasyon san Executive Order sa ilarum san superbasyon san DENR. Jipapad. ngan para ha probinsya han Biliran. nga natikang ha mga probinsya han Leyte. Pambujan ngan Silvino Lobos ha probinsya han N orthern Samar. ngan han Sta tus Report on Compliance kaupod han KC Exit MOA. pasabot han Department of Social Welfare and Development (DSWD) han rehiyon 8. Ha pag-implimentar han usa ka-tuig nga Makamasang Tugon modality. Community-Based Forest Management Agreement (CBFMA). mag-implementar ngan magpadalagan han mga proseso pinaagi han mga nakatal aan nga kaangayan buhaton dida han proyekto. dugang pa ni ARD Eclavea. Capoocan. Kananga. An 26 nga mga bungto. Biliran ngan Sama r. Sta. in nag-implimentar han KALAHI-CIDSS Project ngan an mga lokal nga pangobyerno han kaupod an mga community volunteers in mag-aram na han mga proseso han KALAHI -CIDDSS ma didto ha probinsya. an DENR gin didid-an liwat pag isyu ngan pag renew sin mga permit pag -utod kahoy sa kagurangan labot la kon ini gagamiton sin pag pahaluag san dalan nga gagamiton san Department of Public Works and Highways (DPWH). Sugad man. hi President Aquino in nagsering nga may-ad a por lo minus mga 20 nga mga kandidato para han posisyon nga Commissioner dara . Tabango ngan Tabon Tabon ha probinsya han Leyte. Ini in mas magpapauro-upay han implimentasyon han bag-o nga pagpauswag han kahimtang han katawhan kun ini nga mga bungto in preparado na han mga ginahangl anon para han proyekto dida o antis han Pebrero 5. (PIA-Northern Samar/Ailene Diaz) <b> 26 nga mga bungto han EV nalalantaw han DSWD para ha ‘Makamasang Tugon’</b> Biente-sais nga mga bungto ha Sinirangan Bisayas in ginkukunsiderar para han kan an gobyerno nasyonal Makamasang Tugon Project. Paranas. SIFMAs. an mga bungto han Naval ngan Cabucgayan. ng an Villareal ha probinsya han Samnar. ha bungto o ha barangay. Aquino III an halipotay nga listahan para han duduha nga bakante nga Commissioner ha Commission on Election s o kon(Comelec). An ada na nga IFMAs. Ini nga mga bungto in kinahanglan nga andam na han ira 2009 Local Government Pla nning and Management Systems. Can-avid.

Department of Interior and Local Government (DIL G). partikularmente di . Ginpili daw an mga benepisyaryo base han han datos han National Statistical Coor dination Beneficiary ngan dire daw kinahanglan magbayan in pobrehanon nga pamily a para la mahilista ha mga benepisyaryo han CCT. Nagsering pa daw hi President Benigno Aquino nga importante kaupay nga pamatuman hin hol-os an CCT para matagan solusyon an ura-ura nga gutom ug kakablasan han milyon milyon nga pamilya Pilipino. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> DILG chief naghahangyo ngadto ha mga barangay officials nga suportaran an na tional anti-drug campaign</b> Naghahangyo hi Interior and Local Government Secretary Jesse Robredo hadton Miye rkoles nga adlaw ngadto han mga local government units o kon (LGUs). Samar. nagsering hi DSWD Secretary Dinky Soliman nga han bulan han Desyemre nakaserbe na an goberno hin m aabot un milyon nga pamilya hine nga CCT. National Police Commission (Napolcom). Ha luyo nga bahin naman. an Presidente in nagdugang pa hin pagpah ibaro nga may-ada daman lima nga mga kandidato para naman han posisyon nga na ba kante ha Commission on Audit (COA) nga kon diin dara ini daman han pagretiro ni (COA) chief Reynaldo Villar kakulop nga adlaw. p agkastigo ha mga barangay officials labi na gud kon an usa nga barangay official in dumire pagtestigos han kanan gobyerno anti-drug campaign. Hi Robredo in nagsering nga it iya opisina in andam magpatuman hin mga balaud. An mga biktima nga hira Venson Evangelista ngan Emerson Lozano ngan kaupod hini nga hi Ernane Sensil en nahisumat anay nga nawawara kataliwan makigkirigta han m ga kliyente. An Presidente in padayon daman gin-aadman ngan gin-rerepaso an halipotay nga lis tahan para naman han hataas nga posisyon han COA. Sumala ha iya mayda daw 20 mil nga natastas nga pamilya ha listahan tungod kay d ire man hira ungod nga mga pobrehanon. National Bureau of Investigation (NBI ). hi Comelec Chairman Sixto Brillantes in nag swestyon han Presidente nga konta in usa ha ira nga mapipili nga Commissione r in Information Techonology (IT) expert dara ini kay iton aton eleksyon ha aton nasud in automated na.ini han pagretiro nira Comelec Commissioners Gregorio Larazabal ngan Nicodemo Fe rrer. Samtang. Candido) <b> CCT nagigin malinampuson</b> Nagigin malinampuson daw an programa han goberno ha pagtaga Conditional Cash Tra nsfer (CCT) samtang ginsisiguro han Department of Social Welfare and Development (DSWD) nga an ungod nga mga pobrehanon an makakarawat hine nga programa. Sigun han Presidente. Nakarawat daw hin 600 nga mga text messages kada adlaw parti hin mga pamilya nga dire takos igbulig ha listahan han mga kablasanon nga makakatagamtan han CCT. (PIA-E. nagsering hi Presidential Communications Development and Strategic Planning Office (PCDSPO) Secretary Ram on Carandang nga an mao nga grupo en igkokomponer hin mga representante tikang h an Department of Justice (DOJ). particularm ente ha mga barangays. Duha nga ahente hin sarakyan an ginpanmatay kataliwan makigkirigta hin waray pan hikilal-i nga mga tawo nga pumapel komo pumapalit. Nagsering hi Carandang nga inisyatibo han DILG ngan DOJ an pagporma han mao nga grupo. PNP ngan han National Prosecution Service nga amo an magdudumara hin imbestig asyon bahin han mga aligasyon nga mayda mga opisyal han pulisiya nga nahidadabi dida han insidente hin panmatay ngan carjacking. para suportaran an kanan gobyerno anti-drug campaign. (PIA-Samar/Trans/AENicart) <b> Magpoporma an gobyerno hin gintampo nga grupo nga mag-iimbestigar han carjac king</b> Magpoporma an gobyerno hin gintampo nga grupo nga mag-iimbestigar han carjacking Usa nga gintampo nga tag-imbestigar nga grupo nga matutok pagsusi han gin-aaliga r nga paghidabi hin pira nga mga tawohan han Philippine National Police (PNP) di da hin mga carjacking ngan panmatay nga natabo han naglabay nga bulan. ha pagkayana padayon niya gin-aadman ngan gin-rerepaso an mga kandidato. translated by: S. ha pareho nga media interview. Dida han media briefing ha Malacañang hadton Miyerkules. Dida hi press briefing ha Malacanang han nakalabay nga adlaw.

Nagdugang pa hi Robredo hin pagsering. Ini in ginpasabot han kanan Tacloban GSIS manager Vilma Fuentes kun diin sering niya nga sugad han una nga tuig. Samtang.00 ha kada semestre. Samar. pictures ngan Enrollme nt Assessment Form (kun mayda na). translated by: S. nga n binulan nga P2. mag-suspendi ngan mag-tanggal hin mga local government official .000. Sering niya nga ngatanan nga mga meyembro han GSIS in kwalipikado pag-apply ha p inakahirani nga opisina han GSIS. An mga palaran nga magdadaug dida hit paraffle in makakadara hin bali usa nga scholarship nga pwesto nga nakatalaan dida han l ugar kun diin gindumara an pagbunot. Robredo. An DILG in nagpadara na hin usa nga team ngadto ha PDEA office para paghiruhiman grawan kon ano pa nga mga pitad an paghihimuon agud mas mau-uroopay pa an pag-im plementar han nasabi nga kampanya. Operations Sector. Sumala kan DILG Secretary Robredo.000 nga stipend. ngan 43 s lots para ha Mindanao.ph. An mga nomination forms in makukuha ha GSIS Regional ngan Branch Offices o pwede madownload tikang ha website. An mga magdaraug para han scholarship grant in pagpipilion pinaagi hin electroni c raffle kun diin matistigo an mga GSIS Representatives nga natikang ha HR-Admin . An GSIS Information Technology Services Group (ITSG) in maghihimo hin GSP Databa se para han mga aktibo nga meyembro han GSIS nga updated it premium payments par a gamiton dida han electronic raffle draw. an iya Information Sheet nga mag-uupod hin 2 nga pinakabag-o nga 2 x 2 I. duha kagatos (200) nga mga scholarship nga pwes to in ighahatag ngan igdidistribwer ha bug-os nga nasud basi dida han kanan GSIS gintalaan ha kada rehiyon. An kwalipikado nga mga meyembro han GSIS in pwede makakuha han application form tikang ha maski diin nga opisina han GSIS o pwede gihapon hera magdownload tikan g ha GSIS website nga amo an www.D.gsis.da han pag-implementar han pag-turoy ngan pag-aresto kontra han mga gintatahapan nga mga drug pushers ngan drug dens dida han tagsa-tagsa nga lugar. Aquino III nga tagan gud hin atensyon labi na han natikadamo nga mga illegal drug prob lem ha aton nasud. hiya in nagpagawas hin warning dara hin mga r eports nga tikang mismo han Philippine Drug Enforcement Agency o kon (PDEA) nga may-ada mga barangay officials labi na didto ha Metro Manila nga na dire pagtest igos hini nga nasabi nga anti-drug drive. dugang pa ni Sec. An mga mapipili in tatagan hin usa ka-slot para han scholarship dida han lugar k un diin gindumara an paraffle. (PIA-E. upod na dinhi an mga barangay officials nga magpapabaya hit iya trabaho. An mga benipisyo nga matatagamtaman han kada makakadara han scholarship slot in nag-uupod kun pira an aktuwal nga baraydan han tuition ngan mga turotalagudti ng a mga baraydan ngadto ha maximum nga maabot hin P20. (PIA8/maa) . Candido) <b> Aplikasyon para han 2011-2012 GSIS Scholarship Program nagtikang ha Pebrero 1 ngadto Abril 29</b> An pagpasa han mga aplikasyon para han Government Service Insurance System Syste m (GSIS) scholarship nga programa para School Year 2011 ngadto ha 2012 in nagtik ang dida han Pebrero 1 tubtub ha Abril 29. An meyembro nga nakadara han slot o an nagdaug in tatagan hin 30 ka-adlaw tikang dida han adlaw han kapublikar han mga nagdaug dida ha mga mantalaan kun diin ma sumite hira han Nomination Form ngan iba pa nga mga ginkikinahanglan nga nag-uup od han Certified True Copy han Birth Cirtificate han nagdaug. nga under Section 60 of the Local Governm ent Code of 1991 in nagmamalatumat nga an DILG Secretary in pwede mag disiplina.gov. 64 slots para ha Luzon. Ini nga nasabi nga kampanya in usa nga prayoridad ni President Benigno C. 37 slots para ha Visayas. ITSG. hi Robredo in magpapagawas hin usa nga memorandum hit sunod nga semana ha bug-os nga nasud para pagpahinumdum han ngatanan nga mga barangay officials n ga iton anti-drug campaign in kaupod hit ira trabaho para buligan ngan assistera n an gobyerno labi na gud parte han pag-implementar han balaud han mga otoridad. ngan Commission on Audit. An kadamo han bubunoton dida han lugar in madepen de kun pira an gintalaan han GSIS para han mga meyembro dida han lugar. An kadamo han mga slot para han kada grupo amo an masunod: 56 slots para ha Nati onal Capital Region.

Matungod ha n kan Ambassador Romero kontribusyon. An envoy an ginhirang nga Ambassador of the Kingdom of Spain to the Philippines dida han Marso 2007. An tema han kanan yana nga tuig selebrasyon in nakasentro ha mahulos nga katunaa n ngan mga kagurangan mahitungod nga an 2011 amo an UN International Year of For est. an Department of Environment and Natural Resources (DENR) han rehiyo n in nakikig-urosa han bug-os nga kalibutan han kanan yana nga tuig pagselibrar han World Wetlands Day ha February 2. Pasabot pa ni Daloos nga hi DENR Regional Executive Director Primitivo C. kultura ngan ekonomiya. fashion ngan mga music festivals. Hiya in anay nagtrabaho ha Oficina de Informacion Diplomatica. Sering ni Purificacion A. Malacanan Palace nga amo liwat na mabalik na ha Espanya. hiya in naghatag hin importansya ngan hataas nga dungog para ha Pilipinas ngan E spanya. Ugsa pa hiya nagin envoy dinhi ha Pilipinas. hira Maria Molina ug Antonio Garcis-. Kaupod han Spanish envoy ha Malacanan Palace an iya asawa nga hi Soledad Lavina de Arias Romero. deputy head of mission ng an First Secretary han Spanish Embassy. partikularmente nga hi King Juan1 an nagtabag katalwasan han duha nga Pilipina pinaagi han pakipagsumpayan ni King Juan1 ha Emir ha Kuwait. Iran. soc ial. Ha sulod han upat ka tuig ha pag-estar ni Ambassador Romero dinhi ha Pilipinas. Aquino III in naghatag han Order of Lakadula ngadto han Spanish Ambassador nga hi Luis Arias Romero nga hiya iton mabalik na ha Espanya katapos han upat ka tuig nga pagigin Ambasador dinhi ha aton nasud. kultura. in nagdumara han slogan nga “forests for water and wetlands” para han selebr asyon kun diin nakasentro han importansiya han mga kagurangan. Daloos. kaupayan han kalibungan. Ha mga prayoridad nga mga buruhaton ha panahon han Spanish Presidency of the Eur opean Union ha bulan nga Enero tubtob Junio 2010 diin hi Ambassador Romero an na gin aktibo hini nga mga aktibedades. hi Ambassador Romero in nagserbe ha dirudilain nga mga Spanish diplomatic agencies ngan mga opisina. komersyo in gin-aghat nga mahimo ha aton nasud p inaagi ha pag-organisar hin kultural. Pinaagi han kan Ambassador Romero aktibo nga pagbulig nga diin an Spanish nga li ngwahe. Hi Ambassador Romero an nanginginano ha pagpaperma han 16 nga bilateral agreemen t ha mga aspeto ha agrikultura. dugang ni Daloos. (translation by dms) <b> DENR 8 nagseselebrar han World Wetlands Day</b> Ha panuyo nga maenganyo an iba-iba nga mga sektor han sosyedad nga magdumara hin aksyon nga an panuyo amo an mahibaro an publiko han balor ngan mga benepisyo ha n wetlands. Presente gihap hini nga higayon hi Secretary Alberto Romulo han Department of Fo reign Affairs (DFA). Kabakyang hi Ambassador Romero ha gobyerno Pilipinas han iya pakipagsumpayan ha mga opisyales han Espanya labi na ha paglibre han nasirutan kamatayon nga penali dad ha duha ka Pilipina nga an ngaran hira Marilou Ranario ngan May Vecina dida han tuig 2009. mahu los man o mamara. Ministerio de Asu ntos Exteriores ha Espanya. in may importante nga papel ha aton mga kinabuhi sugad han pag . An Presidente naghatag hini nga award kan Ambassador Romero dida han Martes ha Y ellow Room Premiere Guest House. Ginpasindungogan gihap hiya han malinampuson nga pag-areglar han Spanish Officia l Development Asistance (ODA) nga proyekto nga natagamtaman hin damo nga kumunid ad dinhi ha aton nasud sugad han Bicol ngan Caraga nga rehiyon. edukasyon. an W orld Wetlands Day in ginseselibrar kada ika-2 han Pebrero ha kada tuig kun diin ini in nagmamarka han pagpakita han pag-aprobar han Convention on Wetlands dida han Pebrero 2. nagin masmakusog an relasyones han Pilipin as ngan Espanya dida han upat ka tuig nga pagserbe komo Ambassador. Information Officer-designate han DENR 8. Galina to. Dugang pa niya nga gintagan hin duon ni RED Galinato nga an mga kagurangan. Jr. asya nga gin pasindungogan hiya ni Presidente Aquino. 1971 ha Ramsar.<b> Presidente Aquino naghatag pasidungog hin Order of Lakandula han Spanish env oy</b> Hi Presidente Benigno S. ngan.

Dida han alas-5 han aga nga weather bulletin.” sering n i RED Galinato dida han report ni Daloos. nagsering an PAGASA nga nahimumuta ng an mao nga LPA ha mga 40 kilometros norte han Hinatuan . nga waray gud niya nakarawat han sinisering nga patapu-an. Segun han PAGASA mayda posibilidad nga magdurot gihapon ini nga LPA hin babaha n gan mga pagparik hin tuna tungod nga naghuhulga ini pagbuhos hin darudamo nga ur an hiton masunod nga 24 oras partikular na ngada han agsob baha-on nga probinsya han Agusan ha Mindanao . Dugang pa niya nga ini nga mga aktibidad in naguupod han hag-id nga pagpasarang han impormasyon. Magigin maarupa-op man gihapon ha Luzon nga inupdan hin tarutarithi. Wildlife and Coastal Zone Management Service (PAWCZMS) han DENR in may nakahelera nga pipira nga mga aktibidad para pagselebrar han World Wetlands Day. kun diin ginproponer nga mahiupod gihapon ini bali Ramsar Wetland Site. rekreasyon. radyo ngan TV. Dinhi ha rehiyon 8. mga kabakhawan. An PAWCZMS in magdudumara gihapon hin pag-ebalyuwar han wildlife/shorebirds ngan iba pa nga may kalabutan hini didto ha Canigao. Padayon pa ni Daloos nga ginduon gihapon ni RED Galinato nga an slogan in nagdad alan para ha aton nga tagan naton hin atensyon an maghulos nga katunaan nga aadt o ha kagurangan. pabalon ng an binulan nga salapi. sering ni Daloos nga ginpasabot hi RED Galinato han ginbubuh at ha pagkayana para han Leyte Sab-a Baasin nga lugar. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Retirado nga mga hepe han AFP nagdiwara nga mayda ‘pabalon’ nga salapi nga aregl o ha military</b> Lima nga anay chiefs of staff han Armed Forces of the Philippines (AFP) en nagdi wara hadton Martes han mga aligasyon nga nagpakakarawat hira hin P50 milyones ko mo ‘pabalon’ nga salapi dida han ira panretiro ha serbisyo ha gobyerno. An gius pagrehabilitar nga gindumara hini nga wetland nga lugar in naghihingita nga mahibaro an publiko han importansya hini ha biodiversity. kampanya parti pag-edukar pinaagi han pagpasamwak ha mga mantal aan. Leyte. Nagdadahum hi RED Galinato nga an selebrasyon han World Wetlands Day in diri la makakagpahibaro han katawhan parti hini kundi magserbi gihapon nga panawagan par a gumius an katawhan para ini in maproteheran ngan masustiner an maupay nga pagg amit hini. Leyte kun diin amo an nanagbalay han gin-identify nga wetland ha Canigao Island. (PIA-8/maa) <b> LPA mahimo magdurot hin padayon nga uuran ha Visayas. Dida han committee on justice hearing han Kamara de Representantes. nga nagin AFP chief of staff tikang han Abril 2003 ngada han Okt ubre 2004. kun diin amo an panguna n ga proyekto para han Rehabiltation and Sustainable Use of Peatland Forests ha So utheast Asia. “An mga wetland in usa han nakukuhaan hin tubig. ngan pagdumara hin mga pagyakan ngadto ha mga eskwelahan nga n mga lokal nga pangobyernohan han Matalom. Island ngan Lake Bito Wetlands han MacArthur. Mindanao – PAGASA</b> Nagpahimatngon yana an Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Servi ces Administration (PAGASA) nga mahimo magdurot hin 24-oras nga uuran ha rehiyon han Visayas ngan Mindanao en usa nga low pressure area (LPA). ngan an mga benepisyo nga gindadara hini. hi Generoso Senga. pagtapo han paiba-iba nga dalagan han panahon ngan d amo pa nga iba. Nagsering pa hi Dadivas nga magigin maarupa-op ha Visayas ngan Mindanao nga inup dan hin patsarang nga uuran ngan darudalogdog nga mahimo magin hinungdan hin bab aha ngan pagparik hin tuna. Surigao Del Sur kani na han alas-2 han aga samtang nagpapabilin an hangin amihan ha Luzon. partikular na ha Agusan tungod nga harani man did a hini nga lugar an LPA. Sumala kan PAGASA forecaster Connie Dadivas. panginabuhi. pagbulig pagdara hin malimpyo nga tubig ngadto h a mga mahulos nga katunaan. Sugad man. chief of staff tikang han Agosto 2005 ngada han Hu . mga salog. dugang pa ni Daloos dida ha iya report. nagsering hi Narciso Abaya. labot la hin iba pa. dako an posibilidad nga magbubunok sakob han masunod nga 24 oras. An Information Officer in nagsering nga an Protected Areas. pagkaon.mintinar han dalagan han tubig. an i ya papel parti pagkunserbar. sering ni Daloos. Pero ini hera in kaudgan naninilikado hin pagtubo.

nga nagin chief of staff tikang han Hulyo 2006 ngada han Enero 2008. Ramos hi President Benigno Aquino III mahiunong hiton corruption ha mili tary. Samar. Mahinunumdoman nga iginbuyagyag ni anay AFP budget officer George Rabusa durante han Senate blue ribbon committee hearing han naglabay nga semana nga kinarawat hin P50 milyones hi anay chief of staff Angelo Reyes komo pabalon hini han magre tiro hadton 2001. Candido) <b> Trillanes karuyag nga mawara na iton corruption ha AFP</b> Nagpahayag hi Senador Antonio Trillanes hadton Martes nga adlaw nga karuyag na n iya nga mawara na ini nga corruption ha military nga kon diin nagserbisyo hiya k omo anay Navy junior officer. Samtang nagkita hira Sen. en upod ha iya pagbiyahe kondi an nagastos han ira pagbiyahe amo an nasud nga ir a ginkakadto-an. en nagsering nga nagbiyahe hiya ha langyaw maka-upat ka beses durante han iy a termino kondi an nasabi nga mga pagbiyahe en kasumpay hin opisyal nga misyon. Gintagan hin duon han lima nga retirado nga mga heneral nga nakakarawat hira hin lump sum nga pensyon dida han ira panretiro ngan ini daw en ligal nga mga benep isyo nga kaangayan nira makarawat tikang ha gobyerno. (PIA-Eastern Samar/Ginbini saya:DUM) <b> P-Noy dire na kaangayan pagtutdoan ni FVR----Sen. ini an nahibaroan tikang kan anay Archbishop Oscar Cruz. translated by S. Nakabati daw hiya han payola nga isyu kondi waray gud niya ini tagi hin seryoso nga atensyon. en nagsering nga nakabati la hiya han gin-aaligar nga korapsyon ha mil itar han bumutho an kaso nga plunder kontra kan anay AFP comptroller Carlos Garc ia. Drilon</b> Nagpahayag hi Senador Drilon nga dire na kaangayan pa pagtutdoan ni anay Pres. en nagsering nga mayda negosyo hin tela an iya pamilya ngan agsob hira magb iyahe tungod nga an usa han iya mga anak en konektado dida hin usa nga internati onal airline. Senga. F idel V. An mga retirado nga mga heneral ha AFP nga hira Abaya. hi Drilon in nagbali wara han reports nga may-ada daw duha nga grupo in karuyag magpatalsik han kan Aquino pangobyernohan. Kondi. Pinanhimuwa naman ni Reyes an aligasyon ni Rabusa. Santiago . pero an Presidente syempre may-ada niya ginhahatag nga mga paliseya. (PIA-E. Hi Hermogenes Esperon. Nagsering gihapon hi Rabusa nga ginhihi-araan na nga areglo ha militar an paghah atag hin pabalon nga salapi ngadto hin magreretiro nga AFP chief of staff.” ini an pamahayag ni Drilon hin usa nga media interview hadton Martes nga adlaw durante han sesyon ha senado. Nagsering gihapon hiya nga an iya asawa. en nagsering nga nagin okupado hin duro an iya panahon ha pakigbisog han mga bandido nga Abu Sayyaf ha Mindanao ngan hin pagpatuman hin mga reporma ha AFP. gintagan niya hin duon nga waray niya personal nga nahibabaro-an han tina tawag nga pabalon nga salapi para han mga magreretiro nga mga heneral. Karuyag ko kitaon an maupay nga kahimtang han mga k asondalohan”. Nagdugang pa hin pagsering hi Drilon nga hi President Aquino in may ada niya mga cabinet members nga amo an angay manginginano han nasabi nga problema. Trillanes ngan han anay Defense Secretary Reyes ha pri .lyo 2006. nga nagmangulo han AFP tikang han Mayo 2008 ngada han Mayo 20 09. ”Pamati ko dire gad kaangayan nga pagtutdoan pa an Presidente. Samtang. Hi Dionisio Santiago. usa nga retirado nga nurse ha militar. Ra mos nga hi President Aquino in manguna hin pag-imbestigar han mga anomaliya nga may kalabutan han mga anay military generals han Armed Forces of the Philippines o kon (AFP) chiefs of staff. chief of staff tikang han Nobyembre 2002 ngada han Abril 2 003. Yano ng an Esperon en tinambong hadton Martes han House justice committee hearing bahin han plea bargain agreement ha butnga han mga piskal han gobyerno ngan ni Garcia. Ini an reaction ni Drilon han paghatag hin pahayag ni anay President Fidel V. dugang pa ni Trillanes. ”An importante ha pagkayana nga mawara na gud ini nga corruption ha Armed Forces o f the Philippines o kon AFP. Hi Alexander Yano.

ginkab-ongan hin Order of Lakandula ni Aquino</b> Ginkab-ongan ni Pangulo Benigno Aquino III hin Order of Lakadula nga mayda rangg o nga Bayani an tibaya na nga Embahador han Espanya nganhi ha Pilipinas Luis Rom ero ha pagrekognisar han mahinungdanon nga nahiamot hini ngada han pagpa-uruupay pa han relasyones ha butnga han Pilipinas ngan Espanya sakob han nakalabay nga upat ka tuig. nahiundong an kinatsila nga yinaknan. Presente gihapon dida han mao nga okasyon hi Secretary Alberto Romulo han Depart ment of Foreign Affairs (DFA). Natudlok hiya nga embahador han Ginhadian han Espanya nganhi ha Pilipinas hadton Marso. (PIA-Ea stern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Mga langyawanon kanay mga visa en palsipikado. Aktibo gihapon an partisipasyon ni Embahador Romero dida han prayoridad nga mga proyekto durante han pagmangulo han Espanya han konseho han European Union tikan g han Enero tubtob han Hunyo han tuig 2010. ngan an first secretary han Embahada han E spanya nga hi Antonio Garcia. Ginhatag han Pangulo an mao nga kadungganan hadton Martes didto han Yellow Room han Premier Guest House ha Malacañang durante han panamilit ni Embahador Romero. an deputy head of mission nga hi Maria Molina. ha estilo hin panmado ngan musika. kultura. Samar. Ginpasidunggan gihapon an Embahador tungod han iya pagbulig nga maipahamtang an mga proyekto ilarum han Official Development Assistance (ODA) han Espanya ha mga komunidad ha Pilipinas. Dida han upat ka tuig niya nga panenerbihan ha Pilipinas. (PIA-E. nagkapot hin katungdanan ha maglainlain nga mga ahensya pandiplomatiko ngan buhatan han Espanya hi Embahador Romero. Candido) <b> Embahador han Espanya. kultura. Ugsa han iya panenerbihan ha nasud. pinaagi hin regular nga koordinasyon ngada han mga opisyal han Espanya. Nagdugang pa hi Trillanes hin pagsering nga hiya in natoo nga an kan anay Lt. kapaligiran. Kaupod han Embahador an iya asawa nga hi Soledad Laviña de Arias Romero. partikula r na pinaagi han paghangyo ni King Juan 1st ngada han Emir han Kuwait. Hi Reyes amo an Defense secretary han hi Trillanes in manguna han Oakwood mutiny hadton 2003 ha pagprotesta han mga gin-aalegar nga graft and corruption ha mili tary ha ilarom han pamunoan ni anay President Gloria Macapagal-Arroyo. makaka-diskobre pa kami hin damo pa nga mga instances of corruption nga ginbuhat hini nga mga tawo nga gin-aalegar. Ginrekognisar hi Embahador Romero para han iya paningkamot nga mapirmahan en 16 nga bilateral agreements ha patag han mga industriya pan-agrikultura. George Rabusa ginyakan in kamatuoran han hiya in magpadayag han mga gin-aaleg ar nga mga anomaliya nga nahinanabo ha military. ngan komersyo ha nasud. ngan kooperasyon panturismo ngan pankatilingban. labot hi n iba pa. Ngan natoo ako nga hiton tidaraon n ga semana . Hi Trillanes in natoo nga damo pa an mahipapadayag ni Rabusa kon hiya in umatuba ng ha Senate inquiry buwas nga adlaw (Huwebes).mero pala nga higayon tikang hiya mahigawas han detention cell hadton nakalabay nga tuig nga kon diin inatender hiya han una nga semana ha Senado han Senate blu e ribbon committee hearing mahiunong han plea bargain agreement ha butnga han mg a prosecutors ngan han anay military comptroller Carlos Garcia. ”Colonel Rabusa in usa nga very credible witness kay hiya in taga sulod han milita ry. Tungod han iya aktibo nga partisipasyon ha pag-organisar hin mga karisyohan pank ultura. Hiya in nagbubuhat la para han intereses han mga katawhan dire la han iya pe rsonal nga amo iton an maupay nga pagtikang. dako an nagin papel ni Embahador Romero dida han diplomatiko nga pagibirubisita han Pilipinas ngan Esp anya. ilabi na ha mga rehiyon han Bicol ngan Caraga.” hi Trillanes in nagsering. nga mapahibub-an an sirot nga kamatayon para han mga Pilipina nga hira Marilou Ranario ngan May Vecina hadton 2009. partikulamente an mga senior off icers durante han panahon ni PGMA. 2007. translated by: S. Co l. Ginbuligan niya an gobyerno han Pilipinas. e dukasyon. paglalanaton han BI</b> Iginpasamwak han Bureau of Immigration (BI) an paghiporma hin espesyal nga grupo nga asay an maghihikay hin mga ebidensya ngan magpapabakod hin mga kaso kontra .

Aghat niya. kapobrehan. An DFA nagpadara liwat ngadto staff tikang sa Manila ngadto sa Cairo para makisa yo kan retired General Roy Cimatu ngan san opisyales san Pilipinas tikang sa Riy adh. Oman ngan Tel-Aviv sa Israel. Gintagan hin duon ni Ledesma nga babawi-on nira an visa ngan pababalikon ha ira nasud an hin-o man nga langyawanon nga nagpalsipikar han ira mga dokumento agud la makag-ukoy ha Pilipinas. Dida sa report. Iginbutang an IAU ilarum han BI intelligence division nga ginmamangulohan ni Att y. Para madugangan an tawo nga masuporta san nasabi nga lugar. ngan pan abuso san mga ka polisan kontra kan Presidente Hosni Mubarak sa Ehipto. an bag-o pala nga napop orma nga Intelligence Analysis Unit (IAU) en kinahanglanon gud agud mapanalipdan an sistema han pagtaga-visa ha nasud ngan agud man mag-alang na an mga langyawa non pagbuhat hin palsipikasyon. Tututokan gihapon hini nga espesyal nga yunit an mga langyawanon nga nakakuha hi n working visas pinaagi hin pagsalawad hin palsipikado nga work permits o hin di ri ungod nga mga petisyon tikang hin mga nag-eempleyo. Gink okomponer an mao nga yunit hin beterano nga mga ahente han BI ngan panngunguloha n ini ni immigration operative Allan Zacarias. level # 3 – relokasyon san OFWs sa mga gin andam nga mga lugar. (PIA-Northern Samar/Ailene Diaz) <b> Palasyo nagpahimatngon kontra sa buwa nga tarhog san bomba</b> An Malakanyang nagpahimatngon san publiko kontra sadton nagbubuhat sin panarhog san bomba kon diin nasugad nga adton madakpan nga maghimohimo san buwa nga impor masyon pag iimbistigaran san Department of Justice ngan may baratunon. Iya liwat gin-aaghat an ira mga kauropdan dihan sa Pilipinas nga kaptan an ira p agtoo sa gobyerno kay ini nagbubuhat sa ngatanan nga wara masudir san mga OFWs d idto sa Ehipto. Si Deputy Presidential Spokeswoman Abigail Valte nag isyu sini nga pahimatngon m atapos makakarawat sin tarhog kon diin yaun kuno nagbutang sin bomba sa sulod sa n Assumption College sa Makati City kon diin nahibaruan nga buwa la ngay-an Dugang niya. Matapos in masusi nga paghanap. natuod an DFA nga sa yana. korapsyon.hin mga langyawanon nga gintatahapan na-estar ha nasud gamit en peke nga mga vis a. an DFA yaun upat nga levels sa pag alerto: level # 1 – Mga pitad pagpahinumdum. level # 2 – Paglimita r san kiwa.“Pahirayo kamo san demonstrasyon”</b> Sa butnga san kasamok pagtaga politika sa Ehipto. Faizal Hussin. si Foreign Affairs Undersecret ary Esteban Conejos nag-aghat san mga magtatrabaho sa langyaw nga magpahiyaro sa n mga lugar panpubliko kon diin yaun demonstrasyon. Segun kan Immigration officer-in-charge Ronaldo Ledesma. Si Conejos nag isyu sini nga pahayag matapos an DFA mag ursa san alert level nga da san mga Pinoy ngadto san level two: paglimitar san ira kiwa ngan pag iwas sa kanra san kataradman. an Ehipto talwas la gihapon nga lu gar para san OFWs. ngan l evel # 4 – pagbalhin o pag ebakwit san OFWs. kawara trabaho. “kon puede. an DFA in nag-paakti bar san back-up team sini sa Jeddah. puruko la sa iyo mga balay. nga naghingita nga maporma an mao nga yunit tungod han mga sum at nga nakakakuha hin palsipikado nga mga visa en mga langyawanon ha nasud.” An protesta padayon nga nagtitikakusog sa Cairo tungod san panawagan san kasamok san ekonomiya. Lakip han mga buruhaton han IAU an pag-imbestigar hin mga reklamo kontra hin mga langyawanon nga gin-aakusar hin pagsumiter hin palso nga mga dokumento dida hit on ira aplikasyon para hin visa. Pero sa luyo sini. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DU M) <b> Sagdon ngadto sa mga OFW sa Ehipto. si Makati police chief Senior Superintendent Froilan Bonifacio n asugad nga yaun bomb squad nga ginpadara para mag imbistigar sini nga panarhog n ga nakarawat san Assumption College sa Makati sa mga alas 9 sa aga. Kaparte san andam nga pitad para san OFWs sa nasabi nga nasud. wara naagian nga ebidensya an mga imbistigador s . ini nga buwa nga panarhog nga yaun bomba in diri nakakabulig sa yan a nga panahon ngan si Justice De Lima nagpatapod nga yaun sin penalidad adton ma dakpan nga maghatag impormasyon matungod sini.

“Ha kamatuoran kon ini nga tutulo nga butang in pagtirig-obon . Amo daw ine an kaparte han mensahe han Presidente nga iginhatag ni DILG Usec. (PIA-Northern Samar/Ailene Diaz) <b> Balaudnon sa Anti-Overloading ig-iimponer sa DPWH</b> An Department of Public Works and Highways (DPWH) sa koordinasyon san Philippine National Police (PNP) ngan Land Transportation Office (LTO) mag iimponer san An ti-Overlaoding Law tikang Pebrero Uno. Aquino III. “an COPA in nagkakaurusa ngan aktibo pagsuporta kan P-Noy ngan han i ya mga reform agenda. (PIA-E. dida hin usa nga press conference didto ha Malacañang hadton nakalabay nga Lunes . Can dido) <b> Palasyo kompiyansya nga masusustenir an pagtubo han ekonomiya</b> Kompiyansa an Palasyo nga masusustenir an pagtubo han ekonomiya o kon economic g rowth record nga nahipatik hadton nakalabay nga tuig pinaagi han pag-pakurukusog pa han mga basic services. Candido) <b> PNoy gintagusya an mga LGUs tungod han ira suporta</b> Gintagusya ni President Benigno S. overseas remittances ngan projected increase in fore ign direct investments. Aquino III an napi li nga Presidente hadton nakalabay nga presidential elections hadton Mayo 2010. Samar. (PIA-Northern Samar/Ai lene Diaz) <b> COPA suportado la gihap an kan P-Noy administrasyon – Esposo</b> Suportado la gihap han Council on Philippine Affairs o kon (COPA) an administras yon ni P-Noy bisan ha luyo han kan retired Bishop Oscar Cruz ngan hin usa nga me diaman paghatag hin diri kamatu-oran nga statements o kon impressions nga kuno a n COPA in nadidis-gusto o kon disappointed daw hira han liderato ni President Be nigno C. ngan san gintutuyang nga gross vehicle weight (GVW) sa Mayo Uno. Samar. Segun kan Deputy Presidential Spokeswoman Abigail Valte. an padayon nga mga remittances nga tik ang ha abroad ngan han padayon han direct investments han mga manmumuhunan nga n atikang pa ha gawas han aton nasud. segurado gud nga ini in ma greresulta hin “maupay nga ekonomiya”. hiya in nagsering hadton Lunes nga adlaw. Samtang hi Esposo in nag-papakiana kon ano gud an ira motibo nira Cruz ngan hi T aberna han pagpagawas ngan paghatag nira hin diri kamatu-oran nga statements o k on impressions nga an COPA daw yana in dire kontento kan President Aquino. Si Singzon nasugad nga an Land Transportation Office (LTO) an nag deputized san DPWH nga ig imponer ini nga balaudnon.5 metric tons per axle load sa Pebrero Uno. nga waray kamatu-oran an statements o kon impressions nga ginhatag ni Bishop Cru z ngan han ABS-CBN reporter/anchorman Anthony Taberna nga an COPA daw in dissati sfied o kon dire kontento han kan Aquino pag-palakat han gobyerno. Aquino III an mga lokal nga panggobernohan ha nasud tungod han ira iginhahatag nga suporta ha iya panawagan para h