Title:Literary Collection Didto ha bungto ha KAALIMANGUHAN, tuna ha Kabisayan, hadton katima han Liberacion an Pilipinas.

An JUEZ DE PAZ usa nga tawo nga mananong nga pinurog han sadto ngan yana nga kauswagan. Hi YUYANG babayi nga baringgitan. Hi YUYONG amo an hurunanon nga napakasawangnOfl nga uraora. [Ha ruwang han Jusgado de Paz.] TELEFONO. Riiing,rniiiing. . JUEZ. Halo, halo. . . Di layin is bisi? Ta, kay ano man in pagtawag? Din, din: din ako say nagtawag; ako an gintawag. Daraga? Ano in labot ko hin nga daraga, mga inasawan o mga balo! Ako ha nayit dab? Hino ka ba? Ha? Ako ha dasing hol? [lbubutang an huhoringan han telefono ngan maghihimangraw ha kadaman] Uosa Ia nga layin damo kami nga naghihiruhimangraw. Karuyag ka masayud hin mga sumat nga tinago? Pamati ha telefono: mga libak, mga pakaraot, mga abugho pati mga sala nga waray pa himua han igkasitawo hibabatian mo ha telefono. Aada ha telefono an mga misterios nga magkadilain iíga kaluto: an Matuod gad manggud: mi nga kalibutan amo an gidadakui nga teatro hin magkadirudilain nga mga drama, an iba patarawan ngan an kada man makabibido o makatatangs. TELEFONO. Ruing, rriiing,. . .riiiing! Oo amo ini: an Juez de Paz ha Kaalimaiiguhan, naghuholat han imo mga sugo. Nahimos han akon escribiente nga aadto yana ha Panultogan nga anio an ira bungto; bangin umoli nganhi yana nga adlaw. An irno kadungganan napakiana han tinikangan hadto nga krimen? Abugho gihapon: an asawa hadton pinatay iginkasangkay hinin akusado. Usa ka gabi nga bula non nagkakirita hira nga tub hiton tinambak nga mg puthaw ha duruongan. Nakadalagan an babayi, nab jim an duha nga lalaki ngan hin tutulo ka tawo nga nagiininaw han “limukon ngan han punay” Kahuman han drama: an waray sala pinatay ban salaan. Ha usa ka pubong, karuyag nimo, Ikinasasakit ko nga gayud an din pakatuman hiton imo karuyag. Matuod gad, Honorable, iton imo siring: “diri mababanhaw an minatay magdiano hin kadako han sirot nga ihatag ha akusado”; kundi, an Dios din nakaturog, ngan din man nakaturog an aton mga balaud. Babaihinon ako ngadto hin hirayo ngan gutiay nga bungto? Matuman an iyo kagamhanan! Waray sapayan: nagmamatuod ako nga salaan an akusado ngan, tungod hini nga akon pagmatuod, ipadadara ko ha Juzgado de Primera Instancia ito nga causa upod an akon dimision! [luompag an huhuringan. Maghihimangraw ha kadaman .] Babayaan ko anay an akon katungdanan sano ako gumawi hin din tama han kamatadong han akon panmurubuot. Sunugon anay an mga kodigo, agb unon an ngatanan nga mga balaud, kun asay man la ngayan tutumanon an kaburoton hin tawo nga

gamhanan! Din ako matugot nga an kaladnganan han Juzgado pagdaradaraon la han mga huringhuring han bisan hino ha kahitasan. Kay an bungto mayada mata, an bungto mayada talinga, ngan waray natatago ha atubangan hito nga bungto! Ay! Kon inin akon tingug sugad pa hin kamalatus han tingug han dalugdog, igugoliat ko an pagsiring: Mga batanon, kun ha urhi nga mga adlaw sumaypong kamo ha kahitasan, himua gihapon niyo nga an bungto matapod han kamatadong han aton Gobierno! NINONG. Maupay nga aga, Sr <pd>.</pd> Juez. JUEZ. Ay, iini ka na ngayan. Kumosta man didto ha Panultogan? Matiunano an iyo bungto? NINONG. Sigi an progreso; an hadto mga gutiay nga sapa ha kalsada, yana mga palaisdaan na. Ngan makar uroyag pagkiton, kon nagdadadlagan iton mga awto kay naguukpawukpaw, baga in mga pakia, ngan kon hain an masukot agian han magilatigat nga mga espesyal, aadto man an pinakagarahe han mga de carga nga mga trak. Waray na No Parking kay bisan dim nakakaparking. Ngan... JUEZ. Maupay nga inuli ka kay damo an aton susuraton. Hira gihapon ngan an JEFE DE POLICIA. JEFE DE POLICIA. Kiha, Sr <pd>.</pd> Juez. JUEZ. Tungod gihapon hin abugho? JEFE DE POLICIA. Diri pa; mga estudiante Ia anay. JUEZ. Kay ano, karuyag hito nga mga estudiante magtransfer ngada ha aton estelma ting? NINONG. Maupay ngahaw: din hira mabayad hin matrikula. JEFE DE POLICIA. Kuan gad, Sr <pd>.</pd> Juez: nagkahuhultok kagabi sugad han iba nga mga gabi. Usa nga estudiante de derecho, nagderecho pagpalit hin usa kadama nga tuba ngan panawgon in lima han iya kasangkayan nga mga estudiante gihapon hin kamidiko, kaingeniero ug iba nga mga kinaadman. Embes nga masingadto hira ha colegio, tampoco nga nagpakadto ha puno han talisay ngan didto pagklase. Ta, kay iton tuba diri man nakakahatag hin kinaadman, nanhikalimot han ira hingyap nga urhi nga mga adlaw mahimo hira nga mga dagko nga pilipinhon, nahimo Ia lugod nga gudti nga darakpon han mga polis. lini an akon kiha. [Kakarawton.] [manhuhunahona anay]. Ambot kon nalilimot Ia ako...Didi han “Noli” ni Rizal diri nahamarnangraw nakadamo mahatungod hin mga estudiante, waray ako pakabasa hin nahananabi ha mga estudiante nga hubog o parahubog. Karuyag ada sidngon nga, hadto nga mga panahon, haruhataas an moralidad han mga estudiante? JEFE DE POLICIA. Modernismo, Sr <pd>.</pd> Juez. JUEZ. Din. Din ko .karuyag nga kabiduan ako hito nga kabataan nga magigin harige nga madigon han aton batanon nga Republica. Kundi, napakiana ako: Ham dapit au karatan? Aada ha mga kaganak? Aada ha mga magturotdo? Aada han mga paagi han pagtutdo o ha mga pagaradman? JUEZ [gugusion an kiha]. Sidnga iton kabataan nga, gingusi

ko mi ng den uncia kay din ko karuyag nga ha ira pagkatigurang iii agkamayada hira maraot nga hinumdoman han ira pagkabatanon. Karuyag ko nga hira rnahainatngon nga an tuba ngan han mga alaksiw amo an kaurog nga tinikangan han magraot nga inga hilig; ngan karuyag ko nga hira manunga an iskwilahan din an cared amo an pangaraydan han mga ginawian. Pabalika hira ha iskwilahan. [Masulod an JEFE DE POLICIA.] JUEZ. Ano ito? Kitaa daw kun ano ito. NINONG [Masulod.] YUYONG [ha sakub han Juzgado]. imposible ito waray logica. Kay nagtuon ako hin logica, Sr. Juez, ngan bisan ha filosofia natural din ito mahihimo. Aw, ano an ha imo, Sr <pd>.</pd> Juez? Ano an imo opinion? JUEZ. Opinion hin ano? YUYONG. Kay nagestudyo ako ha Cebu, maaram ako hin logica kay gutiay ngani ako magpadi, por lo tanto din ito mahihimo. Ano an imo opinion, Sr <pd>.</pd> Juez? JUEZ. hiunong hin ano iton imo ginyiyinakan? Ano nga opinion in akon ihahatag kay waray ka pa man pagasoy hin tuhay? Ano ka, hubog hin vino o hubog hin kanan Dios tagay? YUYONG. Ambas penas a la vez. JUEZ. Hubog ka ngayan? YUYONG. Din. JUEZ. Tuyaw ka? YUYONG. Din. JUEZ. Ano man in imo karuyag? YUYONG. An imo opinion. JUEZ. [Mabuhat ngan mailalakat.] YUYONG. Con la venia del Juzgado: maghihimangraw ako hin laktod, iton baga hilipot gud Ia nga himangraw. JUEZ. Maupay; laktura la basi din kita magiha. Lingkod. YUYONG. Din kinahanglan: mas maupay ako magasoy kun natukdaw kay, basi ka masayud, Sr <pd>.</pd> Juez, usa ako han mga oradores de campanilla han panahon han politica... JUEZ. Bueno, bueno, ayaw na hiton politica. An imo tuyo, an imo tuyo....! YUYONG. lini an historia: Hadto han bata pa ako, kay din pa man ak hadto lagas… JUEZ[ha kadaman]. Ginmimorais hin maupay an poesia ni Laygo. YUYONG. Ngan akon pinangasawa adto nga babayi YUYONG. karuyag ko sidngon nga nagdudumiri ha akon an iya mga kaganak. JUEZ. Ah! YUYONG. Kundi nakasal kami gihapon ngan naggozar kami han hanimun; kondi adto nga amon luna de miel, siring han poeta, JUEZ. Adios, adios, din na ito laktod nga asoy, hiaabutan kita han kurpioawor kon dadamuon mo nga mga istorya, labi kun sasaktan pa hin mga siday. Igsumat an yana nga nahanabo, ayaw na tikanga didto han

pagangkan ha imo. Hino an imo contra? YUYONG. An akon asawa, JUEZ. Tungod hin ano? YUYONG. Tungod han iya ha akon mga malos tratos de obra. JUEZ. Ginsuntok ka? Ginbalbag ka? YUYONG. Waray. Aw, danay ak pagbanyakan hin din tinatalso iton iya bakya. Agi daw kamaulol, labi kun dinhi ha lulod pakaigo! Ngan it iya gad mga buyayaw kay mga barahibuon na nga uraora! JUEZ. Kay ano man in iya nasisinahan ha imo? YUYONG. Primero, kay malakat kuno ako. [Ha usa nga ruwang, nga ama ngahaw inpinakasulod, hin usa nga taragbalayan hin mga magturoon nga kalalakinan. Ha buod, anpwerta tipahagdan ngan tipakusina, ngan ha duha nga kagiliran an mga bintana ug mga pwerta man ngahaw. Ha sakub han ruwang: duha nga tiheras, usa nga lamisa, mga basahon nga nagkakalpat, lingkuran ug mga ginamit pagbola, pagtennis o pagbuksing. Ha bungbong nga dapit ha buod may telefono.] [Ha usa ngapiliw, ngadto dapit ha baba han teatro, hihimuan hin gutiay nga bahin han taragbalayan hin mga magturoon nga kababayinan. Mayada man telefono.] ILUMINADO LUCENTE ABUGHO Mga Maguruyag JUEZ DE PAZ YUYANG (Asawa) YUYONG (Bana) NINONG (Escribiente han Juez) JEFE DE POLICIA Didto ha bungto ha KAALIMANGUHAN , tuna ha Kabisayan, hadton katima han Liberacion an Pilipinas. An JUEZ DE PAZ usa nga tawo nga mananong nga pinurog han sadto ngan yana nga kauswagan. Hi YUYA NG babayi nga baringgitan. Hi YUYONG amo an hurunanon nga napakasawangnOfl nga u raora. I [Ha ruwang han Jusgado de Paz.] TELEFONO. Riiing,rniiiing. . JUEZ. Halo, halo. . . Di layin is bisi? Ta, kay ano man in pagtawag? Din, din: din ako say nagtawag; ako an gintawag. Daraga? Ano in labot ko hin nga daraga, mga inas awan o mga balo! Ako ha nayit dab? Hino ka ba? Ha? Ako ha dasing hol? Librame, s eflor, de la peste y de todo mal! --------------------------------------------------------------------------------------------------[lbubutang an huhoringan han telefono ngan maghihimangraw ha kadaman.] Uosa la nga layin damo kami nga naghihiruhimangraw. Karuyag ka masayud hin mga sumat nga tinago? Pamati ha telefono: mga libak, mga pakaraot, mga abugho pati m ga sala nga waray pa himua han igkasitawo hibabatian mo ha telefono. Aada ha tel efono an mga misterios nga magkadilain nga kaluto: an misterios gozosos, doloros os y gloriosos hinin milagroso nga bungto por obra y gracia del espiritu ifernal . Matuod gad manggud: ini nga kalibutan amo an gidadakui nga teatro hin magkadir udilain nga mga drama, an iba patarawan ngan an kada man makabibido o makatatang s. TELEFONO. Ruing, rriiing,. . .riiiing! JUEZ. Halo.. .Con quien tengo el hon or de hablar? Aw, buenos dias, Honorable. Oo, arno ini: an Juez de Paz ha Kaalim aiiguhan, naghuholat han imo mga sugo. An expediente hito nga causa? Nahimos han akon escribiente nga aadto yana ha Panultogan nga anio an ira bungto; bangin um oli nganhi yana nga adlaw. An imo kadungganan napakiana han tinikangan hadto nga krimen? Abugho gihapon: an asawa hadton pinatay iginkasangkay hinin akusado. Us a ka gabi nga bulanon nagkakirita hira nga tulo hiton tinambak nga mga puthaw ha duruongan. Nakadalagan an babayi, nabilin an duha nga lalaki ngan hin tutulo ka tawo nga nagiininaw han “limukon ngan han punay” Kahuman han drama: an waray sala p inatay han salaan. Ha usa ka pubong, karuyag nimo, Honorable, nga sobreseeron ko mi nga causa? Ikinasasakit ko nga gayud an diri pakatuman hiton imo karuyag. Ma tuod gad, Honorable, iton imo siring: “din mababanhaw an minatay rnagdiano -------------------------------------------------------------------------------

--------------------hin kadako han sirot nga ihatag ha akusado”; kundi, an Dios din nakaturog, ngan d in man nakaturog an aton mga balaud. Babaihinon ako ngadto hin hirayo ngan gutia y nga bungto? Matuman an iyo kagamhanan! Waray sapayan: nagmamatuod ako nga sala an an akusado ngan, tungod hini nga akon pagmatuod, ipadadara ko ha Juzgado de P rimera Instancia ito nga causa upod an akon dimision! [Iuompag an huhuringan. M aghihimangraw ha kadaman] Babayaan ko anay an akon katungdanan sano ako gumawi hin din tama han kamatadong han akon panmurubuot. Sunugon anay an mga kodigo, ag bunon an ngatanan nga mga balaud, kun asay man la ngayan tutumanon an kaburoton hin tawo nga gamhanan! Din ako matugot nga an kaladnganan han Juzgado pagdaradar aon la han mga huringhuring han bisan hino ha kahitasan. Kay an bungto mayada ma ta, an bungto mayada talinga, ngan waray natatago ha atubangan hito nga bungto! Ay! Kon mm akon tingug sugad pa hin kamalatus han tingug han dalugdog, igugolia t ko an pagsiring: Mga batanon, kun ha urhi nga mga adlaw sumaypong kamo ha kahi tasan, himua gihapon niyo nga an bungto matapod han kamatadong han aton Gobierno ! II JUEZ DE PAZ NGAN NINONG NINONG. Maupay nga aga, Sr <pd>.</pd> Juez. JUE Z. Ay, iini ka na ngayan. Kumosta man didto ha Panultogan? --------------------------------------------------------------------------------------------------Matiunano an iyo bungto? NINONG. Sigi an progreso; an hadto mga gutiay nga sap a ha kalsada, yana mga palaisdaan na. Ngan makaruroyag pagkiton, kon nagdadadlag an iton mga awto kay naguukpawukpaw, baga in mga pakia, ngan kon ham an masukot agian han magilatigat nga mga espesyal, aadto man an pinakagarahe han mga de car ga nga mga trak. Waray na No Parking kay bisan dim nakakaparking. Ngan... JUEZ. No hay que hablar de cosas tristes. Maupay nga inuli ka kay damo an aton susura ton. III Hira gihapon ngan an JEFE DE POLICIA. JEFE DE POLICIA. Kiha, Sr <pd> .</pd> Juez. JUEZ. Tungod gihapon hin abugho? JEFE DE POLICIA. Din pa; mga est udiante la anay. JUEZ. Kay ano, karuyag hito nga mga estudiante magtransfer nga da ha aton estelmating? NINONG. Maupay ngahaw: din hira mabayad hin matrikula. JEFE DE POLICIA. Kuan gad, Sr <pd>.</pd> Juez: nagkahuhultok kagabi sugad han i ba nga mga gabi. Usa nga estudiante de derecho, nagderecho pagpalit hin usa kada ma nga tuba ngan panawgon in lima han iya kasangkayan nga mga estudiante gihapon hin kamidiko, kaingeniero ug iba nga mga kinaadman. Embes nga masingadto --------------------------------------------------------------------------------------------------hira ha colegio, tampoco nga nagpakadto ha puno han talisay ngan didto pagklase. Ta, kay iton tuba din man nakakahatag hin kinaadman, nanhikalimot han ira hingy ap nga urhi nga mga adlaw mahimo hira nga mga dagko nga pilipinhon, nahimo la lu god nga gudti nga darakpon han mga polis. lini an akon kiha. [Kakarawton.] [man huhunahona anay]. Ambot kon nalilimot Ia ako...Didi han “Noli” ni Rizal dim nahamarn angraw nakadamo mahatungod hin mga estudiante, waray ako pakabasa hin nahananabi ha mga estudiante nga hubog o parahubog. Karuyag ada sidngon nga, hadto nga mga panahon, haruhataas an moralidad han mga estudiante? JEFE DE POLICIA. Modernis mo, Sr <pd>.</pd> Juez. JUEZ. Din. Din ko .karuyag nga kabiduan ako hito nga ka bataan nga magigin harige nga madigon han aton batanon nga Republica. Kundi, nap akiana ako: Ham dapit au karatan? Aada ha mga kaganak? Aada ha mga magturotdo? A ada han mga paagi han pagtutdo o ha mga pagaradman? JEFE DE POLICIA. Doctores t iene ci Gobierno que os sabra responder. JUEZ [gugusion an kiha]. Sidnga iton k abataan nga, gingusi ko mi ng den uncia kay din ko karuyag nga ha ira pagkatigur ang iii agkamayada hira maraot nga hinumdoman han ira pagkabatanon. Karuyag ko n ga hira rnahainatngon nga an tuba ngan han mga alaksiw amo an kaurog nga tinikan gan han magraot nga inga hilig; ngan karuyag ko nga hira manunga an iskwilahan d in an cared amo an pangaraydan han mga ginawian. Pabalika hira ha iskwilahan. [Masulod an JEFE DE POLICIA.] --------------------------------------------------------------------------------------------------IV JUEZ DE PAZ, NINONG, YUYONG YUYONG [ha sakub]. No puede ser, no puede ser; diri ako conforme nga an lalaki paggarungan han babayi. No puede sir, din gud m ahihimo! JUEZ. Ano ito? Kitaa daw kun ano ito. NINONG. Invasion! [Masulod.] Y UYONG [ha sakub han Juzgado]. No puede sir, imposible ito waray logica. Kay nagt

uon ako hin logica, Sr <pd>.</pd> Juez, ngan bisan ha filosofia natural din ito mahihimo. Aw, ano an ha imo, Sr <pd>.</pd> Juez? Ano an imo opinion? JUEZ. Opin ion hin ano? YUYONG. Kay nagestudyo ako ha Cebu, maaram ako hin logica kay guti ay ngani ako magpadi, por lo tanto din ito mahihimo. Ano an imo opinion, Sr <pd> .</pd> Juez? JUEZ. Pero, por vida de cien mu caballos! hiunong hin ano iton imo ginyiyinakan? Ano nga opinion in akon ihahatag kay waray ka pa man pagasoy hin tuhay? Ano ka, hubog hin vino o hubog hin kanan Dios tagay? YUYONG. Ambas penas a la vez. JUEZ. Hubog ka ngayan? YUYONG. Din. JUEZ. Tuyaw ka? --------------------------------------------------------------------------------------------------YUYONG. Diri. JUEZ. Ano man in imo karuyag? YUYONG. An imo opinion. JUEZ. Da le con mi opinion! [Mabuhat ngan mailalakat.] YUYONG. Espera, miligoy! Con la v enia del Juzgado: maghihimangraw ako hin laktod, iton baga hilipot gud la nga hi mangraw. JUEZ. Maupay; laktura la basi din kita magiha. Lingkod. YUYONG. Din k inahanglan: mas maupay ako magasoy kun natukdaw kay, basi ka masayud, Sr <pd>.</ pd> Juez, usa ako han mga oradores de campanilla han panahon han politica... JU EZ. Bueno, bueno, ayaw na hiton politica. An imo tuyo, an imo tuyo....! YUYONG. lini an historia: Hadto han bata pa ako, kay din pa man ak hadto lagas, “guarde e n mi pecho un amor santo y profundo y adore la mujer sin par de oro el corazon”. JUEZ[ha kadaman]. Ginmimorais hin maupay an poesia ni Laygo. YUYONG. Ngan akon pinangasawa adto nga babayi con todos los sacrificios habidos y por haber. Resum idas cuentas, ginkasal kami contra viento y marea. JUEZ. Ano iton contra viento y marea, didto kamo kasala hin baloto, ha paraw o ha vapor? --------------------------------------------------------------------------------------------------YUYONG. No, señor; karuyag ko sidngon nga nagdudumiri ha akon an iya mga kaganak. JUEZ. Ah! YUYONG. Kundi nakasal kami gihapon ngan naggozar kami han hanimun; kondi adto nga amon luna de miel, siring han poeta, es la flor de un dia que dur a solo lo que dura un lirio. JUEZ. Adios, adios, din na ito laktod nga asoy, hi aabutan kita han kurpioawor kon dadamuon mo nga mga istorya, labi kun sasaktan p a hin mga siday. Igsumat an yana nga nahanabo, ayaw na tikanga didto han pagangk an ha imo. Hino an imo contra? YUYONG. An akon asawa, JUEZ. Tungod hin ano? Y UYONG. Tungod han iya ha akon mga malos tratos de obra. JUEZ. Ginsuntok ka? Gin balbag ka? YUYONG. Waray. Aw, danay ak pagbanyakan hin din tinatalso iton iya b akya. Agi daw kamaulol, labi kun dinhi ha lulod pakaigo! Ngan it iya gad mga buy ayaw kay mga barahibuon na nga uraora! JUEZ. Kay ano man in iya nasisinahan ha imo? YUYONG. Primero, kay malakat kuno ako. --------------------------------------------------------------------------------------------------JUEZ. Ta kay matuod man nga malakat ka? YUYONG. Din, sinyor. Nagbibisikleta ako . JUEZ. Nakakapira ka lulusad ha iyo balay hit uosa ka ad law? YUYONG. Diri ko maiihap. JUEZ. Ah, malakat ka ngayan. YUYONG. Din, Sr <pd>.</pd> Juez, kay rn aararn ka man nga damo dinhi ha aton in sarakyan. Labi na hadton elecciones kay danay ak makaringbas hin awto tagtulo ka adlaw. JUEZ. Ano pa man in nasisinahan ha imo hiton imo asawa? YUYONG. Kun gindidininian ko pagsayaw hiton bago nga s arayawon nga malaway. JUEZ. Ano nga malaway? YUYONG. Iton sayaw hin siyutsiyot . JUEZ. Naunano? Aber.... YUYONG. Din napagaba, Sr <pd>.</pd> Juez, an pagsaya w dinhi ha Juzgado? [Musica. Ipakikita ni YUYONG an lab is nga kasayaw han Apal achicola.] YUYONG. Ano an imo opinion, Sr <pd>.</pd> Juez? JUEZ. Malaway mangg ud ngan waray bisan gutiay nga arte; kundi, kay ayon man naton an ngatanan nga d iri aton, paciencia y a barajar! --------------------------------------------------------------------------------------------------YUYONG. Din ak makakagpasyensya. Karuyag ko nga imo kami pagbulagon yana mismo, sin perdida de tiempo. JUEZ. Ayaw, panhunahona anay hin maupay. YUYONG. Waray na pakabakad hinin akon pakigbulag; magkikita karni didto ha lain nga kalibutan kay djri ko na maiilob iton kamaabugho ngan kamadarahug. V JUEZ DE PAZ, YU.YON G ngan YUYANG. YUYANG [hasakith]. Divorcio, divorcio...! Waray ibanga remedio, divorcio! YUYONG [malilisang]. Aadina an animala nga birgahita! Patagua ako, Sr <pd>.</pd> Juez! Mapasingain ako, sinyor? JUEZ. Pagpatigayon na la ikaw; sukso

k ha buho hin lapoy kay mas sungayan adi kay ha imo. YUYANG [ha sakub]. Mananap ito nga lalaki...! YUYONG. Santa Balbara bendita, tabagi ako! San Miguel, espa daha.....! JUEZ. Ambak ha bintana, kun may lugar. [Makakatago hi YUYONG. Maus wag hi YUYANG. Makimas. Dapiha kadaman an tataguan ni YUYONG basi hikitan ngan b ation an iya ingayakan. Pagkadtua ni YUYANG isusoksok an ulo,kikitaon an pugtot. ] YUYANG. Divorcio, Sr <pd>.</pd> Juez! Waray iba nga katuhayan --------------------------------------------------------------------------------------------------hinin arnon problema kon din an divorcio, kay mananap na la an makakailob hiton nga darahug ha akon hito nga ayam. YUYONG. Ayarn na ako yana; hadto anay iya pa ak hinahadkan... JUEZ. Ano nga ayam? YUYANG. Ito nga sungayan! JUEZ. May aya m nga sungayan? YUYANG. Ito nga akon bana kulaos. JUEZ. Kulaos? Din kamo kinas al? YUYANG. Doble pa, kay obispo an nagkasal ha am on, ngan solemne nga kakasal kay gintagan pa ako hin usa ka rolyo nga mga bukad, baga ako in nagkukugos hin mga bunakan. Harumamay! Isinablay dinhi an akon hilaba nga belo, [isinablay ha b utkon], ha akon tuo an abanico nga de plumahi, ha akon wala an akon bag nga guru goti la hin maleta, ngan an mga bukad pa nga akon na la inirok. Maaram ka? An am on madrino... JUEZ. Ayaw na pagtukiba, bangin kita kanhion hit mga Huk. YUYANG . Yana divorcio na an akon karuyag; magsasayup ka kun din mo kami pagbulagon. Ki taa daw: Pinanrubutan ako hinin akon panapton, sinuntok an akon dughan...! YUYO NG. Por vida hin kabuluroton hini nga pitikbirik! YUYANG. Kitaa daw, hinubag mm akon agtang. --------------------------------------------------------------------------------------------------YUYONG. At naman! Sinuntok ha dughan, ha agtang hubag. YUYANG. Karuyag ko maki gbulag hin waray na balikbalik, ngan din ak matangdo, Sr <pd>.</pd> Juez, kun di n prisohon hin maiha ito nga karabaw. Isulod ha bartolina! Sususteneran ko mi ng a asunto hasta ha Corte de Apelaciones, hasta ha Corte Suprema; ngan kun pyerdih on ako didto, maapelar ako hasta ha Naciones Unidas! JUEZ. Hulat anay, hunahuna on ko pa. [Maglalakatlakat. Maghihimangraw ha kadaman.] Ha, ha, haaa... Kamadara hug hini nga kalibutan; danay an kabiduan han iba mahihimo naton nga diversion.. .”Ya del ageno quebranto el mundo cansado esta”. Kundi, ha mga dagko nga kabiduan ha n aton hunahona, an tawo kinahanglan magliaw ha iya ngahaw; ngan dida hini nga k aliawan yana, bibilngon ko an kalipayan hinin magtiayon nga nahasasalang, nabubu rong, nawawara han dalan han kamurayawan. [Mabalik ngadto kan YUYANG.] Bueno, di vorcio an imo karuyag? YUYANG. Kun baga din nimo ikabubodlay. Divorcio, divorci o! Ngan karuyag ko nga kondenaron mo ito nga sigbin hin cadena perpetua. JUEZ. Ano ito nga cadena perpetua? YUYANG. Nga din na hiya makikigkita, din na makiki gh imangraw, din na masiplat ha akon hasta han katugnob han kalibutan! YUYONG. Pena capital! Pero magkikita kita didto ha balay kay pagaanitan ko ikaw! YUYANG . Ho! Linabay pa ako han taborete; ambot kun din mga piang mm akon mga gusok. --------------------------------------------------------------------------------------------------YUYONG. Kabuwaon hini nga danggab, maupay la pagsagparan. YUYANG. Ipadakop gad, sinyor, ipagapos. YUYONG. Ipagapos an im apuy! [Maguliat.] Buwaon! Abahoka! Y UYANG. Uy, hahani ngayan mi nga bugsok. [Pamimilngon.] Natago ka, ha? Nahadlok k a ngayan? [Kakadtuon han tinataguan, gugunitan ha talinga ngan dadadon ha kadayg an.] YUYONG [isasawiri an karnot ni YUYANG]. Ayaw la ak pagtugwayi! Dibale ak A ustralian kaw. JUEZ. Ano liwat iton Australian kaw. YUYONG. Kaw nga din baka n ga an karne baligya danay ha merkado; makaburoghat. Sugad kamakaburoghat hini ng a babayi! [Tutulpukon an irong ni YUYANG.J YUYANG. Baboy, waray alo, karabaw! Am o ka an Aust ralian kaw! JUEZ [masinggit]. Ito an din tugot dinhi ha Juzgado! I pasusulod ko kamo ha poltri! YUYONG. Ihi, kay naparayaw, napakaordebel. Abajo k a! YUYANG. Abajo han im... Ata na man daw! JUEZ. Kadi kamo nga duha. [Mananaup .] Mga tigurang na kamo; iton iyo binubuhat dinhi hajuzgado din angay hiton iyo edad. Maararn ako nga may iyo buot, kundi karuyag la niyo magpakatuyawtuyaw. Kon giniilub ko an iyo ginawian, tungod la kay ini --------------------------------------------------------------------------------------------------dinhi hukmanan han kalinaw. Panguli kamo, upaya an iyo sinabutan basi magmalipa

] --------------------------------------------------------------------------------------------------YUYONG. waray ta man ngahaw babhino n kay baman an gutak ngan tadyaw imo man iginbaligya han im paghimirdido. Panabii an Jefe de Policia. YUYON G.. Asay pa ba kon magpangubit upod in kiro. waray maraot nga kaburoton ngan waray pagdumot nga takos makagbulag hadton duha nga kasingkasing. YUYONG.</pd> Juez? JUEZ . VI Hira gihapon. YUYONG. NINONG Gintawag mo ako. Panmurubuot kamo anay. Siy ahan ngan katapusan nga iglalarang hini nga Juzgado.</pd> Juez! Hino in makakailob han kamaabugho hini nga rabdabon? YUYANG. Kay hi Yuyong man. Hadto.</pd> Juez.. Amo man ako gihapon: pagbulaga kami kay din ko na karuyag makigasawa hini nga higanit tubtob nga may uosa pa nga bituon nga nagii ngat ha langit. Din mahihimo. bisan la ano im nasisinahan.</pd> Juez! JUEZ[magtatawag]. Nagpupu . ngan dada an iyo hunahona ngadto han altar nga iyo linudhan hin pagsumpa han kadayunan nga pagtigub han iyo kapalaran. Ikaw Yuyang.] SARABAT Abugho. Kay ikaw.. imoha na la hasta an mga fansi nga ak igin bugay. Sr <pd>. karuyag ko nga hi Yuyong maginakon gud la.adton mga harok. YUYANG. div orcio. . ngan didto magmamahimayaon an im o kamutangan. D agabdab it han at dungog. Ay. Sr <pd>. iginsaad niyo nga waray kasakitan. imo na hasta an kaguran.. an taborete nga tutulo na la an tiiltiel. Karuyag ko nga ikaw magtestigos hinin slyahan ngan katapusan nga divorcio especial. ha butnga han kanan gugma kata misan. NINONG ngan JEFE DE POLICIA. Yuyang. . An kanta ti tikangan hin sarabat ngan ha ikinakatapos han pagkanta ni YUYANG. magsasarabat gihapon basi asay matapusan an sarabat. YUYONG ngan YUYANG [magdudongan]. Idugang mi nga pulong.] Ikaw. tatagan ko ikaw hin pasaporte basi ka gumikan ha kahigrayuan nga t una. hi NINONG ha iya lam isa. Yuyang. Didto ha imo kasingkasing may nagkukulog. babayi.Ho!. Ho! Aber kun hino in kumogas. adto nga mga pagsumpa. Y Absoluto. Din ak matugot --------------------------------------------------------------------------------------------------TELON [An ngatanan mabibilen ha gawas. Ninong.. May sugo an Juzgado? JUEZ.. Yuyang. Ikaw an uraora ka maabugho kay waray ko igkahimangra w nga lalaki kun din mo pakasidngon nga akon kunsuylo. bisan kun ako ka yumanggi. YUYONG. Sr <pd>. gumikan ka hin kadagmitan ngadto ha Manila. T unok ito han gugma ta. Abugho.. Sr <pd>. labot la han kamatay on. Divorcio an akon karuyag. adton mga ugay. hasta an batidor nga lata hin salmon. upod an J EFE DE POLICIA. YUYONG. Abugho. adton mga katamisan han kasingkasing nga pagmahal. Divorcio. Tigaman nga waray ha tuna Us nga higugma nga ungod. Entonces. pagmamahalon ka hin mga oficiales ha army nga magdadara ha im o ngadto hin magribhong nga mga kaliawan. Ngadto ka anay ha Argentina kay didto gamit kaupay an imo mga kinatsila. magitom na man ngani. JUEZ. Kunsuylo.. Yuyang. diri ak makikibahin bisan ano. Ata!. Divorcio. iba na nga mga butk on an makugos kan Yuyang? Din ak matugot! Pastilan daw! [Magtutuok. sugad man ni Y UYONG.yon an iyo pagasawa. adton mga pagpalangga. kumadto ka ha Francia dim damo an maghusay nga mga balo ngan mga ilo nga nagkikinahanglan hin asawa. Yuyang. dara in akon recomendacion.. basi mahimo ka nga encargada didto ha Reviera ha Dewey Boulevard. diri ako. Diri mahihimo. [Masulod hi NINONG ngan magawas ngahaw. YUYANG. basi diri ka na makatanaw kan Yuyong. [Magkakalingkod an JEFE DE POLICIA. ikaw lalaki: Panumdoma niyo adton siyahan nga takna nga iyo paggisiplat. han telon ngan magkakaranta. Ha urhi nga panahon. YUYANG [mahinay]. Didto ka pagpapatakas ngan didto ka kali limot hin tinuod han ngaran ni Yuyang.. Sakit ito han at kalag. YUYONG. tigob ka hin maghusa y nga kababayinan. Ninong. JUEZ...Yana gintatalapas niyo adto nga mga saad. Y UYONG Bisan la ako sumiplat han waray sulod. JEFE DE POLICIA. JUEZ. Yana an iyo kaugaring on nga panimalay magmimingaw sugad han patay nga kahoy nga waray na tamsi nga na hapon hin panhune. Lain hito nga sentencia. YUYANG. ngan magti tikang kamo hin kalimot kun mahimo --------------------------------------------------------------------------------------------------nga kalimtan . Waray na ako ga na pagtamak han balitang han amon balay.j An akon mar ahalon nga asawa pagdadaradaraon hin iba nga lalaki? Din ak matugot. panumdoma niyo an paghilumlom ha iy o dughan hadton syahan nga pagsighigugma nga tinurok ha iyo tagsa nga kasingkasi ng. Ngan ikaw Yuyong. igkakasangkay ka hin dagko nga mga pagkatawo. JUEZ.

Exacto. McAdol. din basi m askadahon.. Salbahis ka. McPUDOL.] McPUDOL. Wa ray ka man liwat ha akon itutongboy.! [Ha kadaman.21. Din ako an salbahis. ikaw an akon iginado kagab i han eskandal nga nahimo matuod nga eskandalo kay nahushosan han midyas. ginhimo ko nga McPudol. Unina hi MERY didto ha taragbalayan hin mga magturoon n ga kababayinan. maglululukso dayon. salit pirmi na l .. ngan basta makasabot nga ako in nagtawag. Kundi. Ngan basi kamo pasmahon.] Karuyag ko makigh imangraw kan Mery.Ehe... Yuyong. Yuyong.. ngadto dapit ha baba han teat ro. ipinaoorder pa ha Istit. Kon ti kadto man ha parlor hin pagpakurong. an nagrayna han katapusan nga kontes h an mga pungag. Ikaw? An valedictorian han mga buntol nga nakapit o na kabudo ha cuarto grado. hihimuan hin gutiay nga bahin han taragbalayan hin mga magturoon nga kababay inan. nga ama ngahaw inpinakasulod.3! [Hakadaman. ito hi Jemy. Bisan la ak napasyada pagliawliaw. [Babation an tilingtiling han t elefono. Halo Central. anpwerta tipahagdan ngan tipakusina.] Eh. nasusugad ako tungod ha imo . Kay ano man ngayan. Pariho man ha akon.. Central: 25.. an ha calenda rio catolicoa postolico-romano. Kay hi Mery. Aguinpalipak. bisan an hughog han iya dudohadoha nga kalso nsilyo. lurunglurong. hino man ako? MERY. MERY. an lubid la in nasusom pay? [Maguliat] Central! Tar antado in nga telefonista! [Titigdaonpagsabung an huhoringan. din natabako hin dinahon. Bueno. nga tagan mo ako hin comunicacion ngadto ha iya. [Ha telefono. Kundi kay pilipino gihapon an pilipino. hi McPUDOL aadto ha telefono. Yuyong. mga basahon nga nagk akalpat. pagtennis o pagbuksing. kundi kay ipinamamanyos han iya mga kalawasan basi la hiya umalimyon bin maaruamirikano. linabaw pa liwat ha akon hin ka padlas. an iya ngaran nga aptodit kay. an mga magturotdo ngan ha n mga magturoon ha usa nga baskit hin Pedagogia.] Halo! Central! isumpay ako kan Mery! Karuyag ko sidngon nga imo ako ikonektar kan Mery. igaasuy ko ha iyo nga ito hi Jeniy napisa hin tagusa ka alat nga tabako nga marka Estrella.. Aber..! MERY. Hira nga d uha masulot hin padyama. ngan madaup hatelefono]. McPUDOL [ighihinuy am]. McArthur.. MERY.] Halo.. como por ejemplo vervigracia: McKintri. nakabati kamo? Mery. McPUDOL.] --------------------------------------------------------------------------------------------------[Hi JEMY nakaturog ha usa nga tiheras. Hahay. Ha bungbong n ga dapit ha buod may telefono. usa nga lamisa. MERY..! Nakakakilala ka ha akon? McPUDOL. lingkuran ug mga ginamit pagbola. sugad hin nautod nga ikog hin taguto..] [Aga. an midyas kay waray kabit hin maupa y.lopoko kay an abugho nasulog. Maria.] Nagmata na adi hi McPudol kun waray kabalda didto han amon sarayaw kagabi. kay akon ka man linalayik. aadi na nagtatawag hi Mery. Ha sakub han ruwang: duha nga tiheras. halo. Ha buod. tirigub la sugad hin kamlo. an akon ngaran nga cr istianos Leopoldo ngan inaagnayan hin Pudol.] [Ha usa ngapiliw. ano paman --------------------------------------------------------------------------------------------------in akon karuyag? Aada ka na nga akon ikinalilipay hin waray katapusan. Pero. hino man ako? McPUDOL. Mayada man telefono..Mapiraw la mi gabigabi nga sarayaw kundi man liwat kay didto kikita a an matuod nga demokrasi. Ada.] Namurag na an telefonista? [Magtelefono. asay pa hin tangali? Kay karuyag niya an Pidmon ngan din napalit hin b isan ano nga produkto filipino kay. a mo ito an iya ngaran nga modernsta. Ikaw hito nga pangabugho kay natiti aw. --------------------------------------------------------------------------------------------------MERY [masulot ha balay ngapanapton. Halooooo. dudu bayi!: bakut bisan ka hirayo naalimyon an mai ruikiat. naduroy la lugod hin ka mahurohongsoy. --------------------------------------------------------------------------------------------------ILUMINADO LUCENTE AN DUHA NGA SPORTMEN Mga Maguruyag McPUDOL JEMY MISS BUKING GAN DOLOGDOLOG MERY DONA VICTORINA DONA PASCUALA DR<PD>.</PD> KATIGBAK KABABAYIN ANNGA MANORONGBALAY [Ha usa nga ruwang. Halo. Pamati ko ha im tuyawtuyaw. ngan ha duha nga kagiliran an mga bintana ug mga pwerta man nga haw.. halo. Kundi. Magawas didto han taragbalayan hin kababayin an. ngan din ko iginbabasul kay kun an pagaram amo an pangita hin himaya ha kaduga yan. hin usa n ga taragbalayan hin mga magturoon nga kalalakinan. basi gihapon magmamaoroows ki.

waray na gad masama hin kamarasa hit on sarayaw. Nagiinop. Alagad kay nagiininop ako adto nga inabot hira. JEMY. McPUDOL. sige an libut Upod an hawak hin kabirikis. mahihimo nga paraiso an kalibutan.! Ha ikinabulan nararadan ka hin damo nga salapi. Jesus Marusep. an sumibad. an maupay gud ipangunsuylo. ka mekanik o ano pa nga mga kinaadman nga karuyag mo paghabakon? Iginprenda nira imo nanay an iyo kalubian... . Kukuhaon na an bahin nga puyanan han nga magturoon nga kababayinan. Gabay la mahauna An ngatanan magsingabot. makaruroyag ka magsirmon.] --------------------------------------------------------------------------------------------------Purot kita. Im aabaton nga paniplat. hunahona ko man adto nga sarayaw na manggad nga makusog. may glory! [Ha kadaman.] MERY. MERY.. ka bukkiper. McPUDOL. ha garbo. Mga ubod ada han k agaw Nga ha tub nakarahibut Salit dayon pagaagragaw Sige an birik. nagtitikadako it im buyay . God bay. Kundi.. purot kamo: Kay magsasarayaw na Ayaw kalipat. Padre. M cPUDOL [ha kadaman]. Hin kamarasa han paghangkup! Mga bitiis nagikis ikis Kay hin kalipay nagdadakup: Waray tabanus han sinagitsit Ngan han karisaw n ga makusog. Kay diri ka buwaon? Di bali ginsusomatan mo hira imo nanay nga din ka naulpot ha iskwilahan. Ginoo. [Puporoto n an taborete kay igbabalsi. ha sine. bikos ay lab yu. n gan an mga pobres intawon nga imo mga kaganak. Ta. hunahona man Ia nga nagkakamataym atay ka hin pagtinuon. Kay diri ko ginbubowaan hira Nanay. iparalit bin mga libro. Ham naman ito nga salapi? Waray ngani kabaydi. Matuod din la amo mi hi McPudol an akon ingid. sugara ta la anay. Hain --------------------------------------------------------------------------------------------------huhonob? ha mga kabaret. Nasuson. Aw. ngan ginparadan ka hin kapin hin usa kagatos ka pisos. Unomon man la? An kaulitawohan niyan magdalunot pa kay han halimusan sali t kinahanglan in damo nga tulakop. tubtob han abuton han carbon peypor. Abaadaw. ipinamalit mo hiton usa ka terno nga amerikana nga alpaka. an kasira. hinihimuan ko hin duplicado. diri ba matuod nga kinahanglan ka hin salapi nga ibabayad bin matri cula. Uy. mga kamisadentro nga seda. nanay. unina mapasingada kami ngan hira Kulasa kay karuyag hira makigpraktis han bago nga sarayawon. kay sige an papirupingki. k ay nalisang han akon surat ha ira. ayaw kapukis. kun an ngatanan nga anak sugad ha akon . JEMY.. swit hom! McPUDOL. McPUDOL. triplicado. Aber. [Mapurot hin payong ngan igbabalsi. may dara nga damo nga kuarta. McPUDOL. ngan sinasahid ko hira panagi.Laum naman hira nga buwas kon sano mauli hi MePudol nga n amo an magiginbago nga Rizal! Risumidas kwintas. didto hit sarayaw. Kay ano an imo surat? JEMY. basi ka masayud. sige man an huringhuring.] --------------------------------------------------------------------------------------------------JEMY [mabungkaras. iharatag ha kasira ngan ibarayad han Corresponden Iskul kay nagtuon ka hin ka inhenyero. sugad hin kinakalutan nga butiti. ha mga piknik. McPUDOL. pinoposod! [Ibubotalag ni Mery an payong ngan masulod tipasakub. . din ngani maaram magkagud.] [Kinanta ug sasayawan ni MERY ug McPUDOL. Oo. ha pangunsuylohan.] Hunahuna ni Mery nga uosa La hiy a ha kalibutan nga akon swithart. Bas makahuman layon Ha pinakyaw gud nga buhat ta Kay hi adlaw maabut Kun sugo mi han aton mga kaganak Ug an baihas ko ha pagh inagnaon hamutang Damo na han mga rising in naglakaton Kay an buhat lugod nga ma yada pubs Waray naayun ha aton. Kundi. otro man manriringki. dakup. ibarayad ha hospital ngan ibaraya d ha botika. kundi din angay pagsundon it imo mga binuhatan. kundi nagtitikaiban man an imo kaluoy ngan i mo pagtahud hadton imo nanay nga nagaantos han ngatanan nga kakurian basi kala d in mahimo nga usa nga ulod nga makakad ugang han mga kaduntan han aton bungto. sugad hin program hin usa nga lektyur. God bay may dyani.a ako nga absin ha iskwilahan ngan present ha ngatanan nga sarayaw nga imo kinak adtuan. ginngangarat! Inaan o ka? JEMY. duha ka padis nga sapatos ngan hin usa ka . nasuwangki. pagasuy da w hin kiaro. Swit horn. nga baga din la maubosubos: bisan din ak papanihapunon. Karuyag mo sidngon nga ginbinuwaan mo an aton mga kaganak ? Waray batasan! baga ka la in nagtitinubo nga dabong. nahabatalan! kay kun nagsusorat ako hin parte gugma.. Daw tidong manhimbungkaras Kun natukar na an or kesta Ha ruwang daw karaskaras Duyog bandurya ngan han sista. Ta. Ginsir ing ko nga masakit ako ngan masakit hasta ikaw ug kinahanglan nga magpadara hira hin damo nga kuarta nga igbarayad han medico..

. Pudol. JEMY. JEMY. kun manguli. Naabat na hira nanay nga waray kita hinbaruan nga bisan an o hinin siyam katuig nga pagtinuon. Miss Bukinggan. DORA VICTORINA. Baga didto ka ha hirayo. maghihimangraw kita han ngatanan na nga yinaknan ha kalibutan. Paginom bin t uba birturan nga tubig An nakakainom waray gud malupig Hin aram hin isog. Mientras din kamo nakakabayad bisan paghigda dinhi ha balay din ako matugot.... You have now studied several fables.. Oho. telling the lessons of fa bles.] MISS BUKINGGAN.. Puasa heneral h in din kuarisma. Ito nga duha. DORA VICTORI NA. Amigo Jemy. pero hablad tambien el espanol que es otro idioma mundi al.. Waray.. buwas isangbuwas ngan ngada han iyo pakabayad han kanan tub ka bulan nga iyo utang ha akon. hira im na nay. in maupay buhaton basi matambal mi nga kab ataan? DOLOGDOLOG. Tana. makonsulta ako ha Libro de Kirupraktika Legal de Beterinarios.] MISS BUKINGGAN.. unina hira JEMY . JEMY [ha kan MCPUDOL]. rnagwalas mangisog. Din karag an aton ginginastuhan! Bisan ta mi nga kabataan pagpakastilyuhan. ---------------------------------------------------------------------Han pagabot na daw han mga notisya Tikang ha Bataan ug Nueva Ecija Mabata madako . Kay basi magdayon an aton kalipay. din nagtutuwas. --------------------------------------------------------------------------------------------------MCPUDOL. An bago nga hiwat sulod bin darna Kun pagkinitaon makusog an bura Nasaka ha igbaw nabalik ha butnga Baga orosahon makatitingala..] Pagabut han bakasyunes mull layon hi Berto Dayaw Ngan didto ha ira bungto Nagtitser hin sarayaw. señor. Akon dadayonon pagasoy hin tulid. Ayaw anay. m agmimiting kita nga duha. Si. paniodto ngan panihapon yana nga adlaw. DORA PASCUALA. manhanggab hira hin hangin. maabtik magyakan Nakanta nasayaw da w hugaw ha sawang. Mga pwe rte na maginingles. inuobos paglabog ha bisan diin nga buho.] McPUDOL.. no señor: nego menorema. baga la in sinasanlag nga mais.! II [MISS BUKINGGAN ngan hira JE MY gihapon.</pd> Dologdolog.. Kad daw. Nagsiring kan iya nanay: --------------------------------------------------------------------------------------------------JEMY. waray kamo a nay pamahaw. m angaturog kamo hin tukdaw. hunahona niya nga nagtutuon? Testigos iito nga mga libro nga ginaalamag. Sanglit kasangkayan at hinayhinayon Paginom han tuba nga minahal naton Damo nga hinabo hinin aton nasyon Tungod bin kahubog tubig nga langitnon ---------------------------------------------------------------------AMADEO BOLECHE TUBIG NGA BIRTURAN An tagok han lubi tubig nga birturan An na kakainom nakolor an agtang Naiaksi an lawas. JEMY. lubos hin kaabtik Paginorn han tuba usahay naluos Hi madi ug padi agsub an kasam Labi kun perdido bin bulang hin antug Nahulbot bin sundang. Magupay manayaw. Ano man. Dr<pd>. The Crab an his Mother ------------Paginom hin tuba naluos usahay Dako nga hirnala paggip ataypatay An sukot lupigan an huhog kaupay Tingog la an dako. What two fables wi st udied this year? McPUDOL. McPUDOL. Purut han sumsuman nga maghinayhinay Pagsay aw han tango nga maglubaylubay. Ergo: y que cosa son? McPUDOL. serrado an puerta ngan kwarentenas an abo . kay ba man ginpaparadan hin salapi han Ira mga kaganak. magkasj Tenorio ngan mag kasi hambug. Listo ka han pagbaton. aadto ginpapamusag na la hiton pagrninangnuon hit ira tabakuan..] III [MISS BUKINGGAN.. [Magbibitad hin libro. an laway malubay.dama huwana nga perpume nga imo iginregalo kan Punchirigchang. ngadi. Ayaw gad.Ta. [Magkakasulod.. magkasi pusong. Uonanhon (a nga makatirimtiri m kita niyan nga aga? MCPUDOL. papainita gad kami bisan la tagusa ka kutsare ta nga lakdan. Boy. Hala na ga d padi tagay nga hubsa Kay basi pagsugdan aton igsarama An din uinilob maghinayh inay Ia Kay bangin sumakay han bapor Surruka. no god chawchaw este dia. hab lad el ingles qu e es tin idioma mundial. ngan hunaho na nga din kana maiha rnagobispo an balitaw din ka ngani maaram mamatbat hin nob ina. An kamatayon la in waray rimidyo. Estudiantes! Yana. El in firmo de los condenados es el lugar donde van las almas de los que mueras en pec ado mort al.. Cuplets [Kakantahon ni MISS BUKINGGAN. kundi. MISS BUKINGGAN. Dyentilmen. Hitsura hini nga obispo! Di ko tamay. Padi kun ni madi inma an im tagay .

an makaoorit. Americanos. Hin gwapo nga taw o nga waray pananit. Nadugang la hi Mana hin paglaimii. dinmakmol an mantik a ngan yana naghahabak na lugod hin sapika. Dit ha awditoryo m adto pagbuhata. An bahaw ngan luwag. Kun di pa eduk ado adto nga lalaki. Maupay kun din wait nagpongasi. Maupay ba adto nga iya batasan. Kanan mga estudiante adto benefecio. kasunog han labaha. ---------------------------------------------------------------------LURO KOLITOG KAN MANA JUANA May hadto sarayaw di pa Ia maiha. Nga angay pa gsundon hit kadaraganan? Hi Mana Juana pinorot hin tawo. Hi Tik Wang Lah nga hadto sakop ni Rosipil kay tampo Ia han sighot nga at iharapil. ug mga Englises. pag bukol o pagluto. Mano. katima han saramok han mga hunahuna insuran ce ka makobra bisan nimo waray. Barbero hadto anay hi Sam Pok de Ta rugo. Lakat na Ia di ak ha im mababaraka Ngan di ha imo magbibi ling. “Di ak ha im. Tuyo ko pagtuon mga ginawian. gisado con sabaw Salaktan mga ulod o kuan hin karab aw. war ay damo nga saba. Kapara na. Labi daw kun adto nga Mano tenient e. Diri gad ha im mahawid Paturon han paglakat. Ibilin kalayo. Suntan an kurob. perini an pagtangis An Samar an Leyte urog gud sabihon An mga sundalo bantug maisganon Kay gabay Ia an lawas tapuson Nga diri la onta kita mauripon. gunting. Han kasunog han sighot. kinmuha han seguro ngan it yana h i Kam Aw hay! riko na hin duro. Ano ba at nga ak himpaeran. kaluoy sa dios. hiya e dukado. ---------------------------------------------------------------------EDUARDO MAKABENTA LABAS NGA SALAPI Masayon an pagriko dinhi ha aton tuna. Dayon man ni Roosevelt tawag ha kongreso Paglarolantogi han hini nga kaso Pagkamasakit daw waray na remedyo Pagkadeciembre guerra dekiarado. Hodiyos. Ha mga sarayaw imo igkapades. Celebes Sea. Sakut hadton alimyon mga upos nga tabako! Pabayi an sanitaryo nga ha puerta humangaw. Frances. Layas na kun malayas ka Diri m atangis an ak kalag. Asay igpaiha an mga lalake. Ngan largo hi Mana ha butkon kinmabit. An mga sundalo niyan han tirok na Ha tagsa kagosa ha mga probinsya hira Ginburubaralyo ginbaroharaa Han pagkagikan na han mga bapores Nga poros kargados hadton mga trines An iroy an amay asawa natangis Kundi adton !rines iginmamatamis ---------------------------------------------------------------------DESPIDIDA KAN KIRIKAY Lakat na Ia. Kundi anoba adto nga akon hi nkitan. ug mga Hapones. An budo ayaw pagdada. kapara na ha ak paniplat Pahirayo di ak ha im m agaawil. An akon pagkadto tuyo pagkalipay. An rnga sundalo han paga bota na Orden nga mabaskog baga mabangis An iroy an may asawa natangis Kundi adt on trines iginmamatarnis Hin gugma nga hingpit an iroy nga tuna Bisan kun mapait basta an kataiwas di gud maIolopit. An inalagdan la hin i nga babaye. Adton mga gwapo nga mga lalake. Maaram sumayaw. A lemanes. sah o ko man bis la ngain. Day on man nu Toho pagbahinbahina Bokis ug transportis iya mga tropa Ha Tsina ug Tai lan. An iya baribad. Mga pamatasan nga maupay. gikan na ngan lurop ha dagat Bis bugkuton ka hin bukawil.mariko ug pobre Turoan hin luha. lakat na la kun malakat ka Saho ko man. inmalsa daw bibingka nga may ada li nugo. mga kuan. ---------------------------------------------------------------------MAXIMO VILLAMOR AN PAGHAPON Han mu nueve cientos cuarenta y uno Bulan ha Deci embre hadton petsa otso Namomba an hapon kan Toho pangulo Dagos gud ikorog an bu gos nga mondo. Australia ug India Ngan hi MacAr thur man nagorden Hin kusog hadton mga trines nga magbantay na gud. Pabayi ta ha piliw an lura ngan han lako. tubig Di ak ha im ma glalanat. Dida hiton pagmasa. East Indies. Kay pinurot dayon ml nga lahignit. may ada restawran. 4Tuyo pakigkita mga kasangkayan. Waray sapayan an siyupaw kasaktan hin taguto. Tapuon . Ngan bisan an mantika puros hin mga bangka Basta din ka natambo ng ngan din ka natangka. sumurit hin balay. Pakadto na. Manila ug Burma. Waray sapayan an bihon kon setas o setos Salaktan hin kinagus hiton dumog ng a suecos. ---------------------------------------------------------------------Hitsora mo Inday hit im kamapili.” An makabibigit. Kay kitaa la niyo iito man hi Kam Aw nga hadto kurob ha may ligid han lamaw. Sagdon ko ha imo hit im kamapili. Amo an aghat han akon pag tampo. An mga kaawa y kay kono masulod Hin paglupiglupig hiton aton nasud. Yana. Bang ka natampalo hin waray panabi. Waray gud alagdi kay din man gwapo. ---------------------------------------------------------------------Waray sapayan nga an iniki.

tungud kahamut mo. makikisayaw ka . ug an pangamyon sa kasangkay an. mahamut nga bukad. Kun ako daw la mabiduon h aros nira unongan kay nagpipiyak la dayon hit ira pinulongan. Asay na Ia magsangpit hadton naghahagung. bisan nabubutnga ka. ---------------------------------------------------------------------ILUMINADO LUCENTE BAGA DUROGAS NGAN BAGA TINUOD Kadaman nga mga pans iteria ug mga restaurant ha Manila. kanan adlaw pawa. ngan pagabot ko na bati kun may ginbibiniling ngan kun narayhak balitaw in akon kasingkasing. sinin kalag ko. sinin pagkahimtang. kay pagbuburuon. Kay kita an taki obanon. an sirak san adlaw dugang na an dagway. ay! pagaanhon ko man in pinit nga himaya nga dagin it. Usah ay may ko pagturaw ngan tugob hin kasubo kay waray ko gud yayaknon nga sadang ha pagmugo. ginuoban. an sid ay han lagung. an makaw maginilyonaryo.! Magdarahug iton mga m anilanon. Ay! ay. hain ka na hain. Basta magmasaputok ngan din magmatalab naw. Kahayaw ni Ingko Mano Hin bakasyon tigtamp o Ano man an iya amot? Ha pugaran nangunguot. ---------------------------------------------------------------------CANTO Pagbislak san adlaw Dapit sa kakurulpon Naduyug an sigpit. ay! mangilingkiling. pagtukad sa Kandagas kay bas ka makasang paw. ug adton p luma Iday nagnukontukon. an papel arno adton Iayag. ---------------------------------------------------------------------DROGA MGA YAWYAW Hi Intoy nga garboso May seda. sanga. Sanglit ayaw ta subda an ha Manila nga sugo. ---------------------------------------------------------------------kay pagiupad murayaw. san naabot naman. Kitaon ha Muni sipyo Hin buhis hiya moroso. an mga biyuos. sahid panlabaw. Kairo man intawon ni Kim O n. bukad.pagsaludohi hin batalyon nga langaw! Ngan ayaw ta pagpukawa adton nangangaturo g Nga nagsaad ha Tacloban hin gugma nga pinurog. puputson san panyo. Ugop gud nga an insik. mamahid ka sa baljas kun makasangpaw naman bukid hingaduyan. pinanhukasan hin lisensya ngan ginpasadhan ni Alcalde Posadas tungod kay mga amog. “Cruel. An kanta han mga langaw. Ano iya patigayon? Nangingita hin kakawaton. Sadton ginmamayuyo Sinin akon dughan. Ngan din liwat maupay an gobyerno nga masubad. dahon. Nga il sin mga kalipayan. mar01 pinalangga. Ug hilarum nga kasamdong. ---------------------------------------------------------------------BUKID HA KANDAGAS Karnakawewele. Din na magniriko pagnegosyo hin hugaw! Ngan Ito nga kasugad w aray din ha Tacloban Hasta nga ako bilason. Kay karuyag hin limpyo nga tinapay o kanon. ha sawang o ha baryo. waray daw gud bidu nga sadang abaton sinin panumduman Durudagmita an pitad. Nga di na sasama han. Waray kamurayaw. nagangko. A no man in aton labut mga bukog tuigan Dida hi? os nga lata nga gintitinubigan? B isan kita huinigop hin mapaso nga sagmaw. Pistihon ngan lintian pa hira dit ha Manila Basta diri la dinhi nga restaurant ni Go Ban! An pansit nga niahugaw ayon han mga dila . Nasangpit an pagandoy. an isinasabaw ko narna n nga tinta. mga kakahoyan. mga kaagahon. Huni man sadton gangis Lutaw na bation. an banwa yamugon. ---------------------------------------------------------------------FILOMENO SINGZON SI TINTERO NAGNAKAYSAKAY Si Tintero nagnakaysakay. hira gud an mga saksi hin akon kalipayan. kay pagmamamaton. sadton kagurangan. Kay marasa man an sapsuy nga sinabwan hin linugo. mga butol naton din ha Tacloban. sinin akon tuna. an huy op san hangin. Kun naabot na an gabi Nga mamingawon. sugad han hamot nabukad Ia nabaya? ---------------------------------------------------------------------FRANCISCO ALVARADO AN KATAMSIHAN Amo hira an katamsihan ngan mm mga bukad hi ra daw Ia an kasangkayan nga akon iginagasad.. an tamsi nasiring. sahid sin panmoka. kun san Paghorokmon. an sakit san dughan. bisan diin lingi. ni Tin Siugaw. mayag la an salug. An kamot arno an taggiya. an marahalon ko Iday nga Iuha. kundi. maupay pa kun adton tamsi kay daan Ia nga matigo kun may nira kasakitan . Masirumsirum pa. Langaglangag. pati k adagatan. San nasidlit naman. hintutul tulan ka. San naabot naman.. linul usad ka na. labot nga hin mga gugma sukot nga paalidayan. Nga magbabar ubalhin o maglulubadlubad. puro kaliawan. Hi Intoy nga garboso Matinumanon han oso. d ayuday la Nga gayud. may sigarilyo. tanum ininayUYo. dit ha Panayuran. ug adton baba an tagdikta. ---------------------------------------------------------------------AN BUKAD NGA PINILI Bukad nga pinili.

Inin mga kamingaw Say la naghahadi. Say ginaataki Iton waray labut Bis di kaiididato G inpapakaraut. Niyan d aw otud na Haros magaraway. Etikado. Ngan kun dim paniplat waray gud bis suihog Wara y bisan lambong hin usa nga bunog. Hinata g hin kainggat Waray may nagpuoy. Aparecen como dos aletas sin plumas. como dos mastiles sin velas en las embarcaciones. Pagabut han katutnga Hilarum nga gabi. Kay bis an kadahunan waray magbabantad Waray mangangali myon adton mga bukad. Kun dagko din gudti. huboa it nga duros! it ka na nangunguros. Kay may hin pagdasig Nga hi kamo peyerde. sugad hin pisita kundi kun bukikion mga kukatihon ulat hin kabutihon . ALMADRO KAGABIHON Kim din ha kanaypan Naiwas na an adlaw. in Os nga iskwel a nga nagtitinakon. ha babaye. Diano nga kadakrnol nga pagpinulbuhi diano nga kaludgod hito nga mga butkon d aw butkon la gihapon ni Manding Detik tungud kay borikbotik. Din nag domdom Ha iya nga bagay. Ngan kun nabukiad an paku may nira pagparayaw nga tigaman hit pagrayhak ---------------------------------------------------------------------ANTONIO M. duha nga maestro kuno in nanlayas nagliongling la ha Islas B . ---------------------------------------------------------------------Lugod nga madasig Hit ira daragan. Iton iba liwat Nga nagkakahisg ot. Ha katapusan hini An lalaki mapanevi An babaye mapaube Kabarit an iya gabi. pastilan. Hain na an mga tlndok. Siri ng han Ataiaya. ---------------------------------------------------------------------PaghiuIi han lalaki. An babaye kun tima blyad. Daw mm k alibutan waray kinabuhi. Kundi. Kun gudti din dagko. Parayaw. Ha lumat ud pangayadayad. kulaong ka nan sangra. Daw nagsusu mat la Hit ka waray buot. An magkaarapi Ko n naghaharampag Waray gud masiiiggjt Nga may kaperdihan ---------------------------------------------------------------------DUHA NGA MAESTRO AN NANMUGA Hanin os kaadlaw nagsumat ha akon. Kadamoan gud man Hinin pomipili.hin pagpiyak antigo. baga gudti. Matuod usahay danay ko man bation. pastilan! Lugod say binabati adton pagtinangis. masirum nga gabi. Dios ko iniyo! kun ako in may apoy nga magpapanapton hito nga kainisol a nga waray gud pako itutubong ko hin bako. ---------------------------------------------------------------------BAGONG KATIPUNERO BUKIDNON HARUPUY Hino kamo mga serepente? Baga dagko. Maria. Daw duduha nga tukod ng a waray bandera nga inisa ha igbaw ngan magkapaykapay aada daw in butkon nga mga alapapon daw butkon han ak kapon. Seda ponye an saruwal An bado seda radyo. ALMADRO LAGPAK HAN MGA POMIPILI Tikang la umabut Inin piniliay. In iba man liwat Urog blayb lay Urog la pagbisbis Hin iya kaaway. Ipaharayo la ha palad. an kabitonan kay may pagkaluoy. ito nga mga butkon. ---------------------------------------------------------------------May man kalagasan na nga harus manyukam nagagad man gihapon pagsulot hin islevl es ay. Kay bisan an panhuni hadton katamsihan Waray na dudunga. Maolitawo rn amayasawa. Nga hiya man ngahaw Labi nga tinamay. Mabanahan. Oonanon manla Hin di magkapingki. aroningnon. An lalaki ha eskrima An babaye pangiwakiwa. en ci aye. An bad o din ha iyo. ---------------------------------------------------------------------ANTONIO M. An kahamb ug. Abaka. Ka daman nga buot Nga nagkasorohay Bis hadto nga adlaw An mga rnagsangkay. LA ATALAYA Ha ikinapaguso hinin pamanapton in at kadarag anan makuri maorhi kay an pangarnisola bas di magmalako kinohaan hin paku. An mahibul nga ngoyngoy Hinin mga gangis. Aada pa in butkon nga mga ulaton. Niyan sinturon hinibilya. como dos astas sin bande ras en los edificios. ha lalaki. mm mga tawo Bulag ha pagapi. In mga nadapig Pat i kinabuhi Lakip man paghalad Kusug kalalaki. Ha butnga han mangitngit. saba nga hinablan? Seda na an mga bestido Han iyo kababayinan. daw butkon hin tamsi nga waray barahibo daw duha nga palo nga kulang hin layag kay pati irok dayag. lipong an ulo. waray na. KapalkaPal han saruwal. An tugaok han manok Nga daw masulobon. ---------------------------------------------------------------------KALANTAS PANHAPYUD Mga Di-Islevles Nada mas ingrato desde el punto de vista a rtist co que los brazos descubiertos. Bisan hin botasyon Din igpaagi. Ngan waray pagdumdum Nga may pagka urhi. Hadto anay kaborrata. Naliwan a n kangitngit paghubas han silaw. madaraga. Sugad hit nakita Kanan iba dughan.

May na gpanaglagan. magpapahalibway-. akon iginsusogo nga an ngatanan nga mga mulopyo nga nasasakopan hinin bugos nga kapuropodan ha Pilipinas. hadton waray buhat kundi pagtungbalay. baktin. Kay bis nagbabagyo namaskog an hangin. WOOD. ugmad han buhok mo nga nagririnubo. h adton kalyihira. ---------------------------------------------------------------------In ak pagbinatok. kay tugon hi Waya. tungud Ia hin sweldo! hin kaburugkuton! kay an tinaggatos! bas tinagyukuton! Cebu an tinadong. in ak pagg inasa.Tinuyo? Ha? Bangin. ngan hin os nga ribs. sugad man an mga lagiriya. Trade School. ug kabayo . An suga ni House nga naghihinarong. pagkamkam han bado kay nakakaindig an ginkakaado. lumusad ha dughan. tuptupay. bas makapanhangrab han humay. an apyan. baka. maghusay.isayas. ---------------------------------------------------------------------AN SARAYAW HA TRADE SCHOOL Ha kan Lucio Duquillo. An duha nga igso mayada tinuyan. ha butnga. may ginhihi niling? May im kinikita hit im pagtinamud? Manggad ka na unta mahapausmud! Good ! adto nga sayaw. May Sisoy ug Susay. bas tibway. diri ak mapaki. nga may tawotawo pamayhon ni Kulas an ngula. May akon pabalon: asiro nga kawil. Nga di gud nairaw bisa n igininugo. ayaw Ia pagdakpa. Pono an linkuran hin Miss ug hin Mister. -makadi ak anay. nga nabals i hin Ainirikana nga arot) Ha Tred nagsarayaw. pinagtinuokon inientras an orkestra nagtitinuktukon. rnagsususurnaton. pagpiknit han bayhon pagsaping han dug han. Hi Brawon in tawon. danay ak uhawon. Lipandak. ug kalaternahan isurat hin lapis dit ha im listahan. kay gintitinukob hin awilawil. Mister Brawon! Waray kapagikan? An im mga tutdo. han im karnaupay. kay waray pasis ni Doktor Dumayuga. Kun baga ha susga l. adto nga kasulong. ha piliw. Kapili. I to nga bombilya di maparungan. Sey. Kaluad pagkiton. An karabaw. nga sidngon hin luyan . Kay danay maparong. Auditorium. pulong n ga bin alay. Gobernador General ha Pilipinas “Semana de limpieza” karuyag sidngon bis dim nga pliw kadtuon ngan hilngon. han im ka bakutoy. Kon hira managko. An pu bris serbidor. In ak aungdanan gutiaY haunong. Zolinder. hi Raus. basi say manolong han iya buaya. dagko na in sweldo. Ta. nagtuok naghaya. kun map akalsada. magpapaanoano? Oiga usted! Mister Superintendente k un teacher nga bisaya nga magpabirobinte imo dadagulan? imo huhuksan? Why not? C laro que si! kay waray batasan! ---------------------------------------------------------------------SEMANA DE LIMPIEZA Ha kan Doktor M. Tesorero Provincial Interino Grand Ball. lakat. Hadton os kagabi. din hin engaged. kay kababayinan. in ak kamaluya. in ak paginubo. Adyos despedida! Nagsiring hi Brawon. kun din mo higtan labihan kaayo. ---------------------------------------------------------------------Adto nga kaparong . langk awag. ka di ko pagyakan k a di ko pagmughan.ay k un baga tubig.00 (Paskin nga iginpadukot ha i skina han Gran Cap itan. an sugal. an sud lot. ayaw paghumuti! “Semana de limpieza” hadton daldalira. kundi gind isaprob adto nga panmuga. ha n rnga iskwila: tin uud. An layaw nga baktin . Han nagsisisi rom kan Oso linayhon pagpidlit han iinim. Mainisos an tikit! Salit pinangiliw! an abab. Kay waray paguran Pono an hagdan an. lini an ngaran kun ha almanki. nakiling. mabu lag. pitik pasayan! ayaw pagtabuga nga makapani rong. Kan Mister pagsayaw naliad. pakigpakilibak. Ngari hiwarikwikan an kanan iskwila ha iya pa gdayaw. mabaya. Nga kan Miss So and So pinanhiuunongan. Niyan pakaabsent it nga mauugo. Malimbong! Malingo Bu waon! Bungalos! An ak pagpalangga say nimo ginbalos paglingo ha akon! Adyos mga langit! waray ka na gugma nga nakakasangit? ---------------------------------------------------------------------MALINGOON NGA GUGMA Ha kan abogado Paulo Jaro Gasi ko man adto Iday Bernardin a an im paghigugma di mabadbad di na buwa man la ngayan adto nga im pulong adto nga pagsumpa. Tickit P1. ira mamamaton. harapit umambak. magraksot. madoruto nga Presidente de Sanidad ha Takloban Pasangyaw. Teacher Ame rikano. basi makaglimpya han hugaw ha sArong. tungud kay waray mo hi ak lalauya. An kasingkaaing imo Ia gintukso nga hadto han anay kun harus maglukso. ---------------------------------------------------------------------TINUKOB HIN AWILAWIL Ha kan Ramon Esperas. tinaga n hin sayaw. kamoti. managhawan han ira mga libong ug sirong hin balay. kay unob an akon ha imo pagu . hit ak kaurtipdan. dayaw nga magturutdo ha High School . an buhi nga ayam. Tikang han nUCVC ngada ha ikadisisais hini nga bulan ha Disyimbre.

din makagtaw a. Tungud kay an samok ha rus kaagahan. Hadto han anay kon nangangasawa. lya binunalan. Hi insik C heng Sui nga binmunal han polis pinusil ngan narnatay. Hanin os ka adlaw hi Florin dinagit s inikinit hin awto nga di la magsakit.nong kay imo man pulong nga im uunungan bis dim nga suyad kita panduungan. adto nga impakto. Po lano. Niyan kon sapingan bangin ka igtumok. Si Mr<pd>. Nanada an insik han ira tindahan. Bas ka manginano han adlaw ngat anan Sa pagpakaupay san kakalsadahan. din makakalot. Hi Florin sinmoksok longag hin kapaya.. Kund i. Kanan kabat aan tarawgon nga babuy. An insik nangisog. ngan pinaora han mga kaganak. Basi dorn idto ka san inga trabaho. An Amay nangisog. nga di nagud di na? ---------------------------------------------------------------------GUINKASAL HIN “CASAMIENTO” Hanin una nga Martes. Kamakaorosa kan Mister metodo Panakup san awto bisan kon parado. Pagpungot han insik ngan han pilipino. Ibutang an horas im pakihampang Basi di mapyerde mga kadalanan Kundi sugad hito im binabayaan An imo trabaho imo gud ginolang. Tagduha an s uga din kun kumpleto Iya iginkiha kay iya kontraryo. hi ak o in maaram ha imo magkarga. Sanglit masayon Ia an Ira paghampang. pa gpirma han sabot nga ginkahumanan. gindara hi Gining Florencia Sabrid o. Upodupod siya bisan dim kadto San kadaraganan parawnd san awto.. Amo an hinongdan han suhol ha imo. Tagalog ug insik nagaway hinmamok. pagdaradaraa pagsakaysakaya nasiring ka anay: ini bamus mi larga. Bas diri maawod buot maumagad? pagtiak. may ka ba licencia?” Di pala maiha may niya kiha Kontra kan Gregorio Chauff eur gad la manta An iginsasala san awto ni Gorio Parado an awto suga di kumpleto . Pastilan kanugon han akon kabudlay! Bis man la bin inilin likwerdo nga sudlay waray na hanumdum! Haruy. Nagbalyo an hangin. Dagos pakianhi sadton Chauffeur niya: “Hoy. Aada pa liwat in iya sistema Masaka y san awto con las damas niya. Adto nga lalaki. Ha ak pakasabut ha im pagb utangan Kan Juan de la Cruz pagmangno san dalan. Bis diin ka unta pagda aydaaya. nakikigkalakat. ---------------------------------------------------------------------An para sa adlaw nga Ira hampangan. bulanon nga agaw. Maaram hi Daduy. May usa nga balay nga ira metingan Tupad Ia san banyo kodos ta padaman.</pd> Pa ngulo san kakalsadahan Firme pakihampang san kadaraganan Iya oficina agsob la ba yaan Kay si Miss Asma la an ginatenderan. Bis diin an insik maglinabuylabuy. matagiktik nga daraga. alkalde ha ciudad han Ma nila. Tarawgon han insik . nakikigpasibil ay iyan ang dapat. An insik han hadt o an ulo maghumok. n aambak ha pantaw. Hoy. ---------------------------------------------------------------------CASIANO L. tampalasan! at ka na binogkut! Lipakan ka unta! Tiil magdurugkut! it im kamal akat. An adlaw an gabi masukot hikitan Sa balay san Insik ira meretingan Kaini na nhiusa kay may salag ngayan May tamsi nga Pago iya inogayan. Igbusay hi abotan han la nat kay nagkakagaramo han iya mga inirok. Iroy naghinaya. sogot hin pangagad. Iña wasay! Salamahi! Iña wakuya! Pid isyon tintahan! Ningusyo maluya. Kairo han polls layon nga inalan ! ---------------------------------------------------------------------Inin nga un peso san tagsa katawo Parte ginbabayad san sweldo sa imo. Bernardina! Di ka na maoli. ---------------------------------------------------------------------- . Bis niy an lumatod. ngan didto ihogdon hin os nga Hukmanan. pagalog. it im kalatagaw lupig mo hi Iyo. THE INDEPENDENT Niyan h a Manila masyado nga samok.” ---------------------------------------------------------------------TAXPAYER AN TADTARAN Didi sa may amon parte sa Sidlangan May ada kan Juan de l a Cruz tinaporan Pangulo sa dalan iya katungdanan. TRINCHERA IñA WASAY Ha kan Miguel RomualdeZ. an kasasagwakon ginkiha hin rapto. Kita na an babuy. pagkabandido! Awtos ni Veloso pat i nira Kinga Kompania sira san Tabacalera Amo an estacion kiritaan nira Danay ma gborublag harani maaga . Dinmaop in polls kay nanginginano. Bakay kay labaw ka napatakas ka na San pa ropasyada sin waray Ia data Di ka nagdodumdum san amon cedula Un peso sa dalan b ungto “carretera. Ini nga parayaW san sini nga tawo Oraora na gud hin pagkasobrado Alan g may sweldo hit iya empleo Iya turomanon . An kainsikan ha Santo Cristo nagkaaraway ngan han mga Pilipino. bisan pa patayon. An linigoyligoy mao himurangt an. arogan hin bangkaw. Inspeccion sa n dalan san sini nga tawo Gintigotigo kun patron san baryo. naagi ha sirong.

KAAWAY SAN PAGPAUBOS Dalagan. kun san bolinaw man. daw nahinglaw pa la. an maupay sini pagaandaman ko pagpalit sin a pog usa ka kanastro. san akon kabutang danay makapensar maraot nga la rang. polvo ug kananga nadagit pa liwat sin pitis nga saya kay nagsisinoga bata sa Buruka. waray man pagpapurga. an kapuy an gutom an uhaw. Dugnit san anak ta. isulod sa buot kay waray kit Vapor nga ginpapaabot. Ira gintikangan sadton ira away tungod san pan ugnit.COROCOD CODCOD MGA PANGANDOY Ako an nabataw sa butnga san golfo inabtan sa law od sin daku nga bagyo. luludhan ko Tambal san gugma nga Ilo. Amo ba gud ini O pareho ba ini han iya bar i nga siko nga siyahan Iginbasihan naton pagkilala ha iya? An iya mga anak yana . kakuri. pangadi kwintas an puroton diri an pag garbo. an pagkabutang ko. tae mapagiro. an nagiginkausa sinin pagkabutang. basi di malurnos iya hinolu gan. dalagan. PABLO REBADULLA OWATA Bisan ikaw kun lumimot Bisan ikaw magpal ain May man takna Manumdom ka An pagindig sa iba. an maupay lugod akon parigosan sanaw sinin bahong. Kapagal. Bisan an pagkwarta isda sa merkado di n gud makadto kun kablas sin polvo. Katloan kilo ginighan tagsa kasemana. An angay na kunta sugad sa aton pag singba. pagkaon pa kulang. ako nagaandoy san kapalaran ko nga akon nadangat san ona nga tiempo. akon boboogan kay basi maghilos a kalawasan. ---------------------------------------------------------------------ANDIKULA AN PAGPALABI SA ISIGKATAWO. din naman angay lahos kasadangan ngaran inasawan kay linolopigan anak kon daraga san iya pagdayan kinokompetensia. ubos sin pang alap maghumot nga banwa kay idinadakdak sadton buhok niya basi gud rnaghunot. Inin asawa ko labaw an paggarbo kay kun nagtotoon anay nagpopolvo. Sa Iaktud nga asoy imo na nasaygan. Danay ngani ako pagkaon makulang sa panalingoha buhat sa ornhanan hiagi nga kwarta pinakabuhian ubos sa pagdugnit. lonlon gi naantos maabtan san palad. asay man an iya. Bisan an bulan maparong Magha hanap ak sin bitoon Dadawgon ko. waray paghiringa. graba. AN TANHAS Kun ako mamatay Ngan buhion ka pa Kadtua an kahoy Nga guinkayaknan ta Uraora pa man Di ka kumilala Haglipot an dahon Haglaba an bunga. korinit ni Kuan. Paghahadsan man ngani ini. Di na kasadangan an iya paghiyas kay kun nakaturog pirme nga may medyas. bangin naempatso polvo ug kananga. nabuiigkag pa liwat an akon sakayan. pero ano pa man it aadto Nga aton hikikitan? Tuna. t omowad ubanon. kamakali isang! An lan git san ooran kawan balud tapwak an hagkut. --------------------------------------------------------------------------------------------------Tubtob ba gud la dinhi an sukol han aton panumdoman? Masighot na ada didto han i ya ginkakaturogan. --------------------------------------------------------------------------------------------------ANDRES PAGARAN KUKOROKOTOKOTOK Kukorokotokotok Manok nga abuhon Sunod la ha ak on Kay pagmamaton Ayaw kabaraka Hit imo pagkaon Kay yadi hi Adi Magpapati gayon. bisan inin sapin nagainit pa siya nasanat Ilavera siton hawak n iya baman an baul ta usausa man la. Hinumduini kunta kaluoy nga buhat sadton sarapati san anod nga Ianggam dahon san kaluoy iya hinolugan. kasakit sa ulo pagpinamation. Waray na iba. Matutugk ad an kadagatan Masasaka an kabukiran mm dughan kanipis man Tinago an ngatanan. Inonsan sa lawod layag nawakayan. an akon kabuhi kamakatuturaw! Kundi hinkitan ko an i mo kapawan sinin pagmasakit asay ginlaoman tabangan pa kunta di mo pagkawangan s an imo kaluoy mm nakitabang. ---------------------------------------------------------------------Kun diri pagisol iya pamatasan bubuhaton ko gud lain nga paglarang an taya san korot. ---------------------------------------------------------------------Sa akon kasabut may ada gud sulod iya pagginarbo ngan inisogisog ngan kun nadalo g ak adlaw nga Sabado maraot an buot tinatanaw ko. Kunta kay lagas na diri na naasa bofanda. bisan kun naoro dara an espejo bangin Ia onina. san akon higugma ikaw an hinguyan pakambaya ako han imo gabayan. lu mabaw sa iba. ginawaran gaud pati han baysalan. ipinagpatimbang kun ako nadulog waray ngani sudan kay ipinapalit Ia iy a rayandayan. daw ginpipisitan t ungod san asawa siya ginrabutan. Naparigos ngani. kimona.

Waray makaabot ha aga an ira usaosa nga kandila. Makangingirhat.ginikanan. sakripisyo han bugos nga panimalay --------------------------------------------------------------------------------------------------UHAY Inin mga uhay. kon nalalata na mm humay. siring nira. Lima ka tuig na hiya nga nagpapahuway. SORIA DE VEYRA TESTIGO Ha harayo nga pulong. Pero sangkay. --------------------------------------------------------------------------------------------------MERLIE ALUNAN ROSENDO Recuerdo para han akon bugto nga nawara han baha ha Ormo c Nobyernbre 1991 Inabutan han maagahon an tub nga kabataan Paghinulat ha iya d idto ha igbaw han balay Nga asya la an iginsalin han baha. duro nga nal aylay.Dinalidali nira an paglubong. Darad ara niya tikang han iya kahulog Ha bintana han bata pa. pero Ini n kahawang ada la gihapon ha dughan Ha iya lubnganan an mga sighot berde ngan bu hi. ha tuna natamod. an styahan nga pagkilala nga amon kaupod Ha kinabuhi. Nagprobar hi ako pagaring kan Inday Iya man la baton hulat madaliay Akon gin repeter hi Inday nanumdum Nobenta na hiya waray paglaom. --------------------------------------------------------------------------------------------------Ay. Ginmimlat an mata. upod an ginatosgatos Nga iginba nlas han tubig ngadto ha baybayon. binmuka an iya baba Sugad hin kin ikislan: Imo ba iton tuhod nga dinmapat han akon? O misa y ba mi nga ada ha ilarum? Hi Bayi nanmula hiniyomhiyom Tarnuyingking sigi an ki nutingkuting Mga bukad nga saring. Di magiiha. tipau bos nalaylay. Ada sinud Ian ni Laki tasa ni Bayi Ngan ginkinitaan an kan babayi Api ng. makabibido usahay. bisan marampag ha dug . Kinabuwasan naglinibot hira pam iling Ngan didto hinagian an iya lawas ha Linao. Ti nabonan na Ia han tuna kay din nina karuyag nga ipakita An iya nawong nga naruba han baha. mga kabugtoan An iya mga anak waray magabiso. Damo an rnga patay nga naghihigda ha kalye. Una nira nakilalan an iya ban nga siko. an kapas o ginpaypayan ngadto ha makahimo naglalarab nga kalayo nga nakadangga han akon b ugos nga pagkatawo. Maiha na nga hitabo. --------------------------------------------------------------------------------------------------MAXIMO SERVIDAD NAGHIHIGUGMA An imo mga mata nga baga mayda ginbibiling. samtang tikatugas tikapula tikahinog. An nakadto Ia Takori.an ban nga siko Nga baga tropiyo niya ha kinabuhi. hinin humay. unod han pa glaum maguruma lumalabay. --------------------------------------------------------------------------------------------------VICENTE I. Sus. ayaw na la pagpakiana kun ginano han Wati paghimo hinin kalibutan o kun kakano Pagkita an torobay ngan mga buskay. an pagngar ani ha iya Nga bugto. ORAS SIRINGBAHON Daw kakolop pa la ako iginduyan Ni Apoy. Luboiig ha kalapokan an bugos nga Ormoc. naharok inin mga uhay. ni Nanay ngan k aparyentehan Di ako natuo nga niyan nga tyempo Ako nagduduyan kanan ornangkon ap o. labi na kon mahagsay. Imo mga hiyom ginmayuyo. Magkaada hin anak nga susumatan han mga nahitabo. kamakabubudlay. Agidaw. Nabaro kami han nahitab o ha peryodiko Dagmit kami nga mull kay nahadlok kaini Para han arnon ipinanmili n -. Marampag sugad hinin suol nga amon binabati. hira maglulugaring na.. may husto nga pangidaron. kamakalilipay. kamakaruruyag. naka himo bin dagaang ha sakob han ak kasingkasing. waray korye nte. kay baga may sinangko Kan Laki tungod. pero yana pa gud la mi narnon i ginuroistoryahan . Han pagabot narnon asya pa Ia karni nira surnatan -. SUGBO AN LAOG NGA MISAY HA PARAISO Hadton siyahan Linmingkod hi Lak i didto han lamesa ha hardin Hi Bayi ha iya sinmapit ngan magkinutingkuting Mga bukad nga saringsing Ha baso nga berde an imirn. ngan han rnga nawara na ----------------------------------------------------------------------------------------------------ARTURO BAUTISTA LABITIG Ano ba nga birtud an iya kinakaptan Nga sugad titires hi ako nahigtan Bulkan Pinatubo mm akon dughan Iya ngan Ia lainbong akon hinkiki tan. --------------------------------------------------------------------------------------------------VICTOR N. duha nga tasa Ngan Iaog nga misay nga sigi an lin abaylabay.

pamuyboy Aringi t siya uraora Kay ngayan waray pamahaw pa! Mao iton si Mana Cordapia An buotan kono ngan parasingba Nga iba an batasan Kun sa singbahan nagawas na! --------------------------------------------------------------------------------------------------OSKAR MUNCADA MONJE SI MANA CORDAPIA Si Mana Cordapia Masyado karelihiyosa Nas ingba siya kada Domingo Ngan kada agaaga. kalakublakob.. din yayangbaton kay hakagipitan. Pagagi sa kalye Ginkita an mga igkasi Nagtatapsjk gad an laway Sa panlibak kalaksj.Kastigo. Samtang an adto ha sakob hin b aho nagsasaro kaanghit. paglarga pa.han An pagmakasasala mo ha bagting Han ak simod. nabara it butol d idto man ha radyo kun may arapapon hi announcer Kadyo nasiring. “gihapon. hinurnduman. kirugtol anay” (kundi ayaw la panwalis panumdom kan im nanay. ako. Iton diri andam naukoy. “Hilot didi. nauntol naeh. hilot dida. San naubsan na siya sin pangadyion Ubos na an mga nobena Sa ngatanan nga mga santosanta Ngan hasta an mga kalag sa purgatoryo Ginpanakop na nanguros ngan Inu li gihapon siya.er. kalipayan An makalit nga palad Say naghatag sin kasarndan Punyal san kapalaran Pagtitipigan.am. pa mulong. tsuper kay tarantado waray tagad. ako an madarahug Nga say naangay makigbisog ha lawod han Kaarawdan. buyak Pamagaw. --------------------------------------------------------------------------------------------------ngan kun it giya napalus o nabuto in guma palaran iton nalapus ha ospital pagko ma --------------------------------------------------------------------------------------------------PANAKAYAN Pagbiyahi mo nga masakay hiton pampasahero. Di ko igpapatarnbal Bisan mangu tngot Inin dinultan Karuyag ko Dagko nga Basi tigaman An makalit nga palad Say n aghatag sin kasamdan Punyal san kapalaran Pagtitipigan. nadagmit panumat bisan iton utok di nakakalanat. Ikaw an kinmarawat han ak karnaisog Nga malunod an ngatanan nga paghusga. naah..” Bisan di pa angay nga pulong gamiton. bahala maba ldado. kay bisan kun napupuno hin bayinte la nga karga di ngan madubli kadamo din pa gud malarga. nagnunobe na Ngan gindungan an pagestasyon Sa 6:00 nga misa.. bisan buong. kay i kaw an naghalad.” ngan dagus pa pangumbida: “Oy para Malaguikay!” pagugwad pa hiton angab kay kiaro nga pun o na. “Kupo.. panhimang. bisan. It pulong “gihapon” mayda garami tan. --------------------------------------------------------------------------------------------------Naabre pa la sa porta Ay sus! Kada naulang nabalandra. Palab. Sa 4:00 nga misa Nagrurosaryo. ayos. waray Diyos. saprat didto ha pungkay. kun may polls. Sa 8:00 nga misa Kay an tawo damo na Natugbos siya sa paglimos Ginpapakita an tigdyadya Nga hinulog sa kolekt a." --------------------------------------------------------------------------------------------------FRANCISCO AURILLO GIHAPON An kaparayakan buhat o trabaho ha intablado man o s ibya ha radyo. salit gindadayaw iton mamomolong nga tukib it yawyaw paglitok. --------------------------------------------------------------------------------------------------kada pagnotisya bis paginihapon harus kada linya may ada "gihapon. paghipakdul danay say gud piriton kay rapasaguntok . kay mapagasolina. ako la gihapon an Mapainubsanon . kuying Bisa n an siya ngan lamisa. kubot. Ha halipot nga pulong. Pagabot sa balay --------------------------------------------------------------------------------------------------CARLOS BALANQUIT PAMBUJAN Norte nga dapit sini nga lalawigan Labnasan san dag . kalangsa hin kaskaro.) Ta ku n waray patrol. binata. o gugma. Apo. tinipigan Kay an lanit san gugma Kun ilubon. matigbi Ito im atay nga d aw ginkakalero. Tikang sa porta Paluhod an paglakaw ni ya Pagabot sa lingkuran Hinagay an nalingkod na Kay kono iton man kanya Kay ngay an nakakaulang Sa kanya pagpenitensiya. hinumduman. malibut na liwat. --------------------------------------------------------------------------------------------------PABLO REBADULLA BASUNI Basuni ko sa dughan Arantuson.

Hiya daw may pagkamestisa Mapulapula an aping. O. Naghuhulat ha irno. --------------------------------------------------------------------------------------------------(Iba na gud man an iya tinda Kay imbes nga bulad agumaa Maparalit nga mga Bomba. ‘Bakit ako mahihiya?” Dayon ha Manila kinadto Nakisabot kan O. mascre . King Bergahito Patod ha wala... --------------------------------------------------------------------------------------------------VICTOR N. DE-Tagalog nga English-speaking. punay Kalaw. Pambujan. Pero kun an babayi Hinay nga kinakablit Nahiyom nakisomkisom. ) Kitaa an debclopnient ni Aning! DE-hairdo nga nakilingkiling.Sinumhan pagtininda. O. Ambot kun kay ano Nga nahigugma ako Kun din la iton Akon kapalaran. Ayudahi ako pagsiring. Aanhon ko man yana Kun im ak limuton. Lipaya na gad ako. TERESA CARPESO HINIGUGMA KO Ham ka hinigugma k o. --------------------------------------------------------------------------------------------------Tamsi nga balud. kamasu. nga murayaw. Kun din an gugma Nagsagda ha akon Li muton ko na la An ngatanan. laban ka sa ngatanan. tuna nga natawhan Bisan kun kablas ka pa man Kulang sin karangyaan Kundi sa clughan ko. Bungto ko ikaw nga pinaura Nga may magtahum nga daragita Nagaalimyun an mga sampagita Kaliawan sinin mata. Dagat mo bob siton magrasa Isda nga buraw ug agumaa Tamban. SUGBO GUGMA Ako nahasunit Ambot ano ini Nakakita man Ia ako Han imo mga buni. saksi ka san kakuri an San kablas ug rnga tinalupinan Ayaw ituyang nga mamatay An hustisya sa kadama n isubay Pambujan nga akon natawhan. Ako nahasunit Ambot ano ini Tungud han irn katugnaw Ako yana tinutukwaw. An di ko sa imo pagbaya kay akon hingadan Palangga nga tuna Sa im nat itirok manta an putli nga hingyap San akon paghigugma. Jyadi an lawas ko. bolinaw binebenta na Ug ginaasinan an iba. --------------------------------------------------------------------------------------------------SABAS ABOBO POPRO SA BISAYAS Popro sa Bisayas nga labing matahum Nga nakakali aw sinin akon domdom Diri ko gud buot nga pagpakapadon Sa gihapon ikaw an ak hin ingyapon. baloy. surahan ug kilawan Sagision hingk awilan. tugmong. Haros di ka hunongan Hiton iya kayawit. DE-manicure nga nagiringgiting. Humpas san balud mo nakakaburong Sa amon mga mata humangrawen Daw kinalaykay nga dugoton Sa kama busag tanawon. bungto ko. --------------------------------------------------------------------------------------------------DEBELOPMENTAL NGA ISTORYA Nabatian ko la ml nga istorya Mahitungod kan Aning nga tindera Parabaligya hin bulad agumaa Ngan part4ime nga labandera.at. sangyaW san katamsihan Tahum san bun gto ko. buagu s ug kanara Sibuyan. sikhan san kabukiran Katunod san adlaw. DEbelop. maming ug tarungan Damlud. Bagan kulalapnit iya Mga pulong nga naguni t. Saging maglainlain an bunga Tindok. Sayod la hi Bathala Waray ko man s ala. Kamasakit pagdumdumon Kun an gugma limuton. --------------------------------------------------------------------------------------------------DUHA KA LAIN NGA PAGKUBIT An babayi kun tigda Ngakinakablit Baga in sumpit Nga nagraraginit. Aning. Iabawka sin kabantugan An ngaran mo naiguhit sa kalibutan Hingyap ko nga magpakamatay Mahiunong pa iriin akon da gway Mahikitan ko ikaw. Pambujan. Antuson ko na Ia An ngatanan. kalondiison pa . kubo mabunay An mga tabong sa baybay. binu tlaw paglinaba Kay sinudlan hin usa nga ideya: “Waray napalit hit ak tinda Gabay n ala lugod magartista Kay siring pa han kanta. BELEN CIDRO. talusi ug an dundunay Talabung. --------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDINA BALINA. Hi Aning inupod ha Opisina Basi mainterview. Palangga ko ikaw nga lal awigan Nga may matahum nga kagurangan Mga bukid nga higtaasan Tinudkan san ilang ilang. Agsub sa pukot dinhi hidakpan An danoy. Ako nahasunit Ambot ano ini Kin iroan ta la ikaw Irno ako pinahungaw . patod ha tuo Ngan talent scout han Alogbati Studio. harangdon nga mga kiriring . DEbelop. tinumbaga An hiridyukan nga kosta.

Ginkumkorn an kamot dungan an pagura w Nagbakho. Hi Tatay ham na. waray pagpahuway . han ira panguway.</ pd> Queber Binisita didto ha relief center Kaharnis han panit." Agidaw. Rebolusyon an baton . Maupay gad la kun inaanod it im balay Ba ga hin ginhihilot it im tiyan Kun nalambos na an hangin nga makalilisang. kan an masa anak. mata nanli liat Ultimo nga kusog. An nagkakalilisang nga mga squatters Baga intawon hin nagkakalipay nga mga turista Nga nagnanayt swimming! (Ipadayon la unta an kawaray Drainage system .en test pa Ginsugo pa gud pag Bomba (Waray pumirok. Mayda pa hin usa nga naginorasyon Kay basi malibre iya kamatayon Pero kay diri gud hiya lilibrihon Inigo han punglo hinin armi naton. waray gum inhawa An namaneho han Kamera. Mga api hinin wep ons platon Mga armi ni Marcos nga nagtinarhogon.) --------------------------------------------------------------------------------------------------DAVID GENOTIVA AN BAGYO NGAN BAHA Kahusay gud man kitaon an Tacloban Kun naba gyo ngan ginbabahaan Baga pareho na ada didto ha Venice Kitaa an mga atop nga na gkakalalaknit. Lantsa nga San Roque nga tikang ha Jipapad. Aya-ay Ma syado an kulba han pagbinobtohay Binmaya han armas largo la timalaw Limokso ha l antsa nahadlok namatay. Kaon na la anak.) Yana sikat na hiya nga Artista Pareho kanda Rio. Ha bugos nga Samar imo nalantaw Ha amon pagbakho tist igos ka bukid huraw. . --------------------------------------------------------------------------------------------------Dilubyo ha tuna. hiya paraguway Aton kinabuhi sugad Ia hin inanok Bisan waray sal a. Lorna. an mata may luha Dugo nagpipigsot. dirt na mauli Han inga pa sista hira pinanmatay Ha ligid han huraw. kaiha manguway Makuri an kablas. Inin CO nira hi Sgt. --------------------------------------------------------------------------------------------------Pamatii nyo inin amon kanta Hiunong pagambus han mga kasama. kaon bisan guti Kay hi irno fatay. --------------------------------------------------------------------------------------------------NAYANGO AN TUAG HAN IMO KAHITASON Nayango an tuag han imo kahitason Madakmol n ga guba bato an pundasyon. puro mga pawod Nga baga liwat hin mga bapor didto h a lawod. Sundalo. --------------------------------------------------------------------------------------------------PEDRO SEPARA AN PARABORLES Ha usa nga Night club maupay an borles An kalalakin an nagkirikiriis Waray pagiha naabot an polls Dakop an babaye pagdada nagtangis. Kanan masa iawas na raptay ha guha Tadtad na bin baja. Estados Unidos. garab an malinis Dugo nga i nutang. May walo nga unggoy s akay hinin lantsa. Kundi kay a n polis duro an awod Adton nagrespondi say gindara lugod. Marcos sundalo Ha aton pagdaragan sulong kit pagato. ultirno nga guliat. padi! Nakitan ko hi Atty<pd>. paydi Ia mapitlok Kriminal nga kamot. dugo pagbabaydan Langgutan han ulo an kasundaluhan. Aadi ini nga notisya: Lima daw nga mga squatters An nagkalumos didto han imburnal. nangoyngoy atubang han haraw. pagngoyngoy han masa Maglarab palibot kampo han pasista. K aluoy ini han aton Region Kay nagiban na naman An mga pakaraunon An mga pakaraun on Ngan makakaayuda pagpugong Han sinisiring nga population explosion (Ngan made belop na kita gihapon. Kundi may naluoy didto nga lalaki Waray ipadara kay hiya respondi. kay ano hi Tatay ginpatay? Wa ray niya sala. Nabat ian ko ini nga yakan: “Kaupay hit ginbabahaan kay bisan kami waray tipoy Baga nala gihapon hit nakacabin ha MV Tacloban. may boyay na Ngan nagbalon pa gud hin retratista Nga nagretrato han iya pagregalo Hin mga magnipi s nga kamiseta.) Bumagyo la unta Basi magbaha Kay diri na ako makadto ha Grandstand o DWU Pag kita hit sinisiring nga Swimming pool. Nahitabo ini petsa diyes han disyembre Ha salog han Oras han sityo Barayong. Alma Sali t kay makarit makisarna Naliberated han pagkatindera Dinako pa lugod an iya Gana nsya --------------------------------------------------------------------------------------------------Salamat han bagyo Nakakita gihapon ako Han ira sinisiring nga Santa Claws. lilinti ha langit MasO an mapatak. Katgutom nga hangin nahigop han luha Han mga magsakit. Nagkakalutaw.

daraga. Amon kaba taan maggasa ngatanan. Pero kinabuhi perme la nga minos. --------------------------------------------------------------------------------------------------KAMI PARAGUMA NGA TINALUMPIGOS Kami paraguma nga tinalupigos. Gintukod kami pagr umpag han aton mga pangontra. Cagapasan ngan Magongbong Trese nga paraguma ira ginpatay An kat awhan nagngongoyngOY kalagot han pangabuso Dugo nira iginamot sulog hinin pakigb isog. An pinasuhulan di man makaapong Pag palit hin bago nga amon gagamiton. Timprano nalusad ha uma pagdalos. --------------------------------------------------------------------------------------------------INAY HI AKO MABAYA Inay hi ako mabaya Rebolusyon an bubunyogan ko Pagrumpag han mga agaron Nga nagpapakuri mga kablasanon. --------------------------------------------------------------------------------------------------- . Kulang hin sustansya nga natitilawan Din ngani sadang ha amon pagkaon Asay pa hin iba nga kinahanglanon. --------------------------------------------------------------------------------------------------REBOLUSYON AN GULIAT HAN KATAWHAN YANA Rebolusyon an guliat han katawhan yana Pagsolbad han ira mga kakurian Rebolusyon an karuyag han kadaman yana Pagrumpag han kiase nga magtiyopion. Ti kang ha maluya. Inay kun ako patay na Ayaw niyo igp roblema Mahinongdanon an akon kamatayon Tungod kay pagsirbi mga kablasanon Pahi ra luha mo ha mata Ngan bulig pagtalwas han kakurian ta. Mga baryo han Dolores Damo nga dugo iginbisibis. An 34th nga batalyon An komander hini hi De Leon. kasundalohan han masa. Lugo d mi sumusulong. may asa wa Waray paghialang ira ginbabastos. Hin waray kaluoy ira ginlulugos. Talingohaon ta nga aton mahipasulong Hin barobal itang in nga aton rebolusyon. Gudti ng a detasmen aton liwat banatan. Amon ginsasaad nga armas diri namon bubuhian Kun d iri marumpag kaaway han mga katawhan. magkukusog an aton Bahuba Kay tama an aton estratihiya ngan mga taktika Ngan suportado pa han hiluag nga masa. Kun hira natukad ngan nagpapatrulya Ira ginriringgal an amon paguma. Angay na gud kita magurosa Pagpasulong hinin atoll gerra Kay mi an kasulb aran Hinin aton kakurian. Aton lilipolon an magluya nga kaaway . An kababayinan gintatalumpigos Tigurang. KamakaIuluoy hit amon panap ton. Kampani an ira pormasyon Nga sinaba hinin panalogan. --------------------------------------------------------------------------------------------------HI KAMI AN BAHUBA Hi Kami an Bahuba. Aton babanatan pasista nga trop a Ha salog maghasag ngan bukid magbabaklag. Dugang pa kakuri hit amon kahimtang It panmi ruwisyo kan Marcos sundalo. Sanglit sumarig tumapod ha masa. Sanglit rebolusyon an tama nga linya Kay ml ginhihi ngyap han katawhan Kadaman nga masa pukaw na yana Trabahador ngan paraguma.Madinaugon gud an mga BHB Nakalipol hira walo nga pasista Lima nga armalayt bar ngan radyogram Ngan damo nga bala an aton nakuha --------------------------------------------------------------------------------------------------PETSA 12 BULAN HAN NOBYEMBRE Petsa 12 bulan han nobyembre NagpatrolYa mm mga a rmi. Hala na kasama igandam an aton pwersa. Tikang ha guti. Gisi ngan may tangkop ginsusulot namon. An nahimomolag magluya nga pangontra. Kusog atoii hukbo gumikan ha Ira. Rebolusyon! Rebolus yon! Rebolusyon! Naglalarab ha bugos nga nasyon Ngan din na gud mapaparong. Sugad kasaslogan aton liwat gamaan. Ha kasyodadnan ngan kabaryohan Umogop an katawhan ha aton kagiusaii Armado nga paki gaway tikang ha kabukiran Hinayhinay palibotan kasyodadnan. Gudti nga pagdaragon kun aton titirokon Dagko nga kadaugan an makakabot naton. H a baryo Gapang. --------------------------------------------------------------------------------------------------ATON PARAYHAKON TAKTIKAL NGA OPENSIBA Aton parayhakon taktikal nga opensiba. Rumpagon ta! Rumpagon ta! Rumpagon ta! Mga demonyo hinin nasyo n Imperyalismo pyodalismo burukrata kapitalismo Iglulubong hira han katawhan Ha basurahan han kasaysayan. madako an aton Bahuba. bata. Bisan nga kusog may ada han pangontra Mapip hira kay may naton suporta.

Bis unanhon mo nga pagpiti kulaos basi m abungbong nakalit Ia paghikiti an naglilinuralambong. Kun di gad Ia inin pyudalismo Kaupod pa inin imperyalismo Diri ko hi Nanay babayaan Kay akon gud hiya kalipayan. pamati san gkay ko nga sudlot. lider. Pastilan. naangay hin kayumanggi labi an nawong sugad hin tabigi. lider ni kandidato Dingal. --------------------------------------------------------------------------------------------------PEDRO SEPARA PAGHALIPOT HIN BADO Hunong na gad. Sanglit yana Nanay pagiluba Kay pirit hi ako malakat na. hiton paa naparayaw. ayaw uraora hin mga bulurot. Huy. Kay pint hi ako nga makat na. Hala mga Mister. iton buhok niyo ay na ipaluyloy talunaya sugad hit kan Insik Ping Loy. di pumukaw kun hikitan it tinago. Bis unanhon mo nga butong sidsid han imo panapton duroy gud I a hi Balintong han kuan pagsiniplaton. daw pinalungan na bas din iriakutos. Baa daw intawon Inday ginguliatan ka hin “wow” ada hira in nagpanday bin ngaran mo nga Miss Huwaw. Ngan parayaw pa an irok n ga baga ginpaharnisan dinugang di pagpinirok Hi Pitong -. mailo b hin yangbat waray gud paghingal. kirigpos. Amo na Ia mi Nanay an dalan Para han aton katalwasan Sanglit a ngay na nga magurusa Pagrumpag han dunot nga sistima. NagpapakapugWat Bis mga minatay. hi Ino. oo.Tiroy ug Samontoy. pabayi an mga bungto amo an mag buot. --------------------------------------------------------------------------------------------------ELEUTERIO RAMOO BAGA SUMAT BAGA SUGMAT Kan Miss Pikrang Kalabkab An Rayna Ha Kagabkab. --------------------------------------------------------------------------------------------------Pati dughan nalamukdo kay ginkulban hin tinuod hin magpadis nga imbudo nga inau pay an kagaod. “di maalo. --------------------------------------------------------------------------------------------------BAGA SUMAT .BAGA SUGMAT Hin “Hello” ug “Good Bay” ak ginhahatagan kamo nga mga Mister nga mga pagpagan Hi Pascual nagunggong. Kay it mga buta Nagkakasusumo Ha mga motorkab Paghawas pagsakay. Kay inin nga akon kakadtuon Pagtalwas han kabl as nga katawhan. Filemon Quianzon han iya masinagdun on nga wall ha mga daraga nga nagS anto-ehersisyo ha Katedral ha Palo. waray arutarut ngani Mister Campos bis guk don hin gunting. baga siko hin pagitinatabunan han naigbos na tumangbo. Bis la pagkatulan dara hiton kuto nga nangangayofl la dida hin pagbungto ngan bis pa itanoy ngadto ha infierno di na mapatarhog hi Esko. Ha adlaw ha gabi natimangno Ha mga kakurian ko nga damo.) Kita ha dto nagkasakay Dida hin dyip nagkadungan Ako hadto nahadlukay Kay ikaw daw gingi rhangan. Paglingkod mo nawakasan mga tuhod higliputay pati imo katanusan ha im bado nga naiktay.waray batasan. han padadaugon nga nahulbot. hi Martin napagpag.” Waray alo pagpasiplat sidngon man Ia nga hayaw bis burikbotik hin ulat. Nagsiring hi Mr<pd>. hala mga intoy hala mga sma rt boys . aada an siste adlaw han pamutos. labaha. (Matinahuron nga sagbang kan Mons. --------------------------------------------------------------------------------------------------Ginarungan na ka kay napalit an butos.MGA TINIPIG NI KA ERIC ABELLA UG SERGIO AMOYO NGA TIKANG HAN MGA MEMBRO HAN KAG IUSAN PAGPALANGGA NI NANAY HA AKON Pagpalangga ni Nanay ha akon Minatamis hini n akon dumdom. Tungod hini nga kakunian Rebolusyon an akon aapihan. Ha iyo paglingkod Tuhod paa pulwa Ngan may magirim pa Kun ikaw mak iwa. Duroy liwat in nga mga mannganga rot han bayad ha ira hin pagpalapwat. Kun ikaw gumuko Kita it im pugtot . iton ira ulo daw id yok rinampag di na maarakos hin sudlay pagkagkag bis pa aaswaflgan ada hin bulan gkag. iyo mga tawo ha iba manmutos. It im matataktak Makuri mapurot. nga baryo. Iday. Haglipot nga bado. Waray nim tinuturuflan baga waring.</pd > Damwal di na gud man la pagaingan pawalwal hit tiwalwal pawangwang hit warangw angan. Mga luha mo Nanay himu sa. tinapuran ka ba panhatag hin tingal? --------------------------------------------------------------------------------------------------- . Lapos na hin Bitol kapos na hin hipi kanan Pilipino han uso pag-copy. aw. masasang nagaruaringaI. Pagsunod na man la ngahaw kanan manunulay sugo. Ayon ngahaw ni Sibron kay tinakas pagkinita bis kuno papagbayaron kay di man sukot igkita.

waray gud paghingal an imo ngaran nagaaruaningal. bis kanay nahahanglas Kay p astilan man ngayan at hi Umpot napadlas. hudo. Dida han paghiuli. daw lugit hin lubi nga gintutumusan. Agangagang ngada h an kalatok. --------------------------------------------------------------------------------------------------ILUMINADO LUCENTE HANGIN GAD LA Aadi ha at hagdanan in nagtitinuktukon Nanay. hinmalugsan kawagok An i roy nadismayo. Ngan tipaigbaw an sidsid han saya. Kun ham an amo. kundi listahan hin mga pinalungan. nga nakakakupkop nga nakakapinta. aadto ka. ngan nakalilipay waray katapusan. Andamon dayon sunod nga tagay. kay nakakasupsop hin baga hin hatok. aada ha imo an papel an tinta. Alagyama.VICENTE I. tarha. Apayapay. Iday. Ayaw pagtalaw Igbaw an pangulaw Kay di ka gad. lider. din mabuliw kun din mant a latok. han mga pasangyaw hadton imo Amo. Sapayawa an pugtot. --------------------------------------------------------------------------------------------------VICENTE I. An timbangan m o nalabtik.sano buwas ha bakgong magkatigob ngan an ba kgong amo na an vestido. bangin may katuyuan parnatia ta daw anay. pagkalpad han maya. mailob bin baktas. hangin! --------------------------------------------------------------------------------------------------AGUSTIN EL O'MORA HI UMPOT Sinakay hin iskutir an sangkay ta. Waray na matupong sinin kalipay. hin dinuhulduhol nga waray katamo. mga elektores nga ginarungan. Salbahes ka nga insik. --------------------------------------------------------------------------------------------------TOMAS GOMEZ NALIMOT KA NA BA? Diri ka ba. baga in limatok. Upaya panimbang. Tarha. Kapti an tak mag. an amay nagtinuok. yana abot na ha bawbaw han tuho d. Ano nga nagtidugang? An ak ha imo balos. mamumurag. Nagsasakaysakay kita sa salog Nagbubugsay ako sa Iangit an tad ong. Luget han Iingk uranay. Huros. mga sano buwas. huros. pinalangga ko. --------------------------------------------------------------------------------------------------EDUARDO MAKABENTA AN BAYAD HAN AKON LUGET Han akon pagpalatay. paghiruti ngan pagikmat. Kun ikaw mahultok.Ay! Kamatamis mo daw. salit an bungkog lubas na nga lubas salit kin ikita tinag o nga rubas. an mga risibo ngan han mga kwinta. LIDER Huy. hi Umpot Duha a nay kabulan han diri paghiulpot Ada ngayan nalimtan an pagpaukoy na Waray hunong hin likdo bis diin nga eskina. DE VEYRA IGAWAS AN TAKMAG Igawas an takmag. Pagmatu od na Ia Naning kamadlos tikang ha dagat kay amo ito an hangin kon panahon san h abagat. Os ka sako nga luget. Pabuinga an hiblon Dagkua an tulon Latonlaton tungkasa na basi tibway. Naggaanay im ginmadyek. huros. linta. kanan kandidato dugo nga manatok. Daw hatok hin pill adton pinuyusan. Bisan ka naabot. An tingug makaluluoy a n pagpukaw hinayhinay daw sugad hin napupuoy dire gad la hangin. Gutiay an pisada. Tingug daw nga nagpupukaw hin waray palabilabi ngan din nakakahukaw han gugma nahahanabi. hangin. --------------------------------------------------------------------------------------------------MGA SANO BUWAS An liang madagmit an pagpatiubos an dughan na la an ginsasangit an kawo ha sugbong nakuhaan hin ubos an V ha bungkog nga may barangitan an pagbi ngat din la harumamay. Ayaw pasabot. liang ng an sidsid -. Baga ka in linta. Daw ak ha imo utang. bangin an tuhod di na ihiluhod. napapa s hin gutom han ginrurunusan. May ada pagtapo d kalipay nga damo. Gawsan na an buktot. Kay waray na iba kun mahapwat. Pamuhaypu hay ayaw gud pageki sekis Tadong ngan si’mulsog hiton bagis. Kay ikaw sinandig sinin dughan nakon Dayon ko man harok siton irno bayhon . bis igpanmamalhas bis makagaramo.liring ngan kalainay -. apay. lider ni kandidato Dingal. Makausa . mga naguutang ha mga bublangan . I-lit imo paghakbang. Waray na baribad Tibway pan iplat magaraaramag. Ikadi na gad. kay tinapuran ka p anhatag hin tingal. Pahuway na Ia hiton turon katurog na gad Ia Naning imo ako p agmatuuro. Ako nagruhaduh a. An hulog nga nakuha. Din mga kwinta hin mga utangan. Waray nagtutuktok. Nanay. Hangin gad la. tarha. Salit manggud intawon. hahinonomdorn Nagkalakat kita gabi nga bulanon. DE VEYRA HUY. An bayad la gutiay. Naning sada Ia ng a nababantad han huyuhoy san hangin ayaw hito kaalantad.

harayu kan Nene mabiling hin hilu. nga an kasingkasing may kasubu. <b>Harayu Kan Nene</b> <i>ni Luming</i> Waray kalipayan an may paghigugma. waray higugmaun nga sadang maluuy. an paspas han mga balud.. hin gugma mu waray! An kaagahun nagluluha. <b>Kun An Gugma Patay</b> <i>ni Rudolph</i> Masamdung nga gab-i. Ay! Kamatamis san may nagpapalangga Waray kamat ayon. han kadahunan. nadugang pag-iha inin kamatayun nga akun ginpipinamulat nga umabut layun. kun magruyu an mga bukad.. daw uras hin pagkamatay. ug say bati nala. Pirit iilubun inin pag kasakit niyan. kun han kapalaran paglinguun aku. kun didtu ha dughan ni Nene. Kamakapapaid hin naghihiningyap. tigamni: an gugma patay. mga bukad. Han lambung ginwara. ngan an harupuy asay. waray lamrag kay tungud ada. bisan kamatayun kapin kamatam-is. mamingaw nga labi. an dara hadtun alipurus. ngan hitun malulupad. an harupuy hinay an paglahay.sa nagkabulag kita Ginsumatan ka nga ako buhion pa. Naginampo ka nga ako buhian pa. tigamni nga kasugad. Waray kapupugngi luha sa mata.. Ngan kun ha kaagahun. Sanglit tikand sadto waray ka na bulag. ngan adtun mga dahun.. ginputus an bug-us nga lawud. hin kasakit han dughan nagpuputus. salit mamingaw kay tungud nga an gugma mu na waray. an mga tina nanlulubad. maaram ka kun kayanu? Ay. kun ha maurhi pagkalipay an aabutan. lunIon Ia himaya. mahilum nga guyud. didtu an pagtangis. kun pananglit waray lumabay.       . Nagaasuy nga an gugma patay. harayu han bukad nga ginpapalangga. pagtangis nasubad. matugnaw nga alisbu. duyug ha iya nagbibikhu. Sa t akna nga tanan firme ka natupad.

Kamakuri manggud. Luto a kahimtang. Mutya ku nga inurug. nga ak ginhihingyap. han gugma nga sakit. An kasingkasing may pagkamingaw. an buhat isipisip. inin pagharuy. dirina magtahum. Naranggat nasulhug. Aadi hin Intuy. bis ka nakaturug. napupuyat hin dagmit. kun harus mabugtu. Hinay nga paghuyub Dumduma aku lingi-a. hinin panumduman. An katutuhay na. Naning an halad. Mu. akun pag ginhawa. Kay hin gugma tugub. angay makagtul-id. Naninga nga hinalaran. kay sugung nga ungara. kun aku nakita. ngan kaluuyi. Dumangat kunta ha kasingkasing. an mga bukad pati langit maitum.               . nagtitinitis nala. Wad-a an sakit Bisan nala pagkaluuy Bisan la kapaid. <b>Serenata de Schubert </b> <i>Spanish song ginbinisaya ni Norberto Romualdez</i> An kabitun-an han kagab-ihun. ini nga ak buhat ku la parayparay han dalan. Uhaw ku tambala. Tambu gad. anuba in takus.Kay bulag han bugtung nga ginlalauman ku huyub han hangin diri na nakakali-aw. di hinkakalimtan. bisan it im hiyum. <b>Hingyap Nga Waray Himaya </b> <i>ni Talinting</i> Tikang han ak pagkilala han ngaran nga gugma. Nabantad an kadahunan. Kay aku imu nabihag. Ha tungud hinin imu tambuan. waray pagpahuway. Kay ikaw an dangpanan Ikaw waray iba.

ak nalilipayan. makuri batiun. natun babati-a. iwaklit nagud Naning. apiping it kamingaw. asya an tambalan. hinin kasingkasing. pamurubuutun. imu na buhatun. nga waray gud huhungaw. Tugauk han manuk malanuy batium. kadagatan mag-upay tanawun. kundi inin baba. kun hinngangadayan. Baltazar</i> Makalilipay hinin nga panahun. amu an pagtikang han iya pagbangun. Hinaut na unta. Ay! inin gugma. kun waray nasaid. kun anu in buhatun. waray daw gud sadang. nga buut dumiri. Kun baga pananglit. <b>An Kaagahun </b> <i> (Ha akun hinasa nga sangkay Gu<pd>. pagpaid hinin tawu. ak kasangkayan ngatanan maglipayun.hinin dumdum isip. di ba kalipay mu. Kay di ba inin gugma. de Veyra) ni Francisco H. inin ak kahimtang. ngatanan an tamsi sahid magawitun. nga matalibus na. tambal han kasakit nga akun ginhiyum. sanglit kay natutuub la. Sidlit han bituun upud an paglaum. hi Naning nga putli. sanglit kay hapit na. adtun im hunahuna. ha ak pagpatay la. ha mga katutul-anan. libang han kamingaw han ak higugmaun.                     . angay kalipayan. nga waray himaya. Naning. didtu han higdaan nga akun taran-awun. kahuy.</pd> Vicente I. ha ak manaringsing. in usa nga saad. nga mahigugmaun. kay aada tuturuk ha at mga unud. pag iinumdumun.

Waray sapayan kun imu aku limutun. Sanglit mga maya tikang hin pagkalpad. An akun pagmayuyu kun imu pagmarautun. bulung han kamingaw dughan masulub-un. bumaya ka hin dayun. ngan hiyum! Ayaw ak’ hikalimti. aku imu bayaan. Han atun mga sabut ayaw paghiulingag.. nga im’ aku halaran: haruk.maghamut nga bukad sarang an alimyun. Nagtikangna mga manuk panhugdun. ha akun hunahuna.. libang han paghayhay hinin panumduman. an unub nga himaya. Biling ikaw hin lain nga say magpapalangga. Iuuli man ngadi ha akun an hingpit nga kasakit. Mabulag aku ha imu. panasa an kasamdung. nga imu higugmaun. Anu pala ngay an kay dit ha sidlangan. tikang han kapara gabi nga gamhanan. bag-u nga kaagahun. ihalad lugud anay. kay ira pagduaw hinin kaagahun.                 . ugay. Kun di’ kana ha akun. kun diri an paglaum. huni hinin tamsi sukut nak batiun. <b>Ayaw Na Ha Ak Panumdum </b> <i> (Ngadtu kan Julieta) ni Iluminado Lucente</i> Limuta aku kun imu man karuyag. hin puraw nga himaya. waray ku mabubuhat. Di man ngani ak karuyag hin gugma nga pinirit. <b>San-u Ka Bumaya</b> <i>ni Espiridion Brillo</i> Kun umabut an adlaw. Iuli pati an karuk nga ak ha imu hatag. ha akun nim’ pagbaya. mga alibangbang panlauy han bukad. bilini aku anay. ngatanan malipay waray kasakitan. kay pagdangat na ngay-an. inin kalibutan hiya malipayun. ngatanan an tawu sahid malipayun. mabulag nala nga pirit! Inuli ku ha imu an gugma nga makalit. Diri ku buut magtipig hin gugma nga malubad. Kun may imu basul han una nga higugma. ha butnga han kasamdung.

had’ akun kasingkasing. nahimu nga kangutngut. han akun hunahuna. han akun kinabuhi. himyang ha higdaan. Ha iyu pamamahuway. bis’ pa kaginhawaan. maupay an kahigda. tulapus na hin gugma. ha imu pagkamingaw. kay im’ tinalikdan. kun san-u ka bumaya. han di’ ka pa nabaya. haruk ha mga im-im. kun imu man batiun. itu akun pagsangpit. ngadi siplat gihapun. kun imu pa igkita. sadang mu pamatian. nga hadtu ihinalad. an imu minayuyu. Ha butnga han kalipay. tupad ka ha im’ situy. ginbaydan hin kasakit. ayaw aku limuta… Ayaw aku limuta nga im’ mainantusun. kablas ug taramayun. kay imu tinalikdan.bis’ pa kun hadtu anay. kamu magduduhaan. guba an kalibutan. nga di’ mu ak’ limutun! Hitu nga mga uras. matan-aw ka hin bata… ayaw la hipa-usa. han puraw nga himaya. . kun im’ aku bayaan. waray nagud paghunung. hitu kay akun gugma. adtun imu dangatan. nahimu nga kasamdung. paghatagh hin tigaman. waray na kalipayan. nga atun ginsabutan. mahinay ku nga tingug. Adin mga pagnguynguy. An ak’ mga kalipay. ha bawbaw hinin tuna. waray na adtun langit. bis’ kun aku harayu. Kun gab-I nga mangitngit. nga puraw an higugma. itu akun pagsangpit.

kay ha imu la paghiyum.Ug akun higugmaun. tikang gud hadtun siyahan nga ak’ ha im’ pagkita. pagtig uba ta anay. ngan kun di’ na makita. waray gud nga waray gud. bisan kun mapawa. pati kabiduun. han ngatanan nga kahusayan nga akun na nakita. Sinugu ka han langit pagkuisad din’ ha tuna. an kinabuhi masaplud. Dida hit’ mayagudut nga im’ pagpamantarun. ha langit nga puyanan han magpakabibihag. masirum an langit. sugad na hin nahang-aw. gutiay nga pangaplud. Miling pagtawag. bilin an kalipay. an di’ man ha im’ matanaw. ug salit ha kalag ku ikaw an pinalangga. ngan asay ku hahalaran han ak’ mga pagsiday. sinsabut kaupay nga ikaw asay agarun. an akun kasingkasing. Ha ak paglalaktan. pagtampuha an lagdu.” an ak’ ha imu bunyag. kay matalikudna. ngan batu nga kasingkasing an diri mu mabihag. nga aku buhi. tugub hin ka sigpit. ha imu hamili. bas’ magliaw. duyug an kasakit. <b>Hinamdum Ku</b> <i>ni Manuel Avelino</i> Masirumsirumpa adtu. Miling nga hinandum. Ngan imu mga im-im sinupu han surangga. pahadka aku anay! halari hadtun hiyum. hadtun tikus an tuyu ha imu hin paghalad. maglipaw han akun hunahuna? Duray. kay waray ku itatanding ha imu kamaanyag. nga ak ibinaya. haruk pati pagugay. adtun kaagahun. <b>Regina Angelorum</b> <i> (waray ngaran) </i> An di’ la mahagugugma. tuna lugaringun. han atun…kamagsangkay. dara an kasakit. an mga agi an. hin unub nga higugma ngan hin kabus nga palad.     . akun ka iniday iday. “Regina Angelorum.

</pd> Vicente I. de Veyra. Waray ku sayup. kundi talagsa. Danay kun usahay akun sinasarihan. </i> <b>Pagsumpa</b> <i>ni Casiano L. Trinchera</i> <i>kan Hilaria Infanta</i> Ykaw an bugtung nga bukad nga akun napili. hin gugma hinalaran. di’ ka lilimutun hasta ha lubnganan. daku nga balud in ha akun nadagnas. <i>Tikang han libro: Hinugpung: Mga Siday. ngaran nga pinili. Diwata Tinipun ni Dr<pd>. inin kasingkasin matugub hin kalipay. waray ku kasalanan. . bukad nga minamat. tubyan ku ha imu bug-us nakun nga kinabuhi. bisan maunan-u nga akun kagul-anan. talagsa batiun kay talagsa gamitun. Gining Leona. may’ kun la unta ipapakiana. ginsumpaan hin gugma nga uray ha kadayunan. akun inugayan. tikang pa hadtu nga akun pagsaaran. nga niyan binmunga.hadtun imu ngaran. uraura kalatam. Disyimbri. 1914. nahasampig ha tabi. ha Burawun nga bungtu. <b>Bugtu Han Himaya</b> <i>ni Artemio</i> Tuguti aku madaliay. hin diri na anay ha imu manumdum. tubtub kita buhi. ngada ha pagpatay. anak han Burawun. hiyum nga langitnun. Daw aku sipak nga igdarudagnas. kun daw kahulus ha gugma. pinapapas han imu kahusay. hi ikaw gintanum. ngan ha imu atubangan aku igdagsa. Diman ku pagagi ha imu puy-anan. sugad hin tanaman. Hi ikaw an Miling. tuyu ha imu nga ikaw nagmahusay. imu ba nabasa an una ku nga siday? Leona! Leona! hin katam-is nga ngaran. Garaygaday. nga kalundiisun. inugan ta ikaw. Titiguhun. diri nahihimu kay inin akun dughan. winawara. kun baga mahihimu diri mu ika budlay. tanaman han gugma. Liaw-Libang. pagsimba ha imu in akun bubuhatun.

Nagruruhaduha ka minahal ku nga Iday. Nga pagtuturawan ha butnga han luha. Hadin akun gugma aku magsasaysay Ha usa nga siday. tingug mu nga matam-is lakip an paglaum. Masamdung nga dayun. <i>Panalarun (Takluban). Hin gugma nga hingpit ha im naghahalad. </i> -----------------------------<i>Tikang han libro: Hinugpung: Mga Siday. Ikaw an paglaum nga di malalaya. Hi ikaw an hingpit nga akun himaya. Ayaw gad itugut nga maghadi an pagturaw. ngan didtu hitun tuna nga ha akun tutunuran. Langit hinin dughan ug ginlalauman. Hunyu. Titiguhun.               . ha akun paghimuuk amu unta in magpukaw. Lingi-a intawun inin may kasamdung. Tubtub may paghingyap. Akun iginsusumpa nga akun ka uunuban. Disyimbri. de Veyra. 1914. </i> <b>Siyahan Nga Pangasuy</b> <i>ni Fausto</i> <i> (Ha kan Pilang) </i> Pamati himaya hinian panumduman. butnga ha mga pagturaw dalan kangitngitan.lakip in saad hin pag-unung ngadtu ha lubnganan. Ngan ini nga gugma iglulunudpatay. Ayaw pakabungli inin pamalandung. ngada ha kabukbuk ku didtu ha lubnganan. Hin gugma an dughan. tatawagun ku gihapun matam-is mu nga ngaran. ayaw nagad itugut ayaw an kasakitan. Liaw-Libang. Diwata Tinipun ni Dr<pd>. 1907. Kun di mu lipayun. Yhatag nagad ha akun himaya ha kadayunan. Hinihigugma ka nakun hin tutu-u. tubtub may tinguha Tubtub di maughan. Hinin nagsasangpit nga kablas hin palad. kay amu an hiningyap hinin kasingkasing. Garaygaday. Igpapaaliday. pagsumpa ku ha imu baydi hin kamurayawan. an gahum han gugma nga katinuyu-an. an katam-is han gugma asay mu pagpaudgun. Unub nga kalipay bukad nga mabaysay.</pd> Vicente I. ngan ha dughan gumamut ug sumaringsing. hinin akun pagsumpa ha imu pag-unung? Gindara ku nga sakit labis ha kapaitan.

kay ikaw akun ginsaaran. 1914. Gutiay nga pawa.. binabati nga gayud hinin dughan. Disyimbri. Titiguhun. de Veyra. atun mga pagsampit mu ha akun. hin putli nga gugma ginsumpaan. Garaygaday. <i>Takluban. Usa nga paglaum baga naaninu. Diwata Tinipun ni Dr<pd>. mga kagurangan. nahunub ha kasingkasing ku. </i> <b>Akun Kagad Dinumdum</b> <i>ni Clavel</i> Hin kaluuy ha imu tugub ako. dinumdum ku ikaw hin waray hunung. an pagsampit han akun ngaran? ngan imu paba hinnunumduman. Diri mu lingiun.. Inin kasingkasing unta nim hatagan. Liaw-Libang. Minamatam is mu ba ngay-an. Bisan paman ngani mga kabagwakan. Ha sakit bawiun. kay akun ka nga gayud minayuyu. Sugan han pagtu-u hadtun tikamatay.Kay say napasarig daku nga pagtu-u. an natabigis nga luha mu. Ha butnga han akun pagpainuinu. Nga inin tinguha nakun mahihimu. Lipay nga di sanglit. Mangitngit nga gab-i. Ayaw ikaawa. Bisan kun payupu. nmga aku an imu ginhalaran? Hinaut unta imu padayunun. Say pa inin duhan diri mu tabangan. An mga pagnguynguy mu sugad man.           . Uktubri. Han adlaw han bulan binabanawagan. angay maghingyap ha imu. An nagningiyupu. Nga aku di.</pd> Vicente I. Han mga bituun pa gintitiwakan. Sugad man lingi-a han im kamahalan. Nga hiya maangbit. 1910</i> -----------------------------<i>Tikang han libro: Hinugpung: Mga Siday. An kalimut waray gudman. Bisan paman ngani magsighut nga dalan. waray turuk ha akun dughan. ug makag sunud kaman unta sama hinin ak ha im paghigugma.

Uunahun ku in kalimut ha imu. ug panmurubuut hin mahinay. nga diri ku gud pagdudum-itan. sugad man akun ginbabantayan. ug mga saad ak gintitipigan. kay waray ku gud ini paglimpa. Pagtiput ug panikus. nga pinaka kanaman kula an gugma? Pagmata ngan pamuhaypuhay. Bisan kun aadi aku hirayu. busa. paghinay bangin magsayup ka. Ngatanan gindumdum ku.           higugmaun. hin gugma ku man pagbabayaran. mag-iinaw han imu pangiwa. an sinisiring nga gugma. ug kita gudla in naggisumpa. kun angay ba pagtinawaan la. hinin waray gamit ku nga tul-an. ug ayaw pagpirmi hin sangkay. hin maupay imu pagbantayan. an imu ha akun mga pinulungan.kay ikaw la in ak Ayaw pagtahapi nga akun ginkawang. Kay duha manla adtu kita. kay ikaw manla in hinigugma ku? nakakatahap ka la ada. kay gugma nga akun inutang. hin pagbukbuk ha im atubangan. adtun pakig usa ha imu. kun anu in at pandangatanan. padayuna ayaw paglikuliku. di mu gudla pagbasulan. tay aw ha mga mata mu. an mga pulung ta nga sagrado. hugta an pagampu ha Diyus. Ngan inin dalan nga natatadung mu. pagbantay ug paglikay. An mga pulung ku ak hinnunumduman. nga an gugma mu ak hinngalimtan.       . an atun ngaduha ginsaaran. Hi aku magkikita la. an dayuday nga hiningyap ku. kay bangin ka pagtugwayan. Kundi kun sidngun mu nga binuhi-an. Busa. kita magsigbantay man unta. magtagam han pagpakasala. ngan upaya nga mga pamitad nga diri ka gud mahisalaag.

) </i> Gugma! . mainantusun ug mapinaubsanun. tinuruk hin uray. de Veyra. Nanmumukad hin kamainalagarun. adtun akun ha imu nga tugun. dumduma gud nga diri ka manta limut.. sanglit kay putli ini nga pagkasugad. mahal mu nga ngaran akun naluluwas. <i>Takluban. Disyimbri. hin usa kadali man pahuwayi. Liaw-Libang. in pagpahuway imu hinahunaun. 1914</i> <b>Gugma Nga Putli</b> <i>ni Francisco J. Pagkasugad hin waray bis anu man. Kun an kaguul imu abutun. Enfectana</i> <i> (Ha akun pinili. ha kasingkasing ku ikaw nangangambud. kay tutu-u gudman ini nga pagkabihag. Pamurubuut hit nadangat ha akun. Nangangambud ka hin waray ruhaduha. nga ginhahalaran ngatanan nga adlaw.. nga ikaw an mutya nga ak kamamatyan.. hin mga pagharuy ku ug mga pangilyupu. tunay nga paggamut. Nga aada ka pa nagsisinuisugun hinin dalan nga im natatadung. Titiguhun. diri mu gud unta limutun. Ug ha lubnganan ku nga maksaramdukm kun didtu aku. Pagkabihag hin inub nga paghigugma.             . kundi ayaw aku hingalimti. an kaanyag mu balun ku ha lubnganan.</pd> Vicente I. kawaray tibway ug turun nga pagsamdung. nga ha akun dughan ikaw an tinuruk.. ngan lawas ku mabukbuk. gugma nga putli. Diwata Tinipun ni Dr<pd>. kay ha akun dughan ikaw an tinuruk.hin katungkan nga mga dalan. Garaygaday. pamalandung ha im ug mga pagtawag. bis turaw nga balagun inaalik-san. hin waray gudman ginruruhaduhaan. kun ha akun uras hin pamurubuut. 1907</i> -----------------------------<i>Tikang han libro: Hinugpung: Mga Siday. ngan imu ina-antus an mga karat-an. gihap nanaringsing ngan nanmumukad.

apuy. mahiyumhiyum nga naghihinablunun. An mahusay nga Lilang. Pagsulud han mansadida. An agsang waray na babati-a an haragaak.Tinuruk hin uray. Ngan dagus ihatag kan Lilang an iya singsing. Binayaan ni Lilang. tipig an pinulungan. de Veyra] </i> Masirumsirum. <i>Pastrana. Mga maglipay. Liaw-Libang. Garaygaday.</pd> Vicente I." Apuy: "Kayanu nga utudutud man it imu kanta. Uktrubri 3." Han mapawa. ngad ha simbahan. Ngan talagsa nala batiun it mansadida?" Ha tungud han bintana. magkasi mahiyumhiyum. nagkakabarubag id. Disyimbri. Ngani Lilang: "Kun an Girasol na sunud ha adlaw Tikang ha sinirangan. Lastrilla) </i>                         . Naghihinablunun. </i> -----------------------------<i>Tikang han libro: Hinugpung: Mga Siday. Ha balay an lagas ha puyut naguusahan. Nagsasaad tukib han iya hukun nga gugma. 1914</i> <b>Next to Your Mother. Whom Do You Love? </b> <i>ni Ignacio McVey (Vicente I. Diwata Tinipun ni Dr<pd>. an iya hinigugma Hinigugma nga Mandu. ha kasingkasing ku ikaw an nangangambud. Apuy: "Anu itu nga tingug ha tungud hit bintana?" Lilang: "Tamsi naghihinuni dida hit takuranga. tingal na an kabug-us nga bulan. Na angay la pamalud ha iya garingan. hin-u ba ity nga nagmiminakmakun?" Lilang: "Dahun gad hit kakaw. de Veyra. tubud han burabud gugma ku nga putli. Nangungudtuhan an bulan han kagab-ihun. Inin akun man kasingkasing nga matin-aw Tikang niyan ngad hit kamatay. im hi Lilang." Apuy: "Lilang. apuy niya nga buta. Kay bug-us an ira tinguha. <b>An Naghahablun</b> <i>ni Cunning Fellow [Vicente I. hin-u it nagpipinanhayhayun?" Lilang: "Huyubuy gad hit hangin ha lurungan nasulud. Apuy: "Lilang. de Veyra) </i> <i> (Kan Margarita F. tunay nga paggamut. dapit ha may bintana. ba-a. Nahundaray man ha puyut. ha dalan kalipayan. namamalabag an bulan. hilaw nga luha ha im binabaribhi. ngadtu ha katundan. Titiguhun." Malipay. bugtung niya nga anak. Sinasabayan han siday nga iya laylayun. An duha naglilinakat. tag-iya han kasingkasing. pagkabhig han agsang. Layti. 1909.

Titay nga hamili. han higugma nga ungud. sapit han im nanay. Tikang kagutiay. Ha imu hinigugma. udug! Hin-u itun iya sunud? <b>Ha Kan Luz *</b> <i>ni Luming</i> Itun imu la paniplat kalipayan nga guyud. Salit. Dayun ka inugay. Mainugayun nga nanay Ha imu paghumla. Ha imu nagmangnu Ha imu nagmayuyu. Hin-u it im hinigugma? <lbl>II</lbl> Danay kan usahay. kahimaya hinin dughan. pagugay. Kundi. Ha imu nagsakmi.               . Dagus ka inugay. hinin akun kasingkasing. Kundi. Salit. Hin-u it im hinigugma? <lbl>III</lbl> Di ba hi im nanay. Bukad nga mahusay. Iday. Didtu han im puwang. Ikaw ibinubutang. sunud kan im nanay. mahusay daw bituun.<lbl>I</lbl> Hi imu gad nanay. Iday. Iday! dumduma hi aku. salit akun inurug. pastilan! kay inin man bihag. Ha imu nagpaura. Kun an bata tikaturug. Ay! Hin-u it im hinigugma? <lbl>IV</lbl> Hi imu gad nanay. Burabud hinin lipay? Kinukugus ka ngan niya Paguyig. nga han gugma natugub. Kun ikaw na anga. Andam hiya pagduyug. Sunud kan im nanay. pagyakan daw.

balitaw? u-u gad kadna. Pagtalkikud ku say lumiwan an kasakit. Nganiya saka. diri ha pagasuy hingpit nga kalipay. kasakit ku. 1902</i> <i>*An "original" hini.</pd> M. an huyub han hangin nga labi kamapaya. natatagu hin maupay mahal niya nga ngaran. An lakip nga surat nasiring:--"An tagsu rat hini nga siday (Kun siday ba ugaring) waray na paka tan-aw bisan namanla an putus han Retorica y Poetica. nga gindaug liwat an hadtu nga himaya. inin kasugad. nganakun ha iya: hin kahusay mu. kay lapyupa hiya nga akun pagsaaran. hiyum. <i>Manila. bay-i na duyugi. ka-ipa ku hin siplat waray kahuhuman. hala kadna sayaw. Tunug han turunggun buslung ku man. bituun nga labi kaingat. Hini nga nga diri sayud an daug hin kaagi sayud gud an dagat.   . talagsa an bituun ha igbaw han langit. angay nga ibadlis. tindug.unungi gad unungi. sadang ku tigamnan. han gamut tikang hadtu ngan nanaringsing. makakag-asuy gud hin kamatuuran.</pd> Veyra. matahum nga bukad. uswag. ihinatag ni Luming kan Gu<pd>. kay an kasingkasing ha iya nabaya. kapawa kun ha iya ibulang. ngangakun.. salit diri katingalhan hadtun magpakabasa hini. han diri ku igsanglit nga kahimaya. Kundi ha buud hadin akun kasingkasing. de Veyra han p agigirikan ngadtu ha Amirika hanin 1903. Kun mahihimu la nga makagyakan. kay himaya an liniwan han akun kasakit. harayu asay niya atubang... daw rakdag nga dahun nga pagtinamuran. aku ha ubus ngan hiya ha tambu-anan. YLUMINADO"</i> <b>Himaya </b> <i>ni Artemio</i> <i> (Ha kan Leona Carrocino) </i> Gab-i hadtu han adlaw nga Lunis.. ginlalaktan uraura na hin kangitngit. ngan ha kahubug han iya pagkamahusay. paniplat. d la masumu! Hadtu nga gab-i an naguup ka dughan. ug aring usa nga hinumduman ha akun kalungun ha pagturun-an ngan minaupay nga sangk ay Gu<pd>. P. pamalandung ku han amun pagduha-an. saka.

Usahay. bisan aku ngain siplat. ug lakip ha mga inup ku lugud napakita. ha butnga han akun mga pagturaw. ha langit. han mangitngit nga gab-i sidman an kakurulpun.. han akun kasingkasing. nga an mga panhayhay ku ha imu pagdad-un. Kun ha luyu han bikid matunud na an adlaw. kundi. Iniru. kun may huni hin tamsi nga mamingaw mu bati-un pamati-i. Kayanu nga harayu ka ha akun mga mata? Waray naba kaliawan inin akun kasugad? Ay. di nahihimu nadugang la an kamingaw. Usahay. Usahay. Ha butnga han kamingaw hinin inuukyan ku.. ginbutnga-an pa hin dagat an hinmumutanganta! Waray na kahimyangan inin akun kabuhi. 1910. hingpit gud nga tuyu. ikaw la an dinumdum ku. kay itu padara ku nga kahidlaw. ha tuna. han tina han bayhun mu nga may kakayumanggi. <i>Kalgara. an akun kasingkasing linumus hin kahidlaw. babayi nga hamili. binabati ku in daku nga kasakit. halarum nga kahidlaw. Trinchera</i> <i>Ha kan Cirila Perez</i> Layun la sumantup ha akun hunahuna. ha mga mata ku naparuk an ladawan mu. ha akun paghimuuk mayada nagsasangpit.<b>Kahidlaw</b> <i>ni Juan Ricacho</i> <i> (Ha kan Angeles Domasig) </i> Warayna kahimyangan hinin akun kabuhi. han akun kasingkasing ikaw gud an kahidlaw. tikang ku ikaw makita hadtun siyahan nga adlaw. ha pagli-aw ku han mga bidu nakun. ha ngatanan nga uras asay inungara. ug ha katutnga han gab-i. </i> <b>An Lambung Mu</b> <i>ni Casiano L. diri pa ada han mabangis ku nga palad. An matam-is nga paniplat mu di napapara. buut ku pakalimutan an ladawan mu unta. han akun hunahuna asay nagmamayuyu. ug sumatan ka nga itu kanan akun kasingkasing. an imu hinumduman ha akun nagpupukaw. igintutuguntugun ku han huyub han hangin. tikang ku ikaw makita hadtun siyahan nga adlaw. ikaw an naghahadi han dumdum ku ug isip.       .

imu ladawan. akun pagsinurat. masulub-un ku nga kalag ha im nagbibiniling. Asay ku hinumduman an matam-is mu nga siplat. Sugung nga ungara waray nagud. Di gud napapara. Niyan nga binabati ku in daku nga kasakit. kay tikang la hadtun siyahan nga adlaw. <i> (Takluban.             . Tikang hadtun gab-i nga akun ka makita. luha nga mapait ha dalan ku say baribhi. bis katunkan inaagian kay ikaw an tuyu. Daw ha sinirangan nahimalaysag nga bulan. Kasingkasing ku yana putus hin kalipay. pati kinabuhi mahararapdus ha diri paka tan-aw. asay ku la kaliawan inin katamsihan. paupdun ku ha iya inin akun panhiayhay. Dara han tinguha nga hingpit gayud. ay! pakigbalihipa inin akun pagsampit. Lambung nga maanyag danay ku kitaun. Trinchera</i> <i> (Ha kan Victoria Z. ngan han imu ihiniyum ha akun atubangan. siyahan nga pawa han adlaw kun nagraran-gat. Ynin akun mata diin Aada an lambung han Ngan niyan hini nga Sugad hin nakadi ka kuman isiplat. ha akun atubangan. nga diri aku paglumsan hini nga pagturaw. Danay kun usahay ha huyuhuy han hangin. sugung nga pagungara hinin kasingkasing. Ngan nakakapawa ha sakub hinin dughan. asay la an kabidu in nasantup ha dughan. Daw amu ka kun akun paghunahunaun. Inin akun dughan dayuday an kabantad. Waray na kahimyangan inin akun kabuhi.Paghigugma nga putli ha imu Iday. daw ran-gat nga bislaw han maanyag mu nga ladawan. 1907) </i> <b>Hain Ka? </b> <i>ni Casiano L. Ug an imu katahuman kun hunahunaun. Paghibiranii ku ngan akun panginanuun. nahaturuk ka layun didi ha ak panumduman. nadugang la an kamingaw. Pastilan! Kanan kahuy man ngayan dahun. An imu kaanyag pagkit-un daw bituun. nga pagsumatan ka hinin ak pagbiniling. de Veyra) </i> Hain ka ba dapit bukad ku nga minayuyu. matahum mu nga bayhun makuri ku hingalimtan. sugad. Waray pagputuk kundi ha imu nala manggud. Agustu.

</lbl> Kay dida hit damu nga hunahuna.basi na unta inin kalag ku makapahuway. diri gad Nini. </lbl> Ayaw panumdum hin anuman. nga gabay dawla lubnganan kun diri na humiyum. <i>Abril.. hiya man. a-a-a-a. </lbl> Lingi na. urug an pagdulum bis pa kun malamrag. <lbl>VII. nga matinus an paghanuy. <lbl>VI. <lbl>II. </lbl> Kundi kun bumalikpa aku liwat. <lbl>V. Kadi gad Uday! nabibidu ka ha akun? Nene ayaw! pastilan. </lbl> Kadi. </lbl> Hinugaya it panablig hit im mga luha. amu na. <lbl>III. it pagkulaw nga mabiduun in ak hinihigugma. han akun mga pag-ugay nga igin babarisbis. man-ga. kay di ku iilubun. ngan bisan pa san-u diri gad Uday. ayaw gad hin. waray man aku pagiha nga imu ikauhaw. matam-is inin kinabuhi kun ha im atubangan? an gasi ku adtu nga diri ka ha ak mabaya... diri ta ikaw pagsasakitun. <lbl>IV. bubunaw.. 1907</i> <b>Ha Kan Julita</b> <i>ni Romeo</i> <lbl>I.. amu gadla nga ak tagudara. kun kinukugus ku an akun inugayan. labut hit gugma.. kay an tugun mu nga atis waray ak makakuarta. kay di ku kinahanglan. ta-a-a diri nagad aku                                     . an tinguha hinin duha ta nga kalag. a-a-a-ray. </lbl> Buhi-a an paglaum ngan isikway. kay mabalik ak hinin pira kaadlaw gihapun.. Diri kaba maaram nga ikaw an ak himaya. an pagtahap nga akun ta ikaw lilimutun. paghigugma. tambis. uhuda. kun kakarawatunpa an katam-is. an kanan pira kaadlaw nga diri ku pakag ugday. it ak paka tuman han atis mu nga tugun.. iya kulaw. ngan uupdan mu aku hasta ha lubnganan. duuk.

waray kupa hiabati in kasakitan. hunahuna daw mahusay. kay upud mu gad aku ha kalipayan. an hamili nga imu dughan. Ngan yana kun waray ku ha imu ighalad. ha paghayhay. say kula gindidinumdum adtun langit. bis uranus bisan dampug. magmawaray tunuk an harupay. sugad man an kasakitan. <b>Ha Kan Mercedes</b> <i>ni J. amu pa diri batiun in kakulba. say dungan mu an marol hin pangalimyun. R. nga bukad hin tanaman ku nga putli. Pagmalipay diri la hini nga adlaw. waray bulud. an bulahan. ug an imu kapalaran magmaliaw. an himaya. magmalamrag an imu kaurhian. diri na. ha lubnganan. kay an adlaw amu ini nga isinirang. kanan adlaw pagsarang han iya pawa. ngan waray ku babati-a in kamingaw? Nasabut ka nga yana waray ku sakit. an kinabuhi! <i> (Kalgara. Layti. tikang gud han pagpunias han sidlangan. ha pagbikhu. Di ba amu? Dinhi ka hini himugsu.balit malakat. an kalag. C. han bituun nga ak ginpapasingurug. Marsu 14. amu pa itu niyan maginmurayaw. 1907) </i> <b>Gugma</b> <i>ni Tigasaw</i>               . ngan dungan man did ha dughan paghingusbu. Daw ha akun narayhak la an kalibutan. an paglaum. Ngan hin luha han kasakit di gad dulman. U. an higugma. ngan ha dalan nga im paglalaktan. an higugma. an paghiyum ha imu im-im di matapus. an pagantus. diri ka dangatun unta hin kamingaw. </i> Maaram ka kun anu nga aku malipay. kasingkasing. bag-u gudman nga imu kabuhi. Mercedes nga akun pinili! I-uran unta ha imu in kalipay. Diri mu unta kilal-un an pagturaw. han paglaum han tikus ku nga higugma? Naaram ka? Aadi makukulup na. aada akun tubyan akun hatag.

Amu an biyuus. waray pagpahuway. binuhi ngatanan. an ginpahimutngan. hinin kalibutan. masunsun bati-un. magsala han batu nga puy-aw ha dalan. waray pagkaparung. dara han katawu. Turuk nga madig-un. ha atun dungganan. Diri la an tawu. masukut sumantup. larang ni Bathala. suga nga maningning. An usa nga tawu nga may pagkasindak. bukad nga malimyun. buhi la gihapun. an nahababasuni. kundi an ha tuna. <b>Mahatungud Han Gugma</b> <i>ni Gabriel Banez</i> Di sadang an tawu kun nahapapakdul. tanaman nga putli. Amu it an pulung. tinudkan ha dughan han gugma nga hingyap. Kay katinuyuan han buut han tawu. han atun tinguna. nga urug ha ira han mga kabukdan. dara han himugsu. sugad man ha dila.. han at kasingkasing. ha im-im han tawu. ginsabrag ha tuna.                   . waray pagkapu-u. din ha kalibutan. ha at balatian. magantus han lara.. di la an tanaman. naturok ha butnga labis nga katungkan. waray pagkarapgus. han pagka batan-un. nga waray kapara.Amu an matam-is. diri la an tamsi. hamili nga pulung. basi han tunan-un. han gugma ginlad-an. di sadang magbasul. tingug nga mahinay. kun ha paninguha di nanginginanu. hitu nga higugma. iya sulundanan. butang nga pinili.

di matinurawun. diri nararapgus kay kasusgaranan. say paba an dughan diri man kumimbig. tumubyan han iya himaya. naibas nakilut han darudaligdig. Matahum nga buhat nga kadarayawan. kundi an pag-ilub ug an pagpasaylu. bisan pa tigsiring. hangtud nga masangput an gintitinguha. Nasabut mag-antus han mga pagtamay. putli nga pagsingba. nga nananagtuptup ngan nananayuma. sahu kun tulapus han siplat ug hiyum. bunga la han baba an ginsasaad. Di magtinamayun an kababayin-an.. Ihalad ira an kay an maaram ha ira: tuna. atun an kasakit. an tahum. kasingkasing nga tugub hin gugma. adtun pag-uyun limus nga himaya. Waray kakurian nga di pag taraun. gabay pa a gab-i nga waray bituun. an sugad nga gugma madagmit matapus. tibwaypa an gugma nga kabus hin palad! <i>Kalgara. kalipay. dayun nga pagsuku. an pagpaha-uyun han at kapalaran. kun nagtinguhaun han gugma nga hingpit? Din ha kalibutan sahid may karapgus. hingpit makurimut. pati langit. waray la ha iya bisan magmabidu.. adtun pagtangdu di pangasingkasing?                             . kita uyunan han at paningha. 1909</i>     Anu nga kun kun man in atun. nga waray pagbati han at balati-an. han mga kaalu maaram sumikway. labi kamathaum nga gawi han tawu. kun an kasingkasing nga ginhahalaran. waray kasakitan nga di pag ilubun. Ah! di ko say tuyu an pagpakilimus. Disyimbri. at pagpipiritun? Ayaw ta pagdumti adtun maghuyayag. madagmit ma-aya sugad han hiyu-us. di pa nahigugma.di manta mahunung hin pag-inungara. di ka say karuyag gugma nga linugus. Kay bis paman ngani an batu bantilis. ha ira gihapun at igpapahayag. basta mamurayaw an ginmamayuyu. kundi an kahusay hadtun pamatasan. ngatanan nahagus. an raksut. Kun an kahimyangan langit nga malimbung.

            . nga imu kakawangun. Bautista. sadang ku pag-ilubun.. kun an akun pangasuy. 1911</i> Ayaw ha ak kabidu. bas nim aku linguun? Waray aku panumdum. U! . haruk nakun kasanhi. hin sugad nga kalipay. inaru mu ha akun. im dayun babayaan. han atun kasingkasing. anu an nakasugad.<b>Ha Kan "Esencia De Rosa" </b> <i>ni Fredes V. hadtu nga mga adlaw. . akun anay hadtu. han akun kalipayan. ha bawbaw hinin tuna. balika hin pagsiplat.. maaslum pamatiun.magtam-is nga harukay! Ayaw gad hikalimti. Kay akun kapalaran.. an sumpa ngan an saad. adtun nga himaya. sadang mu igpasaylu. waray kahimayaan. kay pulung hin kasamdung. an akun mga ugay. ngan imu iginsumpa. ha lainnga lalaki. higugma ku nga puraw. adtun nga kalipay. ha dughan ginmayuyu. ha agtang gintipigan.. halaran ka hin gugma. ngan di sadang usahun. bukad nga higugmaun.. ha im-um nga kadaman. waray gud ak magtahap. hingyap mu nga matunaw.. nga maabut an adlaw. gub-un adtun sarabut. layun mu igintubyan. an uray nga himaya. Han hi kita magsituy. haruk ku nga batan-un ha imu mga kirayl waray kana panumdum. Itu nga imu saad. ha akun nim pagpatay? Maraut ku nga palad.

dad-un ku an im lingu, ngadtu ha kamatayun, ayaw man hikalimti, nga putli an higugma, nga imu ginliwanan, hadtun iba nga gugma. Maada ka ha butnga, hin dagku nga kalipay, tupad han kasangkayan, ayaw aku isikway, ayaw aku Esencia, pagtagi hin kasadung, puuyun aku nimu, hadtun imo panhiyum. Buhata an kahimyang, ha imu higugmaun, nga imu iginliwan, bas mu aku limutun, waray nakun paghingyap, nga mu bubuhatun, an daky nga paglinGu<pd>.</pd>.. ...sugarun mu ha akun! Sanglit ayaw pagtapud, hit imu kamahusay... kun im gihap dayunun, batasan nga tinamay, Esencia nga linipas, waray, kana alimyun, waray muna kaanyag, laya an im panhiyum. <i>Dulag, Hulyu 8, 1911</i> <b>uura Iday, Di Gad Ak Say </b> <i> (Kan Duray V. Trani) </i> <i>ni Cunning Fellow [Vicente I. de Veyra] </i> <i>"Dum spiro, spero." </i> Tuura iday, diri gad ak say, An nakag saad nga diri hukun, Sugad hin inup, waray paglaum, Tuura Iday, diri gad ak say, Kay ha ak kanta nga may paglaum, Daw hin harpa nga langitnun tingug, Ikaw gihap di ku lilimutun, U, bunyug, bunyug gad, bunyug! Tuura Iday, diri gad, ak say, An nakag saad nga diri hukun, Sugad hin harupay layun kidyum, Tuura Iday, diri gad ak say, Kay ha ak bukad nga may paglaum, Taga ku gihapun ha imu, Waray kataganus pangalimyun, U, imu aku, imu gad, imu!

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

<i>Dagami, Layti, Uktubri 9, 1909</i> <b>Angeling </b> <i>Ni Veni Vidi Vici [Vicente I. de Veyra] </i> <i> “Not Angle but Angel"</i> Hiya... minatam-is ku nga kalipayan, Luha ug piraw han akun kasingkasing, Inurug, mabaysay, punu hin kaurayan, Bukad Pilipinas, hadi han kahusayan. Makaruruyag! An iya mga mata mag-amyun, Paniplat ha akun niya magruyuun, Dinudunganan han hiyum nga malukmayun, Hiyum han iya bayhun nga kalundiisun. Iginyabyab ku dayun ha iya, Talamhut han bukad nga ginpahungay, Dungan paglaylay malanuy nga siday, Kay akun tubyan an kinabuhi ha iya. Kundi an pagmalipay waray la pag-iha, Nga kuhaun ha akun ngan ihatag ha iba. An mga hiyum niya kanina han aga, Niyan nga kulup naginluha kuna. Hinkalimtan an panhayhay ku ha iya luyu, Paglipay, pagmayuyu, paghigugma, Salit kay an adlaw tunudna, ngan aku hirayu, Hinkalimtan, kinalimutan nala. <i>Tanawan, Layti, Disyimbri 19, 1907. </i> <b>Himaya</b> <i>ni Iluminado Lucente</i> Kun dinhi ha tuna, asay ta pagbilngun, adtun kahimaya, nga hingpit gayud, di ig kakakita, karag an paglaum, kay dinhi ha tuna, kasakit urug. Lambung han himaya, amu an masukut kitaun, kay an atun luha, dagmit la tumubud, kun karuyag dangatun, in lipay nga dayun, kumadtu ha langit at didtu an ungud. Kun hihingyapun man, an kawaray sakit, dinhi ha malimbung, tunang mapait, say talinguhaun,

 

   

an diri kasamuk, an pagkamurayaw, han atun buut. <b>Kanan Gugma Inup </b> <i> (Kan Narcisa A. Villamor) ni Petronio Talana</i> Bulanun an gab-i malamrag an langit, punu hin bituun, waray gud kangitngit; dagus ku humigda uras mamingawun, nga ipapahuway han kalibutanun. Waray la pag-iha an mata pumiyung, an buut malimut baga kamatayun, amu an katurug nga at sulundanun, hatag ni Bathala, ha kalibutanun. Ini nga pagpiyung waray magmadugay, ngan sundan hin damgu ha ak nakalipay, "Bangun higugmaun", amu adtun pulung," iya inin bukad nga ak ha im dul-ung." "Ibutang ha dughan diri mu pagwad-un, amu an tigaman hadtun atun pulung, nga at ginsumpaan uras mamingawun, inupdan hin luha ha at mga bayhun." Dayunpa pasundi malanuy nga pulung, dayug han kamingaw hadtun kagab-ihun, magsamdung nga siday magpakaluluuy, nga akun hindunggan, dapit ha ulnanan.

Dayun ku pagbangun taliwan magdamgu, maluya an lawas pati an panumdum, kun hin-u ha adtu ha ak pamalandung... ¡ay hi SISANG ngay-an nga ak higugmaun! <i> (Manila, 1909) </i> <b>Ikaw Ngan Aku* </b> <i>ni Iluminado Lucente</i> Bukad nga biyuus, marol nga maamyun, matam-is nga lagdu, matugnaw nga pawa, tubig nga malinaw, burabud han lipay, langitnun nga bata, tugub hin kahusay: Amu ikaw. Dahun nga marakdag, han hangin mulayan, kangingking nga baya, butang nga tinamay, gab-i nga mangitngit, waray gud bituun, sighut nga sinampig, rugtab nga balagun: Amu ikaw.

 

   

"Ayaw hikalimti, dumduma ngatanan nga uras, an im bisan kun kalipay an im ¡ayaw hikalimti, dumduma

gihapun, higugmaun, atubangun, gihapun!"

 

 

 

 

   

 

Hi ikaw an sulhug, aku an lambung, akun an katungkan, imu an himaya, amu ka an bulan nga waray katunud, aku an dalumdum kay aku an dampug. An langit ikaw. <i>*Karantahun. Laylay kan Gu<pd>.</pd> Silvestre Tapales. </i> <b>Musica Prohibita*</b> Tungud gud ha iya tarambuan, May tingug nga hadtun gab-i nabati, Ngan layun hinmunub ha kasingkasing, Hinmunub ngan nanganap ha kalag ku. Pagka matam-is hadtu nga kinanta, Makaaramduk nanumbud hin luha, Ambut anu nga igin didiri pa, Hinin iruy ku, di gud tugut niya, Niyan kay waray hiya pamamati, Kakantahun ku, ngan amu gad ini. Tamda gadman adin may paghigugma, Nga di na kunung say la paglinuha, Gabay mabugtu kinabuhi makuha, Ay pastilan! maluuy kana kunta, Amu ini hadtun gab-i nabati, Ngan dinayunanpa pagsumpayi. Tamda gad man adin may pagtinguha, Nga daw apdu an na tubud nga luha, San-u pa daw inin sakit mapara, San-upa daw aalpi hin gugma. <i>*Initalyanu nga kanta sinurat ni Gastaldon ngan guinbinisaya ni Hukum Romuald ez. Kinakanta hin sugad nga laylay.</i> <b>Pinili Ku Ikaw Nga Sangkay </b> <i>ni Honey Boy (Vicente I. de Veyra) </i> An paghigugma nga hukun ha imu Iday, Naglayun la gumuup ha akun hunahuna, Kay amu pala niyan ak maginmalipay, An tikang hadtun gab-i nga ak ka makita, Ynin kasingkasing ikaw la an ungara. An imu lambung bis; diin akun tan-aw, Riput inin mata ku han imu ladawan, An mga hiyum mu nga maglukmayun, Sugad man paniplat nga magruyuun, Amo an nagbihag hinin kasingkasing nakun. <i>Takluban, Iniru 22, 1911</i> <b>Sumpa Ku </b> <i> (Ha imu R. Aguinalde) ni Ricardo M. Montezon</i> R... im ngaran nga ak pinili, ginsumpaan ku hin gugma ha kadayunan;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hatag ku ha im ak kinabuhi, ngan saad ku an pagunung ha lubunganan. Itugut ha akun an paglaum, ngan matam-is nga gugma say pagpaudgun, nga ha ak pagturug amu in pumukaw, ak pinalangga isikway an pagturaw. Ginsumpaan ku nga ikaw ak uunuban, ngada ha kabukbuk hinin ak mga tul an, nga didtu ha ak lubnganan, higyapun ku an imu ngaran. Ihatag na an akun lipay ha kadayunan, kay hingyap ku ini hinin kasingkasing, ha kasingkasing gumamut ug sumaringsing, bunga han hingpit, tutuu nga gugma. Naghuhunahuna ka hin pagruhaduha, hinin hingpit ha im nga akun pagsumpa? isikway Iday, ikaw ak pinalangga, inin pagruhaduha ha im hunahuna. An mga kasakit diri ku ha buud han bidu dalan Ayaw gad itugut an mga kay kamurayawan amu an

hinihingan, kasisidman, pagruhaduha, ak tinguha.

<i> (Pastrana, Iniru 1, 1910) </i> <b>Gindayaw Ku Ikaw </b> <i>ni Espiridion Brillo</i> Tuna nga maribhong an imu hinmat-an, Bisaya nga tuna matignus pagtamnan, Harani han dagat nga binulawanan, Harukan han adlaw did ha may sidlangan. Maanyag nga tuna ayun han tagsiday, Bungtu han kabukdan nga mga maghusay, An ira alimyun ginhawa nga uray, Hadtun mga tukmu ngan mga dundunay. Damu nga tigsiday han gugma inatkan, Pagtan-aw han damu nga kabiyuusan, Usa ka ha ira maruyu pagkit-an, Marol nga mahiyum mutya han Tanawan. An imu paniplat mapawa kaupay, Kay amu an sulhug han imu kahusay; Kahusay nga putli biling han kalipay, Butang nga pinili han gugma nga uray. Kanay kasingkasing an diri malukmay, An imu ladawan nga mahiyumhiyum, Kapin kamaningning sugad hin bituun, An sulhug han bulan ha imu an turun. Nababawanagan putli mu nga bayhun, Hin imu panhayhayun, panhayhayun, nga hinay

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

An tawu tigasaw nga maginuhawun, Masayup ha iya kay lagdu pagbilngun. Ikaw an himaya han sugad ha akun, Lipay han kasakit han mahigugmaun, Aada ha imu, puraw nga tinguha, Ug kaginhawaan nakun din ha tuna. Kun an paghigugma mayada sinbahan, Ikaw an diyusnun nga iya ladawan, An ak kasingkasing an imu tumbanan, An akun kuryapi an imu kakaptan. <b>Langit Hinin Gugma </b> <i>ni Eugenio Repasa</i> <lbl>I. </lbl> Ikaw an himaya hinin ak panumduman, Langit han kasakitan nga ginlalauman, Mabayaay nga mutya han gugma ku ginhalaran, Ginlalauman ku nga ikaw ak kalipayan. <lbl>II. </lbl> Han adlaw nga akun panamilit, Kasingkasing natun daw gud magsakit, Ngan dayun mula ha ak pagtugun, Nga di ku ikaw intawun limutun. <lbl>III. </lbl> Magtam-is mu nga pulung ak babalunun, Ha kasingkasing ku gud mamayuyu-un, Bukad han higugmata ak handumanan, Di mahihimu nga ak pakalimutan. <lbl>IV. </lbl> Di ku lilimutun, ak gud titipigan, Inin im tingug, bayhun, siplat ngan hiyum, Ngatanan nga gayud ak pagpapaudngun, Ha takna ha ak pagkaturug-iimpun... <lbl>V. </lbl> Ini ngatanan daw kaliawan hin kahidlaw, Kun ha akun umabut an panahun han kamingaw, Dudumdumun ku dayun an hamili nga adlaw, Pinili han pamulung mu nga di gud ak magturaw. <lbl>VI. </lbl> Kun ha mamingaw nga kaadlawun, Huni han punay imu na bati-un, Pamati-a ngan hinay pagbangun, Pagsangpit ku it ha ak higugmaun. <i> (Liluan, Layti, K.P., Disyimbri 28, 1911) </i> <b>An Marol </b> <i> (Kan Elisea Domasig) ni Francisco V. Alvarado</i> U marol! bukad nga pinalangga, tanaman minayuyu han mga daraga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

matahum kun ikaw na mamumukad hamut matam-is kun nangangalimwag. Bukad, kun ikaw na inaadlawan, itinutungud ka ha barisbisan, basi hi marol diri kalayaan, kay kan iday daw pagtitinangisan. Ikinakulup paghuhugdun han adlaw, gindidiligan han tubig nga matugnaw, basi ha dayuday mga biyuus mamuklad, maamyun pagkit-an, langitnun nga bukad. Ug pagkakakulup kun mamuklad na, naburu kamut hadtun Pilipina, basi paghinarukan ug ig rayandayan, hadtun hihirutan mga lawas, lawas han kaurayan. Adtun hamut mu nga makalilipay, kasakit han gugma nakakalukmay, hadtun kasingkasing nga nahatitiunay, ikaw an bukad, marol nga napapahilibway. <i> (Palu, Abril 4, 1907) </i> <b>Harupuy </b> <i>ni Iluminado Lucente</i> Hain dawla an haruk mu, Hain dawla an higugma...! Waray na an katam-is, Naubus hin kapara, Asay nala nabilin, Masakit nga harupuy, Nga say nakakasanpit, Han apdu nga hinganduy. Kay hinuganganduyan ku, An imu pagpalangga, An imu pagmayuyu, An imu paghigugma; Ugaring kay waray na, Waray mu na kaluuy, An tuman nga nabilin, Masamdung nga harupuy. Bisan diin ak siplat, Purus la kasakitan, An akun kasingkasing, Baga kanan patay... Bati-a, U, makalit! An ak mga pagnguynguy, Nga ha imu pagdadad-un, Han hinay nga harupuy. Ngan didtu ha higdaan, Kun di kapa mapiyung, Kay magpapanumdumun, Han im pagka palaran, Pagabat mu hin harupuy,

 

 

 

 

Nga ha bayhun mapuruk, Hinganduyi gad, Laling, Kay ak itu haruk! <i> (Agustu, 1909) </i> <b>Tingug Han Tagipusuun </i> <i> (Ka kan Mudi) ni Martin P. de Veyra</i> Na raba ka han akun surat, Nga an iya lindung napapas? An lindung daw han mga langit, An hupuy kun han mga dagat? Ginantus kapin katuigan, Panimangnu, pamati han dalan; Mga ibun, warayna... nanlupad, Nanmalik ngatanan ha unhan.... Kay ig asuy ku ha imu Tungud hini ayaw ikabidu, Kay di ak anad magtagu, Mga putli, higlarum nga bikhu. Kay patuk an imu paagi, Dinungug ku gihap an huni, Kankanay aningal, nasaygan, Ngal ung: "Baya-i aku baya-i." <i> (Palu, Layti, Abril 1910.) </i> <b> An Marol </b> <i>ni Norberto Romualdez</i> Bukad ka nga pili-mahal, pinalangga, nga ha Pilipinas--ikaw turuk-banwa; bisan ha kasigtan--paghiburubutnga, tungud han hamut mu--hintutultulan ka. Madalumdumay pa--adtun kaagahun, an kahuy, an tuna--humug pa, yamugun linulusad kana--basi pagburuun hinay an paghabak--kay pagtutuhugun. Kun nagpupurak na--an sirak han adlaw, an ka maayun mu--na hayag, na lutaw, an gagmay nga tun-ug--na parat ha bawbaw daw sarusalaming--nakiblat, nasilaw. Ngan kun nabantad na--na huyub an hangin an dahun, bukad mu--nan ngingilingkiling; mga lumalabay--nga tamsi na siring; "Kahamut nga bukad!--Hain daw la, hain?" Ka tunud han adlaw--ka papas han lamrag nadaup, naduaw--an mga bukatkat, nga kun madulum na--putus ka hin in-gat, paglawag an ira--han imu kaanyag.

 

 

     

 

 

hadtun kamaupay--tuptup nga batasan. Sanglit inurug ka--bisan turukbanwa. Pinutus hin panyu kay inaawilan. ay! akun himaya. Basi hi biyuus magdayun pagbuklad. sanglit siplati. waray gud bubulag. Harayu aku kundi hiraniay. himyang na an alimwag. Uktubri 28. <i> (Salug. Ikina aga han nakadi na ha akun. hadtun kamahinis--kaputli nga hingpit. uray nga akun hinigugma. Buhipa an tina. saklay ka ha liug--han mga daraga. Hinuhumug ku tun-ug hin kaagahun. Ikaw an akun kahimayaan. ikaw susgaranan--han ka waray dum-it. tunuhug hin lanut--bawbaw ha kandun-ga. ikaw an hinigugma. ngan gin-tatanaman--kay hinihigugma. diri hain kundi ha im dughan. Lapyupa kaupay nga imu ihatag. pagnanumdum han hinigugma. nakaka bantad han hunahuna. Binuru mu han tanaman nga hinungay. Hinigugma </b> <i>ni Clemente V. an gugma ku ikaw an hinalaran. Lastrilla</i> An dalumdum hinin kagab-ihun. sugad han hamut mu--nga nagsasasarang. Itun pangamyum mu--amu an ladawan. Kay akun ginmayuyu kay imu hatag. an bantug na latus--ha kahagrayuan. <i> (Mayu. haraniay kay gindudumdum ku.Mabusag nga marol--daw tun-ug nga bagtik nga pumpun ha banwa--biribhi han langit.     . ak tinitipigan. An lamrag han akun kapalaran. 1907) </i> <b>Ha Imu. de Veyra) </i> Iini an bukad. putli. 1910) </i> <b>Bukad Nga Tinitipigan </b> <i>ni Vatchoo (Vicente I. Layti. masakit kay kuha han lipay ku. ngada han kabukbuk han kalawasan. ginsumpaan. ug igin pupukaw han iya gugma. malipay aku kundi masakit. Bukad nga bugtung kapin hin kamahusay. Biyuuspa.

"Ayaw kabaraka". an haruk han gugma usa nga himaya. Pinutuspa hin panyu. bug-us ku nga dughan ha kan Cedeng halad. K. An haruk han gugma. Darag inin tina di gud malubad. Basi ipakut ha putli ku nga dughan. kay ha Paraiso tumikang nga binhi.. An mga mata ku nataup hin luha. kanan kasingkasing ikinabubuhi. Imu ngani batun nga ini nga bukad. kay ginpapamulat usa nga himaya. Layti. "Di ku karuyag nga ikaw ak pagbiduun. Ug an ngaran GIRASOL bukad nga putli. Naraptay an tawu. Salit bis tidugang an kawaray palad. An imu binatun. napapas an sakit.. Ginbiling ku dayun ha akun himusan. waray kaanuan. kun an iya lipay ubus na kakuha. waray pagkalaya. P. Kay akun gininup nga imu ginkuha. naraptay hin turaw. Diri mabaya nga may pa kinabuhi. Layti. <i> (Takluban. </lbl> Hain ku bibilnga Diin igkikita Higugma nga nanay Ha am nag palangga? <lbl>II. Nausa aku sakub han unum ka bulan. katam-is nga haruk! daw huyup hin hangin humapun ha agtang. Pinakiana aku han kahulugan.) </i> <b>Hain Hi Nanay? </b> <i>ni Frances A. nahunub an luha. kay ginlalauman in haruk han gugma. Hin usa ka gab-i iya kahaladman." <i> (Pastrana.Puputsun hinin panyu kay akun saad. </lbl>               . an iya alimyun ha bayhun na alup.) </i> <b>An Haruk Han Gugma </b> <i>ni Iluminado Lucente</i> Waray kamatayun. Siniring ka nga amu ini an bukad. Villamor</i> <lbl>I. Abril 30. 1907. Bis hain an adlaw iya hinahangad. ngan paka murayaw say gud niya kabtang. kundi paghahadki hin haruk nga puraw.

adtun iya higdaan. . Ha amun nag mayuyu. pakianhi an tuna kun diin la paglubngan. an lawas hadtun Andi. Sugad han natulapus Nga amun nanay? <lbl>IV. Uktubri 8. An langit naghihingyap kan Andi pagpaura. Kay ha bawbaw ha tuna waray na an himaya. an kinakaturugan. Tapus an im’ himaya pagbati nga kanunay. tinigamnan hin “cruz”. <i> (Salug. Didtu… diri na gad matan-aw. Ikaw tinalikdan la bis’ hingpit an kawili. Ha iya nawiwili hiya an inuungara. tinabunan hin tuna. Dara an imu lipay nga imu gin inangkun. Kun an imu paghigugma labi hin pagka putli. Salit. Sevilla</i> Ilu hin higugmaun. Ha amun pagugay. 1909) </i> <b>Mga Luha Hin Kasakitan </b> <i> (Ha kan Gining Ines. An imu higugmaun aadtu ha lubnganan. nga imu hinalaran.Hin-u in nalipay Hini nga kabidu. </lbl> Hin-u in maantus. Hadtun iya bukaran adtun makahiridlaw. Sugad kan nanay Bulung han kasubu? <lbl>III. Diin daw pupuyu? Hiya an taglipay. Napapas daw la asu ha im’ adtu binaya. Villablanca) ni Pedro D. Kun dinhi man ha tuna im’ adtu ginpalabi. Layti. niyan imu kasakit. pakianhi an Langit. aadtu na… aadtu na. Ha imu nahabilin luha nga magbiduun. ilu hin kalipay. Kay dit’ ha kahitas-an hiya man an ginpili. an imu kalipayan. Ha imu nanamilit waray ruhaduha. </lbl> Hain hi nanay. … Kay hain man hi Andi? Kun hain la hi Andi.

Nag sirum kalangitan. Adtun im’ mga panyu nga hinumban han luha. nag sinamdung. hadtun luha mu humban. Dumduma adtun Andi. Kalipay ug himaya gugma nga diri tupngan. Nga diri matarapus ha iya mahigugmaun.basi diri mawara. nga imu kalipayan. abutun mu in lipay. nga diri mararapgus. ug luha nga kanunay. bis’ diin nga lawud may’ mutya man gihapun. Kun Kay Di’ Kay ilu hin higugmaun ilu man gad hin lipay. man-gad na gad abutun. Igu na adtun luha nga imu ginpabalun. Nga im’ gintinangis dara han im’ kasamdung. ha iya may’ higdaan. mga adlaw nga una. Diin sahid masakit bisan diin pangita. gin utud ngan gin pirit. Halaran kan Andi dit’ ha lubnganan niya. ayaw limuta Bundusin (?) ya siyahan mu nga lipay. Daw usa nga “subasco” nga ikaw la linabyan. waray gud kawiwilihi. Takmud ha im’ tangbuan. An iya mga durug mga kamiminatyam Nga nanmamahuway na dinhi hini nga tuna. Bugtu an kinabuhi hadtun im’ hinalaran. Adtun pagsighigugma. Nag tinangis. Kun ha urhi nga adlaw batiun in hinganduy. nga sinundan hin sakit. Bumantad ha imu dughan makalit nga harupuy. An mga katuigan nga iyu gintikangan. nga ikaw mag sinakit. padara nga kasakit. ug didtu ka mahilig. Didtu ha kahiladman. Kun lumabay in tuig. Tigaman han im’ gugma nga diri mamaratyun. din-i an imu agtang. . nag mingaw. kamatayun gin lugus. Man-gad dit’ batiun adtun imu kasakit. bali an mutya nga sadang mu iliwun. Daw usa la kaidlap hin usa nga kikidlat. Natapus nadaliay usa la kadalikyat. lara hadtun higugma. Pag-impun an im’ samdung kapin hin ka makalit. andtun may’ kabidlawan. nga imu hinalaran… Nga didtu hadtun buhu nga hiya naguusa-an. bulan ug mga adlaw. ha bawbaw ha tuna inawilan kaupay. nag bikhu kasakit an linambung. nga ikaw magbinikhu.

.   . marapak. Ug ha urhi nga adlaw kun ha iba nga palad… Ikaw dit’ in ha kudlit ngan gugma ighalad. bata ku nga suuk. Ug kag anak nimu. mahimu na nga tuna. Ha imu. hat’ una nga himaya. Hin murayaw dida ha lubunganan.. Pagliaw din’ ha tuna ayaw pagsinubu. mabiduun nga asawa. Natatapus dinhi hini nga kalibutan. ngatanan. Tawga anay an adlaw. nananangis. Karat hin palad! mga kasub-anan. Ug ikadtu man ha imu atubangan. A. ig pasipas han hangin.. <i>Palu. Inin kalibutan han mga pagantus.. </i> <b>Requiescant in Pace* </b> <i> (Ha patay P. ug magkabubukbuk na. San-u ka humiyum bag-u nga higugmaun. May adlaw nga talaan. lipay in pasaliwanun. an una mu nga lipay.) </i> Pahuway. An kalag han akun bata nga matam-is. imu binayaan. Igu nga an ak lawas. Nakad ha iba nga tuna. han buhi pa adtun… nga imu pinalangga. Nanmiyung la dayun. Pinanngungul-ulan. Sugad hin bukad nga birilhun. say nimu ibinilin. Idkadtu an imu dughan han kan Andi lubnganan. Amu itu an kalibutan han tawu. An kahuy han hingpit mu nga kinabuhi. Mapapas adtun ITUM. Diin niyan panhuhunung mga kabugtuan. lawud mga baybayun. burabud han mga kaupayan Mahal nga pagbuut nimu matuman! Dad-a ngat ha langit han kahimayaan. Ginuu. Kun adtun mga tul-an. napapara. Hunung na pagtinangis pag-ankun hin kabidu. 1912. mga ginikanan. mayada katubtuban. An tagsa nga tawu.! Ngatanan.. An imu mga anak nga mga ilu Ug hangul. Waray. An ini mga mata nga magpawa.. pahuway. Kay bungtu nga kalagnun iya pahuwayan. Siptyimbri.Kundi in higugmaun kun mananamilit hin dayun. kalimut ayaw gihapun. Kasakitan. bis’ diin kadtu. waray mu inawilan. Lain nga ginhadlan adtun iya ukyanan. Tuna han kakurian nga haya. tikang mapukan.

dunnga ug karawis. Ug mga daraga. Ug naharuk han kahuy. Ug diri gud kanan kamanampan. Amu an mga luha hinin mata nakun. Aku yana maabat. Kaluuyi an kalag hadtun tawu. Masaka man liwat ngat ha langit. Han imu linubngan. An dayun nga tuna han kamimintayan. nga makagagahum. dayag nga tigaman. Abatun nimu didtu ha salad. Hiunung han kamatayun la nimu. ha lubnganan. Pahuway Tatay Ambuy. tiil han kamatayun. Ginuu. dagkuna. ha kulup narakdag. Ug mga mag-aram. Usa nga pagampu. nga halad Ug ira iinusuk ha uluhan ha imu ukad. inagnag. Hitun mga bukad nga manmutbut Ha bawbaw han ukad nimu. Nga ini nga maghagkut ku nga mga siday. Kun baga ha bawbaw han imu lubnganan. Pamalata ug kabidu. ayaw kawanga. In nga ak pangamaya. Di ka mabaraka.Nga nabuklad ha aga. Panginanu-a. bata ku nga suuk.                       . Di na aku makita han imu ladawan. Usa nga katadkatad hin tawu. Ini nga mga siday. Bis kanay natamak. padi ug mga papa. mag-iha. Kundi ha kasingkasing Nga waray ukuy hin haya. Ug nahigda yana ha lubnganan. tuud nga pangamaya. Kalagasan. Kamatay gihapun ira pandadangtan. Bata nga higugmaun! Diri ka timuud. tamda.. magpakaluluoy. Nga buut ku yana ibunyag. mga kabataan. Nga akun hinhayaan. Ihahangad. (?) Ha kagihapunan dida ha lubnganan! Gihapun nga ikahidlaw ka nakun. Di ka hapa usa. Ha nutnga ha bug-us nga kamiminatayan! Kahilarum han akun kasakit. Ug masakit nga umangkun. Magpaka wiwili nga kababayin-an. Mga kadlan. Didtu panmumundag. Ug ikaw. Magdali. Kay aku ito manta nga naluuy ha imu. han imu nabaya. Inin masakit dungga ug pangamuyu. Waray gintatahaan: Mga bahandi anun. Nangikan ha bastus ku nga panarangan. ug di ka magtagna. manta ha lulubngan.

Tungud han pagpahuway. ha kahimayaan. Ug waray bumaya. Ayaw la kasakit. Kay pag-uupahan han Makagagahum. Sugad la han asu ha tap-ungan. Nga bu-aw ug mamaratyun. Tampu ha magtadung. Mahal nga Ginuu han kasingkasing. Baraan makadamu. An ini nga nanay nakadtu bilanggu. Ug han kahadi-an. Mga sugu nga Diyusnun. Han mga kakurian. mga kahadian. kay gin tatahapan nga hiya naglingu. Ug mga panhaya. Han ha ginikanan. Kadtun kalag nimu. Ikaw gudla an waray kamaratyan. Magpakaluluuy. Nga ha usa kadali napapapas. Hadi han kahitas-an. An tawu nga dinhi hini nga kamutangan. Nga ha aga nabuklad. sugad man magaram. An waray katapusan. Daw bukad nga birilhun.Ngadtu han puruy-an han mga baraan. ha kahimayaan. Han tulu-uhan. Didtu panngungudung ha lulubangan. 1908 MAKABUGWAS</i> <i>*Ini nga siday ginuwa ha "Muling Pagsilang" Tinagalug nga pahayagan ha Manila . Hadtun iya kalag nga binaya. <i>Agustu 20. ayaw kaalantad. hanin Siptyimbri 26 ha 1908</i> <b>Namimiling Han Nanay </b> <i>ni Iluminado Lucente</i> --Hain hi Nanay? Nagpinakiana bata nga gutiay an ngaran hi Ana. Waray pagtalapas. ha kulup narakdag. An ha kalibutan diri mapapara! Mga bahandianun. --Aadtu ha langit kay han Diyus gintawag. Mga gugma ug bantug. Bulahan an magtipig han kauray. Mga kalipayan dinhi hini nga dagat. .

. bis ngain karuyag im hingangadtuan. dinaup han tamsi..) </i> <b>Ha Imu Diri Malilimut </b> <i> (Ha kan Alejandra Vicera)                   . ug iya binati in huni hin tamsi.. kulup na kaupay. Layti. sugad man ha akun nabiling han nanay. Kairu han bata! Kairu ni Ana. paglupad han tamsi gindara ha langit! <i> (Takluban.! Palaran ka tamsi kay ikaw pakuan.. --An ini nga tamsi tamsi nga gituay.! Ngan us la kaidlap piniyung an bata..! --Kadtu la ha langit didtu pakiana. kay an imu nanay aadtu patay na. ngay-an kay dinangit. nagbibinikhuun baga may buut na. hapit na ma gab-i. hinadkan an baba.P.. --Ngad ak ha lubnganan.--Hain ku bibilnga pulung man han bata adtun akun nanay nga nagpapalangga... Dagus hinayhinay ni Ana iya luha namimilaybigay ngat ha panlubnganan pamiling bis habuk kan nanay linubngan nga kahidlawanan. K. An kalag ni Ana. tamsi nga gutiay ngan makawiwili. pulung naman niya han bugtong nga gugma nga ha ak binaya. Ngan pagabut niya dit ha panlubnganan.

luha ha imu iruy ug asawa. kadam-an ug sugung nga luha. di na tatahusan. Ha imu. Pahuway! Amu an akun tinguhaha imu. dahun ug udlutan. upud han aada ha kalipayan. dinumdum ku nga asawa. dapit hain aadtu an magburuut. 1911) </i> <b>Pamalandung </b> <i> (Ha kan Titay) </i> <i>ni Rosing</i> <lbl>I</lbl> Makuri ha pagasuy. <lbl>II</lbl>         . sahid nag panruyduy. pabilin ug magaantus ha kamingaw. han imu pagtalikud ha akun. hin diri mu na ha akun pagkita. upud an kinasingkasing nga paglaum. nga hi Landa madangat ha ginhadian. manggad pa itugut ni Bathala. aku an asawa mu nga masulub-un.. aadi ha dughan an akun mga kamut. matuud ha imu nagpalangga. Kinamingaw ku an imu pagkawara. Landa. ini amu an gin kilal-an di paglaris. inin ak kabutang. Na ilu aku han imu pagpalangga. Hulyu 28. Luha ha kahidlaw an gin bisibis. ha imu kanunay mahanumdum. kundi. kay pagbuut ni Bathala. ha amun luyu ikaw layun nawara. nga niyan gupung ha kasubu. mahatapu ha imu urukyan unta. <i> (Layti. !U langit. dapit diin niyan amu akun inuukyan. saringsing bis lub-uy.ni Gualverto Delina</i> Niyan amu an siyahan nga pagtagmu. dapit diin ikaw mahamumutang. daw sugad hin kahuy tigda napulikwang. mga langit itugut. kay pag-anga ku ha imu waray matakbaw. kay ha harayu imu man tinalikdan. Ay. aku diri malilimut. Ini han mga nga nga adlaw amu an ginbahaan.

Mapait nga gayud. ha pagbunga pagud. yakan. ha ak panumduman. hain ku bibilnga. nga labi han kan-un labi pa han tubig. ha ak pagpaurug.                     . gawi. bidu nga mapait. <lbl>III</lbl> Ha dughan mabug-un. siplat. ha kunul marig-un. adto bukad nga buud. imu kamahalan. hiyum. napupuu. bayhun. <lbl>IV</lbl> Hain ka daw niyan. di ku pa kalimtan. pati im mayuyu. impun kun maturug. an ak kamasamdung. malaya la dayun. kagugmaan. diri mahihimu. buhi ka pagad man. <lbl>VII</lbl> Ayaw ak pagdid-i. imu pagpalangga. nabutnga han dahun. ha but-ul mahiblun. mabug-at nga sakit. ha dughan adipa. imu binuhatan. Titay higugmaun! dinumdum inisip. nauutud. ha im pumalandung ayaw man pagpugngi. <lbl>V</lbl> Nga buhi pa aku. nga ak hikalimtan. kun panunumdumun. kay bug-us lawas mu. ug im binatasan. adtun imu tingug. <lbl>VI</lbl> Akun titipigan. ugay. imu paghigugma? imu katam-isan. tindug.

di gud nalilimut inin ak hunahuna an gindudumdum la. gin sapnay gud niya tikang han kabata. diin ku kakadtua. hain daw. diin ku bibilnga diin ku la nga puru hiya kakadtua nga ma papas gadla bidu hinin dughan kamingaw hin hingpit hinganduyan nga Nanay. Uktubri. hinganduyan nga Nanay. <lbl>III</lbl> Sanglit kay napaura hinin akun lawas. inin luha nakun kay amu an putli. hinganduyan nga Nanay. <lbl>IV</lbl> Hain daw. Uktubri 31.) </i> <b>Hinganduy Ha Kan Nanay </b> <i>ni Vicente R. nawara nga nanay. <i> (Palu. hinganduyan nga Nanay. waray na kamurayaw inin ak kabutang. ha akun maglipay nga malimut nala unta. nga igkakita gud la. 1910. <i> (Dulag. <lbl>II</lbl> Hain daw hi nanay. bisan ak mag anu di ku hinkakalimtan sanglit kay hiningyap. Militante</i> <lbl>I</lbl> Tikang la mamatay higugmaun nga nanay. 1909) </i> <b>Requiescant in Pace! </b> <i>ni Francisco V. higugma nga dayun.ayaw hibalaungi. Alvarado</i>           . hain daw in sadang.

nag tatangis han imu kapalaran. Ikaw maatubang kan Bathala hukmanan. Nubyimbri 5. Diri ka mabaga hinin imu tinatalikdan. Requiescant In Pace. kay us nga ilu ha im nahihidlaw. Hingyap namun amu unta an imu dangatan. ha imu makaaramduk nga linubngan. kay aku. Imu gin antus an mapait han balatian. Kay babayaan mu aku hin kadayunan? Ginakus mu pa aku hin katapusan. Ngay an sarabutun imu kami hinayaan. han at panimalay. Binati ha kasingkasing santup ha amun kalag. amu an pagpahuway mu na hin kadayunan. Naghingutas ka mga mata hangad ha kalangitan. Nubyimbri 1. adtun adlaw. Nga didtu amu an matuud nga iya ginhadian. uras amu nala. walug nga luhaan. amu an imu ha akun panamilit ha ak kasingkasing im hinumduman. Ay! Kabungkag nadaw. Sadang maglipay han amun mga kabudlay. us ka turu matugnaw nga luha. an dadangatan. pabay-i nga aku lumuhud ha im uluhan. binilinan mu aku hin kasakit. kami mag-aanu man. <i> (Palu. Tatay. Samar. Katampu ka namun didi ha amun dughan. Ayaw hiulingag hinin Kami mag iilub hinin Kay amu an kapalaran Ha maiha magdali amu amun kamutangan. 1911) </i>                   . ha imu pagpahuway. Namatay ikaw ha kagab-ihun nga mamingaw Hinuhuhuy han hangin nadapit hin kahidlaw. sadang ha amun makag sagakay. silaw niya nga labsag. imu igin hulun han akun agtang. Bulan nagsasabrag. Bisan kami magnawa kami ngan hi Nanay. Mauli ha balay duduha nga daraga usa nga nanay. ha imu nagpupukaw. Pabay-i nga magtangis ha im lubnganan. Nanay. kay akun ha imu halad. Ha imu pamayhun waray namun inabatan. 1907) </i> <b>Bat-ad Hin Usa Nga Anak </b> <i>hin Taga Abuabu</i> Padayun. Pabay-i nga magawit in usa nga tamsi. Makusug waray. Tatay. <i> (Wright. Didtu waray na sakit kundi lunlun kalipayan. Layti. pabay-i nga inin akun ha imu pagsiday. upud in us nga bukad ku luhaan.Haruk nga matugnaw ug katapusan.

ngan mapait nga luha an kalag ku linumsan. tinabunan luha binaribhian. di nadangat ha ira in urit ug kaguul. Kundi waray pagiha kuhaan ak hin lipay. harapuhap pagawit nga diri ak mapuyat. Ug inabut in tuig nga namatay hi Tatay. Danay ak hangaturug dit ha ira mga butkun. kun ha akun pagmata damu in ira libang. Anu ak igbabalus kan nanay ug kan Tatay. an mga paghumla nakun pagpikat ku nga tingug. gin dara ak ni Tatay ngadtu ha turun-anan. nga han luha napahid kun aku nag tutuuk. kanan kahuy mga bunga ha akun kamut kumkum. nga lubnganan aadtu hiagian. gatas nga ak sinusu ug kabuhi nga hatag. magupay nga malipay kun masabu gud aku.<b>Pamalandung </b> <i> (Kan Nanay kan Tatay) ni Francisco J. han kamapaurahun ug ira mga pag-ugay. tugun adtu ni Nanay nga aku papag-admun. ha ira kasingkasing dungan an mga pagbantad. Han pitu na katuig an akun panuigun. hin pakag balus waray bis man la magutiay. amu in nag babayad pagmayuyu ha akun. usa nga pagpalangga ug usa nga pag-agak. han patay nga mga tawu baya han kalibutan. Kay dit ha ira dughan isinasantup gud. nga matamis nagin tapus na niyan. dilain nga karan-un ha ak ibinubukad. say pamau in bahandi man-gad kay waray nakun? A! did ha akun dughan mayada nagpuputuk. Ngan ha ak pag-iigngik hira may pagkalisang. sanglit kay pinaura ug aku minayuyu. ngan pagpukrat nakun aku ugayugayun. Aadtu hira yana mamingaw nga ukyanan. nga kun aku dumaku mawaray makag limbung. A! waray palangga mamingaw hin tuna nagudman akun mga ginikanan. tunay gud nga kasakit. Enfectana</i> May nanay ku ngan tatay han gutiay pa aku. usa nga kasingkasing nga agsub gud manumdum. bukad pinurungpurung nagiginlaya layun. kanan Diyus kinuha himaya ku nga Nanay. ug ha ira uluhan luha ku pahuhumbun. binayaan ak dinhi ngan linanat kan Nanay. adtun ira higdaan tag-usa nga saluran. binilin ak dughan. an ira mga kurubung an adtun kasisidman.                                 .

hadtun atun Ginuu usa nga kalipayan. Kundi. Damu nga balhas ug dugu nga imu inusap. Diin iruy pati amay danay baligya. Ha im kain-gat pinalit man kun usahay. ha imu man tumikang an kamalingu Bis kun ribu an gin tubus mu nga kabilanggu. Amu itu an damu in kasangkayan. Amu ikaw an Diyus ha kalibutan. Kay tambal mu an bis anu nga kamauhaw Ngan ikaw dinhi ha tuna asay dinayaw. Disyimbri 4. hinalaran hin hingpit.. salapi ha kalibutan. Naaabut hadtun imu kagamhanan. an kalipay. an Ley. an kabantugan.. Ha kalibutan nga malimbung. Didtu na an salapi di naparayaw.. an may kuarta. Makangingirhat pala ngayan ha kalibutan. Sugut an tawu bis anu nga kabudlayan.. Danay balyu hin gutiay nga bulawan. Amu ikaw an tutuu nga iya sangkay. Uugad. Sahu nala kun anak ka hin manunulay. Gin bibiling ka bis diin nga kahigpitan. Pagpahuda. Kay damu na in ginawas mu hin kagutum.Ngan ngatanan nga adlaw ak hira hinalaran. kun hain ka aadtu an risaw. an kaalu danay baya. An dungug. Basi an tawu umabut katinalahurun. kadamu na hin im uripun. An kahadluk. nga gin ngangaranan langit kahimayaan. Hataas ka ngan nalandaw gin hahangad pa. Ha kalibutan nga malimbung. Ngan kun hin u an salapian. Han tawu inurug ka hinalaran hin hingpit. 1907) </i> <b>Salapi </b> <i>ni Iluminado Lucente</i> Amu ikaw an Diyus ha kalibutan. Kinahanglan gayud nga pagludhan ka.                           . An kahimaya. Urug ha imu nagapil an mabudhiun. Basta magtapud nga makaput han imu bayhun. Ha tuna Hadi.. Basta ha imu gumikan an kilipayan. diri ha langit. hin usa nga pagampu nga dit hira ibutang. <i> (Takluban. diri ha langit. Ha tuna hadi mabaskug ngan gamhanan. Tungud kay tuman bis anu nga kakulangan. Han tawu inurug ka. Kundi ha langit amu man an taramayun Kay ha langit waray bulawan bisan lambung. !Magaanu kay amu itu an kabutangta! Salapi. Damu in anak hadtun Hudas nga imu sakup. an katadungan. mabaskug ngan gamhanan. Kay diman sabid kalibutanun im uripun..

U! salapi. Diri mu itugyan hadtun didtuanun. Kay ini an bulung han mga batasan. Timunil. FENIX KALUWASAN. Kundi an pagbulig baga ruhaduha. waray ka pag-alang. Nga igpadayun panmaligya an mga bungtu. Adtun mga ngaran mga apilyidu. Dinangpan hin hungin uran nga makusug. Mabangis nga baha ha ira nag anud. Bisan kun laya na itun imu dahun. Diri ta man sidngun nga nangangaturug. Bangin daw ha urhi may imu pagpulsan. Tikang ha iraya nag tipalawud. Mayada hinmulig nga baga talagsa. Nga diri napaid hadtun kasakitan. Ug an ira lawas akun gin laladngan. Bangin mu dangatun adtun kahiladman. sanga. ayaw tugutan.Kundi.K un ha imu human naman igbaligya hi Cristo. Kay bangin maalu dinhi ha kadam-an. Ayaw pakasiring nga aku maaram. Bagyu nga inmabut may upud nga sulug. Itun imu gahum nagn han kinaadman. Ha urhi nga adlaw hibabaruan mu.                   . Lagera</i> FENIX KALUWASAN bag-u ka nga sirang Bungtu nga Takluban na imu ginmat-an Waray ka pagturaw. Pilutu an nag agang-agang. lawas. Hilarum nga linaw Kay didtu kalunud Kun ikaw hangadtu Di na mababanhaw imu gud paglikyan. akun ihahalad. FENIX KALUWASAN kahuy ka nga marampag. Akun minayuyu imu mga bukad. Nga diri sangputun adtun kasalaran. Nga ikaw mangugbus hin waray paglubad. Kay hira nakita nga gin aanud. Diri gud masayup nga kikilal-un mu. Ayaw nagad inin Tuna ku nga Natawuhan. Di ku ig aasuy ira mga ngaran. Waray may binmugsay waray may tinmimbang. Inin akun pulung kun imu tipigan. Kadaman-an nga tawu nanagpaturiyan. Gamut. Ngan bangin sumiring nga aku mayakan. Di ku matutugkad adtun kahiladman. T. Diri kay pagtutdu di man kay paglarang. Kadam an nga tawu masakay ha imu. imu kabugtuan. hadtun kaliruan. <b>Pasurapu Ha Fenix Ug Kaluwasan </b> <i>ni H.

an kahadluk danay baya basta an kakulangan masapungan. pinasantup ha kalagagsub maharuasag…. katadungan an alu. kabugtuan.! Ha iruy. K. Danay man an anak nga an bugtu. hin pagtalumpigusa kay… uripun.P. kawatan. nga ugkad. ha bana ug ha sangkay. An dungug. an balaud. pinalabi. kay may himaya. ug an bana. magburuut ngan hukum. ikaw an kalipayan ha gihapun.Kay an saadsaad. han ngatanan ug tagsa nga butang ha kalibutan. bas Sahu…. ginhawa…. an magtiayun murayaw la an pagpakabuhil kundi itu nga kabutang diri dayun. amu in makusug an may tinipun. Adtun mag-ugrupud. salapi ha kalibutan. an kalibutarnun nga gahum. ha inggat mu pagkit-un. daw buutan…. balyu han salapi. <i> (Manila. ha anak. Tamsi nga agila an imu hulatun. kay an imu pulus hinarangputan. natapud man inin may katungdanan. Kun say an salapi nagbubuut waray nagpupugung ug nabaribad. anu daw kun waray pa gapili. sanglit ka hiringyapun ug dangpanan.                   . an asawa may makaun…. sanglit adtun kablas hinaaraan. pirit an ngatanan nasusugut tungud han pagsurug nga di masibad.) </i> <b>Salapi! </b> <i>ni Norberto Romualdez</i> Salapi. hadi ka. Ayaw usa:hi SALAPI naman in nagbulag. Amu ka an tuku diin hahapun. Adtun may salapi asay baraan. Sabug ka. kun pagpanulayun han SALAPI…. SALAPI. basta may salapi….basta masibu an higugmaun. An kanan magsarangkay pag-urusa. Itun hibabruanun may pagsarig. ikaw la an Bathala nga gamhanan. waray paghinayun. kundi an kaurug nag aaarig kun say an salapi nginangaranan. an tawu nga malimbung.

an kinalibutanun nga gahum. kay kuta ka nga marigun. Kundi damu an uripun. kay waray gud kahadlukan. kay maluya an kinaiya. Amun ka gin lalauman. kay layun sakuhun nimu. uunanhun ko daw in pagpamulung. hadi ka. magburuut ngan hukum. kundi nadangup ha imu gahum pagsiring MAGHIMAYA KA MARIA. Salapi. hinin dila dumdum nga gupung. sanglit nga PUNU KA HIN GRACIA. salapi ha kalibutan.pagpaudga ha Tuna g natutuban?…. ni GINUU BATHALA SALAPI. manlalaban nga pinili. ikaw an kalipayan ha gihapun. hi Hisus. daku uyamut an gahum mu. pakabuhi. kay ikaw an dinugmuk han ulu. kay an imu pulus hinarangputan. 1909) </i> <i> (Ginluwa ni Gu<pd>. han kaaway nga demonio.</pd> Eduardo Makabenta didtu han pagpugi han "Sanghiran san Binisaya". sanglit ka hiringyapun ug dangpanan. Lupig han salapi an katadungan usahay.! <i> (Disyimbri 30. kusug han akun Tuna nga Iruy…. nga an Tuna nga Iruy. an imu nga tabangan. ikaw an amun tarawgun. itun imu kara-utan. ikaw la an Bathala nga gamhanan. marig-un nga sariganan. sanglit tawu nga masalaypun. kay tungud hitun pulus.)</i> <b>Maghimaya Ka Maria </b> <i>ni Catalina Tarcela</i> Birilhun Hadi ha langit. Ambut la. kay mahagawas ha desgracia. iukuy. may tawu nga buut niya isipun. Amu ka an tuku diin hahapun. Sanglit dida hinin kinabuhi. adtun mainarampuun ha imu. kay AN GINUU NGA DIYUS AADA HA IMO. hinin pagdayaw nga dinaklit. himu-e nga upay han kalibutan.     . baya-i na. sumala an kan Hudas pagbutungan han iya Magturutdu. Salapi. ihunung.

7) . inin amun pangamuyu. CAMI AN MAGPAKASASALA. amun gin DADAYAW AN BUNGA HAN TIYAN MU NGA HI JESUS. Dida hinin amun gin ugyan. ha mga virtudes ka napun-an. Epistola 3. hinin walug nga luhaan. ha waray pa an kalibutan. imu unta kami ilikay. kami ha imu nagtatahud. ha imu kami nagsasampit. <i> (Marsu. busa ha amun pangaraba. busa kami ngatanan tabangi. ha gihapun AMEN JESUS. kay matuud nga Iruy han Diyus. ha imu nga iruy han Diyus. maluluuyun man nga lubus. nga punu hin kataragman. UG HA URAS HA AMUN IKAMATAY. pangakuha kami niyan. ha anak mu nga hinigugma. kabudlay ug kakurian. sanglit Hadi gin buhat ka. ha daku nga pagpaubus. nagbabakhu. kay ikaw hadi ha langit. busa nga gayud GIN DADAYAW KA LABI HAN MGA BABAYI NGATANAN. 1912) </i> <b>Ha Kan Monsenor Singzon</b> <i>Bonum certamen certavi. nahananagup ug nahagugma. ha Diyus IGAMPU MU KAMI. (Tim. makagagahum nga labi. tatamdun ug tutumanun. ug iruy ka man nga matuud. SANTA MARIA NGA IRUY HAN DIYUS. lawas mu kalag gin putli. Kay hin sala waray ka hialpi. Uray ka nga waray sama. inin pinanganak mu ha imu luha. V.Kay daan ka han Diyus pinili. ha amun ha pagpanubus. ha langit ug kalibutan. pagampu mu ug pangamay. inin mga pinanhingilinan. Diri nga gayud kakawangun. ha himaya kami padangata. Nagtatangis. panumdum nga bulig ka. imu unta pamatian ha natanan nga kasakitan.

didtu ka himugsu. dinhi ha amun naman pakidtampu. Nga ikaw ha amun asay makag-agak. Kun mahimu kunta nga niyan matiruk. Sanglit bisan hain ma Samar ma Layti. An amun kalipay labi nga nadugang. Ngan tungud hini nga imu kahimtang. Mahal Delegado. Amun igsasarit ha mga Samarnun. Diin an Obispo namun gintutungdan. Kay ikaw binmulig nga ini mahimu. Diri pakigsupil inin amun tuyu. Daak ka kilala. Salit igpasaylu nga di ka pag-alngan. Pagsiring nga: BONUM CERTAMEN CERTAVI. Niyan an magbugtu nga Samay ug Layti. Daku nga tinguha ug hingyap han kalag. Ug ha Santo Papa damu nga salamat. Dara han pagrayhak. Salamat Harangdun. Malipay ginhapun. Akun pupuyungun ug bawbaw ha palad. Ikaw an tagdara hadtun karig unan. Han buhi nga tuyu hinin kasingkasing. Kay an Samar Layti mag usa. dara han himaya. ha walug. Pagpahayag namun. Nga kumanta: BONUM CERTAMEN CERTAVI.     . Iini kami. Naguliat: BONUM CERTAMEN CERTAVI. namunga. maguliat kami. Amay nga gintungdan han pagkakalagnun. Ha mga Obispos akun ihahalad. An Samar. talahurun namun. pagmugu ugaring. Nga adtun paghingyap namukad. Daku nga parabul nga kanan Diyus hatag. ma adtu ma anhi. Nga dinhi ka unta pagpuyu ha amun. An anyag ngatanan han bukad ug hamut. Han labaw nga sugu han Papa ha Roma. Kun mahimu kunta nga magkaduruyug. palaran. Kay bukad nga turuk hinin tuna natun. Akun tatawagun basi magpakanhi. An huni han tamsi ha bukid. Sanglit dayawun ta an Diyus ha hitaas. magbugtu. Ambut daw kun angay nga am igpahayag.ni Norberto Romualdez</i> Iini kami mahal nga Obispo. An imu puruy-an. malipay nga uras. Ta. daan higugmaun. Tagan kamu unta han Diyus nga hitaas. Maupay nga adlaw. Nagtipun pagdayaw pag-urug ha iyu. Hin paghimangrawi ha atun yinaknan. Diri man liwat in amun pagriwa.

Mutya han dagat dapit ha Sirangan. Di nira kaulangan mga kakurian. Ha dagat sirangan nga nangaglibuton. Aantuson ko ito asay an tinguha. Ha iyo hadton mangitnget nga panganod. Tinguha kong hingpet ug pinalabe. Malipayon itinutubyan ko ha imo. Nga isisirang han adlaw ikataudtaod. Mawaray hin dum-et guteng kasinahan. Hinaut pa unta makasiring kami. mawaray yumyom. kun pasasagdan la. nga han kaagahon mo ikalalamrag. Hinen dagmet mabaya ko nga kalag. ¡Guminhawa ka! asay an ginuguliat. An kulay han langet nga nanganganinaw. An kusug han sulug han amun higugma. mabunga. manta ihahalad. Han hiton sumisirang mo nga kapawa. Nga dinhi ka unta pagpuyu ha amun. Naginmasiga man. Amun igsasarit ha mga Samarnun. Kun dugo an imo ginkikinahanglan. Tikus an paglaum hinin hunahuna. Samar) </i> Ako mabaya Bungtong mahal natawuhan. Ira kinabuhe tubyan man ha imo. <b>Katapusan Nga Panamilet </b> <i> (Ultimo Adios nga ginbinisaya ni Luciano Ortiz. dugo ko i-ula.Kundi pastilan daw. Labing makaharadlok mang pakikiaway. Inen kinabuhe ko nga masubo. Calbayog. Nga inin paghingyap mabukad. Mawaray nang puut. Biritayan ug tanang banges nga saket. Kahimayaan nga ha amon nawara. Ginhihiungara han akon kinabuhe. Base mo igpain-gat.                           . Kun gikan ha ikagiginhawa mo. Ug ha gihapon hatingala mong tuna. Mamatay ubos han imo kalangitan. Luhang mapait mawarayna unta. Tuna nga han sirak han adlaw ginpaura. An kahangaran ko tikang magkaisep. Ha urhi nga: BONUM CERTAMEN CERTAVI. Nga ikaw makita hiyas nga matahom. Ha pagidaraog kun paghipaid man. Ako mamamatay yanang tinatanaw. Nga an agtang mo hines ug ha mga mata. Ngada niyan nga may na kaburut-on. An nanga ha awayan tiungod nga pagato. Anong tahom pagbuhe ha imo mapukan. Han Bungto ug puruy-ang ginhihigugma.

Ha mga maguruma igpasibaya. Nga hin kamasubo nangagngunguynguyon. Ngan waray na cruz ug batong katigamanan. Ngan kun bation mo arangay han turunggon. Di iba. Hadton arawiton niya nga kadaet. Pabay e an harupoy han hangen bumakho. Bumalek ha langet. Pabay e an akon maagang pagbaya. An mga bukbok ko bag-o unta anay. An alindanga han imo kaganghawan. Bungtong higugmaon. Mga makapapaid iroy naton. ngan an harok mo ha akon dumangat. An nangag-antos saket di harumamay. ¡Bungto ko! Igampo mo man unta ako.                                           . humok nga kapaw-an. Hin tumubong mapaubsanon nga bukad. An ginsasaket ha mga bilanggo. Pabay e Han iya Pabay e Han iya tumambong ha akon an bulan. Pabay e nga an tamse humune pagawet. Mga patayna lamang mangag-lamayan. Ayaw man bantara an ira kahilom. Manumbalek hadton daan nga kawaray.Pumiyong an inen akon mga mata. Ha sulod hadton mahagkot kong lubnganan. Han dulom han gabing kamingawan. Ug tungod ha imo mangamaya ka man. hiya pagsundon. Ngan kun may tamse ha akon cruz dumapo. Igampo mo man adton mga ilo ug balo. Nga nagaawet hin paghingandoy ha imo. Ukaron nira ug iwarak ha tuna. magpadangat an kaagahon. Ayaw bantara ira kamurayawan. Ha hingpet nga banwa ikaw makasiplat. kunde ako. Pabay e an adlaw labing kamasiga. Uran i-alisngaw ug maginpanganuron. Hadke. Ha kabawbawan han katunaan mo. Han tingog ko nga labing masurub-on. gidale nga lamrag ha akon. Itanges han usa ha ak nagmahal. An hayop han imo mga kagugmaan. Ngan kun napuputosna an ginpawaan. Ngan hinen agtang ko abaton ko unta. San-o man nga adlaw ha bawbaw kong lubnganan. Makatambong ka han imo katubusan. murayaw. Kun lubnganan ko limotna han ngatanan. Igampo tanang hipaed nagkamatay. Ngan kun may manumdom ha akon magampo.

kulay. tumig-ob han taputapo. aku dida. </i> An nigu han bukidnun hinuram han patagnun ug waray na uli an. taga iba nga bungto. Kahitas-an mo. Makadto ako ha waray naguuripon. Mabayana ako. Ha gihapon pagbabalikbalikon. waray anuman ha akon. Dida hine. </i> An buaya nanganak hin kasili. <i>Mga hulug nga d ahun. <i>An tug up. <i>An sabaw han lubi. Nga amo an kanan Diyos Ginhadian. </i> Tubud hilaw ngan mahulus. </i> An punu kawayan. <u>\http://waraymuseum. pamatia.Sumakot. </i> Daku nga kahuy namunga puru burubud. <i>An hungsuy. Nga naginsangkay ug kalipayan ko. kay akon lilibuton. an buskay nanganak hin limatuk. <i>Simud han ayam. <i>An halas. <i>An dagum. an lawas tuna. </i> Kahuy nga matinustinius iginkakahimangraw han Diyus. an butiti nanganak hin buskay.html\</u> Patay an nagdadara.com/2008_10_01_archive. kaganak. Bungtong pinalabe. <i>An turu. Mabayana ako. tingog. <i>An sug-ang. </i> Karabaw ni Baraulu ha bubut an pirinu. kagugub-an ug hangen. awet malipayon. gugmang Pilipinas. <i>An balutu ngan han tawu. </i> An tubig ha mingming waray aabuta han hangin. Parapamatay ug mga manlulupeg. mga higugmaon. Mabayana ako. </i> An tutulu nga magburugtu pirmi naghuhurungku. kabugtuan. Mga kapikas han hinen akon dughan. an pagi nanganak hin butiti. an dahun tabaku.blogspot. Akon pagpahuway pagpasalamatan. Mga kasangkayan hadton nawarang puruy-an. </i> Bastun han kapitan. Kapawa ug bakho labeng masurub-on. buhi an gindadara. </i> Ayaw dida. ha tuna an tagu-an. An pagkamatuud han akon ginlaom. Kamatay amo an kamurayaw nga dayon. Ha dire nagpupoo han tuluuhan. Hamot. an kasili nanganak hin pagi. Ug ako ha imo magigintagingteng. <i> An kandila. Saket han kasakitan ko. An katapusan ko na ha imong pagbaya. Bilen ko ngatanan mga ginhigugma. Limuton mo ako. <i>An langka</i>       .

hibabaway kun taub. nagdudulum an kalibutan. <i>Mga tawu ha singbahan. <i>An pagpiruk. </i> Muradu an bawbaw. naka dara hin makalilipay. kayanu nga namamandira. makuri makita. <i>An Santo Cristo. <i>An tubig ha tadyaw. <i>An laya. butungun baga in usuk. <i>Buyu. <i>An planta ug an talutang. <i>An bulan. </i > Kanan kahuynun kalayu. <i>An sug-ang. binubulkas kun masirak. magpulapula an hita. lukup hin mutya. <i>An Kukuyaw. <i>An kakaw. lidung kun dakuna. ginhahangad han kag-anak. </i> Tubig nga bagtik. haruharigi kun adlaw. </i> Pununa kundi waraypa pagkatunga. </i> An ulu ni Maria lukup hin mga mata. Idusu payag. </i> Linurup hi Buktutay. <i>An saging. <i>Bituunun nga langit. <i>An bukatkat. <i>An lasaw. <i>An pinya. </i> Iituna iituna ha dahun la kikitaa. </i> Binubulad kun mauran. <i>An adlaw. </i> Di man Domingo di man piesta. waray man suildu. nahauurhi an pisi. </i> Usa la an sinudlan. </i> Magbugat an tinukdu. </i> Hilarum kun hubas. pukis ha panhigda. </i> Yugyugun harukay. </i> Tulu nga magburugtu. </i> Linulupad baga in pin-gan. tulu an inulputan. durungan kun kaunun. an ilarum kabatuan. </i> Tulu nga karanun. <i>Dahun hin saging. </i> Han buhipa waray pag-uwang. </i> Pikas kun batapa. <i>An payung. hinapun baga in bulawan. </i> Nahauuna an gip-at. bisan Hadi bisan Padi naharuk. butungun pusil. </i> Ipilak baga in saduk. <i>An tabaku. </i> Marahalun nga dahun. <i>An banig. nalanguy nasaliksik. apug. </i> An balay ni Santa Ana.. <i>An dagum ngan han inulang. bunga. <i>An badu. <i>An hangin. <i>An sista. </i> Pagtapu han magkasi bulbulan. </i> Una sumaka. tutulula an butunis. <i>An kawil. nanhuni kapunayan. <i>An budul. </i>     . </i> Uupat an uhalis. han patay-na nag-uwang. </i> Magipagi kun gab-i. </i> Gintatamdan han anak. diri nakakapasu. <i>An harigi. </i> An taplak ni Bathala. <i>An pawud.

Kun an buwa matuud. </i> Lampuna an pa-a diripa an biti-is. </i> Manuk nga kimbulkimbul mailarum an bulbul. <i>An batung. </i> Usa ka adlaw nga lakat duduhala an tiunub. </i> Malipay an nakabaya. </i>     maparung. <i>An utut. </i> Nagsaya han gutiay pa. </i> Usa ka alat nga ugat ha kagurangan ka ugnat. <i>An atup. <i>An lakub. <i>An bunay. nabidu an nakapurut. <i>. <i>An bulalu. <i>An buhuk. <i>An l ungun. mapula an baba diri man paramama. </i> Ginbibitay iraga. naghuhubu han dakuna. <i>An karabaw. <i>An higut han karabaw</i> Gintawag ka waray ka batun. <i>An nipa. <i>An punu han kahuy. waray man buwa nga matuud. </i> Alap-apun bilasun matig-a ulikbun. naguwa ngani nalilinti. <i>An lin-ganay. <i>An lin-ganay. <i>An kaguran. </i> Nagbuhat ka di man imu. <i>An katmun. <i>An lura. </i> Yugyugun kabalagnan. <i>An pungapung. <i>An pagpanggui. iginanank waray katawu. an nagpabuhat waray kita kay kun kinita nadiri. <i>An utut. </i> Naglalayag an anak. <i>An hablun. </i> "Waray matuud nga buwa. </i> Daku nga tawu diri maaram manguli. </i> Kasili nga guwaguwa. </i> Bisan pudlun diri nalalaya. diri pa an pa-un. <i>An kawayan.Sampawanun</i> Dunut na an hapu. waraypa an kag-anak. kun matuud nga buwa. </i> Kabayu ha Kagayan diri nakaun kun diri sinsakyan. </i> An manuk ni Santiago maaram magtawag hin tawu. <i>An ulu. malabalira an kulud. kabagahan ha ilarum. <i>An lingganay. <i>An dulaw. </i> Ha salug ibunu. </i> . </i> Kalayu ha magtugatung.Nagtatabigis an tambuk. </i> Busay nga babayi inagi ha sulat. kun nahipapakiringkiri ng. bagyuhun di Katalipup-an ha ibabaw. </i> Gutiay nga puru pitu an luhu. nanhuni kapunayan. ha iung kaigu. </i> Natawu waray ig-anak. kinadtu ka nala. danay magtulu.

an lapad la an kasinahun. nga hiya la in bubutangan. an iba gikan ha langit. kun hampak han Diyus pagampu. masiring layun kay palad. an pulung niya kay palad. diri masiring kay palad. nabungkag an sakayan. waray palad nga maupay. <i>"Waray pa ini katapus. Waray palad nga maraut. di na gin pupulsan. ug an puhunan nalunud. An palad natakas hadtu. dida man an kasakitan.<b>An Tapang Ug an Palad</b> <i>ni Fabula</i> Kulang hin buut nga tawu uraura man katapang. kun iyu sala pagbasulan. waray katuman an tuyu. durun. baga in bulawan. kun may bagyu. sahid tapang diri nasabut. an iba kay ha iyu sala? Sayud kamu tikang niyan. an pulung gihapun palad. ----------------------------------------------<lbl> (135) </lbl> Bisan anu an umabut Basta maka singabot. nabungkag an iya larang. ----------------------------------------------<lbl> (134) </lbl> Dahong kun lapyo pa. baman kun tugas na. Hi kamu an mga tawu. nauban nagbatun man. kun abutan hin makuri." </i> <lbl> (133) </lbl> Utang ngani lipay. han ngatanan nga maraut. Nagsakay ha pagbiyahi. kay an kaupayan balus. Bayad ngani likay-likay. Diri kamu nahanumdum. nga an iyu kakurian. Nagbuhat hiya ha uma. sakit.   . han binuhatan han tawu.

Naghihingaraot. ----------------------------------------------<lbl> (143) </lbl> Natatago pa an ka riko. ----------------------------------------------<lbl> (118) </lbl>Nasusun nga na suangki. ----------------------------------------------<lbl> (142) </lbl> Diri la an bulinaw an utukan. Balun na ha kamatayun. may matadung. ----------------------------------------------<lbl> (139) </lbl>Bag-o nga punuan Bago nga batasan ----------------------------------------------<lbl> (140) </lbl> An urhi. Utru man mamiringki. ----------------------------------------------<lbl> (141) </lbl>Waray baya nga nasukdo ha langit. am ka kablas diri. may masakit. ----------------------------------------------<lbl> (120) </lbl> Ginhuhulatpa an naghinay. ----------------------------------------------<lbl> (138) </lbl>Bisan an mga bisan saypa an mga saypa.----------------------------------------------<lbl> (136) </lbl> Natunaw hin ka awud ----------------------------------------------<lbl> (137) </lbl>Bisan an mahahatitimu na May pa pagtiluwa. diri ngani naghihingaupay. ----------------------------------------------<lbl> (119) </lbl>Dara ngani han kabata. May baliku. <lbl> (117) </lbl> Kun ha tawu igpananglit. ----------------------------------------------<lbl> (121) </lbl> An kahuy diri magturupung. -----------------------------------------------         . An nagdagmit waray. May malipay.

Kay imu na ginbuhat. ----------------------------------------------<lbl> (123) </lbl>An tawu iginanak. Waray badu waray bahag.<lbl> (122) </lbl> Ikaw nagtatahap. ----------------------------------------------<lbl> (126) </lbl> Baga kala in napukpuk hin tubig ha hungut. ----------------------------------------------<lbl> (125) </lbl>Ayaw pagtapud hadtun kanan iba. An imu lugaringun in panginanu-a. maaram man sumugut. ----------------------------------------------<lbl> (124) </lbl>An atun lawas diri gad atun. <lbl> (096) </lbl>An bag-us nga adlaw diri parihu. damu man in sayup.       . Kanan ulud karaunun. ----------------------------------------------<lbl> (132) </lbl>Tara. may gab-i. An dalan paghawanhawani. May gihap tarutamyukay. ----------------------------------------------<lbl> (097) </lbl> Diri makakawil an isda kun diri ha baba. ----------------------------------------------<lbl> (131) </lbl>An maaram sumugu. ----------------------------------------------<lbl> (127) </lbl>Ayaw panilhig ha iba nga bungsaran. makaaragi hin tabigi. ----------------------------------------------<lbl> (129) </lbl> An mapili. magurang pagunhi. may adlaw. ----------------------------------------------<lbl> (128) </lbl>Damu ngani nga yakan. ----------------------------------------------<lbl> (130) </lbl>Magdianu an sapa kagutiay.

----------------------------------------------<lbl> (099) </lbl> Kun diri mu buut masakitan layun. pasagdan. ----------------------------------------------<lbl> (108) </lbl>An patay palangit. ----------------------------------------------<lbl> (106) </lbl> An maupay nga kahuy. ----------------------------------------------<lbl> (110) </lbl>An wala nga kamut danay matigbas han tu-u. ----------------------------------------------<lbl> (102) </lbl>An maupay nga bantug mauruupay kay han kabahandianun. -----------------------------------------------     sahid bulawan. ----------------------------------------------<lbl> (101) </lbl> Waray utang nga diri pagbabayaran.----------------------------------------------<lbl> (098) </lbl> An nagsasaran-gapan. kundi dida gihap ha kagamyan. pakatigurang ha pamatasan. ----------------------------------------------<lbl> (107) </lbl> An diri mapasagdun. ----------------------------------------------<lbl> (103) </lbl> An lumura ha langit. kinikilala ha iya bunga. ----------------------------------------------<lbl> (100) </lbl> Diri mabubugtu (utud) an pisi ha kabahulan. An buhi pakawit. Gutiay an kapulsanan. ----------------------------------------------<lbl> (104) </lbl>Ngatanan an mag in-gat di ----------------------------------------------<lbl> (105) </lbl>An nahuuy amu an nagpapaluuy. . ----------------------------------------------<lbl> (109) </lbl>Ayaw buhata buwas an mahihimu niyan. ha iya nayung pagmumuas.

An ayawm ngan han batikulun. may man kalayu. ----------------------------------------------<lbl> (113) </lbl> Mamay ngan asu. Ha tuna nga kalugaringun. Maulput gihap igkakasumatsumat. May mapawa may mangitngit. ----------------------------------------------<lbl> (112) </lbl> An maupay nga tubu. ----------------------------------------------<lbl> (116) </lbl>Mga bituun ha langit. An paratagay gihapun an mauna. ----------------------------------------------<lbl> (081) </lbl> Kun anu an tingug. maha uma.<lbl> (111) </lbl>Makuri magkahirani an kalayu ngan han gumun. <lbl> (075) </lbl> Inin sungay bis pagtaguun. An katibik bulawan la gihapun. ----------------------------------------------<lbl> (079) </lbl> Bisan paman an luwag ngan han kasili nagkakita gihapun. ----------------------------------------------<lbl> (077) </lbl>An bulawan bis pagtipiktipikun. ----------------------------------------------<lbl> (078) </lbl> Matam-is an kamatayun. Maulput manta gihapun. ----------------------------------------------<lbl> (115) </lbl> Pagtaguun ngan mabukwat. Matam-is pati an durhu. amu man an aningal. ----------------------------------------------<lbl> (076) </lbl>Makuri papagharaniun.           . ----------------------------------------------<lbl> (080) </lbl> An gi-us han tawu nagaasuy labipa han mga pulung. ----------------------------------------------<lbl> (114) </lbl>Mahasawang.

Basi di ka igsabud.----------------------------------------------<lbl> (082) </lbl>Bis diin nga tuna may tungud nga langit. ----------------------------------------------<lbl> (085) </lbl> Pag-usawan an patani. ----------------------------------------------<lbl> (093) </lbl>Ayaw pagbuhata ha iba. ----------------------------------------------<lbl> (086) </lbl>Salapi ngani nga linupug. Masayunay rumakdag. ----------------------------------------------<lbl> (094) </lbl>Ayaw puuk. ----------------------------------------------<lbl> (089) </lbl> An bukad nga makaruruyag. Maitum la gihapun.             . Nga katiris maghatang. ----------------------------------------------<lbl> (092) </lbl> An salaming bis pagbu-ungun. An aninu bug-us la gihapun. ----------------------------------------------<lbl> (087) </lbl>Didtu panagat. ha malubug nga dagat. ----------------------------------------------<lbl> (084) </lbl>Dibali kitikut. ----------------------------------------------<lbl> (083) </lbl> An diri maaram mamati. Kanan Diyus gindudurukut. May pagtulak na gihapun. kun di mu buut nga pagbuhatun ha imu. ----------------------------------------------<lbl> (088) </lbl>Magdianu hin pag-inuran. ----------------------------------------------<lbl> (091) </lbl> Makawat in papagdakpa hin makawat. Budang. Diri mahababaru paghadi. ----------------------------------------------<lbl> (090) </lbl>An kalibutan dalunutan.

----------------------------------------------<lbl> (061) </lbl> Kun diri ka buut mapasu. ----------------------------------------------<lbl> (060) </lbl>Amu na an pagbasul. <lbl> (056) </lbl> An maupay magsurat. ----------------------------------------------<lbl> (063) </lbl> Kun diri mu buut in kalipungan. Baya-i nala an katadungan. ----------------------------------------------<lbl> (062</lbl>) Kun diri ka buut mahumug. waray man bunga. ----------------------------------------------<lbl> (067) </lbl>Waray daku nga isan-ip. ----------------------------------------------<lbl> (059) </lbl> Waray ngan pusu. ----------------------------------------------<lbl> (065) </lbl>Makuri tumindug an saku nga waray sulud. Kay kanan Diyus ka bubuligan.----------------------------------------------<lbl> (095) </lbl>An dagat nga mabalud. Basi masayanuy paghuranit. una man kabuturi. hibabaway. Waray maraut nga dagang. kun timana hibibisul. Basta katadungan igpaagi. ----------------------------------------------<lbl> (057) </lbl> An una maka isda. ----------------------------------------------- . Ayaw paharani ha kalayu. ----------------------------------------------<lbl> (066) </lbl>Tawu pagtagam. ----------------------------------------------<lbl> (064) </lbl>Bisan mapiardi. Ayaw pakadtu ha salug. ----------------------------------------------<lbl> (058) </lbl>An nagmamata makuri sangpitun.

Iuuran manta. --------------------------------<lbl> (041) </lbl>Tawu nga mayakan. --------------------------------<lbl> (038) </lbl>Kun hain an ulu. ----------------------------------------------<lbl> (074) </lbl>Mamatay ngani an punu. --------------------------------<lbl> (039) </lbl>Magusahan ka. ----------------------------------------------<lbl> (072) </lbl> An tawu nga makaturugun. Kay han may maraut nga sangkay.<lbl> (068) </lbl> An tawu nga may salabutan. waray binuhatan. ----------------------------------------------<lbl> (071) </lbl> Lakat tigbas. Hiraniay an kamatayun. Diyus anay an unahun. aadtu man an ikug. ----------------------------------------------<lbl> (073) </lbl> Bisan anu an buhatun. Diri makaaragi hin tul-an. An nagturaw--napiardi. ---------------------------------     . Usa la kapulung an kinahanglan. Sugad hin tanaman nga punu hin kaharupayan. Tuugud han iya mga pisu. --------------------------------<lbl> (040) </lbl> Nahabibitik an Iruy. gabay. upud man an mga sanga. Kay kun humagkut waray muna. --------------------------------<lbl> (042) </lbl> Malmali an puthaw nga mapasupa. ----------------------------------------------<lbl> (070) </lbl> An naglaum--nalibri. ----------------------------------------------<lbl> (069) </lbl> An makaturugun nga ayam. <lbl> (037) </lbl> Kun ipanampug na.

natataktakan. --------------------------------<lbl> (049) </lbl> An malakat diri ngan nakakaagi.<lbl> (043) </lbl>Maaringasa an barilis kun diri punu. bali an kikitaun. Tumuruk diri. --------------------------------<lbl> (047) </lbl> Sagbuwag dawa. --------------------------------<lbl> (054) </lbl> Kun damu nga kamut nga nabuhat. --------------------------------<lbl> (055) </lbl> Kun an Diyus aanhi ha at         . --------------------------------<lbl> (051) </lbl> An gugma nga abusubus. Madaliman matapus an buhat. --------------------------------<lbl> (048) </lbl>An kaawa dungan han kalibutan. Nasta nitmga hin kalamay. --------------------------------<lbl> (044) </lbl> An dunut nga bayabas naamung. Masayunay matapus. Kay ha urhi may pag aanihun. --------------------------------<lbl> (045) </lbl> Panday ngani nga aringit. Sukut ig-away ha iya mga ginamit. diri dinuduktan hin lumut. --------------------------------<lbl> (046) </lbl> Bisan aku mamatay. Diri bali an sumar. Ha iya mga kalulungun. amu an binunay. waray la. --------------------------------<lbl> (050) </lbl> An batu nga makalidingun ha tubig. --------------------------------<lbl> (053) </lbl>An may pugus may pamumulatun. --------------------------------<lbl> (052) </lbl> An nagkutak.

------------------------------------<lbl> (019) </lbl> Ayam nga maukuy-makagat. Tun-i anay itun pagsaka. ------------------------------------<lbl> (017) </lbl> An talagsa hikit-an. Kun an kabayu na patay? ------------------------------------<lbl> (023) </lbl> Bunga amu an binuhatan. ------------------------------------<lbl> (025) </lbl> An mara ut ha tinikangan. ------------------------------------<lbl> (022) </lbl> Pag-aanhunpa an kumpay. Maupay ha katapusan. ------------------------------------<lbl> (021) </lbl> An buutan nga kamut ug malinis nga baba Nadara hin tawu ha lain nga tuna. Masayunay hikalimtan.Hin u an ka-away nat ? <lbl> (016) </lbl> An tawu nga sumatan. ------------------------------------<lbl> (018) </lbl> An tawu nga hingandam. ------------------------------------<lbl> (020) </lbl> Tawu nga maukuy-tabangan. -------------------------------------     . Pamiling anay hin sinsay. ------------------------------------<lbl> (027) </lbl> Diri ma-ubu an kabayu kun diri pilas. Talagsa magkinahanglan. Waray bu-ut nga tinipigan. Tawu nga mayakan-ulawan. Ayam nga mausig-mailayat. Dahun amu an yakan. ------------------------------------<lbl> (024) </lbl>Kun buut mu in sangkay. ------------------------------------<lbl> (026) </lbl> Kun maruyag ka hin bunga.

------------------------------------<lbl> (031) </lbl>Bis itun nahatitimuua. May gihap paghiluwa. ------------------------------------<lbl> (033) </lbl>An pagsayup-kalibutanun.Vatchoo (Vicente I.langitnun." </i> <i>. ------------------------------------<lbl> (032) </lbl>Pagbubun anay nga diri kapa uuhawun. ------------------------------------<lbl> (034) </lbl> Damu ngan it yakan. ----------------------------------<lbl> (002) </lbl> An batu bantilis naibas. ------------------------------------<lbl> (035) </lbl>Iruy.<lbl> (028) </lbl>Diri mahuni an balingkukugu kun diri tipatay. "Ngan an mga garaygaday mga tugun-sagdun kunu han atun kaapuyan. </lbl> Mga Garaygaday (Sanglitanan) </b> <i>"Waray sagdun nga nakakarauat. amay. ------------------------------------<lbl> (029) </lbl> Imu niyan.</pd> <b><lbl>II. -----------------------------------           . de Veyra) </i> (page 1 of 7) <lbl> (001) </lbl>Bis magpakainkain an sakayan." nasiring an mga kalagasan. An pagpasaylu. ------------------------------------<lbl> (030) </lbl>Tagi aku kay tatagan ku man ikaw. Bis kapitan nabibilan-Gu<pd>. Mabalik gihap ha duru-ungan. ------------------------------------<lbl> (036) </lbl> Waray gadla siguru. nakilut. akun man buwas. urug an kalugaringun. An binuhat kulang man. Han turu han tubig han darudaginut.

----------------------------------<lbl> (012) </lbl> An tawu nga waray salapi. Ha kalugaringun tuna an kahimyangan.<lbl> (003) </lbl> Kahuy ka nga linawaan Ha bukid nananawantawan. ----------------------------------<lbl> (004) </lbl>Banwa ka nga ulasiman. ----------------------------------<lbl> (011) </lbl>Hataas ngani it Hilarun man it paghimugsu. Una man madurug. An saging nga inaldaba.   . ----------------------------------<lbl> (006) </lbl>An mangir-as nga mga pulung Nasamad labipa hin salsalun. Matupung ka ha ulasiman. Kun kanan Diyus ka pagbut-an. ----------------------------------<lbl> (008) </lbl>Bisampa paghatukan. Kay ha urhi may gagamitan. nakanap ha kapatagan. matupung ka ha lawaan. kun kanan Diyus ka pagbut-an. ----------------------------------<lbl> (013) </lbl> An una mahinug. mapa katundan. ----------------------------------<lbl> (010) </lbl> An maupay nga kaadlawun. ----------------------------------<lbl> (009) </lbl>Di masaha hin sab-a. Kinikilala iya kaagahun. Maguwa gihap it kakagang. -----------------------------------       luksu. Sugad hin waray paku nga tamsi. ----------------------------------<lbl> (007) </lbl>An baya udug tipigan. ----------------------------------<lbl> (005) </lbl> Mapa sinirangan.

an sakub han dughan mangitngit. nabati ku kida ha buud in tingug. hin iya kanta.. ----------------------------------<lbl> (015) </lbl> An salapi maraut nga agarun.       . Hin-u in nasugu? Inin gugma. waray kikidlat.. kay waray gab-i.. Aku. an kahidlaw matambal.. an gab-i masirum kaupay. pagpinatun-ug. nag-iinantus pagpinauran. aku." <b>Tingug Han Tagipusuun </b> <i>ni Martin P. kawang nga kabudlay karag nga paglaum. de Veyra</i> <i> (Ha kan Mudi) </i> Na raba ka han akun surat.<lbl> (014) </lbl> Kun waray kakuri-an. kay ha kasingkasing buhi an kasakit. paginagma. dalugdug amu an nalanghayaw. waray dalugdug. Asay ha akun nasugu an kasingkasing. <b>Hadtun Usa Kagab-i </b> <i>ni Magsaluru</i> Nag-uuuran. nagpipinauran. an kalibutan daw bungkag kay an gab-i maraut. waray gud ngani ha langit in bisan us nga bituun. diin say dalikyat nga suga an kikidlat. hin tawu. ayaw hitu asa. kanan hangin pnianmarung. waray kangitngit han malipay. ha dalan waray suga. Kikidlat. Aku? Masamdung daw gab-i nga waray bituun. daku ka nga lurung. nga basi la ha iya kumita. Kundi pag-agina han ngitngit ug han gugma. Tikang ha kasidman nga binabakdawan ku. himaya. mangitngit.. amu an tawu nga waray kapalaran. kangitngit.. An hupuy kun han mga dagat? Ginantus kapin katuigan. an babayi malingu waray makukuha. Waray man kalipayan... Nga an iya lindung napapas? An lingung daw han mga langit. hain in kalipay hin waray paglaum? Ha butnga han dalan hin sugad nga gab-i. waray mauran nga gab-i.. basi la bumati hin iya tingug. waray niya pidu kay di man nahigugma. inin gugma. mamatay sahu. inin gugma! U-u. tingug han matadung nga panhunahuna: "U. an kalag ku buhi. nga an akun ngahaw palad waray ku kikita-a. waray uran.. nagbibinakdaw nagtitinangis mientras hi Nene nagkikinanta naglilinaylay. gintatan-aw ku hiya murayaw. Kundi maupay nga surugu-un.

kasubu han langit kahurak? la adtu kanan gangis siday.. Inin kalibutan ha mga kukurulpun tinamay han dampug mulayan han sirum. adtu la nga punay nga naghihinaya. Ha luyu nga kahuy.. daw usa nga ugay matam is nga awit daw usa nga laylay. mapawana pati kay sanag hin bulan baga abi an kadayaw kabitun-an punu tan awun magsilaw. ngat ha panganurun tan awun masakit maliwanung sugad kabutang han langit. hapitna magab-i in langit matin-aw. Kankanay aningal. Layti.                     .. kapin kamalanuy aningal han laray. linuyu han bukid naparung an sirak. harani han linaw an gangis nahuni.. Kulupna mahudlum.. Kay di ak anad magtagu. usa nga pagsimba. Kay patuk an imu paagi. Anu anu Anu anu daw nga daw nga la adtu kanan puay kahirak. mahinay. pamati han dalan. Nanmalik ngatanan ha unhan. kapin kamalanuy. pagsimba han gangis hadtu nga himaya. bagting han urasyun ngatanan natukas pagdaig kan Bathala ngatanan naluwas. Kay ig asuy ku ha imu Tungud hini ayaw ikabidu.. <b>Kakurulpun </b> <i>ni Francisco Alvarado</i> <i> (Ha kan Nunoy. An hadi kun adlaw aadtuna hinugdun aadtuna harayu ha may panganarun. kay nagtitinangis han iya pitpitaw!. akun magturutdu) </i> Bagting han linganay lunghayaw. matil-is. Mga ibun. Ha usa nga dapit." <i>Palu. Ngalung: "Baya-i aku baya-i. Abril. lambung han karampag kanan burak sirung nakat an punay masulub un mamingaw. nasaygan..Panimangnu.. 1910</i>. Mga putli. warayna pagidlap. bihan han kasakit kawara han pawa. higlarum nga bikhu. kaaghat han tuna kahusay? Usa nga pagdaig. ha butnga han lindung. warayna nanlupad. Dinungug ku gihap an huni. nawara an gahum. murayaw.

" amu adtun pulung. Ay! An ini nga damgu. duyug han kangitngit. ha ak pamalandung.. nga ipapahuway. kay pagbulag natun. amu an katurug. pagtulak man ha akun. maluya an lawas. han kalibutanun. nga ak higugmaun. hadtun kagab-ihun.. makakawang daw ada. duyug an kakulba. buhi kun an pagturaw. Ini nga pagpiyung. an iya pagsiday. maghapdus nga pulung. pati an panumdum. Iday ku nga hinalaran. 1913</i> <b>Kawang Nga Gugma </b> <i>ni Romaning</i> Mangitngit nga gab-i.. kun hin-u ba adtu. an hindun-gan nakun. nga makamamatay.       . takna mamingawun. gabaypa an lubnganan!. punu hin kangitngitl dagus ku humigda. nga at sulundanun. hingpit nga paglaum. hatag ni Bathala. baga agunanay.<i>Palu. hini nga batan-un. Waray la magiha. masamdung nga siday. taliwan pagdamgu. ay! an Iday ku ngay-an. "Bangun higumaun. baga kamatayun.. waray hin bituun. gabaypa iglaylay. :Iya an haruk mu. an mata pumiyung. masarumsum an langit. patay an paglaum. Dayun ku pagbangun." Dayun pagpasundi. ngan sundan hin damgu.

L.<i>1909</i> <b>Binhi Ni Tatay </b> <i>ni Pinay Zacarias</i> Binhi nga higugma nga sabwag ni Tatay.         . Palu) </i> Masakit gud panumdumun. hadtun imu pamahungpahung. linilimutna aku nimu. ilu nga pagkahimtang. Tualla</i> <i> (Kan T. dida hini nga tuna. Makatatangis kaupay. kay man-gad na im ak hinumduman. Agi Nanay! Burabud hinin luha. Gintanum ku hin agahay. Alagad han kahidlaw. Asay padaw kun mamatay. Nga ginmamayuyu ni Tatay ni Nanay. <b>Limut Hin Hinigugma </b> <i>ni Patricio R. kay an mga saad ku kanugun. kahidlaw nga uraura. ha mamingaw mu nga higdaan. Nga naturu diri la sinasabut. kay daw tunuk nga basuni. Nagturuk nagrabung ha dughan ni Nanay. kan Nanay nga linubngan. kun ak pinanmamalandung.. Buut aku bumunyug ha ukab nga matugnaw. inin lawas ku pati dagway.. ha ira ngaduha. Natangis gud aku dayun. P. aku ira ginbayaan. Sanglit kay diri katpung. lugaring kay ini tinalikdan. an gugma kun paglimutun. imu nala pinakakalimutan. kun diri mu patudkun. Igaampu ku manla gihapun. Ilu nga nagbabakhu ha bawbaw hinin lubnganan.. ha kan Bathala nga maluluy-uy. Alagad han kahidlaw. hin kalimut nga kadayunan. Aku an biyuus nga mabaysay. Kay karuyag ku kan Nanay pakigkita. Baw-as nga palad. Nagkakataktak ha akun mga mata. Ay Diyus ku! Buligi tabangi. bis itu nga buhipa aku. kay basi bumukad hin kalipay. ha kasingkasing ku makuri.

kun tikagarab-i. maupay man la gihap.. ako in usa la nga anak..html\</u> <b>Minimingaw ako. kasaitan bilin. tuna. sirangna. nalayun la isikway an akun paghingyap.com/2008_11_01_archive. gabay maglakatun ha iba nga tuna. yana aada ako ha 20 nga pangidaron. <i>Takluban. magpait nga apdu hinin kinabuhi. ginsirib an gugma waray pagkaluuy.. pero han tikaiha na. bulawan. kundi ikaw. <i>Takluban. ya na naeskwela ako ha St. magpait nga luha hinin mga mata. adtun akun paglaum.. tungod nga hinigugma ako hit ak kag-anak. Montezon</i> <i> (Kan C. nanmimilaybigay nga amu an kasakit. matangis. nanmunga hin apdu nga makasasakit. hadtun gugma uray. han una. maputus hin bura. Tarcela) </i> Nalayun la kakarag. luha nadangahay.. pero nahihimo man gihap. kay basi igsampig. aadi hi akun nadangup ha imu. Scholastica s College of Music. Marsu 1910</i> <b>An Sikway hin Lipay </b> <i>ni Apolonio F. inin kalibutan masamdung kaupay. rubag hinin dughan an gugma nga hingpit. ha imu.. bulawan han kalag ku.namukad hin kasakitan. Anu in pulus ku din ha kalibutan. 1910. sinirang ha dughan.manila. pero syempre. </i> <u>\http://waraymuseum. nanrakdag an lipay hinin akun dumdum. Ay! kamatayun daupna ha akun. ginsimpi an lipay.. Pibriru 8.. kun waray himaya puru kapitan.. medyo mabug-at ha bulsa. ira ak gin paeskwela didi ha manila ha n kurso nga akon karuyag. nga waray ginganduy.. nga nagtitinuok ak ha k       . saypaba an Sikway hin Lipay? Nangamut an bidu hinin kasingkasing. panhuni han gangis. Leyte ako iguin anak pero ha MacArthur ako nagtubo. mauli-uli na ha am. waray gud alimyun. ha Tanauan. hiningyap nga bituun. nga dinuduyugan hangin malayahay.blogspot. makali lipay pag eskwela didi. M. danay nadaop an kamingaw. ginugul-an na ak. inin atu iruy. han una nahinumdom pa ak.. ginpahak an himaya waray gud sugabin. Inin huni hin tamsi. mga kasangakayan. masakit kaupay. amo ini it nagbibinalik-balik nga mga panhuna-huna it nagsisinulod ha ak ulo. kay ikaw an mandu han ak kamatayun. nadugang kasakit kasingkasing lukmay..

. ay. mas maglilipay it am pa milya. Lima nga magburugtu nanmamaba puru karaha.... <i>An langit ug tuna</i>. cge. <i>An gukun</i>. aku an nakakita. <i>An kulu</i>.. tinuod gud ngatanan it aanhi nga mga impormasyon. <i>An lubi</i>. <i>An upu</i>... <i>An mata</i>. Kahuy anay. <i>An tigurang</i>. bangin kamo makasiring nga.. "salit kita nga mga estudyante. buhaton naton ngatanan para hit at pageskwela. ngan sem-break. . balikdun pahak.multiply. an Ginoo maada la pirmi ha iyo. Panunungbalaya magkalayug. Bugsay nga bugsay.. <i>An kitikut</i>. ngan ako la nga usa didi. salamat nala han pagbasa hini nga ak halabaay nga storya hit ak kinabuhi.. <i>An baba</i>. an kinutsan namatay.. Daku nga butilya. An kinutus nabuhi.. tubig anay. <i>An bunga</i>. Balikdun pahak. tungod nga harayo hira ha ak. salit it ak kamingaw diri la kay harumamay. <i>An kasuy ug an nugas</i>. kay. An mga kugun busugna. waray ak makauli. <i>Santo Cristo</i>. <i>An duyan</i>. An duha nga magbugtu diri maghihikita.. Damo nga magburugtu sahid may’ kalu. heeheh.. </b> <u>\http://ryanfernandezroa.. nagin independent na ak. <i>An humay</i>.. <i>Langka ug tugup</i>. Tigbasun diri nasasamad.. an mga kudal rapakna.. an sulud puru unsita. <i>An taplak</i>. nagkakalusad kun gab-i.heheh. pagka batu baliwun. duro gud la. <i>An kutu</i>. an harayu hiranin a.warto kada adlaw kon diri natawag ha ak an ak nanay. <i>An asin</i>. pero sige la kay baman kon makatapos ako didi. An dahun han mandapanda magparihu kahilapad ngaduha. han tikaiha. diri man natulin. <i>An tubig</i>. p ara mayda naton ikasukli han mga balhas nga ginkapuyan han at mga kag-anak... <i>An manuk</i>. an duha nagtuluna. Babuy ha kagurangan an mga barahibu raysang. an ak nala ginbubuhat. Nagkakahapun kun adlaw. An nagbababa natukal. nagbibinuwa la ak.. heheh.. an ginbababa nasaghid. kon dec. Babuy ha kagurangan pangasa kun umuwang. Baaya ha Masbad Domingu an panibad.com/journal/item/12\</u> An atup duha kaparas an harigi duha kalugas. <i>An singbahan</i>. PAHANUMDUM: tinuod baya ini.. amo nala an ak pag-uli ha amon. ehehe. Gutiguti nga kahoy namunga hin mga bulawan.. Hungut ha kagurangan diri nabibiawan. Bawbaw an lisu. Ikaw an nagbuka. <i>An salag</i>. pero yan a.

<i>An kandila</i>. <i>An kakaw</i>. <i>An balutu ngan han tawu</i>. waray man suildu. <i>An bugsay</i>. <i>An halas</i>. <i>An payung</i>. . Isda nga marapaydapay nagtuturu hin tambuk. buhi an gindadara. Tubud hilaw ngan mahulus. Gintatamdan han anak. tulu an inulputan. <i> An badu</i>. Muradu an bawbaw. ha tuna an tagu-an. Pagtapu han magkasi bulbulan. <i>An wait</i>. <i>An tug up</i>. <i> An adlaw</i>. Yugyugun harukay. An buaya nanganak hin kasili. Usa la an sinudlan. nagdudulum an kalibutan. Tulu nga magburugtu. Daku nga kahuy namunga puru burubud. Nahauuna an gip-at. Idusu payag. <i>An langka</i>. <i>An dagum</i>. <i>An sabaw han lubi</i>. Linurup hi Buktutay. Iituna iituna ha dahun la kikitaa. butungun pusil. <i>Simud han ayam</i>. <i>Mga hulug nga d ahun</i>. <i> An harigi</i>. <i>An turu</i>. An tutulu nga magburugtu pirmi naghuhurungku. An punu kawayan. An nigu han bukidnun hinuram han patagnun ug waray na uli an. an lawas tuna. <i>An kawil</i>. Han buhipa waray pag-uwang. Likisan ha lawud. aku dida. An balay ni Santa Ana. <i>An sista</i>. Kahuy nga matinustinius iginkakahimangraw han Diyus. an pagi nanganak hin butiti.Gutiguti nga pisi tinahus in pitu nga bukid. Magbugat an tinukdu. Karabaw ni Baraulu ha bubut an pirinu. an buskay nanganak hin limatuk. Patay an nagdadara. Bastun han kapitan. an ilarum kabatuan. an kasili nanganak hin pagi. <i>An balud</i>. An tubig ha mingming waray aabuta han hangin. Ayaw dida. nahauurhi an pisi. an dahun tabaku. <i>An planta ug an talutang< /i>. han patay-na nag-uwang. <i>An saging</i>. <i>An dagum ngan han inulang</i>. magpulapula an hita. ginhahangad han kag-anak. naka dara hin makalilipay. <i>An hungsuy</i>. <i>An hangin</i>. <i>An sug-ang</i>. <i>An pagpiruk</i>. makuri makita. an butiti nanganak hin buskay. nanhuni kapunayan. <i>An sug-ang</i>.

lidung kun dakuna. hibabaway kun taub. <b>An pulong nga “binukot” ug “monja” </b> San-o umabot na mga kolonisador.blogspot. akon lilimitahan an akon paghingaday ngada la han nagin epekto hin i ha panumdoman han usa nga katawhan. Lucente Diri maikakalirong an kadako han danyos nga nahimo han kolonisasyon ha mga kultu ra nga inalakbatan hini. 2007 <i>An uripon nga nayon labi nga mapait kay han kamatayon</i>. durungan kun kaunun. <i> An Kukuyaw</i>. Binubulad kun mauran. butungun baga in usuk. pananglitan. <i> An laya</i>. pukis ha panhigda. Pikas kun batapa. Hilarum kun hubas. Kanan kahuynun kalayu. <i> An pinya</i>. haruharigi kun adlaw. Di man Domingo di man piesta. <i> An lasaw</i>. Bisan pudlun diri nalalaya. tutulula an butunis. Uupat an uhalis. <i> Bituunun nga langit</i>. bunga</i>. malabalira an kulud. <i> An punu han kahuy</i>. Linulupad baga in pin-gan. Marahalun nga dahun. <i>An tabaku</i>. Pununa kundi waraypa pagkatunga. apug. <i>Mga tawu ha singbahan</i>. binubulkas kun masirak. <i>An budul</i>. Naglalayag an anak. Tubig nga bagtik. <u><b>Pagliwan hin Panumdoman: o Kay Ano Di Ko Kinahanglan Hin Iba Nga Linggwahe Komo Nasudnon nga Pinulongan</b></u> May 22nd. -Iluminado G. waraypa an kag-anak.com/\</u> An akon pinulongan an amo la nga akon lugar ha kalibotan. Iba an pamaagi han pagpadayag han kaagi o g pag-abat (pwede gihapon tawagon ta ini nga pamahongpahong o <i>sensibility</i> ) han kalugaringon nga pinulongan kaysa han dayo nga pinulongan. Una sumaka. Tulu nga karanun. <u>\http://waraymuseum. <i> An Santo Cristo</i>. Magipagi kun gab-i. Nagtatabigis an tambuk. hinapun baga in bulawan. an pulong nga “binukot” han mga Bisaya in ginagamit     . <i>An buhuk</i>. kayanu nga namamandira. nalanguy nasaliksik. Dara kay haloag ini nga himangraw bahin han epekto han kolonisasyon. <i> An banig</i>. <i> An bukatkat</i>. diri nakakapasu. <i> Buyu. <i> An atup</i>. <i> An pawud</i>. <i>An tubig ha tadyaw</i>. Ipilak baga in saduk. an nahitabo hadi nga mga pulong ha ubos nga akon paghihi ngadayan. Kitaon ta. An ulu ni Maria lukup hin mga mata. bisan Hadi bisan Padi naharuk. lukup hin mutya. <i> Dahun hin saging</i> . <i> An bulan</i>.An taplak ni Bathala. An kada pulong ha usa nga pinulongan in balayan han panumdoman han sibilisasyon nga nagamit han nasabi nga pinulongan.

nagamit hira han Tinag-alog nga “pinto”. Ha kaso han pulong nga "floor".. Ha luyo nga bahin. <i>Kun nawara adto nga mga pulong. Diri kay an Tagalog an hihimoon nga nasudnon nga pinulongan diin matungtong an t anan nga mga Pilipino(bisan an mga diri namamagtag-alog) ug hihimoon la nga pana pong an iba nga pinulongan. <b>Implekasyon ha Identidad/Kinaiya</b> Naka-angkla ha unob nga pinulongan an identidad han usa nga nasud.” Dinadara hini nga pulong o (han mga pulong) an kaagi han katawhan nga nagamit hini. An ikaduha. Waray iba nga burohaton kundi an pag-adman an ira mga kanta. siday. susumaton. An usa nga konsepto in napapasa ha lingwahe. Yana. An usa. ginaga mit ini basi magpakahulogan hin “tulisan. pagbabag -o para magmaribhong an pinulongan. An Waray nga pinulongan asya an tutongtongan han pagkapilipino han mga Waraynon. han pulong nga "door" im bes nga sumiring “sada”.” Ginagamit para <i>magpahinga Kaparis hin kutsara Binubutangan hin guti-ay nga amount hin kan-on</i> An usa pa nga maka-aalarma hini nga <i>k</i>ahimtang han lingwahe hini nga mga k abataan amo an kawaray nira suhito nga pinulongan.” An pulong nga binukot unob ha Binisaya nga kultura og an pulong nga “monja” unob ha Katundan nga kultura. Diri nakakag-Tinag-alog hin tadong. pagbabag-o nga tikadto hin kaana w og kamatay.” <i>Ano man ito yana kay natural man la ha usa nga pinulongan nga magbag-o</i>? M apakiana kita. epiko og kasaysayan. Nasiring an usa nga Czech nga magsusurat hi Milan Kundera.ha pagpakahulogan nga “usa nga babayi nga tinago. an pulong nga “binukot” nadapig ha kultura han Bis aya ug an pulong nga “monja” nadapig ha kultura han mga kolonisador. An Hili gaynon nga pinulongan asya an tutongtongan han pagkapilipino han mga Ilonggo. imbes nga sumiring “salog (o papag). Ha paglabay han panahon dida han magin kristyanos na an mga tawo. Kay ano diri himoon nga opisyal tanan nga pinulongan . An Kinaray-a asya an pinulongan asya an tutongtongan han pagkapilipino han mga K aray-a. Tinagan hin Iningles nga mga pulong an kabatan ngan pinapakianhan k un ano an Winaray nga mga katugbang hini. kinahanglan nga rub-on an daan nga stru ktura han ira pagtuo pinaagi hin pagpara han mga konsepto han nasabi nga tinuoha n. An Ilokano nga pinulongan asya an tutongtongan han pagkapilipino han mga Ilokano. nasiring na ini nga “sahig. <b>An pulong nga “buyong” </b> Ginagamit an ngaran nga “buyong” para han mga darayawon nga mangaraway. nasabotan nga an kabataan nga aada ha edad 9 anyo s ngada ha 14 anyos in diri na nagamit han pipira nga mga pulong ha Waray kay bi nabalyoan na han Tinag-alog. An panuyo hini nga pag-aram amo an pag-<i>assess</i > kun nagamit pa ba ini nga kabataan han mga pulong ha Waray nga may kalabotan h a panimalay. “an kada pinulong an may dinadapigan.” Hini nga kaso. angay nga rub-on o balyoan an pinulongan. Para karaw aton an bag-o nga tinuohan (Kristiyano). Diri nakakag-Iningles hin tad ong. Basi ruba an daan nga tinuohan. An Cebuano nga pinulongan asya an tutongtongan han pagkapilipino han mga Sugboanon. an kahulogan han pulong nga “monja” in naka-angkla ha Kristiyano nga pagtuo. binalyoan an p ulong nga “binukot” han pulong nga “monja” kay waray na ini ipagamit han kapadian o wara y na gamita han mga tawo matungod nga pagano an pulong nga “binukot. Diri nakakag-Winaray hin tadong.“An kalugaringon (self) amo an kabug-osan han aton nanunumdoman. Diri ngani ini pwede tumunob ha tuna.” An mga Katsila liwat in may pulo ng nga alid-alid an karuyag sidngon han pulong nga “binukot”–an pulong nga “monja. may mawawara ba ha aton</i>? Utro kita nga ma pakiana. … An Tagalog nga pinulongan asya an tutongtongan han pagkapilipino han mga Tagalog. Duduha nga klase nga pagbabag-o an inaagian han mga pinulongan. An usa nga binukot in kasagaran asawa hin usa nga datu. May nagseserbi ha iya. Pananglitan. Nasiring hi Volosinov.” <b>An kahimtang han Waraynon nga pinulongan yana</b> Dida han 2004 nga pag-aram1 .

hudnoan nga pagdiniridrig karuyag ko hira papangulion. mahuram ako hin pipira nga mga pulong tikang kan Agha Shahid Ali nga nasiring: <i>Kinahanglan ta balikan an dapit nga aton hinigugma basi nira masantop an mga butang nga ira paparaon aton hinigugma</i>.(officila langauges) han Pilipinas ngan waray na usa nga “nasudnon nga pinulongan (national language)? Ba man iton Espanya. 2010 hinadkan han iya dalonggan an dughan han babayi sugad kun nagbibiling hin signal o stasyon hin radyo an iya kamot may ginbibinirik-birik ginpipinamatian mga huring. pakurokorahab. 2010 an naaagrabyo prinipriso an nanbibiktima nagkakarukalagyo <u><b>Patigo han Amon Banig</b></u> February 1st. an mga lapyo. Ha pagtima. tanan nga pinulongan ha iya nasasakopan konikonsidera nga opisyal. . linagobo han kalarakan <u><b>An Hustisya han Moskitiro</b><u> February 8th. 2010 Kun Sabado natugbong inin akon tutulo nga kaumangkonan nganhi ha Tacloban ngan aanhi panhihigda nasaro ha amon duha kadupa nga banig. Paghahagos hin tulo ka gab-i nga piris-ok. <u><b>An First Timer nga Radio Astronomer</b></u> February 9th. irok ug kasiangan. may sulang. waray nasudnon nga pinulongan. <u><b>Mag-aabroad Iton Akon nga mga Buhok</b></u> an magkakabibilin an mga uban ^ an mga batan-on. aadi manunurok kun diin hira maglipayon— ha akon bayhon.

Diri ka ba maikid paglakat. O. Mahahadlok hitamakan an akon harok?… <u><b>Siday</b></u> August 25th. Oyzon</i> * Siday an luha han mata ini an pagluha han sugbong an pagluha han mata han sugbong ini an pagluha han palad an pagluha han mata han palad ini an pagluha han tikod an pagluha han mata han tikod. Karuyag ko hira nga manbalik ngan dirigan ako. 2009 kun waray na an mga pulong itutudlok ko ha imo iton akon dughan. <u><b>Pag-usaan</b></u> October 5th. 2009 ni Nichita Stãnescu <i>Hinubad ha Waray ni Voltaire Q. an siday diri an luha ini amo an pagluha an pagluha han tinuod nga mata . <u><b>Usa han mga Siday nga Posible Mahisurat Bisan Kun Patay na an Winaray</b>< /u> October 24th. ikaw sangkay. 2009 nagtatarayatay bandera-espanyola ha natad namumukad an uusa ha ira <u><b>Usa nga Siday</b></u> August 26th. 2009 ni Nichita Stãnescu <i>Hinubad ha Waray ni Voltaire Q. Oyzon</i> * Sumati ako. kun usa ka adlaw igkahibalag ta ikaw Ug akon hadkan an imo rapadapa.Kun nangunguli na hira– paghihigda ko– an amon banig daw dagat Pasipiko an kahaloag.

an luha han mata han usa nga angay maanyag han usa nga angay malipayon. <u><b>An Astronomer nga hi Edwin Hubble Dida han Mapakyas ha Paghigugma</b></u> han aton pag-<i>break. </i>danay kita pag-inobserbaran han akon telekopyo. <u><b>An hangkop ha pagbak-ad han takna</b></u> <u><b>kutay</b></u> Akon sinusumpay inin antaw nga mga harigi pinaagi hin pagdupa hinin akon mga butkon ug sugbong Ha akon mga butkon ug sugbong nahangboy kun maghulos. An tawo nga nagdadaog nagbabak-ad han iya gapos ug tinututdoan hin pagbak-ad an iba pinaagi paghatag hin sobra pa han akos niya. <u><b>An mga nadaog</b></u> April 24th. namamaglinuha inin mga panapton hinin sulod-balay. <u><b>Para han akon sapatos</b></u> Kada adlaw . Sugad han iba nga mga bitoon. 2009 An kada tawo nga nakanhi ha kalibotan nakahigot ha iya akos himoon. Basi pirmi mahahangboyan kun naghuhulos ngan namamaglinuha inin mga panapton dinhi hinin akon mga butkon ug sugbong. <i>we’re moving away na from each other at a speed that is directly proportional to our distance</i>. Kinahanglan nga ako nga pirmi magmabaskog.

<u><b>An Parabola han Usa nga Ayam</b></u> January 25th. lingkoran ug mga cabinet hini nga iyo inuokyan. karenderiya o basurahan?) Dinhi hini nga punto sumiplat ha ak an ayam. Pumakiana ako basi kita may pag-istoryahan: <i>Mayda ba Diyos? </i> An dagos ko nga pakiana ko ha imo samtang ginkikinulawan ta ha aton paglabay anbukog-na-la nga ayam nga nakada ha butnga’n kalsada– naglilinibot-libot may ginbibiling— siguro. Brinabrushan han toothbrush nga daan. <u><b>Pagtamay ni Voltaire Oyzon han mga Libro ha People’s Center Library nga Diri Niya Nahuhuram</b></u> January 9th. sugad ha imo. mapaul-olan. 2009 Dida hini nga aton paglakaton mingaw kita’n duha. Uunahon an iyo mga istante. Pag-uuli ta kada kulop agsob ka nga buringot dara han aton inaagian. ginguoman ko na la an ak’ dila. lamesa. iginkakahibalag o. 2009 Kamo an urhi nga hahapwaton kun masusunog ini nga iyo inuokyan. Hunahuna ko na man la: (Kay ano aanhi pamimiling hin pagkaon ini nga ayam? Di ba hiya maaram nga iton pagkaon aadto ito ha mga pangaraonan. . Ngan tikang dida. Unta yana nga adlaw ha aton paglakaton waray ta matamakan. pagkaon kay nagsusumat ha akon an iya nan-gagataw nga mga tol-an. natatamakan. Ginpapainggat.san-o ta ikaw isul-ot akon ka trinatrapohan.

Butangalon</i> Ha butnga hinin babaha han Iningles ngan Tinag-alog– gunit. ha Kamalunggay! <u><b>Pangisda</b></u> November 18th. Matungtong ako ha duha nga baybayan hinin sakayan. Iday. suhito ha kalalawdan han Pasipiko</b> Nagraranggat han kadamo han dakop nga bitoon an Makabugsay. Oras na basi libahon an tinunod ta nga pukot. an mga ngaran nga: <i>Hamurawon. mingaw nga naghihiru-himangraw an sandangaw nga mga balud . Ulalapay.Libro? Kamo an urhi nga kakawaton dinhi hini nga Republika. <b><i>An Saging</i></b> nga naturok ha ligid han kalsada waray magtatag-iya samtang di pa nanmumunga. <u><b>Libnas</b></u> November 26th. 2008 <b>Kan Itay Selo. 2008 Ha butnga hinin daganas han Iningles ngan Tinag-alog– kapti. Iday. Ha butnga han at’ kawaray saba. maguko nga bubutongon an aton igintunod nga langit: <i>Unom na kapanyo aton natibaw: Hain daw an mga bitoon hinin lambonaw? </i> Waray ka aringasa.+ an pukot nga kahiloagan nga nakatunod ha kahiladman han kahanaypan. Dapdap Burogtongon Lagpakon</i> <i>Dalakit. Karayakay.

mamimgaw ta nga langit: <i>waray man la nag-iinggat bisan butiti nga libat. <u><b>Kinabuhi: An Kahulog(an) An Kalibotan</b></u> <u><b>An Pag-ukoy</b></u> October 11th. </i> “Ayaw ta pagtinamori.” sumiring ka. <u><b>Pag-ukoy</b></u> September 26th. mamingaw nga langit nga aton liniliba. <u><b>Gugma</b></u> September 21st. “inin waray ranggat. didto diin nagbuburo-bukatkat hin kadamo han tuloy nga bitoon— an pukot han kalarakan nga nakatunod ha kahiladman hinin kahanaypan. naduko nga nagbubutong hinin mahawan. Natungtong ako ha duha nga baybayan hinin aton sakayan. 2008 nagtitikang ha <i>Tick! </i> ug natatapos ha <i>Tock! </i> han orasan. 2008 . mabug-at. 2008 Ha kalibotan naglalakat an kada tawo nga may sundang nabitay hinigtan hin usa ka hibla hin buhok tikang ha langit nakapunting ha kada ulo.” “Panhangad kita.ngan han ligwat han imo bugsay nga danay sabatan hin naagi nga kanaway.

bangin la mamukad hin mga bangin… <u><b>Kasiguroan (o hi W. Diri ko ma-imagine kun gin ano niya pagbug-os hini nga mga . </i> <u><b>Mga bukad han mga bangin</b></u> August 6th. usa nga physicist nga Aleman. bangin la nagtanom na hiya hin pagpasaylo han mga kaloyahan han ak’ pagkatawo. 2008 <i>An Maupay ha mga Waray ug iba pa nga mga siday</i> Voltaire Q. ini nga pulong may duduha nga kahulogan—pagruhaduha ug w aray pagruhaduha. Siring p a man han iba.” + Depende han kagamit. bangin la… ^ Akon ini iginpupugas ha hangin.K. Diri gud mahuhul-os an kanan tawo mababaroan. 2008 tionan-o ta masisiguro an mga butang ^ kun bisan an pulong nga “siguro”+– an termino para han kasiguroan ha Winaray– ^ diri liwat sigurado? ________________________________________ <u>< [1] </u> Hi Werner Karl Heisenberg. <u><b>Alagad daw… (or why I envy Voltaire Oyzon) </b></u> May 17th. “the answer is maybe and that’s final. 2008 <i>Nangangaro ako hin pasaylo kan Rachel Bluwstein</i> ^ Ititext ko hiya. Heisenberg[1] Nagwinaray) </b></u> May 28th. amo a n naglatag han “Uncertainty Principle”ha Pisika–kun diin ha iya pag-aram han mga <i> sub-atomic particles</i>–iya nabaroan nga tubtob gud la ha pagbanabana an maaakos han kanan tawo kinaadman. ^ Ititext ko hiya.katam-is ha syahan nga gusam. sugad hin <i>bubble gum</i> nagtatab-ang tikaiha nga pagsinamsam <i>Waray ko ngani nakikilal-an ha ira. bangin la nakahabok na hiya hin pag-intindi ha akon… ^ Ititext ko hiya. Oyzon NCCA and UPV Tacloban Creative Writing Program Astig hi Voltaire.

of friendships and deaths.siday. pero malabad. Pero may mga special favorites ako. they are carried by the various and varying voices of their speakers. Nakaghuna-huna gud ako hin maupay kahuman ko pagbasa hini nga collection. Pa-uga ba. and the humor and irony. I will not name it. pa-uga liwat. What I mean to say is. pero halarom ngan mapait nga “Didto ha Amon”. an mga napabuyayaw. It is enough for me that I see it. as a reader. Kakakarit ni Voltaire. Voltaire. the translated versions stand on their own. Kakarit. because the reality. The realities that he offers are painful and beautiful. if you do not speak or read Waray. is to say that we are in the presence of a writer whose maturity is well beyond his years. May mga paborito ako. ngan napa-uga. The mere fact that Merlie Alunan did the translations for many of the poems here should be another big reason to get this book. kay nadiri ako nga maruba. And. Gusto ko igtampalo ha mga napaka-postmodern na mga Filipino writers an iya “An Talipsay han Gugma” (“The Love Curve”). These are the realities of love and war. baga hin post-postmodern— mas matarom. ngan mga post-colonial nga kritiko. waray magruha-duha pag-translate para ha iya an makarit nga hi Merlie Alunan. Umayon ako han tanan nga mga siday dinhi hini nga collection. Alagad daw ano hi Voltaire. ngan an iba pa nga binmulig hini nga project. gusto ko iparayaw ha akon mga kilala nga writers na aktibista. Of course. when you read this book. some of the crispness. . napaurit. ngan importante hin duro. May mga siday dinhi nga an trajectory han ira conciseness na-remind ha akon han mga metaphysical poets. are rarely seen in Philippine poetry. ngan an iba pa nga up-and-coming writers. inherent in the sound of the original language are sometimes lost. “humor” ngan “irony”. nga diri ko gusto i-analyze hin duro. Simple. of globalization and ancient history. Grabe it imagination ni Voltaire. it “view” nga iya ginpapakita. the realities that he offers. an iya simple. an title poem nga “An Maupay ha Mga Waray”. And I know you will too. In most cases. the imagination that the poems display in this collection is grounded in the only way that poems should be grounded: they creat e in the reader a secure and yet disconcerting feeling of being in touch with the a strange and yet knowable reality and with very personal sentiments. gutiay pero multifaceted. sugad han “Kan Toytoy pag-asoy han agsob nga karantahay ha ira balay”. bug-os hin duro. and engages in them. An akon mga paborito an mga siday nga may “conceit”. To say that what is most admirable about this collection is the emotional potency as well as the vulnerability of the poems. pero amo gihap. ngan Harvey Fiji. Instinctive it iya ginhuhugot nga response. Feeling ko bumaltok ako. Feeling ko may naabre nga gutiay nga bintana ha kalibutan. Siyempre. Kasumo. Kamakauurit ni Voltaire. Kalabad. The poems deal with such a wide range of subjects and emotions. Janis Salvacion. Anna Laurice Jo. ngan maaram ako nga diri la ini asya it iya kaya suraton. Pero an usa nga butang nga akon gud naayunan hini nga mga siday: an iya pulitika. and with heart aflame. May ada liwat mga poems nga napakalas an pagka postmodern nga iba nga klase. may trajectory nga napa-expand hit iya karuyag signgon. with eyes wide open. on the other hand. stares at them. napa-tawa. “Tawgi” ngan “Hi Salvador Magsusundalo” ( Salvador will enter the Army”). No wonder. Grabe kay tungod nga kontrolado. mas “ironic”. rather. and it will change you. of poverty and natural wealth. But the translations are more than competent. but the politics of the entire collection is very stable. it iya meaningfulness diri contained. perhaps because most of us cannot bear or afford to take stock of some of these realitie. you cannot help but feel very honored and privileged to be granted access to this writer’s reality and feelings. “wit”. It is not for me to name it. very clear.

dad-on nga’t ha salog upod an panay ngan pakang. Tima latakan. tionan-o kita nakanhi?” ^ “Ambot tionan-o o kay-ano.<u><b>CCP</b></u> May 14th. Upod han mga buring ug bura igin-anos han daganas han Himanglos an ak ha im hinumdoman. </i> <u><b>Ontolohiya</b></u> February 17th. Tima. sabonon. basta pinukrat ko la an ak’ mga mata ^ ngan ipipiyong na la liwat kun nadiri na.” . “Lubi”: may mga putot nauuna kapurak may iba mauuga na la di pa gud matagak <i>An Gugma</i> (Love): <i>bisan paghadson ngan bisan pagsunugon kun hira—sugad han kugon</i> <i>ngan han tuna— nagkakaayon. San-o ko pahuroman. Tima. 2008 <i>Matutulala ka sa matipid na haraya ni Oyzon. Pastilan. paglambahon han pakang an naawil nga mga baho. linain ko an di-kolor ngan busag. maturok nga maturok la gihapon. kun nalalabhan la ini nga dughan akon gud ini paglalatakan. 2008 “Babaylan Pagali. Samtang pinanmamalaypay ko an mga busag-busag ko nga bunakan nangalimwag an alimyon han im panapton— may pag-iliw nga umalop ha akon. </i> -Hermino Beltran “Paglaba” Katima mo gikan ginlulungtod ko an at mga bunakan ha butnga han binitad nga taklap basi igbalotan. bulyasan. kurukos-on.

^ Han imo paglarga balon ko ha ak’ hunahuna an imo alimyon. ^ Tag-tres pesos an pasahe tikang bisan-diin tubtob bisan-diin sakob hinin bungto. <u><b>Text</b></u> November 25th. ^ Pero. Tinagan ta ikaw hin singko. 2007 Ha akon <i>cellphone</i> mayda ko 150 <i>characters</i> para han akon mensahe. Ha imo agtang nga nagpapapamahuray hin balhas nakada an mga bagis-bagis. mayda 600+ <i>entries</i> nga pwede ko padad-an hin <i>text. Pero. </i> mayda ko <i>load</i> nga magdudul-ong hiton akon <i>text</i> ngadto ha kada tagsa ha ira diin man hinin kalibotan… . 2008 Han aton paglarga dayon nga dinugsang an akon irong han imo alimyon. diri la gihapon ako sigurado kun an tanan nga imo kusog nabaydan ko. inagaw han akon pangulaw an mga agi han adlaw nga nakada ha imo panit (nga sugad-sugad hin kokwa an kolor). Ha imo butkon nagataw an kaugatan nga daw mga uga nga baging han dalakit ha kada pangungusog han imo mga tiil ha pidalan.<u><b>An Paragsikad-sikad nga akon sinakyan</b></u> January 23rd. maaslomay daw lakob/arinola nga ginmad-an. ^ Pumidal ka hin duha kagatos napulo kag unom tikang ha tulay han Himanglos pakadto ha paradahan. . siguro talaan han mga dalan han kinabuhi nga imo gintrinaysikolan.

. Duha na la an aton baraha nga nasasalin: an yana ug an buwas. 2007 <i>Paghubad ni Voltaire Q. . katima mabaribad ug mabaribad na liwat.an buwas—an amo la nga takna nga nasasalin para aton. pero ano ba ini nga dagat pirmi la naglalapwas. di ak’ maaram kun ano it’ ak’ iyayakan. 2007 <b>ni Nicanor Parra</b> </i>Hinubad ni Voltaire Q. Akon ihinahalad ini nga tagay para hito nga adlaw nga diri maabot. <u><b>An kataposan nga tagay</b></u> November 18th. Ha katapos-taposan— buwas na la an nabibilin ha aton. <u><b>Pagdayaw ngadto han dagat</b></u> November 2nd. pipito nga mga dila . . tutulo la an aton pagpipilian: an kakulop." tinatampalo an kabatoan ngan kun diri ini hira natuo hinahapyod. an yana ug buwas. Oyzon han kan Pablo Neruda "Ode to the Sea" </i> – Dinhi. pinapahuruman ngan linulumos hin harok han maberde. matangdo. matangdo hin maasul. Ngan diri ngani maduha kay maaram man kita nga waray sinisiring nga yana labot la nga amo ini an karaygan han naglabay ug naanaw na… sugad han pagkabata. Manggud. amo an dagat. Oyzon</i> . Di nakakaukoy: magyayamyam "Ako an Dagat. .manggud. urit nga itatabsik an iya mga balud. Diri ngani matulo kay siring pa han kamag-araman an kakulop kakulop ha aton la panumdoman ini naaangkon: waray rahondahon nga makukuha ha bukad nga pininggot. . Maruyag kita madiri. kahuman mabaribad. matipa ug utro nga matipa. palibot hini nga isla.

pipito nga kadagatan. kinakadal ngan kaaway ka pa namon. ayaw gad pagduroha paglamba. amon kaupod: Ayaw gad pagkinarag hin oras o tubig tungod la hin kangalas: Lugod. dinadabo an kalugaringon dughan. hin hayag han bulan ngan maburuong.maberde. tuksi an maberde mo nga kaban ibutang gasa nga plata ha amon mga palad. amay nga maberde ngan di matutungkad. pipito nga kaayaman maberde. lawod. – Pastilan. Paggani kita han abunda nga bunga han im’ kinabuhi. kabakahan ngan mga mina. O lawod. asya gad an imo ngaran. Taknong na gad: Ay’ na gad pagbaribad. bukalsi na gad ito. pipito nga katigrihan maberde. – Sayod kami han im’ ngaran. iginyayamyam an iya ngaran. Bisan gad ini himo hin plata. tagan mo kami niyan hin isda namon ha ikinaadlaw. – Ini gad la an amon hinihingyap. an im’ tubignon nga katingalahan pinahuroman nga mga bunga. Ayaw gad ito pagguomi. Ayaw pagbuonga an maanyag mo nga mga ngipon matungod la han im’ tinguha pagpukan han langit. Ay’ na gad kami pagtagi hin kabaraka. dagat. Madagmit mo nga pinapasarang an imo kahalot sugad han mahulos nga lilinti ha ilarom han im’ mga balud. Pakig-usa na gad ha amon. ginugutom. buligi kami pag-ugtas han kanan kalibutan kakablasan. Ipinid la anay . Amay nga dagat: iginkukuruo ini han mga kanaway ha bawbaw hinin kabadsan. Tabangi kami. panabangi kami. mga binuhat han baybayon. para gad ini ha kablas nga kusina. an im’ trigo ngan mga ubas. kabos nga parapangisda. an im’ guliat ay’ gad pagdakoa: lugod. ibutang diin amon ito maabot.

ha balay nga imo anay hadto inuokyan. pinalangga. babaye ug puya. Tikang han kahoy han amapola kinawat ko para ha imo gamay.” Pero ha imo kamot nga nagbibitbit hin dako nga bagahe . waray pa ngani pakiana nga nagawas tikang ha akon baba. ngada ha bawbaw han kahumayan. tagan mo kami niyan hin isda namon ha ikinaadlaw. dako o gamay bahala ka usa ha kada lalaki. – Pagkaatubang ta ha may portahan. – Pinalangga ko nga mga mata. 2007 ni Sarojini Naidu <i>Hinubad ni Voltaire Q. katurog na.an makatitingala nga mga susumat. – Humiling ako ha bintana pagkita kun hin-o adi nga magmamaupay. – Lawod na an oras han ikaw Mano magmaupay: nakatulo. Hahapohapon ta ikaw hinin gamay. 2007 <i>Kan Mano Otoy ngan Suzette</i> – Hadto nga gab-i nakada huhuron an busag nga sarapati ha malaybalay bubong hinin amon balay. – Piyonga an imo mga mata. naglalawag ha imo an bulawanon nga kahayag han kabiton-an. nagsisinaragyaw an ihalas nga mga bukatkat ha engkantohanon nga dalakit. ngadto ha magkaluyo nga pangpang hinin sapa. makaruruyag nga inop. makaruruyag nga inop.dara ko para ha imo naranggat han tun-og gamay. Oyzon</i> – Tikang ha maghamot nga mga tanom. makaruruyag nga inop. <i> (ipapadayon paghubad han sumpay kun ako makahigayon…)</i> <u><b>Pagduyan</b></u> October 29th. dayon ka nga sumiring: “Nag-away kami. <u><b>Sarapati</b></u> October 25th.

Oyzon</i> _ _ _ Ngan hadto nga pangidaron… umabot an siday nagbibiling ha akon. umabri an langit. may nagtikang ha akon kalag. Di ak’ maaram tionan-o. 2007 <i>Paghubad han kan Pablo Neruda “La Poesia” ni Voltaire Q. . nagmalahimo ako hin pagsantop hadto nga kalayo. diri mga tingog. tikang han mga sanga han kagab-ihon. ngan akon isinurat an una. Ambot. nagpupukatpukat nga linya. kinaadman nga gayod hin usa nga tapang. diri mga pulong. waray nga gayod hinungdan. waray hangkag. o kakan-o. di ak’ maaram diin hiya magtikang—dida han kat-yelo o dida’n salog. – Inandam ko an imo higdaan– an imo hadto higdaan. tigda tikang ha iba. <u><b>An siday</b></u> October 21st. an ak’ baba di nasabot panngaran. – Bumalik ako ha akon kwarto pagkaturog. dida han mapintas nga kalayo o dida han pag-uli nga nag-uusaan. hinapohap ako niya. di nakita an ak’ mga mata. mga planeta. Pagtama han akon irong ha mahumok nga ulonan— akon nabatian an palapaka han pako han naukoy nga sarapati ha malaybalay bubong hinin amon balay: – tipahirayo. waray ko maiaatubang. ngan tigda akon hinkit-an— tumokas. kamaluya. diri mga hinilom. dagaang. o mga pako nga linimot.sul-ot mo pa an singsing han iyo pagsumpaay didto ha kadaan nga simbahan han Barugo. kundi tikang ha kalsada ako gintawag. — Di ak’ maaram han ak’ igluluwas.

– Yana. ngan ihulog ha tuna. nakiglibon ako han mga bitoon. <u><b>An dumaraga ni Man’ Osing</b></u> October 17th. inabat an kalugaringon nga kaparti ngay-an han kahiladman nga waray salad.maaram ha masirom kun hain an daol . <u><b>An mananggiti nga taga-Kataisan</b></u> October 11th. an kalarakan. 2007 dida han paghahangsara pa la– kaanad hin duro.. nagsasaklang bisan waray tangga .umhanan nga daw dughan nga naglilinagobo. Hapyora. hinay-hinay gad la hin kalaya</b></u> October 19th. kalayo ngan kabukaran. hultok hinin haloag nga kabituonan hinin kawarayan. <u><b>Ayaw. tikang ko la pag-inirok-irokan baga na hin layaw… pagtutukdagi. manlabyaw. naglalangbid nga kagab-ihon. 2007 Hapyora inin nangangapay ko nga dughan sugad han paghapyod han nagtatagiyos nga truk ha mga bukad hinin kalachuchi ha ligid hinin kalsada. ako . ladawan han misteryo. ngat’ han hangin bumukalas an ak’ kasingkasing. pag-iiroki. tinusoktusok hin mga pana. luholuho nga lambong. waray sukol han kagutiay. 2007 diri nananggot kun aga diri nananggot kun kulop aada panananggot kun hawan na an kalsada _ _ _ nagdadaplas.usa nga binuhat. mga alid-agid. — Ngan.

bibilnga… . 2007 Pinamutos na an mga panapton. 2007 <b>ni Nuno Júdice</b> ^^^ Sulod hinin tangkal. di ko paglilioton!” ^^^ Didto han tuna nga iya kinadto nasunit an iya dughan. <u><b>An Tag-iya</b></u> October 9th. kairo.human pakataga.. Hiya nagsaklang han lubi agud makita isla han Leyte. daw naaawod— sala gad udog ini han nagbutang ha iya ngada— . Tinag-iya an nga tanan. Iginminus ini nga tamsi ngadto hin usa nga eskina.. <u><b>An pagsidlit han adlaw ha Kankabatok: usa ka aga</b></u> September 22nd. ^^^ Ngan ini nga tag-iya pagtatag-iyahon han tuna han tubig han langit ug nga tanan. ^^^ “Na diri ak’ han langsa… Na diri ak’ han lusak… ^^^ An sálog han Himanglos? An dagat han Carigara? An bukid han Biliran?” ^^^ Si ahh! di ko pagiiliwon. di malusad dida huhuron ha langit– makulambid ha nanhuhoyot nga bunga han lubi . umagi ha akon hunahuna ^^^ an imo ngaran… <u><b>Zoolohiya: An Itom nga Tamsi</b></u> September 19th. di ko pamimilngon.ngan dida maghuhulat han syahan nga tugaok: takna han iya utro nga pagbaya. Tinag-iya niya an tubig. 2007 Samtang ginkikinulawan ko an adlaw nga nagsasaklang han langit. <u><b>Hi Uday</b></u> September 23rd. Tinag-iya niya an langit. 2007 Tinag-iya niya an tuna. mas nga dumolaw an tuka hinin itom nga tamsi kompara han nakadi ini ha gawas.

waray bumantad. waray sumulod o gumawas. akon naabrihan an tangkal. May mga tamsi nga sugad hito—mga tamsi nga tawo tinangkal bisan pa magdulaw iton ira tuka. _______ <i>Hinubad ni Voltaire Q. ^^ Ha akon pagluwas han pulong nga WARAY. Hira diri nakanta. <u><b>Angina Pectoris</b></u> July 14th. han kawarayan? ako nagbalotan ngan tipahirayo nagdinalagan. ^^ Ha akon pagluwas han pulong nga KAHILOM akon ini nabubuong. Bangin kamo napapausa kun kay ano ako nag-Iningles. sinamad an akon malonbalonan. 2007 ni Wislawa Szymborska ^^ Ha akon pagluwas han pulong nga BUWAS kaupod na han naglabay an una hini nga silaba. 2007 ni Nazim Hikmet ^^^ Kun aanhi dinhi. Oyzon</i> <u><b>Didto ha amon</b></u> September 13th. Doktor. ^^^ Dinhi ha hirayo.maaram man hiya nga iton tamsi diri nahuhulog tikang ha langit. 2007 Didto ha amon. <u><b>Tulo nga Makatitingala nga mga Pulong</b></u> August 28th. ha <i>physics</i> nasiring nga waray lugas nga naaanaw diri la ito nabibilngan kay nagliliniyongliyong: an aada waray ug an waray aada… ^^^ A. an katunga hinin . Di nagyayakan. sinamad an akon kasingkasing han kamingaw? ako magbabalotan ngan tiuli magdidinalagan. nahihimo ko an butang nga diri na lukop han kawarayan. kaupay! di ak’ ha imo mimingawon. Ngan an itom nga tamsi dida gud la. Diri nalupad. Nagkabubuta ini nga katamsihan matungod han kangula han orakulo ug nagkakatatanga tikang han matin-aw nga panhunahuna han mga propeta. Matungod kay kinahanglan–amo a n karuyag ni Dexter. Diri tinuyo.

kun turog an mga priso ug ginbabyaanan inin tambalanan. o <i>arteriosclerosis. Doktor. Doktor. Ug kada gab-i. <u><b>Para han Mangangaturog Niyan</b></u> July 4th. ini nga pula nga mansanas: an akon kasingkasing. 2007 ni Akoy ^^^ ha talimpongayan hinin kahoy tumambo ha imo dughan naburo. . Doktor. </i> an kapriso. 2007 ni <u>Vikram Seth</u> ^^^ nga hirayo ha ira mga minahal. an akon la maigagasa ha akon katawhan ini nga mansanas ha akon palad. Ngan yana katima han napulo ka tuig. Ug asya ini. “basahi ako hin siday. nahapit inin kasingkasing ha nagay-ab nga balay ha Istanbul. </i> Nahangad ako ngadto han kagab-ihon dida ha may rehas ha luyo han kabug-on ha dughan inin kasingkasing naputok pa gihapon sugad hadton gihirarayoi nga bitoon. an hinungdan hinin pag-inol-olon hinin dughan– diri matungod han <i>nicotine. waray nahangkop ha tuo o wala ug kawarayan ha igbaw– ^^^ Santopa nga di ka nag-uusaan nakikisaro an bug-os nga kalibotan han imo mga luha ha sulod hin usa o duha kagab-i— pero may ada iba nga ha ira bug-os nga kinabuhi. 2007 ni Nazim Hikmet ^^^ ha iya pagkabata waray niya pagkuhai hin pako an langaw waray niya higti hin lata an ikog han misay o prisoha an bagang ha balayan han posporo o pagtamaki an bundo han anay dumako hiya ngan ini nga mga butang ginbuhat ha iya nakada ako ha iya sapit han iya kamatay sumiring hiya. bahin han adlaw ug han dagat bahin han <i>nuclear reactor</i> ug <i>satellite</i> bahin han kadarayawon han tawo.” <u><b>An Bunga</b></u> July 5th.akon kasingkasing an lingit aadto ha Tsina upod han kasundalohan nga igindadaganas tikadto ha salog han Yangtze. <u><b>An Malinaomon nga Tawo</b></u> July 12th.

Oyzon) ^^^ Yana nga tabis akon isusurat duro kamasulob-on nga mga berso. _______ <i>*Bangaw an tawag ha pagkaon nga pinapa-snack ha mga kabataan (upod an kalagsa n) kahuhuman han prosisyon han Santa Cruzan. ha akon palad usa nga biko sugad hinin palad an kadako ug kadamo. . kinugukos ko hiya ha akon mga butkon. Ini nga adi ha ak’ palad iginpapasalamat ko labi na kay diri pwede an umaaro utro. binutang ha dahon-saging sugad hinin akon palad an kahilapad. 2006 (Paghubad han kan Pablo Neruda “Puedo escriber los versos…” ni Voltaire Q. Isusurat pananglitan: ‘Nagkaprag an kagab-ihon. ^^^ Akon ini gahin dinhi ha kalibotan.’ An hangin hinin kagab-ihon ha kalarakan nagkakanta ngan naglilibon . ^^^ Di ak’ nagpipinanuyangko kay inin kasingkasing kun hubas–tinataro-tangwayan ngan pagtinagay-tagayan." </i> <u><b>An Maupay ha mga Waray</b></u> December 28th. dayon ko ini inaalgan didto kanda Mana Semang (Mana Semang. <u><b>Yana nga Tabis Akon Isusurat</b></u> December 2nd. danay hinihigugma ako niya. ha hirayo nag-aasul ngan kinakadal nga mga bitoon. 2007 Ginoo. manlunay ngan mangayat hin away ^^^ ngan ha prisinto huronan upod han hubas nga medyahan. Hinihigugma ko hiya.<u><b>Pangadi Human Kumarawat hin Bangaw*</b></u> March 18th. kun puno–binabaro-basyahan ngan pagtinagay-tagayan tubtob nga mamagsol-ay. Yana nga tabis akon isusurat duro kamasulob-on nga mga berso. Usa nga kadaan nga buot-sidngon hin i nga pulong amo an "sasaro" o "feast" ug an bag-o nga kahulogan yana amo liwat an "yagit. Ha mga kagab-i nga sugad hini. 2006 Kun hinuhobsan inin akon dughan sugad hiton medyahan. ilista la anay).

Iniiliw hiya hini’n kasingkasing. mahilom niya nga mga mata. 2006 ni <u>Horacio Benavides</u> Tugoti ako nga pamatian ka kun waray mo maisusumat ha akon Inaawit han imo baba an mga hinihilom han dila Inaasoy han imo lawas an mga diri kinikita Tugoti ako nga hapohapon ka nga diri hinahapyod <i>-Hinubad ni Voltaire Q. 2006 ni Hwang Chin-i Tinatabas ko hin duha an higlawig nga kagab-ihon hinin Nobyembre. <u><b>Pag-asoy hin Waray Saba-saba[1] </b></u> November 13th. Diri ko na hiya higugmaon. sigurado ako. Didto ha unhan. Aanhon han usa nga diri maruyag han talagsaon. Kay ha iya pag-abot. Asya ini an nga tanan. Kami. Sugad han nakadi pa hiya ha akon mga harok. Di ko na hiya higugmaon. pero bangin higugmaon ko pa hiya. pinahahamotan han bukad nga sampaguita. ini man liwat an akon kataposan nga siday nga isusurat para ha iya. An iya tingog. an iya lawas. an paglimot maihaay. Pinamimiling hiya hini’n panan-aw nga daw karuyag masingdto ha iya.Hinahadkan ngan hinahadkan ha ilarom han waray pag-ultan nga kahanaypan. pero hinihigugma ko pa nga gayod hiya . Inin gugma haligotay. Inin akon tingog nananalingkamot pamiling han huyuhoy nga makakatubil han iya dalonggan. Asya gihapon ini nga gab-i an naglalawag hini’n kakahoyan. Oyzon</i> ________________________________________ [1] Paghubad han kan<u> Horacio Benavides</u> siday “DICES LO QUE NO DICES” <u><b>Tinatabas ko hin duha</b></u> November 6th. akon igagawas . Kay ha mga kab-i nga sugad hini aadi hiya ha akon mga butkon Inin kalag di namumurayaw nga tikang ha iya naanaw hiya. Tinitipig an kada lingit ha ilarom hinin banig. Ngan an siday nanunuro ngadi hini’n kalag sugad han tun-og ngada han banwa. Iba. Kay ano ngani nga an akon gugma waray makagtipig ha iya. nga duroy hinmilarom kay waray na hiya ha akon. Inin kalag di namumurayaw nga tikang ha iya naanaw hiya. ngan hirayo hiya ha akon. yana nga takna. Ha iba na hiya. Yana nga tabis akon isusurat duro kamasulob-on nga mga berso. sigurado ako. ha pag-abat nga nawara hiya ha akon. Didto ha unhan may nagkakanta. Ha paghunahuna nga waray na hiya ha akon. diri na sugad han hadto. Hinihigugma ako niya ngan danay hinihigugma ko hiya. Ha pagbati hini’n hilarom na nga kagab-ihon. An iya waray tubtoban nga mga mata. An gab-i nagkuprag ngan hirayo hiya ha akon. Kun amo ini an urhi nga maihahatag niya ha akon pag-antos.

Magsasari kami pagbiling ha imo didto. diri makuri. dapat ginahimashimas pirmi? Sa aga. saka ngadto ha igbaw. Kag kun ikaw Nagakatulog. ug ha kada siday. Kag bag-o magkatulog? Siling ni Kiryong nga boy tat ay Pwede na kuno ipang-bulang Ang akon sulog. Ngan ihulog balik an pisi ha amon.ini nga mga pinit nga mga gab-i. Ay. Gani adlaw-adlaw Iya ginahimashimas.P. <b>Bulang</b> <b>ni Bryan Mari Argos </b> Tay . Oyzon</i> <u><b>Tionan-o an Pagsurat hin Siday nga Kantan</b></u> November 6th. </b> Vietnam ! Vietnam ! Vietnam ! Ayyyyyy. Sugad hin usa nga bata. Sa aga.. Oyzon Waray matupong han kasayon han paghimo hin siday nga kantan. pulga-pulgada nga bibitaron basi humilawig an amon kagab-ihon. Sa udto. <b>Vietnam</b> ! <b>by Juan S. ti sangit dagiti ubbing! Pinisangda ti puso ti lubong! Iti pagbabakalan um-umkisda nga agsapul kadagiti amma ken kakabsatda. Importante la mayda ka kadasig o. Kuha hin lubid ngan ilangbod ini ha dampog Ug itunod an usa nga kataposan hini ha tuna. Hidalgo. Jr. Sa udto. <i>-Hinubad ni Voltaire Q. Iginpapatapod ko ha imo. 2006 Hinubad ni Voltaire Q. paano maghupot sang inugbulang nga sulog? Indi bala. pimmusingen dagiti takiag a nangtagibi kadakuada! Vietnam ! Vietnam ! Vietnam ! Saan laeng a bagi ken pusom ti pinungtil dagiti garamugam: . bisan putli nga panuyo.

\/ Maski bunay pag linaga. Balde. \/ kaya gabos na nagbibisita \/saro-sarong nagbibisa. Ikabido niyo ayaw. \/Nakakainom pa man \/ linaga na lakad-bulan. Ha kalibutan. waray butang. \/ ta pag tindog na nagtiris \/narurupit an bitis.\/ ta pag sinipon \/dai na makabangon\/ Pag biglang napalapiga\/dagos napapatihaya. \/ kalunggay man giraray. waray butang nga naaanaw. <b>AROG KAINI PALAN [4] ni <u> Abdon M.\/ Pag nakahiling ki burak \/taol an pighahanap. \/Takot na sa santol\/ ta masakit ma-tubol. \/ Pag nagbalyo sa tinampo \/gabos na awto minapundo. \/ Pag-abot kan sinarom \/nagdidiklom an paglaom\/ na makatukdol ki bitoon\/sa mga panganoron.\/ pag biglang minabuhat\/mga tulang minaragaak!\/ Maihi man sana \/minatukaw pa sa kubeta./sa tunog kan banggi.Rinagasragasdan.. ngadto ha langit basi magpakatun-og ngahaw. wen! dagiti sabong ti kararuam! Ayyyyyy.\/ alagad sa enot na gios\/garing nakagapos. Jr. ^^^ Ngan tikang ha pagbiaw masaka ini.\/ Pababa man sa hagyanan\/halhal sa kapagalan.\/masakit na an pagsapa. \/ An linanot na pamahawan\/sakob na an pangudtuhan.\/ An kinaon na kalunggay \/minaluwas luhay-luhay. ^^^ . pinaagi han sirak. </u> </b> Arog kaini palan\/ pagka naggugurang:\/ Pagmuklat pagkaaga\/ugma man ta buhay pa. \/ Kun malipot an banggi\/ranga pa man salampati\/ mientras kugos an sadiri. \/ <u><b>Para han mga Pulong ha Waray nga Pinamatay</b></u> April 9th.\/ Pag-abot kan kumpleanyo\/dai nang kakuntemporanyo. ^^^ An tun-og nalusad tikang ha langit basi magbiaw ha tuna madaliay.\/ Sa sira mag malasugi \/o sardinas nadudugi. \/ Likay sa tagiti. 2006 ^^^ Ayaw niyo ikabido.\/ Nangingiturog sa sinehan\/dawa an pasali bakbakan.

ha kada takna nga ini rinuruba. 2005 <i>Kan Man’ Supron. Gindadayaw kamo nga labi han mga Waray nga tanan ngan gindadayaw man an amon mga anak nga magkakakukutang. </b> <b><i>Siya nawa.Ayaw niyo ikabido. ^^ Naghahabwan ako han akon balay han imo ini sinalibay hin tsinelas. ^^ Magtatahi ako hit’ akon balay. </i></b> <u><b>An Makasurobo han Kamatayon</b></u> December 18th. ^^ Nagtatahi ako han akon balay han dukdokon mo ini han silhig. ^^ Maghihibwan ako hit’ akon balay. 2006 <i>Ha ngaran han pagka-urosa. Ha kalibutan. waray butang. pagdukwag ug pagkauripon…</i> <b>Paghimayaon ka Juan ug Juana kay kami nga mga Waray mamamagtinag-alog na. <u><b>Lawa-lawa</b></u> March 23rd. ha usa . Ikabido niyo ayaw. <u><b>Paghimaya</b></u> March 16th. usa han mga naunong dida han hinihimo pa la an tulay han San Juanico</i> ^ Sugad hin usa nga bato nga ihinalo ha minamasa nga semento. Magsusulsi ako hit’ akon balay. waray butang nga naaanaw. Pagwad-on mo an amon panumdoman sugad han pagwara niyo han amon pinulongan. 2006 Nagsusulsi ako han akon balay han dagpason mo ini han siphid. Papagtinag-alogon mo kami niyan ha amon hirohimangraw ha ikina-adlaw.

Magsasaad kita… tubtob nga ini nga mga pulong diri na tinuod.) Akon pinurot– an akon iginhalot– balik ha akon pinggan. <u><b>An Akon Pinakamasulob-on nga Pamahaw</b></u> November 28th. Pero. may langaw nga humogdon– usa ka dangaw tikang ha akon pinggan– ngada han mumo nga nakada ha lamesa. mas tumognaw. . ^ Makasurobo para hin usa nga buhi inin kamatayon. 2005 Han akon paglaspay nga’t ha Dubai nagsaad kita nga duha nga diri ta palalakton an gugma dinhi hinin portahan hinin aton mga dughan.ka tipak hin dalikyat–nahulog ka ^ ngadto han nagliliro nga lawod. 2005 Han ikaduha ko nga pagtimo han bahaw nga kan-on nga binahogan hin <i>noodles</i> nga mataghom. waray bitoon an kahiladman. waray hikagii. 2005 Han ikaduha ko nga pagtimo han bahaw nga kan-on (nga binahogan hin <i>noodles</i> nga kanan kagab-i). <u><b>Saad</b></u> December 9th. ambot kan Mano Supron. ^ Bisan tipak han aningal han imo kurahab waray hibatii. an sabaw. waray bulan. (Pasalamat hiya waray hiya maigo. diin waray sirak. may langaw nga humogdon usa ka dangaw tikang ha akon pinggan diin nakada in usa nga mumo nataktak dida han syahan ko nga pagtimo. Dagos ko dagpason han luwag an dumagil nga langaw. waray hikit-i. <u><b>An Akon Pinakamasulob-on nga Pamahaw (revised) </b></u> December 4th. Pagtimo ko utro– an bahaw.

Kay ha iya pag-abot. ^^^ An kada ta ginhawa in’ paghanaw han kanunay. -Hinubad ni Voltaire Q. An mga ^^^ nagseserbi nga mga signal para han stanza <u><b>Tinabas ko hin duha</b></u> October 24th. Oyzon <u><b>Pagtuha</b></u> . akon igagawas ini nga mga pinit nga mga gab-i. dida han inukit mo nga ladawan. pinahamotan han bukad nga sampaguita. ^^^ Ginbiling ko. <u><b>An Kada Ta Ginhawa</b></u> November 5th.nataktak dida han syahan ko nga pagtimo. ^^^ Ginbiling ta ha akon kasingkasing. Ginbiling mo.* ^^^ Ginbiling ta dida han hinimo ko nga siday. n. ^^^ Ginbibiling ta la gihapon– tubtob waray na kita man-ginhawa: ^^^ ha kanunay <i>*eternity</i> . pulga-pulgada nga bibitaron basi humilawig inin kagab-ihon.b. ^^^ Ginbiling ta ha akon panumdoman. 2005 ni Hwang Chin-i Tinabas ko hin duha an higlawig nga kagab-ihon hinin Nobyembre. Tinipig an kada lingit ha ilarom hinin banig. dinagpas han akon wala nga kamot ngan puroton an uusa nga mumo ha lamesa balik ha akon pinggan. ^^^ An kada ta ginhawa in’ pagtultol han kanunay. ha imo tagoangkan. 2005 An kada ta ginhawa in’ pagbiling han kanunay. ha imo mga im-im. Dayon ko nga tinabog.

Kumuha hiya hin: 1 kagantang nga pilit nga tinuon na 5 kabuok nga lubi para tuno ngan lunok 1 kapada hin kalamay usa ka kudli nga anis pipira nga linahob nga dahon hin saging Isinun-od an tuno ha karaha nga sinagolan hin us’ kakudli nga anis ha naglalalahinggab nga sug-angan. <i>The Balanggiga Conflict Revisited. Itinunod an pilit ngan ihinalo hin maupay ha latik. Ha may ikog han isda ipinadulot an nag-iinggat han kamatarom nga salsalon. pinalunok. samtang hilit nga sinasaklang han bulan an adlaw. p. and the American flag went up. hi Binan. . kinuhitan an mga dahon hin saging nga linahob nga sugad hin palad an kahiglapad– ngan binudboran hin lunok han kinabuhi. Hi Binyang. Ibinutang an usa kapada nga kalamay. Magutiay la. </b> <u><b>Pagbarol</b></u> September 30th. nagaang ha pangpang. kay an pinakaespisyal nga tinuha han Makagarahom dinhi ha kalibutan– in’ angay la tilawan.. 2005 <b>kanamit kun in’ nakakapang-it langag-langag hin naghihindukag. pinakaladkad. nanhihingisda agud pagbarulon an kinawilan han iya amay. Inukay-ukay tubtob nga magmasapotok. 2005 <i>Kan Clang-clang</i> Biko an pika-espisyal nga hinimo han Diyos. Idinaitol an tadtaran ngan pinahigda an buraw.” -Rolando Borrinaga. An kanan tulo ka buok nga tuno. <u><b>An tukag</b></u> October 9th. 2005 …“a flagpole was erected.64</i> Kinakamang tipasulod han maasin nga tubig nga nagtitikang ha Cansoguran an salad han matab-ang nga salog han Amanlara.October 14th. Magutiay. An kanan duha ka buok nga tuno.

Ginbarol. Nagpapakita ini nga kita nga mga Waray. Gintasikan. lupad-lupad. basi gumimaw an duason nga unod. diri naparaogdaog. . 2005 Lupad-lupad. dudon-an han dugoon nga tudlo ni Binyang an kutsilyo ha ulo han isda agud tibwayon an pagbuka. magkukulaw han nangangaon: tutok. An bulan padayon han pagsaklang. naragunot. Mabuhay kamo. Didto han bato nga sugad han bungkog han karabaw an kahilapad. mahapon ha salaming. “Hay. mga bayani han BALANGIGA! <u><b>Para han mga tudlo nga naglara hinin akon duyan</b></u> September 7th. didto kadisgrasya hi Binyang. may dumaraon. hira Joe. Dunkin’ di ngani Cindy’s aadto ako: hamot. an mga di-sugad-ha-aton nga nagkaabot nganhi ha bungto pira pa la ka semana an pimiktaw. ginbuka. An salog han Amanlara tak-om nga nagliliro dara han dulong han katab-ang ngan kaasgad. natunok ha pagpulod han uway. Hadto nga oras. Napilasan ka. Ha Jollibee. susubayon han katarom an balidbid han isda. laway. simhot. pag-abot ha may tangkugo. mabalik an kutsilyo ngada ha butnga han lawas ngan iduduot tibalik ha siyahan nga dinultan. 2005 Natusok ka. kaupay!” <u><b>Lagung</b></u> September 4th. nasamaran ha paglara han uway samtang ako didi hini nga duyan.Tikang ha ikog. lupad-lupad. pagbibitaron an hiniwa nga unod han isda ha bawbaw han tadtaran. Waray mag-iha. an Amanlara mapag-ad na.

mabalik an kutsilyo ngada ha butnga han lawas ngan iduduot tibalik ha siyahan nga dinultan. an mga di-sugad-ha-aton nga nagkaabot nganhi ha bungto pira pa la ka semana an pimiktaw. susubayon han katarom an balidbid han isda. an Amanlara mapag-ad na. <u>Uncategorized</u> <u> Comments (2) </u> <u><b>I have loved</b></u> September 1st. <u><b>Pagbarol</b></u> September 1st.lupad-lupad. p. hira Joe. pag-abot ha may tangkugo. Didto han bato nga sugad han bungkog han karabaw an kahilapad. dudon-an han dugoon nga tudlo ni Binyang an kutsilyo ha ulo han isda agud tibwayon an pagbuka. didto kadisgrasya hi Binyang. Hi Binyang. Gintasikan. 2005 <i>Para han mga bayani han nahitabo hadto ha Balangiga</i> -Rolando Borrinaga. pagbibitaron an hiniwa nga unod han isda ha bawbaw han tadtaran. Ginbarol. Idinaitol an tadtaran ngan pinahigda an buraw. ginbuka. 2005 by Agha Shahid Ali <b>Akon hinigugma</b> <i>Para han Waray nga akon pinulongan</i> . Tikang ha ikog. samtang hilit nga sinasaklang han bulan an adlaw. hi Binan. <i>The Balanggiga Conflict Revisited. Waray mag-iha. nanhihingisda agud pagbarulon an kinawilan han iya amay. basi gumimaw an duason nga unod. Hadto nga oras. Ha may ikog han isda ipinadulot an nag-iinggat han kamatarom nga salsalon. naragunot. An salog han Amanlara tak-om nga nagliliro dara han dulong han katab-ang ngan kaasgad. An bulan padayon han pagsaklang. nagaang ha pangpang. may dumaraon. lupad-lupad.64</i> Kinakamang tipasulod an salad han matab-ang nga salog han Amanlara han maasin nga tubig nga nagtitikang ha Cansoguran.

hirani dinhi hini nga lugar igintindog nira Datu Sikatuna. . katurog na katurog na. nga ha akon nag-aabyog. Barugo. <u> SIDAY</u> <u> Comment (0) </u> <u><b>An nahabilin ha Nasunogan*</b></u> August 26th. <u><b>Dinhi hini nga jeep</b></u> August 29th. Sinunog ini han mga “Moros” hinungdan han kaibalhin han bungto tikang ha “Binungtoan” (means “a place where the town was erected”) ngadto ha iya yana kinamumutangan. pulahay kita nga tanan hinin dampog ginhihinayhinay… Pshhh! piyunga an mata ay’ hin aringasa. Suma la han katigurangan. </i> ("a place where something is burned") <i>sitio</i> han Bara ngay Tutug-an. hinahawiran han mga gamot han balagon agud di mapokan. Datu Kasadok ngan Datu Pangilawon—mga tungayod hini nga dapit—an syahan nga “<i>Balan gay</i>” o “<i>Barangay</i>”. 2005 hinihimo hinin naglalaygay nga jeep an nag-aarom ngan mag-itum-itum nga mga dampog. Leyte . sugad han pag-abyog ngan pagpakaturog hin nanay ha ira mga pulahay. ini kay basi hulton ngan pasabton an nagkauurhi han mga agi nga ginbasolan han namag-una ngan han mga pagbabasolan pa… ini nga harigi han mga kaagi… asya an yana nga hirayo na para balikon han panumdoman. 2005 harigi nga bagangbang. nagpapakaturog. Dinhi hini nga jeep. pira anay kagatos katuig san-o an bug-os nga kapurupud-a n ginkolonisa han Espanya. ________________________________________ * <i>Nasunogan.Kinahanglan ko balikan an dapit nga akon hinigugma basi mo masantop an mga butang nga imo paparaon akon hinigugma. nga kapiraw an upod.

D. ako. Ngan dinhi hini nga punto pagbabak-aron han langit an iya binutok-butok nga turo basi ipamaribi hinin kalsada nga pagbabalik-balikon ta. may iba mauuga na la di pa gud matagak. di na kita maniniplat. </b> Ha pagdumdom han mangutngot nga matam-is nga at’ pag-ukoy. 2005 may mga putot nauuna kapurak. Waray ka man la kumita han ak’ panmunga. di ak’ maaram kun hahawiran ta ikaw. <u><b>Liso</b></u> August 23rd. iya susubayon an wala. o an gumonit. may latayan tipakadto ha imo ha ak’ panumdoman . o diri. Ikaw. Kun an kawarayan usa nga kamatayon. nalalaya ka. babaktason ko an lubak-lubak nga Sto. hin bukad ikaw pagdadad-an. pinaagi han mga dampog. Kataliwan. di ako maaram kun hain an mas maupay— an bumol-iw. hiya. mapakadto tuo hinin matapotapo nga Magsaysay. <u><b>Yana nga aadto ka na tumabok hinin salog</b></u> August 20th. hin kandila pagtatagdokan. 2005 <b><i>Kan MJA nga bumol-iw ha kalibutan</i></b> <b>17 April 2004 A. di na kita mag-iinuro-uropod. 2005 Siyahan. <u><b>Pagbuhi</b></u> August 22nd. <u><b>Tionan-o an paglubong han kamagsarangkay</b></u> August 21st.<u><b>Lubi</b></u> August 24th. lalakniton ta an kada tagsa ha hunahuna. 2005 Titurok ako. Niño. titirokon ngan pagbubutkon han langit an at’ mga luha. di na kita magkakiriglala. hin pag-ampo paghahalaran. 2005 ay’ kabaraka di ka hingangalimtan.

Ha luyo nga bahi n. An termino nga “bata” nangangahulogan hin mutato o. Tinawag nga “rahondahon” (petal) an rahonda hon han bukad kay alid-agid ini hin dahon. Natipa ako han ideya nga nihilistic o.” suspetsa ko. Dinhi gihapon aton hihikit-an kun ano an iya baton o reaksyon hini nga iya pagsantop han kanan tawo kahimtang. An darahonon nga n asiring: “Kamatayon gad la an waray remedyo. “adults can transcend their solitude and forget themselve s in games…. <u><b>Pagturutulidong han Waraynon nga Pamahongpahong</b></u> August 18th. Kon hiya umabot na. existentialist a n panmahungpahong han mga Waray. Tinawag nga “balay-balay” an balay-balay kay alid-agid la ini han tuod nga balay…etc. Sigon pa ni Octavio Paz. kinikilala niya an pag-ultan han iya hunahun a ngan pagsantop han kinabuhi. nga n kun tiunan-o inaayad han iya linggwahe an iya kalibutan.” Dinhi. maemosyonal man nga butang. tanom. etc. Santop og karawat niya hin hul-os an kamatuoran han kawaray pulos han pag-awil—mam ateryal o. nga an usa nga pamaagi hin pag-ngaran ha Waray nga pin ulongan amo an paggamit hin “pag-alid-agid. Dinhi aton nakikit-an kun tiunan-o linalantaw han usa nga Waray an kinabuhi. Sumala han usa nga darahonon: “Aada sasabuta. may kalabotan ada ini han ira pinulongan ug paglantaw han kinabuhi.” “pamilya. pag-abat. suspetsa ko natubod an pamahungpahong nga mulay-mulay ngan wara y-waray la han usa nga Waray. Hihimoon. dida kun tima na ini matabo. puya.” An ngaran nga “Waray. karuyag ko igsaysay kun ano an akon buot ipasabot han akon paggamit han pulong sa “pamahungpahong.” in usa nga pagpamatuod hini. 2005 Syahan. Naiintindihan la han tawo an usa nga butang hu man hiya magdesisyon.” Tinawag nga “malonbalonan” an malonbalonan han manok kay alid-agid ini hin balonan.nga ak’ pagtatabok-tabokan kun pagmimingawon inin dughan. Nagpapakita ini kun tiona n-o hinulma han pinulongan an panmhungpahong han usa nga nasud og vice versa.” An pulong nga “balay-balay” in nagpapasabot hin “mulay-mulay” og marayhak nga k ahulogan. existentialist nagdidi wara han pagkamay-ada labaw—An Makagarahom (subay ha ngaran nga kanan tawo iginlar . <b>An Kawarayan</b> Linalantaw han usa nga Waray nga an tawo in nabubutang ha kalarakan hin kawaraya n ngan waray niya hul-os nga kontrol han iya kinabuhi. an pulong nga “matabata” nagpapasabot hin “mulay-mulay” nga pamahungpahong ug magaan nga pagkita han nasabi nga butang.” og eguridad. Santop niya nga waray hiya gahum saboton an tiarabot pa la nga mga butang. Mayda niya gahum santopon an kinabuhi og kalibutan.” Karuyag ko gihapon klarohon an pagkagawas hini nga konsepto tikan g han impluwensya han Katundan ug Kristyano nga tinuohan. In i gihapon nga pamaagi pag-ngaran ha Waray nga pinulongan in nagpapakita han iya pagsantop han kahimtang han tawo ha kalibutan. Usa liwat nga nagataw dinhi amo an “pamahungpahong” han Waray ngadto han mga butang ha iya palibot: An pulong nga “balay” ha literal nga kahulogan in “sirongan. Manggud. og pagsanto p han kinabuhi. o matawo man? Pananglitan: Kay ano nga tinatawag nga “malonbalonan” an malonbalonan ha n manok? Kay ano nga tinatawag nga “rahondahon” an rahondahon han bukad? Kay ano nga tinatawag nga “balay-balay” an balay-balay nga hinihimo han mga mutato kun nagmumur uglay? Kay ano tinatawag nga “matabata” an munyika? An akon karuyag ipasabot. <b>An Gahum han Paglarang</b> Tiunan-o gin-nga-ngaranan han mga Waray an mga butang-butang: mananap. in nagpapakita han panmahungpahong og pagsantop nira han kinabuhi mismo.” Ini nagpapakahulogan hin “paglantaw. han usa nga Waray an nga t anan nga paagi agud malamposan in usa nga krisis og problema. Sinisiring nga an pinulongan an naghuhulma han panmahungpahong han tawo ngan an panmahungpahong han tawo an naghuhulma han pinulongan. pananglitan. Usa ini nga makakag-isplikar kay ano nasiring kita nga maglipayon an mga Waray. An usa nga nihilistic o. etc. Ano daw la an buot sidngon han ngaran nga Waray—gawas han literal nga kahulogan hi ni? Kay ano nga tinawag hini nga katawhan an ira kalugaringon nga Waray? Ano nga klase hin pagkita han kalibutan og kinabuhi may-ada an mga Waray? Kay ano “pag-ukoy” an tawag han mga Waraynon ha pag-ukoy dinhi ha kalibutan? Ha akon ubos nga pagkita.

Hain ka makita hin parahubog dinhi ha Leyte og Samar (upod han Biliran) nga solo -solo kun mag-inom? Asya nga an pulong nga—ignom—nangangahulogan nga damo an nagbubuhat hini diri la kay uusa. bi un baga makuri an kinabuhi og ekonomiya hit Pilipinas magpapadayon gud permi an mga patron-patron og dinominggo nga irignom. upod na an panhunahuna han tawo. amo an tendensiya han katundan nga igdiwara an pagk amay-ada (existence) han usa nga butang kun diri na. nagpalya an Marxismo ha Rusya og iba pa nga dapit? Ha pag banabana ko. an importante iy a ini nauulian ha panahon nga magpalya an mga intelekwal og legal nga instutosyo n han tawo. kanan ulod karaunon. Hinungdan han pagbutho han at heist og nihilist nga panhunahuna ha ira dapit. Buot sidngon. Hunong tikang diin? h a usa nga paglakaton? o. an buhi pakawit. siring ko pa man. Saho ko man. Kun diri matungod han imahinasyon han tawo diri maiimbento an eroplano. nasantop han pag-ultan han iya panhunahuna. hunong.” Buot sidngon: “Ginhimo ko an nga tanan nga akon mahihimo.” Salit. p. An Makagarahom na an magbubot hiton akon kapalaran. “Bahala na.I have nothing other than my dignity.) Kadako han naiiban nga kabug-on ha dughan—pananglitan. ha usa nga klase hin kahimtang (state of being)? Diri b a an pulong nga “pag-ukoy” nagpapasabot nga ugsa an usa nga tawo makanhi ha kalibuta n—diri hiya naukoy.” sigon ni Blaise Pascal. siring ko pa man kanina.” Ini nga kostomre ha akon pag-inoino an rason kay ano sumiring hi Orly Candari dida han libro ni Dav id Martinez nga "A Country of Our Own: Partitioning the Philippines" (Bisayas Bo oks 2004. Hinungda n han pagtawaga ha iya nga “superstitious” han mga taga-katundan. an telepono. An ginkaibhan l a han usa nga Waray tikang ha usa nga Mexikano kay diri puy-aw (solitary) an pam ahungpahong han nauna. pananglitan. An ano man nga butang nga diri maiihap (unquantifi able) in kadudaduda an pagkamay-ada (existence). An buot sidngon ni Pascal han “wi se” in nakahigot ha empirical nga pamaagi pagsantop han mga butang. Whatever you do. “Social verb” an pulong nga “ignom.” K ay siring pa man han duduha nga darahonon: “An patay palangit. please don’t provoke me. sum ala han igin-asoy ko kanina. nagsiring nga “man is n ot solely responsible with his actions. “Igintutubyan ko an nga tanan ha imo Bathala . (Kay ano.” Ngan. Lugod. just anyone else… Just don’t insult him\/h er…. Kun diri na niya akos santupon o waray na niya mahihimo ha usa nga panhitabo—an Ma kagarahom o an mga diri-sugad-ha-aton an iya laladngan nga responsable. “An aton lawas diri gad aton. <b>An Pag-ukoy ha Kalibutan</b> An ugat han pulong nga “pag-ukoy” in “ukoy”. waray mawawara ha akon kay waray ako nga daan. <b>An Pagkamay-ada</b> An usa pa nga ginkaibhan han Waraynon nga pamahungpahong tikang ha katundan.” Linalantaw han usa nga Waraynon nga waray niya hul-os nga gahum ha iya kinabuhi. an kamakikakantahon og kamakisasayawon han mga Waraynon in pira nga magpapamatuod hini. Pero diri liwat igkakalirong ni Pascal nga kun diri matungod han imahinasyon han tawo diri liwat hiya makakaabot ha bulan. “Imagination can mak e a people happy but it will not make them wise. akos santupon han iya panhunahuna an usa nga butang o panhitabo.” O di man ngani. kinilala han mga Waray an panginahanglan han tawo ha n relihiyon. manggud.” “solitary verb” an pulong nga “inom. a n submarino og iba pa. 66): “One can oppress a Waray. An usa nga Waray. diri na importante kun ano ini nga klase. pananglitan.” Hi Octavio Paz samtang iya igintutulidong an kinaiya han mga Mexikano dida han i ya libro nga gin-ngaranan “The Labyrinth of Solitude” (Grove Weidenfield 1985) nga h inubad tikang ha Kinatsila ni Lysander Kemp og mga kaupod. Diri ako nagdidiwara han kamatuoran han Marxismo kundi tinutudlok ko la an pagkukulang hini. Diri igka kalirong nga matungod han empirical nga pamaagi pagsantop han mga butang nakaabo t an tawo ha bulan. usa nga rason hini kay igindidiwara hini nga idolohiya an espiritwa l nga panginahanglan han tawo. An kamakiiinomon. Ha usa nga bahin tama hi Pascal og sayop liwat hiya ha luyo nga bahin. ha panahon hin krisis—kun in usa nakakaluwas hin.ang ha Makagarahom). naglalakaton hiya (or in motion?)? Kay ano nga ha pag-ukoy hin . an makina. Hi Blaise Pascal natuod nga an tanan nga butang akos santupon ngan ig-eksplikar han linggwahe han Matimatika.

” kay di ri na hiya “naukoy. Diri niya tinatagan hin igo nga bug-at an pag-ukoy dinhi ha kalibutan. may mahatagon nga kawatan. Kawatan hi Nanay.. 2005 Kinawatan ka? Maaram ka. An usa nga tumalikod-na-ha-kadayonan in ti natawag nga “nawara” (naWAra) e.” nabantad o. hi Nawara Polana. Baraan an kawatan. . Ngan ha takn a nga bumaya na an usa nga tawo hini nga kalibutan naundang an iya “pag-ukoy” ngan “ka warayan” ha metapisikal nga pag-inoino. Ha takna nga an us nga tawo umabot ha kalibutan. etc… nagtitikang.) daw Usa ini nga surodlan diin natitipig an pamatasan. og siday kita huhugot hin proweba? Tu ngod kay ini nga mga materyales (susumaton. etc. may hin-bisan-ano nga kawatan.” Kun iya linalantaw nga an pagkabuh i ha kalibutan in usa nga porma hin pagkawaray gahum ha metapisikal nga pag-inoi no. darahonon. Kay ano h a mga kanta. naglalakaton na hiya tikadto kun tikain man. “Nawara. patigo. gamhanan hiya san-o hiya nakanhi ha kalibutan? Kun sugad.g. kay linalantaw niya nga lumalabay la an nga tanan dinhi ha kalibutan ngan an kanunay nga mga butang diri “naukoy. diri angay nga seryosohon agud ini diri mabug-a t ukyan." <u><b>Kawatan*</b></u> August 7th. lugod.) Makikit-an ta ini nga kustombre ha mga kinadaan nga mag kanta. Nagpapakita ini nga an “pag-ukoy ha kalibutan in kahukasi hin gahum. S iguro. didto bayani an kawatan.usa nga Waray ha kalibutan tinawag niya an iya kalugaringon nga “Waray”? Buot sidngon ba. Maupay nga tawo an kawatan. may nakayuniporme nga kawatan. Kawatan ako hin siday. may “cum laude” nga kawatan. may nagtitinda nga kawatan. patigo. may nadalagan ha eleksyon nga kawatan. diri–waray la. Riko an kawatan. an “waray-waray la” nga pamahungpahong han usa nga Waray subay han akon paghinga day kanina in matatawag ta nga baton niya basi han iya pagsantop og pagkita han kinabuhi og kanan tawo kahimtang.” Asya ada nga naimbento nira an tuba ug ignom. Kawatan hi Tatay. <b>Waray la</b> An kinabuhi han tawo. tuna han mga kawatan. kinaiya. Mas may gahum an “kinabuhi” san-o an “pag-ukoy” ha kal ibutan. Marasa an kinabuhi han kawatan. patigo. darahonon. agud liawon an kada tagsa nga kalu garingon tikang han “kawaray mahihimo” ha “pag-ukoy. Pito ka yukot nga kapurupod-an nasud hin mga kawatan. hi nawara Polano. (Usa ada ini nga rason kun kay ano talagsa ha mga Waray in nagbibitay kompara han mga Hapon. nawawaray na hiya. ubos nga klase hin kinabuhi an “mag-ukoy” ha kalibutan. kun sugad. basi gumaan—taw-an. Ano gud an buot sidngon han ngaran nga Waray—gawas han literal nga kahulogan hini? Kay ano nga tinawag nira an ira kalugaringon nga Waray? Ano nga klase hin pagkita han kalibutan og kinabuhi may-ada an mga Waray? An poplunganon nga nasiring an maupay nga magbaton: "Sabwag dawa. panlantaw og pamahungpahong han kultura kun diin ini nga mga susumaton. darahonon. Tinatawag nga “Honorable” an kawatan.darahonon. susumaton. ngan may kawatan nga kawatan. susumaton. Tumurok. og siday.

Paghirani mo. . <b>Sarabat</b> : Amen Sugad han tinikangan. An siday hinin akon dila. <u><b>Hi Kabatok nag-alog ha Basay</b></u> July 15th. pinahigop hin sabaw nga mapaso-paso. 2005 Kasagaran. Umuli ako. pero ini. <b>Parupamatbat</b>: Maghimaya ka Mana Maria nga puno ka hin grasya…an ginoo nga d ayo aada ha imo. iba nga tawo it’ nagbabayad hit’ at’ utang nga kaburot-on. Nabugsay ako tikang ha Digyo basi mag-alog hin lambonaw. pag-antos nga waray kataposan… Amen. 1 Nangangahulogan nga “kaaway. o kontra. 2005 <b>Parupamatbat</b> : Ngan an mga dayo nahimo nga ginoo… <b>Parasabat</b> : Nag-ukoy dinhi ha aton. Pagwad-on mo an amon panumdoman sugad han pagwara niyo han amon pinulongan.” <u><b>Poplunganon</b></u> June 29th.S. Palab. puno hin lambonaw an akon biso. lumingiw ka. Pabusagon mo an amon mga panit. Iginkarapo ko ikaw pagtikadto ko ha burabod. 2005 Dila ko na la an mamara nga parte han nangungurog-kurog ko nga lawas. An akon dughan waray kaalgi bis’ usa ka turo.* <i>Nangangaro ako hin pasaylo kanda Ismail Tafiq. gindadayaw ka nga labi han mga Pilipino nga tanan ngan gindadayaw m an an imo anak nga hi Don Juan. pinasuno mo ako han taklap han nabarikasan mo nga dughan. Yanti Soebiakto ngan B. an magbalos pagpanday han im’ dughan nga nagay-ab. </i> <u><b>Pag-ampo</b></u> August 6th. <b>Parasabat </b> : Tagan mo kami niyan hin karan-on namon ha ikinaadlaw. Tumuktok ako ha imo payag ngan didto imo ak’ pinauswag. Me dina matungod hini nga akon pagpasipara. 2005 Waray sulod an akon biso. <u><b>Kan Palab. Buot ko ibutang an akon hinahabak nga biso.” An kadaan nga ngaran han Tacloban in “Kanka batok” —buot sidngon ha literal nga paghubad— “lugar nga tinatag-iyahan han kaaway. ini. tag-ada han payag nga akon sinirongan dida han magmadlos us’ kaga b-i</b></u> July 26th. nagpapas-an ka han dako nga daba nga puno hin tubig. tubtob la hit’ paghuraw.

<i>Klang! </i> Ginpabenditahan ko la ikaw.) Nakausa.<u><b>Nakausa</b></u> June 28th. 2005 <i> Ay’ pagpinakurii it’ im’ ulo waray na gad yana nagbabasa hin siday ngan waray sapayan kun ito maraksot o maupay</i> -Nicanor Parra Nakausa. Tumurok. nagkinita ha hirayo.) Hi Alexious nagbitbit han baldi para umalog.) Hi Athena nanmaribi han mga <i>orchids</i> niya nanay. <i>Ting! </i> <u><b>Usa nga Pagpasipara Pagtulidong han Waraynon nga Pamahungpahong</b></u> June 5th. ako naghinangad. nagpinungko. <u><b>An paghugos ni ‘Tay Gayok kan Man’ Uyik nga parahubog</b></u> June 14th. <i>Klang! </i> Adi na la nga mga bagting. <i>Klang! </i> Tagkinyentos an misa-kantada (kuha-dul-ong). makadi ako. diri–waray la. <i>Ting! </i> Hala. (Kay may <i>gas</i> pa man.(Umuran pa la kanina. Tres syentos— ordinaryo la nga misa. iton “<i>rice cooker</i>” di gad tinutukagan. (Pastilan. waray bayad. </i> - . an magsumat nga tapuon ka dit’ ha langit. babantayan kuno niya an tinuon. 2005 <i>Sabwag dawa. Kristo ako yana hit’ tupada niyan didto ha Kan-Olango. 2005 <i>Ting! </i> Sinaog han barsa an imo lawas— linikid han buri nga banig— nga daw sugad hin suman. (Di ba nagpataod na kita hin gripo?) Hi Lyra nagpakusina. <i>Ting! </i> Kun bendita la. ha balay ako naghingaday bahin hin mga paaliday: Hi Timothy nagtaklos han umal basi magtiak han sungo.

an pulong nga “matabata” nagsisignal hin “mulay-mulay. Usa liwat nga nagataw dinhi amo an “<i>pamahungpahong</i>” han mga waray ngadto han mga butang ha iya palibot.” nga pamahungpahong og m agaan nga pagkita han nasabi nga butang. Usa ini nga makakag-isplikar kay ano nasiring kita nga maglipayon an mga Waray. o matawo man. Yana . karuyag ko tagan hin hirohilawig nga paghingaday an bahin han panmahungpahong han usa nga Waray bahin han kinabuhi og kalibutan. Ha luyo ng a bahin. “mulay-mulay” og marayh k nga kahulogan. San-o ako magtikang pagsari pagbaton hadto nga nauna nga mga pakiana . suspetsa ko nat ubod an pagkamalipayon han usa nga Waray. matanom.” Iginpapakahulogan ko an pulong nga “<i>pamahungpahong</i>” hin “paglantaw. Kun sugad. . Kay ano nga tinatawag nga “<i>malonbalonan</i>” an malonbalonan han manok? Kay ano nga tinatawag nga “<i>rahondahon</i>” an rahondahon han bukad? Kay ano nga tinatawag nga “<i>balay-balay</i>” an balay-balay nga hinihimo han mga m utato kun nagmumuruglay? Kay ano tinatawag nga “<i>matabata</i>” an munyika? An akon karuyag ipasabot. karuyag ko anay maghingaday kun tiunan-o gin-nga-ngaranan han mga Waray pinaag i hin agnay an mga butang-butang: manananap.” og “seguridad. an akon ginhin gaday ha igbaw in nagpapakita kun tiunan-o hinulma han Waray nga pinulongan an p anmhungpahong han usa nga Waraynon og <i>vice versa</i>. Ini ginhapon nga paagi pagngaran nga kun diin ha Waray la nga pinulongan hikakag ian—in nagpapakita han iya pagsantop han kahimtang han tawo ha kalibutan. Sinisiring nga an pinulongan an naghuhulma han panmahungpahong han tawo ngan an panmahungpahong han tawo an naghuhulma han pinulongan. Sigon pa ni Octavio Paz. pag-abat.” “pamilya. An pulong nga “balay” in nangangahulogan hin “sirongan. og pagsantop han kinabuhi.” Dinhi. An termino nga “bata” nangangahulogan hin mutato o puya.” Angay gihapon hibaroan nga gawas ha impluwe nsya han Simbahan Katoliko an “pamahungpahong” nga akon igsaysay.” An pulong nga “balay-balay” in may pagka-inosente. etc. nga an usa nga pamaagi hin pag-ngaran ha Waray nga pinulongan amo an paggamit hin “pag-alid-a gid. Tinawag nga “<i>balay-balay</i>” an balay-balay kay alid-agid la ini han tuod nga balay…etc. ngan kun tiunan-o inaayad han iya linggwahe an iya kalibu tan. Dinhi gi hapon aton hihikit-an kun ano an iya baton hini nga iya paglantaw og pagsantop h an kanan tawo kahimtang. “<i>adults can t ranscend their solitude and forget themselves in games</i>….” Tinawag nga “<i>malonbalonan</i>” an malonbalonan han manok kay alid-agid ini hi n balonan. ano ini nga klase hin pagkita han kalibutan og kinabuhi may-ada an mga <i>Waray</i>? Syahan tugoti ako niyo pagesplikar kun ano an akon buot ipasabot han akon paggamit han pulong sa “pamahungpahong. Ano an ipinapakita hini nga akon ginhihingaday? Dinhi aton nakikit-an kun tiunan -o linalantaw han usa nga Waray an kinabuhi. etc. Tinawag nga “<i>rahondahon</i>” (petal) an rahondahon han bukad kay alidagid ini hin dahon.Usa nga darahonon ha Waray Ano gud an buot sidngon han ngaran nga <i>Waray</i>—gawas han literal nga kahuloga n hini? Kay ano nga tinawag hini nga katawhan an ira kalugaringon nga <i>Waray</ i>? May kalabotan ba ini han ira paglantaw han kinabuhi? Kun sugad.

Natipa ako han ideya nga <i>nihilistic</i> o. diri na importante kun ano ini nga klase. Waray mawawara ha akon kay waray ako nga daan. Nasasantop la han tawo a n usa nga butang human hiya magdesisyon.Linalantaw han usa nga Waray nga an tawo in nabubutang ha kalarakan hin kawarayan ngan waray niya h ul-os nga kontrol han iya kinabuhi. p. nagpalya an Marxismo ha Rusya og iba pa nga dapit? Ha pagbanabana ko. Mayda niya gahum santopon an kinabuhi og kal ibutan. an importante iya ini “nauulian” ha panahon nga magpalya an mga intelekwal og legal nga instutosyon han t awo. han usa nga Waray an ngatanan nga paagi agud malamposan in usa nga krisis og problema. Hihimoon. pananglitan. An ngaran nga “<i>Waray</i>.” </i> Ini nga kostomre ha akon pag-inoino an rason kay ano sumiring hi Orly Candari di da han libro ni David Martinez nga A <i>Country of Our Own: Partitioning the Phi lippines</i> (Bisayas Books 2004.” Buot sidngon: <i> “Ginhimo ko an nga tanan nga akon mahihimo.” in usa nga pagpamatuod hini. Hi Octavio Paz samtang iya igintutulidong an kinaiya han mga Mexikano dida han i . upod na an panhunahuna han tawo. Sumala. Kanan ulod karaunon. <i> “Igintutubyan ko an nga tanan ha imo Bathala. <i >existentialist</i> an panmahungpahong han usa nga Waray. <i>existentialist</i> nagdidiwara han pag-eksister han labaw pa ha iya—<i>An Makagarahom</i> (subay han ngaran nga iya iginlarang ha Maka garahom. dida kun tima na ini matabo. Kadako han naiiban nga kabug-on ha dughan—pananglitan. Lugod. usa nga rason hini kay igindidiwara hini nga idolohiya an espiritwal nga panginahang lan han tawo.” </i> O di man ngani. Aada sasabuta. Diri ako nagdidiwara han kamatuoran han Marxismo kundi tinutudlok ko la an pagkukulang hini. An usa usa nga <i>nihilistic</i> o.). Kon siya umabot na. An buhi pakawit. ha panahon hin krisis—kun in usa nakakaluwas hin. kinilala han usa nga Waray an panginahanglan han tawo han reli hiyon. Saho ko man. 66): Kay siring pa man han duduha nga darahonon: An patay palangit. manggud. Manggud. “<i>Bahala na. An darahonon ha Waray nga nasiring: “<i>Kamatayon gad la a n waray remedyo</i>. Santop og karawat niya hin hul-os an kamatuoran han kawara y pulos han pag-awil—mamateryal o maemosyonal man nga butang.” suspetsa ko. Santop niya nga war ay hiya gahum saboton an tiarabot pa la nga mga butang. Ngan. pananglitan. An Makagarahom na an magbubot hiton akon kapalaran. Kay ano. in nagpapakita han panmahungpahong og pag santop nira han kinabuhi mismo. kinikilala niya na pag-ultan han iya hunahuna ngan pagsantop ha n kinabuhi. An aton lawas diri gad aton.

Kun dir i na niya akos santupon o waray na niya mahihimo ha usa nga panhitabo—an <i>Makagarahom</i> o an mga diri-sugad-ha-aton an iya laladngan n ga responsible. An ano man nga butang nga diri ma kwa-“<i>quantify</i>” in kadudaduda an <i>existence</i>. ” “mayday. An usa nga Waray.” Dara nga waray ha Waray hini nga konsepto. may posiblidad nga di . nasantop han pag-ultan han iya panhunahuna.” “<i>solitary verb</i>” an pulong nga “inom. bisan kun baga mak ri an kinabuhi og ekonomiya magpapadayon gud permi an mga patron-patron og dinom inggo nga irignom. May sobra 50 nga pulong an mga Iskimo para han yelo . nagsiring n ga “<i>man is not solely responsible with his actions</i>. Diri igkakaliron g nga matungod han <i>empirical</i> nga pamaagi pagsantop han mga butang nakaabo t an tawo ha bulan.ya libro nga gin-ngaranan <i>The Labyrinth of Solitude</i> (Grove Weidenfield 19 85) nga hinubad tikang ha Kinatsila ni Lysander Kemp og mga kaupod. akos santupon han iya panhuna huna an usa nga butang o panhitabo. an kamakakantahon og kamakisasayawon hin usa nga Waray in pira nga magpapamatuod hini. May sobra 30 nga pulong an mga Agta nga an kahulogan “pangisda.” Kay ano daw nga waray katugbang ini nga pulong ha Waray? Ano an buot sidngon hini bahin han Waraynon nga panmahu ngpahong bahin han kinabuhi? Waray ta termino para han pulong nga “snow” kay gawas m an an nasabi nga butang ha aton <i>geographical</i> nga kaagi. Kun diri matungod han imahinasyon han tawo diri maiimbento an eroplano. Hunong tikang diin? ha usa nga paglakaton? o.” o “pag-uk (ha kalibutan). a n submarino og iba pa. Panginanoon ta daw an ugat han nasabi nga termino—<i>ukoy</i>.” Pero mas hirohirani an urhi kay han nauna. An kamakiiinomon. siring ko pa man kani na. Ha usa nga bahin tama hi Pascal og sayop liwat hiya ha luyo nga bahin. kun sug ad? An pulong nga “<i>existence</i>” in pwede hubaron ha Waray hin “aada. Buot sidngon. amo an tendensiya han katundan nga igdiwara an pag-eks ister han usa nga butang kun diri na. “<i>Social verb</i>” an pulong nga “ignom. An usa pa nga ginkaibhan han Waray nga pamahungpahong tikang ha katundan. an makina. ha usa nga klase hin kahimtang (<i>state of being</i> )? Kun matugot kita nga may kamatuoran an una ta nga tigo. An ginkaibhan la han usa nga Waray tikang ha mga Mexikano kay diri puy-aw (solitary) an pamahungpahong ha n usa nga Waray. Hinungdan han pagtawaga ha iya nga “<i>superstitious</i>” han mga ta ga-katundan. Ginamit ko kanina an pulong nga “<i>existence</i>. Hinungdan han pagbutho han <i>atheist</i> og <i>nihilist</i> nga panhunahuna ha ira dapit. An buot sidngon ni Pascal h an “<i>wise</i>” in nakahigot ha <i>empirical</i> nga pamaagi pagsantop han mga buta ng. an telepono. pananglitan. Hi Blaise Pascal natuod nga an tanan nga butang akos santupon n gan ig-eksplikar han linggwahe han Matimatika. Pero diri liwat igkakalirong ni Pascal nga kun diri matungod han imahinasyon han tawo diri liwat hiya makakaabot ha bulan. Hain ka makita hin parahubog dinhi ha Leyte og Samar (upod han Biliran) nga solo-solo kun mag-inom? Asya nga an pulong nga—<i>ignom</i>—n angangahulogan nga damo an nagbubuhat hini diri la kay uusa.” Salit. May 32 kapulong a n mga Badjao para han tubig. hunong.” Linalantaw han usa nga Waray nga waray niya hul-os nga gahum ha iya kinabuhi. siring ko pa man. “<i>Imagination can make a people happy but it will not make them wise</i>. sumala han igin-asoy ko kanina. ano an iya paglantaw han iya <i>existence</i>.” sigon n i Blaise Pascal.

Barugo. an “<i>waray-waray la</i>” nga pamahungpahong han usa nga Waray subay han akon paghingaday kanina in matatawag ta nga baton niya b asi han iya pagsantop og pagkita han kinabuhi og kanan tawo kahimtang. darahonon. Han pagkanhi han Katsila og han Amerikano kadamo han mga porma kultural in naana w—an epiko. Pero may uusa nga porma nga hin pag-istorya in nakasalbar tikang han mga pandar ahog han Katsila og Ameriano. mga kanta.” nga nagpapasabot hin ag-undang pag-exist ngan an mga katugbang hini—<i>nagkamay-ada</i>. Duduha kun sug ad an pagkulaw hin usa nga Waray han iya “<i>pag-ukoy</i>” o. Usa ada ini nga rason kun kay ano talagsa ha mga Waray in nagbibitay kompara han mga Hapon. .” Kun iya linalantaw nga an pagkabuhi ha kalibutan in usa nga porma hin kamatayon <i>in the metaphysical sense</i>. hi nawara Polano. kanta. Yana. cosmos. susuma ton.) daw usa ini nga surodlan diin natitipig an pamatasan. existence: metapisikal og pisikal. Kun aanhi k a ha kalibutan di ka na-<i>exist</i>. Kay ano pananglitan. Ha takna nga an us nga tawo umabot ha kalibutan. etc. og si day kita huhugot hin proweba? Tungod kay ini nga mga materyales (susumaton. etc… nagtitikang. macrocosm. diin an iya mga kaagi permi iginhihimangraw h a makatatawa nga panlantaw.. og siday. darahonon. An kinabuhi seryoso. kinaiya. “<i>non-existence</i>”? Suspetsa ko. darahonon. An pinusong nga istorya in bahin hin usa nga tawo ha ngaran ni Juan Pusong. Ngan kun tinuod an ikadu ha nga aton tigo di nangangahulogan nga sayop an una. Makikit-an ta ini nga kustombre ha mga kinadaan nga mag kanta. an pulong nga “pag-ukoy” nga nangangahulogan “pag-undang. ug damo pa. nangangahulogan ini nga pulong nga “pag-ukoy” hin <i>non-existence in t he metaphysical sense</i>.” “<i>nawara</i>. pati go. “Nawara. patigo. panlantaw og pamahungpaho ng han kultura kun diin ini nga mga susumaton. diri angay nga seryosohon agud ini diri bug-at “<i>ukyan. world. patigo.” kay diri na hiya “nau koy. an mabuhi dinhi ha kalibutan in pag-undang ha pag-exist. u niverse. darahonon. </i> Ha aton pa. Kay kun an pulong nga “<i>pag-ukoy</i>” nangangahulogan n ga “<i>paghunong tikang han kahimtang nga ‘non-existence</i>. Ngan ha takna nga bumaya na an usa nga tawo hini nga kalibutan nabalik hiya pag-exist <i>in the metaphysical sense</i> og naundang man hiya pag-exist <i>in the physical sense</i>.” nabantad na hiya tikadto ha kadayonan nga pag-ukoy.ri nangangahulogan nga sayop an ikaduha nga aton tigo. Asya nga an usa nga turo g (o. Metaphysical an karaygan han pulong nga “pag -ukoy. hi Nawara Polana. mga istorya. Ha aton pa. <i>nakagian</i >. An tawo waray hul-os nga gahum ha iya mismo kinabuhi kay diri hi na-<i>exist met aphysically</i>.g. kun matugot kita nga may kamatuoran ini nga akon ginhihingaday. basi gumaan—taw-an. kun sugad. an dirodilain nga porma han siday. susumaton.darahonon.” “<i>naanaw</i>. Basahon ta an usa nga pananglitan ha ubos upod an mga patigo. patay kun baga bumuhat pa) masiring nga “<i>waray ako kalibutan</i>” bahin han nahatabo ha iya palibot. An usa nga diksyonaryo ha computer—An <i>WordWeb</i> naghatag han mga kahulogan ha n pulong nga “<i>existence</i>:” <i>being. <i>nabanhaw</i> nga nagpapasabot hin pagbalik ha <i>existence</i>. </i>” lugod. naundang hiya pag-<i>exist in t he metaphysical sense</i> ngan na-<i>exist</i> na hiya in <i>the physical sense< /i>. nagpadayon an pinusong nga is torya samtang an iba nga porma kultural nga Waraynon in nagkawara? Ini nagpapaki ta nga aada ha panmahungpahong han usa nga Waray an tumawa.” (buot sidngon “<i>na-exis t an usa nga hinimo</i>”) kay ano nga waray ha Waray nga pinulongan katugbang an p ulong nga “<i>existence</i>”? Og kay ano nga “hunong” (stop) an iya pag-ngaran? Lugod ma yda ta pulong nga “<i>nawaray</i>. og siday: Susumaton: <i>Hi Padre Nagburod</i> iginsaysay ni Leoncio Cabazares. creation. beingness. Kay ano ha mga kanta.” o “paghunong” nang ngahulogan hin to <i>exist and to live in the physical sense</i>. An usa nga tumalikod-na-ha-kadayonan in tinatawag nga “na wara” (naWAra) e. an sunod ko nga pakiana: Ano nga kla se hin kahimtang—“<i>existence</i>” o.

ripitipitum. iya ito ginsirbian nga iya tiyan. waray man ito t utubo. niyan nags iring an mag-aram-aram nga mga tawo: “An nga tanan nga tawo magpresintar han ira ihi. Di sige. Nanay mangaro hin lyabe Darahonon: An lagas nga naparayaw Masirong han sagmaw Nga an alisngaw Makakamatay hin langaw. bisan la ako makakita hito’n imo kahimo. Takay. epidemiya ini nga gulpi. Bisan paghatukan an kagang. nga ka sugad!” “Ayaw la Padre kahadlok kay ini kanan Diyos mga hatag. Padre. diri man busog Tingali an sisto an nakaurog! Ano gud an buot sidngon han ngaran nga <i>Waray</i>—gawas han literal nga kahulogan hini? Kay ano nga tinawag nira an ira kalugaringon nga <i>Waray</i >? Ano nga klase hin pagkita han kalibutan og kinabuhi may-ada an mga <i>Waray</ i>? An poplunganon nga nasiring an maupay nga magbaton: Sabwag dawa. burod ini nga manghod han padi.” Dalagan han halo ngadto han kaniyotiyoan. diri ka matumba ug ayaw na pagtrabaho hin magbug-at. Intoy!” Ambot ano an pakasabot niya kun lalaki ba. totoo an padi… “Intoy. ripitum dako an tiyan.” Matutuman kay larang man kuno sa Diyos. pero limbong han iya manghod. di hulog ngadto han libaong. Hala. an padi dida han bungto.Leyte Hadto nga panahon nagkamay-ada hin epidemya. Ada . An Santarin hadto kay waray pa kalsada. ripitin. didto hiya iihi kay ipriprisentar na ngadto han pinakad oktor. . mamasirak Permi tapatuhod an sarowal. naglalatay. ano an resulta han akon ihi?” “Agi daw. patron nga patron ka duro. Kanta: <i>Ripitipitin</i> kinanta han <i>Palo Rah Rah Rousers</i> ripitipitin. kay an padi baga nalipngawan. tinugon hiya han doctor nga bangin ka mahulog. Kay sugo man pagkuha hin ihi. an hiroti nga diri ka mahul og. an iya mimisahan Santar in. ripitin. dako an dughan ripitipitin. nag-aagi hin katunggan di may mga t ulay-tulay kada libaong. m agmamantinir ito hiya. kahulog niya kay dinmal agan an halo. niyan ini nga darag a may uyab. (namok) Ismayling: Bisan ka pa Intoy magpakawati-wati Magkurokulambid dida hiton poste Di ka gud ____________________________ Kun di kan Tatay. inmabot an bulan han Mayo. “Doktora. kun baga yana. burod ka!” “Sus. Pagkadto han padi han. takay burod. han magmimisa na ha Santarin. Makagangkagang la gihapon. mabari an latay . o diri. sentro pa kiana hiya. may halo nga nakadto. pumal it hin arinola an padi. Ini nga libaong kay gin-iinitsahan hini’n mga pago hin nipa nga linagusohan. Hala gad daw. in’ iya manghod umihi didto ha n arinola. may-ada bugto nga daraga. intrigo. (manok) Kun kakan-o pa nagmingaw Dida pa panamok. isulod ha garapa kay bangin kamo apektado hini nga epidemya. ripitipitum.” Niyan may usa nga padi. ripitum Diri man burod. Patigo: Mamauran. kuntento na ako. “Intoy! Intoy! Lingi gad. naluok. Takay. kapupunitan ka.

2005 Ha balay. 2005 Diri para han nasud.blog.” Yana. nasiring ako: “nana. 2005 Nagtanom ako hin munggo: waray sirak. laray la gihapon. gumamot hin lima. Nag-atamanako hin gugma: waray mo dagaang. diri–waray la.friendster. an akon puto. Well. Tungod kay han tiyan.Tumurok. <u><b>Tawgi</b></u> May 9th. ha Mindoro. Siring ni Ma’am Sabel. waray tuna kundi tubig la. nanahon hin duha.magsusundalo</b></u> May 6th. Kay dinhi hini nga dapit mapili ka la han kauunongan— an bala. Diri para hin kun ano pa man. An pag-awayan—ha Cordillera.” siring han classmates ko.” diri kuno “nanay”— “mama. waray hangin. an amon English teacher.” <u>\http://voltaireoyzon. <u><b>Hi Salvador. “mother.” Sumiring hira nga: “nanay.com/2005/05/\</u> <u><b><i>Dako nga Kalipay an Makauli ha Balay! </i></b></u> Dughan ko limnukso hin kalipay Han akon makita ak minayuyo nga balay Sugad hin maiha an akon paglinakat Waray tupong an himaya hini nga pagdangat . o an kawarayan. o an ha Sulu. <u><b>Nagbalyo Ako Hin Nanay</b></u> May 6th. waray mohapyod. syahan. An akon gugma hasta yana. Didto han tabo ha Palo an ak’ tawgi napalit mo intawon.” Pag-grade one ko— diri kuno “nana. upod han kamatayon pagbibilngon ni Badoy an kinabuhi. o man ngani dinhi ha Samar— asya an paglaom. I call her “mommy. Didto.

aray.. ngan natabo man gud ito. hasta han pire nakon pamahungpahung hito na lugar nagka kiriglalaay kami hito nira. dagko tam tawa bisan d uwa la kami. tungod han iya gugma ha akon. inom didi . Alas siete pala sa aga tambay na liwat Gawas hulat barkada palit malboro Lingkod sa akasya. kay tanan na butang pirme kami sab ay sabay. (gitara) Kanta san binu ang . inom didto.. uyab niya. sinulod hiya...com/2009/02/waray-story-evolution/\</u> <b><i>Lyrics from: </i></b><b><i><u>\ http://www.. nagkak ape sabay yosi.Urog manaligdig an ak mga luha Han ako nakadto pa hirayo nga Pampanga Tungod han kamingaw mga pinalangga An paghirayo ako naharugda <u>\http://ischoolsbelinda... Hasta umabot na an pinaka dako na problema…... pero diri sugad hito ka close .. tigda la nagpakita ini na usa na babaye na malademonyeta. asawa na gud an amon trato ha usa usa... datung a barkada Tara na kita. h inay hinay namon gin alsa an amon relasyun ha sunod na level. kami nala ito n a duwa an naginupod upod. nagka close hin duro. marishyo.. ngan waray kabarak-an ky kada adlaw tikada man ha akon an pag uuli.. so waray ko na hiya paki alami. hasta na nagka DEBELOPAN kami. na naka huna huna ako na “swerte gud ako” kay nakada hiya ..friendster.. bisan duwa la kami.com/about/\</u> <b><i>Waray Story: Rise of the Vampires</i></b> An Katinikangan… Han panahon na naguusaan la ako...blog.. dumuroy an amon kalipay.. as in super close..binu ang para la sa amon barkada Biskan nanu na trip Magkasarayo la kami gihapon       . bgan perpekto na kun kikita-on. (diri tungod ha akon). suka didi. namamahungpahong..... nalingkod ha gilid.html\</u></i></b> <b><i>AH MAK MAK (AKUSTIK) Lyrics</i></b> Alas siete.com/opm-language-waray -waray-song-lyrics.. (Problema na) <u>\http://jhany-boi. damo an swerte na umabot. ka da adlaw makita ka hit iya hitsura... kami an nagka day un.... marishyo...opmpinoy. suka didto. tigda may umulpot na lalaki. nagkasanrangay. hasta sumulod ha akon huna huna pasudlon hiya han amon organisasyun. ngan pumasar giyap ha katapos taposan. =P Hasta na nagbulag ito hira han iya uyab.. kumpleto na? (kumpleto na!) Hala dad a an girata.. nakahuna huna kami hin pag live in. (Lousy pero tuod) bwahahaha… <b><i>Waray Story: Evolution</i></b> … continutation… Padayun an amun kalipay... han ginkikinitaan ko hiya. Tungod han amun duro na panhigugma. Damo an amon nahimo na palusot ha mga pamilya para la matabo ito na amon gusto..wordpress. Umabot ha punto na nagka mag bestfriends kunuhay kami hito na malademonyeta na b abaye. ngan nagka magbarkada pa.

!! ah makmak ..e alas nuybi magiirignom C ahmakmak an sumsuman Ah makmak. sangkay la ba sa pulong   . .!! ah makmak . 2x An amon pwesto didto sa akasya Ay la pagkusuga iyo boses Kay si man joe makaturog na!!! Ah makmak.pukawa..!! ah makmak . 3x Waray iba nga lyrics kundi Ah makmak. <b><i>AKON TA IKAW MAMAHALON (MAG-AANO AKO) Lyrics</i></b> Mag-aano ako kon mawara ka ha akon Ha ngatanan nga oras akon ta ikaw iiliwon Tungod kay ikaw akon hinigugma An akon kalipayan dinhi ha tuna. . . <b><i>AN IROY NGA TUNA Lyrics</i></b> An Iroy nga Tuna matam-is pagpuy-an Bisan diin siplat puros kasangkayan Hahani an hingpit nga ak kalipayan Hahani hira nanay. pukawa na sira kay Ah makmak kaon utot kay mangunguli na Ah makmak kaon utot kay mangunguli na Manguli na. ah makmak 3x Pag kagab. Sanglit ayaw ibutang ha imo hunahuna Nga ha imo ako mabaya Kay diri ko mahihimo ha akon higugmaon Tubtob ha kamatay akon ta ikaw mamahalon.!! ah makmak .pero kunta kun wara ka kwarta Wara ka sangkay. Chorus: Ah makmak. .... pati kabugtu-an Lugaring mahiblon ha dughan mabug-on Nga an Pilipinas dayuday uripon Ay Tuna nga akon natawhan! Hain daw an hingpit nga at katalwasan? <b><i>AN PAGKASARANGKAY Lyrics</i></b> Diin ba an tubtuban Ngaran nga pagsarangkay? ¿Nasagdaw ba sa sugbong Sa oras san kagupong? Sangkay. Ahhhhhhhhhhhh. makmak!!! Gin agahan na lat kit Sa pagirignom ah makmak! ah makmak tulo laway (ah makmak!) ah makmak ah makmak tulo laway (ah makmak!) pukawa. 2x Ah makmak. .

<b>Kon Harapit Na An Adlaw Matunod</b> <i> (When the Sun Is About to Set) </i> Folksong attributed to Agustin El O’Mora and Leonor Almeria <i>Kon harapit na an adlaw matunod Ngan ha imo hirayo ako Naputok an kakulba ha dughan Ngan kamingaw asay gud dako. Ginhingyap ka han inagi nga adlaw Ug an himaya nga hingpit gayud. Waray hunong hin pagtubod. Labi kon upod ka han pagtan-aw Han kapusak han mga balud.. pirit ako nga mag-aantos An luha sa mata. ¡ahay! Ahay! sa kinabuhi. Kondi inabut ako hin kakulba Ug an kamingaw namara-para Kay kon tingali an ak pagla-um Bangin daw la nim kawangon.? <b><i>AHAY! (MGA PANGANDOY) Lyrics</i></b> Ahay! mga pangandoy. ¡ay ahay! Imo la ginlimot o ginsalikway Hain na an harok sadton imo mga im-im Ginpasipara o ginlimot o ginkawang. sangkay la ba sa pulong Nga pag-abot san takna Napalagiw la dayon? Hain adton mga palad nga magsasagubay. sangkay la ba sa pulong Nga pag-abot san takna Napalagiw la dayon? Waray ko nakikita Kundi an mga dagaw Dagaw nga napapara Sa akon lamiraw Sangkay. ¡ahay! Inop nga napara sa mga mata daw aso Diri magaantos.Nga pag-abot san takna Napalagiw la dayon? Hain adton mga palad nga magsasagubay San akon kagul-anan sugad man sa kalipay? Kawang an mga pulong Kon hirayo sa buhat Kay sa binuhatan. daw burabod. daw burabod. Matin-aw ngatanan Sangkay. Pagtikang han panuro han tun-og Mga bukad ngan dahon paghumog Inin luha. Sanglit han pagsalidsid han mapawa nga adlaw Higtaas nga bukid luub hin kasilaw Paghuni han gangis upud an kamingaw ..

Duyog an pagtangis gindumdom ko ikaw</i> <u>\http://ischoolsbelinda.duro hin kamarisyo Mataghom nga tubig. Tulo la ako ka adlaw ha Cebu. Maupay na aga.mahagkot on abaton Dara hinin puno.wordpress. Samar ngan Biliran nga mga isla. Maupay na udtu.com/philippines/samar/waray-waray-phrasebook. Maupay na kalup. <u><b>Untitled</b></u> By Mario Adorna He nanay.he tatay. Nahinumdom ako had2 han di pa nasusungkod he lolo Ha kada sabado.ngaran Hamorawon Kamarasa inmon.upod hi Inday kami pumapakadto burabod nga tubig han Hamorawon.com/about/waray-poetry/\</u> Taga diin ka? Makain ka? Tag pira? Ano imo ngaran? Makadto ako Cebu.dutchpickle. Maupay na gabi.html\</u > <b>Waray Poetry</b> Ini nga website in koleksyon hin iba-iba nga mga siday nga sinurat han iba-iba l iwat nga mga Waray . This websi te is a collection of Waray poems called SIDAY.kami namamarigo Sanglit an amon adlaw. <u>\http://www.sugad man han akon mga sangkay kami ngatanan ha ilarum han hamurawon danay natambay Mga lumalabay man liwat agsub nanmamahuway Pagtanggal han butlaw ngan pamuhay-puhay.uhaw papas dayon .mga taga-Leyte.

tubig nga tag kinsehon. In Fairness Mahusay Ka</b></u> Mario Adorna ako in usa ngan seminarista mayda ko ig-iistorya karuyag ko unta magpadi iyo gad man buligan pangadi damu gad ini nga mga butang pagdayaw ko ha Ginoo nakaka-ulang mga temptasyon ha kinabuhi ha huna-huna ko ‘danay naghahadi usa na dinhi hi kordapya mahusay hiya ura-ura baltok na buotan pa makisasangkayon pa hiya . Juan ug ngatanan nga molopyo han Borongan kita ngatanan in magkaurusa para kauswagan Inin buruhaton. Dako gud ini nga karikohan.syodad han Borongan Ha luyo han kakurian.angay naton pagburubligan Lugar han hamorawon aton unta paglinisan Kay inin kaupayan para man han ngatanan Ngan inin grasya han Makagarahom naton pagpahimulosan. <u><b>Kordapya.binisita ha borongan Pedro.kalipayan aton natatagamtaman Huna-hunaa nala hi Santa Maria .Sugad kala hin ininom.Iroy naton ngatanan Pinaagi hinin burabo.

nahimu nga gugma baybayon adto nga hi hiya in nakadto gindaop ko dayun hiya ngan kami in nagka-istorya ha dagmit nga istorya naging uyab ko hiya waray la pag-iha ginbaton ako niya kay ha akon naruruyag man liwat hiya tikang hadto an bug-os ko nga kinabuhi in nagba-o bisan ako pumakain ini nga babaye in ginbibiniling an akon pagka seminarista in hinay-hinay nawawara na an sulod han akon huna-huna waray na iba kundi hi kordapya pagpinan huna-huna ha iya in ako ginpipiraw na sanglit pagmata ha aga dire nagud ako nakaka-atindir han misa .una ko pala ha iya pagkita tigda ako inabat hin kolba pero ma ha pagtika-iha an kolba.

usa ka panahon ako in nakapamalandong ha bubong han seminaryo ako didto in nakadto didto ko nahuna-hunaan ine’n akon uyab angay ko dayun bulagan ngan dire nagud hiya liwanan kay hi kristo aada man pinagi hin surat didto ko ha iya iginsumat kordapya pagbulag nala kita waray na damu pa nga istorya han iya pakabasa namulagdat an iya mga mata tigda hiya nga nag-isog sugad sugad hin dalugdog sinulong hiya ha balay iginlapid pa hi nanay dayun man ako nga ginawas ginkukurog ngan puno hin hulas pastilan kordapya uunan-hon ko man kinahanglan ko man ikaw bulagan dire man kita pwedi magkatuman kay ako in magparadi man .

Paghimo hin mga bag-o nga dalan Kay basi ngahaw pagda-opon han mga besita Ngan maguin bato.barani han mga torista. bogway nga lawas ngan madig-un nga determinasyon Kay basi namun pagbohatun an pagpaka-opay Han hitsora ni Tobig nga pina-ora. Diyos nga malolo-oyon nangangamoyo kami ha Imo Nga antes kami koha-un Nimo. <u><b>Pangaradi-un Han Kabogto-an Borabod Hamorawon</b></u> By Ben Alar Diyos nga makagarahum Nga naghimo han Borabod Hamorawon Nagpapasalamat kami ha Imo hini nga Imo eguin hatag ha amun Logaring pasaylo-a kami Ginoo an Imo mga anak nga bongalos Kay amun guinpapabay-an ini nga Imo bendisyon Bogtong nga alahas an mang-gad wara sogad Espeho hit kalag hit Borongan kan Birhen Maria guin babantayan Eguin tu-in ha amun han amun mga guinikanan. Pagbalik han da-an nga mga aragui-an. tagan Mo kami Hin sopisyente nga panahon. . Amun eguin sasa-ad ha cada tagsa Ini nga tingoha diri mapapara. Amen. Ha ngaran ni Hesus. Matoman konta.imu nala unta pagpasensyahan ug sugad man maintindihan pamiling nala hin iba kay damu man dida ha kon in mas ma gwapo pa….

salog nga Borongan Asay gintikangan bungto nahingadnan Madakmol nga borong kada kaagahon Asay an tigaman hadton kadaanan An sapa ha Bulhot angay nga tubtoban Upod pa an Greenland. ngan Ben Alar. ¡ahay! Inop nga napara sa mga mata daw aso Diri magaantos.<u><b>Ahay! Mga Pangandoy</b></u> Ahay! (Mga pangandoy) Folksong Sung in Waray Album 2 by Mabuhay Singers ¡Ahay! mga pangandoy. Canpinid ‘lilbungan Tambak. Sabangnon ngatanan Manghod katiopay an bungto ha Sawang Hadton kaonahan an sentro an Sabang May barracks pa ngani an mga sundalo . ¡ahay! ¡Ahay! sa kinabuhi. pirit ako nga mag-aantos An luha sa mata.) Sabang nga baraan. Marilyn Sagaoinit Alar. ¡ay ahay! Imo la ginlimot o ginsalikway Hain na an harok sadton imo mga im-im Ginpasipara o ginlimot o ginkawang. <u><b>An Kanta Han Sabang</b> </u> (Siday nira Andrea Amoyo Sagaoinit. Cancosipi ngan Tabok sugad man Usa an yinaknan. daw burabod.

maadlaw pirmi la maribhong Babaye. kadayaw an gin-aandaman Magab-i. Mayo Ha bog-os nga bungto bisan diin kadto . bata ngan tigurang Kada usa hira may ada surudlan Puno hin tagitis ira kalipayan Malagsim nga sabaw wara kapareho Damo an tagitis Marso. gudti an bub-ongan Panahon han lokad napondo an barko Harani ha Ando marisyo an baryo Adton mga lancha naghahakot hira Lokad ha almasin damo nga kwarta An anak han Sabang hi Amboy “Boaya” Panahon han gyera lider han gerilya Nagmayor han bungto katapos han gyera Adton mga pilyo nahadlok ha iya Kaupay nga hatag grasya nga langitnon Tagitis han Sabang marasa kaunon Darako an hubas ha panagitisan Kahanap. lalaki. Abril.An mga sakayan dinhi an pagpondo Hadto han damo pa an kahoy ha guba Adton mga lancha dinhi gintutuha Pantalan han Sabang ira duruongan Maupay tagoan.

an gab-i nga dulom   ha kalawdan. hi Padang hi Dada hi Babang Diri gud mabaya bisan pa umuran Diri mapupuni bisan pa pag-isgan Paglaom han Sabang kamo kabataan Maupay nga ulo. Iton mga balod. nagbabalatbagat . Daw Nasusunog (As If it were burning) Folksong Daw nasusunog. harani kay mauli ka man. masirom nga dalan Di makakapugong han kaulitawhan May tikang ha Lonang. may nagkaingin Nga madlos huyog hinin hangin. bugway kalawasan Iyo kabobwason asay pag-andaman Harayo. sidsid han langit Pati an dagat gindadala-it Bangin ha unhan. Pepelitan Ira pasasginan an panagitisan An ira tinguha an kadaragan-an Hi Idak. Sawang. iton mga balod Mulayan han dagat Nga dit An gab-i nga dulom.Ha Sabang la ini makikita niyo Mag-osig nga ayam.

Pagtikang han panuro han tun-og Mga bukad ngan dahon paghumog Inin luha. luyo han bukid Bunyog panguli an katamsihan Nahadlok bangin magab-ihan <u><b>Kon Harapit Na An Adlaw Matunod (When The Day Is About To Set) </b></u> Kon Harapit Na An Adlaw Matunod (When the Day Is About to Set) Folksong attributed to Agustin El O Mora and Leonor Almeria Kon harapit na an adlaw matunod Ngan ha imo hirayo ako Naputok an kakulba ha dughan Ngan kamingaw asay gud dako. pagpuni-as han adlaw Pagkalpad han maya.     . dinumdom ko ikaw Ginhingyap ka han inagi nga adlaw Ug an himaya nga hingpit gayud. Nga nakakali-aw han mga dumaragat. Adto na n adlaw.An dagat naranggat. Kon nadangat na an gab-i upod an kamingaw Labi kon nabati han huni han kalaw Pagpurak han sidlangan. nagligidligid Didto huhuron. Waray hunong hin pagtubod. daw burabod.

mayda pa humay Iton dagat damo it isda Ha bungto han mga Waray. Waray-Waray pirme malipay Di makuri igkasarangkay Nag-iinom kon nagkikita Bas kamingaw mawara! Lugar han mga Waray-Waray Kadto-a naton. Sanglit han pagsalidsid han mapawa nga adlaw Higtaas nga bukid luub hin kasilaw Paghuni han gangis upud an kamingaw Duyog an pagtangis gindumdom ko ikaw Waray-Waray Author unknown Sung by the Mabuhay Singers in their Album "Bahal nga Tuba" Waray-Waray. Kondi inabut ako hin kakulba Ug an kamingaw namara-para Kay kon tingali an ak pagla-um Bangin daw la nim kawangon. pasyadaha Diri birilngon an kalipay Labi nga gud kon may fiesta.   . pirme may upay Mayda lubi.Labi kon upod ka han pagtan-aw Han kapusak han mga balud.

.. Waray-Waray! (Waray-Waray kabuhi maupay) Waray-Waray! (Damo iton lubi pati humay) Waray-Waray! (It mga dagat riko hin isda) Ha bungto han mga Waray! Waray-Waray! (Waray-Waray pirme la malipay) Waray-Waray! (Diri makuri igkasarangkay) Waray-Waray! (Nag-iirignom kon nagkikita) Bas kamingaw mawara! <b>Waray Gud</b> ni Vicente S. in wati nga pirdido.yeah. deri ko gehap mangangalimtan an aton mga saad nga duha ikaw gud la an akon gin hihigugma naot unta ikaw sugad gehap anu an akon bubuhaton nga warai kana deri na ako maaram kun mag aanu pa pastilan balik nagad ha akon mag babag. mayda upay Diri kabos hit pakig-angay Sayod kamo basta Waray. .. tukmo nga guti. de Veyra Sikmit han im-im ni Una. hain na an at mga saad nga deri kita magbubulag waray na pag laom pa na mag kita kay ikaw na mayda na iba..blogspot. waray gud maaalsa inin patay nga sawa.com/\</u> HAIN NA oh.. <u>\http://waraykami.Mga tawo nga Waray-Waray Basta magkita.oh.oh. samtang ha tuka ni Urhi. sarado na n istorya.o naman ako hain kana hain kana       gante nga punay.

com/2008/12/hain-na-lyrics-by-nathan-waray-waray. ha espeho naatubang.o naman ako hain kana hain kana oh.... madali nababalanse an duha nga kiray – eksakto la an kurbada han arko.oh. labi na ang pinaka-importante – kun natapos na an iya kiray.oh hain kana hain kana.o naman ako hain kana.oh.oh. mag aampo nala ako yana (mag aampo nala ako yana) ikaw ug ako in mag kita ha lain nga panahon.blogspot. Magtitikang an rituales han pagpahusay nga kada aga gin bubuhat ni Nanay. Guti-ay pa ako gin susundan ko na ini nga kirita-on. oh. ngan nasabot ako masirak an adlaw ha am panimalay. Nangi-ngita ako dayon hin masisirongan kay sigurado mabunok. Na-gwapa dayon hiya. anu an akon bubuhaton nga waray kana deri na ako maaram kun mag aanu pa pastilan balik nagad ha akon mag babag.htm l\</u> An Kiray Ni Nanay Kahuman niya karigo ngan magliwan nadiretso ha tocador. kadakmul ngan kahilaba. <u>\http://vienmar..o naman ako hain kana anu an akon bubuhaton nga waray kana deri na ako maaram kun mag aanu pa pastilan balik nagad ha akon mag babag. Kun maupay an buot han pagmata.oh hain kana. ..oh. tingali matam-is an inop o hi Tatay waray magpinasaway..kun ikaw waray na pag higugma ha akon mag aanu man ako (mag aanu-anu man lagi ako) hain ikaw mag malipayon mag huhulat nala ako ha imo anu an akon bubuhaton nga waray kana deri na ako maaram kun mag aanu pa pastilan balik nagad ha kon mag babag.oh. Pero nag-iikmat ako kun an kiray baga hin mga pako han uwak nga naglilinupad ha kalangitan.nag lalaom pa gihap ako.. bangin pa bumagyok ha amon..oh.

nawara hi Idoy pakabati niya han nagkikinayabag na konsyerto han mga pakla paghuraw han uran. gin upay hin paglatag an magrasa nga pagkaon para han ak pamahaw. han kasina ko nga an inop waray kahuman. nga imo ginsinampit. Nag-iininop.. ------------------------------------ . ----------------------------------------------<b>Salin Nangaturog ako paghinulat ha imo kagab-i. Duro an ak kagutom pero dayon la binalik an akon gin ininop – hi Nanay nga nagsisinagdon “Uday.. Guin bibiling ko hi Idoy nga nagpipinalutaw hin papel nga baruto. Namalanga .. nabalik kun kinukubit hin guti-ay nga kamot nga napabulig paghimo hin papel nga baroto ngan napaopod pagpalutaw hini ha lasaw Nabalik an kasanhi hi Mano – Idoy na liwat waray kaguolan bisan mahulos hin pagminulay. gin baton ko hiya – “Ayaw ka baraka.Tinmubo ako sayod an usa nga butang – An barometro han panahon ha balay Amo an kiray ni Nanay. pagsalin bisan la guti-ay.. Didto ha lamesa gin paso mo. Nanay!” Gin limpyohan ko an lamesa ha plastic bag gin butang an imo dara Ika-lilipay ini han mga ayam ni uga-ngan. Pagmata ko kanina nakalakat ka na. diri la salin nga guti-ay – Kay bug-os pa an ak pagkatawo.waray na umuli Pero usahay nanunumdum. maglipayon an kabataan nga baga hin mga pakla pagkahuman h an halaba nga huraw. Ngan tikang yana. gin talikdan ta ikaw ngan bimalik pagkaturog.. usa la it ak hangyo – ayaw ako dad-i hin bisan ano... May lakip pa gud nga plastic nga bukad An im halipot nga surat nangangaro hin pasaylo. Waray na hiya – guin kuha han ma-intremis nga panahon nga di pa takda para magmulay didto ha mas dako nga murulayan han kinabuhi.. kay gabay na la waray kung salin la ito.” Ha ak hunahuna. Pagsirom. </b> -----------------Paghuraw han Uran Sige la’t pag-inuran..

but we can consider kay asawa man hin mayo.pakayawa gad la hahay ..... avcurs may mareact. anak hit tagiya han divisoria mart oo nakit-an ko na e2 hiya ha divisoria mart did2 han mga utinsel natukdaw.i really appreciate all the comme nts.... hahaha .. a nd necia =)) balik dayon tomorrow!! </b> ambot ngani kon maaram hira nga aanhi hira basta it importante damo it nadayaw h a ira! aaayyyyyy.amo it siring didi.hehehe diri ito maupay pabaysahe nla hya! heheheh. mandad aut. my FAVORiTiSM ine dai!!!! dire maupay ine!!! I’ve got like 50 people nominated her so kon baga audience impact dara hiya..extra man ini ha usa ka show ha GMA.ok la ito.haha classmate ko han high school. pro waray pa ako bati na nag siring hiya na taga tacloban hiya.. hain naman ini yana ad2 hit iya bado ada.. may buot nman e2 hi ya.o waray na lechon...this is free country ryt?.... tga san jose ka dri manila taga takloban ini?.taga tolosa. my intentions are good to have unity. kanawong n maja salvador. yaik artistahun naman ini hahahah cool!!!! iba gad manel Mana.. =s bon voyage auntyflor. pabay-i la eto..soo loud taga tugbong...<u>\http://mimosarose. just my opinion ahanumdum ako na nag himangraw hiya hin waray-waray dialect ha tv sunday night a d2. hin ano? aaayyyyy!!!!! SHOESYAL!!!! TALAGA NAMAN! HAHAHAHAHAHA!!! WARAY NA MALAB AN! KAKALOWKA! sangkay gud kamo anu? support system!lol iba na level hi mana manel....sory la sayup.sal amat tim comment.hi madam meldy aunty han akon classmate han highschool..com/journal\</u> <b>dire iton akon tiil..thank you! taga-alang alang! mayda niya mga jeep na lovely day! Hehehe diri ak ha iya.. Iba ibahan kna tlaga d ko n mareach.... oo little laughing mate gud can kay grabe sig e lat pagtinawa! hahaha! pero waray pa hiya laughing mate! hahaha paghimo na! lo l! Kun san. Ha ha.. nanunumdom ka pa ha Sta..may mangangalas. mana gin botosan ko na ikaw..hehehe nika-ragua? butangi gad niyo apelyido. no o ffense. kan emil yak baga liwat hin kanan lalaki tak tiil masumo kaman. =\ malaksi lagi.. Mesa? stewardESS ada it tawag ha iya kay FEMAL E man.. and tne WINNER is Ms<pd>. amo gud anu..amo it pamiling.. ... hoi nikki uli na iu! . amo gud la....kananga Leyte heehe diri man ada ito hiya proud han iya pagka-waray. ini it tinuod nga waraynon.auntydulce.multiply. cebu man daw kuno hiya. hahahaha! waray pa kamo magkita ni lucas! 8 months na hiya. tak patod hyest level na tlga . kakaloka!!! 1 million vote from me. nag.</pd> MARINEL POLIRAN!!! Tindog marinel!!! Tindog!!!! hahahahaha. Hala! kahusay na nimo hin duro mana! Im proud of you! huna ko hi michael v.respetuhay nala bah .. ah man sya. pssst...babalyuan ko nala.

rayhak waraynon. humble waray ako masisiring mga rockers hadto!!!hahaha rizza. Nagtitirok. maupay hin duru an akon adlaw.pero it tacloban dri gnbu2ligan.haha and the WINNER is Ms<pd>..... turno ko na para magretiro. (hahahaha i dont think you want to include this pero FYI? haha!) beer. iba gud it mga tga housing anu davz.rica camacho right there.</pd> Bjanca Batan!!! hehehehe.. Naglilipay.. appear kita dida! imo ini fes?. huna ko ha abroad. maris yu la pagtinawa.. marlboro.. Labyu too jobex! See you soon..proud to be one.ika w ghap ngada.... USWAG.. sayang nga sarado na an am skul hehehe.. pancit canton.... haha. hehehhe. ay kabaraka papadad.. Nino hala..panlugod!hahaha excuse me! tapos na! ako pa!! hahahahha! masipag ini amo tak day off 5 times a w eek! ikaw kay namamalanga kala dida! Karahibut.. dus. grabee kun manlibre hin dinner! Hehehe grabe kun manlibre.hehe) (natapod kei herani lat balay. panlimpyo ngadto! asya lat im! .on.....pag inawa ko man!.hahahah day off ako yan ti!..hehe boutan.......hehe) hehe harani la lwat am blay nganh dako lagi pagkit. Nagbubugi-ot! Mis a anay ugsa ha Lamisa! Malipayon Nga Patron PALO! hay salamat sumirak gihap. balet bianx paumbini g nala kan manel.. usa nga masamok pero marisyu nga gab-i bisan may makairinit nga panhitabo.. haha haha.. oo like gud kay maaram ako naawa ka.. panguli kita mga t ol.maupay na man ngean ano? Lol dako man ngean hia kitaon anuh? Hahah super mingaw kasi hiya and na fefeel ko it solemnity dd man kmi tg simba every sunday(sumtyms saturday.panlimpyo ngadto! asya la it im! </b> ma like ghap ako..an nala liwt utro hin cheese. beer. pr ay na ma promote ak next month para madugangan ahahahaha!! leyte high inin n bata! ka batch 99" go!! tindog kita hit aton! contemporary ko ini ha DWU....?! asya na panguli kta...hehe librihe ghap kami. ube hopia ngada. Nagrarayhak. ayaw cge hin facebook.ada butnga .bisan ha dome la........ nagkaurupod kami han akon pamilya.... mabuligon. <b>beer beer!.. Nagtatarangka. mag aano mn kita kay hi manel tatagan ak hin notebook.) mga rockers hadto!!!hahaha hi didat pa.. kun baga Uswag Bjanca.. at least m yna na decmbr macmba na2mn m ha sto.. ngan maupay an sirak han adlaw yana..... ak student!! talented gud ine hiya ngan baltok! ha ha ha.... the rese hin wan milyon para la may award ka! Hahha <b><u> Marco Rafael Devora</u>: hoy ka nga kabulig ka ano nga sige tim facebook ha!?! pagtrabaho! hahahh! </b> hahahahhahahaha! kaloko nala hini nga bangaw!. amo ini it tuod nga filipina beauty. hahaah labyu marbex! hahaha. nakit-an ko an akon umangkon ngan an akon uyab..! :Q hin-o ito hya?Miss Pintados? mamingaw man!! mamingaw na balit..og ba.awww akon ini friend... hahahah. nga yawa ini. nauwat man ak. pira ngani adto nim gin bayaran jo para magkaada ka hin loyalty award?lol libre la adto kay loyal man gud ako dire paru ha im nga ginbaydan mo pan st.

agidaw kasamok ha balay makaarawod! kahuna ko man nga tanan nga nakadto ha balay ginpanhuhubya.Balud by Cielo Mga balud Nagpapasibo ha ka dagatan Kakuri gud madakpan Inin balud Ha baras napulilid Kon diri hira nag-iiso g Hay Intoy. Pag-ikmat. tinipigan Kay an lanit san gugma Kon ilubon. it maigo ayaw kahangit. Aber butangi basi higustohan I hin hubas-hubas basi tikangan Kay nanunubod na’t ak nasaragan Di nga tumay-ong di na tagayan. Matin-aw daw tubig. ayaw palipat Upaya iton imo pagpalakat . marisyu ngay-an. ano kaman hito? alang usa gihap nga buwaon. Di ko igpapatambal Bisan mangutngot Inin dinultan Karuyag ko magbilin Dagko n ga ulat Basi tigaman An makalit nga palad Say naghatag sin kasamdan Punyal san k apalaran Pagtitipigan. diri gud nahapit. tabi. ngan tak mayayakan la makarima-dima ini nga salida. hinumduman.. aw asya ngayan it hi habagat. Kamakuri mo pagdad-on Baga-baga ka gud la Hinin balud Kon nasisina nalakat ka Mag-uusaan ako. Padis marasa nga sumsuman Ngan hin pikpikot nga tulpokan Labis na gud nga kon sabawan Hitso gud an karukayakan. bangin diri gud ini maging usa ha akon mga paborito nga salida kay diri ak mailob na pagkita utro. kun it Diyos para ha aton. Tagay na bangkero. -sabi ni kate. Padis han pakdol nga linaga Bis mag-irignom nga mag-aga T iyan mailob hin pikada Bisan unanhon nga hugada. nagkita pala ako hin American History X. ¿Kay ano nga ginbaya-an mo ako? Waray na balud inin lawod ko ¿Hain na an mga haplas mo? Nailiw na an baras ngan bato Bisan la Da nay di nagkaka-asya Sugad han langit ug tuna Kon an gugma Nga marig-on o masari g Di mapapara hin balud. baga igo la’n kapait Nalangoy ha but -ol hin diri pinirit. kun it im amay buwaon. diri ngay-an. ginmimingaw lugod ako ha iyo. Tagay na. hahaah gusto ko ig-uli tim misay nga itom ha balay! Bahal Nga Tuba by Mabuhay Singers Bahal nga tuba. hinumduman. ------------------------------------------------. ayaw gud pauwat.Basuni Ko Sa Dughan by Pablo Rebadulla Basuni ko sa dughan Arantuson. ------------------------------------------------. ------------------------------------------------. Pakiusa by KITA CHOIR of Calbayog City INTRO I May panawagan       .. pero grabe gud ini kamakalilisang.Bungyod. kalipayan An makalit ng a palad Say naghatag sin kasamdan Punyal san kapalaran Pagtitipigan. yana nasabot na ak. Bantay bangin ka malipat Aanhi la dinhi an dagko nga uwat. Paglisto bangkero. bahal nga manamit Nga kon la g-okon. tim sangkay buw aon tikang pan katikang. damot maghusay dinhi ha graphika manila labhi na nga mga web designers pa hera! gusto ko hin irimnun! kinahanglan ko maminsar yana hin duru. ¿Kay ano nga ginbaya-an mo ako? Waray na balud inin lawo d ko ¿Hain na an mga haplas mo? Nailiw na an baras ngan bato Balik na kamahidlaw na ha imo Waray na balud hinin lawod ko ¿Hain na an mga haplas mo? Nailiw na an ba ras ngan bato Nailiw na an kasingkasing ko. hi not makapirdi ha at? it kahimo hin Ceasar s Salad hit akon iroy it pinakamarasa! Dagat! Ginmimingaw na ako ha im! Pagkita kita pagkatapos hin duha kabulan! maiha pa! ngisi bisan tim kasing-kasing naul-ol. hinot makapugong ha at? kun it Diyos aadi ha aton. tim mga kabugtuan masukot nga mga buwaon. bato bato ha langit.mag-iirignom nalan beer magtatrabaho pa! pagkita ko tam laptop kinahanglan na paaydun.

bungyod n a.bungyod na.u pod ngan pakiusa An bukag san kinabuhi nag aaghat na Inin daku nga sasaro kanan Diyos mga upa Waray ruha-duha buhat ngan duyog na Magrayhak na kita si igo nga kusog Pukawon an kaisog buhion an panlimbasog Iini an panigamnan mga larang mahi mugso Pagsasaro san misteryo panaringsing san pagtoo III Pulong san Diyos an kat atapuran Susgaranan san panutdoan Husbaron aton paglantaw. kon akon naabot Barahibo kuno Asya n tinikangan. bis pa gad kudkuron B uring la gihapon -------------------------------------------------.upod ngan pakiusa An bukag san kinabuhi nag aaghat na Inin d aku nga sasaro kanan Diyos mga upa Waray ruha-duha buhat ngan duyog na Coda: War ay ruha-duha. Adto na n adlaw. Di ak nahuhulop ha tiempo amihan Damo an sundalo nga pagpipilian Pipili-on ko an binansilan Kay maupay inday pagtarutanggiran. bis ka pa gad Iday Magpulbo. may pag tawa Og may pangaraba Kay               .Bungyod.Buring La Gihapon (Diri Na Gud Ako) by Mabuhay Singers Diri na gud ako. may na bata. aton na tikangan Ngadto sa dalan san katalwasan Chorus II Kadi na. ¡ahay! Nagsiring ka nga laumi Adton gugma nga diri mabalhin Kay an k alipay nga hingyap han dughan Nga ginlalauman han akon kalag.kamutangan san katilin gban Hirayo man an larakton. mag-ariyos ka pa Maglipstick hin pula Magpahamot ka pa. An aso waray kitaa. iton mga balod Mulayan han dagat Nga dit ha kalawdan. buha t ngan duyog na -------------------------------------------------.Ginhilom Ko by Mabuhay Singers Ginhilum ko an pagbat i Han basuni nga ak gin-inantos ¡ahay!. katumanan buruhaton Repeat Chorus then Bridge Bri dge: Pitad tipaunhan. ¿Hain daw la an himaya Nga testigos han lang it ug tuna?. aton na tikangan Ngadto sa dalan san katalwasan Chorus II Kadi na. may nagkaingin Nga madlos huyog hinin hangin. Gugma nga halad ha im! Udhanon k a pagkita Kon ako in mamatay ahay Hinigugma ko ¿an kalipay ko hain na? ------------------------------------------------. magsudlay Magpabansil ka pa. sidsid han langit Pati an dagat gindadal a-it Bangin ha unhan. buhat ngan duyog na ------------------------------------------------.pagkiwa kay damo an buruhaton Iginma ntala nga misyon aton turumanon Chorus I: Kadi na. an gab-i nga dulom An dagat naranggat.Daw Nasusu nog by Mabuhay Singers Daw nasusunog. Inday nakain ka Han kasunog han monyika Pito ka tuig an paglaga. nagligidligid Didto huhuron. Iton mga ba lod. Nga nakakali-aw han mga d umaragat.Di Ak Nahuhulop by Mabuhay Singers Di ak nahuhulop ha tie mpo amihan Halu-ag an Samar nga pagpipilian Kada Sabado damo an bunyagan Ini nga lawas ko di aangan-angan. Nagdarudalagan ha tuna.upod ngan pakiusa An bukag san kinabuhi nag aaghat na Inin daku nga sasaro kan an Diyos mga upa Waray ruha-duha buhat ngan duyog na Coda: Waray ruha-duha.Gugma Han Mag-sangkay by Unknown Gug ma han Mag-Sangkay Ka maka ruruyag manla Pag kita kitaon Gugma han mag-sangkay Nga waray hin limbong An ira paniplat May pahiyom-hiyom Nga nakapapapas Han bid o han dumdom Sanglit sangkay ayaw paniplat Kon may kabidu-an ka manla Kay kami an sangkay mo Nga magaya-gaya May pag hiyom. Pa kiusa (Calbayog Diocesan Synod Theme Song) by KITA CHOIR of Calbayog City INTR O I May panawagan an buhi nga simbahan Gintatawag kita mga binunyagan Iini an p anahon pagbaton san kinahanglanon Takna sin uusa nga pamalandong II Nagpupukaw a n Espiritu Santo Dida san aton hilarum nga katurogon Pagmata . Inda y (Intoy) kon waray ka la pagyagayaga Kinasal na kita yana. kon ako nalakat Iba an na hapyod Kon ako naabot. Inday.an buhi nga simbahan Gintatawag kita mga binunyagan Iini an panahon pagbaton sa n kinahanglanon Takna sin uusa nga pamalandong II Nagpupukaw an Espiritu Santo D ida san aton hilarum nga katurogon Pagmata .upod ngan pakiusa A n bukag san kinabuhi nag aaghat na Inin daku nga sasaro kanan Diyos mga upa Wara y ruha-duha buhat ngan duyog na Magrayhak na kita si igo nga kusog Pukawon an k aisog buhion an panlimbasog Iini an panigamnan mga larang mahimugso Pagsasaro sa n misteryo panaringsing san pagtoo III Pulong san Diyos an katatapuran Susgarana n san panutdoan Husbaron aton paglantaw. luyo han bukid Bunyog p anguli an katamsihan Nahadlok bangin magab-ihan ------------------------------------------------. asya n t inikangan Pagra-ot han buot Bis ka pa gad Iday. ¡Ay gugma ko! ¿hain k a? Hingyap han akon kalag Dumduma gad pastilan. katumanan buruhaton Repeat Chorus then Bridge Bridge: Pitad tipaunh an. diri na gud ako Maghihigot hin manok Kon ako nalakat. nagbabalatbagat An g ab-i nga dulom. May-ada na naton bat a.pagkiwa kay damo a n buruhaton Iginmantala nga misyon aton turumanon Chorus I: Kadi na.bungyod na. magsapatos ka pa Magkapuro seda Daw sugad in buring.bungyod na.kamutangan san katilingban Hirayo man an larakton. ------------------------------------------------.

Ini magpapabilin.kun kahamlag ka. -------------------------------------------------. ha balati-an ngan pamaland on ko. pagpuni-as han adlaw Pagkalpad han maya. -------------------------------------------------. Nga ma lipayon ka kanunay. ginsasa-ad ko nga di maruruba. Kondi inabut ako hin kakulba Ug a n kamingaw namara-para Kay kon tingali an ak pagla-um Bangin daw la nim kawangon . Waray gud yayaknon.kami an sangkay May tangkod nga higugma ------------------------------------------------. Labi kon up od ka han pagtan-aw Han kapusak han mga balud. Pagtikang han panuro han tun-og Mga bukad ngan dahon paghumog Inin luha. mintras di ka pa n a bibilngan. ha kulaw Kay an mga tamsi Waray pinulongan. an mga kasakit nga akon gin agi-an. Bisan masakit an ginbuhat mo Maglala-um pa gihapon ako Maghuhul at han pagbalik mo Kay ikaw la an higugmaon ko. kun kasapit ka. nga ikaw unta bumalik na. An pan yo.Kon Harapit Na An Adlaw Matunod by Agustin El O Mora & Le onor Almeria Kon harapit na an adlaw matunod Ngan ha imo hirayo ako Naputok an kakulba ha dughan Ngan kamingaw asay gud dako.Kapait Nga Pagkahimtang by Mabuhay Singers Kapait nga pagkahimta ng inin akon dinangatan An kabos nga kasingkasing imo la ginpasipad-an Waray nim o ikahirak inin akon pagkakablas Aantuson ko kay palad man Han gugma nga inongay an. Waray hunong hin pagtubod . II An tigla la nga imo pag lakat. lawas ko mag-aantos kay amo man an akon swerte. Yana waray kana. ------------------------------------------------.Imo Hinumduman by by: David Lelis I Tubtob san-o it ak pa g luha. Kon nadangat na an gab-i upod an kamingaw Labi kon nabati han huni han kalaw Pagpurak han sidlangan. -------------------------------------------------. Hi Mano palabio mahal mag baligya Adobo sitsaron upod an mantika Ginpadisan hin luyat nga tarong Hi mano P alabio mahal la gihapon. ha kasing-kasing han akon sangkay. ampo ko sa dios ha imo madangat. hinumdumi Nga magtatangis ako t ungod ha imo Mapahirayo nala ako Manggad pa hini’n dughan mawara ini’n kasakitan.Ha Imo Tangbuanan by Mabuhay Singers Ha imo tangbuanan may nagpap anaghoy Mamingaw nga takna. dinumdom ko ika w Ginhingyap ka han inagi nga adlaw Ug an himaya nga hingpit gayud. IV Nanhuhupon it ak mga mata. daw burabod. An ine nga pikoy nga pikoy pagl upad murayaw Natuntong han sanga dagos paparayaw Binuklad an pako. an panyo nga may sigarilyo. pangaraba ko unta pamati-i na Pangamu yo ko ha imo. upod an harupoy Tamda an kasakit ine nga ha imo nagaandoy Pobres ko nga lawas nga ha imo nag-aandoy Birilngon ka nga ladawan nga t ikang ha langit Ginsisingba ta ikaw ha adlaw ug ha gab-i Daw bitoon nga maanyag lamrag han kangitngit -. Ginpiksi ni Inday kay may sentimiento An nasisin ahan. ------------------------------------------------. an gugma nga aton gisaru-an. kuros kun pananglitan ako imo hinumduman. kan inday higdaan. --------------     . an pako daw h ilaw nga dahon An iya pagrayhak nga ak ginkinantahan.Haroy. Sanglit han pagsalidsid han mapawa nga adlaw Higtaas nga bukid luub hin kasil aw Paghuni han gangis upud an kamingaw Duyog an pagtangis gindumdom ko ikaw ------------------------------------------------.Ikaw La An Higugma-on Ko by Art Ramasasa Kay ano nga binaya ka? Kay ano nga naglimbong ka? An dughan ko i mo gin samaran ¿Kay-ano nga nag bag-o ka? ¿Hain na an mga saad mo Nga ako la an higu gmaon mo? ¿Kay-ano nga iba na An tag-iya han kasingkasing mo? Malingu ka ngay-an nga sangkay An gugma ko imo la ginsikway Waray ako maghunahuna Nga an akon gugma uuyagan mo la.Kon Mahirayo Ako Ha Imo by Mabu hay Singers Kon mahirayo ako ha imo Hinumdumi. Waray paaliday Kondi may higugma Nga inuonongan Kon nagsisigtangdo Nagsisipagtum an Kay sugad hit puthaw Ngan batobarani Karuyag maghangkop Ngan magkahirani Ba si makaglara Hin usa nga sanag Nga pakakamatyan Hadton ira saad.an nabibidu-an Tungod la han gugma nga waray katuman. K on bati-on ko na an mga kamingaw Kantahon ko an mga awit An hingyap han ak’ kalag basi matambalan Kasingkasing nga im sinamad Ug didto ko hihimo-a an paghingalimo t. ------------------------------------------------. Limukon ug punay Nga n aghihilumlom Hin gugma nga tunay Waray aringaring Bis nag-aandulaw Kay nagkakasa bot Ha siplat.Li mukon Ug Punay by Iluminado Lucente May duha nga tamsi. ¿Hain na daw la an akon kalipay? Putli nga gugma imo la ginkawang Dumduma an aton ginsaaran Akon babalunon hasta ha lubnganan. an nabi. lab is na gud kun upod kita. III Aantoson ko ini nga tanan.Lawiswis Kawayan by Mabu hay Singers Ako magtatanom lawiswis kawayan Akon la kan pikoy palataylatayan S abahis nga pikoy ka-waray batasan Sinmulod ha kwarto. tubtob diin it akon pamilin. An ine nga hugpo lawiswis kawayan Diin an higugma nga may rayandayan Magtutugtog dayon mga ginlatayan Maglipay ngatanan mga kasaangkayan.

Nakapira ka na.Man Tomas by Art Ramasasa I ni hi Man Tomas bisan na kon lagas pero naato pa Karuyag pa niya nga magkamay-ad a hiton nga asawa Akon ginsagdonan nga "Man Tomas ayaw ka maluya ka na" Nag-isog la hiya ngan sinmiring "¡Intoy nakakatamay ka!" Han usa ka adlaw ini hi Man Toma s may ginbisita Babaye nga byuda. Agidaw -gidaw.Lubi-Lubi by Mabuhay Singers Lubi-lubi. diri nag-aalang Bis kono sip-onon iya gud man ini kinukunswelohan Ini hi Man Tomas bisan na kon lagas pero naato pa Karuy ag pa niya nga magkamay-ada hiton nga asawa Salit pagbantay gud kamo adton mga k adaragan-an Likay na la kamo ini hi Man Tomas di angay ungayan (KORO) ------------------------------------------------.-----------------------------------. Ayaw gad pagsak-i. inataman Magt             . maupay kumanta Nakapira ka na. ay Kay nasalipdan Han lubi nga kalanyogan. Lubi-lubi. iya kinakaptan. Di ka nagbabasol ------------------------------------------------. Ngan halad namon an kinabuhe. lubi lingkuranay Ayaw gad pagsak-i. Puyot han kabantugan. kay hibubo-ay.May Tamsi Pula an Dughan by N\/A May tamsi pula an dughan Gutiay ko la hidakpan Lugaring. Mutya ha Sidlanganan . angay ka na gad pumahuway Kairo mo la. Nobyembre. nakapira ka na Nakapira ka paso Di ka nagmamaan. ------------------------------------------------. Hunyo. pero batan-on pa Iya hinal aran han iya tim-os nga paghigugma Nag-isog la hi Iday ngan sinmiring: "¡Oy Man To mas lagas ka na!" KORO: Man Tomas ayaw na gad pagpinasaway Hunahunaa an idad mo . Man Badul. Maaram magdar a ha kaupayan Ngan maaram mag-antos hin kawarayan Bisan unanhon naghahatag hin k alipay Swerte mo kon an napili mo Waray. magmaupay an kabutangan Diri mabalhin an iya paghigugma. Tuna han lipay. oktubre. mayo. Kun pasipad-an an imo dungog. Pagkamahamot han marol ha Tolosa Bantog ka Iday. abril. Tuna han higugma. di ka nagbabasol. maupay sumayaw. Say ka puy anan.Pagkamahamot Han Marol by Mabuhay Singers Pagkamahamot han marol sugad han sona ta Pagkamahamot han marol. Kan Tatay nga didto la. -------------------------------------------------Minahal Nga Tuna by Iluminado Lucente Minahal nga tuna. Di ka nagmamaan. Ha imo langet.Waray Sugad by Cielo Waray sugad han aton paghiguma Karig-on di ri la basta maruruba Tungod kay aton man ini ginsaro-an Ginmangno. ma rso. kon magdamo ka pa hin asawa Kay bisan a n imo paglakat haros ka na ngani matumba GINYAKAN: ¡Ayaw na pagpinasaway Man Toma s. maupay ikontest Hiton mga bagang dida ha sanggutan Ngan a n premyo iya gud pagpupulsan Ngan bis pa igkapustahan hin saut kon dumalagan.Sangkay by SmoothFriction S angkay kay ano ka Sumulod ha motel Waray ka sasabot It im pitaka waray sulod Sa ngkay kay ano ka Sumulod ha motel Waray ka sasabot It im pitaka waray sulod ------------------------------------------------. agidaw Nagsayaw-sayaw an bukaw Ngsirit-sirit an gitgit Nagsayaw-sayaw ha langit. nakapi ra ka na Nakapira ka paso. -------------------------------------------------. Lawas ko. Lubi-lubi Kon maruruyag ka kumaon hin silot Didto la nga didto la Kan Nanay nga didto la.Man Badul by M abuhay Singers Kon an mga sapa an alak say ibabaha O kon an dagat man say itaob iton tuba Ine hi Man Badul malurop ngan mahuhura An dagat an sapa huhubson ng atanan pati iton bura. Niyan kay iine kami Kay sangkay mo man kami Bulah an kami tangbo-i Tangbo-i kay sangkay mo. San adlaw alpanan Han iya kapaso. pakigsabot. ngan mestiza. lamrag ngan gugma. Di lulupigan Magpasipara ha im . sexy. maluya ka na! ¡Ako pa ha imo magdidinalos ka na la! (KORO) Ini hi Man Tomas w aray pinipil kon nangungursunada Bisan la hin-o nga babaye basta may-ada gud la itsura Iya dinadaop. Hayag ngan buhe kasidayan Han katalwas nga minahal. matam-es ungod. desyembre .Maupay An Taga-Bisaya (Kon Namimilin g Ka) by Mabuhay Singers Kon namimiling ka hin kapadis Maupay an taga-Bisaya M agmakuri. Kon di la hi abaniko Patay na ine’n lawas ko. An matahom nga im bandera Nakapawa nga gayod Ha pagawayan panlimbasog Bas matadong say magdaog. ay. Di ka nagmamaan. agosto. hulyo. Setyembre.Sangkay Ko Nga Mamingawon by Ma buhay Singers Sangkay ko nga mamingawon Niyan iine kami Niyan nga gab-i nga ma mingaw Maghahalad kami ha imo. kabukiran Ngan ha dagat sugad man. pebrero. Agidaw-gidaw an bukaw Naglupad-lupad ha ig baw Agidaw-gidaw an gitgit Naglupad-lupad ha langit Agidaw-gidaw an bukaw Naglu pad-lupad ha igbaw Agidaw-gidaw an gitgit Linmupad ha langit Enero. ------------------------------------------------. ------------------------------------------------. ay Nadidisma yo Han balhas nga dimasyado. maupay ikontest Hiton mga bagang dida ha sang gutan Ngan an premyo iya gud pagpupulsan Ngan bis pa magkapustahan hin saut kon dumalagan. ------------------------------------------------. ay. Man Badul. waray sama.

friendster.. ha akon mga magturutdo ha Unibersidad han Pilipinas ha Kabisayaan.... Waray-Waray pirme malipay Di makuri igkasarangkay Nag-iinom kon nagkikita Bas kamingaw mawara! Lugar han mga Waray-Waray Kadto-a naton. Pera na nga kanta a m na tukar.... wara ka la gihap. Una ta ikaw nakit-an malip ayon na ak Maule nala ak kay diri ka namamati.oi. hain ka na? adi na kami. Sinurat hin diri bantog ug diri propesyonal nga manunurat.) Oh inday hain ka na? Pamati a na a kanta nga ginugmang binayaran [chor us] Oh inday. wara ka la gihap Napaas na ak.. mayda pa humay Iton dagat damo it isda Ha bungto han mga Waray. Diri ura-ura nga pasisirakan. ighahatag ko saim Ak bug os nga paghimuta . Mabalik ta ak dara ko na ak barkada Pamati na sa am combo combo. wara ka gihap. natilawan o ginpipinsar han tagsurat.. <u>\http://leonnel.. para in sai m inday. chow ka.             . huhudmon mo la anay Dayon mo pagpatapod nga imo ini hihirutan Ginhatag ko liwat ini ha imo Bug-os. Waray ka na liwat. Diri papauranan. hain na man an katungod han akon dughan? Kay tawo man la ako Usahay natutukso. mayda upay Diri kabos hit pakig-angay Sayod kamo basta Waray. Sa akon kanta nga sa imo la ginha tag. ------------------------------------------------. (combo combo.. kay-ano nga sala man nga ikaw maangkon Ko n tikos an kasingkasing kon an gugma magsiring? ¿Hain na.. Inule na c junju n. ug mapara sugad hiton bura Akon na la siguro hi hinumdoman Mga takna nga aton ginsaro-an Mga harok mo ha im-im ko An ti-agi papa ra-on ¿Kay-ano. Mga tawo nga Waray-Waray Basta magk ita.Waray-Waray by lyricist & composer unknown. kay-ano nga sala man nga ikaw maangkon Kon tikos an kasingkasing kon an gugma magsiring? ¿Hain na. kinita.com/\</u> <u> <b>Ako Pero Diri Ako. </b></u> <b>An “Ako Pero Diri Ako” usa nga pagpaangbit ngan pagpaabot han inabat. hahaha hahahaaa Wara ka la gihapon pero na an naglabay. kay-ano nga sala ma n nga ikaw maangkon Kon tikos an kasingkasing kon an gugma magsiring? ¿Hain na.blog. ha in na man an katungod han akon dughan? Kay tawo man la ako Usahay natutukso War ay sugad inin akon kamutangan ¿Kay-ano nga an napili ikaw pa man? Gabay lugod nga di ka na magpakita Magpalagiw. hayhay. Pero yana…. salamat sa pamati gugma gi-atay.Waything Can Vain by Last Day Events Ine nga gab i.. adi na daw kami Ag i daw... Puno hin pagtapod nga imo ini hihipusan Diri pag-gagasgasan. Dako an akon pagpasalamat han bulig ha pagsurat ngan pag-intindi hin sida y o balak. Pamati sini nga kanta Sa ak kasingkasing. pasyadaha Diri biriln gon an kalipay Labi nga gud kon may fiesta... Ko lehiyo ha Tacloban. una na ako nga nangangaro hin hilawig nga pag-intindi ha mga mambarasa kun mayda ma n sayop o kun diri maupay nga stratehiya hin pagsurat labi na gud ha pulong nga Waray.. pirme may u pay Mayda lubi. Pinaagi han kabaysay han magkadurud ilain nga puplunganon.am-is nga luha Lugaring kay huram ta la an panahon Nuruniyan mawawara ka ha ako n Hi ako mag-uusa-an Maghuhulat kon ikaw mabalik pa ¿Kay-ano.. ¡Waray-Waray! (Waray-Waray kabuhi maupay) ¡Waray-Waray! (Damo iton lubi pati humay) ¡Waray-Waray! (It mga dagat riko hin isda) Ha bungto han mga Waray! ¡Waray-Waray! (Waray-Waray pirme la malipay) ¡Waray-Waray! (Diri makuri igkasarangkay) ¡Waray-Waray! (Nag-iirig nom kon nagkikita) Bas kamingaw mawara! ------------------------------------------------.. “Sakto la nga ikakalipay” yakan mo.. Sung b y the Mabuhay Singers in their album "Bahal Nga Tuba" Waray-Waray. Maule na nala ak.. Usa nga panawagan</i> Nasiring ka han hadi. nab atian. . hain na man an katungod han akon dughan? Kay taw o man la ako Usahay natutukso ¿Kay-ano.. </b> <u><b><i>Ibalik na</i></b></u> <i>Para han tawo nga humuran han akon kasingkasing. Nanu gud talaga. an mga masunod nga literatura iginpapaangbit dinhi ha sin urat nga pamaagi....

Unta diri niya ikasubo an pagsurat ko han iya siday dinhi.. Hi Oyzon. Pilit na pupulutin ang pinira-pirasong mong bahagi ng buhay ko. nagpakatanga sa loob ng limang buwan. Pilit na huhukayin ang sarili sa pagkakabaon. An tuna. Saka uling babangon mula sa pagkakahimlay <u><b><i>Saad</i></b></u> <i>Akon ginhuhuram ini nga siday nga sinurat ni Voltaire Q. saksi han akon pagkagusto ha imo. Han akon pagkaurit ha imo. usa nga bantog nga manunurat hin siday ha waray ngan sangkay nako n. </i> Ha akon paglaspay para han dolyar nga’t ha Dubainagsaad kita nga duha nga diri ta papalakton an gugma dinhi hinin portahan hinin aton mga dughan. ngan ha tuna mabalik. an kalayo maglamrag han imo tuna nga paglalakatan” . ngan kun sayop man an paghigugma ha imo. iya ikalipa y. Kalayo Ini nga tutulo nga elemento nakabulig nga yana masering ko ini: “ginpapasaylo ko na ikaw. Takot na makita ang liwanag at katotohanan. ito tungod kay tawo la ako. Kay nasiring ka man nga: “ha kada pagkikita naton hit bulan huna-hunaa nga aada pagtatapo an aton mga mata.” An kalayo saksi han akon kaisog. Pilit na ikinukubli ang mga sugat nitong puso. lugod.” Sanglit siring ko: “kun nagsayop man ako. masusunog ha kalayo. <u><b><i>Saksi</i></b></u> An bulan saksi han akon pagkamingaw ha imo. harani kita. At lilimutin ang sugat ng nakaraan.” Bulan. Kay siring pa nira: “tawo la kita. Oyzon. Mag-iisang taon nang nakaloblob. Kay tungod ini nga siday nagpapadangat han ginhuhuna-huna han tag-iya hini nga b log. Nabaon. Ngayon…. Hinaot unta nga an bulan magtugway ha imo. Magsasaad kita tubtob ini nga mga pulong diri na tinuod. di maghaharayo. ha bulan. Tuna.Yakan ko: “ibalik na intawon kun waray na ito pulos ha imo” <u><b><i>Pagkakahimlay</i></b></u> Anim na buwan din akong nahimlayumibig. ha aton paglantaw kita magiging usa”. hinimo ha tuna. Kay han takna nga ginhimo ko ini nga kalayo nagsering ako: “Ngatanan nga magpapahinumdom ha imo.

</i> Pagkatawo Ha akon pagmata. nalabaw. Kun diri man kalipay. naghilam-os nagliwan…… It tawo sugad gihap ini ngay-an. tumukdaw. ginpurot ko ikaw. an Samar pagtatabukon Catbalogan nga siyudad paglalabayan Sobra gatos nga kilometro an pagbabalikbalikon Ini tanan masayon la buhaton Basta ikaw it matapo ha akon. Kun ha iya pag-ato. Halaba nga tulay han San Juanico pag-aagian Tikang ha Leyte. naduroy ak kasudsod dinhi hini nga tuna. Kangaroo sige baba. . Ha kada pagpupukrat hit mata. Hay! Harayo ka na gud man— Sugad han bituon. pirit nga naato. imo ito siring. ginpas-an.<u><b><i>Pag-antos</i></b></u> Masakit ha irong ngan mata nga mga tapo-tapo Lubak-lubak ngan pitsido nga dalan Lima ini ka oras nga pag-aantuson. Hiya nagkamuing… Kun ha iya pagkatumba. Pero ha butnga han magkusog nga hangin. It tawo natukdaw. tungod hadto nga mga tunok. ngan kun mahuyang. Farewell <i>Para kan Jaydee nga aadto ha tabok nga isla. problema it kaatubang. <u><b><i>Kamingaw</i></b></u> Gab-I puno hin kamingaw Langit lukop hin itom Bituon naiingat. baba. pirit nga nabuhat. Naporma hin imo bayhon. Kun natutumba. kakulop ako natumba pero waray ka. nasilhag. Hiya nagkahugaw… Maghihilam-os. baba kutob matumba kita. ako naman kargaha.

Danay napabagtik. Keanu it numero makuri sangkayon? Ba man it tawo. Napadugo hin irong pati dughan. amo lang gihap hiya. Tawo. An iya pagkatumba ngan an pagka muing Maghahatag ha iya hin tunong Nga iya gagamiton ha iya paglakaton. Sanglit sangkay kun waray binubuhat. Ayaw pagtugot nga di ka makasabot. maghilam-os. Pagstudyo. Kabutlaw hit kinabuhi ko. pag-aram ngan mata ipukrat. tumukdaw. magkahugaw. Ngan andam utro pumukrat. Pero yana nagliwan na.facebook. Didi hini nga papel nga guti. madagmit magka-ayon. Ini nga pagkukuri humanon na. Oo. Kinahanglan hit studyante magmata Ngan mag-andam. dagmit pagskwela. Bisan an tubig mahagkot pa. Binubuhat bisan diri ko gusto. Ngan pakigsangkay hit numero. Ngan magdrawing kun waray binubuhat. Kun an leksyon di maintindihan.html\</u> The thing was waray ak maisip na hihimuon kasi because an tanging kalibangan ko…an akon laptop diri nachacharge! What should I do?!? Kaya naman adto nak sala nata mbay kada gabi and force myself to watch tayong dalawa…hehe! pero an crng man balitaw niya na malanat xa…try. itugot! <u>\http://skycarboxide. Danay di ko masabtan Keanu it numero diri napupugngan Nga mabulig ha mga buruhaton ha skwelahan. ngan hinay-hinay nga ipapakita it iya nawong.com/group. Pero an akon gn kukuan kun makad2 ak ako la usa kay bangin wa nak upod pag-uli and kaarawod kumad2 tas ad2 an mga tom tas usa la ak…signgon pala waray ak friend! <u>\http://www.. San-o daw la matitima. Damo la an butang nga nahuhuna-hunaan.com/2009/06/post-second-sem. Dagus la magsinurat.maglilimpyo.. utok nagpapanlulupad.php?gid=255688468 . maglimpyo. Nga ha pagsurat amo an ak napili. matumba. magkamuing.php?gid=255688468739#!/group. napalipong tak ulo. Labi na kun it pagiistoryahan numero.blogspot. Haduy di na ak maaram pagtapos Hini nga susuraton nga nagpapanlalapos. bumuhat. magliwan. Ha diri maiha nga panahon. <u><b><i>Kun Waray Mabuhat</i></b></u> KUN WARAY MABUHAT Ha pagmata ha aga.

nalilipay gad la ak na it miembro hit planeta" nag titi kadako o nag titi kadamo (fist pump!!!)..... </b> musta na bry? nakilala ka pa ha akon?hehe <b>415th araw nga dulag! </b> unta ADLAW HIT DULAG..i like it. Lour De Veyr a of the Radio Active Sago Project. pinahigop hin sabaw nga mapaso-paso. Dila ko na la an mamara nga parte han nangungurog-kurog ko nga lawas.. unta an magbalos pagpanday han im’ dughan nga nagay-ab. amo man la ghap karugcdngon ang bis dd ha dulag... buligan naton ....naduroy la it kahidlaw int awon. </b> kamatamay nimo.TUHAY... Karuyag sidngon hini na damo na it "c. An siday hinin akon dila. ...... Riviera</b> <b>It nagyayakan hini taga Leyte it mga kaganak.. It producer hini hi RA Riviera.. kay its the question she least expected na ipapakiana haha!!! with the jitters pa! kamo gud! !! <b>it nakapot hit tambourine amo ito hi R. Tumuktok ako ha imo payag ngan didto imo ak’ pinauswag. musikero.. Damo pat mga sugad hini nga video ha Youtube....dire la harumamay pagbaton sugad hito na question.kay waray-waray man aton dialect.. tubtob la hit’ paghuraw. nga ada gihap ha Pedicab... ini.. yana cu lture critique na.pero ok la buhi paman damo paman it adlaw nga maage... Norma..ivic minded individuals" ha aton minayoyo na bungto? and maupay nala na patron ha iyo ngatanan on Sept.especially it may kapas nga adto mismo ha Leyte..dri na g ad kita angay mgka durodeperensya kon ano an aton political views bisan ano pa i ton nga view mpa side view pa:)balit angay gad tagan ta hin maupay nga pg tagad an aton bungto sugad man han mga hagrani nga mga municipalidad   .maupay nga ka adlawon bungto hit dulag. Nga banda Balitaw .anyway maupay nga adlaw dulag:) yes aton ini bugto..dako it stake hit aton bungto to leave the decisions to politicians only.he...hopefull y...maupay nga adlaw ha bungto hit dulag. thanks han mga nag like! ?@ eric lagunzad: ok la iton.. poet.he.. sana myda pa mapukaw parti hiton kabutangan hit aton bungto nga dulag. <b>ahm ada ky napa abat la..8 . pinasuno mo ako han taklap han nabarikasan mo nga dughan. Nagdako ha Tigawon ha may V and G. Check DIZAWT. Yes..... Word of the Lourd! </b> ah.matangis-tangis na waray a k dida!!! <b>i miss dulag so much. pero ini.739&v=wall\</u> <b>Adi na liwat hin siday ni Ayos..A.. writer.is RA Riviera an ada ha brew rats republic?ngan ada ha chanel 5 ?. a raw ng dulag ira ginggamit..:) </b> hina ot unta my mahabulig kita para hit ka adlawon hit dulag...he... I trust our kababayans ..... amu kono ini an nauranan hiya pagkabo. cg la atod asya manla giyap it karoyagsigngon hito. gumi-os mentras deri pa too late. hehe.....

pero dire ako nabigit haha!!!!basta.kayano daw la nga iba ha aton dri napupukaw pa..hehe iraha nala ton nga pagpinagutom kay waray man ngane ton premyo.damo it aton nakikita thru his camera. hehe ginbroadcast gud nim na apal ako haha.. Thanks to Eric.salit nanambok la ge ap..hina ot unta makita mai pakita mo ha am:) <b>Mag-kaurusa kita ! Dax Tupaz Meneses. mayda ngane ako nasakban nga balay nga it ira pagkaon duro la. tungod facebook nagkadeperensya heh e!!!! mamay ano. haha. .waray ramadan.. msta na? mis u.ada dir i liwat nangagda helen....this is not about me.may mga boot na gad hira mas magur ang pa hin duro kontra ha ak han ha eu na duha!!! aw sori la liwat kay baga waray kami hiton sabot... we may disagree each others opi nion pero sana dire humantong ha kasinahun ngan kun ano ano pa.it na ak post dire ito about ha akon..hehe APAL? napaurhe la 2n hya ea nala kuno it mahasalin hahaha bale pangaon hahahahah a atod winston...haha.cguro ada nangaturog pa hira without R. hehe!!! haha joke gad la ad2 ate ada la iton haim kon career-ron mo its not to late haha . hehehe tuhay ka gud bry! baga man kamo hin hirayo hin dagat.hehe ano man im mas isiring hiton:) haha.M:) Edralin... s lenses ! Uswag Dulagnon ??? amo ngani salamat sir erick.na cring man dennis nga imo na man daw la knu it salin..... sana waray na throwing of stones dinhi ha facebook labi na kun mg a edukado pa gd it involved. salamat ha eu!!! </b> its an opinion hin kada tagsa ngan kon my topic man ayaw msyado seryosoha. hahaha.....magsasangkay geap ito hira..na observe ko la mas nadako lugod ira kaon tungod long hours na fastin g pag gab-i ngadto kaagahun nangangaon hira baga may party..E..hehehe hehe. facebook la ini no big deal at all.mag peace liwat...parehas tk kta ng   ..hahahaha ?@ivan gusto mo na liwat ada marevive tat loveteam hehe!!!! helen:adi ginsisinugo ak ni winston.observation kola ito dd ha jeddah!!! alang....tag an ta hin respeto an kada tagsa nga opinyon. maupay kon magkaatubang ira igkasi face kay para magkaistorya..tsk tsk!!! oi sana waray masina kabugtuan na muslim.. it aton bungto ug molopyo maka "watlik" sugad hit iba nga apektado nga lugar labi na it experienced nga communities ha Samar .hra hin o man knu iton?:) ayaw na idoy kay bangin dumuroy it ira gap.. PLANET GUINAWAS creator. pero sana kun may arguments sana it must be tackled in good taste.. its about duha na mga respetado na t awo ha dulag nadire na yana naukoy ha dulag.i knw myda kpa hiton mga devastating pix...ngan tagan ta hin damo nga palakpa k inin aton daraga nga ambot maarapal ada ini........hehe bisla ano hi winston • it kabayo? amo daw ky danay ine nabulig hn amat2r singing contest h louie.sana may reunion hit planet guinawas para magpeace na hira haha ano man bryan nagfafasting ka geap? kareem la ak... Bisan it Macarthur Leyte mayda na community action..... daku nga salamat ! mga taga planeta maiha na waray ako pasyada dinhi pero sana mga igkasi dulagnun dire magkadeperensya tungod la facebook.....sulibangko inin aton mr eric lagunzad inin environmentalist ada ini hya:)myda ny a photographers eyes na dapat mka pukaw na ha aton mga dulagnon.taga diin ha dulag?? ta mamay kala hiton!?graveeh.

Han panahon nira erpats makatapos ka nganin high school. English nala ngani nga english makarawod nan duro it grammar hit mga kabataa n. Bisan it Nepal 11 years. Kitaa daw it ineternet it ira mga post. usage ngan syntax.a tobilla. We want to be globally competitive? Then l et s bite the bullet.. See More it pakiana "KAYA BA HIT MGA KABLAS MAG PA ESKWELA HA HIGH SCHOOL HIN SAKUB HA ^ KA TUIG HIT IRA MGA ANAK?" Di ba dapat libre it elementary ngan high school? Pwede man gihap ito nga reasoning. sanglit kay kablas kita. It Pilipinas nala it ten years it high school ngan prim ary school ... O kun nakakatrabaho man.. pero ada nasukot hit tikatirima it clase. pero kon ha aton baga deri pabor ka y mahal na it schooling cost pati it economy condition baga deri na maupay. underpaid liwat... Tas ikumpara hit kanan mga Malaysian ngan Singaporean nga post kay makita kat diperensiya.. It at edge ha English good for 3 to 4 years nala. mbis na iparalit nala hin bugas intawon..pero it usa nga taga dulag nganhi pasmado gud it kamot ngan makarit n n dunk wahahahahahaha kamunyairoy wray masagbang wahahahahahahahahahahahahah bulkan ayaw panampalas! wray man bayad <b>Para ha tanan nga Planeters. Strengthen pre K and kindergarten ! Ha bug-us nga kalibutan.. . at ten years sidngon ta barato it pageskwela pero pagradwar waray liwat trabaho kay half baked man. pabor bapor?????????????????????????????????????\ /hakhakhakhahkakahakhakhakha dere pabor kay dere panapapanahon.. Pabor ba kamo nga mag kamay-ada 12-year basic ed ucation (elementary ug highschool) ha Pilipinas? </b> • in terms of international standard pabor. Maupay pa naman kun di kita naneexport hin mga trabahador. makakaenglish ka na hin dire guba it grammar... ihatag nala ha anak kay mayakan it anak " nanay may baraydan ko ha skwelahan 200 pesos yana it dead line dre mapirma hi   .. unless we make drastic measures.) lebre gad it intrada. <b>pasmado!!!!!! </b> kanay it pasmado? an maupay an shooting! kamot kon tiil?wahahahahahahakhakhakhak it tiil iguin pa shoot nba yna? hain it mga tawo nganhi? nagmmiringaw man pamati n dunk p ada hahahah wray masgbang kmi l ni ivan amon ini prob n ivan kabayo kamu h w masamok h amon wahalkjalajhajhla powerade dd ha starmall wary ha am maram pag supsup! hahahaha oo naghikmaguol kita ano paG ABRE it masgbang amo it pasmado h bulkan umutot dd ha shop kalpad an tawo!hahahaha kabayo k ivan ikaw adto panulay lagad an amoy magogorogverment an baho imu ad2 ky maburu bangko sentral!Hahahaha pangaghikog it mga tawo nganhi maganghiit kamo nga tanan mayda nganhi pasmado it kamot ambot hin o iton hiya [ero taga dsulag l daw iton hiya hoy bulkan mapatron na dulag! anu my upay kmu ky wara wara man m relihiyon!!! mayda kami upai uapi kon h aga kon h udto wray uapi wahahahahahaha tak relihiyon iglisia n jhon lenon wray patron h amon oo wa patron ha eu pero ad2 ka iba nga balay cge lamon tambok asya iringat m sim od hakhakhakhakha deri iton mainggat ky mayda k pahid. padayon nala kita pa gtikaraut! Ayuz! .. Matig-a la an mga baby boomers mag-english pero makalilis ang an grammar.

sir\/maam tak clearance kon dre ak magbayad"asya ton it nahanabo...haha pwedi gad basta myda egharatag hira lolo titoy ngan lola ende cge la padara kada year kay Cring pa nira dda na anay kamu kay adi na kami nga mapadara yaw kamu n gadi kay kaya man nam ngan d pa kami namiling hn upod hahahahahaha kon imo obligasyon mapdara ka kay imo iton binuhatan.. napakiana ak ha iya nga keanu.ky para ak mkasabot kon maupay b8 pgpadara hn kwarta kon ad2 n ako h langyaw..kay diri man ngane nat iton hadara nga aton mga tirok ha oras n ga malukot na kita hin yaraw mata mata..ngan i share naton iton ha mga tawo... mauli ghap ako ma aru ak anay hin parasahe did2 tak uncle ha langyaw. iya baton haak.adi hin usa nga example. diri ha napaka ako. . pag gutiay ngan isakto la ha iya. it makuri ky makuri iton ado <b>Relax naman ha? He he he... BANGIN! puede man umaro depende hit iya financial status.... kwarta na la. nahapausa ako nga kon kay ano nasina pa lugod hiya hit iya kalugaringon kon mayd a time nga mayda ko usa nga patod o urupod nga waray niya katage. dapat adto kan congressman or governor or kan mayor m angaro hin cash handout hit pamilya hit mga ofw.idoy diri ak naghahangyo nga baluson ak nira hit ak ibinulig ha ira..hit parte liwat hiton damo na it kwarta ngan maupay na it kabutan g ada ky hala la pag inaru i la NYO. aw. dpende hit sitwasyon(na tundog liwat ak)ky damo it nka trabaho ha lngyaw nga dri sugad ghap kaupay it kabutang nka padara la hra kon nka higayon ngan iton nga m ga ipinadara nra in panalagudti nga tinirok para pag abot hit adlaw nga ipdara i n magin damo....ano n ngayan 8 topic an pakiana n mno jerby or an k guti ay 8 pusoy..... agurang bryan.. diri dapat.mapadara la giap ako bisan kempis la giap ak yana kay mayda ko man binuhatan..hahaha tama ka Wamil... Sakto ba nga it mga pamilya hit OFW maginaro ha iy a? tagay!!! :) </b> • dere :) depende ghapon iton ha sitwasyon.........planeta mamingaw.haha buligi ak any nyo nga maka abroad ako.. ganado tim pulong..... sugad haak nga kempis an ak ipilyido ha pagka ulitawo.antos na la.bngin maba2n ko n ghap ine nga pkiana.heheheh!bngin cg l tak sagbang dre ngayan asya an topic... ngan it aton paka abroad idoy inin hinuram tala ini ha igbaw. waray man plano hiton mga lider hit aton probinsya para makabiling hin p amaagi na matrabaho hin diri ka na mapa manila or cebu..it akon la nga kon ano tak ipinakita ha ira nga bulig paniguruhan nira ngan sugad man liwat it ira buhaton ha ira iba nga urupod kon mayda na nira luwag.. umaro madiri kon mayda ka bisan nala pilidong nga kasing kasing kay ikaw man it mayda luwag...See More bryan pahak bryan pahak ayaw labad gutiay pusoy..anay dw..okey la iton..diri makahurubya paghatag kon ginagamit hin iksakto it gintatagan. mauli gud man ako kay bis kita mag damo...kon tagan..atag kay diri kita mara m nga it aton naihatag magin usa nga blessing hit at gintagan... ...hehehehe. total.. wahahaha Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha haha ha ha ha aha ha haaa ahah ha nce1 manu bray hahaha kaseryoso topic nahikadto ha etsus!! hahahahahhhahahah brayaaaaaaannnn!!!!! wahahahahahahhaa!!!! atod bga ayos im pamulong yana... pero kon diri na nimo obligasyon..kon bga ha pag abroad "FLY NOW PAY LATER" <b>celfone ko guba...poydi ka gihap magh. Mag-inaro? A source of existence? DIRE SAKTO! Con tinuod nga emergency. inin akon tatay nga hi mano poloy...huhuhu hain man tim unahon?? it pagpaayad hit celfon? o kon ipasahe nala nim ngadi ha planeta it ipaarayad?? </b> makuri e2n....pag dako it sueldo mag inaro kita .yana kulaong lebre ha katapusa nasukot.

anyway. My aunts are blessing and they share their blessings to the woman who have sacri ficed in a lot of ways para maging maupay liwat an kinabuhi han iya mga anak. Permi mahamot an iya room kay makaarawud kon may bumisita nga mga kaurupdan. waray gamit hit tambal kundire natuturn hin imo lola kay it pressure nakacause skin breakdown!! !take it from me kami may patient dd na utan na for how mene years pero waray be   ..pe ro kun it iginpadara hit ofw nahakadto la waray hangkag tapos maging totally dep endent nala hit padara labi na an pwede man hira na mgtrabaho kay makusog pa pam an. ito na ak friend na para hit lagas natural la kay aton ito mga minayoyo na kinabuhi responsibllidad naton alagaan it mga lagas.n sinirising na breadwinner... turning to left or right side every two h ours will help heal ur lolas bedsore. the inflow of ofw remittance keeps our economy afloat.. ito na ak friend na para hit lagas natural la kay a ton ito mga minayoyo na kinabuhi responsibllidad naton alagaan it mga lagas. Ik aw nga OFW ka... Siring pa ni mano Abner... Permanente naka on an kan Argie discman kay mahilig man hi Inay hin music. diri ba mabantad it im kasingkasing kon it imo kalugaringon kag-a nak it manginahanglan hit imo tambulig? Amu la.malain liwat it sige padara tapos igin inino m la or iginhuygo. but i hope this wont be forever. pagkaon pala dda mahal. . In fact. and tlc. pero i wish ini na trend dire mapadayon i n d next generations to come! kay baga nalutaw na we depend the hospitality of o ther countries to survive. but i hope this wont be forever. assistant caregiver ak han nadidto pa ak ha Rizal =D). mahatag la ako hin example: My 94-year-old lola is still alive (not kicking though kay maluya na =D ). Aw parayaw ngayan ini kay tinuod manla nga tinimangno gud nam tam lola... proper skin care. maupay kun nahakadto hin kaupayan it iginpadara like makapagpatapos pag eskwela etc. Ngan bless ing gihapon nga mayda pa kami usa nga tiya nga nanginginanu ha am lola. PERO. di ba? Hini dinhi nga bahin. waray niya iba nga sakit kundi an kalagas na gud nala niya.malain liwat it sige padara tapos igin ininom la or iginhuygo.this is a fact.. gatas it iya gintitake. permi pinanginanu an bungkog tapos ginbubutangan hin ointment an iya bedsore para diri dumako. Good thing usa nala na klase hin medisina it iya gintutumar kay kalooy sa Diyos.. Ginhimo la niya nga instrument hi tiya para madugangan pa an kinabuhi hit amon lola. everyday of her remaining moment s in this world. pero i wish ini na trend dire mapadayon in d nex t generations to come! kay baga nalutaw na we depend the hospitality of other co untries to survive. depende gihapon ha financial capacity han usa nga tawo.adi na liwat ako mabaton. Salamat.. the inflow of ofw remittance keeps our economy afloat . sakto la nga mangaro kami hin suporta ha am kapamilya tung od kay diri namon kaya an maintenance han am lola. Th rice a day namon hiya ginliliwanan hin diaper (mind you. etc.. Kinahanglan naka egg-crate mattre ss para diri dumuro an bedsore. at le ast one member of a philippine household works abroad. She s bed-ridden. basta! suggestion ko ha imo my dear friend.. baga hin diri la gas. etc.. adi it daku nga pakiana: MAKAYA KAYA NAMON SUSTINIRAN AN PANGINAHANGLANON HAN AM LOLA KON WARAY SUPORTA TIKANG HAN IYA ANAK NGA OFW? DIRI. b asta! a. so nakakabati ngani hiya hin songs.ijujustify ko la nak siring na depende ha sitwasyon.pero kun it iginpadara hit ofw nahakadto la waray hangkag tapos maging totally dependent nala hit padara labi na an pwede man hira na mgtrabaho kay makusog pa paman.. God provides. =)See More amo ngani abroad para makabulig pagsustain pamilya... kay it sweldo dda hit regula r employee haruy dire enough to meet family needs... labi na a .. Ngan an lagas mismo permi mahamot.. nalilipay hiya. Diri ini parayaw.n sinirising na breadwinner. maupay kun nahakadto hin kaupayan it iginpadara like makapagp atapos pag eskwela etc.

.. Oso guih apon an sign.. kaawod gad kam.. nyahahaha...tama iton na m advice salit sakripisyado inta won it mga bantay. .... • karasa na sura.. agidaw oo kay kanina pa nagtinext kun hain na ak hehehe     ......marisaw na adi kanda anali. come to papa!!!..This is Where Your Taxes Go ! Usa nga " bugoy" nagbalhin hito nga sign ug eguin butang ha atubangan han balay han "successful and best "Mayor.he.. Pero dire la pulitko it kinahanglan mag bag-o... Kapuy na it tawo hit mga parayawnon ngan kapalmuks nga pulitiko.. nahanumdom ghapon ako mano han tikad2 ako ha samar nga dapit. Angay bilngon ngan pusilon an nagpauso hini.......:) asya... nagpaprito na ak. hehehe magasa na ak kita a pa.. Ayaw kamo kapausa amo la t hiya. Waray waray nala. mingaw mingaw lugod.. Ultimo mga barangay officials nagsusugad hini........hehehehhee eheem.sigi pagkuhit utro ubos na it ka n-on. :) Maiha na ini dapat..makuri man kuhaon bangin kasinahan kita hi t tag-iya... Nasusugad ini kay waray man kita tingog tingog... kulang hin hatok.karas gud ini. buutan ini ngan respetado nga tawo. joke la balit. Alayon ibalik an DELICADEZA.. Dire la makarawod ito ha aton. Unta the politicians w ill feel the new temperament of the people.:) ambot haim... Pira ka million nga kwarta it nagag asto hit panhimo hin tarpaulin ha bug-os nga Pilipinas para hini? It will amount to millions daily..:) magasa na ak kita a pa.. ... N apoposess la ini hiya kun nagfafacebook. Hi Noynoy nagdaug kay nakikita han tawo nga dire hiya interesado han presidensiy a.dsore kay alaga man hin turning... frequent change of diaper too..baga late naman adi nga pangaon.. agidaw ini.. ini ha Louie ha personal.. Low key la hiya nga tawo and people love him for that.. Kwarta hit ta wo it project pero pinanmumutang hin mga ngaran han pulitiko. waray pa ak maningudto.tapos mayda padis nga utan nga nangka nga mahatok hatokan ..... Alagad kun surusalapi ka y pilapila dayon Tapos yawyawy-yawyaw pagreklamo takay ginpalitpalit naman an iy o durudignidad.maki kaon....poydi? diri puydi bis ka gumasa. ambot it si-ak........) ?@ Kuya Jerby... hahah.... • Nahanumdum ako prior han People s Power ug road construction projects.. Masi ring it hira nga duro na gad kamakaluluy it mga tawo dinhe ha Pilipinas duro nat katanga.o. alayon la..he.. tagi daw...aug 9 ngay an yana..ha.. Waray ak labot kun ira arog pero kun kanan tawo ito..he.m yda nakabutang na sign dda han lubak-lubak na kalsada nga: "tungod han iu pagbuo t" hehehehe! tungod han iyop pag buot ang umagi nahakausbot wahwahwahwahawahwhah mabaho it tae Mga kasangkayan. mas labi nga makaarawod hit mga turista..prito.. manapos ak kanda anali niyan. eric pangaon! hheheh ha. Magkakadudunot nala. mano bry malaom laom!!!!!! hehehehe....ha.. thanx helen! actually yna diri na ak nakakabulig pagmangno kan inay k ad man ak ha harayu pero adto man hra tya.. karasa gud la han bulad. pati kita nga tawo... may nakasalakot nga palad.. few years back. Hiyay kamakaarawod .. karasa hini pinalangoy hit hinatukan nga malunggay! dri ngani.siring panim pinalangoy ha malunggay nga hinatu kan...

. seguro u have seen it in my thread kasi i make it a point to post sa thread ko .. kay segi la it luto-luto hini nga mga putahi.. an may sangig ngan dulaw? (Naglalaway ako nga nagtatype :-O) ?@ Kuya Jerby. dig in na sarap waray karag diet. u know what i enjoy looking this. pero kairo ini it uding kay wa ray gud hasalin para ha iya.Whew! Dalagan ka gud kan doctor tim high blood ngan rayuma.. nasisina ako e2 gud na mga bulad damu gud it naayon dayon hehehehehe dennis kay it imo pare naayonan iba manla nabulad.. hehehe taga dulag gud! hahahahaha! tinuod ito! nyaaahahahahahahaha kaso iha @ idoy ha subra ka magaram ginagamit ha katarantaduhan it ira mga talin to... maaram ka man basta mga Dulagnon.. rowel. Eric diin dapit ine nga binulad ha Sungi? Ate Lettie. ic. pangimbitar daw kamo o di ngani pagkuha hin retrato..... :) dagko ini nga sapsap gidaw karasa ton it pades na par-ok.. puede heheheh talagsaon la ini. kaon pati bukog ngan ulo.tas inuman hin tubig na matugnaw tugnawan. waray ako masasabi..Tas it suoy maaslumasluman.... tangis it oding...ngangangawil kami .. mga isda na huli n amon sus dd waray kon bga maaram la kamo hit nanabo dd ha dulag hit panagat ambot kon maruyag kamo? swerte kamo dida. yep yep marasa na.pwedeng-pwede.. hehehe haha uu ma upod ak pero diet ak marasa gihap ini kon mayda chocolate nga tableya.oo basta taga dulag.. sugad hini nga bulad... hahahaha.. because we go fishing kasi dito. kaya nga ako naluluoy hit mga ultimo na mga tawo kay ano pa it ira kakaonon.. Thanks an ak huna ha amon didto.kaon mintras na may marasa na pag kaon..mawara gud it iyu mga labad ha ulo..ma upod daw? poydi..diba...amo na. ambot la deri ko matanggap na ganoon.wehehehehehe Ric pwede magpicture liwat hin par-ok. huli ba ini ha aton ? suerte an bitana na naka huli hini.. .bisan ka hain nga lupalop kumita\/kumadto. school of fish..hahahahah bangin pag ukabun it pc. oo tinoud hehehe..... d i ba or an sine-sering pa nga kamang Dulagnon..... ... He he he.wow. yeah .... nyahahahahahah. dalagan burawanon mag aram hin duro.. . kay maaram ako na wara y na isda na dagko katulad hini kay gin babadil ma.... tapos i post dinhe........bisan waray gad kay native food man la ine waray artificial na preserv atives.. but i m happy to see this pi cture.... damo it amon nahuhuli na mga isda.enjoy..... expect the unexpected.... agidaw. ha San Rafael ini.asin la tas padisan mo hin mahatok na par-ok 3 kabouk na lubi.. deri gad ine perme nakadakup.. ?@ jerby. yep hospital it imo bagsak.kon bga chambahay la ine.hahahaaha! oo cge otan na par-ok... but with moderation lang.. :) Yez! it tawag hne nga bulad "goodbye head".........human hakalimut ka tim mga problem a. deri gin pupolsan natural la ito ha katawhan... bagin iba nga bulad it iyo guin hehead? Classic Mano Phil :) He he he   .haha sorry waray ak libang hala upod! pagurubos kita ngadto bis maubos it pagkaon......TAGA DULAG GUD heheheh heheheh kamang Dulagnon....

sus maabot pa ton atod.i ll ask nalang dexter anot plan k usually man gud. He he he he Provoca tive ini. deri ton mauro...bis awayon ak nga may kaupod nga bagtak tak watot ok la.. Para ha akon waray hiton tama or sayop nga baton kay kada usa ng a tawo may kalugaringon opinyon lumakat man hira ha Pilipinas or waray... Ngan hin-o ba ako para gihapon sumuson kay kon ano     . </b> • dere sakto.. ?@rowel: nakadara anu hn papel h rizal nagdadali man adto hehehehehehe mauro...hehehehehe d n iton maayad n dagitan <b>AN SIDAY HAN MGA PRISO HA PROVENCIAL JAIL" Tungod na makabibido an kapalaran provencial jail akon nasudlan. .oo gad attend kamo ha.provencial jail akon nasudal an...heheheh ?@ Angeles.lol • Nahiaara ka han pompous nga Pintados ano? :) susmariya husep..... ta hala asihon ta nman hi rizaL ha pLaza.pero dre ito basehan para d ak makabuhat hn dako na butang na ik akaupay ht ak igkasi tawo:) </b> sakto ka.. agidaw it nga era mananap egn balandra hahahahahaha ayaw kay boring lol deri ton boring hakada ka ngan hit atubangan maunop ka gud kon hain tim pagkikin itaon...... maupay gud pamation. depende ha sitwasyon ngan han rason kon kay anu kinahanglan nira magpakadto ha langyaw...haha nalibang ako pagbinasa eu discusion about bulad haha naglalaway ako dd may da man geap dd pero dire parehas dda ha aton huhu!!! sinugba hini it marasa nngan isawsaw ha supy nga damu it lasona tas kinamot la...... <b>Oh sige. mayda ni ra mahasuson hit kamutangan......he. late na... =) • ayaw la anay pag uli ngadi dulag te grace kay guba pa it daguitan dka makatabok ... @ Rowel....kon ha sungi or bunta y. Opinyon la ini. • it iyo batch ngayan it sponsor for this year s alumni homecoming? hahaha atod ilakip nala tam batch pag sponsor hit t-shrt...salit ikaw sangkay ayaw pagpinas asaway kay bangin ka hasakub d ka mai..but thanx anyway for inviting..... he...deri na ma ha abot. amo iton it marasa nga bulad maiha nagad nga waray ako makatilaw hiton so maybe pag ole ko may ada pa dere pa maubos hit oding.. adi hin topic : Sakto la ba nga mansusun hit kabutangan dinhi ha Pil ipinas it mga tawo nga nanlakat na dinhi ha aton? Sige daw...ano nga batch k a...... <b>Bata pa ako.......hahaha </b> • anu pakaturab ni rizal kay may lakat ambot kon tipakain.. palibot hin pad er ngan rehas na puthaw amun bungsaran alas 7 hit aga kami namamahaw. hahaha... kami it partner pag-organize ht mga sugad h2....lob.. ?@abner: am not sure kon maattend tak mga kabatch....kay hain ka yana? outside the phils...deri na ma haabot kay medyo harayo ako.. usa na pan desal ug luy-a na linappwahan amun pinamahaw...... diri iton edad it basehan hiton katungdanan na na magbuhat hit ikaupay hit kadam-an...bisla ano.. ako.kon mkagturab la hit ia pinanhikit-an tikang han katikang aga kulop pati gab-i kaagahaon.napa pirma hit dead of seal kay hea man an gin tagan hin gahu m para magmana hit pantalan ngan marker.hehehehe <b>dre ini sura!balay ini! </b> ngalaong ano ba ini nga balay?waray man sura?? ngalong lwat n yapyap"anugon ka dako bayay wayay suya" ky waray mkakaon han ira pnmatrunan.

. He he he..iba ini hit s agdon ha? tas peace and cool la t tanan. or am i left? :) @roy: padi ay nman hiton ha.. Pagkatapos hini . an kabo kuno ngan han luwag igin pauli na! he he he See More wamil.a lat maaram hit ngatanan. Kon panhuna-hunaon nga tanan kita naka benepisyobisan indirectly hit dida nga mg a tawo nga nagkalat ha Pilipinas kay it ira ipinadara nga Dolyar. :) natural la nga pede sumuson it mga pilipino nga mga ofw. amo it usa nga nakabulig hit ekonomiya hit Pilipinas.. bisan ngani diri hira nakita           . Kalma la titoy. waray ngay-an pulos hiton opinyon or suson hit ginta tawag nira na mga bagong bayani kay tungod nga gumawas na hira ha Pilipinas. Ideya la t dedebati-an. Ngan kon sumuson man iton nga mga waray na dida amo man it kadire kay taga dida man la gihap hira ngani bisan pa it hira naturalised citizen na hin iba nga naso d kay Pilipino man la gihap hira bisan baliktaron it kalibutan! Ngan kon dire it hira pwede sumuson. etc. mayda pak iba na topic... a no na la it dire Pilipino.kay usa kami nga dako ng a bulig hit pilipinas. am i right.(DERE SAKTO ) WE ARE SWEATING BLOOD IN THIS REALITY SHOW MY FRIENDS... MAyda ako mga kilala nga nagmigrate nga haros iginpapamarayaw it ira pakaabroad. Or kon ano nga ada la gihap hira ha Pilipinas. kay kon waray ofw bangin diri makabayad it utang it pilip inas. Bag-o kita humalaba ha dedefine ko la.. the new democratic space. Yan buhi na kita!!! :) Keep it coming. KINAHANGLAN KO HIN BATON HIT IYA PAGSIRING NGA .. Akon man la ini. mamingaw man udog...anu na sir?hehehe Amo la ini it akon point of view. Para i ton hit Pilipino maha gawas man or mapa dida la ngahaw! See More Good point mana.. Pound.Pwede la iton nga sinmuson. HAIN NA HI WAMIL. storya la ini. Mas maupay pa ngani d anay it adi ha gawas kay mas may malasakit hit nahitabo kontra hit ada man ngani ha Pilipinas pero hira la ngahaw it nag-guguba hit ira bungsaran or nakadugan h it problema kay waray man nira binubuhat. Eu ro... He he he. dere nat in i kinahanglan pag personalon nga at oro istorya kay bis kun man hikain kita nga . ako t mahatag hin depensA. Anay daw ano ba tak isiring.. :) Oh waray man otherside labot kan wamil. This is the web.. Wamil tagi daw kitan detalye. waray na ba nira gihap pwede isering? It iba nanuson la iton kay nakakita man hira kon ano it gikaibahan ha langyaw ng an ha Pilipinas. you may not agree with me but it s all right. it word nga gingamit SUSUN. it pagsusuon di iton mawara labi na hit mga nakalakat or maiha n a nga waray dida kay bisan pa hira adto ha gawas. sa ato pa. We want to know what you think. mga sangkay relaks la kita gin open ini na topic para masabtan tat mga opinion n gan mabalanse naton both sides it kun ano man it nahanabo ha at yna. Aha. baga na gihap kita hadto hin nagsering nga dire pwede sumus on ha Pilipinas it dire Pilipino kay kon bisan it linmakat dire angay sumuson..I mean dako nga bulig it mga OFW.. it dating nga hira n. ngan sharing of ideas la ini para maka realize kita kun anot maupay para ha at nga tanan.. dire karuyag signgon nga tinal ikdan na nira it ira Ginikanan or waray na nira malasakit..lugar kita la gihap it apektado hini. turista..t hat s not right.nga nangagkalat hira. Mababasol ta ba hira nga nakakita hira hin mas maupay nga sistema ha gawas ngan naghahang yo hira nga unta ha Pilipas sugad gihap? Usa pa gihapon. Yen. An mga burubata nga meimbro post gad kamo.. Oh yana damo nat nap ost. OFW or imigrante. pag Waray dumepensa buwas hit kalingit nga side. Kon mayda man nir a naha suson angay la kay mayda man nira vested interests ngan kay Pilipino man gihap hira. Dire man la it Pilipinas para la hit Pilipino nga ada naukoy.

They were trying to look for a greener pastu re. hi kami ngaaanhi it maaram hito... kurakot la gihap it mga pulitiko ano?..Usually masiring. Australian. Di ba. Di mo kinahanglan igtaplong ini nga butang ha akon.. mayda hadto usa nga celebrasyon para mga balikdulag. One time usa nga tawo nga suok ko an naghost hin i nga party night. Tungod nga nagdonate an iba nga balikbayan hin medical missio n. Maupay didi. I m like. Giving up on their citizenship as Filipinos does not necessarily follow that the y have given up their being Filipinos in the truest sense of the word.. Hala kamu naman it pagpasaro. I mean hello. Kun pakianhan kamo yakan. manginanu. This one s a true story. Again. th ey have their own reasons for such an act. pareho gihapon nga diri karuyag sidngon nga tungod bim naya na hira dinhi ha aton.hit sitwasyon. Kun mayda maaram kun ano ini kaango. =)See More Opinion ko la ini. Salamat. nabibido a ko nga waray mo kami igupod ha lista han im ginannounce. There is this conceit masquerading as concern. Ha mga aadi gingiginhawa namon it kabaho hit sistema kada adlaw." tapos masiring-. diri karuyag sidngon na diri na hira k inahanglan dinhi ha aton.. So aadto ito nga maga balikbayan. =) This one s really nice Jerb.didi ha abroad.. Suson is criticism in English di ba? Siguro we just have to take every suson as a constructive criticism para mas makat-on pa kita.. Usa nga family an waray kabutang ha lis ta. karuyag ko ipasabot ha iyo nga ginrerespeto ko it iyo tagsa-ta opinyon. Gindaup hini nga pamilya ito nga suok ko nga tawo nga ginsidngan. " Kumusta dida. kun waray magpakiana takuma tim baba kay ma sumo. alagad kadako nam hatag han medical mission. what?! hahaha ?@ivan: Una hit gsa nga pathetic!! san. an kamatuoran nga naprevail la gihapon dinhi ha aton an injustice tungod hin duha nga rason: either we have a choice or we do not have a choice. I heard these things over and over and over and over again. di ka gud makita nga sugad hito. nahalapad it aton mga atay kon nakakakita kita hin mga Pilipino nga nagrarayhak ha kaga kadaugan nga iginpapakita han igkasi naton didto ha langyaw ? Kay anu pagdidid-an ta hira nga sumuson kon sugad man? Hi kita nagpapabilin dinhi ha Pilipinas ug adlaw-adlaw nga ginhahangkupan an sis tema nga aton namat-an. Ha mga Pinoy nga iba na it citizenship. waray na hiya katungod su muson han kabutangan ug sistem. Very inte llectual orgasmic. It s always a two-way street. our being Fili pinos will always remain in the depths of our hearts. bago kamo magyakan hin bis kun ano. Bisan kita maghikainkain. Hence. Everybody needs everyone. Ko n adto naman hira ha langyaw nangungukoy.. mahugaw it pilipinas gud liwat. and I ve seen it over and over and over again. waray upay dida.. mabalandra ha aton mga nawong an kamatuoran nga nagkalarga hira tungod han kak urian han kabutangan dinhi ha aton.a dinhi han aton nasyon.. regardless of their citizenship and reasons for as long as nagpa pablilin la gihapon ha ira mga kasingkasing an pagka Pilipino. ug mag-appreciate han mga panhitabo ha aton na syon. mga hubya man gud it mga Pilipino. European. Diri ako maaram han ir a mga rasones han ira pagpalangyaw pero bisan siguro ta hira pamakianhan usa-usa .o gud sir??? ngatanan. Canadian or Chinese citizens pa kita. Akon la liwat ini punto de vista: Diri salit kay nangagpalangyaw na an usa nga Pilipino. maging Amer ican. Amo ngani balit nga may darawhanon nga "There is no place lik           . syempre para han ira pamilya. mayda la gihapon hira katungod sumuson. hunahunaa anay nga dire na kamo Pilipino. sus ka y amo gud it sistema hit Pilipinas etc. diri na kita nira kinahanglan. ginmention an ira mga names han show.

ha eskwelahan.dri naton i ton hra mababasul kon my komento hra hit pilipinas ky na hiara na hra han banyag a nga kultura nga ira na daras an.. Siring pa anyway kun tuod gud kita concerned hit at nasyon.. Aw. Ada man hira Natori.. Patriotism is not confined to geography. Di man ito nira igin-bando kay di man kinahanglan. kon iguindiri man niyo na magsuson hit mga pilipino na adi ha langyaw.. magpurupamilya ini nga nagpapasurusingit.. Cheers! See More it akon opinyon la nga ky nanlalakat man iton hra ngad2 ha langyaw ky para kumit a hin kwarta. ha internet . social status o gender. hi Spoelstra..bisan gaano k alahaba it aton diskusyon waray mahinabo... Kay bis pa kit a sumiring nga ha kasing kasing Pilipino kita it at passport nasiring nga dire n a. Maada ka ha abroad.lets all chillax. imbes bumulig hit waray wa ntas nga negativity nga nagpapawara hit hope ha mga Pilipino. Kalma la ako :-D ngan opinyon ko la ini gihap. ayaw na la ada ki tan yakan kun puros la it at susun. if you want to get involved.we need actions siriing pa ni man je rby for our nation building!!! korek actions!ahm agi bga english man ad2 te.. It radyo. birth. aysus late ko naman ini nabasahan. .upay gihap ada m agkamay-ada kita delicadeza ugsa kita magpaturapak pagpinanyakan.. .globalization man gud ! Jerb. dire kami nagkukulang hin susun didi. salamat. han una ko nga punto... pero at least the new presi dent has given us new hopes and better perspective matuman kunta.. put your money your mouth is and be part of the real chang e.. kasi we are workin h ard like horses tapos backward la geap it pilipinas. base han at mga post.. Maupay na l a it nasuson nga adi ha langyaw tapos may binubuhat nga pagbulig ha igkasi Pilip ino ma didi man ha gawas o dida ha Pilipinas ha "bayanihan" nga paagi bisan la i to gutiay.. bisan mapakain... naghimo lugod hira hin mga butang para makabulig ha Pilipinas.. That being said... It is a matter of harnessing t his power so that it can truly serve the country. regardless hit ira nationality ngan citizenship di nawara it ira connection hit ira tuna nga natawohan. imagina na la nga may bahal hit at atubangan ngan sinugba nga turingan.pero ma sugad pa man dri ghap hira angay mg k omento or mg kumpara hit aton pilipinas ngan kon diin hra nga langyaw tikang....e home" kay bisan mapakain it usa nga tawo. Last post na ini. Di ko ginsasahid ha.. mayda liwat mga Pilipino nga tuod gud it concern han nasyon.ah mag di ano man theres no place like home. post na!!! In all. Ha kamatuuran la. PIZAWT! hahaha peace out.. hi Apple de Ap. Pero amo ito it akon point of view (akon la ini ha).. an Pilipino gusto gud mainvolve ha nation building. it tv. ayaw gihap kamo pagsuson kon mayda mga gin re rape na mga Pilipina ha saudi ka y diri man kamo arabo.tigamni gud ini ha!!! ay kamo pag suson.. pwede ayaw la anay ini idelete na post? para at least an mga wry pa makaba sa ngan wry pa makapanginanu hini dinhi... matagan pa hin higayon bs nala pagbasa k bangin pa masangpit it iya kasingkasing agud bumulig panginanu kon anot maupay nya nga pwede mahabulig ha iya tuna nga natawhan.u cant blame us kun masusun la geap kami na adi na gawas. Ha mga dire na mga Pilipino nga Pilipino anay hadto nga concerned gud. ayaw kamo pag suson kon bayaan hit amerikano hit iraq nga masamok ngan waray stability na amo hit rason pag hitaas hit presyo hit petroly o.. Kun mayda pa mareact.. atod winston practice la idoy english english dinhi ha kay dd tak gintratrabahua .pero ha ka pagka iha na nguli man la ghap iton hra. . ma. it tsismis. Idedelete ko na.. makikita ta nga bis mapaunanho. Friends.. ha simbahan.hold our horses..:) ta hala.dri ky mg kinumpara ngan mag pinan suson.. ?:) Ayos! Abot nala ini buwas nga post.. maadi ka pwede ka magin instrumento ha pagbag-o ngadto ha kaupayan o instrumento ha pagkamaraut ha n at nasyon. kun humurar ka na hin iba n ga bandera labot han ginalsa ni Aguinaldo ha Kawit Cavite. Kontra hit ada ha Pilipinas nga nasuson pero bisan maguti waray pa nahabulig ha igkasi nira.dapat ngani lugod hira man hunahuna kon ano it poydi nira mahabulig...

no wor rries.ma dulag day n liwat 20 diyas i2n nga karisyuhan h plasa.para nman mkasabot 8 mga taga langyaw 8 nhanabo nga karisyuhan h dulag....andam na kami andam na kami..igkahibalag. asay pba. ?@george: pag post nman! ha ha ha wahahahahahahaha!!!! pwede ghap padi k pra mbalik na lwat it krisyo hni nga plan eta!!!! anay k mmiling pa ak padi!!! wahahahahaha!!! padi an im gin post na mga kapoyahan mayda na kadagkoan hira erap an mga nawong na dere na adto child pornography hehehehehehe..lets get back to our "lighter side" being a "dulagnon"..natukod an Planet tungod han aton pagigin k amakimarisyo.importan te 8 respeto ha kada usa dre nawara...napahangin ha pantalan.go!go!go! ?@george: padi.intrimis...pabuking2 ug kantyawa....hhehehehehe ah adi na kami.p ara k mkapatangi.agen.umuli k lwat ad2 dyon..... urointrimis..malipayon nga mga indibidwal..amo 8 mamingaw ha planeta an knan mga dulagnon palibak libak.bda w kay bis La mag siplatay alams na e2.... .hangups or whatsoever..we have.20 diyas ghap ine nga away away mga asawa.. importante ada 8 respeto.hahaha ta haLa ibalaik 8 angay ibaLik.hahaha! hahahaha man james axia gud anu ky amu it trabaho neu hehehehehehh... @dennis: bdaw kay dako pa gud man 8 paratayon hit nga hapon..See More hahahaha!!! ayla k mrisyo na lwat ine... par-ok na mahatok-hatukan it marasa tas barol it sura.. hala galor n aman ky ma open hraape irinoman go! aw. heheh hahahahahahahaha!!! axa na padi.frills.. <b>lawot lawot ngan hin paksiw nga sagisi-on..n na lugar magdeteriorate tim english hehe!!! <b>Poyde umaro hin pabor?dire gad cguro makuri ine nga ak hangyo.ma open n hra ape?sukti gd i2n hn tiket ky dako i2n ira ganansya pgkatapos 8 patron. aangan angan la kta!! hahaha ?@dex:nalibang ghap ak pag binasa han heroin diaries axa ghap nga waray ak hakan hi... wray lugod ano nakasaway hadto!!! hahahaha!! padayon!! he he cg..... @dax: it man Dda halaba nga check.. mbot kon mda pa sumaway.. our own identity as dulagnon..pagpatay han hapon ?@bam: an diin nga hapon bngin e2 an mga taga hghway hahahahaha amen...... karisyuhan la e2..poyde ta ba i balik an dati nga kalipay\/risyo hine nga planeta regardless kun ano it aton mga personal nga mga tumong ngan panlantaw ha kinabuhi? it akon gadla boot ipasabot nga ibalik ta an aton kurukayakan..kumustahay. ada k baga damo nganhi it nanaway dayun.waray gin iintindi kun dre igkirigta la han aton mga kasangkayan.pat uyaw2...di ba sugad la h2 kagaan it dulagnon kun waray gin huhunahuna nga damo h a luyo han iya mga problema?..napaka JAPZ na yna. mama!!!! </b> • huwad it kaldero ngan myda gud myda makaCring nga myda tukag hahahahha labad ka Mil.. kon open minded La ngatanan nga tawo..... dax.nangarigo ha baybayon..igkaturab sugad han panahon nga na ista mbay kita ha plaza.ngkakaintindihay daun bis wray urostorya.labi n yna nga tipagpapatron h aton.hahaha!pg resirba gd hn usa k adlaw para knan alumni. kurokn atyaw. </b> • tama iton. hahahahahaha!!! amo na!!!..ngan kon ano man nga mga kantyaw...heheheh katima kaon ano makasiring ka gud "PAG BANIG!" lol ...h ahaha balitaw we have our own perspective\/view hin bis ano nga issue.y ha "dinula g"la nga paagi..gidaw deri la tukag pa ti ada it oring hit kaldero bangin pag kabkabun...

......makuri man naton iton hr a pag poguson ky dri na iton hra mga bata my bout na hiton nra amu balitaw...atara bngin sumapit h rico yan namiling pa adi hn upod hahahahaha buwas mag uutan kami par-ok 3 kabouk na lubi it ak ipahatok tas haluan hin barol na sinugba... <b>waray man babatia it mga tawo dinhi ha planeta??!! </b> • halagad dex..pero kon KITA mgka urusa dako iton ATON mahihimo ngan mahabubulig hit ATON bungto nga dulag..dri KITA buta. Dexter.. basta k anu..... ad pa nagios...waray la KITA nahihimo ky gudti la KITA nga mga PAGKA TAWO.... let? hehe wry problema mano..ayaw KITA pag sugot nga it dulag gn didistroso ha atuban gan mismo han ATON mga mata.HUHUHUHUHU • nangaturog na bes..... Asiha.re: elected officials..... di ba.... </b> • manu msta ghap.. masaro nala ako.. mas daku ka na yana kesa kan kuya elvin =) RAY AK MAKA UPOD........ </b> oday sorry kay na busy ak pagkinita han "THE FUGITIVE". Ramil.. diri liwat hra maram kon panu ngan uunan-on pagtikang.... pahibaro kamo kun mangadi kamo ha Cebu kay areglaron kamo n i Letlet..ak nala baga titikangan hin pangumusta kay in ako nahidlaw na ha ira...... upod tanan :)) yehey!! h mano nangumbida!! <b>ayaw KITA pag inukoy..kulan g hn motivation.. adi pa ako baga buhi pa nabantad pa keanu dawla ano? ada k ambot ngahaw ha ira balit.. hala pagkuhit! bs mgatagay nurunyan anu kuya ramil? =D hala.. ada k hain pman? diri ta gusto pangunah ...sidnga la ako kon anu it mga areglaron hehehe! anay daw hi ako diri upod uli ngadi ha pinas mano. </b> • hain na an mga tawo nga directly affected hini? BUT MOST IMPORTANT: HAIN NA ITO N NGA MGA ELECTED OFFICIALS NA YANA NGA NAGSAAD PAG PROTECTAR HAN MGA MOLOPYO HA N NANGANGAMPANYA PALA HIRA? it is sad to note mana na although nadiri it mga tawo nga directly affected hni nga mga panhitabo.tas may matugnaw tugnawan na tubig.makaon kaon bisgad la maghudlom nga kinilaw ngan saging na boyhaw ok na iton <b>na pa abat la</b> <b>Mingaw man?___ Naano na ba ini nga Planeta? bga tuman naman nga nakala-kala Nanhikain an mga pamulay ngan papremyo? pati an taga dumara ambot di-in adi pagtago .. tana.....AYAW KITA PAG .gidaw it balhas human......... paawa! par ok. hulat la kamo hit latest <b>nangumusta la... pag hukad na kay mangaon na Ivan. baga makapoy nman pg pina nangpit hit daan ng mamata..KAIRO NATON NG AN HIT MGA MASUNOD PA HA ATON. hehe! pamukawa.. mga pukaw gad it hira. asiha gad niyo...tlagsa nla ak bga makapakli ht planet.SUGOT NG A GUIN HIHINAYHINAY IT MINAHAL NAT NGA BUNGTO NGA DULAG KA GUBA. =D upod.

etc. ta kay amo ito it una nga ma submerge.. .ano man it regulasyon.waray leadersh ip na depend la hit mandar... ada hira pa lobong cay cguro naroyag hit beach front Ta tikadto ha inland it expansion ngan private ito. paano na daw la an am mga paryente nga nahauna na ha am.. it iguin takop la dida ha merkado pera adto ka truck kay binog man adto hadto. nganamo la ini it cementeryo nga beac hfront it view. mga taga tacloban na malit hin tona dida hit takip hit bario hayang nga ada pa lobong. patod.. di ngani cremation na ug good for the environment\/less space ha Brgy. Igo gudla it America S t. Ow deri la ako nasabot ! Tinood Phil... Mano Romy -. Is a new location or relocation area guin paplano hit bungto ? Deri gad man nanb otos it mga taga Brgy. Hira ni na liwat it labnasan. Kay steady nala it mga molopyo ha Brgy. america st . Ano man it kabubuwason hit "Brgy... Hayang--baga harayo nga biyahi ! </b> <b>oo damo nat namailit hin private na tuna kay pono nat baryo hayang ugaring ma hal2 la . Hayang.. Bisan liwat pri vate plots.. adto ako mapalobong kay dominagat man ako... naruyag hin b eachfront view pero pagbagyo ma-bakwit...waray ako makauli kay magastos. hain nala ako mapalubong? kinahanglan ko magtiruk h in madamo na cuarta to buy a piece of land.. May tradisyon man it mga duminagat. Magtitirok pa ako para hin private plot .... Arthur. waray kamo sabot nga bisan dire taga dulag. Mayda ba plano nga new location\/relocation ? Hello. It aton respeto hin mga na-una na ha aton opod na in mga miembro h it pamilya .. pero it kadam-an.. Bisan man la mag-atabay may code.dman nakagios kon waray mandar.. lola. d ida kami naguha han tagbo para project namon hat shop han grade 6. usa na nga barangay gud iton Dulag Cemetery. mahal guihapon it cremation. right? </b> <b>Edison.think frst regular sesion wary ipahinayon kay waray daw it chief executive. Ano daw la i t ada ha MPDC table ? </b> <b>Joey. amyaw ug kasangkayan is at stake. Maiha na ako waray ma kauli.. Health challenge guihapon ito. damo na it "populasyon" didto. tio." Hayang ? Diri gad makuri tiguhon. mano romy.. Damo la it akon servisyo. catmonan.yana 3 nala it hra. makalilisang. it bario ha yang ada na hit am libong. sige it kuha hit baras -. Hayang ser iously. Joey.so waray na makasagang hito. deri ako sigurado. . Hayang. Man Romy. hi man tatoy lacandazo an maestro hadto kami nira nonong santo Aw.an anu.pero Dulag Public Cemetery an usa nga parti ug in ikaduha nga parti Catholic cemetery-pareho dida ha Catmonan.amo an bati ko gihapon hadto.na leadership hit presiding officr. hira tatay.. makakita nala hira Danny hin makalilisang nga " skim boarding" or swimmi ng pool.h ahahah anu ito.it iba ambot kon hin-o it inugupan hit nra.salamat han imo inputs. damo na it im kwarta.. maupay nga aga ! Maupay nga nakabisita ka ha Dulag.na clase.. pipira-pira man la it mga officials na naugop hit bungto.. Phil. . kun an baryo hayang ililipat hin lug .. Oo it looks like. Hayang. An imo na-experience pagbisita ha Bry." Hayang\/ Dulag Public Cemetery.hahahahahah Baruk hira hin-o ito na mga officials a 3 nala? <b>• Dako-dako na nga popolasyon hit" Brgy.. ha Brgy..ngadto daw ha may Combis. uli usahay.. kumust.. pero kinahanglan ta gud hra bantaron. at tuna hadto nira capt kulas bautista na ubos na ibaligya.. Isyu gad ine hi mga buhi ko ntra hit mga patay na.deri damo it ku warta. Ho pe i-consider ito hit munisipyo ngan simbahan ug susuportahan hit molopyo. agui bes ka nahayang presco la guihap it hagin.baga makaharadlok gad kun humitaas na giha p it sea level.mayda man kuno hadto plano na pag himo didto ha may combis an tikad to ha rawis igin sapit han kanan protestant cemetery ginhimo man na school yana.

ar maupay ti kadto ha san vicente. diba jeoy hi imo tiyo teting yutangco nag don ate hin space to build a chapel in san vicente. lubos lubosin na niya it grasya, ur family can donate the whole property for the baryo hayang. why i this, bacau se i was raise in km. 56 and ang bahay kubo ay sapit han mga yutangco property. malawak ini na lute pakadto ha calbasag. i don t la kun an calbasag river is st ill there. bangin an tubig guin gamit han irragation. han gutiay pa ako nasukot kami mangarigo didto hini ha calbasag. tapos ang mga karabao was ahead of you na ngarigo guihapon. heheheh ! Ngan it aton tradition hin maupay nga pagpahimutang. </b> <b>Mayda na gad ako private lot via San Vicente\/Kalbasag.Ambot la kon matugot a n am takip nga mga Sano ug hira Frennie Caunte kon adto ako humusyod. Hira hat Mano Emilio ug Mana Emelia an amon caretaker. Nahanomdom ka hine nga family ? yes, romie. good for you kay deri kana mapalit hin tuna kun hain ka ilulubong. n eighbor namon iton hira hanhadto. ako deri ako maaram kun hain. or else baga hin banig na lilikuron nang i isandig nala ha gilid. Hirayo gudman ha labnasan, Norma. Natugot ba it Dept of Health hit private plots other tha designated cemeteries liwat ? Sering pa han amon amay, sigue ipaanod nala hiya. yes puede gad ipa anod kun ada pa an calbasag. bisan ngani an daguitan hunubsan na. maupay unta ini na aton oro istoria kun mayda ha local gov. namamati. kita na mga baby boomers an makukurian kun hain kita ipapahusyod hit aton mga maiiwan an. dapat usa na agenda hit aton local gov. labi na yana na malapit na it electi on. makalilisang ini na aton topic, and a major one. </b> <b>first of all, ha cemetery is, maybe, put up a fence around the perimeter and build major gates. maupay ini para diri masamok ngan diri na ma-extend it area n ga sakop ht cemetery. ayla, pagdalagan ko ha pagka-Mayor, perhaps, we can do som ething about this. he he he... Joey,kaulangan hin strategic planning ug political will to do what s needed. Dak o it mahihimo hit mayor to give direction of our town s cemetery s future. Ta ha la pag daug pagka Mayor, ayaw kacontento pag dalagan ! It aton Asian American Federation of Florida is an affiliate of the Coalition. joey if u ran 4 mayor bisan dire mo ako kilala i wll back u up, but pag sabut an ay kamo hit mga yu kay yu ka man. heheheh, basta an usa na imo plataporma ay bgy. hayang. para ha kaupayan hit Dulag.. you can expect the support of Dulagnon... agay na it yutangco bumalik ha dulag nga sumonod kan imo tiyo titing. adto nga n awala batos ko adto. kay han iya pag review han bar dito adto saka kan da tiyo a ndres que. cdnga hi imo mana ester abuyabor. ambot kon naha abot ka kan lolo ana . permi adto dida hiyo tindahan ha candao. @mano romy, thanks</b> <b>@phil, nahanumdom pa ak gad kan lolo ana. i am determined to run for some ele cted position come next election 2013. sekreto la ini naton. </b> <b>• Maupay,idoy ! good luck joey. maupay na nakahuna huna ka pagdalagan ha 2013. Re Barangay Hayang - Crowded na balit masyado iton nga barangay hayang ha dulag, waray na haros maagian if you want to visit your loved ones graves. Baman ako m ayda ko na didi (adi na ako pakatun-as) salit waray na problema hit akon mga bil in kon ikain ako paghapil kay maaram na hira kon hain it akon "second address". Weird topic pero kay puros man kita tikadto. </b> <b>Amy,ha aton unscientific survey, you say CROWDED it Brgy. Hayang ! Ano it bat i mo hit labnasan o Leyte Gulf view hit cementerio. Deri maupay Romy. Maupay isara na iton dida nga Brgy. Hayang ngan magbago hin ha iba liwat nga lugar hit Dulag.

 

 

 

 

 

Maupay kon it ti-arabot nga bago nga Dulag Administration, simbahan ug townspeop le of Dulag maplano-plano hit kaugma-on. Deri nala kita masuksuk didto, Amy. Aw ano man it at kalibutan ! </b> <b>Deri nala ako makipagsiksikan didto ha Bgy. Hayang hit dulag, Karuyag ko may space nga guitay. Baman an akon parents igkikirigta ko man la guihapon hira sali t adi nala ako. Balaitaw ano mauli ka yana nga patron hit Dulag? yes, a very good topic. ako udog cremation nala ngan isaburak ha dagat it abo. < /b> <b>Amy,deri ako maka-uli. House-sitter ako yana nga September kay hira agurang m apa Europe. Enjoy ka ug ikumusta nala han aton batch. Ta ikaw Norma deri guihapo n makikipagsisikan ha Brgy. Hayang. Pamatron liwat from time to time derecho DHS Homecoming. Bagan hin naka-uli ha pinas with all pinoys and others in one place, </b> <b>various food booths(karioka ug halo-halo guin pipilahan), cultural presentati ons and even Phil entertainers like Sunday hi Kuh Ledesma maabot. Mayda liwat Consulateon- the- Wheel for dual citizenships,passports etc. from the Phil Embassy in D. C. It s their 15th ug I missed only the premiere- so 14 years of annual "pilgri mage". Personal nga opinion la ini: Waray lugod nag-aabri hin Crematorium nga negosyo ha Dulag. Yana nga mga panahon pamati ko mayda na hiton niche nga market kay: economical, damo naman it relihi yon, nationalities, damo it mayda kwarta ngan waray kwarta gihap ngan pag-tuo hi t iba nga tawo tungod hit pag-dispose hit ira lawas. </b> <b>Una, mas economical para hit mga waray kwarta kay barato. Di na kinahanglan l amayan or balsamar labi na kon waray man hurulaton. Di na kinahanglan hin space ha sementeryo kay pwede man nira iglubong ha ira libong or ikada hin vase or cre matory jewelry. Kon ikada man nira ha sementeryo, gutiay la nga space it kinahan glan. Dire pareho hin usual nga pantion or mausoleo. Nakaupay pa hit environment kay dire malako hin kahoy. </b> <b>Ikaduha, it iba nga relihiyon, syempre mas maupay para ha ira kon maaram hira nga mayda hiton sugad ha Dulag. Dire na hira mauli pa ha ira lugar ngan mapasah e ha eroplano hit ira patay nga lawas para adto sunugon. </b> <b>Ikatulo, personal choices hit iba nga tawo ngan partly exposure ha iba nga cu ltural practices hit pag-dispose hit lawas. Damo na gihap it nadire nga kaunon h ira hit ulod or magin abono hira ha sementeryo. Ngan it iba mas convenient or ro mantic para hit iba kay pwede man it nira pagdara-daraon it abo bisan hira mapak ain. </b> <b>It iba may mga kwarta nga "can afford" pumalit hin mamahalon nga alahas nga s usudlan hit abo. Pwede ikada hin locket ngan ig-kwentas it nira ngan ira mahal s a buhay. Pwede ikada hin vase tapos ikada hit ira sala para ira hikit-an or para ira kaupod la ngahaw. Well said, Amelia ! Otro, it is an option. Usa nga solusyon ha Brgy. Hayang chal lenges pero kaulangan pa guihapon matratar it risk hin nagtitikaharani nga labnasan ha pesent location. Thank you Mr De Paz. Sensya na halaba it akon reply. I am literally thinking out loud gad la. </b> <b>Tinood it risk kon ha labnasan banging pa iton magin hinungdan hin pagkalat h in sakit kay labnasan bangin manhianod it mga iba nga lawas nga dire maupay it k alubong. Han didto pa ako ha Dulag (21 yrs. ago) mayda mga tul-an nga nagkaluluk at or na-misplaced kay nag-erode ang pantion. Ta labi na yana hit kapaso kanan G lobal Warming (baga sceptic ako hiton) ngan syempre, dagat gud iton. Di naton si

 

 

nasabot it pagdako hit balod ngan kon may bagyo ha iba nga Nasyon ada man kita h it area nga high risk hin tidal wave. </b> <b>Nahunaan ko unta (suggestion la ini) kon pwede kon bag-o nga sementeryo mamay da limit hit lease hit tuna. Kay sugad ha aton nga dagko it pamilya, usa ka pami lya dako it inuukupar nga space ha sementeryo. Kon mayda lease, mas matipid hin space labi na yana ha aton nga tikahaligot it life expectancy hit damo nga tawo ha aton kay kanan kakulangan na gihap hin medical care or di paka-afford, povert y, lifestyle, ngan natural disasters-related nga mortality so kada adlaw damo it namatay ngan di naka-keep up it sementeryo hin space nga pamutangan. Ngan san-o matapos it pagdinako hit sementeryo kumbaga? It mahitabo hiton himuon nga negos yo hit iba nga tawo nga mga enterprenurial it paghimo hin sementeryo kon posible iton ha aton, why not? </b> <b>Di ngani it di hunos nga style nga sementeryo. It iba-iba nga level pahataas kon masige it iba nga tawo nga may tungbaw nira or ilarom nga patay. Para ha ako n basta patay na papreho na la iton regardless hin-o kita han mga buhi pa. </b> <b>Usa ko pa nga nahunaan nga unta magin open-minded it mga tawo hit idea hit cr emation ngan magin practical. Labot la nga barato, hygienic pa ngan environmenta lly friendly nga option. </b> <b>Kon ako it masunod, it space para sementeryo tindugan hin university, hospita l or stadium ha Dulag para dire makipagsiksikan ha Tacloban. Dako ini nga gasto pero long-term nga revenue para hit bungto la ngahaw ngan kaupayan in the long r un. </b> <b>End. Good for one la ad2 na am gnpalit na lot. After a while, namention namon an kab ubuwason han sementeryo k overcrowded naman gud. And then nanay told us na whate ver happens, kinahanglan ada gudla hya ha harani ni Tatay bsan pa kon umabot it panahon na myda na mgng bag-o nga sementeryo. Actually, nagyakan pa ngni ad2 hya kon kay anu ba nga usa la nga lot an am gnkuha. After 2 years, she was reunited with Tatay. To fulfill her wish, igin bawbaw nam hya ha kan tatay.hi kita, ambo t hain dawla ipanlubong kon buynason nga umabot kita hin older age..... . hain daw la kita man huhusyog kun maupos na it aton kandela? nobody knows. </b > <b>Amelita, Angeles and Norma. Salamat hit iyo mga watlik parti hine nga discuss ion. May respond ako when I come back tikang ha Araw ng Kagitingan Ceremony ha Central Fl orida.

Sulibangko, speaking of panhusyog. An akon Lola lagas na. Danay pag-intrimisi ha n mga bugoy nga di na hiya maiha. An iya la baton nga "Linubi la, Idoy. Bisan it putot nahulog nga di sinasabot." </b> <b>@Mr<pd>.</pd> dela Paz: it s alright. </b> <b>@Ms<pd>.</pd> Flores: halagad tak ngirit hit nga yaraknon ni m lola =D Balitaw, it nga mga bugoy waray man nira nahabaton. lol Ira man la damo an nanhiuna ha iya. Amu na. =D How old is your lola? It akon lola 94 yrs old na last december. =D Para ha akon kon didi adto hiya ha Australia or may medical care nga naihatag na -maintain pa adto an iya blood pressure di pa hiya napanaw. Pero that s life, se ring niya " linubi la".</b> <b>Wow! Alagad it 94 yrs. old. di na maiha magin centenarian. Newsworthy it mga sugad na hiton yana nga edad bisan pa ano in advances hit medicine ngan technolo gy kay pira na la nga tawo it nakaabot hin sugad hiton ano? Sugad hiton nga mga

 

 

edad nahanumdom ako hit mga movies sugad han The Notebook, The Curious Case of Benjamin Button ngan The Green Mile". -) </b> <b>Yup, ngcelebrate pa hya han iya 94th bday last yr. Bed-ridden na hya for 1 yr now. Pero she still eats oatmeal tas Ensure na gatas nala talaga it iya gin-iin om. Buyag liwat, wry sakit hi Inay (dat s wat I call her). Dre na hya highblood, d pareho han una. Survivor it hya hin 4 ka stroke and we reli thank God for tha t. </b> <b>Ha yana, usa la na nga klase hin medicine it iya gintututmar, an para la ha b rain k bakot kon lagas na, kulang na hn oxygen nga nasaka ha ulo, so yun... Di pa man gud niya oras ano? </b> <b>Sulibangko, didi uso iton nga mga panhimo hin will. It iba mayda mga Power of Attorney. Ito nga pananglitan, kon waray na nira volition pag decide mayda nira appointed nga mag-decide para ha ira e.g. pagpatanggal hit life support, etc. It iba, naruyag hin euthanasia. Dire pa legal didi pero mayda Doctor nga nag-aad vocate hin voluntary euthanasia. Ira man la damo na ada it iya binuligan. Mayda iba nga nagbubutang hin "no further resus." dida hit ira dughan in case, m ay mahatabo ha ira, nadire hira nga magin vegetative it ira kondisyon. </b> <b>Baga OK la iton didi it sugad kay iba-iba man it mga relihiyon. It iba, waray tinuuhan, etc. It iba para ha ira, kay ira man iton lawas waray bisan hin-o nga pwede magbuot kon pag-aanhon hira kon umabot na it oras. </b> <b>Ibaiba man gud mana tat kultura anu? Ha mga langyawanon, ok la it ha ira pero ha at nga mga pinoy nga close kita ha at family, d ada kita h2 mailob nga eutha nasia. Personally, bsan kon lagas na tak lola, d ak naruyag udog nga mawara hehe he! Usahay pasaway ngani k ulyanin na man gud, am nala gntataw-an. Ta kon an mga busag ad2, ambot kon bisitahon pa ha home for the aged anu? Ay nasering ka pa. </b> <b>Makuri gad mag-judge nga it mga busag mas OK pa ha ira it mag-alaga hin ayam kontra hit ira mga oldies. Ngan amo na kay iba-iba man gud nga kultura. Baga obs erbasyon ko la ini. </b> <b>Seguro kay it ira kultura bata pa man nga nalakat ha poder it ira anak. Mga 1 8 yrs. old or earlier waray na ha poder. Dire sugad ha aton nga ira man la it ib a hasta nga may apo na, ada pa hit ira nanay/tatay natapod - partly economic, pa rtly kultura ta gihap. Salit baga kalagas hit oldies baga may tinatanaw nga utan g nga loob it mga anak. Kalain didi. </b> <b>Ngan ha aton it iba nanganak para may mag-alaga ha ira pagkalagas. Baga amo m an dayon ito it expectation so nagin self-fulfilling prophecy. </b> <b>Ngan ha aton kay waray man Social Security. Kalain didi nga kalagas mayda gov t support ngan kon ano-ano pa dida nga services. Salit dako it tax para matustu san ini nga mga services sugad hit mga para mga kalagsan. </b> <b>Ngan didi mahilig man ito hira mag-travel. Ha aton naka-travel kita kay OFW o r nag-migrate for economic reasons. Hira ira la karuyag kay Australian passport it ira dara. So nangagbublag it ira mga anak. Ta kay seguro kay bata pa man hira nga nalakat ha poder hit ira kag anak, baga it ira attachment or sense of belon ging dire sugad hit ha aton nga "hanggang kamatayan".</b> <b>Pero at the end of the day, bisan pa ano seguro nga akon theory, it all boils down to convenience ada? Hira pa nga madali ma-inconvenient. Seguro huna ko kay

 

 

 

di man hira hiara hin kakurihan hin sugad hit kakurihan ha aton. So it ira baga threshold habobo pag abot hin mga sugad hini nga butang.Ito ba matabo nga madali sumhan o impatient. Ta kon lagas it im alaga, tapos ulyanin pa . Maubusan hin pasensya dayon ito hira. Amo ada iton nga damo it naayon ha mga P inay nga carer or DH kay maasikaso. </b> <b>Tama ka mana. Kulang hra hn sense of belonging ha ira families. Pero naayun a k hit ira govt dda tungod kay gintatagan nra hn importansya an ira mga tawo. kay total in nga mga lagas, duro it hra kamakugi during their productive years and I guess, dapat la liwat ihatag kon anu it due para ha ira. makuri ton dd ha at c ountry. bsan kon my SSS, pira manla it nakakarawat hit usa nga pensioner? kulang pa ngani pamalit hn mdsna ngan diaper. Salit an mga anak, tungod kay nalolooy h a kag-anak nga nagmangno ha ira hn pira katuig, wry iba nga bubuhaton kundi an i balik an ngng sakripisyo nra para mgng maupay liwat an knabuhi nra yana. </b> <b>Unta maging sugad ghapon h2 it pagtagad hit gobyerno naton ha mga kalagasan n ga naging parte han kon anu man it naabot yna hit aton nasyon. </b> <b>Agi it gobyerno ha aton tikang ako ipinanganak waray baga nahimo gud. Amo man gud nga kada adlaw damo it nag-abroad pamiling hin swerte - reflective ini kon ano it kakulangan ha aton. Para ha akon mahal ko it Pilipinas from a distance. < /b> <b>. K kon ok unta it at gobyerno, dri na knahanglan magkd2 pa ha langyaw it ato n kapamilya para mamiling la hin greener pasture crng pa man. dapat ng-aabroad k ita para magpahalibway la, pareho ba hit mga americans, europeans.... </b> <b>Ha Kuwait crng tak Tya, it mga kuawiti maupay it kabutang kay minayuyo hra hi t ira gobyerno. salit, dri hra nangengempleyo or kon manarabaho man, cgurado na maupay na posisyon it ira gnkakaptan ha usa na kompanya. Hin kadadamu nala dd2 h it pinoy nga ngpapakabuhi. Ta kon hunahunaon, kagutiay gudla hit kuwait kumpara hit pilipinas ngan katatapos pala ha ira pag giraha pero nakatindog man balik da yun. </b> <b>Hi kita dnh, wry ta choice. crng pa ha ak siday, tungod ba ini ha sobra nga p ulitika o tungod ha dunot na sistema? Para ha akon pareho. Dire ito hira mutually exclusive. </b> <b>• Halaba nga tsek!! Integrated na gud it aton topic nga Brgy. Hayang. So true nga ,it s about our cu lture,economcis,and health concerns opod pa siguro it religion. </b> <b>Glad hit iyo articulation Amelita ug Angeles ! Ika nga "thinking aloud" ! All are very good for enlightenment. Amu balit mano romy. yna ghapon, nagppnanhuna2 ako kon anu dawla it matatabo ko n malagas na ako? badaw k 1 la tak anak. unta mgng maupay it iya panginabuhi par a makagtimangno hin maupay ha ak k bsan pa kon pag-andaman ta yna tat future, wr y la ghapon assurance k h Lord la ton it labi nga maaram. </b> <b>Wry ko nala ghap labot kon hain man ak ilubong, basta la kay mahalubong hin t uhay. Amen,Angeles ! Natu-o liwat ako nga ada pa it aton strong family ties ug respet o ha elders in the family. They will take care of final arrangements. Bottom line gudman. "Thy will be done". Han ma confine ako ha Intensive Care Uni t in 2000,The Lord s Prayer an akon guin ulit ulit while conscious. Later, my pr imary care doc told me I could have diied. Yes, pangilal-an hit usa nga Pinoy, mano. </b> <b>Asya k wry ta na hit mahihimo kon oras na naton. @ romie what happen to you? kun oras na naton oras na talaga. god bless to all. good day planeters....pasagbanga daw we can t deny all of us will die and the issue regarding brgy. hayang is really

 

 

 

everybody s concern labi na gud ht iya recent location nga ligid ht dagat. clim ate change will affect rich and poor countries and the most affected areas are t hose aada ht hrani ht mga bodies of water like our public cemetery.. so to speak it affects also not just the poor ones but also hadton my mga kaya g eap nga aada iglulubong ha Brgy. hayang. i agree as to most of us here that Brgy . hayang needs a relocation site or a new site coz there is really a need ky ma abot 8 panahon some of our love ones nga aada ha sementeryo would be under sea w ater.. we hope nga 8 aton mga municipal officials tgan ini hn pansin ky puro man kta tk ad2.. hav a nice day ha aton ngatanan and good luck ht aton mga concerns nga matagan u nta hn pansin. @amiel: amen to that. Importante man gud iton nga kaangayan paghisgutan. Amiel, maupay man nga nakasulod ka hine nga discussion. </b> <b>Tinood ug mayda na mga badlis hin hinabo ha Dulag labnasan. An Lolo ko nag se ring nga humihingal an kabayo from labnasan to Simbahan . Yana masering seguro a n kabayo,"chicken feed" la kay harani-ay nala. Kon umabot man it panahon nga it barangay hayang mgng under sea water na, wry ta iba nga mahihimo kundi tawagon ini nga sinking cemetry (just like d one in Cami guin, tho i havent bin there.) pero makuri ta cguro karawaton ha at mga hunahuna ug kasingkasing nga dri ta na mabibisita nat mga higugmaon ha kinabuhi nga nama huway na hin kadayunan kon mgng sugad na hiton it sitwasyon hit aton sementeryo. </b> <b>As Roman Catholics, importante pa ghapon ha aton an pagdaraw ha ira mga lubng anan most especially kon All Soul s Day k ada kita ngkakahuruharampang hit at mg a kapamilya. Of course diri ta karuyag nga mgng worst it sitwasyon dd2 pero ginaanticipate ta na iton. Amiel is right, dapat matagan ini hin pansin nga present e nga kabutangan hit at sementeryo. </b> <b>Anu dawla kon myda kandidato yna nga it plataporma nya in about the relocatio n or pagkamayda hin bag-o nga parahuwayon hit mga Dulagnon just in case kinahang lan ta na mamahuway... Hain pag-uli mo Angeles,did you have the chance hin interface with them ? Waray pa ada hini nakakag pahibaro hit aton mga municipal officials mahitungod h ini nga current situation hit aton cemetery. I think it s time na may-ada talaga naton organization para magkita kita hit natatabo hit aton bungto. Ngan diri ka y kamuru miyembro la hit magpapa miyembro. Dapat aktibo gud kita. I am so proud to be a Dulagnon. Kun may ada napakiana ha akon kun taga diin ako han nakadto pa ako ha Manila nasiring ako taga Dulag, Leyte ako. An hour drive away from Taclo ban kay Tacloban man la an ira kilala. I feel sad about what s happening with th e environment. Pwede gad kita pumalit hin mga katunaan ha iba na lugar o kun dir i man mag migrate nala ha langyaw nga labnasan pero bisan it mga aadto na nag aa lot la gud la hin time para makauli. Sanglit siring ko gud dapat ugupan gud nato n it aton bungto. nga Dulagnon damo gud kita. It akon usa-usa nga apo nga banyaga,gusto ko guihapo n when it s time for her na makita niya an Dulag ni iya Lolo, it is a place nga ma-aapreciate niya guihapon. True Mano. Sanglit kailangan umuli ka na ngan upda it imo apo para kumita kami. Hehehe. It akon anak ginsusudoy ko gihapon hit Dulag ngan ginpapakilala hit iya mga kaurupdan. He likes it in Dulag kasi bisan waray aircon mahagkot it hangin. Ana, I wish I can take my apo now pero deri makaintende kay mag eight months pal a. Maupay balit nga sugad hit imo anak,mangilala hiya hit aton mga oropod. Usa pa p ermission ni iya Daddy kaulangan otherwise ma charge pa ako hin kidnapping bisan kon apo-napping ! Hahaha! You can wait 5 years para makauli hiya. Makakaintindi na gadman it hiya bisan la guti. Nangingilala na it hiya hit iya mga kaurupdan ha Dulag ngan danay namimiling.

 

 

 

 

 

 

Hi there ana! Maupay iton nga mentras bata pa tim anak, nahaara na hiya pakigmin gle hit iya mga kaurupdan para pag-abot hit panahon, kilala na nya hra ngan d na hya maawud pakig-urusa. Batasan ta na gud ton anu? Good job! =D Hi! Thanks! Oo buyag la kay madali la maka retain hin info tak anak so nakilala hiya dayon kun ginpapakilala nak. Pati it iya mga kapaturan kilala na. 9 hira ta nan na first cousins. Buyag la. Hehehe. May pm ako ha imo. :) Ana,ayla kay bangin 5 years from now makakibkib hin bato ha Dulag it amon apo ug mangilala hin oropod. Yana pala pag sitter ak ha iya Waray music it akon guin p lay sugad hit kan Joseph Uy og Cielo Tibe ! Hinaut unta mayda pa lubong hi iya g reat Grand lolo ug lola nga mabibisita ha Brgy Hayang. God willing, Angeles deri hiya magaawod awod labi ha tribu. </b> <b><i>Ano an imo hinumdoman han DULAG kasanhi? </i></b> <b>• paragyir han rak rak ha my kuta BUNTAY vs. CANDAO.... sus kay champion adto an serrano sir candao buntay catmonan sungi magbarabtos vs serrano la hadto? maupy pa an ulo ni egay ngan bukot.. betamax kanda mano ernie gabrino, syomuy ha merkado. nag panic an mga tawo 1980s kay mahulog kuno 8 skylab! ....... puta karling..... hi minin makusog pa nga nasayaw basta natukar na an kanda man dodong juke box... ........timbura asyong aksaya tira tira hugot hugot asya ini an masurong hadto. bakery ni mano bonswan......ladies piso. bigan nga iroy!! he he an nawala ikid... makursonadahon...waahhh!!! hahahaha...alagad kun waray adto kahun ag dako na adi nga HORSEEEE! hi lolo tomi,ginlanat hi danny boy waagas hin sandang ngan hi wirko waagas ANAY DAW MAY KO PAKIANA; Hno gud 8 nagpatikang h8 expression nga HORSE dnhe ha d ulag?..,cge daw... badaw sir,,cold kodan la adto an ak daku ag2 na lipong... deadly humps la an katapat....weehh horrrrrsse!!! mga dolse i2 ha buntay!!! sir didto ha wall sagbang hi sosay nganhi guning nag away ha merkado, nasiring man hi sosay kan guning, gu ning baka kaman hit liyon, nasiring liwat hi guning kan sosay, ikaw kay baga hit sawa nag istorya naliwat haak an parag isda blue whale na daw kuno an isinuka han bulinaw.kairo man it nga blue whale,,upat pagud it nga biktima hit nga bulinaw buhi pa gad idoy kay ano maangbit ka? he he he masukot ngani ta maubos it nga endangered species sige gad giap tak pagpinangawil didi Qatarman,bangin la makatsamba giap bulinaw nga may kinaon nga blue whale.... isugba la 8 bolinaw kay sariwa man namiling ak hin kwayan didi kay nala barbequehon baga waray liwat ak paka age steel bar 8 gamita! tubo nala hit tubig nga di 4 gabay tabaw la pagud an gamit hit nga mangirisda nga nakadakop han bulinaw nga nakakao n hin blue whale bangin nka drugs adto nga bulinaw? an gamit nga kawil intawon an angkla han dona paz,,tabaw la nga saging an ginsa kyan,swerte gad it nga mangirisda... </b> <b>syomoy katima han klase ha mercado, sipa, tatsi, batak2 han bola, chinesegart er ngan satu ha me bangko, katima magsaka2 han caimito kanda oliver tindahan ha merkado nga puro muing kon natima na an mulay tas duro pagud an mantsa han am mg a badu tungud han caimito nga bis hilaw am gkknuha , nabrown out ngani nahangaru yag dayon kami kay milingbiling dayon saypa kun bul anun adto kami dayon tambay ha kalye han mercado or ha triangle..an sayaw2 ngan ladies piso ha cultural ngan

 

. ngan lawot lawot...pagarigo ha daguetan nga madive ka h a igbow han brandila..hahhaha...karagtuk daw la adto......hahaha. 1. pirde an pandesal nga hir . h alipak kay na circulate idoy an baho tapos paturotuklin dayon kun hin-o an culpr it! ahehehe! 4. bisan ano la adto basta marasa an tinapay labi na kun mapaso pa. kay hadto my bita pa hi man cardo.. </b> <b>• kay duha la an bakery... </b > <b>an kaimeto nahuhuyot an mga bunga tapos nababari an sanga ha pag kalab etay.. an moron nina mana elsa marasa guihapon. . pero dam na it bakery did2. amon gin huroygo an pandesal para makaon hin durodamo. di mag complain kay tubalon ka han lagas.. an basketbol of course labi na kun sungi an namulay k napabutnga dayon hra Inggoy... an laburo nga guinsa-samsam anay an bayabas b4 iglaburo. pagrorot han homonhon. mayda im nagi didto ha balay nga mag uyab hinkit an ni lola ana siring dyun hi l ola ngain kamo bumaton dayun an lalaki kan lola ana mag lulupak waray man niyo s aging nga dara sering man an babaye mayda na lusong ngan hin bayu sering ni lola ana tagui ako ha pagkanatima ha!! marasa an moron nira elsa.bonay ngan hin sampilot ni mana kikay...payatot maembargohon hin holens. this my fun memory of my youth.otan n ga nanka.moron.hi maring lango nanmukod ngan namatak kon g in22yaw. naghuhubo dayon! . ako an naorhi... an balwas han panaderos na turo ha pandesal sige man an kaon kay marasa man pag mapaso pa. </b> <b>saragyaw ha mga baryo pag fiiesta.. arasip.. an paraliton namon an burias ngan cabak snak namon ha kulopay tapos ha escuela.. ha catmonan dida man ako naukoy han akon lola agidaw gab-i may ada hubog kumadto ha kalsada sige it pag iniyak" AGWAY HIN O MAN AN MAISOG GUMAWAS KAY PAPATAYON KO..chocalate ni lola justa. an horuglen ha gawas nra mano ernie. ako an taga palit hin tinapay han akon lola every morning adlaw adlaw gud..ka harayo a n akon nilalakatan...hays.lol ay oo nga. ha may san agustin bisperas han patron saragyaw tapos may magrerebok....di na maka ako s pag buhat.close na it hra ngatanan. an paragyir han rak-rak.. hira bone one tapos kanda panchang. dalagan kay may aluk (witch ba) at engkanto ha may kawayanan.k. an gurombalay.bulan.a.an bermuda triangle nga nabug-os tungud han mga tambay ha bilyaran ng a kaparte na ghap han ak pag tubo.mag paarot kanda mano ponce(a.ambot la yana kon buhi pa an mga bakery na yan.magl akad gud la ako tikang ha catmonan pakadto ha candao kina bones one bakery at ir a pag himo inapak-apakan la an pag horma han pandesal .. katima mabalik na kami ngadto ha eskina catmonan.ha baryo nga iginsakay ha trak an mga chikababes. ligid nga binolbolan.kanda nanay panchang... otan nga bayabas. paisugay! 5...ha candao kanda bones one an usa Filipino Bakery ha m ay mercado.. labi na pamuga.. marisyo la namalit kami hin hot pandesal ha filipino bakery. 3.pan limas ha candao con huwang.na close na hira.tirat ira han elementary pa ako. duha la anay adto na bakery. 3 an bakery ha may harapit ha gasolinahan ambot kon buhi pa an gasoli nahan.he he .pag abot ha may bridge salug hit luan. marisyo ad2... an maratimbatim ha plaza. an salida kada gab-i kanda mano ernie labi na gud kun may nautot ha luyo..magkta hin betamax kanda mana meyang ha merkado tag 5 la an plite. 6. 3 an bakery.. kun usahay natambay kanda tatay cinte bilyara n kay napakasiga man ghap ak hadto. 2..... baka hin kabute nga nagsulputan sa dami.hehe). akon lola. Ikid ngan Orlan...kay nahubog man 1 gallon na tuba na bahal.inasal nga agokok...... baka mga lagas na an ira trabahodor.mag snak hin halo2 kanda mana pesay.. kanda bons 1(both in candao) and filipino ba kery... am ig in paulo an pandesal ha linya han karsada nga semento.parok.. kumadto ako ha luan patron magbagtas la ka mi..

duro an kasina ha am ni Mr<pd>. Usahay hi Mano Romy Tupaz nabulig para maguin quartet. ha dala n marisyo na kami kay sige na am pagpinabuto. </b> <b>Baga nasindak ako ngan guin mingaw ako paka basa hiton iyo ire estorya maha t ungod hiton "topic" na "Imo hinomduman han Dulag kasanhi". salit pirme la irignom haros kada gab -i. Tupa clan. Mano Totoy de Veyra (RI P). han 1974 nga leyte landing clebration. kami nga mga pmt cadets hadto an mga amerikano kuno hay nga masaka han kilidkilid han kan-anang(hill 120) nga mag-gyeragira kunohay. Mano Mely Peregrino ."happy" na ako. pagtikang na han reenactment. Menying Laus.akon la guin "re-recollect" adt on mga kasanhi na irignom .kunwari la).ayo han linya. an bong2 han sinbahan sin nga doro a n taoy. Goly Lacandazo.hira Lily Congzon (RIP). An mga iba na pirme kainom ko. pag simana santa an kadol. amo la adto nga panahon nanimba an mga b ata tongad han kadol. Felipe Pabro.akon h         . Tibo (RIP) and Boning. didto pa kami ha dhs campus nag-assemble ngan pas-an an mga pusil-pusil gin tag an liwat kami hin mga lebentador. Man Kuritoy Morcilla. damo na an mga bisita didto ha igbaw han kan-anang ug kami nga mga sundalo kunohay t ikang liwat pag-assault agi ha kilid ha kan-anang. salamat nala kan Phil Peregrino .here we go: IRIGNOM (Palunay gud)!!! Han bag-o la ako na "graduate" han Civil engineering (1966) waray ako libang. Pek in Vacal. Kun mga hubog-hubog na.bisan niyan kun guin mimingaw ako . Mano Ernie Gabrino. inimbargo o kabi han nadaug. pagka tapos iguin "translate" ni Mano Lucio Creer. nag hike la kami tikadto ha kan-anang. Pabuliga gad ako hiton iyo ire-storya\/kurukayakan bisan kon dire kamo nakilala pa ha akon.mag kuro kaliding ka gud ha salug hit pag tinawa .</pd> canas (amon commandant hadto) katima han program.hira Mano Nonong Santo. Bag-o la ako hini na techno logy Facebook. guin mamakan iton han mga bata. an mga tuminongnong hadto han aton bungto . </b> <b>Anyhow .iya ako guin "introduce" para kuno maka "reconnect" ako hit akon kauropdan ngan kasanhi na mga kasangkayan. Palipak idoy kun makabati kamo . hehehe. matikang na iton "comedy skit" nira Lily Congzon (speaking i n the Japanese language . niyan na la it akon pag pakilala. Tupas. "to name a few". Man Tanny Labadia. Taga Dulag gad ako pero naha anod ako hin kahirayuan ngan na iha na ako waray maka-uli ha aton (1975 was the last time). Mano Danding Tupa Beringuel. -Sunog han mercado ha Candao</b> <b>-pagdunggo hin barko ha bungal han Daguitan River</b> <b>-tailoring busineess(Dela Paz to STRAD s military tailor) -Sangguniang Bayan membership ug orig MDC of Dulag plus Dulag as historical town agui daw hadto han guti ay pa ako. naghimo hin reenactment han pagsulong ha n mga amerikano han hll 120. "The trio was so good and very entertaining" . without making a single shot . Anyhow. an sinbahan hadto dire pa ito yana kay naguba man han guerra. waray na boto nga hinbatia-an kay naubos na man am balon nga mga lebentador. Here s a hint . naduroy karasa an hot pandesal tikan g ha semento danay makarobkarob na. nagtake-over kami han hilll 120 baga hin edsa 1. An akon mga kainom an pinaka makarit "and entertaining and talented" na trio ha ato n bungto han Dulag (the best ever and probably forever) .my roots are from the Tupaz.

keep in touch. Pero salamat idoy na "welcome " pa ako ha aton ngan ha Planet Guinawas. han younger years ko ha Dulag. Agui baga matangis-tangis na liwat.S. an usa na sister namon our bunso ay nakapa g asawa dito.big guy". Well. retired na hira nga duha. Kamo ba adto ngan hat Mano Tito Tupaz ha high school ? </b> <b>salamat man neldy.ni imo mother. kami adto nira mary lou degala. kun ha amon na familia darawhonon it runs in the family. As a matter of fact. in 2008. coach ug recruityer ka ngay-an..</b > <b>Kon kalu-oyan ako hit aton mahal na Patrona. pero pakilala anay kay waray ako "idea" kon hin-o an imo kag-anak .U. kumu sta ! Di ba na-basketball ka guihapon ? </b> <b>Maupay man kay naka FB ka guihapon. Good nakatipig hi Man Nonong hin remembrance ug na i-post ni Jerby. Ma-aram ka man na makikisangkayon gud ako ngan maruyagon gud ako hit "happy-happy\/inom-inom. Man Neldy. maupay na kulop ha imo. member ako han choir ni maam a mparo. ada hir a ha telegrapo haraniay ha dagat nag balay. god bless @ Mano Neldy : Welcome home. the competitiveness in sports adto la guihap.S. hi man lili it hermano mayor yana f iesta naton ha dulag. Malipay ako na it aton pamilya "active" hit sugad hine na "acti vities" "keep it up . you have a good day. upod upod kami niya kun hain an fiesta. hi mana angie ay retired na. nag asawa hiya kan reynaldo rostata from caiberan.Welcome ka dinhe ha Planet Guinawas.kon tugotan pa ako hit aton mahal na Patrona     . if classmate kamo ni Mana Edit h(Bernardita) she just retired from U. josefina raagas ngan madamo pa.. Hulat-hula t la idoy ngada hit akon pag uli . nga na introduce ako ha FB. hasta pa yana.mga kaorupdan ko ug mga kasangkayan.. BTW. may plano ako bumisita hit aton bungto "in the very near future". Hina-ot unta magkirigta pa kita . Bangin la na-impress ako kay small man guihapon ako.hinaot unta mga buhi pa hira intawon.ira guin dara han akon "last project assignment before I came to the States"..</pd> Amparo Dagala. I agree you made good picks -particularly kan Turoy..P. maupay an imo memory. your f antasy may still have a place in our hometown ! I guess. Ug estudyante ako ha first year ug fourth year H. god bless. flag nga dara han Farmworkers A ss n of Florida ! </b> <b>romie salamat hin madamo haiyo ngatanan.Mrs<pd>. kailan kaya magkakaroon ng resulta a ng mga pinagpaguran niyo. </b> <b> @ Anthony Dexter: Pasensiya ka na idoy . ha sta yana. Btw. Sering pa han aton darawhon "Kung bagang ka. Hoping for more dreams be realities ! Mapaso gad even if we took shelter ha mega.the el der sister hat Marcela Kempis Tupaz. So As spectator ang recollection ko ha imo player-waray ako knowledge han be hind the scene-asst. ta mabagang-bagang ka pirme guihapon". My pleasure too. </b> <b>Maupay liwat kay may plano ka pagbisita ha aton. maupay kun makapasyada ka kanda mana. Tinood gud an imo recollection han mga ma upay nga nanganta ug nanginom liwat.maaram ako mag-uropod kita. "See y all"!!! Man Nelde (deri la ako klaro hit spelling hit imo nickname if not mistaken. romy musta na? hi mary lou ay umuli ha aton. spectator la ako ha basketball (later nag sponsor na ako han team in behalf of our tailoring and pati na guihapon ha m unisipyo. youngest ako ni hat Mateo ug Juanita. smart.

Pagpi nanmati kan Meionilo nga naggigitara ha may stairs ha elementary. Ha ha ha waray gud ha ak makadara. Madmax nga awto. An ak kawaray ko sex life ha highschool bis an ak mga classmates. Batakbatakay h in bumagtik nga tae hin karabaw. The first thing that I could say is "Oh my gosh!!!" Anak ka ngay-an ni Atod Gloria (Atod an amo n katawganan ni imo Nanay).ma mano la ak anay ha imo kay dire pa man ako maa ram hit aton tilitol. Plitihan hin Komiks ha mercado. ngan damu pa. Waray ha am nakakaintinde bis usa nga taga dinhi. biling biling hit gab-i labi na kon bulanon.you are very much welcome here ngan hinaut unta nga p inaagi hne nga aton kurukayakan baga mas magin huroharaniay tim kasing-kasing ha DULAG bisan ha kun sugad la hine nga pamaagi. an ak siyahan nga banda.. magkita hin lahar( na anakhuna action movie).. Komusta man hiya idoy? Come to think of it . gn-uupod ak han ak lola leling ngd2 ha tndahan nra lolo ha merkado. Sampilot ni Cliton.it 35 anyos nga paghibulag hit i mo tuna nga natawhan in dire harumamay kun dire la ha ngaran hin pagpamiling hin mas maupay nga kabuhi. my lapwa.Rotary events. tas nakad2 kmi ha kanda lolo centi napalit hin hipon ma kanan piluka pero dri kmi pinapagbayad k hatag nala h ehehehe! </b> <b>nanumdom ghap ak han mga agnay han mga tawo ha highway. Ambot hin-o an nagimbento hadto nga mayda kuno dako nga tamak. mga friends nga nagpipinangagda hin Marijuana ngan inom.. an pagribok ni dax kan maam paciencia school room (tr igo). (di lak magyayakan kon hira hin-o).ano it oras dida niyan ha Pilipinas? thru this medium in the future.. mapalit hin pandesal ha filipino b akery hit aga ngan darling pie hit kulop kanda bonswan. An dako an TAMAK dida kuno han luyo nira gobenciong... He he he. until now akon iguin istorya hit akon mga anak an amon paglimpyo han simbahan kada sabado para misa hit pagka buwas.. Computer games dida ha may skina tisulod High school ha may Telecom side. tirok kmi knda lolo centi balay dda ghapon ha highway k m yda mga regalo na ipanharatag ha am had2 (nanumdom ka kuya ramil? kamu man ad2 n ra ate lorimer an nakamagurang ha am hehehehe). </b> <b>Tas basta wry klase."see yuh!!!" @ Mano Neldy: with due respect. </b> <b>Tas Christmas ngni.. Maupay nga murulayan an tinambek nga baras han gintitinakopan pala an merkado. an pagpinanhimo namon han hostia didto ha convento (waray   . Break dancing kanda Mano Tedan Villegas. an am kaurog mulayon na magparatod in balay-balay... flower.salit mano welcome home to planet guinawas.. Ice crumble ha mercado. kaldo. an paglanata ha amon ni pilimon hin sundang ngadto ha huron. Maupay unta kon may-ada pa liwat Trio na manganganta pareho han kasanhi han akon tiempo han kabata-an.... patarawan nga mga taga Bermuda triangle. Paglibotlibot ha diamond ha elementary kun nagb abaha pamiling hin gudti nga turubay upod hi Totoy Cerence. damo gad an mga bitter-sweet memories ha dulag han amon panahon. mabolo ha plaza bisan di re pa hinog gin kakaon na.again. nakaremedyo na. Pag serino ha basketball court kada kulop. an tinapay nga baligya dida ha may central nga an palaman latik.an akon tatay hi Daniel Ser rano Meneses (RIP). Baga matangis-tangis kaman idoy na ma pilak hin mga pulong. pingpong nira mano ernie ngan an tatay ni mano T oMs<pd>. tekl a. punk n am tukar.mag inom-inom liwat kita.anak ako mano ni Gloria Tupaz ( timog ) nga bugto ni Romeo "romy" Tupaz( RIP) as u used to call him. Salamat idoy . An mga locki n and poppin greats hadton elementary pa ko nga hira Man Jude Bugho ngan hi Mano Daxfer Perigrino. </b> <b>An nangagsudoy han luto nga utan pagkakakulop...anyways.</pd> Tambay ha bilyaran nira Ramil.. </b> <b>• @ Anthony Dexter: Salamat na liwat idoy han imo pag tilitol.

Di man ini sugad hadto. a mbot kon amo la guihap it paghalad hin mga bukad kan mama mary hit kabataan yana . thank you for making this page available. Mayda permi public consulta     ... Amo ba it u rgent nga issue or mayda pa iba? Well-spent ba ito nga kwarta or mayda pa mas ma upay nga gin-uuna anay. Para ha akon dire ini pwede paliton or tag-iyahon hin hin-o pa dida k ay kanan gobyerno ini para hit nga tanan nga Dulagnon ngan masunod nga pira pa k a henerasyon. caroling for both the DHS and the church.asya ton it bago ha yana it bag o ha dulag? an ak pag uli damo an nabug-os na bata. madali humitaas it tubig.anay d maigo dinhi an mga kasanhi nga akon hin babaruan kulang it bug os nga dulag para ma accomodate he he .. </b> <b>ada inin iyo mano winston kn bga poydi somagbang an akon la na numduman an be tamax knda uncle joy tumandao.an oppraiser ha smbahan nadara ka hin bukad bis la ano may karan on katima han halad ha altar.jolens ha sirong han grandstand.. Yana gutiay na la ngan haligot na it baras tikada ha saka.until next time mga sangkay. waray sasangkuan hit dagat nga baras ha saka.pa hadto ready made na mapapalit) and libre kaon han mga iniros nga magkarob-kar ob. Malamiri an tubig ngan may mga higlarom na nga parte nga di ka nasabot nahulog ka na la.ostyas. </b> <b><i>bag o</i></b> <b>• ano an mga iguin bag o han aton dulag? ako nla it bga ma una :)han yana pg uli ko my mga bag o na nga mga imprastructur a.an pag tindog han marker ha sun gi . Bug-os la ngahaw nga Bungto it aangyanan n gan mga livelihood. an bunoan hadto ni tatay marcial costin panuong han mga botero permi mya tinola nga sinugba an bugan opraiseras usahay sinarakan.. Please indulge m e kay di ako maaram hit "bug-os nga estorya" kay kon ano nga ginkukuhaan ini did a hin baras nga di man angay kay dire ini nga dagat kanan usa la ka tawo o pamil ya. di masaka ngadto dayon hit mga b alay nga harani.it nga natun og may goma may buri.dulce ngan kn ano2x pa... Ngan kon may high tide di la ngada ha Baybayon it danga t.damo na pakaraonon. I owe Mana Vergie an apology kay waray gud ako kumilala ha iya di dto ha Tadyao han get together han Batch 68.mam gallo pirmi ak nasinahan.. Yana nga mga panahon hit G lobal Warming.an comedya ha serrano.may we we jamboree permi. Kanan nga tanan ini. </b> <b>Pwede ba ini i-deklara nga Baybayon nga "Protected Area". damo nahimo na bata.mga agnay han tawo ng an kada pamilya sugad han timog.na waray ipakaraon! bag o la ha akon paningin! ngan an pantalan pira naibanan na liwat! </b> <b>Sulibangko. the month of May Flores de Mayo.panuso ha kan hag hag pakiana nala kamo kon hain it kan haghag.kahimo han childrens park we owe that to the late mayor FAU STINO SERRANO. It mga tawo it nadecide kon "oo o dire" padayon...ngan my chooks to go na. </b> <b>Napakiana la ako kon mayda ba rehabilition program para hit Baybayon? Mayda b a programa hit Mayor para mga environmental issues ha Dulag? Oo.. </b> <b>Oo.an ka sunog han merkado. pwede malumos it bug-os nga Dulag.. maaram ako nga negosyo ini hit iba nga pamilya ha Dulag.kay hadto ka da balay may poste nga tinindog ha gawas butangan hin lampariila para mapawa ha gawas kay waray pa kuryente. Pero amo ba iton it karuyag hit mga tawo... . Kay natural resourc e man ini. pag-uli ko han 2005 kumarigo ako ha Buntay. Damo pa hadto an baras. gin-ayad it tul ay ha Daguitan River. Dako na it iban hit b aras ha Baybayon. Dire didi it Lider nagi-os or nanh imo hin proyekto nga dire aprobado hit mga tawo.manog banog ha dagat di namo ay han sumba. Welcome to FB. It iba nga dagat sugad didi ha Australia. etc. damo pa gad pero amo la anay ini.. mayda mga baras nga barrier did a la ngahaw ha saka para kon mahitaas it tubig. It hinihimo la hit Mayor propos al.hehe ngan damu na it pawnshops nga fota! it bago ha dulag yana kay waray ka ha dulag. </b> <b>Kumpara ko la didi it Local Gov t ha amon.

makangingirhat it daku nga kaibahan han 70s\/80s compared y ana. d pman ad2 uso an mga sugad ka hitech na mga gadgets salit nagtatakas la kita ha kakalsadahan han pagminulay kon anu an at gusto. ira hinkikit-an kon nag-iinano. An buot ko hini dinhi ipasabot. mabitbit nala ak hit megaphone wahahahaha! </b> <b>Salamat. Dire nakuha hin credit it nalingkod nga Lider kay dire man ito ira kwarta nga ginamit kundi kanan taxpayers. diri naman masisiring nga natural evolution or recession . etc.para unta wry na pabasulbasol. Anyway. Detalyado it proyekto. </b> <b>Again. It iba nga can afford mayda mga DS. correct iton. waray nir a choice. tsk tsk tsk I remember mano han secretary pa ako ha rizal ha d pala maiha nga panahon. Amo na. Salamat. di ako namulitika. labot nala han mga barangays ha dulag. diri la ako sure kon pira ka kilometros tikang ha shoreline an ira kuku haon hin sample. kay bakot han aton panahon. tho maram ako nga maram hira. Mamiling na liwat hin iba nga libangan ngan manhirayo... Jet.. kon matindog kita nga mga Dulagnon para i pakigbisog kon anu an tama ngan makakaupay para ha kadam-an. May transparency. PLUS it waray regulation hit pagtindog hit mga kabalayan ha bayba yon. budget ngan completion time.. ayaw nala didto pagkarigo ha Buntay hehehe! Pakadto nala ha Rizal kay di hamak nga mas maupay it am dagat didto pwera la santos. Kairo man hit mga bata yana. pero naabot man g ud it tym na kinahanglan ta mgyakan to raise awareness ghapon hinin mga senses h it at mga igkasi dulagnon. Nag-aaprak na it ak laway dinhi. dapat nala kita gumios yana. =D hahahahahhahahahahahaha. Waray man ako panabale nga amo na ngay-an adto.p     .. didto ha rizal pwede pa magpalupad hin manogbanog kay haluag pa it am kabaybayun an dd2 buyag la..kay damo it nag eextraction. Mayda pa peace of mind hit kag-anak kay ada la ha harani it ira anak.an huna ko ako la it naka notice hit mga "lapida" i agree nga it dagat tikang ha sungi. usa han ira pan-engganyo ha amon council nga tum ugot an kamatuoran nga tikang daw ha abuyog ngd2 ha palo or tanauan nga mga bung to in may katugutan na. waray na nira palupdan hit ira Manugbanog kay mahas aray dayon ngada hit kalubihan kay waray naman espasyo para hit sugad hini nga s ummer activity. PS3 ngan kon ano-ano pa dida nga teknoloh iya nga ira hinmamalang-an.. Kon mayda pa sp ace at least di na manhirayo para magmulay.. Maupay man it iba nga bata kay mayda nira iba nga mulayan kon Summe r." dire kay kan an hin-o nga Lider dida ha pwesto. Ngan it nakabutang dida hit proyekto Project by the Local Gov t.myd a dumaop ha council nga representatives hn usa nga korean company nga nangangaro hin permiso ha amon barangay para hira makakuha hin sample han aton baras ha ka dagatan. Maaram ka man ha aton kon turaban sugad ha akon. Napak iana la ako kon ano it mga programa. Simple la it akon mga naiintindihan about han ira mga panuyo pero diri pwede balewarayon an mggng epekto hini nga ira buruhaton ha aton nga mga mulopyo. naiban ibanan na i t baras\/shoreline. nakapira hira ba lik ha amon barangay pero napakyas la hira tungod kay wry man tumugot an amon co uncil. buntay ngadto catmonan. pero dri la nya karuyag intindihon.. Pasalamat ako nga waray ako kaano han pagkarigo ko ha Buntay nga nakadamo ako ka hulog ngadto hin "crater" kay lubak-lubak naman an dagat. Pero kon humunong ako pareho h it iba dida nga "patay malisya" mas masahol.. k kon ada la ak ha dulag. Kon ano an ak dinangatan hadto waray ako yana dinhi ng a nagtitinurab ngan di kita nagkakakilala! :-) </b> <b>Pareho la kita han una nga wry la tingog2 dinhi ha planeta. d kita maram hit ira ga rason. Di ko kinukwestyon it ibinoto nga Mayor niyo.. kay anu nga diri ki ta gumios yana mentras diri pa nadaku it problema? It dire pag-gios yana amo it batasan nga ipinamana hit mga sumurunod nga heneras yon kay amo man it ira hinkikit-an. Angeles hit imo suporta. in fact myda ko pa mga papel nga tinipigan tikang ha ira nagpap akita hin permit tkang ha DENR. </b> <b>• Next time. It iba nga amo la ini it ira intawon akos..tion. Han bag-o pa la ako nga member dinhin baga nag-aalang ako pagyakan kay bangin ako sawayon..

...alabaylabay naman ha baybayon han gnhimo nga bagan bola nga baras hehehehe! yana . Maaram kita ngatanan hit eksakto nga mga panhitabo ha at bungto labi na an parte hit aton k alilibungan. basta gusto ko.myda k gahom.. Pag-imbita hin mga opisyal ha media..... Unta mayda ha ak on sumuporta.. hehe next showing return of dexter..... pa dayon it planeta. Pero kay bisan tubig problema ha Dulag. pagpurot nim hit baras ha iba nga baybayon.</pd> Dexter Meneses PRO Nominee: Mr<pd>.salamat.cge pa it recruit ni bagtak anuman k ipalista? k nights of samanyalak lwat hehehehe. </b> <b><i>Hno it imo karuyag nga maging "officer" dinhe ha PLANET GUINAWAS? </i></b> <b>• abri ine para ngadto han ngatanan nga myembro hit planeta. hehehe.. </b> about 5 months ago20100330 at 19:40 •<u> Report</u> <b>geh mano dex magwawatcher nla ako nganhe. anyway waray ada htn nga rehabilitasyon hiton aton ka baybayonan ky it IBA NGA M GA TAWO DRI PA Na KAG MaTA KON ANO GUD ITON NGARAN NGA PAG PRESERBAR HiToN AToN kabaybayunan. kw gud dax 8 na angay ky member k mn n8 knight of columbos.. DERI LA AKO UGOD MABULIG. hira it mas lab i nga apektado han mga kunsekwensya han aton mga sayup nga binuhatan. I have a proposal to make para ha mga taga planeta. MADAMO PA IT IYO ENERTIA..heheh e! hehehe ay gad hin yaang yaang jami.. gindugangan pa an ira problema hin mas grabe pa.:) Planetlord. Kay anu dir i kita magconduct hin series of symposium regarding environmental issues para hi t mga batan-on ha at sosyedad para ghapon hira mgng aware hit mga panhitabo ha a ton palibot kay total bisan naton pagburubalikaron it kalibutan.....planet lord..GOOD LUCK Crng paman ni manong..Gusto ko unta makabulig ha gutiay la nga pamaagi.. KAMO NALA IT MGA BUROBATA.... i ko it comelec President Nominee: Mr<pd>... </b> <b>Thank you. Hi Dexter an PLANETLORD.....an gidamo i hin nomination asya it akon pagbabasehan hit aton pagpili. mga environmental lobbyists\/groups kay maa ram ako more than willing iton hira mag-impart hit ira hibaro ngan concern para       .... maappreciate pa ini hit aton mga anak. Ito n yana kalaw baga la ngahaw hira hin nagbinuho hin ira kalugaringon lubnganan ka y waray man hiton iba nga hikadtuan kundi tikadto na la unless matapo. Maaram ka nga masuuporta ako hini ha imo.. ... Angeles hit imo idea. Cool. Iupod gihap it mga maestra from Elementary to HS b angin pa gad hira mag-rally ha DepEd nga iupod ini nga issue hit mga subjects ha eskwelahan kay iton nga mga bata amo man it maliwan ha aton. Jig :)) </b> <b>An mga tanod amo an mga Jedi or Ninja.. Ko n ada ako. badaw non-partisan ak.anyway bsan hn o 8 pilion suportahan ta.</pd> Bryan Kempis Kay alang gad hiya it tagiyat planeta. Di man hira naka-appreciate salit dire nasabot hit ngaran nga pag-preserbar. my mahalakip nga ayaw nala hahahah ! salit responsibilidad ta yna nga manimangno hit at kalibungan para ha dayuday nga dalagan han panahon..hina ot unta mangag mata na ugsa ma urhi pa it ngatanan. hapi ka! hehehe! ada ky bga pirmi man ak late ht comment<ada ky mano dax. Nadire ako nga it maliwan ha aton mas masahol pa it ka-ignorante or kapabayaan ha aton kalugaringo n bungsaran. maupod ako ha imo.. </b> <b><i>Environmental Issues II</i></b> <b>• Seryoso ini nga topiko nga angay tagan hin seryoso nga atensyon..

. TIMOG kami kan lolo ignacio tupaz ine kadondonan. </b> <b>Salamat hit im pagpakita hin suporta! Madali na an pagbiling han mga speakers ngan pagkumbida han iba nga participants. ambot hain na yana. nanawagan ako kan Tom s Art pati kan Mano Pablo ada adto an iya ngar an nga Photographer han 70s ngan 80s kon buhi pa hira or ira pamilya. more power to planet guinawas. ignorante pa dire makasabot. IMO..an amon ine apoy nga naka a         .. Kitaa it mga Saks i house-house it approach pagkalat hit ira tinuuhan..hit environment. hehehe salamat hin madamo ha iyo mga ka batc h 68 god bless. </b> <b>Maupay ini nga idea kay damo it makasabot ngan pan lamragan it mga huna-huna. It iba nga tawo nga waray acess. mayda ako usa na retrato na miniunmionan han JR prom namon. amy and ninie kay kamo man it manguli yana na fiesta ha aton.. bangin pagtinawaan la ako whereas kon myda ko mga igkakabulig.. mahusay pa ako hadton. i-klaro ko la pareho hit Part 1 hini nga issue. mag Open Day hira maka usa ka adlaw para matagan hin chance it mga waray panmayad or panlukat hit ira mga priceless na mga litrato han naglabay. Bisan pa ito mga lubad na nga litrato. damo na it na-convert hit s ugad nga paagi. Imagina daw kon mag-uusaan ako nga madaup ha usa nga i nstitution tas igyayakan ko an akon gusto. Kon posible. waray pa trabaho ngan dependent pa ha kag-an ak... This is sue is far beyond politics. Lu katon ko na it akon dida mga litrato from Elementary to High School including mg a JS Prom nga mga litrato kay it kanan JS Prom pan-bribe ini hit amon Reunion. kay kon waray magpatikang pagpasamwak hini nga issue nga pagkinuha hin bato ngan bar as ha baybayon. Papreho la kita apektado . It iba ngani hiton ha ira volunteers la waray kabalyo nga inaar o hit ira serbisyo kundi tal gud la nga concern nira hit aton environment. When good people do n othing. salamat Mr<pd>. waray tag-iya nga politiko hit aton bungto. Maupay man kita kay mayda naton access ha mga computer\/technology ngan imporma syon.</pd> Kuizon hit imo pagsuporta hini nga kawsa.. pamiling kamo hin mga retrato naton besan mga luma na. amo gud ini it maupay nga paagi pagpahibaro hit mga tawo. kon posibl e mag abre hira hit ira mga "baul" para malukat it mga litrato nga waray ko kaba yari han hadto kay bata pa man ako. maaram na kita hit dangatan hit aton minahal nga bungto. ako guihapon kay waray gud ako retrato han guitiay pa ako. </b> <b>Panawagan re: Tom s Art. diri ko man ini mah ihimo kon ako la nga usa.. Salamat. Mano Pablo (?) • ulibangko. mas maeenganyo an mga tawo pagpartisipar. evil prevails. han graduation han e lementary pati han high school. Now i s the time to stand up and say enough is enough. Wara y political beliefs nga pinipili hit sakuna kin naabot. calling Mary lou. It akon la liwat. Ngan pirahay na man la it miembro dinhi ha PG. kontra hit tawo nga dire miembro ngan waray l abot! Masuporta ako bisla ha talagudti nga paagi hini na imo initiative Angeles. love u all.. Pamati ko damo pa ini in manlukat yana kay mayda naman mga trabaho ngan mga laga s na mas naka-appreciate na hit naglabay labi na han ira mga pustura hadto pati na ako. hehehe waray kokuntra. Mapalit gihap ako bisan dire akon litrato or kanan Dulag ngan basta kila la ko it ada para koleksyon ko ngan para ipakita ko hit akon anak pagdako kon di in ako tikang. maremedyuhan na iton yana kay mayda naman technology para hiton para ma-preserve ngan ma-restore it original nga hitsura. Gawas na dinhi it pulitika. i love my own. norma</b> <b><i>Ha DULAG la myda mga AGNAY an mga tawo ug pamilya</i></b> <b>• hi ako bomba heheheehehe it iba amin nala. cring pa. pag message ha akon kon ano hit plano para mapagkasarabut an ta ini kay maaram man kita kon hin-o hiya.

deri na gud maha kalimtan iton na mga tawag ha mga tawo or pamil ya he he he . nahinumduman ko na hi benjie dumaguit .. lawlaw-turing kempis bahong mike castro sabelo sugbo relempago habon.hehehehe.. hinot mga trapo nga politicians it nakapalibot kan noynoy? I d like to kno w kay permi iton giniistorya.. C5 at tiyaga! noynoy mar kita nga tanan mariko gad dayon basta may c5 at tyaga ano. ester Olendan BIIT.Beyok Navarro PABUTO.. Gordon is a good material pero wry man hya chance pagdaug... kaupay gud la .</pd> Alita Lagunzad may-ada kilala ha dulag nga butz short for butok..sawa han akon lwat lola nga hi celerina devaras ( mga kag anak ine ni nanay glor ia)..mabasa la ak ngan matawa! lol BULKAN kami.pero h Louie la it klala hto. I hope (every Filipino s fervent prayer na ghap) dre hya maimpluwensyahan hit mga tawo nga nakapalibot h a iya. Noynoy is the best option.family nira Mrs<pd>...vilar... bman kami n mga m anghud little volcs la. </b> <b><i>Election 2010</i></b> <b>• Basta.. Di pa ngani Presidente. Hin-o ba an tinatawag nga 17 Houses? korek ka jan jem...siring la. hahaha! rai ko macontribute.Man boy serrano EGIS-Lantoy Olendan.. Well. hehe. bangin ikd2 k o nala kan noynoy ksa naman ikd2 kan villar. an laban yna is between villar and noynoy nala..Felix Bautista LAPOROT. akon la ton opinyon gihapon.asya ngayan. kurakot na.. actually from the first 3 letters of my first name and 2 of m y last name then scrambled to produce parma plus s. hahaha! pag-agi nam ha bicol han amon paglandtrip kay naginiyagak ton hi bulkan pakakit a han bulkan mayon. @ ramie: Parmas ngay-an it sunlog ha im. Ange..Lolo Nesing Maasin and family PUNGANGO.knda mana marfe ito Lagas-lagas na gud ako kay naka identify na hit mga nakabinlan hit nga mga pala yaw. bga eg apel gad man nyo an mga Rtsta ngan maki g inuoooooohhhh Botosi "Berting Abad" ha pagka Konsehal han Bungto!!!! Opinyon ko la ini: Hi Noynoyan pinakahonest na kandidato yna ka presidente pero ginpapalibutan hya hn mga tradisyonal nga politicians. my codename in my younger da ys.ta anuman may niyo angal kun TIMOG kmi. anybody basta ayaw la hi Villar. so meaning. hahha! akay ng unay.noynoy.melchor kempis</b> <b>doron. </b> <b>d nagni magliwan tawo or lukoton 8 planet earth. katawa ak hito pakabati ko ha opis</b> <b>puro nala gibo. nasiring tak papa.. Ma.Felipe Paduano BOKO. now i added the b but straight forward so its now rampabz.geography ngay-an hiya kay amyaw man la namon iton.d gud mabag o..alex lagunzad manang.eddie kempis adas.     . kon mabotos man ako. Thanks Diri ko napifeel it iya sensiridad. diba may sunog ghap hadto kan Lolo? DEMONS.nalding seno samool. try to research.

Anyway. Ayaw liwat anay h2 nga liwan tawo ngan paglukot hit kalibutan k mga bata pa kita . @Mr<pd>.heh ehe! Boto hit iyo guin susuportahan nga plataporma\/kandidato ug protektahi iton imo balota.bsta ayaw la anay 8 planet guinawas heheheh I won t name names nala (except la kan Roxas =D) k damu hra. cguro liwat kon han h d2 pa.salamat po.8 nagpaparaot la 8 mga ada ha position nga mga tawo but acts like a voracious animals. dri ako kumbinsido nga an rason han ira pagbalhin tung od kay natuod hra nga hi noynoy in mggng maupay nga lider han aton nasyon. </b> <b>Orapria . but then again. dr i kita masususgad yna.. ha sobra ko k     ... bag-o pala ngni it guinawas.. tumindog na gud hin maupay an igkasi ta pilipino ha ira mga prinsipyo..</pd> Yucamco: makuri ton mahatabo ha pagkayana.. Pero e2 nga mga po litiko nga nagkabalhin ha bungsaran ni noynoy. orapria.. Ha akon la opinyon. </b> <b>@Amiel: dre la political system it dunot. han nasakban ak hn ak wife as in tounge-tied ak anay pro d la geap napapirdi hn rason hehehehh myda pa gad pro let us hear lng muna from others. i was invited (together wd my other frnds here) t o a get-together sponsored by a frnd k umabot an iya bf na seaman. An bug-os talaga nya nga sistema it dunot. ambot san-o dawla mggng maupay it sitwasyon naton nga mga Pilipino.Bato bato ha langit--first grade nga grav el and sand business ! agidaw iton mano hahahaha! bisan hin o it mag presedente... Commo n sense. so excited km i tanan kay talagsa la kmi mgkrgta k iba-iba man am gntatrabahuan. Angeles ! he he he.orapria (Parapreho.rayl a just for fun...parapreho) ??? @ mano romy: amen! hehehhe! Nalaksi gad la ak.. it iba dinhi nag aalang pagsumat ht ira embarrassing experience ky alams na hehe heh anu an nahasakban ha m? hehehe! </b> <b>ako an latest gud kay super makarawud. so i gues s.[basta hi gibo la] angay talinguhaon nga waray na magawas nga pilipino para mag trabaho ha gawas hit nasud kay linulupigan na kta hit aton mga kapit nasud amo iton tunay nga barometro nga mauswagon na it pilipi nas.. </b> <b><i>MOST EMBARRASSING MOMENT</i></b> <b>• KASANGKAYAN. nakalinya hra kon hain it simpatya hit mga tawo . Damu tak most embarrassing momentssss LOL! Usausahon ko ngani bangin ako la it m agdara hini nga page wahahahaha! Unahi lugod anay sir pagsumat. masumat nala ak k kita manla it maram hni anu? anyway..nga 8 ira la mga personal nga interese s 8 gnproprotektaran. dda man gud ngtikang an sugad na bat asan han at mga politiko way back pa han at mga ancestors. Nagbalhin hra tungod kay nakikit-an nra nga hi noynoy in my chance nga makadaug yna nga tiarabot nga eleksyon. d damage has been done already.Turncoats ha lenggwahe nga Eng lish. Myda bag-o pala nga bumalhin..actually o ur system of government maupay. dpende na ton ha at yna kon gus2 ta pa ba hn pagbabag-o o dri na.secret la naton ini heheheheh. And what s d best thing to do? Karagbaly o nala hn prinsipyo. nagpapakita e2 kon anu hra nga kl ase hn mga politiko.... @let: hehehe i stand to be corrected but i cited that our political system is a rotten one ky ada man gud nagpapaluyo 8 mga buwaya nga mga politiko.parapreho.ig share daw 8 most embarrassing moment nga natabo ha m. last january. dri na kc ton mawawara ha at sistema liwat. Dri pa kita kuntento hit at pag-inukoy dnhi. Importante..

5am na kmi nanguli. balik anay kmi ha place ni Fel para kumuha hn another pair of shoes para magamitan ko. Han tikadi ako ha Australia dida anay ako ha Manila hin pira ka a dlaw. Badaw kay han pagsakay ko na ha eroplano waray ako sabot ng a waray ko iton katanggal nga gawgaw dida han akon maleta. dagus ko la gndara ngd k bangin la. someone fro m d PG knows her personally and deeply =D) got back 2 d car and offered me her s lippers.. so pag doong namon kay dako an balod. nabulilyaso pa hya sobra kamamahalon ugad an panhitabo. instead nga madrtso na kmi pagparty. Alagad an pamudlat han duha nga Customs Officer. Utruhon ko la kay kapurutan ini hin leksyon. intonses. agui an bantog ha dulag nga duha nga capitan ha barco.. bagan patalastas hahahaha! @mano phil: karisyo hit nga iyo kaagi LOL! hahaha ok lwat ano mano phil. amo kadto kami ha baybayon kawat hin sakayan para magsakay nadto ha bonoan. </b> <b> Sulibangko..talagsa la itaas. Una kon mag-abroad kamo limpyuhi hin maupay it iyo maleta nga waray gawgaw nga pan-almidor nga mahabili n. on the way to the bonoan agui kay nag madlos. ngkalakat na kmi.. nag sering hi pare nga makadto kami ha bunoan para mya namon somsoman. Gin-delete ko kay naawod ako nga ako an nan guna dinhi. :-( to d rescue dayun an ak mg a sangkay. nadelay an amon gimik pero eventually. sakto pak-abot ko ha butnga han kadam-an BOO M! natanggal an strap han ak sandal!!! wry na ako mglangaya and i was laughing a t d same tym so embarrassed.. so i did not expect na masus to think na once pala ad2 nagamit. Amo na an a   . Pag-abot ko ha Melbou rne na-random check ako han CustoMs<pd>.. Gintiliwan niya. tas ad2 nga shoes was kept for 2 yrs na ha balay. tas.. =D pag share gihao kita hin most embarrassing moment nga nahitabo ha Dulag! :)) hadto kami hat nawala pare doming navarro & fedireco caamic nag inom2 dida kanda tparing doming. usa pala ton.aexcited. Ikaduha. goma. Han kapaso hin duro nagka-heat rash ako ha bunggkog. pampatikig hit amon bado". w aray sabot pag sakayan kay guin pasan nira an sakayan from luan to sungi. damu pa gad but i ll keep mum about the others nalang. damu an tawo nga am gnkad2an.. first tym ad2 mano k 2 inches l a tak kaya. Seguro an pagtuod niya kay nagpirik-il la adto an iya baba.. a frnd Fel (who also owns d car na am ginservice and yes. ta pos na ha anod an am bugsay.and nakilala ha ak an iba ngni ak gumimik tas talagsa la ghap mgsul-ot hin sugad kah gud hahahaha! gnpakaaluhan ak hit nga sapatos ko. i felt something ha ak ryt foot pe ro wry ko intindiha. An sering nga butanga n ko daw hin gawgaw. ayaw pakipag-patintero hit sliding door kay ignu-nuno kamo hit nga p ortahan ngan maipit ka! </b> <b>Sugad hini. we met at a certain place dd and b ecause it was a saturday nyt. baga tika halarom nga gabi. An naintindihan ko la an "What the . kmi liwat ngan han ak mga kaupod nagkalusad ha sar akyan.. i wore a three-inch-high-heeled-shoes. en ough na ton kamakarawud. </b> <b>Han pagpakianhi ha akon ni Mama kon ano an akon experience ha byahe amo na an akon pag-estorya nga may gawgaw nga nag-aprak dida han akon maleta.didto kami ha anod ha luan.fyi mano mgkausa kami ni renedy dd ha tacloban city jail.</pd> Gidaw pag-abrihi han ako maleta ka y nag-aprak it nga gawgaw! Syempre kay gamit na tapos seguro naburit ha sakob ka y igin-hapil hapil man la iton mga maleta hiton.. rampa la ghap.so ayon. just wen our frnd te xted na near na hya ha venue. sering ko nga "cornstarch. and just wen i stepped out from d car. Dri gad pero dri liwat hya baratuhon.. baga an naha nabo nag pa anod nala kami . igin-post ko na ini. pero baga sahu k d man na tawo dd2 hahahaha! </b> <b>well. amon guin pasan ini nga sakayan ngada ha sungi. </b> <b>haruy.confirmed e2 nga istorya ky adi m bugto ng istory a geap ha ak. hehehe amu na mano. damu baya an tawo. nag-enjoy man ghap kmi.?" kay han bag-o ako ng a abot nahadlok ako han mga busag kay di ako naka-intiendi han ira accent. wry na ak bumali k liwat ha ak place k hrayo na. Anywa y.

agu y!k makarawod hn duro. LOL! akay hinsakban an usa! =D</b> <b><i> Ano daw la an itsura han Dulag tuig (circa ) 1700? </i></b> <b>Pirmi ko ito nahuna-hunaan nga kun puydi la pagbalik ngan time travel ha Dula g 1700.. matalikod na gud mgkalahi kita LOL! gud ini para la mabasahan tim s2rya... h cge tak tawa ngd labi na han "sliding makalilisang kman hehehehe! bsan kon a nala ak pgtawa labi na k masasabtan na usa ad2 k domingo nagsaragbot kami nga magbabarkada nga mamulang.. hey.. tak baga naimagine.what an experience lwat ano. nagma-malfunction na la adto as in dire na sara an sliding door kay di nakaakos han akon lawas... hey .   Paambit daw kamo han iyo mga hunahuna -amu ghap ak mano. nagool an sliding door kay di naka-dec ide kon mag-aano ako magsara na nga dida pa la ako han butnga han porta masakob pala. . </b> <b>Seguro han kaiha han akon gawas-sakob. Kinalimta n ko it nga bus kay han akon kaawod.! Syempre kay gutiay man it akon lawas di nahanuno ako ngada han eskina han porta kay determinado it nga sliding door hin pagsara.. na frisk s earch ako ngan bangin pa ako pinakadto ha banyo para ira kitaon nga waray ko dar a nga mga drugs in case. </b> <b>Anyway. @milet: later ko babasahon tim pakaalo na s2rya k limited tak tym yna nga mga pa nahon hehehe! @amiel: tuhay gud n nga m pasundayag k ngkaaaluhan kmi. Badaw kay hasta ngada yana feel ko pa an kakusog hit nga porta. Kon yana adto. curious ak h2. an at mga apoy ngpaka baro t saya tas naka kamesa tsino ngan linulo an saruwal kon ha mga ultimo la nga pam ilya hra nabelong pero kon ha pamilya nga mga ilustrado. mule ako. Interesado ak mahabaro kun ano an kahimtang ngan hitsura han Dulag ngan mga Dulagnon hadto. ases nga im baga paningkamot na isulod nim kami ha m bulsa hehehe! oy mga kasangkayan ayla kamo pgpadara hn nkasalakot nga nag share nganhi hn iya experience pamulang. ngpaka maria clara tas   . Imbes nga lumingkod ako dida han lingkuran han bus stop sumakob ako ngadto han building kay mahagkot ngan mahangin kay winter hadto. buhaton ko gud. Di sige an akon gawas-sak ob dida han sliding door kay nadire ako nga di ko hikit-an an bus or bangin maglapos kay waray man napara. =D</b> <b> @milet: wry ak kakontento.kon paka-appreciate han consequences han akon binuhat. Nakasering ada adto nga uwat ako hin sliding door kay maipit ka ba dida? Huna ko man la kon nabahol an akon lawas.anyway slamat maam hn imo story ngan hina ot unta magin leksyon e2 ha am f ever kami lwat 8 lumakat abroad hehehe @mano phil: bro ngayan nim h man renedy? frnd it hra ni tatay han dd2 pa hya ha muncpiu nawork.-). binalik ko alagad gudman na m pakaalo mana hahahaha! door" part LOL! nangalas cguro ad2 ha m k ko an nakakita dd2 ha m.. Alagad an ak nayakan na la kay "Hey.napansin nla nmon n ga amo ngayan waray nakigpanta h amon ky an amon ngayan dara PATO dire MANOK. Ginti-test pa adto an akon maleta ngan mga ba do kon mayda trace hin ano la nga powder. Nakakita ako han mga nakakita nga nanalikod para tumaw a.... ENJOY PLANETERS labi na han mga bakasyunista s nga nanguli yna. an binuhat ko paka-gawas ko dida han portahan linmakat ako. </b> <b>An kaipit ko liwat ha sliding door kay makausa naghuhulat ako hin bus ha City .so kumad2 kami h bulangan ada nasobra n oras waray k panta-i an amon dara..

eguin borod pala hi Dexter. Kon deri ako nagsasayop.eguin kahuruhampang ko sadto. made of gold daw adto na lingganay nasering an akon grand mother.. sunorat in hin padi dida ha dulag in year 1599.. </b> <b>Maupay nga hi Phil Peregrino nakaharumpang niyo\/naton. Ako nakakarawat na di di hin solicitations for membership ha AARP. aw amu ba mano? lurulagas ka na gud liwat k damu tim nahibaruan LOL! joke! bali t. nakabati na sigur o han lugar nga "Guinawas". Salamat han pagdugang nimo\/niyo ha akon ha Planet Guinawas ! Karatong Dulag!     . its part of a very important legacy ha religion\/educ ation na only ha Leyte pero abot pa ha Mindanao... duro adto an kaabtik han at mga kaapuyan pag andam pa gkontra ngan pagtago ha mga Moro raiders. Before gin himo an Dulag nga usa han 2 nga mission dinhe ha Leyte han Spain (the other being Carigara). </b> <b><i>Message from Mano Romeo Kempis Dela Paz</i></b> <b>• Congrats to Dexter Meneses han pag set-up hit Planet Guinawas. Mga Gl obal Citizens na kita tinood pero importante an aton roots. pati intawon an aton lingganay ha simbahan gindanas. albeit hinay hinay na nawawara an mga traditi on. most probably nakada pa kita han transition tikang ha at Malay roots ngadt o ha usa nga Hispanized community. @Mano Phil hain ito nga sand history of Dulag? jerb just search message in the sand history of dulag. </b> <b>I think han tuig 1700s. at that time san juan d letran pagiskwela an mga lalaki & la consolation an mga babaye. Padayon it mga entre mes along with mga "news we can use" ug for Dulag nga historical (sometimes hyst erical??) history we can use.. An mga "graduates" nagigin laypersons all over the isl and an iba naha assign ha Mindanao.naka suit hra. pangiskwelahan. nga tikang ha Sulu. ngan kon nag-urostorya bangin mga inispanyol ad2 k dba rehimen pman ad2 han mga espanyol h2 dda nga mga tuig? an mga riko had 2 ha dulag. Dulag mission an first Jesuit s chool for the natives with children of the ruling class from various parts of Le yte naka boarding school. That s for one na umpisahan an Dulag tradit ion for producing teachers nga nanhihirayo hasta pa karon ?? Malipay ako hit con tinued attention hit Kuta and vicinity. Ito nga kuta hit mga agta. pamati ko wara y ada ka kawat hadto kay gin tunod ha candao para di makawat. cgurado ko ha manila ad2 nangiskwela ghapon. its word be of respect and fame not of n otorierty. Pero ikaw Danny had been asso ciating with mga gurang as much as your generation nga na pull ka towards histor y and geography bisan la kon as a hobby. naimagine ko ghap a n ira mga parties. nakanap ngada ha Leyte abot ha at ha Dulag para mangawat ngan man looting. pero diri la ak ngahaw piho kun ano nga año adto nakawat an lingganay nga gin tunod ha Candao. anak hi Dexter ni Dan and Mana Gloria. it pina dako nga Senior Citizens gr oup. Hi Mana Gloria (ambot nga na Mana Gloria pero na Dan ako--no disrespect Dan) tag a Sungi man ug hirani ha Guinawas. Tama kamo adding Planet makes it more catchy. =D </b> <b>dire ust kay dominican iton. most probably ha UST k baga amu an ak nahibatian nga urostorya han mga kalagsan. There are books written about our town. sosyal gud cguro had2 an mga dulagnon anu nga nakapangiskwela ha manila hit n ga panahon? =D 1700. cguro myda ghap hd2 mga karwahe dda ha dulag..

.. kaupay mo daw la magsurat ha Waray. Paki-ana hit mga lagas hito nga mga barbero--hira an akon hang-ou ts sadto. deri hi Mayor Sia Que. Mainit an discussion dida han barbershop ni Barok ug barber shop ni Bulan. ito nga dapit dida             . deri ko nakakalimutan labaw kay mayda Planet Guinawas nga triggers mga thoughts of our iroy nga tuna.an lugar nga gindak an.... Leyte landing.... </b> <b>Dexter.salit kun tuminongnong ka nga Dulagnon mahanumdom ka manta han GUINAWAS kay kaparte ine hit istorya ha n mga panhitabo hine nga aton dapit... bis an ako langyaw. hira an nakaabot ha Dulag and established businesses t here.masyado hin kamemorable siguro hine nga l ugar kay natukib hiya han hulagway han kadaan nga DULAG.so siguro usa it GUINAW AS nga dre hikalimtan hin usa nga Lumad nga DULAGNON considering nga saksi ine n ga lugar hin damo nga mga panhitabo dinhe ha DULAG nga kaupod han iya pagbag o..l akat han panahon. Dexter. Karatong Dulag o r Communicate Dulag.. upod man an ak tio insi k Doming Lim (husband of my father s sister.. ( i hope my recollection of facts are correct... sidnga nga sering ni Mano Romie.. you mentioned "Karatong Dulag" amo ito it ngaran hit aton festival group ..... Curious la.Sinulog Festival.isyahan...nagtikang gadla ine nga akon konsepto han akon kuryosidad nga it DULAGNON bisan ano hin paghurohira yo hin lugar pamiling hit iya pangabuhi siguro mayda man ta gin iiliw nga mga me joras hit iya lugar nga tinikangan. hehe. A community with trading experience with our Chines e neighbors. N ahadlok la ako nga magpariho han nasering" Deri na ako mag-e-English. Pasaylo la hi akon mixed language pero magparapractice otro hin Waray..salamat mano nga DULAGNON ka la gihap. NEVER !" < /b> <b>Danny .han bata pa ako pirme ako nakadungog han mga hisgot ni nanay ug han mga kalagasan kun ano nagin saksi an GUINAWAS han kasanhi nga kaagi han D ulag labi na han pagbut ho han gyera.umpisa be fore pa han Kastila of 1595. Han akon panahon dida ha Dulag oral history and makusog labi nahan tikaharani an Oct. Mano Romie. ah ok n akita hit Karatong hit Kawayan mano. gudti pa hira. Maupay nga panuha bisan makuri ha katikangan ultimately mayda mga sumurunod\/kaurusa.) </b> <b>nahanumdom pa ako han barberohan ni man barok ha Candao. ano it origin hit word na "Karatong" in relation to culture? (we kno w karatong like "karatungan ko ikaw") Kay ano nga ginamit nimo ito nga word in the same application as Mabuhay" or "V iva"? Dexter. its importance nag.bisan ikaw mano im sure damo an im o memories hine nga lugar labi na ha baybayon han Guinawas.award winning na ito hira ha Manila ..hello ug otro eguin dadasig ko nga nagumpisa ka hini nga Planet Guinawas.magpapabilin ine ng a aton ikaparayaw tobtob han mga tawo nga igin konsiderar la gihap an ira kaluga ringon nga DULAGNON hira. Dan and Mana Gloria should be proud of this. I second the motion ni Danny. upod nira an families nira Tan Tuabac (kan mana Pisay Seno bana) ngan Mano Cito (tag iya han hat Mabuhay Trading ha merkado). amo ito it prime musical i nstrument hit Karatong group na naapi hit festivals. Labaw na adto importante during the moro raids ha Dulag like th ose led by Bwisan. That ponto.an mga direct from Mainland..in fact. you are right Dexter.. tia pacing) dida han barko tikang h a Tsina... around the turn of the century 1900 ito hira umabot ha southern leyte from mainland China. you have a making of a writer in Waray..@ Mano Romy: salamat mano han imo pagdayig hine nga grupo.an mga tawo nga iya hinmat an ug iginkausa hin hilaba nga panahon. Karatong was the medium of communicati on thru bamboos...thanks for continued harampang..Aliwan Festival ngan Cebu . ngan ha n Dy\/Yutangco brothers. </b> <b>hira Bon Suan nga tatay ni Mayor Sia Que.... Danny ayaw pangaratong hin(ha ulo) hin tawo. Historic an Dulag.

Tapos pagkamatay ni Papa. taga km. an syahan nga merkado ngayan ha Dulag. 5 6 kami. Han naka dto pa ako ha PCC (now PUP or Polytechnic UP) mayda an school famed Pangkat Kawa yan Band. an ak hin-abtan kay general merchandise store man la adto hira. Camaro. han una pa. tindahan nira Insik Jos e( Yutangcos) and mga Youngs were closer to the highway ha Candao. He may rest in peace ! Versatile man gud it kawayan. an mga temorary nga nipa nga larayan rented out han munisipyo naabot han Lolo ni Jerby nga lugar... Condolence. namimin gaw na ako yana. BTW. dida ha Candao? whoa. So Mano Romie. ako hi norma lagramada.. I was proud of the performances didi han Leyte Dance Theater of Artistic Director Jess De Paz and his tropa ! </b> <b>Yes.. We had our tailoring ug balay rented between niraMan gorie Tupaz an Flor Yanuario. I was Grade 5 maglipat kami han tailoring. </b> <b>i hope makilala pa ha akon hi maam gloria. Dy.. maupay nga nagPlanet Guinawas kana guihapon ! Hinuhulat ko hi Nenie De   ..an damo an mga tindahan. </b> <b>mana Norma. Ngan basta na-agi ako han iyo puesto. hi Man Tony. then karne. nira Pang.. maribhong man it nga Candao Rizal St.. dida han es kina nga tindahan tikadto kanda Man Pepe Andrade. Saño. salamat idoy more power. </b> <b>Norma.. From a communication tool like pag-warning han uma rabot nga mga Moros and now musical instrumenet han Karatong Festival. Dulag has its share of immigrants and their next generations. pag tabo magamo marisyo la kay damo an baligya na mga ukay ukay na bado. then pag construct na hin mga pwesto. Bon Suan.Yana la ak o makasabot. utangan namon hi imo Tatay.High school graduation dida han amon shop kay ako an bantay pati ha gab-i... but i have a vivid memory sa mga tindahan ha dulag.... the first ha present mercado. Yes. yan a pala ak pakasabot.. Palipak it mga memori es dida ha current merkado ! I practically lived my Grade 5. Mayda anak hi imo Tiya Pacita nga classmate ug batchmate ko ha 68. hi Bata Raymon(youngest bother ito han amon mama) had pansit and halo-halo at one point..to Dexter and Mana Glor and the rest of the Meneses Family. I had to go back to Leyte to help continuue the business. Even didi ha Florida mayda usa nga grupo ha Tampa nga bamboo band quihapon travelling around to perform. I think hi Mano Ernesto Lim an imo classmate? an bana ni mana Cionne Apolonio? o r hi Mano Boy Lim an taga Metrobank or an at nawala Francis Lim? Danny hi Boy an amon ka batch ug sugad man kan Norma. Candao an kada-an nga mercado before hit yana salit an bakery ni Bon Suan. Maupay gad kay waray ko curfew. I always thought it yana nga present merkado amo na ito. i remember stories of my tatay and nanay nga they were one of the first to sell hito na merkado.. maupay ini na imo na hunahunaan. nigo la adto in isda. tinatawag ako bisan kon waray ko dara nga kuwarta. they got one para baligya isda. Young. Pagmakusog an tabu-tabu. Yes. kumosta nala kan imo nanay at ngan mga kabugtuon. yana pala ako nahabaro nga nabaligya pansit hira Man Raymon Kempi s. diba romy han high s chool pa kita kun break naton nakadto kita kanda man raymon kempis para kumaon h in pansit. Kumusta nala kan Boy.

@dan an sring han akon lola pinay villagas. 2yrs ago. pirmi ka na hini updated hit mga panhita bo ha aton ha Dulag.lots of good memories ! Hi Mana Virgie Garcia let me appreci ate more of biology bisan ko lakwatsero ako. Mano Romy .hi Mano Boy Lim adto la pirmi ha Manila. cun deri pa time han amon biology kan ma am virgie adto la ka mi han puno han kahoy atubang han upisina han prinsipal ni papa adong bautista. retired na hiya from Metr obank .P.. marisyo la adto. </b> <b>yes maupay la adto na aton mga kaklase kay waray nadaraga and waray liwat nan liligaw... Maupay nala kay ada ka Danny ha Planet Guinawas. e gin pa koha iton han iya bugto nga hi .nagbi-business na yana. Kumusta Phil ! Tinood.. stepmother ni mother ug step Lola ko. adto kami nag pilinkuron ha ba nwa. hi atod Mano Paing an imo classmate so with siguro ha DHS akon sister hi Mana Edith nga ka-reretire la ha U. maupay ko adto hiya na maestra. hi maestro nga tatay ni bon suan..death anniv ni Tatay kakulop Feb 24 so first cousins ngay-an kamo nira mana Lyn ngan Padre. malipay hi Mana Virgie Villanueva kun sumatan ko anhi kamo nagrereminisce han mg a kahadto. Regards nala liwat kan Cirilo "boy" Lim. nga an asawa hi lola tikay ng a bugto han nanay ni lola pinay nga an garan hi valeria. Di ba Norma ? High school days were a l ot of memories too. Tabu. hi raf ael an balay before d war deda hit balay nira tio nono pedrigal na tatay ni alex pulis.rafael que. Maiha na ako nga waray ul i ha Dulag. Nakakabati ngani ako nga some of the names han mga Casa o warehouses ha may baybayon Chinese sounding. </b> <b>An Chinese Dulagnon heritage prominent gud. adeliada egos and adelina tuisen an maghusay ha aton clase. romy hi imo mano paing an akon klasemate ha elementary Mano Romy ... tapos tumigil yes may halo halo pa. </ b> <b> may nagluluto hadto. bisan anaton mga binata na classmates hira teofilo bless his i forgot h is last name. i really miss my high days. Salit danay namon tawag kan bata.salamt hit im info about our chinese connections :)) maupay ini nga nangag katugpo tugpo it istorya kay one day bangin ta ini makumpl eto.Paz mag FB. Hi bata Raymon s maternal side Gotico kay amo ito an apelyedo han mother ni Papa R aymon. hira mary lou degala . Kitaa nala it akon ka-disconnec t--yana la ako sabot nga 1995 pa mamatay hi Man Tony. seguro mahinumdom ka romy taga serrano ngane adto hiya. labi na kamo ni raul tupaz para kamo anak niya. yes we have a lot of       . maupay na adto na s nack namon. Mano Phil . h i "insik "Naymon". segui danny ikumosta ako mo ako kan ma am virgie. kay iini ka na man. kami hira josefina raagas mana julianna alicando. hi rafael may duha nga anak hi andres que ngan hi tiya chayong nga dida kan da mike castro okoy. amo ini it ak hinumdoman an cring han akon lola pinay han mutato pa ako. sidngon ko tim pangumusta kun magkita kami. tapos nabalik kami ha amon klase pagkahuman namon kumaon.. tama an darawhonun na mas maupay an high school kay sa college. Mga intermarriages liwat resulted to linkages like ha tribu n i Mano Kawa Yu ha Brgy. sige la Mano Romy.. </b> <b>maaram ka romy patay na hi dada sabel arandia.

kaya ka lakwatsero romy because you knew you where good at it. Romulo Delmo at iba pa. Dexter. lalo ako namimingaw ha aton. Salit. marisyo la adto han high school days. <b> yes iho tinood nga dulagnon. in a wholesome way. </b> <b>whewww<u>www.. </b> <b>salamat haiyo na naka hunahuna kamo hini na website. Di ba baras an salog naton ? Bisan it Gates .. hi Teofilo didto han Class 68 40th reunion.mano romy. hi Teofilo Gallo adto nga imo na mention.makalilisang</u> barahibo actually hehehe. consuelo.imposing na.. Opod guihapon it kantiyawan hit mga barkada. chinese heritage prominent hasta yana.. It seems deri naton natoraw an ir a pagtutdo. Norma again. True.. maupay nga you had achance to see Dada Sabel. an mga dara ga na maestra naton hira ma am virgie..karasa la kaagi. It mga retrato ug mga postings PG naka-addict. I. Marujita. Sering ni Nenie ngan backed-u p hin retrato.auntie norma.. interesado deri la han aton history pero sugad man it curre nt affairs ug future. Nauha anay ugsa ako mahanumdom han iya ngaran.good memories sa high school days.. Amy. ira pa rin it mga negosyo ha aton. Siyahan..namarihayaw tak panunggon it iyo mga testimonya han iyo mga phil. i m so proud to be a dulagnon..hope fully.. Ma second the mo tion ha imo Norma hi pare Raul parti kan Dada. ingat kamo mga idoy.nostalgic. pati na hi man pe rling han chemistry. kaya yana deri ako na tuod kan gladys na nakapader na an buong compound complete with security guard. haay ka upay la magreminicse han kahadto. Yana la ak o makabul-iw han mga older posts.mano humbled. Yes. Norma lots of physical changes ha DHS now DNHS. Sering pa             . god bless to all.we re very much legasiya hit usa nga TINOOD nga DULAGNON.. miss cinco na taga san jose math tetcher nanliligaw hi mano oscar raagas ha buntay. Ikaw nala an representante ha iya mga students aprticularly han aton batch. Waray na an aton one-storey han South side. oropod ug amyaw ug . thumb s up han lista han mga patron ug "long Live" hi t mga patronisers ! May pagtapod ako ha mga TINOOD nga DULAGNON ! tinuod iton romy. Diapora is an internationational phenomenon salit mga innovative ways of "karato ng" is a must. man nancy bautista.salamat hin madamo. Invited ko ikaw. salamat guihapon na bisan la dinhi nag kakauros a kita. may his soul rest in peace. An imo uncle is justified to be that emotional parti han iya survival. Waray anay hiya makakilala ha akon... </b> <b>Hello.. I have fond me mories of "Dada" Sabel-with passion and compassion nga natutdo. Pagreunion liwat namon ha Tadyaw last year d idto hi Vergie Garcia ngan hi Miss Apolonio. tayo na ang nag lolower han flag tapos pinapauli nala tayo han principal ni papa adong baut ista kay mauli na guihapon hiya..ipadayon unta niyo ine nga </b> nga mga hubad.. Didto guihapon hira NIlda. hananumdum ka romy na binabayaan tayo ni ma am arandia may her soul rest in peace kay mauli na hiya ha san jose. for one ..malipay la ako nga nagkakonsepto ka hine nga Planet Guinawas nga who know s it aton social networking maka dig-on hit aton mga molopyo ha Dulag ug langyaw man.

. usa ako nga anak han iyo ka batch nga hi teofilo gallo. Hain pa man pwede mag ballroom ha Tacloban? Where we went to last year kami la a n tawo dida guihapon ha may San Jose inaagian ngadto ha airport. maupay na nag kakakirigta kita dinhi .ngani ni hat Gen. i hope mga buhi pa hira yana. how nice to know na parauli ka ha aton. uropod namon ha mother side. kami ni mana julianna. Na mention adto ni ya long time ago nga mayda niya classmate nga Gallo an surname. Idoy Richard sumati hi imo Daddy (or whatever you call him) mamatron ako ha iyo..Nyway. salamat kan dexter. Her name is Amelita Flores. my sister imelda gallo de paz is also a member of PG you can search him. na ako by then. Ikaw Norma san-o ka liwat igkaka ballroom dancing. 72 yrs. maupay kon damo it magbakasyon. Ano it ira (batch 68) mga happenings lately? It imo mother ka batch liwat hihy a han akon sister nga adto ha Queensland. ako nala it magkirita. 28. Han 2006 umuli hi Lettie Serrano from Manila para la magkipag ballroom dancing. i hope makauli ako by then. Romulo. how often kayo nag kikita ni em tatay? segui la amy ballroom dancing is good. Disregard the German Dulag Lu ff. She is a teacher in DNHS at present. Deri la ako maaram kon ikaw or one of your brothers (if you have other bothers) nga ka batch liwat han akon eldest dau ghter. adi man ako naukoy taclo ban diri gud ito harayo ha amon.. Carlos P. @mana amy: myada gad dd tacloban pwd magballroom. puro wala it akon tiel. richard ikumosta ako kan imo tatay... i hope . Ipapangisayod da w kan Teofilp kon tima na an pag renovate han ballroom han McArthur Park kay map a present na liwat kami pag bakasyon ko. </b> <b>okey ikumosta na lang ako ha iya.. i"ll tell tatay nga nagkai storya kita ha PG. cge cgngon ko hi tatay buwas cguro mauli ako dulag. she s also a member of PG. an akon brother in law nag golden jubilee din hira from leyte high school hanin feb. kayo na lang kay mga buro bata pa man kamo. he he he. Hit 2018 aton golden jubilee. hain ha tacloban? deri ako maaram mag ballroom dancing. nag ballroom dancing din hira. al am mo richard we have in san agustine na mga gallo. god bless </b>       . nyway. kamakaruruyag la pagbinasahon an iyo mga kaagi hadto para ha amon nga mga mas bu robata importante gud ini ha amon kaupay ky diri nam ini pagaagian nga iyo naagi an.. seguro hi im tatay makilala ha ira.. hi tatay retire na ha work pati liwat hi nanay ad2 la ghap hira ha serrano dulag naukoy d same haus. regards to a ll."Dulag was razed to the grounds" Damo pa it dapat hisabtan! </b> <b>Google Dulag ug damo nga articles an mashow-up. Uswag Dul ag. hira mano par an ngan jesus gallo ha san agustine.. </b> <b>2018? kun buhi pa ako. </b> <b>• so far it mc arthur park on going pa it renovation. kun nahunumdo m pa hiya. or maybe hit time nga mauli ka ngadi open na it Mc Arthur park. @MANA norma: masulot gad kami mgkita ni tatay ky once a week nauli ak ha dulag p asyada ghap ha ira ako man la it adi ha tacliban nareside 3 ko nga sis ad2 tanan ha dulag.. kay a sabi ko sa iyo amy kung buhay pa ako. </b> <b>Akol a it nagdadara ha ira pag ballroom dancing. signga na hi norma lagramada.. i think ha leyte park myada gh ap. hira Lilia ngan alita la it mahilig hin sayaw. marisyo la kmi mon nagkakaurusa kay duro nga pasurosunlog. anyhow good to see you on fb iho. aguidaw kay duro manla an ire saragyaw.. i will write it in my calendar 18 golgen jubilee.

ok i tell tatay about it. i m sorry. as long he is in goo d health. @mana norma: nakadto ako kanina ha dulag i tell tatay nga nagkaistorya kita thru ha computer gncgngan ko nga nangumusta ka. </b> <b>Richard. may her soul rest in peace hira ni romie and raul tupaz. ikaw nala it pagistoria ha iya kun ano it aton na pag oroistoriahan. tapos nag resigned ako sa abroab yeart 2000. napakiana hiya kon hain ka kono naukoy yana. </b> <b>ok mana norma cgngon ko tatay nga bumulig ha FB pero kinahanglan anay pumalit hin computer ky waray pa hira. </b> <b>maupay iton na masukot ka umuli. nauli ako ha dulag danay huwebes sa nto or biernes santo depende la hit ak work ky 24hours man ak duty every other d ay ang work ko. sana makabasyon kamo sooner para magkirita kamo uli ng nga ka batch nyo. yes. ano? mapalit hin computer? i palit nala hit iya medicina and pagkaon it cuarta na gagamiton. ha aton we do have prosisyon around town. Pakikumusta liwat kan Teofilo. para hit 2018 Golden ako mag-enroll o bisan nala coach\/DI ngan</b > <b>cge daw mano romy ky mgresearch ako parte hito ha iya nga hi Ernesto Perez. madali manla it biyahe pakadto ha aton. inga t ka. matatawa ka hit oroestoria dinhi.Florida. maupay it imo desisyon. dinhi na uubos it akon oras. sabihin mo kan imo tatay na bumulig na h iya dinhi ha fb. salamat ha planet guinawas ngan kan dexter kay kun waray ini deri ki ta magkakakirigta ngan mag kakakurokilala. dito sa church yard l ang. i will keep in touch. Nagpakilala hiya nga Gallo hiya of Dulag pero it iya moth er ha Tacloban na niya binibisita. Hiya siguro an first nga FilAm to run for city council of Jacksonville. friends sa fb ni gladys my niece ang niece ni romie. i know paran gallo minsan na ako nhakadto ha ira during my college day. i know money is tight and mahal na it mga paraliton. regards to all. punta nala hiya ha internet cafe. so duon ko nakita ang pangalan ni romie sa fb. yes hi i m tatay tinatapuran ni dada sabel arandia. kan nanay so far ok ghap pa reho naman hira retire ha work ni tatay ha balay na gud hira more often so maupa y kon my computer at least my libangan hira. nag puntana ako dito sa merica. </b> <b>@ mana norma: cge la ky f makaluwag kami nga magburogto magaramot kami pagpal it computer para ha ira para liwat maylibangan hira. how is you mom? i forgot what you said about ur mom. </b> <b>nag babakasyon ako yearly ha aton. </b> <b>i hope makauli ako soon. A nd ok I will tell tatay nga ngkaistorya kita thru computer. kumusta ka. god ble ss & regards to your family. god bless. para magkirita kamo bisan la dinhi ha computer at least my communication. nakakaliaw. ds weekend mauli man ako utro pagbisita ha ira. mauli ka sa holy week? iyan ang namimis ko dito . I hope one of this d           . ha manila nala ako kay hira inay ngan tata y ay ha manila nanirahan. i m in the bureau of fire protection nakaassign ako d2 sa taclob an central fire station. dinhi hi ni na planet guinawas kami pala nila amy baldo and romie de la paz. good day. masireng hi i m tatay. nakakamis talaga sa atin. nalipay intawon hi tatay ky maiha na daw kamo nga waray magkita waray ka daw uli-uli ngadi dulag. small world talaga. Norma ug Amy.<b>my father teofilo came from gallo clan in san agustine i m sure kilala ito ni ya ky an akon lolo hi crecensio gallo came from san agustine. BTW. bye now.nakilala ko hi Man Er nie-Ernesto Perez-of Jacksonville. ang holy week. but nakauli ako ha dulag one time.

</b> <b>@ mano danny: Kun it Manila mayda Binondo nga Chinatown. base la ini ha uruistor           .Mga 50 s & 60 s sentro daw han komersyo han Dulag an Candao.. infact bangin na ngani cultural divid e between ha mga tsinoy ngan Malays ha Dulag. =D Maupay nga vital info ha history ! @ Veneer.Nagkikita kita nala it Filipino-Chinese community dida ha sementeryo pag kalag kalag.. • Mga tinahod ko nga kabungtoan. @ Mano Jerby. mayda mga casa(trading warehouses) ha may bay bayon ! </b> <b>yes i will eroll also besan deri ako mararam kun buhi pa ako . An yes.add l. ok. HINO ADTO HIRA TApoS PWEDE NIYO IGDESCRIBE KUN ANO AN IRA STYLE PAGMULAY ngan KUN ANO AN IRA P OSISYON .I witness some of those funerals passing by our home in Candao. info an mga chinese ha Dulag mayda hira organization.An ginsisiring han mga old timers n ga hi insik jose (yutangco) crucial nga leader han mga guerilla nga dulagnon.Maupay it aton bungto kay multi cultural.an detail dire ko na maintindihan kay naka inintsik na. Kumusta nala kan Teofilo ug Dominador.An mga Tsinoy nga mga Dulagnon..hmmmm.Adto na iton hra yana namahuway nga dayon an mga Instik tikang ha Mainland China ngan ira pamilya nga tumalikod na ha kadayonan. na gsupply hiya ngan nagin espiya nira.ays magkirita kita dd ha dulag. involved permi ha community and unlike other places nga nakita ko. sunday mauli man ako dulag i will tell tatay.Usa pa nga dako na ibedensya han presens ya han mga Intsik ha Dulag iton Chinese Cemetery ha may San Miguel(Sabang). naka frame pa ngani.kay ha balay mayda certificate hi lolo na Wei Due Assoc. puro wala it akon tiil. an Chinese cemet ery is part of the town s historical and as cultural picture kay during Chinese fune rals iba man gud an nakikita. he he heh. Maupay nga asset ito hi Man Ernie didi. Oi yana pala ak pakasabot nga an chinese cemetry ha dulag amu ngayan an una nga chinese cemetry ha bug-os na leyte. i don t know a bout dancing. Also be it known nga much much earlier. Baga nakialayon gad la ako nga magistorya kamo kun may oras la. malingkud la ako kay masakit it akon tuhod ..Mayda h adto tindahan hira Lolo Toya aka Quezon. tiyo omie(dominador) is in olo ngapo ad2 na hira nareside pati an iba pa nga sis ni tatay out of 8 two la it ad i ha dulag hi tatay ngan tiya nena wife of pedro chan.basta an siring ni adton lola asos asyon daw adto han mga ka intsikan ha Leyte & Samar. Hero adto hiya naton.pero yana gutiay nala it nahabilin nga Filipino-Chinese na pamilya kay kaurog nagbalhin na ha Tacloban ngan ha iba pa na lugar. very minimal.Mostly an mga Chinese ha Dulag tikang ha Amoy. parte han mga ma gkarit hin basketball hadto kay waray naman ak igkaarabot ha ira.Kaunanahan daw iton nga Chinese Cemet ery ha bug os na Leyte. labi na gud an mga tuminungnung..nakadugang ton tat history. seguro naman may iba nga deri guihapon masayaw. malipay gud ini hi tatay.Sumala hit istorya ni Lola Nating ngan h i Nanay ha Candao natirok an mga Intsik hadto.kahuman pwede ig ranking niyo? Thanks Adi tak list pero waray nak hini ha ira igkita manmulay.so ha ak pag analyze yana we ll organize an mga intsik hadto ha eastern visayas kay nakag put up hra hin suga d na association. I was a frequent customer ni imo Lolo Quezon and Lola Nating on your General Merchandis e store manned also by the children opod na an imo Nanay. Tinood Vener an Candao amo an mercado immediately from the present site.China nga yana ma s kilala na as Xiamen.It Dulag dire mapa ur hi mayda liwat kita Candao na Chinatown.

70sruel nucom. hi IDOL GLENN SAÑO. :) jerb before d war an tuminongnong nga basketball player ha dulag.bilib ako ad2 an ia piktos. hi man luming dumaguet. nakanta ha videoke hin IL BE OVER YOU. Doy hin-o an im ten top loca l players nga naabtan mo? Ay Oo lacandazo...Badil Elvin Gabrino"-? 5. damo an talent hini.terry.60s agustin degala.tapos h JOPAX. dulag team members late 60 s and 70 s: williams.nakapar a han pintar bsta n kadukot h board an bola.. :) </b> <b> 1. An akon la naabtan nga masiring a k nga mayda gud talent.. an akon ad2 usa nga makarit h BEBSTON an taga buntay ngani nga pi-ay.? 4.jerry yutangco.ya. Randay Nueves 9. amo ini hira an fisrt nga basket player in dulag to represent leyte during evaa.elden maraya..mayda ko description ha iya didto hga mga henyo han basketball 7.gab riola. Terry . Pula . nyahahaha. hira im papa. nasayaw.bodil.bargol.bill. forward nga hira tatay an man tonying were g.kainom lugod maupay hahahah!!! </b> <b>lagutan deri ak hanumdom first name nya william.bimbo canas. Thanks sige timahon ko la search.peac e mano glenn. he man colas. pwede ta ma describe han style ha ira kamulay? kun ok la. they next was hera man ernie gabrino. Mea Kulpa. bago pa gud nga inasaw-an haha.to be contiued subject search info great players of dulag.pe te sano. hi mano mely peregrino. Lily Congzon Adi mga hinkit-an ko nga nangagmulay 6.. Danny Yutanco-mayda ko description ha iya didto hga mga henyo han basketball 8. patay ako kan jing hini @jerby: padi hi "magic" cyril tambis dba maupay ghap adto nga namulay hasta hi j unjun cerence ngan hat nawala danny lagunzad? aw hi man cyril maupay na namulay? haha pakasabot ko pala ambot hadto kay ray ko man gawas gawas waray ako igkirita mano cyril maupay na mamulay..vicky. hi nicolas ogom ceballos. hadto before t he war hi man luming dumaguet an center. thanks again.? 3.rogelio canas[galyong]. imo #9 feeling ko hi mano Jing Lacandazo ba eto? hi Junjun PLY Jocs on diri taga cabacungan.kempis. i have picture of that i may have misplace it some where. alayon nala butangi hin description .arthur serrano. 1939 adto. terry serrano..ngaran l ad 2 hiya sugad bilib ako ad2 an iya mga assist. Williams -? 2. roberto peregrino sr. taga Alegre eto hiya.Jing Lagunzad 10. Play from Cabacungan Amo ada ini tak top ten. tony apolonio. m       ..carlos yanuario.an dre ad2 mgkita an iya pasa cgura do gud nga mgsasamuol h nawong. Wow 1930a pa ngayan ano? mano jerby.. Tuloy +. hi man tonying canas. ha ha ha ha bam bam kalurong ha ha ha ha!! Aw Jing.

=D Defensive na ba ak ura-ura? LOL!! Balit.. An ladies piso ha cultural ngan ha mga baryo nga iginsakay ha trak ngan han mga arkilado nga jeep.SK kgwd ak ad2 n mna lori.. Ngan kaurog. wry ak nanunumduman na kumd2 hn sarayaw ha iba na brgy.that was more t han 2 decades already. manric am knukuha na service k nakadiscount ak had2 k patod ko manla an tag-iya. dont remember exactly kon anong benefit dance basta kasama ko rin minsan ang mga high sch classmates and barkadas ko nun sa cabacungan ata. first batch ngani ad2.LABI N ITON NGA GUTI-AY NGA BABAYE NGA MAHILIG HN PANGOMPOSO HIN SEDAY HA PLANETA.maupay k makisama.... Nakaattend l a ak hn sugad h2 kon ad2 ha am k an kamatuoran. N auso man an benefit dance hadto han mga organisayon..heheh! </b> <b>Baga duro nala liwat it nga m pagdayaw! LOL!           . part han am role was to promote youth interaction thru various activities and w e saw that sponsoring a series of benefit dance was an effective way (gin-englis h pa! =D ) So ako k amu man an mas maupay an PR (kuno hehehehe!) kumpara han iba na members (labot la han am SK chairman nga h mano obel). </b> <b>FYI. dri ak nasaklang hin service para la kumad2 hn mga sarayaw ha iba na brg y....KY WARAY ITON PINALAGPAS NGA SAYAW AMO PA 8 NAUNA PG SAKAY HA SERVICE N GA MADMAX OR FIRE FOX...kay tinuod maupay ad2 an imo PR. ako permi an naaassig n pag-invite han igkasi ko mga youth had2 na panahon.hehehe! kilala ka hadto han mga SK. And as a member of the Sanggunian.ely peregrino.. hahaha!peace la kita angeles..pro joke.. In fact. hubert lacandazo...hayz d ko na matandaan.amo nga ikw dayon ak n hinumduman....during the 80 s i was aware of that fad.. amu ton it kamatuoran... lagutan brothers (pero nagtransfer residence ha tolosa). dicks. @ Angeles. Ada fortunately..HEHEH! </b> <b> aw ngeean!!! an hin-o man ito na mahilig han seday? hahahaha!!!! waray man a k igkirita bisan haraniay la it madmax ha amon hauz ngean kay ray ako heto makaa gum hadto hahahaah!!!!iba man na venue akon gusto!!!!hahahaha!!!! Hin-o e2 na m cncrng James?! =D Baga an ak had2 nahinumduman during the early 90 s (teenager pala ak had2 hehehe !).. ini hira umabot ngadto ha inters (inters cholastic games . galyong. Ano an style han kamulay ni Man Terry ngan Man Williams? Thanks</b> <b><i>"LADIES PESO.PAMATI KO DAMO TAK MGA KITA DINHI H PLANETA NGA MAHILI G HINI.BENEFIT D ANCE HA BARYO" I SHARE DW NATON AN UNFORGETABLE MOMENTS KADA NATON PG ATENDER HI NI NGA SARAGYAW HA BARYO. tinuod balit parang e xcited lagi ang mga taga bermuda for the wik end to come esp if me sarayaw na.. member ako han SK.lol..was onl y 15 then pero naka attend baya ako han kanan bermuda ha cultural kay bag o pala adto hira nga organisasyon han mga tambay ha bilyaran." </i></b> <b>• MGA K PLANETA NAPAKIANA GD L AKO KON OSO P B INE NGA "LADIES PESO.HAHAHA!DANAY NGANI TRUCK.SAKLANG L GHAP. lily congson. i just discussed bout it sa discussion ANO AN IMO HINUMDUMAN HA DULAG KASANHI .baga nka remember l ako h imo.BENEFIT DANCE HA BARYO.. d man gud ak maram sumayaw. baga kaur og successful man ad2 na activities tas nakagain pa ak hn damu nga sangkay ngan self-confidence.plarong pambansa yana) ngan prisaa (kanan private schools nati onal games) ngan mga full scholars han ira mga skwelahan. dri na ak gutiay yna k daku na ako hahahaha! Peace! </b> <b> @ james naabutan ko yan noon..joke la ad2 ak cring ng a an pagsaklang. Ngan kon ako man tim gnccrng.

d la nangagsumat. choice man it nra.hahaha!pero nabaro ako ad2 an iu mga k luv team.. bangin gusto la nra mgkita han mga manarayaw.tinud mtibay gud mn ky baga n baliko la an yanta han motor. nanunumdom ak hit dda ha triangle ha merkado han bata pa ako.pero dre babaye tak gn pu2rot kundi an SNACK n pansit ngan monay nga gn papadisan hn lapsaw nga katimpla nga juice.. am u balit ad2 an uso pero yna d na magagad it mga teenagers hit mga sugad h2n anu? kon hunahunaon ta yna. =D ata dda ka ngaha w hit mgsasayup k wry ko kaloveteam evrsince d world began LOL! pero isumat la ha ak kon hra hin-o an my kaloveteam na m naobserbaran hd2... hehehehehee. tama ba?   . As of 10:51pm 1\/24\/ 10 Alayon isurat un mayda kamo corrections.ky cg l ad2 an ak obserbar. an mga taga rizal lugod ky mgsugot ad2.Peace james hahahaha! asya nanumdom ghap ak hd2 k kaw permi an ak hikirit-an nga napurot dayun han mga mabaysay nga mga daraga basta ncrng na an mc nga ladies p iso..kaupay la hini. dre nasumat lugod nga nakasaklang hya hn tak para la makasayaw ha baryo ha haha! Joke la james ha?! </b> <b>oo. Thanks.heheh! ate gayle. Nangalas an mga dayo hahahhaha badaw diri nala unta nakad2 hin sayaw kon diri masugot =D pero balit.. :-) I remember the girls daw in Tabu were "deri magsugot" bisan an sayaw didto ha Ta bu.nkahinumdom p ako i2n dda h triangle h merkado ky dda ako i2n mahabung go an akon gn sa2kyan nga motor.pro dre ko nla isumat ky bngin damo mhabaro. Aton pa ini dugangan hasta nga mahitso na. SUROP or SIMNUROP = nag-sex (term ine kun masulod na function room!.heheh! </b> <b>@james: hahahaha! asya an marisyo balit hd2 k my libre na snack heheeh! an pa nahon pa ngni kuno han at mga kag-anak k my libre na dinner... an mga boys ahehehe!) MENDEWEN \/ KAPORCO = faraway place (nanhirayo hin duro!) NAGAAMBAK NGA URABANG = baga excited na dri nahamutang labi kun may layaw. Ini nga james napakavi rgin.ayaw n pagbalga 8 usa did a...hahaha! </b> <b><i>DARAWHANON (Dulag terms) LIST as of 1\/24\/10</i></b> <b>• 5 na! Adi na lista han mga DARAWHON HA DULAG nga gin contribute.. d ak masumat ha iba...sino kaya sa mga taga planeta an g naka experience ano?? sus damu ton dnhi te it nakaexperience.tinuod i2n n imo cring angeles nga nauna dayon ak pagpurot... promi se.hehe!gn susubukan ko gd l ad2 kon matibay b an k constract..hahahaha! @te gayle: yup.. bagan makarawud pero it was fun! hahahahah! @ angeles that was during the 80 s. may maigo h ni.mghusay p gud.

hehe mongmong-marijuana daginot-dinalian na trabaho.. in leyte.. amo 8 term e labog kita ha mendeweng. kandingon-waray kurokarigo santik-tirador kablas-anak hin pobre nga posoy</b> Beterano <b>• Maupay nga adlaw han Kagitingan ha aton ngatanan..uro maalingog-ngog . prugmok. mga tambay bilyaran nung 80 s an mag aram hiton.kahadlok nga baga nalisang ESMODYO. tipasi-humay nga nakasalakot han bugas palang-waray salapi.huro hirayo pa h8 mendewen ngan kaporco it mendeweng is the highest pk.Manny Pacman husyod .marasa matarabitab – masaba\/maaringasa lanyug .hitaas danlak . Nagpapasalamat ako han mga betereno han WWII nga nagsacrifice han ira youth ngan innocence para hini yana     .messy face basit =mahusay nga daraga. hahaha.nadaraga boxer .(diri ak cgurado kon ano hit sakto na meaning hini na word) kay iba ini kontra hit maaringasa.kaon malagsing .bunyag ha ak ha dulag.maimot kaber ..PARUMPAG = culmination? KALAG NA WRAY KAHALARI = magasa-gasa IGUINSURA NGA LUY-A = maaringasa especially wen sombady else is talking SUGOB.grassy area muring uton= mahugaw it nawong.pretty woman nagsabod = nagsuka. milikis-pikis .etc. MP-Mamam potoy huna ko na MP . kabagwakan=duro it mga banwa.ambut kun uso pa ton yana or they re using another term for that.putayon ( balikad ada ini) labitig ...vomit pabuhay=pahapnig nga buhok.sex pistol</b> <b>SINANDIGAN HIN SUGOB.matambok nagkirikisi-=ginbuntog han kagutom damang=puyet kadang=tsinelas kabron-pedicab agi nga purosdon ka"=extreme anger kamang dulagnon=waray awod awod labi na hit mga tapos.uwat panulay ha abo .demonyo hangrab.higda usbot .

Salit madali hikalimta n it mga nanhitabo. </b> <b>Seguro hit kadamo hit nahatabo ha Pilipinas tungod ha pulitika EDSA Uno. </b> <b>God bless the veterans. Pero nakita ngani a ko hin sugad hini. The fall of Bataan and Corrigedor may have been our d efeat. mga natural disasters. Usa nga binabasol ko gihap it sistema hit pangeskwelahan or sistema hit iba nga eskewelahan nga kon History subject. At the tender age of 13 and 14 naging mga c ourier hira han gerilya.. Dire mahilig kita pag-preserba hin mga sugad hini salit waray resources nga ip inakita ha mga eskwelahan. Unta ada pa ha Elementary mayda na aram hit mga estudyante tungod hini nga mg a hitabo. Waray mga documentaries nga pasalida salit waray hilig hit mga tawo kay waray man nira choice. Waray bis ano n ga suporta tikang ha gobyerno naton. Ipakita ta ha mga kabataan nga pwede ka umilob ngan magsakripis yo para han aton nasyon. you showed to the world that w e as people are worth fighting for. pinansusuksuk la kada selebrasyon.pareho hit damo ha aton nga Pilipino. I feel bad as to how we are treating our WW II veterans here in this country. In fact hi mano Bido Cadayong led a life nga most probably naapektuhan han gera ha dton bata pa hiya. mamatay nala hira. kakurihan. Kinahanglan ta na hira tagan hin importansiya. nasasakit hira. aton gintretreat like garbage ! Kada adlaw sige tak paniguro in my little way nga somehow magin mas maupay ini nga aton nasyon naton.. no ammunition. Nadugangan pa ini hit colonial mentality naton ngan ka mahilig hit mga tawo ha a ton hit mga artista a la Hollywood style. mga Coup d etat nawara na ha panhuna-huna it mga naglabay ngan di nabutan gan hin importansya.. Pero waray hira manngaro hin bayad han ira ginbuhat. It also showed our resilie ncy as people. Nakakatuok . ano man tat mabubuhat kundi dumuholduhol hin guti ha ira. It kakulangan hin exposure hit mga tawo hin impormasyon ngan access ha impormasyon nakadugang hit ka ignorante. haros manluhod kita pan ulpot han mga American o pero an mga Pilipino nga beterano. pero an at mga kalugaringon nga mga bayani. no food.nga aton nasyon. Kun Liberation. nahuhulop akon duro. nagkukuri pa hir a. Dos. You gave our country respect and honor and w e will always be grateful. bagat ginkukunot tak dughan. but it greatly altered the time plan of Japan. We will always be grateful to your gallantry and your love for this country.. Waray ko gihap hinunumduman nga "war memorial" or mus eum ha aton nga usa pa nga nakadugang hit paghikalimot. puro memorisation la or route learning hit mga petsa.. Waray mga archives nga hikit-an .     . Didi ha Candao hi Mano Bido ngan hi mano Victor makaluluoy gad hin duro. Mga Mano proud na proud na proud kami ha iyo ngan dir e gud nam makakalimtan an iyo sakripisyo ngada hit am kamatay.Please..nalalagas hira. PILIPINAS!!!!!!! </b> <b> Opinion ko la ini.. When you fought for the motherland. no medicines but the USAFFEE managed to h old on long. unta mayda pa unta labaw pa n ga mabuhat. ad a na la nga tanan. What can we do. maghimo hin ordinansa nga maghahatag hin allowance ngan health insurance hini nga mga ka lagsan.. naghuhulat hin kun ano. Waray critical thinking kon ano in kasugad amo nga waray appreciation hit history or sakripisyo hit mga WWII Veterans ngan ira mga nahimo para ha ato n. Ginhahangyo ko gad unta ha masunod nga mga konsehales hini nga bungto nga u nta tagan naton hin suporta ini nga pipirapira nala nga mga beterano nga nabubuh i dinhi ha aton.. </b> <b>That being said. Usa pa it kakulangan hin record keeping ha aton.. etc. Labot la hit pulitika. Is this how we re turn the favor?! Kadamo tat mga pinanbubuhat nga pamaray nga kun ano ano nga pan gasto. Everytime I go out of the house and I see them nalingkod ha w aiting. too long that when it finally fell the Japanese got back by institu ting the death March..

Age shall not weary them. Dida hit akon mga litrato Jerby ha Facebook. Ada hit maagahon it misa kay han panahon han gyera favourable an pag atake han maagahon kay alert an mga sundalo amo nga it misa maagahon.html\</u></b>   . Ha Australian War Memorial adto nakabutang it Pilipinas hit usa nga mga nasyon nga na-involved hira. may Anzac Day kada 25 April. It mga ultimo apo nga pira na he nerasyon naupod hit misa hit maagahon ngan pag martsa. Dida pa hin baul pero an baul faded na an khaki nga tela. Makita ka gihap hit "Tomb of The Unknown Soldier". Damo an iya estorya han nahatabo ha ira pati ha Dulag kon ano an korte han Dulag han panahon han Gyera. </b> <b>Amo ini it Ode para ha ira didi ha Australia: They shall grow not old. makita ka hit Australian War Memori al. Yana ko pa la ka-realise nga an iya pag-estory a mayda na gihap hadto pag-relieve han iya experiences ngan partly Post-Traumati c Stress Disorder na gihap. An hinumduman ko la an iya sering nga "mag WWIII ngani di na ako ma kalagiw". Naurhi.Kon gindara ko adto ngadi nga mga cutleries mahabaligya ko na ha Ebay . Kada 11. Ta kay ha aton basta busag. Ta kay mahilig mag-English kon nahubog baga di pa gud igin-respeto kay han ka mahilig mag-English. Mayda pa didi senisering nga "Remembrance Day" or Veter ans Day kada 11 November.au/lastbattles/return. etc. As usual.-)an amon libong damo an foxholes nga panahon pa kuno han mga American o. </b> <b>Ha balay na la hadto. It iba nakadto pa ha Gallipoli para pag commemorate hit Anzac Day.am mayda one minute silence ngan may namaligya hin poppy nga bukad nga igin pin ha dughan. nor the years condemn. han mga sundalo naka p reserve iton kay it mga pamilya nira or uropod nakadi ha library pag research hi t ira family tree. A mericano man it dayon kay amo it hin-araan. Adto na-atten d hit misa hit maagahon. Amo la ini it ak nahunaan yana). Ini nga one minute silence para mag kaada hin reflection han nanhitabo ngan han mga nagbuwis hin ira kinabuhi ngan k abubuwason para ha Australia.(Damo pa it mga rason kay ano nga un-appreciated hira. Namatay adto nga waray naka-appreciate han iya binuhat nga iya kontribusyon ha history pages . as we that are left grow old. baga di ko adto na-appreciate nga iya mga sumat. </b> <b>Sulibangko. Han bata pa ako an hibaro ko han WWII kanan mga sumat han akon Lola la. diaries. dire hira appreciated ngan acknowledged. Damo it mga "unknown sold ier" ha aton nga nagkalat nga waray panhilubong hin maupay kay sugad hini nga mg a beterano ha Dulag. didi ultimo mga loveletters. Adi it sumpay it ak estorya. </b> <b>Australia s Last Battles</b> <b><u>\http://www. pasensya na kamo hit kahalaba hit ak estorya. mayda gad nam usa ka baul nga mga silver cutleries nga kanan mga US Marines tikang pa han WWII. At the going down of the sun and in the morning We will remember them. </b> <b>Mayda namon hadto neighbour nga WWII Veteran.gov.ww2australia. An iba nasering nga kanan mga Australians adto. Tungod ini hit contributions han mga Austra lian Soldiers han panahon han gyera. Hadto nga mga panahon kay waray ko pa man buot. Didi ha Australia.

mayda n ira estorya. ayaw ta gihap pagkalimti it iba nga casualties of war: an mga bab aye nga han panahon han gyera nagkawaraan hin anak ngan asawa. Ngan kay outsider waray nira vested interest. esp an parte ngani amerikano. Waray gudman h ya makabulig ha mga gerilya pero pinaagi han iya mga es2rya about the war. Lest We Forget.au/commemoration/keating. Jerby it nga mga pictures ko ha War Memorial ha FB di pa iton kumpleto kay makahurubya hit kadamo. mga babaye nga pi nalugos han mga sundalo ma. mga bata nga mga ipinanganak pero waray nakarawat nga benepisyo tikang ha gobyerno.gov. </b> </b><u>\http://www. </ b> <b>Pati it mga libro ni Renato Constantino sugad hit The Miseducation of The Fil ipino.awm. Hira gihap. Baga para ha akon na mayda balanse hit kada usa nga sid e kon mayda variety hit impormasyon nga nabasa. I also hope tha t the govt will find a way na magng maayos naman unta ini it ira knabuhi k ngng instrumento ini hra para mgng malinampison n nga aton nasyon. Lest We Forget.os nga Pilpinas.entaries na gnhimo parte hini ha ira ngan ha eksakto nga kahimtang hit aton sosyedad. Amu nga an natata bo. </b> <b>Ngan it mga hitabo di kita nasabot kon tinood ba it sumat nira dida hit liter atura kay mayda mga authors nga bias it estorya. Hira it aton living reminder ano it nawara ngan ano it ira iginbuwis par a ha aton o bug . dre ha at mawawara it colonial mentality. It iba nga authors gihap nga dire Pilipino maupay gihap it ira mga sinurat kay outsider hira iba it ira pagkita. Hira gihap mayda estorya. Kay kon dr i yna. Dire hir a leftist or right-wing. It akon lola is a WWII survivor. <b>Sulibangko. Paghinumdom ko pala. </ b> <b> Agree ak h2 ha iyo nga duha. Ayaw ta hira paghikalimti kon mamalandong kita han mga nan hitabo hadto han panahon han Gyera. Dire la mga sundalo or mga lalake an nagbuwis han ira kinabuhi ngan kabubuwason kundi ini hira nga mga unsung heroes ngan casualties of war. Kon myda ghapon kamu tym. An local na pangobyernohan han Dulag n angay gud manginanu hni ha ira. kund i knahanglan gnpapatilaw gadman ini hra hn kaupayan mentras mga buhi. Opinion ko la ini. An pagtag ad ha ira in dre la unta kon san-o knahanglan hra pumarada para ipamarayaw. Dissent and Counterconciousnes. Veneration Without Understanding. Salit kinahanglan it aton acces s hit damo ngan iba-iba nga impormasyon para makasabot kita ngan makapahimo hin conclusion kon ano man gud it tinood. An mga "Comfort Women" nga g inhimo han mga Hapon.asp\</u></b> BTW. Tama na liwat e2n. baga edited kaupay it nakasurat ha at mga literature books. P ero crng pa man nim. labi na an mga beterano. In fact. Australian or Japanese. san-o pman? Amelita. alayun pagbasa hit mga books ni Ambeth Ocampo esp an L ooking Back k ad2 it mga intriga han at past pati an parte han at mga heroes. Ini la liwat ak.Americano.<b>Remembrance Day Speech Amo ini an speech para hit unknown soldier nga akon senisering earlier nga damo it aton unknown soldiers sugad na la hit mga beterano nga na mention ni Jerby ha Dulag. makal olooy gud hn duro had2 an mga pilipino. myda ak cuzn na amu e2 it iya bokasyon. Pasensya na. myda mga docum. diri kita nababaru kon anu it kamatuoran nga panhitabo ha at palibot. </b> .

Waray man hito nira upod nga War Correspondent or mga War Photographers. usa ngni ka beses. Sering pa "Itutuloy" or Abangan ang susunod . </b> <b>Last SaturdayApril 10 .<b>Jerby. Ngan nakadugang pa it kawaray ha aton panhuna-huna hit ira gin-agian kay waray man baga interesado gud or pili la it nagkaka-interes. badaw. I have an uncle in Cabacungan hi Tata y Copio Sandagan from whom I heard alot of oral history re Death March. an up to pagjoin ko hin campaign for Filip ino Veterans Equity bill in the U. Mayda man "Araw ng Kagitingan" pero di man ito gin-celebrate gud.S. hope we can continue this discussion.</pd> Pat Ganio of Jacksonville. et c. aw bsan pa han kasanhi. kamaiha nala nra pagp inila tas bs ngpakatungkod na. Mahinay la it akon "s low"(deri speed) hit keys. sakto adlaw han mga veteran-pensioners. Salamat. unta dri na ton sugad it pagtagad ha ira kay kon baga simbako my mahana bo hit dd2 ha ira. til next posting. I attended a Araw ng Kagitingan ceremony in Central F lorida and we have only three Bataan survivors as honorees. ako hadto han amon pakatitirok han batch 57 han dulag high school nagmotion ako hadto nga that there should be website nga all alumnae of dulag high school coul d contact one another para madaly it contact hi mga graduate ha langyaw pero war ay man ini ka implement.. Permi man la ha estorya it ira mga gin-agian sugad hit gin-agian han akon Lola n gan kan Angeles ngan iba pa nga mayda mga surviving relatives tikang han WWII. an active leader of a Veterans group here in the U.. ambot la ngahaw. Iyakan it imo side." Sulibangko. gnpapakad2 la ghap nra ha banko pagclaim han ira pension. in tawon kamagpakalolooy paknitaon. Waray man hito parade. K ay estorya man la. Waray man hit nira mga Returned Soldiers League or mga hall nga pwede h ira didto magtirok-tirok. nakahigayon ak pagkd2 ha vet erans bank. diri prayoridad an mga beterano. Congress thru my participation as NAFFAA Fl orida State Chairman-Dulag is in my mind . • Hala mga igkasi ko Dulagnon. Florida. syempre sooner or later mamatay waray na mapasahan hit ira experiences nga importante nga parte hit hist ory hit Pilipinas.hiya was in my mind when I got tired feet walking from the Senators Bldg to the House of Representatives B ldg.one of the three is M r<pd>. </b> <b>OK la iton Mr Dela Paz. wara y nagsusurat. </b> <b> Take your time la mano.Congress and other avenues of his advocacy. cguro thru planeta mahimo naton ini. waray namati.S. who campaigned in U. and to my assigned legislators.. waray nanginlabot. mcrng la it banko na wry nra mahihimo? badaw kon ak lolo or l ola an dd2. di kita nasabot ano an ira mga heroic feats k ay di man sugad hin mga busag nga mga dokumentado or may nagsusurat hit ira binu hat. October Leyte Landing talks an nagumpisa hin interes ko ha history. i second d motion. pag hisguti ta dinhi it kabubuwasan hit grupo.salamat idoy hit imo pag abre hine nga topic Beteranos 1 Importante it it ira role ug contribution to a society. The Obama signed billl for the $15 K and $9 K and veterans recognition i s a hard fought battle. The veterans sacrifices made me continue w alking and talking and working with other advocates in the State as well as nati onwide. Waray naestoryahan. mapaaffirmative o negative and then qualify your answer. iton nga mga beterano. madali hikalimtan kay it ginsumatan.S. bangin ak nagwaga dd2. nakahabol ka man hit discussion =D Ha pagkayana gudman. Angeles and Amelita. Waray man hit nira medalya nga nakuha or monumento nga igintindog para ha ira . total maupay man tat panuyo para ha at bungto.     . Dulag having been a historical signifi cance parti ha WW II maka appreciate ha mga beteranos it mga Dulagnon.

G.. Dexter knows that. Usa na nga kusog amo an global reach hine bisan kon it responses primarily from Dulagnons or those with Dulag connect ions or interests. Myda ak stage fright.. Pareho kita Dex hahahaha! </ b> <b> @ Dexter.. have to join t he traditional community\/mass organizations.sunggo ako hne dinhe nga diskusyon.dako pa nga molopyo it deri naton naabot due to many nga waray or limited a ccess to the internet technology.G.tak hasiring la.. Majority natuo nga magmaupay nala it aton bungto hit Dulag.. Tama e2 nga iu crng nga makuri kon d ad-on ta ha real world it at grupo kay cgurado manta na mag-iiba it dalagan.Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha kalurong nim idoy.. Salit mas maupay nala gudman na magpabilin la anay nga sugad hini an grupo kay a t least pinaagi hni.. t ama ghapon an crng ni man dan nga mas maupay kon dnhi la kita anay magkahuruhiba lag k dri kita ngkaaawud pag-s2rya parte hit ada tat huna2 ngan kasing2 whereas kon ada kita hin organisasyon gawas ha planeta. waray lak nahihimo   .it mga taga P. :) Personal ko la ini nga baga pamalandong. Usa pa. Salamat utro han iu iginpasaro. Salamat guihapon hit parallel na panuyo mo ha pa-agi ha P. Nosebleed ghap ako... ha akon personal. iginsusrat ko nala. AGi nga dexter ka. Ha kamatuoran. Makuri ghapon pagtirukon an ngatanan na myembro tungod kay nakabase kta ha iba2 nga parte han kalibutan.. Segurado dam o it typos kay baga halabaay ini. Ku n mahimo ayaw ta ini butangi hin political o religious color. Baga kun mayda na effort m andated by other people or officers. mapatay nak didi LOL Gel-ayos man la liwat it idea nga in the future mag org na gud kita. man Danny. kon ini nga grupo mgng usa hya nga lehitimo nga organisasyon. ma ybe in d future. Bum utho la ton ha ak huna2 amu nga ginkumbida ko kamu na paghisgutan ini. mgkakamyda kita inhibitions to a ir out our ideas etc. it mga tawo baga mag aalangan na pag-gios. Jerby. Amiel.baga kontrobersyal ini nga akon post. At some point . (ayaw nala hi dexter hehehe! joke!): salamat han pagpaangbit han iu mga punto de vista. </b> <b>@mano romy: that s true. premature pa ha pagkayana an sugad h2 na idea.. Ngan ugsa pa h2 . And besides. Hagi mapatay ako tim kalango. pero crng pman. The decision may have to come from those closest to Dulag--it mga ada mismo ha Dulag yana. Am u cguro e2 nga it ak frustrations and disappointments. nakakasumpay kita ha aton mga igkasi Dulagnon bsan man kon hain pa hra tungod hin kabag-uhan nga teknolohya..</b> Bagan nagigin awdanon it mga tawo kun aragtubang na. damu it requirements para marehistro an usa na organisasyon. @Jerby: thanx. Angeles ! I believe naman na we have common vision and mission para ha at bungto ngan ha P G.. • Mangangaro lako hin despensa. dri ako hiara hin ngpapagawas hit ak mga ideya especially ha kadam-an nga mga tawo. mas n aggng expressive ak h2 nga paagi. Ayos adto nga question!. Mano Phil. maoob liga kita mga mgkaada hin mga regular meetings ngan kon anu2 pa. ha ha ha ha . salamat han m pagpasaro ghapon. <b> ".) Ha pira kabulan nga nagsusunod ako hit Planet Guinawas natuo ako guihapon han mg a positives han usa nga virtual community. S till...

Hira it lugi. ngan second ha Pintados\/Kasadyaan.The Sm iths Nakabasa ako parte hit at Karatong festival. "the devil will find work for idle hands to be done" . the tourists will always go for Sinulog or Atiati han. ginobligar an mga bungto nga magkamayada hin kalugaringon festival para bumulig han Pintad os competition. Dulag an naggrand champion. Baga saho kun mayda ito relevance ha kultura han bungto o waray.didi. Indian etc. It Maskara. Sample. it gave the Dulagnon a sense of pride tas to some exte nt naunite an mga Dulagnon.. nagstre-street dancing kay bagat nasus ugad man nga ngatanan nagbubuhat. Ha Kasadyaan\/Sangyaw. ha Sinulog bis hino nadagkot hin kandila. ini nga mga street dancing nga gumawas because of economic necessities. ini nga duha mayda halarum n gan maiha na an katikangan. ano it tourism\/economic value hini nga mga ginhimohimo nga festival ? Look at Abuyog. what the society gets are all medio cre and shallow art expressions. He he he. I d like to give you a back story regarding street dancing festivals that s been sprouting all over the archipelago... Nino. Mayda 3 kaaspekto ini nga mga festivals nga baga kontrobersyal. nagiihaw hin manok ha karsada tas gink akagat it ulo. Bali. Nakita hini nga mga lugar nga kun tundu gon nira it Sinulog mayda dako nga financial rewards. nasayaw ngan mangangadi kan Sto. kay lately baga nakaplace man kit hin 5th ha national festival....It nanayaw.naugom (sori Chito ha :) ) hin petrolyo tas igbubuga nga may ka layo. Ha mata ha kadam-an legit ini nga mga street dancing festivals. since waray cultural link ini nga mga festival hit mga bungto\/siyudad. </b> <b>Mayda Atiatihan festival ngan Sinulog festivals. since these festivals are not real. So how did Karatong started? A few years after Pintados was launched. nah alanguhang it esenseya hini nga aktibidad para ha mga tawo. it k omunidad paragkita la. bata\/midgets papas ayon.Than see a me-too festiv al that has no cultural depth. All over the Philippines. Damot arte. Dinhi ko nala ginbutang tak two cen ts on the issue para makbulig it iba hit discussion</b> <b>For all it s worth. Given the task to create this festival were the late Tio Perling Bautista ngan an akon Mama. Una.. damo t paepek pero bottom line nagpipinangant a it ira stars hin kanta hin iba nga tawo. ini nga mga pseudo atiatihan\/sinulog in nageexhi bit hin mga street dancing nga kulaos nareflect kuno hit kanan bungto prehistori c roots pero kaurog hit steps hip-hop\/ jazz ngan mga pinangawat nga dance steps ha Cordillera ngan ha Mindanao upod na it Africa.. mga nagpakakoreo na nga mga dancers nga ginbad u-an hin kanan mga Aprikano\/ New Guinea \/Indonesian\/Etc o bis ano nga costume nga ginhikit-an ha internet ngan TV. mabaw hin duro. </b>           . etc etc etc. costume nga waray didto waray didi. Spectacle la hiya. at times yayabag pagu d. Choreography nga tinundog ha Sinulog. b agan ASAP pag Domingo.. hi Enriquita Salas Santo.I d like to commend the Dulag LGU for supporting this endeavor. </b> <b>Ikaduha. Ugsa kita magpadayon. kun baga grand slam winners nat hira pero what did Buyugan fes tival do to their local tourism? WARAY. mga transexual nga feeling mga dancers ha girly clubs.. Dakodaku-an nat ira gastos It naglilipay la it mga festivals nga ira ginsasayawan. it Karatong ok gad. Manonotice naton nga haros kada bungto yana mayda na Street Dancing Festival. turutambling. Buyugan et al. Pintados. pati the following year ng an nagin 3rd nala on the third year kay nanmulig na an mga dance troupes paro ha n kanda Jess de Paz (Dulagnon gihap iton).. Actually han una nga staging han Pintados... Ikatulo. Maghawa it spritual ngan cultural experience hit pagsayaw ha Sinulog\/Atiti han as against the Me-too Stree Dancing Festivals.

pinakadamo umalog. pero it problema I think namimisplace naton it dapat ta buhaton hini nga fest ival. nagdaug an Karatong. wind surfing. labaw ha ngatanan an bungto. it kara tong dire exclusive ha Waray region o Pinas. Gumasto la kita hin 100 taw nga grand prize damodamu-an gud it maaudition para magcompete dinhi ha aton from all over the country. paraw.love and respect from serrano also : ) Day..ha akon opinion myda gud masiring nga may halong p ulitika ini pro deep inside naiintindihan ka nra on wat ur trying to say o boot ipasabot.<b>To date. Obviously. Ok.It ll be fun! Pinakadamo uminom.. an bagt ingan an gingagagmit nga signal pagpasakub han mga tao ha simbahan.. unta abrehan ta it at hunahuna hit mga possibili ties para hit aton bungto..</PD> i ve shared this to the Mayor and he seem very o pen about it.skim boarding. unta nagbabasa ka pa. I think our leaders from both sides will see the light. waray ito ha iba nga lugar. ageh baga man inin thesis.. par agliding: we have all the waves and wind needed for these events. People can join the parade and do the usual throwing of water at e ach other. pada muay hin kabo hin tubig. pati ha Indonesia\/Malaysia may mga tribes nga nagamit hini pagtawag hit mga sulod-balay o tribo. dik nagiisog ha. Ageh damo pa gad iton it pwede. nagi istorya la ko). surfing.basta ako im on ur side :) peace.</PD> Siring ni Mama nga toss up between Karatong nga Moron an para han aton festival. </b> <b>of course igupod naton hi John the baptist hit parada para man t ha iya nga a dlaw di ba? . balik kita. (He he he. so what they did was they made up a back stor y nga kun nasulong na an mga moro ha Dulag. watergun war. In fact yana ngani ada. doing workshops to rect ify this type of festivals. We will top it off with a reggae festival featuring the top bands of the region. :)             . Damo gud ada it manbubulig. An usa liwat na lider pamati ko magiinteres gihap ini hiya. the NCCA\/CCP is roaming around the country. han una pa ini nga mind set. Novel ito. nagweweigh na hin mas ma upay na option it LGU<PD>. they are worried of its pervasiveness. Somehow pamati ko it LGU in naabat na nga kanugon it at gasto hit pagjoin hini nga mga contest ha iba iba nga lugar kay lately waray na kita magjoin ha Si nulog. </b> <b>Ok na gad nala ada ito nga Karatong Festival bagat sige nala bis baga ma-alan g. gingagamit an karatong pagwarning ha n mga tawo han impending attack. FYI. Unta it at gingagasto hini nga karatong in nakaangkla ha consepto nga tur ista it kumanhi ha aton para magkita hit at festival.. bugsay. </b> <b>Salamat! damo pa 8 pwede abreha la it mga huna huna. dire man ini yana la. bis p a mga taga ASEAN manbubulig ito. An problema an paglin k na han Karatong han aton bungto. Now who would n t want to visit Dulag during this festival?Mayda gud ada ha at makakapannguli he he he .. It nahiaraan nga istorya dinhe ha aton. So amo adto hi Mama (Ekit Salas Santo) ngan hi Tio Perling gin pahimo hini nga f estival han LGU<PD>.han syahan bga sige nak laktaw han pg basa ky diri man gud halaba ini hehehe pero gin basa ko utro from d top pra mka dugang geap hin mga info 4 me. dire par o hito nga street dancing nga masumosumohan na. we d rather have a Karatong Percussion Festival or Karatong Design Competition. Karatong is aural by nature. in fact nakakafrustrate nga dire ini nga aspekto na tatagan hin highlight han street dancing troupe naton.. Kun ako t pakianhan.

. Sadly may malain nga news nga nasabtan ko.. hahaha!!!we need fresh air! make a differece to boost our local tourism. </b> <b>@ mano jerby.those were d days! Idol ko hadto hi Mano Tedan Villegas. hi man liding an tga hiway an bga makarit nga na segway hahaha ngan an rigomok h an stage kon bga pinsingay na. Namimiss ko na ito hin dur o.Permi nagawas han script. Salamat mano Ramie:) @helen. for sure. diri mag-iimbitar an taga iba nga bungto kun diri nakalingaw kay dako baya ton gasto pagbyahe ngan kaon hin damo n ga tawo nga cast ngan support crew ngan banda.Ok gud man ini labi na kun winaray na reggae songs an kakantahun. if w e want. kom edya is really a trademark of dulag\ /</b> <b>Thanks mano. mas makikilal-an it at bungto kon amu iton it masasaksihan hit mga turista pagbi sita nra ha aton. since my college days.P.asya besfren. age nahanumdom la ak han mga linya nga waray man gani ha script.. pero mano di ko gusto hin fight he he he. Makasurubo ini nga nut isya if true. sana rich ako to become a major sponsor para marealize ini n a im mga nahunaan.. Asya d aw guhap it it rason kun kay-ano di na hira nakakagutro. pero iton ira sword play ngan steps hirayo la hin du ro ha aton komedya. Observation ko gad la ini. </b> <b>nahanumdum pa gud ak nga hadto an komedya gin iimbitar pagpasalida didto ha iba nga mga bungto such as burauen or dagami. pataraw-an hin duro permi. usa didt o nga bungto. maupay ghap an parte san juan esp han m cncrng nga reggae nyt.. On the other hand.. iton ira conce pt hit street dancing.. it mga tourism activities para dumamo it earnings hit busi ness na lokal and eventually it earning gihap hit munusipyo..di ka makakabutos kay dire ako makandidato ha ha ha ha! :) @ramil. yana known as tanjay city. Moro adto hiya permi. Thanks for spreading the word about our Komedya. pakakita ko han karatong festival. hahahaha!!!! oo masumo na ito na street dancin thu mahilig ak hin sayaw. i feel the same sentiments with you idoy jerby. An script han mga komedya ha Serra no in ginhuram hin mga taga U. sword fight between red and white soldiers. amo ngani nga i never fail to mention hit aton komedya to my friends in negros. We can. mas colorful ngan maupay gud iton choreography han komedya. tama ghapon e2n kc it at sosyedad n gnpapadalagan hn . Tapos babasa hon an mga siday na sinurat ni Joy in between performances hehe</b> <b>brilliant idea comin from a brilliant mind. amo nga pkahibaro ko nga pintados festival an leyte gas ko an dulag bulig with t he komedya as the main choreography sa street dancing and showdown. @Jerby: I think "because we are not in power" is an understatement. walang pi nag-iba han nagkalainlain nga mushroom sprout festival all over the country. mayda sinulog de tanjay.aw ngean gnhuram tas wa na ig uli?age kalain man!unta in nga mga tawo naging responsable gad liwat ky my sentimental value i2 nga script tsk tsk tsk as far as i can remember hi tio luding tupaz (tga bulangan)1 han mga writer s gud h8 nga pg tada komedya ha serrano bugto han ak lola lila tupaz puertollano an teacher ha tabu(d la mabantad iya kalag) and i was once a princess han mga m oro wayback. kun ikaw makandidato ikaw lugod t ak ibobotos than the usal trapos. puropareho to n concept hit aton komedya. Ageh nakakatawa ako ha ha aha</b> <b> Jerby: wow! ganado it nga im suhestyon..hehe!!! maupay gud nga plano marisyo adto hin duro it dulag kn masugad ngan damo it mali pay kay damo adto it mga talagudti na pakabuhi</b> <b>maiha na ako nga nag-ukoy ha negros oriental. kuno nga researchers tas waray na kauli. go ako for the percussion etc compet ition.

pero kulang pa an 44 nga tawo nga pangaro han enkant o ha dagitan. amo nga karida kami panguli. an usa nga tugboat nautdan hin kable nga kimnulabting balik ha tugbo at ug naigo an 2 nga crew nga diretso nagkamatay. tinuod ngay an iton nga istorya kay permi man iton guin istoryahan han akon lola tening de veyra. :) . Ada maupay kon masusugad la h2 na kaupayan it natatagamtaman hit usa nga bungto. og naka sakob. amo nga an motor ni mayor serrano ginpintara n nya tamyok as a reminder. Ramie Pabro an ak nahanumduman hiton nga tamyok. maupay nala kay may imnabot ng a mga tawo nga gnpangalsa kami para makatabok.pulitika.. amu tak nabatian.. Phil Peregrino during d time mayor tinoy serrano.. amo nga si mnanglad an barko kay ginpalikdo man han kapitan pasulod ha dagitan. nabara an dako nga barko nga barko nga m\/v de jesus dida han baba han dagitan kay gasi han kapitan pier na han tacloban ka y mapawa kuno ngan damo nga suga. then I believe that we can make things happen. 3 kami nga magc lassmate an 1 hi dr george lagunzad. kun hin-o man adto nga mga tawo n ga nag-alsa ha am. They call Mayor Tiu as Petilla Baby.ngan kon tatagan la kita hin higayon nga makabulig. waray naka gawas. usa ka adlaw hiton nga hitabo. Kinahanglan pa liwat maging pukaw an kada tagsa ha aton. alagad kay pag-abot nam ha candao river diri na kami na katabok kay ginbuhangan naman. it will take time before a shift happens. dire la ha gobyerno. agui daw kay an guidara ha clinic ha dulag n agkamatay. an ngaran tamyok. 46 years is never too late to s ay thanks. swerte liwat kamo hito nga may nangalsa ha iyo. amo nga nakumpleto an 44.Ngan it mentalidad hit politiko nga ngdudumara hin usa nga lugar in bag a hin hya it tag-iya h2 nga bungto. Pero kon hunahunaon naton nga kaya naton mak abulig in our own little way. Ha ngatanan ito. </b> MGA KALAMIDAD NGA HUMAPIT HAN BUNGTO HAN DULAG • let s hope diri na daku ngan harayo it pagsaka hit tsunami ha Dulag. d amo na kamo nga nagpamatuod hito. pati an akon nanay. pagkasangla d. nagu yod an barko nga waray na hitabo.     . 41 an namatay nga nakakaon han gudti nga isda nga gin sarap ha dagitan. week after han tamyok. may nagkapitik amo nga namatyan hin 1 ka pasaher o. pera ka adlaw nagkaabot an mga rescuer nga tugboats ngan gin tikangan pagguyo d an barko. may ada el tor epidemic ha dul ag. ug kulopay na ngay-an. may-ada kuno ginpa-inop nga taga dagitan nga nangaro hin 44 nga mga t awo an enkanto ha dagitan. thanx a lot whoever you are. It s more like a reward of sorts with good results. nagminulay kami didto hin bulang han bolabola nga baras nga hinkalimtan nam an oras. =D It prevailing mainstream culture dire pa nasasantop it mga sugad hini nga world view. so guin quarinetine an dulag. Mano Ramie. sided with Romualdez camp.. :) I would agree nga an "kun tagan hin higayo"n is the operative word. a fter 46 years. baga grade 1 pa ak hiton nga tu ig natabo. nagkahadlok an mga pasahero. pero waray hadto kuryente an dulag. nangaon hin tamyok ha daguitan..nakabati ak hito nga istorya nga nasanglad nga barko kan Tatay. waray kami panulod ha klase katima pani-udt o kay nangadto kami ha dagitan agi ha baybayon. amo ad to hi meyor tinoy an garan tamyok. Di ba nasiring hira nga real change comes from the people. regular an am kahadlok ngan panangis kay diri kam i makatabok kay masulog ngan hilaron na an tubig. mano Ramie . Amo adto an ak karugsidngon gad la.. yana pala ak makapadangat hit ak dako nga pasalamat ha ira.. When it happens we will have the POWER to initiate change.

Amu cguro e2 an hinungdan anu kon k anu nga my mga uros2rya yna nga myda usahay nabisita ngada ha dnhs nga dri mga sugad ha aton. ELVIN GABRINO. Lagunzad OO ngay-an ano...oo guti pa ak hadto .. kon de ri ako nagsasayop.. kay deri ko pa hiya hadto certified b-i-l hadto nga time(di pa adto hiya na kasid-ap kan tatay..w aray na it yana tapos nahakadto ha may mercado iton nga basketball court. gab-i gad gihap an mumlay pero guti-ay la nga generator an ginagamit nga kanda marcial tupaz ada adto. han deri pa ako hadto salbahe. Everytime nga nadida ha imo han bola. ngan andihas hit balay nira Dr<pd>. name la niya an binmulig ha team niyo. an dulag pala h adto an bungto nga may kuryente sanglit gab-i na an mumlay.taken dida han am bungsar an. Carlos V. Antonio Jr Lacandazo an una kuno nga basketball court ha dulag nga ginliligahan nakada han kadaan nga nursery ni hat lolo terya. Danny Cerence Mano Kaloy .. iya adto gin pa enlarge and framed... Gayle Natividad damu tak hinbaruan. baga hin ikaw an sinusunod han bola.hehehee). harani adto han Generator Set pa ada.history class ini nga ak gnbbnasa. mga 19 69 nga nagchampion ha midgets an csc ... Lagunzad Aw. Mano.. kay an iyo group pic with the trophy and Fr Raul . Naka-third place adro an CMD.. Hi Mano Romy nagka storya na kami. PERLITO "LITOY" YERRO.ginuusong pa ak hadto ni Mano Ronnie Caminong kun nangagmulay na kamo nga di ak nakakita kay damo tawo adto pa ada ito na frame ha Dulag ha balay . NICOLO "NICK" MORCILLA.. CARLOS "BOY" LAGUNZAD. Nasina adto hin duro hi i mo Tatay. hahaha! Adt o hinimos ko ha dulag an mga pictures hini nyo nga team. Carlos V.. PITACIO "PITAT" MAGOS. Carlos V... • bis bga tibway matagan hin hulagway ngan pan ngilal-on hit mga lumatod yna... about 6 months ago20100301 at 16:16 • Report • Carlos V. waray paltos sulod gud permi ha ring. . hadto nga time gutiay ka pa hehehe. PLAYERS.. dapat kami an champion kay perde gud namon an Leyte Black belt.. dida ginbutang am sala. Nahinumdum la ako hini nga time.... an mul ay didto pa ha merkado. Antonio Jr Lacandazo it armory yana hit pnp station asya an power house hadto di da ha dulag Danny Cerence @Mano Caloy ..di la ak maaram kun diin tagua nira Mana Zenai Ramie Pabro diri gad ak maupay nga nabasketball pero nahanumdum pa ak nga natuko d ton nga basketbolan ha plasa nga amo na ton nga semento nga poste yana.catmonan sporting circle. CARLO S "CALOY" YANUARIO.hi Nick nagliligi dligid pa adto kan im Mana hehehe..</pd> lagunzad dida ha buntay Carlos V. mahusay ka gud hadto. kon umuli ako makita daw ako Danny. Lagunzad OO.an o ba nga tu-ig matindog basketball court? • Ahaha! Kaloy! Ako adto an iyo muse. An duha nga magbugto nga hi Inky n gan Boy Andrade han iyo opponent nga team-BlackBelt. nga IKAW an PINAKAMAKARIT nga namulay han basketbal. VICKY GABR IOLA. waray na kami mag mulay hadto han champion an Leyte Black Belt. makarit gihap adto man mula y Hi Nick. hehe marisyo la adto an pangarigo ha dagat.. before hiton....second adto overall an CMD. Lagunzad Baga nahanumdum ako. narungbay hit pnp municipal sta tion yana... Danny Cerence Pero bisan pa sugad an nahatabo ha iyo. DOMINADOR "BEIT" NAVARRO.. best uniform an iyo cons olation prize... waray adto palamrag han mga mu lay. RODOLFO "JUN" BAUTISTA. anhi man ha Planet G hi Mano Romy Dela Paz. nalipay gihap adto hi Tata y.Deri adto unta 3rd place kay guin lutong mak aw adto hain ka hin Champion naperde namon tapos 3rd place la lugod.. Lagunzad STRADS JUNIOR BASKETBALL TEAM TACLOBAN 2ND PLACE: TEAM MANAGE R ROMEO DE LA PAZ. BOY ROQUINO.

hi agura ng pepe pabro. ito nga truck pareho han truck nga dida li wat han prente han balay han canas family Phil Peregrino an magkarit nga namulay han basketball nga an court tubang ni ra doctor lagunzad. makarit geap adto. hi man dolfo tupaz.Phil Peregrino an ona hadto nga basketball court dida hit mga amo nga nalambitay ha plaza.man tonying canas. alvin Yutangco. At that time when the highways were being constructed . lacandazo brothers. tiyo e gly sano. Ma no Ernie together with the other players requested then Mayor Tinoy Serrano to t alk to the construction companies doing the roads. mga karit adto hira. hira Mano Williams nga mga lag as na hira tas nagkikita hiran mga kabataan nga nagmumulay hito na basketball co urt nga ira tinukod. Phil Peregrino ada mga bugto ko iton edoy. Ano daw la it feeling ano nira Papa. an na mulay hadto hera tatay. kon doda kamo ito pa hi man naro martin n gan hi man noring villagas kay mga aram ito hira. and pakatapos hira willie wiliams. nahanumdum ak hadto kun may mulay didto nga c ourt didto ak nalingkod ngan magdrive kunohay han us army truck nga guba nga nar ugmok didto dapit han poste han goal. Jerby Santo Agedaw kay hira Papa ngay-an(an mga kadaan nga serino) ngan hi mano ernie an nagtindog hito na court!Mga 50s. Hi Mayor Tinoy daw an nagdepender han mga kaba taan han padi. paspas dayon an mga serino pagmasa kay ala-sai s na man han gab-i. tony aplonio. ogum ceballos. hi muloy. Mayor then asked the company doing the cement mixing in Daguitan to deliver the excess mixed cement to the plaza. plus han iba nga players hira gory abrenio. terry ser rano.</pd> lagunzad.Danny Yutangco. an church na bad trip pakakita nga n aghimo hira hin basketball court. hera mano mely peregrino.An ira hadto Team an ngaran FBAC. luyo ha munisepyo.. At times they finished late in the evening. atbang han balay ni Dr<pd>. hi mano tony apolonio. casiano santo. man luming dumaguit. An kakurian nira di pa daw nagtatapos dida. hi ready ngan hi renedy.. Ramie Pabro an ak hinumduman nga magkarit ha cat monan amo kamo nga peregrino br others. amo nga baga pirmi title contender an csc hadto nga pahahon.. ogdo bau tista. Mano Hobert. most o f then were d 1st basketball player from dulag to represent leyte during the eva a before the war. Buwas nalat detalye thanks Jerby Santo Mano Ernie Tatay han sikat nga hi Louie Gabrino ha Guinawas! Wamil Chan yul it manok nabitay!!! Hi mano Ernie Gabrino daw an nagin leader hini nira nga mga serino nga naghimo han basketball court. Basta pagkahuman na han trabaho han mga constr uction companies natatagan an mga Dulag bboy han semento nga sobra. an gin butanga n han una nga generator han dulag.Hi Eddie DURON Kempis geap. may-ada pa ak hinabtan nga basketball court an didto han tupad han nursery scho ol.   . nanding sugbo. hi man dadoy gabriola. When the mix ed cement were laid on the plaza. sponsored ni ra man Pepe Andrade hadto.An taw ag hadto haiya SKYWALKER. lipoy conzon.RAUL DUMAGU IT. :) That s so sweet.. Abner De Veyra Palanca mano phil: maupay gud hi renedy mag mulay hin basketball ngan hira hubert lacandazo han gutiay pa ako amo ito hira an player ha catmonan an akon liwat nanumduman nga magkarit geap ha basketball hira KULAB.

it was in d year 1 948.. maybe they did not do the entire work but for sure it s not remote that they became part of it.. bagat conversation over a 2 year old bahalina. of texas.. an team mate imo papa. I mean. Baga hiya daw kuno an nagrevolutionize han basketball naton ha dulag. adi professor ha u. I think we will go out of boun ds. i have to correct my self hi douglas foley amo adto an basketball player ngan football player. ginbubligan ito nga court han mga manm urulay nga takas na magbasketball ha baras ngan tapotapo. Ginbububligan ini hit ngatanan. In fact nagmulay daw kun o ini hiya han Dulag team. an basket ball court tabi han high school tubang nira Dr<pd>. Mano. We are all trying to make Dulag a better place one way or another. pamati ko consistent it storya nga nag lead hiya han mga volunteers.Their struggles and finally the realization of their goals and their impact on the following generations. I know.. Tuod ini? thanks jerby ma aram ako hiton. Jerby Santo Hin-o an makarit hi Mano Terry o hi Mano Williams? Jerby Santo Mano Rufo. Knowing my Dad i m s ure he got down dirty on the project. Hi Daxfer pagtindog hini nga planeta. :) • Oo mga mid 60s ada . I will never really know. hi Mano Ernie ngan han bug -us nga Dulag. Hi Wamil kun nagnenegosyo hiya . That is why nahighlight ko han ak post. Mga late 50s early 60s daw ito nahuman nga court jerby ini nga basketball court yana guin tindog ini mid 60 kay han maggraduate k ami ni imo papa ha high school dida pa an high school ha municipio yana..Siyempre hi Mano Vital it m agsisiring kun tuhay it trabaho o deri an trabaho. Hi mano dan kun namimicture hiya paguli ngadi. hi imo papa midget la adto hira. Waray la hini. Tak erpats baga nagdidig-on nga bulig hir a pagtindug hito upod an iba. waray at hira mga bayad. an ist peace corp ha dulag.. hira douglas foley ngan hi steve wills the arrived in dulag in 1960. and again I d like to say that I really really appreciate what he did in the plaza. Maupay it pagka recall ni Carlos parti hine nga topic kay in a big way namutnga -an hiya as player.. the essence of my post is not really about people taking credit of somebod y else s work. Pero mano. nagpopost lako hi t mga yakan hini nga mga tuminungnung. pero If we hype his wo rk like it s Michael Angelo s or Salvador Dali s. In fact mayda kuno ito didat mga ngaran nira nga nakasurat ha semento. the works are cute and kitschy but those are not magnanimous works like the Mona Lisa and Spolarium. it s about the vision and the sense of community of the old Dulag nons. Typic al la na plaza. I understand how the artisans are always forgo tten. peking vacal and iba pa. you re right Mano Vital deserves accolades.. an garan hi steve foley. 1957 ad to. Kun ano it nanahabo ha aton community. th ey fixed it. waray na ak hinomdum. what i am talking is d 1st b. upod hi Mano Vital. & is profesor at u. I mean no di srespect kan mano vital...pero going backto discussion.</pd> lagunzad. kami an last nga batch nga naggraduate han daan na high school . kelala iton ni imo tita thelma ha australia. I played on the park myself. just Ok mano phil. Oo mano. Hi mano Hobert nagconfirm nga bulig hira pagtindog han plaza. one way or another. They saw a problem.court ha dulag. upod hi Mayor Tinoy.. dire ini tungod may usa nga star player. That is why I d like to go back nga somehow. pero an plaza han una waray pa kuno hito nga mga mulayan pambata. Labi na han iya signature nga palitada nga kawayan nga semento. Adto nga nagvolunteers unlike Man Vital.. hi mano vital hit iya mga magpa kalilisang nga palitada. Adto ha Hill 120 ngan ha Plaza . waray pakakahatag hin exact na time hi erpats.. baga for the sake of discussion la ini. :) Tagay kita!                   . of texas. hi ra jaime pang.Mano Phil@ an daan nga basketbolan nakadto ha may fire station yana? In the 1960s daw there was this Peace Corp Volunteer named Steve. Knowing Mano Ernie. dire adto cement.

din isogba u ntil all around is brown. pero iba it rasa. LOMO.. Danny Cerence amo man it ira pag pronounce hito.. pakianhi hi junjun kay maaram ito. syempre lakip na hit dda an sop hehe he! • HARE KAMO HIT IYO MGA SECRET RECIPE MGA KA-PLANETA. an D Clan ngani.. KINILAW...mas gusto ko pa it ha dulag Phil Peregrino it kimchay is dried banana flowers. magutom na lugod.nkabati ako i2n nga s2rya kon ano m tindog i2n nga court.LUTO NA DINULAGNON OR BISAN DIRI BASTA KAY MANAMIT. Well. . Kamarisyo hini nga uros2rya. it pakiana. bangin dahon. ada ito baligya ha merkado. it paco pakaladkari. medyo yellowish. dba? Bs pa kon anu.. then ihalo ito hit bodol ngan hit pako... i hope mayda pa hit o yana dida..... Danny Cerence haha. gnguba na.bagan dried roots..cring han ak bati nga kinawat kawat dw l i2n an semento nga gn flooring ha n court ky myda ada ad2 ng constract or ng hihimo hn kalsada. tiros-tiros it bodol...... May lugar pa siguro it Dulag para hi muan hin bisla guti-ay nga GYM... ano it kinchay? dahon iton or spice? ma try ako niyan kay mayda ko bisita na mga Dulag.. bisan piyungan sulod gud.. damu ad2 an ira admirers nga taga bungto. =D Carl Garcia para ha akon. baga nga g wapo man ad2 hra.. or something like that.@ Mano Rufo ka batch ka ngayan gihap hini nga mga basketbolista? Thanks an akon mulay mulay h plasa. Jerby Santo AN AK MGA BASKETBALL HA IDOL Angeles Ramos Lopez @carl: gintikangan na pag-ayad hn gym it dulag. hehehehe..yup. Mga pu rsigido gud ad2 intawon hra nga matuhay gadman an ira ginmumulayan. PAR-OK. makuri la pangitaon didi it kinchay nga pareho it rasa hit ada ha aton ha dulag. pero ambot kun roots ito... nga my paco ngan hin botong nga libi. DISH-CUSSIONS. an tym na nra kuya nante asis han han iya mga kapaturan nga taga dd ha Rizal. bubutangan ko hin kinchay. it mas hilaba ngani kay kim-ch an-say.. aw maihaay na gudman e2 nga 7 yrs. san-o daw la mahim o nga Indoor Court it basketbolan ha Dulag. baga pagkatapo     . pag kagod hin botong nga libi. mas daku na yna it gym na g ntitindog ngan daku it estimated na budget. ha Cebu kay ira version tawag kay Azucena.. an idol ko hadto nga namulay hi Raul Dumaguit.. pinahigisan gud it tamb ok ngan matam-isay. tumpak ka na liwat. bodol nga sinoroban. it ak question yana.. recipe ha dulag. pero ta k baga pagsabot (agits baga gud ak hn sayud hehehe).dda ak masyado nalipay han syahan nga pagsemento h an basketball court nga intawon inaro la dd2 han ngconstruct han kalsada. DINUGUAN. make it round balls and botka hin lanot pare dire mga sarang. bangin half court la iton maayad. SUGAD HIT HUMBA.. san-o dawla ton matitima? baga guti-ay man it space han cultural. that s very dulagnon. -tak humba. An ak liwat naabtan nga panahon han mga basketbolista. Jet. guti la an space han cultural.. pagkat apos. my panahon gud nga nagkakaurusa. In fact... man Dan. na 3 po ints na ngani.. AT BP.. an dati na c ultural.

Jet Kuizon mana Abbey Mae... d la ak magyayakan..cg memorize alphabet. pork hocks hit akon gingamit n a meat.thanks for the pochero recipe..... then it ikadoha nga piniga my tubig nga du ha ka cap....speaking of kamalunggay ha camposanto magtambok gud an malungay didto an dahon higlapad. salamat hin madamo. kon waray kamo kamalungay order kamo ha campo santo kay damo.. ebutang it manok ngan it ikaduha nga piniga ha caldiro ngan it kapaya ngan pakaladkari. ginbobotok it saruwal ngan na usbot nala or nalunay hit iya suka.hehehehe Abner De Veyra Palanca @Abbey Mae.. asya klaro it mga para hubog!!!aheheh....... pero dda nala kon mgkattrok kita.A.. pagkatapos hiwa hiwa-a....marasa guihap on ini. manhikalimot k amu hit iu ngaran.. =D recipe la tak ihahatag ha m.... mabulig ak hit iu uros2rya =D oo. unta makuha ko na hit rasa nga winaray. balitaw popeye food and sayote wll do.. maka testing ako hini na pochero niyan. natumbling nala tikang ha atop meada hito ha kabarasan hahaha ako u dog nahikatawa la ako hin duro.....:)) Phil Peregrino @jet ada hi azon nga asawa hat nawala lipoy conzon.. Phil Peregrino manok nga hinatokan nga my kapaya ngan kamalungay pak kagud hi lubi nga lahing..he.. ma request gud ak hini na lu to nga bodol nga sinoroban pag bakasyon ko ha Dulag. cook until d manok s tender . napagutom.he..ahehe... kay tambal ito hit very cold we ather in d midwest of usa..... kaurogan la. roboti it tari ngan limpiohi. th en get a plate full of rice nga higop hit sapaw.. :) dati ha casa eugenio hadto han late 90 s may ginbuno gadla nakaduha.A   .... HUBOG • ANU KAUROG NA BUHATON HIT DULAGNON KUN HUBOG?! automatic nagiging member ht DAR.he 2nd try ko hit kan Abby Mae recipe hit humba. makatilaw ngani kamu. dre gn aasi.... Danny Cerence karasa daw.. pag ihaw hin tari ngan it dogo patoro-a dida hit k inagud nga lubi. bsta n hubog... pambaon buwas kon may sobra..AH. kaw nala it pagluto..pro dre nkatampos puros ky puros la A... myda ak special nga recipe hit maja..marasa siguro iton isahog ha hinatokan....... tabi-tabi.eheheh pero d ngatanan. put d tono and d kamalungay. nahidlaw gud ako iton nga imo recipe. makuri na hehehe.... kay damo iton hira na mga daros. marasa ini kon adto kamoha dag at waray liwat budol didi ha langyaw nga labnasan... amo la. maram ak pagsugba hit bulinaw hehehe! balit......heheheh la lgod iton ha labnasan. magluto ako iton marasa gud an hinatokan na manok mya-ada man dinhe guihapon kamalunggay pero deri nila guinkak aon.ako behave la.s igsurat hin saging nga inaldaba nga manibalang... it lubi n ga kinagut pig-a para my ada ka tono..... Mano Phil. problema kay mga Cevallo s na la ada ha buntay hit nahabilin na bodol.A..ngek..

. kay dyes sentimo la adto or 25 sentimos.... igin usog ni istan iton hadto ugsa mag provincia l meet han 1979 .... danay budbod.. meada bag nga dara hukut hukut pa... giho la anay han amon.an iba nga maestra may mga baligya h a room .... nahanumdom pa ak hito na tomboy.an makuri gud ma assign kami an paglipyo han kasilyas harapit ha my home ecomics building na may ada puno hin gapas .lukop siguro ada. an grands tand harani pa iton han oval. Anthony Dexter Tupaz Meneses nahanumdom ka han dental aide nga tomboy nga amo an parag nganga han baba han bata? Wamil Chan oo ano man? ambot kn buhi pa adi? Anthony Dexter Tupaz Meneses @wamil: hahahaha alagad k astig adto mga mananap. liwat ka merlyne.... tatagan ka ni mam Asuero h it imo malon na gigihuon... hupit tanan. kami ada an una nga batch nagtotbras kay waray na man hira Nestor haabot na 1 ye ar ahead hira ha am.. Dex. meda plain an color meda liwat colorful. ) heheh..hahahahaha!baga liwat hra 8 dre... Wamil Chan glyn an bulgor nahanumdom ka? an nutriban an aton naabtan tag 15 an u sa ano? diri ak hadto nka ubos kay dako.agidaw kay mabaho gud masuka suka ka gud it paglipyo... im pa ak ginp ahahumdom....deri ko gud makalimtan grade 4 ako. kadamo nala han nangagdugo an ngipon... an problema la hadto kun nanguli na nauran nga waray dara kapote or payong. :)) siday man ngayan ito merlyne.. bitas ngan may buho pa! an urog maka honor mga anak han maestra. bad aw an dadlagan.! ka swerte la nira waray kami nga pobre kilal a..H...damo adto an klase han hukot huk ot. damo 8 hubog ha calle kempis. hi maam delmo diri adto makutol ano? he he Danny Cerence nakag toothbrush gihap kamo han dudrungan didto ha luyo han Sped c enter ha may highway? an Dentist nakadto ada once a month tas nangagtotbras mga pupils........... kimnaturog ngahaw ak k malipong man ngayan ton ha ulo .... (i miss the good old elementary days. han grade 1 kami ni atod Dex.. han maglabad ha klase.. all good...hahaha. narubag lugod tak dughan. n idurog-ak l ngay an... Danny Cerence heheh maupay ini nga im patikang Merlyne.AH.... Waray na ak umutro gudman.ky amo ak i2n. nalanggi hin dahon saging gamit haras para amo an turong. *taranjar adto an kapuyahan basta naulpot na upod an dentista hehehe. balit... na sulod ha skwela naka tsinelas la. alagad nak k alisang pagsulod ko eskwelahan nga nabalhin.kagawayan iton an luyo naka pan giho gihap ak hiton didto damo an torobay hehehehehe Danny Cerence ito nga Provincial Meet kay ginhapwat an grandstand. igiuinkadto dayon han batuhon n ..pasikatay han haras adt o kon na kulop na. o r yellow corn iginkada han papel nga ginlikin.iton nga oval pamati ko pag turugkopon ngani an ak hinadsan h iton han onom ko ka tuig nga pag iniskwela dida.. Abner De Veyra Palanca an elementary ako ha central may ada nutriban nga tinapay .*taranja r-tarantar(darawhonon) Nestor Bautista an amon panahon diri pa uso an totbras.. hehe Glyn Tupaz Meneses danay magbalon hin saging or kamote nga luto.... an pangiskwelahan! • nasulud ha skwela may balon nga tinapay palaman mantikilya.myda pa ngani mga hapon hehehe Basta ako han ak kahubog.

. damo han mga senyalan hadto na aton batch.... basta kay gin kukuha tanan han tubig kutob na lumutaw han isda. salamat hit pag mention hit torobay kay baga maiha na ak nga wara y makabati hiton na word.. baga uso man adto na style hahahaha.nak balon had2 piso la tas pagka kulop waray na balon... Anthony Dexter Tupaz Meneses @jet:an snakon hadto tod kun reses balikutsa ngan tinapay nga linalahiran ni mana peli hin latik.....an ingkob hadto tod han haras lwat hi allan astorga..dara2 la pirme an iya stick nga hila ba...a parte.. Jet Kuizon ay takay tod... kakuri gud hiton na pinahihimo ha aton. nangalimot na ako han term han panakop hadto........... Helen Pedrosa im speechless ur mga reminscing!!!!! sana pati high school days br ing down memory lane niyo geap...an buriyas na tagpiso la an putos na basta ak nagkikinao n pati ak baba nagpupurula haha Michelle Raagas Villanueva ha central myda didto nagbabaligya hn tinapay an pala man latik tas padisan hn icewater ok na. Hi Julian C. nakapanngarigo gad kami hin lusak.. nakulop na ngani kay maratinbatin dayon kita dida han gap han duha na building han gold ngan bronze na klase..an mga bata na e lemntary pag kakulop o aga mag giho o mag harass.magtatanum pa gu d..........grade 5 teacher adto hya. Nestor.ambot kon naganansya pa adto na lagas kay intalon as ya gudla iya pakabuhi.. Noel Q.he heheheh Anthony Dexter Tupaz Meneses an kan julian bangs a beatles hahahaha..hahahahaha.padisan han ice candy himo ni lo la besing hehehehe....... sige na kay mabasa la ako hahahaah!!!! June Edmond Tupaz Mendiola an d ko gud mangalimtan han naiskwela ak elementary a n singgaak ni mam obediencia nga bsan adto ka ha SPED hya ada central dungog gud nim..agidaw kay puros mga saragwakon... mahapatalindaas na kami ni Julian dida han aragian nga rice field ada adto..adton karan on na mana peli na ginlalahiran hin la tik nahaabot geap ak hito.....baga hin pirme bag o nga tinuri hehehehe..                 .pastilan waray na hadto madaug nga snak! solve ka na tas ba raktas panguli k dre pa man uso an hatid sundo hehehe.....an banana que geap nra bulan na it akon perme gimnpipili iton nabagtik gu d it asukar.numdom ka pa?.ada na hya yna kan bejo romualdez close aide for almost 10yrs na... Anthony Dexter Tupaz Meneses @ jet: 95 adto dayon tod an gay ib ni mam kun nati ma nim an iya binagisan nga square hehehe. Jun Y.bagtas pagud........ alagad kay baha adto. upod na kita. hahahhaha @mano. . peace bert hahahaha! Jet Kuizon nakag-alog ka hadto ha may Serrano na karabuan na bomba? han harani k anda Allan Baoy.. hin-o ngani na maestra na gin bansagan hin LOGO. Anthony Dexter Tupaz Meneses @jet: numdom ka tod pagkaratongi ni mam asuero kan robert dumaguit nga nagpaka ihi han ugmad? ntawon nagtabigis an puya hulos an i ya "mini skirt" kay pirme manla adto hya nakabado hin taga tuhod nga nasulod ha skwelahan ...agedaw karasa. nauso guihap han pan nguha hin isda dida han luyo han high school...may ada ak taga baryo na clasmate nag papabulig ako...dako gud an school ha ce ntral @abner: hi mrs obediencia adto an my bansag na logo..heheh Abner De Veyra Palanca ambot hadto nga panahon an mga maestra . tod nahanumdom ka pa?hahahahah Jet Kuizon aytakay.

maaram ka gud an anak han maestra amo an nakahonor. </pd> abreneo.. an iya class record pirmi iniipit an iya tudlo nga putol para madesmolar .. an bug-o nga row han rooms on the left side han main building nahinumdoman ko pa.. ginrarabak! Nagawas naman hiya para magbusa..tapos principal s office.. Nakausa ginkuskusan hin dahon hin utot-utot an classroom including salog.may ada schedule an student kon hin-o an mag panatang makbayan pati an exercise.... Rigumok nga ura-ura! Ramie Pabro nahanumdum ngani ak yana hiton nga maestra. tama ito nga school arrangements ngan teachers ha Gabaldon building..</pd> Yu akon adviser han grade5. baga inaabat ak hin kalu -oy. Nasakob kami mabaho hin duro.</pd> yu tapos kan mrs aguinalde .... diba an corner clinic where mi ss rose beringuel was... mrs delmo.. an am agnay ton ha iya. • y masakit yana hi Mrs Obediencia na..correct ka nahinumdoman ngatanan he he..</pd> obediencia..kan Mrs<pd>. panatang makabayan ngan exercise.. Mr<pd>. Nag-aaprak ang J ohnson s nga pinutos dida hin linikin nga papel.</pd> alicando.. an front row diba kan Mrs<pd>.Mrs<pd>. kay baga puro kalisang an am nahatag ha iya... Amelita Flores An atop ni Mrs Sugbo dida han harani han hagdan. an iba nanhuram hin sudlay na la bisan man nadiri pagsudlay nahadara na la .para ikadto ha table ht teacher.kindergarten..Mrs<pd>.. may hin duko han mga babaye para mag-pulbo.. hi mam putol. Danny Cerence ano daw it sakit? Gemgem Kempis agidaw merlyn. d     ...kamswe rte manla nira mayda na pedicab Amelita Flores Pag bagting han bell kon tapos na an klase or five minutes pa ugs a matapos an klase...... amadz de paz... miss cadinong. nagr isyo liwat an mga kalalakihan didto ha sakob.. Mrs<pd>.every mo rning may ada flag ceremony then mag panatang makabayan then mag exercise.in our time grade 5 teacher hi mrs obediencia then pagka grade 6 nam nagin grade 6 teacher liwat hya. ada yana 200 meters la ngadto central cinasakay na hit pedicab. di ngani pinapagdara hn bukad.. then kan Mrs<pd>. tatay n ira inggi ngan resting an paragbagting.g rade 3 la ako makahonor an akon maestra kay an ak nanay lugaring didto ha victor y agidaw an binaktasay kay talagsa la an motor danay dida na kami naksakay ha es kina pagawas san vicente tikang ha sungi mga 2 ada iton ka kilometro nanagko an ak bitiis. primi it hya nakatangis. .. Ano daw la an huna hadto han mga lalake nga classmates nga nakakita han karigumo k.</pd> lagunzad tapos an eskina kan Mr<pd>.</pd> Obedencia-Socia l Studies. Ta kay di man kami maka-abri han amon baba han kabaho.mga lagas na ito nga teachers yana..Miss Cadinong-Pilipino hiya an akon andviser han grade 6 ako . Tapos hibatian pa an pagpakpak han mga kamot para matanggal an pulbo nga nanukot ha kamot. mayda had to bagtingan gihap pag flag ceremony.Science. kada klase namon han Social Studies han kulop. hahahaa mga baltok gud okay pa mga memory nyo. so han time nyo didto na hya ha left wing. mrs obedien cia.</pd> Alicando. desks pati an blackboard. an am klasmet nga sarawayon hin duro. @agnes: grade 6 hi Mrs<pd>. na-cancel an klase..tapos an library hehehehhee @nestor.</pd> amalos.... ..ha atubangn han central may ada Flag Pole. puro kami nangagtabon hin pany o ha nawong. May hin sudlay han b uhok. miss maraya..

PERO DRE AK SURE KON AMO NA INE AN PINAKADAAN NGA BALAY..hahaha!bsta tak m cring la wray ak mgkawat han sadol. kanda tyo ronnie caminong ada iton.pkasabot ko pla nga 8 nangag s2rya puros upay n..pero an iba grabe gud pag intre mesan. Han elem liwat ako..AMO NGA NAPAKIANA AKO HA IYO.baga amu tak paghibaru. KADAAN NGA BALAY HA DULAG..army soldiers ambushed muslim rebe ls in mindanao last weekeend..</pd> Sugbo... Amu ad2 an ak paborito nga gnsasaka kay mahangin ha igbaw.. bali na bayaw ko geap. hi ma am meneses ngan Mrs<pd>. gin siring na la hi amadz ni mam putol nga "idoy ayaw na la pagsulod kay p apasaron na la. amo ini pirmi an iya news ...hehehe. sukot la ton hya tawagon nga "putol" ni orlan katapos p agpakianhi ha iya han lagas intawon kon hu an umiyagak.first cousin iton hiya hit ak husband.. myda pnakahitaas na puno dd2 han am eskwelahan ha Rizal." Imelda Depaz agidaw ano mano masyado gud ngay an hi amado. ncrng la h orlan nga "ad 2 na maam nagdinalagan!" H Mr<pd>.an amon k lase sukot la pabuthan hin five star ha sakob kon natikang na an news reporting or danay liwat kon waray namon mga news report ginlalahiran hin tae hin tawo an may door knob para deri ma open para wa na class.. ambot liwat kon amu na hehehe! pero damu man dda ha dulag it mga kadaan nga balay. Amo gadla udog ini it akon baga mahisagbang mga kamagurangan.curacha la an imo?myda p a hadto kapuyon nga burobata nga padis. • MGA MANO NGAN MANA. masasabtan e2 k it ira arkitektura an bag   .MAPAKIANA GAD LA AKO HA IYO KAY KAMO MAN 8 NAKAMAGURANG HA A KON KAN KANAY BA BALAY AN PINAKALUMA OR KADAAN DIDA HA DULAG.Baga parihas gad geap an amon hadto panah on gin hihimo gadla intawon iton hi maam mercedes sugbo nga intremesan.</pd> Maico liwat gnraid hit nya an ak mga barkada nga ngkita hin betam ax kanda tumandao ha buntay k ng cut man han klase it nga mga buynas... a mbot ano na adi iya where abouts.. mai sa daun hi amadz.. pera pa ka bulan an k lase.... maluoy baga 99 and 3\/4 sir sir yana nga 2010 pera ka banyira ngan anu nga isda it isuka? agidaw nkasagbang mn ak hni nga topic. deri man hiya guin intremesan kay an mga akon classmate may ada anak hin maestra ..... kada lunes news report. 10 muslims died. kalipay naman han mga pwake.NGAN ADA HA MY ESKINA CANDAO NGAN CAMBULA NGA KANDA SAñO . bratatatat. malipong man ini dnhi nga topic mga idoy. An dda ha my corner hit candao ngan cambula nga balay.. =D • hi lolo tomi pira ba adto hi tomeres? badaw kadaan adto nga aktor. Hi Mrs<pd>.anay gin-aagaw ton nga class record..USA NA ADA NGA PINAKA LUMA NGA BALAY 8 ADA HA CANDAO NGA GIN UKYAN NI RONNIE YANUARIO NGA YANA MYDA NA GYM NI MANO JOJO.</pd> cabello.ambot kn billy ky hya mn ad2 an ngpa picture dd2 han 2lay han tanauan. danay liwat baga susuntokay hira ngan hi mo tet para marebok an klase tapos waray na klase daun.MGA KA EDAD KO NGA N KAMANGHURAN KO PWEDE GHAP KAMO SUMAGBANG INE NGA AKON PAKIANA.

pero an after the war 7 la an nahasalin nga balay ha dulag..hmmmmm. it ada yana natindog pa nga mga balay. ha may municipio. so mano phil. canda mana irene sano.taz jolenz.tapos tumbalata. 2007 ak last time ha dulag. pakianhi nala hiya. h mano phil it pinakalagas dnhi ha planeta? hehehehe! retired na man hiya. =D mga mano ngan mana 8 akon pakiana an pinakadaan nga balay h dulag dre an pinakad aan nga tawo ha dulag.. bug o iton kay na sunog ito hadto. tapos igin roll ha lata. Man. canda man ubi sumayod. hain ka na? D ka ngani bumulig dd hit am gnhihisgutan. .tamba. & kanda man tinoy serrano an meyor. & in serrano kanda vivero. danay an kanan sako han bugas.. it nga kanda lolo vernan sano balay bag o iton kay na sunog iton hadt o. and nera waguina nga nanay nera pepe anrade.. ta tima ka.... that was our golden han butch 57 ha dulag high sc hool. amo ito it kadaan nga balay ha dulag. hi mano phil peregrino makagsumat ito kun kanay balay it pinakadaan.... 4 ha cambola. it nga balay nga ada ha canto hit candao & canbula. bakery ne fermin iton hadto. Jade Asis maratin batin.. sato Ambot kun puydi ig-upod it dampa? ambot kon may ada pa napalupad hin banog-banog..ahaha.. an ak higot adto an kanan hukot hukot na nylon. guin okyan iton hadto n ira fermin young. it kadaan nga balay ha dulag nga na tindog it k anda mana memeng beringuel.. tukib ngahaw hi mano. bag-o na e2? • pabuto uso pa ad2??ahaha. kanay it pinaka kadaan ..a during han american period pa. US based. :PP Hahahaha! Mano Phil. lol o ni ronnie caminong. . & kanda lourdes composano.. . napalupad kami hadto dida luyo han simbahan protestante..Amu ton james nga kinahamglan an medyo daan na tawo it pakianhan k for sure maram ton mga kadaan nga balay dda hehehe! (joke la man o) Asya ghap an ak nahunahunaan it nga balay nra lola memeng k baga super kadaan na gudman..tapos.tas lastiko...damo pa ad2. ambot kon myda dda napreserve nga balay nga pre -WWII...naka limot ak.. hehehehe.. reporting for duty. all those houses are all gone. ka nda marchado. or kun hi t mga natindog pa na mga balay yana..parag yer hin rakrak. K anu mano...... marisyo na. kanda lolo vernan sano. Hahahaha! K an daan (ayaw gadman hit pinakadaan) na tawo amu it makakagsumat ko n hain it pinakadaan nga balay ha dulag hehehe! adi na ako . canda mr legaspi.. pero yana guin roba ba na.. it nga kanda mano ronnie ca minong it pinaka kadaan? or perhaps diri ka familiar na hit mga balay ha Dulag? when was the last time ng a nakabakasyon ka? ada ha highway it balay nira mana memeng beringuel..hahaha!peace.an knda lolo kulas..

limnabay hi juan han balay ni iya padi pedro. ikaw nga parapan.... iya hinkit-an nga may binubuhat di dto han ira garden. waray na ngan yana na gagad. huna ko saging. manok ha manok. dire na hira nag aampo m aha kadto ha langit. Nagpakiana an padi " ano nakatara ka hin babaye nga pikoy" baga masulobon an pikoy ngan sumering " waray padre. waray liso kay seedless nga bobowa ini nga ak igin tanom. Myda pa had2 mulay na yapad na bato an gamit nga mader n ahakalimot la ak han tawag had2 hehehe! @angeles. hin manok didto pila hit kanan mga lalak. mayda pa nagmumulay ht dampa dampa. after one week bumalik an pikoy. Myda ko pa gud usa ka lapad na holen iginlabog ni tatay ha daguitan k amu man dayun an ak gin-aatiman katapos ha eskwelahan... Mayda intawon lalak e nga baga pira nala an buhok nahakadto han pila han mga babaye. nagpakiana hi juan: padi pedro ano tim trabaho dida? pedro: nagtatanom ak hin bobowa (lanzones).. ba to bato ha langit an maigo deri mabigit. Phil Peregrino my crisis yana it mga madre ha sinbahan.. Mayda usa nga lugar nga an ira p adi may alaga nga mayawit nga lalaki nga pikoy. Bungol2: Aw. Salit kakalbuhon ko ikaw.myda p nyo gn kalimtan an PULYAHAY HAN TINUDTOD N TANSAN tapos BULANG HAN KANAN DAGAT LINIDONG NGA BARAS. Pagka domingo balik na ha iya trabaho an pikoy..?? @carl: asya na tupa-tupa. Saging. hin-o it maaram hit lumuy-lumoy? murulayon nam ton hadto. waray gud nim balita hiton mga bag-o nga tanom. sanglit it kristiano na virgen na i t ira puntariya Sanging Part II Mayda duha nga bungol Bungol 1: Saging. kastigo ko ha imo tungod hit i mo binuhat. nahadlot na hira dito kay an mga muslim nga suicide bomber naobos na an muslim na mag virgin ha heaven. pedro: ay naano ka ba padi juan. hiya an nagmamando kon baga m ayda deri nahaasya han pag pila... salit nagilob nala a ko han manok" Nasina an padi "deri maupay an imo binuhat. gintatumbling ko nala k pastilan hamubo man ako =D.. Joke only. Tanan na mulay han kasanhi naeksperyensyahan ko. an trabaho han pikoy pagkaka dom inggo didto hiya napungkay ha igbaw han singbahan. tinigutan hiya h an padi kay maaram an padi seguro nga baga may inaabat hini nga iya alaga.maaram ak iton nga mulay na my mother tapos my lidong na bato na is inuyot ha buho. iba la an pila han mga lalake. Nahitaas na ngani an chinese g arter. juan: hain man it im igtaranom nga waray man nim liso dida...iba la an pila han mga babaye... gdaw madaug ak h2n hd2 hahaha! myda ko gud hd2 minayu yo na mother.it nga mulay tupa-tupa. napila .. palit kamo saging!! Bungol 2: Ano ito saging? Bungol1: Dire . maaram ka nga pikoy ha pikoy. Amelia Baldo Kasanhi kuno naningba ngani an an mga tawo..   . Amo suminggit a n pikoy "hoy... osa ka adlaw nagsarit an pikoy kan padre nga ma kadto kuno hiya ha gubat kay mamiling hiya hin pikoy nga babye.

dre iton grabe nga sakit. iglakip gihap naton. basta gamit hit kadaman ngan popular ha Dulag. ig cocompile ko. DOC: aw. damo na..sugad nakaon ak hin par-ok nga utan pg or o ko par-ok la ghap. • nahinumduman ko gud iton hi Darus Tatu han gutiay pa ako. dara pati laway! ahehehe! baga mga tga Candao nanhhbaro hni. sige la contribute. Dungangi na la kon mayda pa niyo nahibaruan Kabron = Pedicab sutir = lemonsito Danny Cerence (madamo na ngani ini.TA-E an kauna ky para pg or o mo TA-E liwat 8 igawas.. An iya wife sister han amon lolo nga Victor iano Tumandao pero di ako maaram kun taga diin liwat hiya..PASYENTE:doc.kastila man ito. dapat ha dulag na imbento or nagtikang.. 2... samudoy (pag-swipe tkang hit lips ngadto hit agtang... s or if popular word han una ha Leyte.sunod nga kumaon ka.ano 8 maupay ine nga akon sakit ky kon na oro ako kon ano 8 akon gn kakaon amo la ghap 8 nagawas k pg oro. thanks Wamil. an mga unique to dulag la na words tat igbubulig dinhi. hahahaha!) siki = samarnon ito.. Waray man hadto nira anak ha balay adto namatay. thanks wamil. I know the man . Lagunzad ada hi man ponce. Nasinasinahan adto hiya kun gintatawag hin Darus Tatu asya nanlalabay.an hiton? TO CONTRIBUTORS: ALAYON PAGBUTANG HIT MEANING. nasisina hiya ngan na mbubukod gud. 3... iya t . para makit-an hit iba.. pls ibutang kun ano it apelyido para madali it documen tation.... Ano an iya kinabuhi.Military man kono iton.. karsonsilyo . about the family sunlog. kay hi man cecilia lagunzad man adto. para madali hit documentation. dapat diri na ga mit ha iba na lugar pero gamit la gihap ha Dulag. bisan linurong na term\/word... ig lakip nala gihap dinhi it: • wa ha ha mayda ngay.. so bale. Mga darawhanon (words) na unique ha Dulag. Lolo in law namon.. Hin-o it nahanumdum kan DARUS TATU. diri gud dulagnon maghimo kita rules: 1.. diri gud ito dulagnon.. Nakadto pirme han amon Tata y pagsumat..... gi nsinunlog hiya hin Darus Tatu bec of the song" Rose Tattoo" . A iya ngaran Tatu. May his soul rest i n peace.. • ok ok.. dapat may iba na meaning nga dulagnon la it maaram. padamuon pa.. gamit gihap ha Tacloban. ta sige. amen. ig post ko it compilation ha Wall. padayun la pagdu gang. Visayas or Pilipinas.. good. igcocompile ko tas kada Sund ay.

amupay man gud ito nga klase hin baras aw ic..makalolooy it ada hit ligid hit dagat amo ada iton it sinisiring ni lolol na "margaha\/margaja.\/waray ba naton buhaton? na ngag ka ano kita mingaw man crin g pa...... dpat dri ini maubos nga baras diin ini kinukuha? ha dagat? axa na.atay hi man ponce. ganun? ?@karen: oo amo ito day • makarima dima.. TRUCK NAHUWAD BARAS Top of Form kuri man ton ihuwad tubig. ugad nla ba hini... it asuero napatod ada niya..to visit our "mahal na patrona".. pero nabatik hini hadto kan mano Jun B eringuel.ambot di nak maaram. Naka papahinomdom han akon mga kasangkayan na "trio" ... ayaw pg inukoy ngan pg inilob nga tim kalibungan gn didist roso ha imo atubangan..."the last time I heard lately" ... @Mano Rei : Mano mayda pa buhi hadto nga trio Jerbs: Usa na la intawon na nahabilin ...... kinahanglan ini i clarify hehe aw oo ngay.. you are angel divine..an lagunzad kay hat nawala danny nga anak ni man cecelia lagunzad ap elyido • kami Bahi -...mlapwas it dagat   ..mam iling pa ak hin "manila paper" .. ha ha an kan tatay aringab ha ha maupay nla kay waray ak matura ban ha ha • anu ini nga klase hn baras? k anu special man it iya packaging? amo b ito an black sand? murumahal kon sugad? yup..maluya na ngani liwat . old Dulag songs like Labasero nga Dul agnon ngan an..mapisnga pa ak. haha oo gud man jayr. firstly . I hope I can take a video of him singing. __________.. my love you are the precious jewel of my life.puydi gihap! di la mabigit it hingaranan.pipira nla kamo nga pinan hi tinggan..usa ini na ira karantahon. mano jerbs Jerby: Matangis-tangis man ini idoy na imo "caption"." ginmimina para ingred ient hin puthaw.mangag pka butabuta na nman ba ki ta?dude get involved.salit nanga risgal gud ak pag-ioroli "as early as possible" of course.. takay. kun di ak nagsasayop.. "Excuse" anay idoy ...

.ta masirak man daw. deri mababag..heheheheh mag-upay it mga photos han KARATONG hanin yana nga kasadyaan 2010. masige ka nga kada minuto mabalhin tim mode??? comments lang pohh. anu dawla liwat iton tat buhaton anu??? • tacloban gad la.haha ... or so i think... ...it ira gn post in simple nga pg pa matuod nga amo na ini it nah atabo ht aton bungto nga dulag.kita nga mga tawo ikumpara ta hit panahon.angele s& mr eric lagunzad are also environmentalists.... it panahon amo it tawo.. kon kada segundo or minuto it reklamo hit mga tawo pamatian hit panahon... kon sumirak kita mareklamo hiya nga mapaso dayon. baga liwat hin harayo-rayuan ano kuya?hahaha takay..kay deri nakasabot itiba kon anu nanabo.o kon waray kritiks......mareklamo kay diri mamara it mga binulad nga lalab.... ..pantanggal la hit kaduro kasiryoso...kita na...huna ko adto england. ikumpara ta nala it sirak hin tawa.talagsa na man gudla hapasyada PADAYON KITA PAGKAUROSA PARA HIT KAUPAYAN HIT ATON MAHAL NA BUNGTO ( DULAG ) • adayon! ngan maupay nga aga ha iyo ngatanan.masiring age kapapaso....... napaabat la....... han....it uran tangis.... nangingita hin pa maagi agud matagan hin eksakto na pagtagad kon anuman an problema ha at palibot..... baliktaron ta it kabutanagn... maupay nga adlaw hadton naka basa hni.pauranon kita.it tawo kon it panahon?? kay kon masirak..makuri man nim bayaan im ka buddy2x annooooohhh.dri na kta dapat mg pinan lingkoron ngan mg hinulat nga myda pa mg sasalbar hton aton bumgto..pero nki sympatiya ako ht ira gn bubuhat ngan gn aabat. ta pagsiring nga sirak kay diri mamara it mga linabhan.kon mauran amo la giap damo it nareklamo.ini nga ira mga kuha nga litrato in angay na ga d unta maka pag pa mata ha aton nga dapat na kta mg burublig para hiton aton mah al na bungto.inin iyo nkikita nga pictures parte ht n atatabo ht dulag in dri gn himohimo la or cring pa ha photo shop hinimu... diri kami matatawag na environmentalist.taga dagat.sidngon ta nala nga nanginginanu la ka mi kon anu it nahatabo ha at kalibungan ngan at the same time.. anu dawla anu??hin-o dawla it abnormal hini..karagtatawa la ini ha... intidi kami hto. i love you all nla ghap. was a trekker taga bukid..pagbag o na kita pra kaupayan tanan!tama ba. .....kta na it dapat gimi os...aw oo kuya dexter....anu daw la it hanabo ano?? pagsiring nga uran kay mapaso. aw kay ilove you all. hahaha.mga funny comments la....ini ng a iyo nkikita in gn balhasan ngan namiligro an ira tagsa2x nga kinabuhi.. kon umuran man liwat kita.....ta mauran man daw....... (gab-i dida ha iyo Roy) eton dre puro la critique... mahusay kun i -post ito nganhi.hehe nka...i am not an environmentalist i....

Our Filipino d iaspora ha upat nga sulok hit globe..... ok dex........Naruyag ako makabulig bahin hini pero harayo ak o.sugad liwat nga deri kita magstereotype liwat. an mga orig nga sireno ha dulag. unta ot don ito ! Kon nasering ngani kita nga dakpa it tawo nga...ha akon bati bgab us a na na poste hit tulay it lungag na ka nagtitikahilarum man pag kinuhai hin bar as. Ayla kay mabulig ako pag bantay-bahay guihapon ! At this junction..pan himangnu na kta ky duro na....... And I will keep reminding hit aton igkasi Dulagnon nga unta deri ito bubuhaton.......it na black sand asxa ton it kon bga ha tindahah na pamalit amu ton he .ine na river...it lusot hine asya it daguitan river." mamay anu!..m aaram ako damu pa ng papaka butabuta la....... pagbuotan nala ghap sir =D Thank you for having us and best wishes.sob ra na it ira gnbubuhat ht aton kalibungan.hehe Dex..... magguide unta how one will feel kon na-ster eotype ka nga waray man sala just because kabalat o ka-ethnic it maysala..baras...(u knw wat i mean labi na an mg a nkilala gud kan angeles) • Maupay kay ine nga buhat ni Angeles an imo nasusuportahan..delikado geap.ni waray ngani guin bubuhat hit aton munisipyo para ma rehabilitate it aton KADAGATAN\/LIBONG.kay meada geap nagkikinuha hin bato... oo sir.salamat idoy han imo guin tikangan ug this message....ngan ayaw kamo ka baraka kan angele s nga my hatabo ha iya kay andam na iton hya.. i salute you guys for doing this.... Be safe also. phil jackson it coach =) asya na Unta mayda pa very old pics nga ig post..very SAD :-( hahaha.makuri ko man liwat dire hiya updan hit iya mga lakat kay intawon ako manla e2n it iya baga buddy-buddy...pag upay-upay nala kamo dinhe ha Planet ha. • amo daw ine an original nga sireno han basketball ha dulag..boutan kna gud di ba.."idoy ayaw gud pag wad a ine kay precious gud ine para h a akon.. han pag sumati haak han ak boss about it..... • hheheh.kamo liwat nga mga nakamuromanghuray tood liwat hit mga kamagurangan.usa geap na tika guba na ....... maupay ito..hehehe. i apreciate ht kan angeles gn bubuhat sana myda pa nga tawo mga sugad ha iya.. ha nakita ko nga mga post nga nagiging racial\/ethnic.it nakadara hit boot alayon nala ba ga pagsagukom hit iba.... may sala pero ayaw it apelyido or tribu.sana makaintindi kamo PLANETEERS.. am man kamo nga paglilingkod pala ni pare NOYNOY...pagsurosarabot kamo hin maupay la para padayon it kahapsay hit Pl aneta kay talagsa nala ako hapasyada nganhi kay busy liwat kami yana kay maar.salamat......i love you all.NAAWOD ako sobra kay baga ngani hin n a reflect geap haak it mga binuhatan hit iba bisan signgon pa nga i in not one o f them...... magbubuotan kami. ine nga pic kan mano phil gud ine tinipigan baga hinumduman niya kan iya tatay r ober creng pa man niya..

.</pd> Miralles..amu la geap... no offense meant ha? pcnsya na.. heheh anu na dir? mag ano man kita kay haros ada tanan guin papaagi primi hit pulitika salit wara y may natatabo nga maupay bisan pa..hit iba na namuno ha bungto. mabulig nala liwat pinaagi hni nga mga social networking sites.?panagan mo na kami hin credit card?hehe...pero kay tobtob man la ha yakan. pwede ka na mgtkang dda pag-edukar hit mga tawo bsa n pahinayhinay la.Daguita nga henerasyon. taga Huron ku pagbulig hit aton maa aton Baybayon.katalwasan ...sasak bun la geap hin pulitika.naka experience na ak ton nakadamu na.. taga ndi obligasyon ini hit nga tanan nga Dulagnon it pag-gios... ano man angeles kon ada kna..oo ada. dire iton igin-taga hirayo. i know..kububuwason han bungto.. • HINAY ODAY DIDA.....deri panlantaw ko. IMO.maubus nala it iba ayaw la it ti ine na black sand. isul od ta ha hunahuna nga para ha kadam-an an at pagbubuhaton k kon amu ton tat panl antaw. ada kb ha dulag? kon ada ka.. my point ka jan Ms<pd>..deri man mga tawo it maghuna huna hin pulitika... masugad ngni ha m tanan it panlantaw hni nga sit wasyon..</pd> flores. haraniay.ada cre dit card man gudla.. mggng malinampuson it aton mggng paggios.? ..AYAW KITA KA HADLOK...ito na ada hit pic ni eric na bag of sand. basta kaupayan hit aton bungto dulag. kos bisan la ano nga paagi madako man or magutiay para hit n..... ipaklar o la unta nga kon anu man an hihimuon nga paggios in wry labot an pulitika. Mr Verona.. ok kon asya man...ito.pero we need to be patient k dman ton hra makakasantop overnyt dba? asya ton it realidad ha dulag... then educate more tubtob nga makasantop hra. imo la ghp gn-iinsist.hahaha...ada gad ha mulopyo it sulusyon hine.h kami nga ad ha harayo. diri hunahunaon hit mga tawo an pulitika k wry h2 dadangatan.actually dapat ngan tlga ada nga ha aton ng a mga mulupyo hit dulag mag tikang kun pano sulbaron ini nga problema hahaha.for delivery na.aw am not imposing anything on u ha? ngsusuggest la ak.... para hit aton Bungto.BASTA KAUPAYAN HIT DULAG..asya ton it black sand. dapat kc...... dir educated enuf kaso lng dri guin gagamit it ka edukado\/edukada maram ka Mr<pd>... ata ngahaw ka mga lagas na hito na eeducate.... maram ako hit reyalidad pero pwede ta ton mabag-o... wry ngahaw mahihimo. ibahon ta nala it at pamaagi para pag-atubang hini nga problema.a it gin papakyaw pag kuha.. para hit Dulag ngan mga sumurunod Proper..a daun hit parapalit.. pero ngyynakan pala ak na iset aside ta nala it pulitika.. yes yes.....pag tage hin kwarta waray na nakalimtan na an kamurayawan...ma oo la it hira.

.. oo. o pa ton matima? ?4 phases daw ton na flood control structure according to Engr<pd>.na masalulbar hine na problema.. himuon na nga Venezia de Leyt e... maupay ton na kumadto ka nag personal pag kita..san.ababang Paaralan ng Batug kundi "Magigibang Paaralan ng Bastug" na... kinahanglan mga tawo it magios maiha na gad unta..diri ak maram kon wen matitima sus ada ton matimA KON man hi anod na it kabablayan.....400... k ada daw ngkakaada hn soil erosion.dre na pupulsan. oo.adi liwat ha iba na brgy....gin kalimtan na an ira ktalwasan.makaloloy mga tawo ngadto.....mabulig ak...... ada kay waray sadang pagbasulon kundi an mga du lagnon la ngahaw nga pabaya hit bungto..800..takay nadre man gud liwat..myda ngni ngad2 gabions na natabunan na h n tuna kay tested man daw ton na project.alas 9 pala kami matikang ngada hit pangaturog hit tag balay..kapanpan hit tuna ha igbaw matabunan la ge ap....let s wait and see. Maupay nala kay baga may pagka hunk han tawo! Balik na liwat ako ngadi tak lungga pero unta.ababang Paaralan ng Batug kundi "Magigibang Paaralan ng Bastug" na. maupay hine pag burublig kita.mga 50 million ito it budget......bangin kalaw umabot kna nga an eskwelahan han Batug mawara ha mapa kay approximately 10 meters an iya distansya tikang han nagkikinatimpagon nga tuna dd2. magpadayon paging vigilante a tawo ha Dulag agud maprotehiran an aton kalibungan....yana gin bayaan na ton pagbinarsi..tagan taga n la hin 300....kay waray naman makuha na baras tas guba naman... makaharadlok balitaw an pustura ngd2....mapatron na liwat Cabacungan. magpadayon paging vigilante a tawo ha Dulag agud maprotehiran an aton kalibungan.. an mg an ta nala ad2 M • korek mana. bdaw mahulat nala kita kon anu it mananabo..takay diri na ...waray la gamit ton na gabions..kairo man hit mga mulopyo dd2 kay crng pa han usa nga residente..kon bga pag gios la..para liwa   ..1000.mag himo kita organisasyon.heto....Hehe..budget na balay na amun ka kadtuan 7........... balitaw kon umabot it panahon nga magnayap nala it dagat ngan hit daguitan ng an ma puros nala tubig it dulag.. ada k crng pa han MGB director......it nangag post dinhe ha planet pabuligun nat.takay diri na ... an mg an ta nala ad2 M Magaampo ako yana nga weekend nga unta waray written warning nga naghuhulat ha a mon ngan han akon room attendant dida hit Lunes re pagabri hin rooms nga deri an ay na tuktok hasta lugod nga nakakita kami hin deri namon angay hikitan nga binu buhat it guest..millions pa gud ngayan it worth h2 kada pha se....naku ha..lipay na... nabay-og an ira mga panimalay. Balik na liwat ako ngadi tak lungga pero unta.anu man bga nag padaun na gud m an liwat it na ginhihinimo na ira sagpo dda hit na bangin.</pd> Loriebe l Alicando pero 2 phases pala it natindog k makuri daw durunganon esp mga cge an uran.. Angeles Ramos Lopez ada k ambot h2....kuri h2n kon puro la pasikat. tama iton mana. ira e2 choice choice na deri naha asya.. ada kinahanglan an members han organization in mga seryoso liwat...ada ma santop kon meada mahinabo..bangin kalaw umabot kna nga an eskwelahan han Batug mawara ha mapa kay approximately 10 meters an iya distansya tikang han nagkikinatimpagon nga tuna dd2...asya man i t ign pag malaki it na sagpo. maupay yana pala balhinon na it ngaran hit dulag...hehe matron kita...daan mak uri ngadto. asya it crng...ha batug....mamatron kami.... deri nanginlabot kon ano it nahatabo ha ira paligid basta la kay mag sako hira han salapi.makarag la it na kwarta.labi na kay matikang na i t uran-uran..

... mawawara na it wangwang.3. mabulig naliwat iton hi allan negro nga uruistorya hini pamati ko bri.....waray ba kta bubuhaton?ma tundog nla ba kta hiton iba nga na ngag paka butabuta bsan maaram hira ht natatabu ht ira palibot.2. counterflow nga n tong... :) ikaw baruk tinuod ton nga baruk tim ngaran?? dri itn baruk ittinuod na ngaran atod.ada ini panhi sabtan kon hn o g ud it may pag mangnu hit aton bungto nga dulag.. ?@ angeles.?dri ba kamo na alarma?iba ha aton dri na nginlabot ng papka sahu sahu la..... kmusta an san juan?kumita kamo kon ano kadako ht guin ibahan ht aton shorelines? db harani na.. an karubaan han pantalan katunga 3 years ago it nahasalin nala yana katunga han daan na nautod n a pantalan.may ginbubuhat geap..tuhay.....waray na maupay nga mkikit an ht mga sumuru nod ha aton...ikaw hi alln negro?hehehe kakan-o ak mag alyas hin ngaran... Let us help him fulfill all his promises.makakita na it ea karabaw 4 nala na teel....t it ira pinan post dre la post.may pic ak compared 3 uears ago ha present na hitsura di ko mameasure how many meters but its significant lets say severay years after am sure wa na an gulf view na ikaw dapat an solo na tagapagmana haha.ta k baga hataasay..perme waray 2big.... sana dire la mbantad kundi mauy og pa! Maupay nga gab-i..it ira papangurakoton. god bl ess to all. Kita nga napakadto ha Manila would be happy that at least.. :) • usa na proof an eu gulf view idoy and of course the pantalan......san o kita mg mamata.   .ngan kamo nga kabataan iyo gihap katungdanan nga bantayan it kabaybayonan... anu na count? hehe ada k 1.matangis gud h juan...irespeto. waray man kami bahini ha ha!!! ki ta a niyo aton baybayon ginririnuba hit taga iba nga nasyon gin mimina bato b aras margaha d gud mauapy it ira pangursunada.sanglit kamo nga mga tawo baybayo n dagat.bangin ton hisakban. yes amo it akon guin sesering ha imo na pag hinay hinay dida.hain na an mga saad nga iyo babata yan baybayon ngan han dagat deri kono pabay an.....sumati daw ak kon baga nag alyas na ak hin ngar an.hehe tas masiring nga ako it nagamit hit alyas nga allan negro.. dere man ak nag aalyas ako man ini. after the inaugural speech of new Preside nt Noynoy Aquino.....deri ako deri imo tag iya hini an ginoo. That s a good start. asya ton nira pag krawta kay. harani na it patron ha Tacloban.....sory la bry tinatahapan ka na ako ikaw..?du ..... dri knahanglan man mirit importante my kusa.....! pero ha balay gusto ko makita an WATER SUPPLY... huhuhuh! permi ak nagunit hit nga utod nga puno hit lubi k bangin la kalaw mahulog ak ngd 2 ha ubos.lagnun dri la dulag it naruruba.......maupay..nyahahahaha Baga hopeful it kadam-an ha aton yana.. karabaw ni juan.harani la itn it balay nira ha aton ig tiangulate nla..waay man makurakot ha ira gropo.upaya it pag bantay kay bga nauso na liwat it kawat hin karaba w..na actual... wry kapa atod mg alyas ky bryan-bryanan ka gud hn durodurohan... mabantad unta kita nga tanan.sungay tas anit it habilin..axa ine na mga new membrs. mga Dulagnon..kay hikamo it habilin dinhi h a kalibutan.. yesssssssssssssss! nakagkita na ako hin live concert han AIR SUPPLY live in tacl oban! GANADO..........

..... parang bata na walang muwang kung dito sa ating lipunan ika y taong walang pakialam!" hahaha bata na wlang muwang gud ano.. natapyahan gad ak dda han sarakyan han tipauli ak from tacloban kakulop.. =D Kon nagkamata. pero kon constructive criticsm.the law applies to all. ntawon nahupit ak hn gamay pero ok nala. lol para hit mga mangangarigo ha dagat dda ha dulag hit san juan upaya niyo nga pagu tmao niyo waray niyo tukdo nga golden crown.. It iba dinhi..have a nice day mana amel ia. • mana.. yes kay usahay mga luko it mga tawo. never mind nala melit. haha ky ano ba ak cring?which one?   . making it more pr esentable to the tourists esp those who are traveling to see the place on their sentimental journey ?@ consuelo: mayda na gad nagumpisa hin cause for the preservation of the Dulag beach and Daguitan River. =D hahhahha. amo it malaba d nawara na ada an mga bantay dagat. ok la. ha canal kumukuha hin tubig. salin hit mga isda.. unta damu it makabasa hni nga m panawagan.. They just need the support from 99 per cent of the Dul agnons. nagpapatay-pa tayan..hadto unta ig padayon ngan waray kinikilingan.. Waray ako pakaintindi kon ano adto. pamilyar ka ba sa isang kasabihan? manatili kang mangmang. para hit kaupayan hit ngatanan.total my ng open up nman ht nga invironmental issue ngan ht nga san juan. ira man la. tikang man ada ha bomba or gripo an tubig..hah aha wry la bsan la ano. may mga bantay – bantay\/salakay maupay kon mahibalik adto to preserve the beach and the dagat.. kayano dri lugod kta mg burublig para magin maupay it dagat ngan it bungto ht du lag .ok ada anu man? nan-gios na kamu para hit at bungto? Di iton maiha may masering nga anhi hi Elvis o hi Michael Jackson kay bisan wara y sala hit iba gintahapan.. makabasa ngan kon nagkamata kon dire nagbuta-buta makabasa. support it kinahanglan.all of us. diri kritisismo. Di maiha pati hira Elvis nga patay na masering nga na buhi. Waray reaction! Bisan paghutib hit mga baba...to make dulag a better place to live in.. . ayusa tim mga words hehehe! lol.dri ak htn maaram dri man ak tibak oi winston. • Salamat nga nakakita ka hini nga issue.why not take a stand.ok..

=d edralin: thanks for the information re jejemon... =D k myda ka naman number ha ak. what is jejemon and horse? anhi man ako ha planeta pakabati hiton nga mga terMs< pd>. Nalipat gihap ako pagtawaga ha imo nga Winston. diin ka had2 pangaro? AW SYEMPRE BASTA MY HANGKAG...YNA NGA PANAHON DRI NA POYDI MG KNITA HT NATATABU HT ATN PALIBOT.hahai heard taga cebu kna daw.. rai anay ak paka get. naiha la maka lanat.. Pagabot hit panahon kamo physically and financially para ma preserve it kaba iton mga pangpang hit Daguitan River. pagkatapos deri ako maaram kon ano it meaning. asus amo ngany-an t oo late for me to realize na jejemon ngean hea haha!!! actually i dont find it c ute either! hala bulg kta?. Di na la ako mag-elaborate kay mawara kita ha topic. Hala mga Dulagnon gi-os ybayunan hit Dulag ngan ay makuri kon gutiay la yo. ig-es2rya la melit k para my pataraw-an lol Ayaw na la kay bangin ako ig-agway. mayda ak o katxtmate dati na jejemon kay instead na hehe naging jeje tapos an hmp naging hmf...   . inin aton mano dax it pakianhi htn nga pg taga "horse"ky itn nga expresion knan ira pa itn kapanahunan...inin na nawagan gad ak kn angeles nga mg reply kn kuya wnston ky bga others nman it hya... h kuya ramel amot maram h2.. lol kumusta naman winston? hain ka yna nga lupalop? baga nalipat man ak han edralin =D ?@melit: bangin sunod..han una dire pa ako maaram hito na so called jejemon.. Edralin. Pagburublig kamo k it maniguro kay peperdihon hit mga giants hini nga negos bangin lugod mahaupod pag quarry pati iyo binalayan..)im okey bsan broken hearted.. baga expression la ghap ton.. tas it horse mana..tibak" huna ko sugad hit text nga lingo...haha LOL with edralin s calling angeles "others"..ahm. Huna ko an ka-b atch ko nga hi Wilson nga may bugto ada adto hiya nga hi Agapito nga crush hin a kon classmate..</pd> Tell me kay bangin pag uli ko may magtawag ha akon hiton nga mga terms . jejemon kana hahahaha! aktibista meaning tibak :) Thanks. lol jejemon buster ngan ak.... adi ak manila na reside ak ha cubao... Pero naka-adapt na gihap ako danay.. wahahahahahaha! Pasensya na kay han panahon ko waray pa man hadto mga text nga style nga pagsura t.. hahahahah hahah winston makarit karitan kagudla geap nagpinantutdoon kana liwat.still searching and a virgin h ahaha to amelita i heard ada ka dw australia?is it true? turaban ka la ghap.

.pareho la kita helen baga nalisang ak hit nga mga jejemon.lol ngan pagbibinaluran la.. hi arvin artistahon gud bis diin nga angulo he he ada kun humigda iton damot madurog nga uyab! nyahahahaha!!!!! ?@ Wamil: hahaha! ngy an...... alagad it bsan diin nga angulo.. it daga ada na tam bungsaran.... patilya pala ni arvin taktak nat pntit uyab nyahahahaha!!!! hehehe! singabuta nga dumako kna pra mgka ada na hin artista nga chan.. ikaw a da it idol hit ak bugto wahahahaha! gud ano he he idol gud ano he he atakay hehehehe! k pamati ko. usahay pa gud tak ana k amu ghap it katext ha ak "jejeje" tas ncrng pa gud nga "mama...kay mahugaw ghp.=D hahahaha! talagsa la ton baya hya magbarong! baga twice pala ada or thrice.lol... nagpangiritngirit dayun =D ?@ ramil: hehe! pmati ko patilya ni arvin bga bga @ bes: hehe! adi man nga ibak bes... whaaha       .chance mo n nga makakarigo kn...lol :) hahahaha.. kalaw! hahaha kalaw!!! hehehe!.. od tama hi let kw ada idol ni arvin hahaha! kun myda hton gud iton an kpanahunan ni fpj hehe!=D aton patod hi ramil napatikang ht ostoria bga dre gad l man artistahon d da hi arvin. updi ky bangin d makanawa hehehe • hehe! nka barong man hi sir arvin hain dw la bista... ayusa daw tim pagttxt! dre na maiha ma san juan na!!!!!!!hn o ma pwes2 ha pantalan ha my buntay ky gn a aragaw na it pwes2. alagad daw mayda pa ma pwestohan ha pantalan bisan ngani hit gab i naha pwesto s aypat adlaw.maaram .sunod... ivan... =D oo lagi sana pag dako nak sugad ak ka gwapo ha iya! nyahahahaha!!! whahahaha! myda na dw adto chan nga artistahon.... amu it in" pakal isang man! gncdngan ko gad. whahahah a!. iba gud birtud ni si r arvin artistahon pa gud. kon waray pa kaayad ngan amo la ghap....aram...nkausa l i2n usa k 2ig. =D hehe! na angay manla.waray mapwesto....=D hahahahaha panahon it makasumat kun madako pa ha ha ha!!! kori ngahaw ton! halagad tak tawa ht iu libak kan arvin hahahahaha! pamati ko kuya ramel... ngkikita ngani kamu. waray na.lol kay nagtitikakaharani.. • amati ko ivan waray ad ma pwesto ha pantalan kay damo it etarrrr.lol=D ngan humigda..cngabuta.lol=D ay oo ha ha ha!!! ?@ethel: ikata la...... haha to..... dri na parihas han hadto nga pwedi magkaada hin miss gay..

....just like that..=) ?@te Grace: ayaw pdara hto k BOston la ghap ito it mchampion!! pwera la kun d mk amulay he Perkins k na injury dda han game 6......... nangaway ka naman....2500 it usa heto..tikang pa ha bulls... kabaraka. they will go home wit h the cup.=) ha mga nagpustahay.it ma cham. goodluck ghap.k mahal it kantidad...meada man tag 200. di man ngani ak maram magb asketball.ns na injury wa n a mkasakob ngda han kahasta!!! hehehehe!!! axa ngpatakas nla hra ha sirong. • heheh lakers la geap ton te... wa na mkasulod ngda han ktima han mulay....medyo na abakhon . goodluck. mabawi ha friday.waray lukat.solve na kita heto...sumati n ala ako kon ano an rasa. chill...mga manok ha amun farm..hehe pirme man gud hira nakasulod ha finals.=) anu man ine kay 3-3.ay nala tel k alams na it nga 2 hehehe! • hehehe..both teams up for game 6 tomorrow.na abusar daun heheh ahahaha.he he he ..para bulang gud man.. nanuhak nga mananap pungtan ngan ak ibulang ko ha karaha he he....bga pinakagat gad la it celtics.. :) makuri lwat nat hatukan. paragkita la ak.pira na na finals. hahahahaha!! @Baruk: padi nkadali la adto an Lakers han game 6 k he Perki... am o la kmu na d mkamulay he Perkins hit Game 7 pra Lakers it mgchamp.pamati ko nahabulang mo na ada ha karaha an im nanuhak ano? hehe.hehehehehehe he he he sir kun bga maka buhi iton tipasi la it katapat hiton hidakpan dayon t a waray hidayunan hin pag hatok... boston owns the cup.. hahahaha! ine man k lamang kmi. 3-2 it standing!! putik ada it iatubang hit LAKE RS!!! mtangis na lwat ine he KOBE!! hahahaha! hahahahaha!!! hrayo na ada nga palad padi k d na uso yna it home court advantage !! hehehehe!! let s wait and see. karasa ton pag hatukan he he wing part lat ak. so goodluck!=) ano te daug daw lakers heheheh ahahaha. :) ah man paliti la anay. wamil. pro kun mk       .. a chance to fight for ther lives not like pigs and other s that are benig slaugh tered.. =D man an ak ayunayunnan. heheheh kon naruyag kamo pag palit kadi la ha balay kamo..inum kita heheheheh naawa ak hit na ogis mayda ko hiton.it g in agean hto na coach.. it s kobe against the celtics. but they don t always take home the cup....larga na.. hahaha. kalma la kita....bali danaw phill jackson na coach..palit nala kita hit tabu.labi na it mga players.hehehehehe ha ha aw amo ba? tawaray makuri ngean ton.maraaram ton hin descarte. veterans na lagi.ogis nga lubos. ha bumgsaran la namon mo ito dakpa.

.::) tnx han adidas na bag......bangin magkaada hin significance it Independence Day para hit iba nga mga Pilipino kay di na hira m . maiha na wa makakapot h it cup. diri na gntatagan hin s ugad nga importansya an independence day.. hahaha.... Guinlubong na hi nanay kanina nga kulop. She is at rest with the Lord now. • BASTA MAY NIYO LEGA NA KINAHANGLAN HIN MGA GWAPO NA REFEREE. hehehehe!! katapos pala han independence day kakulop. cge la.KAY MATATAPORAN.careful pamatron para di mastroke haha!! • 2moro pa it celeb dd ha pinas. =D pero like wat u said.TANGKOD MAG SERBISY O...g... mismatch adto na mulay..... woi marton kita mayorga.. (e...agin "Patroniser" kay it iba nga namatron kontra pagkaon na man la iton intaw on... taga Capt Goyong ha Candao. ok la kay makaluluoy na kobe.. anyway. seguro kon maupay it palakad ha aton hit Gobyerno sugad hit mga First World Countries or iba nga mga nasod. .. hahahaha agetz kuya! 18 pla ak! harharharhar! Boston gd ak. hahaha. kun magdaog it lakers. ambot ngani it iba kon maaram nga kon kay ano nga nagce-celebrate hin independence day IMO.amulay lwat. It mga mas recent nga hitabo sugad han EDSA waray na ngani baga hinumdumi sa y pa in hadto pa han 1800s....patron na liwat buwas mga friends. ako ngani gusto ko unta mamatron kanda mayor val adolfo haha..... etc.... But thanks.may her soul reunite with our beloved God! Salamat ha iyo nga tanan..hhahahhaaaa condolence mano dan.... sounds right hahhahaha. deserving hir a. @Baruk: I am Danny Cerence.DAUPA AN GRUPO HAN DUBRA-BARECOM DULAG CHAPTER.. Deri naman mga patriotic it mga Pilipino.. Sering pa ni Benjamin Disraeli: diri pa kita pwede matawag na independent country kay hasta ngada yana nadepend er la ghapon kita ha kusog han america... i wil always remember her as t he mom to the cerence children dati magkaatubang an amon dati ng mga balay. hadlok kaman ton mana len hehehehehehe ?@ dennis idoy hin o tak kinahadlukan? agee e2 nga mastroke ak guinCCring mana len hhehehehhe sige la kaon basta sige exercise pabalhas hadlok iton stroke.... whoever wins. Ngan seguro kay baga lip service na man la it Independence Day ha aton kay hasta ngada yana mayda man la gihap colonial mentality hit iba ha aton......... hahahaha!! putik lwat an at igen atubang!! hahahaha!! wa udog mkamulay he Perkins.GUD. baga less man interest hito hit kadam -an pero yana na adlaw kay patron mayorga im sure damo makadto. dlikado lwat kmu!!! hahahaha!!!See More kuya george ano ka gud? lal or bos? hehehe... pirme hiya demalas ha finals.. waray pinangutom... condolence to the cerence family paglakat ko tikadto manila saka ko na nabalitaan an pagkamatay n mana nita.

sahu!! hahaha! baga kibir man nam. happy trip..damu tam tanum\/\/ mana. pero makahiridlaw balit pakadi kay adi ton na tanan ha amun. mahauna ak pakatilaw h2n nga m lista k mauli na ak hehehe! marasarasarasarasahhhhhhaaaaaaaannnnnnnn. mangga nga hilaw pati hinog. madamo it imo mga customer yana na patron.WELLIE WILLIAMS.. enjoy. . turon. but this time i feel ginugutum ako. hehehe :) mana amy and mana norma: badaw pati ako dd ginutom pakabasa ko hit mga tugon ni mana amy hehehehe! 10pm na ngni dd. anu?! ano t rasa h2n? =D angeles: lawot-lawot nga may harom nga pula. Mga pa gkaon nga we used to take for granted.lag na kan.PHILIP MARILLA. kinilaw nga tangigi.. too early for me to eat my breakfast..napagutom. samantala 7:40 la hit umaga.MGA GWAPO NA REFEREE INE HEHEHEH cg mapa liga kami hit last week hit june didi... karasa yana hit may sinan... =D silot nga lubi... sahog.anoman puyde? poydi iton hira ig import ngadi qatarman??imo pasahe?? hala.... hehehe... :) @ angeles marasa iday. ELMER CANALES..ito angeles ikaon mo nala ako iday. :) @ baruk pasigue pag tanum.VERGILIO MARTIJA..CINDOY DEVARAS.OBBY JOCSON.B. ipagawas liwat an m listahan han mga pagkaon nga im ipaandam pag-uli n im ngd ha pinas =D marasa iton it hinatukan nga silot nga pinamara..WINSTON WILLIAMS.JIMMY CAINDOY..ARJAY SUMAYOD. agi liwat nga iya panumdom hit sinanlag nga kan-on ngan hit humba.GABRIEL CIPRIANO.ABET BRIONIS.PERLITO YERRO. :)   .hehehe mayda mo listahan baruk hit kon hain it mga patron? Upaya nga waray mo hillikata n. par-ok.. good luck.RICKY KEMPIS.CL ODUALDO BRIONIS. mana amy.ELVIN GABRINO.manok nga native nga hinatukan.. linandag nga saging.marasa la labi na kay cge it poro patron dd dulag.on katima humba na sura.... lupak nga saging. aslom nga limba-on.ROWEL DE VEYRA. linawagan nga t albos hin kamote amy karasa man hito na mga pagkaon.PETACIO MAGOS.RUFINO OMAWAS. camote nga kinagod nga lubi an padis.MARLITO PABRO. tuloy ginugutom ako yana. ginat-an. sinugba nga mais nga silot...LEO PAB RO..MEMBERS: DEXTER MENESES.

an Parag-alog Waray sulod an akon biso.. It iba paralysed na hit kahubugan...oo mana.. lagad nga im paghisakbi liwat tak bata.ako imo nurse hehe!!!   . nahanumdum kamo han pantalan ha buntay. Saho! Amo gihap iton it nakadi ha akon huna-huna danay. susumatan nala hit rasa.. parag-alog man la gud AKO... • harani na it dagat. saho..naawa kala hit paragbato... Kanugon la hit malasakit hit mga waray dida ko n it mga taga dida ngahaw waray labot. batohi iton niyo para magun ob it dulag. ? usbot usbot usbot usbot!!! kuri eton. (itago nala nat hiya ha ngaran na Ayos) • amu ini an kan Ayos siday para kan Ma am. Matoud nga.terms and condecion ni manu dick....... Buot ko ibutang an akon hinahabak nga biso.hehe baga nag aarabic kanagud adi.. my hindara nala hin padanas wahahahah ahahaha halapad n lawanit wahahahahaha ..na ? same same la giap. lumingiw ka. Umuli ako.amo manla giap tak ngaran salit waray nag bag-o. ...hehe ano bri musta. An akon dughan waray kaalgi bis’ usa ka turo..ipaparehab ko na ikaw alcohol abuse siring pa ak s pecial friend. puno hin lambonaw an akon biso... Paghirani mo.... ivan duro na tim pag ininom. kon lamboug hehehe it tabu unhan ht del pilar anu? patron man daw yna? • aduh? makuri iton van.Iginkatapo ko ikaw pag tikadto ko ha skina. nagpapas-an ka han dako nga daba nga puno hin tubig.... Kamo man la gihap it ma nhiuna kon kalaw ano it dangatan.kay kon ikaw it magbato di ka makaakos.. "MAKURI ITON" hehehe Damo na yana it mga naghimarading pading..e hit bat o ug baras.. Nabugsay ako tikang ha balay basi mag-alog hin lambonaw.yana lain na it postora to ngod na nagtitikahirani it dagat epekto hit waray pahuway na pagkinuha.an una na panahon maupay kon naabut an Sa n Juan ada hine na pantalan gindudumara an kiritaon...

Matindog ako Para han kabubuwason han anak ko Diri ako bastabasta masaludo Ha diri kaangayan nga tawo.."Ako it baba ikaw it utak... Bwhahahaha. Angeles hit imo siday.. Tindog kamo Dulag! Ipakita it iyo suporta kan Angeles. wahahahaha! aw ako hi apolinario mabini (or emilio jacinto? not sure kon hu an brains of d kkk) tas kaw hi andres bonifacio hahahaha! angeles ano it matindog???heheheheh oi amiel bs ka diri mgyakan i know that there s something malicious playing arou nd in ur dirty mind wahahahaha! balit seriously.. Salamat. Maaram ka nga ini ako imo upod bisan harayo ako. magios ako! • xa ton it kamatouran...Pigaa pa an kasingkasing ko Pero ayaw isulod ha imo ulo Nga magpapatalumpigos la ako.. Sering pa "well-behaved & quiet women rarely make history.napakiana man la ako?heheheh mayada niyo pangkag n utan? mapalit daw ado ? bs diri ka na magyakan idoy hehehe! oi louie yaw ton pagpinanyakan hin pangkag ngan utan k gngugutom la ak dd.wahahahaha cg ky madalaw nala ako magbabalon l ak hin tuba kon madalaw ak kn iva n . Ayaw pagsarupa an baba ko Ayaw pagtabuni an mga mata ko Padayon ipapagawas an opinyon ko Para ha ngatanan.. Amo la.. hahahahah kaw la it nagyakan. Kinahanglan namon it iyo responsable.... balanse.... Salamat..iba nalaada day na fee!!! Last ko na ini nga siday nga ipopost dinhi ha planeta.. Itukdaw kon di ka makatukdaw kay nadire ako nga tamakan ka. this is what life is all about.. Durodamo kamo kontra ha a mon didi ha gawas nga nagios. con structive nga bulig. Aton-aton la..baadaw damu it maparehab!!!!!hahaha basta it professional fee dako maresign ak tak present na trabaho dd hahahaha!!! ! . MATINDOG AKO! Tamaki ako .. .. =D   ... day kon ikaw magiging nurse mga paraghubog. salamat.

.aw takay h ala cge sergio..... ?@Angeles. =D guys.. he he mga negative ada tatcomments hehehe! balit.taga Dulag iton. uy mga ka-Dulagnon....ma g-ugupon ghapon. bis dere kumbidado naulpot. ha ha ha. an hadto aga na . abre an mga purta han mga balay.. . damo gud it bahalina.. an iya Ir.. labi na kun dire iya gasto makiawayon ghap usahay.y.Mga "daros". tinood ton.... idepensa niya it iya ka-Dula gnon ha iba nga lugar.ini nga word Dulagnon in i guihap.. paglamay.. may sideways.. be st describes Dulagnons? Mag-isog ba? Maupay maki-sangkay? Mainom? Turaban? Mga B uotan? Mabuliganon? Marisyo? Sige. Pero.... =D hahahahaah pwede ghap deri pangkag ky strya man l ini hehehe . mga taga baryo ngan iba nga lu gar.. s hare your thoughts gihap. mga "adik" na? mano joey..ano man ano a n ira cring [parti h akon? anu ba nga crng parti ha im? upay ka naman ada? wahahaha! This is Planet Guinmawas.. Pero. ayaw gud awaya kay magbuburublig gud madumot.ginuton k hit mapan os n utan? wahahahaha ako deri ak ginutom hahahah ado?tak ng aran sergio deri louie wahahahah kahuna ko "pangkag ngan utan" hehehe! "pangkag nga utan" man ngayan..The Word "DAROS" originally comes from our very own dulagnon dialect..share naton.. Guinawas.ak gihap nauli.kita. @Mano Caloy\/Rowel. Anu ha iyo huna-huna. bisan anu la -. i like your comments. kamo naman dida. 2 steps forward.. ngan mabuliganon. home of the Dulagnons online.. . Diri ba adto iya ginhihigot an iya sarowal kay usah ay na-uro kun hubog?? he he @Wamil ngan Dennis. matumba ka kun waray makapot.. join us. magiyomhiyom bsan wry pinangaon.... an hadto uso iton pag patron. mga maluyluy-anon gad gihap it mga Dulagnon. @Phil. but same meaning. orig ngay-an it "daros" ha Dulag? Nahanumdum kamo kan Daros? ? He he daros gud adto hiya. para bis hin-o nga bisita. See More Joey Yutangco Damo pa ba it mga "bugoy-bugoy" ha Dulag o iba na it tawag ha ira... natuod ak hton nga m crng nga ayaw gudla pag-awaya it mga dulagnon k ay badaw! naresbak! =D .. =D la makilalag okon he he. joke na lunay hit inom...... diri ba? ngatanan iton mano ngdedescribe hit mga dulagnon.mga daros.. noted Edison. Maki Big.-)) • k.. 1 step back ward...

our home. good one. asya balitaw hah ha ha nga tanan nla mano basta Dulagnon. gin dara nam ini nganhi para ruba-on… waray nim labot… diri man ada ini iyo” . • ugsa kamo kumaon....alng man ak mahusay....Oh....kon waray na!!! bryan.. ada na ada ha dulag ada ngatanan. adu tod? kuri iton.. pilosopo ngan maato gud it dulagnon. he hehe ?@Lucita\/Angeles.. Tapos as ussual.. oo naman mano. poo poo ceballos... nestor. we miss you people.. ay daw pag duroha it iyo aringasa dida kay baga diri na maupay pamati-on” … badaw… tigda la mayda bumaton didto han usa nga atop .. Every time naka shoot an dulag team…nag rurumakya dayon an mga didto han a top kay puro mayda dara nga kahoy (intawon an palwa nga sungo nga binulad didto han ligid na ubos…kairo man han tag-iya)..   . kalot ha u lo intawon an pulis See More hah ha ha. pero paka shoot han opposing team… pinanhingiroy.. marisyo balit... hehehe Wahahah! popo eater!!! LoL asya gud yus im mga ayun.. =D diri masumsumon..igin parada ini nga sarakyan nga duha ha ligid han court. an roof han 2 nga vehicle puno han du lagnon. he he he pati beautiful girls. badaw ganaganahan gud.. about the "dulagnon" it happened d uring those days in the 80 s han nagdadayu-dayu an team han dulag ngadto ha iba nga towns to play in the tournaments. nga tournament nga naka upod ako a s a scpectator.. pagkita anay kamo hini para pampagana... Alagad kay gin kadto kami han pulis…intawon humarani ngadto han bus tap os gumuli-at ”Oy. damo gad it aton gihap puyde ipanhambog ha bug-os nga kalibutan.labi na nga adto ha gawas hit town tapos nagka-urosa pa gud… paka shoot han d ulag team…nag rurumakya. we were in 1 jeepney and a bus.... hehe iyo nira tics organisasyon hiyay mananap.. Dulag.....lol. ada kay nahinabo ini nga nag close figh t an laban….dulagnons are the best lalo na kong may tuba at bahal pa god!!!!!!! This funny experience i would like to share.. ahaha mananap.”Oy mano!!!. korek.... proud ghap ak na ngng taga dulag ak... Ta maaram naman kamo hit kina-iya hit dulagnon nga mga batinggilan gi hap. tama kamo. diri hadlukon . knda tiks i2 ka organisasyon.. Kon di ako nagsasayop ha carigara ada adto.mayda pa nanarhog.. my home..

. nagccomment la kami kay hinaot pa makabulig.kuri gud liwat iton. magkakaada la kamurayawan if all issues are RESOLVED. objective man kami kay it nahinabo hini. Igin-respeto ko it iyo Lider kay maaram ako amo an iya karuyag igbutang ha pw esto kay amo ngani nga nag-daog balit. akon la ini opinion... didto samok kaawa. sanglit mas claro amon pakita. kay dinhi na ako hiton kasayod. tikang ka la bumulig waray hira ganahe. ito hiya nga dire ini pulitika. Dinhi... marisyo lagee ini han hadi.. iton d nala pag aringasa k ay para waray samok.. Dire ini pamulitka ngan igin-klaro ko gud in i. Mana Cecila ngan Mano Phil.asya man gud la ini 8 life danay marisyo usahay mami ngaw kon ha pagka yana mamingaw ha dayoday nga panahon mabalik ngahaw... ginsusugo la kami hiton amon g ugma hit dulag. i hope dri ka masina hiton akon pag explain denhi kay maupay man la amon panuyo... Amo ba? Kay amo man it iya ngayan negosyo? Iyo man la ngani ito kapulong....See More Amelita Flores Amo na. he he it makuri hiton ky makuri iton ado? anu dawla it natatabo hini nga planeta baga han una marisyo man ini • pare pamolay bis magrisyo hehehehe.pasalidahi naman hira nim mga siday pare par a maiba naman. . baga dri iton ultimo la nga p agsusun iton ginyayakan hit iba denhi.an han maabot pa nga mga generation. we are looking in from the outs ide.hahaha. kabayo ka! heheheehe patal kana ada pare joy. kay usa gihap ako hit mga na contribute akon ideas denhi.. dri kami naawa. that s why we are concerned.. . iton amon la panuyo an kaupayan han ngatanan ng. wa kami labot politika dida kay d man ngani kami nakkabotos dida.. Ano ba an makukuha nga kabubuwason Kon kita magpapasuson-suson. good luck to you and God bless always. negosyo la.. Bisan ito hiya it iyo paki-anhan masering . para ha akon. doy.panmolitika. labi na nga dri namumolit ika. we are al l looking at the situation from a different perspective....asya na? joy: dri ka pinapagduro pagininum n molon molon ?@edison: badaw pare waray ta ipanharatag na premyo utro man ngani luwat taraga n hahahahaha usbot!!!!! marisyo manla ghap yna =D ulyang!!!!!!!!!!!!!!mga pobre kamo!!!!!!!!!!!! by : marisa lagarto Waray kamurayawan an aton bungto na dulag... will not bring you kamurayawan kay iton tinuod nga kamuraya wan dri la haimo paligid kundi pati ha imo konsensya ngan kasingkasing. Dire ako hito ha iya nakilala kay waray na ako hito ha iya ighiabot! Ngan waray ko la   . mejo nawara man la ini nga planeta ha kahanginan pero 4 sure mabalik nman i ni 8 iya kaanyag. akon pagsabot. • @ allan: idoy..pinatam-is nga nga bungto nga ngaran Nabubuhi la gihap ha kaaslom an katawhan.

For m e. pwera Santos! Nauli na la ako ha amon tag-pito. pakianhi la im mama. hehe Tinood. Hala gi-os kamo kay slogan la ini kon di kamo dida gumios. ok? Oo ba. kita man la gihap it magbuburublig.ino ug "borrower from the chidren ". Derii ito Lakas. Mayda lugod mag-uusyoso. It iba dinhi bisan pagpakita hin suporta hit plano ni An geles waray nangagtingog? Ig gios bisan turab. mga sangkay. Di ako nangilaa gud hit amon mga urupod ha Dulag pati Rizal hit kadamo! lol Klaro iton nga diri hagawhaw or wry hibangkaagan. manlusad. aadi ak yana tx mag upod ngan hi malu akon older sister. walo. Well said Phil. mayda ha amon mauli pagbulig kon ano man kay kada usa ha aton mayda naton sosyal ngan moral nga responsabilidad hin pagbulig hin aton igkasi! Maaram ako kon Busag ako nga anhi binmulig nag-bando hin kanan environmental iss ues dire kamo masering nga namulitika. mahunong ak o hit turab kay waray ko man ipangarit!!!!!!! See More hey. musta na.ako n mga urupod. Di ba? Usa pa alangan naman ako magbando hinin nga issue ha Ormoc or ha Mani la para hira manhirugda nga it ira binubuhat ha ira bungsaran. just learned who your mom is. Masering kamo nga puro la ako turab.PMP or what not ! Dulagnon." Amo na i ni gihap it nahitabo ha Dulag.:-D Bangin pa paulion kay masering di ka man taga din hi.bot hin-o it iyo ibinotos kay waray ko hiton benipisyo nga makuha.. nabalik la gihap ha ira.klaro ito nga aton panuyo. lima ka tuig para mag-bakasyon. han bata pa ako.. Alangan naman it mga taga Ormoc. Kan Amelita. Erap.Pilip.. Ngan waray man ngani mamati. mga childhood memories ko nga ha mga lugar ko na nanhinumduman kay 20 years na waray nam dida balay.. naawod l a ako. hayan. nahimumdom ka pa ha akon? maiha na gusto ko ikaw ig invite pe ro kay baga wa ko man nakikita nga gutiay nga sign na nahanumdom ka pa. gios na gihap iton kay kon waray ini nga ak turab. it s is politics of the people. di nabay-og it status quo dinhi. amelita.Leyteno. so that explains why we think on the same wave length. kilala pati utangan. Nanhimangno it tawo pero nadire pagpuklat hit mat a ngan nadire pagbuhat!     . saypa Dulag. Mana Cecilia. Al angan naman hi Noynoy. Alangan naman ha Burauen ako umuli kay di man ako taga didto! Sugad gihap adi ako manginlabot ha Burauen kon ira patagon it ira didto bukid kay dire gihap ako taga didto! Kla ro? It akon la pangarit kay uyo ngani ano it iyo dangatan dida. naghatag . Masasabtan it r e-alignment of forces. Kita la gihap! Maaram ako it amon pamilya. i ll invite yo u. maaram la ak o. Nagyayakan la kita dinhi tungo d kay kaangayan manla nga manginlabot kita kon anu it nahitatabo ha aton kalibun gan. Di re maaram mag-protekta hit ira bungsaran? Kon mayda ha iyo maka-garantiya ha akon nga waray dangatan hit kon bungsaran.tawagon nira ito nga politics. di man kam i maubos panguli.Angeles and Cecilia. kon sinasangpit ako han akon Lola tapos di ako dayo n nabuhat. makada h a Dulag paghatag or pagbulig hit ira serbisyo kon may kalamidad nga mahitabo. Thank you.See More hi romy. Willie ngan Kris hin-o pa it dida nga mangada pagbu lig "kapit kamay" ha aton. maguropod kita hin duro. pa guihapon ako bisan kon langyaw. Sulibangko. Waray ko giha p benipisyo or sweldo nga nakuha ha Pilipinas. taga Manila. nasering adto nga "Makuri sangpiton it tawo nga nahamangno.Kitaa na la it nanhitabod didto kon nabaha! Ano it akon didto ibando kon dinhi ha akon kalugaringon tuna it mga tawo amo gihap ha ira waray disiplina.na ak ha im hin hint.

. manhid! Seguro kay every one is busy trying or fo rcing themselves to survive salit di nakapannginano na hin maupay.korek ba? Amo na. .See More amo na dorot yaw2 na waray mga hibangkaagan kamot saway didto ha dulag kon tomoo d ba iton ha iyo poros manla kamo magkarit. Pwede pa iton i-vacuum tibalik it. so kon ha iyo pagkita may niyo kapas pag bulig ha am didi pakadi kamo ngan pag bubligan ta ini.g la tat komentaryo waray mananabo.hahah a. ?@kuya ramil: you don t need to say sorry kay mayda kita mga katungod pagpagawas hit aton mga opinyon ngan obserbasyon. ta anuma n.• parehas ito melit hit tawo na deri man"" bungol. pakadi kamo panginano ngan pag burublig kita kn amo man it iyo karuyag. Tama ka. maupay man kamo kay siring pa hit iba ha iyo maupay na t iyo kabutang kay aada kamo ha abroad. Kitaa ka dida ha may DORE LCO hitaas pa kay mayda dagko nga bato\/canyon." makuri sangpiton it tawo na nahimangno. (?) Ambot udo g. Iba na it pupulbuson hit balod hin hinay-hinay la nga paagi. Ini nga mga bato mayda pa hini dida ha may San Rafael ada harani ha Hi ll 120. san-o ta ini titikangan? myda ako gnpost ha discussion board parte unta pagco nduct hn mga symposium regarding environmental issues para mgng aware an mga kab atan-unan hni nga mga panhitabo ngan kon anu an mggng epekto hini ha aton kinabu   ."See More dere gad manhid. Actually. it gnhahangyo la liwat naton unta nga an ada mismo ha dulag in mg pakita ghapon hin suporta para hni nga kawsa. bato\/baras pero kay hain man hin kwarta para pan-regenerate hit Baybayon? Iton nga Baybayon pira iton ka centuries nga process han paghimo. amo gad la adto kun ha iyo pag kita may niyo mahihimo para hit dula g.o bat nar uyag labi na kami it adi. harigi hin balay kay ada naman i ton nga tubig ha saka. Di na ada iton mapugngan pa kay" water seeks its own leve l..oo kami gihap nadire hini nga pag abuso hit iroy nga tuna. Mana Norma.".. baga amo gad la adto sorry la kn bga nah akabido ako. Theory ko la. Yan a it mga ugat pa la hit lubi. kay kamatooran la taplong ha am it am nababasa nga mga komentaryo niyo maul ol kay kami it aadi bgat gin papamukha gud niyo ha am nga waray na nam gin bubuhat didi para mapa upay it bun gto.. ngan sorry la kun may ko nayakan nga para ha iyo masakit. matubo. pero napaka bungol la.. Makaharangit ngan makalolooy hit mga tawo ha aton.. Yana waray na bato\/baras nga masa gang hit tubig. kay hin. mas maupay pagburubligan ta nal a kon anu man it problema ha at bungto kay para manla ghap ini ha aton ngatanan. myda na mga ngpadangat hin suporta para hini nga adbokasiya. lol Amelita Flores Balitaw. Sering han documentary nga it paghimo hit Baybayon natural process hit balod nga nasaka. lol amo guihapon an sering ni inay : deri mapantad it iya kalag.. Di man iton pareho hin lubi nga italpok mo. mas maupay lugod ada kn umuli kamo ngadi ngan manginanot sitwas yon tas kun gsto gud niyo pag bulig hit mga intawon mga tawo didi nga gudti gudt i cguro may niyo mga pamaagi ghap nga puydi ig share hit mga tawo didi. (Maaram ak kay hang-out ko han High School :-D It iba nga dagko nga bato it ada ha may DORELCO harani kay surumpay man la ini. Di kita nasabo t bangin iton dida bukid sumpay hit Burauen nga Dulag hadto tapos may mga dagko nga bato. Kalaw it masunod. Lani. . kay kn c . willing ako gumios diri para ha ak kalugaringon kundi para hit akon anak ngan hit masunod nga henerasyon.. Di hira nakasantop nga di na iton mahapauli nga kinuha kay di man iton renewable. mga t kang ha gawas. Ano ngani it ada ha iya atubangan amo it iya pinupulbos hasta nga nahim o nga bato\/baras amo it nahimo nga Baybayon. Damo ha aton molopyo it sugad.

hit oras espiho it aton kaatubang. let s be persistent kay bangin pagad ha urhi. kami maaram kon ginhuruhimangrawan na ini kay waray man nagtuturab dinhi sug ad ha akon nga gagaranon! Igin lugar ko ini nga ak yawyaw waray ako magturab ugsa an Election kay masering namulitika di man ak nangilala ngani hira hin-o ito dida (pls refer to the disc ussion board). kon baga muta. it is one way of helping our people---educating them---pero mamingaw man.hi. salit nahangyo ako hit iu bulig. well.. Informatio n is power la para ha akon. kalug aringon tuna! Amo la.o it lumingkod kinahanglan t a maginano kun anot nahinabo tat iroy nga tuna kay aton ini katungod it pag prot eher hit aton tuna nga natawhan ngan hit bug.os na kalibutan. hunahunaa daw. "we do not inherit the earth from our ancestors. karuyag cdngon diri tinuod it amon mga obserbasyon hit mga panhitabo dda ha aton? naghah allucinate la kami? pakiexplain further kon anu it im karuyag cdngon hit "waray hibangkaagan" k bangin namimisinterpret ko la liwat. i think it nga terms nga "waray hibangkaagan" is inappropriate. mayda ko pa matawag ngan maangkon ko n ga" Akon Ginikanan" kay makuri magin refugee ka ha imo kalugaringon nasod. Twenty years na ako ha gawas it akon la nga mayda ko pa uulian. @allan negro: bsan pa kon myda kita freedom of expression. kon wry hibangkaagan i t mga gnppnanyakan hit mga tawo dnh ha planeta labi na ad2n ngpapasaro han mga o pinyon.See More well." Salamat Wamil hit imo esplikar. karuyag ba cdngon mga kulang ini it ira\/amon panhunahuna? kon kulang it amon panhunahuna tungod kay waray hibangkaagan it amon mga ginyayakan. . bis kun hin. Dinhi na la ako kasayod hit iyo mga posts. kon nag abogado ka. Ayaw kamo kabido or kasina ha akon kay waray ko man dinhi personal nga inaaway. makasabot kay di man ako o . di kita danay nakasabot nga mayda ta unless mayda nagsering ha aton or iginmugo kita kay di man nga tanan . Bravo! Dire gihap ako napaka makarit.. i m not surprised anymore.See More Amelita Flores Damo dinhi it nabulig hini nga kawsa bisan sekreto la. ?@allan: sir hinin nga isyu waray gad napakamakarit. It akon turab puro la iton opinion ngan pag-pagawas ko hit akon kabido hit nahit abo ha aton. Amo nga sige it ak yawyaw gihap para an iba nga di n akabati hit iyo huruhimangraw. bangin daw it huwes it map riso hahahaha! letlet: parte didton discussion board meju waray lat ma open ada na page pero ha tinuod la bisan hain magkirigtat mga concerned hit aton bungto ma tga palnet ma n o dere. then. salit suportahan ta ini kay para man ini tat mga anak. See More turaban ka lagi k crng ni m mama. we borrow it from our children. i just hope it won t be too late.diri ko liwat ito mabubuhat hin nag-uusaan k diri ako hi wonder woman. pero sad to say nga wry ha akon nasuporta nga mismo ada ha dulag. btw dere ini isyu it pag taga politika. it aton la nga kun hin. makabasa hit ak turab. sugad ha at liwat nga di nanga i lob ada cg tat yawyaw.o ma n it naruyag hin kaupayan para tat bungto ada kay bumulig hit pag ka orosa parat kaupayan.. salamat. ma relaize nira aton conc erns. tod damot nasuporta hini! nadiri la pag yakan dinhi ha planet kay gusto nira ip aagi hin pag buhat kon ano man it puydi mahimo.       . once nag kakaoroistorya amo init topic mahitungod hini nga pan hitabo. Dire la hira pareho ha ak on nga maaringasa! Kay amo man iton. pero kita nga mga "waray hibangkaagan" it yawyaw.

Say pa kon ada na kita natamak. pero maaram ako di re la ako an nanluha hin sekreto la. iba gad iton aton lugar..nangangatawa la ako kay bangin suno.. Bisan pa balikdon seguro it mapa. etc.. wry hini dinhi pamulitika kay para man ini ha ngatanan.</pd> Jose Ri zal and Francisco Balagtas were only few of them. pagkita kita ha? =D oo kita kita ha ?wahaha mana musta?ado? kanina ka pa louie nagsudoysudoy dnh ha planeta hehehe! anu na.liwat mga pinoy nga napaka liwat di na n akaintindi tagalog puro na English hahahaahah Or usahay liwat di ha akon nakig e storya kay waitress la ako hahahah. batasan di magbubuwa nga taga-didto kita or didto kita pagm. gi nsasaway ko iton hit iya kamahilig magtudlok gamit it lips. Sering ko nga dire n a hiya gumamit hiton kay bangin haara hiya iya gamiton ha trabaho. Bisan di pa ngani naka-landing it eroplano.. nakatawa ako kan Woody kon mayda kami cos tumer nga Pinoy.." cheers!! @cecilia degala arandia: amu ngni ipinaexplain ko ha iya kon anot iya karuyag cd ngon hit "waray hibangkaagan" kay ha akon pagsabot. Nahanumdom gud ako han pag-uli ko nakausa an tukar ha PAL han pag-landing an kan ta nga "Babalik Ka Rin" alagad nga ak tangis. nakabaho kita hit familiar n. we borrow it from our children. i like it wen u said: "we do not inherit the earth from our ancestors.an lawn han ira hauz!!!! san o p mautro mabulig ak pag sayaw wahahahaha kami n melvan it padis wahahaha basta makarit ka hin lambada!!! • Balitaw ano. ?@kuya ramil: makada gud ak d na maiha. Usa pa it aton hitsura. Dr<pd>.. nakabati hit huruhimangraw.. Ngan marisyo ko iton aton lahi nga kaestorya hahahah.ga baho. kumusta? upay k na? lol! joke! damo na salamat kan kapitan raul dumaguit han brgy. nahiling na kita ha bintana pagkita hit Pilipinas. Pero damo . See More ?@letlet: cheers gud ano? he he pkadi bis makag cheers. Kukligi ha iba. patataw-an la buhay sa abroad hahahah . iba man it aton pag-abat bisan ada pa la kita ha airport.g la.. Weng.d nga igcring ha aton may ada kita "messia hnic complex" heheheSee More ?@kuya ramil: salamat! maaram gad ako myda mga nasuporta ugaring kinahanglan la ghap hn mangunguna.:(See More korek Melit. ay kay ako di ako hiton nautod kan Woody kay sering ko basta makig estorya ha akon nga Pinoy mag iiha amon turab hahahah. Mga pagkaon nga Pinoy iton topic hahahah Kay bisan pa ano nga "imperfections" hit Pilipinas kay amo man it aton baga Nana y kon baga ha tawo bisan pa naton iton iglirong dire naton iton hikalimtan. abir pa manhimangno an ngpapakakurukaturo . candao pagtugot na gamiton k o venue han akon cocktail\/despidida party recently. myda naton mga heroes (altho diri ta gusto mgng hero) nga ginamit an power han ira mga kamot para mkgsurat h in kaangayan agud ipakita ha namumuno han at nasyon had2 nga panahon nga nadiri hra han gnbubuhat nga pagtalumpigos han aton iroy nga tuna. makatara ka gud la gihap i t imo Ginikanan kay kon adto kita ha aton. Pagkamalan hi ya nga bakla! lol hahahahahah. nasering dayon nga akon mga patud kay naiha iton amon estorya b isan pagkikita pala namon. Bwahahahaha! Nahakatawa ako hit mga mannerisms naton nga dara pa ngadi bisan hit ako bana. ngan tama ka. . pinaagi hini nga at paggios..ana..

Di la it hira maaram nga ikaw it tag-iya.Iba an kalipay nga hatag ha ak dughan. Unta mentras may panahon pa Atubangon ta ini nga problema Ayaw ta ini ibalewara Kay kairo hit mga sumurunod ta.. Kaupod an manugbanog nga inayad ko Ha baybayon ini ginpapalupad ko Karasa han hangin nga nahihinggop ko Samtang sige an durudalagan ko.. san-o man nim kukuhaon dd? AMO NA INI Nag-uunahan an mga balud pagpulilid Tipakadto ha aping han kabaybayunan Kada hini pagharok ha ak tiil ha may kilid . di ba? wahaha ako makig storya ak h imo cring l storya kita hehehe ako paratipig hin ne wdpaper ky ak igin baligya amo iton ak trbaho ngadi para makakwrta hhehehe myda kamo newpaper?akon nala ky ak iabaligya. Komo mga mulopyo hin mahusay nga bungto Kaangayan na gad kita manginanu Pagyakan. oi idoy damu ngd tam newspaper ha aprtment. • Buynas ako kontra hit iba nga bata Kay hira diri na makakakita Han kahusay nga ha aton iginpasa .. Kay yana kon ha kabaybayunan magbabaktas ka Kukurumuson an im kasingkasing hin sobra An balud naabot na ha mga bungsaran ta Bangin ngani tubigon na pati it at kusina. gios ngan paniguro Para diri pagtamakan an katungod mo! Kon napiyong an im mga mata Ipuklat iton pati an im hunahuna Tindog! Ayaw pagpadara Han panhadlok ngan pagtalumpigos han may kwarta!See More Wow! love this .Han aton mga kaapuyan nga nanhiuna. magsusurog it hira ha imo. Makaharadlok. Uyo ngani kon namiling ito hira hin tr abaho... namiling ak hn buyer k nakasamuk na. makatarangis kon hunahunaon Kon anu it posible mahatabo ha aton Bangin usa ka adlaw pagmata naton Diri na kita maaram kon anu it at bubuhaton. Maupay ngan marisyo ini nga memorya Usa nga ikakaparayaw ko han akon pagiging bata Diri ini bastabasta mawawara ha ak hunahuna Kay diri ngatanan natatagan hin higayon makaekperyensya.

knahanglan gud hn daku nga pondo pero pwede man kita makabulig para malikyan an mga posible nga panhitabo n d future ha bsan talagudti ta la nga pamaagi.00 (five hundred pesos)! hahha ha ha ha ok tin no probs tungaon ta nala palit kitan empe ha ha ha SURE! hahaha! lol.. haha kay marasa kaprepare ni taboy. bsan ngmamata kna nadiri kpa pagbuhat..amu na mana? =D Angeles.pau binid la ako anay::)) haha! perdi kami. Ti nood there are more than just one solution for the challenge.. @ronald. to solve this problem in dulag.. pag-irignon nala kamu nra kuya ramil and tintin hehehe! oo daw hehehe tas padad-i ak ngni hn usa ka tagay k diri na ak nakainom h2 =D @edison: pare ice tea lat ak tas padis chezz bred ha leyte park and go heheheheh he ?@ dniz oo pare waray problema kon asya la bis padaw kanda kim s paulo bakeshop kita palit hin chizbred heheheheh @edison: chegeh pare mahulat ak hito hehehehe amo na ada ini an video version han mga picture ni eric. ada nagkahuhubog gad haha!!!! aw it makori h2! taboy nagud ito... it b52 aada ha shot glass. ano man ine ky Orgasm man ngy-an.. haha oo it sukli ipalit nat hin safari.... Umpisahan pagbawal hit further deterioration of the shoreline ug river banks. lol haha!. kay bga puro pareho man lat gigamit nga liqueur hit b5 ngan hit orgasm. ?@edison: pag nakuha nim it premyo tkang kan mana amy.very well said ! Narayhak ako hito nga imo mga pamulong.. ?@mano romy: mano. it pinag kaiba la kay it orgasm on the rocks. pangutang nla kita hne. hain n premyo? ipalit nat kanda mano steve hin EMPE.. agree ak hito ha m mano. na. ha ha ha taboy nagud iton. @mil it b52 mayda man Grand Marnier pa na Ingredients hito. an ak mga bisita nagana pagpinantilaw tanan na drinks. this should be built about a 1\/2 mile from the shore... this a gg dollar problem in which our town dont have $.... first we have to construct a breakwater to protect our shore line.dre na kita mkaplit hin E MPE knda mano Steve. hehehe:) Amy nakatigo ako gihapon pero naawud ako pakig agaw hit premyo han kabataan . @ Wamil. nabasahan ko la ini ha tshirt nga gndesign ni Tado:??Gutom ang bayan dahil may s wapang!" amu na? =D   .. lol! haha! ayala sunod iinclude ko na ito na orgasm haha!!! @ mana amy thank you.. bali t... salamat tim pag-appreciate tak gnhimo nga siday.pan redhoy la iton hehehehe!! @tintin: waray ta ngahaw ton mahimo cg didto nla lugod kita utang kanda man nabi n ha ha ha. Naglalaum la gu ihapon ako nga mapupukaw it panhunahuna labaw na hit aton mga kabungto. tnx for the excellent service damo nagkalilingig han mga ira nainom cge order l a hin order haha!!! it makatigo may premyo nga P500... layered. damu na it pukaw pero kinahanglan pa bantaron gud k nahubya p a pagmata hehehe! pareho ba kon aga.

Pero nasiring hi Don Juan.no comments ak. diri ako Mrs<pd>. Ngan ha kamatuoran la. It aton katungod waray kabalyo ng a bisan anu nga klase hin currency. kadamo na it nagpatay ha pilipinas para tumindog. myda ka gusto iyak an.ano an nahabo? waray. damu it akon iginkakilala nga mga ig kasi ko pobre nga Juan nga diri napadara han kapobrehan para diri tumindog para han kamatuoran. igsakripisyo an ira kalugaring on.kay ano. kay tungod nagkuk uri hi juan. diri sugad kamaupay it akon trabaho. oi te. dir dnhi pwede it no comment hahaha! balit.nawarayan desisyon it usa nga tawo kon nagugotom..</pd> Ramos. Bahala it nga mga indio nga mga Juan kay katuyo la naging pobre hi ra. ginpapasagdan la nira an ira mga igkasi nga magkamang ha kakurian. Lugod. In fact.     .. andam ta ini tindugan.ok la ha imo (Mrs<pd>.hala ipagawas ton =D ini nga diskosyon waray katimahan.kan kanay sayop. mas gin-uugupan nra an mga swapang ha sosyedad. Pareho hira aw are han mga panhitabo. the bottomline is kinahanglan gud it mga tawo (pilipino) mga bag-o Bahin hit pagkinuha-i hit bato\/baras ha Daguitan River.kay ambot kay .See More Una hit ngatanan.hain naman an mga dulagnon? k anu diri natindog para han kamatuoran? katuyo manla hit mga tawo nga ini nga mga swapang.Waray naging konkreto nga resulta.kabutangan. kay adi an mga swapang nga mg a politiko nagbinalik balik ha gobyerno... ira pinangagbotosan. I belong to the other Juan.ano na pirmi iginbotos ni juan it nga swapang nga politiko. Kay anu man? Kay diri ma n naton ginbuburubligan. Sir. an pobre n ga Juan. Pero an mga Juan nga m aupay an .</pd> ramos) bangin maupay it im trabaho nakagyakan ka hin ma upay bahin hini nga problema. sayud kita bisan b alikon pa naton tat History class parte han mga nangagpatay para la tumindog han aton mga katungod.. babalewarayo n nala it mga nanhihitabo dida ha ton palibot..para han kaupayan. I got your point. Diri ton dapat himuon nga rason nga salit kay napalit an mga botos.. Siguro kon ini nga mga Juan magbinuligay. @mana Amy: diri pa ako sayud kon anu it ira mga pitad nga gnhihimo. That s my mother s maiden name. Lugod.. =D Anyway. kan juan. Pero diri ngatanan nga Juan nagkukuri.so hain tim uunahon mamatay ka hit gutom or be aware of this problem..paano an mga pilipino nga mga waray trabaho! ambot kon nakaghuna-huna pa hira intawon bahin hini nga problema. waray rason para diri naton makabutan it aton mga karuyag o hingyap ha maupay nga pamaagi.pero ginugutom hi juan.Hi juan aware an nahatabo han iya paligid. Eksakto iton nga im siring. Oo. ano man it hinihimo hit mga opisyales hit Dulag? ano it ira ginhihimo para ma stop ini nga negosyo? ngan kaupod h2 nga pagbabag-o an paghaluag han huna2 para atubangon an problema hin eksakto. maram ak. sahu man basta kay maupay it a kon kabutang.. It importante la. negatibo pa it aton perception ha ira. diri ko kaya gumios hin nag-uusaan kon magios man ako.sanglit i loba kon anoman it ira buhaton kay ginpalit nira an iyo mga katungod. Aware ako hit natatabo pero syempre. Mayda mga Juan nga maupay an panginabuhi..kay it ira hun-huna l a pirmi intawon kon hain hira makuha hin bugas adlaw adlaw.. See More hahahahhahhahhaha.

hahahhaha.deri ka kila la kon waray agnay. Di man iton sering han ako Lola nga pareho hin harang.. or bangi n liwat tungod kay mayda nira kapas para bumalhin nala ngd2 ha langyaw agud diri nira makit-an ug maeksperyensyahan an sugad nga kamutangan.pero baga hino daw la it makarit nga makagpabago. Kay it iba gad udog myopic it pananaw ha kinabuhi Importante la it ya na dire it buwas ngan masunod nga adlaw. amu la tak reaction.... Ambot kon mayda Environmental Studies nga parte hit curriculum ha eskwelahan lab i na yana nga mga panahon. abaton mo dayon it harang. Pero kay amo man iton "what you don t know can hurt you" kay di man naton kontrolado it pagbuot hit panahon kon mag-aano ngan kon san-o. Simbahan. We aim to sta ge the most mind blowing Alumni Homecoming of DNHS ito nga worth gud iguli hit m ga adto ha harayo.. =D Nakaporot ako hin damo nga oral history han mga harampang kan Man Ponce(Bulan) u g an my other barbero hi Man Pedro(Barok). Amo balit nga usa pa nga kakulangan it public utilities ha Dulag. Nahahadlok ako diri para hit akon kalugaringon kundi para hit akon anak. karasa amo am pamahaw. nagluto levhon paksiw. It kasugaran pa hit aton environment ha Pilipinas kay k ulang man hin awareness it mga tawo pati mga korporasyon. Unta mayda hini ha Plaza. makaharadlok man iton...gbalik-balikon.. Dulagnon gud. Malimpyo man ha lawas it mga Pili     . nagtitikang na kami pagorganisa ngan pagtikang pag fund raising para ngatanan hit at kabatch makaatender hin waray bayad. u ltimo banyo waray. sana mayada umabot nga usa nga tawo nga matindog hin deri la liwat self interest it intention. =D ha bato la tumama. an Bulan ug Barok Class A adto.. businesses. deri la unta mahanabo ha Dulag an nahatabo ha Ormoc.... amu ngayan hehehehe! nak nabatian la dd2 ha dulag it nga bulan nga taga cambula ba or candao? marisyo. To all Batch 88 of DNHS.Angeles. politician s. Ako nanganugon ako nga kalaw umabot it panahon kay amo man iton "water seeks its own level" waray ko na uulian ngan pa. bs gud liwat it pinoy ada hin makuri nga sitwasyon. siguro it iba diri la nababaraka kay bangin diri nra sugad kahigugmaon an ira mg a anak ug iba nga kapamilya nga posible maapektuhan hini nga kasugaran... Kay amo man an legacy nga igin bilin han mga tawo. Umpisa ha Elementary labi na kay ada gud naumpisa it habit or na-reinforce it habit hit tawo kon bata pa hira kay amo man it ira hink ikit-an ha iba nga tawo. Danay bisan deri ako napa-arot natamb ay ako ha barbershop tungod han mga harampang. while cge a m kaon hi ate helen am topic..may paglaum it aton situation ha t una. Sering pa waray pagbasol nga nahauna! See More Man-made problems have man-made solutions ! Kon it tawo nage-explore na ha unive rse.=( Makaradlok gud. Waray na kahulugan ha a kon hadto an "there s no place like home" kay waray na man. Start na kami fund raising yane adi hi ivan ha balay. Mercado ngan ha DNHS nga mga well-maintained nga mga banyo pati shower. Amo na. Hasta nga it cyle nag-perpetuate la. Mag-aano man kita kon urhi na it nga tanan. agi mana.=( Amo balit. lol. nah akangirit ak mano han parte han m barbero.nakdto na ha bulan(deri an akon barbero) . nakakahimo pa magpatawa. Tidson mo yana..

.. ganansyado pa ngan nakakanta pa. strickto na yana it mga Hermano\/Hermana. go! pero mano.. it past dire na mababalik an mga memories nala it aton babalik. ano an epekto ht pakabuhi na bato-baras nt??kenu man yna nabaha na ha mga lugar bata.peace pa dax. akon asawa an na sista.. nyahahahaha Maintenance check anay kita yana mga sir ngan man.hra ikumusta ak ha ira tanan..</pd> Anaclito CLITON Tobilla...agumento kono an aragmot yana kay Paper Bag na it burutangan hit "BH". M agsaysay 29.cambo la lugar nga akon ginikanan... dako nga kalipayan iya hatag ha amon. ak la ini baga ootrohon para han waray pa pakakita. ay! An Harupoy han tun-og nangalimyon Naginhawa adton may pagkasakit Kalipay ha dughan binabati An himaya nga waray kapa-it An alimyon kalipay Himaya nga labi Ay Borongan ikaw sayod Han higugma nga nga ha dughan tinurok     ...balikon everytime makita kita hini nga mga aton naagian han hadto.. nagsusudoy anay hiya sampilot. hiya man gihap nalilipay kay nakapa huway dayon pagsinudoy. Title:Poems <b>Harupoy an hangin</b> tun-og nangangalimyon Kalipay ha dughan Dughan may pagkasakit.. At least ikaw naiba (ngan very polite) an imo remembrance h a iya. nahanumdom ak hini han d pa gud hiya nagppedicab. Ada amot anay kamo para hatagan han Ribbon.bravo. ngan wa na salad. Meneses) himself and his "Identical twin" . adi na mano marlon yucamco an m request na pic ni Mr<pd>.. @mano danny and eric: maupay ito nga iu plan.... naagi ngani ha balay... lagos anay kadali ha centr o pa BP. nahimo na la ugaring ini h iya nga intremesan. ayaw na gad man pagtawaga hito nga ngaran hi cleton...pards ... happy memories. Sabang 30) wa ako sabot hit ponsyon liwat kada baranggay.. gin invite ko ha mga bata han dulag??ha aton environme na dre baraha-an han una???kairo an mga an dako na mapipirwesyo:(( ikaw nga friend. still kicking pa knu hya.. gint atawag namon... meet the creator of PG (Da x T. upat nala it nasalin na patron yana nga Mayo (Roxas 21.. tag -usa nala gihap kono katiros it sura.. Maricum 28..pino ano nga kinukulang hin sugad nga facilities? amo na.anu pa ba kaya kun mgiha ine. way to go! umabot clayton ha dulag tagalog speaking ini hiya hadto tikang gud manila pakian hi la nyo.. tapos amon ginpapakanta. ginpapakyaw iya baligya. Kaupay hit im hinumduman kan Anacleto.miss you brod....at le3ast ikaw alive and kicking. n.. hain na an m mga po ems? waiting na ak ha iu ni kuya ramil.. Mano Marlon.. axa iya yakan. sring niya ha amon "sal amat kay first lab ko gud an pagkanta. hehehehe!! pirmi la mag inggat it simod mga tawo ha dulag damo it patron ngan tapos!!!hahah ah..

Buhi gud la an paglaum Nga madangat man kalipay ha dumdum Aadi pa an tigaman Matam-is nga diri hingangalimtan Ha kapara diri daw gud Mapaso pa an imo haruk <b>Kabiduan</b> (april 26. 2011 11:09 pm) Haropoy nga kagab-ihon Ikaw an gindudumdom Kamingaw nga gin-aabat Ha imo naghihinulat Hain ka yana namumutang Anu dawla iton imo kahimtang Agoy agoy hin kuri gud man Kon dire ka natatan-aw An makit-an ka akon ungara Makaupod pa maupay unta Pakadi na mingaw dayon mawara Kalipayan ko ha imo nakakakita Ini’n kagab-ihon halarum na Ako in makatorog pa Hingyap ko la ha akon pagmata Ha portahan nagkakatok ka na! <b>LIRO</b> Ha butnga han kabukiran Harayo han kadam-an Amo an lugar Nga akon ginsisirbisyohan . 2011 10:39 pm) Gugma imo ginbaliwara Ginbaliwara ngan liwat ginpara Ginpara ha imo huna-huna Huna-huna han akon paghigugma Paghigugma ko ha imo Imo na ginbag-o Ginbag-o pati pagkatawo Pagkatawo nga waray pagtoo Pagtoo hiton mga tawo Tawo nga sugad ha imo Imo ginsamaran nga dughan Dughan puno hiton kabiduan Kabiduan hiton kalibutan Kalibutan ikaw pa an nakit-an Nakit-an ko nga gugma Gugma imo ginbaliwara <b>MINGAW</b> (April 26.

Harayo kaupay Han akon gindakoan Dako nga sakripisyo An akon gin-aagian Makuri an tubig Sugad man an suga An signal han cellphone Agsob magkawara-wara Didto la ako mamakita Mayor nga nagmamama Lagas man o bata Nakinisam-kisam an baba Mapakadto ha baryo Panginano han mga tawo Ha luyo han kamauran Pipiriton kay sirbisyo man Baloto an sasakyan Color brown it katubigan An life jacket nakahigot Ha lawas kay naghihirot Masulog an agos May liro ha tubig Karisyo pagkit-an Ha luyo hit kakurian Ha gutiay nga baloto Kami in ginsasakto Malup-ag ha salug Para maka pwesto Marisyo an biyahe Bisan mga nerbyoso Nakiniling-kiling nga baloto An driver nareklamo Pamakuna han MR SIA Amon tuyo ngadto Ha hagtaas nga kabablayan Tuhod ko nareklamo Pupugulon an bata Kay hiya in nagwawala Kon tusukon han dagum Nakuruo upod it luha Dire ko hingangalimtan Mga baryo nga ginkadtuan Libertd. tangbo Malobago ug bulawan Damu nga kabataan An amon nabuligan Ipaharayo han sakit Nga nagdadara hin kakurian . maputi.

Ha ngaran han serbisyo Ako in mapakadto Bisan ha kaharayuan Dire ako mapupudngan Makuri man nga dalan It akon gin-aagian Dire ako mag-aalang Kay an Ginoo, kaupod ko man! <b>SITWASYON</b> (apr 19 20011 10:25pm) Dire ka naman hine napaabat Ha imo txt o tawag nagpipinanmulat Ano dawla hine’n kasugad Ginkalimtan na an mga saad Harayo gud man nga relasyon Cellphone la it komunikasyon Pero kon sugad man nga sitwasyon Inin relasyon naangay la tapuson Nakabiling kana ada hin iba Ngan ako in ginliwanan na Hinaot la ikaw magpahibaro Para it tanan ma klaro Dire ako maghahaya Kon ikaw in mabaya Lugod akon iglilipay Kay aadi man liwat hi inday…

Title:News Collection <b>Pribado nga kompanya angay mag-empleyo han mga PWD</b> Angay daw nga magpatrabaho an mga pribado nga mga kampanya han mga tawo nga may kapansanan. Sumala han Magna Carta for Persons with Disabilities o R.A. 9443, an mga PWD, o mga tawo nga may pagkure ha ira pisikal nga nga estado sugad man ha panhuna-huna in may katungod nga mahimulig ha usa nga produktibo nga sosyedad. Pahayag ine ni Information, Education and Communications Division Chief, Rizalio Sanchez han National Council for Disability Affairs (NCDA) durante han kanan dz RB Radyo ng Bayan ug Philippine Information Agency “Talking Points”. Sering niya an mga pribado nga kompaniya nga magpatrabaho hin PWD in mayda makak arawat nga insentibo. An Magna Carta in nagsesering pa nga an amo nga nag-eempleyo hin mga PWD in mayd a 25 porsento nga iban ha ira buhis, ha ira ipinapasuhol han ira mga empleyado, ug 50% daman nga iban ha ira magagastos kun ira himoon in mga pasilidad nga PWDfriendly. Nasabi pa daw nga an Japan in modelo han pagigin disability-friendly society. Ha Pilipinas la daw una nga nahibaro an Japan han edukasyon para han mga PWD, ug dinhe daw ha Pilipinas panhibaro an ira mga eksperto nga mga magturotdo, yana d aw, kumpleto an kanan Japan vocational rehabilitation centers hin mga higamit ug mga maestra. Iginpapatuman daw han Japan in quota system, nga 1.3% han ira mga empleyado han pribado nga kompanya in mga membro han PWD.

Tikang yana nga adlaw, Hulyo 17 ngadto 23, an NCDA in nangunguna ha pagdumara ha n ika-33 nga NDPR nga mayda tema ‘Making the Rights Real for Filipinos with Disabi lities’ diin haluag nga ipinasasamwak an mga kinahanglan han mga PWD, tikang han p aghiroti ha ira ug pagtagad nga may pagrespeto. (opt/PIA-Samar/Trans:Alice Nicar t) <b>PNoy uunahon an pagtuhay han pondo ha PCSO</b> Nagsering hi President Benigno Aquino III nga uunahon niya an pagtuhay han panal api ha basi mahisiguro an pasigi nga hinabang ha mga kablas kontra daw han imbis tigasyon ha nagin anomaliya han ira public relation. Ha pakaintindi daw han Presidente, mayda mga baraydan ha pira nga mga hospital h a nasud nga naabot daw P3 bilyon ngan dire na daw ngani, kinakarawat an mga pasy ente nga igin-eendorsar han PCSO. Karuyag daw han Presidente nga igpasigi han PCSO an marig-on hine nga panalapi b asi ine makabaton ha mga baraydan ha hospital nga maiha na daw nga obligasyon. An PCSO in nahisumat pirmi la hadto kulang hin pondo nga pirmi la napaayaw han o pisina han Presidente tikang han Presidential Social Fund (PSF). Panginginanohan daw han Presidente kun kay-ano nga nabankarote ine nga PCSO, nga n kun kay ano nga gintugutan man han board in sugad nga kadako hin pondo para in telligence fund, ha linabay nga unom ka bulan. Dire na daw kinahanglon in mga pag-imbistigar pa kay iya daw ipapatawag hi Chair man Margarita Juico ngan papakianhan kun asya man gud an natabo ha PCSO. Mayda na ginbubuhat an Kongreso nga imbistigasyon ha igin-aalegar nga mga anomal iya ug pag-abusare han pondo ha PCSO(opt/PIA-Samar/Trans:Alice Nicart) <b>PNoy igsusumat na an masunod nga Ombudsman</b> Igpapasabot na daw ni President Benigno Aquino III hit masunod nga semana an mas unod nga Ombudsman komo kabalyo ni anay Ombudsman Merciditas Gutierrez. Ha usa nga interview ha iya matapos an panhatag hin balay ha mga membro han PNP ug militar, ginkonpirmar han Presidente ha Calamba, Laguna, nagsering daw an Pre sidente nga nakayakan na niya an duha nga aplikante han pagka Ombudsman. An bag-o nga Ombudsman in masaliwan kan Gutierez nga napiritan mag-resign, matap os igsalawad in impeachment han mga membro han Kamara de Representantes. Hi Gutierrez in kenehaan tungod han iya daw paghatag proteksyon han anay Preside nte ug yana Pampanga Rep. Gloria Macapagal-Arroyo, agud dire makehaan tungod hin mga anomaliya durante han iya administrasyon upod na an Fertilizer fund scam, H ello Garci scandal ug national broadband network (NBN) deal. Ha di pala maiha, gintudlok han President an anay propesor ug abogado han San Mi guel Corp. lawyer nga hi Francis Jardeleza komo bag-o nga deputy ombudsman for L uzon. (opt/PIA-Samar/Trans:Alice Nicart) <b>Gobyerno nag-aaghat san naangay nga estudyante nga mag-apply san special empl oyment program</b> An gobyerno nag-aaghat san mga pobre pero kaangayan nga mga estudyante sa bug-os nga nasud nga mag-apply dida san special employment program para makabulig madu gangan an kita sa pamilya. An mga batan-on nga naedad 15-25 anyos pwede mag-apply sa ilarum san kanan gobye rno Special Program for the Employment of Students (SPES). Sugad ni Labor Secretary Rosalinda Baldoz, an SPES in sayo nga tulay tipakadto s in promal nga pantrabahuan ngan nakakadugang san hibaro san estudyante pinaagi s in produktibo nga trabaho. Sugad niya an 15 anyos nga estudyante pwede na makonsiderar nga kaparte san pwer sa san magtatrabaho. Sugad ni Baldoz, pag-abot san 15 anyos, pwede na magtrabaho, sanglit adton masar ig an pondasyon san edukasyon tikang sa ditoy pa sira ngan labi na kon yaun sira kurso nga tuang san ginkikinahanglan san industriya, dako nga bulig ini para ma pahitaas an makatrabaho sadton mga mga skills o hibaro sa labor force, ini an su gad ni Baldoz durante san Pilipinas Natin forum san Cabinet’s Human Development Cl uster. Sa ilarum sini nga SPES, an mga batan-on magtatrabaho durante sa Pasko o bakasyo n dida san pribado nga mga kompanya ngan ahensya san gobyerno. An estudyante pwede magtrabaho bilang tax mappers, sa mga buhatan, barangay, per sonahe nga tagsurvey, encoders ngan school assistants.

Sa ilarum san SPES nga balaudnon, pareho an gobyerno ngan pribado nga sector mag bubulig san sweldo san student-beneficiary nga diti maubos san minimum wage nga ginpahamtang san balaudnon. Sugad ni Baldoz, an SPES in kasumpay san 22-point agenda ni Presidente Benigno C . Aquino III. (opt/Ailene Diaz/PIA-Northern Samar) <b >Pinanmuno-an han Pangulo an AFP command conference ha Camp Aguinaldo</b> Nakighimangraw hi Pangulo Benigno S. Aquino III kakulop (Biyernes) ngada han hig taas nga mga opisyal han Armed Forces of the Philippines (AFP) didto ha Camp Agu inaldo, Quezon City. Kataliwan han iya pagbisita ha Bocaue, Bulacan ngan Calamba City ha Laguna kon d iin pinanngulohan niya an pag-intrigo hin housing units ngadto han mga tawohan h an AFP ngan han Philippine National Police (PNP), diniretso hiya ngadto ha AFP h eadquarters ngan nagdumara hin Command Conference agud masusi an situwasyon han nagpapadayon nga mga reporma ha militar. Lakip han panguna nga mga ginhisgotan dida han komperensya an kahimtang han repo rma ha pagtaga-salapi, an modernisasyon han AFP ngan an kahimtang han pondo hini , ngan an implementasyon han Internal Peace and Security Plan Bayanihan, ngan an mga proyekto nga ginpopondohan han Department of Energy (DOE). Nagsering hi Armed Forces Chief of Staff General Eduardo S. L. Oban Jr. nga nagk aada hin higayon an Pangulo nga mahibaro-an an estado ha pagkayana han implement asyon han Internal Peace and Security Plan Bayanihan. Lakip dida han presentasyon han Bayanihan Plan, sering niya, an mga rekomendasyo n agud magmauruupay pa an implementasyon hini. Bahin han modernisasyon han AFP, nagsering hi Oban nga komitido an militar pagpa uruupay pa hiton mga sistema han programa ngan hin padayon nga pag-establisar hi n bag-o nga mga reporma nga kahingangadto-an hin masdayag ngan katataporan nga A rmed Forces. Presente gihapon dida han command conference hira Executive Secretary Paquito Oc hoa ngan Defense Secretary Voltaire T. Gazmin. (opt/PIA-Eastern Samar/Ginbinisay a:DUM) <b>43rd Infantry Battalion binalik na ha Samar</b> Kataliwan in tulo ka tuig ha Lanao Del Sur an mga tropa han 43rd Infantry Battal ion in umabot han Pier 2 ha Catbalogan City han Mierkoles nga adlaw, Hulyo 13. Gintapo ini hira han mga sundalo han 8th Infantry (Storm troopers) Division. Kadungan gihapon an pag-pagikan hin tropa han 3rd Scout Ranger Company ngan 1st Light Armor Platoon. Ginpangunahan ni commanding officer han 8ID Major General Mario F Chan kaupod hi Catbalogan City Councilor Hon. Stephanie Uy komo guest of honor an mahinungdano n nga okasyon. Iginpa-abot ni Uy an iya mapaso nga pag- welcome han mga taga 43IB ha ilarum han pamuno ni Lt Col Madarang. Sugad man iginpabalon han batan-on ngan mahusay nga konsehala an iya pasalamat h an mga element han 3SRC ngan 1LAP han ira maupay nga pagserbisyo han katawhan ha n rehiyon otso. “Be guided with the maxim that as soldiers we are here to serve and not to be serv ed,” segun kan MGEN Chan. Dara han kadugangan nga tropa tikang ha Lanao del Sur, mas magiging andam ngan m akusog na an tropa nga magpapatuman han ira mandato ngan serbisyo. Ginduyugan han banda han 8th ID an damo nga sibilyan ngan katawhan nga mga parye nte ngan kasangkayan han mga sundalo ha Pier Dos an mahinungdanon nga pag abot n gan ha luyo nga bahin naman an paggikan han mga tropa nga sumakay hin dako nga b arko han navy. (opt/trans: NBQ/PIA 8-E Samar) <b>Mga katungod han mga tawo nga may kapansanan</b> Magsasalin-urog hiton sunod nga semana han ika-33 nga pagtigaman han National Pr evention and Rehabilitation Week. Ini nga semana an pagkilala han mga tawo nga may kapansanan (persons with disabi lities)komo parte han aton sosyedad. Dida han ginbuhat nga pakihimangraw kan Rizalio “Zaldy” Sanchez ha programa ha radyo nga Talking Points, ginsabi niya nga may-ada mga igo nga balaod nga nahatag imp ortansiya ha mga tawo nga may kapansanan.

Ginlinaw ni Sanchez nga an mga pribilehiyo in igin hahatag komo pagkilala ngan p agtimangno han mga katungod han may kapansanan. Ginhuhuruhimangrawan gihapon an katungod pantawo nira kinahanglan daw irespeto g ihapon an ira dignidad komo tawo. Hi Rizalio Sanchez an Chief han Information and Communications Division ha Natio nal Council on Disability Affairs. Usa ha mga balaod nga iya ginsabi amo an Republic Act No. 9442 nga nagsasaysay n ga mahihimo makuha han may kapansanan an 20 porsiyento nga diskwento ha ngatanan nga papliton ngan serbisyo publiko. Dugang pa ni Sanchez, may-ada daw mga balaod nga nahatag importansiya dara kay m ay-ada mga pribilehiyo nga iginhahatag an gobyerno sama han senior citizens, tin atagan gihapon hira hin 20 porsiyento nga diskwento ha tambal, pagkaon, sinehan, pagpatambal , pasahe ha tuna, dagat o bisan pa eroplano. Usa daw gihapon nga balaod amo an Republic Act No. 9442 nga may-ada prebilihiyo nga masunod:educational assistance ha tanan nga lebel han edukasyon tikang ha pr imary tubtub tertiary, kaupod pa an vocational courses, ha pub;lic o private nga eskoylahan ; probisyon nga magkamay-ada express lanes para ha mga may disabilit y labi na commercial o government establishments; sugad man an pagkamay-ada igo nga insentibo para ha mga tawo nga natimangno han mga tawo nga may disability. Papanalipdan gihapon han balaod an mga PWDs nga ginbi-bi-ay-bi-ayan o gin-tatama y, ngan diskriminasyon. Segun hiton balaod an patok han first offense ha kun hin -o man an mapamatud-an nga nakasala -indibidwal o organisasyon o korporasyon – in pamumultahon hin diri maubos hin P50,000 ngadto ha P100,000. Labot pa an usa nga tawo nga napamatud-an nga nagtalaps hin balaod ha siyahan ng a pakasala in possible ma-preso hin unom ka bulan ngadto hin duha ka tuig. Kun hin- man gihapon an mapamatud-an nga nakasala tawo man korporasyon in pamumu ltahon hin diri maubos hin P100,000 ngadto ha P200,000. Posible gihapon mapreso kun igpapadayon niya an pagtalapas han katungod han may kapansanan, hin duha ngadto ha unom ka tuig. Nasabi gihapon ni Sanchez, nga dako na gud man an gin-bag-uhan an mga tawo ha is torya han katungod pantawo han mga PWDs ha sakob hin 20 anyos, natuod hiya nga m as magiging matimangnuon an mga tawo han mga PWDs ha masunod nga mga panahon.(op t/trans NBQ/PIA 8-E Samar) <b>PNoy ipapasigi an mga reporma ha luyo han mga kritiko</b> Nagpatapod hi President Benigno S. Aquino III ha atubangan han mga Obispo, misyo naryo ug mga membro han Philippine Council of Evangelical Churches (PCEC) nga ig papasigi niya an iya obligasyon nga pagpatuman hin ungod nga mga reporma ha luyo han mga oposisyon ug kritiko. Ha iya mga pamahayag durante han ika-29 Biennial National Assembly han PCEC ha H otel Vida ha Clark, nagsering an Presidente nga an iya administraysyon nga an iy a administrasyon in in komitido nga makabuhat an mga kablas nga mga pamilya, mag -upay an ekonomiya ngan ipatuman an maupay nga panggobernohan ngada han katapusa n han iya torno hit 2016. Sering pa niya niyan han Hunyo 2011, nahisumat nga haros dos milyones nga pamily a an nakakarawat nah an Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) ug Conditional Cash Transfer (CCT) nga ipinatutuman han Department of Social Welfare and Devel opment (DSWD). Nagsaad pa daw an Presidente nga an kanan PCEC iginsaad nga pagbulig ha goberno ha pagpatuman han 4Ps ug CCT, iya iginsering nga dudugngan pa daw niya an mga be nepisyaryo han ngadto hin 2.7 milyon nga pamilya ngada hiton una nga tulo ka bul an hit 2012. Samtang an PCEC national director, Bishop Efraim Tendero in nagsering han Presid ente nga ngatanan nga Obispo ug mga misyonaryo in nagkatangdoay nga mabulig hito n iya administrasyon ha pagpapabuhat han kahimtang han mga kablas, bisan pa han mga programa pangkamurayawan, ha panmatasan ug ginawian sugad man han maupay nga panggobernohan.(opt/PIA-Samar/Trans:Alice Nicart) <b>Malacanang: Singbahan Katoliko kabakyang han goberno</b> Nagpahayag an Malacanang nga kabakyang han goberno an singbahan Katoliko ha pagugop ug pagduso han kaupayan han mga molopyo ug ginhihingita daw gud ha mga masu nod nga panahon an pakibasumpayan hine ha Catholic Bishops Conference of the Phi

lippines (CBCP) ha ilarum han pamumuno ni Cebu Archbishop Jose Palma. Dida han press briefing ha Malacanang han nakalabay nga Hoybes, nagsering hi Pre sidential Spokesperson Edwin Lacierda maupay man daw an relasyon han administras yon Aquio ngada han singbahan Katoliko. Natoo hi Lacierda nga an kapili kan bishop Palma ug han iba pa nga mga opisyales in magdadalan han kanan goberno bag-o nga makikipagrelasyon han Singbahan. Ngani daw, sering ni Lacierda, ira na inuunat an ira kamot hin pakipagsangkay ha singbahan Katoliko, labi kay ngaduha man daw hira in magpareho an katuyoanan an kaupayan han mga Pilipino ug andam daw an goberno nga madumara han sayod nga pa nggobernohan sugad nga karuyag han singbahan. Sumala han CBCP Statutes, hi Palma in malingkod komo CBCP president hiton Decemb er 1, 2011 ug iya sinusundan hi Tandag Bishop Nereo P. Odchimar, nga nagdisisyon hin dire na pagdalagan otro ha ira piniliay.(PIA-Samar/Trans:Alice Nicart) <b>Kinahanglan mag empleyo an mga pribado nga kompanya hin persons with disabili ties</b> May-ada ba niyo empleyado nga persons with disabilities (PWDs)? An mga PWDs in mga tawo nga may-ada iba nga abilidad dara hin mental, pisikal ko n sensory ngan iba pa ugaring tinatagan proteksyon han balaod nga ma empleyo nga n matagan pareho nga oportunidad han mga maupay o normal an kalawasan. Segun han Magna Carta for Persons with Disabilities kon R.A. 9443, an mga PWDs i n may-ada gihapon mga katungod sama han iginhahatag han mga mulupyo nga normal s ugad man nga maki-urusa ha sosyedad. Amo ini an iginpahayag han Information, Education and Communications Division Ch ief Rizalio Sanchez han National Council for Disability Affairs (NCDA) ha dzRB R adyo ng Bayan ngan Philippine Information Agency s Talking Points. Igin-esplikar niya nga an mga pribado nga kompanya nga na –empleyo hin mga PWDs in nakakarawat hin mga incentives. Kun ikaw nga kompanya nga na empleyo hin PWDs may-ada ka 25 percent tax deductio n nga iginbabayad han mga empleyado ngan may-ada gihapon 50% para gastos nga mag ing PWD-friendly an workplace segun ini han Magna Carta for PWDs, pulong ni Sanc hez . Iya gihapon ginsabi nga an Japan in ehemplo hin disability-friendly society. Samtang, an nasud Pilipinas an nag pakilala ha Japan han PWD education. An mga eksperto daw ha Japan in bag-o pala nga nahibaro, mga 1970 pala ugaring m adagmit hira nahibaro, Yana daw kun kumadto ka ha Japan, an ira mga vocational r ehabilitation centers in kumpleto an mga facilities pati trainers. May-ada daw g ihapon incentives. Yana daw, may-ada quota han Japanese government implements nga nagmamandar ha mg a private companies nga tagan akomodasyon an 1.3 percent han total workforce par a PWDS. Tikang han July 17-23, an NCDA in mag mamangulo han ika 33 nga National Disabili ty Prevention and Rehabiliattion Week (NDPR) nga may tema :‘Making the Rights Real for Filipinos with Disabilities’ kun diin gin paparugdug an kampanya han public a wareness para han mga special needs han PWDs tikang ha preventive measures ngadt o ha ethical treatment. (opt/NBQ/PIA 8 E Samar) <b>Aquino nanguna han pagdistribwer han housing units para ha AFP, PNP personnel ha Bulacan</b> Ha pagtuman han iya panaad para hin housing program ha katawhan, pinangunahan ni Presidente Benigno S. Aquino III an ceremonial nga pagdistribwer han mga housin g unit ngadto han kwalipikado nga mga personnel han Armed Forces of the Philippi nes (AFP) ngan Philippine National Police (PNP) ha Barangay Batia, hini nga luga r. Dida han iya pagdatong han dapit han housing project Biyarnes, an Presidente in gintapo nira by Defense Secretary Voltaire Gazmin, National Housing Authority (N HA) general manager Chito Cruz ngan local government officials nga pinangunahan nira Governor Wilhelmino Alvarado ngan Bocaue Mayor Eduardo Villanueva Jr. Gintukib ni Cruz an Chief Executive han dalagan han AFP-PNP Bocaue Hills Housing Project diin nalukop hin mga 30 ka ektarya nga mayda gin-alotaga nga 4,000 nga lote para hini nga proyekto Ginhatag ni Presidente Aquino an mga Certificate of Entitlement to Lot Allocatio

 

ns (CELAs) ngadto han mga benepisaryo tikang han AFP ngan PNP. An benepisaryo nga kinarawat han CELAs tikang ha PNP amo hira Police Officer 4 M yrna Cruz ngan Police Officer 1 Ulysses Cabanting ug hi Technical Sergeant Rodri go Pagaduan ngan Technical Sergeant Macario Calimag an ha AFP. An sukol han kada unit in aada ha 36 square meters para han Type RH1 ngan 40 squ are meters pata han Type RH2. An pira la han amenities dida han housing project in nag-uupod hin basketball co urt, day care centers ngan livelihood training centers. Mayda dama hini an under ground drainage system, konkreto nga karsada nga may sidewalk ngan konkreto nga curb ug gutter. An supply han tubig in pwede tikang ha deep well o tikang ha Bocaue Water Distri ct pinaagi han industrial water connection system. An tagsa nga serbisyo han kur yente in nayda gihap tikang ha Meralco. An mga tinaglawas tikang ha AFP ngan PNP in nagpadangat han ira pagpasalamat kan Presidente Aquino han iya pagtuman han iya saad durante han ika-25 nga annibers aryo han People Power EDSA han Pebrero hini nga tuig An mga sundalo nga kapulisan in mabayad hin P200 kada bolan ha siyahan nga lima ka tuig ngan dida hit urhi nga lima ka tuig, ini in hinayhinay nga madudugngan n gadto ha P1,307. An 140,000 selling price han kada housing unit in babaydan ha sakob hin 30 ka tu ig ha sais porsyento nga interes kada tuig. Maabot hin P35,000 kada unit an ginsubsidize han goberno tikang ha orihinal nga presyo nga P175,000.(opt/Translatio n by Neil Lopido/PIA-8) <b>Sinirangan Bisayas magdudumara han pinaka-syahan nga NGP consultative summit< /b> An pinka-syahan nga huruhimangraw parti han National Greening Program (NGP) dinh i ha Rehiyon 8 han kanan Aquino Administrasyon in gindudumara yana nga adlaw did to ha Ritz Tower de Leyte. An huro-himangraw ngan han paglunsad in pinangunahan han Department of Environme nt and Natural Resources (DENR) kun diin kasugbong hini an Department of Agricul ture (DA), Department of Agrarian Reform (DAR) ngan han iba nga mga stakeholder. Iginpasabot ni Ms. Purificacion Daloos, an nangungulo han Public Affairs Office han DENR, nga an aktibidad in mag-uupod han paglunsad, primero nga haruharampang ngan adbokasiya, communication and mobilization workshop parti han NGP. An panuyo han huruhimangraw amo an makakuha hin mga opinyon parti han kaupayan n ga gindadara han NGP ha rehiyon ngan mangaro hin kakumitido han mga kasugbong ng a mga ahensya ngan han iba-iba nga mga sektor lab-i na gud ha sektor han mga neg osyante nga bumulig hini nga panuyo. Hi DENR-8 Regional Director Rogelio T. Trinidad an mangungauna han panawagan nga n pangaro han mga kakumitido parti han proyekto para makab-utan an kanan Rehiyon panuyo nga makapagtanom hin damo nga mga lalong ha iba-iba nga kagugub-an ngan mga nabunga hin prutas nga kakahuyan kaupod an propagules. An mga nahitutungdan nga mga ahensya in nagmeeting kaupod an mga consultants nga natikang ha Los Baños dida han Hulyo 14, pasabot ni Ms. Daloos. Iya gintagan hin duon nga angay hinumduman han publiko nga an National Greening Progam in diri la programa han Pangulo o han DENR kundi para han ngatanan. An Regional Launch ngan Summit in magtitirok han mga ahensya nga natikang ha iba -iba nga mga sektor kaupod han natikang ha gobyerno, pribado nga sektor, diri ka nan gobyerno ngan mga organisasyon han katawhan, sibil nga sosyedad ngan academe para paghuro-himangrawan ngan pagkasarabutan in kumon nga panuyo para han Rehiy on pinaagi hin usa nga programa nga an panuyo amo an pag-iban han kakablasan, se guridad ha pagkaon, pagkunserbar han biodiversity ngan han climate change mitiga tion ngan adaptation. An pinaka-unod han bug-os nga adlaw nga aktibidad amo an paghatag han kakumitido han tagsa-tagsa ngadto han National Greening Program. (LDL/Translation by : maa /PIA8) <b>Aquino nagpatapod ha mga pamilya han mga biktima han Maguindanao masaker nga diri makikigsabot kan Zaldy Ampatuan</b> Iginpatapod ni Presidente Benigno Aquino III ha mga pamilya han mga biktima han Maguindanao masaker nga bubuhaton nira an ngatanan agud matagan hira hin hustisy

a ini kasumpay han usa mga meeting ha Malacanang han Hoybes nga adlaw. “In the meeting a while ago with the victims, the President said ‘I will do everythi ng possible to get justice.’ And that’s his commitment to the families of the massac re victims. That’s the commitment from the President himself,” Siring ni Presidentia l spokesman Edwin Lacierda dida hin usa nga press briefing ha Palasyo kahuman ha n meeting. Siring liwat ni Maguindanao Gov. Ismael Mangudadatu, diin an iya asawa usa han m ga biktima, iginpatapod liwat ha ira ni Presidente nga an pakigbisog para han ka so han Maguindanao masaker in magpapadayon ngan an Presidente in magpapabilin mg a madapig ha ira. Igindugang pa niya nga an Presidente sugad man hi Justice Secretary Leila de Lim a ngan Interior and Local Government Secretary Jessie Robredo in nagklaro nga wa ray matatabo nga kompromiso ha butnga han Palasyo ngan mga Ampatuan bahin han ka so han Maguindanao masaker. Hi Mangudadatu ug an iba nga mga pamilya han mga biktima in natipa han ginsuspen de nga Autonomous Region in Muslim Mindanao Gov. Zaldy Ampatuan magin state witn ess han makarimadima nga masaker ha Maguindanao. Siring niya nga an Presidente i n karuyag nga magyakan pa hin kadugangan hi Zaldy Ampatuan basi an goberno makak uha pa hin dugang nga impormasyon han natabo nga masaker ug iba pa nga mga kaso. Nahireport nga hi Zaldy Ampatuan in nagpadangat han iya karuyagon nga magin stat e witness han masaker nga kaso kundi waray ini karawta han DOJ. Siring ni De Lima dida han press briefing nga waray maaram han ungod nga panuyo o motibo ni Zaldy Ampatuan nga idayag an impormasyon hiunong hin gin-aalegar nga graft han mga Arroyo sugad man an panlimbong durante han 2007 senatorial electi ons. “Pero ang posisyon lang natin ay ito: Anuman ‘yan… totohanan man ‘yan o hindi, pagdating sa massacre case ay magiging maingat tayo because we cannot sacrifice this tria l for anything. Because this is supposed to be the trial of the century, the lit mus test of the Philippine justice system,” siring niya. “Kasasabi lang din ni Pangulong Noy na, ‘If we fail in this case then the entire jus tice system of this country also fails,’” siring niya, diin karuyag han Presidente m ahuman an imbestigasyon ha sakob hit iya termino. Sumala kan lawyer Nena Santos, an mga abogado han mga Mangudadatu, hi Zaldy Ampa tuan amo an prinsipal nga akusado han Maguindanao massacre case. Naatubang daman hiya hin kaso nga plunder ngan graft and corruption ha Office of the Ombudsman. “There is also a separate anti-money laundering case against him filed at the Cour t of Appeals. And he could possibly be charged with tax evasion, and other cases that he himself opened, like election fraud,” siring pa han abogado. Sobra 57 nga tawo, upod an 32 nga mga journalist an namatay han November 2009 ha Maguindanao ha pagtikaharani han 2010 elections. An mga Ampatuan, suok nga kaalyado ni anay presidente Gloria Macapagal-Arroyo in ginhihingadnan komo panguna nga mga suspetsado. (Translation by Neil Lopido/PIA -8/PCOO) <b> Malacanang nagsering, an Katoliko nga Singbahan en kabakyang hin paghatag hi n maupay nga kabutangan ngadto han mga Filipino</b> Nagsering an Malacanang nga an Katoliko nga Singbahan en kabakyang hin paghatag hin maupay nga kabutangan ngadto han mga Filipino nga mga katawhan nga kon diin ginhihingita nga magkaurusa kami magtrabaho kaupod an Catholic Bishops Conferenc e of the Philippines (CBCP) ha ilarum han liderato han bag-o nga presidente, nga amo hi Cebu Archbishop Jose Palma. Durante han press briefing didto ha Malacanang kakulop nga adlaw (Huwebes), hi P residential Spokesperson Edwin Lacierda en nagpahayag nga an relasyones ha butng a han kan Aquino pang-gobyernohan ngan han Katoliko nga Singbahan en “maupay”. “An Katoliko nga Singbahan en usa nga stakeholder nga naghahatag hin maupay nga ka butangan ngadto han mga Filipino nga mga katawhan”, sering ni Lacierda kasumpay ha n ka pili ni Palma komo bag-o nga CBCP president durante han ira ika-103 nga Ple nary Assembly didto han Pope Pius XII Catholic Center didto ha Manila hadton nak alabay nga Hulyo 9. Hi Lacierda en nagpahibaro nga hiya en natu-o nga an ka pili ni Palma ngan han i ba nga mga bag-o nga mga opisyales han CBCP en may-ada panuyo nga basi an gobyer

1976 ngan gin-ngaranan nga Auxiliary Bishop of Cebu hadton Nobyembre 28. Ongtioco. nga waray na mangaro hin reelection. nga napili komo bag-o n ga secretary general nga an iya sinaliwnan amo hi Msgr. 2006 ug natudl ok nga Archbishop han Cebu han Oktubre 15. Samtang hi Dumaguete Bishop John Du en napili nga treasurer. nga waray na paglarang hin reelection. An napili nga bag-o nga bise president han CBCP amo hi Lingayen-Dagupan Archbish op Socrates Villegas. hi Presidential Spokespers on Edwin Lacierda in nagpasabot han maupay nga relasyon ha butnga han pan gobyer nuhan ni Aquino ug han simbahan katoliko. Nngaduha kami in nagtratrabaho para h an kaupayan han mga tawo ug kinahanglan kami magbinuligay para maklaro. 1997. An nasabi nga katitirok en nag-pili daman kan Msgr. nga sinaliwan hiya kan Cubao Bishop Honesto F. An CBCP website in nagpasabot nga an bag-o nga pangulo han CBCP in nagtikang ha Archdiocese han Jaro ha Iloilo. “An simbahan katoliko in ig-kasi magburuhat ha pagpasamwak han kaupayan han mga Fi lipino. Odchima r. 2011. Samar. Ongtioco. Hi Palma en gin-ordinan han pagka-padi hadton Agosto 21. “Hi kami nga aadi ha gobyerno en andam makipag-sangkay ngahaw ngadto han singbahan .” “Kami in karuyag makipagsangkay ha simbahan. transla ted by: S. ngaduha man en pareho an katuyu-anan nga amo an pagahatag hin maupay nga kabutangan han mga Filipino nga mga katawhan ngan kinahanglan kam i en magkaurusa magtrabaho para han sinisering nga transparency. 1997. Candido) <b>Malacanang nagsering nga an simbahan katoliko in kasugbong han gobyerno ha pa gpasamwak han kaupayan han mga Filipino</b> An Malacanang in nagsering nga an simbahan katoliko in kasugbong ha pagpasamwak han kaupayan han mga Filipino ha iya ginlala-uman nga pakigbulig han Catholic Bi shops Conference of the Philippines (CBCP) ha ilarom han pamunu-an han ira bag-o nga pangulo nga hi Cebu Archbishop Jose Palma. Odchimar. Hi Lacierda in nagpahayag ha iya pag-tuo nga an pagpili kan Palma ug iba pa nga mga opisya han CBCP in makakapabag-o han gobyerno han iya relasyon ha simbahan. 2011. Hiya in sumaliwan kan Tandag Bishop Nereo P. Napili daman nga bag-o nga CBCP vice president amo hi Lingayen-Dagupan Archbisho p Socrates Villegas. Ha idad nga 47. Joselito Asis.” sering ni Lacierda. An CBCP website nga naka-post nga an bag-o nga CBCP president en tikang han Arch diocese of Jaro didto ha Iloilo. Hiya en nagin Archbishop of Palo hadton Marso 18. hiya en gin-ordinan nga episcopacy ngan gin-ngaranan nga bishop hadton Diocese of Calbay og han Enero 13. Sasaliwanan niya hi T andag Bishop Nereo P. Hi Dumaguete Bishop John Du an napili nga tesurero nga sumaliwan kan Cubao Bisho p Honesto F. An asembleya in nagpili gihapon kan Msgr. 2010. E. 1999. Ha edad nga 47. anay assistant secretar . 1999. 1976 ug gin-ngaranan nga Auxiliary Bishop han Cebu dida han Nobyembre 28. Hiya in nagin Archbishop han Palo han Marso 18. Hi Palma in na-ordinahan pagkapadi dida han Agosto 21. Sumala han kanan CBCP balaud. Durante han press briefing ha Malacanang han Huwebes.” sering ni Lacierda katapos han pagpili kan Palma kumo bag-o nga pangulo h an CBCP durante han 103rd Plenary Assembly ha Pope Pius XII Catholic Center ha M anila han naglabay nga Hulyo 9. (opt/PIA-8.” dugang pa nga pa hayag ni Lacierda. Kay ha kamatu-oran. Joselito Asis. 2010. hi Palma in nagtuma posisyon kumo pangulo han CBCP dida han Disyembre1. 2006 ng an ha dire pala maiha en gin-tudlok komo bag-o nga Archbishop of Cebu hadton Oct obre 15. hi Palma en maasumir han iya bag-o nga posisyo n komo CBCP president en aadto pa hiton Disyembre 1. nga amo anay an assistant secretary general ngan assistant treasurer.no “matagan hin panahon nga mahibalik ngahaw an maupay nga relasyones hadton singb ahan”. Juanito Figura nga ha pa gkayana en binalik ngadto han Archdiocese of Jaro. hiya in g in-ordinahan pagka-obispo ug gin-ngaranan nga Obispo han Diocese han Calbayog ha n Enero 13. Segun hadton CBCP nga reglamento.

. an Presidente in na gduon nga an kampanya in aada na ha katapusan nga bahin ug nagpapatapod nga ha d iri maiha an mga kaso han pangungurakot in igpapasaka kontra han mga kurakot nga mga opisyales han una nga administrasyon. flash lights. Ha pagdayaw han kanan PCEC panlimbasog pagbulig han gobyerno ha pag-implementar han 4Ps ug CCT. Candido) <b> Aquino nagpatapod hin padayon nga pagpatuman han mga reporma ha luyo hin pag tipa han mga kritiko</b> Hi Presidente Benigno S. M agpapasaka na kita hin mga kaso ha mga natutu-inan. An nasabi nga RES. An Presidente in nagsering nga nga dida han Hunyo 2011. Aquino III dida han Huwebes in nagpatapod han mga Obisp o. tikada na kita ha katapusan nga bahin. Mayda pa 700. boots. hard caps and various hand tools. mga misyonaryo ug miembro han Philippine Council of Evangelical Churches (PCE C) nga hiya in magpapadayon han iya trabaho pagpatuman han mga reporma bisan kun natipa an mga pangontra. maintenance and rehabilitation of var ious construction and maintenance equipment han DPWH nga amo daman ini an gagami ton ha pagbaton kon may-ada disaster. Bangin kasiring hit aton mga kon tra nga nga pinipersonal ta hira. pag-ugop ug maupay nga panuyu-anan ka igkasi tawo. gintatalinguha pirmi han gobyerno nga buhaton kun ano an tama. “An aton pakig-away kontra han korapsyon.” duon niya. (PIA-E. (opt/translated by G TT/PIA8) <b>DPWH ha Eastern Visayas nakapagpondar han emergency task force</b> Nagpahibaro an Department of Public Works and Highways-Regional Equipment Servic es (DPWH-RES) ha Eastern Visayas nga nakapagpondar na hira han sinisering nga 24 /7 ready equipment Emergency Task Force ha pagbaton han kanan ahensya paliseya n ga magkamay-ada quick response and calamity preparedness.” sering han Presidente. Ngan mas magigin maupay pa an implementasyon han 4Ps dara han pagbuli g han PCEC ha DSWD. “Makakatapod kamo ha ngaran han kabaratunan. an Presidente in nagsering nga an iya administrasyon in nagpatapod pagbulig han mga pobre. “Ginpapasa-Diyos nala naton an ira binunuhat pag-ulang han aton pagsubay han eksak to nga dalan. Ha pamulong han ika-29 nga Biennial National Assembly han PCEC ha Hotel Vida din hi ha Clark. tran slated by: S.000 nga mga pamilya in m ahi-uupod.y general ug assistant treasurer. Samar. kay pag-asenso han Pilipino it aton gin-aasikaso ngan diri an pagpirit ha i ra nga nagpapakabuta-buta ngan nagbubungul-bungulan. Ha panaingkamot pagpuypoy han korapsyon ha serbisyo publiko.7 million nga mga pamilya ha una nga tulo ka bulan han 2012. “Bisan kon limitado an aton mga katigayunan ngan mga pondo. excuse me diri naton hira pini-personal. Padayon kita nga magtratrabaho ngan diri na naton hira proproblema hon. Juanito Figura nga mabalik na yana ha Archdiocese of Jaro. an Presidente in nagpatapod ha ira nga an iya administrasyon in magpapadako han programa ug dudugangan an rehistrado nga benepisaryo abot ha 2. Hiya in nag-eksplikar nga ngatanan nga mga kaso in ipapasaka base ha mga ebedens ya nga natirok ug diri base ha mga hurob-hurob. Hi DPWH Eastern Visayas Regional Director Rolando Asis en nagsering nga an nasab i nga task force personnel en nagpaka-andam hira hin mga raincoats.” seri ng han Presidente. kumo Secretary General nga sumaliwan kan Msgr. en aadto nahimumutang ha Palo. “Dudugangan pa naton sunod nga tuig ha 2012. May-ada lima nga mga regular area shops ngan siyam nga s ub-shops nga nahimumutang ha Eastern Visayas. an amon opisina en nak atuman kami han misyon.” dugang niya. pagpa-uru-upay han ekonomiya ug pag-implementar hin maup ay nga pan gobyernuhan tubtob matapos an iya termino ha 2016. Leyte nga kon diin aadto pagbu buhata an mga trabahu-on sugad han repair. mayda na maabot hin 2 ka million nga mga pamilya an nakabenepisyo han Pantawid Pamilyang Pilipino Progra m (4Ps) ug an Conditional Cash Transfer (CCT) nga gin-iimplementar han Departmen t of Social Welfare and Development (DSWD). Ibubuhos naton an aton makak aya para mapamatud-an ug mapreso an mayda sala. Kada area shop en may-ada daman ni ya tagsa-tagsa nga Equipment Task Force nga andam kon pananglitan pagkikinahangl anon ngan durante daman kon may-ada emergency nga sitwasyon.

Niyan han Abril.Samtang.000 housing units para han 2011. Sering ni Lacierda. (PIA-Samar/Tra ns:Alice Nicart) <b> Aquino manhahatag hin balay ha mga taga AFP. Nagpahayag gihapon hi Lacierda han iya pagtapod nga mabulig an local nga panggob ernohan han Manila. maupay nga mga pamatasan. Nagkatangdoay naman daw an duha nga nasud nga igpepreserbar an haluag nira nga r elasyon ug dire tutugutan nga mahibang ine hin problema la hin giutan o teritory o. matapos kumadto ha China hi Secretary del Rosario. in pasigi ng a nagdidiskusyon kaatbang an mga animal advocates ug mayda na daw gud nahurma ng a plan of action para ha katalwasan han mga hayop. kay kada tagsa nga ambassador han m ga nagsisitar nga nasud in pasigi nga nakakairistorya bahin hine. Nahisumat nga 20 nga mga yawe han mga baglay an ipapanhatag han Presidente. hi PCEC national director Bishop Efraim Tendero in nagsering ngadto han Pangulo nga ngatanan nga mga Obispo ug mga misyonaryo in in nagtangdo nga makig -usa ha gobyerno ug buligan an iya administrasyon ha pag-iban han kapobrehan. Nagkakaurusa daw an mga membro han Association of Southeast Asian Nations (Asean ) nga nasuporta han kanan Pilipinas pagsitar.2 bilyones daw an alokasyon han proyekto nga makakahimo hin 20. Presidential Spokesperson Edwin Lacierda nakipag-istorya na hira ha Bureau of Animal Industry (BAI). Bocaue. para masalbar an mga hayop ha Manila Zoo. Una hine. Aquino III an panhatag hin mga balay ngadt o ha pira nga personales han Armed Forces of the Philippines (AFP) ug Philippine National Police (PNP) ha Metro Manila yana nga adlaw. Dinhe.(PIA-Samar/Alice Nicart) . 30 nga mga yawe an ipapanhatag han Presidente matapos niya mag-inspeksy on han mga rowhouse ug loftable units.5-k a ektarya nga naabrehan hadto pa han 1959. PNP</b> Pangungunahan ni President Benigno S. ug naghatag kamandoan ha pira nga mga ahensya nga panginanohan an ko ndisyon han pinakamaiha na nga zoo ha nasud. nga na gmanu han National Housing Authority (NHA) nga maghimo hin housing program para han mga sundalo ug kapulisan ha bug-os nga nasud. pinaagi han Committee on Animal Welfare. nagpalusad an Presidente hin Administrative Order no. Patas daw nga pagmamalonon an mga balay ha kapulis an ug kasondalohan nga kinuha ha NHA an pondo. pinaagi hin multi-lateral nga iristorya ug ha ano man nga paagi nga may diplomasya. nahireport naman ngani. kan President Aquino daw ipapakiana ine nga problema kun madayon an pl ano nga pagbisita ug pakipagkita niya han president han China. Ine daw an pinakamaiha na ug pinakapopular nga zoo han Pilipinas. Jejomar Binay. ira daw ine ipinababaya nga problema ha Department of Foreign Affairs (DFA) ug an mga opisyales pandiplomasya abir masol bar ine para han kaupayan han kada tagsa nga partido. Labot pa. Sugad man. ha programa para han kamurayawan. manhahatag daman hiya hin CELAs ha mga benepisaryo ha Calamba. nga nagsabot na an China ug Pilipinas nga pagt uhayon an problema ha mahimyang nga paagi. Bulacan diin pa g-iistoryahan hiya han kinaiya hine nga proyekto ni Vice President ug housing cz ar. 9. nga ipasigi an tindog. (translated by GTT/PIA/PCOO <b>Palasyo ginpara an pagkabaraka han publiko ha Spratlys</b> Ginpara han Malacanang an mga pagkabaraka han publiko kasumpay han tensyon ha we ste nga dapit han Philippine Sea tungod daw. ha local nga panggobernohan han Manila ug mga t awo nga may panginlabot han problema nga himoon in mga pitad nga makakasalbar ha n katahom han Manila zoo. (Trans by Alice Nicart/PIA-Samar) <b> Malacanang iginmandu-an pag-upay han Manila Zoo</b> Nagpahayag an Malacañang han kabaraka ha kahimtang yana han hayop nga nakatago ha Manila Zoo. in nahimumutang ha 5. ug han iya programa pa ra han maupay nga pangobyernuhan. Dugang pa niya nga an BAI. An Manila Zoological and Botanical Garden o Manila Zoo. Barangay Batia. Laguna . Nagproponer daw hi Foreign Affairs Secretary Albert del Rosario han rules-based regime ha pagsisitar han iba nga nasud ha West Philippine Sea. Una nga kakadtoon han Presidente nga panhatag han Certificate of Entitlement to Lot Allocations (CELAs) ha Bocaue Hills. Naabot hin P4. Sumala kan.

Can dido) <b>DENR nagsang-at 298 illegal logging nga mga kaso tikang sa Mayo 2011 – Paje</b> Duha ka bulan matapos sin Presidente Benigno C. nga kon diin hiya en pagsusumat an hin madali-ay bahin han mga salient features han nasabi nga proyekto ni Vice President and housing czar Jejomar Binay. Ginlala-uman daman nga matambong hini nga nasabi nga katitirok amo hira Defense Secretary Voltaire Gazmin. Bulacan. Barangay Batia. 9. ngan iba pa nga mga miyembro han Gabinete ngan mga of ficials han AFP. Ini an sugad ni Environmentand Natural Resources Secretary Ramon Paje kon diin s ugad niya ini nga mga kaso san illegal nga pangutod kahoy iya gin-api san report san departamento nga ginsumiter ngadto kan Presidente resulta san ginduduso san departamento pag kurba san waray ruhay nga buruhaton illegal pangutod kahoy sa nasud.000 housing units para han yana nga tuig 2011. sa pagsunod san sugo san Presidente nga total log ban.2 billion en gin-alutaga para han pag-implementar han n asabi nga programa kaupod na hini an 20. PNP personnel</b> Mangunguna hin panhatag hi President Benigno C. an DENR na gkanselar san ngatanan nga logging permits ngan waray na concessions nga ginpa o perar sa kagurangan. Rizal. Bocaue. yaun nahidadabi nga mga Mayor ngan iba pa nga mga opisyal nga gin-api didto labi na sa Mindanao. Si Presidente Aquino nagdeklarar san 2011 bilang national Year of Forests in the Philippines ngan nagpahamtang direktiba san DENR. bisan sayo nga logging permit wara sira ginpirmahan. Aquino III nagdeklarar sin pakig -awayan kontra san illegal nga pangutod san kahoy sa Mayo.<b> P-Noy manhahatag hin mga housing units ngadto han mga AFP. Sugad ni Paje. An promero nga report namon kan Presidente Noynoy. La guna. sugad ni Secret ary Paje. Nangunguna han kan Presidente nakalista nga schedule amo an awarding of Certific ate of Entitlement to Lot Allocations (CELAs) para han AFP-PNP personnel didto h a Bocaue Hills. nga nagsusugo han National Housing Authority (NHA) nga magkamay-ada hin housing program para han mga military ngan police personnel ha bug-os nga nasud. May-ada mga 30 nga mga door unit keys en ipanhahatag ngadto han mga benepisyaryo kahuman an Presidente mag-inspection hadton mga row model ngan loftable units. An nasabi nga mga units en pareho nga pagbabahin-bahinon ngadto han mga A FP ngan PNP lakip na hini an pondo nga tikang han NHA budget. an Presidente en nagpagawas hin Administrative Order no. translated by: S. PNP ngan han taga NHA. Samtang hi Interior and Local Government Secretary Jesse Robredo ngan PNP Chief Raul Bacalzo en mag-didistribwer hin mga CELAs didto ha Trece Martires. Waray na illegal logging an nag-ooperar yana. an Dep artment of Environment and Natural Resources (DENR) nagsang-at maabot 298 nga mg a kaso sin illegal nga pangutod kahoy ngadto sa magkadurudilain nga criminal cou rts kon diin nahidadabi in pipira nga mga lokal nga opisyal. Tikang siya lumingkod bilang namum uno a DENR. Samar. Aquino III hin mga housing units para han mga personnel han Armed Forces of the Philippines (AFP) ngan Philippin e National Police (PNP) didto ha Metro Manila ngan han mga paghagrani nga probin sya buwas nga adlaw (Biyernes). An Presidente en manhahatag han mga housing unit door keys ngadto han 20 nga mga benepisyaryo. nga yaun ginsang-at nga 298 n ga kaso anti-illegal logging. Hadton Abril yana nga tuig. May-ada ha kabug-usan P4. Philippine National Police nga palaksihon an kampanya kontra illegal loggers nga n kompiskaron adtin illegal nga pinangutod nga kahoy tikang sa natural ngan resi dual nga kagurangan. Pwersa Armada san Pilipinas. Ini an sugad ni Paje durante san ikatulo nga Cabinet Cluster “Pilipinas Natin Forum” on Climate Change Mitigation and Adaptation and Food Security nga ginpagawas live sa NBN 4 ngan kanan gobyerno e stasyon sa radio dzRB sadto nga Mierkules. Hiya daman en manhahatag hin mga CELAs ngadto han mga kwalipikado nga mga benepi syaryo para han mga housing units ha Lake Breeze Residences didto ha Calamba. (opt/Ailene Diaz/PIA-Northern Samar) . (opt/PIA-E. yana nga tuig. Cavite n gan Baras.

An nangunguna san schedule san Presidente mao in awarding san Certificate of Ent itlement to Lot Allocations (CELAs) para san personahe san AFP-PNP sa Bocaue Hil ls. Ha pagkayana. Bocaue. Mga kaso hin pagtalapas han Sections 5. An nasabi nga tawo in nakilala ha ngaran nga Steve Ian Geraga y Gabriana. Rizal.000 ngadto han Php10-M. An ginlalauman nga maatendir san nasabi nga buruhaton mao sira Defense Secretary Voltaire Gazmin ngan iba pa nga myembro ngan opisyales san AFP. Gutierrez Jr. siyudad han Tacloban. an suspek in temporaryo nga ada ha kustodiya han PDEA Rehiyon VIII . ha Section 11 kaprisuhan nga diri mau bos hin unom ka-tuig nga kaprisuhan ngan pagbayad hin penalidad nga Php300. Bulacan kon diin susumatan siya san maupay nga featu res san proyekto ni Bise Presidente ngan nangunguna dida san tag pahamtang panim alay Jejomar Binay. 11 ngan 12 han Artikulo II ha Republika Akta 9165 o an Comprehensive Dangerous Drugs Act han 2002 in gin-aandam kuntra h ini nga mga suspek: an Section 5 amo an Sale of Dangerous Drugs. 2011. Nakuha tikang ha iya in duha pa nga sachet hin shabu ngan pipira nga mga higamit parti druga. Tacloban City meyentras nagbab aligya hiya hin usa ka-sachet hin shabu nga nabalor P1. Barangay Batia. Jose S.000.2 Bilyones ka pesos an gin-alokar para san implementasyon san p rograma pagtindog sin 20. in nad akop dida han 4:30 han kulop ha Barangay Burayan.000 nga housing units para sa tuig 2011. usa nga grupo in ginporma ngan ha diri maiha nakilal-an an nasabi nga tawo nga hi Geraga. Navales nga hi Geraga in ginbibinantayan na tikang pa han nakalabay nga tuig pakasabot nira nga may mg a hurob-hurob nga umabot ha ira opisina nga may taga PDEA nga nagpipinanmaligyao n hin druga.00 ngadto hin usa nga PDEA agent nga napasangil nga usa nga pumaralit.000. Sadton Abril yana nga tuig. Siya mag-aaward san CELAs ngadto san kualipikado nga benepisyaryo para san housi ng unit sa Lake Breeze Residences sa Calamba Laguna. Section 11 an P ossession of Dangerous Drugs ngan han Section 12 an Possession of Drug Paraphern alia. Liza Baoy. ( opt/Ailene Diaz/PIA-Northern Samar) <b> Mga kapulisan han gobyerno nag-aresto hin nagpapakilala nga taga-PDEA nga na gbabaligya hin Shabu</b> An Special Enforcement Team han Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 8 in n ag-aresto hin usa ka-tawo nga nagpipinakilala nga hiya in konektado hini nga buh atan dida hin usa nga buy-bust operations Hulyo 12. waray asawa ngan nag-uukoy ha Barangay Caibaan.0 00 ngadto ha Php50. upod hin usa nga cellular phone ngan han buy bust nga kwarta. Si Interior and Local Government Secretary Jesse Robredo ngan PNP Chief Raul Bac alzo magdidistribuer san CELAs sa Trece Martires. PNP ngan NHA. nga nakita nga makuri hidakpan antis han gind umara nga malinampuson nga buy-bust operation dida han nakalabay nga ka-adlaw..<b>Aquino magdedistribuer san mga balay ngadto san mga personahe san AFP ngan PN P</b> Si Presidente Benigno C. Cavite ngan Baras. Yaun 12 nga ginpili nga lokasyon san proyekto san AFP-PNP housing project nga na gtitinguha makagpahamtang sin 21.000 n gadto ha Php400. Dida han iya report ngadto kan USec. an Director General han PDEA. an PDEA Information Officer. Trenta nga yabi san balay naman an igpapahamtang ngadto san benepisyarto matapos an Presidente mag imud san modelo sini. Yaun total nga 4. an Presidente nag isyu sin Administrative Order No.800 units sa pagtapos sini nga tuig. nagsiring hi PDEA-8 Regional Director Julius R. seri ng ni Ms.000 meyentras an ha Section 11 in may kaprisuhan nga 6 ka-bulan ngan usa ka-adlaw ngadto ha upat ka-tuig ngan pagbayad hin penalidad nga Php10. An mga balay p agtutungaon san AFP ngan PNP kon diin an pondo matikang sa NHA budget. 9 paghatag direktiba san National Housing Authority (NHA) paghimo sin pagtagabal ay nga programa para san personahe san militar ngan pulis sa bug-os nga nasud. An Section 5 in may sirot nga kaprisohan ngada hin ka-hasta ngan pagbayad hin pi nalidad nga Php500. 27 any os. Bahin hini. Aquino III mangunguna san distribusyon san mga balay pa ra san mga personahe san pwersa armada san Pilipinas (AFP) ngan Philippine Natio nal Police (PNP) dida sa magkatarakin nga probinsya sa Metro Manila.

Dr Joy Ezeilo. (opt/Trans: NBQ-PIA 8-ES) <b> Capiz Governor nagpasalamat kan P-Noy han mga ginhatag nga mga hinabang ngan mga proyekto</b> “An pagtapod ngan kompiyansya han mga katawhan ha Capiz ngan Roxas City en pirme a ada ha imo.. Samtang hi Mayor Borres han Maayon en kinarawat gihapon hin P300. Mary Andaya han Sigma. segun kan Mr Sisouvong usa nga collective will pagsulbar h an trafficking in persons labi na an kababayin-an ngan kabataan in iginsulod ha ASEAN Declaration on Transnational Crime nga gin-adopt han tuig 1997. segun han ASEAN Inter-governmental Commission on Human Ri ghts (AICHR).7 million ngadto han mga bungto han Maayon.S. Por lo menus may ada ha kabug-usan 33. <b> Anti-Trafficking Workshop naghihingita hin mas maupay nga higwa-os ala kontr a Human Trafficking ha ASEAN</b> An ASEAN in makaka-ursa na dara han mas pokus ngan specialised nga higwa-os ala kontra human trafficking. kataliwan la mahuman an three-day workshop nga ginpana gbalayan han Singapore Ministry of Home Affairs.386 nga mga cards en pina nhatag ngadto ha Capiz pinaagi han maupay nga kaburut-on han Presidente. ha region. An iya p ag api in nagpapakita han padayon nga pag-undong han United Nations tipa ASEAN. kun diin kahuman hini hiya in madiditiner ha Lock-up Cell han Ta cloban City Police Office. . segu n kan Mr Sisouvong. Dara hini an ASEAN in nagkamay-ada na damo nga landmark progress ha isyu. Nigeria. Aquino III durante han iya haliputay nga pagbisita hadton Huly o 12 Hi Gov.000 nga kantida d para han financial assistance ngadto han Self-Employment Assistance Kaunlaran (SEA-K). An Presidente daman en naghatag hin financial assistance nga nakantidad hin P1.726 pre-school children. sugad man an pagresponde ngan han pitad nga malikayan an Trafficking In Persons (TIP)..S Ambassador-at-large para Monitoring and Countering TIP tikang h a State Department in dumuyog gihapon han workshop. Tanco en naghatag han iya pagpasalamat ngadto kan Presidente Aquino ha n garan han mga katawhan han Capiz para han damo nga mga proyekto nga iginhatag ha n nasabi nga probinsya. Sumala han estimates tikang ha International Labour Organisation. Arturo Orosco han Sapi-an. ugaring pira la an napapatukan. An nasabi nga ayuda en personal nga pinanhatag ngadto kanda Mayor Wilfredo Borre s han Maayon. Hi President Aquino en personal nga nag-distribwer han mga Philhealth Cards ngad to han mga pinili nga mga benepisyaryo tikang han mga mag-iba-iba nga mga bungto han probinsya. Sweden. maabot na daw han 2. Sapi-an. Labot pa an trafficking in persons in ginhihingita gihapon nga usa nga panalapas han katungod pantawo. Ha siyahan nga takna ha istorya han ASEAN. sumala kan Deputy Secretary-Ge neral of ASEAN for ASEAN Political Security Community. Mr Sayakane Sisouvong. an ira paghidabi in usa nga pag-ugop ha pagproteher han mga bikt ima ngan maging testigo gihapon ha imbestigasyon nga prosecution efforts ala kon tra ha mga traffickers. An Trafficking in Persons in usa nga nahitatabo nga krimen ha ASEAN—mas labaw pa k amaka ngirirhat han terrorism segun han iba. Ghana. kun diin nanenelikado gihapon an ka istable ngan pag-ursa han mga nasyon nga sakop han ASEAN. Dinhi daw ha rehiyon.4 million an trafficked persons.” Amo ini an nagin mensahe ni Capiz Governor Victor A.Custodial Team meyentras waray pa mapapasa an kaso ngadto ha Tacloban City Pros ecutors Office. Dugang pa niya. Sigma. an katitirok in gintambungan ni Unite d Nations Special Rapporteur for Trafficking in Persons. Ritalyn Patr icio han Pilar ngan Esteban Steve Contreras han Pontevedra. Tanco ngadto kan President Benigno Semion C. Pilar ngan Pontevedra nga kon diin ini en gagamiton para han Supplementary Feeding Program ngan ini e n makaka-benepisyo ug makakatagamtam hin maabot 4. ngan ASEAN. Intresado daw gud ini hiraha pagbuhat han regional institutional framework. Ma. An mga panelists in mga expe rt ha U. Nahatag daw ini hin katalagman han mga pakabuhi ha katawhan han ASEAN. Dugang pa an U. ASEAN Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC).

Tanco en nagpasalamat daman kan Presidente Aquino han hiya en tudlokon k omo Regional Development Council Chairman ngan han pagpili-a daman kan anay Sena dor Manuel “Mar” Roxas komo Secretary han Department of Transportation and Communica tions (DOTC). Tanco nga kon diin ini nga nasabi nga kantidad en gagamiton para pagbulig han f ood security ngan rice sufficiency nga inisyatibo tikang han probinsya. Nagsering hi Environment and Natural Resources Secretary Ramon Paje nga an mao nga mga kaso hin iligal nga pagtrotro so en lakip dida han report nga iginsumiter han iya departamento ngadto han Pang ulo nga resulta han kampanya han DENR nga mapuypoy an kalyap nga iligal nga pagt rotroso ha nasud. andam hira. dako an iya pasalamat han mga sundalo nga hul-os an tambulig nga h iya mabulong. Kakulop nga adlaw. Mga trainees tikan g ha RRT Class 74-11 nga ginkilala nga hira SSg Eleuterio Besada ngan Sgt Regie Milan in nagboluntaryo pagpakuha hin dugo. ugaring dara han usa ng a sangkay nga nagsumat nga dumangop ha 8th ID. Dayon gumios an 8ID ngan nanmiling hin mga blood type donors. Duro an pasalamat ni Tagarino kan Major Chan dara han mga nagtambulig ha iya nga sundalo han 8th Infantry Division (Stormtroopers) Philippine Army” Tagarino concl uded.E Samar) <b> 298 nga mga kaso hin iligal nga pagtrotroso nahisalawad hn DENR tikang han M ayo 2011 – Paje</b> Duha ka bulan kataliwan igdeklarar ni Pangulo Benigno S. bisan ha luyo han pag-withdraw han pondo nga natikang han Japan International Cooperation Agency (JICA). Hi Gov. Hi Juniel Tagarino in usa nga Clinical Instructor ha Samar State University-Coll ege of Nursing. Segun ha iya. nahisalin an dugo hin waray kumplikasyon. Aquino III hadton Mayo en hul-os nga pakigbisog kontra hin iligal nga mga magtrotroso. “Akon ini ig-hihimangraw nga butang hiton akon pira nga mga miyembro han akon Gabi nite para kami en makag-identify hiton mga funding agency nga maghahatag hin sal api hini nga nasabi nga proyekto. nasalbar an pasyente.37 million nga kantidad para hin m ga proyekto nga ginhatag han Department of Agriculture ngadto kan Gov. mayda hini nahidadabi nga alkalde ngan hin lokal nga mga opisyal ilabi na daw ha Mindanao. An iba h ini en gagamiton para han pagpaka-upay han mga production inputs. 24 anyos. farm equipment s. n akurian an pasyente pagbiling han nasabi nga blood type. “Komo Capiznons. yana nga tuig. m aabot na hin 298 nga mga kaso hin iligal nga pagtrotroso nga hindadabihan hin lo kal nga mga opisyal an nahisalawad han Department of Environment and Natural Res ources (DENR) ha maglainlain nga mga korte. Nasakit ini hiya hin dengue han Hunyo 22 yana nga tuig. Kalooy sa Diyos.”an Presidente en nagdugang hin pagsering. sering ni Paje durante han ika-tulo nga Cabinet Cluster “Pilipinas Natin Forum” on Climate Change M itigation and Adaptation and Food Security ng ginpasamwak ha NBN4 ngan ha dzRB R . livelihood assistance ngan iba pa nga mga production support. translated by: S. Ha parte naman han kasundaluhan. (NBQ/PIA 8. hiya in nagsurat kan Gen Chan. iginpaparayaw namon nga kami en imo gintudlok ngan magighin kabak yang para han progreso han amon rehiyon ngan han aton nasud. Victor A. Candido) <b> Nars nasalbar dara han sundalo</b> Usa nga nars in nasalbar an kinabuhi dara hin bulig hin mga sundalo.” dugang pa ni Gov. Commander han 8th Infantry Division hin surat hin pasalamat tikang kan Registered Nurse J uniel Bardelas Tagarino. nakakarawat hi Division Major General Mario F Chan. Salbar na hi Tagarino ngan dara han iya kalipay han iya bag-o nga kinabuhi. Hi President Aquino en naghatag hin pagpatapod han mga Capiznons nga an Panay Ri ver Basin Flood Control Project en mahihimo. Nagkinahanglan hiya hin blood transfusion hin four (4) units of A+ Blood Type. bisan daw ha ano nga paagi dara han Bayanihan a n mga tropa han gobyerno in andam diri la pagpanalipod han mga katungod han Sama reño kundi bisan ano nga paagi han pagbulig. Ta nco.Ha luyo nga bahin. may-ada ha kabug-usan P171. Dida han 298 nga mga kaso hin iligal nga pagtrotroso. Dako daw niya nga honor. (PIA-E. Samar. nga api ha iya dugo an dugo han mga sundalo nga waray m agruha-duha pagbulig han usa nga sibilyan.

“Kumo mga Capiznons. ayaw la hibanga an kapaligiran</b> Iginduduso han National Academy of Science and Technology (NAST) an pagpadamo ha n kutsisa ha uma kundi dire angay nga mahibang an kalibungan o kapaligiran. Ritalyn Patricio han Pilar ug Esteban Steve Contreras ha Pontevedra.7 ngadto han mga bungto han Maayon. Ha luyo nga bahin.” sering ni President Aq uino. (PIA-Ea stern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b>Gobernador han Capiz nagpasalamat kan P-Noy para han mga proyekto</b> “An pagtapod ug kumpiyansa han mga tawo han Capiz ug Roxas City in aada pirmi ha i mo. mga ekipahe ha uma. ug Department of Science and Technology Director Lunin gning Samarita-Domingo an kanan goberno programa para han solido nga pundasyon p an-agrikultura. Mayda maabot hin 33. ginpaparayaw namon nga gintudlok nimo kami nga magin kasugbon g nagdto han kauswagan ha rehiyon ug ha nasud.” Amo ini an mensahe han gobernador han Capiz nga hi Victor A. “Pagtatagaron ko ini nga butang ha mga miembro han akon gabinite para makakita kam i kun ano nga ahensya an angay magpondo hini nga proyekto. Waray na daw gihapon nag-ooperate ha mga kabud kiran nga logging concession. ginkanselar dayon han DENR an ngatanan mga permiso hin pagtro troso. Pilar ug Pontevedra nga gagam iton para han Supplementary Feeding nga programa ug makakabinipisyo hin 4. bisan mausa. bisan kun binawi na an pondo tikang ha Japan I nternational Cooperation Agency (JICA). Hi Gov. upod ni Department of Agricu lture Undersecretary Joel Rudinas. waray niya ginpirmahan nga perm iso hin pagtrotroso.000 nga bulig para han Self-Employment Assistance Kaunlaran (SEA-K). Antonio Nangel. Tanco. Mary Andaya han Sigma. sering niya.adyo ng Bayan hadton Miyerkules.386 nga mga card an ihahatag ngadto ha Capiz kortisiya han Presidente. Sapi-an. Victor A. (translated by GTT/PIA/PNA) <b> Umentohan an kita ha uma. Javier. Tanco ngadto kan Pr esidente Benigno Simeon Aquino III durante han iya madagmit nga pagbisita han Hu lyo 12. Armed Forces of the Philippines ngan Philippine Nationa l Police nga pahugtan an kampanya kontra hin iligal nga magtrotroso ngan pankomp iskaron an iligal nga pinanmulod nga kakahoyan tikang ha mga kagugub-an. Arturo Orosco han Sapi-an. Tanco in nagpasalamat gihapon han Pangulo han pagtudlok ha iya kumo pang ulo han Regional Development Council ug pagpili han anay senador Manuel “Mar” Roxas nga magin secretaryo han Department of Transportation and Communications (DOTC). makantidad hin P171. Segun kan Paje. An iba in gagamiton pagpa-uruupay han produksyon. Ma. Hi Gov.37 million nga mga proyekto in ginhatag h an Department of Agriculture ngadto kan Gov. Tanco nga gagamiton para han seguridad han pagkaon ug bugas han probinsya. Sigma. Hi Presidente Aquino in personal nga nanhatag han mga Philhealth Cards ngadto ha n mga pinili nga mga benepisaryo tikang han iba-iba nga mga munisipyo han probin sya. An bulig in personal nga ginhatag ngadto kanda Mayor Wilfredo Borres of Maayon. An Presidente in naghatag gihapon hin bulig pinansyal nga nagkakantidad hin P1. tikang niya panngulohan an DENR. Emil Q. Hi Mayor Borres han Maayon in kinarawat gihapon hin kantidad P300. Tanco in nagpadangat han iya pagpasalamat ngadto han pangulo ha ngaran h an mga tawo han Capiz para han damo nga mga proyekto nga iya ginhatag ngadto han probinsya. Hi Presidente Aquino in nagpatapod han mga Capiznons nga an Panay River Basin Fl ood Control Project in matutuman.726 ng a mga bata. pamakabuhi ug iba pa nga mga suporta ha produksyon. Nagsering hi Paje nga pagmando gud la ni Pangulo Aquino hin hul-os nga prohibisy on ha pagtrotroso.” sering ni Gov. . National Irrigation Administration Administra tor Engr. Gindeklarar ni Pangulo Aquino an 2011 komo “National Year of Forests” ha Pilipinas n gan ginmando-an an DENR. Iginpresentar ni NAST President Dr.

nga dire mahihibang. Inotro ni Dr. an ngatanan nga umhanon han nasud in 3.100 sqm an matatamnan hin usa. nagsering an o pisyal han National Irrigation Authority (NIA) nga hinihimo nira an ngatanan par a la magkaada irigasyon an haluag nga kahagnaan ha masunod nga tulo ka tuig. nagsusumat daw an urhi nga pag-aram nga sobra pa daw hin katunga han mga umhanon nga hagna an waray pa irigasyon. Aquino III magdeklarar hin away k ontra han mga iligal nga mangarahoy dida han Mayo. aada la ha 1. paggamit an syentipiko nga paagi. yana nga tuig. Kadak-an daw nga gahi yana in tag-6 la ka adlaw an ilob ha tubig. kay ha yano nga gahi. ngan ha 94 mi lyones nga populasyon.Naoobserbaran daw gud.(PIA-Samar/Trans:Alice Nicart) <b> NIA sisigurohon mayda supesyente nga bugas</b> Ha luyo han hura nga katubigan ha damo nga dapit han mga kahagnaan. Komo kaparte han kanan goberno programa nga magkaada hin supesyente nga suplay h an bugas ha nasud. ha suporta han Department of Science and Technol ogy. tungod kay 10 milyones la ka ektarya an umhanon nga tuna. makakatulo hiya pagba ri ha usa ka tuig. kinahanglan daw pagpaka upayon in 292. (Tran by Alice Nicart/PIA-Samar) <b> Multiple cropping. Sering ni Nagel. samtang an gin-iimben to in tag 90-diyas la ug dire kinahanglan in otro nga pagpayatak kay direkta na daw ine nga mahitatanum. kundi kun dadamoon niya kaklase hin gahi hin tanum an iya bubuhaton. baton han hagligot nga umhanon</b> Nagpahayag hi Dr. Usa na daw hine an paggamit han hybrid rice o an maupay nga klase hin gahi hin h umay nga pwede mahilug-um ha katubigan hin napulo ka adlaw. nakakapagtanum na ine nga mga parag-uma ngan nakakapagb ari. Pero. Panuyo han NAST nga matratar an pagsusumpayan han kapaligiran ug agrikultura dur ante han ika-33 nga Annual Scientific Meeting (ASM) diin mayda mga taga syensya nga mag-iistorya hine nga butang. Javier. Labot pa.12 milyon ka ektarya. sering ni Javier. Ha pagkayana daw. nasasakripisyo an kapaligiran. nga kun mayda ginpapakusgan nga produksyon ha uma ug ha p angingisda. makure mag m ultiple-cropping. Javier an kaimportante nga gumamit an mga parag-uma han multiple c ropping. pinaagi han pagtirok hin tubig para ha irigasyon. an NAST in nag-iimbento hin gahi hin humay nga mas madali mahinog.000 ka ektarya tikang hiton 2011 ngadto 2013 basi makuha an target nga 21. importante nga may tirok nga tubig o irigasyon kay kun waray. Gintagan doon ni Nagel nga seryoso an mga otoridad han irigasyon ha pagpatuman h an mga kinahanglanon nga mga pasilidad basi maabot an ginhihingyap nga kadamo hi n bugas. tag 120 ka adlaw an kahihinog han uhay. An pahayag ni Javier in durante han Communication and News Exchange Forum (CNEX) ha PIA. Emil Q. Nagsering pa hi Nagel nga yana. labi na daw adton mayda mga shallow tube wells nga nakaka-istak han tubig para han ira mga tanum.(Trans by Alic e Nicart/ PIA-Samar) <b> DENR mayda 298 nga kaso hin illegal logging tikang Mayo 2011 – Paje</b> Duha ka bulan katapos ni Presidente Benigno S. an Department of Environment and Natural Resources (DENR) in nagpasaka hin maabot 298 ngamga k aso hin illegal logging nga nagdadabi hin mga lokal nga mga opisyales ha iba iba nga mga korte.1 milyon ka metriko tonelada. nagamit na hira hin iba-iba nga teknolohiya para mapaurha an ira serbisyo h a mga uma. sugad nga kamandoan han administrasyon Aquino.54 milyon ka ektarya salit. Sumala kan NIA Administrator Antonio Nagel. presidente han National Academy of Science and Technology (NAST) nga mayda mga gudti nga mga parag-uma ha nasud nga nagamit na han ideya han damo nga klase hin tanaman an nga igintatalsok. Igindeklarar ni Javier nga an paagi la mapapaumentohan an kutsitsa ha uma nga di re nasasakripisyo an kapaligiran in pinaagi han pagpabug-usa han pundasyon pan-a grikultura. Minarkahan na han Department of Agriculture an ira target ha pagkamayda supesyen te nga bugas ngada hit tuig 2013. maabot la hin 1. Hi Environment and Natural Resources Secretary Ramon Paje in nagsering nga an il . damo daw la gihapon an hektarya nga wara irigasyon. Ngani. tulo ka beses kada tuig.

iginduhol ni Lecaros an aide-memoire kan North Borneo Governor T un Datuk Seri Panglima Haji Juhar bin Haji Mahiruddin ha Kota Kinabalu. amo an nag-aaghat han mga parag-uma nga tugotan an ira mga anak nga kumuha hin kurso ha agrikultura. Sumala han DFA. Meron po diyan kasamang mga mayor.” sering niya. sering han D FA. an D ENR in nagkanselar han mga permiso pangahoy ug waray na nahinanabo nga mga panga hoy ha kagugub-an. Panuyo hini nga maaghat hira pagkuha hin mga kurso ha agrikul tura tungod nga mayda daw kabubuwason dida hiton agrikultura. Waray panhingadni han DFA an upat nga mga Pilipino nga naatubang hin kamatayon n ga penalidad. “Waray na illegal logging nga nahinanabo yana. sering niya. Ginsasaysay dida han mao nga aide-memoire an paghangyo nga mapahibub-an ngadto h in kaprisohan ha bug-os nga kinabuhi an sentensya han upat nga mga Pilipino kana y sirot nga kamatayon en ginparig-onan han Malaysian Federal Court. Tikang han paglingkod ko ha DENR ku mo sekretaryo. Ginsumatan ni Alcala an mga parag-uma nga dako an kikitaon han ira mga anak dida hiton agrikultura. nagsering ini ha iya nga nga pagtratrataron nira an mahiunong han mga Pilipino nga mga kab ulig ha Malaysia. Hi Paje in nagsering nga katapos han sugo han Pangulo pagdiri han pangahoy. Pwersa Armada han Pilipinas ug an Philippine National Po lice nga pakurukusgon an kampanya kontra han mga iligal nga mangarahoy ug kuhaon an mga iligal nga pinangutod nga mfga kahoy tikang ha mga guba. Durante han ika-tulo nga Cabinet Cluster on Climate Change Mitigation and Adapta tion and Food Security nga iginpasamwak ha NBN4 ngan dzRB hadton Miyerkules. Hi Presidente Aquino in nagdeklarar han 2011 kumo Tuig han Kagugub-an ha Pilipin as ug nagsugo han DENR. Waray na gi hapon nagbubuhat hin pangahoy ha kagugub-an. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b>Libre nga pag-eskwela gintatanyag han administrasyon Aquino ha mga makuha hin kurso ha agrikultura</b> Nagsering hi Agriculture Secretary Proceso J. Alcala nga magtatagana an administ rasyon Aquino hin “scholarship grants” ngadto hin mga Pilipino ilabi na an mga anak hin mga parag-uma. an anay spokesperson han DFA. Nagpahayag an Department of Foreign Affairs (DFA) hadton Miyerkules nga iginpaab ot an paghangyo ngadto han gobyerno han Malaysia pinaagi kan Ambassador Victoria no Lecaros. Ginhingadayan gihapon ni Lecaros an kabubuwason han mga Pilipino nga nagtratraba ho komo mga kabulig ha Malaysia durante han iya panamilit kan Malaysian House Sp eaker Tan Sri Datuk Seri Pandikar Amin Haji Mulia. Mayd . waray kami pinirmahan bisan usa nga permiso pangahoy. we have filed 298 anti-illegal log ging cases. Nakatalaan saliwanan hi Lecaros ni Jose Eduardo Malaya III. “Iyong first report namin kay President Noynoy. An dako nga kikitaon. Nagsering pa an DFA nga nagdumara hi Lecaros hin panamilit nga mga okasyon ngada hin boluntaryo nga mga lider hin komunidad hin mga Pilipino ha North Borneo had ton Hulyo 5.legal logging nga mga kaso in upod han report han iya department nga ginsumiti n gadto han Presidente kumo resulta han kanan departamento paningkamot pagpuypoy h an mga illegal logging nga aktibidades han nasud. gin -aghat ni Alcala an mga parag-uma nga pa-eskwelahon an ira mga anak dida hin mga kolehiyo ngan mga eskwelahan pan-agrikultura pinaagi hin pagpahimulos han kanan gobyerno scholarship program. meron po diyan mga lokal na opisy al na sinama namin especially in Mindanao. (translated by GTT/PIA/PCOO) <b> Pilipinas naghangyo ha Malaysia nga pahibub-an an sirot nga kamatayon ngada hin 4 nga mga Pilipino</b> Ginhangyo han Pilipinas ha Malaysia nga pahibub-an an sirot nga kamatayon ngada hin upat nga mga Pilipino ha Sabah. segun han DFA.” Paje said during the third Cabinet Clu ster “Pilipinas Natin Forum” on Climate Change Mitigation and Adaptation and Food Se curity aired live over NBN4 and government run radio station dzRB Radyo ng Bayan on Wednesday. Durante han paghimangraw ni Lecaros ngan han Malaysian House Speaker.

Responsabli nga gin-iimdan ini namon nga GMO sayo sayo. sugad man an paggahin hin pondo nga ayuda agud magmadarudamo a n produksyon nira dida han ira tagsa-tagsa nga mga komunidad. Mat apos ini makakarawata san aprobal tikang san komitiba. (opt/Ailene Diaz/PIA-Northern Samar) <b> Dugangan an ani nga diri mawawakay an palibot – NAST</b> An National Academy of Science and Technology (NAST) nagduduso para san pagpakus og san sector san agrikultura nga diri makokompromiso an kondisyon san kalibunga . nagrason nga sa naglabay nga 15 anyos.a pondo para hini nga libre nga panngiskwela.” Ginseseryuso ini namon. An mga parag-uma nga waray ngani makatangpos hin pag-eskwela en nagkaada na yana hin higayon nga kumita hin darudako pinaagi han husto nga ayuda teknikal. Sugad niya. Tikang sa 2002. wara sin naprobaran nga ayaun tawo nga nahilo tungod san bunga san biotechnology. Sugad liwat niya san katawhan nga diri mabaraka matungod san GMO kay an pamalaud san implementasyon san biotechnology crops in estrikto nga ginsusunod antes ini magamit san parag-uma para padamuon. nga yana presidente san National Academy of Science and Technology (N AST). Nangel. Gintagan hin duon ni Alcala an kakinahanglanon nga mag-agi an mga parag-uma hin paghag-id bahin hin pest management. s ering ni Alcala.. maaghat nga gamiton an organiko nga pamaagi hin pag-uma ngan matagan hin iba pa nga mga serbisyo para han ika-uuswag han ir a produksyon. libre sira maghi mo sini. Si Rudinas nasugad nga kon nano an ginhihimo san departamento pan agrikultura ng an komunidad san sayantipiko mao in pagpahamtang san mga parag-uma sin pagpipili an para mapauswag an ani. sa kanya parte. Si Javier. Si Rudinad ngan Javier mao an mga bisita san Communication and News Exchange (CN EX) Forum sa Philippine Information Agency yana nga adlaw. Nakadto liwat sira Na tional Irrigation Administration (NIA) Administrator Antonio S. barubarato an pagpa-eskwela ha kurso nga agrikultura komparar hiton iba nga mga kurso ngan kon danay. ayuda nga pautang. nasuporta kan Javier kon diin siya nasugad nga kinahanglanon naton in pamaagi sin pag-uma para magkayaun sin maupay nga ani. kay kon diri mawa wara kita dida san pakigkumpetinsya. Javier nagpapasabot sa publiko nga diri tumuod san mga nakontra nga nag-aadbokar nga an produksyon san ani pinaagi san bulig san bi otechnology in nakakaraut san panlawas san tawo. Nagsering hi Alcala nga nakahaom na yana an mga programa han gobyerno ha agrikul tura agud mabuligan an mga parag-uma ngan masangkapan hira hin husto nga mga pam aagi hin pag-uma. pwede liwat. An promero nga GMO nga aaprobaran san BPI sa Pilipinas sadton Disyembre 2002 mao an Bacillus thuringiensis (Bt) corn. sering niya. Gin eksplikar ni Javier nga kon an GMO nga produkto madeveloped. Ginsumat ni Javier nga an katapusan nga ginsusunod nga intervention san science para san pagpakaupay san ani mao an “Safe and Respons ible use of Biotechnology. Segun kan Alcala. pakagradwar han kurso. an BPI n ag-aprobar na san 44 nga GMO nga produkto para gamiton komersyal sa nasud. an GMO crop in igsususmit er ngadto sa Bureau of Plant Industries (BPI) para sin dugang nga pagrebisa ngan pagtuyang o diri pagtuyang. ngan han bulig han gobyerno nga mahibaligya an ira mga produkto. an nasud nanginginahanglan sin biotechnology nga ani o produkto nga ginpa undong pinaagi san Genetically Modified Organisms (GMO). Si Agriculture Secretary Joel Rudinas. waray pa ngani ma tratrabaho-an. Kon naruyag sira san organic farming. Pinanlilimbasogan han departamento ha agrikultura nga mahipahamtang an mga progr ama han gobyerno subay han mando ni Pangulo Aquino nga maayudahan an mga parag-u ma ha mga burobaryo agud umumento an produksyon. Kon magdesisyon sira paggamit san GMO. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Ani sa bulig san biotech diri nakakahilo – NSAT</b> Si dati UP President Emil Q. An Bt corn in nagamit san bacillus thuring iensis bacteria para umato san Asiatic corn borer pest. ini naagi sa Na tional Committee on Bio-Safety of the Philippines (NCBP) para ig ebalwar ngan ki lalaun an potensyal hazards nga maiimdan san genetic engineering experiment. ngan Dep artment of Science and Technology (DOST) Executive Director Luningning SamaritaDomingo. sugad niya.

2011. An Raquiza Bridge an nagkukonektar han kanan Leyte ika-4 nga Distrito nga mga mu nisipyo sugad han Palompon ngan Isabel. Kinahanghlan ipahitaas an produksyon sa ada na nga mga tutuna ngan fishponds kay kon diri mahihimo mangungutod san kagurangan ngan mangroves. in nakatalaan na nga balyuan hin usa nga puthaw nga tula y. Ngan ananuon ini? Si NAST President Dr. an o pisina han Leyte 4th Engineering District in naka-abot na ha 18. dugang ni Javier. Gonzales han Leyte 4th Engineering District. nga nagigin hi nungdan hin diri kaagi-e han kalsada. An pag-ayad han nasabi nga tulay in duro hin ka-importante mahitungod nga ini in nahilulumos ha tubig maski hin pipira la ka-oras nga pag-inuran. An NAST nagkokomponer san mga nangunguna nga mga sayantipiko sa nasud ngan nagbu buhat sin katirirok kada tuig para magkasayo san gin-uundong nga tema. nga diri magkakausa san pag-anas ngan diri kawara san biodiversity. National Irrigation Administration Administrator Engr. Gindeklarar ni Javier. Gintitinguha san NAST nga magdiskusyon san link sa butnga san kalibungan ngan ag rikultura sa 33rd Annual Scientific Meeting (ASM) kon diin an mga sayantipiko ma g-uuruesturya san mga isyu nga gin-aatubang san sosyedad yana. Antonio Nangel. Emil Javier kaupod sira Agriculture Undersecretary Joel Ru dinas. OIC Project D irector Oscar Villavery. nga an pamaagi la nga maatubang an kanan nasud sector pan agrikultura nga diri naaapektaran an kalibungan mao an pagduso sin dugang nga p agbug-os san produksyon pan-agrikultura pinaagi san pamaagi sayantipiko. ha pag-uyon ni C ongresswoman Lucy Marie Torres Gomez han ika-4 nga Distrito han Leyte. ng an Department of Science and Technology Director Luningning Samarita-Domingo nag presenter san mga paningkamot san gobyerno para sin solido nga pondasyon pagtag a agrikultura durante san Communication and News Exchange forum sa Philippine In formation Agency. nga diri maapekta ran an ginkukuhaan san tubig.8 ka-metros nga two-lane nga tulay. Sugad ni Javier. Dida han Hunyo 27. Dako an paglaum ni District Engineer Gonzales nga an paghingayad han puthaw nga tulay in matitikangan na mahitungod nga an opisina han distrito in nag-impliment ar na han mga kinahanglanon ngan nakakumpleto na han paghingayad han likdu-an ng a tulay ngan aragi-an para magin masaru-sayon an trapiko dida hit pagdumara han paghingayad ha 28.n sa nasud. Alkalde han Palompon Ramon Oñate. An kadig-on han daan nga tulay in diri katatapuran mahitungod nga pipira nga mga kahoy ngan mga basura in nahia-anud han babaha nga kaudgan nakakasarop han pagawas nga nagigin hinungdan han paglalapwas hini. Sering ni District Engineer Gonzales nga ha suporta ni Congresswoman Gomez. Ini in pinaagi han Presidential Bridge Program han Department of Public Works and Highways (DPWH). Ira naimdan nga kon napapakusog an konsentrasyon san produksyon dida san agrikul tura ngan pangisdaan. Dugang pa niya nga an puthaw nga tulay nga pagtitindugon in mahiruhitaas hin 2. (op tAilene Diaz/PIA8-Northern Samar) <b> Dumog nga tulay tikadto ha Industrial Estate mababalyuan na pina-agi han kan an Pangulo Bridge Program</b> An dumog na nga Raquiza Bridge nga amo an tulay tipakadto han Industrial Estate han Sinirangan Bisayas. An tema y ana natalibong dida san “Meeting the Challenge of Agricultural Productivity. Sanglit tuhayon gu d an produksyon san ada na nga umhanan ngan fishponds pero san sustinabli nga pa maagi. (LDL/Translated: maa/PIA8) <b> Gin-uli han mga obispo an SUVs ha PCSO</b> . Compe titiveness and Stability” ngan ini paghihimuon sa Manila Hotel sa Hulyo 13-14. nga amo an gintitindugan hin pipira nga mga industriya sugad han Philphos ngan PASAR.5 ka-metros tikang han ha pagkayana nga naeksister nga tulay. Medina. an kalibungan an nakokompromiso o nag-aantos. Puwede ka makadugang san ani nga diri mawawakay an kalibungan. ngan Isabel Mayor Saturnino M. pasabot hi District Engineer Lino Francisc o C.63 porsyento hin kahi-una kuntra han target hini dida han implimentasyon of ngatanan nga ginpund ohan nga mga proyekto para ha 2011. kun diin nakakahatag hin kadeli kaduhan ngadto han mga magbibyahe. an Memorandum of Agreement in ginpirmahan nira DPWH Ley te 4th District Engineer Gonzales.

suok an pakigburubligay san NAST. Aquino III an paggamit san syensya ngan bag-o nga klase sin teknolohiya sa agrikultura basi mapakusog an p roduksyon ngan makabulig san mga pobre. sugad ni Javier. sugad san opisyal sini sadto nga lunes. ig-uuli la gihapon nira ini. usa nga segunda mano nga Nissan Pathfinder ngan usa nga L-300 van. mga medisina. an nangunguna nga hugpo sin mga sa yantipeko sa nasud sa ularum san Department of Science and Technology (DOST).000.4 milyon. I suzu Crosswind utility van nga nakantidad hin P720. (opt/PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DU M) <b> Siyensya san Agrikultura.518 milyon. nga aadto pa ha gawas han nasud. nga an mao nga mga sarakyan en gin-gamit dida han mga misyon han Simbaha n para han mga kablas ngan diri para han ira personal nga paggamit. Sa ginhimo nga Communication and News Exchange (CNEX) Forum sa buhatan san Phili ppine Information Agency. ngan mga panapton nga dto hin mga pamilya nga naigo hin kalamidad. Sugad niya. Nagdesider an mga obispo pag-uli han SUVs agud matapos na an isyu nga “nakasamad” ha n Simbahan Katoliko ngan han mga tumotoo hini. han iya auxiliary bishop David William Antonio. Grandia van nga nakantidad hin P1.Iginbalik na ha gobyerno han pito nga mga obispo Katoliko an SUVs o sports utili ty vehicles nga ira nakarawat tikang ha Philippine Charity Sweepstakes Office (P CSO) durante han administrasyon Arroyo. Gintagan nira hin duon nga waray nira nasupak nga balaud. o bisan an Konstitusyo n. Sugad niya. Dida hin nahiuna nga pahayag. sering nira. ginduduso sa gobyerno ni Aquino kontra sa kapobreh an</b> Ginduduso san administrasyon ni Presidente Benigno C. De partment of Agriculture (DA) ngan san iba pa nga mga ahensya basi maseguro nga a . Pira ha ira en nakakarawat hin mga sarakyan tikang ha PCSO nga heavy duty 4 x 4 pick-ups para makadto-an nira an tay-aw nga mga lugar agud makapahamtang hin mag lainlain nga mga serbisyo pankatilingban ngan an iba en nakakarawat hin mga sara kyan nga gin-gagamit ha pandul-ong hin kablasanon nga mga magsakit ngadto ha mga ospital o ha pagdistribwer hin mga pagkaon. Pinaagi sini. Dida hin sinurat nga pahayag nga ginbasa ni Cotabato Archbishop Orlando Quevedo. hin-o nanngatender han imbestigasyon han Senado Miye rkules. Gindara ngadto ha Senado an tulo han mga sarakyan han mga obispo nga nagpakabase ha Luzon . Gindig-onan han mga obispo. mabubuligan an mga parag-uma sa kauumhan nga kaapi san pinakapobre nga sector san populasyon. ginpahayag ni Dr. Strada pick-up n ga nakantidad hin P1. nagsering an mga obispo nga mapasinalamaton hira para han bulig nga ginhatag ha ira han gobyerno. Ginrepresentaran naman hi Nueva Segovia Archbishop Ernesto Salgado. Leopoldo Jaucian han Abra. importante nga mahibaruan san pinaka simpli nga parag-uma an kaimpor tante san ‘agri-science’ nga kanya kaupod sa pagpapakaupay san produksyon basi mabat on an panginginahanglan san pagkaun san aton tikadamo nga populasyon. Presente dida han mao nga hearing han Senado hira Zamboanga Archbishop Romulo Va lles. Nagsering an mga obispo nga dako an nahibulig han mga sarakyan kay pinaagi hini nakakadto-an nira an tay-aw nga mga lugar han ira mga nasasakopan agud magpahamt ang hin ayuda ngadto han mga kablasanon.225 milyon. nagsering an mga obispo nga napakyas hira pagkonsi derar han kahiparakdolan han donasyon ngan nagpahayag hin kaandam ha pagkooperar ngada han mga otoridad. ngan Martin Jumoad han Basilan. Lakip han SUVs en usa nga Mitsubishi Strada pick-up nga nakantidad hin P1. Emil Javier san National Academy of Science and Technology (NAST) nga ginpapalusad san gobyerno ngadto san pinakadit oy nga parag-uma an paggamit san teknolohiya basi mapadamo an ani ngan mapaupay an kanra panginabuhi. hira Bishop Rodolfo Beltran han Bontoc-Lagawe. Bisan han mga akusasyon ha ira.107 mi lyon. An kakulang daw nira hin pondo amo an nagduso ha ira nga umaro hin ayuda tikang hin mga ahensya nga an mandato amo en pagtagana hin ayuda o tambulig. Juan de Dios Pueblos han Butuan. Toyota Grandia Hi-Ace van nga nakantidad hin P1. iginsaysay nga magin subay man ha balaud o diri ngan magin konstitusyonal man o diri an pakaangkon nira han mao nga mga sarakyan.

(opt/Ailene Diaz/PIA-Northern Samar) <b>reporma ha edukasyon dalan han kapirdi han kakablasan – Aquino</b> An pag-implementaran han reporma ha edukasyon in yawe han kapirdihan han pagkure ug kakablasan. an anay Corazon Aquino komo Presidente han nasud hadton 2986. padayon an pagdiskubri san mga sayantipiko san gobyerno sa mga bag-o nga ganay nga yaun halaba nga kinabuhi “shelf life” o adto diri dayon nagraraot ngan mai imdan nga mas masarig sa pan-ato san peste o sakit.(PIA-Samar/Trans:Alice Nicart) <b>Aquino gintadong la an impormasyon. Kasumpay ine han ginawas nga impormasyon kun paun an-o napukan an diktador nga panggobernohan ni Marcos. Aquino III. Nagpahayag han nakalabay nga adlaw hi Sen. Ha iya pamahayg durante han pag-abre han kanan YesPinoy Foundation programa nga “P ara Paaralan” ha NBC Tent ha Taguig. Kundi. nga kun di re daw hadto nagpipol power. kasumpay han pagkon traha ni Pres. Aquino III. Kaapi na didi adton diri dayon nagraraot nga brown rice nga mayaman sin bitamina ngan fiber. Aquino hiton mga Marcos. ginkilala naman ni Valte nga dire gud magpapapreho an panan-a w han ngatan para han Edsa People Power 1. Asya ine an pasamwak han deputy spokesperson. . nagsering daw ine. Aquino han mga iginpasaring han mga Marcos durante han selebrasyo n han ika 25-nga anibersaryo han EDSA People Power 1. An kadugangan daw nga hibaro han kabataan in magreresulta nga bisan high school pala an natatapos. Ha pagpakianhe daw kan Valte.n mga parag-uma in magpapabilin nga yaun gamit ngan may pangabuhian. iya iginduduso an aton . “Tungod han panalingkamot ni DepED Secretary Armin Luistro. Ferdinand “Bongbong’’ Marcos Jr.(PIA-Samar/Tra ns:Alice Nicart) <b> Pagpapatuman han mga reporma ha edukasyon. dire daw hikalimtan nga an kagawasan yana han ngatanan in masesering nga kadak-an hine in bunga hadto nga mahimyang ug mamurayaw nga gyera. sayo nga klase sin saging nga may pan-ato sa peste. kamote nga pwede isakot sa linuto nga ube ngan iba pa. Abigail Valte. natapod naman si Javier nga sa halipot nga panahon makakabulig an mga bag-o nga klase sin pananum basi mapauswag an mga pangabuhi san mga digtoy nga m ga parag-usa sa kauumhan. nga ginyakan la han Presidente an ta ma para han ngatanan kay katungod daw han kada tagsa nga makapagpahayag ug dire daw ine talis nga pakiaway. Ha luyo nga bahin. An K+12 nga programa in nangangahulugan nga Kindergarten ug an unom ka tuig nga elementarya ngadto han upat ka tuig ha high school ug hin duha pa ka tuig nga ka dugangan ha Senior High School. Segun kan Presidente Benigno C. nga sinundan han himutang ni iya nanay. Sumala han President tungod daw han pagpursigi ni DepED Secretary Armin Luistro. iginduduso na daw an reporma ha edukasyon. Bisan diri pa pormal. para ighimo hin dugang pa nga mga eskoylahan. an pagbabag-o han kurikulum ha eduka syon o an K + 12 ngan an pagpahitaas han pondo han Department of Education (DepE d) para makahimo pa hin damo pa nga kadugangan nga mga classroom ngan han pagdug angi pa han mga magturutdo amo ini an premiro nga paagi agud matalwas kita ha ka pobrehan. Para daw han Presidente. ginpawarak na san Department of Agriculture an mga nasabi nga uyas. sumala ine kan President Benigno S.Palasyo</b> Gintadong la ni President Benigno Aquino III an nahisamwak nga impomasyon ug dir e sugaron nga nakikiaway hiya. Ngani. nagsering an Presidente nga an mga reporma in nag-uupod han pagrebisirara han basic education curriculum o an Enhanced K+12 B asic Education Program ug han pag-umentohe han badyet han DepEd ngadto ha sobra P200-bilyones. abaka na may pa ngontra san virus. inabat daw hine niya nga kinahanglanon nga mahitama adt o nga ginawas nga impormayson nga bangin nahinugad na an Pilipinas hiton Singapo re. yawi kontra han kapobrehan------P -Noy</b> An pagpapatuman han mga reporma han edukasyon amo an yawi kontra han kapobrehan han aton nasud. bangin daw nahanugad na it Pilipinas hiton Singapor e. magkakaada na hine niya kapasidad nga makakuha hin disente ng a trabahoan. kun kay ano nga sugad man hin nakikiaway hi Pres.

maupay kon ira kahimtang didto ngan wara sira problema. Iginduduso gihapon niya an pagrebisa han basic educati on curriculum o an tinatawag naton nga Enhanced K+12 Basic Education Program. karuyag namon nga ma-translate in to a more detailed program for the natio nal government for further implementation. “An kadugangan nga hibabru-an amo ini an magigin yawi bisan na manla maka-high sch ool an ira natapos. translated by: S.” ser ing han Presidente. translated by: S. Igindugang pa ni Soliman nga upod ini an mga komunidad ha istratehiya han KALAHI -CIDDS ha pagpapatuman han mga proyekto para magkaada hin dirudiritso nga progra ma ngan implementasyon han mga proyekto. Bahrain ngan Yemen. Aquino III nasugad nga an pag diri san pagbiyahe ngadto sa Bahrain iya igpaparebista o ire-review. (PIA-E. “Edukasyon an mag-aabre han kamanilampuson han aton mga kabataan. ha prinsipyo. An KALAHI-CIDSS-CDD amo gihap an nagin kabakyang han national government para pa g-urosahon an mga programa ngan para matagan hin suporta an mga inisyatibo han m ga local government ha pagpapatuman han poverty reduction program. “Sering ha akon. may-ada 42 nga mga probinsya. Ha usa nga interview kan Department of Social Welfare and Development (DSWD) Sec . Sugad niya. may-ada pa 374 nga munisipyo iton makakatagamtam hini n ga nasabi nga programa pinaagi hiton bulig han World Bank and Millenium Challeng e Corporation. nagsering hiya nga karuyag han President Aquino iton mga deta lye han nasabi nga programa para mai-adopt hiton national government komo usa ng a national strategy ngadto hit iba-iba nga ahensya hiton gobyerno nga nagpapatum an han KALAHI. people’s organization ngan mga non-government organi zations (NGOs) nga mahiupod komo usa nga national program han KALAHI.Comprehens ive and Integrated Delivery of Social Services – Community Driven Development (KAL AHI-CIDSS-CDD). pero ini aton eestudyuhan.326 community projects nga nahimo han bug-os nga nasud.583 nga mga barangay ha ilarum hini nga programa KALAHI-CIDDS. nga gintikangan pa hadton tuig 2003 upod na hini an partisipasyon han komunidad para maibanan an kapobrehan nga nagin epektibo ha paghahatod hin s erbisyo ngan maupay nga pamamalakad han local government.772 nga mga pamilya tikang pa han tuig 2003 an nakatagamtam hini ng a nasabi nga programa tikang han 5. sering ni Soliman. it importante karuyag ko gud it detalyado kun baga-baga himuon naton ini nga national strategy . Corazon Soliman. si Presidente Benigno C. sayo nga Filipino nga magtatrabaho sa Bahrain nasugad n ga an komunidad san mga Pinoy didto in nahimangraw nga gin api an Bahrain san tr avel ban. Baton san Presidente. May-ada. dugan g pa han Presidente. (PIA-E. ini daman an mag papahitaas ngan magpapabilin han level han kapasidad han aton mga katawhan”. Candido) <b>An pagdiri pagbiyahe pa Bahrain igpaparebista – Aquino</b> Sadton Biernes nga adlaw. Dida san teleconference. Samar. An Department of Foreign Affairs nag-aghat san mga Pinoy nga ipa-ursa la ngun-a kon diri man importante an pagbiyahe sa Lib ya. may-ada na nira gihapon kapasidad makakuha hin disente nga t rabaho-an. Ha pagkayana. . dugang pa ni Luistro. Ha igin-pasa nga resolusyon han mga mayor ha bug-os nga nasud. 197. Para yana nga tuig 2011. Sa teleconference kaapi an tulo nga OFWs (tikang sa Hongkong. Aquino III ha mga ahensya nga nagpapatuman han K apit-Bisig Laban sa Kahirapan (KALAHI) projects nga pag-adman an mga resolusyon nga igin-pasa han mga mayors. Bahrain ngan Kingd om of Saudi Arabia) in ginhimo sa Philippine Overseas Employment Authority.education reform agenda. So. Samar. waray ko man nakikita nga problema . Kapa rte san ika 25 nga selebrasyon san 1986 People Power Revolution ngan pamaagi san gobyerno para mabatian an mga ginkakaringahan ngan panginginahanglan san aton g in-ngangaran nga modern-day heroes. an KALAHI-CIDSSCDD strategy. 200 nga munisipyo ngan 4. Candido) < b>P-noy nagsugo nga pag-adman an KALAHI</b> Nagsugo hi President Benigno C. nariringa la siya san seguridad labi an san mga natatabo s a Middle East.

sa iya pag-abot sa People Power Monument para manguna san flag-ra ising ceremony nga nagtulang san bug-os nga selebrasyon san paghinumdum san kata lwasan pinaagi sin mamurayaw nga pamaagi 25 anyos an nakalabay. an Presidente nag-abre san historical marker sa eksakto nga lokasyon ko n diin an dati Presidente Corazon Aquino nagpahamtang san kanya mensahe sadton 1 986 EDSA Revolution. Amo ini an iginpahayag ni Engr. Sa kanya mensahe durante san flag-raising seremonyas sa People Power Monument sa kalye sa EDSA sa paghinumdum san ika 25 nga anibersaryo san mamurayaw nga Peopl e Power Revolution sa 1986. Ginpahamtang san Presidente nga an gobyerno naniningkamot sa mahihimo sini nga m aimplementar an reporma basi episyente nga maipahamtang san mga Pinoy an ira gin kikinahanglan. Diaz) <b>UNICEF nasuporta han Pantawid Pamilya ha Northern Samar</b> Ha pagduyog han pagbaton han millennium development goals ngan duro nga kakabla san. segun han surok. An katawhan an boss ngan diri la sayo nga tawo. Duon san Presidente an espiritu san EDSA nangangahulugan sin katalwasan tikang s a kagutom ngan pinaagi la san maupay nga pangobyernohan. Dugang pa ni Cardenas. An programa in nagtutuyo nga mapukan an duro nga kakablasan pinaagi han pagtukod hin convergence program sugad man an integrated poverty reduction approaches ng an strategies. ngan pagwara san koraps yon nga an Pilipinas makakakab-ot san gintututmuyo sini. An ayat san EDSA yana nga maipakita an kamahinungdanon san people power ngan ini diri la natatapos sa upat ka adlaw sa 1986. an UNICEF in direktamente nga nasuporta pinaagi han suppl y side requirement han Conditional Cash Transfer program kon Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps).An administrasyon ni Aquino in naghimo sin mga pitad sa butnga san kasamok nga n agbungkag san rehimin san Tunisia ngan Egypt ngan didto pa san iba nga nasud sa Middle east ngan North Africa. Ako Ang Lakas ng Pagbabago. in ginpahamtanga n sin bug-os nga military honors. An Presidente. Bise Presidente Jejomar Bi nay ngan Executive Secretary ngan EDSA People Power Commission Chair Paquito Och oa ngan iba pa. An UNICEF ngan an provincial government in sumuporta han pagkumpleto han Communi ty Based Monitoring System (CBMS) ngan poverty mapping aber makita gud an tinuod nga mga pobres ngan makapaghimo hin paagi nga mabaton an panginahanglan nira. An CBMS in planning ngan policy determining tool ha pagbaton ngan pagsusog han l ocal interventions ha millennium development goals sugad man an poverty reductio n initiatives. an Presidente nagduon nga an pagpakusog san katawhan in naaabat pa. segun kan Cardenas. NORTHERN SAMAR / trans NB Quirante) <b>P-Noy nagpahayag han tinuod nga EDSA ‘86</b> Gintagan hin doon ni President Benigno Aquino III nga an ungod nga kahulugan han EDSA 1986 People Power Revolution amo an people empowerment nga makikita naton hiton Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan. nagpalupad san Philippine flag balloons nga yaun nakasurat “EDSA 2 5: Pilipino Ako. Romeo M. dugang niya. (PIA-Northern Samar/Ailene N. Dara daw han mga nahimo han service providers ngan partners han UNICEF ngan an p rovincial government han naglabay nga tuig. . An Presidente liwat nagbisita san natatabo nga Jobs Fair ko n diin 28 nga mga employment agencies nag komiter sin 25 mil nga pantrabahuan sa local ngan sa langyaw. Sa POEA. naging mahinungdanon an tuig 2010 ha n kinabuhi han mga Nortehanon. Diaz) <b>Aquino ngadto san mga Pinoy: Ipakita sa kalibutan nga an espiritu sa EDSA buh i</b> Nanawagan si Presidente Benigno Aquino III san mga katawhan Pilipinhon nga ipaki ta sa bug-os nga kalibutan nga an EDSA in buhi.” (PIA-Northern Samar/Ailene N. sa pagbagaw san Presidente sa iy a pagduon san kahulugan san espiritu san EDSA. An mga paningkamot in naghihingita han hul-os nga paghurma han mga potentials ha n usa nga bata. an UNICEF in nasuporta han Pantawid Pamilyang Program han probinsya. Cardenas komo Provincial Planning and D evelopment Coordinator han Northern Samar . (PIA. kaupod an dati Presidente Fidel Ramos. An Presidente.

Diri pa napipiho han mga opisyales han DFA kon mga buhi pa ini nga nawawara nga mga Pilipino. Rhea Mae Sumalpong. Samar. Department of Foreign Affairs (DFA). An tinikangan nga batch han kiosks in igbubutang han Office of the President. sigurado ako nga dako it kahiwadnan hiton p or lo minus 1.3 nga kakusgon hin linog. provincial capitols ngan city halls.Sering han Presidente. Ivy JKane Cabunillas. Quezon City. Elisa Torres. Land Bank of the P hilippines (Landbank). Office of the Cou rt Administrator (OCA). (PIA-E. Bulac an.” dugang pa ni Vergara. Candido) <b>Nawawara nga mga Pilipino dida han linog ha NZ inabot na hin 14</b> Inabot ha hin 14 nga mga Pilipino an nahisumat nga nawawara kasumpay han linog n ga natabo hadton Lunes ha New Zealand sumala han Department of Foreign Affairs ( DFA). Commission on Audit (COA). Segun kan GSIS President and General Manager Robert Vergara nagplaplano hira pag pasarang hin mga 500 kiosks ha mga government offices sugad hiton division offic es han Department of Education (DepEd). Emmabel Anova. This is the legacy of EDSA). (PIA-E.7 million members and pensioners. gintutuohan nga aadto ha sakob han rinuspak nga CTV building an m ga igkasi-Pilipino nga hira Jesse Lloyd Redoble. Segun han DFA. Valquin Bensurto. Ito ang kahulugan ng people power.000 nga mga government employees yana nga tuig</b> Magpapasarang an Government Service Insurance System (GSIS) hin 32 nga bag-o nga Wireless Automated Processing System or GW@PS kiosks yana nga tuig para agud ma ka-benepisyo in por lo minus 140. Bulacan. kadak-an han mga nawawara en gintutuohan ng a nalibonan dida han rinuspak nga CTV Building . translated by: S. “Demokrasya mula sa kurapsyon at kalayaan mula sa kahirapan . Candido) <b> GSIS magpapasarang hin 32 nga bag-o nga GW@PS kiosks para makabenepisyo hin 140. “Kon damo iton kiosks nga magsasarang. Cavite ngan Rizal. Inabot an grupo ni Charge d’Affaires Giovanni Palec ha Christchurch samtang gin-un dang na an gindudumara nga SAR. translated by: S. ngan Rizal. Laguna. Jewel Francisco. Basar han mga sumat tikang han lokal nga mga opisyal han Christchurch kon diin n atabo an 6. ha Kongreso ngan Senado ngan han Korte Suprema ngan hasta daman an provincial capi tols han Batangas. May-ada daman kiosks nga igbubutang didto ha University of the Philippines-Dilim an (UP-Diliman) ngan DepEd divisions offices didto ha Manila. Nagdugang pa hi Vergara hin pagsering nga an kadugangan nga pagpadara han GW@PS kiosks in makakahatag hadton mga miyembro pag-check han ira mga records nga kon diin in dire na hira makadto han opisina han GSIS. kataliwan hin i en waray na komunikasyon nga nakarawat tikang ha ira. Pira hadton nadida han mao nga building han matabo an linog en nakagtext pa ngad to han ira mga kasangkayan ngan mga kauropdan ha Pilipinas. kondi mayda grupo tikang han embahada han Pilipinas dida han kabis era nga Wellington an nanginyupo nga igpadayon la an SAR o search and rescue nga buruhaton. National Bureau of Investigation (NBI). An iba pa nga nahisumat nga nawawara amo hira Rita Estrella ngan Hayley Concepci on . dire la an milyon-milyon nga mga Filipino nga kinadto ha EDSA o an mga placa rd nga amo an nakakapuno han kada rally o mga madre nga may kinakaptan nga mga r osaryo ngan bukad. Labot hin panginyupo ha mga otoridad nga igpadayon an panmiling han mga biktima . Erica Nora ngan Lalaine Agatep. Land Registration Authority (LRA). Samtang an iba pa nga mga opisina nga bubutangan han primero nga batch han kiosk s amo an main offices han Department of Education (DepEd). Aquino nga an ungod nga kahulugan han EDSA People Power amo an kadamo han kahi mo. Hadto nga panahon nagsering ha iya an iya nanay nga an anay Presidente Corazon C . John Christopher Chua.000 nga mga miyembro han GSIS didto ha Metro Ma nila ngan ha paghagrani nga mga probinsya. Ma ry Louise Anne Amantillo. ngan Philippine Natio nal Police (PNP). Philippine General Hospital (PGH). Commissi on on Elections (Comelec). Samar. kondi. Ito ang pamana ng Edsa (Democracy from corr uption and freedom from poverty. Department of Justice (DOJ). Ezra Mae Medalle. ngan ini in makaka-iban hin p anahon ngan kwarta labi na an pagbiyahi nga mga kagarastosan.

An monumento in nahimugso dara han pakipagburubligay nira Mayor Lim ngan han Ser viam Foundation nga pinangungunahan ni Archbishop Villegas ngan Bishop Reyes. An CFO kaupod an mga representante san iba pa nga ahensya san gobyerno in magkok ondukto sin mga aktibidadis sugad san symposia sa eskwelahan. Kahuman han unveiling rites. lideres san singbahan. Bisho p Gabriel Reyes. (PIA-Northern Sa mar) <b>Presidente Aquino manguna diha sa paglusad sa usa ka “People Power Markets</b> Si Presidente Benigno S. Kaupod daman nga maatendir han nasabi nga okasyon amo hira Papal Nuncio Archbish op Edward Joseph Adams. An Presidente daman in mangunguna han mga government ngan church officials hiton unveiling han life-size bronze statue han nawara Manila Archbishop Jaime L. May por lo minus Mil nga mga studyante nga natikang hin tulo nga public schools ha Manila ngan damo nga mga Catholic schools hiton Archdiocese ngan parishioners in ginlalauman daman nga maatendir hini nga unveiling ceremony. . hum an trafficking ngan iba pa. Burgos Street and Roxas Blvd.” Usa ka microf inance nga programa nga nagtumong sa pagpakunhod sa kapobrehon pinaagi sa paghat ag sa mga kabos nga katawhang Pilipino og mga kahigayonan sa panginabuhi. diha s a mga seremonyas nga gipahigayon diha sa Bonfacio Global City sa Taguig City kag ahapon. Aquino Jr.nga mga Pilipino. An kan Sin’s statute in igbubutang harani hiton monumento nira nawara President Co razon C. intermarriages ngan mga bag-o nga mga palisiya ngan programa san gobyerno para malikyan an iligal nga recruitment. Samar. sira ginlalauman nga maabot yana nga adlaw. Samtang hi Mayor Lim an nag-donate han nasabi nga statue nga gin-okit hin bronze han bantogan nga artist Ed Castrillo. An Presidente in uupdan nira Manila Archbishop Gaudencio Cardinal Rosales. “Ser viam” (I wull Serve) amo an motto ni Cardinal Sin. translated by: S. bishops and priests. kauwat. Pebrero 25. local nga pangobyernohan. nga kon diin hiya an nag-aghat han milyon-milyon nga mga tawo pagpaka dto ha Epifanio Delos Santos Avenue (EDSA) hadton Pebrero 1986 nga kon diin nagk amay-ada hin non-violent protest kontra han kan Marcos dictatorya nga pang-gobye rnohan. d ayalogo dida san mga NGOs. Candido) <b>Representante san Commission on Filipinos Overseas mabisita sa Norte san Sama r pagpasamwak san mga programa san buhatan</b> An buhatan san Commission on Filipinos Overseas magkokondukto san ira tinuig nga Community Education Program (CEP) nga gin tituluhan “Handa ka na bang mag-abroad? Ano ba ang mga damat mong malaman?” dihan sa Norte san Samar tikang 23 abot petsa 25 yana nga bulana san Pebrero. ngan Manila Mayor Alfredo Lim hiton unveiling han statue . Aquino ngan nawara an anay Senator Benigno S. across the Rizal Park. pulong-pulong. . Ini nga programa naghihingyap makapahamtang san katawhan san magkadurudilain nga mga isyu matungod san migration. bubuligan ni Palec ngan han iya mga kausa an mga Pilipino nga natalwas han trahedya nga pinanngulba ngan nagka-uugmaran han insidente. (PIA-E.000 nga mga Pilipino ha Christchu rch pinaagi han koordinasyon han mga kapulisan didto. didto hiton co rner P. lide res san mga komunidad ngan pakinghuruhimangraw sa kahanginan. government officials and the siblin gs of President Aquino. Sa Norte san Samar. Hi Cardinal Rosales in magyayakanon daman samtang hi President Aquino in maghaha tag han katapusan nga mensahe. Mayda m ga pagkaon ngan water-purifying nga mga tabletas nga ipinanhatag ngan gindedeter minar an pisikal nga ihap han ginbabana-bana 2. (PIA-Eastern Samar/Ginbini saya:DUM) <b> EDSA 25: P-Noy mangunguna hiton unveiling han kan Cardinal Sin statue</b> Mangunguna hi President Benigno Aquino III nga kon diin hiya in magigin-guest of honor hiton commemoration han ika-25 nga anibersaryo han 1986 People Power Revo lution yana nga Biyernes. Aquino III ingon nga pinasidunggan nga mamumulong og b isita didto sa usa ka pormal nga paglusad sa “People Powered Markets. may-ada mga halipotay nga mga mensahe tikang kan Ma yor Lim mahiunong hiton kamahinungdanon han monumento ngan hi Archbishop Socrate s Villegas mahiunong kan Cardinal Sin ngan EDSA 1. Car dinal Sin.

### (PIA Southern Leyte/esg) <b> Suportado ni Santiago an tindog han Malacañang diri pag-aro hin pasaylo ha Tai wan</b> Ginsuportaran ni Senadora Miriam Defensor Santiago kakulop an tindog han Malacañan g nga diri mangaro hin pasaylo ha Taiwan kasumpay han pagpapatalsik hin 14 nga T aiwanese ngadto ha Beijing. Ini en kataliwan pagkatarangdo-an han House committee on rules hadton Martes nga tikangan sunod nga bulan an mga deliberasyon. bumoto s ngan aprubaran an ginproproponer nga balaudnon lakip na en mga kabalhinan ngad a hini. Kinahanglan padayon nga respetaran han Pilipinas an One China nga palisiya.” us ka hiniusa nga prohekto ni Ninoy og Cory Aquino Foundation. PinoyME Foundation. Segun kan Santiago . Janette Garin nga pinaagi han mga argumento nga igprepresentar. ang executive director sa NCAF og PBSP. ang Management Association of the Philippines. o kon an "Resp onsible Parenthood. Sama-sama Tayo. kini nga kalihokan gipaabot nga maka-aghat og mas daku nga sosyal nga kalambigitan og sa pagpabilin nga buhi sa espiritu sa People Power sa mga katawhang Pilipino. pahayag pa ni Santiago nga us a nga eksperto hiton internasyonal nga mga balaud. Reproductive Health and Population Development Act of 2011. diin kini gilusad pinaagi og usa ka exhibit kauban s a tema: Sa Bayang Umaasenso. president of CEO Danilo Songco. Kauban sa Presidente alang sa kalihokan mao ang PinoyME Foundation nga mga opisy ales nga gipangunahan sa iyang pangulo nga si Deogracias Vitan. seri ng niya. kinahanglan daw trataron ini nga balaudnon ngan pagburotosan agud mapasikal an tinuod nga tingog han kata whan. Ginsuportaran gihapon ni Santiago an pitad han Malacañang pagpakadto-a kan anay Se nador Mar Roxas ha Taiwan agud ig-eksplikar an gapil han gobyerno han Pilipinas. Kini nagpakita kon unsaon sa People Power makahimo sa pagkampanya sa ekonomikanh on nga suplay kon value chains sa pinakadaku nga korporasyon sa nasud og mediumsized nga mga negosyo diha sa pag-usab sa merkado ngadto sa paghatag og kagahum sa pinakagamay sa mga negosyante. Philippine Business for Social Pr ogress. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisay a:DUM) <b>Titikangan han Kamara an plenaryo nga mga deliberasyon ha RH bill sunod nga b ulan</b> Nakatalaan tikangan han Kamara de Representantes an plenaryo nga mga deliberasyo n han kontrobersyal nga Reproductive Health (RH) bill hiton Marso 1. matatagan an ngatanan ng a mga magbabalaud hin oportunidad nga mapanmati-an an ngatanan nga gapil. sering ni Santiago ngadto hin mga peryodista hadton Martes. Kon pumasar man o diri nga magin hul-os nga balaud an RH bill. Trustee Ramon del Rosario. An ginkonsolidar nga House Bills bahin han RH en HB 4244 na yana.Ang People Powered Markets. Makati Business Club. Sering niya nga kinahanglan la ig-eksplikar ha ira nga diri nanginginlabot an go byerno han Pilipinas hiton internal affairs han Tsina. nagsering hi Gari n nga usa nga butang an matin-aw – komo mga magbabalaud." . Ginbubuhat la naton an at on obligasyon ilarum han mga balaud internasyonal. mag-aaro naman an Tsina hin eksplikasyon ha aton ngan magpapaluyo-luyo na iton problema han nasud dida hiton relasyones diplomatiko. og bise president sa Old Agassi Found ation Viel Aquino-Dee. samtang nagpalapad sa marketplace ginamit and value-chain nga paagi. Kon mangaro an gobyerno han Pilipinas hin pasaylo ha Taiwan . matu d ni Rafael “Rapa” Cojuangco Lopa. diri karuyag sidngon nga diri na naton ginkikilala an otori dad han Taiwan kondi nga ginkikilala naton ini komo probinsya han Tsina ilarum h an One China nga palisiya. Sa pagmugna og market links tali sa micro-entreprenuers og korporasyon. Ginpahayag ni House Senior Deputy Majority Leader sugad man Iloilo Rep. Matud niya nga ang People Powered Markets nga proyekto nagtumong sa pagdala og g ihiusahan nga progreso og kalambuan alang sa tanang Pilipino maingon man sa pagp agpakita sa nagkadaiyang paagi diin ang mga katawhan og pribado nga mga kompaniy a nga maggamit sa merkado aron sa pagsulbad sa sosyal nga problema diha sa nasud . og Directories Philippines Corporation.

Aquino III kakulop. waray daw matitipahan han Malacañang did a han balaudnon tungod nga ngatanan han mga karuyag hini nga mga probisyon.( PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> EDSA 25: P-Noy gin-abrehan an photo exhibit tikang han People Power</b> Komo kaparte han pagtikang han selebrasyon han ika-25 nga anibersaryo han 1986 P eople Power Revolution. Unta daw magserbe nga hinumduman an obelisk dire la han mga Naguenos kundi han b ug-os nasudnon Pilipino nga tagan hin balor ug proteheran an kagawasan han nasud ngan dire igbalewara an mga sakripisyo han mga kaapoyan. Sering han Presidente. Para naman kan House Minority Leader sugad man Albay Rep. Aquino III an mga Pilipino nga magin pu rsigido ha pagpapadayonan han mga prinsipyo han pasigi nga pakigbisog agud maabo t an maiha na mga waray kakukuha nga hingyap: an mareyalisar an pinakadako nga k aupayan han nasud. Edcel Lagman. Aquino III an pag-a bre han photo exhibit han kilalado ug Pulitzer prize winner nga hi Kim Komenich ha Ayala Museum ha Makati kakulop. nagsering an Presidente nga an selebrasyon in angay magserbe nga pahinumdum han mga responsabilidad nga angay matuman pinaagi han pagkakaurusa han kadam-an. Nagin posibli daw gud ine para han mga Pilipino ug ine in ipinakita han mga Pinoy Sumala pa han Presidente. Aquino. Lunes. an mga programa han iya panggobernohan in nakatutok ha pagbulig han mga kablas nga pamilya. Dire daw gud angay nga magsala an katawhan nga usa kita nga nasud nga aada ha bu tnga hin nagpapadayon nga gyera han tinguha nga ipinakig-away han mga bayani. Pinanawagan han Presidente an ngatanan nga Pilipinhon nga magburublig agud matum an an saad han Edsa revolution. mag-abre hin mga trabahoan.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> P-Noy: PPower hinumduman han at mga responsabilidad</b> Samtang ginsisilibrar han nasud an ika-25 nga anibersaryo han People Power Revol ution. . Gintagan niya hin duon nga iligal la gihapon an pagpunit. pinangunahan ni President Benigno S. An pagbalik han demokrasya hadton 1986 an nag-abre man daman han ka instolar ha pwesto kan President Corazon C. harani han General Luna ug Padre Burgos. nga may igdadako dungog ngan kasingkasing nga puno hin kalipay ngan mayda ip apapanunod ha ira kabataan nga malamrag nga kabubwason nga takos para ha ira. An obelisk daw in magpapahinumdum han kanan Nagueno herowismo tikang pa hadto su gad man han kanan yana pakigbisog ha mga kakurian nga gin-aagian han damo nga ka blas. nga magkakabalik hira katapos ha ira mga panimal ay. .Nagsering hi Garin nga dida hiton pagdudumara-on nga mga deliberasyon. Martes an groundbreakin g ceremony han Obelisk of Freedom ha syodad han Naga nga nagsisimbolo han kanan lugar kontribusyon ha pagbabalik han demokrasya tikang han diktadorya nga pamuno an. pagsiguro han tinood nga hustisya ug an obligasyon nga matuman an sayod nga panggobernohan. Ha iya mensahe durante han pag-abrehe han photo exhibit han Pulitzer awardee nga hi Kim Komenich. damo na nga diktador an natumba nga haro s waray dugo nga linanay. laki p an responsable nga pagpapamilya en aada na daw ngani nakabutang hiton titulo h an mao nga balaudnon. (PIA-Eastern Samar/Gin binisaya:DUM) <b>EDSA 25:P-Noy pinangunahan an groundbreaking han obelisk ha Naga</b> Pinangunahan ni President Benigno S. kakarawat on gihapon en mga suhestyon han Palasyo basado han mga isyu nga ira ginhisgotan ngan han mga obispo han Simbahan Katoliko. Ha iya pamulong durante han paglubngan han capsula nga nagsimbolo han paghimoa h an obelisk ha Plaza Quezon. An exhibit nga may titulo "Revolution Revisited. ha Ayala Museum. tikang han 1986. gintagusya han Presidente an Department of the Interior and Local Government (DILG) tungod han katukod han mo nument nga nagsisimbolo han kanan mga Naguenos pakigbisog ha mga Amerikano ug Ha pones." in nagpapakita hin 60 nga mga . ng a an iba ngani ha ira in nagkamatay pa. usa han prinsipal nga mga tagsurat han balaudnon. gin-aayat ni President Benigno S.

Labot hine.000 nga Pilipino an aadto nagtatrabaho ha Bahrain. iginsisiguro daw han gober no nga talwas an kinabuhi han mga Pinoy didto nga dapit. . iginmandu na han goberno Pilipinas nga ig-ebakwet an mga Pinoy nga a adto ha Benghasi ug iba pa nga mga lugar diin ura-ura na an samok. An mga ritrato in nagsusumat han mga nanhitabo ha Edsa nga usa daw nga important e nga paypay ha istorya han Pilipinas. samtang an ha Yemen in dire man gud dako nga problema an pase orden. Ma-usa daw ka oras an biyahe tikang hiton embahada hit Pilipinas ha New Zealand ngadto naman han lininog nga lugar nga Christchurch. nagsering daw an Presidente nga an mga ritrato ni Komenich in na gpapahinumdum han hadto pagkagawas han mga tawo agud pugngan in mga tanke de gye ra para la mabawi han mga Pinoy an libertad ug kagawasan. . .(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> PH igin-undang an pagpalakat hin mga Pinoy ha Libya</b> Iginpaudong na daw han Pilipinas an paglakat hin mga Pinoy OFW ngadto ha Bahrain . Martes. Sumala han tagpamaba ni President Benigno Aquino III.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b>Waray Pinoy nga biktima han linog ha New Zealand</b> Waray daw Pilipino nga nahi report upod han mga nabiktima han dako nga linog ha New Zealand kakulop han aga. Kundi dire daw kinahanglan ig-ebakwet an mga OFW ha Bahrain kay nagigin normal n a daw an kahimtang didto.DFA exec</b> Pwede daw magboluntaryo nga magpakauli hira an mga Pinoy han masamok yana nga Li bya tungod hin wala-too nga protesta.ritrato nga kinuha ni Komenich durante han 1986 Edsa Revolution. sig i daw iton ira pag-imati hiton kahimtang labi na ha dapit han Christchurch City diin sentro han natabo nga linog. an pagbalhinan daw han mga Pinoy in kaandaman han pag-ulian ha ira tikang Lib ya ngahi ha Pilipinas. nga daw nagpada og ha iya han dungog tikang ha Pulitzer niyan hana 1987. Natahap daw an kapulisan didto nga damo iton mabibiktima tungod kay damo nga est raktura an linaprak han tamaan han linog. .000 an mga Pilipino ha Christchurch. Libya ug Yemen tungod han problema ha seguridad. ngadto hin ma s talwas nga nasud o bisan la ha Libya la gihap basta talwas. diin natabo in paglaum. Tikanga daw ha People Power monument ngadto han groto ha Edsa. Amo ine an sering ni Foreign Affairs undersecretary Esteban Conejos nga nagserin g pa igintala na ha alert level 3 an kasamok didto nga dapit. Ha iya mensahe. Iya daw hinangyo an Honorary Philippine Consul to Christchurch nga hi Edric Pete r Wait nga pag-imatian hin apiki an kahimtang didto nga dapit. ngatanan nga mga ritrato in nagpapahinumdum daw gud hadto nga takna. nagsering hi Conejos nga nag-aro na hiya hi n tambulig ha hepe han International Organization of Migration. mila gro ug gahum han pagkaurusa han mga tawo. Sumala kan Carlos Cao Jr. Sering ni Punsalang maabot daw hin 2. Nakipagkita na daw hi Labour Minister Rosalinda Baldoz ha mga labour recruiter a gud ig-esplikar an kamandoan nga pagpaudngan han pagpoproseso han mga papeles.(PIA-Samar/Trans: Alice Ni cart) . para igpasilitar an mangunguli nga mga Pinoy tikang Libya ngada ha Manila. Adto daw nga kanan mga Pilipino pagpalusara han diktador in nagin padayon nga na gigin inspirasyon han tiarabot pa nga henerasyon sugad man han iba pa nga mga na syon. Andam daw it goberno paulion an mga Pinoy didto hine nga mga lugar kun pagkinaha nglanon kundi wara pa daw pagtitikang an pagpa ebakwet ha ira. Ha usa nga press conference kakulop. Sumala han Philippine consul general to New Zealand nga hi Marcos Punsalang. hepe han Philippine Overseas Employment Administratio n. Dire daw maaram hi Lacierda kun pira nga tawo an maapektaran han kamanduan nga p agpaudngan han pagpalakat han mga Pinoy pero piho hiya nga maabot hin 60.(PIA-Samar/Trans : Alice Nicart) <b> Mga OFW ha Libya pwede boluntaryo manguli -. An kamandoan nga iudong an pagpoproseso han mga papeles han mga tigawas nga mga Pinoy in ipinagawas usa ka adlaw matapos magpalusad hin travel advisory an gober no para ngadto han tulo nga nasud.. Libya ug Yemen.

Kundi. Amo ine an pagtoo ni special envoy Mar Roxas. Primero pa dawla nga paghampang han duha nga partido. Inc. daw sugad hin papahugtan han Taiwan an mga rekisitos han kada Pilipino nga masulod ha ira nasud para magtrabaho. ha iya pag-obserbar ha mga kahampa ng niya nga mga opisyales han Taiwan. an usa nga nagtatag-ada hin cellular phone ngan maya da personal nga impormasyon parti hin nahitatabo nga sunog in pwede magpadara ha n iya mensahe pinaagi hin pagtext han Report TACLocation ngan ipadara ha 0918-6888-888.000 ha p agpoproseso han ira mga papeles. (PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> TXTFIRE Tacloban iginlunsad</b> Usa nga madagmit nga pamaagi pagbaton hin mga insidente hin sunog dinhi ha siyud ad in iginlunsad Pebrero 23 ha Rotary Club Center. haros tres mil an natatapos nga kontranta han mga Pinoy OFW ha T aiwan nga malaum manta makaka renew han ira kontranta. ha kuordinasyon han TXTFIRE Philippines Foundation. partikularmente ha socio-economic nga reporma. kakulop Lunes matapos an usa ka semana nga negosasyon ha Norway diin nagsaad hira nga duha nga tapuso n na an pagibiningkilay ngan magpirmahay na hin katandoan pag-abot hit Hunyo sun od nga tuig. ha kabug-usan daw. Dire na daw harumamay an namatay hine nga kagiusan. nga kadak-an ha ira in nagbayad nah in maabo P95. political ug constitutional bi san pa ha desposisyon han mga pwersa han goberno. Ha luyo nga bahin. pasabot ni Aquino. Sering niya nga an grupo han fire volunteers hini nga siyudad in mayada 38 nga a ktibo nga mga meyembro ngan 20 nga mga meyembro nga responsabli ha pagbabaton ha mga emergency medical calls. Kada bulan daw. NPA hingyap in kamingaw matapos in18 ka bulan</b> Ginhihingyap han duha nga nagsasabot nga partido: an kanan goberno ug komunista nga rebelde nga mapipirmahan nira in katangdoan pangkamurayawan matapos nira pag kalarantugian in pira nga importante nga mga butang. Ha ilarum hini nga systema. an estrikto nga mga rekisitos in makakaapektar sigurado han mga Pinoy OFWs ha Taiwan. Incorpora teed. Sering ni Mark Aquino. diri la mabaraka an mga magtetext kay ha ilarum hini nga systema an pagpadara han mensahe in libre basta iparehistro la an numero han ira cellular phone pinaagi hin pagtext han Re gisterFull Name ngan Address ngan ipadara ngadto ha 0918-6-888-888. lakip na in mga sibilyan. Pulong ni Roxas. in dire pa man gud apektado an mga traba hante ha Taiwan. Sumala kan Alex Padilla. nga dire ngani ine matuhay hin sagilayon ng problema posibl i dire maka renew an mga OFW didto ug mapipiritan umuli anay ha Pilipinas ngan m agproseso komo bag-o nga aplikante. Kaparte han duha nira nga pahayag an pagsering nga ngaduha hira in nalilipay han inabutan matapos an primero nira nga pagkahampang. Labot hine. an kanan goberno ug Nation al Democratic Front (NDF) tikang han tuig 2001. Nababaraka hi Roxas. usa nga Tacloban Delta Fire Marshall. (PIA-Samar/Trans: Alice Nicart <b> Rekisitos para Taiwan papahugtan</b> Komo pagpakita daw han ira kasina han ginbuhat nga pagpaulia han 14 nga Taiwanes e nga kumpleto man ngani hin mga papeles. ha pagkayana. Tikang pa han tuig 1969 an rebelde komunista ngan aada pa ha 5. Dugang pa Aquino nga an ira mga aktibo nga fire volunteers in nag-agi han mga gi nkikinahanglan nga paghag-id ngan pagigin magtibaksi ha pagbaton ha mga insident . nga tinikangan daw han ultimo nga katangdoan political. natikangan na daw in pagkakasarabot han duha nga partid o. pinabalik daw daman ha Taiwan an ambassador nganhi ha Pilipinas.000 an nabibilin nga gerilya o New Peoples’ Army (NPA) nga makikita kadak-an ha mga kablas ug tay-a w nga mga komunidad. An duha nga partido in nagpagawas hin gin-usa nga pahayag. An paglunsad han TXTFIRE Tacloban in pinangundahan han Tacloban Delta Volunteer Fire Reserve. an mga residente in magtetext la hin FIRE TAC ngan ipadara ng adto ha 0918-6-888-888 para makakuha hin impormasyon o mga detalye parti han lug ar kun diin natatabo an sunog.<b> Goberno. ka sundalohan ug kapulisan.

(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b>Libro san pangampanya ni Presidente PNoy ginlunsar sa pagtikang san sayo ka s emana nga selebrasyon san People Power</b> Nanguna si Presidente Benigno Simeon Aquino III san seremonyas san pagtikang san . DRDA. pakigsaro kun ano man an ginhatag han Ginoo ngan maniguro nga magkaada hin maupay nga kabubuwason an aton nasud ngan an katawhan. RPC RD in naghatag han welcome remarks ngan ginsundan hin usa nga mensahe nga natika ng kan P/CSupt. bangin la ine senyales nga karuyag daman han nasud Taiwan n ga maresolbar ine nga diperensya ngan iya sinisiguro nga isusumat hine nga tawo ngadto han Presidente ano man nga ira ginkairistoryahan . Arnold R. Sering ni Rochelle Febria. Palo. sering ni Aquino basi han ka nan ira grupo darahunon nga “ada kami dayon ha oras han panginahanglan mahitungod nga kada segundo in importante”. An mga umatinder dida han pananum amo an mga opisyal han barangay han Campetic. Felix A. Lachica. ”. ngan pinakianhan hiya kun ano daw la daman it aabaton hit mga Pilipino kun paulion n gadto hin iba nga nasud. An tema para han ika-25 nga anibersaryo han EDSA People Power amo an “Tatak EDSA 2 5: Pilipino Ako. Ying-Jeou in nakausa daman niya ha iniskoylahan niy a ha Amerika. Ako ang Lakas ng Pagbabago”. Kundi waray nala daw baton hi Roxas kay bangin pa lugod magtikaraot an s itwasyon. Ying-Jeou nga waray ipagawas an ngaran in pasensyoso ng a inatender han una nga harampang han duha nga grupo ngada han katapos daw han k aagahon. Revilla. Egloso. Acting Chief. Leyte kun diin maabot 560 nga mga mahogany seedlings in igintanum. “An esperito han EDSA in nagpapahinumdum ha aton nga hi kita in pwede gihapon magi n mga bayani pinaagi hin pagigin responsabli nga mga Pilipino ngan mga empleyado kun diin ha aton inadlaw-adlaw nga trabaho nakuntribwer para ha kaupayan han ku munidad ngan pagpa-uswag han nasud” dugang pa ni Director Revilla. in usa han 90. 8 (PRO8) in nagdumara hin aktibidad pananum hin kahoy dida han P ebrero 22. Pinamatian nala daw nira Roxas an mga kaaringit han mga opisyal han Taiwan. Vicente A. an PNP-8 information officer. an mga opisyal ngan han mga tawohan han Philippine National Police Regi onal Office No. Daw an gin-aaro nga pasaylo han PIlipinas ha Taiwan an nagin unod han iristorya ngan nagin emosyonal daw gud an Taiwan dara hine nga deportation han 14.000 nga mga Pinoy nga aadto ha ira pagtat rabaho. Regional Director nga ginrepresentaran ni P/S Supt.e hin sunog ha mga lehitimo nga mga paraghag-id didto ha Laguna nga Ilo-ilo. Alcober) <b> PRO 8 nagdumara pananum hin kahoy pagmarka han ika-25 EDSA Anibersaryo</b> Pagmarka han importansya han ika-25 nga anibersaryo han EDSA People Power ha Peb rero 25. (PIA8/M. (PIA 8/maa) <b>Ka-usa eskoylahan ni Roxas linalauman makakabulig ha iya</b> Linalauman ni anay Senador Mar Roxas in usa nga kaklase daw hit Presidente hit T aiwan nga hi Ma Ying-Jeou nga makakabulig ha iya hiton pagmalakatuhay hiton prob lema kasumpay han deportation han 14 nga mga Taiwanese. Ini nga systema hin dagmit nga pagbaton in segurado nga makakasalbar hin mga kin abuhi ngan makakaiwas hin pagkawaray mga propyedad. Chief han RHSG-8. Usa liwat nga pagpresentar han mga lugar han pagtat amnan an gindumara ni P/Supt. hiya in nagsering nga an EDSA in nag tutdo han mga Pilipino nga magin responsabli nga mga Pilipino pinaagi han an ira pagtagad ha iba. Ine nga kaklase ni Pres. Palo. Elizar P. Dugang pa ni Ms. Diloy. An Tacloban Delta Volunteer Fire Rescue nga grupo in nagpapasabot nga hera in di ri la nambabaton hin mga tawag parti sunog kundi pati gihapon ha pagrespondi hin panambal ha mga kaso hin nagkasasalbar ha mga aksidente ha kadalanan ngan iba p a nga mga panawagan kun diin nanginginahanglan hin apurado nga atensyon. Dida han mensahe ni PNP 8 Director Revilla. an aktibidad parti pana num hin kahoy in gindumara ha kalibungan han PRO 8 didto ha Camp Ruperto Kangleo n. Leyte nga pinangundahan ni Konsehal Nilda Diaz nga narepresentar kan Baran gay Captain Andrada A. ug dokumento tik ang ha Immigration han 14 nga pinauli nga mga Taiwanese. Iginpakita daw ha iya han mga opisyales han Taiwan an mga visa. Sering daw ni Roxas. Febria nga an pananum han kahoy nga aktibidad in nagtikang pina agi hin usa nga programa kun diin hi P/Supt. Ine daw nga kaklase ni Pres. Loot.

Sa halipot nga iya paglata. nakompleto sa sulod la sin pito ka bulan. Sering niya nga an kakablasan in resulta han kakulangan hi n trabaho pero an rason nga mayda kakulangan hin trabaho in mahitungod hin kakul angan in kinaadman ngan eligibility mahitungod hin kakulang hin edukasyon. nga makig-usa ha ira pag-a tubang han isya parti edukasyon ha ira mga lugar. Ini para maseguro nga ini nga mga Pinoy diri na umotro pakasala. Sugad niya. Si Director Joseph Lapid. pero nagkayaun kita mamurayaw nga rebolusyon. kasa yo nga Cory veterans.sayo ka semana nga selebrasyon san ika 25 nga Anibersaryo san 1986 People Power rebolusyon pinaagi san iya pakigsayo san kapamilya. Ginsurat san kilala nga academician ngan yana Philippine Permanent Representativ e to the ASEAN. Sa yana. Diaz) <b> Pinoy nga ginpauli nga tagdara iligal nga druga ginbabantayan – PDEA</b> An mga Pinoy nga ginpauli matapos madakop sin iligal nga druga sa langyaw suok n ga gin babantayan san Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA). Koleksyon san 54key organizers nga natikang san magkadurudilain nga segmentos sa People’s Campaign. an mga tawo waray paghunahuna nga mao adto an resolusyon san rehimen san diktador. (PIA-Northern Samar/Ailene N. Ha isyu han diri kaangayan nga edukasyon.hataas san duha nga kaso sadton tuig 1993. Nagsering hi Secretary Luistro nga ha Sinirangan Bisayas. 79 an yana naatub ang sin pinalidad sin kamatayon sa China. masobra 70% han mga kabataan in diri n a mapa-enroll ha koleheyo ngan diri ngatanan makadto ha koleheyo mahitungod nga . Greenbelt 4. an 155 kapakle nga libro in kolekta san mga hinumduman sadton kaapi san grupo para san reporma: myembro san akademiya. Makaqti City sa Lunes nga ad law. ngan mga datihan nga street p arliaments. Sini nga 689. tag-organisar nga komunidad. myembro ngan n agboluntad san kanya pagdalagan pagka president dida san paglunsar san libro nga nagpapahamtang san ngatanan nga iya ginbuhat durante sa kampanya nga nakagdara sa kanya sa pwesto ngan panguna san People Power – an libro may titulo “Noynoy: Triu mph of a People’s Campaign” sa Powerbooks. Diaz) <b> Namumuno han DepEd nanawagan suporta han LGU ngadto han K+12 nga programa</b > Hi Education Secretary Armin Luistro in nananawagan ngadto han mga lokal nga pan gobyernohan nga suportaran an K+12 nga programa han Departmento han Educasyon (D epEd) kun diin sering niya in igiimplimentar ha sunod nga tuig. Sugad ni Villacorta. (PIA-North ern Samar/Ailene N. amo nga r ason nga nakikig-urosa hera han Department of Social Welfare & Development (DSWD ) ngan han Department of Health (DoH) ngan han iba pa nga mga opisina han gobyer no. Ginpanawagan ni Secretary Luistro an mga lokal nga pamunuan ngan han kumunidad n ga bumulig pagdara han ngatanan nga kabataan nga naidad 5 ngadto ha 12 ngadto ha eskwelahan. nga sugad san tagsurat. sering ni Secretary Luistro. An kritikal nga problema nga gin-aatubang han nasud amo an pagwara han kakablasa n pinaagi han edukasyon. nasugad nga sira nananalinguha nga katagan adton ginpauli nga mga Pinoy sin asistensya para mapahirayo sira nga maging tagdara druga otro. Wilfredo Villacorta. an kanya panuyo pagsurat san libro mao an pagpaduso san pag tapod san Filipino sa aton abilidad pagbulig matindog otro an nasud ngan ig komi ter otro an kalugaringon nga makab-ot an pinakamaupay ngan kauswagan. An Presidente nagpasalamat liwat kan Villacorta san paghatag panahon paglingkod ngan pagsurat sin libro. 40 pursyento han mga p amilya in mga kablas. kasangkayan. An Departamento han Edukasyon in diri hini makakahimo hin nag-uusahan. Dugang niya. an Presidente nanhinumdum san natabo 25 anyos an nak alabay. unom nga diri na malalangan ngan 73 ng a yaun duha pa katuig an paghulat.an PDEA in nakigkita sini nga mga Pinoy nga nagkadadakop sin pagpusl it iligal nga druga sa iba nga nasud. Iya gihapon gin-aghat an mga kumunidad nga pahihitas-an an kadamo han partisipas yon pinaagi han pagdara han kabataan ha eskwelahan. namumuno san PDEA International Cooperation and Foreig n Affairs Service. Ira gihapon gihapon ginmamalahimo nga kuhaon an suporta han mga lokal nga pa ngobyernohan lab-i na gud an mga gobyerno probinsyal. an numero san mga kaso san pagdara san gindidiri nga druga in umabot na 689.

Graduation rites should not be exercises in splurging and display of pomp and pa geantry but should be Spartan affairs that exhort civic duties. Primero. kay waray nira kagarastuhan gud. An mga lokal nga pamu nuan ha pakigkusultasyon ha sektor han industriya in kinahanglan magdeterminar h an mga kurso nga kaangayan para han mga estudyante dinhi ha rehiyon dida han ira ika-duha katuig ha high school.” pag-esplikar ni Se cretary Luistro dida han pakigharampang ha mga taga media dida han Byernes didto ha RDC Conference Hall. Samar. Armin Luistro. Hadton Pebrero 19. ginhunahuna ko nga praktik   . an estudyante in matungtong hin upat ka-tuig nga edukasyon ha junior High Sch ool ngan 2 ka-tuig ha Senior High School kun diin igtutotdo an mga kaangayan hib aruan para hiya in makapangempleyo maski diri hiya tumuntong ha koleheyo.an nasud in nanginginahanglan gihapon hin mga mekaniko. Ha ilarum han K-12 nga program waray 6-anyos nga bata in tutugotan pag-enroll pa ra Grade 1 labot la kun hiya in anay nagpa-enroll na ha Kindegarten. “Amo ini an kan Pangulo Noy baton ngadto han natikadamo nga mga Pilipino nga estud yante nga diri nakaka-akus pagpa-enroll ha koleheyo. tungod han pastoral letter nga iginpagawas han Catholic Bishops bahin hini nga butang hadton Enero 31. Kay ini nga graduation konta in mag-seserbe nga reward hiton mga kag-anak han ir a pagpa-eskoyla han ira mga anak ngadto ha eskoylahan. nagsurat hi CBCP president sugad man Tandag Bishop Nereo Odch imar ngadto kan Pangulo Benigno Aquino III ha pagpahibaro ha iya han desisyon ha n CBCP nga bumul-iw tikang han mga dayalogo. Hi Luistro in nagsering nga an kadugangan nga mga baraydan ha eskoylahan pareho hiton graduation in makakadugang han dire lugod pagpa-eskoylaha han mga kag-anak han ira mga anak. Mahitungod hini. Pinaagi han K+12 nga progra ma hera in makakapili kun mapadayon hera ha koleheyo o mamimiling hin usa nga de sente nga trabaho para makabulig pagsustiner han mga panginahanglan han ira tags a-tagsa nga mga pamilya. an DepEd in naapela daman ngadto han mga school officials nga dire magk a-ada hin graduation parties or balls nga kon diin papag-aragmuton iton mga stud yante para hin dugang nga baraydan ug mga kagarastuhan. ngan dire lugod makahatag hin dugang hin kahulop labi na hiton mga kagarastuhan. kikita on nira kun hain an nagtitikadako nga industriya dinhi ha rehiyon kun diin possi ble nga mangingimpleyo han mga nagpakatapos hini nga programa. Ha dire pala maiha. Hi Luistro in nagdugang pa hin pagsering nga konta daman an pangolekta han bayar an in boluntaryo la. Nagpasabot gihapon an Secretary nga ha ilarum han K+12 nga programa han edukasyo n. Nagsering gihapon an Secretary nga dida hit gradwasyon. kon an graduation rites simple .” sering ni Secretary Luistro. "No extravagant spec ial attire or extraordinary venue should be required. translated by: S. 4. “Ha yana trabaho na han mga lokal nga opisyal pagdeterminar han mga kurso nga igsu sulod dida han K+12 nga programa han departamento han edukasyon. ginduduso han DepEd an K+12 nga programa. ngan tungod han kadagmit dida han nagpapadayon nga lehislatibo nga mga proseso ha Kamara ngan ha Senado. “Kondi. natural malipayon iton mga kag-anak." Samtang. Segun kan Education Secretary Bro. an mga estudyante in mak akakarawat hin diploma tikang ha Departmento han Edukasyon (DepEd) ngan usa nga Certificate of Proficiency hin usa nga partikular nga gin-adman tikang ha Techni cal Education and Skills Development Authority (TESDA). Candido) <b> Ginsuspender han CBCP an dayalogo ha Malacañang bahin han RH bill</b> Ginsuspender han Catholic Bishops Conference of the Philippines (CBCP) an dayalo go hini ngada han gobyerno bahin han kontrobersyal nga reproductive health bill. labot la ini kon gin-kar ukayaknan ngan gin-kaurosaan hiton mga kag-anak labi na han ira school s parentteacher association. (PIA8/maa) <b> DepEd gin-aghat an mga iskoylahan nga dire mangolekta hiton graduation fees< /b> Gin-aaghat han Department of Education (DepED) ngadto han mga public ngan privat e elementary ngan secondary schools nga an commencement rites o graduation in ma gin simple ngan dire mangolekta hiton graduation fees ngadto han mga studyante. sense of communi ty and personal responsibilities. dugang pa ni Luistro. (PIA-E. an DepEd in nagpagawas hin Order No. labi na gud iton mga gipopobrehi nga mga kag-anak.

• SSS/GSIS ID. dida hin pamakiana ha iya hin mga peryodista. Maguindanao (labot ha Cotabato City) ug Lan ao del Sur in pwede magrehistro tikang hit March 21 tubtob March 31. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Panrehistro para ARMM eleksyon titikangan hit Marso</b> Titikangan na hit sunod nga bulan an napulo ka adlaw nga panrehistro para han Ag osto 8 nga eleksyon han Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM). nanawagan hiya ngada han Pangulo nga mag-ampo para han paggiya han Gino o samtang nanlilimbasog pag-undong han sekular ngan espirituwal nga kauswagan ha n molupyo. kun diin nahitatabo in bayolente nga mga protesta agu d mapatalsik an mga lider han tulo nga nasud. postal ID. Sumala han Comelec Resolution 9144. Yemen</b> Iginsasagdon han goberno Pilipinas nga dire anay magbiyahe an mga Pinoy ngadto h a Libya. segun kan Odchimar. Tawi-Tawi. Sulu. • IBP ID. Matikang daw hit Lunes ngadto Sabado it panrehistro. tikang alas 8 ngadto alas 5 hit kulop. • NBI/PNP clearance. Bahrain. an labaw nga taghurma hin palisiya panlangyaw nga hi Dai Bingguo ngan an presidente han Supreme Peopl e’s Court nga hi Wang Shengjun. nagsering an Department of Foreign Affairs (DFA) nga an mga . personal nga iginpahayag han Pangulo an iya pasasalamat kan Binay para han malinamposon nga misyon. • driver’s license. sumala ine han Commission o Elections (Comelec). kada Pilipino nga nag-uukoy ha Basilan (labo t ha Isabela City). An resolusyon in ipinagawas bisan kun wara pa pakakapagdesidir it Kongreso kun i dudungan ba hit eleksyon nasyonal o dire an eleksyon para ARMM. Gin-ugsod han Tsina an pagbitay han tulo nga mga Pilipino nga napamatud-an nga s alaan tungod hin pagpalusot hin droga kataliwan nga makigkita hi Binay hin mga l ider han Tsina. Ha usa nga pahayag. Dida hin usa nga miting ha Malacañang.al an pagsuspender la anay han mga pakighiruhimangraw pa ngada han Executive Dep artment. An suspensyon han partisipasyon han CBCP dida han dayalogo. Kinahanglan daw la nga magdara an maparehistro hin identification card (ID). pagtransfer. Segun kan Binay. gin-ugsod han Supreme People’s Court an pagbitay sakob han lupgop han balaud han Tsina. nga pirmado han empleyado. Nakigkita hi Binay kan Vice Foreign Minister Zhang Zhijun. 2011. pagliwan han ngaran u g pagpa-lista otro dida han listahan han mga botante in kinahanglan hin personal nga pagpalita durante han igintalaan nga panahon han Office of the Election Off icer (OEO) ha munisipyo ug syodad kun hain paguukoy in usa nga tawo. igpanhinaot daw naton nga ha kaurhi-an tangdo-an na han gobyerno han Tsina an pangamoyo nga mapahibub-an an pinalidad han tulo nga mga Pilipino gawas han sirot nga kamatayon. Bahrain ug Yemen. Ginpasalamatan gihapon ni Odchimar hi Pangulo Aquino tungod han iya madagmit nga pagbaton han imbitasyon ha iya para hin dayalogo bahin han mga isyu han reprodu ctive health. • passport. • student’s ID o library card. en tungod han nagpapadayon nga visitatio ad limina apostolorum han mga obispo ha n Pilipinas ngada han Santo Papa. bisan pa hit pesta opisyal nga adlaw. (PIA-Samar/T rans: Alice Nicart) <b> DFA nagsagdon waray anay makadto ha Libya. nga bisan kon temporaryo la an paghiugsod han pagbitay. Nagsering hi Odchimar nga hiton kataposan nga semana han Marso pagbubuhaton an s unod nga regular nga miting han CBCP Permanent Council kon diin magkakaada hin h igayon an mga obispo nga matratar an progreso bahin han reproductive health. Nagbiyahe hi Binay ngadto ha Beijing ha pan-ultimo nga pangamoyo para han katalwasan han tulo nga mga Pilipino. Nagsering hi Binay. Samtang. • PRC ID o i pa nga ginrerekognisar nga ID labot han sedula o kanan barangay ID. sumala han eskedyul nga gintalaan han Holy See . senior citizen’s ID. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Pangulo Aquino ginlamano hi Binay tungod han malinamposon nga misyon ha Tsin a</b> Ginlamano ni Pangulo Benigno Aquino III kakulop hi Vice President Jejomar Binay tungod han malinamposon nga paghiugsod han pagbitay han tulo nga mga Pilipino ha Tsina.” sering niya. Ngatanan daw nga aplikasyon para pagrehistro.

Para han grupo han Pilipinas. Upod daw daman han mga ginkalarantugian han mga taga ADB ug ni Pres. Sering pa han DFA an Philippine Embassy ha Tripoli in nagsering daman nga an man ager han human resource han SNC Lavelin Company in nagpahayag nga an 1. ug Camila Hagstrom. Ginpasalamatan daw daman han Presidente an mga taga ADB tungod han padayon nira nga suporta ha programa han goberno nga conditional cash transfer (CCT) ug publi c-private partnership program.000 nga mga Pilipino ha Bahrain. Aquino III an pagkonsiderara nga igtukod in Credit Card Information Bureau nga posibli daw makasolbar han hu ra nga mga reklamo kontra hin mga kompaniya hin credit card nga nagsusukot hin h agtaas nga porsento ha mga nagtatag-ada hin credit card. pagkontra han korapsyon. Aquino an m aupay nga panggobernohan. nga parti la daw han sobra walo ka milyon nga trabahante ha gawas han nasud nga nagdadara han dise-9 ka bilyon dolyares ha nasud kada tuig. an lugar nga sentro han mga protesta in talwas daw. nakipagmiting daw an Board of Directors han (ADB) nga gintagan doon daw ha n Presidente an responsabilidad han kampanya ug an paghahatag han sakto nga impo rmasyon han mga tag-iya han credit card kontra lugod han pag-ibani han kaburuhis an han kada nagamit hin credit card. Ha luyo hine. mayda sakto nga pagkaon ug iri nmon nga tubig ngan talwas nga trabahoan kay mayda nira lugaringon nga seguridad . Aquino III ha Malacanang an bag-o nga Ambassad or han European Union (EU) nga nagpresentar hin surat ug iba pa nga mga dokument o para ha iya. dida hin usa nga press brie fing. presente han seremonyas hira Undersecretary Erlind . Iginpresentar daw an ideya han iban ha buhis ha may mga credit card hin usa nga taga ADB Board of Directors dida han miting kun diin nakadto an Presidente.000 nga mga mga Pinoy han tutulo nga nasud nga magin alerto kun aadto hira ha gawas han ira mga gin-uukya n. Sumala han report mayda daw 31. Nagpahayag naman ngani an The Philippine posts ha Tripoli (Libya).embahada han tulo nga nasud in nagsagdon gihapon ha 57. ug Riyadh nga may hurisdiksyon han Yemen nga heightened alert hira yana nga n talwas man daw an mga Pinoy nga aadto hine nga mga nasud. ginsagdonan lugod an mga Pino didto nga dire magkinagawas o ma gkinaglakat ngan lumikay kun hain natatabo in mga protesta. Upod han EU delegation hira First Counselors Andrea Fennesz ug Nicolas Taylor. Sumala kan Presidential Spokesperson Edwin Lacierda. 26. F irst Secretaries Willem Verpoest. Sering ni Malaya.000 ha Libya ug 1 . pag maneho han panalapi ug reporma ha hustisya. pagkontra han kakablasan. (PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b>Phl ginsagdonan an mga OFWs ha Libya nga magin alerto</b> Ginsagdonan han Pilipinas an maabot 59. (PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b>Aquino kinarawat an EU envoy ha Palasyo</b> Kinarawat ni President Benigno S. Simpli la daw an nagin seremonyas han pagkarawat ni P-Noy didto ha kanan Malacan ang Music Room kan EU Ambassador to the Philippines Guy Ledoux ug iya mga ugropo d.400 ha Yemen.000 nga Pilipino ha Bahrain. Ikinalipay naman ni Ambassador Ledoux an mapaso nga pagkarawat han Presidente ug nagpahayag ine han paglaum nga makikipagsumpayan hira hin apiki ha administrasy on Aquino. nagsering naman hi foreign ministry spokesman Ed Malaya nga ha pag ka yana. waray pa plano hin pag paulia han mga Pinoy tikang didto nga dapit. ngan nagpahayag pa daw han marig-on nga relasyon han Pilipinas ug European Un ion sakop han nakalabay nga mga katuigan. An nasabi nga mga OFW in maupay daw an kahimtang.800 Filip ino workers ha usa nga airport construction site ha Benghazi city. Nagreport pa daw an pahayagan nga ginbubuhat in 24-hour nga pagmonitor han mga m onitoring team. ngan mag-imati han m ga urhi nga panhitabo. Libya ug Yemen nga magin alerto ha butnga han nagpapasigi nga pagpukan han mga nagpoprot esta ha kakalsadahan. Manama (Bahra in). (PIASamar/Trans: Alice Nicart) <b> Aquino ginpipinsar an credit card info bureau</b> Gintatagan yana hin panahon ni President Benigno S.

11 yana nga tuig. An istorya ha Inquirer in iginbasar daw han report tikang ha pinuno han Philippi ne National Police Highway Patrol Group nga hi Chief Superintendent Leonardo Esp ina. tinawagan hiya han Presidente ngan ginpakianhan kasumpay han ginawas nga istorya ha Philippine Daily Inquirer nga naglalambing kan Torre s ug hin 25 nga iba pa ug hin mga opisyales daw han kapulisan nga naatubang daw gud hin kaso kasumpay hin mga rehistrado daw nga sarakyan ha syodad han Tarlac b isan kun mga kinawat daw gud. ug Blas James Gregorio Vit erbo komo membro han board han Development Bank of the Philippines. Susan Villar ug Gabriel Lim Cruz komo mga director han Philippine International Convention Cent er. Chief of Presiden tial Protocol. Eduardo Visperas komo undersecretary for administration ha Presidential Communications and Operations Office. iya gintagan duon an responsabil idad san pangutang ngan tama nga pagkila san nakapot credit card kaysa san pag-i ban san buwis sadton yaun mga credit card. An Delegasyon han European Union to the Philippines (EU Delegation Manila) in us a daw nga dako nga misyon diplomatic nga an mayormente nga obligasyon in pagrepr esentaran han European Union ha Pilipinas ha pakikipagsumpayan ha mga embahada h an mga nasud nga membro han EU. Dennis Hidalgo. ug an membro han delegasyon in pormal nga gin-abrehan ha atubangan ni anay President Corazon C. 11 ngadto Aug. Edgar Torres Auxilian. Pahayag ine ni Deputy presidential spokesperson Abigail Valte pinaagi han estasy on han radyo nga dzRB. Naestablisar daw ine hadton Octobre 1990. tikang hiton Feb. acting Secretary han Department of Foreign Affairs. Ambassador Miguel Perez-Rubio. Si presidential Spokesperson Edwin Lacierda. ug ira daw nakita nga mayda man gud. nasugad nga durante san pagkita ni Presidente ngan san A sian Development Bank (ADB) Board of Directors. Sinaliwnan ni Ambassador Ledoux hi Alistair Bell MacDonald nga nagtapos han iya upat ka tuig nga pagtrabaho ha nasud. Raquel Garcia. 2009 kun kakan-o mayda kinawat nga Mitsubishi Pajero nga nahirehistro samtang hi Torres an hepe h an LTO Tarlac. Sumala daw kan De Lima. Northern Samar (PIA) – Si Presidente Benigno Simeon C. Cristina Sarino. an ideya san tax reduction sadton nagtatagyaun san credit car . ug Protocol Officer. Rosario Gaetos komo executive director han Center for International Trade Ex positions and Missions.a Basilio. Iginpublikar daman ni Valte in iba pa nga bag-o nga opisyal han Malacanang nga h ira Pacita Rosalinda Y. Aquino III nasuga d nga an pagtindog sin Credit Card Information Bureau makakagsolbar san kadamo d amo nga reklamo kontra san mga kompanya san credit card nga nagpapatong sin hata as nga interes san mga nagamit credir cards. Nagsering pa daw hi De Lima nga ginmanduan niya hi Prosecutor General Claro Arel lano nga panginanoon kun mayda man gud rason nga kakasohan hi Torres. Iya daw daman iginmandu nga ig-esplikar kun kay ano nga nadelatar an resolusyon han kaso hin haros duha ka tuig. Ipinasaka daw an kaso kontra kan Torres hadton ika-7 han Mayo. (PIA-Samar/Trans: Alice Nica rt) <b> Palasyo nagtudlok hin bag-o nga mga opisyales</b> Iginpasabot han Malacañang han nakalabay nga adlaw an bag-o nga gintudlok nga mga opisyales sugad kan Amable R. (PIA-Samar/T rans: Alice Nicart) <b> Aquino iginmando nga imbistigaran an hepe han LTO</b> Iginmandu ni President Benigno Aquino III an pinakamadagmit nga resolusyon ha ka so criminal nga iginpasaka kontra Land Transportation Office chief Virginia Torr es sumala ine kan Justice Secretary Leila de Lima. Aguiluz V komo special envoy ngadto ha Gulf Cooper ation Council. (PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> Aquino naghuhunahuna sin paghimo Credit Card Info Bureau</b> CATARMAN. Foreign Secret ary Raul Manglapus ug EC Commissioner Abel Matutes. Aquino. Sugad ni Lacierda. Aguirre. Executive D irector – DFA-OP. Naghatag daw doon hi De Lima nga kada kaso nga iginpaplastar ha DOJ in ira ginti tinguha nga masolbar sakop ha igintatasar nga adlaw nga 60 diyas la. durante san press briefing sa Malak anyang sadto nga Lunes.

d in nahipagawas san sayo san ADB Board of Directors durante san miting kan Pres idente. Ini in katapos han DENR Secretary Ramon Paje maghatag hin kamanduan ngadto han D ENR Mines and Geosciences Bureau (MGB) nga sara-on gud hin maupay an mga mining applications didto han ira tagsa-tagsa nga mga rehiyon.90% ha sulod hin duha ngadto ha tulo katui g. An “cleansing” nga proseso han DENR in kaparti han sinisering nga ‘use-it-or-lose-it p olicy’ nga ginkakanselar an mga mining applications nga kon diin waray hira paka-a sikaso hadton mga kinahanglanon nga gin-papatuman han gobyerno. An ngatan an in automatik nga mahihi-enroll. Hi Paje in nagsering nga iginpapa-udong an panhatag hin bag-o nga mga mining per mits. Pero ini in waray matuman. (PIA-E. an listahan in igbabasar dida han kanan Department of Social Welfar e & Development (DSWD) National Housing Target Survey (NHTS) database. an Presidente nagpasalamat sa ADB sa padayon sini nga suporta dida san conditional cash transfer nga programa ngan san public-private partners hip program. (PIA-Northern Samar/Ailene N. labot san iba nga butang. mga paningkamot kontra korapsyon.” sering ni Secretary Ona dida han diri pala mai ha nga gindumara nga haruharampang han Regional Development Council han Sinirang an Bisayas. Candido) <b> ‘Troubleshooter’ ni Aquino makadto ha Taiwan</b> Linupad tipakadto ha Taiwan hi anay Senador Manuel “Mar” Roxas kanina han alas 7:15 . An gobyerno ni Aquino in duro an paniguro nga mapahiruhitas-an an kadamo han mga Pilipino nga mahi-enroll ha ilarum han National Health Insurance Program tikang ha pagkayana nga 54% ngadto ha 85% .” sering ni Secretary Ona. Diaz) <b> Gobyerno nasyonal panginginanuon an 100% PhilHealth premium han mga kablas n ga Pinoy – DOH</b> Hi Secretary Enrique Ona han Department of Health (DOH) in nagpasamwak nga ginpr oponer han gobyerno nasyonal nga panginginanuon an 100% premium para han ngatana n nga mga kablas nga Pilipino. Dida han pagtinduga han PhilHealth han 1996. An gintatalinguha han pangobyernohan ni Aquino amo an mahi-enroll an mga gikakab lasi nga pamilya antis matapos an 2011. “Ha mga pag-estudyo makikita nga 20 pursyento han mga Pilipino o lima ka milyones in waray panginanua parti han pagpa-enroll ha PhilHealth ngan ini nga pupolasyon in hitaas hin duro an maternal mortality. kun diin hiya upod hin tulo nga mga meyembro han kabinete han gobyer no ni Aquino amo an panguna nga mga bisita. kay ini in ka parti hiton reporma hiton mining sector nga buruhaton. pag amanehar ngan palisiya san pagtagak uarta ngan reporma dida san hudikatura. an target amo an mahi-enroll an nga tanan nga mga Pilipino ha sulod hin 15 katuig. ngan han mga minin g contracts nga may three. Samar . Sugad liwat niya. (PIA8) <b>DENR nagsuspender han panhatag han new mining permits yana nga tuig</b> Sususpenderon han Department of Environment and Natural Resources (DENR) an panh atag han new mining permits ngada hiton katapusan yana nga tuig 2011. An premium payment han mga nakadto han kanan DSWD lista han mga kablas nga pamil ya pero ha turotemprano pa in nahi-enroll na ha mga lokal nga pangobyernohan. ngan hasta daman an mga mining operations nga dire na aktibo ngan dire na produktibo hin maiha n a nga panahon. mga pitad kontra kaponrehan. in padayon nga babayaran la gihapon han lokal nga pangobyernohan. sering ni Secretary Ona. Dugang pa ni Secretary Ona nga an mga lokal nga pangobyernohan nga makakaakus pa gbayad han premium han mga kablas didto han ira lugar. Dugang ni Lacierda. “Ha pagtikang. translated by: S. in kinahanglan nga igpada yon ini mahitungod nga an mga kablas nga pamilya dida han ira lugar in responsab ilidad han tagsa-tagsa nga lokal nga pangobyernohan.year work programs nga waray pa ig-implementar ha sak ob hin two consecutive years in kinahanglan umagi gud ha MGB para han pinal nga desisyon. Segun kan Paje an nasabi nga mga pending mining applications ngan han exploratio n contracts nga nag expired hin lima ka tuig ngadto ha igbaw. an Presidente ngan an opisyales sa n ADB nag esturya matungod san maupay nga pangobyernohan. An nasabi nga cleansing in igin-extend ngadto hiton December 2011..

Peb rero 22. nagsering daw hi Coloma nga ine nga gios in resulta han iya d irektiba. ug Elizabeth Batain. . nagpahayag hi Monsignor Pedro Quitorio III. dara an paglaum nga matutuhay gihap an relasyon han Taiwan ug Pilipinas . inaaro han mga Pilipino an pag-interbiner han kalangitan basi mapahabob-an ha n China an sirot ha tulo nga mga Pinoy. Makikipagharampang hi PCOO Secretary Coloma ha mga taga RPN-9 buwas. Idinugang pa daw ni Coloma. Resulta hine. Sumala pa han sumat. media director han Cat holic Bishop Conference of the Philippines nga nalilipay iton singbahan Katoliko hine nga malinampuson nga misyon nira Binay ug pinasalamatan an goberno han Chi na tungod han ira pag-ugsuran han pagpataya kanda Ramon Credo. nga pagsurumpayon an mga pasilidad pankomunikasyon. 42. iginpahayag ni Vice President Jejomar Binay.(PIA-Sama r/Trans: Alice Nicart) <b> Miting nira Coloma ug RPN-9 ipapadayon</b> Nagpapabilin nga isyu an pagbalhina ngadto ha pagigin pribado nga estasyon han k anan goberno telebisyon nga Radio Philippines Network Channel 9 (RPN-9) pinaagi han representasyon ni Presidential Communications and Operation Office (PCOO) Se cretary Herminio Coloma. Jr. resulta daw ine han urusa nga pag-ampo ug mga pag-apilar han gobern o agud masalbar an kinabuhi han tulo nga naatubang hin sirot nga kamatayon. tikang ine magkalamat resulta han pagpaulia han 14 nga mga taga Taiwan tipakad to ha China. pinauli han Pilipinas ngadto ha China. han una pa daw nga tuig naarestar an 14.han aga. nga kaparte gihapon han miting an hiruhimangraw kun patiunan-o mapapaupay pa an kahimtang han panalapi han estasyon agud mas magin m aingganyar in damo pa nga imbestor. antis hiya linupad para Taiwan. 32. Credo ug Villanueva. nagsering hi Roxas. nga an pagpaulia han 14 ngadto ha China in dire tinu yo nga pag-insulto ha nasudnon han Taiwan. ngan tawagon an mg a lideres hin mga union ngan ig-esplikar ha ira an mga programa nga may panuyo m agin mauruupay pa an operasyon han establisimento ngan mabaton man an panginahan glan han mga empleyado. 38. ug dire balaud. Sumala naman kan Efren Rafanan. Labot hine. . Ha pag-interbyoha ha iya ha Ninoy Aquino International Airport (NAIA) Terminal 2 . ug resulta daw ine hin mga apilar ug urusa nga pan gamuyo. ngan niyan han ika-2 han Pebrero. Nakipagmiting na daw hadton Enero 31 hi Sec. Sumala han report. pinuno han grupo nga kinadto ha China nga tinugot man gud an China nga ig-ugsod anay an pagpatay han tulo nga Pinoy. Nagsering daw an goberno han Pilipinas nga ginbasaran an “One-China policy” kun kayano nga ha China paulia an 14. Martes.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> Mga relihiyoso naduyog kan P-Noy ha urusa nga pag-ampo</b> Damo nga mga relihiyoso nga organisasyon an nagpahayag hin kalipay tungod han hi -ugsod han pagpataya ha China han tulo nga Pilipino kasumpay hin pagbabalidya ha n illegal nga droga. Coloma ha 15 nga mga lideres han RP N-9 ug an miting buwas in kasumpay la gihapon hine nga mga inisyatibo nga magin pribado an RPN-9 ug IBC (Intercontinental Broadcasting Corporation) Channel 13 k undi naghuhulat pa daw an IBC nga matapos an iristorya han mga lideres han ira m ga union. Sering nira. kundi nainsistir iton Taiwan nga palisiya politic al la ine. agud pagkasarabutan an proseso ug katangdoan. naghahangyo hira nga duyugan unta hin damo pa nga Pilipino ine nga k agiusan ha pagmalakasalbar han kinabuhi han tulo nga Pinoy ha China. han National Spiritual Council of the Philippine s. Samtang hi Carmen Buencamino. . Han nakalabay nga Biyernes. pinuno han Awit ng Bayan ni Maria interfaith spiri tual community in nagsering daman nga naduyog hira han damo nga nag-hahangyo ha China nga pahabub-an an sentensya han tulo. tungod han igin-aa legar nga panloloko han ira kababayan hin milyon dolyares. nga iya pakikiistoryahan a n narepresentar han Taiwan. Sugad man an Chairman han Imam Council of the Philippines Aleem Said Ahman Bashe n in nagpahayag daman hin suporta ha panawagan ni President Aquino hin pagkaurus a hin pangamuyo para han kasalbaran nira Batain. Sally Villanu eva.

Nagsaad hiya nga pakukusgon pa niya an proyekto pagtukod hin mga balay para han kasundalohan ngan kapulisan pinaagi hin maabot 20. Gintagan niya hin duon nga ginsusuportaran niya an mga imbestigasyon bahin han g in-aaligar nga korapsyon ha militar. obligasyon naton an p agsalawad hin mga kaso kontra ha ira. Aquino III kasuhan an mga abogado han goberno ng a nagtugot makagawas an anay military comptroller nga hi Carlos Garcia tungod ka y nagpiyansa ine hin balor P60. integridad ngan lealtad. Nagsering hiya nga yana nga aada na hira hini nga situwasyon. . dire daw gud hiya piho kun nakapagkulaw an President han laban. Dida han mensahe han Pangulo durante han Philippine Military Academy (PMA) Alumn i Homecoming 2011 didto han Borromeo Field.. Nagsaad pa an Pangulo nga magbibiling hiya hin mga solusyon ngada hini nga prese nte nga mga problema ha militar. “Matin-aw an aton punto: Ko n mayda igo nga ebidensya nga magduduon hadton mga salaan. tungod han iya kaagaw han WBC-WBO bantamweight belt.Kun mapalit daw an duha nga estasyon han telebisyon makakadugang daw ine han kan an goberno pondo nga salapi ug maiibanan an paghihingulang hin pondo para han mg a programa ug proyekto para han mga kablas. ha pag-aroi ha iya hin reaks yon ha duha la an inabutan nga round han pagihungit han ira mga kamaoo.000 nga mga balay nga magigin abelable ha ira. diin pinahigda han Pinoy baksedor an iya pangontra ha ring nga taga Mexico. angay daw igpakian a ha kalugaringon kon kaparte ka ba han problema o kon kaparte han solusyon.” sumala han Pangulo nga n agdugang pa hin pagsering nga kaparte han mandato han gobyerno an pag-undong han kapulsanan han katawhan. Nagsering an Pangulo nga padayon niya nga susuportaran an militar ngan pulisiya kay natuod pa hiya han panguna nga mga pamatasan nga igintututdo ha PMA sugad ha n kamaisugon. (PI A-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Palasyo nagpasalamat han dungog nga iginhatag ni Donaire</b> Gindayaw han Malacañang kakulop. kinahanglan pagbayaran. nira Mon tiel ug Donaire. Ginsusnan han Pangulo en pira nga mga testigo nga naibitar han mga pakiana o kon waray panhinumdom han partikular nga mga insidente nga iginpapakiana ha ira. ngan iginpahinumdom niya ha mga kabalyero nga h an pag-entra nira ha PMA. an Pinoy baksedor nga hi Nonito Donaire Jr.” sering niya. Nagsering an Pangulo nga an ngatanan nga nahidadabi dida han kontrobersyal nga p lea bargaining agreement ha butnga han mga state prosecutor ngan ni military com ptroller Carlos Garcia en kinahanglan magbaton. usa na liwat ine nga kadugangan nga dungog han kanan nasud mga baksedor. Komo ira Commander-in-Chief inaabat daw niya an hibubo nga morale han mga kasund alohan.000 agi han pagtugot han mga abogado han goberno .(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> Determinado an gobyerno nga makaplagan an kamatuoran ha luyo han kontrobersi ya ha AFP</b> Gintagan hin duon ni Pangulo Benigno Aquino III hadton Sabado nga determinado an iya administrasyon nga mabukwat an kamatuoran dida han kontrobersiya nga gin-aa tubang han Armed Forces of the Philippines (AFP) ngan nagsaad nga masisirotan ad ton mapapamatud-an nga salaan. Pareho daw gihapon ini han natabo ha iya han magdesisyon hiya pagkandidato pagka pangulo ngan magda-og. ginasoy niya nga para han kapulsanan han katawhan Pilipino. Sering ni Valte. Sumala kan Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte. obligasyon niya nga mah ibaro-an an kamatuoran ha luyo hini nga kontrobersiya.(PIA-Samar) <b>Aquino: kakasohan an mga abogado han goberno</b> Karuyag ni President Benigno S. kundi hibabaro daw gud ine kay largo daw ine gintatagan hin impormasyon han iya mga opisyales labi kun sugad hine nga hitabo. tikang han nagdedepens ar unta nga kampeon nga hi Fernando Montiel. ”Kon mayda ginbuhat nga katuyawan.” sering han Pangulo. ginkarawat nira an ayat pagserbe han nasud ngan an kaa ndam hin pagsakripisyo para han nasud. Domingo. Fort Del Pilar ha Baguio City . ”Ha akon paghunahuna diri pa gad hira ura-ura hin katigurang para magin limtanon n a.

duha la an nakasohan hine. Quezon City. A quino. Sumala han surok kokombinsiron daw gud ni President Aquino hi Belmonte nga tikan gan an proseso antis pa magtikang an congressional break yana nga ika-26 hit Mar so. Hine nga kadamoon. Aquino pagdiskorso komo Presidente atubanga n han mga nagtapos ha PMA. Ha usa nga mensahe. nagsering hi Fabia nga dire harumamay an tigda nga pagdamo h an mga nakakasohan ha pagdidinara-dara han illegal nga droga. han madagmit nga pakakakapot hin salapi kay sigurado kamatayon it kabalyo hin e. bakay kay madali hira makakaagi hin hura nga salapi.(PIA-Samar) <b> Nakakamatay an pagbalidya han igindidiri nga droga-Fabia</b> Dire angay tumagya an hin-o man nga nagbibisyo han pamalidya han igindidire nga droga. Amo ine an mensahe ni Director General. nga iyawat nala daw. nga ginlalakipan hin mga opisyales han militar ug pul is. hadto han tuig 1992. Sumala han report. Tungod hine. kundi niyan han nak alabay pala nga Enero (2011) inabot ine hin 689. Visayas Avenue. Sering niya. diin iya iginsering nga susuportaran niya an imbestigasyon in mga nanhitabo nga iregularidad han nag labay nga mga administrasyon nga igin-aalegar. ug 73 an mahihimo pa maperdonahan ha sulod hin duha ka tuig. naghahatag an DFA hin tambulig ha mga Pilipino ng a may kaso pinaagi hin pagtagi ha ira hin libre nga abogago nga narerepresentar ha ira ha korte.(PIA-Samar) <b>Palasyo denepensaran an DFA ha pagkapot han aada ha death row</b> Gindepensaran han Malacañang kakulop an mga opisyales han Department of Foreign Af fairs (DFA) ha ira pagkakapot han mga kaso han mga Pinoy nga aada han listahan h an mga papatayon tungod hin pagdadara hin illegal nga droga. ka y pondo daw adto han mga sundalo. iginsasagdon ni Fabia ha publiko nga dire pumaingganyar an hin-o ma n.     . nagpadara daw hin surat hi Pres. binuhatan hin mga duminagko nga m ga opisyal han militar. tikang pa man daw hadto. kundi nagsering daw ine nga waray pa daw sumat kasumpay hine an Office of t he Executive Secretary. Kan Aquino iginsaad nga pag-aadman nira kun patiunan-o makakasohan an mga nahing aranan na nga personalidad dida han imbestigasyon kan Garcia. 79 an naatub ang han sirot nga kamatayon ha nasud Tsina. Attorney Jose Fabia han Philippine Infor mation Agency. linalauman han Director General han PIA nga pakukusgon han mga tibuby anan han goberno an kampanya ha pagpapasarang han impormasyon kontra hine nga ka nser han sosyedad basi dire na magdamo pa an mga nakakasohan ug nasisirotan hin kamatayon tungod la han droga. Ha tinood la. Natoo daw gud an administrasyon Aquino nga iton Armada Pwersa han Pilipinas an d ehado hine nga kaso ni Garcia nga hindadabihan hin P303 ka milyones de pesos. sumala pa kan Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte pirma nente nga nahikay an Palasyo hin pinakaurhe nga report tikang ha DFA kay hira ma n an nakakakuha hin impormasyon kasumpay urhe nga panhitabo. pahayag daw ine han Presidente durante han alumni homecoming han Philippine Military Academy (PMA) ha syodad han Baguio. Central Office. unom an dire na pwede matagan hin pe rdona. Ha parte daw han tulo nga kaso yana ha China. lakip na an ira mg a protector ug mga nagpasilitar nga makapag piyansa hi Garcia tungod han “plea bar gain”. . huma ruhabobo an sirot nga bitay han tulo. Primero pa daw la adto nga kan Pres. makaduha ka beses ngadto han goberno han China. Ngan.han katanguduan o “plea bargain” imbis nga kinasohan ine antimano pa hin “plunder”. Sugad man. Ginpakianhan daw hi Valte kun naka-indefinite leave hi DFA Secretary Alberto Rom ulo. Sayod daw hiya nga damo nga mga taga PMA in biktima daman hine nga iregularidad ha military ngan interesado daman hira hibaro han kamatooran kun nahingain gud i ne. (PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b>PNoy magpapatawag hin miting para pagbulkas kan Gutierez</b> Ipapatawag daw ni President Aquino hin usa nga miting hi House Speaker Feliciano Sonny Belmonte ug han iba pa ha Kamara de Representantes agud pagplanohan an pagpatalsik kan Ombudsman Merceditas Gutierrez.

Ano man nga pagbabag-o hiton situwasyon didto. sering niya. ginbabana-bana han BAS nga magkakaada hi n surplus hin karne nga baboy tungod nga an ginbabana-bana nga suplay hini nga h aros 697. Sumala han report. nga ira dedepensaran nga co-equal an gahum han Kamara ug Korte Suprema ug dire hira pwede pag-ulang-ulangon. Kundi klaro daw gud. tungod hin pagbibitbit hin illegal nga droga. . Sumala kan Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte. (PIA-Samar/Trans: Alice Nicar t) <b> Mahitaas an panginahanglan hin karne nga baboy yana nga tuig – DA</b> EASTERN SAMAR -.40 milyon MTs la hadton 2010.17 porsyento.42 milyon metriko toneladas (MTs). Sobra ini nga bolto hin mga 1. Manunumduman nga ipinadara ni President Aquino hi Vice President Jejomar Binay a gud hangyoon ha goberno han China nga kun mahihimo iban-ibanan an sirot nga kama tayon han tulo bisan man la hin kapresohan ha bug-os nira nga kinabuhi. hit sunod nga se mana. Nagsering daw hi Tañada. Iginpapakita han pinakabag-o nga datos ha Bureau of Agricultural Statistics (BAS ) nga dako an higayon nga an suplay hin karne nga baboy yana nga tuig en umabot hin haros 1. hiruhitaas hin maabot sais porsyento kontra han 1. nakikita han BAS nga magkakaada h in paghingulang tungod nga an ginbabana-bana nga panginahanglan para han karne n ga baboy en maabot hin 803. Mahibubo gihapon an produksyon hin baboy yana nga tuig hin 1.Ginbabana-bana han Department of Agriculture (DA) nga mahitaas an kadamuon han suplay han karne nga baboy sugad man an panginahanglan para hini yana nga tuig kumparar han tuig 2010. Sugad man. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b>Diri pa kinahanglan ig-ibakwit an mga OFW ha Bahrain – Malacañang</b> EASTERN SAMAR-. nga makakaapekto hin diri maupay ngada han mga Pilipino nga nag-uukoy ngan nagtratrabaho ha Bahrain en gilayon daw nga igpapahibaro ha DFA han embahada han Pilipinas didto. nga pakusgon pa an relasyon h an duha lakip na an pagrespeto han ira mga balaud ug mga sirot. Sering ni Binay.Daw nasorpresa an mga magbabalaud ha urhi nga iginsering ni Belmonte kasumpay ha n miting kay antimano pa daw nagsering man ine nga huhulaton la nira an disisyon han Korte Suprema antis hira gumios para han pagpatalsik kan Gutierez. Kondi para han ika-duha nga semestre han 2011. magtitikadaku gihapon an panginahanglan para hin karne nga baboy yana nga tuig ngan bangin umabot ini hin 1. iginkahampang daw mismo ni Binay an pinuno han kanan China Su preme People’s Council (CSP) nga kun ha dinhe pa ha nasud an Korte Supreme. Ramon Credo ug Elizabeth Batai n.000 MTs nga sobra kontra han ginbabana-bana nga supla y nga maabot la hin 721. nga iginpaundang anay hit sun od nga semana an pagpataya kanda Sally Ordinaryo. Tinipa daw kan Belmonte hira House Justice Committee Chairman Niel Tupas ug Depu ty Speaker Erin Tañada ha nagin rason ni Belmonte. Ginkasabutan daw nira Binay ug han mga taga China. sumal a han BAS.000 MTs. Para han siyahan nga semestre han 2011. (PIA-Samar/Trans: Alice Nica rt) <b>China igin-ugsod an pagpatay han tulo nga Pinoy</b> Tungod han waray sukol nga pakimalooy han administrasyon Aquino nga masalbar an kinabuhi han tulo nga Pilipino nga nakatalaan patayon ha China. igin-uugsod an pagpataya han tulo kundi dire daw klaro kun ngad a san-o ine nga pag-undangan.49 milyon MTs.000 MTs.40 milyon metriko toneladas nga suplay han karne nga baboy nga nahitala hadton 2010.08 porsyento han 1.000 MTs en sobra kontra han ginbabana-bana nga panginahanglan para hini nga pagkaon nga naabot la hin 684. gihot-gihot nahibabar o hira han situwasyon ha Bahrain pinaagi han Department of Foreign Affairs (DFA) salit maaram hira nga diri pa ha pagkayan ginkikinahanglan nga ig-ibakwit an OF Ws didto. dire anay daw igpapadayon in e nga pagpataya ha ira. Ginklaro ni Binay nga waray gin-aaro an China nga kabalyo ha Pilipinas hine nga pag-undangan hin temporary han pagpataya han tulo.Nagsering an Malacañang kakulop nga mahugot hini nga gintututokan an situwasyon Bahrain ngan waray nira nakikita ha pagkayana nga panginahanglan p ag-ibakwit han mga Overseas Filipino Worker (OFW) didto hini nga nasud.

. nga amo ini an makakahatag hin paglaum hiton mga naghihingita hin mga trabahoa n kaupod na hini an mga ti-gradwar pala ha kolihiyo ngan mga studyante para agud makatrabaho yana nga summer. Ricardo S.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> Mga opisyal han militar suportado an kan P-Noy mga reporma</b> Ginkarawat han mga pinakahagtaas an ranggo nga opisyal han militar an kan Presid ent Benigno S. iton job opportunitie s para hiton mga skilled workers in nagpapadayon nga amo gud yana iton gikikinah anglani nga mga trabahoan.000 nga mga trabahoan in nag-huhulat para hiton mga ti-gradwar yana nga tuig tikang ha kolihiyo ha bug-os nga nasud pinaagi hito n kanan gobyerno Phil-Jobnet program. An nasabi nga mga bakante nga trabahoan in nakakahatag hin dugang nga oportunida d para hadton nagkikinahanglan hin mga trabaho ngan ini in nakakabulig paghitaas hiton kompiyansya hiton aton nasud labi na hit aton nagtutubo nga ekonomiya. nagsurat na hiya hadto han bulan han Agos to ngadto han mga lideres han China hin pangaro hin kabalhinan han sentensya. hin pagsering nga in-demand gih ap ha overseas an mga nurses. kaupod na hini an mga machinists. Nagdugang pa an BLE Director Maria Criselda Sy . custom er service assistants. naghinulat na hi Pres. Sumala daw han Presidente iya ipapadara niya hi Binay agud ipasabot ha goberno h an China nga importante nga maliwat an ira desisyon bisan man la ngadto hin kapr esohan ha bug-os nga kinabuhi. Waray daw undang an goberno han paniguro nga masalbar ha kamatayon an tulo bisan la mahingadto ha sirot nga kapresohan ha bug-os nga kinabuhi. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b>DOLE nagpahibaro nga may-ada 60. welders ngan iba pa. Sa mar. Aquino III estratihiya ha pagbabag-o ug sayod nga panggobernohan. An Presidente in daw nagbisita daman han ngatanan nga kampo militar ha bug-os ng a nasud nga linalauman makakadugang han moral han kasundalohan. accountants.156 nga mga trabahoan in bakante ngan may-ada sobra 7. domestic helpers. (PIA-E. Inotro han hepe han Armada Pwersa an ira garantiya nga suporta ha mga paningkamo t han goberno agud magpabilin an kamurayaw ug seguridad han nasud. Dugang pa daw han Presidente nga asya na in an panahon han kanan China pagpakita han ira iginluwas hadto nga mas apiki nga pakipagrelasyon hit Pilipinas.000 nga mga trabahoan in naghuhulat hiton mga ti-gradwar</b> Nagpahibaro an Department of Labor and Employment (DOLE) kakulop nga adlaw Huweb es.” sering ni Valte. David an oport unidad nga nahipresentar nira kan President Aquino an mga reporma sugad man han ira mga ginbubuhat ha militar. ug iba nga mga mayores han major services han militar ha iya pag-abot ha Camp Aguinaldo diin ginbuhat in command conference ug command briefing ha AFP Ge . may-ada 62. Merkoles nga bangin niya ipadara hi Vice President Jejomar Binay ngadto ha China bisan man la ha ultimo nga paniguro nga masalbar an kinabuhi han tutulo nga mga Pinoy nga bibitayon tungod hin pagdaradara han illegal nga droga. Candido) <b>Aquino posibli ipadara hi VP Binay ha China</b> Nagpahayag hi President Aquino kakulop. Labis daw nga iginpasalamat ni AFP chief of staff Gen.“Magsasaminar iton aton embahadad kon mayda na sirkumstansya nga magkikinahanglan na hin pag-ibakwit. tikang ha Pebrero 14 . mechanical engineers. Samtang.000 skills-fo r-hire ha iba-iba nga klase nga mga skill work nga aada naka-post ha Phil-Jobnet . sering han DOLE’s Bureau of Local Employment (BLE). Tikang pa daw han Biyernes. sugad nga ira ipinanawagan ha China kundi waray daw niya nakakakarawat nga tawa g. mga studyante ngan han mga out-of-school youth nga bumisita ha P hil-Jobnet ha mga internet. Segun kan Labor Secretary Rosalinda Baldoz . Ginatos-gatos nga mga demonstrador an naglunsad hin mga gi-os protesta ha sentro han Bahrain sakob han naglabay nga pira ka mga adlaw nga nag-aaru hin mga repor ma ha pan-gobyernohan. ha pagkayana . Ricardo David. Gintapo daw hi President Aquino nira Defense Secretary Voltaire Gazmin. nga gin-aaghat ko an mga bag-o pala nga mg a ti--gradwar . nga may-ada por lo minus 60. Nagdugang pa hi Baldoz hin pagsering. Temprano pa daw la hiya ha Malacanang. translated by: S. Aquino hin tawag ha telepono.

Tikang han 29 nga mga opisyal.neral Headquarters. ini an sugad ni Presidente Benigno Simeon Aquino III sa Myerkules. Damo nga mga lederes san komunista in nadakop ngan klaro nga ini epekto san inte lligence fund nga ungod nga gingagamit san katuyuanan. Pero an korte in nagpagawas han ira desisyon pagpa-waray sala na kanda Querubin. Samtang. Dugang niya. Jr. Mapagu. Ge n. dida san press conference sa Malak anyang. Gen. ng a kon diin in an amnesty committee in nagtikang pa pangarawat han aplikasyon had ton Enero 3 yana nga tuig.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> Defense chief Gazmin. AFP Chief of Sta ff Ricardo David. an abilida san pwersa armada magsusug san insurhensya in dako an gi n uswag tungod san reporma nga gin implementar. Samar. Ariel Querubin. Kaapi san mga reporma mao an masunod: 1) dida san organisasyon – pagtanggal san J6 (comptrollership office) ngan liwanan sin resource management office. Sa interview nga ginhimo sa Camp Aguinaldo. Vice Chief of Staff AFP. an anay Marine commandant Maj. usa nga Marine officer. 2) pag imponer san conv ersion o sestima san cash advance. an magkadurudilain nga service commanders ngan sa ngatanan nga . duon san Presidente. office of the internal auditor ngan management and fiscal office. kakulop nga adlaw (Miyerkol es) in may-ada 153 officers and men nga nag-apply para hangyoon an amnestiya kah uman nira mahidabi ngan mahibulig han coup plot durante han administrasyon ni an ay Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Gen. ngan leadership – pinaag i sin pagpahamtang san Daang Matuwid nga kampanya san Commander-In-Chief. Gen. Tungod sini nga mga reporma. nga gin-aalegar nga usa nga nanguna han pag plano hin pagpatalsik han kan anay President Arroyo panggob yernohan hadton Pebrero 2006 in nag-apply para han amnestiya hadton Martes nga a dlaw. Gindayaw niya si Secretary of National Defense Voltaire Gazmin. (PIA-E. sugad man han iginpresentar ni Brig. an pagbaton san AFP sa panahon san kalamidad in nag uru-upay ngan ini nakakontribuer dida san “dearth of complai nts” kontra san institusyon. a military tribunal in naghatag hin motion for rec onsideration hadton unom nga mga junior officers nga an ira kaso in ma-dismiss k ahuman mapamatud-an nga waray hira pakasala labi na gud han paka-bayolar han Art icle of War 67 o kon mutiny. nag-aproba han amnestiya ngato han 153 coup plotters</ b> Gin-aprobaran ni Defense Secretary Voltaire Gazmin . Hi Querubin amo an ika-236 nga coup plotter nga nag-apply para han amnestiya. nga nagsubmiter han iya mga papeles ngadto han amnesty co mmittee nga gin-porma han defense department para magkarawat ngan mag-proseso ha n mga nag-aapply han amnestiya. Reyn aldo B. Renato Miranda ngan han Scout Ranger chief Brig. nga gin implementar tikang pa 2005 kaupod na an pagpatuok san nahigad-an nga “co nversion” o pagbalhin san pondo ngadto sin cash o kuarta. in usa nga recipient han highest military decoration for bravery an d gallantry in combat. translated by: S. nakaghimo san pwersa arm ada kaiba tikang san dati pipira pala katuig an nakalabay. Hi Querubin. Danilo Lim han kakulang han merito. hi Col. devolution san pondo labi na dida san paghata g para san mga command directes nga mga buruhaton (PCDA). Hi Gazmin in nagsering nga an nasabi nga amnestiya in kaparte han kan President Benigno Aquino III reconciliation efforts ha ilarum han iya administrasyon. am o nala hira nga tutulo an nahibibilin nga gin-akusaran hin kaso. Si AFP Spokesperson General Jose Mabanta. sugad san Presidente. an Presidente nasugad nga an reporma . Honorato Reyes nga modernization program. Hadton nakalabay nga Martes . Inabot daw hin tulo ka oras an konperensya ha Camp Aguinaldo ug lakip han ginkai ristoryahan an nagpapasigi nga reporma ha AFP nga iginpresentar ni Lt. nasugad nga an AFP nagtikang san pag implementar sini nga mga reporma pa ra maiwasan an demoralisasyon dida san mga sundalo. Candido) <b> Kontrobersiya san pwersa armada oportunidad pagpaimud san mga reporma – Aquino </b> An yana nga kontrobersiya dida san gin-aalegar nga korapsyon san pwersa armada m aimdan kunta nga oportunidad para maipahamtang an mga reporma nga nahitatabo sa militar.

Segun kan Butuan Bishop Juan de Dios Pueblos . An Supreme Court en banc in nagbasura han kan Gutierrez s petition pagpa-udong h an impeachment process. Pamati ko. Sa Pebrero 23. konta it aton Preside nte in magtudlok hin usa nga tawo nga iton iya panuyo in para han interes ngan s erbisyo han mga katawhan dire la han pipira la nga mga tawo. ngan kapakyas han pag-im bestigar han 1-million dinner han kan anay Presidente Arroyo entourage duranti h an ira US trip. photo exhibits. pagihatagay ngan pani mangno sa EDSA.nakisayo sa kanya sa “Daang Matuwid” nga ungod nga nagpapahamtang an kinahanglan ng a pagbabag-o sa aton sosyedad. (PIA-E. sering ni Sr.000 nga kahoy. ngan iba pa in n akalinya sa pagselebrar san kadaugan san People Power kontra san rehimin diktado r 25 anyos an naglabay. An Philippine O verseas Employment Agency in magkokondukto liwat sin job fair para san 5 mil nga overseas jobs.an P728-million fertilizer fund scam. Labot san seremonyas san flag raising sa People Power Monumento sa Edsa. hiya in nagsering n ga kon pananglitan bumaya na ha iya opisina hi Gutierrez . Ako Ang Lakas ng Pagbabago” in magtitika ng sa Pebrero 17 ngan matatapos sa Pebrero 27. (PIA-Northern Samar/Ailene Diaz) <b> Religious groups malipayaon nga ginkarawat an desisyon han Korte Suprema kan Gutierrez</b> Malipayon nga ginkarawat han mag-iba-iba nga mga religious groups an kanan Korte Suprema desisyon nga tugutan an House justice committee nga ipadayon an pag-con duct han impeachment proceedings kontra kan Ombudsman Merceditas Gutierrez. Ha kaparti naman ni Fr. pananum sin 50. pag abre san marker. An selebrasyon in magtatapos sin People Power Run sa petsa 27. Mary John Mananzan of PAGBABAGO Movement. pagtitikangan an 40 oras nga vigil sa 25 nga mga singbahan sa nas ud ngan ini matatapos sa Pebrero 25. An sentro san selebrasyon mao in boodle nga pani-udto kaupod si Presidente Benig no C. An selebrasyon nga yaun tema “Pilipino Ako.500 nga katawhan sa kalye sa Edsa. sports. An People Power Commission nasugad nga an mga buruhaton para san ika 25 nga anib ersaryo san People Power in magpapakita sa bug-os nga kalibutan nga an Pinoy sa utro nga higayon nagkasarayo. "Malipayon ako nga konta ipadayon han Kongreso an pag-imbestigar labi na gud ini nga mga eskadalo. konta iton waray asosasyon ha iy a ngan waray interes hiton iya kalugaringon. makahulugan nga selebrasyon para sa ika 25 nga EDSA People Pow er Revolution</b> An EDSA People Power Commission in nag andam sin damo nga buruhaton sa pagselebr ar san ika 25 nga anibersaryo san Peope Power Revolution sa EDSA sa Pebrero 1986 . Danilo Suarez proposal nga bill p ara hin kadugangan nga pork barrel allocations ngadto han mambabaralaud. Joe Dizon of Solidarity Philippines. gi-uupayi ini nga desisyon”. Sa press briefing sa Malakanyang sadton Martes. hiya in nakontra hini nga nasabi nga proposal dara kay bangin la lugod iton nga kadugangan nga pondo in mahingadt   . Sa Malakanyang. Dizon. "Kon may-ada niya igtudlok ni President Aquino. cultural shows. Freedom Tours ngan OPM concert. (PIA-Northern Samar/Ailene N. Diaz) <b> Kapadian nakontra han kadugangan nga pork barrel allocations</b> Nakontra iton mga kapadian han kan Quezon Rep. Samar. sayo nga medical mission camp sa Camp Aguinaldo. Hi Gutierrez in nahidadabi dara han iya diri pagbuhat hin aksyon hadton mga kaso han NBN-ZTE deal. an Kalayaan Market in aabrihan sa Pebrero 26 ngan an mga persona he nga yaun dako nga papel durante san Edsa People Power Revolution in tatagan s in kadungganan. Candido) <b> Diri magasto. enterpreneural ngan cultural nga buruhaton. An mga buruhaton kaapi na an pagl unsar san libro People Power Revolution. si dati Government Service Insur ance System Chairman ngan yana Commissioner of the People Power Commission Cesar Sarino nagsugad nga diri magasto pero makahulugan an selebrasyon nga nagtutumuy o nga maibalik an kahayag san espiritu san pakig-angbitay. translated by: S. dugang pa nga pahayag ni Fr. Aquinio III ngan yaun 2. sayo ng a ecumenical nga misa sa Edsa Shrine ngan reenactment san “salubong” kon diin an sun dalo ngan mga sibilyan magtatapo sa Edsa .

iginpatapon han Department of Pe acekeeping Operations (DPKO) nga an UN en “maasister kon paghangyo-on” han gobyerno han Pilipinas. damo man it aton ahensya nga tikang ha lokal ngadto ha nasyo nal sugad hiton DSWD. DAR ngan iba pa nga ahensya hiton gobyerno. "Kon asya na manla. Ha ilarum han Bill 4069. nga bisan kon an gin-aaligar nga pagkomberter han mga pondo han UN en na sudnon nga butang nga diri angay panginlabutan. Nagsering hi Lacierda nga naglalarang an gobyerno paghangyo han bulig han UN. Determinado gud an gobyerno. Kon ta. pa-ugnat ha kusog. Samar. (P IA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Praktikal kondi mahinungdanon nga mga aktibidad. maupay nala konta ini nga nasabi nga pondo in ig-alutaga nala deritso ngadto han mga government a gencies. "Hin-o ba iton maruruyag kon maupay iton imo panhunahuna. andam na para han pagtigama n han ika-25 nga EDSA People Power Revolution</b> Igin-andam na han EDSA People Power Commission en serye hin mga aktibidades para han pagsalin-urog han ika-25 nga anibersaryo han EDSA People Power Revolution n ga natabo hadton Pebrero 1986. sering ni Lacierda. ngan mga aktibidades pankultura. DPWH. Dida hin usa nga press briefing ha Malacañang kakulop. en p agbubuhaton ha pagsalin-urog han makasaysayan nga pagdarag-an han katawhan Pilip ino kontra han diktadorya 25 anyos na an nakakalabay. reenactment han “salubong” kon diin nagtarapo a n mga kaapi han militar ngan mga sibilyan ha EDSA. nagpahayag hi Presidential Spokesperson Edwin Lacierda nga interesado hira han tanyag han United Nations pa gbulig dida hiton maglainlain nga mga imbestigasyon nga gindudumara bahin han gi n-aaligar nga diri husto nga paggamit han pondo tikang ha UN nga para han mga tr opa nga mga Pilipino nga iginpadara ngadto ha East Timor. Nagsering hi Lacierda nga makakaupay ha ira an mao nga tanyag hin bulig han UN a gud madeterminar kon ano an nahitabo ngada han UN peacekeeping funds. dida hin usa nga p ahayag. usa nga misa ha EDSA Shrine. nagsering hi anay Government Servic e Insurance System Chairman nga yana Commissioner na han People Power Commission Cesar Sarino nga panuyo han praktikal kondi mahinungdanon nga selebrasyon nga m apukaw ha katawhan Pilipino an espiritu hin kamahinatagon ngan kamapina-iron. Labot la han pag-isa han bandera han Pilipinas didto han People Power Monument h a EDSA. nga iton aton mga tawo in nag-aantos hiton kapobrehan. (PIA-E. tr anslated by: S. Lakip gihapon dida hiton . Iginsaysay ni UN National Information Officer Teresa Debuque. Ako Ang Lakas ng Pagba bago” hiton Pebrero 17 ngan magtatapos hiton Pebrero 27. DOH.o hiton mga politikiro nga mga corrupt. pagkatapos hira naman grabe. Titikangan an selebrasyon nga mayda tema nga “Pilipino Ako. labot hin iba pa. kadugangan pa nga pamahayag ni Bishop de Dios Pueblos. medical mission ha Camp Aguin aldo. Dida han press briefing ha Malacañang kakulop. An nasabi nga proposal nga kadugangan nga pork barrel allocation in tikang han m illions of pesos han regular annual pork barrel allocations nga kinuha dida han Priority Development Assistance Fund (PDAF) han annual budget. Imbes nga additional pork barrel ngadto han mga mambabaralaud. nga masurapo an korapsyon sugad nga iginsaad ngan kaparte hini nga iginsaad an pagtukib han mga aligasyon hin k orapsyon dida han militar. Candido) <b> Gintagusya ni Aquino an pagtanyag hin bulig han UN dida hiton imbestigasyon hin gin-aaligar nga korapsyon ha AFP</b> Gintagusya han administrasyon ni Pangulo Benigno Aquino III an pitad han United Nations (UN) nga buligan an iya gobyerno agud magkaada hin kalamragan iton nagpa padayon nga imbestigasyon mahiunong hin gin-aaligar nga pagkomberter hin mga pon do dida han Armed Forces of the Philippines (AFP). sering ni Bishop de Dios Pueblos. pariko-riko la hir a samtang milyon-milyon naman iton nagkukuri nga mga katawhan. an kada magbabalaud in may kadugangan nga P 20-million ngan an kada senador in makakakuha hin kadugangan n ga P60-million more. nga gin-sponsoran ni Suarez. ideritso ihatag ngadto han mga nasabi nga mga ahensya para matagamtaman han mga katawhan ngan diri hingadto han mga politikiro nga mga corrupt .

ngan hin boodle lunch nga papartisiparan ni Pangulo Benigno Aquino III ngan hin maabo t 2. Mas maililipay kita san kooperasyon san UN nga maghahatag sa aton sin ginkikinah anglan nga pamaagi pagdeterminar kon san-o natabo ini nga pagburubalhin. Sugad ni Lacierda ginkakarawat ta iton. “An gobyerno in komitido pagkastigo hiton mga suspitsado nga mga human traffickers . (PIA-E.mga aktibidades kasumpay han selebrasyon an paglunsad hin mga libro han People P ower Revolution. Hi Secretary Soliman in nagdugang pa hin pagsering nga an DSWD in nakikipag-binu robligay hiton Inter-Agency Council Against Trafficking. city. Matatapos ini hiton Pebrero 25. Magtatapos an selebrasyon pinaagi hin People Power Run hiton ika-27. Candido) <b>Aquino administrasyon ginpaharuhaluag pa an 4Ps</b> Nagpahayag hin dugang pa nga pagsuporta hi President Benigno C. Ginpahayag han People Power Commission nga an mga aktibidades para han ika-25 ng a anibersaryo han People Power en magpapakita nga an mga Pilipino en katawhan ng a nagkakaurosa. city health officers and midwives. Aquino III para ipadayon ngan paruhaluagon pa han Department of Social Welfare and Development ( . (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Aquino ginkarawat an gin-hahalad san UN nga pagbulig san imbistigasyon san m ga kaso anomaliya nga nadadabi an pwersa armada san Pilipinas</b> An administrasyon ni Presidente Benigno Simeon C. si Presidential Spokesperson E dwin Lacierda nagpahayag san interes san United Nation nga mag-asister san imbis tigasyon san magkadurudilain nga grupo matungod san gin-aaligar nga diri tama ng a paggamit san UN peacekeeping nga pondo nga para kunta san Filipino nga tropa n ga ginpadara sa East Timor. (PIA-Northern Samar/ Ailene Diaz) <b> DSWD nag-otro han ira ka-komitido paglalanat han mga human traffickers</b> Nag-otro hin pahimatngon kakulop nga adlaw Lunes. titikangan an 40-oras nga vigil dida hin 25 nga mga simbahan p alibot ha nasud. Freedom Tours. Ha Malacañang. kay ini in nahisusubay hiton Republic Act No. non-government org anizations.000 nga mga panarabaho-an ha langyaw an mahimo mapatigayonan.500 nga katawhan dida mismo ha EDSA agud daw mapukaw an espiritu hin kamapin aangbiton nga natabo 25 anyos na an nakakalabay. translated by: S. Hiton Pebrero 23. Soliman duranti han usa nga forum nga gin-organisar han mismo nga ahensya ngan han Association of Child Car ing Agencies of the Philippines. an Department of Peacekeeping Operations (DPKO) nagpatapod nga an UN in ma-asister kon hahangyuon san gobyerno san Pilipinas. dugang pa nga pamahayag ni Sec. ngan provincial. photo exhibit. local civil registrars. An nasabi nga forum in gin-partisiparan han mga government ngan private hospital s. nga may pareho daman it on panuyo. dugang niya. Aquino III nagkarawat san inis yatibo san United Nations (UN) nga magbulig san gobyerno dida san ginbubuhat nga imbistigasyon san gin-aaligar nga pagliwatliwat san pondoi dida san pwersa arma da san Pilipinas. pag-iinaguraran en usa nga Kalayaan Marker hiton Pebrero 26 ngan an mga personalidad nga nagkaada hin mahinungdanon nga papel durante han EDSA Peop le Power Revolution en pasisidunggan. and municipal social welfare development offi cers. pananom hin 50. An DSWD daman in komitido pagprotehir hiton nabibiktima hiton t rafficking kay kami in natoo nga iton kinabuhi hit kada tagsa nga tawo in ura-ur a hin ka importante ”.000 nga mga kahoy. An UN National Information Officer Teresa Debuque nasugad dida san iya pahayag n ga samtang an gin-aalegar nga pagburubalhin san pondo in nasyunal nga butang. an Department of Social Welfar e and Development o kon (DSWD) nga komitido hira paglalanat hiton mga human traf fickers. Magdudumara naman hin job fair an Philippine Overseas Employment Administration kon diin 5. 9208 or Anti-Trafficking in Pers ons Act of 2003. Samar. OPM nga konsierto. maupay iton para madeterminar kon nano a n natabo sa UN peacekeeping funds. (AFP) Dida san press briefing sa Malakanyang sa Martes. Si Lacierda nasugad nga an gobyerno in naglalarang nga maghangyo bulig tikang sa UN. kultural nga mga pasundayag. unveiling hin mga marker.

3 million nga gipopobrehi nga mga pamilya nga magigin benepisyaryo hiton 4Ps ha ilarum hiton DSWD. Sering ni Deles an kasamok ug araway in nakakaapektar bisan kan kanay ug bisan d iin nga nasud. Philippine Broadcasting S ervice (PBS) ngan National Broadcasting Network (NBN) Channel 4. . Samtang an SEA-K program in kanan DSWD s usa nga komprehensibo nga pamaagi para maatohan an kanan tawo kapobrehan. kek   . Napakadto daw ha iya an mga ambassador para mangaro han urhi nga nahitatabo ha p roseso pangkamurayawan kundi angay daw daman ada. nasabtan daw ni Deles an hataas nga interes ug pag tagusya han mga ambassador para han kaupayan han nasud. in kaupod na hini an Conditional Cash Transfer (CCT) program nga amo na ini an Pan tawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps). Candido) <b> Hepe han OPAPP naghingaday han papel han mga embahada</b> Iginhingaday ni Secretary Teresita Quintos-Deles nga hepe han Office of the Pres idential Adviser on the Peace Process (OPPAP). Hi Solloso in nagsering nga may-ada por lo minus 1. Sumala daw han ira iristorya.DSWD) an anti-poverty programs para agud maabat han katawhan an pagbabag-o han p ang-gobyernohan. labi na an mga taga Europa in mayda papel nga bubuhaton sobra pa han iginhahatag nira nga mga higamit ha ira mga de legasyon nga ipinapadara. Tungod daw kay an pagkontra han goberno ha korapsyon in nagpapabilin nga marig-o n kay dire daw tama nga magpariko in pira nga opisyales han goberno samtang nags asakripisyo an kadam-an nga tawo. nga ha pag kayana in ginproprosiso ngan nagpapadayon an pag-sara kon hin-o pa an makaka-kar awat han nasabi nga programa. an Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan-Compre hensive and Integrated Delivery of Social Services (KALAHI-CIDSS) ngan Self-Empl oyment Assistance Kaunlaran (SEA-K) nga kon diin tinatagan gud hin prayoridad ha n gobyerno pinaagi hin pag-alutaga hin pondo para ma implementar dayon ngan maka abot ngadto han benepisyaryo labi na gud an mga gipopobrehi nga mga pamilya. ngan sumala hine. nagsering an Presidente nga mayda niy ideya han mga tawo nga nagpapaluyo kan Garica ngan ha tama nga panahon. Nagsering ugaring hi Lacierda nga wara pa hingarani han Presidente ine nga daw m ga protector ni Garcia.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b>Paghalpat han mga protector ni Garcia prayoridad na – Palasyo</b> Prayoridad na daw han Malacanang an paghalpat han mga naghahatag proteksyon han nagretiro nga Major General Carlos Garcia. hihingaranan ine nga mga personalidad ngan papasakaan h in keha. Dugang pa niya nga an mga embahada ha nasud. Hi Solloso in nagdugang pa hin pagsering nga an poverty alleviation programs. nga an Pilipinas naman in mang aro hin impormasyon tikang ha ira partikularmente han ira magigin suporta ha pro seso pangkamurayawan. an officer-in-charge han DSWD’S 4Ps National Pro gram Management Office (NPMO). Manunumduman nga han nakalabay pala nga Lunes. samtang ginhihikay pa in mga dokumento nga magdodoon ha ira ug napasakahan na hin keha. Belgium agud paghiruhimangrawan an proseso pangkamu rayawan. Samar. translated by: S. Ini an pamahayag ni Tina Solloso. an papel han mga embahada hin mga nasud nga hahani ha Pilipinas ug an ira mga diplomat dida han ginhihimo nga pro seso pangkahimyangan han nasud. Presidential Communications Operations Office (PCOO). (PIA-E. An KALAHI-CIDSS amo an kanan gobyerno flagship poverty-alleviation project nga g in iimplementar han DSWD pinaagi han pinansyal nga suporta han World Bank (WB). duranti han "Talking Points" usa nga radio progra m nga nahibabatian ha DZRB Radyo ng Bayan. nga ginsering na ni President Benigno Aquino nga mayda na niya ideya kun hira hin-o ine. ngan para daw ha iya imp ortante ine para han relasyon han Pilipinas ha ira mga nasud. Ha tama daw nga panahon. An nasabi nga programa in gin-sponsoran han Philippine Information Agency (PIA). Daw nakipagkita kan Deles an mga ambassador ha Pilipinas han onse nga mga nasud niyan han Lunes ha Brussels. an PIlipinas in nagigin sentro han mga pag-aran yaw nga nasud ug an iba pa ngani ha ira in nabulig na han kasolbaran han samok. amo ine an pahayag ni presid ential spokesperson Edwin Lacierda. hadton Martes nga adlaw.

kundi andam daw an Department of Peacekeeping Operations (DPKO) humat ag hin bulig kun aaroon ine han goberno han Pilipinas. Tuptop daw an administrasyon Aquino ha iginsusulong ug saad hine nga kontrahon a n korapsyon. Aquino III an igintatanya g nga tambulig han United Nations (UN) nga bumulig ha ginbubuhat nga imbistigasy on han igin-aalegar nga iregularidad ha pondo han Armada Pwersa han Pilipinas. Nagsering pa daw hi Presidential Spokesman Edwin Lacierda kakulop.(PIA-Samar/Trans: Alice Ni cart) <b> Palasyo nasuporta nga ig-uktaba an eleksyon ha ARMM</b> Gin-otro han Malacañang an suporta ha nagin pamahayag ni President Aquino nga ig-u ktaba an eleksyon ha Autonomous Region for Muslim Mindanao (ARMM) agud matagan i wag an reporma han sistema antis anay mag-eleksyon. Martes an nagin desisyon han Korte Suprema nga tu gutan an Kamara de Representantes nga igpasigi an proseso nga pagpapatalsik kan Ombudsman Merceditas Gutierrez. .(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> Aquino kinakarawat an tanyag han UN nga bulig</b> Kakarawaton han administrasyon ni President Benigno S. Ha usa nga press briefing ha Malacanang han nakalabay nga adlaw nagpahayag hi Pr esidential Spokesperson Edwin Lacierda hin interes ha igintatanyag nga bulig han United Nations nga maghatag hin kasayoran ha mga nag-iimbistigar nga grupo kasu mpay han igin-aalegar nga dire eksakto nga paggamit han pondo han kanan UN nga p ara unta han mga tropa han mga Pinoy nga ipinadadara ha East Timor.(PIA-Samar/Trans: Al ice Nicart) <b> Aquino kinakarawat an tanyag han UN nga bulig</b> Kakarawaton han administrasyon ni President Benigno S. nga igin-akusar hin paghakot hin maabot P303M nga salapi han kasundal ohan in nakagawas ha pagkakadetene tungod kay nagbayad ine hin piyansa matapos t umugot ine mga abogado han goberno hin plea bargain. Ha usa nga press briefing ha Malacanang han nakalabay nga adlaw nagpahayag hi Pr esidential Spokesperson Edwin Lacierda hin interes ha igintatanyag nga bulig han United Nations nga maghatag hin kasayoran ha mga nag-iimbistigar nga grupo kasu mpay han igin-aalegar nga dire eksakto nga paggamit han pondo han kanan UN nga p ara unta han mga tropa han mga Pinoy nga ipinadadara ha East Timor. Sering daw ni Lacierda. . Kundi igintatapod daw nira ine ha Kamara kun ira man igpapasige an proseso kontr a han Ombudsman.(PIA-Samar/Trans: Alice Ni cart) <b> Palasyo itinutubyan ha Kamara an pagpatalsik han Ombudsman</b> Gindayaw han Malacañang kakulop. Dugang pa ni Lacierda nga natoo daw an Presidente nga angay ig-ugsod an ARMM ele ction kay mayda daw iginpoproponer nga mga reporma agud maibanan o maundang an p agrerebelde hin damo nga molopyo sugad man han nawawara nira nga paglaum. Aquino III an igintatanya g nga tambulig han United Nations (UN) nga bumulig ha ginbubuhat nga imbistigasy on han igin-aalegar nga iregularidad ha pondo han Armada Pwersa han Pilipinas. ngan kaparte hine an daw pagtikangi ha organisasyon han military ku n diin mayda igin-aalegar nga korapsyon. Martes nga an ARMM in usa nga pakyas nga eksperimento ug pakyas daman nga sub-state. . Ugaring nagpasabrit daw hi Presidential spokesperson Edwin Lacierda nga dire pag didiktahan han administrasyon Aquino an mga kaalyado nga kongresista kun ano an ira sunod nga bubuhaton. Karuyag daw han Presidente nga pagdudrunganon nala iton eleksyon nasyonal para n a gihapon hiton ekonomiya labot pa nga makakapabalik daw ine han kamarig-on han proseso pan-demokrasya kay mapapara daw an senesering nga captive voting blocs n ga naghahatag gahum ha mga lider kada rehiyon kay ira daw ine iginbabalidya ha p inakahataas magbayad nga kandidato para eleksyon nasyonal. Sumala daw han UN National Information Officer Teresa Debuque. Maupay daw para ha ira ha Malacanang ine nga bag-o nga panhitabo. maupay iton para ha aton nga tanyag han UN basi daw masa yoran an ngatanan kun nahingain an kanan pondo para han tropa nga hatag han UN. . kanan nasud man g ad problema an igin-aalegar nga paggamita ha iba nga aktibidad han pondo nga hat ag han UN. matapos ibasura han Korte an iginplastar nga petisyon n i Gutierez nga ig-undang han Kamara an proseso nga pagpatalsik ha iya.ehaan na hira han Department of Justice. Hi Garcia. pahayag daw ni Lacierda durante han news briefing ha Malacanang.

(PIA-Samar/Trans:Ali ce Nicart) <b> P-Noy prayoridad an de-kalidad nga programa ha panlawas</b> Nagpahayag hi President Benigno S.Sering daw ni Lacierda. An Billion Trees Program in proyekto san Bureau of Corrections Love Foundation n ga ginpamunuan ni dati Chief Justice Reynato Puno. maupay iton para ha aton nga tanyag han UN basi daw masa yoran an ngatanan kun nahingain an kanan pondo para han tropa nga hatag han UN. kundi andam daw an Department of Peacekeeping Operations (DPKO) humat ag hin bulig kun aaroon ine han goberno han Pilipinas. an kanan bug-os nga nasud pitad in pag bubuhaton sa ilarum san “Billion Trees Program” nga nagtutumuyo nga maseguro an Guin ness World Record san pagtanum bilyones nga kakahuyan sa gintalaan nga panahon. si Robredo na nawagan san ngatanan nga mga opisyales nga magproduser sin bisan la 25 mil nga m ga seedlings kada tagsa para san durungan nga aktibidad pananum sa Hunyo 25. ginklaro han Presidente nga ine nga inpormasyon in dire niya kan S en. matapos niya makarawat an amnestiya. Sumala daw han UN National Information Officer Teresa Debuque. ginmanduan anay daw han Presidente an DOJ nga klarohon gud an mga ibedens ya kun mayda kamatooran an iya nababaroan. Ha luyo hine. Tuptop daw an administrasyon Aquino ha iginsusulong ug saad hine nga kontrahon a n korapsyon. Sugad ni DILG Secretary Jesse M. sugad ni Robredo. Nagsering pa daw an Presidente nga an iya la komunikasyon kan Trillanes in pinaa gi la hin surat. Sumala pa daw kan Pres. lakip na an usa nga iya nakarawat katapos hine makagawas ha pri sohan han una nga tuig. gobernador san probinsya ngan mayor san bungto ngan syudad. kay sering pa daw ni P-Noy ha mga taga mantalaan. Antonio Trillanes IV nakuha kay antimano pa daw ine magsering nga maaram hiy a han protector ni Garcia. may-ada na niya ideya kun hira hin-o an mga prot ector ni Garcia nga nagbayad hin piyansa ha korte matapos ine mag-asoy hin mas g uruguti nga sala ha ilarum han napuputos hin kontrobirsiya nga plea bargain ha m ga huwes han goberno. Aquino. war ay niya oras makipaghampang kan Trillanes. Aquino III nga usa han prayoridad han iya adm inistrasyon an pagbutang hin sakto nga serbisyo ha panlawas ha mga sosyedad labi na adton mga kablasanon nga pamilya. myembro san sangguniang bar angay. Kundi. Sa iya direktiba san ngatanan nga barangay chairmen.(PIA-Samar/Trans: Alice Ni cart) <b>DILG gagamiton an barangay opisyal bilang pwersa kontra san global warming</b > An Department of Interior and Local Government (DILG) nagtudlok san masubra 42 m il nga mga opisyales san barangay bilang pwersa nga magbuburublig san paningkamo t sini nga magtanum sin bilyones nga mga tanum sa bug-os nga nasud. An Foundation natuod nga an p agtanum sin bilyones nga kahoy in epektibo nga makapaiban san greenhouse gas emi ssion ngan o an pag-absorb san gases nga ada na sa ere. Gen. . An DILG an nangunguna san kanan gobyerno paningkamot nga makigkooperar kaupod sa bug-os nga kalibutan sa pakig-ato san problema san pagtaga klima kasumpay san p agselebrar san Philippine Arbor Day sa Hunyo 25. Robredo. basi hira makatagamtam han de-kalidad nga serbisyo. Pahayag ine han Presidente durante han iya paghatag mensahe ha inagurasyon han E ast Avenue Medical Center ha Quezon City. An tree-planting in pangungunahan san opisyales san barangay labi na an punong b arangays. Amo ine an nagin pamahayag ni President Benigno Aquino III kakulop kontra kan Ga rcia nga yana naatubang hin kaso nga plunder. (PIA-Northern Samar/Aile ne Diaz) <b> Aquino: Maaram na ak han mga nagpaluyo kan Garcia</b> Oras nala it ginhuhulat ug pupukanon na han goberno an mga nagpapaluyo han mga n abuhat nga iregularidad han nag-retire nga military comptroller nga hi Maj. ngan kaparte hine an daw pagtikangi ha organisasyon han military ku n diin mayda igin-aalegar nga korapsyon. Carlos Garcia. 201 1. kanan nasud man g ad problema an igin-aalegar nga paggamita ha iba nga aktibidad han pondo nga hat ag han UN.

nagsering pa daw an Presidente nga gintatagan daman niya prayoridad a n pag-upay han mga pasilidad ha mga hospital ug mga rural health units. Konektado nga ahensya an Bureau of Immigration (BI) ngada han DOJ. Sugad man. ginpapalimitaran ni Robred o</b> Agud magin madagmit an pagproseso han mga business permit. lakip en 10 nga iba p a. PHIL HEALTH ngan PAG-IBIG ha kondisyon nga ini nga kulang pa nga mga rekesitos en igs usumiter sakob hin usa ka bulan tikang matagan han mao nga probisyonal nga permi so. Daw para yana nga tuig. Nagsering hi Robredo nga nakakarawat hiya hin mga report han hilaba nga lista ha n mga rekesitos nga gin-iimponer hin local government units (LGUs) para han mga malukat hin permiso ha pagnegosyo. Robredo kakulop ha lokal nga mga hep e de ehekutibo palibot han nasud nga suportaran nga magin masayon an pagdumara h in negosyo ha nasud pinaagi hin paglimitare han mga rekesitos ha paglukat hin pe rmiso pagnegosyo ngada la hiton ginkikinahanglan han balaud. 2011. Dida han iya direktiba. 2010 tungod hin gin-aali gar nga paghidabi dida hin minilyon-milyon dolares nga investment scam gamit an internet ngan mobile nga mga higamit. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> DOJ nagdiwara nga patago an pagpatalsik han 14 nga mga taga-Taiwan</b> Gindiwara ni Department of Justice (DOJ) Secretary Leila De Lima kakulop an mga aligasyon nga iginsekreto la han gobyerno han Pilipinas an pagpapatalsik han 14 nga mga Taiwanese ngadto ha People s Republic of China (PROC). ha akon paghuna-huna waray basaranan i to nga mga akusasyon. ngan bisan pa han iginpagawas nga writ of habeas corpus han Philippine Court of Appeals (CA) ngada han 14 nga mga Taiwanese. gin-aghat gihapon ni Robredo an lokal nga mga hepe de eh ekutibo nga maghatag la anay hin probisyonal nga permiso ngada hin magnenegosyo nga an kulang nala amo an mga otorisasyon han Social Security System (SSS). Ginbuhat an pag-aresto basar han kahangyoan han PROC. importante ha iya an kasalbaran han mga kinabuhi han tawo. ginmando-an han CA an BI nga igpresentar an unom nga mga Taiwanese ha CA hiton Pebrero 2. ngadto ha PROC hadton Pebrero 2.” sering niya. 2011. ginpatalsik han BI an 24 nga mga langyawanon dida ngahaw han Pebrero 2. Ginpatalsik han BI an 14 nga mga tuminungnong han Taiwan . Ha pagkahalipot daw. Ginkokonsiderar han PROC an Taiwan (anay Formosa ) komo usa la han mga probinsya hini. Kondi.Usa daw han mga pitad nga ginhihimo han iya administrasyon amo an pagpahaluaga p a han Hational Health Insurance Program ngadto ha maabot 4. agud mak atagamtam an mga pobre hin supesyente nga pagtambal. Dida han mao nga writ. Gindumara an pagpapatalsik bisan pa han mga pagsari han mga opisyal ngan mga abo gado han Taiwan Economic and Cultural Office (TECO) nga madara ngadto ha Taiwan an 14 nga mga Taiwanese. “Salit.6 ka porsento nga ig-gagahin ha mga hospital han goberno.6 milyon nga mga kabl as nga mga pamilya sakop hin tulo ka bulan.. Ginmando-an han CA hi Ledesma nga mag-eksplikar kon kay ano nga diri hiya igko-c ontempt tungod han diri niya pagbalihan han mando han korte.149 nga mga nurses sa Eastern Visayas</b>     . ipinanawagan ni Inter ior and Local Government Secretary Jesse M. Ginpahayag ni De Lima ha mga peryodista nga ginpahibaro ngan ginsuratan ni Burea u of Immigration Commissioner Ronaldo Ledesma an mga Taiwanese nga igpakita nira an ira orihinal nga mga pasaporte. RHUs ug mga sentro basi makapalit hira han mga kinahanglanon nga ekipahes ngan makasweldo hi n mga mag-upay nga mga health workers. Gintagan hin duon ni Robredo nga an mga rekesitos en kinahanglan pasimplehon la ngan iban-ibanan. Naaresto an 24 nga mga langyawanon hadton Disyembre 27. umentado daw an badyet han Department of Health nga inab ot hin 13. (PIA-Eastern Samar/ Ginbinisaya:DUM) <b> RN HEALS nagpawarak 1. kay ngani iya daw sisigurohon nga an katawhan in hibaro mag-ukoy hin mahimsog ng a panlawas pinaagi han pag-obligara han mga hospital nga matapo an panginahangla n han pagtambal ha ira.(PIA-Samar/Trans:Alice Nicart) <b> Mga rekesitos ha paglukat hin permiso pagnegosyo.

Antes magpasamwak matungod san housing nga programa. sa ilarum san programa san gob yerno nasyunal nga gin-ngangaranan Registered Nurses Health Enhancement and Loca l Service (RN HEALS).149 nga mga nurses in igkakadto san 170 nga mga munisipyo sa unom nga probi nsya sa Estaern Visaya. nagpasabot sa Philippine Information Agency nga 2. 217 nga mga nurses sa 24 nga mga bungto. si Danilo Jamora in gintudlok liwat bilang Acting Director II san New s and Information Bureau nga ada sa ilarum san Presidential Communications Opera tions Office (PCOO). 76 nga mga nurses sa 11 nga mga bungto. Sugad man. Peb. Reinoso Jr. Si Director Forter Puguon. (PIA-Northern Samar/Ailene N. Castillo Jr. ngan Jesus I. Patrocinio Jude H.Sa sumat nga nahikay tikang sa PIA Regional Office 8. Ini nga programa RN-HEALS in ginlalauman nga makabaton san kakulangan san batid ngan eksperiensyado nga mga nurses sa haragyo ngan waray nagseserbe nga mga komu nidad para sin sayo ka tuig. sugad ni Director Puguon nga mao an chairman san recruit ment ngan selection committee sa Rehiyon. Sa Samar naman. an regional director san Department of Labor and Empl oyment sa Rehiyon 8. sa Southern Leyte. adton nakuha na sa ilarum san NARS nga programa nga waray pagkumpleto san kanra serbisyo in diri na kualipikado nga mag-apply sini nga RN-HEALS nga p royekto. samtang si Editho A. Sa probinsya sa Leyte yaun 417 nga nurses an naka-assign sa 41 nga mga munisipyo ngan duha nga syudad. Ini gin anunsyu ni Valte pinaagi san kanan gobyerno radio dzRB. Aquino III nag anunsyo san Biernes nga adlaw matungod s an programa pagtagabalay para san mga sundalo ngan kapolisan ngan otro nga ginpa samwak an 500 pesos kada sundalo nga combat pay nga iya ginsaad sa naglabay nga tuig. samtang sa North ern Samar. Ocaso in gintudlok bilang Prosecutor I san Office of the Pro vincial Prosecutor sa Capiz. bilang Assistant Dir ector-General for Investment Programming san National Development Office.149 nga mga nurses an ginpapawarak san magkadurudilain nga mga bungto sa unom nga pr obisya sa Eastern Visayas o Rehiyon Otso kahapon. nahibaruan nga yaun 1. Sugad ni Deputy Presidential spokesperson Abigail Valte. in gin appoint Pr osecutor II san Office of the Provincial Prosecutor a Eastern Samar ngan Atty. Ini nga mga nurses in magseserbe sin sayo ka tuig sa ilarum san RN HEALS nga pro yekto. sa Biliran yaun 68 nga mga nurses sa walo nga mga bungto. J ocam Joseph C. Jocson bilang Prosecutor II san Office of the Provincial Prosecut or sa Davao Oriental. 163 nga mga nurses sa 23 nga bungto.388 nga m ga nurses sa Eastern Visayas an nagrehistro san programa pero tungod san nkalimi tado san slots. Esgue rra III bilang Deputy Director-General san National Anti-Poverty Commission (NAP C). sa ila rum san National Economic Development Authority (NEDA). (PIA-Northern Sa mar/Ailene N. An 1. Ini an sugad ni Director Puguon. An Department of Health mahatag sa kanira sin 8 mil pesos nga binulan nga stipend samtang an local nga pangobyernohan kon diin sira ma-assign mahatag naman sin 2mil pesos kada bulan. sa Eastern Samar.An malakanyang sadton Sabado nga adlaw nag-anunsy u san mga bag-o nga gintudlok sa pwesto ngada san gobyerno nasyunal. wara kakuha an ngatanan. Rebete bilang Acting Director II san National Anti-Poverty Com mission. Siya magseserbe sin term ino nga tulo ka tuig. an Presidente nagpasalamat . Diaz) <b> Palasyo nag-anunsyo san mga bag-o nga ginbutang sa pwesto</b> NORTHERN SAMAR. ekepahis pagsalbar para san mga sundalo ngan pulis</b> Si Presidente Benigno C. Kaapi san bag-o nga gintudlok mao sira Ruben S. Diaz) <b> Aquino ginpahamtag an programa pagtagabalay. Adton nagserbe sa ilarum san NARS nga programa in kualipikado liwat san RN HEALS .14 (PIA) . an bag-o nga gintudlok mao si Aurora Jayate De Dios bilang representante sa nasud dida san Women’s Rights in the Association of South East Asian Nations (ASEAN) Commission on the Promot ion and Protection of the Rights of Women and Children. sugad ni Director Puguon. 230 nga mga nurses sa ngatanan nga 25 nga munisipyo nga sayo nga syudad. Ugaring. Si Atty. Melchor V.

sunod Visayas ngan Mindanao. an balay ngan lote nakantidad 170.000 nga mga balay ngan lote para san mga sundalo nga kap olisan sa nasud. Diaz) <b>Pulisya andam na para han anibersaryo han panmomba nga natabo han Valentine s Day</b> Ginpahayag kakulop han National Capital Region Police Office (NCRPO) nga andam n a hira para han “Valentine’s Day bombings” nga natabo hadton 2005 kon diin 11 ka tawo an nagkamamatay ngan 93 pa nga iba an nagkasasamaran.000 pesos kada unit. Ginhangyo gihapon niya an Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) nga m ahugot igpatuman hini an pagpapasakay ngan pagdediskarga hin mga pasaheros dida la han mga lugar nga gintudlok komo bus stops.san mga sundalo sa panguna sini pagbaton san panginginahanglan san katawhan nga gintaraan san natural nga kalamidad sa luyo san kakulangan san pasilidad pagsalb ar.5 milyon an turista nga kumadi sa nasud.000 dolyares para sin tulo ka adlaw nga estada kada turista ngan an benepisyo san tikadako nga industriya san turismo mahilusad ngada san pan-uma ng an pangisdaan nga komunidad ngan kasagabay nga industriya. Dugang san Presidente. hangtod nga an ngatanan nga mga waray balay nga kasundalohan ngan kapo lisan maubos magkayaun. Ini babayaran sin masayon nga pag-iban-iban san sweldo sa sulod sin 30 an yos. an paghamis san detalye san proyekto in ginpaplastar na s an mga ahensya pagtagabalay pero an proyekto in andam na sa bulan san Nobyembre. sugad san Presidente. (PIA-Eastern Samar/ Ginbinisaya:DUM) <b> DOH nagporma hin komitiba agud madeterminar an aktuwal nga mga tawohan nga p agkikinahanglanon hini</b> Gindiwara ni Health Secretary Enrique T. Labot pa. 100 sa urhi nga tulo ka tuig nga pagbayad. igpoposisyon en mga kapulisan ha maglainlain ng a mga estasyon han Metro Rail Transit (MRT) ngan han Light Rail Transit (LRT) ag ud magdumara hin inspeksyon panseguridad. iginpahibaro ni Ona nga nagporma hiya hin usa nga ad hoc nga komitaba agud pag-adman ngan madeterminar an aktuwal nga ginkikinahanglan nga mga tawoha n han departamento han panlawas komo usa pa nga solido nga pitad ha pagpapakaupa y pa ngan pagpapasayon han pagpahamtang han serbisyo ha panlawas ngadto han ngat anan nga mga Pilipino. Segun kan NCRPO director Nicanor Bartolome. 3. Nagsering hi Bartolome nga magigin masayon an pag-instular hin mga kamera pagseg uridad dida hini nga mga lugar nga gintudlok komo bus stops. magpapahamtang kita 20. aada ha estado nga full alert an NCRPO. Ona an mga sumat nga kuno nahidadabi an Department of Health hin iligal nga “fund conversion” nga binuhatan. Gintagan hin duon ni Ona nga ngatanan han ira mga empleyado ngan mga proyekto en ungod gud nga naeksister ngan waray nira “intelligence” o kon “discretionary funds. para malikayan an kautro han panmomba hin usa nga bus ha siyudad han Ma kati ha diri pala maiha.7 bilyones para han personnel services   . sering niya. una sa Luzon. Sugad man. Sugad niya. An promero nga iban 500 pesos kada bulan ngan mahitaas sin 800 ngadto sa 1.(PIA-Northern Samar/Ailene N. Ginpahinumdum san Presidente an mga sundalo nga an kanra trabaho mao an pagsegur o san kamurayawan basi an mga turista padayon nga kumadi sa nasud ngan maggastos didi sin 2. An magbebenipisyo sini nga housing program in paghihimuon pinaagi sin pag raffle san ngatanan nga kasundalohan ngan kapolisan. sering ni Bartolome. Sa naglabay nga tuig. “Antes matapos ini nga tuig. nanawagan hi Bartolome ha mga tag-ada hin bus ha Metro Manila nga panbutangan an ira mga sarakyan hin closed-circuit television cameras .000 nga mga balay ngan lote ng ada san mga sundalo ngan kapolisan ngan sa sulod sa tulo ngadto sa upat ka tuig. Anmga balay yaun kahaluagon nga 21 metro kuadrado ngan an lote yaun 30 metro kua drado.” Para han 2011. Komo kaparte han mao nga plano . ginkaharampang na niya an maglainlai n nga police district directors ha Metro Manila ngan usa ga comprehensibo nga pl ano panseguridad an ira na igin-iimplimentar. Samtang. Dugang san Presidente. an Presidente nasugad.” Ini an pahayag san Presidente. igin-alutaga ha DOH en P7. tatapuson naton an 120.

o kon kabug-osan nga P31. Ginpatapod ni Ona nga an kada Pilipino nga nagkikinahanglan hin serbisyo ha panp ubliko nga mga pasilidad ha panlawas en ma-aataman gud han ira mga tawohan samta ng padayon an panalinguha nga masahid an ngatanan nga mga Pilipino nga magkaada hin higayon pakatagamtam hin serbisyo ha panlawas.9 bilyones para han capital outlay (CO). pamakabuhi importante hit kamurayawan –Coloma</b> Ginbubuhat daw it ngatanan hit administrasyon Aquino agud la magin malinampuson iton pagbubuhaton nga iristorya pangkamurayawan ha butnga hiton goberno ug mga r ebelde nga grupo. Nagsering hi Ona nga subay han panuyo ni Pangulo Aquino nga magkaada hin higayon an kada Pilipino nga makatagamtan hin serbisyo han mga doktor ngan iba pa nga p ropesyonal ha panlawas.000 nga mga empleyado an DOH palibot han nasud para han tuig 2011. P15. Domingo ug maabot hit Lunies nga adlaw. sinulod an Ehepto hin bag-o nga go berno komo demokrasya an sistema ngan naglalaum daw an Pilipinas nga an proseso in magigin mamurayaw ug malambong han tinguha han katawhan nga kaupayan para han kadam-an. Dugang pa niya nga yana nga adlaw an ika-3 nga grupo hin mga Pinoy nga mangungul i in nakatalaan gumikan yana nga adlaw. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisay a:DUM) <b>Malacanang gintagusya an Ehepto ha ira pagdarag-an</b> Nakigduyog an Malacananga ha iba pa nga mga nasud nga nagtagusya han mga taga Ehepto tungod han malinampuson nira nga pagbuhat hin pag-alsa ug han nagin mahim yang nga pagbabalhin han sistema han panggobernohan ngadto ha pagigin usa nga de mokrasya. sering ni On a. Mayda 35. Tinapos ni Mubarak an iya 30-ka tuig nga pagkapot hin poder ug gahum ngan isuren der ha military an pagkontrolar han nasud. nagsering hi Presidentail Communication Operation Office (PCOO) Secr etary Herminio “Sonny” Coloma. Para han 2010. nga an kanan goberno mga magkure nga mga inisyati bo in nahihimu agud la makab-utan an kamurayaw pinaagi han pagtagan ha katawhan han hustisya ngan paghatag ha ira hin pagpapakabuhian. Ha iya mensahe durante han pagtatapos han “Padyak para sa Kapayapaan” han nakalabay nga Sabado. o kon kabug-osan nga P24. P11. Matapos daw in dise-8 diyas.( PIA-Samar/Trans:Alice Nicart) <b>Hustisya.46 bilyones para han CO.87 bilyones an pondo han DOH para han PS.1 bilyones para han maintenance and other operating expenses (MOOE).65 bilyones . iya gin-organisar an ad hoc committee nga mag-aaram han aktuwal nga ginkikinahanglan nga mga tawohan para han sektor ha panlawas han nas ud. ngan P6. An resulta han pag-aram ngan rekomendasyon han mao nga komitaba amo an maggigiya han paghurma han pondo han DOH para han tuig 2012 . labot pa han pagdeterminar han aktuwal nga kadamuon nga ginkikinahanglan nga mga propesyonal ha panlawas pa ra han maglainlain nga mga pasilidad ha panlawas palibot han nasud. Ngan.8 bilyo nes. Samtang nagsering pa hi Valte nga iton embahada hit Pilipinas ha Cairo in pasigi nga nagkikita-kita han sityasyon didto nga dapit. P6. an kakulang daw hin mag-upay nga panarabahoan ug oportunidad hin traba hoan in maghahatag ideya hin pagbuhat hin krimen tungod han kakablasan. Labot pa. Ine daw an duha nga importante nga elemento nga kinahanglanon. an anay Egyptian President nga hi Hosni Mubarak in nagbul-iw ha pwesto ug sinurender ngadto han milyon nga nanawagan kontra ha iya nga lumusad na ha pwesto tungod han reporma nga ira ginhihingyap.32 bilyones para han MOOE. n gan P8. Jr. Iginpatapod ni Ona ha katawhan Pilipino ngan han maglainlain nga tagdonar nga mg a komunidad ha kalibutan nga naayuda han mga proyekto han DOH nga an salapi nga ira igindodonar ngada han Departamento han Panlawas en nahingangadto gud hin pro yekto nga gin-gahinan han mao nga pondo. Sumala kan Deputy Spokesperson Abigail Valte. agud la magin malinampuson an iristorya pangkamurayawan. . an hin-o man daw nga Pilipino an gusto umuli hin boluntaryo in matatagan h in bulig. sumala daw kan Coloma samtang gintata gan doon an pagpakusgi han sistema han hustisya ha kriminalidad.(PS).

(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b>Dire kinahanglan mangaro hin pasaylo ha Taiwan</b> Dire daw kinahanglan nga mangaro an Pilipinas hin pasaylo ha goberno han Taiwan. tungod han ka-deport hin pira nga ira mga tawo kay gintutuuhan daw an mga ine n ga membro hin international syndicate. nagpa pabilin daw nga marig-on an suporta ngan pagkapropesyonal an kasundalohan para h a administrasyon Aquino. Revilla. hi Lt. mas maupay na daw an palakat han Armada Pwersa yana kontra h an mga nakalabay nga mga tuig ug ira daw iginsasaad in mas maupay nga katrabaho yana ug an ira pagigin propesyonal nga sundalo.dugang pa ni Co loma ngan ine daw gud an iginduduso han Presidente nga tagan hin atensyon han ib a-iba nga programa han goberno. 2011 ha Catarman. Aquino para han “daang matuwid”. Northern Samar kaupod an Provincial Government han Northern Samar ha panagbalay ni Governor Paul Daza ko mo vice chairman. Ha nasabi nga meeting. Dida hin usa nga media briefing ha Malacanang. Idinugang pa daw ni Mabanta nga tikang han paglingkod han administrasyon Aquino. Commander of the Central Command han Armed Forces of the Philippines. Ginsasagda daman ni Mabanta an duha nga Kongreso nga dagmiton an ira imbistigasy on basi hira makauswag na. nagsering hi AFP Spokesperson General J ose Mabanta Jr. (PIA 8-/ trans NBQ-PIA E Samar) <\b>DOH naglunsar programa mapauswag an serbisyo panlawas sa Pilipinas</b> . (PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b>AFP makusog an suporta ha administrasyon Aquino</b> Ha luyo han mga alegasyon hin iregularidad ha Armada Pwersa han Pilipinas.Damo daw nga krimen it nabubuhat tungod hit kagutom ug pagkabido. George Rabusa ha iya pagpadayagan hin mga iregularidad daw ha AFP. Nasabi han naglabay nga meeting ni PSSupt Edgar Basbas nga mas habubo an krimen ha E Visayas kun itatanding ha bug-os nga nasud ug sugad man ha iba nga rehiyon. Gintagan doon ni Lacierda nga dire karuyag han goberno nga himoon an nasud nga p ugaran hin mga international crime syndicate ug an nagin aksyon hine kontra han mga Taiwanese in para han kabug-usan nga proteksyon han nasud. inundang na daw an mga tinuyaw nga transaksyon ug iba pa nga dire sakto nga mga praktis ha ira ahensya. General Ralph Villanuev a. Bahin naman han Internal peace and Security Plan.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart ) <b> Regional Peace and Order Council meeting bubuhaton ha Catarman</b> Nakatalaan magkamay-ada meeting an Regional Peace and Order Council han Eastern Visayas ha ti-arabot nga February 22. Sugad man bubuhaton ni Revilla an briefing para han Crisis Management Committee sugad han suhestyon ni Chairman Governor. an magt utulidong han mga impormasyones ha mga miembros. Hinbaruan nga mismo hi Governor Daza an nag boluntaryo panagbalay han meeting ab er ipakita ha mga taga mantalaan nga mahimyang an iya probinsya ala kontra han n ahibabatian nga diri maupay. . An huruhimangraw bahin han mga gios pankamurayaw in pangungunahan han Leyte Gove rnor Carlos Jericho L. nga gintikangan ni Col. nga an administrasyon Aquino in nagplastar na hin mga reporma ha AFP antis pa ginawas ine nga mga eskandalo ha militar. Reg ional Director han Philippine National Police an kahimtang han paz y orden han r ehiyon. Nababaraka daw an goberno han magigin kabtang han maabot 80 mil nga Pinoy worker s didto labot han mga permanente na nga residente. kasumpay hine nga isyu. Petilla komo chairman han konseho. Sumala kan Mabanta. igpapakita ni Chief Superintendent Arnold L. nagsering hi Presidential Spokesp erson Edwin Lacierda nga irenerespeto han goberno an decision han Taiwan kasumpa y han ira mga tawo kundi marig-on an tindog han Pilipinas ha pagpapaulia han mga Taiwanese. Sumala kan Lacierda naghangyo na daw hira han Manila Economic Coordinating Offic e (MECO) nga tagan representasyon an nasud han Taipei Economic and Cultural Offi ce (TECO). ngan gintagan doon daw daman ni Mabanta nga suportado nira an panuyo ni Pres. Ha usa nga media briefing ha Malacanang. an de facto embassy han Taiwan ha Manila ngadto naman han panggoberno han han Taiwan.

yaun maabot 60 thousand nurses an nag apply para sa n naasabi nga programa pero tungod san kakulangan san budget. Sugad ni Ona an Pilipinas yaun masubra pa 120 mil nga mga nurses.000 an kukuhaun para sini nga RN-HEALS. pero ini bag- . an Department of Health (DOH) in nag-undong si n agresibo nga programa nga ginngangaranan Registered Nurses for Health Enhancem ent and Local Service (RN-HEALS). sira tatagan sin 8. Aqiuno III panuyo nga makahimo san labi k akinahanglan nga serbisyo panlawas abrido san ngatanan nga Pinoy labi na adton a dto san mga kahigrayuan ngan depress nga mga lugar. pinaagi san pagdara san mga health propesyonal ngadto san mga rural nga mga lugar ngan pagpauswag san pasil idad pagpanganak.000 nga allowance kada bulan san DOH samtang an local government units (LG U) kon diin sira nahimutang mao an magsusupervise. An MOA nagtutumuyo nga makagbenipisyo sin 2. nutrisyon ngan edukasyon sa kadam-an nga mga P inoy. Samtang ini nga mga nurses aadto san mga lugar nga pagtatrabahuan. napitad kita tipahirani san katumanan san programa nga mag-u undong san kaupayan san panlawas. “Ipamatuod ta sadton nagruruhaduha an isip nga an CCT in diri limos. nutrisyon ngan edukasyon labi na san kabataan nga may edad 0 ngadto sa 14. An PhilHealth ngan GSIS in maghahatag liwat sin group insurance san mga nurses s amtang an pribado nga korporasyon in gin-aaghat man liwat nga magkontribuer kon nano la ira maihahatag <b>MOA pagpakusog san 4Ps pitad para san bug-os nga reyalisasyon san pagbulig sa n pobre – Aquino</b> Si Presidente Benigno Simeon Aquino III sadton Huebes nga adlaw nagdayaw san pag pirma san Memorandum of Agreement sa butnga san Department of Social Welfare and Development ngan local government units pagpakusog san implementasyon san kanan gobyerno Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) nga nasugad “ ini nakagpahiran i sa aton ngadto san katumanan san ungod nga programa pagpahamubo san kapobrehan para sadton mga pobre nga kabugtuan. An programa nagkikinahanglan sin 850 milyones ka pesos kada tuig ngan sugad ni O na. “Sa pagtig-ob pwersa. 10. “ Ini an sugad san Presidente. 74 nga mga syudad. ngan maghahatag sa kanra sin kakaturugan ngan kakaunan.000 sa tuig 2015.” An MOA nga ginpirmahan sin simpli nga seremonyas sa Malakanyang. An RN HEALS in makakabaton san kanan gobyerno paningkamot para matuman an kanan United Nations Millennium Devel opment Goals labi na dida san pagpaubos san numero san nagkakamatay sa panganak tikang san presente nga ihap nga 162 sa kada 100.221 nga mga rural ngan waray nagseserbe nga komunidad para sin sayo ka tuig. Dugang niya. ini nga programa in ginlalauman nga makabaton san kakulangan san ma y kakayahan ngan eksperyensyado nga mga nurses sa 1. Si Health Secretary Enrique Ona nasugad nga ini nga RN-HEALS nga proyekto in mag tri-training ngan magpapadara sin maabot 10. 79 nga mga probinsya sa bug-os nga nasud sa pag-abot san Disyembre 2011. magpapaseguro san kanra segur idad.000 nga mga waray trabaho nga mga nu rses ngadto san mga komunidad nga pipilion san DOH kabulig san Department of Soc ial Welfare and Development (DSWD).000 nga nanganganak sa kanan na sud target nga yaun la 52 kada 100.3 milyones nga mga pamilya sakop san 936 nga mga bungto. in gintestigosa n san Presidente. an Presidente in nagpahamtang sin suporta pinaagi san pag-api sini nga kanti dad dida san General Appropriation Act. Dugang san Health Secretary.Kasumpay san kan Presidente Benigno C. Ngan an LGU gin-aa ghat liwat maghatag kadugangan nga allowance ngan benepisyo makantidad 2 mil par a sini nga mga nurses. ngan sugad man mabaton an pr oblema san kakulangan san nurses. Gintatawagan san Presidente an ngatanan nga may kalabutan ngan may panginlabot n ga igkasi Filipino nga iya ginngangaranan nga “frontliners” nga magtrabaho sin tinuo d para maseguro an kamanilampuson san 4Ps nga ginkikilala liwat nga conditional cash transfer (CCT) An 4Ps in sayo nga programa pagbulig san mga pobre mahi-alsa an kamutangan estra tehiya san gobyerno nasyunal paghatag conditional cah ngadto sin ura ura kapobre nga mga pamilya para mapaupay an ira panlawas.

Igin-explikar han Presidente nga an pagpokus ha uyas diin an mga Pinoy may pagda rag-an in usa nga maabtik nga pitad. Kasunod han ira pagdaug han Merkoles han gab-i. Ini an sugad san Presidente. para igpresentar ha ira an plano ngan disenyo nga amo an pinaka-una dinhi ha rehiyon. state universities ngan mga pribado nga sektor. An mapainubsanon pero ginsasarihan nga proyekto in magkukumpirmar ngada han nasu d ngan an rehiyon in makakagpakita hin usa nga mahinungdanon nga hitabo para han mga batan-on pinaagi hin pagneguro. sering ni Mr. Hatol nga nagtutdo hin damo nga kabataan nga nagtit ikang ha mga higrayo nga lugar dinhi ha rehiyon. Hato l. Hi Mr. Hatol in nakatalaan pakigkita hin pipira nga mga personalidad nga natikang ha mga lokal nga pamunuan. Mag Cr uz Hatol. (PIA-Northern Samar/Ailene N. Mag Cruz Hatol. An Youth Media Festival in usa nga disenyo kun diin umabot na an iya panahon hin pagpahamtang. An Plan Philippines ngan hi Mr. sering ni Mr. “Matapos pag-edukar hin ganatos-gatos nga mga batan-on nga mga Pilipino ha media. An Azkals team in naghatag hin usa nga jacket ha Presidente diin malipayon niya ini ginsul-ot ngan naghingyap hin damo pa nga kalampusan ngan han pagigin modelo ha mga kabataan.” (Translation by LDL/PIA-8) <b> Diri ginkikinahanglan mangaro hin pasaylo ha Taiwan – Malacañang</b> Diri ginkikinahanglan nga mangaro hin pasaylo an Pilipinas ha gobyerno han Taiwa n tungod han ginhimo nga pagpapalagpot ha nasud hin mga taga-Taiwan nga gintutuo han mga kaapi hin internasyonal nga sindikato-kriminal. “Suhestyon ko nga magpokus kita ha mga uyas diin mayda gud kita kapas hin pagdarag -an. Dida hit pakigharuharampang nga pagdudumaraon ha Old House han Hotel Alejandro. labot la han iba p a. Dugang pa niya nga damo na nga mga director ngan producer han nagtitikadamo nga industriya han indie film in nagin kilala na ha bug-os nga kalibutan ngan kadaman hini ha ira in mga baatan-on pa. ginlamano hira han Presidente ha n ira duha ka puntos nga gindag-an diin siring niya nga in in “pagpakita han kanan Pinoy gud agi ngan paniguro. usa nga grupo han ngatanan nga mga television networks nga nagseserbisyo dinhi ha nasud. Hatol nga ig-iisplikar ngadto han mga nagtambong kun kay ano n ga an pahamtang nga “it takes a village to raise a child” in amo an dalan pagbaton h an mga panginahanglan han mga kabataan ha Bisayas. han pinaka-una nga Youth Media Festival ha siyudad han Tacloban. Plan Phils magdudumara pinaka-una nga Youth Media Festival ha Rehiy on 8</b> An Plan Philippines ngan Anak TV. interes ngan enerhiya. igpapakita ni Mr. nagsering hi Presiden .” sering ni Mr. amon narekognisar nga mayda pa ngayan masobra yenukot-yukot dinhi ha nasud nga n aghuhulat la hin higayon nga makapahamtang hin lugar ha media. Aquino III ngadto han mha lider han Phili ppine Sports Commission (PSC) ug han iba pa nga sports organization kasumpay han pagdaog han Philippine Azkals football team kontra han Mongolia han Merkoles ha syahan nga hugna han ira 2012 AFC Challenge Cup prequalifying match ha Bacolod City. mga ahensya han gobyerno n asyonal. in nakatalaan pagdumara yana nga bula n han Mayo. (PIA 8/maa) <b> Pokus ha mga mulay nga an mga Pinoy hawod – Aquino</b> “Pokus ha mga mulay nga an mga Pinoy hawod. Diaz <b> Anak TV. Nagsaad an Presidente nga hihimuon an ngatanan sa gobyerno para maging manilampu son an 4Ps. Secretary General han Anak TV. Dida hin usa nga media briefing ha Malacañang hadton Huebes. ngan mga mobile phone nga may kapabilidad parti ha video.” siring han Presidente dida hin usa nga interbyu durante han courtesy call ha n mga kaapi han Azkals Hoybes nga adlaw ha Premier Guest House ha Malacanang.o nga pagtikang para san mga pobre nga kababayan basi dayon na sira nga makagawa s san kapobrehan. videoca ms.” Ini an siring ni Presidente Benigno S. in nagpasabot nga an Youth Media Festival in naghihingyap nga makakuha hin partisipasyon tikang han mga ba tan-on nga mulupyo han Bisayas nga may kalabutan o kaaradman ngadto han iba-iba nga porma han electronic media nga nag-uupod han digital nga mga kamera.

sering ni Soliman. ginbuhat an krimen ha Tsina… salit para adto ha n kapulsanan han aton nasud an pagpalagpot ha ira ngadto ha Tsina. nasugad nga an PSR in nakagproduser sin 104 nga halipot. Gin-iimplimentar han DSWD an Core Shelter Assistance Project (CSAP) agud maayuda han an mga pamilya nga nagkadidislokar hin mga trahedya aber makagtukod hin ira puroy-anan. Ini nga mga reports. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Nagpadara hin ayuda an DSWD ngadto han mga naapektaran hin babaha. 41 ka kaha hin gatas. tornado h a Jolo</b> Ginpahayag ni Department of Social Welfare and Development (DSWD) Secretary Cora zon "Dinky" Soliman hadton Miyerkules nga nagpadara an ira ahensya hin hinabang agud maayudahan an 1. sering ni Lacierda. in nakakaghatag liwat san mga Gabine te sin mga impormasyon nga ginkikinahanglan para tuang nga makaresponde san magk . Gin-aakusar hira tungod hin gin-aaligar nga paghidabi dida hin investment s cam nga an mga biktima en mga Tsino ha mainland China . ngan Hong Ko ng . Si Presidente Benigno Simeon Aquino III. dugang san Presidente. . 173 ka kaha hin noodles. an ginhimo han nasud en agud daw mapanalipdan an nasudnon nga kapulsanan han Pilipinas. kondi pinaninindogan han gobyerno han Pilipinas an desisyon hini nga palagputon an mao nga mga taga-Taiwan. nga amo an de facto nga embahada han Taiwan h a Manila . Singapore . (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Aquino gin-abrihan an Presidential Situation Room para sin epektibo nga pagb aton san krisis</b> An gobyerno in yana epektibo na nga makakaresponde san krisis ngan kadagmitan ng a panginginahanglan dida san bug-os nga operasyon san Presidential Situation Roo m (PSR). Iginpatapod ni Soliman kan Jolo Mayor Hussin Amin nga padayon nga maghahatag hin ayuda an DSWD ngadto han 1. gin-aro han gobyerno han Taiwan nga manngaro hin pasaylo an g obyerno han Pilipinas tungod han gintatawag nira nga patago nga pagpapalagpot ha n 14 nga mga tuminongnong hini han naglabay nga semana ngadto ha mainland China . “Diri naton karuyag nga magin darangpanan hin internasyonal nga mga sindikato-krim inal.140 nga mga pamilya ha Jolo nga nadislokar han babaha ngan tornado han naglabay nga semana. 156 ka karton hin corned beef. An ginpalagpot nga mga Taiwanese en maatubang hin prosekusyon tungod hin cross-b order nga panlansis nga nagdadabi hin maabot $20 milyones nga gin-gantso nga sal api. An mga puroy-anan nga gintutukod han DSWD ilarum han CSAP para hin mga pamilya n ga apektado hin mga remalaso en magdig-on daw nga diri maruruba hin 180 kph la n ga hangin. Aadto ha Tsina an ebidensya. pagbaha ngan iba pa nga mga peligro. An gobyerno. en mayda pagkabaraka para hiton kabubuwason hin maabot otsenta mil nga mga Pilipino nga mga magtratrabaho ngan iba pa nga mga P ilipino nga nag-uukoy ha Taiwan .” sering ni Laci erda. Gin-aadman na yana han DSWD an hangyo para hin core shelter assistance han probi nsya han Sulu.140 nga mga pamilya nga nadislokar hin tornado ngan pagtono hin tuna nga naka-igo han probinsya han Sulu han naglabay nga semana.tial Spokesperson Edwin Lacierda nga ginrerespeto han gobyerno an desisyon han T aiwan mahiunong han mga tuminongnong hini. ginhangyo nira an Manila Economic Coordinating Office (MECO) nga makigsumpayan ha gobyerno han Taiwan mahiuinong han isyu para han Taipei Ec onomic and Cultural Office (TECO). 1. Segun kan Lacierda. Gintagan niya hin duon nga diri karuyag han gobyerno nga magin darangpanan an na sud hin internasyonal nga mga sindikato-kriminal. labot pa. Nagsering hi Soliman nga an mga hinabang nga ginpadara en ginkokomponer hin 3.790 nga mga panapton ngan usa nga generator lakip en upat nga emergency lights. sa kanya mensahe dida san inagurasyon s a PSR sadton Huebes. intensity kuwatro nga mga linog. ek sakto ngan importante nga mga reports nga nakaghatag sa kanya sin napapanahon ng a impormasyon matungod san mga importante nga panhitabo tikang pa san Oktobre 20 10.80 0 nga family packs. 100 ka kaha hin sardinas. Hadton Miyerkules. 150 ka sako hin bugas.

an PA in gin-wara na an comptroller’s office . ha pak igburoligay hiton Presidential Communications Operations Office (PCOO). Samtang. An Presidente nasugad liwat. para paghatag hin bag-o nga sistema ha sakob han opisina nga kon diin may-ada check and balan ce ha military resource ngan fiscal management. Candido) <b>Aquino nanawagan ha katawhan Pilipino nga magin aktibo ha pakig-api dida hito n proseso pankamurayawan</b> Gin-awhag ni Pangulo Benigno Aquino III an ngatanan nga mga Pilipino nga magin a ktibo ha pakig-api dida hiton panuyo han gobyerno nga makab-ot en kadayonan nga kamurayawan agud makagporma hin mahinungdanon nga katangdo-an pankamurayawan nga da han rebelde nga mga grupo. Philippine National Police.” sering han Pangulo. Radyo ng Bayan. ini in nahibaroan tikang han Phi lippine Army o kon (PA) kakulop nga adlaw (Huwebes). nagpapabilin nga hitaas la gihap it morale—Parlade</b> Nagpapabilin nga hitaas la gihap it morale hiton mga opisyales ngan miyembro hit on Armed Forces of the Philippines o kon (AFP). “Makusog it akon pagtoo hit aton gobyerno. Samar. “Talking Points” in usa nga proyekto han Philippine Information Agency (PIA). PBS ngan National Broadcasting Network (NBN)-Channel 4. Sugad san Presidente. An AFP in makusog la gihap an ira commitment para serbisyohan an nasud. nga an PA in maiha na nga naghihimo hin mga reporma ha sak ob han militar labi na han pag-inbestigar han mga gin-aalegar nga corruption nga nanhinabo hadton una nga panahon. siya nag isy u sin Adminitrative Order Numero 2 pagtindog sin PSR basi an gobyerno makagbaton o makagresponde san sugad nga mga sitwasyon sin epektibo nga pamaagi. . makigbahin hiton solusyo n imbes nga makadugang hiton problema. translated by: S. sanglit it kamatu-oran magawas gihap”. Accounting ngan Internal Audit. bisan ha luyo hin mga gin-aalegar n ga mga isyu sugad han graft and corruption hiton hanay hit militar. An Presidente nagpahayag sin pagtapod nga sa mga tuig nga maabot. Hi Parlade in nanhimuwa han mga reports nga an Army chain of command in habobo na it morale. panbomba san bus. An iya pamahayag in nahinabo durante han hiya in nagin bisita han “Talking Points” u sa nga bi-weekly radio program han DZRB.adurudilain nga ayat. nagdugang pa hi Parlade. hira in dire naaa-apektaran han sinisiring nga “send off mone y” issue ngan iba pa nga gin-aalegar nga mga skandalo ha sakob han AFP. gin-porma an mga opisina han Resource Management. Amo ini an ipinanawagan han Pangulo durante han “Ilaw ng Kapayapaan” (Lamrag han Kam urayawan) nga okasyon kon diin ginbuhat an seremonyas hin pandagkot hin mga kand ila ha Quezon Memorial Circle hadton Martes. Hi Garcia in ginkasohan hin pangawat o kon plunder ha opisina han Ombudsdman dar a han alegasyon nga nangurakot hiya han pondo han Army. Office of Civil Defense ngan De partment of National Defense. an PSR in bubutangan liwat sin centralized nga electronic connectio ns san mga nangunguna nga national security nga mga ahensya. an kanya administ rasyon in nag-agi liwat sin krisis kaapi na an hostage crisis. nga sa panahon san krisis nasyunal. sentrohon an padalagan san impormasyon ngan maasister san koordinasyon san magkadurudilain nga ahensya nga ginmamandua n nga umatubang san krisis. Segun kan Army spokesman Col. baha sa iba iba nga parte sa nasud. 2010. Diaz) <b> Militar. Ngan tikang pa man ha n tinikangan. Dugang niya. “Apektado an kada Pilipino han hiruhimangraw pankamurayawan. nga dara han hidabi han kaso ni anay AFP compt roller Carlos Garcia. an PSR. Nagsering hi Parlade. Kabalyo han nawara nga opisina nga amo an comptroller. Antonio Parlade . hiya in nagsering nga iya ginpap atapod nga an liderato han Philippine Army in nagkakaurosa la gihap bisan ha luy o han mga anomaliya. an PSR mao an m agiging sentro san pagbaton san gobyerno. gin-aghat ko na an ngatanan nga maki-usa. (PIA -E. labi na an pwersa a rmada san Pilipinas. Fiscal Management. ngan m ga tawo nga nagtatrabaho dida padayon nga magkiwa samtang an nasud naatubang san mga reyalidad nga an katawhan in buhayhag san magkadurudilain nga tarhog sa kan ra kinabuhi ngan seguridad. (PIA-Northern Samar/ Ailene N. Mao nga sa Setyembre 17. sa kanya halipot nga estada san opisina.

” sering han Pangulo. ya na na an panahon san kamurayaw. magbantay ngan makig-api dida hiton hiruhimangraw pankamurayawan. Pagal na an Pinoy san pagkita san kanya igkasitawo nga nahibubutnga san b akbakan nga waray man nahihingadtuan. Nagsering pa an Pangulo nga pinaagi hini nga yano la nga mga gi-os. pagal na san waray pulos nga armado nga pakig -away. (PIA-Northern Samar/Ailene N. ini nagdara sa ira sin kasuol. Moro National Liberati on Front (MNLF) ngan National Democratic Front (NDF). kalangot san igkasi ta Pinoy. Sugad san Presidente. aragway ngan waray pulos nga pagg iburubingkil nga nagpapakita san tikadako nga lat-ang san mga myembro san gobyer no ngan rebelde nga grupo. kadam-an nga parte sa aton nasud in nahi-iilarum san masir um nga samok o armado nga komplikto. Aquino III nanawagan san ngatanan nga nadadabiha n ngan adton may kalabutan nga igkasi Filipino nga tumindog sa luyo san administ ration ngan sumuporta san pagbalik san kurukabagaw pankamurayaw dida san Moro Is lamic Liberation Front (MILF) nga pagbubuhaton yana nga bulan san Kuala Lumpur. sugad man han sayod na n ga proseso ha panmamalit han mga higamit han mga sundalo agud masiguro nga mapro . Nahangyo la daw hi Ochoa ha publiko nga dire bug-uson an institusyon han AFP iglakip ha nahitatabo yana nga kontrobersiya ha fund scam. kabukwag. Ginhimo ini nga panawagan san Presidente durante san “Ilaw ng Kapayapaan” (Light of Peace) o seremonyas san pagdagkot san kandila nga ginhimo sa Quezon Memorial Cir cle sa Martes nga gab-i. Malaysia. amo ine an sering ni Executive Secretary Paquito N. An Presidente nag anunsyu nga an gobyerno in magbubuhat sin exploratory nga kuru kabagaw ngada san MILF tikang sa Pebrero 9 ngadto 10 ngan pormal nga kurukabagaw ngada san NDF tikang sa Pebrero 15 ngadto sa 21 sa Kuala Lumpur. Ochoa Jr.Gintagan hin duon han Pangulo an kakinahanglanon nga makibalita.opapp. Importante daw nga dire paprehoon an mga sundalo ug mga opisyal.. Diaz) <b> Reporma ha AFP ginbubuhat na</b> Ginbubuhat na daw an reporma ha Armada Pwersa han Pilipinas (AFP) agud mapatuman in pira nga pagbabag-o hine nga ahensya nga gusto han Presidente ipatuman. nagkaistorya na daw hira ngan hi Defense Secretary Voltaire Ga zmin nga iya na gin sidngan nga tagan hiya han listahan han detalye han angay ma bag-o ha AFP. paglingod hine ni Gazmin hadton nakalabay pala nga bulan han Hulyo. Natatanglay na anpinoy san pagburublag. Sumala kan Ochoa. nagladawan san seremonyas pagdagkot san kandila bilang simbolo sa n pagkasarayo ngan sayo la nga hingyap san pagpalaga sin kalayo san ungod nga ka murayaw. sering pa ni Ochoa.gov. Malaysia. Iya liwat gintandaan nga an tripartite nga miting sa butnga san gobyerno. “Maipapahibaro niyo dinhi an iyo mga opinyon ngan suhestyon agud magkaurosa kita h a pag-undong han proseso pankamurayawan. Nagsering an Pangulo nga labot la hin pagmalakahibaro hiton bag-o nga mga panhin abo bahin han situwasyon han proseso pankamurayawan tikang han website han Offic e of the Presidential Adviser on the Peace Process (www. Dugang san Presidente. Sa maiha na nga panahon. Ngani daw. han nakalabay nga Merk oles. An Pinoy natatanglay na san samok. Kingdom of Saudi Arabia. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya :DUM) <b> Yana an panahon san kamurayaw – Aquino</b> Sa pagsugad nga an Pinoy pagal na san saramok. san MN LF ngan Organization of Islamic Countries para estudyuhan an implementasyon san 1996 Final Peace Agreement nga pagbubuhaton tikang sa Pebrero 19 ngadto sa 20 sa Jeddah. puede gi hapon abrehan an ira account ha Facebook ngan Twitter. Si Presidente Benigno Simeon C. kahadok. i ya na daw iginpatuman an pagpahugti han budget han AFP. makakabulig na kita ha pagpapakalyap han adbokasiya han kamurayawan ngan maipapaabat pa daw naton ha ngatanan nga an paggagahin hin oras ngan talento para han proseso panka murayawan en diri kawang kondi. An Presidente. An ginbuhat nga aktibidad in para san tiarabot nga pag resumer san negosasyon pa nkamurayaw dida san Moro Islamic Liberation Front (MILF).).ph. usa nga mahinungdanon nga amot para han katumana n han ginhihingyap nga kadayonan nga kamurayawan.

Guttierrez. (PIA Samar/Trans: Alice Nicart) <b>‘‘Panahon na para hin kamurayawan ’’ – Aquino</b> Binubutlaw na daw an mga tawo tungod han aru-araway. Dinhe daw daman magkikirigta an mga membros han crisis management operation comm ittee agud iristoryahan an mga pamaagi kun patiunan-o matatagan solusyon kun maa bot man in problema nga importante matratar para han bug-os nga nasud. a n gobyerno. An PSR nga natukod pinaagi han Administrative Order No. An panawagan han Presidente in binate durante han pagdumara han “Ilaw Kapayapaan” ha Quezon Memorial Circle niyan han gab-i han Martes. Moro National Liberation Front (MNLF) ug National Democratic Front (NDF). diin iya mababasa ug mababati an mga impormasyon kaparte han mga isyu n ga nakakapektar han katawhan ug panggobernohan partikularmente an kahimtang han seguridad han kabug-usan nga nasud.teheran an pondo han goberno ngan dire hingadto han pag-abusare hin pira nga taw o. kun diin harayo hin duro han duha nga na hilista nga mga kaso han tagapagpasarang han druga dida han 1993. an Anti-Drug Courier Campaign in pormal nga iginlunsad ha Bi sayas didto ha Sarabia Manor Hotel han Iloilo nga pinangulohan han Director Gene ral han PIA nga hi USEC Jose A. Jr. Pebrero 10. Malaysia. An mas nakakaalarma hini amo an kamatuoran nga mas damo an mga babaye nga nabibi ktima ngan gingagamit bali tagapagpasarang hini han mga syndikato han druga. Nagpasabot hi PIA8 Regional Director Erlinda Olivia P. Para maabisuhan an publiko nga diri mahidabi hini nga mga syndikato hin druga. Aquino III ha mga stakeholders ug mga molopyo nga suportahan daw an iristorya pangkamurayawan o peace talks ha butnga hiton Moro Islamic Liberation Front (MILF) nga matatabo yana nga bulan ha Kuala Lumpur. Diri maubos hin 79 nga mga Pilipino in ha pagkayana naatubang hin penalidad nga   . An “ Ilaw sa Kapayapaan” in serbe programa nga nagpaabat han aabrehan nga peace talk s o negosasyon ha butnga han Moro Islamic Liberation Front (MILF). 17 han una nga tuig ug kakaptan ine han Office of the National Security Adv iser. Fabia ngan han Director General han PDEA nga hi USEC Jose S.(PIA Samar/Trans: Alice Nicart) <b> Aquino pagiinaguraran an Presidential situation room</b> Pag-iinaguraran ni President Benigno S. Makikita daw ine nga PSR harani han Presidential Security Group tabok la han Mal acanang. Aquino III yana nga adlaw an Presidentia l Situation Room (PSR) nga maghahatag ha iya hin lugar agud iya matagan hin iwag ug panminsar an mga isyus nga importante kaupay ha intereses han katawhan ug se guridad han bug-os nga nasud. nagd udumara hin media forum parti Anti-Drug Courier campaign o kampanya kuntra pagpa sarang han ilegal na druga ha ilarum han gobyerno nasyonal. Tatagan daw an Presidente hin haglipot nga impormasyon ha mga nanhihitabo ha nas ud diin iya daman tatagan komento o opinion kun importante ine o dire. 431 o 63% hini in mga babaye ngan 258 o 3 7% in mga lalaki. Dida han Enero 2011. Tiu nga gin-imbitar han i ra opisina an Regional Director han Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) di nhi ha rehiyon nga hi Director Julius Navales nga maghisgot parti han kanan nasu d problema kun diin gingagamit in pipira nga mga mulopyo hini bali taga-pagpasar ang han ilegal na druga hin mga syndikato nga natikang ha langyaw. in nagpakurokusog han iya kam panya kuntra hini nga tagapagpasarang han druga pinaagi han Philippine Informati on Agency bali panguna nga ahensya ha pagpasarang han impormasyon kuntra hini. Panawagan daw ine ni President Benigno S. Dida han Pebrero 3. pinaaagi han Task Force Drug Couriers. 2 in pinirmahan hadton S ept. (PIA Samar/Trans: Alice Nicart) <b> PIA-8 magdudumara ‘anti-drug courier campaign media forum</b> An Philippine Information Agency (PIA) in yana nga adlaw. an nakalista nga mga kaso hin tagapagpasarang han druga in sumaka ngadto hin nakakaalarma nga 689. Did a han 689 nga nanhilista nga mga kaso. 2011. kasamok ug an waray hungkag nga away pupsilay sugad nga resulta han nagtitika halapad daw nga distansya han goberno ug mga membro han rebelde nga kagiusan. Sumala pa han President an seremonyas nga panagkot han kandila hadto nga gab-i h an Martes in simbolo daw han pagkakaurusa han mga Pilipino ug an ira nagkakaurus a nga hingyap hin tinood nga kamurayaw.

opapp. PTA. Sugad niya. National Bureau of Investigation. Ochoa. Gin eksplikar san Executive Secretary nga sa pagsulod ni Defense Secretary Volta ire Gazmin sa iya opisina sa Hulyo 2010. an kanra Facebook ngan Twitter accounts in abrido l iwat. OP-ES. Jr. Commission on Higher Education. Ha Asya ngan ha Pasipiko. 90-331 para mabaton an konbersyon san pondo san pwers a armada. Bureau of Immigration. kaswal nga pakigsangkay. duon niy a. Bureau of Customs. un om (6) in naatubang hin kamatayon nga waray pardon. Dida han 79 nga mga kaso nga may penalidad nga kamatayon. Philippine Na tional Police-AvseGroup ngan han MIAA.ph). Makibalita. Department of Lab or. ini an sugad ni Executive Secretary Paquito N. ngan an iba naman in namimiling hin trabaho ha langyaw. magbantay ngan maki-api san uru-esturya para san kamurayaw. sa Mierkules nga adlaw. makiapi sa solusyon imbis nga d umugang sa problema” Ini an sugad san Presidente. Ini in pinangungulohan han PDEA kasugbong han DFA. An unse nga mga meyembro n ga mga ahensya in nag-uupod han Philippine Information Agency. 326 nga mga kaso hin pagpasarang hin druga in nakalist a ngan ha Middle East. pagproponer hin $2000 nga suhol ha kada malinampuson nga transaksyon ngan paghatag hin tiket pa ra eroplano para ngadto han tagapagpasarang han druga. mayda na 152 nga mga kaso in nakalista ngan ha Europa.kamatayon ha Tsina. Ha Estados Unidos. An modus operandi han mga syndikato amo an pakigsangkay han ira potensyal nga gi nrerecruit. K adam-an hini ha ira in mga OFWs nga nagkawawarayan trabaho. ma abot 125 nga mga kaso hin pagpasarang hin druga in nahilista. 27 9.gov. “kada tagsa nga Pilipino in apektado san kurukabagaw pankamurayaw. Sayo san mga pangunahon nga pagbabag-o mao an pag imponer san probisyon san Comm ission on Audit (COA) Circular Numero 97-2002: Reinstatement with Amendment san Rules and Regulations on the Granting. ngan internal cont rol. gin implementar niya an pitad paghugot san paggastos. ngan 73 in may sentensya hin kamatayon nga may duha katuig nga amnestiya. An Task Force Drug Couriers in gintindog pinaagi han Administrative Order No. <b> Reporma sa pwersa armada padayon – Ochoa</b> An reporma san pwersa armada san Pilipinas (AFP) in ginhihimo para maplastar an ginkikinahanglan nga pag-uswag ngan transpormasyon sa military. (PIA-Northern Samar/ Ailene Diaz). pag-asawa han ginrerecruit. Utilization and Liquidation of Cash Advan ces Provided under COA No. Kasumpay sini. an administrasyon in nagdesignar sin special disbursement officer (SDOs) nga an trabaho mao an panginano san mga financial requirements sa mga ah . Tikang sa tinik angan gin-aaghat ko na an ngatanan nga makisayo. Natikadamo an mga babaye nga nahilalambing hini nga pagtagapasarang hin druga. (PIA 8/maa) <b> Aquino nag-aghat san mga Filipino nga maging aktibo nga kaparte san proseso pankamurayaw</b> Si Presidente Benigno Simeon Aquino III nag-aaghat san mga Filipino nga maging a ktibo nga kaparte san kanan gobyerno tinguha para sin waray katapusan nga kamura yaw pagsulsog sin makahulugan nga kasabutan pankamurayaw dida san mga grupo san rebelde. An reporma sugad ni Ochoa in kasumpay san kan Aquino administrasyon determonasyo n nga mabaton an mga problema ngan isyu nga ginpahamtang san pwersa armada. sugad ni ochoa. Ini nga mga paningkamot in may panuyo pagpaseguro nga an trasaksyunes in buhayha g ngan an pondo san AFP nakatago nga diri magamit sin waray pulos ngan diri maab uso. Maipapagawas dihan an iyo mga karuyag sidngon basi magkasarayo kit nga sulsugon an proseso pankamurayaw. Department of Justice. proseso san pamalit san supplies nga ekepahis. An Presidente nagpahamtang san panawagan durante san “Ilaw ng Kapayapaan” (Light of Peace) seremonyas sin pagdagkot san kandila nga ginhimo sa Quezon Memorial Circl e sa Martes nga adlaw. nagkaada hin 86 nga mga insidente hin pagpasarang hin dru ga. labot san pagkuha san mga bag-o nga talaan san estatus sa proseso pa nkamurayaw tikang sa website san Office of the Presidential Adviser on the Peace Process (www.

Palawan para kumita han Puerto Princesa Subterranean River Na tional Park. Hagedorn in nanguna par a han provincial ngan city government officials para tapu-on hi Presidente Aquin o didto ha Sitio Sabang. An iya pagbisi ta in ginlalauman nga makakabulig pag-promote han underground river ngan pag-agh at nga mabotosan para han global platform han nasabi nga New 7 Wonders of Nature . Dida han iya pamahayag didto ha Senado. tulo nga mga myembro san Defense Press Corps in malingkod bilang observers sa deliberasyon san Bids and Awards Committee. hi Rabusa in nagsering nga hi Cimatu in nakakarawat hin P80-million in send-off money samtang hi Diomedio Villanueva in gin-alotagahan hin por lo minus P164-million durante han iya pagretiro.000 n ga overseas Filipino workers o kon (OFWs). Nagdugang pa hi Rabusa. nga kon diin aadto hiya mapahuway madaliay didto han bag-o pala nga ginhimo nga Sheridan Hotel san-o sumulod han underground river. Diaz) <b> Cimatu binalik na tikang ha Middle East mission. Mitra ngan Mayor Edward S. . (PIA-N orthern Samar/ Ailene N. didto ha Ninoy Aquino International Airport (NAIA) nga sakay han United Arab Emirates Airline flight EK-334 nga tikang ha Dubai. Pebrero 4. nga hi Angelo Reyes in nakakarawat daman hin P50 million in send-off money. Hi Cimatu in tikang pala han iya katatapos nga misyon didto ha Afghanistan ngan didto ha Middle East. pero nagdiwara nga may niya partisipasyon han AFP fund scam</b> Nakabalik na adton anay Armed Forces of the Philippines (AFP) Chief of Staff nga n Special Envoy Roy Cimatu hadton Biyernes nga adlaw . Samtang. Labot san representante san Bishops-Businessmen’s Conference for Human Development ngan san Makati Business Club. nga kon diin hiya in bol untaryo nga magppakita ha senado. ni whistleblower George Rabusa didto ha Senado han nakalabay nga semana. An administrasyon liwat in nagpapakusog san internal control systems sa ngatanan nga mga ahensya ngan units sa ilarum san AFP ngan DND pinaagi sin pagkondukto s in pre-audit sa ngatanan nga buruhaton sin pamalit. (PIA-E. nga waray ni ya partisipasyon hadton gin-aalegar nga mga anomaliya ngan mga iregularidad han AFP duranti han hiya halipotay nga pamuno komo Chief of Staff tikang ha Mayo nga da han September 2002. Ini nga proseso makakapawara san ghost deliveries san goods and services nga mak omplementar san post-audit operations nga ginhihimo sa COA auditors. Nanawagan hiya han mga katawhan nga dire hira mag-una-una hin mga desisyon . Candido) <b> P-Noy bumisita han kanan Pilipinas pambato han New 7 Wonders ha Puerto Princ esa</b> Bumisita yana nga adlaw Pebrero 9 (Miyerkoles) hi President Benigno Aquino III h a Puerto Princesa. han pagpaki-anhi ha iya bahin han isyu nga may partisipasyon han Armed Forces multi-million peso scandals. Hi Cimatu in nagdugang pa hin pagsering nga karuyag niya nga tagan hiya daman hi n oportunidad pagklaro hit iya ngaran ngan hiya in andam umatubang hin ano man n ga imbestigasyon para manggud makuha an kamatuuran hadton gin-aalegar ha iya. nga konta tagan hiya daman hin oportunidad pag-presentar han iya kalugaringon duran te hiton senate committee hearing hit sunod nga semana.ensya san Department of National Defense (DND) ngan AFP units pinaagi sin sestim a san pag cash advance. translated by: S. An Presidente in mapakadto ha Brgy. Samar. segun han ira information officer ha syudad han Puerto Princesa. Cabayugan pinaagi han Philippine Air Force ( PAF) helicopter. Hi Governor Abraham Kahlil B. Nahibaroan nga primero pala han Preidente Aquino makakita han subterranean park. Hi Cimatu in gin-aakusahan kaupod na an anay AFP chief Angelo Reyes. nga kon diin hiya in nag-ukoy hin duha ka semana didto ha Afghanistan para pangumustahon an mga kahimtang han may-ada por lo minus 4. hi Cimatu in deritso nagdiwara. nga amo an opisyal nga pambato para han pagbiling ngan pagpili hito n New 7 Wonders of Nature ha bug-os nga kalibutan. Barangay Cabayugan para bisitahon an world-famous subte rranean park. Nagdiwara gud hiya nga waray niya nakarawat hin ano man nga pondo para hin perso nal nga paggamit nga tikang hin mga tawohan han AFP.

ug didto. an paglunsad in pagdudumaraon pinaagi hin usa nga m otorcade ngan susundan hin usa nga press conference para iklaro an mga plano nga n estrateheya pagpakusog han koleksyon han buhis. Kataliwan pagbalik ha n Presidente tikang ha park. East Avenue in Quezon City ug iya gin-renew an iya driver’s license kay nag-expire man daw in e pag-abot han iya birthday. an Presidente in karuyag bumulig para i-promote an nas abi nga park ngan para damo pa an bumisita han aton nasud. Pebrero 15. Candido) <b> P-Noy hingyap ha iya kaadlawan: katalwasan han mga pobre</b> Simpli daw la an hingyap ni President Benigno S. pinahuway hiya hin sakadali ha bag-o pala n ga gin-abrehan nga Sheridan Hotel. Antis hine.” an motorc ade in magtitikang ha BIR Regional Office ha 8:00 hit aga tipakadto ha downtown han Tacloban. An grupo in nagkadto man gud ha Sitio Sabang.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b>P-Noy mabisita han kanan nasud ikokontest ha N7W</b> Ginbisita ni President Benigno Aquino III an kanan nasud ikokontest ha kanan kal ibutan paisan-isan han New 7 Wonders of Nature. Mitra ug Mayor Edward S. . Sering ni Director Alocilja. Dida daw hin usa nga ambush interview ha iya pagbisita han ginbuhat nga medical ug dental missions ha Mendiola parking nga gin-organisar han Office of the Presi dent. Katapos hine. ug Presidential Security Group (PSG) para han iya birthday. An motorcade in magtatapos ha BIR Regional Office kun diin usa nga press confere nce in pagdudumaraon kaupod han mga hagtaas nga opisyal han BIR ngan han mga Rev enue District Officers. Department of Social Welfare and De velopment. ginbisita han Presidente an Cabayugan sakay han kanan Philippine A ir Force (PAF) helicopter. karuyag hadto pa ni Mr. Samar. Nakig-istorya pa daw an Presidente ha mga pobre nga residente ug mga membro han medical team ngan iya gin obserbaran an panhatag hin mga pinutos-putos nga talag udti nga regalo ngadto han mga tawo tikang han 22 nga membro han Malacanang Leag ue of Barangays. translat ed by: S. Namotibar ha tema han kampanya nga “Buhis Mo Para ha Bag-o nga Pilipinas. Barangay Cabayugan agud bisitahon an sikat nga salog nga aadto ha ilarum hin usa nga dako nga lungib. an kanan Puerto Princesa Subterr anean River. (PIA-E. nga ha pagkayana in nag-hihikay hin 10 million votes ha bug-os nga nasud. pasabot ni BIR Regional Director Atty.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> BIR-8 maglulunsad 2011 Kampanya Pamayad buhis pinaagi hin motorcade. kumadto daw an Presidente ha Land Transportation Office. 2011 . nagsering daw an President nga iton iya interes in para han kabalhinan han mga sosyedad n ga mga kablas ha pinakadagmit pa nga panahon kontra han ginbubuhat na yana. Pinamunuan nira Governor Abraham Kahlil B.Segun kan Mayor Hagedorn. Sumala daw kan Hagedorn. Philippine Charity Sweepstakes Office. basi han inpormasyon nga nahikay tikang ha Philippine News Agency o ko n (PNA) hi City Mayor Hagedorn in ginlalauman nga makikighimangraw hiya ngadto k an President Aquino bahin han “No Mining in Palawan” nga kampanya. Primero pa daw la ine nga pagkita ni P-Noy han salog ha ilarum han lungib ha Pal awan ug linalauman nga ine nga iya pagkadto in makakaaghat hin hura nga botos pa ra ine mapili ha N7W. press c onference</b> An Bureau of Internal Revenue ha Sinirangan Bisayas in nakatalaan paglunsad han ira 2011 Tax Campaign o Kampanya Pamayad Buhis dida hit Martes. Alert Alocilja. lab-i na gud an nakatalaan nga mga ginhihingyap maabot para han tuig 2011. Aquino makabulig ha pagduso han industriya han turismo ha Palawan ngan padamoon pa an mga nagkakaabot nga turis ta. Hagedorn an linya han nagtapo han Presidente upod an mga empleyado han kapitolyo ug syodad. may-ada salida nga igpapakita mahi-unong hiton clim ate change didto ha nasabi nga hotel. Gin-aantisipar nga an mga nangunguna nga opisyal in maghihisgot han mga kalungan ayan nga dara han Tax Administration Reforms ngan han nangunguna nga mga program . Samtang . Aquino III han iya ika-51 nga k aadlawan an makapagtrabaho hin doble para ha kaupayan han mga Pilipino nga mga k ablas ngan matalwas hira hin sagilayon tikang ha kapobrehan.

(PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM <b>Pagpataya hin marino nga Pilipino. nagsering hi Secretary Rosalinda Baldoz: “Ginpapahayag n amon an amon kapungot ngada hini nga diri makatadunganon nga pagpanamastamas hin tawhanon nga kinabuhi ngan amon ginkokondenar ha gikukusogi nga posible nga mga termino an kawaray kalooy han Somali nga mga pirata. Ha pagpadayon. Hi Feliciano Recorba . (PIA 8/maa) <b> Pulong nga “sorry” igin-asoy ni Reyes ugsa han gin-aaligar nga pagpapakamatay</b > Usa nga saksi han insidente han baga klarado nga pagpapakamatay ni anay Defense Secretary Angelo Reyes en nagsering nga hinbati-an niya ini nga nag-asoy hin pul ong nga “sorry” ugsa mahirugmok hirani han lubnganan han iya iroy ha Loyola Memorial Park (LMP) ha Marikina City Martes han aga. kun diin mambabaton hira hin mga pamakiana nga may kalabutan ha buhi s tikang ha publiko ngan makarawat gihapon hira hin “no payment returns” para han Ta x Year 2010. (PIA-E astern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Pangulo Aquino linukat hin panibag-o nga lisensya ha pagmaneho dida han iya kaadlawan</b> Gintikangan ni Pangulo Benigno Aquino III an pagtigaman han iya ika-51 nga kaadl awan pinaagi hin paglukat hin panibag-o nga lisensya ha pagmaneho ha Land Transp ortation Office (LTO) ha may East Avenue han Quezon City hadton Martes. 2011 ha Robinsons Plac e Tacloban. gintudlok hiya komo Defense Secretary ni anay Pan gulo Gloria Macapagal-Arroyo. ginkondenar han DOLE</b> Ginkondenar han Department of Labor and Employment (DOLE) hadton Martes an pagpa taya hin usa nga marino nga Pilipino hin Somali nga mga pirata. Nagsering pa hi Recorba nga mayda ginkakaptan nga libro hi Reyes nga “Trump: The A rt of the Deal. nga amo gihapon an nag-asister ha n Pangulo samtang ginlalakad an proseso han paglukat hin panibag-o nga lisensya ha pagmaneho. 2001. Oplan Kandado (OK) ngan han Tax Compliance Verification Drive (TCVD). an pag-aro hin pasaylo en mahimo para ngadto han duha nga mg a anak ni Reyes nga upod niya ha LMP durante hin pagbisita han lubnganan han iro y han anay hepe han National Defense. An press conference in pag-aatinderan han mga representante nga natikang han nas yonal ngan lokal nga broadcast ngan mga taga-mantalaan nga manunurat. 16 & 17.” Ginkilala an namatay nga Pilipino komo usa nga Farolito Vallega. nasingadto na an Pangulo ha Window 11 kon dii . Nagin chief of staff hi Reyes han Armed Forces of the Philippines (AFP) tikang h an 1999 ngada han 2001. Nagsering gihapon hiya nga magpapatuman an iya departamento hin mga pitad ag ud mapanalipdan an mga Pilipino nga mga marino. ginpusil hadton Enero 26 sakay han cargo ship nga M/V Beluga Nomination. Gin-abi-abi hiya ni LTO chief Virginia Torres. usa nga kontraktuwal nga tagmentinar ha LMP. Nasusubo kami hini nga tra hedya ngan nakikisimpatiya gud kami han pamilya ngan mga kauropdan han namatay n ga Pilipino nga marino. an Revenue District Office No. en inab ot ngadto han licensing division han ulo nga buhatan han LTO han mga alas-10:38 han aga ngan largo nasingadto han Window 14 agud personal isumiter an iya renewa l application form para han lisensya. Waray pag-iha kataliwan han iya pagretiro ha serbisyo ha militar hadton Marso 1. ginmando-an na niya hi Overseas Workers and Welfare Administra tion (OWWA) Administrator Carmelita Dimzon nga matambuligan an pamilya han bikti ma.” ugsa han gin-aaligar nga pagpapakamatay hini. Segun kan Baldoz. Sumala kan Recorba. Kataliwan masumiter an aplikasyon. ha mga nangunguna nga mga programa han BIR amo an Chang e Management Program. sering ni Director Alocilya. Dida hin usa nga pahayag. 88 ha Tacloban in mangunguna hin t ulo ka-adlaw nga Tax Clinic dida hit Pebrero 15. An Pangulo. Upat pa nga mga Pilipino en nahisumat nga sakay han gin-hijack nga barko. en nagsering nga dinalagan hiya ngadto kan Reyes agud buligan hiya ha pakakita gud niya nga tipatumba na ini ha tuna kataliwan hin buto hin pusil. nga nakasul-ot hin barong tagalog ngan hin itom nga saruwal.a han BIR ha ilarum ha liderato ni Commissioner Kim Jacinto Henares. Ha pagngaran hin pipira. Run After Tax Evaders (RATE).

Kataliwan makarawat an iya bag-o nga lisensya. Handa kang Gabayan. mga magtratrabaho ha go byerno ngan mga kasangkayan nga magkaurosa ha likod han Pangulo. Orally fit Day Care Center (School Setting Category). Ipinangamuyo han padi dida hin espesyal nga pag-ampo nga padayon unta nga mataga n an Pangulo hin maupay nga panlawas ngan hin hilawig nga kinabuhi tungod nga us a daw nga baraanon nga regalo an Pangulo ha aton nasud. Ini an nahibaru an tikang sa Philippine Information Agency. Pinky Aqui . An iba pa nga gin papasunod nga buruhaton mao an binantayan nga pag toothbrush s a mga day care centers. gindumara para han ika-51 nga kaadlawan ni P-Noy</b> Ginsalin-urog ni Pangulo Benigno Aquino III an iya ika-51 nga kaadlawan kakulop pinaagi hin usa nga misa hin pasasalamat nga ginpahinungod han iya pamilya. nga hinagos hin pira ka minutos. en para han pankabug-osan ng a kaupayan han aton nasud.n ginkuhaan hiya hin retrato ngan sampol han iya pirma. “Karuyag namon pasalamatan an Ginoo nga natawo ka hini nga adlaw. Sugad san Director. ngan outreach nga mga bur uhaton dida san urban ngan pobre nga mga lugar ngan makuri maabot nga mga komuni dad. (PIA-Northern Samar/Ailene N. An DOH maglulunsar liwat san search for the National Orally Fit Awards –sayo nga k ampanya nasyunal para tagan bug-at an ka importante san oral health dida san kua lidad san kinabuhi san mga Fiolipino. ngan Orally Fit Comm unity. Dentistang Mapagkalinga. Diaz) <b> Misa hin pasasalamat. Kris Aquino-Yap para han tubig ngan bino. Para sa yana nga tuig nga selebrasyon.” Ini an pahamtang n i Director Gonzaga. nahiduhol ngada han Pangulo an iya panibag-o nga lisens ya ha pagmaneho nga magigin epektibo sakob hin tulo ka tuig. An kategoriya san awards mao an masunod: Orally fit program (Health Worker Categ ory). pag instalar san oral health component san Fit for Schoo l Program ngadto san mga pobre ngan 4Ps nga mga lugar.” sering han nagdum ara han seremonyas nga hi Rev. ini yaun tema nga “Ngipin Kayamanan. Ha sakob hin 10 minutos. ginpahinungoran han tradisy onal nga karantahon nga “Happy Birthday to You” an Pangulo han mga opisyal ngan mga empleyado han LTO. dental practitioners ngan sadton ma y kalabutan nga mga ahensya san gobyerno ngan professional organization nga puma kadto san mga lublub nga mga lugar sa nasud ngan pahibaruon sira san kaimportant e san maupay nga oral o dental health. sering niya. Father Arnold Abelardo dida han iya halipotay nga sermon. Kahuman han miting. ilabi na para han mga nawarayan na hin paglaom ha kinabuhi. Ginhangyo ni Padre Abelardo ha mga miembro han Gabinete. Pagkas ira Huwag Hayaan. diretso nagmiriting an Pangulo ng an han mga opisyales han LTO didto han opisina ni Torres ha ika-duha nga andana han LTO building. 2011. mga kasangkayan ngan mga igkasi-magtratrabaho ha gobyerno didto han Heroes Hall han Malacañang. Rehiyon Otso. kasumpay san selebrasyon sa Pebrero 1-28. yaun paghihi muon nga ekasaminasyon ngan pagbulong san mga tango dida san mga kabataan nga na edad 0-14 anyos sa bug-os nga nasud nga igkokondukto para san Orally Fit Child ( OFC) kasumpay sa kampanya san bag-o nga Garantisadong Pambata (GP) subay san DOH memo circular petsado Enero 10. 2004 kon diin nagdedeklarar sa bulan san Pebrero kada tuig bilang National Dental Health Month para mapaund ong an kahibabruan san pagtaga tango dida san katawhan Filipino. 2011. ginkaraw at na niya an dako nga sakripisyo. Ginhingadayan han Reberendo nga Padi nga han akseptaron han Pangulo an ayat han katawhan Pilipino nga tugwayan hira ngan magpatuman hin mga kabalhinan. An kabugto-an han Pangulo amo an mga nagin offeror: Hi Viel Aquino-Dee para han dinagkotan nga mga kandila. para han panginahanglan han mga kablas. Si DOH Regional Director Edgardo Gonzaga nagpasabot nga an presidential proklama syon nag-aaghat san nga eskwelahan sa nasud. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b>Pebrero bulan san National Dental Health</b> Gin-oobserbar sa bulan san Pebrero an National Dental Health Month subay san Pro klamasyon Numero 559 nga gin isyu sadton Pebrero 24. An sakripisyo nga ginhimo han Pangulo.

ngan pa ghatag hin tiket para eroplano ngadto han paragdistribwer han druga. pakigkita pinaagi hin kaswal nga pakigsang kay. An mas nakaka-alarma hini amo an impormasyon nga mas damo an mga babaye nga nagi gin biktima ngan gingagamit bali mga paon hin pipira nga mga sindikato han druga . Han Enero 2011. Diaz) <b> Gobyerno ginpapakurukusgan an kampanya kontra han nagpasarang han iligal nga druga</b> Para malikayan han publiko an mahidabi ha mga sindikato hin iligal nga druga. paghatag hin suhol nga $2. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Hingyap ni Aquino sa kanya kaadlawan : pag-uswag san kinabuhi sa katawhan</b > Si Presidente Benigno Simeon Aquino III in yaun simpli nga hingyap para sa kanya ika 51 nga kaadlawan: Dobli nga pagtrabaho para san pag-uswag san kinabuhi san katawhan Filipinhon sa dagmit nga panahon. umabot na hin 152 nga mga kaso in nahilista meyentras han Europ a. ngan hi Presiden tial Communications Operations Office Secretary Herminio Coloma. An iba hini amo an mga hagmubo an aram nga m adali maenganyo han mga sindikato. an Presidente kumadto sa Land Transportation Office main office sa East Avenue sa Quezon City para magrenew san kanya lisensya pag drive nga na expire san okasyon san kaadlawan kada ika tulo katuig. nagkaada hin 86 nga mga insidente hin druga in nahili sta. an Presidente nag-atendir sin Misa pasasalamat ng ginhimo sa Mal akanyang Heroes Hall. Sa temprano pa.Finance Secretary Cesar Puri sima. Presidential Adviser on the Peace Process Teresita Deles. 125 nga mga kaso hin druga in nanhidiskubrehan. (PIA-Northern Samar/Ailene N. gi npakurokusgan han gobyerno.no-Abellada para han iripisan han bino ngan Balsy Aquino-Cruz para han burutanga n han ostiyas. upod an asawa nga hi E lenita ngan anak nga hi Makati Mayor Jejomar Erwin "Jun Jun" Binay. pag-asawa han potensyal nga rekrut. Diri maubos hin 79 nga mga Pilipino in ha pagkayana naatubang hin penalidad nga kamatayon han Tsina. unom (6) heni in naatubang hin kamatayon nga waray amnestiya. Katapos sa LTO. ngan an iba naman in namimiling hin trabaho ha langyaw. an nahipatik nga mga kaso hin pagpasarang han ilegal nga druga i n sumaka na ngadto hin nakaka-alarma nga 689. Jr. . Nadidto gihapon han misa hi Vice President Jejomar Binay. Department of Social Welfare and Development ngan san Pr esidential Security Group (PSG) sa paghatag dungog sa kanya kaadlawan. Kadam-an hini ha ira in nagkawawarayan trabaho nga mga OFW. pinaagi han Task Force Drug Couriers. an Presid ente nasugad nga an iya interes mao an pagbabag-o san sosyedad ngadto sa kaupaya n san kinabuhi san katawhan sin malaksi pa nga pag undong kay sa kon nano na an iya nakab-ot yana. meyen tras 73 in nasentensiyahan hin kamatayon nga may duha katuig nga amnestiya. Dida san ambush interview durante san pagbisita san medical ngan dental missions sa Mendiola parking area nga gin organisar sa Office of the President.000 ha kada malinampuson nga transaksyon. 431 o 63% hini in mga babaye meyentr as 258 o 37% in mga lalaki. Lakip han mga tinambong han okasyon hira Presidential Management Staff DirectorGeneral Julia Abad. nga harayo hin duro kun ikukumpara han nahilista nga duha nga kaso han pagkalat han druga dida han 1993. An Presidente nakipaghampang san mga indigent nga mga residente ngan medical tea ms ngan nag-obserbar san pagdistribuer sin mga gift packs ngada san mga benefici aries tikang sa 22 Malakanyang Leagueof barangays. Foreign Affairs Secretary A lberto Romulo. Ha Amerika. 326 nga mga nagpapasarang han druga in nahilista meyen tras didto ha Middle East. Mas damo nga mga babaye in nagkabibiktima ha pagigin paragdistribwer hin druga. An iba naman in mga higtaas an gin-adman pero karuyag hin madali nga salapi. Energy Secretary Jose Rene Almendras. Dida hito nga 79 nga mga kaso nga nagkaada hin penalidad ng a kamatayon. Budget Secretary Florencio Abad. An modus operandi han mga sindikato amo an pakigsangkay han potensyal nga rekrut . Ha Asya ngan ha Pasipiko. Philippi ne Charity Sweepstakes. an anti-drug c ourier campaign kasugbong an Philippine Information Agency (PIA) kom mangulo han pagpasarang han impormasyon parti hini. Dida han 689 nga nanhilista nga mga kaso.

an Department of Environment and Natural Resources (DENR) i n ginsugo nga patuokon an kompanya pagtaga kahoy san pangutod san kahoy mientras ada ini san proseso pag rebista san ngatanan nga na eksister nga logging agreem ents. (PIA-Northern Sama r/Ailene Diaz) . Ginpahinumdum ni Carandang an mga wood industry ngan an katuyuanan san EO 23 in kaurugan in pagdiri san logging ngan diri total nga log ban. Mao ini an pahayag ni Presidential Communications Development and Strategic Plan ning Office (PCDSPO) Secretary Ramon Carandang dida san radio interview sa Radyo ng Bayan sa Sabado. An ahensya in ginsusugo nga dayon igkanselar an logging concessions san mga komp anya nga nagbayolar san balaudnon pagtaga kagurangan. (PIA 8/maa) <b>DOLE nagpahimatngon ngadto han mga nurses:Boluntaryo nga pagtrabaho in dire k inahanglanon ha langyaw nga trabahaon</b> Naghatag hin pahitmatngon an Department of Labor and Employment Secretary Rosali nda Baldoz ngadto han mga nurses nga nagtatrabaho komo voluntaryo para maka-eksp eryensya in dire kinahanglanon komo usa nga basaranan para makatrabaho ha iba ng a langyaw. Department of Justice. dire an sinisiring nga on-the-job-training ng an boluntaryo nga para maka-ekperyensya . Hi Baldoz in nagtagusya han pahayag han Board of Nursing’s para pagpahinumdum han mga nursing service administrators ha bugos nga nasud. Department of Labor and Employment. Candido) <b>Malakanyang nasugad nga si Aquino waray plano pagbawi sa EO 23</b> Si Presidente Benigno Simeon Aquino III in waray intensyon pagbawi san kanya des isyon san pag imponer san diri bug-os ngan komprehensibo nga pagdiri san logging sa bug-os nga nasud sa luyo san oposisyon tikang san tagproduser san kahoy. Sa Huebes. an Presidente nagmando sin nationwide logging moratorium sa Philippin e national ngan residual nga kagurangan para protehiran ngan ituok an panwakay s an watersheds ngan kasapaan ngan magtindog sin task force nga manguna san kampan ya sa gobyerno kontra san iligal nga logging. OP-ES. Commission on Higher Education. An DENR liwat in gindididan sin pag isyu ngan pag renew san mga kontrata san logging ngan permit pangutod kahoy san ngatanan nga natural ngan residual nga kagurangan. dara naman han kadamo na han mga nursing students nga na gradwar ha kad a tuig ngan ha kakulang han mga trabahoan han mga nurses. Bureau of Customs. National Bureau of Investigation. PTA. ”An mga nasud nga nagkikinahanglan han mga serbisyo han mga nurses para han ira he althcare program in kinahanglanon gud mag-agi hin 2-3 years nga actual nursing n ga pagtrabaho. an mga nurses in nag b oboluntaryo paghalad han ira serbisyo ngadto ha mga hospitals. Sugad niya. translated by: S. dugang pa ni Baldoz. Samar. Duon ni Carandang nga bisan an Presidente in maaram nga an Executive Order Numer o 23 nga iya gin isyu sadton Huebes in maatubang sin oposisyon tikang san indust riya pagtagakahoy pero yaun pagkikinahanglan sin pag implementar kaparte san obl igasyon san estado pagprotehir san palibot. Philippine National PoliceAvseGroup ngan han MIAA. bisan sin-o dida san wood industry nga yaun yana permit ngan waray r ecord sin illegal nga buruhaton san logging in pwede makagpadayon san kara opera syon. An unsi (11) nga mga meyembro nga ahensya in nag-uupod h an Philippine Information Agency. May-ada ngani pip ira nga mga nurses in nagbabayad ha mga hospitals para makatrabaho ngan makakuha hin ekperyensya. (PIA-E. Bureau of Immigration. bisan pa man ha luyo han kamaiha han i ya serbisyo nga iya nakuha”. Samtang. Hi Sec. Sa ilarum san EO 23. 2 79.An Task Force Drug Couriers in iginlunsad pinaagi han Administrative Order No. Baldoz in naghatag han iya pahayag dara na ini han sobra na nga ginaaleg ar nga exploitation han mga registered nurses nga nagtatrabaho komo boluntaryo h a mga hospitals. or work experience. Ini in pinanguluhan han Phlippine Drug Enforcement Agency kaupod han Departm ent of Foreign Affairs. An Board of Nursing in nagpahayag nga an ira katuyuanan in para han seguridad ng a kalidad han mga nagseserbisyo nga mga nurses ha ilarum han sinisiring nga volu nteer practice. basta la an ira operasyon san pagnegosyo in legal.

sadton Lunes an panawagan san gobyerno para san mga myembro san military labi na ngada san da tihan nga chief of staff ngan yana special envoy ngadto sa Middle East Roy Cimat u. nabalaong an pag-ursa han nasud tungod hin brutal nga mga enkwentro nga nagres ulta hin ura-ura na nga kasubo. hiton alas-7 hit gab-i. An panel naghuhunahuna pag imbitar kan Angelo Reyes. “Yana nga bulan.” pagsaysay pa han Pangulo dida h an iya memorandum. Garcia ngan iba pa.<b> Pakigkooperar san imbistigas yon san korapsyon. Martes nga adlaw. gin-awhag niya an ngatanan nga mga empleyado nga aktibo makig-a pi dida hin mga katitirok ngan mga aktibidades nga makakabulig hiton proseso pan kamurayawan. kay an mga sundalo an nasasakripisyo kon diri tama an paggamit san pondo sa military. si Ochoa nasugad nga an Presidente naghatag dire ktiba san Department of National Defense (DND) nga magkondukto sin pormal nga im bistigasyon dida san korapsyon san military nga ginbuhayhag sa hearing sa kongre so. Diri kita magkakaurosa. an dati nga mga chief of staff nga gin aakusaran nga nagkarawat sin mu lti-milyones ka pesos bilang “send-off” nga regalo tikang sa pondo san pwersa armada sa Pilipinas. tubtob nga diri naton nakakab-ot an kamurayawan. Dugang pa. Sa otro nga pagpahamtang san kan Presidente Benigno Aquino III pagkomiter nga wa d-on an korapsyon san gobyerno. nga maaram nga an gin-aligar nga anomaliya san AFP in buhat sin indibidual. kahadlok.(PIA-Northern Samar/Ailene Diaz) <b> P-Noy nanawagan ha mga ahensya han gobyerno nga suportaran an hiruhimangraw pankamurayawan</b> Gindasig ni Pangulo Benigno Aquino III hadton Lunes an ngatanan nga mga ahensya han gobyerno nga suportaran an tidaraon nga hiruhimangraw pankamurayawan ngada h an Moro Islamic Liberation Front (MILF) ngan han National Democratic Front (NDF) . Pag-urosa ki ta ha pagpakita ha bug-os nga nasud. ngan ha bug-os nga kalibutan hini nga seryo so nga hingyap han gobyerno para hin kamurayawan. An DND panel in ginsugo pagrekomendar san posibli nga kaso administratibo ngan c riminal sugad man san pitad pagdisiplina kontra sadton nadadabi nga opisyales. iginpahibaro han Pangulo dida han iya memorandum nga hiton Pebrero 8. si Gazmin nag isyu sin Department Order 22. Otro nga gintagan niya duon nga an military in padayon nga nakakatagamtam san respeto nga n pagtapod san Presidente. pagkabuhag-buhag. Ini nga pandagkot hin kandila.sugad ni Ochoa ngadto kan Cim atu ngan iba pa nga opisyal</b> Otro nga ginpahamtang ni Executive Secretary Paquito N. Padayon an pagtoo nga an kadam-an san tropa in ungod nga mga honorabli nga tawo sa organisasyon nga diri mag-aalang nga igbutan g an kalugaringon pagdepensa sa nasud. Roy Cimatu ngan Diomedio Vi llanueva. Dida han iya memorandum nga ginbasa durante han pag-isa han bandera ha mga buhat an han gobyerno. paghimo sin four-man p anel nga mag imbistigar dida san irigularidad ngan praktis sin korapsyon ni Maj. General Carlos F. nga ginngaranan nga “Ilaw ng Kapayapaan” (Suga han Ka . nga magkooperar san ginbubuhat nga imbistigasyon san gin-aaligar nga korapsyo n san Armed Forces of the Philippines (AFP). iginsaysay han Pangulo nga sakob hin maiha na nga katuigan . gintagan kita hin oportunidad nga makagdumara hin hiruhimangraw p ankamurayawan ha butnga han gobyerno ngan han MILF ngan CPP-NPA-NDF. Ochoa Jr. magkakaada hin pandagkot hin mga kand ila ha pagsuportar han hiruhimangraw pankamurayawan. Dugang ni Executive Secretary nga an administrasyon in magmementinar sin zero-to lerance nga palisiya kasumpay san korapsyon partikular na san militar. Sugad ni Ochoa an kooperasyon san mga myembro san pwersa armada in importante ka upay san imbistigasyon ngan pagpagklaro san kaso san korapsyon kontra san nadaad abihan. ngan pagdumot ngada han igkasi-Pilipino. Basar han memorandum. An Palasyo nagmando liwat sa gobyerno nga protehiran adton tagsa nga nagawas para maghatag impormasyon kasumpay san mga alegasyon nga korapsyon san militar San Enero 28. An importante nga an militar sa kabug-usan in diri igkokondinar sini nga gin-aal igar nga buhat sin pipira.. sering niya. Suportaran naton an hiruhimangraw ha butnga hini nga mga grupo pankamurayawan.

sering ni Ochoa kan Cimatu ngan iba pa nga mga opisyal</b> Gin-utro ni Executive Secretary Paquito N. Garcia ngan iba p a nga mga indibiduwal. Gintututokan yana ni Defense Secretary Voltaire Gazmin an pagresulbar han mga al igasyon han mga tinestigo ha Kongreso. ngan nagporma na hira hin kalugaringon ng a grupo nga magdudumara hin pormal nga imbestigasyon. Roy Cimatu ngan Diomedio Villan ueva. Velez. nagsering hi Parlade nga i . hadton Lunes an panawagan han gobyerno ha mga kaapi han militar. anay chiefs of staff nga igin-aakusar nga nagpakakarawat hin minilyon-mily on de pesos tikang han pondo han AFP komo mga ‘pabalon’ daw ha ira han managretiro h a serbisyo. pag bagting hin Lingganay han Kamurayawan (Peace Bell) ngan pagpalupad hin wish lant erns. obligasyon niya nga igsumbong ini ngadto han mga otoridad. gintagusya han Philippine Army</b> Ginpahayag han Philippine Army (PA) kakulop nga tagusyado nira nga nagdumara hin imbestigasyon an Senado bahin han gin-aaligar nga anomaliya pagtaga-pondo nga n agdadabi hin anay mga opisyal han army. Gintagan hin duon ni Ochoa nga kon mahibaro en usa nga sundalo nga mayda anomali ya nga ginbubuhat an iya mga superyor. diri pagdidid-an han Pangulo an hin-o man nga miembro han Gabi nete o han byurukrasya ha pakig-api dida hiton tagsa-tagsa imbestigasyon nga gin dudumara han Senado ngan han Kamara de Representantes. Sumala kan Ochoa. Ochoa. ngan ha mga NGO. Iginmando g ihapon han Malacañang nga tagan hin proteksyon han gobyerno an mga pinadayag pagbu yagyag han gin-aaligar nga korapsyon ha militar. ilabi na ngada han anay chief of staff ng a special envoy na yana ngadto ha Middle East Roy Cimatu. Nagsering hi PA spokesman Colonel Antonio Parlade. mga sanga han gobyerno. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisa ya:DUM <b>Imbestigasyon ha fund scam. nga makikooperar hiton nagpapadayon nga imbestigasyon kasumpay han mga aligasyon hin korapsyon ha Puwe rsa Armada han Pilipinas (AFP). Gintagan hin duon ni Ochoa nga komitido an Pangulo Benigno Aquino III nga mapuyp oy an korapsyon ha gobyerno salit ginmando-an niya an Department of National Def ense (DND) nga maghimo hin pormal nga imbestigasyon ngada han gin-aaligar nga ko rapsyon ha militar sugad nga iginbuyagyag ha congressional hearings. hepe h an Office for Legal Services han DND. (PIA-Ea stern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Pakikooperar dida hiton imbestigasyon kontra han korapsyon. Col. Plano han grupo nga imbitaron hira Angelo Reyes. Nagsering hi Ochoa nga mahinungdanon an kooperasyon han mga kaapi han Puwersa Ar mada dida hiton pag-imbestigar ngan pagkumpirmar kon maypaghidabi gud man an hig taas nga mga opisyal han militar dida han igin-aakusar ha ira nga korapsyon. Gintuinan ini nga grupo nga magrekomendar hin mga kaso kriminal ngan administrat ibo. Gin-organisar hin mga organisasyon pansosyedad ngan han mga ahensya han gobyerno . Nakatalaan naman hiton sunod nga Lunes an signature campaign para han kamurayawa n ha mga lokalidad. General Carlos F.000 nga tag-undong hin kamur ayawan tikang ha maglainlain nga mga sektor han katilingban. Hadton Enero 28. sugad man pagpadapat hin disiplina ngada hin mga nagpakasala nga mga opisya l. George Rabusa kon paonan-o ginku rakot hin mga opisyal an pondo han army. pagbubuhaton an aktibidad ha Quezon City Memorial Circle kon diin magkakaada h in seremonyas nga uupdan hin mga pag-ampo hin maglainlain nga mga relihiyon. Ha iya pagkomentaryo kon mationan-o na an moral han Army kataliwan igbuyagyag ni Rabusa an korapsyon ha Puwersa Armada han Pilipinas.murayawan). Jr. nagpagawas hi Gazmin hin Department Order (DO) 22 nga nagpoporm a hin upat-ka-tawo nga grupo agud mag-imbestigar ngan mapannginano-an an mga ano maliya ngan baliko nga mga binuhatan ni Maj. en ginlalaoman nga pakikig-apihan hin 2. An grupo nga pinanngungulohan ni Patrick M. sering ni Ochoa. en gintagan hin 30 diyas agud ma-imbestiga ran an mga aligasyon hin korapsyon ngada hin anay higtaas nga mga opisyal han mi litar. ha mga peryodista nga gin tatagusya nira an iginbuyagyag ni anay Lt. eskwelahan. diri nga magpakabuta-bungol nala. Jr. lakip na an mga suweldo han mga sundalo .

(P IA-E. Sering pa ni Cruz. Gin-aaghat pa daw an publiko nga ipasa an ano man nga impormasyon kasumpay hine nga sindikato ngadto han PNP text hotline 2920 o. (PIA-Eastern Samar/Ginbini saya:DUM) <b>Comelec maghahangyo hiton Kongreso nga aprobaran ngahaw an paggamit han PCOS machines ha ARMM polls</b> Maghahangyo an Commission on Elections o (Comelec) ngadto han mga magbabaralaud nga magkatitirok para agud paghiruhimangrawan iton preparasyon para han Autonomo us Region in Muslim Mindanao o (ARMM) election hiton Agosto. Positibo an Army nga mayda maupay nga butang nga hingangadto-an kasumpay han pag butho hini nga isyu hin korapsyon. Hi Comelec Chairman Sixto Brillantes in nagsering nga hahangyoon niya an Joint C ongressional Oversight Committee nga magkatitirok para pagdirebatihan an proposa l han paggamit han Automated Election System hiton Agosto 18 nga piniliaan. ngan Tawi-Tawi in magpipili hira han ira regional gover nor. hi Commissioner Rene Sarm iento in naghangyo han 14-member panel nga pareho an panuyo. Maguindanao. segurado nga may da manta magbabaton. An council in nagpahibaro nga an kakulang han panahon hin pagturoy hin iba nga s istema amo an rason kay kon ano nga gin-aprobahan nira an paggamit ngahaw han PC OS machines. an mga botante hiton probinsya hiton Basilan. regional vice governor and members of the regional legislative assembly. Hadton nakalabay nga semana. an Comelec chief in nagsering nga an resulta han ir a consensus ha butnga hiton mga miyembro hiton Comelec en banc in karuyag ngahaw nira gamiton an Precinct Count Optical Scan (PCOS) machines nga amo ngahaw an r ekomendasyon han Comelec Advisory Council o (CAC). Daw hi Rosales ug Cauyan an gintutudlok hin mga report nga asya an nawawara nga link ha ginbubuhat nga imbistigasyon kasumpay han sindikato nga nadadabihan han Dominguez carjacking. Agrimero Cruz Jr. Sigun hiton Section 27 of the Poll Automation Law in nagsesering nga iton oversi ght panel in responsabli para han evaluation ngan approval hiton automated polls system nga gagamiton hiton ARMM polls. posible magkada hin problema hiton panahon. Napoleon Cauyan. Hi Sarmiento in nagpahitmannon nga kon dire hira yana nga Pebrero makapagtikang. anay pinuno han PNP anti -carjacking Task Force Limbas ine nga mga akusasyon. ug Supt. translated by: S. Sumala kan PNP spokesman Chief Supt. Naglalaom hira nga kon mapamatud-an an mga aligasyon ni Rabusa. sering ni Parlade. An Comelec official in nagsering nga karuyag nira nga an Kongreso in magbuhat na han ira request para pagtikangan nira an preparasyon yana nga Pebrero. 2010 han national ngan local elections. Mahinunumduman hadton December han nakalabay nga tuig. . nga ginamit hadton Mayo 10. ha 0917-845-5757.hepe han PNP Directorate for Integrated Police Operati ons-Northern Luzon (DIPO-NL). sering ni Parlade. Lanao del Sur.:Alice Nicart) <b> Ochoa: 17 nga priority bills igpe-presenta ha LEDAC</b> Igduduso daw han administrasyon Aquino an dise-7 nga prayoridad nga mga balaudno n. Sulu. basi hira maghatag kaklarohan h an mga kaso. naghahangyo daman an PNP ha publiko nga mayda dugang nga impo rmasyon nga ighatag ha ira. kondi war ay inilob pagbuyagyag hini. Candido) <b> PNP ipinapakiana an 2 nga opisyal nga dabi hin carjacking</b> Iginpahayag han buhatan han Philippine National Police (PNP) han nakalabay nga a dlaw nga ira igpapakiana an duha nga opisyal han PNP nga daw protector hin panga wat hin mga marahalon pa daman nga mga sarakyan. Ira daw susunasunahon kan Director Roberto Rosales. agud maundang na an panngawat hin mga sarakyan. ha panahon nga umatubang hi President Benigno Aquino III ha Kongreso. Yana nga Agosto 8. yana nga bulan. 2011.kinalilipay han Army nga mayda gihapon mainisugon nga binutho agud magbuyagyag h an anomaliya. Samar.(PIA-Samar/ Trans. para han Legislative-Executive Development Advisory Council (LEDAC) ha una pala nga higayon. Mayda mga hurobhurob hadto bahin hin mga anomaliya. sumala ine kan Executive Secretary Paq .

in ginpili la la tikang han 180 nga iginpresentar ngadto han opisina han Presidente.uito N.000 nga katawhan an napirit an pagbaya han ira mga panimalay. An listahan han mga balaudnon. Mahitungod nga nagtitikadamo an mga pamilya nga naapektaran. Kundi waray daw hine upod nga mga balaudnon ha buhis ug Charter Change. komo pag tuman han saad ni P-Noy. Pinaagi han mga donasyon nga natikang ha dagko nga korporasyon ug han pira nga k abugtuan. kasagaran o bangin ngani ngatanan na han mga inayop en nagkabalik na ngad to han ira mga puroy-anan. Juderick Calumpiano. Ginbuhat gihapon didto ha Kuala Lumpur hadton Disyembre 8. Hi Father Calumpiano nagsiring nga an Social Action Center in aada pa ha proseso hin pagtirok hin mga kalungganayan.(PIA-Samar/Trans.000 nga mga pamilya nga naapektaran han bag-o pala nga babaha nga nakaigo han probinsya ug han bug-os nga Regiyon 8.:Alice Nicart) <b> Diocese han Borongan naghatag hin kadugangan nga hinabang ngadto han mga bik tima han babaha ha Sinirangan Samar</b> Waray iba nga maupay nga paagi han pagpakita han gugma han Ginoo kay han pagserb i ha iba. an da nyos ha mga proyekto pan-imprastratura ngan ha mga pananom han probinsya in inma bot na ha balur nga P440 milyon. Nasabtan nga an Diocese han Borongan in anay nagdistribwer hin mga 150 sako nga bugas ngadto ha 6 nga mga parokya nga nangaro hin ayuda. Basar han inisyal nga report han Provincial Disaster Coordinating Council. ngan maabot hin 600. siring pa niya. Kondi. an Action Center in naghunahuna liwat nga dugangan liwat an ira target. nga hira in nagtatarget hin pag-asiste r hin kadugangan pa nga 6. an Social Action Center nagplano gihap nga dugangan nira an mga relief goods hin mga de-lata ngan noodles. An Pamunuan han Probinsya han Eastern Samar nagsiring nga an hinabang in nagtiti kadamo sugad hin mga pagkaon ngan health kits. An Diocese han Borongan pinaagi han ira Social Action Center in nagsaad hin pagalotaga hin kadugangan pa han ira budget para pundo ha relief basi mabuligan an mga biktima han babaha ha Sinirangan Samar. Sumala han report nga nakarawat han PIA. pinaagi han Presidential Legislative Liaison Office nga ginikan naman ha iba-iba nga departamento ug Joint Foreign Chambers of Commerce of the Philippines. Mahihinumdoman nga waray matuhay an hiruhimangraw hadton Agosto 2008 han waray k adayon an pagpirma han kontrobersyal nga Memorandum of Agreement on Ancestral Do main (MOA-AD) nga ginkonsiderar han Korte Suprema komo diri subay hiton Batakan Balaud. Sering daw ni Ochoa an mga balaudnon in importante kaupay dida ha tinguha nga ma tuman an mga katuyuanan han Presidente nga nakapatik ha iya 16-point agenda. Nagkaada hin seryoso nga asdangay ha butnga han mga kasundalohan han gobyerno ng an han rebelde nga mga MILF ha Central Mindanao kataliwan atakihon hin tulo nga sarawayon nga mga kumander han MILF en mga sibilyan dida han rehiyon kon diin da mo an namatay ngan nagkasasamad. nagsiring hi Fr. 2010. d irektor han Diocese Social Action Center. (PIA-8/dms) <b> Gobyerno han Pilipinas andam na para han pagpapadayon han hiruhimangraw pana kamurayawan ngada han MIlF ha Kuala Lumpur</b> Andam na an peace panel han gobyerno nga amo an nagdudumara hin negosasyon ngada han Moro Islamic Liberation Front (MILF) para han pagpapadayon han hiruhimangra w pankamurayawan ha Kuala Lumpur hiton Miyerkules. Bisan an local nga parishes in naglikom gih ap hin pondo pagbulig. Nag-iha daw antis hira Ochoa makaabot hine nga dise-7 kay ira man daman gin-adma n kun paunan-o mahisisingit an mga suhestyon han iba pa nga mga ahensya ug stake holders. 2009 an urhi nga porm al nga hiruhimangraw ha butnga han gobyerno ngan han MILF durante han pan-gobyer nohan han administrasyon Arroyo. Ochoa Jr. An tidaraon nga hiruhimangraw en primero pa gud la nga higayon ilarum han admini strasyon ni Pangulo Benigno Aquino III tikang han iya pagkapot han katungdanan k omo pangulo han nasud hadton Hunyo 30. .

sering ni Ochoa. ngan maupay nga pan-gobyernohan. Las . Ginklaro ni Ochoa nga diri kay lista la hin mga balaudnon an ira igsusumiter kon di an mga balaudnon mismo nga gin-adman hin maupay han panguna nga mga ahensya n ga natutungdan. Totch dela Cruz han Plan Philippines in nagpasabot han Philippine Informa tion Agency nga an Plan Philippines in nagdistribwer han mga ayuda dida han ira espesyal nga mga pandistribwer han Enero 15 ngadto ha 22.500 nga mga pamilya nga apektado han babaha ha tulo nga mga probinsya han Samar in nakakarawat han ginkikinahanglan nga ayuda t ikang ha Plan Philippines. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Ig-prepresentar ha LEDAC en 17 nga prayoridad nga mga balaudnon – Ochoa</b> Igduduso han administrasyon en 17 nga prayoridad nga mga balaudnon ha pagharampa ng ni Pangulo Benigno Aquino III ngan han mga lider han Kongreso dida hiton Legi slative-Executive Development Advisory Council (LEDAC) ha primero nga higayon ya na nga bulan. Hi Mr.822 nga mga apektado nga pamilya ha 49 nga mga barangay tikang ha mga munisipyo han San Roque. Naglalaom hi Ochoa nga mahipapahi-uyon ini nga prayoridad nga mga balaudnon ngad a hiton kalugaringon nga mga proposisyon han Kongreso agud maparig-onan ini ha g ilayon. nga ginkahurumanan han naglabay nga seman a. seguridad. Ginpahayag pa ni Kato nga ginpatalsik hiya ha liderato han MILF ha diri makatado nganon nga paagi. Domingo nga ad law. Ochoa. Ha Northern Samar. nagpadayon naman en patago nga mga negosasyon nga naglatag hin dalan para igpadayon an pormal nga karukayakan.” nagsering hi MILF Chairman Al Haj Murad Ebrahim nga abierto an ira komunika syon ngan hi Kato bisan han kataliwan igpagawas an video ni Kato ha publiko.Bisan kon nabalaong an pormal nga hiruhimangraw. Mayda mga proposisyon nga gintanggal tikang dida han lista tungod nga nagkikinah anglan pa hin kadugangan pag-estudyo. ekonomiya. sering ni Executive Secretary Paquito N. Jr. subay han nahipamulong na han Pangulo. samtang waray na iglakip dida han lista an iba naman nga mga proposisyon tungod nga mahipapatuman na daw ini pinaagi hiton aada na yana nga mga palisiya ngan mga programa han gobyerno. An masobra P10 Milliones nga balor nga ayuda in natikang ha rekomendasyon han su ok nga nagtratrabaho didto han Local Disaster Risk Reduction and Management Coun cils (DRRMC) han tagsa-tagsa nga mga bungto basi ha mga resulta han danyos nga n anginginahanglan hin panginano. bisan an Charter change. diri maubos hin 10. (PIA-Eastern Sama r/Ginbinisaya:DUM) <b> P11-M nga ayuda ginhatag ha mga biktima han babaha han 3 nga probinsya han S amar</b> Ha usa pa nga pagpakita hin maupay nga binuhatan pinaagi hin pakigbuliganay ha p ribado nga panpubliko. nagpapatapod an mao nga mga balaudnon hin pag-ursa han katawhan. Aabrehan ngahaw an pormal nga hiruhimangraw pankamurayawan ha butnga hin mga bal ita nga natunga na an MILF kataliwan bumulag tikang han liderato han MILF an usa hini nga kumander nga hi Umbra Kato. Lugod. gintag-usa niya an mga isyu kontra ha MILF kon diin usa na hini an gin-aaligar nga pabarubalyo nga palisiya hiton liderato ha p agkayana han MILF nga pinanngungulohan ni Murad nga binaya na daw ha orihinal ng a tindog hini hiton independensya. aada na hiton ultimo nga hugna han preparasyon an 17 nga mga ba laudnon nga igprepresentar han Pangulo ngadto ha LEDAC. Kondi dida hin usa nga pahayag nga iginpublikar dida han website han MILF nga “Luw aran. Lope de Vega. Diri sakop dida hini nga prayoridad nga mga balaudnon nga igsusumiter ha LEDAC e n bag-o nga kaburuhisan. An lista han pinili nga mga balaudnon. Catubig. harani 16. en ginhindo tikang hin maabot 180 nga mga proposisyon nga ante mano nakarawat han Presidential Legislative Liaison Office tikang hin maglainlain nga mga depa rtamento ngan han Joint Foreign Chambers of Commerce of the Philippines . Dida han mao nga video kan Kato. Nagsering hi Ochoa nga mahinungdanon an prayoridad nga mga balaudnon agud makabot an prayoridad nga mga tumong han administrasyon Aquino nga iginplastar dida h an kanan gobyerno 16-point agenda. Segun kan Ochoa. imprastr aktura.

5 kalata hin sardinas and ½ kilo nga mongo. Ha turotemprano pa.715 kabug-os nga hyposol ngan 18. (PIA8/maa) <b> Pilipinas nababaraka han pagretiro han lider han MILF</b> Nagpahayag han iya pagkabaraka an hepe han kanan Pilipinas mga negosyador han hi ruhimangraw pangkamurayawan tungod han nahisumat nga paglayas han usa nga lider . an 18-kabulan nga proyekto in na gdadahum pagtutdo han mga LDRRMC parti ha DRM.Navas ngan Catarman. Ha Eastern Samar. Bernard MDRRMC pagtapo han mga panginahanglan han mga apektado nga mga pamilya nga aadto pa ha mga evacuation centers. Ha Western Samar. maabot 3. ngan rehabilitasyon ha oras hin mga kalamidad. An suma total han ayuda nga ighahatag in umabot ha P1. kun diin hamubo an ira kapasidad ha oras hin mga danyos nga kinahanglan hin panginano. an mga uyaga n ngan arts materials upod an classroom furniture. An mga ay uda nga gindistribwer ha Northern Samar in mabalor P5.379. sering ni Mr. Southern Leyte nga Camotes ha Cebu. ha kuordinasyon han Municipal Disaster Risk Reduction and Management Coun cil (MDRRMC) han Oras. ha kakulangan hin mga imporma syon ngan han pamaagi han pagreport hini.292. pagpauro-upay. pagbaton oras hin panginahangl an. An Bayanihan nga sistema in makikita meyentras gindudumara an pagrepack han mga ayuda didto han barangay. an Plan Philippines in mahatag hin mga set hin learning materials nga gagamiton hin mas obra 600 nga mga day care nga kabataan nga natikang ha 23 nga mga apektado nga b arangay. Ini in labot la han ginpanhatag nga mga hygiene kit nga nakumponi hin mga tooth brush. pamparigo ngan panlaba nga mga sabon ngan mga sanitary napkin nga gindistribwer ha mga apektado nga pamilya. mga libro ngan iba pa nga mga instructional nga mga materyal in nagkadadaut gihapon. An pagbaha ngan han pagdumara han mga gius pag-ayuda in nakagdalan para han loka l nga mga opisyal han ira diri kapreparado. 5 kalata hin sardin as ngan usa kabotilya hin hyposol. “Dako it akon pagpasalamat hini nga mga ayuda. dela Cruz. Mahitungod nga kaudgan han mga Day Care Centers in ginbaha gihapon. 10 nga mga barangay ha bungto han Gandara. “Hini nga 10 kakilo nga bugas. Mahitungod hini. 422 kakahon hin sardinas. nga amo an pinakauna. Ha suma total an kanan Plan Philippines ayuda nga iginhatag han kanan Sinirangan Bisayas nga mga pamilya nga apektado han babaha in umabot ha P11 Million. Ginpundohan han Valencia Government ha Espanya. in nakakarawat hin 10 kakilo hin bugas. Ini in nag-iindorso hin kaklaro ngan karesponsabli han mga lokal nga pamunuan nga largo nga naghatag han ira pag bulig pinaagi han pagkarga.245.” sering han usa ng a kag-anak. toothpaste. nga duro gihapon nga naapektuhan kun diin mayda walo nga nagka matay.” sering han usa nga barangay chairman. diri na mababaraka an akon kag-anak pamiling hin pa gkaon paghubas han tubig. Western in nalulumo s hin maabot ha tuhod mga tubig. mayda gihapon gin pahatag nga instructional materials ngadto ha 28 nga mga klase. An pakakatalwas han mga kumunidad ha mga epekto han mga kalamidad ngan paiba-iba nga dalagan han panahon amo an resulta nga gusto makab-utan han Plan Philippine s pinaagi han nagpapadayon nga Disaster Risk Management (DRM) grant nga proyekto ha mga munisipyo han Oras ngan Llorente ha Eastern Samar.” nakangesi nga sering han 12 anyos nga hi Judy Ann. an Plan in nagdonar hin P1M nga ayuda ngadto ha St.574 kapack h in oresol. an Plan Philippines in humatag hin 791 kasako hin bugas.8 Million. Mayda mga ayuda nga iginpanhatag han iba nga mga ahensya ngan han media pero amo ini an pinakamaupay kay mahitungod hini nagigin malimpyo kita. 1 kakilo nga asukar. Western Samar. Ha ngaran han kumunidad ginkakarawa t ko ini nga mga ayuda ngan sesegurohon ko nga ini hera in madistribwer ngadto h an mga pamilya han akon kumunidad. Dako gud an pagpasalamat ngadto han iginhatag nga ayuda han Plan Philippines lab -i na gud nga ini in nag-uupod hin hygiene kit. paghatag han ginkikinahanglan nga kapabilidad ha pagigin preparado. Labot la han mga ayuda nga 8 kakilo hin bugas. An suma total ha n ayuda nga ginhatag in umabot ha P807. Parupareho hini nga mga proyekto in ha pagkayana gin-iimplimentar ha Northern Sa mar. usa nga disinfectant para ha tubig. paghakot ngan pagsuhol han pagdara tikang han bodega ngadto ha ira mga barangay.

Quezon City. Aquino III nga bulkason an iya desisyon nga ig-und ang ngadto hin di pa hinsasabtan nga panubtuban an pag-did-an han pan-logging . Ginkilala an mga nagkatatagbunan komo hira Nenita Corpuz. ha madagmit nga panahon. ma abot ngatanan hin 21. An paglayas daw ni Ameril Umbrakato tikang ha Moro Islamic Liberation Front (MIL F) in posibli makakompromiso han pagbubuhaton nga peace talks ha butnga han gobe rno ug MILF. sumala pa kan Atty. Tulo nga mga minero ha Malimono nga ginkilala komo hira Carlito Benocilla Jr. 18 anyos. Niyan han Sabado. PRC</b> Maabot hin 30.000 nga mga membro han rebelde nga mga muslim. ha luyo han mga panawagan han mga industriya han produkto hank ahoy.350 nga mga pamilya o kon 155. Maaram daw hira nga damo it mareklamo hine nga EO. 47 anyos. nga mga taga-Cantilan. 57 anyos. an Department of Environment and Natural Resources (DENR) in g inmaduan nga ig-undang an illegal logging samtang aada pa ha girnrerepaso an yan a nga mga permit. Raymund Bonotan.han Islamic separatist bisan kun waray pa ngani pagtitikang an iristorya pangkam urayawan.. Kinukulawan daw ine han goberno nga seryoso nga isyu salit. Naghatag doon hi Carandang nga bisan pa man an Presidente in nakakasabot nga an kamandoan nga iya ipinalusad in tatapoon hin mga pagtipa han mga pabrika nga nag amit hin kahoy. 25 anyos. Subay han mga report nga nakadangat ha NDRRMC ha Camp Aguinaldo. Surigao del Norte an namatay tungod hin pagkalunod. maabot 30. Sumala ine kan Presidential Communications Development and Strategic Planning Of fice (PCDSPO) Secretary Ramon Carandang ha usa nga radio interview. ngan hi Isagani Borja. (PIA-Samar/Trans. ine daw in karikohan h an nasud para han tiarabot pa nga katuigan. inabot na hin 15. Segun han NDRRMC.500 nga mga pamilya an igin-ibakwit tikang hin mga lugar ng a naapektaran hin babaha dara hin makusog nga pag-inuuran ha mga probinsya han S urigao del Norte. and Romeo Boboy. segun han report han National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) ngan han Philippine Red Cross (PRC) hadton Sabado. 35 anyos ngan ta ga-Socorro. 2 6 anyos. an nahisumat nga nagkamamatay han magparik en tuna dida hini nga bungto. an pinuno han government panel. sugad man ha mga barangay han Magtangali ngan Kar ihatag ha Malimono. 25 an . ira daw ginkaklaro i ne tikang mismo han liderato han MILF. nakompirmar daw nga tikang lumayas hi Umbrakato nagpoproblema na daw an mga opisyales ug membros han MILF kay sugad hin nagkakabuhag-buhag na hira. per okay kinahanglan daw ine ipatuman kay kay obligasyon hit gob erno nga igola iton kapaligiran. sumala pa kan Carandang nga nagserin g pa makusog it tindog hiton Presidente nga ipatuman ine nga EO 23. Usa nga parapangisda nga ginkilala komo usa nga Rodel Vertical.:Alice Nicart) <b>Nagkamamatay han babaha ha Mindanao. Hira Leonen in magkikirigta nga hit mga taga MILF yana nga Merkoles ug ira linal auman nga matagan hin solosyon an problema ha 12. Inabot naman hin 15 ka tawo na an nagkamamatay kasumpay han mga babaha. Ginbabana-bana nga maabot hin P290 milyones an danyos ngada han agrikultura ngan mga imprastraktura. Ginklaro pa ni Carandang nga an panuyo han EO 23 in naglilimitar han pan-logging kundi dire nagdidire hadton may mga permit ug waray illegal nga binuhatan. kundi.350 nga mga pamilya an apektado – NDRRMC.029 nga katawhan tikang hin 270 nga mga barangay an apektado samtang inabot na hin 15 ka tawo an nagkamamatay tungod hin pagbaha-i hin pira nga mga lugar ha Mindanao. upat ka tawo an nahidugang pa dida han lista han mga nagkamama tay han matagbunan ini hira durante hin pagparik hin tuna nga natabo ha Surigao del Sur. (PIA-Samar/Trans:Alice Nicart) <b> Aquino waray plano bulkason an EO 23: Malacanang</b> Waray daw plano ni Benigno S. ngan mga Barangay han Bonifacio n gan Rizal ha Surigao City . Surigao del Sur ngan Agusan del Norte sugad man ha Jolo ngan i ba pa nga parte han Sulu. nga n hi Julie Culapu. Iginpahayag han Surigao del Sur Provincial Disaster Risk Reduction and Managemen t Council (PDRRMC) nga nagkaada hin pagtono o pagparik hin tuna ha Barangay Buga s-bugas han bungto han Placer. Ilarum han EO 23. Marivic Leonen. Barangay Mabuhay ha Sison.

Ilarum han palisiya han DILG ngan BFP. Karuyag igpasantop ni Robredo nga ginhihimo nira ini nga pitad para han kapulsan an han publiko ngan diri nga tungod nga karuyag nira pakuri-an an mga establesim iento. tungod han damyos nga iginbilin han bagyo Ondoy ha Laguna de Bay agi han ura-ura nga ur an nga nagresulta han pagbaha ug paghalapad han lupgop han salog tikang ha 80-ka ektatarya ngadto ha 115. nga iginpaundang ni President Aquino. Usa pa nga kasuwalidad an hinkilal-an komo usa nga Teresita Acion. Ginhihingita nga ine nga Laguna Lake rehabilitation plan in makakasolbar na han problema nga pagbabaha ha Metro Manila. kasagaran mga estudyante nga tikuha hin eksaminasyon. tikang ine nga utang ha World Bank ug Royal Netherlands. Samtang.(PIA-Samar/Trans: Alic e Nicart) <b>Mga Pinoy gin-agda magselebrar han Nat’l Arts Month</b> . 62 anyos. Sumala pa han report. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> PH nakapag-loan hin $10-M ha World Bank. panawagan ni Robredo ha mga alkalde</b> Gin-awhag ni Secretary Jesse M. (PIA-Eastern Samar/Ginb inisaya:DUM) <b> Ayaw igbalewara an Fire Safety Code. gilayon nga nagpadara an PRC-Agusan del Norte-Butuan City Chapter hin h inabang ngadto han apektado nga mga pamilya dida han mga lugar nga nasasakopan h an ira operasyon. 2010 ha Tuguegarao City han Cagayan. Ginhimo an mao nga pitad ni Robredo kataliwan makadangat ha iya en mga report ng a mayda pira nga mga alkalde nga gintugotan an paghatag hin business permits nga dto hin pira nga establesimiento ha ira mga lugar ha luyo hin rekomendasyon han Bureau of Fire Protection nga kanselaron an mao nga mga permiso samtang diri nas usunod hini nga mga establesimiento an fire safety code ilarum han Presidential Decree 1195. ine daw gud nga proyekto in serbe kabalyo han nagin kontro bersyal nga proyekto han linabay nga administrasyon nga P18. lakip na an pagpaupay pa han kalidad han katubigan dida nga dapit agud daw m apaursa pa an mga karikohan pandagat han lugar pati na an pagtaga transportasyon han lugar. Ginhingadayan niya nga an tag-iya han nasunog nga Bed and Breakfast Pension Hous e en waray magsunod han mga ginkikinahanglan han Fire Safety Code. Royal Netherlands</b> Nakatalaan na karawaton han Pilipinas an inuutang niya nga $10M sakop hin tulo k a tuig. Dida hin usa nga news briefing ha Malacanang. Nanhatag naman an PRC-Surigao del Norte hin segunda mano nga mga panapton ngan n agtagana hin community kitchens ngan welfare and health education desks ngadto h in mga evacuation center dida han probinsya. An mauutang daw nga kwarta in gagamiton ha pagpakaupay ug pagreper han Laguna La ke. kon diin 16 ka tawo an nagkamamatay.yos nga taga-Marihatag. nagsering daw hi Presidential Spok esperson Edwin Lacierda nga an board han National Economic and Development Autho rity (NEDA) nga pinamumunoan ni President Ben igno S. Iginpahinumdom niya ha mga alkalde an sunog nga natabo hadton Disyembre 19. ngan hi Aladin Corporal han Madrid . malinisan na an Laguna Lake ug matukod a n pinakahilaba nga lakeshore park ha bug-os nga kalibutan. ginkikinahanglan magsumiter an ngatanan n ga BFP regional directors ngadto han ngatanan nga mga alkalde hin quarterly repo rt han ngatanan nga mga establesimiento dida han ira mga lugar nga ginkokonsider ar nga “high risk” o ura-ura na hin kapeligroso salit waray na katagi hin fire safet y inspection clearances. kay ine daw in gagamiton ha pagpakaupay han Laguna de Bay. Nanhatag gihapon an PRC-Sulu Chapter hin mga pagkaon ngan mga banig ngadto han t emporaryo nga mga nag-ibakwit dida han ira chapter hall. Aquino III in nag-aprobar na han proyekto ug han pag-utang tikang ha mga international funding agencies. Robredo han Department of Interior and Local Gov ernment (DILG) an mga alkalde palibot han nasud nga kanselaron o kon diri maghat ag hin business permits ngadto hin mga establesimiento nga diri nagsusunod han f ire safety requirements ilarum han Fire Code of the Philippines . nga nahisumat anay nga nawawara han magparik en tuna.7B Laguna lake Dredg ing Project. An proyekto in nakapatik ha Executive Order 815 han anay administrasyon.

Kay kun hin-o man daw an nakasupa k han balaud in magbabaton manta.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart)) <b>Pahayag ni Sec. ngan nagbutang na daman hin mga mekanismo agud matagan proteksyon an Armada Pwersa tikang hin m ga abusado nga opisyal.(PIA-Samar/Trans . Cambodia. Kan Ochoa daw ginsaluduhan hi Col. Col. Mindanao. Vietnam. kay kakarag man daw han ira mga sakripisyo nga madepensaran la an nasud. Thailand. Brunei Darussalam. nahuhu . ngan iginpapasabot daw daman ni Ochoa nga gaga miton daw han goberno an mga katigayonan agud la matagan proteksyon an sugad nga mga tawo basi man hira magpadayon han pagbulig han goberno nga hikit-an an kama tooran. Dugang han PDEA. Damon a daw ha ira nga mga nging biktima in aadto preso ha iba nga nasud ug naku kurian an gobyerno pagsalbar ha ira. Indonesia. an tema han selebrasyon in “Ani ng Sining”. Ubos daw ine panginginanohon ug iimbistigaran. Ha usa nga harampang han duha nga ahensiya ha Iloilo han yana nga semana. ginsisiguro na daw nga sayod an mga transaksyones hine nga organisasyo n ngan magin tangkod an mga palakat han mga papaliton nga mga ekipahes ug mga ma teryales para han ultimo nga sundalo ngan igsisiguro daman nga makaabot gud ha i ra. Visayas ug Luzon. ugaring dara han dako nga salapi nga iginhahatag. an panggobernohan Aquino in nagbuhat na hin mga pit ad agud la mapatuman in pira nga reporma ha militar nga sistema. in bubuhaton didto ha People’s Park ha Davao City hiton ika-6 hit Feb. nagsering hi Presidential Spokesp erson Edwin Lacierda nga unta magpartisipar hine dinhe nga mga pasundayaga an mg a Pinoy agud madugngan pa an pagtagad han aton kultura han aton katawhan partiku larmente ha mga local nga mga produkto ug talento. Ba guio hiton ika-20 hit Feb. Antonio Lim. iginpa sabot han PDEA ha PIA ug pira nga private media ha Iloilo . hiton ika-13 hit Feb. Ha kabisayaan naman in ha Baco lod Provincial Capitol. han makaharadlok nga nahitatabo han mga Drug Courier. ug anay Stat e Auditor Heidi Mendoza tungod han ira paglutaw agud matagan lamrag an mga iginaalegar nga korapsyon ha militar. Ochoa parti han daw korapsyon ha military</b> Maaram na daw an administrasyon Aquino parti han sitwasyon ha Armada Pwersa han Pilipinas kasumpay han igin-aalegar nga mga tinuyaw nga hindadabihan pa daman hi n mga hagtaas an ranggo nga militar. usahay an usa nga Pinoy in ginpapadara hin epektos nga diri maa ram han sulod hini nga ilegal nga droga. Gin-abrehan na daw an pasundayag hadto pa han ika-30 han Enero ha National Capit al Region sumala kan Lacierda ha Rizal Park. Alice E. An pasundayag in gin-oorganisar han National Commssion for Culture and Arts (NCA A) nga nagsering pa. ug an ha Luzon ha Burnham Park. nga sumala pa. An ha Mindanao. George Rabusa. Lithu ania. Dida hin usa nga press briefing ha Malacanang.Andam na daw an ngatanan para han kanan nasud pagsaurog han kanan yana nga tuig selebrasyon han ika-20 ka tuig han National Arts Month pinaagi han pagbubuhaton nga Philippine International art festival. Taiw an ug United Arab Emirates. Kundi ginhangyo daw ni Ochoa ha mga sundalo nga magin mabinantayanon ug igreport ha ira in ano man nga dire sakto nga paggamit han mga opisyales han pondo han m ilitar. in m agpapakita man gud hin damo nga mga talento tikang ha mga rehiyon ug mga nasud n ga magtitirig-ob para hine nga dako nga selebrasyon. Bug-os daw nga nasud an pagsaurog hine nga selebrasyon kundi tatagan pokus an mg a lugar han National Capital Region. Ngani an iba in na atubang na ha sirot nga kamatayon. maaram. Nicart) <b> Kampanya ala kontra Drug Courier program bahin impormasyon ginpakusog</b> Pakukusgon han Philippine Information Agency (PIA) ngan Philippine Drugs Enforce ment Agency (PDEA) an pag-inpormar ha katawhan paghatag suporta han kampanya ala kontra Drug Courier. Dire daw tutugutan han administrasyon Aquino nga madum-itan an ngaran han mas da mo pa nga kasundalohan han pipira la nga de-ranggo nga mga opisyal. Singapore. Makikiselebrar daw hine nga mga pasundayag an mga talento tikang ha Japan. Usahay gihapon. Tikang daw han una nga tuig. Labot pa.

Jr. Cambodia. Adton mapapamat ud-an nga sinupak han balaod in mamamaton’ dugang pa niya. Vietnam. An selebrasyon in pagbubuhaton ha bug-os nga nasud diin mapokus . Siring han Executive Secretary nga hi President Benigno Aquino III in hul-os nga maaram han kabutangan han Armed Forces of the Philippines (AFP) kasumpay hini n ga mga alegasyon diin an anay mga heneral in nagbursa hin milyones tikang ha pun do han military.” Inapelar liwat hi Ochoa ha kasundaluhan nga magin“ikmat ngan ireport an di tama ng a paggamit han pundo” han ira mga labaw. Taiwan. Gutierrez. Brunei Darussalam. . Indonesia. Matambong hini nga festival in mga artists tikang ha Japan. PDEA Director Gladys Rosales. (trans PIA-E Samar ) <b> Ochoa nagsaad nga proproteheran an institusyon han military</b> Ginpatapod ni Executive Secretary Paquito N. dida han Biyarnes an trop a han goberno nga an administrasyon ni Aquino in naghimo nah in mga pitad agud m aprotektahan an military institution ha butnga han mga elegasyon hin pangurakot ala kontra hin mga hagtaas nga opisyales han armada pwersa han Pilipinas. Iya gindayaw an whistle-blowers nga hira retired Lt. anay bu dget officer ha AFP. igin kasugbong ini han PDEA ha comm unication and information aspect han programa ha ira mga probinsya.’ dugang pa ni Ochoa.” ngan ipatapod ha ira nga “iaasemble hini nga goberno an mga resources hini b asi maseguro an ira katalwasan basi magpadayon hira nga bumulig pagbiling han ka matuoran. Ha paglansar han programa. “Ngatanan hini nga alegasyon in panginginanoon ngan iimbestigaran. ngan Lt. (PIA-8/ldl) <b> Mga Pinoy gin-adga nga dumuyog han pagtigaman han Nat’l Arts Month</b> Andam na an ngatanan han pagtigaman han kultura ngan talento han Filipino yana n ga Pebrero kasumpay han pagsalin-urog han kanan nasud ika 20 anyos nga National Arts Month pinaagi han Philippine international art festival. D iri ta igbabaliwara an ira mga sakripisyo. Col. Komo an PIA an information arm han gobyerno. Aton gink ikilala an kaisog ngan an amot han aton kasundalohan diin nag-ukoy ngan namatay ha ngaran han kagawasan ngan demokrasya. an Aquino administration ug an AFP in nagpahamtan g na hin mga mekanismo agud mapanalipdan an kaban han AFP tikang hin pangabuso n gan sugad man maginklaro ngan tapuran an mga transaksyon. an tema han festival -. Dida pa han naglabay nga tuig. Salit ginpapahimatngon an mga Pinoy nga may mga paryente ha abroad nga maghirot gud. “Ha aton mga tropa ngan han katawhan Filipino.” in ungod nga magpapamatuod nga ani para han sining diin yinukot-yukot nga local artists ngan cultural work ers in magkakatitirok tikang ha iba-iba nga nga dapit han nasud para han pinakad ako nga selebrasyon yana. Jose A. nagging bisita an PIA Director General Atty. PDEA 6 Direc tor Paul Ledesma. Fabia. Singapore . Fabia in nagpahibaro nga gagamiton han mga taga PIA an ira kalugaringon nga yinaknan ha paghimo hin radio plugs aber maging mahi nungdanun ngan mas maayon an pag intindi han mga tawo. Thailand. Ochoa Jr.” siring ni Ochoa. “Diri igtutugot hini nga administrasyon an mga sukwahi nga binuhatan han pipira ng a anay mga opisyales han military diin nahikakanit hin dagko nga kantidad hin pa ngurakot basi la mabutang ha kaalo an yinukot-yukot nga ‘men and women in uniform’ k anay nagta-on han ira kinabuhi ha pagdepensa ngan pagpanalipod han aton nasud. ngan United Arab Emirates. Lithuania. anay state auditor Heidi Mendoza. PIA Visayas Regional Directors h an Regions 6. nag-agda hi Presidential Spok esperson Edwin Lacierda ngadto han mga Filipino nga umapi han festival nga gin-o rganisar han National Commission for Culture and Arts (NCAA) agud mapadukwag pa an sining han Pilipinas sugad man an pagtagad han publiko han local nga arte nga n kultura Siring han NCCA. Dida han pakig-atubang ha mga media ha Malacanang. George Rabusa. iginpapatapod hini nga administrasy on nga bubuhaton an ngatanan pagpanalipod han institusyon han militar. PDEA Director General UndersecretaryJose S.“Ani ng Sining. 7 and 8. Antonio Lim han ira “tipaunhan nga pagpitad paglamrag han mga alegasyon hin pangurakot ha mil itary.gay ine. An PIA Director General Jose A. Col. ngan masiguro nga duma ngat ha mga sundalo an nga suplay ngan higamit para gud ha ira. siring ni Ochoa.

ha upat nga lugar . Ngatanan nga pahimatngon in gindumara pero waray la gihapon resulta. Mahinunumduman dida hin usa nga pasamwak nga usa nga taga Sinirangan Samar nga p ulis in nadakpan han mga taga Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) mahitung od hin pagkadara hin cocaine nga gintutuohan nga kaparti han dako nga bagahe hin druga nga ginhulog ha kadagatan han Sinirangan Samar dida han Disyembre 2009. Palo. Mindanao.(PIA-8/ trans NB Quirante PIA -E. an grand opening program para ha National Capital Region in ginbuhat hadton Enero. ngan. an Grand Openin g Program ha Luzon in dida naman hit Feb. sering ni Philippine National Police (PNP) Rehiyon 8 Director Arthur Revilla . Ini nga mga pahimatngon in igin padayag ha publiko. ini in pagbubuhaton ha People’s Park ha Davao City hit Feb. Sering niya nga pira na nga mga patawag an ginpadara kan PO2 Ampong. 20 10. Samar nga ape ktado han cholera. Sumala kan Lacierda. Edgardo Gonzaga. an Summary Hearing Officer in nagresulba nga an ginp atawag in nahisabutan nga mabaton hin kaso administratibo para hin Serious Negle ct of Duty (AWOL) ngan gintagan hin penalidad nga amo an pagpaiwas ha serbisyo h an kapulis epektibo Disyembre 21. 2010. regional director han DOH in nagpahimatngon ha p ubliko nga maghirot gud aber malikyan an mga sakit nga dara han duro nga uuran. 30 ha Rizal Park. Visayas. 5 (PIA) – Nagpagawas an departamento han panlawas (DOH ) hin mga pahimatngun hin mga sakit nga durot han sobra nga uuran ha Eastern Vis ayas. kun diin na gmamando nga hiya in umatinder han summary hearing ngan magsumite han mga kaanga yan nga mga dokumento nga may kalabutan ha iya administratibo nga kaso. Samar ) <b> Pulis nga nadakpan nga may ilegal nga druga pinaiwas ha serbisyo – PNP</b> Hi Elmer Ampong in pinaiwas ha iya serbisyo bali pulis epektibo Disyembre 21. usa nga nurse.460-M pinaagi han 4Ps ngadto ha 449 nga mga pamilya h a San Miguel. Leyte. Leyte</b> Maabot P5. Campetic. Leyte. Ginklaro ni Director Revilla nga gindesisyonan na an kaso administratibo para ha n Serious Neglect of Duty (AWOL) nga iginsampa kuntra kan PO2 Elmer A. Padayon an pahinumdum han DOH nga maglikay han mga water-borne diseases sama han diarrhea. 20 ha Burnham Park ha Baguio City. Samtang hi Dr. ha Visayas naman pagbubuhaton an Grand Opening Program hit Feb. Feb. Amo nga maski ano nga sumat nga an organisasyon han kapulisan in may kalabutan h an ilegal nga mga aktibidad nga may kalabutan ha druga nga nakakadaut han integr idad han PNP in diri kaangayan ngan waray basihan. influenza.National Capital Region. 2011 ngadto hin maabot 449 nga mga pamilya nga nagpakabenepisyo han Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) ha San Miguel. Mahitungod hini usa nga ex-parte proceeding in gindumara. dugang pa ni Director Revilla . Ha ginbuhat nga imbestigasyon han DOH pinaagi kan Boyd Cerro. Sugad man. Matapos an Summary Hearing. Para ha Mindanao. leptospirosis ngan dengue. usa nga isla han Talalora. Hi Department of Social Welfare and Development (DSWD) 8 Director Leticia Corill o in nagsiring nga nagin Pasko dida han Pebrero para han 440 nga mga pamilya nga nagpakakarawat han benepisyo nga usa katuig nga cash nga alokasyon tikang mismo . hir a in nakadiskubre nga usa nga contaminated spring in gingagamit nga surok hin ir imnon hin sobra mil nga residente. ngan Luzon. Leyte.460-M an iginpagawas nga kantidad dida han Pebrero 3. Ampong ng a anay naka-assign ha Regional Headquarters Service Support Group Camp Kangleon. (PI A-8/ldl) <b>DOH-8 nagpahimatngon han mga sakit nga epekto han babaha</b> TACLOBAN CITY . (PIA 8/maa) <b> Gobyerno nagpagawas P5. Ini nga insidente in nag duso han DOH nga magpagawas hin pahimatngon ha barangay nga pakaladkaran gud an tubig nga irimnon hin pira ka minutos aber masiguro an iya kasalbar hin makakadaot han lawas. an DOH in naghatag gihapon hin mga bulong ngan intravenous fluids. 13 ha Bacolod Provincial Capitol. 6. Usa hini an report nga tikang ha Samar nga nagsabi han kasakit hin porlomenos 17 nga residente han Barangay Tatabunan .

Alkalde han San Miguel Prospero Brazil. Berseba ngan Bayugan ha may Bayugan-Calaitan-Tandag Road . in usa nga estrat ehiya han gobyerno nasyonal pagpa-ubos han kakablasan kun diin naghahatag hin bu lig nga cash para ngadto han gikakablasi nga mga pamilya para mapa-uroupay an ir a panlawas. An kanan gobyerno nasyonal 4Ps. nga ini nga programa daman in may panuyo nga mabuligan an mga ARBs pagkuha han ira importante nga mga papeles sug ad han business and license permits ngadto han mga hindadabihan nga ahensya han gobyerno. Brgy. Candido) <b> Danyos ha imprastraktura dara han uuran. Ha Agusan del Norte. ngan an Social Development para mapuypoy an sunodsunod kakablasan han pamilya pinaagi hin paghatag hin igkakapit al. Mapauruupay an Maternal Health. Hi Director Corillio in nagsiring nga amo ini an pinakauna nga higayon nga an mg a benipisaryo han 4Ps in natagan han ira cash nga alokasyon nga siring niya para han bug-os nga tuig han 2010. in nakadto gihapon dida han okasyon hira Landbank Manager han Ormoc Vicky Diaz. Labot la kan Director Corillo. translated by: S. Los Arcos ngan Sitio Magsaysay ha may Awa-A zpetia-Lianga Road .7 milyones nga danyos ha imprastraktura ha Visayas ngan Mindanao durot han uraura nga uuran. Dida han Surigao-Davao Coastal Road . (PIA. Anibongan.7M</b> Nahitala han Department of Public Works and Highways (DPWH) en kantidad nga P383 . Dida han Disyembre 14. pagpuypoy han sobra nga kakablasan ngan gutom . ( PIA8/maa) <b> DAR naglunsad hin ‘one stop shop’ para han mga business-minded nga mga parag-uma </b> Naglunsad kakulop nga adlaw an Department of Agrarian Reform o kon (DAR) han ira bag-o nga programa nga “one stop shop” ngadto han mga business minded nga mga parag -uma nga kon diin an katuyuanan hini amo an pagbulig hadton mga kooperatiba han mga agrarian reform beneficiaries o kon (ARBs) para abir mabuligan hira hin pagt uroy hiton ira kadugangan nga mga pondo nga ira ignenegosyo. Ha Surigao del Sur. Bise-Alka lde Chad Lapidario. nga gin-iimplimentar han DSWD. Segun kan DAR Secretary Virgilio delos Reyes .745. Niño. Brgy. Samar. an Kabalalahan nga parte ha may Buenavista-Bunaguit Road ng an Brgy. sarado ha mga motorista an Tago-San Miguel nga tulay ha may Gamut-San Miguel nga kalsada tungod hin karuba hin parte han straktura ngan pund asyon hini. inabot na hin P383. nutrisyon ngan edukasyon lab-i na gud han mga kabataan nga naedad 0 ngadto ha 14 anyos. makahatag hin panguna nga edukasyon. Prosperidad. an kahilab-an han kalsada ha may Sampinit- . Pinakagrabe daw hini nga naapektaran an probinsya han Agusan del Sur kon diin inabot hin P96 milyones an danyos ngada han ira kakalsadahan ngan m ga tulay. Dankia ha may Butuan City-Malaybalay Road ha Butuan City en diri gihapo n naaagi-an tungod hin mga parte han kalsada nga ginbaha-an.han mga magtratrabaho han Landbank. An 4Ps in nakakabulig para matapo an kanan nasud pagpatapod nga matapo an Millen nium Development Goals nga amo an.100 ngadto hin maabot 83. An una amo an Social Assistance nga naghaha tag hin cash nga ayuda para ngadto han kablas para mabaton an ira panguna nga pa nginahanglan o pagpa-uroupay han ira kahimtang. 2010. E. Menusan an kadamo han kamatay han kabataan. Nagdugang pa hin pagsering hi Delos Reyes nga an DAR-Bureau of Agrarian Reform B eneficiaries’ Development (BARBD) in naglunsad han “enhancement of village level pro cessing center” para iton mga farmers’ cooperatives magnegosyo hiton ira karuyag nga ignenegosyo. patas nga pagtratar han babaye ngan lalak i. an DSWD 8 in nagpagawas na hin matotal P127. Lakip hin mga parte hin mga kalsada dida han probinsya nga diri naaagi-an amo an ha Barangay Sto. SB Chikay Esperas ngan Board Member Roque Tiu nga nagreprese ntar kan Gobernador Carlos Jericho Petilla.000 nga mga nagpakabenepisyo ha rehiyon. An nasabi nga center in pwede gamiton han mga parag-uma pinaagi han livelihood s eminars ngan workshops nga kon diin makakabulig ini kon magtindog na hira hin mg a negosyo. An 4Ps in mayda duha nga mga panuyo.

Sitio Malabago. an Tiiwan nga parte han Bana ue-Hugduan-Benguet Boundary Road en diri pa gihapon ginpapaagi-an tungod hin mga pagparik hin tuna. pinanbutangan na hin warning signs an apektado nga mga kalsada para m akaghirot an mga motorista han peligro ha unhan. An mga pagprotesta en kontra han rehimen han presidente han Ehipto nga hi Hosni Mubarak. Sa pagpirma san EO. Ha Eastern Visayas. Bisan kon ha pag-ebalwar han Department of Foreign Affairs (DFA) nga diri gud ka barak-an iton situwasyon yana ha Ehipto. An tagsa-tagsa nga rehiyonal ngan pandistrito nga mga buhatan han DPWH en nagpad ara na han ira mga tawohan sugad man kagamitan agud magdumara hin panngayad ngan paghawan hin kalsada nga ginparikan hin tuna. Numero 23 pagdeklarar moratorium san pangutod kah oy ngan pagtindog anti-logging task force</b> Si Presidente Benigno Simeon Aquino III nagpirma sadto nga Martes nga adlaw san Executive Order Numero 23 pagdeklarar moratorium san pangutod kahoy sa ngatanan nga kagurangan ngan pagtindog san anti-logging task force. tulo en mga nurse tikang ha Dar Al Fouad Hospital ngan an iba en mga estudyante ha Al-Azhar University ngan hin mga kabulig ha panimalay. Segun kan DFA spokesperson Eduardo Malaya. surundanon.Unaban-Pocto ngan an tulay han Badjang en diri gihapon naaagi-an tungod han pagb aha-i. Socialized Integrated Forests Management Agreem . may mga parte han Pangpang-Palapag-Gamay-Lapinig Road ha Nor thern Samar en diri gihapon naaagi-an tungod hin pagpariki ngada hini hin kababt o-an ngan katuklap han kalsada partikular na an didto ha Nipa-Mapanas. Mahimo tumawa g an mga Pilipino nga aadto ha Ehipto han embahada han Pilipinas ha Cairo kon ma gdesisyon man hira pagbaya ha nasud han Ehipto. Panhagdaa n. nga linusad na ha iya katungdanan ha pagbaton han igin-aaro han mga Ehi ptohanon.O. Nipa. Palapag. gintututokan hiton gobyerno han Pilip inas an katalwasan ngan seguridad han mga igkasi-Pilipino. Ginkokomponer an grupo hin 13 nga kababayin-an. kondi mayd a gihapon panalagsa nga saramok ngan pagtikadamo han mga nagkakadisgustado.O. Han mga aada na ha husto nga pangidaron. An E. lima nga kalalakin-an ngan hin s iyam nga menor de edad pa. Sugad man. nag-amyenda ngan nagmomodipikar san ngatanan nga EO. ngan ira paniningkamo tan nga mahi-uli ha Pilipinas adton karuyag umuli. nagsering gihapon an DFA nga kon mayda man mga Pilipino didto nga naghuhunahuna nga namemeligroso hira. An mao nga pitad ni Mubarak en nagpakalma han mga protesta. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya: DUM) <b> Siyahan nga hugpo hin mga Pinoy nga manngunguli ha nasud. an Presidente naghatag direktiba san Department of Environme nt and Natural Resources nga tuokon an pag isyu sin logging contracts/agreements san ngatanan nga natural ngan residual nga kagurangan sugad san Integrated Fore st Management Agreements (IFMA). Ha Leyte. puede daw hira igtabok o igbalhin la anay ngadto han kahagrani nga mga nasud o kon puma-uli ha Pilipinas. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:D UM) <b> Aquino ginpirmahan an E. 23 nagrerebokar. Pampang ngan Lapinig. Waray pa hibaro-i kon san-o iton masunod nga pagkaabot hin mga Pilipino tikang h a Ehipto. magikan ha Cairo h iton Sabado</b> Nakatalaan gumikan ha Cairo tipa-uli ha nasud hiton Sabado en siyahan nga hugpo hin mga Pilipino nga boluntaryo nag-aplikar para han repatriaton program han gob yerno. ngan mga pinanpahamtang nga mga palisiya nga na sukwahi san Executive Order. ba laudnon. Nag-alutaga an DFA hin P25 milyones para han repatriation program. an Tebangco-Catmon-Manlawaan-Gimarco Road ngan Cabungaan-Tabunok-Consu egra Road en makuri maagi-an tungod hin butak-butak nga kalsada. likayan an mga panpubliko nga mga lugar ngan an paghid abi hin politikal nga mga aktibidad. Samtang. Ini en ha luyo nga an mga pagprotesta ha Ehipto en kinalma na. didto ha Cordillera Administration Region. Ginbubuligan an gobyerno han Pilipinas dida hini nga panlimbasog han k onektado ha United Nations nga International Office of Migration (IOM). Nagpapabilin an sagdon han embahada ngadto han mga Pinoy nga aadto ha Ehipto nga diri la anay magginawas.

an mga bungto han Naval ngan Cabucgayan. Kananga. SIFMAs. mag-implementar ngan magpadalagan han mga proseso pinaagi han mga nakatal aan nga kaangayan buhaton dida han proyekto. Ju lita. Durante hin usa nga media interview. Las Navas. An 26 nga mga bungto. Ini nga mga bungto in kinahanglan nga andam na han ira 2009 Local Government Pla nning and Management Systems. ngan han Sta tus Report on Compliance kaupod han KC Exit MOA. Can-avid. Tarangnan. ngan iba pa nga kontrata o ginkasarabutan i n kinahanglan i-rebista ngan ig ebalwar san DENR ngan dagmit nga i-terminate an kontrata sadton nagbayolar sin makaduha nga beses subay san ginkasarabutan dida san mga kondisyones. Status Report on Sustainability Plan. ng an Villareal ha probinsya han Samnar. Sta. San Isidro. ngan para ha probinsya han Biliran. in nag-implimentar han KALAHI-CIDSS Project ngan an mga lokal nga pangobyerno han kaupod an mga community volunteers in mag-aram na han mga proseso han KALAHI -CIDDSS ma didto ha probinsya. 2011. Capoocan. silvicultural treatment ngan sa pareho nga paggamit. CBFMAs. ha bungto o ha barangay. Leyte. p ero kinahanglan an ngatanan nga ginamit nga kahoy sa DPWH igbabalik ngadto sa DE NR para san tama nga disposisyon. Jipapad. an DENR gin didid-an liwat pag isyu ngan pag renew sin mga permit pag -utod kahoy sa kagurangan labot la kon ini gagamiton sin pag pahaluag san dalan nga gagamiton san Department of Public Works and Highways (DPWH). (PIA 8/maa) <b> P-Noy gin-aadman nga gin-rerepaso an mga bakante ha COMELEC ngan COA</b> Gin-aadman ngan gin-rerepaso ni President Benigno C. An DBM mahatag sa DENR sin 10 Milyones ka pesos bilang inisyal nga budget para s an Task Force ngan an pagpagawas san kadugangan nga pondo in igkikinahanglan pa san aprobal san Presidente. Javier. ngan iba pa n ga ginkasarabutan/kontrata nga yaun logging components sa ngatanan nga kaguranga n sa bug-os nga nasud. Pambujan ngan Silvino Lobos ha probinsya han N orthern Samar. An ada na nga IFMAs. Biliran ngan Sama r. Sugad man. Paranas. An Task Force in ginmamanduan nga manguna san kampanya san anti-illegal logging nga maseguro an implementasyon san Executive Order sa ilarum san superbasyon san DENR. Mabulig liwat ini sa DENR pag implementar san mga balaudnon nga may kalabutan sa n palibot o environment. nga natikang ha mga probinsya han Leyte. San Policarpo ngan Sula t ha Sinirangan Samar. Ini in mas magpapauro-upay han implimentasyon han bag-o nga pagpauswag han kahimtang han katawhan kun ini nga mga bungto in preparado na han mga ginahangl anon para han proyekto dida o antis han Pebrero 5. La Paz. an pagkunberte r tikang ha KALAHI-CIDSS: KKB modality ngagdto ha Makamasang Tugon in magigin ma dali. Aquino III an halipotay nga listahan para han duduha nga bakante nga Commissioner ha Commission on Election s o kon(Comelec). Regional Information Officer han DSWD nga an Makamasang T ugon in usa nga gius pagpauswag kun diin an gius pantawo in gindudumara para mag plano. dugang pa ni ARD Eclavea. Ha pag-implimentar han usa ka-tuig nga Makamasang Tugon modality. Tabango ngan Tabon Tabon ha probinsya han Leyte. An DENR Secretary an malingkod bilang Chair san Anti-Illegal Logging Task Force ngan an mga myembro mao an mga Secretary san DILG ngan National Defense. Sering ni ARD Eclavea nga an 26 nga mga bungto amo an Bato. pasabot han Department of Social Welfare and Development (DSWD) han rehiyon 8. Mayorga. Chief s an Philippine National Police ngan Chief of Staff san Armed Forces of the Philli pines o an kanra representante. Sering ni Vina Aquino. Mahaplag. Pinabacdao. pagpreparar sa n lugar nga pagtatanuman.ents (SIFMA). Community-Based Forest Management Agreement (CBFMA). pasabot ni DSWD Assistan t Regional Director Jaime Eclavea. (PIA-Northern Samar/Ailene Diaz) <b> 26 nga mga bungto han EV nalalantaw han DSWD para ha ‘Makamasang Tugon’</b> Biente-sais nga mga bungto ha Sinirangan Bisayas in ginkukunsiderar para han kan an gobyerno nasyonal Makamasang Tugon Project. Margarita. hi President Aquino in nagsering nga may-ad a por lo minus mga 20 nga mga kandidato para han posisyon nga Commissioner dara .

an Presidente in nagdugang pa hin pagpah ibaro nga may-ada daman lima nga mga kandidato para naman han posisyon nga na ba kante ha Commission on Audit (COA) nga kon diin dara ini daman han pagretiro ni (COA) chief Reynaldo Villar kakulop nga adlaw. ha pagkayana padayon niya gin-aadman ngan gin-rerepaso an mga kandidato. Hi Robredo in nagsering nga it iya opisina in andam magpatuman hin mga balaud.ini han pagretiro nira Comelec Commissioners Gregorio Larazabal ngan Nicodemo Fe rrer. Candido) <b> CCT nagigin malinampuson</b> Nagigin malinampuson daw an programa han goberno ha pagtaga Conditional Cash Tra nsfer (CCT) samtang ginsisiguro han Department of Social Welfare and Development (DSWD) nga an ungod nga mga pobrehanon an makakarawat hine nga programa. National Police Commission (Napolcom). National Bureau of Investigation (NBI ). hi Comelec Chairman Sixto Brillantes in nag swestyon han Presidente nga konta in usa ha ira nga mapipili nga Commissione r in Information Techonology (IT) expert dara ini kay iton aton eleksyon ha aton nasud in automated na. Dida han media briefing ha Malacañang hadton Miyerkules. ha pareho nga media interview. p agkastigo ha mga barangay officials labi na gud kon an usa nga barangay official in dumire pagtestigos han kanan gobyerno anti-drug campaign. translated by: S. Samar. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> DILG chief naghahangyo ngadto ha mga barangay officials nga suportaran an na tional anti-drug campaign</b> Naghahangyo hi Interior and Local Government Secretary Jesse Robredo hadton Miye rkoles nga adlaw ngadto han mga local government units o kon (LGUs). Department of Interior and Local Government (DIL G). Duha nga ahente hin sarakyan an ginpanmatay kataliwan makigkirigta hin waray pan hikilal-i nga mga tawo nga pumapel komo pumapalit. An Presidente in padayon daman gin-aadman ngan gin-rerepaso an halipotay nga lis tahan para naman han hataas nga posisyon han COA. particularm ente ha mga barangays. nagsering hi Presidential Communications Development and Strategic Planning Office (PCDSPO) Secretary Ram on Carandang nga an mao nga grupo en igkokomponer hin mga representante tikang h an Department of Justice (DOJ). Nagsering pa daw hi President Benigno Aquino nga importante kaupay nga pamatuman hin hol-os an CCT para matagan solusyon an ura-ura nga gutom ug kakablasan han milyon milyon nga pamilya Pilipino. Nagsering hi Carandang nga inisyatibo han DILG ngan DOJ an pagporma han mao nga grupo. partikularmente di . Nakarawat daw hin 600 nga mga text messages kada adlaw parti hin mga pamilya nga dire takos igbulig ha listahan han mga kablasanon nga makakatagamtan han CCT. para suportaran an kanan gobyerno anti-drug campaign. Sigun han Presidente. Samtang. Ginpili daw an mga benepisyaryo base han han datos han National Statistical Coor dination Beneficiary ngan dire daw kinahanglan magbayan in pobrehanon nga pamily a para la mahilista ha mga benepisyaryo han CCT. nagsering hi DSWD Secretary Dinky Soliman nga han bulan han Desyemre nakaserbe na an goberno hin m aabot un milyon nga pamilya hine nga CCT. Sumala ha iya mayda daw 20 mil nga natastas nga pamilya ha listahan tungod kay d ire man hira ungod nga mga pobrehanon. (PIA-E. An mga biktima nga hira Venson Evangelista ngan Emerson Lozano ngan kaupod hini nga hi Ernane Sensil en nahisumat anay nga nawawara kataliwan makigkirigta han m ga kliyente. PNP ngan han National Prosecution Service nga amo an magdudumara hin imbestig asyon bahin han mga aligasyon nga mayda mga opisyal han pulisiya nga nahidadabi dida han insidente hin panmatay ngan carjacking. Dida hi press briefing ha Malacanang han nakalabay nga adlaw. (PIA-Samar/Trans/AENicart) <b> Magpoporma an gobyerno hin gintampo nga grupo nga mag-iimbestigar han carjac king</b> Magpoporma an gobyerno hin gintampo nga grupo nga mag-iimbestigar han carjacking Usa nga gintampo nga tag-imbestigar nga grupo nga matutok pagsusi han gin-aaliga r nga paghidabi hin pira nga mga tawohan han Philippine National Police (PNP) di da hin mga carjacking ngan panmatay nga natabo han naglabay nga bulan. Ha luyo nga bahin naman.

Sumala kan DILG Secretary Robredo. 64 slots para ha Luzon. Ini nga nasabi nga kampanya in usa nga prayoridad ni President Benigno C. An kadamo han mga slot para han kada grupo amo an masunod: 56 slots para ha Nati onal Capital Region. an iya Information Sheet nga mag-uupod hin 2 nga pinakabag-o nga 2 x 2 I. Aquino III nga tagan gud hin atensyon labi na han natikadamo nga mga illegal drug prob lem ha aton nasud. Samar.da han pag-implementar han pag-turoy ngan pag-aresto kontra han mga gintatahapan nga mga drug pushers ngan drug dens dida han tagsa-tagsa nga lugar. An kwalipikado nga mga meyembro han GSIS in pwede makakuha han application form tikang ha maski diin nga opisina han GSIS o pwede gihapon hera magdownload tikan g ha GSIS website nga amo an www. nga under Section 60 of the Local Governm ent Code of 1991 in nagmamalatumat nga an DILG Secretary in pwede mag disiplina. An DILG in nagpadara na hin usa nga team ngadto ha PDEA office para paghiruhiman grawan kon ano pa nga mga pitad an paghihimuon agud mas mau-uroopay pa an pag-im plementar han nasabi nga kampanya. ngan Commission on Audit.000.00 ha kada semestre. ITSG. An kadamo han bubunoton dida han lugar in madepen de kun pira an gintalaan han GSIS para han mga meyembro dida han lugar. mag-suspendi ngan mag-tanggal hin mga local government official . Robredo. Nagdugang pa hi Robredo hin pagsering. Sering niya nga ngatanan nga mga meyembro han GSIS in kwalipikado pag-apply ha p inakahirani nga opisina han GSIS. pictures ngan Enrollme nt Assessment Form (kun mayda na). translated by: S.000 nga stipend. Samtang. (PIA8/maa) . nga n binulan nga P2. An GSIS Information Technology Services Group (ITSG) in maghihimo hin GSP Databa se para han mga aktibo nga meyembro han GSIS nga updated it premium payments par a gamiton dida han electronic raffle draw. An mga nomination forms in makukuha ha GSIS Regional ngan Branch Offices o pwede madownload tikang ha website. duha kagatos (200) nga mga scholarship nga pwes to in ighahatag ngan igdidistribwer ha bug-os nga nasud basi dida han kanan GSIS gintalaan ha kada rehiyon. An meyembro nga nakadara han slot o an nagdaug in tatagan hin 30 ka-adlaw tikang dida han adlaw han kapublikar han mga nagdaug dida ha mga mantalaan kun diin ma sumite hira han Nomination Form ngan iba pa nga mga ginkikinahanglan nga nag-uup od han Certified True Copy han Birth Cirtificate han nagdaug. hi Robredo in magpapagawas hin usa nga memorandum hit sunod nga semana ha bug-os nga nasud para pagpahinumdum han ngatanan nga mga barangay officials n ga iton anti-drug campaign in kaupod hit ira trabaho para buligan ngan assistera n an gobyerno labi na gud parte han pag-implementar han balaud han mga otoridad.ph. hiya in nagpagawas hin warning dara hin mga r eports nga tikang mismo han Philippine Drug Enforcement Agency o kon (PDEA) nga may-ada mga barangay officials labi na didto ha Metro Manila nga na dire pagtest igos hini nga nasabi nga anti-drug drive. dugang pa ni Sec.D. An mga mapipili in tatagan hin usa ka-slot para han scholarship dida han lugar k un diin gindumara an paraffle. Candido) <b> Aplikasyon para han 2011-2012 GSIS Scholarship Program nagtikang ha Pebrero 1 ngadto Abril 29</b> An pagpasa han mga aplikasyon para han Government Service Insurance System Syste m (GSIS) scholarship nga programa para School Year 2011 ngadto ha 2012 in nagtik ang dida han Pebrero 1 tubtub ha Abril 29. Ini in ginpasabot han kanan Tacloban GSIS manager Vilma Fuentes kun diin sering niya nga sugad han una nga tuig.gsis. Operations Sector. upod na dinhi an mga barangay officials nga magpapabaya hit iya trabaho. An mga palaran nga magdadaug dida hit paraffle in makakadara hin bali usa nga scholarship nga pwesto nga nakatalaan dida han l ugar kun diin gindumara an pagbunot. An mga magdaraug para han scholarship grant in pagpipilion pinaagi hin electroni c raffle kun diin matistigo an mga GSIS Representatives nga natikang ha HR-Admin . (PIA-E. ngan 43 s lots para ha Mindanao. 37 slots para ha Visayas. An mga benipisyo nga matatagamtaman han kada makakadara han scholarship slot in nag-uupod kun pira an aktuwal nga baraydan han tuition ngan mga turotalagudti ng a mga baraydan ngadto ha maximum nga maabot hin P20.gov.

(translation by dms) <b> DENR 8 nagseselebrar han World Wetlands Day</b> Ha panuyo nga maenganyo an iba-iba nga mga sektor han sosyedad nga magdumara hin aksyon nga an panuyo amo an mahibaro an publiko han balor ngan mga benepisyo ha n wetlands. partikularmente nga hi King Juan1 an nagtabag katalwasan han duha nga Pilipina pinaagi han pakipagsumpayan ni King Juan1 ha Emir ha Kuwait. Dugang pa niya nga gintagan hin duon ni RED Galinato nga an mga kagurangan. Kaupod han Spanish envoy ha Malacanan Palace an iya asawa nga hi Soledad Lavina de Arias Romero. kultura ngan ekonomiya.<b> Presidente Aquino naghatag pasidungog hin Order of Lakandula han Spanish env oy</b> Hi Presidente Benigno S. deputy head of mission ng an First Secretary han Spanish Embassy. Kabakyang hi Ambassador Romero ha gobyerno Pilipinas han iya pakipagsumpayan ha mga opisyales han Espanya labi na ha paglibre han nasirutan kamatayon nga penali dad ha duha ka Pilipina nga an ngaran hira Marilou Ranario ngan May Vecina dida han tuig 2009. Presente gihap hini nga higayon hi Secretary Alberto Romulo han Department of Fo reign Affairs (DFA). an W orld Wetlands Day in ginseselibrar kada ika-2 han Pebrero ha kada tuig kun diin ini in nagmamarka han pagpakita han pag-aprobar han Convention on Wetlands dida han Pebrero 2. Ha mga prayoridad nga mga buruhaton ha panahon han Spanish Presidency of the Eur opean Union ha bulan nga Enero tubtob Junio 2010 diin hi Ambassador Romero an na gin aktibo hini nga mga aktibedades. 1971 ha Ramsar. Hi Ambassador Romero an nanginginano ha pagpaperma han 16 nga bilateral agreemen t ha mga aspeto ha agrikultura. in may importante nga papel ha aton mga kinabuhi sugad han pag . in nagdumara han slogan nga “forests for water and wetlands” para han selebr asyon kun diin nakasentro han importansiya han mga kagurangan. hiya in naghatag hin importansya ngan hataas nga dungog para ha Pilipinas ngan E spanya. fashion ngan mga music festivals. An Presidente naghatag hini nga award kan Ambassador Romero dida han Martes ha Y ellow Room Premiere Guest House. kultura. Ministerio de Asu ntos Exteriores ha Espanya. Daloos. asya nga gin pasindungogan hiya ni Presidente Aquino. Aquino III in naghatag han Order of Lakadula ngadto han Spanish Ambassador nga hi Luis Arias Romero nga hiya iton mabalik na ha Espanya katapos han upat ka tuig nga pagigin Ambasador dinhi ha aton nasud. an Department of Environment and Natural Resources (DENR) han rehiyo n in nakikig-urosa han bug-os nga kalibutan han kanan yana nga tuig pagselibrar han World Wetlands Day ha February 2. Hiya in anay nagtrabaho ha Oficina de Informacion Diplomatica. Sering ni Purificacion A. Ha sulod han upat ka tuig ha pag-estar ni Ambassador Romero dinhi ha Pilipinas. hira Maria Molina ug Antonio Garcis-. Information Officer-designate han DENR 8. Pasabot pa ni Daloos nga hi DENR Regional Executive Director Primitivo C. edukasyon. Pinaagi han kan Ambassador Romero aktibo nga pagbulig nga diin an Spanish nga li ngwahe. mahu los man o mamara. Ugsa pa hiya nagin envoy dinhi ha Pilipinas. Iran. Jr. ngan. nagin masmakusog an relasyones han Pilipin as ngan Espanya dida han upat ka tuig nga pagserbe komo Ambassador. An tema han kanan yana nga tuig selebrasyon in nakasentro ha mahulos nga katunaa n ngan mga kagurangan mahitungod nga an 2011 amo an UN International Year of For est. kaupayan han kalibungan. Galina to. dugang ni Daloos. Malacanan Palace nga amo liwat na mabalik na ha Espanya. Matungod ha n kan Ambassador Romero kontribusyon. soc ial. Ginpasindungogan gihap hiya han malinampuson nga pag-areglar han Spanish Officia l Development Asistance (ODA) nga proyekto nga natagamtaman hin damo nga kumunid ad dinhi ha aton nasud sugad han Bicol ngan Caraga nga rehiyon. hi Ambassador Romero in nagserbe ha dirudilain nga mga Spanish diplomatic agencies ngan mga opisina. komersyo in gin-aghat nga mahimo ha aton nasud p inaagi ha pag-organisar hin kultural. An envoy an ginhirang nga Ambassador of the Kingdom of Spain to the Philippines dida han Marso 2007.

Magigin maarupa-op man gihapon ha Luzon nga inupdan hin tarutarithi. an i ya papel parti pagkunserbar. nga waray gud niya nakarawat han sinisering nga patapu-an. radyo ngan TV. pagbulig pagdara hin malimpyo nga tubig ngadto h a mga mahulos nga katunaan. Wildlife and Coastal Zone Management Service (PAWCZMS) han DENR in may nakahelera nga pipira nga mga aktibidad para pagselebrar han World Wetlands Day. Dida han committee on justice hearing han Kamara de Representantes. ngan pagdumara hin mga pagyakan ngadto ha mga eskwelahan nga n mga lokal nga pangobyernohan han Matalom. dako an posibilidad nga magbubunok sakob han masunod nga 24 oras. Padayon pa ni Daloos nga ginduon gihapon ni RED Galinato nga an slogan in nagdad alan para ha aton nga tagan naton hin atensyon an maghulos nga katunaan nga aadt o ha kagurangan. Sumala kan PAGASA forecaster Connie Dadivas. Mindanao – PAGASA</b> Nagpahimatngon yana an Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Servi ces Administration (PAGASA) nga mahimo magdurot hin 24-oras nga uuran ha rehiyon han Visayas ngan Mindanao en usa nga low pressure area (LPA). (PIA-8/maa) <b> LPA mahimo magdurot hin padayon nga uuran ha Visayas. sering ni Daloos. pagkaon. sering ni Daloos nga ginpasabot hi RED Galinato han ginbubuh at ha pagkayana para han Leyte Sab-a Baasin nga lugar. pabalon ng an binulan nga salapi. Dida han alas-5 han aga nga weather bulletin.” sering n i RED Galinato dida han report ni Daloos. partikular na ha Agusan tungod nga harani man did a hini nga lugar an LPA. kun diin ginproponer nga mahiupod gihapon ini bali Ramsar Wetland Site. hi Generoso Senga. Sugad man. An PAWCZMS in magdudumara gihapon hin pag-ebalyuwar han wildlife/shorebirds ngan iba pa nga may kalabutan hini didto ha Canigao. Pero ini hera in kaudgan naninilikado hin pagtubo. Nagdadahum hi RED Galinato nga an selebrasyon han World Wetlands Day in diri la makakagpahibaro han katawhan parti hini kundi magserbi gihapon nga panawagan par a gumius an katawhan para ini in maproteheran ngan masustiner an maupay nga pagg amit hini. nagsering hi Narciso Abaya.mintinar han dalagan han tubig. An gius pagrehabilitar nga gindumara hini nga wetland nga lugar in naghihingita nga mahibaro an publiko han importansya hini ha biodiversity. nagsering an PAGASA nga nahimumuta ng an mao nga LPA ha mga 40 kilometros norte han Hinatuan . “An mga wetland in usa han nakukuhaan hin tubig. Dugang pa niya nga ini nga mga aktibidad in naguupod han hag-id nga pagpasarang han impormasyon. Surigao Del Sur kani na han alas-2 han aga samtang nagpapabilin an hangin amihan ha Luzon. mga kabakhawan. Island ngan Lake Bito Wetlands han MacArthur. Leyte kun diin amo an nanagbalay han gin-identify nga wetland ha Canigao Island. dugang pa ni Daloos dida ha iya report. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Retirado nga mga hepe han AFP nagdiwara nga mayda ‘pabalon’ nga salapi nga aregl o ha military</b> Lima nga anay chiefs of staff han Armed Forces of the Philippines (AFP) en nagdi wara hadton Martes han mga aligasyon nga nagpakakarawat hira hin P50 milyones ko mo ‘pabalon’ nga salapi dida han ira panretiro ha serbisyo ha gobyerno. mga salog. An Information Officer in nagsering nga an Protected Areas. ngan an mga benepisyo nga gindadara hini. rekreasyon. kun diin amo an panguna n ga proyekto para han Rehabiltation and Sustainable Use of Peatland Forests ha So utheast Asia. Nagsering pa hi Dadivas nga magigin maarupa-op ha Visayas ngan Mindanao nga inup dan hin patsarang nga uuran ngan darudalogdog nga mahimo magin hinungdan hin bab aha ngan pagparik hin tuna. pagtapo han paiba-iba nga dalagan han panahon ngan d amo pa nga iba. nga nagin AFP chief of staff tikang han Abril 2003 ngada han Okt ubre 2004. Leyte. chief of staff tikang han Agosto 2005 ngada han Hu . panginabuhi. Dinhi ha rehiyon 8. kampanya parti pag-edukar pinaagi han pagpasamwak ha mga mantal aan. Segun han PAGASA mayda posibilidad nga magdurot gihapon ini nga LPA hin babaha n gan mga pagparik hin tuna tungod nga naghuhulga ini pagbuhos hin darudamo nga ur an hiton masunod nga 24 oras partikular na ngada han agsob baha-on nga probinsya han Agusan ha Mindanao . labot la hin iba pa.

dugang pa ni Trillanes. translated by S. Hi Hermogenes Esperon. Ra mos nga hi President Aquino in manguna hin pag-imbestigar han mga anomaliya nga may kalabutan han mga anay military generals han Armed Forces of the Philippines o kon (AFP) chiefs of staff. pero an Presidente syempre may-ada niya ginhahatag nga mga paliseya. F idel V. Senga. ”Pamati ko dire gad kaangayan nga pagtutdoan pa an Presidente.” ini an pamahayag ni Drilon hin usa nga media interview hadton Martes nga adlaw durante han sesyon ha senado. nga nagin chief of staff tikang han Hulyo 2006 ngada han Enero 2008. ini an nahibaroan tikang kan anay Archbishop Oscar Cruz. Samtang nagkita hira Sen. Candido) <b> Trillanes karuyag nga mawara na iton corruption ha AFP</b> Nagpahayag hi Senador Antonio Trillanes hadton Martes nga adlaw nga karuyag na n iya nga mawara na ini nga corruption ha military nga kon diin nagserbisyo hiya k omo anay Navy junior officer. Samtang. Hi Dionisio Santiago. Yano ng an Esperon en tinambong hadton Martes han House justice committee hearing bahin han plea bargain agreement ha butnga han mga piskal han gobyerno ngan ni Garcia. nga nagmangulo han AFP tikang han Mayo 2008 ngada han Mayo 20 09. Ramos hi President Benigno Aquino III mahiunong hiton corruption ha mili tary. (PIA-E. en nagsering nga mayda negosyo hin tela an iya pamilya ngan agsob hira magb iyahe tungod nga an usa han iya mga anak en konektado dida hin usa nga internati onal airline. en nagsering nga nagin okupado hin duro an iya panahon ha pakigbisog han mga bandido nga Abu Sayyaf ha Mindanao ngan hin pagpatuman hin mga reporma ha AFP. Nagdugang pa hin pagsering hi Drilon nga hi President Aquino in may ada niya mga cabinet members nga amo an angay manginginano han nasabi nga problema. Trillanes ngan han anay Defense Secretary Reyes ha pri . Pinanhimuwa naman ni Reyes an aligasyon ni Rabusa. An mga retirado nga mga heneral ha AFP nga hira Abaya. hi Drilon in nagbali wara han reports nga may-ada daw duha nga grupo in karuyag magpatalsik han kan Aquino pangobyernohan. Nakabati daw hiya han payola nga isyu kondi waray gud niya ini tagi hin seryoso nga atensyon. ”An importante ha pagkayana nga mawara na gud ini nga corruption ha Armed Forces o f the Philippines o kon AFP. Drilon</b> Nagpahayag hi Senador Drilon nga dire na kaangayan pa pagtutdoan ni anay Pres. Santiago . usa nga retirado nga nurse ha militar. gintagan niya hin duon nga waray niya personal nga nahibabaro-an han tina tawag nga pabalon nga salapi para han mga magreretiro nga mga heneral. chief of staff tikang han Nobyembre 2002 ngada han Abril 2 003.lyo 2006. (PIA-Eastern Samar/Ginbini saya:DUM) <b> P-Noy dire na kaangayan pagtutdoan ni FVR----Sen. Nagsering gihapon hiya nga an iya asawa. en upod ha iya pagbiyahe kondi an nagastos han ira pagbiyahe amo an nasud nga ir a ginkakadto-an. Ini an reaction ni Drilon han paghatag hin pahayag ni anay President Fidel V. Kondi. Samar. Gintagan hin duon han lima nga retirado nga mga heneral nga nakakarawat hira hin lump sum nga pensyon dida han ira panretiro ngan ini daw en ligal nga mga benep isyo nga kaangayan nira makarawat tikang ha gobyerno. en nagsering nga nagbiyahe hiya ha langyaw maka-upat ka beses durante han iy a termino kondi an nasabi nga mga pagbiyahe en kasumpay hin opisyal nga misyon. Karuyag ko kitaon an maupay nga kahimtang han mga k asondalohan”. Hi Alexander Yano. en nagsering nga nakabati la hiya han gin-aaligar nga korapsyon ha mil itar han bumutho an kaso nga plunder kontra kan anay AFP comptroller Carlos Garc ia. Nagsering gihapon hi Rabusa nga ginhihi-araan na nga areglo ha militar an paghah atag hin pabalon nga salapi ngadto hin magreretiro nga AFP chief of staff. Mahinunumdoman nga iginbuyagyag ni anay AFP budget officer George Rabusa durante han Senate blue ribbon committee hearing han naglabay nga semana nga kinarawat hin P50 milyones hi anay chief of staff Angelo Reyes komo pabalon hini han magre tiro hadton 2001.

Nagdugang pa hi Trillanes hin pagsering nga hiya in natoo nga an kan anay Lt. Co l. Tungod han iya aktibo nga partisipasyon ha pag-organisar hin mga karisyohan pank ultura. kultura. nga mapahibub-an an sirot nga kamatayon para han mga Pilipina nga hira Marilou Ranario ngan May Vecina hadton 2009. Ginhatag han Pangulo an mao nga kadungganan hadton Martes didto han Yellow Room han Premier Guest House ha Malacañang durante han panamilit ni Embahador Romero. partikula r na pinaagi han paghangyo ni King Juan 1st ngada han Emir han Kuwait. ilabi na ha mga rehiyon han Bicol ngan Caraga. e dukasyon. ngan komersyo ha nasud. Aktibo gihapon an partisipasyon ni Embahador Romero dida han prayoridad nga mga proyekto durante han pagmangulo han Espanya han konseho han European Union tikan g han Enero tubtob han Hunyo han tuig 2010. Candido) <b> Embahador han Espanya. translated by: S. Hi Reyes amo an Defense secretary han hi Trillanes in manguna han Oakwood mutiny hadton 2003 ha pagprotesta han mga gin-aalegar nga graft and corruption ha mili tary ha ilarom han pamunoan ni anay President Gloria Macapagal-Arroyo. Ngan natoo ako nga hiton tidaraon n ga semana . dako an nagin papel ni Embahador Romero dida han diplomatiko nga pagibirubisita han Pilipinas ngan Esp anya. Natudlok hiya nga embahador han Ginhadian han Espanya nganhi ha Pilipinas hadton Marso. Ginrekognisar hi Embahador Romero para han iya paningkamot nga mapirmahan en 16 nga bilateral agreements ha patag han mga industriya pan-agrikultura. labot hi n iba pa. ngan kooperasyon panturismo ngan pankatilingban. 2007. Hiya in nagbubuhat la para han intereses han mga katawhan dire la han iya pe rsonal nga amo iton an maupay nga pagtikang. Samar. ”Colonel Rabusa in usa nga very credible witness kay hiya in taga sulod han milita ry. (PIA-E. Ugsa han iya panenerbihan ha nasud. makaka-diskobre pa kami hin damo pa nga mga instances of corruption nga ginbuhat hini nga mga tawo nga gin-aalegar. Presente gihapon dida han mao nga okasyon hi Secretary Alberto Romulo han Depart ment of Foreign Affairs (DFA). Ginpasidunggan gihapon an Embahador tungod han iya pagbulig nga maipahamtang an mga proyekto ilarum han Official Development Assistance (ODA) han Espanya ha mga komunidad ha Pilipinas. Kaupod han Embahador an iya asawa nga hi Soledad Laviña de Arias Romero. nahiundong an kinatsila nga yinaknan. George Rabusa ginyakan in kamatuoran han hiya in magpadayag han mga gin-aaleg ar nga mga anomaliya nga nahinanabo ha military. paglalanaton han BI</b> Iginpasamwak han Bureau of Immigration (BI) an paghiporma hin espesyal nga grupo nga asay an maghihikay hin mga ebidensya ngan magpapabakod hin mga kaso kontra . Ginbuligan niya an gobyerno han Pilipinas. kultura. pinaagi hin regular nga koordinasyon ngada han mga opisyal han Espanya. Dida han upat ka tuig niya nga panenerbihan ha Pilipinas.” hi Trillanes in nagsering. Hi Trillanes in natoo nga damo pa an mahipapadayag ni Rabusa kon hiya in umatuba ng ha Senate inquiry buwas nga adlaw (Huwebes). nagkapot hin katungdanan ha maglainlain nga mga ahensya pandiplomatiko ngan buhatan han Espanya hi Embahador Romero. ginkab-ongan hin Order of Lakandula ni Aquino</b> Ginkab-ongan ni Pangulo Benigno Aquino III hin Order of Lakadula nga mayda rangg o nga Bayani an tibaya na nga Embahador han Espanya nganhi ha Pilipinas Luis Rom ero ha pagrekognisar han mahinungdanon nga nahiamot hini ngada han pagpa-uruupay pa han relasyones ha butnga han Pilipinas ngan Espanya sakob han nakalabay nga upat ka tuig. (PIA-Ea stern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Mga langyawanon kanay mga visa en palsipikado. ngan an first secretary han Embahada han E spanya nga hi Antonio Garcia.mero pala nga higayon tikang hiya mahigawas han detention cell hadton nakalabay nga tuig nga kon diin inatender hiya han una nga semana ha Senado han Senate blu e ribbon committee hearing mahiunong han plea bargain agreement ha butnga han mg a prosecutors ngan han anay military comptroller Carlos Garcia. kapaligiran. ha estilo hin panmado ngan musika. partikulamente an mga senior off icers durante han panahon ni PGMA. an deputy head of mission nga hi Maria Molina.

Pero sa luyo sini. Gintagan hin duon ni Ledesma nga babawi-on nira an visa ngan pababalikon ha ira nasud an hin-o man nga langyawanon nga nagpalsipikar han ira mga dokumento agud la makag-ukoy ha Pilipinas. “kon puede. kapobrehan. Tututokan gihapon hini nga espesyal nga yunit an mga langyawanon nga nakakuha hi n working visas pinaagi hin pagsalawad hin palsipikado nga work permits o hin di ri ungod nga mga petisyon tikang hin mga nag-eempleyo. Si Deputy Presidential Spokeswoman Abigail Valte nag isyu sini nga pahimatngon m atapos makakarawat sin tarhog kon diin yaun kuno nagbutang sin bomba sa sulod sa n Assumption College sa Makati City kon diin nahibaruan nga buwa la ngay-an Dugang niya. Faizal Hussin. Iya liwat gin-aaghat an ira mga kauropdan dihan sa Pilipinas nga kaptan an ira p agtoo sa gobyerno kay ini nagbubuhat sa ngatanan nga wara masudir san mga OFWs d idto sa Ehipto. si Foreign Affairs Undersecret ary Esteban Conejos nag-aghat san mga magtatrabaho sa langyaw nga magpahiyaro sa n mga lugar panpubliko kon diin yaun demonstrasyon. kawara trabaho. Lakip han mga buruhaton han IAU an pag-imbestigar hin mga reklamo kontra hin mga langyawanon nga gin-aakusar hin pagsumiter hin palso nga mga dokumento dida hit on ira aplikasyon para hin visa. Dida sa report. ngan l evel # 4 – pagbalhin o pag ebakwit san OFWs. Oman ngan Tel-Aviv sa Israel. Matapos in masusi nga paghanap. puruko la sa iyo mga balay. Gink okomponer an mao nga yunit hin beterano nga mga ahente han BI ngan panngunguloha n ini ni immigration operative Allan Zacarias. an DFA in nag-paakti bar san back-up team sini sa Jeddah. Kaparte san andam nga pitad para san OFWs sa nasabi nga nasud. Segun kan Immigration officer-in-charge Ronaldo Ledesma. level # 2 – Paglimita r san kiwa. Para madugangan an tawo nga masuporta san nasabi nga lugar. Aghat niya. an DFA yaun upat nga levels sa pag alerto: level # 1 – Mga pitad pagpahinumdum.hin mga langyawanon nga gintatahapan na-estar ha nasud gamit en peke nga mga vis a. an Ehipto talwas la gihapon nga lu gar para san OFWs. nga naghingita nga maporma an mao nga yunit tungod han mga sum at nga nakakakuha hin palsipikado nga mga visa en mga langyawanon ha nasud. an bag-o pala nga napop orma nga Intelligence Analysis Unit (IAU) en kinahanglanon gud agud mapanalipdan an sistema han pagtaga-visa ha nasud ngan agud man mag-alang na an mga langyawa non pagbuhat hin palsipikasyon. Si Conejos nag isyu sini nga pahayag matapos an DFA mag ursa san alert level nga da san mga Pinoy ngadto san level two: paglimitar san ira kiwa ngan pag iwas sa kanra san kataradman.“Pahirayo kamo san demonstrasyon”</b> Sa butnga san kasamok pagtaga politika sa Ehipto. Iginbutang an IAU ilarum han BI intelligence division nga ginmamangulohan ni Att y. (PIA-Northern Samar/Ailene Diaz) <b> Palasyo nagpahimatngon kontra sa buwa nga tarhog san bomba</b> An Malakanyang nagpahimatngon san publiko kontra sadton nagbubuhat sin panarhog san bomba kon diin nasugad nga adton madakpan nga maghimohimo san buwa nga impor masyon pag iimbistigaran san Department of Justice ngan may baratunon. si Makati police chief Senior Superintendent Froilan Bonifacio n asugad nga yaun bomb squad nga ginpadara para mag imbistigar sini nga panarhog n ga nakarawat san Assumption College sa Makati sa mga alas 9 sa aga. level # 3 – relokasyon san OFWs sa mga gin andam nga mga lugar. An DFA nagpadara liwat ngadto staff tikang sa Manila ngadto sa Cairo para makisa yo kan retired General Roy Cimatu ngan san opisyales san Pilipinas tikang sa Riy adh.” An protesta padayon nga nagtitikakusog sa Cairo tungod san panawagan san kasamok san ekonomiya. ngan pan abuso san mga ka polisan kontra kan Presidente Hosni Mubarak sa Ehipto. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DU M) <b> Sagdon ngadto sa mga OFW sa Ehipto. ini nga buwa nga panarhog nga yaun bomba in diri nakakabulig sa yan a nga panahon ngan si Justice De Lima nagpatapod nga yaun sin penalidad adton ma dakpan nga maghatag impormasyon matungod sini. natuod an DFA nga sa yana. korapsyon. wara naagian nga ebidensya an mga imbistigador s .

Au . Sumala han NSCB an makusog nga ekonomiya in dara ini hadton peaceful political t ransition han Pilipinas. Samar. (PIA-E. Segun kan COPA chairman Billy Esposo. Amo daw ine an kaparte han mensahe han Presidente nga iginhatag ni DILG Usec.” dugang pa ni Esposo. overseas remittances ngan projected increase in fore ign direct investments.an ginbutang kuno nga bomba sa sulod sa eskwelahan ngan gindeklarar nga buwa la an panarhog. Samar.3 percent hadton nakalabay nga tuig. Aquino III an mga lokal nga panggobernohan ha nasud tungod han ira iginhahatag nga suporta ha iya panawagan para hin sayod ng a mga transaksyones labi na an may kalabutan ha pagtaga salapi. translated by: S. “Ha kamatuoran kon ini nga tutulo nga butang in pagtirig-obon . Segun kan Deputy Presidential Spokeswoman Abigail Valte. segurado ako nga m asusustenir gud naton an maupay nga ekonomiya. (PIA-Northern Samar/Ai lene Diaz) <b> COPA suportado la gihap an kan P-Noy administrasyon – Esposo</b> Suportado la gihap han Council on Philippine Affairs o kon (COPA) an administras yon ni P-Noy bisan ha luyo han kan retired Bishop Oscar Cruz ngan hin usa nga me diaman paghatag hin diri kamatu-oran nga statements o kon impressions nga kuno a n COPA in nadidis-gusto o kon disappointed daw hira han liderato ni President Be nigno C. nga kon diin hi President Benigno S. ngan san gintutuyang nga gross vehicle weight (GVW) sa Mayo Uno. Candido) <b> PNoy gintagusya an mga LGUs tungod han ira suporta</b> Gintagusya ni President Benigno S. Sa pagtikang san pag imponer sini nga balaudnon. an gindeputized nga personahe s a DPWH in mag iisyu sin Temporary Operating Permits (TOPs) ngan pagkokompiskaron an plaka sadton trucks nga overloaded o subra an bug-at. Samtang hi Esposo in nag-papakiana kon ano gud an ira motibo nira Cruz ngan hi T aberna han pagpagawas ngan paghatag nira hin diri kamatu-oran nga statements o k on impressions nga an COPA daw yana in dire kontento kan President Aquino. hiya in nagsering nga ini nga tutulo nga pinaka-importante nga mga pamaagi. hiya in nagsering hadton Lunes nga adlaw. translated by: S. nga an gobyerno magtitikang pag imple mentar san maximum nga gintutuyang nga limit sin 13. Si Singzon nasugad nga an Land Transportation Office (LTO) an nag deputized san DPWH nga ig imponer ini nga balaudnon. “an COPA in nagkakaurusa ngan aktibo pagsuporta kan P-Noy ngan han i ya mga reform agenda. Samtang an National Statistical Coordination Board (NSCB) in nag-report nga an e konomiya han Pilipinas in hinitaas hin 7. Hi Valte in nagdugang pa hin pagsering nga pinaagi han conditional cash transfer ngan han iba pa nga mga social services. Ha pagkayana. Aquino III. Aquino III an napi li nga Presidente hadton nakalabay nga presidential elections hadton Mayo 2010.” dugang pa ni Valte. (PIA-Northern Samar/Ailene Diaz) <b> Balaudnon sa Anti-Overloading ig-iimponer sa DPWH</b> An Department of Public Works and Highways (DPWH) sa koordinasyon san Philippine National Police (PNP) ngan Land Transportation Office (LTO) mag iimponer san An ti-Overlaoding Law tikang Pebrero Uno.5 metric tons per axle load sa Pebrero Uno. Can dido) <b> Palasyo kompiyansya nga masusustenir an pagtubo han ekonomiya</b> Kompiyansa an Palasyo nga masusustenir an pagtubo han ekonomiya o kon economic g rowth record nga nahipatik hadton nakalabay nga tuig pinaagi han pag-pakurukusog pa han mga basic services. segurado gud nga ini in ma greresulta hin “maupay nga ekonomiya”. an padayon nga mga remittances nga tik ang ha abroad ngan han padayon han direct investments han mga manmumuhunan nga n atikang pa ha gawas han aton nasud. (PIA-E. Iton COPA in magpapabilin nga aada hiton frontline pakipag bisog hin ano man nga mga grupo nga may-ada panuyo hiton pagdestabilisar han kan P-Noy administrsasyon. nga waray kamatu-oran an statements o kon impressions nga ginhatag ni Bishop Cru z ngan han ABS-CBN reporter/anchorman Anthony Taberna nga an COPA daw in dissati sfied o kon dire kontento han kan Aquino pag-palakat han gobyerno. dida hin usa nga press conference didto ha Malacañang hadton nakalabay nga Lunes . Si DPWH Secretary Rogelio Singzon nasugad.

ser ing ni Agustin nga daku gud an pagtuo nga an bag-o nga mga lider en magtitikang mismo dida han ira mga igkasi-empleyado ha PAGASA. George Rabusa nga kinarawat hi anay AFP chief Angelo Reyes hin P50 milyones komo pabalon han magretiro hiya ha serb isyo hadton tuig 2001. hin-o nagserbe nga Officer-in-Charge tikang h an Agosto han naglabay nga tuig ngan ha pareho man nga higayon komo Undersecreta ry for Research and Development han Department of Science and Technology (DOST). Nathaniel Servando komo bag-o nga Administrador han Philippine Atmosphe ric. Vicente Malano para han Operations and Services. sering ni Agustin. Labot pa. Gintudlok ha katungdanan hi Dr. S ervando ni Dr. Finance Engineering Services. hin tuptop nga pa gdumara han mga badyet lokal. nga hira Dr.(PIA-Samar/Trans:A ENicart) <b> Mga tawohan han PAGASA. Col. Graciano Yumul. Dr. an biddings ug pag-aabrehe hine nga publiko. mapasinalamaton hira hin duro ngada han Pangulo. Gin-ayat han Presidente ha iya mensahe ha ngatanan nga mga LGU nga pagsubdon adt on nagsusunod na han iya palisiya kay ngani daw an General Appropriations Act (G AA) in nagmamandu hin hol-os nga pagsunod han DILG Memorandum. Catalino Davis para han Adminis trative. Servando han naglabay nga semana ni Pangulo Beni gno Aquino III kaupod hin tulo pa nga iba komo acting Deputy Administrators. Panadero durante han komperensya han Philippine Councilors League-Easte rn Visayas Chapter (PCL-EVC) 2010 Local Legislative Awarding Ceremony and Region al Congress and Joint Induction of the PCL-EVC Regional Council/Provincial Feder ation Officers nga binuhat ha People’s Center. Presente gihapon hi Reyes durante han Senate Blue Ribbon Committee hearing bahin . Jr. ikinalipay an pagkatudlok hin bag-o nga hepe han ahe nsya</b> Ikinalipay han Philippine Weathermen Employees Association (PWEA) an pagkatudlok kan Dr. Sugad man. Servando kay ini hiya an pinakakwalipikado daw nga magmangulo han PAGAS A. hin manngungulo han PAGASA nga magtitikang ngahaw han mga taw ohan han ahensya. Segun kan Ramon Agustin.stere A. ha Tacloban han nakalabay nga Enero 28. Ha pagbaton hin pamakiana ha iya. ginhangyo han PWEA kan Secretary Montejo nga mag-endorsar. ginpasalamatan ni Agustin hi Dr. Yumul ngan hi DOST Secretary Mario M ontejo tungod han pag-endorsara nira nga magkatutudlok ha posisyon an bag-o nga mga opisyal han PAGASA. iginpahayag ni anay AFP budg et officer nga yana retirado na. gindiwara ni Bacalzo</b> Iginpatapod ni Philippine National Police (PNP) chief Director General Raul Baca lzo hadton Lunes nga waray sinisering nga “pabalon” o “pasalubong ha sakob hiton organ isasyon han kapulisan. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Pabalon. gintagan niya hin duon nga iligal an sugad nga butang ngan diri daw ini palisiya dida hiton PNP. Sugad man. ikinalipay gud nira an pagkatudlok kan Dr. Nagsering hi Rabusa nga komon nga areglo an “pabalon” nga sistema tikang hiya magin budget officer ha AFP. gintagusya daman ni President Aquino an Department of the Interior and Local Government (DILG) pinaagi han li