Title:Literary Collection Didto ha bungto ha KAALIMANGUHAN, tuna ha Kabisayan, hadton katima han Liberacion an Pilipinas.

An JUEZ DE PAZ usa nga tawo nga mananong nga pinurog han sadto ngan yana nga kauswagan. Hi YUYANG babayi nga baringgitan. Hi YUYONG amo an hurunanon nga napakasawangnOfl nga uraora. [Ha ruwang han Jusgado de Paz.] TELEFONO. Riiing,rniiiing. . JUEZ. Halo, halo. . . Di layin is bisi? Ta, kay ano man in pagtawag? Din, din: din ako say nagtawag; ako an gintawag. Daraga? Ano in labot ko hin nga daraga, mga inasawan o mga balo! Ako ha nayit dab? Hino ka ba? Ha? Ako ha dasing hol? [lbubutang an huhoringan han telefono ngan maghihimangraw ha kadaman] Uosa Ia nga layin damo kami nga naghihiruhimangraw. Karuyag ka masayud hin mga sumat nga tinago? Pamati ha telefono: mga libak, mga pakaraot, mga abugho pati mga sala nga waray pa himua han igkasitawo hibabatian mo ha telefono. Aada ha telefono an mga misterios nga magkadilain iíga kaluto: an Matuod gad manggud: mi nga kalibutan amo an gidadakui nga teatro hin magkadirudilain nga mga drama, an iba patarawan ngan an kada man makabibido o makatatangs. TELEFONO. Ruing, rriiing,. . .riiiing! Oo amo ini: an Juez de Paz ha Kaalimaiiguhan, naghuholat han imo mga sugo. Nahimos han akon escribiente nga aadto yana ha Panultogan nga anio an ira bungto; bangin umoli nganhi yana nga adlaw. An irno kadungganan napakiana han tinikangan hadto nga krimen? Abugho gihapon: an asawa hadton pinatay iginkasangkay hinin akusado. Usa ka gabi nga bula non nagkakirita hira nga tub hiton tinambak nga mg puthaw ha duruongan. Nakadalagan an babayi, nab jim an duha nga lalaki ngan hin tutulo ka tawo nga nagiininaw han “limukon ngan han punay” Kahuman han drama: an waray sala pinatay ban salaan. Ha usa ka pubong, karuyag nimo, Ikinasasakit ko nga gayud an din pakatuman hiton imo karuyag. Matuod gad, Honorable, iton imo siring: “diri mababanhaw an minatay magdiano hin kadako han sirot nga ihatag ha akusado”; kundi, an Dios din nakaturog, ngan din man nakaturog an aton mga balaud. Babaihinon ako ngadto hin hirayo ngan gutiay nga bungto? Matuman an iyo kagamhanan! Waray sapayan: nagmamatuod ako nga salaan an akusado ngan, tungod hini nga akon pagmatuod, ipadadara ko ha Juzgado de Primera Instancia ito nga causa upod an akon dimision! [luompag an huhuringan. Maghihimangraw ha kadaman .] Babayaan ko anay an akon katungdanan sano ako gumawi hin din tama han kamatadong han akon panmurubuot. Sunugon anay an mga kodigo, agb unon an ngatanan nga mga balaud, kun asay man la ngayan tutumanon an kaburoton hin tawo nga

gamhanan! Din ako matugot nga an kaladnganan han Juzgado pagdaradaraon la han mga huringhuring han bisan hino ha kahitasan. Kay an bungto mayada mata, an bungto mayada talinga, ngan waray natatago ha atubangan hito nga bungto! Ay! Kon inin akon tingug sugad pa hin kamalatus han tingug han dalugdog, igugoliat ko an pagsiring: Mga batanon, kun ha urhi nga mga adlaw sumaypong kamo ha kahitasan, himua gihapon niyo nga an bungto matapod han kamatadong han aton Gobierno! NINONG. Maupay nga aga, Sr <pd>.</pd> Juez. JUEZ. Ay, iini ka na ngayan. Kumosta man didto ha Panultogan? Matiunano an iyo bungto? NINONG. Sigi an progreso; an hadto mga gutiay nga sapa ha kalsada, yana mga palaisdaan na. Ngan makar uroyag pagkiton, kon nagdadadlagan iton mga awto kay naguukpawukpaw, baga in mga pakia, ngan kon hain an masukot agian han magilatigat nga mga espesyal, aadto man an pinakagarahe han mga de carga nga mga trak. Waray na No Parking kay bisan dim nakakaparking. Ngan... JUEZ. Maupay nga inuli ka kay damo an aton susuraton. Hira gihapon ngan an JEFE DE POLICIA. JEFE DE POLICIA. Kiha, Sr <pd>.</pd> Juez. JUEZ. Tungod gihapon hin abugho? JEFE DE POLICIA. Diri pa; mga estudiante Ia anay. JUEZ. Kay ano, karuyag hito nga mga estudiante magtransfer ngada ha aton estelma ting? NINONG. Maupay ngahaw: din hira mabayad hin matrikula. JEFE DE POLICIA. Kuan gad, Sr <pd>.</pd> Juez: nagkahuhultok kagabi sugad han iba nga mga gabi. Usa nga estudiante de derecho, nagderecho pagpalit hin usa kadama nga tuba ngan panawgon in lima han iya kasangkayan nga mga estudiante gihapon hin kamidiko, kaingeniero ug iba nga mga kinaadman. Embes nga masingadto hira ha colegio, tampoco nga nagpakadto ha puno han talisay ngan didto pagklase. Ta, kay iton tuba diri man nakakahatag hin kinaadman, nanhikalimot han ira hingyap nga urhi nga mga adlaw mahimo hira nga mga dagko nga pilipinhon, nahimo Ia lugod nga gudti nga darakpon han mga polis. lini an akon kiha. [Kakarawton.] [manhuhunahona anay]. Ambot kon nalilimot Ia ako...Didi han “Noli” ni Rizal diri nahamarnangraw nakadamo mahatungod hin mga estudiante, waray ako pakabasa hin nahananabi ha mga estudiante nga hubog o parahubog. Karuyag ada sidngon nga, hadto nga mga panahon, haruhataas an moralidad han mga estudiante? JEFE DE POLICIA. Modernismo, Sr <pd>.</pd> Juez. JUEZ. Din. Din ko .karuyag nga kabiduan ako hito nga kabataan nga magigin harige nga madigon han aton batanon nga Republica. Kundi, napakiana ako: Ham dapit au karatan? Aada ha mga kaganak? Aada ha mga magturotdo? Aada han mga paagi han pagtutdo o ha mga pagaradman? JUEZ [gugusion an kiha]. Sidnga iton kabataan nga, gingusi

ko mi ng den uncia kay din ko karuyag nga ha ira pagkatigurang iii agkamayada hira maraot nga hinumdoman han ira pagkabatanon. Karuyag ko nga hira rnahainatngon nga an tuba ngan han mga alaksiw amo an kaurog nga tinikangan han magraot nga inga hilig; ngan karuyag ko nga hira manunga an iskwilahan din an cared amo an pangaraydan han mga ginawian. Pabalika hira ha iskwilahan. [Masulod an JEFE DE POLICIA.] JUEZ. Ano ito? Kitaa daw kun ano ito. NINONG [Masulod.] YUYONG [ha sakub han Juzgado]. imposible ito waray logica. Kay nagtuon ako hin logica, Sr. Juez, ngan bisan ha filosofia natural din ito mahihimo. Aw, ano an ha imo, Sr <pd>.</pd> Juez? Ano an imo opinion? JUEZ. Opinion hin ano? YUYONG. Kay nagestudyo ako ha Cebu, maaram ako hin logica kay gutiay ngani ako magpadi, por lo tanto din ito mahihimo. Ano an imo opinion, Sr <pd>.</pd> Juez? JUEZ. hiunong hin ano iton imo ginyiyinakan? Ano nga opinion in akon ihahatag kay waray ka pa man pagasoy hin tuhay? Ano ka, hubog hin vino o hubog hin kanan Dios tagay? YUYONG. Ambas penas a la vez. JUEZ. Hubog ka ngayan? YUYONG. Din. JUEZ. Tuyaw ka? YUYONG. Din. JUEZ. Ano man in imo karuyag? YUYONG. An imo opinion. JUEZ. [Mabuhat ngan mailalakat.] YUYONG. Con la venia del Juzgado: maghihimangraw ako hin laktod, iton baga hilipot gud Ia nga himangraw. JUEZ. Maupay; laktura la basi din kita magiha. Lingkod. YUYONG. Din kinahanglan: mas maupay ako magasoy kun natukdaw kay, basi ka masayud, Sr <pd>.</pd> Juez, usa ako han mga oradores de campanilla han panahon han politica... JUEZ. Bueno, bueno, ayaw na hiton politica. An imo tuyo, an imo tuyo....! YUYONG. lini an historia: Hadto han bata pa ako, kay din pa man ak hadto lagas… JUEZ[ha kadaman]. Ginmimorais hin maupay an poesia ni Laygo. YUYONG. Ngan akon pinangasawa adto nga babayi YUYONG. karuyag ko sidngon nga nagdudumiri ha akon an iya mga kaganak. JUEZ. Ah! YUYONG. Kundi nakasal kami gihapon ngan naggozar kami han hanimun; kondi adto nga amon luna de miel, siring han poeta, JUEZ. Adios, adios, din na ito laktod nga asoy, hiaabutan kita han kurpioawor kon dadamuon mo nga mga istorya, labi kun sasaktan pa hin mga siday. Igsumat an yana nga nahanabo, ayaw na tikanga didto han

pagangkan ha imo. Hino an imo contra? YUYONG. An akon asawa, JUEZ. Tungod hin ano? YUYONG. Tungod han iya ha akon mga malos tratos de obra. JUEZ. Ginsuntok ka? Ginbalbag ka? YUYONG. Waray. Aw, danay ak pagbanyakan hin din tinatalso iton iya bakya. Agi daw kamaulol, labi kun dinhi ha lulod pakaigo! Ngan it iya gad mga buyayaw kay mga barahibuon na nga uraora! JUEZ. Kay ano man in iya nasisinahan ha imo? YUYONG. Primero, kay malakat kuno ako. [Ha usa nga ruwang, nga ama ngahaw inpinakasulod, hin usa nga taragbalayan hin mga magturoon nga kalalakinan. Ha buod, anpwerta tipahagdan ngan tipakusina, ngan ha duha nga kagiliran an mga bintana ug mga pwerta man ngahaw. Ha sakub han ruwang: duha nga tiheras, usa nga lamisa, mga basahon nga nagkakalpat, lingkuran ug mga ginamit pagbola, pagtennis o pagbuksing. Ha bungbong nga dapit ha buod may telefono.] [Ha usa ngapiliw, ngadto dapit ha baba han teatro, hihimuan hin gutiay nga bahin han taragbalayan hin mga magturoon nga kababayinan. Mayada man telefono.] ILUMINADO LUCENTE ABUGHO Mga Maguruyag JUEZ DE PAZ YUYANG (Asawa) YUYONG (Bana) NINONG (Escribiente han Juez) JEFE DE POLICIA Didto ha bungto ha KAALIMANGUHAN , tuna ha Kabisayan, hadton katima han Liberacion an Pilipinas. An JUEZ DE PAZ usa nga tawo nga mananong nga pinurog han sadto ngan yana nga kauswagan. Hi YUYA NG babayi nga baringgitan. Hi YUYONG amo an hurunanon nga napakasawangnOfl nga u raora. I [Ha ruwang han Jusgado de Paz.] TELEFONO. Riiing,rniiiing. . JUEZ. Halo, halo. . . Di layin is bisi? Ta, kay ano man in pagtawag? Din, din: din ako say nagtawag; ako an gintawag. Daraga? Ano in labot ko hin nga daraga, mga inas awan o mga balo! Ako ha nayit dab? Hino ka ba? Ha? Ako ha dasing hol? Librame, s eflor, de la peste y de todo mal! --------------------------------------------------------------------------------------------------[lbubutang an huhoringan han telefono ngan maghihimangraw ha kadaman.] Uosa la nga layin damo kami nga naghihiruhimangraw. Karuyag ka masayud hin mga sumat nga tinago? Pamati ha telefono: mga libak, mga pakaraot, mga abugho pati m ga sala nga waray pa himua han igkasitawo hibabatian mo ha telefono. Aada ha tel efono an mga misterios nga magkadilain nga kaluto: an misterios gozosos, doloros os y gloriosos hinin milagroso nga bungto por obra y gracia del espiritu ifernal . Matuod gad manggud: ini nga kalibutan amo an gidadakui nga teatro hin magkadir udilain nga mga drama, an iba patarawan ngan an kada man makabibido o makatatang s. TELEFONO. Ruing, rriiing,. . .riiiing! JUEZ. Halo.. .Con quien tengo el hon or de hablar? Aw, buenos dias, Honorable. Oo, arno ini: an Juez de Paz ha Kaalim aiiguhan, naghuholat han imo mga sugo. An expediente hito nga causa? Nahimos han akon escribiente nga aadto yana ha Panultogan nga anio an ira bungto; bangin um oli nganhi yana nga adlaw. An imo kadungganan napakiana han tinikangan hadto nga krimen? Abugho gihapon: an asawa hadton pinatay iginkasangkay hinin akusado. Us a ka gabi nga bulanon nagkakirita hira nga tulo hiton tinambak nga mga puthaw ha duruongan. Nakadalagan an babayi, nabilin an duha nga lalaki ngan hin tutulo ka tawo nga nagiininaw han “limukon ngan han punay” Kahuman han drama: an waray sala p inatay han salaan. Ha usa ka pubong, karuyag nimo, Honorable, nga sobreseeron ko mi nga causa? Ikinasasakit ko nga gayud an diri pakatuman hiton imo karuyag. Ma tuod gad, Honorable, iton imo siring: “din mababanhaw an minatay rnagdiano -------------------------------------------------------------------------------

--------------------hin kadako han sirot nga ihatag ha akusado”; kundi, an Dios din nakaturog, ngan d in man nakaturog an aton mga balaud. Babaihinon ako ngadto hin hirayo ngan gutia y nga bungto? Matuman an iyo kagamhanan! Waray sapayan: nagmamatuod ako nga sala an an akusado ngan, tungod hini nga akon pagmatuod, ipadadara ko ha Juzgado de P rimera Instancia ito nga causa upod an akon dimision! [Iuompag an huhuringan. M aghihimangraw ha kadaman] Babayaan ko anay an akon katungdanan sano ako gumawi hin din tama han kamatadong han akon panmurubuot. Sunugon anay an mga kodigo, ag bunon an ngatanan nga mga balaud, kun asay man la ngayan tutumanon an kaburoton hin tawo nga gamhanan! Din ako matugot nga an kaladnganan han Juzgado pagdaradar aon la han mga huringhuring han bisan hino ha kahitasan. Kay an bungto mayada ma ta, an bungto mayada talinga, ngan waray natatago ha atubangan hito nga bungto! Ay! Kon mm akon tingug sugad pa hin kamalatus han tingug han dalugdog, igugolia t ko an pagsiring: Mga batanon, kun ha urhi nga mga adlaw sumaypong kamo ha kahi tasan, himua gihapon niyo nga an bungto matapod han kamatadong han aton Gobierno ! II JUEZ DE PAZ NGAN NINONG NINONG. Maupay nga aga, Sr <pd>.</pd> Juez. JUE Z. Ay, iini ka na ngayan. Kumosta man didto ha Panultogan? --------------------------------------------------------------------------------------------------Matiunano an iyo bungto? NINONG. Sigi an progreso; an hadto mga gutiay nga sap a ha kalsada, yana mga palaisdaan na. Ngan makaruroyag pagkiton, kon nagdadadlag an iton mga awto kay naguukpawukpaw, baga in mga pakia, ngan kon ham an masukot agian han magilatigat nga mga espesyal, aadto man an pinakagarahe han mga de car ga nga mga trak. Waray na No Parking kay bisan dim nakakaparking. Ngan... JUEZ. No hay que hablar de cosas tristes. Maupay nga inuli ka kay damo an aton susura ton. III Hira gihapon ngan an JEFE DE POLICIA. JEFE DE POLICIA. Kiha, Sr <pd> .</pd> Juez. JUEZ. Tungod gihapon hin abugho? JEFE DE POLICIA. Din pa; mga est udiante la anay. JUEZ. Kay ano, karuyag hito nga mga estudiante magtransfer nga da ha aton estelmating? NINONG. Maupay ngahaw: din hira mabayad hin matrikula. JEFE DE POLICIA. Kuan gad, Sr <pd>.</pd> Juez: nagkahuhultok kagabi sugad han i ba nga mga gabi. Usa nga estudiante de derecho, nagderecho pagpalit hin usa kada ma nga tuba ngan panawgon in lima han iya kasangkayan nga mga estudiante gihapon hin kamidiko, kaingeniero ug iba nga mga kinaadman. Embes nga masingadto --------------------------------------------------------------------------------------------------hira ha colegio, tampoco nga nagpakadto ha puno han talisay ngan didto pagklase. Ta, kay iton tuba din man nakakahatag hin kinaadman, nanhikalimot han ira hingy ap nga urhi nga mga adlaw mahimo hira nga mga dagko nga pilipinhon, nahimo la lu god nga gudti nga darakpon han mga polis. lini an akon kiha. [Kakarawton.] [man huhunahona anay]. Ambot kon nalilimot Ia ako...Didi han “Noli” ni Rizal dim nahamarn angraw nakadamo mahatungod hin mga estudiante, waray ako pakabasa hin nahananabi ha mga estudiante nga hubog o parahubog. Karuyag ada sidngon nga, hadto nga mga panahon, haruhataas an moralidad han mga estudiante? JEFE DE POLICIA. Modernis mo, Sr <pd>.</pd> Juez. JUEZ. Din. Din ko .karuyag nga kabiduan ako hito nga ka bataan nga magigin harige nga madigon han aton batanon nga Republica. Kundi, nap akiana ako: Ham dapit au karatan? Aada ha mga kaganak? Aada ha mga magturotdo? A ada han mga paagi han pagtutdo o ha mga pagaradman? JEFE DE POLICIA. Doctores t iene ci Gobierno que os sabra responder. JUEZ [gugusion an kiha]. Sidnga iton k abataan nga, gingusi ko mi ng den uncia kay din ko karuyag nga ha ira pagkatigur ang iii agkamayada hira maraot nga hinumdoman han ira pagkabatanon. Karuyag ko n ga hira rnahainatngon nga an tuba ngan han mga alaksiw amo an kaurog nga tinikan gan han magraot nga inga hilig; ngan karuyag ko nga hira manunga an iskwilahan d in an cared amo an pangaraydan han mga ginawian. Pabalika hira ha iskwilahan. [Masulod an JEFE DE POLICIA.] --------------------------------------------------------------------------------------------------IV JUEZ DE PAZ, NINONG, YUYONG YUYONG [ha sakub]. No puede ser, no puede ser; diri ako conforme nga an lalaki paggarungan han babayi. No puede sir, din gud m ahihimo! JUEZ. Ano ito? Kitaa daw kun ano ito. NINONG. Invasion! [Masulod.] Y UYONG [ha sakub han Juzgado]. No puede sir, imposible ito waray logica. Kay nagt

uon ako hin logica, Sr <pd>.</pd> Juez, ngan bisan ha filosofia natural din ito mahihimo. Aw, ano an ha imo, Sr <pd>.</pd> Juez? Ano an imo opinion? JUEZ. Opin ion hin ano? YUYONG. Kay nagestudyo ako ha Cebu, maaram ako hin logica kay guti ay ngani ako magpadi, por lo tanto din ito mahihimo. Ano an imo opinion, Sr <pd> .</pd> Juez? JUEZ. Pero, por vida de cien mu caballos! hiunong hin ano iton imo ginyiyinakan? Ano nga opinion in akon ihahatag kay waray ka pa man pagasoy hin tuhay? Ano ka, hubog hin vino o hubog hin kanan Dios tagay? YUYONG. Ambas penas a la vez. JUEZ. Hubog ka ngayan? YUYONG. Din. JUEZ. Tuyaw ka? --------------------------------------------------------------------------------------------------YUYONG. Diri. JUEZ. Ano man in imo karuyag? YUYONG. An imo opinion. JUEZ. Da le con mi opinion! [Mabuhat ngan mailalakat.] YUYONG. Espera, miligoy! Con la v enia del Juzgado: maghihimangraw ako hin laktod, iton baga hilipot gud la nga hi mangraw. JUEZ. Maupay; laktura la basi din kita magiha. Lingkod. YUYONG. Din k inahanglan: mas maupay ako magasoy kun natukdaw kay, basi ka masayud, Sr <pd>.</ pd> Juez, usa ako han mga oradores de campanilla han panahon han politica... JU EZ. Bueno, bueno, ayaw na hiton politica. An imo tuyo, an imo tuyo....! YUYONG. lini an historia: Hadto han bata pa ako, kay din pa man ak hadto lagas, “guarde e n mi pecho un amor santo y profundo y adore la mujer sin par de oro el corazon”. JUEZ[ha kadaman]. Ginmimorais hin maupay an poesia ni Laygo. YUYONG. Ngan akon pinangasawa adto nga babayi con todos los sacrificios habidos y por haber. Resum idas cuentas, ginkasal kami contra viento y marea. JUEZ. Ano iton contra viento y marea, didto kamo kasala hin baloto, ha paraw o ha vapor? --------------------------------------------------------------------------------------------------YUYONG. No, señor; karuyag ko sidngon nga nagdudumiri ha akon an iya mga kaganak. JUEZ. Ah! YUYONG. Kundi nakasal kami gihapon ngan naggozar kami han hanimun; kondi adto nga amon luna de miel, siring han poeta, es la flor de un dia que dur a solo lo que dura un lirio. JUEZ. Adios, adios, din na ito laktod nga asoy, hi aabutan kita han kurpioawor kon dadamuon mo nga mga istorya, labi kun sasaktan p a hin mga siday. Igsumat an yana nga nahanabo, ayaw na tikanga didto han pagangk an ha imo. Hino an imo contra? YUYONG. An akon asawa, JUEZ. Tungod hin ano? Y UYONG. Tungod han iya ha akon mga malos tratos de obra. JUEZ. Ginsuntok ka? Gin balbag ka? YUYONG. Waray. Aw, danay ak pagbanyakan hin din tinatalso iton iya b akya. Agi daw kamaulol, labi kun dinhi ha lulod pakaigo! Ngan it iya gad mga buy ayaw kay mga barahibuon na nga uraora! JUEZ. Kay ano man in iya nasisinahan ha imo? YUYONG. Primero, kay malakat kuno ako. --------------------------------------------------------------------------------------------------JUEZ. Ta kay matuod man nga malakat ka? YUYONG. Din, sinyor. Nagbibisikleta ako . JUEZ. Nakakapira ka lulusad ha iyo balay hit uosa ka ad law? YUYONG. Diri ko maiihap. JUEZ. Ah, malakat ka ngayan. YUYONG. Din, Sr <pd>.</pd> Juez, kay rn aararn ka man nga damo dinhi ha aton in sarakyan. Labi na hadton elecciones kay danay ak makaringbas hin awto tagtulo ka adlaw. JUEZ. Ano pa man in nasisinahan ha imo hiton imo asawa? YUYONG. Kun gindidininian ko pagsayaw hiton bago nga s arayawon nga malaway. JUEZ. Ano nga malaway? YUYONG. Iton sayaw hin siyutsiyot . JUEZ. Naunano? Aber.... YUYONG. Din napagaba, Sr <pd>.</pd> Juez, an pagsaya w dinhi ha Juzgado? [Musica. Ipakikita ni YUYONG an lab is nga kasayaw han Apal achicola.] YUYONG. Ano an imo opinion, Sr <pd>.</pd> Juez? JUEZ. Malaway mangg ud ngan waray bisan gutiay nga arte; kundi, kay ayon man naton an ngatanan nga d iri aton, paciencia y a barajar! --------------------------------------------------------------------------------------------------YUYONG. Din ak makakagpasyensya. Karuyag ko nga imo kami pagbulagon yana mismo, sin perdida de tiempo. JUEZ. Ayaw, panhunahona anay hin maupay. YUYONG. Waray na pakabakad hinin akon pakigbulag; magkikita karni didto ha lain nga kalibutan kay djri ko na maiilob iton kamaabugho ngan kamadarahug. V JUEZ DE PAZ, YU.YON G ngan YUYANG. YUYANG [hasakith]. Divorcio, divorcio...! Waray ibanga remedio, divorcio! YUYONG [malilisang]. Aadina an animala nga birgahita! Patagua ako, Sr <pd>.</pd> Juez! Mapasingain ako, sinyor? JUEZ. Pagpatigayon na la ikaw; sukso

k ha buho hin lapoy kay mas sungayan adi kay ha imo. YUYANG [ha sakub]. Mananap ito nga lalaki...! YUYONG. Santa Balbara bendita, tabagi ako! San Miguel, espa daha.....! JUEZ. Ambak ha bintana, kun may lugar. [Makakatago hi YUYONG. Maus wag hi YUYANG. Makimas. Dapiha kadaman an tataguan ni YUYONG basi hikitan ngan b ation an iya ingayakan. Pagkadtua ni YUYANG isusoksok an ulo,kikitaon an pugtot. ] YUYANG. Divorcio, Sr <pd>.</pd> Juez! Waray iba nga katuhayan --------------------------------------------------------------------------------------------------hinin arnon problema kon din an divorcio, kay mananap na la an makakailob hiton nga darahug ha akon hito nga ayam. YUYONG. Ayarn na ako yana; hadto anay iya pa ak hinahadkan... JUEZ. Ano nga ayam? YUYANG. Ito nga sungayan! JUEZ. May aya m nga sungayan? YUYANG. Ito nga akon bana kulaos. JUEZ. Kulaos? Din kamo kinas al? YUYANG. Doble pa, kay obispo an nagkasal ha am on, ngan solemne nga kakasal kay gintagan pa ako hin usa ka rolyo nga mga bukad, baga ako in nagkukugos hin mga bunakan. Harumamay! Isinablay dinhi an akon hilaba nga belo, [isinablay ha b utkon], ha akon tuo an abanico nga de plumahi, ha akon wala an akon bag nga guru goti la hin maleta, ngan an mga bukad pa nga akon na la inirok. Maaram ka? An am on madrino... JUEZ. Ayaw na pagtukiba, bangin kita kanhion hit mga Huk. YUYANG . Yana divorcio na an akon karuyag; magsasayup ka kun din mo kami pagbulagon. Ki taa daw: Pinanrubutan ako hinin akon panapton, sinuntok an akon dughan...! YUYO NG. Por vida hin kabuluroton hini nga pitikbirik! YUYANG. Kitaa daw, hinubag mm akon agtang. --------------------------------------------------------------------------------------------------YUYONG. At naman! Sinuntok ha dughan, ha agtang hubag. YUYANG. Karuyag ko maki gbulag hin waray na balikbalik, ngan din ak matangdo, Sr <pd>.</pd> Juez, kun di n prisohon hin maiha ito nga karabaw. Isulod ha bartolina! Sususteneran ko mi ng a asunto hasta ha Corte de Apelaciones, hasta ha Corte Suprema; ngan kun pyerdih on ako didto, maapelar ako hasta ha Naciones Unidas! JUEZ. Hulat anay, hunahuna on ko pa. [Maglalakatlakat. Maghihimangraw ha kadaman.] Ha, ha, haaa... Kamadara hug hini nga kalibutan; danay an kabiduan han iba mahihimo naton nga diversion.. .”Ya del ageno quebranto el mundo cansado esta”. Kundi, ha mga dagko nga kabiduan ha n aton hunahona, an tawo kinahanglan magliaw ha iya ngahaw; ngan dida hini nga k aliawan yana, bibilngon ko an kalipayan hinin magtiayon nga nahasasalang, nabubu rong, nawawara han dalan han kamurayawan. [Mabalik ngadto kan YUYANG.] Bueno, di vorcio an imo karuyag? YUYANG. Kun baga din nimo ikabubodlay. Divorcio, divorci o! Ngan karuyag ko nga kondenaron mo ito nga sigbin hin cadena perpetua. JUEZ. Ano ito nga cadena perpetua? YUYANG. Nga din na hiya makikigkita, din na makiki gh imangraw, din na masiplat ha akon hasta han katugnob han kalibutan! YUYONG. Pena capital! Pero magkikita kita didto ha balay kay pagaanitan ko ikaw! YUYANG . Ho! Linabay pa ako han taborete; ambot kun din mga piang mm akon mga gusok. --------------------------------------------------------------------------------------------------YUYONG. Kabuwaon hini nga danggab, maupay la pagsagparan. YUYANG. Ipadakop gad, sinyor, ipagapos. YUYONG. Ipagapos an im apuy! [Maguliat.] Buwaon! Abahoka! Y UYANG. Uy, hahani ngayan mi nga bugsok. [Pamimilngon.] Natago ka, ha? Nahadlok k a ngayan? [Kakadtuon han tinataguan, gugunitan ha talinga ngan dadadon ha kadayg an.] YUYONG [isasawiri an karnot ni YUYANG]. Ayaw la ak pagtugwayi! Dibale ak A ustralian kaw. JUEZ. Ano liwat iton Australian kaw. YUYONG. Kaw nga din baka n ga an karne baligya danay ha merkado; makaburoghat. Sugad kamakaburoghat hini ng a babayi! [Tutulpukon an irong ni YUYANG.J YUYANG. Baboy, waray alo, karabaw! Am o ka an Aust ralian kaw! JUEZ [masinggit]. Ito an din tugot dinhi ha Juzgado! I pasusulod ko kamo ha poltri! YUYONG. Ihi, kay naparayaw, napakaordebel. Abajo k a! YUYANG. Abajo han im... Ata na man daw! JUEZ. Kadi kamo nga duha. [Mananaup .] Mga tigurang na kamo; iton iyo binubuhat dinhi hajuzgado din angay hiton iyo edad. Maararn ako nga may iyo buot, kundi karuyag la niyo magpakatuyawtuyaw. Kon giniilub ko an iyo ginawian, tungod la kay ini --------------------------------------------------------------------------------------------------dinhi hukmanan han kalinaw. Panguli kamo, upaya an iyo sinabutan basi magmalipa

imo na hasta an kaguran. adton mga ugay. Divorcio. Yuyang. iba na nga mga butk on an makugos kan Yuyang? Din ak matugot! Pastilan daw! [Magtutuok. Tigaman nga waray ha tuna Us nga higugma nga ungod. ngan magti tikang kamo hin kalimot kun mahimo --------------------------------------------------------------------------------------------------nga kalimtan . Sr <pd>.. diri ak makikibahin bisan ano. Panmurubuot kamo anay. YUYON G. Ngan ikaw Yuyong. bisan la ano im nasisinahan. Ninong. Ikaw an uraora ka maabugho kay waray ko igkahimangra w nga lalaki kun din mo pakasidngon nga akon kunsuylo. JUEZ. ha butnga han kanan gugma kata misan. pagmamahalon ka hin mga oficiales ha army nga magdadara ha im o ngadto hin magribhong nga mga kaliawan.yon an iyo pagasawa.</pd> Juez? JUEZ . Yuyang. JUEZ. Asay pa ba kon magpangubit upod in kiro. Yana an iyo kaugaring on nga panimalay magmimingaw sugad han patay nga kahoy nga waray na tamsi nga na hapon hin panhune. Sakit ito han at kalag. Idugang mi nga pulong.. May sugo an Juzgado? JUEZ. [Magkakalingkod an JEFE DE POLICIA.. hi NINONG ha iya lam isa. gumikan ka hin kadagmitan ngadto ha Manila.] Ikaw. adton mga pagpalangga. YUYANG. div orcio. . Ho! Aber kun hino in kumogas. D agabdab it han at dungog. sugad man ni Y UYONG. VI Hira gihapon. JUEZ.] --------------------------------------------------------------------------------------------------YUYONG. YUYONG ngan YUYANG [magdudongan]. ngan didto magmamahimayaon an im o kamutangan. . panumdoma niyo an paghilumlom ha iy o dughan hadton syahan nga pagsighigugma nga tinurok ha iyo tagsa nga kasingkasi ng.. Ninong. karuyag ko nga hi Yuyong maginakon gud la. Din ak matugot --------------------------------------------------------------------------------------------------TELON [An ngatanan mabibilen ha gawas. YUYANG. Abugho.. Sr <pd>. Yuyang. iginsaad niyo nga waray kasakitan. YUYONG. Ikaw Yuyang. hasta an batidor nga lata hin salmon.</pd> Juez! Hino in makakailob han kamaabugho hini nga rabdabon? YUYANG.] SARABAT Abugho. Entonces. YUYONG. Y Absoluto. igkakasangkay ka hin dagko nga mga pagkatawo. waray ta man ngahaw babhino n kay baman an gutak ngan tadyaw imo man iginbaligya han im paghimirdido. Yuyang.. YUYONG. magsasarabat gihapon basi asay matapusan an sarabat. ngan dada an iyo hunahona ngadto han altar nga iyo linudhan hin pagsumpa han kadayunan nga pagtigub han iyo kapalaran. dara in akon recomendacion. Din mahihimo. basi diri ka na makatanaw kan Yuyong. Y UYONG Bisan la ako sumiplat han waray sulod. kumadto ka ha Francia dim damo an maghusay nga mga balo ngan mga ilo nga nagkikinahanglan hin asawa.. babayi.adton mga harok. han telon ngan magkakaranta. Kay ikaw. Ata!. Panabii an Jefe de Policia. upod an J EFE DE POLICIA.Ho!. An kanta ti tikangan hin sarabat ngan ha ikinakatapos han pagkanta ni YUYANG. Hadto. imoha na la hasta an mga fansi nga ak igin bugay. YUYANG. T unok ito han gugma ta. Ay. Amo man ako gihapon: pagbulaga kami kay din ko na karuyag makigasawa hini nga higanit tubtob nga may uosa pa nga bituon nga nagii ngat ha langit. bisan kun ako ka yumanggi. ikaw lalaki: Panumdoma niyo adton siyahan nga takna nga iyo paggisiplat. Sr <pd>.</pd> Juez. Kunsuylo. diri ako. adton mga katamisan han kasingkasing nga pagmahal. tigob ka hin maghusa y nga kababayinan. Siy ahan ngan katapusan nga iglalarang hini nga Juzgado. Didto ka pagpapatakas ngan didto ka kali limot hin tinuod han ngaran ni Yuyang. YUYONG.. [Masulod hi NINONG ngan magawas ngahaw.. Abugho. NINONG Gintawag mo ako. an taborete nga tutulo na la an tiiltiel. YUYONG..Yana gintatalapas niyo adto nga mga saad. Kay hi Yuyong man. Sr <pd>. labot la han kamatay on. NINONG ngan JEFE DE POLICIA.. Waray na ako ga na pagtamak han balitang han amon balay. JUEZ. adto nga mga pagsumpa.j An akon mar ahalon nga asawa pagdadaradaraon hin iba nga lalaki? Din ak matugot. Ngadto ka anay ha Argentina kay didto gamit kaupay an imo mga kinatsila. Didto ha imo kasingkasing may nagkukulog. basi mahimo ka nga encargada didto ha Reviera ha Dewey Boulevard. Diri mahihimo. Nagpupu . Karuyag ko nga ikaw magtestigos hinin slyahan ngan katapusan nga divorcio especial. Yuyang.. Divorcio. tatagan ko ikaw hin pasaporte basi ka gumikan ha kahigrayuan nga t una. Lain hito nga sentencia.</pd> Juez! JUEZ[magtatawag]. Divorcio an akon karuyag. Ha urhi nga panahon. JEFE DE POLICIA. YUYANG [mahinay]. waray maraot nga kaburoton ngan waray pagdumot nga takos makagbulag hadton duha nga kasingkasing. magitom na man ngani.

. --------------------------------------------------------------------------------------------------ILUMINADO LUCENTE AN DUHA NGA SPORTMEN Mga Maguruyag McPUDOL JEMY MISS BUKING GAN DOLOGDOLOG MERY DONA VICTORINA DONA PASCUALA DR<PD>.! [Ha kadaman.. Ha bungbong n ga dapit ha buod may telefono. Magawas didto han taragbalayan hin kababayin an. --------------------------------------------------------------------------------------------------MERY [masulot ha balay ngapanapton. Exacto.Ehe. nga tagan mo ako hin comunicacion ngadto ha iya.3! [Hakadaman. a mo ito an iya ngaran nga modernsta. nakabati kamo? Mery. salit pirmi na l . Pero. an iya ngaran nga aptodit kay. Kundi kay pilipino gihapon an pilipino.. Kon ti kadto man ha parlor hin pagpakurong.] [Aga. Mayada man telefono. Yuyong. sugad hin nautod nga ikog hin taguto. Pamati ko ha im tuyawtuyaw. basi gihapon magmamaoroows ki. an mga magturotdo ngan ha n mga magturoon ha usa nga baskit hin Pedagogia.lopoko kay an abugho nasulog.] [Ha usa ngapiliw. Kundi.Mapiraw la mi gabigabi nga sarayaw kundi man liwat kay didto kikita a an matuod nga demokrasi. ngan basta makasabot nga ako in nagtawag.] Eh.] Nagmata na adi hi McPudol kun waray kabalda didto han amon sarayaw kagabi. hino man ako? MERY. [Ha telefono.. mga basahon nga nagk akalpat. hin usa n ga taragbalayan hin mga magturoon nga kalalakinan.. hi McPUDOL aadto ha telefono. MERY. Salbahis ka. ikaw an akon iginado kagab i han eskandal nga nahimo matuod nga eskandalo kay nahushosan han midyas. Maria.</PD> KATIGBAK KABABAYIN ANNGA MANORONGBALAY [Ha usa nga ruwang. nga ama ngahaw inpinakasulod. Ikaw? An valedictorian han mga buntol nga nakapit o na kabudo ha cuarto grado.. Kay ano man ngayan. Wa ray ka man liwat ha akon itutongboy. Ikaw hito nga pangabugho kay natiti aw.. Halo Central. Halooooo. Central: 25. Hira nga d uha masulot hin padyama. nasusugad ako tungod ha imo . din natabako hin dinahon.. igaasuy ko ha iyo nga ito hi Jeniy napisa hin tagusa ka alat nga tabako nga marka Estrella. Din ako an salbahis. como por ejemplo vervigracia: McKintri. Hahay..] Halo! Central! isumpay ako kan Mery! Karuyag ko sidngon nga imo ako ikonektar kan Mery. usa nga lamisa. kundi kay ipinamamanyos han iya mga kalawasan basi la hiya umalimyon bin maaruamirikano. [Babation an tilingtiling han t elefono. Kay hi Mery. Kundi. kay akon ka man linalayik. Halo. Ngan basi kamo pasmahon. Bueno. Unina hi MERY didto ha taragbalayan hin mga magturoon n ga kababayinan.] Karuyag ko makigh imangraw kan Mery. hihimuan hin gutiay nga bahin han taragbalayan hin mga magturoon nga kababay inan.. ano paman --------------------------------------------------------------------------------------------------in akon karuyag? Aada ka na nga akon ikinalilipay hin waray katapusan. ngadto dapit ha baba han teat ro.. halo.] Halo. maglululukso dayon.] Namurag na an telefonista? [Magtelefono. an lubid la in nasusom pay? [Maguliat] Central! Tar antado in nga telefonista! [Titigdaonpagsabung an huhoringan. Yuyong. bisan an hughog han iya dudohadoha nga kalso nsilyo.! MERY. an nagrayna han katapusan nga kontes h an mga pungag. lingkuran ug mga ginamit pagbola. Ha sakub han ruwang: duha nga tiheras. pagtennis o pagbuksing.. ngan madaup hatelefono]. hino man ako? McPUDOL. dudu bayi!: bakut bisan ka hirayo naalimyon an mai ruikiat. Ha buod. lurunglurong. ito hi Jemy. MERY. Aber. an ha calenda rio catolicoa postolico-romano. Pariho man ha akon.] --------------------------------------------------------------------------------------------------[Hi JEMY nakaturog ha usa nga tiheras. naduroy la lugod hin ka mahurohongsoy. Ada.21. MERY. anpwerta tipahagdan ngan tipakusina. ipinaoorder pa ha Istit. aadi na nagtatawag hi Mery. asay pa hin tangali? Kay karuyag niya an Pidmon ngan din napalit hin b isan ano nga produkto filipino kay.! Nakakakilala ka ha akon? McPUDOL. Aguinpalipak. Yuyong. din basi m askadahon. McPUDOL. McPUDOL [ighihinuy am]. tirigub la sugad hin kamlo. Bisan la ak napasyada pagliawliaw. ngan din ko iginbabasul kay kun an pagaram amo an pangita hin himaya ha kaduga yan. ginhimo ko nga McPudol.. an akon ngaran nga cr istianos Leopoldo ngan inaagnayan hin Pudol. ngan ha duha nga kagiliran an mga bintana ug mga pwerta man nga haw. McPUDOL.. linabaw pa liwat ha akon hin ka padlas. McArthur. an midyas kay waray kabit hin maupa y. McAdol. halo.] McPUDOL..

nasuwangki. Ta. Matuod din la amo mi hi McPudol an akon ingid. iparalit bin mga libro. Karuyag mo sidngon nga ginbinuwaan mo an aton mga kaganak ? Waray batasan! baga ka la in nagtitinubo nga dabong.] --------------------------------------------------------------------------------------------------Purot kita. duha ka padis nga sapatos ngan hin usa ka . hinihimuan ko hin duplicado.. Aber. ha garbo. mga kamisadentro nga seda. JEMY. sige an libut Upod an hawak hin kabirikis. ka mekanik o ano pa nga mga kinaadman nga karuyag mo paghabakon? Iginprenda nira imo nanay an iyo kalubian. diri ba matuod nga kinahanglan ka hin salapi nga ibabayad bin matri cula. nahabatalan! kay kun nagsusorat ako hin parte gugma. Aw. Ginoo.! Ha ikinabulan nararadan ka hin damo nga salapi. . didto hit sarayaw. tubtob han abuton han carbon peypor. nagtitikadako it im buyay .. Kundi. mahihimo nga paraiso an kalibutan. God bay may dyani. otro man manriringki. sugad hin program hin usa nga lektyur. Nagiinop. triplicado. MERY.. Swit horn. dakup. kay sige an papirupingki..] --------------------------------------------------------------------------------------------------JEMY [mabungkaras. Uy.] [Kinanta ug sasayawan ni MERY ug McPUDOL. McPUDOL. God bay. M cPUDOL [ha kadaman]. pagasuy da w hin kiaro.Laum naman hira nga buwas kon sano mauli hi MePudol nga n amo an magiginbago nga Rizal! Risumidas kwintas. unina mapasingada kami ngan hira Kulasa kay karuyag hira makigpraktis han bago nga sarayawon. Oo. Kundi. swit hom! McPUDOL. Hain --------------------------------------------------------------------------------------------------huhonob? ha mga kabaret. nga baga din la maubosubos: bisan din ak papanihapunon. ngan sinasahid ko hira panagi. an sumibad. din ngani maaram magkagud. kundi din angay pagsundon it imo mga binuhatan. .a ako nga absin ha iskwilahan ngan present ha ngatanan nga sarayaw nga imo kinak adtuan. hunahona man Ia nga nagkakamataym atay ka hin pagtinuon.. an kasira. Bas makahuman layon Ha pinakyaw gud nga buhat ta Kay hi adlaw maabut Kun sugo mi han aton mga kaganak Ug an baihas ko ha pagh inagnaon hamutang Damo na han mga rising in naglakaton Kay an buhat lugod nga ma yada pubs Waray naayun ha aton. Jesus Marusep. bikos ay lab yu. Gabay la mahauna An ngatanan magsingabot. pinoposod! [Ibubotalag ni Mery an payong ngan masulod tipasakub. Kukuhaon na an bahin nga puyanan han nga magturoon nga kababayinan. Ham naman ito nga salapi? Waray ngani kabaydi. hunahona ko man adto nga sarayaw na manggad nga makusog. ha sine. Kay diri ka buwaon? Di bali ginsusomatan mo hira imo nanay nga din ka naulpot ha iskwilahan.] MERY. sugara ta la anay. Alagad kay nagiininop ako adto nga inabot hira. kundi nagtitikaiban man an imo kaluoy ngan i mo pagtahud hadton imo nanay nga nagaantos han ngatanan nga kakurian basi kala d in mahimo nga usa nga ulod nga makakad ugang han mga kaduntan han aton bungto. McPUDOL. Nasuson. basi ka masayud. purot kamo: Kay magsasarayaw na Ayaw kalipat. waray na gad masama hin kamarasa hit on sarayaw. Hin kamarasa han paghangkup! Mga bitiis nagikis ikis Kay hin kalipay nagdadakup: Waray tabanus han sinagitsit Ngan han karisaw n ga makusog.] Hunahuna ni Mery nga uosa La hiy a ha kalibutan nga akon swithart. McPUDOL. [Mapurot hin payong ngan igbabalsi. Daw tidong manhimbungkaras Kun natukar na an or kesta Ha ruwang daw karaskaras Duyog bandurya ngan han sista. ha mga piknik. sige man an huringhuring. ipinamalit mo hiton usa ka terno nga amerikana nga alpaka. makaruroyag ka magsirmon. ka bukkiper. nanay. ngan ginparadan ka hin kapin hin usa kagatos ka pisos. Unomon man la? An kaulitawohan niyan magdalunot pa kay han halimusan sali t kinahanglan in damo nga tulakop. Im aabaton nga paniplat. [Puporoto n an taborete kay igbabalsi. may glory! [Ha kadaman. ibarayad ha hospital ngan ibaraya d ha botika. ha pangunsuylohan. Ginsir ing ko nga masakit ako ngan masakit hasta ikaw ug kinahanglan nga magpadara hira hin damo nga kuarta nga igbarayad han medico.. n gan an mga pobres intawon nga imo mga kaganak. McPUDOL. JEMY. Kay ano an imo surat? JEMY. sugad hin kinakalutan nga butiti. k ay nalisang han akon surat ha ira. may dara nga damo nga kuarta. iharatag ha kasira ngan ibarayad han Corresponden Iskul kay nagtuon ka hin ka inhenyero. kun an ngatanan nga anak sugad ha akon . Abaadaw. an maupay gud ipangunsuylo. Padre.. ayaw kapukis. McPUDOL. Kay diri ko ginbubowaan hira Nanay. Ta. ginngangarat! Inaan o ka? JEMY. Mga ubod ada han k agaw Nga ha tub nakarahibut Salit dayon pagaagragaw Sige an birik.

Boy. rnagwalas mangisog. JEMY [ha kan MCPUDOL]. m agmimiting kita nga duha. Mga pwe rte na maginingles.] Pagabut han bakasyunes mull layon hi Berto Dayaw Ngan didto ha ira bungto Nagtitser hin sarayaw. JEMY. din nagtutuwas. Pudol. Kad daw.. Puasa heneral h in din kuarisma.. El in firmo de los condenados es el lugar donde van las almas de los que mueras en pec ado mort al. Hitsura hini nga obispo! Di ko tamay. Tana. Ayaw gad. Si. señor.. Ano man. JEMY. MISS BUKINGGAN. m angaturog kamo hin tukdaw. Miss Bukinggan. maghihimangraw kita han ngatanan na nga yinaknan ha kalibutan. magkasi pusong. Amigo Jemy. Dyentilmen. JEMY. kundi. Baga didto ka ha hirayo.] III [MISS BUKINGGAN. Ito nga duha. no god chawchaw este dia. kay ba man ginpaparadan hin salapi han Ira mga kaganak. buwas isangbuwas ngan ngada han iyo pakabayad han kanan tub ka bulan nga iyo utang ha akon. aadto ginpapamusag na la hiton pagrninangnuon hit ira tabakuan. Magupay manayaw. kun manguli. magkasj Tenorio ngan mag kasi hambug. Mientras din kamo nakakabayad bisan paghigda dinhi ha balay din ako matugot. ---------------------------------------------------------------------Han pagabot na daw han mga notisya Tikang ha Bataan ug Nueva Ecija Mabata madako . in maupay buhaton basi matambal mi nga kab ataan? DOLOGDOLOG. Akon dadayonon pagasoy hin tulid. Estudiantes! Yana. DORA PASCUALA. Oho. McPUDOL.] MISS BUKINGGAN. Sanglit kasangkayan at hinayhinayon Paginom han tuba nga minahal naton Damo nga hinabo hinin aton nasyon Tungod bin kahubog tubig nga langitnon ---------------------------------------------------------------------AMADEO BOLECHE TUBIG NGA BIRTURAN An tagok han lubi tubig nga birturan An na kakainom nakolor an agtang Naiaksi an lawas. ngadi. Cuplets [Kakantahon ni MISS BUKINGGAN. Din karag an aton ginginastuhan! Bisan ta mi nga kabataan pagpakastilyuhan.] MISS BUKINGGAN. What two fables wi st udied this year? McPUDOL.. Dr<pd>.dama huwana nga perpume nga imo iginregalo kan Punchirigchang. manhanggab hira hin hangin. Naabat na hira nanay nga waray kita hinbaruan nga bisan an o hinin siyam katuig nga pagtinuon. Nagsiring kan iya nanay: --------------------------------------------------------------------------------------------------JEMY. Listo ka han pagbaton.... Purut han sumsuman nga maghinayhinay Pagsay aw han tango nga maglubaylubay. maabtik magyakan Nakanta nasayaw da w hugaw ha sawang. baga la in sinasanlag nga mais. DORA VICTORINA. Uonanhon (a nga makatirimtiri m kita niyan nga aga? MCPUDOL.. You have now studied several fables. an laway malubay.! II [MISS BUKINGGAN ngan hira JE MY gihapon. Paginom bin t uba birturan nga tubig An nakakainom waray gud malupig Hin aram hin isog.. Padi kun ni madi inma an im tagay .</pd> Dologdolog. lubos hin kaabtik Paginorn han tuba usahay naluos Hi madi ug padi agsub an kasam Labi kun perdido bin bulang hin antug Nahulbot bin sundang. hab lad el ingles qu e es tin idioma mundial. Kay basi magdayon an aton kalipay. telling the lessons of fa bles.. [Magbibitad hin libro. DORA VICTORI NA. An bago nga hiwat sulod bin darna Kun pagkinitaon makusog an bura Nasaka ha igbaw nabalik ha butnga Baga orosahon makatitingala. --------------------------------------------------------------------------------------------------MCPUDOL.. inuobos paglabog ha bisan diin nga buho.. [Magkakasulod. An kamatayon la in waray rimidyo. paniodto ngan panihapon yana nga adlaw. Hala na ga d padi tagay nga hubsa Kay basi pagsugdan aton igsarama An din uinilob maghinayh inay Ia Kay bangin sumakay han bapor Surruka. no señor: nego menorema. pero hablad tambien el espanol que es otro idioma mundi al.. makonsulta ako ha Libro de Kirupraktika Legal de Beterinarios. hira im na nay. serrado an puerta ngan kwarentenas an abo . Ergo: y que cosa son? McPUDOL. papainita gad kami bisan la tagusa ka kutsare ta nga lakdan. unina hira JEMY . hunahona niya nga nagtutuon? Testigos iito nga mga libro nga ginaalamag. Waray..] McPUDOL.. The Crab an his Mother ------------Paginom hin tuba naluos usahay Dako nga hirnala paggip ataypatay An sukot lupigan an huhog kaupay Tingog la an dako..Ta. waray kamo a nay pamahaw. Ayaw anay. ngan hunaho na nga din kana maiha rnagobispo an balitaw din ka ngani maaram mamatbat hin nob ina.

may ada restawran. Lakat na Ia di ak ha im mababaraka Ngan di ha imo magbibi ling. Kay kitaa la niyo iito man hi Kam Aw nga hadto kurob ha may ligid han lamaw. katima han saramok han mga hunahuna insuran ce ka makobra bisan nimo waray. kasunog han labaha. Labi daw kun adto nga Mano tenient e. sumurit hin balay. Diri gad ha im mahawid Paturon han paglakat. hiya e dukado. Maaram sumayaw. An mga kaawa y kay kono masulod Hin paglupiglupig hiton aton nasud. Celebes Sea. A lemanes. Waray gud alagdi kay din man gwapo. Kanan mga estudiante adto benefecio. An rnga sundalo han paga bota na Orden nga mabaskog baga mabangis An iroy an may asawa natangis Kundi adt on trines iginmamatarnis Hin gugma nga hingpit an iroy nga tuna Bisan kun mapait basta an kataiwas di gud maIolopit. Pabayi ta ha piliw an lura ngan han lako. Kun di pa eduk ado adto nga lalaki. Ngan bisan an mantika puros hin mga bangka Basta din ka natambo ng ngan din ka natangka. Dayon man ni Roosevelt tawag ha kongreso Paglarolantogi han hini nga kaso Pagkamasakit daw waray na remedyo Pagkadeciembre guerra dekiarado. Kundi anoba adto nga akon hi nkitan. Nadugang la hi Mana hin paglaimii. Frances. kaluoy sa dios. ---------------------------------------------------------------------Hitsora mo Inday hit im kamapili. Maupay kun din wait nagpongasi. Layas na kun malayas ka Diri m atangis an ak kalag. Kay pinurot dayon ml nga lahignit. gunting. ug mga Englises. Suntan an kurob. Americanos. Mga pamatasan nga maupay. inmalsa daw bibingka nga may ada li nugo. pag bukol o pagluto. An bahaw ngan luwag. ---------------------------------------------------------------------LURO KOLITOG KAN MANA JUANA May hadto sarayaw di pa Ia maiha. Tuyo ko pagtuon mga ginawian.” An makabibigit. Han kasunog han sighot. ---------------------------------------------------------------------Waray sapayan nga an iniki. Ibilin kalayo. “Di ak ha im. Barbero hadto anay hi Sam Pok de Ta rugo. ---------------------------------------------------------------------MAXIMO VILLAMOR AN PAGHAPON Han mu nueve cientos cuarenta y uno Bulan ha Deci embre hadton petsa otso Namomba an hapon kan Toho pangulo Dagos gud ikorog an bu gos nga mondo. Sagdon ko ha imo hit im kamapili.mariko ug pobre Turoan hin luha. mga kuan. war ay damo nga saba. Maupay ba adto nga iya batasan. an makaoorit. Amo an aghat han akon pag tampo. An budo ayaw pagdada. perini an pagtangis An Samar an Leyte urog gud sabihon An mga sundalo bantug maisganon Kay gabay Ia an lawas tapuson Nga diri la onta kita mauripon. gikan na ngan lurop ha dagat Bis bugkuton ka hin bukawil. Hodiyos. tubig Di ak ha im ma glalanat. Asay igpaiha an mga lalake. Manila ug Burma. An iya baribad. Day on man nu Toho pagbahinbahina Bokis ug transportis iya mga tropa Ha Tsina ug Tai lan. Waray sapayan an siyupaw kasaktan hin taguto. Sakut hadton alimyon mga upos nga tabako! Pabayi an sanitaryo nga ha puerta humangaw. gisado con sabaw Salaktan mga ulod o kuan hin karab aw. Nga angay pa gsundon hit kadaraganan? Hi Mana Juana pinorot hin tawo. Yana. Tapuon . Hi Tik Wang Lah nga hadto sakop ni Rosipil kay tampo Ia han sighot nga at iharapil. Kapara na. Adton mga gwapo nga mga lalake. An akon pagkadto tuyo pagkalipay. Hin gwapo nga taw o nga waray pananit. dinmakmol an mantik a ngan yana naghahabak na lugod hin sapika. Dit ha awditoryo m adto pagbuhata. Ano ba at nga ak himpaeran. lakat na la kun malakat ka Saho ko man. An inalagdan la hin i nga babaye. ug mga Hapones. Bang ka natampalo hin waray panabi. kinmuha han seguro ngan it yana h i Kam Aw hay! riko na hin duro. Australia ug India Ngan hi MacAr thur man nagorden Hin kusog hadton mga trines nga magbantay na gud. ---------------------------------------------------------------------EDUARDO MAKABENTA LABAS NGA SALAPI Masayon an pagriko dinhi ha aton tuna. Mano. Pakadto na. kapara na ha ak paniplat Pahirayo di ak ha im m agaawil. sah o ko man bis la ngain. Dida hiton pagmasa. Waray sapayan an bihon kon setas o setos Salaktan hin kinagus hiton dumog ng a suecos. East Indies. Ha mga sarayaw imo igkapades. An mga sundalo niyan han tirok na Ha tagsa kagosa ha mga probinsya hira Ginburubaralyo ginbaroharaa Han pagkagikan na han mga bapores Nga poros kargados hadton mga trines An iroy an amay asawa natangis Kundi adton !rines iginmamatamis ---------------------------------------------------------------------DESPIDIDA KAN KIRIKAY Lakat na Ia. Ngan largo hi Mana ha butkon kinmabit. 4Tuyo pakigkita mga kasangkayan.

“Cruel. mga kaagahon. may sigarilyo. Basta magmasaputok ngan din magmatalab naw. Usah ay may ko pagturaw ngan tugob hin kasubo kay waray ko gud yayaknon nga sadang ha pagmugo. san naabot naman.pagsaludohi hin batalyon nga langaw! Ngan ayaw ta pagpukawa adton nangangaturo g Nga nagsaad ha Tacloban hin gugma nga pinurog. d ayuday la Nga gayud. Langaglangag. kay pagmamamaton. Kay kita an taki obanon. sahid panlabaw. Hi Intoy nga garboso Matinumanon han oso. ginuoban. pagtukad sa Kandagas kay bas ka makasang paw. puputson san panyo. ---------------------------------------------------------------------BUKID HA KANDAGAS Karnakawewele. bisan nabubutnga ka. mayag la an salug. pati k adagatan. sadton kagurangan. Nga il sin mga kalipayan. an isinasabaw ko narna n nga tinta. Ay! ay. Nasangpit an pagandoy. Masirumsirum pa. mga butol naton din ha Tacloban. maupay pa kun adton tamsi kay daan Ia nga matigo kun may nira kasakitan . sinin kalag ko.! Magdarahug iton mga m anilanon. nagangko. ha sawang o ha baryo. Ano iya patigayon? Nangingita hin kakawaton. ug adton p luma Iday nagnukontukon. Sanglit ayaw ta subda an ha Manila nga sugo.. hira gud an mga saksi hin akon kalipayan. an marahalon ko Iday nga Iuha. Pistihon ngan lintian pa hira dit ha Manila Basta diri la dinhi nga restaurant ni Go Ban! An pansit nga niahugaw ayon han mga dila . Huni man sadton gangis Lutaw na bation. bukad. an sakit san dughan. Kairo man intawon ni Kim O n. ---------------------------------------------------------------------AN BUKAD NGA PINILI Bukad nga pinili. Kay marasa man an sapsuy nga sinabwan hin linugo. an mga biyuos. Kun ako daw la mabiduon h aros nira unongan kay nagpipiyak la dayon hit ira pinulongan. puro kaliawan. Kitaon ha Muni sipyo Hin buhis hiya moroso. An kamot arno an taggiya. Asay na Ia magsangpit hadton naghahagung. an sid ay han lagung. An kanta han mga langaw. ---------------------------------------------------------------------FILOMENO SINGZON SI TINTERO NAGNAKAYSAKAY Si Tintero nagnakaysakay. ---------------------------------------------------------------------CANTO Pagbislak san adlaw Dapit sa kakurulpon Naduyug an sigpit. Waray kamurayaw. mga kakahoyan. Kay karuyag hin limpyo nga tinapay o kanon. Kun naabot na an gabi Nga mamingawon. waray daw gud bidu nga sadang abaton sinin panumduman Durudagmita an pitad. tanum ininayUYo. mahamut nga bukad. sanga. San nasidlit naman. ni Tin Siugaw. an tamsi nasiring. Ugop gud nga an insik. kundi. Nga magbabar ubalhin o maglulubadlubad. hintutul tulan ka. an makaw maginilyonaryo.. sugad han hamot nabukad Ia nabaya? ---------------------------------------------------------------------FRANCISCO ALVARADO AN KATAMSIHAN Amo hira an katamsihan ngan mm mga bukad hi ra daw Ia an kasangkayan nga akon iginagasad. mar01 pinalangga. sahid sin panmoka. kun san Paghorokmon. an banwa yamugon. an sirak san adlaw dugang na an dagway. ---------------------------------------------------------------------DROGA MGA YAWYAW Hi Intoy nga garboso May seda. dit ha Panayuran. A no man in aton labut mga bukog tuigan Dida hi? os nga lata nga gintitinubigan? B isan kita huinigop hin mapaso nga sagmaw. Ug hilarum nga kasamdong. Nga di na sasama han. ---------------------------------------------------------------------ILUMINADO LUCENTE BAGA DUROGAS NGAN BAGA TINUOD Kadaman nga mga pans iteria ug mga restaurant ha Manila. Ngan din liwat maupay an gobyerno nga masubad. mamahid ka sa baljas kun makasangpaw naman bukid hingaduyan. ay! mangilingkiling. Din na magniriko pagnegosyo hin hugaw! Ngan Ito nga kasugad w aray din ha Tacloban Hasta nga ako bilason. tungud kahamut mo. Kahayaw ni Ingko Mano Hin bakasyon tigtamp o Ano man an iya amot? Ha pugaran nangunguot. sinin pagkahimtang. kanan adlaw pawa. sinin akon tuna. linul usad ka na. bisan diin lingi. labot nga hin mga gugma sukot nga paalidayan. San naabot naman. ---------------------------------------------------------------------kay pagiupad murayaw. ngan pagabot ko na bati kun may ginbibiniling ngan kun narayhak balitaw in akon kasingkasing. an huy op san hangin. ug an pangamyon sa kasangkay an. ay! pagaanhon ko man in pinit nga himaya nga dagin it. hain ka na hain. kay pagbuburuon. an papel arno adton Iayag. ug adton baba an tagdikta. dahon. pinanhukasan hin lisensya ngan ginpasadhan ni Alcalde Posadas tungod kay mga amog. Sadton ginmamayuyo Sinin akon dughan. makikisayaw ka .

Kun dagko din gudti.hin pagpiyak antigo. ---------------------------------------------------------------------KALANTAS PANHAPYUD Mga Di-Islevles Nada mas ingrato desde el punto de vista a rtist co que los brazos descubiertos. Daw mm k alibutan waray kinabuhi. saba nga hinablan? Seda na an mga bestido Han iyo kababayinan. Ngan kun nabukiad an paku may nira pagparayaw nga tigaman hit pagrayhak ---------------------------------------------------------------------ANTONIO M. An mahibul nga ngoyngoy Hinin mga gangis. Abaka. Hinata g hin kainggat Waray may nagpuoy. Maria. An tugaok han manok Nga daw masulobon. KapalkaPal han saruwal. como dos mastiles sin velas en las embarcaciones. Hadto anay kaborrata. Siri ng han Ataiaya. Ha lumat ud pangayadayad. Ha katapusan hini An lalaki mapanevi An babaye mapaube Kabarit an iya gabi. An bad o din ha iyo. ha lalaki. Kadamoan gud man Hinin pomipili. An magkaarapi Ko n naghaharampag Waray gud masiiiggjt Nga may kaperdihan ---------------------------------------------------------------------DUHA NGA MAESTRO AN NANMUGA Hanin os kaadlaw nagsumat ha akon. Kay may hin pagdasig Nga hi kamo peyerde. Kundi. Nga hiya man ngahaw Labi nga tinamay. Say ginaataki Iton waray labut Bis di kaiididato G inpapakaraut. Naliwan a n kangitngit paghubas han silaw. Sugad hit nakita Kanan iba dughan. an kabitonan kay may pagkaluoy. LA ATALAYA Ha ikinapaguso hinin pamanapton in at kadarag anan makuri maorhi kay an pangarnisola bas di magmalako kinohaan hin paku. Ngan waray pagdumdum Nga may pagka urhi. Etikado. Daw nagsusu mat la Hit ka waray buot. huboa it nga duros! it ka na nangunguros. Inin mga kamingaw Say la naghahadi. An lalaki ha eskrima An babaye pangiwakiwa. Matuod usahay danay ko man bation. Hain na an mga tlndok. baga gudti. Aparecen como dos aletas sin plumas. aroningnon. Niyan d aw otud na Haros magaraway. Kay bisan an panhuni hadton katamsihan Waray na dudunga. duha nga maestro kuno in nanlayas nagliongling la ha Islas B . ALMADRO KAGABIHON Kim din ha kanaypan Naiwas na an adlaw. daw butkon hin tamsi nga waray barahibo daw duha nga palo nga kulang hin layag kay pati irok dayag. Kay bis an kadahunan waray magbabantad Waray mangangali myon adton mga bukad. Diano nga kadakrnol nga pagpinulbuhi diano nga kaludgod hito nga mga butkon d aw butkon la gihapon ni Manding Detik tungud kay borikbotik. madaraga. ha babaye. ---------------------------------------------------------------------BAGONG KATIPUNERO BUKIDNON HARUPUY Hino kamo mga serepente? Baga dagko. Kun gudti din dagko. Din nag domdom Ha iya nga bagay. pastilan! Lugod say binabati adton pagtinangis. Niyan sinturon hinibilya. ---------------------------------------------------------------------May man kalagasan na nga harus manyukam nagagad man gihapon pagsulot hin islevl es ay. como dos astas sin bande ras en los edificios. in Os nga iskwel a nga nagtitinakon. Mabanahan. Seda ponye an saruwal An bado seda radyo. ---------------------------------------------------------------------Lugod nga madasig Hit ira daragan. Iton iba liwat Nga nagkakahisg ot. Pagabut han katutnga Hilarum nga gabi. mm mga tawo Bulag ha pagapi. waray na. An kahamb ug. pastilan. Aada pa in butkon nga mga ulaton. An babaye kun tima blyad. Parayaw. Dios ko iniyo! kun ako in may apoy nga magpapanapton hito nga kainisol a nga waray gud pako itutubong ko hin bako. kulaong ka nan sangra. Maolitawo rn amayasawa. ---------------------------------------------------------------------ANTONIO M. ---------------------------------------------------------------------PaghiuIi han lalaki. masirum nga gabi. Ka daman nga buot Nga nagkasorohay Bis hadto nga adlaw An mga rnagsangkay. lipong an ulo. ito nga mga butkon. Oonanon manla Hin di magkapingki. Daw duduha nga tukod ng a waray bandera nga inisa ha igbaw ngan magkapaykapay aada daw in butkon nga mga alapapon daw butkon han ak kapon. Ngan kun dim paniplat waray gud bis suihog Wara y bisan lambong hin usa nga bunog. sugad hin pisita kundi kun bukikion mga kukatihon ulat hin kabutihon . Ipaharayo la ha palad. ALMADRO LAGPAK HAN MGA POMIPILI Tikang la umabut Inin piniliay. Bisan hin botasyon Din igpaagi. In iba man liwat Urog blayb lay Urog la pagbisbis Hin iya kaaway. In mga nadapig Pat i kinabuhi Lakip man paghalad Kusug kalalaki. en ci aye. Ha butnga han mangitngit.

han im karnaupay. pagpiknit han bayhon pagsaping han dug han. An karabaw. ug kabayo . Niyan pakaabsent it nga mauugo. Tickit P1. rnagsususurnaton. bas makapanhangrab han humay. Malimbong! Malingo Bu waon! Bungalos! An ak pagpalangga say nimo ginbalos paglingo ha akon! Adyos mga langit! waray ka na gugma nga nakakasangit? ---------------------------------------------------------------------MALINGOON NGA GUGMA Ha kan abogado Paulo Jaro Gasi ko man adto Iday Bernardin a an im paghigugma di mabadbad di na buwa man la ngayan adto nga im pulong adto nga pagsumpa. Hadton os kagabi. ---------------------------------------------------------------------TINUKOB HIN AWILAWIL Ha kan Ramon Esperas. maghusay. basi makaglimpya han hugaw ha sArong. nagtuok naghaya. ha piliw. may ginhihi niling? May im kinikita hit im pagtinamud? Manggad ka na unta mahapausmud! Good ! adto nga sayaw. Nga kan Miss So and So pinanhiuunongan. kay tugon hi Waya. ---------------------------------------------------------------------AN SARAYAW HA TRADE SCHOOL Ha kan Lucio Duquillo. Teacher Ame rikano. magpapaanoano? Oiga usted! Mister Superintendente k un teacher nga bisaya nga magpabirobinte imo dadagulan? imo huhuksan? Why not? C laro que si! kay waray batasan! ---------------------------------------------------------------------SEMANA DE LIMPIEZA Ha kan Doktor M. Mainisos an tikit! Salit pinangiliw! an abab. diri ak mapaki. hit ak kaurtipdan. han im ka bakutoy. Hi Brawon in tawon. Mister Brawon! Waray kapagikan? An im mga tutdo. WOOD. Kun baga ha susga l. pinagtinuokon inientras an orkestra nagtitinuktukon. kamoti. kay unob an akon ha imo pagu . an buhi nga ayam. ugmad han buhok mo nga nagririnubo. Kan Mister pagsayaw naliad. hi Raus.00 (Paskin nga iginpadukot ha i skina han Gran Cap itan. pakigpakilibak. kay gintitinukob hin awilawil. An kasingkaaing imo Ia gintukso nga hadto han anay kun harus maglukso. dagko na in sweldo. pitik pasayan! ayaw pagtabuga nga makapani rong. magraksot. kun din mo higtan labihan kaayo. Han nagsisisi rom kan Oso linayhon pagpidlit han iinim. kay waray pasis ni Doktor Dumayuga. Tikang han nUCVC ngada ha ikadisisais hini nga bulan ha Disyimbre. langk awag. Ngari hiwarikwikan an kanan iskwila ha iya pa gdayaw. ha butnga. nga sidngon hin luyan . kay kababayinan. ug kalaternahan isurat hin lapis dit ha im listahan. bas tibway. ka di ko pagyakan k a di ko pagmughan. sugad man an mga lagiriya. hadton waray buhat kundi pagtungbalay. ayaw Ia pagdakpa. ayaw paghumuti! “Semana de limpieza” hadton daldalira. h adton kalyihira. An pu bris serbidor. Kon hira managko. Auditorium. lakat. in ak paginubo.ay k un baga tubig. danay ak uhawon. tungud kay waray mo hi ak lalauya. Sey. nakiling. pulong n ga bin alay. An suga ni House nga naghihinarong. basi say manolong han iya buaya. Kapili. Pono an linkuran hin Miss ug hin Mister. Lipandak. mabaya. -makadi ak anay. May akon pabalon: asiro nga kawil. ha n rnga iskwila: tin uud. kun map akalsada. ira mamamaton.Tinuyo? Ha? Bangin. Trade School. Adyos despedida! Nagsiring hi Brawon. nga nabals i hin Ainirikana nga arot) Ha Tred nagsarayaw. an sugal. May Sisoy ug Susay. I to nga bombilya di maparungan. an sud lot. An duha nga igso mayada tinuyan. din hin engaged. dayaw nga magturutdo ha High School . adto nga kasulong. nga may tawotawo pamayhon ni Kulas an ngula. In ak aungdanan gutiaY haunong. Nga di gud nairaw bisa n igininugo. in ak kamaluya. tuptupay. pagkamkam han bado kay nakakaindig an ginkakaado. Ta. Kay danay maparong. an apyan. magpapahalibway-. Kay bis nagbabagyo namaskog an hangin. mabu lag. An layaw nga baktin . tungud Ia hin sweldo! hin kaburugkuton! kay an tinaggatos! bas tinagyukuton! Cebu an tinadong. Zolinder. ---------------------------------------------------------------------Adto nga kaparong . May na gpanaglagan. managhawan han ira mga libong ug sirong hin balay. lini an ngaran kun ha almanki. baka. baktin. Kay waray paguran Pono an hagdan an. kundi gind isaprob adto nga panmuga. ngan hin os nga ribs. Tesorero Provincial Interino Grand Ball. Kaluad pagkiton. madoruto nga Presidente de Sanidad ha Takloban Pasangyaw. ---------------------------------------------------------------------In ak pagbinatok. akon iginsusogo nga an ngatanan nga mga mulopyo nga nasasakopan hinin bugos nga kapuropodan ha Pilipinas. lumusad ha dughan.isayas. tinaga n hin sayaw. in ak pagg inasa. Gobernador General ha Pilipinas “Semana de limpieza” karuyag sidngon bis dim nga pliw kadtuon ngan hilngon. harapit umambak.

matagiktik nga daraga. Amo an hinongdan han suhol ha imo. naagi ha sirong. An Amay nangisog. bisan pa patayon. Aada pa liwat in iya sistema Masaka y san awto con las damas niya. Iña wasay! Salamahi! Iña wakuya! Pid isyon tintahan! Ningusyo maluya. THE INDEPENDENT Niyan h a Manila masyado nga samok. ---------------------------------------------------------------------- . May usa nga balay nga ira metingan Tupad Ia san banyo kodos ta padaman. Tungud kay an samok ha rus kaagahan. nga di nagud di na? ---------------------------------------------------------------------GUINKASAL HIN “CASAMIENTO” Hanin una nga Martes. Pagpungot han insik ngan han pilipino. Kita na an babuy. nakikigkalakat. Hi Florin sinmoksok longag hin kapaya. adto nga impakto. Maaram hi Daduy. lya binunalan. Inspeccion sa n dalan san sini nga tawo Gintigotigo kun patron san baryo. Bis niy an lumatod. ---------------------------------------------------------------------An para sa adlaw nga Ira hampangan. An adlaw an gabi masukot hikitan Sa balay san Insik ira meretingan Kaini na nhiusa kay may salag ngayan May tamsi nga Pago iya inogayan. Bis diin ka unta pagda aydaaya. Ini nga parayaW san sini nga tawo Oraora na gud hin pagkasobrado Alan g may sweldo hit iya empleo Iya turomanon . hi ak o in maaram ha imo magkarga. tampalasan! at ka na binogkut! Lipakan ka unta! Tiil magdurugkut! it im kamal akat. TRINCHERA IñA WASAY Ha kan Miguel RomualdeZ. ngan didto ihogdon hin os nga Hukmanan. bulanon nga agaw. Si Mr<pd>. Hadto han anay kon nangangasawa. Bas ka manginano han adlaw ngat anan Sa pagpakaupay san kakalsadahan. Sanglit masayon Ia an Ira paghampang. An kainsikan ha Santo Cristo nagkaaraway ngan han mga Pilipino. ---------------------------------------------------------------------CASIANO L. Nanada an insik han ira tindahan. nakikigpasibil ay iyan ang dapat. Dinmaop in polls kay nanginginano. din makagtaw a. ngan pinaora han mga kaganak. pagkabandido! Awtos ni Veloso pat i nira Kinga Kompania sira san Tabacalera Amo an estacion kiritaan nira Danay ma gborublag harani maaga . an kasasagwakon ginkiha hin rapto. sogot hin pangagad. Basi dorn idto ka san inga trabaho.. n aambak ha pantaw.. An linigoyligoy mao himurangt an. Bakay kay labaw ka napatakas ka na San pa ropasyada sin waray Ia data Di ka nagdodumdum san amon cedula Un peso sa dalan b ungto “carretera. may ka ba licencia?” Di pala maiha may niya kiha Kontra kan Gregorio Chauff eur gad la manta An iginsasala san awto ni Gorio Parado an awto suga di kumpleto . Hoy. An insik han hadt o an ulo maghumok. din makakalot.nong kay imo man pulong nga im uunungan bis dim nga suyad kita panduungan. Adto nga lalaki. alkalde ha ciudad han Ma nila. An insik nangisog. Kanan kabat aan tarawgon nga babuy. Tarawgon han insik . Bis diin an insik maglinabuylabuy. Tagalog ug insik nagaway hinmamok. Igbusay hi abotan han la nat kay nagkakagaramo han iya mga inirok. Dagos pakianhi sadton Chauffeur niya: “Hoy. gindara hi Gining Florencia Sabrid o. Bernardina! Di ka na maoli. Iroy naghinaya. pagdaradaraa pagsakaysakaya nasiring ka anay: ini bamus mi larga. Hi insik C heng Sui nga binmunal han polis pinusil ngan narnatay. Ibutang an horas im pakihampang Basi di mapyerde mga kadalanan Kundi sugad hito im binabayaan An imo trabaho imo gud ginolang. pagalog. Kund i. it im kalatagaw lupig mo hi Iyo. Ha ak pakasabut ha im pagb utangan Kan Juan de la Cruz pagmangno san dalan. pa gpirma han sabot nga ginkahumanan. arogan hin bangkaw. Tagduha an s uga din kun kumpleto Iya iginkiha kay iya kontraryo. Niyan kon sapingan bangin ka igtumok. Kairo han polls layon nga inalan ! ---------------------------------------------------------------------Inin nga un peso san tagsa katawo Parte ginbabayad san sweldo sa imo. Nagbalyo an hangin.</pd> Pa ngulo san kakalsadahan Firme pakihampang san kadaraganan Iya oficina agsob la ba yaan Kay si Miss Asma la an ginatenderan. Pastilan kanugon han akon kabudlay! Bis man la bin inilin likwerdo nga sudlay waray na hanumdum! Haruy. Hanin os ka adlaw hi Florin dinagit s inikinit hin awto nga di la magsakit.” ---------------------------------------------------------------------TAXPAYER AN TADTARAN Didi sa may amon parte sa Sidlangan May ada kan Juan de l a Cruz tinaporan Pangulo sa dalan iya katungdanan. Upodupod siya bisan dim kadto San kadaraganan parawnd san awto. Kamakaorosa kan Mister metodo Panakup san awto bisan kon parado. Bas diri maawod buot maumagad? pagtiak. Po lano.

Hinumduini kunta kaluoy nga buhat sadton sarapati san anod nga Ianggam dahon san kaluoy iya hinolugan. KAAWAY SAN PAGPAUBOS Dalagan. kasakit sa ulo pagpinamation. daw nahinglaw pa la. t omowad ubanon. pagkaon pa kulang. Ira gintikangan sadton ira away tungod san pan ugnit. kun san bolinaw man. korinit ni Kuan. Matutugk ad an kadagatan Masasaka an kabukiran mm dughan kanipis man Tinago an ngatanan. ---------------------------------------------------------------------Kun diri pagisol iya pamatasan bubuhaton ko gud lain nga paglarang an taya san korot. --------------------------------------------------------------------------------------------------Tubtob ba gud la dinhi an sukol han aton panumdoman? Masighot na ada didto han i ya ginkakaturogan. ---------------------------------------------------------------------Sa akon kasabut may ada gud sulod iya pagginarbo ngan inisogisog ngan kun nadalo g ak adlaw nga Sabado maraot an buot tinatanaw ko. AN TANHAS Kun ako mamatay Ngan buhion ka pa Kadtua an kahoy Nga guinkayaknan ta Uraora pa man Di ka kumilala Haglipot an dahon Haglaba an bunga. ipinagpatimbang kun ako nadulog waray ngani sudan kay ipinapalit Ia iy a rayandayan. PABLO REBADULLA OWATA Bisan ikaw kun lumimot Bisan ikaw magpal ain May man takna Manumdom ka An pagindig sa iba. an kapuy an gutom an uhaw. Kapagal. Paghahadsan man ngani ini. bangin naempatso polvo ug kananga. Dugnit san anak ta. an akon kabuhi kamakatuturaw! Kundi hinkitan ko an i mo kapawan sinin pagmasakit asay ginlaoman tabangan pa kunta di mo pagkawangan s an imo kaluoy mm nakitabang. san akon higugma ikaw an hinguyan pakambaya ako han imo gabayan. Inonsan sa lawod layag nawakayan. pangadi kwintas an puroton diri an pag garbo. Katloan kilo ginighan tagsa kasemana. Di na kasadangan an iya paghiyas kay kun nakaturog pirme nga may medyas. ---------------------------------------------------------------------ANDIKULA AN PAGPALABI SA ISIGKATAWO. san akon kabutang danay makapensar maraot nga la rang. dalagan. lonlon gi naantos maabtan san palad. Amo ba gud ini O pareho ba ini han iya bar i nga siko nga siyahan Iginbasihan naton pagkilala ha iya? An iya mga anak yana . din naman angay lahos kasadangan ngaran inasawan kay linolopigan anak kon daraga san iya pagdayan kinokompetensia. ubos sin pang alap maghumot nga banwa kay idinadakdak sadton buhok niya basi gud rnaghunot. basi di malurnos iya hinolu gan. --------------------------------------------------------------------------------------------------ANDRES PAGARAN KUKOROKOTOKOTOK Kukorokotokotok Manok nga abuhon Sunod la ha ak on Kay pagmamaton Ayaw kabaraka Hit imo pagkaon Kay yadi hi Adi Magpapati gayon. an nagiginkausa sinin pagkabutang. polvo ug kananga nadagit pa liwat sin pitis nga saya kay nagsisinoga bata sa Buruka. Danay ngani ako pagkaon makulang sa panalingoha buhat sa ornhanan hiagi nga kwarta pinakabuhian ubos sa pagdugnit. Inin asawa ko labaw an paggarbo kay kun nagtotoon anay nagpopolvo. daw ginpipisitan t ungod san asawa siya ginrabutan. waray paghiringa. Waray na iba. nabuiigkag pa liwat an akon sakayan. an maupay sini pagaandaman ko pagpalit sin a pog usa ka kanastro. kakuri. Naparigos ngani. asay man an iya. waray man pagpapurga. an maupay lugod akon parigosan sanaw sinin bahong. ako nagaandoy san kapalaran ko nga akon nadangat san ona nga tiempo. lu mabaw sa iba.COROCOD CODCOD MGA PANGANDOY Ako an nabataw sa butnga san golfo inabtan sa law od sin daku nga bagyo. Sa Iaktud nga asoy imo na nasaygan. akon boboogan kay basi maghilos a kalawasan. an pagkabutang ko. ginawaran gaud pati han baysalan. pero ano pa man it aadto Nga aton hikikitan? Tuna. luludhan ko Tambal san gugma nga Ilo. isulod sa buot kay waray kit Vapor nga ginpapaabot. bisan inin sapin nagainit pa siya nasanat Ilavera siton hawak n iya baman an baul ta usausa man la. graba. An angay na kunta sugad sa aton pag singba. bisan kun naoro dara an espejo bangin Ia onina. Bisan an bulan maparong Magha hanap ak sin bitoon Dadawgon ko. Bisan an pagkwarta isda sa merkado di n gud makadto kun kablas sin polvo. kimona. Kunta kay lagas na diri na naasa bofanda. kamakali isang! An lan git san ooran kawan balud tapwak an hagkut. tae mapagiro.

unod han pa glaum maguruma lumalabay. siring nira. kamakabubudlay. ayaw na la pagpakiana kun ginano han Wati paghimo hinin kalibutan o kun kakano Pagkita an torobay ngan mga buskay. sakripisyo han bugos nga panimalay --------------------------------------------------------------------------------------------------UHAY Inin mga uhay. Lima ka tuig na hiya nga nagpapahuway. kamakaruruyag. labi na kon mahagsay. naharok inin mga uhay. Marampag sugad hinin suol nga amon binabati. --------------------------------------------------------------------------------------------------VICTOR N. SORIA DE VEYRA TESTIGO Ha harayo nga pulong. ni Nanay ngan k aparyentehan Di ako natuo nga niyan nga tyempo Ako nagduduyan kanan ornangkon ap o. upod an ginatosgatos Nga iginba nlas han tubig ngadto ha baybayon. ha tuna natamod. mga kabugtoan An iya mga anak waray magabiso. hinin humay. An nakadto Ia Takori. naka himo bin dagaang ha sakob han ak kasingkasing. pero yana pa gud la mi narnon i ginuroistoryahan . SUGBO AN LAOG NGA MISAY HA PARAISO Hadton siyahan Linmingkod hi Lak i didto han lamesa ha hardin Hi Bayi ha iya sinmapit ngan magkinutingkuting Mga bukad nga saringsing Ha baso nga berde an imirn. ORAS SIRINGBAHON Daw kakolop pa la ako iginduyan Ni Apoy. Damo an rnga patay nga naghihigda ha kalye. Magkaada hin anak nga susumatan han mga nahitabo. kay baga may sinangko Kan Laki tungod. duha nga tasa Ngan Iaog nga misay nga sigi an lin abaylabay. Agidaw.. an pagngar ani ha iya Nga bugto. Makangingirhat. Ada sinud Ian ni Laki tasa ni Bayi Ngan ginkinitaan an kan babayi Api ng. pero Ini n kahawang ada la gihapon ha dughan Ha iya lubnganan an mga sighot berde ngan bu hi. duro nga nal aylay. --------------------------------------------------------------------------------------------------Ay. Sus. Maiha na nga hitabo. --------------------------------------------------------------------------------------------------MAXIMO SERVIDAD NAGHIHIGUGMA An imo mga mata nga baga mayda ginbibiling. --------------------------------------------------------------------------------------------------MERLIE ALUNAN ROSENDO Recuerdo para han akon bugto nga nawara han baha ha Ormo c Nobyernbre 1991 Inabutan han maagahon an tub nga kabataan Paghinulat ha iya d idto ha igbaw han balay Nga asya la an iginsalin han baha. Imo mga hiyom ginmayuyo. Nagprobar hi ako pagaring kan Inday Iya man la baton hulat madaliay Akon gin repeter hi Inday nanumdum Nobenta na hiya waray paglaom. Luboiig ha kalapokan an bugos nga Ormoc. hira maglulugaring na. binmuka an iya baba Sugad hin kin ikislan: Imo ba iton tuhod nga dinmapat han akon? O misa y ba mi nga ada ha ilarum? Hi Bayi nanmula hiniyomhiyom Tarnuyingking sigi an ki nutingkuting Mga bukad nga saring.ginikanan. Ti nabonan na Ia han tuna kay din nina karuyag nga ipakita An iya nawong nga naruba han baha. an kapas o ginpaypayan ngadto ha makahimo naglalarab nga kalayo nga nakadangga han akon b ugos nga pagkatawo. waray korye nte. Ginmimlat an mata. --------------------------------------------------------------------------------------------------VICENTE I. kon nalalata na mm humay.an ban nga siko Nga baga tropiyo niya ha kinabuhi. Han pagabot narnon asya pa Ia karni nira surnatan -. ngan han rnga nawara na ----------------------------------------------------------------------------------------------------ARTURO BAUTISTA LABITIG Ano ba nga birtud an iya kinakaptan Nga sugad titires hi ako nahigtan Bulkan Pinatubo mm akon dughan Iya ngan Ia lainbong akon hinkiki tan. Di magiiha. may husto nga pangidaron. makabibido usahay. tipau bos nalaylay. Darad ara niya tikang han iya kahulog Ha bintana han bata pa. Nabaro kami han nahitab o ha peryodiko Dagmit kami nga mull kay nahadlok kaini Para han arnon ipinanmili n -. samtang tikatugas tikapula tikahinog. Una nira nakilalan an iya ban nga siko. bisan marampag ha dug . Pero sangkay. Kinabuwasan naglinibot hira pam iling Ngan didto hinagian an iya lawas ha Linao.Dinalidali nira an paglubong. an styahan nga pagkilala nga amon kaupod Ha kinabuhi. Waray makaabot ha aga an ira usaosa nga kandila. kamakalilipay.

“Hilot didi. kun may polls. waray Diyos. ako an madarahug Nga say naangay makigbisog ha lawod han Kaarawdan. panhimang. pamuyboy Aringi t siya uraora Kay ngayan waray pamahaw pa! Mao iton si Mana Cordapia An buotan kono ngan parasingba Nga iba an batasan Kun sa singbahan nagawas na! --------------------------------------------------------------------------------------------------OSKAR MUNCADA MONJE SI MANA CORDAPIA Si Mana Cordapia Masyado karelihiyosa Nas ingba siya kada Domingo Ngan kada agaaga. --------------------------------------------------------------------------------------------------ngan kun it giya napalus o nabuto in guma palaran iton nalapus ha ospital pagko ma --------------------------------------------------------------------------------------------------PANAKAYAN Pagbiyahi mo nga masakay hiton pampasahero. “Kupo. San naubsan na siya sin pangadyion Ubos na an mga nobena Sa ngatanan nga mga santosanta Ngan hasta an mga kalag sa purgatoryo Ginpanakop na nanguros ngan Inu li gihapon siya. bisan.. hinumduman. kay bisan kun napupuno hin bayinte la nga karga di ngan madubli kadamo din pa gud malarga. naah. paghipakdul danay say gud piriton kay rapasaguntok .er. nagnunobe na Ngan gindungan an pagestasyon Sa 6:00 nga misa. bahala maba ldado. Samtang an adto ha sakob hin b aho nagsasaro kaanghit.han An pagmakasasala mo ha bagting Han ak simod. kay i kaw an naghalad. kalangsa hin kaskaro.. kay mapagasolina. --------------------------------------------------------------------------------------------------Naabre pa la sa porta Ay sus! Kada naulang nabalandra. saprat didto ha pungkay. Pagabot sa balay --------------------------------------------------------------------------------------------------CARLOS BALANQUIT PAMBUJAN Norte nga dapit sini nga lalawigan Labnasan san dag . --------------------------------------------------------------------------------------------------kada pagnotisya bis paginihapon harus kada linya may ada "gihapon. ako. Ha halipot nga pulong. matigbi Ito im atay nga d aw ginkakalero. Iton diri andam naukoy. “gihapon. kalakublakob. Sa 4:00 nga misa Nagrurosaryo.. hinurnduman. paglarga pa. binata.) Ta ku n waray patrol. din yayangbaton kay hakagipitan. --------------------------------------------------------------------------------------------------PABLO REBADULLA BASUNI Basuni ko sa dughan Arantuson. nadagmit panumat bisan iton utok di nakakalanat. It pulong “gihapon” mayda garami tan. hilot dida. nabara it butol d idto man ha radyo kun may arapapon hi announcer Kadyo nasiring. Sa 8:00 nga misa Kay an tawo damo na Natugbos siya sa paglimos Ginpapakita an tigdyadya Nga hinulog sa kolekt a. bisan buong. pa mulong. Palab. kuying Bisa n an siya ngan lamisa. ako la gihapon an Mapainubsanon . Tikang sa porta Paluhod an paglakaw ni ya Pagabot sa lingkuran Hinagay an nalingkod na Kay kono iton man kanya Kay ngay an nakakaulang Sa kanya pagpenitensiya.Kastigo. buyak Pamagaw.” Bisan di pa angay nga pulong gamiton. tsuper kay tarantado waray tagad. Pagagi sa kalye Ginkita an mga igkasi Nagtatapsjk gad an laway Sa panlibak kalaksj. Di ko igpapatarnbal Bisan mangu tngot Inin dinultan Karuyag ko Dagko nga Basi tigaman An makalit nga palad Say n aghatag sin kasamdan Punyal san kapalaran Pagtitipigan..” ngan dagus pa pangumbida: “Oy para Malaguikay!” pagugwad pa hiton angab kay kiaro nga pun o na. tinipigan Kay an lanit san gugma Kun ilubon. nauntol naeh. malibut na liwat. o gugma. salit gindadayaw iton mamomolong nga tukib it yawyaw paglitok. ayos." --------------------------------------------------------------------------------------------------FRANCISCO AURILLO GIHAPON An kaparayakan buhat o trabaho ha intablado man o s ibya ha radyo. Apo. kubot.am. kirugtol anay” (kundi ayaw la panwalis panumdom kan im nanay. Ikaw an kinmarawat han ak karnaisog Nga malunod an ngatanan nga paghusga. kalipayan An makalit nga palad Say naghatag sin kasarndan Punyal san kapalaran Pagtitipigan.

Ako nahasunit Ambot ano ini Kin iroan ta la ikaw Irno ako pinahungaw . --------------------------------------------------------------------------------------------------DEBELOPMENTAL NGA ISTORYA Nabatian ko la ml nga istorya Mahitungod kan Aning nga tindera Parabaligya hin bulad agumaa Ngan part4ime nga labandera. sangyaW san katamsihan Tahum san bun gto ko. maming ug tarungan Damlud. tugmong. Pambujan. tuna nga natawhan Bisan kun kablas ka pa man Kulang sin karangyaan Kundi sa clughan ko. Kun din an gugma Nagsagda ha akon Li muton ko na la An ngatanan. DE-manicure nga nagiringgiting. patod ha tuo Ngan talent scout han Alogbati Studio. SUGBO GUGMA Ako nahasunit Ambot ano ini Nakakita man Ia ako Han imo mga buni. kalondiison pa . O. --------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDINA BALINA. Ayudahi ako pagsiring. saksi ka san kakuri an San kablas ug rnga tinalupinan Ayaw ituyang nga mamatay An hustisya sa kadama n isubay Pambujan nga akon natawhan. Palangga ko ikaw nga lal awigan Nga may matahum nga kagurangan Mga bukid nga higtaasan Tinudkan san ilang ilang. binu tlaw paglinaba Kay sinudlan hin usa nga ideya: “Waray napalit hit ak tinda Gabay n ala lugod magartista Kay siring pa han kanta. DEbelop. Pero kun an babayi Hinay nga kinakablit Nahiyom nakisomkisom.. --------------------------------------------------------------------------------------------------SABAS ABOBO POPRO SA BISAYAS Popro sa Bisayas nga labing matahum Nga nakakali aw sinin akon domdom Diri ko gud buot nga pagpakapadon Sa gihapon ikaw an ak hin ingyapon. Bungto ko ikaw nga pinaura Nga may magtahum nga daragita Nagaalimyun an mga sampagita Kaliawan sinin mata. Hi Aning inupod ha Opisina Basi mainterview. bolinaw binebenta na Ug ginaasinan an iba. Hiya daw may pagkamestisa Mapulapula an aping. Pambujan. Bagan kulalapnit iya Mga pulong nga naguni t. BELEN CIDRO. buagu s ug kanara Sibuyan. Ambot kun kay ano Nga nahigugma ako Kun din la iton Akon kapalaran. DE-Tagalog nga English-speaking. An di ko sa imo pagbaya kay akon hingadan Palangga nga tuna Sa im nat itirok manta an putli nga hingyap San akon paghigugma. talusi ug an dundunay Talabung. Saging maglainlain an bunga Tindok. laban ka sa ngatanan. King Bergahito Patod ha wala. Jyadi an lawas ko. Haros di ka hunongan Hiton iya kayawit.at. mascre . ‘Bakit ako mahihiya?” Dayon ha Manila kinadto Nakisabot kan O. Iabawka sin kabantugan An ngaran mo naiguhit sa kalibutan Hingyap ko nga magpakamatay Mahiunong pa iriin akon da gway Mahikitan ko ikaw. surahan ug kilawan Sagision hingk awilan. baloy. nga murayaw. Lipaya na gad ako. ) Kitaa an debclopnient ni Aning! DE-hairdo nga nakilingkiling. harangdon nga mga kiriring . O. sikhan san kabukiran Katunod san adlaw. kubo mabunay An mga tabong sa baybay. tinumbaga An hiridyukan nga kosta. Humpas san balud mo nakakaburong Sa amon mga mata humangrawen Daw kinalaykay nga dugoton Sa kama busag tanawon. --------------------------------------------------------------------------------------------------(Iba na gud man an iya tinda Kay imbes nga bulad agumaa Maparalit nga mga Bomba. DEbelop. Dagat mo bob siton magrasa Isda nga buraw ug agumaa Tamban. Ako nahasunit Ambot ano ini Tungud han irn katugnaw Ako yana tinutukwaw. punay Kalaw. --------------------------------------------------------------------------------------------------Tamsi nga balud. Agsub sa pukot dinhi hidakpan An danoy. Aanhon ko man yana Kun im ak limuton. --------------------------------------------------------------------------------------------------DUHA KA LAIN NGA PAGKUBIT An babayi kun tigda Ngakinakablit Baga in sumpit Nga nagraraginit. Naghuhulat ha irno. Kamasakit pagdumdumon Kun an gugma limuton. kamasu. Sayod la hi Bathala Waray ko man s ala.Sinumhan pagtininda. Aning.. bungto ko. Antuson ko na Ia An ngatanan. --------------------------------------------------------------------------------------------------VICTOR N. TERESA CARPESO HINIGUGMA KO Ham ka hinigugma k o.

) Bumagyo la unta Basi magbaha Kay diri na ako makadto ha Grandstand o DWU Pag kita hit sinisiring nga Swimming pool. Kundi may naluoy didto nga lalaki Waray ipadara kay hiya respondi. waray gum inhawa An namaneho han Kamera.) --------------------------------------------------------------------------------------------------DAVID GENOTIVA AN BAGYO NGAN BAHA Kahusay gud man kitaon an Tacloban Kun naba gyo ngan ginbabahaan Baga pareho na ada didto ha Venice Kitaa an mga atop nga na gkakalalaknit. garab an malinis Dugo nga i nutang. Mga api hinin wep ons platon Mga armi ni Marcos nga nagtinarhogon. Ha bugos nga Samar imo nalantaw Ha amon pagbakho tist igos ka bukid huraw. --------------------------------------------------------------------------------------------------Dilubyo ha tuna. dugo pagbabaydan Langgutan han ulo an kasundaluhan. Aadi ini nga notisya: Lima daw nga mga squatters An nagkalumos didto han imburnal. Lantsa nga San Roque nga tikang ha Jipapad. Katgutom nga hangin nahigop han luha Han mga magsakit. puro mga pawod Nga baga liwat hin mga bapor didto h a lawod. Hi Tatay ham na. waray pagpahuway . pagngoyngoy han masa Maglarab palibot kampo han pasista. . Rebolusyon an baton . Marcos sundalo Ha aton pagdaragan sulong kit pagato. han ira panguway. Alma Sali t kay makarit makisarna Naliberated han pagkatindera Dinako pa lugod an iya Gana nsya --------------------------------------------------------------------------------------------------Salamat han bagyo Nakakita gihapon ako Han ira sinisiring nga Santa Claws. an mata may luha Dugo nagpipigsot.en test pa Ginsugo pa gud pag Bomba (Waray pumirok. lilinti ha langit MasO an mapatak. Maupay gad la kun inaanod it im balay Ba ga hin ginhihilot it im tiyan Kun nalambos na an hangin nga makalilisang. Nahitabo ini petsa diyes han disyembre Ha salog han Oras han sityo Barayong.</ pd> Queber Binisita didto ha relief center Kaharnis han panit. kaiha manguway Makuri an kablas. K aluoy ini han aton Region Kay nagiban na naman An mga pakaraunon An mga pakaraun on Ngan makakaayuda pagpugong Han sinisiring nga population explosion (Ngan made belop na kita gihapon. Estados Unidos. Nagkakalutaw. kay ano hi Tatay ginpatay? Wa ray niya sala. dirt na mauli Han inga pa sista hira pinanmatay Ha ligid han huraw. ultirno nga guliat. kan an masa anak. Ginkumkorn an kamot dungan an pagura w Nagbakho. paydi Ia mapitlok Kriminal nga kamot. Kanan masa iawas na raptay ha guha Tadtad na bin baja. --------------------------------------------------------------------------------------------------NAYANGO AN TUAG HAN IMO KAHITASON Nayango an tuag han imo kahitason Madakmol n ga guba bato an pundasyon. Kundi kay a n polis duro an awod Adton nagrespondi say gindara lugod. An nagkakalilisang nga mga squatters Baga intawon hin nagkakalipay nga mga turista Nga nagnanayt swimming! (Ipadayon la unta an kawaray Drainage system . --------------------------------------------------------------------------------------------------Pamatii nyo inin amon kanta Hiunong pagambus han mga kasama. May walo nga unggoy s akay hinin lantsa. may boyay na Ngan nagbalon pa gud hin retratista Nga nagretrato han iya pagregalo Hin mga magnipi s nga kamiseta. Aya-ay Ma syado an kulba han pagbinobtohay Binmaya han armas largo la timalaw Limokso ha l antsa nahadlok namatay. Nabat ian ko ini nga yakan: “Kaupay hit ginbabahaan kay bisan kami waray tipoy Baga nala gihapon hit nakacabin ha MV Tacloban." Agidaw. Inin CO nira hi Sgt. nangoyngoy atubang han haraw. kaon bisan guti Kay hi irno fatay. padi! Nakitan ko hi Atty<pd>. mata nanli liat Ultimo nga kusog. hiya paraguway Aton kinabuhi sugad Ia hin inanok Bisan waray sal a. Kaon na la anak. --------------------------------------------------------------------------------------------------PEDRO SEPARA AN PARABORLES Ha usa nga Night club maupay an borles An kalalakin an nagkirikiriis Waray pagiha naabot an polls Dakop an babaye pagdada nagtangis. Sundalo. Mayda pa hin usa nga naginorasyon Kay basi malibre iya kamatayon Pero kay diri gud hiya lilibrihon Inigo han punglo hinin armi naton.) Yana sikat na hiya nga Artista Pareho kanda Rio. Lorna.

madako an aton Bahuba. An 34th nga batalyon An komander hini hi De Leon. kasundalohan han masa. --------------------------------------------------------------------------------------------------HI KAMI AN BAHUBA Hi Kami an Bahuba. may asa wa Waray paghialang ira ginbabastos. Aton lilipolon an magluya nga kaaway . --------------------------------------------------------------------------------------------------- . magkukusog an aton Bahuba Kay tama an aton estratihiya ngan mga taktika Ngan suportado pa han hiluag nga masa. bata. --------------------------------------------------------------------------------------------------REBOLUSYON AN GULIAT HAN KATAWHAN YANA Rebolusyon an guliat han katawhan yana Pagsolbad han ira mga kakurian Rebolusyon an karuyag han kadaman yana Pagrumpag han kiase nga magtiyopion. Gisi ngan may tangkop ginsusulot namon. Cagapasan ngan Magongbong Trese nga paraguma ira ginpatay An kat awhan nagngongoyngOY kalagot han pangabuso Dugo nira iginamot sulog hinin pakigb isog. Talingohaon ta nga aton mahipasulong Hin barobal itang in nga aton rebolusyon. Bisan nga kusog may ada han pangontra Mapip hira kay may naton suporta. An kababayinan gintatalumpigos Tigurang. Pero kinabuhi perme la nga minos. Gintukod kami pagr umpag han aton mga pangontra. --------------------------------------------------------------------------------------------------INAY HI AKO MABAYA Inay hi ako mabaya Rebolusyon an bubunyogan ko Pagrumpag han mga agaron Nga nagpapakuri mga kablasanon. Amon ginsasaad nga armas diri namon bubuhian Kun d iri marumpag kaaway han mga katawhan. Hala na kasama igandam an aton pwersa. Dugang pa kakuri hit amon kahimtang It panmi ruwisyo kan Marcos sundalo. Gudti ng a detasmen aton liwat banatan. Timprano nalusad ha uma pagdalos. Aton babanatan pasista nga trop a Ha salog maghasag ngan bukid magbabaklag. Sanglit rebolusyon an tama nga linya Kay ml ginhihi ngyap han katawhan Kadaman nga masa pukaw na yana Trabahador ngan paraguma. --------------------------------------------------------------------------------------------------KAMI PARAGUMA NGA TINALUMPIGOS Kami paraguma nga tinalupigos. Hin waray kaluoy ira ginlulugos. Kusog atoii hukbo gumikan ha Ira. Kun hira natukad ngan nagpapatrulya Ira ginriringgal an amon paguma. Sugad kasaslogan aton liwat gamaan. Mga baryo han Dolores Damo nga dugo iginbisibis. H a baryo Gapang.Madinaugon gud an mga BHB Nakalipol hira walo nga pasista Lima nga armalayt bar ngan radyogram Ngan damo nga bala an aton nakuha --------------------------------------------------------------------------------------------------PETSA 12 BULAN HAN NOBYEMBRE Petsa 12 bulan han nobyembre NagpatrolYa mm mga a rmi. Ha kasyodadnan ngan kabaryohan Umogop an katawhan ha aton kagiusaii Armado nga paki gaway tikang ha kabukiran Hinayhinay palibotan kasyodadnan. Inay kun ako patay na Ayaw niyo igp roblema Mahinongdanon an akon kamatayon Tungod kay pagsirbi mga kablasanon Pahi ra luha mo ha mata Ngan bulig pagtalwas han kakurian ta. An nahimomolag magluya nga pangontra. Angay na gud kita magurosa Pagpasulong hinin atoll gerra Kay mi an kasulb aran Hinin aton kakurian. Kampani an ira pormasyon Nga sinaba hinin panalogan. Gudti nga pagdaragon kun aton titirokon Dagko nga kadaugan an makakabot naton. Rebolusyon! Rebolus yon! Rebolusyon! Naglalarab ha bugos nga nasyon Ngan din na gud mapaparong. Amon kaba taan maggasa ngatanan. Tikang ha guti. Sanglit sumarig tumapod ha masa. --------------------------------------------------------------------------------------------------ATON PARAYHAKON TAKTIKAL NGA OPENSIBA Aton parayhakon taktikal nga opensiba. An pinasuhulan di man makaapong Pag palit hin bago nga amon gagamiton. KamakaIuluoy hit amon panap ton. Ti kang ha maluya. Kulang hin sustansya nga natitilawan Din ngani sadang ha amon pagkaon Asay pa hin iba nga kinahanglanon. daraga. Rumpagon ta! Rumpagon ta! Rumpagon ta! Mga demonyo hinin nasyo n Imperyalismo pyodalismo burukrata kapitalismo Iglulubong hira han katawhan Ha basurahan han kasaysayan. Lugo d mi sumusulong.

lider ni kandidato Dingal. waray arutarut ngani Mister Campos bis guk don hin gunting. han padadaugon nga nahulbot. aada an siste adlaw han pamutos.BAGA SUGMAT Hin “Hello” ug “Good Bay” ak ginhahatagan kamo nga mga Mister nga mga pagpagan Hi Pascual nagunggong. hi Ino. Filemon Quianzon han iya masinagdun on nga wall ha mga daraga nga nagS anto-ehersisyo ha Katedral ha Palo. hi Martin napagpag. --------------------------------------------------------------------------------------------------Ginarungan na ka kay napalit an butos. hala mga intoy hala mga sma rt boys . Kay pint hi ako nga makat na. iton buhok niyo ay na ipaluyloy talunaya sugad hit kan Insik Ping Loy. Ngan parayaw pa an irok n ga baga ginpaharnisan dinugang di pagpinirok Hi Pitong -. iton ira ulo daw id yok rinampag di na maarakos hin sudlay pagkagkag bis pa aaswaflgan ada hin bulan gkag. daw pinalungan na bas din iriakutos. lider. Ayon ngahaw ni Sibron kay tinakas pagkinita bis kuno papagbayaron kay di man sukot igkita. --------------------------------------------------------------------------------------------------BAGA SUMAT . labaha. Lapos na hin Bitol kapos na hin hipi kanan Pilipino han uso pag-copy. Ha iyo paglingkod Tuhod paa pulwa Ngan may magirim pa Kun ikaw mak iwa. Tungod hini nga kakunian Rebolusyon an akon aapihan. Hala mga Mister. pabayi an mga bungto amo an mag buot. baga siko hin pagitinatabunan han naigbos na tumangbo. iyo mga tawo ha iba manmutos. mailo b hin yangbat waray gud paghingal. Mga luha mo Nanay himu sa. masasang nagaruaringaI. tinapuran ka ba panhatag hin tingal? --------------------------------------------------------------------------------------------------- . Amo na Ia mi Nanay an dalan Para han aton katalwasan Sanglit a ngay na nga magurusa Pagrumpag han dunot nga sistima. aw. (Matinahuron nga sagbang kan Mons. Duroy liwat in nga mga mannganga rot han bayad ha ira hin pagpalapwat. Haglipot nga bado. Ha adlaw ha gabi natimangno Ha mga kakurian ko nga damo. Kun di gad Ia inin pyudalismo Kaupod pa inin imperyalismo Diri ko hi Nanay babayaan Kay akon gud hiya kalipayan. Kay it mga buta Nagkakasusumo Ha mga motorkab Paghawas pagsakay. Kun ikaw gumuko Kita it im pugtot . Bis la pagkatulan dara hiton kuto nga nangangayofl la dida hin pagbungto ngan bis pa itanoy ngadto ha infierno di na mapatarhog hi Esko.) Kita ha dto nagkasakay Dida hin dyip nagkadungan Ako hadto nahadlukay Kay ikaw daw gingi rhangan. Huy.MGA TINIPIG NI KA ERIC ABELLA UG SERGIO AMOYO NGA TIKANG HAN MGA MEMBRO HAN KAG IUSAN PAGPALANGGA NI NANAY HA AKON Pagpalangga ni Nanay ha akon Minatamis hini n akon dumdom. Bis unanhon mo nga butong sidsid han imo panapton duroy gud I a hi Balintong han kuan pagsiniplaton. Waray nim tinuturuflan baga waring.” Waray alo pagpasiplat sidngon man Ia nga hayaw bis burikbotik hin ulat. Baa daw intawon Inday ginguliatan ka hin “wow” ada hira in nagpanday bin ngaran mo nga Miss Huwaw. di pumukaw kun hikitan it tinago. pamati san gkay ko nga sudlot. Iday. Paglingkod mo nawakasan mga tuhod higliputay pati imo katanusan ha im bado nga naiktay. Pastilan. Pagsunod na man la ngahaw kanan manunulay sugo. Bis unanhon mo nga pagpiti kulaos basi m abungbong nakalit Ia paghikiti an naglilinuralambong.waray batasan. --------------------------------------------------------------------------------------------------PEDRO SEPARA PAGHALIPOT HIN BADO Hunong na gad. naangay hin kayumanggi labi an nawong sugad hin tabigi. hiton paa naparayaw. --------------------------------------------------------------------------------------------------ELEUTERIO RAMOO BAGA SUMAT BAGA SUGMAT Kan Miss Pikrang Kalabkab An Rayna Ha Kagabkab. Nagsiring hi Mr<pd>. oo.</pd > Damwal di na gud man la pagaingan pawalwal hit tiwalwal pawangwang hit warangw angan. nga baryo. “di maalo. It im matataktak Makuri mapurot. Kay inin nga akon kakadtuon Pagtalwas han kabl as nga katawhan. Sanglit yana Nanay pagiluba Kay pirit hi ako malakat na. --------------------------------------------------------------------------------------------------Pati dughan nalamukdo kay ginkulban hin tinuod hin magpadis nga imbudo nga inau pay an kagaod. ayaw uraora hin mga bulurot. kirigpos.Tiroy ug Samontoy. NagpapakapugWat Bis mga minatay.

Agangagang ngada h an kalatok. Nanay. waray gud paghingal an imo ngaran nagaaruaningal.Ay! Kamatamis mo daw. Salit manggud intawon. --------------------------------------------------------------------------------------------------TOMAS GOMEZ NALIMOT KA NA BA? Diri ka ba. Waray na baribad Tibway pan iplat magaraaramag. An hulog nga nakuha. linta. Tingug daw nga nagpupukaw hin waray palabilabi ngan din nakakahukaw han gugma nahahanabi. hinmalugsan kawagok An i roy nadismayo. Ayaw pasabot. mga elektores nga ginarungan. LIDER Huy. bangin an tuhod di na ihiluhod. hangin. kundi listahan hin mga pinalungan. baga in limatok. hahinonomdorn Nagkalakat kita gabi nga bulanon. tarha. Din mga kwinta hin mga utangan. salit an bungkog lubas na nga lubas salit kin ikita tinag o nga rubas. mailob bin baktas. An timbangan m o nalabtik. Ikadi na gad. aadto ka. kay nakakasupsop hin baga hin hatok. hin dinuhulduhol nga waray katamo. huros. yana abot na ha bawbaw han tuho d. huros. mga sano buwas. apay.VICENTE I. Baga ka in linta. kay tinapuran ka p anhatag hin tingal. An bayad la gutiay. An tingug makaluluoy a n pagpukaw hinayhinay daw sugad hin napupuoy dire gad la hangin. mamumurag. Huros. Pagmatu od na Ia Naning kamadlos tikang ha dagat kay amo ito an hangin kon panahon san h abagat. I-lit imo paghakbang. Pahuway na Ia hiton turon katurog na gad Ia Naning imo ako p agmatuuro. Kapti an tak mag. Gawsan na an buktot. --------------------------------------------------------------------------------------------------MGA SANO BUWAS An liang madagmit an pagpatiubos an dughan na la an ginsasangit an kawo ha sugbong nakuhaan hin ubos an V ha bungkog nga may barangitan an pagbi ngat din la harumamay. Hangin gad la. ngan nakalilipay waray katapusan. May ada pagtapo d kalipay nga damo. Bisan ka naabot. Luget han Iingk uranay. DE VEYRA IGAWAS AN TAKMAG Igawas an takmag. Salbahes ka nga insik. Ngan tipaigbaw an sidsid han saya. bangin may katuyuan parnatia ta daw anay. Sapayawa an pugtot. Kay ikaw sinandig sinin dughan nakon Dayon ko man harok siton irno bayhon . Andamon dayon sunod nga tagay. Nagsasakaysakay kita sa salog Nagbubugsay ako sa Iangit an tad ong. napapa s hin gutom han ginrurunusan. Makausa . Dida han paghiuli. Tarha.liring ngan kalainay -. Ako nagruhaduh a. din mabuliw kun din mant a latok. han mga pasangyaw hadton imo Amo. aada ha imo an papel an tinta. Kay waray na iba kun mahapwat. --------------------------------------------------------------------------------------------------ILUMINADO LUCENTE HANGIN GAD LA Aadi ha at hagdanan in nagtitinuktukon Nanay. Kun ikaw mahultok. Ayaw pagtalaw Igbaw an pangulaw Kay di ka gad.sano buwas ha bakgong magkatigob ngan an ba kgong amo na an vestido. Ano nga nagtidugang? An ak ha imo balos. hangin! --------------------------------------------------------------------------------------------------AGUSTIN EL O'MORA HI UMPOT Sinakay hin iskutir an sangkay ta. bis igpanmamalhas bis makagaramo. Gutiay an pisada. lider ni kandidato Dingal. pinalangga ko. Naning sada Ia ng a nababantad han huyuhoy san hangin ayaw hito kaalantad. paghiruti ngan pagikmat. mga naguutang ha mga bublangan . Alagyama. --------------------------------------------------------------------------------------------------VICENTE I. Pabuinga an hiblon Dagkua an tulon Latonlaton tungkasa na basi tibway. --------------------------------------------------------------------------------------------------EDUARDO MAKABENTA AN BAYAD HAN AKON LUGET Han akon pagpalatay. nga nakakakupkop nga nakakapinta. hudo. an mga risibo ngan han mga kwinta. DE VEYRA HUY. lider. an amay nagtinuok. Os ka sako nga luget. Daw ak ha imo utang. kanan kandidato dugo nga manatok. Waray nagtutuktok. Kun ham an amo. bis kanay nahahanglas Kay p astilan man ngayan at hi Umpot napadlas. liang ng an sidsid -. Daw hatok hin pill adton pinuyusan. Upaya panimbang. Naggaanay im ginmadyek. hi Umpot Duha a nay kabulan han diri paghiulpot Ada ngayan nalimtan an pagpaukoy na Waray hunong hin likdo bis diin nga eskina. Iday. pagkalpad han maya. Waray na matupong sinin kalipay. Pamuhaypu hay ayaw gud pageki sekis Tadong ngan si’mulsog hiton bagis. tarha. daw lugit hin lubi nga gintutumusan. Apayapay.

      . nga an kasingkasing may kasubu. Nagaasuy nga an gugma patay. an mga tina nanlulubad. daw uras hin pagkamatay. hin kasakit han dughan nagpuputus. nadugang pag-iha inin kamatayun nga akun ginpipinamulat nga umabut layun. Kamakapapaid hin naghihiningyap. lunIon Ia himaya. an dara hadtun alipurus.. waray higugmaun nga sadang maluuy. Waray kapupugngi luha sa mata. ug say bati nala. ginputus an bug-us nga lawud. tigamni: an gugma patay. didtu an pagtangis.. matugnaw nga alisbu. Sa t akna nga tanan firme ka natupad. ngan hitun malulupad. Ay! Kamatamis san may nagpapalangga Waray kamat ayon. kun ha maurhi pagkalipay an aabutan. <b>Harayu Kan Nene</b> <i>ni Luming</i> Waray kalipayan an may paghigugma. salit mamingaw kay tungud nga an gugma mu na waray. mga bukad. mahilum nga guyud. Pirit iilubun inin pag kasakit niyan. Naginampo ka nga ako buhian pa. <b>Kun An Gugma Patay</b> <i>ni Rudolph</i> Masamdung nga gab-i. pagtangis nasubad. kun didtu ha dughan ni Nene. kun han kapalaran paglinguun aku. tigamni nga kasugad. bisan kamatayun kapin kamatam-is.. harayu han bukad nga ginpapalangga. an harupuy hinay an paglahay.. ngan adtun mga dahun. han kadahunan. waray lamrag kay tungud ada. maaram ka kun kayanu? Ay. Sanglit tikand sadto waray ka na bulag. duyug ha iya nagbibikhu. hin gugma mu waray! An kaagahun nagluluha. ngan an harupuy asay. mamingaw nga labi.sa nagkabulag kita Ginsumatan ka nga ako buhion pa. Han lambung ginwara. harayu kan Nene mabiling hin hilu. kun pananglit waray lumabay. Ngan kun ha kaagahun. kun magruyu an mga bukad. an paspas han mga balud.

Luto a kahimtang. <b>Hingyap Nga Waray Himaya </b> <i>ni Talinting</i> Tikang han ak pagkilala han ngaran nga gugma. ngan kaluuyi. Mu.Kay bulag han bugtung nga ginlalauman ku huyub han hangin diri na nakakali-aw. An katutuhay na. Naning an halad. han gugma nga sakit. an buhat isipisip. di hinkakalimtan. Uhaw ku tambala. kun harus mabugtu. angay makagtul-id. ini nga ak buhat ku la parayparay han dalan. Mutya ku nga inurug. anuba in takus. Kay aku imu nabihag. bisan it im hiyum. nga ak ginhihingyap. Naninga nga hinalaran. dirina magtahum. kay sugung nga ungara. akun pag ginhawa. An kasingkasing may pagkamingaw. Ha tungud hinin imu tambuan. Naranggat nasulhug. Kamakuri manggud. Aadi hin Intuy. Wad-a an sakit Bisan nala pagkaluuy Bisan la kapaid. Dumangat kunta ha kasingkasing. napupuyat hin dagmit.               . an mga bukad pati langit maitum. inin pagharuy. Kay ikaw an dangpanan Ikaw waray iba. nagtitinitis nala. Nabantad an kadahunan. Kay hin gugma tugub. kun aku nakita. hinin panumduman. bis ka nakaturug. waray pagpahuway. Hinay nga paghuyub Dumduma aku lingi-a. Tambu gad. <b>Serenata de Schubert </b> <i>Spanish song ginbinisaya ni Norberto Romualdez</i> An kabitun-an han kagab-ihun.

Naning. inin ak kahimtang.                     . waray daw gud sadang.</pd> Vicente I. hi Naning nga putli. nga waray himaya. <b>An Kaagahun </b> <i> (Ha akun hinasa nga sangkay Gu<pd>. di ba kalipay mu. kay aada tuturuk ha at mga unud. ak kasangkayan ngatanan maglipayun. nga matalibus na. asya an tambalan. kun hinngangadayan. hinin kasingkasing. Ay! inin gugma. nga mahigugmaun. ngatanan an tamsi sahid magawitun. apiping it kamingaw. makuri batiun. de Veyra) ni Francisco H. libang han kamingaw han ak higugmaun. nga buut dumiri. kahuy.hinin dumdum isip. in usa nga saad. Kun baga pananglit. nga waray gud huhungaw. Sidlit han bituun upud an paglaum. angay kalipayan. tambal han kasakit nga akun ginhiyum. amu an pagtikang han iya pagbangun. sanglit kay natutuub la. ak nalilipayan. ha ak pagpatay la. kun waray nasaid. Tugauk han manuk malanuy batium. ha ak manaringsing. natun babati-a. pagpaid hinin tawu. kadagatan mag-upay tanawun. imu na buhatun. Hinaut na unta. adtun im hunahuna. pag iinumdumun. kun anu in buhatun. Kay di ba inin gugma. ha mga katutul-anan. sanglit kay hapit na. pamurubuutun. didtu han higdaan nga akun taran-awun. kundi inin baba. Baltazar</i> Makalilipay hinin nga panahun. iwaklit nagud Naning.

ihalad lugud anay. bumaya ka hin dayun. nga imu higugmaun. ngatanan an tawu sahid malipayun. waray ku mabubuhat. Di man ngani ak karuyag hin gugma nga pinirit. Mabulag aku ha imu. Iuli pati an karuk nga ak ha imu hatag. Waray sapayan kun imu aku limutun. tikang han kapara gabi nga gamhanan. <b>San-u Ka Bumaya</b> <i>ni Espiridion Brillo</i> Kun umabut an adlaw. ugay. ngatanan malipay waray kasakitan.                 . mabulag nala nga pirit! Inuli ku ha imu an gugma nga makalit. Kun di’ kana ha akun. aku imu bayaan. <b>Ayaw Na Ha Ak Panumdum </b> <i> (Ngadtu kan Julieta) ni Iluminado Lucente</i> Limuta aku kun imu man karuyag.maghamut nga bukad sarang an alimyun. libang han paghayhay hinin panumduman. Iuuli man ngadi ha akun an hingpit nga kasakit. panasa an kasamdung. Biling ikaw hin lain nga say magpapalangga. nga im’ aku halaran: haruk. huni hinin tamsi sukut nak batiun. inin kalibutan hiya malipayun. Han atun mga sabut ayaw paghiulingag. Sanglit mga maya tikang hin pagkalpad. bilini aku anay. An akun pagmayuyu kun imu pagmarautun. bulung han kamingaw dughan masulub-un. Nagtikangna mga manuk panhugdun. an unub nga himaya. Kun may imu basul han una nga higugma. ha akun nim’ pagbaya. hin puraw nga himaya. ngan hiyum! Ayaw ak’ hikalimti. mga alibangbang panlauy han bukad.. Anu pala ngay an kay dit ha sidlangan. kay ira pagduaw hinin kaagahun. ha akun hunahuna. Diri ku buut magtipig hin gugma nga malubad. kun diri an paglaum. kay pagdangat na ngay-an. bag-u nga kaagahun. ha butnga han kasamdung..

hitu kay akun gugma. nga hadtu ihinalad. kun imu pa igkita. Adin mga pagnguynguy. han puraw nga himaya. han akun hunahuna. tulapus na hin gugma. had’ akun kasingkasing. guba an kalibutan. han akun kinabuhi. mahinay ku nga tingug. Ha butnga han kalipay. waray nagud paghunung. waray na kalipayan. itu akun pagsangpit. kun imu man batiun. kay imu tinalikdan. nga di’ mu ak’ limutun! Hitu nga mga uras. ha imu pagkamingaw. bis’ pa kaginhawaan. waray na adtun langit. haruk ha mga im-im. kun im’ aku bayaan. han di’ ka pa nabaya. Ha iyu pamamahuway. sadang mu pamatian. nga puraw an higugma. adtun imu dangatan. Kun gab-I nga mangitngit. matan-aw ka hin bata… ayaw la hipa-usa. himyang ha higdaan. . tupad ka ha im’ situy. kun san-u ka bumaya. ayaw aku limuta… Ayaw aku limuta nga im’ mainantusun. ngadi siplat gihapun. nahimu nga kangutngut.bis’ pa kun hadtu anay. An ak’ mga kalipay. kay im’ tinalikdan. nga atun ginsabutan. an imu minayuyu. nahimu nga kasamdung. paghatagh hin tigaman. bis’ kun aku harayu. ginbaydan hin kasakit. itu akun pagsangpit. kablas ug taramayun. ha bawbaw hinin tuna. kamu magduduhaan. maupay an kahigda.

sinsabut kaupay nga ikaw asay agarun. waray gud nga waray gud. kay matalikudna. Sinugu ka han langit pagkuisad din’ ha tuna.     . akun ka iniday iday. adtun kaagahun. ngan batu nga kasingkasing an diri mu mabihag. tikang gud hadtun siyahan nga ak’ ha im’ pagkita. nga ak ibinaya. <b>Regina Angelorum</b> <i> (waray ngaran) </i> An di’ la mahagugugma. sugad na hin nahang-aw. pahadka aku anay! halari hadtun hiyum. tuna lugaringun. haruk pati pagugay. kay ha imu la paghiyum. pagtampuha an lagdu. ug salit ha kalag ku ikaw an pinalangga. maglipaw han akun hunahuna? Duray. bas’ magliaw. ngan kun di’ na makita. hadtun tikus an tuyu ha imu hin paghalad. ngan asay ku hahalaran han ak’ mga pagsiday. duyug an kasakit. an di’ man ha im’ matanaw. an akun kasingkasing. gutiay nga pangaplud. tugub hin ka sigpit. bilin an kalipay.” an ak’ ha imu bunyag.Ug akun higugmaun. kay waray ku itatanding ha imu kamaanyag. Miling nga hinandum. an kinabuhi masaplud. Miling pagtawag. han atun…kamagsangkay. bisan kun mapawa. nga aku buhi. ha imu hamili. Ngan imu mga im-im sinupu han surangga. hin unub nga higugma ngan hin kabus nga palad. ha langit nga puyanan han magpakabibihag. an mga agi an. han ngatanan nga kahusayan nga akun na nakita. Ha ak paglalaktan. pagtig uba ta anay. Dida hit’ mayagudut nga im’ pagpamantarun. “Regina Angelorum. <b>Hinamdum Ku</b> <i>ni Manuel Avelino</i> Masirumsirumpa adtu. pati kabiduun. dara an kasakit. masirum an langit.

nahasampig ha tabi. Diwata Tinipun ni Dr<pd>. waray ku kasalanan. inin kasingkasin matugub hin kalipay. Waray ku sayup. Daw aku sipak nga igdarudagnas. imu ba nabasa an una ku nga siday? Leona! Leona! hin katam-is nga ngaran. kun baga mahihimu diri mu ika budlay. </i> <b>Pagsumpa</b> <i>ni Casiano L. hin gugma hinalaran. Trinchera</i> <i>kan Hilaria Infanta</i> Ykaw an bugtung nga bukad nga akun napili. Garaygaday. anak han Burawun. . inugan ta ikaw.</pd> Vicente I. ginsumpaan hin gugma nga uray ha kadayunan.hadtun imu ngaran. bukad nga minamat. diri nahihimu kay inin akun dughan. Liaw-Libang. tubyan ku ha imu bug-us nakun nga kinabuhi. winawara. bisan maunan-u nga akun kagul-anan. hi ikaw gintanum. de Veyra. talagsa batiun kay talagsa gamitun. di’ ka lilimutun hasta ha lubnganan. Disyimbri. ha Burawun nga bungtu. sugad hin tanaman. hiyum nga langitnun. tikang pa hadtu nga akun pagsaaran. nga niyan binmunga. kun daw kahulus ha gugma. ngan ha imu atubangan aku igdagsa. Diman ku pagagi ha imu puy-anan. 1914. ngada ha pagpatay. pinapapas han imu kahusay. tuyu ha imu nga ikaw nagmahusay. may’ kun la unta ipapakiana. <b>Bugtu Han Himaya</b> <i>ni Artemio</i> Tuguti aku madaliay. akun inugayan. uraura kalatam. pagsimba ha imu in akun bubuhatun. <i>Tikang han libro: Hinugpung: Mga Siday. nga kalundiisun. ngaran nga pinili. Gining Leona. hin diri na anay ha imu manumdum. Hi ikaw an Miling. daku nga balud in ha akun nadagnas. tanaman han gugma. Danay kun usahay akun sinasarihan. kundi talagsa. tubtub kita buhi. Titiguhun.

</pd> Vicente I. ngan didtu hitun tuna nga ha akun tutunuran. </i> <b>Siyahan Nga Pangasuy</b> <i>ni Fausto</i> <i> (Ha kan Pilang) </i> Pamati himaya hinian panumduman. Nagruruhaduha ka minahal ku nga Iday. Disyimbri. Yhatag nagad ha akun himaya ha kadayunan. Garaygaday. Liaw-Libang.lakip in saad hin pag-unung ngadtu ha lubnganan. Titiguhun. 1907. ayaw nagad itugut ayaw an kasakitan. tatawagun ku gihapun matam-is mu nga ngaran. Ayaw gad itugut nga maghadi an pagturaw. Hin gugma nga hingpit ha im naghahalad. Hin gugma an dughan. ngan ha dughan gumamut ug sumaringsing. Tubtub may paghingyap. Hinin nagsasangpit nga kablas hin palad. hinin akun pagsumpa ha imu pag-unung? Gindara ku nga sakit labis ha kapaitan. ngada ha kabukbuk ku didtu ha lubnganan. Ayaw pakabungli inin pamalandung. Lingi-a intawun inin may kasamdung. an katam-is han gugma asay mu pagpaudgun. Nga pagtuturawan ha butnga han luha. 1914. Kun di mu lipayun. Hunyu. Masamdung nga dayun. Ikaw an paglaum nga di malalaya. Hi ikaw an hingpit nga akun himaya. tingug mu nga matam-is lakip an paglaum. Igpapaaliday.               . de Veyra. Ngan ini nga gugma iglulunudpatay. Langit hinin dughan ug ginlalauman. Akun iginsusumpa nga akun ka uunuban. Hinihigugma ka nakun hin tutu-u. <i>Panalarun (Takluban). kay amu an hiningyap hinin kasingkasing. Diwata Tinipun ni Dr<pd>. butnga ha mga pagturaw dalan kangitngitan. ha akun paghimuuk amu unta in magpukaw. Hadin akun gugma aku magsasaysay Ha usa nga siday. </i> -----------------------------<i>Tikang han libro: Hinugpung: Mga Siday. pagsumpa ku ha imu baydi hin kamurayawan. tubtub may tinguha Tubtub di maughan. an gahum han gugma nga katinuyu-an. Unub nga kalipay bukad nga mabaysay.

Sugad man lingi-a han im kamahalan. Titiguhun. Mangitngit nga gab-i. Nga inin tinguha nakun mahihimu. <i>Takluban. Disyimbri. Inin kasingkasing unta nim hatagan. An mga pagnguynguy mu sugad man. Uktubri. Bisan paman ngani mga kabagwakan. an pagsampit han akun ngaran? ngan imu paba hinnunumduman. An kalimut waray gudman. nmga aku an imu ginhalaran? Hinaut unta imu padayunun. an natabigis nga luha mu. Diwata Tinipun ni Dr<pd>. </i> <b>Akun Kagad Dinumdum</b> <i>ni Clavel</i> Hin kaluuy ha imu tugub ako. 1910</i> -----------------------------<i>Tikang han libro: Hinugpung: Mga Siday. Ha sakit bawiun. angay maghingyap ha imu. Nga hiya maangbit. Gutiay nga pawa. Lipay nga di sanglit. Han mga bituun pa gintitiwakan. Say pa inin duhan diri mu tabangan. Garaygaday. atun mga pagsampit mu ha akun. Nga aku di. Minamatam is mu ba ngay-an. Sugan han pagtu-u hadtun tikamatay.</pd> Vicente I.. de Veyra. binabati nga gayud hinin dughan. Diri mu lingiun. waray turuk ha akun dughan. 1914. Liaw-Libang.           .. Bisan kun payupu. kay ikaw akun ginsaaran. mga kagurangan. Ayaw ikaawa. kay akun ka nga gayud minayuyu.Kay say napasarig daku nga pagtu-u. Usa nga paglaum baga naaninu. Han adlaw han bulan binabanawagan. nahunub ha kasingkasing ku. hin putli nga gugma ginsumpaan. An nagningiyupu. Bisan paman ngani magsighut nga dalan. ug makag sunud kaman unta sama hinin ak ha im paghigugma. dinumdum ku ikaw hin waray hunung. Ha butnga han akun pagpainuinu.

kay ikaw manla in hinigugma ku? nakakatahap ka la ada. tay aw ha mga mata mu. An mga pulung ku ak hinnunumduman.       . Hi aku magkikita la. paghinay bangin magsayup ka. an imu ha akun mga pinulungan. padayuna ayaw paglikuliku. ug kita gudla in naggisumpa. ug mga saad ak gintitipigan. hinin waray gamit ku nga tul-an. kay gugma nga akun inutang. mag-iinaw han imu pangiwa. busa. nga diri ku gud pagdudum-itan. Bisan kun aadi aku hirayu. an atun ngaduha ginsaaran. pagbantay ug paglikay. an dayuday nga hiningyap ku. adtun pakig usa ha imu. Busa. Uunahun ku in kalimut ha imu. an mga pulung ta nga sagrado. Kundi kun sidngun mu nga binuhi-an. kay bangin ka pagtugwayan. kun anu in at pandangatanan. kita magsigbantay man unta. kay waray ku gud ini paglimpa.           higugmaun. magtagam han pagpakasala. ug panmurubuut hin mahinay. hin pagbukbuk ha im atubangan. ngan upaya nga mga pamitad nga diri ka gud mahisalaag. kun angay ba pagtinawaan la. nga pinaka kanaman kula an gugma? Pagmata ngan pamuhaypuhay. Ngan inin dalan nga natatadung mu. hin gugma ku man pagbabayaran.kay ikaw la in ak Ayaw pagtahapi nga akun ginkawang. hugta an pagampu ha Diyus. an sinisiring nga gugma. ug ayaw pagpirmi hin sangkay. Ngatanan gindumdum ku. sugad man akun ginbabantayan. Pagtiput ug panikus. nga an gugma mu ak hinngalimtan. di mu gudla pagbasulan. hin maupay imu pagbantayan. Kay duha manla adtu kita.

Disyimbri. 1914</i> <b>Gugma Nga Putli</b> <i>ni Francisco J. kun ha akun uras hin pamurubuut. ngan imu ina-antus an mga karat-an.             . Nga aada ka pa nagsisinuisugun hinin dalan nga im natatadung. kay tutu-u gudman ini nga pagkabihag.hin katungkan nga mga dalan.</pd> Vicente I. hin mga pagharuy ku ug mga pangilyupu. <i>Takluban. ngan lawas ku mabukbuk. Garaygaday.. mainantusun ug mapinaubsanun. kay ha akun dughan ikaw an tinuruk. Pagkasugad hin waray bis anu man. Kun an kaguul imu abutun. pamalandung ha im ug mga pagtawag. gugma nga putli. tunay nga paggamut. tinuruk hin uray. mahal mu nga ngaran akun naluluwas. Diwata Tinipun ni Dr<pd>. hin usa kadali man pahuwayi. diri mu gud unta limutun. ha kasingkasing ku ikaw nangangambud. kawaray tibway ug turun nga pagsamdung. in pagpahuway imu hinahunaun. sanglit kay putli ini nga pagkasugad. kundi ayaw aku hingalimti.. Nangangambud ka hin waray ruhaduha. nga ikaw an mutya nga ak kamamatyan.) </i> Gugma! . adtun akun ha imu nga tugun. Pagkabihag hin inub nga paghigugma. an kaanyag mu balun ku ha lubnganan. Enfectana</i> <i> (Ha akun pinili. Pamurubuut hit nadangat ha akun. bis turaw nga balagun inaalik-san. de Veyra. dumduma gud nga diri ka manta limut. Liaw-Libang. nga ha akun dughan ikaw an tinuruk... Nanmumukad hin kamainalagarun. hin waray gudman ginruruhaduhaan. Titiguhun. gihap nanaringsing ngan nanmumukad. 1907</i> -----------------------------<i>Tikang han libro: Hinugpung: Mga Siday. nga ginhahalaran ngatanan nga adlaw. Ug ha lubnganan ku nga maksaramdukm kun didtu aku.

Sinasabayan han siday nga iya laylayun. Uktrubri 3." Han mapawa. ngadtu ha katundan." Apuy: "Kayanu nga utudutud man it imu kanta. tipig an pinulungan. Ngani Lilang: "Kun an Girasol na sunud ha adlaw Tikang ha sinirangan. An mahusay nga Lilang. Titiguhun. ngad ha simbahan. Nangungudtuhan an bulan han kagab-ihun. Ha balay an lagas ha puyut naguusahan. ba-a. Mga maglipay. bugtung niya nga anak. An duha naglilinakat. tunay nga paggamut. Naghihinablunun. mahiyumhiyum nga naghihinablunun.Tinuruk hin uray. </i> -----------------------------<i>Tikang han libro: Hinugpung: Mga Siday. Garaygaday. ha kasingkasing ku ikaw an nangangambud. tingal na an kabug-us nga bulan." Apuy: "Lilang. An agsang waray na babati-a an haragaak. Apuy: "Anu itu nga tingug ha tungud hit bintana?" Lilang: "Tamsi naghihinuni dida hit takuranga. magkasi mahiyumhiyum. Nahundaray man ha puyut. Diwata Tinipun ni Dr<pd>. ha dalan kalipayan. de Veyra] </i> Masirumsirum. Liaw-Libang. Pagsulud han mansadida. Kay bug-us an ira tinguha. hilaw nga luha ha im binabaribhi. 1909. Disyimbri. Nagsasaad tukib han iya hukun nga gugma." Malipay. 1914</i> <b>Next to Your Mother. apuy. nagkakabarubag id. Ngan dagus ihatag kan Lilang an iya singsing. Whom Do You Love? </b> <i>ni Ignacio McVey (Vicente I. im hi Lilang. tag-iya han kasingkasing. an iya hinigugma Hinigugma nga Mandu. Na angay la pamalud ha iya garingan. Ngan talagsa nala batiun it mansadida?" Ha tungud han bintana. de Veyra) </i> <i> (Kan Margarita F. <b>An Naghahablun</b> <i>ni Cunning Fellow [Vicente I. hin-u it nagpipinanhayhayun?" Lilang: "Huyubuy gad hit hangin ha lurungan nasulud. Lastrilla) </i>                         . <i>Pastrana. Binayaan ni Lilang. Layti. Inin akun man kasingkasing nga matin-aw Tikang niyan ngad hit kamatay. dapit ha may bintana. pagkabhig han agsang. tubud han burabud gugma ku nga putli. namamalabag an bulan.</pd> Vicente I. de Veyra. apuy niya nga buta. Apuy: "Lilang. hin-u ba ity nga nagmiminakmakun?" Lilang: "Dahun gad hit kakaw.

Mainugayun nga nanay Ha imu paghumla.               . han higugma nga ungud. Dagus ka inugay. sapit han im nanay. Salit.<lbl>I</lbl> Hi imu gad nanay. Iday. kahimaya hinin dughan. udug! Hin-u itun iya sunud? <b>Ha Kan Luz *</b> <i>ni Luming</i> Itun imu la paniplat kalipayan nga guyud. Didtu han im puwang. salit akun inurug. Salit. pastilan! kay inin man bihag. pagugay. Ha imu hinigugma. Kun an bata tikaturug. Kun ikaw na anga. Ay! Hin-u it im hinigugma? <lbl>IV</lbl> Hi imu gad nanay. Dayun ka inugay. Kundi. Sunud kan im nanay. Ha imu nagsakmi. Ikaw ibinubutang. sunud kan im nanay. Iday. pagyakan daw. mahusay daw bituun. nga han gugma natugub. Burabud hinin lipay? Kinukugus ka ngan niya Paguyig. Ha imu nagmangnu Ha imu nagmayuyu. hinin akun kasingkasing. Hin-u it im hinigugma? <lbl>III</lbl> Di ba hi im nanay. Bukad nga mahusay. Tikang kagutiay. Iday! dumduma hi aku. Hin-u it im hinigugma? <lbl>II</lbl> Danay kan usahay. Titay nga hamili. Kundi. Andam hiya pagduyug. Ha imu nagpaura.

an huyub han hangin nga labi kamapaya. pamalandung ku han amun pagduha-an. paniplat. sadang ku tigamnan. saka. kay lapyupa hiya nga akun pagsaaran. Kundi ha buud hadin akun kasingkasing. ug aring usa nga hinumduman ha akun kalungun ha pagturun-an ngan minaupay nga sangk ay Gu<pd>. kapawa kun ha iya ibulang. harayu asay niya atubang. aku ha ubus ngan hiya ha tambu-anan. diri ha pagasuy hingpit nga kalipay. daw rakdag nga dahun nga pagtinamuran. Hini nga nga diri sayud an daug hin kaagi sayud gud an dagat. han diri ku igsanglit nga kahimaya.. natatagu hin maupay mahal niya nga ngaran. 1902</i> <i>*An "original" hini. han gamut tikang hadtu ngan nanaringsing. kay himaya an liniwan han akun kasakit. talagsa an bituun ha igbaw han langit.. balitaw? u-u gad kadna. hiyum. matahum nga bukad. kay an kasingkasing ha iya nabaya. makakag-asuy gud hin kamatuuran. inin kasugad. ginlalaktan uraura na hin kangitngit. Nganiya saka. bituun nga labi kaingat. tindug. bay-i na duyugi. YLUMINADO"</i> <b>Himaya </b> <i>ni Artemio</i> <i> (Ha kan Leona Carrocino) </i> Gab-i hadtu han adlaw nga Lunis. ngan ha kahubug han iya pagkamahusay. de Veyra han p agigirikan ngadtu ha Amirika hanin 1903. nganakun ha iya: hin kahusay mu.</pd> M. ihinatag ni Luming kan Gu<pd>. Kun mahihimu la nga makagyakan. ngangakun. nga gindaug liwat an hadtu nga himaya.unungi gad unungi. kasakit ku. P. ka-ipa ku hin siplat waray kahuhuman. <i>Manila.. uswag. salit diri katingalhan hadtun magpakabasa hini.. Pagtalkikud ku say lumiwan an kasakit. An lakip nga surat nasiring:--"An tagsu rat hini nga siday (Kun siday ba ugaring) waray na paka tan-aw bisan namanla an putus han Retorica y Poetica.   . Tunug han turunggun buslung ku man.</pd> Veyra. hala kadna sayaw. angay nga ibadlis. d la masumu! Hadtu nga gab-i an naguup ka dughan.

binabati ku in daku nga kasakit. ha ngatanan nga uras asay inungara. an imu hinumduman ha akun nagpupukaw. han tina han bayhun mu nga may kakayumanggi. halarum nga kahidlaw. ug ha katutnga han gab-i. Usahay. ha langit. ha pagli-aw ku han mga bidu nakun. Kun ha luyu han bikid matunud na an adlaw. tikang ku ikaw makita hadtun siyahan nga adlaw. babayi nga hamili. ug sumatan ka nga itu kanan akun kasingkasing.<b>Kahidlaw</b> <i>ni Juan Ricacho</i> <i> (Ha kan Angeles Domasig) </i> Warayna kahimyangan hinin akun kabuhi. an akun kasingkasing linumus hin kahidlaw. ha mga mata ku naparuk an ladawan mu. Usahay. ha tuna. han akun hunahuna asay nagmamayuyu. ginbutnga-an pa hin dagat an hinmumutanganta! Waray na kahimyangan inin akun kabuhi. Usahay. ug lakip ha mga inup ku lugud napakita. Trinchera</i> <i>Ha kan Cirila Perez</i> Layun la sumantup ha akun hunahuna.. ha butnga han akun mga pagturaw. han akun kasingkasing ikaw gud an kahidlaw. <i>Kalgara. diri pa ada han mabangis ku nga palad. tikang ku ikaw makita hadtun siyahan nga adlaw. kay itu padara ku nga kahidlaw. hingpit gud nga tuyu.. An matam-is nga paniplat mu di napapara. nga an mga panhayhay ku ha imu pagdad-un. Kayanu nga harayu ka ha akun mga mata? Waray naba kaliawan inin akun kasugad? Ay. Ha butnga han kamingaw hinin inuukyan ku.       . bisan aku ngain siplat. </i> <b>An Lambung Mu</b> <i>ni Casiano L. han mangitngit nga gab-i sidman an kakurulpun. buut ku pakalimutan an ladawan mu unta. ikaw la an dinumdum ku. ha akun paghimuuk mayada nagsasangpit. han akun kasingkasing. kundi. kun may huni hin tamsi nga mamingaw mu bati-un pamati-i. di nahihimu nadugang la an kamingaw. igintutuguntugun ku han huyub han hangin. ikaw an naghahadi han dumdum ku ug isip. Iniru. 1910.

Sugung nga ungara waray nagud. sugung nga pagungara hinin kasingkasing. Asay ku hinumduman an matam-is mu nga siplat. daw ran-gat nga bislaw han maanyag mu nga ladawan. Pastilan! Kanan kahuy man ngayan dahun. siyahan nga pawa han adlaw kun nagraran-gat.Paghigugma nga putli ha imu Iday. pati kinabuhi mahararapdus ha diri paka tan-aw. Danay kun usahay ha huyuhuy han hangin. Niyan nga binabati ku in daku nga kasakit. Di gud napapara. nahaturuk ka layun didi ha ak panumduman. Agustu. Dara han tinguha nga hingpit gayud. luha nga mapait ha dalan ku say baribhi. sugad. Daw ha sinirangan nahimalaysag nga bulan. nga pagsumatan ka hinin ak pagbiniling. Ngan nakakapawa ha sakub hinin dughan. akun pagsinurat. Kasingkasing ku yana putus hin kalipay. de Veyra) </i> Hain ka ba dapit bukad ku nga minayuyu. ay! pakigbalihipa inin akun pagsampit. Paghibiranii ku ngan akun panginanuun. Tikang hadtun gab-i nga akun ka makita. <i> (Takluban. Trinchera</i> <i> (Ha kan Victoria Z. Ug an imu katahuman kun hunahunaun. Waray pagputuk kundi ha imu nala manggud. ngan han imu ihiniyum ha akun atubangan. 1907) </i> <b>Hain Ka? </b> <i>ni Casiano L. matahum mu nga bayhun makuri ku hingalimtan. bis katunkan inaagian kay ikaw an tuyu. nadugang la an kamingaw. Ynin akun mata diin Aada an lambung han Ngan niyan hini nga Sugad hin nakadi ka kuman isiplat. asay ku la kaliawan inin katamsihan. masulub-un ku nga kalag ha im nagbibiniling. nga diri aku paglumsan hini nga pagturaw. kay tikang la hadtun siyahan nga adlaw.             . An imu kaanyag pagkit-un daw bituun. ha akun atubangan. paupdun ku ha iya inin akun panhiayhay. Waray na kahimyangan inin akun kabuhi. Daw amu ka kun akun paghunahunaun. Inin akun dughan dayuday an kabantad. asay la an kabidu in nasantup ha dughan. imu ladawan. Lambung nga maanyag danay ku kitaun.

kay an tugun mu nga atis waray ak makakuarta. 1907</i> <b>Ha Kan Julita</b> <i>ni Romeo</i> <lbl>I. bubunaw. paghigugma. </lbl> Kadi. Kadi gad Uday! nabibidu ka ha akun? Nene ayaw! pastilan. labut hit gugma.. an tinguha hinin duha ta nga kalag. man-ga. hiya man. amu na.. ngan uupdan mu aku hasta ha lubnganan. <lbl>III. nga gabay dawla lubnganan kun diri na humiyum. waray man aku pagiha nga imu ikauhaw. urug an pagdulum bis pa kun malamrag. </lbl> Buhi-a an paglaum ngan isikway. <i>Abril. iya kulaw. it pagkulaw nga mabiduun in ak hinihigugma. <lbl>VI. kun kinukugus ku an akun inugayan. ayaw gad hin. kay di ku kinahanglan.basi na unta inin kalag ku makapahuway. nga matinus an paghanuy. diri gad Nini. a-a-a-ray. uhuda. kay mabalik ak hinin pira kaadlaw gihapun... </lbl> Kundi kun bumalikpa aku liwat. <lbl>V. </lbl> Kay dida hit damu nga hunahuna. <lbl>IV. <lbl>VII. tambis. Diri kaba maaram nga ikaw an ak himaya. kun kakarawatunpa an katam-is. it ak paka tuman han atis mu nga tugun. <lbl>II.. </lbl> Ayaw panumdum hin anuman. matam-is inin kinabuhi kun ha im atubangan? an gasi ku adtu nga diri ka ha ak mabaya.. an kanan pira kaadlaw nga diri ku pakag ugday. duuk. ngan bisan pa san-u diri gad Uday. amu gadla nga ak tagudara. </lbl> Lingi na. an pagtahap nga akun ta ikaw lilimutun. a-a-a-a. diri ta ikaw pagsasakitun.. ta-a-a diri nagad aku                                     . han akun mga pag-ugay nga igin babarisbis.. </lbl> Hinugaya it panablig hit im mga luha. kay di ku iilubun.

an kinabuhi! <i> (Kalgara. R.balit malakat. ha lubnganan. Di ba amu? Dinhi ka hini himugsu. magmalamrag an imu kaurhian. bag-u gudman nga imu kabuhi. kasingkasing. Diri mu unta kilal-un an pagturaw. waray kupa hiabati in kasakitan. say dungan mu an marol hin pangalimyun. tikang gud han pagpunias han sidlangan. U. ngan dungan man did ha dughan paghingusbu. ngan waray ku babati-a in kamingaw? Nasabut ka nga yana waray ku sakit. Layti. </i> Maaram ka kun anu nga aku malipay. ug an imu kapalaran magmaliaw. waray bulud. Mercedes nga akun pinili! I-uran unta ha imu in kalipay. han paglaum han tikus ku nga higugma? Naaram ka? Aadi makukulup na. kanan adlaw pagsarang han iya pawa. an hamili nga imu dughan. Daw ha akun narayhak la an kalibutan. ngan ha dalan nga im paglalaktan. Pagmalipay diri la hini nga adlaw. amu pa diri batiun in kakulba. han bituun nga ak ginpapasingurug. kay an adlaw amu ini nga isinirang. kay upud mu gad aku ha kalipayan. an kalag. Ngan yana kun waray ku ha imu ighalad. ha paghayhay. Ngan hin luha han kasakit di gad dulman. an paghiyum ha imu im-im di matapus. aada akun tubyan akun hatag. an higugma. an paglaum. nga bukad hin tanaman ku nga putli. Marsu 14. diri ka dangatun unta hin kamingaw. hunahuna daw mahusay. an himaya. C. an pagantus. sugad man an kasakitan. an bulahan. amu pa itu niyan maginmurayaw. say kula gindidinumdum adtun langit. diri na. an higugma. <b>Ha Kan Mercedes</b> <i>ni J. bis uranus bisan dampug. magmawaray tunuk an harupay. 1907) </i> <b>Gugma</b> <i>ni Tigasaw</i>               . ha pagbikhu.

tanaman nga putli. han pagka batan-un.. waray pagkarapgus. nga urug ha ira han mga kabukdan. binuhi ngatanan. di la an tanaman. buhi la gihapun. butang nga pinili.                   . larang ni Bathala. iya sulundanan. hinin kalibutan. nga waray kapara. magantus han lara. han gugma ginlad-an. waray pagpahuway. Amu an biyuus. basi han tunan-un. suga nga maningning. Diri la an tawu. ha at balatian. waray pagkaparung. tinudkan ha dughan han gugma nga hingyap. tingug nga mahinay. bukad nga malimyun. an nahababasuni. ha im-im han tawu. kun ha paninguha di nanginginanu. kundi an ha tuna.Amu an matam-is. han at kasingkasing. sugad man ha dila. Turuk nga madig-un. han atun tinguna. masunsun bati-un. an ginpahimutngan. diri la an tamsi.. masukut sumantup. <b>Mahatungud Han Gugma</b> <i>ni Gabriel Banez</i> Di sadang an tawu kun nahapapakdul. naturok ha butnga labis nga katungkan. Kay katinuyuan han buut han tawu. magsala han batu nga puy-aw ha dalan. di sadang magbasul. An usa nga tawu nga may pagkasindak. dara han himugsu. ha atun dungganan. hamili nga pulung. dara han katawu. din ha kalibutan. ginsabrag ha tuna. hitu nga higugma. waray pagkapu-u. Amu it an pulung.

adtun pag-uyun limus nga himaya. tibwaypa an gugma nga kabus hin palad! <i>Kalgara. an pagpaha-uyun han at kapalaran. kita uyunan han at paningha. hangtud nga masangput an gintitinguha. at pagpipiritun? Ayaw ta pagdumti adtun maghuyayag. bunga la han baba an ginsasaad. Waray kakurian nga di pag taraun. di ka say karuyag gugma nga linugus. kasingkasing nga tugub hin gugma. basta mamurayaw an ginmamayuyu. say paba an dughan diri man kumimbig.di manta mahunung hin pag-inungara. nga waray pagbati han at balati-an.. kalipay. an raksut. an sugad nga gugma madagmit matapus. waray la ha iya bisan magmabidu. dayun nga pagsuku. kundi an pag-ilub ug an pagpasaylu. atun an kasakit. Nasabut mag-antus han mga pagtamay. pati langit. naibas nakilut han darudaligdig. kundi an kahusay hadtun pamatasan. ha ira gihapun at igpapahayag. ngatanan nahagus.. Kun an kahimyangan langit nga malimbung. kun nagtinguhaun han gugma nga hingpit? Din ha kalibutan sahid may karapgus. Kay bis paman ngani an batu bantilis. adtun pagtangdu di pangasingkasing?                             . tumubyan han iya himaya. waray kasakitan nga di pag ilubun. 1909</i>     Anu nga kun kun man in atun. han mga kaalu maaram sumikway. putli nga pagsingba. Matahum nga buhat nga kadarayawan. madagmit ma-aya sugad han hiyu-us. kun an kasingkasing nga ginhahalaran. Ah! di ko say tuyu an pagpakilimus. bisan pa tigsiring. an tahum. Ihalad ira an kay an maaram ha ira: tuna. Disyimbri. diri nararapgus kay kasusgaranan. di matinurawun. hingpit makurimut. gabay pa a gab-i nga waray bituun. di pa nahigugma. Di magtinamayun an kababayin-an. nga nananagtuptup ngan nananayuma. sahu kun tulapus han siplat ug hiyum. labi kamathaum nga gawi han tawu.

waray gud ak magtahap. adtun nga kalipay. haruk ku nga batan-un ha imu mga kirayl waray kana panumdum. Han hi kita magsituy. haruk nakun kasanhi. hingyap mu nga matunaw. inaru mu ha akun. ngan imu iginsumpa. ha agtang gintipigan. bas nim aku linguun? Waray aku panumdum. bukad nga higugmaun. an sumpa ngan an saad. ha bawbaw hinin tuna. ha dughan ginmayuyu.. nga imu kakawangun. hin sugad nga kalipay. adtun nga himaya. kay pulung hin kasamdung. nga maabut an adlaw. Bautista. akun anay hadtu.. han atun kasingkasing. Itu nga imu saad. ha lainnga lalaki. im dayun babayaan..magtam-is nga harukay! Ayaw gad hikalimti.             .<b>Ha Kan "Esencia De Rosa" </b> <i>ni Fredes V. maaslum pamatiun.. halaran ka hin gugma. anu an nakasugad. . balika hin pagsiplat.. an akun mga ugay. layun mu igintubyan. han akun kalipayan. sadang ku pag-ilubun. ha im-um nga kadaman. U! . sadang mu igpasaylu. 1911</i> Ayaw ha ak kabidu. ha akun nim pagpatay? Maraut ku nga palad. an uray nga himaya. higugma ku nga puraw.. ngan di sadang usahun. kun an akun pangasuy. Kay akun kapalaran. waray kahimayaan. hadtu nga mga adlaw. gub-un adtun sarabut.

dad-un ku an im lingu, ngadtu ha kamatayun, ayaw man hikalimti, nga putli an higugma, nga imu ginliwanan, hadtun iba nga gugma. Maada ka ha butnga, hin dagku nga kalipay, tupad han kasangkayan, ayaw aku isikway, ayaw aku Esencia, pagtagi hin kasadung, puuyun aku nimu, hadtun imo panhiyum. Buhata an kahimyang, ha imu higugmaun, nga imu iginliwan, bas mu aku limutun, waray nakun paghingyap, nga mu bubuhatun, an daky nga paglinGu<pd>.</pd>.. ...sugarun mu ha akun! Sanglit ayaw pagtapud, hit imu kamahusay... kun im gihap dayunun, batasan nga tinamay, Esencia nga linipas, waray, kana alimyun, waray muna kaanyag, laya an im panhiyum. <i>Dulag, Hulyu 8, 1911</i> <b>uura Iday, Di Gad Ak Say </b> <i> (Kan Duray V. Trani) </i> <i>ni Cunning Fellow [Vicente I. de Veyra] </i> <i>"Dum spiro, spero." </i> Tuura iday, diri gad ak say, An nakag saad nga diri hukun, Sugad hin inup, waray paglaum, Tuura Iday, diri gad ak say, Kay ha ak kanta nga may paglaum, Daw hin harpa nga langitnun tingug, Ikaw gihap di ku lilimutun, U, bunyug, bunyug gad, bunyug! Tuura Iday, diri gad, ak say, An nakag saad nga diri hukun, Sugad hin harupay layun kidyum, Tuura Iday, diri gad ak say, Kay ha ak bukad nga may paglaum, Taga ku gihapun ha imu, Waray kataganus pangalimyun, U, imu aku, imu gad, imu!

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

<i>Dagami, Layti, Uktubri 9, 1909</i> <b>Angeling </b> <i>Ni Veni Vidi Vici [Vicente I. de Veyra] </i> <i> “Not Angle but Angel"</i> Hiya... minatam-is ku nga kalipayan, Luha ug piraw han akun kasingkasing, Inurug, mabaysay, punu hin kaurayan, Bukad Pilipinas, hadi han kahusayan. Makaruruyag! An iya mga mata mag-amyun, Paniplat ha akun niya magruyuun, Dinudunganan han hiyum nga malukmayun, Hiyum han iya bayhun nga kalundiisun. Iginyabyab ku dayun ha iya, Talamhut han bukad nga ginpahungay, Dungan paglaylay malanuy nga siday, Kay akun tubyan an kinabuhi ha iya. Kundi an pagmalipay waray la pag-iha, Nga kuhaun ha akun ngan ihatag ha iba. An mga hiyum niya kanina han aga, Niyan nga kulup naginluha kuna. Hinkalimtan an panhayhay ku ha iya luyu, Paglipay, pagmayuyu, paghigugma, Salit kay an adlaw tunudna, ngan aku hirayu, Hinkalimtan, kinalimutan nala. <i>Tanawan, Layti, Disyimbri 19, 1907. </i> <b>Himaya</b> <i>ni Iluminado Lucente</i> Kun dinhi ha tuna, asay ta pagbilngun, adtun kahimaya, nga hingpit gayud, di ig kakakita, karag an paglaum, kay dinhi ha tuna, kasakit urug. Lambung han himaya, amu an masukut kitaun, kay an atun luha, dagmit la tumubud, kun karuyag dangatun, in lipay nga dayun, kumadtu ha langit at didtu an ungud. Kun hihingyapun man, an kawaray sakit, dinhi ha malimbung, tunang mapait, say talinguhaun,

 

   

an diri kasamuk, an pagkamurayaw, han atun buut. <b>Kanan Gugma Inup </b> <i> (Kan Narcisa A. Villamor) ni Petronio Talana</i> Bulanun an gab-i malamrag an langit, punu hin bituun, waray gud kangitngit; dagus ku humigda uras mamingawun, nga ipapahuway han kalibutanun. Waray la pag-iha an mata pumiyung, an buut malimut baga kamatayun, amu an katurug nga at sulundanun, hatag ni Bathala, ha kalibutanun. Ini nga pagpiyung waray magmadugay, ngan sundan hin damgu ha ak nakalipay, "Bangun higugmaun", amu adtun pulung," iya inin bukad nga ak ha im dul-ung." "Ibutang ha dughan diri mu pagwad-un, amu an tigaman hadtun atun pulung, nga at ginsumpaan uras mamingawun, inupdan hin luha ha at mga bayhun." Dayunpa pasundi malanuy nga pulung, dayug han kamingaw hadtun kagab-ihun, magsamdung nga siday magpakaluluuy, nga akun hindunggan, dapit ha ulnanan.

Dayun ku pagbangun taliwan magdamgu, maluya an lawas pati an panumdum, kun hin-u ha adtu ha ak pamalandung... ¡ay hi SISANG ngay-an nga ak higugmaun! <i> (Manila, 1909) </i> <b>Ikaw Ngan Aku* </b> <i>ni Iluminado Lucente</i> Bukad nga biyuus, marol nga maamyun, matam-is nga lagdu, matugnaw nga pawa, tubig nga malinaw, burabud han lipay, langitnun nga bata, tugub hin kahusay: Amu ikaw. Dahun nga marakdag, han hangin mulayan, kangingking nga baya, butang nga tinamay, gab-i nga mangitngit, waray gud bituun, sighut nga sinampig, rugtab nga balagun: Amu ikaw.

 

   

"Ayaw hikalimti, dumduma ngatanan nga uras, an im bisan kun kalipay an im ¡ayaw hikalimti, dumduma

gihapun, higugmaun, atubangun, gihapun!"

 

 

 

 

   

 

Hi ikaw an sulhug, aku an lambung, akun an katungkan, imu an himaya, amu ka an bulan nga waray katunud, aku an dalumdum kay aku an dampug. An langit ikaw. <i>*Karantahun. Laylay kan Gu<pd>.</pd> Silvestre Tapales. </i> <b>Musica Prohibita*</b> Tungud gud ha iya tarambuan, May tingug nga hadtun gab-i nabati, Ngan layun hinmunub ha kasingkasing, Hinmunub ngan nanganap ha kalag ku. Pagka matam-is hadtu nga kinanta, Makaaramduk nanumbud hin luha, Ambut anu nga igin didiri pa, Hinin iruy ku, di gud tugut niya, Niyan kay waray hiya pamamati, Kakantahun ku, ngan amu gad ini. Tamda gadman adin may paghigugma, Nga di na kunung say la paglinuha, Gabay mabugtu kinabuhi makuha, Ay pastilan! maluuy kana kunta, Amu ini hadtun gab-i nabati, Ngan dinayunanpa pagsumpayi. Tamda gad man adin may pagtinguha, Nga daw apdu an na tubud nga luha, San-u pa daw inin sakit mapara, San-upa daw aalpi hin gugma. <i>*Initalyanu nga kanta sinurat ni Gastaldon ngan guinbinisaya ni Hukum Romuald ez. Kinakanta hin sugad nga laylay.</i> <b>Pinili Ku Ikaw Nga Sangkay </b> <i>ni Honey Boy (Vicente I. de Veyra) </i> An paghigugma nga hukun ha imu Iday, Naglayun la gumuup ha akun hunahuna, Kay amu pala niyan ak maginmalipay, An tikang hadtun gab-i nga ak ka makita, Ynin kasingkasing ikaw la an ungara. An imu lambung bis; diin akun tan-aw, Riput inin mata ku han imu ladawan, An mga hiyum mu nga maglukmayun, Sugad man paniplat nga magruyuun, Amo an nagbihag hinin kasingkasing nakun. <i>Takluban, Iniru 22, 1911</i> <b>Sumpa Ku </b> <i> (Ha imu R. Aguinalde) ni Ricardo M. Montezon</i> R... im ngaran nga ak pinili, ginsumpaan ku hin gugma ha kadayunan;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hatag ku ha im ak kinabuhi, ngan saad ku an pagunung ha lubunganan. Itugut ha akun an paglaum, ngan matam-is nga gugma say pagpaudgun, nga ha ak pagturug amu in pumukaw, ak pinalangga isikway an pagturaw. Ginsumpaan ku nga ikaw ak uunuban, ngada ha kabukbuk hinin ak mga tul an, nga didtu ha ak lubnganan, higyapun ku an imu ngaran. Ihatag na an akun lipay ha kadayunan, kay hingyap ku ini hinin kasingkasing, ha kasingkasing gumamut ug sumaringsing, bunga han hingpit, tutuu nga gugma. Naghuhunahuna ka hin pagruhaduha, hinin hingpit ha im nga akun pagsumpa? isikway Iday, ikaw ak pinalangga, inin pagruhaduha ha im hunahuna. An mga kasakit diri ku ha buud han bidu dalan Ayaw gad itugut an mga kay kamurayawan amu an

hinihingan, kasisidman, pagruhaduha, ak tinguha.

<i> (Pastrana, Iniru 1, 1910) </i> <b>Gindayaw Ku Ikaw </b> <i>ni Espiridion Brillo</i> Tuna nga maribhong an imu hinmat-an, Bisaya nga tuna matignus pagtamnan, Harani han dagat nga binulawanan, Harukan han adlaw did ha may sidlangan. Maanyag nga tuna ayun han tagsiday, Bungtu han kabukdan nga mga maghusay, An ira alimyun ginhawa nga uray, Hadtun mga tukmu ngan mga dundunay. Damu nga tigsiday han gugma inatkan, Pagtan-aw han damu nga kabiyuusan, Usa ka ha ira maruyu pagkit-an, Marol nga mahiyum mutya han Tanawan. An imu paniplat mapawa kaupay, Kay amu an sulhug han imu kahusay; Kahusay nga putli biling han kalipay, Butang nga pinili han gugma nga uray. Kanay kasingkasing an diri malukmay, An imu ladawan nga mahiyumhiyum, Kapin kamaningning sugad hin bituun, An sulhug han bulan ha imu an turun. Nababawanagan putli mu nga bayhun, Hin imu panhayhayun, panhayhayun, nga hinay

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

An tawu tigasaw nga maginuhawun, Masayup ha iya kay lagdu pagbilngun. Ikaw an himaya han sugad ha akun, Lipay han kasakit han mahigugmaun, Aada ha imu, puraw nga tinguha, Ug kaginhawaan nakun din ha tuna. Kun an paghigugma mayada sinbahan, Ikaw an diyusnun nga iya ladawan, An ak kasingkasing an imu tumbanan, An akun kuryapi an imu kakaptan. <b>Langit Hinin Gugma </b> <i>ni Eugenio Repasa</i> <lbl>I. </lbl> Ikaw an himaya hinin ak panumduman, Langit han kasakitan nga ginlalauman, Mabayaay nga mutya han gugma ku ginhalaran, Ginlalauman ku nga ikaw ak kalipayan. <lbl>II. </lbl> Han adlaw nga akun panamilit, Kasingkasing natun daw gud magsakit, Ngan dayun mula ha ak pagtugun, Nga di ku ikaw intawun limutun. <lbl>III. </lbl> Magtam-is mu nga pulung ak babalunun, Ha kasingkasing ku gud mamayuyu-un, Bukad han higugmata ak handumanan, Di mahihimu nga ak pakalimutan. <lbl>IV. </lbl> Di ku lilimutun, ak gud titipigan, Inin im tingug, bayhun, siplat ngan hiyum, Ngatanan nga gayud ak pagpapaudngun, Ha takna ha ak pagkaturug-iimpun... <lbl>V. </lbl> Ini ngatanan daw kaliawan hin kahidlaw, Kun ha akun umabut an panahun han kamingaw, Dudumdumun ku dayun an hamili nga adlaw, Pinili han pamulung mu nga di gud ak magturaw. <lbl>VI. </lbl> Kun ha mamingaw nga kaadlawun, Huni han punay imu na bati-un, Pamati-a ngan hinay pagbangun, Pagsangpit ku it ha ak higugmaun. <i> (Liluan, Layti, K.P., Disyimbri 28, 1911) </i> <b>An Marol </b> <i> (Kan Elisea Domasig) ni Francisco V. Alvarado</i> U marol! bukad nga pinalangga, tanaman minayuyu han mga daraga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

matahum kun ikaw na mamumukad hamut matam-is kun nangangalimwag. Bukad, kun ikaw na inaadlawan, itinutungud ka ha barisbisan, basi hi marol diri kalayaan, kay kan iday daw pagtitinangisan. Ikinakulup paghuhugdun han adlaw, gindidiligan han tubig nga matugnaw, basi ha dayuday mga biyuus mamuklad, maamyun pagkit-an, langitnun nga bukad. Ug pagkakakulup kun mamuklad na, naburu kamut hadtun Pilipina, basi paghinarukan ug ig rayandayan, hadtun hihirutan mga lawas, lawas han kaurayan. Adtun hamut mu nga makalilipay, kasakit han gugma nakakalukmay, hadtun kasingkasing nga nahatitiunay, ikaw an bukad, marol nga napapahilibway. <i> (Palu, Abril 4, 1907) </i> <b>Harupuy </b> <i>ni Iluminado Lucente</i> Hain dawla an haruk mu, Hain dawla an higugma...! Waray na an katam-is, Naubus hin kapara, Asay nala nabilin, Masakit nga harupuy, Nga say nakakasanpit, Han apdu nga hinganduy. Kay hinuganganduyan ku, An imu pagpalangga, An imu pagmayuyu, An imu paghigugma; Ugaring kay waray na, Waray mu na kaluuy, An tuman nga nabilin, Masamdung nga harupuy. Bisan diin ak siplat, Purus la kasakitan, An akun kasingkasing, Baga kanan patay... Bati-a, U, makalit! An ak mga pagnguynguy, Nga ha imu pagdadad-un, Han hinay nga harupuy. Ngan didtu ha higdaan, Kun di kapa mapiyung, Kay magpapanumdumun, Han im pagka palaran, Pagabat mu hin harupuy,

 

 

 

 

Nga ha bayhun mapuruk, Hinganduyi gad, Laling, Kay ak itu haruk! <i> (Agustu, 1909) </i> <b>Tingug Han Tagipusuun </i> <i> (Ka kan Mudi) ni Martin P. de Veyra</i> Na raba ka han akun surat, Nga an iya lindung napapas? An lindung daw han mga langit, An hupuy kun han mga dagat? Ginantus kapin katuigan, Panimangnu, pamati han dalan; Mga ibun, warayna... nanlupad, Nanmalik ngatanan ha unhan.... Kay ig asuy ku ha imu Tungud hini ayaw ikabidu, Kay di ak anad magtagu, Mga putli, higlarum nga bikhu. Kay patuk an imu paagi, Dinungug ku gihap an huni, Kankanay aningal, nasaygan, Ngal ung: "Baya-i aku baya-i." <i> (Palu, Layti, Abril 1910.) </i> <b> An Marol </b> <i>ni Norberto Romualdez</i> Bukad ka nga pili-mahal, pinalangga, nga ha Pilipinas--ikaw turuk-banwa; bisan ha kasigtan--paghiburubutnga, tungud han hamut mu--hintutultulan ka. Madalumdumay pa--adtun kaagahun, an kahuy, an tuna--humug pa, yamugun linulusad kana--basi pagburuun hinay an paghabak--kay pagtutuhugun. Kun nagpupurak na--an sirak han adlaw, an ka maayun mu--na hayag, na lutaw, an gagmay nga tun-ug--na parat ha bawbaw daw sarusalaming--nakiblat, nasilaw. Ngan kun nabantad na--na huyub an hangin an dahun, bukad mu--nan ngingilingkiling; mga lumalabay--nga tamsi na siring; "Kahamut nga bukad!--Hain daw la, hain?" Ka tunud han adlaw--ka papas han lamrag nadaup, naduaw--an mga bukatkat, nga kun madulum na--putus ka hin in-gat, paglawag an ira--han imu kaanyag.

 

 

     

 

 

Lapyupa kaupay nga imu ihatag. Ikina aga han nakadi na ha akun. putli. hadtun kamahinis--kaputli nga hingpit.Mabusag nga marol--daw tun-ug nga bagtik nga pumpun ha banwa--biribhi han langit. Ikaw an akun kahimayaan. ngan gin-tatanaman--kay hinihigugma. uray nga akun hinigugma. Basi hi biyuus magdayun pagbuklad. saklay ka ha liug--han mga daraga. pagnanumdum han hinigugma. ngada han kabukbuk han kalawasan. An lamrag han akun kapalaran. Buhipa an tina. ay! akun himaya. 1907) </i> <b>Ha Imu. ug igin pupukaw han iya gugma. Binuru mu han tanaman nga hinungay. haraniay kay gindudumdum ku. diri hain kundi ha im dughan. Uktubri 28. an gugma ku ikaw an hinalaran. an bantug na latus--ha kahagrayuan. ikaw susgaranan--han ka waray dum-it. malipay aku kundi masakit. Layti. masakit kay kuha han lipay ku. waray gud bubulag. de Veyra) </i> Iini an bukad. Harayu aku kundi hiraniay. Pinutus hin panyu kay inaawilan. Sanglit inurug ka--bisan turukbanwa. Itun pangamyum mu--amu an ladawan. 1910) </i> <b>Bukad Nga Tinitipigan </b> <i>ni Vatchoo (Vicente I.     . Hinigugma </b> <i>ni Clemente V. ginsumpaan. Hinuhumug ku tun-ug hin kaagahun. tunuhug hin lanut--bawbaw ha kandun-ga. Bukad nga bugtung kapin hin kamahusay. ikaw an hinigugma. sanglit siplati. Biyuuspa. ak tinitipigan. <i> (Mayu. Lastrilla</i> An dalumdum hinin kagab-ihun. <i> (Salug. nakaka bantad han hunahuna. sugad han hamut mu--nga nagsasasarang. himyang na an alimwag. Kay akun ginmayuyu kay imu hatag. hadtun kamaupay--tuptup nga batasan.

bug-us ku nga dughan ha kan Cedeng halad. an iya alimyun ha bayhun na alup.) </i> <b>Hain Hi Nanay? </b> <i>ni Frances A. kay ha Paraiso tumikang nga binhi. Hin usa ka gab-i iya kahaladman.. naraptay hin turaw. </lbl>               . Imu ngani batun nga ini nga bukad. Ug an ngaran GIRASOL bukad nga putli. Ginbiling ku dayun ha akun himusan. kanan kasingkasing ikinabubuhi. Basi ipakut ha putli ku nga dughan. katam-is nga haruk! daw huyup hin hangin humapun ha agtang. Layti. nahunub an luha. Darag inin tina di gud malubad. "Ayaw kabaraka"." <i> (Pastrana.) </i> <b>An Haruk Han Gugma </b> <i>ni Iluminado Lucente</i> Waray kamatayun.. kay ginpapamulat usa nga himaya. waray kaanuan. <i> (Takluban. "Di ku karuyag nga ikaw ak pagbiduun. Abril 30. An imu binatun. kay ginlalauman in haruk han gugma. Pinakiana aku han kahulugan. Layti. K. Pinutuspa hin panyu. </lbl> Hain ku bibilnga Diin igkikita Higugma nga nanay Ha am nag palangga? <lbl>II. Salit bis tidugang an kawaray palad. An mga mata ku nataup hin luha.Puputsun hinin panyu kay akun saad. Nausa aku sakub han unum ka bulan. Siniring ka nga amu ini an bukad. an haruk han gugma usa nga himaya. Kay akun gininup nga imu ginkuha. napapas an sakit. An haruk han gugma. waray pagkalaya. ngan paka murayaw say gud niya kabtang. Diri mabaya nga may pa kinabuhi. P. kundi paghahadki hin haruk nga puraw. Naraptay an tawu. Bis hain an adlaw iya hinahangad. Villamor</i> <lbl>I. 1907. kun an iya lipay ubus na kakuha.

An langit naghihingyap kan Andi pagpaura. Ikaw tinalikdan la bis’ hingpit an kawili. </lbl> Hain hi nanay. nga imu hinalaran. . Napapas daw la asu ha im’ adtu binaya. 1909) </i> <b>Mga Luha Hin Kasakitan </b> <i> (Ha kan Gining Ines. Sugad han natulapus Nga amun nanay? <lbl>IV. Kay dit’ ha kahitas-an hiya man an ginpili. Villablanca) ni Pedro D. Tapus an im’ himaya pagbati nga kanunay. Kay ha bawbaw ha tuna waray na an himaya. Ha amun pagugay. Hadtun iya bukaran adtun makahiridlaw. Kun an imu paghigugma labi hin pagka putli. Kun dinhi man ha tuna im’ adtu ginpalabi. aadtu na… aadtu na. Sugad kan nanay Bulung han kasubu? <lbl>III. Dara an imu lipay nga imu gin inangkun. tinabunan hin tuna. Sevilla</i> Ilu hin higugmaun.Hin-u in nalipay Hini nga kabidu. Salit. an imu kalipayan. … Kay hain man hi Andi? Kun hain la hi Andi. An imu higugmaun aadtu ha lubnganan. pakianhi an Langit. an kinakaturugan. adtun iya higdaan. Ha imu nanamilit waray ruhaduha. niyan imu kasakit. Uktubri 8. Layti. Diin daw pupuyu? Hiya an taglipay. ilu hin kalipay. pakianhi an tuna kun diin la paglubngan. Ha imu nahabilin luha nga magbiduun. Ha iya nawiwili hiya an inuungara. Didtu… diri na gad matan-aw. <i> (Salug. </lbl> Hin-u in maantus. an lawas hadtun Andi. tinigamnan hin “cruz”. Ha amun nag mayuyu.

Nga im’ gintinangis dara han im’ kasamdung. nga imu hinalaran… Nga didtu hadtun buhu nga hiya naguusa-an. bulan ug mga adlaw. gin utud ngan gin pirit. ayaw limuta Bundusin (?) ya siyahan mu nga lipay. man-gad na gad abutun. nag sinamdung. Nga diri matarapus ha iya mahigugmaun. Tigaman han im’ gugma nga diri mamaratyun. Kun lumabay in tuig. Man-gad dit’ batiun adtun imu kasakit. abutun mu in lipay. Dumduma adtun Andi. An mga katuigan nga iyu gintikangan. bis’ diin nga lawud may’ mutya man gihapun.basi diri mawara. Pag-impun an im’ samdung kapin hin ka makalit. . Kun Kay Di’ Kay ilu hin higugmaun ilu man gad hin lipay. Takmud ha im’ tangbuan. mga adlaw nga una. nga ikaw mag sinakit. Kun ha urhi nga adlaw batiun in hinganduy. bali an mutya nga sadang mu iliwun. Adtun im’ mga panyu nga hinumban han luha. waray gud kawiwilihi. padara nga kasakit. Adtun pagsighigugma. Halaran kan Andi dit’ ha lubnganan niya. Daw usa nga “subasco” nga ikaw la linabyan. nga ikaw magbinikhu. nga diri mararapgus. andtun may’ kabidlawan. ha bawbaw ha tuna inawilan kaupay. nag bikhu kasakit an linambung. kamatayun gin lugus. Didtu ha kahiladman. ug didtu ka mahilig. Nag tinangis. Daw usa la kaidlap hin usa nga kikidlat. ug luha nga kanunay. nga sinundan hin sakit. nag mingaw. An iya mga durug mga kamiminatyam Nga nanmamahuway na dinhi hini nga tuna. Kalipay ug himaya gugma nga diri tupngan. ha iya may’ higdaan. Bugtu an kinabuhi hadtun im’ hinalaran. din-i an imu agtang. lara hadtun higugma. Igu na adtun luha nga imu ginpabalun. Bumantad ha imu dughan makalit nga harupuy. hadtun luha mu humban. nga imu kalipayan. Natapus nadaliay usa la kadalikyat. Nag sirum kalangitan. Diin sahid masakit bisan diin pangita.

lawud mga baybayun. Waray. An ini mga mata nga magpawa. han buhi pa adtun… nga imu pinalangga.! Ngatanan. Ug ha urhi nga adlaw kun ha iba nga palad… Ikaw dit’ in ha kudlit ngan gugma ighalad. An kalag han akun bata nga matam-is. San-u ka humiyum bag-u nga higugmaun. Ha imu. Tawga anay an adlaw. Inin kalibutan han mga pagantus.. mahimu na nga tuna.Kundi in higugmaun kun mananamilit hin dayun. pahuway.. Amu itu an kalibutan han tawu. Nanmiyung la dayun. imu binayaan. Tuna han kakurian nga haya.   . mga ginikanan. An kahuy han hingpit mu nga kinabuhi. A. kalimut ayaw gihapun. </i> <b>Requiescant in Pace* </b> <i> (Ha patay P. Lain nga ginhadlan adtun iya ukyanan. Idkadtu an imu dughan han kan Andi lubnganan. burabud han mga kaupayan Mahal nga pagbuut nimu matuman! Dad-a ngat ha langit han kahimayaan. ngatanan. Nakad ha iba nga tuna. bata ku nga suuk. An tagsa nga tawu. <i>Palu. ug magkabubukbuk na. Ginuu. Pagliaw din’ ha tuna ayaw pagsinubu. Hunung na pagtinangis pag-ankun hin kabidu. an una mu nga lipay. Karat hin palad! mga kasub-anan.. hat’ una nga himaya. An imu mga anak nga mga ilu Ug hangul. May adlaw nga talaan. mayada katubtuban. Mapapas adtun ITUM. lipay in pasaliwanun. Kay bungtu nga kalagnun iya pahuwayan. Diin niyan panhuhunung mga kabugtuan.. marapak. nananangis. waray mu inawilan. Sugad hin bukad nga birilhun. Hin murayaw dida ha lubunganan. say nimu ibinilin. Kun adtun mga tul-an. Kasakitan. mabiduun nga asawa... Pinanngungul-ulan. Ug kag anak nimu. Ug ikadtu man ha imu atubangan. ig pasipas han hangin.) </i> Pahuway. bis’ diin kadtu. Natatapus dinhi hini nga kalibutan. Igu nga an ak lawas. tikang mapukan. Siptyimbri. 1912. napapara.

Kundi ha kasingkasing Nga waray ukuy hin haya. Di ka mabaraka. Magpaka wiwili nga kababayin-an. Amu an mga luha hinin mata nakun. Di na aku makita han imu ladawan. manta ha lulubngan. Ha nutnga ha bug-us nga kamiminatayan! Kahilarum han akun kasakit. inagnag. Ug ikaw. magpakaluluoy. Nga buut ku yana ibunyag. Mga kadlan. nga makagagahum. Usa nga pagampu. Kaluuyi an kalag hadtun tawu. Ug nahigda yana ha lubnganan. An dayun nga tuna han kamimintayan. tamda. Masaka man liwat ngat ha langit. Di ka hapa usa. Ug mga mag-aram. Hiunung han kamatayun la nimu. Kay aku ito manta nga naluuy ha imu. Didtu panmumundag. Pamalata ug kabidu.. Abatun nimu didtu ha salad. dunnga ug karawis. bata ku nga suuk.Nga nabuklad ha aga. Panginanu-a. Bis kanay natamak. Kalagasan. mga kabataan. Aku yana maabat. Ug masakit nga umangkun. Usa nga katadkatad hin tawu. Kamatay gihapun ira pandadangtan. Ginuu. Ini nga mga siday. Waray gintatahaan: Mga bahandi anun. Kun baga ha bawbaw han imu lubnganan. (?) Ha kagihapunan dida ha lubnganan! Gihapun nga ikahidlaw ka nakun. Ihahangad. Pahuway Tatay Ambuy. Ug naharuk han kahuy. tuud nga pangamaya. Nangikan ha bastus ku nga panarangan. Han imu linubngan. mag-iha. ha kulup narakdag. Nga akun hinhayaan. ha lubnganan. Ug mga daraga. nga halad Ug ira iinusuk ha uluhan ha imu ukad. Bata nga higugmaun! Diri ka timuud. Inin masakit dungga ug pangamuyu. Hitun mga bukad nga manmutbut Ha bawbaw han ukad nimu.                       . dayag nga tigaman. ayaw kawanga. Nga ini nga maghagkut ku nga mga siday. Ug diri gud kanan kamanampan. han imu nabaya. tiil han kamatayun. Magdali. padi ug mga papa. In nga ak pangamaya. dagkuna. ug di ka magtagna.

Tampu ha magtadung. Bulahan an magtipig han kauray. ayaw kaalantad. Han ha ginikanan. Didtu panngungudung ha lulubangan. Waray pagtalapas. Mahal nga Ginuu han kasingkasing. Ug waray bumaya. Kay pag-uupahan han Makagagahum. Nga bu-aw ug mamaratyun. Tungud han pagpahuway. Mga sugu nga Diyusnun. Magpakaluluuy. An tawu nga dinhi hini nga kamutangan. Ayaw la kasakit. An ini nga nanay nakadtu bilanggu. hanin Siptyimbri 26 ha 1908</i> <b>Namimiling Han Nanay </b> <i>ni Iluminado Lucente</i> --Hain hi Nanay? Nagpinakiana bata nga gutiay an ngaran hi Ana. Sugad la han asu ha tap-ungan. mga kahadian. Kadtun kalag nimu. ha kahimayaan. <i>Agustu 20. Nga ha usa kadali napapapas. Mga kalipayan dinhi hini nga dagat. Nga ha aga nabuklad. --Aadtu ha langit kay han Diyus gintawag. 1908 MAKABUGWAS</i> <i>*Ini nga siday ginuwa ha "Muling Pagsilang" Tinagalug nga pahayagan ha Manila . . ha kulup narakdag. Daw bukad nga birilhun. Hadi han kahitas-an. kay gin tatahapan nga hiya naglingu. sugad man magaram. Hadtun iya kalag nga binaya. ha kahimayaan. Mga gugma ug bantug. Han mga kakurian. An waray katapusan. Ug han kahadi-an. Ug mga panhaya. Baraan makadamu.Ngadtu han puruy-an han mga baraan. Ikaw gudla an waray kamaratyan. An ha kalibutan diri mapapara! Mga bahandianun. Han tulu-uhan.

.! --Kadtu la ha langit didtu pakiana. dinaup han tamsi.--Hain ku bibilnga pulung man han bata adtun akun nanay nga nagpapalangga. Layti. ug iya binati in huni hin tamsi. bis ngain karuyag im hingangadtuan.. kay an imu nanay aadtu patay na. sugad man ha akun nabiling han nanay. --An ini nga tamsi tamsi nga gituay..) </i> <b>Ha Imu Diri Malilimut </b> <i> (Ha kan Alejandra Vicera)                   . hapit na ma gab-i. kulup na kaupay.. nagbibinikhuun baga may buut na... --Ngad ak ha lubnganan. hinadkan an baba. pulung naman niya han bugtong nga gugma nga ha ak binaya.! Palaran ka tamsi kay ikaw pakuan. Dagus hinayhinay ni Ana iya luha namimilaybigay ngat ha panlubnganan pamiling bis habuk kan nanay linubngan nga kahidlawanan. Ngan pagabut niya dit ha panlubnganan. tamsi nga gutiay ngan makawiwili.. paglupad han tamsi gindara ha langit! <i> (Takluban.. K.! Ngan us la kaidlap piniyung an bata. ngay-an kay dinangit. An kalag ni Ana. Kairu han bata! Kairu ni Ana.P.

aku diri malilimut.. ha amun luyu ikaw layun nawara. Landa. kay pagbuut ni Bathala. saringsing bis lub-uy. kundi. pabilin ug magaantus ha kamingaw. ini amu an gin kilal-an di paglaris. han imu pagtalikud ha akun. kadam-an ug sugung nga luha. aku an asawa mu nga masulub-un. mga langit itugut. <i> (Layti. daw sugad hin kahuy tigda napulikwang. dapit hain aadtu an magburuut. kay ha harayu imu man tinalikdan. dahun ug udlutan. kay pag-anga ku ha imu waray matakbaw. di na tatahusan. upud an kinasingkasing nga paglaum. dapit diin niyan amu akun inuukyan. inin ak kabutang. Ini han mga nga nga adlaw amu an ginbahaan. Luha ha kahidlaw an gin bisibis. aadi ha dughan an akun mga kamut. dinumdum ku nga asawa. !U langit. nga hi Landa madangat ha ginhadian. luha ha imu iruy ug asawa. Hulyu 28. ha imu kanunay mahanumdum. hin diri mu na ha akun pagkita. manggad pa itugut ni Bathala. nga niyan gupung ha kasubu. matuud ha imu nagpalangga. <lbl>II</lbl>         . Na ilu aku han imu pagpalangga. 1911) </i> <b>Pamalandung </b> <i> (Ha kan Titay) </i> <i>ni Rosing</i> <lbl>I</lbl> Makuri ha pagasuy. Pahuway! Amu an akun tinguhaha imu. sahid nag panruyduy. Kinamingaw ku an imu pagkawara. Ay. Ha imu. mahatapu ha imu urukyan unta. dapit diin ikaw mahamumutang. upud han aada ha kalipayan.ni Gualverto Delina</i> Niyan amu an siyahan nga pagtagmu.

nga ak hikalimtan. nauutud. ha kunul marig-un. adto bukad nga buud. hiyum. ha dughan adipa. kagugmaan. bidu nga mapait. imu kamahalan. siplat. tindug. yakan. impun kun maturug. <lbl>IV</lbl> Hain ka daw niyan. buhi ka pagad man. hain ku bibilnga. kay bug-us lawas mu. ha pagbunga pagud. napupuu. an ak kamasamdung. di ku pa kalimtan. pati im mayuyu. ha ak pagpaurug.                     . ha im pumalandung ayaw man pagpugngi. imu paghigugma? imu katam-isan. <lbl>VII</lbl> Ayaw ak pagdid-i. kun panunumdumun. ugay. <lbl>VI</lbl> Akun titipigan.Mapait nga gayud. <lbl>V</lbl> Nga buhi pa aku. mabug-at nga sakit. <lbl>III</lbl> Ha dughan mabug-un. bayhun. imu binuhatan. nabutnga han dahun. nga labi han kan-un labi pa han tubig. ha ak panumduman. Titay higugmaun! dinumdum inisip. ug im binatasan. gawi. diri mahihimu. malaya la dayun. imu pagpalangga. ha but-ul mahiblun. adtun imu tingug.

nga igkakita gud la. hinganduyan nga Nanay. waray na kamurayaw inin ak kabutang. <i> (Palu. Alvarado</i>           . 1910. nawara nga nanay. diin ku bibilnga diin ku la nga puru hiya kakadtua nga ma papas gadla bidu hinin dughan kamingaw hin hingpit hinganduyan nga Nanay. di gud nalilimut inin ak hunahuna an gindudumdum la. <i> (Dulag. higugma nga dayun. hain daw in sadang. Uktubri 31. diin ku kakadtua. <lbl>IV</lbl> Hain daw. gin sapnay gud niya tikang han kabata. inin luha nakun kay amu an putli. Militante</i> <lbl>I</lbl> Tikang la mamatay higugmaun nga nanay. hinganduyan nga Nanay.ayaw hibalaungi. hain daw.) </i> <b>Hinganduy Ha Kan Nanay </b> <i>ni Vicente R. bisan ak mag anu di ku hinkakalimtan sanglit kay hiningyap. hinganduyan nga Nanay. <lbl>II</lbl> Hain daw hi nanay. ha akun maglipay nga malimut nala unta. Uktubri. 1909) </i> <b>Requiescant in Pace! </b> <i>ni Francisco V. <lbl>III</lbl> Sanglit kay napaura hinin akun lawas.

Ha imu pamayhun waray namun inabatan. 1911) </i>                   . Samar. <i> (Wright. Katampu ka namun didi ha amun dughan. Ikaw maatubang kan Bathala hukmanan. Layti. Pabay-i nga magawit in usa nga tamsi. imu igin hulun han akun agtang. pabay-i nga aku lumuhud ha im uluhan. kay aku. han at panimalay. uras amu nala. sadang ha amun makag sagakay. kay us nga ilu ha im nahihidlaw. ha imu nagpupukaw. Ayaw hiulingag hinin Kami mag iilub hinin Kay amu an kapalaran Ha maiha magdali amu amun kamutangan. Requiescant In Pace. binilinan mu aku hin kasakit. kami mag-aanu man. Ngay an sarabutun imu kami hinayaan. ha imu makaaramduk nga linubngan. Binati ha kasingkasing santup ha amun kalag. upud in us nga bukad ku luhaan. Nubyimbri 5. Tatay. Hingyap namun amu unta an imu dangatan. adtun adlaw. Naghingutas ka mga mata hangad ha kalangitan. Pabay-i nga magtangis ha im lubnganan. us ka turu matugnaw nga luha. walug nga luhaan. silaw niya nga labsag. ha imu pagpahuway. amu an imu ha akun panamilit ha ak kasingkasing im hinumduman. Bisan kami magnawa kami ngan hi Nanay. Kay babayaan mu aku hin kadayunan? Ginakus mu pa aku hin katapusan. Namatay ikaw ha kagab-ihun nga mamingaw Hinuhuhuy han hangin nadapit hin kahidlaw. an dadangatan. Nubyimbri 1. <i> (Palu. Bulan nagsasabrag.Haruk nga matugnaw ug katapusan. Didtu waray na sakit kundi lunlun kalipayan. nag tatangis han imu kapalaran. pabay-i nga inin akun ha imu pagsiday. Nanay. Diri ka mabaga hinin imu tinatalikdan. Nga didtu amu an matuud nga iya ginhadian. Mauli ha balay duduha nga daraga usa nga nanay. Makusug waray. 1907) </i> <b>Bat-ad Hin Usa Nga Anak </b> <i>hin Taga Abuabu</i> Padayun. Sadang maglipay han amun mga kabudlay. Ay! Kabungkag nadaw. Imu gin antus an mapait han balatian. Tatay. amu an pagpahuway mu na hin kadayunan. kay akun ha imu halad.

amu in nag babayad pagmayuyu ha akun. ngan mapait nga luha an kalag ku linumsan. hin pakag balus waray bis man la magutiay. an mga paghumla nakun pagpikat ku nga tingug.<b>Pamalandung </b> <i> (Kan Nanay kan Tatay) ni Francisco J. dilain nga karan-un ha ak ibinubukad. A! waray palangga mamingaw hin tuna nagudman akun mga ginikanan. tunay gud nga kasakit. usa nga pagpalangga ug usa nga pag-agak. Ngan ha ak pag-iigngik hira may pagkalisang.                                 . binayaan ak dinhi ngan linanat kan Nanay. Kay dit ha ira dughan isinasantup gud. ngan pagpukrat nakun aku ugayugayun. tinabunan luha binaribhian. kanan Diyus kinuha himaya ku nga Nanay. tugun adtu ni Nanay nga aku papag-admun. sanglit kay pinaura ug aku minayuyu. Ug inabut in tuig nga namatay hi Tatay. gatas nga ak sinusu ug kabuhi nga hatag. say pamau in bahandi man-gad kay waray nakun? A! did ha akun dughan mayada nagpuputuk. ha ira kasingkasing dungan an mga pagbantad. usa nga kasingkasing nga agsub gud manumdum. han patay nga mga tawu baya han kalibutan. Anu ak igbabalus kan nanay ug kan Tatay. an ira mga kurubung an adtun kasisidman. kun ha akun pagmata damu in ira libang. nga kun aku dumaku mawaray makag limbung. adtun ira higdaan tag-usa nga saluran. nga lubnganan aadtu hiagian. gin dara ak ni Tatay ngadtu ha turun-anan. binilin ak dughan. di nadangat ha ira in urit ug kaguul. han kamapaurahun ug ira mga pag-ugay. Kundi waray pagiha kuhaan ak hin lipay. Danay ak hangaturug dit ha ira mga butkun. magupay nga malipay kun masabu gud aku. Han pitu na katuig an akun panuigun. nga han luha napahid kun aku nag tutuuk. Aadtu hira yana mamingaw nga ukyanan. harapuhap pagawit nga diri ak mapuyat. Enfectana</i> May nanay ku ngan tatay han gutiay pa aku. bukad pinurungpurung nagiginlaya layun. nga matamis nagin tapus na niyan. kanan kahuy mga bunga ha akun kamut kumkum. ug ha ira uluhan luha ku pahuhumbun.

Damu in anak hadtun Hudas nga imu sakup.. hinalaran hin hingpit. an Ley. an kaalu danay baya. Gin bibiling ka bis diin nga kahigpitan. Ha tuna hadi mabaskug ngan gamhanan. Ha kalibutan nga malimbung. hin usa nga pagampu nga dit hira ibutang. an kabantugan. Naaabut hadtun imu kagamhanan. Sahu nala kun anak ka hin manunulay. Disyimbri 4. hadtun atun Ginuu usa nga kalipayan. Makangingirhat pala ngayan ha kalibutan. Han tawu inurug ka hinalaran hin hingpit. an kalipay. Ha tuna Hadi. Kundi ha langit amu man an taramayun Kay ha langit waray bulawan bisan lambung. Danay balyu hin gutiay nga bulawan.. an may kuarta. Amu ikaw an Diyus ha kalibutan. Damu nga balhas ug dugu nga imu inusap. Basi an tawu umabut katinalahurun. Sugut an tawu bis anu nga kabudlayan. Ha kalibutan nga malimbung. Amu ikaw an tutuu nga iya sangkay. diri ha langit. Urug ha imu nagapil an mabudhiun. an katadungan. Hataas ka ngan nalandaw gin hahangad pa. Pagpahuda. Kinahanglan gayud nga pagludhan ka. kun hain ka aadtu an risaw. Han tawu inurug ka. An kahimaya. Ngan kun hin u an salapian. Kay damu na in ginawas mu hin kagutum. kadamu na hin im uripun.. Kay tambal mu an bis anu nga kamauhaw Ngan ikaw dinhi ha tuna asay dinayaw. Uugad.Ngan ngatanan nga adlaw ak hira hinalaran. 1907) </i> <b>Salapi </b> <i>ni Iluminado Lucente</i> Amu ikaw an Diyus ha kalibutan. An dungug.. Tungud kay tuman bis anu nga kakulangan. Didtu na an salapi di naparayaw. nga gin ngangaranan langit kahimayaan.. An kahadluk. Amu itu an damu in kasangkayan. !Magaanu kay amu itu an kabutangta! Salapi. diri ha langit.. ha imu man tumikang an kamalingu Bis kun ribu an gin tubus mu nga kabilanggu. Basta magtapud nga makaput han imu bayhun. mabaskug ngan gamhanan. salapi ha kalibutan. Ha im kain-gat pinalit man kun usahay. <i> (Takluban. Kay diman sabid kalibutanun im uripun. Diin iruy pati amay danay baligya. Basta ha imu gumikan an kilipayan. Kundi.                           .

Bisan kun laya na itun imu dahun. Pilutu an nag agang-agang. Diri kay pagtutdu di man kay paglarang. Lagera</i> FENIX KALUWASAN bag-u ka nga sirang Bungtu nga Takluban na imu ginmat-an Waray ka pagturaw. Bangin mu dangatun adtun kahiladman. Tikang ha iraya nag tipalawud. Ug an ira lawas akun gin laladngan. Inin akun pulung kun imu tipigan. Diri gud masayup nga kikilal-un mu. hadtun kaliruan.Kundi. T. Nga igpadayun panmaligya an mga bungtu. Kay bangin maalu dinhi ha kadam-an. Kay hira nakita nga gin aanud. Bagyu nga inmabut may upud nga sulug. Akun minayuyu imu mga bukad. waray ka pag-alang. Diri mu itugyan hadtun didtuanun. akun ihahalad. Mayada hinmulig nga baga talagsa. Mabangis nga baha ha ira nag anud. U! salapi. Nga diri napaid hadtun kasakitan. Diri ta man sidngun nga nangangaturug. Nga diri sangputun adtun kasalaran. Kadam an nga tawu masakay ha imu. Hilarum nga linaw Kay didtu kalunud Kun ikaw hangadtu Di na mababanhaw imu gud paglikyan. Dinangpan hin hungin uran nga makusug. Kundi an pagbulig baga ruhaduha. Ngan bangin sumiring nga aku mayakan.K un ha imu human naman igbaligya hi Cristo. imu kabugtuan. Kadaman-an nga tawu nanagpaturiyan. Nga ikaw mangugbus hin waray paglubad. Kay ini an bulung han mga batasan. lawas. Gamut. Ha urhi nga adlaw hibabaruan mu. Di ku ig aasuy ira mga ngaran. Itun imu gahum nagn han kinaadman. Bangin daw ha urhi may imu pagpulsan. Timunil. Di ku matutugkad adtun kahiladman. ayaw tugutan. Ayaw nagad inin Tuna ku nga Natawuhan. Adtun mga ngaran mga apilyidu. sanga. Ayaw pakasiring nga aku maaram.                   . FENIX KALUWASAN kahuy ka nga marampag. Waray may binmugsay waray may tinmimbang. <b>Pasurapu Ha Fenix Ug Kaluwasan </b> <i>ni H. FENIX KALUWASAN.

<i> (Manila. salapi ha kalibutan. kundi an kaurug nag aaarig kun say an salapi nginangaranan. balyu han salapi. an kalibutarnun nga gahum. an tawu nga malimbung. Amu ka an tuku diin hahapun. ha anak.                   . kun pagpanulayun han SALAPI…. anu daw kun waray pa gapili. waray paghinayun. sanglit adtun kablas hinaaraan. Itun hibabruanun may pagsarig. sanglit ka hiringyapun ug dangpanan. kabugtuan. pinasantup ha kalagagsub maharuasag…. han ngatanan ug tagsa nga butang ha kalibutan. Sabug ka.basta masibu an higugmaun. ha bana ug ha sangkay.P.Kay an saadsaad. An kanan magsarangkay pag-urusa. pinalabi. Kun say an salapi nagbubuut waray nagpupugung ug nabaribad. hin pagtalumpigusa kay… uripun.) </i> <b>Salapi! </b> <i>ni Norberto Romualdez</i> Salapi. basta may salapi…. nga ugkad. daw buutan…. an magtiayun murayaw la an pagpakabuhil kundi itu nga kabutang diri dayun. ikaw an kalipayan ha gihapun. ha inggat mu pagkit-un. bas Sahu…. An dungug. Danay man an anak nga an bugtu. katadungan an alu. kay may himaya. ginhawa…. SALAPI. Tamsi nga agila an imu hulatun.! Ha iruy. Ayaw usa:hi SALAPI naman in nagbulag. K. an balaud. an kahadluk danay baya basta an kakulangan masapungan. natapud man inin may katungdanan. magburuut ngan hukum. kay an imu pulus hinarangputan. ug an bana. pirit an ngatanan nasusugut tungud han pagsurug nga di masibad. ikaw la an Bathala nga gamhanan. Adtun mag-ugrupud. an asawa may makaun…. Adtun may salapi asay baraan. kawatan. hadi ka. amu in makusug an may tinipun.

salapi ha kalibutan. kay ikaw an dinugmuk han ulu. kay layun sakuhun nimu. Amun ka gin lalauman. marig-un nga sariganan. kay an imu pulus hinarangputan.pagpaudga ha Tuna g natutuban?…. Kundi damu an uripun. hadi ka. himu-e nga upay han kalibutan. may tawu nga buut niya isipun. an kinalibutanun nga gahum. kay waray gud kahadlukan. itun imu kara-utan. an imu nga tabangan. kay tungud hitun pulus.     . hi Hisus. sanglit nga PUNU KA HIN GRACIA. ikaw an amun tarawgun. ikaw la an Bathala nga gamhanan. manlalaban nga pinili. Salapi.! <i> (Disyimbri 30. ikaw an kalipayan ha gihapun. Ambut la. nga an Tuna nga Iruy. magburuut ngan hukum. hinin dila dumdum nga gupung. 1909) </i> <i> (Ginluwa ni Gu<pd>. ni GINUU BATHALA SALAPI. Lupig han salapi an katadungan usahay. kay mahagawas ha desgracia. Amu ka an tuku diin hahapun. kay AN GINUU NGA DIYUS AADA HA IMO.)</i> <b>Maghimaya Ka Maria </b> <i>ni Catalina Tarcela</i> Birilhun Hadi ha langit. Sanglit dida hinin kinabuhi. han kaaway nga demonio. daku uyamut an gahum mu. baya-i na. hinin pagdayaw nga dinaklit. pakabuhi. sumala an kan Hudas pagbutungan han iya Magturutdu. kusug han akun Tuna nga Iruy…. ihunung. iukuy. kay maluya an kinaiya. sanglit ka hiringyapun ug dangpanan. Salapi. adtun mainarampuun ha imu.</pd> Eduardo Makabenta didtu han pagpugi han "Sanghiran san Binisaya". uunanhun ko daw in pagpamulung. kundi nadangup ha imu gahum pagsiring MAGHIMAYA KA MARIA. kay kuta ka nga marigun. sanglit tawu nga masalaypun.

maluluuyun man nga lubus. Dida hinin amun gin ugyan. Nagtatangis. tatamdun ug tutumanun. inin amun pangamuyu. busa kami ngatanan tabangi. ha Diyus IGAMPU MU KAMI. imu unta kami ilikay. ug iruy ka man nga matuud. ha daku nga pagpaubus. V. Epistola 3. nga punu hin kataragman. kabudlay ug kakurian. inin pinanganak mu ha imu luha. UG HA URAS HA AMUN IKAMATAY. nahananagup ug nahagugma. busa ha amun pangaraba. makagagahum nga labi.Kay daan ka han Diyus pinili. sanglit Hadi gin buhat ka. panumdum nga bulig ka. imu unta pamatian ha natanan nga kasakitan. ha imu nga iruy han Diyus. ha imu kami nagsasampit. 7) . Diri nga gayud kakawangun. inin mga pinanhingilinan. ha mga virtudes ka napun-an. SANTA MARIA NGA IRUY HAN DIYUS. amun gin DADAYAW AN BUNGA HAN TIYAN MU NGA HI JESUS. (Tim. Uray ka nga waray sama. CAMI AN MAGPAKASASALA. ha anak mu nga hinigugma. pangakuha kami niyan. lawas mu kalag gin putli. ha langit ug kalibutan. ha himaya kami padangata. ha gihapun AMEN JESUS. 1912) </i> <b>Ha Kan Monsenor Singzon</b> <i>Bonum certamen certavi. <i> (Marsu. pagampu mu ug pangamay. busa nga gayud GIN DADAYAW KA LABI HAN MGA BABAYI NGATANAN. nagbabakhu. kay ikaw hadi ha langit. ha amun ha pagpanubus. ha waray pa an kalibutan. hinin walug nga luhaan. kami ha imu nagtatahud. kay matuud nga Iruy han Diyus. Kay hin sala waray ka hialpi.

Nga ikaw ha amun asay makag-agak. Han buhi nga tuyu hinin kasingkasing. daan higugmaun. malipay nga uras. Sanglit bisan hain ma Samar ma Layti. Amun igsasarit ha mga Samarnun. An anyag ngatanan han bukad ug hamut. Salit igpasaylu nga di ka pag-alngan. Pagsiring nga: BONUM CERTAMEN CERTAVI. Amay nga gintungdan han pagkakalagnun. Naguliat: BONUM CERTAMEN CERTAVI. Pagpahayag namun. Ngan tungud hini nga imu kahimtang. Diri man liwat in amun pagriwa. namunga. Maupay nga adlaw. Dara han pagrayhak. An amun kalipay labi nga nadugang. Kun mahimu kunta nga niyan matiruk. ha walug. Daku nga parabul nga kanan Diyus hatag. Diri pakigsupil inin amun tuyu. Han labaw nga sugu han Papa ha Roma. Ta. Ha mga Obispos akun ihahalad. Nga kumanta: BONUM CERTAMEN CERTAVI. Kay an Samar Layti mag usa. didtu ka himugsu. Diin an Obispo namun gintutungdan. Kay ikaw binmulig nga ini mahimu. Nga dinhi ka unta pagpuyu ha amun. Akun pupuyungun ug bawbaw ha palad. Salamat Harangdun. An huni han tamsi ha bukid. An Samar. Kun mahimu kunta nga magkaduruyug. ma adtu ma anhi. dinhi ha amun naman pakidtampu. Ambut daw kun angay nga am igpahayag. An imu puruy-an. magbugtu. Nga adtun paghingyap namukad. Kay bukad nga turuk hinin tuna natun.     . Mahal Delegado. talahurun namun. pagmugu ugaring. Sanglit dayawun ta an Diyus ha hitaas. Nagtipun pagdayaw pag-urug ha iyu. maguliat kami. Niyan an magbugtu nga Samay ug Layti. palaran. Tagan kamu unta han Diyus nga hitaas. Hin paghimangrawi ha atun yinaknan. Ikaw an tagdara hadtun karig unan. Akun tatawagun basi magpakanhi. dara han himaya.ni Norberto Romualdez</i> Iini kami mahal nga Obispo. Iini kami. Daak ka kilala. Malipay ginhapun. Daku nga tinguha ug hingyap han kalag. Ug ha Santo Papa damu nga salamat.

Ha iyo hadton mangitnget nga panganod. Di nira kaulangan mga kakurian. Ngada niyan nga may na kaburut-on. manta ihahalad. An kahangaran ko tikang magkaisep. Tinguha kong hingpet ug pinalabe. Tikus an paglaum hinin hunahuna. Samar) </i> Ako mabaya Bungtong mahal natawuhan. Malipayon itinutubyan ko ha imo. ¡Guminhawa ka! asay an ginuguliat. nga han kaagahon mo ikalalamrag. Naginmasiga man. Anong tahom pagbuhe ha imo mapukan. Luhang mapait mawarayna unta. Mawaray hin dum-et guteng kasinahan. Aantuson ko ito asay an tinguha. mawaray yumyom. dugo ko i-ula.                           . Han Bungto ug puruy-ang ginhihigugma. Mutya han dagat dapit ha Sirangan.Kundi pastilan daw. Ako mamamatay yanang tinatanaw. Tuna nga han sirak han adlaw ginpaura. Ha dagat sirangan nga nangaglibuton. An kulay han langet nga nanganganinaw. kun pasasagdan la. Han hiton sumisirang mo nga kapawa. Labing makaharadlok mang pakikiaway. Calbayog. mabunga. Ug ha gihapon hatingala mong tuna. Ginhihiungara han akon kinabuhe. Kun dugo an imo ginkikinahanglan. Mawaray nang puut. Ha pagidaraog kun paghipaid man. Biritayan ug tanang banges nga saket. Amun igsasarit ha mga Samarnun. Nga dinhi ka unta pagpuyu ha amun. Ira kinabuhe tubyan man ha imo. Nga isisirang han adlaw ikataudtaod. Nga inin paghingyap mabukad. An kusug han sulug han amun higugma. Kun gikan ha ikagiginhawa mo. Nga ikaw makita hiyas nga matahom. Hinen dagmet mabaya ko nga kalag. Hinaut pa unta makasiring kami. An nanga ha awayan tiungod nga pagato. <b>Katapusan Nga Panamilet </b> <i> (Ultimo Adios nga ginbinisaya ni Luciano Ortiz. Ha urhi nga: BONUM CERTAMEN CERTAVI. Mamatay ubos han imo kalangitan. Kahimayaan nga ha amon nawara. Base mo igpain-gat. Nga an agtang mo hines ug ha mga mata. Inen kinabuhe ko nga masubo.

¡Bungto ko! Igampo mo man unta ako. Ayaw man bantara an ira kahilom. Ukaron nira ug iwarak ha tuna. Ngan kun bation mo arangay han turunggon. Ngan kun napuputosna an ginpawaan. Hadton arawiton niya nga kadaet. Ngan hinen agtang ko abaton ko unta. Ug tungod ha imo mangamaya ka man. hiya pagsundon. Nga hin kamasubo nangagngunguynguyon.                                           . Pabay e an akon maagang pagbaya. Ngan kun may tamse ha akon cruz dumapo. Kun lubnganan ko limotna han ngatanan. An nangag-antos saket di harumamay. Manumbalek hadton daan nga kawaray. Han dulom han gabing kamingawan. Ha sulod hadton mahagkot kong lubnganan. Igampo mo man adton mga ilo ug balo. Han tingog ko nga labing masurub-on. Pabay e nga an tamse humune pagawet. Ha hingpet nga banwa ikaw makasiplat. magpadangat an kaagahon. Ha mga maguruma igpasibaya. Ayaw bantara ira kamurayawan. Igampo tanang hipaed nagkamatay. Pabay e an adlaw labing kamasiga. Bungtong higugmaon. Makatambong ka han imo katubusan. Nga nagaawet hin paghingandoy ha imo. Hin tumubong mapaubsanon nga bukad. An hayop han imo mga kagugmaan. gidale nga lamrag ha akon. San-o man nga adlaw ha bawbaw kong lubnganan. Itanges han usa ha ak nagmahal. An alindanga han imo kaganghawan. kunde ako. Mga makapapaid iroy naton.Pumiyong an inen akon mga mata. ngan an harok mo ha akon dumangat. Bumalek ha langet. Pabay e an harupoy han hangen bumakho. Ngan kun may manumdom ha akon magampo. Pabay e Han iya Pabay e Han iya tumambong ha akon an bulan. An mga bukbok ko bag-o unta anay. Hadke. Mga patayna lamang mangag-lamayan. Ngan waray na cruz ug batong katigamanan. Ha kabawbawan han katunaan mo. Uran i-alisngaw ug maginpanganuron. An ginsasaket ha mga bilanggo. Di iba. murayaw. humok nga kapaw-an.

awet malipayon. Kapawa ug bakho labeng masurub-on. An pagkamatuud han akon ginlaom. taga iba nga bungto. Hamot. mga higugmaon. Ha gihapon pagbabalikbalikon. Mga kasangkayan hadton nawarang puruy-an. <i>Mga hulug nga d ahun. kulay.Sumakot. tingog. <i>An halas. </i> Karabaw ni Baraulu ha bubut an pirinu. an kasili nanganak hin pagi. </i> An tubig ha mingming waray aabuta han hangin. buhi an gindadara. Parapamatay ug mga manlulupeg. an buskay nanganak hin limatuk. Mabayana ako. Saket han kasakitan ko. aku dida. Mabayana ako.blogspot. Nga amo an kanan Diyos Ginhadian. Limuton mo ako.html\</u> Patay an nagdadara. ha tuna an tagu-an. <i>An dagum. gugmang Pilipinas. Kamatay amo an kamurayaw nga dayon. </i> Daku nga kahuy namunga puru burubud. Ha dire nagpupoo han tuluuhan. kagugub-an ug hangen. Bungtong pinalabe. Mga kapikas han hinen akon dughan. <i>An turu. <i>An hungsuy. pamatia. kabugtuan. An katapusan ko na ha imong pagbaya. Mabayana ako.com/2008_10_01_archive. Akon pagpahuway pagpasalamatan. </i> Kahuy nga matinustinius iginkakahimangraw han Diyus. <i> An kandila. </i> An buaya nanganak hin kasili. </i> An nigu han bukidnun hinuram han patagnun ug waray na uli an. an pagi nanganak hin butiti. <i>An sabaw han lubi. Makadto ako ha waray naguuripon. Kahitas-an mo. kaganak. <i>An langka</i>       . <i>An tug up. <i>An balutu ngan han tawu. </i> Ayaw dida. Dida hine. Nga naginsangkay ug kalipayan ko. an lawas tuna. kay akon lilibuton. an butiti nanganak hin buskay. Ug ako ha imo magigintagingteng. Bilen ko ngatanan mga ginhigugma. an dahun tabaku. </i> Bastun han kapitan. <i>An sug-ang. tumig-ob han taputapo. </i> An punu kawayan. </i> An tutulu nga magburugtu pirmi naghuhurungku. <u>\http://waraymuseum. <i>Simud han ayam. </i> Tubud hilaw ngan mahulus. waray anuman ha akon.

<i>An bukatkat. bunga. </i> An taplak ni Bathala. nalanguy nasaliksik. <i>An planta ug an talutang. <i>An banig. </i> Pikas kun batapa. pukis ha panhigda. <i>An kakaw. <i>Mga tawu ha singbahan. </i> Di man Domingo di man piesta. <i>An payung. </i>     . <i>An sug-ang. <i>Buyu. waray man suildu. </i > Kanan kahuynun kalayu. </i> Han buhipa waray pag-uwang. </i> Magipagi kun gab-i. <i>An lasaw. magpulapula an hita. </i> Tubig nga bagtik. <i>An saging. <i>Dahun hin saging. </i> Pagtapu han magkasi bulbulan. makuri makita. tulu an inulputan. apug. </i> Tulu nga karanun. <i>An pinya. nagdudulum an kalibutan. naka dara hin makalilipay. <i>An badu. <i>An pawud. <i>Bituunun nga langit. <i>An budul. </i> Yugyugun harukay. </i> Marahalun nga dahun. nahauurhi an pisi. hinapun baga in bulawan. <i>An pagpiruk. <i>An bulan. </i> Pununa kundi waraypa pagkatunga. lukup hin mutya. <i>An Santo Cristo. lidung kun dakuna. </i> Iituna iituna ha dahun la kikitaa. butungun pusil. </i> Muradu an bawbaw. </i> Uupat an uhalis. tutulula an butunis. </i> Linulupad baga in pin-gan. </i> Linurup hi Buktutay. </i> Una sumaka. </i> Binubulad kun mauran. binubulkas kun masirak. <i>An Kukuyaw. </i> Nahauuna an gip-at. butungun baga in usuk. </i> Hilarum kun hubas. Idusu payag.. </i> Usa la an sinudlan. kayanu nga namamandira. </i> Ipilak baga in saduk. hibabaway kun taub. <i>An kawil. <i>An harigi. </i> Magbugat an tinukdu. <i>An laya. nanhuni kapunayan. haruharigi kun adlaw. </i> An ulu ni Maria lukup hin mga mata. <i>An adlaw. <i>An tubig ha tadyaw. </i> Tulu nga magburugtu. ginhahangad han kag-anak. an ilarum kabatuan. </i> Gintatamdan han anak. <i>An dagum ngan han inulang. </i> An balay ni Santa Ana. bisan Hadi bisan Padi naharuk. durungan kun kaunun. <i>An tabaku. <i>An hangin. <i>An sista. han patay-na nag-uwang. diri nakakapasu.

<i>An kaguran. </i> Nagbuhat ka di man imu. bagyuhun di Katalipup-an ha ibabaw. <i>An lin-ganay. </i> Kalayu ha magtugatung. <i>An lin-ganay. </i> . <i>An punu han kahuy. </i> Busay nga babayi inagi ha sulat. malabalira an kulud. an nagpabuhat waray kita kay kun kinita nadiri. </i> Kabayu ha Kagayan diri nakaun kun diri sinsakyan. naguwa ngani nalilinti. </i> An manuk ni Santiago maaram magtawag hin tawu. kun matuud nga buwa. nabidu an nakapurut. diri pa an pa-un. danay magtulu. <i>An utut. </i> Naglalayag an anak. <i>An nipa. </i> Bisan pudlun diri nalalaya. waraypa an kag-anak. waray man buwa nga matuud. nanhuni kapunayan. <i>An katmun. <i>An bulalu. </i>     maparung. </i> Nagsaya han gutiay pa. </i> Alap-apun bilasun matig-a ulikbun. ha iung kaigu. <i>An ulu. <i>An pagpanggui. <i>An atup. kinadtu ka nala. <i>An batung. </i> Natawu waray ig-anak.Sampawanun</i> Dunut na an hapu. <i>An higut han karabaw</i> Gintawag ka waray ka batun. Kun an buwa matuud. </i> Gutiay nga puru pitu an luhu. kun nahipapakiringkiri ng. <i>An lura. iginanank waray katawu. </i> Ginbibitay iraga. </i> Daku nga tawu diri maaram manguli.Nagtatabigis an tambuk. </i> Manuk nga kimbulkimbul mailarum an bulbul. <i>An lakub. </i> Usa ka alat nga ugat ha kagurangan ka ugnat. mapula an baba diri man paramama. <i>An lingganay. </i> Kasili nga guwaguwa. <i>An dulaw. </i> Ha salug ibunu. <i>An kawayan. <i>An l ungun. </i> Malipay an nakabaya. <i>An bunay. </i> Usa ka adlaw nga lakat duduhala an tiunub. <i>. kabagahan ha ilarum. <i>An pungapung. </i> Lampuna an pa-a diripa an biti-is. </i> "Waray matuud nga buwa. naghuhubu han dakuna. <i>An buhuk. </i> Yugyugun kabalagnan. <i>An karabaw. <i>An hablun. <i>An utut.

kun abutan hin makuri. <i>"Waray pa ini katapus." </i> <lbl> (133) </lbl> Utang ngani lipay. Nagbuhat hiya ha uma. waray palad nga maupay. ----------------------------------------------<lbl> (134) </lbl> Dahong kun lapyo pa. nabungkag an iya larang.<b>An Tapang Ug an Palad</b> <i>ni Fabula</i> Kulang hin buut nga tawu uraura man katapang. kay an kaupayan balus. kun iyu sala pagbasulan.   . An palad natakas hadtu. han binuhatan han tawu. dida man an kasakitan. an lapad la an kasinahun. nabungkag an sakayan. sakit. han ngatanan nga maraut. Hi kamu an mga tawu. diri masiring kay palad. Waray palad nga maraut. an iba kay ha iyu sala? Sayud kamu tikang niyan. an pulung niya kay palad. ug an puhunan nalunud. durun. waray katuman an tuyu. nauban nagbatun man. Diri kamu nahanumdum. nga an iyu kakurian. baga in bulawan. an pulung gihapun palad. nga hiya la in bubutangan. kun may bagyu. di na gin pupulsan. baman kun tugas na. ----------------------------------------------<lbl> (135) </lbl> Bisan anu an umabut Basta maka singabot. an iba gikan ha langit. Nagsakay ha pagbiyahi. kun hampak han Diyus pagampu. masiring layun kay palad. Bayad ngani likay-likay. sahid tapang diri nasabut.

am ka kablas diri. Utru man mamiringki. -----------------------------------------------         . May malipay. ----------------------------------------------<lbl> (143) </lbl> Natatago pa an ka riko. ----------------------------------------------<lbl> (141) </lbl>Waray baya nga nasukdo ha langit. Naghihingaraot.----------------------------------------------<lbl> (136) </lbl> Natunaw hin ka awud ----------------------------------------------<lbl> (137) </lbl>Bisan an mahahatitimu na May pa pagtiluwa. An nagdagmit waray. ----------------------------------------------<lbl> (138) </lbl>Bisan an mga bisan saypa an mga saypa. May baliku. ----------------------------------------------<lbl> (121) </lbl> An kahuy diri magturupung. diri ngani naghihingaupay. <lbl> (117) </lbl> Kun ha tawu igpananglit. ----------------------------------------------<lbl> (142) </lbl> Diri la an bulinaw an utukan. Balun na ha kamatayun. ----------------------------------------------<lbl> (139) </lbl>Bag-o nga punuan Bago nga batasan ----------------------------------------------<lbl> (140) </lbl> An urhi. may masakit. may matadung. ----------------------------------------------<lbl> (120) </lbl> Ginhuhulatpa an naghinay. ----------------------------------------------<lbl> (119) </lbl>Dara ngani han kabata. ----------------------------------------------<lbl> (118) </lbl>Nasusun nga na suangki.

----------------------------------------------<lbl> (129) </lbl> An mapili. ----------------------------------------------<lbl> (128) </lbl>Damu ngani nga yakan. magurang pagunhi. ----------------------------------------------<lbl> (131) </lbl>An maaram sumugu. Kay imu na ginbuhat. Waray badu waray bahag. An dalan paghawanhawani. ----------------------------------------------<lbl> (124) </lbl>An atun lawas diri gad atun. May gihap tarutamyukay. makaaragi hin tabigi. ----------------------------------------------<lbl> (125) </lbl>Ayaw pagtapud hadtun kanan iba. <lbl> (096) </lbl>An bag-us nga adlaw diri parihu. ----------------------------------------------<lbl> (127) </lbl>Ayaw panilhig ha iba nga bungsaran. damu man in sayup.       . may gab-i. maaram man sumugut.<lbl> (122) </lbl> Ikaw nagtatahap. Kanan ulud karaunun. An imu lugaringun in panginanu-a. may adlaw. ----------------------------------------------<lbl> (126) </lbl> Baga kala in napukpuk hin tubig ha hungut. ----------------------------------------------<lbl> (132) </lbl>Tara. ----------------------------------------------<lbl> (123) </lbl>An tawu iginanak. ----------------------------------------------<lbl> (097) </lbl> Diri makakawil an isda kun diri ha baba. ----------------------------------------------<lbl> (130) </lbl>Magdianu an sapa kagutiay.

----------------------------------------------<lbl> (099) </lbl> Kun diri mu buut masakitan layun. ----------------------------------------------<lbl> (100) </lbl> Diri mabubugtu (utud) an pisi ha kabahulan.----------------------------------------------<lbl> (098) </lbl> An nagsasaran-gapan. An buhi pakawit. kundi dida gihap ha kagamyan. pasagdan. ----------------------------------------------<lbl> (101) </lbl> Waray utang nga diri pagbabayaran. ha iya nayung pagmumuas. . ----------------------------------------------<lbl> (103) </lbl> An lumura ha langit. pakatigurang ha pamatasan. ----------------------------------------------<lbl> (102) </lbl>An maupay nga bantug mauruupay kay han kabahandianun. -----------------------------------------------     sahid bulawan. ----------------------------------------------<lbl> (107) </lbl> An diri mapasagdun. ----------------------------------------------<lbl> (110) </lbl>An wala nga kamut danay matigbas han tu-u. kinikilala ha iya bunga. ----------------------------------------------<lbl> (109) </lbl>Ayaw buhata buwas an mahihimu niyan. ----------------------------------------------<lbl> (106) </lbl> An maupay nga kahuy. ----------------------------------------------<lbl> (104) </lbl>Ngatanan an mag in-gat di ----------------------------------------------<lbl> (105) </lbl>An nahuuy amu an nagpapaluuy. ----------------------------------------------<lbl> (108) </lbl>An patay palangit. Gutiay an kapulsanan.

----------------------------------------------<lbl> (113) </lbl> Mamay ngan asu. ----------------------------------------------<lbl> (076) </lbl>Makuri papagharaniun. ----------------------------------------------<lbl> (116) </lbl>Mga bituun ha langit. ----------------------------------------------<lbl> (080) </lbl> An gi-us han tawu nagaasuy labipa han mga pulung. ----------------------------------------------<lbl> (114) </lbl>Mahasawang. ----------------------------------------------<lbl> (077) </lbl>An bulawan bis pagtipiktipikun. ----------------------------------------------<lbl> (115) </lbl> Pagtaguun ngan mabukwat. An ayawm ngan han batikulun. An paratagay gihapun an mauna. May mapawa may mangitngit. ----------------------------------------------<lbl> (078) </lbl> Matam-is an kamatayun. maha uma. Matam-is pati an durhu. An katibik bulawan la gihapun. ----------------------------------------------<lbl> (079) </lbl> Bisan paman an luwag ngan han kasili nagkakita gihapun. <lbl> (075) </lbl> Inin sungay bis pagtaguun. ----------------------------------------------<lbl> (081) </lbl> Kun anu an tingug.           . Ha tuna nga kalugaringun. Maulput gihap igkakasumatsumat.<lbl> (111) </lbl>Makuri magkahirani an kalayu ngan han gumun. ----------------------------------------------<lbl> (112) </lbl> An maupay nga tubu. Maulput manta gihapun. amu man an aningal. may man kalayu.

Maitum la gihapun. An aninu bug-us la gihapun. Masayunay rumakdag. ----------------------------------------------<lbl> (094) </lbl>Ayaw puuk. Nga katiris maghatang. Diri mahababaru paghadi. Kanan Diyus gindudurukut. ha malubug nga dagat. ----------------------------------------------<lbl> (089) </lbl> An bukad nga makaruruyag. ----------------------------------------------<lbl> (091) </lbl> Makawat in papagdakpa hin makawat. Budang. ----------------------------------------------<lbl> (093) </lbl>Ayaw pagbuhata ha iba. ----------------------------------------------<lbl> (088) </lbl>Magdianu hin pag-inuran. May pagtulak na gihapun. ----------------------------------------------<lbl> (083) </lbl> An diri maaram mamati.----------------------------------------------<lbl> (082) </lbl>Bis diin nga tuna may tungud nga langit. ----------------------------------------------<lbl> (092) </lbl> An salaming bis pagbu-ungun. ----------------------------------------------<lbl> (085) </lbl> Pag-usawan an patani. Basi di ka igsabud.             . kun di mu buut nga pagbuhatun ha imu. ----------------------------------------------<lbl> (087) </lbl>Didtu panagat. ----------------------------------------------<lbl> (090) </lbl>An kalibutan dalunutan. ----------------------------------------------<lbl> (086) </lbl>Salapi ngani nga linupug. ----------------------------------------------<lbl> (084) </lbl>Dibali kitikut.

----------------------------------------------<lbl> (057) </lbl> An una maka isda. Ayaw paharani ha kalayu. ----------------------------------------------<lbl> (064) </lbl>Bisan mapiardi. ----------------------------------------------<lbl> (058) </lbl>An nagmamata makuri sangpitun.----------------------------------------------<lbl> (095) </lbl>An dagat nga mabalud. ----------------------------------------------<lbl> (065) </lbl>Makuri tumindug an saku nga waray sulud. ----------------------------------------------<lbl> (061) </lbl> Kun diri ka buut mapasu. Basta katadungan igpaagi. ----------------------------------------------<lbl> (059) </lbl> Waray ngan pusu. ----------------------------------------------<lbl> (067) </lbl>Waray daku nga isan-ip. Baya-i nala an katadungan. ----------------------------------------------<lbl> (066) </lbl>Tawu pagtagam. ----------------------------------------------<lbl> (063) </lbl> Kun diri mu buut in kalipungan. <lbl> (056) </lbl> An maupay magsurat. una man kabuturi. Waray maraut nga dagang. Kay kanan Diyus ka bubuligan. kun timana hibibisul. ----------------------------------------------<lbl> (060) </lbl>Amu na an pagbasul. Ayaw pakadtu ha salug. waray man bunga. hibabaway. Basi masayanuy paghuranit. ----------------------------------------------<lbl> (062</lbl>) Kun diri ka buut mahumug. ----------------------------------------------- .

gabay. upud man an mga sanga. ----------------------------------------------<lbl> (072) </lbl> An tawu nga makaturugun. aadtu man an ikug. Usa la kapulung an kinahanglan. --------------------------------<lbl> (042) </lbl> Malmali an puthaw nga mapasupa. <lbl> (037) </lbl> Kun ipanampug na. Tuugud han iya mga pisu. --------------------------------<lbl> (041) </lbl>Tawu nga mayakan.<lbl> (068) </lbl> An tawu nga may salabutan. ----------------------------------------------<lbl> (073) </lbl> Bisan anu an buhatun. Diyus anay an unahun. Diri makaaragi hin tul-an. waray binuhatan. ----------------------------------------------<lbl> (069) </lbl> An makaturugun nga ayam. --------------------------------<lbl> (040) </lbl> Nahabibitik an Iruy. Sugad hin tanaman nga punu hin kaharupayan. ----------------------------------------------<lbl> (070) </lbl> An naglaum--nalibri. An nagturaw--napiardi. Hiraniay an kamatayun. Kay kun humagkut waray muna. --------------------------------<lbl> (038) </lbl>Kun hain an ulu. --------------------------------<lbl> (039) </lbl>Magusahan ka. Kay han may maraut nga sangkay. Iuuran manta. ---------------------------------     . ----------------------------------------------<lbl> (071) </lbl> Lakat tigbas. ----------------------------------------------<lbl> (074) </lbl>Mamatay ngani an punu.

--------------------------------<lbl> (045) </lbl> Panday ngani nga aringit. Ha iya mga kalulungun. Nasta nitmga hin kalamay. --------------------------------<lbl> (047) </lbl> Sagbuwag dawa. natataktakan. --------------------------------<lbl> (044) </lbl> An dunut nga bayabas naamung. waray la. --------------------------------<lbl> (052) </lbl> An nagkutak. --------------------------------<lbl> (046) </lbl> Bisan aku mamatay. Sukut ig-away ha iya mga ginamit. Masayunay matapus. --------------------------------<lbl> (048) </lbl>An kaawa dungan han kalibutan. Kay ha urhi may pag aanihun. amu an binunay. --------------------------------<lbl> (055) </lbl> Kun an Diyus aanhi ha at         . bali an kikitaun. Tumuruk diri.<lbl> (043) </lbl>Maaringasa an barilis kun diri punu. diri dinuduktan hin lumut. --------------------------------<lbl> (053) </lbl>An may pugus may pamumulatun. --------------------------------<lbl> (054) </lbl> Kun damu nga kamut nga nabuhat. --------------------------------<lbl> (050) </lbl> An batu nga makalidingun ha tubig. --------------------------------<lbl> (049) </lbl> An malakat diri ngan nakakaagi. --------------------------------<lbl> (051) </lbl> An gugma nga abusubus. Diri bali an sumar. Madaliman matapus an buhat.

------------------------------------<lbl> (024) </lbl>Kun buut mu in sangkay. ------------------------------------<lbl> (022) </lbl> Pag-aanhunpa an kumpay. Talagsa magkinahanglan. Tawu nga mayakan-ulawan. -------------------------------------     . Kun an kabayu na patay? ------------------------------------<lbl> (023) </lbl> Bunga amu an binuhatan. Waray bu-ut nga tinipigan. ------------------------------------<lbl> (025) </lbl> An mara ut ha tinikangan.Hin u an ka-away nat ? <lbl> (016) </lbl> An tawu nga sumatan. Masayunay hikalimtan. Tun-i anay itun pagsaka. ------------------------------------<lbl> (026) </lbl> Kun maruyag ka hin bunga. Ayam nga mausig-mailayat. ------------------------------------<lbl> (020) </lbl> Tawu nga maukuy-tabangan. ------------------------------------<lbl> (027) </lbl> Diri ma-ubu an kabayu kun diri pilas. Maupay ha katapusan. ------------------------------------<lbl> (019) </lbl> Ayam nga maukuy-makagat. Dahun amu an yakan. ------------------------------------<lbl> (017) </lbl> An talagsa hikit-an. ------------------------------------<lbl> (021) </lbl> An buutan nga kamut ug malinis nga baba Nadara hin tawu ha lain nga tuna. ------------------------------------<lbl> (018) </lbl> An tawu nga hingandam. Pamiling anay hin sinsay.

----------------------------------<lbl> (002) </lbl> An batu bantilis naibas. -----------------------------------           . An binuhat kulang man. urug an kalugaringun. ------------------------------------<lbl> (035) </lbl>Iruy. ------------------------------------<lbl> (033) </lbl>An pagsayup-kalibutanun. ------------------------------------<lbl> (030) </lbl>Tagi aku kay tatagan ku man ikaw. Mabalik gihap ha duru-ungan.langitnun. de Veyra) </i> (page 1 of 7) <lbl> (001) </lbl>Bis magpakainkain an sakayan. amay. Bis kapitan nabibilan-Gu<pd>. Han turu han tubig han darudaginut. nakilut.Vatchoo (Vicente I.</pd> <b><lbl>II. ------------------------------------<lbl> (029) </lbl> Imu niyan. ------------------------------------<lbl> (036) </lbl> Waray gadla siguru." nasiring an mga kalagasan. akun man buwas. "Ngan an mga garaygaday mga tugun-sagdun kunu han atun kaapuyan. ------------------------------------<lbl> (032) </lbl>Pagbubun anay nga diri kapa uuhawun. ------------------------------------<lbl> (031) </lbl>Bis itun nahatitimuua. </lbl> Mga Garaygaday (Sanglitanan) </b> <i>"Waray sagdun nga nakakarauat. May gihap paghiluwa.<lbl> (028) </lbl>Diri mahuni an balingkukugu kun diri tipatay." </i> <i>. An pagpasaylu. ------------------------------------<lbl> (034) </lbl> Damu ngan it yakan.

----------------------------------<lbl> (005) </lbl> Mapa sinirangan. Maguwa gihap it kakagang. Ha kalugaringun tuna an kahimyangan. mapa katundan. An saging nga inaldaba. -----------------------------------       luksu. kun kanan Diyus ka pagbut-an.   . Kun kanan Diyus ka pagbut-an. ----------------------------------<lbl> (010) </lbl> An maupay nga kaadlawun. matupung ka ha lawaan. Una man madurug. ----------------------------------<lbl> (006) </lbl>An mangir-as nga mga pulung Nasamad labipa hin salsalun. nakanap ha kapatagan. ----------------------------------<lbl> (004) </lbl>Banwa ka nga ulasiman. Kay ha urhi may gagamitan. ----------------------------------<lbl> (007) </lbl>An baya udug tipigan. ----------------------------------<lbl> (011) </lbl>Hataas ngani it Hilarun man it paghimugsu. Matupung ka ha ulasiman. Kinikilala iya kaagahun. Sugad hin waray paku nga tamsi. ----------------------------------<lbl> (008) </lbl>Bisampa paghatukan. ----------------------------------<lbl> (012) </lbl> An tawu nga waray salapi. ----------------------------------<lbl> (009) </lbl>Di masaha hin sab-a. ----------------------------------<lbl> (013) </lbl> An una mahinug.<lbl> (003) </lbl> Kahuy ka nga linawaan Ha bukid nananawantawan.

nga basi la ha iya kumita. hain in kalipay hin waray paglaum? Ha butnga han dalan hin sugad nga gab-i. hin iya kanta.       . waray uran. kawang nga kabudlay karag nga paglaum. ----------------------------------<lbl> (015) </lbl> An salapi maraut nga agarun.. waray kikidlat. dalugdug amu an nalanghayaw. aku. <b>Hadtun Usa Kagab-i </b> <i>ni Magsaluru</i> Nag-uuuran.. Nga an iya lindung napapas? An lingung daw han mga langit. kay ha kasingkasing buhi an kasakit... an kalag ku buhi.<lbl> (014) </lbl> Kun waray kakuri-an. Hin-u in nasugu? Inin gugma. pagpinatun-ug. gintatan-aw ku hiya murayaw. mangitngit. diin say dalikyat nga suga an kikidlat. waray niya pidu kay di man nahigugma. nagbibinakdaw nagtitinangis mientras hi Nene nagkikinanta naglilinaylay. nagpipinauran. Waray man kalipayan. kangitngit. inin gugma! U-u. himaya. ayaw hitu asa. hin tawu.. an kalibutan daw bungkag kay an gab-i maraut. paginagma. Kikidlat... tingug han matadung nga panhunahuna: "U... daku ka nga lurung. ha dalan waray suga. Asay ha akun nasugu an kasingkasing. Kundi maupay nga surugu-un. an gab-i masirum kaupay. nga an akun ngahaw palad waray ku kikita-a. waray kangitngit han malipay. Aku. kanan hangin pnianmarung. Tikang ha kasidman nga binabakdawan ku. waray mauran nga gab-i. waray gud ngani ha langit in bisan us nga bituun. mamatay sahu. An hupuy kun han mga dagat? Ginantus kapin katuigan.. nag-iinantus pagpinauran. nabati ku kida ha buud in tingug." <b>Tingug Han Tagipusuun </b> <i>ni Martin P. an sakub han dughan mangitngit. waray dalugdug. Aku? Masamdung daw gab-i nga waray bituun. an babayi malingu waray makukuha. de Veyra</i> <i> (Ha kan Mudi) </i> Na raba ka han akun surat. basi la bumati hin iya tingug. Kundi pag-agina han ngitngit ug han gugma. kay waray gab-i. an kahidlaw matambal. amu an tawu nga waray kapalaran. inin gugma.

. adtu la nga punay nga naghihinaya. Mga putli. usa nga pagsimba. higlarum nga bikhu. 1910</i>. nasaygan. nawara an gahum. daw usa nga ugay matam is nga awit daw usa nga laylay. Dinungug ku gihap an huni. bihan han kasakit kawara han pawa. kasubu han langit kahurak? la adtu kanan gangis siday. Kulupna mahudlum. Ngalung: "Baya-i aku baya-i. Kay ig asuy ku ha imu Tungud hini ayaw ikabidu. Abril. linuyu han bukid naparung an sirak. kapin kamalanuy aningal han laray. mapawana pati kay sanag hin bulan baga abi an kadayaw kabitun-an punu tan awun magsilaw. hapitna magab-i in langit matin-aw. pamati han dalan.. pagsimba han gangis hadtu nga himaya.                     . mahinay. murayaw. kaaghat han tuna kahusay? Usa nga pagdaig. Anu anu Anu anu daw nga daw nga la adtu kanan puay kahirak. warayna pagidlap. <b>Kakurulpun </b> <i>ni Francisco Alvarado</i> <i> (Ha kan Nunoy. Nanmalik ngatanan ha unhan. lambung han karampag kanan burak sirung nakat an punay masulub un mamingaw.Panimangnu. harani han linaw an gangis nahuni.. Ha usa nga dapit. Kay patuk an imu paagi.. bagting han urasyun ngatanan natukas pagdaig kan Bathala ngatanan naluwas. Ha luyu nga kahuy. kapin kamalanuy. ha butnga han lindung. Mga ibun. akun magturutdu) </i> Bagting han linganay lunghayaw. Kay di ak anad magtagu. kay nagtitinangis han iya pitpitaw!. matil-is.... warayna nanlupad. ngat ha panganurun tan awun masakit maliwanung sugad kabutang han langit." <i>Palu. Inin kalibutan ha mga kukurulpun tinamay han dampug mulayan han sirum.. Kankanay aningal. Layti. An hadi kun adlaw aadtuna hinugdun aadtuna harayu ha may panganarun.

nga ak higugmaun. an hindun-gan nakun. duyug an kakulba. duyug han kangitngit. nga at sulundanun. Ini nga pagpiyung. ha ak pamalandung. makakawang daw ada. punu hin kangitngitl dagus ku humigda. maghapdus nga pulung. 1913</i> <b>Kawang Nga Gugma </b> <i>ni Romaning</i> Mangitngit nga gab-i. ngan sundan hin damgu. kun hin-u ba adtu. hini nga batan-un. gabaypa iglaylay..<i>Palu.. baga kamatayun. an mata pumiyung. :Iya an haruk mu. takna mamingawun. Ay! An ini nga damgu. Dayun ku pagbangun. patay an paglaum. nga makamamatay. Waray la magiha." amu adtun pulung. ay! an Iday ku ngay-an. pagtulak man ha akun. masarumsum an langit. Iday ku nga hinalaran. taliwan pagdamgu. nga ipapahuway." Dayun pagpasundi. buhi kun an pagturaw.       . pati an panumdum. masamdung nga siday. gabaypa an lubnganan!. baga agunanay. waray hin bituun. maluya an lawas. hingpit nga paglaum. amu an katurug. hatag ni Bathala. kay pagbulag natun.. an iya pagsiday. han kalibutanun. "Bangun higumaun. hadtun kagab-ihun..

.. Agi Nanay! Burabud hinin luha. Makatatangis kaupay. Gintanum ku hin agahay. Kay karuyag ku kan Nanay pakigkita. kay man-gad na im ak hinumduman. Sanglit kay diri katpung. kay daw tunuk nga basuni. P. Nga naturu diri la sinasabut. ha kan Bathala nga maluluy-uy. inin lawas ku pati dagway. ha mamingaw mu nga higdaan. kun diri mu patudkun. Natangis gud aku dayun. Baw-as nga palad. dida hini nga tuna. <b>Limut Hin Hinigugma </b> <i>ni Patricio R. aku ira ginbayaan. kay an mga saad ku kanugun. lugaring kay ini tinalikdan. imu nala pinakakalimutan. Buut aku bumunyug ha ukab nga matugnaw. Asay padaw kun mamatay. kun ak pinanmamalandung. Palu) </i> Masakit gud panumdumun. Ay Diyus ku! Buligi tabangi. ilu nga pagkahimtang. Alagad han kahidlaw. L. Alagad han kahidlaw. kan Nanay nga linubngan..<i>1909</i> <b>Binhi Ni Tatay </b> <i>ni Pinay Zacarias</i> Binhi nga higugma nga sabwag ni Tatay. linilimutna aku nimu. kahidlaw nga uraura. bis itu nga buhipa aku. hin kalimut nga kadayunan. an gugma kun paglimutun. Tualla</i> <i> (Kan T. Nagkakataktak ha akun mga mata. hadtun imu pamahungpahung. ha ira ngaduha.         . Nagturuk nagrabung ha dughan ni Nanay. ha kasingkasing ku makuri. Ilu nga nagbabakhu ha bawbaw hinin lubnganan. Aku an biyuus nga mabaysay. kay basi bumukad hin kalipay. Igaampu ku manla gihapun. Nga ginmamayuyu ni Tatay ni Nanay.

1910.. luha nadangahay. Anu in pulus ku din ha kalibutan..com/2008_11_01_archive. amo ini it nagbibinalik-balik nga mga panhuna-huna it nagsisinulod ha ak ulo. Marsu 1910</i> <b>An Sikway hin Lipay </b> <i>ni Apolonio F. aadi hi akun nadangup ha imu. nanmunga hin apdu nga makasasakit. gabay maglakatun ha iba nga tuna. ginpahak an himaya waray gud sugabin. nanmimilaybigay nga amu an kasakit. han una nahinumdom pa ak. pero han tikaiha na.. ya na naeskwela ako ha St. Montezon</i> <i> (Kan C. pero nahihimo man gihap. ako in usa la nga anak. ginsimpi an lipay.. panhuni han gangis. nalayun la isikway an akun paghingyap... bulawan. kay ikaw an mandu han ak kamatayun. ha imu. nga nagtitinuok ak ha k       . maupay man la gihap. kay basi igsampig. kun waray himaya puru kapitan. danay nadaop an kamingaw. kun tikagarab-i. tuna. Scholastica s College of Music. ha Tanauan. inin kalibutan masamdung kaupay.manila. mga kasangakayan. bulawan han kalag ku. yana aada ako ha 20 nga pangidaron. nadugang kasakit kasingkasing lukmay. Inin huni hin tamsi. matangis.namukad hin kasakitan. sinirang ha dughan. mauli-uli na ha am. ira ak gin paeskwela didi ha manila ha n kurso nga akon karuyag. rubag hinin dughan an gugma nga hingpit. M. ginugul-an na ak. nanrakdag an lipay hinin akun dumdum. Pibriru 8. nga dinuduyugan hangin malayahay. han una.. hiningyap nga bituun. <i>Takluban. medyo mabug-at ha bulsa. Leyte ako iguin anak pero ha MacArthur ako nagtubo... nga waray ginganduy. <i>Takluban. saypaba an Sikway hin Lipay? Nangamut an bidu hinin kasingkasing. Ay! kamatayun daupna ha akun. masakit kaupay.html\</u> <b>Minimingaw ako. tungod nga hinigugma ako hit ak kag-anak. sirangna. Tarcela) </i> Nalayun la kakarag. maputus hin bura. inin atu iruy. kundi ikaw.. adtun akun paglaum. magpait nga apdu hinin kinabuhi. magpait nga luha hinin mga mata. kasaitan bilin. waray gud alimyun. hadtun gugma uray. </i> <u>\http://waraymuseum. ginsirib an gugma waray pagkaluuy. makali lipay pag eskwela didi...blogspot. pero syempre.

<i>An mata</i>.. p ara mayda naton ikasukli han mga balhas nga ginkapuyan han at mga kag-anak. amo nala an ak pag-uli ha amon.. ehehe.. Tigbasun diri nasasamad. bangin kamo makasiring nga. an Ginoo maada la pirmi ha iyo.. Damo nga magburugtu sahid may’ kalu. Daku nga butilya. . an kinutsan namatay.. Gutiguti nga kahoy namunga hin mga bulawan. Panunungbalaya magkalayug.. <i>An salag</i>. Kahuy anay. <i>An duyan</i>.. <i>Santo Cristo</i>. nagin independent na ak. Lima nga magburugtu nanmamaba puru karaha. <i>An upu</i>. <i>An lubi</i>. pero sige la kay baman kon makatapos ako didi. Balikdun pahak.. tungod nga harayo hira ha ak. Bugsay nga bugsay. <i>An tubig</i>. pagka batu baliwun. <i>An taplak</i>.. Bawbaw an lisu. buhaton naton ngatanan para hit at pageskwela. Hungut ha kagurangan diri nabibiawan.. an sulud puru unsita.multiply... Babuy ha kagurangan an mga barahibu raysang. han tikaiha. <i>An baba</i>. <i>An kulu</i>. Nagkakahapun kun adlaw. tinuod gud ngatanan it aanhi nga mga impormasyon. An duha nga magbugtu diri maghihikita. ay. Babuy ha kagurangan pangasa kun umuwang. <i>An humay</i>. diri man natulin... waray ak makauli. An dahun han mandapanda magparihu kahilapad ngaduha. aku an nakakita. <i>An kasuy ug an nugas</i>... PAHANUMDUM: tinuod baya ini. an mga kudal rapakna.. nagbibinuwa la ak. Ikaw an nagbuka. . <i>An kitikut</i>. <i>An tigurang</i>. <i>An bunga</i>. Baaya ha Masbad Domingu an panibad.warto kada adlaw kon diri natawag ha ak an ak nanay. </b> <u>\http://ryanfernandezroa.com/journal/item/12\</u> An atup duha kaparas an harigi duha kalugas. An nagbababa natukal.. salit it ak kamingaw diri la kay harumamay. kay. an duha nagtuluna. <i>An langit ug tuna</i>.. An mga kugun busugna. an ak nala ginbubuhat. an ginbababa nasaghid.. <i>An asin</i>. balikdun pahak..heheh. An kinutus nabuhi. <i>Langka ug tugup</i>. ngan ako la nga usa didi. <i>An kutu</i>. <i>An manuk</i>.. heeheh. pero yan a. tubig anay. <i>An singbahan</i>. ngan sem-break.. salamat nala han pagbasa hini nga ak halabaay nga storya hit ak kinabuhi. mas maglilipay it am pa milya. heheh. cge. kon dec. an harayu hiranin a. nagkakalusad kun gab-i. <i>An gukun</i>. "salit kita nga mga estudyante. duro gud la.

makuri makita. Iituna iituna ha dahun la kikitaa. <i>Mga hulug nga d ahun</i>. Han buhipa waray pag-uwang. <i> An adlaw</i>. ha tuna an tagu-an. Pagtapu han magkasi bulbulan. <i>An kakaw</i>. Bastun han kapitan. Tubud hilaw ngan mahulus. <i>An turu</i>. Yugyugun harukay. <i>An kandila</i>. nagdudulum an kalibutan. <i>An halas</i>. <i>An balutu ngan han tawu</i>. tulu an inulputan. nahauurhi an pisi. waray man suildu. <i>An tug up</i>. Magbugat an tinukdu. butungun pusil. <i>An hungsuy</i>. An balay ni Santa Ana. Muradu an bawbaw. <i>An sista</i>. <i> An harigi</i>. Likisan ha lawud. . an dahun tabaku. An punu kawayan. An tubig ha mingming waray aabuta han hangin. <i>An wait</i>. <i>An sug-ang</i>. <i>An hangin</i>. An nigu han bukidnun hinuram han patagnun ug waray na uli an. ginhahangad han kag-anak. An buaya nanganak hin kasili. <i>An langka</i>. Tulu nga magburugtu. Usa la an sinudlan. naka dara hin makalilipay. aku dida. Nahauuna an gip-at. han patay-na nag-uwang. <i>An sabaw han lubi</i>. Karabaw ni Baraulu ha bubut an pirinu. an kasili nanganak hin pagi. an butiti nanganak hin buskay. an buskay nanganak hin limatuk. an pagi nanganak hin butiti. <i>An bugsay</i>. Gintatamdan han anak. nanhuni kapunayan. An tutulu nga magburugtu pirmi naghuhurungku. Ayaw dida. Linurup hi Buktutay.Gutiguti nga pisi tinahus in pitu nga bukid. <i>An payung</i>. <i>An saging</i>. Daku nga kahuy namunga puru burubud. an ilarum kabatuan. <i>An dagum ngan han inulang</i>. <i>An pagpiruk</i>. an lawas tuna. <i> An badu</i>. <i>Simud han ayam</i>. <i>An planta ug an talutang< /i>. <i>An sug-ang</i>. magpulapula an hita. Isda nga marapaydapay nagtuturu hin tambuk. Idusu payag. Kahuy nga matinustinius iginkakahimangraw han Diyus. buhi an gindadara. Patay an nagdadara. <i>An dagum</i>. <i>An balud</i>. <i>An kawil</i>.

apug. <i> An bukatkat</i>.com/\</u> An akon pinulongan an amo la nga akon lugar ha kalibotan. <i>An tabaku</i>. Kitaon ta. akon lilimitahan an akon paghingaday ngada la han nagin epekto hin i ha panumdoman han usa nga katawhan. <i> Buyu. binubulkas kun masirak. lidung kun dakuna. Tubig nga bagtik. nalanguy nasaliksik. hinapun baga in bulawan. lukup hin mutya. an pulong nga “binukot” han mga Bisaya in ginagamit     . Marahalun nga dahun. -Iluminado G. Iba an pamaagi han pagpadayag han kaagi o g pag-abat (pwede gihapon tawagon ta ini nga pamahongpahong o <i>sensibility</i> ) han kalugaringon nga pinulongan kaysa han dayo nga pinulongan. <i> An bulan</i>. Hilarum kun hubas. <i>An tubig ha tadyaw</i>. haruharigi kun adlaw.blogspot. Binubulad kun mauran. Magipagi kun gab-i. an nahitabo hadi nga mga pulong ha ubos nga akon paghihi ngadayan. diri nakakapasu. bunga</i>. <i> Bituunun nga langit</i>. pananglitan. bisan Hadi bisan Padi naharuk. <u><b>Pagliwan hin Panumdoman: o Kay Ano Di Ko Kinahanglan Hin Iba Nga Linggwahe Komo Nasudnon nga Pinulongan</b></u> May 22nd. tutulula an butunis. Una sumaka. <i> An banig</i>. 2007 <i>An uripon nga nayon labi nga mapait kay han kamatayon</i>. Ipilak baga in saduk. <i> An punu han kahuy</i>. <i> Dahun hin saging</i> . <i> An Kukuyaw</i>. <i> An Santo Cristo</i>. hibabaway kun taub.An taplak ni Bathala. <b>An pulong nga “binukot” ug “monja” </b> San-o umabot na mga kolonisador. <i>An budul</i>. Dara kay haloag ini nga himangraw bahin han epekto han kolonisasyon. kayanu nga namamandira. <u>\http://waraymuseum. malabalira an kulud. butungun baga in usuk. Bisan pudlun diri nalalaya. Kanan kahuynun kalayu. An ulu ni Maria lukup hin mga mata. Di man Domingo di man piesta. Tulu nga karanun. <i>Mga tawu ha singbahan</i>. Uupat an uhalis. An kada pulong ha usa nga pinulongan in balayan han panumdoman han sibilisasyon nga nagamit han nasabi nga pinulongan. waraypa an kag-anak. durungan kun kaunun. <i>An buhuk</i>. pukis ha panhigda. <i> An atup</i>. Nagtatabigis an tambuk. Linulupad baga in pin-gan. <i> An pinya</i>. Pununa kundi waraypa pagkatunga. <i> An laya</i>. Lucente Diri maikakalirong an kadako han danyos nga nahimo han kolonisasyon ha mga kultu ra nga inalakbatan hini. <i> An pawud</i>. Naglalayag an anak. <i> An lasaw</i>. Pikas kun batapa.

An ikaduha. Diri nakakag-Tinag-alog hin tadong.” Ginagamit para <i>magpahinga Kaparis hin kutsara Binubutangan hin guti-ay nga amount hin kan-on</i> An usa pa nga maka-aalarma hini nga <i>k</i>ahimtang han lingwahe hini nga mga k abataan amo an kawaray nira suhito nga pinulongan. An Ilokano nga pinulongan asya an tutongtongan han pagkapilipino han mga Ilokano. Duduha nga klase nga pagbabag-o an inaagian han mga pinulongan. … An Tagalog nga pinulongan asya an tutongtongan han pagkapilipino han mga Tagalog. An Kinaray-a asya an pinulongan asya an tutongtongan han pagkapilipino han mga K aray-a. Pananglitan. An Waray nga pinulongan asya an tutongtongan han pagkapilipino han mga Waraynon. Basi ruba an daan nga tinuohan. “an kada pinulong an may dinadapigan. imbes nga sumiring “salog (o papag). Diri nakakag-Iningles hin tad ong. Tinagan hin Iningles nga mga pulong an kabatan ngan pinapakianhan k un ano an Winaray nga mga katugbang hini. An panuyo hini nga pag-aram amo an pag-<i>assess</i > kun nagamit pa ba ini nga kabataan han mga pulong ha Waray nga may kalabotan h a panimalay. An usa nga binukot in kasagaran asawa hin usa nga datu. <i>Kun nawara adto nga mga pulong. pagbabag -o para magmaribhong an pinulongan. Ha luyo nga bahin.” An mga Katsila liwat in may pulo ng nga alid-alid an karuyag sidngon han pulong nga “binukot”–an pulong nga “monja. han pulong nga "door" im bes nga sumiring “sada”. Diri ngani ini pwede tumunob ha tuna. susumaton. Nasiring hi Volosinov.” <b>An kahimtang han Waraynon nga pinulongan yana</b> Dida han 2004 nga pag-aram1 . binalyoan an p ulong nga “binukot” han pulong nga “monja” kay waray na ini ipagamit han kapadian o wara y na gamita han mga tawo matungod nga pagano an pulong nga “binukot. An usa nga konsepto in napapasa ha lingwahe. An usa. Diri nakakag-Winaray hin tadong. <b>Implekasyon ha Identidad/Kinaiya</b> Naka-angkla ha unob nga pinulongan an identidad han usa nga nasud. Waray iba nga burohaton kundi an pag-adman an ira mga kanta. epiko og kasaysayan. Nasiring an usa nga Czech nga magsusurat hi Milan Kundera. An Cebuano nga pinulongan asya an tutongtongan han pagkapilipino han mga Sugboanon. an kahulogan han pulong nga “monja” in naka-angkla ha Kristiyano nga pagtuo. Para karaw aton an bag-o nga tinuohan (Kristiyano). Ha paglabay han panahon dida han magin kristyanos na an mga tawo. Yana.” Dinadara hini nga pulong o (han mga pulong) an kaagi han katawhan nga nagamit hini. nagamit hira han Tinag-alog nga “pinto”. siday..” Hini nga kaso. Kay ano diri himoon nga opisyal tanan nga pinulongan . nasiring na ini nga “sahig. <b>An pulong nga “buyong” </b> Ginagamit an ngaran nga “buyong” para han mga darayawon nga mangaraway. ginaga mit ini basi magpakahulogan hin “tulisan. may mawawara ba ha aton</i>? Utro kita nga ma pakiana.“An kalugaringon (self) amo an kabug-osan han aton nanunumdoman. nasabotan nga an kabataan nga aada ha edad 9 anyo s ngada ha 14 anyos in diri na nagamit han pipira nga mga pulong ha Waray kay bi nabalyoan na han Tinag-alog. an pulong nga “binukot” nadapig ha kultura han Bis aya ug an pulong nga “monja” nadapig ha kultura han mga kolonisador. Ha kaso han pulong nga "floor". May nagseserbi ha iya.” An pulong nga binukot unob ha Binisaya nga kultura og an pulong nga “monja” unob ha Katundan nga kultura. An Hili gaynon nga pinulongan asya an tutongtongan han pagkapilipino han mga Ilonggo. pagbabag-o nga tikadto hin kaana w og kamatay.” <i>Ano man ito yana kay natural man la ha usa nga pinulongan nga magbag-o</i>? M apakiana kita. angay nga rub-on o balyoan an pinulongan.ha pagpakahulogan nga “usa nga babayi nga tinago. Diri kay an Tagalog an hihimoon nga nasudnon nga pinulongan diin matungtong an t anan nga mga Pilipino(bisan an mga diri namamagtag-alog) ug hihimoon la nga pana pong an iba nga pinulongan. kinahanglan nga rub-on an daan nga stru ktura han ira pagtuo pinaagi hin pagpara han mga konsepto han nasabi nga tinuoha n.

waray nasudnon nga pinulongan. Paghahagos hin tulo ka gab-i nga piris-ok.(officila langauges) han Pilipinas ngan waray na usa nga “nasudnon nga pinulongan (national language)? Ba man iton Espanya. Ha pagtima. <u><b>Mag-aabroad Iton Akon nga mga Buhok</b></u> an magkakabibilin an mga uban ^ an mga batan-on. linagobo han kalarakan <u><b>An Hustisya han Moskitiro</b><u> February 8th. aadi manunurok kun diin hira maglipayon— ha akon bayhon. may sulang. 2010 an naaagrabyo prinipriso an nanbibiktima nagkakarukalagyo <u><b>Patigo han Amon Banig</b></u> February 1st. <u><b>An First Timer nga Radio Astronomer</b></u> February 9th. mahuram ako hin pipira nga mga pulong tikang kan Agha Shahid Ali nga nasiring: <i>Kinahanglan ta balikan an dapit nga aton hinigugma basi nira masantop an mga butang nga ira paparaon aton hinigugma</i>. . pakurokorahab. tanan nga pinulongan ha iya nasasakopan konikonsidera nga opisyal. 2010 Kun Sabado natugbong inin akon tutulo nga kaumangkonan nganhi ha Tacloban ngan aanhi panhihigda nasaro ha amon duha kadupa nga banig. hudnoan nga pagdiniridrig karuyag ko hira papangulion. 2010 hinadkan han iya dalonggan an dughan han babayi sugad kun nagbibiling hin signal o stasyon hin radyo an iya kamot may ginbibinirik-birik ginpipinamatian mga huring. irok ug kasiangan. an mga lapyo.

2009 nagtatarayatay bandera-espanyola ha natad namumukad an uusa ha ira <u><b>Usa nga Siday</b></u> August 26th. O. an siday diri an luha ini amo an pagluha an pagluha han tinuod nga mata . 2009 kun waray na an mga pulong itutudlok ko ha imo iton akon dughan. kun usa ka adlaw igkahibalag ta ikaw Ug akon hadkan an imo rapadapa. Diri ka ba maikid paglakat. 2009 ni Nichita Stãnescu <i>Hinubad ha Waray ni Voltaire Q. Oyzon</i> * Siday an luha han mata ini an pagluha han sugbong an pagluha han mata han sugbong ini an pagluha han palad an pagluha han mata han palad ini an pagluha han tikod an pagluha han mata han tikod. <u><b>Pag-usaan</b></u> October 5th. Mahahadlok hitamakan an akon harok?… <u><b>Siday</b></u> August 25th. 2009 ni Nichita Stãnescu <i>Hinubad ha Waray ni Voltaire Q.Kun nangunguli na hira– paghihigda ko– an amon banig daw dagat Pasipiko an kahaloag. Oyzon</i> * Sumati ako. <u><b>Usa han mga Siday nga Posible Mahisurat Bisan Kun Patay na an Winaray</b>< /u> October 24th. Karuyag ko hira nga manbalik ngan dirigan ako. ikaw sangkay.

<u><b>An Astronomer nga hi Edwin Hubble Dida han Mapakyas ha Paghigugma</b></u> han aton pag-<i>break. Sugad han iba nga mga bitoon. <u><b>An hangkop ha pagbak-ad han takna</b></u> <u><b>kutay</b></u> Akon sinusumpay inin antaw nga mga harigi pinaagi hin pagdupa hinin akon mga butkon ug sugbong Ha akon mga butkon ug sugbong nahangboy kun maghulos.an luha han mata han usa nga angay maanyag han usa nga angay malipayon. 2009 An kada tawo nga nakanhi ha kalibotan nakahigot ha iya akos himoon. An tawo nga nagdadaog nagbabak-ad han iya gapos ug tinututdoan hin pagbak-ad an iba pinaagi paghatag hin sobra pa han akos niya. Basi pirmi mahahangboyan kun naghuhulos ngan namamaglinuha inin mga panapton dinhi hinin akon mga butkon ug sugbong. namamaglinuha inin mga panapton hinin sulod-balay. </i>danay kita pag-inobserbaran han akon telekopyo. <i>we’re moving away na from each other at a speed that is directly proportional to our distance</i>. <u><b>An mga nadaog</b></u> April 24th. Kinahanglan nga ako nga pirmi magmabaskog. <u><b>Para han akon sapatos</b></u> Kada adlaw .

<u><b>Pagtamay ni Voltaire Oyzon han mga Libro ha People’s Center Library nga Diri Niya Nahuhuram</b></u> January 9th. sugad ha imo. Uunahon an iyo mga istante. Pag-uuli ta kada kulop agsob ka nga buringot dara han aton inaagian. Pumakiana ako basi kita may pag-istoryahan: <i>Mayda ba Diyos? </i> An dagos ko nga pakiana ko ha imo samtang ginkikinulawan ta ha aton paglabay anbukog-na-la nga ayam nga nakada ha butnga’n kalsada– naglilinibot-libot may ginbibiling— siguro. Ngan tikang dida.san-o ta ikaw isul-ot akon ka trinatrapohan. iginkakahibalag o. Hunahuna ko na man la: (Kay ano aanhi pamimiling hin pagkaon ini nga ayam? Di ba hiya maaram nga iton pagkaon aadto ito ha mga pangaraonan. Unta yana nga adlaw ha aton paglakaton waray ta matamakan. 2009 Kamo an urhi nga hahapwaton kun masusunog ini nga iyo inuokyan. Ginpapainggat. lamesa. 2009 Dida hini nga aton paglakaton mingaw kita’n duha. natatamakan. pagkaon kay nagsusumat ha akon an iya nan-gagataw nga mga tol-an. <u><b>An Parabola han Usa nga Ayam</b></u> January 25th. ginguoman ko na la an ak’ dila. mapaul-olan. . Brinabrushan han toothbrush nga daan. lingkoran ug mga cabinet hini nga iyo inuokyan. karenderiya o basurahan?) Dinhi hini nga punto sumiplat ha ak an ayam.

Libro? Kamo an urhi nga kakawaton dinhi hini nga Republika. Dapdap Burogtongon Lagpakon</i> <i>Dalakit. mingaw nga naghihiru-himangraw an sandangaw nga mga balud . Matungtong ako ha duha nga baybayan hinin sakayan. Ulalapay.+ an pukot nga kahiloagan nga nakatunod ha kahiladman han kahanaypan. 2008 <b>Kan Itay Selo. Iday. 2008 Ha butnga hinin daganas han Iningles ngan Tinag-alog– kapti. Butangalon</i> Ha butnga hinin babaha han Iningles ngan Tinag-alog– gunit. maguko nga bubutongon an aton igintunod nga langit: <i>Unom na kapanyo aton natibaw: Hain daw an mga bitoon hinin lambonaw? </i> Waray ka aringasa. Oras na basi libahon an tinunod ta nga pukot. Karayakay. Iday. suhito ha kalalawdan han Pasipiko</b> Nagraranggat han kadamo han dakop nga bitoon an Makabugsay. <u><b>Libnas</b></u> November 26th. Ha butnga han at’ kawaray saba. <b><i>An Saging</i></b> nga naturok ha ligid han kalsada waray magtatag-iya samtang di pa nanmumunga. ha Kamalunggay! <u><b>Pangisda</b></u> November 18th. an mga ngaran nga: <i>Hamurawon.

” sumiring ka.mamimgaw ta nga langit: <i>waray man la nag-iinggat bisan butiti nga libat. 2008 . 2008 Ha kalibotan naglalakat an kada tawo nga may sundang nabitay hinigtan hin usa ka hibla hin buhok tikang ha langit nakapunting ha kada ulo. naduko nga nagbubutong hinin mahawan. <u><b>Gugma</b></u> September 21st. 2008 nagtitikang ha <i>Tick! </i> ug natatapos ha <i>Tock! </i> han orasan.ngan han ligwat han imo bugsay nga danay sabatan hin naagi nga kanaway. didto diin nagbuburo-bukatkat hin kadamo han tuloy nga bitoon— an pukot han kalarakan nga nakatunod ha kahiladman hinin kahanaypan. mabug-at. Natungtong ako ha duha nga baybayan hinin aton sakayan. <u><b>Kinabuhi: An Kahulog(an) An Kalibotan</b></u> <u><b>An Pag-ukoy</b></u> October 11th. </i> “Ayaw ta pagtinamori.” “Panhangad kita. “inin waray ranggat. <u><b>Pag-ukoy</b></u> September 26th. mamingaw nga langit nga aton liniliba.

2008 <i>An Maupay ha mga Waray ug iba pa nga mga siday</i> Voltaire Q. sugad hin <i>bubble gum</i> nagtatab-ang tikaiha nga pagsinamsam <i>Waray ko ngani nakikilal-an ha ira. </i> <u><b>Mga bukad han mga bangin</b></u> August 6th.” + Depende han kagamit. Diri ko ma-imagine kun gin ano niya pagbug-os hini nga mga . Oyzon NCCA and UPV Tacloban Creative Writing Program Astig hi Voltaire.katam-is ha syahan nga gusam. Siring p a man han iba. “the answer is maybe and that’s final. Heisenberg[1] Nagwinaray) </b></u> May 28th. <u><b>Alagad daw… (or why I envy Voltaire Oyzon) </b></u> May 17th. ^ Ititext ko hiya. ini nga pulong may duduha nga kahulogan—pagruhaduha ug w aray pagruhaduha.K. bangin la nagtanom na hiya hin pagpasaylo han mga kaloyahan han ak’ pagkatawo. bangin la… ^ Akon ini iginpupugas ha hangin. Diri gud mahuhul-os an kanan tawo mababaroan. bangin la mamukad hin mga bangin… <u><b>Kasiguroan (o hi W. amo a n naglatag han “Uncertainty Principle”ha Pisika–kun diin ha iya pag-aram han mga <i> sub-atomic particles</i>–iya nabaroan nga tubtob gud la ha pagbanabana an maaakos han kanan tawo kinaadman. 2008 tionan-o ta masisiguro an mga butang ^ kun bisan an pulong nga “siguro”+– an termino para han kasiguroan ha Winaray– ^ diri liwat sigurado? ________________________________________ <u>< [1] </u> Hi Werner Karl Heisenberg. 2008 <i>Nangangaro ako hin pasaylo kan Rachel Bluwstein</i> ^ Ititext ko hiya. bangin la nakahabok na hiya hin pag-intindi ha akon… ^ Ititext ko hiya. usa nga physicist nga Aleman.

The realities that he offers are painful and beautiful. an mga napabuyayaw. and with heart aflame. May ada liwat mga poems nga napakalas an pagka postmodern nga iba nga klase. they are carried by the various and varying voices of their speakers. Pero an usa nga butang nga akon gud naayunan hini nga mga siday: an iya pulitika. is to say that we are in the presence of a writer whose maturity is well beyond his years. rather. Pa-uga ba. pa-uga liwat. Kalabad. it “view” nga iya ginpapakita. and engages in them. Kakarit. . May mga paborito ako. Nakaghuna-huna gud ako hin maupay kahuman ko pagbasa hini nga collection. but the politics of the entire collection is very stable. ngan Harvey Fiji. the imagination that the poems display in this collection is grounded in the only way that poems should be grounded: they creat e in the reader a secure and yet disconcerting feeling of being in touch with the a strange and yet knowable reality and with very personal sentiments. of friendships and deaths. some of the crispness. very clear. ngan napa-uga. are rarely seen in Philippine poetry. mas “ironic”. when you read this book. pero malabad. It is enough for me that I see it. May mga siday dinhi nga an trajectory han ira conciseness na-remind ha akon han mga metaphysical poets. napa-tawa. ngan mga post-colonial nga kritiko. the realities that he offers. sugad han “Kan Toytoy pag-asoy han agsob nga karantahay ha ira balay”. napaurit. on the other hand. And I know you will too. gusto ko iparayaw ha akon mga kilala nga writers na aktibista. ngan importante hin duro. because the reality. gutiay pero multifaceted. Alagad daw ano hi Voltaire. Simple. of globalization and ancient history. Siyempre. No wonder. and the humor and irony. I will not name it. These are the realities of love and war. if you do not speak or read Waray. Kakakarit ni Voltaire. kay nadiri ako nga maruba. To say that what is most admirable about this collection is the emotional potency as well as the vulnerability of the poems. Instinctive it iya ginhuhugot nga response. ngan an iba pa nga up-and-coming writers. Feeling ko may naabre nga gutiay nga bintana ha kalibutan. baga hin post-postmodern— mas matarom. an title poem nga “An Maupay ha Mga Waray”. An akon mga paborito an mga siday nga may “conceit”. and it will change you. Grabe it imagination ni Voltaire. stares at them. What I mean to say is. Grabe kay tungod nga kontrolado. And. with eyes wide open. It is not for me to name it. But the translations are more than competent. “wit”. it iya meaningfulness diri contained. nga diri ko gusto i-analyze hin duro. perhaps because most of us cannot bear or afford to take stock of some of these realitie. waray magruha-duha pag-translate para ha iya an makarit nga hi Merlie Alunan. you cannot help but feel very honored and privileged to be granted access to this writer’s reality and feelings. Kasumo. Gusto ko igtampalo ha mga napaka-postmodern na mga Filipino writers an iya “An Talipsay han Gugma” (“The Love Curve”). ngan maaram ako nga diri la ini asya it iya kaya suraton. Pero may mga special favorites ako. as a reader. Voltaire. pero amo gihap. In most cases. Umayon ako han tanan nga mga siday dinhi hini nga collection. The mere fact that Merlie Alunan did the translations for many of the poems here should be another big reason to get this book. ngan an iba pa nga binmulig hini nga project.siday. Kamakauurit ni Voltaire. Anna Laurice Jo. may trajectory nga napa-expand hit iya karuyag signgon. the translated versions stand on their own. an iya simple. “Tawgi” ngan “Hi Salvador Magsusundalo” ( Salvador will enter the Army”). of poverty and natural wealth. Janis Salvacion. The poems deal with such a wide range of subjects and emotions. pero halarom ngan mapait nga “Didto ha Amon”. inherent in the sound of the original language are sometimes lost. “humor” ngan “irony”. Of course. bug-os hin duro. Feeling ko bumaltok ako.

basta pinukrat ko la an ak’ mga mata ^ ngan ipipiyong na la liwat kun nadiri na. bulyasan. 2008 “Babaylan Pagali. kurukos-on. Upod han mga buring ug bura igin-anos han daganas han Himanglos an ak ha im hinumdoman. maturok nga maturok la gihapon. </i> <u><b>Ontolohiya</b></u> February 17th. “Lubi”: may mga putot nauuna kapurak may iba mauuga na la di pa gud matagak <i>An Gugma</i> (Love): <i>bisan paghadson ngan bisan pagsunugon kun hira—sugad han kugon</i> <i>ngan han tuna— nagkakaayon.<u><b>CCP</b></u> May 14th. Samtang pinanmamalaypay ko an mga busag-busag ko nga bunakan nangalimwag an alimyon han im panapton— may pag-iliw nga umalop ha akon. sabonon. dad-on nga’t ha salog upod an panay ngan pakang. tionan-o kita nakanhi?” ^ “Ambot tionan-o o kay-ano. San-o ko pahuroman. linain ko an di-kolor ngan busag. Tima latakan. kun nalalabhan la ini nga dughan akon gud ini paglalatakan. </i> -Hermino Beltran “Paglaba” Katima mo gikan ginlulungtod ko an at mga bunakan ha butnga han binitad nga taklap basi igbalotan.” . 2008 <i>Matutulala ka sa matipid na haraya ni Oyzon. Tima. paglambahon han pakang an naawil nga mga baho. Tima. Pastilan.

Pero. mayda 600+ <i>entries</i> nga pwede ko padad-an hin <i>text. Tinagan ta ikaw hin singko. Ha imo butkon nagataw an kaugatan nga daw mga uga nga baging han dalakit ha kada pangungusog han imo mga tiil ha pidalan. 2007 Ha akon <i>cellphone</i> mayda ko 150 <i>characters</i> para han akon mensahe. maaslomay daw lakob/arinola nga ginmad-an. Ha imo agtang nga nagpapapamahuray hin balhas nakada an mga bagis-bagis. ^ Pero. ^ Pumidal ka hin duha kagatos napulo kag unom tikang ha tulay han Himanglos pakadto ha paradahan. 2008 Han aton paglarga dayon nga dinugsang an akon irong han imo alimyon. inagaw han akon pangulaw an mga agi han adlaw nga nakada ha imo panit (nga sugad-sugad hin kokwa an kolor). ^ Han imo paglarga balon ko ha ak’ hunahuna an imo alimyon. siguro talaan han mga dalan han kinabuhi nga imo gintrinaysikolan. <u><b>Text</b></u> November 25th.<u><b>An Paragsikad-sikad nga akon sinakyan</b></u> January 23rd. diri la gihapon ako sigurado kun an tanan nga imo kusog nabaydan ko. </i> mayda ko <i>load</i> nga magdudul-ong hiton akon <i>text</i> ngadto ha kada tagsa ha ira diin man hinin kalibotan… . ^ Tag-tres pesos an pasahe tikang bisan-diin tubtob bisan-diin sakob hinin bungto. .

amo an dagat.manggud. matipa ug utro nga matipa. palibot hini nga isla. Maruyag kita madiri. Oyzon han kan Pablo Neruda "Ode to the Sea" </i> – Dinhi. 2007 <b>ni Nicanor Parra</b> </i>Hinubad ni Voltaire Q. matangdo hin maasul. ." tinatampalo an kabatoan ngan kun diri ini hira natuo hinahapyod. Ha katapos-taposan— buwas na la an nabibilin ha aton. Oyzon</i> . . 2007 <i>Paghubad ni Voltaire Q. pipito nga mga dila . Duha na la an aton baraha nga nasasalin: an yana ug an buwas. an yana ug buwas. di ak’ maaram kun ano it’ ak’ iyayakan. . <u><b>Pagdayaw ngadto han dagat</b></u> November 2nd. pero ano ba ini nga dagat pirmi la naglalapwas. . kahuman mabaribad. <u><b>An kataposan nga tagay</b></u> November 18th. Diri ngani matulo kay siring pa han kamag-araman an kakulop kakulop ha aton la panumdoman ini naaangkon: waray rahondahon nga makukuha ha bukad nga pininggot. matangdo. urit nga itatabsik an iya mga balud. Ngan diri ngani maduha kay maaram man kita nga waray sinisiring nga yana labot la nga amo ini an karaygan han naglabay ug naanaw na… sugad han pagkabata. katima mabaribad ug mabaribad na liwat. Di nakakaukoy: magyayamyam "Ako an Dagat.an buwas—an amo la nga takna nga nasasalin para aton. Akon ihinahalad ini nga tagay para hito nga adlaw nga diri maabot. tutulo la an aton pagpipilian: an kakulop. Manggud. . pinapahuruman ngan linulumos hin harok han maberde.

ibutang diin amon ito maabot. pipito nga kaayaman maberde. an im’ guliat ay’ gad pagdakoa: lugod. Tabangi kami. tagan mo kami niyan hin isda namon ha ikinaadlaw. ginugutom. amay nga maberde ngan di matutungkad. pipito nga katigrihan maberde.maberde. Amay nga dagat: iginkukuruo ini han mga kanaway ha bawbaw hinin kabadsan. pipito nga kadagatan. bukalsi na gad ito. Taknong na gad: Ay’ na gad pagbaribad. Ay’ na gad kami pagtagi hin kabaraka. kabakahan ngan mga mina. mga binuhat han baybayon. Ipinid la anay . Paggani kita han abunda nga bunga han im’ kinabuhi. Ayaw gad ito pagguomi. Ayaw pagbuonga an maanyag mo nga mga ngipon matungod la han im’ tinguha pagpukan han langit. – Pastilan. – Ini gad la an amon hinihingyap. tuksi an maberde mo nga kaban ibutang gasa nga plata ha amon mga palad. hin hayag han bulan ngan maburuong. lawod. kabos nga parapangisda. panabangi kami. asya gad an imo ngaran. ayaw gad pagduroha paglamba. Bisan gad ini himo hin plata. dinadabo an kalugaringon dughan. an im’ tubignon nga katingalahan pinahuroman nga mga bunga. Pakig-usa na gad ha amon. buligi kami pag-ugtas han kanan kalibutan kakablasan. dagat. – Sayod kami han im’ ngaran. iginyayamyam an iya ngaran. para gad ini ha kablas nga kusina. Madagmit mo nga pinapasarang an imo kahalot sugad han mahulos nga lilinti ha ilarom han im’ mga balud. kinakadal ngan kaaway ka pa namon. amon kaupod: Ayaw gad pagkinarag hin oras o tubig tungod la hin kangalas: Lugod. O lawod. an im’ trigo ngan mga ubas.

nagsisinaragyaw an ihalas nga mga bukatkat ha engkantohanon nga dalakit. – Piyonga an imo mga mata. dako o gamay bahala ka usa ha kada lalaki. katurog na. – Pagkaatubang ta ha may portahan. 2007 <i>Kan Mano Otoy ngan Suzette</i> – Hadto nga gab-i nakada huhuron an busag nga sarapati ha malaybalay bubong hinin amon balay. – Lawod na an oras han ikaw Mano magmaupay: nakatulo. Hahapohapon ta ikaw hinin gamay. ngada ha bawbaw han kahumayan. tagan mo kami niyan hin isda namon ha ikinaadlaw. Oyzon</i> – Tikang ha maghamot nga mga tanom. makaruruyag nga inop.dara ko para ha imo naranggat han tun-og gamay. ngadto ha magkaluyo nga pangpang hinin sapa. Tikang han kahoy han amapola kinawat ko para ha imo gamay. – Humiling ako ha bintana pagkita kun hin-o adi nga magmamaupay. pinalangga. babaye ug puya.an makatitingala nga mga susumat. makaruruyag nga inop. makaruruyag nga inop.” Pero ha imo kamot nga nagbibitbit hin dako nga bagahe . dayon ka nga sumiring: “Nag-away kami. naglalawag ha imo an bulawanon nga kahayag han kabiton-an. waray pa ngani pakiana nga nagawas tikang ha akon baba. <u><b>Sarapati</b></u> October 25th. ha balay nga imo anay hadto inuokyan. – Pinalangga ko nga mga mata. <i> (ipapadayon paghubad han sumpay kun ako makahigayon…)</i> <u><b>Pagduyan</b></u> October 29th. 2007 ni Sarojini Naidu <i>Hinubad ni Voltaire Q.

— Di ak’ maaram han ak’ igluluwas. o mga pako nga linimot. an ak’ baba di nasabot panngaran. <u><b>An siday</b></u> October 21st. 2007 <i>Paghubad han kan Pablo Neruda “La Poesia” ni Voltaire Q. hinapohap ako niya. waray ko maiaatubang.sul-ot mo pa an singsing han iyo pagsumpaay didto ha kadaan nga simbahan han Barugo. kundi tikang ha kalsada ako gintawag. Di ak’ maaram tionan-o. ngan akon isinurat an una. dida han mapintas nga kalayo o dida han pag-uli nga nag-uusaan. may nagtikang ha akon kalag. waray hangkag. diri mga pulong. diri mga tingog. tigda tikang ha iba. – Bumalik ako ha akon kwarto pagkaturog. di nakita an ak’ mga mata. umabri an langit. kinaadman nga gayod hin usa nga tapang. kamaluya. di ak’ maaram diin hiya magtikang—dida han kat-yelo o dida’n salog. waray nga gayod hinungdan. Pagtama han akon irong ha mahumok nga ulonan— akon nabatian an palapaka han pako han naukoy nga sarapati ha malaybalay bubong hinin amon balay: – tipahirayo. . dagaang. o kakan-o. tikang han mga sanga han kagab-ihon. diri mga hinilom. Ambot. ngan tigda akon hinkit-an— tumokas. nagmalahimo ako hin pagsantop hadto nga kalayo. – Inandam ko an imo higdaan– an imo hadto higdaan. nagpupukatpukat nga linya. Oyzon</i> _ _ _ Ngan hadto nga pangidaron… umabot an siday nagbibiling ha akon. mga planeta.

ladawan han misteryo. 2007 dida han paghahangsara pa la– kaanad hin duro. kalayo ngan kabukaran. mga alid-agid. Hapyora. 2007 Hapyora inin nangangapay ko nga dughan sugad han paghapyod han nagtatagiyos nga truk ha mga bukad hinin kalachuchi ha ligid hinin kalsada. naglalangbid nga kagab-ihon. hultok hinin haloag nga kabituonan hinin kawarayan. tikang ko la pag-inirok-irokan baga na hin layaw… pagtutukdagi. inabat an kalugaringon nga kaparti ngay-an han kahiladman nga waray salad. ngan ihulog ha tuna. luholuho nga lambong. <u><b>Ayaw. <u><b>An mananggiti nga taga-Kataisan</b></u> October 11th. hinay-hinay gad la hin kalaya</b></u> October 19th. ngat’ han hangin bumukalas an ak’ kasingkasing..maaram ha masirom kun hain an daol . 2007 diri nananggot kun aga diri nananggot kun kulop aada panananggot kun hawan na an kalsada _ _ _ nagdadaplas. — Ngan. <u><b>An dumaraga ni Man’ Osing</b></u> October 17th. waray sukol han kagutiay. ako .umhanan nga daw dughan nga naglilinagobo. an kalarakan. nakiglibon ako han mga bitoon. manlabyaw. pag-iiroki. nagsasaklang bisan waray tangga . tinusoktusok hin mga pana. – Yana.usa nga binuhat.

Tinag-iya niya an tubig. 2007 Tinag-iya niya an tuna.ngan dida maghuhulat han syahan nga tugaok: takna han iya utro nga pagbaya. di ko paglilioton!” ^^^ Didto han tuna nga iya kinadto nasunit an iya dughan. di ko pamimilngon. mas nga dumolaw an tuka hinin itom nga tamsi kompara han nakadi ini ha gawas. 2007 Pinamutos na an mga panapton. kairo. ^^^ “Na diri ak’ han langsa… Na diri ak’ han lusak… ^^^ An sálog han Himanglos? An dagat han Carigara? An bukid han Biliran?” ^^^ Si ahh! di ko pagiiliwon. Tinag-iya niya an langit. Hiya nagsaklang han lubi agud makita isla han Leyte... daw naaawod— sala gad udog ini han nagbutang ha iya ngada— . umagi ha akon hunahuna ^^^ an imo ngaran… <u><b>Zoolohiya: An Itom nga Tamsi</b></u> September 19th. 2007 Samtang ginkikinulawan ko an adlaw nga nagsasaklang han langit. 2007 <b>ni Nuno Júdice</b> ^^^ Sulod hinin tangkal.human pakataga. <u><b>An pagsidlit han adlaw ha Kankabatok: usa ka aga</b></u> September 22nd.bibilnga… . Tinag-iya an nga tanan. ^^^ Ngan ini nga tag-iya pagtatag-iyahon han tuna han tubig han langit ug nga tanan. di malusad dida huhuron ha langit– makulambid ha nanhuhoyot nga bunga han lubi . Iginminus ini nga tamsi ngadto hin usa nga eskina. <u><b>An Tag-iya</b></u> October 9th. <u><b>Hi Uday</b></u> September 23rd.

Bangin kamo napapausa kun kay ano ako nag-Iningles. Diri tinuyo. _______ <i>Hinubad ni Voltaire Q. sinamad an akon kasingkasing han kamingaw? ako magbabalotan ngan tiuli magdidinalagan. kaupay! di ak’ ha imo mimingawon. waray sumulod o gumawas. an katunga hinin . Hira diri nakanta. waray bumantad. ha <i>physics</i> nasiring nga waray lugas nga naaanaw diri la ito nabibilngan kay nagliliniyongliyong: an aada waray ug an waray aada… ^^^ A. 2007 ni Nazim Hikmet ^^^ Kun aanhi dinhi. han kawarayan? ako nagbalotan ngan tipahirayo nagdinalagan. sinamad an akon malonbalonan. Matungod kay kinahanglan–amo a n karuyag ni Dexter. ^^ Ha akon pagluwas han pulong nga WARAY. Diri nalupad. ^^^ Dinhi ha hirayo. 2007 Didto ha amon. <u><b>Tulo nga Makatitingala nga mga Pulong</b></u> August 28th. akon naabrihan an tangkal. May mga tamsi nga sugad hito—mga tamsi nga tawo tinangkal bisan pa magdulaw iton ira tuka. <u><b>Angina Pectoris</b></u> July 14th. Doktor. Oyzon</i> <u><b>Didto ha amon</b></u> September 13th. Ngan an itom nga tamsi dida gud la.maaram man hiya nga iton tamsi diri nahuhulog tikang ha langit. 2007 ni Wislawa Szymborska ^^ Ha akon pagluwas han pulong nga BUWAS kaupod na han naglabay an una hini nga silaba. ^^ Ha akon pagluwas han pulong nga KAHILOM akon ini nabubuong. Nagkabubuta ini nga katamsihan matungod han kangula han orakulo ug nagkakatatanga tikang han matin-aw nga panhunahuna han mga propeta. nahihimo ko an butang nga diri na lukop han kawarayan. Di nagyayakan.

an hinungdan hinin pag-inol-olon hinin dughan– diri matungod han <i>nicotine. ini nga pula nga mansanas: an akon kasingkasing. Doktor. kun turog an mga priso ug ginbabyaanan inin tambalanan. <u><b>An Malinaomon nga Tawo</b></u> July 12th.” <u><b>An Bunga</b></u> July 5th. </i> Nahangad ako ngadto han kagab-ihon dida ha may rehas ha luyo han kabug-on ha dughan inin kasingkasing naputok pa gihapon sugad hadton gihirarayoi nga bitoon. 2007 ni <u>Vikram Seth</u> ^^^ nga hirayo ha ira mga minahal. . 2007 ni Nazim Hikmet ^^^ ha iya pagkabata waray niya pagkuhai hin pako an langaw waray niya higti hin lata an ikog han misay o prisoha an bagang ha balayan han posporo o pagtamaki an bundo han anay dumako hiya ngan ini nga mga butang ginbuhat ha iya nakada ako ha iya sapit han iya kamatay sumiring hiya. Doktor. bahin han adlaw ug han dagat bahin han <i>nuclear reactor</i> ug <i>satellite</i> bahin han kadarayawon han tawo. waray nahangkop ha tuo o wala ug kawarayan ha igbaw– ^^^ Santopa nga di ka nag-uusaan nakikisaro an bug-os nga kalibotan han imo mga luha ha sulod hin usa o duha kagab-i— pero may ada iba nga ha ira bug-os nga kinabuhi. nahapit inin kasingkasing ha nagay-ab nga balay ha Istanbul. o <i>arteriosclerosis. 2007 ni Akoy ^^^ ha talimpongayan hinin kahoy tumambo ha imo dughan naburo. </i> an kapriso. <u><b>Para han Mangangaturog Niyan</b></u> July 4th.akon kasingkasing an lingit aadto ha Tsina upod han kasundalohan nga igindadaganas tikadto ha salog han Yangtze. “basahi ako hin siday. Doktor. Ug asya ini. Ug kada gab-i. Ngan yana katima han napulo ka tuig. an akon la maigagasa ha akon katawhan ini nga mansanas ha akon palad.

ilista la anay). Ha mga kagab-i nga sugad hini. binutang ha dahon-saging sugad hinin akon palad an kahilapad.’ An hangin hinin kagab-ihon ha kalarakan nagkakanta ngan naglilibon . Isusurat pananglitan: ‘Nagkaprag an kagab-ihon. Ini nga adi ha ak’ palad iginpapasalamat ko labi na kay diri pwede an umaaro utro. Yana nga tabis akon isusurat duro kamasulob-on nga mga berso. ha hirayo nag-aasul ngan kinakadal nga mga bitoon. 2006 Kun hinuhobsan inin akon dughan sugad hiton medyahan. ^^^ Akon ini gahin dinhi ha kalibotan. _______ <i>*Bangaw an tawag ha pagkaon nga pinapa-snack ha mga kabataan (upod an kalagsa n) kahuhuman han prosisyon han Santa Cruzan. kun puno–binabaro-basyahan ngan pagtinagay-tagayan tubtob nga mamagsol-ay. kinugukos ko hiya ha akon mga butkon. Oyzon) ^^^ Yana nga tabis akon isusurat duro kamasulob-on nga mga berso.<u><b>Pangadi Human Kumarawat hin Bangaw*</b></u> March 18th. ^^^ Di ak’ nagpipinanuyangko kay inin kasingkasing kun hubas–tinataro-tangwayan ngan pagtinagay-tagayan. Hinihigugma ko hiya. <u><b>Yana nga Tabis Akon Isusurat</b></u> December 2nd. 2007 Ginoo. danay hinihigugma ako niya. manlunay ngan mangayat hin away ^^^ ngan ha prisinto huronan upod han hubas nga medyahan." </i> <u><b>An Maupay ha mga Waray</b></u> December 28th. 2006 (Paghubad han kan Pablo Neruda “Puedo escriber los versos…” ni Voltaire Q. Usa nga kadaan nga buot-sidngon hin i nga pulong amo an "sasaro" o "feast" ug an bag-o nga kahulogan yana amo liwat an "yagit. ha akon palad usa nga biko sugad hinin palad an kadako ug kadamo. . dayon ko ini inaalgan didto kanda Mana Semang (Mana Semang.

Aanhon han usa nga diri maruyag han talagsaon. Yana nga tabis akon isusurat duro kamasulob-on nga mga berso. Kay ha iya pag-abot. Sugad han nakadi pa hiya ha akon mga harok. ini man liwat an akon kataposan nga siday nga isusurat para ha iya. Ha paghunahuna nga waray na hiya ha akon. an iya lawas. Ngan an siday nanunuro ngadi hini’n kalag sugad han tun-og ngada han banwa. pero bangin higugmaon ko pa hiya. yana nga takna. sigurado ako. ha pag-abat nga nawara hiya ha akon. Kun amo ini an urhi nga maihahatag niya ha akon pag-antos. Asya ini an nga tanan. Di ko na hiya higugmaon. nga duroy hinmilarom kay waray na hiya ha akon. Ha iba na hiya. pero hinihigugma ko pa nga gayod hiya . akon igagawas . Kami. 2006 ni Hwang Chin-i Tinatabas ko hin duha an higlawig nga kagab-ihon hinin Nobyembre. pinahahamotan han bukad nga sampaguita. Ha pagbati hini’n hilarom na nga kagab-ihon. ngan hirayo hiya ha akon. Pinamimiling hiya hini’n panan-aw nga daw karuyag masingdto ha iya. 2006 ni <u>Horacio Benavides</u> Tugoti ako nga pamatian ka kun waray mo maisusumat ha akon Inaawit han imo baba an mga hinihilom han dila Inaasoy han imo lawas an mga diri kinikita Tugoti ako nga hapohapon ka nga diri hinahapyod <i>-Hinubad ni Voltaire Q. Asya gihapon ini nga gab-i an naglalawag hini’n kakahoyan. Didto ha unhan. An iya waray tubtoban nga mga mata. Kay ha mga kab-i nga sugad hini aadi hiya ha akon mga butkon Inin kalag di namumurayaw nga tikang ha iya naanaw hiya. Iba. An iya tingog. Diri ko na hiya higugmaon. Hinihigugma ako niya ngan danay hinihigugma ko hiya. an paglimot maihaay. Inin kalag di namumurayaw nga tikang ha iya naanaw hiya. Tinitipig an kada lingit ha ilarom hinin banig. An gab-i nagkuprag ngan hirayo hiya ha akon. Didto ha unhan may nagkakanta. Iniiliw hiya hini’n kasingkasing. Kay ano ngani nga an akon gugma waray makagtipig ha iya. <u><b>Pag-asoy hin Waray Saba-saba[1] </b></u> November 13th. Oyzon</i> ________________________________________ [1] Paghubad han kan<u> Horacio Benavides</u> siday “DICES LO QUE NO DICES” <u><b>Tinatabas ko hin duha</b></u> November 6th. Inin akon tingog nananalingkamot pamiling han huyuhoy nga makakatubil han iya dalonggan. sigurado ako. mahilom niya nga mga mata.Hinahadkan ngan hinahadkan ha ilarom han waray pag-ultan nga kahanaypan. Inin gugma haligotay. diri na sugad han hadto.

<b>Vietnam</b> ! <b>by Juan S. bisan putli nga panuyo. saka ngadto ha igbaw. pulga-pulgada nga bibitaron basi humilawig an amon kagab-ihon. Ngan ihulog balik an pisi ha amon. Sa aga.. dapat ginahimashimas pirmi? Sa aga. Oyzon</i> <u><b>Tionan-o an Pagsurat hin Siday nga Kantan</b></u> November 6th. <b>Bulang</b> <b>ni Bryan Mari Argos </b> Tay . Iginpapatapod ko ha imo. 2006 Hinubad ni Voltaire Q. Kuha hin lubid ngan ilangbod ini ha dampog Ug itunod an usa nga kataposan hini ha tuna. Gani adlaw-adlaw Iya ginahimashimas. diri makuri. Magsasari kami pagbiling ha imo didto. </b> Vietnam ! Vietnam ! Vietnam ! Ayyyyyy.ini nga mga pinit nga mga gab-i. ti sangit dagiti ubbing! Pinisangda ti puso ti lubong! Iti pagbabakalan um-umkisda nga agsapul kadagiti amma ken kakabsatda. Ay. Sa udto. Importante la mayda ka kadasig o. Jr. <i>-Hinubad ni Voltaire Q.P. Kag kun ikaw Nagakatulog. Oyzon Waray matupong han kasayon han paghimo hin siday nga kantan. Sa udto. Hidalgo. paano maghupot sang inugbulang nga sulog? Indi bala. Kag bag-o magkatulog? Siling ni Kiryong nga boy tat ay Pwede na kuno ipang-bulang Ang akon sulog. Sugad hin usa nga bata. pimmusingen dagiti takiag a nangtagibi kadakuada! Vietnam ! Vietnam ! Vietnam ! Saan laeng a bagi ken pusom ti pinungtil dagiti garamugam: . ug ha kada siday.

\/ alagad sa enot na gios\/garing nakagapos.\/ ta pag sinipon \/dai na makabangon\/ Pag biglang napalapiga\/dagos napapatihaya. ^^^ . ^^^ Ngan tikang ha pagbiaw masaka ini.\/masakit na an pagsapa.Rinagasragasdan. ngadto ha langit basi magpakatun-og ngahaw. Jr. waray butang nga naaanaw.\/ Pag nakahiling ki burak \/taol an pighahanap. \/ Maski bunay pag linaga.\/ pag biglang minabuhat\/mga tulang minaragaak!\/ Maihi man sana \/minatukaw pa sa kubeta. \/ Kun malipot an banggi\/ranga pa man salampati\/ mientras kugos an sadiri. \/ <u><b>Para han mga Pulong ha Waray nga Pinamatay</b></u> April 9th. \/ Likay sa tagiti. <b>AROG KAINI PALAN [4] ni <u> Abdon M. \/ Pag-abot kan sinarom \/nagdidiklom an paglaom\/ na makatukdol ki bitoon\/sa mga panganoron. \/Takot na sa santol\/ ta masakit ma-tubol. \/Nakakainom pa man \/ linaga na lakad-bulan. \/ An linanot na pamahawan\/sakob na an pangudtuhan. \/ kalunggay man giraray. \/ ta pag tindog na nagtiris \/narurupit an bitis. Ha kalibutan.\/ Nangingiturog sa sinehan\/dawa an pasali bakbakan.. </u> </b> Arog kaini palan\/ pagka naggugurang:\/ Pagmuklat pagkaaga\/ugma man ta buhay pa.\/ An kinaon na kalunggay \/minaluwas luhay-luhay. waray butang. pinaagi han sirak. Ikabido niyo ayaw.\/ Sa sira mag malasugi \/o sardinas nadudugi. ^^^ An tun-og nalusad tikang ha langit basi magbiaw ha tuna madaliay. 2006 ^^^ Ayaw niyo ikabido. Balde./sa tunog kan banggi. \/ Pag nagbalyo sa tinampo \/gabos na awto minapundo.\/ Pababa man sa hagyanan\/halhal sa kapagalan. \/ kaya gabos na nagbibisita \/saro-sarong nagbibisa.\/ Pag-abot kan kumpleanyo\/dai nang kakuntemporanyo. wen! dagiti sabong ti kararuam! Ayyyyyy.

pagdukwag ug pagkauripon…</i> <b>Paghimayaon ka Juan ug Juana kay kami nga mga Waray mamamagtinag-alog na. ha kada takna nga ini rinuruba. waray butang nga naaanaw. <u><b>Lawa-lawa</b></u> March 23rd. waray butang. Pagwad-on mo an amon panumdoman sugad han pagwara niyo han amon pinulongan. ^^ Nagtatahi ako han akon balay han dukdokon mo ini han silhig. ^^ Maghihibwan ako hit’ akon balay. ha usa . </i></b> <u><b>An Makasurobo han Kamatayon</b></u> December 18th. ^^ Naghahabwan ako han akon balay han imo ini sinalibay hin tsinelas. </b> <b><i>Siya nawa. 2005 <i>Kan Man’ Supron. Gindadayaw kamo nga labi han mga Waray nga tanan ngan gindadayaw man an amon mga anak nga magkakakukutang. Magsusulsi ako hit’ akon balay. 2006 <i>Ha ngaran han pagka-urosa. <u><b>Paghimaya</b></u> March 16th. Papagtinag-alogon mo kami niyan ha amon hirohimangraw ha ikina-adlaw. ^^ Magtatahi ako hit’ akon balay.Ayaw niyo ikabido. 2006 Nagsusulsi ako han akon balay han dagpason mo ini han siphid. usa han mga naunong dida han hinihimo pa la an tulay han San Juanico</i> ^ Sugad hin usa nga bato nga ihinalo ha minamasa nga semento. Ikabido niyo ayaw. Ha kalibutan.

2005 Han ikaduha ko nga pagtimo han bahaw nga kan-on (nga binahogan hin <i>noodles</i> nga kanan kagab-i). 2005 Han akon paglaspay nga’t ha Dubai nagsaad kita nga duha nga diri ta palalakton an gugma dinhi hinin portahan hinin aton mga dughan. Pero. diin waray sirak. ^ Makasurobo para hin usa nga buhi inin kamatayon.ka tipak hin dalikyat–nahulog ka ^ ngadto han nagliliro nga lawod. may langaw nga humogdon– usa ka dangaw tikang ha akon pinggan– ngada han mumo nga nakada ha lamesa. (Pasalamat hiya waray hiya maigo. ambot kan Mano Supron. waray hikit-i. may langaw nga humogdon usa ka dangaw tikang ha akon pinggan diin nakada in usa nga mumo nataktak dida han syahan ko nga pagtimo. Dagos ko dagpason han luwag an dumagil nga langaw. ^ Bisan tipak han aningal han imo kurahab waray hibatii. Pagtimo ko utro– an bahaw. . Magsasaad kita… tubtob nga ini nga mga pulong diri na tinuod. mas tumognaw. waray bitoon an kahiladman. waray bulan. <u><b>An Akon Pinakamasulob-on nga Pamahaw</b></u> November 28th. <u><b>An Akon Pinakamasulob-on nga Pamahaw (revised) </b></u> December 4th. 2005 Han ikaduha ko nga pagtimo han bahaw nga kan-on nga binahogan hin <i>noodles</i> nga mataghom.) Akon pinurot– an akon iginhalot– balik ha akon pinggan. <u><b>Saad</b></u> December 9th. an sabaw. waray hikagii.

<u><b>An Kada Ta Ginhawa</b></u> November 5th. ^^^ An kada ta ginhawa in’ pagtultol han kanunay. dida han inukit mo nga ladawan. Kay ha iya pag-abot. ^^^ Ginbiling ta ha akon kasingkasing. pinahamotan han bukad nga sampaguita. -Hinubad ni Voltaire Q. Dayon ko nga tinabog. 2005 ni Hwang Chin-i Tinabas ko hin duha an higlawig nga kagab-ihon hinin Nobyembre. An mga ^^^ nagseserbi nga mga signal para han stanza <u><b>Tinabas ko hin duha</b></u> October 24th. 2005 An kada ta ginhawa in’ pagbiling han kanunay. ha imo tagoangkan. ha imo mga im-im. dinagpas han akon wala nga kamot ngan puroton an uusa nga mumo ha lamesa balik ha akon pinggan.* ^^^ Ginbiling ta dida han hinimo ko nga siday. ^^^ Ginbibiling ta la gihapon– tubtob waray na kita man-ginhawa: ^^^ ha kanunay <i>*eternity</i> . ^^^ Ginbiling ko. pulga-pulgada nga bibitaron basi humilawig inin kagab-ihon.b. ^^^ Ginbiling ta ha akon panumdoman. ^^^ An kada ta ginhawa in’ paghanaw han kanunay. Ginbiling mo. Oyzon <u><b>Pagtuha</b></u> . Tinipig an kada lingit ha ilarom hinin banig. n. akon igagawas ini nga mga pinit nga mga gab-i.nataktak dida han syahan ko nga pagtimo.

. Kumuha hiya hin: 1 kagantang nga pilit nga tinuon na 5 kabuok nga lubi para tuno ngan lunok 1 kapada hin kalamay usa ka kudli nga anis pipira nga linahob nga dahon hin saging Isinun-od an tuno ha karaha nga sinagolan hin us’ kakudli nga anis ha naglalalahinggab nga sug-angan. An kanan duha ka buok nga tuno.October 14th. p. 2005 <i>Kan Clang-clang</i> Biko an pika-espisyal nga hinimo han Diyos. . pinalunok. <i>The Balanggiga Conflict Revisited. hi Binan. and the American flag went up. Inukay-ukay tubtob nga magmasapotok. Hi Binyang. nagaang ha pangpang. Idinaitol an tadtaran ngan pinahigda an buraw. <u><b>An tukag</b></u> October 9th. nanhihingisda agud pagbarulon an kinawilan han iya amay. pinakaladkad. Itinunod an pilit ngan ihinalo hin maupay ha latik. An kanan tulo ka buok nga tuno. Ha may ikog han isda ipinadulot an nag-iinggat han kamatarom nga salsalon. kay an pinakaespisyal nga tinuha han Makagarahom dinhi ha kalibutan– in’ angay la tilawan.” -Rolando Borrinaga. kinuhitan an mga dahon hin saging nga linahob nga sugad hin palad an kahiglapad– ngan binudboran hin lunok han kinabuhi. 2005 <b>kanamit kun in’ nakakapang-it langag-langag hin naghihindukag. </b> <u><b>Pagbarol</b></u> September 30th. samtang hilit nga sinasaklang han bulan an adlaw. Ibinutang an usa kapada nga kalamay.64</i> Kinakamang tipasulod han maasin nga tubig nga nagtitikang ha Cansoguran an salad han matab-ang nga salog han Amanlara. Magutiay. Magutiay la. 2005 …“a flagpole was erected.

Napilasan ka. mga bayani han BALANGIGA! <u><b>Para han mga tudlo nga naglara hinin akon duyan</b></u> September 7th. an Amanlara mapag-ad na. 2005 Natusok ka. Gintasikan. lupad-lupad. diri naparaogdaog. Dunkin’ di ngani Cindy’s aadto ako: hamot. magkukulaw han nangangaon: tutok. ginbuka. Hadto nga oras. natunok ha pagpulod han uway. An salog han Amanlara tak-om nga nagliliro dara han dulong han katab-ang ngan kaasgad. naragunot. may dumaraon. pag-abot ha may tangkugo. susubayon han katarom an balidbid han isda. mahapon ha salaming. “Hay. kaupay!” <u><b>Lagung</b></u> September 4th. nasamaran ha paglara han uway samtang ako didi hini nga duyan. Ginbarol. Didto han bato nga sugad han bungkog han karabaw an kahilapad. simhot. hira Joe. .Tikang ha ikog. 2005 Lupad-lupad. mabalik an kutsilyo ngada ha butnga han lawas ngan iduduot tibalik ha siyahan nga dinultan. Mabuhay kamo. dudon-an han dugoon nga tudlo ni Binyang an kutsilyo ha ulo han isda agud tibwayon an pagbuka. an mga di-sugad-ha-aton nga nagkaabot nganhi ha bungto pira pa la ka semana an pimiktaw. An bulan padayon han pagsaklang. lupad-lupad. pagbibitaron an hiniwa nga unod han isda ha bawbaw han tadtaran. Waray mag-iha. didto kadisgrasya hi Binyang. Nagpapakita ini nga kita nga mga Waray. basi gumimaw an duason nga unod. laway. Ha Jollibee.

ginbuka. an mga di-sugad-ha-aton nga nagkaabot nganhi ha bungto pira pa la ka semana an pimiktaw.lupad-lupad. Hi Binyang. Hadto nga oras. 2005 by Agha Shahid Ali <b>Akon hinigugma</b> <i>Para han Waray nga akon pinulongan</i> . <u>Uncategorized</u> <u> Comments (2) </u> <u><b>I have loved</b></u> September 1st. mabalik an kutsilyo ngada ha butnga han lawas ngan iduduot tibalik ha siyahan nga dinultan. <i>The Balanggiga Conflict Revisited. Ha may ikog han isda ipinadulot an nag-iinggat han kamatarom nga salsalon. p. Didto han bato nga sugad han bungkog han karabaw an kahilapad. An salog han Amanlara tak-om nga nagliliro dara han dulong han katab-ang ngan kaasgad. naragunot. Tikang ha ikog. pag-abot ha may tangkugo. Waray mag-iha. dudon-an han dugoon nga tudlo ni Binyang an kutsilyo ha ulo han isda agud tibwayon an pagbuka. pagbibitaron an hiniwa nga unod han isda ha bawbaw han tadtaran. An bulan padayon han pagsaklang. nagaang ha pangpang. an Amanlara mapag-ad na. 2005 <i>Para han mga bayani han nahitabo hadto ha Balangiga</i> -Rolando Borrinaga. nanhihingisda agud pagbarulon an kinawilan han iya amay. hira Joe. lupad-lupad. may dumaraon. susubayon han katarom an balidbid han isda.64</i> Kinakamang tipasulod an salad han matab-ang nga salog han Amanlara han maasin nga tubig nga nagtitikang ha Cansoguran. basi gumimaw an duason nga unod. hi Binan. Idinaitol an tadtaran ngan pinahigda an buraw. didto kadisgrasya hi Binyang. Gintasikan. <u><b>Pagbarol</b></u> September 1st. samtang hilit nga sinasaklang han bulan an adlaw. Ginbarol.

Leyte . <u><b>Dinhi hini nga jeep</b></u> August 29th. hirani dinhi hini nga lugar igintindog nira Datu Sikatuna. nga kapiraw an upod. pira anay kagatos katuig san-o an bug-os nga kapurupud-a n ginkolonisa han Espanya. <u> SIDAY</u> <u> Comment (0) </u> <u><b>An nahabilin ha Nasunogan*</b></u> August 26th. Datu Kasadok ngan Datu Pangilawon—mga tungayod hini nga dapit—an syahan nga “<i>Balan gay</i>” o “<i>Barangay</i>”. 2005 harigi nga bagangbang. 2005 hinihimo hinin naglalaygay nga jeep an nag-aarom ngan mag-itum-itum nga mga dampog. ________________________________________ * <i>Nasunogan. Dinhi hini nga jeep.Kinahanglan ko balikan an dapit nga akon hinigugma basi mo masantop an mga butang nga imo paparaon akon hinigugma. pulahay kita nga tanan hinin dampog ginhihinayhinay… Pshhh! piyunga an mata ay’ hin aringasa. . katurog na katurog na. nga ha akon nag-aabyog. Suma la han katigurangan. hinahawiran han mga gamot han balagon agud di mapokan. Barugo. nagpapakaturog. Sinunog ini han mga “Moros” hinungdan han kaibalhin han bungto tikang ha “Binungtoan” (means “a place where the town was erected”) ngadto ha iya yana kinamumutangan. </i> ("a place where something is burned") <i>sitio</i> han Bara ngay Tutug-an. ini kay basi hulton ngan pasabton an nagkauurhi han mga agi nga ginbasolan han namag-una ngan han mga pagbabasolan pa… ini nga harigi han mga kaagi… asya an yana nga hirayo na para balikon han panumdoman. sugad han pag-abyog ngan pagpakaturog hin nanay ha ira mga pulahay.

<u><b>Pagbuhi</b></u> August 22nd. o an gumonit. </b> Ha pagdumdom han mangutngot nga matam-is nga at’ pag-ukoy. di na kita mag-iinuro-uropod. <u><b>Tionan-o an paglubong han kamagsarangkay</b></u> August 21st. may iba mauuga na la di pa gud matagak. Kun an kawarayan usa nga kamatayon. 2005 Siyahan. <u><b>Yana nga aadto ka na tumabok hinin salog</b></u> August 20th. mapakadto tuo hinin matapotapo nga Magsaysay. 2005 <b><i>Kan MJA nga bumol-iw ha kalibutan</i></b> <b>17 April 2004 A. hin kandila pagtatagdokan. ako. Waray ka man la kumita han ak’ panmunga. titirokon ngan pagbubutkon han langit an at’ mga luha. 2005 Titurok ako. may latayan tipakadto ha imo ha ak’ panumdoman .D. babaktason ko an lubak-lubak nga Sto. di ak’ maaram kun hahawiran ta ikaw. o diri. pinaagi han mga dampog. iya susubayon an wala. 2005 ay’ kabaraka di ka hingangalimtan. Ikaw. nalalaya ka.<u><b>Lubi</b></u> August 24th. 2005 may mga putot nauuna kapurak. di ako maaram kun hain an mas maupay— an bumol-iw. hin bukad ikaw pagdadad-an. Niño. di na kita maniniplat. lalakniton ta an kada tagsa ha hunahuna. di na kita magkakiriglala. hiya. Kataliwan. Ngan dinhi hini nga punto pagbabak-aron han langit an iya binutok-butok nga turo basi ipamaribi hinin kalsada nga pagbabalik-balikon ta. hin pag-ampo paghahalaran. <u><b>Liso</b></u> August 23rd.

Usa liwat nga nagataw dinhi amo an “pamahungpahong” han Waray ngadto han mga butang ha iya palibot: An pulong nga “balay” ha literal nga kahulogan in “sirongan. og pagsanto p han kinabuhi. Mayda niya gahum santopon an kinabuhi og kalibutan. Kon hiya umabot na. Nagpapakita ini kun tiona n-o hinulma han pinulongan an panmhungpahong han usa nga nasud og vice versa. <u><b>Pagturutulidong han Waraynon nga Pamahongpahong</b></u> August 18th. Sinisiring nga an pinulongan an naghuhulma han panmahungpahong han tawo ngan an panmahungpahong han tawo an naghuhulma han pinulongan. kinikilala niya an pag-ultan han iya hunahun a ngan pagsantop han kinabuhi. Tinawag nga “rahondahon” (petal) an rahonda hon han bukad kay alid-agid ini hin dahon. nga n kun tiunan-o inaayad han iya linggwahe an iya kalibutan. karuyag ko igsaysay kun ano an akon buot ipasabot han akon paggamit han pulong sa “pamahungpahong. Manggud. etc. Natipa ako han ideya nga nihilistic o. puya. maemosyonal man nga butang. <b>An Gahum han Paglarang</b> Tiunan-o gin-nga-ngaranan han mga Waray an mga butang-butang: mananap. existentialist a n panmahungpahong han mga Waray. Santop og karawat niya hin hul-os an kamatuoran han kawaray pulos han pag-awil—mam ateryal o.” Tinawag nga “malonbalonan” an malonbalonan han manok kay alid-agid ini hin balonan.” in usa nga pagpamatuod hini. “adults can transcend their solitude and forget themselve s in games…. o matawo man? Pananglitan: Kay ano nga tinatawag nga “malonbalonan” an malonbalonan ha n manok? Kay ano nga tinatawag nga “rahondahon” an rahondahon han bukad? Kay ano nga tinatawag nga “balay-balay” an balay-balay nga hinihimo han mga mutato kun nagmumur uglay? Kay ano tinatawag nga “matabata” an munyika? An akon karuyag ipasabot. Santop niya nga waray hiya gahum saboton an tiarabot pa la nga mga butang. Tinawag nga “balay-balay” an balay-balay kay alid-agid la ini han tuod nga balay…etc. nga an usa nga pamaagi hin pag-ngaran ha Waray nga pin ulongan amo an paggamit hin “pag-alid-agid.” Ini nagpapakahulogan hin “paglantaw. Ha luyo nga bahi n. Usa ini nga makakag-isplikar kay ano nasiring kita nga maglipayon an mga Waray.” “pamilya. pag-abat. An darahonon nga n asiring: “Kamatayon gad la an waray remedyo. existentialist nagdidi wara han pagkamay-ada labaw—An Makagarahom (subay ha ngaran nga kanan tawo iginlar .” suspetsa ko. suspetsa ko natubod an pamahungpahong nga mulay-mulay ngan wara y-waray la han usa nga Waray. Dinhi gihapon aton hihikit-an kun ano an iya baton o reaksyon hini nga iya pagsantop han kanan tawo kahimtang.” An pulong nga “balay-balay” in nagpapasabot hin “mulay-mulay” og marayhak nga k ahulogan. Ano daw la an buot sidngon han ngaran nga Waray—gawas han literal nga kahulogan hi ni? Kay ano nga tinawag hini nga katawhan an ira kalugaringon nga Waray? Ano nga klase hin pagkita han kalibutan og kinabuhi may-ada an mga Waray? Kay ano “pag-ukoy” an tawag han mga Waraynon ha pag-ukoy dinhi ha kalibutan? Ha akon ubos nga pagkita. dida kun tima na ini matabo. Dinhi aton nakikit-an kun tiunan-o linalantaw han usa nga Waray an kinabuhi. An termino nga “bata” nangangahulogan hin mutato o. tanom. in nagpapakita han panmahungpahong og pagsantop nira han kinabuhi mismo. Naiintindihan la han tawo an usa nga butang hu man hiya magdesisyon. pananglitan.nga ak’ pagtatabok-tabokan kun pagmimingawon inin dughan. 2005 Syahan. <b>An Kawarayan</b> Linalantaw han usa nga Waray nga an tawo in nabubutang ha kalarakan hin kawaraya n ngan waray niya hul-os nga kontrol han iya kinabuhi. han usa nga Waray an nga t anan nga paagi agud malamposan in usa nga krisis og problema.” Karuyag ko gihapon klarohon an pagkagawas hini nga konsepto tikan g han impluwensya han Katundan ug Kristyano nga tinuohan. may kalabotan ada ini han ira pinulongan ug paglantaw han kinabuhi. etc. An usa nga nihilistic o. Sumala han usa nga darahonon: “Aada sasabuta.” An ngaran nga “Waray. Sigon pa ni Octavio Paz. In i gihapon nga pamaagi pag-ngaran ha Waray nga pinulongan in nagpapakita han iya pagsantop han kahimtang han tawo ha kalibutan. Hihimoon.” Dinhi.” og eguridad. an pulong nga “matabata” nagpapasabot hin “mulay-mulay” nga pamahungpahong ug magaan nga pagkita han nasabi nga butang.

an kamakikakantahon og kamakisasayawon han mga Waraynon in pira nga magpapamatuod hini. p. Hunong tikang diin? h a usa nga paglakaton? o.” Buot sidngon: “Ginhimo ko an nga tanan nga akon mahihimo. diri na importante kun ano ini nga klase. Hain ka makita hin parahubog dinhi ha Leyte og Samar (upod han Biliran) nga solo -solo kun mag-inom? Asya nga an pulong nga—ignom—nangangahulogan nga damo an nagbubuhat hini diri la kay uusa. Diri igka kalirong nga matungod han empirical nga pamaagi pagsantop han mga butang nakaabo t an tawo ha bulan. hunong.” sigon ni Blaise Pascal. manggud. please don’t provoke me. naglalakaton hiya (or in motion?)? Kay ano nga ha pag-ukoy hin . kanan ulod karaunon. nagpalya an Marxismo ha Rusya og iba pa nga dapit? Ha pag banabana ko. pananglitan. waray mawawara ha akon kay waray ako nga daan. an buhi pakawit. An ginkaibhan l a han usa nga Waray tikang ha usa nga Mexikano kay diri puy-aw (solitary) an pam ahungpahong han nauna. 66): “One can oppress a Waray.” K ay siring pa man han duduha nga darahonon: “An patay palangit. siring ko pa man kanina. Saho ko man. ha usa nga klase hin kahimtang (state of being)? Diri b a an pulong nga “pag-ukoy” nagpapasabot nga ugsa an usa nga tawo makanhi ha kalibuta n—diri hiya naukoy. akos santupon han iya panhunahuna an usa nga butang o panhitabo. Diri ako nagdidiwara han kamatuoran han Marxismo kundi tinutudlok ko la an pagkukulang hini. Whatever you do. bi un baga makuri an kinabuhi og ekonomiya hit Pilipinas magpapadayon gud permi an mga patron-patron og dinominggo nga irignom. Hi Blaise Pascal natuod nga an tanan nga butang akos santupon ngan ig-eksplikar han linggwahe han Matimatika. just anyone else… Just don’t insult him\/h er….” Salit.) Kadako han naiiban nga kabug-on ha dughan—pananglitan. “An aton lawas diri gad aton. <b>An Pag-ukoy ha Kalibutan</b> An ugat han pulong nga “pag-ukoy” in “ukoy”. siring ko pa man. Pero diri liwat igkakalirong ni Pascal nga kun diri matungod han imahinasyon han tawo diri liwat hiya makakaabot ha bulan. Buot sidngon. usa nga rason hini kay igindidiwara hini nga idolohiya an espiritwa l nga panginahanglan han tawo. An usa nga Waray.ang ha Makagarahom). An Makagarahom na an magbubot hiton akon kapalaran. an makina.” Ini nga kostomre ha akon pag-inoino an rason kay ano sumiring hi Orly Candari dida han libro ni Dav id Martinez nga "A Country of Our Own: Partitioning the Philippines" (Bisayas Bo oks 2004.I have nothing other than my dignity. an importante iy a ini nauulian ha panahon nga magpalya an mga intelekwal og legal nga instutosyo n han tawo. An buot sidngon ni Pascal han “wi se” in nakahigot ha empirical nga pamaagi pagsantop han mga butang. Ha usa nga bahin tama hi Pascal og sayop liwat hiya ha luyo nga bahin. “Imagination can mak e a people happy but it will not make them wise. an telepono. (Kay ano. “Igintutubyan ko an nga tanan ha imo Bathala . Hinungdan han pagbutho han at heist og nihilist nga panhunahuna ha ira dapit. amo an tendensiya han katundan nga igdiwara an pagk amay-ada (existence) han usa nga butang kun diri na. Kun diri matungod han imahinasyon han tawo diri maiimbento an eroplano. pananglitan. An ano man nga butang nga diri maiihap (unquantifi able) in kadudaduda an pagkamay-ada (existence). sum ala han igin-asoy ko kanina. An kamakiiinomon. upod na an panhunahuna han tawo. ha panahon hin krisis—kun in usa nakakaluwas hin. nagsiring nga “man is n ot solely responsible with his actions. a n submarino og iba pa. Kun diri na niya akos santupon o waray na niya mahihimo ha usa nga panhitabo—an Ma kagarahom o an mga diri-sugad-ha-aton an iya laladngan nga responsable. Hinungda n han pagtawaga ha iya nga “superstitious” han mga taga-katundan.” Linalantaw han usa nga Waraynon nga waray niya hul-os nga gahum ha iya kinabuhi. nasantop han pag-ultan han iya panhunahuna.” O di man ngani. <b>An Pagkamay-ada</b> An usa pa nga ginkaibhan han Waraynon nga pamahungpahong tikang ha katundan. “Social verb” an pulong nga “ignom.” Hi Octavio Paz samtang iya igintutulidong an kinaiya han mga Mexikano dida han i ya libro nga gin-ngaranan “The Labyrinth of Solitude” (Grove Weidenfield 1985) nga h inubad tikang ha Kinatsila ni Lysander Kemp og mga kaupod. “Bahala na.” “solitary verb” an pulong nga “inom. Lugod.” Ngan. kinilala han mga Waray an panginahanglan han tawo ha n relihiyon.

patigo. an “waray-waray la” nga pamahungpahong han usa nga Waray subay han akon paghinga day kanina in matatawag ta nga baton niya basi han iya pagsantop og pagkita han kinabuhi og kanan tawo kahimtang.g. darahonon. Kawatan ako hin siday. tuna han mga kawatan. Ano gud an buot sidngon han ngaran nga Waray—gawas han literal nga kahulogan hini? Kay ano nga tinawag nira an ira kalugaringon nga Waray? Ano nga klase hin pagkita han kalibutan og kinabuhi may-ada an mga Waray? An poplunganon nga nasiring an maupay nga magbaton: "Sabwag dawa. Kawatan hi Tatay. may nakayuniporme nga kawatan. <b>Waray la</b> An kinabuhi han tawo. Baraan an kawatan. (Usa ada ini nga rason kun kay ano talagsa ha mga Waray in nagbibitay kompara han mga Hapon.” nabantad o.” Kun iya linalantaw nga an pagkabuh i ha kalibutan in usa nga porma hin pagkawaray gahum ha metapisikal nga pag-inoi no. Maupay nga tawo an kawatan. susumaton. etc. hi Nawara Polana. may mahatagon nga kawatan. nawawaray na hiya. Kay ano h a mga kanta. Pito ka yukot nga kapurupod-an nasud hin mga kawatan. kun sugad.) daw Usa ini nga surodlan diin natitipig an pamatasan. lugod. diri angay nga seryosohon agud ini diri mabug-a t ukyan. gamhanan hiya san-o hiya nakanhi ha kalibutan? Kun sugad. ngan may kawatan nga kawatan. Ngan ha takn a nga bumaya na an usa nga tawo hini nga kalibutan naundang an iya “pag-ukoy” ngan “ka warayan” ha metapisikal nga pag-inoino.) Makikit-an ta ini nga kustombre ha mga kinadaan nga mag kanta. patigo. Diri niya tinatagan hin igo nga bug-at an pag-ukoy dinhi ha kalibutan. Marasa an kinabuhi han kawatan. kinaiya. 2005 Kinawatan ka? Maaram ka. kay linalantaw niya nga lumalabay la an nga tanan dinhi ha kalibutan ngan an kanunay nga mga butang diri “naukoy. An usa nga tumalikod-na-ha-kadayonan in ti natawag nga “nawara” (naWAra) e." <u><b>Kawatan*</b></u> August 7th. Tumurok.darahonon. agud liawon an kada tagsa nga kalu garingon tikang han “kawaray mahihimo” ha “pag-ukoy. may hin-bisan-ano nga kawatan. darahonon.usa nga Waray ha kalibutan tinawag niya an iya kalugaringon nga “Waray”? Buot sidngon ba. S iguro. may nadalagan ha eleksyon nga kawatan. panlantaw og pamahungpahong han kultura kun diin ini nga mga susumaton. etc… nagtitikang. Kawatan hi Nanay. patigo. ubos nga klase hin kinabuhi an “mag-ukoy” ha kalibutan. diri–waray la. Ha takna nga an us nga tawo umabot ha kalibutan.. Mas may gahum an “kinabuhi” san-o an “pag-ukoy” ha kal ibutan. . darahonon. Nagpapakita ini nga an “pag-ukoy ha kalibutan in kahukasi hin gahum. susumaton. didto bayani an kawatan. hi nawara Polano.” kay di ri na hiya “naukoy. naglalakaton na hiya tikadto kun tikain man. og siday. og siday kita huhugot hin proweba? Tu ngod kay ini nga mga materyales (susumaton. basi gumaan—taw-an. may nagtitinda nga kawatan. may “cum laude” nga kawatan. Tinatawag nga “Honorable” an kawatan. Riko an kawatan. “Nawara.” Asya ada nga naimbento nira an tuba ug ignom.

an magbalos pagpanday han im’ dughan nga nagay-ab. Pabusagon mo an amon mga panit. Pagwad-on mo an amon panumdoman sugad han pagwara niyo han amon pinulongan. <u><b>Hi Kabatok nag-alog ha Basay</b></u> July 15th. Umuli ako. <b>Sarabat</b> : Amen Sugad han tinikangan.* <i>Nangangaro ako hin pasaylo kanda Ismail Tafiq. Yanti Soebiakto ngan B. <b>Parasabat </b> : Tagan mo kami niyan hin karan-on namon ha ikinaadlaw. 2005 <b>Parupamatbat</b> : Ngan an mga dayo nahimo nga ginoo… <b>Parasabat</b> : Nag-ukoy dinhi ha aton. Palab. tag-ada han payag nga akon sinirongan dida han magmadlos us’ kaga b-i</b></u> July 26th.S. An siday hinin akon dila. Paghirani mo. pag-antos nga waray kataposan… Amen. ini. 2005 Dila ko na la an mamara nga parte han nangungurog-kurog ko nga lawas. . puno hin lambonaw an akon biso. <u><b>Kan Palab. pinasuno mo ako han taklap han nabarikasan mo nga dughan. iba nga tawo it’ nagbabayad hit’ at’ utang nga kaburot-on. nagpapas-an ka han dako nga daba nga puno hin tubig. 2005 Kasagaran.” An kadaan nga ngaran han Tacloban in “Kanka batok” —buot sidngon ha literal nga paghubad— “lugar nga tinatag-iyahan han kaaway.” <u><b>Poplunganon</b></u> June 29th. 2005 Waray sulod an akon biso. Tumuktok ako ha imo payag ngan didto imo ak’ pinauswag. Nabugsay ako tikang ha Digyo basi mag-alog hin lambonaw. o kontra. lumingiw ka. tubtob la hit’ paghuraw. </i> <u><b>Pag-ampo</b></u> August 6th. Me dina matungod hini nga akon pagpasipara. gindadayaw ka nga labi han mga Pilipino nga tanan ngan gindadayaw m an an imo anak nga hi Don Juan. Iginkarapo ko ikaw pagtikadto ko ha burabod. 1 Nangangahulogan nga “kaaway. <b>Parupamatbat</b>: Maghimaya ka Mana Maria nga puno ka hin grasya…an ginoo nga d ayo aada ha imo. Buot ko ibutang an akon hinahabak nga biso. pinahigop hin sabaw nga mapaso-paso. pero ini. An akon dughan waray kaalgi bis’ usa ka turo.

) Nakausa. Tres syentos— ordinaryo la nga misa. nagkinita ha hirayo. <i>Klang! </i> Adi na la nga mga bagting. waray bayad. <i>Ting! </i> Kun bendita la. an magsumat nga tapuon ka dit’ ha langit.) Hi Alexious nagbitbit han baldi para umalog. babantayan kuno niya an tinuon. ako naghinangad. ha balay ako naghingaday bahin hin mga paaliday: Hi Timothy nagtaklos han umal basi magtiak han sungo. <i>Ting! </i> <u><b>Usa nga Pagpasipara Pagtulidong han Waraynon nga Pamahungpahong</b></u> June 5th. 2005 <i>Sabwag dawa. 2005 <i>Ting! </i> Sinaog han barsa an imo lawas— linikid han buri nga banig— nga daw sugad hin suman. <i>Ting! </i> Hala.(Umuran pa la kanina. Tumurok. diri–waray la. </i> - . iton “<i>rice cooker</i>” di gad tinutukagan. Kristo ako yana hit’ tupada niyan didto ha Kan-Olango. <i>Klang! </i> Ginpabenditahan ko la ikaw. makadi ako. (Pastilan. <u><b>An paghugos ni ‘Tay Gayok kan Man’ Uyik nga parahubog</b></u> June 14th. (Di ba nagpataod na kita hin gripo?) Hi Lyra nagpakusina. nagpinungko. 2005 <i> Ay’ pagpinakurii it’ im’ ulo waray na gad yana nagbabasa hin siday ngan waray sapayan kun ito maraksot o maupay</i> -Nicanor Parra Nakausa. <i>Klang! </i> Tagkinyentos an misa-kantada (kuha-dul-ong). (Kay may <i>gas</i> pa man.<u><b>Nakausa</b></u> June 28th.) Hi Athena nanmaribi han mga <i>orchids</i> niya nanay.

. Dinhi gi hapon aton hihikit-an kun ano an iya baton hini nga iya paglantaw og pagsantop h an kanan tawo kahimtang.” Tinawag nga “<i>malonbalonan</i>” an malonbalonan han manok kay alid-agid ini hi n balonan.” Dinhi. etc.Usa nga darahonon ha Waray Ano gud an buot sidngon han ngaran nga <i>Waray</i>—gawas han literal nga kahuloga n hini? Kay ano nga tinawag hini nga katawhan an ira kalugaringon nga <i>Waray</ i>? May kalabotan ba ini han ira paglantaw han kinabuhi? Kun sugad. ngan kun tiunan-o inaayad han iya linggwahe an iya kalibu tan. an akon ginhin gaday ha igbaw in nagpapakita kun tiunan-o hinulma han Waray nga pinulongan an p anmhungpahong han usa nga Waraynon og <i>vice versa</i>.” nga pamahungpahong og m agaan nga pagkita han nasabi nga butang.” Angay gihapon hibaroan nga gawas ha impluwe nsya han Simbahan Katoliko an “pamahungpahong” nga akon igsaysay. Ano an ipinapakita hini nga akon ginhihingaday? Dinhi aton nakikit-an kun tiunan -o linalantaw han usa nga Waray an kinabuhi. Tinawag nga “<i>rahondahon</i>” (petal) an rahondahon han bukad kay alidagid ini hin dahon. Kun sugad. suspetsa ko nat ubod an pagkamalipayon han usa nga Waray. “mulay-mulay” og marayh k nga kahulogan. An pulong nga “balay” in nangangahulogan hin “sirongan. “<i>adults can t ranscend their solitude and forget themselves in games</i>…. Kay ano nga tinatawag nga “<i>malonbalonan</i>” an malonbalonan han manok? Kay ano nga tinatawag nga “<i>rahondahon</i>” an rahondahon han bukad? Kay ano nga tinatawag nga “<i>balay-balay</i>” an balay-balay nga hinihimo han mga m utato kun nagmumuruglay? Kay ano tinatawag nga “<i>matabata</i>” an munyika? An akon karuyag ipasabot. San-o ako magtikang pagsari pagbaton hadto nga nauna nga mga pakiana . pag-abat. ano ini nga klase hin pagkita han kalibutan og kinabuhi may-ada an mga <i>Waray</i>? Syahan tugoti ako niyo pagesplikar kun ano an akon buot ipasabot han akon paggamit han pulong sa “pamahungpahong. Sinisiring nga an pinulongan an naghuhulma han panmahungpahong han tawo ngan an panmahungpahong han tawo an naghuhulma han pinulongan. Tinawag nga “<i>balay-balay</i>” an balay-balay kay alid-agid la ini han tuod nga balay…etc. karuyag ko tagan hin hirohilawig nga paghingaday an bahin han panmahungpahong han usa nga Waray bahin han kinabuhi og kalibutan.” Iginpapakahulogan ko an pulong nga “<i>pamahungpahong</i>” hin “paglantaw. nga an usa nga pamaagi hin pag-ngaran ha Waray nga pinulongan amo an paggamit hin “pag-alid-a gid. Yana .” An pulong nga “balay-balay” in may pagka-inosente. o matawo man. Ha luyo ng a bahin. karuyag ko anay maghingaday kun tiunan-o gin-nga-ngaranan han mga Waray pinaag i hin agnay an mga butang-butang: manananap. matanom. an pulong nga “matabata” nagsisignal hin “mulay-mulay. Usa liwat nga nagataw dinhi amo an “<i>pamahungpahong</i>” han mga waray ngadto han mga butang ha iya palibot. Ini ginhapon nga paagi pagngaran nga kun diin ha Waray la nga pinulongan hikakag ian—in nagpapakita han iya pagsantop han kahimtang han tawo ha kalibutan. og pagsantop han kinabuhi. etc. An termino nga “bata” nangangahulogan hin mutato o puya. Usa ini nga makakag-isplikar kay ano nasiring kita nga maglipayon an mga Waray.” og “seguridad. Sigon pa ni Octavio Paz.” “pamilya.

” Buot sidngon: <i> “Ginhimo ko an nga tanan nga akon mahihimo. manggud. an importante iya ini “nauulian” ha panahon nga magpalya an mga intelekwal og legal nga instutosyon han t awo. An Makagarahom na an magbubot hiton akon kapalaran. <i>existentialist</i> nagdidiwara han pag-eksister han labaw pa ha iya—<i>An Makagarahom</i> (subay han ngaran nga iya iginlarang ha Maka garahom. pananglitan. ha panahon hin krisis—kun in usa nakakaluwas hin. Mayda niya gahum santopon an kinabuhi og kal ibutan. Saho ko man. An buhi pakawit. Santop niya nga war ay hiya gahum saboton an tiarabot pa la nga mga butang. An ngaran nga “<i>Waray</i>. An usa usa nga <i>nihilistic</i> o. Natipa ako han ideya nga <i>nihilistic</i> o. Santop og karawat niya hin hul-os an kamatuoran han kawara y pulos han pag-awil—mamateryal o maemosyonal man nga butang. Kanan ulod karaunon.Linalantaw han usa nga Waray nga an tawo in nabubutang ha kalarakan hin kawarayan ngan waray niya h ul-os nga kontrol han iya kinabuhi. pananglitan. Ngan. p. Aada sasabuta.). <i> “Igintutubyan ko an nga tanan ha imo Bathala. Waray mawawara ha akon kay waray ako nga daan.” </i> Ini nga kostomre ha akon pag-inoino an rason kay ano sumiring hi Orly Candari di da han libro ni David Martinez nga A <i>Country of Our Own: Partitioning the Phi lippines</i> (Bisayas Books 2004. nagpalya an Marxismo ha Rusya og iba pa nga dapit? Ha pagbanabana ko. “<i>Bahala na. upod na an panhunahuna han tawo. Nasasantop la han tawo a n usa nga butang human hiya magdesisyon. 66): Kay siring pa man han duduha nga darahonon: An patay palangit. Kay ano.” suspetsa ko. usa nga rason hini kay igindidiwara hini nga idolohiya an espiritwal nga panginahang lan han tawo. dida kun tima na ini matabo. kinilala han usa nga Waray an panginahanglan han tawo han reli hiyon. Kon siya umabot na. Hihimoon. Lugod.” in usa nga pagpamatuod hini.” </i> O di man ngani. An darahonon ha Waray nga nasiring: “<i>Kamatayon gad la a n waray remedyo</i>. in nagpapakita han panmahungpahong og pag santop nira han kinabuhi mismo. Hi Octavio Paz samtang iya igintutulidong an kinaiya han mga Mexikano dida han i . kinikilala niya na pag-ultan han iya hunahuna ngan pagsantop ha n kinabuhi. han usa nga Waray an ngatanan nga paagi agud malamposan in usa nga krisis og problema. Sumala. Diri ako nagdidiwara han kamatuoran han Marxismo kundi tinutudlok ko la an pagkukulang hini. Manggud. diri na importante kun ano ini nga klase. An aton lawas diri gad aton. <i >existentialist</i> an panmahungpahong han usa nga Waray. Kadako han naiiban nga kabug-on ha dughan—pananglitan.

” Salit. Ginamit ko kanina an pulong nga “<i>existence</i>.” Dara nga waray ha Waray hini nga konsepto. Hunong tikang diin? ha usa nga paglakaton? o.” Linalantaw han usa nga Waray nga waray niya hul-os nga gahum ha iya kinabuhi. an kamakakantahon og kamakisasayawon hin usa nga Waray in pira nga magpapamatuod hini.” Kay ano daw nga waray katugbang ini nga pulong ha Waray? Ano an buot sidngon hini bahin han Waraynon nga panmahu ngpahong bahin han kinabuhi? Waray ta termino para han pulong nga “snow” kay gawas m an an nasabi nga butang ha aton <i>geographical</i> nga kaagi. An usa pa nga ginkaibhan han Waray nga pamahungpahong tikang ha katundan. An ginkaibhan la han usa nga Waray tikang ha mga Mexikano kay diri puy-aw (solitary) an pamahungpahong ha n usa nga Waray. nasantop han pag-ultan han iya panhunahuna. Diri igkakaliron g nga matungod han <i>empirical</i> nga pamaagi pagsantop han mga butang nakaabo t an tawo ha bulan. may posiblidad nga di . bisan kun baga mak ri an kinabuhi og ekonomiya magpapadayon gud permi an mga patron-patron og dinom inggo nga irignom. May 32 kapulong a n mga Badjao para han tubig.” o “pag-uk (ha kalibutan). siring ko pa man. an makina. Hinungdan han pagbutho han <i>atheist</i> og <i>nihilist</i> nga panhunahuna ha ira dapit. Hain ka makita hin parahubog dinhi ha Leyte og Samar (upod han Biliran) nga solo-solo kun mag-inom? Asya nga an pulong nga—<i>ignom</i>—n angangahulogan nga damo an nagbubuhat hini diri la kay uusa. a n submarino og iba pa. May sobra 50 nga pulong an mga Iskimo para han yelo . Hi Blaise Pascal natuod nga an tanan nga butang akos santupon n gan ig-eksplikar han linggwahe han Matimatika. “<i>Social verb</i>” an pulong nga “ignom. ” “mayday. Kun diri matungod han imahinasyon han tawo diri maiimbento an eroplano. May sobra 30 nga pulong an mga Agta nga an kahulogan “pangisda. Hinungdan han pagtawaga ha iya nga “<i>superstitious</i>” han mga ta ga-katundan. An usa nga Waray. ano an iya paglantaw han iya <i>existence</i>. amo an tendensiya han katundan nga igdiwara an pag-eks ister han usa nga butang kun diri na. ha usa nga klase hin kahimtang (<i>state of being</i> )? Kun matugot kita nga may kamatuoran an una ta nga tigo. pananglitan. Ha usa nga bahin tama hi Pascal og sayop liwat hiya ha luyo nga bahin. an telepono. sumala han igin-asoy ko kanina. Pero diri liwat igkakalirong ni Pascal nga kun diri matungod han imahinasyon han tawo diri liwat hiya makakaabot ha bulan. siring ko pa man kani na. An ano man nga butang nga diri ma kwa-“<i>quantify</i>” in kadudaduda an <i>existence</i>.ya libro nga gin-ngaranan <i>The Labyrinth of Solitude</i> (Grove Weidenfield 19 85) nga hinubad tikang ha Kinatsila ni Lysander Kemp og mga kaupod. kun sug ad? An pulong nga “<i>existence</i>” in pwede hubaron ha Waray hin “aada.” sigon n i Blaise Pascal. An buot sidngon ni Pascal h an “<i>wise</i>” in nakahigot ha <i>empirical</i> nga pamaagi pagsantop han mga buta ng. “<i>Imagination can make a people happy but it will not make them wise</i>. hunong. Kun dir i na niya akos santupon o waray na niya mahihimo ha usa nga panhitabo—an <i>Makagarahom</i> o an mga diri-sugad-ha-aton an iya laladngan n ga responsible. nagsiring n ga “<i>man is not solely responsible with his actions</i>. An kamakiiinomon. akos santupon han iya panhuna huna an usa nga butang o panhitabo.” Pero mas hirohirani an urhi kay han nauna.” “<i>solitary verb</i>” an pulong nga “inom. Panginanoon ta daw an ugat han nasabi nga termino—<i>ukoy</i>. Buot sidngon.

” o “paghunong” nang ngahulogan hin to <i>exist and to live in the physical sense</i>. kanta. “<i>non-existence</i>”? Suspetsa ko. Pero may uusa nga porma nga hin pag-istorya in nakasalbar tikang han mga pandar ahog han Katsila og Ameriano. <i>nakagian</i >. An pinusong nga istorya in bahin hin usa nga tawo ha ngaran ni Juan Pusong. patigo. og siday: Susumaton: <i>Hi Padre Nagburod</i> iginsaysay ni Leoncio Cabazares. Ngan kun tinuod an ikadu ha nga aton tigo di nangangahulogan nga sayop an una.” kay diri na hiya “nau koy. Kay ano ha mga kanta.” Kun iya linalantaw nga an pagkabuhi ha kalibutan in usa nga porma hin kamatayon <i>in the metaphysical sense</i>. og siday. An kinabuhi seryoso. hi Nawara Polana. darahonon. panlantaw og pamahungpaho ng han kultura kun diin ini nga mga susumaton. susumaton.g. Usa ada ini nga rason kun kay ano talagsa ha mga Waray in nagbibitay kompara han mga Hapon. an pulong nga “pag-ukoy” nga nangangahulogan “pag-undang. existence: metapisikal og pisikal. darahonon. Metaphysical an karaygan han pulong nga “pag -ukoy. Makikit-an ta ini nga kustombre ha mga kinadaan nga mag kanta. An tawo waray hul-os nga gahum ha iya mismo kinabuhi kay diri hi na-<i>exist met aphysically</i>. Asya nga an usa nga turo g (o.” “<i>naanaw</i>. kun matugot kita nga may kamatuoran ini nga akon ginhihingaday. ug damo pa. Kay ano pananglitan. </i>” lugod.ri nangangahulogan nga sayop an ikaduha nga aton tigo. diri angay nga seryosohon agud ini diri bug-at “<i>ukyan. mga kanta. kinaiya. creation. nangangahulogan ini nga pulong nga “pag-ukoy” hin <i>non-existence in t he metaphysical sense</i>. Kay kun an pulong nga “<i>pag-ukoy</i>” nangangahulogan n ga “<i>paghunong tikang han kahimtang nga ‘non-existence</i>. mga istorya. etc… nagtitikang. Yana. hi nawara Polano. basi gumaan—taw-an. an mabuhi dinhi ha kalibutan in pag-undang ha pag-exist. patigo. Han pagkanhi han Katsila og han Amerikano kadamo han mga porma kultural in naana w—an epiko. og si day kita huhugot hin proweba? Tungod kay ini nga mga materyales (susumaton. darahonon. nagpadayon an pinusong nga is torya samtang an iba nga porma kultural nga Waraynon in nagkawara? Ini nagpapaki ta nga aada ha panmahungpahong han usa nga Waray an tumawa. Duduha kun sug ad an pagkulaw hin usa nga Waray han iya “<i>pag-ukoy</i>” o. patay kun baga bumuhat pa) masiring nga “<i>waray ako kalibutan</i>” bahin han nahatabo ha iya palibot. pati go. an dirodilain nga porma han siday. Ha takna nga an us nga tawo umabot ha kalibutan.) daw usa ini nga surodlan diin natitipig an pamatasan. Kun aanhi k a ha kalibutan di ka na-<i>exist</i>.. u niverse.” “<i>nawara</i>. etc.” (buot sidngon “<i>na-exis t an usa nga hinimo</i>”) kay ano nga waray ha Waray nga pinulongan katugbang an p ulong nga “<i>existence</i>”? Og kay ano nga “hunong” (stop) an iya pag-ngaran? Lugod ma yda ta pulong nga “<i>nawaray</i>. An usa nga tumalikod-na-ha-kadayonan in tinatawag nga “na wara” (naWAra) e. susuma ton. <i>nabanhaw</i> nga nagpapasabot hin pagbalik ha <i>existence</i>. an sunod ko nga pakiana: Ano nga kla se hin kahimtang—“<i>existence</i>” o. world. An usa nga diksyonaryo ha computer—An <i>WordWeb</i> naghatag han mga kahulogan ha n pulong nga “<i>existence</i>:” <i>being.darahonon. Basahon ta an usa nga pananglitan ha ubos upod an mga patigo. beingness. . Barugo. macrocosm.” nga nagpapasabot hin ag-undang pag-exist ngan an mga katugbang hini—<i>nagkamay-ada</i>. cosmos.” nabantad na hiya tikadto ha kadayonan nga pag-ukoy. kun sugad. Ngan ha takna nga bumaya na an usa nga tawo hini nga kalibutan nabalik hiya pag-exist <i>in the metaphysical sense</i> og naundang man hiya pag-exist <i>in the physical sense</i>. diin an iya mga kaagi permi iginhihimangraw h a makatatawa nga panlantaw. “Nawara. darahonon. Ha aton pa. </i> Ha aton pa. an “<i>waray-waray la</i>” nga pamahungpahong han usa nga Waray subay han akon paghingaday kanina in matatawag ta nga baton niya b asi han iya pagsantop og pagkita han kinabuhi og kanan tawo kahimtang. naundang hiya pag-<i>exist in t he metaphysical sense</i> ngan na-<i>exist</i> na hiya in <i>the physical sense< /i>.

di hulog ngadto han libaong. dako an dughan ripitipitin. Ada . ripitin. takay burod.Leyte Hadto nga panahon nagkamay-ada hin epidemya. m agmamantinir ito hiya. . iya ito ginsirbian nga iya tiyan. tinugon hiya han doctor nga bangin ka mahulog. Takay. may-ada bugto nga daraga. an padi dida han bungto. an iya mimisahan Santar in. patron nga patron ka duro. waray man ito t utubo. Intoy!” Ambot ano an pakasabot niya kun lalaki ba. may halo nga nakadto. diri ka matumba ug ayaw na pagtrabaho hin magbug-at. Hala. Pagkadto han padi han. mamasirak Permi tapatuhod an sarowal. (namok) Ismayling: Bisan ka pa Intoy magpakawati-wati Magkurokulambid dida hiton poste Di ka gud ____________________________ Kun di kan Tatay. “Doktora. burod ka!” “Sus. Kay sugo man pagkuha hin ihi. ripitin. kuntento na ako. Makagangkagang la gihapon. inmabot an bulan han Mayo. in’ iya manghod umihi didto ha n arinola. Kanta: <i>Ripitipitin</i> kinanta han <i>Palo Rah Rah Rousers</i> ripitipitin. isulod ha garapa kay bangin kamo apektado hini nga epidemya. ripitum dako an tiyan. kapupunitan ka. pumal it hin arinola an padi. Di sige. naluok. (manok) Kun kakan-o pa nagmingaw Dida pa panamok.” Niyan may usa nga padi. An Santarin hadto kay waray pa kalsada. totoo an padi… “Intoy. diri man busog Tingali an sisto an nakaurog! Ano gud an buot sidngon han ngaran nga <i>Waray</i>—gawas han literal nga kahulogan hini? Kay ano nga tinawag nira an ira kalugaringon nga <i>Waray</i >? Ano nga klase hin pagkita han kalibutan og kinabuhi may-ada an mga <i>Waray</ i>? An poplunganon nga nasiring an maupay nga magbaton: Sabwag dawa. kahulog niya kay dinmal agan an halo. niyan ini nga darag a may uyab. Nanay mangaro hin lyabe Darahonon: An lagas nga naparayaw Masirong han sagmaw Nga an alisngaw Makakamatay hin langaw. burod ini nga manghod han padi. kay an padi baga nalipngawan. niyan nags iring an mag-aram-aram nga mga tawo: “An nga tanan nga tawo magpresintar han ira ihi. Patigo: Mamauran. mabari an latay . Hala gad daw.” Dalagan han halo ngadto han kaniyotiyoan. bisan la ako makakita hito’n imo kahimo. nga ka sugad!” “Ayaw la Padre kahadlok kay ini kanan Diyos mga hatag. pero limbong han iya manghod. “Intoy! Intoy! Lingi gad. epidemiya ini nga gulpi. didto hiya iihi kay ipriprisentar na ngadto han pinakad oktor. ripitum Diri man burod. nag-aagi hin katunggan di may mga t ulay-tulay kada libaong. Ini nga libaong kay gin-iinitsahan hini’n mga pago hin nipa nga linagusohan. han magmimisa na ha Santarin. Padre. ripitipitum. ripitipitum.” Matutuman kay larang man kuno sa Diyos. ano an resulta han akon ihi?” “Agi daw. kun baga yana. intrigo. Bisan paghatukan an kagang. sentro pa kiana hiya. o diri. naglalatay. an hiroti nga diri ka mahul og. Takay.

nanahon hin duha. An akon gugma hasta yana. waray hangin. 2005 Ha balay. I call her “mommy.” Pag-grade one ko— diri kuno “nana. Didto. an akon puto. waray tuna kundi tubig la. Diri para hin kun ano pa man. syahan. Kay dinhi hini nga dapit mapili ka la han kauunongan— an bala.” diri kuno “nanay”— “mama. upod han kamatayon pagbibilngon ni Badoy an kinabuhi. Siring ni Ma’am Sabel. <u><b>Hi Salvador. gumamot hin lima. ha Mindoro. 2005 Diri para han nasud. laray la gihapon. Tungod kay han tiyan. An pag-awayan—ha Cordillera.com/2005/05/\</u> <u><b><i>Dako nga Kalipay an Makauli ha Balay! </i></b></u> Dughan ko limnukso hin kalipay Han akon makita ak minayuyo nga balay Sugad hin maiha an akon paglinakat Waray tupong an himaya hini nga pagdangat .Tumurok. waray mohapyod.” <u>\http://voltaireoyzon. an amon English teacher. diri–waray la.” Sumiring hira nga: “nanay. Didto han tabo ha Palo an ak’ tawgi napalit mo intawon. o man ngani dinhi ha Samar— asya an paglaom.friendster. 2005 Nagtanom ako hin munggo: waray sirak. nasiring ako: “nana. “mother. o an kawarayan. <u><b>Tawgi</b></u> May 9th. o an ha Sulu.magsusundalo</b></u> May 6th.” siring han classmates ko. Nag-atamanako hin gugma: waray mo dagaang. Well.blog. <u><b>Nagbalyo Ako Hin Nanay</b></u> May 6th.” Yana.

bgan perpekto na kun kikita-on. hasta sumulod ha akon huna huna pasudlon hiya han amon organisasyun.. ngan natabo man gud ito. =P Hasta na nagbulag ito hira han iya uyab. hasta na nagka DEBELOPAN kami.. tigda la nagpakita ini na usa na babaye na malademonyeta. pero diri sugad hito ka close . h inay hinay namon gin alsa an amon relasyun ha sunod na level..opmpinoy.. ngan nagka magbarkada pa.. tungod han iya gugma ha akon....friendster.. marishyo. aray. so waray ko na hiya paki alami. damo an swerte na umabot. kay tanan na butang pirme kami sab ay sabay.... kami nala ito n a duwa an naginupod upod. han ginkikinitaan ko hiya.. (diri tungod ha akon).. as in super close. bisan duwa la kami...com/about/\</u> <b><i>Waray Story: Rise of the Vampires</i></b> An Katinikangan… Han panahon na naguusaan la ako. kumpleto na? (kumpleto na!) Hala dad a an girata....Urog manaligdig an ak mga luha Han ako nakadto pa hirayo nga Pampanga Tungod han kamingaw mga pinalangga An paghirayo ako naharugda <u>\http://ischoolsbelinda.. kami an nagka day un.. suka didto..binu ang para la sa amon barkada Biskan nanu na trip Magkasarayo la kami gihapon       . nagka close hin duro. namamahungpahong.. ngan pumasar giyap ha katapos taposan. Hasta umabot na an pinaka dako na problema….html\</u></i></b> <b><i>AH MAK MAK (AKUSTIK) Lyrics</i></b> Alas siete. na naka huna huna ako na “swerte gud ako” kay nakada hiya . ngan waray kabarak-an ky kada adlaw tikada man ha akon an pag uuli.. ka da adlaw makita ka hit iya hitsura. (Problema na) <u>\http://jhany-boi.. dumuroy an amon kalipay. (gitara) Kanta san binu ang .. nakahuna huna kami hin pag live in.. asawa na gud an amon trato ha usa usa.. nagkasanrangay.. Damo an amon nahimo na palusot ha mga pamilya para la matabo ito na amon gusto. inom didi . (Lousy pero tuod) bwahahaha… <b><i>Waray Story: Evolution</i></b> … continutation… Padayun an amun kalipay. Alas siete pala sa aga tambay na liwat Gawas hulat barkada palit malboro Lingkod sa akasya. nagkak ape sabay yosi... Umabot ha punto na nagka mag bestfriends kunuhay kami hito na malademonyeta na b abaye. dagko tam tawa bisan d uwa la kami. uyab niya. Tungod han amun duro na panhigugma. marishyo.com/opm-language-waray -waray-song-lyrics.com/2009/02/waray-story-evolution/\</u> <b><i>Lyrics from: </i></b><b><i><u>\ http://www...blog.. hasta han pire nakon pamahungpahung hito na lugar nagka kiriglalaay kami hito nira.wordpress. datung a barkada Tara na kita. suka didi. inom didto. nalingkod ha gilid.. tigda may umulpot na lalaki... sinulod hiya..

!! ah makmak .pero kunta kun wara ka kwarta Wara ka sangkay. 2x An amon pwesto didto sa akasya Ay la pagkusuga iyo boses Kay si man joe makaturog na!!! Ah makmak. .. makmak!!! Gin agahan na lat kit Sa pagirignom ah makmak! ah makmak tulo laway (ah makmak!) ah makmak ah makmak tulo laway (ah makmak!) pukawa..pukawa. . . pati kabugtu-an Lugaring mahiblon ha dughan mabug-on Nga an Pilipinas dayuday uripon Ay Tuna nga akon natawhan! Hain daw an hingpit nga at katalwasan? <b><i>AN PAGKASARANGKAY Lyrics</i></b> Diin ba an tubtuban Ngaran nga pagsarangkay? ¿Nasagdaw ba sa sugbong Sa oras san kagupong? Sangkay. Chorus: Ah makmak. 3x Waray iba nga lyrics kundi Ah makmak. .. Ahhhhhhhhhhhh. pukawa na sira kay Ah makmak kaon utot kay mangunguli na Ah makmak kaon utot kay mangunguli na Manguli na.e alas nuybi magiirignom C ahmakmak an sumsuman Ah makmak.!! ah makmak . <b><i>AN IROY NGA TUNA Lyrics</i></b> An Iroy nga Tuna matam-is pagpuy-an Bisan diin siplat puros kasangkayan Hahani an hingpit nga ak kalipayan Hahani hira nanay. Sanglit ayaw ibutang ha imo hunahuna Nga ha imo ako mabaya Kay diri ko mahihimo ha akon higugmaon Tubtob ha kamatay akon ta ikaw mamahalon. 2x Ah makmak. ah makmak 3x Pag kagab.. . sangkay la ba sa pulong   .!! ah makmak .!! ah makmak . <b><i>AKON TA IKAW MAMAHALON (MAG-AANO AKO) Lyrics</i></b> Mag-aano ako kon mawara ka ha akon Ha ngatanan nga oras akon ta ikaw iiliwon Tungod kay ikaw akon hinigugma An akon kalipayan dinhi ha tuna..

? <b><i>AHAY! (MGA PANGANDOY) Lyrics</i></b> Ahay! mga pangandoy. Pagtikang han panuro han tun-og Mga bukad ngan dahon paghumog Inin luha. ¡ahay! Inop nga napara sa mga mata daw aso Diri magaantos. Kondi inabut ako hin kakulba Ug an kamingaw namara-para Kay kon tingali an ak pagla-um Bangin daw la nim kawangon. Labi kon upod ka han pagtan-aw Han kapusak han mga balud. Waray hunong hin pagtubod. ¡ahay! Ahay! sa kinabuhi. <b>Kon Harapit Na An Adlaw Matunod</b> <i> (When the Sun Is About to Set) </i> Folksong attributed to Agustin El O’Mora and Leonor Almeria <i>Kon harapit na an adlaw matunod Ngan ha imo hirayo ako Naputok an kakulba ha dughan Ngan kamingaw asay gud dako. daw burabod. Ginhingyap ka han inagi nga adlaw Ug an himaya nga hingpit gayud. Sanglit han pagsalidsid han mapawa nga adlaw Higtaas nga bukid luub hin kasilaw Paghuni han gangis upud an kamingaw . pirit ako nga mag-aantos An luha sa mata... sangkay la ba sa pulong Nga pag-abot san takna Napalagiw la dayon? Hain adton mga palad nga magsasagubay. ¡ay ahay! Imo la ginlimot o ginsalikway Hain na an harok sadton imo mga im-im Ginpasipara o ginlimot o ginkawang.Nga pag-abot san takna Napalagiw la dayon? Hain adton mga palad nga magsasagubay San akon kagul-anan sugad man sa kalipay? Kawang an mga pulong Kon hirayo sa buhat Kay sa binuhatan. daw burabod. Matin-aw ngatanan Sangkay. sangkay la ba sa pulong Nga pag-abot san takna Napalagiw la dayon? Waray ko nakikita Kundi an mga dagaw Dagaw nga napapara Sa akon lamiraw Sangkay.

This websi te is a collection of Waray poems called SIDAY. Maupay na aga. Tulo la ako ka adlaw ha Cebu.dutchpickle.sugad man han akon mga sangkay kami ngatanan ha ilarum han hamurawon danay natambay Mga lumalabay man liwat agsub nanmamahuway Pagtanggal han butlaw ngan pamuhay-puhay. <u><b>Untitled</b></u> By Mario Adorna He nanay.ngaran Hamorawon Kamarasa inmon.uhaw papas dayon .kami namamarigo Sanglit an amon adlaw.duro hin kamarisyo Mataghom nga tubig. Maupay na kalup. Samar ngan Biliran nga mga isla.wordpress. Maupay na udtu.upod hi Inday kami pumapakadto burabod nga tubig han Hamorawon.Duyog an pagtangis gindumdom ko ikaw</i> <u>\http://ischoolsbelinda.he tatay.com/about/waray-poetry/\</u> Taga diin ka? Makain ka? Tag pira? Ano imo ngaran? Makadto ako Cebu. <u>\http://www. Nahinumdom ako had2 han di pa nasusungkod he lolo Ha kada sabado.html\</u > <b>Waray Poetry</b> Ini nga website in koleksyon hin iba-iba nga mga siday nga sinurat han iba-iba l iwat nga mga Waray .com/philippines/samar/waray-waray-phrasebook.mahagkot on abaton Dara hinin puno.mga taga-Leyte. Maupay na gabi.

Sugad kala hin ininom.binisita ha borongan Pedro.angay naton pagburubligan Lugar han hamorawon aton unta paglinisan Kay inin kaupayan para man han ngatanan Ngan inin grasya han Makagarahom naton pagpahimulosan.Iroy naton ngatanan Pinaagi hinin burabo. <u><b>Kordapya.syodad han Borongan Ha luyo han kakurian. Juan ug ngatanan nga molopyo han Borongan kita ngatanan in magkaurusa para kauswagan Inin buruhaton. In Fairness Mahusay Ka</b></u> Mario Adorna ako in usa ngan seminarista mayda ko ig-iistorya karuyag ko unta magpadi iyo gad man buligan pangadi damu gad ini nga mga butang pagdayaw ko ha Ginoo nakaka-ulang mga temptasyon ha kinabuhi ha huna-huna ko ‘danay naghahadi usa na dinhi hi kordapya mahusay hiya ura-ura baltok na buotan pa makisasangkayon pa hiya .tubig nga tag kinsehon.kalipayan aton natatagamtaman Huna-hunaa nala hi Santa Maria . Dako gud ini nga karikohan.

una ko pala ha iya pagkita tigda ako inabat hin kolba pero ma ha pagtika-iha an kolba. nahimu nga gugma baybayon adto nga hi hiya in nakadto gindaop ko dayun hiya ngan kami in nagka-istorya ha dagmit nga istorya naging uyab ko hiya waray la pag-iha ginbaton ako niya kay ha akon naruruyag man liwat hiya tikang hadto an bug-os ko nga kinabuhi in nagba-o bisan ako pumakain ini nga babaye in ginbibiniling an akon pagka seminarista in hinay-hinay nawawara na an sulod han akon huna-huna waray na iba kundi hi kordapya pagpinan huna-huna ha iya in ako ginpipiraw na sanglit pagmata ha aga dire nagud ako nakaka-atindir han misa .

usa ka panahon ako in nakapamalandong ha bubong han seminaryo ako didto in nakadto didto ko nahuna-hunaan ine’n akon uyab angay ko dayun bulagan ngan dire nagud hiya liwanan kay hi kristo aada man pinagi hin surat didto ko ha iya iginsumat kordapya pagbulag nala kita waray na damu pa nga istorya han iya pakabasa namulagdat an iya mga mata tigda hiya nga nag-isog sugad sugad hin dalugdog sinulong hiya ha balay iginlapid pa hi nanay dayun man ako nga ginawas ginkukurog ngan puno hin hulas pastilan kordapya uunan-hon ko man kinahanglan ko man ikaw bulagan dire man kita pwedi magkatuman kay ako in magparadi man .

Pagbalik han da-an nga mga aragui-an. Diyos nga malolo-oyon nangangamoyo kami ha Imo Nga antes kami koha-un Nimo. <u><b>Pangaradi-un Han Kabogto-an Borabod Hamorawon</b></u> By Ben Alar Diyos nga makagarahum Nga naghimo han Borabod Hamorawon Nagpapasalamat kami ha Imo hini nga Imo eguin hatag ha amun Logaring pasaylo-a kami Ginoo an Imo mga anak nga bongalos Kay amun guinpapabay-an ini nga Imo bendisyon Bogtong nga alahas an mang-gad wara sogad Espeho hit kalag hit Borongan kan Birhen Maria guin babantayan Eguin tu-in ha amun han amun mga guinikanan.barani han mga torista. Amen. bogway nga lawas ngan madig-un nga determinasyon Kay basi namun pagbohatun an pagpaka-opay Han hitsora ni Tobig nga pina-ora. Matoman konta. . Amun eguin sasa-ad ha cada tagsa Ini nga tingoha diri mapapara. Ha ngaran ni Hesus. Paghimo hin mga bag-o nga dalan Kay basi ngahaw pagda-opon han mga besita Ngan maguin bato. tagan Mo kami Hin sopisyente nga panahon.imu nala unta pagpasensyahan ug sugad man maintindihan pamiling nala hin iba kay damu man dida ha kon in mas ma gwapo pa….

¡ay ahay! Imo la ginlimot o ginsalikway Hain na an harok sadton imo mga im-im Ginpasipara o ginlimot o ginkawang. ¡ahay! ¡Ahay! sa kinabuhi. Sabangnon ngatanan Manghod katiopay an bungto ha Sawang Hadton kaonahan an sentro an Sabang May barracks pa ngani an mga sundalo . salog nga Borongan Asay gintikangan bungto nahingadnan Madakmol nga borong kada kaagahon Asay an tigaman hadton kadaanan An sapa ha Bulhot angay nga tubtoban Upod pa an Greenland. <u><b>An Kanta Han Sabang</b> </u> (Siday nira Andrea Amoyo Sagaoinit.) Sabang nga baraan. daw burabod. pirit ako nga mag-aantos An luha sa mata. Cancosipi ngan Tabok sugad man Usa an yinaknan. ngan Ben Alar. ¡ahay! Inop nga napara sa mga mata daw aso Diri magaantos. Marilyn Sagaoinit Alar.<u><b>Ahay! Mga Pangandoy</b></u> Ahay! (Mga pangandoy) Folksong Sung in Waray Album 2 by Mabuhay Singers ¡Ahay! mga pangandoy. Canpinid ‘lilbungan Tambak.

Abril. lalaki. gudti an bub-ongan Panahon han lokad napondo an barko Harani ha Ando marisyo an baryo Adton mga lancha naghahakot hira Lokad ha almasin damo nga kwarta An anak han Sabang hi Amboy “Boaya” Panahon han gyera lider han gerilya Nagmayor han bungto katapos han gyera Adton mga pilyo nahadlok ha iya Kaupay nga hatag grasya nga langitnon Tagitis han Sabang marasa kaunon Darako an hubas ha panagitisan Kahanap. bata ngan tigurang Kada usa hira may ada surudlan Puno hin tagitis ira kalipayan Malagsim nga sabaw wara kapareho Damo an tagitis Marso. Mayo Ha bog-os nga bungto bisan diin kadto . kadayaw an gin-aandaman Magab-i. maadlaw pirmi la maribhong Babaye.An mga sakayan dinhi an pagpondo Hadto han damo pa an kahoy ha guba Adton mga lancha dinhi gintutuha Pantalan han Sabang ira duruongan Maupay tagoan.

an gab-i nga dulom   ha kalawdan. Iton mga balod. may nagkaingin Nga madlos huyog hinin hangin. masirom nga dalan Di makakapugong han kaulitawhan May tikang ha Lonang. Pepelitan Ira pasasginan an panagitisan An ira tinguha an kadaragan-an Hi Idak. iton mga balod Mulayan han dagat Nga dit An gab-i nga dulom.Ha Sabang la ini makikita niyo Mag-osig nga ayam. Daw Nasusunog (As If it were burning) Folksong Daw nasusunog. hi Padang hi Dada hi Babang Diri gud mabaya bisan pa umuran Diri mapupuni bisan pa pag-isgan Paglaom han Sabang kamo kabataan Maupay nga ulo. Sawang. harani kay mauli ka man. sidsid han langit Pati an dagat gindadala-it Bangin ha unhan. nagbabalatbagat . bugway kalawasan Iyo kabobwason asay pag-andaman Harayo.

luyo han bukid Bunyog panguli an katamsihan Nahadlok bangin magab-ihan <u><b>Kon Harapit Na An Adlaw Matunod (When The Day Is About To Set) </b></u> Kon Harapit Na An Adlaw Matunod (When the Day Is About to Set) Folksong attributed to Agustin El O Mora and Leonor Almeria Kon harapit na an adlaw matunod Ngan ha imo hirayo ako Naputok an kakulba ha dughan Ngan kamingaw asay gud dako. Kon nadangat na an gab-i upod an kamingaw Labi kon nabati han huni han kalaw Pagpurak han sidlangan. Nga nakakali-aw han mga dumaragat. nagligidligid Didto huhuron. daw burabod.     .An dagat naranggat. pagpuni-as han adlaw Pagkalpad han maya. dinumdom ko ikaw Ginhingyap ka han inagi nga adlaw Ug an himaya nga hingpit gayud. Pagtikang han panuro han tun-og Mga bukad ngan dahon paghumog Inin luha. Waray hunong hin pagtubod. Adto na n adlaw.

  . Kondi inabut ako hin kakulba Ug an kamingaw namara-para Kay kon tingali an ak pagla-um Bangin daw la nim kawangon. pirme may upay Mayda lubi.Labi kon upod ka han pagtan-aw Han kapusak han mga balud. pasyadaha Diri birilngon an kalipay Labi nga gud kon may fiesta. Waray-Waray pirme malipay Di makuri igkasarangkay Nag-iinom kon nagkikita Bas kamingaw mawara! Lugar han mga Waray-Waray Kadto-a naton. mayda pa humay Iton dagat damo it isda Ha bungto han mga Waray. Sanglit han pagsalidsid han mapawa nga adlaw Higtaas nga bukid luub hin kasilaw Paghuni han gangis upud an kamingaw Duyog an pagtangis gindumdom ko ikaw Waray-Waray Author unknown Sung by the Mabuhay Singers in their Album "Bahal nga Tuba" Waray-Waray.

blogspot. <u>\http://waraykami.o naman ako hain kana hain kana       gante nga punay.yeah.. hain na an at mga saad nga deri kita magbubulag waray na pag laom pa na mag kita kay ikaw na mayda na iba. mayda upay Diri kabos hit pakig-angay Sayod kamo basta Waray. tukmo nga guti. deri ko gehap mangangalimtan an aton mga saad nga duha ikaw gud la an akon gin hihigugma naot unta ikaw sugad gehap anu an akon bubuhaton nga warai kana deri na ako maaram kun mag aanu pa pastilan balik nagad ha akon mag babag.oh. samtang ha tuka ni Urhi. in wati nga pirdido... sarado na n istorya.com/\</u> HAIN NA oh. . waray gud maaalsa inin patay nga sawa.Mga tawo nga Waray-Waray Basta magkita.. de Veyra Sikmit han im-im ni Una. Waray-Waray! (Waray-Waray kabuhi maupay) Waray-Waray! (Damo iton lubi pati humay) Waray-Waray! (It mga dagat riko hin isda) Ha bungto han mga Waray! Waray-Waray! (Waray-Waray pirme la malipay) Waray-Waray! (Diri makuri igkasarangkay) Waray-Waray! (Nag-iirignom kon nagkikita) Bas kamingaw mawara! <b>Waray Gud</b> ni Vicente S.oh..

labi na ang pinaka-importante – kun natapos na an iya kiray..oh hain kana.oh.nag lalaom pa gihap ako. anu an akon bubuhaton nga waray kana deri na ako maaram kun mag aanu pa pastilan balik nagad ha akon mag babag. mag aampo nala ako yana (mag aampo nala ako yana) ikaw ug ako in mag kita ha lain nga panahon. Nangi-ngita ako dayon hin masisirongan kay sigurado mabunok. ha espeho naatubang.o naman ako hain kana.oh hain kana hain kana..htm l\</u> An Kiray Ni Nanay Kahuman niya karigo ngan magliwan nadiretso ha tocador. tingali matam-is an inop o hi Tatay waray magpinasaway... Pero nag-iikmat ako kun an kiray baga hin mga pako han uwak nga naglilinupad ha kalangitan..oh. madali nababalanse an duha nga kiray – eksakto la an kurbada han arko. bangin pa bumagyok ha amon.. Guti-ay pa ako gin susundan ko na ini nga kirita-on.oh. Magtitikang an rituales han pagpahusay nga kada aga gin bubuhat ni Nanay. kadakmul ngan kahilaba. <u>\http://vienmar.o naman ako hain kana anu an akon bubuhaton nga waray kana deri na ako maaram kun mag aanu pa pastilan balik nagad ha akon mag babag. Na-gwapa dayon hiya. oh.oh. ngan nasabot ako masirak an adlaw ha am panimalay. Kun maupay an buot han pagmata. .blogspot.com/2008/12/hain-na-lyrics-by-nathan-waray-waray.o naman ako hain kana hain kana oh..kun ikaw waray na pag higugma ha akon mag aanu man ako (mag aanu-anu man lagi ako) hain ikaw mag malipayon mag huhulat nala ako ha imo anu an akon bubuhaton nga waray kana deri na ako maaram kun mag aanu pa pastilan balik nagad ha kon mag babag.oh.oh..

.waray na umuli Pero usahay nanunumdum. nawara hi Idoy pakabati niya han nagkikinayabag na konsyerto han mga pakla paghuraw han uran. </b> -----------------Paghuraw han Uran Sige la’t pag-inuran.Tinmubo ako sayod an usa nga butang – An barometro han panahon ha balay Amo an kiray ni Nanay.. ----------------------------------------------<b>Salin Nangaturog ako paghinulat ha imo kagab-i. nga imo ginsinampit... Waray na hiya – guin kuha han ma-intremis nga panahon nga di pa takda para magmulay didto ha mas dako nga murulayan han kinabuhi. nabalik kun kinukubit hin guti-ay nga kamot nga napabulig paghimo hin papel nga baroto ngan napaopod pagpalutaw hini ha lasaw Nabalik an kasanhi hi Mano – Idoy na liwat waray kaguolan bisan mahulos hin pagminulay. gin baton ko hiya – “Ayaw ka baraka.. usa la it ak hangyo – ayaw ako dad-i hin bisan ano.. han kasina ko nga an inop waray kahuman. maglipayon an kabataan nga baga hin mga pakla pagkahuman h an halaba nga huraw.. pagsalin bisan la guti-ay. Guin bibiling ko hi Idoy nga nagpipinalutaw hin papel nga baruto. Ngan tikang yana. kay gabay na la waray kung salin la ito. Didto ha lamesa gin paso mo. Nag-iininop.” Ha ak hunahuna. May lakip pa gud nga plastic nga bukad An im halipot nga surat nangangaro hin pasaylo. Duro an ak kagutom pero dayon la binalik an akon gin ininop – hi Nanay nga nagsisinagdon “Uday. ------------------------------------ .. gin upay hin paglatag an magrasa nga pagkaon para han ak pamahaw. Pagsirom. gin talikdan ta ikaw ngan bimalik pagkaturog. Nanay!” Gin limpyohan ko an lamesa ha plastic bag gin butang an imo dara Ika-lilipay ini han mga ayam ni uga-ngan. Namalanga . diri la salin nga guti-ay – Kay bug-os pa an ak pagkatawo.. Pagmata ko kanina nakalakat ka na.

tga san jose ka dri manila taga takloban ini?. avcurs may mareact. mana gin botosan ko na ikaw. Ha ha. nag.com/journal\</u> <b>dire iton akon tiil..multiply. ini it tinuod nga waraynon....kananga Leyte heehe diri man ada ito hiya proud han iya pagka-waray. hahaha . ah man sya....haha classmate ko han high school... just my opinion ahanumdum ako na nag himangraw hiya hin waray-waray dialect ha tv sunday night a d2. mandad aut.. kan emil yak baga liwat hin kanan lalaki tak tiil masumo kaman..... tak patod hyest level na tlga .babalyuan ko nala.o waray na lechon.soo loud taga tugbong. .... my FAVORiTiSM ine dai!!!! dire maupay ine!!! I’ve got like 50 people nominated her so kon baga audience impact dara hiya.respetuhay nala bah ....pakayawa gad la hahay .. a nd necia =)) balik dayon tomorrow!! </b> ambot ngani kon maaram hira nga aanhi hira basta it importante damo it nadayaw h a ira! aaayyyyyy.hi madam meldy aunty han akon classmate han highschool..<u>\http://mimosarose.amo it pamiling.i really appreciate all the comme nts.ok la ito. nanunumdom ka pa ha Sta.. hoi nikki uli na iu! .this is free country ryt?. oo little laughing mate gud can kay grabe sig e lat pagtinawa! hahaha! pero waray pa hiya laughing mate! hahaha paghimo na! lo l! Kun san..may mangangalas.amo it siring didi. kanawong n maja salvador. hin ano? aaayyyyy!!!!! SHOESYAL!!!! TALAGA NAMAN! HAHAHAHAHAHA!!! WARAY NA MALAB AN! KAKALOWKA! sangkay gud kamo anu? support system!lol iba na level hi mana manel.... =s bon voyage auntyflor. and tne WINNER is Ms<pd>. kakaloka!!! 1 million vote from me.. hain naman ini yana ad2 hit iya bado ada. Hala! kahusay na nimo hin duro mana! Im proud of you! huna ko hi michael v... yaik artistahun naman ini hahahah cool!!!! iba gad manel Mana. no o ffense..</pd> MARINEL POLIRAN!!! Tindog marinel!!! Tindog!!!! hahahahaha. Iba ibahan kna tlaga d ko n mareach.auntydulce... amo gud anu.. my intentions are good to have unity..taga tolosa. pabay-i la eto... hahahaha! waray pa kamo magkita ni lucas! 8 months na hiya.. anak hit tagiya han divisoria mart oo nakit-an ko na e2 hiya ha divisoria mart did2 han mga utinsel natukdaw. cebu man daw kuno hiya. =\ malaksi lagi.sory la sayup.hehehe nika-ragua? butangi gad niyo apelyido.. pro waray pa ako bati na nag siring hiya na taga tacloban hiya.but we can consider kay asawa man hin mayo.thank you! taga-alang alang! mayda niya mga jeep na lovely day! Hehehe diri ak ha iya.....sal amat tim comment.. amo gud la.hehehe diri ito maupay pabaysahe nla hya! heheheh. pssst. may buot nman e2 hi ya.extra man ini ha usa ka show ha GMA. Mesa? stewardESS ada it tawag ha iya kay FEMAL E man.

.... Nagrarayhak.on.?! asya na panguli kta.. huna ko ha abroad.... ngan maupay an sirak han adlaw yana...... (hahahaha i dont think you want to include this pero FYI? haha!) beer. hahahah. mabuligon. appear kita dida! imo ini fes?. pancit canton.panlugod!hahaha excuse me! tapos na! ako pa!! hahahahha! masipag ini amo tak day off 5 times a w eek! ikaw kay namamalanga kala dida! Karahibut. oo like gud kay maaram ako naawa ka...awww akon ini friend. Labyu too jobex! See you soon. nakit-an ko an akon umangkon ngan an akon uyab.. nga yawa ini.ika w ghap ngada.. beer... pr ay na ma promote ak next month para madugangan ahahahaha!! leyte high inin n bata! ka batch 99" go!! tindog kita hit aton! contemporary ko ini ha DWU. hahaah labyu marbex! hahaha..... humble waray ako masisiring mga rockers hadto!!!hahaha rizza.. Nino hala.hahahah day off ako yan ti!.. usa nga masamok pero marisyu nga gab-i bisan may makairinit nga panhitabo.. ube hopia ngada. grabee kun manlibre hin dinner! Hehehe grabe kun manlibre. mag aano mn kita kay hi manel tatagan ak hin notebook.ada butnga .haha and the WINNER is Ms<pd>.. maupay hin duru an akon adlaw.. panguli kita mga t ol. sayang nga sarado na an am skul hehehe. <b>beer beer!. kun baga Uswag Bjanca..rica camacho right there... nagkaurupod kami han akon pamilya...... panlimpyo ngadto! asya lat im! .. ak student!! talented gud ine hiya ngan baltok! ha ha ha..maupay na man ngean ano? Lol dako man ngean hia kitaon anuh? Hahah super mingaw kasi hiya and na fefeel ko it solemnity dd man kmi tg simba every sunday(sumtyms saturday.. pira ngani adto nim gin bayaran jo para magkaada ka hin loyalty award?lol libre la adto kay loyal man gud ako dire paru ha im nga ginbaydan mo pan st....an nala liwt utro hin cheese. turno ko na para magretiro. at least m yna na decmbr macmba na2mn m ha sto. maris yu la pagtinawa.panlimpyo ngadto! asya la it im! </b> ma like ghap ako... USWAG. amo ini it tuod nga filipina beauty. Naglilipay.... haha haha..hehe) hehe harani la lwat am blay nganh dako lagi pagkit..hehe) (natapod kei herani lat balay.... rayhak waraynon...... the rese hin wan milyon para la may award ka! Hahha <b><u> Marco Rafael Devora</u>: hoy ka nga kabulig ka ano nga sige tim facebook ha!?! pagtrabaho! hahahh! </b> hahahahhahahaha! kaloko nala hini nga bangaw!..bisan ha dome la. Nagtatarangka... nauwat man ak. haha.. hehehhe. ayaw cge hin facebook..proud to be one. dus.hehe librihe ghap kami...og ba.! :Q hin-o ito hya?Miss Pintados? mamingaw man!! mamingaw na balit. ay kabaraka papadad. Nagbubugi-ot! Mis a anay ugsa ha Lamisa! Malipayon Nga Patron PALO! hay salamat sumirak gihap.) mga rockers hadto!!!hahaha hi didat pa. marlboro.pero it tacloban dri gnbu2ligan. Nagtitirok.hehe boutan..pag inawa ko man!..</pd> Bjanca Batan!!! hehehehe. balet bianx paumbini g nala kan manel. iba gud it mga tga housing anu davz.

marisyu ngay-an. ¿Kay ano nga ginbaya-an mo ako? Waray na balud inin lawod ko ¿Hain na an mga haplas mo? Nailiw na an baras ngan bato Bisan la Da nay di nagkaka-asya Sugad han langit ug tuna Kon an gugma Nga marig-on o masari g Di mapapara hin balud.. damot maghusay dinhi ha graphika manila labhi na nga mga web designers pa hera! gusto ko hin irimnun! kinahanglan ko maminsar yana hin duru. tabi.mag-iirignom nalan beer magtatrabaho pa! pagkita ko tam laptop kinahanglan na paaydun. Kamakuri mo pagdad-on Baga-baga ka gud la Hinin balud Kon nasisina nalakat ka Mag-uusaan ako. Tagay na. ginmimingaw lugod ako ha iyo. ayaw palipat Upaya iton imo pagpalakat . tim mga kabugtuan masukot nga mga buwaon.Basuni Ko Sa Dughan by Pablo Rebadulla Basuni ko sa dughan Arantuson. Padis han pakdol nga linaga Bis mag-irignom nga mag-aga T iyan mailob hin pikada Bisan unanhon nga hugada.Bungyod. bangin diri gud ini maging usa ha akon mga paborito nga salida kay diri ak mailob na pagkita utro. Pag-ikmat. diri gud nahapit. yana nasabot na ak. kun it Diyos para ha aton. bato bato ha langit. ayaw gud pauwat. Bantay bangin ka malipat Aanhi la dinhi an dagko nga uwat. tinipigan Kay an lanit san gugma Kon ilubon. ano kaman hito? alang usa gihap nga buwaon. Di ko igpapatambal Bisan mangutngot Inin dinultan Karuyag ko magbilin Dagko n ga ulat Basi tigaman An makalit nga palad Say naghatag sin kasamdan Punyal san k apalaran Pagtitipigan. Padis marasa nga sumsuman Ngan hin pikpikot nga tulpokan Labis na gud nga kon sabawan Hitso gud an karukayakan. ------------------------------------------------.Balud by Cielo Mga balud Nagpapasibo ha ka dagatan Kakuri gud madakpan Inin balud Ha baras napulilid Kon diri hira nag-iiso g Hay Intoy. Aber butangi basi higustohan I hin hubas-hubas basi tikangan Kay nanunubod na’t ak nasaragan Di nga tumay-ong di na tagayan.. ¿Kay ano nga ginbaya-an mo ako? Waray na balud inin lawo d ko ¿Hain na an mga haplas mo? Nailiw na an baras ngan bato Balik na kamahidlaw na ha imo Waray na balud hinin lawod ko ¿Hain na an mga haplas mo? Nailiw na an ba ras ngan bato Nailiw na an kasingkasing ko. aw asya ngayan it hi habagat. hahaah gusto ko ig-uli tim misay nga itom ha balay! Bahal Nga Tuba by Mabuhay Singers Bahal nga tuba. kalipayan An makalit ng a palad Say naghatag sin kasamdan Punyal san kapalaran Pagtitipigan. diri ngay-an. hinumduman. Paglisto bangkero. baga igo la’n kapait Nalangoy ha but -ol hin diri pinirit. it maigo ayaw kahangit. Tagay na bangkero. hi not makapirdi ha at? it kahimo hin Ceasar s Salad hit akon iroy it pinakamarasa! Dagat! Ginmimingaw na ako ha im! Pagkita kita pagkatapos hin duha kabulan! maiha pa! ngisi bisan tim kasing-kasing naul-ol. Matin-aw daw tubig. ------------------------------------------------. Pakiusa by KITA CHOIR of Calbayog City INTRO I May panawagan       . agidaw kasamok ha balay makaarawod! kahuna ko man nga tanan nga nakadto ha balay ginpanhuhubya. pero grabe gud ini kamakalilisang. hinot makapugong ha at? kun it Diyos aadi ha aton. hinumduman. tim sangkay buw aon tikang pan katikang. bahal nga manamit Nga kon la g-okon. ------------------------------------------------. nagkita pala ako hin American History X. -sabi ni kate. ngan tak mayayakan la makarima-dima ini nga salida. kun it im amay buwaon.

¡ahay! Nagsiring ka nga laumi Adton gugma nga diri mabalhin Kay an k alipay nga hingyap han dughan Nga ginlalauman han akon kalag.Buring La Gihapon (Diri Na Gud Ako) by Mabuhay Singers Diri na gud ako.Gugma Han Mag-sangkay by Unknown Gug ma han Mag-Sangkay Ka maka ruruyag manla Pag kita kitaon Gugma han mag-sangkay Nga waray hin limbong An ira paniplat May pahiyom-hiyom Nga nakapapapas Han bid o han dumdom Sanglit sangkay ayaw paniplat Kon may kabidu-an ka manla Kay kami an sangkay mo Nga magaya-gaya May pag hiyom.upod ngan pakiusa An bukag san kinabuhi nag aaghat na Inin daku nga sasaro kan an Diyos mga upa Waray ruha-duha buhat ngan duyog na Coda: Waray ruha-duha.bungyod na. ¿Hain daw la an himaya Nga testigos han lang it ug tuna?.Daw Nasusu nog by Mabuhay Singers Daw nasusunog.bungyod na. May-ada na naton bat a. An aso waray kitaa. ------------------------------------------------. nagligidligid Didto huhuron. mag-ariyos ka pa Maglipstick hin pula Magpahamot ka pa. Nagdarudalagan ha tuna. diri na gud ako Maghihigot hin manok Kon ako nalakat.pagkiwa kay damo an buruhaton Iginma ntala nga misyon aton turumanon Chorus I: Kadi na.bungyod n a. may nagkaingin Nga madlos huyog hinin hangin. asya n t inikangan Pagra-ot han buot Bis ka pa gad Iday. buha t ngan duyog na -------------------------------------------------. buhat ngan duyog na ------------------------------------------------. Iton mga ba lod.u pod ngan pakiusa An bukag san kinabuhi nag aaghat na Inin daku nga sasaro kanan Diyos mga upa Waray ruha-duha buhat ngan duyog na Magrayhak na kita si igo nga kusog Pukawon an kaisog buhion an panlimbasog Iini an panigamnan mga larang mahi mugso Pagsasaro san misteryo panaringsing san pagtoo III Pulong san Diyos an kat atapuran Susgaranan san panutdoan Husbaron aton paglantaw.Di Ak Nahuhulop by Mabuhay Singers Di ak nahuhulop ha tie mpo amihan Halu-ag an Samar nga pagpipilian Kada Sabado damo an bunyagan Ini nga lawas ko di aangan-angan. sidsid han langit Pati an dagat gindadal a-it Bangin ha unhan. luyo han bukid Bunyog p anguli an katamsihan Nahadlok bangin magab-ihan ------------------------------------------------. may na bata. katumanan buruhaton Repeat Chorus then Bridge Bridge: Pitad tipaunh an.kamutangan san katilingban Hirayo man an larakton. ¡Ay gugma ko! ¿hain k a? Hingyap han akon kalag Dumduma gad pastilan. Adto na n adlaw.upod ngan pakiusa A n bukag san kinabuhi nag aaghat na Inin daku nga sasaro kanan Diyos mga upa Wara y ruha-duha buhat ngan duyog na Magrayhak na kita si igo nga kusog Pukawon an k aisog buhion an panlimbasog Iini an panigamnan mga larang mahimugso Pagsasaro sa n misteryo panaringsing san pagtoo III Pulong san Diyos an katatapuran Susgarana n san panutdoan Husbaron aton paglantaw. katumanan buruhaton Repeat Chorus then Bridge Bri dge: Pitad tipaunhan. aton na tikangan Ngadto sa dalan san katalwasan Chorus II Kadi na. Nga nakakali-aw han mga d umaragat. iton mga balod Mulayan han dagat Nga dit ha kalawdan. Pa kiusa (Calbayog Diocesan Synod Theme Song) by KITA CHOIR of Calbayog City INTR O I May panawagan an buhi nga simbahan Gintatawag kita mga binunyagan Iini an p anahon pagbaton san kinahanglanon Takna sin uusa nga pamalandong II Nagpupukaw a n Espiritu Santo Dida san aton hilarum nga katurogon Pagmata .kamutangan san katilin gban Hirayo man an larakton. kon akon naabot Barahibo kuno Asya n tinikangan. magsapatos ka pa Magkapuro seda Daw sugad in buring. bis ka pa gad Iday Magpulbo. aton na tikangan Ngadto sa dalan san katalwasan Chorus II Kadi na. bis pa gad kudkuron B uring la gihapon -------------------------------------------------.pagkiwa kay damo a n buruhaton Iginmantala nga misyon aton turumanon Chorus I: Kadi na. may pag tawa Og may pangaraba Kay               .an buhi nga simbahan Gintatawag kita mga binunyagan Iini an panahon pagbaton sa n kinahanglanon Takna sin uusa nga pamalandong II Nagpupukaw an Espiritu Santo D ida san aton hilarum nga katurogon Pagmata .Ginhilom Ko by Mabuhay Singers Ginhilum ko an pagbat i Han basuni nga ak gin-inantos ¡ahay!. Inday nakain ka Han kasunog han monyika Pito ka tuig an paglaga. Gugma nga halad ha im! Udhanon k a pagkita Kon ako in mamatay ahay Hinigugma ko ¿an kalipay ko hain na? ------------------------------------------------. nagbabalatbagat An g ab-i nga dulom. magsudlay Magpabansil ka pa. Inday. Di ak nahuhulop ha tiempo amihan Damo an sundalo nga pagpipilian Pipili-on ko an binansilan Kay maupay inday pagtarutanggiran.Bungyod. Inda y (Intoy) kon waray ka la pagyagayaga Kinasal na kita yana. an gab-i nga dulom An dagat naranggat.bungyod na. kon ako nalakat Iba an na hapyod Kon ako naabot.upod ngan pakiusa An bukag san kinabuhi nag aaghat na Inin d aku nga sasaro kanan Diyos mga upa Waray ruha-duha buhat ngan duyog na Coda: War ay ruha-duha.

pagpuni-as han adlaw Pagkalpad han maya.Kon Mahirayo Ako Ha Imo by Mabu hay Singers Kon mahirayo ako ha imo Hinumdumi. ha kasing-kasing han akon sangkay. Limukon ug punay Nga n aghihilumlom Hin gugma nga tunay Waray aringaring Bis nag-aandulaw Kay nagkakasa bot Ha siplat.Lawiswis Kawayan by Mabu hay Singers Ako magtatanom lawiswis kawayan Akon la kan pikoy palataylatayan S abahis nga pikoy ka-waray batasan Sinmulod ha kwarto. An ine nga hugpo lawiswis kawayan Diin an higugma nga may rayandayan Magtutugtog dayon mga ginlatayan Maglipay ngatanan mga kasaangkayan. --------------     . ------------------------------------------------. Sanglit han pagsalidsid han mapawa nga adlaw Higtaas nga bukid luub hin kasil aw Paghuni han gangis upud an kamingaw Duyog an pagtangis gindumdom ko ikaw ------------------------------------------------. ¿Hain na daw la an akon kalipay? Putli nga gugma imo la ginkawang Dumduma an aton ginsaaran Akon babalunon hasta ha lubnganan. Kon nadangat na an gab-i upod an kamingaw Labi kon nabati han huni han kalaw Pagpurak han sidlangan. kan inday higdaan. an mga kasakit nga akon gin agi-an. lab is na gud kun upod kita.Imo Hinumduman by by: David Lelis I Tubtob san-o it ak pa g luha. kun kasapit ka. hinumdumi Nga magtatangis ako t ungod ha imo Mapahirayo nala ako Manggad pa hini’n dughan mawara ini’n kasakitan.kun kahamlag ka.Kon Harapit Na An Adlaw Matunod by Agustin El O Mora & Le onor Almeria Kon harapit na an adlaw matunod Ngan ha imo hirayo ako Naputok an kakulba ha dughan Ngan kamingaw asay gud dako. daw burabod. pangaraba ko unta pamati-i na Pangamu yo ko ha imo. Nga ma lipayon ka kanunay. an panyo nga may sigarilyo. an gugma nga aton gisaru-an.Haroy. III Aantoson ko ini nga tanan. Waray hunong hin pagtubod .kami an sangkay May tangkod nga higugma ------------------------------------------------.Kapait Nga Pagkahimtang by Mabuhay Singers Kapait nga pagkahimta ng inin akon dinangatan An kabos nga kasingkasing imo la ginpasipad-an Waray nim o ikahirak inin akon pagkakablas Aantuson ko kay palad man Han gugma nga inongay an. Labi kon up od ka han pagtan-aw Han kapusak han mga balud. ------------------------------------------------. kuros kun pananglitan ako imo hinumduman. An pan yo. Pagtikang han panuro han tun-og Mga bukad ngan dahon paghumog Inin luha. ampo ko sa dios ha imo madangat. -------------------------------------------------.Ha Imo Tangbuanan by Mabuhay Singers Ha imo tangbuanan may nagpap anaghoy Mamingaw nga takna. Yana waray kana. an nabi.Li mukon Ug Punay by Iluminado Lucente May duha nga tamsi. lawas ko mag-aantos kay amo man an akon swerte. Ini magpapabilin. -------------------------------------------------. ha kulaw Kay an mga tamsi Waray pinulongan. Kondi inabut ako hin kakulba Ug a n kamingaw namara-para Kay kon tingali an ak pagla-um Bangin daw la nim kawangon . ha balati-an ngan pamaland on ko. K on bati-on ko na an mga kamingaw Kantahon ko an mga awit An hingyap han ak’ kalag basi matambalan Kasingkasing nga im sinamad Ug didto ko hihimo-a an paghingalimo t. upod an harupoy Tamda an kasakit ine nga ha imo nagaandoy Pobres ko nga lawas nga ha imo nag-aandoy Birilngon ka nga ladawan nga t ikang ha langit Ginsisingba ta ikaw ha adlaw ug ha gab-i Daw bitoon nga maanyag lamrag han kangitngit -. nga ikaw unta bumalik na. tubtob diin it akon pamilin. Hi Mano palabio mahal mag baligya Adobo sitsaron upod an mantika Ginpadisan hin luyat nga tarong Hi mano P alabio mahal la gihapon. -------------------------------------------------. mintras di ka pa n a bibilngan. ------------------------------------------------.an nabibidu-an Tungod la han gugma nga waray katuman. II An tigla la nga imo pag lakat. dinumdom ko ika w Ginhingyap ka han inagi nga adlaw Ug an himaya nga hingpit gayud. ginsasa-ad ko nga di maruruba. Bisan masakit an ginbuhat mo Maglala-um pa gihapon ako Maghuhul at han pagbalik mo Kay ikaw la an higugmaon ko. IV Nanhuhupon it ak mga mata. an pako daw h ilaw nga dahon An iya pagrayhak nga ak ginkinantahan. Ginpiksi ni Inday kay may sentimiento An nasisin ahan.Ikaw La An Higugma-on Ko by Art Ramasasa Kay ano nga binaya ka? Kay ano nga naglimbong ka? An dughan ko i mo gin samaran ¿Kay-ano nga nag bag-o ka? ¿Hain na an mga saad mo Nga ako la an higu gmaon mo? ¿Kay-ano nga iba na An tag-iya han kasingkasing mo? Malingu ka ngay-an nga sangkay An gugma ko imo la ginsikway Waray ako maghunahuna Nga an akon gugma uuyagan mo la. Waray gud yayaknon. Waray paaliday Kondi may higugma Nga inuonongan Kon nagsisigtangdo Nagsisipagtum an Kay sugad hit puthaw Ngan batobarani Karuyag maghangkop Ngan magkahirani Ba si makaglara Hin usa nga sanag Nga pakakamatyan Hadton ira saad. An ine nga pikoy nga pikoy pagl upad murayaw Natuntong han sanga dagos paparayaw Binuklad an pako.

maupay ikontest Hiton mga bagang dida ha sang gutan Ngan an premyo iya gud pagpupulsan Ngan bis pa magkapustahan hin saut kon dumalagan. Pagkamahamot han marol ha Tolosa Bantog ka Iday. ay.Sangkay by SmoothFriction S angkay kay ano ka Sumulod ha motel Waray ka sasabot It im pitaka waray sulod Sa ngkay kay ano ka Sumulod ha motel Waray ka sasabot It im pitaka waray sulod ------------------------------------------------. oktubre. Mutya ha Sidlanganan . lamrag ngan gugma. Di ka nagmamaan. kon magdamo ka pa hin asawa Kay bisan a n imo paglakat haros ka na ngani matumba GINYAKAN: ¡Ayaw na pagpinasaway Man Toma s. diri nag-aalang Bis kono sip-onon iya gud man ini kinukunswelohan Ini hi Man Tomas bisan na kon lagas pero naato pa Karuy ag pa niya nga magkamay-ada hiton nga asawa Salit pagbantay gud kamo adton mga k adaragan-an Likay na la kamo ini hi Man Tomas di angay ungayan (KORO) ------------------------------------------------. pebrero. agosto. San adlaw alpanan Han iya kapaso. Nobyembre. angay ka na gad pumahuway Kairo mo la.Man Badul by M abuhay Singers Kon an mga sapa an alak say ibabaha O kon an dagat man say itaob iton tuba Ine hi Man Badul malurop ngan mahuhura An dagat an sapa huhubson ng atanan pati iton bura. ay. di ka nagbabasol. Nakapira ka na. desyembre .Maupay An Taga-Bisaya (Kon Namimilin g Ka) by Mabuhay Singers Kon namimiling ka hin kapadis Maupay an taga-Bisaya M agmakuri. ay Nadidisma yo Han balhas nga dimasyado. Di lulupigan Magpasipara ha im . Ngan halad namon an kinabuhe. kabukiran Ngan ha dagat sugad man. ------------------------------------------------. Kun pasipad-an an imo dungog. Kan Tatay nga didto la. ma rso. lubi lingkuranay Ayaw gad pagsak-i. Lubi-lubi. Maaram magdar a ha kaupayan Ngan maaram mag-antos hin kawarayan Bisan unanhon naghahatag hin k alipay Swerte mo kon an napili mo Waray. Man Badul. Puyot han kabantugan. kay hibubo-ay. maluya ka na! ¡Ako pa ha imo magdidinalos ka na la! (KORO) Ini hi Man Tomas w aray pinipil kon nangungursunada Bisan la hin-o nga babaye basta may-ada gud la itsura Iya dinadaop. ------------------------------------------------. hulyo. Hayag ngan buhe kasidayan Han katalwas nga minahal. Di ka nagbabasol ------------------------------------------------. waray sama. Hunyo. maupay ikontest Hiton mga bagang dida ha sanggutan Ngan a n premyo iya gud pagpupulsan Ngan bis pa igkapustahan hin saut kon dumalagan. ngan mestiza. maupay kumanta Nakapira ka na. -------------------------------------------------.May Tamsi Pula an Dughan by N\/A May tamsi pula an dughan Gutiay ko la hidakpan Lugaring. magmaupay an kabutangan Diri mabalhin an iya paghigugma. Agidaw-gidaw an bukaw Naglupad-lupad ha ig baw Agidaw-gidaw an gitgit Naglupad-lupad ha langit Agidaw-gidaw an bukaw Naglu pad-lupad ha igbaw Agidaw-gidaw an gitgit Linmupad ha langit Enero.Waray Sugad by Cielo Waray sugad han aton paghiguma Karig-on di ri la basta maruruba Tungod kay aton man ini ginsaro-an Ginmangno. Niyan kay iine kami Kay sangkay mo man kami Bulah an kami tangbo-i Tangbo-i kay sangkay mo. Lawas ko. maupay sumayaw. iya kinakaptan. inataman Magt             . Di ka nagmamaan.Pagkamahamot Han Marol by Mabuhay Singers Pagkamahamot han marol sugad han sona ta Pagkamahamot han marol. matam-es ungod. nakapira ka na Nakapira ka paso Di ka nagmamaan.Lubi-Lubi by Mabuhay Singers Lubi-lubi. ay Kay nasalipdan Han lubi nga kalanyogan. nakapi ra ka na Nakapira ka paso. ------------------------------------------------.-----------------------------------. An matahom nga im bandera Nakapawa nga gayod Ha pagawayan panlimbasog Bas matadong say magdaog. ------------------------------------------------. sexy. Man Badul. Kon di la hi abaniko Patay na ine’n lawas ko. Ha imo langet. Agidaw -gidaw. abril. Tuna han higugma. -------------------------------------------------Minahal Nga Tuna by Iluminado Lucente Minahal nga tuna.Man Tomas by Art Ramasasa I ni hi Man Tomas bisan na kon lagas pero naato pa Karuyag pa niya nga magkamay-ad a hiton nga asawa Akon ginsagdonan nga "Man Tomas ayaw ka maluya ka na" Nag-isog la hiya ngan sinmiring "¡Intoy nakakatamay ka!" Han usa ka adlaw ini hi Man Toma s may ginbisita Babaye nga byuda. Say ka puy anan. Tuna han lipay. Lubi-lubi Kon maruruyag ka kumaon hin silot Didto la nga didto la Kan Nanay nga didto la. Ayaw gad pagsak-i. pero batan-on pa Iya hinal aran han iya tim-os nga paghigugma Nag-isog la hi Iday ngan sinmiring: "¡Oy Man To mas lagas ka na!" KORO: Man Tomas ayaw na gad pagpinasaway Hunahunaa an idad mo . Setyembre. agidaw Nagsayaw-sayaw an bukaw Ngsirit-sirit an gitgit Nagsayaw-sayaw ha langit. pakigsabot. mayo.Sangkay Ko Nga Mamingawon by Ma buhay Singers Sangkay ko nga mamingawon Niyan iine kami Niyan nga gab-i nga ma mingaw Maghahalad kami ha imo.

blog. Diri ura-ura nga pasisirakan. ha akon mga magturutdo ha Unibersidad han Pilipinas ha Kabisayaan. Dako an akon pagpasalamat han bulig ha pagsurat ngan pag-intindi hin sida y o balak. chow ka. kay-ano nga sala man nga ikaw maangkon Kon tikos an kasingkasing kon an gugma magsiring? ¿Hain na.... pasyadaha Diri biriln gon an kalipay Labi nga gud kon may fiesta. Ko lehiyo ha Tacloban. kay-ano nga sala man nga ikaw maangkon Ko n tikos an kasingkasing kon an gugma magsiring? ¿Hain na. an mga masunod nga literatura iginpapaangbit dinhi ha sin urat nga pamaagi. huhudmon mo la anay Dayon mo pagpatapod nga imo ini hihirutan Ginhatag ko liwat ini ha imo Bug-os. ighahatag ko saim Ak bug os nga paghimuta . Inule na c junju n. Pinaagi han kabaysay han magkadurud ilain nga puplunganon. pirme may u pay Mayda lubi. (combo combo.. Waray-Waray pirme malipay Di makuri igkasarangkay Nag-iinom kon nagkikita Bas kamingaw mawara! Lugar han mga Waray-Waray Kadto-a naton... una na ako nga nangangaro hin hilawig nga pag-intindi ha mga mambarasa kun mayda ma n sayop o kun diri maupay nga stratehiya hin pagsurat labi na gud ha pulong nga Waray.) Oh inday hain ka na? Pamati a na a kanta nga ginugmang binayaran [chor us] Oh inday. salamat sa pamati gugma gi-atay. ha in na man an katungod han akon dughan? Kay tawo man la ako Usahay natutukso War ay sugad inin akon kamutangan ¿Kay-ano nga an napili ikaw pa man? Gabay lugod nga di ka na magpakita Magpalagiw. para in sai m inday. Maule na nala ak. Una ta ikaw nakit-an malip ayon na ak Maule nala ak kay diri ka namamati.. nab atian.. hahaha hahahaaa Wara ka la gihapon pero na an naglabay... “Sakto la nga ikakalipay” yakan mo. Pero yana…. Diri papauranan. kinita.Waything Can Vain by Last Day Events Ine nga gab i. adi na daw kami Ag i daw.... <u>\http://leonnel.. wara ka la gihap Napaas na ak. Pera na nga kanta a m na tukar. Sung b y the Mabuhay Singers in their album "Bahal Nga Tuba" Waray-Waray.oi. Pamati sini nga kanta Sa ak kasingkasing. hain ka na? adi na kami..friendster.am-is nga luha Lugaring kay huram ta la an panahon Nuruniyan mawawara ka ha ako n Hi ako mag-uusa-an Maghuhulat kon ikaw mabalik pa ¿Kay-ano. Sinurat hin diri bantog ug diri propesyonal nga manunurat. kay-ano nga sala ma n nga ikaw maangkon Kon tikos an kasingkasing kon an gugma magsiring? ¿Hain na.. Mabalik ta ak dara ko na ak barkada Pamati na sa am combo combo. Usa nga panawagan</i> Nasiring ka han hadi. Puno hin pagtapod nga imo ini hihipusan Diri pag-gagasgasan.com/\</u> <u> <b>Ako Pero Diri Ako.. Sa akon kanta nga sa imo la ginha tag. ¡Waray-Waray! (Waray-Waray kabuhi maupay) ¡Waray-Waray! (Damo iton lubi pati humay) ¡Waray-Waray! (It mga dagat riko hin isda) Ha bungto han mga Waray! ¡Waray-Waray! (Waray-Waray pirme la malipay) ¡Waray-Waray! (Diri makuri igkasarangkay) ¡Waray-Waray! (Nag-iirig nom kon nagkikita) Bas kamingaw mawara! ------------------------------------------------.Waray-Waray by lyricist & composer unknown.. </b></u> <b>An “Ako Pero Diri Ako” usa nga pagpaangbit ngan pagpaabot han inabat. wara ka la gihap. hain na man an katungod han akon dughan? Kay tawo man la ako Usahay natutukso.. ug mapara sugad hiton bura Akon na la siguro hi hinumdoman Mga takna nga aton ginsaro-an Mga harok mo ha im-im ko An ti-agi papa ra-on ¿Kay-ano. Waray ka na liwat.. hayhay.. hain na man an katungod han akon dughan? Kay taw o man la ako Usahay natutukso ¿Kay-ano.. ------------------------------------------------.. wara ka gihap.             . Nanu gud talaga. mayda pa humay Iton dagat damo it isda Ha bungto han mga Waray. . mayda upay Diri kabos hit pakig-angay Sayod kamo basta Waray.. Mga tawo nga Waray-Waray Basta magk ita... natilawan o ginpipinsar han tagsurat. </b> <u><b><i>Ibalik na</i></b></u> <i>Para han tawo nga humuran han akon kasingkasing.

” An kalayo saksi han akon kaisog. Nabaon. Magsasaad kita tubtob ini nga mga pulong diri na tinuod. usa nga bantog nga manunurat hin siday ha waray ngan sangkay nako n.. ngan kun sayop man an paghigugma ha imo. Kay tungod ini nga siday nagpapadangat han ginhuhuna-huna han tag-iya hini nga b log. di maghaharayo. iya ikalipa y.” Sanglit siring ko: “kun nagsayop man ako. lugod. Pilit na huhukayin ang sarili sa pagkakabaon. Oyzon. At lilimutin ang sugat ng nakaraan. Hi Oyzon. ngan ha tuna mabalik. nagpakatanga sa loob ng limang buwan. saksi han akon pagkagusto ha imo. Han akon pagkaurit ha imo. Pilit na pupulutin ang pinira-pirasong mong bahagi ng buhay ko. ha aton paglantaw kita magiging usa”. Takot na makita ang liwanag at katotohanan. Saka uling babangon mula sa pagkakahimlay <u><b><i>Saad</i></b></u> <i>Akon ginhuhuram ini nga siday nga sinurat ni Voltaire Q. Kay nasiring ka man nga: “ha kada pagkikita naton hit bulan huna-hunaa nga aada pagtatapo an aton mga mata. Tuna. Hinaot unta nga an bulan magtugway ha imo.Yakan ko: “ibalik na intawon kun waray na ito pulos ha imo” <u><b><i>Pagkakahimlay</i></b></u> Anim na buwan din akong nahimlayumibig. Pilit na ikinukubli ang mga sugat nitong puso. harani kita. Ngayon…. an kalayo maglamrag han imo tuna nga paglalakatan” . ha bulan. Kalayo Ini nga tutulo nga elemento nakabulig nga yana masering ko ini: “ginpapasaylo ko na ikaw. </i> Ha akon paglaspay para han dolyar nga’t ha Dubainagsaad kita nga duha nga diri ta papalakton an gugma dinhi hinin portahan hinin aton mga dughan. <u><b><i>Saksi</i></b></u> An bulan saksi han akon pagkamingaw ha imo. Kay siring pa nira: “tawo la kita. ito tungod kay tawo la ako. Kay han takna nga ginhimo ko ini nga kalayo nagsering ako: “Ngatanan nga magpapahinumdom ha imo. masusunog ha kalayo. Unta diri niya ikasubo an pagsurat ko han iya siday dinhi. Mag-iisang taon nang nakaloblob. hinimo ha tuna. An tuna.” Bulan.

Kun diri man kalipay. naduroy ak kasudsod dinhi hini nga tuna. Hay! Harayo ka na gud man— Sugad han bituon. Naporma hin imo bayhon. problema it kaatubang. Pero ha butnga han magkusog nga hangin. Halaba nga tulay han San Juanico pag-aagian Tikang ha Leyte. baba kutob matumba kita.<u><b><i>Pag-antos</i></b></u> Masakit ha irong ngan mata nga mga tapo-tapo Lubak-lubak ngan pitsido nga dalan Lima ini ka oras nga pag-aantuson. Farewell <i>Para kan Jaydee nga aadto ha tabok nga isla. It tawo natukdaw. imo ito siring. Hiya nagkahugaw… Maghihilam-os. </i> Pagkatawo Ha akon pagmata. Kun ha iya pag-ato. . an Samar pagtatabukon Catbalogan nga siyudad paglalabayan Sobra gatos nga kilometro an pagbabalikbalikon Ini tanan masayon la buhaton Basta ikaw it matapo ha akon. tungod hadto nga mga tunok. baba. pirit nga naato. <u><b><i>Kamingaw</i></b></u> Gab-I puno hin kamingaw Langit lukop hin itom Bituon naiingat. ginpas-an. nasilhag. Ha kada pagpupukrat hit mata. kakulop ako natumba pero waray ka. naghilam-os nagliwan…… It tawo sugad gihap ini ngay-an. ako naman kargaha. ginpurot ko ikaw. pirit nga nabuhat. ngan kun mahuyang. Kangaroo sige baba. Kun natutumba. tumukdaw. nalabaw. Hiya nagkamuing… Kun ha iya pagkatumba.

Damo la an butang nga nahuhuna-hunaan. Didi hini nga papel nga guti. Napadugo hin irong pati dughan. itugot! <u>\http://skycarboxide.. magkahugaw. Tawo. Nga ha pagsurat amo an ak napili.facebook. Haduy di na ak maaram pagtapos Hini nga susuraton nga nagpapanlalapos. Ngan pakigsangkay hit numero. Danay di ko masabtan Keanu it numero diri napupugngan Nga mabulig ha mga buruhaton ha skwelahan. Pero an akon gn kukuan kun makad2 ak ako la usa kay bangin wa nak upod pag-uli and kaarawod kumad2 tas ad2 an mga tom tas usa la ak…signgon pala waray ak friend! <u>\http://www. Ha diri maiha nga panahon. Kabutlaw hit kinabuhi ko. matumba.com/2009/06/post-second-sem. amo lang gihap hiya. madagmit magka-ayon. maghilam-os. Binubuhat bisan diri ko gusto. Kun an leksyon di maintindihan. Bisan an tubig mahagkot pa.. bumuhat.php?gid=255688468739#!/group.maglilimpyo. napalipong tak ulo. dagmit pagskwela.html\</u> The thing was waray ak maisip na hihimuon kasi because an tanging kalibangan ko…an akon laptop diri nachacharge! What should I do?!? Kaya naman adto nak sala nata mbay kada gabi and force myself to watch tayong dalawa…hehe! pero an crng man balitaw niya na malanat xa…try. Labi na kun it pagiistoryahan numero. San-o daw la matitima. Pero yana nagliwan na.php?gid=255688468 . tumukdaw. Danay napabagtik. An iya pagkatumba ngan an pagka muing Maghahatag ha iya hin tunong Nga iya gagamiton ha iya paglakaton. Pagstudyo.blogspot. Oo. Dagus la magsinurat. Kinahanglan hit studyante magmata Ngan mag-andam.com/group. <u><b><i>Kun Waray Mabuhat</i></b></u> KUN WARAY MABUHAT Ha pagmata ha aga. utok nagpapanlulupad. Ngan magdrawing kun waray binubuhat. Ayaw pagtugot nga di ka makasabot. Keanu it numero makuri sangkayon? Ba man it tawo. Ngan andam utro pumukrat. Sanglit sangkay kun waray binubuhat. maglimpyo. magkamuing. magliwan. pag-aram ngan mata ipukrat. ngan hinay-hinay nga ipapakita it iya nawong. Ini nga pagkukuri humanon na.

....739&v=wall\</u> <b>Adi na liwat hin siday ni Ayos. </b> kamatamay nimo... Check DIZAWT. ini... pinahigop hin sabaw nga mapaso-paso. Nagdako ha Tigawon ha may V and G...maupay nga adlaw ha bungto hit dulag.i like it... poet.. Riviera</b> <b>It nagyayakan hini taga Leyte it mga kaganak..... </b> musta na bry? nakilala ka pa ha akon?hehe <b>415th araw nga dulag! </b> unta ADLAW HIT DULAG. writer.he. An siday hinin akon dila.kay waray-waray man aton dialect.. unta an magbalos pagpanday han im’ dughan nga nagay-ab.. gumi-os mentras deri pa too late. hehe. kay its the question she least expected na ipapakiana haha!!! with the jitters pa! kamo gud! !! <b>it nakapot hit tambourine amo ito hi R. buligan naton . Dila ko na la an mamara nga parte han nangungurog-kurog ko nga lawas. pero ini.. Norma.anyway maupay nga adlaw dulag:) yes aton ini bugto... pinasuno mo ako han taklap han nabarikasan mo nga dughan.. a raw ng dulag ira ginggamit.....dri na g ad kita angay mgka durodeperensya kon ano an aton political views bisan ano pa i ton nga view mpa side view pa:)balit angay gad tagan ta hin maupay nga pg tagad an aton bungto sugad man han mga hagrani nga mga municipalidad   . I trust our kababayans .pero ok la buhi paman damo paman it adlaw nga maage....especially it may kapas nga adto mismo ha Leyte... Karuyag sidngon hini na damo na it "c... tubtob la hit’ paghuraw.is RA Riviera an ada ha brew rats republic?ngan ada ha chanel 5 ?.. It producer hini hi RA Riviera.ivic minded individuals" ha aton minayoyo na bungto? and maupay nala na patron ha iyo ngatanan on Sept..8 ..... amu kono ini an nauranan hiya pagkabo..hopefull y..... thanks han mga nag like! ?@ eric lagunzad: ok la iton.. Tumuktok ako ha imo payag ngan didto imo ak’ pinauswag. yana cu lture critique na.maupay nga ka adlawon bungto hit dulag. Lour De Veyr a of the Radio Active Sago Project... cg la atod asya manla giyap it karoyagsigngon hito.. . musikero. Yes. Word of the Lourd! </b> ah. Nga banda Balitaw ...TUHAY.naduroy la it kahidlaw int awon.nalilipay gad la ak na it miembro hit planeta" nag titi kadako o nag titi kadamo (fist pump!!!).dako it stake hit aton bungto to leave the decisions to politicians only.:) </b> hina ot unta my mahabulig kita para hit ka adlawon hit dulag... amo man la ghap karugcdngon ang bis dd ha dulag... sana myda pa mapukaw parti hiton kabutangan hit aton bungto nga dulag. Damo pat mga sugad hini nga video ha Youtube.he..A..dire la harumamay pagbaton sugad hito na question.. <b>ahm ada ky napa abat la. nga ada gihap ha Pedicab..he.matangis-tangis na waray a k dida!!! <b>i miss dulag so much.

. Thanks to Eric.sulibangko inin aton mr eric lagunzad inin environmentalist ada ini hya:)myda ny a photographers eyes na dapat mka pukaw na ha aton mga dulagnon. we may disagree each others opi nion pero sana dire humantong ha kasinahun ngan kun ano ano pa..sana may reunion hit planet guinawas para magpeace na hira haha ano man bryan nagfafasting ka geap? kareem la ak... it aton bungto ug molopyo maka "watlik" sugad hit iba nga apektado nga lugar labi na it experienced nga communities ha Samar ...magsasangkay geap ito hira. pero dire ako nabigit haha!!!!basta.... hehe ginbroadcast gud nim na apal ako haha..hehehe hehe.....may mga boot na gad hira mas magur ang pa hin duro kontra ha ak han ha eu na duha!!! aw sori la liwat kay baga waray kami hiton sabot....this is not about me...mag peace liwat..damo it aton nakikita thru his camera...hehe APAL? napaurhe la 2n hya ea nala kuno it mahasalin hahaha bale pangaon hahahahah a atod winston.tsk tsk!!! oi sana waray masina kabugtuan na muslim... mayda ngane ako nasakban nga balay nga it ira pagkaon duro la.it na ak post dire ito about ha akon.ada dir i liwat nangagda helen.haha.hehe bisla ano hi winston • it kabayo? amo daw ky danay ine nabulig hn amat2r singing contest h louie... daku nga salamat ! mga taga planeta maiha na waray ako pasyada dinhi pero sana mga igkasi dulagnun dire magkadeperensya tungod la facebook. tungod facebook nagkadeperensya heh e!!!! mamay ano.E.hina ot unta makita mai pakita mo ha am:) <b>Mag-kaurusa kita ! Dax Tupaz Meneses. s lenses ! Uswag Dulagnon ??? amo ngani salamat sir erick.observation kola ito dd ha jeddah!!! alang.. facebook la ini no big deal at all. .tag an ta hin respeto an kada tagsa nga opinyon....cguro ada nangaturog pa hira without R..hehe iraha nala ton nga pagpinagutom kay waray man ngane ton premyo. msta na? mis u..na observe ko la mas nadako lugod ira kaon tungod long hours na fastin g pag gab-i ngadto kaagahun nangangaon hira baga may party. Bisan it Macarthur Leyte mayda na community action.waray ramadan....i knw myda kpa hiton mga devastating pix..salit nanambok la ge ap...M:) Edralin...hehe ano man im mas isiring hiton:) haha..taga diin ha dulag?? ta mamay kala hiton!?graveeh... salamat ha eu!!! </b> its an opinion hin kada tagsa ngan kon my topic man ayaw msyado seryosoha. maupay kon magkaatubang ira igkasi face kay para magkaistorya.... pero sana kun may arguments sana it must be tackled in good taste.ngan tagan ta hin damo nga palakpa k inin aton daraga nga ambot maarapal ada ini. its about duha na mga respetado na t awo ha dulag nadire na yana naukoy ha dulag..kayano daw la nga iba ha aton dri napupukaw pa..hahahaha ?@ivan gusto mo na liwat ada marevive tat loveteam hehe!!!! helen:adi ginsisinugo ak ni winston..na cring man dennis nga imo na man daw la knu it salin.parehas tk kta ng   . hehehe tuhay ka gud bry! baga man kamo hin hirayo hin dagat.. hehe!!! haha joke gad la ad2 ate ada la iton haim kon career-ron mo its not to late haha .. haha... PLANET GUINAWAS creator. hahaha..hra hin o man knu iton?:) ayaw na idoy kay bangin dumuroy it ira gap. sana waray na throwing of stones dinhi ha facebook labi na kun mg a edukado pa gd it involved.

Bisan it Nepal 11 years... It Pilipinas nala it ten years it high school ngan prim ary school . <b>pasmado!!!!!! </b> kanay it pasmado? an maupay an shooting! kamot kon tiil?wahahahahahahakhakhakhak it tiil iguin pa shoot nba yna? hain it mga tawo nganhi? nagmmiringaw man pamati n dunk p ada hahahah wray masgbang kmi l ni ivan amon ini prob n ivan kabayo kamu h w masamok h amon wahalkjalajhajhla powerade dd ha starmall wary ha am maram pag supsup! hahahaha oo naghikmaguol kita ano paG ABRE it masgbang amo it pasmado h bulkan umutot dd ha shop kalpad an tawo!hahahaha kabayo k ivan ikaw adto panulay lagad an amoy magogorogverment an baho imu ad2 ky maburu bangko sentral!Hahahaha pangaghikog it mga tawo nganhi maganghiit kamo nga tanan mayda nganhi pasmado it kamot ambot hin o iton hiya [ero taga dsulag l daw iton hiya hoy bulkan mapatron na dulag! anu my upay kmu ky wara wara man m relihiyon!!! mayda kami upai uapi kon h aga kon h udto wray uapi wahahahahahaha tak relihiyon iglisia n jhon lenon wray patron h amon oo wa patron ha eu pero ad2 ka iba nga balay cge lamon tambok asya iringat m sim od hakhakhakhakha deri iton mainggat ky mayda k pahid. makakaenglish ka na hin dire guba it grammar. at ten years sidngon ta barato it pageskwela pero pagradwar waray liwat trabaho kay half baked man.. Pabor ba kamo nga mag kamay-ada 12-year basic ed ucation (elementary ug highschool) ha Pilipinas? </b> • in terms of international standard pabor. Han panahon nira erpats makatapos ka nganin high school.) lebre gad it intrada. pero ada nasukot hit tikatirima it clase.. padayon nala kita pa gtikaraut! Ayuz! . unless we make drastic measures.. English nala ngani nga english makarawod nan duro it grammar hit mga kabataa n.. O kun nakakatrabaho man. Matig-a la an mga baby boomers mag-english pero makalilis ang an grammar. ihatag nala ha anak kay mayakan it anak " nanay may baraydan ko ha skwelahan 200 pesos yana it dead line dre mapirma hi   . Strengthen pre K and kindergarten ! Ha bug-us nga kalibutan.a tobilla.. We want to be globally competitive? Then l et s bite the bullet. Tas ikumpara hit kanan mga Malaysian ngan Singaporean nga post kay makita kat diperensiya. sanglit kay kablas kita. mbis na iparalit nala hin bugas intawon.. pero kon ha aton baga deri pabor ka y mahal na it schooling cost pati it economy condition baga deri na maupay. Maupay pa naman kun di kita naneexport hin mga trabahador. underpaid liwat.. It at edge ha English good for 3 to 4 years nala.pero it usa nga taga dulag nganhi pasmado gud it kamot ngan makarit n n dunk wahahahahahaha kamunyairoy wray masagbang wahahahahahahahahahahahahah bulkan ayaw panampalas! wray man bayad <b>Para ha tanan nga Planeters.. . See More it pakiana "KAYA BA HIT MGA KABLAS MAG PA ESKWELA HA HIGH SCHOOL HIN SAKUB HA ^ KA TUIG HIT IRA MGA ANAK?" Di ba dapat libre it elementary ngan high school? Pwede man gihap ito nga reasoning. Kitaa daw it ineternet it ira mga post.... pabor bapor?????????????????????????????????????\ /hakhakhakhahkakahakhakhakha dere pabor kay dere panapapanahon. usage ngan syntax..

. waray man plano hiton mga lider hit aton probinsya para makabiling hin p amaagi na matrabaho hin diri ka na mapa manila or cebu. nahapausa ako nga kon kay ano nasina pa lugod hiya hit iya kalugaringon kon mayd a time nga mayda ko usa nga patod o urupod nga waray niya katage.. it makuri ky makuri iton ado <b>Relax naman ha? He he he....planeta mamingaw.sir\/maam tak clearance kon dre ak magbayad"asya ton it nahanabo. kwarta na la. diri ha napaka ako.... aw.... BANGIN! puede man umaro depende hit iya financial status... inin akon tatay nga hi mano poloy. ...yana kulaong lebre ha katapusa nasukot.ano n ngayan 8 topic an pakiana n mno jerby or an k guti ay 8 pusoy...... mauli ghap ako ma aru ak anay hin parasahe did2 tak uncle ha langyaw.hehehehe. sugad haak nga kempis an ak ipilyido ha pagka ulitawo.antos na la.haha pwedi gad basta myda egharatag hira lolo titoy ngan lola ende cge la padara kada year kay Cring pa nira dda na anay kamu kay adi na kami nga mapadara yaw kamu n gadi kay kaya man nam ngan d pa kami namiling hn upod hahahahahaha kon imo obligasyon mapdara ka kay imo iton binuhatan...atag kay diri kita mara m nga it aton naihatag magin usa nga blessing hit at gintagan.ky para ak mkasabot kon maupay b8 pgpadara hn kwarta kon ad2 n ako h langyaw. Mag-inaro? A source of existence? DIRE SAKTO! Con tinuod nga emergency.hahaha tama ka Wamil.it akon la nga kon ano tak ipinakita ha ira nga bulig paniguruhan nira ngan sugad man liwat it ira buhaton ha ira iba nga urupod kon mayda na nira luwag. wahahaha Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha haha ha ha ha aha ha haaa ahah ha nce1 manu bray hahaha kaseryoso topic nahikadto ha etsus!! hahahahahhhahahah brayaaaaaaannnn!!!!! wahahahahahahhaa!!!! atod bga ayos im pamulong yana..idoy diri ak naghahangyo nga baluson ak nira hit ak ibinulig ha ira. agurang bryan.mapadara la giap ako bisan kempis la giap ak yana kay mayda ko man binuhatan..... mauli gud man ako kay bis kita mag damo....kon bga ha pag abroad "FLY NOW PAY LATER" <b>celfone ko guba.kay diri man ngane nat iton hadara nga aton mga tirok ha oras n ga malukot na kita hin yaraw mata mata.. dapat adto kan congressman or governor or kan mayor m angaro hin cash handout hit pamilya hit mga ofw... pero kon diri na nimo obligasyon.ngan i share naton iton ha mga tawo.kon tagan.. ngan it aton paka abroad idoy inin hinuram tala ini ha igbaw...See More bryan pahak bryan pahak ayaw labad gutiay pusoy.diri makahurubya paghatag kon ginagamit hin iksakto it gintatagan. ...huhuhu hain man tim unahon?? it pagpaayad hit celfon? o kon ipasahe nala nim ngadi ha planeta it ipaarayad?? </b> makuri e2n. diri dapat. total.bngin maba2n ko n ghap ine nga pkiana.. Sakto ba nga it mga pamilya hit OFW maginaro ha iy a? tagay!!! :) </b> • dere :) depende ghapon iton ha sitwasyon.....pag dako it sueldo mag inaro kita . ganado tim pulong.. pag gutiay ngan isakto la ha iya..adi hin usa nga example.....heheheh!bngin cg l tak sagbang dre ngayan asya an topic..poydi ka gihap magh.....anay dw...okey la iton.. dpende hit sitwasyon(na tundog liwat ak)ky damo it nka trabaho ha lngyaw nga dri sugad ghap kaupay it kabutang nka padara la hra kon nka higayon ngan iton nga m ga ipinadara nra in panalagudti nga tinirok para pag abot hit adlaw nga ipdara i n magin damo..hit parte liwat hiton damo na it kwarta ngan maupay na it kabutan g ada ky hala la pag inaru i la NYO. napakiana ak ha iya nga keanu....haha buligi ak any nyo nga maka abroad ako. iya baton haak.. umaro madiri kon mayda ka bisan nala pilidong nga kasing kasing kay ikaw man it mayda luwag...

so nakakabati ngani hiya hin songs. waray niya iba nga sakit kundi an kalagas na gud nala niya.. pagkaon pala dda mahal. waray gamit hit tambal kundire natuturn hin imo lola kay it pressure nakacause skin breakdown!! !take it from me kami may patient dd na utan na for how mene years pero waray be   .. the inflow of ofw remittance keeps our economy afloat.malain liwat it sige padara tapos igin ininom la or iginhuygo.. at le ast one member of a philippine household works abroad.. She s bed-ridden. In fact. b asta! a. ito na ak friend na para hit lagas natural la kay a ton ito mga minayoyo na kinabuhi responsibllidad naton alagaan it mga lagas. etc.. anyway. permi pinanginanu an bungkog tapos ginbubutangan hin ointment an iya bedsore para diri dumako. everyday of her remaining moment s in this world. and tlc. kay it sweldo dda hit regula r employee haruy dire enough to meet family needs. PERO. sakto la nga mangaro kami hin suporta ha am kapamilya tung od kay diri namon kaya an maintenance han am lola. Good thing usa nala na klase hin medisina it iya gintutumar kay kalooy sa Diyos..n sinirising na breadwinner..adi na liwat ako mabaton.. adi it daku nga pakiana: MAKAYA KAYA NAMON SUSTINIRAN AN PANGINAHANGLANON HAN AM LOLA KON WARAY SUPORTA TIKANG HAN IYA ANAK NGA OFW? DIRI. the inflow of ofw remittance keeps our economy afloat . Salamat.. diri ba mabantad it im kasingkasing kon it imo kalugaringon kag-a nak it manginahanglan hit imo tambulig? Amu la. but i hope this wont be forever.this is a fact.. Th rice a day namon hiya ginliliwanan hin diaper (mind you. Aw parayaw ngayan ini kay tinuod manla nga tinimangno gud nam tam lola. Ginhimo la niya nga instrument hi tiya para madugangan pa an kinabuhi hit amon lola.pero kun it iginpadara hit ofw nahakadto la waray hangkag tapos maging totally dependent nala hit padara labi na an pwede man hira na mgtrabaho kay makusog pa paman. . but i hope this wont be forever. ito na ak friend na para hit lagas natural la kay aton ito mga minayoyo na kinabuhi responsibllidad naton alagaan it mga lagas. etc... mahatag la ako hin example: My 94-year-old lola is still alive (not kicking though kay maluya na =D ). assistant caregiver ak han nadidto pa ak ha Rizal =D). Kinahanglan naka egg-crate mattre ss para diri dumuro an bedsore.pe ro kun it iginpadara hit ofw nahakadto la waray hangkag tapos maging totally dep endent nala hit padara labi na an pwede man hira na mgtrabaho kay makusog pa pam an..n sinirising na breadwinner. Ik aw nga OFW ka.. =)See More amo ngani abroad para makabulig pagsustain pamilya. di ba? Hini dinhi nga bahin. maupay kun nahakadto hin kaupayan it iginpadara like makapagpatapos pag eskwela etc.. basta! suggestion ko ha imo my dear friend. Siring pa ni mano Abner. gatas it iya gintitake.... Ngan bless ing gihapon nga mayda pa kami usa nga tiya nga nanginginanu ha am lola..ijujustify ko la nak siring na depende ha sitwasyon. Diri ini parayaw. My aunts are blessing and they share their blessings to the woman who have sacri ficed in a lot of ways para maging maupay liwat an kinabuhi han iya mga anak.malain liwat it sige padara tapos igin inino m la or iginhuygo. proper skin care. Permanente naka on an kan Argie discman kay mahilig man hi Inay hin music. maupay kun nahakadto hin kaupayan it iginpadara like makapagp atapos pag eskwela etc. depende gihapon ha financial capacity han usa nga tawo. pero i wish ini na trend dire mapadayon in d nex t generations to come! kay baga nalutaw na we depend the hospitality of other co untries to survive. nalilipay hiya. pero i wish ini na trend dire mapadayon i n d next generations to come! kay baga nalutaw na we depend the hospitality of o ther countries to survive.. God provides.. Ngan an lagas mismo permi mahamot.. baga hin diri la gas. Permi mahamot an iya room kay makaarawud kon may bumisita nga mga kaurupdan. turning to left or right side every two h ours will help heal ur lolas bedsore. labi na a ..

.... karasa gud la han bulad.. .. tagi daw. kulang hin hatok.... hehehe magasa na ak kita a pa.....maki kaon....siring panim pinalangoy ha malunggay nga hinatu kan...dsore kay alaga man hin turning.makuri man kuhaon bangin kasinahan kita hi t tag-iya.. few years back.. Angay bilngon ngan pusilon an nagpauso hini.... kaawod gad kam. thanx helen! actually yna diri na ak nakakabulig pagmangno kan inay k ad man ak ha harayu pero adto man hra tya... Kapuy na it tawo hit mga parayawnon ngan kapalmuks nga pulitiko... manapos ak kanda anali niyan.. joke la balit.tama iton na m advice salit sakripisyado inta won it mga bantay. mingaw mingaw lugod.. waray pa ak maningudto. Pira ka million nga kwarta it nagag asto hit panhimo hin tarpaulin ha bug-os nga Pilipinas para hini? It will amount to millions daily.... Nasusugad ini kay waray man kita tingog tingog. Waray ak labot kun ira arog pero kun kanan tawo ito... agidaw oo kay kanina pa nagtinext kun hain na ak hehehe     . Oso guih apon an sign.This is Where Your Taxes Go ! Usa nga " bugoy" nagbalhin hito nga sign ug eguin butang ha atubangan han balay han "successful and best "Mayor. Ayaw kamo kapausa amo la t hiya.. Kwarta hit ta wo it project pero pinanmumutang hin mga ngaran han pulitiko. agidaw ini..aug 9 ngay an yana.... nagpaprito na ak.. karasa hini pinalangoy hit hinatukan nga malunggay! dri ngani.. Alayon ibalik an DELICADEZA.sigi pagkuhit utro ubos na it ka n-on. come to papa!!!.. Dire la makarawod ito ha aton.. Unta the politicians w ill feel the new temperament of the people.. eric pangaon! hheheh ha.:) ambot haim. alayon la.... .... ini ha Louie ha personal.... • karasa na sura... Pero dire la pulitko it kinahanglan mag bag-o. mas labi nga makaarawod hit mga turista. Low key la hiya nga tawo and people love him for that.poydi? diri puydi bis ka gumasa.. Magkakadudunot nala. • Nahanumdum ako prior han People s Power ug road construction projects..m yda nakabutang na sign dda han lubak-lubak na kalsada nga: "tungod han iu pagbuo t" hehehehe! tungod han iyop pag buot ang umagi nahakausbot wahwahwahwahawahwhah mabaho it tae Mga kasangkayan.:) asya.ha...:) magasa na ak kita a pa...ha.hehehehhee eheem... Alagad kun surusalapi ka y pilapila dayon Tapos yawyawy-yawyaw pagreklamo takay ginpalitpalit naman an iy o durudignidad...karas gud ini. Hiyay kamakaarawod . Waray waray nala.baga late naman adi nga pangaon..he.......... Masi ring it hira nga duro na gad kamakaluluy it mga tawo dinhe ha Pilipinas duro nat katanga... Ultimo mga barangay officials nagsusugad hini.. may nakasalakot nga palad. :) Maiha na ini dapat. nyahahaha..he.. ambot it si-ak. Hi Noynoy nagdaug kay nakikita han tawo nga dire hiya interesado han presidensiy a. buutan ini ngan respetado nga tawo....o.he.... hahah... nahanumdom ghapon ako mano han tikad2 ako ha samar nga dapit...prito. frequent change of diaper too. mano bry malaom laom!!!!!! hehehehe..tapos mayda padis nga utan nga nangka nga mahatok hatokan ..) ?@ Kuya Jerby.marisaw na adi kanda anali. pati kita nga tawo. N apoposess la ini hiya kun nagfafacebook.....

. ic... deri gin pupolsan natural la ito ha katawhan.bisan waray gad kay native food man la ine waray artificial na preserv atives.. hahahaha... kay maaram ako na wara y na isda na dagko katulad hini kay gin babadil ma..... .wehehehehehe Ric pwede magpicture liwat hin par-ok. kaya nga ako naluluoy hit mga ultimo na mga tawo kay ano pa it ira kakaonon... nasisina ako e2 gud na mga bulad damu gud it naayon dayon hehehehehe dennis kay it imo pare naayonan iba manla nabulad... expect the unexpected.. because we go fishing kasi dito.ngangangawil kami . yep hospital it imo bagsak...asin la tas padisan mo hin mahatok na par-ok 3 kabouk na lubi..... rowel. an may sangig ngan dulaw? (Naglalaway ako nga nagtatype :-O) ?@ Kuya Jerby... mga isda na huli n amon sus dd waray kon bga maaram la kamo hit nanabo dd ha dulag hit panagat ambot kon maruyag kamo? swerte kamo dida.mawara gud it iyu mga labad ha ulo.......Whew! Dalagan ka gud kan doctor tim high blood ngan rayuma.. yeah ...... huli ba ini ha aton ? suerte an bitana na naka huli hini..oo basta taga dulag. tapos i post dinhe. Thanks an ak huna ha amon didto.diba... hehehe taga dulag gud! hahahahaha! tinuod ito! nyaaahahahahahahaha kaso iha @ idoy ha subra ka magaram ginagamit ha katarantaduhan it ira mga talin to.hahahahah bangin pag ukabun it pc.wow. :) dagko ini nga sapsap gidaw karasa ton it pades na par-ok..bisan ka hain nga lupalop kumita\/kumadto...pwedeng-pwede. He he he. oo tinoud hehehe... pero kairo ini it uding kay wa ray gud hasalin para ha iya. ?@ jerby.kaon mintras na may marasa na pag kaon.. yep yep marasa na..enjoy..tas inuman hin tubig na matugnaw tugnawan.. sugad hini nga bulad. dalagan burawanon mag aram hin duro. maaram ka man basta mga Dulagnon.. Eric diin dapit ine nga binulad ha Sungi? Ate Lettie.... d i ba or an sine-sering pa nga kamang Dulagnon....kon bga chambahay la ine. nyahahahahahah.human hakalimut ka tim mga problem a. agidaw. ha San Rafael ini.haha sorry waray ak libang hala upod! pagurubos kita ngadto bis maubos it pagkaon.hahahaaha! oo cge otan na par-ok..... but with moderation lang..TAGA DULAG GUD heheheh heheheh kamang Dulagnon.. dig in na sarap waray karag diet. seguro u have seen it in my thread kasi i make it a point to post sa thread ko .. deri gad ine perme nakadakup.ma upod daw? poydi. kaon pati bukog ngan ulo..... but i m happy to see this pi cture. bagin iba nga bulad it iyo guin hehead? Classic Mano Phil :) He he he   . school of fish.Tas it suoy maaslumasluman....... kay segi la it luto-luto hini nga mga putahi.. waray ako masasabi...... hehehe haha uu ma upod ak pero diet ak marasa gihap ini kon mayda chocolate nga tableya.amo na.. :) Yez! it tawag hne nga bulad "goodbye head". damo it amon nahuhuli na mga isda........ .. ambot la deri ko matanggap na ganoon.. .... tangis it oding. pangimbitar daw kamo o di ngani pagkuha hin retrato. puede heheheh talagsaon la ini. u know what i enjoy looking this..

..oo gad attend kamo ha.i ll ask nalang dexter anot plan k usually man gud. ..salit ikaw sangkay ayaw pagpinas asaway kay bangin ka hasakub d ka mai...... He he he he Provoca tive ini.heheheh ?@ Angeles. maupay gud pamation. @ Rowel..... depende ha sitwasyon ngan han rason kon kay anu kinahanglan nira magpakadto ha langyaw...hehehehe <b>dre ini sura!balay ini! </b> ngalaong ano ba ini nga balay?waray man sura?? ngalong lwat n yapyap"anugon ka dako bayay wayay suya" ky waray mkakaon han ira pnmatrunan...lob...... <b>Oh sige... mayda ni ra mahasuson hit kamutangan.. </b> • dere sakto. Ngan hin-o ba ako para gihapon sumuson kay kon ano     . =) • ayaw la anay pag uli ngadi dulag te grace kay guba pa it daguitan dka makatabok ...hahaha </b> • anu pakaturab ni rizal kay may lakat ambot kon tipakain....kon ha sungi or bunta y..hehehehehe d n iton maayad n dagitan <b>AN SIDAY HAN MGA PRISO HA PROVENCIAL JAIL" Tungod na makabibido an kapalaran provencial jail akon nasudlan.....pero dre ito basehan para d ak makabuhat hn dako na butang na ik akaupay ht ak igkasi tawo:) </b> sakto ka. deri ton mauro.deri na ma ha abot. sus maabot pa ton atod.... diri iton edad it basehan hiton katungdanan na na magbuhat hit ikaupay hit kadam-an..he.....napa pirma hit dead of seal kay hea man an gin tagan hin gahu m para magmana hit pantalan ngan marker...deri na ma haabot kay medyo harayo ako.. amo iton it marasa nga bulad maiha nagad nga waray ako makatilaw hiton so maybe pag ole ko may ada pa dere pa maubos hit oding.ano nga batch k a..bis awayon ak nga may kaupod nga bagtak tak watot ok la.. Para ha akon waray hiton tama or sayop nga baton kay kada usa ng a tawo may kalugaringon opinyon lumakat man hira ha Pilipinas or waray..kon mkagturab la hit ia pinanhikit-an tikang han katikang aga kulop pati gab-i kaagahaon... adi hin topic : Sakto la ba nga mansusun hit kabutangan dinhi ha Pil ipinas it mga tawo nga nanlakat na dinhi ha aton? Sige daw.. palibot hin pad er ngan rehas na puthaw amun bungsaran alas 7 hit aga kami namamahaw.. agidaw it nga era mananap egn balandra hahahahahaha ayaw kay boring lol deri ton boring hakada ka ngan hit atubangan maunop ka gud kon hain tim pagkikin itaon.kay hain ka yana? outside the phils..but thanx anyway for inviting.lol • Nahiaara ka han pompous nga Pintados ano? :) susmariya husep. kami it partner pag-organize ht mga sugad h2. ?@abner: am not sure kon maattend tak mga kabatch...haha nalibang ako pagbinasa eu discusion about bulad haha naglalaway ako dd may da man geap dd pero dire parehas dda ha aton huhu!!! sinugba hini it marasa nngan isawsaw ha supy nga damu it lasona tas kinamot la... ta hala asihon ta nman hi rizaL ha pLaza.......... late na. <b>Bata pa ako..... hahaha. he.bisla ano..... ako.... • it iyo batch ngayan it sponsor for this year s alumni homecoming? hahaha atod ilakip nala tam batch pag sponsor hit t-shrt... usa na pan desal ug luy-a na linappwahan amun pinamahaw. Opinyon la ini..provencial jail akon nasudal an. ?@rowel: nakadara anu hn papel h rizal nagdadali man adto hehehehehehe mauro....

:) natural la nga pede sumuson it mga pilipino nga mga ofw. baga na gihap kita hadto hin nagsering nga dire pwede sumus on ha Pilipinas it dire Pilipino kay kon bisan it linmakat dire angay sumuson.(DERE SAKTO ) WE ARE SWEATING BLOOD IN THIS REALITY SHOW MY FRIENDS. Kalma la titoy. turista. Pound. waray ngay-an pulos hiton opinyon or suson hit ginta tawag nira na mga bagong bayani kay tungod nga gumawas na hira ha Pilipinas.a lat maaram hit ngatanan. Aha. an kabo kuno ngan han luwag igin pauli na! he he he See More wamil. OFW or imigrante. mayda pak iba na topic. you may not agree with me but it s all right. mga sangkay relaks la kita gin open ini na topic para masabtan tat mga opinion n gan mabalanse naton both sides it kun ano man it nahanabo ha at yna..... Or kon ano nga ada la gihap hira ha Pilipinas. He he he.. Dire man la it Pilipinas para la hit Pilipino nga ada naukoy.. This is the web. or am i left? :) @roy: padi ay nman hiton ha. it pagsusuon di iton mawara labi na hit mga nakalakat or maiha n a nga waray dida kay bisan pa hira adto ha gawas.. mamingaw man udog. We want to know what you think..nga nangagkalat hira. Yan buhi na kita!!! :) Keep it coming.t hat s not right. dire karuyag signgon nga tinal ikdan na nira it ira Ginikanan or waray na nira malasakit. ako t mahatag hin depensA.anu na sir?hehehe Amo la ini it akon point of view.. An mga burubata nga meimbro post gad kamo.lugar kita la gihap it apektado hini. Oh yana damo nat nap ost. kay kon waray ofw bangin diri makabayad it utang it pilip inas. it word nga gingamit SUSUN.kay usa kami nga dako ng a bulig hit pilipinas... storya la ini.. etc.. Kon panhuna-hunaon nga tanan kita naka benepisyobisan indirectly hit dida nga mg a tawo nga nagkalat ha Pilipinas kay it ira ipinadara nga Dolyar. Eu ro. bisan ngani diri hira nakita           . Mababasol ta ba hira nga nakakita hira hin mas maupay nga sistema ha gawas ngan naghahang yo hira nga unta ha Pilipas sugad gihap? Usa pa gihapon. Anay daw ano ba tak isiring. Bag-o kita humalaba ha dedefine ko la.. amo it usa nga nakabulig hit ekonomiya hit Pilipinas.... Yen. Akon man la ini. Pagkatapos hini .I mean dako nga bulig it mga OFW. Wamil tagi daw kitan detalye.. HAIN NA HI WAMIL. a no na la it dire Pilipino. MAyda ako mga kilala nga nagmigrate nga haros iginpapamarayaw it ira pakaabroad. Ideya la t dedebati-an. sa ato pa.. waray na ba nira gihap pwede isering? It iba nanuson la iton kay nakakita man hira kon ano it gikaibahan ha langyaw ng an ha Pilipinas. Mas maupay pa ngani d anay it adi ha gawas kay mas may malasakit hit nahitabo kontra hit ada man ngani ha Pilipinas pero hira la ngahaw it nag-guguba hit ira bungsaran or nakadugan h it problema kay waray man nira binubuhat. Para i ton hit Pilipino maha gawas man or mapa dida la ngahaw! See More Good point mana. ngan sharing of ideas la ini para maka realize kita kun anot maupay para ha at nga tanan. pag Waray dumepensa buwas hit kalingit nga side. Ngan kon sumuson man iton nga mga waray na dida amo man it kadire kay taga dida man la gihap hira ngani bisan pa it hira naturalised citizen na hin iba nga naso d kay Pilipino man la gihap hira bisan baliktaron it kalibutan! Ngan kon dire it hira pwede sumuson.. am i right.. Kon mayda man nir a naha suson angay la kay mayda man nira vested interests ngan kay Pilipino man gihap hira.iba ini hit s agdon ha? tas peace and cool la t tanan. KINAHANGLAN KO HIN BATON HIT IYA PAGSIRING NGA ... it dating nga hira n. the new democratic space. :) Oh waray man otherside labot kan wamil.Pwede la iton nga sinmuson. He he he. dere nat in i kinahanglan pag personalon nga at oro istorya kay bis kun man hikain kita nga .

Very inte llectual orgasmic. mahugaw it pilipinas gud liwat. European.. bago kamo magyakan hin bis kun ano. I m like.... Bisan kita maghikainkain. what?! hahaha ?@ivan: Una hit gsa nga pathetic!! san. It s always a two-way street. Kun pakianhan kamo yakan. maging Amer ican. syempre para han ira pamilya. mayda la gihapon hira katungod sumuson. and I ve seen it over and over and over again. One time usa nga tawo nga suok ko an naghost hin i nga party night. regardless of their citizenship and reasons for as long as nagpa pablilin la gihapon ha ira mga kasingkasing an pagka Pilipino. Salamat. alagad kadako nam hatag han medical mission. There is this conceit masquerading as concern. ug mag-appreciate han mga panhitabo ha aton na syon.. Di mo kinahanglan igtaplong ini nga butang ha akon. =) This one s really nice Jerb. Kun mayda maaram kun ano ini kaango... hunahunaa anay nga dire na kamo Pilipino.. diri na kita nira kinahanglan. Ha mga Pinoy nga iba na it citizenship.didi ha abroad.a dinhi han aton nasyon.Usually masiring. waray upay dida.hit sitwasyon.. di ka gud makita nga sugad hito. Giving up on their citizenship as Filipinos does not necessarily follow that the y have given up their being Filipinos in the truest sense of the word. diri karuyag sidngon na diri na hira k inahanglan dinhi ha aton. karuyag ko ipasabot ha iyo nga ginrerespeto ko it iyo tagsa-ta opinyon. Diri ako maaram han ir a mga rasones han ira pagpalangyaw pero bisan siguro ta hira pamakianhan usa-usa . Australian. Suson is criticism in English di ba? Siguro we just have to take every suson as a constructive criticism para mas makat-on pa kita. manginanu. They were trying to look for a greener pastu re. I heard these things over and over and over and over again. th ey have their own reasons for such an act.o gud sir??? ngatanan. sus ka y amo gud it sistema hit Pilipinas etc. Akon la liwat ini punto de vista: Diri salit kay nangagpalangyaw na an usa nga Pilipino. nahalapad it aton mga atay kon nakakakita kita hin mga Pilipino nga nagrarayhak ha kaga kadaugan nga iginpapakita han igkasi naton didto ha langyaw ? Kay anu pagdidid-an ta hira nga sumuson kon sugad man? Hi kita nagpapabilin dinhi ha Pilipinas ug adlaw-adlaw nga ginhahangkupan an sis tema nga aton namat-an. Canadian or Chinese citizens pa kita.. " Kumusta dida. Di ba. kurakot la gihap it mga pulitiko ano?. waray na hiya katungod su muson han kabutangan ug sistem. This one s a true story. mayda hadto usa nga celebrasyon para mga balikdulag. Gindaup hini nga pamilya ito nga suok ko nga tawo nga ginsidngan. Everybody needs everyone. Ko n adto naman hira ha langyaw nangungukoy. Maupay didi. Usa nga family an waray kabutang ha lis ta. I mean hello. =)See More Opinion ko la ini. nabibido a ko nga waray mo kami igupod ha lista han im ginannounce. Ha mga aadi gingiginhawa namon it kabaho hit sistema kada adlaw. Amo ngani balit nga may darawhanon nga "There is no place lik           .. So aadto ito nga maga balikbayan. Tungod nga nagdonate an iba nga balikbayan hin medical missio n. ginmention an ira mga names han show. Hence. pareho gihapon nga diri karuyag sidngon nga tungod bim naya na hira dinhi ha aton. kun waray magpakiana takuma tim baba kay ma sumo. mabalandra ha aton mga nawong an kamatuoran nga nagkalarga hira tungod han kak urian han kabutangan dinhi ha aton. Hala kamu naman it pagpasaro. mga hubya man gud it mga Pilipino. hi kami ngaaanhi it maaram hito. Again. our being Fili pinos will always remain in the depths of our hearts. an kamatuoran nga naprevail la gihapon dinhi ha aton an injustice tungod hin duha nga rason: either we have a choice or we do not have a choice." tapos masiring-.

:) ta hala. magpurupamilya ini nga nagpapasurusingit.. kasi we are workin h ard like horses tapos backward la geap it pilipinas... .. hi Apple de Ap.lets all chillax. aysus late ko naman ini nabasahan. Ha mga dire na mga Pilipino nga Pilipino anay hadto nga concerned gud.. dire kami nagkukulang hin susun didi... hi Spoelstra.. kon iguindiri man niyo na magsuson hit mga pilipino na adi ha langyaw.. Di ko ginsasahid ha. imagina na la nga may bahal hit at atubangan ngan sinugba nga turingan..bisan gaano k alahaba it aton diskusyon waray mahinabo. imbes bumulig hit waray wa ntas nga negativity nga nagpapawara hit hope ha mga Pilipino. ayaw gihap kamo pagsuson kon mayda mga gin re rape na mga Pilipina ha saudi ka y diri man kamo arabo... ayaw na la ada ki tan yakan kun puros la it at susun.e home" kay bisan mapakain it usa nga tawo.. Di man ito nira igin-bando kay di man kinahanglan... Kontra hit ada ha Pilipinas nga nasuson pero bisan maguti waray pa nahabulig ha igkasi nira. .. makikita ta nga bis mapaunanho. Kun mayda pa mareact. han una ko nga punto... it tv.upay gihap ada m agkamay-ada kita delicadeza ugsa kita magpaturapak pagpinanyakan. Cheers! See More it akon opinyon la nga ky nanlalakat man iton hra ngad2 ha langyaw ky para kumit a hin kwarta. bisan mapakain.u cant blame us kun masusun la geap kami na adi na gawas. Maupay na l a it nasuson nga adi ha langyaw tapos may binubuhat nga pagbulig ha igkasi Pilip ino ma didi man ha gawas o dida ha Pilipinas ha "bayanihan" nga paagi bisan la i to gutiay. Patriotism is not confined to geography.... salamat. if you want to get involved.. ha internet ..dapat ngani lugod hira man hunahuna kon ano it poydi nira mahabulig.pero ha ka pagka iha na nguli man la ghap iton hra. PIZAWT! hahaha peace out.. maadi ka pwede ka magin instrumento ha pagbag-o ngadto ha kaupayan o instrumento ha pagkamaraut ha n at nasyon. an Pilipino gusto gud mainvolve ha nation building..tigamni gud ini ha!!! ay kamo pag suson.. it tsismis. Kalma la ako :-D ngan opinyon ko la ini gihap. put your money your mouth is and be part of the real chang e.ah mag di ano man theres no place like home.pero ma sugad pa man dri ghap hira angay mg k omento or mg kumpara hit aton pilipinas ngan kon diin hra nga langyaw tikang. Kay bis pa kit a sumiring nga ha kasing kasing Pilipino kita it at passport nasiring nga dire n a.. Idedelete ko na. mayda liwat mga Pilipino nga tuod gud it concern han nasyon.dri naton i ton hra mababasul kon my komento hra hit pilipinas ky na hiara na hra han banyag a nga kultura nga ira na daras an... Ha kamatuuran la. ha eskwelahan.hold our horses.. Pero amo ito it akon point of view (akon la ini ha). naghimo lugod hira hin mga butang para makabulig ha Pilipinas. post na!!! In all.globalization man gud ! Jerb.. birth. Last post na ini.. atod winston practice la idoy english english dinhi ha kay dd tak gintratrabahua . It radyo.. social status o gender..we need actions siriing pa ni man je rby for our nation building!!! korek actions!ahm agi bga english man ad2 te. kun humurar ka na hin iba n ga bandera labot han ginalsa ni Aguinaldo ha Kawit Cavite. ayaw kamo pag suson kon bayaan hit amerikano hit iraq nga masamok ngan waray stability na amo hit rason pag hitaas hit presyo hit petroly o. Maada ka ha abroad.. .. Siring pa anyway kun tuod gud kita concerned hit at nasyon. ha simbahan. matagan pa hin higayon bs nala pagbasa k bangin pa masangpit it iya kasingkasing agud bumulig panginanu kon anot maupay nya nga pwede mahabulig ha iya tuna nga natawhan. regardless hit ira nationality ngan citizenship di nawara it ira connection hit ira tuna nga natawohan.. It is a matter of harnessing t his power so that it can truly serve the country. That being said.. pwede ayaw la anay ini idelete na post? para at least an mga wry pa makaba sa ngan wry pa makapanginanu hini dinhi. Friends. pero at least the new presi dent has given us new hopes and better perspective matuman kunta. ma. ?:) Ayos! Abot nala ini buwas nga post. Ada man hira Natori. Aw..dri ky mg kinumpara ngan mag pinan suson. base han at mga post.

.... kon open minded La ngatanan nga tawo.. heheh hahahahahahahaha!!! axa na padi...y ha "dinula g"la nga paagi.. ?@george: pag post nman! ha ha ha wahahahahahahaha!!!! pwede ghap padi k pra mbalik na lwat it krisyo hni nga plan eta!!!! anay k mmiling pa ak padi!!! wahahahahaha!!! padi an im gin post na mga kapoyahan mayda na kadagkoan hira erap an mga nawong na dere na adto child pornography hehehehehehe.napaka JAPZ na yna.ngkakaintindihay daun bis wray urostorya. wray lugod ano nakasaway hadto!!! hahahaha!! padayon!! he he cg.igkaturab sugad han panahon nga na ista mbay kita ha plaza. our own identity as dulagnon. asay pba...ma open n hra ape?sukti gd i2n hn tiket ky dako i2n ira ganansya pgkatapos 8 patron.....igkahibalag. urointrimis..malipayon nga mga indibidwal.....n na lugar magdeteriorate tim english hehe!!! <b>Poyde umaro hin pabor?dire gad cguro makuri ine nga ak hangyo.amo 8 mamingaw ha planeta an knan mga dulagnon palibak libak.. mbot kon mda pa sumaway.di ba sugad la h2 kagaan it dulagnon kun waray gin huhunahuna nga damo h a luyo han iya mga problema?.frills..p ara k mkapatangi.... @dax: it man Dda halaba nga check.gidaw deri la tukag pa ti ada it oring hit kaldero bangin pag kabkabun.waray gin iintindi kun dre igkirigta la han aton mga kasangkayan.nangarigo ha baybayon..kumustahay.pat uyaw2... <b>lawot lawot ngan hin paksiw nga sagisi-on..napahangin ha pantalan.hahaha!pg resirba gd hn usa k adlaw para knan alumni..poyde ta ba i balik an dati nga kalipay\/risyo hine nga planeta regardless kun ano it aton mga personal nga mga tumong ngan panlantaw ha kinabuhi? it akon gadla boot ipasabot nga ibalik ta an aton kurukayakan..lets get back to our "lighter side" being a "dulagnon". hala galor n aman ky ma open hraape irinoman go! aw..agen.heheheh katima kaon ano makasiring ka gud "PAG BANIG!" lol .hahaha! hahahaha man james axia gud anu ky amu it trabaho neu hehehehehehh.. .no wor rries.we have.go!go!go! ?@george: padi.h ahaha balitaw we have our own perspective\/view hin bis ano nga issue..labi n yna nga tipagpapatron h aton.para nman mkasabot 8 mga taga langyaw 8 nhanabo nga karisyuhan h dulag. aangan angan la kta!! hahaha ?@dex:nalibang ghap ak pag binasa han heroin diaries axa ghap nga waray ak hakan hi. @dennis: bdaw kay dako pa gud man 8 paratayon hit nga hapon..umuli k lwat ad2 dyon..hahaha ta haLa ibalaik 8 angay ibaLik.. ada k baga damo nganhi it nanaway dayun....... hahahahahaha!!! amo na!!!.....ngan kon ano man nga mga kantyaw..... par-ok na mahatok-hatukan it marasa tas barol it sura.. dax. </b> • tama iton.ma dulag day n liwat 20 diyas i2n nga karisyuhan h plasa..hangups or whatsoever....See More hahahaha!!! ayla k mrisyo na lwat ine...pagpatay han hapon ?@bam: an diin nga hapon bngin e2 an mga taga hghway hahahahaha amen.bda w kay bis La mag siplatay alams na e2..intrimis..natukod an Planet tungod han aton pagigin k amakimarisyo.andam na kami andam na kami..importan te 8 respeto ha kada usa dre nawara.... importante ada 8 respeto. kurokn atyaw. karisyuhan la e2.20 diyas ghap ine nga away away mga asawa..hhehehehehe ah adi na kami. mama!!!! </b> • huwad it kaldero ngan myda gud myda makaCring nga myda tukag hahahahha labad ka Mil..pabuking2 ug kantyawa.

paawa! par ok...makuri man naton iton hr a pag poguson ky dri na iton hra mga bata my bout na hiton nra amu balitaw... asiha gad niyo.ayaw KITA pag sugot nga it dulag gn didistroso ha atuban gan mismo han ATON mga mata... mas daku ka na yana kesa kan kuya elvin =) RAY AK MAKA UPOD.. masaro nala ako. basta k anu.. mga pukaw gad it hira.ak nala baga titikangan hin pangumusta kay in ako nahidlaw na ha ira... ada k hain pman? diri ta gusto pangunah .. let? hehe wry problema mano.. ad pa nagios. hehe! pamukawa... Dexter......SUGOT NG A GUIN HIHINAYHINAY IT MINAHAL NAT NGA BUNGTO NGA DULAG KA GUBA.. diri liwat hra maram kon panu ngan uunan-on pagtikang........re: elected officials.. hulat la kamo hit latest <b>nangumusta la...... tana..... adi pa ako baga buhi pa nabantad pa keanu dawla ano? ada k ambot ngahaw ha ira balit. =D upod.KAIRO NATON NG AN HIT MGA MASUNOD PA HA ATON.dri KITA buta.. </b> oday sorry kay na busy ak pagkinita han "THE FUGITIVE"...tas may matugnaw tugnawan na tubig... baga makapoy nman pg pina nangpit hit daan ng mamata...kulan g hn motivation......... Ramil.. di ba.AYAW KITA PAG . <b>waray man babatia it mga tawo dinhi ha planeta??!! </b> • halagad dex..sidnga la ako kon anu it mga areglaron hehehe! anay daw hi ako diri upod uli ngadi ha pinas mano.... hala pagkuhit! bs mgatagay nurunyan anu kuya ramil? =D hala.. pag hukad na kay mangaon na Ivan...waray la KITA nahihimo ky gudti la KITA nga mga PAGKA TAWO..makaon kaon bisgad la maghudlom nga kinilaw ngan saging na boyhaw ok na iton <b>na pa abat la</b> <b>Mingaw man?___ Naano na ba ini nga Planeta? bga tuman naman nga nakala-kala Nanhikain an mga pamulay ngan papremyo? pati an taga dumara ambot di-in adi pagtago ..gidaw it balhas human...... </b> • hain na an mga tawo nga directly affected hini? BUT MOST IMPORTANT: HAIN NA ITO N NGA MGA ELECTED OFFICIALS NA YANA NGA NAGSAAD PAG PROTECTAR HAN MGA MOLOPYO HA N NANGANGAMPANYA PALA HIRA? it is sad to note mana na although nadiri it mga tawo nga directly affected hni nga mga panhitabo.tlagsa nla ak bga makapakli ht planet..... </b> • manu msta ghap. Asiha.atara bngin sumapit h rico yan namiling pa adi hn upod hahahahaha buwas mag uutan kami par-ok 3 kabouk na lubi it ak ipahatok tas haluan hin barol na sinugba..HUHUHUHUHU • nangaturog na bes..... pahibaro kamo kun mangadi kamo ha Cebu kay areglaron kamo n i Letlet... upod tanan :)) yehey!! h mano nangumbida!! <b>ayaw KITA pag inukoy.pero kon KITA mgka urusa dako iton ATON mahihimo ngan mahabubulig hit ATON bungto nga dulag.

mahal guihapon it cremation.. Joey.. Ano man it kabubuwason hit "Brgy. Bisan man la mag-atabay may code. kumust. amyaw ug kasangkayan is at stake. right? </b> <b>Edison.waray leadersh ip na depend la hit mandar.mayda man kuno hadto plano na pag himo didto ha may combis an tikad to ha rawis igin sapit han kanan protestant cemetery ginhimo man na school yana. Isyu gad ine hi mga buhi ko ntra hit mga patay na. kun an baryo hayang ililipat hin lug . maupay nga aga ! Maupay nga nakabisita ka ha Dulag. at tuna hadto nira capt kulas bautista na ubos na ibaligya.. mga taga tacloban na malit hin tona dida hit takip hit bario hayang nga ada pa lobong.. Mayda ba plano nga new location\/relocation ? Hello. agui bes ka nahayang presco la guihap it hagin. deri ako sigurado.. Ano daw la i t ada ha MPDC table ? </b> <b>Joey. uli usahay. Hayang. . It aton respeto hin mga na-una na ha aton opod na in mga miembro h it pamilya ... mano romy..dman nakagios kon waray mandar. Magtitirok pa ako para hin private plot . ... ha Brgy.. Hayang.na leadership hit presiding officr. ada hira pa lobong cay cguro naroyag hit beach front Ta tikadto ha inland it expansion ngan private ito..amo an bati ko gihapon hadto... Ow deri la ako nasabot ! Tinood Phil. Hayang--baga harayo nga biyahi ! </b> <b>oo damo nat namailit hin private na tuna kay pono nat baryo hayang ugaring ma hal2 la .. Bisan liwat pri vate plots. ta kay amo ito it una nga ma submerge. it bario ha yang ada na hit am libong.. usa na nga barangay gud iton Dulag Cemetery.. adto ako mapalobong kay dominagat man ako.yana 3 nala it hra. Kay steady nala it mga molopyo ha Brgy. Hira ni na liwat it labnasan. Hayang ser iously. Maiha na ako waray ma kauli..it iba ambot kon hin-o it inugupan hit nra.. Arthur. Ho pe i-consider ito hit munisipyo ngan simbahan ug susuportahan hit molopyo.. Hayang. pero kinahanglan ta gud hra bantaron. Phil.salamat han imo inputs. . di ngani cremation na ug good for the environment\/less space ha Brgy. May tradisyon man it mga duminagat. catmonan.." Hayang ? Diri gad makuri tiguhon.deri damo it ku warta." Hayang\/ Dulag Public Cemetery. etc.h ahahah anu ito. Health challenge guihapon ito. pero it kadam-an. Igo gudla it America S t. waray kamo sabot nga bisan dire taga dulag.baga makaharadlok gad kun humitaas na giha p it sea level.an anu. naruyag hin b eachfront view pero pagbagyo ma-bakwit.ano man it regulasyon. makalilisang.. tio.. patod. hira tatay. america st . hi man tatoy lacandazo an maestro hadto kami nira nonong santo Aw.. Mano Romy -. Is a new location or relocation area guin paplano hit bungto ? Deri gad man nanb otos it mga taga Brgy. Oo it looks like. pipira-pira man la it mga officials na naugop hit bungto. Damo la it akon servisyo..think frst regular sesion wary ipahinayon kay waray daw it chief executive. d ida kami naguha han tagbo para project namon hat shop han grade 6.waray ako makauli kay magastos. nganamo la ini it cementeryo nga beac hfront it view.so waray na makasagang hito..hahahahahah Baruk hira hin-o ito na mga officials a 3 nala? <b>• Dako-dako na nga popolasyon hit" Brgy.. Man Romy. hain nala ako mapalubong? kinahanglan ko magtiruk h in madamo na cuarta to buy a piece of land. sige it kuha hit baras -.pero Dulag Public Cemetery an usa nga parti ug in ikaduha nga parti Catholic cemetery-pareho dida ha Catmonan. An imo na-experience pagbisita ha Bry. damo na it "populasyon" didto..na clase... damo na it im kwarta.... lola.ngadto daw ha may Combis. it iguin takop la dida ha merkado pera adto ka truck kay binog man adto hadto.. paano na daw la an am mga paryente nga nahauna na ha am. makakita nala hira Danny hin makalilisang nga " skim boarding" or swimmi ng pool.

ar maupay ti kadto ha san vicente. diba jeoy hi imo tiyo teting yutangco nag don ate hin space to build a chapel in san vicente. lubos lubosin na niya it grasya, ur family can donate the whole property for the baryo hayang. why i this, bacau se i was raise in km. 56 and ang bahay kubo ay sapit han mga yutangco property. malawak ini na lute pakadto ha calbasag. i don t la kun an calbasag river is st ill there. bangin an tubig guin gamit han irragation. han gutiay pa ako nasukot kami mangarigo didto hini ha calbasag. tapos ang mga karabao was ahead of you na ngarigo guihapon. heheheh ! Ngan it aton tradition hin maupay nga pagpahimutang. </b> <b>Mayda na gad ako private lot via San Vicente\/Kalbasag.Ambot la kon matugot a n am takip nga mga Sano ug hira Frennie Caunte kon adto ako humusyod. Hira hat Mano Emilio ug Mana Emelia an amon caretaker. Nahanomdom ka hine nga family ? yes, romie. good for you kay deri kana mapalit hin tuna kun hain ka ilulubong. n eighbor namon iton hira hanhadto. ako deri ako maaram kun hain. or else baga hin banig na lilikuron nang i isandig nala ha gilid. Hirayo gudman ha labnasan, Norma. Natugot ba it Dept of Health hit private plots other tha designated cemeteries liwat ? Sering pa han amon amay, sigue ipaanod nala hiya. yes puede gad ipa anod kun ada pa an calbasag. bisan ngani an daguitan hunubsan na. maupay unta ini na aton oro istoria kun mayda ha local gov. namamati. kita na mga baby boomers an makukurian kun hain kita ipapahusyod hit aton mga maiiwan an. dapat usa na agenda hit aton local gov. labi na yana na malapit na it electi on. makalilisang ini na aton topic, and a major one. </b> <b>first of all, ha cemetery is, maybe, put up a fence around the perimeter and build major gates. maupay ini para diri masamok ngan diri na ma-extend it area n ga sakop ht cemetery. ayla, pagdalagan ko ha pagka-Mayor, perhaps, we can do som ething about this. he he he... Joey,kaulangan hin strategic planning ug political will to do what s needed. Dak o it mahihimo hit mayor to give direction of our town s cemetery s future. Ta ha la pag daug pagka Mayor, ayaw kacontento pag dalagan ! It aton Asian American Federation of Florida is an affiliate of the Coalition. joey if u ran 4 mayor bisan dire mo ako kilala i wll back u up, but pag sabut an ay kamo hit mga yu kay yu ka man. heheheh, basta an usa na imo plataporma ay bgy. hayang. para ha kaupayan hit Dulag.. you can expect the support of Dulagnon... agay na it yutangco bumalik ha dulag nga sumonod kan imo tiyo titing. adto nga n awala batos ko adto. kay han iya pag review han bar dito adto saka kan da tiyo a ndres que. cdnga hi imo mana ester abuyabor. ambot kon naha abot ka kan lolo ana . permi adto dida hiyo tindahan ha candao. @mano romy, thanks</b> <b>@phil, nahanumdom pa ak gad kan lolo ana. i am determined to run for some ele cted position come next election 2013. sekreto la ini naton. </b> <b>• Maupay,idoy ! good luck joey. maupay na nakahuna huna ka pagdalagan ha 2013. Re Barangay Hayang - Crowded na balit masyado iton nga barangay hayang ha dulag, waray na haros maagian if you want to visit your loved ones graves. Baman ako m ayda ko na didi (adi na ako pakatun-as) salit waray na problema hit akon mga bil in kon ikain ako paghapil kay maaram na hira kon hain it akon "second address". Weird topic pero kay puros man kita tikadto. </b> <b>Amy,ha aton unscientific survey, you say CROWDED it Brgy. Hayang ! Ano it bat i mo hit labnasan o Leyte Gulf view hit cementerio. Deri maupay Romy. Maupay isara na iton dida nga Brgy. Hayang ngan magbago hin ha iba liwat nga lugar hit Dulag.

 

 

 

 

 

Maupay kon it ti-arabot nga bago nga Dulag Administration, simbahan ug townspeop le of Dulag maplano-plano hit kaugma-on. Deri nala kita masuksuk didto, Amy. Aw ano man it at kalibutan ! </b> <b>Deri nala ako makipagsiksikan didto ha Bgy. Hayang hit dulag, Karuyag ko may space nga guitay. Baman an akon parents igkikirigta ko man la guihapon hira sali t adi nala ako. Balaitaw ano mauli ka yana nga patron hit Dulag? yes, a very good topic. ako udog cremation nala ngan isaburak ha dagat it abo. < /b> <b>Amy,deri ako maka-uli. House-sitter ako yana nga September kay hira agurang m apa Europe. Enjoy ka ug ikumusta nala han aton batch. Ta ikaw Norma deri guihapo n makikipagsisikan ha Brgy. Hayang. Pamatron liwat from time to time derecho DHS Homecoming. Bagan hin naka-uli ha pinas with all pinoys and others in one place, </b> <b>various food booths(karioka ug halo-halo guin pipilahan), cultural presentati ons and even Phil entertainers like Sunday hi Kuh Ledesma maabot. Mayda liwat Consulateon- the- Wheel for dual citizenships,passports etc. from the Phil Embassy in D. C. It s their 15th ug I missed only the premiere- so 14 years of annual "pilgri mage". Personal nga opinion la ini: Waray lugod nag-aabri hin Crematorium nga negosyo ha Dulag. Yana nga mga panahon pamati ko mayda na hiton niche nga market kay: economical, damo naman it relihi yon, nationalities, damo it mayda kwarta ngan waray kwarta gihap ngan pag-tuo hi t iba nga tawo tungod hit pag-dispose hit ira lawas. </b> <b>Una, mas economical para hit mga waray kwarta kay barato. Di na kinahanglan l amayan or balsamar labi na kon waray man hurulaton. Di na kinahanglan hin space ha sementeryo kay pwede man nira iglubong ha ira libong or ikada hin vase or cre matory jewelry. Kon ikada man nira ha sementeryo, gutiay la nga space it kinahan glan. Dire pareho hin usual nga pantion or mausoleo. Nakaupay pa hit environment kay dire malako hin kahoy. </b> <b>Ikaduha, it iba nga relihiyon, syempre mas maupay para ha ira kon maaram hira nga mayda hiton sugad ha Dulag. Dire na hira mauli pa ha ira lugar ngan mapasah e ha eroplano hit ira patay nga lawas para adto sunugon. </b> <b>Ikatulo, personal choices hit iba nga tawo ngan partly exposure ha iba nga cu ltural practices hit pag-dispose hit lawas. Damo na gihap it nadire nga kaunon h ira hit ulod or magin abono hira ha sementeryo. Ngan it iba mas convenient or ro mantic para hit iba kay pwede man it nira pagdara-daraon it abo bisan hira mapak ain. </b> <b>It iba may mga kwarta nga "can afford" pumalit hin mamahalon nga alahas nga s usudlan hit abo. Pwede ikada hin locket ngan ig-kwentas it nira ngan ira mahal s a buhay. Pwede ikada hin vase tapos ikada hit ira sala para ira hikit-an or para ira kaupod la ngahaw. Well said, Amelia ! Otro, it is an option. Usa nga solusyon ha Brgy. Hayang chal lenges pero kaulangan pa guihapon matratar it risk hin nagtitikaharani nga labnasan ha pesent location. Thank you Mr De Paz. Sensya na halaba it akon reply. I am literally thinking out loud gad la. </b> <b>Tinood it risk kon ha labnasan banging pa iton magin hinungdan hin pagkalat h in sakit kay labnasan bangin manhianod it mga iba nga lawas nga dire maupay it k alubong. Han didto pa ako ha Dulag (21 yrs. ago) mayda mga tul-an nga nagkaluluk at or na-misplaced kay nag-erode ang pantion. Ta labi na yana hit kapaso kanan G lobal Warming (baga sceptic ako hiton) ngan syempre, dagat gud iton. Di naton si

 

 

nasabot it pagdako hit balod ngan kon may bagyo ha iba nga Nasyon ada man kita h it area nga high risk hin tidal wave. </b> <b>Nahunaan ko unta (suggestion la ini) kon pwede kon bag-o nga sementeryo mamay da limit hit lease hit tuna. Kay sugad ha aton nga dagko it pamilya, usa ka pami lya dako it inuukupar nga space ha sementeryo. Kon mayda lease, mas matipid hin space labi na yana ha aton nga tikahaligot it life expectancy hit damo nga tawo ha aton kay kanan kakulangan na gihap hin medical care or di paka-afford, povert y, lifestyle, ngan natural disasters-related nga mortality so kada adlaw damo it namatay ngan di naka-keep up it sementeryo hin space nga pamutangan. Ngan san-o matapos it pagdinako hit sementeryo kumbaga? It mahitabo hiton himuon nga negos yo hit iba nga tawo nga mga enterprenurial it paghimo hin sementeryo kon posible iton ha aton, why not? </b> <b>Di ngani it di hunos nga style nga sementeryo. It iba-iba nga level pahataas kon masige it iba nga tawo nga may tungbaw nira or ilarom nga patay. Para ha ako n basta patay na papreho na la iton regardless hin-o kita han mga buhi pa. </b> <b>Usa ko pa nga nahunaan nga unta magin open-minded it mga tawo hit idea hit cr emation ngan magin practical. Labot la nga barato, hygienic pa ngan environmenta lly friendly nga option. </b> <b>Kon ako it masunod, it space para sementeryo tindugan hin university, hospita l or stadium ha Dulag para dire makipagsiksikan ha Tacloban. Dako ini nga gasto pero long-term nga revenue para hit bungto la ngahaw ngan kaupayan in the long r un. </b> <b>End. Good for one la ad2 na am gnpalit na lot. After a while, namention namon an kab ubuwason han sementeryo k overcrowded naman gud. And then nanay told us na whate ver happens, kinahanglan ada gudla hya ha harani ni Tatay bsan pa kon umabot it panahon na myda na mgng bag-o nga sementeryo. Actually, nagyakan pa ngni ad2 hya kon kay anu ba nga usa la nga lot an am gnkuha. After 2 years, she was reunited with Tatay. To fulfill her wish, igin bawbaw nam hya ha kan tatay.hi kita, ambo t hain dawla ipanlubong kon buynason nga umabot kita hin older age..... . hain daw la kita man huhusyog kun maupos na it aton kandela? nobody knows. </b > <b>Amelita, Angeles and Norma. Salamat hit iyo mga watlik parti hine nga discuss ion. May respond ako when I come back tikang ha Araw ng Kagitingan Ceremony ha Central Fl orida.

Sulibangko, speaking of panhusyog. An akon Lola lagas na. Danay pag-intrimisi ha n mga bugoy nga di na hiya maiha. An iya la baton nga "Linubi la, Idoy. Bisan it putot nahulog nga di sinasabot." </b> <b>@Mr<pd>.</pd> dela Paz: it s alright. </b> <b>@Ms<pd>.</pd> Flores: halagad tak ngirit hit nga yaraknon ni m lola =D Balitaw, it nga mga bugoy waray man nira nahabaton. lol Ira man la damo an nanhiuna ha iya. Amu na. =D How old is your lola? It akon lola 94 yrs old na last december. =D Para ha akon kon didi adto hiya ha Australia or may medical care nga naihatag na -maintain pa adto an iya blood pressure di pa hiya napanaw. Pero that s life, se ring niya " linubi la".</b> <b>Wow! Alagad it 94 yrs. old. di na maiha magin centenarian. Newsworthy it mga sugad na hiton yana nga edad bisan pa ano in advances hit medicine ngan technolo gy kay pira na la nga tawo it nakaabot hin sugad hiton ano? Sugad hiton nga mga

 

 

edad nahanumdom ako hit mga movies sugad han The Notebook, The Curious Case of Benjamin Button ngan The Green Mile". -) </b> <b>Yup, ngcelebrate pa hya han iya 94th bday last yr. Bed-ridden na hya for 1 yr now. Pero she still eats oatmeal tas Ensure na gatas nala talaga it iya gin-iin om. Buyag liwat, wry sakit hi Inay (dat s wat I call her). Dre na hya highblood, d pareho han una. Survivor it hya hin 4 ka stroke and we reli thank God for tha t. </b> <b>Ha yana, usa la na nga klase hin medicine it iya gintututmar, an para la ha b rain k bakot kon lagas na, kulang na hn oxygen nga nasaka ha ulo, so yun... Di pa man gud niya oras ano? </b> <b>Sulibangko, didi uso iton nga mga panhimo hin will. It iba mayda mga Power of Attorney. Ito nga pananglitan, kon waray na nira volition pag decide mayda nira appointed nga mag-decide para ha ira e.g. pagpatanggal hit life support, etc. It iba, naruyag hin euthanasia. Dire pa legal didi pero mayda Doctor nga nag-aad vocate hin voluntary euthanasia. Ira man la damo na ada it iya binuligan. Mayda iba nga nagbubutang hin "no further resus." dida hit ira dughan in case, m ay mahatabo ha ira, nadire hira nga magin vegetative it ira kondisyon. </b> <b>Baga OK la iton didi it sugad kay iba-iba man it mga relihiyon. It iba, waray tinuuhan, etc. It iba para ha ira, kay ira man iton lawas waray bisan hin-o nga pwede magbuot kon pag-aanhon hira kon umabot na it oras. </b> <b>Ibaiba man gud mana tat kultura anu? Ha mga langyawanon, ok la it ha ira pero ha at nga mga pinoy nga close kita ha at family, d ada kita h2 mailob nga eutha nasia. Personally, bsan kon lagas na tak lola, d ak naruyag udog nga mawara hehe he! Usahay pasaway ngani k ulyanin na man gud, am nala gntataw-an. Ta kon an mga busag ad2, ambot kon bisitahon pa ha home for the aged anu? Ay nasering ka pa. </b> <b>Makuri gad mag-judge nga it mga busag mas OK pa ha ira it mag-alaga hin ayam kontra hit ira mga oldies. Ngan amo na kay iba-iba man gud nga kultura. Baga obs erbasyon ko la ini. </b> <b>Seguro kay it ira kultura bata pa man nga nalakat ha poder it ira anak. Mga 1 8 yrs. old or earlier waray na ha poder. Dire sugad ha aton nga ira man la it ib a hasta nga may apo na, ada pa hit ira nanay/tatay natapod - partly economic, pa rtly kultura ta gihap. Salit baga kalagas hit oldies baga may tinatanaw nga utan g nga loob it mga anak. Kalain didi. </b> <b>Ngan ha aton it iba nanganak para may mag-alaga ha ira pagkalagas. Baga amo m an dayon ito it expectation so nagin self-fulfilling prophecy. </b> <b>Ngan ha aton kay waray man Social Security. Kalain didi nga kalagas mayda gov t support ngan kon ano-ano pa dida nga services. Salit dako it tax para matustu san ini nga mga services sugad hit mga para mga kalagsan. </b> <b>Ngan didi mahilig man ito hira mag-travel. Ha aton naka-travel kita kay OFW o r nag-migrate for economic reasons. Hira ira la karuyag kay Australian passport it ira dara. So nangagbublag it ira mga anak. Ta kay seguro kay bata pa man hira nga nalakat ha poder hit ira kag anak, baga it ira attachment or sense of belon ging dire sugad hit ha aton nga "hanggang kamatayan".</b> <b>Pero at the end of the day, bisan pa ano seguro nga akon theory, it all boils down to convenience ada? Hira pa nga madali ma-inconvenient. Seguro huna ko kay

 

 

 

di man hira hiara hin kakurihan hin sugad hit kakurihan ha aton. So it ira baga threshold habobo pag abot hin mga sugad hini nga butang.Ito ba matabo nga madali sumhan o impatient. Ta kon lagas it im alaga, tapos ulyanin pa . Maubusan hin pasensya dayon ito hira. Amo ada iton nga damo it naayon ha mga P inay nga carer or DH kay maasikaso. </b> <b>Tama ka mana. Kulang hra hn sense of belonging ha ira families. Pero naayun a k hit ira govt dda tungod kay gintatagan nra hn importansya an ira mga tawo. kay total in nga mga lagas, duro it hra kamakugi during their productive years and I guess, dapat la liwat ihatag kon anu it due para ha ira. makuri ton dd ha at c ountry. bsan kon my SSS, pira manla it nakakarawat hit usa nga pensioner? kulang pa ngani pamalit hn mdsna ngan diaper. Salit an mga anak, tungod kay nalolooy h a kag-anak nga nagmangno ha ira hn pira katuig, wry iba nga bubuhaton kundi an i balik an ngng sakripisyo nra para mgng maupay liwat an knabuhi nra yana. </b> <b>Unta maging sugad ghapon h2 it pagtagad hit gobyerno naton ha mga kalagasan n ga naging parte han kon anu man it naabot yna hit aton nasyon. </b> <b>Agi it gobyerno ha aton tikang ako ipinanganak waray baga nahimo gud. Amo man gud nga kada adlaw damo it nag-abroad pamiling hin swerte - reflective ini kon ano it kakulangan ha aton. Para ha akon mahal ko it Pilipinas from a distance. < /b> <b>. K kon ok unta it at gobyerno, dri na knahanglan magkd2 pa ha langyaw it ato n kapamilya para mamiling la hin greener pasture crng pa man. dapat ng-aabroad k ita para magpahalibway la, pareho ba hit mga americans, europeans.... </b> <b>Ha Kuwait crng tak Tya, it mga kuawiti maupay it kabutang kay minayuyo hra hi t ira gobyerno. salit, dri hra nangengempleyo or kon manarabaho man, cgurado na maupay na posisyon it ira gnkakaptan ha usa na kompanya. Hin kadadamu nala dd2 h it pinoy nga ngpapakabuhi. Ta kon hunahunaon, kagutiay gudla hit kuwait kumpara hit pilipinas ngan katatapos pala ha ira pag giraha pero nakatindog man balik da yun. </b> <b>Hi kita dnh, wry ta choice. crng pa ha ak siday, tungod ba ini ha sobra nga p ulitika o tungod ha dunot na sistema? Para ha akon pareho. Dire ito hira mutually exclusive. </b> <b>• Halaba nga tsek!! Integrated na gud it aton topic nga Brgy. Hayang. So true nga ,it s about our cu lture,economcis,and health concerns opod pa siguro it religion. </b> <b>Glad hit iyo articulation Amelita ug Angeles ! Ika nga "thinking aloud" ! All are very good for enlightenment. Amu balit mano romy. yna ghapon, nagppnanhuna2 ako kon anu dawla it matatabo ko n malagas na ako? badaw k 1 la tak anak. unta mgng maupay it iya panginabuhi par a makagtimangno hin maupay ha ak k bsan pa kon pag-andaman ta yna tat future, wr y la ghapon assurance k h Lord la ton it labi nga maaram. </b> <b>Wry ko nala ghap labot kon hain man ak ilubong, basta la kay mahalubong hin t uhay. Amen,Angeles ! Natu-o liwat ako nga ada pa it aton strong family ties ug respet o ha elders in the family. They will take care of final arrangements. Bottom line gudman. "Thy will be done". Han ma confine ako ha Intensive Care Uni t in 2000,The Lord s Prayer an akon guin ulit ulit while conscious. Later, my pr imary care doc told me I could have diied. Yes, pangilal-an hit usa nga Pinoy, mano. </b> <b>Asya k wry ta na hit mahihimo kon oras na naton. @ romie what happen to you? kun oras na naton oras na talaga. god bless to all. good day planeters....pasagbanga daw we can t deny all of us will die and the issue regarding brgy. hayang is really

 

 

 

everybody s concern labi na gud ht iya recent location nga ligid ht dagat. clim ate change will affect rich and poor countries and the most affected areas are t hose aada ht hrani ht mga bodies of water like our public cemetery.. so to speak it affects also not just the poor ones but also hadton my mga kaya g eap nga aada iglulubong ha Brgy. hayang. i agree as to most of us here that Brgy . hayang needs a relocation site or a new site coz there is really a need ky ma abot 8 panahon some of our love ones nga aada ha sementeryo would be under sea w ater.. we hope nga 8 aton mga municipal officials tgan ini hn pansin ky puro man kta tk ad2.. hav a nice day ha aton ngatanan and good luck ht aton mga concerns nga matagan u nta hn pansin. @amiel: amen to that. Importante man gud iton nga kaangayan paghisgutan. Amiel, maupay man nga nakasulod ka hine nga discussion. </b> <b>Tinood ug mayda na mga badlis hin hinabo ha Dulag labnasan. An Lolo ko nag se ring nga humihingal an kabayo from labnasan to Simbahan . Yana masering seguro a n kabayo,"chicken feed" la kay harani-ay nala. Kon umabot man it panahon nga it barangay hayang mgng under sea water na, wry ta iba nga mahihimo kundi tawagon ini nga sinking cemetry (just like d one in Cami guin, tho i havent bin there.) pero makuri ta cguro karawaton ha at mga hunahuna ug kasingkasing nga dri ta na mabibisita nat mga higugmaon ha kinabuhi nga nama huway na hin kadayunan kon mgng sugad na hiton it sitwasyon hit aton sementeryo. </b> <b>As Roman Catholics, importante pa ghapon ha aton an pagdaraw ha ira mga lubng anan most especially kon All Soul s Day k ada kita ngkakahuruharampang hit at mg a kapamilya. Of course diri ta karuyag nga mgng worst it sitwasyon dd2 pero ginaanticipate ta na iton. Amiel is right, dapat matagan ini hin pansin nga present e nga kabutangan hit at sementeryo. </b> <b>Anu dawla kon myda kandidato yna nga it plataporma nya in about the relocatio n or pagkamayda hin bag-o nga parahuwayon hit mga Dulagnon just in case kinahang lan ta na mamahuway... Hain pag-uli mo Angeles,did you have the chance hin interface with them ? Waray pa ada hini nakakag pahibaro hit aton mga municipal officials mahitungod h ini nga current situation hit aton cemetery. I think it s time na may-ada talaga naton organization para magkita kita hit natatabo hit aton bungto. Ngan diri ka y kamuru miyembro la hit magpapa miyembro. Dapat aktibo gud kita. I am so proud to be a Dulagnon. Kun may ada napakiana ha akon kun taga diin ako han nakadto pa ako ha Manila nasiring ako taga Dulag, Leyte ako. An hour drive away from Taclo ban kay Tacloban man la an ira kilala. I feel sad about what s happening with th e environment. Pwede gad kita pumalit hin mga katunaan ha iba na lugar o kun dir i man mag migrate nala ha langyaw nga labnasan pero bisan it mga aadto na nag aa lot la gud la hin time para makauli. Sanglit siring ko gud dapat ugupan gud nato n it aton bungto. nga Dulagnon damo gud kita. It akon usa-usa nga apo nga banyaga,gusto ko guihapo n when it s time for her na makita niya an Dulag ni iya Lolo, it is a place nga ma-aapreciate niya guihapon. True Mano. Sanglit kailangan umuli ka na ngan upda it imo apo para kumita kami. Hehehe. It akon anak ginsusudoy ko gihapon hit Dulag ngan ginpapakilala hit iya mga kaurupdan. He likes it in Dulag kasi bisan waray aircon mahagkot it hangin. Ana, I wish I can take my apo now pero deri makaintende kay mag eight months pal a. Maupay balit nga sugad hit imo anak,mangilala hiya hit aton mga oropod. Usa pa p ermission ni iya Daddy kaulangan otherwise ma charge pa ako hin kidnapping bisan kon apo-napping ! Hahaha! You can wait 5 years para makauli hiya. Makakaintindi na gadman it hiya bisan la guti. Nangingilala na it hiya hit iya mga kaurupdan ha Dulag ngan danay namimiling.

 

 

 

 

 

 

Hi there ana! Maupay iton nga mentras bata pa tim anak, nahaara na hiya pakigmin gle hit iya mga kaurupdan para pag-abot hit panahon, kilala na nya hra ngan d na hya maawud pakig-urusa. Batasan ta na gud ton anu? Good job! =D Hi! Thanks! Oo buyag la kay madali la maka retain hin info tak anak so nakilala hiya dayon kun ginpapakilala nak. Pati it iya mga kapaturan kilala na. 9 hira ta nan na first cousins. Buyag la. Hehehe. May pm ako ha imo. :) Ana,ayla kay bangin 5 years from now makakibkib hin bato ha Dulag it amon apo ug mangilala hin oropod. Yana pala pag sitter ak ha iya Waray music it akon guin p lay sugad hit kan Joseph Uy og Cielo Tibe ! Hinaut unta mayda pa lubong hi iya g reat Grand lolo ug lola nga mabibisita ha Brgy Hayang. God willing, Angeles deri hiya magaawod awod labi ha tribu. </b> <b><i>Ano an imo hinumdoman han DULAG kasanhi? </i></b> <b>• paragyir han rak rak ha my kuta BUNTAY vs. CANDAO.... sus kay champion adto an serrano sir candao buntay catmonan sungi magbarabtos vs serrano la hadto? maupy pa an ulo ni egay ngan bukot.. betamax kanda mano ernie gabrino, syomuy ha merkado. nag panic an mga tawo 1980s kay mahulog kuno 8 skylab! ....... puta karling..... hi minin makusog pa nga nasayaw basta natukar na an kanda man dodong juke box... ........timbura asyong aksaya tira tira hugot hugot asya ini an masurong hadto. bakery ni mano bonswan......ladies piso. bigan nga iroy!! he he an nawala ikid... makursonadahon...waahhh!!! hahahaha...alagad kun waray adto kahun ag dako na adi nga HORSEEEE! hi lolo tomi,ginlanat hi danny boy waagas hin sandang ngan hi wirko waagas ANAY DAW MAY KO PAKIANA; Hno gud 8 nagpatikang h8 expression nga HORSE dnhe ha d ulag?..,cge daw... badaw sir,,cold kodan la adto an ak daku ag2 na lipong... deadly humps la an katapat....weehh horrrrrsse!!! mga dolse i2 ha buntay!!! sir didto ha wall sagbang hi sosay nganhi guning nag away ha merkado, nasiring man hi sosay kan guning, gu ning baka kaman hit liyon, nasiring liwat hi guning kan sosay, ikaw kay baga hit sawa nag istorya naliwat haak an parag isda blue whale na daw kuno an isinuka han bulinaw.kairo man it nga blue whale,,upat pagud it nga biktima hit nga bulinaw buhi pa gad idoy kay ano maangbit ka? he he he masukot ngani ta maubos it nga endangered species sige gad giap tak pagpinangawil didi Qatarman,bangin la makatsamba giap bulinaw nga may kinaon nga blue whale.... isugba la 8 bolinaw kay sariwa man namiling ak hin kwayan didi kay nala barbequehon baga waray liwat ak paka age steel bar 8 gamita! tubo nala hit tubig nga di 4 gabay tabaw la pagud an gamit hit nga mangirisda nga nakadakop han bulinaw nga nakakao n hin blue whale bangin nka drugs adto nga bulinaw? an gamit nga kawil intawon an angkla han dona paz,,tabaw la nga saging an ginsa kyan,swerte gad it nga mangirisda... </b> <b>syomoy katima han klase ha mercado, sipa, tatsi, batak2 han bola, chinesegart er ngan satu ha me bangko, katima magsaka2 han caimito kanda oliver tindahan ha merkado nga puro muing kon natima na an mulay tas duro pagud an mantsa han am mg a badu tungud han caimito nga bis hilaw am gkknuha , nabrown out ngani nahangaru yag dayon kami kay milingbiling dayon saypa kun bul anun adto kami dayon tambay ha kalye han mercado or ha triangle..an sayaw2 ngan ladies piso ha cultural ngan

 

close na it hra ngatanan. kumadto ako ha luan patron magbagtas la ka mi. duha la anay adto na bakery...hays.karagtuk daw la adto.. mayda im nagi didto ha balay nga mag uyab hinkit an ni lola ana siring dyun hi l ola ngain kamo bumaton dayun an lalaki kan lola ana mag lulupak waray man niyo s aging nga dara sering man an babaye mayda na lusong ngan hin bayu sering ni lola ana tagui ako ha pagkanatima ha!! marasa an moron nira elsa.. an basketbol of course labi na kun sungi an namulay k napabutnga dayon hra Inggoy.pag abot ha may bridge salug hit luan..kanda nanay panchang..hi maring lango nanmukod ngan namatak kon g in22yaw. ako an naorhi..mag snak hin halo2 kanda mana pesay. katima mabalik na kami ngadto ha eskina catmonan. an gurombalay..parok. </b > <b>an kaimeto nahuhuyot an mga bunga tapos nababari an sanga ha pag kalab etay.pagarigo ha daguetan nga madive ka h a igbow han brandila. ha catmonan dida man ako naukoy han akon lola agidaw gab-i may ada hubog kumadto ha kalsada sige it pag iniyak" AGWAY HIN O MAN AN MAISOG GUMAWAS KAY PAPATAYON KO...tirat ira han elementary pa ako. labi na pamuga. kanda bons 1(both in candao) and filipino ba kery. an horuglen ha gawas nra mano ernie. naghuhubo dayon! .bonay ngan hin sampilot ni mana kikay. akon lola... kun usahay natambay kanda tatay cinte bilyara n kay napakasiga man ghap ak hadto. 1... ngan lawot lawot..hahhaha. ligid nga binolbolan.di na maka ako s pag buhat..chocalate ni lola justa.. an salida kada gab-i kanda mano ernie labi na gud kun may nautot ha luyo.an bermuda triangle nga nabug-os tungud han mga tambay ha bilyaran ng a kaparte na ghap han ak pag tubo. otan nga bayabas..magl akad gud la ako tikang ha catmonan pakadto ha candao kina bones one bakery at ir a pag himo inapak-apakan la an pag horma han pandesal ..... .moron.. 6. dalagan kay may aluk (witch ba) at engkanto ha may kawayanan. an laburo nga guinsa-samsam anay an bayabas b4 iglaburo.pan limas ha candao con huwang.otan n ga nanka. ha may san agustin bisperas han patron saragyaw tapos may magrerebok.. marisyo la namalit kami hin hot pandesal ha filipino bakery.... an paragyir han rak-rak.magkta hin betamax kanda mana meyang ha merkado tag 5 la an plite. this my fun memory of my youth. am ig in paulo an pandesal ha linya han karsada nga semento.. hira bone one tapos kanda panchang.. bisan ano la adto basta marasa an tinapay labi na kun mapaso pa. kay hadto my bita pa hi man cardo.lol ay oo nga.ha baryo nga iginsakay ha trak an mga chikababes.....hahaha. baka mga lagas na an ira trabahodor.. an paraliton namon an burias ngan cabak snak namon ha kulopay tapos ha escuela.... marisyo ad2.... h alipak kay na circulate idoy an baho tapos paturotuklin dayon kun hin-o an culpr it! ahehehe! 4..ka harayo a n akon nilalakatan.a.. an balwas han panaderos na turo ha pandesal sige man an kaon kay marasa man pag mapaso pa..na close na hira.inasal nga agokok. 3 an bakery ha may harapit ha gasolinahan ambot kon buhi pa an gasoli nahan.. arasip..kay nahubog man 1 gallon na tuba na bahal. pero dam na it bakery did2. 2.bulan. an maratimbatim ha plaza. pagrorot han homonhon. baka hin kabute nga nagsulputan sa dami. Ikid ngan Orlan...ambot la yana kon buhi pa an mga bakery na yan. </b> <b>• kay duha la an bakery.he he ... ako an taga palit hin tinapay han akon lola every morning adlaw adlaw gud..payatot maembargohon hin holens. 3 an bakery. di mag complain kay tubalon ka han lagas. amon gin huroygo an pandesal para makaon hin durodamo.. pirde an pandesal nga hir .. an moron nina mana elsa marasa guihapon...ha candao kanda bones one an usa Filipino Bakery ha m ay mercado...k... paisugay! 5. 3..mag paarot kanda mano ponce(a.hehe). </b> <b>saragyaw ha mga baryo pag fiiesta..

kami nga mga pmt cadets hadto an mga amerikano kuno hay nga masaka han kilidkilid han kan-anang(hill 120) nga mag-gyeragira kunohay.</pd> canas (amon commandant hadto) katima han program. Palipak idoy kun makabati kamo . Taga Dulag gad ako pero naha anod ako hin kahirayuan ngan na iha na ako waray maka-uli ha aton (1975 was the last time). didto pa kami ha dhs campus nag-assemble ngan pas-an an mga pusil-pusil gin tag an liwat kami hin mga lebentador. Tibo (RIP) and Boning. duro an kasina ha am ni Mr<pd>. salamat nala kan Phil Peregrino .hira Mano Nonong Santo. han 1974 nga leyte landing clebration. Menying Laus. </b> <b>Baga nasindak ako ngan guin mingaw ako paka basa hiton iyo ire estorya maha t ungod hiton "topic" na "Imo hinomduman han Dulag kasanhi". Mano Totoy de Veyra (RI P). Mano Danding Tupa Beringuel. An mga iba na pirme kainom ko. salit pirme la irignom haros kada gab -i.ayo han linya. inimbargo o kabi han nadaug. "The trio was so good and very entertaining" . Here s a hint .kunwari la). </b> <b>Anyhow . An akon mga kainom an pinaka makarit "and entertaining and talented" na trio ha ato n bungto han Dulag (the best ever and probably forever) . Man Kuritoy Morcilla.my roots are from the Tupaz. hehehe.iya ako guin "introduce" para kuno maka "reconnect" ako hit akon kauropdan ngan kasanhi na mga kasangkayan. Pabuliga gad ako hiton iyo ire-storya\/kurukayakan bisan kon dire kamo nakilala pa ha akon. Kun mga hubog-hubog na. guin mamakan iton han mga bata. waray na boto nga hinbatia-an kay naubos na man am balon nga mga lebentador. "to name a few". without making a single shot . an sinbahan hadto dire pa ito yana kay naguba man han guerra. nag hike la kami tikadto ha kan-anang. Felipe Pabro.akon la guin "re-recollect" adt on mga kasanhi na irignom .akon h         . Pek in Vacal. matikang na iton "comedy skit" nira Lily Congzon (speaking i n the Japanese language . naghimo hin reenactment han pagsulong ha n mga amerikano han hll 120. Bag-o la ako hini na techno logy Facebook. niyan na la it akon pag pakilala.here we go: IRIGNOM (Palunay gud)!!! Han bag-o la ako na "graduate" han Civil engineering (1966) waray ako libang. pagka tapos iguin "translate" ni Mano Lucio Creer.bisan niyan kun guin mimingaw ako . naduroy karasa an hot pandesal tikan g ha semento danay makarobkarob na. damo na an mga bisita didto ha igbaw han kan-anang ug kami nga mga sundalo kunohay t ikang liwat pag-assault agi ha kilid ha kan-anang. an mga tuminongnong hadto han aton bungto . amo la adto nga panahon nanimba an mga b ata tongad han kadol.mag kuro kaliding ka gud ha salug hit pag tinawa . Tupas. Goly Lacandazo. Tupa clan. an bong2 han sinbahan sin nga doro a n taoy. -Sunog han mercado ha Candao</b> <b>-pagdunggo hin barko ha bungal han Daguitan River</b> <b>-tailoring busineess(Dela Paz to STRAD s military tailor) -Sangguniang Bayan membership ug orig MDC of Dulag plus Dulag as historical town agui daw hadto han guti ay pa ako. pag simana santa an kadol. ha dala n marisyo na kami kay sige na am pagpinabuto. Mano Mely Peregrino ."happy" na ako.hira Lily Congzon (RIP). Mano Ernie Gabrino. pagtikang na han reenactment. Anyhow. Usahay hi Mano Romy Tupaz nabulig para maguin quartet. nagtake-over kami han hilll 120 baga hin edsa 1. Man Tanny Labadia.

Well.S. kami adto nira mary lou degala. Hulat-hula t la idoy ngada hit akon pag uli . hi man lili it hermano mayor yana f iesta naton ha dulag. Btw. coach ug recruityer ka ngay-an.mga kaorupdan ko ug mga kasangkayan. So As spectator ang recollection ko ha imo player-waray ako knowledge han be hind the scene-asst. retired na hira nga duha.</b > <b>Kon kalu-oyan ako hit aton mahal na Patrona. your f antasy may still have a place in our hometown ! I guess. Bangin la na-impress ako kay small man guihapon ako. Agui baga matangis-tangis na liwat. Malipay ako na it aton pamilya "active" hit sugad hine na "acti vities" "keep it up . Hina-ot unta magkirigta pa kita . Man Neldy.Mrs<pd>.</pd> Amparo Dagala. hasta pa yana. youngest ako ni hat Mateo ug Juanita. kumu sta ! Di ba na-basketball ka guihapon ? </b> <b>Maupay man kay naka FB ka guihapon. nga na introduce ako ha FB. romy musta na? hi mary lou ay umuli ha aton.Welcome ka dinhe ha Planet Guinawas. maupay na kulop ha imo.. Hoping for more dreams be realities ! Mapaso gad even if we took shelter ha mega. Sering pa han aton darawhon "Kung bagang ka.. hi mana angie ay retired na. god bless @ Mano Neldy : Welcome home. I agree you made good picks -particularly kan Turoy.kon tugotan pa ako hit aton mahal na Patrona     . As a matter of fact.S... an usa na sister namon our bunso ay nakapa g asawa dito. josefina raagas ngan madamo pa. flag nga dara han Farmworkers A ss n of Florida ! </b> <b>romie salamat hin madamo haiyo ngatanan. "See y all"!!! Man Nelde (deri la ako klaro hit spelling hit imo nickname if not mistaken.U. the competitiveness in sports adto la guihap. Tinood gud an imo recollection han mga ma upay nga nanganta ug nanginom liwat. god bless. kun ha amon na familia darawhonon it runs in the family. maupay an imo memory.hinaot unta mga buhi pa hira intawon. upod upod kami niya kun hain an fiesta. keep in touch. member ako han choir ni maam a mparo. </b> <b> @ Anthony Dexter: Pasensiya ka na idoy . BTW.ira guin dara han akon "last project assignment before I came to the States". if classmate kamo ni Mana Edit h(Bernardita) she just retired from U. My pleasure too. han younger years ko ha Dulag.ni imo mother.the el der sister hat Marcela Kempis Tupaz. you have a good day.maaram ako mag-uropod kita.P. Pero salamat idoy na "welcome " pa ako ha aton ngan ha Planet Guinawas. Good nakatipig hi Man Nonong hin remembrance ug na i-post ni Jerby. Ug estudyante ako ha first year ug fourth year H. in 2008. pero pakilala anay kay waray ako "idea" kon hin-o an imo kag-anak . Ma-aram ka man na makikisangkayon gud ako ngan maruyagon gud ako hit "happy-happy\/inom-inom. kailan kaya magkakaroon ng resulta a ng mga pinagpaguran niyo. spectator la ako ha basketball (later nag sponsor na ako han team in behalf of our tailoring and pati na guihapon ha m unisipyo. ta mabagang-bagang ka pirme guihapon". smart. nag asawa hiya kan reynaldo rostata from caiberan..big guy". may plano ako bumisita hit aton bungto "in the very near future". Kamo ba adto ngan hat Mano Tito Tupaz ha high school ? </b> <b>salamat man neldy. ha sta yana. ada hir a ha telegrapo haraniay ha dagat nag balay. </b> <b>Maupay liwat kay may plano ka pagbisita ha aton. maupay kun makapasyada ka kanda mana.

.anak ako mano ni Gloria Tupaz ( timog ) nga bugto ni Romeo "romy" Tupaz( RIP) as u used to call him.an akon tatay hi Daniel Ser rano Meneses (RIP).again. an pagribok ni dax kan maam paciencia school room (tr igo). mga friends nga nagpipinangagda hin Marijuana ngan inom.. Komusta man hiya idoy? Come to think of it . </b> <b>• @ Anthony Dexter: Salamat na liwat idoy han imo pag tilitol.. flower. Pagpi nanmati kan Meionilo nga naggigitara ha may stairs ha elementary.. an tinapay nga baligya dida ha may central nga an palaman latik. magkita hin lahar( na anakhuna action movie). An dako an TAMAK dida kuno han luyo nira gobenciong. Waray ha am nakakaintinde bis usa nga taga dinhi.ano it oras dida niyan ha Pilipinas? thru this medium in the future. Ambot hin-o an nagimbento hadto nga mayda kuno dako nga tamak. Maupay nga murulayan an tinambek nga baras han gintitinakopan pala an merkado. my lapwa. The first thing that I could say is "Oh my gosh!!!" Anak ka ngay-an ni Atod Gloria (Atod an amo n katawganan ni imo Nanay). </b> <b>An nangagsudoy han luto nga utan pagkakakulop. an pagpinanhimo namon han hostia didto ha convento (waray   .salit mano welcome home to planet guinawas. biling biling hit gab-i labi na kon bulanon. Plitihan hin Komiks ha mercado. Baga matangis-tangis kaman idoy na ma pilak hin mga pulong. Ice crumble ha mercado. An ak kawaray ko sex life ha highschool bis an ak mga classmates.mag inom-inom liwat kita.anyways.. Sampilot ni Cliton.. Madmax nga awto.. mapalit hin pandesal ha filipino b akery hit aga ngan darling pie hit kulop kanda bonswan. damo gad an mga bitter-sweet memories ha dulag han amon panahon. </b> <b>Tas basta wry klase. Batakbatakay h in bumagtik nga tae hin karabaw. Break dancing kanda Mano Tedan Villegas. tirok kmi knda lolo centi balay dda ghapon ha highway k m yda mga regalo na ipanharatag ha am had2 (nanumdom ka kuya ramil? kamu man ad2 n ra ate lorimer an nakamagurang ha am hehehehe).you are very much welcome here ngan hinaut unta nga p inaagi hne nga aton kurukayakan baga mas magin huroharaniay tim kasing-kasing ha DULAG bisan ha kun sugad la hine nga pamaagi. ngan damu pa.. punk n am tukar. an paglanata ha amon ni pilimon hin sundang ngadto ha huron. Computer games dida ha may skina tisulod High school ha may Telecom side..it 35 anyos nga paghibulag hit i mo tuna nga natawhan in dire harumamay kun dire la ha ngaran hin pagpamiling hin mas maupay nga kabuhi. Ha ha ha waray gud ha ak makadara. tas nakad2 kmi ha kanda lolo centi napalit hin hipon ma kanan piluka pero dri kmi pinapagbayad k hatag nala h ehehehe! </b> <b>nanumdom ghap ak han mga agnay han mga tawo ha highway.. An mga locki n and poppin greats hadton elementary pa ko nga hira Man Jude Bugho ngan hi Mano Daxfer Perigrino. mabolo ha plaza bisan di re pa hinog gin kakaon na.. (di lak magyayakan kon hira hin-o). </b> <b>Tas Christmas ngni. kaldo. gn-uupod ak han ak lola leling ngd2 ha tndahan nra lolo ha merkado. patarawan nga mga taga Bermuda triangle. Pag serino ha basketball court kada kulop. pingpong nira mano ernie ngan an tatay ni mano T oMs<pd>. Maupay unta kon may-ada pa liwat Trio na manganganta pareho han kasanhi han akon tiempo han kabata-an. until now akon iguin istorya hit akon mga anak an amon paglimpyo han simbahan kada sabado para misa hit pagka buwas. Paglibotlibot ha diamond ha elementary kun nagb abaha pamiling hin gudti nga turubay upod hi Totoy Cerence.ma mano la ak anay ha imo kay dire pa man ako maa ram hit aton tilitol."see yuh!!!" @ Mano Neldy: with due respect. an am kaurog mulayon na magparatod in balay-balay... nakaremedyo na. an ak siyahan nga banda.Rotary events...</pd> Tambay ha bilyaran nira Ramil.. He he he. tekl a. Salamat idoy ..

it nga natun og may goma may buri. Amo ba it u rgent nga issue or mayda pa iba? Well-spent ba ito nga kwarta or mayda pa mas ma upay nga gin-uuna anay.may we we jamboree permi.jolens ha sirong han grandstand. I owe Mana Vergie an apology kay waray gud ako kumilala ha iya di dto ha Tadyao han get together han Batch 68. waray sasangkuan hit dagat nga baras ha saka. caroling for both the DHS and the church. Dire didi it Lider nagi-os or nanh imo hin proyekto nga dire aprobado hit mga tawo.. Para ha akon dire ini pwede paliton or tag-iyahon hin hin-o pa dida k ay kanan gobyerno ini para hit nga tanan nga Dulagnon ngan masunod nga pira pa k a henerasyon..manog banog ha dagat di namo ay han sumba. </b> <b>Oo. a mbot kon amo la guihap it paghalad hin mga bukad kan mama mary hit kabataan yana ..an oppraiser ha smbahan nadara ka hin bukad bis la ano may karan on katima han halad ha altar.. damo pa gad pero amo la anay ini..an ka sunog han merkado. pag-uli ko han 2005 kumarigo ako ha Buntay. Pero amo ba iton it karuyag hit mga tawo..panuso ha kan hag hag pakiana nala kamo kon hain it kan haghag.dulce ngan kn ano2x pa. etc. Di man ini sugad hadto. damo nahimo na bata. </b> <b>ada inin iyo mano winston kn bga poydi somagbang an akon la na numduman an be tamax knda uncle joy tumandao. Damo pa hadto an baras.anay d maigo dinhi an mga kasanhi nga akon hin babaruan kulang it bug os nga dulag para ma accomodate he he . </b> <b>Napakiana la ako kon mayda ba rehabilition program para hit Baybayon? Mayda b a programa hit Mayor para mga environmental issues ha Dulag? Oo. </b> <b>Pwede ba ini i-deklara nga Baybayon nga "Protected Area". It hinihimo la hit Mayor propos al.hehe ngan damu na it pawnshops nga fota! it bago ha dulag yana kay waray ka ha dulag.ngan my chooks to go na.until next time mga sangkay. Bug-os la ngahaw nga Bungto it aangyanan n gan mga livelihood. Ngan kon may high tide di la ngada ha Baybayon it danga t. Mayda permi public consulta     . an bunoan hadto ni tatay marcial costin panuong han mga botero permi mya tinola nga sinugba an bugan opraiseras usahay sinarakan. madali humitaas it tubig. gin-ayad it tul ay ha Daguitan River.. the month of May Flores de Mayo. Welcome to FB. maaram ako nga negosyo ini hit iba nga pamilya ha Dulag.ostyas. Malamiri an tubig ngan may mga higlarom na nga parte nga di ka nasabot nahulog ka na la. mayda mga baras nga barrier did a la ngahaw ha saka para kon mahitaas it tubig.an pag tindog han marker ha sun gi . Kanan nga tanan ini.kahimo han childrens park we owe that to the late mayor FAU STINO SERRANO. </b> <b><i>bag o</i></b> <b>• ano an mga iguin bag o han aton dulag? ako nla it bga ma una :)han yana pg uli ko my mga bag o na nga mga imprastructur a.mam gallo pirmi ak nasinahan.pa hadto ready made na mapapalit) and libre kaon han mga iniros nga magkarob-kar ob. . Yana gutiay na la ngan haligot na it baras tikada ha saka. Yana nga mga panahon hit G lobal Warming. Dako na it iban hit b aras ha Baybayon.mga agnay han tawo ng an kada pamilya sugad han timog.. di masaka ngadto dayon hit mga b alay nga harani.. It iba nga dagat sugad didi ha Australia..kay hadto ka da balay may poste nga tinindog ha gawas butangan hin lampariila para mapawa ha gawas kay waray pa kuryente.na waray ipakaraon! bag o la ha akon paningin! ngan an pantalan pira naibanan na liwat! </b> <b>Sulibangko.an comedya ha serrano. thank you for making this page available.. It mga tawo it nadecide kon "oo o dire" padayon..asya ton it bago ha yana it bag o ha dulag? an ak pag uli damo an nabug-os na bata.. Kay natural resourc e man ini.damo na pakaraonon. Please indulge m e kay di ako maaram hit "bug-os nga estorya" kay kon ano nga ginkukuhaan ini did a hin baras nga di man angay kay dire ini nga dagat kanan usa la ka tawo o pamil ya... </b> <b>Kumpara ko la didi it Local Gov t ha amon. pwede malumos it bug-os nga Dulag.

. =D hahahahahhahahahahahaha. didto ha rizal pwede pa magpalupad hin manogbanog kay haluag pa it am kabaybayun an dd2 buyag la. diri la ako sure kon pira ka kilometros tikang ha shoreline an ira kuku haon hin sample. PS3 ngan kon ano-ano pa dida nga teknoloh iya nga ira hinmamalang-an. Maaram ka man ha aton kon turaban sugad ha akon. Mamiling na liwat hin iba nga libangan ngan manhirayo. Kon mayda pa sp ace at least di na manhirayo para magmulay. Han bag-o pa la ako nga member dinhin baga nag-aalang ako pagyakan kay bangin ako sawayon.. di ako namulitika.myd a dumaop ha council nga representatives hn usa nga korean company nga nangangaro hin permiso ha amon barangay para hira makakuha hin sample han aton baras ha ka dagatan.. kay anu nga diri ki ta gumios yana mentras diri pa nadaku it problema? It dire pag-gios yana amo it batasan nga ipinamana hit mga sumurunod nga heneras yon kay amo man it ira hinkikit-an.. Kairo man hit mga bata yana.. waray na nira palupdan hit ira Manugbanog kay mahas aray dayon ngada hit kalubihan kay waray naman espasyo para hit sugad hini nga s ummer activity.p     .. tsk tsk tsk I remember mano han secretary pa ako ha rizal ha d pala maiha nga panahon. usa han ira pan-engganyo ha amon council nga tum ugot an kamatuoran nga tikang daw ha abuyog ngd2 ha palo or tanauan nga mga bung to in may katugutan na. Angeles hit imo suporta. Detalyado it proyekto. naiban ibanan na i t baras\/shoreline. Simple la it akon mga naiintindihan about han ira mga panuyo pero diri pwede balewarayon an mggng epekto hini nga ira buruhaton ha aton nga mga mulopyo.. buntay ngadto catmonan. Dire nakuha hin credit it nalingkod nga Lider kay dire man ito ira kwarta nga ginamit kundi kanan taxpayers. Nag-aaprak na it ak laway dinhi.para unta wry na pabasulbasol. Ngan it nakabutang dida hit proyekto Project by the Local Gov t.kay damo it nag eextraction. It iba nga amo la ini it ira intawon akos. Napak iana la ako kon ano it mga programa. ayaw nala didto pagkarigo ha Buntay hehehe! Pakadto nala ha Rizal kay di hamak nga mas maupay it am dagat didto pwera la santos. Anyway.tion. nakapira hira ba lik ha amon barangay pero napakyas la hira tungod kay wry man tumugot an amon co uncil. Maupay man it iba nga bata kay mayda nira iba nga mulayan kon Summe r... diri naman masisiring nga natural evolution or recession . PLUS it waray regulation hit pagtindog hit mga kabalayan ha bayba yon. waray nir a choice. Salamat. etc. makangingirhat it daku nga kaibahan han 70s\/80s compared y ana. kay bakot han aton panahon. Mayda pa peace of mind hit kag-anak kay ada la ha harani it ira anak. Amo na. Kon ano an ak dinangatan hadto waray ako yana dinhi ng a nagtitinurab ngan di kita nagkakakilala! :-) </b> <b>Pareho la kita han una nga wry la tingog2 dinhi ha planeta." dire kay kan an hin-o nga Lider dida ha pwesto. Jet. An buot ko hini dinhi ipasabot. Di ko kinukwestyon it ibinoto nga Mayor niyo. </b> <b>Again. labot nala han mga barangays ha dulag. kon matindog kita nga mga Dulagnon para i pakigbisog kon anu an tama ngan makakaupay para ha kadam-an. correct iton. pero dri la nya karuyag intindihon. in fact myda ko pa mga papel nga tinipigan tikang ha ira nagpap akita hin permit tkang ha DENR. k kon ada la ak ha dulag. pero naabot man g ud it tym na kinahanglan ta mgyakan to raise awareness ghapon hinin mga senses h it at mga igkasi dulagnon. ira hinkikit-an kon nag-iinano. Pasalamat ako nga waray ako kaano han pagkarigo ko ha Buntay nga nakadamo ako ka hulog ngadto hin "crater" kay lubak-lubak naman an dagat. d kita maram hit ira ga rason.. May transparency. d pman ad2 uso an mga sugad ka hitech na mga gadgets salit nagtatakas la kita ha kakalsadahan han pagminulay kon anu an at gusto. tho maram ako nga maram hira. </b> <b>• Next time.an huna ko ako la it naka notice hit mga "lapida" i agree nga it dagat tikang ha sungi.. dapat nala kita gumios yana. It iba nga can afford mayda mga DS.. Waray man ako panabale nga amo na ngay-an adto. mabitbit nala ak hit megaphone wahahahaha! </b> <b>Salamat. Pero kon humunong ako pareho h it iba dida nga "patay malisya" mas masahol. budget ngan completion time..

KAMO NALA IT MGA BUROBATA. I have a proposal to make para ha mga taga planeta.. Maaram kita ngatanan hit eksakto nga mga panhitabo ha at bungto labi na an parte hit aton k alilibungan....planet lord..salamat.. Di man hira naka-appreciate salit dire nasabot hit ngaran nga pag-preserbar....heheh e! hehehe ay gad hin yaang yaang jami.myda k gahom. Hi Dexter an PLANETLORD.. Kay anu dir i kita magconduct hin series of symposium regarding environmental issues para hi t mga batan-on ha at sosyedad para ghapon hira mgng aware hit mga panhitabo ha a ton palibot kay total bisan naton pagburubalikaron it kalibutan.:) Planetlord. Ito n yana kalaw baga la ngahaw hira hin nagbinuho hin ira kalugaringon lubnganan ka y waray man hiton iba nga hikadtuan kundi tikadto na la unless matapo..</pd> Bryan Kempis Kay alang gad hiya it tagiyat planeta. basta gusto ko. kw gud dax 8 na angay ky member k mn n8 knight of columbos. badaw non-partisan ak.GOOD LUCK Crng paman ni manong. hehe next showing return of dexter.. Unta mayda ha ak on sumuporta. Iupod gihap it mga maestra from Elementary to HS b angin pa gad hira mag-rally ha DepEd nga iupod ini nga issue hit mga subjects ha eskwelahan kay iton nga mga bata amo man it maliwan ha aton.</pd> Dexter Meneses PRO Nominee: Mr<pd>. my mahalakip nga ayaw nala hahahah ! salit responsibilidad ta yna nga manimangno hit at kalibungan para ha dayuday nga dalagan han panahon.. .alabaylabay naman ha baybayon han gnhimo nga bagan bola nga baras hehehehe! yana .cge pa it recruit ni bagtak anuman k ipalista? k nights of samanyalak lwat hehehehe... Pag-imbita hin mga opisyal ha media.. Nadire ako nga it maliwan ha aton mas masahol pa it ka-ignorante or kapabayaan ha aton kalugaringo n bungsaran. mga environmental lobbyists\/groups kay maa ram ako more than willing iton hira mag-impart hit ira hibaro ngan concern para       ..... maupod ako ha imo..... DERI LA AKO UGOD MABULIG.. pagpurot nim hit baras ha iba nga baybayon. gindugangan pa an ira problema hin mas grabe pa.Gusto ko unta makabulig ha gutiay la nga pamaagi.... Angeles hit imo idea.anyway bsan hn o 8 pilion suportahan ta. </b> about 5 months ago20100330 at 19:40 •<u> Report</u> <b>geh mano dex magwawatcher nla ako nganhe. MADAMO PA IT IYO ENERTIA.... Ko n ada ako.hina ot unta mangag mata na ugsa ma urhi pa it ngatanan.. pa dayon it planeta. </b> <b><i>Hno it imo karuyag nga maging "officer" dinhe ha PLANET GUINAWAS? </i></b> <b>• abri ine para ngadto han ngatanan nga myembro hit planeta.. Maaram ka nga masuuporta ako hini ha imo. Jig :)) </b> <b>An mga tanod amo an mga Jedi or Ninja.. maappreciate pa ini hit aton mga anak. </b> <b><i>Environmental Issues II</i></b> <b>• Seryoso ini nga topiko nga angay tagan hin seryoso nga atensyon... hira it mas lab i nga apektado han mga kunsekwensya han aton mga sayup nga binuhatan.. Cool.. i ko it comelec President Nominee: Mr<pd>. hehehe... anyway waray ada htn nga rehabilitasyon hiton aton ka baybayonan ky it IBA NGA M GA TAWO DRI PA Na KAG MaTA KON ANO GUD ITON NGARAN NGA PAG PRESERBAR HiToN AToN kabaybayunan... hapi ka! hehehe! ada ky bga pirmi man ak late ht comment<ada ky mano dax.an gidamo i hin nomination asya it akon pagbabasehan hit aton pagpili. Pero kay bisan tubig problema ha Dulag.. </b> <b>Thank you.

han graduation han e lementary pati han high school. more power to planet guinawas. kon posibl e mag abre hira hit ira mga "baul" para malukat it mga litrato nga waray ko kaba yari han hadto kay bata pa man ako. Imagina daw kon mag-uusaan ako nga madaup ha usa nga i nstitution tas igyayakan ko an akon gusto. love u all. hehehe salamat hin madamo ha iyo mga ka batc h 68 god bless. It iba ngani hiton ha ira volunteers la waray kabalyo nga inaar o hit ira serbisyo kundi tal gud la nga concern nira hit aton environment. Pamati ko damo pa ini in manlukat yana kay mayda naman mga trabaho ngan mga laga s na mas naka-appreciate na hit naglabay labi na han ira mga pustura hadto pati na ako. amo gud ini it maupay nga paagi pagpahibaro hit mga tawo.. i-klaro ko la pareho hit Part 1 hini nga issue. Ngan pirahay na man la it miembro dinhi ha PG.. Wara y political beliefs nga pinipili hit sakuna kin naabot. Lu katon ko na it akon dida mga litrato from Elementary to High School including mg a JS Prom nga mga litrato kay it kanan JS Prom pan-bribe ini hit amon Reunion.. </b> <b>Panawagan re: Tom s Art. waray tag-iya nga politiko hit aton bungto. Papreho la kita apektado . IMO. Bisan pa ito mga lubad na nga litrato. norma</b> <b><i>Ha DULAG la myda mga AGNAY an mga tawo ug pamilya</i></b> <b>• hi ako bomba heheheehehe it iba amin nala. diri ko man ini mah ihimo kon ako la nga usa. Salamat.. This is sue is far beyond politics.. </b> <b>Salamat hit im pagpakita hin suporta! Madali na an pagbiling han mga speakers ngan pagkumbida han iba nga participants. nanawagan ako kan Tom s Art pati kan Mano Pablo ada adto an iya ngar an nga Photographer han 70s ngan 80s kon buhi pa hira or ira pamilya. mag Open Day hira maka usa ka adlaw para matagan hin chance it mga waray panmayad or panlukat hit ira mga priceless na mga litrato han naglabay. Mapalit gihap ako bisan dire akon litrato or kanan Dulag ngan basta kila la ko it ada para koleksyon ko ngan para ipakita ko hit akon anak pagdako kon di in ako tikang. pamiling kamo hin mga retrato naton besan mga luma na. hehehe waray kokuntra. i love my own. calling Mary lou. Now i s the time to stand up and say enough is enough. When good people do n othing. Mano Pablo (?) • ulibangko.</pd> Kuizon hit imo pagsuporta hini nga kawsa.an amon ine apoy nga naka a         . kontra hit tawo nga dire miembro ngan waray l abot! Masuporta ako bisla ha talagudti nga paagi hini na imo initiative Angeles. ako guihapon kay waray gud ako retrato han guitiay pa ako.. It akon la liwat. Kitaa it mga Saks i house-house it approach pagkalat hit ira tinuuhan.. Gawas na dinhi it pulitika. maaram na kita hit dangatan hit aton minahal nga bungto. TIMOG kami kan lolo ignacio tupaz ine kadondonan. maremedyuhan na iton yana kay mayda naman technology para hiton para ma-preserve ngan ma-restore it original nga hitsura. It iba nga tawo nga waray acess.. pag message ha akon kon ano hit plano para mapagkasarabut an ta ini kay maaram man kita kon hin-o hiya. cring pa. </b> <b>Maupay ini nga idea kay damo it makasabot ngan pan lamragan it mga huna-huna. ambot hain na yana.. ignorante pa dire makasabot. salamat Mr<pd>.hit environment. evil prevails. waray pa trabaho ngan dependent pa ha kag-an ak. Maupay man kita kay mayda naton access ha mga computer\/technology ngan imporma syon. mas maeenganyo an mga tawo pagpartisipar. amy and ninie kay kamo man it manguli yana na fiesta ha aton. bangin pagtinawaan la ako whereas kon myda ko mga igkakabulig. mayda ako usa na retrato na miniunmionan han JR prom namon. mahusay pa ako hadton. damo na it na-convert hit s ugad nga paagi. Kon posible.. kay kon waray magpatikang pagpasamwak hini nga issue nga pagkinuha hin bato ngan bar as ha baybayon..

.</pd> Alita Lagunzad may-ada kilala ha dulag nga butz short for butok. Gordon is a good material pero wry man hya chance pagdaug.. </b> <b><i>Election 2010</i></b> <b>• Basta.. my codename in my younger da ys. katawa ak hito pakabati ko ha opis</b> <b>puro nala gibo. I hope (every Filipino s fervent prayer na ghap) dre hya maimpluwensyahan hit mga tawo nga nakapalibot h a iya. try to research. hahaha! pag-agi nam ha bicol han amon paglandtrip kay naginiyagak ton hi bulkan pakakit a han bulkan mayon. C5 at tiyaga! noynoy mar kita nga tanan mariko gad dayon basta may c5 at tyaga ano.Lolo Nesing Maasin and family PUNGANGO. bangin ikd2 k o nala kan noynoy ksa naman ikd2 kan villar. now i added the b but straight forward so its now rampabz. an laban yna is between villar and noynoy nala. Thanks Diri ko napifeel it iya sensiridad.. diba may sunog ghap hadto kan Lolo? DEMONS.alex lagunzad manang. akon la ton opinyon gihapon. Hin-o ba an tinatawag nga 17 Houses? korek ka jan jem.nalding seno samool. </b> <b>d nagni magliwan tawo or lukoton 8 planet earth. hahaha! rai ko macontribute.. nasiring tak papa...siring la.ta anuman may niyo angal kun TIMOG kmi... ester Olendan BIIT.Beyok Navarro PABUTO.vilar.deri na gud maha kalimtan iton na mga tawag ha mga tawo or pamil ya he he he .geography ngay-an hiya kay amyaw man la namon iton.eddie kempis adas. lawlaw-turing kempis bahong mike castro sabelo sugbo relempago habon... Ange.. @ ramie: Parmas ngay-an it sunlog ha im. Noynoy is the best option.pero h Louie la it klala hto. Ma... kon mabotos man ako. nahinumduman ko na hi benjie dumaguit .Felipe Paduano BOKO..melchor kempis</b> <b>doron. hahha! akay ng unay... hehe. kurakot na.     .d gud mabag o. hinot mga trapo nga politicians it nakapalibot kan noynoy? I d like to kno w kay permi iton giniistorya. Di pa ngani Presidente. bman kami n mga m anghud little volcs la.Felix Bautista LAPOROT. kaupay gud la . Well. actually from the first 3 letters of my first name and 2 of m y last name then scrambled to produce parma plus s.asya ngayan. bga eg apel gad man nyo an mga Rtsta ngan maki g inuoooooohhhh Botosi "Berting Abad" ha pagka Konsehal han Bungto!!!! Opinyon ko la ini: Hi Noynoyan pinakahonest na kandidato yna ka presidente pero ginpapalibutan hya hn mga tradisyonal nga politicians..sawa han akon lwat lola nga hi celerina devaras ( mga kag anak ine ni nanay glor ia)..mabasa la ak ngan matawa! lol BULKAN kami. so meaning.hehehehe.Man boy serrano EGIS-Lantoy Olendan.family nira Mrs<pd>..knda mana marfe ito Lagas-lagas na gud ako kay naka identify na hit mga nakabinlan hit nga mga pala yaw.. anybody basta ayaw la hi Villar.noynoy.

last january.Anyway... Dri pa kita kuntento hit at pag-inukoy dnhi.parapreho) ??? @ mano romy: amen! hehehhe! Nalaksi gad la ak. tumindog na gud hin maupay an igkasi ta pilipino ha ira mga prinsipyo. nagpapakita e2 kon anu hra nga kl ase hn mga politiko.. cguro liwat kon han h d2 pa.. bag-o pala ngni it guinawas. orapria... masumat nala ak k kita manla it maram hni anu? anyway. Pero e2 nga mga po litiko nga nagkabalhin ha bungsaran ni noynoy.orapria (Parapreho... dr i kita masususgad yna. Ayaw liwat anay h2 nga liwan tawo ngan paglukot hit kalibutan k mga bata pa kita . </b> <b>@Amiel: dre la political system it dunot.secret la naton ini heheheheh.Bato bato ha langit--first grade nga grav el and sand business ! agidaw iton mano hahahaha! bisan hin o it mag presedente. </b> <b>Orapria ..</pd> Yucamco: makuri ton mahatabo ha pagkayana.actually o ur system of government maupay.. Angeles ! he he he.rayl a just for fun. @Mr<pd>. dpende na ton ha at yna kon gus2 ta pa ba hn pagbabag-o o dri na.. Ha akon la opinyon. @let: hehehe i stand to be corrected but i cited that our political system is a rotten one ky ada man gud nagpapaluyo 8 mga buwaya nga mga politiko.heh ehe! Boto hit iyo guin susuportahan nga plataporma\/kandidato ug protektahi iton imo balota.. And what s d best thing to do? Karagbaly o nala hn prinsipyo..parapreho. An bug-os talaga nya nga sistema it dunot. Nagbalhin hra tungod kay nakikit-an nra nga hi noynoy in my chance nga makadaug yna nga tiarabot nga eleksyon.. han nasakban ak hn ak wife as in tounge-tied ak anay pro d la geap napapirdi hn rason hehehehh myda pa gad pro let us hear lng muna from others.. but then again. Commo n sense.. d damage has been done already.ig share daw 8 most embarrassing moment nga natabo ha m. dri ako kumbinsido nga an rason han ira pagbalhin tung od kay natuod hra nga hi noynoy in mggng maupay nga lider han aton nasyon.Turncoats ha lenggwahe nga Eng lish.[basta hi gibo la] angay talinguhaon nga waray na magawas nga pilipino para mag trabaho ha gawas hit nasud kay linulupigan na kta hit aton mga kapit nasud amo iton tunay nga barometro nga mauswagon na it pilipi nas.nga 8 ira la mga personal nga interese s 8 gnproprotektaran. dda man gud ngtikang an sugad na bat asan han at mga politiko way back pa han at mga ancestors.. dri na kc ton mawawara ha at sistema liwat.. Damu tak most embarrassing momentssss LOL! Usausahon ko ngani bangin ako la it m agdara hini nga page wahahahaha! Unahi lugod anay sir pagsumat. nakalinya hra kon hain it simpatya hit mga tawo .8 nagpaparaot la 8 mga ada ha position nga mga tawo but acts like a voracious animals. Myda bag-o pala nga bumalhin. it iba dinhi nag aalang pagsumat ht ira embarrassing experience ky alams na hehe heh anu an nahasakban ha m? hehehe! </b> <b>ako an latest gud kay super makarawud. so excited km i tanan kay talagsa la kmi mgkrgta k iba-iba man am gntatrabahuan. </b> <b><i>MOST EMBARRASSING MOMENT</i></b> <b>• KASANGKAYAN..salamat po.bsta ayaw la anay 8 planet guinawas heheheh I won t name names nala (except la kan Roxas =D) k damu hra. ambot san-o dawla mggng maupay it sitwasyon naton nga mga Pilipino. Importante. so i gues s. i was invited (together wd my other frnds here) t o a get-together sponsored by a frnd k umabot an iya bf na seaman. ha sobra ko k     .

Han tikadi ako ha Australia dida anay ako ha Manila hin pira ka a dlaw.. tas. hehehe amu na mano. Utruhon ko la kay kapurutan ini hin leksyon.fyi mano mgkausa kami ni renedy dd ha tacloban city jail. amo kadto kami ha baybayon kawat hin sakayan para magsakay nadto ha bonoan. Gintiliwan niya. :-( to d rescue dayun an ak mg a sangkay. ayaw pakipag-patintero hit sliding door kay ignu-nuno kamo hit nga p ortahan ngan maipit ka! </b> <b>Sugad hini. kmi liwat ngan han ak mga kaupod nagkalusad ha sar akyan. Badaw kay han pagsakay ko na ha eroplano waray ako sabot ng a waray ko iton katanggal nga gawgaw dida han akon maleta. Dri gad pero dri liwat hya baratuhon. nag sering hi pare nga makadto kami ha bunoan para mya namon somsoman. Gin-delete ko kay naawod ako nga ako an nan guna dinhi. instead nga madrtso na kmi pagparty. just wen our frnd te xted na near na hya ha venue. nag-enjoy man ghap kmi.. damu baya an tawo.so ayon. agui an bantog ha dulag nga duha nga capitan ha barco. so pag doong namon kay dako an balod.. damu pa gad but i ll keep mum about the others nalang.. first tym ad2 mano k 2 inches l a tak kaya.didto kami ha anod ha luan. tas ad2 nga shoes was kept for 2 yrs na ha balay. An sering nga butanga n ko daw hin gawgaw. nabulilyaso pa hya sobra kamamahalon ugad an panhitabo.. so i did not expect na masus to think na once pala ad2 nagamit. Seguro an pagtuod niya kay nagpirik-il la adto an iya baba. Una kon mag-abroad kamo limpyuhi hin maupay it iyo maleta nga waray gawgaw nga pan-almidor nga mahabili n. 5am na kmi nanguli. usa pala ton.confirmed e2 nga istorya ky adi m bugto ng istory a geap ha ak.talagsa la itaas. </b> <b>Han pagpakianhi ha akon ni Mama kon ano an akon experience ha byahe amo na an akon pag-estorya nga may gawgaw nga nag-aprak dida han akon maleta. Ikaduha. Han kapaso hin duro nagka-heat rash ako ha bunggkog. damu an tawo nga am gnkad2an. igin-post ko na ini. dagus ko la gndara ngd k bangin la. pero baga sahu k d man na tawo dd2 hahahaha! </b> <b>well. we met at a certain place dd and b ecause it was a saturday nyt. baga tika halarom nga gabi. intonses.. pampatikig hit amon bado".and nakilala ha ak an iba ngni ak gumimik tas talagsa la ghap mgsul-ot hin sugad kah gud hahahaha! gnpakaaluhan ak hit nga sapatos ko. Alagad an pamudlat han duha nga Customs Officer. rampa la ghap. on the way to the bonoan agui kay nag madlos.aexcited. amon guin pasan ini nga sakayan ngada ha sungi. and just wen i stepped out from d car. ta pos na ha anod an am bugsay. balik anay kmi ha place ni Fel para kumuha hn another pair of shoes para magamitan ko. sakto pak-abot ko ha butnga han kadam-an BOO M! natanggal an strap han ak sandal!!! wry na ako mglangaya and i was laughing a t d same tym so embarrassed. </b> <b>haruy.. Pag-abot ko ha Melbou rne na-random check ako han CustoMs<pd>. ngkalakat na kmi. baga an naha nabo nag pa anod nala kami . a frnd Fel (who also owns d car na am ginservice and yes. goma. </b> <b> Sulibangko. Anywa y. en ough na ton kamakarawud. i felt something ha ak ryt foot pe ro wry ko intindiha. nadelay an amon gimik pero eventually. =D pag share gihao kita hin most embarrassing moment nga nahitabo ha Dulag! :)) hadto kami hat nawala pare doming navarro & fedireco caamic nag inom2 dida kanda tparing doming.?" kay han bag-o ako ng a abot nahadlok ako han mga busag kay di ako naka-intiendi han ira accent... sering ko nga "cornstarch. Amo na an a   .. bagan patalastas hahahaha! @mano phil: karisyo hit nga iyo kaagi LOL! hahaha ok lwat ano mano phil. someone fro m d PG knows her personally and deeply =D) got back 2 d car and offered me her s lippers.. wry na ak bumali k liwat ha ak place k hrayo na. i wore a three-inch-high-heeled-shoes.. An naintindihan ko la an "What the . w aray sabot pag sakayan kay guin pasan nira an sakayan from luan to sungi.</pd> Gidaw pag-abrihi han ako maleta ka y nag-aprak it nga gawgaw! Syempre kay gamit na tapos seguro naburit ha sakob ka y igin-hapil hapil man la iton mga maleta hiton.

binalik ko alagad gudman na m pakaalo mana hahahaha! door" part LOL! nangalas cguro ad2 ha m k ko an nakakita dd2 ha m. ENJOY PLANETERS labi na han mga bakasyunista s nga nanguli yna. an at mga apoy ngpaka baro t saya tas naka kamesa tsino ngan linulo an saruwal kon ha mga ultimo la nga pam ilya hra nabelong pero kon ha pamilya nga mga ilustrado.. ases nga im baga paningkamot na isulod nim kami ha m bulsa hehehe! oy mga kasangkayan ayla kamo pgpadara hn nkasalakot nga nag share nganhi hn iya experience pamulang. Di sige an akon gawas-sak ob dida han sliding door kay nadire ako nga di ko hikit-an an bus or bangin maglapos kay waray man napara. nagool an sliding door kay di naka-dec ide kon mag-aano ako magsara na nga dida pa la ako han butnga han porta masakob pala.what an experience lwat ano.agu y!k makarawod hn duro. tak baga naimagine. buhaton ko gud. .. Nakasering ada adto nga uwat ako hin sliding door kay maipit ka ba dida? Huna ko man la kon nabahol an akon lawas.-). matalikod na gud mgkalahi kita LOL! gud ini para la mabasahan tim s2rya. </b> <b>Anyway.. Nakakita ako han mga nakakita nga nanalikod para tumaw a.. ngpaka maria clara tas   ..! Syempre kay gutiay man it akon lawas di nahanuno ako ngada han eskina han porta kay determinado it nga sliding door hin pagsara.. Kon yana adto. =D</b> <b> @milet: wry ak kakontento. Alagad an ak nayakan na la kay "Hey. h cge tak tawa ngd labi na han "sliding makalilisang kman hehehehe! bsan kon a nala ak pgtawa labi na k masasabtan na usa ad2 k domingo nagsaragbot kami nga magbabarkada nga mamulang. na frisk s earch ako ngan bangin pa ako pinakadto ha banyo para ira kitaon nga waray ko dar a nga mga drugs in case. Interesado ak mahabaro kun ano an kahimtang ngan hitsura han Dulag ngan mga Dulagnon hadto. </b> <b>An kaipit ko liwat ha sliding door kay makausa naghuhulat ako hin bus ha City . nagma-malfunction na la adto as in dire na sara an sliding door kay di nakaakos han akon lawas. Kinalimta n ko it nga bus kay han akon kaawod.   Paambit daw kamo han iyo mga hunahuna -amu ghap ak mano.napansin nla nmon n ga amo ngayan waray nakigpanta h amon ky an amon ngayan dara PATO dire MANOK. Ginti-test pa adto an akon maleta ngan mga ba do kon mayda trace hin ano la nga powder. mule ako.. </b> <b>Seguro han kaiha han akon gawas-sakob.kon paka-appreciate han consequences han akon binuhat... @milet: later ko babasahon tim pakaalo na s2rya k limited tak tym yna nga mga pa nahon hehehe! @amiel: tuhay gud n nga m pasundayag k ngkaaaluhan kmi.anyway slamat maam hn imo story ngan hina ot unta magin leksyon e2 ha am f ever kami lwat 8 lumakat abroad hehehe @mano phil: bro ngayan nim h man renedy? frnd it hra ni tatay han dd2 pa hya ha muncpiu nawork.so kumad2 kami h bulangan ada nasobra n oras waray k panta-i an amon dara. an binuhat ko paka-gawas ko dida han portahan linmakat ako. LOL! akay hinsakban an usa! =D</b> <b><i> Ano daw la an itsura han Dulag tuig (circa ) 1700? </i></b> <b>Pirmi ko ito nahuna-hunaan nga kun puydi la pagbalik ngan time travel ha Dula g 1700... curious ak h2. hey . hey. Imbes nga lumingkod ako dida han lingkuran han bus stop sumakob ako ngadto han building kay mahagkot ngan mahangin kay winter hadto.. Badaw kay hasta ngada yana feel ko pa an kakusog hit nga porta..

pangiskwelahan. ngan kon nag-urostorya bangin mga inispanyol ad2 k dba rehimen pman ad2 han mga espanyol h2 dda nga mga tuig? an mga riko had 2 ha dulag. cguro myda ghap hd2 mga karwahe dda ha dulag. sosyal gud cguro had2 an mga dulagnon anu nga nakapangiskwela ha manila hit n ga panahon? =D 1700.. Tama kamo adding Planet makes it more catchy. Salamat han pagdugang nimo\/niyo ha akon ha Planet Guinawas ! Karatong Dulag!     . Before gin himo an Dulag nga usa han 2 nga mission dinhe ha Leyte han Spain (the other being Carigara). pero diri la ak ngahaw piho kun ano nga año adto nakawat an lingganay nga gin tunod ha Candao. albeit hinay hinay na nawawara an mga traditi on. pamati ko wara y ada ka kawat hadto kay gin tunod ha candao para di makawat. aw amu ba mano? lurulagas ka na gud liwat k damu tim nahibaruan LOL! joke! bali t. </b> <b>I think han tuig 1700s. it pina dako nga Senior Citizens gr oup. nakabati na sigur o han lugar nga "Guinawas". An mga "graduates" nagigin laypersons all over the isl and an iba naha assign ha Mindanao.. nga tikang ha Sulu.. its word be of respect and fame not of n otorierty. Ako nakakarawat na di di hin solicitations for membership ha AARP. Mga Gl obal Citizens na kita tinood pero importante an aton roots.eguin kahuruhampang ko sadto.. duro adto an kaabtik han at mga kaapuyan pag andam pa gkontra ngan pagtago ha mga Moro raiders. =D </b> <b>dire ust kay dominican iton. nakanap ngada ha Leyte abot ha at ha Dulag para mangawat ngan man looting. made of gold daw adto na lingganay nasering an akon grand mother. most probably ha UST k baga amu an ak nahibatian nga urostorya han mga kalagsan. There are books written about our town.naka suit hra. cgurado ko ha manila ad2 nangiskwela ghapon. pati intawon an aton lingganay ha simbahan gindanas. sunorat in hin padi dida ha dulag in year 1599. at that time san juan d letran pagiskwela an mga lalaki & la consolation an mga babaye. most probably nakada pa kita han transition tikang ha at Malay roots ngadt o ha usa nga Hispanized community. That s for one na umpisahan an Dulag tradit ion for producing teachers nga nanhihirayo hasta pa karon ?? Malipay ako hit con tinued attention hit Kuta and vicinity.. Ito nga kuta hit mga agta. Hi Mana Gloria (ambot nga na Mana Gloria pero na Dan ako--no disrespect Dan) tag a Sungi man ug hirani ha Guinawas. Padayon it mga entre mes along with mga "news we can use" ug for Dulag nga historical (sometimes hyst erical??) history we can use. its part of a very important legacy ha religion\/educ ation na only ha Leyte pero abot pa ha Mindanao. eguin borod pala hi Dexter. naimagine ko ghap a n ira mga parties.. @Mano Phil hain ito nga sand history of Dulag? jerb just search message in the sand history of dulag. </b> <b><i>Message from Mano Romeo Kempis Dela Paz</i></b> <b>• Congrats to Dexter Meneses han pag set-up hit Planet Guinawas. Kon deri ako nagsasayop. </b> <b>Maupay nga hi Phil Peregrino nakaharumpang niyo\/naton. Pero ikaw Danny had been asso ciating with mga gurang as much as your generation nga na pull ka towards histor y and geography bisan la kon as a hobby. Dulag mission an first Jesuit s chool for the natives with children of the ruling class from various parts of Le yte naka boarding school. anak hi Dexter ni Dan and Mana Gloria.

kaupay mo daw la magsurat ha Waray. ano it origin hit word na "Karatong" in relation to culture? (we kno w karatong like "karatungan ko ikaw") Kay ano nga ginamit nimo ito nga word in the same application as Mabuhay" or "V iva"? Dexter.an lugar nga gindak an.. NEVER !" < /b> <b>Danny . you are right Dexter. hira an nakaabot ha Dulag and established businesses t here.. amo ito it prime musical i nstrument hit Karatong group na naapi hit festivals.... That ponto...@ Mano Romy: salamat mano han imo pagdayig hine nga grupo..l akat han panahon. gudti pa hira.masyado hin kamemorable siguro hine nga l ugar kay natukib hiya han hulagway han kadaan nga DULAG.magpapabilin ine ng a aton ikaparayaw tobtob han mga tawo nga igin konsiderar la gihap an ira kaluga ringon nga DULAGNON hira. you have a making of a writer in Waray.in fact......Aliwan Festival ngan Cebu . I second the motion ni Danny.han bata pa ako pirme ako nakadungog han mga hisgot ni nanay ug han mga kalagasan kun ano nagin saksi an GUINAWAS han kasanhi nga kaagi han D ulag labi na han pagbut ho han gyera. bis an ako langyaw.. N ahadlok la ako nga magpariho han nasering" Deri na ako mag-e-English. Curious la..Sinulog Festival. hehe..bisan ikaw mano im sure damo an im o memories hine nga lugar labi na ha baybayon han Guinawas. Maupay nga panuha bisan makuri ha katikangan ultimately mayda mga sumurunod\/kaurusa.salit kun tuminongnong ka nga Dulagnon mahanumdom ka manta han GUINAWAS kay kaparte ine hit istorya ha n mga panhitabo hine nga aton dapit. upod nira an families nira Tan Tuabac (kan mana Pisay Seno bana) ngan Mano Cito (tag iya han hat Mabuhay Trading ha merkado). ngan ha n Dy\/Yutangco brothers.an mga tawo nga iya hinmat an ug iginkausa hin hilaba nga panahon..so siguro usa it GUINAW AS nga dre hikalimtan hin usa nga Lumad nga DULAGNON considering nga saksi ine n ga lugar hin damo nga mga panhitabo dinhe ha DULAG nga kaupod han iya pagbag o. you mentioned "Karatong Dulag" amo ito it ngaran hit aton festival group .. A community with trading experience with our Chines e neighbors. ah ok n akita hit Karatong hit Kawayan mano. ito nga dapit dida             .. Mano Romie. Han akon panahon dida ha Dulag oral history and makusog labi nahan tikaharani an Oct. Karatong Dulag o r Communicate Dulag. </b> <b>Dexter...nagtikang gadla ine nga akon konsepto han akon kuryosidad nga it DULAGNON bisan ano hin paghurohira yo hin lugar pamiling hit iya pangabuhi siguro mayda man ta gin iiliw nga mga me joras hit iya lugar nga tinikangan. Pasaylo la hi akon mixed language pero magparapractice otro hin Waray. Dan and Mana Gloria should be proud of this.umpisa be fore pa han Kastila of 1595. around the turn of the century 1900 ito hira umabot ha southern leyte from mainland China. sidnga nga sering ni Mano Romie. deri hi Mayor Sia Que. Paki-ana hit mga lagas hito nga mga barbero--hira an akon hang-ou ts sadto.. </b> <b>hira Bon Suan nga tatay ni Mayor Sia Que... upod man an ak tio insi k Doming Lim (husband of my father s sister.. Mainit an discussion dida han barbershop ni Barok ug barber shop ni Bulan. Leyte landing. deri ko nakakalimutan labaw kay mayda Planet Guinawas nga triggers mga thoughts of our iroy nga tuna.an mga direct from Mainland. Karatong was the medium of communicati on thru bamboos..... Labaw na adto importante during the moro raids ha Dulag like th ose led by Bwisan..hello ug otro eguin dadasig ko nga nagumpisa ka hini nga Planet Guinawas.isyahan. Historic an Dulag.award winning na ito hira ha Manila . Dexter. ( i hope my recollection of facts are correct. Danny ayaw pangaratong hin(ha ulo) hin tawo....salamat mano nga DULAGNON ka la gihap... its importance nag.thanks for continued harampang.) </b> <b>nahanumdom pa ako han barberohan ni man barok ha Candao. tia pacing) dida han barko tikang h a Tsina.

Mayda anak hi imo Tiya Pacita nga classmate ug batchmate ko ha 68. Yes....High school graduation dida han amon shop kay ako an bantay pati ha gab-i.. Young. Pagmakusog an tabu-tabu. an syahan nga merkado ngayan ha Dulag. pag tabo magamo marisyo la kay damo an baligya na mga ukay ukay na bado. they got one para baligya isda. yan a pala ak pakasabot. Even didi ha Florida mayda usa nga grupo ha Tampa nga bamboo band quihapon travelling around to perform. I was Grade 5 maglipat kami han tailoring. So Mano Romie. taga km. BTW. hi Man Tony.. </b> <b>Norma. maupay ini na imo na hunahunaan.Yana la ak o makasabot. utangan namon hi imo Tatay. Dy. Saño. He may rest in peace ! Versatile man gud it kawayan.. Kumusta nala kan Boy. I always thought it yana nga present merkado amo na ito. ako hi norma lagramada. </b> <b>mana Norma. I had to go back to Leyte to help continuue the business.. then pag construct na hin mga pwesto. From a communication tool like pag-warning han uma rabot nga mga Moros and now musical instrumenet han Karatong Festival. I think hi Mano Ernesto Lim an imo classmate? an bana ni mana Cionne Apolonio? o r hi Mano Boy Lim an taga Metrobank or an at nawala Francis Lim? Danny hi Boy an amon ka batch ug sugad man kan Norma. namimin gaw na ako yana. We had our tailoring ug balay rented between niraMan gorie Tupaz an Flor Yanuario. 5 6 kami. maupay nga nagPlanet Guinawas kana guihapon ! Hinuhulat ko hi Nenie De   . but i have a vivid memory sa mga tindahan ha dulag. han una pa. the first ha present mercado.. salamat idoy more power. dida ha Candao? whoa. diba romy han high s chool pa kita kun break naton nakadto kita kanda man raymon kempis para kumaon h in pansit. yana pala ako nahabaro nga nabaligya pansit hira Man Raymon Kempi s.. i remember stories of my tatay and nanay nga they were one of the first to sell hito na merkado. an mga temorary nga nipa nga larayan rented out han munisipyo naabot han Lolo ni Jerby nga lugar. Candao an kada-an nga mercado before hit yana salit an bakery ni Bon Suan. Tapos pagkamatay ni Papa. Bon Suan. Maupay gad kay waray ko curfew. Dulag has its share of immigrants and their next generations. nigo la adto in isda..an damo an mga tindahan.. Palipak it mga memori es dida ha current merkado ! I practically lived my Grade 5. tindahan nira Insik Jos e( Yutangcos) and mga Youngs were closer to the highway ha Candao. Han naka dto pa ako ha PCC (now PUP or Polytechnic UP) mayda an school famed Pangkat Kawa yan Band. kumosta nala kan imo nanay at ngan mga kabugtuon. then karne... maribhong man it nga Candao Rizal St.. I was proud of the performances didi han Leyte Dance Theater of Artistic Director Jess De Paz and his tropa ! </b> <b>Yes. Yes. </b> <b>i hope makilala pa ha akon hi maam gloria.. dida han es kina nga tindahan tikadto kanda Man Pepe Andrade. an ak hin-abtan kay general merchandise store man la adto hira. Condolence. hi Bata Raymon(youngest bother ito han amon mama) had pansit and halo-halo at one point. tinatawag ako bisan kon waray ko dara nga kuwarta.. Camaro.to Dexter and Mana Glor and the rest of the Meneses Family.. Ngan basta na-agi ako han iyo puesto. nira Pang.

.Paz mag FB. </b> <b>An Chinese Dulagnon heritage prominent gud. kay iini ka na man. Di ba Norma ? High school days were a l ot of memories too. Mga intermarriages liwat resulted to linkages like ha tribu n i Mano Kawa Yu ha Brgy.. hi rafael may duha nga anak hi andres que ngan hi tiya chayong nga dida kan da mike castro okoy. Mano Phil . hi maestro nga tatay ni bon suan.death anniv ni Tatay kakulop Feb 24 so first cousins ngay-an kamo nira mana Lyn ngan Padre. Kitaa nala it akon ka-disconnec t--yana la ako sabot nga 1995 pa mamatay hi Man Tony. adeliada egos and adelina tuisen an maghusay ha aton clase. sidngon ko tim pangumusta kun magkita kami. </b> <b>yes maupay la adto na aton mga kaklase kay waray nadaraga and waray liwat nan liligaw. tama an darawhonun na mas maupay an high school kay sa college. stepmother ni mother ug step Lola ko. sige la Mano Romy. adto kami nag pilinkuron ha ba nwa.. </b> <b>maaram ka romy patay na hi dada sabel arandia. cun deri pa time han amon biology kan ma am virgie adto la ka mi han puno han kahoy atubang han upisina han prinsipal ni papa adong bautista. Hi bata Raymon s maternal side Gotico kay amo ito an apelyedo han mother ni Papa R aymon. Regards nala liwat kan Cirilo "boy" Lim. Maupay nala kay ada ka Danny ha Planet Guinawas. segui danny ikumosta ako mo ako kan ma am virgie. Tabu.. hi raf ael an balay before d war deda hit balay nira tio nono pedrigal na tatay ni alex pulis. h i "insik "Naymon". tapos tumigil yes may halo halo pa. maupay ko adto hiya na maestra.... Salit danay namon tawag kan bata. malipay hi Mana Virgie Villanueva kun sumatan ko anhi kamo nagrereminisce han mg a kahadto. yes we have a lot of       . kami hira josefina raagas mana julianna alicando.P.nagbi-business na yana. marisyo la adto. Mano Romy . hi atod Mano Paing an imo classmate so with siguro ha DHS akon sister hi Mana Edith nga ka-reretire la ha U. romy hi imo mano paing an akon klasemate ha elementary Mano Romy .. </ b> <b> may nagluluto hadto.rafael que.lots of good memories ! Hi Mana Virgie Garcia let me appreci ate more of biology bisan ko lakwatsero ako. labi na kamo ni raul tupaz para kamo anak niya. maupay na adto na s nack namon. i really miss my high days. retired na hiya from Metr obank . pirmi ka na hini updated hit mga panhita bo ha aton ha Dulag. hira mary lou degala . tapos nabalik kami ha amon klase pagkahuman namon kumaon. Kumusta Phil ! Tinood.hi Mano Boy Lim adto la pirmi ha Manila. Maiha na ako nga waray ul i ha Dulag. e gin pa koha iton han iya bugto nga hi . amo ini it ak hinumdoman an cring han akon lola pinay han mutato pa ako. bisan anaton mga binata na classmates hira teofilo bless his i forgot h is last name. seguro mahinumdom ka romy taga serrano ngane adto hiya. 2yrs ago.salamt hit im info about our chinese connections :)) maupay ini nga nangag katugpo tugpo it istorya kay one day bangin ta ini makumpl eto. Nakakabati ngani ako nga some of the names han mga Casa o warehouses ha may baybayon Chinese sounding.. @dan an sring han akon lola pinay villagas. nga an asawa hi lola tikay ng a bugto han nanay ni lola pinay nga an garan hi valeria.

<b> yes iho tinood nga dulagnon. I.mano humbled.auntie norma. True. It seems deri naton natoraw an ir a pagtutdo.good memories sa high school days. kaya ka lakwatsero romy because you knew you where good at it. An imo uncle is justified to be that emotional parti han iya survival. kaya yana deri ako na tuod kan gladys na nakapader na an buong compound complete with security guard. an mga dara ga na maestra naton hira ma am virgie. i m so proud to be a dulagnon. I have fond me mories of "Dada" Sabel-with passion and compassion nga natutdo. tayo na ang nag lolower han flag tapos pinapauli nala tayo han principal ni papa adong baut ista kay mauli na guihapon hiya. Opod guihapon it kantiyawan hit mga barkada.imposing na.malipay la ako nga nagkakonsepto ka hine nga Planet Guinawas nga who know s it aton social networking maka dig-on hit aton mga molopyo ha Dulag ug langyaw man. Yana la ak o makabul-iw han mga older posts. Ikaw nala an representante ha iya mga students aprticularly han aton batch. may his soul rest in peace. Waray na an aton one-storey han South side. hi Teofilo Gallo adto nga imo na mention.. Norma again. god bless to all. It mga retrato ug mga postings PG naka-addict. Romulo Delmo at iba pa. marisyo la adto han high school days. chinese heritage prominent hasta yana. ira pa rin it mga negosyo ha aton.. hananumdum ka romy na binabayaan tayo ni ma am arandia may her soul rest in peace kay mauli na hiya ha san jose. Diapora is an internationational phenomenon salit mga innovative ways of "karato ng" is a must. pati na hi man pe rling han chemistry. lalo ako namimingaw ha aton..salamat hin madamo. thumb s up han lista han mga patron ug "long Live" hi t mga patronisers ! May pagtapod ako ha mga TINOOD nga DULAGNON ! tinuod iton romy.. Dexter..namarihayaw tak panunggon it iyo mga testimonya han iyo mga phil..we re very much legasiya hit usa nga TINOOD nga DULAGNON. Sering ni Nenie ngan backed-u p hin retrato.. oropod ug amyaw ug . Didto guihapon hira NIlda. Waray anay hiya makakilala ha akon. </b> <b>whewww<u>www.. in a wholesome way. Pagreunion liwat namon ha Tadyaw last year d idto hi Vergie Garcia ngan hi Miss Apolonio. </b> <b>salamat haiyo na naka hunahuna kamo hini na website.mano romy. Amy. for one .. haay ka upay la magreminicse han kahadto...karasa la kaagi.. Marujita. Di ba baras an salog naton ? Bisan it Gates . maupay nga you had achance to see Dada Sabel. salamat guihapon na bisan la dinhi nag kakauros a kita... ingat kamo mga idoy. Siyahan. interesado deri la han aton history pero sugad man it curre nt affairs ug future. consuelo.hope fully. Salit....ipadayon unta niyo ine nga </b> nga mga hubad. man nancy bautista. hi Teofilo didto han Class 68 40th reunion.nostalgic. Invited ko ikaw.. Nauha anay ugsa ako mahanumdom han iya ngaran. Norma lots of physical changes ha DHS now DNHS. miss cinco na taga san jose math tetcher nanliligaw hi mano oscar raagas ha buntay.makalilisang</u> barahibo actually hehehe. Yes. Ma second the mo tion ha imo Norma hi pare Raul parti kan Dada. </b> <b>Hello. Sering pa             .

Hit 2018 aton golden jubilee. nyway. god bless </b>       . Ano it ira (batch 68) mga happenings lately? It imo mother ka batch liwat hihy a han akon sister nga adto ha Queensland. She is a teacher in DNHS at present. 28. anyhow good to see you on fb iho. Her name is Amelita Flores. i hope makauli ako by then. Ipapangisayod da w kan Teofilp kon tima na an pag renovate han ballroom han McArthur Park kay map a present na liwat kami pag bakasyon ko... my sister imelda gallo de paz is also a member of PG you can search him. </b> <b>2018? kun buhi pa ako. Na mention adto ni ya long time ago nga mayda niya classmate nga Gallo an surname. signga na hi norma lagramada. an akon brother in law nag golden jubilee din hira from leyte high school hanin feb.ngani ni hat Gen.. Uswag Dul ag. richard ikumosta ako kan imo tatay.. marisyo la kmi mon nagkakaurusa kay duro nga pasurosunlog. kami ni mana julianna. how often kayo nag kikita ni em tatay? segui la amy ballroom dancing is good. i hope mga buhi pa hira yana. Romulo. cge cgngon ko hi tatay buwas cguro mauli ako dulag. 72 yrs.. Ikaw Norma san-o ka liwat igkaka ballroom dancing.Nyway. Hain pa man pwede mag ballroom ha Tacloban? Where we went to last year kami la a n tawo dida guihapon ha may San Jose inaagian ngadto ha airport. uropod namon ha mother side. ako nala it magkirita. i"ll tell tatay nga nagkai storya kita ha PG.. </b> <b>okey ikumosta na lang ako ha iya. al am mo richard we have in san agustine na mga gallo.. kun nahunumdo m pa hiya. maupay na nag kakakirigta kita dinhi . maupay kon damo it magbakasyon. @mana amy: myada gad dd tacloban pwd magballroom."Dulag was razed to the grounds" Damo pa it dapat hisabtan! </b> <b>Google Dulag ug damo nga articles an mashow-up. </b> <b>Akol a it nagdadara ha ira pag ballroom dancing. or maybe hit time nga mauli ka ngadi open na it Mc Arthur park. usa ako nga anak han iyo ka batch nga hi teofilo gallo.. salamat kan dexter.. </b> <b>• so far it mc arthur park on going pa it renovation. he he he. hain ha tacloban? deri ako maaram mag ballroom dancing... i will write it in my calendar 18 golgen jubilee. nag ballroom dancing din hira. Han 2006 umuli hi Lettie Serrano from Manila para la magkipag ballroom dancing. hira mano par an ngan jesus gallo ha san agustine. i hope . she s also a member of PG. adi man ako naukoy taclo ban diri gud ito harayo ha amon. Idoy Richard sumati hi imo Daddy (or whatever you call him) mamatron ako ha iyo.. na ako by then. kayo na lang kay mga buro bata pa man kamo. aguidaw kay duro manla an ire saragyaw. i think ha leyte park myada gh ap. hi tatay retire na ha work pati liwat hi nanay ad2 la ghap hira ha serrano dulag naukoy d same haus. Disregard the German Dulag Lu ff. hira Lilia ngan alita la it mahilig hin sayaw. Deri la ako maaram kon ikaw or one of your brothers (if you have other bothers) nga ka batch liwat han akon eldest dau ghter. regards to a ll. seguro hi im tatay makilala ha ira. @MANA norma: masulot gad kami mgkita ni tatay ky once a week nauli ak ha dulag p asyada ghap ha ira ako man la it adi ha tacliban nareside 3 ko nga sis ad2 tanan ha dulag. kamakaruruyag la pagbinasahon an iyo mga kaagi hadto para ha amon nga mga mas bu robata importante gud ini ha amon kaupay ky diri nam ini pagaagian nga iyo naagi an. kay a sabi ko sa iyo amy kung buhay pa ako. Carlos P. how nice to know na parauli ka ha aton. puro wala it akon tiel.

sabihin mo kan imo tatay na bumulig na h iya dinhi ha fb. punta nala hiya ha internet cafe. </b> <b>ok mana norma cgngon ko tatay nga bumulig ha FB pero kinahanglan anay pumalit hin computer ky waray pa hira. mauli ka sa holy week? iyan ang namimis ko dito . small world talaga. i m sorry. salamat ha planet guinawas ngan kan dexter kay kun waray ini deri ki ta magkakakirigta ngan mag kakakurokilala. dinhi hi ni na planet guinawas kami pala nila amy baldo and romie de la paz. Norma ug Amy. god ble ss & regards to your family. friends sa fb ni gladys my niece ang niece ni romie. ha manila nala ako kay hira inay ngan tata y ay ha manila nanirahan. Nagpakilala hiya nga Gallo hiya of Dulag pero it iya moth er ha Tacloban na niya binibisita. nakakamis talaga sa atin. ano? mapalit hin computer? i palit nala hit iya medicina and pagkaon it cuarta na gagamiton. maupay it imo desisyon. ds weekend mauli man ako utro pagbisita ha ira. dito sa church yard l ang. yes. ikaw nala it pagistoria ha iya kun ano it aton na pag oroistoriahan. good day. god bless. BTW. nakakaliaw. </b> <b>Richard. kumusta ka. napakiana hiya kon hain ka kono naukoy yana. i know money is tight and mahal na it mga paraliton. </b> <b>@ mana norma: cge la ky f makaluwag kami nga magburogto magaramot kami pagpal it computer para ha ira para liwat maylibangan hira. @mana norma: nakadto ako kanina ha dulag i tell tatay nga nagkaistorya kita thru ha computer gncgngan ko nga nangumusta ka. i m in the bureau of fire protection nakaassign ako d2 sa taclob an central fire station. yes hi i m tatay tinatapuran ni dada sabel arandia. </b> <b>nag babakasyon ako yearly ha aton. madali manla it biyahe pakadto ha aton. ang holy week. para magkirita kamo bisan la dinhi ha computer at least my communication. sana makabasyon kamo sooner para magkirita kamo uli ng nga ka batch nyo. regards to all. matatawa ka hit oroestoria dinhi. nauli ako ha dulag danay huwebes sa nto or biernes santo depende la hit ak work ky 24hours man ak duty every other d ay ang work ko. but nakauli ako ha dulag one time. how is you mom? i forgot what you said about ur mom. tapos nag resigned ako sa abroab yeart 2000. nalipay intawon hi tatay ky maiha na daw kamo nga waray magkita waray ka daw uli-uli ngadi dulag. I hope one of this d           . i will keep in touch. </b> <b>i hope makauli ako soon. masireng hi i m tatay.Florida. A nd ok I will tell tatay nga ngkaistorya kita thru computer. Pakikumusta liwat kan Teofilo. as long he is in goo d health. inga t ka. i know paran gallo minsan na ako nhakadto ha ira during my college day. kan nanay so far ok ghap pa reho naman hira retire ha work ni tatay ha balay na gud hira more often so maupa y kon my computer at least my libangan hira. para hit 2018 Golden ako mag-enroll o bisan nala coach\/DI ngan</b > <b>cge daw mano romy ky mgresearch ako parte hito ha iya nga hi Ernesto Perez. so duon ko nakita ang pangalan ni romie sa fb. Hiya siguro an first nga FilAm to run for city council of Jacksonville. bye now. dinhi na uubos it akon oras.nakilala ko hi Man Er nie-Ernesto Perez-of Jacksonville. may her soul rest in peace hira ni romie and raul tupaz.<b>my father teofilo came from gallo clan in san agustine i m sure kilala ito ni ya ky an akon lolo hi crecensio gallo came from san agustine. </b> <b>maupay iton na masukot ka umuli. nag puntana ako dito sa merica. ha aton we do have prosisyon around town. ok i tell tatay about it.

an detail dire ko na maintindihan kay naka inintsik na.hmmmm.nakadugang ton tat history. na gsupply hiya ngan nagin espiya nira.China nga yana ma s kilala na as Xiamen.basta an siring ni adton lola asos asyon daw adto han mga ka intsikan ha Leyte & Samar. malipay gud ini hi tatay. ok.An mga Tsinoy nga mga Dulagnon. An yes... • Mga tinahod ko nga kabungtoan. malingkud la ako kay masakit it akon tuhod . infact bangin na ngani cultural divid e between ha mga tsinoy ngan Malays ha Dulag. @ Mano Jerby. I was a frequent customer ni imo Lolo Quezon and Lola Nating on your General Merchandis e store manned also by the children opod na an imo Nanay.add l.I witness some of those funerals passing by our home in Candao.. HINO ADTO HIRA TApoS PWEDE NIYO IGDESCRIBE KUN ANO AN IRA STYLE PAGMULAY ngan KUN ANO AN IRA P OSISYON .Mayda h adto tindahan hira Lolo Toya aka Quezon. info an mga chinese ha Dulag mayda hira organization. base la ini ha uruistor           . naka frame pa ngani.Sumala hit istorya ni Lola Nating ngan h i Nanay ha Candao natirok an mga Intsik hadto.Maupay it aton bungto kay multi cultural.Mga 50 s & 60 s sentro daw han komersyo han Dulag an Candao.Nagkikita kita nala it Filipino-Chinese community dida ha sementeryo pag kalag kalag.An ginsisiring han mga old timers n ga hi insik jose (yutangco) crucial nga leader han mga guerilla nga dulagnon. Oi yana pala ak pakasabot nga an chinese cemetry ha dulag amu ngayan an una nga chinese cemetry ha bug-os na leyte.Kaunanahan daw iton nga Chinese Cemet ery ha bug os na Leyte. Also be it known nga much much earlier.. Baga nakialayon gad la ako nga magistorya kamo kun may oras la.ays magkirita kita dd ha dulag. sunday mauli man ako dulag i will tell tatay. =D Maupay nga vital info ha history ! @ Veneer. labi na gud an mga tuminungnung.so ha ak pag analyze yana we ll organize an mga intsik hadto ha eastern visayas kay nakag put up hra hin suga d na association. an Chinese cemet ery is part of the town s historical and as cultural picture kay during Chinese fune rals iba man gud an nakikita. i don t know a bout dancing. tiyo omie(dominador) is in olo ngapo ad2 na hira nareside pati an iba pa nga sis ni tatay out of 8 two la it ad i ha dulag hi tatay ngan tiya nena wife of pedro chan.. Kumusta nala kan Teofilo ug Dominador.kahuman pwede ig ranking niyo? Thanks Adi tak list pero waray nak hini ha ira igkita manmulay.Mostly an mga Chinese ha Dulag tikang ha Amoy. Hero adto hiya naton.It Dulag dire mapa ur hi mayda liwat kita Candao na Chinatown.pero yana gutiay nala it nahabilin nga Filipino-Chinese na pamilya kay kaurog nagbalhin na ha Tacloban ngan ha iba pa na lugar. parte han mga ma gkarit hin basketball hadto kay waray naman ak igkaarabot ha ira. puro wala it akon tiil.kay ha balay mayda certificate hi lolo na Wei Due Assoc. very minimal.Usa pa nga dako na ibedensya han presens ya han mga Intsik ha Dulag iton Chinese Cemetery ha may San Miguel(Sabang). </b> <b>@ mano danny: Kun it Manila mayda Binondo nga Chinatown. he he heh.Adto na iton hra yana namahuway nga dayon an mga Instik tikang ha Mainland China ngan ira pamilya nga tumalikod na ha kadayonan. seguro naman may iba nga deri guihapon masayaw. Maupay nga asset ito hi Man Ernie didi. Tinood Vener an Candao amo an mercado immediately from the present site. mayda mga casa(trading warehouses) ha may bay bayon ! </b> <b>yes i will eroll also besan deri ako mararam kun buhi pa ako . involved permi ha community and unlike other places nga nakita ko.

Mea Kulpa..nakapar a han pintar bsta n kadukot h board an bola. pwede ta ma describe han style ha ira kamulay? kun ok la. m       . forward nga hira tatay an man tonying were g.mayda ko description ha iya didto hga mga henyo han basketball 7. Randay Nueves 9.. alayon nala butangi hin description . hi IDOL GLENN SAÑO. 1939 adto..bimbo canas. damo an talent hini.? 4. ha ha ha ha bam bam kalurong ha ha ha ha!! Aw Jing.bilib ako ad2 an ia piktos.. i have picture of that i may have misplace it some where.Jing Lagunzad 10. hadto before t he war hi man luming dumaguet an center. he man colas.70sruel nucom.jerry yutangco.60s agustin degala.bargol.ngaran l ad 2 hiya sugad bilib ako ad2 an iya mga assist..arthur serrano. Doy hin-o an im ten top loca l players nga naabtan mo? Ay Oo lacandazo. thanks again.elden maraya. hira im papa. amo ini hira an fisrt nga basket player in dulag to represent leyte during evaa.terry.an dre ad2 mgkita an iya pasa cgura do gud nga mgsasamuol h nawong.peac e mano glenn.bodil. hi nicolas ogom ceballos. :) jerb before d war an tuminongnong nga basketball player ha dulag. dulag team members late 60 s and 70 s: williams. An akon la naabtan nga masiring a k nga mayda gud talent. Danny Yutanco-mayda ko description ha iya didto hga mga henyo han basketball 8.carlos yanuario.. tony apolonio.ya..kainom lugod maupay hahahah!!! </b> <b>lagutan deri ak hanumdom first name nya william.to be contiued subject search info great players of dulag. Williams -? 2. Lily Congzon Adi mga hinkit-an ko nga nangagmulay 6.kempis.. nyahahaha. Terry .. Play from Cabacungan Amo ada ini tak top ten.? 3.pe te sano.Badil Elvin Gabrino"-? 5. terry serrano. hi man luming dumaguet.gab riola.. roberto peregrino sr. hi man tonying canas. hi mano mely peregrino. nasayaw. patay ako kan jing hini @jerby: padi hi "magic" cyril tambis dba maupay ghap adto nga namulay hasta hi j unjun cerence ngan hat nawala danny lagunzad? aw hi man cyril maupay na namulay? haha pakasabot ko pala ambot hadto kay ray ko man gawas gawas waray ako igkirita mano cyril maupay na mamulay. taga Alegre eto hiya. Tuloy +. bago pa gud nga inasaw-an haha. an akon ad2 usa nga makarit h BEBSTON an taga buntay ngani nga pi-ay. nakanta ha videoke hin IL BE OVER YOU. Thanks sige timahon ko la search.bill. :) </b> <b> 1. they next was hera man ernie gabrino.rogelio canas[galyong]. Wow 1930a pa ngayan ano? mano jerby.tapos h JOPAX.vicky. imo #9 feeling ko hi mano Jing Lacandazo ba eto? hi Junjun PLY Jocs on diri taga cabacungan. Pula .

Ngan kaurog. wry ak nanunumduman na kumd2 hn sarayaw ha iba na brgy. tinuod balit parang e xcited lagi ang mga taga bermuda for the wik end to come esp if me sarayaw na. d man gud ak maram sumayaw.." </i></b> <b>• MGA K PLANETA NAPAKIANA GD L AKO KON OSO P B INE NGA "LADIES PESO. part han am role was to promote youth interaction thru various activities and w e saw that sponsoring a series of benefit dance was an effective way (gin-englis h pa! =D ) So ako k amu man an mas maupay an PR (kuno hehehehe!) kumpara han iba na members (labot la han am SK chairman nga h mano obel). amu ton it kamatuoran. Ada fortunately.heheh! </b> <b>Baga duro nala liwat it nga m pagdayaw! LOL!           ... Nakaattend l a ak hn sugad h2 kon ad2 ha am k an kamatuoran. galyong..plarong pambansa yana) ngan prisaa (kanan private schools nati onal games) ngan mga full scholars han ira mga skwelahan. An ladies piso ha cultural ngan ha mga baryo nga iginsakay ha trak ngan han mga arkilado nga jeep.hehehe! kilala ka hadto han mga SK..SAKLANG L GHAP..KY WARAY ITON PINALAGPAS NGA SAYAW AMO PA 8 NAUNA PG SAKAY HA SERVICE N GA MADMAX OR FIRE FOX.HEHEH! </b> <b> aw ngeean!!! an hin-o man ito na mahilig han seday? hahahaha!!!! waray man a k igkirita bisan haraniay la it madmax ha amon hauz ngean kay ray ako heto makaa gum hadto hahahaah!!!!iba man na venue akon gusto!!!!hahahaha!!!! Hin-o e2 na m cncrng James?! =D Baga an ak had2 nahinumduman during the early 90 s (teenager pala ak had2 hehehe !).. @ Angeles..HAHAHA!DANAY NGANI TRUCK.SK kgwd ak ad2 n mna lori. Ano an style han kamulay ni Man Terry ngan Man Williams? Thanks</b> <b><i>"LADIES PESO.... dri ak nasaklang hin service para la kumad2 hn mga sarayaw ha iba na brg y. lily congson.was onl y 15 then pero naka attend baya ako han kanan bermuda ha cultural kay bag o pala adto hira nga organisasyon han mga tambay ha bilyaran. i just discussed bout it sa discussion ANO AN IMO HINUMDUMAN HA DULAG KASANHI ..ely peregrino... dri na ak gutiay yna k daku na ako hahahaha! Peace! </b> <b> @ james naabutan ko yan noon..hayz d ko na matandaan.baga nka remember l ako h imo..lol. =D Defensive na ba ak ura-ura? LOL!! Balit. </b> <b>FYI.joke la ad2 ak cring ng a an pagsaklang.. baga kaur og successful man ad2 na activities tas nakagain pa ak hn damu nga sangkay ngan self-confidence.LABI N ITON NGA GUTI-AY NGA BABAYE NGA MAHILIG HN PANGOMPOSO HIN SEDAY HA PLANETA.during the 80 s i was aware of that fad.BENEFIT DANCE HA BARYO. lagutan brothers (pero nagtransfer residence ha tolosa). first batch ngani ad2.pro joke. Ngan kon ako man tim gnccrng..maupay k makisama.. dont remember exactly kon anong benefit dance basta kasama ko rin minsan ang mga high sch classmates and barkadas ko nun sa cabacungan ata.amo nga ikw dayon ak n hinumduman.kay tinuod maupay ad2 an imo PR... hahaha!peace la kita angeles. manric am knukuha na service k nakadiscount ak had2 k patod ko manla an tag-iya.. And as a member of the Sanggunian.. ini hira umabot ngadto ha inters (inters cholastic games . member ako han SK. In fact. N auso man an benefit dance hadto han mga organisayon.PAMATI KO DAMO TAK MGA KITA DINHI H PLANETA NGA MAHILI G HINI..BENEFIT D ANCE HA BARYO" I SHARE DW NATON AN UNFORGETABLE MOMENTS KADA NATON PG ATENDER HI NI NGA SARAGYAW HA BARYO....that was more t han 2 decades already. dicks.. hubert lacandazo. ako permi an naaassig n pag-invite han igkasi ko mga youth had2 na panahon.

. hehehehehee. =D ata dda ka ngaha w hit mgsasayup k wry ko kaloveteam evrsince d world began LOL! pero isumat la ha ak kon hra hin-o an my kaloveteam na m naobserbaran hd2. Nangalas an mga dayo hahahhaha badaw diri nala unta nakad2 hin sayaw kon diri masugot =D pero balit...ky cg l ad2 an ak obserbar.. bangin gusto la nra mgkita han mga manarayaw. choice man it nra.....pero dre babaye tak gn pu2rot kundi an SNACK n pansit ngan monay nga gn papadisan hn lapsaw nga katimpla nga juice. Ini nga james napakavi rgin.. Thanks.. an mga boys ahehehe!) MENDEWEN \/ KAPORCO = faraway place (nanhirayo hin duro!) NAGAAMBAK NGA URABANG = baga excited na dri nahamutang labi kun may layaw. tama ba?   .hahahaha! @te gayle: yup. dre nasumat lugod nga nakasaklang hya hn tak para la makasayaw ha baryo ha haha! Joke la james ha?! </b> <b>oo. an mga taga rizal lugod ky mgsugot ad2. am u balit ad2 an uso pero yna d na magagad it mga teenagers hit mga sugad h2n anu? kon hunahunaon ta yna.heheh! </b> <b>@james: hahahaha! asya an marisyo balit hd2 k my libre na snack heheeh! an pa nahon pa ngni kuno han at mga kag-anak k my libre na dinner.pro dre ko nla isumat ky bngin damo mhabaro.hehe!gn susubukan ko gd l ad2 kon matibay b an k constract.. d la nangagsumat.kaupay la hini.tinud mtibay gud mn ky baga n baliko la an yanta han motor.sino kaya sa mga taga planeta an g naka experience ano?? sus damu ton dnhi te it nakaexperience. Aton pa ini dugangan hasta nga mahitso na.hahaha!pero nabaro ako ad2 an iu mga k luv team. may maigo h ni. As of 10:51pm 1\/24\/ 10 Alayon isurat un mayda kamo corrections.. bagan makarawud pero it was fun! hahahahah! @ angeles that was during the 80 s..mghusay p gud.hahaha! </b> <b><i>DARAWHANON (Dulag terms) LIST as of 1\/24\/10</i></b> <b>• 5 na! Adi na lista han mga DARAWHON HA DULAG nga gin contribute. :-) I remember the girls daw in Tabu were "deri magsugot" bisan an sayaw didto ha Ta bu.. SUROP or SIMNUROP = nag-sex (term ine kun masulod na function room!.Peace james hahahaha! asya nanumdom ghap ak hd2 k kaw permi an ak hikirit-an nga napurot dayun han mga mabaysay nga mga daraga basta ncrng na an mc nga ladies p iso..heheh! ate gayle..tinuod i2n n imo cring angeles nga nauna dayon ak pagpurot..ayaw n pagbalga 8 usa did a.nkahinumdom p ako i2n dda h triangle h merkado ky dda ako i2n mahabung go an akon gn sa2kyan nga motor. promi se. nanunumdom ak hit dda ha triangle ha merkado han bata pa ako. d ak masumat ha iba.

uwat panulay ha abo . prugmok.Manny Pacman husyod .uro maalingog-ngog .bunyag ha ak ha dulag.. kabagwakan=duro it mga banwa... kandingon-waray kurokarigo santik-tirador kablas-anak hin pobre nga posoy</b> Beterano <b>• Maupay nga adlaw han Kagitingan ha aton ngatanan.PARUMPAG = culmination? KALAG NA WRAY KAHALARI = magasa-gasa IGUINSURA NGA LUY-A = maaringasa especially wen sombady else is talking SUGOB.sex pistol</b> <b>SINANDIGAN HIN SUGOB. milikis-pikis .higda usbot .etc.matambok nagkirikisi-=ginbuntog han kagutom damang=puyet kadang=tsinelas kabron-pedicab agi nga purosdon ka"=extreme anger kamang dulagnon=waray awod awod labi na hit mga tapos.messy face basit =mahusay nga daraga. amo 8 term e labog kita ha mendeweng..hehe mongmong-marijuana daginot-dinalian na trabaho.demonyo hangrab.marasa matarabitab – masaba\/maaringasa lanyug . tipasi-humay nga nakasalakot han bugas palang-waray salapi.hitaas danlak . Nagpapasalamat ako han mga betereno han WWII nga nagsacrifice han ira youth ngan innocence para hini yana     .(diri ak cgurado kon ano hit sakto na meaning hini na word) kay iba ini kontra hit maaringasa. in leyte. MP-Mamam potoy huna ko na MP .vomit pabuhay=pahapnig nga buhok..kahadlok nga baga nalisang ESMODYO..huro hirayo pa h8 mendewen ngan kaporco it mendeweng is the highest pk.kaon malagsing .ambut kun uso pa ton yana or they re using another term for that. mga tambay bilyaran nung 80 s an mag aram hiton. hahaha.pretty woman nagsabod = nagsuka.putayon ( balikad ada ini) labitig .grassy area muring uton= mahugaw it nawong.nadaraga boxer .maimot kaber .

What can we do.Please. Pero waray hira manngaro hin bayad han ira ginbuhat.. Waray critical thinking kon ano in kasugad amo nga waray appreciation hit history or sakripisyo hit mga WWII Veterans ngan ira mga nahimo para ha ato n. When you fought for the motherland. bagat ginkukunot tak dughan. </b> <b>Seguro hit kadamo hit nahatabo ha Pilipinas tungod ha pulitika EDSA Uno. We will always be grateful to your gallantry and your love for this country. puro memorisation la or route learning hit mga petsa. no medicines but the USAFFEE managed to h old on long. maghimo hin ordinansa nga maghahatag hin allowance ngan health insurance hini nga mga ka lagsan.     .. Nakakatuok . mga Coup d etat nawara na ha panhuna-huna it mga naglabay ngan di nabutan gan hin importansya. Kinahanglan ta na hira tagan hin importansiya. </b> <b>God bless the veterans. Kun Liberation. At the tender age of 13 and 14 naging mga c ourier hira han gerilya. You gave our country respect and honor and w e will always be grateful. nagkukuri pa hir a.. Usa nga binabasol ko gihap it sistema hit pangeskwelahan or sistema hit iba nga eskewelahan nga kon History subject. mamatay nala hira. Waray mga documentaries nga pasalida salit waray hilig hit mga tawo kay waray man nira choice. In fact hi mano Bido Cadayong led a life nga most probably naapektuhan han gera ha dton bata pa hiya. Waray bis ano n ga suporta tikang ha gobyerno naton. etc. no ammunition. Waray mga archives nga hikit-an . Dos.nalalagas hira. It also showed our resilie ncy as people.. Ginhahangyo ko gad unta ha masunod nga mga konsehales hini nga bungto nga u nta tagan naton hin suporta ini nga pipirapira nala nga mga beterano nga nabubuh i dinhi ha aton. ano man tat mabubuhat kundi dumuholduhol hin guti ha ira. pero an at mga kalugaringon nga mga bayani. unta mayda pa unta labaw pa n ga mabuhat. Is this how we re turn the favor?! Kadamo tat mga pinanbubuhat nga pamaray nga kun ano ano nga pan gasto. you showed to the world that w e as people are worth fighting for. naghuhulat hin kun ano. kakurihan... The fall of Bataan and Corrigedor may have been our d efeat. It kakulangan hin exposure hit mga tawo hin impormasyon ngan access ha impormasyon nakadugang hit ka ignorante. but it greatly altered the time plan of Japan. mga natural disasters. Labot la hit pulitika. Dire mahilig kita pag-preserba hin mga sugad hini salit waray resources nga ip inakita ha mga eskwelahan.. Didi ha Candao hi Mano Bido ngan hi mano Victor makaluluoy gad hin duro. aton gintretreat like garbage ! Kada adlaw sige tak paniguro in my little way nga somehow magin mas maupay ini nga aton nasyon naton. nasasakit hira. </b> <b>That being said. Nadugangan pa ini hit colonial mentality naton ngan ka mahilig hit mga tawo ha a ton hit mga artista a la Hollywood style. Waray ko gihap hinunumduman nga "war memorial" or mus eum ha aton nga usa pa nga nakadugang hit paghikalimot. Pero nakita ngani a ko hin sugad hini. Unta ada pa ha Elementary mayda na aram hit mga estudyante tungod hini nga mg a hitabo. nahuhulop akon duro.. Usa pa it kakulangan hin record keeping ha aton. PILIPINAS!!!!!!! </b> <b> Opinion ko la ini. Everytime I go out of the house and I see them nalingkod ha w aiting. ad a na la nga tanan. no food. Ipakita ta ha mga kabataan nga pwede ka umilob ngan magsakripis yo para han aton nasyon. Mga Mano proud na proud na proud kami ha iyo ngan dir e gud nam makakalimtan an iyo sakripisyo ngada hit am kamatay. too long that when it finally fell the Japanese got back by institu ting the death March.. I feel bad as to how we are treating our WW II veterans here in this country..pareho hit damo ha aton nga Pilipino.. Salit madali hikalimta n it mga nanhitabo. pinansusuksuk la kada selebrasyon. haros manluhod kita pan ulpot han mga American o pero an mga Pilipino nga beterano.nga aton nasyon.

au/lastbattles/return. </b> <b>Sulibangko.(Damo pa it mga rason kay ano nga un-appreciated hira. nor the years condemn. han mga sundalo naka p reserve iton kay it mga pamilya nira or uropod nakadi ha library pag research hi t ira family tree. </b> <b>Amo ini it Ode para ha ira didi ha Australia: They shall grow not old. Tungod ini hit contributions han mga Austra lian Soldiers han panahon han gyera. etc. Damo it mga "unknown sold ier" ha aton nga nagkalat nga waray panhilubong hin maupay kay sugad hini nga mg a beterano ha Dulag.-)an amon libong damo an foxholes nga panahon pa kuno han mga American o. Dida pa hin baul pero an baul faded na an khaki nga tela. It iba nakadto pa ha Gallipoli para pag commemorate hit Anzac Day. Ada hit maagahon it misa kay han panahon han gyera favourable an pag atake han maagahon kay alert an mga sundalo amo nga it misa maagahon. Makita ka gihap hit "Tomb of The Unknown Soldier". Age shall not weary them.html\</u></b>   . It mga ultimo apo nga pira na he nerasyon naupod hit misa hit maagahon ngan pag martsa.am mayda one minute silence ngan may namaligya hin poppy nga bukad nga igin pin ha dughan. as we that are left grow old. Han bata pa ako an hibaro ko han WWII kanan mga sumat han akon Lola la. Ini nga one minute silence para mag kaada hin reflection han nanhitabo ngan han mga nagbuwis hin ira kinabuhi ngan k abubuwason para ha Australia. makita ka hit Australian War Memori al.gov. Dida hit akon mga litrato Jerby ha Facebook. At the going down of the sun and in the morning We will remember them. Didi ha Australia.Kon gindara ko adto ngadi nga mga cutleries mahabaligya ko na ha Ebay . Adi it sumpay it ak estorya. Yana ko pa la ka-realise nga an iya pag-estory a mayda na gihap hadto pag-relieve han iya experiences ngan partly Post-Traumati c Stress Disorder na gihap. An hinumduman ko la an iya sering nga "mag WWIII ngani di na ako ma kalagiw". An iba nasering nga kanan mga Australians adto. Damo an iya estorya han nahatabo ha ira pati ha Dulag kon ano an korte han Dulag han panahon han Gyera. </b> <b>Australia s Last Battles</b> <b><u>\http://www. As usual. </b> <b>Mayda namon hadto neighbour nga WWII Veteran. Ta kay mahilig mag-English kon nahubog baga di pa gud igin-respeto kay han ka mahilig mag-English.ww2australia. Ta kay ha aton basta busag. Mayda pa didi senisering nga "Remembrance Day" or Veter ans Day kada 11 November. diaries. </b> <b>Ha balay na la hadto. may Anzac Day kada 25 April. mayda gad nam usa ka baul nga mga silver cutleries nga kanan mga US Marines tikang pa han WWII. didi ultimo mga loveletters. Adto na-atten d hit misa hit maagahon. dire hira appreciated ngan acknowledged. pasensya na kamo hit kahalaba hit ak estorya. Namatay adto nga waray naka-appreciate han iya binuhat nga iya kontribusyon ha history pages . Naurhi. Kada 11. Ha Australian War Memorial adto nakabutang it Pilipinas hit usa nga mga nasyon nga na-involved hira. Amo la ini it ak nahunaan yana). baga di ko adto na-appreciate nga iya mga sumat. A mericano man it dayon kay amo it hin-araan. Hadto nga mga panahon kay waray ko pa man buot.

Kay kon dr i yna. Dire hir a leftist or right-wing. I also hope tha t the govt will find a way na magng maayos naman unta ini it ira knabuhi k ngng instrumento ini hra para mgng malinampison n nga aton nasyon.gov. Ini la liwat ak. Ngan kay outsider waray nira vested interest. Hira it aton living reminder ano it nawara ngan ano it ira iginbuwis par a ha aton o bug .entaries na gnhimo parte hini ha ira ngan ha eksakto nga kahimtang hit aton sosyedad. </b> . mga bata nga mga ipinanganak pero waray nakarawat nga benepisyo tikang ha gobyerno. Jerby it nga mga pictures ko ha War Memorial ha FB di pa iton kumpleto kay makahurubya hit kadamo. Salit kinahanglan it aton acces s hit damo ngan iba-iba nga impormasyon para makasabot kita ngan makapahimo hin conclusion kon ano man gud it tinood. dre ha at mawawara it colonial mentality. Amu nga an natata bo. kund i knahanglan gnpapatilaw gadman ini hra hn kaupayan mentras mga buhi. Lest We Forget. </ b> <b> Agree ak h2 ha iyo nga duha.au/commemoration/keating. Pasensya na. Ayaw ta hira paghikalimti kon mamalandong kita han mga nan hitabo hadto han panahon han Gyera. san-o pman? Amelita. Waray gudman h ya makabulig ha mga gerilya pero pinaagi han iya mga es2rya about the war. Lest We Forget. P ero crng pa man nim. Tama na liwat e2n. </ b> <b>Pati it mga libro ni Renato Constantino sugad hit The Miseducation of The Fil ipino. It iba nga authors gihap nga dire Pilipino maupay gihap it ira mga sinurat kay outsider hira iba it ira pagkita. Baga para ha akon na mayda balanse hit kada usa nga sid e kon mayda variety hit impormasyon nga nabasa.os nga Pilpinas. An local na pangobyernohan han Dulag n angay gud manginanu hni ha ira. </b> </b><u>\http://www. Dire la mga sundalo or mga lalake an nagbuwis han ira kinabuhi ngan kabubuwason kundi ini hira nga mga unsung heroes ngan casualties of war. mayda n ira estorya. Dissent and Counterconciousnes.Americano. makal olooy gud hn duro had2 an mga pilipino. An pagtag ad ha ira in dre la unta kon san-o knahanglan hra pumarada para ipamarayaw. esp an parte ngani amerikano. Opinion ko la ini. ayaw ta gihap pagkalimti it iba nga casualties of war: an mga bab aye nga han panahon han gyera nagkawaraan hin anak ngan asawa. diri kita nababaru kon anu it kamatuoran nga panhitabo ha at palibot.asp\</u></b> BTW. baga edited kaupay it nakasurat ha at mga literature books. labi na an mga beterano. alayun pagbasa hit mga books ni Ambeth Ocampo esp an L ooking Back k ad2 it mga intriga han at past pati an parte han at mga heroes. myda ak cuzn na amu e2 it iya bokasyon. </b> <b>Ngan it mga hitabo di kita nasabot kon tinood ba it sumat nira dida hit liter atura kay mayda mga authors nga bias it estorya. <b>Sulibangko.<b>Remembrance Day Speech Amo ini an speech para hit unknown soldier nga akon senisering earlier nga damo it aton unknown soldiers sugad na la hit mga beterano nga na mention ni Jerby ha Dulag. It akon lola is a WWII survivor. Paghinumdom ko pala. Australian or Japanese. mga babaye nga pi nalugos han mga sundalo ma. An mga "Comfort Women" nga g inhimo han mga Hapon. myda mga docum. Veneration Without Understanding. Hira gihap. Kon myda ghapon kamu tym. Hira gihap mayda estorya.awm. In fact.

Mayda man "Araw ng Kagitingan" pero di man ito gin-celebrate gud. waray namati. I attended a Araw ng Kagitingan ceremony in Central F lorida and we have only three Bataan survivors as honorees. usa ngni ka beses. mapaaffirmative o negative and then qualify your answer.S.hiya was in my mind when I got tired feet walking from the Senators Bldg to the House of Representatives B ldg.     . and to my assigned legislators. aw bsan pa han kasanhi. Waray man hit nira medalya nga nakuha or monumento nga igintindog para ha ira . nakahigayon ak pagkd2 ha vet erans bank. The Obama signed billl for the $15 K and $9 K and veterans recognition i s a hard fought battle. </b> <b>Last SaturdayApril 10 ." Sulibangko. Salamat. Congress thru my participation as NAFFAA Fl orida State Chairman-Dulag is in my mind .S. kamaiha nala nra pagp inila tas bs ngpakatungkod na. syempre sooner or later mamatay waray na mapasahan hit ira experiences nga importante nga parte hit hist ory hit Pilipinas.<b>Jerby. cguro thru planeta mahimo naton ini.</pd> Pat Ganio of Jacksonville. </b> <b>OK la iton Mr Dela Paz. Waray man hito parade.. Ngan nakadugang pa it kawaray ha aton panhuna-huna hit ira gin-agian kay waray man baga interesado gud or pili la it nagkaka-interes. Iyakan it imo side. bangin ak nagwaga dd2. gnpapakad2 la ghap nra ha banko pagclaim han ira pension. ambot la ngahaw. Waray man hit nira mga Returned Soldiers League or mga hall nga pwede h ira didto magtirok-tirok. </b> <b> Take your time la mano. badaw. total maupay man tat panuyo para ha at bungto. til next posting. sakto adlaw han mga veteran-pensioners. an active leader of a Veterans group here in the U. nakahabol ka man hit discussion =D Ha pagkayana gudman. Florida. hope we can continue this discussion. waray nanginlabot. iton nga mga beterano. K ay estorya man la. The veterans sacrifices made me continue w alking and talking and working with other advocates in the State as well as nati onwide. who campaigned in U. October Leyte Landing talks an nagumpisa hin interes ko ha history.Congress and other avenues of his advocacy.salamat idoy hit imo pag abre hine nga topic Beteranos 1 Importante it it ira role ug contribution to a society. Mahinay la it akon "s low"(deri speed) hit keys. • Hala mga igkasi ko Dulagnon. Angeles and Amelita.S. Dulag having been a historical signifi cance parti ha WW II maka appreciate ha mga beteranos it mga Dulagnon. i second d motion. Sering pa "Itutuloy" or Abangan ang susunod . diri prayoridad an mga beterano.one of the three is M r<pd>. Permi man la ha estorya it ira mga gin-agian sugad hit gin-agian han akon Lola n gan kan Angeles ngan iba pa nga mayda mga surviving relatives tikang han WWII. wara y nagsusurat. mcrng la it banko na wry nra mahihimo? badaw kon ak lolo or l ola an dd2. Waray naestoryahan.. ako hadto han amon pakatitirok han batch 57 han dulag high school nagmotion ako hadto nga that there should be website nga all alumnae of dulag high school coul d contact one another para madaly it contact hi mga graduate ha langyaw pero war ay man ini ka implement. unta dri na ton sugad it pagtagad ha ira kay kon baga simbako my mahana bo hit dd2 ha ira. pag hisguti ta dinhi it kabubuwasan hit grupo. in tawon kamagpakalolooy paknitaon. Waray man hito nira upod nga War Correspondent or mga War Photographers. madali hikalimtan kay it ginsumatan. an up to pagjoin ko hin campaign for Filip ino Veterans Equity bill in the U.. I have an uncle in Cabacungan hi Tata y Copio Sandagan from whom I heard alot of oral history re Death March. di kita nasabot ano an ira mga heroic feats k ay di man sugad hin mga busag nga mga dokumentado or may nagsusurat hit ira binu hat. et c.

kon ini nga grupo mgng usa hya nga lehitimo nga organisasyon. Usa na nga kusog amo an global reach hine bisan kon it responses primarily from Dulagnons or those with Dulag connect ions or interests. Jerby.. man Danny. mapatay nak didi LOL Gel-ayos man la liwat it idea nga in the future mag org na gud kita... Amiel.Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha kalurong nim idoy. t ama ghapon an crng ni man dan nga mas maupay kon dnhi la kita anay magkahuruhiba lag k dri kita ngkaaawud pag-s2rya parte hit ada tat huna2 ngan kasing2 whereas kon ada kita hin organisasyon gawas ha planeta... Ha kamatuoran.it mga taga P. maoob liga kita mga mgkaada hin mga regular meetings ngan kon anu2 pa. Usa pa. The decision may have to come from those closest to Dulag--it mga ada mismo ha Dulag yana. S till. @Jerby: thanx. Angeles ! I believe naman na we have common vision and mission para ha at bungto ngan ha P G. (ayaw nala hi dexter hehehe! joke!): salamat han pagpaangbit han iu mga punto de vista. salamat han m pagpasaro ghapon..dako pa nga molopyo it deri naton naabot due to many nga waray or limited a ccess to the internet technology.) Ha pira kabulan nga nagsusunod ako hit Planet Guinawas natuo ako guihapon han mg a positives han usa nga virtual community. </b> <b>@mano romy: that s true... Majority natuo nga magmaupay nala it aton bungto hit Dulag. <b> ".. Salamat guihapon hit parallel na panuyo mo ha pa-agi ha P. ha akon personal. pero crng pman. dri ako hiara hin ngpapagawas hit ak mga ideya especially ha kadam-an nga mga tawo. Ku n mahimo ayaw ta ini butangi hin political o religious color. Tama e2 nga iu crng nga makuri kon d ad-on ta ha real world it at grupo kay cgurado manta na mag-iiba it dalagan. • Mangangaro lako hin despensa.. ma ybe in d future. Nosebleed ghap ako. mas n aggng expressive ak h2 nga paagi. Hagi mapatay ako tim kalango. Mano Phil. Am u cguro e2 nga it ak frustrations and disappointments..sunggo ako hne dinhe nga diskusyon.. Pareho kita Dex hahahaha! </ b> <b> @ Dexter. iginsusrat ko nala. mgkakamyda kita inhibitions to a ir out our ideas etc. Baga kun mayda na effort m andated by other people or officers.G. At some point . :) Personal ko la ini nga baga pamalandong. Salit mas maupay nala gudman na magpabilin la anay nga sugad hini an grupo kay a t least pinaagi hni.tak hasiring la. AGi nga dexter ka. Makuri ghapon pagtirukon an ngatanan na myembro tungod kay nakabase kta ha iba2 nga parte han kalibutan. Ayos adto nga question!. Dexter knows that. And besides. have to join t he traditional community\/mass organizations. Myda ak stage fright. Segurado dam o it typos kay baga halabaay ini. it mga tawo baga mag aalangan na pag-gios.. waray lak nahihimo   .. Bum utho la ton ha ak huna2 amu nga ginkumbida ko kamu na paghisgutan ini. damu it requirements para marehistro an usa na organisasyon.G..baga kontrobersyal ini nga akon post. nakakasumpay kita ha aton mga igkasi Dulagnon bsan man kon hain pa hra tungod hin kabag-uhan nga teknolohya. premature pa ha pagkayana an sugad h2 na idea. ha ha ha ha . Salamat utro han iu iginpasaro. Ngan ugsa pa h2 .</b> Bagan nagigin awdanon it mga tawo kun aragtubang na.

what the society gets are all medio cre and shallow art expressions.. Spectacle la hiya. Choreography nga tinundog ha Sinulog. Mayda 3 kaaspekto ini nga mga festivals nga baga kontrobersyal. hi Enriquita Salas Santo.. ginobligar an mga bungto nga magkamayada hin kalugaringon festival para bumulig han Pintad os competition. at times yayabag pagu d. it gave the Dulagnon a sense of pride tas to some exte nt naunite an mga Dulagnon. Pintados.. Maghawa it spritual ngan cultural experience hit pagsayaw ha Sinulog\/Atiti han as against the Me-too Stree Dancing Festivals.naugom (sori Chito ha :) ) hin petrolyo tas igbubuga nga may ka layo. since these festivals are not real. nagiihaw hin manok ha karsada tas gink akagat it ulo. </b> <b>Ikaduha. Ikatulo. </b> <b>Mayda Atiatihan festival ngan Sinulog festivals. It Maskara. Ha Kasadyaan\/Sangyaw. "the devil will find work for idle hands to be done" ...The Sm iths Nakabasa ako parte hit at Karatong festival. ini nga mga pseudo atiatihan\/sinulog in nageexhi bit hin mga street dancing nga kulaos nareflect kuno hit kanan bungto prehistori c roots pero kaurog hit steps hip-hop\/ jazz ngan mga pinangawat nga dance steps ha Cordillera ngan ha Mindanao upod na it Africa.. </b>           . I d like to give you a back story regarding street dancing festivals that s been sprouting all over the archipelago.. kun baga grand slam winners nat hira pero what did Buyugan fes tival do to their local tourism? WARAY. Nino. Nakita hini nga mga lugar nga kun tundu gon nira it Sinulog mayda dako nga financial rewards. Indian etc. Bali. Ugsa kita magpadayon. Baga saho kun mayda ito relevance ha kultura han bungto o waray. nagstre-street dancing kay bagat nasus ugad man nga ngatanan nagbubuhat. mga nagpakakoreo na nga mga dancers nga ginbad u-an hin kanan mga Aprikano\/ New Guinea \/Indonesian\/Etc o bis ano nga costume nga ginhikit-an ha internet ngan TV. ini nga mga street dancing nga gumawas because of economic necessities. since waray cultural link ini nga mga festival hit mga bungto\/siyudad. damo t paepek pero bottom line nagpipinangant a it ira stars hin kanta hin iba nga tawo. it k omunidad paragkita la. the tourists will always go for Sinulog or Atiati han. ngan second ha Pintados\/Kasadyaan. Damot arte. Given the task to create this festival were the late Tio Perling Bautista ngan an akon Mama. nah alanguhang it esenseya hini nga aktibidad para ha mga tawo. pati the following year ng an nagin 3rd nala on the third year kay nanmulig na an mga dance troupes paro ha n kanda Jess de Paz (Dulagnon gihap iton). etc etc etc. Manonotice naton nga haros kada bungto yana mayda na Street Dancing Festival. Hira it lugi. Dulag an naggrand champion. Dakodaku-an nat ira gastos It naglilipay la it mga festivals nga ira ginsasayawan. bata\/midgets papas ayon. Dinhi ko nala ginbutang tak two cen ts on the issue para makbulig it iba hit discussion</b> <b>For all it s worth.I d like to commend the Dulag LGU for supporting this endeavor. Actually han una nga staging han Pintados.It nanayaw. kay lately baga nakaplace man kit hin 5th ha national festival. Sample.. turutambling. it Karatong ok gad. costume nga waray didto waray didi. nasayaw ngan mangangadi kan Sto. b agan ASAP pag Domingo..didi. ha Sinulog bis hino nadagkot hin kandila. So how did Karatong started? A few years after Pintados was launched. All over the Philippines. He he he. mga transexual nga feeling mga dancers ha girly clubs. ano it tourism\/economic value hini nga mga ginhimohimo nga festival ? Look at Abuyog.. ini nga duha mayda halarum n gan maiha na an katikangan. mabaw hin duro. Buyugan et al.. Ha mata ha kadam-an legit ini nga mga street dancing festivals. Una..Than see a me-too festiv al that has no cultural depth..

People can join the parade and do the usual throwing of water at e ach other. Ok. (He he he. bugsay.. paraw. An problema an paglin k na han Karatong han aton bungto. doing workshops to rect ify this type of festivals. Unta it at gingagasto hini nga karatong in nakaangkla ha consepto nga tur ista it kumanhi ha aton para magkita hit at festival...</PD> i ve shared this to the Mayor and he seem very o pen about it. unta abrehan ta it at hunahuna hit mga possibili ties para hit aton bungto. balik kita. :)             . ageh baga man inin thesis. gingagamit an karatong pagwarning ha n mga tawo han impending attack. In fact yana ngani ada. dire man ini yana la. We will top it off with a reggae festival featuring the top bands of the region. pero it problema I think namimisplace naton it dapat ta buhaton hini nga fest ival. bis p a mga taga ASEAN manbubulig ito. So amo adto hi Mama (Ekit Salas Santo) ngan hi Tio Perling gin pahimo hini nga f estival han LGU<PD>. so what they did was they made up a back stor y nga kun nasulong na an mga moro ha Dulag.</PD> Siring ni Mama nga toss up between Karatong nga Moron an para han aton festival.It ll be fun! Pinakadamo uminom. FYI.. dire par o hito nga street dancing nga masumosumohan na. Kun ako t pakianhan. surfing. </b> <b>of course igupod naton hi John the baptist hit parada para man t ha iya nga a dlaw di ba? . nagdaug an Karatong. Obviously.han syahan bga sige nak laktaw han pg basa ky diri man gud halaba ini hehehe pero gin basa ko utro from d top pra mka dugang geap hin mga info 4 me. wind surfing. Gumasto la kita hin 100 taw nga grand prize damodamu-an gud it maaudition para magcompete dinhi ha aton from all over the country. we d rather have a Karatong Percussion Festival or Karatong Design Competition.. it kara tong dire exclusive ha Waray region o Pinas. dik nagiisog ha.. they are worried of its pervasiveness. Now who would n t want to visit Dulag during this festival?Mayda gud ada ha at makakapannguli he he he . par agliding: we have all the waves and wind needed for these events. watergun war. unta nagbabasa ka pa. labaw ha ngatanan an bungto.love and respect from serrano also : ) Day. Novel ito. pada muay hin kabo hin tubig. </b> <b>Salamat! damo pa 8 pwede abreha la it mga huna huna.ha akon opinion myda gud masiring nga may halong p ulitika ini pro deep inside naiintindihan ka nra on wat ur trying to say o boot ipasabot. Ageh damo pa gad iton it pwede. pati ha Indonesia\/Malaysia may mga tribes nga nagamit hini pagtawag hit mga sulod-balay o tribo..skim boarding.<b>To date. It nahiaraan nga istorya dinhe ha aton. in fact nakakafrustrate nga dire ini nga aspekto na tatagan hin highlight han street dancing troupe naton. I think our leaders from both sides will see the light.basta ako im on ur side :) peace. pinakadamo umalog. the NCCA\/CCP is roaming around the country. Somehow pamati ko it LGU in naabat na nga kanugon it at gasto hit pagjoin hini nga mga contest ha iba iba nga lugar kay lately waray na kita magjoin ha Si nulog. han una pa ini nga mind set. </b> <b>Ok na gad nala ada ito nga Karatong Festival bagat sige nala bis baga ma-alan g.. an bagt ingan an gingagagmit nga signal pagpasakub han mga tao ha simbahan. nagweweigh na hin mas ma upay na option it LGU<PD>. Damo gud ada it manbubulig. waray ito ha iba nga lugar. nagi istorya la ko). An usa liwat na lider pamati ko magiinteres gihap ini hiya. Karatong is aural by nature.

aw ngean gnhuram tas wa na ig uli?age kalain man!unta in nga mga tawo naging responsable gad liwat ky my sentimental value i2 nga script tsk tsk tsk as far as i can remember hi tio luding tupaz (tga bulangan)1 han mga writer s gud h8 nga pg tada komedya ha serrano bugto han ak lola lila tupaz puertollano an teacher ha tabu(d la mabantad iya kalag) and i was once a princess han mga m oro wayback. pero iton ira sword play ngan steps hirayo la hin du ro ha aton komedya. pataraw-an hin duro permi. Asya d aw guhap it it rason kun kay-ano di na hira nakakagutro. it mga tourism activities para dumamo it earnings hit busi ness na lokal and eventually it earning gihap hit munusipyo.di ka makakabutos kay dire ako makandidato ha ha ha ha! :) @ramil. iton ira conce pt hit street dancing. hahaha!!!we need fresh air! make a differece to boost our local tourism. Observation ko gad la ini. kom edya is really a trademark of dulag\ /</b> <b>Thanks mano.hehe!!! maupay gud nga plano marisyo adto hin duro it dulag kn masugad ngan damo it mali pay kay damo adto it mga talagudti na pakabuhi</b> <b>maiha na ako nga nag-ukoy ha negros oriental. mas colorful ngan maupay gud iton choreography han komedya. i feel the same sentiments with you idoy jerby.asya besfren.those were d days! Idol ko hadto hi Mano Tedan Villegas. Makasurubo ini nga nut isya if true.. amo nga pkahibaro ko nga pintados festival an leyte gas ko an dulag bulig with t he komedya as the main choreography sa street dancing and showdown. pakakita ko han karatong festival... An script han mga komedya ha Serra no in ginhuram hin mga taga U. puropareho to n concept hit aton komedya. age nahanumdom la ak han mga linya nga waray man gani ha script. Moro adto hiya permi.Ok gud man ini labi na kun winaray na reggae songs an kakantahun. On the other hand. for sure. Sadly may malain nga news nga nasabtan ko.. pero mano di ko gusto hin fight he he he.. since my college days.. yana known as tanjay city. Thanks for spreading the word about our Komedya. if w e want. walang pi nag-iba han nagkalainlain nga mushroom sprout festival all over the country. hahahaha!!!! oo masumo na ito na street dancin thu mahilig ak hin sayaw. @Jerby: I think "because we are not in power" is an understatement. tama ghapon e2n kc it at sosyedad n gnpapadalagan hn . </b> <b>nahanumdum pa gud ak nga hadto an komedya gin iimbitar pagpasalida didto ha iba nga mga bungto such as burauen or dagami.. sword fight between red and white soldiers. usa didt o nga bungto. go ako for the percussion etc compet ition.P. mayda sinulog de tanjay. Salamat mano Ramie:) @helen. amo ngani nga i never fail to mention hit aton komedya to my friends in negros. kun ikaw makandidato ikaw lugod t ak ibobotos than the usal trapos. We can. mas makikilal-an it at bungto kon amu iton it masasaksihan hit mga turista pagbi sita nra ha aton. kuno nga researchers tas waray na kauli. hi man liding an tga hiway an bga makarit nga na segway hahaha ngan an rigomok h an stage kon bga pinsingay na. diri mag-iimbitar an taga iba nga bungto kun diri nakalingaw kay dako baya ton gasto pagbyahe ngan kaon hin damo n ga tawo nga cast ngan support crew ngan banda.. Ageh nakakatawa ako ha ha aha</b> <b> Jerby: wow! ganado it nga im suhestyon.. maupay ghap an parte san juan esp han m cncrng nga reggae nyt.Permi nagawas han script. sana rich ako to become a major sponsor para marealize ini n a im mga nahunaan. </b> <b>@ mano jerby. Namimiss ko na ito hin dur o. Tapos babasa hon an mga siday na sinurat ni Joy in between performances hehe</b> <b>brilliant idea comin from a brilliant mind.

nakabati ak hito nga istorya nga nasanglad nga barko kan Tatay. waray kami panulod ha klase katima pani-udt o kay nangadto kami ha dagitan agi ha baybayon. pero kulang pa an 44 nga tawo nga pangaro han enkant o ha dagitan. pero waray hadto kuryente an dulag. agui daw kay an guidara ha clinic ha dulag n agkamatay. Phil Peregrino during d time mayor tinoy serrano. Kinahanglan pa liwat maging pukaw an kada tagsa ha aton. alagad kay pag-abot nam ha candao river diri na kami na katabok kay ginbuhangan naman. :) . nagkahadlok an mga pasahero.. dire la ha gobyerno.. og naka sakob. it will take time before a shift happens. 41 an namatay nga nakakaon han gudti nga isda nga gin sarap ha dagitan. amo ad to hi meyor tinoy an garan tamyok. nagminulay kami didto hin bulang han bolabola nga baras nga hinkalimtan nam an oras. so guin quarinetine an dulag. pati an akon nanay. Pero kon hunahunaon naton nga kaya naton mak abulig in our own little way. baga grade 1 pa ak hiton nga tu ig natabo.ngan kon tatagan la kita hin higayon nga makabulig. maupay nala kay may imnabot ng a mga tawo nga gnpangalsa kami para makatabok. amo nga karida kami panguli. 46 years is never too late to s ay thanks. ug kulopay na ngay-an. may-ada kuno ginpa-inop nga taga dagitan nga nangaro hin 44 nga mga t awo an enkanto ha dagitan. may nagkapitik amo nga namatyan hin 1 ka pasaher o. sided with Romualdez camp. nabara an dako nga barko nga barko nga m\/v de jesus dida han baba han dagitan kay gasi han kapitan pier na han tacloban ka y mapawa kuno ngan damo nga suga. week after han tamyok. Di ba nasiring hira nga real change comes from the people. amo nga si mnanglad an barko kay ginpalikdo man han kapitan pasulod ha dagitan. </b> MGA KALAMIDAD NGA HUMAPIT HAN BUNGTO HAN DULAG • let s hope diri na daku ngan harayo it pagsaka hit tsunami ha Dulag. When it happens we will have the POWER to initiate change. Ada maupay kon masusugad la h2 na kaupayan it natatagamtaman hit usa nga bungto.. =D It prevailing mainstream culture dire pa nasasantop it mga sugad hini nga world view. then I believe that we can make things happen. pera ka adlaw nagkaabot an mga rescuer nga tugboats ngan gin tikangan pagguyo d an barko. amo nga an motor ni mayor serrano ginpintara n nya tamyok as a reminder. They call Mayor Tiu as Petilla Baby. an usa nga tugboat nautdan hin kable nga kimnulabting balik ha tugbo at ug naigo an 2 nga crew nga diretso nagkamatay. waray naka gawas. may ada el tor epidemic ha dul ag. pagkasangla d. kun hin-o man adto nga mga tawo n ga nag-alsa ha am. amo nga nakumpleto an 44.. It s more like a reward of sorts with good results.. 3 kami nga magc lassmate an 1 hi dr george lagunzad.. nagu yod an barko nga waray na hitabo. d amo na kamo nga nagpamatuod hito. usa ka adlaw hiton nga hitabo. nangaon hin tamyok ha daguitan. :) I would agree nga an "kun tagan hin higayo"n is the operative word. Ramie Pabro an ak nahanumduman hiton nga tamyok. tinuod ngay an iton nga istorya kay permi man iton guin istoryahan han akon lola tening de veyra.Ngan it mentalidad hit politiko nga ngdudumara hin usa nga lugar in bag a hin hya it tag-iya h2 nga bungto. swerte liwat kamo hito nga may nangalsa ha iyo. mano Ramie . an ngaran tamyok.pulitika. Ha ngatanan ito. Mano Ramie. regular an am kahadlok ngan panangis kay diri kam i makatabok kay masulog ngan hilaron na an tubig..     . amu tak nabatian. yana pala ak makapadangat hit ak dako nga pasalamat ha ira. thanx a lot whoever you are. a fter 46 years. Amo adto an ak karugsidngon gad la.

kay an iyo group pic with the trophy and Fr Raul . Lagunzad STRADS JUNIOR BASKETBALL TEAM TACLOBAN 2ND PLACE: TEAM MANAGE R ROMEO DE LA PAZ..... Lagunzad Baga nahanumdum ako. Antonio Jr Lacandazo it armory yana hit pnp station asya an power house hadto di da ha dulag Danny Cerence @Mano Caloy .. mahusay ka gud hadto.. name la niya an binmulig ha team niyo.di la ak maaram kun diin tagua nira Mana Zenai Ramie Pabro diri gad ak maupay nga nabasketball pero nahanumdum pa ak nga natuko d ton nga basketbolan ha plasa nga amo na ton nga semento nga poste yana. Lagunzad OO ngay-an ano. hehe marisyo la adto an pangarigo ha dagat. NICOLO "NICK" MORCILLA. Danny Cerence Mano Kaloy ....an o ba nga tu-ig matindog basketball court? • Ahaha! Kaloy! Ako adto an iyo muse. CARLOS "BOY" LAGUNZAD. kon de ri ako nagsasayop. ngan andihas hit balay nira Dr<pd>. DOMINADOR "BEIT" NAVARRO.. ELVIN GABRINO. Gayle Natividad damu tak hinbaruan.oo guti pa ak hadto . harani adto han Generator Set pa ada.. waray paltos sulod gud permi ha ring.taken dida han am bungsar an.. waray na kami mag mulay hadto han champion an Leyte Black Belt..Amu cguro e2 an hinungdan anu kon k anu nga my mga uros2rya yna nga myda usahay nabisita ngada ha dnhs nga dri mga sugad ha aton. Danny Cerence Pero bisan pa sugad an nahatabo ha iyo. an dulag pala h adto an bungto nga may kuryente sanglit gab-i na an mumlay.....hi Nick nagliligi dligid pa adto kan im Mana hehehe. best uniform an iyo cons olation prize. narungbay hit pnp municipal sta tion yana.. Nahinumdum la ako hini nga time. • bis bga tibway matagan hin hulagway ngan pan ngilal-on hit mga lumatod yna.w aray na it yana tapos nahakadto ha may mercado iton nga basketball court. Carlos V.hehehee). nga IKAW an PINAKAMAKARIT nga namulay han basketbal. mga 19 69 nga nagchampion ha midgets an csc . han deri pa ako hadto salbahe.. VICKY GABR IOLA. before hiton. . PITACIO "PITAT" MAGOS.. gab-i gad gihap an mumlay pero guti-ay la nga generator an ginagamit nga kanda marcial tupaz ada adto. RODOLFO "JUN" BAUTISTA. iya adto gin pa enlarge and framed. PERLITO "LITOY" YERRO...ginuusong pa ak hadto ni Mano Ronnie Caminong kun nangagmulay na kamo nga di ak nakakita kay damo tawo adto pa ada ito na frame ha Dulag ha balay . Carlos V. An duha nga magbugto nga hi Inky n gan Boy Andrade han iyo opponent nga team-BlackBelt... hahaha! Adt o hinimos ko ha dulag an mga pictures hini nyo nga team.. Naka-third place adro an CMD..</pd> lagunzad dida ha buntay Carlos V. anhi man ha Planet G hi Mano Romy Dela Paz. makarit gihap adto man mula y Hi Nick. an mul ay didto pa ha merkado. nalipay gihap adto hi Tata y. Nasina adto hin duro hi i mo Tatay. Mano.. kay deri ko pa hiya hadto certified b-i-l hadto nga time(di pa adto hiya na kasid-ap kan tatay. about 6 months ago20100301 at 16:16 • Report • Carlos V. Lagunzad OO. Antonio Jr Lacandazo an una kuno nga basketball court ha dulag nga ginliligahan nakada han kadaan nga nursery ni hat lolo terya..... waray adto palamrag han mga mu lay. Hi Mano Romy nagka storya na kami. Lagunzad Aw. PLAYERS..catmonan sporting circle.second adto overall an CMD. Everytime nga nadida ha imo han bola.history class ini nga ak gnbbnasa. dapat kami an champion kay perde gud namon an Leyte Black belt.. dida ginbutang am sala. kon umuli ako makita daw ako Danny..Deri adto unta 3rd place kay guin lutong mak aw adto hain ka hin Champion naperde namon tapos 3rd place la lugod. baga hin ikaw an sinusunod han bola. BOY ROQUINO.. CARLO S "CALOY" YANUARIO. hadto nga time gutiay ka pa hehehe. Carlos V.

Mayor then asked the company doing the cement mixing in Daguitan to deliver the excess mixed cement to the plaza. hi man dadoy gabriola. tiyo e gly sano. ito nga truck pareho han truck nga dida li wat han prente han balay han canas family Phil Peregrino an magkarit nga namulay han basketball nga an court tubang ni ra doctor lagunzad. an gin butanga n han una nga generator han dulag. and pakatapos hira willie wiliams. ogum ceballos. Hi Mayor Tinoy daw an nagdepender han mga kaba taan han padi. plus han iba nga players hira gory abrenio. ogdo bau tista.An ira hadto Team an ngaran FBAC. lacandazo brothers. hi agura ng pepe pabro. hira Mano Williams nga mga lag as na hira tas nagkikita hiran mga kabataan nga nagmumulay hito na basketball co urt nga ira tinukod. hi muloy. Ano daw la it feeling ano nira Papa.Phil Peregrino an ona hadto nga basketball court dida hit mga amo nga nalambitay ha plaza.. Abner De Veyra Palanca mano phil: maupay gud hi renedy mag mulay hin basketball ngan hira hubert lacandazo han gutiay pa ako amo ito hira an player ha catmonan an akon liwat nanumduman nga magkarit geap ha basketball hira KULAB. Basta pagkahuman na han trabaho han mga constr uction companies natatagan an mga Dulag bboy han semento nga sobra. amo nga baga pirmi title contender an csc hadto nga pahahon. kon doda kamo ito pa hi man naro martin n gan hi man noring villagas kay mga aram ito hira. An kakurian nira di pa daw nagtatapos dida. Mano Hobert.</pd> lagunzad. luyo ha munisepyo. may-ada pa ak hinabtan nga basketball court an didto han tupad han nursery scho ol. tony aplonio.. Buwas nalat detalye thanks Jerby Santo Mano Ernie Tatay han sikat nga hi Louie Gabrino ha Guinawas! Wamil Chan yul it manok nabitay!!! Hi mano Ernie Gabrino daw an nagin leader hini nira nga mga serino nga naghimo han basketball court. Ramie Pabro an ak hinumduman nga magkarit ha cat monan amo kamo nga peregrino br others.. At that time when the highways were being constructed . At times they finished late in the evening. :) That s so sweet. man luming dumaguit. casiano santo.An taw ag hadto haiya SKYWALKER. When the mix ed cement were laid on the plaza. terry ser rano.   . Ma no Ernie together with the other players requested then Mayor Tinoy Serrano to t alk to the construction companies doing the roads.Hi Eddie DURON Kempis geap.. most o f then were d 1st basketball player from dulag to represent leyte during the eva a before the war.man tonying canas. hi mano tony apolonio. hi man dolfo tupaz. an na mulay hadto hera tatay. Jerby Santo Agedaw kay hira Papa ngay-an(an mga kadaan nga serino) ngan hi mano ernie an nagtindog hito na court!Mga 50s. nanding sugbo. an church na bad trip pakakita nga n aghimo hira hin basketball court. hi ready ngan hi renedy. atbang han balay ni Dr<pd>.RAUL DUMAGU IT. mga karit adto hira. alvin Yutangco. hera mano mely peregrino. makarit geap adto. Phil Peregrino ada mga bugto ko iton edoy. nahanumdum ak hadto kun may mulay didto nga c ourt didto ak nalingkod ngan magdrive kunohay han us army truck nga guba nga nar ugmok didto dapit han poste han goal. sponsored ni ra man Pepe Andrade hadto. lipoy conzon.Danny Yutangco. paspas dayon an mga serino pagmasa kay ala-sai s na man han gab-i.

you re right Mano Vital deserves accolades. Kun ano it nanahabo ha aton community. Tak erpats baga nagdidig-on nga bulig hir a pagtindug hito upod an iba. dire adto cement. Knowing my Dad i m s ure he got down dirty on the project... We are all trying to make Dulag a better place one way or another. ginbubligan ito nga court han mga manm urulay nga takas na magbasketball ha baras ngan tapotapo. i have to correct my self hi douglas foley amo adto an basketball player ngan football player. That is why I d like to go back nga somehow. waray na ak hinomdum. hi mano vital hit iya mga magpa kalilisang nga palitada.. Jerby Santo Hin-o an makarit hi Mano Terry o hi Mano Williams? Jerby Santo Mano Rufo. Hi Daxfer pagtindog hini nga planeta.</pd> lagunzad.pero going backto discussion. Hi Wamil kun nagnenegosyo hiya . the essence of my post is not really about people taking credit of somebod y else s work. upod hi Mano Vital. th ey fixed it.. an team mate imo papa. waray at hira mga bayad. Mano. kami an last nga batch nga naggraduate han daan na high school .. Labi na han iya signature nga palitada nga kawayan nga semento. an garan hi steve foley. bagat conversation over a 2 year old bahalina. hi imo papa midget la adto hira. :) • Oo mga mid 60s ada . hi ra jaime pang. adi professor ha u. the works are cute and kitschy but those are not magnanimous works like the Mona Lisa and Spolarium.court ha dulag. baga for the sake of discussion la ini. nagpopost lako hi t mga yakan hini nga mga tuminungnung. Adto ha Hill 120 ngan ha Plaza .Their struggles and finally the realization of their goals and their impact on the following generations. They saw a problem. Oo mano..Siyempre hi Mano Vital it m agsisiring kun tuhay it trabaho o deri an trabaho. Adto nga nagvolunteers unlike Man Vital. dire ini tungod may usa nga star player. pero If we hype his wo rk like it s Michael Angelo s or Salvador Dali s. one way or another. kelala iton ni imo tita thelma ha australia. pero an plaza han una waray pa kuno hito nga mga mulayan pambata. just Ok mano phil. Mga late 50s early 60s daw ito nahuman nga court jerby ini nga basketball court yana guin tindog ini mid 60 kay han maggraduate k ami ni imo papa ha high school dida pa an high school ha municipio yana. hi Mano Ernie ngan han bug -us nga Dulag. and again I d like to say that I really really appreciate what he did in the plaza. In fact nagmulay daw kun o ini hiya han Dulag team.. peking vacal and iba pa. Hi mano dan kun namimicture hiya paguli ngadi. I know. Ginbububligan ini hit ngatanan.. waray pakakahatag hin exact na time hi erpats. an basket ball court tabi han high school tubang nira Dr<pd>. of texas. Maupay it pagka recall ni Carlos parti hine nga topic kay in a big way namutnga -an hiya as player. pamati ko consistent it storya nga nag lead hiya han mga volunteers. maybe they did not do the entire work but for sure it s not remote that they became part of it. Typic al la na plaza. Baga hiya daw kuno an nagrevolutionize han basketball naton ha dulag. Hi mano Hobert nagconfirm nga bulig hira pagtindog han plaza. it was in d year 1 948.. 1957 ad to. I mean no di srespect kan mano vital. I understand how the artisans are always forgo tten. upod hi Mayor Tinoy... In fact mayda kuno ito didat mga ngaran nira nga nakasurat ha semento. it s about the vision and the sense of community of the old Dulag nons. I mean. Pero mano.. I played on the park myself. Waray la hini. & is profesor at u. I will never really know. That is why nahighlight ko han ak post. Tuod ini? thanks jerby ma aram ako hiton. an ist peace corp ha dulag. Knowing Mano Ernie. what i am talking is d 1st b. hira douglas foley ngan hi steve wills the arrived in dulag in 1960..Mano Phil@ an daan nga basketbolan nakadto ha may fire station yana? In the 1960s daw there was this Peace Corp Volunteer named Steve. of texas. :) Tagay kita!                   . I think we will go out of boun ds.

yup.. pero ta k baga pagsabot (agits baga gud ak hn sayud hehehe). Jerby Santo AN AK MGA BASKETBALL HA IDOL Angeles Ramos Lopez @carl: gintikangan na pag-ayad hn gym it dulag.. pero iba it rasa. bisan piyungan sulod gud.. it pakiana. =D Carl Garcia para ha akon.... Well. din isogba u ntil all around is brown. damu ad2 an ira admirers nga taga bungto.cring han ak bati nga kinawat kawat dw l i2n an semento nga gn flooring ha n court ky myda ada ad2 ng constract or ng hihimo hn kalsada. May lugar pa siguro it Dulag para hi muan hin bisla guti-ay nga GYM. AT BP.. Jet. it ak question yana... mas daku na yna it gym na g ntitindog ngan daku it estimated na budget.LUTO NA DINULAGNON OR BISAN DIRI BASTA KAY MANAMIT. gnguba na.. hehehehe.. ano it kinchay? dahon iton or spice? ma try ako niyan kay mayda ko bisita na mga Dulag.. an idol ko hadto nga namulay hi Raul Dumaguit... man Dan. .@ Mano Rufo ka batch ka ngayan gihap hini nga mga basketbolista? Thanks an akon mulay mulay h plasa. Danny Cerence haha. KINILAW. san-o dawla ton matitima? baga guti-ay man it space han cultural.... Kamarisyo hini nga uros2rya... dba? Bs pa kon anu. DISH-CUSSIONS. DINUGUAN.. or something like that.. ada ito baligya ha merkado. aw maihaay na gudman e2 nga 7 yrs. pero ambot kun roots ito. san-o daw la mahim o nga Indoor Court it basketbolan ha Dulag.. tumpak ka na liwat. pinahigisan gud it tamb ok ngan matam-isay. PAR-OK. bubutangan ko hin kinchay. my panahon gud nga nagkakaurusa. bangin half court la iton maayad. Danny Cerence amo man it ira pag pronounce hito. Mga pu rsigido gud ad2 intawon hra nga matuhay gadman an ira ginmumulayan. medyo yellowish. pag kagod hin botong nga libi. recipe ha dulag. bodol nga sinoroban. then ihalo ito hit bodol ngan hit pako. baga nga g wapo man ad2 hra..bagan dried roots. LOMO.... syempre lakip na hit dda an sop hehe he! • HARE KAMO HIT IYO MGA SECRET RECIPE MGA KA-PLANETA. na 3 po ints na ngani. make it round balls and botka hin lanot pare dire mga sarang..mas gusto ko pa it ha dulag Phil Peregrino it kimchay is dried banana flowers. pagkat apos.nkabati ako i2n nga s2rya kon ano m tindog i2n nga court. bangin dahon. makuri la pangitaon didi it kinchay nga pareho it rasa hit ada ha aton ha dulag. tiros-tiros it bodol. i hope mayda pa hit o yana dida. magutom na lugod.. it mas hilaba ngani kay kim-ch an-say. nga my paco ngan hin botong nga libi.. it paco pakaladkari... In fact. an tym na nra kuya nante asis han han iya mga kapaturan nga taga dd ha Rizal. pakianhi hi junjun kay maaram ito. an D Clan ngani. guti la an space han cultural... baga pagkatapo     . ha Cebu kay ira version tawag kay Azucena... that s very dulagnon. an dati na c ultural.. -tak humba. An ak liwat naabtan nga panahon han mga basketbolista.dda ak masyado nalipay han syahan nga pagsemento h an basketball court nga intawon inaro la dd2 han ngconstruct han kalsada. SUGAD HIT HUMBA.

balitaw popeye food and sayote wll do. makuri na hehehe... HUBOG • ANU KAUROG NA BUHATON HIT DULAGNON KUN HUBOG?! automatic nagiging member ht DAR.... pagkatapos hiwa hiwa-a. natumbling nala tikang ha atop meada hito ha kabarasan hahaha ako u dog nahikatawa la ako hin duro. kay damo iton hira na mga daros..ngek. problema kay mga Cevallo s na la ada ha buntay hit nahabilin na bodol...marasa guihap on ini... napagutom.. kaw nala it pagluto..A. pambaon buwas kon may sobra. d la ak magyayakan.. tabi-tabi.... =D recipe la tak ihahatag ha m. Jet Kuizon mana Abbey Mae.. kay tambal ito hit very cold we ather in d midwest of usa........ maram ak pagsugba hit bulinaw hehehe! balit. marasa ini kon adto kamoha dag at waray liwat budol didi ha langyaw nga labnasan..he 2nd try ko hit kan Abby Mae recipe hit humba.heheheh la lgod iton ha labnasan. Phil Peregrino manok nga hinatokan nga my kapaya ngan kamalungay pak kagud hi lubi nga lahing. then it ikadoha nga piniga my tubig nga du ha ka cap. Danny Cerence karasa daw. ma request gud ak hini na lu to nga bodol nga sinoroban pag bakasyon ko ha Dulag...hehehehe Abner De Veyra Palanca @Abbey Mae.. amo la.. mabulig ak hit iu uros2rya =D oo........ kon waray kamo kamalungay order kamo ha campo santo kay damo. maka testing ako hini na pochero niyan. makatilaw ngani kamu.:)) Phil Peregrino @jet ada hi azon nga asawa hat nawala lipoy conzon. th en get a plate full of rice nga higop hit sapaw. pag ihaw hin tari ngan it dogo patoro-a dida hit k inagud nga lubi. ginbobotok it saruwal ngan na usbot nala or nalunay hit iya suka.. Mano Phil. pork hocks hit akon gingamit n a meat.pro dre nkatampos puros ky puros la A.A..... ebutang it manok ngan it ikaduha nga piniga ha caldiro ngan it kapaya ngan pakaladkari..cg memorize alphabet.he.. manhikalimot k amu hit iu ngaran. roboti it tari ngan limpiohi..marasa siguro iton isahog ha hinatokan... put d tono and d kamalungay..he.. it lubi n ga kinagut pig-a para my ada ka tono... salamat hin madamo....s igsurat hin saging nga inaldaba nga manibalang..ahehe....thanks for the pochero recipe.. :) dati ha casa eugenio hadto han late 90 s may ginbuno gadla nakaduha....A   ...... cook until d manok s tender . unta makuha ko na hit rasa nga winaray.. bsta n hubog... kaurogan la.speaking of kamalunggay ha camposanto magtambok gud an malungay didto an dahon higlapad..ako behave la.. pero dda nala kon mgkattrok kita... myda ak special nga recipe hit maja.. nahidlaw gud ako iton nga imo recipe. asya klaro it mga para hubog!!!aheheh..eheheh pero d ngatanan.. dre gn aasi... magluto ako iton marasa gud an hinatokan na manok mya-ada man dinhe guihapon kamalunggay pero deri nila guinkak aon...AH.

..kagawayan iton an luyo naka pan giho gihap ak hiton didto damo an torobay hehehehehe Danny Cerence ito nga Provincial Meet kay ginhapwat an grandstand. Waray na ak umutro gudman...*taranja r-tarantar(darawhonon) Nestor Bautista an amon panahon diri pa uso an totbras... kami ada an una nga batch nagtotbras kay waray na man hira Nestor haabot na 1 ye ar ahead hira ha am..... o r yellow corn iginkada han papel nga ginlikin... ) heheh. nalanggi hin dahon saging gamit haras para amo an turong... an pangiskwelahan! • nasulud ha skwela may balon nga tinapay palaman mantikilya.hahaha. Danny Cerence heheh maupay ini nga im patikang Merlyne.. kadamo nala han nangagdugo an ngipon....lukop siguro ada... Wamil Chan glyn an bulgor nahanumdom ka? an nutriban an aton naabtan tag 15 an u sa ano? diri ak hadto nka ubos kay dako...myda pa ngani mga hapon hehehe Basta ako han ak kahubog. :)) siday man ngayan ito merlyne.. han maglabad ha klase.ky amo ak i2n..agidaw kay mabaho gud masuka suka ka gud it paglipyo.. alagad nak k alisang pagsulod ko eskwelahan nga nabalhin.an iba nga maestra may mga baligya h a room . hi maam delmo diri adto makutol ano? he he Danny Cerence nakag toothbrush gihap kamo han dudrungan didto ha luyo han Sped c enter ha may highway? an Dentist nakadto ada once a month tas nangagtotbras mga pupils.pasikatay han haras adt o kon na kulop na. han grade 1 kami ni atod Dex.. giho la anay han amon.an makuri gud ma assign kami an paglipyo han kasilyas harapit ha my home ecomics building na may ada puno hin gapas . narubag lugod tak dughan... Abner De Veyra Palanca an elementary ako ha central may ada nutriban nga tinapay . na sulod ha skwela naka tsinelas la....... Anthony Dexter Tupaz Meneses nahanumdom ka han dental aide nga tomboy nga amo an parag nganga han baba han bata? Wamil Chan oo ano man? ambot kn buhi pa adi? Anthony Dexter Tupaz Meneses @wamil: hahahaha alagad k astig adto mga mananap. hehe Glyn Tupaz Meneses danay magbalon hin saging or kamote nga luto. kimnaturog ngahaw ak k malipong man ngayan ton ha ulo . nahanumdom pa ak hito na tomboy. bitas ngan may buho pa! an urog maka honor mga anak han maestra...hahahahaha!baga liwat hra 8 dre.! ka swerte la nira waray kami nga pobre kilal a. an grands tand harani pa iton han oval. Dex. (i miss the good old elementary days. danay budbod... tatagan ka ni mam Asuero h it imo malon na gigihuon.... an problema la hadto kun nanguli na nauran nga waray dara kapote or payong... damo 8 hubog ha calle kempis.. bad aw an dadlagan.AH. all good..... n idurog-ak l ngay an...H.. hupit tanan....deri ko gud makalimtan grade 4 ako. *taranjar adto an kapuyahan basta naulpot na upod an dentista hehehe. im pa ak ginp ahahumdom.damo adto an klase han hukot huk ot. meada bag nga dara hukut hukut pa. igin usog ni istan iton hadto ugsa mag provincia l meet han 1979 ..... igiuinkadto dayon han batuhon n . meda plain an color meda liwat colorful.. liwat ka merlyne. kay dyes sentimo la adto or 25 sentimos.iton nga oval pamati ko pag turugkopon ngani an ak hinadsan h iton han onom ko ka tuig nga pag iniskwela dida. balit.....

...dara2 la pirme an iya stick nga hila ba...an ingkob hadto tod han haras lwat hi allan astorga.. nakulop na ngani kay maratinbatin dayon kita dida han gap han duha na building han gold ngan bronze na klase. baga uso man adto na style hahahaha..... mahapatalindaas na kami ni Julian dida han aragian nga rice field ada adto...a parte..... salamat hit pag mention hit torobay kay baga maiha na ak nga wara y makabati hiton na word. tod nahanumdom ka pa?hahahahah Jet Kuizon aytakay...agidaw kay puros mga saragwakon. nangalimot na ako han term han panakop hadto.........numdom ka pa?. Jet Kuizon ay takay tod..nak balon had2 piso la tas pagka kulop waray na balon. ....ada na hya yna kan bejo romualdez close aide for almost 10yrs na..heheh Abner De Veyra Palanca ambot hadto nga panahon an mga maestra .hahahahaha... alagad kay baha adto. nakapanngarigo gad kami hin lusak.. damo han mga senyalan hadto na aton batch..agedaw karasa..... Anthony Dexter Tupaz Meneses @jet:an snakon hadto tod kun reses balikutsa ngan tinapay nga linalahiran ni mana peli hin latik..dako gud an school ha ce ntral @abner: hi mrs obediencia adto an my bansag na logo. Anthony Dexter Tupaz Meneses @ jet: 95 adto dayon tod an gay ib ni mam kun nati ma nim an iya binagisan nga square hehehe.. hahahhaha @mano.... Anthony Dexter Tupaz Meneses @jet: numdom ka tod pagkaratongi ni mam asuero kan robert dumaguit nga nagpaka ihi han ugmad? ntawon nagtabigis an puya hulos an i ya "mini skirt" kay pirme manla adto hya nakabado hin taga tuhod nga nasulod ha skwelahan .. Hi Julian C.ambot kon naganansya pa adto na lagas kay intalon as ya gudla iya pakabuhi... hin-o ngani na maestra na gin bansagan hin LOGO.grade 5 teacher adto hya..an buriyas na tagpiso la an putos na basta ak nagkikinao n pati ak baba nagpupurula haha Michelle Raagas Villanueva ha central myda didto nagbabaligya hn tinapay an pala man latik tas padisan hn icewater ok na...... upod na kita..                 ....an mga bata na e lemntary pag kakulop o aga mag giho o mag harass... Noel Q.... Helen Pedrosa im speechless ur mga reminscing!!!!! sana pati high school days br ing down memory lane niyo geap. kakuri gud hiton na pinahihimo ha aton..padisan han ice candy himo ni lo la besing hehehehe.. Nestor.... sige na kay mabasa la ako hahahaah!!!! June Edmond Tupaz Mendiola an d ko gud mangalimtan han naiskwela ak elementary a n singgaak ni mam obediencia nga bsan adto ka ha SPED hya ada central dungog gud nim.adton karan on na mana peli na ginlalahiran hin la tik nahaabot geap ak hito.may ada ak taga baryo na clasmate nag papabulig ako....bagtas pagud.an banana que geap nra bulan na it akon perme gimnpipili iton nabagtik gu d it asukar.baga hin pirme bag o nga tinuri hehehehe. basta kay gin kukuha tanan han tubig kutob na lumutaw han isda.magtatanum pa gu d. peace bert hahahaha! Jet Kuizon nakag-alog ka hadto ha may Serrano na karabuan na bomba? han harani k anda Allan Baoy...... Jun Y...pastilan waray na hadto madaug nga snak! solve ka na tas ba raktas panguli k dre pa man uso an hatid sundo hehehe. nauso guihap han pan nguha hin isda dida han luyo han high school.he heheheh Anthony Dexter Tupaz Meneses an kan julian bangs a beatles hahahaha..

mrs delmo.. Ano daw la an huna hadto han mga lalake nga classmates nga nakakita han karigumo k...maaram ka gud an anak han maestra amo an nakahonor. ginrarabak! Nagawas naman hiya para magbusa.. kay baga puro kalisang an am nahatag ha iya.... desks pati an blackboard.. Nag-aaprak ang J ohnson s nga pinutos dida hin linikin nga papel... Nasakob kami mabaho hin duro...</pd> Alicando..</pd> amalos. na-cancel an klase. an am agnay ton ha iya.para ikadto ha table ht teacher. . may hin duko han mga babaye para mag-pulbo. Nakausa ginkuskusan hin dahon hin utot-utot an classroom including salog. an iba nanhuram hin sudlay na la bisan man nadiri pagsudlay nahadara na la .. Tapos hibatian pa an pagpakpak han mga kamot para matanggal an pulbo nga nanukot ha kamot. baga inaabat ak hin kalu -oy. an front row diba kan Mrs<pd>.tapos an library hehehehhee @nestor.. • y masakit yana hi Mrs Obediencia na.mga lagas na ito nga teachers yana.. Rigumok nga ura-ura! Ramie Pabro nahanumdum ngani ak yana hiton nga maestra.. .in our time grade 5 teacher hi mrs obediencia then pagka grade 6 nam nagin grade 6 teacher liwat hya. d     . so han time nyo didto na hya ha left wing.Miss Cadinong-Pilipino hiya an akon andviser han grade 6 ako . mayda had to bagtingan gihap pag flag ceremony..</pd> Yu akon adviser han grade5.tapos principal s office. tatay n ira inggi ngan resting an paragbagting. hi mam putol.</pd> obediencia..kamswe rte manla nira mayda na pedicab Amelita Flores Pag bagting han bell kon tapos na an klase or five minutes pa ugs a matapos an klase.ha atubangn han central may ada Flag Pole.. May hin sudlay han b uhok. diba an corner clinic where mi ss rose beringuel was. an iya class record pirmi iniipit an iya tudlo nga putol para madesmolar . di ngani pinapagdara hn bukad...may ada schedule an student kon hin-o an mag panatang makbayan pati an exercise... ada yana 200 meters la ngadto central cinasakay na hit pedicab.... primi it hya nakatangis.</pd> yu tapos kan mrs aguinalde . Ta kay di man kami maka-abri han amon baba han kabaho. mrs obedien cia. an am klasmet nga sarawayon hin duro. puro kami nangagtabon hin pany o ha nawong.......g rade 3 la ako makahonor an akon maestra kay an ak nanay lugaring didto ha victor y agidaw an binaktasay kay talagsa la an motor danay dida na kami naksakay ha es kina pagawas san vicente tikang ha sungi mga 2 ada iton ka kilometro nanagko an ak bitiis.kindergarten.. miss maraya. miss cadinong.. Danny Cerence ano daw it sakit? Gemgem Kempis agidaw merlyn. an bug-o nga row han rooms on the left side han main building nahinumdoman ko pa.every mo rning may ada flag ceremony then mag panatang makabayan then mag exercise.</pd> lagunzad tapos an eskina kan Mr<pd>..correct ka nahinumdoman ngatanan he he.. nagr isyo liwat an mga kalalakihan didto ha sakob.. then kan Mrs<pd>. panatang makabayan ngan exercise.. </pd> abreneo.Mrs<pd>..Mrs<pd>.. @agnes: grade 6 hi Mrs<pd>.. kada klase namon han Social Studies han kulop. Mrs<pd>.. hahahaa mga baltok gud okay pa mga memory nyo.kan Mrs<pd>. Amelita Flores An atop ni Mrs Sugbo dida han harani han hagdan.</pd> Obedencia-Socia l Studies. tama ito nga school arrangements ngan teachers ha Gabaldon building. Mr<pd>.Science..</pd> alicando. amadz de paz.

Amu ad2 an ak paborito nga gnsasaka kay mahangin ha igbaw. Hi Mrs<pd>. a mbot ano na adi iya where abouts. kada lunes news report..AMO NGA NAPAKIANA AKO HA IYO.pkasabot ko pla nga 8 nangag s2rya puros upay n..USA NA ADA NGA PINAKA LUMA NGA BALAY 8 ADA HA CANDAO NGA GIN UKYAN NI RONNIE YANUARIO NGA YANA MYDA NA GYM NI MANO JOJO.ambot kn billy ky hya mn ad2 an ngpa picture dd2 han 2lay han tanauan. maluoy baga 99 and 3\/4 sir sir yana nga 2010 pera ka banyira ngan anu nga isda it isuka? agidaw nkasagbang mn ak hni nga topic.. sukot la ton hya tawagon nga "putol" ni orlan katapos p agpakianhi ha iya han lagas intawon kon hu an umiyagak.curacha la an imo?myda p a hadto kapuyon nga burobata nga padis.. 10 muslims died.NGAN ADA HA MY ESKINA CANDAO NGAN CAMBULA NGA KANDA SAñO .first cousin iton hiya hit ak husband. deri man hiya guin intremesan kay an mga akon classmate may ada anak hin maestra . Han elem liwat ako.. pera pa ka bulan an k lase.anay gin-aagaw ton nga class record.. KADAAN NGA BALAY HA DULAG..hahaha!bsta tak m cring la wray ak mgkawat han sadol...baga amu tak paghibaru.</pd> cabello. myda pnakahitaas na puno dd2 han am eskwelahan ha Rizal...pero an iba grabe gud pag intre mesan. mai sa daun hi amadz.. gin siring na la hi amadz ni mam putol nga "idoy ayaw na la pagsulod kay p apasaron na la.</pd> Sugbo. ambot liwat kon amu na hehehe! pero damu man dda ha dulag it mga kadaan nga balay. bali na bayaw ko geap.. hi ma am meneses ngan Mrs<pd>. Amo gadla udog ini it akon baga mahisagbang mga kamagurangan. amo ini pirmi an iya news .." Imelda Depaz agidaw ano mano masyado gud ngay an hi amado. • MGA MANO NGAN MANA. malipong man ini dnhi nga topic mga idoy... kanda tyo ronnie caminong ada iton...an amon k lase sukot la pabuthan hin five star ha sakob kon natikang na an news reporting or danay liwat kon waray namon mga news report ginlalahiran hin tae hin tawo an may door knob para deri ma open para wa na class. bratatatat.. An dda ha my corner hit candao ngan cambula nga balay..MAPAKIANA GAD LA AKO HA IYO KAY KAMO MAN 8 NAKAMAGURANG HA A KON KAN KANAY BA BALAY AN PINAKALUMA OR KADAAN DIDA HA DULAG.. kalipay naman han mga pwake....army soldiers ambushed muslim rebe ls in mindanao last weekeend.hehehe. ncrng la h orlan nga "ad 2 na maam nagdinalagan!" H Mr<pd>.Baga parihas gad geap an amon hadto panah on gin hihimo gadla intawon iton hi maam mercedes sugbo nga intremesan. danay liwat baga susuntokay hira ngan hi mo tet para marebok an klase tapos waray na klase daun.PERO DRE AK SURE KON AMO NA INE AN PINAKADAAN NGA BALAY.MGA KA EDAD KO NGA N KAMANGHURAN KO PWEDE GHAP KAMO SUMAGBANG INE NGA AKON PAKIANA. masasabtan e2 k it ira arkitektura an bag   .</pd> Maico liwat gnraid hit nya an ak mga barkada nga ngkita hin betam ax kanda tumandao ha buntay k ng cut man han klase it nga mga buynas. =D • hi lolo tomi pira ba adto hi tomeres? badaw kadaan adto nga aktor..

Amu ton james nga kinahamglan an medyo daan na tawo it pakianhan k for sure maram ton mga kadaan nga balay dda hehehe! (joke la man o) Asya ghap an ak nahunahunaan it nga balay nra lola memeng k baga super kadaan na gudman.damo pa ad2.. reporting for duty.. ta tima ka. lol o ni ronnie caminong. it kadaan nga balay ha dulag nga na tindog it k anda mana memeng beringuel. ha may municipio. Hahahaha! K an daan (ayaw gadman hit pinakadaan) na tawo amu it makakagsumat ko n hain it pinakadaan nga balay ha dulag hehehe! adi na ako .....tas lastiko. =D mga mano ngan mana 8 akon pakiana an pinakadaan nga balay h dulag dre an pinakad aan nga tawo ha dulag. and nera waguina nga nanay nera pepe anrade.. pakianhi nala hiya.. pero an after the war 7 la an nahasalin nga balay ha dulag. & kanda lourdes composano.. hain ka na? D ka ngani bumulig dd hit am gnhihisgutan.. it ada yana natindog pa nga mga balay.. all those houses are all gone.tapos.naka limot ak. ka nda marchado..a during han american period pa.. & in serrano kanda vivero.. it nga kanda lolo vernan sano balay bag o iton kay na sunog iton hadt o. pero yana guin roba ba na. tapos igin roll ha lata. .... 2007 ak last time ha dulag.. US based... h mano phil it pinakalagas dnhi ha planeta? hehehehe! retired na man hiya. danay an kanan sako han bugas.. bag-o na e2? • pabuto uso pa ad2??ahaha..parag yer hin rakrak.. marisyo na..tamba. canda man ubi sumayod... . K anu mano. an ak higot adto an kanan hukot hukot na nylon. tukib ngahaw hi mano.. kanay it pinaka kadaan .taz jolenz.. canda mana irene sano. bug o iton kay na sunog ito hadto. napalupad kami hadto dida luyo han simbahan protestante. hehehehe.. hi mano phil peregrino makagsumat ito kun kanay balay it pinakadaan.. canda mr legaspi. Man.. 4 ha cambola. or kun hi t mga natindog pa na mga balay yana. kanda lolo vernan sano. so mano phil.hahaha!peace. Jade Asis maratin batin.. :PP Hahahaha! Mano Phil. & kanda man tinoy serrano an meyor.ahaha. sato Ambot kun puydi ig-upod it dampa? ambot kon may ada pa napalupad hin banog-banog. bakery ne fermin iton hadto. ambot kon myda dda napreserve nga balay nga pre -WWII.an knda lolo kulas.hmmmmm. amo ito it kadaan nga balay ha dulag..tapos tumbalata. guin okyan iton hadto n ira fermin young. that was our golden han butch 57 ha dulag high sc hool. . it nga balay nga ada ha canto hit candao & canbula.. it nga kanda mano ronnie ca minong it pinaka kadaan? or perhaps diri ka familiar na hit mga balay ha Dulag? when was the last time ng a nakabakasyon ka? ada ha highway it balay nira mana memeng beringuel.

.. Nahitaas na ngani an chinese g arter. Tanan na mulay han kasanhi naeksperyensyahan ko. hiya an nagmamando kon baga m ayda deri nahaasya han pag pila. dire na hira nag aampo m aha kadto ha langit. maaram ka nga pikoy ha pikoy.   .it nga mulay tupa-tupa. Saging. ba to bato ha langit an maigo deri mabigit. Amelia Baldo Kasanhi kuno naningba ngani an an mga tawo... Amo suminggit a n pikoy "hoy. gintatumbling ko nala k pastilan hamubo man ako =D. iya hinkit-an nga may binubuhat di dto han ira garden.. hin manok didto pila hit kanan mga lalak. juan: hain man it im igtaranom nga waray man nim liso dida. pedro: ay naano ka ba padi juan.myda p nyo gn kalimtan an PULYAHAY HAN TINUDTOD N TANSAN tapos BULANG HAN KANAN DAGAT LINIDONG NGA BARAS. kastigo ko ha imo tungod hit i mo binuhat.. tinigutan hiya h an padi kay maaram an padi seguro nga baga may inaabat hini nga iya alaga..?? @carl: asya na tupa-tupa.. limnabay hi juan han balay ni iya padi pedro. Bungol2: Aw. Myda pa had2 mulay na yapad na bato an gamit nga mader n ahakalimot la ak han tawag had2 hehehe! @angeles. after one week bumalik an pikoy. Mayda intawon lalak e nga baga pira nala an buhok nahakadto han pila han mga babaye. nahadlot na hira dito kay an mga muslim nga suicide bomber naobos na an muslim na mag virgin ha heaven. manok ha manok. palit kamo saging!! Bungol 2: Ano ito saging? Bungol1: Dire . Myda ko pa gud usa ka lapad na holen iginlabog ni tatay ha daguitan k amu man dayun an ak gin-aatiman katapos ha eskwelahan.iba la an pila han mga babaye. gdaw madaug ak h2n hd2 hahaha! myda ko gud hd2 minayu yo na mother.. huna ko saging. Nagpakiana an padi " ano nakatara ka hin babaye nga pikoy" baga masulobon an pikoy ngan sumering " waray padre... napila .. Phil Peregrino my crisis yana it mga madre ha sinbahan. Salit kakalbuhon ko ikaw. ikaw nga parapan. salit nagilob nala a ko han manok" Nasina an padi "deri maupay an imo binuhat. an trabaho han pikoy pagkaka dom inggo didto hiya napungkay ha igbaw han singbahan.. sanglit it kristiano na virgen na i t ira puntariya Sanging Part II Mayda duha nga bungol Bungol 1: Saging.. Pagka domingo balik na ha iya trabaho an pikoy. Mayda usa nga lugar nga an ira p adi may alaga nga mayawit nga lalaki nga pikoy.. waray na ngan yana na gagad.maaram ak iton nga mulay na my mother tapos my lidong na bato na is inuyot ha buho. nagpakiana hi juan: padi pedro ano tim trabaho dida? pedro: nagtatanom ak hin bobowa (lanzones). waray liso kay seedless nga bobowa ini nga ak igin tanom. mayda pa nagmumulay ht dampa dampa. Joke only... iba la an pila han mga lalake. osa ka adlaw nagsarit an pikoy kan padre nga ma kadto kuno hiya ha gubat kay mamiling hiya hin pikoy nga babye. hin-o it maaram hit lumuy-lumoy? murulayon nam ton hadto.. waray gud nim balita hiton mga bag-o nga tanom..

an mga unique to dulag la na words tat igbubulig dinhi. thanks Wamil... diri gud ito dulagnon.PASYENTE:doc. para makit-an hit iba.. igcocompile ko tas kada Sund ay. dara pati laway! ahehehe! baga mga tga Candao nanhhbaro hni.. iglakip gihap naton.ano 8 maupay ine nga akon sakit ky kon na oro ako kon ano 8 akon gn kakaon amo la ghap 8 nagawas k pg oro.. Waray man hadto nira anak ha balay adto namatay. amen.. Mga darawhanon (words) na unique ha Dulag. gamit gihap ha Tacloban. 2. about the family sunlog. bisan linurong na term\/word. Hin-o it nahanumdum kan DARUS TATU. ig post ko it compilation ha Wall. ig lakip nala gihap dinhi it: • wa ha ha mayda ngay.. dapat diri na ga mit ha iba na lugar pero gamit la gihap ha Dulag... May his soul rest i n peace.Military man kono iton. sige la contribute. iya t ... dapat may iba na meaning nga dulagnon la it maaram. Nakadto pirme han amon Tata y pagsumat.an hiton? TO CONTRIBUTORS: ALAYON PAGBUTANG HIT MEANING. ta sige. gi nsinunlog hiya hin Darus Tatu bec of the song" Rose Tattoo" . • ok ok. so bale.dre iton grabe nga sakit.kastila man ito..TA-E an kauna ky para pg or o mo TA-E liwat 8 igawas.. nasisina hiya ngan na mbubukod gud. Lagunzad ada hi man ponce. damo na. dapat ha dulag na imbento or nagtikang.. s or if popular word han una ha Leyte.. ig cocompile ko. Visayas or Pilipinas. Dungangi na la kon mayda pa niyo nahibaruan Kabron = Pedicab sutir = lemonsito Danny Cerence (madamo na ngani ini. diri gud dulagnon maghimo kita rules: 1. I know the man ..sunod nga kumaon ka. kay hi man cecilia lagunzad man adto.. pls ibutang kun ano it apelyido para madali it documen tation. padayun la pagdu gang.. • nahinumduman ko gud iton hi Darus Tatu han gutiay pa ako. thanks wamil. samudoy (pag-swipe tkang hit lips ngadto hit agtang. para madali hit documentation... Ano an iya kinabuhi.. karsonsilyo . basta gamit hit kadaman ngan popular ha Dulag. An iya wife sister han amon lolo nga Victor iano Tumandao pero di ako maaram kun taga diin liwat hiya. Lolo in law namon. hahahaha!) siki = samarnon ito. A iya ngaran Tatu.. padamuon pa....sugad nakaon ak hin par-ok nga utan pg or o ko par-ok la ghap... 3.. good.. DOC: aw. Nasinasinahan adto hiya kun gintatawag hin Darus Tatu asya nanlalabay..

.. kinahanglan ini i clarify hehe aw oo ngay. it asuero napatod ada niya. ha ha an kan tatay aringab ha ha maupay nla kay waray ak matura ban ha ha • anu ini nga klase hn baras? k anu special man it iya packaging? amo b ito an black sand? murumahal kon sugad? yup.." ginmimina para ingred ient hin puthaw.mapisnga pa ak.mangag pka butabuta na nman ba ki ta?dude get involved... firstly .to visit our "mahal na patrona". dpat dri ini maubos nga baras diin ini kinukuha? ha dagat? axa na..... kun di ak nagsasayop. ganun? ?@karen: oo amo ito day • makarima dima..... @Mano Rei : Mano mayda pa buhi hadto nga trio Jerbs: Usa na la intawon na nahabilin ..ambot di nak maaram. mano jerbs Jerby: Matangis-tangis man ini idoy na imo "caption".. ugad nla ba hini. takay.amupay man gud ito nga klase hin baras aw ic. ayaw pg inukoy ngan pg inilob nga tim kalibungan gn didist roso ha imo atubangan..an lagunzad kay hat nawala danny nga anak ni man cecelia lagunzad ap elyido • kami Bahi -. you are angel divine. Naka papahinomdom han akon mga kasangkayan na "trio" .maluya na ngani liwat .atay hi man ponce.. "Excuse" anay idoy .salit nanga risgal gud ak pag-ioroli "as early as possible" of course..puydi gihap! di la mabigit it hingaranan. I hope I can take a video of him singing...mlapwas it dagat   ....makalolooy it ada hit ligid hit dagat amo ada iton it sinisiring ni lolol na "margaha\/margaja.... __________.. TRUCK NAHUWAD BARAS Top of Form kuri man ton ihuwad tubig. pero nabatik hini hadto kan mano Jun B eringuel... my love you are the precious jewel of my life...\/waray ba naton buhaton? na ngag ka ano kita mingaw man crin g pa. old Dulag songs like Labasero nga Dul agnon ngan an..pipira nla kamo nga pinan hi tinggan.mam iling pa ak hin "manila paper" .... haha oo gud man jayr..usa ini na ira karantahon."the last time I heard lately" .

mahusay kun i -post ito nganhi..... hahaha...... kon kada segundo or minuto it reklamo hit mga tawo pamatian hit panahon..ini ng a iyo nkikita in gn balhasan ngan namiligro an ira tagsa2x nga kinabuhi.it tawo kon it panahon?? kay kon masirak... anu dawla anu??hin-o dawla it abnormal hini.karagtatawa la ini ha..ta mauran man daw. it panahon amo it tawo..pero nki sympatiya ako ht ira gn bubuhat ngan gn aabat..... intidi kami hto....kta na it dapat gimi os.pagbag o na kita pra kaupayan tanan!tama ba. (gab-i dida ha iyo Roy) eton dre puro la critique... .hehe nka.makuri man nim bayaan im ka buddy2x annooooohhh....huna ko adto england.sidngon ta nala nga nanginginanu la ka mi kon anu it nahatabo ha at kalibungan ngan at the same time.dri na kta dapat mg pinan lingkoron ngan mg hinulat nga myda pa mg sasalbar hton aton bumgto. anu dawla liwat iton tat buhaton anu??? • tacloban gad la. maupay nga adlaw hadton naka basa hni....it uran tangis.. diri kami matatawag na environmentalist... napaabat la..ta masirak man daw.o kon waray kritiks.i am not an environmentalist i......kita na. i love you all nla ghap. nangingita hin pa maagi agud matagan hin eksakto na pagtagad kon anuman an problema ha at palibot..pantanggal la hit kaduro kasiryoso. or so i think.........angele s& mr eric lagunzad are also environmentalists.aw oo kuya dexter... kon umuran man liwat kita. ta pagsiring nga sirak kay diri mamara it mga linabhan..ini nga ira mga kuha nga litrato in angay na ga d unta maka pag pa mata ha aton nga dapat na kta mg burublig para hiton aton mah al na bungto. han.inin iyo nkikita nga pictures parte ht n atatabo ht dulag in dri gn himohimo la or cring pa ha photo shop hinimu.. was a trekker taga bukid...mga funny comments la.... baliktaron ta it kabutanagn.kita nga mga tawo ikumpara ta hit panahon... .haha .....anu daw la it hanabo ano?? pagsiring nga uran kay mapaso.kay deri nakasabot itiba kon anu nanabo.... ..it ira gn post in simple nga pg pa matuod nga amo na ini it nah atabo ht aton bungto nga dulag.... masige ka nga kada minuto mabalhin tim mode??? comments lang pohh..mareklamo kay diri mamara it mga binulad nga lalab... kon sumirak kita mareklamo hiya nga mapaso dayon.pauranon kita....talagsa na man gudla hapasyada PADAYON KITA PAGKAUROSA PARA HIT KAUPAYAN HIT ATON MAHAL NA BUNGTO ( DULAG ) • adayon! ngan maupay nga aga ha iyo ngatanan. aw kay ilove you all..kon mauran amo la giap damo it nareklamo.masiring age kapapaso.. baga liwat hin harayo-rayuan ano kuya?hahaha takay......... ikumpara ta nala it sirak hin tawa. deri mababag.....heheheheh mag-upay it mga photos han KARATONG hanin yana nga kasadyaan 2010.taga dagat...

unta ot don ito ! Kon nasering ngani kita nga dakpa it tawo nga...hehehe....pagsurosarabot kamo hin maupay la para padayon it kahapsay hit Pl aneta kay talagsa nala ako hapasyada nganhi kay busy liwat kami yana kay maar. Be safe also.. phil jackson it coach =) asya na Unta mayda pa very old pics nga ig post..sugad liwat nga deri kita magstereotype liwat. ine nga pic kan mano phil gud ine tinipigan baga hinumduman niya kan iya tatay r ober creng pa man niya..hehe Dex. i apreciate ht kan angeles gn bubuhat sana myda pa nga tawo mga sugad ha iya.makuri ko man liwat dire hiya updan hit iya mga lakat kay intawon ako manla e2n it iya baga buddy-buddy.ngan ayaw kamo ka baraka kan angele s nga my hatabo ha iya kay andam na iton hya.....(u knw wat i mean labi na an mg a nkilala gud kan angeles) • Maupay kay ine nga buhat ni Angeles an imo nasusuportahan.ha akon bati bgab us a na na poste hit tulay it lungag na ka nagtitikahilarum man pag kinuhai hin bar as.Naruyag ako makabulig bahin hini pero harayo ak o........ an mga orig nga sireno ha dulag... may sala pero ayaw it apelyido or tribu...usa geap na tika guba na .....salamat.NAAWOD ako sobra kay baga ngani hin n a reflect geap haak it mga binuhatan hit iba bisan signgon pa nga i in not one o f them.. i salute you guys for doing this..sob ra na it ira gnbubuhat ht aton kalibungan...kay meada geap nagkikinuha hin bato.sana makaintindi kamo PLANETEERS.. oo sir...ni waray ngani guin bubuhat hit aton munisipyo para ma rehabilitate it aton KADAGATAN\/LIBONG.. • amo daw ine an original nga sireno han basketball ha dulag.. ha nakita ko nga mga post nga nagiging racial\/ethnic... Our Filipino d iaspora ha upat nga sulok hit globe... magbubuotan kami.... Ayla kay mabulig ako pag bantay-bahay guihapon ! At this junction.kamo liwat nga mga nakamuromanghuray tood liwat hit mga kamagurangan.... am man kamo nga paglilingkod pala ni pare NOYNOY.m aaram ako damu pa ng papaka butabuta la..it na black sand asxa ton it kon bga ha tindahah na pamalit amu ton he .delikado geap.. pagbuotan nala ghap sir =D Thank you for having us and best wishes.pan himangnu na kta ky duro na..baras." mamay anu!...i love you all..ine na river... magguide unta how one will feel kon na-ster eotype ka nga waray man sala just because kabalat o ka-ethnic it maysala.."idoy ayaw gud pag wad a ine kay precious gud ine para h a akon. And I will keep reminding hit aton igkasi Dulagnon nga unta deri ito bubuhaton.... • hheheh......salamat idoy han imo guin tikangan ug this message.. han pag sumati haak han ak boss about it....... ok dex..boutan kna gud di ba..pag upay-upay nala kamo dinhe ha Planet ha......it lusot hine asya it daguitan river..... maupay ito......very SAD :-( hahaha..it nakadara hit boot alayon nala ba ga pagsagukom hit iba.

ipaklar o la unta nga kon anu man an hihimuon nga paggios in wry labot an pulitika. dire iton igin-taga hirayo.Daguita nga henerasyon.pero kay tobtob man la ha yakan.. mggng malinampuson it aton mggng paggios..maubus nala it iba ayaw la it ti ine na black sand......AYAW KITA KA HADLOK.. para hit Dulag ngan mga sumurunod Proper...ada cre dit card man gudla...... my point ka jan Ms<pd>.. then educate more tubtob nga makasantop hra....</pd> Miralles...? ... kos bisan la ano nga paagi madako man or magutiay para hit n.pero we need to be patient k dman ton hra makakasantop overnyt dba? asya ton it realidad ha dulag.... mabulig nala liwat pinaagi hni nga mga social networking sites.naka experience na ak ton nakadamu na.hit iba na namuno ha bungto. IMO. i know.h kami nga ad ha harayo.. haraniay.. wry ngahaw mahihimo.kububuwason han bungto. diri hunahunaon hit mga tawo an pulitika k wry h2 dadangatan. dir educated enuf kaso lng dri guin gagamit it ka edukado\/edukada maram ka Mr<pd>..aw am not imposing anything on u ha? ngsusuggest la ak..pag tage hin kwarta waray na nakalimtan na an kamurayawan. para hit aton Bungto. ano man angeles kon ada kna.ito... ok kon asya man..ma oo la it hira. imo la ghp gn-iinsist. Mr Verona... taga Huron ku pagbulig hit aton maa aton Baybayon.. heheh anu na dir? mag ano man kita kay haros ada tanan guin papaagi primi hit pulitika salit wara y may natatabo nga maupay bisan pa...... ata ngahaw ka mga lagas na hito na eeducate.for delivery na.. no offense meant ha? pcnsya na. ibahon ta nala it at pamaagi para pag-atubang hini nga problema. maram ako hit reyalidad pero pwede ta ton mabag-o..a it gin papakyaw pag kuha.hahaha..... • HINAY ODAY DIDA. isul od ta ha hunahuna nga para ha kadam-an an at pagbubuhaton k kon amu ton tat panl antaw. masugad ngni ha m tanan it panlantaw hni nga sit wasyon..oo ada..... pwede ka na mgtkang dda pag-edukar hit mga tawo bsa n pahinayhinay la.. taga ndi obligasyon ini hit nga tanan nga Dulagnon it pag-gios.sasak bun la geap hin pulitika... yes yes.a daun hit parapalit..actually dapat ngan tlga ada nga ha aton ng a mga mulupyo hit dulag mag tikang kun pano sulbaron ini nga problema hahaha. ada kb ha dulag? kon ada ka...ada gad ha mulopyo it sulusyon hine.amu la geap.deri panlantaw ko...asya ton it black sand..deri man mga tawo it maghuna huna hin pulitika. dapat kc..BASTA KAUPAYAN HIT DULAG.. basta kaupayan hit aton bungto dulag.?panagan mo na kami hin credit card?hehe.ito na ada hit pic ni eric na bag of sand.katalwasan . pero ngyynakan pala ak na iset aside ta nala it pulitika..</pd> flores...

.. ada k crng pa han MGB director... Maupay nala kay baga may pagka hunk han tawo! Balik na liwat ako ngadi tak lungga pero unta...dre na pupulsan..diri ak maram kon wen matitima sus ada ton matimA KON man hi anod na it kabablayan.naku ha............ oo. balitaw kon umabot it panahon nga magnayap nala it dagat ngan hit daguitan ng an ma puros nala tubig it dulag...ha batug..asya man i t ign pag malaki it na sagpo.takay diri na .budget na balay na amun ka kadtuan 7..... maupay yana pala balhinon na it ngaran hit dulag. deri nanginlabot kon ano it nahatabo ha ira paligid basta la kay mag sako hira han salapi....... magpadayon paging vigilante a tawo ha Dulag agud maprotehiran an aton kalibungan. ada kinahanglan an members han organization in mga seryoso liwat...kairo man hit mga mulopyo dd2 kay crng pa han usa nga residente. maupay ton na kumadto ka nag personal pag kita.na masalulbar hine na problema.....kay waray naman makuha na baras tas guba naman.ada ma santop kon meada mahinabo... o pa ton matima? ?4 phases daw ton na flood control structure according to Engr<pd>.takay nadre man gud liwat....kapanpan hit tuna ha igbaw matabunan la ge ap..... kinahanglan mga tawo it magios maiha na gad unta.kuri h2n kon puro la pasikat..alas 9 pala kami matikang ngada hit pangaturog hit tag balay.gin kalimtan na an ira ktalwasan... Angeles Ramos Lopez ada k ambot h2. k ada daw ngkakaada hn soil erosion......adi liwat ha iba na brgy.......kon bga pag gios la.lipay na.ababang Paaralan ng Batug kundi "Magigibang Paaralan ng Bastug" na..heto... magpadayon paging vigilante a tawo ha Dulag agud maprotehiran an aton kalibungan.mapatron na liwat Cabacungan..makaloloy mga tawo ngadto.makarag la it na kwarta.. an mg an ta nala ad2 M • korek mana..anu man bga nag padaun na gud m an liwat it na ginhihinimo na ira sagpo dda hit na bangin. Balik na liwat ako ngadi tak lungga pero unta.tagan taga n la hin 300...waray la gamit ton na gabions.. an mg an ta nala ad2 M Magaampo ako yana nga weekend nga unta waray written warning nga naghuhulat ha a mon ngan han akon room attendant dida hit Lunes re pagabri hin rooms nga deri an ay na tuktok hasta lugod nga nakakita kami hin deri namon angay hikitan nga binu buhat it guest. nabay-og an ira mga panimalay....myda ngni ngad2 gabions na natabunan na h n tuna kay tested man daw ton na project. tama iton mana.......it nangag post dinhe ha planet pabuligun nat....400.mga 50 million ito it budget.bangin kalaw umabot kna nga an eskwelahan han Batug mawara ha mapa kay approximately 10 meters an iya distansya tikang han nagkikinatimpagon nga tuna dd2..let s wait and see..mamatron kami..para liwa   .mabulig ak.... bdaw mahulat nala kita kon anu it mananabo.. ira e2 choice choice na deri naha asya.labi na kay matikang na i t uran-uran. himuon na nga Venezia de Leyt e.millions pa gud ngayan it worth h2 kada pha se...mag himo kita organisasyon.daan mak uri ngadto. maupay hine pag burublig kita..800.Hehe....1000...ababang Paaralan ng Batug kundi "Magigibang Paaralan ng Bastug" na..bangin kalaw umabot kna nga an eskwelahan han Batug mawara ha mapa kay approximately 10 meters an iya distansya tikang han nagkikinatimpagon nga tuna dd2. oo..yana gin bayaan na ton pagbinarsi.hehe matron kita..</pd> Loriebe l Alicando pero 2 phases pala it natindog k makuri daw durunganon esp mga cge an uran..takay diri na .san. asya it crng....... ada kay waray sadang pagbasulon kundi an mga du lagnon la ngahaw nga pabaya hit bungto...... makaharadlok balitaw an pustura ngd2.

....sumati daw ak kon baga nag alyas na ak hin ngar an..ta k baga hataasay...nyahahahaha Baga hopeful it kadam-an ha aton yana.... mabantad unta kita nga tanan. sana dire la mbantad kundi mauy og pa! Maupay nga gab-i.harani la itn it balay nira ha aton ig tiangulate nla.2.... counterflow nga n tong...na actual..waray ba kta bubuhaton?ma tundog nla ba kta hiton iba nga na ngag paka butabuta bsan maaram hira ht natatabu ht ira palibot.. wry kapa atod mg alyas ky bryan-bryanan ka gud hn durodurohan..sory la bry tinatahapan ka na ako ikaw.. waray man kami bahini ha ha!!! ki ta a niyo aton baybayon ginririnuba hit taga iba nga nasyon gin mimina bato b aras margaha d gud mauapy it ira pangursunada.may pic ak compared 3 uears ago ha present na hitsura di ko mameasure how many meters but its significant lets say severay years after am sure wa na an gulf view na ikaw dapat an solo na tagapagmana haha.sanglit kamo nga mga tawo baybayo n dagat.. mga Dulagnon... Let us help him fulfill all his promises.lagnun dri la dulag it naruruba. harani na it patron ha Tacloban.hehe tas masiring nga ako it nagamit hit alyas nga allan negro. yesssssssssssssss! nakagkita na ako hin live concert han AIR SUPPLY live in tacl oban! GANADO.. asya ton nira pag krawta kay. That s a good start.bangin ton hisakban. kmusta an san juan?kumita kamo kon ano kadako ht guin ibahan ht aton shorelines? db harani na. dere man ak nag aalyas ako man ini.ngan kamo nga kabataan iyo gihap katungdanan nga bantayan it kabaybayonan.matangis gud h juan....may ginbubuhat geap.axa ine na mga new membrs....deri ako deri imo tag iya hini an ginoo....perme waray 2big.t it ira pinan post dre la post...sungay tas anit it habilin.... huhuhuh! permi ak nagunit hit nga utod nga puno hit lubi k bangin la kalaw mahulog ak ngd 2 ha ubos..?du ....upaya it pag bantay kay bga nauso na liwat it kawat hin karaba w. yes amo it akon guin sesering ha imo na pag hinay hinay dida.! pero ha balay gusto ko makita an WATER SUPPLY.san o kita mg mamata.kay hikamo it habilin dinhi h a kalibutan....ada ini panhi sabtan kon hn o g ud it may pag mangnu hit aton bungto nga dulag.   ......irespeto..tuhay........3......maupay... :) ikaw baruk tinuod ton nga baruk tim ngaran?? dri itn baruk ittinuod na ngaran atod... mabulig naliwat iton hi allan negro nga uruistorya hini pamati ko bri. an karubaan han pantalan katunga 3 years ago it nahasalin nala yana katunga han daan na nautod n a pantalan...it ira papangurakoton.. mawawara na it wangwang...?dri ba kamo na alarma?iba ha aton dri na nginlabot ng papka sahu sahu la....ikaw hi alln negro?hehehe kakan-o ak mag alyas hin ngaran.waray na maupay nga mkikit an ht mga sumuru nod ha aton.. dri knahanglan man mirit importante my kusa..makakita na it ea karabaw 4 nala na teel. ?@ angeles. Kita nga napakadto ha Manila would be happy that at least........ after the inaugural speech of new Preside nt Noynoy Aquino...waay man makurakot ha ira gropo.. karabaw ni juan.... god bl ess to all.. :) • usa na proof an eu gulf view idoy and of course the pantalan..hain na an mga saad nga iyo babata yan baybayon ngan han dagat deri kono pabay an.. anu na count? hehe ada k 1.

=D Kon nagkamata. parang bata na walang muwang kung dito sa ating lipunan ika y taong walang pakialam!" hahaha bata na wlang muwang gud ano. ntawon nahupit ak hn gamay pero ok nala.to make dulag a better place to live in. • Salamat nga nakakita ka hini nga issue.... making it more pr esentable to the tourists esp those who are traveling to see the place on their sentimental journey ?@ consuelo: mayda na gad nagumpisa hin cause for the preservation of the Dulag beach and Daguitan River.why not take a stand. para hit kaupayan hit ngatanan. =D hahhahha. support it kinahanglan..hadto unta ig padayon ngan waray kinikilingan. never mind nala melit. • mana. natapyahan gad ak dda han sarakyan han tipauli ak from tacloban kakulop. salin hit mga isda. lol para hit mga mangangarigo ha dagat dda ha dulag hit san juan upaya niyo nga pagu tmao niyo waray niyo tukdo nga golden crown. ha canal kumukuha hin tubig.have a nice day mana amel ia.. diri kritisismo.the law applies to all.ok ada anu man? nan-gios na kamu para hit at bungto? Di iton maiha may masering nga anhi hi Elvis o hi Michael Jackson kay bisan wara y sala hit iba gintahapan. ira man la..total my ng open up nman ht nga invironmental issue ngan ht nga san juan. amo it malaba d nawara na ada an mga bantay dagat... It iba dinhi. nagpapatay-pa tayan.. yes kay usahay mga luko it mga tawo. haha ky ano ba ak cring?which one?   . They just need the support from 99 per cent of the Dul agnons.. ayusa tim mga words hehehe! lol.. kayano dri lugod kta mg burublig para magin maupay it dagat ngan it bungto ht du lag . may mga bantay – bantay\/salakay maupay kon mahibalik adto to preserve the beach and the dagat. Di maiha pati hira Elvis nga patay na masering nga na buhi..all of us. pero kon constructive criticsm.... Waray reaction! Bisan paghutib hit mga baba. Waray ako pakaintindi kon ano adto. unta damu it makabasa hni nga m panawagan.. makabasa ngan kon nagkamata kon dire nagbuta-buta makabasa.ok.dri ak htn maaram dri man ak tibak oi winston.. ok la. . tikang man ada ha bomba or gripo an tubig...hah aha wry la bsan la ano.. pamilyar ka ba sa isang kasabihan? manatili kang mangmang..

naiha la maka lanat. Pero naka-adapt na gihap ako danay.. asus amo ngany-an t oo late for me to realize na jejemon ngean hea haha!!! actually i dont find it c ute either! hala bulg kta?. Huna ko an ka-b atch ko nga hi Wilson nga may bugto ada adto hiya nga hi Agapito nga crush hin a kon classmate.. h kuya ramel amot maram h2. adi ak manila na reside ak ha cubao. mayda ak o katxtmate dati na jejemon kay instead na hehe naging jeje tapos an hmp naging hmf....... tas it horse mana.ahm. Pagabot hit panahon kamo physically and financially para ma preserve it kaba iton mga pangpang hit Daguitan River. hahahahah hahah winston makarit karitan kagudla geap nagpinantutdoon kana liwat. wahahahahahaha! Pasensya na kay han panahon ko waray pa man hadto mga text nga style nga pagsura t.</pd> Tell me kay bangin pag uli ko may magtawag ha akon hiton nga mga terms .. Edralin... what is jejemon and horse? anhi man ako ha planeta pakabati hiton nga mga terMs< pd>.. Nalipat gihap ako pagtawaga ha imo nga Winston... pagkatapos deri ako maaram kon ano it meaning..hahai heard taga cebu kna daw.tibak" huna ko sugad hit text nga lingo..=d edralin: thanks for the information re jejemon. diin ka had2 pangaro? AW SYEMPRE BASTA MY HANGKAG.haha LOL with edralin s calling angeles "others". rai anay ak paka get.)im okey bsan broken hearted. ig-es2rya la melit k para my pataraw-an lol Ayaw na la kay bangin ako ig-agway.... baga expression la ghap ton.. lol kumusta naman winston? hain ka yna nga lupalop? baga nalipat man ak han edralin =D ?@melit: bangin sunod..han una dire pa ako maaram hito na so called jejemon. Pagburublig kamo k it maniguro kay peperdihon hit mga giants hini nga negos bangin lugod mahaupod pag quarry pati iyo binalayan. Di na la ako mag-elaborate kay mawara kita ha topic. jejemon kana hahahaha! aktibista meaning tibak :) Thanks..still searching and a virgin h ahaha to amelita i heard ada ka dw australia?is it true? turaban ka la ghap... Hala mga Dulagnon gi-os ybayunan hit Dulag ngan ay makuri kon gutiay la yo.inin na nawagan gad ak kn angeles nga mg reply kn kuya wnston ky bga others nman it hya.. =D k myda ka naman number ha ak.. inin aton mano dax it pakianhi htn nga pg taga "horse"ky itn nga expresion knan ira pa itn kapanahunan..   .YNA NGA PANAHON DRI NA POYDI MG KNITA HT NATATABU HT ATN PALIBOT.... lol jejemon buster ngan ak.

.. dri na parihas han hadto nga pwedi magkaada hin miss gay.. it daga ada na tam bungsaran.... kalaw! hahaha kalaw!!! hehehe!...lol=D ay oo ha ha ha!!! ?@ethel: ikata la. usahay pa gud tak ana k amu ghap it katext ha ak "jejeje" tas ncrng pa gud nga "mama.... nagpangiritngirit dayun =D ?@ ramil: hehe! pmati ko patilya ni arvin bga bga @ bes: hehe! adi man nga ibak bes..aram..cngabuta. haha to..=D hahahaha! talagsa la ton baya hya magbarong! baga twice pala ada or thrice..waray mapwesto...... =D oo lagi sana pag dako nak sugad ak ka gwapo ha iya! nyahahahaha!!! whahahaha! myda na dw adto chan nga artistahon..sunod. patilya pala ni arvin taktak nat pntit uyab nyahahahaha!!!! hehehe! singabuta nga dumako kna pra mgka ada na hin artista nga chan.. whaaha       ..... alagad it bsan diin nga angulo.... hi arvin artistahon gud bis diin nga angulo he he ada kun humigda iton damot madurog nga uyab! nyahahahaha!!!!! ?@ Wamil: hahaha! ngy an... ayusa daw tim pagttxt! dre na maiha ma san juan na!!!!!!!hn o ma pwes2 ha pantalan ha my buntay ky gn a aragaw na it pwes2.lol :) hahahaha.kay mahugaw ghp..lol.. kon waray pa kaayad ngan amo la ghap..lol ngan pagbibinaluran la.pareho la kita helen baga nalisang ak hit nga mga jejemon. ivan.. alagad daw mayda pa ma pwestohan ha pantalan bisan ngani hit gab i naha pwesto s aypat adlaw......maaram .nkausa l i2n usa k 2ig... =D hehe! na angay manla. waray na. ikaw a da it idol hit ak bugto wahahahaha! gud ano he he idol gud ano he he atakay hehehehe! k pamati ko...=D hahahahaha panahon it makasumat kun madako pa ha ha ha!!! kori ngahaw ton! halagad tak tawa ht iu libak kan arvin hahahahaha! pamati ko kuya ramel. od tama hi let kw ada idol ni arvin hahaha! kun myda hton gud iton an kpanahunan ni fpj hehe!=D aton patod hi ramil napatikang ht ostoria bga dre gad l man artistahon d da hi arvin. amu it in" pakal isang man! gncdngan ko gad..... ngkikita ngani kamu. • amati ko ivan waray ad ma pwesto ha pantalan kay damo it etarrrr... iba gud birtud ni si r arvin artistahon pa gud.chance mo n nga makakarigo kn...lol=D ngan humigda. whahahah a!.. updi ky bangin d makanawa hehehe • hehe! nka barong man hi sir arvin hain dw la bista.lol kay nagtitikakaharani.

. hahahaha! ine man k lamang kmi..ogis nga lubos.k mahal it kantidad. but they don t always take home the cup.hehe pirme man gud hira nakasulod ha finals.bga pinakagat gad la it celtics.both teams up for game 6 tomorrow.bali danaw phill jackson na coach. kalma la kita. nangaway ka naman.hehehehehe ha ha aw amo ba? tawaray makuri ngean ton.ay nala tel k alams na it nga 2 hehehe! • hehehe...palit nala kita hit tabu....=) ?@te Grace: ayaw pdara hto k BOston la ghap ito it mchampion!! pwera la kun d mk amulay he Perkins k na injury dda han game 6.it g in agean hto na coach.. veterans na lagi.he he he .medyo na abakhon .. =D man an ak ayunayunnan.. 3-2 it standing!! putik ada it iatubang hit LAKE RS!!! mtangis na lwat ine he KOBE!! hahahaha! hahahahaha!!! hrayo na ada nga palad padi k d na uso yna it home court advantage !! hehehehe!! let s wait and see. karasa ton pag hatukan he he wing part lat ak.inum kita heheheheh naawa ak hit na ogis mayda ko hiton.hehehehehehe he he he sir kun bga maka buhi iton tipasi la it katapat hiton hidakpan dayon t a waray hidayunan hin pag hatok..labi na it mga players.. kabaraka... nanuhak nga mananap pungtan ngan ak ibulang ko ha karaha he he.meada man tag 200.larga na. hahaha.para bulang gud man....na abusar daun heheh ahahaha..solve na kita heto..=) ha mga nagpustahay..just like that. hahahahaha!! @Baruk: padi nkadali la adto an Lakers han game 6 k he Perki..... it s kobe against the celtics. :) makuri lwat nat hatukan. :) ah man paliti la anay.ns na injury wa n a mkasakob ngda han kahasta!!! hehehehe!!! axa ngpatakas nla hra ha sirong.. they will go home wit h the cup. mabawi ha friday. di man ngani ak maram magb asketball..... so goodluck!=) ano te daug daw lakers heheheh ahahaha.. goodluck ghap...waray lukat.sumati n ala ako kon ano an rasa..2500 it usa heto...maraaram ton hin descarte. wamil.pira na na finals.mga manok ha amun farm. goodluck. am o la kmu na d mkamulay he Perkins hit Game 7 pra Lakers it mgchamp..... wa na mkasulod ngda han ktima han mulay. • heheh lakers la geap ton te. chill.tikang pa ha bulls. a chance to fight for ther lives not like pigs and other s that are benig slaugh tered.=) anu man ine kay 3-3.it ma cham. ha bumgsaran la namon mo ito dakpa... pro kun mk       .pamati ko nahabulang mo na ada ha karaha an im nanuhak ano? hehe. boston owns the cup........ paragkita la ak.... heheheh kon naruyag kamo pag palit kadi la ha balay kamo.....

patron na liwat buwas mga friends. etc. . hehehehe!! katapos pala han independence day kakulop...hhahahhaaaa condolence mano dan.. maiha na wa makakapot h it cup.. pirme hiya demalas ha finals... baga less man interest hito hit kadam -an pero yana na adlaw kay patron mayorga im sure damo makadto. Sering pa ni Benjamin Disraeli: diri pa kita pwede matawag na independent country kay hasta ngada yana nadepend er la ghapon kita ha kusog han america.. condolence to the cerence family paglakat ko tikadto manila saka ko na nabalitaan an pagkamatay n mana nita... deserving hir a.. whoever wins. hahahaha!! putik lwat an at igen atubang!! hahahaha!! wa udog mkamulay he Perkins.. cge la. hahahaha agetz kuya! 18 pla ak! harharharhar! Boston gd ak. But thanks.careful pamatron para di mastroke haha!! • 2moro pa it celeb dd ha pinas... kun magdaog it lakers..DAUPA AN GRUPO HAN DUBRA-BARECOM DULAG CHAPTER.. It mga mas recent nga hitabo sugad han EDSA waray na ngani baga hinumdumi sa y pa in hadto pa han 1800s... taga Capt Goyong ha Candao.. ambot ngani it iba kon maaram nga kon kay ano nga nagce-celebrate hin independence day IMO. waray pinangutom. diri na gntatagan hin s ugad nga importansya an independence day. (e.. i wil always remember her as t he mom to the cerence children dati magkaatubang an amon dati ng mga balay...amulay lwat.. dlikado lwat kmu!!! hahahaha!!!See More kuya george ano ka gud? lal or bos? hehehe.bangin magkaada hin significance it Independence Day para hit iba nga mga Pilipino kay di na hira m .GUD... ako ngani gusto ko unta mamatron kanda mayor val adolfo haha.. anyway..g.. hahaha..TANGKOD MAG SERBISY O.. Ngan seguro kay baga lip service na man la it Independence Day ha aton kay hasta ngada yana mayda man la gihap colonial mentality hit iba ha aton. woi marton kita mayorga... She is at rest with the Lord now. seguro kon maupay it palakad ha aton hit Gobyerno sugad hit mga First World Countries or iba nga mga nasod...... @Baruk: I am Danny Cerence..... sounds right hahhahaha.KAY MATATAPORAN. Guinlubong na hi nanay kanina nga kulop..agin "Patroniser" kay it iba nga namatron kontra pagkaon na man la iton intaw on... mismatch adto na mulay.::) tnx han adidas na bag.. =D pero like wat u said. • BASTA MAY NIYO LEGA NA KINAHANGLAN HIN MGA GWAPO NA REFEREE...may her soul reunite with our beloved God! Salamat ha iyo nga tanan......... hadlok kaman ton mana len hehehehehehe ?@ dennis idoy hin o tak kinahadlukan? agee e2 nga mastroke ak guinCCring mana len hhehehehhe sige la kaon basta sige exercise pabalhas hadlok iton stroke. hahaha. ok la kay makaluluoy na kobe...... Deri naman mga patriotic it mga Pilipino.

. sahog..... happy trip.JIMMY CAINDOY.ABET BRIONIS..ARJAY SUMAYOD. turon. sinugba nga mais nga silot... tuloy ginugutom ako yana.VERGILIO MARTIJA.MGA GWAPO NA REFEREE INE HEHEHEH cg mapa liga kami hit last week hit june didi. anu?! ano t rasa h2n? =D angeles: lawot-lawot nga may harom nga pula.napagutom..RUFINO OMAWAS. =D silot nga lubi.WINSTON WILLIAMS. pero makahiridlaw balit pakadi kay adi ton na tanan ha amun... ginat-an.. mangga nga hilaw pati hinog.. agi liwat nga iya panumdom hit sinanlag nga kan-on ngan hit humba.ROWEL DE VEYRA.on katima humba na sura. linandag nga saging. sahu!! hahaha! baga kibir man nam. but this time i feel ginugutum ako.PERLITO YERRO.. :)   .B.. :) @ baruk pasigue pag tanum. too early for me to eat my breakfast. :) @ angeles marasa iday. kinilaw nga tangigi. hehehe :) mana amy and mana norma: badaw pati ako dd ginutom pakabasa ko hit mga tugon ni mana amy hehehehe! 10pm na ngni dd..LEO PAB RO. karasa yana hit may sinan..manok nga native nga hinatukan..GABRIEL CIPRIANO. linawagan nga t albos hin kamote amy karasa man hito na mga pagkaon. aslom nga limba-on.OBBY JOCSON. madamo it imo mga customer yana na patron. enjoy..ito angeles ikaon mo nala ako iday.RICKY KEMPIS. par-ok. camote nga kinagod nga lubi an padis.MEMBERS: DEXTER MENESES. ELMER CANALES.CL ODUALDO BRIONIS.hehehe mayda mo listahan baruk hit kon hain it mga patron? Upaya nga waray mo hillikata n.PETACIO MAGOS. mana amy. mahauna ak pakatilaw h2n nga m lista k mauli na ak hehehe! marasarasarasarasahhhhhhaaaaaaaannnnnnnn. .damu tam tanum\/\/ mana. good luck.WELLIE WILLIAMS. lupak nga saging....CINDOY DEVARAS.. hehehe. Mga pa gkaon nga we used to take for granted.anoman puyde? poydi iton hira ig import ngadi qatarman??imo pasahe?? hala.ELVIN GABRINO. samantala 7:40 la hit umaga.PHILIP MARILLA... ipagawas liwat an m listahan han mga pagkaon nga im ipaandam pag-uli n im ngd ha pinas =D marasa iton it hinatukan nga silot nga pinamara...MARLITO PABRO.marasa la labi na kay cge it poro patron dd dulag.lag na kan.

.naawa kala hit paragbato. my hindara nala hin padanas wahahahah ahahaha halapad n lawanit wahahahahaha ....... "MAKURI ITON" hehehe Damo na yana it mga naghimarading pading.. It iba paralysed na hit kahubugan. An akon dughan waray kaalgi bis’ usa ka turo. Saho! Amo gihap iton it nakadi ha akon huna-huna danay... ivan duro na tim pag ininom.....na ? same same la giap. Nabugsay ako tikang ha balay basi mag-alog hin lambonaw.ako imo nurse hehe!!!   . Paghirani mo.. • harani na it dagat.terms and condecion ni manu dick.. ? usbot usbot usbot usbot!!! kuri eton.. lumingiw ka. nagpapas-an ka han dako nga daba nga puno hin tubig.oo mana. Umuli ako.ipaparehab ko na ikaw alcohol abuse siring pa ak s pecial friend... batohi iton niyo para magun ob it dulag..an una na panahon maupay kon naabut an Sa n Juan ada hine na pantalan gindudumara an kiritaon. puno hin lambonaw an akon biso..Iginkatapo ko ikaw pag tikadto ko ha skina.. (itago nala nat hiya ha ngaran na Ayos) • amu ini an kan Ayos siday para kan Ma am. an Parag-alog Waray sulod an akon biso. parag-alog man la gud AKO.amo manla giap tak ngaran salit waray nag bag-o.. saho. lagad nga im paghisakbi liwat tak bata..hehe ano bri musta. Buot ko ibutang an akon hinahabak nga biso. susumatan nala hit rasa. Kamo man la gihap it ma nhiuna kon kalaw ano it dangatan. kon lamboug hehehe it tabu unhan ht del pilar anu? patron man daw yna? • aduh? makuri iton van. Kanugon la hit malasakit hit mga waray dida ko n it mga taga dida ngahaw waray labot. Matoud nga......hehe baga nag aarabic kanagud adi..e hit bat o ug baras... nahanumdum kamo han pantalan ha buntay...yana lain na it postora to ngod na nagtitikahirani it dagat epekto hit waray pahuway na pagkinuha.kay kon ikaw it magbato di ka makaakos. .

.. balanse. con structive nga bulig.. Durodamo kamo kontra ha a mon didi ha gawas nga nagios.. =D   .napakiana man la ako?heheheh mayada niyo pangkag n utan? mapalit daw ado ? bs diri ka na magyakan idoy hehehe! oi louie yaw ton pagpinanyakan hin pangkag ngan utan k gngugutom la ak dd.Pigaa pa an kasingkasing ko Pero ayaw isulod ha imo ulo Nga magpapatalumpigos la ako. Ayaw pagsarupa an baba ko Ayaw pagtabuni an mga mata ko Padayon ipapagawas an opinyon ko Para ha ngatanan.. . wahahahaha! aw ako hi apolinario mabini (or emilio jacinto? not sure kon hu an brains of d kkk) tas kaw hi andres bonifacio hahahaha! angeles ano it matindog???heheheheh oi amiel bs ka diri mgyakan i know that there s something malicious playing arou nd in ur dirty mind wahahahaha! balit seriously... day kon ikaw magiging nurse mga paraghubog.. Kinahanglan namon it iyo responsable. Aton-aton la. Tindog kamo Dulag! Ipakita it iyo suporta kan Angeles.."Ako it baba ikaw it utak.baadaw damu it maparehab!!!!!hahaha basta it professional fee dako maresign ak tak present na trabaho dd hahahaha!!! ! . Matindog ako Para han kabubuwason han anak ko Diri ako bastabasta masaludo Ha diri kaangayan nga tawo. Salamat. Amo la. hahahahah kaw la it nagyakan.. salamat. Itukdaw kon di ka makatukdaw kay nadire ako nga tamakan ka....... magios ako! • xa ton it kamatouran... this is what life is all about. Maaram ka nga ini ako imo upod bisan harayo ako. Angeles hit imo siday.. Salamat. MATINDOG AKO! Tamaki ako . Bwhahahaha.....iba nalaada day na fee!!! Last ko na ini nga siday nga ipopost dinhi ha planeta. Sering pa "well-behaved & quiet women rarely make history..wahahahaha cg ky madalaw nala ako magbabalon l ak hin tuba kon madalaw ak kn iva n .

.. 2 steps forward...ma g-ugupon ghapon.The Word "DAROS" originally comes from our very own dulagnon dialect... ha ha ha.. mga "adik" na? mano joey.kita..aw takay h ala cge sergio. @Mano Caloy\/Rowel. orig ngay-an it "daros" ha Dulag? Nahanumdum kamo kan Daros? ? He he daros gud adto hiya. ayaw gud awaya kay magbuburublig gud madumot. damo gud it bahalina.. @Phil. Pero. natuod ak hton nga m crng nga ayaw gudla pag-awaya it mga dulagnon k ay badaw! naresbak! =D ..... kamo naman dida. idepensa niya it iya ka-Dula gnon ha iba nga lugar. =D guys. joke na lunay hit inom. but same meaning.share naton. labi na kun dire iya gasto makiawayon ghap usahay. join us.ak gihap nauli. uy mga ka-Dulagnon. bis dere kumbidado naulpot. diri ba? ngatanan iton mano ngdedescribe hit mga dulagnon... noted Edison. bisan anu la -. .. may sideways.Mga "daros".. ?@Angeles. s hare your thoughts gihap. i like your comments.-)) • k. para bis hin-o nga bisita.. . be st describes Dulagnons? Mag-isog ba? Maupay maki-sangkay? Mainom? Turaban? Mga B uotan? Mabuliganon? Marisyo? Sige. an hadto aga na . Diri ba adto iya ginhihigot an iya sarowal kay usah ay na-uro kun hubog?? he he @Wamil ngan Dennis.y.. mga maluyluy-anon gad gihap it mga Dulagnon.. home of the Dulagnons online... abre an mga purta han mga balay......ginuton k hit mapan os n utan? wahahahaha ako deri ak ginutom hahahah ado?tak ng aran sergio deri louie wahahahah kahuna ko "pangkag ngan utan" hehehe! "pangkag nga utan" man ngayan... =D hahahahaah pwede ghap deri pangkag ky strya man l ini hehehe . matumba ka kun waray makapot.. an iya Ir.. =D la makilalag okon he he. paglamay. 1 step back ward. he he mga negative ada tatcomments hehehe! balit.mga daros. Guinawas..ano man ano a n ira cring [parti h akon? anu ba nga crng parti ha im? upay ka naman ada? wahahaha! This is Planet Guinmawas.......... magiyomhiyom bsan wry pinangaon. See More Joey Yutangco Damo pa ba it mga "bugoy-bugoy" ha Dulag o iba na it tawag ha ira. Anu ha iyo huna-huna. an hadto uso iton pag patron... Pero.taga Dulag iton. Maki Big.. mga taga baryo ngan iba nga lu gar..ini nga word Dulagnon in i guihap. tinood ton. ngan mabuliganon.

.. asya balitaw hah ha ha nga tanan nla mano basta Dulagnon... Ta maaram naman kamo hit kina-iya hit dulagnon nga mga batinggilan gi hap. nga tournament nga naka upod ako a s a scpectator. ada na ada ha dulag ada ngatanan.. hehe iyo nira tics organisasyon hiyay mananap... kalot ha u lo intawon an pulis See More hah ha ha.   .... pilosopo ngan maato gud it dulagnon. marisyo balit.... damo gad it aton gihap puyde ipanhambog ha bug-os nga kalibutan. • ugsa kamo kumaon..... hehehe Wahahah! popo eater!!! LoL asya gud yus im mga ayun. Kon di ako nagsasayop ha carigara ada adto. he hehe ?@Lucita\/Angeles..igin parada ini nga sarakyan nga duha ha ligid han court. korek. diri hadlukon . tama kamo.labi na nga adto ha gawas hit town tapos nagka-urosa pa gud… paka shoot han d ulag team…nag rurumakya. pagkita anay kamo hini para pampagana.. ahaha mananap. Dulag..... badaw ganaganahan gud.alng man ak mahusay. my home. Tapos as ussual... ay daw pag duroha it iyo aringasa dida kay baga diri na maupay pamati-on” … badaw… tigda la mayda bumaton didto han usa nga atop .. Every time naka shoot an dulag team…nag rurumakya dayon an mga didto han a top kay puro mayda dara nga kahoy (intawon an palwa nga sungo nga binulad didto han ligid na ubos…kairo man han tag-iya). knda tiks i2 ka organisasyon... ada kay nahinabo ini nga nag close figh t an laban….....Oh.lol. oo naman mano.. good one. our home..”Oy mano!!!... =D diri masumsumon. pero paka shoot han opposing team… pinanhingiroy.. an roof han 2 nga vehicle puno han du lagnon. we were in 1 jeepney and a bus.kon waray na!!! bryan.. adu tod? kuri iton.mayda pa nanarhog.dulagnons are the best lalo na kong may tuba at bahal pa god!!!!!!! This funny experience i would like to share. we miss you people..... about the "dulagnon" it happened d uring those days in the 80 s han nagdadayu-dayu an team han dulag ngadto ha iba nga towns to play in the tournaments. proud ghap ak na ngng taga dulag ak. nestor. Alagad kay gin kadto kami han pulis…intawon humarani ngadto han bus tap os gumuli-at ”Oy.. gin dara nam ini nganhi para ruba-on… waray nim labot… diri man ada ini iyo” . poo poo ceballos. he he he pati beautiful girls..

kuri gud liwat iton.asya man gud la ini 8 life danay marisyo usahay mami ngaw kon ha pagka yana mamingaw ha dayoday nga panahon mabalik ngahaw..See More Amelita Flores Amo na. ginsusugo la kami hiton amon g ugma hit dulag. dri kami naawa. mejo nawara man la ini nga planeta ha kahanginan pero 4 sure mabalik nman i ni 8 iya kaanyag. doy.panmolitika. baga dri iton ultimo la nga p agsusun iton ginyayakan hit iba denhi. Mana Cecila ngan Mano Phil. he he it makuri hiton ky makuri iton ado? anu dawla it natatabo hini nga planeta baga han una marisyo man ini • pare pamolay bis magrisyo hehehehe... Dire ini pamulitka ngan igin-klaro ko gud in i.an han maabot pa nga mga generation... ito hiya nga dire ini pulitika. • @ allan: idoy. marisyo lagee ini han hadi... Amo ba? Kay amo man it iya ngayan negosyo? Iyo man la ngani ito kapulong. kay dinhi na ako hiton kasayod. nagccomment la kami kay hinaot pa makabulig. iton amon la panuyo an kaupayan han ngatanan ng. iton d nala pag aringasa k ay para waray samok. wa kami labot politika dida kay d man ngani kami nakkabotos dida.. Ano ba an makukuha nga kabubuwason Kon kita magpapasuson-suson. para ha akon. sanglit mas claro amon pakita. kabayo ka! heheheehe patal kana ada pare joy. we are looking in from the outs ide. . we are al l looking at the situation from a different perspective.. Bisan ito hiya it iyo paki-anhan masering .. that s why we are concerned.asya na? joy: dri ka pinapagduro pagininum n molon molon ?@edison: badaw pare waray ta ipanharatag na premyo utro man ngani luwat taraga n hahahahaha usbot!!!!! marisyo manla ghap yna =D ulyang!!!!!!!!!!!!!!mga pobre kamo!!!!!!!!!!!! by : marisa lagarto Waray kamurayawan an aton bungto na dulag. objective man kami kay it nahinabo hini... akon pagsabot.. magkakaada la kamurayawan if all issues are RESOLVED.. negosyo la.pasalidahi naman hira nim mga siday pare par a maiba naman. kay usa gihap ako hit mga na contribute akon ideas denhi. Dire ako hito ha iya nakilala kay waray na ako hito ha iya ighiabot! Ngan waray ko la   . ...hahaha.. good luck to you and God bless always.. i hope dri ka masina hiton akon pag explain denhi kay maupay man la amon panuyo.. will not bring you kamurayawan kay iton tinuod nga kamuraya wan dri la haimo paligid kundi pati ha imo konsensya ngan kasingkasing.. Igin-respeto ko it iyo Lider kay maaram ako amo an iya karuyag igbutang ha pw esto kay amo ngani nga nag-daog balit. labi na nga dri namumolit ika.... didto samok kaawa. tikang ka la bumulig waray hira ganahe.. Dinhi.pinatam-is nga nga bungto nga ngaran Nabubuhi la gihap ha kaaslom an katawhan. akon la ini opinion.

PMP or what not ! Dulagnon. Waray ko giha p benipisyo or sweldo nga nakuha ha Pilipinas. nabalik la gihap ha ira.tawagon nira ito nga politics. Ngan waray man ngani mamati. amelita. kita man la gihap it magbuburublig.bot hin-o it iyo ibinotos kay waray ko hiton benipisyo nga makuha. naawod l a ako. ok? Oo ba.ino ug "borrower from the chidren ". pwera Santos! Nauli na la ako ha amon tag-pito.. musta na. Well said Phil. di nabay-og it status quo dinhi. walo. lima ka tuig para mag-bakasyon. maaram la ak o. Mayda lugod mag-uusyoso. Mana Cecilia. Al angan naman hi Noynoy. maguropod kita hin duro. Kita la gihap! Maaram ako it amon pamilya.na ak ha im hin hint. mga sangkay. i ll invite yo u. Hala gi-os kamo kay slogan la ini kon di kamo dida gumios.klaro ito nga aton panuyo. mayda ha amon mauli pagbulig kon ano man kay kada usa ha aton mayda naton sosyal ngan moral nga responsabilidad hin pagbulig hin aton igkasi! Maaram ako kon Busag ako nga anhi binmulig nag-bando hin kanan environmental iss ues dire kamo masering nga namulitika. gios na gihap iton kay kon waray ini nga ak turab..Kitaa na la it nanhitabod didto kon nabaha! Ano it akon didto ibando kon dinhi ha akon kalugaringon tuna it mga tawo amo gihap ha ira waray disiplina. Thank you. pa guihapon ako bisan kon langyaw. Kan Amelita. Masering kamo nga puro la ako turab. It iba dinhi bisan pagpakita hin suporta hit plano ni An geles waray nangagtingog? Ig gios bisan turab.Angeles and Cecilia. Sulibangko. manlusad. makada h a Dulag paghatag or pagbulig hit ira serbisyo kon may kalamidad nga mahitabo. kon sinasangpit ako han akon Lola tapos di ako dayo n nabuhat. Masasabtan it r e-alignment of forces. aadi ak yana tx mag upod ngan hi malu akon older sister. just learned who your mom is. naghatag . di man kam i maubos panguli. Di re maaram mag-protekta hit ira bungsaran? Kon mayda ha iyo maka-garantiya ha akon nga waray dangatan hit kon bungsaran.:-D Bangin pa paulion kay masering di ka man taga din hi. Alangan naman ha Burauen ako umuli kay di man ako taga didto! Sugad gihap adi ako manginlabot ha Burauen kon ira patagon it ira didto bukid kay dire gihap ako taga didto! Kla ro? It akon la pangarit kay uyo ngani ano it iyo dangatan dida. pakianhi la im mama. Willie ngan Kris hin-o pa it dida nga mangada pagbu lig "kapit kamay" ha aton. Di ako nangilaa gud hit amon mga urupod ha Dulag pati Rizal hit kadamo! lol Klaro iton nga diri hagawhaw or wry hibangkaagan. nahimumdom ka pa ha akon? maiha na gusto ko ikaw ig invite pe ro kay baga wa ko man nakikita nga gutiay nga sign na nahanumdom ka pa. mahunong ak o hit turab kay waray ko man ipangarit!!!!!!! See More hey. nasering adto nga "Makuri sangpiton it tawo nga nahamangno.Leyteno. it s is politics of the people. hehe Tinood. Derii ito Lakas. Nagyayakan la kita dinhi tungo d kay kaangayan manla nga manginlabot kita kon anu it nahitatabo ha aton kalibun gan.See More hi romy. han bata pa ako. Nanhimangno it tawo pero nadire pagpuklat hit mat a ngan nadire pagbuhat!     .. Di ba? Usa pa alangan naman ako magbando hinin nga issue ha Ormoc or ha Mani la para hira manhirugda nga it ira binubuhat ha ira bungsaran." Amo na i ni gihap it nahitabo ha Dulag. saypa Dulag.Pilip. taga Manila. For m e. Erap.. hayan. so that explains why we think on the same wave length. kilala pati utangan. mga childhood memories ko nga ha mga lugar ko na nanhinumduman kay 20 years na waray nam dida balay. Alangan naman it mga taga Ormoc.ako n mga urupod.

(?) Ambot udo g.. mas maupay pagburubligan ta nal a kon anu man it problema ha at bungto kay para manla ghap ini ha aton ngatanan. Pwede pa iton i-vacuum tibalik it. . kay kn c ."See More dere gad manhid. myda na mga ngpadangat hin suporta para hini nga adbokasiya. ta anuma n. ?@kuya ramil: you don t need to say sorry kay mayda kita mga katungod pagpagawas hit aton mga opinyon ngan obserbasyon. willing ako gumios diri para ha ak kalugaringon kundi para hit akon anak ngan hit masunod nga henerasyon. bato\/baras pero kay hain man hin kwarta para pan-regenerate hit Baybayon? Iton nga Baybayon pira iton ka centuries nga process han paghimo. baga amo gad la adto sorry la kn bga nah akabido ako. Kalaw it masunod. amo gad la adto kun ha iyo pag kita may niyo mahihimo para hit dula g.korek ba? Amo na. lol amo guihapon an sering ni inay : deri mapantad it iya kalag. Tama ka. harigi hin balay kay ada naman i ton nga tubig ha saka.. Actually.• parehas ito melit hit tawo na deri man"" bungol. Iba na it pupulbuson hit balod hin hinay-hinay la nga paagi. Di kita nasabo t bangin iton dida bukid sumpay hit Burauen nga Dulag hadto tapos may mga dagko nga bato.. Kitaa ka dida ha may DORE LCO hitaas pa kay mayda dagko nga bato\/canyon. Lani. .. lol Amelita Flores Balitaw. kay hin.". matubo.." makuri sangpiton it tawo na nahimangno. Di hira nakasantop nga di na iton mahapauli nga kinuha kay di man iton renewable. Sering han documentary nga it paghimo hit Baybayon natural process hit balod nga nasaka. kay kamatooran la taplong ha am it am nababasa nga mga komentaryo niyo maul ol kay kami it aadi bgat gin papamukha gud niyo ha am nga waray na nam gin bubuhat didi para mapa upay it bun gto. Mana Norma. Ano ngani it ada ha iya atubangan amo it iya pinupulbos hasta nga nahim o nga bato\/baras amo it nahimo nga Baybayon. mga t kang ha gawas.o bat nar uyag labi na kami it adi. so kon ha iyo pagkita may niyo kapas pag bulig ha am didi pakadi kamo ngan pag bubligan ta ini.hahah a. Di na ada iton mapugngan pa kay" water seeks its own leve l. Yana waray na bato\/baras nga masa gang hit tubig. mas maupay lugod ada kn umuli kamo ngadi ngan manginanot sitwas yon tas kun gsto gud niyo pag bulig hit mga intawon mga tawo didi nga gudti gudt i cguro may niyo mga pamaagi ghap nga puydi ig share hit mga tawo didi. Theory ko la. Damo ha aton molopyo it sugad. Makaharangit ngan makalolooy hit mga tawo ha aton.oo kami gihap nadire hini nga pag abuso hit iroy nga tuna. san-o ta ini titikangan? myda ako gnpost ha discussion board parte unta pagco nduct hn mga symposium regarding environmental issues para mgng aware an mga kab atan-unan hni nga mga panhitabo ngan kon anu an mggng epekto hini ha aton kinabu   . ngan sorry la kun may ko nayakan nga para ha iyo masakit. Yan a it mga ugat pa la hit lubi. (Maaram ak kay hang-out ko han High School :-D It iba nga dagko nga bato it ada ha may DORELCO harani kay surumpay man la ini. maupay man kamo kay siring pa hit iba ha iyo maupay na t iyo kabutang kay aada kamo ha abroad.g la tat komentaryo waray mananabo.See More amo na dorot yaw2 na waray mga hibangkaagan kamot saway didto ha dulag kon tomoo d ba iton ha iyo poros manla kamo magkarit. it gnhahangyo la liwat naton unta nga an ada mismo ha dulag in mg pakita ghapon hin suporta para hni nga kawsa.. Ini nga mga bato mayda pa hini dida ha may San Rafael ada harani ha Hi ll 120. pero napaka bungol la.. manhid! Seguro kay every one is busy trying or fo rcing themselves to survive salit di nakapannginano na hin maupay.. pakadi kamo panginano ngan pag burublig kita kn amo man it iyo karuyag. Di man iton pareho hin lubi nga italpok mo.

@allan negro: bsan pa kon myda kita freedom of expression. btw dere ini isyu it pag taga politika. salit nahangyo ako hit iu bulig.hit oras espiho it aton kaatubang. See More turaban ka lagi k crng ni m mama.. Dinhi na la ako kasayod hit iyo mga posts. bis kun hin. once nag kakaoroistorya amo init topic mahitungod hini nga pan hitabo. Twenty years na ako ha gawas it akon la nga mayda ko pa uulian.See More Amelita Flores Damo dinhi it nabulig hini nga kawsa bisan sekreto la. pero sad to say nga wry ha akon nasuporta nga mismo ada ha dulag. makabasa hit ak turab. we borrow it from our children.o ma n it naruyag hin kaupayan para tat bungto ada kay bumulig hit pag ka orosa parat kaupayan. mayda ko pa matawag ngan maangkon ko n ga" Akon Ginikanan" kay makuri magin refugee ka ha imo kalugaringon nasod. tod damot nasuporta hini! nadiri la pag yakan dinhi ha planet kay gusto nira ip aagi hin pag buhat kon ano man it puydi mahimo. it aton la nga kun hin. sugad ha at liwat nga di nanga i lob ada cg tat yawyaw. Amo nga sige it ak yawyaw gihap para an iba nga di n akabati hit iyo huruhimangraw. i m not surprised anymore. di kita danay nakasabot nga mayda ta unless mayda nagsering ha aton or iginmugo kita kay di man nga tanan .. . let s be persistent kay bangin pagad ha urhi. It akon turab puro la iton opinion ngan pag-pagawas ko hit akon kabido hit nahit abo ha aton. hunahunaa daw. then. kon nag abogado ka. karuyag ba cdngon mga kulang ini it ira\/amon panhunahuna? kon kulang it amon panhunahuna tungod kay waray hibangkaagan it amon mga ginyayakan. it is one way of helping our people---educating them---pero mamingaw man. salit suportahan ta ini kay para man ini tat mga anak. Informatio n is power la para ha akon. kalug aringon tuna! Amo la. i think it nga terms nga "waray hibangkaagan" is inappropriate.os na kalibutan. Dire la hira pareho ha ak on nga maaringasa! Kay amo man iton. ma relaize nira aton conc erns.hi. pero kita nga mga "waray hibangkaagan" it yawyaw..o it lumingkod kinahanglan t a maginano kun anot nahinabo tat iroy nga tuna kay aton ini katungod it pag prot eher hit aton tuna nga natawhan ngan hit bug. Ayaw kamo kabido or kasina ha akon kay waray ko man dinhi personal nga inaaway. makasabot kay di man ako o . kami maaram kon ginhuruhimangrawan na ini kay waray man nagtuturab dinhi sug ad ha akon nga gagaranon! Igin lugar ko ini nga ak yawyaw waray ako magturab ugsa an Election kay masering namulitika di man ak nangilala ngani hira hin-o ito dida (pls refer to the disc ussion board).       . i just hope it won t be too late. bangin daw it huwes it map riso hahahaha! letlet: parte didton discussion board meju waray lat ma open ada na page pero ha tinuod la bisan hain magkirigtat mga concerned hit aton bungto ma tga palnet ma n o dere. karuyag cdngon diri tinuod it amon mga obserbasyon hit mga panhitabo dda ha aton? naghah allucinate la kami? pakiexplain further kon anu it im karuyag cdngon hit "waray hibangkaagan" k bangin namimisinterpret ko la liwat." Salamat Wamil hit imo esplikar. ?@allan: sir hinin nga isyu waray gad napakamakarit. kon wry hibangkaagan i t mga gnppnanyakan hit mga tawo dnh ha planeta labi na ad2n ngpapasaro han mga o pinyon. kon baga muta.See More well. well. Bravo! Dire gihap ako napaka makarit.diri ko liwat ito mabubuhat hin nag-uusaan k diri ako hi wonder woman. salamat. "we do not inherit the earth from our ancestors.

ga baho. candao pagtugot na gamiton k o venue han akon cocktail\/despidida party recently.. iba gad iton aton lugar. pagkita kita ha? =D oo kita kita ha ?wahaha mana musta?ado? kanina ka pa louie nagsudoysudoy dnh ha planeta hehehe! anu na.. nahiling na kita ha bintana pagkita hit Pilipinas. Ngan marisyo ko iton aton lahi nga kaestorya hahahah. Usa pa it aton hitsura. Pagkamalan hi ya nga bakla! lol hahahahahah. Sering ko nga dire n a hiya gumamit hiton kay bangin haara hiya iya gamiton ha trabaho..ana.. gi nsasaway ko iton hit iya kamahilig magtudlok gamit it lips. See More ?@letlet: cheers gud ano? he he pkadi bis makag cheers. Pero damo . makatara ka gud la gihap i t imo Ginikanan kay kon adto kita ha aton.:(See More korek Melit. nakabati hit huruhimangraw. kumusta? upay k na? lol! joke! damo na salamat kan kapitan raul dumaguit han brgy.. ?@kuya ramil: makada gud ak d na maiha.. myda naton mga heroes (altho diri ta gusto mgng hero) nga ginamit an power han ira mga kamot para mkgsurat h in kaangayan agud ipakita ha namumuno han at nasyon had2 nga panahon nga nadiri hra han gnbubuhat nga pagtalumpigos han aton iroy nga tuna. . patataw-an la buhay sa abroad hahahah . nakatawa ako kan Woody kon mayda kami cos tumer nga Pinoy.liwat mga pinoy nga napaka liwat di na n akaintindi tagalog puro na English hahahaahah Or usahay liwat di ha akon nakig e storya kay waitress la ako hahahah. Nahanumdom gud ako han pag-uli ko nakausa an tukar ha PAL han pag-landing an kan ta nga "Babalik Ka Rin" alagad nga ak tangis. Kukligi ha iba. etc. abir pa manhimangno an ngpapakakurukaturo .." cheers!! @cecilia degala arandia: amu ngni ipinaexplain ko ha iya kon anot iya karuyag cd ngon hit "waray hibangkaagan" kay ha akon pagsabot. wry hini dinhi pamulitika kay para man ini ha ngatanan. we borrow it from our children. Bwahahahaha! Nahakatawa ako hit mga mannerisms naton nga dara pa ngadi bisan hit ako bana. Say pa kon ada na kita natamak. ngan tama ka..</pd> Jose Ri zal and Francisco Balagtas were only few of them. Weng.d nga igcring ha aton may ada kita "messia hnic complex" heheheSee More ?@kuya ramil: salamat! maaram gad ako myda mga nasuporta ugaring kinahanglan la ghap hn mangunguna. nakabaho kita hit familiar n. pinaagi hini nga at paggios. Dr<pd>. pero maaram ako di re la ako an nanluha hin sekreto la. Bisan di pa ngani naka-landing it eroplano. Mga pagkaon nga Pinoy iton topic hahahah Kay bisan pa ano nga "imperfections" hit Pilipinas kay amo man it aton baga Nana y kon baga ha tawo bisan pa naton iton iglirong dire naton iton hikalimtan. Bisan pa balikdon seguro it mapa. ay kay ako di ako hiton nautod kan Woody kay sering ko basta makig estorya ha akon nga Pinoy mag iiha amon turab hahahah. i like it wen u said: "we do not inherit the earth from our ancestors. iba man it aton pag-abat bisan ada pa la kita ha airport.nangangatawa la ako kay bangin suno..an lawn han ira hauz!!!! san o p mautro mabulig ak pag sayaw wahahahaha kami n melvan it padis wahahaha basta makarit ka hin lambada!!! • Balitaw ano. batasan di magbubuwa nga taga-didto kita or didto kita pagm.g la.. nasering dayon nga akon mga patud kay naiha iton amon estorya b isan pagkikita pala namon.

gios ngan paniguro Para diri pagtamakan an katungod mo! Kon napiyong an im mga mata Ipuklat iton pati an im hunahuna Tindog! Ayaw pagpadara Han panhadlok ngan pagtalumpigos han may kwarta!See More Wow! love this .Han aton mga kaapuyan nga nanhiuna.Di la it hira maaram nga ikaw it tag-iya.Iba an kalipay nga hatag ha ak dughan. di ba? wahaha ako makig storya ak h imo cring l storya kita hehehe ako paratipig hin ne wdpaper ky ak igin baligya amo iton ak trbaho ngadi para makakwrta hhehehe myda kamo newpaper?akon nala ky ak iabaligya.. Unta mentras may panahon pa Atubangon ta ini nga problema Ayaw ta ini ibalewara Kay kairo hit mga sumurunod ta. namiling ak hn buyer k nakasamuk na. oi idoy damu ngd tam newspaper ha aprtment.. magsusurog it hira ha imo. Komo mga mulopyo hin mahusay nga bungto Kaangayan na gad kita manginanu Pagyakan. • Buynas ako kontra hit iba nga bata Kay hira diri na makakakita Han kahusay nga ha aton iginpasa . Kaupod an manugbanog nga inayad ko Ha baybayon ini ginpapalupad ko Karasa han hangin nga nahihinggop ko Samtang sige an durudalagan ko.. Kay yana kon ha kabaybayunan magbabaktas ka Kukurumuson an im kasingkasing hin sobra An balud naabot na ha mga bungsaran ta Bangin ngani tubigon na pati it at kusina. Makaharadlok. Maupay ngan marisyo ini nga memorya Usa nga ikakaparayaw ko han akon pagiging bata Diri ini bastabasta mawawara ha ak hunahuna Kay diri ngatanan natatagan hin higayon makaekperyensya. san-o man nim kukuhaon dd? AMO NA INI Nag-uunahan an mga balud pagpulilid Tipakadto ha aping han kabaybayunan Kada hini pagharok ha ak tiil ha may kilid . Uyo ngani kon namiling ito hira hin tr abaho... makatarangis kon hunahunaon Kon anu it posible mahatabo ha aton Bangin usa ka adlaw pagmata naton Diri na kita maaram kon anu it at bubuhaton.

. tnx for the excellent service damo nagkalilingig han mga ira nainom cge order l a hin order haha!!! it makatigo may premyo nga P500.. lol! haha! ayala sunod iinclude ko na ito na orgasm haha!!! @ mana amy thank you. it pinag kaiba la kay it orgasm on the rocks. ha ha ha taboy nagud iton.. hain n premyo? ipalit nat kanda mano steve hin EMPE. salamat tim pag-appreciate tak gnhimo nga siday. it b52 aada ha shot glass. kay bga puro pareho man lat gigamit nga liqueur hit b5 ngan hit orgasm.00 (five hundred pesos)! hahha ha ha ha ok tin no probs tungaon ta nala palit kitan empe ha ha ha SURE! hahaha! lol.. na. to solve this problem in dulag. haha kay marasa kaprepare ni taboy.. bsan ngmamata kna nadiri kpa pagbuhat. ?@mano romy: mano.. lol haha!.. ?@edison: pag nakuha nim it premyo tkang kan mana amy.... Ti nood there are more than just one solution for the challenge.amu na mana? =D Angeles. @mil it b52 mayda man Grand Marnier pa na Ingredients hito. pangutang nla kita hne. hehehe:) Amy nakatigo ako gihapon pero naawud ako pakig agaw hit premyo han kabataan . this a gg dollar problem in which our town dont have $. nabasahan ko la ini ha tshirt nga gndesign ni Tado:??Gutom ang bayan dahil may s wapang!" amu na? =D   . an ak mga bisita nagana pagpinantilaw tanan na drinks.pau binid la ako anay::)) haha! perdi kami. bali t..... @ronald... haha oo it sukli ipalit nat hin safari.. knahanglan gud hn daku nga pondo pero pwede man kita makabulig para malikyan an mga posible nga panhitabo n d future ha bsan talagudti ta la nga pamaagi.. damu na it pukaw pero kinahanglan pa bantaron gud k nahubya p a pagmata hehehe! pareho ba kon aga. Umpisahan pagbawal hit further deterioration of the shoreline ug river banks. ano man ine ky Orgasm man ngy-an.. this should be built about a 1\/2 mile from the shore..very well said ! Narayhak ako hito nga imo mga pamulong. agree ak hito ha m mano... @ Wamil. first we have to construct a breakwater to protect our shore line. Naglalaum la gu ihapon ako nga mapupukaw it panhunahuna labaw na hit aton mga kabungto.pan redhoy la iton hehehehe!! @tintin: waray ta ngahaw ton mahimo cg didto nla lugod kita utang kanda man nabi n ha ha ha. layered. pag-irignon nala kamu nra kuya ramil and tintin hehehe! oo daw hehehe tas padad-i ak ngni hn usa ka tagay k diri na ak nakainom h2 =D @edison: pare ice tea lat ak tas padis chezz bred ha leyte park and go heheheheh he ?@ dniz oo pare waray problema kon asya la bis padaw kanda kim s paulo bakeshop kita palit hin chizbred heheheheh @edison: chegeh pare mahulat ak hito hehehehe amo na ada ini an video version han mga picture ni eric..dre na kita mkaplit hin E MPE knda mano Steve. ada nagkahuhubog gad haha!!!! aw it makori h2! taboy nagud ito.

sayud kita bisan b alikon pa naton tat History class parte han mga nangagpatay para la tumindog han aton mga katungod..</pd> Ramos.Waray naging konkreto nga resulta. igsakripisyo an ira kalugaring on. Aware ako hit natatabo pero syempre. Mayda mga Juan nga maupay an panginabuhi. Pero an mga Juan nga m aupay an . Kay anu man? Kay diri ma n naton ginbuburubligan. kay adi an mga swapang nga mg a politiko nagbinalik balik ha gobyerno.nawarayan desisyon it usa nga tawo kon nagugotom.kabutangan. dir dnhi pwede it no comment hahaha! balit. ira pinangagbotosan..ano na pirmi iginbotos ni juan it nga swapang nga politiko. Lugod. Eksakto iton nga im siring.     . waray rason para diri naton makabutan it aton mga karuyag o hingyap ha maupay nga pamaagi...kan kanay sayop..para han kaupayan.no comments ak. diri ko kaya gumios hin nag-uusaan kon magios man ako. diri ako Mrs<pd>. In fact.</pd> ramos) bangin maupay it im trabaho nakagyakan ka hin ma upay bahin hini nga problema.ok la ha imo (Mrs<pd>.. Sir. ginpapasagdan la nira an ira mga igkasi nga magkamang ha kakurian. Siguro kon ini nga mga Juan magbinuligay.kay ambot kay . oi te.paano an mga pilipino nga mga waray trabaho! ambot kon nakaghuna-huna pa hira intawon bahin hini nga problema. Pero nasiring hi Don Juan. kan juan.pero ginugutom hi juan.ano an nahabo? waray. damu it akon iginkakilala nga mga ig kasi ko pobre nga Juan nga diri napadara han kapobrehan para diri tumindog para han kamatuoran. mas gin-uugupan nra an mga swapang ha sosyedad.kay it ira hun-huna l a pirmi intawon kon hain hira makuha hin bugas adlaw adlaw.See More Una hit ngatanan. an pobre n ga Juan. myda ka gusto iyak an.. That s my mother s maiden name. Diri ton dapat himuon nga rason nga salit kay napalit an mga botos.kay ano. I got your point.hain naman an mga dulagnon? k anu diri natindog para han kamatuoran? katuyo manla hit mga tawo nga ini nga mga swapang.. Lugod. Ngan ha kamatuoran la. kadamo na it nagpatay ha pilipinas para tumindog.sanglit i loba kon anoman it ira buhaton kay ginpalit nira an iyo mga katungod. babalewarayo n nala it mga nanhihitabo dida ha ton palibot. Pareho hira aw are han mga panhitabo.. Bahala it nga mga indio nga mga Juan kay katuyo la naging pobre hi ra. It importante la. negatibo pa it aton perception ha ira..so hain tim uunahon mamatay ka hit gutom or be aware of this problem. I belong to the other Juan.hala ipagawas ton =D ini nga diskosyon waray katimahan. ano man it hinihimo hit mga opisyales hit Dulag? ano it ira ginhihimo para ma stop ini nga negosyo? ngan kaupod h2 nga pagbabag-o an paghaluag han huna2 para atubangon an problema hin eksakto. Oo. andam ta ini tindugan. @mana Amy: diri pa ako sayud kon anu it ira mga pitad nga gnhihimo. diri sugad kamaupay it akon trabaho. kay tungod nagkuk uri hi juan.Hi juan aware an nahatabo han iya paligid. Pero diri ngatanan nga Juan nagkukuri. the bottomline is kinahanglan gud it mga tawo (pilipino) mga bag-o Bahin hit pagkinuha-i hit bato\/baras ha Daguitan River.. maram ak. See More hahahahhahhahhaha.. It aton katungod waray kabalyo ng a bisan anu nga klase hin currency. =D Anyway. sahu man basta kay maupay it a kon kabutang.

=( Amo balit. Pero kay amo man iton "what you don t know can hurt you" kay di man naton kontrolado it pagbuot hit panahon kon mag-aano ngan kon san-o. Start na kami fund raising yane adi hi ivan ha balay. We aim to sta ge the most mind blowing Alumni Homecoming of DNHS ito nga worth gud iguli hit m ga adto ha harayo. Mercado ngan ha DNHS nga mga well-maintained nga mga banyo pati shower. u ltimo banyo waray. Ambot kon mayda Environmental Studies nga parte hit curriculum ha eskwelahan lab i na yana nga mga panahon... nakakahimo pa magpatawa.deri ka kila la kon waray agnay.. Unta mayda hini ha Plaza.. Amo na. Waray na kahulugan ha a kon hadto an "there s no place like home" kay waray na man. businesses.=( Makaradlok gud. Ako nanganugon ako nga kalaw umabot it panahon kay amo man iton "water seeks its own level" waray ko na uulian ngan pa.may paglaum it aton situation ha t una. To all Batch 88 of DNHS. Sering pa waray pagbasol nga nahauna! See More Man-made problems have man-made solutions ! Kon it tawo nage-explore na ha unive rse.. It kasugaran pa hit aton environment ha Pilipinas kay k ulang man hin awareness it mga tawo pati mga korporasyon. nagtitikang na kami pagorganisa ngan pagtikang pag fund raising para ngatanan hit at kabatch makaatender hin waray bayad... lol. deri la unta mahanabo ha Dulag an nahatabo ha Ormoc. Mag-aano man kita kon urhi na it nga tanan.gbalik-balikon. =D Nakaporot ako hin damo nga oral history han mga harampang kan Man Ponce(Bulan) u g an my other barbero hi Man Pedro(Barok). Simbahan. sana mayada umabot nga usa nga tawo nga matindog hin deri la liwat self interest it intention. amu la tak reaction. abaton mo dayon it harang. Tidson mo yana. Hasta nga it cyle nag-perpetuate la.. nah akangirit ak mano han parte han m barbero. Nahahadlok ako diri para hit akon kalugaringon kundi para hit akon anak. politician s.. Kay amo man an legacy nga igin bilin han mga tawo.. amu ngayan hehehehe! nak nabatian la dd2 ha dulag it nga bulan nga taga cambula ba or candao? marisyo.hahahhaha. Di man iton sering han ako Lola nga pareho hin harang. Kay it iba gad udog myopic it pananaw ha kinabuhi Importante la it ya na dire it buwas ngan masunod nga adlaw. or bangi n liwat tungod kay mayda nira kapas para bumalhin nala ngd2 ha langyaw agud diri nira makit-an ug maeksperyensyahan an sugad nga kamutangan... Malimpyo man ha lawas it mga Pili     . =D ha bato la tumama.. bs gud liwat it pinoy ada hin makuri nga sitwasyon. while cge a m kaon hi ate helen am topic.nakdto na ha bulan(deri an akon barbero) . makaharadlok man iton. Amo balit nga usa pa nga kakulangan it public utilities ha Dulag.pero baga hino daw la it makarit nga makagpabago..Angeles.. agi mana. siguro it iba diri la nababaraka kay bangin diri nra sugad kahigugmaon an ira mg a anak ug iba nga kapamilya nga posible maapektuhan hini nga kasugaran. an Bulan ug Barok Class A adto. Danay bisan deri ako napa-arot natamb ay ako ha barbershop tungod han mga harampang. karasa amo am pamahaw.. Dulagnon gud. Umpisa ha Elementary labi na kay ada gud naumpisa it habit or na-reinforce it habit hit tawo kon bata pa hira kay amo man it ira hink ikit-an ha iba nga tawo. nagluto levhon paksiw.

. akon asawa an na sista. @mano danny and eric: maupay ito nga iu plan... meet the creator of PG (Da x T.balikon everytime makita kita hini nga mga aton naagian han hadto. Ada amot anay kamo para hatagan han Ribbon....pino ano nga kinukulang hin sugad nga facilities? amo na. sring niya ha amon "sal amat kay first lab ko gud an pagkanta... ano an epekto ht pakabuhi na bato-baras nt??kenu man yna nabaha na ha mga lugar bata.. ayaw na gad man pagtawaga hito nga ngaran hi cleton.peace pa dax.bravo..</pd> Anaclito CLITON Tobilla.. tag -usa nala gihap kono katiros it sura. nagsusudoy anay hiya sampilot.. strickto na yana it mga Hermano\/Hermana. ganansyado pa ngan nakakanta pa. ak la ini baga ootrohon para han waray pa pakakita. adi na mano marlon yucamco an m request na pic ni Mr<pd>. Maricum 28. axa iya yakan.agumento kono an aragmot yana kay Paper Bag na it burutangan hit "BH"... Meneses) himself and his "Identical twin" ... upat nala it nasalin na patron yana nga Mayo (Roxas 21..miss you brod. naagi ngani ha balay.. hain na an m mga po ems? waiting na ak ha iu ni kuya ramil. Mano Marlon.. go! pero mano.. ay! An Harupoy han tun-og nangalimyon Naginhawa adton may pagkasakit Kalipay ha dughan binabati An himaya nga waray kapa-it An alimyon kalipay Himaya nga labi Ay Borongan ikaw sayod Han higugma nga nga ha dughan tinurok     .pards . n.. M agsaysay 29.. Title:Poems <b>Harupoy an hangin</b> tun-og nangangalimyon Kalipay ha dughan Dughan may pagkasakit. lagos anay kadali ha centr o pa BP.at le3ast ikaw alive and kicking. ginpapakyaw iya baligya. gin invite ko ha mga bata han dulag??ha aton environme na dre baraha-an han una???kairo an mga an dako na mapipirwesyo:(( ikaw nga friend. Kaupay hit im hinumduman kan Anacleto. tapos amon ginpapakanta.... nahanumdom ak hini han d pa gud hiya nagppedicab.. it past dire na mababalik an mga memories nala it aton babalik.hra ikumusta ak ha ira tanan.. Sabang 30) wa ako sabot hit ponsyon liwat kada baranggay.. nyahahahaha Maintenance check anay kita yana mga sir ngan man.. gint atawag namon. way to go! umabot clayton ha dulag tagalog speaking ini hiya hadto tikang gud manila pakian hi la nyo. At least ikaw naiba (ngan very polite) an imo remembrance h a iya.cambo la lugar nga akon ginikanan.. dako nga kalipayan iya hatag ha amon.... hehehehe!! pirmi la mag inggat it simod mga tawo ha dulag damo it patron ngan tapos!!!hahah ah. ngan wa na salad.. happy memories... nahimo na la ugaring ini h iya nga intremesan. hiya man gihap nalilipay kay nakapa huway dayon pagsinudoy.. still kicking pa knu hya..anu pa ba kaya kun mgiha ine.

2011 11:09 pm) Haropoy nga kagab-ihon Ikaw an gindudumdom Kamingaw nga gin-aabat Ha imo naghihinulat Hain ka yana namumutang Anu dawla iton imo kahimtang Agoy agoy hin kuri gud man Kon dire ka natatan-aw An makit-an ka akon ungara Makaupod pa maupay unta Pakadi na mingaw dayon mawara Kalipayan ko ha imo nakakakita Ini’n kagab-ihon halarum na Ako in makatorog pa Hingyap ko la ha akon pagmata Ha portahan nagkakatok ka na! <b>LIRO</b> Ha butnga han kabukiran Harayo han kadam-an Amo an lugar Nga akon ginsisirbisyohan .Buhi gud la an paglaum Nga madangat man kalipay ha dumdum Aadi pa an tigaman Matam-is nga diri hingangalimtan Ha kapara diri daw gud Mapaso pa an imo haruk <b>Kabiduan</b> (april 26. 2011 10:39 pm) Gugma imo ginbaliwara Ginbaliwara ngan liwat ginpara Ginpara ha imo huna-huna Huna-huna han akon paghigugma Paghigugma ko ha imo Imo na ginbag-o Ginbag-o pati pagkatawo Pagkatawo nga waray pagtoo Pagtoo hiton mga tawo Tawo nga sugad ha imo Imo ginsamaran nga dughan Dughan puno hiton kabiduan Kabiduan hiton kalibutan Kalibutan ikaw pa an nakit-an Nakit-an ko nga gugma Gugma imo ginbaliwara <b>MINGAW</b> (April 26.

maputi.Harayo kaupay Han akon gindakoan Dako nga sakripisyo An akon gin-aagian Makuri an tubig Sugad man an suga An signal han cellphone Agsob magkawara-wara Didto la ako mamakita Mayor nga nagmamama Lagas man o bata Nakinisam-kisam an baba Mapakadto ha baryo Panginano han mga tawo Ha luyo han kamauran Pipiriton kay sirbisyo man Baloto an sasakyan Color brown it katubigan An life jacket nakahigot Ha lawas kay naghihirot Masulog an agos May liro ha tubig Karisyo pagkit-an Ha luyo hit kakurian Ha gutiay nga baloto Kami in ginsasakto Malup-ag ha salug Para maka pwesto Marisyo an biyahe Bisan mga nerbyoso Nakiniling-kiling nga baloto An driver nareklamo Pamakuna han MR SIA Amon tuyo ngadto Ha hagtaas nga kabablayan Tuhod ko nareklamo Pupugulon an bata Kay hiya in nagwawala Kon tusukon han dagum Nakuruo upod it luha Dire ko hingangalimtan Mga baryo nga ginkadtuan Libertd. tangbo Malobago ug bulawan Damu nga kabataan An amon nabuligan Ipaharayo han sakit Nga nagdadara hin kakurian .

Ha ngaran han serbisyo Ako in mapakadto Bisan ha kaharayuan Dire ako mapupudngan Makuri man nga dalan It akon gin-aagian Dire ako mag-aalang Kay an Ginoo, kaupod ko man! <b>SITWASYON</b> (apr 19 20011 10:25pm) Dire ka naman hine napaabat Ha imo txt o tawag nagpipinanmulat Ano dawla hine’n kasugad Ginkalimtan na an mga saad Harayo gud man nga relasyon Cellphone la it komunikasyon Pero kon sugad man nga sitwasyon Inin relasyon naangay la tapuson Nakabiling kana ada hin iba Ngan ako in ginliwanan na Hinaot la ikaw magpahibaro Para it tanan ma klaro Dire ako maghahaya Kon ikaw in mabaya Lugod akon iglilipay Kay aadi man liwat hi inday…

Title:News Collection <b>Pribado nga kompanya angay mag-empleyo han mga PWD</b> Angay daw nga magpatrabaho an mga pribado nga mga kampanya han mga tawo nga may kapansanan. Sumala han Magna Carta for Persons with Disabilities o R.A. 9443, an mga PWD, o mga tawo nga may pagkure ha ira pisikal nga nga estado sugad man ha panhuna-huna in may katungod nga mahimulig ha usa nga produktibo nga sosyedad. Pahayag ine ni Information, Education and Communications Division Chief, Rizalio Sanchez han National Council for Disability Affairs (NCDA) durante han kanan dz RB Radyo ng Bayan ug Philippine Information Agency “Talking Points”. Sering niya an mga pribado nga kompaniya nga magpatrabaho hin PWD in mayda makak arawat nga insentibo. An Magna Carta in nagsesering pa nga an amo nga nag-eempleyo hin mga PWD in mayd a 25 porsento nga iban ha ira buhis, ha ira ipinapasuhol han ira mga empleyado, ug 50% daman nga iban ha ira magagastos kun ira himoon in mga pasilidad nga PWDfriendly. Nasabi pa daw nga an Japan in modelo han pagigin disability-friendly society. Ha Pilipinas la daw una nga nahibaro an Japan han edukasyon para han mga PWD, ug dinhe daw ha Pilipinas panhibaro an ira mga eksperto nga mga magturotdo, yana d aw, kumpleto an kanan Japan vocational rehabilitation centers hin mga higamit ug mga maestra. Iginpapatuman daw han Japan in quota system, nga 1.3% han ira mga empleyado han pribado nga kompanya in mga membro han PWD.

Tikang yana nga adlaw, Hulyo 17 ngadto 23, an NCDA in nangunguna ha pagdumara ha n ika-33 nga NDPR nga mayda tema ‘Making the Rights Real for Filipinos with Disabi lities’ diin haluag nga ipinasasamwak an mga kinahanglan han mga PWD, tikang han p aghiroti ha ira ug pagtagad nga may pagrespeto. (opt/PIA-Samar/Trans:Alice Nicar t) <b>PNoy uunahon an pagtuhay han pondo ha PCSO</b> Nagsering hi President Benigno Aquino III nga uunahon niya an pagtuhay han panal api ha basi mahisiguro an pasigi nga hinabang ha mga kablas kontra daw han imbis tigasyon ha nagin anomaliya han ira public relation. Ha pakaintindi daw han Presidente, mayda mga baraydan ha pira nga mga hospital h a nasud nga naabot daw P3 bilyon ngan dire na daw ngani, kinakarawat an mga pasy ente nga igin-eendorsar han PCSO. Karuyag daw han Presidente nga igpasigi han PCSO an marig-on hine nga panalapi b asi ine makabaton ha mga baraydan ha hospital nga maiha na daw nga obligasyon. An PCSO in nahisumat pirmi la hadto kulang hin pondo nga pirmi la napaayaw han o pisina han Presidente tikang han Presidential Social Fund (PSF). Panginginanohan daw han Presidente kun kay-ano nga nabankarote ine nga PCSO, nga n kun kay ano nga gintugutan man han board in sugad nga kadako hin pondo para in telligence fund, ha linabay nga unom ka bulan. Dire na daw kinahanglon in mga pag-imbistigar pa kay iya daw ipapatawag hi Chair man Margarita Juico ngan papakianhan kun asya man gud an natabo ha PCSO. Mayda na ginbubuhat an Kongreso nga imbistigasyon ha igin-aalegar nga mga anomal iya ug pag-abusare han pondo ha PCSO(opt/PIA-Samar/Trans:Alice Nicart) <b>PNoy igsusumat na an masunod nga Ombudsman</b> Igpapasabot na daw ni President Benigno Aquino III hit masunod nga semana an mas unod nga Ombudsman komo kabalyo ni anay Ombudsman Merciditas Gutierrez. Ha usa nga interview ha iya matapos an panhatag hin balay ha mga membro han PNP ug militar, ginkonpirmar han Presidente ha Calamba, Laguna, nagsering daw an Pre sidente nga nakayakan na niya an duha nga aplikante han pagka Ombudsman. An bag-o nga Ombudsman in masaliwan kan Gutierez nga napiritan mag-resign, matap os igsalawad in impeachment han mga membro han Kamara de Representantes. Hi Gutierrez in kenehaan tungod han iya daw paghatag proteksyon han anay Preside nte ug yana Pampanga Rep. Gloria Macapagal-Arroyo, agud dire makehaan tungod hin mga anomaliya durante han iya administrasyon upod na an Fertilizer fund scam, H ello Garci scandal ug national broadband network (NBN) deal. Ha di pala maiha, gintudlok han President an anay propesor ug abogado han San Mi guel Corp. lawyer nga hi Francis Jardeleza komo bag-o nga deputy ombudsman for L uzon. (opt/PIA-Samar/Trans:Alice Nicart) <b>Gobyerno nag-aaghat san naangay nga estudyante nga mag-apply san special empl oyment program</b> An gobyerno nag-aaghat san mga pobre pero kaangayan nga mga estudyante sa bug-os nga nasud nga mag-apply dida san special employment program para makabulig madu gangan an kita sa pamilya. An mga batan-on nga naedad 15-25 anyos pwede mag-apply sa ilarum san kanan gobye rno Special Program for the Employment of Students (SPES). Sugad ni Labor Secretary Rosalinda Baldoz, an SPES in sayo nga tulay tipakadto s in promal nga pantrabahuan ngan nakakadugang san hibaro san estudyante pinaagi s in produktibo nga trabaho. Sugad niya an 15 anyos nga estudyante pwede na makonsiderar nga kaparte san pwer sa san magtatrabaho. Sugad ni Baldoz, pag-abot san 15 anyos, pwede na magtrabaho, sanglit adton masar ig an pondasyon san edukasyon tikang sa ditoy pa sira ngan labi na kon yaun sira kurso nga tuang san ginkikinahanglan san industriya, dako nga bulig ini para ma pahitaas an makatrabaho sadton mga mga skills o hibaro sa labor force, ini an su gad ni Baldoz durante san Pilipinas Natin forum san Cabinet’s Human Development Cl uster. Sa ilarum sini nga SPES, an mga batan-on magtatrabaho durante sa Pasko o bakasyo n dida san pribado nga mga kompanya ngan ahensya san gobyerno. An estudyante pwede magtrabaho bilang tax mappers, sa mga buhatan, barangay, per sonahe nga tagsurvey, encoders ngan school assistants.

Sa ilarum san SPES nga balaudnon, pareho an gobyerno ngan pribado nga sector mag bubulig san sweldo san student-beneficiary nga diti maubos san minimum wage nga ginpahamtang san balaudnon. Sugad ni Baldoz, an SPES in kasumpay san 22-point agenda ni Presidente Benigno C . Aquino III. (opt/Ailene Diaz/PIA-Northern Samar) <b >Pinanmuno-an han Pangulo an AFP command conference ha Camp Aguinaldo</b> Nakighimangraw hi Pangulo Benigno S. Aquino III kakulop (Biyernes) ngada han hig taas nga mga opisyal han Armed Forces of the Philippines (AFP) didto ha Camp Agu inaldo, Quezon City. Kataliwan han iya pagbisita ha Bocaue, Bulacan ngan Calamba City ha Laguna kon d iin pinanngulohan niya an pag-intrigo hin housing units ngadto han mga tawohan h an AFP ngan han Philippine National Police (PNP), diniretso hiya ngadto ha AFP h eadquarters ngan nagdumara hin Command Conference agud masusi an situwasyon han nagpapadayon nga mga reporma ha militar. Lakip han panguna nga mga ginhisgotan dida han komperensya an kahimtang han repo rma ha pagtaga-salapi, an modernisasyon han AFP ngan an kahimtang han pondo hini , ngan an implementasyon han Internal Peace and Security Plan Bayanihan, ngan an mga proyekto nga ginpopondohan han Department of Energy (DOE). Nagsering hi Armed Forces Chief of Staff General Eduardo S. L. Oban Jr. nga nagk aada hin higayon an Pangulo nga mahibaro-an an estado ha pagkayana han implement asyon han Internal Peace and Security Plan Bayanihan. Lakip dida han presentasyon han Bayanihan Plan, sering niya, an mga rekomendasyo n agud magmauruupay pa an implementasyon hini. Bahin han modernisasyon han AFP, nagsering hi Oban nga komitido an militar pagpa uruupay pa hiton mga sistema han programa ngan hin padayon nga pag-establisar hi n bag-o nga mga reporma nga kahingangadto-an hin masdayag ngan katataporan nga A rmed Forces. Presente gihapon dida han command conference hira Executive Secretary Paquito Oc hoa ngan Defense Secretary Voltaire T. Gazmin. (opt/PIA-Eastern Samar/Ginbinisay a:DUM) <b>43rd Infantry Battalion binalik na ha Samar</b> Kataliwan in tulo ka tuig ha Lanao Del Sur an mga tropa han 43rd Infantry Battal ion in umabot han Pier 2 ha Catbalogan City han Mierkoles nga adlaw, Hulyo 13. Gintapo ini hira han mga sundalo han 8th Infantry (Storm troopers) Division. Kadungan gihapon an pag-pagikan hin tropa han 3rd Scout Ranger Company ngan 1st Light Armor Platoon. Ginpangunahan ni commanding officer han 8ID Major General Mario F Chan kaupod hi Catbalogan City Councilor Hon. Stephanie Uy komo guest of honor an mahinungdano n nga okasyon. Iginpa-abot ni Uy an iya mapaso nga pag- welcome han mga taga 43IB ha ilarum han pamuno ni Lt Col Madarang. Sugad man iginpabalon han batan-on ngan mahusay nga konsehala an iya pasalamat h an mga element han 3SRC ngan 1LAP han ira maupay nga pagserbisyo han katawhan ha n rehiyon otso. “Be guided with the maxim that as soldiers we are here to serve and not to be serv ed,” segun kan MGEN Chan. Dara han kadugangan nga tropa tikang ha Lanao del Sur, mas magiging andam ngan m akusog na an tropa nga magpapatuman han ira mandato ngan serbisyo. Ginduyugan han banda han 8th ID an damo nga sibilyan ngan katawhan nga mga parye nte ngan kasangkayan han mga sundalo ha Pier Dos an mahinungdanon nga pag abot n gan ha luyo nga bahin naman an paggikan han mga tropa nga sumakay hin dako nga b arko han navy. (opt/trans: NBQ/PIA 8-E Samar) <b>Mga katungod han mga tawo nga may kapansanan</b> Magsasalin-urog hiton sunod nga semana han ika-33 nga pagtigaman han National Pr evention and Rehabilitation Week. Ini nga semana an pagkilala han mga tawo nga may kapansanan (persons with disabi lities)komo parte han aton sosyedad. Dida han ginbuhat nga pakihimangraw kan Rizalio “Zaldy” Sanchez ha programa ha radyo nga Talking Points, ginsabi niya nga may-ada mga igo nga balaod nga nahatag imp ortansiya ha mga tawo nga may kapansanan.

Ginlinaw ni Sanchez nga an mga pribilehiyo in igin hahatag komo pagkilala ngan p agtimangno han mga katungod han may kapansanan. Ginhuhuruhimangrawan gihapon an katungod pantawo nira kinahanglan daw irespeto g ihapon an ira dignidad komo tawo. Hi Rizalio Sanchez an Chief han Information and Communications Division ha Natio nal Council on Disability Affairs. Usa ha mga balaod nga iya ginsabi amo an Republic Act No. 9442 nga nagsasaysay n ga mahihimo makuha han may kapansanan an 20 porsiyento nga diskwento ha ngatanan nga papliton ngan serbisyo publiko. Dugang pa ni Sanchez, may-ada daw mga balaod nga nahatag importansiya dara kay m ay-ada mga pribilehiyo nga iginhahatag an gobyerno sama han senior citizens, tin atagan gihapon hira hin 20 porsiyento nga diskwento ha tambal, pagkaon, sinehan, pagpatambal , pasahe ha tuna, dagat o bisan pa eroplano. Usa daw gihapon nga balaod amo an Republic Act No. 9442 nga may-ada prebilihiyo nga masunod:educational assistance ha tanan nga lebel han edukasyon tikang ha pr imary tubtub tertiary, kaupod pa an vocational courses, ha pub;lic o private nga eskoylahan ; probisyon nga magkamay-ada express lanes para ha mga may disabilit y labi na commercial o government establishments; sugad man an pagkamay-ada igo nga insentibo para ha mga tawo nga natimangno han mga tawo nga may disability. Papanalipdan gihapon han balaod an mga PWDs nga ginbi-bi-ay-bi-ayan o gin-tatama y, ngan diskriminasyon. Segun hiton balaod an patok han first offense ha kun hin -o man an mapamatud-an nga nakasala -indibidwal o organisasyon o korporasyon – in pamumultahon hin diri maubos hin P50,000 ngadto ha P100,000. Labot pa an usa nga tawo nga napamatud-an nga nagtalaps hin balaod ha siyahan ng a pakasala in possible ma-preso hin unom ka bulan ngadto hin duha ka tuig. Kun hin- man gihapon an mapamatud-an nga nakasala tawo man korporasyon in pamumu ltahon hin diri maubos hin P100,000 ngadto ha P200,000. Posible gihapon mapreso kun igpapadayon niya an pagtalapas han katungod han may kapansanan, hin duha ngadto ha unom ka tuig. Nasabi gihapon ni Sanchez, nga dako na gud man an gin-bag-uhan an mga tawo ha is torya han katungod pantawo han mga PWDs ha sakob hin 20 anyos, natuod hiya nga m as magiging matimangnuon an mga tawo han mga PWDs ha masunod nga mga panahon.(op t/trans NBQ/PIA 8-E Samar) <b>PNoy ipapasigi an mga reporma ha luyo han mga kritiko</b> Nagpatapod hi President Benigno S. Aquino III ha atubangan han mga Obispo, misyo naryo ug mga membro han Philippine Council of Evangelical Churches (PCEC) nga ig papasigi niya an iya obligasyon nga pagpatuman hin ungod nga mga reporma ha luyo han mga oposisyon ug kritiko. Ha iya mga pamahayag durante han ika-29 Biennial National Assembly han PCEC ha H otel Vida ha Clark, nagsering an Presidente nga an iya administraysyon nga an iy a administrasyon in in komitido nga makabuhat an mga kablas nga mga pamilya, mag -upay an ekonomiya ngan ipatuman an maupay nga panggobernohan ngada han katapusa n han iya torno hit 2016. Sering pa niya niyan han Hunyo 2011, nahisumat nga haros dos milyones nga pamily a an nakakarawat nah an Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) ug Conditional Cash Transfer (CCT) nga ipinatutuman han Department of Social Welfare and Devel opment (DSWD). Nagsaad pa daw an Presidente nga an kanan PCEC iginsaad nga pagbulig ha goberno ha pagpatuman han 4Ps ug CCT, iya iginsering nga dudugngan pa daw niya an mga be nepisyaryo han ngadto hin 2.7 milyon nga pamilya ngada hiton una nga tulo ka bul an hit 2012. Samtang an PCEC national director, Bishop Efraim Tendero in nagsering han Presid ente nga ngatanan nga Obispo ug mga misyonaryo in nagkatangdoay nga mabulig hito n iya administrasyon ha pagpapabuhat han kahimtang han mga kablas, bisan pa han mga programa pangkamurayawan, ha panmatasan ug ginawian sugad man han maupay nga panggobernohan.(opt/PIA-Samar/Trans:Alice Nicart) <b>Malacanang: Singbahan Katoliko kabakyang han goberno</b> Nagpahayag an Malacanang nga kabakyang han goberno an singbahan Katoliko ha pagugop ug pagduso han kaupayan han mga molopyo ug ginhihingita daw gud ha mga masu nod nga panahon an pakibasumpayan hine ha Catholic Bishops Conference of the Phi

lippines (CBCP) ha ilarum han pamumuno ni Cebu Archbishop Jose Palma. Dida han press briefing ha Malacanang han nakalabay nga Hoybes, nagsering hi Pre sidential Spokesperson Edwin Lacierda maupay man daw an relasyon han administras yon Aquio ngada han singbahan Katoliko. Natoo hi Lacierda nga an kapili kan bishop Palma ug han iba pa nga mga opisyales in magdadalan han kanan goberno bag-o nga makikipagrelasyon han Singbahan. Ngani daw, sering ni Lacierda, ira na inuunat an ira kamot hin pakipagsangkay ha singbahan Katoliko, labi kay ngaduha man daw hira in magpareho an katuyoanan an kaupayan han mga Pilipino ug andam daw an goberno nga madumara han sayod nga pa nggobernohan sugad nga karuyag han singbahan. Sumala han CBCP Statutes, hi Palma in malingkod komo CBCP president hiton Decemb er 1, 2011 ug iya sinusundan hi Tandag Bishop Nereo P. Odchimar, nga nagdisisyon hin dire na pagdalagan otro ha ira piniliay.(PIA-Samar/Trans:Alice Nicart) <b>Kinahanglan mag empleyo an mga pribado nga kompanya hin persons with disabili ties</b> May-ada ba niyo empleyado nga persons with disabilities (PWDs)? An mga PWDs in mga tawo nga may-ada iba nga abilidad dara hin mental, pisikal ko n sensory ngan iba pa ugaring tinatagan proteksyon han balaod nga ma empleyo nga n matagan pareho nga oportunidad han mga maupay o normal an kalawasan. Segun han Magna Carta for Persons with Disabilities kon R.A. 9443, an mga PWDs i n may-ada gihapon mga katungod sama han iginhahatag han mga mulupyo nga normal s ugad man nga maki-urusa ha sosyedad. Amo ini an iginpahayag han Information, Education and Communications Division Ch ief Rizalio Sanchez han National Council for Disability Affairs (NCDA) ha dzRB R adyo ng Bayan ngan Philippine Information Agency s Talking Points. Igin-esplikar niya nga an mga pribado nga kompanya nga na –empleyo hin mga PWDs in nakakarawat hin mga incentives. Kun ikaw nga kompanya nga na empleyo hin PWDs may-ada ka 25 percent tax deductio n nga iginbabayad han mga empleyado ngan may-ada gihapon 50% para gastos nga mag ing PWD-friendly an workplace segun ini han Magna Carta for PWDs, pulong ni Sanc hez . Iya gihapon ginsabi nga an Japan in ehemplo hin disability-friendly society. Samtang, an nasud Pilipinas an nag pakilala ha Japan han PWD education. An mga eksperto daw ha Japan in bag-o pala nga nahibaro, mga 1970 pala ugaring m adagmit hira nahibaro, Yana daw kun kumadto ka ha Japan, an ira mga vocational r ehabilitation centers in kumpleto an mga facilities pati trainers. May-ada daw g ihapon incentives. Yana daw, may-ada quota han Japanese government implements nga nagmamandar ha mg a private companies nga tagan akomodasyon an 1.3 percent han total workforce par a PWDS. Tikang han July 17-23, an NCDA in mag mamangulo han ika 33 nga National Disabili ty Prevention and Rehabiliattion Week (NDPR) nga may tema :‘Making the Rights Real for Filipinos with Disabilities’ kun diin gin paparugdug an kampanya han public a wareness para han mga special needs han PWDs tikang ha preventive measures ngadt o ha ethical treatment. (opt/NBQ/PIA 8 E Samar) <b>Aquino nanguna han pagdistribwer han housing units para ha AFP, PNP personnel ha Bulacan</b> Ha pagtuman han iya panaad para hin housing program ha katawhan, pinangunahan ni Presidente Benigno S. Aquino III an ceremonial nga pagdistribwer han mga housin g unit ngadto han kwalipikado nga mga personnel han Armed Forces of the Philippi nes (AFP) ngan Philippine National Police (PNP) ha Barangay Batia, hini nga luga r. Dida han iya pagdatong han dapit han housing project Biyarnes, an Presidente in gintapo nira by Defense Secretary Voltaire Gazmin, National Housing Authority (N HA) general manager Chito Cruz ngan local government officials nga pinangunahan nira Governor Wilhelmino Alvarado ngan Bocaue Mayor Eduardo Villanueva Jr. Gintukib ni Cruz an Chief Executive han dalagan han AFP-PNP Bocaue Hills Housing Project diin nalukop hin mga 30 ka ektarya nga mayda gin-alotaga nga 4,000 nga lote para hini nga proyekto Ginhatag ni Presidente Aquino an mga Certificate of Entitlement to Lot Allocatio

 

ns (CELAs) ngadto han mga benepisaryo tikang han AFP ngan PNP. An benepisaryo nga kinarawat han CELAs tikang ha PNP amo hira Police Officer 4 M yrna Cruz ngan Police Officer 1 Ulysses Cabanting ug hi Technical Sergeant Rodri go Pagaduan ngan Technical Sergeant Macario Calimag an ha AFP. An sukol han kada unit in aada ha 36 square meters para han Type RH1 ngan 40 squ are meters pata han Type RH2. An pira la han amenities dida han housing project in nag-uupod hin basketball co urt, day care centers ngan livelihood training centers. Mayda dama hini an under ground drainage system, konkreto nga karsada nga may sidewalk ngan konkreto nga curb ug gutter. An supply han tubig in pwede tikang ha deep well o tikang ha Bocaue Water Distri ct pinaagi han industrial water connection system. An tagsa nga serbisyo han kur yente in nayda gihap tikang ha Meralco. An mga tinaglawas tikang ha AFP ngan PNP in nagpadangat han ira pagpasalamat kan Presidente Aquino han iya pagtuman han iya saad durante han ika-25 nga annibers aryo han People Power EDSA han Pebrero hini nga tuig An mga sundalo nga kapulisan in mabayad hin P200 kada bolan ha siyahan nga lima ka tuig ngan dida hit urhi nga lima ka tuig, ini in hinayhinay nga madudugngan n gadto ha P1,307. An 140,000 selling price han kada housing unit in babaydan ha sakob hin 30 ka tu ig ha sais porsyento nga interes kada tuig. Maabot hin P35,000 kada unit an ginsubsidize han goberno tikang ha orihinal nga presyo nga P175,000.(opt/Translatio n by Neil Lopido/PIA-8) <b>Sinirangan Bisayas magdudumara han pinaka-syahan nga NGP consultative summit< /b> An pinka-syahan nga huruhimangraw parti han National Greening Program (NGP) dinh i ha Rehiyon 8 han kanan Aquino Administrasyon in gindudumara yana nga adlaw did to ha Ritz Tower de Leyte. An huro-himangraw ngan han paglunsad in pinangunahan han Department of Environme nt and Natural Resources (DENR) kun diin kasugbong hini an Department of Agricul ture (DA), Department of Agrarian Reform (DAR) ngan han iba nga mga stakeholder. Iginpasabot ni Ms. Purificacion Daloos, an nangungulo han Public Affairs Office han DENR, nga an aktibidad in mag-uupod han paglunsad, primero nga haruharampang ngan adbokasiya, communication and mobilization workshop parti han NGP. An panuyo han huruhimangraw amo an makakuha hin mga opinyon parti han kaupayan n ga gindadara han NGP ha rehiyon ngan mangaro hin kakumitido han mga kasugbong ng a mga ahensya ngan han iba-iba nga mga sektor lab-i na gud ha sektor han mga neg osyante nga bumulig hini nga panuyo. Hi DENR-8 Regional Director Rogelio T. Trinidad an mangungauna han panawagan nga n pangaro han mga kakumitido parti han proyekto para makab-utan an kanan Rehiyon panuyo nga makapagtanom hin damo nga mga lalong ha iba-iba nga kagugub-an ngan mga nabunga hin prutas nga kakahuyan kaupod an propagules. An mga nahitutungdan nga mga ahensya in nagmeeting kaupod an mga consultants nga natikang ha Los Baños dida han Hulyo 14, pasabot ni Ms. Daloos. Iya gintagan hin duon nga angay hinumduman han publiko nga an National Greening Progam in diri la programa han Pangulo o han DENR kundi para han ngatanan. An Regional Launch ngan Summit in magtitirok han mga ahensya nga natikang ha iba -iba nga mga sektor kaupod han natikang ha gobyerno, pribado nga sektor, diri ka nan gobyerno ngan mga organisasyon han katawhan, sibil nga sosyedad ngan academe para paghuro-himangrawan ngan pagkasarabutan in kumon nga panuyo para han Rehiy on pinaagi hin usa nga programa nga an panuyo amo an pag-iban han kakablasan, se guridad ha pagkaon, pagkunserbar han biodiversity ngan han climate change mitiga tion ngan adaptation. An pinaka-unod han bug-os nga adlaw nga aktibidad amo an paghatag han kakumitido han tagsa-tagsa ngadto han National Greening Program. (LDL/Translation by : maa /PIA8) <b>Aquino nagpatapod ha mga pamilya han mga biktima han Maguindanao masaker nga diri makikigsabot kan Zaldy Ampatuan</b> Iginpatapod ni Presidente Benigno Aquino III ha mga pamilya han mga biktima han Maguindanao masaker nga bubuhaton nira an ngatanan agud matagan hira hin hustisy

a ini kasumpay han usa mga meeting ha Malacanang han Hoybes nga adlaw. “In the meeting a while ago with the victims, the President said ‘I will do everythi ng possible to get justice.’ And that’s his commitment to the families of the massac re victims. That’s the commitment from the President himself,” Siring ni Presidentia l spokesman Edwin Lacierda dida hin usa nga press briefing ha Palasyo kahuman ha n meeting. Siring liwat ni Maguindanao Gov. Ismael Mangudadatu, diin an iya asawa usa han m ga biktima, iginpatapod liwat ha ira ni Presidente nga an pakigbisog para han ka so han Maguindanao masaker in magpapadayon ngan an Presidente in magpapabilin mg a madapig ha ira. Igindugang pa niya nga an Presidente sugad man hi Justice Secretary Leila de Lim a ngan Interior and Local Government Secretary Jessie Robredo in nagklaro nga wa ray matatabo nga kompromiso ha butnga han Palasyo ngan mga Ampatuan bahin han ka so han Maguindanao masaker. Hi Mangudadatu ug an iba nga mga pamilya han mga biktima in natipa han ginsuspen de nga Autonomous Region in Muslim Mindanao Gov. Zaldy Ampatuan magin state witn ess han makarimadima nga masaker ha Maguindanao. Siring niya nga an Presidente i n karuyag nga magyakan pa hin kadugangan hi Zaldy Ampatuan basi an goberno makak uha pa hin dugang nga impormasyon han natabo nga masaker ug iba pa nga mga kaso. Nahireport nga hi Zaldy Ampatuan in nagpadangat han iya karuyagon nga magin stat e witness han masaker nga kaso kundi waray ini karawta han DOJ. Siring ni De Lima dida han press briefing nga waray maaram han ungod nga panuyo o motibo ni Zaldy Ampatuan nga idayag an impormasyon hiunong hin gin-aalegar nga graft han mga Arroyo sugad man an panlimbong durante han 2007 senatorial electi ons. “Pero ang posisyon lang natin ay ito: Anuman ‘yan… totohanan man ‘yan o hindi, pagdating sa massacre case ay magiging maingat tayo because we cannot sacrifice this tria l for anything. Because this is supposed to be the trial of the century, the lit mus test of the Philippine justice system,” siring niya. “Kasasabi lang din ni Pangulong Noy na, ‘If we fail in this case then the entire jus tice system of this country also fails,’” siring niya, diin karuyag han Presidente m ahuman an imbestigasyon ha sakob hit iya termino. Sumala kan lawyer Nena Santos, an mga abogado han mga Mangudadatu, hi Zaldy Ampa tuan amo an prinsipal nga akusado han Maguindanao massacre case. Naatubang daman hiya hin kaso nga plunder ngan graft and corruption ha Office of the Ombudsman. “There is also a separate anti-money laundering case against him filed at the Cour t of Appeals. And he could possibly be charged with tax evasion, and other cases that he himself opened, like election fraud,” siring pa han abogado. Sobra 57 nga tawo, upod an 32 nga mga journalist an namatay han November 2009 ha Maguindanao ha pagtikaharani han 2010 elections. An mga Ampatuan, suok nga kaalyado ni anay presidente Gloria Macapagal-Arroyo in ginhihingadnan komo panguna nga mga suspetsado. (Translation by Neil Lopido/PIA -8/PCOO) <b> Malacanang nagsering, an Katoliko nga Singbahan en kabakyang hin paghatag hi n maupay nga kabutangan ngadto han mga Filipino</b> Nagsering an Malacanang nga an Katoliko nga Singbahan en kabakyang hin paghatag hin maupay nga kabutangan ngadto han mga Filipino nga mga katawhan nga kon diin ginhihingita nga magkaurusa kami magtrabaho kaupod an Catholic Bishops Conferenc e of the Philippines (CBCP) ha ilarum han liderato han bag-o nga presidente, nga amo hi Cebu Archbishop Jose Palma. Durante han press briefing didto ha Malacanang kakulop nga adlaw (Huwebes), hi P residential Spokesperson Edwin Lacierda en nagpahayag nga an relasyones ha butng a han kan Aquino pang-gobyernohan ngan han Katoliko nga Singbahan en “maupay”. “An Katoliko nga Singbahan en usa nga stakeholder nga naghahatag hin maupay nga ka butangan ngadto han mga Filipino nga mga katawhan”, sering ni Lacierda kasumpay ha n ka pili ni Palma komo bag-o nga CBCP president durante han ira ika-103 nga Ple nary Assembly didto han Pope Pius XII Catholic Center didto ha Manila hadton nak alabay nga Hulyo 9. Hi Lacierda en nagpahibaro nga hiya en natu-o nga an ka pili ni Palma ngan han i ba nga mga bag-o nga mga opisyales han CBCP en may-ada panuyo nga basi an gobyer

2011. “Hi kami nga aadi ha gobyerno en andam makipag-sangkay ngahaw ngadto han singbahan . nga waray na mangaro hin reelection. Odchimar. Nngaduha kami in nagtratrabaho para h an kaupayan han mga tawo ug kinahanglan kami magbinuligay para maklaro. Sumala han kanan CBCP balaud. An CBCP website in nagpasabot nga an bag-o nga pangulo han CBCP in nagtikang ha Archdiocese han Jaro ha Iloilo. nga sinaliwan hiya kan Cubao Bishop Honesto F. hiya en gin-ordinan nga episcopacy ngan gin-ngaranan nga bishop hadton Diocese of Calbay og han Enero 13. hi Palma in nagtuma posisyon kumo pangulo han CBCP dida han Disyembre1. Ongtioco.” dugang pa nga pa hayag ni Lacierda. 2006 ng an ha dire pala maiha en gin-tudlok komo bag-o nga Archbishop of Cebu hadton Oct obre 15. “An simbahan katoliko in ig-kasi magburuhat ha pagpasamwak han kaupayan han mga Fi lipino. 1997. Samtang hi Dumaguete Bishop John Du en napili nga treasurer.” sering ni Lacierda. nga napili komo bag-o n ga secretary general nga an iya sinaliwnan amo hi Msgr. 1997. Ha idad nga 47. hi Presidential Spokespers on Edwin Lacierda in nagpasabot han maupay nga relasyon ha butnga han pan gobyer nuhan ni Aquino ug han simbahan katoliko. transla ted by: S.no “matagan hin panahon nga mahibalik ngahaw an maupay nga relasyones hadton singb ahan”. Hi Lacierda in nagpahayag ha iya pag-tuo nga an pagpili kan Palma ug iba pa nga mga opisya han CBCP in makakapabag-o han gobyerno han iya relasyon ha simbahan. 2010. hiya in g in-ordinahan pagka-obispo ug gin-ngaranan nga Obispo han Diocese han Calbayog ha n Enero 13. Hi Palma en gin-ordinan han pagka-padi hadton Agosto 21. Ongtioco. (opt/PIA-8. Hi Dumaguete Bishop John Du an napili nga tesurero nga sumaliwan kan Cubao Bisho p Honesto F. hi Palma en maasumir han iya bag-o nga posisyo n komo CBCP president en aadto pa hiton Disyembre 1. 1999. An asembleya in nagpili gihapon kan Msgr. 1976 ug gin-ngaranan nga Auxiliary Bishop han Cebu dida han Nobyembre 28. Samar.” sering ni Lacierda katapos han pagpili kan Palma kumo bag-o nga pangulo h an CBCP durante han 103rd Plenary Assembly ha Pope Pius XII Catholic Center ha M anila han naglabay nga Hulyo 9. Segun hadton CBCP nga reglamento. Hi Palma in na-ordinahan pagkapadi dida han Agosto 21. nga waray na paglarang hin reelection. Hiya in nagin Archbishop han Palo han Marso 18. Napili daman nga bag-o nga CBCP vice president amo hi Lingayen-Dagupan Archbisho p Socrates Villegas. Hiya en nagin Archbishop of Palo hadton Marso 18. 1999. 2011. Durante han press briefing ha Malacanang han Huwebes. Sasaliwanan niya hi T andag Bishop Nereo P. An napili nga bag-o nga bise president han CBCP amo hi Lingayen-Dagupan Archbish op Socrates Villegas. Candido) <b>Malacanang nagsering nga an simbahan katoliko in kasugbong han gobyerno ha pa gpasamwak han kaupayan han mga Filipino</b> An Malacanang in nagsering nga an simbahan katoliko in kasugbong ha pagpasamwak han kaupayan han mga Filipino ha iya ginlala-uman nga pakigbulig han Catholic Bi shops Conference of the Philippines (CBCP) ha ilarom han pamunu-an han ira bag-o nga pangulo nga hi Cebu Archbishop Jose Palma. anay assistant secretar . Ha edad nga 47. An CBCP website nga naka-post nga an bag-o nga CBCP president en tikang han Arch diocese of Jaro didto ha Iloilo. Juanito Figura nga ha pa gkayana en binalik ngadto han Archdiocese of Jaro. ngaduha man en pareho an katuyu-anan nga amo an pagahatag hin maupay nga kabutangan han mga Filipino nga mga katawhan ngan kinahanglan kam i en magkaurusa magtrabaho para han sinisering nga transparency. 1976 ngan gin-ngaranan nga Auxiliary Bishop of Cebu hadton Nobyembre 28. Odchima r. Joselito Asis. Hiya in sumaliwan kan Tandag Bishop Nereo P. 2006 ug natudl ok nga Archbishop han Cebu han Oktubre 15. An nasabi nga katitirok en nag-pili daman kan Msgr. 2010.” “Kami in karuyag makipagsangkay ha simbahan. nga amo anay an assistant secretary general ngan assistant treasurer. Joselito Asis. E. Kay ha kamatu-oran.

Ha pamulong han ika-29 nga Biennial National Assembly han PCEC ha Hotel Vida din hi ha Clark. pagpa-uru-upay han ekonomiya ug pag-implementar hin maup ay nga pan gobyernuhan tubtob matapos an iya termino ha 2016. Candido) <b> Aquino nagpatapod hin padayon nga pagpatuman han mga reporma ha luyo hin pag tipa han mga kritiko</b> Hi Presidente Benigno S.” dugang niya. . Padayon kita nga magtratrabaho ngan diri na naton hira proproblema hon. Aquino III dida han Huwebes in nagpatapod han mga Obisp o. an Presidente in na gduon nga an kampanya in aada na ha katapusan nga bahin ug nagpapatapod nga ha d iri maiha an mga kaso han pangungurakot in igpapasaka kontra han mga kurakot nga mga opisyales han una nga administrasyon. kay pag-asenso han Pilipino it aton gin-aasikaso ngan diri an pagpirit ha i ra nga nagpapakabuta-buta ngan nagbubungul-bungulan. mayda na maabot hin 2 ka million nga mga pamilya an nakabenepisyo han Pantawid Pamilyang Pilipino Progra m (4Ps) ug an Conditional Cash Transfer (CCT) nga gin-iimplementar han Departmen t of Social Welfare and Development (DSWD). Ha pagdayaw han kanan PCEC panlimbasog pagbulig han gobyerno ha pag-implementar han 4Ps ug CCT. An Presidente in nagsering nga nga dida han Hunyo 2011. pag-ugop ug maupay nga panuyu-anan ka igkasi tawo. Kada area shop en may-ada daman ni ya tagsa-tagsa nga Equipment Task Force nga andam kon pananglitan pagkikinahangl anon ngan durante daman kon may-ada emergency nga sitwasyon. boots. Mayda pa 700. Ibubuhos naton an aton makak aya para mapamatud-an ug mapreso an mayda sala. kumo Secretary General nga sumaliwan kan Msgr. (PIA-E. tran slated by: S. tikada na kita ha katapusan nga bahin. an Presidente in nagpatapod ha ira nga an iya administrasyon in magpapadako han programa ug dudugangan an rehistrado nga benepisaryo abot ha 2.000 nga mga pamilya in m ahi-uupod. en aadto nahimumutang ha Palo. An nasabi nga RES. “Dudugangan pa naton sunod nga tuig ha 2012. mga misyonaryo ug miembro han Philippine Council of Evangelical Churches (PCE C) nga hiya in magpapadayon han iya trabaho pagpatuman han mga reporma bisan kun natipa an mga pangontra. Ngan mas magigin maupay pa an implementasyon han 4Ps dara han pagbuli g han PCEC ha DSWD. M agpapasaka na kita hin mga kaso ha mga natutu-inan. “An aton pakig-away kontra han korapsyon. Juanito Figura nga mabalik na yana ha Archdiocese of Jaro. Samar. maintenance and rehabilitation of var ious construction and maintenance equipment han DPWH nga amo daman ini an gagami ton ha pagbaton kon may-ada disaster. excuse me diri naton hira pini-personal. flash lights. hard caps and various hand tools. an Presidente in nagsering nga an iya administrasyon in nagpatapod pagbulig han mga pobre. Ha panaingkamot pagpuypoy han korapsyon ha serbisyo publiko.7 million nga mga pamilya ha una nga tulo ka bulan han 2012. Leyte nga kon diin aadto pagbu buhata an mga trabahu-on sugad han repair. an amon opisina en nak atuman kami han misyon.y general ug assistant treasurer. (opt/translated by G TT/PIA8) <b>DPWH ha Eastern Visayas nakapagpondar han emergency task force</b> Nagpahibaro an Department of Public Works and Highways-Regional Equipment Servic es (DPWH-RES) ha Eastern Visayas nga nakapagpondar na hira han sinisering nga 24 /7 ready equipment Emergency Task Force ha pagbaton han kanan ahensya paliseya n ga magkamay-ada quick response and calamity preparedness. “Bisan kon limitado an aton mga katigayunan ngan mga pondo. “Makakatapod kamo ha ngaran han kabaratunan. gintatalinguha pirmi han gobyerno nga buhaton kun ano an tama.” sering han Presidente. “Ginpapasa-Diyos nala naton an ira binunuhat pag-ulang han aton pagsubay han eksak to nga dalan.” seri ng han Presidente. Hiya in nag-eksplikar nga ngatanan nga mga kaso in ipapasaka base ha mga ebedens ya nga natirok ug diri base ha mga hurob-hurob.” duon niya. Hi DPWH Eastern Visayas Regional Director Rolando Asis en nagsering nga an nasab i nga task force personnel en nagpaka-andam hira hin mga raincoats. Bangin kasiring hit aton mga kon tra nga nga pinipersonal ta hira. May-ada lima nga mga regular area shops ngan siyam nga s ub-shops nga nahimumutang ha Eastern Visayas.

Dinhe.000 housing units para han 2011. in pasigi ng a nagdidiskusyon kaatbang an mga animal advocates ug mayda na daw gud nahurma ng a plan of action para ha katalwasan han mga hayop. PNP</b> Pangungunahan ni President Benigno S. Niyan han Abril.5-k a ektarya nga naabrehan hadto pa han 1959. (PIA-Samar/Tra ns:Alice Nicart) <b> Aquino manhahatag hin balay ha mga taga AFP. Patas daw nga pagmamalonon an mga balay ha kapulis an ug kasondalohan nga kinuha ha NHA an pondo. Nagkatangdoay naman daw an duha nga nasud nga igpepreserbar an haluag nira nga r elasyon ug dire tutugutan nga mahibang ine hin problema la hin giutan o teritory o. ug naghatag kamandoan ha pira nga mga ahensya nga panginanohan an ko ndisyon han pinakamaiha na nga zoo ha nasud. Nagproponer daw hi Foreign Affairs Secretary Albert del Rosario han rules-based regime ha pagsisitar han iba nga nasud ha West Philippine Sea. An Manila Zoological and Botanical Garden o Manila Zoo. 30 nga mga yawe an ipapanhatag han Presidente matapos niya mag-inspeksy on han mga rowhouse ug loftable units. (Trans by Alice Nicart/PIA-Samar) <b> Malacanang iginmandu-an pag-upay han Manila Zoo</b> Nagpahayag an Malacañang han kabaraka ha kahimtang yana han hayop nga nakatago ha Manila Zoo. ha local nga panggobernohan han Manila ug mga t awo nga may panginlabot han problema nga himoon in mga pitad nga makakasalbar ha n katahom han Manila zoo. Sering ni Lacierda. Sumala kan. manhahatag daman hiya hin CELAs ha mga benepisaryo ha Calamba. Bulacan diin pa g-iistoryahan hiya han kinaiya hine nga proyekto ni Vice President ug housing cz ar. in nahimumutang ha 5. hi PCEC national director Bishop Efraim Tendero in nagsering ngadto han Pangulo nga ngatanan nga mga Obispo ug mga misyonaryo in in nagtangdo nga makig -usa ha gobyerno ug buligan an iya administrasyon ha pag-iban han kapobrehan. ira daw ine ipinababaya nga problema ha Department of Foreign Affairs (DFA) ug an mga opisyales pandiplomasya abir masol bar ine para han kaupayan han kada tagsa nga partido. Nagpahayag gihapon hi Lacierda han iya pagtapod nga mabulig an local nga panggob ernohan han Manila. Laguna . pinaagi hin multi-lateral nga iristorya ug ha ano man nga paagi nga may diplomasya. Bocaue. Aquino III an panhatag hin mga balay ngadt o ha pira nga personales han Armed Forces of the Philippines (AFP) ug Philippine National Police (PNP) ha Metro Manila yana nga adlaw. nga na gmanu han National Housing Authority (NHA) nga maghimo hin housing program para han mga sundalo ug kapulisan ha bug-os nga nasud. Naabot hin P4. 9. para masalbar an mga hayop ha Manila Zoo. ha programa para han kamurayawan. kan President Aquino daw ipapakiana ine nga problema kun madayon an pl ano nga pagbisita ug pakipagkita niya han president han China. Jejomar Binay. pinaagi han Committee on Animal Welfare. (translated by GTT/PIA/PCOO <b>Palasyo ginpara an pagkabaraka han publiko ha Spratlys</b> Ginpara han Malacanang an mga pagkabaraka han publiko kasumpay han tensyon ha we ste nga dapit han Philippine Sea tungod daw. kay kada tagsa nga ambassador han m ga nagsisitar nga nasud in pasigi nga nakakairistorya bahin hine. Ine daw an pinakamaiha na ug pinakapopular nga zoo han Pilipinas.Samtang. Una nga kakadtoon han Presidente nga panhatag han Certificate of Entitlement to Lot Allocations (CELAs) ha Bocaue Hills. Dugang pa niya nga an BAI. nga nagsabot na an China ug Pilipinas nga pagt uhayon an problema ha mahimyang nga paagi. Labot pa. matapos kumadto ha China hi Secretary del Rosario. nga ipasigi an tindog. Una hine. ug han iya programa pa ra han maupay nga pangobyernuhan. Sugad man. Nahisumat nga 20 nga mga yawe han mga baglay an ipapanhatag han Presidente.(PIA-Samar/Alice Nicart) . Barangay Batia. Nagkakaurusa daw an mga membro han Association of Southeast Asian Nations (Asean ) nga nasuporta han kanan Pilipinas pagsitar. nahireport naman ngani. nagpalusad an Presidente hin Administrative Order no. maupay nga mga pamatasan.2 bilyones daw an alokasyon han proyekto nga makakahimo hin 20. Presidential Spokesperson Edwin Lacierda nakipag-istorya na hira ha Bureau of Animal Industry (BAI).

sa pagsunod san sugo san Presidente nga total log ban. ngan iba pa nga mga miyembro han Gabinete ngan mga of ficials han AFP. nga kon diin hiya en pagsusumat an hin madali-ay bahin han mga salient features han nasabi nga proyekto ni Vice President and housing czar Jejomar Binay. La guna. nga yaun ginsang-at nga 298 n ga kaso anti-illegal logging. An Presidente en manhahatag han mga housing unit door keys ngadto han 20 nga mga benepisyaryo. nga nagsusugo han National Housing Authority (NHA) nga magkamay-ada hin housing program para han mga military ngan police personnel ha bug-os nga nasud. bisan sayo nga logging permit wara sira ginpirmahan. translated by: S. Barangay Batia. Bocaue. Hadton Abril yana nga tuig. Can dido) <b>DENR nagsang-at 298 illegal logging nga mga kaso tikang sa Mayo 2011 – Paje</b> Duha ka bulan matapos sin Presidente Benigno C. Cavite n gan Baras. Waray na illegal logging an nag-ooperar yana. Rizal. yaun nahidadabi nga mga Mayor ngan iba pa nga mga opisyal nga gin-api didto labi na sa Mindanao. May-ada mga 30 nga mga door unit keys en ipanhahatag ngadto han mga benepisyaryo kahuman an Presidente mag-inspection hadton mga row model ngan loftable units. an DENR na gkanselar san ngatanan nga logging permits ngan waray na concessions nga ginpa o perar sa kagurangan. Sugad ni Paje. Nangunguna han kan Presidente nakalista nga schedule amo an awarding of Certific ate of Entitlement to Lot Allocations (CELAs) para han AFP-PNP personnel didto h a Bocaue Hills. Philippine National Police nga palaksihon an kampanya kontra illegal loggers nga n kompiskaron adtin illegal nga pinangutod nga kahoy tikang sa natural ngan resi dual nga kagurangan. (opt/Ailene Diaz/PIA-Northern Samar) .<b> P-Noy manhahatag hin mga housing units ngadto han mga AFP. PNP ngan han taga NHA. An nasabi nga mga units en pareho nga pagbabahin-bahinon ngadto han mga A FP ngan PNP lakip na hini an pondo nga tikang han NHA budget.000 housing units para han yana nga tuig 2011. (opt/PIA-E. May-ada ha kabug-usan P4. 9. Pwersa Armada san Pilipinas. PNP personnel</b> Mangunguna hin panhatag hi President Benigno C. Tikang siya lumingkod bilang namum uno a DENR. Samar. An promero nga report namon kan Presidente Noynoy.2 billion en gin-alutaga para han pag-implementar han n asabi nga programa kaupod na hini an 20. Aquino III nagdeklarar sin pakig -awayan kontra san illegal nga pangutod san kahoy sa Mayo. Ginlala-uman daman nga matambong hini nga nasabi nga katitirok amo hira Defense Secretary Voltaire Gazmin. Hiya daman en manhahatag hin mga CELAs ngadto han mga kwalipikado nga mga benepi syaryo para han mga housing units ha Lake Breeze Residences didto ha Calamba. Aquino III hin mga housing units para han mga personnel han Armed Forces of the Philippines (AFP) ngan Philippin e National Police (PNP) didto ha Metro Manila ngan han mga paghagrani nga probin sya buwas nga adlaw (Biyernes). an Dep artment of Environment and Natural Resources (DENR) nagsang-at maabot 298 nga mg a kaso sin illegal nga pangutod kahoy ngadto sa magkadurudilain nga criminal cou rts kon diin nahidadabi in pipira nga mga lokal nga opisyal. Bulacan. Si Presidente Aquino nagdeklarar san 2011 bilang national Year of Forests in the Philippines ngan nagpahamtang direktiba san DENR. an Presidente en nagpagawas hin Administrative Order no. Ini an sugad ni Environmentand Natural Resources Secretary Ramon Paje kon diin s ugad niya ini nga mga kaso san illegal nga pangutod kahoy iya gin-api san report san departamento nga ginsumiter ngadto kan Presidente resulta san ginduduso san departamento pag kurba san waray ruhay nga buruhaton illegal pangutod kahoy sa nasud. Ini an sugad ni Paje durante san ikatulo nga Cabinet Cluster “Pilipinas Natin Forum” on Climate Change Mitigation and Adaptation and Food Security nga ginpagawas live sa NBN 4 ngan kanan gobyerno e stasyon sa radio dzRB sadto nga Mierkules. Samtang hi Interior and Local Government Secretary Jesse Robredo ngan PNP Chief Raul Bacalzo en mag-didistribwer hin mga CELAs didto ha Trece Martires. sugad ni Secret ary Paje. yana nga tuig.

waray asawa ngan nag-uukoy ha Barangay Caibaan. Siya mag-aaward san CELAs ngadto san kualipikado nga benepisyaryo para san housi ng unit sa Lake Breeze Residences sa Calamba Laguna.000. Aquino III mangunguna san distribusyon san mga balay pa ra san mga personahe san pwersa armada san Pilipinas (AFP) ngan Philippine Natio nal Police (PNP) dida sa magkatarakin nga probinsya sa Metro Manila. upod hin usa nga cellular phone ngan han buy bust nga kwarta.000 meyentras an ha Section 11 in may kaprisuhan nga 6 ka-bulan ngan usa ka-adlaw ngadto ha upat ka-tuig ngan pagbayad hin penalidad nga Php10. An Section 5 in may sirot nga kaprisohan ngada hin ka-hasta ngan pagbayad hin pi nalidad nga Php500. Cavite ngan Baras. Bulacan kon diin susumatan siya san maupay nga featu res san proyekto ni Bise Presidente ngan nangunguna dida san tag pahamtang panim alay Jejomar Binay. 2011. Liza Baoy. nga nakita nga makuri hidakpan antis han gind umara nga malinampuson nga buy-bust operation dida han nakalabay nga ka-adlaw. Bocaue. Tacloban City meyentras nagbab aligya hiya hin usa ka-sachet hin shabu nga nabalor P1. 9 paghatag direktiba san National Housing Authority (NHA) paghimo sin pagtagabal ay nga programa para san personahe san militar ngan pulis sa bug-os nga nasud.000 n gadto ha Php400. an Director General han PDEA. Mga kaso hin pagtalapas han Sections 5.800 units sa pagtapos sini nga tuig. Ha pagkayana.. Sadton Abril yana nga tuig. ha Section 11 kaprisuhan nga diri mau bos hin unom ka-tuig nga kaprisuhan ngan pagbayad hin penalidad nga Php300. siyudad han Tacloban. ( opt/Ailene Diaz/PIA-Northern Samar) <b> Mga kapulisan han gobyerno nag-aresto hin nagpapakilala nga taga-PDEA nga na gbabaligya hin Shabu</b> An Special Enforcement Team han Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 8 in n ag-aresto hin usa ka-tawo nga nagpipinakilala nga hiya in konektado hini nga buh atan dida hin usa nga buy-bust operations Hulyo 12.0 00 ngadto ha Php50. An ginlalauman nga maatendir san nasabi nga buruhaton mao sira Defense Secretary Voltaire Gazmin ngan iba pa nga myembro ngan opisyales san AFP. An nasabi nga tawo in nakilala ha ngaran nga Steve Ian Geraga y Gabriana. Trenta nga yabi san balay naman an igpapahamtang ngadto san benepisyarto matapos an Presidente mag imud san modelo sini.2 Bilyones ka pesos an gin-alokar para san implementasyon san p rograma pagtindog sin 20. nagsiring hi PDEA-8 Regional Director Julius R. Bahin hini.<b>Aquino magdedistribuer san mga balay ngadto san mga personahe san AFP ngan PN P</b> Si Presidente Benigno C. Nakuha tikang ha iya in duha pa nga sachet hin shabu ngan pipira nga mga higamit parti druga. in nad akop dida han 4:30 han kulop ha Barangay Burayan. an PDEA Information Officer.000 ngadto han Php10-M. Dida han iya report ngadto kan USec. usa nga grupo in ginporma ngan ha diri maiha nakilal-an an nasabi nga tawo nga hi Geraga. An nangunguna san schedule san Presidente mao in awarding san Certificate of Ent itlement to Lot Allocations (CELAs) para san personahe san AFP-PNP sa Bocaue Hil ls. Yaun 12 nga ginpili nga lokasyon san proyekto san AFP-PNP housing project nga na gtitinguha makagpahamtang sin 21. 11 ngan 12 han Artikulo II ha Republika Akta 9165 o an Comprehensive Dangerous Drugs Act han 2002 in gin-aandam kuntra h ini nga mga suspek: an Section 5 amo an Sale of Dangerous Drugs. an suspek in temporaryo nga ada ha kustodiya han PDEA Rehiyon VIII .000. an Presidente nag isyu sin Administrative Order No. Section 11 an P ossession of Dangerous Drugs ngan han Section 12 an Possession of Drug Paraphern alia. 27 any os. PNP ngan NHA. Barangay Batia. An mga balay p agtutungaon san AFP ngan PNP kon diin an pondo matikang sa NHA budget.000 nga housing units para sa tuig 2011. Si Interior and Local Government Secretary Jesse Robredo ngan PNP Chief Raul Bac alzo magdidistribuer san CELAs sa Trece Martires.00 ngadto hin usa nga PDEA agent nga napasangil nga usa nga pumaralit. Jose S. Yaun total nga 4. Rizal. seri ng ni Ms. Gutierrez Jr. Navales nga hi Geraga in ginbibinantayan na tikang pa han nakalabay nga tuig pakasabot nira nga may mg a hurob-hurob nga umabot ha ira opisina nga may taga PDEA nga nagpipinanmaligyao n hin druga.

An Trafficking in Persons in usa nga nahitatabo nga krimen ha ASEAN—mas labaw pa k amaka ngirirhat han terrorism segun han iba. Intresado daw gud ini hiraha pagbuhat han regional institutional framework.000 nga kantida d para han financial assistance ngadto han Self-Employment Assistance Kaunlaran (SEA-K). Ritalyn Patr icio han Pilar ngan Esteban Steve Contreras han Pontevedra. sumala kan Deputy Secretary-Ge neral of ASEAN for ASEAN Political Security Community. Dinhi daw ha rehiyon. Ha siyahan nga takna ha istorya han ASEAN. kun diin kahuman hini hiya in madiditiner ha Lock-up Cell han Ta cloban City Police Office. segun kan Mr Sisouvong usa nga collective will pagsulbar h an trafficking in persons labi na an kababayin-an ngan kabataan in iginsulod ha ASEAN Declaration on Transnational Crime nga gin-adopt han tuig 1997. An Presidente daman en naghatag hin financial assistance nga nakantidad hin P1. an ira paghidabi in usa nga pag-ugop ha pagproteher han mga bikt ima ngan maging testigo gihapon ha imbestigasyon nga prosecution efforts ala kon tra ha mga traffickers. Sweden. Dr Joy Ezeilo. ngan ASEAN. Labot pa an trafficking in persons in ginhihingita gihapon nga usa nga panalapas han katungod pantawo. ugaring pira la an napapatukan.Custodial Team meyentras waray pa mapapasa an kaso ngadto ha Tacloban City Pros ecutors Office. Por lo menus may ada ha kabug-usan 33. segun han ASEAN Inter-governmental Commission on Human Ri ghts (AICHR). sugad man an pagresponde ngan han pitad nga malikayan an Trafficking In Persons (TIP). Sapi-an.7 million ngadto han mga bungto han Maayon.. maabot na daw han 2.4 million an trafficked persons. Nahatag daw ini hin katalagman han mga pakabuhi ha katawhan han ASEAN.S Ambassador-at-large para Monitoring and Countering TIP tikang h a State Department in dumuyog gihapon han workshop. Samtang hi Mayor Borres han Maayon en kinarawat gihapon hin P300. An iya p ag api in nagpapakita han padayon nga pag-undong han United Nations tipa ASEAN. Mary Andaya han Sigma. Nigeria. Tanco en naghatag han iya pagpasalamat ngadto kan Presidente Aquino ha n garan han mga katawhan han Capiz para han damo nga mga proyekto nga iginhatag ha n nasabi nga probinsya. <b> Anti-Trafficking Workshop naghihingita hin mas maupay nga higwa-os ala kontr a Human Trafficking ha ASEAN</b> An ASEAN in makaka-ursa na dara han mas pokus ngan specialised nga higwa-os ala kontra human trafficking. kataliwan la mahuman an three-day workshop nga ginpana gbalayan han Singapore Ministry of Home Affairs. Aquino III durante han iya haliputay nga pagbisita hadton Huly o 12 Hi Gov. segu n kan Mr Sisouvong. Dara hini an ASEAN in nagkamay-ada na damo nga landmark progress ha isyu.. Sigma. Pilar ngan Pontevedra nga kon diin ini en gagamiton para han Supplementary Feeding Program ngan ini e n makaka-benepisyo ug makakatagamtam hin maabot 4. an katitirok in gintambungan ni Unite d Nations Special Rapporteur for Trafficking in Persons. ASEAN Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC).726 pre-school children. Sumala han estimates tikang ha International Labour Organisation. An nasabi nga ayuda en personal nga pinanhatag ngadto kanda Mayor Wilfredo Borre s han Maayon.S. Dugang pa niya. Ma. Tanco ngadto kan President Benigno Semion C. .” Amo ini an nagin mensahe ni Capiz Governor Victor A. Hi President Aquino en personal nga nag-distribwer han mga Philhealth Cards ngad to han mga pinili nga mga benepisyaryo tikang han mga mag-iba-iba nga mga bungto han probinsya. ha region. Dugang pa an U. Mr Sayakane Sisouvong. Arturo Orosco han Sapi-an. Ghana. (opt/Trans: NBQ-PIA 8-ES) <b> Capiz Governor nagpasalamat kan P-Noy han mga ginhatag nga mga hinabang ngan mga proyekto</b> “An pagtapod ngan kompiyansya han mga katawhan ha Capiz ngan Roxas City en pirme a ada ha imo. kun diin nanenelikado gihapon an ka istable ngan pag-ursa han mga nasyon nga sakop han ASEAN.386 nga mga cards en pina nhatag ngadto ha Capiz pinaagi han maupay nga kaburut-on han Presidente. An mga panelists in mga expe rt ha U.

(PIA-E. Kakulop nga adlaw. Duro an pasalamat ni Tagarino kan Major Chan dara han mga nagtambulig ha iya nga sundalo han 8th Infantry Division (Stormtroopers) Philippine Army” Tagarino concl uded. dako an iya pasalamat han mga sundalo nga hul-os an tambulig nga h iya mabulong. Mga trainees tikan g ha RRT Class 74-11 nga ginkilala nga hira SSg Eleuterio Besada ngan Sgt Regie Milan in nagboluntaryo pagpakuha hin dugo. Salbar na hi Tagarino ngan dara han iya kalipay han iya bag-o nga kinabuhi.37 million nga kantidad para hin m ga proyekto nga ginhatag han Department of Agriculture ngadto kan Gov.”an Presidente en nagdugang hin pagsering. “Komo Capiznons. nakakarawat hi Division Major General Mario F Chan. Hi Juniel Tagarino in usa nga Clinical Instructor ha Samar State University-Coll ege of Nursing. Tanco en nagpasalamat daman kan Presidente Aquino han hiya en tudlokon k omo Regional Development Council Chairman ngan han pagpili-a daman kan anay Sena dor Manuel “Mar” Roxas komo Secretary han Department of Transportation and Communica tions (DOTC). Dida han 298 nga mga kaso hin iligal nga pagtrotroso. Victor A.” dugang pa ni Gov. mayda hini nahidadabi nga alkalde ngan hin lokal nga mga opisyal ilabi na daw ha Mindanao. Hi Gov. m aabot na hin 298 nga mga kaso hin iligal nga pagtrotroso nga hindadabihan hin lo kal nga mga opisyal an nahisalawad han Department of Environment and Natural Res ources (DENR) ha maglainlain nga mga korte. ugaring dara han usa ng a sangkay nga nagsumat nga dumangop ha 8th ID.Ha luyo nga bahin. (NBQ/PIA 8. Aquino III hadton Mayo en hul-os nga pakigbisog kontra hin iligal nga mga magtrotroso. “Akon ini ig-hihimangraw nga butang hiton akon pira nga mga miyembro han akon Gabi nite para kami en makag-identify hiton mga funding agency nga maghahatag hin sal api hini nga nasabi nga proyekto. Nagsering hi Environment and Natural Resources Secretary Ramon Paje nga an mao nga mga kaso hin iligal nga pagtrotro so en lakip dida han report nga iginsumiter han iya departamento ngadto han Pang ulo nga resulta han kampanya han DENR nga mapuypoy an kalyap nga iligal nga pagt rotroso ha nasud. nahisalin an dugo hin waray kumplikasyon. Segun ha iya. Nasakit ini hiya hin dengue han Hunyo 22 yana nga tuig. Ha parte naman han kasundaluhan. farm equipment s.E Samar) <b> 298 nga mga kaso hin iligal nga pagtrotroso nahisalawad hn DENR tikang han M ayo 2011 – Paje</b> Duha ka bulan kataliwan igdeklarar ni Pangulo Benigno S. iginpaparayaw namon nga kami en imo gintudlok ngan magighin kabak yang para han progreso han amon rehiyon ngan han aton nasud. Nagkinahanglan hiya hin blood transfusion hin four (4) units of A+ Blood Type. may-ada ha kabug-usan P171. Samar. Hi President Aquino en naghatag hin pagpatapod han mga Capiznons nga an Panay Ri ver Basin Flood Control Project en mahihimo. Candido) <b> Nars nasalbar dara han sundalo</b> Usa nga nars in nasalbar an kinabuhi dara hin bulig hin mga sundalo. Dayon gumios an 8ID ngan nanmiling hin mga blood type donors. hiya in nagsurat kan Gen Chan. Commander han 8th Infantry Division hin surat hin pasalamat tikang kan Registered Nurse J uniel Bardelas Tagarino. andam hira. Kalooy sa Diyos. 24 anyos. yana nga tuig. sering ni Paje durante han ika-tulo nga Cabinet Cluster “Pilipinas Natin Forum” on Climate Change M itigation and Adaptation and Food Security ng ginpasamwak ha NBN4 ngan ha dzRB R . nasalbar an pasyente. Tanco nga kon diin ini nga nasabi nga kantidad en gagamiton para pagbulig han f ood security ngan rice sufficiency nga inisyatibo tikang han probinsya. n akurian an pasyente pagbiling han nasabi nga blood type. Ta nco. bisan ha luyo han pag-withdraw han pondo nga natikang han Japan International Cooperation Agency (JICA). An iba h ini en gagamiton para han pagpaka-upay han mga production inputs. translated by: S. bisan daw ha ano nga paagi dara han Bayanihan a n mga tropa han gobyerno in andam diri la pagpanalipod han mga katungod han Sama reño kundi bisan ano nga paagi han pagbulig. nga api ha iya dugo an dugo han mga sundalo nga waray m agruha-duha pagbulig han usa nga sibilyan. Dako daw niya nga honor. livelihood assistance ngan iba pa nga mga production support.

Tanco. upod ni Department of Agricu lture Undersecretary Joel Rudinas.37 million nga mga proyekto in ginhatag h an Department of Agriculture ngadto kan Gov. Emil Q. “Kumo mga Capiznons. bisan kun binawi na an pondo tikang ha Japan I nternational Cooperation Agency (JICA). . Hi Mayor Borres han Maayon in kinarawat gihapon hin kantidad P300. ginkanselar dayon han DENR an ngatanan mga permiso hin pagtro troso. Sapi-an.” sering ni President Aq uino.386 nga mga card an ihahatag ngadto ha Capiz kortisiya han Presidente.adyo ng Bayan hadton Miyerkules.” Amo ini an mensahe han gobernador han Capiz nga hi Victor A. Waray na daw gihapon nag-ooperate ha mga kabud kiran nga logging concession. National Irrigation Administration Administra tor Engr. Tanco in nagpadangat han iya pagpasalamat ngadto han pangulo ha ngaran h an mga tawo han Capiz para han damo nga mga proyekto nga iya ginhatag ngadto han probinsya. makantidad hin P171. ginpaparayaw namon nga gintudlok nimo kami nga magin kasugbon g nagdto han kauswagan ha rehiyon ug ha nasud. Segun kan Paje.000 nga bulig para han Self-Employment Assistance Kaunlaran (SEA-K). Tanco in nagpasalamat gihapon han Pangulo han pagtudlok ha iya kumo pang ulo han Regional Development Council ug pagpili han anay senador Manuel “Mar” Roxas nga magin secretaryo han Department of Transportation and Communications (DOTC).” sering ni Gov. Mayda maabot hin 33. (PIA-Ea stern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b>Gobernador han Capiz nagpasalamat kan P-Noy para han mga proyekto</b> “An pagtapod ug kumpiyansa han mga tawo han Capiz ug Roxas City in aada pirmi ha i mo. Iginpresentar ni NAST President Dr. (translated by GTT/PIA/PNA) <b> Umentohan an kita ha uma. Hi Gov. An iba in gagamiton pagpa-uruupay han produksyon. sering niya. Hi Presidente Aquino in nagpatapod han mga Capiznons nga an Panay River Basin Fl ood Control Project in matutuman. “Pagtatagaron ko ini nga butang ha mga miembro han akon gabinite para makakita kam i kun ano nga ahensya an angay magpondo hini nga proyekto. Tanco nga gagamiton para han seguridad han pagkaon ug bugas han probinsya. Sigma. Victor A. Ritalyn Patricio han Pilar ug Esteban Steve Contreras ha Pontevedra. pamakabuhi ug iba pa nga mga suporta ha produksyon. mga ekipahe ha uma. ug Department of Science and Technology Director Lunin gning Samarita-Domingo an kanan goberno programa para han solido nga pundasyon p an-agrikultura. Tanco ngadto kan Pr esidente Benigno Simeon Aquino III durante han iya madagmit nga pagbisita han Hu lyo 12. Antonio Nangel. Pilar ug Pontevedra nga gagam iton para han Supplementary Feeding nga programa ug makakabinipisyo hin 4. An bulig in personal nga ginhatag ngadto kanda Mayor Wilfredo Borres of Maayon. Mary Andaya han Sigma. Armed Forces of the Philippines ngan Philippine Nationa l Police nga pahugtan an kampanya kontra hin iligal nga magtrotroso ngan pankomp iskaron an iligal nga pinanmulod nga kakahoyan tikang ha mga kagugub-an.7 ngadto han mga bungto han Maayon. waray niya ginpirmahan nga perm iso hin pagtrotroso. Nagsering hi Paje nga pagmando gud la ni Pangulo Aquino hin hul-os nga prohibisy on ha pagtrotroso. ayaw la hibanga an kapaligiran</b> Iginduduso han National Academy of Science and Technology (NAST) an pagpadamo ha n kutsisa ha uma kundi dire angay nga mahibang an kalibungan o kapaligiran. Hi Gov. bisan mausa. Gindeklarar ni Pangulo Aquino an 2011 komo “National Year of Forests” ha Pilipinas n gan ginmando-an an DENR. Hi Presidente Aquino in personal nga nanhatag han mga Philhealth Cards ngadto ha n mga pinili nga mga benepisaryo tikang han iba-iba nga mga munisipyo han probin sya. Ha luyo nga bahin. Ma. An Presidente in naghatag gihapon hin bulig pinansyal nga nagkakantidad hin P1.726 ng a mga bata. tikang niya panngulohan an DENR. Arturo Orosco han Sapi-an. Javier.

an NAST in nag-iimbento hin gahi hin humay nga mas madali mahinog. kundi kun dadamoon niya kaklase hin gahi hin tanum an iya bubuhaton. Pero.1 milyon ka metriko tonelada. Aquino III magdeklarar hin away k ontra han mga iligal nga mangarahoy dida han Mayo. makakatulo hiya pagba ri ha usa ka tuig.(PIA-Samar/Trans:Alice Nicart) <b> NIA sisigurohon mayda supesyente nga bugas</b> Ha luyo han hura nga katubigan ha damo nga dapit han mga kahagnaan. tulo ka beses kada tuig.(Trans by Alic e Nicart/ PIA-Samar) <b> DENR mayda 298 nga kaso hin illegal logging tikang Mayo 2011 – Paje</b> Duha ka bulan katapos ni Presidente Benigno S. presidente han National Academy of Science and Technology (NAST) nga mayda mga gudti nga mga parag-uma ha nasud nga nagamit na han ideya han damo nga klase hin tanaman an nga igintatalsok. makure mag m ultiple-cropping. Nagsering pa hi Nagel nga yana. Igindeklarar ni Javier nga an paagi la mapapaumentohan an kutsitsa ha uma nga di re nasasakripisyo an kapaligiran in pinaagi han pagpabug-usa han pundasyon pan-a grikultura. ngan ha 94 mi lyones nga populasyon. Usa na daw hine an paggamit han hybrid rice o an maupay nga klase hin gahi hin h umay nga pwede mahilug-um ha katubigan hin napulo ka adlaw. tungod kay 10 milyones la ka ektarya an umhanon nga tuna. Panuyo han NAST nga matratar an pagsusumpayan han kapaligiran ug agrikultura dur ante han ika-33 nga Annual Scientific Meeting (ASM) diin mayda mga taga syensya nga mag-iistorya hine nga butang.100 sqm an matatamnan hin usa. Labot pa. Ha pagkayana daw. damo daw la gihapon an hektarya nga wara irigasyon. labi na daw adton mayda mga shallow tube wells nga nakaka-istak han tubig para han ira mga tanum. Hi Environment and Natural Resources Secretary Ramon Paje in nagsering nga an il . kinahanglan daw pagpaka upayon in 292. Sering ni Nagel.Naoobserbaran daw gud. baton han hagligot nga umhanon</b> Nagpahayag hi Dr. nagamit na hira hin iba-iba nga teknolohiya para mapaurha an ira serbisyo h a mga uma. Inotro ni Dr. Sumala kan NIA Administrator Antonio Nagel. Minarkahan na han Department of Agriculture an ira target ha pagkamayda supesyen te nga bugas ngada hit tuig 2013. paggamit an syentipiko nga paagi. Komo kaparte han kanan goberno programa nga magkaada hin supesyente nga suplay h an bugas ha nasud. sugad nga kamandoan han administrasyon Aquino. Gintagan doon ni Nagel nga seryoso an mga otoridad han irigasyon ha pagpatuman h an mga kinahanglanon nga mga pasilidad basi maabot an ginhihingyap nga kadamo hi n bugas. An pahayag ni Javier in durante han Communication and News Exchange Forum (CNEX) ha PIA. nasasakripisyo an kapaligiran. tag 120 ka adlaw an kahihinog han uhay. maabot la hin 1. nagsusumat daw an urhi nga pag-aram nga sobra pa daw hin katunga han mga umhanon nga hagna an waray pa irigasyon.54 milyon ka ektarya salit. aada la ha 1. sering ni Javier.12 milyon ka ektarya. Javier. ha suporta han Department of Science and Technol ogy.000 ka ektarya tikang hiton 2011 ngadto 2013 basi makuha an target nga 21. importante nga may tirok nga tubig o irigasyon kay kun waray. nakakapagtanum na ine nga mga parag-uma ngan nakakapagb ari. samtang an gin-iimben to in tag 90-diyas la ug dire kinahanglan in otro nga pagpayatak kay direkta na daw ine nga mahitatanum. nga kun mayda ginpapakusgan nga produksyon ha uma ug ha p angingisda. pinaagi han pagtirok hin tubig para ha irigasyon. an ngatanan nga umhanon han nasud in 3. kay ha yano nga gahi. Kadak-an daw nga gahi yana in tag-6 la ka adlaw an ilob ha tubig. (Tran by Alice Nicart/PIA-Samar) <b> Multiple cropping. yana nga tuig. nga dire mahihibang. an Department of Environment and Natural Resources (DENR) in nagpasaka hin maabot 298 ngamga k aso hin illegal logging nga nagdadabi hin mga lokal nga mga opisyales ha iba iba nga mga korte. Ngani. Javier an kaimportante nga gumamit an mga parag-uma han multiple c ropping. Emil Q. nagsering an o pisyal han National Irrigation Authority (NIA) nga hinihimo nira an ngatanan par a la magkaada irigasyon an haluag nga kahagnaan ha masunod nga tulo ka tuig.

Waray panhingadni han DFA an upat nga mga Pilipino nga naatubang hin kamatayon n ga penalidad. Durante han ika-tulo nga Cabinet Cluster on Climate Change Mitigation and Adapta tion and Food Security nga iginpasamwak ha NBN4 ngan dzRB hadton Miyerkules.” sering niya. “Waray na illegal logging nga nahinanabo yana.” Paje said during the third Cabinet Clu ster “Pilipinas Natin Forum” on Climate Change Mitigation and Adaptation and Food Se curity aired live over NBN4 and government run radio station dzRB Radyo ng Bayan on Wednesday. an anay spokesperson han DFA. Hi Paje in nagsering nga katapos han sugo han Pangulo pagdiri han pangahoy. Durante han paghimangraw ni Lecaros ngan han Malaysian House Speaker. nagsering ini ha iya nga nga pagtratrataron nira an mahiunong han mga Pilipino nga mga kab ulig ha Malaysia. sering han D FA. Tikang han paglingkod ko ha DENR ku mo sekretaryo. Hi Presidente Aquino in nagdeklarar han 2011 kumo Tuig han Kagugub-an ha Pilipin as ug nagsugo han DENR. Waray na gi hapon nagbubuhat hin pangahoy ha kagugub-an. Ginsumatan ni Alcala an mga parag-uma nga dako an kikitaon han ira mga anak dida hiton agrikultura. Nakatalaan saliwanan hi Lecaros ni Jose Eduardo Malaya III. Mayd . Alcala nga magtatagana an administ rasyon Aquino hin “scholarship grants” ngadto hin mga Pilipino ilabi na an mga anak hin mga parag-uma. an D ENR in nagkanselar han mga permiso pangahoy ug waray na nahinanabo nga mga panga hoy ha kagugub-an. meron po diyan mga lokal na opisy al na sinama namin especially in Mindanao. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b>Libre nga pag-eskwela gintatanyag han administrasyon Aquino ha mga makuha hin kurso ha agrikultura</b> Nagsering hi Agriculture Secretary Proceso J. we have filed 298 anti-illegal log ging cases. Sumala han DFA. sering niya. gin -aghat ni Alcala an mga parag-uma nga pa-eskwelahon an ira mga anak dida hin mga kolehiyo ngan mga eskwelahan pan-agrikultura pinaagi hin pagpahimulos han kanan gobyerno scholarship program. “Iyong first report namin kay President Noynoy. iginduhol ni Lecaros an aide-memoire kan North Borneo Governor T un Datuk Seri Panglima Haji Juhar bin Haji Mahiruddin ha Kota Kinabalu. Nagpahayag an Department of Foreign Affairs (DFA) hadton Miyerkules nga iginpaab ot an paghangyo ngadto han gobyerno han Malaysia pinaagi kan Ambassador Victoria no Lecaros. Panuyo hini nga maaghat hira pagkuha hin mga kurso ha agrikul tura tungod nga mayda daw kabubuwason dida hiton agrikultura. Meron po diyan kasamang mga mayor. Nagsering pa an DFA nga nagdumara hi Lecaros hin panamilit nga mga okasyon ngada hin boluntaryo nga mga lider hin komunidad hin mga Pilipino ha North Borneo had ton Hulyo 5. Pwersa Armada han Pilipinas ug an Philippine National Po lice nga pakurukusgon an kampanya kontra han mga iligal nga mangarahoy ug kuhaon an mga iligal nga pinangutod nga mfga kahoy tikang ha mga guba. segun han DFA. Ginhingadayan gihapon ni Lecaros an kabubuwason han mga Pilipino nga nagtratraba ho komo mga kabulig ha Malaysia durante han iya panamilit kan Malaysian House Sp eaker Tan Sri Datuk Seri Pandikar Amin Haji Mulia. (translated by GTT/PIA/PCOO) <b> Pilipinas naghangyo ha Malaysia nga pahibub-an an sirot nga kamatayon ngada hin 4 nga mga Pilipino</b> Ginhangyo han Pilipinas ha Malaysia nga pahibub-an an sirot nga kamatayon ngada hin upat nga mga Pilipino ha Sabah. An dako nga kikitaon.legal logging nga mga kaso in upod han report han iya department nga ginsumiti n gadto han Presidente kumo resulta han kanan departamento paningkamot pagpuypoy h an mga illegal logging nga aktibidades han nasud. amo an nag-aaghat han mga parag-uma nga tugotan an ira mga anak nga kumuha hin kurso ha agrikultura. Ginsasaysay dida han mao nga aide-memoire an paghangyo nga mapahibub-an ngadto h in kaprisohan ha bug-os nga kinabuhi an sentensya han upat nga mga Pilipino kana y sirot nga kamatayon en ginparig-onan han Malaysian Federal Court. waray kami pinirmahan bisan usa nga permiso pangahoy.

ngan han bulig han gobyerno nga mahibaligya an ira mga produkto. pwede liwat. Si Rudinas nasugad nga kon nano an ginhihimo san departamento pan agrikultura ng an komunidad san sayantipiko mao in pagpahamtang san mga parag-uma sin pagpipili an para mapauswag an ani. (opt/Ailene Diaz/PIA-Northern Samar) <b> Dugangan an ani nga diri mawawakay an palibot – NAST</b> An National Academy of Science and Technology (NAST) nagduduso para san pagpakus og san sector san agrikultura nga diri makokompromiso an kondisyon san kalibunga . Javier nagpapasabot sa publiko nga diri tumuod san mga nakontra nga nag-aadbokar nga an produksyon san ani pinaagi san bulig san bi otechnology in nakakaraut san panlawas san tawo. ini naagi sa Na tional Committee on Bio-Safety of the Philippines (NCBP) para ig ebalwar ngan ki lalaun an potensyal hazards nga maiimdan san genetic engineering experiment. nasuporta kan Javier kon diin siya nasugad nga kinahanglanon naton in pamaagi sin pag-uma para magkayaun sin maupay nga ani. Pinanlilimbasogan han departamento ha agrikultura nga mahipahamtang an mga progr ama han gobyerno subay han mando ni Pangulo Aquino nga maayudahan an mga parag-u ma ha mga burobaryo agud umumento an produksyon. Si Rudinad ngan Javier mao an mga bisita san Communication and News Exchange (CN EX) Forum sa Philippine Information Agency yana nga adlaw. kay kon diri mawa wara kita dida san pakigkumpetinsya. An promero nga GMO nga aaprobaran san BPI sa Pilipinas sadton Disyembre 2002 mao an Bacillus thuringiensis (Bt) corn. an nasud nanginginahanglan sin biotechnology nga ani o produkto nga ginpa undong pinaagi san Genetically Modified Organisms (GMO). barubarato an pagpa-eskwela ha kurso nga agrikultura komparar hiton iba nga mga kurso ngan kon danay. ayuda nga pautang. Ginsumat ni Javier nga an katapusan nga ginsusunod nga intervention san science para san pagpakaupay san ani mao an “Safe and Respons ible use of Biotechnology.a pondo para hini nga libre nga panngiskwela. Sugad niya. sering niya. libre sira maghi mo sini. ngan Dep artment of Science and Technology (DOST) Executive Director Luningning SamaritaDomingo. Si Agriculture Secretary Joel Rudinas. An Bt corn in nagamit san bacillus thuring iensis bacteria para umato san Asiatic corn borer pest. an GMO crop in igsususmit er ngadto sa Bureau of Plant Industries (BPI) para sin dugang nga pagrebisa ngan pagtuyang o diri pagtuyang. maaghat nga gamiton an organiko nga pamaagi hin pag-uma ngan matagan hin iba pa nga mga serbisyo para han ika-uuswag han ir a produksyon. Sugad liwat niya san katawhan nga diri mabaraka matungod san GMO kay an pamalaud san implementasyon san biotechnology crops in estrikto nga ginsusunod antes ini magamit san parag-uma para padamuon. An mga parag-uma nga waray ngani makatangpos hin pag-eskwela en nagkaada na yana hin higayon nga kumita hin darudako pinaagi han husto nga ayuda teknikal. nga yana presidente san National Academy of Science and Technology (N AST). (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Ani sa bulig san biotech diri nakakahilo – NSAT</b> Si dati UP President Emil Q. Mat apos ini makakarawata san aprobal tikang san komitiba.. Segun kan Alcala. nagrason nga sa naglabay nga 15 anyos. Gin eksplikar ni Javier nga kon an GMO nga produkto madeveloped. waray pa ngani ma tratrabaho-an. wara sin naprobaran nga ayaun tawo nga nahilo tungod san bunga san biotechnology. Si Javier. s ering ni Alcala. sa kanya parte. Gintagan hin duon ni Alcala an kakinahanglanon nga mag-agi an mga parag-uma hin paghag-id bahin hin pest management. pakagradwar han kurso. Nangel. sugad niya. Nagsering hi Alcala nga nakahaom na yana an mga programa han gobyerno ha agrikul tura agud mabuligan an mga parag-uma ngan masangkapan hira hin husto nga mga pam aagi hin pag-uma. an BPI n ag-aprobar na san 44 nga GMO nga produkto para gamiton komersyal sa nasud. Tikang sa 2002. Responsabli nga gin-iimdan ini namon nga GMO sayo sayo. sugad man an paggahin hin pondo nga ayuda agud magmadarudamo a n produksyon nira dida han ira tagsa-tagsa nga mga komunidad. Kon magdesisyon sira paggamit san GMO. Nakadto liwat sira Na tional Irrigation Administration (NIA) Administrator Antonio S.” Ginseseryuso ini namon. Kon naruyag sira san organic farming.

nga an pamaagi la nga maatubang an kanan nasud sector pan agrikultura nga diri naaapektaran an kalibungan mao an pagduso sin dugang nga p agbug-os san produksyon pan-agrikultura pinaagi san pamaagi sayantipiko. An tema y ana natalibong dida san “Meeting the Challenge of Agricultural Productivity. nga amo an gintitindugan hin pipira nga mga industriya sugad han Philphos ngan PASAR.63 porsyento hin kahi-una kuntra han target hini dida han implimentasyon of ngatanan nga ginpund ohan nga mga proyekto para ha 2011. Dida han Hunyo 27. dugang ni Javier.5 ka-metros tikang han ha pagkayana nga naeksister nga tulay. OIC Project D irector Oscar Villavery. an o pisina han Leyte 4th Engineering District in naka-abot na ha 18. Alkalde han Palompon Ramon Oñate. An kadig-on han daan nga tulay in diri katatapuran mahitungod nga pipira nga mga kahoy ngan mga basura in nahia-anud han babaha nga kaudgan nakakasarop han pagawas nga nagigin hinungdan han paglalapwas hini. ng an Department of Science and Technology Director Luningning Samarita-Domingo nag presenter san mga paningkamot san gobyerno para sin solido nga pondasyon pagtag a agrikultura durante san Communication and News Exchange forum sa Philippine In formation Agency. An NAST nagkokomponer san mga nangunguna nga mga sayantipiko sa nasud ngan nagbu buhat sin katirirok kada tuig para magkasayo san gin-uundong nga tema. nga diri magkakausa san pag-anas ngan diri kawara san biodiversity. Antonio Nangel. Ini in pinaagi han Presidential Bridge Program han Department of Public Works and Highways (DPWH). nga diri maapekta ran an ginkukuhaan san tubig. (LDL/Translated: maa/PIA8) <b> Gin-uli han mga obispo an SUVs ha PCSO</b> . Gonzales han Leyte 4th Engineering District. Ira naimdan nga kon napapakusog an konsentrasyon san produksyon dida san agrikul tura ngan pangisdaan. in nakatalaan na nga balyuan hin usa nga puthaw nga tula y. Emil Javier kaupod sira Agriculture Undersecretary Joel Ru dinas. Sering ni District Engineer Gonzales nga ha suporta ni Congresswoman Gomez. kun diin nakakahatag hin kadeli kaduhan ngadto han mga magbibyahe. pasabot hi District Engineer Lino Francisc o C. Dugang pa niya nga an puthaw nga tulay nga pagtitindugon in mahiruhitaas hin 2. (op tAilene Diaz/PIA8-Northern Samar) <b> Dumog nga tulay tikadto ha Industrial Estate mababalyuan na pina-agi han kan an Pangulo Bridge Program</b> An dumog na nga Raquiza Bridge nga amo an tulay tipakadto han Industrial Estate han Sinirangan Bisayas. Gindeklarar ni Javier.8 ka-metros nga two-lane nga tulay. ha pag-uyon ni C ongresswoman Lucy Marie Torres Gomez han ika-4 nga Distrito han Leyte. An Raquiza Bridge an nagkukonektar han kanan Leyte ika-4 nga Distrito nga mga mu nisipyo sugad han Palompon ngan Isabel.n sa nasud. National Irrigation Administration Administrator Engr. an Memorandum of Agreement in ginpirmahan nira DPWH Ley te 4th District Engineer Gonzales. Sanglit tuhayon gu d an produksyon san ada na nga umhanan ngan fishponds pero san sustinabli nga pa maagi. Gintitinguha san NAST nga magdiskusyon san link sa butnga san kalibungan ngan ag rikultura sa 33rd Annual Scientific Meeting (ASM) kon diin an mga sayantipiko ma g-uuruesturya san mga isyu nga gin-aatubang san sosyedad yana. Dako an paglaum ni District Engineer Gonzales nga an paghingayad han puthaw nga tulay in matitikangan na mahitungod nga an opisina han distrito in nag-impliment ar na han mga kinahanglanon ngan nakakumpleto na han paghingayad han likdu-an ng a tulay ngan aragi-an para magin masaru-sayon an trapiko dida hit pagdumara han paghingayad ha 28. Kinahanghlan ipahitaas an produksyon sa ada na nga mga tutuna ngan fishponds kay kon diri mahihimo mangungutod san kagurangan ngan mangroves. An pag-ayad han nasabi nga tulay in duro hin ka-importante mahitungod nga ini in nahilulumos ha tubig maski hin pipira la ka-oras nga pag-inuran. Compe titiveness and Stability” ngan ini paghihimuon sa Manila Hotel sa Hulyo 13-14. Sugad ni Javier. 2011. nga nagigin hi nungdan hin diri kaagi-e han kalsada. Ngan ananuon ini? Si NAST President Dr. ngan Isabel Mayor Saturnino M. Puwede ka makadugang san ani nga diri mawawakay an kalibungan. Medina. an kalibungan an nakokompromiso o nag-aantos.

hin-o nanngatender han imbestigasyon han Senado Miye rkules. an nangunguna nga hugpo sin mga sa yantipeko sa nasud sa ularum san Department of Science and Technology (DOST). Gintagan nira hin duon nga waray nira nasupak nga balaud. sering nira. Gindara ngadto ha Senado an tulo han mga sarakyan han mga obispo nga nagpakabase ha Luzon . ginpahayag ni Dr. nga an mao nga mga sarakyan en gin-gamit dida han mga misyon han Simbaha n para han mga kablas ngan diri para han ira personal nga paggamit. hira Bishop Rodolfo Beltran han Bontoc-Lagawe. ngan mga panapton nga dto hin mga pamilya nga naigo hin kalamidad. Grandia van nga nakantidad hin P1. sugad san opisyal sini sadto nga lunes. iginsaysay nga magin subay man ha balaud o diri ngan magin konstitusyonal man o diri an pakaangkon nira han mao nga mga sarakyan. De partment of Agriculture (DA) ngan san iba pa nga mga ahensya basi maseguro nga a . Pinaagi sini. I suzu Crosswind utility van nga nakantidad hin P720. nga aadto pa ha gawas han nasud. Nagdesider an mga obispo pag-uli han SUVs agud matapos na an isyu nga “nakasamad” ha n Simbahan Katoliko ngan han mga tumotoo hini. Juan de Dios Pueblos han Butuan. o bisan an Konstitusyo n.000. ngan Martin Jumoad han Basilan. han iya auxiliary bishop David William Antonio. ginduduso sa gobyerno ni Aquino kontra sa kapobreh an</b> Ginduduso san administrasyon ni Presidente Benigno C. Ginrepresentaran naman hi Nueva Segovia Archbishop Ernesto Salgado. Emil Javier san National Academy of Science and Technology (NAST) nga ginpapalusad san gobyerno ngadto san pinakadit oy nga parag-uma an paggamit san teknolohiya basi mapadamo an ani ngan mapaupay an kanra panginabuhi. Pira ha ira en nakakarawat hin mga sarakyan tikang ha PCSO nga heavy duty 4 x 4 pick-ups para makadto-an nira an tay-aw nga mga lugar agud makapahamtang hin mag lainlain nga mga serbisyo pankatilingban ngan an iba en nakakarawat hin mga sara kyan nga gin-gagamit ha pandul-ong hin kablasanon nga mga magsakit ngadto ha mga ospital o ha pagdistribwer hin mga pagkaon. Nagsering an mga obispo nga dako an nahibulig han mga sarakyan kay pinaagi hini nakakadto-an nira an tay-aw nga mga lugar han ira mga nasasakopan agud magpahamt ang hin ayuda ngadto han mga kablasanon. Sugad niya. nagsering an mga obispo nga mapasinalamaton hira para han bulig nga ginhatag ha ira han gobyerno. sugad ni Javier. usa nga segunda mano nga Nissan Pathfinder ngan usa nga L-300 van. Lakip han SUVs en usa nga Mitsubishi Strada pick-up nga nakantidad hin P1. Sugad niya. Leopoldo Jaucian han Abra.107 mi lyon. Bisan han mga akusasyon ha ira. Presente dida han mao nga hearing han Senado hira Zamboanga Archbishop Romulo Va lles. importante nga mahibaruan san pinaka simpli nga parag-uma an kaimpor tante san ‘agri-science’ nga kanya kaupod sa pagpapakaupay san produksyon basi mabat on an panginginahanglan san pagkaun san aton tikadamo nga populasyon. Dida hin sinurat nga pahayag nga ginbasa ni Cotabato Archbishop Orlando Quevedo. nagsering an mga obispo nga napakyas hira pagkonsi derar han kahiparakdolan han donasyon ngan nagpahayag hin kaandam ha pagkooperar ngada han mga otoridad.225 milyon. Strada pick-up n ga nakantidad hin P1. Gindig-onan han mga obispo. Sa ginhimo nga Communication and News Exchange (CNEX) Forum sa buhatan san Phili ppine Information Agency. Dida hin nahiuna nga pahayag. (opt/PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DU M) <b> Siyensya san Agrikultura. suok an pakigburubligay san NAST.Iginbalik na ha gobyerno han pito nga mga obispo Katoliko an SUVs o sports utili ty vehicles nga ira nakarawat tikang ha Philippine Charity Sweepstakes Office (P CSO) durante han administrasyon Arroyo. Toyota Grandia Hi-Ace van nga nakantidad hin P1.4 milyon. mga medisina. An kakulang daw nira hin pondo amo an nagduso ha ira nga umaro hin ayuda tikang hin mga ahensya nga an mandato amo en pagtagana hin ayuda o tambulig. mabubuligan an mga parag-uma sa kauumhan nga kaapi san pinakapobre nga sector san populasyon. Aquino III an paggamit san syensya ngan bag-o nga klase sin teknolohiya sa agrikultura basi mapakusog an p roduksyon ngan makabulig san mga pobre.518 milyon. ig-uuli la gihapon nira ini.

(PIA-Samar/Tra ns:Alice Nicart) <b> Pagpapatuman han mga reporma ha edukasyon. Aquino hiton mga Marcos. padayon an pagdiskubri san mga sayantipiko san gobyerno sa mga bag-o nga ganay nga yaun halaba nga kinabuhi “shelf life” o adto diri dayon nagraraot ngan mai imdan nga mas masarig sa pan-ato san peste o sakit. iginduduso na daw an reporma ha edukasyon. Sumala han President tungod daw han pagpursigi ni DepED Secretary Armin Luistro. . sumala ine kan President Benigno S. “Tungod han panalingkamot ni DepED Secretary Armin Luistro. magkakaada na hine niya kapasidad nga makakuha hin disente ng a trabahoan. Abigail Valte. nagsering an Presidente nga an mga reporma in nag-uupod han pagrebisirara han basic education curriculum o an Enhanced K+12 B asic Education Program ug han pag-umentohe han badyet han DepEd ngadto ha sobra P200-bilyones. bangin daw nahanugad na it Pilipinas hiton Singapor e. an pagbabag-o han kurikulum ha eduka syon o an K + 12 ngan an pagpahitaas han pondo han Department of Education (DepE d) para makahimo pa hin damo pa nga kadugangan nga mga classroom ngan han pagdug angi pa han mga magturutdo amo ini an premiro nga paagi agud matalwas kita ha ka pobrehan. natapod naman si Javier nga sa halipot nga panahon makakabulig an mga bag-o nga klase sin pananum basi mapauswag an mga pangabuhi san mga digtoy nga m ga parag-usa sa kauumhan. An K+12 nga programa in nangangahulugan nga Kindergarten ug an unom ka tuig nga elementarya ngadto han upat ka tuig ha high school ug hin duha pa ka tuig nga ka dugangan ha Senior High School. Kasumpay ine han ginawas nga impormasyon kun paun an-o napukan an diktador nga panggobernohan ni Marcos. Ferdinand “Bongbong’’ Marcos Jr. inabat daw hine niya nga kinahanglanon nga mahitama adt o nga ginawas nga impormayson nga bangin nahinugad na an Pilipinas hiton Singapo re.n mga parag-uma in magpapabilin nga yaun gamit ngan may pangabuhian. Kaapi na didi adton diri dayon nagraraot nga brown rice nga mayaman sin bitamina ngan fiber. Aquino III. Bisan diri pa pormal. nga kun di re daw hadto nagpipol power. kamote nga pwede isakot sa linuto nga ube ngan iba pa. nga sinundan han himutang ni iya nanay. Ha luyo nga bahin. nagsering daw ine. (opt/Ailene Diaz/PIA-Northern Samar) <b>reporma ha edukasyon dalan han kapirdi han kakablasan – Aquino</b> An pag-implementaran han reporma ha edukasyon in yawe han kapirdihan han pagkure ug kakablasan. abaka na may pa ngontra san virus. Aquino han mga iginpasaring han mga Marcos durante han selebrasyo n han ika 25-nga anibersaryo han EDSA People Power 1. Ha pagpakianhe daw kan Valte.(PIA-Samar/Trans:Alice Nicart) <b>Aquino gintadong la an impormasyon. iya iginduduso an aton . yawi kontra han kapobrehan------P -Noy</b> An pagpapatuman han mga reporma han edukasyon amo an yawi kontra han kapobrehan han aton nasud.Palasyo</b> Gintadong la ni President Benigno Aquino III an nahisamwak nga impomasyon ug dir e sugaron nga nakikiaway hiya. an anay Corazon Aquino komo Presidente han nasud hadton 2986. ginkilala naman ni Valte nga dire gud magpapapreho an panan-a w han ngatan para han Edsa People Power 1. ginpawarak na san Department of Agriculture an mga nasabi nga uyas. Kundi. nga ginyakan la han Presidente an ta ma para han ngatanan kay katungod daw han kada tagsa nga makapagpahayag ug dire daw ine talis nga pakiaway. An kadugangan daw nga hibaro han kabataan in magreresulta nga bisan high school pala an natatapos. Asya ine an pasamwak han deputy spokesperson. Ha iya pamahayg durante han pag-abre han kanan YesPinoy Foundation programa nga “P ara Paaralan” ha NBC Tent ha Taguig. Nagpahayag han nakalabay nga adlaw hi Sen. Segun kan Presidente Benigno C. Para daw han Presidente. Aquino III. kasumpay han pagkon traha ni Pres. Ngani. sayo nga klase sin saging nga may pan-ato sa peste. para ighimo hin dugang pa nga mga eskoylahan. kun kay ano nga sugad man hin nakikiaway hi Pres. dire daw hikalimtan nga an kagawasan yana han ngatanan in masesering nga kadak-an hine in bunga hadto nga mahimyang ug mamurayaw nga gyera.

“An kadugangan nga hibabru-an amo ini an magigin yawi bisan na manla maka-high sch ool an ira natapos. Corazon Soliman. Sa teleconference kaapi an tulo nga OFWs (tikang sa Hongkong. waray ko man nakikita nga problema . Ha pagkayana. Dida san teleconference.” ser ing han Presidente. Bahrain ngan Yemen. nagsering hiya nga karuyag han President Aquino iton mga deta lye han nasabi nga programa para mai-adopt hiton national government komo usa ng a national strategy ngadto hit iba-iba nga ahensya hiton gobyerno nga nagpapatum an han KALAHI. May-ada. Kapa rte san ika 25 nga selebrasyon san 1986 People Power Revolution ngan pamaagi san gobyerno para mabatian an mga ginkakaringahan ngan panginginahanglan san aton g in-ngangaran nga modern-day heroes. people’s organization ngan mga non-government organi zations (NGOs) nga mahiupod komo usa nga national program han KALAHI. sayo nga Filipino nga magtatrabaho sa Bahrain nasugad n ga an komunidad san mga Pinoy didto in nahimangraw nga gin api an Bahrain san tr avel ban. karuyag namon nga ma-translate in to a more detailed program for the natio nal government for further implementation. Aquino III nasugad nga an pag diri san pagbiyahe ngadto sa Bahrain iya igpaparebista o ire-review. “Edukasyon an mag-aabre han kamanilampuson han aton mga kabataan. Bahrain ngan Kingd om of Saudi Arabia) in ginhimo sa Philippine Overseas Employment Authority. An KALAHI-CIDSS-CDD amo gihap an nagin kabakyang han national government para pa g-urosahon an mga programa ngan para matagan hin suporta an mga inisyatibo han m ga local government ha pagpapatuman han poverty reduction program. (PIA-E. may-ada pa 374 nga munisipyo iton makakatagamtam hini n ga nasabi nga programa pinaagi hiton bulig han World Bank and Millenium Challeng e Corporation. pero ini aton eestudyuhan. may-ada na nira gihapon kapasidad makakuha hin disente nga t rabaho-an. dugan g pa han Presidente. translated by: S. an KALAHI-CIDSSCDD strategy. nga gintikangan pa hadton tuig 2003 upod na hini an partisipasyon han komunidad para maibanan an kapobrehan nga nagin epektibo ha paghahatod hin s erbisyo ngan maupay nga pamamalakad han local government. Aquino III ha mga ahensya nga nagpapatuman han K apit-Bisig Laban sa Kahirapan (KALAHI) projects nga pag-adman an mga resolusyon nga igin-pasa han mga mayors. it importante karuyag ko gud it detalyado kun baga-baga himuon naton ini nga national strategy .326 community projects nga nahimo han bug-os nga nasud. ini daman an mag papahitaas ngan magpapabilin han level han kapasidad han aton mga katawhan”. Sugad niya. Ha usa nga interview kan Department of Social Welfare and Development (DSWD) Sec .education reform agenda. . dugang pa ni Luistro. So. Para yana nga tuig 2011. 197. si Presidente Benigno C. Ha igin-pasa nga resolusyon han mga mayor ha bug-os nga nasud.583 nga mga barangay ha ilarum hini nga programa KALAHI-CIDDS. Samar. An Department of Foreign Affairs nag-aghat san mga Pinoy nga ipa-ursa la ngun-a kon diri man importante an pagbiyahe sa Lib ya. Baton san Presidente. maupay kon ira kahimtang didto ngan wara sira problema. (PIA-E. nariringa la siya san seguridad labi an san mga natatabo s a Middle East. Iginduduso gihapon niya an pagrebisa han basic educati on curriculum o an tinatawag naton nga Enhanced K+12 Basic Education Program. 200 nga munisipyo ngan 4. “Sering ha akon.772 nga mga pamilya tikang pa han tuig 2003 an nakatagamtam hini ng a nasabi nga programa tikang han 5. Samar. may-ada 42 nga mga probinsya. sering ni Soliman.Comprehens ive and Integrated Delivery of Social Services – Community Driven Development (KAL AHI-CIDSS-CDD). translated by: S. Igindugang pa ni Soliman nga upod ini an mga komunidad ha istratehiya han KALAHI -CIDDS ha pagpapatuman han mga proyekto para magkaada hin dirudiritso nga progra ma ngan implementasyon han mga proyekto. ha prinsipyo. Candido) <b>An pagdiri pagbiyahe pa Bahrain igpaparebista – Aquino</b> Sadton Biernes nga adlaw. Candido) < b>P-noy nagsugo nga pag-adman an KALAHI</b> Nagsugo hi President Benigno C.

segun kan Cardenas. an UNICEF in direktamente nga nasuporta pinaagi han suppl y side requirement han Conditional Cash Transfer program kon Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps). An CBMS in planning ngan policy determining tool ha pagbaton ngan pagsusog han l ocal interventions ha millennium development goals sugad man an poverty reductio n initiatives. An programa in nagtutuyo nga mapukan an duro nga kakablasan pinaagi han pagtukod hin convergence program sugad man an integrated poverty reduction approaches ng an strategies. NORTHERN SAMAR / trans NB Quirante) <b>P-Noy nagpahayag han tinuod nga EDSA ‘86</b> Gintagan hin doon ni President Benigno Aquino III nga an ungod nga kahulugan han EDSA 1986 People Power Revolution amo an people empowerment nga makikita naton hiton Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan. An Presidente. Dugang pa ni Cardenas. Cardenas komo Provincial Planning and D evelopment Coordinator han Northern Samar . Ginpahamtang san Presidente nga an gobyerno naniningkamot sa mahihimo sini nga m aimplementar an reporma basi episyente nga maipahamtang san mga Pinoy an ira gin kikinahanglan. nagpalupad san Philippine flag balloons nga yaun nakasurat “EDSA 2 5: Pilipino Ako. Romeo M. An Presidente liwat nagbisita san natatabo nga Jobs Fair ko n diin 28 nga mga employment agencies nag komiter sin 25 mil nga pantrabahuan sa local ngan sa langyaw. An mga paningkamot in naghihingita han hul-os nga paghurma han mga potentials ha n usa nga bata. naging mahinungdanon an tuig 2010 ha n kinabuhi han mga Nortehanon. ngan pagwara san koraps yon nga an Pilipinas makakakab-ot san gintututmuyo sini. An ayat san EDSA yana nga maipakita an kamahinungdanon san people power ngan ini diri la natatapos sa upat ka adlaw sa 1986. Duon san Presidente an espiritu san EDSA nangangahulugan sin katalwasan tikang s a kagutom ngan pinaagi la san maupay nga pangobyernohan. Diaz) <b>UNICEF nasuporta han Pantawid Pamilya ha Northern Samar</b> Ha pagduyog han pagbaton han millennium development goals ngan duro nga kakabla san. kaupod an dati Presidente Fidel Ramos.” (PIA-Northern Samar/Ailene N. An Presidente. (PIA-Northern Samar/Ailene N. in ginpahamtanga n sin bug-os nga military honors. segun han surok. sa pagbagaw san Presidente sa iy a pagduon san kahulugan san espiritu san EDSA. An UNICEF ngan an provincial government in sumuporta han pagkumpleto han Communi ty Based Monitoring System (CBMS) ngan poverty mapping aber makita gud an tinuod nga mga pobres ngan makapaghimo hin paagi nga mabaton an panginahanglan nira. an UNICEF in nasuporta han Pantawid Pamilyang Program han probinsya. . An katawhan an boss ngan diri la sayo nga tawo. an Presidente nagduon nga an pagpakusog san katawhan in naaabat pa. (PIA. Sa kanya mensahe durante san flag-raising seremonyas sa People Power Monument sa kalye sa EDSA sa paghinumdum san ika 25 nga anibersaryo san mamurayaw nga Peopl e Power Revolution sa 1986. sa iya pag-abot sa People Power Monument para manguna san flag-ra ising ceremony nga nagtulang san bug-os nga selebrasyon san paghinumdum san kata lwasan pinaagi sin mamurayaw nga pamaagi 25 anyos an nakalabay. dugang niya. Amo ini an iginpahayag ni Engr. Diaz) <b>Aquino ngadto san mga Pinoy: Ipakita sa kalibutan nga an espiritu sa EDSA buh i</b> Nanawagan si Presidente Benigno Aquino III san mga katawhan Pilipinhon nga ipaki ta sa bug-os nga kalibutan nga an EDSA in buhi.An administrasyon ni Aquino in naghimo sin mga pitad sa butnga san kasamok nga n agbungkag san rehimin san Tunisia ngan Egypt ngan didto pa san iba nga nasud sa Middle east ngan North Africa. Dara daw han mga nahimo han service providers ngan partners han UNICEF ngan an p rovincial government han naglabay nga tuig. Bise Presidente Jejomar Bi nay ngan Executive Secretary ngan EDSA People Power Commission Chair Paquito Och oa ngan iba pa. Ako Ang Lakas ng Pagbabago. an Presidente nag-abre san historical marker sa eksakto nga lokasyon ko n diin an dati Presidente Corazon Aquino nagpahamtang san kanya mensahe sadton 1 986 EDSA Revolution. Sa POEA.

Land Bank of the P hilippines (Landbank). Philippine General Hospital (PGH). Nagdugang pa hi Vergara hin pagsering nga an kadugangan nga pagpadara han GW@PS kiosks in makakahatag hadton mga miyembro pag-check han ira mga records nga kon diin in dire na hira makadto han opisina han GSIS. Ivy JKane Cabunillas. Inabot an grupo ni Charge d’Affaires Giovanni Palec ha Christchurch samtang gin-un dang na an gindudumara nga SAR. John Christopher Chua. Aquino nga an ungod nga kahulugan han EDSA People Power amo an kadamo han kahi mo. Hadto nga panahon nagsering ha iya an iya nanay nga an anay Presidente Corazon C . kadak-an han mga nawawara en gintutuohan ng a nalibonan dida han rinuspak nga CTV Building . Ezra Mae Medalle. Bulacan. Segun kan GSIS President and General Manager Robert Vergara nagplaplano hira pag pasarang hin mga 500 kiosks ha mga government offices sugad hiton division offic es han Department of Education (DepEd). Labot hin panginyupo ha mga otoridad nga igpadayon an panmiling han mga biktima . “Demokrasya mula sa kurapsyon at kalayaan mula sa kahirapan . Pira hadton nadida han mao nga building han matabo an linog en nakagtext pa ngad to han ira mga kasangkayan ngan mga kauropdan ha Pilipinas. translated by: S. gintutuohan nga aadto ha sakob han rinuspak nga CTV building an m ga igkasi-Pilipino nga hira Jesse Lloyd Redoble. Erica Nora ngan Lalaine Agatep. (PIA-E. Bulac an. Samar. ha Kongreso ngan Senado ngan han Korte Suprema ngan hasta daman an provincial capi tols han Batangas. translated by: S. Candido) <b> GSIS magpapasarang hin 32 nga bag-o nga GW@PS kiosks para makabenepisyo hin 140. Ito ang kahulugan ng people power. Quezon City. Cavite ngan Rizal. Department of Justice (DOJ).7 million members and pensioners. dire la an milyon-milyon nga mga Filipino nga kinadto ha EDSA o an mga placa rd nga amo an nakakapuno han kada rally o mga madre nga may kinakaptan nga mga r osaryo ngan bukad. An iba pa nga nahisumat nga nawawara amo hira Rita Estrella ngan Hayley Concepci on .” dugang pa ni Vergara. Ito ang pamana ng Edsa (Democracy from corr uption and freedom from poverty. An tinikangan nga batch han kiosks in igbubutang han Office of the President. ngan Rizal. Diri pa napipiho han mga opisyales han DFA kon mga buhi pa ini nga nawawara nga mga Pilipino. (PIA-E. Ma ry Louise Anne Amantillo.Sering han Presidente. kondi mayda grupo tikang han embahada han Pilipinas dida han kabis era nga Wellington an nanginyupo nga igpadayon la an SAR o search and rescue nga buruhaton. This is the legacy of EDSA). Department of Foreign Affairs (DFA). Samtang an iba pa nga mga opisina nga bubutangan han primero nga batch han kiosk s amo an main offices han Department of Education (DepEd). Commission on Audit (COA). ngan Philippine Natio nal Police (PNP). Basar han mga sumat tikang han lokal nga mga opisyal han Christchurch kon diin n atabo an 6. Rhea Mae Sumalpong.000 nga mga miyembro han GSIS didto ha Metro Ma nila ngan ha paghagrani nga mga probinsya. Office of the Cou rt Administrator (OCA). “Kon damo iton kiosks nga magsasarang.3 nga kakusgon hin linog. kataliwan hin i en waray na komunikasyon nga nakarawat tikang ha ira. National Bureau of Investigation (NBI). Laguna. Commissi on on Elections (Comelec). Samar. Valquin Bensurto. ngan ini in makaka-iban hin p anahon ngan kwarta labi na an pagbiyahi nga mga kagarastosan. Jewel Francisco. Emmabel Anova. Land Registration Authority (LRA). provincial capitols ngan city halls. May-ada daman kiosks nga igbubutang didto ha University of the Philippines-Dilim an (UP-Diliman) ngan DepEd divisions offices didto ha Manila. kondi. Segun han DFA.000 nga mga government employees yana nga tuig</b> Magpapasarang an Government Service Insurance System (GSIS) hin 32 nga bag-o nga Wireless Automated Processing System or GW@PS kiosks yana nga tuig para agud ma ka-benepisyo in por lo minus 140. Candido) <b>Nawawara nga mga Pilipino dida han linog ha NZ inabot na hin 14</b> Inabot ha hin 14 nga mga Pilipino an nahisumat nga nawawara kasumpay han linog n ga natabo hadton Lunes ha New Zealand sumala han Department of Foreign Affairs ( DFA). Elisa Torres. sigurado ako nga dako it kahiwadnan hiton p or lo minus 1.

bishops and priests. An kan Sin’s statute in igbubutang harani hiton monumento nira nawara President Co razon C. may-ada mga halipotay nga mga mensahe tikang kan Ma yor Lim mahiunong hiton kamahinungdanon han monumento ngan hi Archbishop Socrate s Villegas mahiunong kan Cardinal Sin ngan EDSA 1. “Ser viam” (I wull Serve) amo an motto ni Cardinal Sin. Samtang hi Mayor Lim an nag-donate han nasabi nga statue nga gin-okit hin bronze han bantogan nga artist Ed Castrillo. Hi Cardinal Rosales in magyayakanon daman samtang hi President Aquino in maghaha tag han katapusan nga mensahe.” Usa ka microf inance nga programa nga nagtumong sa pagpakunhod sa kapobrehon pinaagi sa paghat ag sa mga kabos nga katawhang Pilipino og mga kahigayonan sa panginabuhi. sira ginlalauman nga maabot yana nga adlaw. (PIA-E. An monumento in nahimugso dara han pakipagburubligay nira Mayor Lim ngan han Ser viam Foundation nga pinangungunahan ni Archbishop Villegas ngan Bishop Reyes. . local nga pangobyernohan. Kaupod daman nga maatendir han nasabi nga okasyon amo hira Papal Nuncio Archbish op Edward Joseph Adams. across the Rizal Park. ngan Manila Mayor Alfredo Lim hiton unveiling han statue . kauwat. Pebrero 25. translated by: S. Aquino ngan nawara an anay Senator Benigno S. Candido) <b>Representante san Commission on Filipinos Overseas mabisita sa Norte san Sama r pagpasamwak san mga programa san buhatan</b> An buhatan san Commission on Filipinos Overseas magkokondukto san ira tinuig nga Community Education Program (CEP) nga gin tituluhan “Handa ka na bang mag-abroad? Ano ba ang mga damat mong malaman?” dihan sa Norte san Samar tikang 23 abot petsa 25 yana nga bulana san Pebrero. An Presidente in uupdan nira Manila Archbishop Gaudencio Cardinal Rosales. government officials and the siblin gs of President Aquino. diha s a mga seremonyas nga gipahigayon diha sa Bonfacio Global City sa Taguig City kag ahapon. (PIA-Northern Sa mar) <b>Presidente Aquino manguna diha sa paglusad sa usa ka “People Power Markets</b> Si Presidente Benigno S. bubuligan ni Palec ngan han iya mga kausa an mga Pilipino nga natalwas han trahedya nga pinanngulba ngan nagka-uugmaran han insidente. Aquino Jr. intermarriages ngan mga bag-o nga mga palisiya ngan programa san gobyerno para malikyan an iligal nga recruitment. . pulong-pulong. nga kon diin hiya an nag-aghat han milyon-milyon nga mga tawo pagpaka dto ha Epifanio Delos Santos Avenue (EDSA) hadton Pebrero 1986 nga kon diin nagk amay-ada hin non-violent protest kontra han kan Marcos dictatorya nga pang-gobye rnohan. Car dinal Sin. didto hiton co rner P.000 nga mga Pilipino ha Christchu rch pinaagi han koordinasyon han mga kapulisan didto. May por lo minus Mil nga mga studyante nga natikang hin tulo nga public schools ha Manila ngan damo nga mga Catholic schools hiton Archdiocese ngan parishioners in ginlalauman daman nga maatendir hini nga unveiling ceremony. Sa Norte san Samar. Bisho p Gabriel Reyes. An CFO kaupod an mga representante san iba pa nga ahensya san gobyerno in magkok ondukto sin mga aktibidadis sugad san symposia sa eskwelahan. Mayda m ga pagkaon ngan water-purifying nga mga tabletas nga ipinanhatag ngan gindedeter minar an pisikal nga ihap han ginbabana-bana 2. lideres san singbahan. hum an trafficking ngan iba pa. Aquino III ingon nga pinasidunggan nga mamumulong og b isita didto sa usa ka pormal nga paglusad sa “People Powered Markets. lide res san mga komunidad ngan pakinghuruhimangraw sa kahanginan. An Presidente daman in mangunguna han mga government ngan church officials hiton unveiling han life-size bronze statue han nawara Manila Archbishop Jaime L. Burgos Street and Roxas Blvd.nga mga Pilipino. Kahuman han unveiling rites. Samar. (PIA-Eastern Samar/Ginbini saya:DUM) <b> EDSA 25: P-Noy mangunguna hiton unveiling han kan Cardinal Sin statue</b> Mangunguna hi President Benigno Aquino III nga kon diin hiya in magigin-guest of honor hiton commemoration han ika-25 nga anibersaryo han 1986 People Power Revo lution yana nga Biyernes. Ini nga programa naghihingyap makapahamtang san katawhan san magkadurudilain nga mga isyu matungod san migration. d ayalogo dida san mga NGOs.

” us ka hiniusa nga prohekto ni Ninoy og Cory Aquino Foundation. An ginkonsolidar nga House Bills bahin han RH en HB 4244 na yana. Sama-sama Tayo. Makati Business Club. matu d ni Rafael “Rapa” Cojuangco Lopa. Ini en kataliwan pagkatarangdo-an han House committee on rules hadton Martes nga tikangan sunod nga bulan an mga deliberasyon. kini nga kalihokan gipaabot nga maka-aghat og mas daku nga sosyal nga kalambigitan og sa pagpabilin nga buhi sa espiritu sa People Power sa mga katawhang Pilipino.Ang People Powered Markets. Matud niya nga ang People Powered Markets nga proyekto nagtumong sa pagdala og g ihiusahan nga progreso og kalambuan alang sa tanang Pilipino maingon man sa pagp agpakita sa nagkadaiyang paagi diin ang mga katawhan og pribado nga mga kompaniy a nga maggamit sa merkado aron sa pagsulbad sa sosyal nga problema diha sa nasud . og bise president sa Old Agassi Found ation Viel Aquino-Dee. diin kini gilusad pinaagi og usa ka exhibit kauban s a tema: Sa Bayang Umaasenso." . nagsering hi Gari n nga usa nga butang an matin-aw – komo mga magbabalaud. Sering niya nga kinahanglan la ig-eksplikar ha ira nga diri nanginginlabot an go byerno han Pilipinas hiton internal affairs han Tsina. bumoto s ngan aprubaran an ginproproponer nga balaudnon lakip na en mga kabalhinan ngad a hini. PinoyME Foundation. seri ng niya. mag-aaro naman an Tsina hin eksplikasyon ha aton ngan magpapaluyo-luyo na iton problema han nasud dida hiton relasyones diplomatiko. o kon an "Resp onsible Parenthood. pahayag pa ni Santiago nga us a nga eksperto hiton internasyonal nga mga balaud. ang Management Association of the Philippines. kinahanglan daw trataron ini nga balaudnon ngan pagburotosan agud mapasikal an tinuod nga tingog han kata whan. Kon mangaro an gobyerno han Pilipinas hin pasaylo ha Taiwan . Trustee Ramon del Rosario. sering ni Santiago ngadto hin mga peryodista hadton Martes. Ginsuportaran gihapon ni Santiago an pitad han Malacañang pagpakadto-a kan anay Se nador Mar Roxas ha Taiwan agud ig-eksplikar an gapil han gobyerno han Pilipinas. Sa pagmugna og market links tali sa micro-entreprenuers og korporasyon. Kinahanglan padayon nga respetaran han Pilipinas an One China nga palisiya. Kauban sa Presidente alang sa kalihokan mao ang PinoyME Foundation nga mga opisy ales nga gipangunahan sa iyang pangulo nga si Deogracias Vitan. Janette Garin nga pinaagi han mga argumento nga igprepresentar. Reproductive Health and Population Development Act of 2011. Philippine Business for Social Pr ogress. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisay a:DUM) <b>Titikangan han Kamara an plenaryo nga mga deliberasyon ha RH bill sunod nga b ulan</b> Nakatalaan tikangan han Kamara de Representantes an plenaryo nga mga deliberasyo n han kontrobersyal nga Reproductive Health (RH) bill hiton Marso 1. Ginpahayag ni House Senior Deputy Majority Leader sugad man Iloilo Rep. diri karuyag sidngon nga diri na naton ginkikilala an otori dad han Taiwan kondi nga ginkikilala naton ini komo probinsya han Tsina ilarum h an One China nga palisiya. ang executive director sa NCAF og PBSP. matatagan an ngatanan ng a mga magbabalaud hin oportunidad nga mapanmati-an an ngatanan nga gapil. Kon pumasar man o diri nga magin hul-os nga balaud an RH bill. president of CEO Danilo Songco. Ginbubuhat la naton an at on obligasyon ilarum han mga balaud internasyonal. Segun kan Santiago . samtang nagpalapad sa marketplace ginamit and value-chain nga paagi. og Directories Philippines Corporation. Kini nagpakita kon unsaon sa People Power makahimo sa pagkampanya sa ekonomikanh on nga suplay kon value chains sa pinakadaku nga korporasyon sa nasud og mediumsized nga mga negosyo diha sa pag-usab sa merkado ngadto sa paghatag og kagahum sa pinakagamay sa mga negosyante.### (PIA Southern Leyte/esg) <b> Suportado ni Santiago an tindog han Malacañang diri pag-aro hin pasaylo ha Tai wan</b> Ginsuportaran ni Senadora Miriam Defensor Santiago kakulop an tindog han Malacañan g nga diri mangaro hin pasaylo ha Taiwan kasumpay han pagpapatalsik hin 14 nga T aiwanese ngadto ha Beijing.

Ha iya pamulong durante han paglubngan han capsula nga nagsimbolo han paghimoa h an obelisk ha Plaza Quezon. Edcel Lagman. Pinanawagan han Presidente an ngatanan nga Pilipinhon nga magburublig agud matum an an saad han Edsa revolution. Para naman kan House Minority Leader sugad man Albay Rep. nga magkakabalik hira katapos ha ira mga panimal ay. (PIA-Eastern Samar/Gin binisaya:DUM) <b>EDSA 25:P-Noy pinangunahan an groundbreaking han obelisk ha Naga</b> Pinangunahan ni President Benigno S. laki p an responsable nga pagpapamilya en aada na daw ngani nakabutang hiton titulo h an mao nga balaudnon. ha Ayala Museum. Ha iya mensahe durante han pag-abrehe han photo exhibit han Pulitzer awardee nga hi Kim Komenich. Aquino III kakulop.Nagsering hi Garin nga dida hiton pagdudumara-on nga mga deliberasyon. gintagusya han Presidente an Department of the Interior and Local Government (DILG) tungod han katukod han mo nument nga nagsisimbolo han kanan mga Naguenos pakigbisog ha mga Amerikano ug Ha pones. nga may igdadako dungog ngan kasingkasing nga puno hin kalipay ngan mayda ip apapanunod ha ira kabataan nga malamrag nga kabubwason nga takos para ha ira. damo na nga diktador an natumba nga haro s waray dugo nga linanay. waray daw matitipahan han Malacañang did a han balaudnon tungod nga ngatanan han mga karuyag hini nga mga probisyon. An exhibit nga may titulo "Revolution Revisited. pinangunahan ni President Benigno S. tikang han 1986. An obelisk daw in magpapahinumdum han kanan Nagueno herowismo tikang pa hadto su gad man han kanan yana pakigbisog ha mga kakurian nga gin-aagian han damo nga ka blas. Dire daw gud angay nga magsala an katawhan nga usa kita nga nasud nga aada ha bu tnga hin nagpapadayon nga gyera han tinguha nga ipinakig-away han mga bayani. . Lunes. Aquino. Sering han Presidente. gin-aayat ni President Benigno S.( PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> EDSA 25: P-Noy gin-abrehan an photo exhibit tikang han People Power</b> Komo kaparte han pagtikang han selebrasyon han ika-25 nga anibersaryo han 1986 P eople Power Revolution. usa han prinsipal nga mga tagsurat han balaudnon. pagsiguro han tinood nga hustisya ug an obligasyon nga matuman an sayod nga panggobernohan.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> P-Noy: PPower hinumduman han at mga responsabilidad</b> Samtang ginsisilibrar han nasud an ika-25 nga anibersaryo han People Power Revol ution. harani han General Luna ug Padre Burgos. Martes an groundbreakin g ceremony han Obelisk of Freedom ha syodad han Naga nga nagsisimbolo han kanan lugar kontribusyon ha pagbabalik han demokrasya tikang han diktadorya nga pamuno an. Aquino III an pag-a bre han photo exhibit han kilalado ug Pulitzer prize winner nga hi Kim Komenich ha Ayala Museum ha Makati kakulop. ng a an iba ngani ha ira in nagkamatay pa. Aquino III an mga Pilipino nga magin pu rsigido ha pagpapadayonan han mga prinsipyo han pasigi nga pakigbisog agud maabo t an maiha na mga waray kakukuha nga hingyap: an mareyalisar an pinakadako nga k aupayan han nasud. An pagbalik han demokrasya hadton 1986 an nag-abre man daman han ka instolar ha pwesto kan President Corazon C. kakarawat on gihapon en mga suhestyon han Palasyo basado han mga isyu nga ira ginhisgotan ngan han mga obispo han Simbahan Katoliko. . an mga programa han iya panggobernohan in nakatutok ha pagbulig han mga kablas nga pamilya. mag-abre hin mga trabahoan. nagsering an Presidente nga an selebrasyon in angay magserbe nga pahinumdum han mga responsabilidad nga angay matuman pinaagi han pagkakaurusa han kadam-an. Gintagan niya hin duon nga iligal la gihapon an pagpunit." in nagpapakita hin 60 nga mga . Nagin posibli daw gud ine para han mga Pilipino ug ine in ipinakita han mga Pinoy Sumala pa han Presidente. Unta daw magserbe nga hinumduman an obelisk dire la han mga Naguenos kundi han b ug-os nasudnon Pilipino nga tagan hin balor ug proteheran an kagawasan han nasud ngan dire igbalewara an mga sakripisyo han mga kaapoyan.

DFA exec</b> Pwede daw magboluntaryo nga magpakauli hira an mga Pinoy han masamok yana nga Li bya tungod hin wala-too nga protesta. Ha usa nga press conference kakulop. iginmandu na han goberno Pilipinas nga ig-ebakwet an mga Pinoy nga a adto ha Benghasi ug iba pa nga mga lugar diin ura-ura na an samok. hepe han Philippine Overseas Employment Administratio n.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b>Waray Pinoy nga biktima han linog ha New Zealand</b> Waray daw Pilipino nga nahi report upod han mga nabiktima han dako nga linog ha New Zealand kakulop han aga. Andam daw it goberno paulion an mga Pinoy didto hine nga mga lugar kun pagkinaha nglanon kundi wara pa daw pagtitikang an pagpa ebakwet ha ira.000 nga Pilipino an aadto nagtatrabaho ha Bahrain. Labot hine. Libya ug Yemen tungod han problema ha seguridad. Sumala kan Carlos Cao Jr. . sig i daw iton ira pag-imati hiton kahimtang labi na ha dapit han Christchurch City diin sentro han natabo nga linog. Sering ni Punsalang maabot daw hin 2. samtang an ha Yemen in dire man gud dako nga problema an pase orden.. para igpasilitar an mangunguli nga mga Pinoy tikang Libya ngada ha Manila. mila gro ug gahum han pagkaurusa han mga tawo. ngatanan nga mga ritrato in nagpapahinumdum daw gud hadto nga takna. . Dire daw maaram hi Lacierda kun pira nga tawo an maapektaran han kamanduan nga p agpaudngan han pagpalakat han mga Pinoy pero piho hiya nga maabot hin 60. nagsering daw an Presidente nga an mga ritrato ni Komenich in na gpapahinumdum han hadto pagkagawas han mga tawo agud pugngan in mga tanke de gye ra para la mabawi han mga Pinoy an libertad ug kagawasan.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> PH igin-undang an pagpalakat hin mga Pinoy ha Libya</b> Iginpaudong na daw han Pilipinas an paglakat hin mga Pinoy OFW ngadto ha Bahrain .ritrato nga kinuha ni Komenich durante han 1986 Edsa Revolution.(PIA-Samar/Trans : Alice Nicart) <b> Mga OFW ha Libya pwede boluntaryo manguli -. Libya ug Yemen. an pagbalhinan daw han mga Pinoy in kaandaman han pag-ulian ha ira tikang Lib ya ngahi ha Pilipinas. . Ma-usa daw ka oras an biyahe tikang hiton embahada hit Pilipinas ha New Zealand ngadto naman han lininog nga lugar nga Christchurch.(PIA-Samar/Trans: Alice Ni cart) . Adto daw nga kanan mga Pilipino pagpalusara han diktador in nagin padayon nga na gigin inspirasyon han tiarabot pa nga henerasyon sugad man han iba pa nga mga na syon. nagsering hi Conejos nga nag-aro na hiya hi n tambulig ha hepe han International Organization of Migration. Martes. Sumala han Philippine consul general to New Zealand nga hi Marcos Punsalang. ngadto hin ma s talwas nga nasud o bisan la ha Libya la gihap basta talwas. Iya daw hinangyo an Honorary Philippine Consul to Christchurch nga hi Edric Pete r Wait nga pag-imatian hin apiki an kahimtang didto nga dapit. Kundi dire daw kinahanglan ig-ebakwet an mga OFW ha Bahrain kay nagigin normal n a daw an kahimtang didto. An mga ritrato in nagsusumat han mga nanhitabo ha Edsa nga usa daw nga important e nga paypay ha istorya han Pilipinas. nga daw nagpada og ha iya han dungog tikang ha Pulitzer niyan hana 1987. iginsisiguro daw han gober no nga talwas an kinabuhi han mga Pinoy didto nga dapit. Tikanga daw ha People Power monument ngadto han groto ha Edsa. Amo ine an sering ni Foreign Affairs undersecretary Esteban Conejos nga nagserin g pa igintala na ha alert level 3 an kasamok didto nga dapit. Nakipagkita na daw hi Labour Minister Rosalinda Baldoz ha mga labour recruiter a gud ig-esplikar an kamandoan nga pagpaudngan han pagpoproseso han mga papeles. An kamandoan nga iudong an pagpoproseso han mga papeles han mga tigawas nga mga Pinoy in ipinagawas usa ka adlaw matapos magpalusad hin travel advisory an gober no para ngadto han tulo nga nasud. Ha iya mensahe. Sumala han tagpamaba ni President Benigno Aquino III. . diin natabo in paglaum.000 an mga Pilipino ha Christchurch. Natahap daw an kapulisan didto nga damo iton mabibiktima tungod kay damo nga est raktura an linaprak han tamaan han linog.

Dire na daw harumamay an namatay hine nga kagiusan. haros tres mil an natatapos nga kontranta han mga Pinoy OFW ha T aiwan nga malaum manta makaka renew han ira kontranta. Inc. an mga residente in magtetext la hin FIRE TAC ngan ipadara ng adto ha 0918-6-888-888 para makakuha hin impormasyon o mga detalye parti han lug ar kun diin natatabo an sunog.000 ha p agpoproseso han ira mga papeles. Amo ine an pagtoo ni special envoy Mar Roxas. (PIA-Samar/Trans: Alice Nicart <b> Rekisitos para Taiwan papahugtan</b> Komo pagpakita daw han ira kasina han ginbuhat nga pagpaulia han 14 nga Taiwanes e nga kumpleto man ngani hin mga papeles. Pulong ni Roxas. ha kabug-usan daw. pinabalik daw daman ha Taiwan an ambassador nganhi ha Pilipinas. ha pagkayana. An duha nga partido in nagpagawas hin gin-usa nga pahayag. in dire pa man gud apektado an mga traba hante ha Taiwan. Primero pa dawla nga paghampang han duha nga partido. an usa nga nagtatag-ada hin cellular phone ngan maya da personal nga impormasyon parti hin nahitatabo nga sunog in pwede magpadara ha n iya mensahe pinaagi hin pagtext han Report TACLocation ngan ipadara ha 0918-6888-888. lakip na in mga sibilyan. diri la mabaraka an mga magtetext kay ha ilarum hini nga systema an pagpadara han mensahe in libre basta iparehistro la an numero han ira cellular phone pinaagi hin pagtext han Re gisterFull Name ngan Address ngan ipadara ngadto ha 0918-6-888-888. (PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> TXTFIRE Tacloban iginlunsad</b> Usa nga madagmit nga pamaagi pagbaton hin mga insidente hin sunog dinhi ha siyud ad in iginlunsad Pebrero 23 ha Rotary Club Center. usa nga Tacloban Delta Fire Marshall. An paglunsad han TXTFIRE Tacloban in pinangundahan han Tacloban Delta Volunteer Fire Reserve. partikularmente ha socio-economic nga reporma. Kaparte han duha nira nga pahayag an pagsering nga ngaduha hira in nalilipay han inabutan matapos an primero nira nga pagkahampang. NPA hingyap in kamingaw matapos in18 ka bulan</b> Ginhihingyap han duha nga nagsasabot nga partido: an kanan goberno ug komunista nga rebelde nga mapipirmahan nira in katangdoan pangkamurayawan matapos nira pag kalarantugian in pira nga importante nga mga butang. nga tinikangan daw han ultimo nga katangdoan political. an estrikto nga mga rekisitos in makakaapektar sigurado han mga Pinoy OFWs ha Taiwan. kakulop Lunes matapos an usa ka semana nga negosasyon ha Norway diin nagsaad hira nga duha nga tapuso n na an pagibiningkilay ngan magpirmahay na hin katandoan pag-abot hit Hunyo sun od nga tuig. Ha luyo nga bahin. Ha ilarum hini nga systema. ha iya pag-obserbar ha mga kahampa ng niya nga mga opisyales han Taiwan. Dugang pa Aquino nga an ira mga aktibo nga fire volunteers in nag-agi han mga gi nkikinahanglan nga paghag-id ngan pagigin magtibaksi ha pagbaton ha mga insident . Kada bulan daw. Labot hine. Tikang pa han tuig 1969 an rebelde komunista ngan aada pa ha 5.<b> Goberno. Sumala kan Alex Padilla. ha kuordinasyon han TXTFIRE Philippines Foundation. Sering niya nga an grupo han fire volunteers hini nga siyudad in mayada 38 nga a ktibo nga mga meyembro ngan 20 nga mga meyembro nga responsabli ha pagbabaton ha mga emergency medical calls. ka sundalohan ug kapulisan. Sering ni Mark Aquino. daw sugad hin papahugtan han Taiwan an mga rekisitos han kada Pilipino nga masulod ha ira nasud para magtrabaho. political ug constitutional bi san pa ha desposisyon han mga pwersa han goberno. natikangan na daw in pagkakasarabot han duha nga partid o. Nababaraka hi Roxas. Kundi.000 an nabibilin nga gerilya o New Peoples’ Army (NPA) nga makikita kadak-an ha mga kablas ug tay-a w nga mga komunidad. nga dire ngani ine matuhay hin sagilayon ng problema posibl i dire maka renew an mga OFW didto ug mapipiritan umuli anay ha Pilipinas ngan m agproseso komo bag-o nga aplikante. pasabot ni Aquino. nga kadak-an ha ira in nagbayad nah in maabo P95. an kanan goberno ug Nation al Democratic Front (NDF) tikang han tuig 2001. Incorpora teed.

Daw an gin-aaro nga pasaylo han PIlipinas ha Taiwan an nagin unod han iristorya ngan nagin emosyonal daw gud an Taiwan dara hine nga deportation han 14. Diloy. Ako ang Lakas ng Pagbabago”. Ine nga kaklase ni Pres. (PIA 8/maa) <b>Ka-usa eskoylahan ni Roxas linalauman makakabulig ha iya</b> Linalauman ni anay Senador Mar Roxas in usa nga kaklase daw hit Presidente hit T aiwan nga hi Ma Ying-Jeou nga makakabulig ha iya hiton pagmalakatuhay hiton prob lema kasumpay han deportation han 14 nga mga Taiwanese. Vicente A. An mga umatinder dida han pananum amo an mga opisyal han barangay han Campetic. Alcober) <b> PRO 8 nagdumara pananum hin kahoy pagmarka han ika-25 EDSA Anibersaryo</b> Pagmarka han importansya han ika-25 nga anibersaryo han EDSA People Power ha Peb rero 25. Febria nga an pananum han kahoy nga aktibidad in nagtikang pina agi hin usa nga programa kun diin hi P/Supt. ug dokumento tik ang ha Immigration han 14 nga pinauli nga mga Taiwanese. Leyte kun diin maabot 560 nga mga mahogany seedlings in igintanum. Dida han mensahe ni PNP 8 Director Revilla. ngan pinakianhan hiya kun ano daw la daman it aabaton hit mga Pilipino kun paulion n gadto hin iba nga nasud. bangin la ine senyales nga karuyag daman han nasud Taiwan n ga maresolbar ine nga diperensya ngan iya sinisiguro nga isusumat hine nga tawo ngadto han Presidente ano man nga ira ginkairistoryahan . an mga opisyal ngan han mga tawohan han Philippine National Police Regi onal Office No. ”. Dugang pa ni Ms. Ini nga systema hin dagmit nga pagbaton in segurado nga makakasalbar hin mga kin abuhi ngan makakaiwas hin pagkawaray mga propyedad. sering ni Aquino basi han ka nan ira grupo darahunon nga “ada kami dayon ha oras han panginahanglan mahitungod nga kada segundo in importante”. Iginpakita daw ha iya han mga opisyales han Taiwan an mga visa.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b>Libro san pangampanya ni Presidente PNoy ginlunsar sa pagtikang san sayo ka s emana nga selebrasyon san People Power</b> Nanguna si Presidente Benigno Simeon Aquino III san seremonyas san pagtikang san . Ying-Jeou in nakausa daman niya ha iniskoylahan niy a ha Amerika. “An esperito han EDSA in nagpapahinumdum ha aton nga hi kita in pwede gihapon magi n mga bayani pinaagi hin pagigin responsabli nga mga Pilipino ngan mga empleyado kun diin ha aton inadlaw-adlaw nga trabaho nakuntribwer para ha kaupayan han ku munidad ngan pagpa-uswag han nasud” dugang pa ni Director Revilla. pakigsaro kun ano man an ginhatag han Ginoo ngan maniguro nga magkaada hin maupay nga kabubuwason an aton nasud ngan an katawhan. Loot.e hin sunog ha mga lehitimo nga mga paraghag-id didto ha Laguna nga Ilo-ilo.000 nga mga Pinoy nga aadto ha ira pagtat rabaho. Palo. Felix A. An Tacloban Delta Volunteer Fire Rescue nga grupo in nagpapasabot nga hera in di ri la nambabaton hin mga tawag parti sunog kundi pati gihapon ha pagrespondi hin panambal ha mga kaso hin nagkasasalbar ha mga aksidente ha kadalanan ngan iba p a nga mga panawagan kun diin nanginginahanglan hin apurado nga atensyon. RPC RD in naghatag han welcome remarks ngan ginsundan hin usa nga mensahe nga natika ng kan P/CSupt. Acting Chief. Leyte nga pinangundahan ni Konsehal Nilda Diaz nga narepresentar kan Baran gay Captain Andrada A. Chief han RHSG-8. in usa han 90. Regional Director nga ginrepresentaran ni P/S Supt. Elizar P. Ine daw nga kaklase ni Pres. Revilla. Kundi waray nala daw baton hi Roxas kay bangin pa lugod magtikaraot an s itwasyon. DRDA. Usa liwat nga pagpresentar han mga lugar han pagtat amnan an gindumara ni P/Supt. Arnold R. Palo. hiya in nagsering nga an EDSA in nag tutdo han mga Pilipino nga magin responsabli nga mga Pilipino pinaagi han an ira pagtagad ha iba. (PIA8/M. Sering daw ni Roxas. an aktibidad parti pana num hin kahoy in gindumara ha kalibungan han PRO 8 didto ha Camp Ruperto Kangleo n. Egloso. Sering ni Rochelle Febria. 8 (PRO8) in nagdumara hin aktibidad pananum hin kahoy dida han P ebrero 22. Pinamatian nala daw nira Roxas an mga kaaringit han mga opisyal han Taiwan. Ying-Jeou nga waray ipagawas an ngaran in pasensyoso ng a inatender han una nga harampang han duha nga grupo ngada han katapos daw han k aagahon. an PNP-8 information officer. Lachica. An tema para han ika-25 nga anibersaryo han EDSA People Power amo an “Tatak EDSA 2 5: Pilipino Ako.

namumuno san PDEA International Cooperation and Foreig n Affairs Service. an mga tawo waray paghunahuna nga mao adto an resolusyon san rehimen san diktador. unom nga diri na malalangan ngan 73 ng a yaun duha pa katuig an paghulat. Wilfredo Villacorta. Ginpanawagan ni Secretary Luistro an mga lokal nga pamunuan ngan han kumunidad n ga bumulig pagdara han ngatanan nga kabataan nga naidad 5 ngadto ha 12 ngadto ha eskwelahan. myembro ngan n agboluntad san kanya pagdalagan pagka president dida san paglunsar san libro nga nagpapahamtang san ngatanan nga iya ginbuhat durante sa kampanya nga nakagdara sa kanya sa pwesto ngan panguna san People Power – an libro may titulo “Noynoy: Triu mph of a People’s Campaign” sa Powerbooks. Nagsering hi Secretary Luistro nga ha Sinirangan Bisayas. nasugad nga sira nananalinguha nga katagan adton ginpauli nga mga Pinoy sin asistensya para mapahirayo sira nga maging tagdara druga otro. Sa yana.an PDEA in nakigkita sini nga mga Pinoy nga nagkadadakop sin pagpusl it iligal nga druga sa iba nga nasud. ngan mga datihan nga street p arliaments. nga makig-usa ha ira pag-a tubang han isya parti edukasyon ha ira mga lugar. sering ni Secretary Luistro. Sugad niya. Diaz) <b> Pinoy nga ginpauli nga tagdara iligal nga druga ginbabantayan – PDEA</b> An mga Pinoy nga ginpauli matapos madakop sin iligal nga druga sa langyaw suok n ga gin babantayan san Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA). an 155 kapakle nga libro in kolekta san mga hinumduman sadton kaapi san grupo para san reporma: myembro san akademiya. Sugad ni Villacorta. Ginsurat san kilala nga academician ngan yana Philippine Permanent Representativ e to the ASEAN. tag-organisar nga komunidad. Sering niya nga an kakablasan in resulta han kakulangan hi n trabaho pero an rason nga mayda kakulangan hin trabaho in mahitungod hin kakul angan in kinaadman ngan eligibility mahitungod hin kakulang hin edukasyon. Ira gihapon gihapon ginmamalahimo nga kuhaon an suporta han mga lokal nga pa ngobyernohan lab-i na gud an mga gobyerno probinsyal. kasangkayan. Dugang niya. (PIA-North ern Samar/Ailene N.sayo ka semana nga selebrasyon san ika 25 nga Anibersaryo san 1986 People Power rebolusyon pinaagi san iya pakigsayo san kapamilya. Koleksyon san 54key organizers nga natikang san magkadurudilain nga segmentos sa People’s Campaign. (PIA-Northern Samar/Ailene N.hataas san duha nga kaso sadton tuig 1993. Sa halipot nga iya paglata. Iya gihapon gin-aghat an mga kumunidad nga pahihitas-an an kadamo han partisipas yon pinaagi han pagdara han kabataan ha eskwelahan. Ha isyu han diri kaangayan nga edukasyon. Makaqti City sa Lunes nga ad law. amo nga r ason nga nakikig-urosa hera han Department of Social Welfare & Development (DSWD ) ngan han Department of Health (DoH) ngan han iba pa nga mga opisina han gobyer no. an kanya panuyo pagsurat san libro mao an pagpaduso san pag tapod san Filipino sa aton abilidad pagbulig matindog otro an nasud ngan ig komi ter otro an kalugaringon nga makab-ot an pinakamaupay ngan kauswagan. Si Director Joseph Lapid. masobra 70% han mga kabataan in diri n a mapa-enroll ha koleheyo ngan diri ngatanan makadto ha koleheyo mahitungod nga . nakompleto sa sulod la sin pito ka bulan. nga sugad san tagsurat. 40 pursyento han mga p amilya in mga kablas. kasa yo nga Cory veterans. An Presidente nagpasalamat liwat kan Villacorta san paghatag panahon paglingkod ngan pagsurat sin libro. Greenbelt 4. Diaz) <b> Namumuno han DepEd nanawagan suporta han LGU ngadto han K+12 nga programa</b > Hi Education Secretary Armin Luistro in nananawagan ngadto han mga lokal nga pan gobyernohan nga suportaran an K+12 nga programa han Departmento han Educasyon (D epEd) kun diin sering niya in igiimplimentar ha sunod nga tuig. An kritikal nga problema nga gin-aatubang han nasud amo an pagwara han kakablasa n pinaagi han edukasyon. an Presidente nanhinumdum san natabo 25 anyos an nak alabay. An Departamento han Edukasyon in diri hini makakahimo hin nag-uusahan. pero nagkayaun kita mamurayaw nga rebolusyon. an numero san mga kaso san pagdara san gindidiri nga druga in umabot na 689. 79 an yana naatub ang sin pinalidad sin kamatayon sa China. Ini para maseguro nga ini nga mga Pinoy diri na umotro pakasala. Sini nga 689.

” pag-esplikar ni Se cretary Luistro dida han pakigharampang ha mga taga media dida han Byernes didto ha RDC Conference Hall. Segun kan Education Secretary Bro. Hadton Pebrero 19. dugang pa ni Luistro. An mga lokal nga pamu nuan ha pakigkusultasyon ha sektor han industriya in kinahanglan magdeterminar h an mga kurso nga kaangayan para han mga estudyante dinhi ha rehiyon dida han ira ika-duha katuig ha high school. 4. "No extravagant spec ial attire or extraordinary venue should be required. Nagpasabot gihapon an Secretary nga ha ilarum han K+12 nga programa han edukasyo n. ngan tungod han kadagmit dida han nagpapadayon nga lehislatibo nga mga proseso ha Kamara ngan ha Senado. natural malipayon iton mga kag-anak. nagsurat hi CBCP president sugad man Tandag Bishop Nereo Odch imar ngadto kan Pangulo Benigno Aquino III ha pagpahibaro ha iya han desisyon ha n CBCP nga bumul-iw tikang han mga dayalogo. Nagsering gihapon an Secretary nga dida hit gradwasyon. Pinaagi han K+12 nga progra ma hera in makakapili kun mapadayon hera ha koleheyo o mamimiling hin usa nga de sente nga trabaho para makabulig pagsustiner han mga panginahanglan han ira tags a-tagsa nga mga pamilya. Hi Luistro in nagsering nga an kadugangan nga mga baraydan ha eskoylahan pareho hiton graduation in makakadugang han dire lugod pagpa-eskoylaha han mga kag-anak han ira mga anak. (PIA-E. “Amo ini an kan Pangulo Noy baton ngadto han natikadamo nga mga Pilipino nga estud yante nga diri nakaka-akus pagpa-enroll ha koleheyo." Samtang. tungod han pastoral letter nga iginpagawas han Catholic Bishops bahin hini nga butang hadton Enero 31. kikita on nira kun hain an nagtitikadako nga industriya dinhi ha rehiyon kun diin possi ble nga mangingimpleyo han mga nagpakatapos hini nga programa. translated by: S. Ha dire pala maiha. Kay ini nga graduation konta in mag-seserbe nga reward hiton mga kag-anak han ir a pagpa-eskoyla han ira mga anak ngadto ha eskoylahan. sense of communi ty and personal responsibilities. Armin Luistro. an mga estudyante in mak akakarawat hin diploma tikang ha Departmento han Edukasyon (DepEd) ngan usa nga Certificate of Proficiency hin usa nga partikular nga gin-adman tikang ha Techni cal Education and Skills Development Authority (TESDA). Hi Luistro in nagdugang pa hin pagsering nga konta daman an pangolekta han bayar an in boluntaryo la. kay waray nira kagarastuhan gud. kon an graduation rites simple . labi na gud iton mga gipopobrehi nga mga kag-anak. ginduduso han DepEd an K+12 nga programa.an nasud in nanginginahanglan gihapon hin mga mekaniko. an DepEd in naapela daman ngadto han mga school officials nga dire magk a-ada hin graduation parties or balls nga kon diin papag-aragmuton iton mga stud yante para hin dugang nga baraydan ug mga kagarastuhan. Mahitungod hini. Candido) <b> Ginsuspender han CBCP an dayalogo ha Malacañang bahin han RH bill</b> Ginsuspender han Catholic Bishops Conference of the Philippines (CBCP) an dayalo go hini ngada han gobyerno bahin han kontrobersyal nga reproductive health bill. Ha ilarum han K-12 nga program waray 6-anyos nga bata in tutugotan pag-enroll pa ra Grade 1 labot la kun hiya in anay nagpa-enroll na ha Kindegarten. labot la ini kon gin-kar ukayaknan ngan gin-kaurosaan hiton mga kag-anak labi na han ira school s parentteacher association. an estudyante in matungtong hin upat ka-tuig nga edukasyon ha junior High Sch ool ngan 2 ka-tuig ha Senior High School kun diin igtutotdo an mga kaangayan hib aruan para hiya in makapangempleyo maski diri hiya tumuntong ha koleheyo.” sering ni Secretary Luistro. ngan dire lugod makahatag hin dugang hin kahulop labi na hiton mga kagarastuhan. (PIA8/maa) <b> DepEd gin-aghat an mga iskoylahan nga dire mangolekta hiton graduation fees< /b> Gin-aaghat han Department of Education (DepED) ngadto han mga public ngan privat e elementary ngan secondary schools nga an commencement rites o graduation in ma gin simple ngan dire mangolekta hiton graduation fees ngadto han mga studyante. “Ha yana trabaho na han mga lokal nga opisyal pagdeterminar han mga kurso nga igsu sulod dida han K+12 nga programa han departamento han edukasyon. Graduation rites should not be exercises in splurging and display of pomp and pa geantry but should be Spartan affairs that exhort civic duties. Samar. ginhunahuna ko nga praktik   . an DepEd in nagpagawas hin Order No. Primero. “Kondi.

postal ID. nanawagan hiya ngada han Pangulo nga mag-ampo para han paggiya han Gino o samtang nanlilimbasog pag-undong han sekular ngan espirituwal nga kauswagan ha n molupyo. gin-ugsod han Supreme People’s Court an pagbitay sakob han lupgop han balaud han Tsina. igpanhinaot daw naton nga ha kaurhi-an tangdo-an na han gobyerno han Tsina an pangamoyo nga mapahibub-an an pinalidad han tulo nga mga Pilipino gawas han sirot nga kamatayon. pagtransfer. • PRC ID o i pa nga ginrerekognisar nga ID labot han sedula o kanan barangay ID. pagliwan han ngaran u g pagpa-lista otro dida han listahan han mga botante in kinahanglan hin personal nga pagpalita durante han igintalaan nga panahon han Office of the Election Off icer (OEO) ha munisipyo ug syodad kun hain paguukoy in usa nga tawo. sumala han eskedyul nga gintalaan han Holy See . Sulu. kun diin nahitatabo in bayolente nga mga protesta agu d mapatalsik an mga lider han tulo nga nasud. Nagsering hi Binay. nga bisan kon temporaryo la an paghiugsod han pagbitay. • NBI/PNP clearance. • IBP ID. dida hin pamakiana ha iya hin mga peryodista. Nagbiyahe hi Binay ngadto ha Beijing ha pan-ultimo nga pangamoyo para han katalwasan han tulo nga mga Pilipino. personal nga iginpahayag han Pangulo an iya pasasalamat kan Binay para han malinamposon nga misyon. Tawi-Tawi. • student’s ID o library card. Segun kan Binay. Dida hin usa nga miting ha Malacañang. Nagsering hi Odchimar nga hiton kataposan nga semana han Marso pagbubuhaton an s unod nga regular nga miting han CBCP Permanent Council kon diin magkakaada hin h igayon an mga obispo nga matratar an progreso bahin han reproductive health. Nakigkita hi Binay kan Vice Foreign Minister Zhang Zhijun. Ginpasalamatan gihapon ni Odchimar hi Pangulo Aquino tungod han iya madagmit nga pagbaton han imbitasyon ha iya para hin dayalogo bahin han mga isyu han reprodu ctive health. bisan pa hit pesta opisyal nga adlaw.” sering niya. kada Pilipino nga nag-uukoy ha Basilan (labo t ha Isabela City). Maguindanao (labot ha Cotabato City) ug Lan ao del Sur in pwede magrehistro tikang hit March 21 tubtob March 31. • driver’s license.al an pagsuspender la anay han mga pakighiruhimangraw pa ngada han Executive Dep artment. Samtang. sumala ine han Commission o Elections (Comelec). en tungod han nagpapadayon nga visitatio ad limina apostolorum han mga obispo ha n Pilipinas ngada han Santo Papa. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Panrehistro para ARMM eleksyon titikangan hit Marso</b> Titikangan na hit sunod nga bulan an napulo ka adlaw nga panrehistro para han Ag osto 8 nga eleksyon han Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM). segun kan Odchimar. nagsering an Department of Foreign Affairs (DFA) nga an mga . nga pirmado han empleyado. Bahrain ug Yemen. An resolusyon in ipinagawas bisan kun wara pa pakakapagdesidir it Kongreso kun i dudungan ba hit eleksyon nasyonal o dire an eleksyon para ARMM. Gin-ugsod han Tsina an pagbitay han tulo nga mga Pilipino nga napamatud-an nga s alaan tungod hin pagpalusot hin droga kataliwan nga makigkita hi Binay hin mga l ider han Tsina. • SSS/GSIS ID. senior citizen’s ID. Sumala han Comelec Resolution 9144. Yemen</b> Iginsasagdon han goberno Pilipinas nga dire anay magbiyahe an mga Pinoy ngadto h a Libya. An suspensyon han partisipasyon han CBCP dida han dayalogo. Kinahanglan daw la nga magdara an maparehistro hin identification card (ID). an labaw nga taghurma hin palisiya panlangyaw nga hi Dai Bingguo ngan an presidente han Supreme Peopl e’s Court nga hi Wang Shengjun. 2011. Ngatanan daw nga aplikasyon para pagrehistro. Matikang daw hit Lunes ngadto Sabado it panrehistro. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Pangulo Aquino ginlamano hi Binay tungod han malinamposon nga misyon ha Tsin a</b> Ginlamano ni Pangulo Benigno Aquino III kakulop hi Vice President Jejomar Binay tungod han malinamposon nga paghiugsod han pagbitay han tulo nga mga Pilipino ha Tsina. Ha usa nga pahayag. • passport. tikang alas 8 ngadto alas 5 hit kulop. (PIA-Samar/T rans: Alice Nicart) <b> DFA nagsagdon waray anay makadto ha Libya. Bahrain.

mayda sakto nga pagkaon ug iri nmon nga tubig ngan talwas nga trabahoan kay mayda nira lugaringon nga seguridad . nga parti la daw han sobra walo ka milyon nga trabahante ha gawas han nasud nga nagdadara han dise-9 ka bilyon dolyares ha nasud kada tuig. Libya ug Yemen nga magin alerto ha butnga han nagpapasigi nga pagpukan han mga nagpoprot esta ha kakalsadahan. ngan mag-imati han m ga urhi nga panhitabo. An nasabi nga mga OFW in maupay daw an kahimtang. Iginpresentar daw an ideya han iban ha buhis ha may mga credit card hin usa nga taga ADB Board of Directors dida han miting kun diin nakadto an Presidente. presente han seremonyas hira Undersecretary Erlind . Para han grupo han Pilipinas. Sering ni Malaya. nakipagmiting daw an Board of Directors han (ADB) nga gintagan doon daw ha n Presidente an responsabilidad han kampanya ug an paghahatag han sakto nga impo rmasyon han mga tag-iya han credit card kontra lugod han pag-ibani han kaburuhis an han kada nagamit hin credit card. pag maneho han panalapi ug reporma ha hustisya.000 nga mga Pilipino ha Bahrain. pagkontra han kakablasan.800 Filip ino workers ha usa nga airport construction site ha Benghazi city. ug Riyadh nga may hurisdiksyon han Yemen nga heightened alert hira yana nga n talwas man daw an mga Pinoy nga aadto hine nga mga nasud. Upod han EU delegation hira First Counselors Andrea Fennesz ug Nicolas Taylor. Nagreport pa daw an pahayagan nga ginbubuhat in 24-hour nga pagmonitor han mga m onitoring team.400 ha Yemen.000 nga Pilipino ha Bahrain. 26. Aquino an m aupay nga panggobernohan. ug Camila Hagstrom. nagsering naman hi foreign ministry spokesman Ed Malaya nga ha pag ka yana. F irst Secretaries Willem Verpoest. Aquino III ha Malacanang an bag-o nga Ambassad or han European Union (EU) nga nagpresentar hin surat ug iba pa nga mga dokument o para ha iya. Simpli la daw an nagin seremonyas han pagkarawat ni P-Noy didto ha kanan Malacan ang Music Room kan EU Ambassador to the Philippines Guy Ledoux ug iya mga ugropo d. ginsagdonan lugod an mga Pino didto nga dire magkinagawas o ma gkinaglakat ngan lumikay kun hain natatabo in mga protesta.000 nga mga mga Pinoy han tutulo nga nasud nga magin alerto kun aadto hira ha gawas han ira mga gin-uukya n. dida hin usa nga press brie fing. ngan nagpahayag pa daw han marig-on nga relasyon han Pilipinas ug European Un ion sakop han nakalabay nga mga katuigan. (PIASamar/Trans: Alice Nicart) <b> Aquino ginpipinsar an credit card info bureau</b> Gintatagan yana hin panahon ni President Benigno S. Aquino III an pagkonsiderara nga igtukod in Credit Card Information Bureau nga posibli daw makasolbar han hu ra nga mga reklamo kontra hin mga kompaniya hin credit card nga nagsusukot hin h agtaas nga porsento ha mga nagtatag-ada hin credit card.000 ha Libya ug 1 . an lugar nga sentro han mga protesta in talwas daw. Nagpahayag naman ngani an The Philippine posts ha Tripoli (Libya). Ha luyo hine. Sumala kan Presidential Spokesperson Edwin Lacierda. Sering pa han DFA an Philippine Embassy ha Tripoli in nagsering daman nga an man ager han human resource han SNC Lavelin Company in nagpahayag nga an 1. Upod daw daman han mga ginkalarantugian han mga taga ADB ug ni Pres. Sumala han report mayda daw 31. (PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b>Aquino kinarawat an EU envoy ha Palasyo</b> Kinarawat ni President Benigno S. pagkontra han korapsyon.embahada han tulo nga nasud in nagsagdon gihapon ha 57. Manama (Bahra in). Ginpasalamatan daw daman han Presidente an mga taga ADB tungod han padayon nira nga suporta ha programa han goberno nga conditional cash transfer (CCT) ug publi c-private partnership program. Ikinalipay naman ni Ambassador Ledoux an mapaso nga pagkarawat han Presidente ug nagpahayag ine han paglaum nga makikipagsumpayan hira hin apiki ha administrasy on Aquino. waray pa plano hin pag paulia han mga Pinoy tikang didto nga dapit. (PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b>Phl ginsagdonan an mga OFWs ha Libya nga magin alerto</b> Ginsagdonan han Pilipinas an maabot 59.

a Basilio. acting Secretary han Department of Foreign Affairs. Sumala daw kan De Lima. Naghatag daw doon hi De Lima nga kada kaso nga iginpaplastar ha DOJ in ira ginti tinguha nga masolbar sakop ha igintatasar nga adlaw nga 60 diyas la. ug Blas James Gregorio Vit erbo komo membro han board han Development Bank of the Philippines. Si presidential Spokesperson Edwin Lacierda. durante san press briefing sa Malak anyang sadto nga Lunes. Aguirre. Eduardo Visperas komo undersecretary for administration ha Presidential Communications and Operations Office. an ideya san tax reduction sadton nagtatagyaun san credit car . Ipinasaka daw an kaso kontra kan Torres hadton ika-7 han Mayo. (PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> Aquino naghuhunahuna sin paghimo Credit Card Info Bureau</b> CATARMAN. Rosario Gaetos komo executive director han Center for International Trade Ex positions and Missions. Sugad ni Lacierda. Aguiluz V komo special envoy ngadto ha Gulf Cooper ation Council. Executive D irector – DFA-OP. An Delegasyon han European Union to the Philippines (EU Delegation Manila) in us a daw nga dako nga misyon diplomatic nga an mayormente nga obligasyon in pagrepr esentaran han European Union ha Pilipinas ha pakikipagsumpayan ha mga embahada h an mga nasud nga membro han EU. ug Protocol Officer. Foreign Secret ary Raul Manglapus ug EC Commissioner Abel Matutes. Cristina Sarino. Iginpublikar daman ni Valte in iba pa nga bag-o nga opisyal han Malacanang nga h ira Pacita Rosalinda Y. Ambassador Miguel Perez-Rubio. 11 ngadto Aug. ug ira daw nakita nga mayda man gud. iya gintagan duon an responsabil idad san pangutang ngan tama nga pagkila san nakapot credit card kaysa san pag-i ban san buwis sadton yaun mga credit card. ug an membro han delegasyon in pormal nga gin-abrehan ha atubangan ni anay President Corazon C. Iya daw daman iginmandu nga ig-esplikar kun kay ano nga nadelatar an resolusyon han kaso hin haros duha ka tuig. 11 yana nga tuig. Naestablisar daw ine hadton Octobre 1990. Nagsering pa daw hi De Lima nga ginmanduan niya hi Prosecutor General Claro Arel lano nga panginanoon kun mayda man gud rason nga kakasohan hi Torres. Northern Samar (PIA) – Si Presidente Benigno Simeon C. tikang hiton Feb. Sinaliwnan ni Ambassador Ledoux hi Alistair Bell MacDonald nga nagtapos han iya upat ka tuig nga pagtrabaho ha nasud. (PIA-Samar/Trans: Alice Nica rt) <b> Palasyo nagtudlok hin bag-o nga mga opisyales</b> Iginpasabot han Malacañang han nakalabay nga adlaw an bag-o nga gintudlok nga mga opisyales sugad kan Amable R. nasugad nga durante san pagkita ni Presidente ngan san A sian Development Bank (ADB) Board of Directors. Pahayag ine ni Deputy presidential spokesperson Abigail Valte pinaagi han estasy on han radyo nga dzRB. Susan Villar ug Gabriel Lim Cruz komo mga director han Philippine International Convention Cent er. Dennis Hidalgo. Chief of Presiden tial Protocol. 2009 kun kakan-o mayda kinawat nga Mitsubishi Pajero nga nahirehistro samtang hi Torres an hepe h an LTO Tarlac. Edgar Torres Auxilian. An istorya ha Inquirer in iginbasar daw han report tikang ha pinuno han Philippi ne National Police Highway Patrol Group nga hi Chief Superintendent Leonardo Esp ina. (PIA-Samar/T rans: Alice Nicart) <b> Aquino iginmando nga imbistigaran an hepe han LTO</b> Iginmandu ni President Benigno Aquino III an pinakamadagmit nga resolusyon ha ka so criminal nga iginpasaka kontra Land Transportation Office chief Virginia Torr es sumala ine kan Justice Secretary Leila de Lima. Aquino. Raquel Garcia. tinawagan hiya han Presidente ngan ginpakianhan kasumpay han ginawas nga istorya ha Philippine Daily Inquirer nga naglalambing kan Torre s ug hin 25 nga iba pa ug hin mga opisyales daw han kapulisan nga naatubang daw gud hin kaso kasumpay hin mga rehistrado daw nga sarakyan ha syodad han Tarlac b isan kun mga kinawat daw gud. Aquino III nasuga d nga an pagtindog sin Credit Card Information Bureau makakagsolbar san kadamo d amo nga reklamo kontra san mga kompanya san credit card nga nagpapatong sin hata as nga interes san mga nagamit credir cards.

Diaz) <b> Gobyerno nasyonal panginginanuon an 100% PhilHealth premium han mga kablas n ga Pinoy – DOH</b> Hi Secretary Enrique Ona han Department of Health (DOH) in nagpasamwak nga ginpr oponer han gobyerno nasyonal nga panginginanuon an 100% premium para han ngatana n nga mga kablas nga Pilipino. Hi Paje in nagsering nga iginpapa-udong an panhatag hin bag-o nga mga mining per mits. an Presidente ngan an opisyales sa n ADB nag esturya matungod san maupay nga pangobyernohan. an target amo an mahi-enroll an nga tanan nga mga Pilipino ha sulod hin 15 katuig. ngan han mga minin g contracts nga may three. Sugad liwat niya. An nasabi nga cleansing in igin-extend ngadto hiton December 2011. Segun kan Paje an nasabi nga mga pending mining applications ngan han exploratio n contracts nga nag expired hin lima ka tuig ngadto ha igbaw. Candido) <b> ‘Troubleshooter’ ni Aquino makadto ha Taiwan</b> Linupad tipakadto ha Taiwan hi anay Senador Manuel “Mar” Roxas kanina han alas 7:15 .” sering ni Secretary Ona. mga paningkamot kontra korapsyon.. An premium payment han mga nakadto han kanan DSWD lista han mga kablas nga pamil ya pero ha turotemprano pa in nahi-enroll na ha mga lokal nga pangobyernohan. An ngatan an in automatik nga mahihi-enroll. An gobyerno ni Aquino in duro an paniguro nga mapahiruhitas-an an kadamo han mga Pilipino nga mahi-enroll ha ilarum han National Health Insurance Program tikang ha pagkayana nga 54% ngadto ha 85% . Dugang ni Lacierda.” sering ni Secretary Ona dida han diri pala mai ha nga gindumara nga haruharampang han Regional Development Council han Sinirang an Bisayas. sering ni Secretary Ona. pag amanehar ngan palisiya san pagtagak uarta ngan reporma dida san hudikatura.d in nahipagawas san sayo san ADB Board of Directors durante san miting kan Pres idente.90% ha sulod hin duha ngadto ha tulo katui g. mga pitad kontra kaponrehan. (PIA8) <b>DENR nagsuspender han panhatag han new mining permits yana nga tuig</b> Sususpenderon han Department of Environment and Natural Resources (DENR) an panh atag han new mining permits ngada hiton katapusan yana nga tuig 2011. An gintatalinguha han pangobyernohan ni Aquino amo an mahi-enroll an mga gikakab lasi nga pamilya antis matapos an 2011. in kinahanglan nga igpada yon ini mahitungod nga an mga kablas nga pamilya dida han ira lugar in responsab ilidad han tagsa-tagsa nga lokal nga pangobyernohan. in padayon nga babayaran la gihapon han lokal nga pangobyernohan. (PIA-E. an Presidente nagpasalamat sa ADB sa padayon sini nga suporta dida san conditional cash transfer nga programa ngan san public-private partners hip program. (PIA-Northern Samar/Ailene N. Ini in katapos han DENR Secretary Ramon Paje maghatag hin kamanduan ngadto han D ENR Mines and Geosciences Bureau (MGB) nga sara-on gud hin maupay an mga mining applications didto han ira tagsa-tagsa nga mga rehiyon. kay ini in ka parti hiton reporma hiton mining sector nga buruhaton. kun diin hiya upod hin tulo nga mga meyembro han kabinete han gobyer no ni Aquino amo an panguna nga mga bisita. Dida han pagtinduga han PhilHealth han 1996. “Ha pagtikang. An “cleansing” nga proseso han DENR in kaparti han sinisering nga ‘use-it-or-lose-it p olicy’ nga ginkakanselar an mga mining applications nga kon diin waray hira paka-a sikaso hadton mga kinahanglanon nga gin-papatuman han gobyerno. labot san iba nga butang. Samar . Pero ini in waray matuman.year work programs nga waray pa ig-implementar ha sak ob hin two consecutive years in kinahanglan umagi gud ha MGB para han pinal nga desisyon. Dugang pa ni Secretary Ona nga an mga lokal nga pangobyernohan nga makakaakus pa gbayad han premium han mga kablas didto han ira lugar. translated by: S. an listahan in igbabasar dida han kanan Department of Social Welfar e & Development (DSWD) National Housing Target Survey (NHTS) database. ngan hasta daman an mga mining operations nga dire na aktibo ngan dire na produktibo hin maiha n a nga panahon. “Ha mga pag-estudyo makikita nga 20 pursyento han mga Pilipino o lima ka milyones in waray panginanua parti han pagpa-enroll ha PhilHealth ngan ini nga pupolasyon in hitaas hin duro an maternal mortality.

32. Sumala pa han sumat. Jr. nga pagsurumpayon an mga pasilidad pankomunikasyon.(PIA-Sama r/Trans: Alice Nicart) <b> Miting nira Coloma ug RPN-9 ipapadayon</b> Nagpapabilin nga isyu an pagbalhina ngadto ha pagigin pribado nga estasyon han k anan goberno telebisyon nga Radio Philippines Network Channel 9 (RPN-9) pinaagi han representasyon ni Presidential Communications and Operation Office (PCOO) Se cretary Herminio Coloma. nagpahayag hi Monsignor Pedro Quitorio III. Ha pag-interbyoha ha iya ha Ninoy Aquino International Airport (NAIA) Terminal 2 . Sumala naman kan Efren Rafanan. iginpahayag ni Vice President Jejomar Binay. Sugad man an Chairman han Imam Council of the Philippines Aleem Said Ahman Bashe n in nagpahayag daman hin suporta ha panawagan ni President Aquino hin pagkaurus a hin pangamuyo para han kasalbaran nira Batain. Coloma ha 15 nga mga lideres han RP N-9 ug an miting buwas in kasumpay la gihapon hine nga mga inisyatibo nga magin pribado an RPN-9 ug IBC (Intercontinental Broadcasting Corporation) Channel 13 k undi naghuhulat pa daw an IBC nga matapos an iristorya han mga lideres han ira m ga union. antis hiya linupad para Taiwan. pinuno han grupo nga kinadto ha China nga tinugot man gud an China nga ig-ugsod anay an pagpatay han tulo nga Pinoy. Sally Villanu eva. resulta daw ine han urusa nga pag-ampo ug mga pag-apilar han gobern o agud masalbar an kinabuhi han tulo nga naatubang hin sirot nga kamatayon. Martes. han National Spiritual Council of the Philippine s. ug resulta daw ine hin mga apilar ug urusa nga pan gamuyo. agud pagkasarabutan an proseso ug katangdoan. tungod han igin-aa legar nga panloloko han ira kababayan hin milyon dolyares. Resulta hine. .(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> Mga relihiyoso naduyog kan P-Noy ha urusa nga pag-ampo</b> Damo nga mga relihiyoso nga organisasyon an nagpahayag hin kalipay tungod han hi -ugsod han pagpataya ha China han tulo nga Pilipino kasumpay hin pagbabalidya ha n illegal nga droga. han una pa daw nga tuig naarestar an 14. Han nakalabay nga Biyernes. nga an pagpaulia han 14 ngadto ha China in dire tinu yo nga pag-insulto ha nasudnon han Taiwan. inaaro han mga Pilipino an pag-interbiner han kalangitan basi mapahabob-an ha n China an sirot ha tulo nga mga Pinoy. nagsering daw hi Coloma nga ine nga gios in resulta han iya d irektiba. ngan niyan han ika-2 han Pebrero. 42. Idinugang pa daw ni Coloma. . ug dire balaud. Makikipagharampang hi PCOO Secretary Coloma ha mga taga RPN-9 buwas. nga kaparte gihapon han miting an hiruhimangraw kun patiunan-o mapapaupay pa an kahimtang han panalapi han estasyon agud mas magin m aingganyar in damo pa nga imbestor. Samtang hi Carmen Buencamino. Credo ug Villanueva. media director han Cat holic Bishop Conference of the Philippines nga nalilipay iton singbahan Katoliko hine nga malinampuson nga misyon nira Binay ug pinasalamatan an goberno han Chi na tungod han ira pag-ugsuran han pagpataya kanda Ramon Credo. ug Elizabeth Batain. 38. Nagsering daw an goberno han Pilipinas nga ginbasaran an “One-China policy” kun kayano nga ha China paulia an 14.han aga. . Sering nira. nga iya pakikiistoryahan a n narepresentar han Taiwan. tikang ine magkalamat resulta han pagpaulia han 14 nga mga taga Taiwan tipakad to ha China. ngan tawagon an mg a lideres hin mga union ngan ig-esplikar ha ira an mga programa nga may panuyo m agin mauruupay pa an operasyon han establisimento ngan mabaton man an panginahan glan han mga empleyado. nagsering hi Roxas. Peb rero 22. Sumala han report. kundi nainsistir iton Taiwan nga palisiya politic al la ine. Labot hine. dara an paglaum nga matutuhay gihap an relasyon han Taiwan ug Pilipinas . Nakipagmiting na daw hadton Enero 31 hi Sec. naghahangyo hira nga duyugan unta hin damo pa nga Pilipino ine nga k agiusan ha pagmalakasalbar han kinabuhi han tulo nga Pinoy ha China. pinauli han Pilipinas ngadto ha China. pinuno han Awit ng Bayan ni Maria interfaith spiri tual community in nagsering daman nga naduyog hira han damo nga nag-hahangyo ha China nga pahabub-an an sentensya han tulo.

Domingo. Ginsusnan han Pangulo en pira nga mga testigo nga naibitar han mga pakiana o kon waray panhinumdom han partikular nga mga insidente nga iginpapakiana ha ira. kundi hibabaro daw gud ine kay largo daw ine gintatagan hin impormasyon han iya mga opisyales labi kun sugad hine nga hitabo. obligasyon naton an p agsalawad hin mga kaso kontra ha ira. Nagsering an Pangulo nga an ngatanan nga nahidadabi dida han kontrobersyal nga p lea bargaining agreement ha butnga han mga state prosecutor ngan ni military com ptroller Carlos Garcia en kinahanglan magbaton. Nagsaad hiya nga pakukusgon pa niya an proyekto pagtukod hin mga balay para han kasundalohan ngan kapulisan pinaagi hin maabot 20. Gintagan niya hin duon nga ginsusuportaran niya an mga imbestigasyon bahin han g in-aaligar nga korapsyon ha militar. Nagsering an Pangulo nga padayon niya nga susuportaran an militar ngan pulisiya kay natuod pa hiya han panguna nga mga pamatasan nga igintututdo ha PMA sugad ha n kamaisugon.” sering han Pangulo.” sering niya. ”Ha akon paghunahuna diri pa gad hira ura-ura hin katigurang para magin limtanon n a. tungod han iya kaagaw han WBC-WBO bantamweight belt. (PI A-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Palasyo nagpasalamat han dungog nga iginhatag ni Donaire</b> Gindayaw han Malacañang kakulop. tikang han nagdedepens ar unta nga kampeon nga hi Fernando Montiel. kinahanglan pagbayaran. nira Mon tiel ug Donaire. Sumala kan Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte. Komo ira Commander-in-Chief inaabat daw niya an hibubo nga morale han mga kasund alohan. integridad ngan lealtad. Aquino III kasuhan an mga abogado han goberno ng a nagtugot makagawas an anay military comptroller nga hi Carlos Garcia tungod ka y nagpiyansa ine hin balor P60.Kun mapalit daw an duha nga estasyon han telebisyon makakadugang daw ine han kan an goberno pondo nga salapi ug maiibanan an paghihingulang hin pondo para han mg a programa ug proyekto para han mga kablas. usa na liwat ine nga kadugangan nga dungog han kanan nasud mga baksedor. obligasyon niya nga mah ibaro-an an kamatuoran ha luyo hini nga kontrobersiya. an Pinoy baksedor nga hi Nonito Donaire Jr.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> Determinado an gobyerno nga makaplagan an kamatuoran ha luyo han kontrobersi ya ha AFP</b> Gintagan hin duon ni Pangulo Benigno Aquino III hadton Sabado nga determinado an iya administrasyon nga mabukwat an kamatuoran dida han kontrobersiya nga gin-aa tubang han Armed Forces of the Philippines (AFP) ngan nagsaad nga masisirotan ad ton mapapamatud-an nga salaan. “Matin-aw an aton punto: Ko n mayda igo nga ebidensya nga magduduon hadton mga salaan. diin pinahigda han Pinoy baksedor an iya pangontra ha ring nga taga Mexico. ginasoy niya nga para han kapulsanan han katawhan Pilipino. Dida han mensahe han Pangulo durante han Philippine Military Academy (PMA) Alumn i Homecoming 2011 didto han Borromeo Field. ha pag-aroi ha iya hin reaks yon ha duha la an inabutan nga round han pagihungit han ira mga kamaoo.(PIA-Samar) <b>Aquino: kakasohan an mga abogado han goberno</b> Karuyag ni President Benigno S. Sering ni Valte. ginkarawat nira an ayat pagserbe han nasud ngan an kaa ndam hin pagsakripisyo para han nasud.000 nga mga balay nga magigin abelable ha ira. Pareho daw gihapon ini han natabo ha iya han magdesisyon hiya pagkandidato pagka pangulo ngan magda-og. Nagsaad pa an Pangulo nga magbibiling hiya hin mga solusyon ngada hini nga prese nte nga mga problema ha militar. ”Kon mayda ginbuhat nga katuyawan.. dire daw gud hiya piho kun nakapagkulaw an President han laban. Nagsering hiya nga yana nga aada na hira hini nga situwasyon.000 agi han pagtugot han mga abogado han goberno .” sumala han Pangulo nga n agdugang pa hin pagsering nga kaparte han mandato han gobyerno an pag-undong han kapulsanan han katawhan. ngan iginpahinumdom niya ha mga kabalyero nga h an pag-entra nira ha PMA. angay daw igpakian a ha kalugaringon kon kaparte ka ba han problema o kon kaparte han solusyon. . Fort Del Pilar ha Baguio City .

(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b>PNoy magpapatawag hin miting para pagbulkas kan Gutierez</b> Ipapatawag daw ni President Aquino hin usa nga miting hi House Speaker Feliciano Sonny Belmonte ug han iba pa ha Kamara de Representantes agud pagplanohan an pagpatalsik kan Ombudsman Merceditas Gutierrez. pahayag daw ine han Presidente durante han alumni homecoming han Philippine Military Academy (PMA) ha syodad han Baguio. Ginpakianhan daw hi Valte kun naka-indefinite leave hi DFA Secretary Alberto Rom ulo. linalauman han Director General han PIA nga pakukusgon han mga tibuby anan han goberno an kampanya ha pagpapasarang han impormasyon kontra hine nga ka nser han sosyedad basi dire na magdamo pa an mga nakakasohan ug nasisirotan hin kamatayon tungod la han droga. iginsasagdon ni Fabia ha publiko nga dire pumaingganyar an hin-o ma n. Sumala han report. Sayod daw hiya nga damo nga mga taga PMA in biktima daman hine nga iregularidad ha military ngan interesado daman hira hibaro han kamatooran kun nahingain gud i ne. naghahatag an DFA hin tambulig ha mga Pilipino ng a may kaso pinaagi hin pagtagi ha ira hin libre nga abogago nga narerepresentar ha ira ha korte. Aquino pagdiskorso komo Presidente atubanga n han mga nagtapos ha PMA. Central Office. makaduha ka beses ngadto han goberno han China. Kan Aquino iginsaad nga pag-aadman nira kun patiunan-o makakasohan an mga nahing aranan na nga personalidad dida han imbestigasyon kan Garcia. Quezon City. Sering niya. nagpadara daw hin surat hi Pres.(PIA-Samar) <b>Palasyo denepensaran an DFA ha pagkapot han aada ha death row</b> Gindepensaran han Malacañang kakulop an mga opisyales han Department of Foreign Af fairs (DFA) ha ira pagkakapot han mga kaso han mga Pinoy nga aada han listahan h an mga papatayon tungod hin pagdadara hin illegal nga droga. 79 an naatub ang han sirot nga kamatayon ha nasud Tsina. Ha tinood la. kundi nagsering daw ine nga waray pa daw sumat kasumpay hine an Office of t he Executive Secretary.han katanguduan o “plea bargain” imbis nga kinasohan ine antimano pa hin “plunder”. Tungod hine. tikang pa man daw hadto. Attorney Jose Fabia han Philippine Infor mation Agency. A quino. binuhatan hin mga duminagko nga m ga opisyal han militar. lakip na an ira mg a protector ug mga nagpasilitar nga makapag piyansa hi Garcia tungod han “plea bar gain”.(PIA-Samar) <b> Nakakamatay an pagbalidya han igindidiri nga droga-Fabia</b> Dire angay tumagya an hin-o man nga nagbibisyo han pamalidya han igindidire nga droga. nga iyawat nala daw. nga ginlalakipan hin mga opisyales han militar ug pul is. han madagmit nga pakakakapot hin salapi kay sigurado kamatayon it kabalyo hin e. ug 73 an mahihimo pa maperdonahan ha sulod hin duha ka tuig. Sugad man. Primero pa daw la adto nga kan Pres. Visayas Avenue. . sumala pa kan Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte pirma nente nga nahikay an Palasyo hin pinakaurhe nga report tikang ha DFA kay hira ma n an nakakakuha hin impormasyon kasumpay urhe nga panhitabo. ka y pondo daw adto han mga sundalo. Ha usa nga mensahe. nagsering hi Fabia nga dire harumamay an tigda nga pagdamo h an mga nakakasohan ha pagdidinara-dara han illegal nga droga. kundi niyan han nak alabay pala nga Enero (2011) inabot ine hin 689. Hine nga kadamoon.     . unom an dire na pwede matagan hin pe rdona. Ha parte daw han tulo nga kaso yana ha China. Ngan. Amo ine an mensahe ni Director General. diin iya iginsering nga susuportaran niya an imbestigasyon in mga nanhitabo nga iregularidad han nag labay nga mga administrasyon nga igin-aalegar. Natoo daw gud an administrasyon Aquino nga iton Armada Pwersa han Pilipinas an d ehado hine nga kaso ni Garcia nga hindadabihan hin P303 ka milyones de pesos. hadto han tuig 1992. duha la an nakasohan hine. Sumala han surok kokombinsiron daw gud ni President Aquino hi Belmonte nga tikan gan an proseso antis pa magtikang an congressional break yana nga ika-26 hit Mar so. bakay kay madali hira makakaagi hin hura nga salapi. huma ruhabobo an sirot nga bitay han tulo.

40 milyon MTs la hadton 2010.40 milyon metriko toneladas nga suplay han karne nga baboy nga nahitala hadton 2010.000 MTs nga sobra kontra han ginbabana-bana nga supla y nga maabot la hin 721. Sobra ini nga bolto hin mga 1. Para han siyahan nga semestre han 2011. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b>Diri pa kinahanglan ig-ibakwit an mga OFW ha Bahrain – Malacañang</b> EASTERN SAMAR-.Nagsering an Malacañang kakulop nga mahugot hini nga gintututokan an situwasyon Bahrain ngan waray nira nakikita ha pagkayana nga panginahanglan p ag-ibakwit han mga Overseas Filipino Worker (OFW) didto hini nga nasud. Ginkasabutan daw nira Binay ug han mga taga China. Kundi klaro daw gud. Sugad man. Ano man nga pagbabag-o hiton situwasyon didto.17 porsyento. Sumala kan Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte. nga iginpaundang anay hit sun od nga semana an pagpataya kanda Sally Ordinaryo. nga makakaapekto hin diri maupay ngada han mga Pilipino nga nag-uukoy ngan nagtratrabaho ha Bahrain en gilayon daw nga igpapahibaro ha DFA han embahada han Pilipinas didto. Mahibubo gihapon an produksyon hin baboy yana nga tuig hin 1. magtitikadaku gihapon an panginahanglan para hin karne nga baboy yana nga tuig ngan bangin umabot ini hin 1. gihot-gihot nahibabar o hira han situwasyon ha Bahrain pinaagi han Department of Foreign Affairs (DFA) salit maaram hira nga diri pa ha pagkayan ginkikinahanglan nga ig-ibakwit an OF Ws didto. hiruhitaas hin maabot sais porsyento kontra han 1.Daw nasorpresa an mga magbabalaud ha urhi nga iginsering ni Belmonte kasumpay ha n miting kay antimano pa daw nagsering man ine nga huhulaton la nira an disisyon han Korte Suprema antis hira gumios para han pagpatalsik kan Gutierez. Ramon Credo ug Elizabeth Batai n. Iginpapakita han pinakabag-o nga datos ha Bureau of Agricultural Statistics (BAS ) nga dako an higayon nga an suplay hin karne nga baboy yana nga tuig en umabot hin haros 1. Nagsering daw hi Tañada. Sumala han report. sumal a han BAS.49 milyon MTs. hit sunod nga se mana. dire anay daw igpapadayon in e nga pagpataya ha ira.08 porsyento han 1. nakikita han BAS nga magkakaada h in paghingulang tungod nga an ginbabana-bana nga panginahanglan para han karne n ga baboy en maabot hin 803. nga pakusgon pa an relasyon h an duha lakip na an pagrespeto han ira mga balaud ug mga sirot. igin-uugsod an pagpataya han tulo kundi dire daw klaro kun ngad a san-o ine nga pag-undangan. nga ira dedepensaran nga co-equal an gahum han Kamara ug Korte Suprema ug dire hira pwede pag-ulang-ulangon.Ginbabana-bana han Department of Agriculture (DA) nga mahitaas an kadamuon han suplay han karne nga baboy sugad man an panginahanglan para hini yana nga tuig kumparar han tuig 2010.42 milyon metriko toneladas (MTs). Tinipa daw kan Belmonte hira House Justice Committee Chairman Niel Tupas ug Depu ty Speaker Erin Tañada ha nagin rason ni Belmonte. Manunumduman nga ipinadara ni President Aquino hi Vice President Jejomar Binay a gud hangyoon ha goberno han China nga kun mahihimo iban-ibanan an sirot nga kama tayon han tulo bisan man la hin kapresohan ha bug-os nira nga kinabuhi. (PIA-Samar/Trans: Alice Nicar t) <b> Mahitaas an panginahanglan hin karne nga baboy yana nga tuig – DA</b> EASTERN SAMAR -. tungod hin pagbibitbit hin illegal nga droga. iginkahampang daw mismo ni Binay an pinuno han kanan China Su preme People’s Council (CSP) nga kun ha dinhe pa ha nasud an Korte Supreme.000 MTs en sobra kontra han ginbabana-bana nga panginahanglan para hini nga pagkaon nga naabot la hin 684. ginbabana-bana han BAS nga magkakaada hi n surplus hin karne nga baboy tungod nga an ginbabana-bana nga suplay hini nga h aros 697. . Sering ni Binay. (PIA-Samar/Trans: Alice Nica rt) <b>China igin-ugsod an pagpatay han tulo nga Pinoy</b> Tungod han waray sukol nga pakimalooy han administrasyon Aquino nga masalbar an kinabuhi han tulo nga Pilipino nga nakatalaan patayon ha China. Ginklaro ni Binay nga waray gin-aaro an China nga kabalyo ha Pilipinas hine nga pag-undangan hin temporary han pagpataya han tulo. Kondi para han ika-duha nga semestre han 2011. sering niya.000 MTs.000 MTs.

Merkoles nga bangin niya ipadara hi Vice President Jejomar Binay ngadto ha China bisan man la ha ultimo nga paniguro nga masalbar an kinabuhi han tutulo nga mga Pinoy nga bibitayon tungod hin pagdaradara han illegal nga droga. David an oport unidad nga nahipresentar nira kan President Aquino an mga reporma sugad man han ira mga ginbubuhat ha militar. Nagdugang pa hi Baldoz hin pagsering. ha pagkayana . . nga may-ada por lo minus 60. Aquino III estratihiya ha pagbabag-o ug sayod nga panggobernohan. Ginatos-gatos nga mga demonstrador an naglunsad hin mga gi-os protesta ha sentro han Bahrain sakob han naglabay nga pira ka mga adlaw nga nag-aaru hin mga repor ma ha pan-gobyernohan. Tikang pa daw han Biyernes. translated by: S. Gintapo daw hi President Aquino nira Defense Secretary Voltaire Gazmin. Sumala daw han Presidente iya ipapadara niya hi Binay agud ipasabot ha goberno h an China nga importante nga maliwat an ira desisyon bisan man la ngadto hin kapr esohan ha bug-os nga kinabuhi. Aquino hin tawag ha telepono.000 nga mga trabahoan in nag-huhulat para hiton mga ti-gradwar yana nga tuig tikang ha kolihiyo ha bug-os nga nasud pinaagi hito n kanan gobyerno Phil-Jobnet program.000 nga mga trabahoan in naghuhulat hiton mga ti-gradwar</b> Nagpahibaro an Department of Labor and Employment (DOLE) kakulop nga adlaw Huweb es.156 nga mga trabahoan in bakante ngan may-ada sobra 7. naghinulat na hi Pres.“Magsasaminar iton aton embahadad kon mayda na sirkumstansya nga magkikinahanglan na hin pag-ibakwit. Samtang. accountants. iton job opportunitie s para hiton mga skilled workers in nagpapadayon nga amo gud yana iton gikikinah anglani nga mga trabahoan. Labis daw nga iginpasalamat ni AFP chief of staff Gen. may-ada 62. Inotro han hepe han Armada Pwersa an ira garantiya nga suporta ha mga paningkamo t han goberno agud magpabilin an kamurayaw ug seguridad han nasud. An Presidente in daw nagbisita daman han ngatanan nga kampo militar ha bug-os ng a nasud nga linalauman makakadugang han moral han kasundalohan. custom er service assistants. Temprano pa daw la hiya ha Malacanang. Waray daw undang an goberno han paniguro nga masalbar ha kamatayon an tulo bisan la mahingadto ha sirot nga kapresohan ha bug-os nga kinabuhi. Segun kan Labor Secretary Rosalinda Baldoz . welders ngan iba pa.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> Mga opisyal han militar suportado an kan P-Noy mga reporma</b> Ginkarawat han mga pinakahagtaas an ranggo nga opisyal han militar an kan Presid ent Benigno S. ug iba nga mga mayores han major services han militar ha iya pag-abot ha Camp Aguinaldo diin ginbuhat in command conference ug command briefing ha AFP Ge . domestic helpers.000 skills-fo r-hire ha iba-iba nga klase nga mga skill work nga aada naka-post ha Phil-Jobnet . hin pagsering nga in-demand gih ap ha overseas an mga nurses. Ricardo S. mechanical engineers. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b>DOLE nagpahibaro nga may-ada 60. Ricardo David. Sa mar. kaupod na hini an mga machinists. An nasabi nga mga bakante nga trabahoan in nakakahatag hin dugang nga oportunida d para hadton nagkikinahanglan hin mga trabaho ngan ini in nakakabulig paghitaas hiton kompiyansya hiton aton nasud labi na hit aton nagtutubo nga ekonomiya. mga studyante ngan han mga out-of-school youth nga bumisita ha P hil-Jobnet ha mga internet. sering han DOLE’s Bureau of Local Employment (BLE). nga amo ini an makakahatag hin paglaum hiton mga naghihingita hin mga trabahoa n kaupod na hini an mga ti-gradwar pala ha kolihiyo ngan mga studyante para agud makatrabaho yana nga summer. tikang ha Pebrero 14 . Nagdugang pa an BLE Director Maria Criselda Sy . nga gin-aaghat ko an mga bag-o pala nga mg a ti--gradwar . nagsurat na hiya hadto han bulan han Agos to ngadto han mga lideres han China hin pangaro hin kabalhinan han sentensya. Dugang pa daw han Presidente nga asya na in an panahon han kanan China pagpakita han ira iginluwas hadto nga mas apiki nga pakipagrelasyon hit Pilipinas. Candido) <b>Aquino posibli ipadara hi VP Binay ha China</b> Nagpahayag hi President Aquino kakulop.” sering ni Valte. (PIA-E. sugad nga ira ipinanawagan ha China kundi waray daw niya nakakakarawat nga tawa g.

sugad man han iginpresentar ni Brig. 2) pag imponer san conv ersion o sestima san cash advance. nga nagsubmiter han iya mga papeles ngadto han amnesty co mmittee nga gin-porma han defense department para magkarawat ngan mag-proseso ha n mga nag-aapply han amnestiya. translated by: S. an anay Marine commandant Maj. Hadton nakalabay nga Martes . hi Col. Inabot daw hin tulo ka oras an konperensya ha Camp Aguinaldo ug lakip han ginkai ristoryahan an nagpapasigi nga reporma ha AFP nga iginpresentar ni Lt. Dugang niya. an Presidente nasugad nga an reporma . nasugad nga an AFP nagtikang san pag implementar sini nga mga reporma pa ra maiwasan an demoralisasyon dida san mga sundalo. sugad san Presidente. Tungod sini nga mga reporma. nakaghimo san pwersa arm ada kaiba tikang san dati pipira pala katuig an nakalabay. Jr. Honorato Reyes nga modernization program. devolution san pondo labi na dida san paghata g para san mga command directes nga mga buruhaton (PCDA). am o nala hira nga tutulo an nahibibilin nga gin-akusaran hin kaso. Gen. Danilo Lim han kakulang han merito. office of the internal auditor ngan management and fiscal office. Samtang. Kaapi san mga reporma mao an masunod: 1) dida san organisasyon – pagtanggal san J6 (comptrollership office) ngan liwanan sin resource management office. nag-aproba han amnestiya ngato han 153 coup plotters</ b> Gin-aprobaran ni Defense Secretary Voltaire Gazmin . (PIA-E. usa nga Marine officer. Tikang han 29 nga mga opisyal. an pagbaton san AFP sa panahon san kalamidad in nag uru-upay ngan ini nakakontribuer dida san “dearth of complai nts” kontra san institusyon. nga gin implementar tikang pa 2005 kaupod na an pagpatuok san nahigad-an nga “co nversion” o pagbalhin san pondo ngadto sin cash o kuarta. duon san Presidente. kakulop nga adlaw (Miyerkol es) in may-ada 153 officers and men nga nag-apply para hangyoon an amnestiya kah uman nira mahidabi ngan mahibulig han coup plot durante han administrasyon ni an ay Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Mapagu. Gen. a military tribunal in naghatag hin motion for rec onsideration hadton unom nga mga junior officers nga an ira kaso in ma-dismiss k ahuman mapamatud-an nga waray hira pakasala labi na gud han paka-bayolar han Art icle of War 67 o kon mutiny. an magkadurudilain nga service commanders ngan sa ngatanan nga . Pero an korte in nagpagawas han ira desisyon pagpa-waray sala na kanda Querubin. Samar. Si AFP Spokesperson General Jose Mabanta.neral Headquarters. ng a kon diin in an amnesty committee in nagtikang pa pangarawat han aplikasyon had ton Enero 3 yana nga tuig. Gen. Renato Miranda ngan han Scout Ranger chief Brig. AFP Chief of Sta ff Ricardo David. Gindayaw niya si Secretary of National Defense Voltaire Gazmin. dida san press conference sa Malak anyang. Ge n. Hi Gazmin in nagsering nga an nasabi nga amnestiya in kaparte han kan President Benigno Aquino III reconciliation efforts ha ilarum han iya administrasyon. Vice Chief of Staff AFP. Hi Querubin amo an ika-236 nga coup plotter nga nag-apply para han amnestiya. Damo nga mga lederes san komunista in nadakop ngan klaro nga ini epekto san inte lligence fund nga ungod nga gingagamit san katuyuanan. Sa interview nga ginhimo sa Camp Aguinaldo. an abilida san pwersa armada magsusug san insurhensya in dako an gi n uswag tungod san reporma nga gin implementar. ini an sugad ni Presidente Benigno Simeon Aquino III sa Myerkules. Hi Querubin. Candido) <b> Kontrobersiya san pwersa armada oportunidad pagpaimud san mga reporma – Aquino </b> An yana nga kontrobersiya dida san gin-aalegar nga korapsyon san pwersa armada m aimdan kunta nga oportunidad para maipahamtang an mga reporma nga nahitatabo sa militar. nga gin-aalegar nga usa nga nanguna han pag plano hin pagpatalsik han kan anay President Arroyo panggob yernohan hadton Pebrero 2006 in nag-apply para han amnestiya hadton Martes nga a dlaw. ngan leadership – pinaag i sin pagpahamtang san Daang Matuwid nga kampanya san Commander-In-Chief. in usa nga recipient han highest military decoration for bravery an d gallantry in combat. Ariel Querubin. Reyn aldo B.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> Defense chief Gazmin.

Labot san seremonyas san flag raising sa People Power Monumento sa Edsa. enterpreneural ngan cultural nga buruhaton. Samar. hiya in nagsering n ga kon pananglitan bumaya na ha iya opisina hi Gutierrez . An People Power Commission nasugad nga an mga buruhaton para san ika 25 nga anib ersaryo san People Power in magpapakita sa bug-os nga kalibutan nga an Pinoy sa utro nga higayon nagkasarayo. (PIA-Northern Samar/Ailene Diaz) <b> Religious groups malipayaon nga ginkarawat an desisyon han Korte Suprema kan Gutierrez</b> Malipayon nga ginkarawat han mag-iba-iba nga mga religious groups an kanan Korte Suprema desisyon nga tugutan an House justice committee nga ipadayon an pag-con duct han impeachment proceedings kontra kan Ombudsman Merceditas Gutierrez. sayo nga medical mission camp sa Camp Aguinaldo.000 nga kahoy. An selebrasyon nga yaun tema “Pilipino Ako.an P728-million fertilizer fund scam. ngan iba pa in n akalinya sa pagselebrar san kadaugan san People Power kontra san rehimin diktado r 25 anyos an naglabay. pananum sin 50. Sa Pebrero 23. sports. pagtitikangan an 40 oras nga vigil sa 25 nga mga singbahan sa nas ud ngan ini matatapos sa Pebrero 25. makahulugan nga selebrasyon para sa ika 25 nga EDSA People Pow er Revolution</b> An EDSA People Power Commission in nag andam sin damo nga buruhaton sa pagselebr ar san ika 25 nga anibersaryo san Peope Power Revolution sa EDSA sa Pebrero 1986 . An selebrasyon in magtatapos sin People Power Run sa petsa 27. "Kon may-ada niya igtudlok ni President Aquino. Danilo Suarez proposal nga bill p ara hin kadugangan nga pork barrel allocations ngadto han mambabaralaud. An sentro san selebrasyon mao in boodle nga pani-udto kaupod si Presidente Benig no C. Joe Dizon of Solidarity Philippines. Ha kaparti naman ni Fr. konta it aton Preside nte in magtudlok hin usa nga tawo nga iton iya panuyo in para han interes ngan s erbisyo han mga katawhan dire la han pipira la nga mga tawo. ngan kapakyas han pag-im bestigar han 1-million dinner han kan anay Presidente Arroyo entourage duranti h an ira US trip. si dati Government Service Insur ance System Chairman ngan yana Commissioner of the People Power Commission Cesar Sarino nagsugad nga diri magasto pero makahulugan an selebrasyon nga nagtutumuy o nga maibalik an kahayag san espiritu san pakig-angbitay. photo exhibits. "Malipayon ako nga konta ipadayon han Kongreso an pag-imbestigar labi na gud ini nga mga eskadalo. sayo ng a ecumenical nga misa sa Edsa Shrine ngan reenactment san “salubong” kon diin an sun dalo ngan mga sibilyan magtatapo sa Edsa .nakisayo sa kanya sa “Daang Matuwid” nga ungod nga nagpapahamtang an kinahanglan ng a pagbabag-o sa aton sosyedad. Hi Gutierrez in nahidadabi dara han iya diri pagbuhat hin aksyon hadton mga kaso han NBN-ZTE deal. An Supreme Court en banc in nagbasura han kan Gutierrez s petition pagpa-udong h an impeachment process. (PIA-E. translated by: S. Segun kan Butuan Bishop Juan de Dios Pueblos . pag abre san marker. Pamati ko. sering ni Sr. pagihatagay ngan pani mangno sa EDSA. Ako Ang Lakas ng Pagbabago” in magtitika ng sa Pebrero 17 ngan matatapos sa Pebrero 27. Freedom Tours ngan OPM concert. An mga buruhaton kaapi na an pagl unsar san libro People Power Revolution. Sa Malakanyang. Dizon. Diaz) <b> Kapadian nakontra han kadugangan nga pork barrel allocations</b> Nakontra iton mga kapadian han kan Quezon Rep. (PIA-Northern Samar/Ailene N. Sa press briefing sa Malakanyang sadton Martes. cultural shows. hiya in nakontra hini nga nasabi nga proposal dara kay bangin la lugod iton nga kadugangan nga pondo in mahingadt   . dugang pa nga pahayag ni Fr. an Kalayaan Market in aabrihan sa Pebrero 26 ngan an mga persona he nga yaun dako nga papel durante san Edsa People Power Revolution in tatagan s in kadungganan. Candido) <b> Diri magasto. An Philippine O verseas Employment Agency in magkokondukto liwat sin job fair para san 5 mil nga overseas jobs. konta iton waray asosasyon ha iy a ngan waray interes hiton iya kalugaringon. Mary John Mananzan of PAGBABAGO Movement. gi-uupayi ini nga desisyon”.500 nga katawhan sa kalye sa Edsa. Aquinio III ngan yaun 2.

DAR ngan iba pa nga ahensya hiton gobyerno. an kada magbabalaud in may kadugangan nga P 20-million ngan an kada senador in makakakuha hin kadugangan n ga P60-million more. sering ni Bishop de Dios Pueblos. usa nga misa ha EDSA Shrine. maupay nala konta ini nga nasabi nga pondo in ig-alutaga nala deritso ngadto han mga government a gencies. tr anslated by: S. nagsering hi anay Government Servic e Insurance System Chairman nga yana Commissioner na han People Power Commission Cesar Sarino nga panuyo han praktikal kondi mahinungdanon nga selebrasyon nga m apukaw ha katawhan Pilipino an espiritu hin kamahinatagon ngan kamapina-iron. "Kon asya na manla. Candido) <b> Gintagusya ni Aquino an pagtanyag hin bulig han UN dida hiton imbestigasyon hin gin-aaligar nga korapsyon ha AFP</b> Gintagusya han administrasyon ni Pangulo Benigno Aquino III an pitad han United Nations (UN) nga buligan an iya gobyerno agud magkaada hin kalamragan iton nagpa padayon nga imbestigasyon mahiunong hin gin-aaligar nga pagkomberter hin mga pon do dida han Armed Forces of the Philippines (AFP). Imbes nga additional pork barrel ngadto han mga mambabaralaud. reenactment han “salubong” kon diin nagtarapo a n mga kaapi han militar ngan mga sibilyan ha EDSA. Lakip gihapon dida hiton .o hiton mga politikiro nga mga corrupt. Nagsering hi Lacierda nga makakaupay ha ira an mao nga tanyag hin bulig han UN a gud madeterminar kon ano an nahitabo ngada han UN peacekeeping funds. nagpahayag hi Presidential Spokesperson Edwin Lacierda nga interesado hira han tanyag han United Nations pa gbulig dida hiton maglainlain nga mga imbestigasyon nga gindudumara bahin han gi n-aaligar nga diri husto nga paggamit han pondo tikang ha UN nga para han mga tr opa nga mga Pilipino nga iginpadara ngadto ha East Timor. Dida hin usa nga press briefing ha Malacañang kakulop. Nagsering hi Lacierda nga naglalarang an gobyerno paghangyo han bulig han UN. Determinado gud an gobyerno. nga masurapo an korapsyon sugad nga iginsaad ngan kaparte hini nga iginsaad an pagtukib han mga aligasyon hin k orapsyon dida han militar. DPWH. nga gin-sponsoran ni Suarez. Samar. Titikangan an selebrasyon nga mayda tema nga “Pilipino Ako. pa-ugnat ha kusog. Labot la han pag-isa han bandera han Pilipinas didto han People Power Monument h a EDSA. sering ni Lacierda. nga bisan kon an gin-aaligar nga pagkomberter han mga pondo han UN en na sudnon nga butang nga diri angay panginlabutan. dida hin usa nga p ahayag. labot hin iba pa. medical mission ha Camp Aguin aldo. ideritso ihatag ngadto han mga nasabi nga mga ahensya para matagamtaman han mga katawhan ngan diri hingadto han mga politikiro nga mga corrupt . (PIA-E. Ako Ang Lakas ng Pagba bago” hiton Pebrero 17 ngan magtatapos hiton Pebrero 27. Kon ta. nga iton aton mga tawo in nag-aantos hiton kapobrehan. Dida han press briefing ha Malacañang kakulop. Iginsaysay ni UN National Information Officer Teresa Debuque. DOH. ngan mga aktibidades pankultura. pariko-riko la hir a samtang milyon-milyon naman iton nagkukuri nga mga katawhan. (P IA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Praktikal kondi mahinungdanon nga mga aktibidad. iginpatapon han Department of Pe acekeeping Operations (DPKO) nga an UN en “maasister kon paghangyo-on” han gobyerno han Pilipinas. An nasabi nga proposal nga kadugangan nga pork barrel allocation in tikang han m illions of pesos han regular annual pork barrel allocations nga kinuha dida han Priority Development Assistance Fund (PDAF) han annual budget. Ha ilarum han Bill 4069. andam na para han pagtigama n han ika-25 nga EDSA People Power Revolution</b> Igin-andam na han EDSA People Power Commission en serye hin mga aktibidades para han pagsalin-urog han ika-25 nga anibersaryo han EDSA People Power Revolution n ga natabo hadton Pebrero 1986. kadugangan pa nga pamahayag ni Bishop de Dios Pueblos. "Hin-o ba iton maruruyag kon maupay iton imo panhunahuna. damo man it aton ahensya nga tikang ha lokal ngadto ha nasyo nal sugad hiton DSWD. en p agbubuhaton ha pagsalin-urog han makasaysayan nga pagdarag-an han katawhan Pilip ino kontra han diktadorya 25 anyos na an nakakalabay. pagkatapos hira naman grabe.

Aquino III nagkarawat san inis yatibo san United Nations (UN) nga magbulig san gobyerno dida san ginbubuhat nga imbistigasyon san gin-aaligar nga pagliwatliwat san pondoi dida san pwersa arma da san Pilipinas. Candido) <b>Aquino administrasyon ginpaharuhaluag pa an 4Ps</b> Nagpahayag hin dugang pa nga pagsuporta hi President Benigno C. Si Lacierda nasugad nga an gobyerno in naglalarang nga maghangyo bulig tikang sa UN. kay ini in nahisusubay hiton Republic Act No. dugang pa nga pamahayag ni Sec. Matatapos ini hiton Pebrero 25. Magdudumara naman hin job fair an Philippine Overseas Employment Administration kon diin 5. (PIA-Northern Samar/ Ailene Diaz) <b> DSWD nag-otro han ira ka-komitido paglalanat han mga human traffickers</b> Nag-otro hin pahimatngon kakulop nga adlaw Lunes. (AFP) Dida san press briefing sa Malakanyang sa Martes. city health officers and midwives. OPM nga konsierto. translated by: S. maupay iton para madeterminar kon nano a n natabo sa UN peacekeeping funds. ngan provincial. Magtatapos an selebrasyon pinaagi hin People Power Run hiton ika-27. An UN National Information Officer Teresa Debuque nasugad dida san iya pahayag n ga samtang an gin-aalegar nga pagburubalhin san pondo in nasyunal nga butang. dugang niya. titikangan an 40-oras nga vigil dida hin 25 nga mga simbahan p alibot ha nasud. photo exhibit. city.500 nga katawhan dida mismo ha EDSA agud daw mapukaw an espiritu hin kamapin aangbiton nga natabo 25 anyos na an nakakalabay. pag-iinaguraran en usa nga Kalayaan Marker hiton Pebrero 26 ngan an mga personalidad nga nagkaada hin mahinungdanon nga papel durante han EDSA Peop le Power Revolution en pasisidunggan. an Department of Social Welfar e and Development o kon (DSWD) nga komitido hira paglalanat hiton mga human traf fickers. Hiton Pebrero 23. 9208 or Anti-Trafficking in Pers ons Act of 2003. non-government org anizations. (PIA-E. Freedom Tours. nga may pareho daman it on panuyo. Samar. Hi Secretary Soliman in nagdugang pa hin pagsering nga an DSWD in nakikipag-binu robligay hiton Inter-Agency Council Against Trafficking. “An gobyerno in komitido pagkastigo hiton mga suspitsado nga mga human traffickers . Ha Malacañang. an Department of Peacekeeping Operations (DPKO) nagpatapod nga an UN in ma-asister kon hahangyuon san gobyerno san Pilipinas. kultural nga mga pasundayag.mga aktibidades kasumpay han selebrasyon an paglunsad hin mga libro han People P ower Revolution. Ginpahayag han People Power Commission nga an mga aktibidades para han ika-25 ng a anibersaryo han People Power en magpapakita nga an mga Pilipino en katawhan ng a nagkakaurosa.000 nga mga panarabaho-an ha langyaw an mahimo mapatigayonan. An nasabi nga forum in gin-partisiparan han mga government ngan private hospital s. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Aquino ginkarawat an gin-hahalad san UN nga pagbulig san imbistigasyon san m ga kaso anomaliya nga nadadabi an pwersa armada san Pilipinas</b> An administrasyon ni Presidente Benigno Simeon C. Sugad ni Lacierda ginkakarawat ta iton. Mas maililipay kita san kooperasyon san UN nga maghahatag sa aton sin ginkikinah anglan nga pamaagi pagdeterminar kon san-o natabo ini nga pagburubalhin. An DSWD daman in komitido pagprotehir hiton nabibiktima hiton t rafficking kay kami in natoo nga iton kinabuhi hit kada tagsa nga tawo in ura-ur a hin ka importante ”. pananom hin 50. local civil registrars. unveiling hin mga marker.000 nga mga kahoy. Soliman duranti han usa nga forum nga gin-organisar han mismo nga ahensya ngan han Association of Child Car ing Agencies of the Philippines. and municipal social welfare development offi cers. Aquino III para ipadayon ngan paruhaluagon pa han Department of Social Welfare and Development ( . si Presidential Spokesperson E dwin Lacierda nagpahayag san interes san United Nation nga mag-asister san imbis tigasyon san magkadurudilain nga grupo matungod san gin-aaligar nga diri tama ng a paggamit san UN peacekeeping nga pondo nga para kunta san Filipino nga tropa n ga ginpadara sa East Timor. ngan hin boodle lunch nga papartisiparan ni Pangulo Benigno Aquino III ngan hin maabo t 2.

labi na an mga taga Europa in mayda papel nga bubuhaton sobra pa han iginhahatag nira nga mga higamit ha ira mga de legasyon nga ipinapadara. an papel han mga embahada hin mga nasud nga hahani ha Pilipinas ug an ira mga diplomat dida han ginhihimo nga pro seso pangkahimyangan han nasud. Daw nakipagkita kan Deles an mga ambassador ha Pilipinas han onse nga mga nasud niyan han Lunes ha Brussels.DSWD) an anti-poverty programs para agud maabat han katawhan an pagbabag-o han p ang-gobyernohan. Ha tama daw nga panahon. Candido) <b> Hepe han OPAPP naghingaday han papel han mga embahada</b> Iginhingaday ni Secretary Teresita Quintos-Deles nga hepe han Office of the Pres idential Adviser on the Peace Process (OPPAP). nga ha pag kayana in ginproprosiso ngan nagpapadayon an pag-sara kon hin-o pa an makaka-kar awat han nasabi nga programa. an Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan-Compre hensive and Integrated Delivery of Social Services (KALAHI-CIDSS) ngan Self-Empl oyment Assistance Kaunlaran (SEA-K) nga kon diin tinatagan gud hin prayoridad ha n gobyerno pinaagi hin pag-alutaga hin pondo para ma implementar dayon ngan maka abot ngadto han benepisyaryo labi na gud an mga gipopobrehi nga mga pamilya. nga ginsering na ni President Benigno Aquino nga mayda na niya ideya kun hira hin-o ine. an officer-in-charge han DSWD’S 4Ps National Pro gram Management Office (NPMO). (PIA-E. kek   . duranti han "Talking Points" usa nga radio progra m nga nahibabatian ha DZRB Radyo ng Bayan. Presidential Communications Operations Office (PCOO). ngan para daw ha iya imp ortante ine para han relasyon han Pilipinas ha ira mga nasud. nagsering an Presidente nga mayda niy ideya han mga tawo nga nagpapaluyo kan Garica ngan ha tama nga panahon. An KALAHI-CIDSS amo an kanan gobyerno flagship poverty-alleviation project nga g in iimplementar han DSWD pinaagi han pinansyal nga suporta han World Bank (WB). samtang ginhihikay pa in mga dokumento nga magdodoon ha ira ug napasakahan na hin keha.3 million nga gipopobrehi nga mga pamilya nga magigin benepisyaryo hiton 4Ps ha ilarum hiton DSWD. Sumala daw han ira iristorya. Napakadto daw ha iya an mga ambassador para mangaro han urhi nga nahitatabo ha p roseso pangkamurayawan kundi angay daw daman ada. Ini an pamahayag ni Tina Solloso. Hi Solloso in nagsering nga may-ada por lo minus 1. Sering ni Deles an kasamok ug araway in nakakaapektar bisan kan kanay ug bisan d iin nga nasud. in kaupod na hini an Conditional Cash Transfer (CCT) program nga amo na ini an Pan tawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps). hihingaranan ine nga mga personalidad ngan papasakaan h in keha. ngan sumala hine. Tungod daw kay an pagkontra han goberno ha korapsyon in nagpapabilin nga marig-o n kay dire daw tama nga magpariko in pira nga opisyales han goberno samtang nags asakripisyo an kadam-an nga tawo. amo ine an pahayag ni presid ential spokesperson Edwin Lacierda. an PIlipinas in nagigin sentro han mga pag-aran yaw nga nasud ug an iba pa ngani ha ira in nabulig na han kasolbaran han samok. Hi Solloso in nagdugang pa hin pagsering nga an poverty alleviation programs. Philippine Broadcasting S ervice (PBS) ngan National Broadcasting Network (NBN) Channel 4. Dugang pa niya nga an mga embahada ha nasud. hadton Martes nga adlaw. .(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b>Paghalpat han mga protector ni Garcia prayoridad na – Palasyo</b> Prayoridad na daw han Malacanang an paghalpat han mga naghahatag proteksyon han nagretiro nga Major General Carlos Garcia. Belgium agud paghiruhimangrawan an proseso pangkamu rayawan. translated by: S. nga an Pilipinas naman in mang aro hin impormasyon tikang ha ira partikularmente han ira magigin suporta ha pro seso pangkamurayawan. Samtang an SEA-K program in kanan DSWD s usa nga komprehensibo nga pamaagi para maatohan an kanan tawo kapobrehan. Nagsering ugaring hi Lacierda nga wara pa hingarani han Presidente ine nga daw m ga protector ni Garcia. An nasabi nga programa in gin-sponsoran han Philippine Information Agency (PIA). nasabtan daw ni Deles an hataas nga interes ug pag tagusya han mga ambassador para han kaupayan han nasud. Samar. Manunumduman nga han nakalabay pala nga Lunes.

(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> Aquino kinakarawat an tanyag han UN nga bulig</b> Kakarawaton han administrasyon ni President Benigno S. Tuptop daw an administrasyon Aquino ha iginsusulong ug saad hine nga kontrahon a n korapsyon. Ugaring nagpasabrit daw hi Presidential spokesperson Edwin Lacierda nga dire pag didiktahan han administrasyon Aquino an mga kaalyado nga kongresista kun ano an ira sunod nga bubuhaton. kanan nasud man g ad problema an igin-aalegar nga paggamita ha iba nga aktibidad han pondo nga hat ag han UN.(PIA-Samar/Trans: Al ice Nicart) <b> Aquino kinakarawat an tanyag han UN nga bulig</b> Kakarawaton han administrasyon ni President Benigno S. Aquino III an igintatanya g nga tambulig han United Nations (UN) nga bumulig ha ginbubuhat nga imbistigasy on han igin-aalegar nga iregularidad ha pondo han Armada Pwersa han Pilipinas.(PIA-Samar/Trans: Alice Ni cart) <b> Palasyo nasuporta nga ig-uktaba an eleksyon ha ARMM</b> Gin-otro han Malacañang an suporta ha nagin pamahayag ni President Aquino nga ig-u ktaba an eleksyon ha Autonomous Region for Muslim Mindanao (ARMM) agud matagan i wag an reporma han sistema antis anay mag-eleksyon. Sering daw ni Lacierda. Nagsering pa daw hi Presidential Spokesman Edwin Lacierda kakulop. . maupay iton para ha aton nga tanyag han UN basi daw masa yoran an ngatanan kun nahingain an kanan pondo para han tropa nga hatag han UN. . kundi andam daw an Department of Peacekeeping Operations (DPKO) humat ag hin bulig kun aaroon ine han goberno han Pilipinas. pahayag daw ni Lacierda durante han news briefing ha Malacanang. Martes nga an ARMM in usa nga pakyas nga eksperimento ug pakyas daman nga sub-state. .ehaan na hira han Department of Justice. nga igin-akusar hin paghakot hin maabot P303M nga salapi han kasundal ohan in nakagawas ha pagkakadetene tungod kay nagbayad ine hin piyansa matapos t umugot ine mga abogado han goberno hin plea bargain. Dugang pa ni Lacierda nga natoo daw an Presidente nga angay ig-ugsod an ARMM ele ction kay mayda daw iginpoproponer nga mga reporma agud maibanan o maundang an p agrerebelde hin damo nga molopyo sugad man han nawawara nira nga paglaum.(PIA-Samar/Trans: Alice Ni cart) <b> Palasyo itinutubyan ha Kamara an pagpatalsik han Ombudsman</b> Gindayaw han Malacañang kakulop. matapos ibasura han Korte an iginplastar nga petisyon n i Gutierez nga ig-undang han Kamara an proseso nga pagpatalsik ha iya. Karuyag daw han Presidente nga pagdudrunganon nala iton eleksyon nasyonal para n a gihapon hiton ekonomiya labot pa nga makakapabalik daw ine han kamarig-on han proseso pan-demokrasya kay mapapara daw an senesering nga captive voting blocs n ga naghahatag gahum ha mga lider kada rehiyon kay ira daw ine iginbabalidya ha p inakahataas magbayad nga kandidato para eleksyon nasyonal. Aquino III an igintatanya g nga tambulig han United Nations (UN) nga bumulig ha ginbubuhat nga imbistigasy on han igin-aalegar nga iregularidad ha pondo han Armada Pwersa han Pilipinas. . Maupay daw para ha ira ha Malacanang ine nga bag-o nga panhitabo. Martes an nagin desisyon han Korte Suprema nga tu gutan an Kamara de Representantes nga igpasigi an proseso nga pagpapatalsik kan Ombudsman Merceditas Gutierrez. Ha usa nga press briefing ha Malacanang han nakalabay nga adlaw nagpahayag hi Pr esidential Spokesperson Edwin Lacierda hin interes ha igintatanyag nga bulig han United Nations nga maghatag hin kasayoran ha mga nag-iimbistigar nga grupo kasu mpay han igin-aalegar nga dire eksakto nga paggamit han pondo han kanan UN nga p ara unta han mga tropa han mga Pinoy nga ipinadadara ha East Timor. ngan kaparte hine an daw pagtikangi ha organisasyon han military ku n diin mayda igin-aalegar nga korapsyon. Sumala daw han UN National Information Officer Teresa Debuque. Hi Garcia. Ha usa nga press briefing ha Malacanang han nakalabay nga adlaw nagpahayag hi Pr esidential Spokesperson Edwin Lacierda hin interes ha igintatanyag nga bulig han United Nations nga maghatag hin kasayoran ha mga nag-iimbistigar nga grupo kasu mpay han igin-aalegar nga dire eksakto nga paggamit han pondo han kanan UN nga p ara unta han mga tropa han mga Pinoy nga ipinadadara ha East Timor. Kundi igintatapod daw nira ine ha Kamara kun ira man igpapasige an proseso kontr a han Ombudsman.

basi hira makatagamtam han de-kalidad nga serbisyo. Nagsering pa daw an Presidente nga an iya la komunikasyon kan Trillanes in pinaa gi la hin surat. war ay niya oras makipaghampang kan Trillanes.(PIA-Samar/Trans:Ali ce Nicart) <b> P-Noy prayoridad an de-kalidad nga programa ha panlawas</b> Nagpahayag hi President Benigno S. Sa iya direktiba san ngatanan nga barangay chairmen. Sugad ni DILG Secretary Jesse M. Sumala daw han UN National Information Officer Teresa Debuque. An DILG an nangunguna san kanan gobyerno paningkamot nga makigkooperar kaupod sa bug-os nga kalibutan sa pakig-ato san problema san pagtaga klima kasumpay san p agselebrar san Philippine Arbor Day sa Hunyo 25. Sumala pa daw kan Pres. Carlos Garcia. si Robredo na nawagan san ngatanan nga mga opisyales nga magproduser sin bisan la 25 mil nga m ga seedlings kada tagsa para san durungan nga aktibidad pananum sa Hunyo 25. kay sering pa daw ni P-Noy ha mga taga mantalaan. Amo ine an nagin pamahayag ni President Benigno Aquino III kakulop kontra kan Ga rcia nga yana naatubang hin kaso nga plunder. an kanan bug-os nga nasud pitad in pag bubuhaton sa ilarum san “Billion Trees Program” nga nagtutumuyo nga maseguro an Guin ness World Record san pagtanum bilyones nga kakahuyan sa gintalaan nga panahon. Aquino. kundi andam daw an Department of Peacekeeping Operations (DPKO) humat ag hin bulig kun aaroon ine han goberno han Pilipinas. Tuptop daw an administrasyon Aquino ha iginsusulong ug saad hine nga kontrahon a n korapsyon. Kundi. myembro san sangguniang bar angay. ginklaro han Presidente nga ine nga inpormasyon in dire niya kan S en. kanan nasud man g ad problema an igin-aalegar nga paggamita ha iba nga aktibidad han pondo nga hat ag han UN. ginmanduan anay daw han Presidente an DOJ nga klarohon gud an mga ibedens ya kun mayda kamatooran an iya nababaroan. Gen. Ha luyo hine. gobernador san probinsya ngan mayor san bungto ngan syudad. sugad ni Robredo. Robredo. Pahayag ine han Presidente durante han iya paghatag mensahe ha inagurasyon han E ast Avenue Medical Center ha Quezon City. Aquino III nga usa han prayoridad han iya adm inistrasyon an pagbutang hin sakto nga serbisyo ha panlawas ha mga sosyedad labi na adton mga kablasanon nga pamilya.(PIA-Samar/Trans: Alice Ni cart) <b>DILG gagamiton an barangay opisyal bilang pwersa kontra san global warming</b > An Department of Interior and Local Government (DILG) nagtudlok san masubra 42 m il nga mga opisyales san barangay bilang pwersa nga magbuburublig san paningkamo t sini nga magtanum sin bilyones nga mga tanum sa bug-os nga nasud. ngan kaparte hine an daw pagtikangi ha organisasyon han military ku n diin mayda igin-aalegar nga korapsyon. may-ada na niya ideya kun hira hin-o an mga prot ector ni Garcia nga nagbayad hin piyansa ha korte matapos ine mag-asoy hin mas g uruguti nga sala ha ilarum han napuputos hin kontrobirsiya nga plea bargain ha m ga huwes han goberno. lakip na an usa nga iya nakarawat katapos hine makagawas ha pri sohan han una nga tuig. (PIA-Northern Samar/Aile ne Diaz) <b> Aquino: Maaram na ak han mga nagpaluyo kan Garcia</b> Oras nala it ginhuhulat ug pupukanon na han goberno an mga nagpapaluyo han mga n abuhat nga iregularidad han nag-retire nga military comptroller nga hi Maj. Antonio Trillanes IV nakuha kay antimano pa daw ine magsering nga maaram hiy a han protector ni Garcia. . An Billion Trees Program in proyekto san Bureau of Corrections Love Foundation n ga ginpamunuan ni dati Chief Justice Reynato Puno. matapos niya makarawat an amnestiya. maupay iton para ha aton nga tanyag han UN basi daw masa yoran an ngatanan kun nahingain an kanan pondo para han tropa nga hatag han UN. An tree-planting in pangungunahan san opisyales san barangay labi na an punong b arangays. 201 1.Sering daw ni Lacierda. An Foundation natuod nga an p agtanum sin bilyones nga kahoy in epektibo nga makapaiban san greenhouse gas emi ssion ngan o an pag-absorb san gases nga ada na sa ere.

ginmando-an han CA an BI nga igpresentar an unom nga mga Taiwanese ha CA hiton Pebrero 2. Robredo kakulop ha lokal nga mga hep e de ehekutibo palibot han nasud nga suportaran nga magin masayon an pagdumara h in negosyo ha nasud pinaagi hin paglimitare han mga rekesitos ha paglukat hin pe rmiso pagnegosyo ngada la hiton ginkikinahanglan han balaud. Daw para yana nga tuig.Usa daw han mga pitad nga ginhihimo han iya administrasyon amo an pagpahaluaga p a han Hational Health Insurance Program ngadto ha maabot 4. Naaresto an 24 nga mga langyawanon hadton Disyembre 27. Gintagan hin duon ni Robredo nga an mga rekesitos en kinahanglan pasimplehon la ngan iban-ibanan. Ginbuhat an pag-aresto basar han kahangyoan han PROC.6 milyon nga mga kabl as nga mga pamilya sakop hin tulo ka bulan.” sering niya.6 ka porsento nga ig-gagahin ha mga hospital han goberno. Dida han mao nga writ. PHIL HEALTH ngan PAG-IBIG ha kondisyon nga ini nga kulang pa nga mga rekesitos en igs usumiter sakob hin usa ka bulan tikang matagan han mao nga probisyonal nga permi so. Ginkokonsiderar han PROC an Taiwan (anay Formosa ) komo usa la han mga probinsya hini. Ha pagkahalipot daw. Ginpahayag ni De Lima ha mga peryodista nga ginpahibaro ngan ginsuratan ni Burea u of Immigration Commissioner Ronaldo Ledesma an mga Taiwanese nga igpakita nira an ira orihinal nga mga pasaporte. umentado daw an badyet han Department of Health nga inab ot hin 13. Kondi. RHUs ug mga sentro basi makapalit hira han mga kinahanglanon nga ekipahes ngan makasweldo hi n mga mag-upay nga mga health workers. Gindumara an pagpapatalsik bisan pa han mga pagsari han mga opisyal ngan mga abo gado han Taiwan Economic and Cultural Office (TECO) nga madara ngadto ha Taiwan an 14 nga mga Taiwanese. Konektado nga ahensya an Bureau of Immigration (BI) ngada han DOJ. Sugad man. 2011. importante ha iya an kasalbaran han mga kinabuhi han tawo. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> DOJ nagdiwara nga patago an pagpatalsik han 14 nga mga taga-Taiwan</b> Gindiwara ni Department of Justice (DOJ) Secretary Leila De Lima kakulop an mga aligasyon nga iginsekreto la han gobyerno han Pilipinas an pagpapatalsik han 14 nga mga Taiwanese ngadto ha People s Republic of China (PROC). lakip en 10 nga iba p a. ngan bisan pa han iginpagawas nga writ of habeas corpus han Philippine Court of Appeals (CA) ngada han 14 nga mga Taiwanese. (PIA-Eastern Samar/ Ginbinisaya:DUM) <b> RN HEALS nagpawarak 1. agud mak atagamtam an mga pobre hin supesyente nga pagtambal. Ginpatalsik han BI an 14 nga mga tuminungnong han Taiwan . nagsering pa daw an Presidente nga gintatagan daman niya prayoridad a n pag-upay han mga pasilidad ha mga hospital ug mga rural health units.. Dida han iya direktiba. 2011. ipinanawagan ni Inter ior and Local Government Secretary Jesse M. “Salit.149 nga mga nurses sa Eastern Visayas</b>     . gin-aghat gihapon ni Robredo an lokal nga mga hepe de eh ekutibo nga maghatag la anay hin probisyonal nga permiso ngada hin magnenegosyo nga an kulang nala amo an mga otorisasyon han Social Security System (SSS). ginpapalimitaran ni Robred o</b> Agud magin madagmit an pagproseso han mga business permit. 2010 tungod hin gin-aali gar nga paghidabi dida hin minilyon-milyon dolares nga investment scam gamit an internet ngan mobile nga mga higamit. ginpatalsik han BI an 24 nga mga langyawanon dida ngahaw han Pebrero 2.(PIA-Samar/Trans:Alice Nicart) <b> Mga rekesitos ha paglukat hin permiso pagnegosyo. Ginmando-an han CA hi Ledesma nga mag-eksplikar kon kay ano nga diri hiya igko-c ontempt tungod han diri niya pagbalihan han mando han korte. kay ngani iya daw sisigurohon nga an katawhan in hibaro mag-ukoy hin mahimsog ng a panlawas pinaagi han pag-obligara han mga hospital nga matapo an panginahangla n han pagtambal ha ira. ha akon paghuna-huna waray basaranan i to nga mga akusasyon. Nagsering hi Robredo nga nakakarawat hiya hin mga report han hilaba nga lista ha n mga rekesitos nga gin-iimponer hin local government units (LGUs) para han mga malukat hin permiso ha pagnegosyo. ngadto ha PROC hadton Pebrero 2.

Reinoso Jr. ngan Jesus I.14 (PIA) . Sugad man. wara kakuha an ngatanan. Siya magseserbe sin term ino nga tulo ka tuig. an Presidente nagpasalamat .149 nga mga nurses an ginpapawarak san magkadurudilain nga mga bungto sa unom nga pr obisya sa Eastern Visayas o Rehiyon Otso kahapon. An 1. Ini nga mga nurses in magseserbe sin sayo ka tuig sa ilarum san RN HEALS nga pro yekto. Ugaring. Patrocinio Jude H. Ini an sugad ni Director Puguon. Diaz) <b> Palasyo nag-anunsyo san mga bag-o nga ginbutang sa pwesto</b> NORTHERN SAMAR. sa Biliran yaun 68 nga mga nurses sa walo nga mga bungto. (PIA-Northern Samar/Ailene N. Jocson bilang Prosecutor II san Office of the Provincial Prosecut or sa Davao Oriental.149 nga mga nurses in igkakadto san 170 nga mga munisipyo sa unom nga probi nsya sa Estaern Visaya. Rebete bilang Acting Director II san National Anti-Poverty Com mission. An Department of Health mahatag sa kanira sin 8 mil pesos nga binulan nga stipend samtang an local nga pangobyernohan kon diin sira ma-assign mahatag naman sin 2mil pesos kada bulan. sa ila rum san National Economic Development Authority (NEDA). 163 nga mga nurses sa 23 nga bungto. Si Atty. sugad ni Director Puguon. Esgue rra III bilang Deputy Director-General san National Anti-Poverty Commission (NAP C). sa Eastern Samar. sugad ni Director Puguon nga mao an chairman san recruit ment ngan selection committee sa Rehiyon.388 nga m ga nurses sa Eastern Visayas an nagrehistro san programa pero tungod san nkalimi tado san slots. an bag-o nga gintudlok mao si Aurora Jayate De Dios bilang representante sa nasud dida san Women’s Rights in the Association of South East Asian Nations (ASEAN) Commission on the Promot ion and Protection of the Rights of Women and Children. J ocam Joseph C. Si Director Forter Puguon. Aquino III nag anunsyo san Biernes nga adlaw matungod s an programa pagtagabalay para san mga sundalo ngan kapolisan ngan otro nga ginpa samwak an 500 pesos kada sundalo nga combat pay nga iya ginsaad sa naglabay nga tuig. nagpasabot sa Philippine Information Agency nga 2. 76 nga mga nurses sa 11 nga mga bungto.An malakanyang sadton Sabado nga adlaw nag-anunsy u san mga bag-o nga gintudlok sa pwesto ngada san gobyerno nasyunal. Sugad ni Deputy Presidential spokesperson Abigail Valte. Ini gin anunsyu ni Valte pinaagi san kanan gobyerno radio dzRB. Sa probinsya sa Leyte yaun 417 nga nurses an naka-assign sa 41 nga mga munisipyo ngan duha nga syudad. Melchor V. Ini nga programa RN-HEALS in ginlalauman nga makabaton san kakulangan san batid ngan eksperiensyado nga mga nurses sa haragyo ngan waray nagseserbe nga mga komu nidad para sin sayo ka tuig. 217 nga mga nurses sa 24 nga mga bungto. Sa Samar naman. (PIA-Northern Sa mar/Ailene N. bilang Assistant Dir ector-General for Investment Programming san National Development Office. Kaapi san bag-o nga gintudlok mao sira Ruben S. samtang si Editho A. Adton nagserbe sa ilarum san NARS nga programa in kualipikado liwat san RN HEALS . sa ilarum san programa san gob yerno nasyunal nga gin-ngangaranan Registered Nurses Health Enhancement and Loca l Service (RN HEALS). Antes magpasamwak matungod san housing nga programa. in gin appoint Pr osecutor II san Office of the Provincial Prosecutor a Eastern Samar ngan Atty. Peb. Diaz) <b> Aquino ginpahamtag an programa pagtagabalay. sa Southern Leyte. 230 nga mga nurses sa ngatanan nga 25 nga munisipyo nga sayo nga syudad.Sa sumat nga nahikay tikang sa PIA Regional Office 8. an regional director san Department of Labor and Empl oyment sa Rehiyon 8. samtang sa North ern Samar. Ocaso in gintudlok bilang Prosecutor I san Office of the Pro vincial Prosecutor sa Capiz. adton nakuha na sa ilarum san NARS nga programa nga waray pagkumpleto san kanra serbisyo in diri na kualipikado nga mag-apply sini nga RN-HEALS nga p royekto. si Danilo Jamora in gintudlok liwat bilang Acting Director II san New s and Information Bureau nga ada sa ilarum san Presidential Communications Opera tions Office (PCOO). ekepahis pagsalbar para san mga sundalo ngan pulis</b> Si Presidente Benigno C. Castillo Jr. nahibaruan nga yaun 1.

An promero nga iban 500 pesos kada bulan ngan mahitaas sin 800 ngadto sa 1. Dugang san Presidente. sering ni Bartolome. hangtod nga an ngatanan nga mga waray balay nga kasundalohan ngan kapo lisan maubos magkayaun. para malikayan an kautro han panmomba hin usa nga bus ha siyudad han Ma kati ha diri pala maiha. nanawagan hi Bartolome ha mga tag-ada hin bus ha Metro Manila nga panbutangan an ira mga sarakyan hin closed-circuit television cameras . 100 sa urhi nga tulo ka tuig nga pagbayad. Ona an mga sumat nga kuno nahidadabi an Department of Health hin iligal nga “fund conversion” nga binuhatan.” Ini an pahayag san Presidente. sering niya. Gintagan hin duon ni Ona nga ngatanan han ira mga empleyado ngan mga proyekto en ungod gud nga naeksister ngan waray nira “intelligence” o kon “discretionary funds. Ginhangyo gihapon niya an Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) nga m ahugot igpatuman hini an pagpapasakay ngan pagdediskarga hin mga pasaheros dida la han mga lugar nga gintudlok komo bus stops. Sugad man. Komo kaparte han mao nga plano . una sa Luzon. Ginpahinumdum san Presidente an mga sundalo nga an kanra trabaho mao an pagsegur o san kamurayawan basi an mga turista padayon nga kumadi sa nasud ngan maggastos didi sin 2.000 pesos kada unit. Diaz) <b>Pulisya andam na para han anibersaryo han panmomba nga natabo han Valentine s Day</b> Ginpahayag kakulop han National Capital Region Police Office (NCRPO) nga andam n a hira para han “Valentine’s Day bombings” nga natabo hadton 2005 kon diin 11 ka tawo an nagkamamatay ngan 93 pa nga iba an nagkasasamaran.(PIA-Northern Samar/Ailene N.000 nga mga balay ngan lote ng ada san mga sundalo ngan kapolisan ngan sa sulod sa tulo ngadto sa upat ka tuig. sugad san Presidente. Ini babayaran sin masayon nga pag-iban-iban san sweldo sa sulod sin 30 an yos. ginkaharampang na niya an maglainlai n nga police district directors ha Metro Manila ngan usa ga comprehensibo nga pl ano panseguridad an ira na igin-iimplimentar.” Para han 2011. igpoposisyon en mga kapulisan ha maglainlain ng a mga estasyon han Metro Rail Transit (MRT) ngan han Light Rail Transit (LRT) ag ud magdumara hin inspeksyon panseguridad. sunod Visayas ngan Mindanao. aada ha estado nga full alert an NCRPO.san mga sundalo sa panguna sini pagbaton san panginginahanglan san katawhan nga gintaraan san natural nga kalamidad sa luyo san kakulangan san pasilidad pagsalb ar. Samtang. “Antes matapos ini nga tuig. 3. Nagsering hi Bartolome nga magigin masayon an pag-instular hin mga kamera pagseg uridad dida hini nga mga lugar nga gintudlok komo bus stops. igin-alutaga ha DOH en P7.7 bilyones para han personnel services   . an balay ngan lote nakantidad 170. iginpahibaro ni Ona nga nagporma hiya hin usa nga ad hoc nga komitaba agud pag-adman ngan madeterminar an aktuwal nga ginkikinahanglan nga mga tawoha n han departamento han panlawas komo usa pa nga solido nga pitad ha pagpapakaupa y pa ngan pagpapasayon han pagpahamtang han serbisyo ha panlawas ngadto han ngat anan nga mga Pilipino. Anmga balay yaun kahaluagon nga 21 metro kuadrado ngan an lote yaun 30 metro kua drado.5 milyon an turista nga kumadi sa nasud.000 nga mga balay ngan lote para san mga sundalo nga kap olisan sa nasud. Dugang san Presidente. Sa naglabay nga tuig. Labot pa.000 dolyares para sin tulo ka adlaw nga estada kada turista ngan an benepisyo san tikadako nga industriya san turismo mahilusad ngada san pan-uma ng an pangisdaan nga komunidad ngan kasagabay nga industriya. (PIA-Eastern Samar/ Ginbinisaya:DUM) <b> DOH nagporma hin komitiba agud madeterminar an aktuwal nga mga tawohan nga p agkikinahanglanon hini</b> Gindiwara ni Health Secretary Enrique T. an Presidente nasugad. tatapuson naton an 120. Sugad niya. Segun kan NCRPO director Nicanor Bartolome. magpapahamtang kita 20. An magbebenipisyo sini nga housing program in paghihimuon pinaagi sin pag raffle san ngatanan nga kasundalohan ngan kapolisan. an paghamis san detalye san proyekto in ginpaplastar na s an mga ahensya pagtagabalay pero an proyekto in andam na sa bulan san Nobyembre.

o kon kabug-osan nga P24. ngan P6. Ngan. Domingo ug maabot hit Lunies nga adlaw. Sumala kan Deputy Spokesperson Abigail Valte. P11. Samtang nagsering pa hi Valte nga iton embahada hit Pilipinas ha Cairo in pasigi nga nagkikita-kita han sityasyon didto nga dapit.8 bilyo nes. Dugang pa niya nga yana nga adlaw an ika-3 nga grupo hin mga Pinoy nga mangungul i in nakatalaan gumikan yana nga adlaw. Ine daw an duha nga importante nga elemento nga kinahanglanon. n gan P8. an hin-o man daw nga Pilipino an gusto umuli hin boluntaryo in matatagan h in bulig. Tinapos ni Mubarak an iya 30-ka tuig nga pagkapot hin poder ug gahum ngan isuren der ha military an pagkontrolar han nasud.32 bilyones para han MOOE. iya gin-organisar an ad hoc committee nga mag-aaram han aktuwal nga ginkikinahanglan nga mga tawohan para han sektor ha panlawas han nas ud. nagsering hi Presidentail Communication Operation Office (PCOO) Secr etary Herminio “Sonny” Coloma. Nagsering hi Ona nga subay han panuyo ni Pangulo Aquino nga magkaada hin higayon an kada Pilipino nga makatagamtan hin serbisyo han mga doktor ngan iba pa nga p ropesyonal ha panlawas. Mayda 35. pamakabuhi importante hit kamurayawan –Coloma</b> Ginbubuhat daw it ngatanan hit administrasyon Aquino agud la magin malinampuson iton pagbubuhaton nga iristorya pangkamurayawan ha butnga hiton goberno ug mga r ebelde nga grupo.000 nga mga empleyado an DOH palibot han nasud para han tuig 2011.1 bilyones para han maintenance and other operating expenses (MOOE). Jr. Matapos daw in dise-8 diyas. sumala daw kan Coloma samtang gintata gan doon an pagpakusgi han sistema han hustisya ha kriminalidad. P15. an anay Egyptian President nga hi Hosni Mubarak in nagbul-iw ha pwesto ug sinurender ngadto han milyon nga nanawagan kontra ha iya nga lumusad na ha pwesto tungod han reporma nga ira ginhihingyap. Labot pa. an kakulang daw hin mag-upay nga panarabahoan ug oportunidad hin traba hoan in maghahatag ideya hin pagbuhat hin krimen tungod han kakablasan.65 bilyones . An resulta han pag-aram ngan rekomendasyon han mao nga komitaba amo an maggigiya han paghurma han pondo han DOH para han tuig 2012 . P6. nga an kanan goberno mga magkure nga mga inisyati bo in nahihimu agud la makab-utan an kamurayaw pinaagi han pagtagan ha katawhan han hustisya ngan paghatag ha ira hin pagpapakabuhian. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisay a:DUM) <b>Malacanang gintagusya an Ehepto ha ira pagdarag-an</b> Nakigduyog an Malacananga ha iba pa nga mga nasud nga nagtagusya han mga taga Ehepto tungod han malinampuson nira nga pagbuhat hin pag-alsa ug han nagin mahim yang nga pagbabalhin han sistema han panggobernohan ngadto ha pagigin usa nga de mokrasya. labot pa han pagdeterminar han aktuwal nga kadamuon nga ginkikinahanglan nga mga propesyonal ha panlawas pa ra han maglainlain nga mga pasilidad ha panlawas palibot han nasud. sering ni On a. sinulod an Ehepto hin bag-o nga go berno komo demokrasya an sistema ngan naglalaum daw an Pilipinas nga an proseso in magigin mamurayaw ug malambong han tinguha han katawhan nga kaupayan para han kadam-an. agud la magin malinampuson an iristorya pangkamurayawan.9 bilyones para han capital outlay (CO). Para han 2010. Iginpatapod ni Ona ha katawhan Pilipino ngan han maglainlain nga tagdonar nga mg a komunidad ha kalibutan nga naayuda han mga proyekto han DOH nga an salapi nga ira igindodonar ngada han Departamento han Panlawas en nahingangadto gud hin pro yekto nga gin-gahinan han mao nga pondo.( PIA-Samar/Trans:Alice Nicart) <b>Hustisya.(PS). Ginpatapod ni Ona nga an kada Pilipino nga nagkikinahanglan hin serbisyo ha panp ubliko nga mga pasilidad ha panlawas en ma-aataman gud han ira mga tawohan samta ng padayon an panalinguha nga masahid an ngatanan nga mga Pilipino nga magkaada hin higayon pakatagamtam hin serbisyo ha panlawas. .46 bilyones para han CO. o kon kabug-osan nga P31. Ha iya mensahe durante han pagtatapos han “Padyak para sa Kapayapaan” han nakalabay nga Sabado.87 bilyones an pondo han DOH para han PS.

Petilla komo chairman han konseho. Aquino para han “daang matuwid”. Ha usa nga media briefing ha Malacanang.dugang pa ni Co loma ngan ine daw gud an iginduduso han Presidente nga tagan hin atensyon han ib a-iba nga programa han goberno. an de facto embassy han Taiwan ha Manila ngadto naman han panggoberno han han Taiwan. Nababaraka daw an goberno han magigin kabtang han maabot 80 mil nga Pinoy worker s didto labot han mga permanente na nga residente. nagsering hi Presidential Spokesp erson Edwin Lacierda nga irenerespeto han goberno an decision han Taiwan kasumpa y han ira mga tawo kundi marig-on an tindog han Pilipinas ha pagpapaulia han mga Taiwanese. Revilla. Commander of the Central Command han Armed Forces of the Philippines. Ginsasagda daman ni Mabanta an duha nga Kongreso nga dagmiton an ira imbistigasy on basi hira makauswag na. ngan gintagan doon daw daman ni Mabanta nga suportado nira an panuyo ni Pres. hi Lt. mas maupay na daw an palakat han Armada Pwersa yana kontra h an mga nakalabay nga mga tuig ug ira daw iginsasaad in mas maupay nga katrabaho yana ug an ira pagigin propesyonal nga sundalo. nga gintikangan ni Col. (PIA 8-/ trans NBQ-PIA E Samar) <\b>DOH naglunsar programa mapauswag an serbisyo panlawas sa Pilipinas</b> . an magt utulidong han mga impormasyones ha mga miembros. General Ralph Villanuev a. Gintagan doon ni Lacierda nga dire karuyag han goberno nga himoon an nasud nga p ugaran hin mga international crime syndicate ug an nagin aksyon hine kontra han mga Taiwanese in para han kabug-usan nga proteksyon han nasud. Ha nasabi nga meeting. Bahin naman han Internal peace and Security Plan. Hinbaruan nga mismo hi Governor Daza an nag boluntaryo panagbalay han meeting ab er ipakita ha mga taga mantalaan nga mahimyang an iya probinsya ala kontra han n ahibabatian nga diri maupay. nagsering hi AFP Spokesperson General J ose Mabanta Jr. (PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b>AFP makusog an suporta ha administrasyon Aquino</b> Ha luyo han mga alegasyon hin iregularidad ha Armada Pwersa han Pilipinas. igpapakita ni Chief Superintendent Arnold L. Northern Samar kaupod an Provincial Government han Northern Samar ha panagbalay ni Governor Paul Daza ko mo vice chairman.Damo daw nga krimen it nabubuhat tungod hit kagutom ug pagkabido. 2011 ha Catarman. Sumala kan Lacierda naghangyo na daw hira han Manila Economic Coordinating Offic e (MECO) nga tagan representasyon an nasud han Taipei Economic and Cultural Offi ce (TECO). . tungod han ka-deport hin pira nga ira mga tawo kay gintutuuhan daw an mga ine n ga membro hin international syndicate. An huruhimangraw bahin han mga gios pankamurayaw in pangungunahan han Leyte Gove rnor Carlos Jericho L. kasumpay hine nga isyu. Sugad man bubuhaton ni Revilla an briefing para han Crisis Management Committee sugad han suhestyon ni Chairman Governor. nagpa pabilin daw nga marig-on an suporta ngan pagkapropesyonal an kasundalohan para h a administrasyon Aquino. George Rabusa ha iya pagpadayagan hin mga iregularidad daw ha AFP. inundang na daw an mga tinuyaw nga transaksyon ug iba pa nga dire sakto nga mga praktis ha ira ahensya. Reg ional Director han Philippine National Police an kahimtang han paz y orden han r ehiyon. nga an administrasyon Aquino in nagplastar na hin mga reporma ha AFP antis pa ginawas ine nga mga eskandalo ha militar. Dida hin usa nga media briefing ha Malacanang. Idinugang pa daw ni Mabanta nga tikang han paglingkod han administrasyon Aquino. Nasabi han naglabay nga meeting ni PSSupt Edgar Basbas nga mas habubo an krimen ha E Visayas kun itatanding ha bug-os nga nasud ug sugad man ha iba nga rehiyon. Sumala kan Mabanta.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart ) <b> Regional Peace and Order Council meeting bubuhaton ha Catarman</b> Nakatalaan magkamay-ada meeting an Regional Peace and Order Council han Eastern Visayas ha ti-arabot nga February 22.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b>Dire kinahanglan mangaro hin pasaylo ha Taiwan</b> Dire daw kinahanglan nga mangaro an Pilipinas hin pasaylo ha goberno han Taiwan.

yaun maabot 60 thousand nurses an nag apply para sa n naasabi nga programa pero tungod san kakulangan san budget. pinaagi san pagdara san mga health propesyonal ngadto san mga rural nga mga lugar ngan pagpauswag san pasil idad pagpanganak. An programa nagkikinahanglan sin 850 milyones ka pesos kada tuig ngan sugad ni O na. 79 nga mga probinsya sa bug-os nga nasud sa pag-abot san Disyembre 2011. nutrisyon ngan edukasyon labi na san kabataan nga may edad 0 ngadto sa 14.000 nga allowance kada bulan san DOH samtang an local government units (LG U) kon diin sira nahimutang mao an magsusupervise. ngan sugad man mabaton an pr oblema san kakulangan san nurses.221 nga mga rural ngan waray nagseserbe nga komunidad para sin sayo ka tuig. Sugad ni Ona an Pilipinas yaun masubra pa 120 mil nga mga nurses.000 nga mga waray trabaho nga mga nu rses ngadto san mga komunidad nga pipilion san DOH kabulig san Department of Soc ial Welfare and Development (DSWD). in gintestigosa n san Presidente. “ Ini an sugad san Presidente. magpapaseguro san kanra segur idad. Ngan an LGU gin-aa ghat liwat maghatag kadugangan nga allowance ngan benepisyo makantidad 2 mil par a sini nga mga nurses. ngan maghahatag sa kanra sin kakaturugan ngan kakaunan. 10.000 sa tuig 2015. Dugang san Health Secretary. Samtang ini nga mga nurses aadto san mga lugar nga pagtatrabahuan. Aqiuno III panuyo nga makahimo san labi k akinahanglan nga serbisyo panlawas abrido san ngatanan nga Pinoy labi na adton a dto san mga kahigrayuan ngan depress nga mga lugar.3 milyones nga mga pamilya sakop san 936 nga mga bungto.” An MOA nga ginpirmahan sin simpli nga seremonyas sa Malakanyang. napitad kita tipahirani san katumanan san programa nga mag-u undong san kaupayan san panlawas.000 an kukuhaun para sini nga RN-HEALS. Gintatawagan san Presidente an ngatanan nga may kalabutan ngan may panginlabot n ga igkasi Filipino nga iya ginngangaranan nga “frontliners” nga magtrabaho sin tinuo d para maseguro an kamanilampuson san 4Ps nga ginkikilala liwat nga conditional cash transfer (CCT) An 4Ps in sayo nga programa pagbulig san mga pobre mahi-alsa an kamutangan estra tehiya san gobyerno nasyunal paghatag conditional cah ngadto sin ura ura kapobre nga mga pamilya para mapaupay an ira panlawas.Kasumpay san kan Presidente Benigno C. an Department of Health (DOH) in nag-undong si n agresibo nga programa nga ginngangaranan Registered Nurses for Health Enhancem ent and Local Service (RN-HEALS). An PhilHealth ngan GSIS in maghahatag liwat sin group insurance san mga nurses s amtang an pribado nga korporasyon in gin-aaghat man liwat nga magkontribuer kon nano la ira maihahatag <b>MOA pagpakusog san 4Ps pitad para san bug-os nga reyalisasyon san pagbulig sa n pobre – Aquino</b> Si Presidente Benigno Simeon Aquino III sadton Huebes nga adlaw nagdayaw san pag pirma san Memorandum of Agreement sa butnga san Department of Social Welfare and Development ngan local government units pagpakusog san implementasyon san kanan gobyerno Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) nga nasugad “ ini nakagpahiran i sa aton ngadto san katumanan san ungod nga programa pagpahamubo san kapobrehan para sadton mga pobre nga kabugtuan. An MOA nagtutumuyo nga makagbenipisyo sin 2. Dugang niya. an Presidente in nagpahamtang sin suporta pinaagi san pag-api sini nga kanti dad dida san General Appropriation Act. pero ini bag- . ini nga programa in ginlalauman nga makabaton san kakulangan san ma y kakayahan ngan eksperyensyado nga mga nurses sa 1. “Ipamatuod ta sadton nagruruhaduha an isip nga an CCT in diri limos. nutrisyon ngan edukasyon sa kadam-an nga mga P inoy.000 nga nanganganak sa kanan na sud target nga yaun la 52 kada 100. Si Health Secretary Enrique Ona nasugad nga ini nga RN-HEALS nga proyekto in mag tri-training ngan magpapadara sin maabot 10. “Sa pagtig-ob pwersa. An RN HEALS in makakabaton san kanan gobyerno paningkamot para matuman an kanan United Nations Millennium Devel opment Goals labi na dida san pagpaubos san numero san nagkakamatay sa panganak tikang san presente nga ihap nga 162 sa kada 100. sira tatagan sin 8. 74 nga mga syudad.

para igpresentar ha ira an plano ngan disenyo nga amo an pinaka-una dinhi ha rehiyon. Secretary General han Anak TV.” sering ni Mr. An mapainubsanon pero ginsasarihan nga proyekto in magkukumpirmar ngada han nasu d ngan an rehiyon in makakagpakita hin usa nga mahinungdanon nga hitabo para han mga batan-on pinaagi hin pagneguro. ginlamano hira han Presidente ha n ira duha ka puntos nga gindag-an diin siring niya nga in in “pagpakita han kanan Pinoy gud agi ngan paniguro.” Ini an siring ni Presidente Benigno S. nagsering hi Presiden .” (Translation by LDL/PIA-8) <b> Diri ginkikinahanglan mangaro hin pasaylo ha Taiwan – Malacañang</b> Diri ginkikinahanglan nga mangaro hin pasaylo an Pilipinas ha gobyerno han Taiwa n tungod han ginhimo nga pagpapalagpot ha nasud hin mga taga-Taiwan nga gintutuo han mga kaapi hin internasyonal nga sindikato-kriminal.” siring han Presidente dida hin usa nga interbyu durante han courtesy call ha n mga kaapi han Azkals Hoybes nga adlaw ha Premier Guest House ha Malacanang. Ini an sugad san Presidente. Kasunod han ira pagdaug han Merkoles han gab-i. interes ngan enerhiya. Mag Cruz Hatol. han pinaka-una nga Youth Media Festival ha siyudad han Tacloban. Nagsaad an Presidente nga hihimuon an ngatanan sa gobyerno para maging manilampu son an 4Ps. amon narekognisar nga mayda pa ngayan masobra yenukot-yukot dinhi ha nasud nga n aghuhulat la hin higayon nga makapahamtang hin lugar ha media. Dugang pa niya nga damo na nga mga director ngan producer han nagtitikadamo nga industriya han indie film in nagin kilala na ha bug-os nga kalibutan ngan kadaman hini ha ira in mga baatan-on pa. Hi Mr. state universities ngan mga pribado nga sektor. An Azkals team in naghatag hin usa nga jacket ha Presidente diin malipayon niya ini ginsul-ot ngan naghingyap hin damo pa nga kalampusan ngan han pagigin modelo ha mga kabataan. “Suhestyon ko nga magpokus kita ha mga uyas diin mayda gud kita kapas hin pagdarag -an. (PIA-Northern Samar/Ailene N. Dida hit pakigharuharampang nga pagdudumaraon ha Old House han Hotel Alejandro. igpapakita ni Mr. Hato l. sering ni Mr. Hatol nga ig-iisplikar ngadto han mga nagtambong kun kay ano n ga an pahamtang nga “it takes a village to raise a child” in amo an dalan pagbaton h an mga panginahanglan han mga kabataan ha Bisayas. ngan mga mobile phone nga may kapabilidad parti ha video. Igin-explikar han Presidente nga an pagpokus ha uyas diin an mga Pinoy may pagda rag-an in usa nga maabtik nga pitad. Hatol in nakatalaan pakigkita hin pipira nga mga personalidad nga natikang ha mga lokal nga pamunuan. mga ahensya han gobyerno n asyonal. in nagpasabot nga an Youth Media Festival in naghihingyap nga makakuha hin partisipasyon tikang han mga ba tan-on nga mulupyo han Bisayas nga may kalabutan o kaaradman ngadto han iba-iba nga porma han electronic media nga nag-uupod han digital nga mga kamera. Hatol nga nagtutdo hin damo nga kabataan nga nagtit ikang ha mga higrayo nga lugar dinhi ha rehiyon. Mag Cr uz Hatol. An Youth Media Festival in usa nga disenyo kun diin umabot na an iya panahon hin pagpahamtang. videoca ms. Plan Phils magdudumara pinaka-una nga Youth Media Festival ha Rehiy on 8</b> An Plan Philippines ngan Anak TV.o nga pagtikang para san mga pobre nga kababayan basi dayon na sira nga makagawa s san kapobrehan. (PIA 8/maa) <b> Pokus ha mga mulay nga an mga Pinoy hawod – Aquino</b> “Pokus ha mga mulay nga an mga Pinoy hawod. “Matapos pag-edukar hin ganatos-gatos nga mga batan-on nga mga Pilipino ha media. Aquino III ngadto han mha lider han Phili ppine Sports Commission (PSC) ug han iba pa nga sports organization kasumpay han pagdaog han Philippine Azkals football team kontra han Mongolia han Merkoles ha syahan nga hugna han ira 2012 AFC Challenge Cup prequalifying match ha Bacolod City. Dida hin usa nga media briefing ha Malacañang hadton Huebes. labot la han iba p a. An Plan Philippines ngan hi Mr. usa nga grupo han ngatanan nga mga television networks nga nagseserbisyo dinhi ha nasud. in nakatalaan pagdumara yana nga bula n han Mayo. Diaz <b> Anak TV. sering ni Mr.

gin-aro han gobyerno han Taiwan nga manngaro hin pasaylo an g obyerno han Pilipinas tungod han gintatawag nira nga patago nga pagpapalagpot ha n 14 nga mga tuminongnong hini han naglabay nga semana ngadto ha mainland China . ngan Hong Ko ng . pagbaha ngan iba pa nga mga peligro. ginhangyo nira an Manila Economic Coordinating Office (MECO) nga makigsumpayan ha gobyerno han Taiwan mahiuinong han isyu para han Taipei Ec onomic and Cultural Office (TECO). Gintagan niya hin duon nga diri karuyag han gobyerno nga magin darangpanan an na sud hin internasyonal nga mga sindikato-kriminal. Ini nga mga reports.140 nga mga pamilya ha Jolo nga nadislokar han babaha ngan tornado han naglabay nga semana.790 nga mga panapton ngan usa nga generator lakip en upat nga emergency lights. Aadto ha Tsina an ebidensya. sering ni Soliman. Gin-aadman na yana han DSWD an hangyo para hin core shelter assistance han probi nsya han Sulu. tornado h a Jolo</b> Ginpahayag ni Department of Social Welfare and Development (DSWD) Secretary Cora zon "Dinky" Soliman hadton Miyerkules nga nagpadara an ira ahensya hin hinabang agud maayudahan an 1. 150 ka sako hin bugas. An gobyerno. 100 ka kaha hin sardinas. Iginpatapod ni Soliman kan Jolo Mayor Hussin Amin nga padayon nga maghahatag hin ayuda an DSWD ngadto han 1. Gin-iimplimentar han DSWD an Core Shelter Assistance Project (CSAP) agud maayuda han an mga pamilya nga nagkadidislokar hin mga trahedya aber makagtukod hin ira puroy-anan. intensity kuwatro nga mga linog. 156 ka karton hin corned beef. nga amo an de facto nga embahada han Taiwan h a Manila .140 nga mga pamilya nga nadislokar hin tornado ngan pagtono hin tuna nga naka-igo han probinsya han Sulu han naglabay nga semana. 173 ka kaha hin noodles.” sering ni Laci erda. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Aquino gin-abrihan an Presidential Situation Room para sin epektibo nga pagb aton san krisis</b> An gobyerno in yana epektibo na nga makakaresponde san krisis ngan kadagmitan ng a panginginahanglan dida san bug-os nga operasyon san Presidential Situation Roo m (PSR). en mayda pagkabaraka para hiton kabubuwason hin maabot otsenta mil nga mga Pilipino nga mga magtratrabaho ngan iba pa nga mga P ilipino nga nag-uukoy ha Taiwan . dugang san Presidente. Gin-aakusar hira tungod hin gin-aaligar nga paghidabi dida hin investment s cam nga an mga biktima en mga Tsino ha mainland China . Hadton Miyerkules. Segun kan Lacierda. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Nagpadara hin ayuda an DSWD ngadto han mga naapektaran hin babaha. ginbuhat an krimen ha Tsina… salit para adto ha n kapulsanan han aton nasud an pagpalagpot ha ira ngadto ha Tsina. ek sakto ngan importante nga mga reports nga nakaghatag sa kanya sin napapanahon ng a impormasyon matungod san mga importante nga panhitabo tikang pa san Oktobre 20 10. An ginpalagpot nga mga Taiwanese en maatubang hin prosekusyon tungod hin cross-b order nga panlansis nga nagdadabi hin maabot $20 milyones nga gin-gantso nga sal api.tial Spokesperson Edwin Lacierda nga ginrerespeto han gobyerno an desisyon han T aiwan mahiunong han mga tuminongnong hini. sa kanya mensahe dida san inagurasyon s a PSR sadton Huebes. Singapore . An mga puroy-anan nga gintutukod han DSWD ilarum han CSAP para hin mga pamilya n ga apektado hin mga remalaso en magdig-on daw nga diri maruruba hin 180 kph la n ga hangin. labot pa. “Diri naton karuyag nga magin darangpanan hin internasyonal nga mga sindikato-krim inal.80 0 nga family packs. kondi pinaninindogan han gobyerno han Pilipinas an desisyon hini nga palagputon an mao nga mga taga-Taiwan. 41 ka kaha hin gatas. 1. an ginhimo han nasud en agud daw mapanalipdan an nasudnon nga kapulsanan han Pilipinas. Si Presidente Benigno Simeon Aquino III. nasugad nga an PSR in nakagproduser sin 104 nga halipot. Nagsering hi Soliman nga an mga hinabang nga ginpadara en ginkokomponer hin 3. sering ni Lacierda. in nakakaghatag liwat san mga Gabine te sin mga impormasyon nga ginkikinahanglan para tuang nga makaresponde san magk . .

“Apektado an kada Pilipino han hiruhimangraw pankamurayawan. makigbahin hiton solusyo n imbes nga makadugang hiton problema. Antonio Parlade . Nagsering hi Parlade. panbomba san bus. An AFP in makusog la gihap an ira commitment para serbisyohan an nasud.” sering han Pangulo. Radyo ng Bayan. (PIA -E. an PSR mao an m agiging sentro san pagbaton san gobyerno. ngan m ga tawo nga nagtatrabaho dida padayon nga magkiwa samtang an nasud naatubang san mga reyalidad nga an katawhan in buhayhag san magkadurudilain nga tarhog sa kan ra kinabuhi ngan seguridad. Fiscal Management. Candido) <b>Aquino nanawagan ha katawhan Pilipino nga magin aktibo ha pakig-api dida hito n proseso pankamurayawan</b> Gin-awhag ni Pangulo Benigno Aquino III an ngatanan nga mga Pilipino nga magin a ktibo ha pakig-api dida hiton panuyo han gobyerno nga makab-ot en kadayonan nga kamurayawan agud makagporma hin mahinungdanon nga katangdo-an pankamurayawan nga da han rebelde nga mga grupo. an kanya administ rasyon in nag-agi liwat sin krisis kaapi na an hostage crisis. Accounting ngan Internal Audit. Office of Civil Defense ngan De partment of National Defense. sa kanya halipot nga estada san opisina. an PA in gin-wara na an comptroller’s office . nagdugang pa hi Parlade. Ngan tikang pa man ha n tinikangan. “Makusog it akon pagtoo hit aton gobyerno. sanglit it kamatu-oran magawas gihap”. an PSR. PBS ngan National Broadcasting Network (NBN)-Channel 4. An Presidente nasugad liwat. ha pak igburoligay hiton Presidential Communications Operations Office (PCOO). Samar. Philippine National Police. Sugad san Presidente. baha sa iba iba nga parte sa nasud. nagpapabilin nga hitaas la gihap it morale—Parlade</b> Nagpapabilin nga hitaas la gihap it morale hiton mga opisyales ngan miyembro hit on Armed Forces of the Philippines o kon (AFP). siya nag isy u sin Adminitrative Order Numero 2 pagtindog sin PSR basi an gobyerno makagbaton o makagresponde san sugad nga mga sitwasyon sin epektibo nga pamaagi. bisan ha luyo hin mga gin-aalegar n ga mga isyu sugad han graft and corruption hiton hanay hit militar. an PSR in bubutangan liwat sin centralized nga electronic connectio ns san mga nangunguna nga national security nga mga ahensya. 2010. Dugang niya. Kabalyo han nawara nga opisina nga amo an comptroller. sentrohon an padalagan san impormasyon ngan maasister san koordinasyon san magkadurudilain nga ahensya nga ginmamandua n nga umatubang san krisis. nga dara han hidabi han kaso ni anay AFP compt roller Carlos Garcia. ini in nahibaroan tikang han Phi lippine Army o kon (PA) kakulop nga adlaw (Huwebes). (PIA-Northern Samar/ Ailene N. Diaz) <b> Militar. . An iya pamahayag in nahinabo durante han hiya in nagin bisita han “Talking Points” u sa nga bi-weekly radio program han DZRB. “Talking Points” in usa nga proyekto han Philippine Information Agency (PIA). An Presidente nagpahayag sin pagtapod nga sa mga tuig nga maabot.adurudilain nga ayat. para paghatag hin bag-o nga sistema ha sakob han opisina nga kon diin may-ada check and balan ce ha military resource ngan fiscal management. hiya in nagsering nga iya ginpap atapod nga an liderato han Philippine Army in nagkakaurosa la gihap bisan ha luy o han mga anomaliya. gin-aghat ko na an ngatanan nga maki-usa. Hi Parlade in nanhimuwa han mga reports nga an Army chain of command in habobo na it morale. Amo ini an ipinanawagan han Pangulo durante han “Ilaw ng Kapayapaan” (Lamrag han Kam urayawan) nga okasyon kon diin ginbuhat an seremonyas hin pandagkot hin mga kand ila ha Quezon Memorial Circle hadton Martes. hira in dire naaa-apektaran han sinisiring nga “send off mone y” issue ngan iba pa nga gin-aalegar nga mga skandalo ha sakob han AFP. nga sa panahon san krisis nasyunal. Samtang. Segun kan Army spokesman Col. Mao nga sa Setyembre 17. gin-porma an mga opisina han Resource Management. translated by: S. Hi Garcia in ginkasohan hin pangawat o kon plunder ha opisina han Ombudsdman dar a han alegasyon nga nangurakot hiya han pondo han Army. nga an PA in maiha na nga naghihimo hin mga reporma ha sak ob han militar labi na han pag-inbestigar han mga gin-aalegar nga corruption nga nanhinabo hadton una nga panahon. labi na an pwersa a rmada san Pilipinas.

Malaysia. Ngani daw.opapp. Kingdom of Saudi Arabia. Sa maiha na nga panahon. Sumala kan Ochoa. amo ine an sering ni Executive Secretary Paquito N.ph.gov. kabukwag. An ginbuhat nga aktibidad in para san tiarabot nga pag resumer san negosasyon pa nkamurayaw dida san Moro Islamic Liberation Front (MILF). nagladawan san seremonyas pagdagkot san kandila bilang simbolo sa n pagkasarayo ngan sayo la nga hingyap san pagpalaga sin kalayo san ungod nga ka murayaw. Natatanglay na anpinoy san pagburublag. Diaz) <b> Reporma ha AFP ginbubuhat na</b> Ginbubuhat na daw an reporma ha Armada Pwersa han Pilipinas (AFP) agud mapatuman in pira nga pagbabag-o hine nga ahensya nga gusto han Presidente ipatuman. sugad man han sayod na n ga proseso ha panmamalit han mga higamit han mga sundalo agud masiguro nga mapro . An Presidente nag anunsyu nga an gobyerno in magbubuhat sin exploratory nga kuru kabagaw ngada san MILF tikang sa Pebrero 9 ngadto 10 ngan pormal nga kurukabagaw ngada san NDF tikang sa Pebrero 15 ngadto sa 21 sa Kuala Lumpur. Nagsering an Pangulo nga labot la hin pagmalakahibaro hiton bag-o nga mga panhin abo bahin han situwasyon han proseso pankamurayawan tikang han website han Offic e of the Presidential Adviser on the Peace Process (www. paglingod hine ni Gazmin hadton nakalabay pala nga bulan han Hulyo. pagal na san waray pulos nga armado nga pakig -away. Dugang san Presidente. kadam-an nga parte sa aton nasud in nahi-iilarum san masir um nga samok o armado nga komplikto. san MN LF ngan Organization of Islamic Countries para estudyuhan an implementasyon san 1996 Final Peace Agreement nga pagbubuhaton tikang sa Pebrero 19 ngadto sa 20 sa Jeddah. Si Presidente Benigno Simeon C. Iya liwat gintandaan nga an tripartite nga miting sa butnga san gobyerno. magbantay ngan makig-api dida hiton hiruhimangraw pankamurayawan. aragway ngan waray pulos nga pagg iburubingkil nga nagpapakita san tikadako nga lat-ang san mga myembro san gobyer no ngan rebelde nga grupo. i ya na daw iginpatuman an pagpahugti han budget han AFP. “Maipapahibaro niyo dinhi an iyo mga opinyon ngan suhestyon agud magkaurosa kita h a pag-undong han proseso pankamurayawan. Sugad san Presidente.” sering han Pangulo.Gintagan hin duon han Pangulo an kakinahanglanon nga makibalita. Ginhimo ini nga panawagan san Presidente durante san “Ilaw ng Kapayapaan” (Light of Peace) o seremonyas san pagdagkot san kandila nga ginhimo sa Quezon Memorial Cir cle sa Martes nga gab-i. (PIA-Northern Samar/Ailene N. han nakalabay nga Merk oles. Ochoa Jr. usa nga mahinungdanon nga amot para han katumana n han ginhihingyap nga kadayonan nga kamurayawan.. Aquino III nanawagan san ngatanan nga nadadabiha n ngan adton may kalabutan nga igkasi Filipino nga tumindog sa luyo san administ ration ngan sumuporta san pagbalik san kurukabagaw pankamurayaw dida san Moro Is lamic Liberation Front (MILF) nga pagbubuhaton yana nga bulan san Kuala Lumpur. kalangot san igkasi ta Pinoy. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya :DUM) <b> Yana an panahon san kamurayaw – Aquino</b> Sa pagsugad nga an Pinoy pagal na san saramok. makakabulig na kita ha pagpapakalyap han adbokasiya han kamurayawan ngan maipapaabat pa daw naton ha ngatanan nga an paggagahin hin oras ngan talento para han proseso panka murayawan en diri kawang kondi. An Presidente. Moro National Liberati on Front (MNLF) ngan National Democratic Front (NDF). sering pa ni Ochoa. puede gi hapon abrehan an ira account ha Facebook ngan Twitter. Nahangyo la daw hi Ochoa ha publiko nga dire bug-uson an institusyon han AFP iglakip ha nahitatabo yana nga kontrobersiya ha fund scam. kahadok. Pagal na an Pinoy san pagkita san kanya igkasitawo nga nahibubutnga san b akbakan nga waray man nahihingadtuan. ya na na an panahon san kamurayaw. Importante daw nga dire paprehoon an mga sundalo ug mga opisyal. ini nagdara sa ira sin kasuol. nagkaistorya na daw hira ngan hi Defense Secretary Voltaire Ga zmin nga iya na gin sidngan nga tagan hiya han listahan han detalye han angay ma bag-o ha AFP. Malaysia. An Pinoy natatanglay na san samok.). Nagsering pa an Pangulo nga pinaagi hini nga yano la nga mga gi-os.

Guttierrez. Nagpasabot hi PIA8 Regional Director Erlinda Olivia P. Diri maubos hin 79 nga mga Pilipino in ha pagkayana naatubang hin penalidad nga   . 17 han una nga tuig ug kakaptan ine han Office of the National Security Adv iser. Pebrero 10. kun diin harayo hin duro han duha nga na hilista nga mga kaso han tagapagpasarang han druga dida han 1993. Panawagan daw ine ni President Benigno S. an Anti-Drug Courier Campaign in pormal nga iginlunsad ha Bi sayas didto ha Sarabia Manor Hotel han Iloilo nga pinangulohan han Director Gene ral han PIA nga hi USEC Jose A. 431 o 63% hini in mga babaye ngan 258 o 3 7% in mga lalaki. diin iya mababasa ug mababati an mga impormasyon kaparte han mga isyu n ga nakakapektar han katawhan ug panggobernohan partikularmente an kahimtang han seguridad han kabug-usan nga nasud.teheran an pondo han goberno ngan dire hingadto han pag-abusare hin pira nga taw o. 2011. An mas nakakaalarma hini amo an kamatuoran nga mas damo an mga babaye nga nabibi ktima ngan gingagamit bali tagapagpasarang hini han mga syndikato han druga. kasamok ug an waray hungkag nga away pupsilay sugad nga resulta han nagtitika halapad daw nga distansya han goberno ug mga membro han rebelde nga kagiusan. Tatagan daw an Presidente hin haglipot nga impormasyon ha mga nanhihitabo ha nas ud diin iya daman tatagan komento o opinion kun importante ine o dire. Aquino III yana nga adlaw an Presidentia l Situation Room (PSR) nga maghahatag ha iya hin lugar agud iya matagan hin iwag ug panminsar an mga isyus nga importante kaupay ha intereses han katawhan ug se guridad han bug-os nga nasud. Para maabisuhan an publiko nga diri mahidabi hini nga mga syndikato hin druga. Did a han 689 nga nanhilista nga mga kaso. Aquino III ha mga stakeholders ug mga molopyo nga suportahan daw an iristorya pangkamurayawan o peace talks ha butnga hiton Moro Islamic Liberation Front (MILF) nga matatabo yana nga bulan ha Kuala Lumpur. Sumala pa han President an seremonyas nga panagkot han kandila hadto nga gab-i h an Martes in simbolo daw han pagkakaurusa han mga Pilipino ug an ira nagkakaurus a nga hingyap hin tinood nga kamurayaw. An “ Ilaw sa Kapayapaan” in serbe programa nga nagpaabat han aabrehan nga peace talk s o negosasyon ha butnga han Moro Islamic Liberation Front (MILF). Malaysia. Dida han Pebrero 3. 2 in pinirmahan hadton S ept. Dinhe daw daman magkikirigta an mga membros han crisis management operation comm ittee agud iristoryahan an mga pamaagi kun patiunan-o matatagan solusyon kun maa bot man in problema nga importante matratar para han bug-os nga nasud. An panawagan han Presidente in binate durante han pagdumara han “Ilaw Kapayapaan” ha Quezon Memorial Circle niyan han gab-i han Martes. Dida han Enero 2011. a n gobyerno. An PSR nga natukod pinaagi han Administrative Order No. Tiu nga gin-imbitar han i ra opisina an Regional Director han Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) di nhi ha rehiyon nga hi Director Julius Navales nga maghisgot parti han kanan nasu d problema kun diin gingagamit in pipira nga mga mulopyo hini bali taga-pagpasar ang han ilegal na druga hin mga syndikato nga natikang ha langyaw. Moro National Liberation Front (MNLF) ug National Democratic Front (NDF). pinaaagi han Task Force Drug Couriers. an nakalista nga mga kaso hin tagapagpasarang han druga in sumaka ngadto hin nakakaalarma nga 689. nagd udumara hin media forum parti Anti-Drug Courier campaign o kampanya kuntra pagpa sarang han ilegal na druga ha ilarum han gobyerno nasyonal. Fabia ngan han Director General han PDEA nga hi USEC Jose S. (PIA Samar/Trans: Alice Nicart) <b> PIA-8 magdudumara ‘anti-drug courier campaign media forum</b> An Philippine Information Agency (PIA) in yana nga adlaw. Jr. (PIA Samar/Trans: Alice Nicart) <b>‘‘Panahon na para hin kamurayawan ’’ – Aquino</b> Binubutlaw na daw an mga tawo tungod han aru-araway. in nagpakurokusog han iya kam panya kuntra hini nga tagapagpasarang han druga pinaagi han Philippine Informati on Agency bali panguna nga ahensya ha pagpasarang han impormasyon kuntra hini.(PIA Samar/Trans: Alice Nicart) <b> Aquino pagiinaguraran an Presidential situation room</b> Pag-iinaguraran ni President Benigno S. Makikita daw ine nga PSR harani han Presidential Security Group tabok la han Mal acanang.

Bureau of Customs. Sugad niya. ini an sugad ni Executive Secretary Paquito N. Philippine Na tional Police-AvseGroup ngan han MIAA. sa Mierkules nga adlaw. An Task Force Drug Couriers in gintindog pinaagi han Administrative Order No. an administrasyon in nagdesignar sin special disbursement officer (SDOs) nga an trabaho mao an panginano san mga financial requirements sa mga ah . ngan 73 in may sentensya hin kamatayon nga may duha katuig nga amnestiya.opapp. (PIA-Northern Samar/ Ailene Diaz). Sayo san mga pangunahon nga pagbabag-o mao an pag imponer san probisyon san Comm ission on Audit (COA) Circular Numero 97-2002: Reinstatement with Amendment san Rules and Regulations on the Granting. pagproponer hin $2000 nga suhol ha kada malinampuson nga transaksyon ngan paghatag hin tiket pa ra eroplano para ngadto han tagapagpasarang han druga. nagkaada hin 86 nga mga insidente hin pagpasarang hin dru ga. OP-ES. Ha Estados Unidos. An unse nga mga meyembro n ga mga ahensya in nag-uupod han Philippine Information Agency. labot san pagkuha san mga bag-o nga talaan san estatus sa proseso pa nkamurayaw tikang sa website san Office of the Presidential Adviser on the Peace Process (www. Gin eksplikar san Executive Secretary nga sa pagsulod ni Defense Secretary Volta ire Gazmin sa iya opisina sa Hulyo 2010. sugad ni ochoa. Department of Justice. gin implementar niya an pitad paghugot san paggastos. ma abot 125 nga mga kaso hin pagpasarang hin druga in nahilista. pag-asawa han ginrerecruit. proseso san pamalit san supplies nga ekepahis. Dida han 79 nga mga kaso nga may penalidad nga kamatayon. Ochoa. Makibalita. “kada tagsa nga Pilipino in apektado san kurukabagaw pankamurayaw. PTA. Tikang sa tinik angan gin-aaghat ko na an ngatanan nga makisayo. Natikadamo an mga babaye nga nahilalambing hini nga pagtagapasarang hin druga. 27 9. Kasumpay sini.ph).kamatayon ha Tsina. ngan internal cont rol. kaswal nga pakigsangkay. Jr. An reporma sugad ni Ochoa in kasumpay san kan Aquino administrasyon determonasyo n nga mabaton an mga problema ngan isyu nga ginpahamtang san pwersa armada. K adam-an hini ha ira in mga OFWs nga nagkawawarayan trabaho. <b> Reporma sa pwersa armada padayon – Ochoa</b> An reporma san pwersa armada san Pilipinas (AFP) in ginhihimo para maplastar an ginkikinahanglan nga pag-uswag ngan transpormasyon sa military. ngan an iba naman in namimiling hin trabaho ha langyaw. Commission on Higher Education. magbantay ngan maki-api san uru-esturya para san kamurayaw. National Bureau of Investigation.gov. Department of Lab or. makiapi sa solusyon imbis nga d umugang sa problema” Ini an sugad san Presidente. un om (6) in naatubang hin kamatayon nga waray pardon. Ini in pinangungulohan han PDEA kasugbong han DFA. an kanra Facebook ngan Twitter accounts in abrido l iwat. Utilization and Liquidation of Cash Advan ces Provided under COA No. 326 nga mga kaso hin pagpasarang hin druga in nakalist a ngan ha Middle East. 90-331 para mabaton an konbersyon san pondo san pwers a armada. An modus operandi han mga syndikato amo an pakigsangkay han ira potensyal nga gi nrerecruit. (PIA 8/maa) <b> Aquino nag-aghat san mga Filipino nga maging aktibo nga kaparte san proseso pankamurayaw</b> Si Presidente Benigno Simeon Aquino III nag-aaghat san mga Filipino nga maging a ktibo nga kaparte san kanan gobyerno tinguha para sin waray katapusan nga kamura yaw pagsulsog sin makahulugan nga kasabutan pankamurayaw dida san mga grupo san rebelde. mayda na 152 nga mga kaso in nakalista ngan ha Europa. Ini nga mga paningkamot in may panuyo pagpaseguro nga an trasaksyunes in buhayha g ngan an pondo san AFP nakatago nga diri magamit sin waray pulos ngan diri maab uso. Maipapagawas dihan an iyo mga karuyag sidngon basi magkasarayo kit nga sulsugon an proseso pankamurayaw. Ha Asya ngan ha Pasipiko. An Presidente nagpahamtang san panawagan durante san “Ilaw ng Kapayapaan” (Light of Peace) seremonyas sin pagdagkot san kandila nga ginhimo sa Quezon Memorial Circl e sa Martes nga adlaw. duon niy a. Bureau of Immigration.

Nagdugang pa hi Rabusa. Hi Cimatu in tikang pala han iya katatapos nga misyon didto ha Afghanistan ngan didto ha Middle East. ni whistleblower George Rabusa didto ha Senado han nakalabay nga semana. hi Cimatu in deritso nagdiwara. han pagpaki-anhi ha iya bahin han isyu nga may partisipasyon han Armed Forces multi-million peso scandals. (PIA-N orthern Samar/ Ailene N. tulo nga mga myembro san Defense Press Corps in malingkod bilang observers sa deliberasyon san Bids and Awards Committee. didto ha Ninoy Aquino International Airport (NAIA) nga sakay han United Arab Emirates Airline flight EK-334 nga tikang ha Dubai. Labot san representante san Bishops-Businessmen’s Conference for Human Development ngan san Makati Business Club. nga hi Angelo Reyes in nakakarawat daman hin P50 million in send-off money. pero nagdiwara nga may niya partisipasyon han AFP fund scam</b> Nakabalik na adton anay Armed Forces of the Philippines (AFP) Chief of Staff nga n Special Envoy Roy Cimatu hadton Biyernes nga adlaw . Diaz) <b> Cimatu binalik na tikang ha Middle East mission. . Dida han iya pamahayag didto ha Senado. An Presidente in mapakadto ha Brgy. Samtang.ensya san Department of National Defense (DND) ngan AFP units pinaagi sin sestim a san pag cash advance. nga kon diin hiya in nag-ukoy hin duha ka semana didto ha Afghanistan para pangumustahon an mga kahimtang han may-ada por lo minus 4. Nahibaroan nga primero pala han Preidente Aquino makakita han subterranean park. translated by: S. nga waray ni ya partisipasyon hadton gin-aalegar nga mga anomaliya ngan mga iregularidad han AFP duranti han hiya halipotay nga pamuno komo Chief of Staff tikang ha Mayo nga da han September 2002. Mitra ngan Mayor Edward S. nga amo an opisyal nga pambato para han pagbiling ngan pagpili hito n New 7 Wonders of Nature ha bug-os nga kalibutan. nga kon diin hiya in bol untaryo nga magppakita ha senado. Cabayugan pinaagi han Philippine Air Force ( PAF) helicopter. nga kon diin aadto hiya mapahuway madaliay didto han bag-o pala nga ginhimo nga Sheridan Hotel san-o sumulod han underground river. Pebrero 4. segun han ira information officer ha syudad han Puerto Princesa. Samar. Barangay Cabayugan para bisitahon an world-famous subte rranean park. (PIA-E. Nanawagan hiya han mga katawhan nga dire hira mag-una-una hin mga desisyon . An iya pagbisi ta in ginlalauman nga makakabulig pag-promote han underground river ngan pag-agh at nga mabotosan para han global platform han nasabi nga New 7 Wonders of Nature . An administrasyon liwat in nagpapakusog san internal control systems sa ngatanan nga mga ahensya ngan units sa ilarum san AFP ngan DND pinaagi sin pagkondukto s in pre-audit sa ngatanan nga buruhaton sin pamalit. Hi Cimatu in nagdugang pa hin pagsering nga karuyag niya nga tagan hiya daman hi n oportunidad pagklaro hit iya ngaran ngan hiya in andam umatubang hin ano man n ga imbestigasyon para manggud makuha an kamatuuran hadton gin-aalegar ha iya. Palawan para kumita han Puerto Princesa Subterranean River Na tional Park. hi Rabusa in nagsering nga hi Cimatu in nakakarawat hin P80-million in send-off money samtang hi Diomedio Villanueva in gin-alotagahan hin por lo minus P164-million durante han iya pagretiro. Hi Cimatu in gin-aakusahan kaupod na an anay AFP chief Angelo Reyes. nga konta tagan hiya daman hin oportunidad pag-presentar han iya kalugaringon duran te hiton senate committee hearing hit sunod nga semana. Nagdiwara gud hiya nga waray niya nakarawat hin ano man nga pondo para hin perso nal nga paggamit nga tikang hin mga tawohan han AFP. Ini nga proseso makakapawara san ghost deliveries san goods and services nga mak omplementar san post-audit operations nga ginhihimo sa COA auditors. Hi Governor Abraham Kahlil B. Hagedorn in nanguna par a han provincial ngan city government officials para tapu-on hi Presidente Aquin o didto ha Sitio Sabang.000 n ga overseas Filipino workers o kon (OFWs). Candido) <b> P-Noy bumisita han kanan Pilipinas pambato han New 7 Wonders ha Puerto Princ esa</b> Bumisita yana nga adlaw Pebrero 9 (Miyerkoles) hi President Benigno Aquino III h a Puerto Princesa.

” an motorc ade in magtitikang ha BIR Regional Office ha 8:00 hit aga tipakadto ha downtown han Tacloban. an paglunsad in pagdudumaraon pinaagi hin usa nga m otorcade ngan susundan hin usa nga press conference para iklaro an mga plano nga n estrateheya pagpakusog han koleksyon han buhis. Barangay Cabayugan agud bisitahon an sikat nga salog nga aadto ha ilarum hin usa nga dako nga lungib. karuyag hadto pa ni Mr. lab-i na gud an nakatalaan nga mga ginhihingyap maabot para han tuig 2011. Department of Social Welfare and De velopment. kumadto daw an Presidente ha Land Transportation Office. An grupo in nagkadto man gud ha Sitio Sabang. ug Presidential Security Group (PSG) para han iya birthday. ginbisita han Presidente an Cabayugan sakay han kanan Philippine A ir Force (PAF) helicopter. pasabot ni BIR Regional Director Atty. nagsering daw an President nga iton iya interes in para han kabalhinan han mga sosyedad n ga mga kablas ha pinakadagmit pa nga panahon kontra han ginbubuhat na yana. Sumala daw kan Hagedorn. Sering ni Director Alocilja. Katapos hine. basi han inpormasyon nga nahikay tikang ha Philippine News Agency o ko n (PNA) hi City Mayor Hagedorn in ginlalauman nga makikighimangraw hiya ngadto k an President Aquino bahin han “No Mining in Palawan” nga kampanya. Gin-aantisipar nga an mga nangunguna nga opisyal in maghihisgot han mga kalungan ayan nga dara han Tax Administration Reforms ngan han nangunguna nga mga program .(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b>P-Noy mabisita han kanan nasud ikokontest ha N7W</b> Ginbisita ni President Benigno Aquino III an kanan nasud ikokontest ha kanan kal ibutan paisan-isan han New 7 Wonders of Nature. an kanan Puerto Princesa Subterr anean River. Candido) <b> P-Noy hingyap ha iya kaadlawan: katalwasan han mga pobre</b> Simpli daw la an hingyap ni President Benigno S. translat ed by: S. An motorcade in magtatapos ha BIR Regional Office kun diin usa nga press confere nce in pagdudumaraon kaupod han mga hagtaas nga opisyal han BIR ngan han mga Rev enue District Officers. nga ha pagkayana in nag-hihikay hin 10 million votes ha bug-os nga nasud. Aquino III han iya ika-51 nga k aadlawan an makapagtrabaho hin doble para ha kaupayan han mga Pilipino nga mga k ablas ngan matalwas hira hin sagilayon tikang ha kapobrehan. may-ada salida nga igpapakita mahi-unong hiton clim ate change didto ha nasabi nga hotel. 2011 . Dida daw hin usa nga ambush interview ha iya pagbisita han ginbuhat nga medical ug dental missions ha Mendiola parking nga gin-organisar han Office of the Presi dent. Nakig-istorya pa daw an Presidente ha mga pobre nga residente ug mga membro han medical team ngan iya gin obserbaran an panhatag hin mga pinutos-putos nga talag udti nga regalo ngadto han mga tawo tikang han 22 nga membro han Malacanang Leag ue of Barangays. East Avenue in Quezon City ug iya gin-renew an iya driver’s license kay nag-expire man daw in e pag-abot han iya birthday. press c onference</b> An Bureau of Internal Revenue ha Sinirangan Bisayas in nakatalaan paglunsad han ira 2011 Tax Campaign o Kampanya Pamayad Buhis dida hit Martes. an Presidente in karuyag bumulig para i-promote an nas abi nga park ngan para damo pa an bumisita han aton nasud. Philippine Charity Sweepstakes Office. Hagedorn an linya han nagtapo han Presidente upod an mga empleyado han kapitolyo ug syodad. Antis hine.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> BIR-8 maglulunsad 2011 Kampanya Pamayad buhis pinaagi hin motorcade. Samtang . Pebrero 15. Pinamunuan nira Governor Abraham Kahlil B. (PIA-E. Namotibar ha tema han kampanya nga “Buhis Mo Para ha Bag-o nga Pilipinas. Primero pa daw la ine nga pagkita ni P-Noy han salog ha ilarum han lungib ha Pal awan ug linalauman nga ine nga iya pagkadto in makakaaghat hin hura nga botos pa ra ine mapili ha N7W. Mitra ug Mayor Edward S. ug didto. pinahuway hiya hin sakadali ha bag-o pala n ga gin-abrehan nga Sheridan Hotel. Samar. Alert Alocilja.Segun kan Mayor Hagedorn. Kataliwan pagbalik ha n Presidente tikang ha park. Aquino makabulig ha pagduso han industriya han turismo ha Palawan ngan padamoon pa an mga nagkakaabot nga turis ta. .

Kataliwan masumiter an aplikasyon. 2001. Waray pag-iha kataliwan han iya pagretiro ha serbisyo ha militar hadton Marso 1.a han BIR ha ilarum ha liderato ni Commissioner Kim Jacinto Henares. nasingadto na an Pangulo ha Window 11 kon dii . usa nga kontraktuwal nga tagmentinar ha LMP. 16 & 17. An Pangulo. Nagsering pa hi Recorba nga mayda ginkakaptan nga libro hi Reyes nga “Trump: The A rt of the Deal. ginmando-an na niya hi Overseas Workers and Welfare Administra tion (OWWA) Administrator Carmelita Dimzon nga matambuligan an pamilya han bikti ma. ha mga nangunguna nga mga programa han BIR amo an Chang e Management Program. nga nakasul-ot hin barong tagalog ngan hin itom nga saruwal. Run After Tax Evaders (RATE). kun diin mambabaton hira hin mga pamakiana nga may kalabutan ha buhi s tikang ha publiko ngan makarawat gihapon hira hin “no payment returns” para han Ta x Year 2010. en inab ot ngadto han licensing division han ulo nga buhatan han LTO han mga alas-10:38 han aga ngan largo nasingadto han Window 14 agud personal isumiter an iya renewa l application form para han lisensya. Segun kan Baldoz. nga amo gihapon an nag-asister ha n Pangulo samtang ginlalakad an proseso han paglukat hin panibag-o nga lisensya ha pagmaneho. en nagsering nga dinalagan hiya ngadto kan Reyes agud buligan hiya ha pakakita gud niya nga tipatumba na ini ha tuna kataliwan hin buto hin pusil. nagsering hi Secretary Rosalinda Baldoz: “Ginpapahayag n amon an amon kapungot ngada hini nga diri makatadunganon nga pagpanamastamas hin tawhanon nga kinabuhi ngan amon ginkokondenar ha gikukusogi nga posible nga mga termino an kawaray kalooy han Somali nga mga pirata. (PIA 8/maa) <b> Pulong nga “sorry” igin-asoy ni Reyes ugsa han gin-aaligar nga pagpapakamatay</b > Usa nga saksi han insidente han baga klarado nga pagpapakamatay ni anay Defense Secretary Angelo Reyes en nagsering nga hinbati-an niya ini nga nag-asoy hin pul ong nga “sorry” ugsa mahirugmok hirani han lubnganan han iya iroy ha Loyola Memorial Park (LMP) ha Marikina City Martes han aga. Dida hin usa nga pahayag. Hi Feliciano Recorba . sering ni Director Alocilya. Upat pa nga mga Pilipino en nahisumat nga sakay han gin-hijack nga barko. Nasusubo kami hini nga tra hedya ngan nakikisimpatiya gud kami han pamilya ngan mga kauropdan han namatay n ga Pilipino nga marino. An press conference in pag-aatinderan han mga representante nga natikang han nas yonal ngan lokal nga broadcast ngan mga taga-mantalaan nga manunurat.” Ginkilala an namatay nga Pilipino komo usa nga Farolito Vallega. 88 ha Tacloban in mangunguna hin t ulo ka-adlaw nga Tax Clinic dida hit Pebrero 15. Gin-abi-abi hiya ni LTO chief Virginia Torres. (PIA-E astern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Pangulo Aquino linukat hin panibag-o nga lisensya ha pagmaneho dida han iya kaadlawan</b> Gintikangan ni Pangulo Benigno Aquino III an pagtigaman han iya ika-51 nga kaadl awan pinaagi hin paglukat hin panibag-o nga lisensya ha pagmaneho ha Land Transp ortation Office (LTO) ha may East Avenue han Quezon City hadton Martes.” ugsa han gin-aaligar nga pagpapakamatay hini. Nagsering gihapon hiya nga magpapatuman an iya departamento hin mga pitad ag ud mapanalipdan an mga Pilipino nga mga marino. an Revenue District Office No. ginpusil hadton Enero 26 sakay han cargo ship nga M/V Beluga Nomination. Sumala kan Recorba. Nagin chief of staff hi Reyes han Armed Forces of the Philippines (AFP) tikang h an 1999 ngada han 2001. gintudlok hiya komo Defense Secretary ni anay Pan gulo Gloria Macapagal-Arroyo. ginkondenar han DOLE</b> Ginkondenar han Department of Labor and Employment (DOLE) hadton Martes an pagpa taya hin usa nga marino nga Pilipino hin Somali nga mga pirata. Oplan Kandado (OK) ngan han Tax Compliance Verification Drive (TCVD). 2011 ha Robinsons Plac e Tacloban. Ha pagpadayon. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM <b>Pagpataya hin marino nga Pilipino. an pag-aro hin pasaylo en mahimo para ngadto han duha nga mg a anak ni Reyes nga upod niya ha LMP durante hin pagbisita han lubnganan han iro y han anay hepe han National Defense. Ha pagngaran hin pipira.

ini yaun tema nga “Ngipin Kayamanan. para han panginahanglan han mga kablas. 2004 kon diin nagdedeklarar sa bulan san Pebrero kada tuig bilang National Dental Health Month para mapaund ong an kahibabruan san pagtaga tango dida san katawhan Filipino. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b>Pebrero bulan san National Dental Health</b> Gin-oobserbar sa bulan san Pebrero an National Dental Health Month subay san Pro klamasyon Numero 559 nga gin isyu sadton Pebrero 24. Dentistang Mapagkalinga. ginpahinungoran han tradisy onal nga karantahon nga “Happy Birthday to You” an Pangulo han mga opisyal ngan mga empleyado han LTO. yaun paghihi muon nga ekasaminasyon ngan pagbulong san mga tango dida san mga kabataan nga na edad 0-14 anyos sa bug-os nga nasud nga igkokondukto para san Orally Fit Child ( OFC) kasumpay sa kampanya san bag-o nga Garantisadong Pambata (GP) subay san DOH memo circular petsado Enero 10. nahiduhol ngada han Pangulo an iya panibag-o nga lisens ya ha pagmaneho nga magigin epektibo sakob hin tulo ka tuig. ngan outreach nga mga bur uhaton dida san urban ngan pobre nga mga lugar ngan makuri maabot nga mga komuni dad. Kris Aquino-Yap para han tubig ngan bino. Ginhangyo ni Padre Abelardo ha mga miembro han Gabinete. ginkaraw at na niya an dako nga sakripisyo. gindumara para han ika-51 nga kaadlawan ni P-Noy</b> Ginsalin-urog ni Pangulo Benigno Aquino III an iya ika-51 nga kaadlawan kakulop pinaagi hin usa nga misa hin pasasalamat nga ginpahinungod han iya pamilya. pag instalar san oral health component san Fit for Schoo l Program ngadto san mga pobre ngan 4Ps nga mga lugar. Orally fit Day Care Center (School Setting Category).” sering han nagdum ara han seremonyas nga hi Rev. Diaz) <b> Misa hin pasasalamat. An kategoriya san awards mao an masunod: Orally fit program (Health Worker Categ ory). en para han pankabug-osan ng a kaupayan han aton nasud. Ginhingadayan han Reberendo nga Padi nga han akseptaron han Pangulo an ayat han katawhan Pilipino nga tugwayan hira ngan magpatuman hin mga kabalhinan. mga kasangkayan ngan mga igkasi-magtratrabaho ha gobyerno didto han Heroes Hall han Malacañang. Rehiyon Otso. Kataliwan makarawat an iya bag-o nga lisensya. ilabi na para han mga nawarayan na hin paglaom ha kinabuhi. Kahuman han miting.” Ini an pahamtang n i Director Gonzaga. Ipinangamuyo han padi dida hin espesyal nga pag-ampo nga padayon unta nga mataga n an Pangulo hin maupay nga panlawas ngan hin hilawig nga kinabuhi tungod nga us a daw nga baraanon nga regalo an Pangulo ha aton nasud. An kabugto-an han Pangulo amo an mga nagin offeror: Hi Viel Aquino-Dee para han dinagkotan nga mga kandila. nga hinagos hin pira ka minutos. kasumpay san selebrasyon sa Pebrero 1-28. Pinky Aqui . ngan Orally Fit Comm unity. diretso nagmiriting an Pangulo ng an han mga opisyales han LTO didto han opisina ni Torres ha ika-duha nga andana han LTO building. An DOH maglulunsar liwat san search for the National Orally Fit Awards –sayo nga k ampanya nasyunal para tagan bug-at an ka importante san oral health dida san kua lidad san kinabuhi san mga Fiolipino. 2011. An sakripisyo nga ginhimo han Pangulo. Handa kang Gabayan. Sugad san Director. (PIA-Northern Samar/Ailene N. sering niya.n ginkuhaan hiya hin retrato ngan sampol han iya pirma. Para sa yana nga tuig nga selebrasyon. Ini an nahibaru an tikang sa Philippine Information Agency. 2011. Si DOH Regional Director Edgardo Gonzaga nagpasabot nga an presidential proklama syon nag-aaghat san nga eskwelahan sa nasud. Ha sakob hin 10 minutos. Father Arnold Abelardo dida han iya halipotay nga sermon. Pagkas ira Huwag Hayaan. “Karuyag namon pasalamatan an Ginoo nga natawo ka hini nga adlaw. An iba pa nga gin papasunod nga buruhaton mao an binantayan nga pag toothbrush s a mga day care centers. dental practitioners ngan sadton ma y kalabutan nga mga ahensya san gobyerno ngan professional organization nga puma kadto san mga lublub nga mga lugar sa nasud ngan pahibaruon sira san kaimportant e san maupay nga oral o dental health. mga magtratrabaho ha go byerno ngan mga kasangkayan nga magkaurosa ha likod han Pangulo.

Ha Asya ngan ha Pasipiko. Lakip han mga tinambong han okasyon hira Presidential Management Staff DirectorGeneral Julia Abad. Nadidto gihapon han misa hi Vice President Jejomar Binay. An mas nakaka-alarma hini amo an impormasyon nga mas damo an mga babaye nga nagi gin biktima ngan gingagamit bali mga paon hin pipira nga mga sindikato han druga . an Presid ente nasugad nga an iya interes mao an pagbabag-o san sosyedad ngadto sa kaupaya n san kinabuhi san katawhan sin malaksi pa nga pag undong kay sa kon nano na an iya nakab-ot yana.Finance Secretary Cesar Puri sima. nagkaada hin 86 nga mga insidente hin druga in nahili sta. Energy Secretary Jose Rene Almendras. an anti-drug c ourier campaign kasugbong an Philippine Information Agency (PIA) kom mangulo han pagpasarang han impormasyon parti hini. meyen tras 73 in nasentensiyahan hin kamatayon nga may duha katuig nga amnestiya. An modus operandi han mga sindikato amo an pakigsangkay han potensyal nga rekrut .no-Abellada para han iripisan han bino ngan Balsy Aquino-Cruz para han burutanga n han ostiyas. Department of Social Welfare and Development ngan san Pr esidential Security Group (PSG) sa paghatag dungog sa kanya kaadlawan. Dida hito nga 79 nga mga kaso nga nagkaada hin penalidad ng a kamatayon. Foreign Affairs Secretary A lberto Romulo. Han Enero 2011. Mas damo nga mga babaye in nagkabibiktima ha pagigin paragdistribwer hin druga. 431 o 63% hini in mga babaye meyentr as 258 o 37% in mga lalaki. an nahipatik nga mga kaso hin pagpasarang han ilegal nga druga i n sumaka na ngadto hin nakaka-alarma nga 689. an Presidente kumadto sa Land Transportation Office main office sa East Avenue sa Quezon City para magrenew san kanya lisensya pag drive nga na expire san okasyon san kaadlawan kada ika tulo katuig. pinaagi han Task Force Drug Couriers. ngan an iba naman in namimiling hin trabaho ha langyaw. An iba naman in mga higtaas an gin-adman pero karuyag hin madali nga salapi. Presidential Adviser on the Peace Process Teresita Deles. . an Presidente nag-atendir sin Misa pasasalamat ng ginhimo sa Mal akanyang Heroes Hall. Diri maubos hin 79 nga mga Pilipino in ha pagkayana naatubang hin penalidad nga kamatayon han Tsina. ngan pa ghatag hin tiket para eroplano ngadto han paragdistribwer han druga. Jr. (PIA-Northern Samar/Ailene N. pakigkita pinaagi hin kaswal nga pakigsang kay. nga harayo hin duro kun ikukumpara han nahilista nga duha nga kaso han pagkalat han druga dida han 1993. ngan hi Presiden tial Communications Operations Office Secretary Herminio Coloma. Ha Amerika. 326 nga mga nagpapasarang han druga in nahilista meyen tras didto ha Middle East. pag-asawa han potensyal nga rekrut. Dida san ambush interview durante san pagbisita san medical ngan dental missions sa Mendiola parking area nga gin organisar sa Office of the President. Philippi ne Charity Sweepstakes. 125 nga mga kaso hin druga in nanhidiskubrehan. An Presidente nakipaghampang san mga indigent nga mga residente ngan medical tea ms ngan nag-obserbar san pagdistribuer sin mga gift packs ngada san mga benefici aries tikang sa 22 Malakanyang Leagueof barangays. Sa temprano pa. Diaz) <b> Gobyerno ginpapakurukusgan an kampanya kontra han nagpasarang han iligal nga druga</b> Para malikayan han publiko an mahidabi ha mga sindikato hin iligal nga druga. gi npakurokusgan han gobyerno. Kadam-an hini ha ira in nagkawawarayan trabaho nga mga OFW. Dida han 689 nga nanhilista nga mga kaso. unom (6) heni in naatubang hin kamatayon nga waray amnestiya. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Hingyap ni Aquino sa kanya kaadlawan : pag-uswag san kinabuhi sa katawhan</b > Si Presidente Benigno Simeon Aquino III in yaun simpli nga hingyap para sa kanya ika 51 nga kaadlawan: Dobli nga pagtrabaho para san pag-uswag san kinabuhi san katawhan Filipinhon sa dagmit nga panahon. An iba hini amo an mga hagmubo an aram nga m adali maenganyo han mga sindikato. Katapos sa LTO.000 ha kada malinampuson nga transaksyon. umabot na hin 152 nga mga kaso in nahilista meyentras han Europ a. upod an asawa nga hi E lenita ngan anak nga hi Makati Mayor Jejomar Erwin "Jun Jun" Binay. paghatag hin suhol nga $2. Budget Secretary Florencio Abad.

Department of Labor and Employment. Duon ni Carandang nga bisan an Presidente in maaram nga an Executive Order Numer o 23 nga iya gin isyu sadton Huebes in maatubang sin oposisyon tikang san indust riya pagtagakahoy pero yaun pagkikinahanglan sin pag implementar kaparte san obl igasyon san estado pagprotehir san palibot. Ini in pinanguluhan han Phlippine Drug Enforcement Agency kaupod han Departm ent of Foreign Affairs. Samtang. or work experience. Bureau of Customs. bisan pa man ha luyo han kamaiha han i ya serbisyo nga iya nakuha”. Samar. An DENR liwat in gindididan sin pag isyu ngan pag renew san mga kontrata san logging ngan permit pangutod kahoy san ngatanan nga natural ngan residual nga kagurangan. ”An mga nasud nga nagkikinahanglan han mga serbisyo han mga nurses para han ira he althcare program in kinahanglanon gud mag-agi hin 2-3 years nga actual nursing n ga pagtrabaho. 2 79. Department of Justice. (PIA-Northern Sama r/Ailene Diaz) . dire an sinisiring nga on-the-job-training ng an boluntaryo nga para maka-ekperyensya . Philippine National PoliceAvseGroup ngan han MIAA. An unsi (11) nga mga meyembro nga ahensya in nag-uupod h an Philippine Information Agency. OP-ES. translated by: S. An Board of Nursing in nagpahayag nga an ira katuyuanan in para han seguridad ng a kalidad han mga nagseserbisyo nga mga nurses ha ilarum han sinisiring nga volu nteer practice. Sa ilarum san EO 23. Bureau of Immigration. Commission on Higher Education. Hi Baldoz in nagtagusya han pahayag han Board of Nursing’s para pagpahinumdum han mga nursing service administrators ha bugos nga nasud. PTA. National Bureau of Investigation. dara naman han kadamo na han mga nursing students nga na gradwar ha kad a tuig ngan ha kakulang han mga trabahoan han mga nurses. an Presidente nagmando sin nationwide logging moratorium sa Philippin e national ngan residual nga kagurangan para protehiran ngan ituok an panwakay s an watersheds ngan kasapaan ngan magtindog sin task force nga manguna san kampan ya sa gobyerno kontra san iligal nga logging. Sa Huebes. Baldoz in naghatag han iya pahayag dara na ini han sobra na nga ginaaleg ar nga exploitation han mga registered nurses nga nagtatrabaho komo boluntaryo h a mga hospitals. An ahensya in ginsusugo nga dayon igkanselar an logging concessions san mga komp anya nga nagbayolar san balaudnon pagtaga kagurangan. (PIA-E. May-ada ngani pip ira nga mga nurses in nagbabayad ha mga hospitals para makatrabaho ngan makakuha hin ekperyensya. an mga nurses in nag b oboluntaryo paghalad han ira serbisyo ngadto ha mga hospitals. Hi Sec.An Task Force Drug Couriers in iginlunsad pinaagi han Administrative Order No. Sugad niya. Ginpahinumdum ni Carandang an mga wood industry ngan an katuyuanan san EO 23 in kaurugan in pagdiri san logging ngan diri total nga log ban. dugang pa ni Baldoz. Candido) <b>Malakanyang nasugad nga si Aquino waray plano pagbawi sa EO 23</b> Si Presidente Benigno Simeon Aquino III in waray intensyon pagbawi san kanya des isyon san pag imponer san diri bug-os ngan komprehensibo nga pagdiri san logging sa bug-os nga nasud sa luyo san oposisyon tikang san tagproduser san kahoy. (PIA 8/maa) <b>DOLE nagpahimatngon ngadto han mga nurses:Boluntaryo nga pagtrabaho in dire k inahanglanon ha langyaw nga trabahaon</b> Naghatag hin pahitmatngon an Department of Labor and Employment Secretary Rosali nda Baldoz ngadto han mga nurses nga nagtatrabaho komo voluntaryo para maka-eksp eryensya in dire kinahanglanon komo usa nga basaranan para makatrabaho ha iba ng a langyaw. Mao ini an pahayag ni Presidential Communications Development and Strategic Plan ning Office (PCDSPO) Secretary Ramon Carandang dida san radio interview sa Radyo ng Bayan sa Sabado. basta la an ira operasyon san pagnegosyo in legal. bisan sin-o dida san wood industry nga yaun yana permit ngan waray r ecord sin illegal nga buruhaton san logging in pwede makagpadayon san kara opera syon. an Department of Environment and Natural Resources (DENR) i n ginsugo nga patuokon an kompanya pagtaga kahoy san pangutod san kahoy mientras ada ini san proseso pag rebista san ngatanan nga na eksister nga logging agreem ents.

Otro nga gintagan niya duon nga an military in padayon nga nakakatagamtam san respeto nga n pagtapod san Presidente. ngan pagdumot ngada han igkasi-Pilipino. General Carlos F. An DND panel in ginsugo pagrekomendar san posibli nga kaso administratibo ngan c riminal sugad man san pitad pagdisiplina kontra sadton nadadabi nga opisyales. Roy Cimatu ngan Diomedio Vi llanueva. nga ginngaranan nga “Ilaw ng Kapayapaan” (Suga han Ka . Suportaran naton an hiruhimangraw ha butnga hini nga mga grupo pankamurayawan.. nga magkooperar san ginbubuhat nga imbistigasyon san gin-aaligar nga korapsyo n san Armed Forces of the Philippines (AFP). kahadlok. An importante nga an militar sa kabug-usan in diri igkokondinar sini nga gin-aal igar nga buhat sin pipira.<b> Pakigkooperar san imbistigas yon san korapsyon. Sugad ni Ochoa an kooperasyon san mga myembro san pwersa armada in importante ka upay san imbistigasyon ngan pagpagklaro san kaso san korapsyon kontra san nadaad abihan. an dati nga mga chief of staff nga gin aakusaran nga nagkarawat sin mu lti-milyones ka pesos bilang “send-off” nga regalo tikang sa pondo san pwersa armada sa Pilipinas.sugad ni Ochoa ngadto kan Cim atu ngan iba pa nga opisyal</b> Otro nga ginpahamtang ni Executive Secretary Paquito N. An Palasyo nagmando liwat sa gobyerno nga protehiran adton tagsa nga nagawas para maghatag impormasyon kasumpay san mga alegasyon nga korapsyon san militar San Enero 28. Garcia ngan iba pa. iginsaysay han Pangulo nga sakob hin maiha na nga katuigan . Ini nga pandagkot hin kandila. ngan ha bug-os nga kalibutan hini nga seryo so nga hingyap han gobyerno para hin kamurayawan. nabalaong an pag-ursa han nasud tungod hin brutal nga mga enkwentro nga nagres ulta hin ura-ura na nga kasubo. hiton alas-7 hit gab-i. An panel naghuhunahuna pag imbitar kan Angelo Reyes. gin-awhag niya an ngatanan nga mga empleyado nga aktibo makig-a pi dida hin mga katitirok ngan mga aktibidades nga makakabulig hiton proseso pan kamurayawan.(PIA-Northern Samar/Ailene Diaz) <b> P-Noy nanawagan ha mga ahensya han gobyerno nga suportaran an hiruhimangraw pankamurayawan</b> Gindasig ni Pangulo Benigno Aquino III hadton Lunes an ngatanan nga mga ahensya han gobyerno nga suportaran an tidaraon nga hiruhimangraw pankamurayawan ngada h an Moro Islamic Liberation Front (MILF) ngan han National Democratic Front (NDF) . “Yana nga bulan. sadton Lunes an panawagan san gobyerno para san mga myembro san military labi na ngada san da tihan nga chief of staff ngan yana special envoy ngadto sa Middle East Roy Cimat u. Padayon an pagtoo nga an kadam-an san tropa in ungod nga mga honorabli nga tawo sa organisasyon nga diri mag-aalang nga igbutan g an kalugaringon pagdepensa sa nasud. Dugang ni Executive Secretary nga an administrasyon in magmementinar sin zero-to lerance nga palisiya kasumpay san korapsyon partikular na san militar. iginpahibaro han Pangulo dida han iya memorandum nga hiton Pebrero 8. kay an mga sundalo an nasasakripisyo kon diri tama an paggamit san pondo sa military. Dugang pa.” pagsaysay pa han Pangulo dida h an iya memorandum. Diri kita magkakaurosa. gintagan kita hin oportunidad nga makagdumara hin hiruhimangraw p ankamurayawan ha butnga han gobyerno ngan han MILF ngan CPP-NPA-NDF. Pag-urosa ki ta ha pagpakita ha bug-os nga nasud. Sa otro nga pagpahamtang san kan Presidente Benigno Aquino III pagkomiter nga wa d-on an korapsyon san gobyerno. magkakaada hin pandagkot hin mga kand ila ha pagsuportar han hiruhimangraw pankamurayawan. pagkabuhag-buhag. tubtob nga diri naton nakakab-ot an kamurayawan. si Gazmin nag isyu sin Department Order 22. Martes nga adlaw. paghimo sin four-man p anel nga mag imbistigar dida san irigularidad ngan praktis sin korapsyon ni Maj. Basar han memorandum. nga maaram nga an gin-aligar nga anomaliya san AFP in buhat sin indibidual. Dida han iya memorandum nga ginbasa durante han pag-isa han bandera ha mga buhat an han gobyerno. si Ochoa nasugad nga an Presidente naghatag dire ktiba san Department of National Defense (DND) nga magkondukto sin pormal nga im bistigasyon dida san korapsyon san military nga ginbuhayhag sa hearing sa kongre so. sering niya. Ochoa Jr.

Gintuinan ini nga grupo nga magrekomendar hin mga kaso kriminal ngan administrat ibo. diri nga magpakabuta-bungol nala. Ha iya pagkomentaryo kon mationan-o na an moral han Army kataliwan igbuyagyag ni Rabusa an korapsyon ha Puwersa Armada han Pilipinas. anay chiefs of staff nga igin-aakusar nga nagpakakarawat hin minilyon-mily on de pesos tikang han pondo han AFP komo mga ‘pabalon’ daw ha ira han managretiro h a serbisyo. sering ni Ochoa kan Cimatu ngan iba pa nga mga opisyal</b> Gin-utro ni Executive Secretary Paquito N. Gintututokan yana ni Defense Secretary Voltaire Gazmin an pagresulbar han mga al igasyon han mga tinestigo ha Kongreso. Velez. obligasyon niya nga igsumbong ini ngadto han mga otoridad. Ochoa. pag bagting hin Lingganay han Kamurayawan (Peace Bell) ngan pagpalupad hin wish lant erns. Jr. diri pagdidid-an han Pangulo an hin-o man nga miembro han Gabi nete o han byurukrasya ha pakig-api dida hiton tagsa-tagsa imbestigasyon nga gin dudumara han Senado ngan han Kamara de Representantes. hepe h an Office for Legal Services han DND. Iginmando g ihapon han Malacañang nga tagan hin proteksyon han gobyerno an mga pinadayag pagbu yagyag han gin-aaligar nga korapsyon ha militar. pagbubuhaton an aktibidad ha Quezon City Memorial Circle kon diin magkakaada h in seremonyas nga uupdan hin mga pag-ampo hin maglainlain nga mga relihiyon. lakip na an mga suweldo han mga sundalo . Gintagan hin duon ni Ochoa nga komitido an Pangulo Benigno Aquino III nga mapuyp oy an korapsyon ha gobyerno salit ginmando-an niya an Department of National Def ense (DND) nga maghimo hin pormal nga imbestigasyon ngada han gin-aaligar nga ko rapsyon ha militar sugad nga iginbuyagyag ha congressional hearings. Gin-organisar hin mga organisasyon pansosyedad ngan han mga ahensya han gobyerno . hadton Lunes an panawagan han gobyerno ha mga kaapi han militar. Gintagan hin duon ni Ochoa nga kon mahibaro en usa nga sundalo nga mayda anomali ya nga ginbubuhat an iya mga superyor.000 nga tag-undong hin kamur ayawan tikang ha maglainlain nga mga sektor han katilingban. Nagsering hi PA spokesman Colonel Antonio Parlade. Col. Hadton Enero 28. ha mga peryodista nga gin tatagusya nira an iginbuyagyag ni anay Lt. nga makikooperar hiton nagpapadayon nga imbestigasyon kasumpay han mga aligasyon hin korapsyon ha Puwe rsa Armada han Pilipinas (AFP).murayawan). General Carlos F. Garcia ngan iba p a nga mga indibiduwal. An grupo nga pinanngungulohan ni Patrick M. en ginlalaoman nga pakikig-apihan hin 2. nagpagawas hi Gazmin hin Department Order (DO) 22 nga nagpoporm a hin upat-ka-tawo nga grupo agud mag-imbestigar ngan mapannginano-an an mga ano maliya ngan baliko nga mga binuhatan ni Maj. Nakatalaan naman hiton sunod nga Lunes an signature campaign para han kamurayawa n ha mga lokalidad. eskwelahan. George Rabusa kon paonan-o ginku rakot hin mga opisyal an pondo han army. Sumala kan Ochoa. Nagsering hi Ochoa nga mahinungdanon an kooperasyon han mga kaapi han Puwersa Ar mada dida hiton pag-imbestigar ngan pagkumpirmar kon maypaghidabi gud man an hig taas nga mga opisyal han militar dida han igin-aakusar ha ira nga korapsyon. ngan ha mga NGO. nagsering hi Parlade nga i . en gintagan hin 30 diyas agud ma-imbestiga ran an mga aligasyon hin korapsyon ngada hin anay higtaas nga mga opisyal han mi litar. gintagusya han Philippine Army</b> Ginpahayag han Philippine Army (PA) kakulop nga tagusyado nira nga nagdumara hin imbestigasyon an Senado bahin han gin-aaligar nga anomaliya pagtaga-pondo nga n agdadabi hin anay mga opisyal han army. Roy Cimatu ngan Diomedio Villan ueva. mga sanga han gobyerno. sering ni Ochoa. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisa ya:DUM <b>Imbestigasyon ha fund scam. ngan nagporma na hira hin kalugaringon ng a grupo nga magdudumara hin pormal nga imbestigasyon. ilabi na ngada han anay chief of staff ng a special envoy na yana ngadto ha Middle East Roy Cimatu. Plano han grupo nga imbitaron hira Angelo Reyes. sugad man pagpadapat hin disiplina ngada hin mga nagpakasala nga mga opisya l. Jr. (PIA-Ea stern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Pakikooperar dida hiton imbestigasyon kontra han korapsyon.

an Comelec chief in nagsering nga an resulta han ir a consensus ha butnga hiton mga miyembro hiton Comelec en banc in karuyag ngahaw nira gamiton an Precinct Count Optical Scan (PCOS) machines nga amo ngahaw an r ekomendasyon han Comelec Advisory Council o (CAC). . Mayda mga hurobhurob hadto bahin hin mga anomaliya. segurado nga may da manta magbabaton. regional vice governor and members of the regional legislative assembly. Hadton nakalabay nga semana. (PIA-Eastern Samar/Ginbini saya:DUM) <b>Comelec maghahangyo hiton Kongreso nga aprobaran ngahaw an paggamit han PCOS machines ha ARMM polls</b> Maghahangyo an Commission on Elections o (Comelec) ngadto han mga magbabaralaud nga magkatitirok para agud paghiruhimangrawan iton preparasyon para han Autonomo us Region in Muslim Mindanao o (ARMM) election hiton Agosto. Mahinunumduman hadton December han nakalabay nga tuig. Candido) <b> PNP ipinapakiana an 2 nga opisyal nga dabi hin carjacking</b> Iginpahayag han buhatan han Philippine National Police (PNP) han nakalabay nga a dlaw nga ira igpapakiana an duha nga opisyal han PNP nga daw protector hin panga wat hin mga marahalon pa daman nga mga sarakyan. Daw hi Rosales ug Cauyan an gintutudlok hin mga report nga asya an nawawara nga link ha ginbubuhat nga imbistigasyon kasumpay han sindikato nga nadadabihan han Dominguez carjacking. Napoleon Cauyan. sering ni Parlade. ngan Tawi-Tawi in magpipili hira han ira regional gover nor. posible magkada hin problema hiton panahon. Hi Comelec Chairman Sixto Brillantes in nagsering nga hahangyoon niya an Joint C ongressional Oversight Committee nga magkatitirok para pagdirebatihan an proposa l han paggamit han Automated Election System hiton Agosto 18 nga piniliaan. Sulu. agud maundang na an panngawat hin mga sarakyan.:Alice Nicart) <b> Ochoa: 17 nga priority bills igpe-presenta ha LEDAC</b> Igduduso daw han administrasyon Aquino an dise-7 nga prayoridad nga mga balaudno n. Maguindanao. yana nga bulan. Yana nga Agosto 8. Sigun hiton Section 27 of the Poll Automation Law in nagsesering nga iton oversi ght panel in responsabli para han evaluation ngan approval hiton automated polls system nga gagamiton hiton ARMM polls. Ira daw susunasunahon kan Director Roberto Rosales. Sumala kan PNP spokesman Chief Supt. translated by: S. ha 0917-845-5757. Naglalaom hira nga kon mapamatud-an an mga aligasyon ni Rabusa. (P IA-E.hepe han PNP Directorate for Integrated Police Operati ons-Northern Luzon (DIPO-NL). 2010 han national ngan local elections. anay pinuno han PNP anti -carjacking Task Force Limbas ine nga mga akusasyon. an mga botante hiton probinsya hiton Basilan. naghahangyo daman an PNP ha publiko nga mayda dugang nga impo rmasyon nga ighatag ha ira. kondi war ay inilob pagbuyagyag hini. 2011. Samar. ha panahon nga umatubang hi President Benigno Aquino III ha Kongreso. An council in nagpahibaro nga an kakulang han panahon hin pagturoy hin iba nga s istema amo an rason kay kon ano nga gin-aprobahan nira an paggamit ngahaw han PC OS machines. Agrimero Cruz Jr. sering ni Parlade. Gin-aaghat pa daw an publiko nga ipasa an ano man nga impormasyon kasumpay hine nga sindikato ngadto han PNP text hotline 2920 o. Lanao del Sur. basi hira maghatag kaklarohan h an mga kaso. nga ginamit hadton Mayo 10. Sering pa ni Cruz. An Comelec official in nagsering nga karuyag nira nga an Kongreso in magbuhat na han ira request para pagtikangan nira an preparasyon yana nga Pebrero. Positibo an Army nga mayda maupay nga butang nga hingangadto-an kasumpay han pag butho hini nga isyu hin korapsyon. Hi Sarmiento in nagpahitmannon nga kon dire hira yana nga Pebrero makapagtikang. hi Commissioner Rene Sarm iento in naghangyo han 14-member panel nga pareho an panuyo.(PIA-Samar/ Trans. sumala ine kan Executive Secretary Paq . para han Legislative-Executive Development Advisory Council (LEDAC) ha una pala nga higayon.kinalilipay han Army nga mayda gihapon mainisugon nga binutho agud magbuyagyag h an anomaliya. ug Supt.

Hi Father Calumpiano nagsiring nga an Social Action Center in aada pa ha proseso hin pagtirok hin mga kalungganayan. an da nyos ha mga proyekto pan-imprastratura ngan ha mga pananom han probinsya in inma bot na ha balur nga P440 milyon. an Social Action Center nagplano gihap nga dugangan nira an mga relief goods hin mga de-lata ngan noodles.000 nga katawhan an napirit an pagbaya han ira mga panimalay. 2009 an urhi nga porm al nga hiruhimangraw ha butnga han gobyerno ngan han MILF durante han pan-gobyer nohan han administrasyon Arroyo. an Action Center in naghunahuna liwat nga dugangan liwat an ira target. An listahan han mga balaudnon. d irektor han Diocese Social Action Center. ngan maabot hin 600. in ginpili la la tikang han 180 nga iginpresentar ngadto han opisina han Presidente. (PIA-8/dms) <b> Gobyerno han Pilipinas andam na para han pagpapadayon han hiruhimangraw pana kamurayawan ngada han MIlF ha Kuala Lumpur</b> Andam na an peace panel han gobyerno nga amo an nagdudumara hin negosasyon ngada han Moro Islamic Liberation Front (MILF) para han pagpapadayon han hiruhimangra w pankamurayawan ha Kuala Lumpur hiton Miyerkules. nagsiring hi Fr. Sering daw ni Ochoa an mga balaudnon in importante kaupay dida ha tinguha nga ma tuman an mga katuyuanan han Presidente nga nakapatik ha iya 16-point agenda. komo pag tuman han saad ni P-Noy. kasagaran o bangin ngani ngatanan na han mga inayop en nagkabalik na ngad to han ira mga puroy-anan. Sumala han report nga nakarawat han PIA. pinaagi han Presidential Legislative Liaison Office nga ginikan naman ha iba-iba nga departamento ug Joint Foreign Chambers of Commerce of the Philippines.(PIA-Samar/Trans. Nasabtan nga an Diocese han Borongan in anay nagdistribwer hin mga 150 sako nga bugas ngadto ha 6 nga mga parokya nga nangaro hin ayuda.000 nga mga pamilya nga naapektaran han bag-o pala nga babaha nga nakaigo han probinsya ug han bug-os nga Regiyon 8. An Diocese han Borongan pinaagi han ira Social Action Center in nagsaad hin pagalotaga hin kadugangan pa han ira budget para pundo ha relief basi mabuligan an mga biktima han babaha ha Sinirangan Samar. 2010. Kondi. Mahitungod nga nagtitikadamo an mga pamilya nga naapektaran.:Alice Nicart) <b> Diocese han Borongan naghatag hin kadugangan nga hinabang ngadto han mga bik tima han babaha ha Sinirangan Samar</b> Waray iba nga maupay nga paagi han pagpakita han gugma han Ginoo kay han pagserb i ha iba. Ginbuhat gihapon didto ha Kuala Lumpur hadton Disyembre 8.uito N. Ochoa Jr. siring pa niya. Basar han inisyal nga report han Provincial Disaster Coordinating Council. Juderick Calumpiano. Nagkaada hin seryoso nga asdangay ha butnga han mga kasundalohan han gobyerno ng an han rebelde nga mga MILF ha Central Mindanao kataliwan atakihon hin tulo nga sarawayon nga mga kumander han MILF en mga sibilyan dida han rehiyon kon diin da mo an namatay ngan nagkasasamad. Kundi waray daw hine upod nga mga balaudnon ha buhis ug Charter Change. Bisan an local nga parishes in naglikom gih ap hin pondo pagbulig. Pinaagi han mga donasyon nga natikang ha dagko nga korporasyon ug han pira nga k abugtuan. An tidaraon nga hiruhimangraw en primero pa gud la nga higayon ilarum han admini strasyon ni Pangulo Benigno Aquino III tikang han iya pagkapot han katungdanan k omo pangulo han nasud hadton Hunyo 30. Nag-iha daw antis hira Ochoa makaabot hine nga dise-7 kay ira man daman gin-adma n kun paunan-o mahisisingit an mga suhestyon han iba pa nga mga ahensya ug stake holders. . An Pamunuan han Probinsya han Eastern Samar nagsiring nga an hinabang in nagtiti kadamo sugad hin mga pagkaon ngan health kits. nga hira in nagtatarget hin pag-asiste r hin kadugangan pa nga 6. Mahihinumdoman nga waray matuhay an hiruhimangraw hadton Agosto 2008 han waray k adayon an pagpirma han kontrobersyal nga Memorandum of Agreement on Ancestral Do main (MOA-AD) nga ginkonsiderar han Korte Suprema komo diri subay hiton Batakan Balaud.

imprastr aktura. Aabrehan ngahaw an pormal nga hiruhimangraw pankamurayawan ha butnga hin mga bal ita nga natunga na an MILF kataliwan bumulag tikang han liderato han MILF an usa hini nga kumander nga hi Umbra Kato. ekonomiya. Domingo nga ad law. en ginhindo tikang hin maabot 180 nga mga proposisyon nga ante mano nakarawat han Presidential Legislative Liaison Office tikang hin maglainlain nga mga depa rtamento ngan han Joint Foreign Chambers of Commerce of the Philippines . (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Ig-prepresentar ha LEDAC en 17 nga prayoridad nga mga balaudnon – Ochoa</b> Igduduso han administrasyon en 17 nga prayoridad nga mga balaudnon ha pagharampa ng ni Pangulo Benigno Aquino III ngan han mga lider han Kongreso dida hiton Legi slative-Executive Development Advisory Council (LEDAC) ha primero nga higayon ya na nga bulan. Ha Northern Samar. Totch dela Cruz han Plan Philippines in nagpasabot han Philippine Informa tion Agency nga an Plan Philippines in nagdistribwer han mga ayuda dida han ira espesyal nga mga pandistribwer han Enero 15 ngadto ha 22. Ginpahayag pa ni Kato nga ginpatalsik hiya ha liderato han MILF ha diri makatado nganon nga paagi. Mayda mga proposisyon nga gintanggal tikang dida han lista tungod nga nagkikinah anglan pa hin kadugangan pag-estudyo. An masobra P10 Milliones nga balor nga ayuda in natikang ha rekomendasyon han su ok nga nagtratrabaho didto han Local Disaster Risk Reduction and Management Coun cils (DRRMC) han tagsa-tagsa nga mga bungto basi ha mga resulta han danyos nga n anginginahanglan hin panginano. Dida han mao nga video kan Kato. Ginklaro ni Ochoa nga diri kay lista la hin mga balaudnon an ira igsusumiter kon di an mga balaudnon mismo nga gin-adman hin maupay han panguna nga mga ahensya n ga natutungdan. seguridad. An lista han pinili nga mga balaudnon. sering ni Ochoa. nagpadayon naman en patago nga mga negosasyon nga naglatag hin dalan para igpadayon an pormal nga karukayakan. Lugod. sering ni Executive Secretary Paquito N. Ochoa.822 nga mga apektado nga pamilya ha 49 nga mga barangay tikang ha mga munisipyo han San Roque. ngan maupay nga pan-gobyernohan. gintag-usa niya an mga isyu kontra ha MILF kon diin usa na hini an gin-aaligar nga pabarubalyo nga palisiya hiton liderato ha p agkayana han MILF nga pinanngungulohan ni Murad nga binaya na daw ha orihinal ng a tindog hini hiton independensya. Hi Mr. nagpapatapod an mao nga mga balaudnon hin pag-ursa han katawhan. samtang waray na iglakip dida han lista an iba naman nga mga proposisyon tungod nga mahipapatuman na daw ini pinaagi hiton aada na yana nga mga palisiya ngan mga programa han gobyerno. Jr.” nagsering hi MILF Chairman Al Haj Murad Ebrahim nga abierto an ira komunika syon ngan hi Kato bisan han kataliwan igpagawas an video ni Kato ha publiko. harani 16. aada na hiton ultimo nga hugna han preparasyon an 17 nga mga ba laudnon nga igprepresentar han Pangulo ngadto ha LEDAC. Naglalaom hi Ochoa nga mahipapahi-uyon ini nga prayoridad nga mga balaudnon ngad a hiton kalugaringon nga mga proposisyon han Kongreso agud maparig-onan ini ha g ilayon. Las . subay han nahipamulong na han Pangulo.Bisan kon nabalaong an pormal nga hiruhimangraw. diri maubos hin 10. Nagsering hi Ochoa nga mahinungdanon an prayoridad nga mga balaudnon agud makabot an prayoridad nga mga tumong han administrasyon Aquino nga iginplastar dida h an kanan gobyerno 16-point agenda. bisan an Charter change.500 nga mga pamilya nga apektado han babaha ha tulo nga mga probinsya han Samar in nakakarawat han ginkikinahanglan nga ayuda t ikang ha Plan Philippines. Diri sakop dida hini nga prayoridad nga mga balaudnon nga igsusumiter ha LEDAC e n bag-o nga kaburuhisan. Catubig. Kondi dida hin usa nga pahayag nga iginpublikar dida han website han MILF nga “Luw aran. (PIA-Eastern Sama r/Ginbinisaya:DUM) <b> P11-M nga ayuda ginhatag ha mga biktima han babaha han 3 nga probinsya han S amar</b> Ha usa pa nga pagpakita hin maupay nga binuhatan pinaagi hin pakigbuliganay ha p ribado nga panpubliko. nga ginkahurumanan han naglabay nga seman a. Segun kan Ochoa. Lope de Vega.

nga amo an pinakauna. usa nga disinfectant para ha tubig. ngan rehabilitasyon ha oras hin mga kalamidad.” nakangesi nga sering han 12 anyos nga hi Judy Ann. pamparigo ngan panlaba nga mga sabon ngan mga sanitary napkin nga gindistribwer ha mga apektado nga pamilya. mga libro ngan iba pa nga mga instructional nga mga materyal in nagkadadaut gihapon. diri na mababaraka an akon kag-anak pamiling hin pa gkaon paghubas han tubig.” sering han usa nga barangay chairman. Mahitungod nga kaudgan han mga Day Care Centers in ginbaha gihapon. Ha ngaran han kumunidad ginkakarawa t ko ini nga mga ayuda ngan sesegurohon ko nga ini hera in madistribwer ngadto h an mga pamilya han akon kumunidad. Ha Eastern Samar. nga duro gihapon nga naapektuhan kun diin mayda walo nga nagka matay. Mayda mga ayuda nga iginpanhatag han iba nga mga ahensya ngan han media pero amo ini an pinakamaupay kay mahitungod hini nagigin malimpyo kita. Ha suma total an kanan Plan Philippines ayuda nga iginhatag han kanan Sinirangan Bisayas nga mga pamilya nga apektado han babaha in umabot ha P11 Million. Mahitungod hini. 10 nga mga barangay ha bungto han Gandara. pagpauro-upay. An pagbaha ngan han pagdumara han mga gius pag-ayuda in nakagdalan para han loka l nga mga opisyal han ira diri kapreparado. toothpaste. Ini in nag-iindorso hin kaklaro ngan karesponsabli han mga lokal nga pamunuan nga largo nga naghatag han ira pag bulig pinaagi han pagkarga.292. ha kuordinasyon han Municipal Disaster Risk Reduction and Management Coun cil (MDRRMC) han Oras. in nakakarawat hin 10 kakilo hin bugas. an mga uyaga n ngan arts materials upod an classroom furniture. kun diin hamubo an ira kapasidad ha oras hin mga danyos nga kinahanglan hin panginano. mayda gihapon gin pahatag nga instructional materials ngadto ha 28 nga mga klase. “Dako it akon pagpasalamat hini nga mga ayuda. dela Cruz. 422 kakahon hin sardinas.245. An suma total han ayuda nga ighahatag in umabot ha P1. Ha Western Samar.715 kabug-os nga hyposol ngan 18. “Hini nga 10 kakilo nga bugas. paghatag han ginkikinahanglan nga kapabilidad ha pagigin preparado. an Plan Philippines in humatag hin 791 kasako hin bugas. maabot 3. Dako gud an pagpasalamat ngadto han iginhatag nga ayuda han Plan Philippines lab -i na gud nga ini in nag-uupod hin hygiene kit. an Plan in nagdonar hin P1M nga ayuda ngadto ha St. An suma total ha n ayuda nga ginhatag in umabot ha P807. Labot la han mga ayuda nga 8 kakilo hin bugas. paghakot ngan pagsuhol han pagdara tikang han bodega ngadto ha ira mga barangay. an Plan Philippines in mahatag hin mga set hin learning materials nga gagamiton hin mas obra 600 nga mga day care nga kabataan nga natikang ha 23 nga mga apektado nga b arangay.8 Million. (PIA8/maa) <b> Pilipinas nababaraka han pagretiro han lider han MILF</b> Nagpahayag han iya pagkabaraka an hepe han kanan Pilipinas mga negosyador han hi ruhimangraw pangkamurayawan tungod han nahisumat nga paglayas han usa nga lider . 5 kalata hin sardin as ngan usa kabotilya hin hyposol. an 18-kabulan nga proyekto in na gdadahum pagtutdo han mga LDRRMC parti ha DRM. Ginpundohan han Valencia Government ha Espanya. 1 kakilo nga asukar.” sering han usa ng a kag-anak. ha kakulangan hin mga imporma syon ngan han pamaagi han pagreport hini.379. pagbaton oras hin panginahangl an. Southern Leyte nga Camotes ha Cebu. Western Samar. 5 kalata hin sardinas and ½ kilo nga mongo.Navas ngan Catarman. An mga ay uda nga gindistribwer ha Northern Samar in mabalor P5. Bernard MDRRMC pagtapo han mga panginahanglan han mga apektado nga mga pamilya nga aadto pa ha mga evacuation centers. Parupareho hini nga mga proyekto in ha pagkayana gin-iimplimentar ha Northern Sa mar. sering ni Mr. Ini in labot la han ginpanhatag nga mga hygiene kit nga nakumponi hin mga tooth brush. An Bayanihan nga sistema in makikita meyentras gindudumara an pagrepack han mga ayuda didto han barangay. Ha turotemprano pa. An pakakatalwas han mga kumunidad ha mga epekto han mga kalamidad ngan paiba-iba nga dalagan han panahon amo an resulta nga gusto makab-utan han Plan Philippine s pinaagi han nagpapadayon nga Disaster Risk Management (DRM) grant nga proyekto ha mga munisipyo han Oras ngan Llorente ha Eastern Samar.574 kapack h in oresol. Western in nalulumo s hin maabot ha tuhod mga tubig.

PRC</b> Maabot hin 30. 57 anyos. nakompirmar daw nga tikang lumayas hi Umbrakato nagpoproblema na daw an mga opisyales ug membros han MILF kay sugad hin nagkakabuhag-buhag na hira. Ginbabana-bana nga maabot hin P290 milyones an danyos ngada han agrikultura ngan mga imprastraktura. ha luyo han mga panawagan han mga industriya han produkto hank ahoy. Quezon City.350 nga mga pamilya o kon 155. Ginkilala an mga nagkatatagbunan komo hira Nenita Corpuz. 35 anyos ngan ta ga-Socorro. an Department of Environment and Natural Resources (DENR) in g inmaduan nga ig-undang an illegal logging samtang aada pa ha girnrerepaso an yan a nga mga permit. Raymund Bonotan. ngan mga Barangay han Bonifacio n gan Rizal ha Surigao City . Hira Leonen in magkikirigta nga hit mga taga MILF yana nga Merkoles ug ira linal auman nga matagan hin solosyon an problema ha 12.500 nga mga pamilya an igin-ibakwit tikang hin mga lugar ng a naapektaran hin babaha dara hin makusog nga pag-inuuran ha mga probinsya han S urigao del Norte. Marivic Leonen. 18 anyos.. nga mga taga-Cantilan. upat ka tawo an nahidugang pa dida han lista han mga nagkamama tay han matagbunan ini hira durante hin pagparik hin tuna nga natabo ha Surigao del Sur. Surigao del Norte an namatay tungod hin pagkalunod. ngan hi Isagani Borja. Niyan han Sabado.:Alice Nicart) <b>Nagkamamatay han babaha ha Mindanao. Ilarum han EO 23. Sumala ine kan Presidential Communications Development and Strategic Planning Of fice (PCDSPO) Secretary Ramon Carandang ha usa nga radio interview. 25 anyos. Subay han mga report nga nakadangat ha NDRRMC ha Camp Aguinaldo. maabot 30. 25 an . sumala pa kan Carandang nga nagserin g pa makusog it tindog hiton Presidente nga ipatuman ine nga EO 23. Naghatag doon hi Carandang nga bisan pa man an Presidente in nakakasabot nga an kamandoan nga iya ipinalusad in tatapoon hin mga pagtipa han mga pabrika nga nag amit hin kahoy.350 nga mga pamilya an apektado – NDRRMC. sumala pa kan Atty. sugad man ha mga barangay han Magtangali ngan Kar ihatag ha Malimono. and Romeo Boboy.han Islamic separatist bisan kun waray pa ngani pagtitikang an iristorya pangkam urayawan. (PIA-Samar/Trans:Alice Nicart) <b> Aquino waray plano bulkason an EO 23: Malacanang</b> Waray daw plano ni Benigno S. Aquino III nga bulkason an iya desisyon nga ig-und ang ngadto hin di pa hinsasabtan nga panubtuban an pag-did-an han pan-logging . segun han report han National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) ngan han Philippine Red Cross (PRC) hadton Sabado. ha madagmit nga panahon. Kinukulawan daw ine han goberno nga seryoso nga isyu salit. ira daw ginkaklaro i ne tikang mismo han liderato han MILF. kundi. Inabot naman hin 15 ka tawo na an nagkamamatay kasumpay han mga babaha. Maaram daw hira nga damo it mareklamo hine nga EO. Barangay Mabuhay ha Sison. Usa nga parapangisda nga ginkilala komo usa nga Rodel Vertical. per okay kinahanglan daw ine ipatuman kay kay obligasyon hit gob erno nga igola iton kapaligiran. 47 anyos. (PIA-Samar/Trans. an nahisumat nga nagkamamatay han magparik en tuna dida hini nga bungto. Tulo nga mga minero ha Malimono nga ginkilala komo hira Carlito Benocilla Jr.029 nga katawhan tikang hin 270 nga mga barangay an apektado samtang inabot na hin 15 ka tawo an nagkamamatay tungod hin pagbaha-i hin pira nga mga lugar ha Mindanao. nga n hi Julie Culapu. Segun han NDRRMC. Ginklaro pa ni Carandang nga an panuyo han EO 23 in naglilimitar han pan-logging kundi dire nagdidire hadton may mga permit ug waray illegal nga binuhatan. 2 6 anyos. Surigao del Sur ngan Agusan del Norte sugad man ha Jolo ngan i ba pa nga parte han Sulu. inabot na hin 15. an pinuno han government panel. Iginpahayag han Surigao del Sur Provincial Disaster Risk Reduction and Managemen t Council (PDRRMC) nga nagkaada hin pagtono o pagparik hin tuna ha Barangay Buga s-bugas han bungto han Placer.000 nga mga membro han rebelde nga mga muslim. ine daw in karikohan h an nasud para han tiarabot pa nga katuigan. An paglayas daw ni Ameril Umbrakato tikang ha Moro Islamic Liberation Front (MIL F) in posibli makakompromiso han pagbubuhaton nga peace talks ha butnga han gobe rno ug MILF. ma abot ngatanan hin 21.

kon diin 16 ka tawo an nagkamamatay. Ginhingadayan niya nga an tag-iya han nasunog nga Bed and Breakfast Pension Hous e en waray magsunod han mga ginkikinahanglan han Fire Safety Code. Royal Netherlands</b> Nakatalaan na karawaton han Pilipinas an inuutang niya nga $10M sakop hin tulo k a tuig. 2010 ha Tuguegarao City han Cagayan. (PIA-Eastern Samar/Ginb inisaya:DUM) <b> Ayaw igbalewara an Fire Safety Code. Usa pa nga kasuwalidad an hinkilal-an komo usa nga Teresita Acion. kay ine daw in gagamiton ha pagpakaupay han Laguna de Bay. Robredo han Department of Interior and Local Gov ernment (DILG) an mga alkalde palibot han nasud nga kanselaron o kon diri maghat ag hin business permits ngadto hin mga establesimiento nga diri nagsusunod han f ire safety requirements ilarum han Fire Code of the Philippines . ngan hi Aladin Corporal han Madrid . Ginhihingita nga ine nga Laguna Lake rehabilitation plan in makakasolbar na han problema nga pagbabaha ha Metro Manila. nga iginpaundang ni President Aquino. gilayon nga nagpadara an PRC-Agusan del Norte-Butuan City Chapter hin h inabang ngadto han apektado nga mga pamilya dida han mga lugar nga nasasakopan h an ira operasyon. Karuyag igpasantop ni Robredo nga ginhihimo nira ini nga pitad para han kapulsan an han publiko ngan diri nga tungod nga karuyag nira pakuri-an an mga establesim iento. Iginpahinumdom niya ha mga alkalde an sunog nga natabo hadton Disyembre 19. kasagaran mga estudyante nga tikuha hin eksaminasyon. lakip na an pagpaupay pa han kalidad han katubigan dida nga dapit agud daw m apaursa pa an mga karikohan pandagat han lugar pati na an pagtaga transportasyon han lugar. tungod han damyos nga iginbilin han bagyo Ondoy ha Laguna de Bay agi han ura-ura nga ur an nga nagresulta han pagbaha ug paghalapad han lupgop han salog tikang ha 80-ka ektatarya ngadto ha 115. Ilarum han palisiya han DILG ngan BFP. An proyekto in nakapatik ha Executive Order 815 han anay administrasyon. tikang ine nga utang ha World Bank ug Royal Netherlands. 62 anyos. nagsering daw hi Presidential Spok esperson Edwin Lacierda nga an board han National Economic and Development Autho rity (NEDA) nga pinamumunoan ni President Ben igno S. Dida hin usa nga news briefing ha Malacanang. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> PH nakapag-loan hin $10-M ha World Bank. panawagan ni Robredo ha mga alkalde</b> Gin-awhag ni Secretary Jesse M. Aquino III in nag-aprobar na han proyekto ug han pag-utang tikang ha mga international funding agencies. nga nahisumat anay nga nawawara han magparik en tuna.7B Laguna lake Dredg ing Project. An mauutang daw nga kwarta in gagamiton ha pagpakaupay ug pagreper han Laguna La ke. ine daw gud nga proyekto in serbe kabalyo han nagin kontro bersyal nga proyekto han linabay nga administrasyon nga P18. ginkikinahanglan magsumiter an ngatanan n ga BFP regional directors ngadto han ngatanan nga mga alkalde hin quarterly repo rt han ngatanan nga mga establesimiento dida han ira mga lugar nga ginkokonsider ar nga “high risk” o ura-ura na hin kapeligroso salit waray na katagi hin fire safet y inspection clearances.(PIA-Samar/Trans: Alic e Nicart) <b>Mga Pinoy gin-agda magselebrar han Nat’l Arts Month</b> . Nanhatag naman an PRC-Surigao del Norte hin segunda mano nga mga panapton ngan n agtagana hin community kitchens ngan welfare and health education desks ngadto h in mga evacuation center dida han probinsya. Sumala pa han report.yos nga taga-Marihatag. Samtang. Ginhimo an mao nga pitad ni Robredo kataliwan makadangat ha iya en mga report ng a mayda pira nga mga alkalde nga gintugotan an paghatag hin business permits nga dto hin pira nga establesimiento ha ira mga lugar ha luyo hin rekomendasyon han Bureau of Fire Protection nga kanselaron an mao nga mga permiso samtang diri nas usunod hini nga mga establesimiento an fire safety code ilarum han Presidential Decree 1195. malinisan na an Laguna Lake ug matukod a n pinakahilaba nga lakeshore park ha bug-os nga kalibutan. Nanhatag gihapon an PRC-Sulu Chapter hin mga pagkaon ngan mga banig ngadto han t emporaryo nga mga nag-ibakwit dida han ira chapter hall.

An pasundayag in gin-oorganisar han National Commssion for Culture and Arts (NCA A) nga nagsering pa. Ba guio hiton ika-20 hit Feb. nga sumala pa. Makikiselebrar daw hine nga mga pasundayag an mga talento tikang ha Japan. Visayas ug Luzon. Gin-abrehan na daw an pasundayag hadto pa han ika-30 han Enero ha National Capit al Region sumala kan Lacierda ha Rizal Park. in m agpapakita man gud hin damo nga mga talento tikang ha mga rehiyon ug mga nasud n ga magtitirig-ob para hine nga dako nga selebrasyon. Singapore. Dugang han PDEA. Cambodia. ugaring dara han dako nga salapi nga iginhahatag. Ha kabisayaan naman in ha Baco lod Provincial Capitol. An ha Mindanao. ngan iginpapasabot daw daman ni Ochoa nga gaga miton daw han goberno an mga katigayonan agud la matagan proteksyon an sugad nga mga tawo basi man hira magpadayon han pagbulig han goberno nga hikit-an an kama tooran. Bug-os daw nga nasud an pagsaurog hine nga selebrasyon kundi tatagan pokus an mg a lugar han National Capital Region.(PIA-Samar/Trans . Ubos daw ine panginginanohon ug iimbistigaran. nagsering hi Presidential Spokesp erson Edwin Lacierda nga unta magpartisipar hine dinhe nga mga pasundayaga an mg a Pinoy agud madugngan pa an pagtagad han aton kultura han aton katawhan partiku larmente ha mga local nga mga produkto ug talento. Mindanao. Ngani an iba in na atubang na ha sirot nga kamatayon. Dida hin usa nga press briefing ha Malacanang. ginsisiguro na daw nga sayod an mga transaksyones hine nga organisasyo n ngan magin tangkod an mga palakat han mga papaliton nga mga ekipahes ug mga ma teryales para han ultimo nga sundalo ngan igsisiguro daman nga makaabot gud ha i ra. Indonesia. ngan nagbutang na daman hin mga mekanismo agud matagan proteksyon an Armada Pwersa tikang hin m ga abusado nga opisyal. maaram. Ha usa nga harampang han duha nga ahensiya ha Iloilo han yana nga semana. Thailand. Antonio Lim. an panggobernohan Aquino in nagbuhat na hin mga pit ad agud la mapatuman in pira nga reporma ha militar nga sistema. Brunei Darussalam. an tema han selebrasyon in “Ani ng Sining”. Damon a daw ha ira nga mga nging biktima in aadto preso ha iba nga nasud ug naku kurian an gobyerno pagsalbar ha ira. Kundi ginhangyo daw ni Ochoa ha mga sundalo nga magin mabinantayanon ug igreport ha ira in ano man nga dire sakto nga paggamit han mga opisyales han pondo han m ilitar. Labot pa. iginpa sabot han PDEA ha PIA ug pira nga private media ha Iloilo . Usahay gihapon. ug an ha Luzon ha Burnham Park. usahay an usa nga Pinoy in ginpapadara hin epektos nga diri maa ram han sulod hini nga ilegal nga droga. Dire daw tutugutan han administrasyon Aquino nga madum-itan an ngaran han mas da mo pa nga kasundalohan han pipira la nga de-ranggo nga mga opisyal. Col. Tikang daw han una nga tuig.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart)) <b>Pahayag ni Sec. nahuhu . hiton ika-13 hit Feb. han makaharadlok nga nahitatabo han mga Drug Courier. in bubuhaton didto ha People’s Park ha Davao City hiton ika-6 hit Feb. Lithu ania. Kan Ochoa daw ginsaluduhan hi Col. Kay kun hin-o man daw an nakasupa k han balaud in magbabaton manta. Alice E. Ochoa parti han daw korapsyon ha military</b> Maaram na daw an administrasyon Aquino parti han sitwasyon ha Armada Pwersa han Pilipinas kasumpay han igin-aalegar nga mga tinuyaw nga hindadabihan pa daman hi n mga hagtaas an ranggo nga militar. Taiw an ug United Arab Emirates.Andam na daw an ngatanan para han kanan nasud pagsaurog han kanan yana nga tuig selebrasyon han ika-20 ka tuig han National Arts Month pinaagi han pagbubuhaton nga Philippine International art festival. George Rabusa. Vietnam. Nicart) <b> Kampanya ala kontra Drug Courier program bahin impormasyon ginpakusog</b> Pakukusgon han Philippine Information Agency (PIA) ngan Philippine Drugs Enforce ment Agency (PDEA) an pag-inpormar ha katawhan paghatag suporta han kampanya ala kontra Drug Courier. ug anay Stat e Auditor Heidi Mendoza tungod han ira paglutaw agud matagan lamrag an mga iginaalegar nga korapsyon ha militar. kay kakarag man daw han ira mga sakripisyo nga madepensaran la an nasud.

Siring han Executive Secretary nga hi President Benigno Aquino III in hul-os nga maaram han kabutangan han Armed Forces of the Philippines (AFP) kasumpay hini n ga mga alegasyon diin an anay mga heneral in nagbursa hin milyones tikang ha pun do han military. igin kasugbong ini han PDEA ha comm unication and information aspect han programa ha ira mga probinsya.” ngan ipatapod ha ira nga “iaasemble hini nga goberno an mga resources hini b asi maseguro an ira katalwasan basi magpadayon hira nga bumulig pagbiling han ka matuoran. (trans PIA-E Samar ) <b> Ochoa nagsaad nga proproteheran an institusyon han military</b> Ginpatapod ni Executive Secretary Paquito N. An PIA Director General Jose A. dida han Biyarnes an trop a han goberno nga an administrasyon ni Aquino in naghimo nah in mga pitad agud m aprotektahan an military institution ha butnga han mga elegasyon hin pangurakot ala kontra hin mga hagtaas nga opisyales han armada pwersa han Pilipinas. ngan masiguro nga duma ngat ha mga sundalo an nga suplay ngan higamit para gud ha ira. Fabia.“Ani ng Sining. Iya gindayaw an whistle-blowers nga hira retired Lt. nagging bisita an PIA Director General Atty. George Rabusa. Adton mapapamat ud-an nga sinupak han balaod in mamamaton’ dugang pa niya. Ochoa Jr. PDEA 6 Direc tor Paul Ledesma. Komo an PIA an information arm han gobyerno. D iri ta igbabaliwara an ira mga sakripisyo. PIA Visayas Regional Directors h an Regions 6. “Ha aton mga tropa ngan han katawhan Filipino. Salit ginpapahimatngon an mga Pinoy nga may mga paryente ha abroad nga maghirot gud. (PIA-8/ldl) <b> Mga Pinoy gin-adga nga dumuyog han pagtigaman han Nat’l Arts Month</b> Andam na an ngatanan han pagtigaman han kultura ngan talento han Filipino yana n ga Pebrero kasumpay han pagsalin-urog han kanan nasud ika 20 anyos nga National Arts Month pinaagi han Philippine international art festival. ngan Lt.” siring ni Ochoa. Cambodia. Dida pa han naglabay nga tuig. Brunei Darussalam. ngan United Arab Emirates. an tema han festival -. Taiwan. Vietnam. Indonesia. an Aquino administration ug an AFP in nagpahamtan g na hin mga mekanismo agud mapanalipdan an kaban han AFP tikang hin pangabuso n gan sugad man maginklaro ngan tapuran an mga transaksyon. Antonio Lim han ira “tipaunhan nga pagpitad paglamrag han mga alegasyon hin pangurakot ha mil itary. Gutierrez. “Diri igtutugot hini nga administrasyon an mga sukwahi nga binuhatan han pipira ng a anay mga opisyales han military diin nahikakanit hin dagko nga kantidad hin pa ngurakot basi la mabutang ha kaalo an yinukot-yukot nga ‘men and women in uniform’ k anay nagta-on han ira kinabuhi ha pagdepensa ngan pagpanalipod han aton nasud. Aton gink ikilala an kaisog ngan an amot han aton kasundalohan diin nag-ukoy ngan namatay ha ngaran han kagawasan ngan demokrasya. . iginpapatapod hini nga administrasy on nga bubuhaton an ngatanan pagpanalipod han institusyon han militar. PDEA Director General UndersecretaryJose S.” in ungod nga magpapamatuod nga ani para han sining diin yinukot-yukot nga local artists ngan cultural work ers in magkakatitirok tikang ha iba-iba nga nga dapit han nasud para han pinakad ako nga selebrasyon yana. 7 and 8. Matambong hini nga festival in mga artists tikang ha Japan. Fabia in nagpahibaro nga gagamiton han mga taga PIA an ira kalugaringon nga yinaknan ha paghimo hin radio plugs aber maging mahi nungdanun ngan mas maayon an pag intindi han mga tawo. nag-agda hi Presidential Spok esperson Edwin Lacierda ngadto han mga Filipino nga umapi han festival nga gin-o rganisar han National Commission for Culture and Arts (NCAA) agud mapadukwag pa an sining han Pilipinas sugad man an pagtagad han publiko han local nga arte nga n kultura Siring han NCCA. Jr. An selebrasyon in pagbubuhaton ha bug-os nga nasud diin mapokus . anay bu dget officer ha AFP. Lithuania.gay ine. Dida han pakig-atubang ha mga media ha Malacanang. Ha paglansar han programa. Col. “Ngatanan hini nga alegasyon in panginginanoon ngan iimbestigaran.” Inapelar liwat hi Ochoa ha kasundaluhan nga magin“ikmat ngan ireport an di tama ng a paggamit han pundo” han ira mga labaw.’ dugang pa ni Ochoa. Col. PDEA Director Gladys Rosales. Singapore . anay state auditor Heidi Mendoza. Thailand. siring ni Ochoa. Jose A.

influenza. usa nga nurse.ha upat nga lugar . an DOH in naghatag gihapon hin mga bulong ngan intravenous fluids. Samar ) <b> Pulis nga nadakpan nga may ilegal nga druga pinaiwas ha serbisyo – PNP</b> Hi Elmer Ampong in pinaiwas ha iya serbisyo bali pulis epektibo Disyembre 21. 13 ha Bacolod Provincial Capitol.(PIA-8/ trans NB Quirante PIA -E. Visayas. ngan Luzon. 30 ha Rizal Park. Palo.National Capital Region. leptospirosis ngan dengue. Leyte. Edgardo Gonzaga. 2010. Mindanao. Sugad man. Samtang hi Dr. kun diin na gmamando nga hiya in umatinder han summary hearing ngan magsumite han mga kaanga yan nga mga dokumento nga may kalabutan ha iya administratibo nga kaso. sering ni Philippine National Police (PNP) Rehiyon 8 Director Arthur Revilla . Mahinunumduman dida hin usa nga pasamwak nga usa nga taga Sinirangan Samar nga p ulis in nadakpan han mga taga Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) mahitung od hin pagkadara hin cocaine nga gintutuohan nga kaparti han dako nga bagahe hin druga nga ginhulog ha kadagatan han Sinirangan Samar dida han Disyembre 2009. 2011 ngadto hin maabot 449 nga mga pamilya nga nagpakabenepisyo han Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) ha San Miguel. usa nga isla han Talalora.460-M an iginpagawas nga kantidad dida han Pebrero 3. 6. Ginklaro ni Director Revilla nga gindesisyonan na an kaso administratibo para ha n Serious Neglect of Duty (AWOL) nga iginsampa kuntra kan PO2 Elmer A. an grand opening program para ha National Capital Region in ginbuhat hadton Enero. Ampong ng a anay naka-assign ha Regional Headquarters Service Support Group Camp Kangleon. Para ha Mindanao. Padayon an pahinumdum han DOH nga maglikay han mga water-borne diseases sama han diarrhea. an Summary Hearing Officer in nagresulba nga an ginp atawag in nahisabutan nga mabaton hin kaso administratibo para hin Serious Negle ct of Duty (AWOL) ngan gintagan hin penalidad nga amo an pagpaiwas ha serbisyo h an kapulis epektibo Disyembre 21. regional director han DOH in nagpahimatngon ha p ubliko nga maghirot gud aber malikyan an mga sakit nga dara han duro nga uuran. 20 10. Campetic. Hi Department of Social Welfare and Development (DSWD) 8 Director Leticia Corill o in nagsiring nga nagin Pasko dida han Pebrero para han 440 nga mga pamilya nga nagpakakarawat han benepisyo nga usa katuig nga cash nga alokasyon tikang mismo . Ini nga mga pahimatngon in igin padayag ha publiko. Leyte. Ini nga insidente in nag duso han DOH nga magpagawas hin pahimatngon ha barangay nga pakaladkaran gud an tubig nga irimnon hin pira ka minutos aber masiguro an iya kasalbar hin makakadaot han lawas. Ngatanan nga pahimatngon in gindumara pero waray la gihapon resulta. ngan. dugang pa ni Director Revilla . Sumala kan Lacierda. ini in pagbubuhaton ha People’s Park ha Davao City hit Feb. hir a in nakadiskubre nga usa nga contaminated spring in gingagamit nga surok hin ir imnon hin sobra mil nga residente. Feb. Samar nga ape ktado han cholera. Ha ginbuhat nga imbestigasyon han DOH pinaagi kan Boyd Cerro. Matapos an Summary Hearing. Sering niya nga pira na nga mga patawag an ginpadara kan PO2 Ampong. Usa hini an report nga tikang ha Samar nga nagsabi han kasakit hin porlomenos 17 nga residente han Barangay Tatabunan . (PI A-8/ldl) <b>DOH-8 nagpahimatngon han mga sakit nga epekto han babaha</b> TACLOBAN CITY . (PIA 8/maa) <b> Gobyerno nagpagawas P5.460-M pinaagi han 4Ps ngadto ha 449 nga mga pamilya h a San Miguel. an Grand Openin g Program ha Luzon in dida naman hit Feb. Mahitungod hini usa nga ex-parte proceeding in gindumara. 20 ha Burnham Park ha Baguio City. Amo nga maski ano nga sumat nga an organisasyon han kapulisan in may kalabutan h an ilegal nga mga aktibidad nga may kalabutan ha druga nga nakakadaut han integr idad han PNP in diri kaangayan ngan waray basihan. ha Visayas naman pagbubuhaton an Grand Opening Program hit Feb. 5 (PIA) – Nagpagawas an departamento han panlawas (DOH ) hin mga pahimatngun hin mga sakit nga durot han sobra nga uuran ha Eastern Vis ayas. Leyte. Leyte</b> Maabot P5.

An kanan gobyerno nasyonal 4Ps. Mapauruupay an Maternal Health. Segun kan DAR Secretary Virgilio delos Reyes . Dida han Surigao-Davao Coastal Road .745. an kahilab-an han kalsada ha may Sampinit- . An una amo an Social Assistance nga naghaha tag hin cash nga ayuda para ngadto han kablas para mabaton an ira panguna nga pa nginahanglan o pagpa-uroupay han ira kahimtang. Menusan an kadamo han kamatay han kabataan. ( PIA8/maa) <b> DAR naglunsad hin ‘one stop shop’ para han mga business-minded nga mga parag-uma </b> Naglunsad kakulop nga adlaw an Department of Agrarian Reform o kon (DAR) han ira bag-o nga programa nga “one stop shop” ngadto han mga business minded nga mga parag -uma nga kon diin an katuyuanan hini amo an pagbulig hadton mga kooperatiba han mga agrarian reform beneficiaries o kon (ARBs) para abir mabuligan hira hin pagt uroy hiton ira kadugangan nga mga pondo nga ira ignenegosyo. Candido) <b> Danyos ha imprastraktura dara han uuran. translated by: S.100 ngadto hin maabot 83. Lakip hin mga parte hin mga kalsada dida han probinsya nga diri naaagi-an amo an ha Barangay Sto. Brgy. Prosperidad. An 4Ps in nakakabulig para matapo an kanan nasud pagpatapod nga matapo an Millen nium Development Goals nga amo an.7 milyones nga danyos ha imprastraktura ha Visayas ngan Mindanao durot han uraura nga uuran. an DSWD 8 in nagpagawas na hin matotal P127. Hi Director Corillio in nagsiring nga amo ini an pinakauna nga higayon nga an mg a benipisaryo han 4Ps in natagan han ira cash nga alokasyon nga siring niya para han bug-os nga tuig han 2010. Dida han Disyembre 14. Niño. Berseba ngan Bayugan ha may Bayugan-Calaitan-Tandag Road . SB Chikay Esperas ngan Board Member Roque Tiu nga nagreprese ntar kan Gobernador Carlos Jericho Petilla. in usa nga estrat ehiya han gobyerno nasyonal pagpa-ubos han kakablasan kun diin naghahatag hin bu lig nga cash para ngadto han gikakablasi nga mga pamilya para mapa-uroupay an ir a panlawas.han mga magtratrabaho han Landbank. (PIA. 2010. Brgy. inabot na hin P383. An nasabi nga center in pwede gamiton han mga parag-uma pinaagi han livelihood s eminars ngan workshops nga kon diin makakabulig ini kon magtindog na hira hin mg a negosyo. ngan an Social Development para mapuypoy an sunodsunod kakablasan han pamilya pinaagi hin paghatag hin igkakapit al. Samar.7M</b> Nahitala han Department of Public Works and Highways (DPWH) en kantidad nga P383 . Nagdugang pa hin pagsering hi Delos Reyes nga an DAR-Bureau of Agrarian Reform B eneficiaries’ Development (BARBD) in naglunsad han “enhancement of village level pro cessing center” para iton mga farmers’ cooperatives magnegosyo hiton ira karuyag nga ignenegosyo. nga ini nga programa daman in may panuyo nga mabuligan an mga ARBs pagkuha han ira importante nga mga papeles sug ad han business and license permits ngadto han mga hindadabihan nga ahensya han gobyerno. E. Ha Surigao del Sur. Alkalde han San Miguel Prospero Brazil.000 nga mga nagpakabenepisyo ha rehiyon. Dankia ha may Butuan City-Malaybalay Road ha Butuan City en diri gihapo n naaagi-an tungod hin mga parte han kalsada nga ginbaha-an. Los Arcos ngan Sitio Magsaysay ha may Awa-A zpetia-Lianga Road . an Kabalalahan nga parte ha may Buenavista-Bunaguit Road ng an Brgy. patas nga pagtratar han babaye ngan lalak i. Ha Agusan del Norte. Bise-Alka lde Chad Lapidario. nutrisyon ngan edukasyon lab-i na gud han mga kabataan nga naedad 0 ngadto ha 14 anyos. Labot la kan Director Corillo. Pinakagrabe daw hini nga naapektaran an probinsya han Agusan del Sur kon diin inabot hin P96 milyones an danyos ngada han ira kakalsadahan ngan m ga tulay. nga gin-iimplimentar han DSWD. Anibongan. sarado ha mga motorista an Tago-San Miguel nga tulay ha may Gamut-San Miguel nga kalsada tungod hin karuba hin parte han straktura ngan pund asyon hini. pagpuypoy han sobra nga kakablasan ngan gutom . An 4Ps in mayda duha nga mga panuyo. in nakadto gihapon dida han okasyon hira Landbank Manager han Ormoc Vicky Diaz. makahatag hin panguna nga edukasyon.

An mao nga pitad ni Mubarak en nagpakalma han mga protesta. Palapag. an Presidente naghatag direktiba san Department of Environme nt and Natural Resources nga tuokon an pag isyu sin logging contracts/agreements san ngatanan nga natural ngan residual nga kagurangan sugad san Integrated Fore st Management Agreements (IFMA). likayan an mga panpubliko nga mga lugar ngan an paghid abi hin politikal nga mga aktibidad. Panhagdaa n.O. magikan ha Cairo h iton Sabado</b> Nakatalaan gumikan ha Cairo tipa-uli ha nasud hiton Sabado en siyahan nga hugpo hin mga Pilipino nga boluntaryo nag-aplikar para han repatriaton program han gob yerno. Ginkokomponer an grupo hin 13 nga kababayin-an. Numero 23 pagdeklarar moratorium san pangutod kah oy ngan pagtindog anti-logging task force</b> Si Presidente Benigno Simeon Aquino III nagpirma sadto nga Martes nga adlaw san Executive Order Numero 23 pagdeklarar moratorium san pangutod kahoy sa ngatanan nga kagurangan ngan pagtindog san anti-logging task force. Ha Eastern Visayas. Ginbubuligan an gobyerno han Pilipinas dida hini nga panlimbasog han k onektado ha United Nations nga International Office of Migration (IOM).Unaban-Pocto ngan an tulay han Badjang en diri gihapon naaagi-an tungod han pagb aha-i. puede daw hira igtabok o igbalhin la anay ngadto han kahagrani nga mga nasud o kon puma-uli ha Pilipinas. an Tebangco-Catmon-Manlawaan-Gimarco Road ngan Cabungaan-Tabunok-Consu egra Road en makuri maagi-an tungod hin butak-butak nga kalsada. gintututokan hiton gobyerno han Pilip inas an katalwasan ngan seguridad han mga igkasi-Pilipino. tulo en mga nurse tikang ha Dar Al Fouad Hospital ngan an iba en mga estudyante ha Al-Azhar University ngan hin mga kabulig ha panimalay. may mga parte han Pangpang-Palapag-Gamay-Lapinig Road ha Nor thern Samar en diri gihapon naaagi-an tungod hin pagpariki ngada hini hin kababt o-an ngan katuklap han kalsada partikular na an didto ha Nipa-Mapanas. ngan mga pinanpahamtang nga mga palisiya nga na sukwahi san Executive Order. Sitio Malabago. Ha Leyte. Nagpapabilin an sagdon han embahada ngadto han mga Pinoy nga aadto ha Ehipto nga diri la anay magginawas. Segun kan DFA spokesperson Eduardo Malaya. Pampang ngan Lapinig. ngan ira paniningkamo tan nga mahi-uli ha Pilipinas adton karuyag umuli. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya: DUM) <b> Siyahan nga hugpo hin mga Pinoy nga manngunguli ha nasud. An mga pagprotesta en kontra han rehimen han presidente han Ehipto nga hi Hosni Mubarak. Sugad man. didto ha Cordillera Administration Region. nag-amyenda ngan nagmomodipikar san ngatanan nga EO. Han mga aada na ha husto nga pangidaron. Socialized Integrated Forests Management Agreem . 23 nagrerebokar. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:D UM) <b> Aquino ginpirmahan an E. pinanbutangan na hin warning signs an apektado nga mga kalsada para m akaghirot an mga motorista han peligro ha unhan. Nipa. An E. nagsering gihapon an DFA nga kon mayda man mga Pilipino didto nga naghuhunahuna nga namemeligroso hira. Samtang. lima nga kalalakin-an ngan hin s iyam nga menor de edad pa. nga linusad na ha iya katungdanan ha pagbaton han igin-aaro han mga Ehi ptohanon.O. ba laudnon. Sa pagpirma san EO. surundanon. An tagsa-tagsa nga rehiyonal ngan pandistrito nga mga buhatan han DPWH en nagpad ara na han ira mga tawohan sugad man kagamitan agud magdumara hin panngayad ngan paghawan hin kalsada nga ginparikan hin tuna. Ini en ha luyo nga an mga pagprotesta ha Ehipto en kinalma na. Bisan kon ha pag-ebalwar han Department of Foreign Affairs (DFA) nga diri gud ka barak-an iton situwasyon yana ha Ehipto. an Tiiwan nga parte han Bana ue-Hugduan-Benguet Boundary Road en diri pa gihapon ginpapaagi-an tungod hin mga pagparik hin tuna. Waray pa hibaro-i kon san-o iton masunod nga pagkaabot hin mga Pilipino tikang h a Ehipto. Mahimo tumawa g an mga Pilipino nga aadto ha Ehipto han embahada han Pilipinas ha Cairo kon ma gdesisyon man hira pagbaya ha nasud han Ehipto. Nag-alutaga an DFA hin P25 milyones para han repatriation program. kondi mayd a gihapon panalagsa nga saramok ngan pagtikadamo han mga nagkakadisgustado.

An DENR Secretary an malingkod bilang Chair san Anti-Illegal Logging Task Force ngan an mga myembro mao an mga Secretary san DILG ngan National Defense. (PIA 8/maa) <b> P-Noy gin-aadman nga gin-rerepaso an mga bakante ha COMELEC ngan COA</b> Gin-aadman ngan gin-rerepaso ni President Benigno C.ents (SIFMA). an pagkunberte r tikang ha KALAHI-CIDSS: KKB modality ngagdto ha Makamasang Tugon in magigin ma dali. nga natikang ha mga probinsya han Leyte. Mayorga. SIFMAs. 2011. silvicultural treatment ngan sa pareho nga paggamit. Community-Based Forest Management Agreement (CBFMA). Paranas. Ju lita. ngan para ha probinsya han Biliran. mag-implementar ngan magpadalagan han mga proseso pinaagi han mga nakatal aan nga kaangayan buhaton dida han proyekto. An DBM mahatag sa DENR sin 10 Milyones ka pesos bilang inisyal nga budget para s an Task Force ngan an pagpagawas san kadugangan nga pondo in igkikinahanglan pa san aprobal san Presidente. Mabulig liwat ini sa DENR pag implementar san mga balaudnon nga may kalabutan sa n palibot o environment. La Paz. Pambujan ngan Silvino Lobos ha probinsya han N orthern Samar. ngan iba pa nga kontrata o ginkasarabutan i n kinahanglan i-rebista ngan ig ebalwar san DENR ngan dagmit nga i-terminate an kontrata sadton nagbayolar sin makaduha nga beses subay san ginkasarabutan dida san mga kondisyones. Tabango ngan Tabon Tabon ha probinsya han Leyte. San Policarpo ngan Sula t ha Sinirangan Samar. p ero kinahanglan an ngatanan nga ginamit nga kahoy sa DPWH igbabalik ngadto sa DE NR para san tama nga disposisyon. CBFMAs. Las Navas. Sugad man. Aquino III an halipotay nga listahan para han duduha nga bakante nga Commissioner ha Commission on Election s o kon(Comelec). Status Report on Sustainability Plan. dugang pa ni ARD Eclavea. Regional Information Officer han DSWD nga an Makamasang T ugon in usa nga gius pagpauswag kun diin an gius pantawo in gindudumara para mag plano. Jipapad. pasabot ni DSWD Assistan t Regional Director Jaime Eclavea. Leyte. Kananga. Can-avid. ngan han Sta tus Report on Compliance kaupod han KC Exit MOA. Ini nga mga bungto in kinahanglan nga andam na han ira 2009 Local Government Pla nning and Management Systems. pasabot han Department of Social Welfare and Development (DSWD) han rehiyon 8. an mga bungto han Naval ngan Cabucgayan. an DENR gin didid-an liwat pag isyu ngan pag renew sin mga permit pag -utod kahoy sa kagurangan labot la kon ini gagamiton sin pag pahaluag san dalan nga gagamiton san Department of Public Works and Highways (DPWH). Biliran ngan Sama r. Pinabacdao. An 26 nga mga bungto. ng an Villareal ha probinsya han Samnar. Tarangnan. Sering ni ARD Eclavea nga an 26 nga mga bungto amo an Bato. ha bungto o ha barangay. Ha pag-implimentar han usa ka-tuig nga Makamasang Tugon modality. San Isidro. Durante hin usa nga media interview. Mahaplag. hi President Aquino in nagsering nga may-ad a por lo minus mga 20 nga mga kandidato para han posisyon nga Commissioner dara . Sta. Sering ni Vina Aquino. Javier. Ini in mas magpapauro-upay han implimentasyon han bag-o nga pagpauswag han kahimtang han katawhan kun ini nga mga bungto in preparado na han mga ginahangl anon para han proyekto dida o antis han Pebrero 5. An ada na nga IFMAs. pagpreparar sa n lugar nga pagtatanuman. Chief s an Philippine National Police ngan Chief of Staff san Armed Forces of the Philli pines o an kanra representante. ngan iba pa n ga ginkasarabutan/kontrata nga yaun logging components sa ngatanan nga kaguranga n sa bug-os nga nasud. in nag-implimentar han KALAHI-CIDSS Project ngan an mga lokal nga pangobyerno han kaupod an mga community volunteers in mag-aram na han mga proseso han KALAHI -CIDDSS ma didto ha probinsya. An Task Force in ginmamanduan nga manguna san kampanya san anti-illegal logging nga maseguro an implementasyon san Executive Order sa ilarum san superbasyon san DENR. (PIA-Northern Samar/Ailene Diaz) <b> 26 nga mga bungto han EV nalalantaw han DSWD para ha ‘Makamasang Tugon’</b> Biente-sais nga mga bungto ha Sinirangan Bisayas in ginkukunsiderar para han kan an gobyerno nasyonal Makamasang Tugon Project. Capoocan. Margarita.

para suportaran an kanan gobyerno anti-drug campaign. Hi Robredo in nagsering nga it iya opisina in andam magpatuman hin mga balaud. Samtang. nagsering hi Presidential Communications Development and Strategic Planning Office (PCDSPO) Secretary Ram on Carandang nga an mao nga grupo en igkokomponer hin mga representante tikang h an Department of Justice (DOJ). An Presidente in padayon daman gin-aadman ngan gin-rerepaso an halipotay nga lis tahan para naman han hataas nga posisyon han COA. p agkastigo ha mga barangay officials labi na gud kon an usa nga barangay official in dumire pagtestigos han kanan gobyerno anti-drug campaign. partikularmente di . Nakarawat daw hin 600 nga mga text messages kada adlaw parti hin mga pamilya nga dire takos igbulig ha listahan han mga kablasanon nga makakatagamtan han CCT. Department of Interior and Local Government (DIL G). Ginpili daw an mga benepisyaryo base han han datos han National Statistical Coor dination Beneficiary ngan dire daw kinahanglan magbayan in pobrehanon nga pamily a para la mahilista ha mga benepisyaryo han CCT. Sumala ha iya mayda daw 20 mil nga natastas nga pamilya ha listahan tungod kay d ire man hira ungod nga mga pobrehanon. ha pareho nga media interview. National Bureau of Investigation (NBI ). Ha luyo nga bahin naman. nagsering hi DSWD Secretary Dinky Soliman nga han bulan han Desyemre nakaserbe na an goberno hin m aabot un milyon nga pamilya hine nga CCT. Candido) <b> CCT nagigin malinampuson</b> Nagigin malinampuson daw an programa han goberno ha pagtaga Conditional Cash Tra nsfer (CCT) samtang ginsisiguro han Department of Social Welfare and Development (DSWD) nga an ungod nga mga pobrehanon an makakarawat hine nga programa.ini han pagretiro nira Comelec Commissioners Gregorio Larazabal ngan Nicodemo Fe rrer. Sigun han Presidente. Nagsering pa daw hi President Benigno Aquino nga importante kaupay nga pamatuman hin hol-os an CCT para matagan solusyon an ura-ura nga gutom ug kakablasan han milyon milyon nga pamilya Pilipino. translated by: S. (PIA-E. PNP ngan han National Prosecution Service nga amo an magdudumara hin imbestig asyon bahin han mga aligasyon nga mayda mga opisyal han pulisiya nga nahidadabi dida han insidente hin panmatay ngan carjacking. Samar. An mga biktima nga hira Venson Evangelista ngan Emerson Lozano ngan kaupod hini nga hi Ernane Sensil en nahisumat anay nga nawawara kataliwan makigkirigta han m ga kliyente. an Presidente in nagdugang pa hin pagpah ibaro nga may-ada daman lima nga mga kandidato para naman han posisyon nga na ba kante ha Commission on Audit (COA) nga kon diin dara ini daman han pagretiro ni (COA) chief Reynaldo Villar kakulop nga adlaw. Duha nga ahente hin sarakyan an ginpanmatay kataliwan makigkirigta hin waray pan hikilal-i nga mga tawo nga pumapel komo pumapalit. (PIA-Samar/Trans/AENicart) <b> Magpoporma an gobyerno hin gintampo nga grupo nga mag-iimbestigar han carjac king</b> Magpoporma an gobyerno hin gintampo nga grupo nga mag-iimbestigar han carjacking Usa nga gintampo nga tag-imbestigar nga grupo nga matutok pagsusi han gin-aaliga r nga paghidabi hin pira nga mga tawohan han Philippine National Police (PNP) di da hin mga carjacking ngan panmatay nga natabo han naglabay nga bulan. particularm ente ha mga barangays. National Police Commission (Napolcom). (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> DILG chief naghahangyo ngadto ha mga barangay officials nga suportaran an na tional anti-drug campaign</b> Naghahangyo hi Interior and Local Government Secretary Jesse Robredo hadton Miye rkoles nga adlaw ngadto han mga local government units o kon (LGUs). Dida han media briefing ha Malacañang hadton Miyerkules. hi Comelec Chairman Sixto Brillantes in nag swestyon han Presidente nga konta in usa ha ira nga mapipili nga Commissione r in Information Techonology (IT) expert dara ini kay iton aton eleksyon ha aton nasud in automated na. Dida hi press briefing ha Malacanang han nakalabay nga adlaw. Nagsering hi Carandang nga inisyatibo han DILG ngan DOJ an pagporma han mao nga grupo. ha pagkayana padayon niya gin-aadman ngan gin-rerepaso an mga kandidato.

An mga magdaraug para han scholarship grant in pagpipilion pinaagi hin electroni c raffle kun diin matistigo an mga GSIS Representatives nga natikang ha HR-Admin . ngan 43 s lots para ha Mindanao. Sering niya nga ngatanan nga mga meyembro han GSIS in kwalipikado pag-apply ha p inakahirani nga opisina han GSIS. Sumala kan DILG Secretary Robredo. An DILG in nagpadara na hin usa nga team ngadto ha PDEA office para paghiruhiman grawan kon ano pa nga mga pitad an paghihimuon agud mas mau-uroopay pa an pag-im plementar han nasabi nga kampanya. ngan Commission on Audit. Ini nga nasabi nga kampanya in usa nga prayoridad ni President Benigno C.000. translated by: S. Samar. duha kagatos (200) nga mga scholarship nga pwes to in ighahatag ngan igdidistribwer ha bug-os nga nasud basi dida han kanan GSIS gintalaan ha kada rehiyon. an iya Information Sheet nga mag-uupod hin 2 nga pinakabag-o nga 2 x 2 I. An kadamo han bubunoton dida han lugar in madepen de kun pira an gintalaan han GSIS para han mga meyembro dida han lugar. An mga palaran nga magdadaug dida hit paraffle in makakadara hin bali usa nga scholarship nga pwesto nga nakatalaan dida han l ugar kun diin gindumara an pagbunot. Nagdugang pa hi Robredo hin pagsering. An mga benipisyo nga matatagamtaman han kada makakadara han scholarship slot in nag-uupod kun pira an aktuwal nga baraydan han tuition ngan mga turotalagudti ng a mga baraydan ngadto ha maximum nga maabot hin P20. An GSIS Information Technology Services Group (ITSG) in maghihimo hin GSP Databa se para han mga aktibo nga meyembro han GSIS nga updated it premium payments par a gamiton dida han electronic raffle draw.da han pag-implementar han pag-turoy ngan pag-aresto kontra han mga gintatahapan nga mga drug pushers ngan drug dens dida han tagsa-tagsa nga lugar. (PIA8/maa) . An kwalipikado nga mga meyembro han GSIS in pwede makakuha han application form tikang ha maski diin nga opisina han GSIS o pwede gihapon hera magdownload tikan g ha GSIS website nga amo an www.D.gsis. Aquino III nga tagan gud hin atensyon labi na han natikadamo nga mga illegal drug prob lem ha aton nasud. 37 slots para ha Visayas. An mga mapipili in tatagan hin usa ka-slot para han scholarship dida han lugar k un diin gindumara an paraffle. An kadamo han mga slot para han kada grupo amo an masunod: 56 slots para ha Nati onal Capital Region.00 ha kada semestre. Operations Sector. 64 slots para ha Luzon. Ini in ginpasabot han kanan Tacloban GSIS manager Vilma Fuentes kun diin sering niya nga sugad han una nga tuig. Candido) <b> Aplikasyon para han 2011-2012 GSIS Scholarship Program nagtikang ha Pebrero 1 ngadto Abril 29</b> An pagpasa han mga aplikasyon para han Government Service Insurance System Syste m (GSIS) scholarship nga programa para School Year 2011 ngadto ha 2012 in nagtik ang dida han Pebrero 1 tubtub ha Abril 29. nga under Section 60 of the Local Governm ent Code of 1991 in nagmamalatumat nga an DILG Secretary in pwede mag disiplina. Samtang. (PIA-E. hi Robredo in magpapagawas hin usa nga memorandum hit sunod nga semana ha bug-os nga nasud para pagpahinumdum han ngatanan nga mga barangay officials n ga iton anti-drug campaign in kaupod hit ira trabaho para buligan ngan assistera n an gobyerno labi na gud parte han pag-implementar han balaud han mga otoridad. An mga nomination forms in makukuha ha GSIS Regional ngan Branch Offices o pwede madownload tikang ha website. upod na dinhi an mga barangay officials nga magpapabaya hit iya trabaho. An meyembro nga nakadara han slot o an nagdaug in tatagan hin 30 ka-adlaw tikang dida han adlaw han kapublikar han mga nagdaug dida ha mga mantalaan kun diin ma sumite hira han Nomination Form ngan iba pa nga mga ginkikinahanglan nga nag-uup od han Certified True Copy han Birth Cirtificate han nagdaug.gov. hiya in nagpagawas hin warning dara hin mga r eports nga tikang mismo han Philippine Drug Enforcement Agency o kon (PDEA) nga may-ada mga barangay officials labi na didto ha Metro Manila nga na dire pagtest igos hini nga nasabi nga anti-drug drive. nga n binulan nga P2. ITSG. dugang pa ni Sec. mag-suspendi ngan mag-tanggal hin mga local government official . pictures ngan Enrollme nt Assessment Form (kun mayda na).000 nga stipend. Robredo.ph.

An Presidente naghatag hini nga award kan Ambassador Romero dida han Martes ha Y ellow Room Premiere Guest House. Information Officer-designate han DENR 8. Hiya in anay nagtrabaho ha Oficina de Informacion Diplomatica. Jr. dugang ni Daloos. deputy head of mission ng an First Secretary han Spanish Embassy. kultura. mahu los man o mamara. Ha mga prayoridad nga mga buruhaton ha panahon han Spanish Presidency of the Eur opean Union ha bulan nga Enero tubtob Junio 2010 diin hi Ambassador Romero an na gin aktibo hini nga mga aktibedades. Pasabot pa ni Daloos nga hi DENR Regional Executive Director Primitivo C. ngan. Ugsa pa hiya nagin envoy dinhi ha Pilipinas. partikularmente nga hi King Juan1 an nagtabag katalwasan han duha nga Pilipina pinaagi han pakipagsumpayan ni King Juan1 ha Emir ha Kuwait. fashion ngan mga music festivals. in nagdumara han slogan nga “forests for water and wetlands” para han selebr asyon kun diin nakasentro han importansiya han mga kagurangan. Kabakyang hi Ambassador Romero ha gobyerno Pilipinas han iya pakipagsumpayan ha mga opisyales han Espanya labi na ha paglibre han nasirutan kamatayon nga penali dad ha duha ka Pilipina nga an ngaran hira Marilou Ranario ngan May Vecina dida han tuig 2009. Malacanan Palace nga amo liwat na mabalik na ha Espanya. Pinaagi han kan Ambassador Romero aktibo nga pagbulig nga diin an Spanish nga li ngwahe. Ministerio de Asu ntos Exteriores ha Espanya. soc ial. Sering ni Purificacion A. komersyo in gin-aghat nga mahimo ha aton nasud p inaagi ha pag-organisar hin kultural. hira Maria Molina ug Antonio Garcis-. Presente gihap hini nga higayon hi Secretary Alberto Romulo han Department of Fo reign Affairs (DFA). kultura ngan ekonomiya. Ginpasindungogan gihap hiya han malinampuson nga pag-areglar han Spanish Officia l Development Asistance (ODA) nga proyekto nga natagamtaman hin damo nga kumunid ad dinhi ha aton nasud sugad han Bicol ngan Caraga nga rehiyon. An tema han kanan yana nga tuig selebrasyon in nakasentro ha mahulos nga katunaa n ngan mga kagurangan mahitungod nga an 2011 amo an UN International Year of For est. 1971 ha Ramsar. kaupayan han kalibungan. hi Ambassador Romero in nagserbe ha dirudilain nga mga Spanish diplomatic agencies ngan mga opisina. Hi Ambassador Romero an nanginginano ha pagpaperma han 16 nga bilateral agreemen t ha mga aspeto ha agrikultura. Iran. asya nga gin pasindungogan hiya ni Presidente Aquino. Kaupod han Spanish envoy ha Malacanan Palace an iya asawa nga hi Soledad Lavina de Arias Romero. in may importante nga papel ha aton mga kinabuhi sugad han pag . an W orld Wetlands Day in ginseselibrar kada ika-2 han Pebrero ha kada tuig kun diin ini in nagmamarka han pagpakita han pag-aprobar han Convention on Wetlands dida han Pebrero 2. hiya in naghatag hin importansya ngan hataas nga dungog para ha Pilipinas ngan E spanya.<b> Presidente Aquino naghatag pasidungog hin Order of Lakandula han Spanish env oy</b> Hi Presidente Benigno S. Galina to. nagin masmakusog an relasyones han Pilipin as ngan Espanya dida han upat ka tuig nga pagserbe komo Ambassador. Matungod ha n kan Ambassador Romero kontribusyon. an Department of Environment and Natural Resources (DENR) han rehiyo n in nakikig-urosa han bug-os nga kalibutan han kanan yana nga tuig pagselibrar han World Wetlands Day ha February 2. Daloos. Aquino III in naghatag han Order of Lakadula ngadto han Spanish Ambassador nga hi Luis Arias Romero nga hiya iton mabalik na ha Espanya katapos han upat ka tuig nga pagigin Ambasador dinhi ha aton nasud. Dugang pa niya nga gintagan hin duon ni RED Galinato nga an mga kagurangan. edukasyon. (translation by dms) <b> DENR 8 nagseselebrar han World Wetlands Day</b> Ha panuyo nga maenganyo an iba-iba nga mga sektor han sosyedad nga magdumara hin aksyon nga an panuyo amo an mahibaro an publiko han balor ngan mga benepisyo ha n wetlands. An envoy an ginhirang nga Ambassador of the Kingdom of Spain to the Philippines dida han Marso 2007. Ha sulod han upat ka tuig ha pag-estar ni Ambassador Romero dinhi ha Pilipinas.

sering ni Daloos nga ginpasabot hi RED Galinato han ginbubuh at ha pagkayana para han Leyte Sab-a Baasin nga lugar. nagsering an PAGASA nga nahimumuta ng an mao nga LPA ha mga 40 kilometros norte han Hinatuan . nagsering hi Narciso Abaya. radyo ngan TV. partikular na ha Agusan tungod nga harani man did a hini nga lugar an LPA. (PIA-8/maa) <b> LPA mahimo magdurot hin padayon nga uuran ha Visayas. Dida han committee on justice hearing han Kamara de Representantes. Mindanao – PAGASA</b> Nagpahimatngon yana an Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Servi ces Administration (PAGASA) nga mahimo magdurot hin 24-oras nga uuran ha rehiyon han Visayas ngan Mindanao en usa nga low pressure area (LPA). pabalon ng an binulan nga salapi. Wildlife and Coastal Zone Management Service (PAWCZMS) han DENR in may nakahelera nga pipira nga mga aktibidad para pagselebrar han World Wetlands Day. pagbulig pagdara hin malimpyo nga tubig ngadto h a mga mahulos nga katunaan. Leyte kun diin amo an nanagbalay han gin-identify nga wetland ha Canigao Island. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Retirado nga mga hepe han AFP nagdiwara nga mayda ‘pabalon’ nga salapi nga aregl o ha military</b> Lima nga anay chiefs of staff han Armed Forces of the Philippines (AFP) en nagdi wara hadton Martes han mga aligasyon nga nagpakakarawat hira hin P50 milyones ko mo ‘pabalon’ nga salapi dida han ira panretiro ha serbisyo ha gobyerno. dugang pa ni Daloos dida ha iya report.” sering n i RED Galinato dida han report ni Daloos. Surigao Del Sur kani na han alas-2 han aga samtang nagpapabilin an hangin amihan ha Luzon. Dinhi ha rehiyon 8. ngan an mga benepisyo nga gindadara hini. pagtapo han paiba-iba nga dalagan han panahon ngan d amo pa nga iba. Magigin maarupa-op man gihapon ha Luzon nga inupdan hin tarutarithi. kampanya parti pag-edukar pinaagi han pagpasamwak ha mga mantal aan. dako an posibilidad nga magbubunok sakob han masunod nga 24 oras. An Information Officer in nagsering nga an Protected Areas. an i ya papel parti pagkunserbar. mga salog. Sumala kan PAGASA forecaster Connie Dadivas.mintinar han dalagan han tubig. rekreasyon. Leyte. hi Generoso Senga. Segun han PAGASA mayda posibilidad nga magdurot gihapon ini nga LPA hin babaha n gan mga pagparik hin tuna tungod nga naghuhulga ini pagbuhos hin darudamo nga ur an hiton masunod nga 24 oras partikular na ngada han agsob baha-on nga probinsya han Agusan ha Mindanao . ngan pagdumara hin mga pagyakan ngadto ha mga eskwelahan nga n mga lokal nga pangobyernohan han Matalom. Island ngan Lake Bito Wetlands han MacArthur. chief of staff tikang han Agosto 2005 ngada han Hu . kun diin amo an panguna n ga proyekto para han Rehabiltation and Sustainable Use of Peatland Forests ha So utheast Asia. An gius pagrehabilitar nga gindumara hini nga wetland nga lugar in naghihingita nga mahibaro an publiko han importansya hini ha biodiversity. Nagdadahum hi RED Galinato nga an selebrasyon han World Wetlands Day in diri la makakagpahibaro han katawhan parti hini kundi magserbi gihapon nga panawagan par a gumius an katawhan para ini in maproteheran ngan masustiner an maupay nga pagg amit hini. Dida han alas-5 han aga nga weather bulletin. panginabuhi. Dugang pa niya nga ini nga mga aktibidad in naguupod han hag-id nga pagpasarang han impormasyon. An PAWCZMS in magdudumara gihapon hin pag-ebalyuwar han wildlife/shorebirds ngan iba pa nga may kalabutan hini didto ha Canigao. Padayon pa ni Daloos nga ginduon gihapon ni RED Galinato nga an slogan in nagdad alan para ha aton nga tagan naton hin atensyon an maghulos nga katunaan nga aadt o ha kagurangan. Sugad man. mga kabakhawan. Nagsering pa hi Dadivas nga magigin maarupa-op ha Visayas ngan Mindanao nga inup dan hin patsarang nga uuran ngan darudalogdog nga mahimo magin hinungdan hin bab aha ngan pagparik hin tuna. labot la hin iba pa. sering ni Daloos. pagkaon. nga nagin AFP chief of staff tikang han Abril 2003 ngada han Okt ubre 2004. nga waray gud niya nakarawat han sinisering nga patapu-an. “An mga wetland in usa han nakukuhaan hin tubig. Pero ini hera in kaudgan naninilikado hin pagtubo. kun diin ginproponer nga mahiupod gihapon ini bali Ramsar Wetland Site.

An mga retirado nga mga heneral ha AFP nga hira Abaya. Drilon</b> Nagpahayag hi Senador Drilon nga dire na kaangayan pa pagtutdoan ni anay Pres. Ra mos nga hi President Aquino in manguna hin pag-imbestigar han mga anomaliya nga may kalabutan han mga anay military generals han Armed Forces of the Philippines o kon (AFP) chiefs of staff. dugang pa ni Trillanes. Nagsering gihapon hi Rabusa nga ginhihi-araan na nga areglo ha militar an paghah atag hin pabalon nga salapi ngadto hin magreretiro nga AFP chief of staff. en nagsering nga mayda negosyo hin tela an iya pamilya ngan agsob hira magb iyahe tungod nga an usa han iya mga anak en konektado dida hin usa nga internati onal airline. Senga. Trillanes ngan han anay Defense Secretary Reyes ha pri . Pinanhimuwa naman ni Reyes an aligasyon ni Rabusa. Gintagan hin duon han lima nga retirado nga mga heneral nga nakakarawat hira hin lump sum nga pensyon dida han ira panretiro ngan ini daw en ligal nga mga benep isyo nga kaangayan nira makarawat tikang ha gobyerno. nga nagin chief of staff tikang han Hulyo 2006 ngada han Enero 2008. en upod ha iya pagbiyahe kondi an nagastos han ira pagbiyahe amo an nasud nga ir a ginkakadto-an. F idel V. Ramos hi President Benigno Aquino III mahiunong hiton corruption ha mili tary. Mahinunumdoman nga iginbuyagyag ni anay AFP budget officer George Rabusa durante han Senate blue ribbon committee hearing han naglabay nga semana nga kinarawat hin P50 milyones hi anay chief of staff Angelo Reyes komo pabalon hini han magre tiro hadton 2001. nga nagmangulo han AFP tikang han Mayo 2008 ngada han Mayo 20 09. Karuyag ko kitaon an maupay nga kahimtang han mga k asondalohan”. Samtang.” ini an pamahayag ni Drilon hin usa nga media interview hadton Martes nga adlaw durante han sesyon ha senado. en nagsering nga nakabati la hiya han gin-aaligar nga korapsyon ha mil itar han bumutho an kaso nga plunder kontra kan anay AFP comptroller Carlos Garc ia. Hi Hermogenes Esperon.lyo 2006. Nagdugang pa hin pagsering hi Drilon nga hi President Aquino in may ada niya mga cabinet members nga amo an angay manginginano han nasabi nga problema. Hi Dionisio Santiago. ”An importante ha pagkayana nga mawara na gud ini nga corruption ha Armed Forces o f the Philippines o kon AFP. Nagsering gihapon hiya nga an iya asawa. Kondi. ini an nahibaroan tikang kan anay Archbishop Oscar Cruz. Ini an reaction ni Drilon han paghatag hin pahayag ni anay President Fidel V. pero an Presidente syempre may-ada niya ginhahatag nga mga paliseya. Nakabati daw hiya han payola nga isyu kondi waray gud niya ini tagi hin seryoso nga atensyon. usa nga retirado nga nurse ha militar. (PIA-E. en nagsering nga nagbiyahe hiya ha langyaw maka-upat ka beses durante han iy a termino kondi an nasabi nga mga pagbiyahe en kasumpay hin opisyal nga misyon. Candido) <b> Trillanes karuyag nga mawara na iton corruption ha AFP</b> Nagpahayag hi Senador Antonio Trillanes hadton Martes nga adlaw nga karuyag na n iya nga mawara na ini nga corruption ha military nga kon diin nagserbisyo hiya k omo anay Navy junior officer. chief of staff tikang han Nobyembre 2002 ngada han Abril 2 003. Hi Alexander Yano. hi Drilon in nagbali wara han reports nga may-ada daw duha nga grupo in karuyag magpatalsik han kan Aquino pangobyernohan. Santiago . Samar. (PIA-Eastern Samar/Ginbini saya:DUM) <b> P-Noy dire na kaangayan pagtutdoan ni FVR----Sen. Yano ng an Esperon en tinambong hadton Martes han House justice committee hearing bahin han plea bargain agreement ha butnga han mga piskal han gobyerno ngan ni Garcia. translated by S. ”Pamati ko dire gad kaangayan nga pagtutdoan pa an Presidente. gintagan niya hin duon nga waray niya personal nga nahibabaro-an han tina tawag nga pabalon nga salapi para han mga magreretiro nga mga heneral. Samtang nagkita hira Sen. en nagsering nga nagin okupado hin duro an iya panahon ha pakigbisog han mga bandido nga Abu Sayyaf ha Mindanao ngan hin pagpatuman hin mga reporma ha AFP.

” hi Trillanes in nagsering. Natudlok hiya nga embahador han Ginhadian han Espanya nganhi ha Pilipinas hadton Marso. Dida han upat ka tuig niya nga panenerbihan ha Pilipinas. labot hi n iba pa. Nagdugang pa hi Trillanes hin pagsering nga hiya in natoo nga an kan anay Lt. Ugsa han iya panenerbihan ha nasud. Co l. Ginhatag han Pangulo an mao nga kadungganan hadton Martes didto han Yellow Room han Premier Guest House ha Malacañang durante han panamilit ni Embahador Romero. ngan kooperasyon panturismo ngan pankatilingban. an deputy head of mission nga hi Maria Molina. ginkab-ongan hin Order of Lakandula ni Aquino</b> Ginkab-ongan ni Pangulo Benigno Aquino III hin Order of Lakadula nga mayda rangg o nga Bayani an tibaya na nga Embahador han Espanya nganhi ha Pilipinas Luis Rom ero ha pagrekognisar han mahinungdanon nga nahiamot hini ngada han pagpa-uruupay pa han relasyones ha butnga han Pilipinas ngan Espanya sakob han nakalabay nga upat ka tuig. (PIA-Ea stern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Mga langyawanon kanay mga visa en palsipikado. Aktibo gihapon an partisipasyon ni Embahador Romero dida han prayoridad nga mga proyekto durante han pagmangulo han Espanya han konseho han European Union tikan g han Enero tubtob han Hunyo han tuig 2010. partikulamente an mga senior off icers durante han panahon ni PGMA. dako an nagin papel ni Embahador Romero dida han diplomatiko nga pagibirubisita han Pilipinas ngan Esp anya. Ginpasidunggan gihapon an Embahador tungod han iya pagbulig nga maipahamtang an mga proyekto ilarum han Official Development Assistance (ODA) han Espanya ha mga komunidad ha Pilipinas. 2007. translated by: S. (PIA-E. Hiya in nagbubuhat la para han intereses han mga katawhan dire la han iya pe rsonal nga amo iton an maupay nga pagtikang. e dukasyon. ngan komersyo ha nasud. makaka-diskobre pa kami hin damo pa nga mga instances of corruption nga ginbuhat hini nga mga tawo nga gin-aalegar. kultura. Tungod han iya aktibo nga partisipasyon ha pag-organisar hin mga karisyohan pank ultura. nagkapot hin katungdanan ha maglainlain nga mga ahensya pandiplomatiko ngan buhatan han Espanya hi Embahador Romero. ilabi na ha mga rehiyon han Bicol ngan Caraga. pinaagi hin regular nga koordinasyon ngada han mga opisyal han Espanya. nahiundong an kinatsila nga yinaknan. partikula r na pinaagi han paghangyo ni King Juan 1st ngada han Emir han Kuwait. Hi Reyes amo an Defense secretary han hi Trillanes in manguna han Oakwood mutiny hadton 2003 ha pagprotesta han mga gin-aalegar nga graft and corruption ha mili tary ha ilarom han pamunoan ni anay President Gloria Macapagal-Arroyo. ngan an first secretary han Embahada han E spanya nga hi Antonio Garcia. Ngan natoo ako nga hiton tidaraon n ga semana .mero pala nga higayon tikang hiya mahigawas han detention cell hadton nakalabay nga tuig nga kon diin inatender hiya han una nga semana ha Senado han Senate blu e ribbon committee hearing mahiunong han plea bargain agreement ha butnga han mg a prosecutors ngan han anay military comptroller Carlos Garcia. ”Colonel Rabusa in usa nga very credible witness kay hiya in taga sulod han milita ry. kultura. ha estilo hin panmado ngan musika. Ginrekognisar hi Embahador Romero para han iya paningkamot nga mapirmahan en 16 nga bilateral agreements ha patag han mga industriya pan-agrikultura. kapaligiran. George Rabusa ginyakan in kamatuoran han hiya in magpadayag han mga gin-aaleg ar nga mga anomaliya nga nahinanabo ha military. Samar. paglalanaton han BI</b> Iginpasamwak han Bureau of Immigration (BI) an paghiporma hin espesyal nga grupo nga asay an maghihikay hin mga ebidensya ngan magpapabakod hin mga kaso kontra . Candido) <b> Embahador han Espanya. Ginbuligan niya an gobyerno han Pilipinas. nga mapahibub-an an sirot nga kamatayon para han mga Pilipina nga hira Marilou Ranario ngan May Vecina hadton 2009. Hi Trillanes in natoo nga damo pa an mahipapadayag ni Rabusa kon hiya in umatuba ng ha Senate inquiry buwas nga adlaw (Huwebes). Kaupod han Embahador an iya asawa nga hi Soledad Laviña de Arias Romero. Presente gihapon dida han mao nga okasyon hi Secretary Alberto Romulo han Depart ment of Foreign Affairs (DFA).

Para madugangan an tawo nga masuporta san nasabi nga lugar. puruko la sa iyo mga balay. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DU M) <b> Sagdon ngadto sa mga OFW sa Ehipto. korapsyon.” An protesta padayon nga nagtitikakusog sa Cairo tungod san panawagan san kasamok san ekonomiya. kapobrehan. an DFA in nag-paakti bar san back-up team sini sa Jeddah. Tututokan gihapon hini nga espesyal nga yunit an mga langyawanon nga nakakuha hi n working visas pinaagi hin pagsalawad hin palsipikado nga work permits o hin di ri ungod nga mga petisyon tikang hin mga nag-eempleyo. natuod an DFA nga sa yana. si Makati police chief Senior Superintendent Froilan Bonifacio n asugad nga yaun bomb squad nga ginpadara para mag imbistigar sini nga panarhog n ga nakarawat san Assumption College sa Makati sa mga alas 9 sa aga. (PIA-Northern Samar/Ailene Diaz) <b> Palasyo nagpahimatngon kontra sa buwa nga tarhog san bomba</b> An Malakanyang nagpahimatngon san publiko kontra sadton nagbubuhat sin panarhog san bomba kon diin nasugad nga adton madakpan nga maghimohimo san buwa nga impor masyon pag iimbistigaran san Department of Justice ngan may baratunon. An DFA nagpadara liwat ngadto staff tikang sa Manila ngadto sa Cairo para makisa yo kan retired General Roy Cimatu ngan san opisyales san Pilipinas tikang sa Riy adh. Gintagan hin duon ni Ledesma nga babawi-on nira an visa ngan pababalikon ha ira nasud an hin-o man nga langyawanon nga nagpalsipikar han ira mga dokumento agud la makag-ukoy ha Pilipinas. nga naghingita nga maporma an mao nga yunit tungod han mga sum at nga nakakakuha hin palsipikado nga mga visa en mga langyawanon ha nasud. Si Deputy Presidential Spokeswoman Abigail Valte nag isyu sini nga pahimatngon m atapos makakarawat sin tarhog kon diin yaun kuno nagbutang sin bomba sa sulod sa n Assumption College sa Makati City kon diin nahibaruan nga buwa la ngay-an Dugang niya. Oman ngan Tel-Aviv sa Israel. an DFA yaun upat nga levels sa pag alerto: level # 1 – Mga pitad pagpahinumdum. Aghat niya. Iginbutang an IAU ilarum han BI intelligence division nga ginmamangulohan ni Att y. Pero sa luyo sini.hin mga langyawanon nga gintatahapan na-estar ha nasud gamit en peke nga mga vis a. Iya liwat gin-aaghat an ira mga kauropdan dihan sa Pilipinas nga kaptan an ira p agtoo sa gobyerno kay ini nagbubuhat sa ngatanan nga wara masudir san mga OFWs d idto sa Ehipto. Segun kan Immigration officer-in-charge Ronaldo Ledesma. Lakip han mga buruhaton han IAU an pag-imbestigar hin mga reklamo kontra hin mga langyawanon nga gin-aakusar hin pagsumiter hin palso nga mga dokumento dida hit on ira aplikasyon para hin visa. ini nga buwa nga panarhog nga yaun bomba in diri nakakabulig sa yan a nga panahon ngan si Justice De Lima nagpatapod nga yaun sin penalidad adton ma dakpan nga maghatag impormasyon matungod sini. an bag-o pala nga napop orma nga Intelligence Analysis Unit (IAU) en kinahanglanon gud agud mapanalipdan an sistema han pagtaga-visa ha nasud ngan agud man mag-alang na an mga langyawa non pagbuhat hin palsipikasyon. kawara trabaho. Gink okomponer an mao nga yunit hin beterano nga mga ahente han BI ngan panngunguloha n ini ni immigration operative Allan Zacarias. ngan pan abuso san mga ka polisan kontra kan Presidente Hosni Mubarak sa Ehipto. Si Conejos nag isyu sini nga pahayag matapos an DFA mag ursa san alert level nga da san mga Pinoy ngadto san level two: paglimitar san ira kiwa ngan pag iwas sa kanra san kataradman. si Foreign Affairs Undersecret ary Esteban Conejos nag-aghat san mga magtatrabaho sa langyaw nga magpahiyaro sa n mga lugar panpubliko kon diin yaun demonstrasyon. wara naagian nga ebidensya an mga imbistigador s . level # 2 – Paglimita r san kiwa. Matapos in masusi nga paghanap. an Ehipto talwas la gihapon nga lu gar para san OFWs. ngan l evel # 4 – pagbalhin o pag ebakwit san OFWs. Dida sa report. level # 3 – relokasyon san OFWs sa mga gin andam nga mga lugar.“Pahirayo kamo san demonstrasyon”</b> Sa butnga san kasamok pagtaga politika sa Ehipto. Faizal Hussin. Kaparte san andam nga pitad para san OFWs sa nasabi nga nasud. “kon puede.

Sumala han NSCB an makusog nga ekonomiya in dara ini hadton peaceful political t ransition han Pilipinas.” dugang pa ni Esposo. Si Singzon nasugad nga an Land Transportation Office (LTO) an nag deputized san DPWH nga ig imponer ini nga balaudnon. (PIA-E. segurado ako nga m asusustenir gud naton an maupay nga ekonomiya.3 percent hadton nakalabay nga tuig. Au . an gindeputized nga personahe s a DPWH in mag iisyu sin Temporary Operating Permits (TOPs) ngan pagkokompiskaron an plaka sadton trucks nga overloaded o subra an bug-at. Samar. Aquino III an mga lokal nga panggobernohan ha nasud tungod han ira iginhahatag nga suporta ha iya panawagan para hin sayod ng a mga transaksyones labi na an may kalabutan ha pagtaga salapi. ngan san gintutuyang nga gross vehicle weight (GVW) sa Mayo Uno. Ha pagkayana. Samar. segurado gud nga ini in ma greresulta hin “maupay nga ekonomiya”. an padayon nga mga remittances nga tik ang ha abroad ngan han padayon han direct investments han mga manmumuhunan nga n atikang pa ha gawas han aton nasud. nga waray kamatu-oran an statements o kon impressions nga ginhatag ni Bishop Cru z ngan han ABS-CBN reporter/anchorman Anthony Taberna nga an COPA daw in dissati sfied o kon dire kontento han kan Aquino pag-palakat han gobyerno. Si DPWH Secretary Rogelio Singzon nasugad. (PIA-Northern Samar/Ai lene Diaz) <b> COPA suportado la gihap an kan P-Noy administrasyon – Esposo</b> Suportado la gihap han Council on Philippine Affairs o kon (COPA) an administras yon ni P-Noy bisan ha luyo han kan retired Bishop Oscar Cruz ngan hin usa nga me diaman paghatag hin diri kamatu-oran nga statements o kon impressions nga kuno a n COPA in nadidis-gusto o kon disappointed daw hira han liderato ni President Be nigno C. hiya in nagsering nga ini nga tutulo nga pinaka-importante nga mga pamaagi. hiya in nagsering hadton Lunes nga adlaw. “Ha kamatuoran kon ini nga tutulo nga butang in pagtirig-obon .an ginbutang kuno nga bomba sa sulod sa eskwelahan ngan gindeklarar nga buwa la an panarhog. translated by: S. dida hin usa nga press conference didto ha Malacañang hadton nakalabay nga Lunes . “an COPA in nagkakaurusa ngan aktibo pagsuporta kan P-Noy ngan han i ya mga reform agenda. Aquino III an napi li nga Presidente hadton nakalabay nga presidential elections hadton Mayo 2010. Segun kan COPA chairman Billy Esposo.” dugang pa ni Valte. (PIA-Northern Samar/Ailene Diaz) <b> Balaudnon sa Anti-Overloading ig-iimponer sa DPWH</b> An Department of Public Works and Highways (DPWH) sa koordinasyon san Philippine National Police (PNP) ngan Land Transportation Office (LTO) mag iimponer san An ti-Overlaoding Law tikang Pebrero Uno. translated by: S. Samtang hi Esposo in nag-papakiana kon ano gud an ira motibo nira Cruz ngan hi T aberna han pagpagawas ngan paghatag nira hin diri kamatu-oran nga statements o k on impressions nga an COPA daw yana in dire kontento kan President Aquino. nga kon diin hi President Benigno S. Segun kan Deputy Presidential Spokeswoman Abigail Valte. (PIA-E. Candido) <b> PNoy gintagusya an mga LGUs tungod han ira suporta</b> Gintagusya ni President Benigno S. Sa pagtikang san pag imponer sini nga balaudnon. nga an gobyerno magtitikang pag imple mentar san maximum nga gintutuyang nga limit sin 13. Samtang an National Statistical Coordination Board (NSCB) in nag-report nga an e konomiya han Pilipinas in hinitaas hin 7.5 metric tons per axle load sa Pebrero Uno. Iton COPA in magpapabilin nga aada hiton frontline pakipag bisog hin ano man nga mga grupo nga may-ada panuyo hiton pagdestabilisar han kan P-Noy administrsasyon. Aquino III. Hi Valte in nagdugang pa hin pagsering nga pinaagi han conditional cash transfer ngan han iba pa nga mga social services. Can dido) <b> Palasyo kompiyansya nga masusustenir an pagtubo han ekonomiya</b> Kompiyansa an Palasyo nga masusustenir an pagtubo han ekonomiya o kon economic g rowth record nga nahipatik hadton nakalabay nga tuig pinaagi han pag-pakurukusog pa han mga basic services. overseas remittances ngan projected increase in fore ign direct investments. Amo daw ine an kaparte han mensahe han Presidente nga iginhatag ni DILG Usec.

Nathaniel Servando komo bag-o nga Administrador han Philippine Atmosphe ric. ha Tacloban han nakalabay nga Enero 28. Presente gihapon hi Reyes durante han Senate Blue Ribbon Committee hearing bahin . Yumul ngan hi DOST Secretary Mario M ontejo tungod han pag-endorsara nira nga magkatutudlok ha posisyon an bag-o nga mga opisyal han PAGASA. ikinalipay gud nira an pagkatudlok kan Dr. pasalubong nga sistema ha PNP. Col. sering ni Agustin.(PIA-Samar/Trans:A ENicart) <b> Mga tawohan han PAGASA. presidente han PWEA. nga hira Dr. maabot daw hin tunga ka trilyones de pesos an gagahinon para ha mga IRA han mga LGUs. George Rabusa nga kinarawat hi anay AFP chief Angelo Reyes hin P50 milyones komo pabalon han magretiro hiya ha serb isyo hadton tuig 2001. Labot pa. Jr. Graciano Yumul. Panadero durante han komperensya han Philippine Councilors League-Easte rn Visayas Chapter (PCL-EVC) 2010 Local Legislative Awarding Ceremony and Region al Congress and Joint Induction of the PCL-EVC Regional Council/Provincial Feder ation Officers nga binuhat ha People’s Center. an biddings ug pag-aabrehe hine nga publiko. Dr. ikinalipay an pagkatudlok hin bag-o nga hepe han ahe nsya</b> Ikinalipay han Philippine Weathermen Employees Association (PWEA) an pagkatudlok kan Dr. kon bumali k na hiya ha DOST. Catalino Davis para han Adminis trative. Segun kan Ramon Agustin. ginpasalamatan ni Agustin hi Dr. Ha pagbaton hin pamakiana ha iya. Vicente Malano para han Operations and Services. S ervando ni Dr. mapasinalamaton hira hin duro ngada han Pangulo. Servando han naglabay nga semana ni Pangulo Beni gno Aquino III kaupod hin tulo pa nga iba komo acting Deputy Administrators. hi Lt. Ugsa hini. ginhangyo han PWEA kan Secretary Montejo nga mag-endorsar. Servando kay ini hiya an pinakakwalipikado daw nga magmangulo han PAGAS A. iginpahayag ni anay AFP budg et officer nga yana retirado na. Nagsering pa daw an Presidente nga hiton sunod nga tuig. daw minanduan daman han Presidente an Commission on Audit (COA) nga p ag-alinsusunoron daman ine nga kamanduan ha mga LGU. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Pabalon. ngan hi Engr. gindiwara ni Bacalzo</b> Iginpatapod ni Philippine National Police (PNP) chief Director General Raul Baca lzo hadton Lunes nga waray sinisering nga “pabalon” o “pasalubong ha sakob hiton organ isasyon han kapulisan. Gin-ayat han Presidente ha iya mensahe ha ngatanan nga mga LGU nga pagsubdon adt on nagsusunod na han iya palisiya kay ngani daw an General Appropriations Act (G AA) in nagmamandu hin hol-os nga pagsunod han DILG Memorandum. Gintudlok ha katungdanan hi Dr. An pagkatudlok han mao nga mga opisyal en nagpapakita hi n pagtapod ngan kumpyansa han kapabilidad hini nga mga empleyado han PAGASA. ser ing ni Agustin nga daku gud an pagtuo nga an bag-o nga mga lider en magtitikang mismo dida han ira mga igkasi-empleyado ha PAGASA. Durante han Senate hearing han naglabay nga semana. Waray manta pagsayop hi Pangulo Aquino ha pagpili kan Dr. hin tuptop nga pa gdumara han mga badyet lokal. Flaviana Hilario p