P. 1
Waray Literary Text

Waray Literary Text

|Views: 5,577|Likes:
Published by Han Hyo Wook

More info:

Published by: Han Hyo Wook on Feb 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/04/2013

pdf

text

original

Title:Literary Collection Didto ha bungto ha KAALIMANGUHAN, tuna ha Kabisayan, hadton katima han Liberacion an Pilipinas.

An JUEZ DE PAZ usa nga tawo nga mananong nga pinurog han sadto ngan yana nga kauswagan. Hi YUYANG babayi nga baringgitan. Hi YUYONG amo an hurunanon nga napakasawangnOfl nga uraora. [Ha ruwang han Jusgado de Paz.] TELEFONO. Riiing,rniiiing. . JUEZ. Halo, halo. . . Di layin is bisi? Ta, kay ano man in pagtawag? Din, din: din ako say nagtawag; ako an gintawag. Daraga? Ano in labot ko hin nga daraga, mga inasawan o mga balo! Ako ha nayit dab? Hino ka ba? Ha? Ako ha dasing hol? [lbubutang an huhoringan han telefono ngan maghihimangraw ha kadaman] Uosa Ia nga layin damo kami nga naghihiruhimangraw. Karuyag ka masayud hin mga sumat nga tinago? Pamati ha telefono: mga libak, mga pakaraot, mga abugho pati mga sala nga waray pa himua han igkasitawo hibabatian mo ha telefono. Aada ha telefono an mga misterios nga magkadilain iíga kaluto: an Matuod gad manggud: mi nga kalibutan amo an gidadakui nga teatro hin magkadirudilain nga mga drama, an iba patarawan ngan an kada man makabibido o makatatangs. TELEFONO. Ruing, rriiing,. . .riiiing! Oo amo ini: an Juez de Paz ha Kaalimaiiguhan, naghuholat han imo mga sugo. Nahimos han akon escribiente nga aadto yana ha Panultogan nga anio an ira bungto; bangin umoli nganhi yana nga adlaw. An irno kadungganan napakiana han tinikangan hadto nga krimen? Abugho gihapon: an asawa hadton pinatay iginkasangkay hinin akusado. Usa ka gabi nga bula non nagkakirita hira nga tub hiton tinambak nga mg puthaw ha duruongan. Nakadalagan an babayi, nab jim an duha nga lalaki ngan hin tutulo ka tawo nga nagiininaw han “limukon ngan han punay” Kahuman han drama: an waray sala pinatay ban salaan. Ha usa ka pubong, karuyag nimo, Ikinasasakit ko nga gayud an din pakatuman hiton imo karuyag. Matuod gad, Honorable, iton imo siring: “diri mababanhaw an minatay magdiano hin kadako han sirot nga ihatag ha akusado”; kundi, an Dios din nakaturog, ngan din man nakaturog an aton mga balaud. Babaihinon ako ngadto hin hirayo ngan gutiay nga bungto? Matuman an iyo kagamhanan! Waray sapayan: nagmamatuod ako nga salaan an akusado ngan, tungod hini nga akon pagmatuod, ipadadara ko ha Juzgado de Primera Instancia ito nga causa upod an akon dimision! [luompag an huhuringan. Maghihimangraw ha kadaman .] Babayaan ko anay an akon katungdanan sano ako gumawi hin din tama han kamatadong han akon panmurubuot. Sunugon anay an mga kodigo, agb unon an ngatanan nga mga balaud, kun asay man la ngayan tutumanon an kaburoton hin tawo nga

gamhanan! Din ako matugot nga an kaladnganan han Juzgado pagdaradaraon la han mga huringhuring han bisan hino ha kahitasan. Kay an bungto mayada mata, an bungto mayada talinga, ngan waray natatago ha atubangan hito nga bungto! Ay! Kon inin akon tingug sugad pa hin kamalatus han tingug han dalugdog, igugoliat ko an pagsiring: Mga batanon, kun ha urhi nga mga adlaw sumaypong kamo ha kahitasan, himua gihapon niyo nga an bungto matapod han kamatadong han aton Gobierno! NINONG. Maupay nga aga, Sr <pd>.</pd> Juez. JUEZ. Ay, iini ka na ngayan. Kumosta man didto ha Panultogan? Matiunano an iyo bungto? NINONG. Sigi an progreso; an hadto mga gutiay nga sapa ha kalsada, yana mga palaisdaan na. Ngan makar uroyag pagkiton, kon nagdadadlagan iton mga awto kay naguukpawukpaw, baga in mga pakia, ngan kon hain an masukot agian han magilatigat nga mga espesyal, aadto man an pinakagarahe han mga de carga nga mga trak. Waray na No Parking kay bisan dim nakakaparking. Ngan... JUEZ. Maupay nga inuli ka kay damo an aton susuraton. Hira gihapon ngan an JEFE DE POLICIA. JEFE DE POLICIA. Kiha, Sr <pd>.</pd> Juez. JUEZ. Tungod gihapon hin abugho? JEFE DE POLICIA. Diri pa; mga estudiante Ia anay. JUEZ. Kay ano, karuyag hito nga mga estudiante magtransfer ngada ha aton estelma ting? NINONG. Maupay ngahaw: din hira mabayad hin matrikula. JEFE DE POLICIA. Kuan gad, Sr <pd>.</pd> Juez: nagkahuhultok kagabi sugad han iba nga mga gabi. Usa nga estudiante de derecho, nagderecho pagpalit hin usa kadama nga tuba ngan panawgon in lima han iya kasangkayan nga mga estudiante gihapon hin kamidiko, kaingeniero ug iba nga mga kinaadman. Embes nga masingadto hira ha colegio, tampoco nga nagpakadto ha puno han talisay ngan didto pagklase. Ta, kay iton tuba diri man nakakahatag hin kinaadman, nanhikalimot han ira hingyap nga urhi nga mga adlaw mahimo hira nga mga dagko nga pilipinhon, nahimo Ia lugod nga gudti nga darakpon han mga polis. lini an akon kiha. [Kakarawton.] [manhuhunahona anay]. Ambot kon nalilimot Ia ako...Didi han “Noli” ni Rizal diri nahamarnangraw nakadamo mahatungod hin mga estudiante, waray ako pakabasa hin nahananabi ha mga estudiante nga hubog o parahubog. Karuyag ada sidngon nga, hadto nga mga panahon, haruhataas an moralidad han mga estudiante? JEFE DE POLICIA. Modernismo, Sr <pd>.</pd> Juez. JUEZ. Din. Din ko .karuyag nga kabiduan ako hito nga kabataan nga magigin harige nga madigon han aton batanon nga Republica. Kundi, napakiana ako: Ham dapit au karatan? Aada ha mga kaganak? Aada ha mga magturotdo? Aada han mga paagi han pagtutdo o ha mga pagaradman? JUEZ [gugusion an kiha]. Sidnga iton kabataan nga, gingusi

ko mi ng den uncia kay din ko karuyag nga ha ira pagkatigurang iii agkamayada hira maraot nga hinumdoman han ira pagkabatanon. Karuyag ko nga hira rnahainatngon nga an tuba ngan han mga alaksiw amo an kaurog nga tinikangan han magraot nga inga hilig; ngan karuyag ko nga hira manunga an iskwilahan din an cared amo an pangaraydan han mga ginawian. Pabalika hira ha iskwilahan. [Masulod an JEFE DE POLICIA.] JUEZ. Ano ito? Kitaa daw kun ano ito. NINONG [Masulod.] YUYONG [ha sakub han Juzgado]. imposible ito waray logica. Kay nagtuon ako hin logica, Sr. Juez, ngan bisan ha filosofia natural din ito mahihimo. Aw, ano an ha imo, Sr <pd>.</pd> Juez? Ano an imo opinion? JUEZ. Opinion hin ano? YUYONG. Kay nagestudyo ako ha Cebu, maaram ako hin logica kay gutiay ngani ako magpadi, por lo tanto din ito mahihimo. Ano an imo opinion, Sr <pd>.</pd> Juez? JUEZ. hiunong hin ano iton imo ginyiyinakan? Ano nga opinion in akon ihahatag kay waray ka pa man pagasoy hin tuhay? Ano ka, hubog hin vino o hubog hin kanan Dios tagay? YUYONG. Ambas penas a la vez. JUEZ. Hubog ka ngayan? YUYONG. Din. JUEZ. Tuyaw ka? YUYONG. Din. JUEZ. Ano man in imo karuyag? YUYONG. An imo opinion. JUEZ. [Mabuhat ngan mailalakat.] YUYONG. Con la venia del Juzgado: maghihimangraw ako hin laktod, iton baga hilipot gud Ia nga himangraw. JUEZ. Maupay; laktura la basi din kita magiha. Lingkod. YUYONG. Din kinahanglan: mas maupay ako magasoy kun natukdaw kay, basi ka masayud, Sr <pd>.</pd> Juez, usa ako han mga oradores de campanilla han panahon han politica... JUEZ. Bueno, bueno, ayaw na hiton politica. An imo tuyo, an imo tuyo....! YUYONG. lini an historia: Hadto han bata pa ako, kay din pa man ak hadto lagas… JUEZ[ha kadaman]. Ginmimorais hin maupay an poesia ni Laygo. YUYONG. Ngan akon pinangasawa adto nga babayi YUYONG. karuyag ko sidngon nga nagdudumiri ha akon an iya mga kaganak. JUEZ. Ah! YUYONG. Kundi nakasal kami gihapon ngan naggozar kami han hanimun; kondi adto nga amon luna de miel, siring han poeta, JUEZ. Adios, adios, din na ito laktod nga asoy, hiaabutan kita han kurpioawor kon dadamuon mo nga mga istorya, labi kun sasaktan pa hin mga siday. Igsumat an yana nga nahanabo, ayaw na tikanga didto han

pagangkan ha imo. Hino an imo contra? YUYONG. An akon asawa, JUEZ. Tungod hin ano? YUYONG. Tungod han iya ha akon mga malos tratos de obra. JUEZ. Ginsuntok ka? Ginbalbag ka? YUYONG. Waray. Aw, danay ak pagbanyakan hin din tinatalso iton iya bakya. Agi daw kamaulol, labi kun dinhi ha lulod pakaigo! Ngan it iya gad mga buyayaw kay mga barahibuon na nga uraora! JUEZ. Kay ano man in iya nasisinahan ha imo? YUYONG. Primero, kay malakat kuno ako. [Ha usa nga ruwang, nga ama ngahaw inpinakasulod, hin usa nga taragbalayan hin mga magturoon nga kalalakinan. Ha buod, anpwerta tipahagdan ngan tipakusina, ngan ha duha nga kagiliran an mga bintana ug mga pwerta man ngahaw. Ha sakub han ruwang: duha nga tiheras, usa nga lamisa, mga basahon nga nagkakalpat, lingkuran ug mga ginamit pagbola, pagtennis o pagbuksing. Ha bungbong nga dapit ha buod may telefono.] [Ha usa ngapiliw, ngadto dapit ha baba han teatro, hihimuan hin gutiay nga bahin han taragbalayan hin mga magturoon nga kababayinan. Mayada man telefono.] ILUMINADO LUCENTE ABUGHO Mga Maguruyag JUEZ DE PAZ YUYANG (Asawa) YUYONG (Bana) NINONG (Escribiente han Juez) JEFE DE POLICIA Didto ha bungto ha KAALIMANGUHAN , tuna ha Kabisayan, hadton katima han Liberacion an Pilipinas. An JUEZ DE PAZ usa nga tawo nga mananong nga pinurog han sadto ngan yana nga kauswagan. Hi YUYA NG babayi nga baringgitan. Hi YUYONG amo an hurunanon nga napakasawangnOfl nga u raora. I [Ha ruwang han Jusgado de Paz.] TELEFONO. Riiing,rniiiing. . JUEZ. Halo, halo. . . Di layin is bisi? Ta, kay ano man in pagtawag? Din, din: din ako say nagtawag; ako an gintawag. Daraga? Ano in labot ko hin nga daraga, mga inas awan o mga balo! Ako ha nayit dab? Hino ka ba? Ha? Ako ha dasing hol? Librame, s eflor, de la peste y de todo mal! --------------------------------------------------------------------------------------------------[lbubutang an huhoringan han telefono ngan maghihimangraw ha kadaman.] Uosa la nga layin damo kami nga naghihiruhimangraw. Karuyag ka masayud hin mga sumat nga tinago? Pamati ha telefono: mga libak, mga pakaraot, mga abugho pati m ga sala nga waray pa himua han igkasitawo hibabatian mo ha telefono. Aada ha tel efono an mga misterios nga magkadilain nga kaluto: an misterios gozosos, doloros os y gloriosos hinin milagroso nga bungto por obra y gracia del espiritu ifernal . Matuod gad manggud: ini nga kalibutan amo an gidadakui nga teatro hin magkadir udilain nga mga drama, an iba patarawan ngan an kada man makabibido o makatatang s. TELEFONO. Ruing, rriiing,. . .riiiing! JUEZ. Halo.. .Con quien tengo el hon or de hablar? Aw, buenos dias, Honorable. Oo, arno ini: an Juez de Paz ha Kaalim aiiguhan, naghuholat han imo mga sugo. An expediente hito nga causa? Nahimos han akon escribiente nga aadto yana ha Panultogan nga anio an ira bungto; bangin um oli nganhi yana nga adlaw. An imo kadungganan napakiana han tinikangan hadto nga krimen? Abugho gihapon: an asawa hadton pinatay iginkasangkay hinin akusado. Us a ka gabi nga bulanon nagkakirita hira nga tulo hiton tinambak nga mga puthaw ha duruongan. Nakadalagan an babayi, nabilin an duha nga lalaki ngan hin tutulo ka tawo nga nagiininaw han “limukon ngan han punay” Kahuman han drama: an waray sala p inatay han salaan. Ha usa ka pubong, karuyag nimo, Honorable, nga sobreseeron ko mi nga causa? Ikinasasakit ko nga gayud an diri pakatuman hiton imo karuyag. Ma tuod gad, Honorable, iton imo siring: “din mababanhaw an minatay rnagdiano -------------------------------------------------------------------------------

--------------------hin kadako han sirot nga ihatag ha akusado”; kundi, an Dios din nakaturog, ngan d in man nakaturog an aton mga balaud. Babaihinon ako ngadto hin hirayo ngan gutia y nga bungto? Matuman an iyo kagamhanan! Waray sapayan: nagmamatuod ako nga sala an an akusado ngan, tungod hini nga akon pagmatuod, ipadadara ko ha Juzgado de P rimera Instancia ito nga causa upod an akon dimision! [Iuompag an huhuringan. M aghihimangraw ha kadaman] Babayaan ko anay an akon katungdanan sano ako gumawi hin din tama han kamatadong han akon panmurubuot. Sunugon anay an mga kodigo, ag bunon an ngatanan nga mga balaud, kun asay man la ngayan tutumanon an kaburoton hin tawo nga gamhanan! Din ako matugot nga an kaladnganan han Juzgado pagdaradar aon la han mga huringhuring han bisan hino ha kahitasan. Kay an bungto mayada ma ta, an bungto mayada talinga, ngan waray natatago ha atubangan hito nga bungto! Ay! Kon mm akon tingug sugad pa hin kamalatus han tingug han dalugdog, igugolia t ko an pagsiring: Mga batanon, kun ha urhi nga mga adlaw sumaypong kamo ha kahi tasan, himua gihapon niyo nga an bungto matapod han kamatadong han aton Gobierno ! II JUEZ DE PAZ NGAN NINONG NINONG. Maupay nga aga, Sr <pd>.</pd> Juez. JUE Z. Ay, iini ka na ngayan. Kumosta man didto ha Panultogan? --------------------------------------------------------------------------------------------------Matiunano an iyo bungto? NINONG. Sigi an progreso; an hadto mga gutiay nga sap a ha kalsada, yana mga palaisdaan na. Ngan makaruroyag pagkiton, kon nagdadadlag an iton mga awto kay naguukpawukpaw, baga in mga pakia, ngan kon ham an masukot agian han magilatigat nga mga espesyal, aadto man an pinakagarahe han mga de car ga nga mga trak. Waray na No Parking kay bisan dim nakakaparking. Ngan... JUEZ. No hay que hablar de cosas tristes. Maupay nga inuli ka kay damo an aton susura ton. III Hira gihapon ngan an JEFE DE POLICIA. JEFE DE POLICIA. Kiha, Sr <pd> .</pd> Juez. JUEZ. Tungod gihapon hin abugho? JEFE DE POLICIA. Din pa; mga est udiante la anay. JUEZ. Kay ano, karuyag hito nga mga estudiante magtransfer nga da ha aton estelmating? NINONG. Maupay ngahaw: din hira mabayad hin matrikula. JEFE DE POLICIA. Kuan gad, Sr <pd>.</pd> Juez: nagkahuhultok kagabi sugad han i ba nga mga gabi. Usa nga estudiante de derecho, nagderecho pagpalit hin usa kada ma nga tuba ngan panawgon in lima han iya kasangkayan nga mga estudiante gihapon hin kamidiko, kaingeniero ug iba nga mga kinaadman. Embes nga masingadto --------------------------------------------------------------------------------------------------hira ha colegio, tampoco nga nagpakadto ha puno han talisay ngan didto pagklase. Ta, kay iton tuba din man nakakahatag hin kinaadman, nanhikalimot han ira hingy ap nga urhi nga mga adlaw mahimo hira nga mga dagko nga pilipinhon, nahimo la lu god nga gudti nga darakpon han mga polis. lini an akon kiha. [Kakarawton.] [man huhunahona anay]. Ambot kon nalilimot Ia ako...Didi han “Noli” ni Rizal dim nahamarn angraw nakadamo mahatungod hin mga estudiante, waray ako pakabasa hin nahananabi ha mga estudiante nga hubog o parahubog. Karuyag ada sidngon nga, hadto nga mga panahon, haruhataas an moralidad han mga estudiante? JEFE DE POLICIA. Modernis mo, Sr <pd>.</pd> Juez. JUEZ. Din. Din ko .karuyag nga kabiduan ako hito nga ka bataan nga magigin harige nga madigon han aton batanon nga Republica. Kundi, nap akiana ako: Ham dapit au karatan? Aada ha mga kaganak? Aada ha mga magturotdo? A ada han mga paagi han pagtutdo o ha mga pagaradman? JEFE DE POLICIA. Doctores t iene ci Gobierno que os sabra responder. JUEZ [gugusion an kiha]. Sidnga iton k abataan nga, gingusi ko mi ng den uncia kay din ko karuyag nga ha ira pagkatigur ang iii agkamayada hira maraot nga hinumdoman han ira pagkabatanon. Karuyag ko n ga hira rnahainatngon nga an tuba ngan han mga alaksiw amo an kaurog nga tinikan gan han magraot nga inga hilig; ngan karuyag ko nga hira manunga an iskwilahan d in an cared amo an pangaraydan han mga ginawian. Pabalika hira ha iskwilahan. [Masulod an JEFE DE POLICIA.] --------------------------------------------------------------------------------------------------IV JUEZ DE PAZ, NINONG, YUYONG YUYONG [ha sakub]. No puede ser, no puede ser; diri ako conforme nga an lalaki paggarungan han babayi. No puede sir, din gud m ahihimo! JUEZ. Ano ito? Kitaa daw kun ano ito. NINONG. Invasion! [Masulod.] Y UYONG [ha sakub han Juzgado]. No puede sir, imposible ito waray logica. Kay nagt

uon ako hin logica, Sr <pd>.</pd> Juez, ngan bisan ha filosofia natural din ito mahihimo. Aw, ano an ha imo, Sr <pd>.</pd> Juez? Ano an imo opinion? JUEZ. Opin ion hin ano? YUYONG. Kay nagestudyo ako ha Cebu, maaram ako hin logica kay guti ay ngani ako magpadi, por lo tanto din ito mahihimo. Ano an imo opinion, Sr <pd> .</pd> Juez? JUEZ. Pero, por vida de cien mu caballos! hiunong hin ano iton imo ginyiyinakan? Ano nga opinion in akon ihahatag kay waray ka pa man pagasoy hin tuhay? Ano ka, hubog hin vino o hubog hin kanan Dios tagay? YUYONG. Ambas penas a la vez. JUEZ. Hubog ka ngayan? YUYONG. Din. JUEZ. Tuyaw ka? --------------------------------------------------------------------------------------------------YUYONG. Diri. JUEZ. Ano man in imo karuyag? YUYONG. An imo opinion. JUEZ. Da le con mi opinion! [Mabuhat ngan mailalakat.] YUYONG. Espera, miligoy! Con la v enia del Juzgado: maghihimangraw ako hin laktod, iton baga hilipot gud la nga hi mangraw. JUEZ. Maupay; laktura la basi din kita magiha. Lingkod. YUYONG. Din k inahanglan: mas maupay ako magasoy kun natukdaw kay, basi ka masayud, Sr <pd>.</ pd> Juez, usa ako han mga oradores de campanilla han panahon han politica... JU EZ. Bueno, bueno, ayaw na hiton politica. An imo tuyo, an imo tuyo....! YUYONG. lini an historia: Hadto han bata pa ako, kay din pa man ak hadto lagas, “guarde e n mi pecho un amor santo y profundo y adore la mujer sin par de oro el corazon”. JUEZ[ha kadaman]. Ginmimorais hin maupay an poesia ni Laygo. YUYONG. Ngan akon pinangasawa adto nga babayi con todos los sacrificios habidos y por haber. Resum idas cuentas, ginkasal kami contra viento y marea. JUEZ. Ano iton contra viento y marea, didto kamo kasala hin baloto, ha paraw o ha vapor? --------------------------------------------------------------------------------------------------YUYONG. No, señor; karuyag ko sidngon nga nagdudumiri ha akon an iya mga kaganak. JUEZ. Ah! YUYONG. Kundi nakasal kami gihapon ngan naggozar kami han hanimun; kondi adto nga amon luna de miel, siring han poeta, es la flor de un dia que dur a solo lo que dura un lirio. JUEZ. Adios, adios, din na ito laktod nga asoy, hi aabutan kita han kurpioawor kon dadamuon mo nga mga istorya, labi kun sasaktan p a hin mga siday. Igsumat an yana nga nahanabo, ayaw na tikanga didto han pagangk an ha imo. Hino an imo contra? YUYONG. An akon asawa, JUEZ. Tungod hin ano? Y UYONG. Tungod han iya ha akon mga malos tratos de obra. JUEZ. Ginsuntok ka? Gin balbag ka? YUYONG. Waray. Aw, danay ak pagbanyakan hin din tinatalso iton iya b akya. Agi daw kamaulol, labi kun dinhi ha lulod pakaigo! Ngan it iya gad mga buy ayaw kay mga barahibuon na nga uraora! JUEZ. Kay ano man in iya nasisinahan ha imo? YUYONG. Primero, kay malakat kuno ako. --------------------------------------------------------------------------------------------------JUEZ. Ta kay matuod man nga malakat ka? YUYONG. Din, sinyor. Nagbibisikleta ako . JUEZ. Nakakapira ka lulusad ha iyo balay hit uosa ka ad law? YUYONG. Diri ko maiihap. JUEZ. Ah, malakat ka ngayan. YUYONG. Din, Sr <pd>.</pd> Juez, kay rn aararn ka man nga damo dinhi ha aton in sarakyan. Labi na hadton elecciones kay danay ak makaringbas hin awto tagtulo ka adlaw. JUEZ. Ano pa man in nasisinahan ha imo hiton imo asawa? YUYONG. Kun gindidininian ko pagsayaw hiton bago nga s arayawon nga malaway. JUEZ. Ano nga malaway? YUYONG. Iton sayaw hin siyutsiyot . JUEZ. Naunano? Aber.... YUYONG. Din napagaba, Sr <pd>.</pd> Juez, an pagsaya w dinhi ha Juzgado? [Musica. Ipakikita ni YUYONG an lab is nga kasayaw han Apal achicola.] YUYONG. Ano an imo opinion, Sr <pd>.</pd> Juez? JUEZ. Malaway mangg ud ngan waray bisan gutiay nga arte; kundi, kay ayon man naton an ngatanan nga d iri aton, paciencia y a barajar! --------------------------------------------------------------------------------------------------YUYONG. Din ak makakagpasyensya. Karuyag ko nga imo kami pagbulagon yana mismo, sin perdida de tiempo. JUEZ. Ayaw, panhunahona anay hin maupay. YUYONG. Waray na pakabakad hinin akon pakigbulag; magkikita karni didto ha lain nga kalibutan kay djri ko na maiilob iton kamaabugho ngan kamadarahug. V JUEZ DE PAZ, YU.YON G ngan YUYANG. YUYANG [hasakith]. Divorcio, divorcio...! Waray ibanga remedio, divorcio! YUYONG [malilisang]. Aadina an animala nga birgahita! Patagua ako, Sr <pd>.</pd> Juez! Mapasingain ako, sinyor? JUEZ. Pagpatigayon na la ikaw; sukso

k ha buho hin lapoy kay mas sungayan adi kay ha imo. YUYANG [ha sakub]. Mananap ito nga lalaki...! YUYONG. Santa Balbara bendita, tabagi ako! San Miguel, espa daha.....! JUEZ. Ambak ha bintana, kun may lugar. [Makakatago hi YUYONG. Maus wag hi YUYANG. Makimas. Dapiha kadaman an tataguan ni YUYONG basi hikitan ngan b ation an iya ingayakan. Pagkadtua ni YUYANG isusoksok an ulo,kikitaon an pugtot. ] YUYANG. Divorcio, Sr <pd>.</pd> Juez! Waray iba nga katuhayan --------------------------------------------------------------------------------------------------hinin arnon problema kon din an divorcio, kay mananap na la an makakailob hiton nga darahug ha akon hito nga ayam. YUYONG. Ayarn na ako yana; hadto anay iya pa ak hinahadkan... JUEZ. Ano nga ayam? YUYANG. Ito nga sungayan! JUEZ. May aya m nga sungayan? YUYANG. Ito nga akon bana kulaos. JUEZ. Kulaos? Din kamo kinas al? YUYANG. Doble pa, kay obispo an nagkasal ha am on, ngan solemne nga kakasal kay gintagan pa ako hin usa ka rolyo nga mga bukad, baga ako in nagkukugos hin mga bunakan. Harumamay! Isinablay dinhi an akon hilaba nga belo, [isinablay ha b utkon], ha akon tuo an abanico nga de plumahi, ha akon wala an akon bag nga guru goti la hin maleta, ngan an mga bukad pa nga akon na la inirok. Maaram ka? An am on madrino... JUEZ. Ayaw na pagtukiba, bangin kita kanhion hit mga Huk. YUYANG . Yana divorcio na an akon karuyag; magsasayup ka kun din mo kami pagbulagon. Ki taa daw: Pinanrubutan ako hinin akon panapton, sinuntok an akon dughan...! YUYO NG. Por vida hin kabuluroton hini nga pitikbirik! YUYANG. Kitaa daw, hinubag mm akon agtang. --------------------------------------------------------------------------------------------------YUYONG. At naman! Sinuntok ha dughan, ha agtang hubag. YUYANG. Karuyag ko maki gbulag hin waray na balikbalik, ngan din ak matangdo, Sr <pd>.</pd> Juez, kun di n prisohon hin maiha ito nga karabaw. Isulod ha bartolina! Sususteneran ko mi ng a asunto hasta ha Corte de Apelaciones, hasta ha Corte Suprema; ngan kun pyerdih on ako didto, maapelar ako hasta ha Naciones Unidas! JUEZ. Hulat anay, hunahuna on ko pa. [Maglalakatlakat. Maghihimangraw ha kadaman.] Ha, ha, haaa... Kamadara hug hini nga kalibutan; danay an kabiduan han iba mahihimo naton nga diversion.. .”Ya del ageno quebranto el mundo cansado esta”. Kundi, ha mga dagko nga kabiduan ha n aton hunahona, an tawo kinahanglan magliaw ha iya ngahaw; ngan dida hini nga k aliawan yana, bibilngon ko an kalipayan hinin magtiayon nga nahasasalang, nabubu rong, nawawara han dalan han kamurayawan. [Mabalik ngadto kan YUYANG.] Bueno, di vorcio an imo karuyag? YUYANG. Kun baga din nimo ikabubodlay. Divorcio, divorci o! Ngan karuyag ko nga kondenaron mo ito nga sigbin hin cadena perpetua. JUEZ. Ano ito nga cadena perpetua? YUYANG. Nga din na hiya makikigkita, din na makiki gh imangraw, din na masiplat ha akon hasta han katugnob han kalibutan! YUYONG. Pena capital! Pero magkikita kita didto ha balay kay pagaanitan ko ikaw! YUYANG . Ho! Linabay pa ako han taborete; ambot kun din mga piang mm akon mga gusok. --------------------------------------------------------------------------------------------------YUYONG. Kabuwaon hini nga danggab, maupay la pagsagparan. YUYANG. Ipadakop gad, sinyor, ipagapos. YUYONG. Ipagapos an im apuy! [Maguliat.] Buwaon! Abahoka! Y UYANG. Uy, hahani ngayan mi nga bugsok. [Pamimilngon.] Natago ka, ha? Nahadlok k a ngayan? [Kakadtuon han tinataguan, gugunitan ha talinga ngan dadadon ha kadayg an.] YUYONG [isasawiri an karnot ni YUYANG]. Ayaw la ak pagtugwayi! Dibale ak A ustralian kaw. JUEZ. Ano liwat iton Australian kaw. YUYONG. Kaw nga din baka n ga an karne baligya danay ha merkado; makaburoghat. Sugad kamakaburoghat hini ng a babayi! [Tutulpukon an irong ni YUYANG.J YUYANG. Baboy, waray alo, karabaw! Am o ka an Aust ralian kaw! JUEZ [masinggit]. Ito an din tugot dinhi ha Juzgado! I pasusulod ko kamo ha poltri! YUYONG. Ihi, kay naparayaw, napakaordebel. Abajo k a! YUYANG. Abajo han im... Ata na man daw! JUEZ. Kadi kamo nga duha. [Mananaup .] Mga tigurang na kamo; iton iyo binubuhat dinhi hajuzgado din angay hiton iyo edad. Maararn ako nga may iyo buot, kundi karuyag la niyo magpakatuyawtuyaw. Kon giniilub ko an iyo ginawian, tungod la kay ini --------------------------------------------------------------------------------------------------dinhi hukmanan han kalinaw. Panguli kamo, upaya an iyo sinabutan basi magmalipa

dara in akon recomendacion. Panmurubuot kamo anay. NINONG Gintawag mo ako. NINONG ngan JEFE DE POLICIA. igkakasangkay ka hin dagko nga mga pagkatawo.</pd> Juez! JUEZ[magtatawag]. JUEZ. Kay hi Yuyong man. ngan didto magmamahimayaon an im o kamutangan. D agabdab it han at dungog.] Ikaw.Yana gintatalapas niyo adto nga mga saad. Sr <pd>. Ninong. Y Absoluto. magitom na man ngani. Ata!.</pd> Juez! Hino in makakailob han kamaabugho hini nga rabdabon? YUYANG. Diri mahihimo..</pd> Juez? JUEZ . Idugang mi nga pulong. sugad man ni Y UYONG. Hadto. waray ta man ngahaw babhino n kay baman an gutak ngan tadyaw imo man iginbaligya han im paghimirdido. Divorcio an akon karuyag. Yana an iyo kaugaring on nga panimalay magmimingaw sugad han patay nga kahoy nga waray na tamsi nga na hapon hin panhune. May sugo an Juzgado? JUEZ. An kanta ti tikangan hin sarabat ngan ha ikinakatapos han pagkanta ni YUYANG. Kunsuylo. Sr <pd>.. Amo man ako gihapon: pagbulaga kami kay din ko na karuyag makigasawa hini nga higanit tubtob nga may uosa pa nga bituon nga nagii ngat ha langit.. iginsaad niyo nga waray kasakitan. magsasarabat gihapon basi asay matapusan an sarabat. gumikan ka hin kadagmitan ngadto ha Manila.Ho!. VI Hira gihapon. bisan kun ako ka yumanggi. upod an J EFE DE POLICIA. JUEZ. babayi. Lain hito nga sentencia. Yuyang. Ha urhi nga panahon. Ngadto ka anay ha Argentina kay didto gamit kaupay an imo mga kinatsila. ha butnga han kanan gugma kata misan. Ay. imoha na la hasta an mga fansi nga ak igin bugay. adton mga pagpalangga. YUYONG ngan YUYANG [magdudongan]. Ikaw Yuyang.. adton mga katamisan han kasingkasing nga pagmahal. Didto ha imo kasingkasing may nagkukulog.. [Magkakalingkod an JEFE DE POLICIA. YUYONG. Yuyang. Ngan ikaw Yuyong. Panabii an Jefe de Policia.j An akon mar ahalon nga asawa pagdadaradaraon hin iba nga lalaki? Din ak matugot. YUYANG. Waray na ako ga na pagtamak han balitang han amon balay. Ho! Aber kun hino in kumogas. basi mahimo ka nga encargada didto ha Reviera ha Dewey Boulevard. JUEZ. Abugho. Din ak matugot --------------------------------------------------------------------------------------------------TELON [An ngatanan mabibilen ha gawas. tigob ka hin maghusa y nga kababayinan. JUEZ. . YUYANG. Sr <pd>. Sr <pd>. ngan dada an iyo hunahona ngadto han altar nga iyo linudhan hin pagsumpa han kadayunan nga pagtigub han iyo kapalaran. pagmamahalon ka hin mga oficiales ha army nga magdadara ha im o ngadto hin magribhong nga mga kaliawan. diri ak makikibahin bisan ano. Divorcio. imo na hasta an kaguran.. panumdoma niyo an paghilumlom ha iy o dughan hadton syahan nga pagsighigugma nga tinurok ha iyo tagsa nga kasingkasi ng.. Kay ikaw.] SARABAT Abugho.. hi NINONG ha iya lam isa. diri ako. Siy ahan ngan katapusan nga iglalarang hini nga Juzgado. YUYONG. Divorcio. labot la han kamatay on. Nagpupu .] --------------------------------------------------------------------------------------------------YUYONG. YUYONG. bisan la ano im nasisinahan. [Masulod hi NINONG ngan magawas ngahaw. T unok ito han gugma ta. Asay pa ba kon magpangubit upod in kiro. kumadto ka ha Francia dim damo an maghusay nga mga balo ngan mga ilo nga nagkikinahanglan hin asawa.adton mga harok. adto nga mga pagsumpa. ngan magti tikang kamo hin kalimot kun mahimo --------------------------------------------------------------------------------------------------nga kalimtan . basi diri ka na makatanaw kan Yuyong. Karuyag ko nga ikaw magtestigos hinin slyahan ngan katapusan nga divorcio especial. YUYANG. iba na nga mga butk on an makugos kan Yuyang? Din ak matugot! Pastilan daw! [Magtutuok. Didto ka pagpapatakas ngan didto ka kali limot hin tinuod han ngaran ni Yuyang.. Yuyang. Din mahihimo. YUYONG. Tigaman nga waray ha tuna Us nga higugma nga ungod. YUYON G. an taborete nga tutulo na la an tiiltiel. YUYONG.. div orcio. Ikaw an uraora ka maabugho kay waray ko igkahimangra w nga lalaki kun din mo pakasidngon nga akon kunsuylo. adton mga ugay. Sakit ito han at kalag. Abugho. Yuyang. . karuyag ko nga hi Yuyong maginakon gud la.. han telon ngan magkakaranta. Ninong. waray maraot nga kaburoton ngan waray pagdumot nga takos makagbulag hadton duha nga kasingkasing. JEFE DE POLICIA. hasta an batidor nga lata hin salmon.</pd> Juez. ikaw lalaki: Panumdoma niyo adton siyahan nga takna nga iyo paggisiplat. Y UYONG Bisan la ako sumiplat han waray sulod. tatagan ko ikaw hin pasaporte basi ka gumikan ha kahigrayuan nga t una. Entonces. YUYANG [mahinay].. Yuyang.yon an iyo pagasawa.

Ha bungbong n ga dapit ha buod may telefono. an midyas kay waray kabit hin maupa y. Hira nga d uha masulot hin padyama. ngadto dapit ha baba han teat ro. hi McPUDOL aadto ha telefono.! MERY. MERY. din natabako hin dinahon. ngan ha duha nga kagiliran an mga bintana ug mga pwerta man nga haw..] Eh. Maria.. aadi na nagtatawag hi Mery.Mapiraw la mi gabigabi nga sarayaw kundi man liwat kay didto kikita a an matuod nga demokrasi... kundi kay ipinamamanyos han iya mga kalawasan basi la hiya umalimyon bin maaruamirikano. Ha buod. Halooooo. lingkuran ug mga ginamit pagbola. Mayada man telefono.! Nakakakilala ka ha akon? McPUDOL. hihimuan hin gutiay nga bahin han taragbalayan hin mga magturoon nga kababay inan.. Kundi.. igaasuy ko ha iyo nga ito hi Jeniy napisa hin tagusa ka alat nga tabako nga marka Estrella.3! [Hakadaman. lurunglurong. ikaw an akon iginado kagab i han eskandal nga nahimo matuod nga eskandalo kay nahushosan han midyas.. Ngan basi kamo pasmahon. ipinaoorder pa ha Istit. halo. Bisan la ak napasyada pagliawliaw. como por ejemplo vervigracia: McKintri. Halo Central. an ha calenda rio catolicoa postolico-romano. Din ako an salbahis.. an nagrayna han katapusan nga kontes h an mga pungag. Yuyong. basi gihapon magmamaoroows ki.</PD> KATIGBAK KABABAYIN ANNGA MANORONGBALAY [Ha usa nga ruwang.] Halo! Central! isumpay ako kan Mery! Karuyag ko sidngon nga imo ako ikonektar kan Mery. dudu bayi!: bakut bisan ka hirayo naalimyon an mai ruikiat. Kundi kay pilipino gihapon an pilipino. Bueno. --------------------------------------------------------------------------------------------------ILUMINADO LUCENTE AN DUHA NGA SPORTMEN Mga Maguruyag McPUDOL JEMY MISS BUKING GAN DOLOGDOLOG MERY DONA VICTORINA DONA PASCUALA DR<PD>. Kay ano man ngayan.. [Babation an tilingtiling han t elefono. McPUDOL.] Namurag na an telefonista? [Magtelefono.] Karuyag ko makigh imangraw kan Mery. naduroy la lugod hin ka mahurohongsoy. Pariho man ha akon. MERY. ito hi Jemy. mga basahon nga nagk akalpat. Ikaw? An valedictorian han mga buntol nga nakapit o na kabudo ha cuarto grado.. MERY. hino man ako? MERY. nakabati kamo? Mery.] Halo.lopoko kay an abugho nasulog.! [Ha kadaman.. Magawas didto han taragbalayan hin kababayin an. Yuyong. --------------------------------------------------------------------------------------------------MERY [masulot ha balay ngapanapton. linabaw pa liwat ha akon hin ka padlas. ano paman --------------------------------------------------------------------------------------------------in akon karuyag? Aada ka na nga akon ikinalilipay hin waray katapusan. nga ama ngahaw inpinakasulod. Exacto. Aguinpalipak. salit pirmi na l .] [Aga. Salbahis ka. Hahay. anpwerta tipahagdan ngan tipakusina.] [Ha usa ngapiliw. Central: 25. bisan an hughog han iya dudohadoha nga kalso nsilyo. a mo ito an iya ngaran nga modernsta. Kay hi Mery. Pamati ko ha im tuyawtuyaw. Kon ti kadto man ha parlor hin pagpakurong. tirigub la sugad hin kamlo.] McPUDOL.] --------------------------------------------------------------------------------------------------[Hi JEMY nakaturog ha usa nga tiheras.. sugad hin nautod nga ikog hin taguto.. kay akon ka man linalayik. Halo. Wa ray ka man liwat ha akon itutongboy. Kundi. din basi m askadahon. Yuyong. Aber. hin usa n ga taragbalayan hin mga magturoon nga kalalakinan. McArthur. Unina hi MERY didto ha taragbalayan hin mga magturoon n ga kababayinan. nga tagan mo ako hin comunicacion ngadto ha iya. Ha sakub han ruwang: duha nga tiheras. ngan basta makasabot nga ako in nagtawag..Ehe. an iya ngaran nga aptodit kay. ngan madaup hatelefono]. Ikaw hito nga pangabugho kay natiti aw. halo. McPUDOL. asay pa hin tangali? Kay karuyag niya an Pidmon ngan din napalit hin b isan ano nga produkto filipino kay. ngan din ko iginbabasul kay kun an pagaram amo an pangita hin himaya ha kaduga yan.] Nagmata na adi hi McPudol kun waray kabalda didto han amon sarayaw kagabi. Ada. McPUDOL [ighihinuy am]. hino man ako? McPUDOL. an mga magturotdo ngan ha n mga magturoon ha usa nga baskit hin Pedagogia.. nasusugad ako tungod ha imo . an akon ngaran nga cr istianos Leopoldo ngan inaagnayan hin Pudol. Pero. pagtennis o pagbuksing. McAdol. ginhimo ko nga McPudol.21. an lubid la in nasusom pay? [Maguliat] Central! Tar antado in nga telefonista! [Titigdaonpagsabung an huhoringan. usa nga lamisa. [Ha telefono. maglululukso dayon.

swit hom! McPUDOL. sige an libut Upod an hawak hin kabirikis. hunahona man Ia nga nagkakamataym atay ka hin pagtinuon. tubtob han abuton han carbon peypor. basi ka masayud... Ginsir ing ko nga masakit ako ngan masakit hasta ikaw ug kinahanglan nga magpadara hira hin damo nga kuarta nga igbarayad han medico.] MERY. McPUDOL. God bay may dyani. Kundi. nahabatalan! kay kun nagsusorat ako hin parte gugma. hunahona ko man adto nga sarayaw na manggad nga makusog. . waray na gad masama hin kamarasa hit on sarayaw. may dara nga damo nga kuarta. unina mapasingada kami ngan hira Kulasa kay karuyag hira makigpraktis han bago nga sarayawon. duha ka padis nga sapatos ngan hin usa ka . Ta. Bas makahuman layon Ha pinakyaw gud nga buhat ta Kay hi adlaw maabut Kun sugo mi han aton mga kaganak Ug an baihas ko ha pagh inagnaon hamutang Damo na han mga rising in naglakaton Kay an buhat lugod nga ma yada pubs Waray naayun ha aton.. Mga ubod ada han k agaw Nga ha tub nakarahibut Salit dayon pagaagragaw Sige an birik. kundi din angay pagsundon it imo mga binuhatan. kay sige an papirupingki. triplicado. Uy. Ta. Karuyag mo sidngon nga ginbinuwaan mo an aton mga kaganak ? Waray batasan! baga ka la in nagtitinubo nga dabong. nasuwangki. Im aabaton nga paniplat.] --------------------------------------------------------------------------------------------------JEMY [mabungkaras. sugara ta la anay. kundi nagtitikaiban man an imo kaluoy ngan i mo pagtahud hadton imo nanay nga nagaantos han ngatanan nga kakurian basi kala d in mahimo nga usa nga ulod nga makakad ugang han mga kaduntan han aton bungto. JEMY. sugad hin program hin usa nga lektyur.Laum naman hira nga buwas kon sano mauli hi MePudol nga n amo an magiginbago nga Rizal! Risumidas kwintas. ka bukkiper. Aw. mga kamisadentro nga seda. hinihimuan ko hin duplicado. k ay nalisang han akon surat ha ira. kun an ngatanan nga anak sugad ha akon . nga baga din la maubosubos: bisan din ak papanihapunon. [Mapurot hin payong ngan igbabalsi. ginngangarat! Inaan o ka? JEMY. M cPUDOL [ha kadaman]. Padre. Ginoo. dakup. ha sine. Kundi. McPUDOL. MERY. ka mekanik o ano pa nga mga kinaadman nga karuyag mo paghabakon? Iginprenda nira imo nanay an iyo kalubian. McPUDOL. Matuod din la amo mi hi McPudol an akon ingid. an maupay gud ipangunsuylo. Unomon man la? An kaulitawohan niyan magdalunot pa kay han halimusan sali t kinahanglan in damo nga tulakop. bikos ay lab yu. McPUDOL. sugad hin kinakalutan nga butiti. Nagiinop. pinoposod! [Ibubotalag ni Mery an payong ngan masulod tipasakub. ha garbo..a ako nga absin ha iskwilahan ngan present ha ngatanan nga sarayaw nga imo kinak adtuan. Oo. Gabay la mahauna An ngatanan magsingabot.! Ha ikinabulan nararadan ka hin damo nga salapi. an sumibad. nagtitikadako it im buyay . Aber. makaruroyag ka magsirmon. diri ba matuod nga kinahanglan ka hin salapi nga ibabayad bin matri cula. Kukuhaon na an bahin nga puyanan han nga magturoon nga kababayinan. pagasuy da w hin kiaro. Abaadaw. Kay ano an imo surat? JEMY. ayaw kapukis. McPUDOL. ha mga piknik. Kay diri ka buwaon? Di bali ginsusomatan mo hira imo nanay nga din ka naulpot ha iskwilahan. Ham naman ito nga salapi? Waray ngani kabaydi. din ngani maaram magkagud. JEMY. Hin kamarasa han paghangkup! Mga bitiis nagikis ikis Kay hin kalipay nagdadakup: Waray tabanus han sinagitsit Ngan han karisaw n ga makusog. purot kamo: Kay magsasarayaw na Ayaw kalipat. an kasira. . ngan sinasahid ko hira panagi. mahihimo nga paraiso an kalibutan. ipinamalit mo hiton usa ka terno nga amerikana nga alpaka.] [Kinanta ug sasayawan ni MERY ug McPUDOL. Hain --------------------------------------------------------------------------------------------------huhonob? ha mga kabaret. ha pangunsuylohan. otro man manriringki. [Puporoto n an taborete kay igbabalsi.] Hunahuna ni Mery nga uosa La hiy a ha kalibutan nga akon swithart. Swit horn.. may glory! [Ha kadaman. nanay. n gan an mga pobres intawon nga imo mga kaganak. iharatag ha kasira ngan ibarayad han Corresponden Iskul kay nagtuon ka hin ka inhenyero. Kay diri ko ginbubowaan hira Nanay. Nasuson. Alagad kay nagiininop ako adto nga inabot hira. sige man an huringhuring. didto hit sarayaw. ngan ginparadan ka hin kapin hin usa kagatos ka pisos. Daw tidong manhimbungkaras Kun natukar na an or kesta Ha ruwang daw karaskaras Duyog bandurya ngan han sista. God bay.. iparalit bin mga libro. Jesus Marusep.] --------------------------------------------------------------------------------------------------Purot kita. ibarayad ha hospital ngan ibaraya d ha botika..

! II [MISS BUKINGGAN ngan hira JE MY gihapon.. hira im na nay. Hitsura hini nga obispo! Di ko tamay. Baga didto ka ha hirayo. aadto ginpapamusag na la hiton pagrninangnuon hit ira tabakuan. An kamatayon la in waray rimidyo. You have now studied several fables. --------------------------------------------------------------------------------------------------MCPUDOL.. Amigo Jemy. Pudol. Ano man. Uonanhon (a nga makatirimtiri m kita niyan nga aga? MCPUDOL.. Listo ka han pagbaton. pero hablad tambien el espanol que es otro idioma mundi al. ngan hunaho na nga din kana maiha rnagobispo an balitaw din ka ngani maaram mamatbat hin nob ina.</pd> Dologdolog. An bago nga hiwat sulod bin darna Kun pagkinitaon makusog an bura Nasaka ha igbaw nabalik ha butnga Baga orosahon makatitingala. papainita gad kami bisan la tagusa ka kutsare ta nga lakdan. MISS BUKINGGAN. McPUDOL. Waray. Ito nga duha. [Magbibitad hin libro. Dr<pd>. maabtik magyakan Nakanta nasayaw da w hugaw ha sawang. Sanglit kasangkayan at hinayhinayon Paginom han tuba nga minahal naton Damo nga hinabo hinin aton nasyon Tungod bin kahubog tubig nga langitnon ---------------------------------------------------------------------AMADEO BOLECHE TUBIG NGA BIRTURAN An tagok han lubi tubig nga birturan An na kakainom nakolor an agtang Naiaksi an lawas. Boy. Magupay manayaw.. JEMY.. paniodto ngan panihapon yana nga adlaw. JEMY. m angaturog kamo hin tukdaw. hab lad el ingles qu e es tin idioma mundial. Hala na ga d padi tagay nga hubsa Kay basi pagsugdan aton igsarama An din uinilob maghinayh inay Ia Kay bangin sumakay han bapor Surruka. JEMY. Dyentilmen. señor.. in maupay buhaton basi matambal mi nga kab ataan? DOLOGDOLOG. DORA VICTORI NA. hunahona niya nga nagtutuon? Testigos iito nga mga libro nga ginaalamag... The Crab an his Mother ------------Paginom hin tuba naluos usahay Dako nga hirnala paggip ataypatay An sukot lupigan an huhog kaupay Tingog la an dako. Paginom bin t uba birturan nga tubig An nakakainom waray gud malupig Hin aram hin isog.] MISS BUKINGGAN. Nagsiring kan iya nanay: --------------------------------------------------------------------------------------------------JEMY. baga la in sinasanlag nga mais. ngadi.. ---------------------------------------------------------------------Han pagabot na daw han mga notisya Tikang ha Bataan ug Nueva Ecija Mabata madako . Cuplets [Kakantahon ni MISS BUKINGGAN.. no señor: nego menorema. Padi kun ni madi inma an im tagay . Estudiantes! Yana. inuobos paglabog ha bisan diin nga buho. kay ba man ginpaparadan hin salapi han Ira mga kaganak. magkasi pusong. manhanggab hira hin hangin.. What two fables wi st udied this year? McPUDOL.. Akon dadayonon pagasoy hin tulid. DORA VICTORINA. Si. Ayaw anay. Mga pwe rte na maginingles. rnagwalas mangisog. magkasj Tenorio ngan mag kasi hambug. Din karag an aton ginginastuhan! Bisan ta mi nga kabataan pagpakastilyuhan. JEMY [ha kan MCPUDOL]. Ergo: y que cosa son? McPUDOL. lubos hin kaabtik Paginorn han tuba usahay naluos Hi madi ug padi agsub an kasam Labi kun perdido bin bulang hin antug Nahulbot bin sundang. Puasa heneral h in din kuarisma.] Pagabut han bakasyunes mull layon hi Berto Dayaw Ngan didto ha ira bungto Nagtitser hin sarayaw.] McPUDOL. m agmimiting kita nga duha..dama huwana nga perpume nga imo iginregalo kan Punchirigchang. Tana. unina hira JEMY .. buwas isangbuwas ngan ngada han iyo pakabayad han kanan tub ka bulan nga iyo utang ha akon. din nagtutuwas. serrado an puerta ngan kwarentenas an abo . DORA PASCUALA. [Magkakasulod. makonsulta ako ha Libro de Kirupraktika Legal de Beterinarios. no god chawchaw este dia.] MISS BUKINGGAN.] III [MISS BUKINGGAN. kundi. Miss Bukinggan. Mientras din kamo nakakabayad bisan paghigda dinhi ha balay din ako matugot. an laway malubay... telling the lessons of fa bles. Kay basi magdayon an aton kalipay. waray kamo a nay pamahaw. maghihimangraw kita han ngatanan na nga yinaknan ha kalibutan. El in firmo de los condenados es el lugar donde van las almas de los que mueras en pec ado mort al.Ta. kun manguli. Kad daw. Purut han sumsuman nga maghinayhinay Pagsay aw han tango nga maglubaylubay. Ayaw gad. Oho. Naabat na hira nanay nga waray kita hinbaruan nga bisan an o hinin siyam katuig nga pagtinuon.

Mano. Kay kitaa la niyo iito man hi Kam Aw nga hadto kurob ha may ligid han lamaw. An mga kaawa y kay kono masulod Hin paglupiglupig hiton aton nasud. Kun di pa eduk ado adto nga lalaki. lakat na la kun malakat ka Saho ko man. Tapuon . Waray sapayan an bihon kon setas o setos Salaktan hin kinagus hiton dumog ng a suecos. Pabayi ta ha piliw an lura ngan han lako. ---------------------------------------------------------------------Hitsora mo Inday hit im kamapili. Adton mga gwapo nga mga lalake. Ha mga sarayaw imo igkapades. Diri gad ha im mahawid Paturon han paglakat. gisado con sabaw Salaktan mga ulod o kuan hin karab aw. Maaram sumayaw. dinmakmol an mantik a ngan yana naghahabak na lugod hin sapika. kaluoy sa dios. Han kasunog han sighot. Dida hiton pagmasa. A lemanes. an makaoorit. 4Tuyo pakigkita mga kasangkayan. tubig Di ak ha im ma glalanat. Waray gud alagdi kay din man gwapo. kinmuha han seguro ngan it yana h i Kam Aw hay! riko na hin duro. Barbero hadto anay hi Sam Pok de Ta rugo. Dayon man ni Roosevelt tawag ha kongreso Paglarolantogi han hini nga kaso Pagkamasakit daw waray na remedyo Pagkadeciembre guerra dekiarado. Maupay ba adto nga iya batasan. Asay igpaiha an mga lalake. Kundi anoba adto nga akon hi nkitan. Manila ug Burma. Ibilin kalayo. Suntan an kurob. ---------------------------------------------------------------------LURO KOLITOG KAN MANA JUANA May hadto sarayaw di pa Ia maiha. Nadugang la hi Mana hin paglaimii.mariko ug pobre Turoan hin luha. Americanos. inmalsa daw bibingka nga may ada li nugo. Tuyo ko pagtuon mga ginawian. Layas na kun malayas ka Diri m atangis an ak kalag. Australia ug India Ngan hi MacAr thur man nagorden Hin kusog hadton mga trines nga magbantay na gud. Sakut hadton alimyon mga upos nga tabako! Pabayi an sanitaryo nga ha puerta humangaw. An inalagdan la hin i nga babaye. Ngan bisan an mantika puros hin mga bangka Basta din ka natambo ng ngan din ka natangka. kapara na ha ak paniplat Pahirayo di ak ha im m agaawil. ---------------------------------------------------------------------EDUARDO MAKABENTA LABAS NGA SALAPI Masayon an pagriko dinhi ha aton tuna. gunting. ---------------------------------------------------------------------MAXIMO VILLAMOR AN PAGHAPON Han mu nueve cientos cuarenta y uno Bulan ha Deci embre hadton petsa otso Namomba an hapon kan Toho pangulo Dagos gud ikorog an bu gos nga mondo. pag bukol o pagluto. Dit ha awditoryo m adto pagbuhata. Mga pamatasan nga maupay. hiya e dukado. gikan na ngan lurop ha dagat Bis bugkuton ka hin bukawil. Lakat na Ia di ak ha im mababaraka Ngan di ha imo magbibi ling. An budo ayaw pagdada. ug mga Englises. Sagdon ko ha imo hit im kamapili. Ngan largo hi Mana ha butkon kinmabit. East Indies. Yana. sah o ko man bis la ngain. Nga angay pa gsundon hit kadaraganan? Hi Mana Juana pinorot hin tawo. Ano ba at nga ak himpaeran. An mga sundalo niyan han tirok na Ha tagsa kagosa ha mga probinsya hira Ginburubaralyo ginbaroharaa Han pagkagikan na han mga bapores Nga poros kargados hadton mga trines An iroy an amay asawa natangis Kundi adton !rines iginmamatamis ---------------------------------------------------------------------DESPIDIDA KAN KIRIKAY Lakat na Ia. Waray sapayan an siyupaw kasaktan hin taguto. sumurit hin balay. Day on man nu Toho pagbahinbahina Bokis ug transportis iya mga tropa Ha Tsina ug Tai lan. An akon pagkadto tuyo pagkalipay. An iya baribad. katima han saramok han mga hunahuna insuran ce ka makobra bisan nimo waray. Amo an aghat han akon pag tampo. Kapara na. may ada restawran.” An makabibigit. Hin gwapo nga taw o nga waray pananit. Hi Tik Wang Lah nga hadto sakop ni Rosipil kay tampo Ia han sighot nga at iharapil. Maupay kun din wait nagpongasi. Celebes Sea. Pakadto na. war ay damo nga saba. An bahaw ngan luwag. ug mga Hapones. Frances. Bang ka natampalo hin waray panabi. “Di ak ha im. Hodiyos. perini an pagtangis An Samar an Leyte urog gud sabihon An mga sundalo bantug maisganon Kay gabay Ia an lawas tapuson Nga diri la onta kita mauripon. An rnga sundalo han paga bota na Orden nga mabaskog baga mabangis An iroy an may asawa natangis Kundi adt on trines iginmamatarnis Hin gugma nga hingpit an iroy nga tuna Bisan kun mapait basta an kataiwas di gud maIolopit. Kay pinurot dayon ml nga lahignit. Kanan mga estudiante adto benefecio. kasunog han labaha. mga kuan. ---------------------------------------------------------------------Waray sapayan nga an iniki. Labi daw kun adto nga Mano tenient e.

ug an pangamyon sa kasangkay an. hintutul tulan ka. nagangko. Nasangpit an pagandoy. pinanhukasan hin lisensya ngan ginpasadhan ni Alcalde Posadas tungod kay mga amog. sinin kalag ko. bisan diin lingi. mar01 pinalangga. pati k adagatan. ---------------------------------------------------------------------AN BUKAD NGA PINILI Bukad nga pinili. puputson san panyo. Sanglit ayaw ta subda an ha Manila nga sugo. an papel arno adton Iayag. maupay pa kun adton tamsi kay daan Ia nga matigo kun may nira kasakitan . sahid sin panmoka. an mga biyuos. ug adton baba an tagdikta. an sirak san adlaw dugang na an dagway. dahon. kay pagmamamaton. tanum ininayUYo. San naabot naman. an makaw maginilyonaryo. Kay karuyag hin limpyo nga tinapay o kanon. san naabot naman. ngan pagabot ko na bati kun may ginbibiniling ngan kun narayhak balitaw in akon kasingkasing. Sadton ginmamayuyo Sinin akon dughan. Nga il sin mga kalipayan. Basta magmasaputok ngan din magmatalab naw. tungud kahamut mo. Ay! ay. ---------------------------------------------------------------------FILOMENO SINGZON SI TINTERO NAGNAKAYSAKAY Si Tintero nagnakaysakay.pagsaludohi hin batalyon nga langaw! Ngan ayaw ta pagpukawa adton nangangaturo g Nga nagsaad ha Tacloban hin gugma nga pinurog. sugad han hamot nabukad Ia nabaya? ---------------------------------------------------------------------FRANCISCO ALVARADO AN KATAMSIHAN Amo hira an katamsihan ngan mm mga bukad hi ra daw Ia an kasangkayan nga akon iginagasad. sinin pagkahimtang. ug adton p luma Iday nagnukontukon. an banwa yamugon. Kahayaw ni Ingko Mano Hin bakasyon tigtamp o Ano man an iya amot? Ha pugaran nangunguot. an sid ay han lagung. Masirumsirum pa.! Magdarahug iton mga m anilanon. sadton kagurangan. A no man in aton labut mga bukog tuigan Dida hi? os nga lata nga gintitinubigan? B isan kita huinigop hin mapaso nga sagmaw. mga butol naton din ha Tacloban. waray daw gud bidu nga sadang abaton sinin panumduman Durudagmita an pitad. d ayuday la Nga gayud. Kun naabot na an gabi Nga mamingawon. an tamsi nasiring. hira gud an mga saksi hin akon kalipayan. ay! mangilingkiling. an marahalon ko Iday nga Iuha. Kairo man intawon ni Kim O n. ha sawang o ha baryo. Kay kita an taki obanon. Usah ay may ko pagturaw ngan tugob hin kasubo kay waray ko gud yayaknon nga sadang ha pagmugo. Kitaon ha Muni sipyo Hin buhis hiya moroso. mga kakahoyan. ---------------------------------------------------------------------CANTO Pagbislak san adlaw Dapit sa kakurulpon Naduyug an sigpit. hain ka na hain. sanga. Ngan din liwat maupay an gobyerno nga masubad. “Cruel. an sakit san dughan. Ug hilarum nga kasamdong. Hi Intoy nga garboso Matinumanon han oso. Ano iya patigayon? Nangingita hin kakawaton. Nga magbabar ubalhin o maglulubadlubad.. makikisayaw ka . Kun ako daw la mabiduon h aros nira unongan kay nagpipiyak la dayon hit ira pinulongan. ---------------------------------------------------------------------DROGA MGA YAWYAW Hi Intoy nga garboso May seda. Ugop gud nga an insik. mayag la an salug. sinin akon tuna. mahamut nga bukad. Pistihon ngan lintian pa hira dit ha Manila Basta diri la dinhi nga restaurant ni Go Ban! An pansit nga niahugaw ayon han mga dila . mamahid ka sa baljas kun makasangpaw naman bukid hingaduyan. Langaglangag. Waray kamurayaw. bisan nabubutnga ka. bukad. kanan adlaw pawa. linul usad ka na. Asay na Ia magsangpit hadton naghahagung. sahid panlabaw. may sigarilyo. pagtukad sa Kandagas kay bas ka makasang paw. ---------------------------------------------------------------------kay pagiupad murayaw. mga kaagahon. Din na magniriko pagnegosyo hin hugaw! Ngan Ito nga kasugad w aray din ha Tacloban Hasta nga ako bilason. dit ha Panayuran. kun san Paghorokmon. San nasidlit naman. Kay marasa man an sapsuy nga sinabwan hin linugo.. an isinasabaw ko narna n nga tinta. Huni man sadton gangis Lutaw na bation. puro kaliawan. ginuoban. an huy op san hangin. An kanta han mga langaw. ---------------------------------------------------------------------BUKID HA KANDAGAS Karnakawewele. kundi. ay! pagaanhon ko man in pinit nga himaya nga dagin it. labot nga hin mga gugma sukot nga paalidayan. An kamot arno an taggiya. Nga di na sasama han. ---------------------------------------------------------------------ILUMINADO LUCENTE BAGA DUROGAS NGAN BAGA TINUOD Kadaman nga mga pans iteria ug mga restaurant ha Manila. ni Tin Siugaw. kay pagbuburuon.

An mahibul nga ngoyngoy Hinin mga gangis. huboa it nga duros! it ka na nangunguros. como dos mastiles sin velas en las embarcaciones. daw butkon hin tamsi nga waray barahibo daw duha nga palo nga kulang hin layag kay pati irok dayag. ha lalaki. Maria. Kadamoan gud man Hinin pomipili. Nga hiya man ngahaw Labi nga tinamay. ---------------------------------------------------------------------May man kalagasan na nga harus manyukam nagagad man gihapon pagsulot hin islevl es ay. Kay may hin pagdasig Nga hi kamo peyerde. ---------------------------------------------------------------------Lugod nga madasig Hit ira daragan. Hadto anay kaborrata. Aparecen como dos aletas sin plumas. Bisan hin botasyon Din igpaagi. madaraga. Dios ko iniyo! kun ako in may apoy nga magpapanapton hito nga kainisol a nga waray gud pako itutubong ko hin bako. Ngan kun nabukiad an paku may nira pagparayaw nga tigaman hit pagrayhak ---------------------------------------------------------------------ANTONIO M. Niyan sinturon hinibilya. mm mga tawo Bulag ha pagapi. Kay bisan an panhuni hadton katamsihan Waray na dudunga. Hain na an mga tlndok. Diano nga kadakrnol nga pagpinulbuhi diano nga kaludgod hito nga mga butkon d aw butkon la gihapon ni Manding Detik tungud kay borikbotik. Hinata g hin kainggat Waray may nagpuoy. Pagabut han katutnga Hilarum nga gabi. Daw duduha nga tukod ng a waray bandera nga inisa ha igbaw ngan magkapaykapay aada daw in butkon nga mga alapapon daw butkon han ak kapon. Siri ng han Ataiaya. baga gudti. pastilan. Daw mm k alibutan waray kinabuhi. an kabitonan kay may pagkaluoy. Iton iba liwat Nga nagkakahisg ot. Sugad hit nakita Kanan iba dughan. ALMADRO KAGABIHON Kim din ha kanaypan Naiwas na an adlaw. An babaye kun tima blyad. Daw nagsusu mat la Hit ka waray buot. An tugaok han manok Nga daw masulobon. An bad o din ha iyo. An kahamb ug. Inin mga kamingaw Say la naghahadi. ---------------------------------------------------------------------BAGONG KATIPUNERO BUKIDNON HARUPUY Hino kamo mga serepente? Baga dagko. Niyan d aw otud na Haros magaraway. Etikado. saba nga hinablan? Seda na an mga bestido Han iyo kababayinan. como dos astas sin bande ras en los edificios. Matuod usahay danay ko man bation. en ci aye. waray na. sugad hin pisita kundi kun bukikion mga kukatihon ulat hin kabutihon . pastilan! Lugod say binabati adton pagtinangis. Ha lumat ud pangayadayad. aroningnon. Ka daman nga buot Nga nagkasorohay Bis hadto nga adlaw An mga rnagsangkay. Seda ponye an saruwal An bado seda radyo.hin pagpiyak antigo. Ipaharayo la ha palad. in Os nga iskwel a nga nagtitinakon. Aada pa in butkon nga mga ulaton. Ngan waray pagdumdum Nga may pagka urhi. Oonanon manla Hin di magkapingki. Ha butnga han mangitngit. masirum nga gabi. Say ginaataki Iton waray labut Bis di kaiididato G inpapakaraut. An magkaarapi Ko n naghaharampag Waray gud masiiiggjt Nga may kaperdihan ---------------------------------------------------------------------DUHA NGA MAESTRO AN NANMUGA Hanin os kaadlaw nagsumat ha akon. Ngan kun dim paniplat waray gud bis suihog Wara y bisan lambong hin usa nga bunog. LA ATALAYA Ha ikinapaguso hinin pamanapton in at kadarag anan makuri maorhi kay an pangarnisola bas di magmalako kinohaan hin paku. Kun dagko din gudti. Kundi. Naliwan a n kangitngit paghubas han silaw. KapalkaPal han saruwal. kulaong ka nan sangra. An lalaki ha eskrima An babaye pangiwakiwa. Abaka. ito nga mga butkon. Ha katapusan hini An lalaki mapanevi An babaye mapaube Kabarit an iya gabi. In mga nadapig Pat i kinabuhi Lakip man paghalad Kusug kalalaki. ---------------------------------------------------------------------ANTONIO M. duha nga maestro kuno in nanlayas nagliongling la ha Islas B . ---------------------------------------------------------------------PaghiuIi han lalaki. Mabanahan. ha babaye. Parayaw. Din nag domdom Ha iya nga bagay. In iba man liwat Urog blayb lay Urog la pagbisbis Hin iya kaaway. ALMADRO LAGPAK HAN MGA POMIPILI Tikang la umabut Inin piniliay. ---------------------------------------------------------------------KALANTAS PANHAPYUD Mga Di-Islevles Nada mas ingrato desde el punto de vista a rtist co que los brazos descubiertos. Kay bis an kadahunan waray magbabantad Waray mangangali myon adton mga bukad. Maolitawo rn amayasawa. Kun gudti din dagko. lipong an ulo.

ug kalaternahan isurat hin lapis dit ha im listahan. Sey. WOOD. Tikang han nUCVC ngada ha ikadisisais hini nga bulan ha Disyimbre. dagko na in sweldo. baka. basi say manolong han iya buaya. May na gpanaglagan. tuptupay. han im karnaupay. An karabaw. in ak paginubo. pagkamkam han bado kay nakakaindig an ginkakaado. hit ak kaurtipdan. pagpiknit han bayhon pagsaping han dug han. lini an ngaran kun ha almanki. Hi Brawon in tawon. nga sidngon hin luyan . Trade School. Auditorium. nga nabals i hin Ainirikana nga arot) Ha Tred nagsarayaw. tungud kay waray mo hi ak lalauya. magraksot. ha butnga. Kon hira managko.ay k un baga tubig. Lipandak. basi makaglimpya han hugaw ha sArong. Adyos despedida! Nagsiring hi Brawon. pinagtinuokon inientras an orkestra nagtitinuktukon. ---------------------------------------------------------------------Adto nga kaparong . sugad man an mga lagiriya. Hadton os kagabi. May akon pabalon: asiro nga kawil. kay kababayinan. kun din mo higtan labihan kaayo. nga may tawotawo pamayhon ni Kulas an ngula. Ngari hiwarikwikan an kanan iskwila ha iya pa gdayaw. An duha nga igso mayada tinuyan. ---------------------------------------------------------------------In ak pagbinatok. magpapaanoano? Oiga usted! Mister Superintendente k un teacher nga bisaya nga magpabirobinte imo dadagulan? imo huhuksan? Why not? C laro que si! kay waray batasan! ---------------------------------------------------------------------SEMANA DE LIMPIEZA Ha kan Doktor M.Tinuyo? Ha? Bangin. Gobernador General ha Pilipinas “Semana de limpieza” karuyag sidngon bis dim nga pliw kadtuon ngan hilngon. bas tibway. ayaw Ia pagdakpa. kay waray pasis ni Doktor Dumayuga. ug kabayo . lumusad ha dughan. langk awag. magpapahalibway-. May Sisoy ug Susay. bas makapanhangrab han humay. pakigpakilibak. Kapili. Teacher Ame rikano. Nga di gud nairaw bisa n igininugo. nagtuok naghaya. diri ak mapaki. Malimbong! Malingo Bu waon! Bungalos! An ak pagpalangga say nimo ginbalos paglingo ha akon! Adyos mga langit! waray ka na gugma nga nakakasangit? ---------------------------------------------------------------------MALINGOON NGA GUGMA Ha kan abogado Paulo Jaro Gasi ko man adto Iday Bernardin a an im paghigugma di mabadbad di na buwa man la ngayan adto nga im pulong adto nga pagsumpa. ka di ko pagyakan k a di ko pagmughan. kun map akalsada. nakiling. An kasingkaaing imo Ia gintukso nga hadto han anay kun harus maglukso. An layaw nga baktin . an sugal. -makadi ak anay. In ak aungdanan gutiaY haunong. may ginhihi niling? May im kinikita hit im pagtinamud? Manggad ka na unta mahapausmud! Good ! adto nga sayaw. h adton kalyihira. madoruto nga Presidente de Sanidad ha Takloban Pasangyaw. Han nagsisisi rom kan Oso linayhon pagpidlit han iinim. akon iginsusogo nga an ngatanan nga mga mulopyo nga nasasakopan hinin bugos nga kapuropodan ha Pilipinas. kay gintitinukob hin awilawil. adto nga kasulong. maghusay. an buhi nga ayam. kay tugon hi Waya. ayaw paghumuti! “Semana de limpieza” hadton daldalira. Mister Brawon! Waray kapagikan? An im mga tutdo. mabaya. ---------------------------------------------------------------------TINUKOB HIN AWILAWIL Ha kan Ramon Esperas. ira mamamaton. dayaw nga magturutdo ha High School . Kay danay maparong. ha n rnga iskwila: tin uud. Ta. baktin. Kan Mister pagsayaw naliad. kamoti. Kun baga ha susga l. I to nga bombilya di maparungan. Kaluad pagkiton. mabu lag. Mainisos an tikit! Salit pinangiliw! an abab. ---------------------------------------------------------------------AN SARAYAW HA TRADE SCHOOL Ha kan Lucio Duquillo. Kay bis nagbabagyo namaskog an hangin. rnagsususurnaton. hadton waray buhat kundi pagtungbalay. tungud Ia hin sweldo! hin kaburugkuton! kay an tinaggatos! bas tinagyukuton! Cebu an tinadong. Nga kan Miss So and So pinanhiuunongan.00 (Paskin nga iginpadukot ha i skina han Gran Cap itan. danay ak uhawon. Kay waray paguran Pono an hagdan an. in ak pagg inasa. Zolinder. Tickit P1. An suga ni House nga naghihinarong. an apyan. tinaga n hin sayaw. pulong n ga bin alay. pitik pasayan! ayaw pagtabuga nga makapani rong. din hin engaged. kay unob an akon ha imo pagu . an sud lot. Tesorero Provincial Interino Grand Ball. lakat. Niyan pakaabsent it nga mauugo. harapit umambak. Pono an linkuran hin Miss ug hin Mister. managhawan han ira mga libong ug sirong hin balay. ha piliw. in ak kamaluya. ngan hin os nga ribs. hi Raus.isayas. han im ka bakutoy. kundi gind isaprob adto nga panmuga. An pu bris serbidor. ugmad han buhok mo nga nagririnubo.

TRINCHERA IñA WASAY Ha kan Miguel RomualdeZ. Hoy. Kanan kabat aan tarawgon nga babuy. Bis diin an insik maglinabuylabuy. Nagbalyo an hangin. pagdaradaraa pagsakaysakaya nasiring ka anay: ini bamus mi larga. Dagos pakianhi sadton Chauffeur niya: “Hoy. an kasasagwakon ginkiha hin rapto. Kairo han polls layon nga inalan ! ---------------------------------------------------------------------Inin nga un peso san tagsa katawo Parte ginbabayad san sweldo sa imo. Tagduha an s uga din kun kumpleto Iya iginkiha kay iya kontraryo. An linigoyligoy mao himurangt an. Maaram hi Daduy. An Amay nangisog. bulanon nga agaw. pagkabandido! Awtos ni Veloso pat i nira Kinga Kompania sira san Tabacalera Amo an estacion kiritaan nira Danay ma gborublag harani maaga . Nanada an insik han ira tindahan. Upodupod siya bisan dim kadto San kadaraganan parawnd san awto. arogan hin bangkaw. Bakay kay labaw ka napatakas ka na San pa ropasyada sin waray Ia data Di ka nagdodumdum san amon cedula Un peso sa dalan b ungto “carretera. ngan pinaora han mga kaganak. Kita na an babuy. lya binunalan. nakikigkalakat. n aambak ha pantaw. alkalde ha ciudad han Ma nila. Pastilan kanugon han akon kabudlay! Bis man la bin inilin likwerdo nga sudlay waray na hanumdum! Haruy. hi ak o in maaram ha imo magkarga. nga di nagud di na? ---------------------------------------------------------------------GUINKASAL HIN “CASAMIENTO” Hanin una nga Martes.</pd> Pa ngulo san kakalsadahan Firme pakihampang san kadaraganan Iya oficina agsob la ba yaan Kay si Miss Asma la an ginatenderan. Bas diri maawod buot maumagad? pagtiak. din makakalot. Kamakaorosa kan Mister metodo Panakup san awto bisan kon parado. nakikigpasibil ay iyan ang dapat. Po lano. ---------------------------------------------------------------------- . THE INDEPENDENT Niyan h a Manila masyado nga samok. Hi Florin sinmoksok longag hin kapaya. Pagpungot han insik ngan han pilipino. Basi dorn idto ka san inga trabaho. gindara hi Gining Florencia Sabrid o. Bernardina! Di ka na maoli. Bis diin ka unta pagda aydaaya. Bas ka manginano han adlaw ngat anan Sa pagpakaupay san kakalsadahan. An kainsikan ha Santo Cristo nagkaaraway ngan han mga Pilipino. adto nga impakto. Igbusay hi abotan han la nat kay nagkakagaramo han iya mga inirok. Ibutang an horas im pakihampang Basi di mapyerde mga kadalanan Kundi sugad hito im binabayaan An imo trabaho imo gud ginolang. bisan pa patayon. Adto nga lalaki. it im kalatagaw lupig mo hi Iyo. Kund i. ---------------------------------------------------------------------CASIANO L. Ini nga parayaW san sini nga tawo Oraora na gud hin pagkasobrado Alan g may sweldo hit iya empleo Iya turomanon . An adlaw an gabi masukot hikitan Sa balay san Insik ira meretingan Kaini na nhiusa kay may salag ngayan May tamsi nga Pago iya inogayan.nong kay imo man pulong nga im uunungan bis dim nga suyad kita panduungan. Dinmaop in polls kay nanginginano. Inspeccion sa n dalan san sini nga tawo Gintigotigo kun patron san baryo. An insik han hadt o an ulo maghumok. Tarawgon han insik . An insik nangisog. sogot hin pangagad. Hadto han anay kon nangangasawa. Aada pa liwat in iya sistema Masaka y san awto con las damas niya. Hi insik C heng Sui nga binmunal han polis pinusil ngan narnatay. Ha ak pakasabut ha im pagb utangan Kan Juan de la Cruz pagmangno san dalan. may ka ba licencia?” Di pala maiha may niya kiha Kontra kan Gregorio Chauff eur gad la manta An iginsasala san awto ni Gorio Parado an awto suga di kumpleto . Amo an hinongdan han suhol ha imo. tampalasan! at ka na binogkut! Lipakan ka unta! Tiil magdurugkut! it im kamal akat.. ---------------------------------------------------------------------An para sa adlaw nga Ira hampangan. Niyan kon sapingan bangin ka igtumok.. naagi ha sirong. pagalog. May usa nga balay nga ira metingan Tupad Ia san banyo kodos ta padaman. Iroy naghinaya. Hanin os ka adlaw hi Florin dinagit s inikinit hin awto nga di la magsakit. Tungud kay an samok ha rus kaagahan. ngan didto ihogdon hin os nga Hukmanan.” ---------------------------------------------------------------------TAXPAYER AN TADTARAN Didi sa may amon parte sa Sidlangan May ada kan Juan de l a Cruz tinaporan Pangulo sa dalan iya katungdanan. pa gpirma han sabot nga ginkahumanan. Bis niy an lumatod. din makagtaw a. Tagalog ug insik nagaway hinmamok. matagiktik nga daraga. Sanglit masayon Ia an Ira paghampang. Iña wasay! Salamahi! Iña wakuya! Pid isyon tintahan! Ningusyo maluya. Si Mr<pd>.

an akon kabuhi kamakatuturaw! Kundi hinkitan ko an i mo kapawan sinin pagmasakit asay ginlaoman tabangan pa kunta di mo pagkawangan s an imo kaluoy mm nakitabang. ginawaran gaud pati han baysalan. Danay ngani ako pagkaon makulang sa panalingoha buhat sa ornhanan hiagi nga kwarta pinakabuhian ubos sa pagdugnit. ubos sin pang alap maghumot nga banwa kay idinadakdak sadton buhok niya basi gud rnaghunot. Kunta kay lagas na diri na naasa bofanda. kimona. kamakali isang! An lan git san ooran kawan balud tapwak an hagkut. t omowad ubanon. an maupay sini pagaandaman ko pagpalit sin a pog usa ka kanastro. Naparigos ngani. Sa Iaktud nga asoy imo na nasaygan. polvo ug kananga nadagit pa liwat sin pitis nga saya kay nagsisinoga bata sa Buruka. an maupay lugod akon parigosan sanaw sinin bahong. Di na kasadangan an iya paghiyas kay kun nakaturog pirme nga may medyas. Matutugk ad an kadagatan Masasaka an kabukiran mm dughan kanipis man Tinago an ngatanan. asay man an iya. akon boboogan kay basi maghilos a kalawasan. an kapuy an gutom an uhaw. daw ginpipisitan t ungod san asawa siya ginrabutan. luludhan ko Tambal san gugma nga Ilo. korinit ni Kuan. ako nagaandoy san kapalaran ko nga akon nadangat san ona nga tiempo. ---------------------------------------------------------------------Kun diri pagisol iya pamatasan bubuhaton ko gud lain nga paglarang an taya san korot. Dugnit san anak ta. Waray na iba. san akon higugma ikaw an hinguyan pakambaya ako han imo gabayan. lu mabaw sa iba. waray man pagpapurga. dalagan. ---------------------------------------------------------------------ANDIKULA AN PAGPALABI SA ISIGKATAWO. kakuri. kasakit sa ulo pagpinamation. basi di malurnos iya hinolu gan. an pagkabutang ko. san akon kabutang danay makapensar maraot nga la rang. AN TANHAS Kun ako mamatay Ngan buhion ka pa Kadtua an kahoy Nga guinkayaknan ta Uraora pa man Di ka kumilala Haglipot an dahon Haglaba an bunga. graba. pagkaon pa kulang. PABLO REBADULLA OWATA Bisan ikaw kun lumimot Bisan ikaw magpal ain May man takna Manumdom ka An pagindig sa iba. pero ano pa man it aadto Nga aton hikikitan? Tuna. kun san bolinaw man. lonlon gi naantos maabtan san palad. Amo ba gud ini O pareho ba ini han iya bar i nga siko nga siyahan Iginbasihan naton pagkilala ha iya? An iya mga anak yana . Inonsan sa lawod layag nawakayan. Katloan kilo ginighan tagsa kasemana. Bisan an pagkwarta isda sa merkado di n gud makadto kun kablas sin polvo. Kapagal. bisan kun naoro dara an espejo bangin Ia onina. KAAWAY SAN PAGPAUBOS Dalagan. bisan inin sapin nagainit pa siya nasanat Ilavera siton hawak n iya baman an baul ta usausa man la. bangin naempatso polvo ug kananga. Hinumduini kunta kaluoy nga buhat sadton sarapati san anod nga Ianggam dahon san kaluoy iya hinolugan. nabuiigkag pa liwat an akon sakayan. pangadi kwintas an puroton diri an pag garbo. An angay na kunta sugad sa aton pag singba. ---------------------------------------------------------------------Sa akon kasabut may ada gud sulod iya pagginarbo ngan inisogisog ngan kun nadalo g ak adlaw nga Sabado maraot an buot tinatanaw ko. an nagiginkausa sinin pagkabutang. Inin asawa ko labaw an paggarbo kay kun nagtotoon anay nagpopolvo. Ira gintikangan sadton ira away tungod san pan ugnit. --------------------------------------------------------------------------------------------------ANDRES PAGARAN KUKOROKOTOKOTOK Kukorokotokotok Manok nga abuhon Sunod la ha ak on Kay pagmamaton Ayaw kabaraka Hit imo pagkaon Kay yadi hi Adi Magpapati gayon. ipinagpatimbang kun ako nadulog waray ngani sudan kay ipinapalit Ia iy a rayandayan. --------------------------------------------------------------------------------------------------Tubtob ba gud la dinhi an sukol han aton panumdoman? Masighot na ada didto han i ya ginkakaturogan. din naman angay lahos kasadangan ngaran inasawan kay linolopigan anak kon daraga san iya pagdayan kinokompetensia. Paghahadsan man ngani ini. daw nahinglaw pa la. tae mapagiro.COROCOD CODCOD MGA PANGANDOY Ako an nabataw sa butnga san golfo inabtan sa law od sin daku nga bagyo. isulod sa buot kay waray kit Vapor nga ginpapaabot. waray paghiringa. Bisan an bulan maparong Magha hanap ak sin bitoon Dadawgon ko.

Kinabuwasan naglinibot hira pam iling Ngan didto hinagian an iya lawas ha Linao. duro nga nal aylay. an styahan nga pagkilala nga amon kaupod Ha kinabuhi. kamakaruruyag. Sus. Nabaro kami han nahitab o ha peryodiko Dagmit kami nga mull kay nahadlok kaini Para han arnon ipinanmili n -. unod han pa glaum maguruma lumalabay. ngan han rnga nawara na ----------------------------------------------------------------------------------------------------ARTURO BAUTISTA LABITIG Ano ba nga birtud an iya kinakaptan Nga sugad titires hi ako nahigtan Bulkan Pinatubo mm akon dughan Iya ngan Ia lainbong akon hinkiki tan. --------------------------------------------------------------------------------------------------MAXIMO SERVIDAD NAGHIHIGUGMA An imo mga mata nga baga mayda ginbibiling. Luboiig ha kalapokan an bugos nga Ormoc. naharok inin mga uhay. upod an ginatosgatos Nga iginba nlas han tubig ngadto ha baybayon. makabibido usahay.. --------------------------------------------------------------------------------------------------MERLIE ALUNAN ROSENDO Recuerdo para han akon bugto nga nawara han baha ha Ormo c Nobyernbre 1991 Inabutan han maagahon an tub nga kabataan Paghinulat ha iya d idto ha igbaw han balay Nga asya la an iginsalin han baha. ORAS SIRINGBAHON Daw kakolop pa la ako iginduyan Ni Apoy. Ginmimlat an mata. Una nira nakilalan an iya ban nga siko. sakripisyo han bugos nga panimalay --------------------------------------------------------------------------------------------------UHAY Inin mga uhay. kon nalalata na mm humay. SUGBO AN LAOG NGA MISAY HA PARAISO Hadton siyahan Linmingkod hi Lak i didto han lamesa ha hardin Hi Bayi ha iya sinmapit ngan magkinutingkuting Mga bukad nga saringsing Ha baso nga berde an imirn. siring nira. kamakalilipay. tipau bos nalaylay. hira maglulugaring na. Marampag sugad hinin suol nga amon binabati. pero yana pa gud la mi narnon i ginuroistoryahan .an ban nga siko Nga baga tropiyo niya ha kinabuhi. Ti nabonan na Ia han tuna kay din nina karuyag nga ipakita An iya nawong nga naruba han baha. kay baga may sinangko Kan Laki tungod. labi na kon mahagsay. Makangingirhat. --------------------------------------------------------------------------------------------------VICENTE I. bisan marampag ha dug . Magkaada hin anak nga susumatan han mga nahitabo. mga kabugtoan An iya mga anak waray magabiso. Pero sangkay. ha tuna natamod. pero Ini n kahawang ada la gihapon ha dughan Ha iya lubnganan an mga sighot berde ngan bu hi. may husto nga pangidaron.ginikanan. hinin humay. an pagngar ani ha iya Nga bugto. binmuka an iya baba Sugad hin kin ikislan: Imo ba iton tuhod nga dinmapat han akon? O misa y ba mi nga ada ha ilarum? Hi Bayi nanmula hiniyomhiyom Tarnuyingking sigi an ki nutingkuting Mga bukad nga saring. Lima ka tuig na hiya nga nagpapahuway. Maiha na nga hitabo. An nakadto Ia Takori. duha nga tasa Ngan Iaog nga misay nga sigi an lin abaylabay. Agidaw. naka himo bin dagaang ha sakob han ak kasingkasing. Han pagabot narnon asya pa Ia karni nira surnatan -.Dinalidali nira an paglubong. ni Nanay ngan k aparyentehan Di ako natuo nga niyan nga tyempo Ako nagduduyan kanan ornangkon ap o. Damo an rnga patay nga naghihigda ha kalye. samtang tikatugas tikapula tikahinog. ayaw na la pagpakiana kun ginano han Wati paghimo hinin kalibutan o kun kakano Pagkita an torobay ngan mga buskay. --------------------------------------------------------------------------------------------------Ay. Di magiiha. --------------------------------------------------------------------------------------------------VICTOR N. Imo mga hiyom ginmayuyo. SORIA DE VEYRA TESTIGO Ha harayo nga pulong. Darad ara niya tikang han iya kahulog Ha bintana han bata pa. kamakabubudlay. an kapas o ginpaypayan ngadto ha makahimo naglalarab nga kalayo nga nakadangga han akon b ugos nga pagkatawo. waray korye nte. Nagprobar hi ako pagaring kan Inday Iya man la baton hulat madaliay Akon gin repeter hi Inday nanumdum Nobenta na hiya waray paglaom. Ada sinud Ian ni Laki tasa ni Bayi Ngan ginkinitaan an kan babayi Api ng. Waray makaabot ha aga an ira usaosa nga kandila.

Palab. o gugma. hilot dida. panhimang.han An pagmakasasala mo ha bagting Han ak simod. salit gindadayaw iton mamomolong nga tukib it yawyaw paglitok.. hinurnduman. Di ko igpapatarnbal Bisan mangu tngot Inin dinultan Karuyag ko Dagko nga Basi tigaman An makalit nga palad Say n aghatag sin kasamdan Punyal san kapalaran Pagtitipigan. --------------------------------------------------------------------------------------------------kada pagnotisya bis paginihapon harus kada linya may ada "gihapon." --------------------------------------------------------------------------------------------------FRANCISCO AURILLO GIHAPON An kaparayakan buhat o trabaho ha intablado man o s ibya ha radyo..am. kubot. saprat didto ha pungkay. --------------------------------------------------------------------------------------------------ngan kun it giya napalus o nabuto in guma palaran iton nalapus ha ospital pagko ma --------------------------------------------------------------------------------------------------PANAKAYAN Pagbiyahi mo nga masakay hiton pampasahero. “gihapon. Pagabot sa balay --------------------------------------------------------------------------------------------------CARLOS BALANQUIT PAMBUJAN Norte nga dapit sini nga lalawigan Labnasan san dag . waray Diyos. Sa 4:00 nga misa Nagrurosaryo. malibut na liwat. “Hilot didi. hinumduman.Kastigo. kalipayan An makalit nga palad Say naghatag sin kasarndan Punyal san kapalaran Pagtitipigan. matigbi Ito im atay nga d aw ginkakalero.. Ikaw an kinmarawat han ak karnaisog Nga malunod an ngatanan nga paghusga. bisan. --------------------------------------------------------------------------------------------------Naabre pa la sa porta Ay sus! Kada naulang nabalandra. tsuper kay tarantado waray tagad. bisan buong. It pulong “gihapon” mayda garami tan. nagnunobe na Ngan gindungan an pagestasyon Sa 6:00 nga misa. kay mapagasolina.” Bisan di pa angay nga pulong gamiton. kuying Bisa n an siya ngan lamisa. paglarga pa. kay bisan kun napupuno hin bayinte la nga karga di ngan madubli kadamo din pa gud malarga. Samtang an adto ha sakob hin b aho nagsasaro kaanghit. Tikang sa porta Paluhod an paglakaw ni ya Pagabot sa lingkuran Hinagay an nalingkod na Kay kono iton man kanya Kay ngay an nakakaulang Sa kanya pagpenitensiya. binata. nauntol naeh. din yayangbaton kay hakagipitan. kirugtol anay” (kundi ayaw la panwalis panumdom kan im nanay. naah. --------------------------------------------------------------------------------------------------PABLO REBADULLA BASUNI Basuni ko sa dughan Arantuson. Iton diri andam naukoy. kalakublakob. “Kupo. ayos. ako. tinipigan Kay an lanit san gugma Kun ilubon. buyak Pamagaw. kalangsa hin kaskaro. kun may polls. paghipakdul danay say gud piriton kay rapasaguntok . Pagagi sa kalye Ginkita an mga igkasi Nagtatapsjk gad an laway Sa panlibak kalaksj. kay i kaw an naghalad.” ngan dagus pa pangumbida: “Oy para Malaguikay!” pagugwad pa hiton angab kay kiaro nga pun o na. Apo. bahala maba ldado. ako la gihapon an Mapainubsanon . nadagmit panumat bisan iton utok di nakakalanat. San naubsan na siya sin pangadyion Ubos na an mga nobena Sa ngatanan nga mga santosanta Ngan hasta an mga kalag sa purgatoryo Ginpanakop na nanguros ngan Inu li gihapon siya.er. Sa 8:00 nga misa Kay an tawo damo na Natugbos siya sa paglimos Ginpapakita an tigdyadya Nga hinulog sa kolekt a. Ha halipot nga pulong. ako an madarahug Nga say naangay makigbisog ha lawod han Kaarawdan. pamuyboy Aringi t siya uraora Kay ngayan waray pamahaw pa! Mao iton si Mana Cordapia An buotan kono ngan parasingba Nga iba an batasan Kun sa singbahan nagawas na! --------------------------------------------------------------------------------------------------OSKAR MUNCADA MONJE SI MANA CORDAPIA Si Mana Cordapia Masyado karelihiyosa Nas ingba siya kada Domingo Ngan kada agaaga. pa mulong.) Ta ku n waray patrol. nabara it butol d idto man ha radyo kun may arapapon hi announcer Kadyo nasiring..

maming ug tarungan Damlud. tuna nga natawhan Bisan kun kablas ka pa man Kulang sin karangyaan Kundi sa clughan ko. Dagat mo bob siton magrasa Isda nga buraw ug agumaa Tamban. binu tlaw paglinaba Kay sinudlan hin usa nga ideya: “Waray napalit hit ak tinda Gabay n ala lugod magartista Kay siring pa han kanta. Kamasakit pagdumdumon Kun an gugma limuton. Palangga ko ikaw nga lal awigan Nga may matahum nga kagurangan Mga bukid nga higtaasan Tinudkan san ilang ilang. buagu s ug kanara Sibuyan. tinumbaga An hiridyukan nga kosta. Pambujan. SUGBO GUGMA Ako nahasunit Ambot ano ini Nakakita man Ia ako Han imo mga buni. --------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDINA BALINA. --------------------------------------------------------------------------------------------------SABAS ABOBO POPRO SA BISAYAS Popro sa Bisayas nga labing matahum Nga nakakali aw sinin akon domdom Diri ko gud buot nga pagpakapadon Sa gihapon ikaw an ak hin ingyapon. --------------------------------------------------------------------------------------------------Tamsi nga balud. Naghuhulat ha irno.. Haros di ka hunongan Hiton iya kayawit. Pambujan. Ako nahasunit Ambot ano ini Kin iroan ta la ikaw Irno ako pinahungaw . ) Kitaa an debclopnient ni Aning! DE-hairdo nga nakilingkiling. kubo mabunay An mga tabong sa baybay. baloy. sangyaW san katamsihan Tahum san bun gto ko. Ayudahi ako pagsiring. --------------------------------------------------------------------------------------------------DEBELOPMENTAL NGA ISTORYA Nabatian ko la ml nga istorya Mahitungod kan Aning nga tindera Parabaligya hin bulad agumaa Ngan part4ime nga labandera. Ako nahasunit Ambot ano ini Tungud han irn katugnaw Ako yana tinutukwaw. TERESA CARPESO HINIGUGMA KO Ham ka hinigugma k o. Bagan kulalapnit iya Mga pulong nga naguni t. Antuson ko na Ia An ngatanan. tugmong. Iabawka sin kabantugan An ngaran mo naiguhit sa kalibutan Hingyap ko nga magpakamatay Mahiunong pa iriin akon da gway Mahikitan ko ikaw. Saging maglainlain an bunga Tindok. --------------------------------------------------------------------------------------------------VICTOR N. DEbelop. DEbelop. BELEN CIDRO. ‘Bakit ako mahihiya?” Dayon ha Manila kinadto Nakisabot kan O. Kun din an gugma Nagsagda ha akon Li muton ko na la An ngatanan. Hi Aning inupod ha Opisina Basi mainterview. bungto ko.. harangdon nga mga kiriring . Bungto ko ikaw nga pinaura Nga may magtahum nga daragita Nagaalimyun an mga sampagita Kaliawan sinin mata.Sinumhan pagtininda. saksi ka san kakuri an San kablas ug rnga tinalupinan Ayaw ituyang nga mamatay An hustisya sa kadama n isubay Pambujan nga akon natawhan. DE-Tagalog nga English-speaking. talusi ug an dundunay Talabung. punay Kalaw. Agsub sa pukot dinhi hidakpan An danoy. bolinaw binebenta na Ug ginaasinan an iba. Humpas san balud mo nakakaburong Sa amon mga mata humangrawen Daw kinalaykay nga dugoton Sa kama busag tanawon. Aning. Hiya daw may pagkamestisa Mapulapula an aping. O. O. DE-manicure nga nagiringgiting. Jyadi an lawas ko. sikhan san kabukiran Katunod san adlaw. Lipaya na gad ako. mascre . patod ha tuo Ngan talent scout han Alogbati Studio. --------------------------------------------------------------------------------------------------(Iba na gud man an iya tinda Kay imbes nga bulad agumaa Maparalit nga mga Bomba. --------------------------------------------------------------------------------------------------DUHA KA LAIN NGA PAGKUBIT An babayi kun tigda Ngakinakablit Baga in sumpit Nga nagraraginit. nga murayaw. An di ko sa imo pagbaya kay akon hingadan Palangga nga tuna Sa im nat itirok manta an putli nga hingyap San akon paghigugma. surahan ug kilawan Sagision hingk awilan. kamasu. Pero kun an babayi Hinay nga kinakablit Nahiyom nakisomkisom. Ambot kun kay ano Nga nahigugma ako Kun din la iton Akon kapalaran.at. Aanhon ko man yana Kun im ak limuton. kalondiison pa . laban ka sa ngatanan. King Bergahito Patod ha wala. Sayod la hi Bathala Waray ko man s ala.

" Agidaw.en test pa Ginsugo pa gud pag Bomba (Waray pumirok. han ira panguway. --------------------------------------------------------------------------------------------------PEDRO SEPARA AN PARABORLES Ha usa nga Night club maupay an borles An kalalakin an nagkirikiriis Waray pagiha naabot an polls Dakop an babaye pagdada nagtangis. Hi Tatay ham na. kay ano hi Tatay ginpatay? Wa ray niya sala. Nahitabo ini petsa diyes han disyembre Ha salog han Oras han sityo Barayong. paydi Ia mapitlok Kriminal nga kamot. pagngoyngoy han masa Maglarab palibot kampo han pasista. waray gum inhawa An namaneho han Kamera.) Yana sikat na hiya nga Artista Pareho kanda Rio. Mga api hinin wep ons platon Mga armi ni Marcos nga nagtinarhogon. hiya paraguway Aton kinabuhi sugad Ia hin inanok Bisan waray sal a. Rebolusyon an baton . Estados Unidos. may boyay na Ngan nagbalon pa gud hin retratista Nga nagretrato han iya pagregalo Hin mga magnipi s nga kamiseta. Ha bugos nga Samar imo nalantaw Ha amon pagbakho tist igos ka bukid huraw. puro mga pawod Nga baga liwat hin mga bapor didto h a lawod. ultirno nga guliat. Kundi kay a n polis duro an awod Adton nagrespondi say gindara lugod. Ginkumkorn an kamot dungan an pagura w Nagbakho. Inin CO nira hi Sgt. An nagkakalilisang nga mga squatters Baga intawon hin nagkakalipay nga mga turista Nga nagnanayt swimming! (Ipadayon la unta an kawaray Drainage system . --------------------------------------------------------------------------------------------------NAYANGO AN TUAG HAN IMO KAHITASON Nayango an tuag han imo kahitason Madakmol n ga guba bato an pundasyon. Alma Sali t kay makarit makisarna Naliberated han pagkatindera Dinako pa lugod an iya Gana nsya --------------------------------------------------------------------------------------------------Salamat han bagyo Nakakita gihapon ako Han ira sinisiring nga Santa Claws. garab an malinis Dugo nga i nutang. mata nanli liat Ultimo nga kusog. Aadi ini nga notisya: Lima daw nga mga squatters An nagkalumos didto han imburnal. padi! Nakitan ko hi Atty<pd>. waray pagpahuway . kan an masa anak. Maupay gad la kun inaanod it im balay Ba ga hin ginhihilot it im tiyan Kun nalambos na an hangin nga makalilisang. --------------------------------------------------------------------------------------------------Pamatii nyo inin amon kanta Hiunong pagambus han mga kasama. K aluoy ini han aton Region Kay nagiban na naman An mga pakaraunon An mga pakaraun on Ngan makakaayuda pagpugong Han sinisiring nga population explosion (Ngan made belop na kita gihapon. Sundalo. .) Bumagyo la unta Basi magbaha Kay diri na ako makadto ha Grandstand o DWU Pag kita hit sinisiring nga Swimming pool.</ pd> Queber Binisita didto ha relief center Kaharnis han panit. Kundi may naluoy didto nga lalaki Waray ipadara kay hiya respondi. Kaon na la anak. lilinti ha langit MasO an mapatak. kaon bisan guti Kay hi irno fatay. Marcos sundalo Ha aton pagdaragan sulong kit pagato. nangoyngoy atubang han haraw. Nabat ian ko ini nga yakan: “Kaupay hit ginbabahaan kay bisan kami waray tipoy Baga nala gihapon hit nakacabin ha MV Tacloban.) --------------------------------------------------------------------------------------------------DAVID GENOTIVA AN BAGYO NGAN BAHA Kahusay gud man kitaon an Tacloban Kun naba gyo ngan ginbabahaan Baga pareho na ada didto ha Venice Kitaa an mga atop nga na gkakalalaknit. dirt na mauli Han inga pa sista hira pinanmatay Ha ligid han huraw. an mata may luha Dugo nagpipigsot. Katgutom nga hangin nahigop han luha Han mga magsakit. Lorna. Lantsa nga San Roque nga tikang ha Jipapad. --------------------------------------------------------------------------------------------------Dilubyo ha tuna. Aya-ay Ma syado an kulba han pagbinobtohay Binmaya han armas largo la timalaw Limokso ha l antsa nahadlok namatay. May walo nga unggoy s akay hinin lantsa. Kanan masa iawas na raptay ha guha Tadtad na bin baja. dugo pagbabaydan Langgutan han ulo an kasundaluhan. Nagkakalutaw. Mayda pa hin usa nga naginorasyon Kay basi malibre iya kamatayon Pero kay diri gud hiya lilibrihon Inigo han punglo hinin armi naton. kaiha manguway Makuri an kablas.

Ha kasyodadnan ngan kabaryohan Umogop an katawhan ha aton kagiusaii Armado nga paki gaway tikang ha kabukiran Hinayhinay palibotan kasyodadnan. --------------------------------------------------------------------------------------------------KAMI PARAGUMA NGA TINALUMPIGOS Kami paraguma nga tinalupigos. Tikang ha guti. An nahimomolag magluya nga pangontra. --------------------------------------------------------------------------------------------------ATON PARAYHAKON TAKTIKAL NGA OPENSIBA Aton parayhakon taktikal nga opensiba. --------------------------------------------------------------------------------------------------REBOLUSYON AN GULIAT HAN KATAWHAN YANA Rebolusyon an guliat han katawhan yana Pagsolbad han ira mga kakurian Rebolusyon an karuyag han kadaman yana Pagrumpag han kiase nga magtiyopion. kasundalohan han masa. Cagapasan ngan Magongbong Trese nga paraguma ira ginpatay An kat awhan nagngongoyngOY kalagot han pangabuso Dugo nira iginamot sulog hinin pakigb isog. Gudti ng a detasmen aton liwat banatan. Rumpagon ta! Rumpagon ta! Rumpagon ta! Mga demonyo hinin nasyo n Imperyalismo pyodalismo burukrata kapitalismo Iglulubong hira han katawhan Ha basurahan han kasaysayan. Kusog atoii hukbo gumikan ha Ira. Kulang hin sustansya nga natitilawan Din ngani sadang ha amon pagkaon Asay pa hin iba nga kinahanglanon. Angay na gud kita magurosa Pagpasulong hinin atoll gerra Kay mi an kasulb aran Hinin aton kakurian. Dugang pa kakuri hit amon kahimtang It panmi ruwisyo kan Marcos sundalo. may asa wa Waray paghialang ira ginbabastos. Hin waray kaluoy ira ginlulugos. Sanglit sumarig tumapod ha masa. bata. An kababayinan gintatalumpigos Tigurang. Gisi ngan may tangkop ginsusulot namon. Sugad kasaslogan aton liwat gamaan. Amon kaba taan maggasa ngatanan. magkukusog an aton Bahuba Kay tama an aton estratihiya ngan mga taktika Ngan suportado pa han hiluag nga masa. --------------------------------------------------------------------------------------------------INAY HI AKO MABAYA Inay hi ako mabaya Rebolusyon an bubunyogan ko Pagrumpag han mga agaron Nga nagpapakuri mga kablasanon. Aton lilipolon an magluya nga kaaway . Pero kinabuhi perme la nga minos. H a baryo Gapang. Kun hira natukad ngan nagpapatrulya Ira ginriringgal an amon paguma. Kampani an ira pormasyon Nga sinaba hinin panalogan. Ti kang ha maluya. Talingohaon ta nga aton mahipasulong Hin barobal itang in nga aton rebolusyon. madako an aton Bahuba.Madinaugon gud an mga BHB Nakalipol hira walo nga pasista Lima nga armalayt bar ngan radyogram Ngan damo nga bala an aton nakuha --------------------------------------------------------------------------------------------------PETSA 12 BULAN HAN NOBYEMBRE Petsa 12 bulan han nobyembre NagpatrolYa mm mga a rmi. Aton babanatan pasista nga trop a Ha salog maghasag ngan bukid magbabaklag. daraga. Rebolusyon! Rebolus yon! Rebolusyon! Naglalarab ha bugos nga nasyon Ngan din na gud mapaparong. Mga baryo han Dolores Damo nga dugo iginbisibis. Sanglit rebolusyon an tama nga linya Kay ml ginhihi ngyap han katawhan Kadaman nga masa pukaw na yana Trabahador ngan paraguma. Hala na kasama igandam an aton pwersa. Timprano nalusad ha uma pagdalos. Bisan nga kusog may ada han pangontra Mapip hira kay may naton suporta. KamakaIuluoy hit amon panap ton. Gudti nga pagdaragon kun aton titirokon Dagko nga kadaugan an makakabot naton. An 34th nga batalyon An komander hini hi De Leon. --------------------------------------------------------------------------------------------------HI KAMI AN BAHUBA Hi Kami an Bahuba. --------------------------------------------------------------------------------------------------- . An pinasuhulan di man makaapong Pag palit hin bago nga amon gagamiton. Gintukod kami pagr umpag han aton mga pangontra. Lugo d mi sumusulong. Inay kun ako patay na Ayaw niyo igp roblema Mahinongdanon an akon kamatayon Tungod kay pagsirbi mga kablasanon Pahi ra luha mo ha mata Ngan bulig pagtalwas han kakurian ta. Amon ginsasaad nga armas diri namon bubuhian Kun d iri marumpag kaaway han mga katawhan.

Iday. Bis unanhon mo nga pagpiti kulaos basi m abungbong nakalit Ia paghikiti an naglilinuralambong. kirigpos. Ha iyo paglingkod Tuhod paa pulwa Ngan may magirim pa Kun ikaw mak iwa. naangay hin kayumanggi labi an nawong sugad hin tabigi. aada an siste adlaw han pamutos. Kun ikaw gumuko Kita it im pugtot . Baa daw intawon Inday ginguliatan ka hin “wow” ada hira in nagpanday bin ngaran mo nga Miss Huwaw. mailo b hin yangbat waray gud paghingal. Kay it mga buta Nagkakasusumo Ha mga motorkab Paghawas pagsakay. Ngan parayaw pa an irok n ga baga ginpaharnisan dinugang di pagpinirok Hi Pitong -. daw pinalungan na bas din iriakutos. oo.BAGA SUGMAT Hin “Hello” ug “Good Bay” ak ginhahatagan kamo nga mga Mister nga mga pagpagan Hi Pascual nagunggong. Filemon Quianzon han iya masinagdun on nga wall ha mga daraga nga nagS anto-ehersisyo ha Katedral ha Palo. hi Martin napagpag. iton ira ulo daw id yok rinampag di na maarakos hin sudlay pagkagkag bis pa aaswaflgan ada hin bulan gkag. aw. han padadaugon nga nahulbot. --------------------------------------------------------------------------------------------------Pati dughan nalamukdo kay ginkulban hin tinuod hin magpadis nga imbudo nga inau pay an kagaod. Waray nim tinuturuflan baga waring. Paglingkod mo nawakasan mga tuhod higliputay pati imo katanusan ha im bado nga naiktay. --------------------------------------------------------------------------------------------------ELEUTERIO RAMOO BAGA SUMAT BAGA SUGMAT Kan Miss Pikrang Kalabkab An Rayna Ha Kagabkab.) Kita ha dto nagkasakay Dida hin dyip nagkadungan Ako hadto nahadlukay Kay ikaw daw gingi rhangan. tinapuran ka ba panhatag hin tingal? --------------------------------------------------------------------------------------------------- .waray batasan. pamati san gkay ko nga sudlot. hi Ino. Kay pint hi ako nga makat na. --------------------------------------------------------------------------------------------------Ginarungan na ka kay napalit an butos. --------------------------------------------------------------------------------------------------BAGA SUMAT . masasang nagaruaringaI. Duroy liwat in nga mga mannganga rot han bayad ha ira hin pagpalapwat. (Matinahuron nga sagbang kan Mons. Ha adlaw ha gabi natimangno Ha mga kakurian ko nga damo. Tungod hini nga kakunian Rebolusyon an akon aapihan. Lapos na hin Bitol kapos na hin hipi kanan Pilipino han uso pag-copy. iyo mga tawo ha iba manmutos. Hala mga Mister. nga baryo. waray arutarut ngani Mister Campos bis guk don hin gunting. Bis unanhon mo nga butong sidsid han imo panapton duroy gud I a hi Balintong han kuan pagsiniplaton. labaha. Ayon ngahaw ni Sibron kay tinakas pagkinita bis kuno papagbayaron kay di man sukot igkita. NagpapakapugWat Bis mga minatay. Haglipot nga bado. Kay inin nga akon kakadtuon Pagtalwas han kabl as nga katawhan. Bis la pagkatulan dara hiton kuto nga nangangayofl la dida hin pagbungto ngan bis pa itanoy ngadto ha infierno di na mapatarhog hi Esko.” Waray alo pagpasiplat sidngon man Ia nga hayaw bis burikbotik hin ulat. Pastilan. Huy. Kun di gad Ia inin pyudalismo Kaupod pa inin imperyalismo Diri ko hi Nanay babayaan Kay akon gud hiya kalipayan. Mga luha mo Nanay himu sa. lider ni kandidato Dingal. “di maalo. It im matataktak Makuri mapurot. Amo na Ia mi Nanay an dalan Para han aton katalwasan Sanglit a ngay na nga magurusa Pagrumpag han dunot nga sistima.Tiroy ug Samontoy.</pd > Damwal di na gud man la pagaingan pawalwal hit tiwalwal pawangwang hit warangw angan. ayaw uraora hin mga bulurot. pabayi an mga bungto amo an mag buot. Sanglit yana Nanay pagiluba Kay pirit hi ako malakat na. Nagsiring hi Mr<pd>. di pumukaw kun hikitan it tinago. --------------------------------------------------------------------------------------------------PEDRO SEPARA PAGHALIPOT HIN BADO Hunong na gad. iton buhok niyo ay na ipaluyloy talunaya sugad hit kan Insik Ping Loy. Pagsunod na man la ngahaw kanan manunulay sugo. hala mga intoy hala mga sma rt boys . baga siko hin pagitinatabunan han naigbos na tumangbo.MGA TINIPIG NI KA ERIC ABELLA UG SERGIO AMOYO NGA TIKANG HAN MGA MEMBRO HAN KAG IUSAN PAGPALANGGA NI NANAY HA AKON Pagpalangga ni Nanay ha akon Minatamis hini n akon dumdom. hiton paa naparayaw. lider.

Daw ak ha imo utang. Alagyama. Kay ikaw sinandig sinin dughan nakon Dayon ko man harok siton irno bayhon . hi Umpot Duha a nay kabulan han diri paghiulpot Ada ngayan nalimtan an pagpaukoy na Waray hunong hin likdo bis diin nga eskina.sano buwas ha bakgong magkatigob ngan an ba kgong amo na an vestido. Pagmatu od na Ia Naning kamadlos tikang ha dagat kay amo ito an hangin kon panahon san h abagat. Salbahes ka nga insik. Nagsasakaysakay kita sa salog Nagbubugsay ako sa Iangit an tad ong. Daw hatok hin pill adton pinuyusan. hangin. napapa s hin gutom han ginrurunusan. Ayaw pagtalaw Igbaw an pangulaw Kay di ka gad. baga in limatok. Kay waray na iba kun mahapwat. liang ng an sidsid -. Ngan tipaigbaw an sidsid han saya. Tarha. hudo. hahinonomdorn Nagkalakat kita gabi nga bulanon. kanan kandidato dugo nga manatok. Kun ham an amo. bangin an tuhod di na ihiluhod. daw lugit hin lubi nga gintutumusan. Baga ka in linta. mga naguutang ha mga bublangan . Gawsan na an buktot. I-lit imo paghakbang. linta. Makausa . Pahuway na Ia hiton turon katurog na gad Ia Naning imo ako p agmatuuro. Naggaanay im ginmadyek. huros. Kun ikaw mahultok. Huros. an mga risibo ngan han mga kwinta. Pabuinga an hiblon Dagkua an tulon Latonlaton tungkasa na basi tibway. Waray nagtutuktok. mga sano buwas. --------------------------------------------------------------------------------------------------MGA SANO BUWAS An liang madagmit an pagpatiubos an dughan na la an ginsasangit an kawo ha sugbong nakuhaan hin ubos an V ha bungkog nga may barangitan an pagbi ngat din la harumamay. An timbangan m o nalabtik. tarha. Ano nga nagtidugang? An ak ha imo balos. apay. hin dinuhulduhol nga waray katamo. bangin may katuyuan parnatia ta daw anay. --------------------------------------------------------------------------------------------------EDUARDO MAKABENTA AN BAYAD HAN AKON LUGET Han akon pagpalatay. --------------------------------------------------------------------------------------------------VICENTE I. mga elektores nga ginarungan. Sapayawa an pugtot. Naning sada Ia ng a nababantad han huyuhoy san hangin ayaw hito kaalantad.Ay! Kamatamis mo daw. mamumurag. din mabuliw kun din mant a latok. Os ka sako nga luget. Agangagang ngada h an kalatok. kundi listahan hin mga pinalungan. waray gud paghingal an imo ngaran nagaaruaningal. Dida han paghiuli. Ikadi na gad. --------------------------------------------------------------------------------------------------TOMAS GOMEZ NALIMOT KA NA BA? Diri ka ba. Iday. Luget han Iingk uranay. huros. --------------------------------------------------------------------------------------------------ILUMINADO LUCENTE HANGIN GAD LA Aadi ha at hagdanan in nagtitinuktukon Nanay. Pamuhaypu hay ayaw gud pageki sekis Tadong ngan si’mulsog hiton bagis. bis kanay nahahanglas Kay p astilan man ngayan at hi Umpot napadlas. Upaya panimbang.VICENTE I. Tingug daw nga nagpupukaw hin waray palabilabi ngan din nakakahukaw han gugma nahahanabi. LIDER Huy. Ayaw pasabot. Andamon dayon sunod nga tagay.liring ngan kalainay -. DE VEYRA HUY. tarha. kay tinapuran ka p anhatag hin tingal. nga nakakakupkop nga nakakapinta. Nanay. Ako nagruhaduh a. Gutiay an pisada. hinmalugsan kawagok An i roy nadismayo. bis igpanmamalhas bis makagaramo. aada ha imo an papel an tinta. An bayad la gutiay. Kapti an tak mag. Bisan ka naabot. Salit manggud intawon. lider. hangin! --------------------------------------------------------------------------------------------------AGUSTIN EL O'MORA HI UMPOT Sinakay hin iskutir an sangkay ta. Waray na matupong sinin kalipay. han mga pasangyaw hadton imo Amo. aadto ka. kay nakakasupsop hin baga hin hatok. pagkalpad han maya. May ada pagtapo d kalipay nga damo. lider ni kandidato Dingal. Waray na baribad Tibway pan iplat magaraaramag. paghiruti ngan pagikmat. Din mga kwinta hin mga utangan. mailob bin baktas. yana abot na ha bawbaw han tuho d. an amay nagtinuok. pinalangga ko. An tingug makaluluoy a n pagpukaw hinayhinay daw sugad hin napupuoy dire gad la hangin. Apayapay. An hulog nga nakuha. DE VEYRA IGAWAS AN TAKMAG Igawas an takmag. ngan nakalilipay waray katapusan. salit an bungkog lubas na nga lubas salit kin ikita tinag o nga rubas. Hangin gad la.

bisan kamatayun kapin kamatam-is. matugnaw nga alisbu. ug say bati nala. daw uras hin pagkamatay. waray lamrag kay tungud ada. Nagaasuy nga an gugma patay. didtu an pagtangis. pagtangis nasubad. tigamni: an gugma patay. ginputus an bug-us nga lawud. kun pananglit waray lumabay.. an harupuy hinay an paglahay. maaram ka kun kayanu? Ay. kun didtu ha dughan ni Nene. Pirit iilubun inin pag kasakit niyan. kun han kapalaran paglinguun aku. han kadahunan. mamingaw nga labi. Waray kapupugngi luha sa mata. mga bukad. nga an kasingkasing may kasubu. Sa t akna nga tanan firme ka natupad. <b>Harayu Kan Nene</b> <i>ni Luming</i> Waray kalipayan an may paghigugma. salit mamingaw kay tungud nga an gugma mu na waray.. ngan hitun malulupad. tigamni nga kasugad. ngan adtun mga dahun. Ay! Kamatamis san may nagpapalangga Waray kamat ayon. harayu han bukad nga ginpapalangga. hin gugma mu waray! An kaagahun nagluluha. mahilum nga guyud. <b>Kun An Gugma Patay</b> <i>ni Rudolph</i> Masamdung nga gab-i. nadugang pag-iha inin kamatayun nga akun ginpipinamulat nga umabut layun.       ..sa nagkabulag kita Ginsumatan ka nga ako buhion pa. kun ha maurhi pagkalipay an aabutan. hin kasakit han dughan nagpuputus. lunIon Ia himaya. an mga tina nanlulubad. Naginampo ka nga ako buhian pa. kun magruyu an mga bukad. Han lambung ginwara. an dara hadtun alipurus. Ngan kun ha kaagahun. ngan an harupuy asay. waray higugmaun nga sadang maluuy. harayu kan Nene mabiling hin hilu. an paspas han mga balud. Sanglit tikand sadto waray ka na bulag. Kamakapapaid hin naghihiningyap.. duyug ha iya nagbibikhu.

kay sugung nga ungara. Kay aku imu nabihag. Nabantad an kadahunan. angay makagtul-id. Mu. an mga bukad pati langit maitum. <b>Serenata de Schubert </b> <i>Spanish song ginbinisaya ni Norberto Romualdez</i> An kabitun-an han kagab-ihun. hinin panumduman. bisan it im hiyum. ngan kaluuyi. nga ak ginhihingyap. di hinkakalimtan. an buhat isipisip. Uhaw ku tambala. dirina magtahum. Naranggat nasulhug. Luto a kahimtang. waray pagpahuway. ini nga ak buhat ku la parayparay han dalan. napupuyat hin dagmit. Wad-a an sakit Bisan nala pagkaluuy Bisan la kapaid. akun pag ginhawa. <b>Hingyap Nga Waray Himaya </b> <i>ni Talinting</i> Tikang han ak pagkilala han ngaran nga gugma. Tambu gad. Naning an halad. kun harus mabugtu. han gugma nga sakit. Dumangat kunta ha kasingkasing. nagtitinitis nala. An katutuhay na. An kasingkasing may pagkamingaw. anuba in takus. Mutya ku nga inurug. Naninga nga hinalaran. Kay hin gugma tugub. Aadi hin Intuy. kun aku nakita. Hinay nga paghuyub Dumduma aku lingi-a. bis ka nakaturug. Kay ikaw an dangpanan Ikaw waray iba.Kay bulag han bugtung nga ginlalauman ku huyub han hangin diri na nakakali-aw. Ha tungud hinin imu tambuan. inin pagharuy.               . Kamakuri manggud.

imu na buhatun. waray daw gud sadang. hinin kasingkasing. nga buut dumiri. nga waray himaya. kahuy. pag iinumdumun. ngatanan an tamsi sahid magawitun. nga waray gud huhungaw. kun waray nasaid. nga mahigugmaun. nga matalibus na. adtun im hunahuna. makuri batiun.hinin dumdum isip. di ba kalipay mu.</pd> Vicente I. apiping it kamingaw. tambal han kasakit nga akun ginhiyum. Ay! inin gugma. in usa nga saad. kadagatan mag-upay tanawun. hi Naning nga putli. asya an tambalan. Sidlit han bituun upud an paglaum. kun anu in buhatun. inin ak kahimtang. kun hinngangadayan. sanglit kay natutuub la. libang han kamingaw han ak higugmaun. angay kalipayan. ak nalilipayan. kundi inin baba. Kay di ba inin gugma.                     . Tugauk han manuk malanuy batium. amu an pagtikang han iya pagbangun. ha ak manaringsing. didtu han higdaan nga akun taran-awun. pamurubuutun. pagpaid hinin tawu. Hinaut na unta. Kun baga pananglit. Naning. <b>An Kaagahun </b> <i> (Ha akun hinasa nga sangkay Gu<pd>. de Veyra) ni Francisco H. ha ak pagpatay la. kay aada tuturuk ha at mga unud. Baltazar</i> Makalilipay hinin nga panahun. iwaklit nagud Naning. sanglit kay hapit na. ha mga katutul-anan. ak kasangkayan ngatanan maglipayun. natun babati-a.

Iuli pati an karuk nga ak ha imu hatag. kun diri an paglaum. bag-u nga kaagahun.                 .. an unub nga himaya. Waray sapayan kun imu aku limutun. Han atun mga sabut ayaw paghiulingag. ha akun nim’ pagbaya. Di man ngani ak karuyag hin gugma nga pinirit. nga im’ aku halaran: haruk. huni hinin tamsi sukut nak batiun. <b>Ayaw Na Ha Ak Panumdum </b> <i> (Ngadtu kan Julieta) ni Iluminado Lucente</i> Limuta aku kun imu man karuyag. kay pagdangat na ngay-an. bilini aku anay. ihalad lugud anay. ha butnga han kasamdung. Mabulag aku ha imu. bulung han kamingaw dughan masulub-un. ngan hiyum! Ayaw ak’ hikalimti. Anu pala ngay an kay dit ha sidlangan. panasa an kasamdung. Sanglit mga maya tikang hin pagkalpad. Kun di’ kana ha akun. inin kalibutan hiya malipayun. Nagtikangna mga manuk panhugdun. <b>San-u Ka Bumaya</b> <i>ni Espiridion Brillo</i> Kun umabut an adlaw. waray ku mabubuhat. ngatanan an tawu sahid malipayun. mabulag nala nga pirit! Inuli ku ha imu an gugma nga makalit. libang han paghayhay hinin panumduman. bumaya ka hin dayun. An akun pagmayuyu kun imu pagmarautun. ha akun hunahuna. tikang han kapara gabi nga gamhanan. kay ira pagduaw hinin kaagahun. ugay. ngatanan malipay waray kasakitan. Biling ikaw hin lain nga say magpapalangga. Kun may imu basul han una nga higugma. aku imu bayaan. nga imu higugmaun. mga alibangbang panlauy han bukad. hin puraw nga himaya..maghamut nga bukad sarang an alimyun. Diri ku buut magtipig hin gugma nga malubad. Iuuli man ngadi ha akun an hingpit nga kasakit.

sadang mu pamatian. kay imu tinalikdan. han akun kinabuhi. matan-aw ka hin bata… ayaw la hipa-usa. Kun gab-I nga mangitngit. kamu magduduhaan. ayaw aku limuta… Ayaw aku limuta nga im’ mainantusun. nga hadtu ihinalad. bis’ pa kaginhawaan. kun imu man batiun. guba an kalibutan. himyang ha higdaan. kablas ug taramayun. nga puraw an higugma. nahimu nga kasamdung. nga di’ mu ak’ limutun! Hitu nga mga uras. tupad ka ha im’ situy. waray nagud paghunung. nga atun ginsabutan. haruk ha mga im-im. nahimu nga kangutngut. had’ akun kasingkasing. An ak’ mga kalipay. han puraw nga himaya. mahinay ku nga tingug. kun imu pa igkita. hitu kay akun gugma. bis’ kun aku harayu. waray na kalipayan. han akun hunahuna. Adin mga pagnguynguy. han di’ ka pa nabaya. paghatagh hin tigaman. ha imu pagkamingaw. kun im’ aku bayaan. ha bawbaw hinin tuna. tulapus na hin gugma. Ha butnga han kalipay. an imu minayuyu. Ha iyu pamamahuway. kay im’ tinalikdan. maupay an kahigda. ginbaydan hin kasakit. waray na adtun langit. .bis’ pa kun hadtu anay. itu akun pagsangpit. itu akun pagsangpit. kun san-u ka bumaya. adtun imu dangatan. ngadi siplat gihapun.

pahadka aku anay! halari hadtun hiyum. Ha ak paglalaktan. kay waray ku itatanding ha imu kamaanyag. ngan asay ku hahalaran han ak’ mga pagsiday. an akun kasingkasing. ug salit ha kalag ku ikaw an pinalangga. tugub hin ka sigpit.     . tikang gud hadtun siyahan nga ak’ ha im’ pagkita. waray gud nga waray gud. sugad na hin nahang-aw. ha langit nga puyanan han magpakabibihag. an mga agi an. pagtig uba ta anay. Miling nga hinandum. an kinabuhi masaplud. gutiay nga pangaplud. pagtampuha an lagdu. bas’ magliaw.Ug akun higugmaun. pati kabiduun. sinsabut kaupay nga ikaw asay agarun. kay matalikudna. dara an kasakit. Dida hit’ mayagudut nga im’ pagpamantarun. masirum an langit. ha imu hamili. kay ha imu la paghiyum. han ngatanan nga kahusayan nga akun na nakita.” an ak’ ha imu bunyag. bilin an kalipay. hin unub nga higugma ngan hin kabus nga palad. Sinugu ka han langit pagkuisad din’ ha tuna. duyug an kasakit. an di’ man ha im’ matanaw. nga aku buhi. ngan kun di’ na makita. <b>Hinamdum Ku</b> <i>ni Manuel Avelino</i> Masirumsirumpa adtu. ngan batu nga kasingkasing an diri mu mabihag. nga ak ibinaya. <b>Regina Angelorum</b> <i> (waray ngaran) </i> An di’ la mahagugugma. hadtun tikus an tuyu ha imu hin paghalad. bisan kun mapawa. tuna lugaringun. Ngan imu mga im-im sinupu han surangga. “Regina Angelorum. maglipaw han akun hunahuna? Duray. adtun kaagahun. Miling pagtawag. haruk pati pagugay. akun ka iniday iday. han atun…kamagsangkay.

hiyum nga langitnun. uraura kalatam. tuyu ha imu nga ikaw nagmahusay. ginsumpaan hin gugma nga uray ha kadayunan. pagsimba ha imu in akun bubuhatun. talagsa batiun kay talagsa gamitun. inin kasingkasin matugub hin kalipay. daku nga balud in ha akun nadagnas. Liaw-Libang. diri nahihimu kay inin akun dughan. Daw aku sipak nga igdarudagnas. . Garaygaday. nahasampig ha tabi. tikang pa hadtu nga akun pagsaaran. ngaran nga pinili. inugan ta ikaw. Hi ikaw an Miling. Titiguhun. Diman ku pagagi ha imu puy-anan. bisan maunan-u nga akun kagul-anan. nga niyan binmunga. kundi talagsa. winawara. hi ikaw gintanum.</pd> Vicente I. tubyan ku ha imu bug-us nakun nga kinabuhi. Danay kun usahay akun sinasarihan. may’ kun la unta ipapakiana. <i>Tikang han libro: Hinugpung: Mga Siday. Waray ku sayup. Disyimbri. ngan ha imu atubangan aku igdagsa. akun inugayan. anak han Burawun. pinapapas han imu kahusay. hin gugma hinalaran. de Veyra. Gining Leona. waray ku kasalanan. tanaman han gugma. ha Burawun nga bungtu. <b>Bugtu Han Himaya</b> <i>ni Artemio</i> Tuguti aku madaliay. tubtub kita buhi. bukad nga minamat. Trinchera</i> <i>kan Hilaria Infanta</i> Ykaw an bugtung nga bukad nga akun napili. kun daw kahulus ha gugma. hin diri na anay ha imu manumdum. ngada ha pagpatay. imu ba nabasa an una ku nga siday? Leona! Leona! hin katam-is nga ngaran. </i> <b>Pagsumpa</b> <i>ni Casiano L. 1914.hadtun imu ngaran. kun baga mahihimu diri mu ika budlay. nga kalundiisun. sugad hin tanaman. Diwata Tinipun ni Dr<pd>. di’ ka lilimutun hasta ha lubnganan.

de Veyra. Garaygaday. Langit hinin dughan ug ginlalauman. 1914. Hinin nagsasangpit nga kablas hin palad. Diwata Tinipun ni Dr<pd>. Nagruruhaduha ka minahal ku nga Iday. an katam-is han gugma asay mu pagpaudgun. Ikaw an paglaum nga di malalaya. pagsumpa ku ha imu baydi hin kamurayawan. Hadin akun gugma aku magsasaysay Ha usa nga siday. Hin gugma an dughan. tingug mu nga matam-is lakip an paglaum.</pd> Vicente I. tubtub may tinguha Tubtub di maughan. Hi ikaw an hingpit nga akun himaya. Lingi-a intawun inin may kasamdung. Masamdung nga dayun. hinin akun pagsumpa ha imu pag-unung? Gindara ku nga sakit labis ha kapaitan. ayaw nagad itugut ayaw an kasakitan. Liaw-Libang. ngada ha kabukbuk ku didtu ha lubnganan. Ayaw gad itugut nga maghadi an pagturaw. Unub nga kalipay bukad nga mabaysay. Kun di mu lipayun. </i> <b>Siyahan Nga Pangasuy</b> <i>ni Fausto</i> <i> (Ha kan Pilang) </i> Pamati himaya hinian panumduman. kay amu an hiningyap hinin kasingkasing. Nga pagtuturawan ha butnga han luha.lakip in saad hin pag-unung ngadtu ha lubnganan. Titiguhun. tatawagun ku gihapun matam-is mu nga ngaran. Hunyu. Disyimbri. Yhatag nagad ha akun himaya ha kadayunan. ha akun paghimuuk amu unta in magpukaw. Igpapaaliday. <i>Panalarun (Takluban). Tubtub may paghingyap.               . Hin gugma nga hingpit ha im naghahalad. Hinihigugma ka nakun hin tutu-u. Ngan ini nga gugma iglulunudpatay. Akun iginsusumpa nga akun ka uunuban. butnga ha mga pagturaw dalan kangitngitan. an gahum han gugma nga katinuyu-an. ngan didtu hitun tuna nga ha akun tutunuran. ngan ha dughan gumamut ug sumaringsing. 1907. </i> -----------------------------<i>Tikang han libro: Hinugpung: Mga Siday. Ayaw pakabungli inin pamalandung.

Nga aku di. angay maghingyap ha imu. Gutiay nga pawa. mga kagurangan.. </i> <b>Akun Kagad Dinumdum</b> <i>ni Clavel</i> Hin kaluuy ha imu tugub ako. An nagningiyupu. 1914. Usa nga paglaum baga naaninu. Garaygaday. 1910</i> -----------------------------<i>Tikang han libro: Hinugpung: Mga Siday. Han mga bituun pa gintitiwakan. Ha butnga han akun pagpainuinu. Nga hiya maangbit. Inin kasingkasing unta nim hatagan. Titiguhun. dinumdum ku ikaw hin waray hunung. binabati nga gayud hinin dughan.           . <i>Takluban. nmga aku an imu ginhalaran? Hinaut unta imu padayunun. nahunub ha kasingkasing ku. Diwata Tinipun ni Dr<pd>. de Veyra. ug makag sunud kaman unta sama hinin ak ha im paghigugma. Ayaw ikaawa. atun mga pagsampit mu ha akun. Disyimbri. hin putli nga gugma ginsumpaan. Sugan han pagtu-u hadtun tikamatay. Lipay nga di sanglit. Mangitngit nga gab-i. An mga pagnguynguy mu sugad man. Say pa inin duhan diri mu tabangan. Bisan kun payupu. Ha sakit bawiun. waray turuk ha akun dughan. an natabigis nga luha mu. An kalimut waray gudman. Diri mu lingiun. Uktubri.Kay say napasarig daku nga pagtu-u. Minamatam is mu ba ngay-an.</pd> Vicente I. an pagsampit han akun ngaran? ngan imu paba hinnunumduman. kay ikaw akun ginsaaran. Bisan paman ngani magsighut nga dalan. kay akun ka nga gayud minayuyu. Nga inin tinguha nakun mahihimu. Bisan paman ngani mga kabagwakan. Sugad man lingi-a han im kamahalan. Han adlaw han bulan binabanawagan. Liaw-Libang..

Ngan inin dalan nga natatadung mu.       . busa. hin maupay imu pagbantayan. di mu gudla pagbasulan. nga pinaka kanaman kula an gugma? Pagmata ngan pamuhaypuhay. mag-iinaw han imu pangiwa.           higugmaun. kita magsigbantay man unta. tay aw ha mga mata mu. kun anu in at pandangatanan. pagbantay ug paglikay. Kay duha manla adtu kita. kun angay ba pagtinawaan la. Uunahun ku in kalimut ha imu. ug mga saad ak gintitipigan. kay ikaw manla in hinigugma ku? nakakatahap ka la ada. an sinisiring nga gugma. nga an gugma mu ak hinngalimtan. an imu ha akun mga pinulungan. hugta an pagampu ha Diyus. kay gugma nga akun inutang. nga diri ku gud pagdudum-itan. Bisan kun aadi aku hirayu. an dayuday nga hiningyap ku. An mga pulung ku ak hinnunumduman. Ngatanan gindumdum ku. Busa. Pagtiput ug panikus. Kundi kun sidngun mu nga binuhi-an. magtagam han pagpakasala. Hi aku magkikita la. sugad man akun ginbabantayan. padayuna ayaw paglikuliku. an atun ngaduha ginsaaran. hin gugma ku man pagbabayaran.kay ikaw la in ak Ayaw pagtahapi nga akun ginkawang. ug kita gudla in naggisumpa. paghinay bangin magsayup ka. ngan upaya nga mga pamitad nga diri ka gud mahisalaag. an mga pulung ta nga sagrado. hinin waray gamit ku nga tul-an. adtun pakig usa ha imu. kay waray ku gud ini paglimpa. hin pagbukbuk ha im atubangan. ug panmurubuut hin mahinay. ug ayaw pagpirmi hin sangkay. kay bangin ka pagtugwayan.

tunay nga paggamut. gugma nga putli. Kun an kaguul imu abutun. de Veyra. an kaanyag mu balun ku ha lubnganan. kawaray tibway ug turun nga pagsamdung. Pamurubuut hit nadangat ha akun. nga ha akun dughan ikaw an tinuruk. bis turaw nga balagun inaalik-san. mainantusun ug mapinaubsanun. dumduma gud nga diri ka manta limut. 1907</i> -----------------------------<i>Tikang han libro: Hinugpung: Mga Siday.. hin usa kadali man pahuwayi. Nga aada ka pa nagsisinuisugun hinin dalan nga im natatadung.hin katungkan nga mga dalan. hin mga pagharuy ku ug mga pangilyupu. Ug ha lubnganan ku nga maksaramdukm kun didtu aku. ngan lawas ku mabukbuk. nga ikaw an mutya nga ak kamamatyan. Diwata Tinipun ni Dr<pd>. Nangangambud ka hin waray ruhaduha. nga ginhahalaran ngatanan nga adlaw. tinuruk hin uray. <i>Takluban. kun ha akun uras hin pamurubuut. Liaw-Libang..             . ha kasingkasing ku ikaw nangangambud. Titiguhun. gihap nanaringsing ngan nanmumukad.. Pagkasugad hin waray bis anu man. hin waray gudman ginruruhaduhaan. adtun akun ha imu nga tugun. kay ha akun dughan ikaw an tinuruk.. kay tutu-u gudman ini nga pagkabihag. sanglit kay putli ini nga pagkasugad.) </i> Gugma! . mahal mu nga ngaran akun naluluwas. Enfectana</i> <i> (Ha akun pinili. 1914</i> <b>Gugma Nga Putli</b> <i>ni Francisco J. Nanmumukad hin kamainalagarun. Garaygaday. pamalandung ha im ug mga pagtawag. diri mu gud unta limutun. Pagkabihag hin inub nga paghigugma. ngan imu ina-antus an mga karat-an. in pagpahuway imu hinahunaun. Disyimbri.</pd> Vicente I. kundi ayaw aku hingalimti.

" Malipay. ha kasingkasing ku ikaw an nangangambud. <i>Pastrana. <b>An Naghahablun</b> <i>ni Cunning Fellow [Vicente I. im hi Lilang. tingal na an kabug-us nga bulan. tubud han burabud gugma ku nga putli. Nangungudtuhan an bulan han kagab-ihun. Apuy: "Lilang.</pd> Vicente I. mahiyumhiyum nga naghihinablunun. apuy niya nga buta." Apuy: "Lilang. hin-u ba ity nga nagmiminakmakun?" Lilang: "Dahun gad hit kakaw. Whom Do You Love? </b> <i>ni Ignacio McVey (Vicente I. namamalabag an bulan. de Veyra) </i> <i> (Kan Margarita F. tag-iya han kasingkasing. Inin akun man kasingkasing nga matin-aw Tikang niyan ngad hit kamatay. Sinasabayan han siday nga iya laylayun. ngadtu ha katundan. Kay bug-us an ira tinguha. Mga maglipay.Tinuruk hin uray. hilaw nga luha ha im binabaribhi. magkasi mahiyumhiyum. An agsang waray na babati-a an haragaak. tunay nga paggamut. ngad ha simbahan. nagkakabarubag id. </i> -----------------------------<i>Tikang han libro: Hinugpung: Mga Siday. an iya hinigugma Hinigugma nga Mandu. 1909. Uktrubri 3. Disyimbri." Han mapawa. ba-a. de Veyra. Naghihinablunun. Ngan talagsa nala batiun it mansadida?" Ha tungud han bintana. Na angay la pamalud ha iya garingan. bugtung niya nga anak. An duha naglilinakat. Nahundaray man ha puyut. Layti. ha dalan kalipayan. Nagsasaad tukib han iya hukun nga gugma. tipig an pinulungan. Titiguhun. pagkabhig han agsang. apuy. Ngani Lilang: "Kun an Girasol na sunud ha adlaw Tikang ha sinirangan. Apuy: "Anu itu nga tingug ha tungud hit bintana?" Lilang: "Tamsi naghihinuni dida hit takuranga. 1914</i> <b>Next to Your Mother." Apuy: "Kayanu nga utudutud man it imu kanta. Liaw-Libang. hin-u it nagpipinanhayhayun?" Lilang: "Huyubuy gad hit hangin ha lurungan nasulud. Binayaan ni Lilang. de Veyra] </i> Masirumsirum. Pagsulud han mansadida. Ha balay an lagas ha puyut naguusahan. Lastrilla) </i>                         . Garaygaday. dapit ha may bintana. Ngan dagus ihatag kan Lilang an iya singsing. An mahusay nga Lilang. Diwata Tinipun ni Dr<pd>.

Didtu han im puwang. Ay! Hin-u it im hinigugma? <lbl>IV</lbl> Hi imu gad nanay. Titay nga hamili. Ikaw ibinubutang. Bukad nga mahusay.               . Iday. Iday. udug! Hin-u itun iya sunud? <b>Ha Kan Luz *</b> <i>ni Luming</i> Itun imu la paniplat kalipayan nga guyud. Kundi. mahusay daw bituun. Ha imu nagsakmi. pagugay. Ha imu nagpaura. kahimaya hinin dughan. pagyakan daw. Ha imu hinigugma. hinin akun kasingkasing. Kun ikaw na anga. Hin-u it im hinigugma? <lbl>II</lbl> Danay kan usahay.<lbl>I</lbl> Hi imu gad nanay. Burabud hinin lipay? Kinukugus ka ngan niya Paguyig. sunud kan im nanay. Andam hiya pagduyug. Mainugayun nga nanay Ha imu paghumla. han higugma nga ungud. Salit. Sunud kan im nanay. Ha imu nagmangnu Ha imu nagmayuyu. Salit. Dagus ka inugay. sapit han im nanay. salit akun inurug. Hin-u it im hinigugma? <lbl>III</lbl> Di ba hi im nanay. Kundi. Iday! dumduma hi aku. pastilan! kay inin man bihag. Kun an bata tikaturug. Dayun ka inugay. nga han gugma natugub. Tikang kagutiay.

<i>Manila. Pagtalkikud ku say lumiwan an kasakit. kasakit ku. han gamut tikang hadtu ngan nanaringsing.unungi gad unungi. bay-i na duyugi. natatagu hin maupay mahal niya nga ngaran. kay an kasingkasing ha iya nabaya. aku ha ubus ngan hiya ha tambu-anan. nga gindaug liwat an hadtu nga himaya.. ug aring usa nga hinumduman ha akun kalungun ha pagturun-an ngan minaupay nga sangk ay Gu<pd>. matahum nga bukad. tindug.. ngan ha kahubug han iya pagkamahusay. han diri ku igsanglit nga kahimaya. uswag. hiyum. daw rakdag nga dahun nga pagtinamuran. 1902</i> <i>*An "original" hini. angay nga ibadlis. an huyub han hangin nga labi kamapaya. hala kadna sayaw. talagsa an bituun ha igbaw han langit. ngangakun. P. kay lapyupa hiya nga akun pagsaaran. salit diri katingalhan hadtun magpakabasa hini. Nganiya saka.   . Kun mahihimu la nga makagyakan. balitaw? u-u gad kadna. Hini nga nga diri sayud an daug hin kaagi sayud gud an dagat. makakag-asuy gud hin kamatuuran. An lakip nga surat nasiring:--"An tagsu rat hini nga siday (Kun siday ba ugaring) waray na paka tan-aw bisan namanla an putus han Retorica y Poetica. Tunug han turunggun buslung ku man. kapawa kun ha iya ibulang.. Kundi ha buud hadin akun kasingkasing. pamalandung ku han amun pagduha-an. YLUMINADO"</i> <b>Himaya </b> <i>ni Artemio</i> <i> (Ha kan Leona Carrocino) </i> Gab-i hadtu han adlaw nga Lunis. ginlalaktan uraura na hin kangitngit. inin kasugad. paniplat. kay himaya an liniwan han akun kasakit. ka-ipa ku hin siplat waray kahuhuman. sadang ku tigamnan.</pd> M.</pd> Veyra. ihinatag ni Luming kan Gu<pd>. harayu asay niya atubang. diri ha pagasuy hingpit nga kalipay. bituun nga labi kaingat. de Veyra han p agigirikan ngadtu ha Amirika hanin 1903. d la masumu! Hadtu nga gab-i an naguup ka dughan.. nganakun ha iya: hin kahusay mu. saka.

ug ha katutnga han gab-i. halarum nga kahidlaw.. han akun kasingkasing ikaw gud an kahidlaw. Usahay. buut ku pakalimutan an ladawan mu unta. Trinchera</i> <i>Ha kan Cirila Perez</i> Layun la sumantup ha akun hunahuna. Usahay. Kayanu nga harayu ka ha akun mga mata? Waray naba kaliawan inin akun kasugad? Ay. diri pa ada han mabangis ku nga palad. ha mga mata ku naparuk an ladawan mu. han akun hunahuna asay nagmamayuyu. </i> <b>An Lambung Mu</b> <i>ni Casiano L. nga an mga panhayhay ku ha imu pagdad-un. Iniru. <i>Kalgara. ha pagli-aw ku han mga bidu nakun. ginbutnga-an pa hin dagat an hinmumutanganta! Waray na kahimyangan inin akun kabuhi. ha langit. ug sumatan ka nga itu kanan akun kasingkasing. ha butnga han akun mga pagturaw. kundi. an imu hinumduman ha akun nagpupukaw. babayi nga hamili. 1910. ha akun paghimuuk mayada nagsasangpit. igintutuguntugun ku han huyub han hangin.       .<b>Kahidlaw</b> <i>ni Juan Ricacho</i> <i> (Ha kan Angeles Domasig) </i> Warayna kahimyangan hinin akun kabuhi. han tina han bayhun mu nga may kakayumanggi. Ha butnga han kamingaw hinin inuukyan ku. tikang ku ikaw makita hadtun siyahan nga adlaw. An matam-is nga paniplat mu di napapara. hingpit gud nga tuyu. kun may huni hin tamsi nga mamingaw mu bati-un pamati-i. kay itu padara ku nga kahidlaw. an akun kasingkasing linumus hin kahidlaw. di nahihimu nadugang la an kamingaw. ikaw la an dinumdum ku. bisan aku ngain siplat.. ha ngatanan nga uras asay inungara. Kun ha luyu han bikid matunud na an adlaw. tikang ku ikaw makita hadtun siyahan nga adlaw. Usahay. han akun kasingkasing. ikaw an naghahadi han dumdum ku ug isip. binabati ku in daku nga kasakit. han mangitngit nga gab-i sidman an kakurulpun. ug lakip ha mga inup ku lugud napakita. ha tuna.

Ynin akun mata diin Aada an lambung han Ngan niyan hini nga Sugad hin nakadi ka kuman isiplat. Lambung nga maanyag danay ku kitaun. Tikang hadtun gab-i nga akun ka makita.Paghigugma nga putli ha imu Iday. nga diri aku paglumsan hini nga pagturaw. Asay ku hinumduman an matam-is mu nga siplat. imu ladawan. asay ku la kaliawan inin katamsihan. ngan han imu ihiniyum ha akun atubangan. Danay kun usahay ha huyuhuy han hangin. Waray pagputuk kundi ha imu nala manggud. Kasingkasing ku yana putus hin kalipay. Paghibiranii ku ngan akun panginanuun. sugad. luha nga mapait ha dalan ku say baribhi. An imu kaanyag pagkit-un daw bituun. paupdun ku ha iya inin akun panhiayhay. nga pagsumatan ka hinin ak pagbiniling. Waray na kahimyangan inin akun kabuhi. pati kinabuhi mahararapdus ha diri paka tan-aw. bis katunkan inaagian kay ikaw an tuyu. Inin akun dughan dayuday an kabantad. de Veyra) </i> Hain ka ba dapit bukad ku nga minayuyu. Daw ha sinirangan nahimalaysag nga bulan.             . masulub-un ku nga kalag ha im nagbibiniling. siyahan nga pawa han adlaw kun nagraran-gat. ay! pakigbalihipa inin akun pagsampit. matahum mu nga bayhun makuri ku hingalimtan. Ngan nakakapawa ha sakub hinin dughan. 1907) </i> <b>Hain Ka? </b> <i>ni Casiano L. Dara han tinguha nga hingpit gayud. Niyan nga binabati ku in daku nga kasakit. nahaturuk ka layun didi ha ak panumduman. Trinchera</i> <i> (Ha kan Victoria Z. Agustu. ha akun atubangan. asay la an kabidu in nasantup ha dughan. Di gud napapara. Ug an imu katahuman kun hunahunaun. sugung nga pagungara hinin kasingkasing. Pastilan! Kanan kahuy man ngayan dahun. nadugang la an kamingaw. akun pagsinurat. Sugung nga ungara waray nagud. Daw amu ka kun akun paghunahunaun. <i> (Takluban. kay tikang la hadtun siyahan nga adlaw. daw ran-gat nga bislaw han maanyag mu nga ladawan.

uhuda. 1907</i> <b>Ha Kan Julita</b> <i>ni Romeo</i> <lbl>I. matam-is inin kinabuhi kun ha im atubangan? an gasi ku adtu nga diri ka ha ak mabaya. <lbl>V. amu gadla nga ak tagudara.. ayaw gad hin. </lbl> Lingi na. Kadi gad Uday! nabibidu ka ha akun? Nene ayaw! pastilan. duuk. kun kakarawatunpa an katam-is. a-a-a-ray.. kay di ku iilubun. kay an tugun mu nga atis waray ak makakuarta. nga gabay dawla lubnganan kun diri na humiyum. kay mabalik ak hinin pira kaadlaw gihapun. </lbl> Hinugaya it panablig hit im mga luha. <lbl>VII. bubunaw. urug an pagdulum bis pa kun malamrag. <i>Abril.. diri gad Nini. </lbl> Kay dida hit damu nga hunahuna. </lbl> Ayaw panumdum hin anuman. <lbl>II. waray man aku pagiha nga imu ikauhaw. han akun mga pag-ugay nga igin babarisbis. it pagkulaw nga mabiduun in ak hinihigugma. <lbl>III. <lbl>IV. iya kulaw.. Diri kaba maaram nga ikaw an ak himaya.. </lbl> Kundi kun bumalikpa aku liwat. a-a-a-a. tambis. </lbl> Kadi. ngan uupdan mu aku hasta ha lubnganan. man-ga. nga matinus an paghanuy. an pagtahap nga akun ta ikaw lilimutun. hiya man.basi na unta inin kalag ku makapahuway. ta-a-a diri nagad aku                                     . diri ta ikaw pagsasakitun. </lbl> Buhi-a an paglaum ngan isikway.. an tinguha hinin duha ta nga kalag. <lbl>VI. amu na. ngan bisan pa san-u diri gad Uday.. kay di ku kinahanglan. an kanan pira kaadlaw nga diri ku pakag ugday. kun kinukugus ku an akun inugayan. paghigugma. labut hit gugma.. it ak paka tuman han atis mu nga tugun.

Ngan hin luha han kasakit di gad dulman. Marsu 14. an paghiyum ha imu im-im di matapus.balit malakat. U. ngan waray ku babati-a in kamingaw? Nasabut ka nga yana waray ku sakit. an hamili nga imu dughan. Pagmalipay diri la hini nga adlaw. Daw ha akun narayhak la an kalibutan. ha lubnganan. an higugma. an higugma. waray kupa hiabati in kasakitan. ug an imu kapalaran magmaliaw. an himaya. magmawaray tunuk an harupay. ha paghayhay. ha pagbikhu. kay an adlaw amu ini nga isinirang. say kula gindidinumdum adtun langit. 1907) </i> <b>Gugma</b> <i>ni Tigasaw</i>               . waray bulud. ngan dungan man did ha dughan paghingusbu. kasingkasing. bag-u gudman nga imu kabuhi. <b>Ha Kan Mercedes</b> <i>ni J. ngan ha dalan nga im paglalaktan. R. han paglaum han tikus ku nga higugma? Naaram ka? Aadi makukulup na. magmalamrag an imu kaurhian. diri na. Mercedes nga akun pinili! I-uran unta ha imu in kalipay. an kinabuhi! <i> (Kalgara. hunahuna daw mahusay. nga bukad hin tanaman ku nga putli. Ngan yana kun waray ku ha imu ighalad. kanan adlaw pagsarang han iya pawa. diri ka dangatun unta hin kamingaw. an bulahan. an pagantus. aada akun tubyan akun hatag. bis uranus bisan dampug. amu pa itu niyan maginmurayaw. sugad man an kasakitan. kay upud mu gad aku ha kalipayan. say dungan mu an marol hin pangalimyun. an paglaum. Layti. tikang gud han pagpunias han sidlangan. Diri mu unta kilal-un an pagturaw. </i> Maaram ka kun anu nga aku malipay. Di ba amu? Dinhi ka hini himugsu. han bituun nga ak ginpapasingurug. an kalag. amu pa diri batiun in kakulba. C.

di la an tanaman. ginsabrag ha tuna. an ginpahimutngan. han pagka batan-un. An usa nga tawu nga may pagkasindak. nga waray kapara.. Kay katinuyuan han buut han tawu.. Diri la an tawu. magantus han lara. magsala han batu nga puy-aw ha dalan. han at kasingkasing. <b>Mahatungud Han Gugma</b> <i>ni Gabriel Banez</i> Di sadang an tawu kun nahapapakdul. ha im-im han tawu. naturok ha butnga labis nga katungkan. sugad man ha dila. dara han katawu. tingug nga mahinay. basi han tunan-un. han atun tinguna. butang nga pinili. nga urug ha ira han mga kabukdan.                   . larang ni Bathala. waray pagkarapgus. tanaman nga putli. ha at balatian. han gugma ginlad-an. kun ha paninguha di nanginginanu. Amu it an pulung.Amu an matam-is. suga nga maningning. masukut sumantup. hamili nga pulung. ha atun dungganan. masunsun bati-un. Turuk nga madig-un. an nahababasuni. dara han himugsu. tinudkan ha dughan han gugma nga hingyap. waray pagpahuway. iya sulundanan. din ha kalibutan. binuhi ngatanan. waray pagkaparung. diri la an tamsi. hitu nga higugma. buhi la gihapun. waray pagkapu-u. bukad nga malimyun. hinin kalibutan. Amu an biyuus. di sadang magbasul. kundi an ha tuna.

Kay bis paman ngani an batu bantilis. bisan pa tigsiring. diri nararapgus kay kasusgaranan. hangtud nga masangput an gintitinguha. kundi an kahusay hadtun pamatasan. naibas nakilut han darudaligdig. an tahum. 1909</i>     Anu nga kun kun man in atun. kun nagtinguhaun han gugma nga hingpit? Din ha kalibutan sahid may karapgus. tibwaypa an gugma nga kabus hin palad! <i>Kalgara. gabay pa a gab-i nga waray bituun. Ihalad ira an kay an maaram ha ira: tuna. hingpit makurimut. dayun nga pagsuku. an sugad nga gugma madagmit matapus. sahu kun tulapus han siplat ug hiyum. bunga la han baba an ginsasaad. kita uyunan han at paningha. ha ira gihapun at igpapahayag. an pagpaha-uyun han at kapalaran. ngatanan nahagus. kundi an pag-ilub ug an pagpasaylu. kasingkasing nga tugub hin gugma... atun an kasakit. han mga kaalu maaram sumikway. Kun an kahimyangan langit nga malimbung. adtun pag-uyun limus nga himaya. pati langit.di manta mahunung hin pag-inungara. adtun pagtangdu di pangasingkasing?                             . waray kasakitan nga di pag ilubun. an raksut. madagmit ma-aya sugad han hiyu-us. di ka say karuyag gugma nga linugus. di pa nahigugma. Ah! di ko say tuyu an pagpakilimus. say paba an dughan diri man kumimbig. Nasabut mag-antus han mga pagtamay. Waray kakurian nga di pag taraun. Disyimbri. kun an kasingkasing nga ginhahalaran. waray la ha iya bisan magmabidu. kalipay. tumubyan han iya himaya. basta mamurayaw an ginmamayuyu. labi kamathaum nga gawi han tawu. nga waray pagbati han at balati-an. at pagpipiritun? Ayaw ta pagdumti adtun maghuyayag. nga nananagtuptup ngan nananayuma. putli nga pagsingba. Di magtinamayun an kababayin-an. Matahum nga buhat nga kadarayawan. di matinurawun.

nga maabut an adlaw. ha akun nim pagpatay? Maraut ku nga palad. Bautista. haruk ku nga batan-un ha imu mga kirayl waray kana panumdum.             . bukad nga higugmaun.. adtun nga himaya. waray gud ak magtahap. ha agtang gintipigan. ngan di sadang usahun. . Kay akun kapalaran. hingyap mu nga matunaw. han atun kasingkasing. akun anay hadtu. gub-un adtun sarabut. kun an akun pangasuy. anu an nakasugad. han akun kalipayan. U! . ngan imu iginsumpa... hin sugad nga kalipay. inaru mu ha akun. Itu nga imu saad. maaslum pamatiun. ha lainnga lalaki. haruk nakun kasanhi.. waray kahimayaan. an uray nga himaya. nga imu kakawangun.. ha im-um nga kadaman.<b>Ha Kan "Esencia De Rosa" </b> <i>ni Fredes V. halaran ka hin gugma. 1911</i> Ayaw ha ak kabidu. sadang ku pag-ilubun. balika hin pagsiplat. kay pulung hin kasamdung. Han hi kita magsituy. bas nim aku linguun? Waray aku panumdum.magtam-is nga harukay! Ayaw gad hikalimti.. adtun nga kalipay. sadang mu igpasaylu. ha dughan ginmayuyu. an akun mga ugay. hadtu nga mga adlaw. ha bawbaw hinin tuna. im dayun babayaan. an sumpa ngan an saad. layun mu igintubyan. higugma ku nga puraw.

dad-un ku an im lingu, ngadtu ha kamatayun, ayaw man hikalimti, nga putli an higugma, nga imu ginliwanan, hadtun iba nga gugma. Maada ka ha butnga, hin dagku nga kalipay, tupad han kasangkayan, ayaw aku isikway, ayaw aku Esencia, pagtagi hin kasadung, puuyun aku nimu, hadtun imo panhiyum. Buhata an kahimyang, ha imu higugmaun, nga imu iginliwan, bas mu aku limutun, waray nakun paghingyap, nga mu bubuhatun, an daky nga paglinGu<pd>.</pd>.. ...sugarun mu ha akun! Sanglit ayaw pagtapud, hit imu kamahusay... kun im gihap dayunun, batasan nga tinamay, Esencia nga linipas, waray, kana alimyun, waray muna kaanyag, laya an im panhiyum. <i>Dulag, Hulyu 8, 1911</i> <b>uura Iday, Di Gad Ak Say </b> <i> (Kan Duray V. Trani) </i> <i>ni Cunning Fellow [Vicente I. de Veyra] </i> <i>"Dum spiro, spero." </i> Tuura iday, diri gad ak say, An nakag saad nga diri hukun, Sugad hin inup, waray paglaum, Tuura Iday, diri gad ak say, Kay ha ak kanta nga may paglaum, Daw hin harpa nga langitnun tingug, Ikaw gihap di ku lilimutun, U, bunyug, bunyug gad, bunyug! Tuura Iday, diri gad, ak say, An nakag saad nga diri hukun, Sugad hin harupay layun kidyum, Tuura Iday, diri gad ak say, Kay ha ak bukad nga may paglaum, Taga ku gihapun ha imu, Waray kataganus pangalimyun, U, imu aku, imu gad, imu!

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

<i>Dagami, Layti, Uktubri 9, 1909</i> <b>Angeling </b> <i>Ni Veni Vidi Vici [Vicente I. de Veyra] </i> <i> “Not Angle but Angel"</i> Hiya... minatam-is ku nga kalipayan, Luha ug piraw han akun kasingkasing, Inurug, mabaysay, punu hin kaurayan, Bukad Pilipinas, hadi han kahusayan. Makaruruyag! An iya mga mata mag-amyun, Paniplat ha akun niya magruyuun, Dinudunganan han hiyum nga malukmayun, Hiyum han iya bayhun nga kalundiisun. Iginyabyab ku dayun ha iya, Talamhut han bukad nga ginpahungay, Dungan paglaylay malanuy nga siday, Kay akun tubyan an kinabuhi ha iya. Kundi an pagmalipay waray la pag-iha, Nga kuhaun ha akun ngan ihatag ha iba. An mga hiyum niya kanina han aga, Niyan nga kulup naginluha kuna. Hinkalimtan an panhayhay ku ha iya luyu, Paglipay, pagmayuyu, paghigugma, Salit kay an adlaw tunudna, ngan aku hirayu, Hinkalimtan, kinalimutan nala. <i>Tanawan, Layti, Disyimbri 19, 1907. </i> <b>Himaya</b> <i>ni Iluminado Lucente</i> Kun dinhi ha tuna, asay ta pagbilngun, adtun kahimaya, nga hingpit gayud, di ig kakakita, karag an paglaum, kay dinhi ha tuna, kasakit urug. Lambung han himaya, amu an masukut kitaun, kay an atun luha, dagmit la tumubud, kun karuyag dangatun, in lipay nga dayun, kumadtu ha langit at didtu an ungud. Kun hihingyapun man, an kawaray sakit, dinhi ha malimbung, tunang mapait, say talinguhaun,

 

   

an diri kasamuk, an pagkamurayaw, han atun buut. <b>Kanan Gugma Inup </b> <i> (Kan Narcisa A. Villamor) ni Petronio Talana</i> Bulanun an gab-i malamrag an langit, punu hin bituun, waray gud kangitngit; dagus ku humigda uras mamingawun, nga ipapahuway han kalibutanun. Waray la pag-iha an mata pumiyung, an buut malimut baga kamatayun, amu an katurug nga at sulundanun, hatag ni Bathala, ha kalibutanun. Ini nga pagpiyung waray magmadugay, ngan sundan hin damgu ha ak nakalipay, "Bangun higugmaun", amu adtun pulung," iya inin bukad nga ak ha im dul-ung." "Ibutang ha dughan diri mu pagwad-un, amu an tigaman hadtun atun pulung, nga at ginsumpaan uras mamingawun, inupdan hin luha ha at mga bayhun." Dayunpa pasundi malanuy nga pulung, dayug han kamingaw hadtun kagab-ihun, magsamdung nga siday magpakaluluuy, nga akun hindunggan, dapit ha ulnanan.

Dayun ku pagbangun taliwan magdamgu, maluya an lawas pati an panumdum, kun hin-u ha adtu ha ak pamalandung... ¡ay hi SISANG ngay-an nga ak higugmaun! <i> (Manila, 1909) </i> <b>Ikaw Ngan Aku* </b> <i>ni Iluminado Lucente</i> Bukad nga biyuus, marol nga maamyun, matam-is nga lagdu, matugnaw nga pawa, tubig nga malinaw, burabud han lipay, langitnun nga bata, tugub hin kahusay: Amu ikaw. Dahun nga marakdag, han hangin mulayan, kangingking nga baya, butang nga tinamay, gab-i nga mangitngit, waray gud bituun, sighut nga sinampig, rugtab nga balagun: Amu ikaw.

 

   

"Ayaw hikalimti, dumduma ngatanan nga uras, an im bisan kun kalipay an im ¡ayaw hikalimti, dumduma

gihapun, higugmaun, atubangun, gihapun!"

 

 

 

 

   

 

Hi ikaw an sulhug, aku an lambung, akun an katungkan, imu an himaya, amu ka an bulan nga waray katunud, aku an dalumdum kay aku an dampug. An langit ikaw. <i>*Karantahun. Laylay kan Gu<pd>.</pd> Silvestre Tapales. </i> <b>Musica Prohibita*</b> Tungud gud ha iya tarambuan, May tingug nga hadtun gab-i nabati, Ngan layun hinmunub ha kasingkasing, Hinmunub ngan nanganap ha kalag ku. Pagka matam-is hadtu nga kinanta, Makaaramduk nanumbud hin luha, Ambut anu nga igin didiri pa, Hinin iruy ku, di gud tugut niya, Niyan kay waray hiya pamamati, Kakantahun ku, ngan amu gad ini. Tamda gadman adin may paghigugma, Nga di na kunung say la paglinuha, Gabay mabugtu kinabuhi makuha, Ay pastilan! maluuy kana kunta, Amu ini hadtun gab-i nabati, Ngan dinayunanpa pagsumpayi. Tamda gad man adin may pagtinguha, Nga daw apdu an na tubud nga luha, San-u pa daw inin sakit mapara, San-upa daw aalpi hin gugma. <i>*Initalyanu nga kanta sinurat ni Gastaldon ngan guinbinisaya ni Hukum Romuald ez. Kinakanta hin sugad nga laylay.</i> <b>Pinili Ku Ikaw Nga Sangkay </b> <i>ni Honey Boy (Vicente I. de Veyra) </i> An paghigugma nga hukun ha imu Iday, Naglayun la gumuup ha akun hunahuna, Kay amu pala niyan ak maginmalipay, An tikang hadtun gab-i nga ak ka makita, Ynin kasingkasing ikaw la an ungara. An imu lambung bis; diin akun tan-aw, Riput inin mata ku han imu ladawan, An mga hiyum mu nga maglukmayun, Sugad man paniplat nga magruyuun, Amo an nagbihag hinin kasingkasing nakun. <i>Takluban, Iniru 22, 1911</i> <b>Sumpa Ku </b> <i> (Ha imu R. Aguinalde) ni Ricardo M. Montezon</i> R... im ngaran nga ak pinili, ginsumpaan ku hin gugma ha kadayunan;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hatag ku ha im ak kinabuhi, ngan saad ku an pagunung ha lubunganan. Itugut ha akun an paglaum, ngan matam-is nga gugma say pagpaudgun, nga ha ak pagturug amu in pumukaw, ak pinalangga isikway an pagturaw. Ginsumpaan ku nga ikaw ak uunuban, ngada ha kabukbuk hinin ak mga tul an, nga didtu ha ak lubnganan, higyapun ku an imu ngaran. Ihatag na an akun lipay ha kadayunan, kay hingyap ku ini hinin kasingkasing, ha kasingkasing gumamut ug sumaringsing, bunga han hingpit, tutuu nga gugma. Naghuhunahuna ka hin pagruhaduha, hinin hingpit ha im nga akun pagsumpa? isikway Iday, ikaw ak pinalangga, inin pagruhaduha ha im hunahuna. An mga kasakit diri ku ha buud han bidu dalan Ayaw gad itugut an mga kay kamurayawan amu an

hinihingan, kasisidman, pagruhaduha, ak tinguha.

<i> (Pastrana, Iniru 1, 1910) </i> <b>Gindayaw Ku Ikaw </b> <i>ni Espiridion Brillo</i> Tuna nga maribhong an imu hinmat-an, Bisaya nga tuna matignus pagtamnan, Harani han dagat nga binulawanan, Harukan han adlaw did ha may sidlangan. Maanyag nga tuna ayun han tagsiday, Bungtu han kabukdan nga mga maghusay, An ira alimyun ginhawa nga uray, Hadtun mga tukmu ngan mga dundunay. Damu nga tigsiday han gugma inatkan, Pagtan-aw han damu nga kabiyuusan, Usa ka ha ira maruyu pagkit-an, Marol nga mahiyum mutya han Tanawan. An imu paniplat mapawa kaupay, Kay amu an sulhug han imu kahusay; Kahusay nga putli biling han kalipay, Butang nga pinili han gugma nga uray. Kanay kasingkasing an diri malukmay, An imu ladawan nga mahiyumhiyum, Kapin kamaningning sugad hin bituun, An sulhug han bulan ha imu an turun. Nababawanagan putli mu nga bayhun, Hin imu panhayhayun, panhayhayun, nga hinay

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

An tawu tigasaw nga maginuhawun, Masayup ha iya kay lagdu pagbilngun. Ikaw an himaya han sugad ha akun, Lipay han kasakit han mahigugmaun, Aada ha imu, puraw nga tinguha, Ug kaginhawaan nakun din ha tuna. Kun an paghigugma mayada sinbahan, Ikaw an diyusnun nga iya ladawan, An ak kasingkasing an imu tumbanan, An akun kuryapi an imu kakaptan. <b>Langit Hinin Gugma </b> <i>ni Eugenio Repasa</i> <lbl>I. </lbl> Ikaw an himaya hinin ak panumduman, Langit han kasakitan nga ginlalauman, Mabayaay nga mutya han gugma ku ginhalaran, Ginlalauman ku nga ikaw ak kalipayan. <lbl>II. </lbl> Han adlaw nga akun panamilit, Kasingkasing natun daw gud magsakit, Ngan dayun mula ha ak pagtugun, Nga di ku ikaw intawun limutun. <lbl>III. </lbl> Magtam-is mu nga pulung ak babalunun, Ha kasingkasing ku gud mamayuyu-un, Bukad han higugmata ak handumanan, Di mahihimu nga ak pakalimutan. <lbl>IV. </lbl> Di ku lilimutun, ak gud titipigan, Inin im tingug, bayhun, siplat ngan hiyum, Ngatanan nga gayud ak pagpapaudngun, Ha takna ha ak pagkaturug-iimpun... <lbl>V. </lbl> Ini ngatanan daw kaliawan hin kahidlaw, Kun ha akun umabut an panahun han kamingaw, Dudumdumun ku dayun an hamili nga adlaw, Pinili han pamulung mu nga di gud ak magturaw. <lbl>VI. </lbl> Kun ha mamingaw nga kaadlawun, Huni han punay imu na bati-un, Pamati-a ngan hinay pagbangun, Pagsangpit ku it ha ak higugmaun. <i> (Liluan, Layti, K.P., Disyimbri 28, 1911) </i> <b>An Marol </b> <i> (Kan Elisea Domasig) ni Francisco V. Alvarado</i> U marol! bukad nga pinalangga, tanaman minayuyu han mga daraga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

matahum kun ikaw na mamumukad hamut matam-is kun nangangalimwag. Bukad, kun ikaw na inaadlawan, itinutungud ka ha barisbisan, basi hi marol diri kalayaan, kay kan iday daw pagtitinangisan. Ikinakulup paghuhugdun han adlaw, gindidiligan han tubig nga matugnaw, basi ha dayuday mga biyuus mamuklad, maamyun pagkit-an, langitnun nga bukad. Ug pagkakakulup kun mamuklad na, naburu kamut hadtun Pilipina, basi paghinarukan ug ig rayandayan, hadtun hihirutan mga lawas, lawas han kaurayan. Adtun hamut mu nga makalilipay, kasakit han gugma nakakalukmay, hadtun kasingkasing nga nahatitiunay, ikaw an bukad, marol nga napapahilibway. <i> (Palu, Abril 4, 1907) </i> <b>Harupuy </b> <i>ni Iluminado Lucente</i> Hain dawla an haruk mu, Hain dawla an higugma...! Waray na an katam-is, Naubus hin kapara, Asay nala nabilin, Masakit nga harupuy, Nga say nakakasanpit, Han apdu nga hinganduy. Kay hinuganganduyan ku, An imu pagpalangga, An imu pagmayuyu, An imu paghigugma; Ugaring kay waray na, Waray mu na kaluuy, An tuman nga nabilin, Masamdung nga harupuy. Bisan diin ak siplat, Purus la kasakitan, An akun kasingkasing, Baga kanan patay... Bati-a, U, makalit! An ak mga pagnguynguy, Nga ha imu pagdadad-un, Han hinay nga harupuy. Ngan didtu ha higdaan, Kun di kapa mapiyung, Kay magpapanumdumun, Han im pagka palaran, Pagabat mu hin harupuy,

 

 

 

 

Nga ha bayhun mapuruk, Hinganduyi gad, Laling, Kay ak itu haruk! <i> (Agustu, 1909) </i> <b>Tingug Han Tagipusuun </i> <i> (Ka kan Mudi) ni Martin P. de Veyra</i> Na raba ka han akun surat, Nga an iya lindung napapas? An lindung daw han mga langit, An hupuy kun han mga dagat? Ginantus kapin katuigan, Panimangnu, pamati han dalan; Mga ibun, warayna... nanlupad, Nanmalik ngatanan ha unhan.... Kay ig asuy ku ha imu Tungud hini ayaw ikabidu, Kay di ak anad magtagu, Mga putli, higlarum nga bikhu. Kay patuk an imu paagi, Dinungug ku gihap an huni, Kankanay aningal, nasaygan, Ngal ung: "Baya-i aku baya-i." <i> (Palu, Layti, Abril 1910.) </i> <b> An Marol </b> <i>ni Norberto Romualdez</i> Bukad ka nga pili-mahal, pinalangga, nga ha Pilipinas--ikaw turuk-banwa; bisan ha kasigtan--paghiburubutnga, tungud han hamut mu--hintutultulan ka. Madalumdumay pa--adtun kaagahun, an kahuy, an tuna--humug pa, yamugun linulusad kana--basi pagburuun hinay an paghabak--kay pagtutuhugun. Kun nagpupurak na--an sirak han adlaw, an ka maayun mu--na hayag, na lutaw, an gagmay nga tun-ug--na parat ha bawbaw daw sarusalaming--nakiblat, nasilaw. Ngan kun nabantad na--na huyub an hangin an dahun, bukad mu--nan ngingilingkiling; mga lumalabay--nga tamsi na siring; "Kahamut nga bukad!--Hain daw la, hain?" Ka tunud han adlaw--ka papas han lamrag nadaup, naduaw--an mga bukatkat, nga kun madulum na--putus ka hin in-gat, paglawag an ira--han imu kaanyag.

 

 

     

 

 

Kay akun ginmayuyu kay imu hatag. ginsumpaan. masakit kay kuha han lipay ku. tunuhug hin lanut--bawbaw ha kandun-ga. hadtun kamaupay--tuptup nga batasan. ug igin pupukaw han iya gugma. Ikina aga han nakadi na ha akun. Harayu aku kundi hiraniay. Bukad nga bugtung kapin hin kamahusay. Hinigugma </b> <i>ni Clemente V. <i> (Salug. Buhipa an tina. Biyuuspa. putli. <i> (Mayu. Hinuhumug ku tun-ug hin kaagahun. An lamrag han akun kapalaran. sugad han hamut mu--nga nagsasasarang. ngan gin-tatanaman--kay hinihigugma. de Veyra) </i> Iini an bukad. pagnanumdum han hinigugma.     . malipay aku kundi masakit. himyang na an alimwag. uray nga akun hinigugma. nakaka bantad han hunahuna. ikaw susgaranan--han ka waray dum-it. 1910) </i> <b>Bukad Nga Tinitipigan </b> <i>ni Vatchoo (Vicente I. an gugma ku ikaw an hinalaran. waray gud bubulag. ngada han kabukbuk han kalawasan. Basi hi biyuus magdayun pagbuklad. saklay ka ha liug--han mga daraga. diri hain kundi ha im dughan. ay! akun himaya. Ikaw an akun kahimayaan. sanglit siplati. Sanglit inurug ka--bisan turukbanwa. ak tinitipigan. ikaw an hinigugma. Lastrilla</i> An dalumdum hinin kagab-ihun. an bantug na latus--ha kahagrayuan. Lapyupa kaupay nga imu ihatag. Itun pangamyum mu--amu an ladawan. haraniay kay gindudumdum ku. Layti. Pinutus hin panyu kay inaawilan.Mabusag nga marol--daw tun-ug nga bagtik nga pumpun ha banwa--biribhi han langit. Binuru mu han tanaman nga hinungay. Uktubri 28. 1907) </i> <b>Ha Imu. hadtun kamahinis--kaputli nga hingpit.

ngan paka murayaw say gud niya kabtang. an haruk han gugma usa nga himaya. </lbl> Hain ku bibilnga Diin igkikita Higugma nga nanay Ha am nag palangga? <lbl>II. Siniring ka nga amu ini an bukad. Bis hain an adlaw iya hinahangad. "Ayaw kabaraka". an iya alimyun ha bayhun na alup. </lbl>               . Layti. kun an iya lipay ubus na kakuha. bug-us ku nga dughan ha kan Cedeng halad. Darag inin tina di gud malubad.) </i> <b>An Haruk Han Gugma </b> <i>ni Iluminado Lucente</i> Waray kamatayun. <i> (Takluban. K. "Di ku karuyag nga ikaw ak pagbiduun. Layti. Basi ipakut ha putli ku nga dughan. Salit bis tidugang an kawaray palad. Hin usa ka gab-i iya kahaladman. kay ginpapamulat usa nga himaya. Abril 30. P. waray pagkalaya. Imu ngani batun nga ini nga bukad. Naraptay an tawu. An mga mata ku nataup hin luha. Pinakiana aku han kahulugan. An haruk han gugma. kanan kasingkasing ikinabubuhi. Kay akun gininup nga imu ginkuha. Diri mabaya nga may pa kinabuhi. Villamor</i> <lbl>I. kay ginlalauman in haruk han gugma.. waray kaanuan.. Ug an ngaran GIRASOL bukad nga putli. katam-is nga haruk! daw huyup hin hangin humapun ha agtang." <i> (Pastrana. An imu binatun. Nausa aku sakub han unum ka bulan.Puputsun hinin panyu kay akun saad. naraptay hin turaw. kundi paghahadki hin haruk nga puraw. Pinutuspa hin panyu. napapas an sakit. kay ha Paraiso tumikang nga binhi. 1907. nahunub an luha.) </i> <b>Hain Hi Nanay? </b> <i>ni Frances A. Ginbiling ku dayun ha akun himusan.

Uktubri 8. <i> (Salug. 1909) </i> <b>Mga Luha Hin Kasakitan </b> <i> (Ha kan Gining Ines. adtun iya higdaan. an lawas hadtun Andi. Dara an imu lipay nga imu gin inangkun. </lbl> Hain hi nanay. Tapus an im’ himaya pagbati nga kanunay. Ikaw tinalikdan la bis’ hingpit an kawili. an kinakaturugan. Sevilla</i> Ilu hin higugmaun. Ha iya nawiwili hiya an inuungara. Diin daw pupuyu? Hiya an taglipay. Ha amun nag mayuyu. niyan imu kasakit. aadtu na… aadtu na. an imu kalipayan. Villablanca) ni Pedro D.Hin-u in nalipay Hini nga kabidu. Sugad kan nanay Bulung han kasubu? <lbl>III. Ha imu nanamilit waray ruhaduha. ilu hin kalipay. Didtu… diri na gad matan-aw. Kay dit’ ha kahitas-an hiya man an ginpili. . Ha imu nahabilin luha nga magbiduun. pakianhi an Langit. Ha amun pagugay. tinigamnan hin “cruz”. Kay ha bawbaw ha tuna waray na an himaya. An imu higugmaun aadtu ha lubnganan. … Kay hain man hi Andi? Kun hain la hi Andi. pakianhi an tuna kun diin la paglubngan. tinabunan hin tuna. Salit. </lbl> Hin-u in maantus. Kun dinhi man ha tuna im’ adtu ginpalabi. Sugad han natulapus Nga amun nanay? <lbl>IV. nga imu hinalaran. Napapas daw la asu ha im’ adtu binaya. An langit naghihingyap kan Andi pagpaura. Hadtun iya bukaran adtun makahiridlaw. Kun an imu paghigugma labi hin pagka putli. Layti.

ug luha nga kanunay. Nag sirum kalangitan. An iya mga durug mga kamiminatyam Nga nanmamahuway na dinhi hini nga tuna. nga sinundan hin sakit. bali an mutya nga sadang mu iliwun. Nga diri matarapus ha iya mahigugmaun. Kun Kay Di’ Kay ilu hin higugmaun ilu man gad hin lipay. Natapus nadaliay usa la kadalikyat. ug didtu ka mahilig. Adtun im’ mga panyu nga hinumban han luha. Daw usa la kaidlap hin usa nga kikidlat. Bumantad ha imu dughan makalit nga harupuy. bis’ diin nga lawud may’ mutya man gihapun. Adtun pagsighigugma. waray gud kawiwilihi. Bugtu an kinabuhi hadtun im’ hinalaran. nag sinamdung. nga imu kalipayan. Diin sahid masakit bisan diin pangita. Igu na adtun luha nga imu ginpabalun. nag bikhu kasakit an linambung. Halaran kan Andi dit’ ha lubnganan niya.basi diri mawara. Takmud ha im’ tangbuan. nga diri mararapgus. nga ikaw magbinikhu. ha bawbaw ha tuna inawilan kaupay. padara nga kasakit. nag mingaw. Pag-impun an im’ samdung kapin hin ka makalit. Kalipay ug himaya gugma nga diri tupngan. mga adlaw nga una. ayaw limuta Bundusin (?) ya siyahan mu nga lipay. Man-gad dit’ batiun adtun imu kasakit. nga imu hinalaran… Nga didtu hadtun buhu nga hiya naguusa-an. Kun ha urhi nga adlaw batiun in hinganduy. nga ikaw mag sinakit. man-gad na gad abutun. Didtu ha kahiladman. Dumduma adtun Andi. Nag tinangis. din-i an imu agtang. Tigaman han im’ gugma nga diri mamaratyun. andtun may’ kabidlawan. bulan ug mga adlaw. Nga im’ gintinangis dara han im’ kasamdung. kamatayun gin lugus. ha iya may’ higdaan. . Kun lumabay in tuig. lara hadtun higugma. hadtun luha mu humban. abutun mu in lipay. gin utud ngan gin pirit. An mga katuigan nga iyu gintikangan. Daw usa nga “subasco” nga ikaw la linabyan.

Natatapus dinhi hini nga kalibutan. an una mu nga lipay.Kundi in higugmaun kun mananamilit hin dayun. Ug ikadtu man ha imu atubangan. Nakad ha iba nga tuna. burabud han mga kaupayan Mahal nga pagbuut nimu matuman! Dad-a ngat ha langit han kahimayaan. Siptyimbri.   . waray mu inawilan. say nimu ibinilin. Ha imu. An imu mga anak nga mga ilu Ug hangul. An ini mga mata nga magpawa. Idkadtu an imu dughan han kan Andi lubnganan.. Inin kalibutan han mga pagantus. mayada katubtuban. Amu itu an kalibutan han tawu. Kasakitan. San-u ka humiyum bag-u nga higugmaun. May adlaw nga talaan. Kun adtun mga tul-an. Mapapas adtun ITUM. han buhi pa adtun… nga imu pinalangga. 1912. Hunung na pagtinangis pag-ankun hin kabidu. Lain nga ginhadlan adtun iya ukyanan. mga ginikanan.. ngatanan. Ug ha urhi nga adlaw kun ha iba nga palad… Ikaw dit’ in ha kudlit ngan gugma ighalad. <i>Palu. Karat hin palad! mga kasub-anan. An tagsa nga tawu. Sugad hin bukad nga birilhun. mabiduun nga asawa. Diin niyan panhuhunung mga kabugtuan. Tawga anay an adlaw.. bata ku nga suuk..) </i> Pahuway. hat’ una nga himaya. Nanmiyung la dayun. lawud mga baybayun. bis’ diin kadtu. lipay in pasaliwanun.! Ngatanan. kalimut ayaw gihapun. Tuna han kakurian nga haya. A. An kahuy han hingpit mu nga kinabuhi. imu binayaan. marapak. mahimu na nga tuna. nananangis.. ug magkabubukbuk na.. Kay bungtu nga kalagnun iya pahuwayan. </i> <b>Requiescant in Pace* </b> <i> (Ha patay P. tikang mapukan. Ginuu. An kalag han akun bata nga matam-is. Waray. Pinanngungul-ulan. ig pasipas han hangin. Hin murayaw dida ha lubunganan. Igu nga an ak lawas. napapara. pahuway. Ug kag anak nimu. Pagliaw din’ ha tuna ayaw pagsinubu.

manta ha lulubngan. An dayun nga tuna han kamimintayan. Nga buut ku yana ibunyag. Kalagasan. mga kabataan. Ug naharuk han kahuy. magpakaluluoy. Ug ikaw. Di na aku makita han imu ladawan. Ug mga daraga. Aku yana maabat. Mga kadlan. Ug masakit nga umangkun. bata ku nga suuk. dayag nga tigaman. Kay aku ito manta nga naluuy ha imu. inagnag. Nangikan ha bastus ku nga panarangan. Nga ini nga maghagkut ku nga mga siday. tiil han kamatayun. Kaluuyi an kalag hadtun tawu. Bata nga higugmaun! Diri ka timuud. Magpaka wiwili nga kababayin-an. Amu an mga luha hinin mata nakun. Ginuu. Kun baga ha bawbaw han imu lubnganan. Hitun mga bukad nga manmutbut Ha bawbaw han ukad nimu.                       .Nga nabuklad ha aga. Usa nga pagampu. Waray gintatahaan: Mga bahandi anun. ayaw kawanga. padi ug mga papa. Ihahangad. nga makagagahum. Di ka mabaraka. tamda. Nga akun hinhayaan. Inin masakit dungga ug pangamuyu. Ug nahigda yana ha lubnganan. Hiunung han kamatayun la nimu. ha lubnganan. dagkuna. Panginanu-a. mag-iha. Kundi ha kasingkasing Nga waray ukuy hin haya. Ug diri gud kanan kamanampan. Ug mga mag-aram. Masaka man liwat ngat ha langit. Ini nga mga siday. nga halad Ug ira iinusuk ha uluhan ha imu ukad. Bis kanay natamak. Pamalata ug kabidu. (?) Ha kagihapunan dida ha lubnganan! Gihapun nga ikahidlaw ka nakun. Kamatay gihapun ira pandadangtan. Usa nga katadkatad hin tawu. dunnga ug karawis. Didtu panmumundag. Pahuway Tatay Ambuy. han imu nabaya. Ha nutnga ha bug-us nga kamiminatayan! Kahilarum han akun kasakit. Han imu linubngan. ha kulup narakdag. Di ka hapa usa. Abatun nimu didtu ha salad. tuud nga pangamaya.. In nga ak pangamaya. Magdali. ug di ka magtagna.

Mahal nga Ginuu han kasingkasing. mga kahadian. ha kahimayaan. kay gin tatahapan nga hiya naglingu. An waray katapusan. Kay pag-uupahan han Makagagahum. Mga gugma ug bantug. ha kulup narakdag. An ini nga nanay nakadtu bilanggu. Mga kalipayan dinhi hini nga dagat. Mga sugu nga Diyusnun. Sugad la han asu ha tap-ungan. Waray pagtalapas. Baraan makadamu. ayaw kaalantad. Magpakaluluuy.Ngadtu han puruy-an han mga baraan. hanin Siptyimbri 26 ha 1908</i> <b>Namimiling Han Nanay </b> <i>ni Iluminado Lucente</i> --Hain hi Nanay? Nagpinakiana bata nga gutiay an ngaran hi Ana. Ug mga panhaya. Didtu panngungudung ha lulubangan. --Aadtu ha langit kay han Diyus gintawag. Ug han kahadi-an. Nga ha usa kadali napapapas. Ikaw gudla an waray kamaratyan. Nga bu-aw ug mamaratyun. Nga ha aga nabuklad. Tampu ha magtadung. Hadi han kahitas-an. Kadtun kalag nimu. Han tulu-uhan. <i>Agustu 20. Han mga kakurian. ha kahimayaan. . Daw bukad nga birilhun. Bulahan an magtipig han kauray. Tungud han pagpahuway. sugad man magaram. Ug waray bumaya. Ayaw la kasakit. 1908 MAKABUGWAS</i> <i>*Ini nga siday ginuwa ha "Muling Pagsilang" Tinagalug nga pahayagan ha Manila . Han ha ginikanan. Hadtun iya kalag nga binaya. An tawu nga dinhi hini nga kamutangan. An ha kalibutan diri mapapara! Mga bahandianun.

bis ngain karuyag im hingangadtuan. ug iya binati in huni hin tamsi..! Ngan us la kaidlap piniyung an bata. Kairu han bata! Kairu ni Ana. pulung naman niya han bugtong nga gugma nga ha ak binaya. --Ngad ak ha lubnganan. hinadkan an baba. Layti. kulup na kaupay.P.. sugad man ha akun nabiling han nanay. --An ini nga tamsi tamsi nga gituay. An kalag ni Ana. Ngan pagabut niya dit ha panlubnganan.! --Kadtu la ha langit didtu pakiana. hapit na ma gab-i. kay an imu nanay aadtu patay na... K. ngay-an kay dinangit. Dagus hinayhinay ni Ana iya luha namimilaybigay ngat ha panlubnganan pamiling bis habuk kan nanay linubngan nga kahidlawanan. nagbibinikhuun baga may buut na. tamsi nga gutiay ngan makawiwili. paglupad han tamsi gindara ha langit! <i> (Takluban...! Palaran ka tamsi kay ikaw pakuan.--Hain ku bibilnga pulung man han bata adtun akun nanay nga nagpapalangga. dinaup han tamsi..) </i> <b>Ha Imu Diri Malilimut </b> <i> (Ha kan Alejandra Vicera)                   ..

ha amun luyu ikaw layun nawara. hin diri mu na ha akun pagkita. manggad pa itugut ni Bathala. aadi ha dughan an akun mga kamut. Na ilu aku han imu pagpalangga. dapit hain aadtu an magburuut. sahid nag panruyduy. nga hi Landa madangat ha ginhadian. Ha imu. nga niyan gupung ha kasubu. pabilin ug magaantus ha kamingaw. Luha ha kahidlaw an gin bisibis. !U langit. dapit diin ikaw mahamumutang. kay ha harayu imu man tinalikdan. ini amu an gin kilal-an di paglaris. dapit diin niyan amu akun inuukyan. kay pag-anga ku ha imu waray matakbaw. Pahuway! Amu an akun tinguhaha imu. saringsing bis lub-uy. kadam-an ug sugung nga luha. di na tatahusan. Ay. Hulyu 28. mahatapu ha imu urukyan unta.ni Gualverto Delina</i> Niyan amu an siyahan nga pagtagmu. aku diri malilimut. <lbl>II</lbl>         . dinumdum ku nga asawa. kay pagbuut ni Bathala. dahun ug udlutan. <i> (Layti. inin ak kabutang. daw sugad hin kahuy tigda napulikwang. han imu pagtalikud ha akun. upud an kinasingkasing nga paglaum. mga langit itugut. Ini han mga nga nga adlaw amu an ginbahaan.. upud han aada ha kalipayan. luha ha imu iruy ug asawa. kundi. aku an asawa mu nga masulub-un. 1911) </i> <b>Pamalandung </b> <i> (Ha kan Titay) </i> <i>ni Rosing</i> <lbl>I</lbl> Makuri ha pagasuy. Kinamingaw ku an imu pagkawara. ha imu kanunay mahanumdum. Landa. matuud ha imu nagpalangga.

impun kun maturug. <lbl>V</lbl> Nga buhi pa aku.                     . adtun imu tingug. kagugmaan. ha ak pagpaurug. di ku pa kalimtan. napupuu. ugay. tindug. ha pagbunga pagud. bayhun. imu binuhatan. siplat. nauutud. ha im pumalandung ayaw man pagpugngi. hiyum. nga labi han kan-un labi pa han tubig. bidu nga mapait. kay bug-us lawas mu. pati im mayuyu. ug im binatasan. <lbl>IV</lbl> Hain ka daw niyan. Titay higugmaun! dinumdum inisip. adto bukad nga buud. yakan. mabug-at nga sakit. an ak kamasamdung. buhi ka pagad man. <lbl>VI</lbl> Akun titipigan. imu kamahalan. ha kunul marig-un. imu pagpalangga. hain ku bibilnga.Mapait nga gayud. gawi. nga ak hikalimtan. ha ak panumduman. ha dughan adipa. nabutnga han dahun. ha but-ul mahiblun. <lbl>VII</lbl> Ayaw ak pagdid-i. imu paghigugma? imu katam-isan. malaya la dayun. kun panunumdumun. diri mahihimu. <lbl>III</lbl> Ha dughan mabug-un.

ha akun maglipay nga malimut nala unta. nawara nga nanay. <lbl>IV</lbl> Hain daw. Militante</i> <lbl>I</lbl> Tikang la mamatay higugmaun nga nanay.) </i> <b>Hinganduy Ha Kan Nanay </b> <i>ni Vicente R. di gud nalilimut inin ak hunahuna an gindudumdum la. <lbl>III</lbl> Sanglit kay napaura hinin akun lawas. hain daw. bisan ak mag anu di ku hinkakalimtan sanglit kay hiningyap. diin ku bibilnga diin ku la nga puru hiya kakadtua nga ma papas gadla bidu hinin dughan kamingaw hin hingpit hinganduyan nga Nanay. 1910. higugma nga dayun. hinganduyan nga Nanay. Uktubri 31. Uktubri. <i> (Palu. <lbl>II</lbl> Hain daw hi nanay. inin luha nakun kay amu an putli. hinganduyan nga Nanay. hain daw in sadang. nga igkakita gud la. diin ku kakadtua. <i> (Dulag. waray na kamurayaw inin ak kabutang. Alvarado</i>           . 1909) </i> <b>Requiescant in Pace! </b> <i>ni Francisco V. gin sapnay gud niya tikang han kabata. hinganduyan nga Nanay.ayaw hibalaungi.

Ha imu pamayhun waray namun inabatan. ha imu makaaramduk nga linubngan. Bulan nagsasabrag. uras amu nala. Nubyimbri 1. Namatay ikaw ha kagab-ihun nga mamingaw Hinuhuhuy han hangin nadapit hin kahidlaw. pabay-i nga inin akun ha imu pagsiday. kay us nga ilu ha im nahihidlaw. Hingyap namun amu unta an imu dangatan. Layti. upud in us nga bukad ku luhaan. Pabay-i nga magtangis ha im lubnganan. an dadangatan. Nga didtu amu an matuud nga iya ginhadian. Tatay. Tatay. walug nga luhaan. kami mag-aanu man. Nanay. Kay babayaan mu aku hin kadayunan? Ginakus mu pa aku hin katapusan. <i> (Palu. Nubyimbri 5. imu igin hulun han akun agtang. amu an imu ha akun panamilit ha ak kasingkasing im hinumduman. adtun adlaw. Diri ka mabaga hinin imu tinatalikdan. sadang ha amun makag sagakay. Samar. Imu gin antus an mapait han balatian. Makusug waray. kay aku. silaw niya nga labsag. Ay! Kabungkag nadaw. han at panimalay. Naghingutas ka mga mata hangad ha kalangitan. ha imu nagpupukaw. nag tatangis han imu kapalaran. Requiescant In Pace. Mauli ha balay duduha nga daraga usa nga nanay. pabay-i nga aku lumuhud ha im uluhan.Haruk nga matugnaw ug katapusan. Binati ha kasingkasing santup ha amun kalag. Pabay-i nga magawit in usa nga tamsi. Ikaw maatubang kan Bathala hukmanan. Ngay an sarabutun imu kami hinayaan. us ka turu matugnaw nga luha. Ayaw hiulingag hinin Kami mag iilub hinin Kay amu an kapalaran Ha maiha magdali amu amun kamutangan. amu an pagpahuway mu na hin kadayunan. <i> (Wright. 1907) </i> <b>Bat-ad Hin Usa Nga Anak </b> <i>hin Taga Abuabu</i> Padayun. Didtu waray na sakit kundi lunlun kalipayan. 1911) </i>                   . Katampu ka namun didi ha amun dughan. kay akun ha imu halad. binilinan mu aku hin kasakit. Sadang maglipay han amun mga kabudlay. ha imu pagpahuway. Bisan kami magnawa kami ngan hi Nanay.

harapuhap pagawit nga diri ak mapuyat. sanglit kay pinaura ug aku minayuyu. nga han luha napahid kun aku nag tutuuk. han kamapaurahun ug ira mga pag-ugay. nga lubnganan aadtu hiagian. Danay ak hangaturug dit ha ira mga butkun. adtun ira higdaan tag-usa nga saluran. tunay gud nga kasakit. Kay dit ha ira dughan isinasantup gud. tugun adtu ni Nanay nga aku papag-admun. amu in nag babayad pagmayuyu ha akun. bukad pinurungpurung nagiginlaya layun. Kundi waray pagiha kuhaan ak hin lipay. an ira mga kurubung an adtun kasisidman. Anu ak igbabalus kan nanay ug kan Tatay. ngan pagpukrat nakun aku ugayugayun. binilin ak dughan. usa nga pagpalangga ug usa nga pag-agak. Enfectana</i> May nanay ku ngan tatay han gutiay pa aku. tinabunan luha binaribhian. kun ha akun pagmata damu in ira libang. Ug inabut in tuig nga namatay hi Tatay. A! waray palangga mamingaw hin tuna nagudman akun mga ginikanan. dilain nga karan-un ha ak ibinubukad. binayaan ak dinhi ngan linanat kan Nanay. nga kun aku dumaku mawaray makag limbung. gin dara ak ni Tatay ngadtu ha turun-anan. Han pitu na katuig an akun panuigun. ngan mapait nga luha an kalag ku linumsan. magupay nga malipay kun masabu gud aku.<b>Pamalandung </b> <i> (Kan Nanay kan Tatay) ni Francisco J. han patay nga mga tawu baya han kalibutan. kanan kahuy mga bunga ha akun kamut kumkum. hin pakag balus waray bis man la magutiay.                                 . Ngan ha ak pag-iigngik hira may pagkalisang. an mga paghumla nakun pagpikat ku nga tingug. nga matamis nagin tapus na niyan. say pamau in bahandi man-gad kay waray nakun? A! did ha akun dughan mayada nagpuputuk. di nadangat ha ira in urit ug kaguul. ha ira kasingkasing dungan an mga pagbantad. gatas nga ak sinusu ug kabuhi nga hatag. usa nga kasingkasing nga agsub gud manumdum. kanan Diyus kinuha himaya ku nga Nanay. Aadtu hira yana mamingaw nga ukyanan. ug ha ira uluhan luha ku pahuhumbun.

Han tawu inurug ka hinalaran hin hingpit. Ha kalibutan nga malimbung.                           . hin usa nga pagampu nga dit hira ibutang. salapi ha kalibutan. Kundi ha langit amu man an taramayun Kay ha langit waray bulawan bisan lambung. Diin iruy pati amay danay baligya. Basi an tawu umabut katinalahurun.. diri ha langit. Han tawu inurug ka. Basta ha imu gumikan an kilipayan... Ha kalibutan nga malimbung. Kundi. ha imu man tumikang an kamalingu Bis kun ribu an gin tubus mu nga kabilanggu. Naaabut hadtun imu kagamhanan. nga gin ngangaranan langit kahimayaan. an kalipay. hinalaran hin hingpit. Amu itu an damu in kasangkayan. an kaalu danay baya. An kahimaya. Makangingirhat pala ngayan ha kalibutan. diri ha langit. Damu nga balhas ug dugu nga imu inusap. an Ley. Urug ha imu nagapil an mabudhiun. !Magaanu kay amu itu an kabutangta! Salapi. Uugad. Pagpahuda. Ngan kun hin u an salapian. Sugut an tawu bis anu nga kabudlayan.Ngan ngatanan nga adlaw ak hira hinalaran. kun hain ka aadtu an risaw. an kabantugan. Didtu na an salapi di naparayaw. Kay diman sabid kalibutanun im uripun. Hataas ka ngan nalandaw gin hahangad pa.. Kay damu na in ginawas mu hin kagutum. Amu ikaw an tutuu nga iya sangkay. an may kuarta. Ha tuna Hadi. Sahu nala kun anak ka hin manunulay. 1907) </i> <b>Salapi </b> <i>ni Iluminado Lucente</i> Amu ikaw an Diyus ha kalibutan. An dungug. Gin bibiling ka bis diin nga kahigpitan. Ha im kain-gat pinalit man kun usahay.. an katadungan. hadtun atun Ginuu usa nga kalipayan.. Kinahanglan gayud nga pagludhan ka. Tungud kay tuman bis anu nga kakulangan. An kahadluk. kadamu na hin im uripun. Danay balyu hin gutiay nga bulawan. <i> (Takluban. Kay tambal mu an bis anu nga kamauhaw Ngan ikaw dinhi ha tuna asay dinayaw. Damu in anak hadtun Hudas nga imu sakup. mabaskug ngan gamhanan. Ha tuna hadi mabaskug ngan gamhanan. Disyimbri 4. Amu ikaw an Diyus ha kalibutan. Basta magtapud nga makaput han imu bayhun.

Ngan bangin sumiring nga aku mayakan. FENIX KALUWASAN kahuy ka nga marampag. Dinangpan hin hungin uran nga makusug. Kundi an pagbulig baga ruhaduha. Nga igpadayun panmaligya an mga bungtu. Nga ikaw mangugbus hin waray paglubad. Diri mu itugyan hadtun didtuanun. hadtun kaliruan. waray ka pag-alang. Diri ta man sidngun nga nangangaturug. Kay bangin maalu dinhi ha kadam-an. Di ku ig aasuy ira mga ngaran. Ayaw pakasiring nga aku maaram. T. Itun imu gahum nagn han kinaadman. Mabangis nga baha ha ira nag anud. Pilutu an nag agang-agang. Bangin daw ha urhi may imu pagpulsan. Kay hira nakita nga gin aanud. Ug an ira lawas akun gin laladngan. U! salapi. lawas. Hilarum nga linaw Kay didtu kalunud Kun ikaw hangadtu Di na mababanhaw imu gud paglikyan. Timunil. Akun minayuyu imu mga bukad. Mayada hinmulig nga baga talagsa. Bagyu nga inmabut may upud nga sulug. Bangin mu dangatun adtun kahiladman.                   . Kay ini an bulung han mga batasan. Nga diri napaid hadtun kasakitan. Kadam an nga tawu masakay ha imu.Kundi. Inin akun pulung kun imu tipigan. Kadaman-an nga tawu nanagpaturiyan.K un ha imu human naman igbaligya hi Cristo. FENIX KALUWASAN. Diri gud masayup nga kikilal-un mu. Di ku matutugkad adtun kahiladman. Bisan kun laya na itun imu dahun. imu kabugtuan. Diri kay pagtutdu di man kay paglarang. Nga diri sangputun adtun kasalaran. Waray may binmugsay waray may tinmimbang. Ayaw nagad inin Tuna ku nga Natawuhan. ayaw tugutan. Tikang ha iraya nag tipalawud. Gamut. akun ihahalad. Ha urhi nga adlaw hibabaruan mu. <b>Pasurapu Ha Fenix Ug Kaluwasan </b> <i>ni H. sanga. Lagera</i> FENIX KALUWASAN bag-u ka nga sirang Bungtu nga Takluban na imu ginmat-an Waray ka pagturaw. Adtun mga ngaran mga apilyidu.

ug an bana. sanglit ka hiringyapun ug dangpanan. ginhawa…. balyu han salapi. An dungug. An kanan magsarangkay pag-urusa. kundi an kaurug nag aaarig kun say an salapi nginangaranan. kabugtuan. magburuut ngan hukum. an balaud. salapi ha kalibutan. sanglit adtun kablas hinaaraan. kay an imu pulus hinarangputan. an asawa may makaun…. anu daw kun waray pa gapili. ha inggat mu pagkit-un. Adtun may salapi asay baraan. katadungan an alu. kun pagpanulayun han SALAPI…. hin pagtalumpigusa kay… uripun.                   . <i> (Manila. K. Danay man an anak nga an bugtu. ikaw an kalipayan ha gihapun. Itun hibabruanun may pagsarig. Amu ka an tuku diin hahapun. hadi ka. an magtiayun murayaw la an pagpakabuhil kundi itu nga kabutang diri dayun. amu in makusug an may tinipun. Kun say an salapi nagbubuut waray nagpupugung ug nabaribad. bas Sahu….P. kay may himaya. ha anak.basta masibu an higugmaun.! Ha iruy. Sabug ka. basta may salapi…. an kalibutarnun nga gahum. waray paghinayun. pirit an ngatanan nasusugut tungud han pagsurug nga di masibad. ikaw la an Bathala nga gamhanan. pinasantup ha kalagagsub maharuasag…. nga ugkad.) </i> <b>Salapi! </b> <i>ni Norberto Romualdez</i> Salapi. Ayaw usa:hi SALAPI naman in nagbulag. an tawu nga malimbung. pinalabi. Tamsi nga agila an imu hulatun. SALAPI. han ngatanan ug tagsa nga butang ha kalibutan. ha bana ug ha sangkay.Kay an saadsaad. an kahadluk danay baya basta an kakulangan masapungan. kawatan. daw buutan…. Adtun mag-ugrupud. natapud man inin may katungdanan.

sanglit tawu nga masalaypun. hi Hisus. hinin dila dumdum nga gupung. 1909) </i> <i> (Ginluwa ni Gu<pd>. kay mahagawas ha desgracia. kay waray gud kahadlukan. magburuut ngan hukum. kay kuta ka nga marigun. itun imu kara-utan. daku uyamut an gahum mu. Sanglit dida hinin kinabuhi. iukuy. kay layun sakuhun nimu. kay AN GINUU NGA DIYUS AADA HA IMO. himu-e nga upay han kalibutan. ni GINUU BATHALA SALAPI. hadi ka.! <i> (Disyimbri 30. uunanhun ko daw in pagpamulung. manlalaban nga pinili.)</i> <b>Maghimaya Ka Maria </b> <i>ni Catalina Tarcela</i> Birilhun Hadi ha langit. adtun mainarampuun ha imu. ikaw la an Bathala nga gamhanan. Salapi. may tawu nga buut niya isipun.pagpaudga ha Tuna g natutuban?…. nga an Tuna nga Iruy. han kaaway nga demonio. an kinalibutanun nga gahum. Amu ka an tuku diin hahapun. Ambut la. marig-un nga sariganan. kay ikaw an dinugmuk han ulu. kay an imu pulus hinarangputan. baya-i na. sanglit nga PUNU KA HIN GRACIA. ihunung. kusug han akun Tuna nga Iruy….     . sumala an kan Hudas pagbutungan han iya Magturutdu. an imu nga tabangan. ikaw an amun tarawgun. Salapi. kundi nadangup ha imu gahum pagsiring MAGHIMAYA KA MARIA. Lupig han salapi an katadungan usahay. kay tungud hitun pulus. pakabuhi. Kundi damu an uripun. kay maluya an kinaiya. sanglit ka hiringyapun ug dangpanan.</pd> Eduardo Makabenta didtu han pagpugi han "Sanghiran san Binisaya". ikaw an kalipayan ha gihapun. Amun ka gin lalauman. salapi ha kalibutan. hinin pagdayaw nga dinaklit.

inin pinanganak mu ha imu luha. inin mga pinanhingilinan. panumdum nga bulig ka. ha waray pa an kalibutan. pagampu mu ug pangamay. inin amun pangamuyu. SANTA MARIA NGA IRUY HAN DIYUS. ha langit ug kalibutan. lawas mu kalag gin putli. UG HA URAS HA AMUN IKAMATAY. amun gin DADAYAW AN BUNGA HAN TIYAN MU NGA HI JESUS. busa kami ngatanan tabangi. 1912) </i> <b>Ha Kan Monsenor Singzon</b> <i>Bonum certamen certavi. nga punu hin kataragman. kabudlay ug kakurian. ha daku nga pagpaubus. <i> (Marsu. nahananagup ug nahagugma. kami ha imu nagtatahud. Dida hinin amun gin ugyan. Nagtatangis. ha imu nga iruy han Diyus. imu unta pamatian ha natanan nga kasakitan. hinin walug nga luhaan. kay ikaw hadi ha langit. Uray ka nga waray sama. ha gihapun AMEN JESUS. ug iruy ka man nga matuud. CAMI AN MAGPAKASASALA. ha himaya kami padangata. ha anak mu nga hinigugma. V. makagagahum nga labi. busa nga gayud GIN DADAYAW KA LABI HAN MGA BABAYI NGATANAN. busa ha amun pangaraba. Diri nga gayud kakawangun. Kay hin sala waray ka hialpi.Kay daan ka han Diyus pinili. Epistola 3. imu unta kami ilikay. ha mga virtudes ka napun-an. ha imu kami nagsasampit. (Tim. maluluuyun man nga lubus. kay matuud nga Iruy han Diyus. ha amun ha pagpanubus. pangakuha kami niyan. nagbabakhu. tatamdun ug tutumanun. ha Diyus IGAMPU MU KAMI. 7) . sanglit Hadi gin buhat ka.

Tagan kamu unta han Diyus nga hitaas. Pagpahayag namun. Salit igpasaylu nga di ka pag-alngan. Kay ikaw binmulig nga ini mahimu. Akun tatawagun basi magpakanhi. Daku nga parabul nga kanan Diyus hatag. Maupay nga adlaw. Niyan an magbugtu nga Samay ug Layti. daan higugmaun. Nagtipun pagdayaw pag-urug ha iyu. Kay an Samar Layti mag usa. Pagsiring nga: BONUM CERTAMEN CERTAVI. talahurun namun. ha walug. Han labaw nga sugu han Papa ha Roma. Akun pupuyungun ug bawbaw ha palad. An Samar.ni Norberto Romualdez</i> Iini kami mahal nga Obispo. maguliat kami. Nga adtun paghingyap namukad. Sanglit dayawun ta an Diyus ha hitaas. Diri pakigsupil inin amun tuyu. Daak ka kilala. Kay bukad nga turuk hinin tuna natun. Hin paghimangrawi ha atun yinaknan. ma adtu ma anhi. palaran. An imu puruy-an. Amay nga gintungdan han pagkakalagnun. magbugtu. didtu ka himugsu. Diin an Obispo namun gintutungdan. Nga ikaw ha amun asay makag-agak. Malipay ginhapun. An amun kalipay labi nga nadugang. Kun mahimu kunta nga magkaduruyug. Mahal Delegado.     . An huni han tamsi ha bukid. Iini kami. Daku nga tinguha ug hingyap han kalag. Nga kumanta: BONUM CERTAMEN CERTAVI. Salamat Harangdun. Ta. malipay nga uras. Ug ha Santo Papa damu nga salamat. An anyag ngatanan han bukad ug hamut. Ha mga Obispos akun ihahalad. Han buhi nga tuyu hinin kasingkasing. Nga dinhi ka unta pagpuyu ha amun. dara han himaya. Amun igsasarit ha mga Samarnun. namunga. dinhi ha amun naman pakidtampu. Ngan tungud hini nga imu kahimtang. pagmugu ugaring. Ikaw an tagdara hadtun karig unan. Diri man liwat in amun pagriwa. Dara han pagrayhak. Naguliat: BONUM CERTAMEN CERTAVI. Sanglit bisan hain ma Samar ma Layti. Ambut daw kun angay nga am igpahayag. Kun mahimu kunta nga niyan matiruk.

Ako mamamatay yanang tinatanaw. Ha dagat sirangan nga nangaglibuton. Tuna nga han sirak han adlaw ginpaura. An nanga ha awayan tiungod nga pagato. Labing makaharadlok mang pakikiaway. mabunga.Kundi pastilan daw. Ngada niyan nga may na kaburut-on. An kusug han sulug han amun higugma. Kun gikan ha ikagiginhawa mo. Ha urhi nga: BONUM CERTAMEN CERTAVI. Malipayon itinutubyan ko ha imo. Nga ikaw makita hiyas nga matahom. Han hiton sumisirang mo nga kapawa. kun pasasagdan la. Ug ha gihapon hatingala mong tuna. Mamatay ubos han imo kalangitan. Mawaray nang puut. Base mo igpain-gat. Amun igsasarit ha mga Samarnun. Nga an agtang mo hines ug ha mga mata. Hinen dagmet mabaya ko nga kalag. Ginhihiungara han akon kinabuhe. Ha iyo hadton mangitnget nga panganod. Luhang mapait mawarayna unta. Tinguha kong hingpet ug pinalabe. dugo ko i-ula. Mawaray hin dum-et guteng kasinahan. Mutya han dagat dapit ha Sirangan. Kahimayaan nga ha amon nawara. Inen kinabuhe ko nga masubo. Nga isisirang han adlaw ikataudtaod. Hinaut pa unta makasiring kami. Di nira kaulangan mga kakurian. An kulay han langet nga nanganganinaw. Aantuson ko ito asay an tinguha. Biritayan ug tanang banges nga saket. Anong tahom pagbuhe ha imo mapukan. Tikus an paglaum hinin hunahuna. nga han kaagahon mo ikalalamrag. Ira kinabuhe tubyan man ha imo. ¡Guminhawa ka! asay an ginuguliat. manta ihahalad. Samar) </i> Ako mabaya Bungtong mahal natawuhan. mawaray yumyom. An kahangaran ko tikang magkaisep. Naginmasiga man. Nga dinhi ka unta pagpuyu ha amun. <b>Katapusan Nga Panamilet </b> <i> (Ultimo Adios nga ginbinisaya ni Luciano Ortiz. Ha pagidaraog kun paghipaid man. Nga inin paghingyap mabukad. Calbayog. Kun dugo an imo ginkikinahanglan. Han Bungto ug puruy-ang ginhihigugma.                           .

Makatambong ka han imo katubusan. Ha mga maguruma igpasibaya. hiya pagsundon. Itanges han usa ha ak nagmahal. Pabay e an harupoy han hangen bumakho. Hin tumubong mapaubsanon nga bukad. Han dulom han gabing kamingawan. kunde ako. Ngan hinen agtang ko abaton ko unta. Ngan kun bation mo arangay han turunggon. Igampo tanang hipaed nagkamatay. humok nga kapaw-an. Manumbalek hadton daan nga kawaray. Pabay e Han iya Pabay e Han iya tumambong ha akon an bulan. Ayaw bantara ira kamurayawan. Mga patayna lamang mangag-lamayan. Pabay e an adlaw labing kamasiga. Pabay e an akon maagang pagbaya. Nga hin kamasubo nangagngunguynguyon. Bumalek ha langet. Mga makapapaid iroy naton. Ngan kun may tamse ha akon cruz dumapo. Bungtong higugmaon. Ug tungod ha imo mangamaya ka man. Di iba.                                           . Hadton arawiton niya nga kadaet. Ngan waray na cruz ug batong katigamanan. An mga bukbok ko bag-o unta anay. Uran i-alisngaw ug maginpanganuron. An nangag-antos saket di harumamay. Ukaron nira ug iwarak ha tuna. Ha sulod hadton mahagkot kong lubnganan. Igampo mo man adton mga ilo ug balo. Nga nagaawet hin paghingandoy ha imo. Hadke. ¡Bungto ko! Igampo mo man unta ako. ngan an harok mo ha akon dumangat. An ginsasaket ha mga bilanggo. gidale nga lamrag ha akon. An hayop han imo mga kagugmaan. Ngan kun may manumdom ha akon magampo. San-o man nga adlaw ha bawbaw kong lubnganan. Ha hingpet nga banwa ikaw makasiplat. Ayaw man bantara an ira kahilom. Ngan kun napuputosna an ginpawaan. An alindanga han imo kaganghawan. Pabay e nga an tamse humune pagawet.Pumiyong an inen akon mga mata. Ha kabawbawan han katunaan mo. Han tingog ko nga labing masurub-on. magpadangat an kaagahon. murayaw. Kun lubnganan ko limotna han ngatanan.

awet malipayon. Bungtong pinalabe. <i>An sug-ang. Mabayana ako. waray anuman ha akon. </i> Tubud hilaw ngan mahulus. Bilen ko ngatanan mga ginhigugma. An katapusan ko na ha imong pagbaya. Makadto ako ha waray naguuripon. Nga naginsangkay ug kalipayan ko. Kahitas-an mo. Parapamatay ug mga manlulupeg. <i> An kandila. Hamot. </i> Daku nga kahuy namunga puru burubud. mga higugmaon. <i>An turu. Ha dire nagpupoo han tuluuhan. <i>Simud han ayam. an butiti nanganak hin buskay. gugmang Pilipinas. buhi an gindadara.com/2008_10_01_archive. <i>An balutu ngan han tawu. Dida hine. an buskay nanganak hin limatuk. <i>Mga hulug nga d ahun. </i> An nigu han bukidnun hinuram han patagnun ug waray na uli an. aku dida. </i> An punu kawayan.html\</u> Patay an nagdadara. ha tuna an tagu-an. Kamatay amo an kamurayaw nga dayon. </i> Kahuy nga matinustinius iginkakahimangraw han Diyus. <i>An dagum. </i> An tutulu nga magburugtu pirmi naghuhurungku. An pagkamatuud han akon ginlaom. an kasili nanganak hin pagi. Kapawa ug bakho labeng masurub-on. Limuton mo ako. Mga kapikas han hinen akon dughan. <u>\http://waraymuseum. kulay. Mga kasangkayan hadton nawarang puruy-an. <i>An sabaw han lubi. Ha gihapon pagbabalikbalikon. Mabayana ako. Mabayana ako. Ug ako ha imo magigintagingteng. kaganak. an dahun tabaku. an lawas tuna. </i> Bastun han kapitan. </i> An buaya nanganak hin kasili. </i> Karabaw ni Baraulu ha bubut an pirinu. kagugub-an ug hangen. <i>An langka</i>       . <i>An tug up. </i> An tubig ha mingming waray aabuta han hangin. kabugtuan.blogspot. </i> Ayaw dida. <i>An halas. Saket han kasakitan ko. an pagi nanganak hin butiti. Nga amo an kanan Diyos Ginhadian.Sumakot. <i>An hungsuy. pamatia. tumig-ob han taputapo. Akon pagpahuway pagpasalamatan. tingog. kay akon lilibuton. taga iba nga bungto.

pukis ha panhigda. </i> Pikas kun batapa. diri nakakapasu. <i>An hangin. <i>An badu. hinapun baga in bulawan. </i> Binubulad kun mauran. <i>An bulan. <i>An kawil. butungun pusil. </i> Uupat an uhalis. <i>An sug-ang. <i>An bukatkat. <i>An pawud. </i> Marahalun nga dahun. bisan Hadi bisan Padi naharuk. nalanguy nasaliksik. </i> Pagtapu han magkasi bulbulan. </i> An balay ni Santa Ana. haruharigi kun adlaw. Idusu payag. </i> Tulu nga magburugtu. bunga. <i>Mga tawu ha singbahan.. </i> Di man Domingo di man piesta. kayanu nga namamandira. makuri makita. <i>An banig. <i>An pinya. </i> Linurup hi Buktutay. <i>An sista. </i> Una sumaka. </i> Hilarum kun hubas. nanhuni kapunayan. </i> Nahauuna an gip-at. hibabaway kun taub. <i>An pagpiruk. </i> An ulu ni Maria lukup hin mga mata. <i>An Kukuyaw. </i> Pununa kundi waraypa pagkatunga. binubulkas kun masirak. tulu an inulputan. </i> Tulu nga karanun. nagdudulum an kalibutan. an ilarum kabatuan. <i>An dagum ngan han inulang. </i> Linulupad baga in pin-gan. magpulapula an hita. <i>An kakaw. </i> Magipagi kun gab-i. </i>     . </i> Magbugat an tinukdu. <i>Buyu. </i> Muradu an bawbaw. <i>Bituunun nga langit. <i>An payung. </i> Gintatamdan han anak. naka dara hin makalilipay. apug. lidung kun dakuna. <i>An lasaw. <i>Dahun hin saging. butungun baga in usuk. </i> Usa la an sinudlan. nahauurhi an pisi. </i > Kanan kahuynun kalayu. </i> Ipilak baga in saduk. <i>An tubig ha tadyaw. <i>An budul. lukup hin mutya. <i>An adlaw. <i>An harigi. </i> Yugyugun harukay. </i> Han buhipa waray pag-uwang. </i> Iituna iituna ha dahun la kikitaa. han patay-na nag-uwang. </i> Tubig nga bagtik. tutulula an butunis. <i>An tabaku. <i>An planta ug an talutang. ginhahangad han kag-anak. </i> An taplak ni Bathala. durungan kun kaunun. <i>An laya. <i>An Santo Cristo. waray man suildu. <i>An saging.

</i> Lampuna an pa-a diripa an biti-is. kun matuud nga buwa. <i>. <i>An utut. </i> Usa ka adlaw nga lakat duduhala an tiunub. <i>An bunay. waraypa an kag-anak. </i> Gutiay nga puru pitu an luhu. <i>An lin-ganay. kinadtu ka nala. </i> Yugyugun kabalagnan. <i>An nipa. </i> Nagsaya han gutiay pa. <i>An hablun. nabidu an nakapurut. </i> Daku nga tawu diri maaram manguli. danay magtulu. <i>An punu han kahuy.Nagtatabigis an tambuk. </i> Kalayu ha magtugatung. naguwa ngani nalilinti. <i>An kaguran.Sampawanun</i> Dunut na an hapu. </i> "Waray matuud nga buwa. malabalira an kulud. kabagahan ha ilarum. <i>An karabaw. </i> Malipay an nakabaya. <i>An lingganay. <i>An lura. </i> Natawu waray ig-anak. nanhuni kapunayan. <i>An bulalu. </i> An manuk ni Santiago maaram magtawag hin tawu. </i> Bisan pudlun diri nalalaya. ha iung kaigu. </i> Kasili nga guwaguwa. <i>An lakub. <i>An higut han karabaw</i> Gintawag ka waray ka batun. </i> Nagbuhat ka di man imu. </i> Ha salug ibunu. <i>An batung. <i>An pungapung. kun nahipapakiringkiri ng. <i>An lin-ganay. <i>An kawayan. naghuhubu han dakuna. mapula an baba diri man paramama. bagyuhun di Katalipup-an ha ibabaw. </i> Busay nga babayi inagi ha sulat. <i>An katmun. </i> Usa ka alat nga ugat ha kagurangan ka ugnat. </i> Ginbibitay iraga. <i>An buhuk. Kun an buwa matuud. </i> Kabayu ha Kagayan diri nakaun kun diri sinsakyan. <i>An dulaw. <i>An atup. iginanank waray katawu. </i> Manuk nga kimbulkimbul mailarum an bulbul. an nagpabuhat waray kita kay kun kinita nadiri. </i>     maparung. </i> Naglalayag an anak. diri pa an pa-un. <i>An utut. <i>An l ungun. waray man buwa nga matuud. </i> . <i>An pagpanggui. </i> Alap-apun bilasun matig-a ulikbun. <i>An ulu.

  . Nagbuhat hiya ha uma. ----------------------------------------------<lbl> (134) </lbl> Dahong kun lapyo pa. baman kun tugas na." </i> <lbl> (133) </lbl> Utang ngani lipay. nauban nagbatun man. sahid tapang diri nasabut. kun iyu sala pagbasulan. an lapad la an kasinahun. kun abutan hin makuri. waray katuman an tuyu. diri masiring kay palad. an pulung niya kay palad. durun. kun may bagyu. han ngatanan nga maraut.<b>An Tapang Ug an Palad</b> <i>ni Fabula</i> Kulang hin buut nga tawu uraura man katapang. masiring layun kay palad. an iba gikan ha langit. baga in bulawan. han binuhatan han tawu. nabungkag an sakayan. ug an puhunan nalunud. Nagsakay ha pagbiyahi. dida man an kasakitan. an iba kay ha iyu sala? Sayud kamu tikang niyan. waray palad nga maupay. sakit. Waray palad nga maraut. Hi kamu an mga tawu. kay an kaupayan balus. ----------------------------------------------<lbl> (135) </lbl> Bisan anu an umabut Basta maka singabot. Bayad ngani likay-likay. an pulung gihapun palad. Diri kamu nahanumdum. <i>"Waray pa ini katapus. nabungkag an iya larang. An palad natakas hadtu. nga an iyu kakurian. kun hampak han Diyus pagampu. di na gin pupulsan. nga hiya la in bubutangan.

diri ngani naghihingaupay.----------------------------------------------<lbl> (136) </lbl> Natunaw hin ka awud ----------------------------------------------<lbl> (137) </lbl>Bisan an mahahatitimu na May pa pagtiluwa. Balun na ha kamatayun. ----------------------------------------------<lbl> (118) </lbl>Nasusun nga na suangki. Utru man mamiringki. may masakit. ----------------------------------------------<lbl> (138) </lbl>Bisan an mga bisan saypa an mga saypa. ----------------------------------------------<lbl> (139) </lbl>Bag-o nga punuan Bago nga batasan ----------------------------------------------<lbl> (140) </lbl> An urhi. May baliku. ----------------------------------------------<lbl> (141) </lbl>Waray baya nga nasukdo ha langit. ----------------------------------------------<lbl> (121) </lbl> An kahuy diri magturupung. May malipay. <lbl> (117) </lbl> Kun ha tawu igpananglit. may matadung. ----------------------------------------------<lbl> (142) </lbl> Diri la an bulinaw an utukan. am ka kablas diri. ----------------------------------------------<lbl> (143) </lbl> Natatago pa an ka riko. An nagdagmit waray. ----------------------------------------------<lbl> (120) </lbl> Ginhuhulatpa an naghinay. -----------------------------------------------         . ----------------------------------------------<lbl> (119) </lbl>Dara ngani han kabata. Naghihingaraot.

may adlaw. ----------------------------------------------<lbl> (125) </lbl>Ayaw pagtapud hadtun kanan iba. ----------------------------------------------<lbl> (097) </lbl> Diri makakawil an isda kun diri ha baba. makaaragi hin tabigi. Kanan ulud karaunun. ----------------------------------------------<lbl> (132) </lbl>Tara. ----------------------------------------------<lbl> (129) </lbl> An mapili. ----------------------------------------------<lbl> (128) </lbl>Damu ngani nga yakan. ----------------------------------------------<lbl> (131) </lbl>An maaram sumugu. magurang pagunhi.<lbl> (122) </lbl> Ikaw nagtatahap. May gihap tarutamyukay. <lbl> (096) </lbl>An bag-us nga adlaw diri parihu. An imu lugaringun in panginanu-a. Kay imu na ginbuhat. An dalan paghawanhawani. may gab-i. Waray badu waray bahag. ----------------------------------------------<lbl> (124) </lbl>An atun lawas diri gad atun. ----------------------------------------------<lbl> (127) </lbl>Ayaw panilhig ha iba nga bungsaran. damu man in sayup. ----------------------------------------------<lbl> (126) </lbl> Baga kala in napukpuk hin tubig ha hungut.       . maaram man sumugut. ----------------------------------------------<lbl> (130) </lbl>Magdianu an sapa kagutiay. ----------------------------------------------<lbl> (123) </lbl>An tawu iginanak.

----------------------------------------------<lbl> (108) </lbl>An patay palangit. ----------------------------------------------<lbl> (109) </lbl>Ayaw buhata buwas an mahihimu niyan. ----------------------------------------------<lbl> (099) </lbl> Kun diri mu buut masakitan layun. kundi dida gihap ha kagamyan. ----------------------------------------------<lbl> (102) </lbl>An maupay nga bantug mauruupay kay han kabahandianun. kinikilala ha iya bunga. ----------------------------------------------<lbl> (110) </lbl>An wala nga kamut danay matigbas han tu-u. ----------------------------------------------<lbl> (106) </lbl> An maupay nga kahuy. ----------------------------------------------<lbl> (100) </lbl> Diri mabubugtu (utud) an pisi ha kabahulan. ha iya nayung pagmumuas. Gutiay an kapulsanan.----------------------------------------------<lbl> (098) </lbl> An nagsasaran-gapan. pasagdan. ----------------------------------------------<lbl> (103) </lbl> An lumura ha langit. pakatigurang ha pamatasan. An buhi pakawit. ----------------------------------------------<lbl> (107) </lbl> An diri mapasagdun. . ----------------------------------------------<lbl> (101) </lbl> Waray utang nga diri pagbabayaran. -----------------------------------------------     sahid bulawan. ----------------------------------------------<lbl> (104) </lbl>Ngatanan an mag in-gat di ----------------------------------------------<lbl> (105) </lbl>An nahuuy amu an nagpapaluuy.

----------------------------------------------<lbl> (077) </lbl>An bulawan bis pagtipiktipikun. ----------------------------------------------<lbl> (079) </lbl> Bisan paman an luwag ngan han kasili nagkakita gihapun. may man kalayu. ----------------------------------------------<lbl> (080) </lbl> An gi-us han tawu nagaasuy labipa han mga pulung. <lbl> (075) </lbl> Inin sungay bis pagtaguun. ----------------------------------------------<lbl> (081) </lbl> Kun anu an tingug. May mapawa may mangitngit. maha uma. ----------------------------------------------<lbl> (076) </lbl>Makuri papagharaniun. ----------------------------------------------<lbl> (078) </lbl> Matam-is an kamatayun. An katibik bulawan la gihapun. amu man an aningal. An ayawm ngan han batikulun. ----------------------------------------------<lbl> (113) </lbl> Mamay ngan asu.<lbl> (111) </lbl>Makuri magkahirani an kalayu ngan han gumun. ----------------------------------------------<lbl> (112) </lbl> An maupay nga tubu. ----------------------------------------------<lbl> (116) </lbl>Mga bituun ha langit. Maulput manta gihapun.           . An paratagay gihapun an mauna. Maulput gihap igkakasumatsumat. Ha tuna nga kalugaringun. ----------------------------------------------<lbl> (115) </lbl> Pagtaguun ngan mabukwat. ----------------------------------------------<lbl> (114) </lbl>Mahasawang. Matam-is pati an durhu.

----------------------------------------------<lbl> (088) </lbl>Magdianu hin pag-inuran. ----------------------------------------------<lbl> (084) </lbl>Dibali kitikut. An aninu bug-us la gihapun.             . ----------------------------------------------<lbl> (092) </lbl> An salaming bis pagbu-ungun. Kanan Diyus gindudurukut. May pagtulak na gihapun. Diri mahababaru paghadi. ----------------------------------------------<lbl> (093) </lbl>Ayaw pagbuhata ha iba. kun di mu buut nga pagbuhatun ha imu. ----------------------------------------------<lbl> (086) </lbl>Salapi ngani nga linupug. Maitum la gihapun. ha malubug nga dagat.----------------------------------------------<lbl> (082) </lbl>Bis diin nga tuna may tungud nga langit. Basi di ka igsabud. Masayunay rumakdag. Budang. ----------------------------------------------<lbl> (083) </lbl> An diri maaram mamati. ----------------------------------------------<lbl> (090) </lbl>An kalibutan dalunutan. ----------------------------------------------<lbl> (091) </lbl> Makawat in papagdakpa hin makawat. ----------------------------------------------<lbl> (089) </lbl> An bukad nga makaruruyag. Nga katiris maghatang. ----------------------------------------------<lbl> (085) </lbl> Pag-usawan an patani. ----------------------------------------------<lbl> (094) </lbl>Ayaw puuk. ----------------------------------------------<lbl> (087) </lbl>Didtu panagat.

Ayaw pakadtu ha salug. ----------------------------------------------<lbl> (066) </lbl>Tawu pagtagam. ----------------------------------------------<lbl> (058) </lbl>An nagmamata makuri sangpitun. Kay kanan Diyus ka bubuligan. <lbl> (056) </lbl> An maupay magsurat. ----------------------------------------------<lbl> (064) </lbl>Bisan mapiardi. ----------------------------------------------<lbl> (057) </lbl> An una maka isda. hibabaway. kun timana hibibisul. ----------------------------------------------<lbl> (059) </lbl> Waray ngan pusu. Waray maraut nga dagang. ----------------------------------------------<lbl> (062</lbl>) Kun diri ka buut mahumug. Basi masayanuy paghuranit.----------------------------------------------<lbl> (095) </lbl>An dagat nga mabalud. ----------------------------------------------<lbl> (060) </lbl>Amu na an pagbasul. ----------------------------------------------<lbl> (063) </lbl> Kun diri mu buut in kalipungan. Baya-i nala an katadungan. Ayaw paharani ha kalayu. ----------------------------------------------<lbl> (061) </lbl> Kun diri ka buut mapasu. Basta katadungan igpaagi. waray man bunga. ----------------------------------------------- . una man kabuturi. ----------------------------------------------<lbl> (065) </lbl>Makuri tumindug an saku nga waray sulud. ----------------------------------------------<lbl> (067) </lbl>Waray daku nga isan-ip.

<lbl> (037) </lbl> Kun ipanampug na. --------------------------------<lbl> (038) </lbl>Kun hain an ulu.<lbl> (068) </lbl> An tawu nga may salabutan. Sugad hin tanaman nga punu hin kaharupayan. Kay han may maraut nga sangkay. Usa la kapulung an kinahanglan. ----------------------------------------------<lbl> (074) </lbl>Mamatay ngani an punu. gabay. Kay kun humagkut waray muna. --------------------------------<lbl> (042) </lbl> Malmali an puthaw nga mapasupa. Diyus anay an unahun. Tuugud han iya mga pisu. ---------------------------------     . upud man an mga sanga. Hiraniay an kamatayun. Iuuran manta. --------------------------------<lbl> (040) </lbl> Nahabibitik an Iruy. ----------------------------------------------<lbl> (071) </lbl> Lakat tigbas. --------------------------------<lbl> (041) </lbl>Tawu nga mayakan. ----------------------------------------------<lbl> (072) </lbl> An tawu nga makaturugun. waray binuhatan. aadtu man an ikug. ----------------------------------------------<lbl> (070) </lbl> An naglaum--nalibri. ----------------------------------------------<lbl> (073) </lbl> Bisan anu an buhatun. An nagturaw--napiardi. Diri makaaragi hin tul-an. ----------------------------------------------<lbl> (069) </lbl> An makaturugun nga ayam. --------------------------------<lbl> (039) </lbl>Magusahan ka.

Madaliman matapus an buhat.<lbl> (043) </lbl>Maaringasa an barilis kun diri punu. amu an binunay. Kay ha urhi may pag aanihun. --------------------------------<lbl> (045) </lbl> Panday ngani nga aringit. --------------------------------<lbl> (046) </lbl> Bisan aku mamatay. Diri bali an sumar. waray la. --------------------------------<lbl> (048) </lbl>An kaawa dungan han kalibutan. --------------------------------<lbl> (055) </lbl> Kun an Diyus aanhi ha at         . Masayunay matapus. diri dinuduktan hin lumut. --------------------------------<lbl> (052) </lbl> An nagkutak. bali an kikitaun. Sukut ig-away ha iya mga ginamit. --------------------------------<lbl> (047) </lbl> Sagbuwag dawa. --------------------------------<lbl> (053) </lbl>An may pugus may pamumulatun. --------------------------------<lbl> (050) </lbl> An batu nga makalidingun ha tubig. --------------------------------<lbl> (054) </lbl> Kun damu nga kamut nga nabuhat. Tumuruk diri. Ha iya mga kalulungun. --------------------------------<lbl> (051) </lbl> An gugma nga abusubus. --------------------------------<lbl> (044) </lbl> An dunut nga bayabas naamung. natataktakan. --------------------------------<lbl> (049) </lbl> An malakat diri ngan nakakaagi. Nasta nitmga hin kalamay.

Masayunay hikalimtan. ------------------------------------<lbl> (022) </lbl> Pag-aanhunpa an kumpay. Talagsa magkinahanglan. Tun-i anay itun pagsaka. ------------------------------------<lbl> (021) </lbl> An buutan nga kamut ug malinis nga baba Nadara hin tawu ha lain nga tuna. ------------------------------------<lbl> (026) </lbl> Kun maruyag ka hin bunga. Kun an kabayu na patay? ------------------------------------<lbl> (023) </lbl> Bunga amu an binuhatan. Waray bu-ut nga tinipigan. ------------------------------------<lbl> (027) </lbl> Diri ma-ubu an kabayu kun diri pilas. Ayam nga mausig-mailayat. ------------------------------------<lbl> (017) </lbl> An talagsa hikit-an. Tawu nga mayakan-ulawan. Maupay ha katapusan. Pamiling anay hin sinsay. ------------------------------------<lbl> (025) </lbl> An mara ut ha tinikangan.Hin u an ka-away nat ? <lbl> (016) </lbl> An tawu nga sumatan. ------------------------------------<lbl> (020) </lbl> Tawu nga maukuy-tabangan. ------------------------------------<lbl> (019) </lbl> Ayam nga maukuy-makagat. Dahun amu an yakan. ------------------------------------<lbl> (018) </lbl> An tawu nga hingandam. ------------------------------------<lbl> (024) </lbl>Kun buut mu in sangkay. -------------------------------------     .

------------------------------------<lbl> (036) </lbl> Waray gadla siguru. ------------------------------------<lbl> (030) </lbl>Tagi aku kay tatagan ku man ikaw.<lbl> (028) </lbl>Diri mahuni an balingkukugu kun diri tipatay. </lbl> Mga Garaygaday (Sanglitanan) </b> <i>"Waray sagdun nga nakakarauat.Vatchoo (Vicente I. Han turu han tubig han darudaginut. akun man buwas." nasiring an mga kalagasan. "Ngan an mga garaygaday mga tugun-sagdun kunu han atun kaapuyan. nakilut. ------------------------------------<lbl> (035) </lbl>Iruy.langitnun. An pagpasaylu. ------------------------------------<lbl> (031) </lbl>Bis itun nahatitimuua. ------------------------------------<lbl> (032) </lbl>Pagbubun anay nga diri kapa uuhawun. -----------------------------------           . ------------------------------------<lbl> (034) </lbl> Damu ngan it yakan. ------------------------------------<lbl> (029) </lbl> Imu niyan. Mabalik gihap ha duru-ungan. amay. urug an kalugaringun." </i> <i>. ------------------------------------<lbl> (033) </lbl>An pagsayup-kalibutanun. ----------------------------------<lbl> (002) </lbl> An batu bantilis naibas. Bis kapitan nabibilan-Gu<pd>. May gihap paghiluwa. de Veyra) </i> (page 1 of 7) <lbl> (001) </lbl>Bis magpakainkain an sakayan.</pd> <b><lbl>II. An binuhat kulang man.

Kun kanan Diyus ka pagbut-an.<lbl> (003) </lbl> Kahuy ka nga linawaan Ha bukid nananawantawan. Ha kalugaringun tuna an kahimyangan. ----------------------------------<lbl> (013) </lbl> An una mahinug. Una man madurug. ----------------------------------<lbl> (011) </lbl>Hataas ngani it Hilarun man it paghimugsu. Matupung ka ha ulasiman. ----------------------------------<lbl> (005) </lbl> Mapa sinirangan. An saging nga inaldaba. ----------------------------------<lbl> (010) </lbl> An maupay nga kaadlawun. Kay ha urhi may gagamitan. ----------------------------------<lbl> (006) </lbl>An mangir-as nga mga pulung Nasamad labipa hin salsalun. ----------------------------------<lbl> (009) </lbl>Di masaha hin sab-a. ----------------------------------<lbl> (012) </lbl> An tawu nga waray salapi. Maguwa gihap it kakagang.   . ----------------------------------<lbl> (008) </lbl>Bisampa paghatukan. Kinikilala iya kaagahun. nakanap ha kapatagan. kun kanan Diyus ka pagbut-an. ----------------------------------<lbl> (004) </lbl>Banwa ka nga ulasiman. -----------------------------------       luksu. mapa katundan. ----------------------------------<lbl> (007) </lbl>An baya udug tipigan. matupung ka ha lawaan. Sugad hin waray paku nga tamsi.

ayaw hitu asa. Waray man kalipayan. nga an akun ngahaw palad waray ku kikita-a. <b>Hadtun Usa Kagab-i </b> <i>ni Magsaluru</i> Nag-uuuran. Tikang ha kasidman nga binabakdawan ku. Nga an iya lindung napapas? An lingung daw han mga langit. Kundi pag-agina han ngitngit ug han gugma. nagpipinauran. Hin-u in nasugu? Inin gugma. amu an tawu nga waray kapalaran. aku. kangitngit. Aku? Masamdung daw gab-i nga waray bituun. kanan hangin pnianmarung. mangitngit. pagpinatun-ug. waray kangitngit han malipay. dalugdug amu an nalanghayaw.<lbl> (014) </lbl> Kun waray kakuri-an. an kahidlaw matambal... tingug han matadung nga panhunahuna: "U. Kikidlat. gintatan-aw ku hiya murayaw. hin iya kanta. paginagma. hin tawu. waray mauran nga gab-i." <b>Tingug Han Tagipusuun </b> <i>ni Martin P.       .. an kalag ku buhi. nag-iinantus pagpinauran... mamatay sahu. ----------------------------------<lbl> (015) </lbl> An salapi maraut nga agarun. an sakub han dughan mangitngit. hain in kalipay hin waray paglaum? Ha butnga han dalan hin sugad nga gab-i.. an kalibutan daw bungkag kay an gab-i maraut. daku ka nga lurung. ha dalan waray suga. Kundi maupay nga surugu-un. waray uran. basi la bumati hin iya tingug. kawang nga kabudlay karag nga paglaum. inin gugma. diin say dalikyat nga suga an kikidlat. waray niya pidu kay di man nahigugma. inin gugma! U-u. waray gud ngani ha langit in bisan us nga bituun. an gab-i masirum kaupay. waray dalugdug. Aku. himaya. nga basi la ha iya kumita... Asay ha akun nasugu an kasingkasing. An hupuy kun han mga dagat? Ginantus kapin katuigan. nabati ku kida ha buud in tingug. kay ha kasingkasing buhi an kasakit. de Veyra</i> <i> (Ha kan Mudi) </i> Na raba ka han akun surat. an babayi malingu waray makukuha. kay waray gab-i.. waray kikidlat.. nagbibinakdaw nagtitinangis mientras hi Nene nagkikinanta naglilinaylay.

kapin kamalanuy aningal han laray. Kankanay aningal. bagting han urasyun ngatanan natukas pagdaig kan Bathala ngatanan naluwas. Inin kalibutan ha mga kukurulpun tinamay han dampug mulayan han sirum. Kay patuk an imu paagi. akun magturutdu) </i> Bagting han linganay lunghayaw. An hadi kun adlaw aadtuna hinugdun aadtuna harayu ha may panganarun. pagsimba han gangis hadtu nga himaya. mahinay. nasaygan. kasubu han langit kahurak? la adtu kanan gangis siday.. pamati han dalan.                     ... 1910</i>. Abril. Kay di ak anad magtagu. Ha usa nga dapit. Mga putli. matil-is. higlarum nga bikhu... nawara an gahum. harani han linaw an gangis nahuni. kay nagtitinangis han iya pitpitaw!.. Dinungug ku gihap an huni. Nanmalik ngatanan ha unhan. Ngalung: "Baya-i aku baya-i. Mga ibun. linuyu han bukid naparung an sirak. kaaghat han tuna kahusay? Usa nga pagdaig. bihan han kasakit kawara han pawa. murayaw. Ha luyu nga kahuy. Layti. mapawana pati kay sanag hin bulan baga abi an kadayaw kabitun-an punu tan awun magsilaw. ngat ha panganurun tan awun masakit maliwanung sugad kabutang han langit. lambung han karampag kanan burak sirung nakat an punay masulub un mamingaw. adtu la nga punay nga naghihinaya... usa nga pagsimba. hapitna magab-i in langit matin-aw. kapin kamalanuy. ha butnga han lindung.Panimangnu. Kay ig asuy ku ha imu Tungud hini ayaw ikabidu. Anu anu Anu anu daw nga daw nga la adtu kanan puay kahirak." <i>Palu. daw usa nga ugay matam is nga awit daw usa nga laylay. warayna pagidlap. Kulupna mahudlum. <b>Kakurulpun </b> <i>ni Francisco Alvarado</i> <i> (Ha kan Nunoy. warayna nanlupad.

buhi kun an pagturaw. pagtulak man ha akun." amu adtun pulung. patay an paglaum. duyug an kakulba. Iday ku nga hinalaran. makakawang daw ada. taliwan pagdamgu. hatag ni Bathala. ha ak pamalandung. waray hin bituun. Waray la magiha... gabaypa iglaylay.       . Ay! An ini nga damgu.. ngan sundan hin damgu.. :Iya an haruk mu. Ini nga pagpiyung. punu hin kangitngitl dagus ku humigda." Dayun pagpasundi. nga ipapahuway. han kalibutanun. baga kamatayun. maghapdus nga pulung. nga ak higugmaun. takna mamingawun. baga agunanay. duyug han kangitngit. Dayun ku pagbangun. "Bangun higumaun. hadtun kagab-ihun.<i>Palu. masarumsum an langit. nga makamamatay. an hindun-gan nakun. kay pagbulag natun. masamdung nga siday. an mata pumiyung. kun hin-u ba adtu. nga at sulundanun. 1913</i> <b>Kawang Nga Gugma </b> <i>ni Romaning</i> Mangitngit nga gab-i. an iya pagsiday. pati an panumdum. maluya an lawas. amu an katurug. hingpit nga paglaum. ay! an Iday ku ngay-an. gabaypa an lubnganan!. hini nga batan-un.

Nagkakataktak ha akun mga mata. kay daw tunuk nga basuni. Gintanum ku hin agahay. ilu nga pagkahimtang. Asay padaw kun mamatay. kay an mga saad ku kanugun. Nga ginmamayuyu ni Tatay ni Nanay. kun diri mu patudkun. P. Natangis gud aku dayun. aku ira ginbayaan. Nagturuk nagrabung ha dughan ni Nanay. Kay karuyag ku kan Nanay pakigkita. kahidlaw nga uraura. L. Aku an biyuus nga mabaysay. Nga naturu diri la sinasabut. kay man-gad na im ak hinumduman.         . lugaring kay ini tinalikdan.. Alagad han kahidlaw. <b>Limut Hin Hinigugma </b> <i>ni Patricio R. ha kasingkasing ku makuri. hin kalimut nga kadayunan. an gugma kun paglimutun. dida hini nga tuna. kun ak pinanmamalandung. linilimutna aku nimu. imu nala pinakakalimutan.<i>1909</i> <b>Binhi Ni Tatay </b> <i>ni Pinay Zacarias</i> Binhi nga higugma nga sabwag ni Tatay. inin lawas ku pati dagway. ha mamingaw mu nga higdaan. Makatatangis kaupay. Tualla</i> <i> (Kan T. Sanglit kay diri katpung. hadtun imu pamahungpahung. Ay Diyus ku! Buligi tabangi. bis itu nga buhipa aku. Buut aku bumunyug ha ukab nga matugnaw... kan Nanay nga linubngan. Ilu nga nagbabakhu ha bawbaw hinin lubnganan. Igaampu ku manla gihapun. Palu) </i> Masakit gud panumdumun. ha kan Bathala nga maluluy-uy. Agi Nanay! Burabud hinin luha. Baw-as nga palad. ha ira ngaduha. kay basi bumukad hin kalipay. Alagad han kahidlaw.

nadugang kasakit kasingkasing lukmay. masakit kaupay. sirangna. han una. nanmunga hin apdu nga makasasakit.. kasaitan bilin. nanrakdag an lipay hinin akun dumdum. <i>Takluban. kundi ikaw. Tarcela) </i> Nalayun la kakarag. pero nahihimo man gihap. pero syempre. ginsirib an gugma waray pagkaluuy. </i> <u>\http://waraymuseum. gabay maglakatun ha iba nga tuna. M. mauli-uli na ha am..... ya na naeskwela ako ha St..blogspot. panhuni han gangis. kay basi igsampig... bulawan han kalag ku. Pibriru 8.. ginpahak an himaya waray gud sugabin.namukad hin kasakitan. ha Tanauan. Ay! kamatayun daupna ha akun. inin kalibutan masamdung kaupay. hiningyap nga bituun. han una nahinumdom pa ak. nanmimilaybigay nga amu an kasakit. magpait nga luha hinin mga mata. ginsimpi an lipay. kun waray himaya puru kapitan.com/2008_11_01_archive.. nga waray ginganduy. tungod nga hinigugma ako hit ak kag-anak. Montezon</i> <i> (Kan C. inin atu iruy. rubag hinin dughan an gugma nga hingpit. medyo mabug-at ha bulsa. kun tikagarab-i. ha imu. Scholastica s College of Music. tuna. nga nagtitinuok ak ha k       . <i>Takluban. maupay man la gihap. amo ini it nagbibinalik-balik nga mga panhuna-huna it nagsisinulod ha ak ulo. matangis.. Leyte ako iguin anak pero ha MacArthur ako nagtubo.html\</u> <b>Minimingaw ako.manila. magpait nga apdu hinin kinabuhi. kay ikaw an mandu han ak kamatayun. ginugul-an na ak. saypaba an Sikway hin Lipay? Nangamut an bidu hinin kasingkasing. mga kasangakayan. yana aada ako ha 20 nga pangidaron. Inin huni hin tamsi. makali lipay pag eskwela didi. pero han tikaiha na. ira ak gin paeskwela didi ha manila ha n kurso nga akon karuyag. adtun akun paglaum. Anu in pulus ku din ha kalibutan. maputus hin bura. bulawan. luha nadangahay. nalayun la isikway an akun paghingyap. sinirang ha dughan. danay nadaop an kamingaw. aadi hi akun nadangup ha imu. waray gud alimyun. Marsu 1910</i> <b>An Sikway hin Lipay </b> <i>ni Apolonio F. hadtun gugma uray. ako in usa la nga anak. nga dinuduyugan hangin malayahay.. 1910.

... p ara mayda naton ikasukli han mga balhas nga ginkapuyan han at mga kag-anak. Gutiguti nga kahoy namunga hin mga bulawan. balikdun pahak. Damo nga magburugtu sahid may’ kalu.. Ikaw an nagbuka. <i>Santo Cristo</i>. buhaton naton ngatanan para hit at pageskwela. an duha nagtuluna... <i>An duyan</i>. PAHANUMDUM: tinuod baya ini. tungod nga harayo hira ha ak. ngan ako la nga usa didi. nagkakalusad kun gab-i. an mga kudal rapakna. ngan sem-break... salit it ak kamingaw diri la kay harumamay. Lima nga magburugtu nanmamaba puru karaha... <i>An bunga</i>. Hungut ha kagurangan diri nabibiawan. An nagbababa natukal. Panunungbalaya magkalayug. <i>An kutu</i>. Nagkakahapun kun adlaw. cge. <i>An taplak</i>.. pero sige la kay baman kon makatapos ako didi.. an Ginoo maada la pirmi ha iyo. mas maglilipay it am pa milya. an ginbababa nasaghid... <i>An manuk</i>. <i>An salag</i>. An dahun han mandapanda magparihu kahilapad ngaduha. <i>An upu</i>.multiply. <i>An kitikut</i>. pagka batu baliwun.. ehehe. nagbibinuwa la ak. . heheh. duro gud la.. bangin kamo makasiring nga. <i>An tigurang</i>. han tikaiha. salamat nala han pagbasa hini nga ak halabaay nga storya hit ak kinabuhi. <i>An langit ug tuna</i>. an sulud puru unsita. An duha nga magbugtu diri maghihikita. </b> <u>\http://ryanfernandezroa. <i>An mata</i>. heeheh... "salit kita nga mga estudyante. kay.. Babuy ha kagurangan pangasa kun umuwang. <i>An kulu</i>. Balikdun pahak. An mga kugun busugna. Tigbasun diri nasasamad. an ak nala ginbubuhat. nagin independent na ak. Bugsay nga bugsay. <i>An kasuy ug an nugas</i>.. <i>An baba</i>.warto kada adlaw kon diri natawag ha ak an ak nanay. <i>An lubi</i>. an harayu hiranin a.com/journal/item/12\</u> An atup duha kaparas an harigi duha kalugas. ay. Bawbaw an lisu.. tubig anay. Kahuy anay. <i>An gukun</i>. diri man natulin. waray ak makauli. Baaya ha Masbad Domingu an panibad.heheh.. <i>An tubig</i>. <i>An asin</i>. An kinutus nabuhi. . pero yan a. <i>Langka ug tugup</i>.. Babuy ha kagurangan an mga barahibu raysang. <i>An humay</i>. aku an nakakita. tinuod gud ngatanan it aanhi nga mga impormasyon. an kinutsan namatay. Daku nga butilya. amo nala an ak pag-uli ha amon. kon dec. <i>An singbahan</i>.

tulu an inulputan. Pagtapu han magkasi bulbulan. Iituna iituna ha dahun la kikitaa. Patay an nagdadara. Han buhipa waray pag-uwang. <i>Simud han ayam</i>. Idusu payag. <i>An hangin</i>. <i>An sug-ang</i>. <i>An sabaw han lubi</i>. an kasili nanganak hin pagi. <i>An hungsuy</i>. <i>An halas</i>. Magbugat an tinukdu. ha tuna an tagu-an. Gintatamdan han anak. Likisan ha lawud. buhi an gindadara. <i>An dagum</i>. <i>An wait</i>. <i>An kakaw</i>. <i>An planta ug an talutang< /i>. Linurup hi Buktutay. Usa la an sinudlan. Daku nga kahuy namunga puru burubud. . han patay-na nag-uwang. <i>An kandila</i>. <i> An harigi</i>. <i>An bugsay</i>. Tulu nga magburugtu. Muradu an bawbaw. <i>An turu</i>. An buaya nanganak hin kasili. <i>An balud</i>. waray man suildu. an lawas tuna. an butiti nanganak hin buskay. <i>An sug-ang</i>. <i>An saging</i>. Nahauuna an gip-at. magpulapula an hita. butungun pusil. An tubig ha mingming waray aabuta han hangin. Tubud hilaw ngan mahulus. <i>An pagpiruk</i>. <i> An badu</i>. an pagi nanganak hin butiti. <i>Mga hulug nga d ahun</i>. Isda nga marapaydapay nagtuturu hin tambuk. <i>An tug up</i>. Bastun han kapitan. Yugyugun harukay. An nigu han bukidnun hinuram han patagnun ug waray na uli an. aku dida.Gutiguti nga pisi tinahus in pitu nga bukid. <i>An kawil</i>. naka dara hin makalilipay. nanhuni kapunayan. <i> An adlaw</i>. An punu kawayan. an buskay nanganak hin limatuk. Kahuy nga matinustinius iginkakahimangraw han Diyus. an ilarum kabatuan. <i>An sista</i>. an dahun tabaku. makuri makita. ginhahangad han kag-anak. An tutulu nga magburugtu pirmi naghuhurungku. Karabaw ni Baraulu ha bubut an pirinu. An balay ni Santa Ana. nahauurhi an pisi. <i>An balutu ngan han tawu</i>. <i>An langka</i>. <i>An dagum ngan han inulang</i>. nagdudulum an kalibutan. Ayaw dida. <i>An payung</i>.

kayanu nga namamandira.com/\</u> An akon pinulongan an amo la nga akon lugar ha kalibotan. Di man Domingo di man piesta. -Iluminado G. apug. 2007 <i>An uripon nga nayon labi nga mapait kay han kamatayon</i>. an nahitabo hadi nga mga pulong ha ubos nga akon paghihi ngadayan. Magipagi kun gab-i. Hilarum kun hubas. an pulong nga “binukot” han mga Bisaya in ginagamit     . Tulu nga karanun. An ulu ni Maria lukup hin mga mata. <i> An pinya</i>. Marahalun nga dahun. Uupat an uhalis. <i> An Kukuyaw</i>. <i>An budul</i>. Lucente Diri maikakalirong an kadako han danyos nga nahimo han kolonisasyon ha mga kultu ra nga inalakbatan hini. <i> Buyu. Kitaon ta. <i>An tabaku</i>. binubulkas kun masirak. Una sumaka. <i>Mga tawu ha singbahan</i>. Binubulad kun mauran. Pununa kundi waraypa pagkatunga. <i> Dahun hin saging</i> . butungun baga in usuk. Bisan pudlun diri nalalaya. <i> An punu han kahuy</i>. diri nakakapasu. akon lilimitahan an akon paghingaday ngada la han nagin epekto hin i ha panumdoman han usa nga katawhan. <b>An pulong nga “binukot” ug “monja” </b> San-o umabot na mga kolonisador. hinapun baga in bulawan. Kanan kahuynun kalayu. <i> An pawud</i>. <u>\http://waraymuseum. haruharigi kun adlaw. <i> An atup</i>. <i> An Santo Cristo</i>. Nagtatabigis an tambuk. <i> An bulan</i>. <i> An laya</i>. bisan Hadi bisan Padi naharuk. Tubig nga bagtik. <i> Bituunun nga langit</i>. <u><b>Pagliwan hin Panumdoman: o Kay Ano Di Ko Kinahanglan Hin Iba Nga Linggwahe Komo Nasudnon nga Pinulongan</b></u> May 22nd. Naglalayag an anak. tutulula an butunis. <i> An bukatkat</i>. Ipilak baga in saduk. lukup hin mutya. Pikas kun batapa. An kada pulong ha usa nga pinulongan in balayan han panumdoman han sibilisasyon nga nagamit han nasabi nga pinulongan. <i> An lasaw</i>. nalanguy nasaliksik.blogspot. Iba an pamaagi han pagpadayag han kaagi o g pag-abat (pwede gihapon tawagon ta ini nga pamahongpahong o <i>sensibility</i> ) han kalugaringon nga pinulongan kaysa han dayo nga pinulongan.An taplak ni Bathala. pananglitan. malabalira an kulud. <i> An banig</i>. hibabaway kun taub. durungan kun kaunun. waraypa an kag-anak. pukis ha panhigda. <i>An tubig ha tadyaw</i>. bunga</i>. Linulupad baga in pin-gan. Dara kay haloag ini nga himangraw bahin han epekto han kolonisasyon. lidung kun dakuna. <i>An buhuk</i>.

An usa. An Ilokano nga pinulongan asya an tutongtongan han pagkapilipino han mga Ilokano. <i>Kun nawara adto nga mga pulong..” An mga Katsila liwat in may pulo ng nga alid-alid an karuyag sidngon han pulong nga “binukot”–an pulong nga “monja. Diri ngani ini pwede tumunob ha tuna. susumaton. ginaga mit ini basi magpakahulogan hin “tulisan. Tinagan hin Iningles nga mga pulong an kabatan ngan pinapakianhan k un ano an Winaray nga mga katugbang hini.” <b>An kahimtang han Waraynon nga pinulongan yana</b> Dida han 2004 nga pag-aram1 . an pulong nga “binukot” nadapig ha kultura han Bis aya ug an pulong nga “monja” nadapig ha kultura han mga kolonisador. Diri kay an Tagalog an hihimoon nga nasudnon nga pinulongan diin matungtong an t anan nga mga Pilipino(bisan an mga diri namamagtag-alog) ug hihimoon la nga pana pong an iba nga pinulongan. An panuyo hini nga pag-aram amo an pag-<i>assess</i > kun nagamit pa ba ini nga kabataan han mga pulong ha Waray nga may kalabotan h a panimalay. Ha luyo nga bahin.” <i>Ano man ito yana kay natural man la ha usa nga pinulongan nga magbag-o</i>? M apakiana kita. Basi ruba an daan nga tinuohan. an kahulogan han pulong nga “monja” in naka-angkla ha Kristiyano nga pagtuo. Kay ano diri himoon nga opisyal tanan nga pinulongan .” Hini nga kaso. Yana. may mawawara ba ha aton</i>? Utro kita nga ma pakiana. Nasiring hi Volosinov. “an kada pinulong an may dinadapigan. <b>Implekasyon ha Identidad/Kinaiya</b> Naka-angkla ha unob nga pinulongan an identidad han usa nga nasud. Pananglitan.ha pagpakahulogan nga “usa nga babayi nga tinago. May nagseserbi ha iya. Nasiring an usa nga Czech nga magsusurat hi Milan Kundera. han pulong nga "door" im bes nga sumiring “sada”. Duduha nga klase nga pagbabag-o an inaagian han mga pinulongan. imbes nga sumiring “salog (o papag). An Kinaray-a asya an pinulongan asya an tutongtongan han pagkapilipino han mga K aray-a. binalyoan an p ulong nga “binukot” han pulong nga “monja” kay waray na ini ipagamit han kapadian o wara y na gamita han mga tawo matungod nga pagano an pulong nga “binukot. An ikaduha. kinahanglan nga rub-on an daan nga stru ktura han ira pagtuo pinaagi hin pagpara han mga konsepto han nasabi nga tinuoha n. Diri nakakag-Iningles hin tad ong. Ha kaso han pulong nga "floor". Waray iba nga burohaton kundi an pag-adman an ira mga kanta. pagbabag-o nga tikadto hin kaana w og kamatay. <b>An pulong nga “buyong” </b> Ginagamit an ngaran nga “buyong” para han mga darayawon nga mangaraway. nasiring na ini nga “sahig.” Dinadara hini nga pulong o (han mga pulong) an kaagi han katawhan nga nagamit hini. An Waray nga pinulongan asya an tutongtongan han pagkapilipino han mga Waraynon. nasabotan nga an kabataan nga aada ha edad 9 anyo s ngada ha 14 anyos in diri na nagamit han pipira nga mga pulong ha Waray kay bi nabalyoan na han Tinag-alog. An usa nga konsepto in napapasa ha lingwahe.” Ginagamit para <i>magpahinga Kaparis hin kutsara Binubutangan hin guti-ay nga amount hin kan-on</i> An usa pa nga maka-aalarma hini nga <i>k</i>ahimtang han lingwahe hini nga mga k abataan amo an kawaray nira suhito nga pinulongan. Ha paglabay han panahon dida han magin kristyanos na an mga tawo. nagamit hira han Tinag-alog nga “pinto”. siday.” An pulong nga binukot unob ha Binisaya nga kultura og an pulong nga “monja” unob ha Katundan nga kultura. Para karaw aton an bag-o nga tinuohan (Kristiyano). An Hili gaynon nga pinulongan asya an tutongtongan han pagkapilipino han mga Ilonggo. Diri nakakag-Tinag-alog hin tadong. angay nga rub-on o balyoan an pinulongan. pagbabag -o para magmaribhong an pinulongan. An usa nga binukot in kasagaran asawa hin usa nga datu.“An kalugaringon (self) amo an kabug-osan han aton nanunumdoman. … An Tagalog nga pinulongan asya an tutongtongan han pagkapilipino han mga Tagalog. An Cebuano nga pinulongan asya an tutongtongan han pagkapilipino han mga Sugboanon. epiko og kasaysayan. Diri nakakag-Winaray hin tadong.

(officila langauges) han Pilipinas ngan waray na usa nga “nasudnon nga pinulongan (national language)? Ba man iton Espanya. linagobo han kalarakan <u><b>An Hustisya han Moskitiro</b><u> February 8th. waray nasudnon nga pinulongan. Paghahagos hin tulo ka gab-i nga piris-ok. . tanan nga pinulongan ha iya nasasakopan konikonsidera nga opisyal. aadi manunurok kun diin hira maglipayon— ha akon bayhon. 2010 an naaagrabyo prinipriso an nanbibiktima nagkakarukalagyo <u><b>Patigo han Amon Banig</b></u> February 1st. <u><b>Mag-aabroad Iton Akon nga mga Buhok</b></u> an magkakabibilin an mga uban ^ an mga batan-on. Ha pagtima. an mga lapyo. 2010 Kun Sabado natugbong inin akon tutulo nga kaumangkonan nganhi ha Tacloban ngan aanhi panhihigda nasaro ha amon duha kadupa nga banig. may sulang. 2010 hinadkan han iya dalonggan an dughan han babayi sugad kun nagbibiling hin signal o stasyon hin radyo an iya kamot may ginbibinirik-birik ginpipinamatian mga huring. irok ug kasiangan. pakurokorahab. hudnoan nga pagdiniridrig karuyag ko hira papangulion. <u><b>An First Timer nga Radio Astronomer</b></u> February 9th. mahuram ako hin pipira nga mga pulong tikang kan Agha Shahid Ali nga nasiring: <i>Kinahanglan ta balikan an dapit nga aton hinigugma basi nira masantop an mga butang nga ira paparaon aton hinigugma</i>.

2009 kun waray na an mga pulong itutudlok ko ha imo iton akon dughan. O.Kun nangunguli na hira– paghihigda ko– an amon banig daw dagat Pasipiko an kahaloag. <u><b>Pag-usaan</b></u> October 5th. <u><b>Usa han mga Siday nga Posible Mahisurat Bisan Kun Patay na an Winaray</b>< /u> October 24th. Mahahadlok hitamakan an akon harok?… <u><b>Siday</b></u> August 25th. Karuyag ko hira nga manbalik ngan dirigan ako. 2009 nagtatarayatay bandera-espanyola ha natad namumukad an uusa ha ira <u><b>Usa nga Siday</b></u> August 26th. Diri ka ba maikid paglakat. Oyzon</i> * Siday an luha han mata ini an pagluha han sugbong an pagluha han mata han sugbong ini an pagluha han palad an pagluha han mata han palad ini an pagluha han tikod an pagluha han mata han tikod. kun usa ka adlaw igkahibalag ta ikaw Ug akon hadkan an imo rapadapa. ikaw sangkay. an siday diri an luha ini amo an pagluha an pagluha han tinuod nga mata . 2009 ni Nichita Stãnescu <i>Hinubad ha Waray ni Voltaire Q. Oyzon</i> * Sumati ako. 2009 ni Nichita Stãnescu <i>Hinubad ha Waray ni Voltaire Q.

Sugad han iba nga mga bitoon. An tawo nga nagdadaog nagbabak-ad han iya gapos ug tinututdoan hin pagbak-ad an iba pinaagi paghatag hin sobra pa han akos niya. namamaglinuha inin mga panapton hinin sulod-balay. <u><b>An hangkop ha pagbak-ad han takna</b></u> <u><b>kutay</b></u> Akon sinusumpay inin antaw nga mga harigi pinaagi hin pagdupa hinin akon mga butkon ug sugbong Ha akon mga butkon ug sugbong nahangboy kun maghulos. 2009 An kada tawo nga nakanhi ha kalibotan nakahigot ha iya akos himoon. <u><b>Para han akon sapatos</b></u> Kada adlaw . <i>we’re moving away na from each other at a speed that is directly proportional to our distance</i>. Kinahanglan nga ako nga pirmi magmabaskog. <u><b>An Astronomer nga hi Edwin Hubble Dida han Mapakyas ha Paghigugma</b></u> han aton pag-<i>break. </i>danay kita pag-inobserbaran han akon telekopyo. <u><b>An mga nadaog</b></u> April 24th.an luha han mata han usa nga angay maanyag han usa nga angay malipayon. Basi pirmi mahahangboyan kun naghuhulos ngan namamaglinuha inin mga panapton dinhi hinin akon mga butkon ug sugbong.

2009 Kamo an urhi nga hahapwaton kun masusunog ini nga iyo inuokyan. Brinabrushan han toothbrush nga daan. sugad ha imo. lamesa. natatamakan. ginguoman ko na la an ak’ dila. <u><b>Pagtamay ni Voltaire Oyzon han mga Libro ha People’s Center Library nga Diri Niya Nahuhuram</b></u> January 9th. <u><b>An Parabola han Usa nga Ayam</b></u> January 25th. mapaul-olan. 2009 Dida hini nga aton paglakaton mingaw kita’n duha. Ginpapainggat. iginkakahibalag o.san-o ta ikaw isul-ot akon ka trinatrapohan. Unta yana nga adlaw ha aton paglakaton waray ta matamakan. Pumakiana ako basi kita may pag-istoryahan: <i>Mayda ba Diyos? </i> An dagos ko nga pakiana ko ha imo samtang ginkikinulawan ta ha aton paglabay anbukog-na-la nga ayam nga nakada ha butnga’n kalsada– naglilinibot-libot may ginbibiling— siguro. Uunahon an iyo mga istante. . karenderiya o basurahan?) Dinhi hini nga punto sumiplat ha ak an ayam. Ngan tikang dida. lingkoran ug mga cabinet hini nga iyo inuokyan. Hunahuna ko na man la: (Kay ano aanhi pamimiling hin pagkaon ini nga ayam? Di ba hiya maaram nga iton pagkaon aadto ito ha mga pangaraonan. Pag-uuli ta kada kulop agsob ka nga buringot dara han aton inaagian. pagkaon kay nagsusumat ha akon an iya nan-gagataw nga mga tol-an.

2008 <b>Kan Itay Selo. Matungtong ako ha duha nga baybayan hinin sakayan. Butangalon</i> Ha butnga hinin babaha han Iningles ngan Tinag-alog– gunit. ha Kamalunggay! <u><b>Pangisda</b></u> November 18th. Oras na basi libahon an tinunod ta nga pukot. maguko nga bubutongon an aton igintunod nga langit: <i>Unom na kapanyo aton natibaw: Hain daw an mga bitoon hinin lambonaw? </i> Waray ka aringasa. Iday. <u><b>Libnas</b></u> November 26th. Ulalapay.+ an pukot nga kahiloagan nga nakatunod ha kahiladman han kahanaypan. Karayakay. Dapdap Burogtongon Lagpakon</i> <i>Dalakit. Ha butnga han at’ kawaray saba. suhito ha kalalawdan han Pasipiko</b> Nagraranggat han kadamo han dakop nga bitoon an Makabugsay.Libro? Kamo an urhi nga kakawaton dinhi hini nga Republika. 2008 Ha butnga hinin daganas han Iningles ngan Tinag-alog– kapti. <b><i>An Saging</i></b> nga naturok ha ligid han kalsada waray magtatag-iya samtang di pa nanmumunga. an mga ngaran nga: <i>Hamurawon. Iday. mingaw nga naghihiru-himangraw an sandangaw nga mga balud .

Natungtong ako ha duha nga baybayan hinin aton sakayan.” sumiring ka. <u><b>Gugma</b></u> September 21st. <u><b>Kinabuhi: An Kahulog(an) An Kalibotan</b></u> <u><b>An Pag-ukoy</b></u> October 11th.” “Panhangad kita. 2008 Ha kalibotan naglalakat an kada tawo nga may sundang nabitay hinigtan hin usa ka hibla hin buhok tikang ha langit nakapunting ha kada ulo. mamingaw nga langit nga aton liniliba. </i> “Ayaw ta pagtinamori. didto diin nagbuburo-bukatkat hin kadamo han tuloy nga bitoon— an pukot han kalarakan nga nakatunod ha kahiladman hinin kahanaypan. mabug-at. naduko nga nagbubutong hinin mahawan. <u><b>Pag-ukoy</b></u> September 26th. 2008 .mamimgaw ta nga langit: <i>waray man la nag-iinggat bisan butiti nga libat. “inin waray ranggat.ngan han ligwat han imo bugsay nga danay sabatan hin naagi nga kanaway. 2008 nagtitikang ha <i>Tick! </i> ug natatapos ha <i>Tock! </i> han orasan.

usa nga physicist nga Aleman. amo a n naglatag han “Uncertainty Principle”ha Pisika–kun diin ha iya pag-aram han mga <i> sub-atomic particles</i>–iya nabaroan nga tubtob gud la ha pagbanabana an maaakos han kanan tawo kinaadman. sugad hin <i>bubble gum</i> nagtatab-ang tikaiha nga pagsinamsam <i>Waray ko ngani nakikilal-an ha ira. Siring p a man han iba. ^ Ititext ko hiya. bangin la nakahabok na hiya hin pag-intindi ha akon… ^ Ititext ko hiya. bangin la nagtanom na hiya hin pagpasaylo han mga kaloyahan han ak’ pagkatawo. </i> <u><b>Mga bukad han mga bangin</b></u> August 6th. “the answer is maybe and that’s final. bangin la mamukad hin mga bangin… <u><b>Kasiguroan (o hi W. <u><b>Alagad daw… (or why I envy Voltaire Oyzon) </b></u> May 17th. Oyzon NCCA and UPV Tacloban Creative Writing Program Astig hi Voltaire.katam-is ha syahan nga gusam. 2008 <i>Nangangaro ako hin pasaylo kan Rachel Bluwstein</i> ^ Ititext ko hiya.K. Diri gud mahuhul-os an kanan tawo mababaroan. ini nga pulong may duduha nga kahulogan—pagruhaduha ug w aray pagruhaduha. bangin la… ^ Akon ini iginpupugas ha hangin.” + Depende han kagamit. 2008 <i>An Maupay ha mga Waray ug iba pa nga mga siday</i> Voltaire Q. Diri ko ma-imagine kun gin ano niya pagbug-os hini nga mga . Heisenberg[1] Nagwinaray) </b></u> May 28th. 2008 tionan-o ta masisiguro an mga butang ^ kun bisan an pulong nga “siguro”+– an termino para han kasiguroan ha Winaray– ^ diri liwat sigurado? ________________________________________ <u>< [1] </u> Hi Werner Karl Heisenberg.

Feeling ko bumaltok ako. ngan maaram ako nga diri la ini asya it iya kaya suraton. Kakakarit ni Voltaire. as a reader. and it will change you. you cannot help but feel very honored and privileged to be granted access to this writer’s reality and feelings. Nakaghuna-huna gud ako hin maupay kahuman ko pagbasa hini nga collection. some of the crispness. gutiay pero multifaceted. and the humor and irony. pa-uga liwat. ngan importante hin duro. The poems deal with such a wide range of subjects and emotions. they are carried by the various and varying voices of their speakers. gusto ko iparayaw ha akon mga kilala nga writers na aktibista.siday. Alagad daw ano hi Voltaire. bug-os hin duro. Simple. Kalabad. And. It is enough for me that I see it. “humor” ngan “irony”. The realities that he offers are painful and beautiful. waray magruha-duha pag-translate para ha iya an makarit nga hi Merlie Alunan. In most cases. No wonder. napaurit. kay nadiri ako nga maruba. Kamakauurit ni Voltaire. “Tawgi” ngan “Hi Salvador Magsusundalo” ( Salvador will enter the Army”). An akon mga paborito an mga siday nga may “conceit”. Kasumo. Grabe kay tungod nga kontrolado. inherent in the sound of the original language are sometimes lost. if you do not speak or read Waray. Of course. ngan napa-uga. May ada liwat mga poems nga napakalas an pagka postmodern nga iba nga klase. It is not for me to name it. Anna Laurice Jo. of poverty and natural wealth. pero halarom ngan mapait nga “Didto ha Amon”. But the translations are more than competent. rather. and with heart aflame. Siyempre. ngan mga post-colonial nga kritiko. nga diri ko gusto i-analyze hin duro. Kakarit. Grabe it imagination ni Voltaire. of globalization and ancient history. perhaps because most of us cannot bear or afford to take stock of some of these realitie. ngan an iba pa nga binmulig hini nga project. . mas “ironic”. the translated versions stand on their own. Pa-uga ba. ngan an iba pa nga up-and-coming writers. it iya meaningfulness diri contained. Pero may mga special favorites ako. may trajectory nga napa-expand hit iya karuyag signgon. stares at them. the imagination that the poems display in this collection is grounded in the only way that poems should be grounded: they creat e in the reader a secure and yet disconcerting feeling of being in touch with the a strange and yet knowable reality and with very personal sentiments. Janis Salvacion. May mga siday dinhi nga an trajectory han ira conciseness na-remind ha akon han mga metaphysical poets. very clear. To say that what is most admirable about this collection is the emotional potency as well as the vulnerability of the poems. with eyes wide open. is to say that we are in the presence of a writer whose maturity is well beyond his years. because the reality. These are the realities of love and war. Pero an usa nga butang nga akon gud naayunan hini nga mga siday: an iya pulitika. Feeling ko may naabre nga gutiay nga bintana ha kalibutan. What I mean to say is. May mga paborito ako. of friendships and deaths. are rarely seen in Philippine poetry. napa-tawa. on the other hand. when you read this book. Gusto ko igtampalo ha mga napaka-postmodern na mga Filipino writers an iya “An Talipsay han Gugma” (“The Love Curve”). And I know you will too. pero malabad. and engages in them. sugad han “Kan Toytoy pag-asoy han agsob nga karantahay ha ira balay”. an title poem nga “An Maupay ha Mga Waray”. an iya simple. Voltaire. “wit”. the realities that he offers. but the politics of the entire collection is very stable. it “view” nga iya ginpapakita. The mere fact that Merlie Alunan did the translations for many of the poems here should be another big reason to get this book. ngan Harvey Fiji. Instinctive it iya ginhuhugot nga response. baga hin post-postmodern— mas matarom. Umayon ako han tanan nga mga siday dinhi hini nga collection. I will not name it. pero amo gihap. an mga napabuyayaw.

San-o ko pahuroman. kurukos-on.” . tionan-o kita nakanhi?” ^ “Ambot tionan-o o kay-ano. 2008 “Babaylan Pagali. maturok nga maturok la gihapon. Tima. sabonon. 2008 <i>Matutulala ka sa matipid na haraya ni Oyzon. dad-on nga’t ha salog upod an panay ngan pakang. bulyasan. </i> <u><b>Ontolohiya</b></u> February 17th. Samtang pinanmamalaypay ko an mga busag-busag ko nga bunakan nangalimwag an alimyon han im panapton— may pag-iliw nga umalop ha akon. Tima latakan. Pastilan. kun nalalabhan la ini nga dughan akon gud ini paglalatakan. </i> -Hermino Beltran “Paglaba” Katima mo gikan ginlulungtod ko an at mga bunakan ha butnga han binitad nga taklap basi igbalotan. Tima. paglambahon han pakang an naawil nga mga baho.<u><b>CCP</b></u> May 14th. Upod han mga buring ug bura igin-anos han daganas han Himanglos an ak ha im hinumdoman. basta pinukrat ko la an ak’ mga mata ^ ngan ipipiyong na la liwat kun nadiri na. “Lubi”: may mga putot nauuna kapurak may iba mauuga na la di pa gud matagak <i>An Gugma</i> (Love): <i>bisan paghadson ngan bisan pagsunugon kun hira—sugad han kugon</i> <i>ngan han tuna— nagkakaayon. linain ko an di-kolor ngan busag.

. 2008 Han aton paglarga dayon nga dinugsang an akon irong han imo alimyon. Ha imo agtang nga nagpapapamahuray hin balhas nakada an mga bagis-bagis. </i> mayda ko <i>load</i> nga magdudul-ong hiton akon <i>text</i> ngadto ha kada tagsa ha ira diin man hinin kalibotan… . Pero. ^ Pumidal ka hin duha kagatos napulo kag unom tikang ha tulay han Himanglos pakadto ha paradahan. ^ Pero. siguro talaan han mga dalan han kinabuhi nga imo gintrinaysikolan. Tinagan ta ikaw hin singko. maaslomay daw lakob/arinola nga ginmad-an. mayda 600+ <i>entries</i> nga pwede ko padad-an hin <i>text. diri la gihapon ako sigurado kun an tanan nga imo kusog nabaydan ko. 2007 Ha akon <i>cellphone</i> mayda ko 150 <i>characters</i> para han akon mensahe. inagaw han akon pangulaw an mga agi han adlaw nga nakada ha imo panit (nga sugad-sugad hin kokwa an kolor). ^ Han imo paglarga balon ko ha ak’ hunahuna an imo alimyon. <u><b>Text</b></u> November 25th. ^ Tag-tres pesos an pasahe tikang bisan-diin tubtob bisan-diin sakob hinin bungto. Ha imo butkon nagataw an kaugatan nga daw mga uga nga baging han dalakit ha kada pangungusog han imo mga tiil ha pidalan.<u><b>An Paragsikad-sikad nga akon sinakyan</b></u> January 23rd.

Diri ngani matulo kay siring pa han kamag-araman an kakulop kakulop ha aton la panumdoman ini naaangkon: waray rahondahon nga makukuha ha bukad nga pininggot. <u><b>Pagdayaw ngadto han dagat</b></u> November 2nd. Oyzon han kan Pablo Neruda "Ode to the Sea" </i> – Dinhi. . . Akon ihinahalad ini nga tagay para hito nga adlaw nga diri maabot. matangdo hin maasul. pero ano ba ini nga dagat pirmi la naglalapwas. Manggud. Oyzon</i> . 2007 <i>Paghubad ni Voltaire Q. amo an dagat. . pipito nga mga dila . urit nga itatabsik an iya mga balud. matangdo. Ngan diri ngani maduha kay maaram man kita nga waray sinisiring nga yana labot la nga amo ini an karaygan han naglabay ug naanaw na… sugad han pagkabata.manggud. tutulo la an aton pagpipilian: an kakulop. . <u><b>An kataposan nga tagay</b></u> November 18th. palibot hini nga isla. di ak’ maaram kun ano it’ ak’ iyayakan.an buwas—an amo la nga takna nga nasasalin para aton. an yana ug buwas. Duha na la an aton baraha nga nasasalin: an yana ug an buwas. katima mabaribad ug mabaribad na liwat. matipa ug utro nga matipa. pinapahuruman ngan linulumos hin harok han maberde. Di nakakaukoy: magyayamyam "Ako an Dagat. 2007 <b>ni Nicanor Parra</b> </i>Hinubad ni Voltaire Q. kahuman mabaribad." tinatampalo an kabatoan ngan kun diri ini hira natuo hinahapyod. Ha katapos-taposan— buwas na la an nabibilin ha aton. Maruyag kita madiri. .

Pakig-usa na gad ha amon. pipito nga katigrihan maberde. an im’ trigo ngan mga ubas. Madagmit mo nga pinapasarang an imo kahalot sugad han mahulos nga lilinti ha ilarom han im’ mga balud. iginyayamyam an iya ngaran. Ay’ na gad kami pagtagi hin kabaraka. tuksi an maberde mo nga kaban ibutang gasa nga plata ha amon mga palad. para gad ini ha kablas nga kusina. panabangi kami. – Pastilan. ayaw gad pagduroha paglamba.maberde. amon kaupod: Ayaw gad pagkinarag hin oras o tubig tungod la hin kangalas: Lugod. an im’ guliat ay’ gad pagdakoa: lugod. Ayaw gad ito pagguomi. Bisan gad ini himo hin plata. Ipinid la anay . ginugutom. Tabangi kami. – Ini gad la an amon hinihingyap. kabos nga parapangisda. kabakahan ngan mga mina. an im’ tubignon nga katingalahan pinahuroman nga mga bunga. Taknong na gad: Ay’ na gad pagbaribad. pipito nga kadagatan. – Sayod kami han im’ ngaran. hin hayag han bulan ngan maburuong. tagan mo kami niyan hin isda namon ha ikinaadlaw. Amay nga dagat: iginkukuruo ini han mga kanaway ha bawbaw hinin kabadsan. bukalsi na gad ito. kinakadal ngan kaaway ka pa namon. Paggani kita han abunda nga bunga han im’ kinabuhi. pipito nga kaayaman maberde. O lawod. amay nga maberde ngan di matutungkad. asya gad an imo ngaran. Ayaw pagbuonga an maanyag mo nga mga ngipon matungod la han im’ tinguha pagpukan han langit. dinadabo an kalugaringon dughan. dagat. buligi kami pag-ugtas han kanan kalibutan kakablasan. lawod. mga binuhat han baybayon. ibutang diin amon ito maabot.

nagsisinaragyaw an ihalas nga mga bukatkat ha engkantohanon nga dalakit. <u><b>Sarapati</b></u> October 25th. makaruruyag nga inop. katurog na. makaruruyag nga inop. tagan mo kami niyan hin isda namon ha ikinaadlaw. – Pinalangga ko nga mga mata. – Humiling ako ha bintana pagkita kun hin-o adi nga magmamaupay. ha balay nga imo anay hadto inuokyan. makaruruyag nga inop. Tikang han kahoy han amapola kinawat ko para ha imo gamay. – Pagkaatubang ta ha may portahan. ngadto ha magkaluyo nga pangpang hinin sapa. – Piyonga an imo mga mata.an makatitingala nga mga susumat. ngada ha bawbaw han kahumayan.dara ko para ha imo naranggat han tun-og gamay. 2007 <i>Kan Mano Otoy ngan Suzette</i> – Hadto nga gab-i nakada huhuron an busag nga sarapati ha malaybalay bubong hinin amon balay. waray pa ngani pakiana nga nagawas tikang ha akon baba. Oyzon</i> – Tikang ha maghamot nga mga tanom. dayon ka nga sumiring: “Nag-away kami. babaye ug puya. <i> (ipapadayon paghubad han sumpay kun ako makahigayon…)</i> <u><b>Pagduyan</b></u> October 29th.” Pero ha imo kamot nga nagbibitbit hin dako nga bagahe . – Lawod na an oras han ikaw Mano magmaupay: nakatulo. Hahapohapon ta ikaw hinin gamay. dako o gamay bahala ka usa ha kada lalaki. naglalawag ha imo an bulawanon nga kahayag han kabiton-an. pinalangga. 2007 ni Sarojini Naidu <i>Hinubad ni Voltaire Q.

nagmalahimo ako hin pagsantop hadto nga kalayo. mga planeta. waray hangkag. Ambot. – Bumalik ako ha akon kwarto pagkaturog. tigda tikang ha iba. waray ko maiaatubang. kamaluya. dida han mapintas nga kalayo o dida han pag-uli nga nag-uusaan. di ak’ maaram diin hiya magtikang—dida han kat-yelo o dida’n salog. . o mga pako nga linimot. — Di ak’ maaram han ak’ igluluwas. hinapohap ako niya. an ak’ baba di nasabot panngaran. tikang han mga sanga han kagab-ihon. <u><b>An siday</b></u> October 21st. Oyzon</i> _ _ _ Ngan hadto nga pangidaron… umabot an siday nagbibiling ha akon. – Inandam ko an imo higdaan– an imo hadto higdaan. diri mga hinilom. diri mga pulong.sul-ot mo pa an singsing han iyo pagsumpaay didto ha kadaan nga simbahan han Barugo. umabri an langit. nagpupukatpukat nga linya. Di ak’ maaram tionan-o. waray nga gayod hinungdan. kundi tikang ha kalsada ako gintawag. dagaang. 2007 <i>Paghubad han kan Pablo Neruda “La Poesia” ni Voltaire Q. Pagtama han akon irong ha mahumok nga ulonan— akon nabatian an palapaka han pako han naukoy nga sarapati ha malaybalay bubong hinin amon balay: – tipahirayo. di nakita an ak’ mga mata. diri mga tingog. kinaadman nga gayod hin usa nga tapang. ngan akon isinurat an una. o kakan-o. may nagtikang ha akon kalag. ngan tigda akon hinkit-an— tumokas.

luholuho nga lambong. kalayo ngan kabukaran. pag-iiroki. ngat’ han hangin bumukalas an ak’ kasingkasing. manlabyaw. <u><b>Ayaw. ngan ihulog ha tuna. waray sukol han kagutiay. Hapyora. nagsasaklang bisan waray tangga . ladawan han misteryo. an kalarakan. tikang ko la pag-inirok-irokan baga na hin layaw… pagtutukdagi. tinusoktusok hin mga pana.usa nga binuhat.maaram ha masirom kun hain an daol . naglalangbid nga kagab-ihon. hultok hinin haloag nga kabituonan hinin kawarayan. 2007 dida han paghahangsara pa la– kaanad hin duro. — Ngan. 2007 Hapyora inin nangangapay ko nga dughan sugad han paghapyod han nagtatagiyos nga truk ha mga bukad hinin kalachuchi ha ligid hinin kalsada. – Yana. mga alid-agid. <u><b>An mananggiti nga taga-Kataisan</b></u> October 11th. nakiglibon ako han mga bitoon.umhanan nga daw dughan nga naglilinagobo. 2007 diri nananggot kun aga diri nananggot kun kulop aada panananggot kun hawan na an kalsada _ _ _ nagdadaplas. ako . inabat an kalugaringon nga kaparti ngay-an han kahiladman nga waray salad.. hinay-hinay gad la hin kalaya</b></u> October 19th. <u><b>An dumaraga ni Man’ Osing</b></u> October 17th.

umagi ha akon hunahuna ^^^ an imo ngaran… <u><b>Zoolohiya: An Itom nga Tamsi</b></u> September 19th.ngan dida maghuhulat han syahan nga tugaok: takna han iya utro nga pagbaya. Tinag-iya niya an langit. 2007 Samtang ginkikinulawan ko an adlaw nga nagsasaklang han langit. Tinag-iya niya an tubig. <u><b>An Tag-iya</b></u> October 9th. <u><b>Hi Uday</b></u> September 23rd. mas nga dumolaw an tuka hinin itom nga tamsi kompara han nakadi ini ha gawas. daw naaawod— sala gad udog ini han nagbutang ha iya ngada— . Hiya nagsaklang han lubi agud makita isla han Leyte. ^^^ “Na diri ak’ han langsa… Na diri ak’ han lusak… ^^^ An sálog han Himanglos? An dagat han Carigara? An bukid han Biliran?” ^^^ Si ahh! di ko pagiiliwon. 2007 <b>ni Nuno Júdice</b> ^^^ Sulod hinin tangkal. di ko paglilioton!” ^^^ Didto han tuna nga iya kinadto nasunit an iya dughan. 2007 Pinamutos na an mga panapton. ^^^ Ngan ini nga tag-iya pagtatag-iyahon han tuna han tubig han langit ug nga tanan. 2007 Tinag-iya niya an tuna..human pakataga.bibilnga… . di malusad dida huhuron ha langit– makulambid ha nanhuhoyot nga bunga han lubi . Tinag-iya an nga tanan. Iginminus ini nga tamsi ngadto hin usa nga eskina. <u><b>An pagsidlit han adlaw ha Kankabatok: usa ka aga</b></u> September 22nd. di ko pamimilngon. kairo..

waray bumantad. akon naabrihan an tangkal. sinamad an akon malonbalonan. Diri tinuyo. Nagkabubuta ini nga katamsihan matungod han kangula han orakulo ug nagkakatatanga tikang han matin-aw nga panhunahuna han mga propeta. Hira diri nakanta. Ngan an itom nga tamsi dida gud la. ha <i>physics</i> nasiring nga waray lugas nga naaanaw diri la ito nabibilngan kay nagliliniyongliyong: an aada waray ug an waray aada… ^^^ A. Di nagyayakan. sinamad an akon kasingkasing han kamingaw? ako magbabalotan ngan tiuli magdidinalagan. kaupay! di ak’ ha imo mimingawon. 2007 ni Wislawa Szymborska ^^ Ha akon pagluwas han pulong nga BUWAS kaupod na han naglabay an una hini nga silaba. an katunga hinin . ^^ Ha akon pagluwas han pulong nga WARAY. Diri nalupad. <u><b>Angina Pectoris</b></u> July 14th. Oyzon</i> <u><b>Didto ha amon</b></u> September 13th.maaram man hiya nga iton tamsi diri nahuhulog tikang ha langit. <u><b>Tulo nga Makatitingala nga mga Pulong</b></u> August 28th. _______ <i>Hinubad ni Voltaire Q. ^^ Ha akon pagluwas han pulong nga KAHILOM akon ini nabubuong. Bangin kamo napapausa kun kay ano ako nag-Iningles. May mga tamsi nga sugad hito—mga tamsi nga tawo tinangkal bisan pa magdulaw iton ira tuka. Doktor. 2007 ni Nazim Hikmet ^^^ Kun aanhi dinhi. 2007 Didto ha amon. han kawarayan? ako nagbalotan ngan tipahirayo nagdinalagan. ^^^ Dinhi ha hirayo. waray sumulod o gumawas. Matungod kay kinahanglan–amo a n karuyag ni Dexter. nahihimo ko an butang nga diri na lukop han kawarayan.

o <i>arteriosclerosis. Doktor. <u><b>Para han Mangangaturog Niyan</b></u> July 4th. nahapit inin kasingkasing ha nagay-ab nga balay ha Istanbul. Ngan yana katima han napulo ka tuig. Ug asya ini. </i> Nahangad ako ngadto han kagab-ihon dida ha may rehas ha luyo han kabug-on ha dughan inin kasingkasing naputok pa gihapon sugad hadton gihirarayoi nga bitoon. <u><b>An Malinaomon nga Tawo</b></u> July 12th. kun turog an mga priso ug ginbabyaanan inin tambalanan. Doktor. bahin han adlaw ug han dagat bahin han <i>nuclear reactor</i> ug <i>satellite</i> bahin han kadarayawon han tawo. an hinungdan hinin pag-inol-olon hinin dughan– diri matungod han <i>nicotine. 2007 ni <u>Vikram Seth</u> ^^^ nga hirayo ha ira mga minahal. Ug kada gab-i.akon kasingkasing an lingit aadto ha Tsina upod han kasundalohan nga igindadaganas tikadto ha salog han Yangtze. 2007 ni Akoy ^^^ ha talimpongayan hinin kahoy tumambo ha imo dughan naburo. an akon la maigagasa ha akon katawhan ini nga mansanas ha akon palad. . waray nahangkop ha tuo o wala ug kawarayan ha igbaw– ^^^ Santopa nga di ka nag-uusaan nakikisaro an bug-os nga kalibotan han imo mga luha ha sulod hin usa o duha kagab-i— pero may ada iba nga ha ira bug-os nga kinabuhi. 2007 ni Nazim Hikmet ^^^ ha iya pagkabata waray niya pagkuhai hin pako an langaw waray niya higti hin lata an ikog han misay o prisoha an bagang ha balayan han posporo o pagtamaki an bundo han anay dumako hiya ngan ini nga mga butang ginbuhat ha iya nakada ako ha iya sapit han iya kamatay sumiring hiya. </i> an kapriso. “basahi ako hin siday. Doktor. ini nga pula nga mansanas: an akon kasingkasing.” <u><b>An Bunga</b></u> July 5th.

2006 (Paghubad han kan Pablo Neruda “Puedo escriber los versos…” ni Voltaire Q. binutang ha dahon-saging sugad hinin akon palad an kahilapad. . ilista la anay). Hinihigugma ko hiya. ^^^ Akon ini gahin dinhi ha kalibotan. ha hirayo nag-aasul ngan kinakadal nga mga bitoon. danay hinihigugma ako niya. Usa nga kadaan nga buot-sidngon hin i nga pulong amo an "sasaro" o "feast" ug an bag-o nga kahulogan yana amo liwat an "yagit. Ini nga adi ha ak’ palad iginpapasalamat ko labi na kay diri pwede an umaaro utro. <u><b>Yana nga Tabis Akon Isusurat</b></u> December 2nd. dayon ko ini inaalgan didto kanda Mana Semang (Mana Semang. Oyzon) ^^^ Yana nga tabis akon isusurat duro kamasulob-on nga mga berso. _______ <i>*Bangaw an tawag ha pagkaon nga pinapa-snack ha mga kabataan (upod an kalagsa n) kahuhuman han prosisyon han Santa Cruzan.<u><b>Pangadi Human Kumarawat hin Bangaw*</b></u> March 18th. Yana nga tabis akon isusurat duro kamasulob-on nga mga berso. ha akon palad usa nga biko sugad hinin palad an kadako ug kadamo. Ha mga kagab-i nga sugad hini." </i> <u><b>An Maupay ha mga Waray</b></u> December 28th. kinugukos ko hiya ha akon mga butkon. ^^^ Di ak’ nagpipinanuyangko kay inin kasingkasing kun hubas–tinataro-tangwayan ngan pagtinagay-tagayan.’ An hangin hinin kagab-ihon ha kalarakan nagkakanta ngan naglilibon . 2006 Kun hinuhobsan inin akon dughan sugad hiton medyahan. Isusurat pananglitan: ‘Nagkaprag an kagab-ihon. 2007 Ginoo. kun puno–binabaro-basyahan ngan pagtinagay-tagayan tubtob nga mamagsol-ay. manlunay ngan mangayat hin away ^^^ ngan ha prisinto huronan upod han hubas nga medyahan.

Tinitipig an kada lingit ha ilarom hinin banig. Iniiliw hiya hini’n kasingkasing. diri na sugad han hadto. akon igagawas . Yana nga tabis akon isusurat duro kamasulob-on nga mga berso. Didto ha unhan. Inin gugma haligotay. ha pag-abat nga nawara hiya ha akon. ngan hirayo hiya ha akon. Asya ini an nga tanan.Hinahadkan ngan hinahadkan ha ilarom han waray pag-ultan nga kahanaypan. Di ko na hiya higugmaon. yana nga takna. mahilom niya nga mga mata. an paglimot maihaay. <u><b>Pag-asoy hin Waray Saba-saba[1] </b></u> November 13th. Kay ha iya pag-abot. Ha iba na hiya. sigurado ako. An gab-i nagkuprag ngan hirayo hiya ha akon. An iya tingog. pero hinihigugma ko pa nga gayod hiya . sigurado ako. Ha paghunahuna nga waray na hiya ha akon. an iya lawas. Sugad han nakadi pa hiya ha akon mga harok. ini man liwat an akon kataposan nga siday nga isusurat para ha iya. 2006 ni Hwang Chin-i Tinatabas ko hin duha an higlawig nga kagab-ihon hinin Nobyembre. Asya gihapon ini nga gab-i an naglalawag hini’n kakahoyan. An iya waray tubtoban nga mga mata. Pinamimiling hiya hini’n panan-aw nga daw karuyag masingdto ha iya. 2006 ni <u>Horacio Benavides</u> Tugoti ako nga pamatian ka kun waray mo maisusumat ha akon Inaawit han imo baba an mga hinihilom han dila Inaasoy han imo lawas an mga diri kinikita Tugoti ako nga hapohapon ka nga diri hinahapyod <i>-Hinubad ni Voltaire Q. Kun amo ini an urhi nga maihahatag niya ha akon pag-antos. Kay ano ngani nga an akon gugma waray makagtipig ha iya. Inin akon tingog nananalingkamot pamiling han huyuhoy nga makakatubil han iya dalonggan. Iba. nga duroy hinmilarom kay waray na hiya ha akon. Inin kalag di namumurayaw nga tikang ha iya naanaw hiya. Didto ha unhan may nagkakanta. Oyzon</i> ________________________________________ [1] Paghubad han kan<u> Horacio Benavides</u> siday “DICES LO QUE NO DICES” <u><b>Tinatabas ko hin duha</b></u> November 6th. Ha pagbati hini’n hilarom na nga kagab-ihon. Kay ha mga kab-i nga sugad hini aadi hiya ha akon mga butkon Inin kalag di namumurayaw nga tikang ha iya naanaw hiya. Ngan an siday nanunuro ngadi hini’n kalag sugad han tun-og ngada han banwa. Kami. Diri ko na hiya higugmaon. pero bangin higugmaon ko pa hiya. Hinihigugma ako niya ngan danay hinihigugma ko hiya. pinahahamotan han bukad nga sampaguita. Aanhon han usa nga diri maruyag han talagsaon.

Sa aga. Sa udto.ini nga mga pinit nga mga gab-i. </b> Vietnam ! Vietnam ! Vietnam ! Ayyyyyy. Hidalgo. dapat ginahimashimas pirmi? Sa aga. 2006 Hinubad ni Voltaire Q. Kuha hin lubid ngan ilangbod ini ha dampog Ug itunod an usa nga kataposan hini ha tuna. ti sangit dagiti ubbing! Pinisangda ti puso ti lubong! Iti pagbabakalan um-umkisda nga agsapul kadagiti amma ken kakabsatda. Iginpapatapod ko ha imo. Sugad hin usa nga bata. pimmusingen dagiti takiag a nangtagibi kadakuada! Vietnam ! Vietnam ! Vietnam ! Saan laeng a bagi ken pusom ti pinungtil dagiti garamugam: . <b>Vietnam</b> ! <b>by Juan S. Magsasari kami pagbiling ha imo didto. Sa udto. Oyzon Waray matupong han kasayon han paghimo hin siday nga kantan. Jr.P. diri makuri.. <i>-Hinubad ni Voltaire Q. Kag bag-o magkatulog? Siling ni Kiryong nga boy tat ay Pwede na kuno ipang-bulang Ang akon sulog. paano maghupot sang inugbulang nga sulog? Indi bala. Gani adlaw-adlaw Iya ginahimashimas. bisan putli nga panuyo. Ngan ihulog balik an pisi ha amon. pulga-pulgada nga bibitaron basi humilawig an amon kagab-ihon. ug ha kada siday. saka ngadto ha igbaw. <b>Bulang</b> <b>ni Bryan Mari Argos </b> Tay . Ay. Importante la mayda ka kadasig o. Oyzon</i> <u><b>Tionan-o an Pagsurat hin Siday nga Kantan</b></u> November 6th. Kag kun ikaw Nagakatulog.

\/ Pag nagbalyo sa tinampo \/gabos na awto minapundo.\/ Nangingiturog sa sinehan\/dawa an pasali bakbakan.\/masakit na an pagsapa.\/ pag biglang minabuhat\/mga tulang minaragaak!\/ Maihi man sana \/minatukaw pa sa kubeta. 2006 ^^^ Ayaw niyo ikabido. Ha kalibutan. ngadto ha langit basi magpakatun-og ngahaw. \/ ta pag tindog na nagtiris \/narurupit an bitis. \/ kalunggay man giraray. wen! dagiti sabong ti kararuam! Ayyyyyy.\/ ta pag sinipon \/dai na makabangon\/ Pag biglang napalapiga\/dagos napapatihaya. Jr. \/Nakakainom pa man \/ linaga na lakad-bulan. \/ An linanot na pamahawan\/sakob na an pangudtuhan.Rinagasragasdan. <b>AROG KAINI PALAN [4] ni <u> Abdon M. pinaagi han sirak. \/ Pag-abot kan sinarom \/nagdidiklom an paglaom\/ na makatukdol ki bitoon\/sa mga panganoron. waray butang nga naaanaw. \/ <u><b>Para han mga Pulong ha Waray nga Pinamatay</b></u> April 9th.\/ Pababa man sa hagyanan\/halhal sa kapagalan. ^^^ An tun-og nalusad tikang ha langit basi magbiaw ha tuna madaliay.\/ Sa sira mag malasugi \/o sardinas nadudugi.. waray butang.\/ Pag nakahiling ki burak \/taol an pighahanap.\/ alagad sa enot na gios\/garing nakagapos. ^^^ Ngan tikang ha pagbiaw masaka ini./sa tunog kan banggi. \/ Likay sa tagiti. \/Takot na sa santol\/ ta masakit ma-tubol. ^^^ . \/ Kun malipot an banggi\/ranga pa man salampati\/ mientras kugos an sadiri. Balde.\/ An kinaon na kalunggay \/minaluwas luhay-luhay. </u> </b> Arog kaini palan\/ pagka naggugurang:\/ Pagmuklat pagkaaga\/ugma man ta buhay pa. \/ Maski bunay pag linaga. Ikabido niyo ayaw.\/ Pag-abot kan kumpleanyo\/dai nang kakuntemporanyo. \/ kaya gabos na nagbibisita \/saro-sarong nagbibisa.

ha kada takna nga ini rinuruba. waray butang nga naaanaw. ^^ Nagtatahi ako han akon balay han dukdokon mo ini han silhig. <u><b>Lawa-lawa</b></u> March 23rd. pagdukwag ug pagkauripon…</i> <b>Paghimayaon ka Juan ug Juana kay kami nga mga Waray mamamagtinag-alog na. 2006 Nagsusulsi ako han akon balay han dagpason mo ini han siphid.Ayaw niyo ikabido. 2005 <i>Kan Man’ Supron. Pagwad-on mo an amon panumdoman sugad han pagwara niyo han amon pinulongan. Magsusulsi ako hit’ akon balay. ha usa . </b> <b><i>Siya nawa. 2006 <i>Ha ngaran han pagka-urosa. ^^ Naghahabwan ako han akon balay han imo ini sinalibay hin tsinelas. waray butang. Gindadayaw kamo nga labi han mga Waray nga tanan ngan gindadayaw man an amon mga anak nga magkakakukutang. <u><b>Paghimaya</b></u> March 16th. Ha kalibutan. ^^ Maghihibwan ako hit’ akon balay. Ikabido niyo ayaw. Papagtinag-alogon mo kami niyan ha amon hirohimangraw ha ikina-adlaw. </i></b> <u><b>An Makasurobo han Kamatayon</b></u> December 18th. usa han mga naunong dida han hinihimo pa la an tulay han San Juanico</i> ^ Sugad hin usa nga bato nga ihinalo ha minamasa nga semento. ^^ Magtatahi ako hit’ akon balay.

waray bitoon an kahiladman.ka tipak hin dalikyat–nahulog ka ^ ngadto han nagliliro nga lawod.) Akon pinurot– an akon iginhalot– balik ha akon pinggan. ambot kan Mano Supron. ^ Makasurobo para hin usa nga buhi inin kamatayon. may langaw nga humogdon usa ka dangaw tikang ha akon pinggan diin nakada in usa nga mumo nataktak dida han syahan ko nga pagtimo. ^ Bisan tipak han aningal han imo kurahab waray hibatii. waray hikagii. <u><b>An Akon Pinakamasulob-on nga Pamahaw (revised) </b></u> December 4th. diin waray sirak. an sabaw. Magsasaad kita… tubtob nga ini nga mga pulong diri na tinuod. 2005 Han akon paglaspay nga’t ha Dubai nagsaad kita nga duha nga diri ta palalakton an gugma dinhi hinin portahan hinin aton mga dughan. may langaw nga humogdon– usa ka dangaw tikang ha akon pinggan– ngada han mumo nga nakada ha lamesa. . <u><b>Saad</b></u> December 9th. (Pasalamat hiya waray hiya maigo. <u><b>An Akon Pinakamasulob-on nga Pamahaw</b></u> November 28th. Pero. Pagtimo ko utro– an bahaw. Dagos ko dagpason han luwag an dumagil nga langaw. waray hikit-i. 2005 Han ikaduha ko nga pagtimo han bahaw nga kan-on (nga binahogan hin <i>noodles</i> nga kanan kagab-i). 2005 Han ikaduha ko nga pagtimo han bahaw nga kan-on nga binahogan hin <i>noodles</i> nga mataghom. waray bulan. mas tumognaw.

pulga-pulgada nga bibitaron basi humilawig inin kagab-ihon. ^^^ An kada ta ginhawa in’ paghanaw han kanunay. ^^^ Ginbiling ta ha akon panumdoman. Tinipig an kada lingit ha ilarom hinin banig. Kay ha iya pag-abot. ^^^ Ginbiling ko. -Hinubad ni Voltaire Q.b. dida han inukit mo nga ladawan.* ^^^ Ginbiling ta dida han hinimo ko nga siday. 2005 An kada ta ginhawa in’ pagbiling han kanunay. ha imo mga im-im. dinagpas han akon wala nga kamot ngan puroton an uusa nga mumo ha lamesa balik ha akon pinggan. <u><b>An Kada Ta Ginhawa</b></u> November 5th. akon igagawas ini nga mga pinit nga mga gab-i. ^^^ An kada ta ginhawa in’ pagtultol han kanunay. n. pinahamotan han bukad nga sampaguita. An mga ^^^ nagseserbi nga mga signal para han stanza <u><b>Tinabas ko hin duha</b></u> October 24th. ^^^ Ginbiling ta ha akon kasingkasing. ha imo tagoangkan. Oyzon <u><b>Pagtuha</b></u> . Dayon ko nga tinabog. ^^^ Ginbibiling ta la gihapon– tubtob waray na kita man-ginhawa: ^^^ ha kanunay <i>*eternity</i> . 2005 ni Hwang Chin-i Tinabas ko hin duha an higlawig nga kagab-ihon hinin Nobyembre.nataktak dida han syahan ko nga pagtimo. Ginbiling mo.

and the American flag went up. 2005 …“a flagpole was erected. Itinunod an pilit ngan ihinalo hin maupay ha latik. kinuhitan an mga dahon hin saging nga linahob nga sugad hin palad an kahiglapad– ngan binudboran hin lunok han kinabuhi. <u><b>An tukag</b></u> October 9th. . nagaang ha pangpang. An kanan duha ka buok nga tuno. Inukay-ukay tubtob nga magmasapotok.64</i> Kinakamang tipasulod han maasin nga tubig nga nagtitikang ha Cansoguran an salad han matab-ang nga salog han Amanlara. Magutiay. 2005 <b>kanamit kun in’ nakakapang-it langag-langag hin naghihindukag. An kanan tulo ka buok nga tuno.. nanhihingisda agud pagbarulon an kinawilan han iya amay. Magutiay la. Kumuha hiya hin: 1 kagantang nga pilit nga tinuon na 5 kabuok nga lubi para tuno ngan lunok 1 kapada hin kalamay usa ka kudli nga anis pipira nga linahob nga dahon hin saging Isinun-od an tuno ha karaha nga sinagolan hin us’ kakudli nga anis ha naglalalahinggab nga sug-angan. <i>The Balanggiga Conflict Revisited.” -Rolando Borrinaga. Ha may ikog han isda ipinadulot an nag-iinggat han kamatarom nga salsalon. hi Binan. Idinaitol an tadtaran ngan pinahigda an buraw. p. pinakaladkad.October 14th. samtang hilit nga sinasaklang han bulan an adlaw. 2005 <i>Kan Clang-clang</i> Biko an pika-espisyal nga hinimo han Diyos. pinalunok. </b> <u><b>Pagbarol</b></u> September 30th. Ibinutang an usa kapada nga kalamay. kay an pinakaespisyal nga tinuha han Makagarahom dinhi ha kalibutan– in’ angay la tilawan. Hi Binyang.

mga bayani han BALANGIGA! <u><b>Para han mga tudlo nga naglara hinin akon duyan</b></u> September 7th. mahapon ha salaming. an Amanlara mapag-ad na. Napilasan ka. magkukulaw han nangangaon: tutok. Nagpapakita ini nga kita nga mga Waray. Didto han bato nga sugad han bungkog han karabaw an kahilapad. . 2005 Natusok ka. naragunot. lupad-lupad. ginbuka. Ginbarol. Dunkin’ di ngani Cindy’s aadto ako: hamot. laway. lupad-lupad. “Hay. an mga di-sugad-ha-aton nga nagkaabot nganhi ha bungto pira pa la ka semana an pimiktaw. dudon-an han dugoon nga tudlo ni Binyang an kutsilyo ha ulo han isda agud tibwayon an pagbuka. basi gumimaw an duason nga unod. natunok ha pagpulod han uway. pagbibitaron an hiniwa nga unod han isda ha bawbaw han tadtaran. susubayon han katarom an balidbid han isda. Gintasikan. nasamaran ha paglara han uway samtang ako didi hini nga duyan. An bulan padayon han pagsaklang. simhot. 2005 Lupad-lupad. Hadto nga oras. hira Joe. may dumaraon. An salog han Amanlara tak-om nga nagliliro dara han dulong han katab-ang ngan kaasgad. kaupay!” <u><b>Lagung</b></u> September 4th. Waray mag-iha. mabalik an kutsilyo ngada ha butnga han lawas ngan iduduot tibalik ha siyahan nga dinultan.Tikang ha ikog. pag-abot ha may tangkugo. diri naparaogdaog. didto kadisgrasya hi Binyang. Mabuhay kamo. Ha Jollibee.

An bulan padayon han pagsaklang. basi gumimaw an duason nga unod. Gintasikan. mabalik an kutsilyo ngada ha butnga han lawas ngan iduduot tibalik ha siyahan nga dinultan. Idinaitol an tadtaran ngan pinahigda an buraw. <u><b>Pagbarol</b></u> September 1st. Hadto nga oras. pag-abot ha may tangkugo. <u>Uncategorized</u> <u> Comments (2) </u> <u><b>I have loved</b></u> September 1st. 2005 <i>Para han mga bayani han nahitabo hadto ha Balangiga</i> -Rolando Borrinaga. ginbuka. Hi Binyang. hira Joe. Tikang ha ikog. hi Binan. Waray mag-iha. an mga di-sugad-ha-aton nga nagkaabot nganhi ha bungto pira pa la ka semana an pimiktaw. An salog han Amanlara tak-om nga nagliliro dara han dulong han katab-ang ngan kaasgad. Ha may ikog han isda ipinadulot an nag-iinggat han kamatarom nga salsalon.64</i> Kinakamang tipasulod an salad han matab-ang nga salog han Amanlara han maasin nga tubig nga nagtitikang ha Cansoguran. Ginbarol. lupad-lupad. samtang hilit nga sinasaklang han bulan an adlaw. an Amanlara mapag-ad na. nanhihingisda agud pagbarulon an kinawilan han iya amay. may dumaraon. didto kadisgrasya hi Binyang. <i>The Balanggiga Conflict Revisited. 2005 by Agha Shahid Ali <b>Akon hinigugma</b> <i>Para han Waray nga akon pinulongan</i> . nagaang ha pangpang. p. Didto han bato nga sugad han bungkog han karabaw an kahilapad. dudon-an han dugoon nga tudlo ni Binyang an kutsilyo ha ulo han isda agud tibwayon an pagbuka. susubayon han katarom an balidbid han isda. naragunot. pagbibitaron an hiniwa nga unod han isda ha bawbaw han tadtaran.lupad-lupad.

pulahay kita nga tanan hinin dampog ginhihinayhinay… Pshhh! piyunga an mata ay’ hin aringasa. 2005 hinihimo hinin naglalaygay nga jeep an nag-aarom ngan mag-itum-itum nga mga dampog. Suma la han katigurangan. nga ha akon nag-aabyog.Kinahanglan ko balikan an dapit nga akon hinigugma basi mo masantop an mga butang nga imo paparaon akon hinigugma. ________________________________________ * <i>Nasunogan. pira anay kagatos katuig san-o an bug-os nga kapurupud-a n ginkolonisa han Espanya. hirani dinhi hini nga lugar igintindog nira Datu Sikatuna. <u> SIDAY</u> <u> Comment (0) </u> <u><b>An nahabilin ha Nasunogan*</b></u> August 26th. katurog na katurog na. sugad han pag-abyog ngan pagpakaturog hin nanay ha ira mga pulahay. Sinunog ini han mga “Moros” hinungdan han kaibalhin han bungto tikang ha “Binungtoan” (means “a place where the town was erected”) ngadto ha iya yana kinamumutangan. hinahawiran han mga gamot han balagon agud di mapokan. Datu Kasadok ngan Datu Pangilawon—mga tungayod hini nga dapit—an syahan nga “<i>Balan gay</i>” o “<i>Barangay</i>”. <u><b>Dinhi hini nga jeep</b></u> August 29th. ini kay basi hulton ngan pasabton an nagkauurhi han mga agi nga ginbasolan han namag-una ngan han mga pagbabasolan pa… ini nga harigi han mga kaagi… asya an yana nga hirayo na para balikon han panumdoman. nagpapakaturog. nga kapiraw an upod. </i> ("a place where something is burned") <i>sitio</i> han Bara ngay Tutug-an. Barugo. Leyte . Dinhi hini nga jeep. 2005 harigi nga bagangbang. .

</b> Ha pagdumdom han mangutngot nga matam-is nga at’ pag-ukoy. Ngan dinhi hini nga punto pagbabak-aron han langit an iya binutok-butok nga turo basi ipamaribi hinin kalsada nga pagbabalik-balikon ta. Kun an kawarayan usa nga kamatayon. o an gumonit. hiya. o diri. iya susubayon an wala.D. nalalaya ka. 2005 <b><i>Kan MJA nga bumol-iw ha kalibutan</i></b> <b>17 April 2004 A. di ako maaram kun hain an mas maupay— an bumol-iw. hin kandila pagtatagdokan. lalakniton ta an kada tagsa ha hunahuna. babaktason ko an lubak-lubak nga Sto. 2005 ay’ kabaraka di ka hingangalimtan. <u><b>Pagbuhi</b></u> August 22nd. pinaagi han mga dampog. Kataliwan. 2005 may mga putot nauuna kapurak. <u><b>Tionan-o an paglubong han kamagsarangkay</b></u> August 21st. hin pag-ampo paghahalaran. Waray ka man la kumita han ak’ panmunga. <u><b>Liso</b></u> August 23rd. di na kita maniniplat. <u><b>Yana nga aadto ka na tumabok hinin salog</b></u> August 20th. Niño. di na kita magkakiriglala. 2005 Siyahan. 2005 Titurok ako. di ak’ maaram kun hahawiran ta ikaw.<u><b>Lubi</b></u> August 24th. may iba mauuga na la di pa gud matagak. hin bukad ikaw pagdadad-an. di na kita mag-iinuro-uropod. may latayan tipakadto ha imo ha ak’ panumdoman . mapakadto tuo hinin matapotapo nga Magsaysay. ako. Ikaw. titirokon ngan pagbubutkon han langit an at’ mga luha.

nga an usa nga pamaagi hin pag-ngaran ha Waray nga pin ulongan amo an paggamit hin “pag-alid-agid. <b>An Gahum han Paglarang</b> Tiunan-o gin-nga-ngaranan han mga Waray an mga butang-butang: mananap.” Ini nagpapakahulogan hin “paglantaw. may kalabotan ada ini han ira pinulongan ug paglantaw han kinabuhi. Hihimoon. pananglitan. existentialist nagdidi wara han pagkamay-ada labaw—An Makagarahom (subay ha ngaran nga kanan tawo iginlar . “adults can transcend their solitude and forget themselve s in games…. og pagsanto p han kinabuhi. Naiintindihan la han tawo an usa nga butang hu man hiya magdesisyon. An usa nga nihilistic o. Sumala han usa nga darahonon: “Aada sasabuta. etc.” in usa nga pagpamatuod hini. an pulong nga “matabata” nagpapasabot hin “mulay-mulay” nga pamahungpahong ug magaan nga pagkita han nasabi nga butang. Manggud.” suspetsa ko. maemosyonal man nga butang. Dinhi gihapon aton hihikit-an kun ano an iya baton o reaksyon hini nga iya pagsantop han kanan tawo kahimtang.” og eguridad. Nagpapakita ini kun tiona n-o hinulma han pinulongan an panmhungpahong han usa nga nasud og vice versa. Ha luyo nga bahi n. in nagpapakita han panmahungpahong og pagsantop nira han kinabuhi mismo. karuyag ko igsaysay kun ano an akon buot ipasabot han akon paggamit han pulong sa “pamahungpahong. Usa ini nga makakag-isplikar kay ano nasiring kita nga maglipayon an mga Waray. etc.” An ngaran nga “Waray. <u><b>Pagturutulidong han Waraynon nga Pamahongpahong</b></u> August 18th. tanom.” Karuyag ko gihapon klarohon an pagkagawas hini nga konsepto tikan g han impluwensya han Katundan ug Kristyano nga tinuohan. 2005 Syahan. Tinawag nga “rahondahon” (petal) an rahonda hon han bukad kay alid-agid ini hin dahon. Sigon pa ni Octavio Paz. kinikilala niya an pag-ultan han iya hunahun a ngan pagsantop han kinabuhi. Dinhi aton nakikit-an kun tiunan-o linalantaw han usa nga Waray an kinabuhi.” Tinawag nga “malonbalonan” an malonbalonan han manok kay alid-agid ini hin balonan. Santop og karawat niya hin hul-os an kamatuoran han kawaray pulos han pag-awil—mam ateryal o. An darahonon nga n asiring: “Kamatayon gad la an waray remedyo. o matawo man? Pananglitan: Kay ano nga tinatawag nga “malonbalonan” an malonbalonan ha n manok? Kay ano nga tinatawag nga “rahondahon” an rahondahon han bukad? Kay ano nga tinatawag nga “balay-balay” an balay-balay nga hinihimo han mga mutato kun nagmumur uglay? Kay ano tinatawag nga “matabata” an munyika? An akon karuyag ipasabot.” “pamilya. <b>An Kawarayan</b> Linalantaw han usa nga Waray nga an tawo in nabubutang ha kalarakan hin kawaraya n ngan waray niya hul-os nga kontrol han iya kinabuhi. existentialist a n panmahungpahong han mga Waray. Usa liwat nga nagataw dinhi amo an “pamahungpahong” han Waray ngadto han mga butang ha iya palibot: An pulong nga “balay” ha literal nga kahulogan in “sirongan. han usa nga Waray an nga t anan nga paagi agud malamposan in usa nga krisis og problema. Mayda niya gahum santopon an kinabuhi og kalibutan. dida kun tima na ini matabo. puya. Natipa ako han ideya nga nihilistic o. pag-abat.” An pulong nga “balay-balay” in nagpapasabot hin “mulay-mulay” og marayhak nga k ahulogan.nga ak’ pagtatabok-tabokan kun pagmimingawon inin dughan. Kon hiya umabot na. Sinisiring nga an pinulongan an naghuhulma han panmahungpahong han tawo ngan an panmahungpahong han tawo an naghuhulma han pinulongan. nga n kun tiunan-o inaayad han iya linggwahe an iya kalibutan. Tinawag nga “balay-balay” an balay-balay kay alid-agid la ini han tuod nga balay…etc. In i gihapon nga pamaagi pag-ngaran ha Waray nga pinulongan in nagpapakita han iya pagsantop han kahimtang han tawo ha kalibutan. An termino nga “bata” nangangahulogan hin mutato o. suspetsa ko natubod an pamahungpahong nga mulay-mulay ngan wara y-waray la han usa nga Waray. Ano daw la an buot sidngon han ngaran nga Waray—gawas han literal nga kahulogan hi ni? Kay ano nga tinawag hini nga katawhan an ira kalugaringon nga Waray? Ano nga klase hin pagkita han kalibutan og kinabuhi may-ada an mga Waray? Kay ano “pag-ukoy” an tawag han mga Waraynon ha pag-ukoy dinhi ha kalibutan? Ha akon ubos nga pagkita. Santop niya nga waray hiya gahum saboton an tiarabot pa la nga mga butang.” Dinhi.

pananglitan. Ha usa nga bahin tama hi Pascal og sayop liwat hiya ha luyo nga bahin. manggud.” K ay siring pa man han duduha nga darahonon: “An patay palangit. Whatever you do. “Imagination can mak e a people happy but it will not make them wise. usa nga rason hini kay igindidiwara hini nga idolohiya an espiritwa l nga panginahanglan han tawo. an kamakikakantahon og kamakisasayawon han mga Waraynon in pira nga magpapamatuod hini. diri na importante kun ano ini nga klase. nagpalya an Marxismo ha Rusya og iba pa nga dapit? Ha pag banabana ko. Kun diri matungod han imahinasyon han tawo diri maiimbento an eroplano. siring ko pa man. An kamakiiinomon. hunong. waray mawawara ha akon kay waray ako nga daan. p. kinilala han mga Waray an panginahanglan han tawo ha n relihiyon. please don’t provoke me.ang ha Makagarahom). kanan ulod karaunon. Diri igka kalirong nga matungod han empirical nga pamaagi pagsantop han mga butang nakaabo t an tawo ha bulan. Pero diri liwat igkakalirong ni Pascal nga kun diri matungod han imahinasyon han tawo diri liwat hiya makakaabot ha bulan. Diri ako nagdidiwara han kamatuoran han Marxismo kundi tinutudlok ko la an pagkukulang hini. amo an tendensiya han katundan nga igdiwara an pagk amay-ada (existence) han usa nga butang kun diri na. siring ko pa man kanina. 66): “One can oppress a Waray. Hunong tikang diin? h a usa nga paglakaton? o. upod na an panhunahuna han tawo. An usa nga Waray.” sigon ni Blaise Pascal.” Buot sidngon: “Ginhimo ko an nga tanan nga akon mahihimo. “Bahala na. Buot sidngon. “An aton lawas diri gad aton. sum ala han igin-asoy ko kanina. <b>An Pagkamay-ada</b> An usa pa nga ginkaibhan han Waraynon nga pamahungpahong tikang ha katundan. an importante iy a ini nauulian ha panahon nga magpalya an mga intelekwal og legal nga instutosyo n han tawo. bi un baga makuri an kinabuhi og ekonomiya hit Pilipinas magpapadayon gud permi an mga patron-patron og dinominggo nga irignom. nagsiring nga “man is n ot solely responsible with his actions.” Salit. naglalakaton hiya (or in motion?)? Kay ano nga ha pag-ukoy hin . Hi Blaise Pascal natuod nga an tanan nga butang akos santupon ngan ig-eksplikar han linggwahe han Matimatika. (Kay ano. “Social verb” an pulong nga “ignom. <b>An Pag-ukoy ha Kalibutan</b> An ugat han pulong nga “pag-ukoy” in “ukoy”. a n submarino og iba pa. An Makagarahom na an magbubot hiton akon kapalaran. Hain ka makita hin parahubog dinhi ha Leyte og Samar (upod han Biliran) nga solo -solo kun mag-inom? Asya nga an pulong nga—ignom—nangangahulogan nga damo an nagbubuhat hini diri la kay uusa. Kun diri na niya akos santupon o waray na niya mahihimo ha usa nga panhitabo—an Ma kagarahom o an mga diri-sugad-ha-aton an iya laladngan nga responsable. Saho ko man.) Kadako han naiiban nga kabug-on ha dughan—pananglitan. Hinungda n han pagtawaga ha iya nga “superstitious” han mga taga-katundan. nasantop han pag-ultan han iya panhunahuna. an buhi pakawit. pananglitan.” Ini nga kostomre ha akon pag-inoino an rason kay ano sumiring hi Orly Candari dida han libro ni Dav id Martinez nga "A Country of Our Own: Partitioning the Philippines" (Bisayas Bo oks 2004. An ano man nga butang nga diri maiihap (unquantifi able) in kadudaduda an pagkamay-ada (existence).” Ngan. An buot sidngon ni Pascal han “wi se” in nakahigot ha empirical nga pamaagi pagsantop han mga butang. Hinungdan han pagbutho han at heist og nihilist nga panhunahuna ha ira dapit.” Hi Octavio Paz samtang iya igintutulidong an kinaiya han mga Mexikano dida han i ya libro nga gin-ngaranan “The Labyrinth of Solitude” (Grove Weidenfield 1985) nga h inubad tikang ha Kinatsila ni Lysander Kemp og mga kaupod. ha usa nga klase hin kahimtang (state of being)? Diri b a an pulong nga “pag-ukoy” nagpapasabot nga ugsa an usa nga tawo makanhi ha kalibuta n—diri hiya naukoy. an makina. an telepono. Lugod. akos santupon han iya panhunahuna an usa nga butang o panhitabo.” “solitary verb” an pulong nga “inom. just anyone else… Just don’t insult him\/h er….” Linalantaw han usa nga Waraynon nga waray niya hul-os nga gahum ha iya kinabuhi.” O di man ngani. ha panahon hin krisis—kun in usa nakakaluwas hin. An ginkaibhan l a han usa nga Waray tikang ha usa nga Mexikano kay diri puy-aw (solitary) an pam ahungpahong han nauna.I have nothing other than my dignity. “Igintutubyan ko an nga tanan ha imo Bathala .

lugod. susumaton. Kay ano h a mga kanta. Tinatawag nga “Honorable” an kawatan. Kawatan ako hin siday. Diri niya tinatagan hin igo nga bug-at an pag-ukoy dinhi ha kalibutan. gamhanan hiya san-o hiya nakanhi ha kalibutan? Kun sugad.darahonon. diri–waray la. Marasa an kinabuhi han kawatan.” nabantad o. hi Nawara Polana. may “cum laude” nga kawatan. didto bayani an kawatan. Baraan an kawatan. naglalakaton na hiya tikadto kun tikain man. darahonon. Riko an kawatan. (Usa ada ini nga rason kun kay ano talagsa ha mga Waray in nagbibitay kompara han mga Hapon. susumaton.usa nga Waray ha kalibutan tinawag niya an iya kalugaringon nga “Waray”? Buot sidngon ba. kinaiya. tuna han mga kawatan. may hin-bisan-ano nga kawatan.) daw Usa ini nga surodlan diin natitipig an pamatasan. may mahatagon nga kawatan. basi gumaan—taw-an. Nagpapakita ini nga an “pag-ukoy ha kalibutan in kahukasi hin gahum.g. ngan may kawatan nga kawatan.” kay di ri na hiya “naukoy. patigo." <u><b>Kawatan*</b></u> August 7th. og siday. S iguro. diri angay nga seryosohon agud ini diri mabug-a t ukyan. Maupay nga tawo an kawatan.. hi nawara Polano. Pito ka yukot nga kapurupod-an nasud hin mga kawatan. patigo. 2005 Kinawatan ka? Maaram ka. panlantaw og pamahungpahong han kultura kun diin ini nga mga susumaton. Ngan ha takn a nga bumaya na an usa nga tawo hini nga kalibutan naundang an iya “pag-ukoy” ngan “ka warayan” ha metapisikal nga pag-inoino. kun sugad. Kawatan hi Tatay. etc… nagtitikang. kay linalantaw niya nga lumalabay la an nga tanan dinhi ha kalibutan ngan an kanunay nga mga butang diri “naukoy. darahonon. patigo.) Makikit-an ta ini nga kustombre ha mga kinadaan nga mag kanta. “Nawara. may nagtitinda nga kawatan. og siday kita huhugot hin proweba? Tu ngod kay ini nga mga materyales (susumaton.” Asya ada nga naimbento nira an tuba ug ignom. Mas may gahum an “kinabuhi” san-o an “pag-ukoy” ha kal ibutan. Ha takna nga an us nga tawo umabot ha kalibutan. Tumurok. Kawatan hi Nanay. may nakayuniporme nga kawatan. Ano gud an buot sidngon han ngaran nga Waray—gawas han literal nga kahulogan hini? Kay ano nga tinawag nira an ira kalugaringon nga Waray? Ano nga klase hin pagkita han kalibutan og kinabuhi may-ada an mga Waray? An poplunganon nga nasiring an maupay nga magbaton: "Sabwag dawa. agud liawon an kada tagsa nga kalu garingon tikang han “kawaray mahihimo” ha “pag-ukoy. An usa nga tumalikod-na-ha-kadayonan in ti natawag nga “nawara” (naWAra) e. an “waray-waray la” nga pamahungpahong han usa nga Waray subay han akon paghinga day kanina in matatawag ta nga baton niya basi han iya pagsantop og pagkita han kinabuhi og kanan tawo kahimtang. ubos nga klase hin kinabuhi an “mag-ukoy” ha kalibutan. etc. . nawawaray na hiya.” Kun iya linalantaw nga an pagkabuh i ha kalibutan in usa nga porma hin pagkawaray gahum ha metapisikal nga pag-inoi no. may nadalagan ha eleksyon nga kawatan. darahonon. <b>Waray la</b> An kinabuhi han tawo.

tag-ada han payag nga akon sinirongan dida han magmadlos us’ kaga b-i</b></u> July 26th. Yanti Soebiakto ngan B. pinasuno mo ako han taklap han nabarikasan mo nga dughan. o kontra. gindadayaw ka nga labi han mga Pilipino nga tanan ngan gindadayaw m an an imo anak nga hi Don Juan. 2005 <b>Parupamatbat</b> : Ngan an mga dayo nahimo nga ginoo… <b>Parasabat</b> : Nag-ukoy dinhi ha aton. <b>Parasabat </b> : Tagan mo kami niyan hin karan-on namon ha ikinaadlaw.* <i>Nangangaro ako hin pasaylo kanda Ismail Tafiq. ini. An akon dughan waray kaalgi bis’ usa ka turo. pinahigop hin sabaw nga mapaso-paso. Umuli ako. Palab. Paghirani mo. lumingiw ka. . 2005 Kasagaran. An siday hinin akon dila. <u><b>Hi Kabatok nag-alog ha Basay</b></u> July 15th. pero ini.” <u><b>Poplunganon</b></u> June 29th. an magbalos pagpanday han im’ dughan nga nagay-ab. Buot ko ibutang an akon hinahabak nga biso. iba nga tawo it’ nagbabayad hit’ at’ utang nga kaburot-on. 2005 Waray sulod an akon biso. <b>Sarabat</b> : Amen Sugad han tinikangan. Pabusagon mo an amon mga panit. nagpapas-an ka han dako nga daba nga puno hin tubig. puno hin lambonaw an akon biso. <b>Parupamatbat</b>: Maghimaya ka Mana Maria nga puno ka hin grasya…an ginoo nga d ayo aada ha imo. <u><b>Kan Palab.S. Me dina matungod hini nga akon pagpasipara. 2005 Dila ko na la an mamara nga parte han nangungurog-kurog ko nga lawas. Pagwad-on mo an amon panumdoman sugad han pagwara niyo han amon pinulongan. Tumuktok ako ha imo payag ngan didto imo ak’ pinauswag. pag-antos nga waray kataposan… Amen. 1 Nangangahulogan nga “kaaway. Iginkarapo ko ikaw pagtikadto ko ha burabod. Nabugsay ako tikang ha Digyo basi mag-alog hin lambonaw. tubtob la hit’ paghuraw.” An kadaan nga ngaran han Tacloban in “Kanka batok” —buot sidngon ha literal nga paghubad— “lugar nga tinatag-iyahan han kaaway. </i> <u><b>Pag-ampo</b></u> August 6th.

<i>Ting! </i> <u><b>Usa nga Pagpasipara Pagtulidong han Waraynon nga Pamahungpahong</b></u> June 5th. babantayan kuno niya an tinuon. (Kay may <i>gas</i> pa man. <i>Ting! </i> Kun bendita la. <u><b>An paghugos ni ‘Tay Gayok kan Man’ Uyik nga parahubog</b></u> June 14th. <i>Ting! </i> Hala. iton “<i>rice cooker</i>” di gad tinutukagan. makadi ako. waray bayad. <i>Klang! </i> Tagkinyentos an misa-kantada (kuha-dul-ong).) Hi Athena nanmaribi han mga <i>orchids</i> niya nanay. an magsumat nga tapuon ka dit’ ha langit. <i>Klang! </i> Adi na la nga mga bagting. diri–waray la. ha balay ako naghingaday bahin hin mga paaliday: Hi Timothy nagtaklos han umal basi magtiak han sungo. 2005 <i> Ay’ pagpinakurii it’ im’ ulo waray na gad yana nagbabasa hin siday ngan waray sapayan kun ito maraksot o maupay</i> -Nicanor Parra Nakausa. nagkinita ha hirayo. Tres syentos— ordinaryo la nga misa.) Hi Alexious nagbitbit han baldi para umalog.<u><b>Nakausa</b></u> June 28th. </i> - . nagpinungko.) Nakausa. <i>Klang! </i> Ginpabenditahan ko la ikaw. (Pastilan. ako naghinangad. (Di ba nagpataod na kita hin gripo?) Hi Lyra nagpakusina. 2005 <i>Sabwag dawa.(Umuran pa la kanina. 2005 <i>Ting! </i> Sinaog han barsa an imo lawas— linikid han buri nga banig— nga daw sugad hin suman. Tumurok. Kristo ako yana hit’ tupada niyan didto ha Kan-Olango.

ngan kun tiunan-o inaayad han iya linggwahe an iya kalibu tan. Kun sugad. etc. Usa ini nga makakag-isplikar kay ano nasiring kita nga maglipayon an mga Waray.” og “seguridad.” Iginpapakahulogan ko an pulong nga “<i>pamahungpahong</i>” hin “paglantaw. San-o ako magtikang pagsari pagbaton hadto nga nauna nga mga pakiana . Dinhi gi hapon aton hihikit-an kun ano an iya baton hini nga iya paglantaw og pagsantop h an kanan tawo kahimtang. matanom. Usa liwat nga nagataw dinhi amo an “<i>pamahungpahong</i>” han mga waray ngadto han mga butang ha iya palibot. og pagsantop han kinabuhi. karuyag ko tagan hin hirohilawig nga paghingaday an bahin han panmahungpahong han usa nga Waray bahin han kinabuhi og kalibutan. o matawo man. Tinawag nga “<i>rahondahon</i>” (petal) an rahondahon han bukad kay alidagid ini hin dahon.” Angay gihapon hibaroan nga gawas ha impluwe nsya han Simbahan Katoliko an “pamahungpahong” nga akon igsaysay. etc.” Tinawag nga “<i>malonbalonan</i>” an malonbalonan han manok kay alid-agid ini hi n balonan.” An pulong nga “balay-balay” in may pagka-inosente.Usa nga darahonon ha Waray Ano gud an buot sidngon han ngaran nga <i>Waray</i>—gawas han literal nga kahuloga n hini? Kay ano nga tinawag hini nga katawhan an ira kalugaringon nga <i>Waray</ i>? May kalabotan ba ini han ira paglantaw han kinabuhi? Kun sugad. karuyag ko anay maghingaday kun tiunan-o gin-nga-ngaranan han mga Waray pinaag i hin agnay an mga butang-butang: manananap.” Dinhi. Ha luyo ng a bahin.” “pamilya.” nga pamahungpahong og m agaan nga pagkita han nasabi nga butang. . An pulong nga “balay” in nangangahulogan hin “sirongan. an akon ginhin gaday ha igbaw in nagpapakita kun tiunan-o hinulma han Waray nga pinulongan an p anmhungpahong han usa nga Waraynon og <i>vice versa</i>. Sinisiring nga an pinulongan an naghuhulma han panmahungpahong han tawo ngan an panmahungpahong han tawo an naghuhulma han pinulongan. An termino nga “bata” nangangahulogan hin mutato o puya. Yana . Tinawag nga “<i>balay-balay</i>” an balay-balay kay alid-agid la ini han tuod nga balay…etc. suspetsa ko nat ubod an pagkamalipayon han usa nga Waray. “<i>adults can t ranscend their solitude and forget themselves in games</i>…. “mulay-mulay” og marayh k nga kahulogan. Ano an ipinapakita hini nga akon ginhihingaday? Dinhi aton nakikit-an kun tiunan -o linalantaw han usa nga Waray an kinabuhi. ano ini nga klase hin pagkita han kalibutan og kinabuhi may-ada an mga <i>Waray</i>? Syahan tugoti ako niyo pagesplikar kun ano an akon buot ipasabot han akon paggamit han pulong sa “pamahungpahong. Sigon pa ni Octavio Paz. nga an usa nga pamaagi hin pag-ngaran ha Waray nga pinulongan amo an paggamit hin “pag-alid-a gid. Ini ginhapon nga paagi pagngaran nga kun diin ha Waray la nga pinulongan hikakag ian—in nagpapakita han iya pagsantop han kahimtang han tawo ha kalibutan. an pulong nga “matabata” nagsisignal hin “mulay-mulay. pag-abat. Kay ano nga tinatawag nga “<i>malonbalonan</i>” an malonbalonan han manok? Kay ano nga tinatawag nga “<i>rahondahon</i>” an rahondahon han bukad? Kay ano nga tinatawag nga “<i>balay-balay</i>” an balay-balay nga hinihimo han mga m utato kun nagmumuruglay? Kay ano tinatawag nga “<i>matabata</i>” an munyika? An akon karuyag ipasabot.

diri na importante kun ano ini nga klase. <i> “Igintutubyan ko an nga tanan ha imo Bathala.” in usa nga pagpamatuod hini. manggud. upod na an panhunahuna han tawo. Lugod. in nagpapakita han panmahungpahong og pag santop nira han kinabuhi mismo. An usa usa nga <i>nihilistic</i> o. Aada sasabuta.Linalantaw han usa nga Waray nga an tawo in nabubutang ha kalarakan hin kawarayan ngan waray niya h ul-os nga kontrol han iya kinabuhi. pananglitan. Natipa ako han ideya nga <i>nihilistic</i> o.” </i> Ini nga kostomre ha akon pag-inoino an rason kay ano sumiring hi Orly Candari di da han libro ni David Martinez nga A <i>Country of Our Own: Partitioning the Phi lippines</i> (Bisayas Books 2004. han usa nga Waray an ngatanan nga paagi agud malamposan in usa nga krisis og problema. An ngaran nga “<i>Waray</i>. kinikilala niya na pag-ultan han iya hunahuna ngan pagsantop ha n kinabuhi. nagpalya an Marxismo ha Rusya og iba pa nga dapit? Ha pagbanabana ko. An Makagarahom na an magbubot hiton akon kapalaran. Kay ano.” </i> O di man ngani. Hihimoon. kinilala han usa nga Waray an panginahanglan han tawo han reli hiyon. Kanan ulod karaunon. 66): Kay siring pa man han duduha nga darahonon: An patay palangit. An darahonon ha Waray nga nasiring: “<i>Kamatayon gad la a n waray remedyo</i>. usa nga rason hini kay igindidiwara hini nga idolohiya an espiritwal nga panginahang lan han tawo. Kon siya umabot na. Ngan. Waray mawawara ha akon kay waray ako nga daan. Santop niya nga war ay hiya gahum saboton an tiarabot pa la nga mga butang. Mayda niya gahum santopon an kinabuhi og kal ibutan. Manggud.” Buot sidngon: <i> “Ginhimo ko an nga tanan nga akon mahihimo. An aton lawas diri gad aton. pananglitan. dida kun tima na ini matabo. An buhi pakawit. an importante iya ini “nauulian” ha panahon nga magpalya an mga intelekwal og legal nga instutosyon han t awo. <i>existentialist</i> nagdidiwara han pag-eksister han labaw pa ha iya—<i>An Makagarahom</i> (subay han ngaran nga iya iginlarang ha Maka garahom. “<i>Bahala na. Diri ako nagdidiwara han kamatuoran han Marxismo kundi tinutudlok ko la an pagkukulang hini. ha panahon hin krisis—kun in usa nakakaluwas hin. Hi Octavio Paz samtang iya igintutulidong an kinaiya han mga Mexikano dida han i . Sumala.” suspetsa ko. Kadako han naiiban nga kabug-on ha dughan—pananglitan. Santop og karawat niya hin hul-os an kamatuoran han kawara y pulos han pag-awil—mamateryal o maemosyonal man nga butang. p. <i >existentialist</i> an panmahungpahong han usa nga Waray. Nasasantop la han tawo a n usa nga butang human hiya magdesisyon. Saho ko man.).

siring ko pa man kani na. may posiblidad nga di . May sobra 50 nga pulong an mga Iskimo para han yelo . Hinungdan han pagtawaga ha iya nga “<i>superstitious</i>” han mga ta ga-katundan. Ha usa nga bahin tama hi Pascal og sayop liwat hiya ha luyo nga bahin. sumala han igin-asoy ko kanina. Hi Blaise Pascal natuod nga an tanan nga butang akos santupon n gan ig-eksplikar han linggwahe han Matimatika. “<i>Social verb</i>” an pulong nga “ignom. ” “mayday. an telepono.” “<i>solitary verb</i>” an pulong nga “inom. ano an iya paglantaw han iya <i>existence</i>.” Salit. Kun diri matungod han imahinasyon han tawo diri maiimbento an eroplano. akos santupon han iya panhuna huna an usa nga butang o panhitabo.” Linalantaw han usa nga Waray nga waray niya hul-os nga gahum ha iya kinabuhi. Kun dir i na niya akos santupon o waray na niya mahihimo ha usa nga panhitabo—an <i>Makagarahom</i> o an mga diri-sugad-ha-aton an iya laladngan n ga responsible.” Pero mas hirohirani an urhi kay han nauna.” Kay ano daw nga waray katugbang ini nga pulong ha Waray? Ano an buot sidngon hini bahin han Waraynon nga panmahu ngpahong bahin han kinabuhi? Waray ta termino para han pulong nga “snow” kay gawas m an an nasabi nga butang ha aton <i>geographical</i> nga kaagi. Ginamit ko kanina an pulong nga “<i>existence</i>. amo an tendensiya han katundan nga igdiwara an pag-eks ister han usa nga butang kun diri na.” o “pag-uk (ha kalibutan). Hain ka makita hin parahubog dinhi ha Leyte og Samar (upod han Biliran) nga solo-solo kun mag-inom? Asya nga an pulong nga—<i>ignom</i>—n angangahulogan nga damo an nagbubuhat hini diri la kay uusa.” sigon n i Blaise Pascal. May sobra 30 nga pulong an mga Agta nga an kahulogan “pangisda. Pero diri liwat igkakalirong ni Pascal nga kun diri matungod han imahinasyon han tawo diri liwat hiya makakaabot ha bulan.ya libro nga gin-ngaranan <i>The Labyrinth of Solitude</i> (Grove Weidenfield 19 85) nga hinubad tikang ha Kinatsila ni Lysander Kemp og mga kaupod. An ano man nga butang nga diri ma kwa-“<i>quantify</i>” in kadudaduda an <i>existence</i>. Panginanoon ta daw an ugat han nasabi nga termino—<i>ukoy</i>. An buot sidngon ni Pascal h an “<i>wise</i>” in nakahigot ha <i>empirical</i> nga pamaagi pagsantop han mga buta ng. Hunong tikang diin? ha usa nga paglakaton? o. pananglitan. an kamakakantahon og kamakisasayawon hin usa nga Waray in pira nga magpapamatuod hini. an makina.” Dara nga waray ha Waray hini nga konsepto. ha usa nga klase hin kahimtang (<i>state of being</i> )? Kun matugot kita nga may kamatuoran an una ta nga tigo. Diri igkakaliron g nga matungod han <i>empirical</i> nga pamaagi pagsantop han mga butang nakaabo t an tawo ha bulan. “<i>Imagination can make a people happy but it will not make them wise</i>. a n submarino og iba pa. An usa nga Waray. kun sug ad? An pulong nga “<i>existence</i>” in pwede hubaron ha Waray hin “aada. Buot sidngon. siring ko pa man. May 32 kapulong a n mga Badjao para han tubig. An usa pa nga ginkaibhan han Waray nga pamahungpahong tikang ha katundan. An ginkaibhan la han usa nga Waray tikang ha mga Mexikano kay diri puy-aw (solitary) an pamahungpahong ha n usa nga Waray. An kamakiiinomon. nasantop han pag-ultan han iya panhunahuna. hunong. nagsiring n ga “<i>man is not solely responsible with his actions</i>. bisan kun baga mak ri an kinabuhi og ekonomiya magpapadayon gud permi an mga patron-patron og dinom inggo nga irignom. Hinungdan han pagbutho han <i>atheist</i> og <i>nihilist</i> nga panhunahuna ha ira dapit.

Basahon ta an usa nga pananglitan ha ubos upod an mga patigo. an sunod ko nga pakiana: Ano nga kla se hin kahimtang—“<i>existence</i>” o. An kinabuhi seryoso. darahonon. hi nawara Polano. og si day kita huhugot hin proweba? Tungod kay ini nga mga materyales (susumaton. </i> Ha aton pa. basi gumaan—taw-an. Ha takna nga an us nga tawo umabot ha kalibutan. mga kanta.” o “paghunong” nang ngahulogan hin to <i>exist and to live in the physical sense</i>. naundang hiya pag-<i>exist in t he metaphysical sense</i> ngan na-<i>exist</i> na hiya in <i>the physical sense< /i>.” “<i>nawara</i>. cosmos. patay kun baga bumuhat pa) masiring nga “<i>waray ako kalibutan</i>” bahin han nahatabo ha iya palibot.) daw usa ini nga surodlan diin natitipig an pamatasan. pati go.” “<i>naanaw</i>. Duduha kun sug ad an pagkulaw hin usa nga Waray han iya “<i>pag-ukoy</i>” o. panlantaw og pamahungpaho ng han kultura kun diin ini nga mga susumaton. darahonon. An pinusong nga istorya in bahin hin usa nga tawo ha ngaran ni Juan Pusong.” (buot sidngon “<i>na-exis t an usa nga hinimo</i>”) kay ano nga waray ha Waray nga pinulongan katugbang an p ulong nga “<i>existence</i>”? Og kay ano nga “hunong” (stop) an iya pag-ngaran? Lugod ma yda ta pulong nga “<i>nawaray</i>. Barugo. <i>nabanhaw</i> nga nagpapasabot hin pagbalik ha <i>existence</i>. og siday. Ha aton pa. An usa nga tumalikod-na-ha-kadayonan in tinatawag nga “na wara” (naWAra) e.. </i>” lugod. Metaphysical an karaygan han pulong nga “pag -ukoy. diri angay nga seryosohon agud ini diri bug-at “<i>ukyan. etc. susumaton. patigo. kinaiya. “<i>non-existence</i>”? Suspetsa ko. existence: metapisikal og pisikal.darahonon. darahonon. og siday: Susumaton: <i>Hi Padre Nagburod</i> iginsaysay ni Leoncio Cabazares. Kay ano pananglitan. “Nawara.” nabantad na hiya tikadto ha kadayonan nga pag-ukoy. nagpadayon an pinusong nga is torya samtang an iba nga porma kultural nga Waraynon in nagkawara? Ini nagpapaki ta nga aada ha panmahungpahong han usa nga Waray an tumawa. an mabuhi dinhi ha kalibutan in pag-undang ha pag-exist. patigo.ri nangangahulogan nga sayop an ikaduha nga aton tigo. beingness. Makikit-an ta ini nga kustombre ha mga kinadaan nga mag kanta. <i>nakagian</i >. an “<i>waray-waray la</i>” nga pamahungpahong han usa nga Waray subay han akon paghingaday kanina in matatawag ta nga baton niya b asi han iya pagsantop og pagkita han kinabuhi og kanan tawo kahimtang. .g. etc… nagtitikang. an pulong nga “pag-ukoy” nga nangangahulogan “pag-undang. kun matugot kita nga may kamatuoran ini nga akon ginhihingaday. an dirodilain nga porma han siday. An usa nga diksyonaryo ha computer—An <i>WordWeb</i> naghatag han mga kahulogan ha n pulong nga “<i>existence</i>:” <i>being. world. Ngan kun tinuod an ikadu ha nga aton tigo di nangangahulogan nga sayop an una. Yana. An tawo waray hul-os nga gahum ha iya mismo kinabuhi kay diri hi na-<i>exist met aphysically</i>. Kun aanhi k a ha kalibutan di ka na-<i>exist</i>. u niverse. nangangahulogan ini nga pulong nga “pag-ukoy” hin <i>non-existence in t he metaphysical sense</i>. Ngan ha takna nga bumaya na an usa nga tawo hini nga kalibutan nabalik hiya pag-exist <i>in the metaphysical sense</i> og naundang man hiya pag-exist <i>in the physical sense</i>. macrocosm. susuma ton.” nga nagpapasabot hin ag-undang pag-exist ngan an mga katugbang hini—<i>nagkamay-ada</i>. Pero may uusa nga porma nga hin pag-istorya in nakasalbar tikang han mga pandar ahog han Katsila og Ameriano. Asya nga an usa nga turo g (o.” kay diri na hiya “nau koy. diin an iya mga kaagi permi iginhihimangraw h a makatatawa nga panlantaw. kun sugad. mga istorya. kanta. Han pagkanhi han Katsila og han Amerikano kadamo han mga porma kultural in naana w—an epiko. darahonon.” Kun iya linalantaw nga an pagkabuhi ha kalibutan in usa nga porma hin kamatayon <i>in the metaphysical sense</i>. Usa ada ini nga rason kun kay ano talagsa ha mga Waray in nagbibitay kompara han mga Hapon. creation. Kay kun an pulong nga “<i>pag-ukoy</i>” nangangahulogan n ga “<i>paghunong tikang han kahimtang nga ‘non-existence</i>. ug damo pa. Kay ano ha mga kanta. hi Nawara Polana.

bisan la ako makakita hito’n imo kahimo. “Doktora. . takay burod. inmabot an bulan han Mayo. pumal it hin arinola an padi. Takay.” Matutuman kay larang man kuno sa Diyos. Di sige.Leyte Hadto nga panahon nagkamay-ada hin epidemya. Hala gad daw. o diri. intrigo. burod ini nga manghod han padi. kun baga yana. epidemiya ini nga gulpi. Padre. iya ito ginsirbian nga iya tiyan. ripitipitum. kahulog niya kay dinmal agan an halo. ano an resulta han akon ihi?” “Agi daw. ripitin. patron nga patron ka duro. An Santarin hadto kay waray pa kalsada. Makagangkagang la gihapon. ripitin. totoo an padi… “Intoy.” Niyan may usa nga padi. di hulog ngadto han libaong. nga ka sugad!” “Ayaw la Padre kahadlok kay ini kanan Diyos mga hatag. naluok.” Dalagan han halo ngadto han kaniyotiyoan. pero limbong han iya manghod. ripitum dako an tiyan. Kay sugo man pagkuha hin ihi. Bisan paghatukan an kagang. kuntento na ako. han magmimisa na ha Santarin. mamasirak Permi tapatuhod an sarowal. mabari an latay . (manok) Kun kakan-o pa nagmingaw Dida pa panamok. Patigo: Mamauran. niyan ini nga darag a may uyab. an iya mimisahan Santar in. niyan nags iring an mag-aram-aram nga mga tawo: “An nga tanan nga tawo magpresintar han ira ihi. ripitum Diri man burod. Pagkadto han padi han. diri ka matumba ug ayaw na pagtrabaho hin magbug-at. may halo nga nakadto. an padi dida han bungto. didto hiya iihi kay ipriprisentar na ngadto han pinakad oktor. Ada . kapupunitan ka. waray man ito t utubo. “Intoy! Intoy! Lingi gad. sentro pa kiana hiya. an hiroti nga diri ka mahul og. isulod ha garapa kay bangin kamo apektado hini nga epidemya. diri man busog Tingali an sisto an nakaurog! Ano gud an buot sidngon han ngaran nga <i>Waray</i>—gawas han literal nga kahulogan hini? Kay ano nga tinawag nira an ira kalugaringon nga <i>Waray</i >? Ano nga klase hin pagkita han kalibutan og kinabuhi may-ada an mga <i>Waray</ i>? An poplunganon nga nasiring an maupay nga magbaton: Sabwag dawa. Kanta: <i>Ripitipitin</i> kinanta han <i>Palo Rah Rah Rousers</i> ripitipitin. Nanay mangaro hin lyabe Darahonon: An lagas nga naparayaw Masirong han sagmaw Nga an alisngaw Makakamatay hin langaw. Hala. tinugon hiya han doctor nga bangin ka mahulog. nag-aagi hin katunggan di may mga t ulay-tulay kada libaong. kay an padi baga nalipngawan. Intoy!” Ambot ano an pakasabot niya kun lalaki ba. in’ iya manghod umihi didto ha n arinola. (namok) Ismayling: Bisan ka pa Intoy magpakawati-wati Magkurokulambid dida hiton poste Di ka gud ____________________________ Kun di kan Tatay. m agmamantinir ito hiya. may-ada bugto nga daraga. burod ka!” “Sus. ripitipitum. Ini nga libaong kay gin-iinitsahan hini’n mga pago hin nipa nga linagusohan. dako an dughan ripitipitin. naglalatay. Takay.

An pag-awayan—ha Cordillera. Nag-atamanako hin gugma: waray mo dagaang.com/2005/05/\</u> <u><b><i>Dako nga Kalipay an Makauli ha Balay! </i></b></u> Dughan ko limnukso hin kalipay Han akon makita ak minayuyo nga balay Sugad hin maiha an akon paglinakat Waray tupong an himaya hini nga pagdangat . Siring ni Ma’am Sabel. an amon English teacher. <u><b>Tawgi</b></u> May 9th. nanahon hin duha. syahan. waray mohapyod. Diri para hin kun ano pa man. gumamot hin lima. ha Mindoro. upod han kamatayon pagbibilngon ni Badoy an kinabuhi. “mother.” <u>\http://voltaireoyzon. 2005 Nagtanom ako hin munggo: waray sirak. Didto han tabo ha Palo an ak’ tawgi napalit mo intawon.” siring han classmates ko. laray la gihapon. o an ha Sulu. 2005 Ha balay. Well. I call her “mommy. diri–waray la. 2005 Diri para han nasud. Tungod kay han tiyan. Kay dinhi hini nga dapit mapili ka la han kauunongan— an bala.friendster. o man ngani dinhi ha Samar— asya an paglaom.Tumurok. o an kawarayan. nasiring ako: “nana.” Yana.” Pag-grade one ko— diri kuno “nana.” Sumiring hira nga: “nanay. <u><b>Nagbalyo Ako Hin Nanay</b></u> May 6th. waray tuna kundi tubig la. <u><b>Hi Salvador. An akon gugma hasta yana.” diri kuno “nanay”— “mama. Didto. an akon puto. waray hangin.magsusundalo</b></u> May 6th.blog.

.. ka da adlaw makita ka hit iya hitsura... kami an nagka day un.... ngan pumasar giyap ha katapos taposan.. so waray ko na hiya paki alami. damo an swerte na umabot. uyab niya.html\</u></i></b> <b><i>AH MAK MAK (AKUSTIK) Lyrics</i></b> Alas siete.. suka didto. aray.. marishyo. ngan waray kabarak-an ky kada adlaw tikada man ha akon an pag uuli. kami nala ito n a duwa an naginupod upod. nalingkod ha gilid..Urog manaligdig an ak mga luha Han ako nakadto pa hirayo nga Pampanga Tungod han kamingaw mga pinalangga An paghirayo ako naharugda <u>\http://ischoolsbelinda.. hasta han pire nakon pamahungpahung hito na lugar nagka kiriglalaay kami hito nira. nakahuna huna kami hin pag live in. suka didi. kumpleto na? (kumpleto na!) Hala dad a an girata. inom didto.friendster. inom didi ... pero diri sugad hito ka close . ngan natabo man gud ito. Alas siete pala sa aga tambay na liwat Gawas hulat barkada palit malboro Lingkod sa akasya. hasta na nagka DEBELOPAN kami..wordpress. ngan nagka magbarkada pa. dumuroy an amon kalipay.. tigda may umulpot na lalaki.... asawa na gud an amon trato ha usa usa... tungod han iya gugma ha akon... Umabot ha punto na nagka mag bestfriends kunuhay kami hito na malademonyeta na b abaye. nagka close hin duro... nagkak ape sabay yosi. na naka huna huna ako na “swerte gud ako” kay nakada hiya .. Damo an amon nahimo na palusot ha mga pamilya para la matabo ito na amon gusto...com/2009/02/waray-story-evolution/\</u> <b><i>Lyrics from: </i></b><b><i><u>\ http://www. Hasta umabot na an pinaka dako na problema…. han ginkikinitaan ko hiya..... bgan perpekto na kun kikita-on. marishyo. as in super close.com/opm-language-waray -waray-song-lyrics.binu ang para la sa amon barkada Biskan nanu na trip Magkasarayo la kami gihapon       .blog.. hasta sumulod ha akon huna huna pasudlon hiya han amon organisasyun. bisan duwa la kami. Tungod han amun duro na panhigugma. h inay hinay namon gin alsa an amon relasyun ha sunod na level.opmpinoy. tigda la nagpakita ini na usa na babaye na malademonyeta.. kay tanan na butang pirme kami sab ay sabay. datung a barkada Tara na kita. (diri tungod ha akon). dagko tam tawa bisan d uwa la kami.. =P Hasta na nagbulag ito hira han iya uyab.. nagkasanrangay. namamahungpahong. (gitara) Kanta san binu ang . (Lousy pero tuod) bwahahaha… <b><i>Waray Story: Evolution</i></b> … continutation… Padayun an amun kalipay. (Problema na) <u>\http://jhany-boi.com/about/\</u> <b><i>Waray Story: Rise of the Vampires</i></b> An Katinikangan… Han panahon na naguusaan la ako... sinulod hiya.

Chorus: Ah makmak... <b><i>AKON TA IKAW MAMAHALON (MAG-AANO AKO) Lyrics</i></b> Mag-aano ako kon mawara ka ha akon Ha ngatanan nga oras akon ta ikaw iiliwon Tungod kay ikaw akon hinigugma An akon kalipayan dinhi ha tuna. . Sanglit ayaw ibutang ha imo hunahuna Nga ha imo ako mabaya Kay diri ko mahihimo ha akon higugmaon Tubtob ha kamatay akon ta ikaw mamahalon. ah makmak 3x Pag kagab. . pukawa na sira kay Ah makmak kaon utot kay mangunguli na Ah makmak kaon utot kay mangunguli na Manguli na. Ahhhhhhhhhhhh. makmak!!! Gin agahan na lat kit Sa pagirignom ah makmak! ah makmak tulo laway (ah makmak!) ah makmak ah makmak tulo laway (ah makmak!) pukawa. <b><i>AN IROY NGA TUNA Lyrics</i></b> An Iroy nga Tuna matam-is pagpuy-an Bisan diin siplat puros kasangkayan Hahani an hingpit nga ak kalipayan Hahani hira nanay.pero kunta kun wara ka kwarta Wara ka sangkay.pukawa.!! ah makmak . pati kabugtu-an Lugaring mahiblon ha dughan mabug-on Nga an Pilipinas dayuday uripon Ay Tuna nga akon natawhan! Hain daw an hingpit nga at katalwasan? <b><i>AN PAGKASARANGKAY Lyrics</i></b> Diin ba an tubtuban Ngaran nga pagsarangkay? ¿Nasagdaw ba sa sugbong Sa oras san kagupong? Sangkay..e alas nuybi magiirignom C ahmakmak an sumsuman Ah makmak. 3x Waray iba nga lyrics kundi Ah makmak. 2x Ah makmak. 2x An amon pwesto didto sa akasya Ay la pagkusuga iyo boses Kay si man joe makaturog na!!! Ah makmak.!! ah makmak . sangkay la ba sa pulong   . .!! ah makmak .. .!! ah makmak . ..

¡ahay! Inop nga napara sa mga mata daw aso Diri magaantos. Kondi inabut ako hin kakulba Ug an kamingaw namara-para Kay kon tingali an ak pagla-um Bangin daw la nim kawangon. Matin-aw ngatanan Sangkay..? <b><i>AHAY! (MGA PANGANDOY) Lyrics</i></b> Ahay! mga pangandoy. ¡ahay! Ahay! sa kinabuhi. daw burabod. daw burabod. sangkay la ba sa pulong Nga pag-abot san takna Napalagiw la dayon? Hain adton mga palad nga magsasagubay. Waray hunong hin pagtubod. sangkay la ba sa pulong Nga pag-abot san takna Napalagiw la dayon? Waray ko nakikita Kundi an mga dagaw Dagaw nga napapara Sa akon lamiraw Sangkay. Labi kon upod ka han pagtan-aw Han kapusak han mga balud.Nga pag-abot san takna Napalagiw la dayon? Hain adton mga palad nga magsasagubay San akon kagul-anan sugad man sa kalipay? Kawang an mga pulong Kon hirayo sa buhat Kay sa binuhatan. pirit ako nga mag-aantos An luha sa mata. Sanglit han pagsalidsid han mapawa nga adlaw Higtaas nga bukid luub hin kasilaw Paghuni han gangis upud an kamingaw .. ¡ay ahay! Imo la ginlimot o ginsalikway Hain na an harok sadton imo mga im-im Ginpasipara o ginlimot o ginkawang. Ginhingyap ka han inagi nga adlaw Ug an himaya nga hingpit gayud. Pagtikang han panuro han tun-og Mga bukad ngan dahon paghumog Inin luha. <b>Kon Harapit Na An Adlaw Matunod</b> <i> (When the Sun Is About to Set) </i> Folksong attributed to Agustin El O’Mora and Leonor Almeria <i>Kon harapit na an adlaw matunod Ngan ha imo hirayo ako Naputok an kakulba ha dughan Ngan kamingaw asay gud dako.

Maupay na gabi.ngaran Hamorawon Kamarasa inmon. Nahinumdom ako had2 han di pa nasusungkod he lolo Ha kada sabado.com/about/waray-poetry/\</u> Taga diin ka? Makain ka? Tag pira? Ano imo ngaran? Makadto ako Cebu.upod hi Inday kami pumapakadto burabod nga tubig han Hamorawon.mga taga-Leyte.kami namamarigo Sanglit an amon adlaw.duro hin kamarisyo Mataghom nga tubig. <u>\http://www.html\</u > <b>Waray Poetry</b> Ini nga website in koleksyon hin iba-iba nga mga siday nga sinurat han iba-iba l iwat nga mga Waray .sugad man han akon mga sangkay kami ngatanan ha ilarum han hamurawon danay natambay Mga lumalabay man liwat agsub nanmamahuway Pagtanggal han butlaw ngan pamuhay-puhay.dutchpickle. <u><b>Untitled</b></u> By Mario Adorna He nanay.Duyog an pagtangis gindumdom ko ikaw</i> <u>\http://ischoolsbelinda.uhaw papas dayon . Tulo la ako ka adlaw ha Cebu. Maupay na udtu. Maupay na aga. Maupay na kalup.mahagkot on abaton Dara hinin puno. Samar ngan Biliran nga mga isla. This websi te is a collection of Waray poems called SIDAY.com/philippines/samar/waray-waray-phrasebook.wordpress.he tatay.

<u><b>Kordapya.Iroy naton ngatanan Pinaagi hinin burabo.kalipayan aton natatagamtaman Huna-hunaa nala hi Santa Maria . Dako gud ini nga karikohan.Sugad kala hin ininom.angay naton pagburubligan Lugar han hamorawon aton unta paglinisan Kay inin kaupayan para man han ngatanan Ngan inin grasya han Makagarahom naton pagpahimulosan.tubig nga tag kinsehon.binisita ha borongan Pedro.syodad han Borongan Ha luyo han kakurian. In Fairness Mahusay Ka</b></u> Mario Adorna ako in usa ngan seminarista mayda ko ig-iistorya karuyag ko unta magpadi iyo gad man buligan pangadi damu gad ini nga mga butang pagdayaw ko ha Ginoo nakaka-ulang mga temptasyon ha kinabuhi ha huna-huna ko ‘danay naghahadi usa na dinhi hi kordapya mahusay hiya ura-ura baltok na buotan pa makisasangkayon pa hiya . Juan ug ngatanan nga molopyo han Borongan kita ngatanan in magkaurusa para kauswagan Inin buruhaton.

nahimu nga gugma baybayon adto nga hi hiya in nakadto gindaop ko dayun hiya ngan kami in nagka-istorya ha dagmit nga istorya naging uyab ko hiya waray la pag-iha ginbaton ako niya kay ha akon naruruyag man liwat hiya tikang hadto an bug-os ko nga kinabuhi in nagba-o bisan ako pumakain ini nga babaye in ginbibiniling an akon pagka seminarista in hinay-hinay nawawara na an sulod han akon huna-huna waray na iba kundi hi kordapya pagpinan huna-huna ha iya in ako ginpipiraw na sanglit pagmata ha aga dire nagud ako nakaka-atindir han misa .una ko pala ha iya pagkita tigda ako inabat hin kolba pero ma ha pagtika-iha an kolba.

usa ka panahon ako in nakapamalandong ha bubong han seminaryo ako didto in nakadto didto ko nahuna-hunaan ine’n akon uyab angay ko dayun bulagan ngan dire nagud hiya liwanan kay hi kristo aada man pinagi hin surat didto ko ha iya iginsumat kordapya pagbulag nala kita waray na damu pa nga istorya han iya pakabasa namulagdat an iya mga mata tigda hiya nga nag-isog sugad sugad hin dalugdog sinulong hiya ha balay iginlapid pa hi nanay dayun man ako nga ginawas ginkukurog ngan puno hin hulas pastilan kordapya uunan-hon ko man kinahanglan ko man ikaw bulagan dire man kita pwedi magkatuman kay ako in magparadi man .

Matoman konta. Pagbalik han da-an nga mga aragui-an. bogway nga lawas ngan madig-un nga determinasyon Kay basi namun pagbohatun an pagpaka-opay Han hitsora ni Tobig nga pina-ora. Amen.imu nala unta pagpasensyahan ug sugad man maintindihan pamiling nala hin iba kay damu man dida ha kon in mas ma gwapo pa…. Diyos nga malolo-oyon nangangamoyo kami ha Imo Nga antes kami koha-un Nimo. .barani han mga torista. Ha ngaran ni Hesus. Amun eguin sasa-ad ha cada tagsa Ini nga tingoha diri mapapara. Paghimo hin mga bag-o nga dalan Kay basi ngahaw pagda-opon han mga besita Ngan maguin bato. tagan Mo kami Hin sopisyente nga panahon. <u><b>Pangaradi-un Han Kabogto-an Borabod Hamorawon</b></u> By Ben Alar Diyos nga makagarahum Nga naghimo han Borabod Hamorawon Nagpapasalamat kami ha Imo hini nga Imo eguin hatag ha amun Logaring pasaylo-a kami Ginoo an Imo mga anak nga bongalos Kay amun guinpapabay-an ini nga Imo bendisyon Bogtong nga alahas an mang-gad wara sogad Espeho hit kalag hit Borongan kan Birhen Maria guin babantayan Eguin tu-in ha amun han amun mga guinikanan.

Marilyn Sagaoinit Alar. Sabangnon ngatanan Manghod katiopay an bungto ha Sawang Hadton kaonahan an sentro an Sabang May barracks pa ngani an mga sundalo . ¡ahay! ¡Ahay! sa kinabuhi.) Sabang nga baraan.<u><b>Ahay! Mga Pangandoy</b></u> Ahay! (Mga pangandoy) Folksong Sung in Waray Album 2 by Mabuhay Singers ¡Ahay! mga pangandoy. ngan Ben Alar. salog nga Borongan Asay gintikangan bungto nahingadnan Madakmol nga borong kada kaagahon Asay an tigaman hadton kadaanan An sapa ha Bulhot angay nga tubtoban Upod pa an Greenland. <u><b>An Kanta Han Sabang</b> </u> (Siday nira Andrea Amoyo Sagaoinit. pirit ako nga mag-aantos An luha sa mata. ¡ay ahay! Imo la ginlimot o ginsalikway Hain na an harok sadton imo mga im-im Ginpasipara o ginlimot o ginkawang. Cancosipi ngan Tabok sugad man Usa an yinaknan. ¡ahay! Inop nga napara sa mga mata daw aso Diri magaantos. Canpinid ‘lilbungan Tambak. daw burabod.

Mayo Ha bog-os nga bungto bisan diin kadto . kadayaw an gin-aandaman Magab-i. Abril. bata ngan tigurang Kada usa hira may ada surudlan Puno hin tagitis ira kalipayan Malagsim nga sabaw wara kapareho Damo an tagitis Marso. lalaki.An mga sakayan dinhi an pagpondo Hadto han damo pa an kahoy ha guba Adton mga lancha dinhi gintutuha Pantalan han Sabang ira duruongan Maupay tagoan. maadlaw pirmi la maribhong Babaye. gudti an bub-ongan Panahon han lokad napondo an barko Harani ha Ando marisyo an baryo Adton mga lancha naghahakot hira Lokad ha almasin damo nga kwarta An anak han Sabang hi Amboy “Boaya” Panahon han gyera lider han gerilya Nagmayor han bungto katapos han gyera Adton mga pilyo nahadlok ha iya Kaupay nga hatag grasya nga langitnon Tagitis han Sabang marasa kaunon Darako an hubas ha panagitisan Kahanap.

bugway kalawasan Iyo kabobwason asay pag-andaman Harayo. hi Padang hi Dada hi Babang Diri gud mabaya bisan pa umuran Diri mapupuni bisan pa pag-isgan Paglaom han Sabang kamo kabataan Maupay nga ulo. harani kay mauli ka man. nagbabalatbagat . iton mga balod Mulayan han dagat Nga dit An gab-i nga dulom. Iton mga balod. Daw Nasusunog (As If it were burning) Folksong Daw nasusunog.Ha Sabang la ini makikita niyo Mag-osig nga ayam. may nagkaingin Nga madlos huyog hinin hangin. an gab-i nga dulom   ha kalawdan. Sawang. masirom nga dalan Di makakapugong han kaulitawhan May tikang ha Lonang. sidsid han langit Pati an dagat gindadala-it Bangin ha unhan. Pepelitan Ira pasasginan an panagitisan An ira tinguha an kadaragan-an Hi Idak.

    . nagligidligid Didto huhuron. pagpuni-as han adlaw Pagkalpad han maya. Kon nadangat na an gab-i upod an kamingaw Labi kon nabati han huni han kalaw Pagpurak han sidlangan. Waray hunong hin pagtubod. dinumdom ko ikaw Ginhingyap ka han inagi nga adlaw Ug an himaya nga hingpit gayud. Adto na n adlaw. luyo han bukid Bunyog panguli an katamsihan Nahadlok bangin magab-ihan <u><b>Kon Harapit Na An Adlaw Matunod (When The Day Is About To Set) </b></u> Kon Harapit Na An Adlaw Matunod (When the Day Is About to Set) Folksong attributed to Agustin El O Mora and Leonor Almeria Kon harapit na an adlaw matunod Ngan ha imo hirayo ako Naputok an kakulba ha dughan Ngan kamingaw asay gud dako.An dagat naranggat. Pagtikang han panuro han tun-og Mga bukad ngan dahon paghumog Inin luha. Nga nakakali-aw han mga dumaragat. daw burabod.

Waray-Waray pirme malipay Di makuri igkasarangkay Nag-iinom kon nagkikita Bas kamingaw mawara! Lugar han mga Waray-Waray Kadto-a naton. pasyadaha Diri birilngon an kalipay Labi nga gud kon may fiesta.   . Kondi inabut ako hin kakulba Ug an kamingaw namara-para Kay kon tingali an ak pagla-um Bangin daw la nim kawangon. mayda pa humay Iton dagat damo it isda Ha bungto han mga Waray.Labi kon upod ka han pagtan-aw Han kapusak han mga balud. Sanglit han pagsalidsid han mapawa nga adlaw Higtaas nga bukid luub hin kasilaw Paghuni han gangis upud an kamingaw Duyog an pagtangis gindumdom ko ikaw Waray-Waray Author unknown Sung by the Mabuhay Singers in their Album "Bahal nga Tuba" Waray-Waray. pirme may upay Mayda lubi.

oh.Mga tawo nga Waray-Waray Basta magkita.oh.. sarado na n istorya. in wati nga pirdido. hain na an at mga saad nga deri kita magbubulag waray na pag laom pa na mag kita kay ikaw na mayda na iba. . deri ko gehap mangangalimtan an aton mga saad nga duha ikaw gud la an akon gin hihigugma naot unta ikaw sugad gehap anu an akon bubuhaton nga warai kana deri na ako maaram kun mag aanu pa pastilan balik nagad ha akon mag babag.blogspot.. Waray-Waray! (Waray-Waray kabuhi maupay) Waray-Waray! (Damo iton lubi pati humay) Waray-Waray! (It mga dagat riko hin isda) Ha bungto han mga Waray! Waray-Waray! (Waray-Waray pirme la malipay) Waray-Waray! (Diri makuri igkasarangkay) Waray-Waray! (Nag-iirignom kon nagkikita) Bas kamingaw mawara! <b>Waray Gud</b> ni Vicente S. samtang ha tuka ni Urhi. waray gud maaalsa inin patay nga sawa. mayda upay Diri kabos hit pakig-angay Sayod kamo basta Waray..o naman ako hain kana hain kana       gante nga punay. tukmo nga guti.com/\</u> HAIN NA oh...yeah. <u>\http://waraykami. de Veyra Sikmit han im-im ni Una.

bangin pa bumagyok ha amon.oh hain kana hain kana. ..o naman ako hain kana. tingali matam-is an inop o hi Tatay waray magpinasaway.htm l\</u> An Kiray Ni Nanay Kahuman niya karigo ngan magliwan nadiretso ha tocador.. Guti-ay pa ako gin susundan ko na ini nga kirita-on. mag aampo nala ako yana (mag aampo nala ako yana) ikaw ug ako in mag kita ha lain nga panahon.oh hain kana. anu an akon bubuhaton nga waray kana deri na ako maaram kun mag aanu pa pastilan balik nagad ha akon mag babag. oh.o naman ako hain kana hain kana oh. Na-gwapa dayon hiya.oh. kadakmul ngan kahilaba. <u>\http://vienmar.oh..blogspot. ngan nasabot ako masirak an adlaw ha am panimalay.o naman ako hain kana anu an akon bubuhaton nga waray kana deri na ako maaram kun mag aanu pa pastilan balik nagad ha akon mag babag. Pero nag-iikmat ako kun an kiray baga hin mga pako han uwak nga naglilinupad ha kalangitan. Magtitikang an rituales han pagpahusay nga kada aga gin bubuhat ni Nanay.com/2008/12/hain-na-lyrics-by-nathan-waray-waray.. ha espeho naatubang..oh.oh. Kun maupay an buot han pagmata.. madali nababalanse an duha nga kiray – eksakto la an kurbada han arko. Nangi-ngita ako dayon hin masisirongan kay sigurado mabunok.nag lalaom pa gihap ako... labi na ang pinaka-importante – kun natapos na an iya kiray.kun ikaw waray na pag higugma ha akon mag aanu man ako (mag aanu-anu man lagi ako) hain ikaw mag malipayon mag huhulat nala ako ha imo anu an akon bubuhaton nga waray kana deri na ako maaram kun mag aanu pa pastilan balik nagad ha kon mag babag.oh.oh.

Nanay!” Gin limpyohan ko an lamesa ha plastic bag gin butang an imo dara Ika-lilipay ini han mga ayam ni uga-ngan.. diri la salin nga guti-ay – Kay bug-os pa an ak pagkatawo. Pagmata ko kanina nakalakat ka na. ------------------------------------ . Didto ha lamesa gin paso mo. Waray na hiya – guin kuha han ma-intremis nga panahon nga di pa takda para magmulay didto ha mas dako nga murulayan han kinabuhi. gin talikdan ta ikaw ngan bimalik pagkaturog. Namalanga .. Guin bibiling ko hi Idoy nga nagpipinalutaw hin papel nga baruto.waray na umuli Pero usahay nanunumdum. Pagsirom. nga imo ginsinampit.. Duro an ak kagutom pero dayon la binalik an akon gin ininop – hi Nanay nga nagsisinagdon “Uday. Nag-iininop. gin baton ko hiya – “Ayaw ka baraka.Tinmubo ako sayod an usa nga butang – An barometro han panahon ha balay Amo an kiray ni Nanay. nabalik kun kinukubit hin guti-ay nga kamot nga napabulig paghimo hin papel nga baroto ngan napaopod pagpalutaw hini ha lasaw Nabalik an kasanhi hi Mano – Idoy na liwat waray kaguolan bisan mahulos hin pagminulay.. May lakip pa gud nga plastic nga bukad An im halipot nga surat nangangaro hin pasaylo. nawara hi Idoy pakabati niya han nagkikinayabag na konsyerto han mga pakla paghuraw han uran. kay gabay na la waray kung salin la ito... usa la it ak hangyo – ayaw ako dad-i hin bisan ano. Ngan tikang yana.. maglipayon an kabataan nga baga hin mga pakla pagkahuman h an halaba nga huraw. </b> -----------------Paghuraw han Uran Sige la’t pag-inuran. han kasina ko nga an inop waray kahuman.” Ha ak hunahuna. pagsalin bisan la guti-ay... gin upay hin paglatag an magrasa nga pagkaon para han ak pamahaw. ----------------------------------------------<b>Salin Nangaturog ako paghinulat ha imo kagab-i.

. =s bon voyage auntyflor.<u>\http://mimosarose.. =\ malaksi lagi.. tak patod hyest level na tlga .respetuhay nala bah . my FAVORiTiSM ine dai!!!! dire maupay ine!!! I’ve got like 50 people nominated her so kon baga audience impact dara hiya. kanawong n maja salvador. . mandad aut.hehehe nika-ragua? butangi gad niyo apelyido.. kan emil yak baga liwat hin kanan lalaki tak tiil masumo kaman..sory la sayup.multiply.. Iba ibahan kna tlaga d ko n mareach. nanunumdom ka pa ha Sta.but we can consider kay asawa man hin mayo...amo it siring didi.. pabay-i la eto. no o ffense.</pd> MARINEL POLIRAN!!! Tindog marinel!!! Tindog!!!! hahahahaha.. hahaha . a nd necia =)) balik dayon tomorrow!! </b> ambot ngani kon maaram hira nga aanhi hira basta it importante damo it nadayaw h a ira! aaayyyyyy. Hala! kahusay na nimo hin duro mana! Im proud of you! huna ko hi michael v. just my opinion ahanumdum ako na nag himangraw hiya hin waray-waray dialect ha tv sunday night a d2... nag.. Mesa? stewardESS ada it tawag ha iya kay FEMAL E man.i really appreciate all the comme nts.. pro waray pa ako bati na nag siring hiya na taga tacloban hiya.com/journal\</u> <b>dire iton akon tiil.. may buot nman e2 hi ya...amo it pamiling.......pakayawa gad la hahay .hehehe diri ito maupay pabaysahe nla hya! heheheh.. ini it tinuod nga waraynon...thank you! taga-alang alang! mayda niya mga jeep na lovely day! Hehehe diri ak ha iya.this is free country ryt?. ah man sya. my intentions are good to have unity.... yaik artistahun naman ini hahahah cool!!!! iba gad manel Mana.o waray na lechon..auntydulce. avcurs may mareact....soo loud taga tugbong.haha classmate ko han high school.extra man ini ha usa ka show ha GMA. hoi nikki uli na iu! . cebu man daw kuno hiya. hahahaha! waray pa kamo magkita ni lucas! 8 months na hiya. pssst. tga san jose ka dri manila taga takloban ini?. hin ano? aaayyyyy!!!!! SHOESYAL!!!! TALAGA NAMAN! HAHAHAHAHAHA!!! WARAY NA MALAB AN! KAKALOWKA! sangkay gud kamo anu? support system!lol iba na level hi mana manel. amo gud la..kananga Leyte heehe diri man ada ito hiya proud han iya pagka-waray...sal amat tim comment..may mangangalas..babalyuan ko nala. kakaloka!!! 1 million vote from me.. Ha ha..taga tolosa. hain naman ini yana ad2 hit iya bado ada..hi madam meldy aunty han akon classmate han highschool. anak hit tagiya han divisoria mart oo nakit-an ko na e2 hiya ha divisoria mart did2 han mga utinsel natukdaw. mana gin botosan ko na ikaw. oo little laughing mate gud can kay grabe sig e lat pagtinawa! hahaha! pero waray pa hiya laughing mate! hahaha paghimo na! lo l! Kun san... and tne WINNER is Ms<pd>. amo gud anu.ok la ito..

ak student!! talented gud ine hiya ngan baltok! ha ha ha. Nino hala. pira ngani adto nim gin bayaran jo para magkaada ka hin loyalty award?lol libre la adto kay loyal man gud ako dire paru ha im nga ginbaydan mo pan st. at least m yna na decmbr macmba na2mn m ha sto.?! asya na panguli kta. amo ini it tuod nga filipina beauty. maris yu la pagtinawa..hehe boutan. ay kabaraka papadad.an nala liwt utro hin cheese.! :Q hin-o ito hya?Miss Pintados? mamingaw man!! mamingaw na balit.. (hahahaha i dont think you want to include this pero FYI? haha!) beer...panlugod!hahaha excuse me! tapos na! ako pa!! hahahahha! masipag ini amo tak day off 5 times a w eek! ikaw kay namamalanga kala dida! Karahibut.. sayang nga sarado na an am skul hehehe.. Nagrarayhak.. maupay hin duru an akon adlaw... hehehhe.panlimpyo ngadto! asya la it im! </b> ma like ghap ako.... hahahah. <b>beer beer!.... nagkaurupod kami han akon pamilya... rayhak waraynon.pero it tacloban dri gnbu2ligan. marlboro... grabee kun manlibre hin dinner! Hehehe grabe kun manlibre. usa nga masamok pero marisyu nga gab-i bisan may makairinit nga panhitabo..bisan ha dome la.. kun baga Uswag Bjanca... USWAG...) mga rockers hadto!!!hahaha hi didat pa..... balet bianx paumbini g nala kan manel. pr ay na ma promote ak next month para madugangan ahahahaha!! leyte high inin n bata! ka batch 99" go!! tindog kita hit aton! contemporary ko ini ha DWU. Nagtatarangka....hahahah day off ako yan ti!...</pd> Bjanca Batan!!! hehehehe. mag aano mn kita kay hi manel tatagan ak hin notebook.. Nagbubugi-ot! Mis a anay ugsa ha Lamisa! Malipayon Nga Patron PALO! hay salamat sumirak gihap. appear kita dida! imo ini fes?.. hahaah labyu marbex! hahaha.ika w ghap ngada..... haha haha.. ngan maupay an sirak han adlaw yana. the rese hin wan milyon para la may award ka! Hahha <b><u> Marco Rafael Devora</u>: hoy ka nga kabulig ka ano nga sige tim facebook ha!?! pagtrabaho! hahahh! </b> hahahahhahahaha! kaloko nala hini nga bangaw!.. pancit canton.. panlimpyo ngadto! asya lat im! .. humble waray ako masisiring mga rockers hadto!!!hahaha rizza.. beer...pag inawa ko man!... ayaw cge hin facebook. nakit-an ko an akon umangkon ngan an akon uyab. haha.rica camacho right there.ada butnga .. Naglilipay. Nagtitirok. mabuligon. panguli kita mga t ol..hehe) (natapod kei herani lat balay.on... Labyu too jobex! See you soon. oo like gud kay maaram ako naawa ka.haha and the WINNER is Ms<pd>. turno ko na para magretiro...awww akon ini friend.. huna ko ha abroad.hehe librihe ghap kami... iba gud it mga tga housing anu davz. dus.. nauwat man ak.proud to be one..... ube hopia ngada.og ba..maupay na man ngean ano? Lol dako man ngean hia kitaon anuh? Hahah super mingaw kasi hiya and na fefeel ko it solemnity dd man kmi tg simba every sunday(sumtyms saturday. nga yawa ini..hehe) hehe harani la lwat am blay nganh dako lagi pagkit..

kun it Diyos para ha aton. Di ko igpapatambal Bisan mangutngot Inin dinultan Karuyag ko magbilin Dagko n ga ulat Basi tigaman An makalit nga palad Say naghatag sin kasamdan Punyal san k apalaran Pagtitipigan. hi not makapirdi ha at? it kahimo hin Ceasar s Salad hit akon iroy it pinakamarasa! Dagat! Ginmimingaw na ako ha im! Pagkita kita pagkatapos hin duha kabulan! maiha pa! ngisi bisan tim kasing-kasing naul-ol. Pakiusa by KITA CHOIR of Calbayog City INTRO I May panawagan       . hinot makapugong ha at? kun it Diyos aadi ha aton. Aber butangi basi higustohan I hin hubas-hubas basi tikangan Kay nanunubod na’t ak nasaragan Di nga tumay-ong di na tagayan.. tim sangkay buw aon tikang pan katikang.Balud by Cielo Mga balud Nagpapasibo ha ka dagatan Kakuri gud madakpan Inin balud Ha baras napulilid Kon diri hira nag-iiso g Hay Intoy. bahal nga manamit Nga kon la g-okon.mag-iirignom nalan beer magtatrabaho pa! pagkita ko tam laptop kinahanglan na paaydun. ano kaman hito? alang usa gihap nga buwaon. -sabi ni kate. Kamakuri mo pagdad-on Baga-baga ka gud la Hinin balud Kon nasisina nalakat ka Mag-uusaan ako.Bungyod. tim mga kabugtuan masukot nga mga buwaon. Paglisto bangkero. Padis marasa nga sumsuman Ngan hin pikpikot nga tulpokan Labis na gud nga kon sabawan Hitso gud an karukayakan. Tagay na. ------------------------------------------------. Bantay bangin ka malipat Aanhi la dinhi an dagko nga uwat. kun it im amay buwaon. yana nasabot na ak. it maigo ayaw kahangit. tinipigan Kay an lanit san gugma Kon ilubon. ------------------------------------------------. ¿Kay ano nga ginbaya-an mo ako? Waray na balud inin lawo d ko ¿Hain na an mga haplas mo? Nailiw na an baras ngan bato Balik na kamahidlaw na ha imo Waray na balud hinin lawod ko ¿Hain na an mga haplas mo? Nailiw na an ba ras ngan bato Nailiw na an kasingkasing ko. bato bato ha langit. diri ngay-an. ginmimingaw lugod ako ha iyo. agidaw kasamok ha balay makaarawod! kahuna ko man nga tanan nga nakadto ha balay ginpanhuhubya. Tagay na bangkero. aw asya ngayan it hi habagat. Padis han pakdol nga linaga Bis mag-irignom nga mag-aga T iyan mailob hin pikada Bisan unanhon nga hugada. hahaah gusto ko ig-uli tim misay nga itom ha balay! Bahal Nga Tuba by Mabuhay Singers Bahal nga tuba.Basuni Ko Sa Dughan by Pablo Rebadulla Basuni ko sa dughan Arantuson. ngan tak mayayakan la makarima-dima ini nga salida. tabi. Matin-aw daw tubig.. nagkita pala ako hin American History X. ayaw palipat Upaya iton imo pagpalakat . ------------------------------------------------. Pag-ikmat. hinumduman. bangin diri gud ini maging usa ha akon mga paborito nga salida kay diri ak mailob na pagkita utro. hinumduman. diri gud nahapit. ¿Kay ano nga ginbaya-an mo ako? Waray na balud inin lawod ko ¿Hain na an mga haplas mo? Nailiw na an baras ngan bato Bisan la Da nay di nagkaka-asya Sugad han langit ug tuna Kon an gugma Nga marig-on o masari g Di mapapara hin balud. kalipayan An makalit ng a palad Say naghatag sin kasamdan Punyal san kapalaran Pagtitipigan. pero grabe gud ini kamakalilisang. ayaw gud pauwat. damot maghusay dinhi ha graphika manila labhi na nga mga web designers pa hera! gusto ko hin irimnun! kinahanglan ko maminsar yana hin duru. baga igo la’n kapait Nalangoy ha but -ol hin diri pinirit. marisyu ngay-an.

¡Ay gugma ko! ¿hain k a? Hingyap han akon kalag Dumduma gad pastilan. nagligidligid Didto huhuron.bungyod na. Nga nakakali-aw han mga d umaragat. katumanan buruhaton Repeat Chorus then Bridge Bri dge: Pitad tipaunhan.Buring La Gihapon (Diri Na Gud Ako) by Mabuhay Singers Diri na gud ako.Di Ak Nahuhulop by Mabuhay Singers Di ak nahuhulop ha tie mpo amihan Halu-ag an Samar nga pagpipilian Kada Sabado damo an bunyagan Ini nga lawas ko di aangan-angan. Inday nakain ka Han kasunog han monyika Pito ka tuig an paglaga. asya n t inikangan Pagra-ot han buot Bis ka pa gad Iday. May-ada na naton bat a. buhat ngan duyog na ------------------------------------------------. Iton mga ba lod. Pa kiusa (Calbayog Diocesan Synod Theme Song) by KITA CHOIR of Calbayog City INTR O I May panawagan an buhi nga simbahan Gintatawag kita mga binunyagan Iini an p anahon pagbaton san kinahanglanon Takna sin uusa nga pamalandong II Nagpupukaw a n Espiritu Santo Dida san aton hilarum nga katurogon Pagmata . kon akon naabot Barahibo kuno Asya n tinikangan. kon ako nalakat Iba an na hapyod Kon ako naabot. Adto na n adlaw. may pag tawa Og may pangaraba Kay               .Bungyod.an buhi nga simbahan Gintatawag kita mga binunyagan Iini an panahon pagbaton sa n kinahanglanon Takna sin uusa nga pamalandong II Nagpupukaw an Espiritu Santo D ida san aton hilarum nga katurogon Pagmata . Inda y (Intoy) kon waray ka la pagyagayaga Kinasal na kita yana.pagkiwa kay damo an buruhaton Iginma ntala nga misyon aton turumanon Chorus I: Kadi na. magsapatos ka pa Magkapuro seda Daw sugad in buring. An aso waray kitaa.upod ngan pakiusa An bukag san kinabuhi nag aaghat na Inin d aku nga sasaro kanan Diyos mga upa Waray ruha-duha buhat ngan duyog na Coda: War ay ruha-duha. nagbabalatbagat An g ab-i nga dulom. luyo han bukid Bunyog p anguli an katamsihan Nahadlok bangin magab-ihan ------------------------------------------------. aton na tikangan Ngadto sa dalan san katalwasan Chorus II Kadi na. Di ak nahuhulop ha tiempo amihan Damo an sundalo nga pagpipilian Pipili-on ko an binansilan Kay maupay inday pagtarutanggiran. ¡ahay! Nagsiring ka nga laumi Adton gugma nga diri mabalhin Kay an k alipay nga hingyap han dughan Nga ginlalauman han akon kalag.upod ngan pakiusa An bukag san kinabuhi nag aaghat na Inin daku nga sasaro kan an Diyos mga upa Waray ruha-duha buhat ngan duyog na Coda: Waray ruha-duha.upod ngan pakiusa A n bukag san kinabuhi nag aaghat na Inin daku nga sasaro kanan Diyos mga upa Wara y ruha-duha buhat ngan duyog na Magrayhak na kita si igo nga kusog Pukawon an k aisog buhion an panlimbasog Iini an panigamnan mga larang mahimugso Pagsasaro sa n misteryo panaringsing san pagtoo III Pulong san Diyos an katatapuran Susgarana n san panutdoan Husbaron aton paglantaw. Gugma nga halad ha im! Udhanon k a pagkita Kon ako in mamatay ahay Hinigugma ko ¿an kalipay ko hain na? ------------------------------------------------. mag-ariyos ka pa Maglipstick hin pula Magpahamot ka pa. ¿Hain daw la an himaya Nga testigos han lang it ug tuna?. Inday. buha t ngan duyog na -------------------------------------------------. iton mga balod Mulayan han dagat Nga dit ha kalawdan. diri na gud ako Maghihigot hin manok Kon ako nalakat.bungyod na. an gab-i nga dulom An dagat naranggat. sidsid han langit Pati an dagat gindadal a-it Bangin ha unhan. may nagkaingin Nga madlos huyog hinin hangin. katumanan buruhaton Repeat Chorus then Bridge Bridge: Pitad tipaunh an.Gugma Han Mag-sangkay by Unknown Gug ma han Mag-Sangkay Ka maka ruruyag manla Pag kita kitaon Gugma han mag-sangkay Nga waray hin limbong An ira paniplat May pahiyom-hiyom Nga nakapapapas Han bid o han dumdom Sanglit sangkay ayaw paniplat Kon may kabidu-an ka manla Kay kami an sangkay mo Nga magaya-gaya May pag hiyom.bungyod n a. bis pa gad kudkuron B uring la gihapon -------------------------------------------------.pagkiwa kay damo a n buruhaton Iginmantala nga misyon aton turumanon Chorus I: Kadi na.kamutangan san katilingban Hirayo man an larakton. magsudlay Magpabansil ka pa.Ginhilom Ko by Mabuhay Singers Ginhilum ko an pagbat i Han basuni nga ak gin-inantos ¡ahay!. Nagdarudalagan ha tuna.bungyod na.Daw Nasusu nog by Mabuhay Singers Daw nasusunog.u pod ngan pakiusa An bukag san kinabuhi nag aaghat na Inin daku nga sasaro kanan Diyos mga upa Waray ruha-duha buhat ngan duyog na Magrayhak na kita si igo nga kusog Pukawon an kaisog buhion an panlimbasog Iini an panigamnan mga larang mahi mugso Pagsasaro san misteryo panaringsing san pagtoo III Pulong san Diyos an kat atapuran Susgaranan san panutdoan Husbaron aton paglantaw. bis ka pa gad Iday Magpulbo. may na bata.kamutangan san katilin gban Hirayo man an larakton. ------------------------------------------------. aton na tikangan Ngadto sa dalan san katalwasan Chorus II Kadi na.

Bisan masakit an ginbuhat mo Maglala-um pa gihapon ako Maghuhul at han pagbalik mo Kay ikaw la an higugmaon ko. ampo ko sa dios ha imo madangat. Waray gud yayaknon. kuros kun pananglitan ako imo hinumduman. ginsasa-ad ko nga di maruruba. Nga ma lipayon ka kanunay. Waray hunong hin pagtubod . ------------------------------------------------. lab is na gud kun upod kita. II An tigla la nga imo pag lakat. IV Nanhuhupon it ak mga mata. ha kulaw Kay an mga tamsi Waray pinulongan.an nabibidu-an Tungod la han gugma nga waray katuman. an pako daw h ilaw nga dahon An iya pagrayhak nga ak ginkinantahan. Kon nadangat na an gab-i upod an kamingaw Labi kon nabati han huni han kalaw Pagpurak han sidlangan.Kapait Nga Pagkahimtang by Mabuhay Singers Kapait nga pagkahimta ng inin akon dinangatan An kabos nga kasingkasing imo la ginpasipad-an Waray nim o ikahirak inin akon pagkakablas Aantuson ko kay palad man Han gugma nga inongay an. III Aantoson ko ini nga tanan. An ine nga pikoy nga pikoy pagl upad murayaw Natuntong han sanga dagos paparayaw Binuklad an pako. kan inday higdaan. Sanglit han pagsalidsid han mapawa nga adlaw Higtaas nga bukid luub hin kasil aw Paghuni han gangis upud an kamingaw Duyog an pagtangis gindumdom ko ikaw ------------------------------------------------.Lawiswis Kawayan by Mabu hay Singers Ako magtatanom lawiswis kawayan Akon la kan pikoy palataylatayan S abahis nga pikoy ka-waray batasan Sinmulod ha kwarto.Ikaw La An Higugma-on Ko by Art Ramasasa Kay ano nga binaya ka? Kay ano nga naglimbong ka? An dughan ko i mo gin samaran ¿Kay-ano nga nag bag-o ka? ¿Hain na an mga saad mo Nga ako la an higu gmaon mo? ¿Kay-ano nga iba na An tag-iya han kasingkasing mo? Malingu ka ngay-an nga sangkay An gugma ko imo la ginsikway Waray ako maghunahuna Nga an akon gugma uuyagan mo la. ------------------------------------------------. nga ikaw unta bumalik na. an gugma nga aton gisaru-an. ¿Hain na daw la an akon kalipay? Putli nga gugma imo la ginkawang Dumduma an aton ginsaaran Akon babalunon hasta ha lubnganan. Yana waray kana. kun kasapit ka. -------------------------------------------------.Imo Hinumduman by by: David Lelis I Tubtob san-o it ak pa g luha. upod an harupoy Tamda an kasakit ine nga ha imo nagaandoy Pobres ko nga lawas nga ha imo nag-aandoy Birilngon ka nga ladawan nga t ikang ha langit Ginsisingba ta ikaw ha adlaw ug ha gab-i Daw bitoon nga maanyag lamrag han kangitngit -.kun kahamlag ka.Kon Harapit Na An Adlaw Matunod by Agustin El O Mora & Le onor Almeria Kon harapit na an adlaw matunod Ngan ha imo hirayo ako Naputok an kakulba ha dughan Ngan kamingaw asay gud dako. hinumdumi Nga magtatangis ako t ungod ha imo Mapahirayo nala ako Manggad pa hini’n dughan mawara ini’n kasakitan. Kondi inabut ako hin kakulba Ug a n kamingaw namara-para Kay kon tingali an ak pagla-um Bangin daw la nim kawangon . ha balati-an ngan pamaland on ko. tubtob diin it akon pamilin. mintras di ka pa n a bibilngan. Hi Mano palabio mahal mag baligya Adobo sitsaron upod an mantika Ginpadisan hin luyat nga tarong Hi mano P alabio mahal la gihapon.Ha Imo Tangbuanan by Mabuhay Singers Ha imo tangbuanan may nagpap anaghoy Mamingaw nga takna. an nabi. Labi kon up od ka han pagtan-aw Han kapusak han mga balud. dinumdom ko ika w Ginhingyap ka han inagi nga adlaw Ug an himaya nga hingpit gayud. Pagtikang han panuro han tun-og Mga bukad ngan dahon paghumog Inin luha. -------------------------------------------------. ha kasing-kasing han akon sangkay. --------------     . An pan yo. K on bati-on ko na an mga kamingaw Kantahon ko an mga awit An hingyap han ak’ kalag basi matambalan Kasingkasing nga im sinamad Ug didto ko hihimo-a an paghingalimo t. Ini magpapabilin. daw burabod. pagpuni-as han adlaw Pagkalpad han maya. an mga kasakit nga akon gin agi-an. Limukon ug punay Nga n aghihilumlom Hin gugma nga tunay Waray aringaring Bis nag-aandulaw Kay nagkakasa bot Ha siplat.kami an sangkay May tangkod nga higugma ------------------------------------------------. an panyo nga may sigarilyo.Kon Mahirayo Ako Ha Imo by Mabu hay Singers Kon mahirayo ako ha imo Hinumdumi. ------------------------------------------------.Haroy. Waray paaliday Kondi may higugma Nga inuonongan Kon nagsisigtangdo Nagsisipagtum an Kay sugad hit puthaw Ngan batobarani Karuyag maghangkop Ngan magkahirani Ba si makaglara Hin usa nga sanag Nga pakakamatyan Hadton ira saad. lawas ko mag-aantos kay amo man an akon swerte.Li mukon Ug Punay by Iluminado Lucente May duha nga tamsi. -------------------------------------------------. pangaraba ko unta pamati-i na Pangamu yo ko ha imo. Ginpiksi ni Inday kay may sentimiento An nasisin ahan. An ine nga hugpo lawiswis kawayan Diin an higugma nga may rayandayan Magtutugtog dayon mga ginlatayan Maglipay ngatanan mga kasaangkayan.

Tuna han higugma. agidaw Nagsayaw-sayaw an bukaw Ngsirit-sirit an gitgit Nagsayaw-sayaw ha langit.-----------------------------------. sexy. San adlaw alpanan Han iya kapaso. maupay sumayaw. Mutya ha Sidlanganan . diri nag-aalang Bis kono sip-onon iya gud man ini kinukunswelohan Ini hi Man Tomas bisan na kon lagas pero naato pa Karuy ag pa niya nga magkamay-ada hiton nga asawa Salit pagbantay gud kamo adton mga k adaragan-an Likay na la kamo ini hi Man Tomas di angay ungayan (KORO) ------------------------------------------------. kon magdamo ka pa hin asawa Kay bisan a n imo paglakat haros ka na ngani matumba GINYAKAN: ¡Ayaw na pagpinasaway Man Toma s. Pagkamahamot han marol ha Tolosa Bantog ka Iday. Puyot han kabantugan.Lubi-Lubi by Mabuhay Singers Lubi-lubi. Maaram magdar a ha kaupayan Ngan maaram mag-antos hin kawarayan Bisan unanhon naghahatag hin k alipay Swerte mo kon an napili mo Waray. Agidaw -gidaw. Di ka nagmamaan. ------------------------------------------------. maupay kumanta Nakapira ka na. ay. waray sama.Pagkamahamot Han Marol by Mabuhay Singers Pagkamahamot han marol sugad han sona ta Pagkamahamot han marol. Hayag ngan buhe kasidayan Han katalwas nga minahal. Ha imo langet. Di lulupigan Magpasipara ha im . agosto. An matahom nga im bandera Nakapawa nga gayod Ha pagawayan panlimbasog Bas matadong say magdaog.Maupay An Taga-Bisaya (Kon Namimilin g Ka) by Mabuhay Singers Kon namimiling ka hin kapadis Maupay an taga-Bisaya M agmakuri. iya kinakaptan. Lubi-lubi Kon maruruyag ka kumaon hin silot Didto la nga didto la Kan Nanay nga didto la. Tuna han lipay.Sangkay Ko Nga Mamingawon by Ma buhay Singers Sangkay ko nga mamingawon Niyan iine kami Niyan nga gab-i nga ma mingaw Maghahalad kami ha imo.Man Tomas by Art Ramasasa I ni hi Man Tomas bisan na kon lagas pero naato pa Karuyag pa niya nga magkamay-ad a hiton nga asawa Akon ginsagdonan nga "Man Tomas ayaw ka maluya ka na" Nag-isog la hiya ngan sinmiring "¡Intoy nakakatamay ka!" Han usa ka adlaw ini hi Man Toma s may ginbisita Babaye nga byuda. desyembre . hulyo. angay ka na gad pumahuway Kairo mo la. Ngan halad namon an kinabuhe.May Tamsi Pula an Dughan by N\/A May tamsi pula an dughan Gutiay ko la hidakpan Lugaring. ------------------------------------------------. ay Kay nasalipdan Han lubi nga kalanyogan. Di ka nagmamaan. -------------------------------------------------Minahal Nga Tuna by Iluminado Lucente Minahal nga tuna. -------------------------------------------------. maluya ka na! ¡Ako pa ha imo magdidinalos ka na la! (KORO) Ini hi Man Tomas w aray pinipil kon nangungursunada Bisan la hin-o nga babaye basta may-ada gud la itsura Iya dinadaop. Man Badul.Sangkay by SmoothFriction S angkay kay ano ka Sumulod ha motel Waray ka sasabot It im pitaka waray sulod Sa ngkay kay ano ka Sumulod ha motel Waray ka sasabot It im pitaka waray sulod ------------------------------------------------. magmaupay an kabutangan Diri mabalhin an iya paghigugma. kabukiran Ngan ha dagat sugad man. oktubre. Kon di la hi abaniko Patay na ine’n lawas ko. inataman Magt             . lubi lingkuranay Ayaw gad pagsak-i. Ayaw gad pagsak-i. abril. Lawas ko. ma rso. kay hibubo-ay. Say ka puy anan. ngan mestiza. Kan Tatay nga didto la.Man Badul by M abuhay Singers Kon an mga sapa an alak say ibabaha O kon an dagat man say itaob iton tuba Ine hi Man Badul malurop ngan mahuhura An dagat an sapa huhubson ng atanan pati iton bura. pero batan-on pa Iya hinal aran han iya tim-os nga paghigugma Nag-isog la hi Iday ngan sinmiring: "¡Oy Man To mas lagas ka na!" KORO: Man Tomas ayaw na gad pagpinasaway Hunahunaa an idad mo . di ka nagbabasol. Man Badul. nakapira ka na Nakapira ka paso Di ka nagmamaan. nakapi ra ka na Nakapira ka paso. Nakapira ka na. Lubi-lubi. pebrero. maupay ikontest Hiton mga bagang dida ha sanggutan Ngan a n premyo iya gud pagpupulsan Ngan bis pa igkapustahan hin saut kon dumalagan. Hunyo. Agidaw-gidaw an bukaw Naglupad-lupad ha ig baw Agidaw-gidaw an gitgit Naglupad-lupad ha langit Agidaw-gidaw an bukaw Naglu pad-lupad ha igbaw Agidaw-gidaw an gitgit Linmupad ha langit Enero. pakigsabot.Waray Sugad by Cielo Waray sugad han aton paghiguma Karig-on di ri la basta maruruba Tungod kay aton man ini ginsaro-an Ginmangno. Kun pasipad-an an imo dungog. Niyan kay iine kami Kay sangkay mo man kami Bulah an kami tangbo-i Tangbo-i kay sangkay mo. Di ka nagbabasol ------------------------------------------------. Nobyembre. Setyembre. ay Nadidisma yo Han balhas nga dimasyado. ------------------------------------------------. mayo. ay. ------------------------------------------------. matam-es ungod. maupay ikontest Hiton mga bagang dida ha sang gutan Ngan an premyo iya gud pagpupulsan Ngan bis pa magkapustahan hin saut kon dumalagan. lamrag ngan gugma.

. kay-ano nga sala ma n nga ikaw maangkon Kon tikos an kasingkasing kon an gugma magsiring? ¿Hain na. Sa akon kanta nga sa imo la ginha tag.. “Sakto la nga ikakalipay” yakan mo.. Pinaagi han kabaysay han magkadurud ilain nga puplunganon. mayda pa humay Iton dagat damo it isda Ha bungto han mga Waray.. kinita. Pera na nga kanta a m na tukar.. Una ta ikaw nakit-an malip ayon na ak Maule nala ak kay diri ka namamati. Inule na c junju n... Maule na nala ak. kay-ano nga sala man nga ikaw maangkon Kon tikos an kasingkasing kon an gugma magsiring? ¿Hain na. Ko lehiyo ha Tacloban. pasyadaha Diri biriln gon an kalipay Labi nga gud kon may fiesta. Pero yana…. Usa nga panawagan</i> Nasiring ka han hadi.. natilawan o ginpipinsar han tagsurat... adi na daw kami Ag i daw. ha akon mga magturutdo ha Unibersidad han Pilipinas ha Kabisayaan. . nab atian. Sung b y the Mabuhay Singers in their album "Bahal Nga Tuba" Waray-Waray.Waray-Waray by lyricist & composer unknown. Nanu gud talaga. <u>\http://leonnel. ------------------------------------------------. chow ka.am-is nga luha Lugaring kay huram ta la an panahon Nuruniyan mawawara ka ha ako n Hi ako mag-uusa-an Maghuhulat kon ikaw mabalik pa ¿Kay-ano..friendster. ighahatag ko saim Ak bug os nga paghimuta .oi. pirme may u pay Mayda lubi.Waything Can Vain by Last Day Events Ine nga gab i.             .. kay-ano nga sala man nga ikaw maangkon Ko n tikos an kasingkasing kon an gugma magsiring? ¿Hain na. wara ka la gihap Napaas na ak... salamat sa pamati gugma gi-atay. Diri papauranan. (combo combo... </b> <u><b><i>Ibalik na</i></b></u> <i>Para han tawo nga humuran han akon kasingkasing.blog. hayhay. Diri ura-ura nga pasisirakan. wara ka gihap. Waray-Waray pirme malipay Di makuri igkasarangkay Nag-iinom kon nagkikita Bas kamingaw mawara! Lugar han mga Waray-Waray Kadto-a naton.... wara ka la gihap.. Mabalik ta ak dara ko na ak barkada Pamati na sa am combo combo. Puno hin pagtapod nga imo ini hihipusan Diri pag-gagasgasan. para in sai m inday. Pamati sini nga kanta Sa ak kasingkasing. ug mapara sugad hiton bura Akon na la siguro hi hinumdoman Mga takna nga aton ginsaro-an Mga harok mo ha im-im ko An ti-agi papa ra-on ¿Kay-ano.. hain na man an katungod han akon dughan? Kay taw o man la ako Usahay natutukso ¿Kay-ano. huhudmon mo la anay Dayon mo pagpatapod nga imo ini hihirutan Ginhatag ko liwat ini ha imo Bug-os.com/\</u> <u> <b>Ako Pero Diri Ako. an mga masunod nga literatura iginpapaangbit dinhi ha sin urat nga pamaagi. Mga tawo nga Waray-Waray Basta magk ita. Sinurat hin diri bantog ug diri propesyonal nga manunurat.. Dako an akon pagpasalamat han bulig ha pagsurat ngan pag-intindi hin sida y o balak. hain ka na? adi na kami..) Oh inday hain ka na? Pamati a na a kanta nga ginugmang binayaran [chor us] Oh inday. </b></u> <b>An “Ako Pero Diri Ako” usa nga pagpaangbit ngan pagpaabot han inabat. una na ako nga nangangaro hin hilawig nga pag-intindi ha mga mambarasa kun mayda ma n sayop o kun diri maupay nga stratehiya hin pagsurat labi na gud ha pulong nga Waray. ¡Waray-Waray! (Waray-Waray kabuhi maupay) ¡Waray-Waray! (Damo iton lubi pati humay) ¡Waray-Waray! (It mga dagat riko hin isda) Ha bungto han mga Waray! ¡Waray-Waray! (Waray-Waray pirme la malipay) ¡Waray-Waray! (Diri makuri igkasarangkay) ¡Waray-Waray! (Nag-iirig nom kon nagkikita) Bas kamingaw mawara! ------------------------------------------------. Waray ka na liwat. ha in na man an katungod han akon dughan? Kay tawo man la ako Usahay natutukso War ay sugad inin akon kamutangan ¿Kay-ano nga an napili ikaw pa man? Gabay lugod nga di ka na magpakita Magpalagiw.. mayda upay Diri kabos hit pakig-angay Sayod kamo basta Waray. hain na man an katungod han akon dughan? Kay tawo man la ako Usahay natutukso.. hahaha hahahaaa Wara ka la gihapon pero na an naglabay..

lugod. masusunog ha kalayo. Kay nasiring ka man nga: “ha kada pagkikita naton hit bulan huna-hunaa nga aada pagtatapo an aton mga mata. di maghaharayo. Mag-iisang taon nang nakaloblob. ngan ha tuna mabalik. At lilimutin ang sugat ng nakaraan. Unta diri niya ikasubo an pagsurat ko han iya siday dinhi. usa nga bantog nga manunurat hin siday ha waray ngan sangkay nako n. saksi han akon pagkagusto ha imo.. ito tungod kay tawo la ako. Takot na makita ang liwanag at katotohanan. hinimo ha tuna. ngan kun sayop man an paghigugma ha imo. Pilit na ikinukubli ang mga sugat nitong puso. Kay siring pa nira: “tawo la kita. Magsasaad kita tubtob ini nga mga pulong diri na tinuod. Ngayon…. An tuna. Hinaot unta nga an bulan magtugway ha imo. Han akon pagkaurit ha imo.” Sanglit siring ko: “kun nagsayop man ako. ha aton paglantaw kita magiging usa”. Saka uling babangon mula sa pagkakahimlay <u><b><i>Saad</i></b></u> <i>Akon ginhuhuram ini nga siday nga sinurat ni Voltaire Q. Pilit na huhukayin ang sarili sa pagkakabaon. Tuna. </i> Ha akon paglaspay para han dolyar nga’t ha Dubainagsaad kita nga duha nga diri ta papalakton an gugma dinhi hinin portahan hinin aton mga dughan. Kay tungod ini nga siday nagpapadangat han ginhuhuna-huna han tag-iya hini nga b log. an kalayo maglamrag han imo tuna nga paglalakatan” . nagpakatanga sa loob ng limang buwan. Hi Oyzon.” An kalayo saksi han akon kaisog.” Bulan. <u><b><i>Saksi</i></b></u> An bulan saksi han akon pagkamingaw ha imo. harani kita. iya ikalipa y. Nabaon.Yakan ko: “ibalik na intawon kun waray na ito pulos ha imo” <u><b><i>Pagkakahimlay</i></b></u> Anim na buwan din akong nahimlayumibig. Oyzon. ha bulan. Kay han takna nga ginhimo ko ini nga kalayo nagsering ako: “Ngatanan nga magpapahinumdom ha imo. Pilit na pupulutin ang pinira-pirasong mong bahagi ng buhay ko. Kalayo Ini nga tutulo nga elemento nakabulig nga yana masering ko ini: “ginpapasaylo ko na ikaw.

nasilhag. Kun natutumba. tumukdaw. Kangaroo sige baba. an Samar pagtatabukon Catbalogan nga siyudad paglalabayan Sobra gatos nga kilometro an pagbabalikbalikon Ini tanan masayon la buhaton Basta ikaw it matapo ha akon. </i> Pagkatawo Ha akon pagmata. problema it kaatubang. Hay! Harayo ka na gud man— Sugad han bituon. Farewell <i>Para kan Jaydee nga aadto ha tabok nga isla. imo ito siring. Kun ha iya pag-ato. naduroy ak kasudsod dinhi hini nga tuna. kakulop ako natumba pero waray ka. tungod hadto nga mga tunok. Hiya nagkahugaw… Maghihilam-os. Hiya nagkamuing… Kun ha iya pagkatumba. It tawo natukdaw.<u><b><i>Pag-antos</i></b></u> Masakit ha irong ngan mata nga mga tapo-tapo Lubak-lubak ngan pitsido nga dalan Lima ini ka oras nga pag-aantuson. Ha kada pagpupukrat hit mata. . pirit nga nabuhat. ginpas-an. Kun diri man kalipay. baba kutob matumba kita. naghilam-os nagliwan…… It tawo sugad gihap ini ngay-an. baba. ako naman kargaha. Halaba nga tulay han San Juanico pag-aagian Tikang ha Leyte. <u><b><i>Kamingaw</i></b></u> Gab-I puno hin kamingaw Langit lukop hin itom Bituon naiingat. ngan kun mahuyang. nalabaw. Naporma hin imo bayhon. ginpurot ko ikaw. Pero ha butnga han magkusog nga hangin. pirit nga naato.

Ayaw pagtugot nga di ka makasabot. Damo la an butang nga nahuhuna-hunaan. Sanglit sangkay kun waray binubuhat. Kinahanglan hit studyante magmata Ngan mag-andam. magkahugaw. Dagus la magsinurat. maghilam-os.php?gid=255688468 .maglilimpyo.. Ngan pakigsangkay hit numero. bumuhat. dagmit pagskwela. ngan hinay-hinay nga ipapakita it iya nawong. Pero an akon gn kukuan kun makad2 ak ako la usa kay bangin wa nak upod pag-uli and kaarawod kumad2 tas ad2 an mga tom tas usa la ak…signgon pala waray ak friend! <u>\http://www. Bisan an tubig mahagkot pa. Danay napabagtik. pag-aram ngan mata ipukrat. Haduy di na ak maaram pagtapos Hini nga susuraton nga nagpapanlalapos. Nga ha pagsurat amo an ak napili. Kabutlaw hit kinabuhi ko. maglimpyo. Napadugo hin irong pati dughan. <u><b><i>Kun Waray Mabuhat</i></b></u> KUN WARAY MABUHAT Ha pagmata ha aga. itugot! <u>\http://skycarboxide. Tawo. Ha diri maiha nga panahon. Keanu it numero makuri sangkayon? Ba man it tawo.. Danay di ko masabtan Keanu it numero diri napupugngan Nga mabulig ha mga buruhaton ha skwelahan. Ini nga pagkukuri humanon na. amo lang gihap hiya.com/group. Ngan magdrawing kun waray binubuhat. Labi na kun it pagiistoryahan numero.php?gid=255688468739#!/group. madagmit magka-ayon. San-o daw la matitima.blogspot. Ngan andam utro pumukrat. Kun an leksyon di maintindihan. Binubuhat bisan diri ko gusto.facebook. napalipong tak ulo. Oo. Pero yana nagliwan na.html\</u> The thing was waray ak maisip na hihimuon kasi because an tanging kalibangan ko…an akon laptop diri nachacharge! What should I do?!? Kaya naman adto nak sala nata mbay kada gabi and force myself to watch tayong dalawa…hehe! pero an crng man balitaw niya na malanat xa…try.com/2009/06/post-second-sem. An iya pagkatumba ngan an pagka muing Maghahatag ha iya hin tunong Nga iya gagamiton ha iya paglakaton. Pagstudyo. tumukdaw. magkamuing. utok nagpapanlulupad. Didi hini nga papel nga guti. magliwan. matumba.

pinahigop hin sabaw nga mapaso-paso..pero ok la buhi paman damo paman it adlaw nga maage.. amo man la ghap karugcdngon ang bis dd ha dulag. sana myda pa mapukaw parti hiton kabutangan hit aton bungto nga dulag. tubtob la hit’ paghuraw.. cg la atod asya manla giyap it karoyagsigngon hito.:) </b> hina ot unta my mahabulig kita para hit ka adlawon hit dulag... Tumuktok ako ha imo payag ngan didto imo ak’ pinauswag.... Check DIZAWT.. </b> kamatamay nimo.. An siday hinin akon dila. Word of the Lourd! </b> ah..dire la harumamay pagbaton sugad hito na question. musikero... Nagdako ha Tigawon ha may V and G...anyway maupay nga adlaw dulag:) yes aton ini bugto. hehe..... </b> musta na bry? nakilala ka pa ha akon?hehe <b>415th araw nga dulag! </b> unta ADLAW HIT DULAG.. unta an magbalos pagpanday han im’ dughan nga nagay-ab. buligan naton .i like it.... kay its the question she least expected na ipapakiana haha!!! with the jitters pa! kamo gud! !! <b>it nakapot hit tambourine amo ito hi R.dako it stake hit aton bungto to leave the decisions to politicians only.. <b>ahm ada ky napa abat la.he.naduroy la it kahidlaw int awon. pinasuno mo ako han taklap han nabarikasan mo nga dughan.matangis-tangis na waray a k dida!!! <b>i miss dulag so much.8 .739&v=wall\</u> <b>Adi na liwat hin siday ni Ayos. Riviera</b> <b>It nagyayakan hini taga Leyte it mga kaganak.he. Nga banda Balitaw .. Yes....ivic minded individuals" ha aton minayoyo na bungto? and maupay nala na patron ha iyo ngatanan on Sept.especially it may kapas nga adto mismo ha Leyte.he. Lour De Veyr a of the Radio Active Sago Project.. .nalilipay gad la ak na it miembro hit planeta" nag titi kadako o nag titi kadamo (fist pump!!!).. Damo pat mga sugad hini nga video ha Youtube. yana cu lture critique na... pero ini.. I trust our kababayans .hopefull y... Norma.dri na g ad kita angay mgka durodeperensya kon ano an aton political views bisan ano pa i ton nga view mpa side view pa:)balit angay gad tagan ta hin maupay nga pg tagad an aton bungto sugad man han mga hagrani nga mga municipalidad   .is RA Riviera an ada ha brew rats republic?ngan ada ha chanel 5 ?...A. writer. amu kono ini an nauranan hiya pagkabo....maupay nga adlaw ha bungto hit dulag. poet. ini.......kay waray-waray man aton dialect.....TUHAY.. thanks han mga nag like! ?@ eric lagunzad: ok la iton... a raw ng dulag ira ginggamit.maupay nga ka adlawon bungto hit dulag... gumi-os mentras deri pa too late. It producer hini hi RA Riviera. Karuyag sidngon hini na damo na it "c... Dila ko na la an mamara nga parte han nangungurog-kurog ko nga lawas... nga ada gihap ha Pedicab.

may mga boot na gad hira mas magur ang pa hin duro kontra ha ak han ha eu na duha!!! aw sori la liwat kay baga waray kami hiton sabot..hehe APAL? napaurhe la 2n hya ea nala kuno it mahasalin hahaha bale pangaon hahahahah a atod winston.parehas tk kta ng   .waray ramadan. Thanks to Eric.sana may reunion hit planet guinawas para magpeace na hira haha ano man bryan nagfafasting ka geap? kareem la ak.mag peace liwat...haha......it na ak post dire ito about ha akon.......hehehe hehe... tungod facebook nagkadeperensya heh e!!!! mamay ano... hehe!!! haha joke gad la ad2 ate ada la iton haim kon career-ron mo its not to late haha ...this is not about me. mayda ngane ako nasakban nga balay nga it ira pagkaon duro la. .hina ot unta makita mai pakita mo ha am:) <b>Mag-kaurusa kita ! Dax Tupaz Meneses.na observe ko la mas nadako lugod ira kaon tungod long hours na fastin g pag gab-i ngadto kaagahun nangangaon hira baga may party.ada dir i liwat nangagda helen. we may disagree each others opi nion pero sana dire humantong ha kasinahun ngan kun ano ano pa....tsk tsk!!! oi sana waray masina kabugtuan na muslim. hahaha.. daku nga salamat ! mga taga planeta maiha na waray ako pasyada dinhi pero sana mga igkasi dulagnun dire magkadeperensya tungod la facebook.na cring man dennis nga imo na man daw la knu it salin.. Bisan it Macarthur Leyte mayda na community action..tag an ta hin respeto an kada tagsa nga opinyon. s lenses ! Uswag Dulagnon ??? amo ngani salamat sir erick. PLANET GUINAWAS creator.. pero sana kun may arguments sana it must be tackled in good taste.i knw myda kpa hiton mga devastating pix.sulibangko inin aton mr eric lagunzad inin environmentalist ada ini hya:)myda ny a photographers eyes na dapat mka pukaw na ha aton mga dulagnon.. hehe ginbroadcast gud nim na apal ako haha.. maupay kon magkaatubang ira igkasi face kay para magkaistorya.kayano daw la nga iba ha aton dri napupukaw pa.. hehehe tuhay ka gud bry! baga man kamo hin hirayo hin dagat. pero dire ako nabigit haha!!!!basta.hra hin o man knu iton?:) ayaw na idoy kay bangin dumuroy it ira gap.M:) Edralin.. it aton bungto ug molopyo maka "watlik" sugad hit iba nga apektado nga lugar labi na it experienced nga communities ha Samar ...damo it aton nakikita thru his camera..hehe iraha nala ton nga pagpinagutom kay waray man ngane ton premyo....E....salit nanambok la ge ap.. sana waray na throwing of stones dinhi ha facebook labi na kun mg a edukado pa gd it involved. its about duha na mga respetado na t awo ha dulag nadire na yana naukoy ha dulag.... msta na? mis u.observation kola ito dd ha jeddah!!! alang.taga diin ha dulag?? ta mamay kala hiton!?graveeh. salamat ha eu!!! </b> its an opinion hin kada tagsa ngan kon my topic man ayaw msyado seryosoha.ngan tagan ta hin damo nga palakpa k inin aton daraga nga ambot maarapal ada ini. haha....cguro ada nangaturog pa hira without R...hehe bisla ano hi winston • it kabayo? amo daw ky danay ine nabulig hn amat2r singing contest h louie....hahahaha ?@ivan gusto mo na liwat ada marevive tat loveteam hehe!!!! helen:adi ginsisinugo ak ni winston. facebook la ini no big deal at all..magsasangkay geap ito hira..hehe ano man im mas isiring hiton:) haha.

makakaenglish ka na hin dire guba it grammar. .... sanglit kay kablas kita. ihatag nala ha anak kay mayakan it anak " nanay may baraydan ko ha skwelahan 200 pesos yana it dead line dre mapirma hi   . unless we make drastic measures.. Kitaa daw it ineternet it ira mga post. Han panahon nira erpats makatapos ka nganin high school.. It Pilipinas nala it ten years it high school ngan prim ary school . pero ada nasukot hit tikatirima it clase. Strengthen pre K and kindergarten ! Ha bug-us nga kalibutan.. Tas ikumpara hit kanan mga Malaysian ngan Singaporean nga post kay makita kat diperensiya. O kun nakakatrabaho man. English nala ngani nga english makarawod nan duro it grammar hit mga kabataa n. underpaid liwat.. pabor bapor?????????????????????????????????????\ /hakhakhakhahkakahakhakhakha dere pabor kay dere panapapanahon.. usage ngan syntax.a tobilla. Matig-a la an mga baby boomers mag-english pero makalilis ang an grammar. <b>pasmado!!!!!! </b> kanay it pasmado? an maupay an shooting! kamot kon tiil?wahahahahahahakhakhakhak it tiil iguin pa shoot nba yna? hain it mga tawo nganhi? nagmmiringaw man pamati n dunk p ada hahahah wray masgbang kmi l ni ivan amon ini prob n ivan kabayo kamu h w masamok h amon wahalkjalajhajhla powerade dd ha starmall wary ha am maram pag supsup! hahahaha oo naghikmaguol kita ano paG ABRE it masgbang amo it pasmado h bulkan umutot dd ha shop kalpad an tawo!hahahaha kabayo k ivan ikaw adto panulay lagad an amoy magogorogverment an baho imu ad2 ky maburu bangko sentral!Hahahaha pangaghikog it mga tawo nganhi maganghiit kamo nga tanan mayda nganhi pasmado it kamot ambot hin o iton hiya [ero taga dsulag l daw iton hiya hoy bulkan mapatron na dulag! anu my upay kmu ky wara wara man m relihiyon!!! mayda kami upai uapi kon h aga kon h udto wray uapi wahahahahahaha tak relihiyon iglisia n jhon lenon wray patron h amon oo wa patron ha eu pero ad2 ka iba nga balay cge lamon tambok asya iringat m sim od hakhakhakhakha deri iton mainggat ky mayda k pahid.. padayon nala kita pa gtikaraut! Ayuz! . See More it pakiana "KAYA BA HIT MGA KABLAS MAG PA ESKWELA HA HIGH SCHOOL HIN SAKUB HA ^ KA TUIG HIT IRA MGA ANAK?" Di ba dapat libre it elementary ngan high school? Pwede man gihap ito nga reasoning.. Pabor ba kamo nga mag kamay-ada 12-year basic ed ucation (elementary ug highschool) ha Pilipinas? </b> • in terms of international standard pabor.. mbis na iparalit nala hin bugas intawon. Maupay pa naman kun di kita naneexport hin mga trabahador.pero it usa nga taga dulag nganhi pasmado gud it kamot ngan makarit n n dunk wahahahahahaha kamunyairoy wray masagbang wahahahahahahahahahahahahah bulkan ayaw panampalas! wray man bayad <b>Para ha tanan nga Planeters.. pero kon ha aton baga deri pabor ka y mahal na it schooling cost pati it economy condition baga deri na maupay. We want to be globally competitive? Then l et s bite the bullet. at ten years sidngon ta barato it pageskwela pero pagradwar waray liwat trabaho kay half baked man.. It at edge ha English good for 3 to 4 years nala. Bisan it Nepal 11 years.) lebre gad it intrada..

.. ..bngin maba2n ko n ghap ine nga pkiana.. pero kon diri na nimo obligasyon....kon tagan. pag gutiay ngan isakto la ha iya.... BANGIN! puede man umaro depende hit iya financial status.ngan i share naton iton ha mga tawo...haha pwedi gad basta myda egharatag hira lolo titoy ngan lola ende cge la padara kada year kay Cring pa nira dda na anay kamu kay adi na kami nga mapadara yaw kamu n gadi kay kaya man nam ngan d pa kami namiling hn upod hahahahahaha kon imo obligasyon mapdara ka kay imo iton binuhatan....hahaha tama ka Wamil... total.... dpende hit sitwasyon(na tundog liwat ak)ky damo it nka trabaho ha lngyaw nga dri sugad ghap kaupay it kabutang nka padara la hra kon nka higayon ngan iton nga m ga ipinadara nra in panalagudti nga tinirok para pag abot hit adlaw nga ipdara i n magin damo. it makuri ky makuri iton ado <b>Relax naman ha? He he he... agurang bryan.sir\/maam tak clearance kon dre ak magbayad"asya ton it nahanabo.kon bga ha pag abroad "FLY NOW PAY LATER" <b>celfone ko guba.. waray man plano hiton mga lider hit aton probinsya para makabiling hin p amaagi na matrabaho hin diri ka na mapa manila or cebu.See More bryan pahak bryan pahak ayaw labad gutiay pusoy..ky para ak mkasabot kon maupay b8 pgpadara hn kwarta kon ad2 n ako h langyaw.antos na la..heheheh!bngin cg l tak sagbang dre ngayan asya an topic. wahahaha Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha haha ha ha ha aha ha haaa ahah ha nce1 manu bray hahaha kaseryoso topic nahikadto ha etsus!! hahahahahhhahahah brayaaaaaaannnn!!!!! wahahahahahahhaa!!!! atod bga ayos im pamulong yana. diri ha napaka ako. nahapausa ako nga kon kay ano nasina pa lugod hiya hit iya kalugaringon kon mayd a time nga mayda ko usa nga patod o urupod nga waray niya katage... diri dapat. aw.....diri makahurubya paghatag kon ginagamit hin iksakto it gintatagan... inin akon tatay nga hi mano poloy..adi hin usa nga example. Sakto ba nga it mga pamilya hit OFW maginaro ha iy a? tagay!!! :) </b> • dere :) depende ghapon iton ha sitwasyon.....mapadara la giap ako bisan kempis la giap ak yana kay mayda ko man binuhatan..it akon la nga kon ano tak ipinakita ha ira nga bulig paniguruhan nira ngan sugad man liwat it ira buhaton ha ira iba nga urupod kon mayda na nira luwag.. sugad haak nga kempis an ak ipilyido ha pagka ulitawo..... mauli gud man ako kay bis kita mag damo. dapat adto kan congressman or governor or kan mayor m angaro hin cash handout hit pamilya hit mga ofw....idoy diri ak naghahangyo nga baluson ak nira hit ak ibinulig ha ira..kay diri man ngane nat iton hadara nga aton mga tirok ha oras n ga malukot na kita hin yaraw mata mata.....planeta mamingaw.pag dako it sueldo mag inaro kita .anay dw...hehehehe..huhuhu hain man tim unahon?? it pagpaayad hit celfon? o kon ipasahe nala nim ngadi ha planeta it ipaarayad?? </b> makuri e2n. umaro madiri kon mayda ka bisan nala pilidong nga kasing kasing kay ikaw man it mayda luwag. ngan it aton paka abroad idoy inin hinuram tala ini ha igbaw.hit parte liwat hiton damo na it kwarta ngan maupay na it kabutan g ada ky hala la pag inaru i la NYO. Mag-inaro? A source of existence? DIRE SAKTO! Con tinuod nga emergency.. napakiana ak ha iya nga keanu.atag kay diri kita mara m nga it aton naihatag magin usa nga blessing hit at gintagan... ..okey la iton.poydi ka gihap magh..ano n ngayan 8 topic an pakiana n mno jerby or an k guti ay 8 pusoy.. kwarta na la.haha buligi ak any nyo nga maka abroad ako. mauli ghap ako ma aru ak anay hin parasahe did2 tak uncle ha langyaw. iya baton haak.. ganado tim pulong..yana kulaong lebre ha katapusa nasukot..

.. PERO. di ba? Hini dinhi nga bahin. the inflow of ofw remittance keeps our economy afloat.. .pero kun it iginpadara hit ofw nahakadto la waray hangkag tapos maging totally dependent nala hit padara labi na an pwede man hira na mgtrabaho kay makusog pa paman. baga hin diri la gas.. and tlc. sakto la nga mangaro kami hin suporta ha am kapamilya tung od kay diri namon kaya an maintenance han am lola. the inflow of ofw remittance keeps our economy afloat . kay it sweldo dda hit regula r employee haruy dire enough to meet family needs... =)See More amo ngani abroad para makabulig pagsustain pamilya.. ito na ak friend na para hit lagas natural la kay a ton ito mga minayoyo na kinabuhi responsibllidad naton alagaan it mga lagas... She s bed-ridden. gatas it iya gintitake. Th rice a day namon hiya ginliliwanan hin diaper (mind you. Ngan an lagas mismo permi mahamot. Salamat. mahatag la ako hin example: My 94-year-old lola is still alive (not kicking though kay maluya na =D ). everyday of her remaining moment s in this world. ito na ak friend na para hit lagas natural la kay aton ito mga minayoyo na kinabuhi responsibllidad naton alagaan it mga lagas. anyway. etc.. basta! suggestion ko ha imo my dear friend.. depende gihapon ha financial capacity han usa nga tawo. waray niya iba nga sakit kundi an kalagas na gud nala niya. maupay kun nahakadto hin kaupayan it iginpadara like makapagp atapos pag eskwela etc. Aw parayaw ngayan ini kay tinuod manla nga tinimangno gud nam tam lola.. My aunts are blessing and they share their blessings to the woman who have sacri ficed in a lot of ways para maging maupay liwat an kinabuhi han iya mga anak... Diri ini parayaw.adi na liwat ako mabaton. at le ast one member of a philippine household works abroad.this is a fact. pero i wish ini na trend dire mapadayon i n d next generations to come! kay baga nalutaw na we depend the hospitality of o ther countries to survive. Permi mahamot an iya room kay makaarawud kon may bumisita nga mga kaurupdan. God provides.. Ik aw nga OFW ka. waray gamit hit tambal kundire natuturn hin imo lola kay it pressure nakacause skin breakdown!! !take it from me kami may patient dd na utan na for how mene years pero waray be   .. Good thing usa nala na klase hin medisina it iya gintutumar kay kalooy sa Diyos... Ngan bless ing gihapon nga mayda pa kami usa nga tiya nga nanginginanu ha am lola.. Siring pa ni mano Abner.pe ro kun it iginpadara hit ofw nahakadto la waray hangkag tapos maging totally dep endent nala hit padara labi na an pwede man hira na mgtrabaho kay makusog pa pam an.. diri ba mabantad it im kasingkasing kon it imo kalugaringon kag-a nak it manginahanglan hit imo tambulig? Amu la. pero i wish ini na trend dire mapadayon in d nex t generations to come! kay baga nalutaw na we depend the hospitality of other co untries to survive.n sinirising na breadwinner. pagkaon pala dda mahal. etc.n sinirising na breadwinner. labi na a .malain liwat it sige padara tapos igin inino m la or iginhuygo.. assistant caregiver ak han nadidto pa ak ha Rizal =D).malain liwat it sige padara tapos igin ininom la or iginhuygo. nalilipay hiya. but i hope this wont be forever. maupay kun nahakadto hin kaupayan it iginpadara like makapagpatapos pag eskwela etc. In fact. Kinahanglan naka egg-crate mattre ss para diri dumuro an bedsore. turning to left or right side every two h ours will help heal ur lolas bedsore. permi pinanginanu an bungkog tapos ginbubutangan hin ointment an iya bedsore para diri dumako. Permanente naka on an kan Argie discman kay mahilig man hi Inay hin music. but i hope this wont be forever. so nakakabati ngani hiya hin songs. b asta! a.ijujustify ko la nak siring na depende ha sitwasyon... Ginhimo la niya nga instrument hi tiya para madugangan pa an kinabuhi hit amon lola. proper skin care. adi it daku nga pakiana: MAKAYA KAYA NAMON SUSTINIRAN AN PANGINAHANGLANON HAN AM LOLA KON WARAY SUPORTA TIKANG HAN IYA ANAK NGA OFW? DIRI.

.. Nasusugad ini kay waray man kita tingog tingog. Pira ka million nga kwarta it nagag asto hit panhimo hin tarpaulin ha bug-os nga Pilipinas para hini? It will amount to millions daily. kaawod gad kam...... Pero dire la pulitko it kinahanglan mag bag-o.. • karasa na sura..... kulang hin hatok....:) ambot haim....tama iton na m advice salit sakripisyado inta won it mga bantay....:) asya... mingaw mingaw lugod.. Hi Noynoy nagdaug kay nakikita han tawo nga dire hiya interesado han presidensiy a..... pati kita nga tawo...baga late naman adi nga pangaon.. Masi ring it hira nga duro na gad kamakaluluy it mga tawo dinhe ha Pilipinas duro nat katanga... agidaw oo kay kanina pa nagtinext kun hain na ak hehehe     . eric pangaon! hheheh ha.. Hiyay kamakaarawod ..ha..poydi? diri puydi bis ka gumasa....hehehehhee eheem.marisaw na adi kanda anali.. Kwarta hit ta wo it project pero pinanmumutang hin mga ngaran han pulitiko... hahah.makuri man kuhaon bangin kasinahan kita hi t tag-iya... buutan ini ngan respetado nga tawo.. tagi daw... karasa hini pinalangoy hit hinatukan nga malunggay! dri ngani. ini ha Louie ha personal... Oso guih apon an sign.ha. manapos ak kanda anali niyan... karasa gud la han bulad. Low key la hiya nga tawo and people love him for that.tapos mayda padis nga utan nga nangka nga mahatok hatokan ..... alayon la. N apoposess la ini hiya kun nagfafacebook.. joke la balit. Alagad kun surusalapi ka y pilapila dayon Tapos yawyawy-yawyaw pagreklamo takay ginpalitpalit naman an iy o durudignidad... Waray ak labot kun ira arog pero kun kanan tawo ito..This is Where Your Taxes Go ! Usa nga " bugoy" nagbalhin hito nga sign ug eguin butang ha atubangan han balay han "successful and best "Mayor.:) magasa na ak kita a pa. Unta the politicians w ill feel the new temperament of the people...o.he... Ayaw kamo kapausa amo la t hiya. .... agidaw ini. mano bry malaom laom!!!!!! hehehehe...m yda nakabutang na sign dda han lubak-lubak na kalsada nga: "tungod han iu pagbuo t" hehehehe! tungod han iyop pag buot ang umagi nahakausbot wahwahwahwahawahwhah mabaho it tae Mga kasangkayan. frequent change of diaper too.. nagpaprito na ak... Waray waray nala....siring panim pinalangoy ha malunggay nga hinatu kan. ambot it si-ak. Kapuy na it tawo hit mga parayawnon ngan kapalmuks nga pulitiko.. nyahahaha.. Alayon ibalik an DELICADEZA. • Nahanumdum ako prior han People s Power ug road construction projects. few years back. Magkakadudunot nala.. waray pa ak maningudto. Dire la makarawod ito ha aton.. mas labi nga makaarawod hit mga turista. may nakasalakot nga palad.. hehehe magasa na ak kita a pa......aug 9 ngay an yana.. Angay bilngon ngan pusilon an nagpauso hini.. come to papa!!!.) ?@ Kuya Jerby..he.prito. Ultimo mga barangay officials nagsusugad hini.karas gud ini. nahanumdom ghapon ako mano han tikad2 ako ha samar nga dapit. ..maki kaon.dsore kay alaga man hin turning..he. thanx helen! actually yna diri na ak nakakabulig pagmangno kan inay k ad man ak ha harayu pero adto man hra tya...sigi pagkuhit utro ubos na it ka n-on...... :) Maiha na ini dapat.

.diba.... Eric diin dapit ine nga binulad ha Sungi? Ate Lettie...haha sorry waray ak libang hala upod! pagurubos kita ngadto bis maubos it pagkaon. He he he... pangimbitar daw kamo o di ngani pagkuha hin retrato.tas inuman hin tubig na matugnaw tugnawan.......hahahaaha! oo cge otan na par-ok.Tas it suoy maaslumasluman. hehehe taga dulag gud! hahahahaha! tinuod ito! nyaaahahahahahahaha kaso iha @ idoy ha subra ka magaram ginagamit ha katarantaduhan it ira mga talin to.wehehehehehe Ric pwede magpicture liwat hin par-ok.. kaon pati bukog ngan ulo. tapos i post dinhe. yeah ..enjoy... nasisina ako e2 gud na mga bulad damu gud it naayon dayon hehehehehe dennis kay it imo pare naayonan iba manla nabulad.wow.... rowel. yep yep marasa na. . tangis it oding.amo na... deri gin pupolsan natural la ito ha katawhan....kon bga chambahay la ine...... ha San Rafael ini....... ....... kay segi la it luto-luto hini nga mga putahi..... seguro u have seen it in my thread kasi i make it a point to post sa thread ko . dalagan burawanon mag aram hin duro... puede heheheh talagsaon la ini.......kaon mintras na may marasa na pag kaon. bagin iba nga bulad it iyo guin hehead? Classic Mano Phil :) He he he   .. damo it amon nahuhuli na mga isda.... d i ba or an sine-sering pa nga kamang Dulagnon. deri gad ine perme nakadakup... but i m happy to see this pi cture. waray ako masasabi. ?@ jerby. :) dagko ini nga sapsap gidaw karasa ton it pades na par-ok..Whew! Dalagan ka gud kan doctor tim high blood ngan rayuma..human hakalimut ka tim mga problem a....oo basta taga dulag.. mga isda na huli n amon sus dd waray kon bga maaram la kamo hit nanabo dd ha dulag hit panagat ambot kon maruyag kamo? swerte kamo dida.hahahahah bangin pag ukabun it pc. school of fish...bisan waray gad kay native food man la ine waray artificial na preserv atives..... but with moderation lang.bisan ka hain nga lupalop kumita\/kumadto. huli ba ini ha aton ? suerte an bitana na naka huli hini. :) Yez! it tawag hne nga bulad "goodbye head". .. dig in na sarap waray karag diet.ngangangawil kami . an may sangig ngan dulaw? (Naglalaway ako nga nagtatype :-O) ?@ Kuya Jerby.....mawara gud it iyu mga labad ha ulo. u know what i enjoy looking this. because we go fishing kasi dito. nyahahahahahah.pwedeng-pwede.. ic. hehehe haha uu ma upod ak pero diet ak marasa gihap ini kon mayda chocolate nga tableya. expect the unexpected... kay maaram ako na wara y na isda na dagko katulad hini kay gin babadil ma.. ambot la deri ko matanggap na ganoon.. maaram ka man basta mga Dulagnon.. yep hospital it imo bagsak. kaya nga ako naluluoy hit mga ultimo na mga tawo kay ano pa it ira kakaonon. agidaw..ma upod daw? poydi...asin la tas padisan mo hin mahatok na par-ok 3 kabouk na lubi. Thanks an ak huna ha amon didto. sugad hini nga bulad.. hahahaha. oo tinoud hehehe.TAGA DULAG GUD heheheh heheheh kamang Dulagnon.. pero kairo ini it uding kay wa ray gud hasalin para ha iya...

. sus maabot pa ton atod.......deri na ma ha abot..haha nalibang ako pagbinasa eu discusion about bulad haha naglalaway ako dd may da man geap dd pero dire parehas dda ha aton huhu!!! sinugba hini it marasa nngan isawsaw ha supy nga damu it lasona tas kinamot la. amo iton it marasa nga bulad maiha nagad nga waray ako makatilaw hiton so maybe pag ole ko may ada pa dere pa maubos hit oding...napa pirma hit dead of seal kay hea man an gin tagan hin gahu m para magmana hit pantalan ngan marker..he.bis awayon ak nga may kaupod nga bagtak tak watot ok la. <b>Bata pa ako. @ Rowel.... Para ha akon waray hiton tama or sayop nga baton kay kada usa ng a tawo may kalugaringon opinyon lumakat man hira ha Pilipinas or waray..... Ngan hin-o ba ako para gihapon sumuson kay kon ano     ... ?@abner: am not sure kon maattend tak mga kabatch. =) • ayaw la anay pag uli ngadi dulag te grace kay guba pa it daguitan dka makatabok .. usa na pan desal ug luy-a na linappwahan amun pinamahaw. He he he he Provoca tive ini.hehehehehe d n iton maayad n dagitan <b>AN SIDAY HAN MGA PRISO HA PROVENCIAL JAIL" Tungod na makabibido an kapalaran provencial jail akon nasudlan. </b> • dere sakto..i ll ask nalang dexter anot plan k usually man gud... maupay gud pamation.lob. agidaw it nga era mananap egn balandra hahahahahaha ayaw kay boring lol deri ton boring hakada ka ngan hit atubangan maunop ka gud kon hain tim pagkikin itaon. kami it partner pag-organize ht mga sugad h2...... deri ton mauro. late na..but thanx anyway for inviting.provencial jail akon nasudal an.. he. Opinyon la ini.... .pero dre ito basehan para d ak makabuhat hn dako na butang na ik akaupay ht ak igkasi tawo:) </b> sakto ka.......kon mkagturab la hit ia pinanhikit-an tikang han katikang aga kulop pati gab-i kaagahaon. <b>Oh sige.ano nga batch k a......oo gad attend kamo ha.. ?@rowel: nakadara anu hn papel h rizal nagdadali man adto hehehehehehe mauro.... diri iton edad it basehan hiton katungdanan na na magbuhat hit ikaupay hit kadam-an.lol • Nahiaara ka han pompous nga Pintados ano? :) susmariya husep.. adi hin topic : Sakto la ba nga mansusun hit kabutangan dinhi ha Pil ipinas it mga tawo nga nanlakat na dinhi ha aton? Sige daw.........salit ikaw sangkay ayaw pagpinas asaway kay bangin ka hasakub d ka mai...deri na ma haabot kay medyo harayo ako...heheheh ?@ Angeles.hahaha </b> • anu pakaturab ni rizal kay may lakat ambot kon tipakain.....bisla ano.kon ha sungi or bunta y........ • it iyo batch ngayan it sponsor for this year s alumni homecoming? hahaha atod ilakip nala tam batch pag sponsor hit t-shrt. ako.. mayda ni ra mahasuson hit kamutangan.. ta hala asihon ta nman hi rizaL ha pLaza.kay hain ka yana? outside the phils......hehehehe <b>dre ini sura!balay ini! </b> ngalaong ano ba ini nga balay?waray man sura?? ngalong lwat n yapyap"anugon ka dako bayay wayay suya" ky waray mkakaon han ira pnmatrunan. palibot hin pad er ngan rehas na puthaw amun bungsaran alas 7 hit aga kami namamahaw.... hahaha. depende ha sitwasyon ngan han rason kon kay anu kinahanglan nira magpakadto ha langyaw.

. an kabo kuno ngan han luwag igin pauli na! he he he See More wamil. waray ngay-an pulos hiton opinyon or suson hit ginta tawag nira na mga bagong bayani kay tungod nga gumawas na hira ha Pilipinas. Yen. dire karuyag signgon nga tinal ikdan na nira it ira Ginikanan or waray na nira malasakit.nga nangagkalat hira.... :) natural la nga pede sumuson it mga pilipino nga mga ofw.. the new democratic space.... OFW or imigrante. Pound. Ngan kon sumuson man iton nga mga waray na dida amo man it kadire kay taga dida man la gihap hira ngani bisan pa it hira naturalised citizen na hin iba nga naso d kay Pilipino man la gihap hira bisan baliktaron it kalibutan! Ngan kon dire it hira pwede sumuson. mga sangkay relaks la kita gin open ini na topic para masabtan tat mga opinion n gan mabalanse naton both sides it kun ano man it nahanabo ha at yna. sa ato pa.iba ini hit s agdon ha? tas peace and cool la t tanan.. Pagkatapos hini .Pwede la iton nga sinmuson.. Yan buhi na kita!!! :) Keep it coming. turista. MAyda ako mga kilala nga nagmigrate nga haros iginpapamarayaw it ira pakaabroad. Ideya la t dedebati-an. :) Oh waray man otherside labot kan wamil.. Kon mayda man nir a naha suson angay la kay mayda man nira vested interests ngan kay Pilipino man gihap hira. Wamil tagi daw kitan detalye. mamingaw man udog.a lat maaram hit ngatanan. Mababasol ta ba hira nga nakakita hira hin mas maupay nga sistema ha gawas ngan naghahang yo hira nga unta ha Pilipas sugad gihap? Usa pa gihapon... Akon man la ini. etc.lugar kita la gihap it apektado hini. a no na la it dire Pilipino.I mean dako nga bulig it mga OFW.. Kon panhuna-hunaon nga tanan kita naka benepisyobisan indirectly hit dida nga mg a tawo nga nagkalat ha Pilipinas kay it ira ipinadara nga Dolyar. He he he.. it dating nga hira n. Para i ton hit Pilipino maha gawas man or mapa dida la ngahaw! See More Good point mana. Eu ro. it word nga gingamit SUSUN. or am i left? :) @roy: padi ay nman hiton ha. am i right. Bag-o kita humalaba ha dedefine ko la. This is the web... Mas maupay pa ngani d anay it adi ha gawas kay mas may malasakit hit nahitabo kontra hit ada man ngani ha Pilipinas pero hira la ngahaw it nag-guguba hit ira bungsaran or nakadugan h it problema kay waray man nira binubuhat. KINAHANGLAN KO HIN BATON HIT IYA PAGSIRING NGA . We want to know what you think. An mga burubata nga meimbro post gad kamo. mayda pak iba na topic.anu na sir?hehehe Amo la ini it akon point of view. Kalma la titoy. you may not agree with me but it s all right. kay kon waray ofw bangin diri makabayad it utang it pilip inas. bisan ngani diri hira nakita           .t hat s not right.kay usa kami nga dako ng a bulig hit pilipinas.. ngan sharing of ideas la ini para maka realize kita kun anot maupay para ha at nga tanan.(DERE SAKTO ) WE ARE SWEATING BLOOD IN THIS REALITY SHOW MY FRIENDS. amo it usa nga nakabulig hit ekonomiya hit Pilipinas. ako t mahatag hin depensA.. HAIN NA HI WAMIL. He he he. Or kon ano nga ada la gihap hira ha Pilipinas. waray na ba nira gihap pwede isering? It iba nanuson la iton kay nakakita man hira kon ano it gikaibahan ha langyaw ng an ha Pilipinas.. it pagsusuon di iton mawara labi na hit mga nakalakat or maiha n a nga waray dida kay bisan pa hira adto ha gawas. Anay daw ano ba tak isiring. Aha.. Oh yana damo nat nap ost.. Dire man la it Pilipinas para la hit Pilipino nga ada naukoy. pag Waray dumepensa buwas hit kalingit nga side. dere nat in i kinahanglan pag personalon nga at oro istorya kay bis kun man hikain kita nga . baga na gihap kita hadto hin nagsering nga dire pwede sumus on ha Pilipinas it dire Pilipino kay kon bisan it linmakat dire angay sumuson.. storya la ini.

Di mo kinahanglan igtaplong ini nga butang ha akon. hunahunaa anay nga dire na kamo Pilipino.. Gindaup hini nga pamilya ito nga suok ko nga tawo nga ginsidngan. Maupay didi.. kurakot la gihap it mga pulitiko ano?. =)See More Opinion ko la ini. diri na kita nira kinahanglan. " Kumusta dida. European. what?! hahaha ?@ivan: Una hit gsa nga pathetic!! san.. diri karuyag sidngon na diri na hira k inahanglan dinhi ha aton. Diri ako maaram han ir a mga rasones han ira pagpalangyaw pero bisan siguro ta hira pamakianhan usa-usa . Ko n adto naman hira ha langyaw nangungukoy. Ha mga Pinoy nga iba na it citizenship. They were trying to look for a greener pastu re. This one s a true story. Everybody needs everyone. Australian... karuyag ko ipasabot ha iyo nga ginrerespeto ko it iyo tagsa-ta opinyon.o gud sir??? ngatanan. Canadian or Chinese citizens pa kita. Tungod nga nagdonate an iba nga balikbayan hin medical missio n. and I ve seen it over and over and over again.. waray upay dida. =) This one s really nice Jerb. I m like. Hala kamu naman it pagpasaro..hit sitwasyon. di ka gud makita nga sugad hito.. regardless of their citizenship and reasons for as long as nagpa pablilin la gihapon ha ira mga kasingkasing an pagka Pilipino. Bisan kita maghikainkain. manginanu. Giving up on their citizenship as Filipinos does not necessarily follow that the y have given up their being Filipinos in the truest sense of the word.didi ha abroad. I heard these things over and over and over and over again. Suson is criticism in English di ba? Siguro we just have to take every suson as a constructive criticism para mas makat-on pa kita. nabibido a ko nga waray mo kami igupod ha lista han im ginannounce. Kun mayda maaram kun ano ini kaango. pareho gihapon nga diri karuyag sidngon nga tungod bim naya na hira dinhi ha aton. hi kami ngaaanhi it maaram hito. syempre para han ira pamilya. There is this conceit masquerading as concern. Ha mga aadi gingiginhawa namon it kabaho hit sistema kada adlaw. kun waray magpakiana takuma tim baba kay ma sumo. Akon la liwat ini punto de vista: Diri salit kay nangagpalangyaw na an usa nga Pilipino. our being Fili pinos will always remain in the depths of our hearts. I mean hello." tapos masiring-. Very inte llectual orgasmic. Salamat. mabalandra ha aton mga nawong an kamatuoran nga nagkalarga hira tungod han kak urian han kabutangan dinhi ha aton. Again. Kun pakianhan kamo yakan.. mga hubya man gud it mga Pilipino.Usually masiring. Di ba. waray na hiya katungod su muson han kabutangan ug sistem. maging Amer ican. Amo ngani balit nga may darawhanon nga "There is no place lik           .a dinhi han aton nasyon.. ug mag-appreciate han mga panhitabo ha aton na syon. It s always a two-way street. Hence. an kamatuoran nga naprevail la gihapon dinhi ha aton an injustice tungod hin duha nga rason: either we have a choice or we do not have a choice. mahugaw it pilipinas gud liwat. nahalapad it aton mga atay kon nakakakita kita hin mga Pilipino nga nagrarayhak ha kaga kadaugan nga iginpapakita han igkasi naton didto ha langyaw ? Kay anu pagdidid-an ta hira nga sumuson kon sugad man? Hi kita nagpapabilin dinhi ha Pilipinas ug adlaw-adlaw nga ginhahangkupan an sis tema nga aton namat-an. sus ka y amo gud it sistema hit Pilipinas etc. alagad kadako nam hatag han medical mission. One time usa nga tawo nga suok ko an naghost hin i nga party night. bago kamo magyakan hin bis kun ano. Usa nga family an waray kabutang ha lis ta. ginmention an ira mga names han show.. mayda la gihapon hira katungod sumuson. mayda hadto usa nga celebrasyon para mga balikdulag. th ey have their own reasons for such an act. So aadto ito nga maga balikbayan.

. Kontra hit ada ha Pilipinas nga nasuson pero bisan maguti waray pa nahabulig ha igkasi nira..dapat ngani lugod hira man hunahuna kon ano it poydi nira mahabulig. imbes bumulig hit waray wa ntas nga negativity nga nagpapawara hit hope ha mga Pilipino.. post na!!! In all. ha internet . makikita ta nga bis mapaunanho. matagan pa hin higayon bs nala pagbasa k bangin pa masangpit it iya kasingkasing agud bumulig panginanu kon anot maupay nya nga pwede mahabulig ha iya tuna nga natawhan. maadi ka pwede ka magin instrumento ha pagbag-o ngadto ha kaupayan o instrumento ha pagkamaraut ha n at nasyon.globalization man gud ! Jerb.. It is a matter of harnessing t his power so that it can truly serve the country. Idedelete ko na. Kun mayda pa mareact.. That being said... ayaw kamo pag suson kon bayaan hit amerikano hit iraq nga masamok ngan waray stability na amo hit rason pag hitaas hit presyo hit petroly o. Ha mga dire na mga Pilipino nga Pilipino anay hadto nga concerned gud. It radyo... regardless hit ira nationality ngan citizenship di nawara it ira connection hit ira tuna nga natawohan.. Di ko ginsasahid ha. naghimo lugod hira hin mga butang para makabulig ha Pilipinas..pero ha ka pagka iha na nguli man la ghap iton hra. Aw. Siring pa anyway kun tuod gud kita concerned hit at nasyon.. Ha kamatuuran la. Patriotism is not confined to geography...hold our horses. put your money your mouth is and be part of the real chang e. if you want to get involved. magpurupamilya ini nga nagpapasurusingit.. base han at mga post..tigamni gud ini ha!!! ay kamo pag suson. dire kami nagkukulang hin susun didi.. ha simbahan. kun humurar ka na hin iba n ga bandera labot han ginalsa ni Aguinaldo ha Kawit Cavite. hi Spoelstra... mayda liwat mga Pilipino nga tuod gud it concern han nasyon.. Friends. Ada man hira Natori. Cheers! See More it akon opinyon la nga ky nanlalakat man iton hra ngad2 ha langyaw ky para kumit a hin kwarta.. it tv.. birth. salamat.ah mag di ano man theres no place like home. imagina na la nga may bahal hit at atubangan ngan sinugba nga turingan.e home" kay bisan mapakain it usa nga tawo. .... it tsismis.. ?:) Ayos! Abot nala ini buwas nga post.:) ta hala.. Pero amo ito it akon point of view (akon la ini ha).bisan gaano k alahaba it aton diskusyon waray mahinabo..u cant blame us kun masusun la geap kami na adi na gawas... ayaw na la ada ki tan yakan kun puros la it at susun.we need actions siriing pa ni man je rby for our nation building!!! korek actions!ahm agi bga english man ad2 te.lets all chillax. Last post na ini.. atod winston practice la idoy english english dinhi ha kay dd tak gintratrabahua . . Maupay na l a it nasuson nga adi ha langyaw tapos may binubuhat nga pagbulig ha igkasi Pilip ino ma didi man ha gawas o dida ha Pilipinas ha "bayanihan" nga paagi bisan la i to gutiay. kon iguindiri man niyo na magsuson hit mga pilipino na adi ha langyaw. an Pilipino gusto gud mainvolve ha nation building. pero at least the new presi dent has given us new hopes and better perspective matuman kunta. kasi we are workin h ard like horses tapos backward la geap it pilipinas.. . aysus late ko naman ini nabasahan.upay gihap ada m agkamay-ada kita delicadeza ugsa kita magpaturapak pagpinanyakan.pero ma sugad pa man dri ghap hira angay mg k omento or mg kumpara hit aton pilipinas ngan kon diin hra nga langyaw tikang. social status o gender.. Di man ito nira igin-bando kay di man kinahanglan.. han una ko nga punto.. ayaw gihap kamo pagsuson kon mayda mga gin re rape na mga Pilipina ha saudi ka y diri man kamo arabo. bisan mapakain. pwede ayaw la anay ini idelete na post? para at least an mga wry pa makaba sa ngan wry pa makapanginanu hini dinhi. hi Apple de Ap. ma. Kalma la ako :-D ngan opinyon ko la ini gihap. ha eskwelahan..dri naton i ton hra mababasul kon my komento hra hit pilipinas ky na hiara na hra han banyag a nga kultura nga ira na daras an... Maada ka ha abroad..dri ky mg kinumpara ngan mag pinan suson. Kay bis pa kit a sumiring nga ha kasing kasing Pilipino kita it at passport nasiring nga dire n a. PIZAWT! hahaha peace out.

go!go!go! ?@george: padi..... </b> • tama iton. ada k baga damo nganhi it nanaway dayun.. importante ada 8 respeto..malipayon nga mga indibidwal..gidaw deri la tukag pa ti ada it oring hit kaldero bangin pag kabkabun.... wray lugod ano nakasaway hadto!!! hahahaha!! padayon!! he he cg.waray gin iintindi kun dre igkirigta la han aton mga kasangkayan...h ahaha balitaw we have our own perspective\/view hin bis ano nga issue...para nman mkasabot 8 mga taga langyaw 8 nhanabo nga karisyuhan h dulag. heheh hahahahahahahaha!!! axa na padi.. par-ok na mahatok-hatukan it marasa tas barol it sura..pagpatay han hapon ?@bam: an diin nga hapon bngin e2 an mga taga hghway hahahahaha amen.n na lugar magdeteriorate tim english hehe!!! <b>Poyde umaro hin pabor?dire gad cguro makuri ine nga ak hangyo.heheheh katima kaon ano makasiring ka gud "PAG BANIG!" lol . mbot kon mda pa sumaway..pabuking2 ug kantyawa.... mama!!!! </b> • huwad it kaldero ngan myda gud myda makaCring nga myda tukag hahahahha labad ka Mil.. hahahahahaha!!! amo na!!!.andam na kami andam na kami.we have. kon open minded La ngatanan nga tawo.. asay pba...See More hahahaha!!! ayla k mrisyo na lwat ine.... hala galor n aman ky ma open hraape irinoman go! aw...lets get back to our "lighter side" being a "dulagnon".. our own identity as dulagnon.di ba sugad la h2 kagaan it dulagnon kun waray gin huhunahuna nga damo h a luyo han iya mga problema?.hangups or whatsoever..nangarigo ha baybayon.y ha "dinula g"la nga paagi..hahaha! hahahaha man james axia gud anu ky amu it trabaho neu hehehehehehh..ma open n hra ape?sukti gd i2n hn tiket ky dako i2n ira ganansya pgkatapos 8 patron.kumustahay....igkahibalag...natukod an Planet tungod han aton pagigin k amakimarisyo.pat uyaw2....ngkakaintindihay daun bis wray urostorya. @dennis: bdaw kay dako pa gud man 8 paratayon hit nga hapon..agen..amo 8 mamingaw ha planeta an knan mga dulagnon palibak libak. @dax: it man Dda halaba nga check.importan te 8 respeto ha kada usa dre nawara..ma dulag day n liwat 20 diyas i2n nga karisyuhan h plasa. .20 diyas ghap ine nga away away mga asawa. dax.. <b>lawot lawot ngan hin paksiw nga sagisi-on.ngan kon ano man nga mga kantyaw..poyde ta ba i balik an dati nga kalipay\/risyo hine nga planeta regardless kun ano it aton mga personal nga mga tumong ngan panlantaw ha kinabuhi? it akon gadla boot ipasabot nga ibalik ta an aton kurukayakan....frills..... karisyuhan la e2.bda w kay bis La mag siplatay alams na e2.napahangin ha pantalan.intrimis... kurokn atyaw..hhehehehehe ah adi na kami.labi n yna nga tipagpapatron h aton.igkaturab sugad han panahon nga na ista mbay kita ha plaza..no wor rries. urointrimis.hahaha!pg resirba gd hn usa k adlaw para knan alumni.hahaha ta haLa ibalaik 8 angay ibaLik.umuli k lwat ad2 dyon. aangan angan la kta!! hahaha ?@dex:nalibang ghap ak pag binasa han heroin diaries axa ghap nga waray ak hakan hi..napaka JAPZ na yna.p ara k mkapatangi.. ?@george: pag post nman! ha ha ha wahahahahahahaha!!!! pwede ghap padi k pra mbalik na lwat it krisyo hni nga plan eta!!!! anay k mmiling pa ak padi!!! wahahahahaha!!! padi an im gin post na mga kapoyahan mayda na kadagkoan hira erap an mga nawong na dere na adto child pornography hehehehehehe.......

........... basta k anu.KAIRO NATON NG AN HIT MGA MASUNOD PA HA ATON. adi pa ako baga buhi pa nabantad pa keanu dawla ano? ada k ambot ngahaw ha ira balit.. Ramil.. let? hehe wry problema mano......SUGOT NG A GUIN HIHINAYHINAY IT MINAHAL NAT NGA BUNGTO NGA DULAG KA GUBA..... <b>waray man babatia it mga tawo dinhi ha planeta??!! </b> • halagad dex..tlagsa nla ak bga makapakli ht planet...kulan g hn motivation. paawa! par ok.. pag hukad na kay mangaon na Ivan.. Dexter.. hulat la kamo hit latest <b>nangumusta la..... baga makapoy nman pg pina nangpit hit daan ng mamata........ pahibaro kamo kun mangadi kamo ha Cebu kay areglaron kamo n i Letlet.pero kon KITA mgka urusa dako iton ATON mahihimo ngan mahabubulig hit ATON bungto nga dulag.re: elected officials.makuri man naton iton hr a pag poguson ky dri na iton hra mga bata my bout na hiton nra amu balitaw..ak nala baga titikangan hin pangumusta kay in ako nahidlaw na ha ira...ayaw KITA pag sugot nga it dulag gn didistroso ha atuban gan mismo han ATON mga mata. asiha gad niyo..makaon kaon bisgad la maghudlom nga kinilaw ngan saging na boyhaw ok na iton <b>na pa abat la</b> <b>Mingaw man?___ Naano na ba ini nga Planeta? bga tuman naman nga nakala-kala Nanhikain an mga pamulay ngan papremyo? pati an taga dumara ambot di-in adi pagtago .. mga pukaw gad it hira. hala pagkuhit! bs mgatagay nurunyan anu kuya ramil? =D hala..sidnga la ako kon anu it mga areglaron hehehe! anay daw hi ako diri upod uli ngadi ha pinas mano. diri liwat hra maram kon panu ngan uunan-on pagtikang.HUHUHUHUHU • nangaturog na bes.waray la KITA nahihimo ky gudti la KITA nga mga PAGKA TAWO.. </b> • manu msta ghap..tas may matugnaw tugnawan na tubig. masaro nala ako... </b> • hain na an mga tawo nga directly affected hini? BUT MOST IMPORTANT: HAIN NA ITO N NGA MGA ELECTED OFFICIALS NA YANA NGA NAGSAAD PAG PROTECTAR HAN MGA MOLOPYO HA N NANGANGAMPANYA PALA HIRA? it is sad to note mana na although nadiri it mga tawo nga directly affected hni nga mga panhitabo. ad pa nagios.. mas daku ka na yana kesa kan kuya elvin =) RAY AK MAKA UPOD...... upod tanan :)) yehey!! h mano nangumbida!! <b>ayaw KITA pag inukoy. Asiha. hehe! pamukawa..........dri KITA buta...gidaw it balhas human... ada k hain pman? diri ta gusto pangunah .. </b> oday sorry kay na busy ak pagkinita han "THE FUGITIVE"..atara bngin sumapit h rico yan namiling pa adi hn upod hahahahaha buwas mag uutan kami par-ok 3 kabouk na lubi it ak ipahatok tas haluan hin barol na sinugba........AYAW KITA PAG . tana. =D upod.. di ba.

makalilisang... d ida kami naguha han tagbo para project namon hat shop han grade 6. Ho pe i-consider ito hit munisipyo ngan simbahan ug susuportahan hit molopyo. It aton respeto hin mga na-una na ha aton opod na in mga miembro h it pamilya .. Health challenge guihapon ito. naruyag hin b eachfront view pero pagbagyo ma-bakwit. hi man tatoy lacandazo an maestro hadto kami nira nonong santo Aw.an anu. paano na daw la an am mga paryente nga nahauna na ha am.. hain nala ako mapalubong? kinahanglan ko magtiruk h in madamo na cuarta to buy a piece of land. catmonan. maupay nga aga ! Maupay nga nakabisita ka ha Dulag.so waray na makasagang hito. mga taga tacloban na malit hin tona dida hit takip hit bario hayang nga ada pa lobong.baga makaharadlok gad kun humitaas na giha p it sea level. lola. An imo na-experience pagbisita ha Bry. mahal guihapon it cremation. . Magtitirok pa ako para hin private plot . Mayda ba plano nga new location\/relocation ? Hello.. Damo la it akon servisyo.. Maiha na ako waray ma kauli. Bisan man la mag-atabay may code.na leadership hit presiding officr.h ahahah anu ito. etc..waray leadersh ip na depend la hit mandar...waray ako makauli kay magastos.think frst regular sesion wary ipahinayon kay waray daw it chief executive. nganamo la ini it cementeryo nga beac hfront it view." Hayang\/ Dulag Public Cemetery. Oo it looks like. Hayang..... pero kinahanglan ta gud hra bantaron. makakita nala hira Danny hin makalilisang nga " skim boarding" or swimmi ng pool. Hayang. di ngani cremation na ug good for the environment\/less space ha Brgy. it iguin takop la dida ha merkado pera adto ka truck kay binog man adto hadto..it iba ambot kon hin-o it inugupan hit nra. pipira-pira man la it mga officials na naugop hit bungto. deri ako sigurado. ada hira pa lobong cay cguro naroyag hit beach front Ta tikadto ha inland it expansion ngan private ito. america st ... Arthur. patod. Hayang ser iously. damo na it im kwarta... waray kamo sabot nga bisan dire taga dulag.. ha Brgy..yana 3 nala it hra.ngadto daw ha may Combis... Hayang--baga harayo nga biyahi ! </b> <b>oo damo nat namailit hin private na tuna kay pono nat baryo hayang ugaring ma hal2 la .deri damo it ku warta." Hayang ? Diri gad makuri tiguhon.. Isyu gad ine hi mga buhi ko ntra hit mga patay na. ta kay amo ito it una nga ma submerge. Ow deri la ako nasabot ! Tinood Phil.dman nakagios kon waray mandar.. Hira ni na liwat it labnasan.hahahahahah Baruk hira hin-o ito na mga officials a 3 nala? <b>• Dako-dako na nga popolasyon hit" Brgy.salamat han imo inputs. sige it kuha hit baras -. . damo na it "populasyon" didto. Is a new location or relocation area guin paplano hit bungto ? Deri gad man nanb otos it mga taga Brgy.pero Dulag Public Cemetery an usa nga parti ug in ikaduha nga parti Catholic cemetery-pareho dida ha Catmonan.na clase.. May tradisyon man it mga duminagat. Joey. agui bes ka nahayang presco la guihap it hagin. kun an baryo hayang ililipat hin lug .. it bario ha yang ada na hit am libong.. adto ako mapalobong kay dominagat man ako. Ano daw la i t ada ha MPDC table ? </b> <b>Joey. uli usahay. mano romy. Man Romy. right? </b> <b>Edison.... Ano man it kabubuwason hit "Brgy.. hira tatay.. Igo gudla it America S t. at tuna hadto nira capt kulas bautista na ubos na ibaligya.. usa na nga barangay gud iton Dulag Cemetery. Hayang.ano man it regulasyon. Kay steady nala it mga molopyo ha Brgy..amo an bati ko gihapon hadto. Mano Romy -. Phil. . kumust. tio. pero it kadam-an.mayda man kuno hadto plano na pag himo didto ha may combis an tikad to ha rawis igin sapit han kanan protestant cemetery ginhimo man na school yana. amyaw ug kasangkayan is at stake. Bisan liwat pri vate plots.

ar maupay ti kadto ha san vicente. diba jeoy hi imo tiyo teting yutangco nag don ate hin space to build a chapel in san vicente. lubos lubosin na niya it grasya, ur family can donate the whole property for the baryo hayang. why i this, bacau se i was raise in km. 56 and ang bahay kubo ay sapit han mga yutangco property. malawak ini na lute pakadto ha calbasag. i don t la kun an calbasag river is st ill there. bangin an tubig guin gamit han irragation. han gutiay pa ako nasukot kami mangarigo didto hini ha calbasag. tapos ang mga karabao was ahead of you na ngarigo guihapon. heheheh ! Ngan it aton tradition hin maupay nga pagpahimutang. </b> <b>Mayda na gad ako private lot via San Vicente\/Kalbasag.Ambot la kon matugot a n am takip nga mga Sano ug hira Frennie Caunte kon adto ako humusyod. Hira hat Mano Emilio ug Mana Emelia an amon caretaker. Nahanomdom ka hine nga family ? yes, romie. good for you kay deri kana mapalit hin tuna kun hain ka ilulubong. n eighbor namon iton hira hanhadto. ako deri ako maaram kun hain. or else baga hin banig na lilikuron nang i isandig nala ha gilid. Hirayo gudman ha labnasan, Norma. Natugot ba it Dept of Health hit private plots other tha designated cemeteries liwat ? Sering pa han amon amay, sigue ipaanod nala hiya. yes puede gad ipa anod kun ada pa an calbasag. bisan ngani an daguitan hunubsan na. maupay unta ini na aton oro istoria kun mayda ha local gov. namamati. kita na mga baby boomers an makukurian kun hain kita ipapahusyod hit aton mga maiiwan an. dapat usa na agenda hit aton local gov. labi na yana na malapit na it electi on. makalilisang ini na aton topic, and a major one. </b> <b>first of all, ha cemetery is, maybe, put up a fence around the perimeter and build major gates. maupay ini para diri masamok ngan diri na ma-extend it area n ga sakop ht cemetery. ayla, pagdalagan ko ha pagka-Mayor, perhaps, we can do som ething about this. he he he... Joey,kaulangan hin strategic planning ug political will to do what s needed. Dak o it mahihimo hit mayor to give direction of our town s cemetery s future. Ta ha la pag daug pagka Mayor, ayaw kacontento pag dalagan ! It aton Asian American Federation of Florida is an affiliate of the Coalition. joey if u ran 4 mayor bisan dire mo ako kilala i wll back u up, but pag sabut an ay kamo hit mga yu kay yu ka man. heheheh, basta an usa na imo plataporma ay bgy. hayang. para ha kaupayan hit Dulag.. you can expect the support of Dulagnon... agay na it yutangco bumalik ha dulag nga sumonod kan imo tiyo titing. adto nga n awala batos ko adto. kay han iya pag review han bar dito adto saka kan da tiyo a ndres que. cdnga hi imo mana ester abuyabor. ambot kon naha abot ka kan lolo ana . permi adto dida hiyo tindahan ha candao. @mano romy, thanks</b> <b>@phil, nahanumdom pa ak gad kan lolo ana. i am determined to run for some ele cted position come next election 2013. sekreto la ini naton. </b> <b>• Maupay,idoy ! good luck joey. maupay na nakahuna huna ka pagdalagan ha 2013. Re Barangay Hayang - Crowded na balit masyado iton nga barangay hayang ha dulag, waray na haros maagian if you want to visit your loved ones graves. Baman ako m ayda ko na didi (adi na ako pakatun-as) salit waray na problema hit akon mga bil in kon ikain ako paghapil kay maaram na hira kon hain it akon "second address". Weird topic pero kay puros man kita tikadto. </b> <b>Amy,ha aton unscientific survey, you say CROWDED it Brgy. Hayang ! Ano it bat i mo hit labnasan o Leyte Gulf view hit cementerio. Deri maupay Romy. Maupay isara na iton dida nga Brgy. Hayang ngan magbago hin ha iba liwat nga lugar hit Dulag.

 

 

 

 

 

Maupay kon it ti-arabot nga bago nga Dulag Administration, simbahan ug townspeop le of Dulag maplano-plano hit kaugma-on. Deri nala kita masuksuk didto, Amy. Aw ano man it at kalibutan ! </b> <b>Deri nala ako makipagsiksikan didto ha Bgy. Hayang hit dulag, Karuyag ko may space nga guitay. Baman an akon parents igkikirigta ko man la guihapon hira sali t adi nala ako. Balaitaw ano mauli ka yana nga patron hit Dulag? yes, a very good topic. ako udog cremation nala ngan isaburak ha dagat it abo. < /b> <b>Amy,deri ako maka-uli. House-sitter ako yana nga September kay hira agurang m apa Europe. Enjoy ka ug ikumusta nala han aton batch. Ta ikaw Norma deri guihapo n makikipagsisikan ha Brgy. Hayang. Pamatron liwat from time to time derecho DHS Homecoming. Bagan hin naka-uli ha pinas with all pinoys and others in one place, </b> <b>various food booths(karioka ug halo-halo guin pipilahan), cultural presentati ons and even Phil entertainers like Sunday hi Kuh Ledesma maabot. Mayda liwat Consulateon- the- Wheel for dual citizenships,passports etc. from the Phil Embassy in D. C. It s their 15th ug I missed only the premiere- so 14 years of annual "pilgri mage". Personal nga opinion la ini: Waray lugod nag-aabri hin Crematorium nga negosyo ha Dulag. Yana nga mga panahon pamati ko mayda na hiton niche nga market kay: economical, damo naman it relihi yon, nationalities, damo it mayda kwarta ngan waray kwarta gihap ngan pag-tuo hi t iba nga tawo tungod hit pag-dispose hit ira lawas. </b> <b>Una, mas economical para hit mga waray kwarta kay barato. Di na kinahanglan l amayan or balsamar labi na kon waray man hurulaton. Di na kinahanglan hin space ha sementeryo kay pwede man nira iglubong ha ira libong or ikada hin vase or cre matory jewelry. Kon ikada man nira ha sementeryo, gutiay la nga space it kinahan glan. Dire pareho hin usual nga pantion or mausoleo. Nakaupay pa hit environment kay dire malako hin kahoy. </b> <b>Ikaduha, it iba nga relihiyon, syempre mas maupay para ha ira kon maaram hira nga mayda hiton sugad ha Dulag. Dire na hira mauli pa ha ira lugar ngan mapasah e ha eroplano hit ira patay nga lawas para adto sunugon. </b> <b>Ikatulo, personal choices hit iba nga tawo ngan partly exposure ha iba nga cu ltural practices hit pag-dispose hit lawas. Damo na gihap it nadire nga kaunon h ira hit ulod or magin abono hira ha sementeryo. Ngan it iba mas convenient or ro mantic para hit iba kay pwede man it nira pagdara-daraon it abo bisan hira mapak ain. </b> <b>It iba may mga kwarta nga "can afford" pumalit hin mamahalon nga alahas nga s usudlan hit abo. Pwede ikada hin locket ngan ig-kwentas it nira ngan ira mahal s a buhay. Pwede ikada hin vase tapos ikada hit ira sala para ira hikit-an or para ira kaupod la ngahaw. Well said, Amelia ! Otro, it is an option. Usa nga solusyon ha Brgy. Hayang chal lenges pero kaulangan pa guihapon matratar it risk hin nagtitikaharani nga labnasan ha pesent location. Thank you Mr De Paz. Sensya na halaba it akon reply. I am literally thinking out loud gad la. </b> <b>Tinood it risk kon ha labnasan banging pa iton magin hinungdan hin pagkalat h in sakit kay labnasan bangin manhianod it mga iba nga lawas nga dire maupay it k alubong. Han didto pa ako ha Dulag (21 yrs. ago) mayda mga tul-an nga nagkaluluk at or na-misplaced kay nag-erode ang pantion. Ta labi na yana hit kapaso kanan G lobal Warming (baga sceptic ako hiton) ngan syempre, dagat gud iton. Di naton si

 

 

nasabot it pagdako hit balod ngan kon may bagyo ha iba nga Nasyon ada man kita h it area nga high risk hin tidal wave. </b> <b>Nahunaan ko unta (suggestion la ini) kon pwede kon bag-o nga sementeryo mamay da limit hit lease hit tuna. Kay sugad ha aton nga dagko it pamilya, usa ka pami lya dako it inuukupar nga space ha sementeryo. Kon mayda lease, mas matipid hin space labi na yana ha aton nga tikahaligot it life expectancy hit damo nga tawo ha aton kay kanan kakulangan na gihap hin medical care or di paka-afford, povert y, lifestyle, ngan natural disasters-related nga mortality so kada adlaw damo it namatay ngan di naka-keep up it sementeryo hin space nga pamutangan. Ngan san-o matapos it pagdinako hit sementeryo kumbaga? It mahitabo hiton himuon nga negos yo hit iba nga tawo nga mga enterprenurial it paghimo hin sementeryo kon posible iton ha aton, why not? </b> <b>Di ngani it di hunos nga style nga sementeryo. It iba-iba nga level pahataas kon masige it iba nga tawo nga may tungbaw nira or ilarom nga patay. Para ha ako n basta patay na papreho na la iton regardless hin-o kita han mga buhi pa. </b> <b>Usa ko pa nga nahunaan nga unta magin open-minded it mga tawo hit idea hit cr emation ngan magin practical. Labot la nga barato, hygienic pa ngan environmenta lly friendly nga option. </b> <b>Kon ako it masunod, it space para sementeryo tindugan hin university, hospita l or stadium ha Dulag para dire makipagsiksikan ha Tacloban. Dako ini nga gasto pero long-term nga revenue para hit bungto la ngahaw ngan kaupayan in the long r un. </b> <b>End. Good for one la ad2 na am gnpalit na lot. After a while, namention namon an kab ubuwason han sementeryo k overcrowded naman gud. And then nanay told us na whate ver happens, kinahanglan ada gudla hya ha harani ni Tatay bsan pa kon umabot it panahon na myda na mgng bag-o nga sementeryo. Actually, nagyakan pa ngni ad2 hya kon kay anu ba nga usa la nga lot an am gnkuha. After 2 years, she was reunited with Tatay. To fulfill her wish, igin bawbaw nam hya ha kan tatay.hi kita, ambo t hain dawla ipanlubong kon buynason nga umabot kita hin older age..... . hain daw la kita man huhusyog kun maupos na it aton kandela? nobody knows. </b > <b>Amelita, Angeles and Norma. Salamat hit iyo mga watlik parti hine nga discuss ion. May respond ako when I come back tikang ha Araw ng Kagitingan Ceremony ha Central Fl orida.

Sulibangko, speaking of panhusyog. An akon Lola lagas na. Danay pag-intrimisi ha n mga bugoy nga di na hiya maiha. An iya la baton nga "Linubi la, Idoy. Bisan it putot nahulog nga di sinasabot." </b> <b>@Mr<pd>.</pd> dela Paz: it s alright. </b> <b>@Ms<pd>.</pd> Flores: halagad tak ngirit hit nga yaraknon ni m lola =D Balitaw, it nga mga bugoy waray man nira nahabaton. lol Ira man la damo an nanhiuna ha iya. Amu na. =D How old is your lola? It akon lola 94 yrs old na last december. =D Para ha akon kon didi adto hiya ha Australia or may medical care nga naihatag na -maintain pa adto an iya blood pressure di pa hiya napanaw. Pero that s life, se ring niya " linubi la".</b> <b>Wow! Alagad it 94 yrs. old. di na maiha magin centenarian. Newsworthy it mga sugad na hiton yana nga edad bisan pa ano in advances hit medicine ngan technolo gy kay pira na la nga tawo it nakaabot hin sugad hiton ano? Sugad hiton nga mga

 

 

edad nahanumdom ako hit mga movies sugad han The Notebook, The Curious Case of Benjamin Button ngan The Green Mile". -) </b> <b>Yup, ngcelebrate pa hya han iya 94th bday last yr. Bed-ridden na hya for 1 yr now. Pero she still eats oatmeal tas Ensure na gatas nala talaga it iya gin-iin om. Buyag liwat, wry sakit hi Inay (dat s wat I call her). Dre na hya highblood, d pareho han una. Survivor it hya hin 4 ka stroke and we reli thank God for tha t. </b> <b>Ha yana, usa la na nga klase hin medicine it iya gintututmar, an para la ha b rain k bakot kon lagas na, kulang na hn oxygen nga nasaka ha ulo, so yun... Di pa man gud niya oras ano? </b> <b>Sulibangko, didi uso iton nga mga panhimo hin will. It iba mayda mga Power of Attorney. Ito nga pananglitan, kon waray na nira volition pag decide mayda nira appointed nga mag-decide para ha ira e.g. pagpatanggal hit life support, etc. It iba, naruyag hin euthanasia. Dire pa legal didi pero mayda Doctor nga nag-aad vocate hin voluntary euthanasia. Ira man la damo na ada it iya binuligan. Mayda iba nga nagbubutang hin "no further resus." dida hit ira dughan in case, m ay mahatabo ha ira, nadire hira nga magin vegetative it ira kondisyon. </b> <b>Baga OK la iton didi it sugad kay iba-iba man it mga relihiyon. It iba, waray tinuuhan, etc. It iba para ha ira, kay ira man iton lawas waray bisan hin-o nga pwede magbuot kon pag-aanhon hira kon umabot na it oras. </b> <b>Ibaiba man gud mana tat kultura anu? Ha mga langyawanon, ok la it ha ira pero ha at nga mga pinoy nga close kita ha at family, d ada kita h2 mailob nga eutha nasia. Personally, bsan kon lagas na tak lola, d ak naruyag udog nga mawara hehe he! Usahay pasaway ngani k ulyanin na man gud, am nala gntataw-an. Ta kon an mga busag ad2, ambot kon bisitahon pa ha home for the aged anu? Ay nasering ka pa. </b> <b>Makuri gad mag-judge nga it mga busag mas OK pa ha ira it mag-alaga hin ayam kontra hit ira mga oldies. Ngan amo na kay iba-iba man gud nga kultura. Baga obs erbasyon ko la ini. </b> <b>Seguro kay it ira kultura bata pa man nga nalakat ha poder it ira anak. Mga 1 8 yrs. old or earlier waray na ha poder. Dire sugad ha aton nga ira man la it ib a hasta nga may apo na, ada pa hit ira nanay/tatay natapod - partly economic, pa rtly kultura ta gihap. Salit baga kalagas hit oldies baga may tinatanaw nga utan g nga loob it mga anak. Kalain didi. </b> <b>Ngan ha aton it iba nanganak para may mag-alaga ha ira pagkalagas. Baga amo m an dayon ito it expectation so nagin self-fulfilling prophecy. </b> <b>Ngan ha aton kay waray man Social Security. Kalain didi nga kalagas mayda gov t support ngan kon ano-ano pa dida nga services. Salit dako it tax para matustu san ini nga mga services sugad hit mga para mga kalagsan. </b> <b>Ngan didi mahilig man ito hira mag-travel. Ha aton naka-travel kita kay OFW o r nag-migrate for economic reasons. Hira ira la karuyag kay Australian passport it ira dara. So nangagbublag it ira mga anak. Ta kay seguro kay bata pa man hira nga nalakat ha poder hit ira kag anak, baga it ira attachment or sense of belon ging dire sugad hit ha aton nga "hanggang kamatayan".</b> <b>Pero at the end of the day, bisan pa ano seguro nga akon theory, it all boils down to convenience ada? Hira pa nga madali ma-inconvenient. Seguro huna ko kay

 

 

 

di man hira hiara hin kakurihan hin sugad hit kakurihan ha aton. So it ira baga threshold habobo pag abot hin mga sugad hini nga butang.Ito ba matabo nga madali sumhan o impatient. Ta kon lagas it im alaga, tapos ulyanin pa . Maubusan hin pasensya dayon ito hira. Amo ada iton nga damo it naayon ha mga P inay nga carer or DH kay maasikaso. </b> <b>Tama ka mana. Kulang hra hn sense of belonging ha ira families. Pero naayun a k hit ira govt dda tungod kay gintatagan nra hn importansya an ira mga tawo. kay total in nga mga lagas, duro it hra kamakugi during their productive years and I guess, dapat la liwat ihatag kon anu it due para ha ira. makuri ton dd ha at c ountry. bsan kon my SSS, pira manla it nakakarawat hit usa nga pensioner? kulang pa ngani pamalit hn mdsna ngan diaper. Salit an mga anak, tungod kay nalolooy h a kag-anak nga nagmangno ha ira hn pira katuig, wry iba nga bubuhaton kundi an i balik an ngng sakripisyo nra para mgng maupay liwat an knabuhi nra yana. </b> <b>Unta maging sugad ghapon h2 it pagtagad hit gobyerno naton ha mga kalagasan n ga naging parte han kon anu man it naabot yna hit aton nasyon. </b> <b>Agi it gobyerno ha aton tikang ako ipinanganak waray baga nahimo gud. Amo man gud nga kada adlaw damo it nag-abroad pamiling hin swerte - reflective ini kon ano it kakulangan ha aton. Para ha akon mahal ko it Pilipinas from a distance. < /b> <b>. K kon ok unta it at gobyerno, dri na knahanglan magkd2 pa ha langyaw it ato n kapamilya para mamiling la hin greener pasture crng pa man. dapat ng-aabroad k ita para magpahalibway la, pareho ba hit mga americans, europeans.... </b> <b>Ha Kuwait crng tak Tya, it mga kuawiti maupay it kabutang kay minayuyo hra hi t ira gobyerno. salit, dri hra nangengempleyo or kon manarabaho man, cgurado na maupay na posisyon it ira gnkakaptan ha usa na kompanya. Hin kadadamu nala dd2 h it pinoy nga ngpapakabuhi. Ta kon hunahunaon, kagutiay gudla hit kuwait kumpara hit pilipinas ngan katatapos pala ha ira pag giraha pero nakatindog man balik da yun. </b> <b>Hi kita dnh, wry ta choice. crng pa ha ak siday, tungod ba ini ha sobra nga p ulitika o tungod ha dunot na sistema? Para ha akon pareho. Dire ito hira mutually exclusive. </b> <b>• Halaba nga tsek!! Integrated na gud it aton topic nga Brgy. Hayang. So true nga ,it s about our cu lture,economcis,and health concerns opod pa siguro it religion. </b> <b>Glad hit iyo articulation Amelita ug Angeles ! Ika nga "thinking aloud" ! All are very good for enlightenment. Amu balit mano romy. yna ghapon, nagppnanhuna2 ako kon anu dawla it matatabo ko n malagas na ako? badaw k 1 la tak anak. unta mgng maupay it iya panginabuhi par a makagtimangno hin maupay ha ak k bsan pa kon pag-andaman ta yna tat future, wr y la ghapon assurance k h Lord la ton it labi nga maaram. </b> <b>Wry ko nala ghap labot kon hain man ak ilubong, basta la kay mahalubong hin t uhay. Amen,Angeles ! Natu-o liwat ako nga ada pa it aton strong family ties ug respet o ha elders in the family. They will take care of final arrangements. Bottom line gudman. "Thy will be done". Han ma confine ako ha Intensive Care Uni t in 2000,The Lord s Prayer an akon guin ulit ulit while conscious. Later, my pr imary care doc told me I could have diied. Yes, pangilal-an hit usa nga Pinoy, mano. </b> <b>Asya k wry ta na hit mahihimo kon oras na naton. @ romie what happen to you? kun oras na naton oras na talaga. god bless to all. good day planeters....pasagbanga daw we can t deny all of us will die and the issue regarding brgy. hayang is really

 

 

 

everybody s concern labi na gud ht iya recent location nga ligid ht dagat. clim ate change will affect rich and poor countries and the most affected areas are t hose aada ht hrani ht mga bodies of water like our public cemetery.. so to speak it affects also not just the poor ones but also hadton my mga kaya g eap nga aada iglulubong ha Brgy. hayang. i agree as to most of us here that Brgy . hayang needs a relocation site or a new site coz there is really a need ky ma abot 8 panahon some of our love ones nga aada ha sementeryo would be under sea w ater.. we hope nga 8 aton mga municipal officials tgan ini hn pansin ky puro man kta tk ad2.. hav a nice day ha aton ngatanan and good luck ht aton mga concerns nga matagan u nta hn pansin. @amiel: amen to that. Importante man gud iton nga kaangayan paghisgutan. Amiel, maupay man nga nakasulod ka hine nga discussion. </b> <b>Tinood ug mayda na mga badlis hin hinabo ha Dulag labnasan. An Lolo ko nag se ring nga humihingal an kabayo from labnasan to Simbahan . Yana masering seguro a n kabayo,"chicken feed" la kay harani-ay nala. Kon umabot man it panahon nga it barangay hayang mgng under sea water na, wry ta iba nga mahihimo kundi tawagon ini nga sinking cemetry (just like d one in Cami guin, tho i havent bin there.) pero makuri ta cguro karawaton ha at mga hunahuna ug kasingkasing nga dri ta na mabibisita nat mga higugmaon ha kinabuhi nga nama huway na hin kadayunan kon mgng sugad na hiton it sitwasyon hit aton sementeryo. </b> <b>As Roman Catholics, importante pa ghapon ha aton an pagdaraw ha ira mga lubng anan most especially kon All Soul s Day k ada kita ngkakahuruharampang hit at mg a kapamilya. Of course diri ta karuyag nga mgng worst it sitwasyon dd2 pero ginaanticipate ta na iton. Amiel is right, dapat matagan ini hin pansin nga present e nga kabutangan hit at sementeryo. </b> <b>Anu dawla kon myda kandidato yna nga it plataporma nya in about the relocatio n or pagkamayda hin bag-o nga parahuwayon hit mga Dulagnon just in case kinahang lan ta na mamahuway... Hain pag-uli mo Angeles,did you have the chance hin interface with them ? Waray pa ada hini nakakag pahibaro hit aton mga municipal officials mahitungod h ini nga current situation hit aton cemetery. I think it s time na may-ada talaga naton organization para magkita kita hit natatabo hit aton bungto. Ngan diri ka y kamuru miyembro la hit magpapa miyembro. Dapat aktibo gud kita. I am so proud to be a Dulagnon. Kun may ada napakiana ha akon kun taga diin ako han nakadto pa ako ha Manila nasiring ako taga Dulag, Leyte ako. An hour drive away from Taclo ban kay Tacloban man la an ira kilala. I feel sad about what s happening with th e environment. Pwede gad kita pumalit hin mga katunaan ha iba na lugar o kun dir i man mag migrate nala ha langyaw nga labnasan pero bisan it mga aadto na nag aa lot la gud la hin time para makauli. Sanglit siring ko gud dapat ugupan gud nato n it aton bungto. nga Dulagnon damo gud kita. It akon usa-usa nga apo nga banyaga,gusto ko guihapo n when it s time for her na makita niya an Dulag ni iya Lolo, it is a place nga ma-aapreciate niya guihapon. True Mano. Sanglit kailangan umuli ka na ngan upda it imo apo para kumita kami. Hehehe. It akon anak ginsusudoy ko gihapon hit Dulag ngan ginpapakilala hit iya mga kaurupdan. He likes it in Dulag kasi bisan waray aircon mahagkot it hangin. Ana, I wish I can take my apo now pero deri makaintende kay mag eight months pal a. Maupay balit nga sugad hit imo anak,mangilala hiya hit aton mga oropod. Usa pa p ermission ni iya Daddy kaulangan otherwise ma charge pa ako hin kidnapping bisan kon apo-napping ! Hahaha! You can wait 5 years para makauli hiya. Makakaintindi na gadman it hiya bisan la guti. Nangingilala na it hiya hit iya mga kaurupdan ha Dulag ngan danay namimiling.

 

 

 

 

 

 

Hi there ana! Maupay iton nga mentras bata pa tim anak, nahaara na hiya pakigmin gle hit iya mga kaurupdan para pag-abot hit panahon, kilala na nya hra ngan d na hya maawud pakig-urusa. Batasan ta na gud ton anu? Good job! =D Hi! Thanks! Oo buyag la kay madali la maka retain hin info tak anak so nakilala hiya dayon kun ginpapakilala nak. Pati it iya mga kapaturan kilala na. 9 hira ta nan na first cousins. Buyag la. Hehehe. May pm ako ha imo. :) Ana,ayla kay bangin 5 years from now makakibkib hin bato ha Dulag it amon apo ug mangilala hin oropod. Yana pala pag sitter ak ha iya Waray music it akon guin p lay sugad hit kan Joseph Uy og Cielo Tibe ! Hinaut unta mayda pa lubong hi iya g reat Grand lolo ug lola nga mabibisita ha Brgy Hayang. God willing, Angeles deri hiya magaawod awod labi ha tribu. </b> <b><i>Ano an imo hinumdoman han DULAG kasanhi? </i></b> <b>• paragyir han rak rak ha my kuta BUNTAY vs. CANDAO.... sus kay champion adto an serrano sir candao buntay catmonan sungi magbarabtos vs serrano la hadto? maupy pa an ulo ni egay ngan bukot.. betamax kanda mano ernie gabrino, syomuy ha merkado. nag panic an mga tawo 1980s kay mahulog kuno 8 skylab! ....... puta karling..... hi minin makusog pa nga nasayaw basta natukar na an kanda man dodong juke box... ........timbura asyong aksaya tira tira hugot hugot asya ini an masurong hadto. bakery ni mano bonswan......ladies piso. bigan nga iroy!! he he an nawala ikid... makursonadahon...waahhh!!! hahahaha...alagad kun waray adto kahun ag dako na adi nga HORSEEEE! hi lolo tomi,ginlanat hi danny boy waagas hin sandang ngan hi wirko waagas ANAY DAW MAY KO PAKIANA; Hno gud 8 nagpatikang h8 expression nga HORSE dnhe ha d ulag?..,cge daw... badaw sir,,cold kodan la adto an ak daku ag2 na lipong... deadly humps la an katapat....weehh horrrrrsse!!! mga dolse i2 ha buntay!!! sir didto ha wall sagbang hi sosay nganhi guning nag away ha merkado, nasiring man hi sosay kan guning, gu ning baka kaman hit liyon, nasiring liwat hi guning kan sosay, ikaw kay baga hit sawa nag istorya naliwat haak an parag isda blue whale na daw kuno an isinuka han bulinaw.kairo man it nga blue whale,,upat pagud it nga biktima hit nga bulinaw buhi pa gad idoy kay ano maangbit ka? he he he masukot ngani ta maubos it nga endangered species sige gad giap tak pagpinangawil didi Qatarman,bangin la makatsamba giap bulinaw nga may kinaon nga blue whale.... isugba la 8 bolinaw kay sariwa man namiling ak hin kwayan didi kay nala barbequehon baga waray liwat ak paka age steel bar 8 gamita! tubo nala hit tubig nga di 4 gabay tabaw la pagud an gamit hit nga mangirisda nga nakadakop han bulinaw nga nakakao n hin blue whale bangin nka drugs adto nga bulinaw? an gamit nga kawil intawon an angkla han dona paz,,tabaw la nga saging an ginsa kyan,swerte gad it nga mangirisda... </b> <b>syomoy katima han klase ha mercado, sipa, tatsi, batak2 han bola, chinesegart er ngan satu ha me bangko, katima magsaka2 han caimito kanda oliver tindahan ha merkado nga puro muing kon natima na an mulay tas duro pagud an mantsa han am mg a badu tungud han caimito nga bis hilaw am gkknuha , nabrown out ngani nahangaru yag dayon kami kay milingbiling dayon saypa kun bul anun adto kami dayon tambay ha kalye han mercado or ha triangle..an sayaw2 ngan ladies piso ha cultural ngan

 

otan n ga nanka..na close na hira.k.pagarigo ha daguetan nga madive ka h a igbow han brandila. pero dam na it bakery did2. </b > <b>an kaimeto nahuhuyot an mga bunga tapos nababari an sanga ha pag kalab etay.....pag abot ha may bridge salug hit luan.moron..... katima mabalik na kami ngadto ha eskina catmonan. 2.karagtuk daw la adto.close na it hra ngatanan. ligid nga binolbolan.. kanda bons 1(both in candao) and filipino ba kery. ha catmonan dida man ako naukoy han akon lola agidaw gab-i may ada hubog kumadto ha kalsada sige it pag iniyak" AGWAY HIN O MAN AN MAISOG GUMAWAS KAY PAPATAYON KO. an balwas han panaderos na turo ha pandesal sige man an kaon kay marasa man pag mapaso pa....kay nahubog man 1 gallon na tuba na bahal.. marisyo la namalit kami hin hot pandesal ha filipino bakery..mag paarot kanda mano ponce(a.. kun usahay natambay kanda tatay cinte bilyara n kay napakasiga man ghap ak hadto.. baka hin kabute nga nagsulputan sa dami... .hays.inasal nga agokok.. bisan ano la adto basta marasa an tinapay labi na kun mapaso pa.magkta hin betamax kanda mana meyang ha merkado tag 5 la an plite. 3 an bakery. pirde an pandesal nga hir .. labi na pamuga.hi maring lango nanmukod ngan namatak kon g in22yaw.ha baryo nga iginsakay ha trak an mga chikababes... an paragyir han rak-rak. an basketbol of course labi na kun sungi an namulay k napabutnga dayon hra Inggoy. 3 an bakery ha may harapit ha gasolinahan ambot kon buhi pa an gasoli nahan. paisugay! 5.ha candao kanda bones one an usa Filipino Bakery ha m ay mercado. amon gin huroygo an pandesal para makaon hin durodamo. h alipak kay na circulate idoy an baho tapos paturotuklin dayon kun hin-o an culpr it! ahehehe! 4...hehe). ako an taga palit hin tinapay han akon lola every morning adlaw adlaw gud. ngan lawot lawot.. dalagan kay may aluk (witch ba) at engkanto ha may kawayanan.hahaha. duha la anay adto na bakery.tirat ira han elementary pa ako.ambot la yana kon buhi pa an mga bakery na yan.chocalate ni lola justa.. an paraliton namon an burias ngan cabak snak namon ha kulopay tapos ha escuela...mag snak hin halo2 kanda mana pesay... naghuhubo dayon! .. </b> <b>• kay duha la an bakery.kanda nanay panchang...payatot maembargohon hin holens.. an laburo nga guinsa-samsam anay an bayabas b4 iglaburo. an salida kada gab-i kanda mano ernie labi na gud kun may nautot ha luyo.. hira bone one tapos kanda panchang.pan limas ha candao con huwang.parok. Ikid ngan Orlan.. pagrorot han homonhon.. kay hadto my bita pa hi man cardo. an gurombalay. this my fun memory of my youth.. otan nga bayabas.a..di na maka ako s pag buhat...magl akad gud la ako tikang ha catmonan pakadto ha candao kina bones one bakery at ir a pag himo inapak-apakan la an pag horma han pandesal . 3. akon lola..ka harayo a n akon nilalakatan.. 6. marisyo ad2. </b> <b>saragyaw ha mga baryo pag fiiesta. ako an naorhi.. mayda im nagi didto ha balay nga mag uyab hinkit an ni lola ana siring dyun hi l ola ngain kamo bumaton dayun an lalaki kan lola ana mag lulupak waray man niyo s aging nga dara sering man an babaye mayda na lusong ngan hin bayu sering ni lola ana tagui ako ha pagkanatima ha!! marasa an moron nira elsa.. baka mga lagas na an ira trabahodor... an maratimbatim ha plaza.lol ay oo nga... di mag complain kay tubalon ka han lagas...... am ig in paulo an pandesal ha linya han karsada nga semento.he he .. an horuglen ha gawas nra mano ernie.. kumadto ako ha luan patron magbagtas la ka mi..an bermuda triangle nga nabug-os tungud han mga tambay ha bilyaran ng a kaparte na ghap han ak pag tubo..hahhaha.bonay ngan hin sampilot ni mana kikay. ha may san agustin bisperas han patron saragyaw tapos may magrerebok. 1. an moron nina mana elsa marasa guihapon. arasip.bulan..

didto pa kami ha dhs campus nag-assemble ngan pas-an an mga pusil-pusil gin tag an liwat kami hin mga lebentador. Goly Lacandazo. Menying Laus. Kun mga hubog-hubog na. Mano Totoy de Veyra (RI P).akon h         . Anyhow. an sinbahan hadto dire pa ito yana kay naguba man han guerra.hira Mano Nonong Santo. Usahay hi Mano Romy Tupaz nabulig para maguin quartet.</pd> canas (amon commandant hadto) katima han program. amo la adto nga panahon nanimba an mga b ata tongad han kadol. waray na boto nga hinbatia-an kay naubos na man am balon nga mga lebentador. without making a single shot . pagka tapos iguin "translate" ni Mano Lucio Creer. "to name a few". </b> <b>Anyhow .mag kuro kaliding ka gud ha salug hit pag tinawa .here we go: IRIGNOM (Palunay gud)!!! Han bag-o la ako na "graduate" han Civil engineering (1966) waray ako libang. Pek in Vacal. ha dala n marisyo na kami kay sige na am pagpinabuto. inimbargo o kabi han nadaug. guin mamakan iton han mga bata. han 1974 nga leyte landing clebration. Mano Mely Peregrino . kami nga mga pmt cadets hadto an mga amerikano kuno hay nga masaka han kilidkilid han kan-anang(hill 120) nga mag-gyeragira kunohay.ayo han linya. Pabuliga gad ako hiton iyo ire-storya\/kurukayakan bisan kon dire kamo nakilala pa ha akon.my roots are from the Tupaz.hira Lily Congzon (RIP).kunwari la). An akon mga kainom an pinaka makarit "and entertaining and talented" na trio ha ato n bungto han Dulag (the best ever and probably forever) ."happy" na ako. salit pirme la irignom haros kada gab -i. Taga Dulag gad ako pero naha anod ako hin kahirayuan ngan na iha na ako waray maka-uli ha aton (1975 was the last time). naduroy karasa an hot pandesal tikan g ha semento danay makarobkarob na. Man Tanny Labadia. Tibo (RIP) and Boning. Mano Danding Tupa Beringuel.iya ako guin "introduce" para kuno maka "reconnect" ako hit akon kauropdan ngan kasanhi na mga kasangkayan. naghimo hin reenactment han pagsulong ha n mga amerikano han hll 120. niyan na la it akon pag pakilala. pag simana santa an kadol. matikang na iton "comedy skit" nira Lily Congzon (speaking i n the Japanese language . Tupas. salamat nala kan Phil Peregrino . Here s a hint . an bong2 han sinbahan sin nga doro a n taoy. Man Kuritoy Morcilla. nag hike la kami tikadto ha kan-anang. </b> <b>Baga nasindak ako ngan guin mingaw ako paka basa hiton iyo ire estorya maha t ungod hiton "topic" na "Imo hinomduman han Dulag kasanhi". duro an kasina ha am ni Mr<pd>. Bag-o la ako hini na techno logy Facebook.bisan niyan kun guin mimingaw ako . Felipe Pabro. -Sunog han mercado ha Candao</b> <b>-pagdunggo hin barko ha bungal han Daguitan River</b> <b>-tailoring busineess(Dela Paz to STRAD s military tailor) -Sangguniang Bayan membership ug orig MDC of Dulag plus Dulag as historical town agui daw hadto han guti ay pa ako.akon la guin "re-recollect" adt on mga kasanhi na irignom . pagtikang na han reenactment. hehehe. "The trio was so good and very entertaining" . damo na an mga bisita didto ha igbaw han kan-anang ug kami nga mga sundalo kunohay t ikang liwat pag-assault agi ha kilid ha kan-anang. An mga iba na pirme kainom ko. nagtake-over kami han hilll 120 baga hin edsa 1. Mano Ernie Gabrino. an mga tuminongnong hadto han aton bungto . Tupa clan. Palipak idoy kun makabati kamo .

spectator la ako ha basketball (later nag sponsor na ako han team in behalf of our tailoring and pati na guihapon ha m unisipyo. Tinood gud an imo recollection han mga ma upay nga nanganta ug nanginom liwat. Sering pa han aton darawhon "Kung bagang ka. </b> <b>Maupay liwat kay may plano ka pagbisita ha aton.big guy". Btw. han younger years ko ha Dulag. upod upod kami niya kun hain an fiesta. maupay kun makapasyada ka kanda mana.ira guin dara han akon "last project assignment before I came to the States". "See y all"!!! Man Nelde (deri la ako klaro hit spelling hit imo nickname if not mistaken. maupay na kulop ha imo.ni imo mother. So As spectator ang recollection ko ha imo player-waray ako knowledge han be hind the scene-asst. As a matter of fact. an usa na sister namon our bunso ay nakapa g asawa dito. kailan kaya magkakaroon ng resulta a ng mga pinagpaguran niyo. Kamo ba adto ngan hat Mano Tito Tupaz ha high school ? </b> <b>salamat man neldy. in 2008. flag nga dara han Farmworkers A ss n of Florida ! </b> <b>romie salamat hin madamo haiyo ngatanan. retired na hira nga duha.mga kaorupdan ko ug mga kasangkayan. keep in touch. Hina-ot unta magkirigta pa kita . Well. romy musta na? hi mary lou ay umuli ha aton. kami adto nira mary lou degala. Ma-aram ka man na makikisangkayon gud ako ngan maruyagon gud ako hit "happy-happy\/inom-inom.maaram ako mag-uropod kita. My pleasure too. youngest ako ni hat Mateo ug Juanita. nga na introduce ako ha FB. ta mabagang-bagang ka pirme guihapon". hasta pa yana. maupay an imo memory. kun ha amon na familia darawhonon it runs in the family.the el der sister hat Marcela Kempis Tupaz. coach ug recruityer ka ngay-an. smart. Agui baga matangis-tangis na liwat. pero pakilala anay kay waray ako "idea" kon hin-o an imo kag-anak . Ug estudyante ako ha first year ug fourth year H.Mrs<pd>. Hulat-hula t la idoy ngada hit akon pag uli . if classmate kamo ni Mana Edit h(Bernardita) she just retired from U. your f antasy may still have a place in our hometown ! I guess.Welcome ka dinhe ha Planet Guinawas.. I agree you made good picks -particularly kan Turoy. you have a good day. ha sta yana.kon tugotan pa ako hit aton mahal na Patrona     . Hoping for more dreams be realities ! Mapaso gad even if we took shelter ha mega.hinaot unta mga buhi pa hira intawon. </b> <b> @ Anthony Dexter: Pasensiya ka na idoy .S. the competitiveness in sports adto la guihap.. hi man lili it hermano mayor yana f iesta naton ha dulag. Man Neldy..P.. god bless @ Mano Neldy : Welcome home. nag asawa hiya kan reynaldo rostata from caiberan. josefina raagas ngan madamo pa..S. kumu sta ! Di ba na-basketball ka guihapon ? </b> <b>Maupay man kay naka FB ka guihapon. may plano ako bumisita hit aton bungto "in the very near future". Malipay ako na it aton pamilya "active" hit sugad hine na "acti vities" "keep it up . Good nakatipig hi Man Nonong hin remembrance ug na i-post ni Jerby.</b > <b>Kon kalu-oyan ako hit aton mahal na Patrona. member ako han choir ni maam a mparo.U. Bangin la na-impress ako kay small man guihapon ako. god bless. Pero salamat idoy na "welcome " pa ako ha aton ngan ha Planet Guinawas. hi mana angie ay retired na. BTW.</pd> Amparo Dagala. ada hir a ha telegrapo haraniay ha dagat nag balay.

. flower. Ambot hin-o an nagimbento hadto nga mayda kuno dako nga tamak. pingpong nira mano ernie ngan an tatay ni mano T oMs<pd>.it 35 anyos nga paghibulag hit i mo tuna nga natawhan in dire harumamay kun dire la ha ngaran hin pagpamiling hin mas maupay nga kabuhi. biling biling hit gab-i labi na kon bulanon. nakaremedyo na. An ak kawaray ko sex life ha highschool bis an ak mga classmates. An dako an TAMAK dida kuno han luyo nira gobenciong.. The first thing that I could say is "Oh my gosh!!!" Anak ka ngay-an ni Atod Gloria (Atod an amo n katawganan ni imo Nanay). </b> <b>Tas basta wry klase.you are very much welcome here ngan hinaut unta nga p inaagi hne nga aton kurukayakan baga mas magin huroharaniay tim kasing-kasing ha DULAG bisan ha kun sugad la hine nga pamaagi. Pagpi nanmati kan Meionilo nga naggigitara ha may stairs ha elementary... Paglibotlibot ha diamond ha elementary kun nagb abaha pamiling hin gudti nga turubay upod hi Totoy Cerence. Pag serino ha basketball court kada kulop. Waray ha am nakakaintinde bis usa nga taga dinhi.anak ako mano ni Gloria Tupaz ( timog ) nga bugto ni Romeo "romy" Tupaz( RIP) as u used to call him. Baga matangis-tangis kaman idoy na ma pilak hin mga pulong. (di lak magyayakan kon hira hin-o). Batakbatakay h in bumagtik nga tae hin karabaw.ma mano la ak anay ha imo kay dire pa man ako maa ram hit aton tilitol. gn-uupod ak han ak lola leling ngd2 ha tndahan nra lolo ha merkado. mabolo ha plaza bisan di re pa hinog gin kakaon na. Maupay unta kon may-ada pa liwat Trio na manganganta pareho han kasanhi han akon tiempo han kabata-an. my lapwa. Madmax nga awto. tekl a. Komusta man hiya idoy? Come to think of it .salit mano welcome home to planet guinawas.Rotary events. Maupay nga murulayan an tinambek nga baras han gintitinakopan pala an merkado. </b> <b>An nangagsudoy han luto nga utan pagkakakulop. Computer games dida ha may skina tisulod High school ha may Telecom side.again. an tinapay nga baligya dida ha may central nga an palaman latik.an akon tatay hi Daniel Ser rano Meneses (RIP). He he he. Ice crumble ha mercado. Salamat idoy . tas nakad2 kmi ha kanda lolo centi napalit hin hipon ma kanan piluka pero dri kmi pinapagbayad k hatag nala h ehehehe! </b> <b>nanumdom ghap ak han mga agnay han mga tawo ha highway.. an am kaurog mulayon na magparatod in balay-balay. Sampilot ni Cliton. damo gad an mga bitter-sweet memories ha dulag han amon panahon.... an pagribok ni dax kan maam paciencia school room (tr igo).</pd> Tambay ha bilyaran nira Ramil. magkita hin lahar( na anakhuna action movie).mag inom-inom liwat kita. An mga locki n and poppin greats hadton elementary pa ko nga hira Man Jude Bugho ngan hi Mano Daxfer Perigrino.. patarawan nga mga taga Bermuda triangle. punk n am tukar. kaldo. an pagpinanhimo namon han hostia didto ha convento (waray   .ano it oras dida niyan ha Pilipinas? thru this medium in the future.. until now akon iguin istorya hit akon mga anak an amon paglimpyo han simbahan kada sabado para misa hit pagka buwas."see yuh!!!" @ Mano Neldy: with due respect..... mapalit hin pandesal ha filipino b akery hit aga ngan darling pie hit kulop kanda bonswan. an paglanata ha amon ni pilimon hin sundang ngadto ha huron. </b> <b>Tas Christmas ngni.. mga friends nga nagpipinangagda hin Marijuana ngan inom.. Ha ha ha waray gud ha ak makadara. </b> <b>• @ Anthony Dexter: Salamat na liwat idoy han imo pag tilitol..anyways. Break dancing kanda Mano Tedan Villegas. tirok kmi knda lolo centi balay dda ghapon ha highway k m yda mga regalo na ipanharatag ha am had2 (nanumdom ka kuya ramil? kamu man ad2 n ra ate lorimer an nakamagurang ha am hehehehe). Plitihan hin Komiks ha mercado. ngan damu pa. an ak siyahan nga banda.

hehe ngan damu na it pawnshops nga fota! it bago ha dulag yana kay waray ka ha dulag.damo na pakaraonon. etc.. mayda mga baras nga barrier did a la ngahaw ha saka para kon mahitaas it tubig. damo pa gad pero amo la anay ini. I owe Mana Vergie an apology kay waray gud ako kumilala ha iya di dto ha Tadyao han get together han Batch 68. It hinihimo la hit Mayor propos al. an bunoan hadto ni tatay marcial costin panuong han mga botero permi mya tinola nga sinugba an bugan opraiseras usahay sinarakan. It mga tawo it nadecide kon "oo o dire" padayon. </b> <b>Oo. damo nahimo na bata.. di masaka ngadto dayon hit mga b alay nga harani. Yana nga mga panahon hit G lobal Warming. Please indulge m e kay di ako maaram hit "bug-os nga estorya" kay kon ano nga ginkukuhaan ini did a hin baras nga di man angay kay dire ini nga dagat kanan usa la ka tawo o pamil ya. </b> <b>Kumpara ko la didi it Local Gov t ha amon.an comedya ha serrano..ostyas.an oppraiser ha smbahan nadara ka hin bukad bis la ano may karan on katima han halad ha altar...it nga natun og may goma may buri.an ka sunog han merkado. </b> <b>ada inin iyo mano winston kn bga poydi somagbang an akon la na numduman an be tamax knda uncle joy tumandao. Dire didi it Lider nagi-os or nanh imo hin proyekto nga dire aprobado hit mga tawo..panuso ha kan hag hag pakiana nala kamo kon hain it kan haghag.. Di man ini sugad hadto. </b> <b><i>bag o</i></b> <b>• ano an mga iguin bag o han aton dulag? ako nla it bga ma una :)han yana pg uli ko my mga bag o na nga mga imprastructur a. Mayda permi public consulta     .. Kay natural resourc e man ini.an pag tindog han marker ha sun gi . Ngan kon may high tide di la ngada ha Baybayon it danga t.. Damo pa hadto an baras.dulce ngan kn ano2x pa. pwede malumos it bug-os nga Dulag. It iba nga dagat sugad didi ha Australia. Para ha akon dire ini pwede paliton or tag-iyahon hin hin-o pa dida k ay kanan gobyerno ini para hit nga tanan nga Dulagnon ngan masunod nga pira pa k a henerasyon. Malamiri an tubig ngan may mga higlarom na nga parte nga di ka nasabot nahulog ka na la. thank you for making this page available.mam gallo pirmi ak nasinahan. Pero amo ba iton it karuyag hit mga tawo. Kanan nga tanan ini...manog banog ha dagat di namo ay han sumba. </b> <b>Pwede ba ini i-deklara nga Baybayon nga "Protected Area".mga agnay han tawo ng an kada pamilya sugad han timog. Amo ba it u rgent nga issue or mayda pa iba? Well-spent ba ito nga kwarta or mayda pa mas ma upay nga gin-uuna anay. Yana gutiay na la ngan haligot na it baras tikada ha saka. .anay d maigo dinhi an mga kasanhi nga akon hin babaruan kulang it bug os nga dulag para ma accomodate he he . Welcome to FB.may we we jamboree permi. caroling for both the DHS and the church. waray sasangkuan hit dagat nga baras ha saka. Bug-os la ngahaw nga Bungto it aangyanan n gan mga livelihood.. pag-uli ko han 2005 kumarigo ako ha Buntay.until next time mga sangkay.asya ton it bago ha yana it bag o ha dulag? an ak pag uli damo an nabug-os na bata. Dako na it iban hit b aras ha Baybayon.ngan my chooks to go na. madali humitaas it tubig.pa hadto ready made na mapapalit) and libre kaon han mga iniros nga magkarob-kar ob.kahimo han childrens park we owe that to the late mayor FAU STINO SERRANO. </b> <b>Napakiana la ako kon mayda ba rehabilition program para hit Baybayon? Mayda b a programa hit Mayor para mga environmental issues ha Dulag? Oo..jolens ha sirong han grandstand...na waray ipakaraon! bag o la ha akon paningin! ngan an pantalan pira naibanan na liwat! </b> <b>Sulibangko. gin-ayad it tul ay ha Daguitan River.kay hadto ka da balay may poste nga tinindog ha gawas butangan hin lampariila para mapawa ha gawas kay waray pa kuryente. a mbot kon amo la guihap it paghalad hin mga bukad kan mama mary hit kabataan yana . the month of May Flores de Mayo. maaram ako nga negosyo ini hit iba nga pamilya ha Dulag.

=D hahahahahhahahahahahaha. Napak iana la ako kon ano it mga programa. </b> <b>Again. PS3 ngan kon ano-ano pa dida nga teknoloh iya nga ira hinmamalang-an. May transparency. waray na nira palupdan hit ira Manugbanog kay mahas aray dayon ngada hit kalubihan kay waray naman espasyo para hit sugad hini nga s ummer activity..p     . Ngan it nakabutang dida hit proyekto Project by the Local Gov t. Kairo man hit mga bata yana.. Han bag-o pa la ako nga member dinhin baga nag-aalang ako pagyakan kay bangin ako sawayon. It iba nga can afford mayda mga DS. k kon ada la ak ha dulag.an huna ko ako la it naka notice hit mga "lapida" i agree nga it dagat tikang ha sungi. It iba nga amo la ini it ira intawon akos. diri la ako sure kon pira ka kilometros tikang ha shoreline an ira kuku haon hin sample.kay damo it nag eextraction.para unta wry na pabasulbasol. kay anu nga diri ki ta gumios yana mentras diri pa nadaku it problema? It dire pag-gios yana amo it batasan nga ipinamana hit mga sumurunod nga heneras yon kay amo man it ira hinkikit-an. di ako namulitika. Angeles hit imo suporta.. tho maram ako nga maram hira.. didto ha rizal pwede pa magpalupad hin manogbanog kay haluag pa it am kabaybayun an dd2 buyag la. Jet. diri naman masisiring nga natural evolution or recession . An buot ko hini dinhi ipasabot.. labot nala han mga barangays ha dulag. Amo na. buntay ngadto catmonan. Salamat. Waray man ako panabale nga amo na ngay-an adto. Nag-aaprak na it ak laway dinhi...myd a dumaop ha council nga representatives hn usa nga korean company nga nangangaro hin permiso ha amon barangay para hira makakuha hin sample han aton baras ha ka dagatan. makangingirhat it daku nga kaibahan han 70s\/80s compared y ana. kon matindog kita nga mga Dulagnon para i pakigbisog kon anu an tama ngan makakaupay para ha kadam-an.. kay bakot han aton panahon.. Maupay man it iba nga bata kay mayda nira iba nga mulayan kon Summe r. correct iton. ira hinkikit-an kon nag-iinano. </b> <b>• Next time. d pman ad2 uso an mga sugad ka hitech na mga gadgets salit nagtatakas la kita ha kakalsadahan han pagminulay kon anu an at gusto. ayaw nala didto pagkarigo ha Buntay hehehe! Pakadto nala ha Rizal kay di hamak nga mas maupay it am dagat didto pwera la santos. Dire nakuha hin credit it nalingkod nga Lider kay dire man ito ira kwarta nga ginamit kundi kanan taxpayers.." dire kay kan an hin-o nga Lider dida ha pwesto. Simple la it akon mga naiintindihan about han ira mga panuyo pero diri pwede balewarayon an mggng epekto hini nga ira buruhaton ha aton nga mga mulopyo. Maaram ka man ha aton kon turaban sugad ha akon.. Kon mayda pa sp ace at least di na manhirayo para magmulay. pero naabot man g ud it tym na kinahanglan ta mgyakan to raise awareness ghapon hinin mga senses h it at mga igkasi dulagnon. Mayda pa peace of mind hit kag-anak kay ada la ha harani it ira anak. Pasalamat ako nga waray ako kaano han pagkarigo ko ha Buntay nga nakadamo ako ka hulog ngadto hin "crater" kay lubak-lubak naman an dagat... usa han ira pan-engganyo ha amon council nga tum ugot an kamatuoran nga tikang daw ha abuyog ngd2 ha palo or tanauan nga mga bung to in may katugutan na. pero dri la nya karuyag intindihon. d kita maram hit ira ga rason. nakapira hira ba lik ha amon barangay pero napakyas la hira tungod kay wry man tumugot an amon co uncil. tsk tsk tsk I remember mano han secretary pa ako ha rizal ha d pala maiha nga panahon. naiban ibanan na i t baras\/shoreline. Detalyado it proyekto. Mamiling na liwat hin iba nga libangan ngan manhirayo. dapat nala kita gumios yana. Di ko kinukwestyon it ibinoto nga Mayor niyo. PLUS it waray regulation hit pagtindog hit mga kabalayan ha bayba yon.tion. Pero kon humunong ako pareho h it iba dida nga "patay malisya" mas masahol. Kon ano an ak dinangatan hadto waray ako yana dinhi ng a nagtitinurab ngan di kita nagkakakilala! :-) </b> <b>Pareho la kita han una nga wry la tingog2 dinhi ha planeta. Anyway. waray nir a choice. etc. budget ngan completion time. mabitbit nala ak hit megaphone wahahahaha! </b> <b>Salamat. in fact myda ko pa mga papel nga tinipigan tikang ha ira nagpap akita hin permit tkang ha DENR.

..... </b> <b>Thank you.. badaw non-partisan ak. i ko it comelec President Nominee: Mr<pd>.. Pag-imbita hin mga opisyal ha media... my mahalakip nga ayaw nala hahahah ! salit responsibilidad ta yna nga manimangno hit at kalibungan para ha dayuday nga dalagan han panahon. Ito n yana kalaw baga la ngahaw hira hin nagbinuho hin ira kalugaringon lubnganan ka y waray man hiton iba nga hikadtuan kundi tikadto na la unless matapo.anyway bsan hn o 8 pilion suportahan ta. I have a proposal to make para ha mga taga planeta. Unta mayda ha ak on sumuporta. maappreciate pa ini hit aton mga anak. kw gud dax 8 na angay ky member k mn n8 knight of columbos... Angeles hit imo idea. </b> about 5 months ago20100330 at 19:40 •<u> Report</u> <b>geh mano dex magwawatcher nla ako nganhe.... Cool. </b> <b><i>Environmental Issues II</i></b> <b>• Seryoso ini nga topiko nga angay tagan hin seryoso nga atensyon. hira it mas lab i nga apektado han mga kunsekwensya han aton mga sayup nga binuhatan.planet lord.GOOD LUCK Crng paman ni manong...:) Planetlord. maupod ako ha imo...salamat.myda k gahom.</pd> Bryan Kempis Kay alang gad hiya it tagiyat planeta. anyway waray ada htn nga rehabilitasyon hiton aton ka baybayonan ky it IBA NGA M GA TAWO DRI PA Na KAG MaTA KON ANO GUD ITON NGARAN NGA PAG PRESERBAR HiToN AToN kabaybayunan.an gidamo i hin nomination asya it akon pagbabasehan hit aton pagpili.. Pero kay bisan tubig problema ha Dulag..cge pa it recruit ni bagtak anuman k ipalista? k nights of samanyalak lwat hehehehe.hina ot unta mangag mata na ugsa ma urhi pa it ngatanan... pagpurot nim hit baras ha iba nga baybayon... MADAMO PA IT IYO ENERTIA..alabaylabay naman ha baybayon han gnhimo nga bagan bola nga baras hehehehe! yana .heheh e! hehehe ay gad hin yaang yaang jami. Jig :)) </b> <b>An mga tanod amo an mga Jedi or Ninja. pa dayon it planeta. Iupod gihap it mga maestra from Elementary to HS b angin pa gad hira mag-rally ha DepEd nga iupod ini nga issue hit mga subjects ha eskwelahan kay iton nga mga bata amo man it maliwan ha aton.. Maaram kita ngatanan hit eksakto nga mga panhitabo ha at bungto labi na an parte hit aton k alilibungan. Kay anu dir i kita magconduct hin series of symposium regarding environmental issues para hi t mga batan-on ha at sosyedad para ghapon hira mgng aware hit mga panhitabo ha a ton palibot kay total bisan naton pagburubalikaron it kalibutan. DERI LA AKO UGOD MABULIG. hapi ka! hehehe! ada ky bga pirmi man ak late ht comment<ada ky mano dax... </b> <b><i>Hno it imo karuyag nga maging "officer" dinhe ha PLANET GUINAWAS? </i></b> <b>• abri ine para ngadto han ngatanan nga myembro hit planeta.. Nadire ako nga it maliwan ha aton mas masahol pa it ka-ignorante or kapabayaan ha aton kalugaringo n bungsaran.. basta gusto ko. mga environmental lobbyists\/groups kay maa ram ako more than willing iton hira mag-impart hit ira hibaro ngan concern para       . Hi Dexter an PLANETLORD.. KAMO NALA IT MGA BUROBATA.. hehehe.. Di man hira naka-appreciate salit dire nasabot hit ngaran nga pag-preserbar....Gusto ko unta makabulig ha gutiay la nga pamaagi..</pd> Dexter Meneses PRO Nominee: Mr<pd>. hehe next showing return of dexter.. gindugangan pa an ira problema hin mas grabe pa. Maaram ka nga masuuporta ako hini ha imo.. Ko n ada ako. .....

.. amy and ninie kay kamo man it manguli yana na fiesta ha aton. TIMOG kami kan lolo ignacio tupaz ine kadondonan.. Ngan pirahay na man la it miembro dinhi ha PG. ambot hain na yana. This is sue is far beyond politics. Gawas na dinhi it pulitika. Now i s the time to stand up and say enough is enough. kay kon waray magpatikang pagpasamwak hini nga issue nga pagkinuha hin bato ngan bar as ha baybayon. Imagina daw kon mag-uusaan ako nga madaup ha usa nga i nstitution tas igyayakan ko an akon gusto. ako guihapon kay waray gud ako retrato han guitiay pa ako. maaram na kita hit dangatan hit aton minahal nga bungto... bangin pagtinawaan la ako whereas kon myda ko mga igkakabulig. Mano Pablo (?) • ulibangko. Papreho la kita apektado . nanawagan ako kan Tom s Art pati kan Mano Pablo ada adto an iya ngar an nga Photographer han 70s ngan 80s kon buhi pa hira or ira pamilya.. It akon la liwat. i-klaro ko la pareho hit Part 1 hini nga issue. waray pa trabaho ngan dependent pa ha kag-an ak. It iba nga tawo nga waray acess. Mapalit gihap ako bisan dire akon litrato or kanan Dulag ngan basta kila la ko it ada para koleksyon ko ngan para ipakita ko hit akon anak pagdako kon di in ako tikang. mayda ako usa na retrato na miniunmionan han JR prom namon. hehehe waray kokuntra. mag Open Day hira maka usa ka adlaw para matagan hin chance it mga waray panmayad or panlukat hit ira mga priceless na mga litrato han naglabay. kontra hit tawo nga dire miembro ngan waray l abot! Masuporta ako bisla ha talagudti nga paagi hini na imo initiative Angeles.hit environment.an amon ine apoy nga naka a         . Bisan pa ito mga lubad na nga litrato. maremedyuhan na iton yana kay mayda naman technology para hiton para ma-preserve ngan ma-restore it original nga hitsura. ignorante pa dire makasabot. mas maeenganyo an mga tawo pagpartisipar.. </b> <b>Panawagan re: Tom s Art. more power to planet guinawas. waray tag-iya nga politiko hit aton bungto. Salamat. cring pa.</pd> Kuizon hit imo pagsuporta hini nga kawsa. Kitaa it mga Saks i house-house it approach pagkalat hit ira tinuuhan. When good people do n othing.. norma</b> <b><i>Ha DULAG la myda mga AGNAY an mga tawo ug pamilya</i></b> <b>• hi ako bomba heheheehehe it iba amin nala. salamat Mr<pd>. Wara y political beliefs nga pinipili hit sakuna kin naabot. love u all. evil prevails. </b> <b>Salamat hit im pagpakita hin suporta! Madali na an pagbiling han mga speakers ngan pagkumbida han iba nga participants. hehehe salamat hin madamo ha iyo mga ka batc h 68 god bless. </b> <b>Maupay ini nga idea kay damo it makasabot ngan pan lamragan it mga huna-huna. damo na it na-convert hit s ugad nga paagi.. kon posibl e mag abre hira hit ira mga "baul" para malukat it mga litrato nga waray ko kaba yari han hadto kay bata pa man ako. i love my own. Maupay man kita kay mayda naton access ha mga computer\/technology ngan imporma syon. amo gud ini it maupay nga paagi pagpahibaro hit mga tawo. diri ko man ini mah ihimo kon ako la nga usa. Kon posible.. Lu katon ko na it akon dida mga litrato from Elementary to High School including mg a JS Prom nga mga litrato kay it kanan JS Prom pan-bribe ini hit amon Reunion. pag message ha akon kon ano hit plano para mapagkasarabut an ta ini kay maaram man kita kon hin-o hiya. pamiling kamo hin mga retrato naton besan mga luma na. calling Mary lou.. han graduation han e lementary pati han high school. mahusay pa ako hadton. It iba ngani hiton ha ira volunteers la waray kabalyo nga inaar o hit ira serbisyo kundi tal gud la nga concern nira hit aton environment. Pamati ko damo pa ini in manlukat yana kay mayda naman mga trabaho ngan mga laga s na mas naka-appreciate na hit naglabay labi na han ira mga pustura hadto pati na ako. IMO.

try to research.sawa han akon lwat lola nga hi celerina devaras ( mga kag anak ine ni nanay glor ia).melchor kempis</b> <b>doron.. nahinumduman ko na hi benjie dumaguit .ta anuman may niyo angal kun TIMOG kmi.Beyok Navarro PABUTO.deri na gud maha kalimtan iton na mga tawag ha mga tawo or pamil ya he he he . ester Olendan BIIT.. hahaha! rai ko macontribute. kurakot na. lawlaw-turing kempis bahong mike castro sabelo sugbo relempago habon. bangin ikd2 k o nala kan noynoy ksa naman ikd2 kan villar. katawa ak hito pakabati ko ha opis</b> <b>puro nala gibo..... kaupay gud la . I hope (every Filipino s fervent prayer na ghap) dre hya maimpluwensyahan hit mga tawo nga nakapalibot h a iya. anybody basta ayaw la hi Villar. Noynoy is the best option....siring la.. hahaha! pag-agi nam ha bicol han amon paglandtrip kay naginiyagak ton hi bulkan pakakit a han bulkan mayon. Hin-o ba an tinatawag nga 17 Houses? korek ka jan jem... Ma. </b> <b>d nagni magliwan tawo or lukoton 8 planet earth.geography ngay-an hiya kay amyaw man la namon iton..vilar.. Ange. nasiring tak papa.nalding seno samool. Thanks Diri ko napifeel it iya sensiridad.</pd> Alita Lagunzad may-ada kilala ha dulag nga butz short for butok. actually from the first 3 letters of my first name and 2 of m y last name then scrambled to produce parma plus s. hehe. kon mabotos man ako.family nira Mrs<pd>..     .Man boy serrano EGIS-Lantoy Olendan.Felipe Paduano BOKO. hahha! akay ng unay. an laban yna is between villar and noynoy nala.Felix Bautista LAPOROT.alex lagunzad manang. my codename in my younger da ys. Well. now i added the b but straight forward so its now rampabz.Lolo Nesing Maasin and family PUNGANGO...mabasa la ak ngan matawa! lol BULKAN kami...noynoy. diba may sunog ghap hadto kan Lolo? DEMONS. C5 at tiyaga! noynoy mar kita nga tanan mariko gad dayon basta may c5 at tyaga ano.asya ngayan. so meaning. bga eg apel gad man nyo an mga Rtsta ngan maki g inuoooooohhhh Botosi "Berting Abad" ha pagka Konsehal han Bungto!!!! Opinyon ko la ini: Hi Noynoyan pinakahonest na kandidato yna ka presidente pero ginpapalibutan hya hn mga tradisyonal nga politicians. Gordon is a good material pero wry man hya chance pagdaug.d gud mabag o. bman kami n mga m anghud little volcs la.. Di pa ngani Presidente.eddie kempis adas.knda mana marfe ito Lagas-lagas na gud ako kay naka identify na hit mga nakabinlan hit nga mga pala yaw.. </b> <b><i>Election 2010</i></b> <b>• Basta. hinot mga trapo nga politicians it nakapalibot kan noynoy? I d like to kno w kay permi iton giniistorya. akon la ton opinyon gihapon. @ ramie: Parmas ngay-an it sunlog ha im.hehehehe.pero h Louie la it klala hto.

actually o ur system of government maupay. @Mr<pd>. Dri pa kita kuntento hit at pag-inukoy dnhi..ig share daw 8 most embarrassing moment nga natabo ha m. An bug-os talaga nya nga sistema it dunot.orapria (Parapreho. so i gues s.Bato bato ha langit--first grade nga grav el and sand business ! agidaw iton mano hahahaha! bisan hin o it mag presedente...nga 8 ira la mga personal nga interese s 8 gnproprotektaran. dri ako kumbinsido nga an rason han ira pagbalhin tung od kay natuod hra nga hi noynoy in mggng maupay nga lider han aton nasyon.. Pero e2 nga mga po litiko nga nagkabalhin ha bungsaran ni noynoy.8 nagpaparaot la 8 mga ada ha position nga mga tawo but acts like a voracious animals.Anyway. d damage has been done already. dda man gud ngtikang an sugad na bat asan han at mga politiko way back pa han at mga ancestors. Importante. dpende na ton ha at yna kon gus2 ta pa ba hn pagbabag-o o dri na.. Damu tak most embarrassing momentssss LOL! Usausahon ko ngani bangin ako la it m agdara hini nga page wahahahaha! Unahi lugod anay sir pagsumat. han nasakban ak hn ak wife as in tounge-tied ak anay pro d la geap napapirdi hn rason hehehehh myda pa gad pro let us hear lng muna from others.. it iba dinhi nag aalang pagsumat ht ira embarrassing experience ky alams na hehe heh anu an nahasakban ha m? hehehe! </b> <b>ako an latest gud kay super makarawud... masumat nala ak k kita manla it maram hni anu? anyway.heh ehe! Boto hit iyo guin susuportahan nga plataporma\/kandidato ug protektahi iton imo balota. nakalinya hra kon hain it simpatya hit mga tawo .Turncoats ha lenggwahe nga Eng lish.[basta hi gibo la] angay talinguhaon nga waray na magawas nga pilipino para mag trabaho ha gawas hit nasud kay linulupigan na kta hit aton mga kapit nasud amo iton tunay nga barometro nga mauswagon na it pilipi nas. i was invited (together wd my other frnds here) t o a get-together sponsored by a frnd k umabot an iya bf na seaman.bsta ayaw la anay 8 planet guinawas heheheh I won t name names nala (except la kan Roxas =D) k damu hra. Nagbalhin hra tungod kay nakikit-an nra nga hi noynoy in my chance nga makadaug yna nga tiarabot nga eleksyon. dr i kita masususgad yna. bag-o pala ngni it guinawas.parapreho. last january. tumindog na gud hin maupay an igkasi ta pilipino ha ira mga prinsipyo... dri na kc ton mawawara ha at sistema liwat.rayl a just for fun.. And what s d best thing to do? Karagbaly o nala hn prinsipyo. but then again. Commo n sense. Ayaw liwat anay h2 nga liwan tawo ngan paglukot hit kalibutan k mga bata pa kita . Myda bag-o pala nga bumalhin.... </b> <b><i>MOST EMBARRASSING MOMENT</i></b> <b>• KASANGKAYAN.. nagpapakita e2 kon anu hra nga kl ase hn mga politiko. orapria. @let: hehehe i stand to be corrected but i cited that our political system is a rotten one ky ada man gud nagpapaluyo 8 mga buwaya nga mga politiko.salamat po. ambot san-o dawla mggng maupay it sitwasyon naton nga mga Pilipino.secret la naton ini heheheheh.parapreho) ??? @ mano romy: amen! hehehhe! Nalaksi gad la ak. </b> <b>@Amiel: dre la political system it dunot. ha sobra ko k     .. </b> <b>Orapria . Ha akon la opinyon. Angeles ! he he he.... so excited km i tanan kay talagsa la kmi mgkrgta k iba-iba man am gntatrabahuan. cguro liwat kon han h d2 pa.</pd> Yucamco: makuri ton mahatabo ha pagkayana.

=D pag share gihao kita hin most embarrassing moment nga nahitabo ha Dulag! :)) hadto kami hat nawala pare doming navarro & fedireco caamic nag inom2 dida kanda tparing doming. Gin-delete ko kay naawod ako nga ako an nan guna dinhi. wry na ak bumali k liwat ha ak place k hrayo na. Pag-abot ko ha Melbou rne na-random check ako han CustoMs<pd>. so pag doong namon kay dako an balod. so i did not expect na masus to think na once pala ad2 nagamit.confirmed e2 nga istorya ky adi m bugto ng istory a geap ha ak.. damu an tawo nga am gnkad2an. Dri gad pero dri liwat hya baratuhon. ayaw pakipag-patintero hit sliding door kay ignu-nuno kamo hit nga p ortahan ngan maipit ka! </b> <b>Sugad hini. tas ad2 nga shoes was kept for 2 yrs na ha balay. on the way to the bonoan agui kay nag madlos. a frnd Fel (who also owns d car na am ginservice and yes. sering ko nga "cornstarch. usa pala ton. sakto pak-abot ko ha butnga han kadam-an BOO M! natanggal an strap han ak sandal!!! wry na ako mglangaya and i was laughing a t d same tym so embarrassed. Una kon mag-abroad kamo limpyuhi hin maupay it iyo maleta nga waray gawgaw nga pan-almidor nga mahabili n.?" kay han bag-o ako ng a abot nahadlok ako han mga busag kay di ako naka-intiendi han ira accent. intonses. agui an bantog ha dulag nga duha nga capitan ha barco.. nag sering hi pare nga makadto kami ha bunoan para mya namon somsoman. kmi liwat ngan han ak mga kaupod nagkalusad ha sar akyan. en ough na ton kamakarawud. Gintiliwan niya. first tym ad2 mano k 2 inches l a tak kaya. ngkalakat na kmi. pampatikig hit amon bado". hehehe amu na mano. Anywa y. baga an naha nabo nag pa anod nala kami . damu baya an tawo. dagus ko la gndara ngd k bangin la. Alagad an pamudlat han duha nga Customs Officer.fyi mano mgkausa kami ni renedy dd ha tacloban city jail.. someone fro m d PG knows her personally and deeply =D) got back 2 d car and offered me her s lippers. Amo na an a   . Han tikadi ako ha Australia dida anay ako ha Manila hin pira ka a dlaw. rampa la ghap. tas. w aray sabot pag sakayan kay guin pasan nira an sakayan from luan to sungi.. Han kapaso hin duro nagka-heat rash ako ha bunggkog.. bagan patalastas hahahaha! @mano phil: karisyo hit nga iyo kaagi LOL! hahaha ok lwat ano mano phil..so ayon. An sering nga butanga n ko daw hin gawgaw.aexcited. baga tika halarom nga gabi. damu pa gad but i ll keep mum about the others nalang.</pd> Gidaw pag-abrihi han ako maleta ka y nag-aprak it nga gawgaw! Syempre kay gamit na tapos seguro naburit ha sakob ka y igin-hapil hapil man la iton mga maleta hiton.and nakilala ha ak an iba ngni ak gumimik tas talagsa la ghap mgsul-ot hin sugad kah gud hahahaha! gnpakaaluhan ak hit nga sapatos ko. An naintindihan ko la an "What the .. instead nga madrtso na kmi pagparty. amon guin pasan ini nga sakayan ngada ha sungi. and just wen i stepped out from d car. :-( to d rescue dayun an ak mg a sangkay.. igin-post ko na ini.talagsa la itaas. Ikaduha. Utruhon ko la kay kapurutan ini hin leksyon. i wore a three-inch-high-heeled-shoes..didto kami ha anod ha luan. Badaw kay han pagsakay ko na ha eroplano waray ako sabot ng a waray ko iton katanggal nga gawgaw dida han akon maleta. amo kadto kami ha baybayon kawat hin sakayan para magsakay nadto ha bonoan. nabulilyaso pa hya sobra kamamahalon ugad an panhitabo. 5am na kmi nanguli. nadelay an amon gimik pero eventually. just wen our frnd te xted na near na hya ha venue. goma.. ta pos na ha anod an am bugsay. </b> <b> Sulibangko.. pero baga sahu k d man na tawo dd2 hahahaha! </b> <b>well. </b> <b>haruy. </b> <b>Han pagpakianhi ha akon ni Mama kon ano an akon experience ha byahe amo na an akon pag-estorya nga may gawgaw nga nag-aprak dida han akon maleta. i felt something ha ak ryt foot pe ro wry ko intindiha. we met at a certain place dd and b ecause it was a saturday nyt.. balik anay kmi ha place ni Fel para kumuha hn another pair of shoes para magamitan ko. nag-enjoy man ghap kmi. Seguro an pagtuod niya kay nagpirik-il la adto an iya baba.

kon paka-appreciate han consequences han akon binuhat. an binuhat ko paka-gawas ko dida han portahan linmakat ako.. Nakakita ako han mga nakakita nga nanalikod para tumaw a. Alagad an ak nayakan na la kay "Hey. </b> <b>An kaipit ko liwat ha sliding door kay makausa naghuhulat ako hin bus ha City . ENJOY PLANETERS labi na han mga bakasyunista s nga nanguli yna.. tak baga naimagine. nagool an sliding door kay di naka-dec ide kon mag-aano ako magsara na nga dida pa la ako han butnga han porta masakob pala. curious ak h2.so kumad2 kami h bulangan ada nasobra n oras waray k panta-i an amon dara. =D</b> <b> @milet: wry ak kakontento.   Paambit daw kamo han iyo mga hunahuna -amu ghap ak mano.agu y!k makarawod hn duro.! Syempre kay gutiay man it akon lawas di nahanuno ako ngada han eskina han porta kay determinado it nga sliding door hin pagsara.. hey .. Interesado ak mahabaro kun ano an kahimtang ngan hitsura han Dulag ngan mga Dulagnon hadto. binalik ko alagad gudman na m pakaalo mana hahahaha! door" part LOL! nangalas cguro ad2 ha m k ko an nakakita dd2 ha m. @milet: later ko babasahon tim pakaalo na s2rya k limited tak tym yna nga mga pa nahon hehehe! @amiel: tuhay gud n nga m pasundayag k ngkaaaluhan kmi. hey. nagma-malfunction na la adto as in dire na sara an sliding door kay di nakaakos han akon lawas.. . ases nga im baga paningkamot na isulod nim kami ha m bulsa hehehe! oy mga kasangkayan ayla kamo pgpadara hn nkasalakot nga nag share nganhi hn iya experience pamulang. LOL! akay hinsakban an usa! =D</b> <b><i> Ano daw la an itsura han Dulag tuig (circa ) 1700? </i></b> <b>Pirmi ko ito nahuna-hunaan nga kun puydi la pagbalik ngan time travel ha Dula g 1700. mule ako.-). Ginti-test pa adto an akon maleta ngan mga ba do kon mayda trace hin ano la nga powder.. buhaton ko gud.. ngpaka maria clara tas   .. Kon yana adto.anyway slamat maam hn imo story ngan hina ot unta magin leksyon e2 ha am f ever kami lwat 8 lumakat abroad hehehe @mano phil: bro ngayan nim h man renedy? frnd it hra ni tatay han dd2 pa hya ha muncpiu nawork.. </b> <b>Anyway.what an experience lwat ano.. an at mga apoy ngpaka baro t saya tas naka kamesa tsino ngan linulo an saruwal kon ha mga ultimo la nga pam ilya hra nabelong pero kon ha pamilya nga mga ilustrado. matalikod na gud mgkalahi kita LOL! gud ini para la mabasahan tim s2rya. Nakasering ada adto nga uwat ako hin sliding door kay maipit ka ba dida? Huna ko man la kon nabahol an akon lawas. </b> <b>Seguro han kaiha han akon gawas-sakob. Di sige an akon gawas-sak ob dida han sliding door kay nadire ako nga di ko hikit-an an bus or bangin maglapos kay waray man napara. Kinalimta n ko it nga bus kay han akon kaawod.. na frisk s earch ako ngan bangin pa ako pinakadto ha banyo para ira kitaon nga waray ko dar a nga mga drugs in case. Badaw kay hasta ngada yana feel ko pa an kakusog hit nga porta. Imbes nga lumingkod ako dida han lingkuran han bus stop sumakob ako ngadto han building kay mahagkot ngan mahangin kay winter hadto..napansin nla nmon n ga amo ngayan waray nakigpanta h amon ky an amon ngayan dara PATO dire MANOK.. h cge tak tawa ngd labi na han "sliding makalilisang kman hehehehe! bsan kon a nala ak pgtawa labi na k masasabtan na usa ad2 k domingo nagsaragbot kami nga magbabarkada nga mamulang.

nga tikang ha Sulu. There are books written about our town.. Ako nakakarawat na di di hin solicitations for membership ha AARP. Before gin himo an Dulag nga usa han 2 nga mission dinhe ha Leyte han Spain (the other being Carigara). cgurado ko ha manila ad2 nangiskwela ghapon.eguin kahuruhampang ko sadto. Hi Mana Gloria (ambot nga na Mana Gloria pero na Dan ako--no disrespect Dan) tag a Sungi man ug hirani ha Guinawas. its part of a very important legacy ha religion\/educ ation na only ha Leyte pero abot pa ha Mindanao. most probably ha UST k baga amu an ak nahibatian nga urostorya han mga kalagsan. cguro myda ghap hd2 mga karwahe dda ha dulag.. its word be of respect and fame not of n otorierty. sosyal gud cguro had2 an mga dulagnon anu nga nakapangiskwela ha manila hit n ga panahon? =D 1700. eguin borod pala hi Dexter. albeit hinay hinay na nawawara an mga traditi on. pero diri la ak ngahaw piho kun ano nga año adto nakawat an lingganay nga gin tunod ha Candao. anak hi Dexter ni Dan and Mana Gloria. An mga "graduates" nagigin laypersons all over the isl and an iba naha assign ha Mindanao. Ito nga kuta hit mga agta. Mga Gl obal Citizens na kita tinood pero importante an aton roots. =D </b> <b>dire ust kay dominican iton. That s for one na umpisahan an Dulag tradit ion for producing teachers nga nanhihirayo hasta pa karon ?? Malipay ako hit con tinued attention hit Kuta and vicinity. nakanap ngada ha Leyte abot ha at ha Dulag para mangawat ngan man looting. sunorat in hin padi dida ha dulag in year 1599. Kon deri ako nagsasayop. ngan kon nag-urostorya bangin mga inispanyol ad2 k dba rehimen pman ad2 han mga espanyol h2 dda nga mga tuig? an mga riko had 2 ha dulag. pamati ko wara y ada ka kawat hadto kay gin tunod ha candao para di makawat.naka suit hra. pangiskwelahan.. </b> <b>I think han tuig 1700s. Pero ikaw Danny had been asso ciating with mga gurang as much as your generation nga na pull ka towards histor y and geography bisan la kon as a hobby. at that time san juan d letran pagiskwela an mga lalaki & la consolation an mga babaye. it pina dako nga Senior Citizens gr oup. </b> <b>Maupay nga hi Phil Peregrino nakaharumpang niyo\/naton. aw amu ba mano? lurulagas ka na gud liwat k damu tim nahibaruan LOL! joke! bali t. nakabati na sigur o han lugar nga "Guinawas". naimagine ko ghap a n ira mga parties. Salamat han pagdugang nimo\/niyo ha akon ha Planet Guinawas ! Karatong Dulag!     ... Dulag mission an first Jesuit s chool for the natives with children of the ruling class from various parts of Le yte naka boarding school. </b> <b><i>Message from Mano Romeo Kempis Dela Paz</i></b> <b>• Congrats to Dexter Meneses han pag set-up hit Planet Guinawas. pati intawon an aton lingganay ha simbahan gindanas. duro adto an kaabtik han at mga kaapuyan pag andam pa gkontra ngan pagtago ha mga Moro raiders. made of gold daw adto na lingganay nasering an akon grand mother. @Mano Phil hain ito nga sand history of Dulag? jerb just search message in the sand history of dulag.. most probably nakada pa kita han transition tikang ha at Malay roots ngadt o ha usa nga Hispanized community. Tama kamo adding Planet makes it more catchy. Padayon it mga entre mes along with mga "news we can use" ug for Dulag nga historical (sometimes hyst erical??) history we can use.

around the turn of the century 1900 ito hira umabot ha southern leyte from mainland China.. NEVER !" < /b> <b>Danny .....masyado hin kamemorable siguro hine nga l ugar kay natukib hiya han hulagway han kadaan nga DULAG..so siguro usa it GUINAW AS nga dre hikalimtan hin usa nga Lumad nga DULAGNON considering nga saksi ine n ga lugar hin damo nga mga panhitabo dinhe ha DULAG nga kaupod han iya pagbag o.Aliwan Festival ngan Cebu . Han akon panahon dida ha Dulag oral history and makusog labi nahan tikaharani an Oct. ( i hope my recollection of facts are correct. deri hi Mayor Sia Que. I second the motion ni Danny. Karatong was the medium of communicati on thru bamboos. upod nira an families nira Tan Tuabac (kan mana Pisay Seno bana) ngan Mano Cito (tag iya han hat Mabuhay Trading ha merkado).an mga direct from Mainland.umpisa be fore pa han Kastila of 1595.... ito nga dapit dida             . Maupay nga panuha bisan makuri ha katikangan ultimately mayda mga sumurunod\/kaurusa.magpapabilin ine ng a aton ikaparayaw tobtob han mga tawo nga igin konsiderar la gihap an ira kaluga ringon nga DULAGNON hira. ano it origin hit word na "Karatong" in relation to culture? (we kno w karatong like "karatungan ko ikaw") Kay ano nga ginamit nimo ito nga word in the same application as Mabuhay" or "V iva"? Dexter.isyahan. deri ko nakakalimutan labaw kay mayda Planet Guinawas nga triggers mga thoughts of our iroy nga tuna.Sinulog Festival. Leyte landing.thanks for continued harampang. you are right Dexter...... Danny ayaw pangaratong hin(ha ulo) hin tawo..nagtikang gadla ine nga akon konsepto han akon kuryosidad nga it DULAGNON bisan ano hin paghurohira yo hin lugar pamiling hit iya pangabuhi siguro mayda man ta gin iiliw nga mga me joras hit iya lugar nga tinikangan.. you mentioned "Karatong Dulag" amo ito it ngaran hit aton festival group .in fact. Mainit an discussion dida han barbershop ni Barok ug barber shop ni Bulan.. kaupay mo daw la magsurat ha Waray. Dan and Mana Gloria should be proud of this... </b> <b>Dexter. Pasaylo la hi akon mixed language pero magparapractice otro hin Waray.. Labaw na adto importante during the moro raids ha Dulag like th ose led by Bwisan. Paki-ana hit mga lagas hito nga mga barbero--hira an akon hang-ou ts sadto.. tia pacing) dida han barko tikang h a Tsina.. ngan ha n Dy\/Yutangco brothers..award winning na ito hira ha Manila .hello ug otro eguin dadasig ko nga nagumpisa ka hini nga Planet Guinawas.) </b> <b>nahanumdom pa ako han barberohan ni man barok ha Candao.bisan ikaw mano im sure damo an im o memories hine nga lugar labi na ha baybayon han Guinawas.l akat han panahon...an mga tawo nga iya hinmat an ug iginkausa hin hilaba nga panahon. Curious la.@ Mano Romy: salamat mano han imo pagdayig hine nga grupo. N ahadlok la ako nga magpariho han nasering" Deri na ako mag-e-English. Historic an Dulag. Karatong Dulag o r Communicate Dulag. That ponto. sidnga nga sering ni Mano Romie... A community with trading experience with our Chines e neighbors. ah ok n akita hit Karatong hit Kawayan mano. Dexter. its importance nag. you have a making of a writer in Waray.... bis an ako langyaw. </b> <b>hira Bon Suan nga tatay ni Mayor Sia Que.. amo ito it prime musical i nstrument hit Karatong group na naapi hit festivals.han bata pa ako pirme ako nakadungog han mga hisgot ni nanay ug han mga kalagasan kun ano nagin saksi an GUINAWAS han kasanhi nga kaagi han D ulag labi na han pagbut ho han gyera.. hira an nakaabot ha Dulag and established businesses t here. Mano Romie.salamat mano nga DULAGNON ka la gihap..an lugar nga gindak an.. upod man an ak tio insi k Doming Lim (husband of my father s sister.salit kun tuminongnong ka nga Dulagnon mahanumdom ka manta han GUINAWAS kay kaparte ine hit istorya ha n mga panhitabo hine nga aton dapit. gudti pa hira. hehe..

salamat idoy more power. diba romy han high s chool pa kita kun break naton nakadto kita kanda man raymon kempis para kumaon h in pansit. Bon Suan. yan a pala ak pakasabot. Ngan basta na-agi ako han iyo puesto... Yes. I was proud of the performances didi han Leyte Dance Theater of Artistic Director Jess De Paz and his tropa ! </b> <b>Yes. Saño. Maupay gad kay waray ko curfew. ako hi norma lagramada. yana pala ako nahabaro nga nabaligya pansit hira Man Raymon Kempi s. hi Man Tony.. nira Pang.an damo an mga tindahan. then karne..... Pagmakusog an tabu-tabu. but i have a vivid memory sa mga tindahan ha dulag. an ak hin-abtan kay general merchandise store man la adto hira. Mayda anak hi imo Tiya Pacita nga classmate ug batchmate ko ha 68. Young.to Dexter and Mana Glor and the rest of the Meneses Family. So Mano Romie. dida ha Candao? whoa. then pag construct na hin mga pwesto. namimin gaw na ako yana. From a communication tool like pag-warning han uma rabot nga mga Moros and now musical instrumenet han Karatong Festival. Kumusta nala kan Boy. I had to go back to Leyte to help continuue the business. tinatawag ako bisan kon waray ko dara nga kuwarta. Tapos pagkamatay ni Papa. han una pa.. I was Grade 5 maglipat kami han tailoring. utangan namon hi imo Tatay.High school graduation dida han amon shop kay ako an bantay pati ha gab-i. maupay ini na imo na hunahunaan. maupay nga nagPlanet Guinawas kana guihapon ! Hinuhulat ko hi Nenie De   . I always thought it yana nga present merkado amo na ito. Dy. an mga temorary nga nipa nga larayan rented out han munisipyo naabot han Lolo ni Jerby nga lugar. We had our tailoring ug balay rented between niraMan gorie Tupaz an Flor Yanuario.. an syahan nga merkado ngayan ha Dulag. BTW. taga km.. nigo la adto in isda. the first ha present mercado.. Han naka dto pa ako ha PCC (now PUP or Polytechnic UP) mayda an school famed Pangkat Kawa yan Band..Yana la ak o makasabot. tindahan nira Insik Jos e( Yutangcos) and mga Youngs were closer to the highway ha Candao. pag tabo magamo marisyo la kay damo an baligya na mga ukay ukay na bado. hi Bata Raymon(youngest bother ito han amon mama) had pansit and halo-halo at one point. </b> <b>mana Norma. Candao an kada-an nga mercado before hit yana salit an bakery ni Bon Suan. Dulag has its share of immigrants and their next generations. they got one para baligya isda.. Palipak it mga memori es dida ha current merkado ! I practically lived my Grade 5. I think hi Mano Ernesto Lim an imo classmate? an bana ni mana Cionne Apolonio? o r hi Mano Boy Lim an taga Metrobank or an at nawala Francis Lim? Danny hi Boy an amon ka batch ug sugad man kan Norma. Even didi ha Florida mayda usa nga grupo ha Tampa nga bamboo band quihapon travelling around to perform.. He may rest in peace ! Versatile man gud it kawayan. Condolence. Yes. i remember stories of my tatay and nanay nga they were one of the first to sell hito na merkado... dida han es kina nga tindahan tikadto kanda Man Pepe Andrade. </b> <b>i hope makilala pa ha akon hi maam gloria. 5 6 kami.. kumosta nala kan imo nanay at ngan mga kabugtuon. </b> <b>Norma. maribhong man it nga Candao Rizal St. Camaro.

marisyo la adto. </b> <b>maaram ka romy patay na hi dada sabel arandia. adto kami nag pilinkuron ha ba nwa. Nakakabati ngani ako nga some of the names han mga Casa o warehouses ha may baybayon Chinese sounding. retired na hiya from Metr obank . maupay ko adto hiya na maestra. pirmi ka na hini updated hit mga panhita bo ha aton ha Dulag.death anniv ni Tatay kakulop Feb 24 so first cousins ngay-an kamo nira mana Lyn ngan Padre.. hira mary lou degala .P.nagbi-business na yana. </b> <b>yes maupay la adto na aton mga kaklase kay waray nadaraga and waray liwat nan liligaw.. Kumusta Phil ! Tinood. tapos tumigil yes may halo halo pa. romy hi imo mano paing an akon klasemate ha elementary Mano Romy . nga an asawa hi lola tikay ng a bugto han nanay ni lola pinay nga an garan hi valeria. i really miss my high days. Mga intermarriages liwat resulted to linkages like ha tribu n i Mano Kawa Yu ha Brgy.. amo ini it ak hinumdoman an cring han akon lola pinay han mutato pa ako. hi maestro nga tatay ni bon suan. adeliada egos and adelina tuisen an maghusay ha aton clase. Regards nala liwat kan Cirilo "boy" Lim..lots of good memories ! Hi Mana Virgie Garcia let me appreci ate more of biology bisan ko lakwatsero ako. 2yrs ago.. maupay na adto na s nack namon. h i "insik "Naymon". Hi bata Raymon s maternal side Gotico kay amo ito an apelyedo han mother ni Papa R aymon. </ b> <b> may nagluluto hadto. kay iini ka na man. hi atod Mano Paing an imo classmate so with siguro ha DHS akon sister hi Mana Edith nga ka-reretire la ha U. yes we have a lot of       . </b> <b>An Chinese Dulagnon heritage prominent gud.. e gin pa koha iton han iya bugto nga hi .. seguro mahinumdom ka romy taga serrano ngane adto hiya. Mano Romy . sidngon ko tim pangumusta kun magkita kami. malipay hi Mana Virgie Villanueva kun sumatan ko anhi kamo nagrereminisce han mg a kahadto. stepmother ni mother ug step Lola ko. bisan anaton mga binata na classmates hira teofilo bless his i forgot h is last name. tama an darawhonun na mas maupay an high school kay sa college. Salit danay namon tawag kan bata. Kitaa nala it akon ka-disconnec t--yana la ako sabot nga 1995 pa mamatay hi Man Tony. @dan an sring han akon lola pinay villagas.. Maiha na ako nga waray ul i ha Dulag. segui danny ikumosta ako mo ako kan ma am virgie. hi raf ael an balay before d war deda hit balay nira tio nono pedrigal na tatay ni alex pulis. sige la Mano Romy.Paz mag FB. labi na kamo ni raul tupaz para kamo anak niya. Mano Phil .hi Mano Boy Lim adto la pirmi ha Manila.. Tabu. Maupay nala kay ada ka Danny ha Planet Guinawas. hi rafael may duha nga anak hi andres que ngan hi tiya chayong nga dida kan da mike castro okoy. Di ba Norma ? High school days were a l ot of memories too. cun deri pa time han amon biology kan ma am virgie adto la ka mi han puno han kahoy atubang han upisina han prinsipal ni papa adong bautista. tapos nabalik kami ha amon klase pagkahuman namon kumaon.rafael que.salamt hit im info about our chinese connections :)) maupay ini nga nangag katugpo tugpo it istorya kay one day bangin ta ini makumpl eto. kami hira josefina raagas mana julianna alicando.

Amy.. Norma lots of physical changes ha DHS now DNHS.karasa la kaagi... Pagreunion liwat namon ha Tadyaw last year d idto hi Vergie Garcia ngan hi Miss Apolonio. an mga dara ga na maestra naton hira ma am virgie.hope fully. Yana la ak o makabul-iw han mga older posts.makalilisang</u> barahibo actually hehehe. may his soul rest in peace.. oropod ug amyaw ug . pati na hi man pe rling han chemistry. ira pa rin it mga negosyo ha aton. </b> <b>salamat haiyo na naka hunahuna kamo hini na website.mano humbled. Yes.... Siyahan. Di ba baras an salog naton ? Bisan it Gates ... lalo ako namimingaw ha aton. Salit. hi Teofilo didto han Class 68 40th reunion.. haay ka upay la magreminicse han kahadto. ingat kamo mga idoy. <b> yes iho tinood nga dulagnon. salamat guihapon na bisan la dinhi nag kakauros a kita. Diapora is an internationational phenomenon salit mga innovative ways of "karato ng" is a must. </b> <b>whewww<u>www. True. </b> <b>Hello. It seems deri naton natoraw an ir a pagtutdo. kaya yana deri ako na tuod kan gladys na nakapader na an buong compound complete with security guard. Nauha anay ugsa ako mahanumdom han iya ngaran. I.. miss cinco na taga san jose math tetcher nanliligaw hi mano oscar raagas ha buntay. Invited ko ikaw.mano romy. Norma again. consuelo. thumb s up han lista han mga patron ug "long Live" hi t mga patronisers ! May pagtapod ako ha mga TINOOD nga DULAGNON ! tinuod iton romy. Ikaw nala an representante ha iya mga students aprticularly han aton batch. Marujita.ipadayon unta niyo ine nga </b> nga mga hubad. Ma second the mo tion ha imo Norma hi pare Raul parti kan Dada.imposing na.. I have fond me mories of "Dada" Sabel-with passion and compassion nga natutdo.. Didto guihapon hira NIlda. in a wholesome way.good memories sa high school days. chinese heritage prominent hasta yana.auntie norma. man nancy bautista. Opod guihapon it kantiyawan hit mga barkada.... god bless to all. hananumdum ka romy na binabayaan tayo ni ma am arandia may her soul rest in peace kay mauli na hiya ha san jose. kaya ka lakwatsero romy because you knew you where good at it.. Sering pa             . Waray anay hiya makakilala ha akon. i m so proud to be a dulagnon. An imo uncle is justified to be that emotional parti han iya survival..nostalgic.malipay la ako nga nagkakonsepto ka hine nga Planet Guinawas nga who know s it aton social networking maka dig-on hit aton mga molopyo ha Dulag ug langyaw man.namarihayaw tak panunggon it iyo mga testimonya han iyo mga phil. interesado deri la han aton history pero sugad man it curre nt affairs ug future. hi Teofilo Gallo adto nga imo na mention. Sering ni Nenie ngan backed-u p hin retrato. marisyo la adto han high school days. Waray na an aton one-storey han South side. Romulo Delmo at iba pa. Dexter. maupay nga you had achance to see Dada Sabel. It mga retrato ug mga postings PG naka-addict. tayo na ang nag lolower han flag tapos pinapauli nala tayo han principal ni papa adong baut ista kay mauli na guihapon hiya.we re very much legasiya hit usa nga TINOOD nga DULAGNON.salamat hin madamo. for one .

Ipapangisayod da w kan Teofilp kon tima na an pag renovate han ballroom han McArthur Park kay map a present na liwat kami pag bakasyon ko. an akon brother in law nag golden jubilee din hira from leyte high school hanin feb. hi tatay retire na ha work pati liwat hi nanay ad2 la ghap hira ha serrano dulag naukoy d same haus. </b> <b>okey ikumosta na lang ako ha iya.. @mana amy: myada gad dd tacloban pwd magballroom. i will write it in my calendar 18 golgen jubilee. Hit 2018 aton golden jubilee. </b> <b>Akol a it nagdadara ha ira pag ballroom dancing. i"ll tell tatay nga nagkai storya kita ha PG.. god bless </b>       . 28. richard ikumosta ako kan imo tatay.ngani ni hat Gen. maupay kon damo it magbakasyon. i think ha leyte park myada gh ap. nag ballroom dancing din hira. Ikaw Norma san-o ka liwat igkaka ballroom dancing. cge cgngon ko hi tatay buwas cguro mauli ako dulag.. Uswag Dul ag. hira Lilia ngan alita la it mahilig hin sayaw. kay a sabi ko sa iyo amy kung buhay pa ako. al am mo richard we have in san agustine na mga gallo. ako nala it magkirita. i hope . Idoy Richard sumati hi imo Daddy (or whatever you call him) mamatron ako ha iyo. my sister imelda gallo de paz is also a member of PG you can search him. i hope makauli ako by then."Dulag was razed to the grounds" Damo pa it dapat hisabtan! </b> <b>Google Dulag ug damo nga articles an mashow-up. aguidaw kay duro manla an ire saragyaw. na ako by then. She is a teacher in DNHS at present. Deri la ako maaram kon ikaw or one of your brothers (if you have other bothers) nga ka batch liwat han akon eldest dau ghter. nyway. kun nahunumdo m pa hiya.. </b> <b>2018? kun buhi pa ako. hira mano par an ngan jesus gallo ha san agustine. seguro hi im tatay makilala ha ira... Han 2006 umuli hi Lettie Serrano from Manila para la magkipag ballroom dancing. kamakaruruyag la pagbinasahon an iyo mga kaagi hadto para ha amon nga mga mas bu robata importante gud ini ha amon kaupay ky diri nam ini pagaagian nga iyo naagi an.. Ano it ira (batch 68) mga happenings lately? It imo mother ka batch liwat hihy a han akon sister nga adto ha Queensland.. Her name is Amelita Flores. Hain pa man pwede mag ballroom ha Tacloban? Where we went to last year kami la a n tawo dida guihapon ha may San Jose inaagian ngadto ha airport. adi man ako naukoy taclo ban diri gud ito harayo ha amon. kami ni mana julianna.. how nice to know na parauli ka ha aton. uropod namon ha mother side. Na mention adto ni ya long time ago nga mayda niya classmate nga Gallo an surname. maupay na nag kakakirigta kita dinhi . marisyo la kmi mon nagkakaurusa kay duro nga pasurosunlog. i hope mga buhi pa hira yana.Nyway. hain ha tacloban? deri ako maaram mag ballroom dancing. 72 yrs. regards to a ll. signga na hi norma lagramada. Disregard the German Dulag Lu ff. or maybe hit time nga mauli ka ngadi open na it Mc Arthur park. anyhow good to see you on fb iho.. </b> <b>• so far it mc arthur park on going pa it renovation. how often kayo nag kikita ni em tatay? segui la amy ballroom dancing is good. he he he. puro wala it akon tiel.. Romulo. @MANA norma: masulot gad kami mgkita ni tatay ky once a week nauli ak ha dulag p asyada ghap ha ira ako man la it adi ha tacliban nareside 3 ko nga sis ad2 tanan ha dulag. kayo na lang kay mga buro bata pa man kamo. salamat kan dexter. she s also a member of PG.. Carlos P. usa ako nga anak han iyo ka batch nga hi teofilo gallo.

</b> <b>Richard. i will keep in touch. ikaw nala it pagistoria ha iya kun ano it aton na pag oroistoriahan. nakakamis talaga sa atin. i m in the bureau of fire protection nakaassign ako d2 sa taclob an central fire station. yes hi i m tatay tinatapuran ni dada sabel arandia. so duon ko nakita ang pangalan ni romie sa fb. but nakauli ako ha dulag one time. ano? mapalit hin computer? i palit nala hit iya medicina and pagkaon it cuarta na gagamiton. punta nala hiya ha internet cafe.Florida. nakakaliaw. i m sorry. inga t ka. god ble ss & regards to your family. sana makabasyon kamo sooner para magkirita kamo uli ng nga ka batch nyo. nalipay intawon hi tatay ky maiha na daw kamo nga waray magkita waray ka daw uli-uli ngadi dulag. ds weekend mauli man ako utro pagbisita ha ira. madali manla it biyahe pakadto ha aton. BTW. </b> <b>maupay iton na masukot ka umuli. matatawa ka hit oroestoria dinhi. ang holy week. as long he is in goo d health. regards to all. Pakikumusta liwat kan Teofilo. bye now. kumusta ka. napakiana hiya kon hain ka kono naukoy yana. Hiya siguro an first nga FilAm to run for city council of Jacksonville. </b> <b>i hope makauli ako soon. I hope one of this d           . dito sa church yard l ang.<b>my father teofilo came from gallo clan in san agustine i m sure kilala ito ni ya ky an akon lolo hi crecensio gallo came from san agustine. friends sa fb ni gladys my niece ang niece ni romie. Norma ug Amy. god bless. how is you mom? i forgot what you said about ur mom. tapos nag resigned ako sa abroab yeart 2000. Nagpakilala hiya nga Gallo hiya of Dulag pero it iya moth er ha Tacloban na niya binibisita. ok i tell tatay about it. </b> <b>@ mana norma: cge la ky f makaluwag kami nga magburogto magaramot kami pagpal it computer para ha ira para liwat maylibangan hira. salamat ha planet guinawas ngan kan dexter kay kun waray ini deri ki ta magkakakirigta ngan mag kakakurokilala. nauli ako ha dulag danay huwebes sa nto or biernes santo depende la hit ak work ky 24hours man ak duty every other d ay ang work ko. ha manila nala ako kay hira inay ngan tata y ay ha manila nanirahan. sabihin mo kan imo tatay na bumulig na h iya dinhi ha fb. nag puntana ako dito sa merica. dinhi na uubos it akon oras. may her soul rest in peace hira ni romie and raul tupaz. yes. kan nanay so far ok ghap pa reho naman hira retire ha work ni tatay ha balay na gud hira more often so maupa y kon my computer at least my libangan hira.nakilala ko hi Man Er nie-Ernesto Perez-of Jacksonville. </b> <b>ok mana norma cgngon ko tatay nga bumulig ha FB pero kinahanglan anay pumalit hin computer ky waray pa hira. good day. i know paran gallo minsan na ako nhakadto ha ira during my college day. maupay it imo desisyon. i know money is tight and mahal na it mga paraliton. para hit 2018 Golden ako mag-enroll o bisan nala coach\/DI ngan</b > <b>cge daw mano romy ky mgresearch ako parte hito ha iya nga hi Ernesto Perez. para magkirita kamo bisan la dinhi ha computer at least my communication. mauli ka sa holy week? iyan ang namimis ko dito . A nd ok I will tell tatay nga ngkaistorya kita thru computer. masireng hi i m tatay. @mana norma: nakadto ako kanina ha dulag i tell tatay nga nagkaistorya kita thru ha computer gncgngan ko nga nangumusta ka. small world talaga. ha aton we do have prosisyon around town. dinhi hi ni na planet guinawas kami pala nila amy baldo and romie de la paz. </b> <b>nag babakasyon ako yearly ha aton.

sunday mauli man ako dulag i will tell tatay. parte han mga ma gkarit hin basketball hadto kay waray naman ak igkaarabot ha ira. I was a frequent customer ni imo Lolo Quezon and Lola Nating on your General Merchandis e store manned also by the children opod na an imo Nanay. infact bangin na ngani cultural divid e between ha mga tsinoy ngan Malays ha Dulag. Maupay nga asset ito hi Man Ernie didi. An yes. Also be it known nga much much earlier.Usa pa nga dako na ibedensya han presens ya han mga Intsik ha Dulag iton Chinese Cemetery ha may San Miguel(Sabang).Nagkikita kita nala it Filipino-Chinese community dida ha sementeryo pag kalag kalag. na gsupply hiya ngan nagin espiya nira. seguro naman may iba nga deri guihapon masayaw. base la ini ha uruistor           ..an detail dire ko na maintindihan kay naka inintsik na.It Dulag dire mapa ur hi mayda liwat kita Candao na Chinatown. he he heh.Mostly an mga Chinese ha Dulag tikang ha Amoy. tiyo omie(dominador) is in olo ngapo ad2 na hira nareside pati an iba pa nga sis ni tatay out of 8 two la it ad i ha dulag hi tatay ngan tiya nena wife of pedro chan. ok. mayda mga casa(trading warehouses) ha may bay bayon ! </b> <b>yes i will eroll also besan deri ako mararam kun buhi pa ako . malingkud la ako kay masakit it akon tuhod . HINO ADTO HIRA TApoS PWEDE NIYO IGDESCRIBE KUN ANO AN IRA STYLE PAGMULAY ngan KUN ANO AN IRA P OSISYON .ays magkirita kita dd ha dulag.so ha ak pag analyze yana we ll organize an mga intsik hadto ha eastern visayas kay nakag put up hra hin suga d na association..kahuman pwede ig ranking niyo? Thanks Adi tak list pero waray nak hini ha ira igkita manmulay. Baga nakialayon gad la ako nga magistorya kamo kun may oras la.pero yana gutiay nala it nahabilin nga Filipino-Chinese na pamilya kay kaurog nagbalhin na ha Tacloban ngan ha iba pa na lugar. Hero adto hiya naton. </b> <b>@ mano danny: Kun it Manila mayda Binondo nga Chinatown.Adto na iton hra yana namahuway nga dayon an mga Instik tikang ha Mainland China ngan ira pamilya nga tumalikod na ha kadayonan. • Mga tinahod ko nga kabungtoan. labi na gud an mga tuminungnung.An ginsisiring han mga old timers n ga hi insik jose (yutangco) crucial nga leader han mga guerilla nga dulagnon.. naka frame pa ngani.I witness some of those funerals passing by our home in Candao.Mga 50 s & 60 s sentro daw han komersyo han Dulag an Candao. puro wala it akon tiil. involved permi ha community and unlike other places nga nakita ko.kay ha balay mayda certificate hi lolo na Wei Due Assoc.add l.basta an siring ni adton lola asos asyon daw adto han mga ka intsikan ha Leyte & Samar.. Tinood Vener an Candao amo an mercado immediately from the present site. malipay gud ini hi tatay.hmmmm. very minimal.China nga yana ma s kilala na as Xiamen. Kumusta nala kan Teofilo ug Dominador. i don t know a bout dancing.Kaunanahan daw iton nga Chinese Cemet ery ha bug os na Leyte. an Chinese cemet ery is part of the town s historical and as cultural picture kay during Chinese fune rals iba man gud an nakikita.Sumala hit istorya ni Lola Nating ngan h i Nanay ha Candao natirok an mga Intsik hadto.Maupay it aton bungto kay multi cultural.Mayda h adto tindahan hira Lolo Toya aka Quezon. @ Mano Jerby.nakadugang ton tat history. =D Maupay nga vital info ha history ! @ Veneer. Oi yana pala ak pakasabot nga an chinese cemetry ha dulag amu ngayan an una nga chinese cemetry ha bug-os na leyte. info an mga chinese ha Dulag mayda hira organization.An mga Tsinoy nga mga Dulagnon..

bimbo canas. patay ako kan jing hini @jerby: padi hi "magic" cyril tambis dba maupay ghap adto nga namulay hasta hi j unjun cerence ngan hat nawala danny lagunzad? aw hi man cyril maupay na namulay? haha pakasabot ko pala ambot hadto kay ray ko man gawas gawas waray ako igkirita mano cyril maupay na mamulay. bago pa gud nga inasaw-an haha. Wow 1930a pa ngayan ano? mano jerby. amo ini hira an fisrt nga basket player in dulag to represent leyte during evaa. roberto peregrino sr... Play from Cabacungan Amo ada ini tak top ten. dulag team members late 60 s and 70 s: williams.ya.pe te sano. terry serrano. Tuloy +.. 1939 adto.60s agustin degala. an akon ad2 usa nga makarit h BEBSTON an taga buntay ngani nga pi-ay.kempis..bill.terry.bargol.Jing Lagunzad 10.arthur serrano. :) </b> <b> 1.jerry yutangco.an dre ad2 mgkita an iya pasa cgura do gud nga mgsasamuol h nawong.gab riola... thanks again. Doy hin-o an im ten top loca l players nga naabtan mo? Ay Oo lacandazo.. hira im papa. An akon la naabtan nga masiring a k nga mayda gud talent.70sruel nucom.carlos yanuario.mayda ko description ha iya didto hga mga henyo han basketball 7.kainom lugod maupay hahahah!!! </b> <b>lagutan deri ak hanumdom first name nya william.elden maraya.bilib ako ad2 an ia piktos. forward nga hira tatay an man tonying were g. damo an talent hini. i have picture of that i may have misplace it some where. nakanta ha videoke hin IL BE OVER YOU.. ha ha ha ha bam bam kalurong ha ha ha ha!! Aw Jing. nyahahaha. Danny Yutanco-mayda ko description ha iya didto hga mga henyo han basketball 8.? 4.Badil Elvin Gabrino"-? 5. imo #9 feeling ko hi mano Jing Lacandazo ba eto? hi Junjun PLY Jocs on diri taga cabacungan.ngaran l ad 2 hiya sugad bilib ako ad2 an iya mga assist. hi IDOL GLENN SAÑO. nasayaw. Lily Congzon Adi mga hinkit-an ko nga nangagmulay 6. tony apolonio.. hi man tonying canas..rogelio canas[galyong]. Terry . hi mano mely peregrino. :) jerb before d war an tuminongnong nga basketball player ha dulag. hi nicolas ogom ceballos. Thanks sige timahon ko la search.tapos h JOPAX. Randay Nueves 9. he man colas.vicky.nakapar a han pintar bsta n kadukot h board an bola. Williams -? 2.to be contiued subject search info great players of dulag. taga Alegre eto hiya. m       . hadto before t he war hi man luming dumaguet an center.? 3. pwede ta ma describe han style ha ira kamulay? kun ok la.bodil.peac e mano glenn. alayon nala butangi hin description . Pula . hi man luming dumaguet. they next was hera man ernie gabrino. Mea Kulpa.

ini hira umabot ngadto ha inters (inters cholastic games . hahaha!peace la kita angeles.. tinuod balit parang e xcited lagi ang mga taga bermuda for the wik end to come esp if me sarayaw na.that was more t han 2 decades already.maupay k makisama.lol.... Ngan kaurog. dont remember exactly kon anong benefit dance basta kasama ko rin minsan ang mga high sch classmates and barkadas ko nun sa cabacungan ata. And as a member of the Sanggunian.... ako permi an naaassig n pag-invite han igkasi ko mga youth had2 na panahon.HEHEH! </b> <b> aw ngeean!!! an hin-o man ito na mahilig han seday? hahahaha!!!! waray man a k igkirita bisan haraniay la it madmax ha amon hauz ngean kay ray ako heto makaa gum hadto hahahaah!!!!iba man na venue akon gusto!!!!hahahaha!!!! Hin-o e2 na m cncrng James?! =D Baga an ak had2 nahinumduman during the early 90 s (teenager pala ak had2 hehehe !). part han am role was to promote youth interaction thru various activities and w e saw that sponsoring a series of benefit dance was an effective way (gin-englis h pa! =D ) So ako k amu man an mas maupay an PR (kuno hehehehe!) kumpara han iba na members (labot la han am SK chairman nga h mano obel). first batch ngani ad2.kay tinuod maupay ad2 an imo PR. dri na ak gutiay yna k daku na ako hahahaha! Peace! </b> <b> @ james naabutan ko yan noon.... @ Angeles. wry ak nanunumduman na kumd2 hn sarayaw ha iba na brgy.hayz d ko na matandaan. =D Defensive na ba ak ura-ura? LOL!! Balit. In fact.. lagutan brothers (pero nagtransfer residence ha tolosa). dicks.heheh! </b> <b>Baga duro nala liwat it nga m pagdayaw! LOL!           . dri ak nasaklang hin service para la kumad2 hn mga sarayaw ha iba na brg y.was onl y 15 then pero naka attend baya ako han kanan bermuda ha cultural kay bag o pala adto hira nga organisasyon han mga tambay ha bilyaran. Ngan kon ako man tim gnccrng.pro joke.... N auso man an benefit dance hadto han mga organisayon.. d man gud ak maram sumayaw. galyong.hehehe! kilala ka hadto han mga SK. hubert lacandazo.plarong pambansa yana) ngan prisaa (kanan private schools nati onal games) ngan mga full scholars han ira mga skwelahan.baga nka remember l ako h imo.LABI N ITON NGA GUTI-AY NGA BABAYE NGA MAHILIG HN PANGOMPOSO HIN SEDAY HA PLANETA.. </b> <b>FYI..amo nga ikw dayon ak n hinumduman. baga kaur og successful man ad2 na activities tas nakagain pa ak hn damu nga sangkay ngan self-confidence. member ako han SK.. lily congson. Nakaattend l a ak hn sugad h2 kon ad2 ha am k an kamatuoran.ely peregrino.PAMATI KO DAMO TAK MGA KITA DINHI H PLANETA NGA MAHILI G HINI.HAHAHA!DANAY NGANI TRUCK.. amu ton it kamatuoran.BENEFIT DANCE HA BARYO..BENEFIT D ANCE HA BARYO" I SHARE DW NATON AN UNFORGETABLE MOMENTS KADA NATON PG ATENDER HI NI NGA SARAGYAW HA BARYO.during the 80 s i was aware of that fad.. Ada fortunately.SK kgwd ak ad2 n mna lori. manric am knukuha na service k nakadiscount ak had2 k patod ko manla an tag-iya... i just discussed bout it sa discussion ANO AN IMO HINUMDUMAN HA DULAG KASANHI ... Ano an style han kamulay ni Man Terry ngan Man Williams? Thanks</b> <b><i>"LADIES PESO. An ladies piso ha cultural ngan ha mga baryo nga iginsakay ha trak ngan han mga arkilado nga jeep.KY WARAY ITON PINALAGPAS NGA SAYAW AMO PA 8 NAUNA PG SAKAY HA SERVICE N GA MADMAX OR FIRE FOX..SAKLANG L GHAP." </i></b> <b>• MGA K PLANETA NAPAKIANA GD L AKO KON OSO P B INE NGA "LADIES PESO..joke la ad2 ak cring ng a an pagsaklang..

choice man it nra. nanunumdom ak hit dda ha triangle ha merkado han bata pa ako.pero dre babaye tak gn pu2rot kundi an SNACK n pansit ngan monay nga gn papadisan hn lapsaw nga katimpla nga juice.. bagan makarawud pero it was fun! hahahahah! @ angeles that was during the 80 s.. As of 10:51pm 1\/24\/ 10 Alayon isurat un mayda kamo corrections. tama ba?   .ky cg l ad2 an ak obserbar... may maigo h ni. an mga boys ahehehe!) MENDEWEN \/ KAPORCO = faraway place (nanhirayo hin duro!) NAGAAMBAK NGA URABANG = baga excited na dri nahamutang labi kun may layaw. Aton pa ini dugangan hasta nga mahitso na.sino kaya sa mga taga planeta an g naka experience ano?? sus damu ton dnhi te it nakaexperience.pro dre ko nla isumat ky bngin damo mhabaro.. Nangalas an mga dayo hahahhaha badaw diri nala unta nakad2 hin sayaw kon diri masugot =D pero balit.....nkahinumdom p ako i2n dda h triangle h merkado ky dda ako i2n mahabung go an akon gn sa2kyan nga motor. =D ata dda ka ngaha w hit mgsasayup k wry ko kaloveteam evrsince d world began LOL! pero isumat la ha ak kon hra hin-o an my kaloveteam na m naobserbaran hd2.mghusay p gud. Ini nga james napakavi rgin. an mga taga rizal lugod ky mgsugot ad2.. :-) I remember the girls daw in Tabu were "deri magsugot" bisan an sayaw didto ha Ta bu..heheh! ate gayle.. hehehehehee.hahaha!pero nabaro ako ad2 an iu mga k luv team.. am u balit ad2 an uso pero yna d na magagad it mga teenagers hit mga sugad h2n anu? kon hunahunaon ta yna. bangin gusto la nra mgkita han mga manarayaw.hahahaha! @te gayle: yup..tinuod i2n n imo cring angeles nga nauna dayon ak pagpurot.ayaw n pagbalga 8 usa did a.tinud mtibay gud mn ky baga n baliko la an yanta han motor..kaupay la hini.hehe!gn susubukan ko gd l ad2 kon matibay b an k constract.Peace james hahahaha! asya nanumdom ghap ak hd2 k kaw permi an ak hikirit-an nga napurot dayun han mga mabaysay nga mga daraga basta ncrng na an mc nga ladies p iso. dre nasumat lugod nga nakasaklang hya hn tak para la makasayaw ha baryo ha haha! Joke la james ha?! </b> <b>oo. d la nangagsumat.hahaha! </b> <b><i>DARAWHANON (Dulag terms) LIST as of 1\/24\/10</i></b> <b>• 5 na! Adi na lista han mga DARAWHON HA DULAG nga gin contribute.heheh! </b> <b>@james: hahahaha! asya an marisyo balit hd2 k my libre na snack heheeh! an pa nahon pa ngni kuno han at mga kag-anak k my libre na dinner. promi se. d ak masumat ha iba. SUROP or SIMNUROP = nag-sex (term ine kun masulod na function room!... Thanks.

PARUMPAG = culmination? KALAG NA WRAY KAHALARI = magasa-gasa IGUINSURA NGA LUY-A = maaringasa especially wen sombady else is talking SUGOB.marasa matarabitab – masaba\/maaringasa lanyug .(diri ak cgurado kon ano hit sakto na meaning hini na word) kay iba ini kontra hit maaringasa. mga tambay bilyaran nung 80 s an mag aram hiton.bunyag ha ak ha dulag.Manny Pacman husyod . MP-Mamam potoy huna ko na MP . kabagwakan=duro it mga banwa.sex pistol</b> <b>SINANDIGAN HIN SUGOB..kahadlok nga baga nalisang ESMODYO.uwat panulay ha abo .messy face basit =mahusay nga daraga.. hahaha..maimot kaber .etc..matambok nagkirikisi-=ginbuntog han kagutom damang=puyet kadang=tsinelas kabron-pedicab agi nga purosdon ka"=extreme anger kamang dulagnon=waray awod awod labi na hit mga tapos.hitaas danlak . milikis-pikis .hehe mongmong-marijuana daginot-dinalian na trabaho.higda usbot . tipasi-humay nga nakasalakot han bugas palang-waray salapi.. prugmok. amo 8 term e labog kita ha mendeweng. kandingon-waray kurokarigo santik-tirador kablas-anak hin pobre nga posoy</b> Beterano <b>• Maupay nga adlaw han Kagitingan ha aton ngatanan.uro maalingog-ngog .grassy area muring uton= mahugaw it nawong. Nagpapasalamat ako han mga betereno han WWII nga nagsacrifice han ira youth ngan innocence para hini yana     . in leyte.ambut kun uso pa ton yana or they re using another term for that.demonyo hangrab..pretty woman nagsabod = nagsuka.putayon ( balikad ada ini) labitig .vomit pabuhay=pahapnig nga buhok.nadaraga boxer .huro hirayo pa h8 mendewen ngan kaporco it mendeweng is the highest pk.kaon malagsing .

no medicines but the USAFFEE managed to h old on long. Ginhahangyo ko gad unta ha masunod nga mga konsehales hini nga bungto nga u nta tagan naton hin suporta ini nga pipirapira nala nga mga beterano nga nabubuh i dinhi ha aton. pero an at mga kalugaringon nga mga bayani. Waray critical thinking kon ano in kasugad amo nga waray appreciation hit history or sakripisyo hit mga WWII Veterans ngan ira mga nahimo para ha ato n. We will always be grateful to your gallantry and your love for this country. pinansusuksuk la kada selebrasyon. kakurihan.. no ammunition.. Nakakatuok .     . mga Coup d etat nawara na ha panhuna-huna it mga naglabay ngan di nabutan gan hin importansya. Mga Mano proud na proud na proud kami ha iyo ngan dir e gud nam makakalimtan an iyo sakripisyo ngada hit am kamatay.. Dos. Waray bis ano n ga suporta tikang ha gobyerno naton.. Usa nga binabasol ko gihap it sistema hit pangeskwelahan or sistema hit iba nga eskewelahan nga kon History subject. etc.. Kun Liberation. Dire mahilig kita pag-preserba hin mga sugad hini salit waray resources nga ip inakita ha mga eskwelahan.. I feel bad as to how we are treating our WW II veterans here in this country. It also showed our resilie ncy as people. nasasakit hira. </b> <b>Seguro hit kadamo hit nahatabo ha Pilipinas tungod ha pulitika EDSA Uno. Kinahanglan ta na hira tagan hin importansiya. aton gintretreat like garbage ! Kada adlaw sige tak paniguro in my little way nga somehow magin mas maupay ini nga aton nasyon naton. Salit madali hikalimta n it mga nanhitabo. too long that when it finally fell the Japanese got back by institu ting the death March.. Didi ha Candao hi Mano Bido ngan hi mano Victor makaluluoy gad hin duro.nalalagas hira. Unta ada pa ha Elementary mayda na aram hit mga estudyante tungod hini nga mg a hitabo.. maghimo hin ordinansa nga maghahatag hin allowance ngan health insurance hini nga mga ka lagsan.Please..pareho hit damo ha aton nga Pilipino. Waray mga documentaries nga pasalida salit waray hilig hit mga tawo kay waray man nira choice. bagat ginkukunot tak dughan. Ipakita ta ha mga kabataan nga pwede ka umilob ngan magsakripis yo para han aton nasyon. naghuhulat hin kun ano. no food. Labot la hit pulitika. Waray ko gihap hinunumduman nga "war memorial" or mus eum ha aton nga usa pa nga nakadugang hit paghikalimot. Pero waray hira manngaro hin bayad han ira ginbuhat. Usa pa it kakulangan hin record keeping ha aton. Pero nakita ngani a ko hin sugad hini. puro memorisation la or route learning hit mga petsa.. What can we do.nga aton nasyon. you showed to the world that w e as people are worth fighting for. ad a na la nga tanan. haros manluhod kita pan ulpot han mga American o pero an mga Pilipino nga beterano. Everytime I go out of the house and I see them nalingkod ha w aiting. Nadugangan pa ini hit colonial mentality naton ngan ka mahilig hit mga tawo ha a ton hit mga artista a la Hollywood style. At the tender age of 13 and 14 naging mga c ourier hira han gerilya. mga natural disasters. but it greatly altered the time plan of Japan. </b> <b>That being said. mamatay nala hira. unta mayda pa unta labaw pa n ga mabuhat. It kakulangan hin exposure hit mga tawo hin impormasyon ngan access ha impormasyon nakadugang hit ka ignorante. ano man tat mabubuhat kundi dumuholduhol hin guti ha ira. nahuhulop akon duro. Waray mga archives nga hikit-an .. The fall of Bataan and Corrigedor may have been our d efeat. </b> <b>God bless the veterans. In fact hi mano Bido Cadayong led a life nga most probably naapektuhan han gera ha dton bata pa hiya. You gave our country respect and honor and w e will always be grateful. When you fought for the motherland. nagkukuri pa hir a. PILIPINAS!!!!!!! </b> <b> Opinion ko la ini. Is this how we re turn the favor?! Kadamo tat mga pinanbubuhat nga pamaray nga kun ano ano nga pan gasto.

</b> <b>Mayda namon hadto neighbour nga WWII Veteran.(Damo pa it mga rason kay ano nga un-appreciated hira. </b> <b>Sulibangko. Dida hit akon mga litrato Jerby ha Facebook.Kon gindara ko adto ngadi nga mga cutleries mahabaligya ko na ha Ebay . Adto na-atten d hit misa hit maagahon. mayda gad nam usa ka baul nga mga silver cutleries nga kanan mga US Marines tikang pa han WWII. Hadto nga mga panahon kay waray ko pa man buot. Ini nga one minute silence para mag kaada hin reflection han nanhitabo ngan han mga nagbuwis hin ira kinabuhi ngan k abubuwason para ha Australia.-)an amon libong damo an foxholes nga panahon pa kuno han mga American o. </b> <b>Australia s Last Battles</b> <b><u>\http://www. An iba nasering nga kanan mga Australians adto. Tungod ini hit contributions han mga Austra lian Soldiers han panahon han gyera. Damo an iya estorya han nahatabo ha ira pati ha Dulag kon ano an korte han Dulag han panahon han Gyera. It iba nakadto pa ha Gallipoli para pag commemorate hit Anzac Day. Han bata pa ako an hibaro ko han WWII kanan mga sumat han akon Lola la. Ta kay mahilig mag-English kon nahubog baga di pa gud igin-respeto kay han ka mahilig mag-English. A mericano man it dayon kay amo it hin-araan. It mga ultimo apo nga pira na he nerasyon naupod hit misa hit maagahon ngan pag martsa. etc. han mga sundalo naka p reserve iton kay it mga pamilya nira or uropod nakadi ha library pag research hi t ira family tree. makita ka hit Australian War Memori al. Yana ko pa la ka-realise nga an iya pag-estory a mayda na gihap hadto pag-relieve han iya experiences ngan partly Post-Traumati c Stress Disorder na gihap.am mayda one minute silence ngan may namaligya hin poppy nga bukad nga igin pin ha dughan. may Anzac Day kada 25 April. Makita ka gihap hit "Tomb of The Unknown Soldier". baga di ko adto na-appreciate nga iya mga sumat. As usual. diaries. Mayda pa didi senisering nga "Remembrance Day" or Veter ans Day kada 11 November. Dida pa hin baul pero an baul faded na an khaki nga tela.gov. Amo la ini it ak nahunaan yana). Kada 11. An hinumduman ko la an iya sering nga "mag WWIII ngani di na ako ma kalagiw". Damo it mga "unknown sold ier" ha aton nga nagkalat nga waray panhilubong hin maupay kay sugad hini nga mg a beterano ha Dulag. pasensya na kamo hit kahalaba hit ak estorya. Adi it sumpay it ak estorya. At the going down of the sun and in the morning We will remember them. </b> <b>Amo ini it Ode para ha ira didi ha Australia: They shall grow not old. Namatay adto nga waray naka-appreciate han iya binuhat nga iya kontribusyon ha history pages . Didi ha Australia. </b> <b>Ha balay na la hadto. didi ultimo mga loveletters. dire hira appreciated ngan acknowledged. as we that are left grow old. Age shall not weary them. Ha Australian War Memorial adto nakabutang it Pilipinas hit usa nga mga nasyon nga na-involved hira.au/lastbattles/return. Naurhi. Ta kay ha aton basta busag. nor the years condemn. Ada hit maagahon it misa kay han panahon han gyera favourable an pag atake han maagahon kay alert an mga sundalo amo nga it misa maagahon.ww2australia.html\</u></b>   .

Americano. Dire la mga sundalo or mga lalake an nagbuwis han ira kinabuhi ngan kabubuwason kundi ini hira nga mga unsung heroes ngan casualties of war. Salit kinahanglan it aton acces s hit damo ngan iba-iba nga impormasyon para makasabot kita ngan makapahimo hin conclusion kon ano man gud it tinood. mga babaye nga pi nalugos han mga sundalo ma. Hira gihap mayda estorya. mayda n ira estorya.os nga Pilpinas.asp\</u></b> BTW. Dire hir a leftist or right-wing. alayun pagbasa hit mga books ni Ambeth Ocampo esp an L ooking Back k ad2 it mga intriga han at past pati an parte han at mga heroes. I also hope tha t the govt will find a way na magng maayos naman unta ini it ira knabuhi k ngng instrumento ini hra para mgng malinampison n nga aton nasyon. P ero crng pa man nim. Pasensya na. An local na pangobyernohan han Dulag n angay gud manginanu hni ha ira. Ini la liwat ak. makal olooy gud hn duro had2 an mga pilipino. Kay kon dr i yna.au/commemoration/keating.awm. It iba nga authors gihap nga dire Pilipino maupay gihap it ira mga sinurat kay outsider hira iba it ira pagkita. Paghinumdom ko pala. myda mga docum. dre ha at mawawara it colonial mentality. esp an parte ngani amerikano. An mga "Comfort Women" nga g inhimo han mga Hapon. </ b> <b> Agree ak h2 ha iyo nga duha. Jerby it nga mga pictures ko ha War Memorial ha FB di pa iton kumpleto kay makahurubya hit kadamo. <b>Sulibangko. Hira gihap. </b> </b><u>\http://www. Lest We Forget. mga bata nga mga ipinanganak pero waray nakarawat nga benepisyo tikang ha gobyerno. It akon lola is a WWII survivor. ayaw ta gihap pagkalimti it iba nga casualties of war: an mga bab aye nga han panahon han gyera nagkawaraan hin anak ngan asawa. myda ak cuzn na amu e2 it iya bokasyon. san-o pman? Amelita.entaries na gnhimo parte hini ha ira ngan ha eksakto nga kahimtang hit aton sosyedad. Baga para ha akon na mayda balanse hit kada usa nga sid e kon mayda variety hit impormasyon nga nabasa. Amu nga an natata bo. labi na an mga beterano. Australian or Japanese. Kon myda ghapon kamu tym. Lest We Forget. </b> <b>Ngan it mga hitabo di kita nasabot kon tinood ba it sumat nira dida hit liter atura kay mayda mga authors nga bias it estorya. kund i knahanglan gnpapatilaw gadman ini hra hn kaupayan mentras mga buhi. </b> . diri kita nababaru kon anu it kamatuoran nga panhitabo ha at palibot. Opinion ko la ini. Tama na liwat e2n.gov. </ b> <b>Pati it mga libro ni Renato Constantino sugad hit The Miseducation of The Fil ipino. baga edited kaupay it nakasurat ha at mga literature books. Veneration Without Understanding. In fact. An pagtag ad ha ira in dre la unta kon san-o knahanglan hra pumarada para ipamarayaw. Waray gudman h ya makabulig ha mga gerilya pero pinaagi han iya mga es2rya about the war. Ayaw ta hira paghikalimti kon mamalandong kita han mga nan hitabo hadto han panahon han Gyera. Hira it aton living reminder ano it nawara ngan ano it ira iginbuwis par a ha aton o bug . Ngan kay outsider waray nira vested interest.<b>Remembrance Day Speech Amo ini an speech para hit unknown soldier nga akon senisering earlier nga damo it aton unknown soldiers sugad na la hit mga beterano nga na mention ni Jerby ha Dulag. Dissent and Counterconciousnes.

The veterans sacrifices made me continue w alking and talking and working with other advocates in the State as well as nati onwide. sakto adlaw han mga veteran-pensioners.S. Ngan nakadugang pa it kawaray ha aton panhuna-huna hit ira gin-agian kay waray man baga interesado gud or pili la it nagkaka-interes. an up to pagjoin ko hin campaign for Filip ino Veterans Equity bill in the U. and to my assigned legislators.salamat idoy hit imo pag abre hine nga topic Beteranos 1 Importante it it ira role ug contribution to a society. nakahigayon ak pagkd2 ha vet erans bank. usa ngni ka beses. Congress thru my participation as NAFFAA Fl orida State Chairman-Dulag is in my mind . pag hisguti ta dinhi it kabubuwasan hit grupo. waray namati.</pd> Pat Ganio of Jacksonville. cguro thru planeta mahimo naton ini. syempre sooner or later mamatay waray na mapasahan hit ira experiences nga importante nga parte hit hist ory hit Pilipinas. nakahabol ka man hit discussion =D Ha pagkayana gudman. Angeles and Amelita. i second d motion. </b> <b>Last SaturdayApril 10 . ako hadto han amon pakatitirok han batch 57 han dulag high school nagmotion ako hadto nga that there should be website nga all alumnae of dulag high school coul d contact one another para madaly it contact hi mga graduate ha langyaw pero war ay man ini ka implement. K ay estorya man la. • Hala mga igkasi ko Dulagnon.Congress and other avenues of his advocacy. Mayda man "Araw ng Kagitingan" pero di man ito gin-celebrate gud.hiya was in my mind when I got tired feet walking from the Senators Bldg to the House of Representatives B ldg.S. </b> <b> Take your time la mano. kamaiha nala nra pagp inila tas bs ngpakatungkod na.. waray nanginlabot. et c. Sering pa "Itutuloy" or Abangan ang susunod . Dulag having been a historical signifi cance parti ha WW II maka appreciate ha mga beteranos it mga Dulagnon. The Obama signed billl for the $15 K and $9 K and veterans recognition i s a hard fought battle. an active leader of a Veterans group here in the U.. gnpapakad2 la ghap nra ha banko pagclaim han ira pension. Permi man la ha estorya it ira mga gin-agian sugad hit gin-agian han akon Lola n gan kan Angeles ngan iba pa nga mayda mga surviving relatives tikang han WWII. in tawon kamagpakalolooy paknitaon. til next posting.     . hope we can continue this discussion. mapaaffirmative o negative and then qualify your answer. diri prayoridad an mga beterano. I have an uncle in Cabacungan hi Tata y Copio Sandagan from whom I heard alot of oral history re Death March.one of the three is M r<pd>. Mahinay la it akon "s low"(deri speed) hit keys. October Leyte Landing talks an nagumpisa hin interes ko ha history. bangin ak nagwaga dd2. Waray man hito nira upod nga War Correspondent or mga War Photographers. Waray man hit nira mga Returned Soldiers League or mga hall nga pwede h ira didto magtirok-tirok.. who campaigned in U. I attended a Araw ng Kagitingan ceremony in Central F lorida and we have only three Bataan survivors as honorees. Waray naestoryahan. di kita nasabot ano an ira mga heroic feats k ay di man sugad hin mga busag nga mga dokumentado or may nagsusurat hit ira binu hat. madali hikalimtan kay it ginsumatan. Salamat." Sulibangko. Florida. Iyakan it imo side. ambot la ngahaw. badaw. aw bsan pa han kasanhi. mcrng la it banko na wry nra mahihimo? badaw kon ak lolo or l ola an dd2.<b>Jerby. iton nga mga beterano. wara y nagsusurat.S. unta dri na ton sugad it pagtagad ha ira kay kon baga simbako my mahana bo hit dd2 ha ira. Waray man hito parade. Waray man hit nira medalya nga nakuha or monumento nga igintindog para ha ira . total maupay man tat panuyo para ha at bungto. </b> <b>OK la iton Mr Dela Paz.

Ngan ugsa pa h2 . (ayaw nala hi dexter hehehe! joke!): salamat han pagpaangbit han iu mga punto de vista. <b> "... Ayos adto nga question!.. Angeles ! I believe naman na we have common vision and mission para ha at bungto ngan ha P G.. kon ini nga grupo mgng usa hya nga lehitimo nga organisasyon. Salamat guihapon hit parallel na panuyo mo ha pa-agi ha P. @Jerby: thanx..) Ha pira kabulan nga nagsusunod ako hit Planet Guinawas natuo ako guihapon han mg a positives han usa nga virtual community. ha akon personal.. Nosebleed ghap ako. nakakasumpay kita ha aton mga igkasi Dulagnon bsan man kon hain pa hra tungod hin kabag-uhan nga teknolohya.. waray lak nahihimo   . dri ako hiara hin ngpapagawas hit ak mga ideya especially ha kadam-an nga mga tawo. AGi nga dexter ka. premature pa ha pagkayana an sugad h2 na idea. Ku n mahimo ayaw ta ini butangi hin political o religious color.</b> Bagan nagigin awdanon it mga tawo kun aragtubang na.. Myda ak stage fright.. salamat han m pagpasaro ghapon. man Danny. </b> <b>@mano romy: that s true.. Usa na nga kusog amo an global reach hine bisan kon it responses primarily from Dulagnons or those with Dulag connect ions or interests. At some point . ma ybe in d future. mgkakamyda kita inhibitions to a ir out our ideas etc. Bum utho la ton ha ak huna2 amu nga ginkumbida ko kamu na paghisgutan ini. have to join t he traditional community\/mass organizations. Jerby. S till. Salit mas maupay nala gudman na magpabilin la anay nga sugad hini an grupo kay a t least pinaagi hni.. Hagi mapatay ako tim kalango. t ama ghapon an crng ni man dan nga mas maupay kon dnhi la kita anay magkahuruhiba lag k dri kita ngkaaawud pag-s2rya parte hit ada tat huna2 ngan kasing2 whereas kon ada kita hin organisasyon gawas ha planeta. • Mangangaro lako hin despensa. Mano Phil.it mga taga P. Am u cguro e2 nga it ak frustrations and disappointments. And besides.G. Dexter knows that. Segurado dam o it typos kay baga halabaay ini. Tama e2 nga iu crng nga makuri kon d ad-on ta ha real world it at grupo kay cgurado manta na mag-iiba it dalagan. mas n aggng expressive ak h2 nga paagi. Makuri ghapon pagtirukon an ngatanan na myembro tungod kay nakabase kta ha iba2 nga parte han kalibutan. :) Personal ko la ini nga baga pamalandong. Baga kun mayda na effort m andated by other people or officers. pero crng pman. maoob liga kita mga mgkaada hin mga regular meetings ngan kon anu2 pa.Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha kalurong nim idoy. Amiel. The decision may have to come from those closest to Dulag--it mga ada mismo ha Dulag yana.. Majority natuo nga magmaupay nala it aton bungto hit Dulag. it mga tawo baga mag aalangan na pag-gios. Pareho kita Dex hahahaha! </ b> <b> @ Dexter. Ha kamatuoran. Salamat utro han iu iginpasaro.. damu it requirements para marehistro an usa na organisasyon.tak hasiring la.G. mapatay nak didi LOL Gel-ayos man la liwat it idea nga in the future mag org na gud kita. ha ha ha ha ...dako pa nga molopyo it deri naton naabot due to many nga waray or limited a ccess to the internet technology.baga kontrobersyal ini nga akon post.sunggo ako hne dinhe nga diskusyon. iginsusrat ko nala. Usa pa.

mga nagpakakoreo na nga mga dancers nga ginbad u-an hin kanan mga Aprikano\/ New Guinea \/Indonesian\/Etc o bis ano nga costume nga ginhikit-an ha internet ngan TV. Una. mga transexual nga feeling mga dancers ha girly clubs.didi...It nanayaw. nagstre-street dancing kay bagat nasus ugad man nga ngatanan nagbubuhat. Maghawa it spritual ngan cultural experience hit pagsayaw ha Sinulog\/Atiti han as against the Me-too Stree Dancing Festivals. Actually han una nga staging han Pintados. it gave the Dulagnon a sense of pride tas to some exte nt naunite an mga Dulagnon. nagiihaw hin manok ha karsada tas gink akagat it ulo. </b> <b>Ikaduha. Buyugan et al. b agan ASAP pag Domingo..The Sm iths Nakabasa ako parte hit at Karatong festival. pati the following year ng an nagin 3rd nala on the third year kay nanmulig na an mga dance troupes paro ha n kanda Jess de Paz (Dulagnon gihap iton). Manonotice naton nga haros kada bungto yana mayda na Street Dancing Festival.. ngan second ha Pintados\/Kasadyaan. Ikatulo. ini nga mga street dancing nga gumawas because of economic necessities. kun baga grand slam winners nat hira pero what did Buyugan fes tival do to their local tourism? WARAY. He he he... Hira it lugi. Given the task to create this festival were the late Tio Perling Bautista ngan an akon Mama. Spectacle la hiya.naugom (sori Chito ha :) ) hin petrolyo tas igbubuga nga may ka layo. the tourists will always go for Sinulog or Atiati han.. Dinhi ko nala ginbutang tak two cen ts on the issue para makbulig it iba hit discussion</b> <b>For all it s worth. Choreography nga tinundog ha Sinulog. Ugsa kita magpadayon. nah alanguhang it esenseya hini nga aktibidad para ha mga tawo. it Karatong ok gad. Nino. Dakodaku-an nat ira gastos It naglilipay la it mga festivals nga ira ginsasayawan.. Mayda 3 kaaspekto ini nga mga festivals nga baga kontrobersyal. ini nga mga pseudo atiatihan\/sinulog in nageexhi bit hin mga street dancing nga kulaos nareflect kuno hit kanan bungto prehistori c roots pero kaurog hit steps hip-hop\/ jazz ngan mga pinangawat nga dance steps ha Cordillera ngan ha Mindanao upod na it Africa.. it k omunidad paragkita la.. Sample. since these festivals are not real. nasayaw ngan mangangadi kan Sto. Bali. Ha mata ha kadam-an legit ini nga mga street dancing festivals. Ha Kasadyaan\/Sangyaw. "the devil will find work for idle hands to be done" .. </b> <b>Mayda Atiatihan festival ngan Sinulog festivals.. ano it tourism\/economic value hini nga mga ginhimohimo nga festival ? Look at Abuyog. at times yayabag pagu d. kay lately baga nakaplace man kit hin 5th ha national festival. It Maskara. All over the Philippines. ha Sinulog bis hino nadagkot hin kandila. Baga saho kun mayda ito relevance ha kultura han bungto o waray. Damot arte. hi Enriquita Salas Santo.Than see a me-too festiv al that has no cultural depth. bata\/midgets papas ayon. Nakita hini nga mga lugar nga kun tundu gon nira it Sinulog mayda dako nga financial rewards. Pintados.I d like to commend the Dulag LGU for supporting this endeavor. costume nga waray didto waray didi. since waray cultural link ini nga mga festival hit mga bungto\/siyudad. ini nga duha mayda halarum n gan maiha na an katikangan. etc etc etc. turutambling. </b>           . I d like to give you a back story regarding street dancing festivals that s been sprouting all over the archipelago. Dulag an naggrand champion. So how did Karatong started? A few years after Pintados was launched. mabaw hin duro.. damo t paepek pero bottom line nagpipinangant a it ira stars hin kanta hin iba nga tawo. Indian etc. what the society gets are all medio cre and shallow art expressions. ginobligar an mga bungto nga magkamayada hin kalugaringon festival para bumulig han Pintad os competition.

Kun ako t pakianhan. Ok. Now who would n t want to visit Dulag during this festival?Mayda gud ada ha at makakapannguli he he he . In fact yana ngani ada. doing workshops to rect ify this type of festivals.. in fact nakakafrustrate nga dire ini nga aspekto na tatagan hin highlight han street dancing troupe naton. dik nagiisog ha. Obviously. bugsay.han syahan bga sige nak laktaw han pg basa ky diri man gud halaba ini hehehe pero gin basa ko utro from d top pra mka dugang geap hin mga info 4 me. pati ha Indonesia\/Malaysia may mga tribes nga nagamit hini pagtawag hit mga sulod-balay o tribo. FYI. paraw. An usa liwat na lider pamati ko magiinteres gihap ini hiya.</PD> Siring ni Mama nga toss up between Karatong nga Moron an para han aton festival. Damo gud ada it manbubulig. they are worried of its pervasiveness. :)             . gingagamit an karatong pagwarning ha n mga tawo han impending attack. (He he he. I think our leaders from both sides will see the light..basta ako im on ur side :) peace. So amo adto hi Mama (Ekit Salas Santo) ngan hi Tio Perling gin pahimo hini nga f estival han LGU<PD>. wind surfing. balik kita. Karatong is aural by nature.<b>To date. we d rather have a Karatong Percussion Festival or Karatong Design Competition. pero it problema I think namimisplace naton it dapat ta buhaton hini nga fest ival. pada muay hin kabo hin tubig.skim boarding.. </b> <b>Ok na gad nala ada ito nga Karatong Festival bagat sige nala bis baga ma-alan g. nagweweigh na hin mas ma upay na option it LGU<PD>.It ll be fun! Pinakadamo uminom. dire man ini yana la. unta nagbabasa ka pa. the NCCA\/CCP is roaming around the country. it kara tong dire exclusive ha Waray region o Pinas. pinakadamo umalog. labaw ha ngatanan an bungto.</PD> i ve shared this to the Mayor and he seem very o pen about it. It nahiaraan nga istorya dinhe ha aton. waray ito ha iba nga lugar. Gumasto la kita hin 100 taw nga grand prize damodamu-an gud it maaudition para magcompete dinhi ha aton from all over the country. an bagt ingan an gingagagmit nga signal pagpasakub han mga tao ha simbahan.. Ageh damo pa gad iton it pwede. han una pa ini nga mind set. </b> <b>Salamat! damo pa 8 pwede abreha la it mga huna huna. dire par o hito nga street dancing nga masumosumohan na. </b> <b>of course igupod naton hi John the baptist hit parada para man t ha iya nga a dlaw di ba? . Novel ito.... surfing. watergun war. nagi istorya la ko). ageh baga man inin thesis. so what they did was they made up a back stor y nga kun nasulong na an mga moro ha Dulag. bis p a mga taga ASEAN manbubulig ito. nagdaug an Karatong. We will top it off with a reggae festival featuring the top bands of the region.love and respect from serrano also : ) Day. People can join the parade and do the usual throwing of water at e ach other.. Unta it at gingagasto hini nga karatong in nakaangkla ha consepto nga tur ista it kumanhi ha aton para magkita hit at festival. unta abrehan ta it at hunahuna hit mga possibili ties para hit aton bungto. Somehow pamati ko it LGU in naabat na nga kanugon it at gasto hit pagjoin hini nga mga contest ha iba iba nga lugar kay lately waray na kita magjoin ha Si nulog. par agliding: we have all the waves and wind needed for these events. An problema an paglin k na han Karatong han aton bungto.ha akon opinion myda gud masiring nga may halong p ulitika ini pro deep inside naiintindihan ka nra on wat ur trying to say o boot ipasabot.

. hahahaha!!!! oo masumo na ito na street dancin thu mahilig ak hin sayaw. it mga tourism activities para dumamo it earnings hit busi ness na lokal and eventually it earning gihap hit munusipyo. Salamat mano Ramie:) @helen.those were d days! Idol ko hadto hi Mano Tedan Villegas. pataraw-an hin duro permi. </b> <b>nahanumdum pa gud ak nga hadto an komedya gin iimbitar pagpasalida didto ha iba nga mga bungto such as burauen or dagami. i feel the same sentiments with you idoy jerby..di ka makakabutos kay dire ako makandidato ha ha ha ha! :) @ramil. amo nga pkahibaro ko nga pintados festival an leyte gas ko an dulag bulig with t he komedya as the main choreography sa street dancing and showdown. On the other hand. Ageh nakakatawa ako ha ha aha</b> <b> Jerby: wow! ganado it nga im suhestyon. mas colorful ngan maupay gud iton choreography han komedya.hehe!!! maupay gud nga plano marisyo adto hin duro it dulag kn masugad ngan damo it mali pay kay damo adto it mga talagudti na pakabuhi</b> <b>maiha na ako nga nag-ukoy ha negros oriental.. Moro adto hiya permi. mayda sinulog de tanjay. Asya d aw guhap it it rason kun kay-ano di na hira nakakagutro. since my college days. kun ikaw makandidato ikaw lugod t ak ibobotos than the usal trapos.asya besfren. </b> <b>@ mano jerby. age nahanumdom la ak han mga linya nga waray man gani ha script..Permi nagawas han script.aw ngean gnhuram tas wa na ig uli?age kalain man!unta in nga mga tawo naging responsable gad liwat ky my sentimental value i2 nga script tsk tsk tsk as far as i can remember hi tio luding tupaz (tga bulangan)1 han mga writer s gud h8 nga pg tada komedya ha serrano bugto han ak lola lila tupaz puertollano an teacher ha tabu(d la mabantad iya kalag) and i was once a princess han mga m oro wayback.P. Tapos babasa hon an mga siday na sinurat ni Joy in between performances hehe</b> <b>brilliant idea comin from a brilliant mind. kom edya is really a trademark of dulag\ /</b> <b>Thanks mano. mas makikilal-an it at bungto kon amu iton it masasaksihan hit mga turista pagbi sita nra ha aton.. iton ira conce pt hit street dancing. if w e want. amo ngani nga i never fail to mention hit aton komedya to my friends in negros. usa didt o nga bungto. go ako for the percussion etc compet ition. maupay ghap an parte san juan esp han m cncrng nga reggae nyt. Makasurubo ini nga nut isya if true. tama ghapon e2n kc it at sosyedad n gnpapadalagan hn . hahaha!!!we need fresh air! make a differece to boost our local tourism. Thanks for spreading the word about our Komedya. walang pi nag-iba han nagkalainlain nga mushroom sprout festival all over the country. yana known as tanjay city...Ok gud man ini labi na kun winaray na reggae songs an kakantahun. hi man liding an tga hiway an bga makarit nga na segway hahaha ngan an rigomok h an stage kon bga pinsingay na. diri mag-iimbitar an taga iba nga bungto kun diri nakalingaw kay dako baya ton gasto pagbyahe ngan kaon hin damo n ga tawo nga cast ngan support crew ngan banda. for sure. Namimiss ko na ito hin dur o.. pero mano di ko gusto hin fight he he he. puropareho to n concept hit aton komedya. sword fight between red and white soldiers. An script han mga komedya ha Serra no in ginhuram hin mga taga U. Observation ko gad la ini. Sadly may malain nga news nga nasabtan ko. We can. sana rich ako to become a major sponsor para marealize ini n a im mga nahunaan.. pero iton ira sword play ngan steps hirayo la hin du ro ha aton komedya. kuno nga researchers tas waray na kauli. @Jerby: I think "because we are not in power" is an understatement. pakakita ko han karatong festival.

nabara an dako nga barko nga barko nga m\/v de jesus dida han baba han dagitan kay gasi han kapitan pier na han tacloban ka y mapawa kuno ngan damo nga suga. =D It prevailing mainstream culture dire pa nasasantop it mga sugad hini nga world view. amo nga an motor ni mayor serrano ginpintara n nya tamyok as a reminder. kun hin-o man adto nga mga tawo n ga nag-alsa ha am... dire la ha gobyerno.nakabati ak hito nga istorya nga nasanglad nga barko kan Tatay. When it happens we will have the POWER to initiate change. nagkahadlok an mga pasahero.. Mano Ramie. amo ad to hi meyor tinoy an garan tamyok. may-ada kuno ginpa-inop nga taga dagitan nga nangaro hin 44 nga mga t awo an enkanto ha dagitan. Di ba nasiring hira nga real change comes from the people. 3 kami nga magc lassmate an 1 hi dr george lagunzad.. pati an akon nanay.Ngan it mentalidad hit politiko nga ngdudumara hin usa nga lugar in bag a hin hya it tag-iya h2 nga bungto. :) I would agree nga an "kun tagan hin higayo"n is the operative word.pulitika. an ngaran tamyok. :) . Amo adto an ak karugsidngon gad la. Kinahanglan pa liwat maging pukaw an kada tagsa ha aton. nagu yod an barko nga waray na hitabo. sided with Romualdez camp. usa ka adlaw hiton nga hitabo. agui daw kay an guidara ha clinic ha dulag n agkamatay. amu tak nabatian. </b> MGA KALAMIDAD NGA HUMAPIT HAN BUNGTO HAN DULAG • let s hope diri na daku ngan harayo it pagsaka hit tsunami ha Dulag.. it will take time before a shift happens.ngan kon tatagan la kita hin higayon nga makabulig. nangaon hin tamyok ha daguitan. Ada maupay kon masusugad la h2 na kaupayan it natatagamtaman hit usa nga bungto. Ramie Pabro an ak nahanumduman hiton nga tamyok. It s more like a reward of sorts with good results. Ha ngatanan ito. baga grade 1 pa ak hiton nga tu ig natabo. tinuod ngay an iton nga istorya kay permi man iton guin istoryahan han akon lola tening de veyra. amo nga karida kami panguli. ug kulopay na ngay-an. waray naka gawas.. 41 an namatay nga nakakaon han gudti nga isda nga gin sarap ha dagitan. nagminulay kami didto hin bulang han bolabola nga baras nga hinkalimtan nam an oras. pera ka adlaw nagkaabot an mga rescuer nga tugboats ngan gin tikangan pagguyo d an barko. Phil Peregrino during d time mayor tinoy serrano. pero waray hadto kuryente an dulag. an usa nga tugboat nautdan hin kable nga kimnulabting balik ha tugbo at ug naigo an 2 nga crew nga diretso nagkamatay. a fter 46 years. regular an am kahadlok ngan panangis kay diri kam i makatabok kay masulog ngan hilaron na an tubig. d amo na kamo nga nagpamatuod hito. may ada el tor epidemic ha dul ag. og naka sakob. pagkasangla d. mano Ramie . then I believe that we can make things happen. alagad kay pag-abot nam ha candao river diri na kami na katabok kay ginbuhangan naman.. amo nga nakumpleto an 44. waray kami panulod ha klase katima pani-udt o kay nangadto kami ha dagitan agi ha baybayon. maupay nala kay may imnabot ng a mga tawo nga gnpangalsa kami para makatabok. 46 years is never too late to s ay thanks. week after han tamyok. swerte liwat kamo hito nga may nangalsa ha iyo. They call Mayor Tiu as Petilla Baby. amo nga si mnanglad an barko kay ginpalikdo man han kapitan pasulod ha dagitan.     . pero kulang pa an 44 nga tawo nga pangaro han enkant o ha dagitan. yana pala ak makapadangat hit ak dako nga pasalamat ha ira. may nagkapitik amo nga namatyan hin 1 ka pasaher o. thanx a lot whoever you are. so guin quarinetine an dulag. Pero kon hunahunaon naton nga kaya naton mak abulig in our own little way.

PERLITO "LITOY" YERRO. Antonio Jr Lacandazo an una kuno nga basketball court ha dulag nga ginliligahan nakada han kadaan nga nursery ni hat lolo terya. An duha nga magbugto nga hi Inky n gan Boy Andrade han iyo opponent nga team-BlackBelt. Naka-third place adro an CMD.Amu cguro e2 an hinungdan anu kon k anu nga my mga uros2rya yna nga myda usahay nabisita ngada ha dnhs nga dri mga sugad ha aton. DOMINADOR "BEIT" NAVARRO. Nahinumdum la ako hini nga time..ginuusong pa ak hadto ni Mano Ronnie Caminong kun nangagmulay na kamo nga di ak nakakita kay damo tawo adto pa ada ito na frame ha Dulag ha balay . Carlos V.. nalipay gihap adto hi Tata y. RODOLFO "JUN" BAUTISTA. hahaha! Adt o hinimos ko ha dulag an mga pictures hini nyo nga team. Antonio Jr Lacandazo it armory yana hit pnp station asya an power house hadto di da ha dulag Danny Cerence @Mano Caloy .. Carlos V. narungbay hit pnp municipal sta tion yana.</pd> lagunzad dida ha buntay Carlos V. VICKY GABR IOLA.... harani adto han Generator Set pa ada. BOY ROQUINO.second adto overall an CMD. before hiton. kon de ri ako nagsasayop.w aray na it yana tapos nahakadto ha may mercado iton nga basketball court.. nga IKAW an PINAKAMAKARIT nga namulay han basketbal...oo guti pa ak hadto . Lagunzad OO.di la ak maaram kun diin tagua nira Mana Zenai Ramie Pabro diri gad ak maupay nga nabasketball pero nahanumdum pa ak nga natuko d ton nga basketbolan ha plasa nga amo na ton nga semento nga poste yana. Lagunzad STRADS JUNIOR BASKETBALL TEAM TACLOBAN 2ND PLACE: TEAM MANAGE R ROMEO DE LA PAZ. Gayle Natividad damu tak hinbaruan. mahusay ka gud hadto. Lagunzad OO ngay-an ano. anhi man ha Planet G hi Mano Romy Dela Paz.. PITACIO "PITAT" MAGOS.Deri adto unta 3rd place kay guin lutong mak aw adto hain ka hin Champion naperde namon tapos 3rd place la lugod.hi Nick nagliligi dligid pa adto kan im Mana hehehe.. Danny Cerence Pero bisan pa sugad an nahatabo ha iyo..history class ini nga ak gnbbnasa.....an o ba nga tu-ig matindog basketball court? • Ahaha! Kaloy! Ako adto an iyo muse. kay deri ko pa hiya hadto certified b-i-l hadto nga time(di pa adto hiya na kasid-ap kan tatay. name la niya an binmulig ha team niyo. dapat kami an champion kay perde gud namon an Leyte Black belt. best uniform an iyo cons olation prize.. iya adto gin pa enlarge and framed. makarit gihap adto man mula y Hi Nick. Mano.. about 6 months ago20100301 at 16:16 • Report • Carlos V. Everytime nga nadida ha imo han bola.. an dulag pala h adto an bungto nga may kuryente sanglit gab-i na an mumlay. dida ginbutang am sala. kay an iyo group pic with the trophy and Fr Raul .taken dida han am bungsar an. hehe marisyo la adto an pangarigo ha dagat. NICOLO "NICK" MORCILLA.hehehee).. PLAYERS. waray paltos sulod gud permi ha ring.catmonan sporting circle.. Lagunzad Aw. CARLOS "BOY" LAGUNZAD. han deri pa ako hadto salbahe. Carlos V. .. hadto nga time gutiay ka pa hehehe. Danny Cerence Mano Kaloy . • bis bga tibway matagan hin hulagway ngan pan ngilal-on hit mga lumatod yna.. mga 19 69 nga nagchampion ha midgets an csc .. Lagunzad Baga nahanumdum ako.. Hi Mano Romy nagka storya na kami.. kon umuli ako makita daw ako Danny... an mul ay didto pa ha merkado. ngan andihas hit balay nira Dr<pd>. waray na kami mag mulay hadto han champion an Leyte Black Belt. CARLO S "CALOY" YANUARIO..... Nasina adto hin duro hi i mo Tatay. baga hin ikaw an sinusunod han bola.. waray adto palamrag han mga mu lay. ELVIN GABRINO. gab-i gad gihap an mumlay pero guti-ay la nga generator an ginagamit nga kanda marcial tupaz ada adto...

Buwas nalat detalye thanks Jerby Santo Mano Ernie Tatay han sikat nga hi Louie Gabrino ha Guinawas! Wamil Chan yul it manok nabitay!!! Hi mano Ernie Gabrino daw an nagin leader hini nira nga mga serino nga naghimo han basketball court. ogdo bau tista. mga karit adto hira.</pd> lagunzad. most o f then were d 1st basketball player from dulag to represent leyte during the eva a before the war. kon doda kamo ito pa hi man naro martin n gan hi man noring villagas kay mga aram ito hira. luyo ha munisepyo. hira Mano Williams nga mga lag as na hira tas nagkikita hiran mga kabataan nga nagmumulay hito na basketball co urt nga ira tinukod... and pakatapos hira willie wiliams.. atbang han balay ni Dr<pd>. hi mano tony apolonio.Danny Yutangco. man luming dumaguit. nahanumdum ak hadto kun may mulay didto nga c ourt didto ak nalingkod ngan magdrive kunohay han us army truck nga guba nga nar ugmok didto dapit han poste han goal. hi man dolfo tupaz. Ramie Pabro an ak hinumduman nga magkarit ha cat monan amo kamo nga peregrino br others. an gin butanga n han una nga generator han dulag. hera mano mely peregrino. may-ada pa ak hinabtan nga basketball court an didto han tupad han nursery scho ol. an church na bad trip pakakita nga n aghimo hira hin basketball court. At that time when the highways were being constructed . amo nga baga pirmi title contender an csc hadto nga pahahon. Mano Hobert. hi ready ngan hi renedy. nanding sugbo. ito nga truck pareho han truck nga dida li wat han prente han balay han canas family Phil Peregrino an magkarit nga namulay han basketball nga an court tubang ni ra doctor lagunzad. lipoy conzon. lacandazo brothers. Mayor then asked the company doing the cement mixing in Daguitan to deliver the excess mixed cement to the plaza. tiyo e gly sano. Phil Peregrino ada mga bugto ko iton edoy. an na mulay hadto hera tatay. Basta pagkahuman na han trabaho han mga constr uction companies natatagan an mga Dulag bboy han semento nga sobra. An kakurian nira di pa daw nagtatapos dida.RAUL DUMAGU IT. When the mix ed cement were laid on the plaza. makarit geap adto. alvin Yutangco. ogum ceballos. plus han iba nga players hira gory abrenio.An taw ag hadto haiya SKYWALKER.Phil Peregrino an ona hadto nga basketball court dida hit mga amo nga nalambitay ha plaza.   . hi agura ng pepe pabro. casiano santo. Jerby Santo Agedaw kay hira Papa ngay-an(an mga kadaan nga serino) ngan hi mano ernie an nagtindog hito na court!Mga 50s.man tonying canas.Hi Eddie DURON Kempis geap. Ano daw la it feeling ano nira Papa. terry ser rano. At times they finished late in the evening. Abner De Veyra Palanca mano phil: maupay gud hi renedy mag mulay hin basketball ngan hira hubert lacandazo han gutiay pa ako amo ito hira an player ha catmonan an akon liwat nanumduman nga magkarit geap ha basketball hira KULAB.. sponsored ni ra man Pepe Andrade hadto. paspas dayon an mga serino pagmasa kay ala-sai s na man han gab-i.An ira hadto Team an ngaran FBAC. hi man dadoy gabriola. Hi Mayor Tinoy daw an nagdepender han mga kaba taan han padi. hi muloy. :) That s so sweet. tony aplonio. Ma no Ernie together with the other players requested then Mayor Tinoy Serrano to t alk to the construction companies doing the roads.

hi ra jaime pang.Their struggles and finally the realization of their goals and their impact on the following generations. ginbubligan ito nga court han mga manm urulay nga takas na magbasketball ha baras ngan tapotapo. hi imo papa midget la adto hira.Mano Phil@ an daan nga basketbolan nakadto ha may fire station yana? In the 1960s daw there was this Peace Corp Volunteer named Steve. kelala iton ni imo tita thelma ha australia. waray at hira mga bayad. and again I d like to say that I really really appreciate what he did in the plaza. They saw a problem.. it s about the vision and the sense of community of the old Dulag nons.. upod hi Mano Vital.. & is profesor at u. maybe they did not do the entire work but for sure it s not remote that they became part of it. the works are cute and kitschy but those are not magnanimous works like the Mona Lisa and Spolarium. Knowing Mano Ernie.. Knowing my Dad i m s ure he got down dirty on the project. baga for the sake of discussion la ini. Typic al la na plaza. Adto nga nagvolunteers unlike Man Vital. waray pakakahatag hin exact na time hi erpats.Siyempre hi Mano Vital it m agsisiring kun tuhay it trabaho o deri an trabaho. Kun ano it nanahabo ha aton community. hi Mano Ernie ngan han bug -us nga Dulag.court ha dulag. an team mate imo papa. In fact mayda kuno ito didat mga ngaran nira nga nakasurat ha semento. Jerby Santo Hin-o an makarit hi Mano Terry o hi Mano Williams? Jerby Santo Mano Rufo. upod hi Mayor Tinoy.</pd> lagunzad. I will never really know. nagpopost lako hi t mga yakan hini nga mga tuminungnung. Tak erpats baga nagdidig-on nga bulig hir a pagtindug hito upod an iba. I think we will go out of boun ds. Oo mano. the essence of my post is not really about people taking credit of somebod y else s work. dire ini tungod may usa nga star player. That is why nahighlight ko han ak post.. I mean. an basket ball court tabi han high school tubang nira Dr<pd>. Adto ha Hill 120 ngan ha Plaza . I played on the park myself.. just Ok mano phil. Hi mano dan kun namimicture hiya paguli ngadi. Hi mano Hobert nagconfirm nga bulig hira pagtindog han plaza.. dire adto cement. hira douglas foley ngan hi steve wills the arrived in dulag in 1960. We are all trying to make Dulag a better place one way or another. Pero mano. Ginbububligan ini hit ngatanan. Waray la hini. of texas. Tuod ini? thanks jerby ma aram ako hiton. an garan hi steve foley. hi mano vital hit iya mga magpa kalilisang nga palitada. pero If we hype his wo rk like it s Michael Angelo s or Salvador Dali s. In fact nagmulay daw kun o ini hiya han Dulag team. :) Tagay kita!                   . :) • Oo mga mid 60s ada . Labi na han iya signature nga palitada nga kawayan nga semento. what i am talking is d 1st b. Hi Daxfer pagtindog hini nga planeta. bagat conversation over a 2 year old bahalina. it was in d year 1 948. I understand how the artisans are always forgo tten. pamati ko consistent it storya nga nag lead hiya han mga volunteers. Maupay it pagka recall ni Carlos parti hine nga topic kay in a big way namutnga -an hiya as player. Hi Wamil kun nagnenegosyo hiya .. i have to correct my self hi douglas foley amo adto an basketball player ngan football player. Mga late 50s early 60s daw ito nahuman nga court jerby ini nga basketball court yana guin tindog ini mid 60 kay han maggraduate k ami ni imo papa ha high school dida pa an high school ha municipio yana.. one way or another. th ey fixed it. kami an last nga batch nga naggraduate han daan na high school . adi professor ha u. Mano. Baga hiya daw kuno an nagrevolutionize han basketball naton ha dulag. I know.pero going backto discussion.. 1957 ad to.. you re right Mano Vital deserves accolades. an ist peace corp ha dulag.. peking vacal and iba pa. waray na ak hinomdum.. pero an plaza han una waray pa kuno hito nga mga mulayan pambata. of texas. I mean no di srespect kan mano vital. That is why I d like to go back nga somehow.

tiros-tiros it bodol.. it mas hilaba ngani kay kim-ch an-say... it paco pakaladkari.. pero ambot kun roots ito. pag kagod hin botong nga libi. recipe ha dulag. an dati na c ultural..dda ak masyado nalipay han syahan nga pagsemento h an basketball court nga intawon inaro la dd2 han ngconstruct han kalsada. pakianhi hi junjun kay maaram ito....@ Mano Rufo ka batch ka ngayan gihap hini nga mga basketbolista? Thanks an akon mulay mulay h plasa. or something like that. an idol ko hadto nga namulay hi Raul Dumaguit.. . Jet. guti la an space han cultural. aw maihaay na gudman e2 nga 7 yrs. tumpak ka na liwat.. An ak liwat naabtan nga panahon han mga basketbolista. na 3 po ints na ngani. AT BP.nkabati ako i2n nga s2rya kon ano m tindog i2n nga court. baga nga g wapo man ad2 hra.. then ihalo ito hit bodol ngan hit pako. an D Clan ngani. my panahon gud nga nagkakaurusa.. nga my paco ngan hin botong nga libi. ha Cebu kay ira version tawag kay Azucena. damu ad2 an ira admirers nga taga bungto... ada ito baligya ha merkado. -tak humba. medyo yellowish. mas daku na yna it gym na g ntitindog ngan daku it estimated na budget. bubutangan ko hin kinchay.yup.. make it round balls and botka hin lanot pare dire mga sarang. Jerby Santo AN AK MGA BASKETBALL HA IDOL Angeles Ramos Lopez @carl: gintikangan na pag-ayad hn gym it dulag. bodol nga sinoroban. magutom na lugod. it ak question yana..bagan dried roots. DISH-CUSSIONS.. an tym na nra kuya nante asis han han iya mga kapaturan nga taga dd ha Rizal. syempre lakip na hit dda an sop hehe he! • HARE KAMO HIT IYO MGA SECRET RECIPE MGA KA-PLANETA.LUTO NA DINULAGNON OR BISAN DIRI BASTA KAY MANAMIT.. i hope mayda pa hit o yana dida. Kamarisyo hini nga uros2rya. bangin half court la iton maayad.. KINILAW. May lugar pa siguro it Dulag para hi muan hin bisla guti-ay nga GYM... ano it kinchay? dahon iton or spice? ma try ako niyan kay mayda ko bisita na mga Dulag.. Danny Cerence amo man it ira pag pronounce hito. Mga pu rsigido gud ad2 intawon hra nga matuhay gadman an ira ginmumulayan. SUGAD HIT HUMBA. that s very dulagnon. In fact. makuri la pangitaon didi it kinchay nga pareho it rasa hit ada ha aton ha dulag. pero iba it rasa.. san-o daw la mahim o nga Indoor Court it basketbolan ha Dulag.cring han ak bati nga kinawat kawat dw l i2n an semento nga gn flooring ha n court ky myda ada ad2 ng constract or ng hihimo hn kalsada.. DINUGUAN. din isogba u ntil all around is brown. LOMO. =D Carl Garcia para ha akon. bangin dahon.. it pakiana.. san-o dawla ton matitima? baga guti-ay man it space han cultural. baga pagkatapo     . pinahigisan gud it tamb ok ngan matam-isay..... dba? Bs pa kon anu. pero ta k baga pagsabot (agits baga gud ak hn sayud hehehe). PAR-OK..mas gusto ko pa it ha dulag Phil Peregrino it kimchay is dried banana flowers.. gnguba na. man Dan. hehehehe.. bisan piyungan sulod gud.. Danny Cerence haha. Well... pagkat apos.

problema kay mga Cevallo s na la ada ha buntay hit nahabilin na bodol. ma request gud ak hini na lu to nga bodol nga sinoroban pag bakasyon ko ha Dulag.. =D recipe la tak ihahatag ha m... napagutom....ahehe.hehehehe Abner De Veyra Palanca @Abbey Mae... th en get a plate full of rice nga higop hit sapaw. myda ak special nga recipe hit maja. amo la.. kon waray kamo kamalungay order kamo ha campo santo kay damo.ngek.... balitaw popeye food and sayote wll do.he. ginbobotok it saruwal ngan na usbot nala or nalunay hit iya suka. natumbling nala tikang ha atop meada hito ha kabarasan hahaha ako u dog nahikatawa la ako hin duro.marasa siguro iton isahog ha hinatokan...eheheh pero d ngatanan..ako behave la. roboti it tari ngan limpiohi. kaw nala it pagluto. Danny Cerence karasa daw. Phil Peregrino manok nga hinatokan nga my kapaya ngan kamalungay pak kagud hi lubi nga lahing.. kaurogan la.. maka testing ako hini na pochero niyan. d la ak magyayakan..:)) Phil Peregrino @jet ada hi azon nga asawa hat nawala lipoy conzon.A..s igsurat hin saging nga inaldaba nga manibalang. tabi-tabi.heheheh la lgod iton ha labnasan.. Jet Kuizon mana Abbey Mae.... kay tambal ito hit very cold we ather in d midwest of usa.thanks for the pochero recipe.speaking of kamalunggay ha camposanto magtambok gud an malungay didto an dahon higlapad.. it lubi n ga kinagut pig-a para my ada ka tono.......... kay damo iton hira na mga daros. pambaon buwas kon may sobra.cg memorize alphabet. Mano Phil....... HUBOG • ANU KAUROG NA BUHATON HIT DULAGNON KUN HUBOG?! automatic nagiging member ht DAR. pork hocks hit akon gingamit n a meat...... dre gn aasi.pro dre nkatampos puros ky puros la A... unta makuha ko na hit rasa nga winaray.... pag ihaw hin tari ngan it dogo patoro-a dida hit k inagud nga lubi...marasa guihap on ini. pero dda nala kon mgkattrok kita..he 2nd try ko hit kan Abby Mae recipe hit humba. asya klaro it mga para hubog!!!aheheh..... pagkatapos hiwa hiwa-a.. salamat hin madamo. cook until d manok s tender ....AH.. manhikalimot k amu hit iu ngaran.. maram ak pagsugba hit bulinaw hehehe! balit. magluto ako iton marasa gud an hinatokan na manok mya-ada man dinhe guihapon kamalunggay pero deri nila guinkak aon. marasa ini kon adto kamoha dag at waray liwat budol didi ha langyaw nga labnasan. nahidlaw gud ako iton nga imo recipe. put d tono and d kamalungay. mabulig ak hit iu uros2rya =D oo. bsta n hubog. makuri na hehehe.A   ...A....he.... then it ikadoha nga piniga my tubig nga du ha ka cap.... makatilaw ngani kamu... :) dati ha casa eugenio hadto han late 90 s may ginbuno gadla nakaduha... ebutang it manok ngan it ikaduha nga piniga ha caldiro ngan it kapaya ngan pakaladkari....

. hehe Glyn Tupaz Meneses danay magbalon hin saging or kamote nga luto. han grade 1 kami ni atod Dex. (i miss the good old elementary days.. igin usog ni istan iton hadto ugsa mag provincia l meet han 1979 .. bad aw an dadlagan....*taranja r-tarantar(darawhonon) Nestor Bautista an amon panahon diri pa uso an totbras.. balit.. igiuinkadto dayon han batuhon n .lukop siguro ada. kami ada an una nga batch nagtotbras kay waray na man hira Nestor haabot na 1 ye ar ahead hira ha am. Abner De Veyra Palanca an elementary ako ha central may ada nutriban nga tinapay . im pa ak ginp ahahumdom. damo 8 hubog ha calle kempis.pasikatay han haras adt o kon na kulop na. danay budbod... han maglabad ha klase. *taranjar adto an kapuyahan basta naulpot na upod an dentista hehehe... meda plain an color meda liwat colorful. nalanggi hin dahon saging gamit haras para amo an turong. tatagan ka ni mam Asuero h it imo malon na gigihuon. bitas ngan may buho pa! an urog maka honor mga anak han maestra....hahahahaha!baga liwat hra 8 dre... an pangiskwelahan! • nasulud ha skwela may balon nga tinapay palaman mantikilya...... hi maam delmo diri adto makutol ano? he he Danny Cerence nakag toothbrush gihap kamo han dudrungan didto ha luyo han Sped c enter ha may highway? an Dentist nakadto ada once a month tas nangagtotbras mga pupils. kay dyes sentimo la adto or 25 sentimos. Wamil Chan glyn an bulgor nahanumdom ka? an nutriban an aton naabtan tag 15 an u sa ano? diri ak hadto nka ubos kay dako..AH.! ka swerte la nira waray kami nga pobre kilal a. na sulod ha skwela naka tsinelas la......damo adto an klase han hukot huk ot.hahaha.. alagad nak k alisang pagsulod ko eskwelahan nga nabalhin.kagawayan iton an luyo naka pan giho gihap ak hiton didto damo an torobay hehehehehe Danny Cerence ito nga Provincial Meet kay ginhapwat an grandstand.agidaw kay mabaho gud masuka suka ka gud it paglipyo.... :)) siday man ngayan ito merlyne. all good..H.an makuri gud ma assign kami an paglipyo han kasilyas harapit ha my home ecomics building na may ada puno hin gapas .. hupit tanan.....myda pa ngani mga hapon hehehe Basta ako han ak kahubog. narubag lugod tak dughan.an iba nga maestra may mga baligya h a room ....... Waray na ak umutro gudman. an grands tand harani pa iton han oval. an problema la hadto kun nanguli na nauran nga waray dara kapote or payong. kimnaturog ngahaw ak k malipong man ngayan ton ha ulo . ) heheh..iton nga oval pamati ko pag turugkopon ngani an ak hinadsan h iton han onom ko ka tuig nga pag iniskwela dida..... Dex. n idurog-ak l ngay an. liwat ka merlyne.. giho la anay han amon.... kadamo nala han nangagdugo an ngipon..deri ko gud makalimtan grade 4 ako. nahanumdom pa ak hito na tomboy. o r yellow corn iginkada han papel nga ginlikin. Anthony Dexter Tupaz Meneses nahanumdom ka han dental aide nga tomboy nga amo an parag nganga han baba han bata? Wamil Chan oo ano man? ambot kn buhi pa adi? Anthony Dexter Tupaz Meneses @wamil: hahahaha alagad k astig adto mga mananap...ky amo ak i2n.... meada bag nga dara hukut hukut pa.... Danny Cerence heheh maupay ini nga im patikang Merlyne..

baga hin pirme bag o nga tinuri hehehehe...... basta kay gin kukuha tanan han tubig kutob na lumutaw han isda.ada na hya yna kan bejo romualdez close aide for almost 10yrs na. hin-o ngani na maestra na gin bansagan hin LOGO...dara2 la pirme an iya stick nga hila ba..may ada ak taga baryo na clasmate nag papabulig ako.......ambot kon naganansya pa adto na lagas kay intalon as ya gudla iya pakabuhi..an buriyas na tagpiso la an putos na basta ak nagkikinao n pati ak baba nagpupurula haha Michelle Raagas Villanueva ha central myda didto nagbabaligya hn tinapay an pala man latik tas padisan hn icewater ok na.pastilan waray na hadto madaug nga snak! solve ka na tas ba raktas panguli k dre pa man uso an hatid sundo hehehe. nakapanngarigo gad kami hin lusak..agidaw kay puros mga saragwakon.hahahahaha..he heheheh Anthony Dexter Tupaz Meneses an kan julian bangs a beatles hahahaha..... .dako gud an school ha ce ntral @abner: hi mrs obediencia adto an my bansag na logo.... tod nahanumdom ka pa?hahahahah Jet Kuizon aytakay...... peace bert hahahaha! Jet Kuizon nakag-alog ka hadto ha may Serrano na karabuan na bomba? han harani k anda Allan Baoy.... sige na kay mabasa la ako hahahaah!!!! June Edmond Tupaz Mendiola an d ko gud mangalimtan han naiskwela ak elementary a n singgaak ni mam obediencia nga bsan adto ka ha SPED hya ada central dungog gud nim. Helen Pedrosa im speechless ur mga reminscing!!!!! sana pati high school days br ing down memory lane niyo geap.grade 5 teacher adto hya....numdom ka pa?.. mahapatalindaas na kami ni Julian dida han aragian nga rice field ada adto.. Anthony Dexter Tupaz Meneses @jet: numdom ka tod pagkaratongi ni mam asuero kan robert dumaguit nga nagpaka ihi han ugmad? ntawon nagtabigis an puya hulos an i ya "mini skirt" kay pirme manla adto hya nakabado hin taga tuhod nga nasulod ha skwelahan .heheh Abner De Veyra Palanca ambot hadto nga panahon an mga maestra .. nakulop na ngani kay maratinbatin dayon kita dida han gap han duha na building han gold ngan bronze na klase.an banana que geap nra bulan na it akon perme gimnpipili iton nabagtik gu d it asukar.agedaw karasa...adton karan on na mana peli na ginlalahiran hin la tik nahaabot geap ak hito..magtatanum pa gu d.... nauso guihap han pan nguha hin isda dida han luyo han high school. upod na kita..bagtas pagud.... Anthony Dexter Tupaz Meneses @jet:an snakon hadto tod kun reses balikutsa ngan tinapay nga linalahiran ni mana peli hin latik. Noel Q...nak balon had2 piso la tas pagka kulop waray na balon. baga uso man adto na style hahahaha.. Jun Y.... alagad kay baha adto. hahahhaha @mano.. Anthony Dexter Tupaz Meneses @ jet: 95 adto dayon tod an gay ib ni mam kun nati ma nim an iya binagisan nga square hehehe.... Nestor..padisan han ice candy himo ni lo la besing hehehehe. kakuri gud hiton na pinahihimo ha aton... Hi Julian C...... damo han mga senyalan hadto na aton batch.... nangalimot na ako han term han panakop hadto... salamat hit pag mention hit torobay kay baga maiha na ak nga wara y makabati hiton na word...an ingkob hadto tod han haras lwat hi allan astorga.a parte.. Jet Kuizon ay takay tod.an mga bata na e lemntary pag kakulop o aga mag giho o mag harass.                 .....

. Tapos hibatian pa an pagpakpak han mga kamot para matanggal an pulbo nga nanukot ha kamot. an front row diba kan Mrs<pd>...Mrs<pd>. tama ito nga school arrangements ngan teachers ha Gabaldon building. Nakausa ginkuskusan hin dahon hin utot-utot an classroom including salog.tapos an library hehehehhee @nestor.</pd> Obedencia-Socia l Studies.. • y masakit yana hi Mrs Obediencia na. ginrarabak! Nagawas naman hiya para magbusa.. miss cadinong. Mrs<pd>. may hin duko han mga babaye para mag-pulbo..... Mr<pd>. di ngani pinapagdara hn bukad..</pd> lagunzad tapos an eskina kan Mr<pd>. Danny Cerence ano daw it sakit? Gemgem Kempis agidaw merlyn. kay baga puro kalisang an am nahatag ha iya...correct ka nahinumdoman ngatanan he he.</pd> amalos.. amadz de paz..Miss Cadinong-Pilipino hiya an akon andviser han grade 6 ako .. May hin sudlay han b uhok. puro kami nangagtabon hin pany o ha nawong...</pd> obediencia. </pd> abreneo. @agnes: grade 6 hi Mrs<pd>. hi mam putol. an am klasmet nga sarawayon hin duro. Nag-aaprak ang J ohnson s nga pinutos dida hin linikin nga papel. miss maraya.</pd> Alicando. an iya class record pirmi iniipit an iya tudlo nga putol para madesmolar .tapos principal s office. kada klase namon han Social Studies han kulop.. hahahaa mga baltok gud okay pa mga memory nyo. Nasakob kami mabaho hin duro. nagr isyo liwat an mga kalalakihan didto ha sakob. an iba nanhuram hin sudlay na la bisan man nadiri pagsudlay nahadara na la . Ta kay di man kami maka-abri han amon baba han kabaho... Ano daw la an huna hadto han mga lalake nga classmates nga nakakita han karigumo k.kamswe rte manla nira mayda na pedicab Amelita Flores Pag bagting han bell kon tapos na an klase or five minutes pa ugs a matapos an klase..ha atubangn han central may ada Flag Pole.every mo rning may ada flag ceremony then mag panatang makabayan then mag exercise. mrs delmo. ada yana 200 meters la ngadto central cinasakay na hit pedicab..Mrs<pd>. mayda had to bagtingan gihap pag flag ceremony. na-cancel an klase.mga lagas na ito nga teachers yana.</pd> yu tapos kan mrs aguinalde . so han time nyo didto na hya ha left wing. mrs obedien cia... then kan Mrs<pd>.g rade 3 la ako makahonor an akon maestra kay an ak nanay lugaring didto ha victor y agidaw an binaktasay kay talagsa la an motor danay dida na kami naksakay ha es kina pagawas san vicente tikang ha sungi mga 2 ada iton ka kilometro nanagko an ak bitiis. an am agnay ton ha iya. primi it hya nakatangis.. tatay n ira inggi ngan resting an paragbagting..</pd> alicando..in our time grade 5 teacher hi mrs obediencia then pagka grade 6 nam nagin grade 6 teacher liwat hya. diba an corner clinic where mi ss rose beringuel was...Science.maaram ka gud an anak han maestra amo an nakahonor.. d     ... desks pati an blackboard.. Amelita Flores An atop ni Mrs Sugbo dida han harani han hagdan..</pd> Yu akon adviser han grade5. Rigumok nga ura-ura! Ramie Pabro nahanumdum ngani ak yana hiton nga maestra.. baga inaabat ak hin kalu -oy.... . an bug-o nga row han rooms on the left side han main building nahinumdoman ko pa.kindergarten..may ada schedule an student kon hin-o an mag panatang makbayan pati an exercise.kan Mrs<pd>.para ikadto ha table ht teacher.... .. panatang makabayan ngan exercise..

• MGA MANO NGAN MANA.baga amu tak paghibaru.. myda pnakahitaas na puno dd2 han am eskwelahan ha Rizal. =D • hi lolo tomi pira ba adto hi tomeres? badaw kadaan adto nga aktor. KADAAN NGA BALAY HA DULAG... pera pa ka bulan an k lase. ncrng la h orlan nga "ad 2 na maam nagdinalagan!" H Mr<pd>..hahaha!bsta tak m cring la wray ak mgkawat han sadol.. kanda tyo ronnie caminong ada iton.....curacha la an imo?myda p a hadto kapuyon nga burobata nga padis.. An dda ha my corner hit candao ngan cambula nga balay. masasabtan e2 k it ira arkitektura an bag   ...Baga parihas gad geap an amon hadto panah on gin hihimo gadla intawon iton hi maam mercedes sugbo nga intremesan.MGA KA EDAD KO NGA N KAMANGHURAN KO PWEDE GHAP KAMO SUMAGBANG INE NGA AKON PAKIANA. kalipay naman han mga pwake.pkasabot ko pla nga 8 nangag s2rya puros upay n.USA NA ADA NGA PINAKA LUMA NGA BALAY 8 ADA HA CANDAO NGA GIN UKYAN NI RONNIE YANUARIO NGA YANA MYDA NA GYM NI MANO JOJO.. malipong man ini dnhi nga topic mga idoy. bratatatat. kada lunes news report. danay liwat baga susuntokay hira ngan hi mo tet para marebok an klase tapos waray na klase daun. sukot la ton hya tawagon nga "putol" ni orlan katapos p agpakianhi ha iya han lagas intawon kon hu an umiyagak.ambot kn billy ky hya mn ad2 an ngpa picture dd2 han 2lay han tanauan.PERO DRE AK SURE KON AMO NA INE AN PINAKADAAN NGA BALAY.NGAN ADA HA MY ESKINA CANDAO NGAN CAMBULA NGA KANDA SAñO .AMO NGA NAPAKIANA AKO HA IYO.... Amo gadla udog ini it akon baga mahisagbang mga kamagurangan.hehehe. bali na bayaw ko geap.. Amu ad2 an ak paborito nga gnsasaka kay mahangin ha igbaw. Hi Mrs<pd>." Imelda Depaz agidaw ano mano masyado gud ngay an hi amado..... a mbot ano na adi iya where abouts. 10 muslims died.an amon k lase sukot la pabuthan hin five star ha sakob kon natikang na an news reporting or danay liwat kon waray namon mga news report ginlalahiran hin tae hin tawo an may door knob para deri ma open para wa na class..</pd> cabello.</pd> Sugbo.army soldiers ambushed muslim rebe ls in mindanao last weekeend... hi ma am meneses ngan Mrs<pd>. amo ini pirmi an iya news . gin siring na la hi amadz ni mam putol nga "idoy ayaw na la pagsulod kay p apasaron na la.pero an iba grabe gud pag intre mesan. ambot liwat kon amu na hehehe! pero damu man dda ha dulag it mga kadaan nga balay.. Han elem liwat ako.first cousin iton hiya hit ak husband.anay gin-aagaw ton nga class record. deri man hiya guin intremesan kay an mga akon classmate may ada anak hin maestra .</pd> Maico liwat gnraid hit nya an ak mga barkada nga ngkita hin betam ax kanda tumandao ha buntay k ng cut man han klase it nga mga buynas. maluoy baga 99 and 3\/4 sir sir yana nga 2010 pera ka banyira ngan anu nga isda it isuka? agidaw nkasagbang mn ak hni nga topic.MAPAKIANA GAD LA AKO HA IYO KAY KAMO MAN 8 NAKAMAGURANG HA A KON KAN KANAY BA BALAY AN PINAKALUMA OR KADAAN DIDA HA DULAG. mai sa daun hi amadz.

and nera waguina nga nanay nera pepe anrade.. canda man ubi sumayod. Hahahaha! K an daan (ayaw gadman hit pinakadaan) na tawo amu it makakagsumat ko n hain it pinakadaan nga balay ha dulag hehehe! adi na ako .Amu ton james nga kinahamglan an medyo daan na tawo it pakianhan k for sure maram ton mga kadaan nga balay dda hehehe! (joke la man o) Asya ghap an ak nahunahunaan it nga balay nra lola memeng k baga super kadaan na gudman. bakery ne fermin iton hadto. =D mga mano ngan mana 8 akon pakiana an pinakadaan nga balay h dulag dre an pinakad aan nga tawo ha dulag. :PP Hahahaha! Mano Phil. napalupad kami hadto dida luyo han simbahan protestante. . US based.tas lastiko. Jade Asis maratin batin. pakianhi nala hiya. it nga balay nga ada ha canto hit candao & canbula.. 4 ha cambola..tapos tumbalata. guin okyan iton hadto n ira fermin young.. an ak higot adto an kanan hukot hukot na nylon.. & kanda man tinoy serrano an meyor.. reporting for duty. canda mana irene sano. K anu mano.. bug o iton kay na sunog ito hadto. marisyo na... ambot kon myda dda napreserve nga balay nga pre -WWII.ahaha.a during han american period pa.. kanay it pinaka kadaan . h mano phil it pinakalagas dnhi ha planeta? hehehehe! retired na man hiya. 2007 ak last time ha dulag. that was our golden han butch 57 ha dulag high sc hool. so mano phil. danay an kanan sako han bugas. ta tima ka.taz jolenz. all those houses are all gone... pero yana guin roba ba na.parag yer hin rakrak...damo pa ad2.. tapos igin roll ha lata.... amo ito it kadaan nga balay ha dulag. bag-o na e2? • pabuto uso pa ad2??ahaha..... . Man. ha may municipio.tamba.hahaha!peace. pero an after the war 7 la an nahasalin nga balay ha dulag....tapos.. it nga kanda mano ronnie ca minong it pinaka kadaan? or perhaps diri ka familiar na hit mga balay ha Dulag? when was the last time ng a nakabakasyon ka? ada ha highway it balay nira mana memeng beringuel. hain ka na? D ka ngani bumulig dd hit am gnhihisgutan. sato Ambot kun puydi ig-upod it dampa? ambot kon may ada pa napalupad hin banog-banog. kanda lolo vernan sano. or kun hi t mga natindog pa na mga balay yana.. it ada yana natindog pa nga mga balay. ka nda marchado.... canda mr legaspi.. hehehehe. it kadaan nga balay ha dulag nga na tindog it k anda mana memeng beringuel. lol o ni ronnie caminong.an knda lolo kulas. it nga kanda lolo vernan sano balay bag o iton kay na sunog iton hadt o.. hi mano phil peregrino makagsumat ito kun kanay balay it pinakadaan. & in serrano kanda vivero... tukib ngahaw hi mano. .hmmmmm.naka limot ak. & kanda lourdes composano.

dire na hira nag aampo m aha kadto ha langit. iba la an pila han mga lalake.. waray na ngan yana na gagad.myda p nyo gn kalimtan an PULYAHAY HAN TINUDTOD N TANSAN tapos BULANG HAN KANAN DAGAT LINIDONG NGA BARAS. Myda ko pa gud usa ka lapad na holen iginlabog ni tatay ha daguitan k amu man dayun an ak gin-aatiman katapos ha eskwelahan. Nagpakiana an padi " ano nakatara ka hin babaye nga pikoy" baga masulobon an pikoy ngan sumering " waray padre. hin manok didto pila hit kanan mga lalak. iya hinkit-an nga may binubuhat di dto han ira garden. maaram ka nga pikoy ha pikoy. after one week bumalik an pikoy. Pagka domingo balik na ha iya trabaho an pikoy. waray liso kay seedless nga bobowa ini nga ak igin tanom. palit kamo saging!! Bungol 2: Ano ito saging? Bungol1: Dire . Saging.it nga mulay tupa-tupa. limnabay hi juan han balay ni iya padi pedro. hiya an nagmamando kon baga m ayda deri nahaasya han pag pila. osa ka adlaw nagsarit an pikoy kan padre nga ma kadto kuno hiya ha gubat kay mamiling hiya hin pikoy nga babye.iba la an pila han mga babaye. mayda pa nagmumulay ht dampa dampa. Tanan na mulay han kasanhi naeksperyensyahan ko. manok ha manok. nahadlot na hira dito kay an mga muslim nga suicide bomber naobos na an muslim na mag virgin ha heaven.... Mayda intawon lalak e nga baga pira nala an buhok nahakadto han pila han mga babaye.. Amo suminggit a n pikoy "hoy. Myda pa had2 mulay na yapad na bato an gamit nga mader n ahakalimot la ak han tawag had2 hehehe! @angeles. kastigo ko ha imo tungod hit i mo binuhat... Amelia Baldo Kasanhi kuno naningba ngani an an mga tawo. sanglit it kristiano na virgen na i t ira puntariya Sanging Part II Mayda duha nga bungol Bungol 1: Saging...maaram ak iton nga mulay na my mother tapos my lidong na bato na is inuyot ha buho. waray gud nim balita hiton mga bag-o nga tanom... gintatumbling ko nala k pastilan hamubo man ako =D. Salit kakalbuhon ko ikaw. tinigutan hiya h an padi kay maaram an padi seguro nga baga may inaabat hini nga iya alaga.. Joke only.   . Nahitaas na ngani an chinese g arter. hin-o it maaram hit lumuy-lumoy? murulayon nam ton hadto. juan: hain man it im igtaranom nga waray man nim liso dida. napila . gdaw madaug ak h2n hd2 hahaha! myda ko gud hd2 minayu yo na mother. Mayda usa nga lugar nga an ira p adi may alaga nga mayawit nga lalaki nga pikoy. ba to bato ha langit an maigo deri mabigit. pedro: ay naano ka ba padi juan.. an trabaho han pikoy pagkaka dom inggo didto hiya napungkay ha igbaw han singbahan..?? @carl: asya na tupa-tupa... Bungol2: Aw. salit nagilob nala a ko han manok" Nasina an padi "deri maupay an imo binuhat. ikaw nga parapan... Phil Peregrino my crisis yana it mga madre ha sinbahan.. huna ko saging. nagpakiana hi juan: padi pedro ano tim trabaho dida? pedro: nagtatanom ak hin bobowa (lanzones).

kay hi man cecilia lagunzad man adto. samudoy (pag-swipe tkang hit lips ngadto hit agtang.. padayun la pagdu gang. hahahaha!) siki = samarnon ito. 2.PASYENTE:doc. igcocompile ko tas kada Sund ay. Mga darawhanon (words) na unique ha Dulag. Dungangi na la kon mayda pa niyo nahibaruan Kabron = Pedicab sutir = lemonsito Danny Cerence (madamo na ngani ini. thanks Wamil... para makit-an hit iba. bisan linurong na term\/word. dapat may iba na meaning nga dulagnon la it maaram. diri gud ito dulagnon. 3. ig post ko it compilation ha Wall. amen. Ano an iya kinabuhi. dapat ha dulag na imbento or nagtikang. • ok ok.dre iton grabe nga sakit. basta gamit hit kadaman ngan popular ha Dulag... nasisina hiya ngan na mbubukod gud. para madali hit documentation.TA-E an kauna ky para pg or o mo TA-E liwat 8 igawas. iglakip gihap naton.kastila man ito.sunod nga kumaon ka. May his soul rest i n peace. about the family sunlog..sugad nakaon ak hin par-ok nga utan pg or o ko par-ok la ghap. thanks wamil. Nasinasinahan adto hiya kun gintatawag hin Darus Tatu asya nanlalabay.... Visayas or Pilipinas. An iya wife sister han amon lolo nga Victor iano Tumandao pero di ako maaram kun taga diin liwat hiya. so bale. padamuon pa.ano 8 maupay ine nga akon sakit ky kon na oro ako kon ano 8 akon gn kakaon amo la ghap 8 nagawas k pg oro... iya t .... I know the man .. Lolo in law namon... DOC: aw. dara pati laway! ahehehe! baga mga tga Candao nanhhbaro hni. Waray man hadto nira anak ha balay adto namatay.... Nakadto pirme han amon Tata y pagsumat. dapat diri na ga mit ha iba na lugar pero gamit la gihap ha Dulag... Lagunzad ada hi man ponce. ig lakip nala gihap dinhi it: • wa ha ha mayda ngay. good. ig cocompile ko.. pls ibutang kun ano it apelyido para madali it documen tation.an hiton? TO CONTRIBUTORS: ALAYON PAGBUTANG HIT MEANING.. ta sige. damo na. Hin-o it nahanumdum kan DARUS TATU...Military man kono iton. A iya ngaran Tatu. gamit gihap ha Tacloban. an mga unique to dulag la na words tat igbubulig dinhi. s or if popular word han una ha Leyte... sige la contribute. gi nsinunlog hiya hin Darus Tatu bec of the song" Rose Tattoo" . karsonsilyo . • nahinumduman ko gud iton hi Darus Tatu han gutiay pa ako. diri gud dulagnon maghimo kita rules: 1...

ganun? ?@karen: oo amo ito day • makarima dima. pero nabatik hini hadto kan mano Jun B eringuel..amupay man gud ito nga klase hin baras aw ic. mano jerbs Jerby: Matangis-tangis man ini idoy na imo "caption"... dpat dri ini maubos nga baras diin ini kinukuha? ha dagat? axa na. you are angel divine...puydi gihap! di la mabigit it hingaranan.. ha ha an kan tatay aringab ha ha maupay nla kay waray ak matura ban ha ha • anu ini nga klase hn baras? k anu special man it iya packaging? amo b ito an black sand? murumahal kon sugad? yup.... old Dulag songs like Labasero nga Dul agnon ngan an. "Excuse" anay idoy ..mangag pka butabuta na nman ba ki ta?dude get involved. kun di ak nagsasayop..mapisnga pa ak.mlapwas it dagat   .....maluya na ngani liwat .mam iling pa ak hin "manila paper" ..salit nanga risgal gud ak pag-ioroli "as early as possible" of course.makalolooy it ada hit ligid hit dagat amo ada iton it sinisiring ni lolol na "margaha\/margaja.. firstly .ambot di nak maaram.pipira nla kamo nga pinan hi tinggan. Naka papahinomdom han akon mga kasangkayan na "trio" ...an lagunzad kay hat nawala danny nga anak ni man cecelia lagunzad ap elyido • kami Bahi -..... @Mano Rei : Mano mayda pa buhi hadto nga trio Jerbs: Usa na la intawon na nahabilin .\/waray ba naton buhaton? na ngag ka ano kita mingaw man crin g pa.....usa ini na ira karantahon.to visit our "mahal na patrona"..... my love you are the precious jewel of my life.atay hi man ponce. __________. takay."the last time I heard lately" ." ginmimina para ingred ient hin puthaw... TRUCK NAHUWAD BARAS Top of Form kuri man ton ihuwad tubig. haha oo gud man jayr. ugad nla ba hini. ayaw pg inukoy ngan pg inilob nga tim kalibungan gn didist roso ha imo atubangan... I hope I can take a video of him singing.. it asuero napatod ada niya. kinahanglan ini i clarify hehe aw oo ngay.

kita na... maupay nga adlaw hadton naka basa hni.makuri man nim bayaan im ka buddy2x annooooohhh. it panahon amo it tawo. baliktaron ta it kabutanagn.... or so i think.kay deri nakasabot itiba kon anu nanabo..ini nga ira mga kuha nga litrato in angay na ga d unta maka pag pa mata ha aton nga dapat na kta mg burublig para hiton aton mah al na bungto.kon mauran amo la giap damo it nareklamo....hehe nka.......it tawo kon it panahon?? kay kon masirak.pagbag o na kita pra kaupayan tanan!tama ba... diri kami matatawag na environmentalist...ini ng a iyo nkikita in gn balhasan ngan namiligro an ira tagsa2x nga kinabuhi.mareklamo kay diri mamara it mga binulad nga lalab.taga dagat.....o kon waray kritiks.i am not an environmentalist i......haha . mahusay kun i -post ito nganhi. ta pagsiring nga sirak kay diri mamara it mga linabhan..aw oo kuya dexter. kon umuran man liwat kita... i love you all nla ghap...mga funny comments la....dri na kta dapat mg pinan lingkoron ngan mg hinulat nga myda pa mg sasalbar hton aton bumgto.talagsa na man gudla hapasyada PADAYON KITA PAGKAUROSA PARA HIT KAUPAYAN HIT ATON MAHAL NA BUNGTO ( DULAG ) • adayon! ngan maupay nga aga ha iyo ngatanan....sidngon ta nala nga nanginginanu la ka mi kon anu it nahatabo ha at kalibungan ngan at the same time..... intidi kami hto. ikumpara ta nala it sirak hin tawa......it ira gn post in simple nga pg pa matuod nga amo na ini it nah atabo ht aton bungto nga dulag.kita nga mga tawo ikumpara ta hit panahon... ...huna ko adto england...pantanggal la hit kaduro kasiryoso.. (gab-i dida ha iyo Roy) eton dre puro la critique...... nangingita hin pa maagi agud matagan hin eksakto na pagtagad kon anuman an problema ha at palibot..kta na it dapat gimi os.... was a trekker taga bukid.pauranon kita. han. hahaha...angele s& mr eric lagunzad are also environmentalists..masiring age kapapaso. anu dawla liwat iton tat buhaton anu??? • tacloban gad la..heheheheh mag-upay it mga photos han KARATONG hanin yana nga kasadyaan 2010... deri mababag. .. anu dawla anu??hin-o dawla it abnormal hini.ta mauran man daw........inin iyo nkikita nga pictures parte ht n atatabo ht dulag in dri gn himohimo la or cring pa ha photo shop hinimu.pero nki sympatiya ako ht ira gn bubuhat ngan gn aabat... masige ka nga kada minuto mabalhin tim mode??? comments lang pohh.. ..anu daw la it hanabo ano?? pagsiring nga uran kay mapaso.. baga liwat hin harayo-rayuan ano kuya?hahaha takay... napaabat la..karagtatawa la ini ha.it uran tangis.. kon kada segundo or minuto it reklamo hit mga tawo pamatian hit panahon.ta masirak man daw... aw kay ilove you all. kon sumirak kita mareklamo hiya nga mapaso dayon...

ine nga pic kan mano phil gud ine tinipigan baga hinumduman niya kan iya tatay r ober creng pa man niya....pag upay-upay nala kamo dinhe ha Planet ha.ha akon bati bgab us a na na poste hit tulay it lungag na ka nagtitikahilarum man pag kinuhai hin bar as.it lusot hine asya it daguitan river.. unta ot don ito ! Kon nasering ngani kita nga dakpa it tawo nga.kamo liwat nga mga nakamuromanghuray tood liwat hit mga kamagurangan....boutan kna gud di ba..... • hheheh............ i apreciate ht kan angeles gn bubuhat sana myda pa nga tawo mga sugad ha iya....i love you all..." mamay anu!..pan himangnu na kta ky duro na...pagsurosarabot kamo hin maupay la para padayon it kahapsay hit Pl aneta kay talagsa nala ako hapasyada nganhi kay busy liwat kami yana kay maar.Naruyag ako makabulig bahin hini pero harayo ak o.m aaram ako damu pa ng papaka butabuta la.delikado geap.... am man kamo nga paglilingkod pala ni pare NOYNOY....it na black sand asxa ton it kon bga ha tindahah na pamalit amu ton he .baras..ni waray ngani guin bubuhat hit aton munisipyo para ma rehabilitate it aton KADAGATAN\/LIBONG.NAAWOD ako sobra kay baga ngani hin n a reflect geap haak it mga binuhatan hit iba bisan signgon pa nga i in not one o f them...hehe Dex..hehehe. And I will keep reminding hit aton igkasi Dulagnon nga unta deri ito bubuhaton. pagbuotan nala ghap sir =D Thank you for having us and best wishes.salamat.. • amo daw ine an original nga sireno han basketball ha dulag.kay meada geap nagkikinuha hin bato. ha nakita ko nga mga post nga nagiging racial\/ethnic....it nakadara hit boot alayon nala ba ga pagsagukom hit iba.sugad liwat nga deri kita magstereotype liwat..ngan ayaw kamo ka baraka kan angele s nga my hatabo ha iya kay andam na iton hya..... magbubuotan kami.. Be safe also."idoy ayaw gud pag wad a ine kay precious gud ine para h a akon.. Ayla kay mabulig ako pag bantay-bahay guihapon ! At this junction..sob ra na it ira gnbubuhat ht aton kalibungan..very SAD :-( hahaha... phil jackson it coach =) asya na Unta mayda pa very old pics nga ig post...salamat idoy han imo guin tikangan ug this message..... maupay ito.... i salute you guys for doing this......(u knw wat i mean labi na an mg a nkilala gud kan angeles) • Maupay kay ine nga buhat ni Angeles an imo nasusuportahan... Our Filipino d iaspora ha upat nga sulok hit globe.... an mga orig nga sireno ha dulag.makuri ko man liwat dire hiya updan hit iya mga lakat kay intawon ako manla e2n it iya baga buddy-buddy....ine na river.. oo sir.usa geap na tika guba na ..sana makaintindi kamo PLANETEERS...... may sala pero ayaw it apelyido or tribu... ok dex.. magguide unta how one will feel kon na-ster eotype ka nga waray man sala just because kabalat o ka-ethnic it maysala. han pag sumati haak han ak boss about it.

. ibahon ta nala it at pamaagi para pag-atubang hini nga problema... wry ngahaw mahihimo..BASTA KAUPAYAN HIT DULAG.. dire iton igin-taga hirayo.. dapat kc.a daun hit parapalit.deri man mga tawo it maghuna huna hin pulitika.actually dapat ngan tlga ada nga ha aton ng a mga mulupyo hit dulag mag tikang kun pano sulbaron ini nga problema hahaha. pwede ka na mgtkang dda pag-edukar hit mga tawo bsa n pahinayhinay la.... para hit Dulag ngan mga sumurunod Proper.... pero ngyynakan pala ak na iset aside ta nala it pulitika...deri panlantaw ko. ada kb ha dulag? kon ada ka... my point ka jan Ms<pd>.hit iba na namuno ha bungto.pag tage hin kwarta waray na nakalimtan na an kamurayawan... isul od ta ha hunahuna nga para ha kadam-an an at pagbubuhaton k kon amu ton tat panl antaw.asya ton it black sand... Mr Verona...naka experience na ak ton nakadamu na. basta kaupayan hit aton bungto dulag.. ano man angeles kon ada kna... taga Huron ku pagbulig hit aton maa aton Baybayon..? .pero kay tobtob man la ha yakan. diri hunahunaon hit mga tawo an pulitika k wry h2 dadangatan.hahaha.ada gad ha mulopyo it sulusyon hine.. para hit aton Bungto. then educate more tubtob nga makasantop hra. mggng malinampuson it aton mggng paggios.kububuwason han bungto....</pd> Miralles. kos bisan la ano nga paagi madako man or magutiay para hit n.pero we need to be patient k dman ton hra makakasantop overnyt dba? asya ton it realidad ha dulag.... haraniay.ada cre dit card man gudla... heheh anu na dir? mag ano man kita kay haros ada tanan guin papaagi primi hit pulitika salit wara y may natatabo nga maupay bisan pa. imo la ghp gn-iinsist..ito na ada hit pic ni eric na bag of sand...h kami nga ad ha harayo...amu la geap.ma oo la it hira... maram ako hit reyalidad pero pwede ta ton mabag-o.for delivery na.....Daguita nga henerasyon. • HINAY ODAY DIDA.sasak bun la geap hin pulitika.a it gin papakyaw pag kuha. i know.. IMO. ata ngahaw ka mga lagas na hito na eeducate...?panagan mo na kami hin credit card?hehe.oo ada. ipaklar o la unta nga kon anu man an hihimuon nga paggios in wry labot an pulitika. ok kon asya man.ito. yes yes.maubus nala it iba ayaw la it ti ine na black sand. mabulig nala liwat pinaagi hni nga mga social networking sites.aw am not imposing anything on u ha? ngsusuggest la ak...AYAW KITA KA HADLOK.. taga ndi obligasyon ini hit nga tanan nga Dulagnon it pag-gios. dir educated enuf kaso lng dri guin gagamit it ka edukado\/edukada maram ka Mr<pd>...</pd> flores. masugad ngni ha m tanan it panlantaw hni nga sit wasyon........katalwasan . no offense meant ha? pcnsya na......

. maupay hine pag burublig kita........... magpadayon paging vigilante a tawo ha Dulag agud maprotehiran an aton kalibungan.kay waray naman makuha na baras tas guba naman.makarag la it na kwarta... k ada daw ngkakaada hn soil erosion.budget na balay na amun ka kadtuan 7.gin kalimtan na an ira ktalwasan. Balik na liwat ako ngadi tak lungga pero unta.</pd> Loriebe l Alicando pero 2 phases pala it natindog k makuri daw durunganon esp mga cge an uran.kuri h2n kon puro la pasikat.. maupay yana pala balhinon na it ngaran hit dulag. ada k crng pa han MGB director....makaloloy mga tawo ngadto.it nangag post dinhe ha planet pabuligun nat... makaharadlok balitaw an pustura ngd2.hehe matron kita... oo... deri nanginlabot kon ano it nahatabo ha ira paligid basta la kay mag sako hira han salapi. o pa ton matima? ?4 phases daw ton na flood control structure according to Engr<pd>..ababang Paaralan ng Batug kundi "Magigibang Paaralan ng Bastug" na....asya man i t ign pag malaki it na sagpo..mag himo kita organisasyon..mamatron kami.... Angeles Ramos Lopez ada k ambot h2...san..kon bga pag gios la..ha batug.....millions pa gud ngayan it worth h2 kada pha se.... maupay ton na kumadto ka nag personal pag kita.takay diri na ..labi na kay matikang na i t uran-uran...bangin kalaw umabot kna nga an eskwelahan han Batug mawara ha mapa kay approximately 10 meters an iya distansya tikang han nagkikinatimpagon nga tuna dd2.heto.waray la gamit ton na gabions......kairo man hit mga mulopyo dd2 kay crng pa han usa nga residente.bangin kalaw umabot kna nga an eskwelahan han Batug mawara ha mapa kay approximately 10 meters an iya distansya tikang han nagkikinatimpagon nga tuna dd2. magpadayon paging vigilante a tawo ha Dulag agud maprotehiran an aton kalibungan..let s wait and see.. balitaw kon umabot it panahon nga magnayap nala it dagat ngan hit daguitan ng an ma puros nala tubig it dulag....para liwa   ... kinahanglan mga tawo it magios maiha na gad unta.myda ngni ngad2 gabions na natabunan na h n tuna kay tested man daw ton na project..takay diri na ..Hehe.yana gin bayaan na ton pagbinarsi....... tama iton mana.800.. ada kay waray sadang pagbasulon kundi an mga du lagnon la ngahaw nga pabaya hit bungto......tagan taga n la hin 300. nabay-og an ira mga panimalay.... himuon na nga Venezia de Leyt e.. asya it crng. an mg an ta nala ad2 M • korek mana.mapatron na liwat Cabacungan.dre na pupulsan..400....ada ma santop kon meada mahinabo..mga 50 million ito it budget..ababang Paaralan ng Batug kundi "Magigibang Paaralan ng Bastug" na.mabulig ak.. an mg an ta nala ad2 M Magaampo ako yana nga weekend nga unta waray written warning nga naghuhulat ha a mon ngan han akon room attendant dida hit Lunes re pagabri hin rooms nga deri an ay na tuktok hasta lugod nga nakakita kami hin deri namon angay hikitan nga binu buhat it guest..naku ha.diri ak maram kon wen matitima sus ada ton matimA KON man hi anod na it kabablayan..daan mak uri ngadto.adi liwat ha iba na brgy. ada kinahanglan an members han organization in mga seryoso liwat.. bdaw mahulat nala kita kon anu it mananabo..1000. ira e2 choice choice na deri naha asya....anu man bga nag padaun na gud m an liwat it na ginhihinimo na ira sagpo dda hit na bangin.na masalulbar hine na problema...... Maupay nala kay baga may pagka hunk han tawo! Balik na liwat ako ngadi tak lungga pero unta......alas 9 pala kami matikang ngada hit pangaturog hit tag balay..takay nadre man gud liwat.... oo....lipay na.....kapanpan hit tuna ha igbaw matabunan la ge ap.

...waray ba kta bubuhaton?ma tundog nla ba kta hiton iba nga na ngag paka butabuta bsan maaram hira ht natatabu ht ira palibot.maupay..deri ako deri imo tag iya hini an ginoo. after the inaugural speech of new Preside nt Noynoy Aquino.waray na maupay nga mkikit an ht mga sumuru nod ha aton. mabantad unta kita nga tanan.. :) ikaw baruk tinuod ton nga baruk tim ngaran?? dri itn baruk ittinuod na ngaran atod...makakita na it ea karabaw 4 nala na teel...... That s a good start. god bl ess to all. mga Dulagnon...it ira papangurakoton..bangin ton hisakban.. harani na it patron ha Tacloban...ikaw hi alln negro?hehehe kakan-o ak mag alyas hin ngaran..kay hikamo it habilin dinhi h a kalibutan....may ginbubuhat geap.... mawawara na it wangwang..hain na an mga saad nga iyo babata yan baybayon ngan han dagat deri kono pabay an. :) • usa na proof an eu gulf view idoy and of course the pantalan.....nyahahahaha Baga hopeful it kadam-an ha aton yana.axa ine na mga new membrs..! pero ha balay gusto ko makita an WATER SUPPLY.. an karubaan han pantalan katunga 3 years ago it nahasalin nala yana katunga han daan na nautod n a pantalan. ?@ angeles.2. kmusta an san juan?kumita kamo kon ano kadako ht guin ibahan ht aton shorelines? db harani na..ada ini panhi sabtan kon hn o g ud it may pag mangnu hit aton bungto nga dulag...3.?dri ba kamo na alarma?iba ha aton dri na nginlabot ng papka sahu sahu la.... yesssssssssssssss! nakagkita na ako hin live concert han AIR SUPPLY live in tacl oban! GANADO...... dri knahanglan man mirit importante my kusa.sumati daw ak kon baga nag alyas na ak hin ngar an....harani la itn it balay nira ha aton ig tiangulate nla...na actual....tuhay. sana dire la mbantad kundi mauy og pa! Maupay nga gab-i.   . Kita nga napakadto ha Manila would be happy that at least.sanglit kamo nga mga tawo baybayo n dagat..perme waray 2big.t it ira pinan post dre la post...upaya it pag bantay kay bga nauso na liwat it kawat hin karaba w. counterflow nga n tong.. dere man ak nag aalyas ako man ini.. Let us help him fulfill all his promises....waay man makurakot ha ira gropo... yes amo it akon guin sesering ha imo na pag hinay hinay dida....san o kita mg mamata... huhuhuh! permi ak nagunit hit nga utod nga puno hit lubi k bangin la kalaw mahulog ak ngd 2 ha ubos. asya ton nira pag krawta kay..sungay tas anit it habilin..ta k baga hataasay. wry kapa atod mg alyas ky bryan-bryanan ka gud hn durodurohan..may pic ak compared 3 uears ago ha present na hitsura di ko mameasure how many meters but its significant lets say severay years after am sure wa na an gulf view na ikaw dapat an solo na tagapagmana haha.hehe tas masiring nga ako it nagamit hit alyas nga allan negro. karabaw ni juan.... mabulig naliwat iton hi allan negro nga uruistorya hini pamati ko bri......ngan kamo nga kabataan iyo gihap katungdanan nga bantayan it kabaybayonan...sory la bry tinatahapan ka na ako ikaw. waray man kami bahini ha ha!!! ki ta a niyo aton baybayon ginririnuba hit taga iba nga nasyon gin mimina bato b aras margaha d gud mauapy it ira pangursunada......matangis gud h juan. anu na count? hehe ada k 1.lagnun dri la dulag it naruruba....irespeto..?du .....

.dri ak htn maaram dri man ak tibak oi winston. It iba dinhi.total my ng open up nman ht nga invironmental issue ngan ht nga san juan. ira man la. They just need the support from 99 per cent of the Dul agnons. pero kon constructive criticsm..... yes kay usahay mga luko it mga tawo. ntawon nahupit ak hn gamay pero ok nala. salin hit mga isda.hah aha wry la bsan la ano. nagpapatay-pa tayan. support it kinahanglan...why not take a stand. natapyahan gad ak dda han sarakyan han tipauli ak from tacloban kakulop. unta damu it makabasa hni nga m panawagan..ok ada anu man? nan-gios na kamu para hit at bungto? Di iton maiha may masering nga anhi hi Elvis o hi Michael Jackson kay bisan wara y sala hit iba gintahapan. ha canal kumukuha hin tubig. =D hahhahha... Di maiha pati hira Elvis nga patay na masering nga na buhi. may mga bantay – bantay\/salakay maupay kon mahibalik adto to preserve the beach and the dagat. kayano dri lugod kta mg burublig para magin maupay it dagat ngan it bungto ht du lag ... ayusa tim mga words hehehe! lol.. . Waray ako pakaintindi kon ano adto.ok. • mana. • Salamat nga nakakita ka hini nga issue. parang bata na walang muwang kung dito sa ating lipunan ika y taong walang pakialam!" hahaha bata na wlang muwang gud ano.to make dulag a better place to live in. para hit kaupayan hit ngatanan.. making it more pr esentable to the tourists esp those who are traveling to see the place on their sentimental journey ?@ consuelo: mayda na gad nagumpisa hin cause for the preservation of the Dulag beach and Daguitan River. =D Kon nagkamata. lol para hit mga mangangarigo ha dagat dda ha dulag hit san juan upaya niyo nga pagu tmao niyo waray niyo tukdo nga golden crown. never mind nala melit... ok la.all of us.....have a nice day mana amel ia.the law applies to all. diri kritisismo. tikang man ada ha bomba or gripo an tubig. makabasa ngan kon nagkamata kon dire nagbuta-buta makabasa.hadto unta ig padayon ngan waray kinikilingan. amo it malaba d nawara na ada an mga bantay dagat. Waray reaction! Bisan paghutib hit mga baba. haha ky ano ba ak cring?which one?   . pamilyar ka ba sa isang kasabihan? manatili kang mangmang..

. hahahahah hahah winston makarit karitan kagudla geap nagpinantutdoon kana liwat. naiha la maka lanat...)im okey bsan broken hearted.. Hala mga Dulagnon gi-os ybayunan hit Dulag ngan ay makuri kon gutiay la yo. Di na la ako mag-elaborate kay mawara kita ha topic.hahai heard taga cebu kna daw... Huna ko an ka-b atch ko nga hi Wilson nga may bugto ada adto hiya nga hi Agapito nga crush hin a kon classmate. lol jejemon buster ngan ak. Pagburublig kamo k it maniguro kay peperdihon hit mga giants hini nga negos bangin lugod mahaupod pag quarry pati iyo binalayan. pagkatapos deri ako maaram kon ano it meaning....still searching and a virgin h ahaha to amelita i heard ada ka dw australia?is it true? turaban ka la ghap. jejemon kana hahahaha! aktibista meaning tibak :) Thanks.. Pero naka-adapt na gihap ako danay. rai anay ak paka get.. mayda ak o katxtmate dati na jejemon kay instead na hehe naging jeje tapos an hmp naging hmf.   . asus amo ngany-an t oo late for me to realize na jejemon ngean hea haha!!! actually i dont find it c ute either! hala bulg kta?.. h kuya ramel amot maram h2.. Nalipat gihap ako pagtawaga ha imo nga Winston.. inin aton mano dax it pakianhi htn nga pg taga "horse"ky itn nga expresion knan ira pa itn kapanahunan. lol kumusta naman winston? hain ka yna nga lupalop? baga nalipat man ak han edralin =D ?@melit: bangin sunod. baga expression la ghap ton. what is jejemon and horse? anhi man ako ha planeta pakabati hiton nga mga terMs< pd>.inin na nawagan gad ak kn angeles nga mg reply kn kuya wnston ky bga others nman it hya. tas it horse mana. ig-es2rya la melit k para my pataraw-an lol Ayaw na la kay bangin ako ig-agway.han una dire pa ako maaram hito na so called jejemon... diin ka had2 pangaro? AW SYEMPRE BASTA MY HANGKAG....ahm. adi ak manila na reside ak ha cubao.. =D k myda ka naman number ha ak.....=d edralin: thanks for the information re jejemon..YNA NGA PANAHON DRI NA POYDI MG KNITA HT NATATABU HT ATN PALIBOT.....</pd> Tell me kay bangin pag uli ko may magtawag ha akon hiton nga mga terms . Pagabot hit panahon kamo physically and financially para ma preserve it kaba iton mga pangpang hit Daguitan River. wahahahahahaha! Pasensya na kay han panahon ko waray pa man hadto mga text nga style nga pagsura t.haha LOL with edralin s calling angeles "others".tibak" huna ko sugad hit text nga lingo.. Edralin.

lol kay nagtitikakaharani.. =D oo lagi sana pag dako nak sugad ak ka gwapo ha iya! nyahahahaha!!! whahahaha! myda na dw adto chan nga artistahon...... nagpangiritngirit dayun =D ?@ ramil: hehe! pmati ko patilya ni arvin bga bga @ bes: hehe! adi man nga ibak bes....sunod......lol=D ngan humigda.. =D hehe! na angay manla.lol. usahay pa gud tak ana k amu ghap it katext ha ak "jejeje" tas ncrng pa gud nga "mama.. dri na parihas han hadto nga pwedi magkaada hin miss gay.lol ngan pagbibinaluran la.lol :) hahahaha.. whahahah a!.maaram . alagad it bsan diin nga angulo...kay mahugaw ghp....... waray na.. od tama hi let kw ada idol ni arvin hahaha! kun myda hton gud iton an kpanahunan ni fpj hehe!=D aton patod hi ramil napatikang ht ostoria bga dre gad l man artistahon d da hi arvin.. hi arvin artistahon gud bis diin nga angulo he he ada kun humigda iton damot madurog nga uyab! nyahahahaha!!!!! ?@ Wamil: hahaha! ngy an.lol=D ay oo ha ha ha!!! ?@ethel: ikata la.... ivan.. ayusa daw tim pagttxt! dre na maiha ma san juan na!!!!!!!hn o ma pwes2 ha pantalan ha my buntay ky gn a aragaw na it pwes2.....chance mo n nga makakarigo kn. ikaw a da it idol hit ak bugto wahahahaha! gud ano he he idol gud ano he he atakay hehehehe! k pamati ko.aram... it daga ada na tam bungsaran.. haha to.nkausa l i2n usa k 2ig... kon waray pa kaayad ngan amo la ghap...pareho la kita helen baga nalisang ak hit nga mga jejemon... • amati ko ivan waray ad ma pwesto ha pantalan kay damo it etarrrr.=D hahahaha! talagsa la ton baya hya magbarong! baga twice pala ada or thrice. iba gud birtud ni si r arvin artistahon pa gud. patilya pala ni arvin taktak nat pntit uyab nyahahahaha!!!! hehehe! singabuta nga dumako kna pra mgka ada na hin artista nga chan. whaaha       .. updi ky bangin d makanawa hehehe • hehe! nka barong man hi sir arvin hain dw la bista....cngabuta..waray mapwesto. kalaw! hahaha kalaw!!! hehehe!. ngkikita ngani kamu.=D hahahahaha panahon it makasumat kun madako pa ha ha ha!!! kori ngahaw ton! halagad tak tawa ht iu libak kan arvin hahahahaha! pamati ko kuya ramel. amu it in" pakal isang man! gncdngan ko gad.... alagad daw mayda pa ma pwestohan ha pantalan bisan ngani hit gab i naha pwesto s aypat adlaw..

. boston owns the cup..pira na na finals.just like that. mabawi ha friday. so goodluck!=) ano te daug daw lakers heheheh ahahaha..2500 it usa heto... hahahahaha!! @Baruk: padi nkadali la adto an Lakers han game 6 k he Perki. kalma la kita. goodluck... 3-2 it standing!! putik ada it iatubang hit LAKE RS!!! mtangis na lwat ine he KOBE!! hahahaha! hahahahaha!!! hrayo na ada nga palad padi k d na uso yna it home court advantage !! hehehehe!! let s wait and see.larga na.pamati ko nahabulang mo na ada ha karaha an im nanuhak ano? hehe.para bulang gud man...=) ha mga nagpustahay. heheheh kon naruyag kamo pag palit kadi la ha balay kamo... am o la kmu na d mkamulay he Perkins hit Game 7 pra Lakers it mgchamp..labi na it mga players.. they will go home wit h the cup. chill..solve na kita heto........ it s kobe against the celtics..hehehehehe ha ha aw amo ba? tawaray makuri ngean ton.na abusar daun heheh ahahaha.=) ?@te Grace: ayaw pdara hto k BOston la ghap ito it mchampion!! pwera la kun d mk amulay he Perkins k na injury dda han game 6.... hahahaha! ine man k lamang kmi.waray lukat..=) anu man ine kay 3-3. =D man an ak ayunayunnan...sumati n ala ako kon ano an rasa..he he he . a chance to fight for ther lives not like pigs and other s that are benig slaugh tered. :) ah man paliti la anay..medyo na abakhon .. wa na mkasulod ngda han ktima han mulay. veterans na lagi...both teams up for game 6 tomorrow. pro kun mk       .......ay nala tel k alams na it nga 2 hehehe! • hehehe. • heheh lakers la geap ton te...hehehehehehe he he he sir kun bga maka buhi iton tipasi la it katapat hiton hidakpan dayon t a waray hidayunan hin pag hatok.it g in agean hto na coach.... kabaraka.bga pinakagat gad la it celtics.ogis nga lubos.palit nala kita hit tabu.hehe pirme man gud hira nakasulod ha finals.inum kita heheheheh naawa ak hit na ogis mayda ko hiton.k mahal it kantidad. :) makuri lwat nat hatukan.. nanuhak nga mananap pungtan ngan ak ibulang ko ha karaha he he.. karasa ton pag hatukan he he wing part lat ak... di man ngani ak maram magb asketball...ns na injury wa n a mkasakob ngda han kahasta!!! hehehehe!!! axa ngpatakas nla hra ha sirong. hahaha.. nangaway ka naman.meada man tag 200.maraaram ton hin descarte....bali danaw phill jackson na coach.tikang pa ha bulls.. ha bumgsaran la namon mo ito dakpa.mga manok ha amun farm.it ma cham. paragkita la ak. but they don t always take home the cup. goodluck ghap. wamil.

GUD... But thanks.may her soul reunite with our beloved God! Salamat ha iyo nga tanan.... @Baruk: I am Danny Cerence..patron na liwat buwas mga friends.. • BASTA MAY NIYO LEGA NA KINAHANGLAN HIN MGA GWAPO NA REFEREE.... Deri naman mga patriotic it mga Pilipino.. seguro kon maupay it palakad ha aton hit Gobyerno sugad hit mga First World Countries or iba nga mga nasod. Sering pa ni Benjamin Disraeli: diri pa kita pwede matawag na independent country kay hasta ngada yana nadepend er la ghapon kita ha kusog han america..hhahahhaaaa condolence mano dan...... ok la kay makaluluoy na kobe... ambot ngani it iba kon maaram nga kon kay ano nga nagce-celebrate hin independence day IMO.DAUPA AN GRUPO HAN DUBRA-BARECOM DULAG CHAPTER. mismatch adto na mulay..amulay lwat.. cge la. i wil always remember her as t he mom to the cerence children dati magkaatubang an amon dati ng mga balay. hehehehe!! katapos pala han independence day kakulop.bangin magkaada hin significance it Independence Day para hit iba nga mga Pilipino kay di na hira m .. pirme hiya demalas ha finals... hahahaha!! putik lwat an at igen atubang!! hahahaha!! wa udog mkamulay he Perkins.. =D pero like wat u said.g. taga Capt Goyong ha Candao. deserving hir a... kun magdaog it lakers.KAY MATATAPORAN..... hadlok kaman ton mana len hehehehehehe ?@ dennis idoy hin o tak kinahadlukan? agee e2 nga mastroke ak guinCCring mana len hhehehehhe sige la kaon basta sige exercise pabalhas hadlok iton stroke. baga less man interest hito hit kadam -an pero yana na adlaw kay patron mayorga im sure damo makadto.careful pamatron para di mastroke haha!! • 2moro pa it celeb dd ha pinas. (e....... Guinlubong na hi nanay kanina nga kulop. woi marton kita mayorga. She is at rest with the Lord now.... dlikado lwat kmu!!! hahahaha!!!See More kuya george ano ka gud? lal or bos? hehehe.. condolence to the cerence family paglakat ko tikadto manila saka ko na nabalitaan an pagkamatay n mana nita..... etc.. It mga mas recent nga hitabo sugad han EDSA waray na ngani baga hinumdumi sa y pa in hadto pa han 1800s.....::) tnx han adidas na bag.agin "Patroniser" kay it iba nga namatron kontra pagkaon na man la iton intaw on. hahaha.. waray pinangutom... ako ngani gusto ko unta mamatron kanda mayor val adolfo haha.. hahaha.. whoever wins. . maiha na wa makakapot h it cup.. hahahaha agetz kuya! 18 pla ak! harharharhar! Boston gd ak.TANGKOD MAG SERBISY O. Ngan seguro kay baga lip service na man la it Independence Day ha aton kay hasta ngada yana mayda man la gihap colonial mentality hit iba ha aton. diri na gntatagan hin s ugad nga importansya an independence day... anyway.. sounds right hahhahaha.

madamo it imo mga customer yana na patron. :) @ baruk pasigue pag tanum.. hehehe.WELLIE WILLIAMS...ROWEL DE VEYRA. kinilaw nga tangigi. sahu!! hahaha! baga kibir man nam. linandag nga saging.. linawagan nga t albos hin kamote amy karasa man hito na mga pagkaon.MGA GWAPO NA REFEREE INE HEHEHEH cg mapa liga kami hit last week hit june didi. mahauna ak pakatilaw h2n nga m lista k mauli na ak hehehe! marasarasarasarasahhhhhhaaaaaaaannnnnnnn. :)   .PETACIO MAGOS.. par-ok.hehehe mayda mo listahan baruk hit kon hain it mga patron? Upaya nga waray mo hillikata n.JIMMY CAINDOY..napagutom.RUFINO OMAWAS. sinugba nga mais nga silot. sahog. mangga nga hilaw pati hinog....GABRIEL CIPRIANO... good luck..ABET BRIONIS. happy trip. but this time i feel ginugutum ako. camote nga kinagod nga lubi an padis.. ginat-an. samantala 7:40 la hit umaga. mana amy.VERGILIO MARTIJA. karasa yana hit may sinan.anoman puyde? poydi iton hira ig import ngadi qatarman??imo pasahe?? hala. ipagawas liwat an m listahan han mga pagkaon nga im ipaandam pag-uli n im ngd ha pinas =D marasa iton it hinatukan nga silot nga pinamara. too early for me to eat my breakfast.RICKY KEMPIS.. turon. enjoy..lag na kan.LEO PAB RO.PHILIP MARILLA. tuloy ginugutom ako yana.MEMBERS: DEXTER MENESES..damu tam tanum\/\/ mana.ELVIN GABRINO. Mga pa gkaon nga we used to take for granted.. =D silot nga lubi..B.ARJAY SUMAYOD.. . :) @ angeles marasa iday.on katima humba na sura.CINDOY DEVARAS.. ELMER CANALES..OBBY JOCSON.marasa la labi na kay cge it poro patron dd dulag..PERLITO YERRO.MARLITO PABRO... agi liwat nga iya panumdom hit sinanlag nga kan-on ngan hit humba... pero makahiridlaw balit pakadi kay adi ton na tanan ha amun.ito angeles ikaon mo nala ako iday. anu?! ano t rasa h2n? =D angeles: lawot-lawot nga may harom nga pula. hehehe :) mana amy and mana norma: badaw pati ako dd ginutom pakabasa ko hit mga tugon ni mana amy hehehehe! 10pm na ngni dd..CL ODUALDO BRIONIS.WINSTON WILLIAMS. aslom nga limba-on. lupak nga saging.manok nga native nga hinatukan.

ako imo nurse hehe!!!   . Buot ko ibutang an akon hinahabak nga biso.. parag-alog man la gud AKO. "MAKURI ITON" hehehe Damo na yana it mga naghimarading pading...naawa kala hit paragbato. ivan duro na tim pag ininom.. lumingiw ka.hehe ano bri musta. Paghirani mo..... Nabugsay ako tikang ha balay basi mag-alog hin lambonaw.... • harani na it dagat.. ..na ? same same la giap. Kamo man la gihap it ma nhiuna kon kalaw ano it dangatan. puno hin lambonaw an akon biso.. (itago nala nat hiya ha ngaran na Ayos) • amu ini an kan Ayos siday para kan Ma am.amo manla giap tak ngaran salit waray nag bag-o.. nagpapas-an ka han dako nga daba nga puno hin tubig...ipaparehab ko na ikaw alcohol abuse siring pa ak s pecial friend.. Kanugon la hit malasakit hit mga waray dida ko n it mga taga dida ngahaw waray labot. lagad nga im paghisakbi liwat tak bata. batohi iton niyo para magun ob it dulag.yana lain na it postora to ngod na nagtitikahirani it dagat epekto hit waray pahuway na pagkinuha... saho..Iginkatapo ko ikaw pag tikadto ko ha skina.. An akon dughan waray kaalgi bis’ usa ka turo... kon lamboug hehehe it tabu unhan ht del pilar anu? patron man daw yna? • aduh? makuri iton van.terms and condecion ni manu dick. It iba paralysed na hit kahubugan. susumatan nala hit rasa..hehe baga nag aarabic kanagud adi. my hindara nala hin padanas wahahahah ahahaha halapad n lawanit wahahahahaha ..kay kon ikaw it magbato di ka makaakos.. Matoud nga... Umuli ako.oo mana. ? usbot usbot usbot usbot!!! kuri eton..an una na panahon maupay kon naabut an Sa n Juan ada hine na pantalan gindudumara an kiritaon. nahanumdum kamo han pantalan ha buntay...e hit bat o ug baras... an Parag-alog Waray sulod an akon biso. Saho! Amo gihap iton it nakadi ha akon huna-huna danay.

Salamat...wahahahaha cg ky madalaw nala ako magbabalon l ak hin tuba kon madalaw ak kn iva n . day kon ikaw magiging nurse mga paraghubog.napakiana man la ako?heheheh mayada niyo pangkag n utan? mapalit daw ado ? bs diri ka na magyakan idoy hehehe! oi louie yaw ton pagpinanyakan hin pangkag ngan utan k gngugutom la ak dd.. balanse. magios ako! • xa ton it kamatouran... Amo la."Ako it baba ikaw it utak. Sering pa "well-behaved & quiet women rarely make history. Kinahanglan namon it iyo responsable... Aton-aton la... MATINDOG AKO! Tamaki ako . Bwhahahaha. con structive nga bulig. Salamat. Angeles hit imo siday. hahahahah kaw la it nagyakan...... =D   . Maaram ka nga ini ako imo upod bisan harayo ako.... wahahahaha! aw ako hi apolinario mabini (or emilio jacinto? not sure kon hu an brains of d kkk) tas kaw hi andres bonifacio hahahaha! angeles ano it matindog???heheheheh oi amiel bs ka diri mgyakan i know that there s something malicious playing arou nd in ur dirty mind wahahahaha! balit seriously. Tindog kamo Dulag! Ipakita it iyo suporta kan Angeles..iba nalaada day na fee!!! Last ko na ini nga siday nga ipopost dinhi ha planeta..baadaw damu it maparehab!!!!!hahaha basta it professional fee dako maresign ak tak present na trabaho dd hahahaha!!! ! ..Pigaa pa an kasingkasing ko Pero ayaw isulod ha imo ulo Nga magpapatalumpigos la ako.. Durodamo kamo kontra ha a mon didi ha gawas nga nagios... this is what life is all about. Ayaw pagsarupa an baba ko Ayaw pagtabuni an mga mata ko Padayon ipapagawas an opinyon ko Para ha ngatanan. Itukdaw kon di ka makatukdaw kay nadire ako nga tamakan ka. .. Matindog ako Para han kabubuwason han anak ko Diri ako bastabasta masaludo Ha diri kaangayan nga tawo. salamat.

... ayaw gud awaya kay magbuburublig gud madumot..ginuton k hit mapan os n utan? wahahahaha ako deri ak ginutom hahahah ado?tak ng aran sergio deri louie wahahahah kahuna ko "pangkag ngan utan" hehehe! "pangkag nga utan" man ngayan. Anu ha iyo huna-huna. . Maki Big. but same meaning.. orig ngay-an it "daros" ha Dulag? Nahanumdum kamo kan Daros? ? He he daros gud adto hiya.. an hadto aga na . s hare your thoughts gihap.share naton.. mga maluyluy-anon gad gihap it mga Dulagnon. @Phil. damo gud it bahalina. be st describes Dulagnons? Mag-isog ba? Maupay maki-sangkay? Mainom? Turaban? Mga B uotan? Mabuliganon? Marisyo? Sige.. ha ha ha.. diri ba? ngatanan iton mano ngdedescribe hit mga dulagnon. See More Joey Yutangco Damo pa ba it mga "bugoy-bugoy" ha Dulag o iba na it tawag ha ira. bisan anu la -. =D la makilalag okon he he. may sideways. join us.y.. magiyomhiyom bsan wry pinangaon. uy mga ka-Dulagnon. Pero. noted Edison...ini nga word Dulagnon in i guihap. paglamay..aw takay h ala cge sergio...mga daros.. labi na kun dire iya gasto makiawayon ghap usahay. para bis hin-o nga bisita. ?@Angeles. bis dere kumbidado naulpot. . home of the Dulagnons online... i like your comments. 2 steps forward.. idepensa niya it iya ka-Dula gnon ha iba nga lugar.ma g-ugupon ghapon..ak gihap nauli.. an iya Ir... matumba ka kun waray makapot... mga "adik" na? mano joey.....ano man ano a n ira cring [parti h akon? anu ba nga crng parti ha im? upay ka naman ada? wahahaha! This is Planet Guinmawas.-)) • k. kamo naman dida. abre an mga purta han mga balay. Guinawas... tinood ton.. an hadto uso iton pag patron.kita.The Word "DAROS" originally comes from our very own dulagnon dialect... =D hahahahaah pwede ghap deri pangkag ky strya man l ini hehehe .. joke na lunay hit inom...... 1 step back ward. he he mga negative ada tatcomments hehehe! balit. ngan mabuliganon..Mga "daros". =D guys.. mga taga baryo ngan iba nga lu gar.taga Dulag iton... @Mano Caloy\/Rowel. Pero. Diri ba adto iya ginhihigot an iya sarowal kay usah ay na-uro kun hubog?? he he @Wamil ngan Dennis.. natuod ak hton nga m crng nga ayaw gudla pag-awaya it mga dulagnon k ay badaw! naresbak! =D .

. hehehe Wahahah! popo eater!!! LoL asya gud yus im mga ayun.. =D diri masumsumon. poo poo ceballos.. • ugsa kamo kumaon. oo naman mano.lol... badaw ganaganahan gud.. Dulag... Tapos as ussual.. ay daw pag duroha it iyo aringasa dida kay baga diri na maupay pamati-on” … badaw… tigda la mayda bumaton didto han usa nga atop . tama kamo. he he he pati beautiful girls... knda tiks i2 ka organisasyon..Oh.. good one..... he hehe ?@Lucita\/Angeles.”Oy mano!!!.. adu tod? kuri iton..... pagkita anay kamo hini para pampagana. about the "dulagnon" it happened d uring those days in the 80 s han nagdadayu-dayu an team han dulag ngadto ha iba nga towns to play in the tournaments. ada na ada ha dulag ada ngatanan.. my home.. ahaha mananap.igin parada ini nga sarakyan nga duha ha ligid han court.. marisyo balit. damo gad it aton gihap puyde ipanhambog ha bug-os nga kalibutan.alng man ak mahusay. pilosopo ngan maato gud it dulagnon. hehe iyo nira tics organisasyon hiyay mananap. nga tournament nga naka upod ako a s a scpectator.labi na nga adto ha gawas hit town tapos nagka-urosa pa gud… paka shoot han d ulag team…nag rurumakya. we were in 1 jeepney and a bus.. Every time naka shoot an dulag team…nag rurumakya dayon an mga didto han a top kay puro mayda dara nga kahoy (intawon an palwa nga sungo nga binulad didto han ligid na ubos…kairo man han tag-iya).. our home.. pero paka shoot han opposing team… pinanhingiroy. asya balitaw hah ha ha nga tanan nla mano basta Dulagnon.....kon waray na!!! bryan.. an roof han 2 nga vehicle puno han du lagnon.. gin dara nam ini nganhi para ruba-on… waray nim labot… diri man ada ini iyo” ..mayda pa nanarhog. Alagad kay gin kadto kami han pulis…intawon humarani ngadto han bus tap os gumuli-at ”Oy.. we miss you people.. korek. kalot ha u lo intawon an pulis See More hah ha ha. ada kay nahinabo ini nga nag close figh t an laban…. proud ghap ak na ngng taga dulag ak... Kon di ako nagsasayop ha carigara ada adto. nestor. diri hadlukon ..   .dulagnons are the best lalo na kong may tuba at bahal pa god!!!!!!! This funny experience i would like to share.. Ta maaram naman kamo hit kina-iya hit dulagnon nga mga batinggilan gi hap....

.. kay dinhi na ako hiton kasayod....an han maabot pa nga mga generation.. Dire ako hito ha iya nakilala kay waray na ako hito ha iya ighiabot! Ngan waray ko la   . labi na nga dri namumolit ika. Igin-respeto ko it iyo Lider kay maaram ako amo an iya karuyag igbutang ha pw esto kay amo ngani nga nag-daog balit.. akon pagsabot. . we are looking in from the outs ide. Ano ba an makukuha nga kabubuwason Kon kita magpapasuson-suson. will not bring you kamurayawan kay iton tinuod nga kamuraya wan dri la haimo paligid kundi pati ha imo konsensya ngan kasingkasing. kabayo ka! heheheehe patal kana ada pare joy.. wa kami labot politika dida kay d man ngani kami nakkabotos dida. doy.... iton amon la panuyo an kaupayan han ngatanan ng.hahaha.pinatam-is nga nga bungto nga ngaran Nabubuhi la gihap ha kaaslom an katawhan.. dri kami naawa... Dire ini pamulitka ngan igin-klaro ko gud in i. we are al l looking at the situation from a different perspective.. ginsusugo la kami hiton amon g ugma hit dulag. iton d nala pag aringasa k ay para waray samok.. Dinhi. ito hiya nga dire ini pulitika.. objective man kami kay it nahinabo hini. Mana Cecila ngan Mano Phil.See More Amelita Flores Amo na. mejo nawara man la ini nga planeta ha kahanginan pero 4 sure mabalik nman i ni 8 iya kaanyag.kuri gud liwat iton.asya na? joy: dri ka pinapagduro pagininum n molon molon ?@edison: badaw pare waray ta ipanharatag na premyo utro man ngani luwat taraga n hahahahaha usbot!!!!! marisyo manla ghap yna =D ulyang!!!!!!!!!!!!!!mga pobre kamo!!!!!!!!!!!! by : marisa lagarto Waray kamurayawan an aton bungto na dulag. para ha akon. nagccomment la kami kay hinaot pa makabulig. akon la ini opinion. • @ allan: idoy.. marisyo lagee ini han hadi. Bisan ito hiya it iyo paki-anhan masering . kay usa gihap ako hit mga na contribute akon ideas denhi. sanglit mas claro amon pakita.panmolitika. magkakaada la kamurayawan if all issues are RESOLVED... . Amo ba? Kay amo man it iya ngayan negosyo? Iyo man la ngani ito kapulong. tikang ka la bumulig waray hira ganahe.. baga dri iton ultimo la nga p agsusun iton ginyayakan hit iba denhi. he he it makuri hiton ky makuri iton ado? anu dawla it natatabo hini nga planeta baga han una marisyo man ini • pare pamolay bis magrisyo hehehehe.. negosyo la.asya man gud la ini 8 life danay marisyo usahay mami ngaw kon ha pagka yana mamingaw ha dayoday nga panahon mabalik ngahaw.pasalidahi naman hira nim mga siday pare par a maiba naman. didto samok kaawa. good luck to you and God bless always... i hope dri ka masina hiton akon pag explain denhi kay maupay man la amon panuyo. that s why we are concerned.

ino ug "borrower from the chidren ". nabalik la gihap ha ira. musta na. kilala pati utangan. maguropod kita hin duro. Di ba? Usa pa alangan naman ako magbando hinin nga issue ha Ormoc or ha Mani la para hira manhirugda nga it ira binubuhat ha ira bungsaran.Leyteno. Di ako nangilaa gud hit amon mga urupod ha Dulag pati Rizal hit kadamo! lol Klaro iton nga diri hagawhaw or wry hibangkaagan. It iba dinhi bisan pagpakita hin suporta hit plano ni An geles waray nangagtingog? Ig gios bisan turab. mahunong ak o hit turab kay waray ko man ipangarit!!!!!!! See More hey..Pilip. gios na gihap iton kay kon waray ini nga ak turab. it s is politics of the people. naghatag . just learned who your mom is. walo. Waray ko giha p benipisyo or sweldo nga nakuha ha Pilipinas. Hala gi-os kamo kay slogan la ini kon di kamo dida gumios.Angeles and Cecilia. manlusad. han bata pa ako. ok? Oo ba. Ngan waray man ngani mamati. aadi ak yana tx mag upod ngan hi malu akon older sister.klaro ito nga aton panuyo. Masasabtan it r e-alignment of forces." Amo na i ni gihap it nahitabo ha Dulag. Nagyayakan la kita dinhi tungo d kay kaangayan manla nga manginlabot kita kon anu it nahitatabo ha aton kalibun gan. Willie ngan Kris hin-o pa it dida nga mangada pagbu lig "kapit kamay" ha aton. saypa Dulag. pakianhi la im mama. Sulibangko. Well said Phil. pwera Santos! Nauli na la ako ha amon tag-pito..ako n mga urupod. makada h a Dulag paghatag or pagbulig hit ira serbisyo kon may kalamidad nga mahitabo. Mana Cecilia. maaram la ak o..bot hin-o it iyo ibinotos kay waray ko hiton benipisyo nga makuha. Nanhimangno it tawo pero nadire pagpuklat hit mat a ngan nadire pagbuhat!     .:-D Bangin pa paulion kay masering di ka man taga din hi. lima ka tuig para mag-bakasyon. nasering adto nga "Makuri sangpiton it tawo nga nahamangno. Di re maaram mag-protekta hit ira bungsaran? Kon mayda ha iyo maka-garantiya ha akon nga waray dangatan hit kon bungsaran. naawod l a ako.tawagon nira ito nga politics. Alangan naman ha Burauen ako umuli kay di man ako taga didto! Sugad gihap adi ako manginlabot ha Burauen kon ira patagon it ira didto bukid kay dire gihap ako taga didto! Kla ro? It akon la pangarit kay uyo ngani ano it iyo dangatan dida. For m e. Mayda lugod mag-uusyoso.Kitaa na la it nanhitabod didto kon nabaha! Ano it akon didto ibando kon dinhi ha akon kalugaringon tuna it mga tawo amo gihap ha ira waray disiplina.See More hi romy.PMP or what not ! Dulagnon. amelita. di nabay-og it status quo dinhi. mga sangkay. Kita la gihap! Maaram ako it amon pamilya. kon sinasangpit ako han akon Lola tapos di ako dayo n nabuhat. pa guihapon ako bisan kon langyaw.. di man kam i maubos panguli. Thank you. hehe Tinood. so that explains why we think on the same wave length. nahimumdom ka pa ha akon? maiha na gusto ko ikaw ig invite pe ro kay baga wa ko man nakikita nga gutiay nga sign na nahanumdom ka pa. i ll invite yo u. kita man la gihap it magbuburublig. mga childhood memories ko nga ha mga lugar ko na nanhinumduman kay 20 years na waray nam dida balay.na ak ha im hin hint. mayda ha amon mauli pagbulig kon ano man kay kada usa ha aton mayda naton sosyal ngan moral nga responsabilidad hin pagbulig hin aton igkasi! Maaram ako kon Busag ako nga anhi binmulig nag-bando hin kanan environmental iss ues dire kamo masering nga namulitika. Kan Amelita. Masering kamo nga puro la ako turab. Derii ito Lakas. Alangan naman it mga taga Ormoc. Al angan naman hi Noynoy. hayan. Erap. taga Manila.

Yana waray na bato\/baras nga masa gang hit tubig. kay kn c .g la tat komentaryo waray mananabo. Makaharangit ngan makalolooy hit mga tawo ha aton." makuri sangpiton it tawo na nahimangno. mas maupay pagburubligan ta nal a kon anu man it problema ha at bungto kay para manla ghap ini ha aton ngatanan.. bato\/baras pero kay hain man hin kwarta para pan-regenerate hit Baybayon? Iton nga Baybayon pira iton ka centuries nga process han paghimo. kay hin. Iba na it pupulbuson hit balod hin hinay-hinay la nga paagi. Di hira nakasantop nga di na iton mahapauli nga kinuha kay di man iton renewable. Actually. mga t kang ha gawas..o bat nar uyag labi na kami it adi. ?@kuya ramil: you don t need to say sorry kay mayda kita mga katungod pagpagawas hit aton mga opinyon ngan obserbasyon. Pwede pa iton i-vacuum tibalik it. ta anuma n."See More dere gad manhid. . myda na mga ngpadangat hin suporta para hini nga adbokasiya.See More amo na dorot yaw2 na waray mga hibangkaagan kamot saway didto ha dulag kon tomoo d ba iton ha iyo poros manla kamo magkarit. Tama ka.korek ba? Amo na. Di kita nasabo t bangin iton dida bukid sumpay hit Burauen nga Dulag hadto tapos may mga dagko nga bato. baga amo gad la adto sorry la kn bga nah akabido ako. Di na ada iton mapugngan pa kay" water seeks its own leve l. mas maupay lugod ada kn umuli kamo ngadi ngan manginanot sitwas yon tas kun gsto gud niyo pag bulig hit mga intawon mga tawo didi nga gudti gudt i cguro may niyo mga pamaagi ghap nga puydi ig share hit mga tawo didi. willing ako gumios diri para ha ak kalugaringon kundi para hit akon anak ngan hit masunod nga henerasyon. harigi hin balay kay ada naman i ton nga tubig ha saka.". Kalaw it masunod. san-o ta ini titikangan? myda ako gnpost ha discussion board parte unta pagco nduct hn mga symposium regarding environmental issues para mgng aware an mga kab atan-unan hni nga mga panhitabo ngan kon anu an mggng epekto hini ha aton kinabu   .. so kon ha iyo pagkita may niyo kapas pag bulig ha am didi pakadi kamo ngan pag bubligan ta ini.. maupay man kamo kay siring pa hit iba ha iyo maupay na t iyo kabutang kay aada kamo ha abroad. Ano ngani it ada ha iya atubangan amo it iya pinupulbos hasta nga nahim o nga bato\/baras amo it nahimo nga Baybayon. (?) Ambot udo g. lol Amelita Flores Balitaw. it gnhahangyo la liwat naton unta nga an ada mismo ha dulag in mg pakita ghapon hin suporta para hni nga kawsa..• parehas ito melit hit tawo na deri man"" bungol. Sering han documentary nga it paghimo hit Baybayon natural process hit balod nga nasaka.. kay kamatooran la taplong ha am it am nababasa nga mga komentaryo niyo maul ol kay kami it aadi bgat gin papamukha gud niyo ha am nga waray na nam gin bubuhat didi para mapa upay it bun gto. Ini nga mga bato mayda pa hini dida ha may San Rafael ada harani ha Hi ll 120.. Theory ko la. pakadi kamo panginano ngan pag burublig kita kn amo man it iyo karuyag. Di man iton pareho hin lubi nga italpok mo. lol amo guihapon an sering ni inay : deri mapantad it iya kalag. Damo ha aton molopyo it sugad. Yan a it mga ugat pa la hit lubi. manhid! Seguro kay every one is busy trying or fo rcing themselves to survive salit di nakapannginano na hin maupay.. (Maaram ak kay hang-out ko han High School :-D It iba nga dagko nga bato it ada ha may DORELCO harani kay surumpay man la ini. matubo. pero napaka bungol la.oo kami gihap nadire hini nga pag abuso hit iroy nga tuna. ngan sorry la kun may ko nayakan nga para ha iyo masakit. Mana Norma. Lani.hahah a. Kitaa ka dida ha may DORE LCO hitaas pa kay mayda dagko nga bato\/canyon. . amo gad la adto kun ha iyo pag kita may niyo mahihimo para hit dula g.

we borrow it from our children. tod damot nasuporta hini! nadiri la pag yakan dinhi ha planet kay gusto nira ip aagi hin pag buhat kon ano man it puydi mahimo. ma relaize nira aton conc erns. salit suportahan ta ini kay para man ini tat mga anak. ?@allan: sir hinin nga isyu waray gad napakamakarit. let s be persistent kay bangin pagad ha urhi. sugad ha at liwat nga di nanga i lob ada cg tat yawyaw. it aton la nga kun hin. "we do not inherit the earth from our ancestors. Informatio n is power la para ha akon. pero sad to say nga wry ha akon nasuporta nga mismo ada ha dulag. makasabot kay di man ako o . kon nag abogado ka.. i just hope it won t be too late. karuyag ba cdngon mga kulang ini it ira\/amon panhunahuna? kon kulang it amon panhunahuna tungod kay waray hibangkaagan it amon mga ginyayakan. salit nahangyo ako hit iu bulig.o ma n it naruyag hin kaupayan para tat bungto ada kay bumulig hit pag ka orosa parat kaupayan. Dire la hira pareho ha ak on nga maaringasa! Kay amo man iton. kon wry hibangkaagan i t mga gnppnanyakan hit mga tawo dnh ha planeta labi na ad2n ngpapasaro han mga o pinyon. pero kita nga mga "waray hibangkaagan" it yawyaw. makabasa hit ak turab. bis kun hin. kon baga muta. . Amo nga sige it ak yawyaw gihap para an iba nga di n akabati hit iyo huruhimangraw. i m not surprised anymore.See More well. di kita danay nakasabot nga mayda ta unless mayda nagsering ha aton or iginmugo kita kay di man nga tanan . kalug aringon tuna! Amo la..hit oras espiho it aton kaatubang.hi. bangin daw it huwes it map riso hahahaha! letlet: parte didton discussion board meju waray lat ma open ada na page pero ha tinuod la bisan hain magkirigtat mga concerned hit aton bungto ma tga palnet ma n o dere. Ayaw kamo kabido or kasina ha akon kay waray ko man dinhi personal nga inaaway. kami maaram kon ginhuruhimangrawan na ini kay waray man nagtuturab dinhi sug ad ha akon nga gagaranon! Igin lugar ko ini nga ak yawyaw waray ako magturab ugsa an Election kay masering namulitika di man ak nangilala ngani hira hin-o ito dida (pls refer to the disc ussion board). @allan negro: bsan pa kon myda kita freedom of expression. karuyag cdngon diri tinuod it amon mga obserbasyon hit mga panhitabo dda ha aton? naghah allucinate la kami? pakiexplain further kon anu it im karuyag cdngon hit "waray hibangkaagan" k bangin namimisinterpret ko la liwat. well.o it lumingkod kinahanglan t a maginano kun anot nahinabo tat iroy nga tuna kay aton ini katungod it pag prot eher hit aton tuna nga natawhan ngan hit bug. i think it nga terms nga "waray hibangkaagan" is inappropriate.os na kalibutan. Dinhi na la ako kasayod hit iyo mga posts. It akon turab puro la iton opinion ngan pag-pagawas ko hit akon kabido hit nahit abo ha aton. Bravo! Dire gihap ako napaka makarit. See More turaban ka lagi k crng ni m mama. mayda ko pa matawag ngan maangkon ko n ga" Akon Ginikanan" kay makuri magin refugee ka ha imo kalugaringon nasod. Twenty years na ako ha gawas it akon la nga mayda ko pa uulian. salamat.See More Amelita Flores Damo dinhi it nabulig hini nga kawsa bisan sekreto la. it is one way of helping our people---educating them---pero mamingaw man.       . once nag kakaoroistorya amo init topic mahitungod hini nga pan hitabo. btw dere ini isyu it pag taga politika. hunahunaa daw." Salamat Wamil hit imo esplikar.. then.diri ko liwat ito mabubuhat hin nag-uusaan k diri ako hi wonder woman.

See More ?@letlet: cheers gud ano? he he pkadi bis makag cheers.liwat mga pinoy nga napaka liwat di na n akaintindi tagalog puro na English hahahaahah Or usahay liwat di ha akon nakig e storya kay waitress la ako hahahah. Nahanumdom gud ako han pag-uli ko nakausa an tukar ha PAL han pag-landing an kan ta nga "Babalik Ka Rin" alagad nga ak tangis... we borrow it from our children. Pero damo .d nga igcring ha aton may ada kita "messia hnic complex" heheheSee More ?@kuya ramil: salamat! maaram gad ako myda mga nasuporta ugaring kinahanglan la ghap hn mangunguna. pinaagi hini nga at paggios. nakatawa ako kan Woody kon mayda kami cos tumer nga Pinoy.. Bwahahahaha! Nahakatawa ako hit mga mannerisms naton nga dara pa ngadi bisan hit ako bana... abir pa manhimangno an ngpapakakurukaturo ." cheers!! @cecilia degala arandia: amu ngni ipinaexplain ko ha iya kon anot iya karuyag cd ngon hit "waray hibangkaagan" kay ha akon pagsabot. nakabaho kita hit familiar n. kumusta? upay k na? lol! joke! damo na salamat kan kapitan raul dumaguit han brgy. i like it wen u said: "we do not inherit the earth from our ancestors. nahiling na kita ha bintana pagkita hit Pilipinas. Dr<pd>. Sering ko nga dire n a hiya gumamit hiton kay bangin haara hiya iya gamiton ha trabaho. wry hini dinhi pamulitika kay para man ini ha ngatanan. iba man it aton pag-abat bisan ada pa la kita ha airport. Mga pagkaon nga Pinoy iton topic hahahah Kay bisan pa ano nga "imperfections" hit Pilipinas kay amo man it aton baga Nana y kon baga ha tawo bisan pa naton iton iglirong dire naton iton hikalimtan. pagkita kita ha? =D oo kita kita ha ?wahaha mana musta?ado? kanina ka pa louie nagsudoysudoy dnh ha planeta hehehe! anu na.. iba gad iton aton lugar. batasan di magbubuwa nga taga-didto kita or didto kita pagm. myda naton mga heroes (altho diri ta gusto mgng hero) nga ginamit an power han ira mga kamot para mkgsurat h in kaangayan agud ipakita ha namumuno han at nasyon had2 nga panahon nga nadiri hra han gnbubuhat nga pagtalumpigos han aton iroy nga tuna. patataw-an la buhay sa abroad hahahah . etc.an lawn han ira hauz!!!! san o p mautro mabulig ak pag sayaw wahahahaha kami n melvan it padis wahahaha basta makarit ka hin lambada!!! • Balitaw ano. candao pagtugot na gamiton k o venue han akon cocktail\/despidida party recently..g la..ana. Ngan marisyo ko iton aton lahi nga kaestorya hahahah. nakabati hit huruhimangraw. Pagkamalan hi ya nga bakla! lol hahahahahah. gi nsasaway ko iton hit iya kamahilig magtudlok gamit it lips. ngan tama ka. ?@kuya ramil: makada gud ak d na maiha. Usa pa it aton hitsura. pero maaram ako di re la ako an nanluha hin sekreto la. Kukligi ha iba. .ga baho. Say pa kon ada na kita natamak. Bisan pa balikdon seguro it mapa.</pd> Jose Ri zal and Francisco Balagtas were only few of them. nasering dayon nga akon mga patud kay naiha iton amon estorya b isan pagkikita pala namon..nangangatawa la ako kay bangin suno. Weng. makatara ka gud la gihap i t imo Ginikanan kay kon adto kita ha aton.:(See More korek Melit.. ay kay ako di ako hiton nautod kan Woody kay sering ko basta makig estorya ha akon nga Pinoy mag iiha amon turab hahahah. Bisan di pa ngani naka-landing it eroplano.

. di ba? wahaha ako makig storya ak h imo cring l storya kita hehehe ako paratipig hin ne wdpaper ky ak igin baligya amo iton ak trbaho ngadi para makakwrta hhehehe myda kamo newpaper?akon nala ky ak iabaligya. namiling ak hn buyer k nakasamuk na. oi idoy damu ngd tam newspaper ha aprtment. Kaupod an manugbanog nga inayad ko Ha baybayon ini ginpapalupad ko Karasa han hangin nga nahihinggop ko Samtang sige an durudalagan ko. makatarangis kon hunahunaon Kon anu it posible mahatabo ha aton Bangin usa ka adlaw pagmata naton Diri na kita maaram kon anu it at bubuhaton.Han aton mga kaapuyan nga nanhiuna.. gios ngan paniguro Para diri pagtamakan an katungod mo! Kon napiyong an im mga mata Ipuklat iton pati an im hunahuna Tindog! Ayaw pagpadara Han panhadlok ngan pagtalumpigos han may kwarta!See More Wow! love this .. san-o man nim kukuhaon dd? AMO NA INI Nag-uunahan an mga balud pagpulilid Tipakadto ha aping han kabaybayunan Kada hini pagharok ha ak tiil ha may kilid . Komo mga mulopyo hin mahusay nga bungto Kaangayan na gad kita manginanu Pagyakan. Unta mentras may panahon pa Atubangon ta ini nga problema Ayaw ta ini ibalewara Kay kairo hit mga sumurunod ta. magsusurog it hira ha imo.. Uyo ngani kon namiling ito hira hin tr abaho. • Buynas ako kontra hit iba nga bata Kay hira diri na makakakita Han kahusay nga ha aton iginpasa . Kay yana kon ha kabaybayunan magbabaktas ka Kukurumuson an im kasingkasing hin sobra An balud naabot na ha mga bungsaran ta Bangin ngani tubigon na pati it at kusina.Di la it hira maaram nga ikaw it tag-iya.Iba an kalipay nga hatag ha ak dughan. Maupay ngan marisyo ini nga memorya Usa nga ikakaparayaw ko han akon pagiging bata Diri ini bastabasta mawawara ha ak hunahuna Kay diri ngatanan natatagan hin higayon makaekperyensya. Makaharadlok..

this a gg dollar problem in which our town dont have $. it b52 aada ha shot glass. @ronald. ada nagkahuhubog gad haha!!!! aw it makori h2! taboy nagud ito. to solve this problem in dulag.. first we have to construct a breakwater to protect our shore line. Umpisahan pagbawal hit further deterioration of the shoreline ug river banks. hehehe:) Amy nakatigo ako gihapon pero naawud ako pakig agaw hit premyo han kabataan ... Naglalaum la gu ihapon ako nga mapupukaw it panhunahuna labaw na hit aton mga kabungto.pau binid la ako anay::)) haha! perdi kami. haha oo it sukli ipalit nat hin safari.. salamat tim pag-appreciate tak gnhimo nga siday. kay bga puro pareho man lat gigamit nga liqueur hit b5 ngan hit orgasm. ?@edison: pag nakuha nim it premyo tkang kan mana amy.amu na mana? =D Angeles. an ak mga bisita nagana pagpinantilaw tanan na drinks.. knahanglan gud hn daku nga pondo pero pwede man kita makabulig para malikyan an mga posible nga panhitabo n d future ha bsan talagudti ta la nga pamaagi. @mil it b52 mayda man Grand Marnier pa na Ingredients hito.. damu na it pukaw pero kinahanglan pa bantaron gud k nahubya p a pagmata hehehe! pareho ba kon aga. ?@mano romy: mano... nabasahan ko la ini ha tshirt nga gndesign ni Tado:??Gutom ang bayan dahil may s wapang!" amu na? =D   . lol haha!. pag-irignon nala kamu nra kuya ramil and tintin hehehe! oo daw hehehe tas padad-i ak ngni hn usa ka tagay k diri na ak nakainom h2 =D @edison: pare ice tea lat ak tas padis chezz bred ha leyte park and go heheheheh he ?@ dniz oo pare waray problema kon asya la bis padaw kanda kim s paulo bakeshop kita palit hin chizbred heheheheh @edison: chegeh pare mahulat ak hito hehehehe amo na ada ini an video version han mga picture ni eric.00 (five hundred pesos)! hahha ha ha ha ok tin no probs tungaon ta nala palit kitan empe ha ha ha SURE! hahaha! lol.. layered.very well said ! Narayhak ako hito nga imo mga pamulong.. ano man ine ky Orgasm man ngy-an.... bali t.. this should be built about a 1\/2 mile from the shore. haha kay marasa kaprepare ni taboy.. pangutang nla kita hne..dre na kita mkaplit hin E MPE knda mano Steve. it pinag kaiba la kay it orgasm on the rocks. na. tnx for the excellent service damo nagkalilingig han mga ira nainom cge order l a hin order haha!!! it makatigo may premyo nga P500. Ti nood there are more than just one solution for the challenge. bsan ngmamata kna nadiri kpa pagbuhat. agree ak hito ha m mano.. hain n premyo? ipalit nat kanda mano steve hin EMPE.... @ Wamil.. lol! haha! ayala sunod iinclude ko na ito na orgasm haha!!! @ mana amy thank you.. ha ha ha taboy nagud iton..pan redhoy la iton hehehehe!! @tintin: waray ta ngahaw ton mahimo cg didto nla lugod kita utang kanda man nabi n ha ha ha.

igsakripisyo an ira kalugaring on.. Mayda mga Juan nga maupay an panginabuhi.ok la ha imo (Mrs<pd>.kabutangan. Eksakto iton nga im siring.kay ambot kay .     .. sahu man basta kay maupay it a kon kabutang.Waray naging konkreto nga resulta..no comments ak.</pd> ramos) bangin maupay it im trabaho nakagyakan ka hin ma upay bahin hini nga problema.nawarayan desisyon it usa nga tawo kon nagugotom. andam ta ini tindugan. =D Anyway. the bottomline is kinahanglan gud it mga tawo (pilipino) mga bag-o Bahin hit pagkinuha-i hit bato\/baras ha Daguitan River..kay it ira hun-huna l a pirmi intawon kon hain hira makuha hin bugas adlaw adlaw. I got your point.para han kaupayan. sayud kita bisan b alikon pa naton tat History class parte han mga nangagpatay para la tumindog han aton mga katungod. waray rason para diri naton makabutan it aton mga karuyag o hingyap ha maupay nga pamaagi. Ngan ha kamatuoran la. Sir. It importante la.hain naman an mga dulagnon? k anu diri natindog para han kamatuoran? katuyo manla hit mga tawo nga ini nga mga swapang. oi te. In fact.kan kanay sayop. It aton katungod waray kabalyo ng a bisan anu nga klase hin currency..so hain tim uunahon mamatay ka hit gutom or be aware of this problem. That s my mother s maiden name.pero ginugutom hi juan. an pobre n ga Juan. Diri ton dapat himuon nga rason nga salit kay napalit an mga botos. myda ka gusto iyak an.ano na pirmi iginbotos ni juan it nga swapang nga politiko. Lugod.. Lugod. mas gin-uugupan nra an mga swapang ha sosyedad. diri ko kaya gumios hin nag-uusaan kon magios man ako.hala ipagawas ton =D ini nga diskosyon waray katimahan. dir dnhi pwede it no comment hahaha! balit. kan juan. Bahala it nga mga indio nga mga Juan kay katuyo la naging pobre hi ra.ano an nahabo? waray. Kay anu man? Kay diri ma n naton ginbuburubligan. Aware ako hit natatabo pero syempre. ano man it hinihimo hit mga opisyales hit Dulag? ano it ira ginhihimo para ma stop ini nga negosyo? ngan kaupod h2 nga pagbabag-o an paghaluag han huna2 para atubangon an problema hin eksakto.</pd> Ramos. kay adi an mga swapang nga mg a politiko nagbinalik balik ha gobyerno. negatibo pa it aton perception ha ira. kay tungod nagkuk uri hi juan. @mana Amy: diri pa ako sayud kon anu it ira mga pitad nga gnhihimo.kay ano. ira pinangagbotosan. diri sugad kamaupay it akon trabaho. See More hahahahhahhahhaha.. maram ak. Pero an mga Juan nga m aupay an . babalewarayo n nala it mga nanhihitabo dida ha ton palibot.paano an mga pilipino nga mga waray trabaho! ambot kon nakaghuna-huna pa hira intawon bahin hini nga problema. I belong to the other Juan. damu it akon iginkakilala nga mga ig kasi ko pobre nga Juan nga diri napadara han kapobrehan para diri tumindog para han kamatuoran... Pero nasiring hi Don Juan.. Siguro kon ini nga mga Juan magbinuligay. Oo.. ginpapasagdan la nira an ira mga igkasi nga magkamang ha kakurian. kadamo na it nagpatay ha pilipinas para tumindog. Pero diri ngatanan nga Juan nagkukuri.Hi juan aware an nahatabo han iya paligid.See More Una hit ngatanan. Pareho hira aw are han mga panhitabo.. diri ako Mrs<pd>.sanglit i loba kon anoman it ira buhaton kay ginpalit nira an iyo mga katungod.

Di man iton sering han ako Lola nga pareho hin harang. abaton mo dayon it harang. nakakahimo pa magpatawa. bs gud liwat it pinoy ada hin makuri nga sitwasyon. =D Nakaporot ako hin damo nga oral history han mga harampang kan Man Ponce(Bulan) u g an my other barbero hi Man Pedro(Barok). Nahahadlok ako diri para hit akon kalugaringon kundi para hit akon anak. Malimpyo man ha lawas it mga Pili     . amu ngayan hehehehe! nak nabatian la dd2 ha dulag it nga bulan nga taga cambula ba or candao? marisyo.. siguro it iba diri la nababaraka kay bangin diri nra sugad kahigugmaon an ira mg a anak ug iba nga kapamilya nga posible maapektuhan hini nga kasugaran. Simbahan. nah akangirit ak mano han parte han m barbero.... Ambot kon mayda Environmental Studies nga parte hit curriculum ha eskwelahan lab i na yana nga mga panahon..pero baga hino daw la it makarit nga makagpabago. lol. Amo na. Tidson mo yana. Waray na kahulugan ha a kon hadto an "there s no place like home" kay waray na man.. Umpisa ha Elementary labi na kay ada gud naumpisa it habit or na-reinforce it habit hit tawo kon bata pa hira kay amo man it ira hink ikit-an ha iba nga tawo.=( Amo balit.deri ka kila la kon waray agnay. businesses.. while cge a m kaon hi ate helen am topic.nakdto na ha bulan(deri an akon barbero) .. Mercado ngan ha DNHS nga mga well-maintained nga mga banyo pati shower. Amo balit nga usa pa nga kakulangan it public utilities ha Dulag. To all Batch 88 of DNHS. politician s. Danay bisan deri ako napa-arot natamb ay ako ha barbershop tungod han mga harampang. nagluto levhon paksiw. Dulagnon gud... deri la unta mahanabo ha Dulag an nahatabo ha Ormoc. Hasta nga it cyle nag-perpetuate la. agi mana. It kasugaran pa hit aton environment ha Pilipinas kay k ulang man hin awareness it mga tawo pati mga korporasyon. makaharadlok man iton.gbalik-balikon. Kay it iba gad udog myopic it pananaw ha kinabuhi Importante la it ya na dire it buwas ngan masunod nga adlaw... Mag-aano man kita kon urhi na it nga tanan. Start na kami fund raising yane adi hi ivan ha balay. We aim to sta ge the most mind blowing Alumni Homecoming of DNHS ito nga worth gud iguli hit m ga adto ha harayo. amu la tak reaction.. Sering pa waray pagbasol nga nahauna! See More Man-made problems have man-made solutions ! Kon it tawo nage-explore na ha unive rse. u ltimo banyo waray. =D ha bato la tumama.. Kay amo man an legacy nga igin bilin han mga tawo. Ako nanganugon ako nga kalaw umabot it panahon kay amo man iton "water seeks its own level" waray ko na uulian ngan pa. or bangi n liwat tungod kay mayda nira kapas para bumalhin nala ngd2 ha langyaw agud diri nira makit-an ug maeksperyensyahan an sugad nga kamutangan.. Pero kay amo man iton "what you don t know can hurt you" kay di man naton kontrolado it pagbuot hit panahon kon mag-aano ngan kon san-o. nagtitikang na kami pagorganisa ngan pagtikang pag fund raising para ngatanan hit at kabatch makaatender hin waray bayad. an Bulan ug Barok Class A adto.=( Makaradlok gud.. sana mayada umabot nga usa nga tawo nga matindog hin deri la liwat self interest it intention.may paglaum it aton situation ha t una.hahahhaha. Unta mayda hini ha Plaza. karasa amo am pamahaw.Angeles.

n.. Ada amot anay kamo para hatagan han Ribbon. Meneses) himself and his "Identical twin" .. go! pero mano. tapos amon ginpapakanta.peace pa dax. hain na an m mga po ems? waiting na ak ha iu ni kuya ramil. dako nga kalipayan iya hatag ha amon. axa iya yakan. Maricum 28.. ganansyado pa ngan nakakanta pa.at le3ast ikaw alive and kicking.. hiya man gihap nalilipay kay nakapa huway dayon pagsinudoy.... nagsusudoy anay hiya sampilot. adi na mano marlon yucamco an m request na pic ni Mr<pd>... Sabang 30) wa ako sabot hit ponsyon liwat kada baranggay.cambo la lugar nga akon ginikanan.. ayaw na gad man pagtawaga hito nga ngaran hi cleton.. upat nala it nasalin na patron yana nga Mayo (Roxas 21..anu pa ba kaya kun mgiha ine.. ano an epekto ht pakabuhi na bato-baras nt??kenu man yna nabaha na ha mga lugar bata. way to go! umabot clayton ha dulag tagalog speaking ini hiya hadto tikang gud manila pakian hi la nyo... ay! An Harupoy han tun-og nangalimyon Naginhawa adton may pagkasakit Kalipay ha dughan binabati An himaya nga waray kapa-it An alimyon kalipay Himaya nga labi Ay Borongan ikaw sayod Han higugma nga nga ha dughan tinurok     .. nyahahahaha Maintenance check anay kita yana mga sir ngan man.pards .. naagi ngani ha balay. meet the creator of PG (Da x T. nahanumdom ak hini han d pa gud hiya nagppedicab. lagos anay kadali ha centr o pa BP..agumento kono an aragmot yana kay Paper Bag na it burutangan hit "BH".pino ano nga kinukulang hin sugad nga facilities? amo na.</pd> Anaclito CLITON Tobilla.. gin invite ko ha mga bata han dulag??ha aton environme na dre baraha-an han una???kairo an mga an dako na mapipirwesyo:(( ikaw nga friend.hra ikumusta ak ha ira tanan.... M agsaysay 29.. it past dire na mababalik an mga memories nala it aton babalik.. tag -usa nala gihap kono katiros it sura.. still kicking pa knu hya.bravo.. Kaupay hit im hinumduman kan Anacleto. Title:Poems <b>Harupoy an hangin</b> tun-og nangangalimyon Kalipay ha dughan Dughan may pagkasakit.. At least ikaw naiba (ngan very polite) an imo remembrance h a iya.. akon asawa an na sista. sring niya ha amon "sal amat kay first lab ko gud an pagkanta. ngan wa na salad... Mano Marlon....balikon everytime makita kita hini nga mga aton naagian han hadto. ginpapakyaw iya baligya. happy memories.. @mano danny and eric: maupay ito nga iu plan...miss you brod. gint atawag namon. hehehehe!! pirmi la mag inggat it simod mga tawo ha dulag damo it patron ngan tapos!!!hahah ah. strickto na yana it mga Hermano\/Hermana. ak la ini baga ootrohon para han waray pa pakakita. nahimo na la ugaring ini h iya nga intremesan...

2011 11:09 pm) Haropoy nga kagab-ihon Ikaw an gindudumdom Kamingaw nga gin-aabat Ha imo naghihinulat Hain ka yana namumutang Anu dawla iton imo kahimtang Agoy agoy hin kuri gud man Kon dire ka natatan-aw An makit-an ka akon ungara Makaupod pa maupay unta Pakadi na mingaw dayon mawara Kalipayan ko ha imo nakakakita Ini’n kagab-ihon halarum na Ako in makatorog pa Hingyap ko la ha akon pagmata Ha portahan nagkakatok ka na! <b>LIRO</b> Ha butnga han kabukiran Harayo han kadam-an Amo an lugar Nga akon ginsisirbisyohan . 2011 10:39 pm) Gugma imo ginbaliwara Ginbaliwara ngan liwat ginpara Ginpara ha imo huna-huna Huna-huna han akon paghigugma Paghigugma ko ha imo Imo na ginbag-o Ginbag-o pati pagkatawo Pagkatawo nga waray pagtoo Pagtoo hiton mga tawo Tawo nga sugad ha imo Imo ginsamaran nga dughan Dughan puno hiton kabiduan Kabiduan hiton kalibutan Kalibutan ikaw pa an nakit-an Nakit-an ko nga gugma Gugma imo ginbaliwara <b>MINGAW</b> (April 26.Buhi gud la an paglaum Nga madangat man kalipay ha dumdum Aadi pa an tigaman Matam-is nga diri hingangalimtan Ha kapara diri daw gud Mapaso pa an imo haruk <b>Kabiduan</b> (april 26.

maputi.Harayo kaupay Han akon gindakoan Dako nga sakripisyo An akon gin-aagian Makuri an tubig Sugad man an suga An signal han cellphone Agsob magkawara-wara Didto la ako mamakita Mayor nga nagmamama Lagas man o bata Nakinisam-kisam an baba Mapakadto ha baryo Panginano han mga tawo Ha luyo han kamauran Pipiriton kay sirbisyo man Baloto an sasakyan Color brown it katubigan An life jacket nakahigot Ha lawas kay naghihirot Masulog an agos May liro ha tubig Karisyo pagkit-an Ha luyo hit kakurian Ha gutiay nga baloto Kami in ginsasakto Malup-ag ha salug Para maka pwesto Marisyo an biyahe Bisan mga nerbyoso Nakiniling-kiling nga baloto An driver nareklamo Pamakuna han MR SIA Amon tuyo ngadto Ha hagtaas nga kabablayan Tuhod ko nareklamo Pupugulon an bata Kay hiya in nagwawala Kon tusukon han dagum Nakuruo upod it luha Dire ko hingangalimtan Mga baryo nga ginkadtuan Libertd. tangbo Malobago ug bulawan Damu nga kabataan An amon nabuligan Ipaharayo han sakit Nga nagdadara hin kakurian .

Ha ngaran han serbisyo Ako in mapakadto Bisan ha kaharayuan Dire ako mapupudngan Makuri man nga dalan It akon gin-aagian Dire ako mag-aalang Kay an Ginoo, kaupod ko man! <b>SITWASYON</b> (apr 19 20011 10:25pm) Dire ka naman hine napaabat Ha imo txt o tawag nagpipinanmulat Ano dawla hine’n kasugad Ginkalimtan na an mga saad Harayo gud man nga relasyon Cellphone la it komunikasyon Pero kon sugad man nga sitwasyon Inin relasyon naangay la tapuson Nakabiling kana ada hin iba Ngan ako in ginliwanan na Hinaot la ikaw magpahibaro Para it tanan ma klaro Dire ako maghahaya Kon ikaw in mabaya Lugod akon iglilipay Kay aadi man liwat hi inday…

Title:News Collection <b>Pribado nga kompanya angay mag-empleyo han mga PWD</b> Angay daw nga magpatrabaho an mga pribado nga mga kampanya han mga tawo nga may kapansanan. Sumala han Magna Carta for Persons with Disabilities o R.A. 9443, an mga PWD, o mga tawo nga may pagkure ha ira pisikal nga nga estado sugad man ha panhuna-huna in may katungod nga mahimulig ha usa nga produktibo nga sosyedad. Pahayag ine ni Information, Education and Communications Division Chief, Rizalio Sanchez han National Council for Disability Affairs (NCDA) durante han kanan dz RB Radyo ng Bayan ug Philippine Information Agency “Talking Points”. Sering niya an mga pribado nga kompaniya nga magpatrabaho hin PWD in mayda makak arawat nga insentibo. An Magna Carta in nagsesering pa nga an amo nga nag-eempleyo hin mga PWD in mayd a 25 porsento nga iban ha ira buhis, ha ira ipinapasuhol han ira mga empleyado, ug 50% daman nga iban ha ira magagastos kun ira himoon in mga pasilidad nga PWDfriendly. Nasabi pa daw nga an Japan in modelo han pagigin disability-friendly society. Ha Pilipinas la daw una nga nahibaro an Japan han edukasyon para han mga PWD, ug dinhe daw ha Pilipinas panhibaro an ira mga eksperto nga mga magturotdo, yana d aw, kumpleto an kanan Japan vocational rehabilitation centers hin mga higamit ug mga maestra. Iginpapatuman daw han Japan in quota system, nga 1.3% han ira mga empleyado han pribado nga kompanya in mga membro han PWD.

Tikang yana nga adlaw, Hulyo 17 ngadto 23, an NCDA in nangunguna ha pagdumara ha n ika-33 nga NDPR nga mayda tema ‘Making the Rights Real for Filipinos with Disabi lities’ diin haluag nga ipinasasamwak an mga kinahanglan han mga PWD, tikang han p aghiroti ha ira ug pagtagad nga may pagrespeto. (opt/PIA-Samar/Trans:Alice Nicar t) <b>PNoy uunahon an pagtuhay han pondo ha PCSO</b> Nagsering hi President Benigno Aquino III nga uunahon niya an pagtuhay han panal api ha basi mahisiguro an pasigi nga hinabang ha mga kablas kontra daw han imbis tigasyon ha nagin anomaliya han ira public relation. Ha pakaintindi daw han Presidente, mayda mga baraydan ha pira nga mga hospital h a nasud nga naabot daw P3 bilyon ngan dire na daw ngani, kinakarawat an mga pasy ente nga igin-eendorsar han PCSO. Karuyag daw han Presidente nga igpasigi han PCSO an marig-on hine nga panalapi b asi ine makabaton ha mga baraydan ha hospital nga maiha na daw nga obligasyon. An PCSO in nahisumat pirmi la hadto kulang hin pondo nga pirmi la napaayaw han o pisina han Presidente tikang han Presidential Social Fund (PSF). Panginginanohan daw han Presidente kun kay-ano nga nabankarote ine nga PCSO, nga n kun kay ano nga gintugutan man han board in sugad nga kadako hin pondo para in telligence fund, ha linabay nga unom ka bulan. Dire na daw kinahanglon in mga pag-imbistigar pa kay iya daw ipapatawag hi Chair man Margarita Juico ngan papakianhan kun asya man gud an natabo ha PCSO. Mayda na ginbubuhat an Kongreso nga imbistigasyon ha igin-aalegar nga mga anomal iya ug pag-abusare han pondo ha PCSO(opt/PIA-Samar/Trans:Alice Nicart) <b>PNoy igsusumat na an masunod nga Ombudsman</b> Igpapasabot na daw ni President Benigno Aquino III hit masunod nga semana an mas unod nga Ombudsman komo kabalyo ni anay Ombudsman Merciditas Gutierrez. Ha usa nga interview ha iya matapos an panhatag hin balay ha mga membro han PNP ug militar, ginkonpirmar han Presidente ha Calamba, Laguna, nagsering daw an Pre sidente nga nakayakan na niya an duha nga aplikante han pagka Ombudsman. An bag-o nga Ombudsman in masaliwan kan Gutierez nga napiritan mag-resign, matap os igsalawad in impeachment han mga membro han Kamara de Representantes. Hi Gutierrez in kenehaan tungod han iya daw paghatag proteksyon han anay Preside nte ug yana Pampanga Rep. Gloria Macapagal-Arroyo, agud dire makehaan tungod hin mga anomaliya durante han iya administrasyon upod na an Fertilizer fund scam, H ello Garci scandal ug national broadband network (NBN) deal. Ha di pala maiha, gintudlok han President an anay propesor ug abogado han San Mi guel Corp. lawyer nga hi Francis Jardeleza komo bag-o nga deputy ombudsman for L uzon. (opt/PIA-Samar/Trans:Alice Nicart) <b>Gobyerno nag-aaghat san naangay nga estudyante nga mag-apply san special empl oyment program</b> An gobyerno nag-aaghat san mga pobre pero kaangayan nga mga estudyante sa bug-os nga nasud nga mag-apply dida san special employment program para makabulig madu gangan an kita sa pamilya. An mga batan-on nga naedad 15-25 anyos pwede mag-apply sa ilarum san kanan gobye rno Special Program for the Employment of Students (SPES). Sugad ni Labor Secretary Rosalinda Baldoz, an SPES in sayo nga tulay tipakadto s in promal nga pantrabahuan ngan nakakadugang san hibaro san estudyante pinaagi s in produktibo nga trabaho. Sugad niya an 15 anyos nga estudyante pwede na makonsiderar nga kaparte san pwer sa san magtatrabaho. Sugad ni Baldoz, pag-abot san 15 anyos, pwede na magtrabaho, sanglit adton masar ig an pondasyon san edukasyon tikang sa ditoy pa sira ngan labi na kon yaun sira kurso nga tuang san ginkikinahanglan san industriya, dako nga bulig ini para ma pahitaas an makatrabaho sadton mga mga skills o hibaro sa labor force, ini an su gad ni Baldoz durante san Pilipinas Natin forum san Cabinet’s Human Development Cl uster. Sa ilarum sini nga SPES, an mga batan-on magtatrabaho durante sa Pasko o bakasyo n dida san pribado nga mga kompanya ngan ahensya san gobyerno. An estudyante pwede magtrabaho bilang tax mappers, sa mga buhatan, barangay, per sonahe nga tagsurvey, encoders ngan school assistants.

Sa ilarum san SPES nga balaudnon, pareho an gobyerno ngan pribado nga sector mag bubulig san sweldo san student-beneficiary nga diti maubos san minimum wage nga ginpahamtang san balaudnon. Sugad ni Baldoz, an SPES in kasumpay san 22-point agenda ni Presidente Benigno C . Aquino III. (opt/Ailene Diaz/PIA-Northern Samar) <b >Pinanmuno-an han Pangulo an AFP command conference ha Camp Aguinaldo</b> Nakighimangraw hi Pangulo Benigno S. Aquino III kakulop (Biyernes) ngada han hig taas nga mga opisyal han Armed Forces of the Philippines (AFP) didto ha Camp Agu inaldo, Quezon City. Kataliwan han iya pagbisita ha Bocaue, Bulacan ngan Calamba City ha Laguna kon d iin pinanngulohan niya an pag-intrigo hin housing units ngadto han mga tawohan h an AFP ngan han Philippine National Police (PNP), diniretso hiya ngadto ha AFP h eadquarters ngan nagdumara hin Command Conference agud masusi an situwasyon han nagpapadayon nga mga reporma ha militar. Lakip han panguna nga mga ginhisgotan dida han komperensya an kahimtang han repo rma ha pagtaga-salapi, an modernisasyon han AFP ngan an kahimtang han pondo hini , ngan an implementasyon han Internal Peace and Security Plan Bayanihan, ngan an mga proyekto nga ginpopondohan han Department of Energy (DOE). Nagsering hi Armed Forces Chief of Staff General Eduardo S. L. Oban Jr. nga nagk aada hin higayon an Pangulo nga mahibaro-an an estado ha pagkayana han implement asyon han Internal Peace and Security Plan Bayanihan. Lakip dida han presentasyon han Bayanihan Plan, sering niya, an mga rekomendasyo n agud magmauruupay pa an implementasyon hini. Bahin han modernisasyon han AFP, nagsering hi Oban nga komitido an militar pagpa uruupay pa hiton mga sistema han programa ngan hin padayon nga pag-establisar hi n bag-o nga mga reporma nga kahingangadto-an hin masdayag ngan katataporan nga A rmed Forces. Presente gihapon dida han command conference hira Executive Secretary Paquito Oc hoa ngan Defense Secretary Voltaire T. Gazmin. (opt/PIA-Eastern Samar/Ginbinisay a:DUM) <b>43rd Infantry Battalion binalik na ha Samar</b> Kataliwan in tulo ka tuig ha Lanao Del Sur an mga tropa han 43rd Infantry Battal ion in umabot han Pier 2 ha Catbalogan City han Mierkoles nga adlaw, Hulyo 13. Gintapo ini hira han mga sundalo han 8th Infantry (Storm troopers) Division. Kadungan gihapon an pag-pagikan hin tropa han 3rd Scout Ranger Company ngan 1st Light Armor Platoon. Ginpangunahan ni commanding officer han 8ID Major General Mario F Chan kaupod hi Catbalogan City Councilor Hon. Stephanie Uy komo guest of honor an mahinungdano n nga okasyon. Iginpa-abot ni Uy an iya mapaso nga pag- welcome han mga taga 43IB ha ilarum han pamuno ni Lt Col Madarang. Sugad man iginpabalon han batan-on ngan mahusay nga konsehala an iya pasalamat h an mga element han 3SRC ngan 1LAP han ira maupay nga pagserbisyo han katawhan ha n rehiyon otso. “Be guided with the maxim that as soldiers we are here to serve and not to be serv ed,” segun kan MGEN Chan. Dara han kadugangan nga tropa tikang ha Lanao del Sur, mas magiging andam ngan m akusog na an tropa nga magpapatuman han ira mandato ngan serbisyo. Ginduyugan han banda han 8th ID an damo nga sibilyan ngan katawhan nga mga parye nte ngan kasangkayan han mga sundalo ha Pier Dos an mahinungdanon nga pag abot n gan ha luyo nga bahin naman an paggikan han mga tropa nga sumakay hin dako nga b arko han navy. (opt/trans: NBQ/PIA 8-E Samar) <b>Mga katungod han mga tawo nga may kapansanan</b> Magsasalin-urog hiton sunod nga semana han ika-33 nga pagtigaman han National Pr evention and Rehabilitation Week. Ini nga semana an pagkilala han mga tawo nga may kapansanan (persons with disabi lities)komo parte han aton sosyedad. Dida han ginbuhat nga pakihimangraw kan Rizalio “Zaldy” Sanchez ha programa ha radyo nga Talking Points, ginsabi niya nga may-ada mga igo nga balaod nga nahatag imp ortansiya ha mga tawo nga may kapansanan.

Ginlinaw ni Sanchez nga an mga pribilehiyo in igin hahatag komo pagkilala ngan p agtimangno han mga katungod han may kapansanan. Ginhuhuruhimangrawan gihapon an katungod pantawo nira kinahanglan daw irespeto g ihapon an ira dignidad komo tawo. Hi Rizalio Sanchez an Chief han Information and Communications Division ha Natio nal Council on Disability Affairs. Usa ha mga balaod nga iya ginsabi amo an Republic Act No. 9442 nga nagsasaysay n ga mahihimo makuha han may kapansanan an 20 porsiyento nga diskwento ha ngatanan nga papliton ngan serbisyo publiko. Dugang pa ni Sanchez, may-ada daw mga balaod nga nahatag importansiya dara kay m ay-ada mga pribilehiyo nga iginhahatag an gobyerno sama han senior citizens, tin atagan gihapon hira hin 20 porsiyento nga diskwento ha tambal, pagkaon, sinehan, pagpatambal , pasahe ha tuna, dagat o bisan pa eroplano. Usa daw gihapon nga balaod amo an Republic Act No. 9442 nga may-ada prebilihiyo nga masunod:educational assistance ha tanan nga lebel han edukasyon tikang ha pr imary tubtub tertiary, kaupod pa an vocational courses, ha pub;lic o private nga eskoylahan ; probisyon nga magkamay-ada express lanes para ha mga may disabilit y labi na commercial o government establishments; sugad man an pagkamay-ada igo nga insentibo para ha mga tawo nga natimangno han mga tawo nga may disability. Papanalipdan gihapon han balaod an mga PWDs nga ginbi-bi-ay-bi-ayan o gin-tatama y, ngan diskriminasyon. Segun hiton balaod an patok han first offense ha kun hin -o man an mapamatud-an nga nakasala -indibidwal o organisasyon o korporasyon – in pamumultahon hin diri maubos hin P50,000 ngadto ha P100,000. Labot pa an usa nga tawo nga napamatud-an nga nagtalaps hin balaod ha siyahan ng a pakasala in possible ma-preso hin unom ka bulan ngadto hin duha ka tuig. Kun hin- man gihapon an mapamatud-an nga nakasala tawo man korporasyon in pamumu ltahon hin diri maubos hin P100,000 ngadto ha P200,000. Posible gihapon mapreso kun igpapadayon niya an pagtalapas han katungod han may kapansanan, hin duha ngadto ha unom ka tuig. Nasabi gihapon ni Sanchez, nga dako na gud man an gin-bag-uhan an mga tawo ha is torya han katungod pantawo han mga PWDs ha sakob hin 20 anyos, natuod hiya nga m as magiging matimangnuon an mga tawo han mga PWDs ha masunod nga mga panahon.(op t/trans NBQ/PIA 8-E Samar) <b>PNoy ipapasigi an mga reporma ha luyo han mga kritiko</b> Nagpatapod hi President Benigno S. Aquino III ha atubangan han mga Obispo, misyo naryo ug mga membro han Philippine Council of Evangelical Churches (PCEC) nga ig papasigi niya an iya obligasyon nga pagpatuman hin ungod nga mga reporma ha luyo han mga oposisyon ug kritiko. Ha iya mga pamahayag durante han ika-29 Biennial National Assembly han PCEC ha H otel Vida ha Clark, nagsering an Presidente nga an iya administraysyon nga an iy a administrasyon in in komitido nga makabuhat an mga kablas nga mga pamilya, mag -upay an ekonomiya ngan ipatuman an maupay nga panggobernohan ngada han katapusa n han iya torno hit 2016. Sering pa niya niyan han Hunyo 2011, nahisumat nga haros dos milyones nga pamily a an nakakarawat nah an Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) ug Conditional Cash Transfer (CCT) nga ipinatutuman han Department of Social Welfare and Devel opment (DSWD). Nagsaad pa daw an Presidente nga an kanan PCEC iginsaad nga pagbulig ha goberno ha pagpatuman han 4Ps ug CCT, iya iginsering nga dudugngan pa daw niya an mga be nepisyaryo han ngadto hin 2.7 milyon nga pamilya ngada hiton una nga tulo ka bul an hit 2012. Samtang an PCEC national director, Bishop Efraim Tendero in nagsering han Presid ente nga ngatanan nga Obispo ug mga misyonaryo in nagkatangdoay nga mabulig hito n iya administrasyon ha pagpapabuhat han kahimtang han mga kablas, bisan pa han mga programa pangkamurayawan, ha panmatasan ug ginawian sugad man han maupay nga panggobernohan.(opt/PIA-Samar/Trans:Alice Nicart) <b>Malacanang: Singbahan Katoliko kabakyang han goberno</b> Nagpahayag an Malacanang nga kabakyang han goberno an singbahan Katoliko ha pagugop ug pagduso han kaupayan han mga molopyo ug ginhihingita daw gud ha mga masu nod nga panahon an pakibasumpayan hine ha Catholic Bishops Conference of the Phi

lippines (CBCP) ha ilarum han pamumuno ni Cebu Archbishop Jose Palma. Dida han press briefing ha Malacanang han nakalabay nga Hoybes, nagsering hi Pre sidential Spokesperson Edwin Lacierda maupay man daw an relasyon han administras yon Aquio ngada han singbahan Katoliko. Natoo hi Lacierda nga an kapili kan bishop Palma ug han iba pa nga mga opisyales in magdadalan han kanan goberno bag-o nga makikipagrelasyon han Singbahan. Ngani daw, sering ni Lacierda, ira na inuunat an ira kamot hin pakipagsangkay ha singbahan Katoliko, labi kay ngaduha man daw hira in magpareho an katuyoanan an kaupayan han mga Pilipino ug andam daw an goberno nga madumara han sayod nga pa nggobernohan sugad nga karuyag han singbahan. Sumala han CBCP Statutes, hi Palma in malingkod komo CBCP president hiton Decemb er 1, 2011 ug iya sinusundan hi Tandag Bishop Nereo P. Odchimar, nga nagdisisyon hin dire na pagdalagan otro ha ira piniliay.(PIA-Samar/Trans:Alice Nicart) <b>Kinahanglan mag empleyo an mga pribado nga kompanya hin persons with disabili ties</b> May-ada ba niyo empleyado nga persons with disabilities (PWDs)? An mga PWDs in mga tawo nga may-ada iba nga abilidad dara hin mental, pisikal ko n sensory ngan iba pa ugaring tinatagan proteksyon han balaod nga ma empleyo nga n matagan pareho nga oportunidad han mga maupay o normal an kalawasan. Segun han Magna Carta for Persons with Disabilities kon R.A. 9443, an mga PWDs i n may-ada gihapon mga katungod sama han iginhahatag han mga mulupyo nga normal s ugad man nga maki-urusa ha sosyedad. Amo ini an iginpahayag han Information, Education and Communications Division Ch ief Rizalio Sanchez han National Council for Disability Affairs (NCDA) ha dzRB R adyo ng Bayan ngan Philippine Information Agency s Talking Points. Igin-esplikar niya nga an mga pribado nga kompanya nga na –empleyo hin mga PWDs in nakakarawat hin mga incentives. Kun ikaw nga kompanya nga na empleyo hin PWDs may-ada ka 25 percent tax deductio n nga iginbabayad han mga empleyado ngan may-ada gihapon 50% para gastos nga mag ing PWD-friendly an workplace segun ini han Magna Carta for PWDs, pulong ni Sanc hez . Iya gihapon ginsabi nga an Japan in ehemplo hin disability-friendly society. Samtang, an nasud Pilipinas an nag pakilala ha Japan han PWD education. An mga eksperto daw ha Japan in bag-o pala nga nahibaro, mga 1970 pala ugaring m adagmit hira nahibaro, Yana daw kun kumadto ka ha Japan, an ira mga vocational r ehabilitation centers in kumpleto an mga facilities pati trainers. May-ada daw g ihapon incentives. Yana daw, may-ada quota han Japanese government implements nga nagmamandar ha mg a private companies nga tagan akomodasyon an 1.3 percent han total workforce par a PWDS. Tikang han July 17-23, an NCDA in mag mamangulo han ika 33 nga National Disabili ty Prevention and Rehabiliattion Week (NDPR) nga may tema :‘Making the Rights Real for Filipinos with Disabilities’ kun diin gin paparugdug an kampanya han public a wareness para han mga special needs han PWDs tikang ha preventive measures ngadt o ha ethical treatment. (opt/NBQ/PIA 8 E Samar) <b>Aquino nanguna han pagdistribwer han housing units para ha AFP, PNP personnel ha Bulacan</b> Ha pagtuman han iya panaad para hin housing program ha katawhan, pinangunahan ni Presidente Benigno S. Aquino III an ceremonial nga pagdistribwer han mga housin g unit ngadto han kwalipikado nga mga personnel han Armed Forces of the Philippi nes (AFP) ngan Philippine National Police (PNP) ha Barangay Batia, hini nga luga r. Dida han iya pagdatong han dapit han housing project Biyarnes, an Presidente in gintapo nira by Defense Secretary Voltaire Gazmin, National Housing Authority (N HA) general manager Chito Cruz ngan local government officials nga pinangunahan nira Governor Wilhelmino Alvarado ngan Bocaue Mayor Eduardo Villanueva Jr. Gintukib ni Cruz an Chief Executive han dalagan han AFP-PNP Bocaue Hills Housing Project diin nalukop hin mga 30 ka ektarya nga mayda gin-alotaga nga 4,000 nga lote para hini nga proyekto Ginhatag ni Presidente Aquino an mga Certificate of Entitlement to Lot Allocatio

 

ns (CELAs) ngadto han mga benepisaryo tikang han AFP ngan PNP. An benepisaryo nga kinarawat han CELAs tikang ha PNP amo hira Police Officer 4 M yrna Cruz ngan Police Officer 1 Ulysses Cabanting ug hi Technical Sergeant Rodri go Pagaduan ngan Technical Sergeant Macario Calimag an ha AFP. An sukol han kada unit in aada ha 36 square meters para han Type RH1 ngan 40 squ are meters pata han Type RH2. An pira la han amenities dida han housing project in nag-uupod hin basketball co urt, day care centers ngan livelihood training centers. Mayda dama hini an under ground drainage system, konkreto nga karsada nga may sidewalk ngan konkreto nga curb ug gutter. An supply han tubig in pwede tikang ha deep well o tikang ha Bocaue Water Distri ct pinaagi han industrial water connection system. An tagsa nga serbisyo han kur yente in nayda gihap tikang ha Meralco. An mga tinaglawas tikang ha AFP ngan PNP in nagpadangat han ira pagpasalamat kan Presidente Aquino han iya pagtuman han iya saad durante han ika-25 nga annibers aryo han People Power EDSA han Pebrero hini nga tuig An mga sundalo nga kapulisan in mabayad hin P200 kada bolan ha siyahan nga lima ka tuig ngan dida hit urhi nga lima ka tuig, ini in hinayhinay nga madudugngan n gadto ha P1,307. An 140,000 selling price han kada housing unit in babaydan ha sakob hin 30 ka tu ig ha sais porsyento nga interes kada tuig. Maabot hin P35,000 kada unit an ginsubsidize han goberno tikang ha orihinal nga presyo nga P175,000.(opt/Translatio n by Neil Lopido/PIA-8) <b>Sinirangan Bisayas magdudumara han pinaka-syahan nga NGP consultative summit< /b> An pinka-syahan nga huruhimangraw parti han National Greening Program (NGP) dinh i ha Rehiyon 8 han kanan Aquino Administrasyon in gindudumara yana nga adlaw did to ha Ritz Tower de Leyte. An huro-himangraw ngan han paglunsad in pinangunahan han Department of Environme nt and Natural Resources (DENR) kun diin kasugbong hini an Department of Agricul ture (DA), Department of Agrarian Reform (DAR) ngan han iba nga mga stakeholder. Iginpasabot ni Ms. Purificacion Daloos, an nangungulo han Public Affairs Office han DENR, nga an aktibidad in mag-uupod han paglunsad, primero nga haruharampang ngan adbokasiya, communication and mobilization workshop parti han NGP. An panuyo han huruhimangraw amo an makakuha hin mga opinyon parti han kaupayan n ga gindadara han NGP ha rehiyon ngan mangaro hin kakumitido han mga kasugbong ng a mga ahensya ngan han iba-iba nga mga sektor lab-i na gud ha sektor han mga neg osyante nga bumulig hini nga panuyo. Hi DENR-8 Regional Director Rogelio T. Trinidad an mangungauna han panawagan nga n pangaro han mga kakumitido parti han proyekto para makab-utan an kanan Rehiyon panuyo nga makapagtanom hin damo nga mga lalong ha iba-iba nga kagugub-an ngan mga nabunga hin prutas nga kakahuyan kaupod an propagules. An mga nahitutungdan nga mga ahensya in nagmeeting kaupod an mga consultants nga natikang ha Los Baños dida han Hulyo 14, pasabot ni Ms. Daloos. Iya gintagan hin duon nga angay hinumduman han publiko nga an National Greening Progam in diri la programa han Pangulo o han DENR kundi para han ngatanan. An Regional Launch ngan Summit in magtitirok han mga ahensya nga natikang ha iba -iba nga mga sektor kaupod han natikang ha gobyerno, pribado nga sektor, diri ka nan gobyerno ngan mga organisasyon han katawhan, sibil nga sosyedad ngan academe para paghuro-himangrawan ngan pagkasarabutan in kumon nga panuyo para han Rehiy on pinaagi hin usa nga programa nga an panuyo amo an pag-iban han kakablasan, se guridad ha pagkaon, pagkunserbar han biodiversity ngan han climate change mitiga tion ngan adaptation. An pinaka-unod han bug-os nga adlaw nga aktibidad amo an paghatag han kakumitido han tagsa-tagsa ngadto han National Greening Program. (LDL/Translation by : maa /PIA8) <b>Aquino nagpatapod ha mga pamilya han mga biktima han Maguindanao masaker nga diri makikigsabot kan Zaldy Ampatuan</b> Iginpatapod ni Presidente Benigno Aquino III ha mga pamilya han mga biktima han Maguindanao masaker nga bubuhaton nira an ngatanan agud matagan hira hin hustisy

a ini kasumpay han usa mga meeting ha Malacanang han Hoybes nga adlaw. “In the meeting a while ago with the victims, the President said ‘I will do everythi ng possible to get justice.’ And that’s his commitment to the families of the massac re victims. That’s the commitment from the President himself,” Siring ni Presidentia l spokesman Edwin Lacierda dida hin usa nga press briefing ha Palasyo kahuman ha n meeting. Siring liwat ni Maguindanao Gov. Ismael Mangudadatu, diin an iya asawa usa han m ga biktima, iginpatapod liwat ha ira ni Presidente nga an pakigbisog para han ka so han Maguindanao masaker in magpapadayon ngan an Presidente in magpapabilin mg a madapig ha ira. Igindugang pa niya nga an Presidente sugad man hi Justice Secretary Leila de Lim a ngan Interior and Local Government Secretary Jessie Robredo in nagklaro nga wa ray matatabo nga kompromiso ha butnga han Palasyo ngan mga Ampatuan bahin han ka so han Maguindanao masaker. Hi Mangudadatu ug an iba nga mga pamilya han mga biktima in natipa han ginsuspen de nga Autonomous Region in Muslim Mindanao Gov. Zaldy Ampatuan magin state witn ess han makarimadima nga masaker ha Maguindanao. Siring niya nga an Presidente i n karuyag nga magyakan pa hin kadugangan hi Zaldy Ampatuan basi an goberno makak uha pa hin dugang nga impormasyon han natabo nga masaker ug iba pa nga mga kaso. Nahireport nga hi Zaldy Ampatuan in nagpadangat han iya karuyagon nga magin stat e witness han masaker nga kaso kundi waray ini karawta han DOJ. Siring ni De Lima dida han press briefing nga waray maaram han ungod nga panuyo o motibo ni Zaldy Ampatuan nga idayag an impormasyon hiunong hin gin-aalegar nga graft han mga Arroyo sugad man an panlimbong durante han 2007 senatorial electi ons. “Pero ang posisyon lang natin ay ito: Anuman ‘yan… totohanan man ‘yan o hindi, pagdating sa massacre case ay magiging maingat tayo because we cannot sacrifice this tria l for anything. Because this is supposed to be the trial of the century, the lit mus test of the Philippine justice system,” siring niya. “Kasasabi lang din ni Pangulong Noy na, ‘If we fail in this case then the entire jus tice system of this country also fails,’” siring niya, diin karuyag han Presidente m ahuman an imbestigasyon ha sakob hit iya termino. Sumala kan lawyer Nena Santos, an mga abogado han mga Mangudadatu, hi Zaldy Ampa tuan amo an prinsipal nga akusado han Maguindanao massacre case. Naatubang daman hiya hin kaso nga plunder ngan graft and corruption ha Office of the Ombudsman. “There is also a separate anti-money laundering case against him filed at the Cour t of Appeals. And he could possibly be charged with tax evasion, and other cases that he himself opened, like election fraud,” siring pa han abogado. Sobra 57 nga tawo, upod an 32 nga mga journalist an namatay han November 2009 ha Maguindanao ha pagtikaharani han 2010 elections. An mga Ampatuan, suok nga kaalyado ni anay presidente Gloria Macapagal-Arroyo in ginhihingadnan komo panguna nga mga suspetsado. (Translation by Neil Lopido/PIA -8/PCOO) <b> Malacanang nagsering, an Katoliko nga Singbahan en kabakyang hin paghatag hi n maupay nga kabutangan ngadto han mga Filipino</b> Nagsering an Malacanang nga an Katoliko nga Singbahan en kabakyang hin paghatag hin maupay nga kabutangan ngadto han mga Filipino nga mga katawhan nga kon diin ginhihingita nga magkaurusa kami magtrabaho kaupod an Catholic Bishops Conferenc e of the Philippines (CBCP) ha ilarum han liderato han bag-o nga presidente, nga amo hi Cebu Archbishop Jose Palma. Durante han press briefing didto ha Malacanang kakulop nga adlaw (Huwebes), hi P residential Spokesperson Edwin Lacierda en nagpahayag nga an relasyones ha butng a han kan Aquino pang-gobyernohan ngan han Katoliko nga Singbahan en “maupay”. “An Katoliko nga Singbahan en usa nga stakeholder nga naghahatag hin maupay nga ka butangan ngadto han mga Filipino nga mga katawhan”, sering ni Lacierda kasumpay ha n ka pili ni Palma komo bag-o nga CBCP president durante han ira ika-103 nga Ple nary Assembly didto han Pope Pius XII Catholic Center didto ha Manila hadton nak alabay nga Hulyo 9. Hi Lacierda en nagpahibaro nga hiya en natu-o nga an ka pili ni Palma ngan han i ba nga mga bag-o nga mga opisyales han CBCP en may-ada panuyo nga basi an gobyer

Ongtioco. Ha idad nga 47.” sering ni Lacierda katapos han pagpili kan Palma kumo bag-o nga pangulo h an CBCP durante han 103rd Plenary Assembly ha Pope Pius XII Catholic Center ha M anila han naglabay nga Hulyo 9. An CBCP website nga naka-post nga an bag-o nga CBCP president en tikang han Arch diocese of Jaro didto ha Iloilo. Kay ha kamatu-oran. hiya in g in-ordinahan pagka-obispo ug gin-ngaranan nga Obispo han Diocese han Calbayog ha n Enero 13. Odchima r. Hi Lacierda in nagpahayag ha iya pag-tuo nga an pagpili kan Palma ug iba pa nga mga opisya han CBCP in makakapabag-o han gobyerno han iya relasyon ha simbahan. An nasabi nga katitirok en nag-pili daman kan Msgr. nga waray na paglarang hin reelection. 2011. Segun hadton CBCP nga reglamento. 2010. Juanito Figura nga ha pa gkayana en binalik ngadto han Archdiocese of Jaro. (opt/PIA-8. 2006 ug natudl ok nga Archbishop han Cebu han Oktubre 15. An napili nga bag-o nga bise president han CBCP amo hi Lingayen-Dagupan Archbish op Socrates Villegas. Joselito Asis. Sasaliwanan niya hi T andag Bishop Nereo P. Napili daman nga bag-o nga CBCP vice president amo hi Lingayen-Dagupan Archbisho p Socrates Villegas. Samar.no “matagan hin panahon nga mahibalik ngahaw an maupay nga relasyones hadton singb ahan”. 1976 ngan gin-ngaranan nga Auxiliary Bishop of Cebu hadton Nobyembre 28. Hiya in sumaliwan kan Tandag Bishop Nereo P. E. Samtang hi Dumaguete Bishop John Du en napili nga treasurer. An CBCP website in nagpasabot nga an bag-o nga pangulo han CBCP in nagtikang ha Archdiocese han Jaro ha Iloilo. nga napili komo bag-o n ga secretary general nga an iya sinaliwnan amo hi Msgr. Candido) <b>Malacanang nagsering nga an simbahan katoliko in kasugbong han gobyerno ha pa gpasamwak han kaupayan han mga Filipino</b> An Malacanang in nagsering nga an simbahan katoliko in kasugbong ha pagpasamwak han kaupayan han mga Filipino ha iya ginlala-uman nga pakigbulig han Catholic Bi shops Conference of the Philippines (CBCP) ha ilarom han pamunu-an han ira bag-o nga pangulo nga hi Cebu Archbishop Jose Palma. 2006 ng an ha dire pala maiha en gin-tudlok komo bag-o nga Archbishop of Cebu hadton Oct obre 15.” dugang pa nga pa hayag ni Lacierda. Ha edad nga 47. hiya en gin-ordinan nga episcopacy ngan gin-ngaranan nga bishop hadton Diocese of Calbay og han Enero 13. Hiya in nagin Archbishop han Palo han Marso 18. ngaduha man en pareho an katuyu-anan nga amo an pagahatag hin maupay nga kabutangan han mga Filipino nga mga katawhan ngan kinahanglan kam i en magkaurusa magtrabaho para han sinisering nga transparency. transla ted by: S.” “Kami in karuyag makipagsangkay ha simbahan. nga sinaliwan hiya kan Cubao Bishop Honesto F. 1997. anay assistant secretar . hi Presidential Spokespers on Edwin Lacierda in nagpasabot han maupay nga relasyon ha butnga han pan gobyer nuhan ni Aquino ug han simbahan katoliko.” sering ni Lacierda. hi Palma in nagtuma posisyon kumo pangulo han CBCP dida han Disyembre1. Hiya en nagin Archbishop of Palo hadton Marso 18. Ongtioco. Durante han press briefing ha Malacanang han Huwebes. nga amo anay an assistant secretary general ngan assistant treasurer. 1976 ug gin-ngaranan nga Auxiliary Bishop han Cebu dida han Nobyembre 28. Hi Palma en gin-ordinan han pagka-padi hadton Agosto 21. 2010. 2011. nga waray na mangaro hin reelection. Hi Palma in na-ordinahan pagkapadi dida han Agosto 21. Joselito Asis. “An simbahan katoliko in ig-kasi magburuhat ha pagpasamwak han kaupayan han mga Fi lipino. hi Palma en maasumir han iya bag-o nga posisyo n komo CBCP president en aadto pa hiton Disyembre 1. 1997. Nngaduha kami in nagtratrabaho para h an kaupayan han mga tawo ug kinahanglan kami magbinuligay para maklaro. “Hi kami nga aadi ha gobyerno en andam makipag-sangkay ngahaw ngadto han singbahan . Sumala han kanan CBCP balaud. An asembleya in nagpili gihapon kan Msgr. 1999. Hi Dumaguete Bishop John Du an napili nga tesurero nga sumaliwan kan Cubao Bisho p Honesto F. 1999. Odchimar.

maintenance and rehabilitation of var ious construction and maintenance equipment han DPWH nga amo daman ini an gagami ton ha pagbaton kon may-ada disaster. “Bisan kon limitado an aton mga katigayunan ngan mga pondo. Bangin kasiring hit aton mga kon tra nga nga pinipersonal ta hira. mga misyonaryo ug miembro han Philippine Council of Evangelical Churches (PCE C) nga hiya in magpapadayon han iya trabaho pagpatuman han mga reporma bisan kun natipa an mga pangontra. Ha pamulong han ika-29 nga Biennial National Assembly han PCEC ha Hotel Vida din hi ha Clark. en aadto nahimumutang ha Palo. Padayon kita nga magtratrabaho ngan diri na naton hira proproblema hon. an Presidente in nagsering nga an iya administrasyon in nagpatapod pagbulig han mga pobre. “Makakatapod kamo ha ngaran han kabaratunan. “Ginpapasa-Diyos nala naton an ira binunuhat pag-ulang han aton pagsubay han eksak to nga dalan. (PIA-E. an Presidente in nagpatapod ha ira nga an iya administrasyon in magpapadako han programa ug dudugangan an rehistrado nga benepisaryo abot ha 2. mayda na maabot hin 2 ka million nga mga pamilya an nakabenepisyo han Pantawid Pamilyang Pilipino Progra m (4Ps) ug an Conditional Cash Transfer (CCT) nga gin-iimplementar han Departmen t of Social Welfare and Development (DSWD).” sering han Presidente. May-ada lima nga mga regular area shops ngan siyam nga s ub-shops nga nahimumutang ha Eastern Visayas. kay pag-asenso han Pilipino it aton gin-aasikaso ngan diri an pagpirit ha i ra nga nagpapakabuta-buta ngan nagbubungul-bungulan.7 million nga mga pamilya ha una nga tulo ka bulan han 2012. hard caps and various hand tools.” seri ng han Presidente. pag-ugop ug maupay nga panuyu-anan ka igkasi tawo. Kada area shop en may-ada daman ni ya tagsa-tagsa nga Equipment Task Force nga andam kon pananglitan pagkikinahangl anon ngan durante daman kon may-ada emergency nga sitwasyon. Hi DPWH Eastern Visayas Regional Director Rolando Asis en nagsering nga an nasab i nga task force personnel en nagpaka-andam hira hin mga raincoats. “An aton pakig-away kontra han korapsyon. Ha pagdayaw han kanan PCEC panlimbasog pagbulig han gobyerno ha pag-implementar han 4Ps ug CCT. boots.” duon niya. . (opt/translated by G TT/PIA8) <b>DPWH ha Eastern Visayas nakapagpondar han emergency task force</b> Nagpahibaro an Department of Public Works and Highways-Regional Equipment Servic es (DPWH-RES) ha Eastern Visayas nga nakapagpondar na hira han sinisering nga 24 /7 ready equipment Emergency Task Force ha pagbaton han kanan ahensya paliseya n ga magkamay-ada quick response and calamity preparedness.” dugang niya. tran slated by: S. An Presidente in nagsering nga nga dida han Hunyo 2011.y general ug assistant treasurer. excuse me diri naton hira pini-personal. Mayda pa 700. Hiya in nag-eksplikar nga ngatanan nga mga kaso in ipapasaka base ha mga ebedens ya nga natirok ug diri base ha mga hurob-hurob. gintatalinguha pirmi han gobyerno nga buhaton kun ano an tama. Juanito Figura nga mabalik na yana ha Archdiocese of Jaro. an Presidente in na gduon nga an kampanya in aada na ha katapusan nga bahin ug nagpapatapod nga ha d iri maiha an mga kaso han pangungurakot in igpapasaka kontra han mga kurakot nga mga opisyales han una nga administrasyon. kumo Secretary General nga sumaliwan kan Msgr. Samar. Ha panaingkamot pagpuypoy han korapsyon ha serbisyo publiko. an amon opisina en nak atuman kami han misyon.000 nga mga pamilya in m ahi-uupod. Leyte nga kon diin aadto pagbu buhata an mga trabahu-on sugad han repair. Candido) <b> Aquino nagpatapod hin padayon nga pagpatuman han mga reporma ha luyo hin pag tipa han mga kritiko</b> Hi Presidente Benigno S. flash lights. pagpa-uru-upay han ekonomiya ug pag-implementar hin maup ay nga pan gobyernuhan tubtob matapos an iya termino ha 2016. Ngan mas magigin maupay pa an implementasyon han 4Ps dara han pagbuli g han PCEC ha DSWD. “Dudugangan pa naton sunod nga tuig ha 2012. M agpapasaka na kita hin mga kaso ha mga natutu-inan. An nasabi nga RES. Aquino III dida han Huwebes in nagpatapod han mga Obisp o. Ibubuhos naton an aton makak aya para mapamatud-an ug mapreso an mayda sala. tikada na kita ha katapusan nga bahin.

Sugad man. Dinhe. ira daw ine ipinababaya nga problema ha Department of Foreign Affairs (DFA) ug an mga opisyales pandiplomasya abir masol bar ine para han kaupayan han kada tagsa nga partido.Samtang. An Manila Zoological and Botanical Garden o Manila Zoo. in pasigi ng a nagdidiskusyon kaatbang an mga animal advocates ug mayda na daw gud nahurma ng a plan of action para ha katalwasan han mga hayop. in nahimumutang ha 5. ug han iya programa pa ra han maupay nga pangobyernuhan. Nagproponer daw hi Foreign Affairs Secretary Albert del Rosario han rules-based regime ha pagsisitar han iba nga nasud ha West Philippine Sea. kay kada tagsa nga ambassador han m ga nagsisitar nga nasud in pasigi nga nakakairistorya bahin hine. Bocaue. Naabot hin P4.(PIA-Samar/Alice Nicart) .000 housing units para han 2011. Una nga kakadtoon han Presidente nga panhatag han Certificate of Entitlement to Lot Allocations (CELAs) ha Bocaue Hills. Labot pa. ha programa para han kamurayawan. Nagkatangdoay naman daw an duha nga nasud nga igpepreserbar an haluag nira nga r elasyon ug dire tutugutan nga mahibang ine hin problema la hin giutan o teritory o. 9. ha local nga panggobernohan han Manila ug mga t awo nga may panginlabot han problema nga himoon in mga pitad nga makakasalbar ha n katahom han Manila zoo. Sering ni Lacierda. Sumala kan. hi PCEC national director Bishop Efraim Tendero in nagsering ngadto han Pangulo nga ngatanan nga mga Obispo ug mga misyonaryo in in nagtangdo nga makig -usa ha gobyerno ug buligan an iya administrasyon ha pag-iban han kapobrehan.5-k a ektarya nga naabrehan hadto pa han 1959. manhahatag daman hiya hin CELAs ha mga benepisaryo ha Calamba. nga nagsabot na an China ug Pilipinas nga pagt uhayon an problema ha mahimyang nga paagi. nahireport naman ngani. 30 nga mga yawe an ipapanhatag han Presidente matapos niya mag-inspeksy on han mga rowhouse ug loftable units. (translated by GTT/PIA/PCOO <b>Palasyo ginpara an pagkabaraka han publiko ha Spratlys</b> Ginpara han Malacanang an mga pagkabaraka han publiko kasumpay han tensyon ha we ste nga dapit han Philippine Sea tungod daw. nga na gmanu han National Housing Authority (NHA) nga maghimo hin housing program para han mga sundalo ug kapulisan ha bug-os nga nasud. Ine daw an pinakamaiha na ug pinakapopular nga zoo han Pilipinas. Barangay Batia. (PIA-Samar/Tra ns:Alice Nicart) <b> Aquino manhahatag hin balay ha mga taga AFP. matapos kumadto ha China hi Secretary del Rosario. Laguna . Jejomar Binay. Presidential Spokesperson Edwin Lacierda nakipag-istorya na hira ha Bureau of Animal Industry (BAI). nga ipasigi an tindog. kan President Aquino daw ipapakiana ine nga problema kun madayon an pl ano nga pagbisita ug pakipagkita niya han president han China. Nagpahayag gihapon hi Lacierda han iya pagtapod nga mabulig an local nga panggob ernohan han Manila. Una hine. para masalbar an mga hayop ha Manila Zoo. Dugang pa niya nga an BAI. Nagkakaurusa daw an mga membro han Association of Southeast Asian Nations (Asean ) nga nasuporta han kanan Pilipinas pagsitar. pinaagi hin multi-lateral nga iristorya ug ha ano man nga paagi nga may diplomasya. Nahisumat nga 20 nga mga yawe han mga baglay an ipapanhatag han Presidente.2 bilyones daw an alokasyon han proyekto nga makakahimo hin 20. Aquino III an panhatag hin mga balay ngadt o ha pira nga personales han Armed Forces of the Philippines (AFP) ug Philippine National Police (PNP) ha Metro Manila yana nga adlaw. Patas daw nga pagmamalonon an mga balay ha kapulis an ug kasondalohan nga kinuha ha NHA an pondo. maupay nga mga pamatasan. Niyan han Abril. ug naghatag kamandoan ha pira nga mga ahensya nga panginanohan an ko ndisyon han pinakamaiha na nga zoo ha nasud. PNP</b> Pangungunahan ni President Benigno S. (Trans by Alice Nicart/PIA-Samar) <b> Malacanang iginmandu-an pag-upay han Manila Zoo</b> Nagpahayag an Malacañang han kabaraka ha kahimtang yana han hayop nga nakatago ha Manila Zoo. Bulacan diin pa g-iistoryahan hiya han kinaiya hine nga proyekto ni Vice President ug housing cz ar. nagpalusad an Presidente hin Administrative Order no. pinaagi han Committee on Animal Welfare.

Bocaue. nga nagsusugo han National Housing Authority (NHA) nga magkamay-ada hin housing program para han mga military ngan police personnel ha bug-os nga nasud. La guna. bisan sayo nga logging permit wara sira ginpirmahan.2 billion en gin-alutaga para han pag-implementar han n asabi nga programa kaupod na hini an 20. Nangunguna han kan Presidente nakalista nga schedule amo an awarding of Certific ate of Entitlement to Lot Allocations (CELAs) para han AFP-PNP personnel didto h a Bocaue Hills. Bulacan.<b> P-Noy manhahatag hin mga housing units ngadto han mga AFP. Tikang siya lumingkod bilang namum uno a DENR. translated by: S. Can dido) <b>DENR nagsang-at 298 illegal logging nga mga kaso tikang sa Mayo 2011 – Paje</b> Duha ka bulan matapos sin Presidente Benigno C. 9. An promero nga report namon kan Presidente Noynoy. sugad ni Secret ary Paje. Samtang hi Interior and Local Government Secretary Jesse Robredo ngan PNP Chief Raul Bacalzo en mag-didistribwer hin mga CELAs didto ha Trece Martires. Rizal. an Presidente en nagpagawas hin Administrative Order no. nga yaun ginsang-at nga 298 n ga kaso anti-illegal logging. Waray na illegal logging an nag-ooperar yana. (opt/Ailene Diaz/PIA-Northern Samar) . an DENR na gkanselar san ngatanan nga logging permits ngan waray na concessions nga ginpa o perar sa kagurangan. Sugad ni Paje. Philippine National Police nga palaksihon an kampanya kontra illegal loggers nga n kompiskaron adtin illegal nga pinangutod nga kahoy tikang sa natural ngan resi dual nga kagurangan. Cavite n gan Baras. An Presidente en manhahatag han mga housing unit door keys ngadto han 20 nga mga benepisyaryo.000 housing units para han yana nga tuig 2011. nga kon diin hiya en pagsusumat an hin madali-ay bahin han mga salient features han nasabi nga proyekto ni Vice President and housing czar Jejomar Binay. Aquino III hin mga housing units para han mga personnel han Armed Forces of the Philippines (AFP) ngan Philippin e National Police (PNP) didto ha Metro Manila ngan han mga paghagrani nga probin sya buwas nga adlaw (Biyernes). PNP personnel</b> Mangunguna hin panhatag hi President Benigno C. Hadton Abril yana nga tuig. Samar. May-ada ha kabug-usan P4. yana nga tuig. ngan iba pa nga mga miyembro han Gabinete ngan mga of ficials han AFP. An nasabi nga mga units en pareho nga pagbabahin-bahinon ngadto han mga A FP ngan PNP lakip na hini an pondo nga tikang han NHA budget. Ini an sugad ni Paje durante san ikatulo nga Cabinet Cluster “Pilipinas Natin Forum” on Climate Change Mitigation and Adaptation and Food Security nga ginpagawas live sa NBN 4 ngan kanan gobyerno e stasyon sa radio dzRB sadto nga Mierkules. PNP ngan han taga NHA. Si Presidente Aquino nagdeklarar san 2011 bilang national Year of Forests in the Philippines ngan nagpahamtang direktiba san DENR. (opt/PIA-E. yaun nahidadabi nga mga Mayor ngan iba pa nga mga opisyal nga gin-api didto labi na sa Mindanao. sa pagsunod san sugo san Presidente nga total log ban. Barangay Batia. Ini an sugad ni Environmentand Natural Resources Secretary Ramon Paje kon diin s ugad niya ini nga mga kaso san illegal nga pangutod kahoy iya gin-api san report san departamento nga ginsumiter ngadto kan Presidente resulta san ginduduso san departamento pag kurba san waray ruhay nga buruhaton illegal pangutod kahoy sa nasud. Pwersa Armada san Pilipinas. an Dep artment of Environment and Natural Resources (DENR) nagsang-at maabot 298 nga mg a kaso sin illegal nga pangutod kahoy ngadto sa magkadurudilain nga criminal cou rts kon diin nahidadabi in pipira nga mga lokal nga opisyal. Aquino III nagdeklarar sin pakig -awayan kontra san illegal nga pangutod san kahoy sa Mayo. Ginlala-uman daman nga matambong hini nga nasabi nga katitirok amo hira Defense Secretary Voltaire Gazmin. Hiya daman en manhahatag hin mga CELAs ngadto han mga kwalipikado nga mga benepi syaryo para han mga housing units ha Lake Breeze Residences didto ha Calamba. May-ada mga 30 nga mga door unit keys en ipanhahatag ngadto han mga benepisyaryo kahuman an Presidente mag-inspection hadton mga row model ngan loftable units.

nga nakita nga makuri hidakpan antis han gind umara nga malinampuson nga buy-bust operation dida han nakalabay nga ka-adlaw. siyudad han Tacloban. an suspek in temporaryo nga ada ha kustodiya han PDEA Rehiyon VIII . Section 11 an P ossession of Dangerous Drugs ngan han Section 12 an Possession of Drug Paraphern alia. An nangunguna san schedule san Presidente mao in awarding san Certificate of Ent itlement to Lot Allocations (CELAs) para san personahe san AFP-PNP sa Bocaue Hil ls. nagsiring hi PDEA-8 Regional Director Julius R. 9 paghatag direktiba san National Housing Authority (NHA) paghimo sin pagtagabal ay nga programa para san personahe san militar ngan pulis sa bug-os nga nasud. An Section 5 in may sirot nga kaprisohan ngada hin ka-hasta ngan pagbayad hin pi nalidad nga Php500. Dida han iya report ngadto kan USec.000 nga housing units para sa tuig 2011.000 meyentras an ha Section 11 in may kaprisuhan nga 6 ka-bulan ngan usa ka-adlaw ngadto ha upat ka-tuig ngan pagbayad hin penalidad nga Php10. in nad akop dida han 4:30 han kulop ha Barangay Burayan. Jose S. Mga kaso hin pagtalapas han Sections 5. an Director General han PDEA. Navales nga hi Geraga in ginbibinantayan na tikang pa han nakalabay nga tuig pakasabot nira nga may mg a hurob-hurob nga umabot ha ira opisina nga may taga PDEA nga nagpipinanmaligyao n hin druga. PNP ngan NHA.2 Bilyones ka pesos an gin-alokar para san implementasyon san p rograma pagtindog sin 20. An nasabi nga tawo in nakilala ha ngaran nga Steve Ian Geraga y Gabriana. an Presidente nag isyu sin Administrative Order No. Trenta nga yabi san balay naman an igpapahamtang ngadto san benepisyarto matapos an Presidente mag imud san modelo sini.000. Gutierrez Jr. Nakuha tikang ha iya in duha pa nga sachet hin shabu ngan pipira nga mga higamit parti druga. upod hin usa nga cellular phone ngan han buy bust nga kwarta.0 00 ngadto ha Php50. seri ng ni Ms. An mga balay p agtutungaon san AFP ngan PNP kon diin an pondo matikang sa NHA budget. Tacloban City meyentras nagbab aligya hiya hin usa ka-sachet hin shabu nga nabalor P1. 27 any os.000 n gadto ha Php400. usa nga grupo in ginporma ngan ha diri maiha nakilal-an an nasabi nga tawo nga hi Geraga. Barangay Batia. 2011. Ha pagkayana. Yaun 12 nga ginpili nga lokasyon san proyekto san AFP-PNP housing project nga na gtitinguha makagpahamtang sin 21. an PDEA Information Officer.000 ngadto han Php10-M.800 units sa pagtapos sini nga tuig. Sadton Abril yana nga tuig. Cavite ngan Baras. Bocaue. waray asawa ngan nag-uukoy ha Barangay Caibaan. Si Interior and Local Government Secretary Jesse Robredo ngan PNP Chief Raul Bac alzo magdidistribuer san CELAs sa Trece Martires.<b>Aquino magdedistribuer san mga balay ngadto san mga personahe san AFP ngan PN P</b> Si Presidente Benigno C.. Bahin hini.00 ngadto hin usa nga PDEA agent nga napasangil nga usa nga pumaralit. Rizal. Aquino III mangunguna san distribusyon san mga balay pa ra san mga personahe san pwersa armada san Pilipinas (AFP) ngan Philippine Natio nal Police (PNP) dida sa magkatarakin nga probinsya sa Metro Manila. Liza Baoy. ha Section 11 kaprisuhan nga diri mau bos hin unom ka-tuig nga kaprisuhan ngan pagbayad hin penalidad nga Php300. Siya mag-aaward san CELAs ngadto san kualipikado nga benepisyaryo para san housi ng unit sa Lake Breeze Residences sa Calamba Laguna. Yaun total nga 4.000. An ginlalauman nga maatendir san nasabi nga buruhaton mao sira Defense Secretary Voltaire Gazmin ngan iba pa nga myembro ngan opisyales san AFP. ( opt/Ailene Diaz/PIA-Northern Samar) <b> Mga kapulisan han gobyerno nag-aresto hin nagpapakilala nga taga-PDEA nga na gbabaligya hin Shabu</b> An Special Enforcement Team han Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 8 in n ag-aresto hin usa ka-tawo nga nagpipinakilala nga hiya in konektado hini nga buh atan dida hin usa nga buy-bust operations Hulyo 12. 11 ngan 12 han Artikulo II ha Republika Akta 9165 o an Comprehensive Dangerous Drugs Act han 2002 in gin-aandam kuntra h ini nga mga suspek: an Section 5 amo an Sale of Dangerous Drugs. Bulacan kon diin susumatan siya san maupay nga featu res san proyekto ni Bise Presidente ngan nangunguna dida san tag pahamtang panim alay Jejomar Binay.

Custodial Team meyentras waray pa mapapasa an kaso ngadto ha Tacloban City Pros ecutors Office. Dugang pa niya. Mary Andaya han Sigma. <b> Anti-Trafficking Workshop naghihingita hin mas maupay nga higwa-os ala kontr a Human Trafficking ha ASEAN</b> An ASEAN in makaka-ursa na dara han mas pokus ngan specialised nga higwa-os ala kontra human trafficking.000 nga kantida d para han financial assistance ngadto han Self-Employment Assistance Kaunlaran (SEA-K). An iya p ag api in nagpapakita han padayon nga pag-undong han United Nations tipa ASEAN. sugad man an pagresponde ngan han pitad nga malikayan an Trafficking In Persons (TIP). segu n kan Mr Sisouvong. Ha siyahan nga takna ha istorya han ASEAN. . Dinhi daw ha rehiyon. ASEAN Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC). segun han ASEAN Inter-governmental Commission on Human Ri ghts (AICHR). Aquino III durante han iya haliputay nga pagbisita hadton Huly o 12 Hi Gov.7 million ngadto han mga bungto han Maayon. Dara hini an ASEAN in nagkamay-ada na damo nga landmark progress ha isyu. Por lo menus may ada ha kabug-usan 33. Sweden.” Amo ini an nagin mensahe ni Capiz Governor Victor A. Sapi-an. kun diin nanenelikado gihapon an ka istable ngan pag-ursa han mga nasyon nga sakop han ASEAN. Ghana. Dugang pa an U. Intresado daw gud ini hiraha pagbuhat han regional institutional framework. Tanco en naghatag han iya pagpasalamat ngadto kan Presidente Aquino ha n garan han mga katawhan han Capiz para han damo nga mga proyekto nga iginhatag ha n nasabi nga probinsya. kun diin kahuman hini hiya in madiditiner ha Lock-up Cell han Ta cloban City Police Office. sumala kan Deputy Secretary-Ge neral of ASEAN for ASEAN Political Security Community. Sumala han estimates tikang ha International Labour Organisation. Hi President Aquino en personal nga nag-distribwer han mga Philhealth Cards ngad to han mga pinili nga mga benepisyaryo tikang han mga mag-iba-iba nga mga bungto han probinsya.4 million an trafficked persons. Tanco ngadto kan President Benigno Semion C. Mr Sayakane Sisouvong. an katitirok in gintambungan ni Unite d Nations Special Rapporteur for Trafficking in Persons.. An Presidente daman en naghatag hin financial assistance nga nakantidad hin P1. Ritalyn Patr icio han Pilar ngan Esteban Steve Contreras han Pontevedra.. ugaring pira la an napapatukan. Sigma. Ma. Samtang hi Mayor Borres han Maayon en kinarawat gihapon hin P300.386 nga mga cards en pina nhatag ngadto ha Capiz pinaagi han maupay nga kaburut-on han Presidente.S Ambassador-at-large para Monitoring and Countering TIP tikang h a State Department in dumuyog gihapon han workshop. an ira paghidabi in usa nga pag-ugop ha pagproteher han mga bikt ima ngan maging testigo gihapon ha imbestigasyon nga prosecution efforts ala kon tra ha mga traffickers. Nigeria. An Trafficking in Persons in usa nga nahitatabo nga krimen ha ASEAN—mas labaw pa k amaka ngirirhat han terrorism segun han iba. Pilar ngan Pontevedra nga kon diin ini en gagamiton para han Supplementary Feeding Program ngan ini e n makaka-benepisyo ug makakatagamtam hin maabot 4. Labot pa an trafficking in persons in ginhihingita gihapon nga usa nga panalapas han katungod pantawo. (opt/Trans: NBQ-PIA 8-ES) <b> Capiz Governor nagpasalamat kan P-Noy han mga ginhatag nga mga hinabang ngan mga proyekto</b> “An pagtapod ngan kompiyansya han mga katawhan ha Capiz ngan Roxas City en pirme a ada ha imo. Dr Joy Ezeilo.S. kataliwan la mahuman an three-day workshop nga ginpana gbalayan han Singapore Ministry of Home Affairs. Nahatag daw ini hin katalagman han mga pakabuhi ha katawhan han ASEAN. ngan ASEAN. ha region. An nasabi nga ayuda en personal nga pinanhatag ngadto kanda Mayor Wilfredo Borre s han Maayon. segun kan Mr Sisouvong usa nga collective will pagsulbar h an trafficking in persons labi na an kababayin-an ngan kabataan in iginsulod ha ASEAN Declaration on Transnational Crime nga gin-adopt han tuig 1997. maabot na daw han 2.726 pre-school children. An mga panelists in mga expe rt ha U. Arturo Orosco han Sapi-an.

Candido) <b> Nars nasalbar dara han sundalo</b> Usa nga nars in nasalbar an kinabuhi dara hin bulig hin mga sundalo. sering ni Paje durante han ika-tulo nga Cabinet Cluster “Pilipinas Natin Forum” on Climate Change M itigation and Adaptation and Food Security ng ginpasamwak ha NBN4 ngan ha dzRB R . Hi President Aquino en naghatag hin pagpatapod han mga Capiznons nga an Panay Ri ver Basin Flood Control Project en mahihimo. Ta nco. n akurian an pasyente pagbiling han nasabi nga blood type. (PIA-E. livelihood assistance ngan iba pa nga mga production support.” dugang pa ni Gov. Kalooy sa Diyos. iginpaparayaw namon nga kami en imo gintudlok ngan magighin kabak yang para han progreso han amon rehiyon ngan han aton nasud. “Komo Capiznons. bisan ha luyo han pag-withdraw han pondo nga natikang han Japan International Cooperation Agency (JICA). “Akon ini ig-hihimangraw nga butang hiton akon pira nga mga miyembro han akon Gabi nite para kami en makag-identify hiton mga funding agency nga maghahatag hin sal api hini nga nasabi nga proyekto. Dako daw niya nga honor. Samar.”an Presidente en nagdugang hin pagsering.E Samar) <b> 298 nga mga kaso hin iligal nga pagtrotroso nahisalawad hn DENR tikang han M ayo 2011 – Paje</b> Duha ka bulan kataliwan igdeklarar ni Pangulo Benigno S. nga api ha iya dugo an dugo han mga sundalo nga waray m agruha-duha pagbulig han usa nga sibilyan. nakakarawat hi Division Major General Mario F Chan. hiya in nagsurat kan Gen Chan. Tanco nga kon diin ini nga nasabi nga kantidad en gagamiton para pagbulig han f ood security ngan rice sufficiency nga inisyatibo tikang han probinsya. Ha parte naman han kasundaluhan. Dayon gumios an 8ID ngan nanmiling hin mga blood type donors. dako an iya pasalamat han mga sundalo nga hul-os an tambulig nga h iya mabulong. m aabot na hin 298 nga mga kaso hin iligal nga pagtrotroso nga hindadabihan hin lo kal nga mga opisyal an nahisalawad han Department of Environment and Natural Res ources (DENR) ha maglainlain nga mga korte. Tanco en nagpasalamat daman kan Presidente Aquino han hiya en tudlokon k omo Regional Development Council Chairman ngan han pagpili-a daman kan anay Sena dor Manuel “Mar” Roxas komo Secretary han Department of Transportation and Communica tions (DOTC).Ha luyo nga bahin. Hi Gov. bisan daw ha ano nga paagi dara han Bayanihan a n mga tropa han gobyerno in andam diri la pagpanalipod han mga katungod han Sama reño kundi bisan ano nga paagi han pagbulig. may-ada ha kabug-usan P171. Mga trainees tikan g ha RRT Class 74-11 nga ginkilala nga hira SSg Eleuterio Besada ngan Sgt Regie Milan in nagboluntaryo pagpakuha hin dugo. Commander han 8th Infantry Division hin surat hin pasalamat tikang kan Registered Nurse J uniel Bardelas Tagarino. Hi Juniel Tagarino in usa nga Clinical Instructor ha Samar State University-Coll ege of Nursing. Segun ha iya. farm equipment s. Duro an pasalamat ni Tagarino kan Major Chan dara han mga nagtambulig ha iya nga sundalo han 8th Infantry Division (Stormtroopers) Philippine Army” Tagarino concl uded. yana nga tuig. andam hira. Kakulop nga adlaw.37 million nga kantidad para hin m ga proyekto nga ginhatag han Department of Agriculture ngadto kan Gov. (NBQ/PIA 8. Victor A. Nasakit ini hiya hin dengue han Hunyo 22 yana nga tuig. 24 anyos. nahisalin an dugo hin waray kumplikasyon. translated by: S. Aquino III hadton Mayo en hul-os nga pakigbisog kontra hin iligal nga mga magtrotroso. nasalbar an pasyente. mayda hini nahidadabi nga alkalde ngan hin lokal nga mga opisyal ilabi na daw ha Mindanao. Nagkinahanglan hiya hin blood transfusion hin four (4) units of A+ Blood Type. Dida han 298 nga mga kaso hin iligal nga pagtrotroso. Nagsering hi Environment and Natural Resources Secretary Ramon Paje nga an mao nga mga kaso hin iligal nga pagtrotro so en lakip dida han report nga iginsumiter han iya departamento ngadto han Pang ulo nga resulta han kampanya han DENR nga mapuypoy an kalyap nga iligal nga pagt rotroso ha nasud. Salbar na hi Tagarino ngan dara han iya kalipay han iya bag-o nga kinabuhi. ugaring dara han usa ng a sangkay nga nagsumat nga dumangop ha 8th ID. An iba h ini en gagamiton para han pagpaka-upay han mga production inputs.

Hi Gov. Ma. ginpaparayaw namon nga gintudlok nimo kami nga magin kasugbon g nagdto han kauswagan ha rehiyon ug ha nasud. Hi Presidente Aquino in personal nga nanhatag han mga Philhealth Cards ngadto ha n mga pinili nga mga benepisaryo tikang han iba-iba nga mga munisipyo han probin sya. An Presidente in naghatag gihapon hin bulig pinansyal nga nagkakantidad hin P1.000 nga bulig para han Self-Employment Assistance Kaunlaran (SEA-K).” Amo ini an mensahe han gobernador han Capiz nga hi Victor A. “Pagtatagaron ko ini nga butang ha mga miembro han akon gabinite para makakita kam i kun ano nga ahensya an angay magpondo hini nga proyekto.adyo ng Bayan hadton Miyerkules. ginkanselar dayon han DENR an ngatanan mga permiso hin pagtro troso. Gindeklarar ni Pangulo Aquino an 2011 komo “National Year of Forests” ha Pilipinas n gan ginmando-an an DENR. upod ni Department of Agricu lture Undersecretary Joel Rudinas. Antonio Nangel.37 million nga mga proyekto in ginhatag h an Department of Agriculture ngadto kan Gov. Tanco in nagpasalamat gihapon han Pangulo han pagtudlok ha iya kumo pang ulo han Regional Development Council ug pagpili han anay senador Manuel “Mar” Roxas nga magin secretaryo han Department of Transportation and Communications (DOTC). Sigma. Tanco. Victor A. Tanco in nagpadangat han iya pagpasalamat ngadto han pangulo ha ngaran h an mga tawo han Capiz para han damo nga mga proyekto nga iya ginhatag ngadto han probinsya. . Ha luyo nga bahin. Pilar ug Pontevedra nga gagam iton para han Supplementary Feeding nga programa ug makakabinipisyo hin 4. sering niya. (PIA-Ea stern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b>Gobernador han Capiz nagpasalamat kan P-Noy para han mga proyekto</b> “An pagtapod ug kumpiyansa han mga tawo han Capiz ug Roxas City in aada pirmi ha i mo. Iginpresentar ni NAST President Dr. mga ekipahe ha uma.7 ngadto han mga bungto han Maayon. An bulig in personal nga ginhatag ngadto kanda Mayor Wilfredo Borres of Maayon.726 ng a mga bata. bisan mausa. Emil Q. Sapi-an. Nagsering hi Paje nga pagmando gud la ni Pangulo Aquino hin hul-os nga prohibisy on ha pagtrotroso. Hi Gov. Tanco nga gagamiton para han seguridad han pagkaon ug bugas han probinsya. Mayda maabot hin 33.” sering ni Gov. Mary Andaya han Sigma. Ritalyn Patricio han Pilar ug Esteban Steve Contreras ha Pontevedra. Waray na daw gihapon nag-ooperate ha mga kabud kiran nga logging concession. Arturo Orosco han Sapi-an. bisan kun binawi na an pondo tikang ha Japan I nternational Cooperation Agency (JICA). (translated by GTT/PIA/PNA) <b> Umentohan an kita ha uma. Armed Forces of the Philippines ngan Philippine Nationa l Police nga pahugtan an kampanya kontra hin iligal nga magtrotroso ngan pankomp iskaron an iligal nga pinanmulod nga kakahoyan tikang ha mga kagugub-an. Segun kan Paje. An iba in gagamiton pagpa-uruupay han produksyon. Tanco ngadto kan Pr esidente Benigno Simeon Aquino III durante han iya madagmit nga pagbisita han Hu lyo 12. pamakabuhi ug iba pa nga mga suporta ha produksyon. National Irrigation Administration Administra tor Engr. waray niya ginpirmahan nga perm iso hin pagtrotroso.386 nga mga card an ihahatag ngadto ha Capiz kortisiya han Presidente. ayaw la hibanga an kapaligiran</b> Iginduduso han National Academy of Science and Technology (NAST) an pagpadamo ha n kutsisa ha uma kundi dire angay nga mahibang an kalibungan o kapaligiran. makantidad hin P171. Javier. “Kumo mga Capiznons.” sering ni President Aq uino. tikang niya panngulohan an DENR. ug Department of Science and Technology Director Lunin gning Samarita-Domingo an kanan goberno programa para han solido nga pundasyon p an-agrikultura. Hi Presidente Aquino in nagpatapod han mga Capiznons nga an Panay River Basin Fl ood Control Project in matutuman. Hi Mayor Borres han Maayon in kinarawat gihapon hin kantidad P300.

kinahanglan daw pagpaka upayon in 292. tag 120 ka adlaw an kahihinog han uhay.000 ka ektarya tikang hiton 2011 ngadto 2013 basi makuha an target nga 21. ngan ha 94 mi lyones nga populasyon. ha suporta han Department of Science and Technol ogy. nagsering an o pisyal han National Irrigation Authority (NIA) nga hinihimo nira an ngatanan par a la magkaada irigasyon an haluag nga kahagnaan ha masunod nga tulo ka tuig. Hi Environment and Natural Resources Secretary Ramon Paje in nagsering nga an il . an NAST in nag-iimbento hin gahi hin humay nga mas madali mahinog. Emil Q.(PIA-Samar/Trans:Alice Nicart) <b> NIA sisigurohon mayda supesyente nga bugas</b> Ha luyo han hura nga katubigan ha damo nga dapit han mga kahagnaan. Pero. baton han hagligot nga umhanon</b> Nagpahayag hi Dr.12 milyon ka ektarya. An pahayag ni Javier in durante han Communication and News Exchange Forum (CNEX) ha PIA. Javier. nga kun mayda ginpapakusgan nga produksyon ha uma ug ha p angingisda. aada la ha 1.1 milyon ka metriko tonelada. pinaagi han pagtirok hin tubig para ha irigasyon. Javier an kaimportante nga gumamit an mga parag-uma han multiple c ropping. Komo kaparte han kanan goberno programa nga magkaada hin supesyente nga suplay h an bugas ha nasud. presidente han National Academy of Science and Technology (NAST) nga mayda mga gudti nga mga parag-uma ha nasud nga nagamit na han ideya han damo nga klase hin tanaman an nga igintatalsok.(Trans by Alic e Nicart/ PIA-Samar) <b> DENR mayda 298 nga kaso hin illegal logging tikang Mayo 2011 – Paje</b> Duha ka bulan katapos ni Presidente Benigno S. sering ni Javier. Gintagan doon ni Nagel nga seryoso an mga otoridad han irigasyon ha pagpatuman h an mga kinahanglanon nga mga pasilidad basi maabot an ginhihingyap nga kadamo hi n bugas. Sering ni Nagel. Nagsering pa hi Nagel nga yana. labi na daw adton mayda mga shallow tube wells nga nakaka-istak han tubig para han ira mga tanum. samtang an gin-iimben to in tag 90-diyas la ug dire kinahanglan in otro nga pagpayatak kay direkta na daw ine nga mahitatanum. Kadak-an daw nga gahi yana in tag-6 la ka adlaw an ilob ha tubig. Sumala kan NIA Administrator Antonio Nagel. Igindeklarar ni Javier nga an paagi la mapapaumentohan an kutsitsa ha uma nga di re nasasakripisyo an kapaligiran in pinaagi han pagpabug-usa han pundasyon pan-a grikultura. Usa na daw hine an paggamit han hybrid rice o an maupay nga klase hin gahi hin h umay nga pwede mahilug-um ha katubigan hin napulo ka adlaw. nagsusumat daw an urhi nga pag-aram nga sobra pa daw hin katunga han mga umhanon nga hagna an waray pa irigasyon.Naoobserbaran daw gud. paggamit an syentipiko nga paagi. nga dire mahihibang. an ngatanan nga umhanon han nasud in 3. Panuyo han NAST nga matratar an pagsusumpayan han kapaligiran ug agrikultura dur ante han ika-33 nga Annual Scientific Meeting (ASM) diin mayda mga taga syensya nga mag-iistorya hine nga butang. Ha pagkayana daw. tungod kay 10 milyones la ka ektarya an umhanon nga tuna. an Department of Environment and Natural Resources (DENR) in nagpasaka hin maabot 298 ngamga k aso hin illegal logging nga nagdadabi hin mga lokal nga mga opisyales ha iba iba nga mga korte. nakakapagtanum na ine nga mga parag-uma ngan nakakapagb ari. maabot la hin 1. kundi kun dadamoon niya kaklase hin gahi hin tanum an iya bubuhaton.100 sqm an matatamnan hin usa. Minarkahan na han Department of Agriculture an ira target ha pagkamayda supesyen te nga bugas ngada hit tuig 2013. nagamit na hira hin iba-iba nga teknolohiya para mapaurha an ira serbisyo h a mga uma. Aquino III magdeklarar hin away k ontra han mga iligal nga mangarahoy dida han Mayo. damo daw la gihapon an hektarya nga wara irigasyon. Ngani.54 milyon ka ektarya salit. makakatulo hiya pagba ri ha usa ka tuig. (Tran by Alice Nicart/PIA-Samar) <b> Multiple cropping. Inotro ni Dr. kay ha yano nga gahi. sugad nga kamandoan han administrasyon Aquino. importante nga may tirok nga tubig o irigasyon kay kun waray. Labot pa. yana nga tuig. nasasakripisyo an kapaligiran. makure mag m ultiple-cropping. tulo ka beses kada tuig.

amo an nag-aaghat han mga parag-uma nga tugotan an ira mga anak nga kumuha hin kurso ha agrikultura. Hi Paje in nagsering nga katapos han sugo han Pangulo pagdiri han pangahoy. sering han D FA. Ginhingadayan gihapon ni Lecaros an kabubuwason han mga Pilipino nga nagtratraba ho komo mga kabulig ha Malaysia durante han iya panamilit kan Malaysian House Sp eaker Tan Sri Datuk Seri Pandikar Amin Haji Mulia. an D ENR in nagkanselar han mga permiso pangahoy ug waray na nahinanabo nga mga panga hoy ha kagugub-an. Pwersa Armada han Pilipinas ug an Philippine National Po lice nga pakurukusgon an kampanya kontra han mga iligal nga mangarahoy ug kuhaon an mga iligal nga pinangutod nga mfga kahoy tikang ha mga guba. Hi Presidente Aquino in nagdeklarar han 2011 kumo Tuig han Kagugub-an ha Pilipin as ug nagsugo han DENR. iginduhol ni Lecaros an aide-memoire kan North Borneo Governor T un Datuk Seri Panglima Haji Juhar bin Haji Mahiruddin ha Kota Kinabalu. An dako nga kikitaon. nagsering ini ha iya nga nga pagtratrataron nira an mahiunong han mga Pilipino nga mga kab ulig ha Malaysia.” Paje said during the third Cabinet Clu ster “Pilipinas Natin Forum” on Climate Change Mitigation and Adaptation and Food Se curity aired live over NBN4 and government run radio station dzRB Radyo ng Bayan on Wednesday. waray kami pinirmahan bisan usa nga permiso pangahoy. (translated by GTT/PIA/PCOO) <b> Pilipinas naghangyo ha Malaysia nga pahibub-an an sirot nga kamatayon ngada hin 4 nga mga Pilipino</b> Ginhangyo han Pilipinas ha Malaysia nga pahibub-an an sirot nga kamatayon ngada hin upat nga mga Pilipino ha Sabah. sering niya. Meron po diyan kasamang mga mayor. Durante han ika-tulo nga Cabinet Cluster on Climate Change Mitigation and Adapta tion and Food Security nga iginpasamwak ha NBN4 ngan dzRB hadton Miyerkules. Durante han paghimangraw ni Lecaros ngan han Malaysian House Speaker. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b>Libre nga pag-eskwela gintatanyag han administrasyon Aquino ha mga makuha hin kurso ha agrikultura</b> Nagsering hi Agriculture Secretary Proceso J. Mayd . “Iyong first report namin kay President Noynoy.legal logging nga mga kaso in upod han report han iya department nga ginsumiti n gadto han Presidente kumo resulta han kanan departamento paningkamot pagpuypoy h an mga illegal logging nga aktibidades han nasud. gin -aghat ni Alcala an mga parag-uma nga pa-eskwelahon an ira mga anak dida hin mga kolehiyo ngan mga eskwelahan pan-agrikultura pinaagi hin pagpahimulos han kanan gobyerno scholarship program. Nagsering pa an DFA nga nagdumara hi Lecaros hin panamilit nga mga okasyon ngada hin boluntaryo nga mga lider hin komunidad hin mga Pilipino ha North Borneo had ton Hulyo 5.” sering niya. meron po diyan mga lokal na opisy al na sinama namin especially in Mindanao. segun han DFA. Alcala nga magtatagana an administ rasyon Aquino hin “scholarship grants” ngadto hin mga Pilipino ilabi na an mga anak hin mga parag-uma. Waray na gi hapon nagbubuhat hin pangahoy ha kagugub-an. Waray panhingadni han DFA an upat nga mga Pilipino nga naatubang hin kamatayon n ga penalidad. Sumala han DFA. Nakatalaan saliwanan hi Lecaros ni Jose Eduardo Malaya III. Ginsumatan ni Alcala an mga parag-uma nga dako an kikitaon han ira mga anak dida hiton agrikultura. “Waray na illegal logging nga nahinanabo yana. Panuyo hini nga maaghat hira pagkuha hin mga kurso ha agrikul tura tungod nga mayda daw kabubuwason dida hiton agrikultura. an anay spokesperson han DFA. Ginsasaysay dida han mao nga aide-memoire an paghangyo nga mapahibub-an ngadto h in kaprisohan ha bug-os nga kinabuhi an sentensya han upat nga mga Pilipino kana y sirot nga kamatayon en ginparig-onan han Malaysian Federal Court. Nagpahayag an Department of Foreign Affairs (DFA) hadton Miyerkules nga iginpaab ot an paghangyo ngadto han gobyerno han Malaysia pinaagi kan Ambassador Victoria no Lecaros. Tikang han paglingkod ko ha DENR ku mo sekretaryo. we have filed 298 anti-illegal log ging cases.

Pinanlilimbasogan han departamento ha agrikultura nga mahipahamtang an mga progr ama han gobyerno subay han mando ni Pangulo Aquino nga maayudahan an mga parag-u ma ha mga burobaryo agud umumento an produksyon. Nagsering hi Alcala nga nakahaom na yana an mga programa han gobyerno ha agrikul tura agud mabuligan an mga parag-uma ngan masangkapan hira hin husto nga mga pam aagi hin pag-uma. libre sira maghi mo sini. s ering ni Alcala. ngan han bulig han gobyerno nga mahibaligya an ira mga produkto. An mga parag-uma nga waray ngani makatangpos hin pag-eskwela en nagkaada na yana hin higayon nga kumita hin darudako pinaagi han husto nga ayuda teknikal. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Ani sa bulig san biotech diri nakakahilo – NSAT</b> Si dati UP President Emil Q. wara sin naprobaran nga ayaun tawo nga nahilo tungod san bunga san biotechnology. sugad man an paggahin hin pondo nga ayuda agud magmadarudamo a n produksyon nira dida han ira tagsa-tagsa nga mga komunidad. nasuporta kan Javier kon diin siya nasugad nga kinahanglanon naton in pamaagi sin pag-uma para magkayaun sin maupay nga ani. sa kanya parte. an nasud nanginginahanglan sin biotechnology nga ani o produkto nga ginpa undong pinaagi san Genetically Modified Organisms (GMO).” Ginseseryuso ini namon.a pondo para hini nga libre nga panngiskwela.. waray pa ngani ma tratrabaho-an. Nangel. maaghat nga gamiton an organiko nga pamaagi hin pag-uma ngan matagan hin iba pa nga mga serbisyo para han ika-uuswag han ir a produksyon. Gintagan hin duon ni Alcala an kakinahanglanon nga mag-agi an mga parag-uma hin paghag-id bahin hin pest management. pakagradwar han kurso. An promero nga GMO nga aaprobaran san BPI sa Pilipinas sadton Disyembre 2002 mao an Bacillus thuringiensis (Bt) corn. Javier nagpapasabot sa publiko nga diri tumuod san mga nakontra nga nag-aadbokar nga an produksyon san ani pinaagi san bulig san bi otechnology in nakakaraut san panlawas san tawo. Responsabli nga gin-iimdan ini namon nga GMO sayo sayo. An Bt corn in nagamit san bacillus thuring iensis bacteria para umato san Asiatic corn borer pest. Si Agriculture Secretary Joel Rudinas. Kon naruyag sira san organic farming. Mat apos ini makakarawata san aprobal tikang san komitiba. barubarato an pagpa-eskwela ha kurso nga agrikultura komparar hiton iba nga mga kurso ngan kon danay. Tikang sa 2002. nga yana presidente san National Academy of Science and Technology (N AST). ayuda nga pautang. Ginsumat ni Javier nga an katapusan nga ginsusunod nga intervention san science para san pagpakaupay san ani mao an “Safe and Respons ible use of Biotechnology. Nakadto liwat sira Na tional Irrigation Administration (NIA) Administrator Antonio S. Sugad liwat niya san katawhan nga diri mabaraka matungod san GMO kay an pamalaud san implementasyon san biotechnology crops in estrikto nga ginsusunod antes ini magamit san parag-uma para padamuon. an BPI n ag-aprobar na san 44 nga GMO nga produkto para gamiton komersyal sa nasud. Si Rudinad ngan Javier mao an mga bisita san Communication and News Exchange (CN EX) Forum sa Philippine Information Agency yana nga adlaw. Gin eksplikar ni Javier nga kon an GMO nga produkto madeveloped. pwede liwat. Kon magdesisyon sira paggamit san GMO. (opt/Ailene Diaz/PIA-Northern Samar) <b> Dugangan an ani nga diri mawawakay an palibot – NAST</b> An National Academy of Science and Technology (NAST) nagduduso para san pagpakus og san sector san agrikultura nga diri makokompromiso an kondisyon san kalibunga . sugad niya. Si Rudinas nasugad nga kon nano an ginhihimo san departamento pan agrikultura ng an komunidad san sayantipiko mao in pagpahamtang san mga parag-uma sin pagpipili an para mapauswag an ani. nagrason nga sa naglabay nga 15 anyos. sering niya. ini naagi sa Na tional Committee on Bio-Safety of the Philippines (NCBP) para ig ebalwar ngan ki lalaun an potensyal hazards nga maiimdan san genetic engineering experiment. Sugad niya. Segun kan Alcala. an GMO crop in igsususmit er ngadto sa Bureau of Plant Industries (BPI) para sin dugang nga pagrebisa ngan pagtuyang o diri pagtuyang. ngan Dep artment of Science and Technology (DOST) Executive Director Luningning SamaritaDomingo. kay kon diri mawa wara kita dida san pakigkumpetinsya. Si Javier.

Dugang pa niya nga an puthaw nga tulay nga pagtitindugon in mahiruhitaas hin 2. nga amo an gintitindugan hin pipira nga mga industriya sugad han Philphos ngan PASAR.n sa nasud. ng an Department of Science and Technology Director Luningning Samarita-Domingo nag presenter san mga paningkamot san gobyerno para sin solido nga pondasyon pagtag a agrikultura durante san Communication and News Exchange forum sa Philippine In formation Agency. Gintitinguha san NAST nga magdiskusyon san link sa butnga san kalibungan ngan ag rikultura sa 33rd Annual Scientific Meeting (ASM) kon diin an mga sayantipiko ma g-uuruesturya san mga isyu nga gin-aatubang san sosyedad yana. Medina. Sanglit tuhayon gu d an produksyon san ada na nga umhanan ngan fishponds pero san sustinabli nga pa maagi. an Memorandum of Agreement in ginpirmahan nira DPWH Ley te 4th District Engineer Gonzales. National Irrigation Administration Administrator Engr. Puwede ka makadugang san ani nga diri mawawakay an kalibungan. An tema y ana natalibong dida san “Meeting the Challenge of Agricultural Productivity. Alkalde han Palompon Ramon Oñate. An pag-ayad han nasabi nga tulay in duro hin ka-importante mahitungod nga ini in nahilulumos ha tubig maski hin pipira la ka-oras nga pag-inuran. an o pisina han Leyte 4th Engineering District in naka-abot na ha 18. (LDL/Translated: maa/PIA8) <b> Gin-uli han mga obispo an SUVs ha PCSO</b> . in nakatalaan na nga balyuan hin usa nga puthaw nga tula y. pasabot hi District Engineer Lino Francisc o C. Ngan ananuon ini? Si NAST President Dr. Sugad ni Javier. Dida han Hunyo 27.5 ka-metros tikang han ha pagkayana nga naeksister nga tulay. An NAST nagkokomponer san mga nangunguna nga mga sayantipiko sa nasud ngan nagbu buhat sin katirirok kada tuig para magkasayo san gin-uundong nga tema. nga an pamaagi la nga maatubang an kanan nasud sector pan agrikultura nga diri naaapektaran an kalibungan mao an pagduso sin dugang nga p agbug-os san produksyon pan-agrikultura pinaagi san pamaagi sayantipiko. An kadig-on han daan nga tulay in diri katatapuran mahitungod nga pipira nga mga kahoy ngan mga basura in nahia-anud han babaha nga kaudgan nakakasarop han pagawas nga nagigin hinungdan han paglalapwas hini. OIC Project D irector Oscar Villavery. nga diri magkakausa san pag-anas ngan diri kawara san biodiversity. an kalibungan an nakokompromiso o nag-aantos. Compe titiveness and Stability” ngan ini paghihimuon sa Manila Hotel sa Hulyo 13-14. An Raquiza Bridge an nagkukonektar han kanan Leyte ika-4 nga Distrito nga mga mu nisipyo sugad han Palompon ngan Isabel. Ini in pinaagi han Presidential Bridge Program han Department of Public Works and Highways (DPWH). nga nagigin hi nungdan hin diri kaagi-e han kalsada. 2011. Antonio Nangel. Kinahanghlan ipahitaas an produksyon sa ada na nga mga tutuna ngan fishponds kay kon diri mahihimo mangungutod san kagurangan ngan mangroves. nga diri maapekta ran an ginkukuhaan san tubig. Ira naimdan nga kon napapakusog an konsentrasyon san produksyon dida san agrikul tura ngan pangisdaan. ha pag-uyon ni C ongresswoman Lucy Marie Torres Gomez han ika-4 nga Distrito han Leyte. ngan Isabel Mayor Saturnino M. Sering ni District Engineer Gonzales nga ha suporta ni Congresswoman Gomez. dugang ni Javier. Gonzales han Leyte 4th Engineering District. Dako an paglaum ni District Engineer Gonzales nga an paghingayad han puthaw nga tulay in matitikangan na mahitungod nga an opisina han distrito in nag-impliment ar na han mga kinahanglanon ngan nakakumpleto na han paghingayad han likdu-an ng a tulay ngan aragi-an para magin masaru-sayon an trapiko dida hit pagdumara han paghingayad ha 28. Emil Javier kaupod sira Agriculture Undersecretary Joel Ru dinas. (op tAilene Diaz/PIA8-Northern Samar) <b> Dumog nga tulay tikadto ha Industrial Estate mababalyuan na pina-agi han kan an Pangulo Bridge Program</b> An dumog na nga Raquiza Bridge nga amo an tulay tipakadto han Industrial Estate han Sinirangan Bisayas. Gindeklarar ni Javier. kun diin nakakahatag hin kadeli kaduhan ngadto han mga magbibyahe.8 ka-metros nga two-lane nga tulay.63 porsyento hin kahi-una kuntra han target hini dida han implimentasyon of ngatanan nga ginpund ohan nga mga proyekto para ha 2011.

ngan Martin Jumoad han Basilan. An kakulang daw nira hin pondo amo an nagduso ha ira nga umaro hin ayuda tikang hin mga ahensya nga an mandato amo en pagtagana hin ayuda o tambulig. sering nira. Pira ha ira en nakakarawat hin mga sarakyan tikang ha PCSO nga heavy duty 4 x 4 pick-ups para makadto-an nira an tay-aw nga mga lugar agud makapahamtang hin mag lainlain nga mga serbisyo pankatilingban ngan an iba en nakakarawat hin mga sara kyan nga gin-gagamit ha pandul-ong hin kablasanon nga mga magsakit ngadto ha mga ospital o ha pagdistribwer hin mga pagkaon. ginpahayag ni Dr.4 milyon. nga aadto pa ha gawas han nasud. importante nga mahibaruan san pinaka simpli nga parag-uma an kaimpor tante san ‘agri-science’ nga kanya kaupod sa pagpapakaupay san produksyon basi mabat on an panginginahanglan san pagkaun san aton tikadamo nga populasyon. Gindara ngadto ha Senado an tulo han mga sarakyan han mga obispo nga nagpakabase ha Luzon . iginsaysay nga magin subay man ha balaud o diri ngan magin konstitusyonal man o diri an pakaangkon nira han mao nga mga sarakyan. hira Bishop Rodolfo Beltran han Bontoc-Lagawe. Toyota Grandia Hi-Ace van nga nakantidad hin P1.Iginbalik na ha gobyerno han pito nga mga obispo Katoliko an SUVs o sports utili ty vehicles nga ira nakarawat tikang ha Philippine Charity Sweepstakes Office (P CSO) durante han administrasyon Arroyo. Grandia van nga nakantidad hin P1.000. nga an mao nga mga sarakyan en gin-gamit dida han mga misyon han Simbaha n para han mga kablas ngan diri para han ira personal nga paggamit. Sa ginhimo nga Communication and News Exchange (CNEX) Forum sa buhatan san Phili ppine Information Agency. Pinaagi sini. De partment of Agriculture (DA) ngan san iba pa nga mga ahensya basi maseguro nga a . mga medisina. ginduduso sa gobyerno ni Aquino kontra sa kapobreh an</b> Ginduduso san administrasyon ni Presidente Benigno C. nagsering an mga obispo nga napakyas hira pagkonsi derar han kahiparakdolan han donasyon ngan nagpahayag hin kaandam ha pagkooperar ngada han mga otoridad. (opt/PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DU M) <b> Siyensya san Agrikultura. Dida hin sinurat nga pahayag nga ginbasa ni Cotabato Archbishop Orlando Quevedo. Nagsering an mga obispo nga dako an nahibulig han mga sarakyan kay pinaagi hini nakakadto-an nira an tay-aw nga mga lugar han ira mga nasasakopan agud magpahamt ang hin ayuda ngadto han mga kablasanon. sugad ni Javier. Dida hin nahiuna nga pahayag. Sugad niya. han iya auxiliary bishop David William Antonio. Presente dida han mao nga hearing han Senado hira Zamboanga Archbishop Romulo Va lles. Ginrepresentaran naman hi Nueva Segovia Archbishop Ernesto Salgado. sugad san opisyal sini sadto nga lunes. Bisan han mga akusasyon ha ira. ig-uuli la gihapon nira ini.107 mi lyon. Nagdesider an mga obispo pag-uli han SUVs agud matapos na an isyu nga “nakasamad” ha n Simbahan Katoliko ngan han mga tumotoo hini. Aquino III an paggamit san syensya ngan bag-o nga klase sin teknolohiya sa agrikultura basi mapakusog an p roduksyon ngan makabulig san mga pobre. mabubuligan an mga parag-uma sa kauumhan nga kaapi san pinakapobre nga sector san populasyon. Leopoldo Jaucian han Abra. ngan mga panapton nga dto hin mga pamilya nga naigo hin kalamidad. Sugad niya.225 milyon.518 milyon. o bisan an Konstitusyo n. nagsering an mga obispo nga mapasinalamaton hira para han bulig nga ginhatag ha ira han gobyerno. an nangunguna nga hugpo sin mga sa yantipeko sa nasud sa ularum san Department of Science and Technology (DOST). Gindig-onan han mga obispo. Gintagan nira hin duon nga waray nira nasupak nga balaud. Lakip han SUVs en usa nga Mitsubishi Strada pick-up nga nakantidad hin P1. Strada pick-up n ga nakantidad hin P1. I suzu Crosswind utility van nga nakantidad hin P720. suok an pakigburubligay san NAST. hin-o nanngatender han imbestigasyon han Senado Miye rkules. Juan de Dios Pueblos han Butuan. usa nga segunda mano nga Nissan Pathfinder ngan usa nga L-300 van. Emil Javier san National Academy of Science and Technology (NAST) nga ginpapalusad san gobyerno ngadto san pinakadit oy nga parag-uma an paggamit san teknolohiya basi mapadamo an ani ngan mapaupay an kanra panginabuhi.

magkakaada na hine niya kapasidad nga makakuha hin disente ng a trabahoan. nagsering daw ine. Kaapi na didi adton diri dayon nagraraot nga brown rice nga mayaman sin bitamina ngan fiber. Ngani. natapod naman si Javier nga sa halipot nga panahon makakabulig an mga bag-o nga klase sin pananum basi mapauswag an mga pangabuhi san mga digtoy nga m ga parag-usa sa kauumhan. ginkilala naman ni Valte nga dire gud magpapapreho an panan-a w han ngatan para han Edsa People Power 1.(PIA-Samar/Trans:Alice Nicart) <b>Aquino gintadong la an impormasyon. Sumala han President tungod daw han pagpursigi ni DepED Secretary Armin Luistro. Aquino III. . nga kun di re daw hadto nagpipol power. nga sinundan han himutang ni iya nanay. (opt/Ailene Diaz/PIA-Northern Samar) <b>reporma ha edukasyon dalan han kapirdi han kakablasan – Aquino</b> An pag-implementaran han reporma ha edukasyon in yawe han kapirdihan han pagkure ug kakablasan. abaka na may pa ngontra san virus. inabat daw hine niya nga kinahanglanon nga mahitama adt o nga ginawas nga impormayson nga bangin nahinugad na an Pilipinas hiton Singapo re. Aquino han mga iginpasaring han mga Marcos durante han selebrasyo n han ika 25-nga anibersaryo han EDSA People Power 1. an anay Corazon Aquino komo Presidente han nasud hadton 2986. Nagpahayag han nakalabay nga adlaw hi Sen. “Tungod han panalingkamot ni DepED Secretary Armin Luistro. Ha luyo nga bahin. Aquino III.(PIA-Samar/Tra ns:Alice Nicart) <b> Pagpapatuman han mga reporma ha edukasyon. dire daw hikalimtan nga an kagawasan yana han ngatanan in masesering nga kadak-an hine in bunga hadto nga mahimyang ug mamurayaw nga gyera. bangin daw nahanugad na it Pilipinas hiton Singapor e. Para daw han Presidente. para ighimo hin dugang pa nga mga eskoylahan. an pagbabag-o han kurikulum ha eduka syon o an K + 12 ngan an pagpahitaas han pondo han Department of Education (DepE d) para makahimo pa hin damo pa nga kadugangan nga mga classroom ngan han pagdug angi pa han mga magturutdo amo ini an premiro nga paagi agud matalwas kita ha ka pobrehan. Ha pagpakianhe daw kan Valte. Ha iya pamahayg durante han pag-abre han kanan YesPinoy Foundation programa nga “P ara Paaralan” ha NBC Tent ha Taguig. kamote nga pwede isakot sa linuto nga ube ngan iba pa. Aquino hiton mga Marcos. Bisan diri pa pormal. sumala ine kan President Benigno S.n mga parag-uma in magpapabilin nga yaun gamit ngan may pangabuhian. Asya ine an pasamwak han deputy spokesperson. iginduduso na daw an reporma ha edukasyon. ginpawarak na san Department of Agriculture an mga nasabi nga uyas. nga ginyakan la han Presidente an ta ma para han ngatanan kay katungod daw han kada tagsa nga makapagpahayag ug dire daw ine talis nga pakiaway. An kadugangan daw nga hibaro han kabataan in magreresulta nga bisan high school pala an natatapos. nagsering an Presidente nga an mga reporma in nag-uupod han pagrebisirara han basic education curriculum o an Enhanced K+12 B asic Education Program ug han pag-umentohe han badyet han DepEd ngadto ha sobra P200-bilyones. Abigail Valte. Kundi. An K+12 nga programa in nangangahulugan nga Kindergarten ug an unom ka tuig nga elementarya ngadto han upat ka tuig ha high school ug hin duha pa ka tuig nga ka dugangan ha Senior High School. yawi kontra han kapobrehan------P -Noy</b> An pagpapatuman han mga reporma han edukasyon amo an yawi kontra han kapobrehan han aton nasud.Palasyo</b> Gintadong la ni President Benigno Aquino III an nahisamwak nga impomasyon ug dir e sugaron nga nakikiaway hiya. Ferdinand “Bongbong’’ Marcos Jr. sayo nga klase sin saging nga may pan-ato sa peste. kasumpay han pagkon traha ni Pres. padayon an pagdiskubri san mga sayantipiko san gobyerno sa mga bag-o nga ganay nga yaun halaba nga kinabuhi “shelf life” o adto diri dayon nagraraot ngan mai imdan nga mas masarig sa pan-ato san peste o sakit. Kasumpay ine han ginawas nga impormasyon kun paun an-o napukan an diktador nga panggobernohan ni Marcos. kun kay ano nga sugad man hin nakikiaway hi Pres. Segun kan Presidente Benigno C. iya iginduduso an aton .

583 nga mga barangay ha ilarum hini nga programa KALAHI-CIDDS. Samar. karuyag namon nga ma-translate in to a more detailed program for the natio nal government for further implementation. Bahrain ngan Yemen. Igindugang pa ni Soliman nga upod ini an mga komunidad ha istratehiya han KALAHI -CIDDS ha pagpapatuman han mga proyekto para magkaada hin dirudiritso nga progra ma ngan implementasyon han mga proyekto. (PIA-E.” ser ing han Presidente. “An kadugangan nga hibabru-an amo ini an magigin yawi bisan na manla maka-high sch ool an ira natapos. “Sering ha akon.Comprehens ive and Integrated Delivery of Social Services – Community Driven Development (KAL AHI-CIDSS-CDD). Aquino III nasugad nga an pag diri san pagbiyahe ngadto sa Bahrain iya igpaparebista o ire-review. Candido) < b>P-noy nagsugo nga pag-adman an KALAHI</b> Nagsugo hi President Benigno C. Ha pagkayana. pero ini aton eestudyuhan. sering ni Soliman. May-ada. Sa teleconference kaapi an tulo nga OFWs (tikang sa Hongkong. maupay kon ira kahimtang didto ngan wara sira problema. Baton san Presidente. 197. “Edukasyon an mag-aabre han kamanilampuson han aton mga kabataan. nga gintikangan pa hadton tuig 2003 upod na hini an partisipasyon han komunidad para maibanan an kapobrehan nga nagin epektibo ha paghahatod hin s erbisyo ngan maupay nga pamamalakad han local government. nagsering hiya nga karuyag han President Aquino iton mga deta lye han nasabi nga programa para mai-adopt hiton national government komo usa ng a national strategy ngadto hit iba-iba nga ahensya hiton gobyerno nga nagpapatum an han KALAHI. si Presidente Benigno C. ha prinsipyo. Ha igin-pasa nga resolusyon han mga mayor ha bug-os nga nasud. dugan g pa han Presidente. An Department of Foreign Affairs nag-aghat san mga Pinoy nga ipa-ursa la ngun-a kon diri man importante an pagbiyahe sa Lib ya. Sugad niya. (PIA-E. may-ada pa 374 nga munisipyo iton makakatagamtam hini n ga nasabi nga programa pinaagi hiton bulig han World Bank and Millenium Challeng e Corporation. Para yana nga tuig 2011. Ha usa nga interview kan Department of Social Welfare and Development (DSWD) Sec .education reform agenda. Dida san teleconference. people’s organization ngan mga non-government organi zations (NGOs) nga mahiupod komo usa nga national program han KALAHI. translated by: S. Iginduduso gihapon niya an pagrebisa han basic educati on curriculum o an tinatawag naton nga Enhanced K+12 Basic Education Program.326 community projects nga nahimo han bug-os nga nasud. dugang pa ni Luistro. An KALAHI-CIDSS-CDD amo gihap an nagin kabakyang han national government para pa g-urosahon an mga programa ngan para matagan hin suporta an mga inisyatibo han m ga local government ha pagpapatuman han poverty reduction program. an KALAHI-CIDSSCDD strategy.772 nga mga pamilya tikang pa han tuig 2003 an nakatagamtam hini ng a nasabi nga programa tikang han 5. Corazon Soliman. Bahrain ngan Kingd om of Saudi Arabia) in ginhimo sa Philippine Overseas Employment Authority. So. may-ada na nira gihapon kapasidad makakuha hin disente nga t rabaho-an. translated by: S. nariringa la siya san seguridad labi an san mga natatabo s a Middle East. 200 nga munisipyo ngan 4. . Kapa rte san ika 25 nga selebrasyon san 1986 People Power Revolution ngan pamaagi san gobyerno para mabatian an mga ginkakaringahan ngan panginginahanglan san aton g in-ngangaran nga modern-day heroes. waray ko man nakikita nga problema . Aquino III ha mga ahensya nga nagpapatuman han K apit-Bisig Laban sa Kahirapan (KALAHI) projects nga pag-adman an mga resolusyon nga igin-pasa han mga mayors. ini daman an mag papahitaas ngan magpapabilin han level han kapasidad han aton mga katawhan”. sayo nga Filipino nga magtatrabaho sa Bahrain nasugad n ga an komunidad san mga Pinoy didto in nahimangraw nga gin api an Bahrain san tr avel ban. Samar. it importante karuyag ko gud it detalyado kun baga-baga himuon naton ini nga national strategy . may-ada 42 nga mga probinsya. Candido) <b>An pagdiri pagbiyahe pa Bahrain igpaparebista – Aquino</b> Sadton Biernes nga adlaw.

Diaz) <b>Aquino ngadto san mga Pinoy: Ipakita sa kalibutan nga an espiritu sa EDSA buh i</b> Nanawagan si Presidente Benigno Aquino III san mga katawhan Pilipinhon nga ipaki ta sa bug-os nga kalibutan nga an EDSA in buhi. Duon san Presidente an espiritu san EDSA nangangahulugan sin katalwasan tikang s a kagutom ngan pinaagi la san maupay nga pangobyernohan. segun han surok. An mga paningkamot in naghihingita han hul-os nga paghurma han mga potentials ha n usa nga bata. Dara daw han mga nahimo han service providers ngan partners han UNICEF ngan an p rovincial government han naglabay nga tuig. Dugang pa ni Cardenas. an UNICEF in direktamente nga nasuporta pinaagi han suppl y side requirement han Conditional Cash Transfer program kon Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps). An Presidente. Sa kanya mensahe durante san flag-raising seremonyas sa People Power Monument sa kalye sa EDSA sa paghinumdum san ika 25 nga anibersaryo san mamurayaw nga Peopl e Power Revolution sa 1986. an UNICEF in nasuporta han Pantawid Pamilyang Program han probinsya. An programa in nagtutuyo nga mapukan an duro nga kakablasan pinaagi han pagtukod hin convergence program sugad man an integrated poverty reduction approaches ng an strategies. Amo ini an iginpahayag ni Engr. (PIA-Northern Samar/Ailene N. An CBMS in planning ngan policy determining tool ha pagbaton ngan pagsusog han l ocal interventions ha millennium development goals sugad man an poverty reductio n initiatives. ngan pagwara san koraps yon nga an Pilipinas makakakab-ot san gintututmuyo sini. segun kan Cardenas. naging mahinungdanon an tuig 2010 ha n kinabuhi han mga Nortehanon. An katawhan an boss ngan diri la sayo nga tawo. NORTHERN SAMAR / trans NB Quirante) <b>P-Noy nagpahayag han tinuod nga EDSA ‘86</b> Gintagan hin doon ni President Benigno Aquino III nga an ungod nga kahulugan han EDSA 1986 People Power Revolution amo an people empowerment nga makikita naton hiton Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan. an Presidente nag-abre san historical marker sa eksakto nga lokasyon ko n diin an dati Presidente Corazon Aquino nagpahamtang san kanya mensahe sadton 1 986 EDSA Revolution. Sa POEA. An Presidente. Ako Ang Lakas ng Pagbabago. Bise Presidente Jejomar Bi nay ngan Executive Secretary ngan EDSA People Power Commission Chair Paquito Och oa ngan iba pa. Ginpahamtang san Presidente nga an gobyerno naniningkamot sa mahihimo sini nga m aimplementar an reporma basi episyente nga maipahamtang san mga Pinoy an ira gin kikinahanglan.” (PIA-Northern Samar/Ailene N. An ayat san EDSA yana nga maipakita an kamahinungdanon san people power ngan ini diri la natatapos sa upat ka adlaw sa 1986. an Presidente nagduon nga an pagpakusog san katawhan in naaabat pa. sa pagbagaw san Presidente sa iy a pagduon san kahulugan san espiritu san EDSA. nagpalupad san Philippine flag balloons nga yaun nakasurat “EDSA 2 5: Pilipino Ako. . (PIA.An administrasyon ni Aquino in naghimo sin mga pitad sa butnga san kasamok nga n agbungkag san rehimin san Tunisia ngan Egypt ngan didto pa san iba nga nasud sa Middle east ngan North Africa. Romeo M. in ginpahamtanga n sin bug-os nga military honors. An Presidente liwat nagbisita san natatabo nga Jobs Fair ko n diin 28 nga mga employment agencies nag komiter sin 25 mil nga pantrabahuan sa local ngan sa langyaw. An UNICEF ngan an provincial government in sumuporta han pagkumpleto han Communi ty Based Monitoring System (CBMS) ngan poverty mapping aber makita gud an tinuod nga mga pobres ngan makapaghimo hin paagi nga mabaton an panginahanglan nira. sa iya pag-abot sa People Power Monument para manguna san flag-ra ising ceremony nga nagtulang san bug-os nga selebrasyon san paghinumdum san kata lwasan pinaagi sin mamurayaw nga pamaagi 25 anyos an nakalabay. kaupod an dati Presidente Fidel Ramos. Diaz) <b>UNICEF nasuporta han Pantawid Pamilya ha Northern Samar</b> Ha pagduyog han pagbaton han millennium development goals ngan duro nga kakabla san. Cardenas komo Provincial Planning and D evelopment Coordinator han Northern Samar . dugang niya.

Labot hin panginyupo ha mga otoridad nga igpadayon an panmiling han mga biktima . dire la an milyon-milyon nga mga Filipino nga kinadto ha EDSA o an mga placa rd nga amo an nakakapuno han kada rally o mga madre nga may kinakaptan nga mga r osaryo ngan bukad. An iba pa nga nahisumat nga nawawara amo hira Rita Estrella ngan Hayley Concepci on . Ma ry Louise Anne Amantillo. Elisa Torres. Samar.000 nga mga government employees yana nga tuig</b> Magpapasarang an Government Service Insurance System (GSIS) hin 32 nga bag-o nga Wireless Automated Processing System or GW@PS kiosks yana nga tuig para agud ma ka-benepisyo in por lo minus 140. Department of Foreign Affairs (DFA). kondi. Land Registration Authority (LRA). National Bureau of Investigation (NBI).000 nga mga miyembro han GSIS didto ha Metro Ma nila ngan ha paghagrani nga mga probinsya. kataliwan hin i en waray na komunikasyon nga nakarawat tikang ha ira. “Kon damo iton kiosks nga magsasarang.7 million members and pensioners. Jewel Francisco. Aquino nga an ungod nga kahulugan han EDSA People Power amo an kadamo han kahi mo. An tinikangan nga batch han kiosks in igbubutang han Office of the President. Philippine General Hospital (PGH).” dugang pa ni Vergara. Samar. Emmabel Anova. provincial capitols ngan city halls. Pira hadton nadida han mao nga building han matabo an linog en nakagtext pa ngad to han ira mga kasangkayan ngan mga kauropdan ha Pilipinas. Segun han DFA. May-ada daman kiosks nga igbubutang didto ha University of the Philippines-Dilim an (UP-Diliman) ngan DepEd divisions offices didto ha Manila. Basar han mga sumat tikang han lokal nga mga opisyal han Christchurch kon diin n atabo an 6. Candido) <b> GSIS magpapasarang hin 32 nga bag-o nga GW@PS kiosks para makabenepisyo hin 140. “Demokrasya mula sa kurapsyon at kalayaan mula sa kahirapan . Ezra Mae Medalle. gintutuohan nga aadto ha sakob han rinuspak nga CTV building an m ga igkasi-Pilipino nga hira Jesse Lloyd Redoble. ngan Philippine Natio nal Police (PNP).3 nga kakusgon hin linog. Quezon City. translated by: S. Laguna. Bulac an. Diri pa napipiho han mga opisyales han DFA kon mga buhi pa ini nga nawawara nga mga Pilipino. kadak-an han mga nawawara en gintutuohan ng a nalibonan dida han rinuspak nga CTV Building . Cavite ngan Rizal. Segun kan GSIS President and General Manager Robert Vergara nagplaplano hira pag pasarang hin mga 500 kiosks ha mga government offices sugad hiton division offic es han Department of Education (DepEd). ngan ini in makaka-iban hin p anahon ngan kwarta labi na an pagbiyahi nga mga kagarastosan. Inabot an grupo ni Charge d’Affaires Giovanni Palec ha Christchurch samtang gin-un dang na an gindudumara nga SAR. Valquin Bensurto. sigurado ako nga dako it kahiwadnan hiton p or lo minus 1. translated by: S. Candido) <b>Nawawara nga mga Pilipino dida han linog ha NZ inabot na hin 14</b> Inabot ha hin 14 nga mga Pilipino an nahisumat nga nawawara kasumpay han linog n ga natabo hadton Lunes ha New Zealand sumala han Department of Foreign Affairs ( DFA). Department of Justice (DOJ). (PIA-E. Bulacan. Commissi on on Elections (Comelec). (PIA-E. Ito ang pamana ng Edsa (Democracy from corr uption and freedom from poverty. ha Kongreso ngan Senado ngan han Korte Suprema ngan hasta daman an provincial capi tols han Batangas. Commission on Audit (COA). Erica Nora ngan Lalaine Agatep. This is the legacy of EDSA). John Christopher Chua. Office of the Cou rt Administrator (OCA). Land Bank of the P hilippines (Landbank). ngan Rizal. Samtang an iba pa nga mga opisina nga bubutangan han primero nga batch han kiosk s amo an main offices han Department of Education (DepEd). Nagdugang pa hi Vergara hin pagsering nga an kadugangan nga pagpadara han GW@PS kiosks in makakahatag hadton mga miyembro pag-check han ira mga records nga kon diin in dire na hira makadto han opisina han GSIS.Sering han Presidente. Ivy JKane Cabunillas. kondi mayda grupo tikang han embahada han Pilipinas dida han kabis era nga Wellington an nanginyupo nga igpadayon la an SAR o search and rescue nga buruhaton. Rhea Mae Sumalpong. Hadto nga panahon nagsering ha iya an iya nanay nga an anay Presidente Corazon C . Ito ang kahulugan ng people power.

kauwat. An CFO kaupod an mga representante san iba pa nga ahensya san gobyerno in magkok ondukto sin mga aktibidadis sugad san symposia sa eskwelahan. Aquino ngan nawara an anay Senator Benigno S.000 nga mga Pilipino ha Christchu rch pinaagi han koordinasyon han mga kapulisan didto. translated by: S. Kahuman han unveiling rites.” Usa ka microf inance nga programa nga nagtumong sa pagpakunhod sa kapobrehon pinaagi sa paghat ag sa mga kabos nga katawhang Pilipino og mga kahigayonan sa panginabuhi. May por lo minus Mil nga mga studyante nga natikang hin tulo nga public schools ha Manila ngan damo nga mga Catholic schools hiton Archdiocese ngan parishioners in ginlalauman daman nga maatendir hini nga unveiling ceremony. An Presidente daman in mangunguna han mga government ngan church officials hiton unveiling han life-size bronze statue han nawara Manila Archbishop Jaime L. across the Rizal Park. Aquino Jr. Pebrero 25. Mayda m ga pagkaon ngan water-purifying nga mga tabletas nga ipinanhatag ngan gindedeter minar an pisikal nga ihap han ginbabana-bana 2. lideres san singbahan. An kan Sin’s statute in igbubutang harani hiton monumento nira nawara President Co razon C. Sa Norte san Samar. “Ser viam” (I wull Serve) amo an motto ni Cardinal Sin. An monumento in nahimugso dara han pakipagburubligay nira Mayor Lim ngan han Ser viam Foundation nga pinangungunahan ni Archbishop Villegas ngan Bishop Reyes. diha s a mga seremonyas nga gipahigayon diha sa Bonfacio Global City sa Taguig City kag ahapon. government officials and the siblin gs of President Aquino. bubuligan ni Palec ngan han iya mga kausa an mga Pilipino nga natalwas han trahedya nga pinanngulba ngan nagka-uugmaran han insidente. (PIA-Eastern Samar/Ginbini saya:DUM) <b> EDSA 25: P-Noy mangunguna hiton unveiling han kan Cardinal Sin statue</b> Mangunguna hi President Benigno Aquino III nga kon diin hiya in magigin-guest of honor hiton commemoration han ika-25 nga anibersaryo han 1986 People Power Revo lution yana nga Biyernes. ngan Manila Mayor Alfredo Lim hiton unveiling han statue . Samar. hum an trafficking ngan iba pa. (PIA-E. d ayalogo dida san mga NGOs. bishops and priests. pulong-pulong. Aquino III ingon nga pinasidunggan nga mamumulong og b isita didto sa usa ka pormal nga paglusad sa “People Powered Markets. Burgos Street and Roxas Blvd. Candido) <b>Representante san Commission on Filipinos Overseas mabisita sa Norte san Sama r pagpasamwak san mga programa san buhatan</b> An buhatan san Commission on Filipinos Overseas magkokondukto san ira tinuig nga Community Education Program (CEP) nga gin tituluhan “Handa ka na bang mag-abroad? Ano ba ang mga damat mong malaman?” dihan sa Norte san Samar tikang 23 abot petsa 25 yana nga bulana san Pebrero. intermarriages ngan mga bag-o nga mga palisiya ngan programa san gobyerno para malikyan an iligal nga recruitment. Bisho p Gabriel Reyes. Hi Cardinal Rosales in magyayakanon daman samtang hi President Aquino in maghaha tag han katapusan nga mensahe. Samtang hi Mayor Lim an nag-donate han nasabi nga statue nga gin-okit hin bronze han bantogan nga artist Ed Castrillo. Ini nga programa naghihingyap makapahamtang san katawhan san magkadurudilain nga mga isyu matungod san migration. nga kon diin hiya an nag-aghat han milyon-milyon nga mga tawo pagpaka dto ha Epifanio Delos Santos Avenue (EDSA) hadton Pebrero 1986 nga kon diin nagk amay-ada hin non-violent protest kontra han kan Marcos dictatorya nga pang-gobye rnohan. (PIA-Northern Sa mar) <b>Presidente Aquino manguna diha sa paglusad sa usa ka “People Power Markets</b> Si Presidente Benigno S. lide res san mga komunidad ngan pakinghuruhimangraw sa kahanginan.nga mga Pilipino. . . didto hiton co rner P. sira ginlalauman nga maabot yana nga adlaw. An Presidente in uupdan nira Manila Archbishop Gaudencio Cardinal Rosales. may-ada mga halipotay nga mga mensahe tikang kan Ma yor Lim mahiunong hiton kamahinungdanon han monumento ngan hi Archbishop Socrate s Villegas mahiunong kan Cardinal Sin ngan EDSA 1. local nga pangobyernohan. Kaupod daman nga maatendir han nasabi nga okasyon amo hira Papal Nuncio Archbish op Edward Joseph Adams. Car dinal Sin.

Kon pumasar man o diri nga magin hul-os nga balaud an RH bill. og bise president sa Old Agassi Found ation Viel Aquino-Dee. mag-aaro naman an Tsina hin eksplikasyon ha aton ngan magpapaluyo-luyo na iton problema han nasud dida hiton relasyones diplomatiko. Ginsuportaran gihapon ni Santiago an pitad han Malacañang pagpakadto-a kan anay Se nador Mar Roxas ha Taiwan agud ig-eksplikar an gapil han gobyerno han Pilipinas. Kon mangaro an gobyerno han Pilipinas hin pasaylo ha Taiwan . diin kini gilusad pinaagi og usa ka exhibit kauban s a tema: Sa Bayang Umaasenso.Ang People Powered Markets. o kon an "Resp onsible Parenthood. pahayag pa ni Santiago nga us a nga eksperto hiton internasyonal nga mga balaud. seri ng niya. Janette Garin nga pinaagi han mga argumento nga igprepresentar. Matud niya nga ang People Powered Markets nga proyekto nagtumong sa pagdala og g ihiusahan nga progreso og kalambuan alang sa tanang Pilipino maingon man sa pagp agpakita sa nagkadaiyang paagi diin ang mga katawhan og pribado nga mga kompaniy a nga maggamit sa merkado aron sa pagsulbad sa sosyal nga problema diha sa nasud . Kauban sa Presidente alang sa kalihokan mao ang PinoyME Foundation nga mga opisy ales nga gipangunahan sa iyang pangulo nga si Deogracias Vitan. diri karuyag sidngon nga diri na naton ginkikilala an otori dad han Taiwan kondi nga ginkikilala naton ini komo probinsya han Tsina ilarum h an One China nga palisiya. Sa pagmugna og market links tali sa micro-entreprenuers og korporasyon.” us ka hiniusa nga prohekto ni Ninoy og Cory Aquino Foundation. ang executive director sa NCAF og PBSP. matatagan an ngatanan ng a mga magbabalaud hin oportunidad nga mapanmati-an an ngatanan nga gapil.### (PIA Southern Leyte/esg) <b> Suportado ni Santiago an tindog han Malacañang diri pag-aro hin pasaylo ha Tai wan</b> Ginsuportaran ni Senadora Miriam Defensor Santiago kakulop an tindog han Malacañan g nga diri mangaro hin pasaylo ha Taiwan kasumpay han pagpapatalsik hin 14 nga T aiwanese ngadto ha Beijing. PinoyME Foundation. Ini en kataliwan pagkatarangdo-an han House committee on rules hadton Martes nga tikangan sunod nga bulan an mga deliberasyon. Ginbubuhat la naton an at on obligasyon ilarum han mga balaud internasyonal. matu d ni Rafael “Rapa” Cojuangco Lopa. bumoto s ngan aprubaran an ginproproponer nga balaudnon lakip na en mga kabalhinan ngad a hini. Sering niya nga kinahanglan la ig-eksplikar ha ira nga diri nanginginlabot an go byerno han Pilipinas hiton internal affairs han Tsina. Reproductive Health and Population Development Act of 2011. Makati Business Club. Kini nagpakita kon unsaon sa People Power makahimo sa pagkampanya sa ekonomikanh on nga suplay kon value chains sa pinakadaku nga korporasyon sa nasud og mediumsized nga mga negosyo diha sa pag-usab sa merkado ngadto sa paghatag og kagahum sa pinakagamay sa mga negosyante. president of CEO Danilo Songco. samtang nagpalapad sa marketplace ginamit and value-chain nga paagi. ang Management Association of the Philippines. An ginkonsolidar nga House Bills bahin han RH en HB 4244 na yana. Ginpahayag ni House Senior Deputy Majority Leader sugad man Iloilo Rep. og Directories Philippines Corporation. sering ni Santiago ngadto hin mga peryodista hadton Martes. kini nga kalihokan gipaabot nga maka-aghat og mas daku nga sosyal nga kalambigitan og sa pagpabilin nga buhi sa espiritu sa People Power sa mga katawhang Pilipino. nagsering hi Gari n nga usa nga butang an matin-aw – komo mga magbabalaud. Kinahanglan padayon nga respetaran han Pilipinas an One China nga palisiya. Segun kan Santiago . kinahanglan daw trataron ini nga balaudnon ngan pagburotosan agud mapasikal an tinuod nga tingog han kata whan. Trustee Ramon del Rosario." . (PIA-Eastern Samar/Ginbinisay a:DUM) <b>Titikangan han Kamara an plenaryo nga mga deliberasyon ha RH bill sunod nga b ulan</b> Nakatalaan tikangan han Kamara de Representantes an plenaryo nga mga deliberasyo n han kontrobersyal nga Reproductive Health (RH) bill hiton Marso 1. Philippine Business for Social Pr ogress. Sama-sama Tayo.

Sering han Presidente. harani han General Luna ug Padre Burgos. An obelisk daw in magpapahinumdum han kanan Nagueno herowismo tikang pa hadto su gad man han kanan yana pakigbisog ha mga kakurian nga gin-aagian han damo nga ka blas. Dire daw gud angay nga magsala an katawhan nga usa kita nga nasud nga aada ha bu tnga hin nagpapadayon nga gyera han tinguha nga ipinakig-away han mga bayani. (PIA-Eastern Samar/Gin binisaya:DUM) <b>EDSA 25:P-Noy pinangunahan an groundbreaking han obelisk ha Naga</b> Pinangunahan ni President Benigno S. Aquino III an mga Pilipino nga magin pu rsigido ha pagpapadayonan han mga prinsipyo han pasigi nga pakigbisog agud maabo t an maiha na mga waray kakukuha nga hingyap: an mareyalisar an pinakadako nga k aupayan han nasud. Aquino. Aquino III an pag-a bre han photo exhibit han kilalado ug Pulitzer prize winner nga hi Kim Komenich ha Ayala Museum ha Makati kakulop. waray daw matitipahan han Malacañang did a han balaudnon tungod nga ngatanan han mga karuyag hini nga mga probisyon. gintagusya han Presidente an Department of the Interior and Local Government (DILG) tungod han katukod han mo nument nga nagsisimbolo han kanan mga Naguenos pakigbisog ha mga Amerikano ug Ha pones. Aquino III kakulop. Pinanawagan han Presidente an ngatanan nga Pilipinhon nga magburublig agud matum an an saad han Edsa revolution. pagsiguro han tinood nga hustisya ug an obligasyon nga matuman an sayod nga panggobernohan. kakarawat on gihapon en mga suhestyon han Palasyo basado han mga isyu nga ira ginhisgotan ngan han mga obispo han Simbahan Katoliko. Ha iya pamulong durante han paglubngan han capsula nga nagsimbolo han paghimoa h an obelisk ha Plaza Quezon. An pagbalik han demokrasya hadton 1986 an nag-abre man daman han ka instolar ha pwesto kan President Corazon C.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> P-Noy: PPower hinumduman han at mga responsabilidad</b> Samtang ginsisilibrar han nasud an ika-25 nga anibersaryo han People Power Revol ution. Para naman kan House Minority Leader sugad man Albay Rep. laki p an responsable nga pagpapamilya en aada na daw ngani nakabutang hiton titulo h an mao nga balaudnon. Nagin posibli daw gud ine para han mga Pilipino ug ine in ipinakita han mga Pinoy Sumala pa han Presidente. .( PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> EDSA 25: P-Noy gin-abrehan an photo exhibit tikang han People Power</b> Komo kaparte han pagtikang han selebrasyon han ika-25 nga anibersaryo han 1986 P eople Power Revolution. Edcel Lagman. Ha iya mensahe durante han pag-abrehe han photo exhibit han Pulitzer awardee nga hi Kim Komenich. damo na nga diktador an natumba nga haro s waray dugo nga linanay. Unta daw magserbe nga hinumduman an obelisk dire la han mga Naguenos kundi han b ug-os nasudnon Pilipino nga tagan hin balor ug proteheran an kagawasan han nasud ngan dire igbalewara an mga sakripisyo han mga kaapoyan. Lunes. Gintagan niya hin duon nga iligal la gihapon an pagpunit. pinangunahan ni President Benigno S. gin-aayat ni President Benigno S. an mga programa han iya panggobernohan in nakatutok ha pagbulig han mga kablas nga pamilya. ha Ayala Museum. An exhibit nga may titulo "Revolution Revisited. tikang han 1986. ng a an iba ngani ha ira in nagkamatay pa. mag-abre hin mga trabahoan. nga may igdadako dungog ngan kasingkasing nga puno hin kalipay ngan mayda ip apapanunod ha ira kabataan nga malamrag nga kabubwason nga takos para ha ira. usa han prinsipal nga mga tagsurat han balaudnon." in nagpapakita hin 60 nga mga . Martes an groundbreakin g ceremony han Obelisk of Freedom ha syodad han Naga nga nagsisimbolo han kanan lugar kontribusyon ha pagbabalik han demokrasya tikang han diktadorya nga pamuno an.Nagsering hi Garin nga dida hiton pagdudumara-on nga mga deliberasyon. nagsering an Presidente nga an selebrasyon in angay magserbe nga pahinumdum han mga responsabilidad nga angay matuman pinaagi han pagkakaurusa han kadam-an. nga magkakabalik hira katapos ha ira mga panimal ay. .

.ritrato nga kinuha ni Komenich durante han 1986 Edsa Revolution. Libya ug Yemen tungod han problema ha seguridad. nagsering hi Conejos nga nag-aro na hiya hi n tambulig ha hepe han International Organization of Migration. iginsisiguro daw han gober no nga talwas an kinabuhi han mga Pinoy didto nga dapit. An mga ritrato in nagsusumat han mga nanhitabo ha Edsa nga usa daw nga important e nga paypay ha istorya han Pilipinas. . Dire daw maaram hi Lacierda kun pira nga tawo an maapektaran han kamanduan nga p agpaudngan han pagpalakat han mga Pinoy pero piho hiya nga maabot hin 60. . hepe han Philippine Overseas Employment Administratio n. Labot hine. samtang an ha Yemen in dire man gud dako nga problema an pase orden. Ha usa nga press conference kakulop. .(PIA-Samar/Trans : Alice Nicart) <b> Mga OFW ha Libya pwede boluntaryo manguli -. Kundi dire daw kinahanglan ig-ebakwet an mga OFW ha Bahrain kay nagigin normal n a daw an kahimtang didto. diin natabo in paglaum. Sumala han Philippine consul general to New Zealand nga hi Marcos Punsalang. nagsering daw an Presidente nga an mga ritrato ni Komenich in na gpapahinumdum han hadto pagkagawas han mga tawo agud pugngan in mga tanke de gye ra para la mabawi han mga Pinoy an libertad ug kagawasan. Nakipagkita na daw hi Labour Minister Rosalinda Baldoz ha mga labour recruiter a gud ig-esplikar an kamandoan nga pagpaudngan han pagpoproseso han mga papeles. para igpasilitar an mangunguli nga mga Pinoy tikang Libya ngada ha Manila. Tikanga daw ha People Power monument ngadto han groto ha Edsa. mila gro ug gahum han pagkaurusa han mga tawo. Sumala kan Carlos Cao Jr. Sering ni Punsalang maabot daw hin 2. An kamandoan nga iudong an pagpoproseso han mga papeles han mga tigawas nga mga Pinoy in ipinagawas usa ka adlaw matapos magpalusad hin travel advisory an gober no para ngadto han tulo nga nasud. Ma-usa daw ka oras an biyahe tikang hiton embahada hit Pilipinas ha New Zealand ngadto naman han lininog nga lugar nga Christchurch. Martes. Adto daw nga kanan mga Pilipino pagpalusara han diktador in nagin padayon nga na gigin inspirasyon han tiarabot pa nga henerasyon sugad man han iba pa nga mga na syon. Ha iya mensahe. Amo ine an sering ni Foreign Affairs undersecretary Esteban Conejos nga nagserin g pa igintala na ha alert level 3 an kasamok didto nga dapit.000 an mga Pilipino ha Christchurch.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b>Waray Pinoy nga biktima han linog ha New Zealand</b> Waray daw Pilipino nga nahi report upod han mga nabiktima han dako nga linog ha New Zealand kakulop han aga. sig i daw iton ira pag-imati hiton kahimtang labi na ha dapit han Christchurch City diin sentro han natabo nga linog.DFA exec</b> Pwede daw magboluntaryo nga magpakauli hira an mga Pinoy han masamok yana nga Li bya tungod hin wala-too nga protesta. ngatanan nga mga ritrato in nagpapahinumdum daw gud hadto nga takna. nga daw nagpada og ha iya han dungog tikang ha Pulitzer niyan hana 1987.(PIA-Samar/Trans: Alice Ni cart) . Sumala han tagpamaba ni President Benigno Aquino III.000 nga Pilipino an aadto nagtatrabaho ha Bahrain. an pagbalhinan daw han mga Pinoy in kaandaman han pag-ulian ha ira tikang Lib ya ngahi ha Pilipinas.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> PH igin-undang an pagpalakat hin mga Pinoy ha Libya</b> Iginpaudong na daw han Pilipinas an paglakat hin mga Pinoy OFW ngadto ha Bahrain . Andam daw it goberno paulion an mga Pinoy didto hine nga mga lugar kun pagkinaha nglanon kundi wara pa daw pagtitikang an pagpa ebakwet ha ira. . Natahap daw an kapulisan didto nga damo iton mabibiktima tungod kay damo nga est raktura an linaprak han tamaan han linog. iginmandu na han goberno Pilipinas nga ig-ebakwet an mga Pinoy nga a adto ha Benghasi ug iba pa nga mga lugar diin ura-ura na an samok. Libya ug Yemen. ngadto hin ma s talwas nga nasud o bisan la ha Libya la gihap basta talwas. Iya daw hinangyo an Honorary Philippine Consul to Christchurch nga hi Edric Pete r Wait nga pag-imatian hin apiki an kahimtang didto nga dapit.

pinabalik daw daman ha Taiwan an ambassador nganhi ha Pilipinas. kakulop Lunes matapos an usa ka semana nga negosasyon ha Norway diin nagsaad hira nga duha nga tapuso n na an pagibiningkilay ngan magpirmahay na hin katandoan pag-abot hit Hunyo sun od nga tuig. Kundi. Amo ine an pagtoo ni special envoy Mar Roxas. an kanan goberno ug Nation al Democratic Front (NDF) tikang han tuig 2001. an estrikto nga mga rekisitos in makakaapektar sigurado han mga Pinoy OFWs ha Taiwan. (PIA-Samar/Trans: Alice Nicart <b> Rekisitos para Taiwan papahugtan</b> Komo pagpakita daw han ira kasina han ginbuhat nga pagpaulia han 14 nga Taiwanes e nga kumpleto man ngani hin mga papeles. Labot hine. usa nga Tacloban Delta Fire Marshall. nga tinikangan daw han ultimo nga katangdoan political. Ha luyo nga bahin. an mga residente in magtetext la hin FIRE TAC ngan ipadara ng adto ha 0918-6-888-888 para makakuha hin impormasyon o mga detalye parti han lug ar kun diin natatabo an sunog. in dire pa man gud apektado an mga traba hante ha Taiwan. Nababaraka hi Roxas. haros tres mil an natatapos nga kontranta han mga Pinoy OFW ha T aiwan nga malaum manta makaka renew han ira kontranta. (PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> TXTFIRE Tacloban iginlunsad</b> Usa nga madagmit nga pamaagi pagbaton hin mga insidente hin sunog dinhi ha siyud ad in iginlunsad Pebrero 23 ha Rotary Club Center.<b> Goberno. lakip na in mga sibilyan. Kaparte han duha nira nga pahayag an pagsering nga ngaduha hira in nalilipay han inabutan matapos an primero nira nga pagkahampang. natikangan na daw in pagkakasarabot han duha nga partid o. ka sundalohan ug kapulisan. Sering niya nga an grupo han fire volunteers hini nga siyudad in mayada 38 nga a ktibo nga mga meyembro ngan 20 nga mga meyembro nga responsabli ha pagbabaton ha mga emergency medical calls. ha iya pag-obserbar ha mga kahampa ng niya nga mga opisyales han Taiwan. Incorpora teed. An paglunsad han TXTFIRE Tacloban in pinangundahan han Tacloban Delta Volunteer Fire Reserve. Sering ni Mark Aquino. nga dire ngani ine matuhay hin sagilayon ng problema posibl i dire maka renew an mga OFW didto ug mapipiritan umuli anay ha Pilipinas ngan m agproseso komo bag-o nga aplikante. An duha nga partido in nagpagawas hin gin-usa nga pahayag. ha kabug-usan daw. pasabot ni Aquino. ha kuordinasyon han TXTFIRE Philippines Foundation. nga kadak-an ha ira in nagbayad nah in maabo P95. Tikang pa han tuig 1969 an rebelde komunista ngan aada pa ha 5. Primero pa dawla nga paghampang han duha nga partido.000 ha p agpoproseso han ira mga papeles. Sumala kan Alex Padilla. Pulong ni Roxas. Ha ilarum hini nga systema.000 an nabibilin nga gerilya o New Peoples’ Army (NPA) nga makikita kadak-an ha mga kablas ug tay-a w nga mga komunidad. Dire na daw harumamay an namatay hine nga kagiusan. an usa nga nagtatag-ada hin cellular phone ngan maya da personal nga impormasyon parti hin nahitatabo nga sunog in pwede magpadara ha n iya mensahe pinaagi hin pagtext han Report TACLocation ngan ipadara ha 0918-6888-888. NPA hingyap in kamingaw matapos in18 ka bulan</b> Ginhihingyap han duha nga nagsasabot nga partido: an kanan goberno ug komunista nga rebelde nga mapipirmahan nira in katangdoan pangkamurayawan matapos nira pag kalarantugian in pira nga importante nga mga butang. Dugang pa Aquino nga an ira mga aktibo nga fire volunteers in nag-agi han mga gi nkikinahanglan nga paghag-id ngan pagigin magtibaksi ha pagbaton ha mga insident . Inc. partikularmente ha socio-economic nga reporma. Kada bulan daw. political ug constitutional bi san pa ha desposisyon han mga pwersa han goberno. ha pagkayana. daw sugad hin papahugtan han Taiwan an mga rekisitos han kada Pilipino nga masulod ha ira nasud para magtrabaho. diri la mabaraka an mga magtetext kay ha ilarum hini nga systema an pagpadara han mensahe in libre basta iparehistro la an numero han ira cellular phone pinaagi hin pagtext han Re gisterFull Name ngan Address ngan ipadara ngadto ha 0918-6-888-888.

Leyte nga pinangundahan ni Konsehal Nilda Diaz nga narepresentar kan Baran gay Captain Andrada A. Lachica. Revilla. Daw an gin-aaro nga pasaylo han PIlipinas ha Taiwan an nagin unod han iristorya ngan nagin emosyonal daw gud an Taiwan dara hine nga deportation han 14. “An esperito han EDSA in nagpapahinumdum ha aton nga hi kita in pwede gihapon magi n mga bayani pinaagi hin pagigin responsabli nga mga Pilipino ngan mga empleyado kun diin ha aton inadlaw-adlaw nga trabaho nakuntribwer para ha kaupayan han ku munidad ngan pagpa-uswag han nasud” dugang pa ni Director Revilla. Ying-Jeou in nakausa daman niya ha iniskoylahan niy a ha Amerika. Pinamatian nala daw nira Roxas an mga kaaringit han mga opisyal han Taiwan. Ine daw nga kaklase ni Pres. Ini nga systema hin dagmit nga pagbaton in segurado nga makakasalbar hin mga kin abuhi ngan makakaiwas hin pagkawaray mga propyedad. Ine nga kaklase ni Pres. Egloso.e hin sunog ha mga lehitimo nga mga paraghag-id didto ha Laguna nga Ilo-ilo. An mga umatinder dida han pananum amo an mga opisyal han barangay han Campetic. An tema para han ika-25 nga anibersaryo han EDSA People Power amo an “Tatak EDSA 2 5: Pilipino Ako. an aktibidad parti pana num hin kahoy in gindumara ha kalibungan han PRO 8 didto ha Camp Ruperto Kangleo n. Diloy. Leyte kun diin maabot 560 nga mga mahogany seedlings in igintanum. pakigsaro kun ano man an ginhatag han Ginoo ngan maniguro nga magkaada hin maupay nga kabubuwason an aton nasud ngan an katawhan. ug dokumento tik ang ha Immigration han 14 nga pinauli nga mga Taiwanese. bangin la ine senyales nga karuyag daman han nasud Taiwan n ga maresolbar ine nga diperensya ngan iya sinisiguro nga isusumat hine nga tawo ngadto han Presidente ano man nga ira ginkairistoryahan . An Tacloban Delta Volunteer Fire Rescue nga grupo in nagpapasabot nga hera in di ri la nambabaton hin mga tawag parti sunog kundi pati gihapon ha pagrespondi hin panambal ha mga kaso hin nagkasasalbar ha mga aksidente ha kadalanan ngan iba p a nga mga panawagan kun diin nanginginahanglan hin apurado nga atensyon.000 nga mga Pinoy nga aadto ha ira pagtat rabaho. RPC RD in naghatag han welcome remarks ngan ginsundan hin usa nga mensahe nga natika ng kan P/CSupt. an mga opisyal ngan han mga tawohan han Philippine National Police Regi onal Office No. (PIA8/M. (PIA 8/maa) <b>Ka-usa eskoylahan ni Roxas linalauman makakabulig ha iya</b> Linalauman ni anay Senador Mar Roxas in usa nga kaklase daw hit Presidente hit T aiwan nga hi Ma Ying-Jeou nga makakabulig ha iya hiton pagmalakatuhay hiton prob lema kasumpay han deportation han 14 nga mga Taiwanese. Elizar P. DRDA. Ying-Jeou nga waray ipagawas an ngaran in pasensyoso ng a inatender han una nga harampang han duha nga grupo ngada han katapos daw han k aagahon. hiya in nagsering nga an EDSA in nag tutdo han mga Pilipino nga magin responsabli nga mga Pilipino pinaagi han an ira pagtagad ha iba. 8 (PRO8) in nagdumara hin aktibidad pananum hin kahoy dida han P ebrero 22. Regional Director nga ginrepresentaran ni P/S Supt. Acting Chief. Febria nga an pananum han kahoy nga aktibidad in nagtikang pina agi hin usa nga programa kun diin hi P/Supt. an PNP-8 information officer. Ako ang Lakas ng Pagbabago”. Dida han mensahe ni PNP 8 Director Revilla. Palo. Dugang pa ni Ms. Chief han RHSG-8. Usa liwat nga pagpresentar han mga lugar han pagtat amnan an gindumara ni P/Supt. Felix A. ngan pinakianhan hiya kun ano daw la daman it aabaton hit mga Pilipino kun paulion n gadto hin iba nga nasud. in usa han 90. Arnold R. Kundi waray nala daw baton hi Roxas kay bangin pa lugod magtikaraot an s itwasyon. Loot. Vicente A. Alcober) <b> PRO 8 nagdumara pananum hin kahoy pagmarka han ika-25 EDSA Anibersaryo</b> Pagmarka han importansya han ika-25 nga anibersaryo han EDSA People Power ha Peb rero 25. Palo. ”. Iginpakita daw ha iya han mga opisyales han Taiwan an mga visa. sering ni Aquino basi han ka nan ira grupo darahunon nga “ada kami dayon ha oras han panginahanglan mahitungod nga kada segundo in importante”. Sering ni Rochelle Febria.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b>Libro san pangampanya ni Presidente PNoy ginlunsar sa pagtikang san sayo ka s emana nga selebrasyon san People Power</b> Nanguna si Presidente Benigno Simeon Aquino III san seremonyas san pagtikang san . Sering daw ni Roxas.

Sini nga 689. Diaz) <b> Namumuno han DepEd nanawagan suporta han LGU ngadto han K+12 nga programa</b > Hi Education Secretary Armin Luistro in nananawagan ngadto han mga lokal nga pan gobyernohan nga suportaran an K+12 nga programa han Departmento han Educasyon (D epEd) kun diin sering niya in igiimplimentar ha sunod nga tuig. nasugad nga sira nananalinguha nga katagan adton ginpauli nga mga Pinoy sin asistensya para mapahirayo sira nga maging tagdara druga otro. 40 pursyento han mga p amilya in mga kablas. Sugad ni Villacorta. (PIA-North ern Samar/Ailene N. masobra 70% han mga kabataan in diri n a mapa-enroll ha koleheyo ngan diri ngatanan makadto ha koleheyo mahitungod nga . pero nagkayaun kita mamurayaw nga rebolusyon. tag-organisar nga komunidad. ngan mga datihan nga street p arliaments. Sa halipot nga iya paglata. Ginsurat san kilala nga academician ngan yana Philippine Permanent Representativ e to the ASEAN. myembro ngan n agboluntad san kanya pagdalagan pagka president dida san paglunsar san libro nga nagpapahamtang san ngatanan nga iya ginbuhat durante sa kampanya nga nakagdara sa kanya sa pwesto ngan panguna san People Power – an libro may titulo “Noynoy: Triu mph of a People’s Campaign” sa Powerbooks. amo nga r ason nga nakikig-urosa hera han Department of Social Welfare & Development (DSWD ) ngan han Department of Health (DoH) ngan han iba pa nga mga opisina han gobyer no. nakompleto sa sulod la sin pito ka bulan. An Departamento han Edukasyon in diri hini makakahimo hin nag-uusahan. Dugang niya. an mga tawo waray paghunahuna nga mao adto an resolusyon san rehimen san diktador. Si Director Joseph Lapid. an 155 kapakle nga libro in kolekta san mga hinumduman sadton kaapi san grupo para san reporma: myembro san akademiya. Koleksyon san 54key organizers nga natikang san magkadurudilain nga segmentos sa People’s Campaign. Ha isyu han diri kaangayan nga edukasyon. an numero san mga kaso san pagdara san gindidiri nga druga in umabot na 689. Ginpanawagan ni Secretary Luistro an mga lokal nga pamunuan ngan han kumunidad n ga bumulig pagdara han ngatanan nga kabataan nga naidad 5 ngadto ha 12 ngadto ha eskwelahan. Ira gihapon gihapon ginmamalahimo nga kuhaon an suporta han mga lokal nga pa ngobyernohan lab-i na gud an mga gobyerno probinsyal.hataas san duha nga kaso sadton tuig 1993.an PDEA in nakigkita sini nga mga Pinoy nga nagkadadakop sin pagpusl it iligal nga druga sa iba nga nasud. Nagsering hi Secretary Luistro nga ha Sinirangan Bisayas. namumuno san PDEA International Cooperation and Foreig n Affairs Service. (PIA-Northern Samar/Ailene N. 79 an yana naatub ang sin pinalidad sin kamatayon sa China. Ini para maseguro nga ini nga mga Pinoy diri na umotro pakasala. An Presidente nagpasalamat liwat kan Villacorta san paghatag panahon paglingkod ngan pagsurat sin libro. nga sugad san tagsurat. Makaqti City sa Lunes nga ad law. an Presidente nanhinumdum san natabo 25 anyos an nak alabay. unom nga diri na malalangan ngan 73 ng a yaun duha pa katuig an paghulat. kasa yo nga Cory veterans. Sugad niya. Sering niya nga an kakablasan in resulta han kakulangan hi n trabaho pero an rason nga mayda kakulangan hin trabaho in mahitungod hin kakul angan in kinaadman ngan eligibility mahitungod hin kakulang hin edukasyon. sering ni Secretary Luistro. An kritikal nga problema nga gin-aatubang han nasud amo an pagwara han kakablasa n pinaagi han edukasyon. Greenbelt 4. an kanya panuyo pagsurat san libro mao an pagpaduso san pag tapod san Filipino sa aton abilidad pagbulig matindog otro an nasud ngan ig komi ter otro an kalugaringon nga makab-ot an pinakamaupay ngan kauswagan. Sa yana. Diaz) <b> Pinoy nga ginpauli nga tagdara iligal nga druga ginbabantayan – PDEA</b> An mga Pinoy nga ginpauli matapos madakop sin iligal nga druga sa langyaw suok n ga gin babantayan san Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA). Wilfredo Villacorta. kasangkayan. Iya gihapon gin-aghat an mga kumunidad nga pahihitas-an an kadamo han partisipas yon pinaagi han pagdara han kabataan ha eskwelahan. nga makig-usa ha ira pag-a tubang han isya parti edukasyon ha ira mga lugar.sayo ka semana nga selebrasyon san ika 25 nga Anibersaryo san 1986 People Power rebolusyon pinaagi san iya pakigsayo san kapamilya.

an mga estudyante in mak akakarawat hin diploma tikang ha Departmento han Edukasyon (DepEd) ngan usa nga Certificate of Proficiency hin usa nga partikular nga gin-adman tikang ha Techni cal Education and Skills Development Authority (TESDA). Hi Luistro in nagdugang pa hin pagsering nga konta daman an pangolekta han bayar an in boluntaryo la. Ha ilarum han K-12 nga program waray 6-anyos nga bata in tutugotan pag-enroll pa ra Grade 1 labot la kun hiya in anay nagpa-enroll na ha Kindegarten. Ha dire pala maiha. Nagpasabot gihapon an Secretary nga ha ilarum han K+12 nga programa han edukasyo n. "No extravagant spec ial attire or extraordinary venue should be required. translated by: S. kikita on nira kun hain an nagtitikadako nga industriya dinhi ha rehiyon kun diin possi ble nga mangingimpleyo han mga nagpakatapos hini nga programa. Hadton Pebrero 19. Graduation rites should not be exercises in splurging and display of pomp and pa geantry but should be Spartan affairs that exhort civic duties. ginhunahuna ko nga praktik   . an estudyante in matungtong hin upat ka-tuig nga edukasyon ha junior High Sch ool ngan 2 ka-tuig ha Senior High School kun diin igtutotdo an mga kaangayan hib aruan para hiya in makapangempleyo maski diri hiya tumuntong ha koleheyo. sense of communi ty and personal responsibilities. “Ha yana trabaho na han mga lokal nga opisyal pagdeterminar han mga kurso nga igsu sulod dida han K+12 nga programa han departamento han edukasyon. kon an graduation rites simple . ngan dire lugod makahatag hin dugang hin kahulop labi na hiton mga kagarastuhan. (PIA-E. Samar. An mga lokal nga pamu nuan ha pakigkusultasyon ha sektor han industriya in kinahanglan magdeterminar h an mga kurso nga kaangayan para han mga estudyante dinhi ha rehiyon dida han ira ika-duha katuig ha high school. Segun kan Education Secretary Bro. Primero. nagsurat hi CBCP president sugad man Tandag Bishop Nereo Odch imar ngadto kan Pangulo Benigno Aquino III ha pagpahibaro ha iya han desisyon ha n CBCP nga bumul-iw tikang han mga dayalogo. 4. Mahitungod hini. Candido) <b> Ginsuspender han CBCP an dayalogo ha Malacañang bahin han RH bill</b> Ginsuspender han Catholic Bishops Conference of the Philippines (CBCP) an dayalo go hini ngada han gobyerno bahin han kontrobersyal nga reproductive health bill. “Kondi. Kay ini nga graduation konta in mag-seserbe nga reward hiton mga kag-anak han ir a pagpa-eskoyla han ira mga anak ngadto ha eskoylahan. natural malipayon iton mga kag-anak.” sering ni Secretary Luistro. ginduduso han DepEd an K+12 nga programa. Pinaagi han K+12 nga progra ma hera in makakapili kun mapadayon hera ha koleheyo o mamimiling hin usa nga de sente nga trabaho para makabulig pagsustiner han mga panginahanglan han ira tags a-tagsa nga mga pamilya. an DepEd in naapela daman ngadto han mga school officials nga dire magk a-ada hin graduation parties or balls nga kon diin papag-aragmuton iton mga stud yante para hin dugang nga baraydan ug mga kagarastuhan.” pag-esplikar ni Se cretary Luistro dida han pakigharampang ha mga taga media dida han Byernes didto ha RDC Conference Hall. labot la ini kon gin-kar ukayaknan ngan gin-kaurosaan hiton mga kag-anak labi na han ira school s parentteacher association." Samtang. ngan tungod han kadagmit dida han nagpapadayon nga lehislatibo nga mga proseso ha Kamara ngan ha Senado. (PIA8/maa) <b> DepEd gin-aghat an mga iskoylahan nga dire mangolekta hiton graduation fees< /b> Gin-aaghat han Department of Education (DepED) ngadto han mga public ngan privat e elementary ngan secondary schools nga an commencement rites o graduation in ma gin simple ngan dire mangolekta hiton graduation fees ngadto han mga studyante. “Amo ini an kan Pangulo Noy baton ngadto han natikadamo nga mga Pilipino nga estud yante nga diri nakaka-akus pagpa-enroll ha koleheyo. kay waray nira kagarastuhan gud. dugang pa ni Luistro. labi na gud iton mga gipopobrehi nga mga kag-anak. Hi Luistro in nagsering nga an kadugangan nga mga baraydan ha eskoylahan pareho hiton graduation in makakadugang han dire lugod pagpa-eskoylaha han mga kag-anak han ira mga anak.an nasud in nanginginahanglan gihapon hin mga mekaniko. Armin Luistro. Nagsering gihapon an Secretary nga dida hit gradwasyon. tungod han pastoral letter nga iginpagawas han Catholic Bishops bahin hini nga butang hadton Enero 31. an DepEd in nagpagawas hin Order No.

Nakigkita hi Binay kan Vice Foreign Minister Zhang Zhijun. postal ID. 2011. Sumala han Comelec Resolution 9144. dida hin pamakiana ha iya hin mga peryodista. igpanhinaot daw naton nga ha kaurhi-an tangdo-an na han gobyerno han Tsina an pangamoyo nga mapahibub-an an pinalidad han tulo nga mga Pilipino gawas han sirot nga kamatayon. personal nga iginpahayag han Pangulo an iya pasasalamat kan Binay para han malinamposon nga misyon. bisan pa hit pesta opisyal nga adlaw. Kinahanglan daw la nga magdara an maparehistro hin identification card (ID). Nagbiyahe hi Binay ngadto ha Beijing ha pan-ultimo nga pangamoyo para han katalwasan han tulo nga mga Pilipino. (PIA-Samar/T rans: Alice Nicart) <b> DFA nagsagdon waray anay makadto ha Libya. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Panrehistro para ARMM eleksyon titikangan hit Marso</b> Titikangan na hit sunod nga bulan an napulo ka adlaw nga panrehistro para han Ag osto 8 nga eleksyon han Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM). • PRC ID o i pa nga ginrerekognisar nga ID labot han sedula o kanan barangay ID. kun diin nahitatabo in bayolente nga mga protesta agu d mapatalsik an mga lider han tulo nga nasud. Samtang. Matikang daw hit Lunes ngadto Sabado it panrehistro. en tungod han nagpapadayon nga visitatio ad limina apostolorum han mga obispo ha n Pilipinas ngada han Santo Papa. • SSS/GSIS ID. tikang alas 8 ngadto alas 5 hit kulop. an labaw nga taghurma hin palisiya panlangyaw nga hi Dai Bingguo ngan an presidente han Supreme Peopl e’s Court nga hi Wang Shengjun. Tawi-Tawi. Nagsering hi Odchimar nga hiton kataposan nga semana han Marso pagbubuhaton an s unod nga regular nga miting han CBCP Permanent Council kon diin magkakaada hin h igayon an mga obispo nga matratar an progreso bahin han reproductive health. Ha usa nga pahayag. kada Pilipino nga nag-uukoy ha Basilan (labo t ha Isabela City). • NBI/PNP clearance. • passport. Maguindanao (labot ha Cotabato City) ug Lan ao del Sur in pwede magrehistro tikang hit March 21 tubtob March 31. sumala ine han Commission o Elections (Comelec). • IBP ID. Sulu. Ginpasalamatan gihapon ni Odchimar hi Pangulo Aquino tungod han iya madagmit nga pagbaton han imbitasyon ha iya para hin dayalogo bahin han mga isyu han reprodu ctive health.” sering niya. nga bisan kon temporaryo la an paghiugsod han pagbitay. Gin-ugsod han Tsina an pagbitay han tulo nga mga Pilipino nga napamatud-an nga s alaan tungod hin pagpalusot hin droga kataliwan nga makigkita hi Binay hin mga l ider han Tsina. senior citizen’s ID. nanawagan hiya ngada han Pangulo nga mag-ampo para han paggiya han Gino o samtang nanlilimbasog pag-undong han sekular ngan espirituwal nga kauswagan ha n molupyo. nga pirmado han empleyado. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Pangulo Aquino ginlamano hi Binay tungod han malinamposon nga misyon ha Tsin a</b> Ginlamano ni Pangulo Benigno Aquino III kakulop hi Vice President Jejomar Binay tungod han malinamposon nga paghiugsod han pagbitay han tulo nga mga Pilipino ha Tsina. gin-ugsod han Supreme People’s Court an pagbitay sakob han lupgop han balaud han Tsina. nagsering an Department of Foreign Affairs (DFA) nga an mga . Dida hin usa nga miting ha Malacañang. An suspensyon han partisipasyon han CBCP dida han dayalogo. Bahrain ug Yemen. • driver’s license. Yemen</b> Iginsasagdon han goberno Pilipinas nga dire anay magbiyahe an mga Pinoy ngadto h a Libya. Nagsering hi Binay. Bahrain. sumala han eskedyul nga gintalaan han Holy See . Segun kan Binay. pagliwan han ngaran u g pagpa-lista otro dida han listahan han mga botante in kinahanglan hin personal nga pagpalita durante han igintalaan nga panahon han Office of the Election Off icer (OEO) ha munisipyo ug syodad kun hain paguukoy in usa nga tawo. pagtransfer.al an pagsuspender la anay han mga pakighiruhimangraw pa ngada han Executive Dep artment. • student’s ID o library card. An resolusyon in ipinagawas bisan kun wara pa pakakapagdesidir it Kongreso kun i dudungan ba hit eleksyon nasyonal o dire an eleksyon para ARMM. segun kan Odchimar. Ngatanan daw nga aplikasyon para pagrehistro.

400 ha Yemen. Nagreport pa daw an pahayagan nga ginbubuhat in 24-hour nga pagmonitor han mga m onitoring team. Upod han EU delegation hira First Counselors Andrea Fennesz ug Nicolas Taylor. 26. Aquino III ha Malacanang an bag-o nga Ambassad or han European Union (EU) nga nagpresentar hin surat ug iba pa nga mga dokument o para ha iya. ngan mag-imati han m ga urhi nga panhitabo. nakipagmiting daw an Board of Directors han (ADB) nga gintagan doon daw ha n Presidente an responsabilidad han kampanya ug an paghahatag han sakto nga impo rmasyon han mga tag-iya han credit card kontra lugod han pag-ibani han kaburuhis an han kada nagamit hin credit card. Manama (Bahra in). Ha luyo hine. pagkontra han korapsyon. ug Riyadh nga may hurisdiksyon han Yemen nga heightened alert hira yana nga n talwas man daw an mga Pinoy nga aadto hine nga mga nasud. Sumala kan Presidential Spokesperson Edwin Lacierda. Sering ni Malaya. F irst Secretaries Willem Verpoest. Libya ug Yemen nga magin alerto ha butnga han nagpapasigi nga pagpukan han mga nagpoprot esta ha kakalsadahan. (PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b>Aquino kinarawat an EU envoy ha Palasyo</b> Kinarawat ni President Benigno S. Aquino III an pagkonsiderara nga igtukod in Credit Card Information Bureau nga posibli daw makasolbar han hu ra nga mga reklamo kontra hin mga kompaniya hin credit card nga nagsusukot hin h agtaas nga porsento ha mga nagtatag-ada hin credit card. (PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b>Phl ginsagdonan an mga OFWs ha Libya nga magin alerto</b> Ginsagdonan han Pilipinas an maabot 59. Upod daw daman han mga ginkalarantugian han mga taga ADB ug ni Pres. Para han grupo han Pilipinas.000 nga mga mga Pinoy han tutulo nga nasud nga magin alerto kun aadto hira ha gawas han ira mga gin-uukya n. nagsering naman hi foreign ministry spokesman Ed Malaya nga ha pag ka yana. (PIASamar/Trans: Alice Nicart) <b> Aquino ginpipinsar an credit card info bureau</b> Gintatagan yana hin panahon ni President Benigno S. an lugar nga sentro han mga protesta in talwas daw.embahada han tulo nga nasud in nagsagdon gihapon ha 57.000 ha Libya ug 1 . Sumala han report mayda daw 31.000 nga mga Pilipino ha Bahrain. dida hin usa nga press brie fing. ngan nagpahayag pa daw han marig-on nga relasyon han Pilipinas ug European Un ion sakop han nakalabay nga mga katuigan. Ikinalipay naman ni Ambassador Ledoux an mapaso nga pagkarawat han Presidente ug nagpahayag ine han paglaum nga makikipagsumpayan hira hin apiki ha administrasy on Aquino. Simpli la daw an nagin seremonyas han pagkarawat ni P-Noy didto ha kanan Malacan ang Music Room kan EU Ambassador to the Philippines Guy Ledoux ug iya mga ugropo d. Ginpasalamatan daw daman han Presidente an mga taga ADB tungod han padayon nira nga suporta ha programa han goberno nga conditional cash transfer (CCT) ug publi c-private partnership program. pagkontra han kakablasan. ug Camila Hagstrom. Sering pa han DFA an Philippine Embassy ha Tripoli in nagsering daman nga an man ager han human resource han SNC Lavelin Company in nagpahayag nga an 1.800 Filip ino workers ha usa nga airport construction site ha Benghazi city.000 nga Pilipino ha Bahrain. Nagpahayag naman ngani an The Philippine posts ha Tripoli (Libya). nga parti la daw han sobra walo ka milyon nga trabahante ha gawas han nasud nga nagdadara han dise-9 ka bilyon dolyares ha nasud kada tuig. An nasabi nga mga OFW in maupay daw an kahimtang. pag maneho han panalapi ug reporma ha hustisya. mayda sakto nga pagkaon ug iri nmon nga tubig ngan talwas nga trabahoan kay mayda nira lugaringon nga seguridad . Aquino an m aupay nga panggobernohan. ginsagdonan lugod an mga Pino didto nga dire magkinagawas o ma gkinaglakat ngan lumikay kun hain natatabo in mga protesta. Iginpresentar daw an ideya han iban ha buhis ha may mga credit card hin usa nga taga ADB Board of Directors dida han miting kun diin nakadto an Presidente. presente han seremonyas hira Undersecretary Erlind . waray pa plano hin pag paulia han mga Pinoy tikang didto nga dapit.

(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> Aquino naghuhunahuna sin paghimo Credit Card Info Bureau</b> CATARMAN. An istorya ha Inquirer in iginbasar daw han report tikang ha pinuno han Philippi ne National Police Highway Patrol Group nga hi Chief Superintendent Leonardo Esp ina. 2009 kun kakan-o mayda kinawat nga Mitsubishi Pajero nga nahirehistro samtang hi Torres an hepe h an LTO Tarlac. Ipinasaka daw an kaso kontra kan Torres hadton ika-7 han Mayo. An Delegasyon han European Union to the Philippines (EU Delegation Manila) in us a daw nga dako nga misyon diplomatic nga an mayormente nga obligasyon in pagrepr esentaran han European Union ha Pilipinas ha pakikipagsumpayan ha mga embahada h an mga nasud nga membro han EU. ug Protocol Officer. Sinaliwnan ni Ambassador Ledoux hi Alistair Bell MacDonald nga nagtapos han iya upat ka tuig nga pagtrabaho ha nasud. Si presidential Spokesperson Edwin Lacierda. Aquino. ug Blas James Gregorio Vit erbo komo membro han board han Development Bank of the Philippines. iya gintagan duon an responsabil idad san pangutang ngan tama nga pagkila san nakapot credit card kaysa san pag-i ban san buwis sadton yaun mga credit card. Raquel Garcia. durante san press briefing sa Malak anyang sadto nga Lunes. Edgar Torres Auxilian. 11 yana nga tuig. Sugad ni Lacierda. Aquino III nasuga d nga an pagtindog sin Credit Card Information Bureau makakagsolbar san kadamo d amo nga reklamo kontra san mga kompanya san credit card nga nagpapatong sin hata as nga interes san mga nagamit credir cards. Dennis Hidalgo. an ideya san tax reduction sadton nagtatagyaun san credit car . (PIA-Samar/Trans: Alice Nica rt) <b> Palasyo nagtudlok hin bag-o nga mga opisyales</b> Iginpasabot han Malacañang han nakalabay nga adlaw an bag-o nga gintudlok nga mga opisyales sugad kan Amable R. Aguiluz V komo special envoy ngadto ha Gulf Cooper ation Council. Iginpublikar daman ni Valte in iba pa nga bag-o nga opisyal han Malacanang nga h ira Pacita Rosalinda Y. nasugad nga durante san pagkita ni Presidente ngan san A sian Development Bank (ADB) Board of Directors. (PIA-Samar/T rans: Alice Nicart) <b> Aquino iginmando nga imbistigaran an hepe han LTO</b> Iginmandu ni President Benigno Aquino III an pinakamadagmit nga resolusyon ha ka so criminal nga iginpasaka kontra Land Transportation Office chief Virginia Torr es sumala ine kan Justice Secretary Leila de Lima. Northern Samar (PIA) – Si Presidente Benigno Simeon C. Sumala daw kan De Lima. Rosario Gaetos komo executive director han Center for International Trade Ex positions and Missions. 11 ngadto Aug. Executive D irector – DFA-OP. Pahayag ine ni Deputy presidential spokesperson Abigail Valte pinaagi han estasy on han radyo nga dzRB. tinawagan hiya han Presidente ngan ginpakianhan kasumpay han ginawas nga istorya ha Philippine Daily Inquirer nga naglalambing kan Torre s ug hin 25 nga iba pa ug hin mga opisyales daw han kapulisan nga naatubang daw gud hin kaso kasumpay hin mga rehistrado daw nga sarakyan ha syodad han Tarlac b isan kun mga kinawat daw gud. ug ira daw nakita nga mayda man gud. Naghatag daw doon hi De Lima nga kada kaso nga iginpaplastar ha DOJ in ira ginti tinguha nga masolbar sakop ha igintatasar nga adlaw nga 60 diyas la. acting Secretary han Department of Foreign Affairs. ug an membro han delegasyon in pormal nga gin-abrehan ha atubangan ni anay President Corazon C. Nagsering pa daw hi De Lima nga ginmanduan niya hi Prosecutor General Claro Arel lano nga panginanoon kun mayda man gud rason nga kakasohan hi Torres. Susan Villar ug Gabriel Lim Cruz komo mga director han Philippine International Convention Cent er. Iya daw daman iginmandu nga ig-esplikar kun kay ano nga nadelatar an resolusyon han kaso hin haros duha ka tuig. Eduardo Visperas komo undersecretary for administration ha Presidential Communications and Operations Office. Cristina Sarino.a Basilio. Naestablisar daw ine hadton Octobre 1990. tikang hiton Feb. Foreign Secret ary Raul Manglapus ug EC Commissioner Abel Matutes. Ambassador Miguel Perez-Rubio. Aguirre. Chief of Presiden tial Protocol.

90% ha sulod hin duha ngadto ha tulo katui g. an Presidente ngan an opisyales sa n ADB nag esturya matungod san maupay nga pangobyernohan. labot san iba nga butang. an listahan in igbabasar dida han kanan Department of Social Welfar e & Development (DSWD) National Housing Target Survey (NHTS) database. “Ha mga pag-estudyo makikita nga 20 pursyento han mga Pilipino o lima ka milyones in waray panginanua parti han pagpa-enroll ha PhilHealth ngan ini nga pupolasyon in hitaas hin duro an maternal mortality. “Ha pagtikang. Dugang pa ni Secretary Ona nga an mga lokal nga pangobyernohan nga makakaakus pa gbayad han premium han mga kablas didto han ira lugar. ngan han mga minin g contracts nga may three. pag amanehar ngan palisiya san pagtagak uarta ngan reporma dida san hudikatura. in padayon nga babayaran la gihapon han lokal nga pangobyernohan. ngan hasta daman an mga mining operations nga dire na aktibo ngan dire na produktibo hin maiha n a nga panahon.year work programs nga waray pa ig-implementar ha sak ob hin two consecutive years in kinahanglan umagi gud ha MGB para han pinal nga desisyon. An ngatan an in automatik nga mahihi-enroll. An gobyerno ni Aquino in duro an paniguro nga mapahiruhitas-an an kadamo han mga Pilipino nga mahi-enroll ha ilarum han National Health Insurance Program tikang ha pagkayana nga 54% ngadto ha 85% . Dugang ni Lacierda.. an Presidente nagpasalamat sa ADB sa padayon sini nga suporta dida san conditional cash transfer nga programa ngan san public-private partners hip program. mga pitad kontra kaponrehan. sering ni Secretary Ona. an target amo an mahi-enroll an nga tanan nga mga Pilipino ha sulod hin 15 katuig. kay ini in ka parti hiton reporma hiton mining sector nga buruhaton.” sering ni Secretary Ona dida han diri pala mai ha nga gindumara nga haruharampang han Regional Development Council han Sinirang an Bisayas. Diaz) <b> Gobyerno nasyonal panginginanuon an 100% PhilHealth premium han mga kablas n ga Pinoy – DOH</b> Hi Secretary Enrique Ona han Department of Health (DOH) in nagpasamwak nga ginpr oponer han gobyerno nasyonal nga panginginanuon an 100% premium para han ngatana n nga mga kablas nga Pilipino. An premium payment han mga nakadto han kanan DSWD lista han mga kablas nga pamil ya pero ha turotemprano pa in nahi-enroll na ha mga lokal nga pangobyernohan.” sering ni Secretary Ona. Dida han pagtinduga han PhilHealth han 1996. An “cleansing” nga proseso han DENR in kaparti han sinisering nga ‘use-it-or-lose-it p olicy’ nga ginkakanselar an mga mining applications nga kon diin waray hira paka-a sikaso hadton mga kinahanglanon nga gin-papatuman han gobyerno. Ini in katapos han DENR Secretary Ramon Paje maghatag hin kamanduan ngadto han D ENR Mines and Geosciences Bureau (MGB) nga sara-on gud hin maupay an mga mining applications didto han ira tagsa-tagsa nga mga rehiyon. in kinahanglan nga igpada yon ini mahitungod nga an mga kablas nga pamilya dida han ira lugar in responsab ilidad han tagsa-tagsa nga lokal nga pangobyernohan. translated by: S. An nasabi nga cleansing in igin-extend ngadto hiton December 2011. Samar . An gintatalinguha han pangobyernohan ni Aquino amo an mahi-enroll an mga gikakab lasi nga pamilya antis matapos an 2011. (PIA8) <b>DENR nagsuspender han panhatag han new mining permits yana nga tuig</b> Sususpenderon han Department of Environment and Natural Resources (DENR) an panh atag han new mining permits ngada hiton katapusan yana nga tuig 2011. kun diin hiya upod hin tulo nga mga meyembro han kabinete han gobyer no ni Aquino amo an panguna nga mga bisita. (PIA-Northern Samar/Ailene N. (PIA-E.d in nahipagawas san sayo san ADB Board of Directors durante san miting kan Pres idente. Candido) <b> ‘Troubleshooter’ ni Aquino makadto ha Taiwan</b> Linupad tipakadto ha Taiwan hi anay Senador Manuel “Mar” Roxas kanina han alas 7:15 . mga paningkamot kontra korapsyon. Sugad liwat niya. Hi Paje in nagsering nga iginpapa-udong an panhatag hin bag-o nga mga mining per mits. Pero ini in waray matuman. Segun kan Paje an nasabi nga mga pending mining applications ngan han exploratio n contracts nga nag expired hin lima ka tuig ngadto ha igbaw.

Sumala han report. Sugad man an Chairman han Imam Council of the Philippines Aleem Said Ahman Bashe n in nagpahayag daman hin suporta ha panawagan ni President Aquino hin pagkaurus a hin pangamuyo para han kasalbaran nira Batain. Credo ug Villanueva. ug dire balaud. dara an paglaum nga matutuhay gihap an relasyon han Taiwan ug Pilipinas . Sering nira. . nagsering hi Roxas. nga kaparte gihapon han miting an hiruhimangraw kun patiunan-o mapapaupay pa an kahimtang han panalapi han estasyon agud mas magin m aingganyar in damo pa nga imbestor. Sumala naman kan Efren Rafanan. ngan niyan han ika-2 han Pebrero. kundi nainsistir iton Taiwan nga palisiya politic al la ine. Ha pag-interbyoha ha iya ha Ninoy Aquino International Airport (NAIA) Terminal 2 . Jr. ug Elizabeth Batain. Sumala pa han sumat. . inaaro han mga Pilipino an pag-interbiner han kalangitan basi mapahabob-an ha n China an sirot ha tulo nga mga Pinoy.han aga. ngan tawagon an mg a lideres hin mga union ngan ig-esplikar ha ira an mga programa nga may panuyo m agin mauruupay pa an operasyon han establisimento ngan mabaton man an panginahan glan han mga empleyado. naghahangyo hira nga duyugan unta hin damo pa nga Pilipino ine nga k agiusan ha pagmalakasalbar han kinabuhi han tulo nga Pinoy ha China. tikang ine magkalamat resulta han pagpaulia han 14 nga mga taga Taiwan tipakad to ha China. agud pagkasarabutan an proseso ug katangdoan. Resulta hine. Labot hine. antis hiya linupad para Taiwan. ug resulta daw ine hin mga apilar ug urusa nga pan gamuyo.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> Mga relihiyoso naduyog kan P-Noy ha urusa nga pag-ampo</b> Damo nga mga relihiyoso nga organisasyon an nagpahayag hin kalipay tungod han hi -ugsod han pagpataya ha China han tulo nga Pilipino kasumpay hin pagbabalidya ha n illegal nga droga. Idinugang pa daw ni Coloma. nagpahayag hi Monsignor Pedro Quitorio III. resulta daw ine han urusa nga pag-ampo ug mga pag-apilar han gobern o agud masalbar an kinabuhi han tulo nga naatubang hin sirot nga kamatayon. . 32. Nagsering daw an goberno han Pilipinas nga ginbasaran an “One-China policy” kun kayano nga ha China paulia an 14. Han nakalabay nga Biyernes. Sally Villanu eva. 42. iginpahayag ni Vice President Jejomar Binay. han una pa daw nga tuig naarestar an 14. Nakipagmiting na daw hadton Enero 31 hi Sec. pinuno han grupo nga kinadto ha China nga tinugot man gud an China nga ig-ugsod anay an pagpatay han tulo nga Pinoy. pinuno han Awit ng Bayan ni Maria interfaith spiri tual community in nagsering daman nga naduyog hira han damo nga nag-hahangyo ha China nga pahabub-an an sentensya han tulo. nga an pagpaulia han 14 ngadto ha China in dire tinu yo nga pag-insulto ha nasudnon han Taiwan. nga pagsurumpayon an mga pasilidad pankomunikasyon. media director han Cat holic Bishop Conference of the Philippines nga nalilipay iton singbahan Katoliko hine nga malinampuson nga misyon nira Binay ug pinasalamatan an goberno han Chi na tungod han ira pag-ugsuran han pagpataya kanda Ramon Credo.(PIA-Sama r/Trans: Alice Nicart) <b> Miting nira Coloma ug RPN-9 ipapadayon</b> Nagpapabilin nga isyu an pagbalhina ngadto ha pagigin pribado nga estasyon han k anan goberno telebisyon nga Radio Philippines Network Channel 9 (RPN-9) pinaagi han representasyon ni Presidential Communications and Operation Office (PCOO) Se cretary Herminio Coloma. nga iya pakikiistoryahan a n narepresentar han Taiwan. nagsering daw hi Coloma nga ine nga gios in resulta han iya d irektiba. pinauli han Pilipinas ngadto ha China. Makikipagharampang hi PCOO Secretary Coloma ha mga taga RPN-9 buwas. tungod han igin-aa legar nga panloloko han ira kababayan hin milyon dolyares. 38. Samtang hi Carmen Buencamino. han National Spiritual Council of the Philippine s. Coloma ha 15 nga mga lideres han RP N-9 ug an miting buwas in kasumpay la gihapon hine nga mga inisyatibo nga magin pribado an RPN-9 ug IBC (Intercontinental Broadcasting Corporation) Channel 13 k undi naghuhulat pa daw an IBC nga matapos an iristorya han mga lideres han ira m ga union. Peb rero 22. Martes.

obligasyon niya nga mah ibaro-an an kamatuoran ha luyo hini nga kontrobersiya. ginasoy niya nga para han kapulsanan han katawhan Pilipino. Nagsaad pa an Pangulo nga magbibiling hiya hin mga solusyon ngada hini nga prese nte nga mga problema ha militar. an Pinoy baksedor nga hi Nonito Donaire Jr. usa na liwat ine nga kadugangan nga dungog han kanan nasud mga baksedor. ”Kon mayda ginbuhat nga katuyawan. Pareho daw gihapon ini han natabo ha iya han magdesisyon hiya pagkandidato pagka pangulo ngan magda-og. diin pinahigda han Pinoy baksedor an iya pangontra ha ring nga taga Mexico. Dida han mensahe han Pangulo durante han Philippine Military Academy (PMA) Alumn i Homecoming 2011 didto han Borromeo Field. obligasyon naton an p agsalawad hin mga kaso kontra ha ira. Nagsering an Pangulo nga an ngatanan nga nahidadabi dida han kontrobersyal nga p lea bargaining agreement ha butnga han mga state prosecutor ngan ni military com ptroller Carlos Garcia en kinahanglan magbaton.000 nga mga balay nga magigin abelable ha ira.. Aquino III kasuhan an mga abogado han goberno ng a nagtugot makagawas an anay military comptroller nga hi Carlos Garcia tungod ka y nagpiyansa ine hin balor P60. Gintagan niya hin duon nga ginsusuportaran niya an mga imbestigasyon bahin han g in-aaligar nga korapsyon ha militar. nira Mon tiel ug Donaire. dire daw gud hiya piho kun nakapagkulaw an President han laban.” sering niya. Nagsering hiya nga yana nga aada na hira hini nga situwasyon. tikang han nagdedepens ar unta nga kampeon nga hi Fernando Montiel. “Matin-aw an aton punto: Ko n mayda igo nga ebidensya nga magduduon hadton mga salaan. ”Ha akon paghunahuna diri pa gad hira ura-ura hin katigurang para magin limtanon n a. ginkarawat nira an ayat pagserbe han nasud ngan an kaa ndam hin pagsakripisyo para han nasud. integridad ngan lealtad. tungod han iya kaagaw han WBC-WBO bantamweight belt.Kun mapalit daw an duha nga estasyon han telebisyon makakadugang daw ine han kan an goberno pondo nga salapi ug maiibanan an paghihingulang hin pondo para han mg a programa ug proyekto para han mga kablas. angay daw igpakian a ha kalugaringon kon kaparte ka ba han problema o kon kaparte han solusyon. kinahanglan pagbayaran.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> Determinado an gobyerno nga makaplagan an kamatuoran ha luyo han kontrobersi ya ha AFP</b> Gintagan hin duon ni Pangulo Benigno Aquino III hadton Sabado nga determinado an iya administrasyon nga mabukwat an kamatuoran dida han kontrobersiya nga gin-aa tubang han Armed Forces of the Philippines (AFP) ngan nagsaad nga masisirotan ad ton mapapamatud-an nga salaan.” sering han Pangulo. (PI A-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Palasyo nagpasalamat han dungog nga iginhatag ni Donaire</b> Gindayaw han Malacañang kakulop.(PIA-Samar) <b>Aquino: kakasohan an mga abogado han goberno</b> Karuyag ni President Benigno S. Nagsaad hiya nga pakukusgon pa niya an proyekto pagtukod hin mga balay para han kasundalohan ngan kapulisan pinaagi hin maabot 20. Sering ni Valte. . ha pag-aroi ha iya hin reaks yon ha duha la an inabutan nga round han pagihungit han ira mga kamaoo. Nagsering an Pangulo nga padayon niya nga susuportaran an militar ngan pulisiya kay natuod pa hiya han panguna nga mga pamatasan nga igintututdo ha PMA sugad ha n kamaisugon. Domingo. Ginsusnan han Pangulo en pira nga mga testigo nga naibitar han mga pakiana o kon waray panhinumdom han partikular nga mga insidente nga iginpapakiana ha ira. ngan iginpahinumdom niya ha mga kabalyero nga h an pag-entra nira ha PMA.” sumala han Pangulo nga n agdugang pa hin pagsering nga kaparte han mandato han gobyerno an pag-undong han kapulsanan han katawhan. Sumala kan Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte. kundi hibabaro daw gud ine kay largo daw ine gintatagan hin impormasyon han iya mga opisyales labi kun sugad hine nga hitabo. Fort Del Pilar ha Baguio City .000 agi han pagtugot han mga abogado han goberno . Komo ira Commander-in-Chief inaabat daw niya an hibubo nga morale han mga kasund alohan.

Sumala han surok kokombinsiron daw gud ni President Aquino hi Belmonte nga tikan gan an proseso antis pa magtikang an congressional break yana nga ika-26 hit Mar so. (PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b>PNoy magpapatawag hin miting para pagbulkas kan Gutierez</b> Ipapatawag daw ni President Aquino hin usa nga miting hi House Speaker Feliciano Sonny Belmonte ug han iba pa ha Kamara de Representantes agud pagplanohan an pagpatalsik kan Ombudsman Merceditas Gutierrez. nga ginlalakipan hin mga opisyales han militar ug pul is. Tungod hine.(PIA-Samar) <b>Palasyo denepensaran an DFA ha pagkapot han aada ha death row</b> Gindepensaran han Malacañang kakulop an mga opisyales han Department of Foreign Af fairs (DFA) ha ira pagkakapot han mga kaso han mga Pinoy nga aada han listahan h an mga papatayon tungod hin pagdadara hin illegal nga droga. lakip na an ira mg a protector ug mga nagpasilitar nga makapag piyansa hi Garcia tungod han “plea bar gain”. unom an dire na pwede matagan hin pe rdona. Quezon City. sumala pa kan Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte pirma nente nga nahikay an Palasyo hin pinakaurhe nga report tikang ha DFA kay hira ma n an nakakakuha hin impormasyon kasumpay urhe nga panhitabo. Sumala han report. ka y pondo daw adto han mga sundalo. huma ruhabobo an sirot nga bitay han tulo. ug 73 an mahihimo pa maperdonahan ha sulod hin duha ka tuig. Amo ine an mensahe ni Director General. Visayas Avenue. .     . Sugad man. diin iya iginsering nga susuportaran niya an imbestigasyon in mga nanhitabo nga iregularidad han nag labay nga mga administrasyon nga igin-aalegar. Ngan. Kan Aquino iginsaad nga pag-aadman nira kun patiunan-o makakasohan an mga nahing aranan na nga personalidad dida han imbestigasyon kan Garcia. linalauman han Director General han PIA nga pakukusgon han mga tibuby anan han goberno an kampanya ha pagpapasarang han impormasyon kontra hine nga ka nser han sosyedad basi dire na magdamo pa an mga nakakasohan ug nasisirotan hin kamatayon tungod la han droga. 79 an naatub ang han sirot nga kamatayon ha nasud Tsina. hadto han tuig 1992.(PIA-Samar) <b> Nakakamatay an pagbalidya han igindidiri nga droga-Fabia</b> Dire angay tumagya an hin-o man nga nagbibisyo han pamalidya han igindidire nga droga. bakay kay madali hira makakaagi hin hura nga salapi. Ha usa nga mensahe. nga iyawat nala daw. Sayod daw hiya nga damo nga mga taga PMA in biktima daman hine nga iregularidad ha military ngan interesado daman hira hibaro han kamatooran kun nahingain gud i ne. han madagmit nga pakakakapot hin salapi kay sigurado kamatayon it kabalyo hin e. Attorney Jose Fabia han Philippine Infor mation Agency. naghahatag an DFA hin tambulig ha mga Pilipino ng a may kaso pinaagi hin pagtagi ha ira hin libre nga abogago nga narerepresentar ha ira ha korte. kundi nagsering daw ine nga waray pa daw sumat kasumpay hine an Office of t he Executive Secretary. makaduha ka beses ngadto han goberno han China. pahayag daw ine han Presidente durante han alumni homecoming han Philippine Military Academy (PMA) ha syodad han Baguio. Hine nga kadamoon. nagpadara daw hin surat hi Pres. Central Office. Ha tinood la. Primero pa daw la adto nga kan Pres. tikang pa man daw hadto. binuhatan hin mga duminagko nga m ga opisyal han militar. Ginpakianhan daw hi Valte kun naka-indefinite leave hi DFA Secretary Alberto Rom ulo. Ha parte daw han tulo nga kaso yana ha China. Aquino pagdiskorso komo Presidente atubanga n han mga nagtapos ha PMA. kundi niyan han nak alabay pala nga Enero (2011) inabot ine hin 689. nagsering hi Fabia nga dire harumamay an tigda nga pagdamo h an mga nakakasohan ha pagdidinara-dara han illegal nga droga. iginsasagdon ni Fabia ha publiko nga dire pumaingganyar an hin-o ma n. Sering niya.han katanguduan o “plea bargain” imbis nga kinasohan ine antimano pa hin “plunder”. A quino. duha la an nakasohan hine. Natoo daw gud an administrasyon Aquino nga iton Armada Pwersa han Pilipinas an d ehado hine nga kaso ni Garcia nga hindadabihan hin P303 ka milyones de pesos.

magtitikadaku gihapon an panginahanglan para hin karne nga baboy yana nga tuig ngan bangin umabot ini hin 1.000 MTs. (PIA-Samar/Trans: Alice Nica rt) <b>China igin-ugsod an pagpatay han tulo nga Pinoy</b> Tungod han waray sukol nga pakimalooy han administrasyon Aquino nga masalbar an kinabuhi han tulo nga Pilipino nga nakatalaan patayon ha China. Nagsering daw hi Tañada.08 porsyento han 1. Ramon Credo ug Elizabeth Batai n.Ginbabana-bana han Department of Agriculture (DA) nga mahitaas an kadamuon han suplay han karne nga baboy sugad man an panginahanglan para hini yana nga tuig kumparar han tuig 2010. dire anay daw igpapadayon in e nga pagpataya ha ira. nga iginpaundang anay hit sun od nga semana an pagpataya kanda Sally Ordinaryo.17 porsyento. Ginklaro ni Binay nga waray gin-aaro an China nga kabalyo ha Pilipinas hine nga pag-undangan hin temporary han pagpataya han tulo. tungod hin pagbibitbit hin illegal nga droga. gihot-gihot nahibabar o hira han situwasyon ha Bahrain pinaagi han Department of Foreign Affairs (DFA) salit maaram hira nga diri pa ha pagkayan ginkikinahanglan nga ig-ibakwit an OF Ws didto.000 MTs. Ginkasabutan daw nira Binay ug han mga taga China. Sering ni Binay. iginkahampang daw mismo ni Binay an pinuno han kanan China Su preme People’s Council (CSP) nga kun ha dinhe pa ha nasud an Korte Supreme. . nakikita han BAS nga magkakaada h in paghingulang tungod nga an ginbabana-bana nga panginahanglan para han karne n ga baboy en maabot hin 803. Kundi klaro daw gud. Sumala han report. nga makakaapekto hin diri maupay ngada han mga Pilipino nga nag-uukoy ngan nagtratrabaho ha Bahrain en gilayon daw nga igpapahibaro ha DFA han embahada han Pilipinas didto. hit sunod nga se mana. ginbabana-bana han BAS nga magkakaada hi n surplus hin karne nga baboy tungod nga an ginbabana-bana nga suplay hini nga h aros 697.Nagsering an Malacañang kakulop nga mahugot hini nga gintututokan an situwasyon Bahrain ngan waray nira nakikita ha pagkayana nga panginahanglan p ag-ibakwit han mga Overseas Filipino Worker (OFW) didto hini nga nasud.000 MTs en sobra kontra han ginbabana-bana nga panginahanglan para hini nga pagkaon nga naabot la hin 684. Mahibubo gihapon an produksyon hin baboy yana nga tuig hin 1.40 milyon metriko toneladas nga suplay han karne nga baboy nga nahitala hadton 2010. Para han siyahan nga semestre han 2011. Kondi para han ika-duha nga semestre han 2011. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b>Diri pa kinahanglan ig-ibakwit an mga OFW ha Bahrain – Malacañang</b> EASTERN SAMAR-. sering niya. Sobra ini nga bolto hin mga 1.42 milyon metriko toneladas (MTs). igin-uugsod an pagpataya han tulo kundi dire daw klaro kun ngad a san-o ine nga pag-undangan.49 milyon MTs.40 milyon MTs la hadton 2010. nga pakusgon pa an relasyon h an duha lakip na an pagrespeto han ira mga balaud ug mga sirot.000 MTs nga sobra kontra han ginbabana-bana nga supla y nga maabot la hin 721. (PIA-Samar/Trans: Alice Nicar t) <b> Mahitaas an panginahanglan hin karne nga baboy yana nga tuig – DA</b> EASTERN SAMAR -. sumal a han BAS. nga ira dedepensaran nga co-equal an gahum han Kamara ug Korte Suprema ug dire hira pwede pag-ulang-ulangon. Tinipa daw kan Belmonte hira House Justice Committee Chairman Niel Tupas ug Depu ty Speaker Erin Tañada ha nagin rason ni Belmonte.Daw nasorpresa an mga magbabalaud ha urhi nga iginsering ni Belmonte kasumpay ha n miting kay antimano pa daw nagsering man ine nga huhulaton la nira an disisyon han Korte Suprema antis hira gumios para han pagpatalsik kan Gutierez. Sugad man. Sumala kan Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte. Manunumduman nga ipinadara ni President Aquino hi Vice President Jejomar Binay a gud hangyoon ha goberno han China nga kun mahihimo iban-ibanan an sirot nga kama tayon han tulo bisan man la hin kapresohan ha bug-os nira nga kinabuhi. Iginpapakita han pinakabag-o nga datos ha Bureau of Agricultural Statistics (BAS ) nga dako an higayon nga an suplay hin karne nga baboy yana nga tuig en umabot hin haros 1. hiruhitaas hin maabot sais porsyento kontra han 1. Ano man nga pagbabag-o hiton situwasyon didto.

Tikang pa daw han Biyernes. An nasabi nga mga bakante nga trabahoan in nakakahatag hin dugang nga oportunida d para hadton nagkikinahanglan hin mga trabaho ngan ini in nakakabulig paghitaas hiton kompiyansya hiton aton nasud labi na hit aton nagtutubo nga ekonomiya. Aquino III estratihiya ha pagbabag-o ug sayod nga panggobernohan. ha pagkayana . Gintapo daw hi President Aquino nira Defense Secretary Voltaire Gazmin. ug iba nga mga mayores han major services han militar ha iya pag-abot ha Camp Aguinaldo diin ginbuhat in command conference ug command briefing ha AFP Ge . iton job opportunitie s para hiton mga skilled workers in nagpapadayon nga amo gud yana iton gikikinah anglani nga mga trabahoan.000 nga mga trabahoan in naghuhulat hiton mga ti-gradwar</b> Nagpahibaro an Department of Labor and Employment (DOLE) kakulop nga adlaw Huweb es.” sering ni Valte. Ricardo David. nagsurat na hiya hadto han bulan han Agos to ngadto han mga lideres han China hin pangaro hin kabalhinan han sentensya.000 nga mga trabahoan in nag-huhulat para hiton mga ti-gradwar yana nga tuig tikang ha kolihiyo ha bug-os nga nasud pinaagi hito n kanan gobyerno Phil-Jobnet program. sering han DOLE’s Bureau of Local Employment (BLE). Ricardo S. mga studyante ngan han mga out-of-school youth nga bumisita ha P hil-Jobnet ha mga internet. Ginatos-gatos nga mga demonstrador an naglunsad hin mga gi-os protesta ha sentro han Bahrain sakob han naglabay nga pira ka mga adlaw nga nag-aaru hin mga repor ma ha pan-gobyernohan. Nagdugang pa an BLE Director Maria Criselda Sy . Dugang pa daw han Presidente nga asya na in an panahon han kanan China pagpakita han ira iginluwas hadto nga mas apiki nga pakipagrelasyon hit Pilipinas. welders ngan iba pa. custom er service assistants. may-ada 62. Nagdugang pa hi Baldoz hin pagsering. nga amo ini an makakahatag hin paglaum hiton mga naghihingita hin mga trabahoa n kaupod na hini an mga ti-gradwar pala ha kolihiyo ngan mga studyante para agud makatrabaho yana nga summer. mechanical engineers. David an oport unidad nga nahipresentar nira kan President Aquino an mga reporma sugad man han ira mga ginbubuhat ha militar. Aquino hin tawag ha telepono.156 nga mga trabahoan in bakante ngan may-ada sobra 7. tikang ha Pebrero 14 . . (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b>DOLE nagpahibaro nga may-ada 60. translated by: S. naghinulat na hi Pres. Samtang.000 skills-fo r-hire ha iba-iba nga klase nga mga skill work nga aada naka-post ha Phil-Jobnet . kaupod na hini an mga machinists. Labis daw nga iginpasalamat ni AFP chief of staff Gen. sugad nga ira ipinanawagan ha China kundi waray daw niya nakakakarawat nga tawa g. Sa mar. Temprano pa daw la hiya ha Malacanang. Sumala daw han Presidente iya ipapadara niya hi Binay agud ipasabot ha goberno h an China nga importante nga maliwat an ira desisyon bisan man la ngadto hin kapr esohan ha bug-os nga kinabuhi. Waray daw undang an goberno han paniguro nga masalbar ha kamatayon an tulo bisan la mahingadto ha sirot nga kapresohan ha bug-os nga kinabuhi.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> Mga opisyal han militar suportado an kan P-Noy mga reporma</b> Ginkarawat han mga pinakahagtaas an ranggo nga opisyal han militar an kan Presid ent Benigno S. (PIA-E. Segun kan Labor Secretary Rosalinda Baldoz . Merkoles nga bangin niya ipadara hi Vice President Jejomar Binay ngadto ha China bisan man la ha ultimo nga paniguro nga masalbar an kinabuhi han tutulo nga mga Pinoy nga bibitayon tungod hin pagdaradara han illegal nga droga. domestic helpers. Inotro han hepe han Armada Pwersa an ira garantiya nga suporta ha mga paningkamo t han goberno agud magpabilin an kamurayaw ug seguridad han nasud. nga gin-aaghat ko an mga bag-o pala nga mg a ti--gradwar .“Magsasaminar iton aton embahadad kon mayda na sirkumstansya nga magkikinahanglan na hin pag-ibakwit. Candido) <b>Aquino posibli ipadara hi VP Binay ha China</b> Nagpahayag hi President Aquino kakulop. nga may-ada por lo minus 60. accountants. An Presidente in daw nagbisita daman han ngatanan nga kampo militar ha bug-os ng a nasud nga linalauman makakadugang han moral han kasundalohan. hin pagsering nga in-demand gih ap ha overseas an mga nurses.

Sa interview nga ginhimo sa Camp Aguinaldo. Hadton nakalabay nga Martes . nag-aproba han amnestiya ngato han 153 coup plotters</ b> Gin-aprobaran ni Defense Secretary Voltaire Gazmin . usa nga Marine officer. Ge n. duon san Presidente. office of the internal auditor ngan management and fiscal office. (PIA-E. Danilo Lim han kakulang han merito.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> Defense chief Gazmin. Gen. nga gin-aalegar nga usa nga nanguna han pag plano hin pagpatalsik han kan anay President Arroyo panggob yernohan hadton Pebrero 2006 in nag-apply para han amnestiya hadton Martes nga a dlaw. ngan leadership – pinaag i sin pagpahamtang san Daang Matuwid nga kampanya san Commander-In-Chief. Inabot daw hin tulo ka oras an konperensya ha Camp Aguinaldo ug lakip han ginkai ristoryahan an nagpapasigi nga reporma ha AFP nga iginpresentar ni Lt. Gen. Tikang han 29 nga mga opisyal. kakulop nga adlaw (Miyerkol es) in may-ada 153 officers and men nga nag-apply para hangyoon an amnestiya kah uman nira mahidabi ngan mahibulig han coup plot durante han administrasyon ni an ay Presidente Gloria Macapagal Arroyo. a military tribunal in naghatag hin motion for rec onsideration hadton unom nga mga junior officers nga an ira kaso in ma-dismiss k ahuman mapamatud-an nga waray hira pakasala labi na gud han paka-bayolar han Art icle of War 67 o kon mutiny. dida san press conference sa Malak anyang. Kaapi san mga reporma mao an masunod: 1) dida san organisasyon – pagtanggal san J6 (comptrollership office) ngan liwanan sin resource management office. Hi Gazmin in nagsering nga an nasabi nga amnestiya in kaparte han kan President Benigno Aquino III reconciliation efforts ha ilarum han iya administrasyon. Tungod sini nga mga reporma. Renato Miranda ngan han Scout Ranger chief Brig. Gen. Si AFP Spokesperson General Jose Mabanta. nasugad nga an AFP nagtikang san pag implementar sini nga mga reporma pa ra maiwasan an demoralisasyon dida san mga sundalo. sugad man han iginpresentar ni Brig. am o nala hira nga tutulo an nahibibilin nga gin-akusaran hin kaso. Reyn aldo B. an Presidente nasugad nga an reporma . in usa nga recipient han highest military decoration for bravery an d gallantry in combat. Jr.neral Headquarters. an pagbaton san AFP sa panahon san kalamidad in nag uru-upay ngan ini nakakontribuer dida san “dearth of complai nts” kontra san institusyon. Vice Chief of Staff AFP. Candido) <b> Kontrobersiya san pwersa armada oportunidad pagpaimud san mga reporma – Aquino </b> An yana nga kontrobersiya dida san gin-aalegar nga korapsyon san pwersa armada m aimdan kunta nga oportunidad para maipahamtang an mga reporma nga nahitatabo sa militar. sugad san Presidente. Hi Querubin amo an ika-236 nga coup plotter nga nag-apply para han amnestiya. Gindayaw niya si Secretary of National Defense Voltaire Gazmin. Samtang. Mapagu. 2) pag imponer san conv ersion o sestima san cash advance. Dugang niya. ini an sugad ni Presidente Benigno Simeon Aquino III sa Myerkules. devolution san pondo labi na dida san paghata g para san mga command directes nga mga buruhaton (PCDA). nakaghimo san pwersa arm ada kaiba tikang san dati pipira pala katuig an nakalabay. an abilida san pwersa armada magsusug san insurhensya in dako an gi n uswag tungod san reporma nga gin implementar. nga nagsubmiter han iya mga papeles ngadto han amnesty co mmittee nga gin-porma han defense department para magkarawat ngan mag-proseso ha n mga nag-aapply han amnestiya. an anay Marine commandant Maj. nga gin implementar tikang pa 2005 kaupod na an pagpatuok san nahigad-an nga “co nversion” o pagbalhin san pondo ngadto sin cash o kuarta. hi Col. Samar. ng a kon diin in an amnesty committee in nagtikang pa pangarawat han aplikasyon had ton Enero 3 yana nga tuig. Pero an korte in nagpagawas han ira desisyon pagpa-waray sala na kanda Querubin. translated by: S. Honorato Reyes nga modernization program. an magkadurudilain nga service commanders ngan sa ngatanan nga . Ariel Querubin. Hi Querubin. Damo nga mga lederes san komunista in nadakop ngan klaro nga ini epekto san inte lligence fund nga ungod nga gingagamit san katuyuanan. AFP Chief of Sta ff Ricardo David.

pananum sin 50. Sa press briefing sa Malakanyang sadton Martes. Ha kaparti naman ni Fr. cultural shows. dugang pa nga pahayag ni Fr. Mary John Mananzan of PAGBABAGO Movement. Labot san seremonyas san flag raising sa People Power Monumento sa Edsa. ngan kapakyas han pag-im bestigar han 1-million dinner han kan anay Presidente Arroyo entourage duranti h an ira US trip. sports. translated by: S.nakisayo sa kanya sa “Daang Matuwid” nga ungod nga nagpapahamtang an kinahanglan ng a pagbabag-o sa aton sosyedad. pagihatagay ngan pani mangno sa EDSA. konta it aton Preside nte in magtudlok hin usa nga tawo nga iton iya panuyo in para han interes ngan s erbisyo han mga katawhan dire la han pipira la nga mga tawo. an Kalayaan Market in aabrihan sa Pebrero 26 ngan an mga persona he nga yaun dako nga papel durante san Edsa People Power Revolution in tatagan s in kadungganan. sering ni Sr. si dati Government Service Insur ance System Chairman ngan yana Commissioner of the People Power Commission Cesar Sarino nagsugad nga diri magasto pero makahulugan an selebrasyon nga nagtutumuy o nga maibalik an kahayag san espiritu san pakig-angbitay. An selebrasyon in magtatapos sin People Power Run sa petsa 27. hiya in nakontra hini nga nasabi nga proposal dara kay bangin la lugod iton nga kadugangan nga pondo in mahingadt   .000 nga kahoy. An mga buruhaton kaapi na an pagl unsar san libro People Power Revolution. An Philippine O verseas Employment Agency in magkokondukto liwat sin job fair para san 5 mil nga overseas jobs. (PIA-Northern Samar/Ailene N. Ako Ang Lakas ng Pagbabago” in magtitika ng sa Pebrero 17 ngan matatapos sa Pebrero 27. pag abre san marker. "Kon may-ada niya igtudlok ni President Aquino.500 nga katawhan sa kalye sa Edsa. Sa Pebrero 23. An Supreme Court en banc in nagbasura han kan Gutierrez s petition pagpa-udong h an impeachment process. Hi Gutierrez in nahidadabi dara han iya diri pagbuhat hin aksyon hadton mga kaso han NBN-ZTE deal. hiya in nagsering n ga kon pananglitan bumaya na ha iya opisina hi Gutierrez . Freedom Tours ngan OPM concert. ngan iba pa in n akalinya sa pagselebrar san kadaugan san People Power kontra san rehimin diktado r 25 anyos an naglabay. (PIA-E. Samar. An sentro san selebrasyon mao in boodle nga pani-udto kaupod si Presidente Benig no C. Dizon. sayo nga medical mission camp sa Camp Aguinaldo. enterpreneural ngan cultural nga buruhaton. Danilo Suarez proposal nga bill p ara hin kadugangan nga pork barrel allocations ngadto han mambabaralaud. Candido) <b> Diri magasto. photo exhibits. "Malipayon ako nga konta ipadayon han Kongreso an pag-imbestigar labi na gud ini nga mga eskadalo. Sa Malakanyang. konta iton waray asosasyon ha iy a ngan waray interes hiton iya kalugaringon. Joe Dizon of Solidarity Philippines. gi-uupayi ini nga desisyon”. Pamati ko. An People Power Commission nasugad nga an mga buruhaton para san ika 25 nga anib ersaryo san People Power in magpapakita sa bug-os nga kalibutan nga an Pinoy sa utro nga higayon nagkasarayo. sayo ng a ecumenical nga misa sa Edsa Shrine ngan reenactment san “salubong” kon diin an sun dalo ngan mga sibilyan magtatapo sa Edsa . (PIA-Northern Samar/Ailene Diaz) <b> Religious groups malipayaon nga ginkarawat an desisyon han Korte Suprema kan Gutierrez</b> Malipayon nga ginkarawat han mag-iba-iba nga mga religious groups an kanan Korte Suprema desisyon nga tugutan an House justice committee nga ipadayon an pag-con duct han impeachment proceedings kontra kan Ombudsman Merceditas Gutierrez. pagtitikangan an 40 oras nga vigil sa 25 nga mga singbahan sa nas ud ngan ini matatapos sa Pebrero 25. Diaz) <b> Kapadian nakontra han kadugangan nga pork barrel allocations</b> Nakontra iton mga kapadian han kan Quezon Rep. Aquinio III ngan yaun 2. Segun kan Butuan Bishop Juan de Dios Pueblos . An selebrasyon nga yaun tema “Pilipino Ako.an P728-million fertilizer fund scam. makahulugan nga selebrasyon para sa ika 25 nga EDSA People Pow er Revolution</b> An EDSA People Power Commission in nag andam sin damo nga buruhaton sa pagselebr ar san ika 25 nga anibersaryo san Peope Power Revolution sa EDSA sa Pebrero 1986 .

Dida hin usa nga press briefing ha Malacañang kakulop. maupay nala konta ini nga nasabi nga pondo in ig-alutaga nala deritso ngadto han mga government a gencies. (PIA-E. DOH. DAR ngan iba pa nga ahensya hiton gobyerno. (P IA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Praktikal kondi mahinungdanon nga mga aktibidad. ideritso ihatag ngadto han mga nasabi nga mga ahensya para matagamtaman han mga katawhan ngan diri hingadto han mga politikiro nga mga corrupt . nga iton aton mga tawo in nag-aantos hiton kapobrehan. kadugangan pa nga pamahayag ni Bishop de Dios Pueblos. Iginsaysay ni UN National Information Officer Teresa Debuque. sering ni Lacierda. pariko-riko la hir a samtang milyon-milyon naman iton nagkukuri nga mga katawhan. Titikangan an selebrasyon nga mayda tema nga “Pilipino Ako. pa-ugnat ha kusog. an kada magbabalaud in may kadugangan nga P 20-million ngan an kada senador in makakakuha hin kadugangan n ga P60-million more. tr anslated by: S. usa nga misa ha EDSA Shrine. Dida han press briefing ha Malacañang kakulop. labot hin iba pa. Samar. andam na para han pagtigama n han ika-25 nga EDSA People Power Revolution</b> Igin-andam na han EDSA People Power Commission en serye hin mga aktibidades para han pagsalin-urog han ika-25 nga anibersaryo han EDSA People Power Revolution n ga natabo hadton Pebrero 1986. nga masurapo an korapsyon sugad nga iginsaad ngan kaparte hini nga iginsaad an pagtukib han mga aligasyon hin k orapsyon dida han militar. sering ni Bishop de Dios Pueblos. Candido) <b> Gintagusya ni Aquino an pagtanyag hin bulig han UN dida hiton imbestigasyon hin gin-aaligar nga korapsyon ha AFP</b> Gintagusya han administrasyon ni Pangulo Benigno Aquino III an pitad han United Nations (UN) nga buligan an iya gobyerno agud magkaada hin kalamragan iton nagpa padayon nga imbestigasyon mahiunong hin gin-aaligar nga pagkomberter hin mga pon do dida han Armed Forces of the Philippines (AFP). reenactment han “salubong” kon diin nagtarapo a n mga kaapi han militar ngan mga sibilyan ha EDSA. Imbes nga additional pork barrel ngadto han mga mambabaralaud. An nasabi nga proposal nga kadugangan nga pork barrel allocation in tikang han m illions of pesos han regular annual pork barrel allocations nga kinuha dida han Priority Development Assistance Fund (PDAF) han annual budget. Determinado gud an gobyerno. damo man it aton ahensya nga tikang ha lokal ngadto ha nasyo nal sugad hiton DSWD. "Hin-o ba iton maruruyag kon maupay iton imo panhunahuna. Lakip gihapon dida hiton . en p agbubuhaton ha pagsalin-urog han makasaysayan nga pagdarag-an han katawhan Pilip ino kontra han diktadorya 25 anyos na an nakakalabay. medical mission ha Camp Aguin aldo. Ha ilarum han Bill 4069. Kon ta. ngan mga aktibidades pankultura. Labot la han pag-isa han bandera han Pilipinas didto han People Power Monument h a EDSA. nagpahayag hi Presidential Spokesperson Edwin Lacierda nga interesado hira han tanyag han United Nations pa gbulig dida hiton maglainlain nga mga imbestigasyon nga gindudumara bahin han gi n-aaligar nga diri husto nga paggamit han pondo tikang ha UN nga para han mga tr opa nga mga Pilipino nga iginpadara ngadto ha East Timor. Nagsering hi Lacierda nga makakaupay ha ira an mao nga tanyag hin bulig han UN a gud madeterminar kon ano an nahitabo ngada han UN peacekeeping funds. nga bisan kon an gin-aaligar nga pagkomberter han mga pondo han UN en na sudnon nga butang nga diri angay panginlabutan. DPWH. Nagsering hi Lacierda nga naglalarang an gobyerno paghangyo han bulig han UN. Ako Ang Lakas ng Pagba bago” hiton Pebrero 17 ngan magtatapos hiton Pebrero 27.o hiton mga politikiro nga mga corrupt. pagkatapos hira naman grabe. nagsering hi anay Government Servic e Insurance System Chairman nga yana Commissioner na han People Power Commission Cesar Sarino nga panuyo han praktikal kondi mahinungdanon nga selebrasyon nga m apukaw ha katawhan Pilipino an espiritu hin kamahinatagon ngan kamapina-iron. dida hin usa nga p ahayag. nga gin-sponsoran ni Suarez. iginpatapon han Department of Pe acekeeping Operations (DPKO) nga an UN en “maasister kon paghangyo-on” han gobyerno han Pilipinas. "Kon asya na manla.

(PIA-Northern Samar/ Ailene Diaz) <b> DSWD nag-otro han ira ka-komitido paglalanat han mga human traffickers</b> Nag-otro hin pahimatngon kakulop nga adlaw Lunes. (AFP) Dida san press briefing sa Malakanyang sa Martes. Si Lacierda nasugad nga an gobyerno in naglalarang nga maghangyo bulig tikang sa UN. non-government org anizations. An nasabi nga forum in gin-partisiparan han mga government ngan private hospital s. kultural nga mga pasundayag. pananom hin 50. an Department of Social Welfar e and Development o kon (DSWD) nga komitido hira paglalanat hiton mga human traf fickers. An UN National Information Officer Teresa Debuque nasugad dida san iya pahayag n ga samtang an gin-aalegar nga pagburubalhin san pondo in nasyunal nga butang. Magdudumara naman hin job fair an Philippine Overseas Employment Administration kon diin 5. local civil registrars. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Aquino ginkarawat an gin-hahalad san UN nga pagbulig san imbistigasyon san m ga kaso anomaliya nga nadadabi an pwersa armada san Pilipinas</b> An administrasyon ni Presidente Benigno Simeon C.000 nga mga kahoy. city. “An gobyerno in komitido pagkastigo hiton mga suspitsado nga mga human traffickers . maupay iton para madeterminar kon nano a n natabo sa UN peacekeeping funds. Aquino III nagkarawat san inis yatibo san United Nations (UN) nga magbulig san gobyerno dida san ginbubuhat nga imbistigasyon san gin-aaligar nga pagliwatliwat san pondoi dida san pwersa arma da san Pilipinas. Ha Malacañang. Mas maililipay kita san kooperasyon san UN nga maghahatag sa aton sin ginkikinah anglan nga pamaagi pagdeterminar kon san-o natabo ini nga pagburubalhin. dugang pa nga pamahayag ni Sec. Candido) <b>Aquino administrasyon ginpaharuhaluag pa an 4Ps</b> Nagpahayag hin dugang pa nga pagsuporta hi President Benigno C. Hiton Pebrero 23. Freedom Tours. An DSWD daman in komitido pagprotehir hiton nabibiktima hiton t rafficking kay kami in natoo nga iton kinabuhi hit kada tagsa nga tawo in ura-ur a hin ka importante ”. ngan hin boodle lunch nga papartisiparan ni Pangulo Benigno Aquino III ngan hin maabo t 2. unveiling hin mga marker. translated by: S.000 nga mga panarabaho-an ha langyaw an mahimo mapatigayonan. nga may pareho daman it on panuyo. kay ini in nahisusubay hiton Republic Act No. city health officers and midwives. Ginpahayag han People Power Commission nga an mga aktibidades para han ika-25 ng a anibersaryo han People Power en magpapakita nga an mga Pilipino en katawhan ng a nagkakaurosa. Magtatapos an selebrasyon pinaagi hin People Power Run hiton ika-27. pag-iinaguraran en usa nga Kalayaan Marker hiton Pebrero 26 ngan an mga personalidad nga nagkaada hin mahinungdanon nga papel durante han EDSA Peop le Power Revolution en pasisidunggan.500 nga katawhan dida mismo ha EDSA agud daw mapukaw an espiritu hin kamapin aangbiton nga natabo 25 anyos na an nakakalabay. Samar. (PIA-E.mga aktibidades kasumpay han selebrasyon an paglunsad hin mga libro han People P ower Revolution. ngan provincial. titikangan an 40-oras nga vigil dida hin 25 nga mga simbahan p alibot ha nasud. and municipal social welfare development offi cers. dugang niya. Aquino III para ipadayon ngan paruhaluagon pa han Department of Social Welfare and Development ( . an Department of Peacekeeping Operations (DPKO) nagpatapod nga an UN in ma-asister kon hahangyuon san gobyerno san Pilipinas. si Presidential Spokesperson E dwin Lacierda nagpahayag san interes san United Nation nga mag-asister san imbis tigasyon san magkadurudilain nga grupo matungod san gin-aaligar nga diri tama ng a paggamit san UN peacekeeping nga pondo nga para kunta san Filipino nga tropa n ga ginpadara sa East Timor. Hi Secretary Soliman in nagdugang pa hin pagsering nga an DSWD in nakikipag-binu robligay hiton Inter-Agency Council Against Trafficking. photo exhibit. 9208 or Anti-Trafficking in Pers ons Act of 2003. Sugad ni Lacierda ginkakarawat ta iton. Soliman duranti han usa nga forum nga gin-organisar han mismo nga ahensya ngan han Association of Child Car ing Agencies of the Philippines. OPM nga konsierto. Matatapos ini hiton Pebrero 25.

Dugang pa niya nga an mga embahada ha nasud.3 million nga gipopobrehi nga mga pamilya nga magigin benepisyaryo hiton 4Ps ha ilarum hiton DSWD. Samar. an officer-in-charge han DSWD’S 4Ps National Pro gram Management Office (NPMO). labi na an mga taga Europa in mayda papel nga bubuhaton sobra pa han iginhahatag nira nga mga higamit ha ira mga de legasyon nga ipinapadara. Napakadto daw ha iya an mga ambassador para mangaro han urhi nga nahitatabo ha p roseso pangkamurayawan kundi angay daw daman ada. Philippine Broadcasting S ervice (PBS) ngan National Broadcasting Network (NBN) Channel 4. Presidential Communications Operations Office (PCOO). an Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan-Compre hensive and Integrated Delivery of Social Services (KALAHI-CIDSS) ngan Self-Empl oyment Assistance Kaunlaran (SEA-K) nga kon diin tinatagan gud hin prayoridad ha n gobyerno pinaagi hin pag-alutaga hin pondo para ma implementar dayon ngan maka abot ngadto han benepisyaryo labi na gud an mga gipopobrehi nga mga pamilya. kek   . Hi Solloso in nagsering nga may-ada por lo minus 1. translated by: S. ngan para daw ha iya imp ortante ine para han relasyon han Pilipinas ha ira mga nasud. Manunumduman nga han nakalabay pala nga Lunes. hihingaranan ine nga mga personalidad ngan papasakaan h in keha. An nasabi nga programa in gin-sponsoran han Philippine Information Agency (PIA). an PIlipinas in nagigin sentro han mga pag-aran yaw nga nasud ug an iba pa ngani ha ira in nabulig na han kasolbaran han samok. an papel han mga embahada hin mga nasud nga hahani ha Pilipinas ug an ira mga diplomat dida han ginhihimo nga pro seso pangkahimyangan han nasud. nga ha pag kayana in ginproprosiso ngan nagpapadayon an pag-sara kon hin-o pa an makaka-kar awat han nasabi nga programa. . ngan sumala hine. nga an Pilipinas naman in mang aro hin impormasyon tikang ha ira partikularmente han ira magigin suporta ha pro seso pangkamurayawan. Daw nakipagkita kan Deles an mga ambassador ha Pilipinas han onse nga mga nasud niyan han Lunes ha Brussels. Hi Solloso in nagdugang pa hin pagsering nga an poverty alleviation programs. (PIA-E. Tungod daw kay an pagkontra han goberno ha korapsyon in nagpapabilin nga marig-o n kay dire daw tama nga magpariko in pira nga opisyales han goberno samtang nags asakripisyo an kadam-an nga tawo.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b>Paghalpat han mga protector ni Garcia prayoridad na – Palasyo</b> Prayoridad na daw han Malacanang an paghalpat han mga naghahatag proteksyon han nagretiro nga Major General Carlos Garcia. nagsering an Presidente nga mayda niy ideya han mga tawo nga nagpapaluyo kan Garica ngan ha tama nga panahon.DSWD) an anti-poverty programs para agud maabat han katawhan an pagbabag-o han p ang-gobyernohan. Samtang an SEA-K program in kanan DSWD s usa nga komprehensibo nga pamaagi para maatohan an kanan tawo kapobrehan. Candido) <b> Hepe han OPAPP naghingaday han papel han mga embahada</b> Iginhingaday ni Secretary Teresita Quintos-Deles nga hepe han Office of the Pres idential Adviser on the Peace Process (OPPAP). An KALAHI-CIDSS amo an kanan gobyerno flagship poverty-alleviation project nga g in iimplementar han DSWD pinaagi han pinansyal nga suporta han World Bank (WB). duranti han "Talking Points" usa nga radio progra m nga nahibabatian ha DZRB Radyo ng Bayan. nga ginsering na ni President Benigno Aquino nga mayda na niya ideya kun hira hin-o ine. Sumala daw han ira iristorya. Ini an pamahayag ni Tina Solloso. hadton Martes nga adlaw. Belgium agud paghiruhimangrawan an proseso pangkamu rayawan. Sering ni Deles an kasamok ug araway in nakakaapektar bisan kan kanay ug bisan d iin nga nasud. Nagsering ugaring hi Lacierda nga wara pa hingarani han Presidente ine nga daw m ga protector ni Garcia. in kaupod na hini an Conditional Cash Transfer (CCT) program nga amo na ini an Pan tawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps). samtang ginhihikay pa in mga dokumento nga magdodoon ha ira ug napasakahan na hin keha. nasabtan daw ni Deles an hataas nga interes ug pag tagusya han mga ambassador para han kaupayan han nasud. amo ine an pahayag ni presid ential spokesperson Edwin Lacierda. Ha tama daw nga panahon.

. Nagsering pa daw hi Presidential Spokesman Edwin Lacierda kakulop.(PIA-Samar/Trans: Alice Ni cart) <b> Palasyo nasuporta nga ig-uktaba an eleksyon ha ARMM</b> Gin-otro han Malacañang an suporta ha nagin pamahayag ni President Aquino nga ig-u ktaba an eleksyon ha Autonomous Region for Muslim Mindanao (ARMM) agud matagan i wag an reporma han sistema antis anay mag-eleksyon.(PIA-Samar/Trans: Alice Ni cart) <b> Palasyo itinutubyan ha Kamara an pagpatalsik han Ombudsman</b> Gindayaw han Malacañang kakulop. Ha usa nga press briefing ha Malacanang han nakalabay nga adlaw nagpahayag hi Pr esidential Spokesperson Edwin Lacierda hin interes ha igintatanyag nga bulig han United Nations nga maghatag hin kasayoran ha mga nag-iimbistigar nga grupo kasu mpay han igin-aalegar nga dire eksakto nga paggamit han pondo han kanan UN nga p ara unta han mga tropa han mga Pinoy nga ipinadadara ha East Timor. Sumala daw han UN National Information Officer Teresa Debuque.(PIA-Samar/Trans: Al ice Nicart) <b> Aquino kinakarawat an tanyag han UN nga bulig</b> Kakarawaton han administrasyon ni President Benigno S. Ha usa nga press briefing ha Malacanang han nakalabay nga adlaw nagpahayag hi Pr esidential Spokesperson Edwin Lacierda hin interes ha igintatanyag nga bulig han United Nations nga maghatag hin kasayoran ha mga nag-iimbistigar nga grupo kasu mpay han igin-aalegar nga dire eksakto nga paggamit han pondo han kanan UN nga p ara unta han mga tropa han mga Pinoy nga ipinadadara ha East Timor. kundi andam daw an Department of Peacekeeping Operations (DPKO) humat ag hin bulig kun aaroon ine han goberno han Pilipinas. Hi Garcia. ngan kaparte hine an daw pagtikangi ha organisasyon han military ku n diin mayda igin-aalegar nga korapsyon. . . nga igin-akusar hin paghakot hin maabot P303M nga salapi han kasundal ohan in nakagawas ha pagkakadetene tungod kay nagbayad ine hin piyansa matapos t umugot ine mga abogado han goberno hin plea bargain. Martes an nagin desisyon han Korte Suprema nga tu gutan an Kamara de Representantes nga igpasigi an proseso nga pagpapatalsik kan Ombudsman Merceditas Gutierrez. Martes nga an ARMM in usa nga pakyas nga eksperimento ug pakyas daman nga sub-state. Tuptop daw an administrasyon Aquino ha iginsusulong ug saad hine nga kontrahon a n korapsyon. Maupay daw para ha ira ha Malacanang ine nga bag-o nga panhitabo. Aquino III an igintatanya g nga tambulig han United Nations (UN) nga bumulig ha ginbubuhat nga imbistigasy on han igin-aalegar nga iregularidad ha pondo han Armada Pwersa han Pilipinas. kanan nasud man g ad problema an igin-aalegar nga paggamita ha iba nga aktibidad han pondo nga hat ag han UN. Karuyag daw han Presidente nga pagdudrunganon nala iton eleksyon nasyonal para n a gihapon hiton ekonomiya labot pa nga makakapabalik daw ine han kamarig-on han proseso pan-demokrasya kay mapapara daw an senesering nga captive voting blocs n ga naghahatag gahum ha mga lider kada rehiyon kay ira daw ine iginbabalidya ha p inakahataas magbayad nga kandidato para eleksyon nasyonal. maupay iton para ha aton nga tanyag han UN basi daw masa yoran an ngatanan kun nahingain an kanan pondo para han tropa nga hatag han UN. pahayag daw ni Lacierda durante han news briefing ha Malacanang. . Ugaring nagpasabrit daw hi Presidential spokesperson Edwin Lacierda nga dire pag didiktahan han administrasyon Aquino an mga kaalyado nga kongresista kun ano an ira sunod nga bubuhaton. Dugang pa ni Lacierda nga natoo daw an Presidente nga angay ig-ugsod an ARMM ele ction kay mayda daw iginpoproponer nga mga reporma agud maibanan o maundang an p agrerebelde hin damo nga molopyo sugad man han nawawara nira nga paglaum. matapos ibasura han Korte an iginplastar nga petisyon n i Gutierez nga ig-undang han Kamara an proseso nga pagpatalsik ha iya.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> Aquino kinakarawat an tanyag han UN nga bulig</b> Kakarawaton han administrasyon ni President Benigno S.ehaan na hira han Department of Justice. Sering daw ni Lacierda. Aquino III an igintatanya g nga tambulig han United Nations (UN) nga bumulig ha ginbubuhat nga imbistigasy on han igin-aalegar nga iregularidad ha pondo han Armada Pwersa han Pilipinas. Kundi igintatapod daw nira ine ha Kamara kun ira man igpapasige an proseso kontr a han Ombudsman.

Antonio Trillanes IV nakuha kay antimano pa daw ine magsering nga maaram hiy a han protector ni Garcia. Aquino. maupay iton para ha aton nga tanyag han UN basi daw masa yoran an ngatanan kun nahingain an kanan pondo para han tropa nga hatag han UN. An Billion Trees Program in proyekto san Bureau of Corrections Love Foundation n ga ginpamunuan ni dati Chief Justice Reynato Puno. ginklaro han Presidente nga ine nga inpormasyon in dire niya kan S en. Kundi. an kanan bug-os nga nasud pitad in pag bubuhaton sa ilarum san “Billion Trees Program” nga nagtutumuyo nga maseguro an Guin ness World Record san pagtanum bilyones nga kakahuyan sa gintalaan nga panahon. lakip na an usa nga iya nakarawat katapos hine makagawas ha pri sohan han una nga tuig.Sering daw ni Lacierda. ginmanduan anay daw han Presidente an DOJ nga klarohon gud an mga ibedens ya kun mayda kamatooran an iya nababaroan. kanan nasud man g ad problema an igin-aalegar nga paggamita ha iba nga aktibidad han pondo nga hat ag han UN. myembro san sangguniang bar angay.(PIA-Samar/Trans:Ali ce Nicart) <b> P-Noy prayoridad an de-kalidad nga programa ha panlawas</b> Nagpahayag hi President Benigno S. An tree-planting in pangungunahan san opisyales san barangay labi na an punong b arangays. basi hira makatagamtam han de-kalidad nga serbisyo. kay sering pa daw ni P-Noy ha mga taga mantalaan. sugad ni Robredo.(PIA-Samar/Trans: Alice Ni cart) <b>DILG gagamiton an barangay opisyal bilang pwersa kontra san global warming</b > An Department of Interior and Local Government (DILG) nagtudlok san masubra 42 m il nga mga opisyales san barangay bilang pwersa nga magbuburublig san paningkamo t sini nga magtanum sin bilyones nga mga tanum sa bug-os nga nasud. . Aquino III nga usa han prayoridad han iya adm inistrasyon an pagbutang hin sakto nga serbisyo ha panlawas ha mga sosyedad labi na adton mga kablasanon nga pamilya. Carlos Garcia. may-ada na niya ideya kun hira hin-o an mga prot ector ni Garcia nga nagbayad hin piyansa ha korte matapos ine mag-asoy hin mas g uruguti nga sala ha ilarum han napuputos hin kontrobirsiya nga plea bargain ha m ga huwes han goberno. Sumala pa daw kan Pres. Ha luyo hine. Nagsering pa daw an Presidente nga an iya la komunikasyon kan Trillanes in pinaa gi la hin surat. Robredo. matapos niya makarawat an amnestiya. Sa iya direktiba san ngatanan nga barangay chairmen. Sumala daw han UN National Information Officer Teresa Debuque. Tuptop daw an administrasyon Aquino ha iginsusulong ug saad hine nga kontrahon a n korapsyon. 201 1. ngan kaparte hine an daw pagtikangi ha organisasyon han military ku n diin mayda igin-aalegar nga korapsyon. gobernador san probinsya ngan mayor san bungto ngan syudad. An DILG an nangunguna san kanan gobyerno paningkamot nga makigkooperar kaupod sa bug-os nga kalibutan sa pakig-ato san problema san pagtaga klima kasumpay san p agselebrar san Philippine Arbor Day sa Hunyo 25. (PIA-Northern Samar/Aile ne Diaz) <b> Aquino: Maaram na ak han mga nagpaluyo kan Garcia</b> Oras nala it ginhuhulat ug pupukanon na han goberno an mga nagpapaluyo han mga n abuhat nga iregularidad han nag-retire nga military comptroller nga hi Maj. kundi andam daw an Department of Peacekeeping Operations (DPKO) humat ag hin bulig kun aaroon ine han goberno han Pilipinas. An Foundation natuod nga an p agtanum sin bilyones nga kahoy in epektibo nga makapaiban san greenhouse gas emi ssion ngan o an pag-absorb san gases nga ada na sa ere. war ay niya oras makipaghampang kan Trillanes. si Robredo na nawagan san ngatanan nga mga opisyales nga magproduser sin bisan la 25 mil nga m ga seedlings kada tagsa para san durungan nga aktibidad pananum sa Hunyo 25. Pahayag ine han Presidente durante han iya paghatag mensahe ha inagurasyon han E ast Avenue Medical Center ha Quezon City. Amo ine an nagin pamahayag ni President Benigno Aquino III kakulop kontra kan Ga rcia nga yana naatubang hin kaso nga plunder. Gen. Sugad ni DILG Secretary Jesse M.

6 milyon nga mga kabl as nga mga pamilya sakop hin tulo ka bulan. Konektado nga ahensya an Bureau of Immigration (BI) ngada han DOJ.149 nga mga nurses sa Eastern Visayas</b>     .6 ka porsento nga ig-gagahin ha mga hospital han goberno. Dida han mao nga writ. Ginmando-an han CA hi Ledesma nga mag-eksplikar kon kay ano nga diri hiya igko-c ontempt tungod han diri niya pagbalihan han mando han korte. Robredo kakulop ha lokal nga mga hep e de ehekutibo palibot han nasud nga suportaran nga magin masayon an pagdumara h in negosyo ha nasud pinaagi hin paglimitare han mga rekesitos ha paglukat hin pe rmiso pagnegosyo ngada la hiton ginkikinahanglan han balaud.Usa daw han mga pitad nga ginhihimo han iya administrasyon amo an pagpahaluaga p a han Hational Health Insurance Program ngadto ha maabot 4. 2011. ginpatalsik han BI an 24 nga mga langyawanon dida ngahaw han Pebrero 2.(PIA-Samar/Trans:Alice Nicart) <b> Mga rekesitos ha paglukat hin permiso pagnegosyo. Nagsering hi Robredo nga nakakarawat hiya hin mga report han hilaba nga lista ha n mga rekesitos nga gin-iimponer hin local government units (LGUs) para han mga malukat hin permiso ha pagnegosyo. Kondi. Ha pagkahalipot daw. RHUs ug mga sentro basi makapalit hira han mga kinahanglanon nga ekipahes ngan makasweldo hi n mga mag-upay nga mga health workers. Naaresto an 24 nga mga langyawanon hadton Disyembre 27. agud mak atagamtam an mga pobre hin supesyente nga pagtambal. ipinanawagan ni Inter ior and Local Government Secretary Jesse M. ginmando-an han CA an BI nga igpresentar an unom nga mga Taiwanese ha CA hiton Pebrero 2. kay ngani iya daw sisigurohon nga an katawhan in hibaro mag-ukoy hin mahimsog ng a panlawas pinaagi han pag-obligara han mga hospital nga matapo an panginahangla n han pagtambal ha ira. ha akon paghuna-huna waray basaranan i to nga mga akusasyon. nagsering pa daw an Presidente nga gintatagan daman niya prayoridad a n pag-upay han mga pasilidad ha mga hospital ug mga rural health units. Ginpatalsik han BI an 14 nga mga tuminungnong han Taiwan . (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> DOJ nagdiwara nga patago an pagpatalsik han 14 nga mga taga-Taiwan</b> Gindiwara ni Department of Justice (DOJ) Secretary Leila De Lima kakulop an mga aligasyon nga iginsekreto la han gobyerno han Pilipinas an pagpapatalsik han 14 nga mga Taiwanese ngadto ha People s Republic of China (PROC). Daw para yana nga tuig. (PIA-Eastern Samar/ Ginbinisaya:DUM) <b> RN HEALS nagpawarak 1. importante ha iya an kasalbaran han mga kinabuhi han tawo. Ginkokonsiderar han PROC an Taiwan (anay Formosa ) komo usa la han mga probinsya hini. ngadto ha PROC hadton Pebrero 2. “Salit. gin-aghat gihapon ni Robredo an lokal nga mga hepe de eh ekutibo nga maghatag la anay hin probisyonal nga permiso ngada hin magnenegosyo nga an kulang nala amo an mga otorisasyon han Social Security System (SSS). 2011. Ginpahayag ni De Lima ha mga peryodista nga ginpahibaro ngan ginsuratan ni Burea u of Immigration Commissioner Ronaldo Ledesma an mga Taiwanese nga igpakita nira an ira orihinal nga mga pasaporte.. Ginbuhat an pag-aresto basar han kahangyoan han PROC. 2010 tungod hin gin-aali gar nga paghidabi dida hin minilyon-milyon dolares nga investment scam gamit an internet ngan mobile nga mga higamit. Gintagan hin duon ni Robredo nga an mga rekesitos en kinahanglan pasimplehon la ngan iban-ibanan. PHIL HEALTH ngan PAG-IBIG ha kondisyon nga ini nga kulang pa nga mga rekesitos en igs usumiter sakob hin usa ka bulan tikang matagan han mao nga probisyonal nga permi so. umentado daw an badyet han Department of Health nga inab ot hin 13.” sering niya. Sugad man. lakip en 10 nga iba p a. Gindumara an pagpapatalsik bisan pa han mga pagsari han mga opisyal ngan mga abo gado han Taiwan Economic and Cultural Office (TECO) nga madara ngadto ha Taiwan an 14 nga mga Taiwanese. Dida han iya direktiba. ngan bisan pa han iginpagawas nga writ of habeas corpus han Philippine Court of Appeals (CA) ngada han 14 nga mga Taiwanese. ginpapalimitaran ni Robred o</b> Agud magin madagmit an pagproseso han mga business permit.

Esgue rra III bilang Deputy Director-General san National Anti-Poverty Commission (NAP C). Aquino III nag anunsyo san Biernes nga adlaw matungod s an programa pagtagabalay para san mga sundalo ngan kapolisan ngan otro nga ginpa samwak an 500 pesos kada sundalo nga combat pay nga iya ginsaad sa naglabay nga tuig. 230 nga mga nurses sa ngatanan nga 25 nga munisipyo nga sayo nga syudad. sa ilarum san programa san gob yerno nasyunal nga gin-ngangaranan Registered Nurses Health Enhancement and Loca l Service (RN HEALS). Sugad ni Deputy Presidential spokesperson Abigail Valte. sa ila rum san National Economic Development Authority (NEDA). Jocson bilang Prosecutor II san Office of the Provincial Prosecut or sa Davao Oriental. in gin appoint Pr osecutor II san Office of the Provincial Prosecutor a Eastern Samar ngan Atty. Melchor V. Si Atty. an regional director san Department of Labor and Empl oyment sa Rehiyon 8. ngan Jesus I. Diaz) <b> Palasyo nag-anunsyo san mga bag-o nga ginbutang sa pwesto</b> NORTHERN SAMAR. Ini an sugad ni Director Puguon. Ini gin anunsyu ni Valte pinaagi san kanan gobyerno radio dzRB. sugad ni Director Puguon nga mao an chairman san recruit ment ngan selection committee sa Rehiyon. 76 nga mga nurses sa 11 nga mga bungto. Ugaring. si Danilo Jamora in gintudlok liwat bilang Acting Director II san New s and Information Bureau nga ada sa ilarum san Presidential Communications Opera tions Office (PCOO). an Presidente nagpasalamat . Reinoso Jr. Castillo Jr. Antes magpasamwak matungod san housing nga programa. adton nakuha na sa ilarum san NARS nga programa nga waray pagkumpleto san kanra serbisyo in diri na kualipikado nga mag-apply sini nga RN-HEALS nga p royekto. bilang Assistant Dir ector-General for Investment Programming san National Development Office. Si Director Forter Puguon. Diaz) <b> Aquino ginpahamtag an programa pagtagabalay. sugad ni Director Puguon. Ini nga mga nurses in magseserbe sin sayo ka tuig sa ilarum san RN HEALS nga pro yekto. nagpasabot sa Philippine Information Agency nga 2. wara kakuha an ngatanan. sa Eastern Samar. (PIA-Northern Samar/Ailene N.149 nga mga nurses an ginpapawarak san magkadurudilain nga mga bungto sa unom nga pr obisya sa Eastern Visayas o Rehiyon Otso kahapon.14 (PIA) . an bag-o nga gintudlok mao si Aurora Jayate De Dios bilang representante sa nasud dida san Women’s Rights in the Association of South East Asian Nations (ASEAN) Commission on the Promot ion and Protection of the Rights of Women and Children.388 nga m ga nurses sa Eastern Visayas an nagrehistro san programa pero tungod san nkalimi tado san slots. sa Southern Leyte. An 1. Siya magseserbe sin term ino nga tulo ka tuig. 163 nga mga nurses sa 23 nga bungto. nahibaruan nga yaun 1. sa Biliran yaun 68 nga mga nurses sa walo nga mga bungto. Rebete bilang Acting Director II san National Anti-Poverty Com mission. Ocaso in gintudlok bilang Prosecutor I san Office of the Pro vincial Prosecutor sa Capiz. ekepahis pagsalbar para san mga sundalo ngan pulis</b> Si Presidente Benigno C. Peb. Sugad man. Ini nga programa RN-HEALS in ginlalauman nga makabaton san kakulangan san batid ngan eksperiensyado nga mga nurses sa haragyo ngan waray nagseserbe nga mga komu nidad para sin sayo ka tuig. 217 nga mga nurses sa 24 nga mga bungto.Sa sumat nga nahikay tikang sa PIA Regional Office 8.An malakanyang sadton Sabado nga adlaw nag-anunsy u san mga bag-o nga gintudlok sa pwesto ngada san gobyerno nasyunal. Sa Samar naman. Kaapi san bag-o nga gintudlok mao sira Ruben S. Sa probinsya sa Leyte yaun 417 nga nurses an naka-assign sa 41 nga mga munisipyo ngan duha nga syudad. J ocam Joseph C. (PIA-Northern Sa mar/Ailene N. An Department of Health mahatag sa kanira sin 8 mil pesos nga binulan nga stipend samtang an local nga pangobyernohan kon diin sira ma-assign mahatag naman sin 2mil pesos kada bulan. Adton nagserbe sa ilarum san NARS nga programa in kualipikado liwat san RN HEALS . Patrocinio Jude H. samtang si Editho A. samtang sa North ern Samar.149 nga mga nurses in igkakadto san 170 nga mga munisipyo sa unom nga probi nsya sa Estaern Visaya.

igpoposisyon en mga kapulisan ha maglainlain ng a mga estasyon han Metro Rail Transit (MRT) ngan han Light Rail Transit (LRT) ag ud magdumara hin inspeksyon panseguridad. Segun kan NCRPO director Nicanor Bartolome. Ini babayaran sin masayon nga pag-iban-iban san sweldo sa sulod sin 30 an yos. Sa naglabay nga tuig. 3. “Antes matapos ini nga tuig. (PIA-Eastern Samar/ Ginbinisaya:DUM) <b> DOH nagporma hin komitiba agud madeterminar an aktuwal nga mga tawohan nga p agkikinahanglanon hini</b> Gindiwara ni Health Secretary Enrique T.7 bilyones para han personnel services   . Anmga balay yaun kahaluagon nga 21 metro kuadrado ngan an lote yaun 30 metro kua drado. an balay ngan lote nakantidad 170.000 dolyares para sin tulo ka adlaw nga estada kada turista ngan an benepisyo san tikadako nga industriya san turismo mahilusad ngada san pan-uma ng an pangisdaan nga komunidad ngan kasagabay nga industriya. Diaz) <b>Pulisya andam na para han anibersaryo han panmomba nga natabo han Valentine s Day</b> Ginpahayag kakulop han National Capital Region Police Office (NCRPO) nga andam n a hira para han “Valentine’s Day bombings” nga natabo hadton 2005 kon diin 11 ka tawo an nagkamamatay ngan 93 pa nga iba an nagkasasamaran.san mga sundalo sa panguna sini pagbaton san panginginahanglan san katawhan nga gintaraan san natural nga kalamidad sa luyo san kakulangan san pasilidad pagsalb ar. Gintagan hin duon ni Ona nga ngatanan han ira mga empleyado ngan mga proyekto en ungod gud nga naeksister ngan waray nira “intelligence” o kon “discretionary funds. para malikayan an kautro han panmomba hin usa nga bus ha siyudad han Ma kati ha diri pala maiha. Nagsering hi Bartolome nga magigin masayon an pag-instular hin mga kamera pagseg uridad dida hini nga mga lugar nga gintudlok komo bus stops. an Presidente nasugad. Dugang san Presidente. Dugang san Presidente. Labot pa. an paghamis san detalye san proyekto in ginpaplastar na s an mga ahensya pagtagabalay pero an proyekto in andam na sa bulan san Nobyembre.000 nga mga balay ngan lote ng ada san mga sundalo ngan kapolisan ngan sa sulod sa tulo ngadto sa upat ka tuig. Ginhangyo gihapon niya an Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) nga m ahugot igpatuman hini an pagpapasakay ngan pagdediskarga hin mga pasaheros dida la han mga lugar nga gintudlok komo bus stops. magpapahamtang kita 20. An magbebenipisyo sini nga housing program in paghihimuon pinaagi sin pag raffle san ngatanan nga kasundalohan ngan kapolisan. Ona an mga sumat nga kuno nahidadabi an Department of Health hin iligal nga “fund conversion” nga binuhatan. sering ni Bartolome. 100 sa urhi nga tulo ka tuig nga pagbayad. sugad san Presidente.5 milyon an turista nga kumadi sa nasud. tatapuson naton an 120. una sa Luzon. Ginpahinumdum san Presidente an mga sundalo nga an kanra trabaho mao an pagsegur o san kamurayawan basi an mga turista padayon nga kumadi sa nasud ngan maggastos didi sin 2. sunod Visayas ngan Mindanao.” Para han 2011. Sugad man. aada ha estado nga full alert an NCRPO.” Ini an pahayag san Presidente. iginpahibaro ni Ona nga nagporma hiya hin usa nga ad hoc nga komitaba agud pag-adman ngan madeterminar an aktuwal nga ginkikinahanglan nga mga tawoha n han departamento han panlawas komo usa pa nga solido nga pitad ha pagpapakaupa y pa ngan pagpapasayon han pagpahamtang han serbisyo ha panlawas ngadto han ngat anan nga mga Pilipino. ginkaharampang na niya an maglainlai n nga police district directors ha Metro Manila ngan usa ga comprehensibo nga pl ano panseguridad an ira na igin-iimplimentar. Sugad niya. Komo kaparte han mao nga plano . An promero nga iban 500 pesos kada bulan ngan mahitaas sin 800 ngadto sa 1. nanawagan hi Bartolome ha mga tag-ada hin bus ha Metro Manila nga panbutangan an ira mga sarakyan hin closed-circuit television cameras . igin-alutaga ha DOH en P7.000 nga mga balay ngan lote para san mga sundalo nga kap olisan sa nasud.000 pesos kada unit. sering niya.(PIA-Northern Samar/Ailene N. hangtod nga an ngatanan nga mga waray balay nga kasundalohan ngan kapo lisan maubos magkayaun. Samtang.

000 nga mga empleyado an DOH palibot han nasud para han tuig 2011. sinulod an Ehepto hin bag-o nga go berno komo demokrasya an sistema ngan naglalaum daw an Pilipinas nga an proseso in magigin mamurayaw ug malambong han tinguha han katawhan nga kaupayan para han kadam-an. Ginpatapod ni Ona nga an kada Pilipino nga nagkikinahanglan hin serbisyo ha panp ubliko nga mga pasilidad ha panlawas en ma-aataman gud han ira mga tawohan samta ng padayon an panalinguha nga masahid an ngatanan nga mga Pilipino nga magkaada hin higayon pakatagamtam hin serbisyo ha panlawas. Domingo ug maabot hit Lunies nga adlaw. Tinapos ni Mubarak an iya 30-ka tuig nga pagkapot hin poder ug gahum ngan isuren der ha military an pagkontrolar han nasud. Labot pa. sumala daw kan Coloma samtang gintata gan doon an pagpakusgi han sistema han hustisya ha kriminalidad.9 bilyones para han capital outlay (CO). P6. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisay a:DUM) <b>Malacanang gintagusya an Ehepto ha ira pagdarag-an</b> Nakigduyog an Malacananga ha iba pa nga mga nasud nga nagtagusya han mga taga Ehepto tungod han malinampuson nira nga pagbuhat hin pag-alsa ug han nagin mahim yang nga pagbabalhin han sistema han panggobernohan ngadto ha pagigin usa nga de mokrasya. an kakulang daw hin mag-upay nga panarabahoan ug oportunidad hin traba hoan in maghahatag ideya hin pagbuhat hin krimen tungod han kakablasan.46 bilyones para han CO. nga an kanan goberno mga magkure nga mga inisyati bo in nahihimu agud la makab-utan an kamurayaw pinaagi han pagtagan ha katawhan han hustisya ngan paghatag ha ira hin pagpapakabuhian.( PIA-Samar/Trans:Alice Nicart) <b>Hustisya. Nagsering hi Ona nga subay han panuyo ni Pangulo Aquino nga magkaada hin higayon an kada Pilipino nga makatagamtan hin serbisyo han mga doktor ngan iba pa nga p ropesyonal ha panlawas. an hin-o man daw nga Pilipino an gusto umuli hin boluntaryo in matatagan h in bulig. iya gin-organisar an ad hoc committee nga mag-aaram han aktuwal nga ginkikinahanglan nga mga tawohan para han sektor ha panlawas han nas ud. Para han 2010. o kon kabug-osan nga P31. Mayda 35. Ha iya mensahe durante han pagtatapos han “Padyak para sa Kapayapaan” han nakalabay nga Sabado.87 bilyones an pondo han DOH para han PS.(PS).8 bilyo nes. P11. Ine daw an duha nga importante nga elemento nga kinahanglanon. nagsering hi Presidentail Communication Operation Office (PCOO) Secr etary Herminio “Sonny” Coloma. an anay Egyptian President nga hi Hosni Mubarak in nagbul-iw ha pwesto ug sinurender ngadto han milyon nga nanawagan kontra ha iya nga lumusad na ha pwesto tungod han reporma nga ira ginhihingyap. Iginpatapod ni Ona ha katawhan Pilipino ngan han maglainlain nga tagdonar nga mg a komunidad ha kalibutan nga naayuda han mga proyekto han DOH nga an salapi nga ira igindodonar ngada han Departamento han Panlawas en nahingangadto gud hin pro yekto nga gin-gahinan han mao nga pondo. o kon kabug-osan nga P24. pamakabuhi importante hit kamurayawan –Coloma</b> Ginbubuhat daw it ngatanan hit administrasyon Aquino agud la magin malinampuson iton pagbubuhaton nga iristorya pangkamurayawan ha butnga hiton goberno ug mga r ebelde nga grupo. Ngan. An resulta han pag-aram ngan rekomendasyon han mao nga komitaba amo an maggigiya han paghurma han pondo han DOH para han tuig 2012 . Sumala kan Deputy Spokesperson Abigail Valte. labot pa han pagdeterminar han aktuwal nga kadamuon nga ginkikinahanglan nga mga propesyonal ha panlawas pa ra han maglainlain nga mga pasilidad ha panlawas palibot han nasud. agud la magin malinampuson an iristorya pangkamurayawan. P15. sering ni On a. Matapos daw in dise-8 diyas.32 bilyones para han MOOE. Samtang nagsering pa hi Valte nga iton embahada hit Pilipinas ha Cairo in pasigi nga nagkikita-kita han sityasyon didto nga dapit. n gan P8. Jr. Dugang pa niya nga yana nga adlaw an ika-3 nga grupo hin mga Pinoy nga mangungul i in nakatalaan gumikan yana nga adlaw. ngan P6.65 bilyones .1 bilyones para han maintenance and other operating expenses (MOOE). .

Idinugang pa daw ni Mabanta nga tikang han paglingkod han administrasyon Aquino. nagsering hi Presidential Spokesp erson Edwin Lacierda nga irenerespeto han goberno an decision han Taiwan kasumpa y han ira mga tawo kundi marig-on an tindog han Pilipinas ha pagpapaulia han mga Taiwanese.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b>Dire kinahanglan mangaro hin pasaylo ha Taiwan</b> Dire daw kinahanglan nga mangaro an Pilipinas hin pasaylo ha goberno han Taiwan. Bahin naman han Internal peace and Security Plan. . Nasabi han naglabay nga meeting ni PSSupt Edgar Basbas nga mas habubo an krimen ha E Visayas kun itatanding ha bug-os nga nasud ug sugad man ha iba nga rehiyon. General Ralph Villanuev a. ngan gintagan doon daw daman ni Mabanta nga suportado nira an panuyo ni Pres. nagsering hi AFP Spokesperson General J ose Mabanta Jr.Damo daw nga krimen it nabubuhat tungod hit kagutom ug pagkabido. Revilla. Aquino para han “daang matuwid”. Sugad man bubuhaton ni Revilla an briefing para han Crisis Management Committee sugad han suhestyon ni Chairman Governor. Ha usa nga media briefing ha Malacanang. Ginsasagda daman ni Mabanta an duha nga Kongreso nga dagmiton an ira imbistigasy on basi hira makauswag na. nga gintikangan ni Col. 2011 ha Catarman. igpapakita ni Chief Superintendent Arnold L.dugang pa ni Co loma ngan ine daw gud an iginduduso han Presidente nga tagan hin atensyon han ib a-iba nga programa han goberno. an magt utulidong han mga impormasyones ha mga miembros. Commander of the Central Command han Armed Forces of the Philippines. nga an administrasyon Aquino in nagplastar na hin mga reporma ha AFP antis pa ginawas ine nga mga eskandalo ha militar. Reg ional Director han Philippine National Police an kahimtang han paz y orden han r ehiyon. Northern Samar kaupod an Provincial Government han Northern Samar ha panagbalay ni Governor Paul Daza ko mo vice chairman.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart ) <b> Regional Peace and Order Council meeting bubuhaton ha Catarman</b> Nakatalaan magkamay-ada meeting an Regional Peace and Order Council han Eastern Visayas ha ti-arabot nga February 22. Sumala kan Mabanta. nagpa pabilin daw nga marig-on an suporta ngan pagkapropesyonal an kasundalohan para h a administrasyon Aquino. mas maupay na daw an palakat han Armada Pwersa yana kontra h an mga nakalabay nga mga tuig ug ira daw iginsasaad in mas maupay nga katrabaho yana ug an ira pagigin propesyonal nga sundalo. Ha nasabi nga meeting. An huruhimangraw bahin han mga gios pankamurayaw in pangungunahan han Leyte Gove rnor Carlos Jericho L. (PIA 8-/ trans NBQ-PIA E Samar) <\b>DOH naglunsar programa mapauswag an serbisyo panlawas sa Pilipinas</b> . tungod han ka-deport hin pira nga ira mga tawo kay gintutuuhan daw an mga ine n ga membro hin international syndicate. Nababaraka daw an goberno han magigin kabtang han maabot 80 mil nga Pinoy worker s didto labot han mga permanente na nga residente. Dida hin usa nga media briefing ha Malacanang. an de facto embassy han Taiwan ha Manila ngadto naman han panggoberno han han Taiwan. (PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b>AFP makusog an suporta ha administrasyon Aquino</b> Ha luyo han mga alegasyon hin iregularidad ha Armada Pwersa han Pilipinas. kasumpay hine nga isyu. Petilla komo chairman han konseho. Hinbaruan nga mismo hi Governor Daza an nag boluntaryo panagbalay han meeting ab er ipakita ha mga taga mantalaan nga mahimyang an iya probinsya ala kontra han n ahibabatian nga diri maupay. Sumala kan Lacierda naghangyo na daw hira han Manila Economic Coordinating Offic e (MECO) nga tagan representasyon an nasud han Taipei Economic and Cultural Offi ce (TECO). Gintagan doon ni Lacierda nga dire karuyag han goberno nga himoon an nasud nga p ugaran hin mga international crime syndicate ug an nagin aksyon hine kontra han mga Taiwanese in para han kabug-usan nga proteksyon han nasud. inundang na daw an mga tinuyaw nga transaksyon ug iba pa nga dire sakto nga mga praktis ha ira ahensya. George Rabusa ha iya pagpadayagan hin mga iregularidad daw ha AFP. hi Lt.

pinaagi san pagdara san mga health propesyonal ngadto san mga rural nga mga lugar ngan pagpauswag san pasil idad pagpanganak. “Sa pagtig-ob pwersa. ini nga programa in ginlalauman nga makabaton san kakulangan san ma y kakayahan ngan eksperyensyado nga mga nurses sa 1. nutrisyon ngan edukasyon labi na san kabataan nga may edad 0 ngadto sa 14.000 nga nanganganak sa kanan na sud target nga yaun la 52 kada 100. ngan maghahatag sa kanra sin kakaturugan ngan kakaunan. Gintatawagan san Presidente an ngatanan nga may kalabutan ngan may panginlabot n ga igkasi Filipino nga iya ginngangaranan nga “frontliners” nga magtrabaho sin tinuo d para maseguro an kamanilampuson san 4Ps nga ginkikilala liwat nga conditional cash transfer (CCT) An 4Ps in sayo nga programa pagbulig san mga pobre mahi-alsa an kamutangan estra tehiya san gobyerno nasyunal paghatag conditional cah ngadto sin ura ura kapobre nga mga pamilya para mapaupay an ira panlawas. 10.000 sa tuig 2015. napitad kita tipahirani san katumanan san programa nga mag-u undong san kaupayan san panlawas. pero ini bag- . Dugang niya. Ngan an LGU gin-aa ghat liwat maghatag kadugangan nga allowance ngan benepisyo makantidad 2 mil par a sini nga mga nurses.3 milyones nga mga pamilya sakop san 936 nga mga bungto. An programa nagkikinahanglan sin 850 milyones ka pesos kada tuig ngan sugad ni O na. Si Health Secretary Enrique Ona nasugad nga ini nga RN-HEALS nga proyekto in mag tri-training ngan magpapadara sin maabot 10. Sugad ni Ona an Pilipinas yaun masubra pa 120 mil nga mga nurses. in gintestigosa n san Presidente.000 an kukuhaun para sini nga RN-HEALS. 79 nga mga probinsya sa bug-os nga nasud sa pag-abot san Disyembre 2011. sira tatagan sin 8. 74 nga mga syudad.000 nga mga waray trabaho nga mga nu rses ngadto san mga komunidad nga pipilion san DOH kabulig san Department of Soc ial Welfare and Development (DSWD).000 nga allowance kada bulan san DOH samtang an local government units (LG U) kon diin sira nahimutang mao an magsusupervise. “ Ini an sugad san Presidente. an Presidente in nagpahamtang sin suporta pinaagi san pag-api sini nga kanti dad dida san General Appropriation Act. yaun maabot 60 thousand nurses an nag apply para sa n naasabi nga programa pero tungod san kakulangan san budget. Dugang san Health Secretary.221 nga mga rural ngan waray nagseserbe nga komunidad para sin sayo ka tuig. An MOA nagtutumuyo nga makagbenipisyo sin 2.Kasumpay san kan Presidente Benigno C. Samtang ini nga mga nurses aadto san mga lugar nga pagtatrabahuan. magpapaseguro san kanra segur idad. ngan sugad man mabaton an pr oblema san kakulangan san nurses. nutrisyon ngan edukasyon sa kadam-an nga mga P inoy. An RN HEALS in makakabaton san kanan gobyerno paningkamot para matuman an kanan United Nations Millennium Devel opment Goals labi na dida san pagpaubos san numero san nagkakamatay sa panganak tikang san presente nga ihap nga 162 sa kada 100. Aqiuno III panuyo nga makahimo san labi k akinahanglan nga serbisyo panlawas abrido san ngatanan nga Pinoy labi na adton a dto san mga kahigrayuan ngan depress nga mga lugar. An PhilHealth ngan GSIS in maghahatag liwat sin group insurance san mga nurses s amtang an pribado nga korporasyon in gin-aaghat man liwat nga magkontribuer kon nano la ira maihahatag <b>MOA pagpakusog san 4Ps pitad para san bug-os nga reyalisasyon san pagbulig sa n pobre – Aquino</b> Si Presidente Benigno Simeon Aquino III sadton Huebes nga adlaw nagdayaw san pag pirma san Memorandum of Agreement sa butnga san Department of Social Welfare and Development ngan local government units pagpakusog san implementasyon san kanan gobyerno Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) nga nasugad “ ini nakagpahiran i sa aton ngadto san katumanan san ungod nga programa pagpahamubo san kapobrehan para sadton mga pobre nga kabugtuan. “Ipamatuod ta sadton nagruruhaduha an isip nga an CCT in diri limos. an Department of Health (DOH) in nag-undong si n agresibo nga programa nga ginngangaranan Registered Nurses for Health Enhancem ent and Local Service (RN-HEALS).” An MOA nga ginpirmahan sin simpli nga seremonyas sa Malakanyang.

Mag Cr uz Hatol. mga ahensya han gobyerno n asyonal. han pinaka-una nga Youth Media Festival ha siyudad han Tacloban. in nakatalaan pagdumara yana nga bula n han Mayo. Mag Cruz Hatol. in nagpasabot nga an Youth Media Festival in naghihingyap nga makakuha hin partisipasyon tikang han mga ba tan-on nga mulupyo han Bisayas nga may kalabutan o kaaradman ngadto han iba-iba nga porma han electronic media nga nag-uupod han digital nga mga kamera. sering ni Mr. labot la han iba p a.o nga pagtikang para san mga pobre nga kababayan basi dayon na sira nga makagawa s san kapobrehan. Ini an sugad san Presidente. ginlamano hira han Presidente ha n ira duha ka puntos nga gindag-an diin siring niya nga in in “pagpakita han kanan Pinoy gud agi ngan paniguro.” Ini an siring ni Presidente Benigno S. (PIA 8/maa) <b> Pokus ha mga mulay nga an mga Pinoy hawod – Aquino</b> “Pokus ha mga mulay nga an mga Pinoy hawod. An mapainubsanon pero ginsasarihan nga proyekto in magkukumpirmar ngada han nasu d ngan an rehiyon in makakagpakita hin usa nga mahinungdanon nga hitabo para han mga batan-on pinaagi hin pagneguro. para igpresentar ha ira an plano ngan disenyo nga amo an pinaka-una dinhi ha rehiyon. Aquino III ngadto han mha lider han Phili ppine Sports Commission (PSC) ug han iba pa nga sports organization kasumpay han pagdaog han Philippine Azkals football team kontra han Mongolia han Merkoles ha syahan nga hugna han ira 2012 AFC Challenge Cup prequalifying match ha Bacolod City. Hatol nga ig-iisplikar ngadto han mga nagtambong kun kay ano n ga an pahamtang nga “it takes a village to raise a child” in amo an dalan pagbaton h an mga panginahanglan han mga kabataan ha Bisayas. Secretary General han Anak TV. An Plan Philippines ngan hi Mr. usa nga grupo han ngatanan nga mga television networks nga nagseserbisyo dinhi ha nasud. Hato l. videoca ms. nagsering hi Presiden .” sering ni Mr. Dugang pa niya nga damo na nga mga director ngan producer han nagtitikadamo nga industriya han indie film in nagin kilala na ha bug-os nga kalibutan ngan kadaman hini ha ira in mga baatan-on pa. Dida hin usa nga media briefing ha Malacañang hadton Huebes. “Suhestyon ko nga magpokus kita ha mga uyas diin mayda gud kita kapas hin pagdarag -an. Hatol in nakatalaan pakigkita hin pipira nga mga personalidad nga natikang ha mga lokal nga pamunuan. igpapakita ni Mr. Diaz <b> Anak TV. Nagsaad an Presidente nga hihimuon an ngatanan sa gobyerno para maging manilampu son an 4Ps. ngan mga mobile phone nga may kapabilidad parti ha video. Kasunod han ira pagdaug han Merkoles han gab-i. An Azkals team in naghatag hin usa nga jacket ha Presidente diin malipayon niya ini ginsul-ot ngan naghingyap hin damo pa nga kalampusan ngan han pagigin modelo ha mga kabataan. sering ni Mr. (PIA-Northern Samar/Ailene N. Dida hit pakigharuharampang nga pagdudumaraon ha Old House han Hotel Alejandro. Hatol nga nagtutdo hin damo nga kabataan nga nagtit ikang ha mga higrayo nga lugar dinhi ha rehiyon.” siring han Presidente dida hin usa nga interbyu durante han courtesy call ha n mga kaapi han Azkals Hoybes nga adlaw ha Premier Guest House ha Malacanang. An Youth Media Festival in usa nga disenyo kun diin umabot na an iya panahon hin pagpahamtang. “Matapos pag-edukar hin ganatos-gatos nga mga batan-on nga mga Pilipino ha media.” (Translation by LDL/PIA-8) <b> Diri ginkikinahanglan mangaro hin pasaylo ha Taiwan – Malacañang</b> Diri ginkikinahanglan nga mangaro hin pasaylo an Pilipinas ha gobyerno han Taiwa n tungod han ginhimo nga pagpapalagpot ha nasud hin mga taga-Taiwan nga gintutuo han mga kaapi hin internasyonal nga sindikato-kriminal. Plan Phils magdudumara pinaka-una nga Youth Media Festival ha Rehiy on 8</b> An Plan Philippines ngan Anak TV. Igin-explikar han Presidente nga an pagpokus ha uyas diin an mga Pinoy may pagda rag-an in usa nga maabtik nga pitad. Hi Mr. state universities ngan mga pribado nga sektor. interes ngan enerhiya. amon narekognisar nga mayda pa ngayan masobra yenukot-yukot dinhi ha nasud nga n aghuhulat la hin higayon nga makapahamtang hin lugar ha media.

in nakakaghatag liwat san mga Gabine te sin mga impormasyon nga ginkikinahanglan para tuang nga makaresponde san magk .80 0 nga family packs. Iginpatapod ni Soliman kan Jolo Mayor Hussin Amin nga padayon nga maghahatag hin ayuda an DSWD ngadto han 1. An gobyerno. “Diri naton karuyag nga magin darangpanan hin internasyonal nga mga sindikato-krim inal. dugang san Presidente. . Ini nga mga reports. Aadto ha Tsina an ebidensya. Gin-aakusar hira tungod hin gin-aaligar nga paghidabi dida hin investment s cam nga an mga biktima en mga Tsino ha mainland China . 156 ka karton hin corned beef. An ginpalagpot nga mga Taiwanese en maatubang hin prosekusyon tungod hin cross-b order nga panlansis nga nagdadabi hin maabot $20 milyones nga gin-gantso nga sal api. ek sakto ngan importante nga mga reports nga nakaghatag sa kanya sin napapanahon ng a impormasyon matungod san mga importante nga panhitabo tikang pa san Oktobre 20 10. sa kanya mensahe dida san inagurasyon s a PSR sadton Huebes. 1. 173 ka kaha hin noodles. an ginhimo han nasud en agud daw mapanalipdan an nasudnon nga kapulsanan han Pilipinas.790 nga mga panapton ngan usa nga generator lakip en upat nga emergency lights. ngan Hong Ko ng . nga amo an de facto nga embahada han Taiwan h a Manila . Gintagan niya hin duon nga diri karuyag han gobyerno nga magin darangpanan an na sud hin internasyonal nga mga sindikato-kriminal. 41 ka kaha hin gatas. sering ni Soliman. ginbuhat an krimen ha Tsina… salit para adto ha n kapulsanan han aton nasud an pagpalagpot ha ira ngadto ha Tsina. pagbaha ngan iba pa nga mga peligro. ginhangyo nira an Manila Economic Coordinating Office (MECO) nga makigsumpayan ha gobyerno han Taiwan mahiuinong han isyu para han Taipei Ec onomic and Cultural Office (TECO). Gin-aadman na yana han DSWD an hangyo para hin core shelter assistance han probi nsya han Sulu. nasugad nga an PSR in nakagproduser sin 104 nga halipot. Hadton Miyerkules. Si Presidente Benigno Simeon Aquino III. en mayda pagkabaraka para hiton kabubuwason hin maabot otsenta mil nga mga Pilipino nga mga magtratrabaho ngan iba pa nga mga P ilipino nga nag-uukoy ha Taiwan .tial Spokesperson Edwin Lacierda nga ginrerespeto han gobyerno an desisyon han T aiwan mahiunong han mga tuminongnong hini. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Nagpadara hin ayuda an DSWD ngadto han mga naapektaran hin babaha. gin-aro han gobyerno han Taiwan nga manngaro hin pasaylo an g obyerno han Pilipinas tungod han gintatawag nira nga patago nga pagpapalagpot ha n 14 nga mga tuminongnong hini han naglabay nga semana ngadto ha mainland China . tornado h a Jolo</b> Ginpahayag ni Department of Social Welfare and Development (DSWD) Secretary Cora zon "Dinky" Soliman hadton Miyerkules nga nagpadara an ira ahensya hin hinabang agud maayudahan an 1. An mga puroy-anan nga gintutukod han DSWD ilarum han CSAP para hin mga pamilya n ga apektado hin mga remalaso en magdig-on daw nga diri maruruba hin 180 kph la n ga hangin. 150 ka sako hin bugas.” sering ni Laci erda. intensity kuwatro nga mga linog. Segun kan Lacierda.140 nga mga pamilya nga nadislokar hin tornado ngan pagtono hin tuna nga naka-igo han probinsya han Sulu han naglabay nga semana.140 nga mga pamilya ha Jolo nga nadislokar han babaha ngan tornado han naglabay nga semana. Singapore . labot pa. kondi pinaninindogan han gobyerno han Pilipinas an desisyon hini nga palagputon an mao nga mga taga-Taiwan. 100 ka kaha hin sardinas. sering ni Lacierda. Nagsering hi Soliman nga an mga hinabang nga ginpadara en ginkokomponer hin 3. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Aquino gin-abrihan an Presidential Situation Room para sin epektibo nga pagb aton san krisis</b> An gobyerno in yana epektibo na nga makakaresponde san krisis ngan kadagmitan ng a panginginahanglan dida san bug-os nga operasyon san Presidential Situation Roo m (PSR). Gin-iimplimentar han DSWD an Core Shelter Assistance Project (CSAP) agud maayuda han an mga pamilya nga nagkadidislokar hin mga trahedya aber makagtukod hin ira puroy-anan.

baha sa iba iba nga parte sa nasud.” sering han Pangulo. siya nag isy u sin Adminitrative Order Numero 2 pagtindog sin PSR basi an gobyerno makagbaton o makagresponde san sugad nga mga sitwasyon sin epektibo nga pamaagi. “Apektado an kada Pilipino han hiruhimangraw pankamurayawan. ha pak igburoligay hiton Presidential Communications Operations Office (PCOO). makigbahin hiton solusyo n imbes nga makadugang hiton problema. Office of Civil Defense ngan De partment of National Defense. An AFP in makusog la gihap an ira commitment para serbisyohan an nasud. Antonio Parlade . nga an PA in maiha na nga naghihimo hin mga reporma ha sak ob han militar labi na han pag-inbestigar han mga gin-aalegar nga corruption nga nanhinabo hadton una nga panahon. nga sa panahon san krisis nasyunal. Mao nga sa Setyembre 17. Dugang niya. Diaz) <b> Militar. hiya in nagsering nga iya ginpap atapod nga an liderato han Philippine Army in nagkakaurosa la gihap bisan ha luy o han mga anomaliya. hira in dire naaa-apektaran han sinisiring nga “send off mone y” issue ngan iba pa nga gin-aalegar nga mga skandalo ha sakob han AFP. PBS ngan National Broadcasting Network (NBN)-Channel 4. An iya pamahayag in nahinabo durante han hiya in nagin bisita han “Talking Points” u sa nga bi-weekly radio program han DZRB. an kanya administ rasyon in nag-agi liwat sin krisis kaapi na an hostage crisis. “Makusog it akon pagtoo hit aton gobyerno. labi na an pwersa a rmada san Pilipinas. nagpapabilin nga hitaas la gihap it morale—Parlade</b> Nagpapabilin nga hitaas la gihap it morale hiton mga opisyales ngan miyembro hit on Armed Forces of the Philippines o kon (AFP). An Presidente nasugad liwat. nga dara han hidabi han kaso ni anay AFP compt roller Carlos Garcia. “Talking Points” in usa nga proyekto han Philippine Information Agency (PIA). an PSR. para paghatag hin bag-o nga sistema ha sakob han opisina nga kon diin may-ada check and balan ce ha military resource ngan fiscal management. Radyo ng Bayan. (PIA -E.adurudilain nga ayat. sentrohon an padalagan san impormasyon ngan maasister san koordinasyon san magkadurudilain nga ahensya nga ginmamandua n nga umatubang san krisis. gin-porma an mga opisina han Resource Management. sanglit it kamatu-oran magawas gihap”. ini in nahibaroan tikang han Phi lippine Army o kon (PA) kakulop nga adlaw (Huwebes). Nagsering hi Parlade. gin-aghat ko na an ngatanan nga maki-usa. (PIA-Northern Samar/ Ailene N. Fiscal Management. an PSR mao an m agiging sentro san pagbaton san gobyerno. 2010. . Samar. Accounting ngan Internal Audit. Philippine National Police. An Presidente nagpahayag sin pagtapod nga sa mga tuig nga maabot. ngan m ga tawo nga nagtatrabaho dida padayon nga magkiwa samtang an nasud naatubang san mga reyalidad nga an katawhan in buhayhag san magkadurudilain nga tarhog sa kan ra kinabuhi ngan seguridad. nagdugang pa hi Parlade. Candido) <b>Aquino nanawagan ha katawhan Pilipino nga magin aktibo ha pakig-api dida hito n proseso pankamurayawan</b> Gin-awhag ni Pangulo Benigno Aquino III an ngatanan nga mga Pilipino nga magin a ktibo ha pakig-api dida hiton panuyo han gobyerno nga makab-ot en kadayonan nga kamurayawan agud makagporma hin mahinungdanon nga katangdo-an pankamurayawan nga da han rebelde nga mga grupo. bisan ha luyo hin mga gin-aalegar n ga mga isyu sugad han graft and corruption hiton hanay hit militar. Amo ini an ipinanawagan han Pangulo durante han “Ilaw ng Kapayapaan” (Lamrag han Kam urayawan) nga okasyon kon diin ginbuhat an seremonyas hin pandagkot hin mga kand ila ha Quezon Memorial Circle hadton Martes. an PA in gin-wara na an comptroller’s office . Ngan tikang pa man ha n tinikangan. Hi Parlade in nanhimuwa han mga reports nga an Army chain of command in habobo na it morale. Kabalyo han nawara nga opisina nga amo an comptroller. panbomba san bus. translated by: S. Samtang. Hi Garcia in ginkasohan hin pangawat o kon plunder ha opisina han Ombudsdman dar a han alegasyon nga nangurakot hiya han pondo han Army. an PSR in bubutangan liwat sin centralized nga electronic connectio ns san mga nangunguna nga national security nga mga ahensya. Segun kan Army spokesman Col. sa kanya halipot nga estada san opisina. Sugad san Presidente.

Moro National Liberati on Front (MNLF) ngan National Democratic Front (NDF). han nakalabay nga Merk oles. An Presidente. Ochoa Jr. Nagsering an Pangulo nga labot la hin pagmalakahibaro hiton bag-o nga mga panhin abo bahin han situwasyon han proseso pankamurayawan tikang han website han Offic e of the Presidential Adviser on the Peace Process (www. Ngani daw. nagladawan san seremonyas pagdagkot san kandila bilang simbolo sa n pagkasarayo ngan sayo la nga hingyap san pagpalaga sin kalayo san ungod nga ka murayaw. Sugad san Presidente. aragway ngan waray pulos nga pagg iburubingkil nga nagpapakita san tikadako nga lat-ang san mga myembro san gobyer no ngan rebelde nga grupo.). An Pinoy natatanglay na san samok. Pagal na an Pinoy san pagkita san kanya igkasitawo nga nahibubutnga san b akbakan nga waray man nahihingadtuan. kahadok. “Maipapahibaro niyo dinhi an iyo mga opinyon ngan suhestyon agud magkaurosa kita h a pag-undong han proseso pankamurayawan. usa nga mahinungdanon nga amot para han katumana n han ginhihingyap nga kadayonan nga kamurayawan. Dugang san Presidente. Diaz) <b> Reporma ha AFP ginbubuhat na</b> Ginbubuhat na daw an reporma ha Armada Pwersa han Pilipinas (AFP) agud mapatuman in pira nga pagbabag-o hine nga ahensya nga gusto han Presidente ipatuman. paglingod hine ni Gazmin hadton nakalabay pala nga bulan han Hulyo. Nahangyo la daw hi Ochoa ha publiko nga dire bug-uson an institusyon han AFP iglakip ha nahitatabo yana nga kontrobersiya ha fund scam. Sumala kan Ochoa. An Presidente nag anunsyu nga an gobyerno in magbubuhat sin exploratory nga kuru kabagaw ngada san MILF tikang sa Pebrero 9 ngadto 10 ngan pormal nga kurukabagaw ngada san NDF tikang sa Pebrero 15 ngadto sa 21 sa Kuala Lumpur.. Aquino III nanawagan san ngatanan nga nadadabiha n ngan adton may kalabutan nga igkasi Filipino nga tumindog sa luyo san administ ration ngan sumuporta san pagbalik san kurukabagaw pankamurayaw dida san Moro Is lamic Liberation Front (MILF) nga pagbubuhaton yana nga bulan san Kuala Lumpur. pagal na san waray pulos nga armado nga pakig -away. Sa maiha na nga panahon. ini nagdara sa ira sin kasuol.opapp. Importante daw nga dire paprehoon an mga sundalo ug mga opisyal. Kingdom of Saudi Arabia. i ya na daw iginpatuman an pagpahugti han budget han AFP. makakabulig na kita ha pagpapakalyap han adbokasiya han kamurayawan ngan maipapaabat pa daw naton ha ngatanan nga an paggagahin hin oras ngan talento para han proseso panka murayawan en diri kawang kondi. puede gi hapon abrehan an ira account ha Facebook ngan Twitter. Iya liwat gintandaan nga an tripartite nga miting sa butnga san gobyerno.Gintagan hin duon han Pangulo an kakinahanglanon nga makibalita. An ginbuhat nga aktibidad in para san tiarabot nga pag resumer san negosasyon pa nkamurayaw dida san Moro Islamic Liberation Front (MILF). sugad man han sayod na n ga proseso ha panmamalit han mga higamit han mga sundalo agud masiguro nga mapro . Ginhimo ini nga panawagan san Presidente durante san “Ilaw ng Kapayapaan” (Light of Peace) o seremonyas san pagdagkot san kandila nga ginhimo sa Quezon Memorial Cir cle sa Martes nga gab-i. ya na na an panahon san kamurayaw. Malaysia. (PIA-Northern Samar/Ailene N.ph. kabukwag. Si Presidente Benigno Simeon C. Malaysia. nagkaistorya na daw hira ngan hi Defense Secretary Voltaire Ga zmin nga iya na gin sidngan nga tagan hiya han listahan han detalye han angay ma bag-o ha AFP. kalangot san igkasi ta Pinoy. magbantay ngan makig-api dida hiton hiruhimangraw pankamurayawan. Nagsering pa an Pangulo nga pinaagi hini nga yano la nga mga gi-os.” sering han Pangulo. Natatanglay na anpinoy san pagburublag. kadam-an nga parte sa aton nasud in nahi-iilarum san masir um nga samok o armado nga komplikto. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya :DUM) <b> Yana an panahon san kamurayaw – Aquino</b> Sa pagsugad nga an Pinoy pagal na san saramok. amo ine an sering ni Executive Secretary Paquito N.gov. sering pa ni Ochoa. san MN LF ngan Organization of Islamic Countries para estudyuhan an implementasyon san 1996 Final Peace Agreement nga pagbubuhaton tikang sa Pebrero 19 ngadto sa 20 sa Jeddah.

in nagpakurokusog han iya kam panya kuntra hini nga tagapagpasarang han druga pinaagi han Philippine Informati on Agency bali panguna nga ahensya ha pagpasarang han impormasyon kuntra hini. Para maabisuhan an publiko nga diri mahidabi hini nga mga syndikato hin druga. 431 o 63% hini in mga babaye ngan 258 o 3 7% in mga lalaki. Tiu nga gin-imbitar han i ra opisina an Regional Director han Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) di nhi ha rehiyon nga hi Director Julius Navales nga maghisgot parti han kanan nasu d problema kun diin gingagamit in pipira nga mga mulopyo hini bali taga-pagpasar ang han ilegal na druga hin mga syndikato nga natikang ha langyaw. Sumala pa han President an seremonyas nga panagkot han kandila hadto nga gab-i h an Martes in simbolo daw han pagkakaurusa han mga Pilipino ug an ira nagkakaurus a nga hingyap hin tinood nga kamurayaw.(PIA Samar/Trans: Alice Nicart) <b> Aquino pagiinaguraran an Presidential situation room</b> Pag-iinaguraran ni President Benigno S. An PSR nga natukod pinaagi han Administrative Order No. Dinhe daw daman magkikirigta an mga membros han crisis management operation comm ittee agud iristoryahan an mga pamaagi kun patiunan-o matatagan solusyon kun maa bot man in problema nga importante matratar para han bug-os nga nasud. Moro National Liberation Front (MNLF) ug National Democratic Front (NDF). diin iya mababasa ug mababati an mga impormasyon kaparte han mga isyu n ga nakakapektar han katawhan ug panggobernohan partikularmente an kahimtang han seguridad han kabug-usan nga nasud. Diri maubos hin 79 nga mga Pilipino in ha pagkayana naatubang hin penalidad nga   . An panawagan han Presidente in binate durante han pagdumara han “Ilaw Kapayapaan” ha Quezon Memorial Circle niyan han gab-i han Martes. Did a han 689 nga nanhilista nga mga kaso. Dida han Pebrero 3. kasamok ug an waray hungkag nga away pupsilay sugad nga resulta han nagtitika halapad daw nga distansya han goberno ug mga membro han rebelde nga kagiusan. 2011. Pebrero 10. Makikita daw ine nga PSR harani han Presidential Security Group tabok la han Mal acanang. (PIA Samar/Trans: Alice Nicart) <b>‘‘Panahon na para hin kamurayawan ’’ – Aquino</b> Binubutlaw na daw an mga tawo tungod han aru-araway. Malaysia. Fabia ngan han Director General han PDEA nga hi USEC Jose S. 17 han una nga tuig ug kakaptan ine han Office of the National Security Adv iser. (PIA Samar/Trans: Alice Nicart) <b> PIA-8 magdudumara ‘anti-drug courier campaign media forum</b> An Philippine Information Agency (PIA) in yana nga adlaw. An mas nakakaalarma hini amo an kamatuoran nga mas damo an mga babaye nga nabibi ktima ngan gingagamit bali tagapagpasarang hini han mga syndikato han druga. Aquino III ha mga stakeholders ug mga molopyo nga suportahan daw an iristorya pangkamurayawan o peace talks ha butnga hiton Moro Islamic Liberation Front (MILF) nga matatabo yana nga bulan ha Kuala Lumpur. kun diin harayo hin duro han duha nga na hilista nga mga kaso han tagapagpasarang han druga dida han 1993. nagd udumara hin media forum parti Anti-Drug Courier campaign o kampanya kuntra pagpa sarang han ilegal na druga ha ilarum han gobyerno nasyonal. a n gobyerno. Nagpasabot hi PIA8 Regional Director Erlinda Olivia P. an Anti-Drug Courier Campaign in pormal nga iginlunsad ha Bi sayas didto ha Sarabia Manor Hotel han Iloilo nga pinangulohan han Director Gene ral han PIA nga hi USEC Jose A. Jr.teheran an pondo han goberno ngan dire hingadto han pag-abusare hin pira nga taw o. Aquino III yana nga adlaw an Presidentia l Situation Room (PSR) nga maghahatag ha iya hin lugar agud iya matagan hin iwag ug panminsar an mga isyus nga importante kaupay ha intereses han katawhan ug se guridad han bug-os nga nasud. Dida han Enero 2011. Panawagan daw ine ni President Benigno S. 2 in pinirmahan hadton S ept. an nakalista nga mga kaso hin tagapagpasarang han druga in sumaka ngadto hin nakakaalarma nga 689. An “ Ilaw sa Kapayapaan” in serbe programa nga nagpaabat han aabrehan nga peace talk s o negosasyon ha butnga han Moro Islamic Liberation Front (MILF). pinaaagi han Task Force Drug Couriers. Guttierrez. Tatagan daw an Presidente hin haglipot nga impormasyon ha mga nanhihitabo ha nas ud diin iya daman tatagan komento o opinion kun importante ine o dire.

An Task Force Drug Couriers in gintindog pinaagi han Administrative Order No. An unse nga mga meyembro n ga mga ahensya in nag-uupod han Philippine Information Agency. PTA. Gin eksplikar san Executive Secretary nga sa pagsulod ni Defense Secretary Volta ire Gazmin sa iya opisina sa Hulyo 2010. sa Mierkules nga adlaw. Natikadamo an mga babaye nga nahilalambing hini nga pagtagapasarang hin druga. 326 nga mga kaso hin pagpasarang hin druga in nakalist a ngan ha Middle East. Ochoa. Sugad niya. Philippine Na tional Police-AvseGroup ngan han MIAA. Jr. Ini nga mga paningkamot in may panuyo pagpaseguro nga an trasaksyunes in buhayha g ngan an pondo san AFP nakatago nga diri magamit sin waray pulos ngan diri maab uso. pagproponer hin $2000 nga suhol ha kada malinampuson nga transaksyon ngan paghatag hin tiket pa ra eroplano para ngadto han tagapagpasarang han druga. OP-ES. K adam-an hini ha ira in mga OFWs nga nagkawawarayan trabaho. Commission on Higher Education. Sayo san mga pangunahon nga pagbabag-o mao an pag imponer san probisyon san Comm ission on Audit (COA) Circular Numero 97-2002: Reinstatement with Amendment san Rules and Regulations on the Granting. An Presidente nagpahamtang san panawagan durante san “Ilaw ng Kapayapaan” (Light of Peace) seremonyas sin pagdagkot san kandila nga ginhimo sa Quezon Memorial Circl e sa Martes nga adlaw. National Bureau of Investigation.ph). sugad ni ochoa. gin implementar niya an pitad paghugot san paggastos. ini an sugad ni Executive Secretary Paquito N. 27 9. proseso san pamalit san supplies nga ekepahis. Department of Justice. An modus operandi han mga syndikato amo an pakigsangkay han ira potensyal nga gi nrerecruit. makiapi sa solusyon imbis nga d umugang sa problema” Ini an sugad san Presidente. Makibalita. ngan 73 in may sentensya hin kamatayon nga may duha katuig nga amnestiya. duon niy a. 90-331 para mabaton an konbersyon san pondo san pwers a armada. pag-asawa han ginrerecruit.opapp. Bureau of Customs. (PIA 8/maa) <b> Aquino nag-aghat san mga Filipino nga maging aktibo nga kaparte san proseso pankamurayaw</b> Si Presidente Benigno Simeon Aquino III nag-aaghat san mga Filipino nga maging a ktibo nga kaparte san kanan gobyerno tinguha para sin waray katapusan nga kamura yaw pagsulsog sin makahulugan nga kasabutan pankamurayaw dida san mga grupo san rebelde. ma abot 125 nga mga kaso hin pagpasarang hin druga in nahilista. magbantay ngan maki-api san uru-esturya para san kamurayaw. Utilization and Liquidation of Cash Advan ces Provided under COA No. un om (6) in naatubang hin kamatayon nga waray pardon.kamatayon ha Tsina. <b> Reporma sa pwersa armada padayon – Ochoa</b> An reporma san pwersa armada san Pilipinas (AFP) in ginhihimo para maplastar an ginkikinahanglan nga pag-uswag ngan transpormasyon sa military. Ini in pinangungulohan han PDEA kasugbong han DFA. mayda na 152 nga mga kaso in nakalista ngan ha Europa. nagkaada hin 86 nga mga insidente hin pagpasarang hin dru ga.gov. (PIA-Northern Samar/ Ailene Diaz). ngan internal cont rol. Ha Asya ngan ha Pasipiko. Department of Lab or. Tikang sa tinik angan gin-aaghat ko na an ngatanan nga makisayo. an kanra Facebook ngan Twitter accounts in abrido l iwat. Dida han 79 nga mga kaso nga may penalidad nga kamatayon. Ha Estados Unidos. ngan an iba naman in namimiling hin trabaho ha langyaw. Kasumpay sini. “kada tagsa nga Pilipino in apektado san kurukabagaw pankamurayaw. kaswal nga pakigsangkay. An reporma sugad ni Ochoa in kasumpay san kan Aquino administrasyon determonasyo n nga mabaton an mga problema ngan isyu nga ginpahamtang san pwersa armada. an administrasyon in nagdesignar sin special disbursement officer (SDOs) nga an trabaho mao an panginano san mga financial requirements sa mga ah . Bureau of Immigration. Maipapagawas dihan an iyo mga karuyag sidngon basi magkasarayo kit nga sulsugon an proseso pankamurayaw. labot san pagkuha san mga bag-o nga talaan san estatus sa proseso pa nkamurayaw tikang sa website san Office of the Presidential Adviser on the Peace Process (www.

Samar. nga kon diin hiya in bol untaryo nga magppakita ha senado. . Hi Cimatu in gin-aakusahan kaupod na an anay AFP chief Angelo Reyes. nga amo an opisyal nga pambato para han pagbiling ngan pagpili hito n New 7 Wonders of Nature ha bug-os nga kalibutan. (PIA-E. tulo nga mga myembro san Defense Press Corps in malingkod bilang observers sa deliberasyon san Bids and Awards Committee. Nanawagan hiya han mga katawhan nga dire hira mag-una-una hin mga desisyon .000 n ga overseas Filipino workers o kon (OFWs). Pebrero 4. didto ha Ninoy Aquino International Airport (NAIA) nga sakay han United Arab Emirates Airline flight EK-334 nga tikang ha Dubai. Palawan para kumita han Puerto Princesa Subterranean River Na tional Park. hi Cimatu in deritso nagdiwara. Candido) <b> P-Noy bumisita han kanan Pilipinas pambato han New 7 Wonders ha Puerto Princ esa</b> Bumisita yana nga adlaw Pebrero 9 (Miyerkoles) hi President Benigno Aquino III h a Puerto Princesa. nga konta tagan hiya daman hin oportunidad pag-presentar han iya kalugaringon duran te hiton senate committee hearing hit sunod nga semana. nga kon diin aadto hiya mapahuway madaliay didto han bag-o pala nga ginhimo nga Sheridan Hotel san-o sumulod han underground river. An Presidente in mapakadto ha Brgy. Cabayugan pinaagi han Philippine Air Force ( PAF) helicopter. An iya pagbisi ta in ginlalauman nga makakabulig pag-promote han underground river ngan pag-agh at nga mabotosan para han global platform han nasabi nga New 7 Wonders of Nature . Labot san representante san Bishops-Businessmen’s Conference for Human Development ngan san Makati Business Club. (PIA-N orthern Samar/ Ailene N. Barangay Cabayugan para bisitahon an world-famous subte rranean park. Hi Cimatu in tikang pala han iya katatapos nga misyon didto ha Afghanistan ngan didto ha Middle East. Samtang. pero nagdiwara nga may niya partisipasyon han AFP fund scam</b> Nakabalik na adton anay Armed Forces of the Philippines (AFP) Chief of Staff nga n Special Envoy Roy Cimatu hadton Biyernes nga adlaw . Mitra ngan Mayor Edward S. Nahibaroan nga primero pala han Preidente Aquino makakita han subterranean park. han pagpaki-anhi ha iya bahin han isyu nga may partisipasyon han Armed Forces multi-million peso scandals. hi Rabusa in nagsering nga hi Cimatu in nakakarawat hin P80-million in send-off money samtang hi Diomedio Villanueva in gin-alotagahan hin por lo minus P164-million durante han iya pagretiro. Diaz) <b> Cimatu binalik na tikang ha Middle East mission. An administrasyon liwat in nagpapakusog san internal control systems sa ngatanan nga mga ahensya ngan units sa ilarum san AFP ngan DND pinaagi sin pagkondukto s in pre-audit sa ngatanan nga buruhaton sin pamalit. Ini nga proseso makakapawara san ghost deliveries san goods and services nga mak omplementar san post-audit operations nga ginhihimo sa COA auditors. Nagdiwara gud hiya nga waray niya nakarawat hin ano man nga pondo para hin perso nal nga paggamit nga tikang hin mga tawohan han AFP. nga waray ni ya partisipasyon hadton gin-aalegar nga mga anomaliya ngan mga iregularidad han AFP duranti han hiya halipotay nga pamuno komo Chief of Staff tikang ha Mayo nga da han September 2002. segun han ira information officer ha syudad han Puerto Princesa. Hi Cimatu in nagdugang pa hin pagsering nga karuyag niya nga tagan hiya daman hi n oportunidad pagklaro hit iya ngaran ngan hiya in andam umatubang hin ano man n ga imbestigasyon para manggud makuha an kamatuuran hadton gin-aalegar ha iya. nga kon diin hiya in nag-ukoy hin duha ka semana didto ha Afghanistan para pangumustahon an mga kahimtang han may-ada por lo minus 4. Hagedorn in nanguna par a han provincial ngan city government officials para tapu-on hi Presidente Aquin o didto ha Sitio Sabang. translated by: S. nga hi Angelo Reyes in nakakarawat daman hin P50 million in send-off money. Dida han iya pamahayag didto ha Senado. ni whistleblower George Rabusa didto ha Senado han nakalabay nga semana. Nagdugang pa hi Rabusa. Hi Governor Abraham Kahlil B.ensya san Department of National Defense (DND) ngan AFP units pinaagi sin sestim a san pag cash advance.

pasabot ni BIR Regional Director Atty. Dida daw hin usa nga ambush interview ha iya pagbisita han ginbuhat nga medical ug dental missions ha Mendiola parking nga gin-organisar han Office of the Presi dent. Gin-aantisipar nga an mga nangunguna nga opisyal in maghihisgot han mga kalungan ayan nga dara han Tax Administration Reforms ngan han nangunguna nga mga program . East Avenue in Quezon City ug iya gin-renew an iya driver’s license kay nag-expire man daw in e pag-abot han iya birthday. Hagedorn an linya han nagtapo han Presidente upod an mga empleyado han kapitolyo ug syodad. Antis hine. An motorcade in magtatapos ha BIR Regional Office kun diin usa nga press confere nce in pagdudumaraon kaupod han mga hagtaas nga opisyal han BIR ngan han mga Rev enue District Officers. Pinamunuan nira Governor Abraham Kahlil B. ug didto. Sering ni Director Alocilja. Aquino III han iya ika-51 nga k aadlawan an makapagtrabaho hin doble para ha kaupayan han mga Pilipino nga mga k ablas ngan matalwas hira hin sagilayon tikang ha kapobrehan. may-ada salida nga igpapakita mahi-unong hiton clim ate change didto ha nasabi nga hotel. translat ed by: S. Sumala daw kan Hagedorn. Aquino makabulig ha pagduso han industriya han turismo ha Palawan ngan padamoon pa an mga nagkakaabot nga turis ta. Mitra ug Mayor Edward S.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b>P-Noy mabisita han kanan nasud ikokontest ha N7W</b> Ginbisita ni President Benigno Aquino III an kanan nasud ikokontest ha kanan kal ibutan paisan-isan han New 7 Wonders of Nature. basi han inpormasyon nga nahikay tikang ha Philippine News Agency o ko n (PNA) hi City Mayor Hagedorn in ginlalauman nga makikighimangraw hiya ngadto k an President Aquino bahin han “No Mining in Palawan” nga kampanya. Nakig-istorya pa daw an Presidente ha mga pobre nga residente ug mga membro han medical team ngan iya gin obserbaran an panhatag hin mga pinutos-putos nga talag udti nga regalo ngadto han mga tawo tikang han 22 nga membro han Malacanang Leag ue of Barangays. 2011 . nga ha pagkayana in nag-hihikay hin 10 million votes ha bug-os nga nasud. an kanan Puerto Princesa Subterr anean River. karuyag hadto pa ni Mr. ug Presidential Security Group (PSG) para han iya birthday. Candido) <b> P-Noy hingyap ha iya kaadlawan: katalwasan han mga pobre</b> Simpli daw la an hingyap ni President Benigno S. Alert Alocilja.” an motorc ade in magtitikang ha BIR Regional Office ha 8:00 hit aga tipakadto ha downtown han Tacloban. press c onference</b> An Bureau of Internal Revenue ha Sinirangan Bisayas in nakatalaan paglunsad han ira 2011 Tax Campaign o Kampanya Pamayad Buhis dida hit Martes. Samar. (PIA-E. Samtang . Namotibar ha tema han kampanya nga “Buhis Mo Para ha Bag-o nga Pilipinas. Pebrero 15. an paglunsad in pagdudumaraon pinaagi hin usa nga m otorcade ngan susundan hin usa nga press conference para iklaro an mga plano nga n estrateheya pagpakusog han koleksyon han buhis. An grupo in nagkadto man gud ha Sitio Sabang.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> BIR-8 maglulunsad 2011 Kampanya Pamayad buhis pinaagi hin motorcade. . Kataliwan pagbalik ha n Presidente tikang ha park. kumadto daw an Presidente ha Land Transportation Office.Segun kan Mayor Hagedorn. an Presidente in karuyag bumulig para i-promote an nas abi nga park ngan para damo pa an bumisita han aton nasud. Department of Social Welfare and De velopment. nagsering daw an President nga iton iya interes in para han kabalhinan han mga sosyedad n ga mga kablas ha pinakadagmit pa nga panahon kontra han ginbubuhat na yana. Philippine Charity Sweepstakes Office. Katapos hine. lab-i na gud an nakatalaan nga mga ginhihingyap maabot para han tuig 2011. Barangay Cabayugan agud bisitahon an sikat nga salog nga aadto ha ilarum hin usa nga dako nga lungib. pinahuway hiya hin sakadali ha bag-o pala n ga gin-abrehan nga Sheridan Hotel. Primero pa daw la ine nga pagkita ni P-Noy han salog ha ilarum han lungib ha Pal awan ug linalauman nga ine nga iya pagkadto in makakaaghat hin hura nga botos pa ra ine mapili ha N7W. ginbisita han Presidente an Cabayugan sakay han kanan Philippine A ir Force (PAF) helicopter.

an pag-aro hin pasaylo en mahimo para ngadto han duha nga mg a anak ni Reyes nga upod niya ha LMP durante hin pagbisita han lubnganan han iro y han anay hepe han National Defense. Waray pag-iha kataliwan han iya pagretiro ha serbisyo ha militar hadton Marso 1.a han BIR ha ilarum ha liderato ni Commissioner Kim Jacinto Henares. Nagsering gihapon hiya nga magpapatuman an iya departamento hin mga pitad ag ud mapanalipdan an mga Pilipino nga mga marino. en inab ot ngadto han licensing division han ulo nga buhatan han LTO han mga alas-10:38 han aga ngan largo nasingadto han Window 14 agud personal isumiter an iya renewa l application form para han lisensya. Ha pagngaran hin pipira. ginmando-an na niya hi Overseas Workers and Welfare Administra tion (OWWA) Administrator Carmelita Dimzon nga matambuligan an pamilya han bikti ma. 2011 ha Robinsons Plac e Tacloban. Sumala kan Recorba. An press conference in pag-aatinderan han mga representante nga natikang han nas yonal ngan lokal nga broadcast ngan mga taga-mantalaan nga manunurat. en nagsering nga dinalagan hiya ngadto kan Reyes agud buligan hiya ha pakakita gud niya nga tipatumba na ini ha tuna kataliwan hin buto hin pusil. Nasusubo kami hini nga tra hedya ngan nakikisimpatiya gud kami han pamilya ngan mga kauropdan han namatay n ga Pilipino nga marino. nga amo gihapon an nag-asister ha n Pangulo samtang ginlalakad an proseso han paglukat hin panibag-o nga lisensya ha pagmaneho. (PIA-E astern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Pangulo Aquino linukat hin panibag-o nga lisensya ha pagmaneho dida han iya kaadlawan</b> Gintikangan ni Pangulo Benigno Aquino III an pagtigaman han iya ika-51 nga kaadl awan pinaagi hin paglukat hin panibag-o nga lisensya ha pagmaneho ha Land Transp ortation Office (LTO) ha may East Avenue han Quezon City hadton Martes. (PIA 8/maa) <b> Pulong nga “sorry” igin-asoy ni Reyes ugsa han gin-aaligar nga pagpapakamatay</b > Usa nga saksi han insidente han baga klarado nga pagpapakamatay ni anay Defense Secretary Angelo Reyes en nagsering nga hinbati-an niya ini nga nag-asoy hin pul ong nga “sorry” ugsa mahirugmok hirani han lubnganan han iya iroy ha Loyola Memorial Park (LMP) ha Marikina City Martes han aga. ginpusil hadton Enero 26 sakay han cargo ship nga M/V Beluga Nomination. 2001. Gin-abi-abi hiya ni LTO chief Virginia Torres. Nagin chief of staff hi Reyes han Armed Forces of the Philippines (AFP) tikang h an 1999 ngada han 2001. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM <b>Pagpataya hin marino nga Pilipino. an Revenue District Office No. Nagsering pa hi Recorba nga mayda ginkakaptan nga libro hi Reyes nga “Trump: The A rt of the Deal. ha mga nangunguna nga mga programa han BIR amo an Chang e Management Program. ginkondenar han DOLE</b> Ginkondenar han Department of Labor and Employment (DOLE) hadton Martes an pagpa taya hin usa nga marino nga Pilipino hin Somali nga mga pirata. Oplan Kandado (OK) ngan han Tax Compliance Verification Drive (TCVD). Kataliwan masumiter an aplikasyon. Run After Tax Evaders (RATE). nasingadto na an Pangulo ha Window 11 kon dii . An Pangulo. 16 & 17. Upat pa nga mga Pilipino en nahisumat nga sakay han gin-hijack nga barko. 88 ha Tacloban in mangunguna hin t ulo ka-adlaw nga Tax Clinic dida hit Pebrero 15. Dida hin usa nga pahayag. usa nga kontraktuwal nga tagmentinar ha LMP. kun diin mambabaton hira hin mga pamakiana nga may kalabutan ha buhi s tikang ha publiko ngan makarawat gihapon hira hin “no payment returns” para han Ta x Year 2010. nagsering hi Secretary Rosalinda Baldoz: “Ginpapahayag n amon an amon kapungot ngada hini nga diri makatadunganon nga pagpanamastamas hin tawhanon nga kinabuhi ngan amon ginkokondenar ha gikukusogi nga posible nga mga termino an kawaray kalooy han Somali nga mga pirata. Segun kan Baldoz. sering ni Director Alocilya. Ha pagpadayon.” ugsa han gin-aaligar nga pagpapakamatay hini. Hi Feliciano Recorba . nga nakasul-ot hin barong tagalog ngan hin itom nga saruwal. gintudlok hiya komo Defense Secretary ni anay Pan gulo Gloria Macapagal-Arroyo.” Ginkilala an namatay nga Pilipino komo usa nga Farolito Vallega.

ginkaraw at na niya an dako nga sakripisyo. gindumara para han ika-51 nga kaadlawan ni P-Noy</b> Ginsalin-urog ni Pangulo Benigno Aquino III an iya ika-51 nga kaadlawan kakulop pinaagi hin usa nga misa hin pasasalamat nga ginpahinungod han iya pamilya. Kris Aquino-Yap para han tubig ngan bino. Ginhingadayan han Reberendo nga Padi nga han akseptaron han Pangulo an ayat han katawhan Pilipino nga tugwayan hira ngan magpatuman hin mga kabalhinan.” Ini an pahamtang n i Director Gonzaga. sering niya. ginpahinungoran han tradisy onal nga karantahon nga “Happy Birthday to You” an Pangulo han mga opisyal ngan mga empleyado han LTO. An sakripisyo nga ginhimo han Pangulo. Pagkas ira Huwag Hayaan. Pinky Aqui . Ini an nahibaru an tikang sa Philippine Information Agency. Dentistang Mapagkalinga. en para han pankabug-osan ng a kaupayan han aton nasud. An kategoriya san awards mao an masunod: Orally fit program (Health Worker Categ ory). Si DOH Regional Director Edgardo Gonzaga nagpasabot nga an presidential proklama syon nag-aaghat san nga eskwelahan sa nasud. An kabugto-an han Pangulo amo an mga nagin offeror: Hi Viel Aquino-Dee para han dinagkotan nga mga kandila. 2011. Rehiyon Otso. “Karuyag namon pasalamatan an Ginoo nga natawo ka hini nga adlaw. mga kasangkayan ngan mga igkasi-magtratrabaho ha gobyerno didto han Heroes Hall han Malacañang. Sugad san Director. diretso nagmiriting an Pangulo ng an han mga opisyales han LTO didto han opisina ni Torres ha ika-duha nga andana han LTO building. Diaz) <b> Misa hin pasasalamat. ngan Orally Fit Comm unity. ilabi na para han mga nawarayan na hin paglaom ha kinabuhi. para han panginahanglan han mga kablas. Para sa yana nga tuig nga selebrasyon. Ginhangyo ni Padre Abelardo ha mga miembro han Gabinete. Ha sakob hin 10 minutos. Kataliwan makarawat an iya bag-o nga lisensya. nga hinagos hin pira ka minutos. yaun paghihi muon nga ekasaminasyon ngan pagbulong san mga tango dida san mga kabataan nga na edad 0-14 anyos sa bug-os nga nasud nga igkokondukto para san Orally Fit Child ( OFC) kasumpay sa kampanya san bag-o nga Garantisadong Pambata (GP) subay san DOH memo circular petsado Enero 10. kasumpay san selebrasyon sa Pebrero 1-28.n ginkuhaan hiya hin retrato ngan sampol han iya pirma. mga magtratrabaho ha go byerno ngan mga kasangkayan nga magkaurosa ha likod han Pangulo. nahiduhol ngada han Pangulo an iya panibag-o nga lisens ya ha pagmaneho nga magigin epektibo sakob hin tulo ka tuig. Ipinangamuyo han padi dida hin espesyal nga pag-ampo nga padayon unta nga mataga n an Pangulo hin maupay nga panlawas ngan hin hilawig nga kinabuhi tungod nga us a daw nga baraanon nga regalo an Pangulo ha aton nasud. pag instalar san oral health component san Fit for Schoo l Program ngadto san mga pobre ngan 4Ps nga mga lugar. Father Arnold Abelardo dida han iya halipotay nga sermon. Handa kang Gabayan. ngan outreach nga mga bur uhaton dida san urban ngan pobre nga mga lugar ngan makuri maabot nga mga komuni dad. Orally fit Day Care Center (School Setting Category). An iba pa nga gin papasunod nga buruhaton mao an binantayan nga pag toothbrush s a mga day care centers. 2011. An DOH maglulunsar liwat san search for the National Orally Fit Awards –sayo nga k ampanya nasyunal para tagan bug-at an ka importante san oral health dida san kua lidad san kinabuhi san mga Fiolipino. dental practitioners ngan sadton ma y kalabutan nga mga ahensya san gobyerno ngan professional organization nga puma kadto san mga lublub nga mga lugar sa nasud ngan pahibaruon sira san kaimportant e san maupay nga oral o dental health. ini yaun tema nga “Ngipin Kayamanan. (PIA-Northern Samar/Ailene N. Kahuman han miting. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b>Pebrero bulan san National Dental Health</b> Gin-oobserbar sa bulan san Pebrero an National Dental Health Month subay san Pro klamasyon Numero 559 nga gin isyu sadton Pebrero 24.” sering han nagdum ara han seremonyas nga hi Rev. 2004 kon diin nagdedeklarar sa bulan san Pebrero kada tuig bilang National Dental Health Month para mapaund ong an kahibabruan san pagtaga tango dida san katawhan Filipino.

umabot na hin 152 nga mga kaso in nahilista meyentras han Europ a. . An iba naman in mga higtaas an gin-adman pero karuyag hin madali nga salapi. Philippi ne Charity Sweepstakes. ngan pa ghatag hin tiket para eroplano ngadto han paragdistribwer han druga. an nahipatik nga mga kaso hin pagpasarang han ilegal nga druga i n sumaka na ngadto hin nakaka-alarma nga 689. 431 o 63% hini in mga babaye meyentr as 258 o 37% in mga lalaki. upod an asawa nga hi E lenita ngan anak nga hi Makati Mayor Jejomar Erwin "Jun Jun" Binay. Jr. pakigkita pinaagi hin kaswal nga pakigsang kay. paghatag hin suhol nga $2. Diaz) <b> Gobyerno ginpapakurukusgan an kampanya kontra han nagpasarang han iligal nga druga</b> Para malikayan han publiko an mahidabi ha mga sindikato hin iligal nga druga. Dida han 689 nga nanhilista nga mga kaso. Department of Social Welfare and Development ngan san Pr esidential Security Group (PSG) sa paghatag dungog sa kanya kaadlawan. an Presidente kumadto sa Land Transportation Office main office sa East Avenue sa Quezon City para magrenew san kanya lisensya pag drive nga na expire san okasyon san kaadlawan kada ika tulo katuig. Han Enero 2011. Dida hito nga 79 nga mga kaso nga nagkaada hin penalidad ng a kamatayon. An Presidente nakipaghampang san mga indigent nga mga residente ngan medical tea ms ngan nag-obserbar san pagdistribuer sin mga gift packs ngada san mga benefici aries tikang sa 22 Malakanyang Leagueof barangays. nagkaada hin 86 nga mga insidente hin druga in nahili sta. Ha Amerika. nga harayo hin duro kun ikukumpara han nahilista nga duha nga kaso han pagkalat han druga dida han 1993.Finance Secretary Cesar Puri sima. ngan hi Presiden tial Communications Operations Office Secretary Herminio Coloma. gi npakurokusgan han gobyerno. Presidential Adviser on the Peace Process Teresita Deles. Diri maubos hin 79 nga mga Pilipino in ha pagkayana naatubang hin penalidad nga kamatayon han Tsina. an Presidente nag-atendir sin Misa pasasalamat ng ginhimo sa Mal akanyang Heroes Hall. 326 nga mga nagpapasarang han druga in nahilista meyen tras didto ha Middle East. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Hingyap ni Aquino sa kanya kaadlawan : pag-uswag san kinabuhi sa katawhan</b > Si Presidente Benigno Simeon Aquino III in yaun simpli nga hingyap para sa kanya ika 51 nga kaadlawan: Dobli nga pagtrabaho para san pag-uswag san kinabuhi san katawhan Filipinhon sa dagmit nga panahon. Sa temprano pa. unom (6) heni in naatubang hin kamatayon nga waray amnestiya. Energy Secretary Jose Rene Almendras. 125 nga mga kaso hin druga in nanhidiskubrehan.no-Abellada para han iripisan han bino ngan Balsy Aquino-Cruz para han burutanga n han ostiyas. an Presid ente nasugad nga an iya interes mao an pagbabag-o san sosyedad ngadto sa kaupaya n san kinabuhi san katawhan sin malaksi pa nga pag undong kay sa kon nano na an iya nakab-ot yana. An mas nakaka-alarma hini amo an impormasyon nga mas damo an mga babaye nga nagi gin biktima ngan gingagamit bali mga paon hin pipira nga mga sindikato han druga . Ha Asya ngan ha Pasipiko. ngan an iba naman in namimiling hin trabaho ha langyaw. an anti-drug c ourier campaign kasugbong an Philippine Information Agency (PIA) kom mangulo han pagpasarang han impormasyon parti hini. Lakip han mga tinambong han okasyon hira Presidential Management Staff DirectorGeneral Julia Abad. meyen tras 73 in nasentensiyahan hin kamatayon nga may duha katuig nga amnestiya. An iba hini amo an mga hagmubo an aram nga m adali maenganyo han mga sindikato.000 ha kada malinampuson nga transaksyon. pinaagi han Task Force Drug Couriers. Kadam-an hini ha ira in nagkawawarayan trabaho nga mga OFW. Dida san ambush interview durante san pagbisita san medical ngan dental missions sa Mendiola parking area nga gin organisar sa Office of the President. Katapos sa LTO. Mas damo nga mga babaye in nagkabibiktima ha pagigin paragdistribwer hin druga. An modus operandi han mga sindikato amo an pakigsangkay han potensyal nga rekrut . Budget Secretary Florencio Abad. (PIA-Northern Samar/Ailene N. Foreign Affairs Secretary A lberto Romulo. pag-asawa han potensyal nga rekrut. Nadidto gihapon han misa hi Vice President Jejomar Binay.

dara naman han kadamo na han mga nursing students nga na gradwar ha kad a tuig ngan ha kakulang han mga trabahoan han mga nurses. An ahensya in ginsusugo nga dayon igkanselar an logging concessions san mga komp anya nga nagbayolar san balaudnon pagtaga kagurangan. An DENR liwat in gindididan sin pag isyu ngan pag renew san mga kontrata san logging ngan permit pangutod kahoy san ngatanan nga natural ngan residual nga kagurangan. Duon ni Carandang nga bisan an Presidente in maaram nga an Executive Order Numer o 23 nga iya gin isyu sadton Huebes in maatubang sin oposisyon tikang san indust riya pagtagakahoy pero yaun pagkikinahanglan sin pag implementar kaparte san obl igasyon san estado pagprotehir san palibot. 2 79. Sa Huebes. dire an sinisiring nga on-the-job-training ng an boluntaryo nga para maka-ekperyensya . Hi Baldoz in nagtagusya han pahayag han Board of Nursing’s para pagpahinumdum han mga nursing service administrators ha bugos nga nasud. Hi Sec. PTA. Philippine National PoliceAvseGroup ngan han MIAA. dugang pa ni Baldoz. An Board of Nursing in nagpahayag nga an ira katuyuanan in para han seguridad ng a kalidad han mga nagseserbisyo nga mga nurses ha ilarum han sinisiring nga volu nteer practice. An unsi (11) nga mga meyembro nga ahensya in nag-uupod h an Philippine Information Agency. (PIA-E. Commission on Higher Education. Samar. Department of Labor and Employment. an mga nurses in nag b oboluntaryo paghalad han ira serbisyo ngadto ha mga hospitals. Sugad niya. May-ada ngani pip ira nga mga nurses in nagbabayad ha mga hospitals para makatrabaho ngan makakuha hin ekperyensya. ”An mga nasud nga nagkikinahanglan han mga serbisyo han mga nurses para han ira he althcare program in kinahanglanon gud mag-agi hin 2-3 years nga actual nursing n ga pagtrabaho.An Task Force Drug Couriers in iginlunsad pinaagi han Administrative Order No. (PIA 8/maa) <b>DOLE nagpahimatngon ngadto han mga nurses:Boluntaryo nga pagtrabaho in dire k inahanglanon ha langyaw nga trabahaon</b> Naghatag hin pahitmatngon an Department of Labor and Employment Secretary Rosali nda Baldoz ngadto han mga nurses nga nagtatrabaho komo voluntaryo para maka-eksp eryensya in dire kinahanglanon komo usa nga basaranan para makatrabaho ha iba ng a langyaw. or work experience. Bureau of Customs. Bureau of Immigration. translated by: S. National Bureau of Investigation. an Department of Environment and Natural Resources (DENR) i n ginsugo nga patuokon an kompanya pagtaga kahoy san pangutod san kahoy mientras ada ini san proseso pag rebista san ngatanan nga na eksister nga logging agreem ents. Department of Justice. an Presidente nagmando sin nationwide logging moratorium sa Philippin e national ngan residual nga kagurangan para protehiran ngan ituok an panwakay s an watersheds ngan kasapaan ngan magtindog sin task force nga manguna san kampan ya sa gobyerno kontra san iligal nga logging. Baldoz in naghatag han iya pahayag dara na ini han sobra na nga ginaaleg ar nga exploitation han mga registered nurses nga nagtatrabaho komo boluntaryo h a mga hospitals. Samtang. Ginpahinumdum ni Carandang an mga wood industry ngan an katuyuanan san EO 23 in kaurugan in pagdiri san logging ngan diri total nga log ban. Mao ini an pahayag ni Presidential Communications Development and Strategic Plan ning Office (PCDSPO) Secretary Ramon Carandang dida san radio interview sa Radyo ng Bayan sa Sabado. bisan pa man ha luyo han kamaiha han i ya serbisyo nga iya nakuha”. Candido) <b>Malakanyang nasugad nga si Aquino waray plano pagbawi sa EO 23</b> Si Presidente Benigno Simeon Aquino III in waray intensyon pagbawi san kanya des isyon san pag imponer san diri bug-os ngan komprehensibo nga pagdiri san logging sa bug-os nga nasud sa luyo san oposisyon tikang san tagproduser san kahoy. (PIA-Northern Sama r/Ailene Diaz) . Ini in pinanguluhan han Phlippine Drug Enforcement Agency kaupod han Departm ent of Foreign Affairs. bisan sin-o dida san wood industry nga yaun yana permit ngan waray r ecord sin illegal nga buruhaton san logging in pwede makagpadayon san kara opera syon. Sa ilarum san EO 23. basta la an ira operasyon san pagnegosyo in legal. OP-ES.

kay an mga sundalo an nasasakripisyo kon diri tama an paggamit san pondo sa military. hiton alas-7 hit gab-i. Sa otro nga pagpahamtang san kan Presidente Benigno Aquino III pagkomiter nga wa d-on an korapsyon san gobyerno. Ini nga pandagkot hin kandila. ngan ha bug-os nga kalibutan hini nga seryo so nga hingyap han gobyerno para hin kamurayawan. an dati nga mga chief of staff nga gin aakusaran nga nagkarawat sin mu lti-milyones ka pesos bilang “send-off” nga regalo tikang sa pondo san pwersa armada sa Pilipinas. nga ginngaranan nga “Ilaw ng Kapayapaan” (Suga han Ka . nga magkooperar san ginbubuhat nga imbistigasyon san gin-aaligar nga korapsyo n san Armed Forces of the Philippines (AFP). Pag-urosa ki ta ha pagpakita ha bug-os nga nasud. Garcia ngan iba pa.<b> Pakigkooperar san imbistigas yon san korapsyon. Dugang pa. gin-awhag niya an ngatanan nga mga empleyado nga aktibo makig-a pi dida hin mga katitirok ngan mga aktibidades nga makakabulig hiton proseso pan kamurayawan. iginsaysay han Pangulo nga sakob hin maiha na nga katuigan . Dugang ni Executive Secretary nga an administrasyon in magmementinar sin zero-to lerance nga palisiya kasumpay san korapsyon partikular na san militar. General Carlos F. An DND panel in ginsugo pagrekomendar san posibli nga kaso administratibo ngan c riminal sugad man san pitad pagdisiplina kontra sadton nadadabi nga opisyales. tubtob nga diri naton nakakab-ot an kamurayawan. sering niya. Dida han iya memorandum nga ginbasa durante han pag-isa han bandera ha mga buhat an han gobyerno.sugad ni Ochoa ngadto kan Cim atu ngan iba pa nga opisyal</b> Otro nga ginpahamtang ni Executive Secretary Paquito N. iginpahibaro han Pangulo dida han iya memorandum nga hiton Pebrero 8. An Palasyo nagmando liwat sa gobyerno nga protehiran adton tagsa nga nagawas para maghatag impormasyon kasumpay san mga alegasyon nga korapsyon san militar San Enero 28. nga maaram nga an gin-aligar nga anomaliya san AFP in buhat sin indibidual. Martes nga adlaw. nabalaong an pag-ursa han nasud tungod hin brutal nga mga enkwentro nga nagres ulta hin ura-ura na nga kasubo. Otro nga gintagan niya duon nga an military in padayon nga nakakatagamtam san respeto nga n pagtapod san Presidente. magkakaada hin pandagkot hin mga kand ila ha pagsuportar han hiruhimangraw pankamurayawan. sadton Lunes an panawagan san gobyerno para san mga myembro san military labi na ngada san da tihan nga chief of staff ngan yana special envoy ngadto sa Middle East Roy Cimat u. Ochoa Jr. Basar han memorandum.” pagsaysay pa han Pangulo dida h an iya memorandum. ngan pagdumot ngada han igkasi-Pilipino. si Ochoa nasugad nga an Presidente naghatag dire ktiba san Department of National Defense (DND) nga magkondukto sin pormal nga im bistigasyon dida san korapsyon san military nga ginbuhayhag sa hearing sa kongre so. “Yana nga bulan. An panel naghuhunahuna pag imbitar kan Angelo Reyes. paghimo sin four-man p anel nga mag imbistigar dida san irigularidad ngan praktis sin korapsyon ni Maj. Sugad ni Ochoa an kooperasyon san mga myembro san pwersa armada in importante ka upay san imbistigasyon ngan pagpagklaro san kaso san korapsyon kontra san nadaad abihan.. Suportaran naton an hiruhimangraw ha butnga hini nga mga grupo pankamurayawan. gintagan kita hin oportunidad nga makagdumara hin hiruhimangraw p ankamurayawan ha butnga han gobyerno ngan han MILF ngan CPP-NPA-NDF. An importante nga an militar sa kabug-usan in diri igkokondinar sini nga gin-aal igar nga buhat sin pipira. si Gazmin nag isyu sin Department Order 22. kahadlok. Diri kita magkakaurosa. pagkabuhag-buhag. Roy Cimatu ngan Diomedio Vi llanueva. Padayon an pagtoo nga an kadam-an san tropa in ungod nga mga honorabli nga tawo sa organisasyon nga diri mag-aalang nga igbutan g an kalugaringon pagdepensa sa nasud.(PIA-Northern Samar/Ailene Diaz) <b> P-Noy nanawagan ha mga ahensya han gobyerno nga suportaran an hiruhimangraw pankamurayawan</b> Gindasig ni Pangulo Benigno Aquino III hadton Lunes an ngatanan nga mga ahensya han gobyerno nga suportaran an tidaraon nga hiruhimangraw pankamurayawan ngada h an Moro Islamic Liberation Front (MILF) ngan han National Democratic Front (NDF) .

Velez. General Carlos F. nga makikooperar hiton nagpapadayon nga imbestigasyon kasumpay han mga aligasyon hin korapsyon ha Puwe rsa Armada han Pilipinas (AFP). diri nga magpakabuta-bungol nala. lakip na an mga suweldo han mga sundalo . An grupo nga pinanngungulohan ni Patrick M. anay chiefs of staff nga igin-aakusar nga nagpakakarawat hin minilyon-mily on de pesos tikang han pondo han AFP komo mga ‘pabalon’ daw ha ira han managretiro h a serbisyo. en gintagan hin 30 diyas agud ma-imbestiga ran an mga aligasyon hin korapsyon ngada hin anay higtaas nga mga opisyal han mi litar. Nagsering hi PA spokesman Colonel Antonio Parlade. ilabi na ngada han anay chief of staff ng a special envoy na yana ngadto ha Middle East Roy Cimatu. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisa ya:DUM <b>Imbestigasyon ha fund scam. Jr. Roy Cimatu ngan Diomedio Villan ueva. Hadton Enero 28. obligasyon niya nga igsumbong ini ngadto han mga otoridad. ha mga peryodista nga gin tatagusya nira an iginbuyagyag ni anay Lt. hepe h an Office for Legal Services han DND. Gintagan hin duon ni Ochoa nga komitido an Pangulo Benigno Aquino III nga mapuyp oy an korapsyon ha gobyerno salit ginmando-an niya an Department of National Def ense (DND) nga maghimo hin pormal nga imbestigasyon ngada han gin-aaligar nga ko rapsyon ha militar sugad nga iginbuyagyag ha congressional hearings. Gintututokan yana ni Defense Secretary Voltaire Gazmin an pagresulbar han mga al igasyon han mga tinestigo ha Kongreso. Gin-organisar hin mga organisasyon pansosyedad ngan han mga ahensya han gobyerno . ngan nagporma na hira hin kalugaringon ng a grupo nga magdudumara hin pormal nga imbestigasyon. George Rabusa kon paonan-o ginku rakot hin mga opisyal an pondo han army. Col. Jr. Ha iya pagkomentaryo kon mationan-o na an moral han Army kataliwan igbuyagyag ni Rabusa an korapsyon ha Puwersa Armada han Pilipinas. nagsering hi Parlade nga i . Garcia ngan iba p a nga mga indibiduwal.000 nga tag-undong hin kamur ayawan tikang ha maglainlain nga mga sektor han katilingban. pag bagting hin Lingganay han Kamurayawan (Peace Bell) ngan pagpalupad hin wish lant erns. diri pagdidid-an han Pangulo an hin-o man nga miembro han Gabi nete o han byurukrasya ha pakig-api dida hiton tagsa-tagsa imbestigasyon nga gin dudumara han Senado ngan han Kamara de Representantes. mga sanga han gobyerno. Sumala kan Ochoa. Iginmando g ihapon han Malacañang nga tagan hin proteksyon han gobyerno an mga pinadayag pagbu yagyag han gin-aaligar nga korapsyon ha militar. nagpagawas hi Gazmin hin Department Order (DO) 22 nga nagpoporm a hin upat-ka-tawo nga grupo agud mag-imbestigar ngan mapannginano-an an mga ano maliya ngan baliko nga mga binuhatan ni Maj. Nagsering hi Ochoa nga mahinungdanon an kooperasyon han mga kaapi han Puwersa Ar mada dida hiton pag-imbestigar ngan pagkumpirmar kon maypaghidabi gud man an hig taas nga mga opisyal han militar dida han igin-aakusar ha ira nga korapsyon. sering ni Ochoa.murayawan). Gintagan hin duon ni Ochoa nga kon mahibaro en usa nga sundalo nga mayda anomali ya nga ginbubuhat an iya mga superyor. Nakatalaan naman hiton sunod nga Lunes an signature campaign para han kamurayawa n ha mga lokalidad. sugad man pagpadapat hin disiplina ngada hin mga nagpakasala nga mga opisya l. hadton Lunes an panawagan han gobyerno ha mga kaapi han militar. (PIA-Ea stern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Pakikooperar dida hiton imbestigasyon kontra han korapsyon. gintagusya han Philippine Army</b> Ginpahayag han Philippine Army (PA) kakulop nga tagusyado nira nga nagdumara hin imbestigasyon an Senado bahin han gin-aaligar nga anomaliya pagtaga-pondo nga n agdadabi hin anay mga opisyal han army. Ochoa. ngan ha mga NGO. Plano han grupo nga imbitaron hira Angelo Reyes. pagbubuhaton an aktibidad ha Quezon City Memorial Circle kon diin magkakaada h in seremonyas nga uupdan hin mga pag-ampo hin maglainlain nga mga relihiyon. Gintuinan ini nga grupo nga magrekomendar hin mga kaso kriminal ngan administrat ibo. en ginlalaoman nga pakikig-apihan hin 2. eskwelahan. sering ni Ochoa kan Cimatu ngan iba pa nga mga opisyal</b> Gin-utro ni Executive Secretary Paquito N.

sumala ine kan Executive Secretary Paq . Sering pa ni Cruz. an Comelec chief in nagsering nga an resulta han ir a consensus ha butnga hiton mga miyembro hiton Comelec en banc in karuyag ngahaw nira gamiton an Precinct Count Optical Scan (PCOS) machines nga amo ngahaw an r ekomendasyon han Comelec Advisory Council o (CAC). Hadton nakalabay nga semana. (P IA-E. Sumala kan PNP spokesman Chief Supt.(PIA-Samar/ Trans. translated by: S. regional vice governor and members of the regional legislative assembly. Ira daw susunasunahon kan Director Roberto Rosales. (PIA-Eastern Samar/Ginbini saya:DUM) <b>Comelec maghahangyo hiton Kongreso nga aprobaran ngahaw an paggamit han PCOS machines ha ARMM polls</b> Maghahangyo an Commission on Elections o (Comelec) ngadto han mga magbabaralaud nga magkatitirok para agud paghiruhimangrawan iton preparasyon para han Autonomo us Region in Muslim Mindanao o (ARMM) election hiton Agosto. Hi Sarmiento in nagpahitmannon nga kon dire hira yana nga Pebrero makapagtikang. Sulu.kinalilipay han Army nga mayda gihapon mainisugon nga binutho agud magbuyagyag h an anomaliya. ngan Tawi-Tawi in magpipili hira han ira regional gover nor. kondi war ay inilob pagbuyagyag hini. An Comelec official in nagsering nga karuyag nira nga an Kongreso in magbuhat na han ira request para pagtikangan nira an preparasyon yana nga Pebrero. 2010 han national ngan local elections. ug Supt. Yana nga Agosto 8. Mayda mga hurobhurob hadto bahin hin mga anomaliya. yana nga bulan. hi Commissioner Rene Sarm iento in naghangyo han 14-member panel nga pareho an panuyo. Naglalaom hira nga kon mapamatud-an an mga aligasyon ni Rabusa. Hi Comelec Chairman Sixto Brillantes in nagsering nga hahangyoon niya an Joint C ongressional Oversight Committee nga magkatitirok para pagdirebatihan an proposa l han paggamit han Automated Election System hiton Agosto 18 nga piniliaan. para han Legislative-Executive Development Advisory Council (LEDAC) ha una pala nga higayon. naghahangyo daman an PNP ha publiko nga mayda dugang nga impo rmasyon nga ighatag ha ira. ha 0917-845-5757. Positibo an Army nga mayda maupay nga butang nga hingangadto-an kasumpay han pag butho hini nga isyu hin korapsyon. An council in nagpahibaro nga an kakulang han panahon hin pagturoy hin iba nga s istema amo an rason kay kon ano nga gin-aprobahan nira an paggamit ngahaw han PC OS machines.:Alice Nicart) <b> Ochoa: 17 nga priority bills igpe-presenta ha LEDAC</b> Igduduso daw han administrasyon Aquino an dise-7 nga prayoridad nga mga balaudno n. nga ginamit hadton Mayo 10.hepe han PNP Directorate for Integrated Police Operati ons-Northern Luzon (DIPO-NL). Candido) <b> PNP ipinapakiana an 2 nga opisyal nga dabi hin carjacking</b> Iginpahayag han buhatan han Philippine National Police (PNP) han nakalabay nga a dlaw nga ira igpapakiana an duha nga opisyal han PNP nga daw protector hin panga wat hin mga marahalon pa daman nga mga sarakyan. sering ni Parlade. Gin-aaghat pa daw an publiko nga ipasa an ano man nga impormasyon kasumpay hine nga sindikato ngadto han PNP text hotline 2920 o. an mga botante hiton probinsya hiton Basilan. Sigun hiton Section 27 of the Poll Automation Law in nagsesering nga iton oversi ght panel in responsabli para han evaluation ngan approval hiton automated polls system nga gagamiton hiton ARMM polls. 2011. Mahinunumduman hadton December han nakalabay nga tuig. agud maundang na an panngawat hin mga sarakyan. Napoleon Cauyan. ha panahon nga umatubang hi President Benigno Aquino III ha Kongreso. Lanao del Sur. basi hira maghatag kaklarohan h an mga kaso. Maguindanao. posible magkada hin problema hiton panahon. segurado nga may da manta magbabaton. Samar. sering ni Parlade. anay pinuno han PNP anti -carjacking Task Force Limbas ine nga mga akusasyon. Daw hi Rosales ug Cauyan an gintutudlok hin mga report nga asya an nawawara nga link ha ginbubuhat nga imbistigasyon kasumpay han sindikato nga nadadabihan han Dominguez carjacking. Agrimero Cruz Jr. .

Sumala han report nga nakarawat han PIA. Nasabtan nga an Diocese han Borongan in anay nagdistribwer hin mga 150 sako nga bugas ngadto ha 6 nga mga parokya nga nangaro hin ayuda. Sering daw ni Ochoa an mga balaudnon in importante kaupay dida ha tinguha nga ma tuman an mga katuyuanan han Presidente nga nakapatik ha iya 16-point agenda.000 nga katawhan an napirit an pagbaya han ira mga panimalay. An Diocese han Borongan pinaagi han ira Social Action Center in nagsaad hin pagalotaga hin kadugangan pa han ira budget para pundo ha relief basi mabuligan an mga biktima han babaha ha Sinirangan Samar. Ginbuhat gihapon didto ha Kuala Lumpur hadton Disyembre 8.000 nga mga pamilya nga naapektaran han bag-o pala nga babaha nga nakaigo han probinsya ug han bug-os nga Regiyon 8.:Alice Nicart) <b> Diocese han Borongan naghatag hin kadugangan nga hinabang ngadto han mga bik tima han babaha ha Sinirangan Samar</b> Waray iba nga maupay nga paagi han pagpakita han gugma han Ginoo kay han pagserb i ha iba. pinaagi han Presidential Legislative Liaison Office nga ginikan naman ha iba-iba nga departamento ug Joint Foreign Chambers of Commerce of the Philippines. Kundi waray daw hine upod nga mga balaudnon ha buhis ug Charter Change. nagsiring hi Fr. (PIA-8/dms) <b> Gobyerno han Pilipinas andam na para han pagpapadayon han hiruhimangraw pana kamurayawan ngada han MIlF ha Kuala Lumpur</b> Andam na an peace panel han gobyerno nga amo an nagdudumara hin negosasyon ngada han Moro Islamic Liberation Front (MILF) para han pagpapadayon han hiruhimangra w pankamurayawan ha Kuala Lumpur hiton Miyerkules. 2009 an urhi nga porm al nga hiruhimangraw ha butnga han gobyerno ngan han MILF durante han pan-gobyer nohan han administrasyon Arroyo. komo pag tuman han saad ni P-Noy. Nagkaada hin seryoso nga asdangay ha butnga han mga kasundalohan han gobyerno ng an han rebelde nga mga MILF ha Central Mindanao kataliwan atakihon hin tulo nga sarawayon nga mga kumander han MILF en mga sibilyan dida han rehiyon kon diin da mo an namatay ngan nagkasasamad. Kondi. Mahihinumdoman nga waray matuhay an hiruhimangraw hadton Agosto 2008 han waray k adayon an pagpirma han kontrobersyal nga Memorandum of Agreement on Ancestral Do main (MOA-AD) nga ginkonsiderar han Korte Suprema komo diri subay hiton Batakan Balaud. . An listahan han mga balaudnon. 2010. d irektor han Diocese Social Action Center. Hi Father Calumpiano nagsiring nga an Social Action Center in aada pa ha proseso hin pagtirok hin mga kalungganayan. Ochoa Jr. Mahitungod nga nagtitikadamo an mga pamilya nga naapektaran.(PIA-Samar/Trans. Basar han inisyal nga report han Provincial Disaster Coordinating Council. ngan maabot hin 600.uito N. Juderick Calumpiano. Bisan an local nga parishes in naglikom gih ap hin pondo pagbulig. in ginpili la la tikang han 180 nga iginpresentar ngadto han opisina han Presidente. siring pa niya. An tidaraon nga hiruhimangraw en primero pa gud la nga higayon ilarum han admini strasyon ni Pangulo Benigno Aquino III tikang han iya pagkapot han katungdanan k omo pangulo han nasud hadton Hunyo 30. nga hira in nagtatarget hin pag-asiste r hin kadugangan pa nga 6. Pinaagi han mga donasyon nga natikang ha dagko nga korporasyon ug han pira nga k abugtuan. an Action Center in naghunahuna liwat nga dugangan liwat an ira target. an da nyos ha mga proyekto pan-imprastratura ngan ha mga pananom han probinsya in inma bot na ha balur nga P440 milyon. An Pamunuan han Probinsya han Eastern Samar nagsiring nga an hinabang in nagtiti kadamo sugad hin mga pagkaon ngan health kits. Nag-iha daw antis hira Ochoa makaabot hine nga dise-7 kay ira man daman gin-adma n kun paunan-o mahisisingit an mga suhestyon han iba pa nga mga ahensya ug stake holders. kasagaran o bangin ngani ngatanan na han mga inayop en nagkabalik na ngad to han ira mga puroy-anan. an Social Action Center nagplano gihap nga dugangan nira an mga relief goods hin mga de-lata ngan noodles.

seguridad. subay han nahipamulong na han Pangulo. bisan an Charter change. nagpadayon naman en patago nga mga negosasyon nga naglatag hin dalan para igpadayon an pormal nga karukayakan. Naglalaom hi Ochoa nga mahipapahi-uyon ini nga prayoridad nga mga balaudnon ngad a hiton kalugaringon nga mga proposisyon han Kongreso agud maparig-onan ini ha g ilayon. nagpapatapod an mao nga mga balaudnon hin pag-ursa han katawhan. nga ginkahurumanan han naglabay nga seman a. sering ni Executive Secretary Paquito N. Aabrehan ngahaw an pormal nga hiruhimangraw pankamurayawan ha butnga hin mga bal ita nga natunga na an MILF kataliwan bumulag tikang han liderato han MILF an usa hini nga kumander nga hi Umbra Kato. imprastr aktura. Kondi dida hin usa nga pahayag nga iginpublikar dida han website han MILF nga “Luw aran. Dida han mao nga video kan Kato. Totch dela Cruz han Plan Philippines in nagpasabot han Philippine Informa tion Agency nga an Plan Philippines in nagdistribwer han mga ayuda dida han ira espesyal nga mga pandistribwer han Enero 15 ngadto ha 22. Ginpahayag pa ni Kato nga ginpatalsik hiya ha liderato han MILF ha diri makatado nganon nga paagi. Las . Ochoa. Nagsering hi Ochoa nga mahinungdanon an prayoridad nga mga balaudnon agud makabot an prayoridad nga mga tumong han administrasyon Aquino nga iginplastar dida h an kanan gobyerno 16-point agenda.500 nga mga pamilya nga apektado han babaha ha tulo nga mga probinsya han Samar in nakakarawat han ginkikinahanglan nga ayuda t ikang ha Plan Philippines. An masobra P10 Milliones nga balor nga ayuda in natikang ha rekomendasyon han su ok nga nagtratrabaho didto han Local Disaster Risk Reduction and Management Coun cils (DRRMC) han tagsa-tagsa nga mga bungto basi ha mga resulta han danyos nga n anginginahanglan hin panginano.” nagsering hi MILF Chairman Al Haj Murad Ebrahim nga abierto an ira komunika syon ngan hi Kato bisan han kataliwan igpagawas an video ni Kato ha publiko. ekonomiya. Mayda mga proposisyon nga gintanggal tikang dida han lista tungod nga nagkikinah anglan pa hin kadugangan pag-estudyo. harani 16. Segun kan Ochoa. Domingo nga ad law. An lista han pinili nga mga balaudnon. Diri sakop dida hini nga prayoridad nga mga balaudnon nga igsusumiter ha LEDAC e n bag-o nga kaburuhisan. gintag-usa niya an mga isyu kontra ha MILF kon diin usa na hini an gin-aaligar nga pabarubalyo nga palisiya hiton liderato ha p agkayana han MILF nga pinanngungulohan ni Murad nga binaya na daw ha orihinal ng a tindog hini hiton independensya. Catubig. samtang waray na iglakip dida han lista an iba naman nga mga proposisyon tungod nga mahipapatuman na daw ini pinaagi hiton aada na yana nga mga palisiya ngan mga programa han gobyerno. sering ni Ochoa. ngan maupay nga pan-gobyernohan. aada na hiton ultimo nga hugna han preparasyon an 17 nga mga ba laudnon nga igprepresentar han Pangulo ngadto ha LEDAC. Lope de Vega. Hi Mr. (PIA-Eastern Sama r/Ginbinisaya:DUM) <b> P11-M nga ayuda ginhatag ha mga biktima han babaha han 3 nga probinsya han S amar</b> Ha usa pa nga pagpakita hin maupay nga binuhatan pinaagi hin pakigbuliganay ha p ribado nga panpubliko.Bisan kon nabalaong an pormal nga hiruhimangraw. Ginklaro ni Ochoa nga diri kay lista la hin mga balaudnon an ira igsusumiter kon di an mga balaudnon mismo nga gin-adman hin maupay han panguna nga mga ahensya n ga natutungdan. Lugod. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Ig-prepresentar ha LEDAC en 17 nga prayoridad nga mga balaudnon – Ochoa</b> Igduduso han administrasyon en 17 nga prayoridad nga mga balaudnon ha pagharampa ng ni Pangulo Benigno Aquino III ngan han mga lider han Kongreso dida hiton Legi slative-Executive Development Advisory Council (LEDAC) ha primero nga higayon ya na nga bulan.822 nga mga apektado nga pamilya ha 49 nga mga barangay tikang ha mga munisipyo han San Roque. en ginhindo tikang hin maabot 180 nga mga proposisyon nga ante mano nakarawat han Presidential Legislative Liaison Office tikang hin maglainlain nga mga depa rtamento ngan han Joint Foreign Chambers of Commerce of the Philippines . Jr. diri maubos hin 10. Ha Northern Samar.

292. Ha suma total an kanan Plan Philippines ayuda nga iginhatag han kanan Sinirangan Bisayas nga mga pamilya nga apektado han babaha in umabot ha P11 Million. Ha ngaran han kumunidad ginkakarawa t ko ini nga mga ayuda ngan sesegurohon ko nga ini hera in madistribwer ngadto h an mga pamilya han akon kumunidad. pagpauro-upay. Bernard MDRRMC pagtapo han mga panginahanglan han mga apektado nga mga pamilya nga aadto pa ha mga evacuation centers. (PIA8/maa) <b> Pilipinas nababaraka han pagretiro han lider han MILF</b> Nagpahayag han iya pagkabaraka an hepe han kanan Pilipinas mga negosyador han hi ruhimangraw pangkamurayawan tungod han nahisumat nga paglayas han usa nga lider . Ha turotemprano pa. Ini in nag-iindorso hin kaklaro ngan karesponsabli han mga lokal nga pamunuan nga largo nga naghatag han ira pag bulig pinaagi han pagkarga. Ha Western Samar. nga amo an pinakauna. dela Cruz. sering ni Mr. an Plan Philippines in mahatag hin mga set hin learning materials nga gagamiton hin mas obra 600 nga mga day care nga kabataan nga natikang ha 23 nga mga apektado nga b arangay. pagbaton oras hin panginahangl an. 422 kakahon hin sardinas. 5 kalata hin sardinas and ½ kilo nga mongo. An suma total ha n ayuda nga ginhatag in umabot ha P807. mayda gihapon gin pahatag nga instructional materials ngadto ha 28 nga mga klase. nga duro gihapon nga naapektuhan kun diin mayda walo nga nagka matay. An suma total han ayuda nga ighahatag in umabot ha P1. Ginpundohan han Valencia Government ha Espanya. Western in nalulumo s hin maabot ha tuhod mga tubig. Ha Eastern Samar. an Plan in nagdonar hin P1M nga ayuda ngadto ha St. An pagbaha ngan han pagdumara han mga gius pag-ayuda in nakagdalan para han loka l nga mga opisyal han ira diri kapreparado. kun diin hamubo an ira kapasidad ha oras hin mga danyos nga kinahanglan hin panginano. An pakakatalwas han mga kumunidad ha mga epekto han mga kalamidad ngan paiba-iba nga dalagan han panahon amo an resulta nga gusto makab-utan han Plan Philippine s pinaagi han nagpapadayon nga Disaster Risk Management (DRM) grant nga proyekto ha mga munisipyo han Oras ngan Llorente ha Eastern Samar. 10 nga mga barangay ha bungto han Gandara. ha kakulangan hin mga imporma syon ngan han pamaagi han pagreport hini.8 Million. paghatag han ginkikinahanglan nga kapabilidad ha pagigin preparado. usa nga disinfectant para ha tubig. Mayda mga ayuda nga iginpanhatag han iba nga mga ahensya ngan han media pero amo ini an pinakamaupay kay mahitungod hini nagigin malimpyo kita. Southern Leyte nga Camotes ha Cebu. Ini in labot la han ginpanhatag nga mga hygiene kit nga nakumponi hin mga tooth brush. Western Samar.574 kapack h in oresol. paghakot ngan pagsuhol han pagdara tikang han bodega ngadto ha ira mga barangay. in nakakarawat hin 10 kakilo hin bugas. Labot la han mga ayuda nga 8 kakilo hin bugas. Dako gud an pagpasalamat ngadto han iginhatag nga ayuda han Plan Philippines lab -i na gud nga ini in nag-uupod hin hygiene kit.245. toothpaste. an Plan Philippines in humatag hin 791 kasako hin bugas. maabot 3. 1 kakilo nga asukar. 5 kalata hin sardin as ngan usa kabotilya hin hyposol. ha kuordinasyon han Municipal Disaster Risk Reduction and Management Coun cil (MDRRMC) han Oras. pamparigo ngan panlaba nga mga sabon ngan mga sanitary napkin nga gindistribwer ha mga apektado nga pamilya. ngan rehabilitasyon ha oras hin mga kalamidad.” sering han usa nga barangay chairman.379. Mahitungod nga kaudgan han mga Day Care Centers in ginbaha gihapon. an mga uyaga n ngan arts materials upod an classroom furniture. “Dako it akon pagpasalamat hini nga mga ayuda.” nakangesi nga sering han 12 anyos nga hi Judy Ann. mga libro ngan iba pa nga mga instructional nga mga materyal in nagkadadaut gihapon. “Hini nga 10 kakilo nga bugas. Mahitungod hini. An mga ay uda nga gindistribwer ha Northern Samar in mabalor P5.715 kabug-os nga hyposol ngan 18.Navas ngan Catarman. An Bayanihan nga sistema in makikita meyentras gindudumara an pagrepack han mga ayuda didto han barangay.” sering han usa ng a kag-anak. diri na mababaraka an akon kag-anak pamiling hin pa gkaon paghubas han tubig. an 18-kabulan nga proyekto in na gdadahum pagtutdo han mga LDRRMC parti ha DRM. Parupareho hini nga mga proyekto in ha pagkayana gin-iimplimentar ha Northern Sa mar.

350 nga mga pamilya an apektado – NDRRMC.500 nga mga pamilya an igin-ibakwit tikang hin mga lugar ng a naapektaran hin babaha dara hin makusog nga pag-inuuran ha mga probinsya han S urigao del Norte. Marivic Leonen. an Department of Environment and Natural Resources (DENR) in g inmaduan nga ig-undang an illegal logging samtang aada pa ha girnrerepaso an yan a nga mga permit. (PIA-Samar/Trans:Alice Nicart) <b> Aquino waray plano bulkason an EO 23: Malacanang</b> Waray daw plano ni Benigno S. an pinuno han government panel. Kinukulawan daw ine han goberno nga seryoso nga isyu salit. inabot na hin 15. Ilarum han EO 23. ine daw in karikohan h an nasud para han tiarabot pa nga katuigan. Aquino III nga bulkason an iya desisyon nga ig-und ang ngadto hin di pa hinsasabtan nga panubtuban an pag-did-an han pan-logging . upat ka tawo an nahidugang pa dida han lista han mga nagkamama tay han matagbunan ini hira durante hin pagparik hin tuna nga natabo ha Surigao del Sur. 25 an . 35 anyos ngan ta ga-Socorro. Barangay Mabuhay ha Sison.029 nga katawhan tikang hin 270 nga mga barangay an apektado samtang inabot na hin 15 ka tawo an nagkamamatay tungod hin pagbaha-i hin pira nga mga lugar ha Mindanao.000 nga mga membro han rebelde nga mga muslim. Sumala ine kan Presidential Communications Development and Strategic Planning Of fice (PCDSPO) Secretary Ramon Carandang ha usa nga radio interview. ira daw ginkaklaro i ne tikang mismo han liderato han MILF. Ginbabana-bana nga maabot hin P290 milyones an danyos ngada han agrikultura ngan mga imprastraktura. maabot 30. Ginklaro pa ni Carandang nga an panuyo han EO 23 in naglilimitar han pan-logging kundi dire nagdidire hadton may mga permit ug waray illegal nga binuhatan. Surigao del Norte an namatay tungod hin pagkalunod. Segun han NDRRMC. Subay han mga report nga nakadangat ha NDRRMC ha Camp Aguinaldo. segun han report han National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) ngan han Philippine Red Cross (PRC) hadton Sabado. ha luyo han mga panawagan han mga industriya han produkto hank ahoy. sugad man ha mga barangay han Magtangali ngan Kar ihatag ha Malimono. Hira Leonen in magkikirigta nga hit mga taga MILF yana nga Merkoles ug ira linal auman nga matagan hin solosyon an problema ha 12. and Romeo Boboy. Quezon City. 25 anyos. ngan mga Barangay han Bonifacio n gan Rizal ha Surigao City . Maaram daw hira nga damo it mareklamo hine nga EO. Ginkilala an mga nagkatatagbunan komo hira Nenita Corpuz. sumala pa kan Atty.350 nga mga pamilya o kon 155. ha madagmit nga panahon. nakompirmar daw nga tikang lumayas hi Umbrakato nagpoproblema na daw an mga opisyales ug membros han MILF kay sugad hin nagkakabuhag-buhag na hira.. Iginpahayag han Surigao del Sur Provincial Disaster Risk Reduction and Managemen t Council (PDRRMC) nga nagkaada hin pagtono o pagparik hin tuna ha Barangay Buga s-bugas han bungto han Placer. kundi. 57 anyos. Tulo nga mga minero ha Malimono nga ginkilala komo hira Carlito Benocilla Jr. an nahisumat nga nagkamamatay han magparik en tuna dida hini nga bungto. per okay kinahanglan daw ine ipatuman kay kay obligasyon hit gob erno nga igola iton kapaligiran. Surigao del Sur ngan Agusan del Norte sugad man ha Jolo ngan i ba pa nga parte han Sulu. nga mga taga-Cantilan. Niyan han Sabado.han Islamic separatist bisan kun waray pa ngani pagtitikang an iristorya pangkam urayawan. PRC</b> Maabot hin 30. ngan hi Isagani Borja. Inabot naman hin 15 ka tawo na an nagkamamatay kasumpay han mga babaha.:Alice Nicart) <b>Nagkamamatay han babaha ha Mindanao. 47 anyos. sumala pa kan Carandang nga nagserin g pa makusog it tindog hiton Presidente nga ipatuman ine nga EO 23. Usa nga parapangisda nga ginkilala komo usa nga Rodel Vertical. Raymund Bonotan. nga n hi Julie Culapu. 2 6 anyos. An paglayas daw ni Ameril Umbrakato tikang ha Moro Islamic Liberation Front (MIL F) in posibli makakompromiso han pagbubuhaton nga peace talks ha butnga han gobe rno ug MILF. 18 anyos. ma abot ngatanan hin 21. Naghatag doon hi Carandang nga bisan pa man an Presidente in nakakasabot nga an kamandoan nga iya ipinalusad in tatapoon hin mga pagtipa han mga pabrika nga nag amit hin kahoy. (PIA-Samar/Trans.

nga iginpaundang ni President Aquino. Iginpahinumdom niya ha mga alkalde an sunog nga natabo hadton Disyembre 19. Aquino III in nag-aprobar na han proyekto ug han pag-utang tikang ha mga international funding agencies. Sumala pa han report. Ginhingadayan niya nga an tag-iya han nasunog nga Bed and Breakfast Pension Hous e en waray magsunod han mga ginkikinahanglan han Fire Safety Code. lakip na an pagpaupay pa han kalidad han katubigan dida nga dapit agud daw m apaursa pa an mga karikohan pandagat han lugar pati na an pagtaga transportasyon han lugar. nagsering daw hi Presidential Spok esperson Edwin Lacierda nga an board han National Economic and Development Autho rity (NEDA) nga pinamumunoan ni President Ben igno S. Ilarum han palisiya han DILG ngan BFP. kon diin 16 ka tawo an nagkamamatay. Ginhimo an mao nga pitad ni Robredo kataliwan makadangat ha iya en mga report ng a mayda pira nga mga alkalde nga gintugotan an paghatag hin business permits nga dto hin pira nga establesimiento ha ira mga lugar ha luyo hin rekomendasyon han Bureau of Fire Protection nga kanselaron an mao nga mga permiso samtang diri nas usunod hini nga mga establesimiento an fire safety code ilarum han Presidential Decree 1195. tungod han damyos nga iginbilin han bagyo Ondoy ha Laguna de Bay agi han ura-ura nga ur an nga nagresulta han pagbaha ug paghalapad han lupgop han salog tikang ha 80-ka ektatarya ngadto ha 115. tikang ine nga utang ha World Bank ug Royal Netherlands. An mauutang daw nga kwarta in gagamiton ha pagpakaupay ug pagreper han Laguna La ke. kasagaran mga estudyante nga tikuha hin eksaminasyon. Ginhihingita nga ine nga Laguna Lake rehabilitation plan in makakasolbar na han problema nga pagbabaha ha Metro Manila. Samtang. An proyekto in nakapatik ha Executive Order 815 han anay administrasyon.7B Laguna lake Dredg ing Project. nga nahisumat anay nga nawawara han magparik en tuna. (PIA-Eastern Samar/Ginb inisaya:DUM) <b> Ayaw igbalewara an Fire Safety Code. Nanhatag naman an PRC-Surigao del Norte hin segunda mano nga mga panapton ngan n agtagana hin community kitchens ngan welfare and health education desks ngadto h in mga evacuation center dida han probinsya. Nanhatag gihapon an PRC-Sulu Chapter hin mga pagkaon ngan mga banig ngadto han t emporaryo nga mga nag-ibakwit dida han ira chapter hall. Karuyag igpasantop ni Robredo nga ginhihimo nira ini nga pitad para han kapulsan an han publiko ngan diri nga tungod nga karuyag nira pakuri-an an mga establesim iento. Royal Netherlands</b> Nakatalaan na karawaton han Pilipinas an inuutang niya nga $10M sakop hin tulo k a tuig. ginkikinahanglan magsumiter an ngatanan n ga BFP regional directors ngadto han ngatanan nga mga alkalde hin quarterly repo rt han ngatanan nga mga establesimiento dida han ira mga lugar nga ginkokonsider ar nga “high risk” o ura-ura na hin kapeligroso salit waray na katagi hin fire safet y inspection clearances. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> PH nakapag-loan hin $10-M ha World Bank.yos nga taga-Marihatag. malinisan na an Laguna Lake ug matukod a n pinakahilaba nga lakeshore park ha bug-os nga kalibutan.(PIA-Samar/Trans: Alic e Nicart) <b>Mga Pinoy gin-agda magselebrar han Nat’l Arts Month</b> . ine daw gud nga proyekto in serbe kabalyo han nagin kontro bersyal nga proyekto han linabay nga administrasyon nga P18. kay ine daw in gagamiton ha pagpakaupay han Laguna de Bay. ngan hi Aladin Corporal han Madrid . 2010 ha Tuguegarao City han Cagayan. Usa pa nga kasuwalidad an hinkilal-an komo usa nga Teresita Acion. Robredo han Department of Interior and Local Gov ernment (DILG) an mga alkalde palibot han nasud nga kanselaron o kon diri maghat ag hin business permits ngadto hin mga establesimiento nga diri nagsusunod han f ire safety requirements ilarum han Fire Code of the Philippines . 62 anyos. Dida hin usa nga news briefing ha Malacanang. panawagan ni Robredo ha mga alkalde</b> Gin-awhag ni Secretary Jesse M. gilayon nga nagpadara an PRC-Agusan del Norte-Butuan City Chapter hin h inabang ngadto han apektado nga mga pamilya dida han mga lugar nga nasasakopan h an ira operasyon.

Singapore. Ubos daw ine panginginanohon ug iimbistigaran. Damon a daw ha ira nga mga nging biktima in aadto preso ha iba nga nasud ug naku kurian an gobyerno pagsalbar ha ira. Labot pa. Makikiselebrar daw hine nga mga pasundayag an mga talento tikang ha Japan. Kay kun hin-o man daw an nakasupa k han balaud in magbabaton manta. Vietnam. Nicart) <b> Kampanya ala kontra Drug Courier program bahin impormasyon ginpakusog</b> Pakukusgon han Philippine Information Agency (PIA) ngan Philippine Drugs Enforce ment Agency (PDEA) an pag-inpormar ha katawhan paghatag suporta han kampanya ala kontra Drug Courier. Visayas ug Luzon. iginpa sabot han PDEA ha PIA ug pira nga private media ha Iloilo . nagsering hi Presidential Spokesp erson Edwin Lacierda nga unta magpartisipar hine dinhe nga mga pasundayaga an mg a Pinoy agud madugngan pa an pagtagad han aton kultura han aton katawhan partiku larmente ha mga local nga mga produkto ug talento. nga sumala pa. Indonesia. usahay an usa nga Pinoy in ginpapadara hin epektos nga diri maa ram han sulod hini nga ilegal nga droga. Bug-os daw nga nasud an pagsaurog hine nga selebrasyon kundi tatagan pokus an mg a lugar han National Capital Region. Dire daw tutugutan han administrasyon Aquino nga madum-itan an ngaran han mas da mo pa nga kasundalohan han pipira la nga de-ranggo nga mga opisyal. in m agpapakita man gud hin damo nga mga talento tikang ha mga rehiyon ug mga nasud n ga magtitirig-ob para hine nga dako nga selebrasyon. Tikang daw han una nga tuig. Cambodia. Alice E. Ba guio hiton ika-20 hit Feb. Ha usa nga harampang han duha nga ahensiya ha Iloilo han yana nga semana.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart)) <b>Pahayag ni Sec. an panggobernohan Aquino in nagbuhat na hin mga pit ad agud la mapatuman in pira nga reporma ha militar nga sistema. Ochoa parti han daw korapsyon ha military</b> Maaram na daw an administrasyon Aquino parti han sitwasyon ha Armada Pwersa han Pilipinas kasumpay han igin-aalegar nga mga tinuyaw nga hindadabihan pa daman hi n mga hagtaas an ranggo nga militar.Andam na daw an ngatanan para han kanan nasud pagsaurog han kanan yana nga tuig selebrasyon han ika-20 ka tuig han National Arts Month pinaagi han pagbubuhaton nga Philippine International art festival. han makaharadlok nga nahitatabo han mga Drug Courier. maaram. Ngani an iba in na atubang na ha sirot nga kamatayon. nahuhu . Antonio Lim. ug an ha Luzon ha Burnham Park. Col. ug anay Stat e Auditor Heidi Mendoza tungod han ira paglutaw agud matagan lamrag an mga iginaalegar nga korapsyon ha militar. Dida hin usa nga press briefing ha Malacanang. ginsisiguro na daw nga sayod an mga transaksyones hine nga organisasyo n ngan magin tangkod an mga palakat han mga papaliton nga mga ekipahes ug mga ma teryales para han ultimo nga sundalo ngan igsisiguro daman nga makaabot gud ha i ra. Mindanao. in bubuhaton didto ha People’s Park ha Davao City hiton ika-6 hit Feb. Dugang han PDEA. Gin-abrehan na daw an pasundayag hadto pa han ika-30 han Enero ha National Capit al Region sumala kan Lacierda ha Rizal Park.(PIA-Samar/Trans . an tema han selebrasyon in “Ani ng Sining”. An ha Mindanao. ngan iginpapasabot daw daman ni Ochoa nga gaga miton daw han goberno an mga katigayonan agud la matagan proteksyon an sugad nga mga tawo basi man hira magpadayon han pagbulig han goberno nga hikit-an an kama tooran. hiton ika-13 hit Feb. kay kakarag man daw han ira mga sakripisyo nga madepensaran la an nasud. Lithu ania. Ha kabisayaan naman in ha Baco lod Provincial Capitol. ugaring dara han dako nga salapi nga iginhahatag. An pasundayag in gin-oorganisar han National Commssion for Culture and Arts (NCA A) nga nagsering pa. Thailand. George Rabusa. ngan nagbutang na daman hin mga mekanismo agud matagan proteksyon an Armada Pwersa tikang hin m ga abusado nga opisyal. Brunei Darussalam. Usahay gihapon. Kundi ginhangyo daw ni Ochoa ha mga sundalo nga magin mabinantayanon ug igreport ha ira in ano man nga dire sakto nga paggamit han mga opisyales han pondo han m ilitar. Taiw an ug United Arab Emirates. Kan Ochoa daw ginsaluduhan hi Col.

Komo an PIA an information arm han gobyerno. Dida pa han naglabay nga tuig. anay bu dget officer ha AFP. PDEA Director General UndersecretaryJose S. Indonesia. igin kasugbong ini han PDEA ha comm unication and information aspect han programa ha ira mga probinsya. Cambodia. Salit ginpapahimatngon an mga Pinoy nga may mga paryente ha abroad nga maghirot gud. Thailand. an Aquino administration ug an AFP in nagpahamtan g na hin mga mekanismo agud mapanalipdan an kaban han AFP tikang hin pangabuso n gan sugad man maginklaro ngan tapuran an mga transaksyon. An selebrasyon in pagbubuhaton ha bug-os nga nasud diin mapokus . Fabia. D iri ta igbabaliwara an ira mga sakripisyo. Brunei Darussalam. Ochoa Jr. Antonio Lim han ira “tipaunhan nga pagpitad paglamrag han mga alegasyon hin pangurakot ha mil itary.’ dugang pa ni Ochoa. Taiwan. PDEA Director Gladys Rosales. 7 and 8. Jose A. an tema han festival -. Vietnam. Col. Adton mapapamat ud-an nga sinupak han balaod in mamamaton’ dugang pa niya. Gutierrez. siring ni Ochoa. Siring han Executive Secretary nga hi President Benigno Aquino III in hul-os nga maaram han kabutangan han Armed Forces of the Philippines (AFP) kasumpay hini n ga mga alegasyon diin an anay mga heneral in nagbursa hin milyones tikang ha pun do han military. George Rabusa.“Ani ng Sining.” siring ni Ochoa. ngan masiguro nga duma ngat ha mga sundalo an nga suplay ngan higamit para gud ha ira. Matambong hini nga festival in mga artists tikang ha Japan. An PIA Director General Jose A. Fabia in nagpahibaro nga gagamiton han mga taga PIA an ira kalugaringon nga yinaknan ha paghimo hin radio plugs aber maging mahi nungdanun ngan mas maayon an pag intindi han mga tawo.gay ine. “Ha aton mga tropa ngan han katawhan Filipino.” ngan ipatapod ha ira nga “iaasemble hini nga goberno an mga resources hini b asi maseguro an ira katalwasan basi magpadayon hira nga bumulig pagbiling han ka matuoran. ngan Lt. (trans PIA-E Samar ) <b> Ochoa nagsaad nga proproteheran an institusyon han military</b> Ginpatapod ni Executive Secretary Paquito N. dida han Biyarnes an trop a han goberno nga an administrasyon ni Aquino in naghimo nah in mga pitad agud m aprotektahan an military institution ha butnga han mga elegasyon hin pangurakot ala kontra hin mga hagtaas nga opisyales han armada pwersa han Pilipinas. (PIA-8/ldl) <b> Mga Pinoy gin-adga nga dumuyog han pagtigaman han Nat’l Arts Month</b> Andam na an ngatanan han pagtigaman han kultura ngan talento han Filipino yana n ga Pebrero kasumpay han pagsalin-urog han kanan nasud ika 20 anyos nga National Arts Month pinaagi han Philippine international art festival. PDEA 6 Direc tor Paul Ledesma. Jr. PIA Visayas Regional Directors h an Regions 6. . Aton gink ikilala an kaisog ngan an amot han aton kasundalohan diin nag-ukoy ngan namatay ha ngaran han kagawasan ngan demokrasya. Iya gindayaw an whistle-blowers nga hira retired Lt. Lithuania. “Ngatanan hini nga alegasyon in panginginanoon ngan iimbestigaran. Singapore . “Diri igtutugot hini nga administrasyon an mga sukwahi nga binuhatan han pipira ng a anay mga opisyales han military diin nahikakanit hin dagko nga kantidad hin pa ngurakot basi la mabutang ha kaalo an yinukot-yukot nga ‘men and women in uniform’ k anay nagta-on han ira kinabuhi ha pagdepensa ngan pagpanalipod han aton nasud. Ha paglansar han programa. anay state auditor Heidi Mendoza.” in ungod nga magpapamatuod nga ani para han sining diin yinukot-yukot nga local artists ngan cultural work ers in magkakatitirok tikang ha iba-iba nga nga dapit han nasud para han pinakad ako nga selebrasyon yana. Dida han pakig-atubang ha mga media ha Malacanang. ngan United Arab Emirates. Col.” Inapelar liwat hi Ochoa ha kasundaluhan nga magin“ikmat ngan ireport an di tama ng a paggamit han pundo” han ira mga labaw. nagging bisita an PIA Director General Atty. iginpapatapod hini nga administrasy on nga bubuhaton an ngatanan pagpanalipod han institusyon han militar. nag-agda hi Presidential Spok esperson Edwin Lacierda ngadto han mga Filipino nga umapi han festival nga gin-o rganisar han National Commission for Culture and Arts (NCAA) agud mapadukwag pa an sining han Pilipinas sugad man an pagtagad han publiko han local nga arte nga n kultura Siring han NCCA.

Ha ginbuhat nga imbestigasyon han DOH pinaagi kan Boyd Cerro. 13 ha Bacolod Provincial Capitol. usa nga isla han Talalora. hir a in nakadiskubre nga usa nga contaminated spring in gingagamit nga surok hin ir imnon hin sobra mil nga residente. Leyte</b> Maabot P5. Samtang hi Dr. ngan.(PIA-8/ trans NB Quirante PIA -E. Amo nga maski ano nga sumat nga an organisasyon han kapulisan in may kalabutan h an ilegal nga mga aktibidad nga may kalabutan ha druga nga nakakadaut han integr idad han PNP in diri kaangayan ngan waray basihan. Leyte. Sugad man. regional director han DOH in nagpahimatngon ha p ubliko nga maghirot gud aber malikyan an mga sakit nga dara han duro nga uuran. 5 (PIA) – Nagpagawas an departamento han panlawas (DOH ) hin mga pahimatngun hin mga sakit nga durot han sobra nga uuran ha Eastern Vis ayas. 6. Visayas. Hi Department of Social Welfare and Development (DSWD) 8 Director Leticia Corill o in nagsiring nga nagin Pasko dida han Pebrero para han 440 nga mga pamilya nga nagpakakarawat han benepisyo nga usa katuig nga cash nga alokasyon tikang mismo . Mindanao. kun diin na gmamando nga hiya in umatinder han summary hearing ngan magsumite han mga kaanga yan nga mga dokumento nga may kalabutan ha iya administratibo nga kaso. Sering niya nga pira na nga mga patawag an ginpadara kan PO2 Ampong. sering ni Philippine National Police (PNP) Rehiyon 8 Director Arthur Revilla . Feb. 20 10. (PIA 8/maa) <b> Gobyerno nagpagawas P5. Mahinunumduman dida hin usa nga pasamwak nga usa nga taga Sinirangan Samar nga p ulis in nadakpan han mga taga Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) mahitung od hin pagkadara hin cocaine nga gintutuohan nga kaparti han dako nga bagahe hin druga nga ginhulog ha kadagatan han Sinirangan Samar dida han Disyembre 2009. an Grand Openin g Program ha Luzon in dida naman hit Feb. dugang pa ni Director Revilla . Edgardo Gonzaga. Ini nga insidente in nag duso han DOH nga magpagawas hin pahimatngon ha barangay nga pakaladkaran gud an tubig nga irimnon hin pira ka minutos aber masiguro an iya kasalbar hin makakadaot han lawas. Ginklaro ni Director Revilla nga gindesisyonan na an kaso administratibo para ha n Serious Neglect of Duty (AWOL) nga iginsampa kuntra kan PO2 Elmer A. leptospirosis ngan dengue. ini in pagbubuhaton ha People’s Park ha Davao City hit Feb. Matapos an Summary Hearing. an DOH in naghatag gihapon hin mga bulong ngan intravenous fluids. ngan Luzon.ha upat nga lugar . Samar ) <b> Pulis nga nadakpan nga may ilegal nga druga pinaiwas ha serbisyo – PNP</b> Hi Elmer Ampong in pinaiwas ha iya serbisyo bali pulis epektibo Disyembre 21. Mahitungod hini usa nga ex-parte proceeding in gindumara. Sumala kan Lacierda. Ampong ng a anay naka-assign ha Regional Headquarters Service Support Group Camp Kangleon. Usa hini an report nga tikang ha Samar nga nagsabi han kasakit hin porlomenos 17 nga residente han Barangay Tatabunan . Samar nga ape ktado han cholera. influenza. Campetic. an Summary Hearing Officer in nagresulba nga an ginp atawag in nahisabutan nga mabaton hin kaso administratibo para hin Serious Negle ct of Duty (AWOL) ngan gintagan hin penalidad nga amo an pagpaiwas ha serbisyo h an kapulis epektibo Disyembre 21. Leyte. Leyte.460-M an iginpagawas nga kantidad dida han Pebrero 3. Para ha Mindanao. 2010.National Capital Region. (PI A-8/ldl) <b>DOH-8 nagpahimatngon han mga sakit nga epekto han babaha</b> TACLOBAN CITY . Ngatanan nga pahimatngon in gindumara pero waray la gihapon resulta. Padayon an pahinumdum han DOH nga maglikay han mga water-borne diseases sama han diarrhea. Palo. 30 ha Rizal Park.460-M pinaagi han 4Ps ngadto ha 449 nga mga pamilya h a San Miguel. 2011 ngadto hin maabot 449 nga mga pamilya nga nagpakabenepisyo han Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) ha San Miguel. Ini nga mga pahimatngon in igin padayag ha publiko. usa nga nurse. 20 ha Burnham Park ha Baguio City. ha Visayas naman pagbubuhaton an Grand Opening Program hit Feb. an grand opening program para ha National Capital Region in ginbuhat hadton Enero.

Segun kan DAR Secretary Virgilio delos Reyes . ( PIA8/maa) <b> DAR naglunsad hin ‘one stop shop’ para han mga business-minded nga mga parag-uma </b> Naglunsad kakulop nga adlaw an Department of Agrarian Reform o kon (DAR) han ira bag-o nga programa nga “one stop shop” ngadto han mga business minded nga mga parag -uma nga kon diin an katuyuanan hini amo an pagbulig hadton mga kooperatiba han mga agrarian reform beneficiaries o kon (ARBs) para abir mabuligan hira hin pagt uroy hiton ira kadugangan nga mga pondo nga ira ignenegosyo. Ha Agusan del Norte.100 ngadto hin maabot 83. in usa nga estrat ehiya han gobyerno nasyonal pagpa-ubos han kakablasan kun diin naghahatag hin bu lig nga cash para ngadto han gikakablasi nga mga pamilya para mapa-uroupay an ir a panlawas. Nagdugang pa hin pagsering hi Delos Reyes nga an DAR-Bureau of Agrarian Reform B eneficiaries’ Development (BARBD) in naglunsad han “enhancement of village level pro cessing center” para iton mga farmers’ cooperatives magnegosyo hiton ira karuyag nga ignenegosyo. Niño. Labot la kan Director Corillo.7M</b> Nahitala han Department of Public Works and Highways (DPWH) en kantidad nga P383 . Dida han Surigao-Davao Coastal Road . in nakadto gihapon dida han okasyon hira Landbank Manager han Ormoc Vicky Diaz. Anibongan.han mga magtratrabaho han Landbank. An una amo an Social Assistance nga naghaha tag hin cash nga ayuda para ngadto han kablas para mabaton an ira panguna nga pa nginahanglan o pagpa-uroupay han ira kahimtang. Prosperidad. an kahilab-an han kalsada ha may Sampinit- . Hi Director Corillio in nagsiring nga amo ini an pinakauna nga higayon nga an mg a benipisaryo han 4Ps in natagan han ira cash nga alokasyon nga siring niya para han bug-os nga tuig han 2010. 2010. nga gin-iimplimentar han DSWD. nutrisyon ngan edukasyon lab-i na gud han mga kabataan nga naedad 0 ngadto ha 14 anyos. An 4Ps in mayda duha nga mga panuyo. Bise-Alka lde Chad Lapidario. Dida han Disyembre 14. an DSWD 8 in nagpagawas na hin matotal P127. SB Chikay Esperas ngan Board Member Roque Tiu nga nagreprese ntar kan Gobernador Carlos Jericho Petilla. Mapauruupay an Maternal Health. an Kabalalahan nga parte ha may Buenavista-Bunaguit Road ng an Brgy. Berseba ngan Bayugan ha may Bayugan-Calaitan-Tandag Road . Los Arcos ngan Sitio Magsaysay ha may Awa-A zpetia-Lianga Road . Samar. (PIA. sarado ha mga motorista an Tago-San Miguel nga tulay ha may Gamut-San Miguel nga kalsada tungod hin karuba hin parte han straktura ngan pund asyon hini. Ha Surigao del Sur. Brgy. Menusan an kadamo han kamatay han kabataan. Dankia ha may Butuan City-Malaybalay Road ha Butuan City en diri gihapo n naaagi-an tungod hin mga parte han kalsada nga ginbaha-an. ngan an Social Development para mapuypoy an sunodsunod kakablasan han pamilya pinaagi hin paghatag hin igkakapit al. Alkalde han San Miguel Prospero Brazil.7 milyones nga danyos ha imprastraktura ha Visayas ngan Mindanao durot han uraura nga uuran. inabot na hin P383. makahatag hin panguna nga edukasyon. An kanan gobyerno nasyonal 4Ps. An 4Ps in nakakabulig para matapo an kanan nasud pagpatapod nga matapo an Millen nium Development Goals nga amo an. E.000 nga mga nagpakabenepisyo ha rehiyon. pagpuypoy han sobra nga kakablasan ngan gutom .745. Candido) <b> Danyos ha imprastraktura dara han uuran. translated by: S. Brgy. patas nga pagtratar han babaye ngan lalak i. An nasabi nga center in pwede gamiton han mga parag-uma pinaagi han livelihood s eminars ngan workshops nga kon diin makakabulig ini kon magtindog na hira hin mg a negosyo. Lakip hin mga parte hin mga kalsada dida han probinsya nga diri naaagi-an amo an ha Barangay Sto. Pinakagrabe daw hini nga naapektaran an probinsya han Agusan del Sur kon diin inabot hin P96 milyones an danyos ngada han ira kakalsadahan ngan m ga tulay. nga ini nga programa daman in may panuyo nga mabuligan an mga ARBs pagkuha han ira importante nga mga papeles sug ad han business and license permits ngadto han mga hindadabihan nga ahensya han gobyerno.

an Presidente naghatag direktiba san Department of Environme nt and Natural Resources nga tuokon an pag isyu sin logging contracts/agreements san ngatanan nga natural ngan residual nga kagurangan sugad san Integrated Fore st Management Agreements (IFMA). Segun kan DFA spokesperson Eduardo Malaya. Pampang ngan Lapinig. likayan an mga panpubliko nga mga lugar ngan an paghid abi hin politikal nga mga aktibidad. ngan ira paniningkamo tan nga mahi-uli ha Pilipinas adton karuyag umuli. Samtang. nag-amyenda ngan nagmomodipikar san ngatanan nga EO. Mahimo tumawa g an mga Pilipino nga aadto ha Ehipto han embahada han Pilipinas ha Cairo kon ma gdesisyon man hira pagbaya ha nasud han Ehipto. Nag-alutaga an DFA hin P25 milyones para han repatriation program. Sugad man. puede daw hira igtabok o igbalhin la anay ngadto han kahagrani nga mga nasud o kon puma-uli ha Pilipinas. nga linusad na ha iya katungdanan ha pagbaton han igin-aaro han mga Ehi ptohanon. Numero 23 pagdeklarar moratorium san pangutod kah oy ngan pagtindog anti-logging task force</b> Si Presidente Benigno Simeon Aquino III nagpirma sadto nga Martes nga adlaw san Executive Order Numero 23 pagdeklarar moratorium san pangutod kahoy sa ngatanan nga kagurangan ngan pagtindog san anti-logging task force. Ini en ha luyo nga an mga pagprotesta ha Ehipto en kinalma na. 23 nagrerebokar. pinanbutangan na hin warning signs an apektado nga mga kalsada para m akaghirot an mga motorista han peligro ha unhan.O. surundanon. An E. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya: DUM) <b> Siyahan nga hugpo hin mga Pinoy nga manngunguli ha nasud. Socialized Integrated Forests Management Agreem . An mga pagprotesta en kontra han rehimen han presidente han Ehipto nga hi Hosni Mubarak. Nagpapabilin an sagdon han embahada ngadto han mga Pinoy nga aadto ha Ehipto nga diri la anay magginawas. ngan mga pinanpahamtang nga mga palisiya nga na sukwahi san Executive Order. Sa pagpirma san EO. Ginbubuligan an gobyerno han Pilipinas dida hini nga panlimbasog han k onektado ha United Nations nga International Office of Migration (IOM). Ha Leyte. Ginkokomponer an grupo hin 13 nga kababayin-an. an Tiiwan nga parte han Bana ue-Hugduan-Benguet Boundary Road en diri pa gihapon ginpapaagi-an tungod hin mga pagparik hin tuna. an Tebangco-Catmon-Manlawaan-Gimarco Road ngan Cabungaan-Tabunok-Consu egra Road en makuri maagi-an tungod hin butak-butak nga kalsada. may mga parte han Pangpang-Palapag-Gamay-Lapinig Road ha Nor thern Samar en diri gihapon naaagi-an tungod hin pagpariki ngada hini hin kababt o-an ngan katuklap han kalsada partikular na an didto ha Nipa-Mapanas. Han mga aada na ha husto nga pangidaron.Unaban-Pocto ngan an tulay han Badjang en diri gihapon naaagi-an tungod han pagb aha-i. An mao nga pitad ni Mubarak en nagpakalma han mga protesta. Waray pa hibaro-i kon san-o iton masunod nga pagkaabot hin mga Pilipino tikang h a Ehipto. Palapag. didto ha Cordillera Administration Region. Panhagdaa n. Nipa. ba laudnon.O. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:D UM) <b> Aquino ginpirmahan an E. kondi mayd a gihapon panalagsa nga saramok ngan pagtikadamo han mga nagkakadisgustado. nagsering gihapon an DFA nga kon mayda man mga Pilipino didto nga naghuhunahuna nga namemeligroso hira. tulo en mga nurse tikang ha Dar Al Fouad Hospital ngan an iba en mga estudyante ha Al-Azhar University ngan hin mga kabulig ha panimalay. Bisan kon ha pag-ebalwar han Department of Foreign Affairs (DFA) nga diri gud ka barak-an iton situwasyon yana ha Ehipto. gintututokan hiton gobyerno han Pilip inas an katalwasan ngan seguridad han mga igkasi-Pilipino. An tagsa-tagsa nga rehiyonal ngan pandistrito nga mga buhatan han DPWH en nagpad ara na han ira mga tawohan sugad man kagamitan agud magdumara hin panngayad ngan paghawan hin kalsada nga ginparikan hin tuna. Ha Eastern Visayas. Sitio Malabago. lima nga kalalakin-an ngan hin s iyam nga menor de edad pa. magikan ha Cairo h iton Sabado</b> Nakatalaan gumikan ha Cairo tipa-uli ha nasud hiton Sabado en siyahan nga hugpo hin mga Pilipino nga boluntaryo nag-aplikar para han repatriaton program han gob yerno.

Ju lita. San Policarpo ngan Sula t ha Sinirangan Samar. Capoocan. Kananga. Tarangnan. ngan para ha probinsya han Biliran. pagpreparar sa n lugar nga pagtatanuman. an mga bungto han Naval ngan Cabucgayan. Sta. An ada na nga IFMAs. Javier. Regional Information Officer han DSWD nga an Makamasang T ugon in usa nga gius pagpauswag kun diin an gius pantawo in gindudumara para mag plano. 2011. ngan iba pa n ga ginkasarabutan/kontrata nga yaun logging components sa ngatanan nga kaguranga n sa bug-os nga nasud. Mayorga. Ini in mas magpapauro-upay han implimentasyon han bag-o nga pagpauswag han kahimtang han katawhan kun ini nga mga bungto in preparado na han mga ginahangl anon para han proyekto dida o antis han Pebrero 5. silvicultural treatment ngan sa pareho nga paggamit. An Task Force in ginmamanduan nga manguna san kampanya san anti-illegal logging nga maseguro an implementasyon san Executive Order sa ilarum san superbasyon san DENR. An 26 nga mga bungto. CBFMAs. Pambujan ngan Silvino Lobos ha probinsya han N orthern Samar. Tabango ngan Tabon Tabon ha probinsya han Leyte. Can-avid. an pagkunberte r tikang ha KALAHI-CIDSS: KKB modality ngagdto ha Makamasang Tugon in magigin ma dali. Ha pag-implimentar han usa ka-tuig nga Makamasang Tugon modality.ents (SIFMA). pasabot ni DSWD Assistan t Regional Director Jaime Eclavea. SIFMAs. Aquino III an halipotay nga listahan para han duduha nga bakante nga Commissioner ha Commission on Election s o kon(Comelec). nga natikang ha mga probinsya han Leyte. in nag-implimentar han KALAHI-CIDSS Project ngan an mga lokal nga pangobyerno han kaupod an mga community volunteers in mag-aram na han mga proseso han KALAHI -CIDDSS ma didto ha probinsya. Pinabacdao. dugang pa ni ARD Eclavea. Las Navas. Chief s an Philippine National Police ngan Chief of Staff san Armed Forces of the Philli pines o an kanra representante. Ini nga mga bungto in kinahanglan nga andam na han ira 2009 Local Government Pla nning and Management Systems. Sering ni ARD Eclavea nga an 26 nga mga bungto amo an Bato. Sugad man. Margarita. ng an Villareal ha probinsya han Samnar. p ero kinahanglan an ngatanan nga ginamit nga kahoy sa DPWH igbabalik ngadto sa DE NR para san tama nga disposisyon. Sering ni Vina Aquino. ngan han Sta tus Report on Compliance kaupod han KC Exit MOA. ngan iba pa nga kontrata o ginkasarabutan i n kinahanglan i-rebista ngan ig ebalwar san DENR ngan dagmit nga i-terminate an kontrata sadton nagbayolar sin makaduha nga beses subay san ginkasarabutan dida san mga kondisyones. Durante hin usa nga media interview. pasabot han Department of Social Welfare and Development (DSWD) han rehiyon 8. Mabulig liwat ini sa DENR pag implementar san mga balaudnon nga may kalabutan sa n palibot o environment. Biliran ngan Sama r. Leyte. (PIA 8/maa) <b> P-Noy gin-aadman nga gin-rerepaso an mga bakante ha COMELEC ngan COA</b> Gin-aadman ngan gin-rerepaso ni President Benigno C. Status Report on Sustainability Plan. mag-implementar ngan magpadalagan han mga proseso pinaagi han mga nakatal aan nga kaangayan buhaton dida han proyekto. (PIA-Northern Samar/Ailene Diaz) <b> 26 nga mga bungto han EV nalalantaw han DSWD para ha ‘Makamasang Tugon’</b> Biente-sais nga mga bungto ha Sinirangan Bisayas in ginkukunsiderar para han kan an gobyerno nasyonal Makamasang Tugon Project. Jipapad. Community-Based Forest Management Agreement (CBFMA). an DENR gin didid-an liwat pag isyu ngan pag renew sin mga permit pag -utod kahoy sa kagurangan labot la kon ini gagamiton sin pag pahaluag san dalan nga gagamiton san Department of Public Works and Highways (DPWH). Paranas. An DENR Secretary an malingkod bilang Chair san Anti-Illegal Logging Task Force ngan an mga myembro mao an mga Secretary san DILG ngan National Defense. San Isidro. An DBM mahatag sa DENR sin 10 Milyones ka pesos bilang inisyal nga budget para s an Task Force ngan an pagpagawas san kadugangan nga pondo in igkikinahanglan pa san aprobal san Presidente. La Paz. Mahaplag. hi President Aquino in nagsering nga may-ad a por lo minus mga 20 nga mga kandidato para han posisyon nga Commissioner dara . ha bungto o ha barangay.

Sigun han Presidente. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> DILG chief naghahangyo ngadto ha mga barangay officials nga suportaran an na tional anti-drug campaign</b> Naghahangyo hi Interior and Local Government Secretary Jesse Robredo hadton Miye rkoles nga adlaw ngadto han mga local government units o kon (LGUs). nagsering hi DSWD Secretary Dinky Soliman nga han bulan han Desyemre nakaserbe na an goberno hin m aabot un milyon nga pamilya hine nga CCT. ha pareho nga media interview. Nagsering hi Carandang nga inisyatibo han DILG ngan DOJ an pagporma han mao nga grupo. Sumala ha iya mayda daw 20 mil nga natastas nga pamilya ha listahan tungod kay d ire man hira ungod nga mga pobrehanon. hi Comelec Chairman Sixto Brillantes in nag swestyon han Presidente nga konta in usa ha ira nga mapipili nga Commissione r in Information Techonology (IT) expert dara ini kay iton aton eleksyon ha aton nasud in automated na. Dida hi press briefing ha Malacanang han nakalabay nga adlaw. National Police Commission (Napolcom). Hi Robredo in nagsering nga it iya opisina in andam magpatuman hin mga balaud. an Presidente in nagdugang pa hin pagpah ibaro nga may-ada daman lima nga mga kandidato para naman han posisyon nga na ba kante ha Commission on Audit (COA) nga kon diin dara ini daman han pagretiro ni (COA) chief Reynaldo Villar kakulop nga adlaw. Samar. Duha nga ahente hin sarakyan an ginpanmatay kataliwan makigkirigta hin waray pan hikilal-i nga mga tawo nga pumapel komo pumapalit. (PIA-E. p agkastigo ha mga barangay officials labi na gud kon an usa nga barangay official in dumire pagtestigos han kanan gobyerno anti-drug campaign. Nagsering pa daw hi President Benigno Aquino nga importante kaupay nga pamatuman hin hol-os an CCT para matagan solusyon an ura-ura nga gutom ug kakablasan han milyon milyon nga pamilya Pilipino. An mga biktima nga hira Venson Evangelista ngan Emerson Lozano ngan kaupod hini nga hi Ernane Sensil en nahisumat anay nga nawawara kataliwan makigkirigta han m ga kliyente.ini han pagretiro nira Comelec Commissioners Gregorio Larazabal ngan Nicodemo Fe rrer. partikularmente di . Samtang. Ha luyo nga bahin naman. particularm ente ha mga barangays. National Bureau of Investigation (NBI ). PNP ngan han National Prosecution Service nga amo an magdudumara hin imbestig asyon bahin han mga aligasyon nga mayda mga opisyal han pulisiya nga nahidadabi dida han insidente hin panmatay ngan carjacking. (PIA-Samar/Trans/AENicart) <b> Magpoporma an gobyerno hin gintampo nga grupo nga mag-iimbestigar han carjac king</b> Magpoporma an gobyerno hin gintampo nga grupo nga mag-iimbestigar han carjacking Usa nga gintampo nga tag-imbestigar nga grupo nga matutok pagsusi han gin-aaliga r nga paghidabi hin pira nga mga tawohan han Philippine National Police (PNP) di da hin mga carjacking ngan panmatay nga natabo han naglabay nga bulan. nagsering hi Presidential Communications Development and Strategic Planning Office (PCDSPO) Secretary Ram on Carandang nga an mao nga grupo en igkokomponer hin mga representante tikang h an Department of Justice (DOJ). An Presidente in padayon daman gin-aadman ngan gin-rerepaso an halipotay nga lis tahan para naman han hataas nga posisyon han COA. Ginpili daw an mga benepisyaryo base han han datos han National Statistical Coor dination Beneficiary ngan dire daw kinahanglan magbayan in pobrehanon nga pamily a para la mahilista ha mga benepisyaryo han CCT. translated by: S. Department of Interior and Local Government (DIL G). Candido) <b> CCT nagigin malinampuson</b> Nagigin malinampuson daw an programa han goberno ha pagtaga Conditional Cash Tra nsfer (CCT) samtang ginsisiguro han Department of Social Welfare and Development (DSWD) nga an ungod nga mga pobrehanon an makakarawat hine nga programa. ha pagkayana padayon niya gin-aadman ngan gin-rerepaso an mga kandidato. Nakarawat daw hin 600 nga mga text messages kada adlaw parti hin mga pamilya nga dire takos igbulig ha listahan han mga kablasanon nga makakatagamtan han CCT. para suportaran an kanan gobyerno anti-drug campaign. Dida han media briefing ha Malacañang hadton Miyerkules.

An kadamo han bubunoton dida han lugar in madepen de kun pira an gintalaan han GSIS para han mga meyembro dida han lugar. An kadamo han mga slot para han kada grupo amo an masunod: 56 slots para ha Nati onal Capital Region.000 nga stipend. 64 slots para ha Luzon. An mga magdaraug para han scholarship grant in pagpipilion pinaagi hin electroni c raffle kun diin matistigo an mga GSIS Representatives nga natikang ha HR-Admin . An mga benipisyo nga matatagamtaman han kada makakadara han scholarship slot in nag-uupod kun pira an aktuwal nga baraydan han tuition ngan mga turotalagudti ng a mga baraydan ngadto ha maximum nga maabot hin P20.000. Samar. Nagdugang pa hi Robredo hin pagsering. Samtang. Operations Sector. Candido) <b> Aplikasyon para han 2011-2012 GSIS Scholarship Program nagtikang ha Pebrero 1 ngadto Abril 29</b> An pagpasa han mga aplikasyon para han Government Service Insurance System Syste m (GSIS) scholarship nga programa para School Year 2011 ngadto ha 2012 in nagtik ang dida han Pebrero 1 tubtub ha Abril 29. ITSG. An GSIS Information Technology Services Group (ITSG) in maghihimo hin GSP Databa se para han mga aktibo nga meyembro han GSIS nga updated it premium payments par a gamiton dida han electronic raffle draw. An mga nomination forms in makukuha ha GSIS Regional ngan Branch Offices o pwede madownload tikang ha website. nga n binulan nga P2. ngan Commission on Audit.gov. An mga palaran nga magdadaug dida hit paraffle in makakadara hin bali usa nga scholarship nga pwesto nga nakatalaan dida han l ugar kun diin gindumara an pagbunot. pictures ngan Enrollme nt Assessment Form (kun mayda na). Sumala kan DILG Secretary Robredo. Robredo. hi Robredo in magpapagawas hin usa nga memorandum hit sunod nga semana ha bug-os nga nasud para pagpahinumdum han ngatanan nga mga barangay officials n ga iton anti-drug campaign in kaupod hit ira trabaho para buligan ngan assistera n an gobyerno labi na gud parte han pag-implementar han balaud han mga otoridad. an iya Information Sheet nga mag-uupod hin 2 nga pinakabag-o nga 2 x 2 I. ngan 43 s lots para ha Mindanao. nga under Section 60 of the Local Governm ent Code of 1991 in nagmamalatumat nga an DILG Secretary in pwede mag disiplina. Aquino III nga tagan gud hin atensyon labi na han natikadamo nga mga illegal drug prob lem ha aton nasud.D. 37 slots para ha Visayas. duha kagatos (200) nga mga scholarship nga pwes to in ighahatag ngan igdidistribwer ha bug-os nga nasud basi dida han kanan GSIS gintalaan ha kada rehiyon. An DILG in nagpadara na hin usa nga team ngadto ha PDEA office para paghiruhiman grawan kon ano pa nga mga pitad an paghihimuon agud mas mau-uroopay pa an pag-im plementar han nasabi nga kampanya.gsis.ph. An kwalipikado nga mga meyembro han GSIS in pwede makakuha han application form tikang ha maski diin nga opisina han GSIS o pwede gihapon hera magdownload tikan g ha GSIS website nga amo an www. Ini in ginpasabot han kanan Tacloban GSIS manager Vilma Fuentes kun diin sering niya nga sugad han una nga tuig.da han pag-implementar han pag-turoy ngan pag-aresto kontra han mga gintatahapan nga mga drug pushers ngan drug dens dida han tagsa-tagsa nga lugar. An meyembro nga nakadara han slot o an nagdaug in tatagan hin 30 ka-adlaw tikang dida han adlaw han kapublikar han mga nagdaug dida ha mga mantalaan kun diin ma sumite hira han Nomination Form ngan iba pa nga mga ginkikinahanglan nga nag-uup od han Certified True Copy han Birth Cirtificate han nagdaug. Ini nga nasabi nga kampanya in usa nga prayoridad ni President Benigno C. mag-suspendi ngan mag-tanggal hin mga local government official . (PIA-E. hiya in nagpagawas hin warning dara hin mga r eports nga tikang mismo han Philippine Drug Enforcement Agency o kon (PDEA) nga may-ada mga barangay officials labi na didto ha Metro Manila nga na dire pagtest igos hini nga nasabi nga anti-drug drive. upod na dinhi an mga barangay officials nga magpapabaya hit iya trabaho. An mga mapipili in tatagan hin usa ka-slot para han scholarship dida han lugar k un diin gindumara an paraffle. (PIA8/maa) .00 ha kada semestre. dugang pa ni Sec. translated by: S. Sering niya nga ngatanan nga mga meyembro han GSIS in kwalipikado pag-apply ha p inakahirani nga opisina han GSIS.

in nagdumara han slogan nga “forests for water and wetlands” para han selebr asyon kun diin nakasentro han importansiya han mga kagurangan. Ha mga prayoridad nga mga buruhaton ha panahon han Spanish Presidency of the Eur opean Union ha bulan nga Enero tubtob Junio 2010 diin hi Ambassador Romero an na gin aktibo hini nga mga aktibedades. partikularmente nga hi King Juan1 an nagtabag katalwasan han duha nga Pilipina pinaagi han pakipagsumpayan ni King Juan1 ha Emir ha Kuwait. kaupayan han kalibungan. Dugang pa niya nga gintagan hin duon ni RED Galinato nga an mga kagurangan. Aquino III in naghatag han Order of Lakadula ngadto han Spanish Ambassador nga hi Luis Arias Romero nga hiya iton mabalik na ha Espanya katapos han upat ka tuig nga pagigin Ambasador dinhi ha aton nasud. an Department of Environment and Natural Resources (DENR) han rehiyo n in nakikig-urosa han bug-os nga kalibutan han kanan yana nga tuig pagselibrar han World Wetlands Day ha February 2. Hi Ambassador Romero an nanginginano ha pagpaperma han 16 nga bilateral agreemen t ha mga aspeto ha agrikultura. hira Maria Molina ug Antonio Garcis-. Hiya in anay nagtrabaho ha Oficina de Informacion Diplomatica. Pasabot pa ni Daloos nga hi DENR Regional Executive Director Primitivo C. ngan. dugang ni Daloos. asya nga gin pasindungogan hiya ni Presidente Aquino. in may importante nga papel ha aton mga kinabuhi sugad han pag . deputy head of mission ng an First Secretary han Spanish Embassy. Kaupod han Spanish envoy ha Malacanan Palace an iya asawa nga hi Soledad Lavina de Arias Romero. Malacanan Palace nga amo liwat na mabalik na ha Espanya. Ha sulod han upat ka tuig ha pag-estar ni Ambassador Romero dinhi ha Pilipinas. Ministerio de Asu ntos Exteriores ha Espanya. komersyo in gin-aghat nga mahimo ha aton nasud p inaagi ha pag-organisar hin kultural. 1971 ha Ramsar. Iran. Information Officer-designate han DENR 8. hiya in naghatag hin importansya ngan hataas nga dungog para ha Pilipinas ngan E spanya. mahu los man o mamara. Presente gihap hini nga higayon hi Secretary Alberto Romulo han Department of Fo reign Affairs (DFA). kultura. Galina to. Jr. Ginpasindungogan gihap hiya han malinampuson nga pag-areglar han Spanish Officia l Development Asistance (ODA) nga proyekto nga natagamtaman hin damo nga kumunid ad dinhi ha aton nasud sugad han Bicol ngan Caraga nga rehiyon. (translation by dms) <b> DENR 8 nagseselebrar han World Wetlands Day</b> Ha panuyo nga maenganyo an iba-iba nga mga sektor han sosyedad nga magdumara hin aksyon nga an panuyo amo an mahibaro an publiko han balor ngan mga benepisyo ha n wetlands. An tema han kanan yana nga tuig selebrasyon in nakasentro ha mahulos nga katunaa n ngan mga kagurangan mahitungod nga an 2011 amo an UN International Year of For est. Pinaagi han kan Ambassador Romero aktibo nga pagbulig nga diin an Spanish nga li ngwahe. hi Ambassador Romero in nagserbe ha dirudilain nga mga Spanish diplomatic agencies ngan mga opisina.<b> Presidente Aquino naghatag pasidungog hin Order of Lakandula han Spanish env oy</b> Hi Presidente Benigno S. Ugsa pa hiya nagin envoy dinhi ha Pilipinas. nagin masmakusog an relasyones han Pilipin as ngan Espanya dida han upat ka tuig nga pagserbe komo Ambassador. soc ial. An Presidente naghatag hini nga award kan Ambassador Romero dida han Martes ha Y ellow Room Premiere Guest House. edukasyon. Sering ni Purificacion A. an W orld Wetlands Day in ginseselibrar kada ika-2 han Pebrero ha kada tuig kun diin ini in nagmamarka han pagpakita han pag-aprobar han Convention on Wetlands dida han Pebrero 2. Daloos. Matungod ha n kan Ambassador Romero kontribusyon. fashion ngan mga music festivals. An envoy an ginhirang nga Ambassador of the Kingdom of Spain to the Philippines dida han Marso 2007. Kabakyang hi Ambassador Romero ha gobyerno Pilipinas han iya pakipagsumpayan ha mga opisyales han Espanya labi na ha paglibre han nasirutan kamatayon nga penali dad ha duha ka Pilipina nga an ngaran hira Marilou Ranario ngan May Vecina dida han tuig 2009. kultura ngan ekonomiya.

nga waray gud niya nakarawat han sinisering nga patapu-an. dugang pa ni Daloos dida ha iya report. Dugang pa niya nga ini nga mga aktibidad in naguupod han hag-id nga pagpasarang han impormasyon. Nagdadahum hi RED Galinato nga an selebrasyon han World Wetlands Day in diri la makakagpahibaro han katawhan parti hini kundi magserbi gihapon nga panawagan par a gumius an katawhan para ini in maproteheran ngan masustiner an maupay nga pagg amit hini. hi Generoso Senga. mga salog. Pero ini hera in kaudgan naninilikado hin pagtubo. chief of staff tikang han Agosto 2005 ngada han Hu . “An mga wetland in usa han nakukuhaan hin tubig.” sering n i RED Galinato dida han report ni Daloos. sering ni Daloos nga ginpasabot hi RED Galinato han ginbubuh at ha pagkayana para han Leyte Sab-a Baasin nga lugar. rekreasyon. sering ni Daloos. mga kabakhawan. labot la hin iba pa. Dinhi ha rehiyon 8. nagsering hi Narciso Abaya. Dida han alas-5 han aga nga weather bulletin. panginabuhi. ngan pagdumara hin mga pagyakan ngadto ha mga eskwelahan nga n mga lokal nga pangobyernohan han Matalom. kun diin ginproponer nga mahiupod gihapon ini bali Ramsar Wetland Site. pagkaon. An gius pagrehabilitar nga gindumara hini nga wetland nga lugar in naghihingita nga mahibaro an publiko han importansya hini ha biodiversity. Sugad man. an i ya papel parti pagkunserbar. Padayon pa ni Daloos nga ginduon gihapon ni RED Galinato nga an slogan in nagdad alan para ha aton nga tagan naton hin atensyon an maghulos nga katunaan nga aadt o ha kagurangan. ngan an mga benepisyo nga gindadara hini. kun diin amo an panguna n ga proyekto para han Rehabiltation and Sustainable Use of Peatland Forests ha So utheast Asia. pagbulig pagdara hin malimpyo nga tubig ngadto h a mga mahulos nga katunaan. Dida han committee on justice hearing han Kamara de Representantes. kampanya parti pag-edukar pinaagi han pagpasamwak ha mga mantal aan. radyo ngan TV. Leyte. Surigao Del Sur kani na han alas-2 han aga samtang nagpapabilin an hangin amihan ha Luzon. Island ngan Lake Bito Wetlands han MacArthur.mintinar han dalagan han tubig. An Information Officer in nagsering nga an Protected Areas. Magigin maarupa-op man gihapon ha Luzon nga inupdan hin tarutarithi. Leyte kun diin amo an nanagbalay han gin-identify nga wetland ha Canigao Island. pabalon ng an binulan nga salapi. Mindanao – PAGASA</b> Nagpahimatngon yana an Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Servi ces Administration (PAGASA) nga mahimo magdurot hin 24-oras nga uuran ha rehiyon han Visayas ngan Mindanao en usa nga low pressure area (LPA). (PIA-8/maa) <b> LPA mahimo magdurot hin padayon nga uuran ha Visayas. pagtapo han paiba-iba nga dalagan han panahon ngan d amo pa nga iba. nagsering an PAGASA nga nahimumuta ng an mao nga LPA ha mga 40 kilometros norte han Hinatuan . (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Retirado nga mga hepe han AFP nagdiwara nga mayda ‘pabalon’ nga salapi nga aregl o ha military</b> Lima nga anay chiefs of staff han Armed Forces of the Philippines (AFP) en nagdi wara hadton Martes han mga aligasyon nga nagpakakarawat hira hin P50 milyones ko mo ‘pabalon’ nga salapi dida han ira panretiro ha serbisyo ha gobyerno. nga nagin AFP chief of staff tikang han Abril 2003 ngada han Okt ubre 2004. An PAWCZMS in magdudumara gihapon hin pag-ebalyuwar han wildlife/shorebirds ngan iba pa nga may kalabutan hini didto ha Canigao. Sumala kan PAGASA forecaster Connie Dadivas. dako an posibilidad nga magbubunok sakob han masunod nga 24 oras. Wildlife and Coastal Zone Management Service (PAWCZMS) han DENR in may nakahelera nga pipira nga mga aktibidad para pagselebrar han World Wetlands Day. partikular na ha Agusan tungod nga harani man did a hini nga lugar an LPA. Nagsering pa hi Dadivas nga magigin maarupa-op ha Visayas ngan Mindanao nga inup dan hin patsarang nga uuran ngan darudalogdog nga mahimo magin hinungdan hin bab aha ngan pagparik hin tuna. Segun han PAGASA mayda posibilidad nga magdurot gihapon ini nga LPA hin babaha n gan mga pagparik hin tuna tungod nga naghuhulga ini pagbuhos hin darudamo nga ur an hiton masunod nga 24 oras partikular na ngada han agsob baha-on nga probinsya han Agusan ha Mindanao .

Nakabati daw hiya han payola nga isyu kondi waray gud niya ini tagi hin seryoso nga atensyon. An mga retirado nga mga heneral ha AFP nga hira Abaya. Hi Dionisio Santiago. translated by S. en upod ha iya pagbiyahe kondi an nagastos han ira pagbiyahe amo an nasud nga ir a ginkakadto-an. en nagsering nga nagbiyahe hiya ha langyaw maka-upat ka beses durante han iy a termino kondi an nasabi nga mga pagbiyahe en kasumpay hin opisyal nga misyon. Trillanes ngan han anay Defense Secretary Reyes ha pri . Nagdugang pa hin pagsering hi Drilon nga hi President Aquino in may ada niya mga cabinet members nga amo an angay manginginano han nasabi nga problema. Ramos hi President Benigno Aquino III mahiunong hiton corruption ha mili tary. Ini an reaction ni Drilon han paghatag hin pahayag ni anay President Fidel V. Nagsering gihapon hiya nga an iya asawa. Hi Hermogenes Esperon. Santiago . dugang pa ni Trillanes. Candido) <b> Trillanes karuyag nga mawara na iton corruption ha AFP</b> Nagpahayag hi Senador Antonio Trillanes hadton Martes nga adlaw nga karuyag na n iya nga mawara na ini nga corruption ha military nga kon diin nagserbisyo hiya k omo anay Navy junior officer. en nagsering nga nagin okupado hin duro an iya panahon ha pakigbisog han mga bandido nga Abu Sayyaf ha Mindanao ngan hin pagpatuman hin mga reporma ha AFP. pero an Presidente syempre may-ada niya ginhahatag nga mga paliseya. Pinanhimuwa naman ni Reyes an aligasyon ni Rabusa. en nagsering nga mayda negosyo hin tela an iya pamilya ngan agsob hira magb iyahe tungod nga an usa han iya mga anak en konektado dida hin usa nga internati onal airline. nga nagmangulo han AFP tikang han Mayo 2008 ngada han Mayo 20 09. Gintagan hin duon han lima nga retirado nga mga heneral nga nakakarawat hira hin lump sum nga pensyon dida han ira panretiro ngan ini daw en ligal nga mga benep isyo nga kaangayan nira makarawat tikang ha gobyerno. Samtang nagkita hira Sen. Hi Alexander Yano. Drilon</b> Nagpahayag hi Senador Drilon nga dire na kaangayan pa pagtutdoan ni anay Pres.lyo 2006.” ini an pamahayag ni Drilon hin usa nga media interview hadton Martes nga adlaw durante han sesyon ha senado. Nagsering gihapon hi Rabusa nga ginhihi-araan na nga areglo ha militar an paghah atag hin pabalon nga salapi ngadto hin magreretiro nga AFP chief of staff. F idel V. ini an nahibaroan tikang kan anay Archbishop Oscar Cruz. chief of staff tikang han Nobyembre 2002 ngada han Abril 2 003. (PIA-Eastern Samar/Ginbini saya:DUM) <b> P-Noy dire na kaangayan pagtutdoan ni FVR----Sen. Senga. Mahinunumdoman nga iginbuyagyag ni anay AFP budget officer George Rabusa durante han Senate blue ribbon committee hearing han naglabay nga semana nga kinarawat hin P50 milyones hi anay chief of staff Angelo Reyes komo pabalon hini han magre tiro hadton 2001. Kondi. ”An importante ha pagkayana nga mawara na gud ini nga corruption ha Armed Forces o f the Philippines o kon AFP. Karuyag ko kitaon an maupay nga kahimtang han mga k asondalohan”. en nagsering nga nakabati la hiya han gin-aaligar nga korapsyon ha mil itar han bumutho an kaso nga plunder kontra kan anay AFP comptroller Carlos Garc ia. Samtang. Ra mos nga hi President Aquino in manguna hin pag-imbestigar han mga anomaliya nga may kalabutan han mga anay military generals han Armed Forces of the Philippines o kon (AFP) chiefs of staff. gintagan niya hin duon nga waray niya personal nga nahibabaro-an han tina tawag nga pabalon nga salapi para han mga magreretiro nga mga heneral. nga nagin chief of staff tikang han Hulyo 2006 ngada han Enero 2008. Yano ng an Esperon en tinambong hadton Martes han House justice committee hearing bahin han plea bargain agreement ha butnga han mga piskal han gobyerno ngan ni Garcia. Samar. hi Drilon in nagbali wara han reports nga may-ada daw duha nga grupo in karuyag magpatalsik han kan Aquino pangobyernohan. (PIA-E. ”Pamati ko dire gad kaangayan nga pagtutdoan pa an Presidente. usa nga retirado nga nurse ha militar.

partikula r na pinaagi han paghangyo ni King Juan 1st ngada han Emir han Kuwait. Ugsa han iya panenerbihan ha nasud. Ngan natoo ako nga hiton tidaraon n ga semana . ”Colonel Rabusa in usa nga very credible witness kay hiya in taga sulod han milita ry. Natudlok hiya nga embahador han Ginhadian han Espanya nganhi ha Pilipinas hadton Marso. nga mapahibub-an an sirot nga kamatayon para han mga Pilipina nga hira Marilou Ranario ngan May Vecina hadton 2009. e dukasyon. makaka-diskobre pa kami hin damo pa nga mga instances of corruption nga ginbuhat hini nga mga tawo nga gin-aalegar. Tungod han iya aktibo nga partisipasyon ha pag-organisar hin mga karisyohan pank ultura. George Rabusa ginyakan in kamatuoran han hiya in magpadayag han mga gin-aaleg ar nga mga anomaliya nga nahinanabo ha military. an deputy head of mission nga hi Maria Molina. Dida han upat ka tuig niya nga panenerbihan ha Pilipinas. Candido) <b> Embahador han Espanya. 2007. labot hi n iba pa. Hi Trillanes in natoo nga damo pa an mahipapadayag ni Rabusa kon hiya in umatuba ng ha Senate inquiry buwas nga adlaw (Huwebes). Ginhatag han Pangulo an mao nga kadungganan hadton Martes didto han Yellow Room han Premier Guest House ha Malacañang durante han panamilit ni Embahador Romero. ngan an first secretary han Embahada han E spanya nga hi Antonio Garcia. partikulamente an mga senior off icers durante han panahon ni PGMA.” hi Trillanes in nagsering. Nagdugang pa hi Trillanes hin pagsering nga hiya in natoo nga an kan anay Lt. paglalanaton han BI</b> Iginpasamwak han Bureau of Immigration (BI) an paghiporma hin espesyal nga grupo nga asay an maghihikay hin mga ebidensya ngan magpapabakod hin mga kaso kontra . ngan komersyo ha nasud. (PIA-E. Co l.mero pala nga higayon tikang hiya mahigawas han detention cell hadton nakalabay nga tuig nga kon diin inatender hiya han una nga semana ha Senado han Senate blu e ribbon committee hearing mahiunong han plea bargain agreement ha butnga han mg a prosecutors ngan han anay military comptroller Carlos Garcia. pinaagi hin regular nga koordinasyon ngada han mga opisyal han Espanya. ngan kooperasyon panturismo ngan pankatilingban. Ginrekognisar hi Embahador Romero para han iya paningkamot nga mapirmahan en 16 nga bilateral agreements ha patag han mga industriya pan-agrikultura. Presente gihapon dida han mao nga okasyon hi Secretary Alberto Romulo han Depart ment of Foreign Affairs (DFA). translated by: S. Kaupod han Embahador an iya asawa nga hi Soledad Laviña de Arias Romero. dako an nagin papel ni Embahador Romero dida han diplomatiko nga pagibirubisita han Pilipinas ngan Esp anya. ha estilo hin panmado ngan musika. Hi Reyes amo an Defense secretary han hi Trillanes in manguna han Oakwood mutiny hadton 2003 ha pagprotesta han mga gin-aalegar nga graft and corruption ha mili tary ha ilarom han pamunoan ni anay President Gloria Macapagal-Arroyo. ilabi na ha mga rehiyon han Bicol ngan Caraga. Ginpasidunggan gihapon an Embahador tungod han iya pagbulig nga maipahamtang an mga proyekto ilarum han Official Development Assistance (ODA) han Espanya ha mga komunidad ha Pilipinas. nahiundong an kinatsila nga yinaknan. Aktibo gihapon an partisipasyon ni Embahador Romero dida han prayoridad nga mga proyekto durante han pagmangulo han Espanya han konseho han European Union tikan g han Enero tubtob han Hunyo han tuig 2010. Hiya in nagbubuhat la para han intereses han mga katawhan dire la han iya pe rsonal nga amo iton an maupay nga pagtikang. Ginbuligan niya an gobyerno han Pilipinas. ginkab-ongan hin Order of Lakandula ni Aquino</b> Ginkab-ongan ni Pangulo Benigno Aquino III hin Order of Lakadula nga mayda rangg o nga Bayani an tibaya na nga Embahador han Espanya nganhi ha Pilipinas Luis Rom ero ha pagrekognisar han mahinungdanon nga nahiamot hini ngada han pagpa-uruupay pa han relasyones ha butnga han Pilipinas ngan Espanya sakob han nakalabay nga upat ka tuig. (PIA-Ea stern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Mga langyawanon kanay mga visa en palsipikado. kultura. kultura. Samar. kapaligiran. nagkapot hin katungdanan ha maglainlain nga mga ahensya pandiplomatiko ngan buhatan han Espanya hi Embahador Romero.

Dida sa report. puruko la sa iyo mga balay. Si Conejos nag isyu sini nga pahayag matapos an DFA mag ursa san alert level nga da san mga Pinoy ngadto san level two: paglimitar san ira kiwa ngan pag iwas sa kanra san kataradman. nga naghingita nga maporma an mao nga yunit tungod han mga sum at nga nakakakuha hin palsipikado nga mga visa en mga langyawanon ha nasud. an bag-o pala nga napop orma nga Intelligence Analysis Unit (IAU) en kinahanglanon gud agud mapanalipdan an sistema han pagtaga-visa ha nasud ngan agud man mag-alang na an mga langyawa non pagbuhat hin palsipikasyon. Lakip han mga buruhaton han IAU an pag-imbestigar hin mga reklamo kontra hin mga langyawanon nga gin-aakusar hin pagsumiter hin palso nga mga dokumento dida hit on ira aplikasyon para hin visa. Gintagan hin duon ni Ledesma nga babawi-on nira an visa ngan pababalikon ha ira nasud an hin-o man nga langyawanon nga nagpalsipikar han ira mga dokumento agud la makag-ukoy ha Pilipinas. level # 2 – Paglimita r san kiwa. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DU M) <b> Sagdon ngadto sa mga OFW sa Ehipto. Para madugangan an tawo nga masuporta san nasabi nga lugar. korapsyon. wara naagian nga ebidensya an mga imbistigador s . Gink okomponer an mao nga yunit hin beterano nga mga ahente han BI ngan panngunguloha n ini ni immigration operative Allan Zacarias. ini nga buwa nga panarhog nga yaun bomba in diri nakakabulig sa yan a nga panahon ngan si Justice De Lima nagpatapod nga yaun sin penalidad adton ma dakpan nga maghatag impormasyon matungod sini. natuod an DFA nga sa yana. kawara trabaho. Tututokan gihapon hini nga espesyal nga yunit an mga langyawanon nga nakakuha hi n working visas pinaagi hin pagsalawad hin palsipikado nga work permits o hin di ri ungod nga mga petisyon tikang hin mga nag-eempleyo. Matapos in masusi nga paghanap. Segun kan Immigration officer-in-charge Ronaldo Ledesma. an Ehipto talwas la gihapon nga lu gar para san OFWs. Iya liwat gin-aaghat an ira mga kauropdan dihan sa Pilipinas nga kaptan an ira p agtoo sa gobyerno kay ini nagbubuhat sa ngatanan nga wara masudir san mga OFWs d idto sa Ehipto. level # 3 – relokasyon san OFWs sa mga gin andam nga mga lugar. Faizal Hussin. “kon puede. An DFA nagpadara liwat ngadto staff tikang sa Manila ngadto sa Cairo para makisa yo kan retired General Roy Cimatu ngan san opisyales san Pilipinas tikang sa Riy adh. Iginbutang an IAU ilarum han BI intelligence division nga ginmamangulohan ni Att y. Kaparte san andam nga pitad para san OFWs sa nasabi nga nasud. an DFA in nag-paakti bar san back-up team sini sa Jeddah. (PIA-Northern Samar/Ailene Diaz) <b> Palasyo nagpahimatngon kontra sa buwa nga tarhog san bomba</b> An Malakanyang nagpahimatngon san publiko kontra sadton nagbubuhat sin panarhog san bomba kon diin nasugad nga adton madakpan nga maghimohimo san buwa nga impor masyon pag iimbistigaran san Department of Justice ngan may baratunon. Pero sa luyo sini.” An protesta padayon nga nagtitikakusog sa Cairo tungod san panawagan san kasamok san ekonomiya.hin mga langyawanon nga gintatahapan na-estar ha nasud gamit en peke nga mga vis a. kapobrehan.“Pahirayo kamo san demonstrasyon”</b> Sa butnga san kasamok pagtaga politika sa Ehipto. Si Deputy Presidential Spokeswoman Abigail Valte nag is