Layunin Blg. 3.

1

Badyet na Gawain at Patnubay sa Pagtuturo Sa EPP – Sining Pang-Agrikultura para sa Ikaanim na Baitang (Pangalawang Markahan at Pangatlong Markahan) Layunin Aralin Bilang Naipapaliwanag ang kahalagahan ng kasanayan sa paghahalaman at kabutihang naidudulot nito sa pamumuhay ng mag-anak 1 Nakagagawa ng kasangkapang panghalili upang may magamit sa paghahalaman Naipakikita ang paggamit ng angkop na kasangkapan sa paghahalaman 3,4 2

Bilang ng Araw 1 1

3.2.1 3.2.2 3.3 3.4.1

2

Nailalapat ang mga panuntunang pagkalusugan at pangkaligtasan sa paghahalaman Nakapagpaplano ng isang makaagaham na gawaing pang-agrikultura tulad ng bio-intenseive gardening at iba pa Nakasusunod sa plano sa paghahanda ng lupang taniman Naisasagawa ang wastong paraan ng pagtatanim ng mga puno at ibang halaman sa tuwiran at di-tuwirang paraan Naipakikita ang paraan ng pagsugpo ng peste at sakit ng halaman Naipakikita ang wastong paraan ng paglagay ng abono Naipakikita ang angkop na paraan ng pag-aani Naisasagawa ang ankop na paraan ng pag-iimbak/pagaayos ng inani sa lalagyan Nakasusunod sa umiiral na alituntunin sa pagpepresyo at pagbibili ng produkto

5 6,7,8,9 10 11 12 13 14 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 4

3.4.2 3.5 3.6.1 3.6.2 3.7.1 3.8.1 3.8.2 3.8.3 3.9 4.1

Nakasusunod sa wastong paraan ng pagsasapamilihan ng inani 16 Nakapagtutuos ng nagastos/kinita sa pagtatanim ayon sa iniingatang talaan Naipaliliwanag ang kahalagahan ng pagsunod sa makaagham na pamamaraan ng pagnanarseri 17 18

1 6.7.1 4.6.1 6.1 4.2.5.3 5.2 4.4.22.1 4.3 Layunin Natatalakay ang mga gawain sa pagpaparami ng ng mga tanim at punongkahoy Nakapagpaplano ng isang narseri upang makatipid sa espasyo Nakagagamit ng angkop na kasangkapan at kagamitan Naisasaalang-alang ang mga salik sa pagpaparami ng halaman sa pamamaraang artipisyal at asekswal Naisasagawa ang pagsugpo ng sakit/peste ng mga halaman Naipakikita ang wastong paraan ng pagbibili ng mga tanim Nakapagtutuos ng gastos at kinita Naipaliliwanag ang kahalagahan ng kasanayan sa pagaalaga ng hayop Natatalakay ang mga salik na dapat isaalang-alang sa pagpili ng aalagaang hayop upang mapagkakitaan Nagagamit ang kaalaman sa paggawa ng plano ng pagaalaga sa hayop Natatalakay ang mga maka-agham na pamamaraan ng pag-aalaga ng hayop Nakasusunod sa mga panuntunan pangkalusugan at pangkaligtasan sa pag-aalaga ng hayop Natatalakay ang mga paraan ng pagbibili ng mga produkto Naisasagawa nang maingat ang pagtutuos/pagkukuwenta ng pinagbibilhan Natatalakay ang kabutihang maidudulot sa pag-aalaga ng isda Natatalakay ang mga salik na dapat isaalang-alang sa pagpili ng aalagaang isda Nagagamit ang kaalaman at kasanayan sa paghahanda ng plano ng pag-aalaga ng isda Aralin Bilang 19.7.5.1 5. 4.4.2 5.20 21.2.1.23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Bilang ng Araw 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .6 6.4 4.1 5.2 5.3 4.Layunin Blg.1 5.1 5.

2 6.6.Layunin Blg.7 Layunin Natatalakay ang maka-agham na mga pamamaraan sa pag-aalaga ng isda Aralin Bilang 40 Bilang ng Araw 1 Nakasusunod sa mga panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan sa pag-aalaga ng isda Nakapag-aani ng mga inalagaang isda sa tamang panahon at wastong pamamaraan Natatalakay ang mga paraan ng pagbibili ng mga produkto Nakasusunod sa mga umiiral na pamamalakad tungkol sa pagbibili ng mga isdang inani Naisasagawa ang pagtutuos/pagkukuwenta ng pinagbilhan Total = 41 42 43 44 1 1 1 1 44 .6. 6.2 6.4.1 6.5 6.1 6.4.