y

Pamagat ng isang balita na nagtataglay ng lalong malalaking titik kaysa teksto o katawan nito.

yLagumin ang balita. yPagandahin ang pahina yBigyang antas ang

bawat balita

y

Baner- ulo ng pinakamalaking balita na nagtataglay ng pinakamalaking titik at pinakamaitim na tipo.

Bandereta- isang baner na tumatawid sa buong pahina. y Baynder- isang ulo ng balita na tumatawid sa buong pahina na nasa itaas ng panloob na pahina. y Kubyerta- pangalawang ulo na bahagi pa rin ng baner na nagtataglay ng lalong maliit na titik at naiibang tipo sa unang ulo. y Payong- tanging pangalan sa bandereta na nasa itaas ng pangalan ng pahayagan na pumapayong sa lahat.
y

y Sabhed- maikling pamagat na ginagamit

upang mabigyan ang mahabang istorya ng break o puting espasyo. y Taglayn- maikling linya na inilalagay sa itaas ng pinakaulo sa bandang kaliwa nito o sa sentro. y Nakakahong ulo- ulo ng balita na kinulong sa mga guhit para maipakita ang kahalagahan. y Talon- ulo- ulo ng jump story na nasa ibang pahina

yMalalaking titik yMalaki- maliit na titik y Pababang istilo

y Pantay- kaliwa- dalawa o higit pang linya na

pantay ang pagkakahanay sa kaliwang baybayin. y Draplayn- kaliwa- dalawa o higit pang linya na ang unang linya ay pantay kaliwa at ang bawat kasunod na linya ay inuurong pakanan. y Bitin pantay- binubuo na maraming linya- ang unang linya ay pantay kaliwa at ang dalawa at tatlong magkakapantay na linya ay inurong pakanan.

y Baligtad na piramide- kaliwa- dalawa o

higit pang linya na paikli ng paikli ang haba. y Kroslayn- isang linya na maaaring sumakop ng 2 o 3 kolum y Plaslayn- dalawa o higit pang magkasinghabang linya na umaabot sa kaliwa at kanang mardyin.

y Iwasan ang magkakadikit- dikit na titik o

salita y Iwasan ang madadalang na titik y Iwasan ang ulong walang pandiwa y Iwasan ang ulong pang- etika y Huwag maglagay sa ulo ng anumang wala sa balita y Iwasan ang pag-uulit ng salita o ideya sa ulong may higit ng isang kubyerta.

y Huwag gagamit ng pangalan maliban kung

ito y tanyag y Maging tiyak, iwasan ang masaklaw na pagpapahayag y Iwasan ang opinion sa balita y Lagyan ng pandiwa ang bawat ulo y Iwasan ang paggamit ng negatibong pandiwa y Gumamit ng mabisa at makakatawag pansing pandiwa y Gamitin ang maikli at kilalang salita

y Iwasan ang paghihiwalay ng ng pang-ukol at

ng layon nito na sa unang linya y Gamitin lamang ang kilala at laging ginagamit na daglat y Iwasan ang paggamit ng pantukoy at ng pandiwang pantungo na hango sa verb to be y Isulat ang numero o isulat ang salita nito ayon sa pangangailangang batay sa ispasyong pinaglalaanan y Iwasan ang iwasan ang nagbabanggaang ulo

y Huwag gumamit ng tuldok y Gamitin ang kuwit sa halip na at y Gumamit ng tuldok kuwit sa pag-

uugnay ng dalawang kaisipan y Huwag gamitan ng gatlang sa malalaking tipo y Iwasan ang paggamit ng dobleng panipi