Buod: Dumating ng araw na iyon si Ibarra at masayang dinalaw si Maria Clara at Kapitan Tyago.

Sinabi nito sa huli na tinanggal na ang kanyang pagiging excomulgado, at ipinabasa ang sulat kay Tiya Isabel. Tuwang tuwa naman ang tiyahin sapagkat mag iliw siya kay Ibarra. Nabigla naman ang binata ng siya ay mapunta sa balkon. Nandoon si Maria Clara at si Linares naman sa gawing paanan nito na nag-aayos ng mga bulaklak. Nagulat si Linares at si Maria Clara naman ay namutla, at sinikap mang tumayo ngunit ito a y hindi pa lubos na magaling. Ipinaalam ni Ibarra ang dahilang ng kanyang pagdal aw. Banaag naman sa mukha ni Maria Clara ang pagkalungkot at dahil dito, ay nagp aalam kaagad si Ibarra. Sinabi ng binata na dadalaw itong muli kinabukasan. Umalis si Ibarra na may kaguluhan ang isip at damdamin. Sa kanyang paglalakad ay napadaan siya sa ipinapagawang paaralan. Ipinaalam niya sa lahat lalo na kay No l Juan na wala silang dapat ipangamba sapagkat siya ay tanggap na muli ng simbah an. Sinagot naman siya ni Nol Juan na ang pagiging excomulgado ay hindi mahalaga para sa kanila, sapagkat lahat sila ay mga excomulgado rin. Namataan ni Ibarra si Elias na nagkakarga ng bato sa kariton at nabasa nito sa m ukha ng huli na may nais siyang ipaalam sa binata. Inutusan ni Ibarra si Nol Jua n na ibigay sa kanya ang talaan ng mga obrero. Iminungkahi ni Elias na sila ay m amangka sa lawa upang mapag-usapan ang isang napakahalagang bagay, na sinang-ayu nan naman ni Ibarra. Dumating naman si Nol Juan at ibinigay ang listahan, ngunit hindi nakalista doon ang pangalan ni Elias. Read more about Buod ng Noli Me Tangere Kabanata 48 Ang Talinghaga « Noli Me Tange re on: http://noli-me-tangere.com/buod-ng-noli-me-tangere-kabanata-48-ang-talinghaga/?u tm_source=INK&utm_medium=copy&utm_campaign=share&