1. Karapatan ng bawat sanggol na siya ay isilang. The Child has the right to be born.

2. Karapatan ng bawat nilalang na bigyan ng pangalan. The child has the right to be given a name.

The child has the right to eat to become healthy and strong. Karapatan ng mga bata na kumain upang lumaki at lumusog.3. . The child has the right to have clothing. 4. Karapatan ng mga bata na magkaroon ng sapin sa katawan.

karapatan ng mga bata na matutong gumalang at lumaking may magandang asal. The child has the right to have a shelter. Karapatan ng mga bata na magkaroon ng tirahan. . 6. The child has the right to grow with moral values.5.

The child has the right to grow in a clean environment. . Karapatan ng mga bata na lumaki sa malinis at maayos na paligid. 8. The child has the right to a formal education. Karapatan ng mga bata na makapag-aral.7.

. Karapatan ng mga bata na tumira sa ligtas at payapang lugar. 10. Karapatan ng mga bata na makapaglaro at maglibang. The child has the right to live in a peaceful place.9. The child has the right to play and enjoy.

Karapatan ng mga bata na mapagbuti ang kakayahan o talino. 12. .11. Karapatan ng mga bata na ipagamot kung may karamdaman. The child has the right to develop and improve his abilities and talent. The child has the right to medical care.

KARAPATAN NG MGA BATA RIGHTS OF THE CHILDREN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful