Pagsusulat Kahulugan ng Pagsusulat Ito ay walang katapusan, paulit-ulit na proseso sa layuning makalikha at makagawa ng maayos na sulatin Ito

ay para libangin ang sarili at ang kapwa, magturo at magbahagi ng kaalaman at makumbinsi ang ibang tao sa katotohanan ng ibinigay na opinion Kahalagahan ng Pagsulat Nagkakalapit, nagkakaunawaan at nagkakaisa ang mga tao sa iba ibang lugar at sa iba t ibang panahon Ang ating kultura ay napananatiling buhay Layunin ng Pagsusulat Pansariling pagpapahayg o ekspresiv o pagsulat ng mga bagay na nakikita, naririnig o nababasa o nagpapahayag ng nararamdaman at nasasalobb ng mga tao o kinapapalooban ng sariling karanasan at pala-palagay ng manunulat o hal. Talaarawan, jornal, personal na liham, mga reaksyon at mapa o diagram Pagpapahayag na impormasyon o transaksyunal o Pagsulat na nais magpaabot ng mensahe, balita, magpaliwanag, magpayo o makiusap o May istilong dapat isaalang-alang upang maihatid ang mensahe sa target niyang mambabasa o Hal. Liham, mermorandum, reviewer, riserts, komentaryo, kritiko, ulat, report, poster o slogan at sanaysay Malikhain pagsususlat o Sa tulong ng imahinasyon nagagawang ilarawan ng manunulat ang lipunang kanyang ginagalawan o May spat na lakas ang mga salita upang ipadama sa mga mambabasa ang gusting ipahatid ng manunulat Mga Kailangan sa Pagbuo ng Sulatin 1. Tapik o Paksa kailangan ng isang sulatin ang sapat na kaalaman o impormasyon sa paksang sulatin. Ang mga kaalaman o impormasyon ay maaaring galing sa mga sangguniang aklat, dyornal at iba pa. 2. Layunin dapat na malinawsa isipan ng manunulat ang dahilan kung bakit siya nagsususlat. Malaki ang magiging epekto nito sa kanyang paraan ng pagsulat. Kaya ang kaibahan sa anyo o porma ng isang sulatin ay nakabatay nang malaki sa layunin. 3. Interaksyon at isang pagbuo sa Kamalayan ng Awdyens dapat isaisip ng isang manunulat na may nagaganap na interaksyon sa pagulat. Kung minsan, ang manunulat ay nag-iinterak sa kanyang sarili, halimbawa, kapag nagsulat siya ng dyornal, pero sa maraming pagkakataon ang interaksyon ay sa ibang tao. Kailangang linangin din ng isang manunulat ang kanyang kasanayang interpersonal. Dapat na alamin niya kung sino ang sinusulatan, ano ang maaaring gusto niyang malaman, ano ang lawak ng kanyang pang-unawa at anong uri ng wika ang angkop na gamitin. 4. Wika ang isang manunulat ay kailangang mayroon ng kaban ng wikang maaaring gamitin ayon sa pangangailangan. Dapat alam niya ang istilo ng wikang angkop na gamitin sa lahat ng pagkakataon. 5. Konbensyon dapat isa-alang-alang ang mga konbensyon sa pagsulat na tinatangkilik sa isang pamayanan. Halimbawa, may sariling pormat ng adbertisment na kaiba sa pagsulat. 6. Mga Kasanayan sa Pag-iisip ang isang manunulat ay dapat magtaglay ng iba t ibang kasanayan sa pag-iisip. Kailangang may taglay siyang kasanayan sa pagtatangi ng mga bagay at pangyayari upang madesisyunan niya kung alin ang mahalaga o hindi; kailangan din niya ang kaalaman sa lokhika upang makapangatwiran siya nang mabisa; kailangang alam din niyang pagalawin ang kanyang imahinasyon at maging malikhain para sa kawiling-wiling paglalahad; kailangang mayroon din siyang kakayahan sa pagbibigay ng sariling pagpapasiya at iba pa. 7. Kasanayan sa Pagbubuo isa sa mga tunguhin ng manunulat ang makabuo nang maayos na talataan na naglalahad nang malinaw na ideya at mga pansuportang detalya. Nagagawa rin ng isang mahusay na manunulat na lohikal na mailalahad ang pagkasunud-sunod ng mga ideya sa pagbuo ng isang magkakaugnay na teksto sa pamamagitan ng paggamitng mga angkop na pang-uugnay. 8. Sariling Sistema ng Pagpapahalaga dapat isaalang-alang ang mga pagpapahalagang pinanananaligan ng isang manunulat at handa siyang panindigan ang mga ito. Binibigyang pansin niya sa pagsulat ang mga sumusunod: a. Ano ang mahalaga sa paksa? b. Ano ang maganda o mahusay na pagsulat? c. Ano ang angkop na paraan ng pakikipagtalastasan sa isang taong may edad kaysa sumusulat? d. Sino ang awdyens o pinaglalaanan ng sulatin? 9. Mahahalagang Sangkap sa Pagsusulat a. Manunulat nagpapadala ng mensahe naencoder kung tawagin b. Teksto nakasatitik na mensahe na pinuprodyus ng manunulat c. Mambabasa nag-iinterpreta at ang umiintindi sa teksto ng decoder naman kung tawagin I. Proseso ng Pagsususlat a. Imbensyon o Pag-asinta paglikha ng iyong paksa i. Brainstorming paglalahad ng mga ideya sa papel upang maibigay ang posibleng maging paksa. ii. Paglilista paglista ng mgaideyang ikaw ay interesadong gawin iii. Klaster pagmamapa ng mga ideya b. Pangangalap ng Impormasyon o Pagtatanong at Pag-uusisa i. Pangangalap ng mga ideya ii. Paghahanap at pagsususri ng mga pananaliksik iii. Pagsasagawa ng interbyu

magazine. mula sa sanggunian. Napapalalim nito ang pag-unawa sa paksa at nakapagbibigay ng mga kawili-wiling kaisipang maisususlat. pagsipi. Katawan a. Pangganyak b. Paglalahad ng mga Punto b. ensayklopidya. d. Masusundan dito ang pagkakasunund-sunod at pagkakaugnay-ugnay ng mga detaly tungkol sa paksa kapag magsususlat. o Malayang Pagsulat pamamaraan itong kung ano ang basta lumabas na ideya sa isip ay isinusulat. salita-sa-salita. y Humanap ng komportableng lugar ng pagsusulatan. Dalawang Uri ng Mapagkukunan ng mga Datos: a. o Palitang-kuro grupo ang karaniwang gumagawa rito. maging ang mga di-inaasahang nakabaong ideya ay lumitaw. Huwag munang maging mapaghatol sa isinusulat.c. Muling-pagdidiin sa pangunahing ideya ii. Nais pabulaanan o hindi sang-ayunan ang argument ng awtor iii. Huwag magwawasto. Sekondaryang Datos Kinalap ang mga datos mula sa mga manuskrito.a Incubation Period Pag-oorganisa paglalahad ng mga impormasyon sa isang balangkas i. mga akdang pamapanitikan. Paglinang ng mga ideya c. Pangunahing Datos Nagmumula ang mga impormasyon sa mga indibidwal na tao. 2. e. Ginagamit ito ng mananaliksik kapag nais niyang: i. f. b. Nais gamitin ang sariling boses sa paglalahad ng impormasyon c. Naghahambing ng mga ispesipikong punto de vista b. mga pribado o publikong organisasyon. Pagsasaayos ng mga Datos 1. pagguhit. Pagrerebisa muling pagsusuri sa mga ideya .k. iv. Nais maglarawan ng pangkalahatang kaalaman mula sa maraming sanggunian tungkol sa paksa nais na determina ang pangunahing ideya ng pinagbatayang teksto Pagsulat ng Burador y Bigyan ng sapat na panahon ang iyong sarili na magawa ang iyong sulatin. dokumento at iba pang orhinal na talaan. 1. Iisa-isahin ng manunulatang sanhi at bunga ng pangyayari habang nag-iisip kung paano bubuuin ang balangkas ng paksang napili iii. Lubha itong mahalaga upang maiwasan ang paglayo sa pagtalakay sa isang paksang napili. disertasyon. Balangkas maituturing na pinakakalansay ng isang sulatin. tesis. pahayagan at iba pang aklat na naisulat ng mga awtor. batas. Nais iwasan ang masyadong paggamit ng direktang sipi iii. Ang mga potensyal na opinion ang bibigyang konsiderasyon at pagkakaisahan ang mga hakbangin para marating ang mapagkakasunduang layunin. Tatlong istratehiya sa paghahalo ng sariling pag-aaral sa pinagkunang material a. Gumagawa ng synopsis kapag: i. Bigyang-diin particular ang isang malinaw o makapangyarihang pahayag o sipi iv. itoang pinakamahabang bahagi ssa prroseso ng pagsulat a. Parapreys o Hawig pagsasabing muli ng nakuhang ideya mula sa ginamit ng sanggunian gamit ang sariling pangungusap. y Iwasan ang distraksyon o abala y Magpahinga y Ang mga Paraan sa Pagpapalabas ng Ideya: o Pagtatala paglilista ito ng mga kaisipan sa pamamagitan ng pagdadaglat. Pabayaang malayang dumaloy ang isipan nang walang anumang pagkontrol. ayon sa pagkakasunud-sunod. naghahain muna ng haka-haka ang manunulat ii. Sinopsis o Buod pinagsama-sama ang pangunahing ideya ng isa o maraming manunulat gamit ang sariling pangungusap. Introduksyon a. Nais magbigay ng bakgrawnd at pananaw hinggil sa isang paksa ii. Kinopya nang direkta. Malawak nilang titingnan ang paksa sa iba t ibang anggulo at ang kaligiran ng usapin. Pinaplano ang mga katanungan at ang mga ito y pinagsunud-sunod at pinagugnay-ugnay. Direktang Sipi eksaktong salita o pahayag ng isang awtor. Kadalasan. Kongklusyon a. Ginagawa ang pagpaparapreys kapag: i. Pantulong sa pangunahing Katwiran 3. Nakararamdamng pagkabalisa ang manunulatsa yugtong ito dahilpatuloy siyang naghahanap ng kasagutan sa kaanyang mga tanong at maaaro pang biglang sumulpot ang iba pang tanong iv. Mas maikli ito kaysa sa orihinal at naglalaman ng kabuuang kaisipan ng pinagkunang material. May dalawang klase ang pagbabalangakas: (1) Pangungusap na Balangkas nakatuon sa mga makadiwang pangungusap na siyang kumakatawan sa mahalagang bahagi ng isang sulatin at (2) talatang balangkas nakapokus sa mgapinag-uugnay-ugnay na mga kaisipan. Nais gumamit ng mga impormasyon sa nowtkard at umiwas sa panggagaya o pangongopya ii. Maari ring mabuo rito ang paksa Pala-Palagay i. Idagdag ang kapangyarihan ng salita ng awtor upang suportahan ang argument ii. o Pamamaraang Tanong-Sagot Tinatanong ang sarili tungkol sa paksa at tiyak makakaipon ng laksang impormasyon. Habang wala pang tiyak nabalangkas at daloy ng pagtalakay sa paksang susulatin. Paglalahad ng Tesis 2.sa gayon.

Ispeling 2. Direktang pagkopya ng isang salita. pelikulat atbp. c. Ekspresyong padamdam 4. Bating panimula ng liham pangkaibigan e. Panlaping ika-ikasunod ng tambilang o numero g. Pagitan ng tuwirang sabi at ibang bahi ng pangungusap i. Panaklong o Parentesis ( ) ginagamit na pangkulong sa mgapinamimiliang salita o parirala 8. kuwento. Tutldok o kolon (:) a. Kuwit o Koma (. Mga magkasalungat na salita na inaalis ang pang-ugnay na at d. Ribyu ng Higher-order na tuon: 1. pakiusap at pautos ng mga pangangausap b. Istraktura ng mga pangungusap 4. Pagitan ng pangalan ng bayan at pangalan ng lalawigan d. Wastong Paggamit ng mga Bantas: 1. Pagitan ng pangalan o panghalip at ng pamuno 5.Ginagamit itong panapos sa mga pangungusap na patanong 3. Paghahanay pahalang ng mga salita g. Matibay na introduksyon at kongklusyon Proofreading o Pagwawastong-Basa . Tandang Padamdam o Eksklamasyon (!) a. Pangungusap na padamdam b. Diyalogo b. pagtatala ng iisa-isahing bagay d. Bantas 3.binbasa ulit ito upang Makita ang mga mali sa ispeling. Mga tambalang salita dahil sa pagkaltas ng isang kataga o salita kaya pinag-iisa na lamang na maaaring manatili ang kahulugan kaya y magkaroon ng ikatlo c. Pamagat ng aklat.) a. Hal. pagsulat ng oras c. Malinaw na pagpapahayag ng mga ideya 2. . parirala o pangungusap 9. Tandang Pananong (?) . Istraktura ng mga talata 4.) a. pati na rin ang daloy ng pagpapahayag. Panipi o kotasyon ( ) a. Pagitan ng pangalan ng kalye at pangalan ng lungsod c. Fraksyong isinusulat nang pasalita h. impormasyon at katwirang nakapaloob sa komposisyon i. sa gramatikaat paggamit ng salita. Gitling (-) a. Pagitan ng antesidente na iyo at ng pangalan j. ganap o parsyal b.g. Ribyu ng later-order na tuon: 1. Mga susing salita sa isang pinarafrasong tala d. Pahina ph. Istilo ng Dokumentasyon ii. Pagsasama sa apelyido ng pagkadalaga at ng napangasawa i. Magkakasunod na parirala h. 2. Mga pangngalang pantangi na inunlapian f. Editor Ed. Mga salitang inuulit. Bating pangwakas ng liham pangkaibigan at liham pangangalakal f. Ginagamit bilang panapos sa mga paturol o pasalaysay. Mga salitang-ugat na nagsisimula sa patinig na inuunlapian ng panlaping nagtatapos sa katinig e. Organisasyon ng Sulatin 3. Tuldok (. Kudlit o Apostrofi ( ) ginagamit sa pag-aangkop ng kataga sa sinusundang salita 7. bating panimula ng liham pangangalakal b. Pagitan ng petsa ng buwan at taon b. Pagkatapos ng ngalang panawag k. pagpapakilala ng tuwirang sipi 6. Ginagamit din ito sa mga pinaikli o dinaglat sa salita.

) ginagamit sa dalawang malalayang sugnay na hindi pinangangatnigan o hindi pinagdurugtong ng pang-ugnay Elipsis ( ) pagsisipi kung may tinatanggal na salita.) sa huli ng pangungusap o katapusan ng sipi Braket ([]) binago sa isang tuwirang sipi at dito ito ipinaloloob. tula. pagkatapos ng isang listahan at pagpapakitang may karagdagang impormasyon nakatalababa o nakfutnowt Salungguhit (__) gamit sa mga pamagat ng aklat.10. dula. polyeto at mga programang panradyo at pantelevisyon). i. novella. Paghahati ng salita sa dulo ng linya Tuldukuwit (. 14. jornal. magasin. 12. maikling kuwento. ang kapaliwanagan sa kung ano ang ginawa Asteriko (*) may tinanggal na isa o mhigit pang talata sa isang sinipi. awitin. 11. 13. sanaysay. at banyagang salita Tabula ng mga Pananda o Pangmarka sa Pagwawastong-Basa . gayundin. ( . pangalan ng babasahin (dyaryo.

ii. petsa ng pagsulat o pagpasa. 12. kahalagahan ng paksa. kaugnayan. mas matindi ang bisa. 14. tunghayan hanggang sa ang malay. Naglalaman ng titulo o pamagat ng papel. Pagsasalaysay ang panimulang ito y anyong malumanay na pagkukuwento. Mahalagang Insidente 6. Panlahat na Pahayag 3. Pagsisipi Mga Pamantayang Dapat Sundin sa Pagsusulat a. d. deskripsyon. kung magtatagumpay o mabibigo. 10.ang pangangatwiran. Pagkakaligiran ito naman ang ginagamit na panimuilakung ang binibigyang-larawan ay pook.mga malarawan at maaksyong salita ang ginagamit. 7. Inilalahad din ang napatunayan o napagalaman batay sa paglalahad at pagsusuri ng mga impormasyong ginamit sa papel o sa pananaliksik. ang resulta o kinalabasan muna ang sinasabi bago isa-isahin at pagsunud-sunurin mula sa di-gaanong mahalaga hanggang sa pinakamahalaga na detalye. 6. Pagbubuod 4.II. dalubhasa. kung maari pa nga y pati buhay. Pagbubuod naghahayag muna ng pinakadiwa bago tuntunin ang sadyang tinatalakay 3. III. ang isang katha. Pagsasalitaan Ang panimulang ito ay dinaraan sa usapan o diyalogo.iba pang impormasyon tutukuyin ng guro b. h. kawilihan at wastong pagbigay-diin sa pahayag. 8. Tuwirang Sinabi panimulang karaniwang nakikitang nakapanipi sapagkat mula ito sa tapat na pagsipi sa tiyak na pahayag ng isang taong bantog. Dito makikita ang kabuuan ng sulatin. 5. c. 6. . Pangkalahatang Pamamaraan sa Pagsasaayos ng Katawan ng Sulatin 1. Pagtatanong 7. Panimula o Introduksyon i. Kailangan sa sulyap palamang ng babasa. 5. Maari rin silang magkapalit. Katawan i. Sapagkat nagbibigay. 13. Pagpapahiwatig ng Aksyon 5. 11. Mabibisang Panimula: 1. Titulo o Pamagat i. Unang seksyon ay ang pagkakaiba. Tuwirang Sinabi 2. sa mga kawikaan.isang panimulang nagkukuwento ng maikling istorya para pasiglahin ang babasa o di kaya y gamiting tularang lundayan ang kaugnayan sa paksang tatalakayin. ay matangay nang buong kasabikan. Pagtatanong panimulang kalabisan nang ipaliwanag pa 4. Kailangan ang kaisahan. Halimbawa: Balita 2. Paanggulo batay sa personal na masasabi o reaksyon ng bawat tao tungkol sa mga bagay-bagay o isyu tungo sa isang obhektibong paglalagom. iii. Paglalarawan ang panimulang ito y ginagamit kapag nagtatampok ng tao. Masurpresa itong parang suntok kung tumimo sa kuryusidad ng bumabasa. awtoridad at maari rin naming karaniwang tao lamang ngunit ang sinabi y naghahayag ng mahahalagang bagay na magagamit na lundayan sa pinapaksa. Karaniwang isinasaad nito ang paksa. Pakronolohikal . Makatawag-pansing Pangungusap Ito y isang mapanggittlang panimula dahil di-karaniwang sinasabi o naririnig sa araw-araw ang pamamariralang. 9. dahilan ngpagsulat ng paksa at pambunga na pagtatalakay sa daloy ng papel. Nakasaad naman sa bahaging ito ang mahahalagang puntos ng papel. Ang tuntuning sinusunod dito ay mas malaki ang pagkakaiba. Palamang o Pasahol sinisumulan sa mga bagay munang lalong mahalaga ang binabanggit bago ang di-gaanong mahalago o vice-versa. pagsasalaysay. Papayal o Pasalimuot sinisimulan ito sa mga bagay na komplikadokasunod ang mga bagay na simple o vice-versa. ito y kaakit-akit na nakakapukaw. 3.tamang pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari mula pinakamatagal hanggang sa kasalukuyan 2. paglalarawan at paglalahad. Analohiya Ito ay nagtutulad o nagwawangis. maaari na itong ipasa sa guro o sa iba pang susuri nito Bahagi ng Pagsulat a. nakakaganyak. Panlahat na Pahayag isang uri ito ng panimula na nagtataglay ng kahalagahang unibersal na maaaring hanguin sa mga salawikain. Pagsusumbi bihira ang panimulang ito. Paespesyal o Pagaagwat paglalahad mula sa pinakamalapit o ang alam na alam na paksa hanggang sa pinakamalayo o ang hindi na masyadong alam na paksa 4. Konklusyon o Wakas i. Dito hinahatulan. Pagsasalungat Sa panimulang ito. 7. iii. Maikli lamang. Pinal na Papel pagtapos ng masusing pagsusuri ang teknikal na bahagi ng nilalaman. Ito ang pinakamukha ng sulatin. ii. Ang pangalawang seksyon ay ang pagkakatulad. Paghahambing isinasaayos nang paseksyon. na karaniwan nang binubuo ng iisang salita. ang binibigyang diin ay ang pagkakaiba. at maging sa mga pamilyar at pang-arawaraw na makatotohanang kaalaman ng lahat na nagtataglay ng diwa o aral. Patiyak o Pasaklaw isinasaaosa naman ito sa paraang sinasabi muna ang mga particular o definidong detalye bago ang pangkalahatang mga pahayag o vise-versa. ii. pagpapaliwanag. ginagamit ditto. Mabisang Pangwakas: 1. Matatagpuan na dito ang pangunahing pagtalakay sa paksa. panglan ng sumulat. Pasaklaw na Pahayag sa panimulang ito. nakakahatak na ng kuryusidad para tuluyang titigan. Anekdota .

kaugnayan at kaanyuan. pasulat ng mganaobserbahan. e. pagmamasid at pangalawa. Paralelismo o Paggamit ng Magkakatulad na Balangkas Panggramatika 3. Ang pagbuo ng ganitong uri ng kritikal na pagsulat ay nakadepende sa kritikal na pagbasa ng isang indibidwal. c. Ang isang akda ay may panimulang talata.b. makakapanunod na talata (Transitory) at may pangwakas na talata. mahahalagang sipi at iba pang pamamaraan upang maging buo o ganap. 1. g. 2. V. gayon pa man. Ang mga pamanahaunang-papel. Pamantayan sa Kaugnayan i. nakabatay sa sinaliksik na kaalaman. Kailangang malinaw. Kaanyuan o Kabuuan: Ang mabuting talata ay naglalaman ng kumpletong kaisipan. Teknikal panglibrong pang-akademiko . anupa t. Mga Uri ng Pagsulat a. c. Jornalistik Ang mga salitang hango sa mga pahayagan gaya ng balita. kabatiran at mga kaisipan. Anyong Pagsusuri o Analisis Isang pagtataya sa nilalaman ng akda angpagsusuri. Anyong Eksposisyon Pagpapahayag na may tungkuling ipaliwanag ang pangyayari. at walang ibang pinakabasehang magagawa kundi ang paghahanap na kategorya na napagsama-sama ang mga bagay na maaaring magkakahiwalay at mapagbubuklud-buklod ang mgamagkakaiba. Paggamit ng tradisyonal na mga salitao mga pangatnig gaya ng: at. b. sa kabila noon at marami pang iba. Kailangang may pangungusap na pampaksana siyang nagsisilbing giya o patnubay sa pagbuo ng susuportang mga pangungusap. Maayos na inihahanay ang mga pangungusap upang maging malinaw ang pagkakabuo ng mga ideya. Sa mga sumusunod na pangungusap. sa gayon. paggamit ng italika. ngunit. d. Mga Anyo ng Pagsulat a. bagaman. paggamit ng malaking titik. halimbawa.panunuring pampanitikan. Anyong Refleksyon Nilalaman ang sarili ng distansya at inilalagay sa perpektibong malinaw na masukat ang sariling pagkatao. kailangang ito y umikot sa iisang pangkalahatang ideya. Halimbawa: maikling kuwento. editorial. c. naipasusunod niya ang tamang pagsasaayos ng mga bagay-bagay sa proseso ayon sa mga tuntuning dapat gabayin. dahil sa. malikhaing pagsulat oanumang sulating may [aksang pag-akademik ay nabibilang sa uring ito. Kadalasang seyoso. May pagbigay-katuturan. kapag. pagsulat ng tambilang at papapaikli ng mga salita at talata. d. opinion. Pag-uulit ng Salita upang Magbigay-diin at Mag-ugnay-diwa d. kasysa sa bigyan-panlunas. kasaysayan. Akademik formal ang istraktura. pangyayari o magbigay ng isang biswal na konsepto nga mga bagay-bagay. Kailangan nakaayos sa pagkakahanay ang mga pangyayari o ang diwang ipinahayag upang maging maliwanag ang pagkakaugnay. Layuning bigyang-paliwanag ang paksa. tesis. Kailangang may sapat na kaalaman sa wika. i. Talataan lipon ng mga pangungusap na paunlad na binubuo at nagpapahayag ng isang buong diwa o kaisipan. Halimbawa: adbertisment at sanaysay. talambuhay. f. makatwiran at maayos ang pagkakasunod-sunod ng mga kaisipan. Anyong Panghihikayat Pagpapahayag na naglalayong mahikayat ang mambabasa na makiayon o tanggapin ang pananaw ng manunulat. Dapat na may lubos na kabatiran sa mga mekanismo sa pagsusulat gaya ng: pagbabaybay. Anyong Ekspresyon Pagpapahayag ng saloobin para mapagaan ang loob bilang isang positibong pagbuhos ng emosyon. gramatika at retorika. ngunit. paliwanag. Anyong Pangangatwiran o Argumentasyon i. Ang pagsulat sa anyong pagsusuri ay hindi lamang isang pag-uulat ng mga naobsrebahan kundi isang kasanayan sa pagmamasid. suring-basa. lathalain at mga balitang isports ay halimbawa ng jornalistik na pagsulat. h. panghalip ang maaringg gamiting kahilili ng pangalang nabangit. bagaman. tao o pangyayari. mga tauhan at may tagpuan. b. Anyong Direksyon o Panuto Naipapakita ng manunulat ang kanyang pag-intindi sa mga mambabasa. pagwawangis. Kailangan maingat ang susulat sapagkat ang anuman kamalian ay nakikita ng bumabasa. Ang isang talat o magkakasunod na talata ng isang akda ay may kaisahan. e. Anyong Klasipikasyon o Pag-uuri-uri Pinararaan ang mga ito sa iba-ibang sistema ng pag-uuri.kung gayon. disin sana. kathangisip. malinawan at maintindihan nang walang pagpapasubali ang pinagmamatuwirang posisyon o pahayag. Kaugnayan: Kailangang magkakaugnay ang mga pangungusap upang magpatuloy ang daloyng diwa buhat sa simula hanggang sa dulo ng pahayag. ii. i. disertasyon. tagubilin. Kaisahan: Upang matawag na talata ang pangkat ng mgga pangungusap. Kung pangngalan ang ginamit sa unang pangungusap o sugnay. samantala. samakatuwid. pagsususuri. pagtuttulad at pag-iiba. pangangatwiran. samantala. Anyong Pasalaysay Pagpapahayag na naglalayong maghayag nang sunod-sunod ng isang pangyayari. c. Dalawang importanteng gampanin ang kailangan isakatupara: una. gayundin. Tinutuklas ditto ang kahalagahan ng mga karanasang nagdaan at ang mga pangyayaring nagaganap sa kasalukuyan sa buhay. mungkahi. j. para Makita at mapakilalang mabuti ang particular na bagay na tinatalakay sa pamamagitan ng mgapruweba t patunay. at patotoo. Isang pahayag na mapagtatalunan b. Ginagawa ito upang hindi ulit-ulitin ang atensyon ng bumabasa ay magbalik sa tinutukoy na panghalip. Anyong Paglalarawan Pagpapahayag na naglalayong magsaad ng larawan ng kabuuan ng isang bagay. dyornal. pook. pagbabantas. sapagkat. Paggamit ng Panghalip i. IV. Gumagamit ng ilustrasyon. talinghaga. a.

ang binibigyang halaga rito ay ang pag-iibigan iv. o kaya y likha ng maharaya o mapangaraping guniguni ng makata na batay sa karanasan. b.isang kalipunan ng mga salaysay opangyayaring naranasan ng mayakda. jornal. Balad Himig na awit dahil ito ay inaawit habang may nagsasayaw. Karagatan batay sa alamat ng sensing ng isang prinsesa na naihulog niya sa dagat sa hangaring makapang-asawa ang kasintahang mahirap. Pastoral naglalayong maglarawan ng tunay na buhay sa bukid. Ang awit ay may sukat na 12 pantig at inaawit nangmabagal sa saliw ng gitara o bandurya samantala. higit na marami ang mga tauhan. Kadalasang nahahati sa mga kabanata. ito y naghahatid ng aral sa mambabasa. iii. Kuwento ng Sikolohiya mangilan-ngilan lamang ang sumusulat ng kuwentong ito sa kadahilanang may kahirapan ilarawan ang pag-iisip ng isang tao.VI. d. Nobela ng Pangyayari ang mahalagang kinakatawan ay ang pagkakasulat o pagkakagawa ng nasa pangyayari ng nobela ii.isang uri ng akdang tuluyan na karaniwang kakatwa. ii. Kuwento ng Katatawanan ang magpatawa at bigyang aliw ang mga bumabasa ang tanging layunin ng nasabing kuwento. subalit nag-iiwan ng aral. i. Talumpati. i. walang tiyak na binibilang na pantig o tiyak na bilang ng taludtod sa isang saknong. c. kasama na ng opera. Ito ay may dalwang uri: 1) Tuluyan o komposisyong nagsasalaysay ng watong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari na lagi nang may tauhan. Kuwento ng Tauhan ang interes nito ay nakasalalay sa pangunahing tauhan vi. v. f. sosyal. v.isang akdang pasalita na naglalayong talakayin ang isang napapanahong isyu sa lipunan. Kwento ng Katutubong Buhay ang binibigyang pagpapahalaga ay ang tungkolsa uri ng pamumuhay. b. pulitika. Kuwento ng Pakikipagsapalaran ang matinding interes at kawilihan ay nasa balangkas at walasa mga tauhang nagbibigay kulay sa kuwento. iii. Parsa naglalayong magpasiya sa pamamagitan ng mga kawing-kawing na pangyayaring nakatatawa. kaligayahan. h. Parabola-mga hango sa bibliya na tulad ng anekdota ay nagbibigay aral sa mga mambabasa. Uri ng Sulatin Malikhain. |Nobela.isang uri ng akda na nagsisimula sa tula o sa tuluyang pagnugnusap na naglalarawan ng buhay o ugali sa pamamagitan ng mga usapan at kilos ng mga tauhang tumutupad upang itanghal sa dulaan.magazine. naglalayong gisingin ang isipanng mga bata sa mgapangyayaring makahuhubog ng kanilang ugali. tagpuan atpaksa. Sa kasalukuyan ito ay na sa mga tulang kasaysayan na may anim hanggang walong pantig. Saynete paksa ay mga karaniwang pag-uugali ng tao o pook. Ang makakuhkuha ng singsing ay pakakasalan siya. Sanaysay. i. Pabula-ang mga karakter ay mga hayop. panaghoy o iba pang masiglang damdamin. kawalang pag-asao pamimighati. Kuwentong Kababalaghan ang mga di-kapani-paniwalang pangyayari at ang katatakutan ang nilalaman ng kwento. Nobela ng Romansa. j.ito ay isang akdang tumatalakay sa isang mahalaga aat napapanahong usapin sa lipunan. d. Oda nagpapahayag ng papuri. Tulang Pandamdamin Nagpapahayag ng damdaming maaaring sarili ng sumulat o ng ibang tao. vii. ngunit aksiya-siya ang katapusa para sa pangunahing tauhan ng dula. Elehiya Nagpapahayag ng damdamin o guniguni tungkol sa kamatayan o kaya y tula ng pananangis lalo na sa paggunita ng isang yumao. on-layn sorses. ii. hanapbuhay at pananamit ii. May iba t ibang uri ito: a. i. Trahedya Tunggaliang nagwawakas sa pagkasawi opagkwasak ng pangunahing tauhan ng dula. Nobela ng Kasaysayan ang binibigyang halaga ng may-akda ay ang kasaysayan n gating pinagmulan at ang paglalarawan ng mga bayaning may malaking ambag sa pagtatanggol sa bayan. Soneto May labing-apat na taludtod hinggil sa damdamin at kaisipan. Epiko nagsasalaysay ng mga kabyanihang halos hindi mapaniwalaan pagkat nauukol sa nga kababalaghan. pag-asa at kalungkutan. Dalit Awit ng pumupuri sa Diyos o Mahal na Birhen at nagtattaglay ng kaunting pilosopiya sa buhay. i. tesis at disertasyon. ang sangkap ay malungkot.angtawag sagenreng may kaugnay sa malikhaing pagsusulat. likas at medaling maunawaan. vi. Tulang pasalaysay nag lalarawan ng makhulugang mga tagpo sa buhay i. may masalimuot na mga pangyayari at may kahabaan ang sakop na panahon. prinsipe at prinsesa. iii. g. Nababasa sa sangdaling panahan lamang. ang tunggalian ay karaniwang nagtatapos sa pagkakasundo ng mga tauhan na siyang nakapagpasiya ng damdamin ng manonood. Awiting Bayan karaniwang paksa ay pag-ibig.isang akdang naiiba. Anekdota. Ang higit na kakailanganin ay maipadam sa mga bumabasa ang damdamin ng isang tao sa harap ng isang pangyayari. Kwento ng Madulang Pangyayari ang mga kapana-panabik na pangyayari na nakapagbabago sa katauhan ng tauhan ang binibigyang linaw sa nasabing kuwento iii. d. Maikling kwento-isang akdang nagsasalaysay ng mga pangyayari na kadalasan nang may suliraning nilulutas ng pangunahing tauhan. c. v. may malinaw na batiran ng likas na pagkatao. iv. Nagwawakas nang Masaya. pahayagan. Talaarawan. iv. Referensyal Ang pagtatala ng mga sangguiniang gagamitin ay nakatutulong nang malaki sa pagpapadali ng gagawing pagsulat. iv. 2) Patula isang akdang pampanitikan na nagpapahayag ng tiyak na diwa t damdamin na kaugat sapagkatanaw at pagkaunawa ng makata sa mga karanasan niya sa buhay. Nobela ng Pagbabago ang mga ibig manyaring pagbabago sa lipunan o pamahalaan na kanyang kinabibilangan ang hangad ng may-akda.isang akdang nagsasalaysay tungkol sabuhay na pinagdaanan ng isang kilalang tao. a.Malawak ang saklaw nito dahil anumang bagay tungkol sa pagbabagong ekonomika. may tagpuan. kultural at maging personal ay maaaring talakayin. ang korido ay may sukaat na walong pantig at binibigkassa kumpas ng martsa. v. Tulang Patnigan karaniwan ng may pantig ang bawat taludturan at tumatakay sa isang paksang pinagtatalunan. diksyunaryo. e. Tulang Pandulaan Ang tulang ito y karaniwang itinatanghal sa isang dulaan o entablado. Ang usapan ng mga gumaganap ay patula. Karaniwang maikli. Awit at korido may mga paksang hango sa pangyayaring tungkol sa pagkamaginoo at pakikipagsapalaran at ang mga tauhan ay mga hari t reyna. ii. Maaaring may sukat o tugma o di kaya t Malaya. . A. maikli. Melodrama Karaniwang para sa musical. Ito ay nilikha noong unang panahon. kasukdulan at wastong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Nobela ng Tauhan ang kahalagahan ay ang pangunahing tauhan at hangarin ng mga tauhan iii. Dula. kapaligiran. i. Maaring ang mga ito y mulasa mga aklat. Talambuhay. Komedya Ang sangkap ay piling-pili at ang pangunahing tauhan ay may layong pukawin ang kawilihan ng manonood. at sa kabuuan.

prosidyural. d. subskripsyon at pagrereklamo b. Liham ito ay pagbibigay ng mensahe o impormasyon sa pamamagitan ng pagsulat 1. Paraan sa Pagbuo ng Pangungusap Pagbibigay-kahulugan Pagbibigay ng detalye o halimbawa Pagbibigay ng pagkakatulad at pagkakaiba Sanhi at bunga Analohiya proseso . Panghihikayat genre na naglalayong hikayatin ang taong sumuporta o maniwala sa isang bagay o pagkilos. Karaniwang nilalaro upang aliwin ang namatayan. Ang katumpukan o pagkatotoo sa paraang pagpapahayag ay higit na kailangan. sa kadahilanang ang pagdududa ay mananatili sa kanilang isipan. Iwasan ang pagbibigay ng sariling opinion. c. 3. imbitasyon. kooperatiba. kapag nakuha ito. C. i. ipahahayag ang pagtatama bago pagtibayin. Ito ay babasahin muli bago magsimula ang susunod na pulong. Ito ay may lagda ng pangulo. pakikiramay at paumanhin b. ii. pagsunod sa direksyon at panuto. ay isulat kaagad. pagbati. Halimbawa: recipe. saan at paano. Tamang Ulat ng isang Kompanya (Statement of Condition): ito ay isang sulatin na karaniwang ginagawa ng mga kompanya. 2. Ang pangangatwiran ay hango sa Bibliya. ano. Halimbawa: advertisement.B. aplikasyon. Dito isinasaad ang assets. pasulato limbag na nakikita araw-araw sa opisina na karaniwang may tiyak na mensahe o nagtatanong. kalian. gastusin o equity. maglahad ng nasasaisip. a. Halimbawa: ulat ng media. Pinagtitibay ito ng mga nasa pulong. Istilo ng Pagsulat istilong blak. Teknikal Ito ay genre na may layuning magbigay ng impormasyon sa anyong transaksyunal. paanyaya. proposal. Ekspositori genre naglalayong magbunyag o maglabas ng kinalabasan ng isang pag-aaral. Bahagi ng Liham. Kung may pagwawasto. iii. imbestigasyoon. Insurrance Company. Agenda ng Pulong: pag-uusapan o tatalakayin ang isang sulatin na ginagawa ng mga kapisanan o organisasyon sa buwanang pulong batay sa napagkasunduan ng mga pinuno. talakayan sa klase. Sulatin na Nangangailangan ng Pagsusuri sa Pormat. e. magbabahagi ng natutunan at magbigay ng kasagutan sa katanungan. Uri ng Liham a. Liham. Paanyaya sa isang kapulungan o seminr: mahalaga ang mga kumprehensya sapagkat dito nabibigyan ng kaukulang aksyon o solusyon ang hangarin ng isang proyekto. istilong semi-blak at istilong nakabitin o baligtad 3. Kombensyunal na Pamamatnubay ito ay karaniwang sumasagot sa mga tanong na: sino. Halimbawa: E-Mail. pag-uulat. sa mga sawikain at sa mgakasabihan. editorial at argument. pagbabasa. ekspositori at panghihikayat.pamuhatan. Malaki ang papel na ginagampanan ng kalihim sapagkat siya ang kumukuha ng mga tinatalakay habang nagpupulong. Huling araw ng Disyembre ginagawa ang ulat. Liham-pangkaibigan pangangamusta. Halimbawa: press release. maligoy na pananalita. pakikinigg sa paraang pasalit o pasulat. Ulat teknikal na genre na naglalayong magbigay ng impormasyon batay sa isinasagawang pananaliksik o pag-aaral. katulad ng bangko. Transaksyonal ito ay teknikal na genre na ginagamit sa anumang transaksyon o komunikasyong nangangailangan ng pagtugon o tuwirang sagot. Kaiba naman ang balagtasan sa debate bagamat isa ring pagtatalo ngunit ang mga pangangatwiran ditto ay kailangang may sukat at tugma. 2. Liham Pangangalakal pagpapakilala. Katitikan o Minits ng Pulong: ito ay pabuod na pinaguusapan sa nakaraang mga pulong batay sa agenda. patunguhan ng Sulat. Proposal (Pagbabalak ng Gawain): ang sulating ito ay makatutulong sa pagsasakatuparan ng balak na proyekto na nais magawa. pasasalamat. pagmamasid. sarbey at artikulo. paligsahan ng husay sa pagbigkas at pangangatwiran nang patula. lektyur. ideya o lohika. 4. bating panimula o pambungad. paghingi ng payo. Di-kombenyunal na Pamamatnubay isang uri ng patnubay kung saan ang mga reporter ay taal na di sumusunod o lumilihis sa pamatnubay. Ang mahalagang mga impormasyon. pamimili. 5.isang pagtatagisan ng katuwiran sa anyong pasalita ukol sa isang paksa o usapin pinag-uusapan. bakit. Debate o Balagtasan . deskriptiv. ang katawan ng liham at Bating Pangwakas. Nilalaman. Pagsusulat ng Ulat 1. rebyu at grap o tsart. Prosidyural. Duplo humahalili sa karagatan. text message at pakikipanayam i. Nilalayon nitong pumanig ang tao sa mga argument at balakin ng isang tao o grupo.Pagbati.teknikal na genre na naglalahad ng proseso sa pagsasagawa ng isang bagay o kilos o Gawain. Pananalita at Layunin Memorandum: karaniwang tinatawag na memo o paabot-ulat. pananagutan o liabilities.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful