Komunikasyon

• •
Webster: Komunikasyon ay aktong pagpapahayag ng ideya sa pamamagitan ng pasalita o pasulat na paraan. Greene at Petty (Debeloping Language Skills): intensyonal o konsyus na paggamit ng anumang simbolo upang makapagpadala ng katotohanan, ideya, damdamin, o emosyon mula sa isang indbidwal tungo sa iba. Pagkakaroon ng reaksyon sa tahimik na paraan sa pinaglalaanan ng mensaheng pangkomunikasyon. Gray at Wise (Bases of Speech): kung walang metodo ng komunikasyon, ang mga institusyong pantao ay di magiging possible. Maaring magamit sa mabuti o masamang layon. Proseso ng pagpapadala ng at pagtanggap ng mga mensahe sa pamamagitan ng cues ma maaring berbal o di-berbal.


• •

Uri ng Komunikasyon
• • •
Komunikasyong Intrapersonal: pansarili Komunikasyong Interpersonal: pagitan ng 2 tao, o isang tao at isang maliit na pangkat Komunikasyong Pampubliko: 1 tao at malaking pangkat ng mga tao.

Katangian ng Komunikasyon:
• • •
Komunikasyon ay isang proseso: Ito ay isang closed-circuit na proseso na kinapapalooban ng encoding at decoding. Proseso ng Komunikasyon ay dinamiko: Pag nangyari na, hindi na ito mauulit. Komunikasyon ay komplikado: persepsyon o o o o Persepsyon sa sarili Persepsyon sa kanyang kausap Persepsyon ng kanyang kausap sa kanya Tunay na persepsyon ng kanyang kausap sa kanya

Mensahe, hindi kahulugan, and naipapadala/natatanggap sa Komunikasyon: pagbibigay ng kahulugan ay depende sa tumatanggap nito.


Hindi tayo maaring umiwas sa Komunikasyon: through actions, gestures—not just words. Laging may dalawang uri ng mensahe sa proseso ng Komunikasyon:

o o

Mensaheng nilalaman/pangglingwistika Mensaheng relasyunal/di-berbal

Mga Modelo ng Komunikasyon
• Modelong S-M-R ni Berlo o Source-Message-Receiver

Modelo ni Aristotle sa pag-eenkowd ng Mensahe

o
o o o •

ePagtuklas Pagsasaayos Pagbibihis Paghahatid

Modelo ni Schramm o o Source-Signal-Receiver Venn Diagram w/ Lawak ng Karanasan sa taas

Ruesch and Bateson Model:

o o o o
o

Nagpapadala ng mensahe: pinagmumulan at nag-eencode Mensahe: pangnilalaman at di-berbal na mensahe Daluyan/Travel ng Mensahe: sensori (senses) at institusyonal (electronics) Tagatanggap ng Mensahe: magbibigay-kahulugan sa mensahe at mag dedecode. Tugon o Pidbak:

  
o

Tuwirang tugon: agad-agad ang pagsagot Di-tuwirang Tugon: di-berbal Naantalang tugon: panahon

Reversal of roles....

Mensahe Ispiker

Travel/Daluya n

Receiver

Tugon/Pidba k
o Potensyal na Sagabal sa komunikasyon:

   

Semantiko: salita o pangungusap mismo Pisikal: ingay sa paligid Pisyolohikal: sa katawan [kapansanan, pagkakasakit, ...] Sikolohikal: biases, prejudices, etc...

Komunikasyong Berbal

• Simbolisasyon: pagtutumbas ng ideya, lugar, o bagay Isang anyo ng paghahatid ng mga mensahe sa pamamagitan ng mga salitang simbolo na kumakatawan sa mga ideya at bagay-bagay. Kasama na ditto ang pagsulat, pagbasa, pagsasalita, at pakikinig. Gerald (1960), ginagamit ito: o o o o o o Datos na lutasin: pandinig Receiver is busy and alertness is down Mensahe ay mahalga, maikli, at madali Pleksibiliti ng transmisyon ng mensahe: pasalita Impormasyon kaugnay sa tiyak na usapin o isyu Resepsyong biswal ay hindi mabisa

Pag-iinterpret nito mahalaga ang:

o o o

Referent: bagay o ideya na kinakatawan ng isang salita. Pwede rin ito sa isang aksyon, katangian at relasyon ng aksyon na ito. Common referens: parehong kahulugang binibigay ng mga taong sangkot sa isang sitwasyong pangkomunikasyon. Kontekstong Berbal: kahulugan batay sa ugnayan nito sa ibang salita sa loob ng pahayag.

o

Paraan ng Pagbigkas/ Manner of utterance: kahulugang konotatibo.

Komunikasyong Di-Berbal:

Mahalaga sapagkat: o o o • Inilalantad ang emosyonal na kalagayan ng isang tao. Nililinaw ang kahulugan ng mga mensahe Pinanatili ang interaksyong resiprokal ng source at receiver

Anyo ng komunikasyong di-berbal:

o o
o

Oras (chronemics): pagdating ng huli sa job interview Espasyo (proxemics): intimate[ 1-.5ft], personal [1 ½-4 ft], social [4-12 ft],public [12ft+] Katawan (kinesics):     body language [eg: eyes] pananamit at kaanyuan tindig at kilos kumpas ng kamay: regulative, descriptive, emphatic

o o o o

Pandama (haptics): sense of touch [hawak, pindot, hablot... ] Simbolo (iconics): simbolong panlansangan, ... Kulay: damdamin or orientation Paralanguage: paraan ng pagbigkas ng salita.

Konsiderasyon sa Mabisang Komunikasyon
• • • • Setting (saan) Participants (sino) Ends (layunin) Act Sequence (takbo) • • • • Keys (pormal o impormal) Instrumentalities (midyum) Norms (paksa) Genre (uri)

Summary: • alam ang proseso,

• • • •

positibong persepsyon, marunong mag-encode/decode, kaalaman at kasanayan sa mga simbolong di-berbal, alam kung paano gamitin ang konsepto at simulain ng komunikasyon

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.