India: Kabihasnang Nakabatay sa Hinduism Hinduismo- pinagsanib na paniniwalang Aryan at mga Nomad ng India Paniniwalang Hindu Sistemang Caste

- Ang Sistemang caste ay bahagi ng Hinduismo. Ang mga tao ay hinati sa mga antas o caste, gaya ng: (1) Brahma(pari at mga iskolar), (2) Kshatriyas(maharlika at mandirigma), (3)Vaishyas (magsasaka, mangangalakal at manggagawa), (4)Sudras (manggagawa at alipin).

Ayon sa tradisyong Indian, ang apat na pangunahing pangkat ng caste ay nagmula sa bibig,braso, leeg at paa ni Perusha, ang unang taong nabuhay sa daigdig.

Karma Reincarnation -ang paniniwalang Karma at Reincarnation ay lubusang tumimo sa isipan ng mga Hindu.

Buddhism: Kapatiran, Pagkadalisay, at Kababaang Loob Buddhism- pagpapasakit ng nilalang para sa kanyang kapwa at kaligtasan ng kaluluwa.

larawan ng mongheng Buddhist.

Asoka- Si Asoka ay dating hari ng sinaunang kabihasnang Magadha,India. Siya ang itinuring na isa sa pinakamabagsik at pinakamarahas na hari ng sinaunang panahon. Ngunit ng yakapin niya ang Buddhism, pinagsisihan niya ang ang karahasang kanyang ipinamalas laban sa kanyang mga kaaway.

larawan ni haring Asoka.

Tsina: Kabihasnang Nakabatay sa Sinocentrism at Propeyidad Sinocentrism- tumutukoy sa paniniwala at pilosopiya ng mga Tsino na ang Tsina ang pinakasentro ng daigdig o "Gitnang Kaharian".

Sinaunang mapa ng Tsina.

Propriyedad- kagandahang asal ng isang tao. Si Confucius ay isang pilosopong Tsino na nanawagan at nangaral para sa mabuting kahihinatnan ng kaluluwa ng isang indibidwal, tulad ng pamamaraan ng mga ninuno sa India.

larawan ni Confucius.

Jew: Kabihasnang Nakabatay sa Batas ng Diyos Ang Halakha ay isang kalipunan ng mga batas ng relihiyong Jew, kasama ang kanilang mga batas sa banal na aklat, gawi at tradisyon. Ang salitang Halakha ay nagmula sa salitang Jew na halach na ibig sabihin ay "ang daan" o "tamang daan". Ang halakha ay nagsisilbing gabay ng mga Jew, hindi lamang sa pagganap ng kanilang gawing tradisyong panrelihiyon at pananampalataya, ito rin ang kanilang naging gabay sa lahat sa lahat ng aspeto ng kanilang pangaraw-araw na buhay. Napapaloob sa Halakha ang pagtugon sa 613 kautusang napapaloob sa Torah, ang bibliya ng mga Jew. Sa mga Jew din nagmula ang monotheism o paniniwala sa iisang Diyos. Ang mga kautusang napapaloob sa Torah ay nahahati sa positibo at negatibong kautusan. Ang mga positibong kautusan ay nag-uutos ng konkretong gawing kabutihan, tulad ng pagkakawang gawa at pagtigil sa pagsasaka sa taon ng Shemitah. Ang Shemitah ay nagaganap tuwing ika-pitong taon kung kailan ang produktong inaani nang hindi sinasaka ang lupain ay pinagsasaluhan ng pamayanan. samantala,

Ang negatibong kautusan ang ilang mga gawi at kaasalang tulad ng ipinagbabawal na paniniwala sa mga imahen,pagsusuot ng mga kababaihan ng mga kasuotang panlalaki o pagsuot ng mga kalalakihan ng mga kasuotang pambabae.

Torah ng mga Jew.

Hapon: Kabihasnang Nakabatay sa Teorya ng Divine Origin Divine Origin: Paniniwala sa pagiging banal ng kanilang emperador. Naniniwala ang mga Hapones na ang kanilang emperador ay kakaiba at hindi karaniwan kung ihahambing sa mga pinuno ng ibang bansa. Lubos ang kanilang paniniwala na ang kanilang emperador ay banal na apo ng kinikilala nilang Sun Goddess. Mahalaga ang ginampanan ng teorya ng divine origin sa gawi at kaparaanang tinahak ng mga Hapones sa paglilinang ng kabihasnan ng kanilang bansa. Greater East Asia Co-prosperity Sphere-ang programang nagtulak sa mga Hapon upang tangkaing sakupin ang buong Asya.

co-prosperity rally