Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Antas 3: Plano sa Pagkatuto (Learning Plan) Ikaapat na Markahan

FILIPINO I Pamantayan sa Programa: Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo at kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang literari gamit ang mga tekstong literaring rehiyunal, pambansa, saling tekstong Asyano at pandaigdig tungo sa pagtatamo ng kultural na literasi

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna

Aralin 1: Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Ibong Adarna Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa Kaligirang Pangkasaysayan ng Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling Ibong Adarna. bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Lumaganap ang mga korido, kabilang ang Ibong Adarna, Bakit mahalagang unawain ang Ibong Adarna? sa panahon ng pananakop ng mga Español dahil sa mga kanais-nais na pagpapahalagang nakapaloob dito na angkop sa Kulturang Pilipino. Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: nakapagbabahagi ng kanilang mga ideya tungkol sa kahalagahan Kaligirang Pangkasaysayan ng Ibong Adarna. ng pag-aaral ng Ibong Adarna Mga Hakbangin sa Pagsasagawa ng colloquium nakapag-uulat ng nasaliksik na mga impormasyon kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng Ibong Adarna sa masining na paraan masigasig na nakalalahok sa malayang talakayan nakapagsasagawa ng colloquium kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng Ibong Adarna Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Pagsasagawa ng colloquium kaugnay Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa isinagawang colloquium batay sa mga kraytirya: ng kaligirang pangkasaysayan ng Ibong pagpapaliwanag at pagbabahagi ng mga ideya tungkol sa kahalagahan A. Batay sa pananaliksik Adarna ng pag-aaral ng Ibong Adarna. paglalahad ng sariling pananaw tungkol sa bisa ng pag-aaral ng korido. B. Angkop sa paksa paglalahad ng sariling damdamin tungkol sa pinakamainam na paraan C. Makatotohanan ang mga ng pagsasadula ng Ibong Adarna. impormasyong inilahad paghahambing sa kaligirang pangkasaysayan na napag-aralan sa D. Taglay ang mga elemento nasaliksik ng colloquium na kaligirang pangkasaysayan ng isa sa mga panitikang kinagigiliwan pa rin E. Pagtataglay ng mga ebidensya

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

ng mga tao sa kasalukuyan. pagbabahagi ng magiging kontribusyon upang mahikayat ang mga magaaral na unawain ang Ibong adarna. pagbabahagi ng mga nakalap na im[pormasyon kaugnay ng paksa sa masining na paraan. Antas 3

F.

Naglalahad ng nabuong paglalahat/kongklusyon

A. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: nakapagpapaliwanag at nakapagpapabahagi ng kanilang mga ideya tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral ng Ibong Adarna matapos mabuo ang picture puzzle (Iminumungkahi sa gurong ibigay sa bawat pangkat ang picture puzzle ng Ibong Adarna na ipabubuo sa mga mag-aaral. Kolaboratibong gawain) B. Paglinang: Ang mag-aaral ay: nakapag-uulat ng nasaliksik na mga impormasyon kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng Ibong Adarna sa masining na paraan (Iminumungkahing ibigay na ito sa bawat pangkat bilang takdang aralin upang makapaghanda sila sa isasagawang pag-uulat.) nakapaglalahad ng mahahalagang impormasyon mula sa isinagawang pag-uulat ng bawat pangkat sa tulong ng istratehiyang Caravan

nakasusulat ng talata gamit ang mga salitang nabuo na may kaugnayan sa pariralang “tulang romansa”

Mahalaga ba sa antas sekundarya ang pag-aaral ng Ibong Adarna sa kasalukuyan? Ipaliwanag. Kapanayamin ang limang (5) kamag-aral at itanong ang kanilang pananaw sa korido. kabilang ang Ibong Adarna? 5. may mabisa bang paraan ng paglalahad ng aral ang korido? Bakit? 3. ano ang pinakamabuting paraan ng pagsasadula ng Ibong Adarna? Bakit sa kabila ng pagiging mahigpit ng mga Español ay pinayagan ng mga ito ang pagpapalaganap ng mga korido.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Tulang romansa C. Pagpapalalim: Ang mag-aaral ay: masigasig na nakalalahok sa malayang talakayan sa tulong ng mga tanong/gawain: 1. Tiyakin lamang na malilinang ang anim na aspekto ng pag-unawa ng mga mag-aaral. epiko. Magsaliksik ng kaligirang pangkasaysayan ng isa sa mga uri ng panitikang kinagigiliwan pa rin ng mga tao sa kasalukuyan katulad ng pabula.kabilang na ang Ibong Adarna bilang isang uri ng panitikan. Para sa iyo. Ihambing ito sa kaligirang pangkasaysayan. 6. alamat. Bakit mahalagang unawain ang nakapaloob na aral sa Ibong Adarna?” (Maaari pang magdagdag ng mga tanong. Paglalapat : (Magbibigay ng input ang guro sa mga dapat tandaan at hakbangin sa pagsasagawa ng colloquium) Ang mag-aaal ay: nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa isasagawang colloquium nakapagsasagawa ng colloquium kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng Ibong Adarna .) D. Sang-ayon ka ba sa pananaw nila? Bakit oo? Bakit hindi? 2. at iba pang tulang pasalysay na pinag-aralan. 4. Bilang isang uri ng tula.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Mga Kakailanganing Kagamitan Picture Puzzle Internet Sipi ng kaligirang pangkasaysayan ng Ibong Adarna Mga kraytirya sa pagsasagawa ng colloquium Mga hakbangin sa pagsasagawa ng colloquium Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aralin 2 : Mahahalagang Tauhan sa Ibong Adarna Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa katangian Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theatre mula sa mga piling bahagi ng ng bawat tauhan sa ibong Adarna. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: May katangian ang mga tauhan sa Ibong Adarna na taglay rin Makatotohanan ba ang mga tauhan sa Ibong Adarna? ng mga tao sa kasalukuyan. Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Mahahalagang Tauhan ng Ibong Adarna nakapagpapakilala at nakapagpapaliwanag sa kahalagahan ng mga tauhan sa Ibong Adarna nakapagsasaliksik ng mga impormasyon tungkol sa mga tauhan ng Ibong Adarna nakabubuo ng sintesis sa aralin nakagagawa ng Character Portrayal ng isang taong hinahangaan sa kasalukuyan . Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino.

bataysa mga kraytirya: A. Batay sa pananaliksik ang gagawing pagbibigay ng sariling interpretasyon sa katangian ng mga tauhan sa Ibong pagpili. Adarna. Napapanahon pagpapatunay na makikita pa sa kasalukuyang panahon ang mga katangiang D. pagbabahagi ng naging damdamin sa bawat tauhan matapos matalakay ang aralin. paglalarawan sa pamamagitan Character Portrayal ng isang katauhan na may katulad na katangian sa isa sa mga tauhan sa akda.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Inaasahang Pagganap: Pagbuo ng Character Portrayal ng isang taong hinahangaan sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa katangian ng piniling tauhan sa Ibong Adarna na may pagkakatulad sa mga katangian ng piniling tauhan sa Ibong Adarna Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa isinagawang Character Portrayal pagpapaliwanag ng kahalagahan ng bawat tauhan sa akda. Makatotohanan C. Antas 3 . paghahambing ng sarili sa mga tauhang ipinakilala sa akdang binasa. Malikhain taglay ng mga tauhan sa akda. B.

) B. Paano mapatutunayan kung makatotohanan o hindi ang mga tauhan sa Ibong Adarna? D.” nakikiisa sa pagsagot/pagtalakay sa sumusunod na mga tanong/gawain: 1. Mula sa bahagi ng talata na ipinakilala ang mga tauhan. Ilarawan sa sariling mga salita. 4. makikita pa ba sa kasalukuyang panahon ang mga katangiang taglay ng mga tauhan sa akda? Patunayan. ( Ipasaliksik ito sa oras ng klase. kanino maihahambing ang iyong sarili? Bakit? Gamitin ang Compare and Contrast Chart para sa sagot. Sa iyong palagay. ano ang masasabi sa mga tauhan sa Ibong Adarna? 3.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I A. Pumili ng isang tauhan sa akda.) naibibigay ang kasingkahulugan ng malalalim na salita sa araling tatalakayin C. 6. Paglalapat : (Magbibigay ng input ang guro tungkol sa paggawa ng Character Portrayal.) nakapag-uulat sa klase ng ginawang pananaliksik sa masining na paraan (Ipagamit sa mag-aaral ang iba’t ibang istratehiyang kanilang natutuhan sa pag-uulat.) Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa paggawa ng Character Portrayal nakabubuo ng Character Portrayal ng isang taong hinahangaan sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa katangian ng piniling tauhan sa ilang tinalakay na bahagi sa Ibong Adarna . Ayon sa mga saknong na naglalarawan. Gamitin ang Flow Chart para sa sagot. ipaliwanag ang kahalagahan ng bawat tauhan sa akda. Paglinang: Ang mag-aaral ay: nakapagsasaliksik tungkol sa mga tauhan ng Ibong Adarna at ang mga katangian ng mga ito. Batay sa pagkakalarawan. 5. Maaaring dagdagan pa ang mga ito kung kinakailangan. Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng sintesis sa pamamagitan ng pagpupuno sa pahayag na. Gabayan sila sa gawaing ito. “Nalaman o natutuhan ko sa araw na ito na …. 2. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: nakagagawa ng Character Mirror sa pagpapakilala sa bawat tauhan sa Ibong Adarna ( Ikikilos ng mag-aaral ang katangiang taglay ng napiling tauhan at ipahuhula sa klase ang katangiang iyon.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Internet Mga kraytirya sa paggawa ng Character Portrayal Sipi ng mga istratehiya .

1-27) Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa tamang pagpapalaki ng Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling anak. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Ang pagiging mabuting anak ay nakasalalay sa tamang pagpapalaki Paano ang tamang paraan ng pagpapalaki ng anak/mga anak? ng mga magulang Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: 1. pagsulat ng isang liham pasasalamat o liham kahilingan sa mga magulang D. Pagiging matapat kaugnay ng ginagawa nilang pagpapalaki sa mga anak. pasasalamat o kahilingan sa mga kaugnay ng ginawa nilang paglalarawan sa tauhan ayon sa tungkuling kanyang ginagampanansa aralin magulang batay sa mga kraytirya: pagpapalaki sa mag-aaral at ang sinisimbolo niya sa kasalukuyan. Angkop sa Paksa pagbabahagi ng damdamin tungkol sa mga may mga anak na napapasama o naliligaw ng landas. Makatotohanan o kabaligtaran ng pagpapalaking ginawa ng mga tauhan sa aralin sa kanilang mga anak. Liham pasasalamat o liham kahilingan ay kayamanan” nakapagbabahagi ng opinyon sa salawikaing kaugnay ng aralin nakasusulat ng isang liham pasasalamat o kahilingan sa mga magulang Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Pagsulat ng liham pasasalamat o Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa isinagawang liham liham kahilingan sa mga magulang pagbubuo ng simbolo na naglalarawan bilang isang anak. C. B. paglalahad ng sariling karanasan o karanasan ng ibang tao na katulad A. . 1-27 (Si Haring Fernando at ang Tatlong Prinsipe nakabubuo ng simbolo na naglalarawan sa sarili bilang anak 2. Taglay ang mga elemento pagbibigay ng iba’t ibang pananaw hinggil sa paksang may kaugnayan sa sa pagsulat ng liham aralin. Sukat bilang katangian ng tula nakapagsasagawa ng panayam hinggil sa paksang “Ang karunungan 3.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aralin 3: Si Haring Fernando at ang Tatlong Prinsipe (Saknong Blg. Saknong blg. bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino.

Ipaliwanag ang kahulugan ng saknong 19. C.Karaniwang nagsisimula sa isang panawagan o panalangin ang korido.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 3 A. Daloy ng mga Pangyayari Simula Suliranin Kasukdulan Wakas . . Sang-ayon ka ba rito? napatutunayan ang pag-unawa sa katangian ng tula na sukat bilang katangian ng tula sa pamamagitan ng pagbibigay ng sariling halimbawa naibibigay ang kasingkahulugan ng mga palitang malalim ang kahulugan sa araling babasahin Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay: nakapagbubuod ng aralin sa pamamagitan ng Visual Display of Text Tauhan Tagpuan B.Ilalarawan ang hari ng Berbanya? Sino ang nananalangin sa bahaging ito ng akda? Ano ang kanyang panawagan? . Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: nakabubuo at nakapagpapaliwanag sa ginawang simbolo na naglalarawan sa sarili bilang isang anak nakapagbibigay ng feedback sa binuo at ipinaliwanag na simbolo Paglinang: Ang mag-aaral ay: nakapagsasalaysay ng mahahalagang pangyayari mula sa Saknong 1-27 sa masining na paraan nalilinang ang kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong na: .

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

nasasagot/naisasagawa ang sumusunod na mga tanong/gawain ( Iminumungkahing ibigay na ang gawain sa mag-aaral bilang takdang aralin.): 1. Ilarawan si Don Fernando bilang hari ng Berbanya at bilang isang ama. 2. Maglahad ng sariling karanasan o karanasan ng ibang tao na katulad o kabaligtaran ng pagpapalaking ginawa nina Haring Fernando at Doña Valeriana sa kanilang mga anak. 3. Bakit kaya may mga anak na napapasama o naliligaw ng landas? Bilang isang anak, paano maiiwasan ang ganitong kalagayan? Sagutin ang tanong sa paraang patula na may wawaluhing pantig. 4. Magsagawa ng isang panayam tungkol sa paksang “Ang karunungan ay kayamanan.” Kapanayamin ang isang taong nagtagumpay sa kaniyang propesyon tulad ng isang guro, mayamang negosyante o isang mag-aaral na nagtamo ng karangalang pangkarunungan, at iba pa. 5. Ipagpalagay na isa ka sa mga anak nina Don Fernando at Doña Valeriana. Paano mo sila pasasalamatan at pahahalagahan? Sagutin ito sa paraang patula na may dalawang saknong na may walong pantig ang bawat taludtod. 6. Paano ang tamang pagpapalaki sa mga anak? Gawing batayan ang resulta ng panayam sa mga magulang na ibinigay na takdang aralin. Paglalapat :(Magbibigay muna ang guro ng input tungkol sa liham pasasalamat o kahilingan.) Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa gagawing liham pasasalamat o liham kahilingan sa mga magulang kaugnay ng ginagawa nilang pagpapalaki sa mga anak nakapagsusulat ng liham pasasalamat o liham kahilingan sa mga magulang kaugnay ng ginawa nilang pagpapalaki sa kanila (Ipabigay sa magulang ang liham na ginawa ng mag-aaral) nakapagsasalaysay sa naging reaksyon ng mga magulang sa ginawang liham ng mag-aaral Mga Kakailanganing Kagamitan Mga kagamitan para sa pagguhit Aklat ng Ibong Adarna Worksheets D.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aralin 4: Ang Panaginip ng Hari (Saknong Blg. 28-45) Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa suliranin sa akda na dapat Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling mabigyan ng solusyon. bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Anumang suliranin sa buhay ay may solusyon. Paano bibigyan ng solusyon ang anumang suliraning maaaring makaharap? Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong blg. 28-45 (Ang Panaginip ng Hari) nakapagpapalitan ng solusyon tungkol sa isang suliranin nakapaglalahad ng sariling pananaw tungkol sa panaginip nakapaglalahad ng aralin gamit ang iba’t ibang istratehiya nakapagsasalaysay ng isa sa mga suliraning pangkalusugan na kinaharap ng pamilya o ng sariling pamayanan na nabigyan ng solusyon Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Pagsasalaysay ng isa sa mga Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa isinulat na talatang suliraning pangkalusugan na nagsasalaysay batay sa mga kraytirya: hinaharap ng pamilya o ng pagbibigay ng solusyon sa isang liham na humihingi ng payo. pamayanan at nabigyan ng solusyon A. May kaugnayan sa paksa pagpapaliwanag ng pananaw tungkol sa panaginip. B. Naglalahad ng suliranin paglalahad ng sariling interpretasyon sa isang pangyayari sa aralin na iuugnay sa kasalukuyan. C. Nagmumungkahi ng solusyon pagbibigay ng sariling pagpapakahulugan sa panaginip ng tauhan sa aralin at iugnay ito sa kasalukuyan. D. Nagtataglay ng mga elemento ng talatang nagsasalaysay

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

pagbibigay ng lunas sa sakit ng tauhan sa akda na maiuugnay sa mga likas na pamamaraan sa kasalukuyan. pagpapahayag kung paano ipinadarama ang pagmamahal sa mga magulang kung sila ay nagkakasakit. Antas 3 A. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: nakapagbabahagi ng solusyon sa isang liham na humihingi ng payo (Ang liham ay maaaring mula sa isang kaibigan o mula sa kolum ng isang pahayagan. ) Paglinang: Ang mag-aaral ay: napahahalagahan ang laman ng saknong bilang 28-45 sa masining na paraan tulad ng dula, sabayang pagbasa/pagbigkas at iba pa. ( Bigyan ng panahon ang mag-aaral upang pag-usapan ang gagawin nilang istratehiya. Gawin itong paligsahan.) nakapagbabahagi ng mga puna at mungkahi sa itinanghal ng bawat pangkat (peer evaluation) nakapagbibigay ng input tungkol sa tugma bilang katangian ng tula at nakapagbibigay ng sariling halimbawa nakahahalaw ng mga piling salita mula sa aralin Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay: nakapagbubuod ng aralin sa pamamagitan ng Fan Fact Analyzer o Pagsusuri ng Impormasyon. 3 2 1 4 5

B.

C.

Pagsusunud-sunod ng mga pangyayari

Tagpuan/Tauhan

Pagpapahalaga

paano mo ipinadarama ang iyong pagmamahal sa iyong mga magulang kung sila ay nagkakasakit? nakapagbibigay ng mga patunay na may solusyon ang anumang suliranin sa buhay. 2. Naniniwala ka ba na ang panaginip ay nagkakatotoo? Ipaliwanag ang sagot. sa pamamagitan ng pakikipanayam. Bigyan ng sariling pagpapakahulugan ang panaginip ng hari.) Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa pagsulat ng talatang nagsasalaysay nakapagsusulat ng isang talatang nagsasalaysay ng isa sa mga suliraning pangkalusugan na kinaharap ng pamilya o ng pamayanan na nabigyan ng solusyon nakapaglalahad ng mungkahing solusyon sa mga isinalaysay na suliranin (kolaboratibong gawain). 4. ano ang kalikasan ng sakit ni Don Fernando? Ano ang maaaring maging lunas sa ganitong uri ng sakit? 5. maaaring batay sa nakalap na impormasyon. Sa kabila ng kasaganaang tinatamasa. Paglalapat : (Magbibigay ang guro ng input tungkol sa pagsulat ng talatang nagsasalaysay. Bilang isang anak. paglalahad sa karanasan ng mga nakapanayam o kaya naman ay karanasan ng mga kilalang taong naging matatag sa pagharap sa mga pagsubok o iba pang angkop na gawain ukol dito (Ibigay ito bilang pangkatang takdang aralin na iuulat kinabukasan ng bawat pangkat. ( Iminumungkahi sa guro na pumili ng isa sa mga suliranin na isinalaysay ng mag-aaral at bigyan ng solusyon ng bawat pangkat. bakit biglang nagkaroon ng hapis sa kaharian ng Berbanya? 3.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I malayang nakikiisa sa talakayan batay sa sumusunod na mga tanong/gawain: 1.) Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Worksheets Mga kraytirya sa pagtataya ng gawain Sipi ng istratehiya Pahayagan . Kung iuugnay sa kasalukuyan.) D.

46-80) Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kapalaran ni Don Pedro Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling sa paghahanap sa Ibong Adarna. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Anumang pagsubok ay malalampasan kung ang tao’y hindi palilinlang Paano malalampasan ng tao ang mga pagsubok sa buhay? sa mga tukso.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aralin 5: Si Don Pedro at Ang Puno ng Piedras Platas (Saknong Blg. Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: nakatatalakay kung paano nalampasan ng mga kilalang personalidad Saknong blg. 46-80 (Si Don Pedro at ang Puno ng Piedras Platas) ang mga pagsubok na dumating sa kanilang buhay nakapagbibigay ng dahilan kung bakit di natatapos ang isang gawain at ang solusyon kung paano ito masosolusyunan nakapagbubuod ng aralin nakapagtatanghal ng monologo na nagsasalaysay ng sariling karanasan kung paano nalampasan ang isang suliranin o pagsubok sa buhay Antas 2 . bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino.

Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa itinanghal na monologo batay sa mga kraytirya: A. Angkop sa paksa B. pagbibigay kahulugan sa dahilan nang pag-iwas ng iba pang mga ibon sa puno ng Piedras Platas.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Inaasahang Pagganap: Pagtatanghal ng monologo na nagsasalaysay ng sariling karanasan kung paano nalampasan ang isang suliranin o pagsubok sa buhay Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pagbibigay ng mga dahilan kung bakit hindi nagtagumpay ang tauhan sa kanyang layunin at iugnay ito sa sariling karanasan o karanasan ng iba. C.Dumapo ang Ibong Adarna sa Piedras Platas sa tulog na si Don Pedro. ang pangyayari kaya ay nagkataon lamang o sinasadya? . Sa iyong palagay.Anu-anong taludtod sa aralin ang nagpapatunay sa pagiging masunuring anak ni Don Pedro? . Antas 3 Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: nakapaglalahad ng suliranin ng kilalang personalidad na ipinakita ng guro at pagtalakay kung paano nila nalampasan ang mga pagsubok na iyon Paglinang: Ang mag-aaral ay: nakapag-uulat ng mahahalagang pangyayari sa mga saknong blg.Anong salita sa saknong blg. paglalahad ng panuntunan sa buhay na natutuhan sa sinapit ng tauhan sa aralin. 77 ang nagpapatunay na ito ay tayutay na simili? nakapagbibigay ng sariling halimbawa sa tayutay na simile nakapipili ng kasingkahulugan ng mga salitang nakapaloob sa pangungusap Pagpapalalim : B. pagpapahayag ng damdamin sa sinapit ng tauhan sa kanyang kabiguan. pagpapahayag ng sariling pananaw tungkol sa isang tauhan batay sa kabiguang natamo sa pagkamit ng layunin.Bakit naisipan ni Don Pedro na tumigil muna sa kinaroroonan ng kakaibang punongkahoy? . pagtatanghal ng monologo na nagsasalaysay ng sariling karanasan kung paano nalampasan ang isang suliranin o pagsubok sa buhay. . Taglay ang mga elemento ng masining na pagmomonologo A. 46-80 sa masining na paraan nalilinang ang kaalaman at pang-unawa sa aralin sa pamamagitan ng pagbibigay ng kasagutan/ideya sa mga tanong na: . Makatotohanan C.

7. Paglalapat : (Ang guro ay magbibigay ng impormasyon tungkol sa monologo. Magmungkahi ng solusyon kung paano malalampasan ang mga ito sa pamamagitan ng two-way chart. Anong panuntunan sa buhay ang iyong natutuhan sa sinapit ni Don Pedro? Paano ito gagawing gabay sa pang-araw-araw na buhay? malayang natatalakay kung paano malalampasan ng tao ang mga pagsubok sa buhay D.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ang mag-aaral ay: nakapagbubuod ng aralin sa pamamagitan ng Story Pyramid malayang nakikiisa sa pagtalakay sa mga tanong/gawain: 1.) Ang mag-aaral ay: nakasusulat ng sariling monologo na nagsasalaysay ng sariling karanasan kung paano nalampasan ang isang suliranin o pagsubok sa buhay nakabubuo ng kraytirya sa pagtatanghal ng monologo nakapagtatanghal ng monologo na nagsasalaysay ng sariling karanasan kung paano nalampasan ang isang suliranin o pagsubok sa buhay . Ano ang iyong masasabi sa katauhan ni Don Pedro batay sa kabiguan niyang mahuli ang ibon? 4. Sa iyong palagay. Nararapat bang kaawaan si Don Pedro sa sinapit niya sa paghahanap sa ibong Adarna? Ipaliwanag ang sagot. makatwiran ba ang gagawing paghuli ni Don Pedro sa Ibong Adarna? Bakit? 6. Bakit hindi nagtagumpay si Don Pedro sa paghuli sa Adarna? 2. Bakit may mga pagkakataong hindi natatapos ang isang gawain? Magbigay ng mga dahilan kung bakit hindi ito natatapos. Ano ang dahilan at umiiwas ang iba pang mga ibon na dumapo man lamang sa puno ng Piedras Platas? 3. 5.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Worksheets Larawan ng mga kilalang personalidad Mga kraytriya sa pagtatanghal ng monologo Mga hakbangin sa pagsulat at pagtatanghal ng monologo .

Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: nakapag-aanalisa ng suliraning ipinakita sa isa sa mga pelikulang pinanood 1. 81-109) Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa sinapit ni Don Diego sa paghahanap Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling bahagi kay Don Juan at sa Ibong Adarna. A.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aralin 6: Si Don Diego at Ang Awit ng Ibong Adarna (Saknong Blg. 81-109 ( Si Don Diego at Ang Awit ng Ibong Adarna nakaguguhit ng larawang nagpapakita ng mga pangyayari sa aralin bilang pagbubuod 2. . Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Mahalaga ang pagtutulungan at pagdadamayan sa paglutas ng mga suliraning Paano ipinakita sa akda ang magandang samahan ng isang pamilya? pampamilya. Saknong blg. ng Ibong Adarn na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. C. pagbuo ng simbolo na nagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit sa pamilya. B. Ang tugma bilang katangian ng tula nakapaghahambing ng sitwasyon na inilahad sa aralin at sa kasalukuyang sitwasyon nakabubuo ng simbolong naglalarawan ng pagmamahal at pagmamalasakit sa kapamilya Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Pagbubuo ng simbolong naglalarawan Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa binuong simbolo na nagpapakita at naglalarawan ng pagmamahal at pagmamalasakit pagtukoy at pagbibigay kahulugan sa suliraning kinaharap ng pamilya sa isa sa mga sa pamilya ng pagmamalasakit at pagmamahal pinanood sa pamilya batay sa mga kraytirya: na pelikulang pampamilya. Orihinalidad pagpapahayag ng damdamin tungkol sa pagpapahanap ng tauhan sa kanyang anak sa Ibong Adarna gayong napahamak na ang una nitong anak. pagpapahayag ng napagtibay na paniniwala tungkol sa pamilya. Malikhain paghahambing sa ginawang pag-iwas ng mga ibon sa puno ng Piedras Platas sa mga sitwasyon sa kasalukuyang lipunan. May kaugnayan sa paksa pagpapaliwanag kung bakit hindi nagtagumpay ang tauhan sa kanyang layunin.

Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay: nakapagbubuod ng aralin sa pamamagitan ng pagguhit sa mga pangyayari (Ipatalakay sa bawat pangkat ang nabuong mga larawan. 95? Sa Saknong 98? Ipaliwanag ang sagot. C.) nalilinang ang kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa mga na tanong: .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 3 A. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: nakatutukoy ng suliraning kinaharap ng pamilya sa isa sa mga pelikulang pampamilyang napanood at kung paano ito nabigyang solusyon ng mga miyembro ng pamilya sa nasabing pelikula Paglinang: Ang mag-aaral ay: nakapagtatanghal ng nilalaman ng aralin sa pamamagitan ng madulang pagbigkas (Isa sa kapangkat ang babasa at ikikilos naman ng mga kapangkat. Bakit hindi nagtagumpay si Don Diego sa paghahanap kay Don Pedro at sa paghuli sa ibong Adarna? b.) malayang natatalakay ang mga tanong na: a. Paano maihahambing ang pag-iwas ng mga ibon sa puno ng Piedras Platas sa mga sitwasyon sa kasalukuyang lipunan? c. B. hahayaan mo pa bang hanapin ni Don Diego ang Adarna gayong maaaring napahamak na ang anak na unang naghanap sa ibon? Pangatwiranan. Paano napagtibay ng aralin ang iyong paniniwala tungkol sa pamilya? nakapagbabahagi ng ideya tungkol sa mahalagang tanong na “Paano ipinakikita sa akda ang magandang samahan ng isang pamilya?” C. Paglalapat : Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng kraytirya sa pagbubuo ng simbolo nakabubuo ng simbolo na nagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit sa pamilya natatalakay ang binuong simbolo .Anong mga salita ang nagtutugma sa s aknong blg. Kung ikaw ang hari. Gawin itong paligsahan.Ano-ano ang pagkakatulad ng karanasan nina Don Pedro at Don Diego? . nakapagbibigay ng sariling halimbawa ng tugma bilang katangian ng tula. d.

bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Worksheets TV/cd o vcd player/casette player Mga Kagamitan sa pagguhit Mga Kraytirya sa pagbuo ng simbolo Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aralin 7: Si Don Juan. 110-163) Bilang ng araw/sesyon: 1 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa ginawang paglalakbay ni Don Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling Juan. 110-163 (Si Don Juan. Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: 1. Saknong blg. Ang Bunsong Anak (Saknong Blg. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Ang anumang hakbangin ay mapagtatagumpayan Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos? kung hihilingin ang patnubay ng Maykapal. ang Bunsong Anak) nakababasa ng mga saknong ng aralin gamit ang iba’t bang tono 2. Idyomatikong pahayag nakalalahok sa malayang talakayan nakapagbubuod ng mga pangyayari sa aralin nakabubuo ng photo documentary batay sa mga pangyayarri sa aralin .

Paglinang: Ang mag-aaral ay: nakapaglalahad ng mga saknong sa aralin sa pamamagitan ng Intonational Reading. Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa pagbuo ng photo documentary batay sa mga kraytirya: A. pagpapatunay na ang kabutihang ginagawa ay may kapalit na gantimpala pagpapahayag ng mararamdaman kung ibalik ng taong tinulungan ang naibigay na sa kanya.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Inaasahang Pagganap: Pagbubuo ng photo documentary na naglalarawan sa ginawang paglalakbay ng tatlong magkakapatid Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pagpapaliwanag ng kaugnayan ng mga salitang ginamit sa aralin sa buhay ng tauhan. nagagalit o iba pang damdaming maaaring namamayani sa isang tao (kolaboratibong gawain) nakapagbibigay ng sariling puna sa naging pagtatanghal ng mga natapos na pangkat (peer evaluation) nalilinang ang aralin sa pamamagitan ng pagtalakay sa mga tanong na: 1. Malikhain Antas 3 A. Bakit ayaw payagan ng hari na maglakbay si Don Juan? 2. pagbabahagi ng isang testimonya na nagpapakita ng pagkakaroon ng tiwala sa Diyos. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: nakapaglalahad ng isang bahagi ng teleserye o pelikulang napanood na nagpapakita ng pananampalataya sa Diyos B. Orihinal C. paglalahad kung paano maipakikita ang pagiging maawain at matulungin sa kapwa. Anong magandang pag-uugali ng isang anak ang ipinakikita sa saknong blg. nalulungkot. pagbibigay ng ipinapahiwatig ng piling saknong sa aralin. May Kaugnayan sa paksa B. Ang tono ay maaaring natutuwa. 115? . natatakot.

Ano ang katangian ni Don Juan na hindi taglay ng dalawang nakatatandang kapatid ang inilahad sa saknong blg. Bakit nasaktan ang kalooban ni Don Juan nang ibalik ng matanda ang tinapay? Ganito rin ba ang iyong mararamdaman kung ikaw si Don Juan? 6. Humihingi ka ba ng patnubay sa Maykapal sa iyong mga gawain? Ano ang nagiging bunga nito sa iyong pagkatao? malayang nakapagtatalakay tungkol sa kahalagahan ng pananampalataya sa Diyos D. Makatotohanan ba ang ginawang pagkain ni Don Juan ng tinapay nang minsan lamang sa isang buwan? 7.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I 3. Paglalapat : . Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay: nakapagbubuod ng aralin sa pamamagitan ng kwadro o frames F1 Tagpuan F2 Tauhan F3 Simula F4 Saglit na Kasiglahan F5 Tunggalian F6 Kasukdulan F7 Wakas natatalakay ang aralin sa pamamagitan ng malayang talakayan sa mga na tanong/gawain: 1. Paano naiiba si Don Juan sa kaniyang mga kapatid sa ginawa niyang paglalakbay? 5. Paano maipakikita ang pagiging maawain at matulungin sa kapwa? Maglahad ng karanasang may kaugnayan sa sitwasyon. Isulat at ipaliwanag sa bawat kahon kung ano ang kaugnayan ng mga piling salita sa aralin sa buhay ni Don Juan. 3. Sa kasalukuyang panahon.) nakatukoy ang kasalungat na kahulugan ng ilang salitang ginamit sa aralin C. nakapagbibigay ng iba pang halimbawa ng mga idyomatikong pahayag (Magbibigay muna ng input ang guro tungkol sa idyomatikong pahayag bago hingan ng halimbawa ang mag-aaral. Naniniwala ka ba na ang kabutihang ginagawa ay may kapalit na gantimpala? Patunayan. 2. 4. 129 hanggang 163? 6. Ano ang ipinapahiwatig nito? Makatotohanan ba ito? Ipaliwanag. 5. Bakit mahalagang nakikipag-usap sa magulang kaugnay ng mga binabalak gawin? 4. kanino maihahalintulad ang katauhan ng leprosong tinulungan ni Don Juan? 8. Basahin ang saknong 127. Ano ang iyong mahihinuha sa ginawang paghingi ng tulong ng matandang leproso kay Don Juan? May iba pa kaya siyang maaaring gawin? Ipaliwanag ang iyong sagot.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng kraytirya sa pagbuo ng photo documentary nakabubuo ng photo documentary na naglalarawan sa ginawang paglalakbay ng tatlong magkakapatid Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Larawan Mga kagamitan sa pagkuha ng larawan Mga kraytirya sa Pagbubuo ng photo documentary. Ikaapat Adarna na Markahan: Ibong Aralin 8: Ang Gantimpala ng Karapat-dapat (Saknong Blg. Bakit mahalaga ang taos-pusong pagtulong sa mga nangangailangan? . asahang ito’y may gantimpala. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Kapag kabutihan ang ginawa sa kapwa. bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. 164-198) Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa magiging bunga ng paggawa Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling ng kabutihan sa kapwa.

pagbabahagi ng sariling pananaw sa salawikaing may kaugnayan sa aralin.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Nauunawaan ng mag-aaral ang: 1. Aliw-iw ng tula Ang mag-aaral ay: nakapagtatanghal ng tableau na nagpapakita ng gantimpalang ibinibigay kapag gumawa ng kabutihan sa kapwa nakapagbibigay ng iba pang kahulugan sa mga piling salita ng aralin nakapagbibigay ng isang magandang kaugaliang Pilipino na inilarawan sa aralin nakabubuo ng kard ng pasasalamat sa isang taong nakagawa ng kabutihan sa kaniya/pamilya Inaasahang Pagganap: Pagbuo ng kard ng pasasalamat sa isang taong nakagawa ng kabutihan sa kaniya o sa kaniyang pamilya Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pagbibigay at pagpapaliwanag ng mga kabutihan at kasamaang dulot ng isang magandang kaugaliang Pilipino na inilarawan sa piling saknong ng aralin. 164-198 (Ang Gantimpala ng Karapat-dapat 2. pagpapadama ng naging damdamin ng kapamamilya sa natanggap na pasasalamat. pagsasalaysay ng sariling karanasan na makapagpapatunay sa salawikaing angkop sa aralin. Saknong blg. Orihinal . Tapat B. pagpapahayag ng sariling kahulugan sa mga piling salita sa aralin at bigyan ito ng sariling kahulugan na ihahambing sa kasalukuyan. pagbabahagi kung paano ipinakikita ang pasasalamat at pagpapahalaga sa isang taong nakagawa ng kabutihan. Antas 3 Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinagawa o binuong kard ng pasasalamat batay sa mga kraytirya: A. Malikhain C.

164-198 sa masining na paraan (Maaaring gamitin ang madamdaming pagbasa o iba pang paraan ng pagbasa na lilinang sa kakayahan ng mag-aaral sa pagbasa ng tula. Gamitin ang Fish Bone Map.) • nakapagbibigay ng puna at mungkahi sa ginawang pagtatanghal ng bawat pangkat • nalilinang ang kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong na: a. Ano ang tinutukoy ni Don Juan na kahanga-hanga at “isang talinghaga”? Bakit niya ito nabanggit? c. b. Isulat ang mga kabutihan at kasamaang dulot nito sa kasalukuyan. d.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I A. Ano ang literal na kahulugan ng salitang “ermitanyo”? Ano ang katangian ng ermitanyong natagpuan ni Don Juan? b. Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay: • nakasusuri ng binasang aralin sa pamamagitan ng pagsulat sa Paradaym ng mga natutuhan sa aralin • malayang nakikiisa sa talakayan sa pamamagitan ng pagsagot/paggawa ng mga tanong/gawain: a. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: • nakapagtatanghal ng tableau na nagpapakita ng gantimpalang ibinibigay kapag gumawa ng kabutihan sa kapwa • napahahalagahan ang ginawang tableau sa pamamagitan ng malayang talakayan B. Ihambing ang kahulugan nito sa kasalukuyan. Paano maipakikita ang pasasalamat at pagpapahalaga sa isang taong nakagawa sa iyo ng kabutihan? f. ano ang iyong magiging damdamin sa ginawang pagtulong sa iyo ng matandang ermitanyo? g. Pumili ng isa sa mga piling salita sa aralin at bigyan ito ng sariling kahulugan. Kung ikaw ang nasa katayuan ni Don Juan. c. Magsalaysay ng sariling karanasan na makapagpapatunay sa salawikaing “Kung ano ang itinanim ay siya ring aanihin. Ano ang iyong pagpapakahulugan sa pahayag na “maging hangga man ng palad. tutupdin ko yaring hangad?” d. Paglinang: Ang mag-aaral ay: • nakapag-uulat ng nilalaman ng saknong blg. Naniniwala ka ba sa salawikaing “Kung ano ang itinanim ay siya ring aanihin”? Ipaliwanag. C.” e. Magbigay ng isang magandang kaugaliang Pilipino na inilarawan sa saknong 164-198. Bakit mahalaga ang taos-pusong pagtulong sa mga nangangailangan? (Maaaring gamitin ang Fan Fact Analyzer) . Bakit naging karapat-dapat si Don Juan sa tulong ng matandang ermitanyo? • nakapagbibigy ng iba pang kahulugan ng mga piling salita sa aralin.

Paglalapat : (Magbibigay ng input ang guro sa pagbuo ng kard ng pasasalamat.) Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Worksheets Mga kraytirya sa pagbuo ng kard ng pasasalamat Mga materyales o kagamitan sa pagbuo ng kard ng pasasalamat Sipi ng mga istratehiya .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Bakit mahalaga ang taospusong pagtulong sa mga nangangailangan? D. Ipaulat sa klase ang naging reaksyon ng taong pinagbigyan at ang naging damdamin nila sa naging reaksyon ng kanilang pinaghandugan.) Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa bubuuing kard ng pasasalamat sa isang taong nakagawa ng kabutihan sa kaniya o sa kaniyang pamilya nakagagawa ng kard ng pasasalamat ang mag-aaral nakapagbibigay ng puna at mungkahi sa ginawang kard ng pasasalamat ng kamag-aral bago ipabigay sa pinaglalaanan nito (Ibigay sa mag-aaral bilang takdang aralin ang gawaing pagbibigay ng kard ng pasasalamat sa taong pinaglalaanan nito.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aralin 9: Ang Bunga ng Pagpapakasakit (Saknong Blg. Tayutay na personipikasyon nakapagsasalaysay ng isang pangyayari sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa isa sa mga saknong ng aralin nakapagpapatunay na ang pagpapakasakit ay nagbubunga nang mabuti nakabubuo ng isang salawikain tungkol sa maaaring maging bunga ng pagpapakasakit Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Inaasahang Pagganap: Paggawa ng poster na may Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa ginawang poster batay pagpapatunay sa bisa ng ginawang hakbang ng tauhan upang makamit ang kanyang layunin. sa mga kraytirya: kaugnayan sa saknong blg. Paano makakamit ang tagumpay na hinahangad? Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: nakapaglalahad ng aralin sa pamamagitan ng masining na pagbigkas 1. 199-232 2. 199-232) Bilang ng araw/sesyon: 1 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa naging bunga ng pagpapakasakit Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling bahagi at pagkakaroon ng mabuting kalooban ni Don Juan. 199- . ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Bahagi na ng buhay ang pagpapakasakit upang maging matagumpay. 199-232 (Ang Bunga ng Pagpapakasakit) sa mga saknong blg. Saknong blg.

Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: • nakapagbibigay halaga sa kamag-aral na nagpapakasakit o nagsasakripisyo para sa pag-aaral (Ipagawa ito sa pamamagitan ng secret balloting upang malaman kung sino ang karapat-dapat na bigyan ng pagpapahalaga. Angkop sa paksa ng aralin B. pagbibigay ng kahulugan sa sinabi ng tauhan tungkol sa tamang pakikitungo sa kapatid na maaaring maiuugnay sa sarili. Ano ang mga katangian ni Don Juan ang ipinakita sa saknong blg. pagpapahayag kung paano magpapakasakit alang-alang sa pamilya.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I 232. Iminumungkahing huwag munang ipaalam sa mga mag-aaral ang susunod na gagawin upang maging sorpresa ito sa mag-aaral na napili. Orihinal . 206? b. 199-232 (Maaaring ipagamit sa mag-aaral ang iba’t ibang istratehiya sa pagbigkas. Aling mga salita ang kumakatawan sa tayutay na personipikasyon sa saknong blg.) • nakapaglalahad ng puna at mungkahi sa ipinakitang pagtatanghal ng bawat pangkat (Magbibigay ng input ang guro tungkol sa tayutay na personipikasyon na ginamit sa aralin pagkatapos ng bahaging ito. Paghandain ang mga mag-aaral ng bulaklak o munting regalo na maaaring ibigay sa napiling mag-aaral. pagbuo ng salawikain tungkol sa maaaring maging bunga ng pagkakasakit. 231? • nakapagbibigay ng ibang uri ng tayutay na personipikasyon • nakatutukoy sa magkakapares na salita kung ito ay magkasingkahulugan o magkasalungat A. Ano ang naging damdamin nina Don Pedro at Don Diego sa ginawang pagtulong sa kanila ni Don Juan. Paglinang: Ang mag-aaral ay: • nakapaglalahad ng aralin sa pamamagitan ng masining na pagbigkas sa mga saknong blg. pagsasalaysay ng isang pangyayari sa saknong na may pagkakatulad sa kasalukuyan.) • nakapaglalahad ng hinuha kung ano ang maaaring maging bunga sa isang taong nagpapakasakit B.) • nalilinang ang kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng pagtalakay sa mga tanong na: a. ang kanilang bunsong kapatid mula sa pagiging bato? c. Ipagawa ang secret ballotin isang araw bago ang araling ito upang mapaghandaan ang paghahandog sa napiling mag-aaral. Antas 3 A. pagbabahagi ng pananaw tungkol sa isang saknong sa aralin at iuugnay ito sa pangyayari sa kasalukuyan. Malikhain C.

Ano ang ginawa ni Don Juan upang mapaglabanan ang antok habang umaawit ang Ibong Adarna? Naging mabisa ba ang ginawa niyang ito? Patunayan. magkasundo kayong tatlo’t wala sanang may maglilo. maghanda nang umuwi kayo. e. Bigyang kahulugan ang sinabi ng ermitanyo sa tatlong magkakapatid: “Ngayon. anang ermitanyo.” f. Nahuhulaan kaya ng ermitanyo ang maaaring maganap sa tatlong magkakapatid? Patunayan. .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I C. Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay: • nakapagbubuod ang mga pangyayari sa aralin sa pamamagitan ng dayagram • nakikiisa sa talakayan sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong na: d.

Paano makakamit ang tagumpay na hinahangad? D.) Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng kraytirya sa pagbuo ng poster (Papatnubayan ng guro ang mag-aaral sa pagbuo nito. j.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I g.) nakabubuo at nakapagpapaliwanag ng poster na ginawa kaugnay sa saknong 199-232. h. Magagawa mo bang magpakasakit alang-alang sa iyong pamilya? Bakit? Nagbubunga ba ng mabuti ang pagpapakasakit? Patunayan. i. Paglalapat : (Magbibigay ng input ang guro tungkol sa paggawa ng poster. Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Worksheets Mga kraytirya sa pagbuo ng salawikain Sipi ng mga istratehiyang ginamit . Pumili ng mga saknong sa bahaging ito at magsalaysay ng isang pangyayari sa kasalukuyan na may pagkakatulad dito.

232-275) Bilang ng araw/sesyon: 1 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa naging bunga ng pagkainggit Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling nina Don Pedro at Don Diego kay Don Juan. dulot nito ay hindi maganda Paano nakahahadlang sa pagtatagumpay ang inggit? Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: nakapagtatanghal ng madulang pagbasa sa mga saknong sa aralin Saknong blg. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Iwasan ang inggit. Taglay ang mga elemento . pagpapahayag ng mungkahi kung paano maiiwasan ang inggit. May kaugnayan sa paksa B. 232-275 (Ang Bunga ng Inggit) nakapaglalahad ng sunod-sunod na mga pangyayari sa aralin nakapagmumungkahi ng mga paraan upang maiwasan ang inggit nakapagsasalaysay ng isang pangyayari sa kasalukuyan na kabaligtaran ng mga pangyayari sa bahagi ng akda Inaasahang Pagganap: Pagbuo ng kuwento na kabaligtaran ng mga pangyayari sa bahaging ito ng akda Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pagpapaliwanag ng kaisipan ng aralin at kung paano ito nakaaapekto sa tagumpay ng isang tao.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ikaapat Adarna na Markahan: Ibong Aralin 10: Ang Bunga ng Inggit (Saknong Blg. bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa binuong kuwento batay sa mga kraytirya: A.

C. 233 at 234 tungkol kay Don Pedro? 2. Gumamit ng mga angkop na salita paglalahad ng nais ipaalala ng piling bahagi ng aralin bilang anak E. Sa iyong palagay. Bakit tumangging umawit ang ibong Adarna nang dalhin ito sa kaharian ng Berbanya? • nakalilikha ng iba’t ibang salita mula sa mga piling salitang-ugat. Ano ang mga salita ang naglalahad ng tayutay na patambis sa saknong 240? (Iminumungkahing talakayin muna sa mga-aaral ang tungkol sa tayutay na patambis o pagsalungat. Ipahanda ang mga kakailanganin sa pagtatanghal. Ano ang maaaring ipakahulugan nang hindi agad pagsagot ni Don Diego sa panukalang masamang balak ni Don Pedro kay Don Juan? 3. Ano ang kahinaan ng tao ang tinutukoy sa saknong blg.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I paglalahad sa tauhang nagkaroon ng bisang pandamdamin sa sarili. 232-275 sa madulang paraan (Ibigay ito sa mga mag-aaral bilang takdang aralin. Ano ang uri ng pagkatao ang ibinabadya ng saknong blg.) • nakapagbibigay ng puna at mungkahi sa bawat pangkat na nagtanghal • nalilinang ang kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong na: 1. bakit hindi ipinagtanggol ni Don Juan ang sarili sa ginawang pananakit ng dalawang kapatid? 6. Tumutugon sa layunin pagkakatulad sa pangyayaring binasa. 243? 5. nabasa o napanood na may C. ng isang kuwento pagsasalaysay ng isang pangyayaring narinig. Wastong gamit ng bantas at kapatid. Paglinang: Ang mag-aaral ay: • nakapagtatanghal ng saknong blg. Maaaring batay sa sariling karanasan o karanasan ng mga taong kakilala ng mag-aaral B.) Ang mag-aaral ay: • natatalakay kung paano nakaaapekto sa tagumpay ng isang tao ang crab mentality. pagsasalaysay ng isang pangyayari sa kasalukuyan na kabaligtaran ng mga pangyayari sa bahaging ito ng akda. Antas 3 A. Pagtuklas : (Ipaliiwanag ng guro ang kaisipang “crab mentality”. D. Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay: • nakapaglalahad ng mga sunud-sunod na pangyayari sa aralin sa pamamagitan ng Flow Chart o iba pang istratehiyang angkop sa aralin .) 4.

) Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng kraytirya sa pagsasalaysay nakapagsasalaysay ng isang pangyayari sa kasalukuyan na kabaligtaran ng mga pangyayari sa bahagi ng akda Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Worksheets Mga props para sa madulang pagtatanghal Sipi ng mga istratehiya Mga kraytirya sa pagsasalaysay . 2. Ano ang naging bunga nito at paano ito nalutas? 4. Magsalaysay ng isang pangyayaring narinig. Paglalapat: (Ang guro ay magbibigay ng impormasyon tungkol sa mga dapat tandaan sa pagsasalaysay. Ano ang nais ipaalala sa iyo ng bahaging ito ng aralin bilang isang anak at kapatid? 6. Sino sa mga tauhan ang nagkaroon ng pinakamatinding bisa sa iyong damdamin? 5. Paano nakahahadlang sa pagtatagumpay ang pagkainggit? D.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I • nakapagtatalakay ng aralin sa pamamagitan ng mga tanong na: 1. Bakit nagawang pagtaksilan nina Don Pedro at Don Diego si Don Juan? Nagbunga ba ng mabuti ang kanilang ginawa? Patunayan. Paano maiiwasan ang pagkakainggit? 3. nabasa o napanood na may pagkakatulad sa pangyayaring binasa.

batay sa mga kraytirya: pagbibigay kahulugan sa napiling saknong mula sa aralin na nagkaroon A. bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. Saknong blg. pagkilala sa sarili kung anong mahalagang kaisipan ang natutuhan sa aralin. C. B. Taglay ang tayutay na pagtawag/apostrophe pag-aanalisa sa sarili kung magagawang magpatawad sa mga kapatid na nakagawa ng kasalanan tulad ng ginawa ng tauhan sa aralin. kalusugan at kapayapaan ng mga mahal sa buhay Antas 3 . Orihinal paglalahad kung kailan naramdamang hindi nagpabaya ang Diyos. Pagiging tapat ng bisa sa sarili. Inaasahang Pagganap: Pagsulat ng isang panalangin o dasal na humihiling ng kaligtasan. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Gabay ang positibong pananaw upang magtagumpay sa buhay Paano magiging magaan ang pagharap sa mga suliranin sa buhay? Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: nakatatalakay ng mga hakbangin sa paglutas ng sariling suliranin natutukoy ng ilang saknong na nagkaroon ng malaking epekto sa sarili 1.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aralin 11: Ang Dalangin ng Bunsong Anak sa Gitna ng Paghihirap Bilang ng araw/sesyon: 2 (Saknong Blg. 276-318 nakapagpapaliwanag nang pagsang-ayon sa ikinilos ng tauhan (Ang Dalangin ng Bunsong Anak sa Gitna ng Paghihirap) 2. 276-318) Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kahilingan ni Don Juan Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling para sa kanyang pamilya sa gitna ng kaniyang paghihirap. Ang tayutay na Apostrophe nakasusulat ng panalangin o dasal para sa pamilya Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa isinulat na panalangin o dasal pagbubuod at pagpapaliwanag ng mga pangyayari sa aralin. pagpapahayag kung paano maisasabuhay ang kaisipang natutuhan.

296? Sang-ayon ka ba sa nilalaman ng saknong blg. 298? c. Sa unang pahina. 276-318 • nalilinang ang kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng pagsagot at pagtalakay sa mga tanong na: a.) B. Ano ang panawagan ni Don Juan para sa kaniyang amang si Haring Fernando? d. Pagpapalalim : . Bakit may tayutay na pagtawag sa saknong blg. Sa ikalawang pahina ay ang mga ginawang hakbang sa panahon ng pagharap sa mabigat na suliranin. Paglinang: Ang mag-aaral ay: • nakababasa nang wasto at may damdamin sa saknong blg. 312? (Iminumungkahi sa gurong magbigay muna ng input tungkol sa tayutay na pagtawag o apostrophe bago ito talakayin nang may pagsasanay sa klase?. ilalagay ang impormasyon tungkol sa sarili. Pangalan Ginawang Hakbang (Iparinig ang tugtuging instrumental ng isang malamyos na awitin sa mga mag-aaral habang sila’y nakapikit.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I A.) • nakabubuo ng kahulugan ng mga piling salita mula sa aralin C. Ano ang hinaing ni Don Juan tungkol sa kaniyang mga kapatid? b. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: • nakapagbabahagi ng ginawang hakbang at ng kaniyang pamilya sa panahong nahaharap sila sa mabigat na suliranin sa pamamagitan ng pagtatala sa Double Entry Journal. Paano bibigyang-kahulugan ang saknong blg.

D. Ipaliwanag ito. Isalaysay kung kailan naramdamang hindi ka Niya pinabayaan. d. magagawa mo rin kayang patawarin ang iyong mga kapatid kung makagawa sila ng kasalanan sa iyo? Ipaliwanag. Anong mahalagang kaisipan ang natutuhan sa aralin? Paano ito isasabuhay? g.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ang mag-aaral ay: • nakapagbubuod ng aralin gamit ang Caterpillar Technique Pamagat Mga Tauhan Tagpuan Mga Pangyayari Wakas Tema • malayang nakapagtatalakay ng aralin sa tulong ng pagsagot sa mga tanong at pagsasagawa ng mga gawain na: a. f. Paglalapat : (Magbibigay ng input ang guro tungkol sa tamang pagdarasal at ang dapat na nilalaman nito.) Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa binuong panalangin nakabubuo ng panalangin na humihiling ng kaligtasan. kalusugan at kapayapaan ng mga mahal sa buhay naiparirinig sa kamag-aral ang panalangin na ginawa para sa pamilya . Pumili ng isang saknong mula sa aralin na nagkaroon ng bisa sa iyo. c. Sang-ayon ka ba sa ipinakitang ugali ni Don Juan? Bakit oo? Bakit hindi? e. b. Ibuod ang mga pangyayari sa aralin sa tulong ng Story Mapping. Paano magiging magaan ang mga kinakaharap na suliranin sa buhay? Talakayin ito sa pamamagitan ng List All Factors Strategy (LAFS). Ipinakita sa aralin na ang Diyos ay kumikilos sa tamang panahon. Katulad ni Don Juan. Simulan ang mga pangyayari sa pagkakalugmok ni Don Juan.

Nauunawaan ng mag-aaral ang: 1. Tayutay na Simile o Pagtutulad Antas 1 Pamantayan sa Pagganap: Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. 319-384 (Ang Awit ng Ibong Adarna) 2. 319-384) Bilang ng araw/sesyon: 2 Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kahalagahan ng pag-awit ng Ibong Adarna. Saknong Blg. Kakailanganing Pag-unawa: Kailanma’y hindi mananaig ang kasamaan sa kabutihan.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Worksheets Mga kraytirya sa pagtataya sa isinulat na panalangin Cd/vcd player/cassette player Ikaapat Adarna na Markahan: Ibong Aralin 12: Ang Awit ng Ibong Adarna (Saknong Blg. Mahalagang Tanong: Bakit kailangang iwasan ang paggawa ng masama? Ang mag-aaral ay: nakapagsasadula ng madulang tagpo sa teleserye o pelikulang napanood masining na nakapagtatanghal ng mga pangyayari sa aralin nakapagbubuod ng aralin sa pamamagitan ng iba’t ibang istratehiya naiaawit sa wika ng mga kabataan sa kasalukuyan ang ilang saknong ng Ibong Adarna .

Paano sinagot ng Panginoong Diyos ang mga panalangin ni Don Juan? b. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: • nakapagpapakita ng isang tagpo na tulad sa isang pelikula o teleseryeng napanood na nagpapakita ng pagtutunggali ng bida at kontrabida • natatalakay ang kinahinatnan ng mga tauhan sa pelikula o teleseryeng ipinakita Paglinang: Ang mag-aaral ay : • nakapagtatanghal ng saknong blg. 319-384 sa pamamagitan ng masining na paraan. Ganda ng tonong nagawa A. madulang pagbigkas at iba pang masining na pamamaraan sa pagbigkas ng tula. Kaangkupan ng interpretasyon B. pagpapahayag ng pananaw tungkol sa salawikaing maiuugnay sa aralin. Maaaring intonational reading. Antas 3 Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa pag-awit sa saknong ng Ibong Adarna batay sa mga kraytirya: A. paglalahad ng mga dahilan kung bakit nakadarama ng inggit o panibugho sa kapwa. pagpapahayag ng natutuhan at nalaman sa aralin sa masining na paraan.) • nakapagpapahahayag ng puna at mungkahi sa mga nagtanghal na pangkat • nalilinang ang aralin sa pagsagot sa mga tanong: a. pag-awit sa sariling wika/interpretasyon sa ilang saknong ng Ibong Adarna. pagsusuri sa sarili kung kanino higit na dapat manaig ang damdamin nang pagkaawa sa mga taong inihambing sa mga tauhan sa aralin. Paano ibubuod ang saknong blg.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Inaasahang Pagganap: Pag-awit sa ilang saknong ng Ibong Adarna ayon sa wika ng mga kabataan sa kasalukuyan Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pagkilala at pagpapaliwanag sa taong magkatulad ng pag-uugali ni Don Juan sa kasalukuyang panahon. ( Gawin itong paligsahan. . 330-332? B.

sino siya at ipaliwanag kung bakit siya ang napili mong ihambing kay Don Juan. May kilala ka bang katulad na pag-uugali ni Don Juan? Kung mayroon. Anong pagkakataon nakadarama ng inggit ang isang tao sa isang kapwa? Dapat ba ito? Ipaliwanag ang sagot. c. Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay: • nakabubuod ng aralin sa pamamagitan ng Staircase Strategy o iba pang istratehiyang angkop sa aralin • nakalalahok sa malayang talakayan sa pamamagitan ng pagpapasagot sa mga tanong/pagpapagawa sa mga gawain na : a. Tungkol saan ang pangyayari na inawit ng Adarna? • nakapagbibigay ng halimbawa ng tayutay na simile o pagtutulad (Magbibigay muna ng input ang guro tungkol sa simile o pagtutulad na tayutay bago ipagawa ang bahaging ito. Paano ipinakita ng matandang ermitanyo ang kabutihan sa tatlong magkakapatid? b. d. Suriin ang iyong sarili. Ilarawan sa iyong sariling pananalita ang pagbabago sa ibong Adarna nang makita si Don Juan? e.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I c.) • nasusuri ang ginamit na tayutay na pagtutulad sa mga saknong na pinag-aralan • nakapagbibigay ng ilang pagsasanay sa pagkilala sa tayutay na pagtutulad (simile) C. Sagutin ang tanong na: Kanino ako higit na dapat maawa: kay Don Juan na ginawan ng kasalanan o kina Don Pedro at Don Diiego na parurusahan? . Bakit hindi na ipinagtaka ni Don Juan na alam ng matanda ang mga kaganapan sa Berbanya? d. Naniniwala ka ba sa kasabihang “Ang bawat kasalanan ay may katumbas na kaparusahan”? Anong parusa ang dapat igawad kina Don Pedro at Don Diego? Bakit? e.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I f. g.) Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Worksheets Mga kraytirya sa pag-awit Musika at instrumentong maaaring gamitin sa pagsasapopular ng ilang saknong . Paglalapat : Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng kraytirya sa pag-awit naaawit ang ilang saknong ng Ibong Adarna ayon sa kanilang wika ( Palapatan ito ng musika na may angkop na instrumento sa mga mag-aaral. Isulat kung ano ang mga natutuhan sa aralin.) D. Bakit kailangang iwasan ang paggawa ng masama? (Ipatala ang mga sagot sa pisara na pagkatapos ay ipabubuo ang isang talata batay sa mga isinulat na salita.

pamamaraan sa pakikipanayam pagbibigay ng isang pangyayaring nagbubunga ng positibo ang inggit. 385-441) Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kabutihan Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling at kasamaang dulot ng labis na pagtitiwala sa kapwa. . kraytirya: sa kapwa paglalahad ng isang pangyayaring napanood o nabasa na nagpapakita A. Pagiging matapat ng naging sanhi at bunga ng pagkainggit sa kapwa. Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Pag-uulat sa kinalabasan ng Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa isinagawang pag-uulat isinagawang panayam tungkol sa pagpapaliwanag sa kabutihan at kasamaang dulot ng pagkainggit sa sa isinagawang panayam batay sa mga sanhi at bunga ng pagkainggit ng tao kapwa.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aralin 13: Ang Muling Pagkahamak ni Don Juan (Saknong Blg. paglalahad kung paano pinaglalabanan ang nadaramang pagkainggit sa kapatid o kapwa. bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. Mahusay ang pagkakaulat batay sa boses at visual aids na ginamit inggit. 385-441 (Ang Muling Kapahamakan ni Don Juan) nakapagpapaliwanag kung paano maiiwasan ang crab mentality nagagamit sa pangungusap ang angkop na mga pang-uri sa paglalarawan nakapagpapaliwanag kung bakit hindi mabuti ang mainggit sa kapwa nakapagsasagawa ng panayam tungkol sa maaaring idulot ng pagkainggit sa kapwa. Gumamit ng makabagong ng pagkainggit sa kapwa. Bakit dapat na may limitasyon ang pagtitiwala sa isang tao? Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong blg. pagbabahagi ng sariling paniniwala tungkol sa sanhi at bunga B. pagbabahagi sa naging damdamin sa mga tauhang nakaramdam ng C. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: May limitasyon din ang pagtitiwala sa kapwa.

404? (Talakayin muna ng guro ang tayutay na paglilipat-wika sa mga magaaral bago ito ipasagot sa mga mag-aaral. Bakit itinuturing na tayutay na paglilipat-wika ang saknong blg. Ipaulat sa napiling lider ng pangkat ang napag-usapan. 385-441 nalilinang ang kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong na: 1. na inapi ng mga kapatid na ipamana ang kaharian? Bakit? 2. C. Sang-ayon ka ba sa payo ng ibong Adarna na kay Don Juan.) Paglinang: Ang mag-aaral ay: nakapaglalahad ng aralin sa pamamagitan ng masining na pagbigkas sa saknong blg. Anong magandang katangian ang ipinakita ni Don Juan para sa kaniyang mga kapatid? 4.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 3 A. Bakit nangamba si Don Juan nang makitang wala ang Adarna sa hawla? nakabubuo ng pangungusap gamit ang mga pang-uri Pagpapalalim: Ang mag-aaral ay: naibubuod ang kinahinatnan ng mga pangyayari sa aralin gamit ang Flow Chart B. . Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: nakapagpapaliwanag kung paano maiiwasan ang crab mentality (Gawin itong pangkatan.) Pagsusuri sa iba pang taludturan na may tayutay na paglilipat-wika Pagbibigay ng pagsasanay sa pagkilala sa tayutay na paglilipat-wika 5. Ano ang naging hatol ng hari bilang parusa sa dalawang nagkasalang anak? 3. Sa anong hayop inihalintulad ng may-akda si Don Pedro? Sang-ayon ka ba sa paghahalintulad? Bakit? 6.

Magbigay ng isang pangyayari kung saan ang pagkainggit ay nagiging positibo o nagbubunga ng mabuti. May pagkakataon bang nakadarama ka ng inggit sa iyong kapatid o sa ibang tao? Paano mo ito pinaglalabanan? g. Maglahad ng isang pangyayaring napanood o nabasa na nagpapakita ng naging sanhi at bunga ng pagkainggit sa kapwa.pagkakatiwalaan mo pa ba ang iyong dalawang anak na nagkasala? Bakit? f. c. Paglalapat : (Magbibigay ng input ang guro tungkol sa mga dapat tandaan sa pakikipanayam at mga gabay na tanong tungkol dito. e. b. May kabutihan bang naidudulot ang inggit? Ano naming kasamaan ang naidudulot nito? d.) Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng kraytirya sa pag-uulat sa ginawang pakikipanayam nakapag-uulat sa ginawang pakikipanayam sa limang (5) kamag-aral tungkol sa mga kasamaan at kabutihang maaaring idulot ng inggit sa kapwa nakapag-uulat sa klase ng kinalabasan ng panayam . Kung ikaw si Haring Fernando. Bakit hindi dapat magtiwala nang lubos sa tao? D.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I natatalakay ang mga tanong/gawain na: a. Bakit hindi mabuti ang mainggit sa kapwa? Ipaliwanag.

442-476 (Sa Bundok ng Armenya) nakapaglalarawan ng magagandang lugar sa Pilipinas Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa naging kalagayan ng tatlong prinsipe sa Bundok ng Armenya nakapagpapahayag kung paano makatutulong sa pangangalaga ng kalikasan nakapagtataya ng sarili tungkol sa mga katulad na sitwasyon sa aralin nakagagawa ng anunsyo o patalastas (advertisement) tungkol sa wastong pangangalaga sa kapaligiran/kalikasan . Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Nakatutulong ang kagandahan ng kapaligiran upang mag-isip at kumilos nang Bakit kailangang pangalagaan o panatilihin ang kagandahan ng ating maayos ang isang tao. kapaligiran? Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong blg. 442-476) Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayan sa Pagganap: Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Worksheets Sipi ng mga tanong na kakailanganin sa panayam Sipi ng mga istratehiya Mga kraytirya sa pagbuo ng kraytirya sa pakikipanayam Ikaapat Adarna na Markahan: Ibong Aralin 14: Sa Bundok ng Armenya (Saknong Blg.

pagpapahayag kung paano makatutulong ang kalikasan sa sangkatauhan. Orihinal pagpapahayag ng saloobin tungkol sa kapintasan o kahinaan ng tauhan. kapaligiran/ kalikasan A. Malikhain pagbibigay kahulugan sa pagmamahal ng pangunahing tauhan sa kaniyang mga kapatid. C.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Paggawa ng anunsyo o patalastas Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa ginawang anunsiyo (advertisement) tungkol sa o patalastas batay sa mga kraytirya: wastong pangangalaga sa pagtalakay sa kagandahan ng magagandang lugar sa Pilipinas. paggawa ng anunsiyo o patalastas tungkol sa wastong pangangalaga sa kapaligiran/ kalikasan. Angkop sa paksa . B. pagbabahagi kung paano makatutulong sa wastong pangangalaga sa kagandahan ng kalikasan ang isang mag-aaral.

Pangkat 3: Ilalahad ang mga bagay na dapat gawin upang mapangalagaan ang kalikasan gamit ang Tree Map. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: • nakapagbibigay ng magagandang lugar sa Pilipinas at natatalakay ang kagandahan ng mga ito (Maaari nang maghanda ang guro ng larawan ng magagandang lugar sa Pilipinas gamit ang slides at projector. Paglinang: Ang mag-aaral ay: • nakapaglalahad ng aralin sa pamamagitan ng pangkatang pag-uugnay nito sa karanasan ng mag-aaral (kolaboratibong gawain) Pangkat 1: Ilalahad ang kahalagahan ng kalikasan gamit ang band wagon. Pangkat 2: Isasalaysay ang mga pangyayaring may kinalaman sa kalikasan. Gawin ito sa paraang pagbabalita.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 3 A. . Maaaring positibo o negatibo.) A.

Anong uri ng tayutay ang ginamit sa saknong blg. Ano ang iyong maibibigay na kahulugan sa pagbabago sa himig ng pananalita ni Don Pedro sa saknong blg.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Pangkat 4: Ibibigay ng pangkat ang mga suliraning kinakaharap ng kalikasan at ang epekto nito sa mga tao gamit ang Herringbone Technique Pangkat 5: Tatalakayin ang mga solusyon sa mga suliraning inilahad ng Pangkat 4 • • nakapaglalahad ng puna o feedback para sa kolaboratibong gawain ng mga mag-aaral nalilinang ang kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng mga tanong na: 1. Bakit minabuti ni Don Juan na mamalagi na lamang sa Armenya? 3. 464? nakabubuo ng mga salita mula sa titulong Bundok ng Armenya • . 448? 2.

Ipahayag ang kagandahan ng Armenya sa pamamagitan ng paglalarawan dito gamit ang iba’t ibang uri ng pang-uri. Ano ang dahilan at tumakas si Don Juan patungong Armenya? 2. Paano ka makatutulong sa pagpapanatili ng kagandahan ng ating kalikasan/kapaligiran? 5.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I C. Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay: • naibubuod ang aralin gamit ang Fan Fact Analyzer (Gawin itong pangkatan) Pagkakasunud-sunod ng mga Pangyayari Tagpuan/Tauhan Pagpapahalagang Pilipino • malayang natatalakay ang mga tanong/gawain na: 1. (Ipakitang muli ang magagandang lugar sa Pilipinas o ang kapaligiran habang tinatalakay ito ng mag-aaral. 3. Nabibigyan ng ebalwasyon ang sarili batay sa araling tinalakay. Marami sa mga lugar sa kasalukuyan ang tuluyan nang nasira dulot ng industriyalisasyon. 4. 6. Kapintasan ba o kahinaan ni Don Juan ang tapat na pagmamahal sa kaniyang mga kapatid? Ipaliwanag.) . Talakayin kung bakit kailangang pangalagaan o panatilihin ang kagandahan ng kapaligiran.

Paglalapat : (Magbigay ng input tungkol sa anunsyo o patalastas kung paano ito isasagawa at ang mga dapat tandaan sa pagsasagawa nito. nakagagawa ng anunsiyo o patalastas tungkol sa wastong pangangalaga sa kapaligiran at sa kalikasan.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I D.) Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Mga larawan sa slides ng power point Mga kraytirya sa paggawa ng patalastas Mga kakailanganing kagamitan sa paggawa ng poster Projector .) Ang mag-aaral ay: nakabubuo ang kraytirya sa paggawa ng anunsiyo. pangkatan kung pagsasakilos ang patalastas. Indibidwal kung patalastas na pa-poster. Maaaring ipagawang indibidwal o pangkatang gawain. (Pumili ng mag-aaral na magpapaliwanag/magtatanghal sa kanyang/kanilang ginawa.

Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Ang sinimulang gawain ay dapat na tapusin. 477-506 ( Ang Mahiwagang Balon) nakapag-uugnay sa buhay o gawain ng isang tao ang paksa ng aralin nakapagpapaliwanag sa kahalagahan ng pagtatapos sa isang gawain nagagamit sa pangungusap ng mga malalalim na piling salita sa aralin nakapagbibigay ng sariling interpretasyon sa paksa ng aralin Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Pagbuo ng isang interpretasyon Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa ibinigay na pagpapakahulugan sa maaaring isinasagisag pagpapaliwanag sa kaisipang ningas-kugon. 477-506) Bilang ng araw/sesyon: 1 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pagkakaiba ng ugali ng tatlong Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling prinsipe sa pagharap sa mga pagsubok sa pamamagitan ng balon bilang bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. . ang nabuong interpretasyon pagpapahayag ng naging damdamin ukol sa nasimulang gawaing ‘di natapos. simbolismo. pagpapahayag ng pananaw tungkol sa katotohanan na walang kasiyahan B. pag-uugnay ng naging damdamin sa isang tauhan sa aralin nang makamit na niya ang kaniyang layunin. Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong blg. pagbibigay ng sariling kahulugan o interpretasyon tungkol sa paksa ng aralin. batay sa mga kraytirya: ng mahiwagang balon sa pagbibigay ng kahulugan o pahiwatig ng isang saknong ng aralin na A. ugaling ningas-kugon Baki thindi dapat panatilihin ang ugaling ningas-kuson? ay di-dapat pairalin. Angkop sa aralin kasalukuyan iuugnay sa sariling karanasan.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aralin 15: Ang Mahiwagang Balon (Saknong Blg. Tiwala sa sarili habang iniuulat sa buhay ang tao.

477-506 sa masining na paraan. 479 nakabubuo ng kahulugan ng mga piling salita sa aralin at nagagamit ang mga ito sa pangungusap .) upang mapaghandaan ang gagawing pagtatanghal na maaaring sabayang bigkas o sabayang pagbasa. KAHALAGAHAN • • • maayos na nabibigkas ang saknong blg.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I A. ( Ibigay ito bilang takdang aralin ng mga mag-aaral.) nakapagpapaliwanag sa mga pahayag na may pagmamalabis o eksaherasyon sa saknong blg. Antas 3 Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: • nakapaglalahad kung ano ang kaisipang ipinahihiwatig ng kaisipang “ningas kugon” at ang kaugnayan nito sa buhay o gawain ng isang tao Paglinang: Ang mag-aaral ay: • nakapagpapaliwanag ng kahalagahan ng pagtatapos sa isang gawain gamit ang Thinking Map B.

e. (Maaari itong gawing pangkatan.) • natatalakay ang mga tanong/gawain: a.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I C. Nakatutulong ba sa buhay ng tao ang katangiang ito? Sa paanong paraan? • nakapagbibigay ng mungkahi kung bakit hindi dapat panatilihin ang ugaling ningas-kugon Paglalapat : (Magbibigay ang guro ng mga dapat tandaan sa pagbibigay ng interpretasyon at pagsasalaysay. Totoo bang walang kasiyahan sa buhay ang tao? Nakaranas ka na ba na hindi ka nasiyahan sa buhay. Ang tao ay sadyang mapanaliksik. May nasimulan ka na bang gawain na hindi natapos? Ano ang naging damdamin mo ukol dito? Iugnay ang kasagutan sa naging damdamin ni Don Juan nang lumusong siya sa balon.) Ang mag-aaral ay: • nakakabubuo ng mga kraytirya sa pagbibigay ng sariling interpretasyon at pagsasalaysay • nakapagbibigay ng sariling interpretasyon sa mahiwagang balon na binanggit sa aralin Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Worksheets Kagamitan sa pagbubuo ng larawan Larawan ng mga pangyayari sa aralin D. Ano ang kaibahan ni Don Juan sa dalawa niyang kapatid? b. Ano ang nais iparating ng huling saknong ng aralin? c. . Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay: • naibubuod ang aralin sa pamamagitan nang pagguhit ng larawan sa mga pangyayari. anong sitwasyon ito? d.

na Markahan: . sa awiting sinaliksik batay sa mga kaugnayan sa tema pagibigay kahulugan sa “pagmamahal sa unang pagtatagpo” sa naging kasaysayan kraytirya: ng saknong blg. paglalahad sa pangunahing pangyayari na nagbigay ng lakas ng loob sa tauhan A. Modernong awitin at ng pantulong na tauhan. pagbibigay ng kahulugan ng nilalaman ng awiting sinaliksik. Angkop sa tema ng aralin upang sagupain at talunin ang katunggali na inilahad sa aralin.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ikaapat Adarna Ibong Aralin 16: Ang Unang Babaeng Nagpatibok sa Puso ni Don Juan. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Lahat ay gagawin ng taong nagmamahal para sa kaniyang minamahal kahit Paano nasusukat ang tunay at tapat na pagmamahal? ang maging kapalit pa nito ay ang sariling buhay. pag-uugnay ng kasabihan sa isang pangyayari na inilahad sa aralin sa buhay ng C. bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. 507-566) Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa damdamin ng mga taong Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling nagmamahal. 507 ng mga tauhan sa aralin at ang naging damdamin sa mga ito. Angkop ang pagpapakahulugan tauhan at ng sarili. paghahambing sa makabagong literatura ng katauhan ng pangunahing tauhan B. Si Donya Bilang ng araw/sesyon: 1 Juana (Saknong Blg. Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong blg.AngPagtatagpo) pagmamahal nakapagpapaliwanag sa kahulugan ng “pagmamahal sa unang pagtatagpo” nakapag-uugnay ng salawikain sa tunay na buhay na may kaugnayan sa araling tinalakay nakapagsasaliksik ng isang awiting hango sa kasalukuyan na may kaugnayan sa tema ng aralin Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Pagbibigay ng sariling Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa pagbibigay ng kahulugan interpretasyon sa awiting may pagbibigay at pagpapaliwanag sa isang bagay na sumisimbolo sa pagmamahal. 507-566 nakapagbibigay ng pahiwatig sa mga bagay na sumisimbolo sa ( Si Don Juan at Donya Juana .

507-566 • nalilinang ang kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa tanong na: a. Ano ang katangian na ipinakita ni Don Juan nang nagpumilit siyang lumusong sa mahiwagang balon? b. 565? • nakapagbibigay ng kasingkahulugan at kasalungat na kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa aralin Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay: • nakapaglalagom ng aralin sa pamamagitan ng Story Grammar Tauhan Panahon Tagpuan B. Ano ang katangian ng isang babae ang ipinahihiwatig sa saknong blg. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: • naiuugnay ang isang bagay bilang isan simbolo pagmamahal Paglinang: Ang mag-aaral ay: • nakapaglalahad ng aralin sa pamamagitan ng pagsasalaysay tungkol sa natuklasan sa larangan ng pag-ibig • nakapagtatanghal ng sabayang pagbigkas sa saknong blg. 522? c. Ano ang ibig ipakahulugan ng saknong blg. C. Ano ang damdamin na mararamdaman mula sa saknong blg. 523 hanggang 527? d.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 3 A. Panimula Suliranin Reaksyon Wakas Layunin Ginawa/Binabalak Resulta/Kinahinatnan .

Bakit masasabing “pag-ibig sa unang pagtatagpo” ang kasaysayan nina Don Juan at Donya Juana? b. Iugnay ang pagkapanalo ni Don Juan sa sagupaan sa kasabihang “Walang malaking nakapupuwing. Ilahad ang pagkakasunud-sunod ayon sa sariling pananaw. e. Sa makabagong literatura o pelikula.” f. 1 2 3 4 . saan maihahambing ang mga katauhan ni Don Juan at ng higante gayundin ang ginawa nilang paglalaban? Ilahad. Paano nasusukat ang tunay na pag-ibig? Isulat ito sa tulong ng TARGET.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I • malayang nakikiisa sa talakayan sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong/gawain na: a. Ano ang nagbigay ng lakas ng loob kay Don Juan upang sagupain at talunin ang higante? d. Bakit natutuwa pa ang higante nang malamang may ibang taong kasama si Donya Juana? c.

Paglalapat : (Bigyan ng impormasyon ang mag-aaral tungkol sa awit na gagawan ng pananaliksik.) Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng mga kraytirya sa pagtataya sa pagpapakahulugan sa awit na sinaliksik nakapagsasaliksik ng tungkol sa isang awit sa kasalukuyan na may kaugnayan sa tema ng aralin.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I D. Bigyan ng sariling pagpapakahulugan ang nilalaman ng napiling awit Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Worksheets Sipi ng awiting may kaugnayan sa tema ng aralin Mga kraytirya sa pagtataya sa gawain .

paggawa ng akrostik mula sa salitang pag-ibig at bibigyan ito ng sariling kahulugan B. paglalahad ng sariling pasya kung itataya ang buhay alang-alang sa taong minamahal. Paano masusubok ang katapatan ng pag-ibig ng isang tao? Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong blg. pagpapahayag ng naging damdamin habang binabasa ang mga saknong. May kaugnayan sa tema ng aralin D. ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Lahat ng pagsubok ay kakayanin ng isang tao nang dahil sa pagmamahal. pagbibigay ng interpretasyon sa ginawang paghahambing sa mga pangyayari sa aralin sa isa sa mga napanood na palabas sa telebisyon o pelikula o sa nabasang akda. sa pamamagitan ng mga kraytirya: pagpapaliwanag sa ipinahihiwatig ng mga pangyayari sa ipinakitang pagsasatao tungkol sa mga pagsubok na naranasan ng tao dahil sa pagmamahal. Orihinal .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aralin 17 : Si Donya Leonora at ang Serpyente (Saknong Bilang 567-650) Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kahalagahan Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling bahagi ng katatagan ng pagmamahal sa gitna ng mga pagsubok. A. 567-650 (Si Donya Leonora at ang Serpyente) nakapagsasatao sa dumating na pagsubok sa isang tao nang dahil sa pagmamahal nakauunawa sa mga piling saknong sa pamamagitan ng pagpapaliwanag nakapaglalahad ng damdamin habang binabasa ang mga saknong nakagagawa ng akrostik mula sa salitang pag-ibig Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Pagbuo ng akrostik mula sa salitang Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa ginawang akrostik pag-ibig. Akma ang kahulugan paghahahambing sa nangyaring labanan na ipinakita sa aralin sa isa sa mga napanood na palabas sa telebisyon o pelikula o kay naman ay sa nabasang aralin. Pagkamalikhain C.

Magsimula sa pinakapayak na emosyon patungo sa pinakamasidhi. Ihambing ang paglalaban nina Don Juan at ng serpyente sa isa sa mga napanood na teleserye o pelikula o kaya naman ay sa nabasang akda. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: • • • nakapagtatanghal ng isang dula-dulaan na nagpapakita ng mga pagsubok na naranasan ng isang tao dahil sa pagmamahal nakapagbibigay ng reaksyon sa naganap na pagtatanghal natatalakay ang isinagawang pagtatanghal B. Itataya mo rin ba ang iyong buhay alang-alang sa taong iyong minamahal? Bakit? e. 567-650 sa pamamagitan ng Intonational Reading Pangkat 1: tonong natatakot Pangkat 2: tonong natutuwa Pangkat 3: tonong nalulungkot Pangkat 4: normal na tono natatalakay ang mga tanong upang malinang ang kaalaman sa aralin: a. Ano ang maaaring naging dahilan at agad na naniwala si Donya Leonora sa pakiusap ni Don Juan gayong noon lamang sila nagkita? c.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 3 A. Makatwiran bang umibig si Don Juan kay Donya Leonora gayong may pangako siyang binitiwan kay Donya Juana? c. Anong kahinaan ni Don Juan ang magpapatunay mula sa saknong blg. Ano ang dalawang bagay na nakatulong sa pakikipaglaban ni Don Juan? nakapagbibigay-kahulugan sa mga tayutay sa loob ng mga piling saknong sa aralin • • C. Isulat kung ano ang naramdaman mo habang binabasa ang mga saknong kaugnay ng aralin. Paglinang: Ang mag-aaral ay: • nabibigkas ang saknong blg. 611-612? d. Nang magkita at mapaibig si Don Juan kay Prinsesa Leonora. b. d. f. Ano ang nais ipakahulugan ng saknong blg. Paano masusubok ang katapatan ng pagmamahal ng isang tao? (Ipatalakay ito sa mag-aaral sa pamamagitan ng pag-uulat sa ginawang panayam na may kaugnayan sa tanong na ito. 583? b. Paghandain ang mag-aaral ng mga tanong para sa gagawing panayam. Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay: • natatalakay ang mga tanong/gawain: a. ) . maituturing bang pag-ibig sa unang pagkikita ang naramdaman nila sa isa’t isa? Patunayan.

Pandikit. dapat lamang. 651-680) Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mabuting naidudulot ng labis Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling na pagmamahal bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino.) Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa paggawa ng akrostik nakagagawa ng akrostik mula sa salitang PAG-IBIG at naiuulat ito sa klase pagkatapos Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Worksheets Kartolina. Paglalapat : (Iminumungkahi sa gurong ibigay ang mga paraan sa paggawa ng akrostik at ang mga kakailanganin sa paggawa nito. 651-680 nakapagpapahayag ng pananaw sa nagiging magkaribal sa pag-ibig ng (Ang Muling Pagtataksil kay Don Juan) magkapatid nakapagbibigay ng pananaw ukol sa isang napiling sitwasyon sa aralin napangangatwiranan ang uri ng pagmamahal na dapat manaig sa sarili kung sakaling iibig nakapagtatanghal ng monologo na nagpapakita ng damdaming . Bakit hindi nakabubuti ang labis na pagmamahal? Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong blg.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I D. Gunting Mga kraytirya sa paggawa ng akrostik Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aralin 18: Ang Muling Pagtataksil kay Don Juan (Saknong Blg. alam ang hangganan o limitasyon nito. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Hindi masamang magmahal.

Ano ang masasabi sa kawalan ng reaksyon ni Donya Juana sa pag-iibigan nina Don Juan at Donya Leonora? b. Bakit tiyak na magiging malubha ang kalagayan ni Don Juan sa pagkahulog niya sa balon? • nakabubuo ng talata gamit ang mga piling salita sa aralin. May angkop na tinig. pagpapahayag ng pananaw tungkol sa magkapatid na nagiging magkaribal sa larangan ng pag-ibig. .) • napahahalagahan ang awit sa pamamagitan ng malayang talakayan Paglinang: Ang mag-aaral ay: • nakapag-uulat ng aralin sa masining na paraan • natatalakay ang mga tanong na lilinang sa kaalaman sa aralin: a. Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa itinanghal na monologo batay sa mga kraytirya: A. pagpapahayag ng sariling saloobin kung paano umibig o ibigin. paglalarawan sa uri ng pagmamahal na namamayani sa mga tauhan sa aralin at pag-uugnay sa kasalukuyang pangyayaring kanilang nasaksihan. Orihinal C. Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pagpapaliwanag ng awiting naglalahad nang labis na pagmamahal ng isang tao. pagtatanghal ng monologo na nakikiusap kay Don Pedro na huwag pagtaksilan si Don Juan. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: • nakapag-uugnay ng sariling karanasan o sa taong kilala nila sa awiting “Bakit Labis kitang Mahal” (Iminumungkahing iparinig ito ng guro sa mag-aaral gamit ang cd/dvd player o cassette player. May kaugnyan sa paksa B. wastong tindig at kumpas B. paglalahad at pagpapaliwanag sa magiging damdamin sa isang tauhan nagtaksil na inilahad sa aralin.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I nakikiusap Inaasahang Pagganap: Pagtatanghal ng monologo na nagpapakita ng damdaming may pagkakatulad sa damdamin ng piling tauhan sa akda. Antas 3 A.

) Don Juan Paghahambing Don Pedro • nakapag-uulat ng ginawang pagbubuod (pangkatan) • malayang nakikiisa sa talakayan sa pagsagot sa mga tanong: a. Ano ang iyong pananaw sa pangyayaring ang magkapatid ay nagiging magkaribal sa larangan ng pag-ibig? c. Paano ilalarawan ang pagmamahal ng mga tauhan sa isa’t isa? b. maniniwala ka ba sa mga pangako ni Don Pedro matapos mong masaksihan ang kaniyang kataksilan sa kaniyang kapatid? Ipaliwanag ang sagot. . d. Maaaring iba’t ibang istratehiya sa bawat aralin. Sa pag-ibig lamang ba nais pagtagumpayan ni Don Pedro si Don Juan? Ipaliwanag ang sagot. Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay: • naibubuod ang aralin sa pamamagitan ng paghahambing sa katangian ni Don Juan at ni Don Pedro bilang mangingibig (Gumamit ng graphic organizer sa gawaing ito.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I C. Kung ikaw si Prinsesa Leonora.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I • nakapagbibigay ng reaksyon sa tanong na: “Nakabubuti ba ang labis na pagmamahal” Gamitin ang Visual Display of Text. Paglalapat : (Muling pahalagahan at talakayin ang ginawang monologo.) Ang mag-aaral ay: nakasusulat ng gagawing monologo nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa itatanghal na monologo nakapagtatanghal ng ginawang monologo na nakikiusap kay Don Pedro na huwag pagtaksilan si Don Juan nakapagbibigay ng feedback sa ginawang pagtatanghal . Nakabubuti ba ang labis na Pagmamahal? Sang-Ayon Di Sang-Ayon Konklusyon D.

sa kulturang Pilipino. na pagkukuwento tungkol masining paglalahad ng sariling pananaw tungkol sa panaginip. Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong blg. na pagkukuwento batay sa mga kraytirya: sa isang pangyayari o karanasan paglaIahad ng dapat maging damdamin o reaksyon kapag nakaranas ng masamang na nagpapakita ng malalim A. pagpapahayag ng saloobin tungkol sa isang sitwasyong may kaugnayan sa aralin. 681-725 (Ang Kahilingan ni Donya Leonora sa Hari ng Berbanya) nakapagpapakita ng iba’t ibang uri ng emosyon at ang kahalagahan nito sa tao nakapagbibigay-kahulugan sa mga piling salita sa aralin nakapagpapahayag ng opinyon tungkol sa panaginip nakapagpapakita ng masining na pagkukuwento Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Pagtatanghal ng masining Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa ginawang pagtatanghal sa pagpapakita at paglalahad ng kahalagahan ng iba’t ibang uri ng emosyon. pagbibigay ng sariling interpretasyon sa kahulugan ng salitang ng kapwa. Nagpapakita ng malalim na pag-unawa premonisyon/pangitain. Malikhain . C. 681Bilang ng araw/sesyon: 1 725) Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa damdamin ng mga tauhan sa bahaging Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling bahagi ito ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop ng aralin. Bakit kailangang isaalang-alang ang damdamin ng ibang tao? kaya’t dapat natin itong pahalagahan at igalang.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Worksheets cd/vcd player/casette player Mga kraytirya sa pagtatanghal ng monologo Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aralin 19: Ang Kahilingan ni Donya Leonora sa Hari ng Berbanya (Saknong Blg. Kaangkupan sa paksa na pagkaunawa sa damdamin panaginip. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Isa sa mga biyayang ipinagkaloob sa tao ng Diyos ay ang pagkakaroon ng damdamin. B.

) • nalilinang ang payak na kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa tanong na “Sa iyong palagay. Ito kaya ang naranasan ng hari sa kaniyang panaginip? 4. 5. 6. masisisi ba siya kung magkaroon man siya ng ganitong damdamin? Ipaliwanag ang sagot. Pagtuklas: Ang mag-aaral ay: • nakapagpapakita ng iba’t ibang emosyon sa pamamagitan ng facial expression • natatalakay ang kahalagahan ng mga emosyong ipinakita B. Sa iyong palagay.) D. Pumili ng sitwasyon na may hindi magangdang bunga na tinalakay sa aralin at isulat ang iyong reaksyon ukol dito. bakit hinayaan na nina Prinsesa Leonora at Prinsesa Juana ang pagsisinungaling ng magkakapatid? 7. Taglay ang mga elemento ng masining na pagkukuwento Antas 3 A. Ano ang dapat maging damdamin o reaksyon kapag nakaranas ng isang masamang panaginip? Bakit? 3. (Angkupan ito ng wastong pagkumpas.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I pagtatanghal ng isang masining na pagkukuwento.) Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng mga kraytirya sa pagtataya sa itatanghal na masining na pagkukuwento nakapagtatanghal ng masining na pagkukuwento tungkol sa isang pangyayari o karanasan kung saan naipakikita ang pag-unawa sa damdamin ng kapwa . Hanapin sa diksyonaryo ang kahulugan ng salitang premonisyon. Bakit hindi ganap ang kaligayahan ng hari sa pagbabalik ng dalawang anak? Bilang isang magulang. Bakit kailangang isaalang-alang ang damdamin ng ibang tao sa pagkilos at paggawa ng desisyon? (Maaaring dagdagan ang mga tanong na lilinang sa antas ng pag-unawa ng mga mag-aaral. Paglalapat : (Magbibigay ang guro ng input tungkol sa pagtatanghal ng masining na pagkukuwento. Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay: • nakapaglalahad ng kabuuan ng aralin sa pamamagitan ng Eye Witness Balita. • nakasasagot sa mga tanong: 1. anong uri ng kapatid si Donya Juan batay sa mga pangyayari matapos silang makarating sa Berbanya? • nakapagbibigay-kahulugan ang mga piling salita sa aralin at nagagamit ang mga ito sa pangungusap C. D. Isulat din kung paano ito haharapin kung ikaw ay isa sa mga tauhan. Paglinang: Ang mag-aaral ay: • nakapagtatanghal ng sabayang pagbigkas. Naniniwala ka ba na maaaring magkatotoo ang isang panaginip? Bakit? 2.

ng mga piling saknong sa aralin pagbasa batay sa mga kraytirya: paglalahad ng mga nakuhang impormasyon sa taong kinapanayam na kilala sa kaniyang kabutihan. 726-748 (Ang Habilin sa Mahiwagang Lobo) nakapaglalahad ng mga impormasyon at karanasang nakuha sa pakikipanayam nakapagbibigay ng kahulugan sa ilang salitang ginamit sa aralin nakapagpapahayag kung paano ipinakikita ang pagtanaw ng utang na loob sa isang tao Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Pagtatanghal sa madulang pagbasa Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa itinanghal na madulang pagpapahalaga sa isang tao sa pamayanan na kilala sa kaniyang kabutihan. Angkop sa tema ng aralin pagsusuri sa naging kilos ng pangunahing tauhan sa aralin.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I nakapagtatanghal ng masining na pagkukuwento nakapagbibigay ng feedback o puna sa ipinakitang pagkukwento ng bawat pangkat Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Worksheets Mga kraytirya sa pagtatanghal ng masining na pagkukuwento Sipi tungkol sa masining na paraan ng pagkukuwento Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aralin 20: Ang Habilin sa Mahiwagang Lobo (Saknong Blg. Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong blg. Mahusay ang pagkakabigkas nakagawa ng kabutihan. sa kulturang Pilipino Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Naliligtas sa kapahamakan ang mga taong may busilak Bakit kailangang panatilihin ang kabutihan sa kapwa? o mabuting kalooban. A. . 726-748) Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling bahagi sa pag-aarugang ginawa ng lobo kay Don Juan nang ayon ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa bilin ni Donya Leonora. pagpapahayag kung paano ipinakikita ang pagtanaw ng utang na loob sa taong B.

Makatarungan ba ang ginawang pangunguha nang walang paalam ng lobo alang-alang kay Don Juan? Pangatwiranan ang sagot.) Ang mag-aaral ay: . Bakit kailangang panatilihin ang kabutihan sa kapwa? D. ano ang nais mong sabihin sa tagapagbantay ng balon upang makakuha ka ng tubig at hindi mo na kailangan pang mang-umit. Isulat ang mga impormasyon tungkol sa kaniya sa pamamagitan ng Character Profile. Paglalapat : (Magbigay ng input tungkol sa madulang pagbasa. (Hatiin ang saknong para sa limang (5) pangkat ng mga mag-aaral.) • nakapagbibigay ng kahulugan sa ilang salita sa aralin C. (Magkaroon ang mag-aaral ng souvenir photo habang isinasagawa ang pakikipanayam.) nakapaglalahad sa klase ng nagawang panayam B.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I pagbabahagi ng naging damdamin sa ginawa ng lobo sa pangunahing tauhan kahit ito’y ‘di niya kalahi. Antas 3 A. 5. Pagpapalalim: Ang mag-aaral ay: • naibubuod ang aralin sa pamamagitan ng sequence organizer P1 P2 P3 P4 P5 • malayang natatalakay ang mga tanong/gawain: 1. 2. Paglinang: Ang mag-aaral ay: nakapag-uulat ng aralin sa pamamagitan ng istratehiyang RAC (Read As you Comprehend) Pagkatapos. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: nakapagsasagawa ng panayam sa isang tao sa sariling lugar na kilala dahil sa taglay nitong kabutihang loob. 4. 3. Paano ipinakita ni Don Juan ang pagpapasalamat sa engkantadong lobo na tumulong sa kaniya? Paano mo ipinakikita ang pagtanaw ng utang na loob sa isang taong nakagawa sa iyo ng kabutihan? Ano ang pinatutunayan sa pagkatao ni Don Juan na likas ang pagkagiliw sa kaniya ng lobo? Ipagpalagay na ikaw ang lobo. talakayin ang nilalaman ng saknong na binasa. 6. pagtatanghal ng madulang pagbasa ng mga saknong sa bahaging ito ng akda.

ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Makinig sa payo at pangaral ng mga nakatatanda sa atin upang matagumpay na Bakit kailangan nating makinig sa payo ng mga nakatatanda sa atin? makamit ang ating mga layunin. 744-778) Bilang ng araw/sesyon: Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kabutihang dulot ng may Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling nagbibigay bahagi ng payo. 744-778 nakasusulat ng liham na nagbibigay ng payo sa kanyang kaibigan at (Ang payo ng Ibong Adarna kay Don Juan) naibabahagi ito sa klase nakapagbibigay ng sariling ideya at opinyon ukol sa aralin nakasusulat ng liham na nagbibigay payo Antas 2 . Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong blg. Larawan Mga kraytirya sa pagtataya ng gawain Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aralin 21: Ang Payo ng Ibong Adarna kay Don Juan (Saknong Blg.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa gagawing madulang pagbasa nakapagtatanghal ng madulang pagbasa sa ilang piling saknong sa araling tatalakayin na sasalamin sa mahahalagang kaisipan tungkol sa pagtulong sa kapwa nakapaglalahad ng puna sa pagtatanghal na mga kamag-aral Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Worksheets Camera.

pagpapahayag kung paano nakatutulong ang pagtanggap o pagtanggi sa payo sa pag-unlad ng pagkatao.” . Gumamit ng tamang bantas C. “Sa Kabila ng mga ulap ay may humahawing liwanag. » pagbibigay ng sariling pananaw tungkol sa ginawang pagsunod ni Don Juan sa payo ng Ibong Adarna. pagpapahayag ng mabuti at masamang maaaring idulot ng pagsunod ni Don Juan sa payo ng Ibong Adarna. Bakit maiututuring na tayutay na pagmamalabis ang saknong blg. 755? b. Ano ang layunin ng ibong Adarna sa pagpapayo nito kay Don Juan na limutin na si Donya Leonora? c. (Gawin itong pangkatan. 749-778 sa pamamagitan nang maayos at wastong sabayang pagbasa. Pagpapalalim: Ang mag-aaral ay: naibubuod ang binasang mga saknong sa aralin. C. Angkop sa aralin o paksa B.) napalalalim ang kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng pagtalakay sa mga na tanong/gawain: a. nakapagbibigay ng kahulugan ng ilang salitang ginamit sa aralin. pagsulat ng liham na nagbibigay payo.”Sa kabila ng mga ulap ay may humahawing liwanag. Gawing kolaboratibo ang gawaing ito at sa bawat pangkat ay may tatayong dalawang interbyuwer gaya ng ilang talk shows sa telebisyon) B. Paglinang: Ang mag-aaral ay: nababasa ng mga saknong blg. Ipaliwanag ang kasabihang. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: nakapagbabahagi ng sariling karanasan ukol sa isinulat na liham na nagbibigay payo sa kanilang kaibigan (Magbigay ng sapat na panahon sa gawaing ito. pagpapahayag ng saloobin tungkol sa sitwasyon ni Don Juan na nagtiwala sa Ibong Adarna. Kaayusan at kaangkupan ng mga salita at pangungusap na ginamit A. Antas 3 Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa pagsulat ng liham na nagbibigay ng payo batay sa mga kraytirya: A. Ano ang uri ng tayutay ang ginamit sa saknong blg. Ipaliwanag ang magandang kaisipang nakapaloob sa saknong blg.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Inaasahang Pagganap: Pagsulat ng liham na nagbibigay payo o mungkahi Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pagpapaliwanag sa salawikaing. (Gawin itong kolaboratibong gawain) nasasagot ang sumusunod na tanong: a. 771? d. pagdugtung-dugtungin ang sagot at ipabasa sa klase. 777.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I b. bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Iwasang mangako kung hindi ito kayang tuparin Bakit marami ang nakalilimot sa pangako? nang maiwasan ang makasakit ng damdamin.) Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa isusulat na liham na nagbibigay ng payo nakasusulat ng liham na nagbibigay ng payo Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Crossword Puzzle Props. 779-794 (Ang Panaghoy ni Donya Leonora) nakapagbibigay kahulugan sa siniping awiting Pilipino na may tema tungkol sa pag ibig masining na nakapag-uulat ng aralin . Matatawag bang pagtataksil kay Prinsesa Leonora ang pagsunod ni Don Juan sa payo ng ibong Adarna? Patunayan. Katulad ka ba ni Don Juan na madaling tumanggap ng payo? Paano nakatutulong ang pagtanggap o pagtanggi sa payo sa pag-unlad ng pagkatao? f. Ipahayag ang mabuti at masamang maaaring idulot ng pagsunod ni Don Juan sa payo ng ibong Adarna. c. magtitiwala ka ba sa ibong Adarna at susundin ang payo nito? Bakit? d. 779-794) Bilang ng araw/sesyon: 1 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kahalagahan ng pagtupad sa Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling isang pangako. Kung ikaw si Don Juan. e.cassette/ microphone. Paglalapat : (Magbibigay ng input ang guro tungkol sa pagsulat ng liham na nagbibigay ng payo.vcd/dvd player Mga kraytirya sa pagsasagawa ng dulang panradyo Mga hakbangin sa pagsasagawa ng dulang panradyo Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aaralin 22: Ang Panaghoy ni Donya Leonora (Saknong Blg. Bakit kailangang makinig sa payo ng mga nakatatanda? D. Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong blg.

Paggamit ng mga angkop na salita E. pagbibigay ng sariling pagpapakahulugan sa isang awiting banyaga. pagbabahagi ng pangako sa mahal sa buhay na hindi natupad at ang ginawang solusyon ukol dito. Mahusay na pagpapakahulugan C. paglalahad ng opinyon kung nangyayai pa ba sa kasalukuyan ang paghihintay nang walang katiyakan sa pagbabalik ng isang minamahal. Antas 3 Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinagawang pagsulat ng pagpapakahulugan sa awiting banyaga batay sa mga kraytirya: A. pagbabahagi ng saloobin sa ginawa ng mga ibang tauhan hinggil sa kinahinatnan ng pangunahing tauhan. Kalinawan . pagbibigay ng pananaw tungkol sa payo ng ibong Adarna sa tauhan.. Napapanahon D. Angkop sa paksa o aralin B.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I nakapagpapaliwanag ng matatalinhagang pahayag nakapagbibigay ng sariling interpretasyon sa paraang pasulat tungkol sa isang awiting banyaga Inaasahang Pagganap: Pagbibigay ng sariling interpretasyon sa isang awiting banyaga Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pagpapaliwanag sa mga dahilan ng pagdadalamhati ng tauhansa aralin.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I A. bunga at solusyon. Bakit marami ang nakalilimot sa pangako? D.) • nakabubuo ng sintesis sa pamamagitan nang pagpupuno sa pahayag na “Isang karanasang nadagdag sa aking buhay …” • malayang natatalakay ang mga tanong: 1. Gumamit ng tsart sa paghahanay ng sanhi. Nangyayari pa ba sa kasalukuyan ang paghihintay nang walang katiyakan sa pagbabalik ng isang minamahal? Magbigay ng halimbawa. 779-794 sa pamamagitan ng paggamit ng iba’t ibang istratehiya. Bakit labis na nagdadalamhati si Donya Leonora? 2. sa iyong palagay. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: • nakapagbibigay kahulugan sa isang awiting Pilipino B. Ibigay na ito bilang takdang aralin upang mapaghandaan ng bawat pangkat. Pagpapalalim : Ang mga mag-aaral ay: • naibubuod ang saknong blg. Paglinang: Ang mag-aaral ay: • nakababasa ng saknong blg. 6. Paglalapat : Ang mag-aaral ay: • nakabubuo ng mga kraytirya ukol sa gagawing pagpapakahulugan • nakapagbibigay ng sariling pagpapakahulugan sa awiting banyaga . o ang kaniyang sarili? Bakit? 4. ang ibong Adarna. 3. bunga at solusyon na ginawa mo upang mawala ang pagdaramdam sa iyo ng taong pinangakuan mo. Kung sakaling matutong magmahal si Don Juan sa iba. 779-794 sa paraang marahan at madamdamin • nakapagpaliliwanag nang maikli ngunit malinaw sa matatalinghagang pahayag sa aralin C. Makatwiran bang sundin ni Don Juan ang payo ng ibong Adarna gayong ipinangako na niya ang kaniyang pag-ibig sa ibang babae? Ipaliwanag ang sagot. May pangako ka ba sa iyong mahal sa buhay na hindi mo natupad? Isulat ang sanhi. (Gawin itong paligsahan at pangkatang gawain. 5. dapat sisihin:si Don Pedro.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Sipi ng awiting Pilipino at banyaga tungkol sa pag-ibig Cassette/vcd/dvd player Mga Kraytirya sa pagpapakahulugan sa isang awiting banyaga Sipi ng mga istratehiya .

May kaugnayan sa paksa pagbabahagi ng damdamin sa karanasan ng pangunahing tauhan C. Angkop na kilos at props at ang tulong na maibibigay sa kaniya. B. Makatotohanan karanasan ukol sa mga kasabihang angkop sa aralin. Paano naiiba ang tao sa iba pang nilikha sa mundo? Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong blg.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ikaapat Adarna na Markahan: Ibong Aralin 23: Ang Paglalakbay ni Don Juan (Saknong Blg. na bagama’t mahiwaga ay akma pa bahagi ng Ibong Adarn na naglalarawan ng mga kanais-nais na rin pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino sa katotohanan. 795. paglalahad ng magagndang kaisipan mula sa aralin.856 (Ang Paglalakbay ni Don Juan) nakabubuo ng islogan tungkol sa bukas. 795.palad na pagtulong sa kapwa nakapagpapahayag ng sariling paniniwala o opinyon mula sa mga piling saknong sa aralin nakapaglalapat ng kasingkahulugan at kasalungat na mga salita mula sa mga salitang inilahad nakapagbabahagi ng mga karanasan batay sa mga hinihinging sitwasyon nakabubuo ng mga hakbangin o pamamaraan ng tamang pagtulong sa kapwa Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Pagsasagawa ng pangkatang talakayan Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa isinagawang pangkatang tungkol sa tamang pagtulong sa kapwa pagpapaliwanag sa ginawang islogan tungkol sa bukas-palad na talakayan tungkol sa tamang pagtulong sa lalo na sa panahon ng kagipitan pagtulong sa kapwa.856) Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga bahaging kakikitaan ng Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling pagdamay sa kapwa sa oras ng kagipitan. Masining at malikhain sa pagtalakay D. E. kapwa batay sa mga kraytirya: pagsasalaysay ng mga sitwasyong hango sa akda at sariling A. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Mahiwaga ang buhay ng tao. . Angkop at malinaw na tinig pagsasagawa ng pangkatang talakayann tungkol sa tamang sa paglalahad pagtulong sa kapwa.

) . Bakit masasabing may ginintuang puso ang matanda? Sa iyong palagay. Magsalaysay ng mga sitwasyong hango sa akda at sariling karanasan ukol sa kasabihang angkop sa aralin. ano ang tulong na ibibigay mo sa kaniya bukod sa pagbibigay ng pagkain? 5. Paano naiiba ang tao sa iba pang nilikha sa mundo? D. 4. 795-856 sa pamamagitan ng madulang pagbasa at pagkatapos ay ibubuod ayon sa sariling pag-unawa • nakalalahok sa malayang talakayan: 1. Pagpapalalim: Ang mag-aaral ay: • nakapagtatanghal ng saknong blg.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 3 A. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: • nakabubuo ng islogan tungkol sa bukas-palad na pagtulong sa kapwa • nakapagbibigay ng feedback sa ginawang pagpapaliwanag sa islogan B. 795-856 nang masigla at may katamtamang lakas ng tinig. Paglinang: Ang mag-aaral ay: • nakababasa ng saknong blg. mayroon pa bang katulad niya sa kasalukuyan? Patunayan. pangkatan man o ang lahat ay sabay-sabay. Paglalapat : Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa gagawing pangkatang talakayan tungkol sa pagtulong sa kapwa nakapagsasagawa ng pangkatang talakayan tungkol sa tamang pagtulong sa kapwa lalo na sa panahon ng kagipitan (Iminumungkahing magpanood ng isang dokumentaryo tungkol sa pagtulong sa mga naging biktima ng Bagyong Ondoy 2009 na guro ang maghahanda ng nasabing dokumentaryo. 801-805 at ipaliwanag ang kahulugan ng binasa. Muling basahin ang saknong blg. Kung ikaw ang masasalubong ni Don Juan at hingan ng tulong.) • nakatutukoy sa kasalungat at kasingkahulugan ng mga piling salita sa aralin C. 3. (Bigyan ang bawat pangkat ng mga tiyak na saknong na babasahin. Ano ang iyong natutuhan sa aralin? 6. 2.

Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: nakapagbibigay ng halaga sa mga inilahad na karanasan ng isang magSaknong blg. Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa pagguhit ng poster batay sa mga kraytirya: A. kagamitang biswal Vcd/dvd player/Casette player Ikaapat Adarna na Markahan: Ibong Aralin 24: Sa Dulo ng Paghihirap (Saknong Blg. May kaugnayan sa paksa . 857-935 (Sa Dulo ng Paghihirap) aaral/kakilala na sa kabila ng kapansanan ay nagkamit ng tagumpay nakapagbibigay ng palagay o ideya ukol sa mga piling salita sa aralin nakapag-aanalisa ng mga pahayag at sitwasyon mula sa araling tinalakay nakaguguhit ng poster tungkol sa isa sa mga suliraning kinakaharap ng sariling pamilya o pamayanan at kung paano ito lulutasin Inaasahang Pagganap: Pagguhit ng poster tungkol sa isa sa mga suliraning kinakaharap ng sariling lugar at kung paano ito mabibigyan ng solusyon Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: paglalahad sa karanasan ng isang kamag-aral na sa kabilang kapansanan ay nagkamit ng tagumpay at ang naging damdamin sa kaniyang dedeikasyon. 857-935) Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kabutihang maaaring idulot ng Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling mga pagsubok sa buhay.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Islogan at mga kagamitan sa paglikha nito/Poster Kraytirya sa pagtataya ng pangkatang talakayan Props. bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Magtiis sa hirap ng buhay at manalig sa Maykapal sa kabila Mas matamis ba ang tagumpay kung ito’y pinaghirapan at pinagsumikapan? ng mga pagsubok. Patunayan.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

pagpapaanalisa sa mga pahayag at pagpapabahagi ng naging damdamin ng mga tauhan sa sitwasyon sa aralin. pagpapaliwanag kung paano tinanggap ng pangunahing tauhan ang kasagutan ng dalawang ermitanyo tungkol sa hinahanap niyang kaharian. pagbibigay kahulugan o interpretasyon sa pahayag ng pangunahing tauhan na “pitong dusa’t pitong hirap, bago sinapit ang hangad”. pagbabahagi ng mga pagsubok na dumating sa buhay na napagtagumpayan dahil sa pananalig sa Maykapal. pagbibigay at pagsulat ng ideya tungkol sa matinding suliraning kinakaharap ng bansa at ang solusyon dito. pagguhit ng poster na naglalarawan sa mga suliraning kinakaharap ng sariling pamilya o pamayanan at kung paano ito nilutas o lulutasin.
Antas 3 A. Pagtuklas: Ang mag-aaral ay: • nakapaglalahad ng karanasan ng kamag-aral/ibang tao/sarili na sa kabila sa kapansanan ay nagkamit ng tagumpay

B. Naglalahad ng suliranin C. Kaangkupan ng solusyon
D. Pagkamasining

B. Paglinang: Ang mag-aaral ay: • nababasa ang saknong bilang 857- 935 sa mahinahong paraan.Gawing madamdamin ang pagbasa sa saknong blg. 892-894 • nakabubuo ng mga salita mula sa mga piling salita sa aralin C. Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay: • naibubuod ang binasang saknong gamit ang iba’t ibang istratehiyang angkop sa aralin

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

D. Paglalapat: Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa isasagawang pagguhit ng poster nakaguguhit ng poster na naglalarawan sa isa sa mga suliraning kinakaharap ng kanilang sariling pamilya o pamayanan at kung paano nilutas o lulutasin

Mga Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Tsart ng Talasalitaan Kopya ng kraytirya sa pagtataya sa gawain Lapis, kartolina, pentel pen at pangkulay Sipi ng istratehiya

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna

Aralin 25: Si Don Juan sa Reyno De Los Cristales (Saknong Blg. 936-987) Bilang ng araw/sesyon: 1 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa naging bunga ng ginawang Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling pagkakamali at paghinghi ng kapatawaran ni Don Juan kay Donya Maria. bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Matutong magpakumbaba at magsisi sa mga maling nagawa upang Bakit dapat humingi ng kapatawaran sa mga maling nagawa? kapatawaran ay makamit mula sa kapwa. Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong blg. 936-987 (Si Don Juan sa Reyno De Los Cristales) nakasusulat ng liham na humihingi ng paumanhin sa isang kamag-aral o kaibigan na nagawan ng kasalanan masining na naisasalaysay ang nilalaman ng mga saknong sa aralin nakapaglalahad ng kahalagahan ng paghingi ng paumanhin nakasusulat ng talambuhay ng isang taong hinahangaan

pagpapahayag sa ipinahihiwatig ng piling saknong sa aralin. Antas 3 A. Paglinang: Ang mag-aaral ay: nakapagsasalaysay ng nilalaman ng saknong blg. gayundin ang bunga ng pagpapatawad. pagsulat ng talambuhay ng isang taong hinahangaan. pagbabahagi ng pananaw tungkol sa naging gawi o kilos ng tauhan sa aralin. May kaisahan ng talata at kaayusan ng pangungusap F.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Pagsulat ng talambuhay ng isang Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: taong hinahangaan dahil sa pagiging mapagpakumbaba at mapagpatawad pagsulat ng liham na humihingi ng paumanhin sa isang kamag-aral o kakilala na nagawan ng kasalanan. Sapat ang detalyeng ginamit sa pagbuo sa akda E. Makatotohanan B. Tumutugon sa mga layunin D. pagsusuri sa maaaring bunga sa pagkatao ng isang tao sa mga kasalanan. Kawastuhan ng pagtatalata . pagpapaliwanag sa isang sitwasyon sa aralin na naganap sa mga tauhan. 936-987 sa masining na paraan (isahang pagtatanghal) nakapagbibigay ng mga puna at mungkahi sa isinasagawang pagtatanghal ng bawat pangkat nakapagbibigay ng kasingkahulugan ng mga piling salitang ginamit sa aralin Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinulat na talambuhay batay sa mga kraytirya: A. Angkop ang mga salitang ginamit C. Pagtuklas: Ang mag-aaral ay: nakasusulat ng liham na humihingi ng paumanhin sa isang kamag-aral o kakilala na nagawan ng pagkakamali nakapaglalahad ng naging reaksyon ng kamag-aral o kakilala na binigyan ng liham B. Kawastuhan ng paggamit ng bantas G.

Pagpapalalim: Ang mag-aaral ay: naibubuod ang aralin sa pamamagitan ng istratehiyang Clothesline Story. Paglalapat : (Magbibigay ang guro ng input tungkol sa pagsulat ng talambuhay. Tagpuan Mga Tauhan Pamagat Mga Pangyayari Kinalabasan Wakas nakapagbibigay ng mga dahilan kung bakit nagalit si Donya Maria matapos umahon mula sa paliligo nakapagpapahayag ng sariling pananaw sa ginawang paghingi ng tawad ni Don Juan kay Donya Maria upang siya’y unawain ng dalaga naipahahayag ang ibig ipahiwatig kay Don Juan nang winika ni Donya Maria sa saknong 972 nakapagbabahagi ng pananaw sa mabilis na pagpapatawad ni Donya Maria sa kasalanan ni Don Juan sa kaniya natatalakay kung ano ang maaaring maging pagkakilala sa isang tao kung madali siyang magpatawad nasusuri ang maaaring bunga sa pagkatao ng isang tao sa mga kasalanan .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I C.) Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng mga kraytirya sa isusulat na talambuhay nakasusulat ng talambuhay ng isang taong hinahangaan dahil sa kaniyang pagiging mapagkumbaba at mapagpatawad Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Sipi ng mga kraytirya sa gagawing pagtataya sipi ng mga istratehiya ng gawain . gayundin ang bunga ng pagpapatawad nakapagtatalakay kung bakit dapat humingi ng kapatawaran sa mga maling nagawa D.

sa paglalarawan paglalarawan sa mga katangian ng tunay na kaibigan sa pamamagitan ng paglikha ng simbolong makapaglalarawan sa kaniya. A. Bakit hindi dapat sarilinin ang suliranin? makatutulong sila upang ang bigat ay mawala. Makatotohanan pagpapahayag ng damdamin tungkol sa naging kahinaan ng isang tauhan sa aralin. 988-1060 (Mga Pagsubok ni Haring Salermo) nakapagbibigay ng kaugnay na kaisipan. Angkop ang simbolong ginamit sa ilang tao sa kasalukuyan. B. pagbibigay ng interpretasyon sa paghahambing ng katauhanni Donya Maria C. at maaaring ang solusyon sa suliranin ay sa kanila magmula. bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Huwag mangiming ibahagi ang suliranin sa kaibigan o kamag-anak.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ikaapat Adarna na Markahan: Ibong Aralin 26: Mga Pagsubok ni Haring Salermo (Saknong Blg. Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: nakapag-uugnay sa sarili ng tema ng aralin Saknong Blg. . salita o parirala sa mga salitang ginamit sa aralin nakapagbubuod ng araling tinalakay gamit ang iba’t ibang istratehiya nakapaglalarawan ng mga katangian ng tunay na kaibigan Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Paglalarawan ng mga katangian Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa paglalarawan batay sa mga ng isang tunay na kaibigan paggawa ng akronim tungkol sa salitang kaibigan. Gumamit ng mga angkop na pangpagbabahagi ng mga paraang ginagawa sa pagharap sa mga pagsubokna uri ibinibigay ng kapwa. 988-1060) Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kahalagahan ng pagkakaroon Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling ng karamay sa pagharap sa mga pagsubok sa buhay. kraytirya: pagsasalaysay ng mga pangyayari sa sariling karanasan kaugnay ng kaisipang nakapaloob sa isa sa mga saknong ng aralin.

Ibigay itong takdang aralin ng bawat pangkat.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 3 A.) nakapagbibigay ng puna at mungkahi sa isinagawang pagsasadula ng bawat pangkat nakapagbibigay ng kaugnay na kaisipan. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: nakagagawa ng akronim tungkol l sa salitang kaibigan nakapagpapaliwanag ng ginawang akronim B. Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay: naibubuod ang aralin sa pamamagitan ng paggamit ng angkop na istratehiya sa aralin (Bigyang-laya ang mga mag-aaral na mag-isip ng istratehiyang gagamitin sa pagbubuod. Paglinang: Ang mag-aaral ay: nakapagsasalaysay ng nilalaman ng saknong blg. Paghandain ang mga magaaral sa kakailanganing kasuotan at kagamitan. Paglalapat : Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng mga kraytirya sa pagtataya sa isasagawang paglalarawan nakapaglalarawan sa mga katangian ng tunay na kaibigan . 988-1060 sa pamamagitan ng pagsasadula (Gawin itong Pangkatan.) nakapagbibigay ng isang mahalagang kaisipang nakapaloob sa ilang saknong ng aralin at naiuugnay ito sa sariling buhay nakapaglalahad ng unang pagsubok na ipinagawa ni Haring Salermo kay Don Juan at kung paano niya ito nalampasan nakapaglalahad ng gagawin sa isang sitwasyon sa akda nakapagbabahagi kung paano haharapin ang mga pagsubok na nararanasan nakapaghahambing ng katauhan ni Donya Maria sa ilang tao sa kasalukuyang lipunan nakapagpapahayag kung bakit hindi dapat sarilinin ang suliranin D. salita o parirala sa ilang salitang ginamit sa aralin C.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I nakapagbabahagi sa klase ng ginawang paglalarawan Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Mga gagamitin sa pagbuo ng simbolo Mga Kraytirya sa gagawing pagtataya Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aralin 27: Pagpapatuloy ng mga Pagsubok (Saknong Blg. Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Bawat isa sa atin ay may kahinaan. Paano magiging kalakasan ang ating mga kahinaan? Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong 1061-1285 1001-1285 (Pagpapatuloy ng mga Pagsubok) nakaguguhit ng isang bagay na nais makuha at paglalahad ng mga dahilan kung bakit ito ang napili nakapagbibigay ng kasingkahulugan. kasalungat at kaugnay na kaisipan . 1001-1285) Bilang ng araw/sesyon: 1 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga kahinaan ng tao.

pagpapaliwanag sa naranasang pagsubok ng mga tauhan sa aralin. Kaangkupan ng mga salitang ginamit C. Malinis at maayos ang pagsulat E. Antas 3 Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinulat na sariling talaarawan batay sa mga kraytirya: A. pagtukoy at pagbigkas sa mga saknong na nagpapakita ng kahinaan ng pangunahing tauhan bilang tao. pagsulat ng sariling talaarawan na nagpapakita ng kahinaan bilang tao.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I sa ilang salitang ginamit sa aralin nakapaglalahd ng mga saknong na nagpapakita ng kahinaan ng tauhan sa aralin nakasusulat ng sariling talaarawan Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagsulat sa talaarawan ng sariling kahinaan bilang tao Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pagguhit ng isang bagay na nais na makuha. Tumutugon sa layunin D. pagbabahagi ng ideya kung bakit kailangang tanggapin na may kahinaan din ang bawat isa sa atin. pagbuo ng sariling pananaw tungkol sa pagsubok na kinaharap ng pangunahing tauhan. Maayos ang paggamit ng mga pangungusap G. Wasto ang gamit ng mga bantas F. Sapat ang mga detalyeng ginamit sa pagbuo ng pahayag . Makatotohanan B.

1061-1285 sa pamamagitan ng iba’t ibang paraan ng masining na pagbasa. Ayon kay Donya Maria. 1114. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: nakaguguhit ng isang bagay na nais makuha at nailalahad sa klase kung bakit ito ang napili B. Ano ang bagong utos ng hari? Ano ang iyong masasabi sa utos na ito? 2. Ano ang palatandaan na mahina at pagod na ang kabayo? nakapagbibigay ng kasingkahulugan. 3. ano ang pagkakaiba ng bagong pagsubok na susuungin ni Don Juan sa mga nakaraang pagsubok? 6. (Bigyang-laya ang mag-aaral na mag-isip ng paraang gagamitin sa pagtatanghal). Napakaraming pagsubok ang ipinagawa ni Haring Salermo kay Don Juan. Ayon kay Donya Maria. Paglinang: Ang mga mag-aaral ay: naitatanghal nang pangkatan ang saknong blg. Alin sa mga ito ang para sa iyo ay pinakamahirap? Bakit? 2. Paano magiging kalakasan ang ating mga kahinaan? . Dapat ba siyang unawain dahil sa kaniyang naging kahinaan? Ipaliwanag. Bakit nagalit si Donya Maria kay Don Juan? 8. 5. Aling pangyayari ang nagpakita na handang magsakripisyo si Donya Maria para sa prinsipe? Isalaysay. 4. nakapagbibigay ng mga puna at mungkahi sa isinagawang pagtatanghal ng bawat pangkat nalilinang ang kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong/gawain: 1. Bakit kinakailangang si Don Juan ang mag-utos sa mga kawal upang sila ay sumunod? 5. kasalungat at kaugnay na kaisipan ng ilang salitang ginamit sa aralin C. Ayon sa iyong nabasa.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I A. Tukuyin at bigkasin ang mga saknong na nagpapakita ng kahinaan ni Don Juan bilang tao. Bakit kailangang tanggapin na may kahinaan din ang bawat isa sa atin? 6. Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay: nakapagbubuod ng aralin sa pamamagitan ng istratehiyang Story Map nakikiisa sa talakayan sa klase sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong: 1. Bakit nakadama nang labis na pagkabigo at kalungkutan ang hari? 4. bakit pinadadaan ng hari sa matitinding pagsubok ang mga manliligaw ng kaniyang mga anak? 3. Paano ipinakita ni Donya Maria ang labis na pag-ibig sa prinsipe? 7. sino ang nagbabalatkayong mabangis na kabayo? 9. Ipaliwanag ang kahulugan ng saknong blg.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I D. Paglalapat : Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa isusulat na talaarawan nakasusulat ng sariling talaarawan o diary na nagpapakita ng sariling kahinaan bilang tao Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Kwaderno na gagamiting talaarawan Mga kraytirya sa gagawing pagtataya .

Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong blg.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Bilang ng araw/sesyon: 2 Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aralin 28: Ang Pagtakas nina Don Juan at Donya Maria (Saknong Blg. harangan ng kahit lintik liliparin din ang langit. Husay sa pagtuligsa pagsasagawa ng debate o pagtatalo tungkol sa pagsuway ng anak sa magulang o pagtakwil ng magulang sa anak nang dahil sa pag-ibig. 1286-1381 (Ang Pagtakas nina Don Juan at Donya Maria nakapagpapaliwanag sa utos ng Diyos na “Igalang mo ang iyong mga magulang” nakapagbibigay kahulugan sa mga tayutay na ginamit sa piling pahayag nakapaglalahad ng isang mahalagang kaisipang inilahad sa aralin nakapagsasagawa ng debate o pagtatalo hinggil sa isang paksa Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Pagsasagawa ng pagtatalo Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa isinagawang debate o debate kaugnay ng paglalahad ng pagkaunawa sa isa sa mga sampung utos ng Diyos na “igalang mo o pagtatalo batay sa mga kraytirya: mahalagang kaisipang ang iyong mga magulang”. E. Pagbigkas pagpapaliwanag at pag-uugnay sa sarili ng mga pangyayari sa aralin na may D. Taglay ang mga elemento pagpapahayag ng saloobin sa pahayag na ang mga kabataan ay likas na mapusok ng isang debate o pagtatalo at hindi kayang pigilan ang damdamin. nakapaloob sa akda pagbibigay at pagpapaliwanag sa isang mahalagang kaisipang inilahad sa aralin . A. bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Mga pusong sa pag-ibig Tama bang suwayin ang magulang sa ngalan ng pag-ibig? pinag-isa na ng dibdib. Makatwiran ang paglalahad pagbibigay katwiran sa naging kilos/balak ng isang tauhan sa pangunahing tauhan ng paksa/katwiran na may kinalaman sa pagpapakasal. Pagkilos kinalaman sa pag-ibig. 12861381) Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa maaaring maging bunga nang Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling hindi pagsunod ng anak sa magulang. C. . B.

2. 2. 1375-1378? 13. Magbigay ng isang mahalagang kaisipang inilahad kaugnay ng aralin. Ano ang iyong masasabi sa panibagong patibong ng hari kay Don Juan? 4. Ano ang masamang balak ng hari kay Don Juan nang nakatakda nang ikasal ang anak at si Don Juan? Makatwiran ba ito? Bakit? .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 3 A. Ano ang naging bunga sa hari nang pagtatanan nina Don Juan at Donya Maria? 12. 1286-1381 nakapagbibigay ng mga puna at mungkahi sa isinagawang pagtatanghal nalilinang ang kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng pagtalakay sa mga tanong: 1. Ipaliwanag ang kahulugan ng saknong blg. nakapagbibigay kahulugan sa mga tayutay na ginamit sa mga pahayag/pangungusap C. 1379. Ano ang iyong pagpapakahulugan mo sa saknong 1293? Sang-ayon ka ba dito? Ipaliwanag. Paano muling nagkamali si Don Juan sa mga tagubilin ni Donya Maria? 7. Dapat bang isumpa ni Haring Salermo ang anak dahil sa pagkakasala nito sa kaniya? Bakit? 11. Pagpapalalim: Ang mag-aaral ay: naibubuod ang araling tinalakay malayang nakikiisa sa pagtalakay sa mga gawain/tanong: 1. Ano ang naging bunga ng kabiguan ni Don Juan na kunin ang matuling kabayo? 8. Bakit pinagbilinan ng hari si Don Juan na magmadaling pumunta sa palasyo? Ano ang naging reaksyon ni Don Juan sa tagubiling ito? 3. Ano ang huling hakbang na ginawa ni Donya Maria upang hindi sila abutan ni Haring Salermo? 10. Sang-ayon ka ba sa inilalahad ng saknong blg. Paano kaagad natukoy ni Don Juan na nasa ikatlong silid si Donya Maria? 5. Ano ang huling balak ni Haring Salermo upang mahadlangan ang pag-iibigan nina Don Juan at Donya Maria? 6. Dapat bang sisihin si Donya Maria sa ginawang paghadlang sa ama niyang hari upang hindi sila abutan nito? Bakit? 9. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: nakapaglalahad ng isinulat na pagkaunawa sa isa sa mga sampung utos ng Diyos na “Igalang mo ang iyong mga magulang” B. Paglinang: Ang mag-aaral ay: nakapagtatanghal ng isang masining na gawain sa saknong blg.

4.) Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa gagawing debate nakagagawa ng debate o pagtatalo tungkol sa isang mahalagang paksa na may kaugnayan sa araling tinalakay Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Mga kraytirya sa gagawing pagtataya sa gawain Worksheets . Sang-ayon ka ba sa pahayag na ang mga kabataan ay likas na mapusok at hindi kayang pigilan ang damdamin? Bakit? 5. harangan ng kahit lintik liliparin din ang langit. Ipaliwanag at iugnay sa mga pangyayari sa araling ito ang pahayag na: Mga pusong sa pag-ibig pinag-isa na ng dibdib. Batay sa mga huling saknong. 6. Paglalapat : (Magbibigay ng input ang guro tungkol sa debate o pagtatalo.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I 3. Pagtalunan: “Dapat ba o Hindi Dapat Suwayin ang Magulang sa Ngalan ng Pag-ibig?” D. naging suwail at lapastangan ba ang magkasintahan sa ginawa nilang pagtatanan at paghadlang sa hari na maabutan sila? Pangatwiranan ang iyong sagot.

A. May sapat na lakas ng tinig tauhan D.” ito. pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ikaapat Adarna na Markahan: Ibong Aralin 29: Ang Muling Pagbabalik sa Berbanya (Saknong Blg. pagpapaliwanag sa mga salita o konseptong may kaugnayan sa salitang pangako. Naniniwala ka bang walang lihim na hindi nabubunyag? Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: nakapagtatanghal ng dula-dulaan tungkol sa isang partikular na Saknong 1382-1437 paksa/isyu (Ang Muling Pagbabalik sa Berbanya) natutukoy ang ilang salita o konseptong may kaugnayan sa salitang pangako nakapagpapatunay sa katotohanan ng salawikaing “Walang lihim na hindi nabubunyag” nakapag-uulat ng naging bisa sa sarili ng ginawang panayam sa kamagaral o kaibigan Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Paghahanay ng mga naging bunga Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa iniulat na na mga nang pagsisinungaling na nagawa pagsasagawa ng isang dula-dulaan tungkolsa paksang “Ang Ugali ng mga bunga ng pagsisinungaling batay ng mga kamag-aaral at ang Kabataan sa mga kraytirya: natutuhan nila sa mga pangyayaring sa Kasalukuyan na Ikinagagalit ng mga Magulang. 1382-1437) Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa masamang dulot ng Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling pagsisinungaling o hindi pagsasabi bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na ng katotohanan. Makatotohanan paglalahad ng sariling pananaw sa ginawang pagsalubong ni Donya Leonora kay B. Kaalaman/kasapatan pagpapaliwanag kung paano pinatunayan sa aralin ang salawikaing “Walang lihim ng mga impormasyon . E. May kaugnayan sa paksa sa kanyang minamahal. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Walang lihim na hindi nabubunyag. kagamitan sa pag-uulat pagpapahayag sa magiging damdamin sa ginawang paglimot ng pangunahing C. Gumamit ng makabagong Don Juan gayong siya’y nakatakda na para kay Don Pedro.

1433? nakapagbibigay ng mga salita o konseptong kaugnay ng salitang pangako . mga kapatid at ni Donya Leonora sa pagbabalik ni Don Juan. Paglinang Ang mag-aaral ay: masining na naitatanghal ang nilalaman ng saknong blg. Kahusayan Antas 3 A. Ano ang katwiran ni Donya Leonora sa pagpapakita sa madla ng kaniyang kasabikan sa pagsalubong kay Don Juan? 5.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I na hindi nabubunyag. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: nakapagsasagawa ng isang dula-dulaan tungkol sa paksang “Ang Ugali ng mga Kabataan sa Kasalukuyan na Ikinagagalit ng mga Magulang” nakapagbibigay ng mga puna at mungkahi sa itinanghal na dula-dulaan B.” paghahanay ng mga naging bunga nang pagsisinungaling na nagawa ng mga kamag-aral at ang natutuhan nila sa pangyayaring ito. Ano ang ibinabadyang “ligalig” at “apoy na sasapit” sa kaharian na binabanggit sa saknong blg. Bakit ayaw magpaiwan ni Donya Maria kay Don Juan nang papasok na sila sa kaharian ng Berbanya? 2. 1382-1437. Tapat kaya ang layunin ni Don Juan sa pag-iwan kay Donya Maria? 3. 4. F. (Kolaboratibong gawain) nakapagbibigay ng mga puna sa ipinakitang pagtatanghal nalilinang ang kaalaman sa pagtalakay sa mga tanong na: 1. Isa-isahin ang naging reaksyon ng mga magulang.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I C. Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay: naibubuod ang aralin sa pamamagitan ng Balangkas ng Pangyayari Pangyayari 1 Pangyayari 2 Ang Muling Pagbabalik sa Berbanya Pangyayari 3 Pangyayari 4 Pangyayari 5 Pangyayari 6 nakapagpapaliwanag sa mga dahilan ng pagbibilin ni Donya Maria kay Don Juan na umiwas na mapalapit sa kaninumang babae pag dating niya sa kaharian ng Berbanya nakapagpapahayag ng sariling pananaw kung dapat bang ituring na kahihiyan ang ginawang pagsalubong ni Donya Leonora kay Don Juan gayong siya’y nakatakda na para kay Don Pedro nakapagpapahayag ng damdamin sa ginawa ng tauhan sa aralin nakapagpapatunay sa kasabihang “Walang lihim na hindi nabubunyag” nakapaghahanay ng mga naging bunga ng pagsisinungaling ng kamag-aral at ang natutuhan sa pangyayaring ito nakapagpapahayag ng naging epekto sa sarili ng ginawang panayam nakapagpapatunay na walang lihim na hindi nabubunyag D. Paglalapat : Ang mag-aaral ay: .

ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: May mga kaugaliang Pilipino na nananatili. nagbabago at nawawala? pagbabagong dala ng modernong panahon. nawawala na dulot ng mga Bakit may mga kaugaliang Pilipinong nananatili.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I nakabubuo ng mga kraytirya sa ginawang pag-uulat sa paghahanay ng mga naging bunga ng pagsisinungaling na nagawa ng mga kamag-aral o kaibigan at ang natutuhan mula rito nakapag-uulat ng mga naging bunga ng pagsisinungaling at ang natutuhan sa pangyayari Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Mga kagamitan sa pakikipanayam Mga Kraytirya sa gagawing pagtataya sa isasagawang pag-uulat Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aralin 30: Poot ng Naunsiyaming Pag-ibig (Saknong Blg. Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong 1438-1574 (Poot ng Naunsyaming Pag-ibig) nakapaglalahad ng ilan sa mga kaugaliang Pilipinong makikita sa isang pagtitipon nakapagbibigay ng kasingkahulugan at kasalungat ng ilang salitang ginamit sa aralin nakapagtatala ng mga kaugaliang Pilipinong masasalamin sa akda nakapagsasadula ng piling tagpo sa aralin na nagpapakita ng kaugaliang . 1438-1574) Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga kaugaliang Pilipino na Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling bahagi masasalamin sa akdang binasa. nababago.

pagbabago at pagkawala ng mga kaugaliang Pilipino. Antas 3 A. Angkop sa Aralin B. pagsasadula ng ilang tagpo sa akda na nagpapakita ng mga kaugaliang Pilipino.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Pilipino Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagsasadula ng ilang tagpo sa akda na nagpapakita ng mga kaugaliang Pilipino Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: paglalahad sa mga kaugaliang Pilipinong makikita sa isang pagtitipon. pagpapahayag ng damdamin at saloobin sa mga taong nagiging instrumento sa pagpapanatili. paglalahad ng mga dahilan sa pananatili. Kawili-wili at nakahihikayat sa tagapanood . Angkop ang mga props o kagamitan sa pagsasadula C. pagpapaliwanag sa maaaring mangyari sa Berbanya na ikinabahala ng tauhan sa akda. Pagtuklas : Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinadulang tagpo sa akda batay sa mga kraytirya: A. pagbabago at pagkawala ng ilang kaugaliang Pilipino. Angkop sa paksa E. pagbibigay ng pananaw o pagpapakahulugan sa pagtatanghal na ginamit ng tauhan upang ipaalala ang kanilang kasaysayan. Angkop ang emosyong ipinakita sa bawat eksena D.

Paglinang: Ang mag-aaral ay: nakapagsasalaysay ng nilalaman ng saknong blg. Bakit isang pagtatanghal ang ginamit ni Donya Maria upang ipaalala kay Don Juan ang kanilang kasaysayan? 3. pagbabago at pagkawala ng ilang kaugaliang Pilipino? nakapagsasagawa ng panayam sa tatlong (3) magkakaibang uri ng tao sa sariling lugar tungkol sa mga dahilan nang pananatili. Pagpapalalim: Ang mag-aaral ay: naibubuod ang aralin sa pamamagitan ng caravan nakikiisa sa malayang talakayan sa mga na tanong/gawain: 1. 1438-1574 sa masining na paraan ng pagpapahalaga (Gawin itong kolaboratibong gawain). C. Paano nagkaroon ng kahanga-hangang kasuotan at sasakyan si Donya Maria? 2. Ano ang mga dahilan sa pananatili. Ano ang mga kaugaliang Pilipino ang masasalamin sa bahagi ng akda? 5. Bakit ipinalalabas sa dayalogo na nalimutan na ng lalaking Ita ang tungkol sa isang Donya Maria? nakapagbibigay ng kasingkahulugan at kasalungat ng mga salitang ginamit sa aralin at nagagamit ang mga ito sa pangungusap. Sino ang kinakatawan ng lalaking Ita sa palabas ni Donya Maria? Makatwiran ba ang kanyang ginawa? Bakit? 6. Bakit gumamit pa ng banda at mga tauhang maliliit na ita si Donya Maria sa kaniyang palabas? 5. Ano ang magaganap sa Berbanya na ikinabahala ni Donya Maria na mangyayari sa simula pa lamang? 2. 1446-1449? 3. pagbabago at pagkawala ng mga kaugaliang Pilipino D. Paglalapat : Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng mga kraytirya sa pagtataya sa isasagawang pagsasadula nakapagsasadula ng ilang tagpo sa akda na nagpapakita ng mga kaugaliang Pilipino . Ano sa iyong palagay ang dahilan upang sa kabila ng pagtatanghal na ginawa ni Donya Maria ay patuloy pa ring nabibighani si Don Juan kay Donya Leonora? 4. Anong sikat na fairy tale ang iyong naaalala sa tagpong inilalahad sa saknong blg.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ang mga mag-aaral ay: nakapaglalahad ang ilan sa mga kaugaliang Pilipino na makikita sa pagtitipon B. Ano ang hiniling ni Donya Maria sa hari upang pahintulutan siya ng gagawin para sa mga ikakasal? 4. nakapagpapalitan ng mga puna at mungkahi sa isinagawang pagpapahalaga sa mga piling saknong ng bawat pangkat nalilinang ang kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa mga na tanong: 1.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Sipi ng mga istratehiya Mga kraytirya sa gagawing pagtataya Mga kagamitan sa pagsasadula .

Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong blg. Batay sa paksa sa bansa.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aralin 31: Ang Pagwawakas (Saknong Blg. Sapat ang detalyeng ginamit . Maayos na pagpapaliwanag ng akdang Ibong Adarna. 1575-1717 (Ang Pagwawakas) nakapaglalahad ng mga posibleng solusyon sa mga suliraning pampulitika at panlipunan sa bansa nakapagbibigay ang konotasyon at denotasyong kahulugan ng mga salitang ginamit sa aralin nakapagpapahayag ng sariling pananaw tungkol sa naging kilos o pasya ng mga tauhan sa aralin nakasusulat ng suring-basa ng akda. Tumutugon sa layunin paghahambing sa pinag-aralang korido sa kasalukuyang panahon. Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Paggawa ng suring-basa ng akda Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa ginawang suring-basa sa paglalahad ng posibleng solusyon sa mga suliraning pampulitika at akda batay sa mga kraytirya: panlipunan A. paghahanay ng mga detalye sa mga katangian ng mga tauhan sa araling B. 1575-1717) Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling sa naging wakas ng akda. sa mga katanungan paglalahad ng sariling pananaw tungkol sa mahalagang papel na ginampanan ng ibon sa Korido. bahagi ng Ibong Adarnana naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Anumang bagay ay maaaring maging maayos Makatarungan ba ang naging wakas ng Ibong Adarna? sa pamamagitan ng makatarungan at mabuting usapan. pagbabahagi sa naging bisa sa sarili ng koridong pinag-aralani matapos E. D. Sumunod sa gabay na balangkas tinalakay. pagpapahayag sa naging damdamin ng kamag-aral sa naging wakas C.

Bakit malugod at mabilis na tinanggap ng mga taga-Reino de los Cristales si Don Juan bilang kanilang bagong hari? 12. siya ay mahina?” 5. Ano ang mahalagang papel na ginagampanan ng arsobispo sa paggagawad ng tamang hatol kung kanino ipakakasal si Don Juan? 8. Paano pinatunayan nina Don Juan at Donya Maria na karapat-dapat silang mamuno sa Reino de los Cristales? . Makatwiran ba ang ginawa ni Donya Maria na pagpapabaha sa kaharian ng Berbanya? 7.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I itong maunawaan. Ano ang naging reaksyon ni Donya Leonora sa pagbabalik ng alaala ni Don Juan? 2. Ano ang panibagong suliranin ang maaaring ibunga nang muling pagbabalik ng alaala ni Don Juan? 3. at kinakapanayam. Marapat bang kay Don Juan ipasa ang trono bilang bagong hari. Ano ang ipinapahiwatig nang tahimik na pagtanggap ni Donya Leonora sa pasyang kay Donya Maria pakakasal si Don Juan? 9. Ano ang inihanda ni Donya Maria para sa mga mamamayan ng Reino de los Cristales? 11. Ipakita ang gawaing ito sa paraang pagbabalita. Pumili sa bawat kapangkat na gaganap na tagapagbalita. Paglinang: Ang mag-aaral ay: masining na nakapagtatanghal ng nilalaman ng saknong blg. Sang-ayon ka ba sa pahayag ni Donya Leonora na “Ano po ang magagawa ng babae. Paano nanumbalik ang alala ni Don Juan tungkol sa nakaraan nila ni Donya Maria? 4. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: nakapaglalahad ng mga posibleng solusyon sa mga suliraning pampulitika at panlipunan sa bansa (Ibigay itong takdang aralin ng guro sa bawat pangkat.) B. tagapanayam. 1575-1717 (Gawin itong pangkatan) nakapagpapalitan ng mga puna at mungkahi sa isinagawang pagtatanghal nalilinang ang kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong: (Maaaring gumamit ng teknik o istratehiya ang guro. gayong si Don Pedro ang panganay na anak ni Haring Fernando? 10.) 1. Antas 3 A. Sang-ayon ka ba sa pasya ng arsobispo na kay Donya Leonora ipakasal si Don Juan? Bakit? 6.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I nakapagbibigay ng konotasyon at denotasyong kahulugan ng ilang salitang ginamit sa aralin C.) Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa paggawa ng suring-basa nakagagawa ng suring-basa ng koridong Ibong Adarna Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Kopya ng istratehiyang gagamitin Mga Kraytirya sa pagtataya sa suring-basa . Paglalapat : (Magbibigay ang guro ng input tungkol sa suring-basa. Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay: nakapagbubuod ng araling tinalakay (Bigyang-lay ang mag-aaral sa paggamit ng istratehiya o teknik sa pagbubuod.) nakapaghahanay ng mga detalye ng araling tinalakay at nabibigyang pananaw ang naging kilos o pasya ng mga tauhan nakapagpapaliwanag at nabibigyang katwiran ang naging wakas ng koridong Ibong adarna nakapagbibigay ng ideya o palagay tungkol sa mga dahilan kung bakit Ibong Adarna ang pamagat ng akda nakapaglalahad ng akdang paghahambingan ng pinag-aralang korido na iaangkop sa kasalukuyang panahon naihahambing ang ibong Adarna sa iba pang tauhan sa akda nakapagbabahagi ng naging bisa ng akda sa sarili pagkatapos na ito ay maunawaan nakapagpapahayag kung naging makatarungan ang naging wakas ng Ibong Adarna D.

Taglay ang mga elemento ng isang Reader’s Theater pamamagitan ng isang anunsyo o patalastas. Pagtitiwala sa sarili Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna . bagama’t dayuhang akda ay kasasalaminan ng mga Ano ang kahalagahan ng pag-aaral ng Ibong Adarna sa paglinang ng mabubuting pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. Kaangkupan ng emosyon batay sa pagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga saknong ng Ibong Adarna binabasang saknong na nagpapakita ng mga pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. piling saknong na naglalarawan ng mga pagpapahalagang angkop sa Kulturang Pilipino.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Aralin 32: Pagpapahalagang Pilipino (Pagtatanghal ng Reader’s Theater) Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga pagpapahalagang Ang mag-aaral ay nakikibahagi sa pagtatanghal ng Reader’s Theater ng mga inilarawan sa Ibong Adarna na angkop sa kulturang Pilipino. ng mga pagpapahalagang pagpapahayag kung paano mapahahalagahan ang sariling kultura. D. A. paglalahad ng pangangaral sa isang kakilala o kaibigan na walang pagpapahalaga sa sariling kultura. ugaling Pilipino? Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Ang Reader’s Theater. nakapag-uulat sa ginawang talaan na nagpapakita ng mga kulturang Pilipino mula sa iba’t ibang rehiyon sa Pilipinas nakapagbibigay ng mga salitang may kaugnayan sa pariralang kulturang Pilipino naipakikita kung paano pinahahalagahan ang sariling kultura nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga saknong ng Ibong Adarna Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa itinanghla na Reader’s Theater Pakikibahagi sa pagtatanghal Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: ng Reader’s Theater ng mga paggawa at pag-uulat sa talaan na nagpapakita ng mga kulturang Pilipino batay sa mga kraytirya: piling saknong na naglalarawan sa iba’t ibang rehiyon sa Pilipinas. C. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Ang Ibong Adarana. Angkop ang lakas ng boses para sa angkop pagpapaliwanag sa mga saknong na napili na naglalarawan ng mga nakikinig sa kulturang Pilipino magagandang katangiang Pilipino. pagpapakilala sa aspeto ng kulturang Pilipino na ipinagmamalaki sa B.

paano mo siya pangangaralang baguhin ang ugaling ito? 5. 4. Ano ang kahalagahan ng pag-aaral ng Ibong Adarna sa paglilinang ng mabuting ugaling Pilipino? D. Paglinang: Ang mag-aaral ay: nababasang muli ang mga saknong na kasasalaminan ng mga pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino natatalakay ang nasabing saknong sa pamamagitan ng malayang talakayan C.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 3 A. Ano’ng aspeto ng kulturang Pilipino ang iyong ipinagmamalaki? Ipaalam ang nasabing kulturang sa pamamagitan ng isang anunsyo o patalastas. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: nakagagawa at naiuulat sa klase ang ginawang talaan na nagpapakita ng mga kulturang Pilipino sa iba’t ibang rehiyon sa Pilipinas B. 3. Kung ang isang kakilala o kaibigan ang iyong naobserbahan na walang pagpapahalaga sa sarili nating kultura. Pumili ng ilan pang saknong na naglalarawan ng magagandang kaugaliang Pilipino at isalin ito sa wika ng rehiyong alam mo. Paglalapat : (Magbibigay ang guro ng input tungkol sa Reader’s Theater. Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay: malayang natatalakay ang mga na tanong/gawain: 1.) Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng mga kraytirya sa pagtataya sa itatanghal na Reader’s Theater nakapagtatanghal ng Reader’s Theater ng mga piling saknong na naglalarawan ng mga pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino . paano mo pinahahalagahan ang sariling kultura? 2. Bilang isang Pilipino.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Mga Kakailanganing Kagamitan Sipi ng mga Saknong Sipi ng mga kraytirya sa pagtataya sa gawain Mga kagamitan (kung kakailanganin) sa pagtatanghal ng Reader’s Theater .