I. A. Pamagat ng Katha Paalam sa Pagkabata - Santiago Pepito B. Sanggunian o Aklat na Pinagkunan Ang Batikan, Volume No.

3, Unang Markahan, 4th Year: Mga Akdang Rehiyunal ( Journal ) II. Buod Si Celso ay nakatira malapit sa may dalampasigan. Namumuhay ng simple. Nasa ikaapat na baiting palang ssi Celso at walang pang kamuang-muang. Si Tomas ang ama ni Celso ay isang mangingisda at ang kanyang ina ay si Isidra. Isang pangyayari noon ang naganap kay Isidra at sa isang lalaki na napagkamalan ni Isidra na si Tomas kung bakit may puot ang huli sa babae. Isang palaisipan kay Celso ang lambat ng kanyang ama na hindi naman ginagamit ngunit alagang-alaga at inaayos pa ito. Isang umaga, habang inaantay ni Celso ang kanyang ama sa pagdaong sa dagat at nagpapahinga, nakarinig siya ng isang makabagbag-damdaming kundiman sa isang dampa na tinutugtog ng lalaki. Tinignan niya ito. Tinignan din siya ng tumutugtog ng gitara at hinawakan siya ng mahigpit. Sa pagkakita niya sa lalaki, sinabi niyana parang nakita na niya ang lalaki, sa salamin. Nang matapos na silang manghalian ng kanyang pamilya, tumingin siya sa salamin. Pinagmasdan mabuti ang salamin, nang bigla siyang matauhan at malinawan at nakakita ng kaginhawaan. Naliwanagan siya kung bakit parang nakita na niya ang lalaki sa may salamin. Iyon pala, siya ang anak ni Isidra sa lalaking iyon na napagkamalan niyang si Tomas. Lumabas siya ng bahay at may dalang itak. Lumapit siya sa nakasampay na lambat sa may bakuran ng bahay at pinagtataga niya ito. Wala siyang galit kay Tomas ngunit humihingi lamang ng pag-unawa. Nag-aapoy ang mga mata ni Tomas nang ginawa ito Celso kaya sinuntok niya ito at bumulagta sa lupa. Tinadyakan at sinikmuran. Duguan si Celso at puro gasgas. Bumulagta siya sa paanan ng kanyang ama at nahimatay. Pagkagising niya, isang maamong Tomas ang bumungad sa kanya iba tulad nang dati na may pagmamahal at pag-unawa. III. Pagsusuri A. Uring Pampanitikan Ang akda ay isang uri ng maikling kwento B. Istilo ng Paglalahad Ang istilo ng paglalahad ng mga pangyayari ay pakwento. C. Mga Tayutay 1. Hanggang ngayon ba y hindi ka pa nakakalimot, Tomas? (Pagtatanong) 2. Sa labasan, sumalubong sa akin ang bagong araw. (Pagsasatao) - Umaga na 3. Nag-aapoy ang mga mata ni Tatay nang humarap sa akin. (Pagpapalit-saklaw) - Galit na galit

Nararapat bigyan din sila ng pagmamahal at tangapin ng bukal sa loob at iturin na tunay na anak. Bisa sa Isip Nagbibigay ito ng liwanag sa isang tao na ang mga anak sa labas na tulad ni Celso ay dapat ding mahalin at unawaan at ituring na tunay na anak din nila. b. 2.Isang mangisngisda. c. Republika ng Pilipinas . Bisang Pampanitikan a. Bisa sa Kaasalan Nagkakaroon ng moralidad at nagiging maganda ang pagtingin ng tao. Mga Pansin o Puna a. Tomas . Pananalig Papampanitikan/Teorya Ang teoryang pampanitikang ginamit sa akdang ito ay Teoryang Humanismo. Bisa sa Lipunan Sa pamamagitan ng akdang ito. kinikilalang ama ni Celso at asawa ni Isidra. Ito ang pananaw na ang uniberso ay nakasentro sa tao sa halip sa Diyos. d. Marami siyang gustong malaman sa mundo. Isang lalaki na may puot sa puso dahil sa isang pangyayaring ginawa ng kanyang asawa. Bisa sa Damdamin Nagpapatatag ng pagmamahalan sa bawat isa. Bilib ako sa tapang niya at lakas na loob dahil napalambot niya ang puso ng kanyang kinikilalang ama na si Tomas.D.Isang bata sa ikaapat na baitang sa primary na nakatira malapit sa dalampasigan. Tauhan y Celso . y b. matutunan ng mga taong may sitwasyong katulad ng kay Celso na tanggapin ang mga anak sa pagkadalaga ng kanilang asawa. Galaw ng Pangyayari Ang mga pangayayari ay 3. Sariling Reaksyon 1.

San Diego Ipinasa ni: Jhun Fred E. 2012 . Manila Kolehiyo ng Pagnenegosyo Kagawaran ng Pag-aanunsyo at Pampublikong Relasyon PAGSUSURI sa MAIKLING KWENTO AT TULA FILI 1023 Ipinasa kay: Propesora Karen G.Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas Sta. Firmeza BADPR I-3D Pebrero 10. Mesa.