2010 SECONDARY EDUCATION CURRICULUM DOKUMENTONG PANGKURIKULUM SA EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA II

Unang Markahan Stage 1: Resulta/Inaasahang bunga ( Stage 1: Results/Outcomes ) MGA PAMANTAYAN Kakailanganing PagSTANDARDS unawa (Understanding) Nilalaman Pagganap ( Content) ( Performance ) Ang mga Naipamamalas ng Ang mag-aaral ay naisasagawa ang pagpapahalagang mag-aaral ang mga hakbang natutuhan sa loob pag-unawa sa tungo sa ng pamilya ay kahalagahan, pagpapaunlad ng nakaiimpluwensya katangian at sa pakikitungo sa layunin ng pamilya pakikitungo sa sa pagpapaunlad pamilya tungo sa kapwa; ganoon din, ng mabuting ang mga pakikipagkapwa pakikipagkapwa pagpapahalagang nakuha sa pakikipagkapwa ay nakatutulong sa pagpapatatag ng pamilya. Stage 2: Pagtataya ( Stage 2: Assessment ) Sa antas ng: ( At the level of:) Pag-unawa (Understanding) Naipamamalas ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagpapaliwanag (Explanation) Pagpapatunay na ang pamilya ay natural na institusyon ng pamamahalan at pagtutulungan Kraytirya: - Maayos ang pagpapaliwanag - Bumanggit ng mga katunayan na magpapatatag ng paliwanag Interpretasyon (Interpretation) Pagsusuri ng iba’t ibang paraan ng pagpapamalas ng pagmamahalan, pagtutulungan at pananampalataya sa pamilya Paglalapat (Application) Pakikipag-ugnayan sa kapamilya upang higit pang mapayabong ang pagmamahalan at pagtutulungan Pagbuo ng Sariling Pananaw (Perspective) Nasusuri ang dahilan ng pagiging likas na institusyon ng pamilya Kraytirya -Natukoy ang mga dahilan ng pagiging likas na institusyon ng pamilya -Nabanggit ang ugnayan ng pamilya at ng iba pang sektor at institusyong panlipunan Pagdama at pag-unawa sa damdamin ng iba

Kakailanganga ning Tanong ( Question ) Bakit mahalaga ang pamilya sa pakikipagkap wa at ganoon din ang pakikipagkap wa sa pamilya?

Produkto/ Pagganap ( Product/ Performance ) Mga hakbang sa pagpapaunlad ng pakikitungo sa pamilya tungo sa mabuting pakikipagkapwa

Pagganap (Performance) Pagtataya ng pagsasagawa ng ankop na mga hakbang sa pagpapaunlad ng pakikitungo sa pamilya tungo sa mabuting pakikipagkapwa, batay sa sumusunod na kraytirya a. Natukoy ang mga patunay na likas na institusyon ang pamilya b. Natukoy ang mga pagpapahalaga at birtud na nahubog mula sa pamilya at ginagamit sa pakikipagkapwa c. Natukoy ang mga pagpapahalagang nahubog sa pakikipagkapwa na nakatutulong sa pagpapatatag ng pamilya Natukoy ang mga paraan upang mapaunlad ng pamilya ang

1. Ang pamilya bilang natural na institusyon ng pagmamahalan at pagtutulungan

Patunay na ang pamilya ay natural na institusyon ng pagmamahalan at pagtutulungan

Ang pamilya ay natural na institusyon ng pagmamahalan at pagtutulungan na nakatutulong sa pagpapaunlad ng sarili tungo sa pakikipagkapwa.

Paano maiuugnay ang pamilya bilang likas na institusyon sa pagpapaunla d ng pakikipagkap wa?

Mga patunay na ang pamilya ay natural na institusyon ng pagmamahalan at pagtutulungan

1

2010 SECONDARY EDUCATION CURRICULUM DOKUMENTONG PANGKURIKULUM SA EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA II
Stage 1: Resulta/Inaasahang bunga ( Stage 1: Results/Outcomes ) MGA PAMANTAYAN Kakailanganing PagSTANDARDS unawa (Understanding) Nilalaman Pagganap ( Content) ( Performance ) Kakailanganga ning Tanong ( Question ) Produkto/ Pagganap ( Product/ Performance ) Stage 2: Pagtataya ( Stage 2: Assessment ) Sa antas ng: ( At the level of:) Pag-unawa (Understanding) (Empathy) Pagbibigay ng payo sa mga kaibigang hindi masaya sa kanilang pamilya Pagkilala sa Sarili (Self-Knowledge) Nakagagawa ng pagninilay tungkol sa nahinuhang kahalagahan ng pamilya Kraytirya -Nalahad ng mga nais na tandaan tungkol sa halaga ng kanyang pamilya na nahinuha sa paksa Pagpapaliwanag (Explanation) Napatutunayang ang bukas na komunikasyon ay daan sa pagpapatatag ng pamilya at sa mabuting pakikitungo sa kapwa
Interpretasyon (Interpretation) Natutukoy ang mga kahulugan ng iba’t ibang paraan ng komunikasyon sa pamilya at kapwa Paglalapat (Application)

Pagganap (Performance) pakikipagkapwa d. May pagninilay

2. Ang kahalagahan ng komunikasyon pagpapatatag ng pamilya at sa pakikitungo sa kapwa

Pagbuo ng mga paraan ng pagpapaunlad ng komunikasyon para sa mabuting akikitungo sa kapamilya at kapwa

Ang bukas na komunikasyon sa pagitan ng mga magulang at mga anak ay nagbibigay-daan sa mabuting ugnayan ng pamilya at sa pakikitungo sa kapwa

Bakit mahalaga ang bukas na komunikasyo n sa pamilya at sa pakikipagkap wa?

Mga paraan ng pagpapaunlad ng pakikitungo sa kapamilya at kapwa

Natutukoy ang mga paraan upang maitaguyod ang bukas na komunikasyon sa pamilya at kapwa
Pagbuo ng Sariling Pananaw (Perspective) Naipahahayag ang sariling pananaw tungkol sa mga alitan sa pamilya at kapwa na nagmula sa kawalan ng maayos na komunikasyon Pagdama at pag-unawa sa damdamin ng iba (Empathy) Naipahahayag ang damdamin sa mga taong pinipiling mapag-isa kaysa makipag-ugnayan o makipag-usap sa iba Pagkilala sa Sarili (Self-Knowledge)

2

2010 SECONDARY EDUCATION CURRICULUM DOKUMENTONG PANGKURIKULUM SA EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA II
Stage 1: Resulta/Inaasahang bunga ( Stage 1: Results/Outcomes ) MGA PAMANTAYAN Kakailanganing PagSTANDARDS unawa (Understanding) Nilalaman Pagganap ( Content) ( Performance ) Kakailanganga ning Tanong ( Question ) Produkto/ Pagganap ( Product/ Performance ) Stage 2: Pagtataya ( Stage 2: Assessment ) Sa antas ng: ( At the level of:) Pag-unawa (Understanding) Natutukoy ang reyalisasyon o napagtantong katotohanan tungkol sa kahalagahan ng bukas na komunikasyon sa pakikitungo sa pamilya at kapwa
Pagpapaliwanag (Explanation) Napatutunayan na ang pakikisalamuha sa kapwa ay pagkakataon upang mapatibay ang mga pagpapahalagang natutuhan sa pamilya Interpretasyon (Interpretation) Nasusuri ang uri ng pakikisalamuha sa kapwa ng mga miyembro ng pamilya Paglalapat (Application) Naitatala ang mga paraan ng pagpapaunlad ng pakikisalamuha sa kapwa na nagpapatibay ng mga pagpapahalagang pampamilya Pagbuo ng Sariling Pananaw (Perspective) Naibabahagi ng sariling pananaw tungkol sa pagpapanatili ng pamilya sa kanilang pagpapahalaga kahit na nasa gitna ng mga pagsubok at kritisismo ng kapwa Pagdama at pag-unawa sa damdamin ng iba (Empathy) Nailalagay ang sarili sa mga pagkakataon na nasusubok ang pagpapahalagang natutuhan sa pamilya Pagkilala sa Sarili (Self-Knowledge)

Pagganap (Performance)

3. Napatatatag ng pakikipagkapwa ang pamilya

Ang pakikisalamuha sa kapwa ay pagkakataon upang mapatibay ang mga pagpapahalagang natutuhan sa pamilya

Bakit mahalaga ang pakikipagkap wa ng pamilya?

Natutukoy ang reyalisasyon o napagtantong katotohanan tungkol sa kahulugan ng pakikipagkapwa ng pamilya

3

Kakailanganga ning Tanong ( Question ) Bakit mahalagang makibahagi ang pamilya sa pamayanan? Produkto/ Pagganap ( Product/ Performance ) Mga hakbang tungo sa pagpapaunlad ng pakikitungo sa pamilya tungo sa mabuting pakikipagkapwa Stage 2: Pagtataya ( Stage 2: Assessment ) Sa antas ng: ( At the level of:) Pag-unawa (Understanding) Pagpapaliwanag (Explanation) Naiuugnay ang pagtulong ng pamilya sa pamayanan sa tungkulin ng pamilya na magbahagi ng kanilang biyaya sa kapwa Interpretasyon (Interpretation) Nasusuri ang mga konseptong nakapaloob sa mga sitwasyong nagiging maramot ang ibang pamilya sa kanilang kapwa Paglalapat (Application) Naitatala ang mga paraan upang makatulong ang sariling pamilya sa pamayanan Pagbuo ng Sariling Pananaw (Perspective) Naibabahagi ng sariling pananaw tungkol sa mga magulang na ginagamit ng ilang pamilya ang kanilang impluwensya upang magkunwaring tumutulong sa kapwa kapalit ng pansariling kapakanan Pagdama at pag-unawa sa damdamin ng iba (Empathy) Naipahahayag paghanga sa mga pamilyang handang tumulong sa pamayanan Pagkilala sa Sarili (Self-Knowledge) Pagganap (Performance) Natutukoy ang reyalisasyon o napagtantong katotohanan tungkol sa halaga ng pagtulong ng pamilya sa pamayanan 4 .2010 SECONDARY EDUCATION CURRICULUM DOKUMENTONG PANGKURIKULUM SA EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA II Stage 1: Resulta/Inaasahang bunga ( Stage 1: Results/Outcomes ) MGA PAMANTAYAN Kakailanganing PagSTANDARDS unawa (Understanding) Nilalaman Pagganap ( Content) ( Performance ) 4. Ang pamilya sa Mga hakbang Ang pagiging bukas pamayanan tungo sa ng pamilya sa pagpapaunlad ng pagtataguyod ng pakikitungo sa mabubuting pamilya tungo sa proyekto ng mabuting pamayanan ay pakikipagkapwa daan mabuting pakikipagkapwa.

Pakikipagkaibig an sa katapat na kasarian 5. Nagbahagi ng mga makatotohanang kwento ng magandang bunga sa pagkatao ng pagsasabuhay ng birtud d. Kahali-halina ang disenyo at kulay ng ginawang brochure e. Katapatan sa salita at gawa Sa pagsasabuhay ng mga pagpapahalagang moral at birtud. nakatatanda at nasa kapangyarihan 3. Angkop na basahin para sa kabataan c. Angkop ang sukat ng ginawang brochure 1.2010 SECONDARY EDUCATION CURRICULUM DOKUMENTONG PANGKURIKULUM SA EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA II Stage 1: Resulta/Inaasahang bunga ( Stage 1: Results/Outcomes ) MGA PAMANTAYAN Kakailanganing Pag-unawa STANDARDS (Understanding) Nilalaman Pagganap ( Content ) (Performance) Kakailanganganin g Tanong ( Question ) Produkto/ Pagganap ( Product/ Performance ) Stage 2: Pagtataya ( Stage 2: Assessment ) Sa antas ng: ( At the level of:) Pag-unawa (Understanding) Pagganap (Performance) Mga Pagpapahalaga at Birtud sa Pakikipagkapwa Nakagagawa ng mga brochure na humuhikayat sa mga kabataan na isabuhay ang mga sumusunod na pagpapahalagang moral at birtud: 1. naisusulong ang matatag na pakikipagkapwa. Paano maisusulong ang matatag na pakikipagkap wa? Brochure Pagtataya sa ginawang “brochure” batay sa mga sumusunod na pamantayan: a. Pagsunod at paggalang sa magulang. Pasasalamat sa ginawang kabutihan ng kapwa 2. Pasasalamat sa Ginawang Natutukoy ang mga bagay na Ang pagiging mapagpasalamat ay tanda Paano maipakikita “Journal ng Pasasalamat” Pagpapaliwanag Naipaliliwanag ang Pagtataya ng ginawang “Journal 5 . Nakahihikayat ang mga nilalaman ng ginawang brochure b. Paggawa ng mabuti sa kapwa 4.

Naipakita ang patuloy na pagpapakita ng pasasalamat sa iba’t ibang pamamaraan sa bawat kabutihang natanggap d. ang pasasalamat sa ginawang kabutihan ng kapwa? kahalagahan ng pagiging mapagpasalamat sa mga mabuting nagawa ng kapwa Kraytirya: a. Alexander Fleming. Andrew Carnegie Kraytirya: a. Makabuluhan ang ginawang pagpapaliwanag b. Hindi ito naglalayong bayaran o palitan ang kanilang kabutihan kundi upang ipakita ang labis na katuwaan at pasasalamat. Kwento ni Dr. Naisa-isa ang magandang dulot ng pagpapasalamat mula sa kwento Paglalapat Nakagagawa ng “Journal ng Pasasalamat kung saan maglilista ng 5 bagay na kanilang ipinagpapasalamat sa bawat araw at kung paano sila naglaan ng panahon upang ipakita ang ng Pasasalamat” batay sa mga sumusunod na pamantayan: a. Nakapagbigay ng 2-3 angkop na kahalagahan Interpretasyon Nakapagsusuri ng iba’t ibang kwento ng pagpapasalamat sa ginawang kabutihan ng kapwa Hal. Ito ay may layuning hindi huminto sa pagtugon at pasasalamat kundi ang ipasa sa iba ang kabutihang natanggap mula sa kapwa. Natukoy ang tunay na aral ng kwento b. Patuloy na pagtatala sa bawat araw hanggang 2 linggo b.2010 SECONDARY EDUCATION CURRICULUM DOKUMENTONG PANGKURIKULUM SA EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA II Stage 1: Resulta/Inaasahang bunga ( Stage 1: Results/Outcomes ) MGA PAMANTAYAN Kakailanganing Pag-unawa STANDARDS (Understanding) Nilalaman Pagganap ( Content ) (Performance) Kakailanganganin g Tanong ( Question ) Produkto/ Pagganap ( Product/ Performance ) Stage 2: Pagtataya ( Stage 2: Assessment ) Sa antas ng: ( At the level of:) Pag-unawa (Understanding) Pagganap (Performance) Kabutihan ng Kapwa nararapat ipagpasalamat sa bawat araw at naisasagawa ang iba’t ibang mga pamamaraan ng pagpapakita ng pasasalamat Nakagagawa ng isang “Journal ng Pasasamalat” na maglalaman ng mga bagay na kanilang ipinagpapasalamat sa bawat araw at ng mga paraan kung paano nila ipinakikita ang kanilang pasasalamat sa mga taong gumawa sa kanila ng kabutihan na ang tao ay hindi makasarili at hindi bulag sa napakaraming mga kabutihan na tinatanggap. May kalakip na pagninilay 6 . Nabigyang halaga kahit ang maliliit na kabutihan na ginawa ng kapwa c.

Anu-ano ang mga pagkakaiba sa kanilang pagtingin sa bawat isa? Kraytiya: a. kaklase o kakilala sa kanilang pananaw sa mga taong hindi marunong magpasalamat at sa mga taong tunay na mapagpasamalat. 7 . Kraytirya: a. Paano nababago ang kanilang pagtingin sa taong ito? b. kaibigan. Makabuluhan ang pamamaraan ng pagpapakita ng pasasalamat Pagbuo ng Sariling Pananaw Nakapagsasagawa ng isang pagsasaliksik sa mga kaibigan. Malinaw na nailahad ang paghahambing sa pananaw ng mga kakilala. Nagawa ang journal sa loob ng 2 linggo b. Tukuyin kung: a. Makabuluhan ang mga inilistang bagay kanilang ipinagpapasalamat c.2010 SECONDARY EDUCATION CURRICULUM DOKUMENTONG PANGKURIKULUM SA EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA II Stage 1: Resulta/Inaasahang bunga ( Stage 1: Results/Outcomes ) MGA PAMANTAYAN Kakailanganing Pag-unawa STANDARDS (Understanding) Nilalaman Pagganap ( Content ) (Performance) Kakailanganganin g Tanong ( Question ) Produkto/ Pagganap ( Product/ Performance ) Stage 2: Pagtataya ( Stage 2: Assessment ) Sa antas ng: ( At the level of:) Pag-unawa (Understanding) Pagganap (Performance) kanilang pasasalamat.

Angkop ang nilalaman ng liham pasasalamat c.2010 SECONDARY EDUCATION CURRICULUM DOKUMENTONG PANGKURIKULUM SA EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA II Stage 1: Resulta/Inaasahang bunga ( Stage 1: Results/Outcomes ) MGA PAMANTAYAN Kakailanganing Pag-unawa STANDARDS (Understanding) Nilalaman Pagganap ( Content ) (Performance) Kakailanganganin g Tanong ( Question ) Produkto/ Pagganap ( Product/ Performance ) Stage 2: Pagtataya ( Stage 2: Assessment ) Sa antas ng: ( At the level of:) Pag-unawa (Understanding) kaklase b. kakilala at kaklase na nakalilimot na magpasalamat sa mga kabutihang natatanggap sa araw-araw Kraytirya: a. kaklase ang kahalagahan ng pagiging mapagpasalamat Pagganap (Performance) Pagdama at Pag-unawa sa Damdamin ng Iba Nakalilikha ng isang panalangin sa Diyos at naibabahagi ito sa ilang mga kaibigan. Naglalaman ng pangakong patuloy na ipagpapasalamat ang lahat ng kabutihang natatanggap sa bawat araw Pagkilala sa Sarili Nasusuri ang sariling kakayahan na 8 . kaklase. Makabuluhan ang nilalaman ng panalangin b. Naunawaan mula sa pagsusuri sa reaksyon ng mga kaibigan.

nakatatanda at nasa kapangyarihan ay dapat na ginagawa dahil sa pagmamahal at sa malalim na pananagutan. Nakatatanda at nasa Kapangyariha n Naisasabuhay ang iba’t ibang mga pamamaraan sa pagsasabuhay ng pagiging masunurin at magalang sa magulang Nakagagawa ngTsart ng mga Pamamaraan sa Pagsasabuhay ng Pagiging Ang pagsunod at paggalang sa magulang.2010 SECONDARY EDUCATION CURRICULUM DOKUMENTONG PANGKURIKULUM SA EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA II Stage 1: Resulta/Inaasahang bunga ( Stage 1: Results/Outcomes ) MGA PAMANTAYAN Kakailanganing Pag-unawa STANDARDS (Understanding) Nilalaman Pagganap ( Content ) (Performance) Kakailanganganin g Tanong ( Question ) Produkto/ Pagganap ( Product/ Performance ) Stage 2: Pagtataya ( Stage 2: Assessment ) Sa antas ng: ( At the level of:) Pag-unawa (Understanding) Pagganap (Performance) magpasalamat sa pamamagitan ng pagtukoy ng mga pagkakataon na may natanggap na kabutihan at paano ito pinasalamatan Kraytirya: a. Nalakipan ng pagninilay ang paglalahad ng resulta ng pagsusuri 2. Maliwanag ang patunay ng kahalagahan ng paggalang at pagsunod sa magulang b. Pagsunod at Paggalang sa Magulang. bantayan at palakasin ang mga Bakit mahalaga ang pagsunod at paggalang sa mga magulang? Tsart ng mga Pamama raan sa Pagsasa buhay ng Pagiging Masunurin at Magalang Pagpapaliwanag: Natatalakay ang kahalagahan ng paggalang at pagsunod sa magulang Kraytirya a. Makabuluhan ang mga itinalang pamamaraan Interpretasyon Nasusuri ang kakayahan sa 9 . Natukoy ang pansariling kakayahan sa pagpapasalamat matapos ang pagsusuri c. Gumamit ng mga halimbawa sa ginawang pagpapaliwanag Pagtataya ng ginawang Tsart ng mga Pamamaraan sa Pagsasabuhay ng Pagiging Masunurin at magalang batay sa sumusunod na pamantayan: a. Nakatukoy ng 4-5 mga pagkakataon na nakatanggap ng kabutihan b. hindi dahil sa taglay nilang katangian kundi dahil sa pagkilala sa kanila bilang biyaya ng Diyos na binigyan Niya ng awtoridad upang hubugin.

Makatotohanan ang natukoy na pamamaraan a. Nakatukoy ng 4-5 na pamamaraan b. May kalakip na liham mula sa mga magulang Pagbuo ng Sariling Pananaw Nasusuri ang mga pansariling dahilan sa pagsuway at hindi paggalang sa magulang Kraytirya a. Nahinuha ang kahalagan ng paggalang at pagsunod sa mga magulang. May kalakip na pagninilay 10 . pagsunod sa panuto/tagubilin sa pamamagitan ng isang laro habang nakapiring ang mata Kraytirya a. May kalakip na pagninilay b. Angkop ang mga itinalang pamamaraan c. Nakagawa ng isang ulat mula sa ginawang pagsusuri c. Naiugnay ang laro sa paksa b. nakatatanda at nasa kapangyarihan batay sa ginawang pagninilay d. Malinaw at komprehensibo ang ginawang pagsusuri b.2010 SECONDARY EDUCATION CURRICULUM DOKUMENTONG PANGKURIKULUM SA EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA II Stage 1: Resulta/Inaasahang bunga ( Stage 1: Results/Outcomes ) MGA PAMANTAYAN Kakailanganing Pag-unawa STANDARDS (Understanding) Nilalaman Pagganap ( Content ) (Performance) Kakailanganganin g Tanong ( Question ) Produkto/ Pagganap ( Product/ Performance ) Stage 2: Pagtataya ( Stage 2: Assessment ) Sa antas ng: ( At the level of:) Pag-unawa (Understanding) Pagganap (Performance) Masunurin at Magalang halaga. Nahinuha ang halaga ng pagsunod sa tagubilin Paglalapat Nakagagawa ng Tsart ng mga Pamamaraan sa Pagsasabuhay ng Pagsunod at Paggalang Kraytirya a.

May kalakip na pagninilay 3. Naibahagi ang tunay at makabuluhang layunin ng paggawa ng kabutihan sa kapwa b. Ito ay Paano isasabuhay ang paggawa ng mabuti sa kapwa? Diary Pagpapaliwanag Natatalakay ang tunay na layunin ng paggawa ng mabuti sa kapwa Kraytirya: a. Makabuluhan ang ginawang kabutihan para sa kapwa b.2010 SECONDARY EDUCATION CURRICULUM DOKUMENTONG PANGKURIKULUM SA EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA II Stage 1: Resulta/Inaasahang bunga ( Stage 1: Results/Outcomes ) MGA PAMANTAYAN Kakailanganing Pag-unawa STANDARDS (Understanding) Nilalaman Pagganap ( Content ) (Performance) Kakailanganganin g Tanong ( Question ) Produkto/ Pagganap ( Product/ Performance ) Stage 2: Pagtataya ( Stage 2: Assessment ) Sa antas ng: ( At the level of:) Pag-unawa (Understanding) Pagganap (Performance) Pagdama at Pag-unawa sa Damdamin ng Iba Nailalagay ang sarili sa katayuan ng isang magulang na hindi sinusunod at iginagalang ng kaniyang anak Kraytirya a. Nakagawa ng ulat mula sa ginawang pagtataya b. Makatotohanan ang ginawang paglalarawan b. Naglahad ng mga patunay sa bawat ibinahaging layunin Pagtataya ng ginawang “Diary” batay sa sumusunod na pamantayan: a. Nabigyang –tuon ang pagtulong sa ibang taong hindi 11 . Gumamit ng mga makatotohanang halimbawa Pagkilala sa Sarili Natataya ang katapatan gamit ang mga indicators Kraytirya a. Paggawa ng mabuti sa kapwa Nakagagawa ng kabutihan sa kapwa sa iba’t ibang pamamaraan Nakagagawa ng isang diary na naglalaman ng kanyang mga karanasan sa paggawa ng Ang paggawa ng kabutihan sa kapwa ay nararapat na ginagawa nang buong-puso at tumutugon sa kagustuhan ng Diyos na maglingkod sa kapwa na hindi naghihintay ng anumang kapalit o kabayaran kahit pa ito ay nangangahulugan ng pagsasakripisyo para sa kapakanan ng iba.

Mas nabigyang-tuon ang paggawa ng kabutihan para sa kapwang hindi direktang kakilala o kaibigan at tunay na nangangailangan 12 . Iba’t ibang pamamaraan ang ginamit sa paggawa ng kabutihan sa kapwa d. Interpretasyon Naipaliliwanag ang kanilang pagkaunawa sa iba’t ibang larawang sumisimbolo sa kabutihan Kraytirya: a. May kalakip na pagninilay Paglalapat Nakagagawa ng isang diary na naglalaman ng kanyang mga karanasan sa paggawa ng mabuti sa kapwa sa iba’t ibang pamamaraan Kraytirya: a.2010 SECONDARY EDUCATION CURRICULUM DOKUMENTONG PANGKURIKULUM SA EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA II Stage 1: Resulta/Inaasahang bunga ( Stage 1: Results/Outcomes ) MGA PAMANTAYAN Kakailanganing Pag-unawa STANDARDS (Understanding) Nilalaman Pagganap ( Content ) (Performance) Kakailanganganin g Tanong ( Question ) Produkto/ Pagganap ( Product/ Performance ) Stage 2: Pagtataya ( Stage 2: Assessment ) Sa antas ng: ( At the level of:) Pag-unawa (Understanding) mabuti sa kapwa sa iba’t ibang pamamaraan dapat na naglalayong gawing kaaya-aya ang buhay para sa kapwa at makapagbigay ng inspirasyon upang tularan ng iba. Naitala ang damdamin ng mga taong kanilang nabahaginan ng kanilang kabutihan e. Makabuluhan ang mga kabutihang ginawa para sa kapwa b. Nakapagbigay ng mga makatotohanang halimbawa na mas nagbibigay-liwanag sa mensahe Pagganap (Performance) malapit sa kanya c. Nahinuha ang tunay na mensahe ng bawat larawang sumisimbolo sa kabutihan b.

Kraytirya: a. is ever wasted”. Makabuluhan ang ginawang paglalarawan b. Naibahagi ang magandang bunga ng paggawa ng mabuti sa kapwa sa kanilang pagkatao sa ginawang pagninilay Pagganap (Performance) Pagbuo ng Sariling Pananaw Naibibigay ang kanilang pananaw ukol sa katagang “No act of kindness.2010 SECONDARY EDUCATION CURRICULUM DOKUMENTONG PANGKURIKULUM SA EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA II Stage 1: Resulta/Inaasahang bunga ( Stage 1: Results/Outcomes ) MGA PAMANTAYAN Kakailanganing Pag-unawa STANDARDS (Understanding) Nilalaman Pagganap ( Content ) (Performance) Kakailanganganin g Tanong ( Question ) Produkto/ Pagganap ( Product/ Performance ) Stage 2: Pagtataya ( Stage 2: Assessment ) Sa antas ng: ( At the level of:) Pag-unawa (Understanding) c. Naihayag ang naging reyalisasyon sa isinagawang paglalarawan 13 . however small. Naglahad ng mga makatotohanang halimbawa c. Naibahagi ang halaga ng mensahe ng mga kataga Pagdama at Pag-unawa sa Damdamin ng Iba Nailalarawan ang mundo kung wala ang kabutihan Kraytirya: a. Makabuluhan ang ibinahaging pananaw b.

Nakapagbigay ng 2-3 mga pagkakaiba b. Angkop ang mga hakbang na naitala b. Kailangang maging malinaw sa bawat isa ang kanilang mga limitasyon na binuo na puno ng pag-iingat (Prudensya) Paano mapatatatag ang pakikipagkaibigan sa katapat na kasarian? Tsart ng Pagsasabuhay ng mga Hakbang sa Pagpapatatag at Pagpapanatili ng Pakikipagkaibigan sa Katapat na Kasarian Pagpapaliwanag: Naipaliliwanag ang pagkakaiba ng pakikipagkaibigan sa katapat na kasarian at pakikipagkaibiigan sa kaparehong kasarian Kraytirya: a.2010 SECONDARY EDUCATION CURRICULUM DOKUMENTONG PANGKURIKULUM SA EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA II Stage 1: Resulta/Inaasahang bunga ( Stage 1: Results/Outcomes ) MGA PAMANTAYAN Kakailanganing Pag-unawa STANDARDS (Understanding) Nilalaman Pagganap ( Content ) (Performance) Kakailanganganin g Tanong ( Question ) Produkto/ Pagganap ( Product/ Performance ) Stage 2: Pagtataya ( Stage 2: Assessment ) Sa antas ng: ( At the level of:) Pag-unawa (Understanding) Pagganap (Performance) Pagkilala sa Sarili Natataya ang pansariling kakayahang gumawa ng mabuti sa kapwa gamit ang mga indicators Kraytirya: a. Naipakita ang Interpretasyon Naibibigay ang interpretasyon sa mga larawan na nabuo sa puzzle 14 . Pakikipagkaibigan sa katapat na kasarian Nailalapat ang mga makabuluhang pamamaraan sa pagpapanatili at pagpapatatag ng pakikipag-kaibigan sa katapat na kasarian Ang pakikipagkaibigan sa katapat na kasarian ay likas na umuusbong katulad ng pakikipagkaibigan sa kaparehong kasarian. Nagbigay ng mga makatotohanang halimbawa Pagtaya ng ginawang “Tsart ng Pagsasabuhay ng mga Hakbang sa Pagpapatatag at Pagpapanatili ng Pakikipag-kaibigan sa Katapat na Kasarian” batay sa mga sumusunod na pamatayan: a. Nailahad ang kahandaang paunlarin ang kakayahan sa paggawa ng mabuti batay sa nagging resulta ng pagtataya b. Ngunit dahil sa pagiging malapit sa isa’t isa maaaring mabuo ang kanilang atraksyon sa isa’t isa kung hindi ito mailalagay sa tamang konteksto. Malinaw na naipaliwanag ang pagkakaiba c. Makabuluhan ang mga hakbang na naitala c. May kalakip na pagninilay 4.

May kalakip na pagninilay Paglalapat Nakalilikha ng mga hakbang sa pagpapanatili at pagpapatatag ng pagkakaibigan sa magkasalungat na kasarian Kraytirya: a. Angkop ang mga hakbang na naitala b.2010 SECONDARY EDUCATION CURRICULUM DOKUMENTONG PANGKURIKULUM SA EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA II Stage 1: Resulta/Inaasahang bunga ( Stage 1: Results/Outcomes ) MGA PAMANTAYAN Kakailanganing Pag-unawa STANDARDS (Understanding) Nilalaman Pagganap ( Content ) (Performance) Kakailanganganin g Tanong ( Question ) Produkto/ Pagganap ( Product/ Performance ) Stage 2: Pagtataya ( Stage 2: Assessment ) Sa antas ng: ( At the level of:) Pag-unawa (Understanding) (babae at babae na magkaibigan. Naisabuhay ang lahat ng mga hakbang na naitala e. Makabuluhan ang mga hakbang na naitala c. Makatotohanan ang ginawang pagpapaliwanag sa bawat larawan b. Naipakita ang pagiging maingat (prudence) sa paggawa ng mga hakbang Pagbuo ng Sariling Pananaw Pagsasagawa ng isang panayam sa mga mag-aaral sa paaralan na ang 15 . Naibigay ang pagkakaiba ng pagtingin sa bawat isang larawan Pagganap (Performance) pagiging maingat (prudence) sa paggawa ng mga hakbang d. lalaki at lalaki na magkaibigan at babae at lalaki na magkaibigan) Kraytirya: a.

Paano nabuo ang ganitong relasyon? b. Nagtagal ba ang kanilang relasyon? Bakit o bakit hindi? c. May kalakip na pagninilay Pagdama at Pag-unawa sa Damdamin ng Iba Nakapagbibigay ng payo sa isang kaibigan na nakararamdam ng espesyal 16 . Nailahad ang mga mabuti at di mabuting bunga ng dalawang uri ng relasyon b. Ano ang kanilang maipapayo sa magkakaibigan na babae at lalaki? Kraytirya: a.2010 SECONDARY EDUCATION CURRICULUM DOKUMENTONG PANGKURIKULUM SA EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA II Stage 1: Resulta/Inaasahang bunga ( Stage 1: Results/Outcomes ) MGA PAMANTAYAN Kakailanganing Pag-unawa STANDARDS (Understanding) Nilalaman Pagganap ( Content ) (Performance) Kakailanganganin g Tanong ( Question ) Produkto/ Pagganap ( Product/ Performance ) Stage 2: Pagtataya ( Stage 2: Assessment ) Sa antas ng: ( At the level of:) Pag-unawa (Understanding) Pagganap (Performance) pagkakaibigan ay nauwi sa pagiging “magka-ibigan” at maging mga mag-aaral na naging magkaibigan matapos ang pagiging “magka-ibigan” upang matukoy ang mga sumusunod: a. May naibigay na mga patunay sa isinagawang panayam c.

Nakapaglahad ng mga makabuluhang batayan sa maingat na pagpapasya c. Malinaw na nailahad ang pansariling interpretasyon o damdamin b. Makabuluhan ang ibinigay na payo b. Nakapaglahad ng mga patunay sa pagiging katanggap-tanggap ng nabuong interpretasyon o damdamin 17 .2010 SECONDARY EDUCATION CURRICULUM DOKUMENTONG PANGKURIKULUM SA EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA II Stage 1: Resulta/Inaasahang bunga ( Stage 1: Results/Outcomes ) MGA PAMANTAYAN Kakailanganing Pag-unawa STANDARDS (Understanding) Nilalaman Pagganap ( Content ) (Performance) Kakailanganganin g Tanong ( Question ) Produkto/ Pagganap ( Product/ Performance ) Stage 2: Pagtataya ( Stage 2: Assessment ) Sa antas ng: ( At the level of:) Pag-unawa (Understanding) Pagganap (Performance) na damdamin para sa kanyang kaibigan sa katapat na kasarian Kraytirya: a. Nakapaglahad ng mga puntos sa pagtitimbangtimbang ng mga bagay bago magsagawa ng pagpapasya Pagkilala sa Sarili Naihahayag ang magiging interpretasyon o damdamin kung makakikita ng dalawang kamag-aral na magkatapat na kasarian na malapit na magkaibigan Kraytirya a.

2010 SECONDARY EDUCATION CURRICULUM DOKUMENTONG PANGKURIKULUM SA EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA II Stage 1: Resulta/Inaasahang bunga ( Stage 1: Results/Outcomes ) MGA PAMANTAYAN Kakailanganing Pag-unawa STANDARDS (Understanding) Nilalaman Pagganap ( Content ) (Performance) Kakailanganganin g Tanong ( Question ) Produkto/ Pagganap ( Product/ Performance ) Stage 2: Pagtataya ( Stage 2: Assessment ) Sa antas ng: ( At the level of:) Pag-unawa (Understanding) Pagganap (Performance) 5. Nailarawan ang mga tauhan sa kwento Paglalapat Nakagagawa ng isang “Truth Log” na maglalaman ng mga pansariling kwento ng katapatan Kraytirya b. Ito ay may layuning maibigay sa kapwa ang nararapat para sa kanya gabay ang diwa ng pagmamahal. Nakapagtala ng 4-5 pansariling kwento ng 18 . Kraytirya a. Maliwanag ang patunay ng kahalagahan ng pagiging matapat sa salita at gawa sa pagpapaunlad ng pakikipagkapwa b. Katapatan sa Salita at Gawa Nakagagawa ng isang “Truth Log” na maglalaman ng mga pansariling kwento ng katapatan Naisasabuhay ang katapatan sa salita at gawa Ang pagiging matapat sa salita at gawa ay pagpapatunay ng pagkakaroon ng komitment sa katotohanan at mabuti/ matatag na konsensya. Paano maisasabuhay ang pagiging matapat sa salita at gawa? “Truth Log” Pagpapaliwanag: Naipaliliwanag ang kahalagahan ng pagiging matapat sa salita at gawa sa pagpapaunlad ng pakikipagkapwa Kraytirya a. Natukoy ang tunay na aral mula sa kwento b. Gumamit ng mga halimbawa sa ginawang pagpapaliwanag Pagtataya ng ginawang “Truth Log” batay sa sumusunod na pamantayan: • Naglalaman ng 4-5 pansariling kwento ng katapatan • Malinaw ang ginawang paglalahad ng lahat ng mga detalye ng kwento • Kaangkupan ng nilalaman ng kwento sa paksa • Nalakipan ng pagninilay ang bawat inilahad na kwento Interpretasyon Nasusuri ang kwento ni Pinocchio.

Gumamit ng mga makatotohanang halimbawa Pagkilala sa Sarili Natataya ang katapatan gamit ang mga indicators Kraytirya a.2010 SECONDARY EDUCATION CURRICULUM DOKUMENTONG PANGKURIKULUM SA EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA II Stage 1: Resulta/Inaasahang bunga ( Stage 1: Results/Outcomes ) MGA PAMANTAYAN Kakailanganing Pag-unawa STANDARDS (Understanding) Nilalaman Pagganap ( Content ) (Performance) Kakailanganganin g Tanong ( Question ) Produkto/ Pagganap ( Product/ Performance ) Stage 2: Pagtataya ( Stage 2: Assessment ) Sa antas ng: ( At the level of:) Pag-unawa (Understanding) katapatan c. Nakagawa ng ulat mula sa ginawang pagtataya b. May kalakip na pagninilay 19 . Makatotohanan ang ginawang paglalarawan b. Nakagawa ng isang ulat mula sa ginawang survey Pagdama at Pag-unawa sa Damdamin ng Iba Naisalalarawan ang buhay ng taong nabubuhay sa kasinungalingan Kraytirya a. Malinaw at konprehensibo ang ginawang talatanungan b. May kalakip na pagninilay Pagganap (Performance) Pagbuo ng Sariling Pananaw Nakapagsasagawa ng isang survey ng mga gawaing madalas na ginagawa ng mga kapwa mag-aaral na taliwas sa katapatan Kraytirya a.

(p. Compendium) Bakit kailangang magkaroon ng kaalaman sa iba’t-ibang mga paglabag sa pakikipagkapwatao? Pagsasagawa ng isang “campaign rally” laban sa mga sumusunod na paglabag sa pakikipagkapwa. at mga nasa kapangyarihan • karahasan . Naipaliliwanag ng malinaw at nakapagbibigay ng mga konkretong halimbawa kung paano epektibong 20 . 124-125. nakatatanda.Nakikita ang pagkakaisa at pagtutulungan ng grupo ng mga magaaral na bumubuo ng programa 2. pagkamuhi at paghihiganti • maling pananaw kaugnay ng sekswalidad • pagsisinungali ng • mga negatibong Pagtataya ng pagsasagawa ng “campaign rally” laban sa mga paglabag sa pakikipagkapwa batay sa sumusunod na kraytirya: 1.2010 SECONDARY EDUCATION CURRICULUM DOKUMENTONG PANGKURIKULUM SA EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA II Stage 1: Resulta/Inaasahang Bunga ( Stage 1: Results/Outcomes ) MGA PAMANTAYAN Kakailanganing Pag-unawa (Essential Understanding) (Standards) Pag-unawa Pagganap (Understanding) (Performance) Kakailanganing Tanong (Essential Question) Produkto/ Pagganap (Product/ Performance ) Stage 2: Pagtataya ( Stage 2: Assessment ) Sa antas ng: ( At the level of:) Pag-unawa (Understanding) Pagganap (Performance) Ang Mga Isyu at Suliraning Kaugnay ng Pakikipagkapwa Ang mga magaaral ay nakapagsasagaw a ng isang “campaign rally” laban sa mga paglabag sa pakikipagkapwa Ang pag-unawa sa mga paglabag sa pakikipagkapwa ay nakatutulong sa paggamit ng kalayaan tungo sa paggalang ng dignidad ng sarili at kapwa. • kawalan ng pasasalamat • kawalan ng paggalang sa magulang.Nagpapamalas ng aktibong pagkatuto ang mga nakikilahok sa gawaing ito 3.

Kawalan ng Pasasala mat Ang kawalan ng pasasalamat na pagkakait sa kapwa nang nararapat na pagkilala sa kanyang mabuting ginawa ay paglabag sa tungkulin natin na mahalin ang ating kapwa. Namamahagi ng mga “brochures” na nagpapaliwanag sa iba’t ibang birtud at pagpapahalaga na makatutulong upang harapin ang mga paglabag kaugnay ng pakikipagkapwa 1. Ang kawalan ng pasasalamat sa Diyos ay repleksyon ng kawalang kasiyahan sa buhay Paano nagiging suliranin sa pakikipagkapwa ang kawalan ng pasasalamat? Naipamamalas ng magaaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Paksa/Aralin 1 Pagpapaliwanag Pagbibigay ng kahulugan ng pasasalamat Kryatirya: -Nakapagpapaliwanag ng malinaw -Nakapagbibigay ng mga halimbawa Paggawa ng bulletin board tungkol sa 21 .2010 SECONDARY EDUCATION CURRICULUM DOKUMENTONG PANGKURIKULUM SA EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA II Stage 1: Resulta/Inaasahang Bunga ( Stage 1: Results/Outcomes ) MGA PAMANTAYAN Kakailanganing Pag-unawa (Standards) (Essential Understanding) Pag-unawa Pagganap (Understanding) (Performance) Kakailanganing Tanong (Essential Question) Stage 2: Pagtataya ( Stage 2: Assessment ) Sa antas ng: ( At the level of:) Pag-unawa (Understanding) Produkto/ Pagganap (Product/ Performance ) Pagganap (Performance) epekto ng ˝peer pressure hinaharap ang mga paglabag sa pakikipagkapwa gamit ang mga kaugnay na birtud at pagpapahalaga 4.

P 44 Virtue .2010 SECONDARY EDUCATION CURRICULUM DOKUMENTONG PANGKURIKULUM SA EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA II Stage 1: Resulta/Inaasahang Bunga ( Stage 1: Results/Outcomes ) MGA PAMANTAYAN Kakailanganing Pag-unawa (Standards) (Essential Understanding) Pag-unawa Pagganap (Understanding) (Performance) Kakailanganing Tanong (Essential Question) Stage 2: Pagtataya ( Stage 2: Assessment ) Sa antas ng: ( At the level of:) Pag-unawa (Understanding) Produkto/ Pagganap (Product/ Performance ) Pagganap (Performance) (lack of contentment) ng isang tao. The Value of Education Glenn kahulugan at kahalagahan ng pasasalamat Kraytirya: -Nakapasa sa rubric na panukat sa bulletin board Paghahanay ng mga epekto ng kawalangpasasalamat -Napangangatwiranan ang ginawangh paghahanay Interpretasyon Pagbibigay ng kahulugan sa comic strip -Angkop ang pagpapakahulugan -May pagninilay bago ito binigyang kahulugan Pagbibigay ng kahulugan sa larawan -Angkop ang pagpapakahulugan -Nakapagbabanggit ng mga halimbawa Pagbibigay kahulugan sa isang awit -May pagninilay bago ito binigyang kahulugan 22 .

2010 SECONDARY EDUCATION CURRICULUM DOKUMENTONG PANGKURIKULUM SA EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA II Stage 1: Resulta/Inaasahang Bunga ( Stage 1: Results/Outcomes ) MGA PAMANTAYAN Kakailanganing Pag-unawa (Standards) (Essential Understanding) Pag-unawa Pagganap (Understanding) (Performance) Kakailanganing Tanong (Essential Question) Stage 2: Pagtataya ( Stage 2: Assessment ) Sa antas ng: ( At the level of:) Pag-unawa (Understanding) Produkto/ Pagganap (Product/ Performance ) Pagganap (Performance) -Angkop ang pagbibigay kahulugan Paglalapat Paggawa ng journal log ng mga bagay na dapat na ipagpasalamat sa kapwa at sa Diyos arawaraw -Naisusulat ito araw-araw Pagdarasal pagkagising. bago kumain. at bago matulog -May tseklist kung ito ay nagagawa Pagsisimba/Pagsamba tuwing araw ng pagsamba -May tunay na pasasalamat sa puso Pagbuo ng Sariling Pananaw Pagbibigay ng sariling palagay tungkol sa mga kasamaang dulot ng kawalan ng pasasalamat -Nakapagbibigay ng halimbawa Pagbibigay ng sintesis at 23 .

Kawalan Ang kawalan ng Bakit suliranin sa 24 .Naipaliliwanag ang naging damdamin sa pagganap Pagkilala sa Sarili Pagninilay kung may pagpapasalamat sa mga taong nasa paligid at para sa mga biyayang tinatanggap -Naisusulat sa journal ang naging pagninilay Naipamamalas ng mga 2.Makatotohanan ang pagganap .2010 SECONDARY EDUCATION CURRICULUM DOKUMENTONG PANGKURIKULUM SA EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA II Stage 1: Resulta/Inaasahang Bunga ( Stage 1: Results/Outcomes ) MGA PAMANTAYAN Kakailanganing Pag-unawa (Standards) (Essential Understanding) Pag-unawa Pagganap (Understanding) (Performance) Kakailanganing Tanong (Essential Question) Stage 2: Pagtataya ( Stage 2: Assessment ) Sa antas ng: ( At the level of:) Pag-unawa (Understanding) Produkto/ Pagganap (Product/ Performance ) Pagganap (Performance) paglalarawan sa kawalan ng pasasalamat sa Diyos -Naipaliliwanag ito ng malinaw -Angkop ang paglalarawan Pagdama at pag-unawa sa damdamin ng iba Pagsasadula ng isang skit kung saan ipararanas sa mag-aaral ang maging tagatanggap ng kawalang-utang na loob at maging tagatanggap ng mga salitang ”walang utang na loob” .

at mga nasa kapangyarihan ? mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Paksa/Aralin 2 Pagpapaliwanag Pagsusuri sa mga naging kaganapan sa pangkatang Gawain upang matukoy ang mga dahilan ng pagtatagumpay o dipagtatagumpay ng pangkat Kraytirya: -Malinaw ang pagpapaliwanag -May mga halimbawa Pagtukoy sa mga taong dapat igalang at pagbibigay katwiran kung bakit sila dapat igalang Kraytirya: -Mahusay at may mga halimbawa Interpretasyon Pagtukoy sa kahulugan at pagkakaugnay-ugnay ng mga larawan upang maisaayos ito 25 . Nakatata nda at Mga Nasa Kapangy arihan paggalang sa magulang. nakatatanda at mga nasa kapangyarihan ay paglabag sa kanilang moral na karapatan upang mamuno at piliiin kung ano ang makabubuti para sa lahat (common good). pakikipagkapwa ang kawalan ng galang sa magulang. nakatatanda. at. pakikilahok o ang pagbabahagi ng kapangyarihan (empowerment) sa pamamagitan ng pakikiisa at pagpupuno sa kakulangan ng bawa’t isa. Ang kabutihang panlahat na tinutukoy dito ay nag-uugat sa pagsasaayos (order) o ang pagpapanatili ng kapayapaan at pagbibigay ng pagkakataon sa lahat.2010 SECONDARY EDUCATION CURRICULUM DOKUMENTONG PANGKURIKULUM SA EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA II Stage 1: Resulta/Inaasahang Bunga ( Stage 1: Results/Outcomes ) MGA PAMANTAYAN Kakailanganing Pag-unawa (Standards) (Essential Understanding) Pag-unawa Pagganap (Understanding) (Performance) Kakailanganing Tanong (Essential Question) Stage 2: Pagtataya ( Stage 2: Assessment ) Sa antas ng: ( At the level of:) Pag-unawa (Understanding) Produkto/ Pagganap (Product/ Performance ) Pagganap (Performance) ng Galang sa Magulang .

2010 SECONDARY EDUCATION CURRICULUM DOKUMENTONG PANGKURIKULUM SA EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA II Stage 1: Resulta/Inaasahang Bunga ( Stage 1: Results/Outcomes ) MGA PAMANTAYAN Kakailanganing Pag-unawa (Standards) (Essential Understanding) Pag-unawa Pagganap (Understanding) (Performance) Kakailanganing Tanong (Essential Question) Stage 2: Pagtataya ( Stage 2: Assessment ) Sa antas ng: ( At the level of:) Pag-unawa (Understanding) Produkto/ Pagganap (Product/ Performance ) Pagganap (Performance) Authority – p. 418420 Gorospe P 67 Perspective -Angkop ang pagpapakahulugan -May pagninilay bago ito binigyang kahulugan Paglalapat Paggawa ng journal log ng mga bagay na dapat gawin bilang magalang na tao -Naisusulat ito araw-araw Pagbuo ng Sariling Pananaw Pagsasagawa ng isang debate -Nakapagbibigay ng halimbawa -Malinaw ang bawat argumento -Nakapagpapasya matapos ang debate Pagdama at pag-unawa sa damdamin ng iba Pagsasagawa ng ”Please get My Job” na ehersisyo .Naipaliliwanag ang 26 .Makatotohanan ang pagganap .

2010 SECONDARY EDUCATION CURRICULUM DOKUMENTONG PANGKURIKULUM SA EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA II Stage 1: Resulta/Inaasahang Bunga ( Stage 1: Results/Outcomes ) MGA PAMANTAYAN Kakailanganing Pag-unawa (Standards) (Essential Understanding) Pag-unawa Pagganap (Understanding) (Performance) Kakailanganing Tanong (Essential Question) Stage 2: Pagtataya ( Stage 2: Assessment ) Sa antas ng: ( At the level of:) Pag-unawa (Understanding) Produkto/ Pagganap (Product/ Performance ) Pagganap (Performance) naging damdamin sa pagganap Pagkilala sa Sarili Pagninilay kung may paggalang sa mga taong nasa paligid -Naisusulat sa journal ang naging pagninilay Naipamamalas ng magaaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Paksa/Aralin 3 Pagpapaliwanag Paggawa ng power point presentation Kraytirya: . ito ay ang ingatan ang kanyang sarili at umiwas sa kamatayan o sitwasyong maglalagay sa kanya sa panganib. Bakit suliranin sa pakikipagkapwa ang karahasan sa paaralan ? 27 . kung minamahal ng tao ang kapwa gaya ng sarili ay iingatan nya rin ang buhay nito. gayundin naman may tungkulin ang tao kaugnay ng buhay. Karahasan sa Paaralan • Pambubula s • Fraternity at Gangs Tungkulin ng tao na mahalin ang kanyang kapwa tulad ng kanyang sarili o “gawin sa kapwa ang mga bagay na nais nyang gawin sa kanya”.Nakagagawa ng isang malinaw na paglalahad ng kahulugan at mga impormasyon tungkol sa karahasan sa paaralan Paghahalaw at pagpapaliliwanag ang mga mahahalagang 3.

Malinaw ang pagpapaliwanag Interpretasyon Paggawa ng reaction paper tungkol sa napanood na palabas at tungkol sa awit na Lupa Kraytirya: .Nakapagtatala ng mga angkop na halimbawa Pag-uulat tungkol sa binasang sanaysay gamit ang graphic organizer Kraytirya: .Nakapagbibigay ng makabuluhang pagpapaliwanag Paglalapat Paggawa ng isang plano 28 .2010 SECONDARY EDUCATION CURRICULUM DOKUMENTONG PANGKURIKULUM SA EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA II Stage 1: Resulta/Inaasahang Bunga ( Stage 1: Results/Outcomes ) MGA PAMANTAYAN Kakailanganing Pag-unawa (Standards) (Essential Understanding) Pag-unawa Pagganap (Understanding) (Performance) Kakailanganing Tanong (Essential Question) Stage 2: Pagtataya ( Stage 2: Assessment ) Sa antas ng: ( At the level of:) Pag-unawa (Understanding) Produkto/ Pagganap (Product/ Performance ) Pagganap (Performance) konsepto sa binasang sanaysay gamit ang TickTack-Toe organizer Kraytirya: .

Batay sa resulta ng sarbey at mga kaalaman sa karahasan sa paaralan Pagbuo ng sariling pananaw Paggawa ng pagsusuri at pagbibigay ng pananaw kaugnay ng mga balita at maikling kwento tungkol sa karahasan sa paaralan Kraytirya: Naipahahayag ito sa isang malikhaing paraan Nakapagbibigay ng mga konkretong halimbawa Pagdama at pag-unawa sa damdamin ng iba Pagpapahayag ng naging damdamin likha ng larong “garter game” 29 .2010 SECONDARY EDUCATION CURRICULUM DOKUMENTONG PANGKURIKULUM SA EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA II Stage 1: Resulta/Inaasahang Bunga ( Stage 1: Results/Outcomes ) MGA PAMANTAYAN Kakailanganing Pag-unawa (Standards) (Essential Understanding) Pag-unawa Pagganap (Understanding) (Performance) Kakailanganing Tanong (Essential Question) Stage 2: Pagtataya ( Stage 2: Assessment ) Sa antas ng: ( At the level of:) Pag-unawa (Understanding) Produkto/ Pagganap (Product/ Performance ) Pagganap (Performance) ng pagkilos upang tugunan ang isyu sa karahasan sa paaralan Kraytirya: .

Nakagagawa ng isang malinaw na 4.2010 SECONDARY EDUCATION CURRICULUM DOKUMENTONG PANGKURIKULUM SA EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA II Stage 1: Resulta/Inaasahang Bunga ( Stage 1: Results/Outcomes ) MGA PAMANTAYAN Kakailanganing Pag-unawa (Standards) (Essential Understanding) Pag-unawa Pagganap (Understanding) (Performance) Kakailanganing Tanong (Essential Question) Stage 2: Pagtataya ( Stage 2: Assessment ) Sa antas ng: ( At the level of:) Pag-unawa (Understanding) Produkto/ Pagganap (Product/ Performance ) Pagganap (Performance) Kraytirya: -Nakapagbabahagi sa talakayan Kraytirya: -Nakapagbibigay ng moral na pangangatwiran Pagkilala sa Sarili Pagninilay tungkol sa sariling mga karanasan sa karahasan sa paaralan Kraytirya -Nakapagsusuri batay sa sariling karanasan Naipamamalas ng magaaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Paksa/Aralin 4 Pagpapaliwanag Paggawa ng sintesis ng mga natalakay Kraytirya: . Ang pakikipagtalik. Maling Pananaw Kaugnay ng Sekswali dad Pornogra piya Premarital Sex Ang pagkakaroon ng maling pananaw sa sekswalidad ay nakasisira sa pagkatao ng tao. at iba pang uri ng sekswal na gratipikasyon sa labas ng kasal ay pagkakait ng tunay at malalim na Bakit suliranin sa pakikipagkapwa ang maling pananaw kaugnay ng sekswalidad ? - 30 .

Gorospe p 348. 407 P 114 Matutong Mabuhay at Magmahal P100 Perspective P 363. 389 Gorospe sintesis Pagtatala ng mga di kanais-nais na pakikitungo sa katapat na kasarian dahil sa kamangmangan sa pagkakaiba ng lalaki at babae Kraytirya: .2010 SECONDARY EDUCATION CURRICULUM DOKUMENTONG PANGKURIKULUM SA EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA II Stage 1: Resulta/Inaasahang Bunga ( Stage 1: Results/Outcomes ) MGA PAMANTAYAN Kakailanganing Pag-unawa (Standards) (Essential Understanding) Pag-unawa Pagganap (Understanding) (Performance) Kakailanganing Tanong (Essential Question) Stage 2: Pagtataya ( Stage 2: Assessment ) Sa antas ng: ( At the level of:) Pag-unawa (Understanding) Produkto/ Pagganap (Product/ Performance ) Pagganap (Performance) - - Mga Bulgar at Malaswa ng Paguusap Pakikipag talik sa iba’t ibang kapareha pakikipag-ugnayan sa katapat na kasarian. 364.Nakapagbibigay ng mga konkretong halimbawa 31 .Nakapagtatala ng mga angkop na halimbawa Pag-uulat tungkol sa binasang sanaysay gamit ang graphic organizer Kraytirya: Naipaliliwanag ng malinaw ang moral na implikasyon ng mga maling gawi kaugnay ng sekswalidad .

Naipakikita ng malinaw ang pagkakaiba ng 32 .Nakapagbibigay ng makabuluhang pagpapaliwanag Pagtukoy sa mga kabaliktaran ng mga positibong pananaw sa sekswalidad na napapaloob sa babasahin Kraytirya: -Nakapagbigay ng angkop na maling pananaw sa sekswalidad Paglalapat Pagsasagawa ng pantominang pagganap na nagpapakita ng pagkakaiba ng lalaki at babae Kraytirya: .2010 SECONDARY EDUCATION CURRICULUM DOKUMENTONG PANGKURIKULUM SA EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA II Stage 1: Resulta/Inaasahang Bunga ( Stage 1: Results/Outcomes ) MGA PAMANTAYAN Kakailanganing Pag-unawa (Standards) (Essential Understanding) Pag-unawa Pagganap (Understanding) (Performance) Kakailanganing Tanong (Essential Question) Stage 2: Pagtataya ( Stage 2: Assessment ) Sa antas ng: ( At the level of:) Pag-unawa (Understanding) Produkto/ Pagganap (Product/ Performance ) Pagganap (Performance) Interpretasyon Pagtukoy sa kahulugan ng mga simbulong naglalarawan sa lalaki at babae Kraytirya: .

2010 SECONDARY EDUCATION CURRICULUM DOKUMENTONG PANGKURIKULUM SA EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA II Stage 1: Resulta/Inaasahang Bunga ( Stage 1: Results/Outcomes ) MGA PAMANTAYAN Kakailanganing Pag-unawa (Standards) (Essential Understanding) Pag-unawa Pagganap (Understanding) (Performance) Kakailanganing Tanong (Essential Question) Stage 2: Pagtataya ( Stage 2: Assessment ) Sa antas ng: ( At the level of:) Pag-unawa (Understanding) Produkto/ Pagganap (Product/ Performance ) Pagganap (Performance) lalaki at babae .Nakapagpapakita ng mga angkop na pagganap Pagsasagawa ng isang information campaign sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga babasahin sa mga kapwa mag-aaral Kraytirya: .Nakapamamahagi ng mga babasahin tungkol sa pagiwas sa maling pananaw sa sekswalidad Paggawa ng tseklist ng mga dapat gawin/iwasan upang mapanatili ang kalinisang puri Kraytirya: Nakagagawa ng journal log ng mga pagsasabuhay nito Pagbuo ng sariling pananaw 33 .

2010 SECONDARY EDUCATION CURRICULUM DOKUMENTONG PANGKURIKULUM SA EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA II Stage 1: Resulta/Inaasahang Bunga ( Stage 1: Results/Outcomes ) MGA PAMANTAYAN Kakailanganing Pag-unawa (Standards) (Essential Understanding) Pag-unawa Pagganap (Understanding) (Performance) Kakailanganing Tanong (Essential Question) Stage 2: Pagtataya ( Stage 2: Assessment ) Sa antas ng: ( At the level of:) Pag-unawa (Understanding) Produkto/ Pagganap (Product/ Performance ) Pagganap (Performance) Paglalahad ng damdamin tungkol sa prinsipyo na ang tunay na pag-ibig ay nakapaghihintay Kraytirya: Naipahahayag ito sa isang malikhaing paraan Nakapagbibigay ng mga konkretong halimbawa Pagdama at pag-unawa sa damdamin ng iba Pagsusuri ng isang kaso ng pakikipag deyt Kraytirya: -Nakapagbabahagi sa talakayan Paglalagay sa sarili sa sitwasyon ng isang asawang marami nang nakasiping ang kabiyak bago ito ikasal Kraytirya: -Nakapagbibigay ng moral na pangangatwiran 34 .

Ang pagsisinungaling na paglabag sa tungkulin ng tao na hanapin ang katotohanan ay pagsalungat sa dikta ng tamang pag-iisip at paggawa ng masama sa kapwa at lipunan Gorospe P301 P 27 Values Guisado Bakit suliranin sa pakikipagkapwa ang pagsisinungaling ? 35 .2010 SECONDARY EDUCATION CURRICULUM DOKUMENTONG PANGKURIKULUM SA EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA II Stage 1: Resulta/Inaasahang Bunga ( Stage 1: Results/Outcomes ) MGA PAMANTAYAN Kakailanganing Pag-unawa (Standards) (Essential Understanding) Pag-unawa Pagganap (Understanding) (Performance) Kakailanganing Tanong (Essential Question) Stage 2: Pagtataya ( Stage 2: Assessment ) Sa antas ng: ( At the level of:) Pag-unawa (Understanding) Produkto/ Pagganap (Product/ Performance ) Pagganap (Performance) Pagkilala sa Sarili Pagsusuri at pagtataya ng mga katangiang pambabae/panlalaki Kraytirya -Nakapagsusuri batay sa sariling karanasan Naipamamalas ng magaaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagpapaliwanag Pagsusuri at pagpapaliwanag ng mga pinsalang dulot ng pagsisinungaling Paggawa ng pagiimbestiga o pananaliksik at pag-uulat ng mga nakalap na ebidensya Kraytirya: -Malinaw ang pagpapaliwanag -May mga halimbawa Pagkilala sa Sarili Pagsusuri ng sarili kaugnay ng ikalawang 5. Pagsisinu ngaling .

” Kraytirya: -May mga halimbawa -Batay sa sariling karanasan Interpretasyon Pagsasagawa ng isang sarbey at pagbibigay kahulugan sa mga datos na nakuha Kraytirya: -Malinaw ang pagpapaliwanag Paghihinuha sa maaring idulot na suliranin kung karamihan sa mga tao ay nagsisinungaling Kraytirya: -May mga halimbawa Pagbuo ng Sariling Pananaw Ibibigay ang sariling pananaw tungkol sa mga pangangatwirang ibinigay 36 .2010 SECONDARY EDUCATION CURRICULUM DOKUMENTONG PANGKURIKULUM SA EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA II Stage 1: Resulta/Inaasahang Bunga ( Stage 1: Results/Outcomes ) MGA PAMANTAYAN Kakailanganing Pag-unawa (Standards) (Essential Understanding) Pag-unawa Pagganap (Understanding) (Performance) Kakailanganing Tanong (Essential Question) Stage 2: Pagtataya ( Stage 2: Assessment ) Sa antas ng: ( At the level of:) Pag-unawa (Understanding) Produkto/ Pagganap (Product/ Performance ) Pagganap (Performance) utos “ Huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa.

2010 SECONDARY EDUCATION CURRICULUM DOKUMENTONG PANGKURIKULUM SA EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA II Stage 1: Resulta/Inaasahang Bunga ( Stage 1: Results/Outcomes ) MGA PAMANTAYAN Kakailanganing Pag-unawa (Standards) (Essential Understanding) Pag-unawa Pagganap (Understanding) (Performance) Kakailanganing Tanong (Essential Question) Stage 2: Pagtataya ( Stage 2: Assessment ) Sa antas ng: ( At the level of:) Pag-unawa (Understanding) Produkto/ Pagganap (Product/ Performance ) Pagganap (Performance) ng kanyang kamag-aral sa pagsisinungaling Kraytirya: -Batay sa sarling mga karanasan -May mga halimbawa Paglalapat Pagsunod sa Pamantayang “Kung walang masasabinig makabubuti ay huwag na lang magsalita.” Paggawa ng resolusyon ng pagbabago Kraytirya: -May mga ebidensya sa pagtupad nito Pagdama at pag-unawa sa damdamin ng iba Pagbabahagi ng karanasan kung saan naging biktima ng kasinungalingan o nakapanakit dahilsa pagsisinungaling -May pagsisisi kung 37 .

Mga Negatibo ng Epekto ng ˝Peer Pressure˝ -Paninigarilyo -Pag-inom ng alak -Paggamit ng bawal na gamot -Pre-marital sex Ang mga negatibong epekto ng “peer pressure” ay bunga ng pagsikil sa kalayaan ng tao na piliin ang makabubuti para sa kanyang sarili.2010 SECONDARY EDUCATION CURRICULUM DOKUMENTONG PANGKURIKULUM SA EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA II Stage 1: Resulta/Inaasahang Bunga ( Stage 1: Results/Outcomes ) MGA PAMANTAYAN Kakailanganing Pag-unawa (Standards) (Essential Understanding) Pag-unawa Pagganap (Understanding) (Performance) Kakailanganing Tanong (Essential Question) Stage 2: Pagtataya ( Stage 2: Assessment ) Sa antas ng: ( At the level of:) Pag-unawa (Understanding) Produkto/ Pagganap (Product/ Performance ) Pagganap (Performance) nakapanakit 6. Kailan nagiging suliranin sa pakikipagkapwa ang ”peer pressure˝? Naipamamalas ng magaaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagpapaliwanag Pagbuo ng kahulugan ng pagiging mapanagutan Pagbibigay katwiran kung paano makatutulong ang pagiging mapanindigan sa pakikipagkapwa Pagkilala sa Sarili Pagtataya sa sarli kaugnay ng nangingibabaw na paraan ng pagtugon Pagmamarka sa sarili sa Peer Pressure Quiz Interpretasyon Pagsasagawa ng isang sarbey upang matukoy ang profile ng mga kamag-aral sa pagtugon sa peer pressure 38 . Ang kakayahan sa mapanindigang pagtanggi at matalinong pagpapasya ay makatutulong upang harapin ang mga negatibong epekto ng peer pressure.

2010 SECONDARY EDUCATION CURRICULUM DOKUMENTONG PANGKURIKULUM SA EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA II Stage 1: Resulta/Inaasahang Bunga ( Stage 1: Results/Outcomes ) MGA PAMANTAYAN Kakailanganing Pag-unawa (Standards) (Essential Understanding) Pag-unawa Pagganap (Understanding) (Performance) Kakailanganing Tanong (Essential Question) Stage 2: Pagtataya ( Stage 2: Assessment ) Sa antas ng: ( At the level of:) Pag-unawa (Understanding) Produkto/ Pagganap (Product/ Performance ) Pagganap (Performance) Paglalapat Pagsasagawa ng mga gawaing pampaaralan na makatutulong sa mga kabataan na harapin ang negatibong peer pressure Pagsasagawa ng isang plano ng pagkilos upang harapin ang negatibong peer pressure Pagbuo ng Sariling Pananaw Pakikibahagi sa isang deliberasyon kung anong gawain ang mas makatutulong sa kapwa mag-aaral upang harapin ang peer pressure 39 .