Masusing Banghay-Aralin sa Musika 4 Ikaapat na Baitang Ika 18 ng Enero 2012 Vicky A.

Flor Alfarero
Mag-aaral

G. Joel
Guro

I.

Layunin: Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral sa Ikaapat na Baitang ay maasahang maisasagawa ang mga sumusunod na may 75 % kawastuhan: 1. Nakikilala ang mga instrumentong perkusyon na may tiyak at ditiyak na tono; 2. Napapangkat ang mga instrumentong musikal ayon sa uri ng tonog; at 3. Nagagamit ang iba-ibang tunog mula sa ibat-ibang bagay sa paligid.

II.

Paksa at Nilalaman: Paksa: Pagkilala sa Instrumentong Perkusyon Sanggunian: Sanayang Aklat sa Musika, Sining at Edukasyong Pagpapalakas ng katawan 4 Milagros, Refrente et. Al., p.60-63. Kagamitan: Laptop, LCD Projector, Mga Larawan / Plaskards Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1. Balik Aral Gawain ng Opo gitara, piyano,

III.

Gawain ng Guro Estudyante Kahapon ay napag-aralan natin ang tungkol sa instrumentong musikal. Sino ang makapagbibigay ng halimbawa? organo, etc. 2. Pagganyak

pagtapik. Paglinang na Gawain 1.maracas. Ang instrumentong ito na pinatutunog sa pamamagitan ng pagkalog. Paglalahad Ang mga instrumentong musikal. Paano sila pinatutunog? pagpalo. Ang instrumentong perkusyon ay maaaring pangkatin sa dalawa: may tiyak na tono at walang tiyak na tono. Anu-ano ang mga ito? tambol. pagpalo. mababa. mataas.Pagmasdan ang mga larawan ng instrumentong perkusyon. Mga Instrumentong Perkusyon na May Tiyak na Tono 1) Timpani 2) Saylopon / Marimba 3) Chimes 4) Celesta Mga Instrumentong Perkusyon na Walang Tiyak na Tono 1) Tambol (Drum) 2) Pompyang (Cymbals) 3) Batingting (Triangle) 4) Tamborin (Tambourine) 5) Maracas (Maracas) ii. Pagtatalakay Sa lahat ng instrumentong musikal. Ibat ibang uri ng tunog ang ating maririnig. apgkalog B. i. 2. o maingay. May mabigat. magaan. pagtapik at pag- . ang instrumentong perkusyon ang “pinakamatanda”. matinis. etc. may tiyak na tono man o wala ay mayroon dong timbre.

Paglalahat Anong instrumento ang pinatutunog sa pamamagitan ng pagkalog. 2. 4. Walang Tiyak na Tono Pangkatin ang mga instrumentong perkusyon ayon sa: . 3. Anu –ano ang mga instrumentong perkusyon na walang tiyak na tono? tambol. Anu-ano ang mga instrumentong perkusyon na may tiyak na tono? timpani. 3. 1. Pagsasanay 2 1. pagtapik at pagpapatama? 5. Mga Instrumentong Perkusyon May Tiyak na Tono 1. pagpalo. batingting 3. 4. saylopon 2. Paglalapat Pagsasanay 1 Punan ang wastong sagot ang talahanayan.papatama ay nakilala at nagamit na noon pa man. Paghahalaw at Paghahambing Ano ang pinagkaiba ng instrumentong may tiyak na tono sa walang tiya na tono? 4. 2.

Pinupukpok b.” Saliwan ito ng instrumentong perkusyon. Castanets c. Kinakalabit c. Tambourine b. ang tamang 1.a. Paghampas Anong instrument ang kinikiskis? a. Sand blocks Aling instrument ang may tiyak na tono? a. tinutugtog ang tambol? a. Pagkalog b. Kinakalabit c. 3. Hinahampas Ang maracas ay tinutugtog sa pamamagitan ng. Paano 2. Pagkiskis c. Triangle V. Bigat at gaan ng tunog b. 5. Pagtataya Piliin sagot. Pinupukpok b. Tambol b. 4. Taas at baba ng tunog c. Xylophone c. Takdang – Aralin Pag-aralan ang lunsarang awiting “Little Band. a. . Tinis at laki ng tunog IV. Hinihipan Paano tinutugtog ang cymbals? a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful