Ang Masusing Banghay sa Sibika at Kultura II

I.

Layunin Nasasabi ang kahulugan ng karapatan Naipapamals ang karapatan sa lahat ng pagkakataon Natatalakay ng may kawilihan ang karapatan

II.

Paksang – Aralin Mga Karapatan ng Batang Pilipino Sang. Pagsibol ng Lahing Pilipino, pp.126-128 Kag. Mga larawan ng karapatan, activity card, tsart Pagpapahalaga: Napapahalagahan ang karapatan ng mga bata

III.

Pamamaraan Gawain ng Guro Gawain ng Mag-aaral

A. Panimulang Gawain 1. Balitaan (Tatawag ng isang batang magbabalita (Magbabalita ang isang bata sa harap at pag-uusapan ang balita) ng klase) 2. Pagsasanay sa Mapa 3. Balik-aral Anu-ano ang mga Pagdiriwang na Araw ng Kalayaan pansibiko? Araw ng Kagitingan Araw ng Paggawa Araw ni Rizal Araw ni Bonifacio Araw ng mga Bayani Pambansang Araw ng mga Tao Buwan ng Wika B. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak (Pag-awit ng kantang “Ang bata’y may karapatan”)

(Matapos ang oras na inilaan sa (ipapakita ng bawat grupo sa harap ng pangkatang gawain. Paglalahad Anu-ano ang inyong mga pangunahing Tirahan pangangailangan? Edukasyon Pagkain Damit Sinu-sino ang nagbibigay nito? (Pagpapakita ng larawan) Ano ang nakikita niyo sa larawan? Ang aming mga magulang Mga tao sa pamayanan 1. Pangwakas na Gawain .2. Tama! Karapatan ban g isang bata na Opo! mabigyan ng iba pang pangangailangan? Paano mo maipapakita ang pasasalamat sa pagkakaloob sa iyo ng karapatan na mabigyan ng iba pang pangangailangan? SAGOT! 4. Pagtatalakay Kailangan mo rin ba ang nakalarawan? Opo. dahil ito ay pangangailangan ng Bakit? isang bata/tao. Mga bata Naglalarong mga bata Nag-aaral na mga bata Malinis at ligtas na pamayanan Mga batang magpupuntang simbahan 3. 5. 3. Malikhaing Paglalapat Anu-ano ang mga pamatayan kapag Gumawa ng tahimik ngpapangkatang gawain? Sumali at tumulong sa ginagawa Making at sumunod sa sinasabi ng lider. 4. Bibigyan ko lamang kayo ng 15 minuto para gawin at sagutin ang tanong na nakasulat sa ibibigay kong activity card sa bawat grupo. papakinggan ang klase ang kanilang ginawa) bawat kasagutan ng grupo. 2.) C.

Karapatan ng bata na magkaroon ng pangalan. Hindi mahalaga ang malinis na pamayanan. Pagtataya Isulat ang T kung Tama ang isinasaad ng pangungusap at M naman kung Mali. . Paglalahat Ano ang kahulugan ng karapatan? Anu-ano ang mga karapatan mo? Ang karapatan ay pangangailangan ng isang bata/tao na dapat maibigay. __4. Karapatan ng bata na lumaking malusog at malakas __5. Takdang – Aralin Gumupit ng larawan na nagpapakita ng karaptan mo bilang bata. Ang ating mga magulang ang unang ngabibigay n gating karapatan. Ang mga bata ay may karapatang makapaglaro. __3. __2. V.1. __1. Karapatan kong magkaroon ng pangalan Karapatan kong makapaglaro Karapatan kong makapag-aral Karapatan kong makapimili ng relihiyon Karapatan kong lumaki ng malusog at malakas Karapatan kong magkaroon ng ligtas at malinis na pamayanan IV.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful