ISANG PAYAK AT MAPAMARAANG PAGHAHANAP NG ISANG MAKABULUHAN AT MAHALAGANG IMPORMASYON HINGGIL SA ISANG TIYAK NA PAKSA O SULIRANIN SA PAMAMAGITAN NG PAGGAMIT

NG MGA MAKAAGHAM NA KAGAMITAN ISANG SISTEMATIKO,KONTROLADO,IMPERIKAL AT KRITIKAL NA IMBESTIGASYON NG MGA PROPOSISYONG HAYPOTETIKAL TUNGKOL SA ISANG INAKALANG RELASYON NG MGA NATURAL NA PANGYAYARI MGA KATANGIAN NG PANANALIKSIK NAGBIBIGAY DIIN SA NATUKLASANG PANGKALAHATANG PANUNTUNAN O PRINSIPYO ITO Y ISANG TIYAKAKAN AT MAPAMARAANG IMBESTIGASYON TUNGO SA MAINGAT NA PAGSUSURI O PAGAANALISA LOHIKAL AT OBHEKTIBO AT GUMAGAMIT NG IBA T IBANG PARAAN NG PAGSUSURI UPANG PATUNAYAN ANG TALANG NAKALAP NAGSISIKAP NA MAGTALA NG HIGIT NA MARAMING KATIBAYAN HANGGAT MASURI AT ISULAT ITO SA PARAANG PATAMBILANG. MAINGAT NA ITINATALA AT ISUSULAT KAHALAGAHAN NG PANANALIKSIK ANG PANANALIKSIK AY MAHALAGA SA BUHAY NG TAO. SA PAMAMAGITAN NG PANANALIKSIK ANG URI NG BUHAY NG TAO AY NABABAGO-MULA SA MAKALUMA TUNGO SA MAKABAGO. BINABAGO NITO ANG URI NG PAMUMUHAY PINAGBUBUTI NG PANANALIKSIK ANG URING PAGTUTURO ISINASAAYOS NG PANANALIKSIK ANG MGA GAWAIN O GINAGAWA NG MGA MAG-AARAL NAGBIBIGAY KASIYAHAN ANG PANANALIKSIK,ANG PANGANGAILANGN NG TAO PINAPAGAAN NG PANANALIKSIK ANG BIGAT NG GAWAIN ANG PANANALIKSIK AY MAY MALALIM NA ASPETONG SIKOLOHIKAL. NAKATUTULONG SA MASAGANANG ANI AT PAGLULUWAS SA IBAYONG DAGAT.

Kabanata I Kaligirang pag aaral- suliranin, nangyayari at tumatalakay sa mga nakuhang ideas I. Kaligiran A. Panimula intro B. Pagpapahayag ng Suliranin problem, what C. Kahalagahan ng pag aaral objective, why D. Saklap at Limitation boundary E. Depinisyon ng mga termino terminologies

tagal ng panahon ng pag-aaral. 3.Upang matiyak kung anong pag-aaral na ang nagawang kaugnay ng isinasagawang pag-aaral.Banggitin din ang maidaragdag na kaalaman nito.instrumentong gamit sa pananaliksik.Kahalagahan ng Pag-aaral-Dito ay dapat talakayin ng mananaliksik ang katwiran at kaugnayan sa kasalukuyang panahon.Depinisyon ng mga Termino-Nilalaman ng bahaging ito ang mga susing salita at kung paano sila binibigyang-kahulugan batay sa paggagamit sa mga pangungusap.dito ay binabanggit ng mananaliksik kung paanong ang mga pag-aaral ay nauugnay sa kaniyang isinasagawang pag-aaral. KABANATA II. E. Upang mapagaan ang pag-iinterpreta sa mga kinalabasan ng pag-aaral . K.Talakayin din ang implikasyon ng natuklasang suliranin at ang posibleng solusyon sa suliranin.Ang Pananaliksik ay binubuo ng limang kabanata 1.Panimula-Ang panimula ay dapat na kakitaan ng impormasyon kung saan ang pag-aaral.lawak ng pag-aaral .Sa bahaging ito ipinakikita kung sinu-sino ang magkakaroon ng kapakinabangan sa isinagawang pag-aaral.Binibigyan kahulugan lamang ang mahahalaga at kinakailangang salita para sa madaling ikauunawa ng pag-aaral at upang maiwasan ang mga di-tiyak na pahayag na maaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan. May pangangailangang balik-aralan ang mga nasulat na mga babasahin at mga pag-aaral na may kaugnayang isinasagawang pag-aaral na may kaugnayan sa kasalukuyang isinasagawang pag-aaral dahil sa mga sumusunod na kadahilanan: 1. MGA KAUGNAY NG PAG-AARAL AT LITERATURA Ang bahaging ito ay isa sa mahalagang bahagi ng pananaliksik. D.Paglalahad ng suliranin-Ang bahaging ito ang tumatalakay kaugnay ng suliranin na siyang pinagkukunan ng ideya ng isinagawang pag-aaral.Saklaw at Limitasyon ng Pag-aaral-Tinitiyak at tukoy ng mananaliksik ang saklaw o sinasakop ng pag-aaral sa punto ng tagasagot. B. Upang matuklasan ang estratehiya o pamamaraang ginagamit sa pananaliksik na nakabuti at dinakabuti. at paksang tatalakayin o sasaliksikin. kabanata I Ang Suliranin at Kaligirang Kasaysayan A. 2.

Natuklasan. Sa pagsulat ng lagom ng natuklasan ay nararapat na: 1.Pagsusuri at Pagpapahalaga sa mga Datos Sa bahaging ito ay mahalagang: 1.Ang nilalaman ng bahaging ito ay dapat na magtaglay ng mga sumusunod: a.Nagbibigay diin lamang sa mga makahulugan at makabuluhang resulta o kinalabasan.Konglusyon at Rekomendasyon Ipinakikita sa bahaging ito ang pangkalahatang lagom ng pag-aaral. Ang kongklusyon ay mga makatuwirang sagot o kasagutan samakatuwid ay di nararapat .hinuha o mga palagay.Magkaroon ng maikling pahayag hinggil sa layunin ng pag-aaral pagbanggit sa saklaw ng pananaliksik. Hindi rin nararapat na magbigay ng paliwanag.lagom ng mga natulkasan.Banyagang Literatura b.Ang mga natuklsan ay ipinahahayag sa paraang mapagbuo na nagtataglay ng mga tiyak na salita. 3.kongklusyon at rekomendasyon.Masagot ang lahat ng mga tiyak na katanungan sa unang kabanata sa ilalim ng paglalahad ng suliranin at ipinaliliwanag o pinatutunayan sa pamamagitan ng mga talahanayan(tables) 2.Walang bagong datus ang nararapat na ipakita o isama sa lagom ng natuklasan at kongklusyon.Lokal na LIteratura d.Ito ang huling kabanata ng isang saliksik at siyang pinakamahalaga sapagkat ditto matatagpuan ang lagom ng natuklasan. Ito ang bahaging naglalaman ng mga hinuha.paglalahat sa pamamagitan ng kongklusyon at mga rekomendasyon para sa mga natuklasan.tesis man o disertasyon ay dapat na magtaglay at tumalakay sa mga sumusunod.Iwasan ang pagkakamali sa paghahanda ng talahanayan na tumatalakay sa lahat ng nilalaman makabuluhan man o di makabuluhan.Isaalang-alang ang bawat haypotesis ng pag-aaral sa paglalahad ng kinalabasan ng saliksik. Hindi nararapat maglaman ng opinion. 4.pala-palagay.Talakayin kung bakit naging possible ang gayong kinalabasan.pagsusuring istadistikal at mga bilang.Tukuyin at ipaliwanag o bigyang interpretasyon ang mga pangunahing datus. pamamaraang ginagamit at instrument. 4. 2. 3. 5.Ihambing ang kinalabasan ng pag-aaral na nalipon na saliksik.pagpapakahulugan at paglalahat batay sa mga natuklasan. KABANATA V: Paglalagom.Lokal na Pag-aaral KABANATA III: PAMAMARAANG GINAMIT Ang bahaging ito ng isang pananaliksik o pag-aaral. Pamaraang ginamit Populasyon at bilang nito Paraan ng pagpili ng kalahok Instrumentong gagamitin Paraan ng pangangalap ng datus Uri ng gagamiting estadistika Uri ng gagamiting estadistika KABANATA IV: Paglalahad.Maaring pagsama-samahin ang mga natuklasan subalit kinakailangng unang sulatin o isulat ang mga tiyak na katunayan ayon sa pagkaka-sunod-sunod at susundan ng mga natuklasan.Banyagang Pag-aaral c.

at paalpabeto.brosyur at mga kauring limbag na babasahin at mga di-limbag na babasahin tulad ng awdyo-viswal na kagamitan.nagpapakita o tumutukoy sa mga tiyak na natuklasan o natutunan mula sa mga suliraning inilahad sa pananaliksik.uri ng publikasyon..kronolohikal.Isahang espasyo ang pagitan ng mga linya ng entri.Tala ng Publikasyon..tumutukoy lamang sa saklaw ng pag-aaral. 2. Filipino Bilang Tanging Gamit.Rekorded na interbyu ang nilalaman ng bibliyograpi.maikli subalit nagpapabatid o nagpaparating ng lahat ng mahahalagang impormasyon hinggil sa isinagawang pananaliksik. Ang kongklusyon ay nararapat magtaglay ng mga sumusunod na katangian: 1.nasasakupan Bibliorapiya Talaan ng mga aklat. Sa paggawa ng bibliograpiya. Manila: National Bookstore.Pamagat: Isinasara ng tuldok ang pamagat.Tiyakang kasagutan lamang ay ibinigay o isinusulat. 2.Ngalan ng May-akda.ngalan at petsa ng publikasyon ay hindi ikinukulong sa parenthesis o panaklong.kasunod ay unang pangalan na sinusundan ng tuldok. May pagkakaiba lamang sa ilang aspeto gaya ng sumusunod: 1. 4. Arrogante. 1995.isaad o ipahayag nang walang pasubali.. Filipino Pangkoleheyo. Ang lugar. et al. Abad.Maaring ayusin ang bibliyograpiya batay sa sumusunod:papaksa. 3. Jose A.pamphlet.Paalpabetong batay sa apelyido ng may-akda ng babasahin at di limbag na sanggunian ang karaniwan gamitin. Manila: National Bookstore . Marietta A. Halimbawa.magasin.nakalabas sa kaliwang bahagi ang unang linya ng bawat enti samanatalang nakapasok naman sa kanan ang mga kasunod na linya.Sinusundan ng tuldok ang petsa. 1994. 3.samantalang dalawang espasyo ang pagitan ng bawat enti. Una ang apelyido na sinusundan ng kuwit.. Ang nilalaman ng bibliograpiya ay gaya ng sa talababa(footnote) . et al.gamitan ng mga tambilang sapagkat ito ay magbibigay ng limitadong kinalalabasan ng pag-aaral.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful