ISANG PAYAK AT MAPAMARAANG PAGHAHANAP NG ISANG MAKABULUHAN AT MAHALAGANG IMPORMASYON HINGGIL SA ISANG TIYAK NA PAKSA O SULIRANIN SA PAMAMAGITAN NG PAGGAMIT

NG MGA MAKAAGHAM NA KAGAMITAN ISANG SISTEMATIKO,KONTROLADO,IMPERIKAL AT KRITIKAL NA IMBESTIGASYON NG MGA PROPOSISYONG HAYPOTETIKAL TUNGKOL SA ISANG INAKALANG RELASYON NG MGA NATURAL NA PANGYAYARI MGA KATANGIAN NG PANANALIKSIK NAGBIBIGAY DIIN SA NATUKLASANG PANGKALAHATANG PANUNTUNAN O PRINSIPYO ITO Y ISANG TIYAKAKAN AT MAPAMARAANG IMBESTIGASYON TUNGO SA MAINGAT NA PAGSUSURI O PAGAANALISA LOHIKAL AT OBHEKTIBO AT GUMAGAMIT NG IBA T IBANG PARAAN NG PAGSUSURI UPANG PATUNAYAN ANG TALANG NAKALAP NAGSISIKAP NA MAGTALA NG HIGIT NA MARAMING KATIBAYAN HANGGAT MASURI AT ISULAT ITO SA PARAANG PATAMBILANG. MAINGAT NA ITINATALA AT ISUSULAT KAHALAGAHAN NG PANANALIKSIK ANG PANANALIKSIK AY MAHALAGA SA BUHAY NG TAO. SA PAMAMAGITAN NG PANANALIKSIK ANG URI NG BUHAY NG TAO AY NABABAGO-MULA SA MAKALUMA TUNGO SA MAKABAGO. BINABAGO NITO ANG URI NG PAMUMUHAY PINAGBUBUTI NG PANANALIKSIK ANG URING PAGTUTURO ISINASAAYOS NG PANANALIKSIK ANG MGA GAWAIN O GINAGAWA NG MGA MAG-AARAL NAGBIBIGAY KASIYAHAN ANG PANANALIKSIK,ANG PANGANGAILANGN NG TAO PINAPAGAAN NG PANANALIKSIK ANG BIGAT NG GAWAIN ANG PANANALIKSIK AY MAY MALALIM NA ASPETONG SIKOLOHIKAL. NAKATUTULONG SA MASAGANANG ANI AT PAGLULUWAS SA IBAYONG DAGAT.

Kabanata I Kaligirang pag aaral- suliranin, nangyayari at tumatalakay sa mga nakuhang ideas I. Kaligiran A. Panimula intro B. Pagpapahayag ng Suliranin problem, what C. Kahalagahan ng pag aaral objective, why D. Saklap at Limitation boundary E. Depinisyon ng mga termino terminologies

Saklaw at Limitasyon ng Pag-aaral-Tinitiyak at tukoy ng mananaliksik ang saklaw o sinasakop ng pag-aaral sa punto ng tagasagot. May pangangailangang balik-aralan ang mga nasulat na mga babasahin at mga pag-aaral na may kaugnayang isinasagawang pag-aaral na may kaugnayan sa kasalukuyang isinasagawang pag-aaral dahil sa mga sumusunod na kadahilanan: 1. 3.Depinisyon ng mga Termino-Nilalaman ng bahaging ito ang mga susing salita at kung paano sila binibigyang-kahulugan batay sa paggagamit sa mga pangungusap.Talakayin din ang implikasyon ng natuklasang suliranin at ang posibleng solusyon sa suliranin. kabanata I Ang Suliranin at Kaligirang Kasaysayan A.instrumentong gamit sa pananaliksik.Paglalahad ng suliranin-Ang bahaging ito ang tumatalakay kaugnay ng suliranin na siyang pinagkukunan ng ideya ng isinagawang pag-aaral.Ang Pananaliksik ay binubuo ng limang kabanata 1. 2. KABANATA II.lawak ng pag-aaral . Upang mapagaan ang pag-iinterpreta sa mga kinalabasan ng pag-aaral . Upang matuklasan ang estratehiya o pamamaraang ginagamit sa pananaliksik na nakabuti at dinakabuti.tagal ng panahon ng pag-aaral. E. D.Upang matiyak kung anong pag-aaral na ang nagawang kaugnay ng isinasagawang pag-aaral. B.Panimula-Ang panimula ay dapat na kakitaan ng impormasyon kung saan ang pag-aaral.Binibigyan kahulugan lamang ang mahahalaga at kinakailangang salita para sa madaling ikauunawa ng pag-aaral at upang maiwasan ang mga di-tiyak na pahayag na maaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan.dito ay binabanggit ng mananaliksik kung paanong ang mga pag-aaral ay nauugnay sa kaniyang isinasagawang pag-aaral. at paksang tatalakayin o sasaliksikin.Kahalagahan ng Pag-aaral-Dito ay dapat talakayin ng mananaliksik ang katwiran at kaugnayan sa kasalukuyang panahon. K.Banggitin din ang maidaragdag na kaalaman nito.Sa bahaging ito ipinakikita kung sinu-sino ang magkakaroon ng kapakinabangan sa isinagawang pag-aaral. MGA KAUGNAY NG PAG-AARAL AT LITERATURA Ang bahaging ito ay isa sa mahalagang bahagi ng pananaliksik.

Isaalang-alang ang bawat haypotesis ng pag-aaral sa paglalahad ng kinalabasan ng saliksik. 3.pagsusuring istadistikal at mga bilang.hinuha o mga palagay.Natuklasan.Iwasan ang pagkakamali sa paghahanda ng talahanayan na tumatalakay sa lahat ng nilalaman makabuluhan man o di makabuluhan.Tukuyin at ipaliwanag o bigyang interpretasyon ang mga pangunahing datus.Ang nilalaman ng bahaging ito ay dapat na magtaglay ng mga sumusunod: a.Talakayin kung bakit naging possible ang gayong kinalabasan. 4.pagpapakahulugan at paglalahat batay sa mga natuklasan.tesis man o disertasyon ay dapat na magtaglay at tumalakay sa mga sumusunod.pala-palagay. 4. Hindi rin nararapat na magbigay ng paliwanag. KABANATA V: Paglalagom.Ihambing ang kinalabasan ng pag-aaral na nalipon na saliksik. Pamaraang ginamit Populasyon at bilang nito Paraan ng pagpili ng kalahok Instrumentong gagamitin Paraan ng pangangalap ng datus Uri ng gagamiting estadistika Uri ng gagamiting estadistika KABANATA IV: Paglalahad.Walang bagong datus ang nararapat na ipakita o isama sa lagom ng natuklasan at kongklusyon.Masagot ang lahat ng mga tiyak na katanungan sa unang kabanata sa ilalim ng paglalahad ng suliranin at ipinaliliwanag o pinatutunayan sa pamamagitan ng mga talahanayan(tables) 2.Banyagang Literatura b.Banyagang Pag-aaral c.Pagsusuri at Pagpapahalaga sa mga Datos Sa bahaging ito ay mahalagang: 1.Konglusyon at Rekomendasyon Ipinakikita sa bahaging ito ang pangkalahatang lagom ng pag-aaral.Maaring pagsama-samahin ang mga natuklasan subalit kinakailangng unang sulatin o isulat ang mga tiyak na katunayan ayon sa pagkaka-sunod-sunod at susundan ng mga natuklasan. 5. Sa pagsulat ng lagom ng natuklasan ay nararapat na: 1.Magkaroon ng maikling pahayag hinggil sa layunin ng pag-aaral pagbanggit sa saklaw ng pananaliksik.Ang mga natuklsan ay ipinahahayag sa paraang mapagbuo na nagtataglay ng mga tiyak na salita.kongklusyon at rekomendasyon.Ito ang huling kabanata ng isang saliksik at siyang pinakamahalaga sapagkat ditto matatagpuan ang lagom ng natuklasan. Ito ang bahaging naglalaman ng mga hinuha. pamamaraang ginagamit at instrument.Lokal na Pag-aaral KABANATA III: PAMAMARAANG GINAMIT Ang bahaging ito ng isang pananaliksik o pag-aaral.lagom ng mga natulkasan. Hindi nararapat maglaman ng opinion.Nagbibigay diin lamang sa mga makahulugan at makabuluhang resulta o kinalabasan. 3. 2.Lokal na LIteratura d.paglalahat sa pamamagitan ng kongklusyon at mga rekomendasyon para sa mga natuklasan. Ang kongklusyon ay mga makatuwirang sagot o kasagutan samakatuwid ay di nararapat .

Filipino Pangkoleheyo.gamitan ng mga tambilang sapagkat ito ay magbibigay ng limitadong kinalalabasan ng pag-aaral. Ang lugar.ngalan at petsa ng publikasyon ay hindi ikinukulong sa parenthesis o panaklong.pamphlet. Manila: National Bookstore . 3.Paalpabetong batay sa apelyido ng may-akda ng babasahin at di limbag na sanggunian ang karaniwan gamitin. Ang nilalaman ng bibliograpiya ay gaya ng sa talababa(footnote) .Rekorded na interbyu ang nilalaman ng bibliyograpi.Isahang espasyo ang pagitan ng mga linya ng entri.tumutukoy lamang sa saklaw ng pag-aaral.Ngalan ng May-akda.. 2. Manila: National Bookstore.kasunod ay unang pangalan na sinusundan ng tuldok.Tala ng Publikasyon.brosyur at mga kauring limbag na babasahin at mga di-limbag na babasahin tulad ng awdyo-viswal na kagamitan..Sinusundan ng tuldok ang petsa. et al.samantalang dalawang espasyo ang pagitan ng bawat enti.at paalpabeto.isaad o ipahayag nang walang pasubali.Tiyakang kasagutan lamang ay ibinigay o isinusulat. 1995. Filipino Bilang Tanging Gamit. May pagkakaiba lamang sa ilang aspeto gaya ng sumusunod: 1.Maaring ayusin ang bibliyograpiya batay sa sumusunod:papaksa.kronolohikal.. Sa paggawa ng bibliograpiya. Jose A. Abad.magasin.. Una ang apelyido na sinusundan ng kuwit.Pamagat: Isinasara ng tuldok ang pamagat. Arrogante.nagpapakita o tumutukoy sa mga tiyak na natuklasan o natutunan mula sa mga suliraning inilahad sa pananaliksik. 4. 3. 2.nasasakupan Bibliorapiya Talaan ng mga aklat. Ang kongklusyon ay nararapat magtaglay ng mga sumusunod na katangian: 1. et al. 1994.uri ng publikasyon. Marietta A.maikli subalit nagpapabatid o nagpaparating ng lahat ng mahahalagang impormasyon hinggil sa isinagawang pananaliksik.nakalabas sa kaliwang bahagi ang unang linya ng bawat enti samanatalang nakapasok naman sa kanan ang mga kasunod na linya. Halimbawa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful