Kay buti-buti mo Panginoon Sa lahat ng oras At sa bawat araw.

Ika’y laging tapat kung magmahal Ang ‘Yong kaawaan Ay magpawalang hanggan.

sinasamba Kita Dakilang Diyos at Panginoon Tunay ngang Ika’y walang katulad Tunay ngang Ika’y ‘di nagbabago Mabuting Diyos na sa ami’y nagmamahal.KORO: Pinupuri. .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.