Kay buti-buti mo Panginoon Sa lahat ng oras At sa bawat araw.

Ika’y laging tapat kung magmahal Ang ‘Yong kaawaan Ay magpawalang hanggan.

sinasamba Kita Dakilang Diyos at Panginoon Tunay ngang Ika’y walang katulad Tunay ngang Ika’y ‘di nagbabago Mabuting Diyos na sa ami’y nagmamahal.KORO: Pinupuri. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful