Kay buti-buti mo Panginoon Sa lahat ng oras At sa bawat araw.

Ika’y laging tapat kung magmahal Ang ‘Yong kaawaan Ay magpawalang hanggan.

. sinasamba Kita Dakilang Diyos at Panginoon Tunay ngang Ika’y walang katulad Tunay ngang Ika’y ‘di nagbabago Mabuting Diyos na sa ami’y nagmamahal.KORO: Pinupuri.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.