4 teorya ng pagbasa

a. Teoryang Bottom-Up- Ito ay isang traditional na pagbasa. Ito ay bunga ng
teoryang behaviorist na higit na nagbibigay pokus sa kapaligiran sa paglinang ng komprehension sa pagbasa. Ayon sa teoryang ito, ang pagbasa ay pagkilala ng serye ng nakasulat na mga simbolo upang maibigay ang katumbas nitong tunog. Nananalig ang teoryang ito na ang pagkatuto sa pagbasa ay nagsisimula sa pagkilala sa mga titik, salita, parirala, at pangungusap bago malaman ang kahulugan ng teksto. Sinasabi nitong ang pagbasa ay pagkilala ng mga salita, at ang teksto ang pinakamahalaga sa pagbasa. Ang mambabasa ay isang pasib na partisipant lamang sa proseso ng pagbasa dahil ang tangin tungkulin niya ay ulitin ang lahat ng mga detalyeng nakasaad sa tekstong kanyang binasa. Ang proseso ng pag-unawa ayon sa teoryang ito, ay nagsisimula sa teksto (bottom), patungo sa mambabasa (up), kaya tinawag itong bottom up. Tinatawag din itong "outsidein" o "data driven" sapagkat ang impormasyon sa pag-unawa ay hindi nagmula sa tagabasa kundi sa teksto.

b. Teoryang Top-Down- Nabuo ito bilang reaksyon sa naunang teorya. Ito ay dahil
napatunayan ng maraming dalubhasa na ang pag-unawa ay hindi nagsisimula sa teksto kundi sa mambabasa tungo sa teksto. Ito ay impluwensya ng sikolohiyang Gestalt na naniniwalang ang pagbasa ay isang prosesong holistik. Ayon dito, ang mambabasa ay napakaaktib na partisipant sa proseso ng pagbasa, na siya ay may taglay na dating kaalamang nakaimbak sa kanyang isipan ay may sariling kakayahan sa wika na kanyang ginagamit habang nakikipagtalastasan sa may-akda sa pamamagitan ng teksto. Tinatawag din ang teoryang ito na "inside out" o "conceptually-driven" dahil ang kahulugan o impormasyon ay nagsisimula sa mambabasa patungo sa teksto. Ito ay nangyayari dahil ang mambabasa ay gumagamit nga kanyang mga dating kaalaman at ng konseptong nabuo sa kanyang isipan mula sa kanyang mga karanasan at pananaw sa paligid. Bunga nito, nakakabuo siya nga kanyang mga palagay at hinuha na kanyang iuugnay sa mga ideyang inilalahad ng awtor ng isang teksto.

c. Teoryang Interaktib- Bunga naman ito ng pambabatikos ng mga dalubhasa sa
ikalawang teorya. Ayon sa mga proponent nito, ang top-down at maaaring akma lamang sa mga bihasa nang bumasa at hindi sa mga baguhan pa lamang. Higit na angkop daw ang kombinasyong top-down at bottom-up na nagpapahiwatig ng dalawang direksyon ng komprehensyon, itaas-pababa at ibaba-pataas. Ayon sa teoryang ito, ang teksto ay kumakatawan sa wika at kaisipan. Dito nagaganap ang interaksyong awtor-mambabasa at mambabasa-awtor.. kung gayon, ang interaksyon ay may dalawang direksyon o bidirectional. Masasabing ang teoryang ito ay isang pagbibigay-diin sa pag-unawa sa pagbasa bilang isang proseso at hindi bilang produkto. Sa teoryang itong, mahalaga ang larangan ng metakognisyon na nahihinggil sa kamalayan at kabatiran sa taglay na kaalaman at sa angking kasanayan ng mambabasa.

d. Teoryang Iskima- Mahalaga ang tungkuling ginagampanan sa pagbasa ng dating
kaalaman ng mambabasa. Ito ang batayang paniniwala ng teoryang iskima. Bawat bagong impormasyong nakukuha sa pagbabasa ay naidaragdag sa dati nang iskima. Samakatuwid, bago pa man basahin ng isang mambabasa ang teksto, siya ay may taglay nang ideya sa nilalaman ng teksto mula sa kanyang iskima sa paksa. Maaaring binabasa na niya lamang

Teoryang Fonetic . Editing Ano ang prosesong sikolohikal na pagbasa? 1.at ang layunin sa pagbasa ng teksto Ano ang teorya ng prosesong sikolohikal na pagbasa? 1. Bottom-up 2. Dahil dito.ang teksto upang mapatunayan kung ang hinuha o hula niya tungkol sa teksto ay tama.ang pagkilala sa materyal o teksto 2.prewriting 2.Teoryang iskima 5. == Answer == 1. Hindi teksto ang iniikutan ng proseso ng pagbasa. Teoryang bottom up 2. maaaring sabihin na ang teksto ay isang input lamang sa proseso ng komprehensyon.pag-unawa ng materyal 3. Interaktibo 4. Teoryang top down 3. Teoryang Visually based 6. Top Down 3.writing 3.ibang uri ng tekstong akademiko teoryang istraktural at teoryang saykolinggwistika Ano ang apat na yugto ng pagbasa? 1.Teoryang interaktib 4.rewriting 4. kundi ang tekstong nabubuo sa isipan ng mambabasa. kulang o dapat baguhin. Iskima iba't .

index. 2. o kaya'y pagpili ng materyal na babasahin. 3. PREVIEWING Sa uring ito. May iba't ibang bahagdan ang pre-viewing gaya ng mga sumusunod: 1. na maaaring makatulong sa pangangailangan tulad ng term paper o pamanahong papel. Pagbasa ng heding na nakasulat sa ng blue print. ISKANING Uri ng pagbasa sa kung saan ang nagbabasa ay nagsasagawa ng paggalugad sa materyal na hawak tulad ng pagbasa sa mga susi na salita o key word. ang mahalagang salita ay di binibigyan pansin.Ano ang mga paraan ng pagbasa? 1. Pagbasa sa una at huling talata. . Pagtingin sa pamagat. Nagagamit ang ganitong pamamaraan sa pagbasa ng mga nilalaman (table of contents). Dito. halimbawa nito ay pagtingin sa diyaryo upang alamin kung nakapasa sa isang Board Examination. 3. Sinusuri muna ang kabuuan at ang estilo at register ng wika ng sumulat. ang mambabasa ay hindi kaagad sa aklat o chapter. pamagat at sub-titles. Ang skimming ay pinaraanang pagbasa at pinakamabilis na pagbasang magagwa ng isang tao. ISKIMING Ito ay pagsaklaw o mabilisang pagbasa upang makuha ang pangkalahatang ideya o impresyon. Ang scanning ay isang uri ng pagbasa ng nangangailangan hanapin ang isang partikular na impormasyon sa aklat o sa anumang babasahin. Ginagawa ito ng isang bumabasa sa pamamagitan ng palaktaw-laktaw na pagbuklat sa materyal at pag-uukol ng mabilisang pagsulyap sa mga ito. Ang ganitong paraan ay makatutulong sa mabilis na pagbasa at pag-unawa sa babasa. Ang gumagamit ng kasanayang ito ay pahapyaw na bumabasa ng mga pahiwatig sa seleksyon katulad ng pamagat at paksang pangungusap. riserts at iba pa. Binabasa niya nang pahapyaw ang kabuuan ng seleksyon at nilalaktawan ang mga hindi kawili-wili sa kanya sa sandaling iyon. pagtingin ng winning number ng lotto. 2. heding at sub-heding na karaniwang nakasulat ng italik. Ito rin ay pagtingin o paghanap sa mahalagang impormasyon. Nakatuon ang kanyang mga mata sa partikular na impormasyon sa isang tiyak na pahina ng materyal. classified ads at sa paghahanap ng numero ng isang taong nais makausap. Binibigyan pansin ang ganitong pagbasa ang mahalagang mensahe sa pahinang binabasa o tinitingnan.

Kasama rito ang paggamit ng marker para bigyan ng pansin o highlight ang bahaging mahalaga sa binabasa lalo na't ito'y sariling pag-aari. 2. Isinasagawa ang muling pagbasa upang makabuo ng pag-unawa o masakyan ang kabuuang diwa ng materyal na binasa. Pagbasa sa una at huling pangungusap ng mga talata. PAGBASANG PANG-IMPORMASYON Ito'y pagbasang may layunin malaman ang impormasyon tulad halimbawa ng pagbasa sa pahayagan kung may bagyo. PAGTATALA Ito'y pagbasang may kasamang pagtatala ng mga mahalagang kaisipan o ideya bilang pagimbak ng impormasyon. at iba pa. -----------------------------------1. . 4. KASWAL Pagbasa ng pansamantala o di-palagian. MATIIM NA PAGBASA Nangangailangan ito ng maingat na pagbasa na may layuning maunawaang ganap ang binabasa para matugunan ang pangangailangan tulad ng report. sa hangarin malaman kung may pasok o wala. riserts. 3. graps at tsart. 5. RE-READING O MULING PAGBASA Paulit na binabasa kung ang binabasa ay mahirap unawain bunga ng mahirap na talasalitaan o pagkakabuo ng pahayag. Ito rin ay pagbasa na may hangarin na mapalawak ang kaalaman.4. ito ay binibigyan suri o basa. Pagtingin at pagbasa ng table of contents o nilalaman. Maaari rin ang pagbasa ng aklat sa layunin masagot ang takdang-aralin. 6. 5. larawan. Magaan ang pagbasa tulad halimbawa habang may inaantay o pampalipas ng oras. Kung may kasamang introduksyon o buod.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful