P. 1
MUSIKA IV 1st Rating

MUSIKA IV 1st Rating

|Views: 6,817|Likes:

More info:

Published by: Michael Joseph Santos on Mar 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2014

pdf

text

original

MUSIKA V

Date: _____________
I. Mga Layunin:
 Nabibigyang kahulugan ang ritmong naririnig
II. Paksang-Aralin
Ritmo at Pulso
Awit: “Mag-aral Tayo ng Musika”, !"! so T# $% &
Mga Kagamitan: malaking orasan, bola at bunot sa sahig'
Tsart ng titik at ritmo gn a(it na “Mag-aral Tayo ng Musika”
III. Pamamaraan
A. Paghahanda/Panimulang Gawain
)% Pag-usa$an ang lahat ng mga tunog na naririnig sa $aligi* at na*arama ng mg
bata%
+% Sabihin
Tumahimik tayo san*ali% Makiram*am kayo%
Mayroon ba kayong na*arama, Naririnig,
B. Panlinang na Gawain:
)% Pag-usa$an at i$agaya sa mga bata ang mga kilos o gala( na kanilang nakikita, at mga
tunog na naririnig%
+% -Sabihin
Paano gumagala( o tumutunog ang s.gun*aryo ng orasan,
/ayahin ang tunog nito at sabayan ang $alak$ak o k.mbot%
0% I$aalala sa mga bata ang salitan ritmo
Itanong/Sabihin
 Natatan*aan $a ba ninyo ang ritmo na na$ag-aralan ninyo sa ikatlong baitang,
!% I$aa(it ang “Mag-aral Tayo ng Musika”
1% I$abigkas sa mga bata ang mga titik at a(it ayon sa ritmo%
. Paglalahat:
)% Saan matatag$uan ang ritmo, Magkakatula* ba ang ritmo ng mga bagay na nakikita,
naririnig at na*arama,
I!. Pagtataya:
A(itin ang “2ahay Kubo”% Sabayan ang in*ak ng iyong $ag-a(it% 2igkasin ang mga titik ng
a(it ayon sa ritmo% I$alak$ak ang ritmo ng bahay kubo%
!. "akdang Aralin:
/uma(a ng $aglalagom sa aralin
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________
M#$IKA !
Date: _____________
I. Mga Layunin:
 Naibibigay ang halaga ng iba3t ibang nota"$ahinga
II. Paksang-Aralin
4hol. Not. at 5al6 Not. at mga Katumbas na Pahinga
Mga Kagamitan: A(it7 “Sl..$”, !"! so T# $% )8' 4ak. U$”, 9 so T# $% )8
III. Pamamaraan
A. Balik-aral
)% I$aa(it sa mga bata ang “Mag-aral Tayo ng Musika”%
+% Pakilusin sila ayon sa $ulso at ritmo ng a(it%
0% Pag-usa$an ang $ag$a$angkat-$angkat ng mga tunog sa a$atang sukat%
!% 5atiin sa tatlong $angkat ang mga bata% I$aa(it sa iang $angkat ang “Mag-aral
Tayo ng Musika”, habang agn $angala(ang $angkat ay bumibilang nang a$atan at
ang $angatlong $angkat ay kumikilos ayon sa ritmo%
B. Panlinang na Gawain
)% I$asuri sa mga bata ang a(it na “Sl..$” at “4ak. U$”
Itanong
Ano ang $alakum$asan ng mga a(it,
2umilang ka ayon sa m.trong a$atan o $alakum$asang !"!
2. /abayan ang mga bata sa $ag-a(it ng “Sl..$” at “4ak. U$”%
0% I$abasa sa mga bata ang mga titik ng mga a(it ayon sa ritmo%
!% I$akilala sa mga bata ang mga notang “(hol. not.” at “hal6 not.3 at mga
katumbas ng $ahinga%
. Paglalahat
)% Tanungin ang mga bata na gumaga(a ng $aglalahat $ara sa aralin%
+% Itanong
Ano ang “(hol. not.”
Ano nag katumbas na $ahinga nito,
Ilang bilang ang tinatangga$ ng ba(at isa sa $alakum$asang !"!,
D. Paglala%at
5atiin ang mga bata sa a$at na $angkat at i$aga(a nang sabay-sabay ang mga
sumusuno*7
Pangkat I I$aa(it ang “Sl..$”
Pangkat + I$abigkas ang mg silabang anritmo%
Pangkat 0 I$abigkas ang mga titik ng a(it
Pangkat ! I$a$alak$ak ang ba(at nota%
I!. Pagtataya:
Palikhain ang mga bata ng angko$ na kilos $ara sa ba(at nota ng a(it%
!. "akdang Aralin:
Pag-aralan ang Nota ng “4alk”, “Run 4alk, an* Sto$”%
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________
MUSIKA V
Date: _____________
I. Mga Layunin:
 Naibibigay ang halaga ng isang nota"$ahinga nang may kaukulang kum$as $ara rito
II. Paksang-Aralin
:uart.r not., ;ighth not. at mga Katumbas na Pahinga
Mga Kagamitan: Mga A(it7 “4alk”, +"! so T# $% ))'
“Run, 4alk an* Sto$”, !"! *o T# $% ))
III. Pamamaraan
A. Balik-aral
)% I$aa(it sa mga bata agn “Sl..$” at “4ak. U$”
+% Pag-usa$an ang mga nota at $ahing na na$a$aloob sa mg a(it%
0% I$akilala ang gma notang “<uart.r not.” at “.ighth not.” at katumbas na mga
$ahinga%
B. Panlinang na Gawain
)% I$asuri sa mga bata ang sumusuno* na a(it%
“4alk” “Run, 4alk an* Sto$”
Itanong
Ano ang $alakum$asan nag a(it sa “4alk”,
2umilang ayon sa $alakum$asang +"!
Ilang bilang ang tinatangga$ gn ba(at sukat,
+% Magtanong *in ng mga katula* na tanogn $ara sa a(it na “Run, 4alk, an* Sto$”%
0% /abayan ang mga bata sa $ag-a(it ng “4alk” at “Run, 4alk, an* Sto$”
!% I$abasa sa mga bata ang mga titik ng a(it ayon sa ritmo%
1% I$abigkas sa mga bata ang mga silabang $anritmo ng mga a(it na “4alk” at
“Run, 4alk an* Sto$”
. Paglalahat
). Itanong:
Ano ang “<uart.r not.”,
Ano ang “.ighth not.”,
Ano ang katumbas na $ahinga ng mga ito,
D. Paglala%at
I$a$alak$ak sa mga bata ang mga hul(arang ritmo na nasa $ahina )+, Uma(it at
/umuhit !%
I!. Pagtataya:
I$aa(it sa mga bata ang “Sl..$”, “4ak.-u$”, “4alk” at “Run, 4alk an* Sto$” nang
kumikilos o kumukum$as%
I$atukoy sa mg abata ang ba(at nota at bilang ng kum$as na tinatangga$ ng ba(at isa
!. "akdang Aralin:
=umikha ng mga hul(arang ritmo na binubuo ng mga nota at $ahinga%
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________
MUSIKA V
Date: _____________
I. Mga Layunin:
 Natutukoy na ang halaga ng tul*ok ay kalahati ng notang sinusun*an
II. Paksang-Aralin
Mga Nota at Pahinga na Sinusun*an ng Tul*ok
Mga Kagamitan: Tsart- Iskor ng a(it na “S>hool” !"! so T# $% )!' $it>h $i$.
III. Pamamaraan
A. Pag&a&alik-aral
)% Itanong"Sabihin
Anu-ano ang iba3t ibang uri ng nota,
Isulat ang katumbas na $ahinga ng ba(at isa,
B. Panlinang na Gawain
)% Pag-usa$an kung bakit $uma$asok ang mga bata sa $aaralan at kung ano ang
$akiram*am nila ka$ag nas $aaralan%
+% Pag-usa$an kung bakit mahalaga ang $ag$asok sa $aaralan%
0% Ituro ang a(it ng “S>hool” nang $agyugto-yugto o $agaga*% Tiyaking na ang mga
bata ay sumusuno* sa ss.nyas ng guro%
!% Makinig nang mabuti habang inaa(it ng guro ang a(itin%
1% Aa(itin ng mga mag-aaral ang a(itin% Ulit-ulitin ang $ag-a(it hanggang
matutuhan ng mga bata ang a(it%
&% Itanong
Anu-anog uri ng mga nota ang matatag$uan sa a(it,
Anong uri ng nota ang sinusun*an ng tul*ok,
?% I$alak$ak ang ritmo ng sukat na may notang sinusun*an ng tul*ok%
. Paglalahat
Ano ang nagyayari sa not ak a$g sinun*an ng tul*ok,
D. Paglala%at
=agyan ng $amilang na halaga ng ba(at nota at tul*ok na matatag$uan sa a(itn na
“S>hool”%
I!. Pagtataya:
=umikha ng hul(arang ritmo na ginagamitan ng mga notang sinusun*an ng tul*ok at
i$alak$ak ang mga ito%
!. "akdang Aralin:
Kabisa*uhing mabuti ang a(it na @S>hool@% 2igyang $ansin ang mga notang sinusun*an ng
tul*ok%
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________
MUSIKA V
Date: _____________
I. Mga Layunin:
 Naisasaga(a ang iba3t ibang $alakum$asan tula* mg +"!, 0"!,at !"!
II. Paksang-Aralin
Palakum$asang +"!
Mga Kagamitan: Tsart- Iskor ng a(it na “5a$$y Tog.th.r”, +"! *o T# $% )1
III. Pamamaraan
A. Pag&a&alik-aral
)% I$aa(it sag ma bata ang “S>hool” at i$asur. ang mga nota%
+% I$a$alk$ak ang lahat ng sukat na kia$a$alooban ng mga notang may tul*ok%
0% Itanong
Ano ang nangyayari sa nota ka$ag sinusun*an ng tul*ok,
Ano ang halaga ng tul*ok na kasuno* ng nota,
B. Panlinang na Gawain
)% /anyakin ang mga bata sa $ag-aaral ng bagong a(it, ang “5a$$y Tog.th.r”%
+% Itanong:
Sinu-sino ang kasama mo sa inyong bahay,
Masaya ba kayo sa tahanan, 2akit,
0% Ituro ang “5a$$y Tog.th.r” sa $amamaraan $agaga*%
!% Ulit-ulitin ang $ag-a(it hanggang matutuhan ng mga bata at hanggang ma*ama
nila ang ritmo at $ulso%
1% 5ayaang igala( nila ang kanilang mga kamay ayon sa ritmo%
6. Itanong
Ano ang $alakum$asan ng a(it,
2umilang ayon sa m.trong *ala(ahan%
. Paglalahat
)% Ta(agin ang $ansin ng mga bata sa *ala(ang bilang na nasa $alakum$asan%
+% Itanong
Ano ang ibig sabihin ng bilang na nasa itaas,
Ano ang tinutukoy ng bilang na nasa ibaba,
I!. Pagtataya:
Muling i$aa(it sa mga bata ang “5a$$y Tog.th.r”
!. "akdang Aralin:
Kabisa*uhing mabuti ang a(iting “5a$$y Tog.th.r”% /amitan ito ng (astong kum$as
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________
MUSIKA V
Date: _____________
I. Mga Layunin:
 Nasasabi ang katuturan ng $alakum$asang +"!,0"! at !"!
II. Paksang-Aralin
Palakum$asang 0"!
Mga Kagamitan: Tsart- Iskor ng (ait ng “lou*s” / 9 so T# $% )&
III. Pamamaraan
A. Balik-aral
)% I$aa(it sa mga bata ang “5a$$y Tog.th.r” habang sila ay kumukum$as%
+% Pag-usa$an ang $alakum$asan ng a(it%
0% Itanong
Ano ang $alakum$asan ng a(itin na “5a$$y Tog.th.r”,
Paano ka bumibilang sa $alakum$asang +"!,
B. Panlinang na Gawain
)% /anyakin ang mga bata sa $ag-aaral ng a(it ng “lou*s”%
+% Itanong
Anu-ano ang nakikita natin sa kalangitan kung ara(,
Ano ang *ala-*ala ng ula$,
Kailangan ba natin ang ula$,
0% Ituro ang a(it na “lou*s” sa $amamaraang $aga*ga*%
5u(ag kalilimutang gumamit ng “$it>h $i$.”% Kahit $alakum$asan ang aralin ay
mahalaga na makaa(it sa (astong tono ang mga bata%
!% Ulit-ulitin ang $ag-a(it hanggang ma*ama ng mga bata ang ritmong 9%
1% Pag-usa$an ang gamit ng $alakum$asan sa m.trong tatluhan%
&% Itanong
Ano ang kahulugan ng ba(at bilang sa $akalum$asang 9,
2umilang ayon sa m.trong tatluhan%
. Paglalahat
Ano ang kahulugan ng ba(at bilang ng $alakum$asang 9,
I!. Pagtataya:
I$aa(it sa mga bata ang a(it na natutuhan nila na may (astong kum$as
!. "akdang Aralin:
Pag-aralang mabuti ang $alakum$asang 9%
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________
MUSIKA V
Date: _____________
I. Mga Layunin:
 Naikukum$as ng (asto ang a(it ayon sa $alakum$asan habang umaa(it
II. Paksang-Aralin
Palakum$asang !"!
Mga Kagamitan: Tsart A Iskor ng a(ti na “2atang Masi$ag” !"! so T# $% )& “$it>h $i$.”
III. Pamamaraan
A. Balik-aral
)% I$aa(it sa mga bata ang “lou*s”% Pakukm$asin ang mga bata habang umaa(it%
+% Pag-usa$an ang $alakum$asan ng a(it,
0% Itanong
Ano ang $alakum$asan ng a(it na “lou*s”,
Paano ka bumibilang sa $alakum$asang 9,
B. Panlinang na Gawain
)% /anyakin ang mga bata sa $ag-aaral ng a(it na “2atang Masi$ag”
+% Itanong
Anu-ano nag katangian ng isang batang masi$ag,
Taglay mo ba ang mga katangiang ito,
0% Ituro ang a(it na “2atang Masi$ag” sa $amamaraang $aga*ga*%
!% Ulit-ulitin ang $ag-a(it u$ang ma*ama ng mga bata ang ritmo ng a(it%
1% Pag-usa$an ang gamit ng $alakum$asang !"!
6. Itanong
Ano ang $alakum$asan ng a(it,
2umilang ayon sa $alakum$asang !"!
. Paglalahat
Ano ang kahulugan ng ba(at bilang sa $alakum$asang !"!,
Sa kabubuan, ano ang katuturan ng $alakum$asang !"!,
D. Pagsasanay
)% Muling i$aa(it sa mga bata ang “2atang Masi$ag”%
+% Pakum$asin ang mga bata sa $alakum$asang !"! habang umaa(it%
I!. Pagtataya:
Pa$iliin ang mga bata sa mga a(it na alam nila at $akum$asin habang umaa(it%
!. "akdang Aralin:
Magbigay ng $aglalagom sa mga natutuhan sa aralin%
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->