MUSIKA V

Date: _____________
I.

Mga Layunin:
 Nabibigyang kahulugan ang ritmong naririnig

II. Paksang-Aralin
Ritmo at Pulso
Awit: “Mag-aral Tayo ng Musika”, C 4/4 so TX p. 6
Mga Kagamitan: malaking orasan, bola at bunot sa sahig;
Tsart ng titik at ritmo gn awit na “Mag-aral Tayo ng Musika”
III. Pamamaraan
A. Paghahanda/Panimulang Gawain
1. Pag-usapan ang lahat ng mga tunog na naririnig sa paligid at nadarama ng mg
bata.
2. Sabihin
Tumahimik tayo sandali. Makiramdam kayo.
Mayroon ba kayong nadarama? Naririnig?
B. Panlinang na Gawain:
1. Pag-usapan at ipagaya sa mga bata ang mga kilos o galaw na kanilang nakikita, at mga
tunog na naririnig.
2. `Sabihin
Paano gumagalaw o tumutunog ang segundaryo ng orasan?
Gayahin ang tunog nito at sabayan ang palakpak o kembot.
3. Ipaalala sa mga bata ang salitan ritmo
Itanong/Sabihin
 Natatandaan pa ba ninyo ang ritmo na napag-aralan ninyo sa ikatlong baitang?
4. Ipaawit ang “Mag-aral Tayo ng Musika”
5. Ipabigkas sa mga bata ang mga titik at awit ayon sa ritmo.
C. Paglalahat:
1. Saan matatagpuan ang ritmo? Magkakatulad ba ang ritmo ng mga bagay na nakikita,
naririnig at nadarama?
IV. Pagtataya:
Awitin ang “Bahay Kubo”. Sabayan ang indak ng iyong pag-awit. Bigkasin ang mga titik ng
awit ayon sa ritmo. Ipalakpak ang ritmo ng bahay kubo.
V. Takdang Aralin:
Gumawa ng paglalagom sa aralin

Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________

MUSIKA V
Date: _____________
I.

Mga Layunin:
 Naibibigay ang halaga ng iba’t ibang nota/pahinga

II. Paksang-Aralin
Whole Note at Half Note at mga Katumbas na Pahinga
Mga Kagamitan: Awit: “Sleep”, C4/4 so TX p. 10; Wake Up”, C ¾ so TX p. 10
III. Pamamaraan
A. Balik-aral
1. Ipaawit sa mga bata ang “Mag-aral Tayo ng Musika”.
2. Pakilusin sila ayon sa pulso at ritmo ng awit.
3. Pag-usapan ang pagpapangkat-pangkat ng mga tunog sa apatang sukat.
4. Hatiin sa tatlong pangkat ang mga bata. Ipaawit sa iang pangkat ang “Mag-aral
Tayo ng Musika”, habang agn pangalawang pangkat ay bumibilang nang apatan at
ang pangatlong pangkat ay kumikilos ayon sa ritmo.
B. Panlinang na Gawain
1. Ipasuri sa mga bata ang awit na “Sleep” at “Wake Up”
Itanong
Ano ang palakumpasan ng mga awit?
Bumilang ka ayon sa metrong apatan o palakumpasang 4/4
2. Gabayan ang mga bata sa pag-awit ng “Sleep” at “Wake Up”.
3. Ipabasa sa mga bata ang mga titik ng mga awit ayon sa ritmo.
4. Ipakilala sa mga bata ang mga notang “whole note” at “half note’ at mga
katumbas ng pahinga.
C. Paglalahat
1. Tanungin ang mga bata na gumagawa ng paglalahat para sa aralin.
2. Itanong
Ano ang “whole note”
Ano nag katumbas na pahinga nito?
Ilang bilang ang tinatanggap ng bawat isa sa palakumpasang 4/4?
D. Paglalapat
Hatiin ang mga bata sa apat na pangkat at ipagawa nang sabay-sabay ang mga
sumusunod:
Pangkat I Ipaawit ang “Sleep”
Pangkat 2 Ipabigkas ang mg silabang anritmo.
Pangkat 3 Ipabigkas ang mga titik ng awit
Pangkat 4 Ipapalakpak ang bawat nota.
IV. Pagtataya:
Palikhain ang mga bata ng angkop na kilos para sa bawat nota ng awit.

V. Takdang Aralin:
Pag-aralan ang Nota ng “Walk”, “Run Walk, and Stop”.

Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________

MUSIKA V
Date: _____________
I.

Mga Layunin:
 Naibibigay ang halaga ng isang nota/pahinga nang may kaukulang kumpas para rito

II. Paksang-Aralin
Quarter note, Eighth note at mga Katumbas na Pahinga
Mga Kagamitan: Mga Awit: “Walk”, C 2/4 so TX p. 11;
“Run, Walk and Stop”, C 4/4 do TX p. 11
III. Pamamaraan
A. Balik-aral
1. Ipaawit sa mga bata agn “Sleep” at “Wake Up”
2. Pag-usapan ang mga nota at pahing na napapaloob sa mg awit.
3. Ipakilala ang gma notang “quarter note” at “eighth note” at katumbas na mga
pahinga.
B. Panlinang na Gawain
1. Ipasuri sa mga bata ang sumusunod na awit.
“Walk” “Run, Walk and Stop”
Itanong
Ano ang palakumpasan nag awit sa “Walk”?
Bumilang ayon sa palakumpasang 2/4
Ilang bilang ang tinatanggap gn bawat sukat?
2. Magtanong din ng mga katulad na tanogn para sa awit na “Run, Walk, and Stop”.
3. Gabayan ang mga bata sa pag-awit ng “Walk” at “Run, Walk, and Stop”
4. Ipabasa sa mga bata ang mga titik ng awit ayon sa ritmo.
5. Ipabigkas sa mga bata ang mga silabang panritmo ng mga awit na “Walk” at
“Run, Walk and Stop”
C. Paglalahat
1. Itanong:
Ano ang “quarter note”?
Ano ang “eighth note”?
Ano ang katumbas na pahinga ng mga ito?
D. Paglalapat
Ipapalakpak sa mga bata ang mga hulwarang ritmo na nasa pahina 12, Umawit at
Gumuhit 4.
IV. Pagtataya:
Ipaawit sa mga bata ang “Sleep”, “Wake-up”, “Walk” at “Run, Walk and Stop” nang
kumikilos o kumukumpas.
Ipatukoy sa mg abata ang bawat nota at bilang ng kumpas na tinatanggap ng bawat isa
V. Takdang Aralin:
Lumikha ng mga hulwarang ritmo na binubuo ng mga nota at pahinga.

Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________

MUSIKA V
Date: _____________
I.

Mga Layunin:
 Natutukoy na ang halaga ng tuldok ay kalahati ng notang sinusundan

II. Paksang-Aralin
Mga Nota at Pahinga na Sinusundan ng Tuldok

Mga Kagamitan:

Tsart- Iskor ng awit na “School” C 4/4 so TX p. 14; pitch pipe

III. Pamamaraan
A. Pagbabalik-aral
1. Itanong/Sabihin
Anu-ano ang iba’t ibang uri ng nota?
Isulat ang katumbas na pahinga ng bawat isa?
B. Panlinang na Gawain
1. Pag-usapan kung bakit pumapasok ang mga bata sa paaralan at kung ano ang
pakiramdam nila kapag nas paaralan.
2. Pag-usapan kung bakit mahalaga ang pagpasok sa paaralan.
3. Ituro ang awit ng “School” nang pagyugto-yugto o pagagad. Tiyaking na ang mga
bata ay sumusunod sa ssenyas ng guro.
4. Makinig nang mabuti habang inaawit ng guro ang awitin.
5. Aawitin ng mga mag-aaral ang awitin. Ulit-ulitin ang pag-awit hanggang
matutuhan ng mga bata ang awit.
6. Itanong
Anu-anog uri ng mga nota ang matatagpuan sa awit?
Anong uri ng nota ang sinusundan ng tuldok?
7. Ipalakpak ang ritmo ng sukat na may notang sinusundan ng tuldok.
C. Paglalahat
Ano ang nagyayari sa not ak apg sinundan ng tuldok?
D. Paglalapat
Lagyan ng pamilang na halaga ng bawat nota at tuldok na matatagpuan sa awitn na
“School”.
IV. Pagtataya:
Lumikha ng hulwarang ritmo na ginagamitan ng mga notang sinusundan ng tuldok at
ipalakpak ang mga ito.
V. Takdang Aralin:
Kabisaduhing mabuti ang awit na "School". Bigyang pansin ang mga notang sinusundan ng
tuldok.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________

MUSIKA V
Date: _____________
I.

Mga Layunin:
 Naisasagawa ang iba’t ibang palakumpasan tulad mg 2/4, 3/4,at 4/4

II. Paksang-Aralin
Palakumpasang 2/4
Mga Kagamitan: Tsart- Iskor ng awit na “Happy Together”, C 2/4 do TX p. 15
III. Pamamaraan
A. Pagbabalik-aral
1. Ipaawit sag ma bata ang “School” at ipasure ang mga nota.
2. Ipapalkpak ang lahat ng sukat na kiapapalooban ng mga notang may tuldok.
3. Itanong
Ano ang nangyayari sa nota kapag sinusundan ng tuldok?
Ano ang halaga ng tuldok na kasunod ng nota?
B. Panlinang na Gawain
1. Ganyakin ang mga bata sa pag-aaral ng bagong awit, ang “Happy Together”.
2. Itanong:
Sinu-sino ang kasama mo sa inyong bahay?
Masaya ba kayo sa tahanan? Bakit?
3. Ituro ang “Happy Together” sa pamamaraan pagagad.
4. Ulit-ulitin ang pag-awit hanggang matutuhan ng mga bata at hanggang madama
nila ang ritmo at pulso.
5. Hayaang igalaw nila ang kanilang mga kamay ayon sa ritmo.
6. Itanong
Ano ang palakumpasan ng awit?
Bumilang ayon sa metrong dalawahan.
C. Paglalahat
1. Tawagin ang pansin ng mga bata sa dalawang bilang na nasa palakumpasan.
2. Itanong
Ano ang ibig sabihin ng bilang na nasa itaas?
Ano ang tinutukoy ng bilang na nasa ibaba?
IV. Pagtataya:
Muling ipaawit sa mga bata ang “Happy Together”
V. Takdang Aralin:
Kabisaduhing mabuti ang awiting “Happy Together”. Gamitan ito ng wastong kumpas

Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________

MUSIKA V
Date: _____________
I.

Mga Layunin:
 Nasasabi ang katuturan ng palakumpasang 2/4,3/4 at 4/4

II. Paksang-Aralin
Palakumpasang 3/4
Mga Kagamitan: Tsart- Iskor ng wait ng “Clouds” G ¾ so TX p. 16
III. Pamamaraan
A. Balik-aral
1. Ipaawit sa mga bata ang “Happy Together” habang sila ay kumukumpas.
2. Pag-usapan ang palakumpasan ng awit.
3. Itanong
Ano ang palakumpasan ng awitin na “Happy Together”?
Paano ka bumibilang sa palakumpasang 2/4?
B. Panlinang na Gawain
1. Ganyakin ang mga bata sa pag-aaral ng awit ng “Clouds”.
2. Itanong
Anu-ano ang nakikita natin sa kalangitan kung araw?
Ano ang dala-dala ng ulap?
Kailangan ba natin ang ulap?
3. Ituro ang awit na “Clouds” sa pamamaraang pagadgad.
Huwag kalilimutang gumamit ng “pitch pipe”. Kahit palakumpasan ang aralin ay
mahalaga na makaawit sa wastong tono ang mga bata.
4. Ulit-ulitin ang pag-awit hanggang madama ng mga bata ang ritmong ¾.
5. Pag-usapan ang gamit ng palakumpasan sa metrong tatluhan.
6. Itanong
Ano ang kahulugan ng bawat bilang sa pakalumpasang ¾?
Bumilang ayon sa metrong tatluhan.
C. Paglalahat

Ano ang kahulugan ng bawat bilang ng palakumpasang ¾?
IV. Pagtataya:
Ipaawit sa mga bata ang awit na natutuhan nila na may wastong kumpas
V. Takdang Aralin:
Pag-aralang mabuti ang palakumpasang ¾.

Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________

MUSIKA V
Date: _____________
I.

Mga Layunin:
 Naikukumpas ng wasto ang awit ayon sa palakumpasan habang umaawit

II. Paksang-Aralin
Palakumpasang 4/4
Mga Kagamitan: Tsart – Iskor ng awti na “Batang Masipag” C 4/4 so TX p. 16 “pitch pipe”
III. Pamamaraan
A. Balik-aral
1. Ipaawit sa mga bata ang “Clouds”. Pakukmpasin ang mga bata habang umaawit.
2. Pag-usapan ang palakumpasan ng awit?
3. Itanong
Ano ang palakumpasan ng awit na “Clouds”?
Paano ka bumibilang sa palakumpasang ¾?
B. Panlinang na Gawain
1. Ganyakin ang mga bata sa pag-aaral ng awit na “Batang Masipag”
2. Itanong
Anu-ano nag katangian ng isang batang masipag?
Taglay mo ba ang mga katangiang ito?
3. Ituro ang awit na “Batang Masipag” sa pamamaraang pagadgad.
4. Ulit-ulitin ang pag-awit upang madama ng mga bata ang ritmo ng awit.
5. Pag-usapan ang gamit ng palakumpasang 4/4
6. Itanong
Ano ang palakumpasan ng awit?
Bumilang ayon sa palakumpasang 4/4
C. Paglalahat
Ano ang kahulugan ng bawat bilang sa palakumpasang 4/4?
Sa kabubuan, ano ang katuturan ng palakumpasang 4/4?
D. Pagsasanay
1. Muling ipaawit sa mga bata ang “Batang Masipag”.
2. Pakumpasin ang mga bata sa palakumpasang 4/4 habang umaawit.
IV. Pagtataya:
Papiliin ang mga bata sa mga awit na alam nila at pakumpasin habang umaawit.
V. Takdang Aralin:
Magbigay ng paglalagom sa mga natutuhan sa aralin.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.