SINING V

Date: _____________ I. Layunin: Nakikilala angmga sangkap ng kulay tulad ng:  Katawagan sa kulay (hue)  Kapusyawan o kadiliman ng kulay (value or lightness and darkness of a color)  Katingkaran o kalamlaman ng kulay (intensity or brightness and dullness of a color II. Paksang-Aralin: Mga Sangkap ng kulay BEC PELC I A 3.1 pah 111 Umawit at Gumuhit V pah 103 Kagamitan: pangulay tulad ng krayola, color wheel III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik-aral: Pag-usapan kung paano magagawang hguis o espasyo ang mga linya. 2. Pagganyak:  Anu-anong uri ng mga linya ang kailangan upaang makabuo ng geometrikong hugis?  Anu-anong uri ng mga linya ang makabubuo ng malayang hugis? B. Panlinang na Gawain: 1. Paglalahad: Pag-usapan ang mga natutunan ng mga bata sa ikaapat na baitang tungkol sa mga kulay. 2. Pagtalakay. a. Anu-ano ang pagkakaiba ng ng mga pangunahin, pangalawa at pangatlong kulay? b. Magbigay ng halimbawa ng bawat isa. c. Anu-ano ang mga katangian ng kulay na natutuhan niyo sa ikaapat na baiting? 3. Ganyakin ang mga bata para sa bagong aralin. Magpakita ng mga halimbawa ng kinulayang larawan tungkol sa sangkap ng kulay. 4. Ipaliwanag isa-isa ang mga sumusunod at magbigay ng mga halimbawa:  Katawagan sa kulay (hue)  Kapusyawan o kadiliman ng kulay (value or lightness and darkness of a color)  Katingkaran o kalamlaman ng kulay (intensity or brightness and dullness of a color C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat:  Anu-ano ang sangkap ng kulay?  Paano magagawang malamlam ang isang matingkad na kulay? IV. Pagtataya: Malikhaing Sining 3. Gumuhit ng dalawang balangkas ng bulaklak.

4. Kulayan ng isang matingkad na kulay ang kabuuan ng dalawang bulaklak. 5. Kapag magkatulad ng dalawa, gawin mong mapusyaw ang kulay ng pangalawa V. Takdang Aralin: Ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa mga sangkap ng kulay sa paggawa ng gawaing pangsining? Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

SINING V
Date: _____________ I. Layunin:  Naipapakita kung paano gagawing malamlam ang isang matingkad na kulay.

II. Paksang-Aralin: Pagpapalamlam ng isang Matingkad na kulay BEC PELC I A 3.3 pah 111 Umawit at Gumuhit V pah 103 Kagamitan: pangulay tulad ng krayola, color wheel III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik-aral: Pag-usapan ang iba’t-ibang sangkap ng kulay. 2. Pagganyak:  Anu-ano ang iba’t-ibang sangkap ng kulay?  Paano magagawang malamlam ang isang matingkad na kulay? B. Panlinang na Gawain: 1. Paglalahad: Ihanda ang mga bata sa paggawa. 2. Pagtalakay. a. Ngayon ay titingnan ko kung magagamit ninyo ang inyong kaalaman sa mga sangkap ng kulay sa paggawa ng gawaing pangsining. b. Anu-ano ang mga pamantayan sa paggawa? Halinang magkulay Kagamita: workbook at krayon Pamamaraan:  Gumuhit ng dalawang katutubong damit o anumang kasuota na pagkkakilanlan ng pagiging Pilipino.  Kulayan ng isang matingkad na kulay ang kabuuan ng dalawang kasuotan.  Kapag magkatulad na ang kulay na dalawa ay gawin mong malamlam ang kulay ng pangalawa. C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat:  Anong matingkad na kulay ang ginamit mo?  Paano mo nagawang malamlam ang kulay ng pangalawang kasuotan? IV. Pagtataya: Halinang magkulay Kagamita: workbook at krayon Pamamaraan:  Gumuhit ng dalawang bulaklak na nais ninyo.  Kulayan ng isang matingkad na kulay ang kabuuan ng dalawang kasuotan.

 Kapag magkatulad na ang kulay na dalawa ay gawin mong malamlam ang kulay ng pangalawa. V. Takdang Aralin: Ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa mga sangkap ng kulay sa paggawa ng gawaing pangsining?

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

SINING V
Date: _____________ I. Layunin:  Nakalilikha ng isang gawaing pansinng na nagpapahiwatig ng masaya o tuwangtuwa, malungkot o naiiyak, galit o naiinis o takot o nagugulat.

II. Paksang-Aralin: Pagpapahiwatig ng damdamin BEC PELC I A 3.4 pah 111 Umawit at Gumuhit V pah 103 Kagamitan: pangulay tulad ng krayola, color wheel III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik-aral: Pag-usapan ang mga natutuhan ninyo tungkol sa linya, hugis at kulay. 2. Pagganyak:  Anong uri ng linya (kulay o hugis) ang nagpapahiwatig ng katuwaan? ....ng galit?...ng kalungkuta?.....ng takot? B. Panlinang na Gawain: 1. Paglalahad: Ihanda ang mga bata sa paggawa. 2. Pagtalakay. a. Ngayon ay titingnan ko kung makalilikha kayo ng gawaing pangsining na nagpapahiwatig ng isang damdamin. b. Anu-ano ang mga pamantayan sa paggawa? Isang Damdamin Kagamita: workbook at krayon Pamamaraan:  Isipin kung anong damdamin ang iphahayag mo.  Sa pamamagitan ng linya, hugis at kulay ay ipahahayag mo ang damdaming napili mo.  Lagyan ng pamagat ang nilikha mong gawaing pansining. C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat:  Paano mo naipakita ang kaalaman mo sa kulay, linya at hugis?  Magkuwento tungkol sa nilikha mong gawaing pansining. IV. Pagtataya: Isang Di Malilimutang Pangyayari sa inyong buhay Kagamita: workbook at krayon Pamamaraan:  Isipin kung anong damdamin ang iphahayag mo.  Sa pamamagitan ng linya, hugis at kulay ay ipahahayag mo ang damdaming napili mo.  Lagyan ng pamagat ang nilikha mong gawaing pansining.

V. Takdang Aralin: Gumuhit ng isang gawaing pansining uol sa kuwento na gustong-gusto ninyo. Lagyan ito ng angkop na kulay at pamagat. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

SINING V
Date: _____________ I.  Layunin: Nakikilala ang tatlong uri ng tekstura: tunay, artipisyal at biswal.

II. Paksang-Aralin: Tekstura BEC PELC I A 4.1 pah 111 Umawit at Gumuhit V pah 105 Kagamitan: tunay na bagay at yari sa plastic at larawan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik-aral: Pag-usapan ang mga sangkap ng kulay. 2. Pagganyak:  Anu-ano ang mga sangkap ng kulay?  Paano mo nagawang malamlam ang kulay ng pangalawang kasuotan? B. Panlinang na Gawain: 1. Paglalahad: Pag-usapan ang mga natutunan tungkol sa tekstu sa ikatlo at ikaapat na baitang. 2. Pagtalakay.  Ano ang pagkaunawa ninyo sa tekstura?  Magbigay ng mga halimbawa. 3. Ilahad ang bagong aralin tungkol sa tatlong uri ng tekstura. 4. Ipakita sa mga bata ang mga tunay na bagay na halimbawa ng teksturang tunay, mga teksturang artipisyal at teksturang biswal. 5. Pagtalakay:  Suriin ang mga naklahahd na mga bagay sa harap.  Anu-ano ang pagkakaiba ng bawat isa?  Alin ang may teksturang tunay?Bakit?  Ano ang tekstura nila?  Alin naan ang teksturang artipisyal? Bakit?  Ano ang teksturang taglay nito?  Alin ang teksturang biswal?  Paano mo nasabi na biswal ang tekstura ng mga ito? C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat:  Anu-ano ang tatlonguri ng tekstura?  Ano ang pagkakaiba ng bawat isa? IV. Pagtataya: Pangkatang paggawa.

 Ipapangkat sa mga bata ang mga halmbawa ng mga bagay na ginamit sa paglalahad ng aralin, ayon sa tatlong uri ng tekstura.  Pahalagahan kung wasto ang kanilang ginawa. V. Takdang Aralin:  Magdala ng mga halimabawa ng iba’t-ibang uri ng tekstura, pandikit at gunting, lapis at ruler.  Maghanda para bukas sa gagawing malikahaing pansining. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

SINING V
Date: _____________ I. Layunin:

Naipapakita ang tatlong uri ng tekstura sa pamamagitan ng mga gawaing sining.

II. Paksang-Aralin: Mga Montage ng Tekstura BEC PELC I A 4.3 pah 111 Umawit at Gumuhit V pah 106 Kagamitan: tunay na bagay at yari sa plastic at larawan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik-aral: Ano ang tekstura?  Anu-ano ang tatlong uri ng tekstura? 2. Pagganyak:  Nakakita na ba kayong collage. Ngayon ay may gagawing tayong malikhaing sining. B. Panlinang na Gawain: 1. Paglalahad: Ihanda at ganyakin ang mga bata sa paggwa. 2. Pagtalakay.  Ngayon ay titingnan ko kung magagamit ninyo ang inyong mga kaalaman sa tekstura sa paggawa ng mga gawaing sining.  Anu-ano ang mga pamantayan sa paggawa? Mga Montage ng Tekstura Mga Kagamitan:  Tatlong pirasong karton na kasiglaki ng bond paper  Papel na pambalot sa karton  Halimbawa ng mga bagy na may tunay na tekstura, artipisyal na tekstura at biswal na tekstura  Gunting, pandikit at tape Pamamaraan 1. Balutan o takpan ang mga karton. 2. Umisi[ ng disenyong nais gawin sa mga karton. 3. Tabasin ang mga halimbawa ng bagay na may tekstura. Unahin ang mag teksturang tunay. Iaayos at idikit sa unang karton. 4. Sa pangalawang karton ay iaayos at idikit ang naman ang mga napiling teksturang artipisyal. 5. Sa pangatlong karton ay iayos at idikit ang mga ginupit na teksturang biswal. 6. lagyan ng pamagat ang bawat pahina at itayo ang natapos na sinig. 1. C. Pangwakas na Gawain: Paglalahat:

 Anu-ano ang mga bagay ang ginamit mo sa paglikha ng disenyo ng mga teksturang tunay, teksturang artipisyal at teksturang biswa?  Ano ang pagkakaiba ng ng bawat uri ng tekstura? IV. Pagtataya: 1. Ano ang teksturang tunay, artipisyal at biswal? 2. Magpakita ng halimbawa ng bawat uri ng tekstura? 3. Ipakita ang ginawang komosisyon. V. Takdang Aralin: Tapusin sa bahay ang di nayaring likhang sining ninyo at bukas ay itatanghal sa loob ng silidaralin. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.