EPP V Date: __________ I.

Layunin:  Nasasabi ang mga salik na dapat isaalang-alang sa pagnanarseri Pagpapahalaga: Pangangalaga sa Halaman at sa Kapaligiran II. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagbabalak ng Narseri BEC B.4.1 d.62 Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan d. 139 larawan, plaskard ng mga salik sa pagbabalak ng narseri

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Anu-ano ang maaring mangyari kung hindi tayo magtatanim ng halaman? Ano ang magiging epekto nito sa ating kapaligiran? 2. Pagganyak: Pagpapakita ng larawan ng isang narseri. Ipalarawan ito? May narseri ba dito sa lugar natin? Saang lugar ito naroroon? Ano ang ginagawa sa narseri? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad: Sa pagbabalak ng itatayong narseri, mahalagang bigyan ng pansin ang mga salik na magpapatagumpay ng gawaing ito. Anu-ano ito? Ipabasa at ipadikit sa mga bata ang plaskard sa pisara. 2. Pagtalakay: Anu-ano ang dapat tandaan sa pagtatatag ng narseri? Bakit kailangang may bahay silungan at mga kagamita/kasangkapan ang isang narseri? Ano ang kahalagahan ng pagpili ng mabuting uri ng binhi at lupa? Kung ang tubig ay nakatutulong sa pagpili ang mabuting uri ng binhi at lupa? Bakit mahalagang bigyang pansin ang mga salik sa pagtatatag ng narseri? 3. Paglalahat: Anu-ano ang mga salik na dapat tandaan sa pagpili ng lugar para sa isang narseri? C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalapat Pagbasa ng isahan at pangkatan sa mga salik na kailangan sa pagtatatag ng isang narseri. Isulat sa kwadernoi ang mga bagay na natutuhan sa aralin? IV. Pagtataya: Isulat kung anong salik ang tinutukoy ng mga sumusunod na pangungusap: 1. Mahalaga ito upang may masilungan ang mga bagong punlang binihi sa kahong punlaan. 2. Kailangang may mapagkunan at madalutan ito upang lumaking malusog ang halaman.

3. Makatitiyak na mataas ang uri nito kung bibilhin sa mga ahesya ng gobyerno. 4. Ito ang may kinalaman sa haba o ikli ng tag-ulan o tag-araw. 5. Nanggagaling dito ang mineral na kailangan ng halaman at dapat na iangkop dito ang itatanim nahalaman upang lumaking malusog at may mataas na uri. klima uring lupa uring punla tubig bahay silungan

V. Takdang-Aralin: 1. Anu-ano ang mga gawaing kaugnay ng pagnanarseri? 2. Gumuhit ng halimbawa ng isang narseri sa isang puting papel.

EPP V Date: __________ I. Layunin:  Natatalakay ang mga gawaing kaugnay ng pagnanarseri at pagpaparami ng halaman. Pagpapahalaga: Pagkamaparaan II. Paksa: -- Sanggunian: Kagamitan: III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Anu-ano ang mga salik na dapat isaalang-alang sa pagpili ng lugar para sa isang narseri? 2. Pag-aalis ng sagabal: - kahong punlaan - binababad - balag - tangkay Mga Gawaing Kaugnay ng Pagnanarseri at Pagpaparami ng Halaman. BEC B.4.2 d.62 Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan d. 143

2. Pagganyak: Anu-ano ang mga paraan ng pagpapatubo ng halaman? Saan ito pinapatubo o inaalagaan? Ano ang maaaring mangyari kung inaalagaan natin ang mga halaman? Naranasan nyo nab a ang magtanim ng halaman at dumami tio? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad: Dalhin an gmga bata sa narseri ng paaralan, ipamasid at pahawakan ang kanilang makikita sa narseri ng paaralan. 2. Pagtalakay: Anu-ano ang nakita ninyo sa narseri? Anu-ano ang iba’t ibang gawain sa pagnanarseri? Paano isinasagawa ang bawat Gawain? Anu-anong kagamitan at kasangkapan ang ginagamit sa bawat Gawain? Paano pinangangalagaan ang mga kagamitan at kasangkapang ito? Anu-anong halaman ang maaaring paramihin? 3. Paglalahat: Anu-ano ang mga pangunahing Gawain na napapaloob sa pagnanarseri? Paano ito isinasagawa? C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalapat Lahatan, pangkatan at isahang pagbasa/pagsasabi ng iba’t ibang gawain sa pagnanarseri.

IV. Pagtataya: Isulat ang Tama kung naayon sa mga gawaing kaugnay ng pagnanarseri at Mali naman kung hindi: 1. Ang paggawa ng compost ay mainam na paraan upang makabawas ng gugulin sa loob ng narseri. 2. Higit na mas malaki ang iginagayak ng kahong punlaan kaysa kamang taniman. 3. Mahalaga sa mga bagong sibol na punla na ilagay sa malilim na lugar upang hindi masikatan ng araw. 4. Kailangan ang palagiang pagpuksa ng peste at sakit na dumadapo sa halaman upang hindi makasagabal sa pagtubo at paglaki nito. 5. Pagpapaparami at pangangalaga ng halaman ang pangunahing gawain sa loob ng narseri. V. Takdang-Aralin: Anu-ano ang mga kasangkapan/kagamitan sa pagnanarseri.

EPP V Date: __________ I. Layunin:  Natutukoy ang mga kasangkapan/kagamitan sa pagnanarseri. Pagpapahalaga: Pagiging Masinop II. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Mga Kasangkapan/Kagamitan sa Pagnanarseri. BEC B.4.3 d.62 Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan d. 143 Batayang Aklat – Umunlad sa Paggawa d. 121-123 mga larawan o tunay na kagamitan sa paghahalaman

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Anu-ano ang mga pangunahing gawain sa narseri? 2. Pagganyak: Pagpapahulaan ng pangalan ng kagamitan sa paghahalaman na alam nila. Isang bata ang maglalarawan ng isang uri ng kasangkapan at isang bata ang magsasabing ngalan nito. B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad: Ipakita sa mga bata ang kasangkapan at kagamitan sa pagnanarseri. Isa-isang ipakilala ang mga kasangkapan. 2. Pagtalakay: Anu-ano ang iba’t ibang kasangkapan sa pagnanarseri? Paghambingin ang bawat isa. Paano ginagamit ang mga kasangkapang ito? Anu-anong kagamitan ang ginagamit sa panghukay? Panglinis? Pagpaparami ng halaman? Paglilipat ng lupa at punla? Paano natin mapapakinabangan ng matagal an gating mga kasangkapan sa paghahalaman? 3. Paglalahat: Anu-ano ang mga kasangkapan/kagamitan sa paghahalaman. Paano mo maipapakita ang pagiging masinop sa mga kasangkapan sa paghahalaman? C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalapat Tumawag ng ilang bata sa harapan. Papiliin ng kagamitan o kasangkapan sa paghahalaman at ipasabi o ipatukoy ang pangalan nito. IV. Pagtataya: Piliin ang titik ng tamang kasangkapan sa paghahalaman na tinutukoy upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Isulat ang titik ng wastong sagot sa sagutang papel.

1. ______ ang ginagamit sa pagbuhaghag ng lupa. a. pala b. palang tinidor c. dulos 2. ______ ang ginagamit sa pagbubungkal ng lupang tataniman. a. kalaykay b. asarol c. rigadera 3. ______ ang ginagamit sa maayos na paglilipat ng mga punla a. dulos b. gulok c. pala 4. ______ ay gawa sa metal o plastic at pinakaangkop sa pagdidilig ng mga punla. a. rigadera b. timba c. hose 5. ______ ang ginagamit sa paghawan ng matataba/matataas na damo sa halaman. a. gulok b. dulos c. asarol V. Takdang-Aralin: Gumawa ng album tungkol sa mga kagamitan at kasangkapan sa pagnanarseri.

d. kalaykay d. gulok d. asarol d. tabo d. pala

EPP V Date: __________ I. Layunin:  Nakapagpaplano ng isang narseri. Pagpapahalaga: Kusang Paggawa II. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagpaplano ng Narseri BEC B.4.4 d.62 Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan d. 141 mga larawan

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Anu-ano ang kagamitan/kasangkapan sa pangnanarseri? Paano ginagamit ang mga ito? 2. Pagganyak: Pagpapakita ng larawan ng narseri. Itanong sa mga bata kung nais nilang malaman kung paano gawin ang isang narseri. B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad: Pagpapakita sa mga bata ng mga larawan tungkol sa mga sumusunod: a. Naglilinis ng lugar na pagtatayuan ng narseri. b. Naghahanda ang mga bata sa gagawing punla. c. Nagsusukat ng kahong punlaan/kamang punalaan. 2. Pagtalakay: Anu-ano ang mga ginagawa ng mga nasa larawan? Ano ang inihahanda nila? Ano ang sinusukat ng mga bata? Anu-ano ang mga dapat na ihanda kung gagawa ng narseri. Paano sisimulan ang pagnanarseri? 3. Paglalahat: Ano ang dapat ihanda sa pagtatayo ng isang narseri? C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalapat Ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng plano ng narseri? IV. Pagtataya: Isulat ang mga dapat mong gawin kung magpaplano ng isang narseri V. Takdang-Aralin: Gumawa ng isang palano tungkol sa pangnanarseri at sikaping makagawa ng narseri sa loob ng bakuran ng tahanan.

EPP V Date: __________ I. Layunin:  Naipapakita ang paraan ng pagpaparami ng halaman tulad ng pagpupunla Pagpapahalaga: Pagkamasipag II. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagpaparami ng Halaman - Pagpapaugat BEC B.4.5.1.1 d.62 Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan d. 146 kutsilyo, plastic, sanga, isterilang lupa

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Anu-ano ang iba’t ibang Gawain sa pagnanarseri? 2. Pag-aalis ng Sagabal: - binababad - tangkay - supang - pagpapaugat

3. Pagganyak: Matamis at masarap ang bunga ng tsiko nila Kenneth. Nais nila itong paramihin. Ano ang dapat nilang gawin? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad: Isa-isang ipakita ang mga kagamitang pag-aaralan at gagamitin. Ipaliwanag ang paraan ng pagpaparami ng halaman gamit ang pagpapaugat. 2. Pagtalakay: Dalhin ang mga bata sa halamanan o narseri ng paaralan. Ipakitang turo at ipaliwanag ang bawat paraan sa pagpaparami ng halaman sa pamamagitan ng pagpapaugat. 3. Paglalahat: Anu-ano ang mga paraan ng pagpapaugat ng halaman? C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalapat Tumawag ng ilang bata na magsasagawa ng paraan ng pagpapaugat. IV. Pagtataya: Sa pamamagitan ng mga dalang sanga ng mga bata ipagawa ang pamamaraan ng pagpapaugat. Gamitin ang mga sumusunod na pamantayan sa pagmamarka. 1. Nakapili ng mabuting uri ng sanga. 2. Maingat na binalatan at may tamang haba ang sangang napili. 3. Nabalutan ng lupa ang bahaging nabalatan. 4. Maayos at maingat na tinalian ang materyales na ibinalot. 5. Nadiligan kaagad ang bahaging pinauugat.

Antas ng Kahusayan: 5 – Napakahusay 4 - Higit na mahusay 3 - Mahusay 2 - Mahusay-husay 1 - Hindi mahusay V. Takdang-Aralin: Magparami ng mangga sa pamamagitan ng pagpapaugat. Magdala ng mga buto ng halamang ipinupunla

EPP V Date: __________ I. Layunin:  Naipapakita ang paraan ng pagpaparami ng halaman tulad ng pagpunla Pagpapahalaga: Pagkamasipag II. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagpaparami ng Halaman - Pagpupunla BEC B.4.5.1.2 d .62 Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan d. 145 mga buto ng halamang ipinupunla, kamang punlaan

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Anu-ano ang mga halaman na maaaring gamitan ng pagpapaugat? 2. Pag-aalis ng sagabal: - pagpupunla - pagbubudbod - kunang punlaan - ilantad

3. Pagganyak: Magbigay ng halimbawa ng halalman. Sa mga nabanggit na halaman alin ang ipinupunla muna bago itanim sa permanenteng taniman. B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad: Pagpapakita sa mga bata ng tutuong buto ng mga halamang ipinupunla. 2. Pagtalakay: Pagpapakitang turo ng mga hakbang sa pagpupunla at tanungan ukol dito. a. Paghahanda ng kahon o kamang punlaan. b. Pagbubudbod ng mga buto sa kamang punlaan. c. Pagdidilig ng kamang punlaan. d. Pagtatakip ng kamang punlaan. e. Unti-unting paglalantad ng punlaan sa init ng araw at hangin sumibol na ang mga buto. f. Paglilipat ng punla sa tamang panahon. 3. Paglalahat: Anu-ano ang mga paraan ng pagpupunla upang maparami natin ang mga halaman? C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalapat Ipakitang gawa ng mga bata ang wastong paraan ng pagpupunla. IV. Pagtataya: Gamitin ang iskor kard sa pagmamarka batay sa kahusayan na ipinakita ng mga bata:

Mga Gawain: 1. Maayos na paghahanda ng lupa sa kahong punlaan. 2. Maingat na pagbudbod ng buto sa kahong punlaan. 3. Wastong pagdidilig ng kahong punlaan. 4. Maingat na pagtatakip ng kahong punlaan. 5. Paglalantad ng punla sa init ng araw at hangin. Antas ng kahusayan: 5 – Napakahusay 4 - Higit na mahusay 3 - Mahusay 2 - Mahusay-husay 1 - Hindi mahusay V. Takdang-Aralin: Magdala ng sanga ng mangga, tape at kutsilyo. Isagawa sa bahay ang natutunang pagpupunla.

EPP V Date: __________ I. Layunin:  Naipakikita ang paraan ng pagpaparami ng halaman tulad ng pagdudugtong o grafting. Pagpapahalaga: Pagkamaingat at Pagkamaparaan II. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagpaparami ng Halaman – Pagdudugtong o Grafting BEC B.4.5.1.3 d .62 Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan d. 148 sanga ng mangga, kutsilyo, tape, larawan ng punong mangga na may bunga

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Isa-isahin ang sunud-sunod na paraan ng pagpupunla. 2. Pag-aalis ng sagabal: - stock - tape - scion - uka

3. Pagganyak: Pagpapakita ng larawan ng punong mangga na maliit pa ay may bunga na. Paano kaya tayo magkakaroon ng ganitong puno ng mangga? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad: Ipakita ang mga kagamitan sa pagdudugtong. Ipakilala ang bawat isa. Ipakitang-turo ang mga paraan ng pagdudugtong sa mga bata. 2. Pagtalakay: Anong uri at paano inihahanda ang stock na dapat nating piliin? Anong hugis at gaano kalalim ang ilalagay na uka sa dulong ibabaw ng stock? Anong uri at gaano kahaba ang scion na lapat gamitin? Anong dapat nating tiyakin bago balutan ng tape ang pinagdugtong na scion at stock? Paano malalaman na tumutubo na ang pinagdugtong na sanga. Paano dapat isagawa ang mga pamamaraang ito? 3. Paglalahat: Anu-ano ang sunud-sunod na hakbang sa payak ng uri ng pagdudugtong? C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalapat Ipakita ng dalawang bata ang mga hakbang sa payak na uri ng pagdudugtong. IV. Pagtataya: Pangkatang Gawain: Ipagawa sa bawat pangkat ang mga hakbang sa pagdudugtong o grafting. Gamitin ang iskor card sa pagmamarka.

Antas ng Kahusayan: 5 – Napakahusay 4 - Higit na mahusay 3 - Mahusay 2 - Mahusay-husay 1 - Hindi mahusay 1. 2. 3. 4. 5. Mga Pamantaiyan: Nakapili ako ng mabuting uri ng stock at scion. Tama ang hugis ng dulo ng stock at scion. Wasto ang lalim ng stock at tulis ng scion. Natiyak na lapat ang stock at scion bago binalutan ng tape. Maayos at maingat na naisagawa ang mga hakbang sa pagdudugtong.

V. Takdang-Aralin: 1. Isagawa sa sariling bakuran ang natutunang pamamaraan ng pagdudugtong. 2. Magdala ng sangang may buko, kutsilyo at tape.

EPP V Date: __________ I. Layunin:  Naipapakita ang paraan ng pagpaparami ng halaman tulad ng pagpapabuko o budding Pagpapahalaga: Pagkamaingat II. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagpaparami ng Halaman – Pagpapabuko o Budding BEC B.4.5.1.4 d .62 Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan d. 147 stock, scion na may buko, kutsilyo at tape na pambalot larawan ng namumunga.

punong

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Anu-ano ang mga hakbang sa pagpaparami ng halaman tulad ng payak na pagdudugtong? 2. Pag-aalis ng sagabal: - stock - shield - scion - buko

3. Pagganyak: Pagpapakita ng larawan ng punong namumunga. Bukod sa pagpapaugat at pagdudugtong, paano tayo magkakaroon ng ganitong puno na maliit pa ay may bunga na? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad: Ipakita ang mga kagamitan at kasangkapan sa pagpapabuko o budding. Ipakilala ang bawat isa. Ipakitang-turo ang mga paraang gagawin sa mga bata. 2. Pagtalakay: Anong uri ng stock ang dapat nating gamitin? Paano ito ihahanda? Anong hugis ang hihiwain sa sanga at gaano ito kahaba? Anong gagawin sa bukong hiniwa ng hugis kalasag? Pagkatapos isingit ang buko, ano ang dapat na gawin? Paano malalaman na tumutubo na ang buko? Paano dapat isagawa ang mga hakbangin sa pagpapabuko? Bakit? 3. Paglalahat: Anu-ano ang mga hakbangin sa pagpapabuko? Isa-isahin ito. C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalapat Pumili ng ilang bata at ipakitang gawa ang mga hakbang sa pagpapabuko.

IV. Pagtataya: Pangkatang Gawain: Ipagawa sa mga bata ang mga hakbangin sa pagpapabuko. Ipasagot ang sumusunod na pamantayan ng Oo o Hindi. 1. Natanggalan ang stock ng magulang na dahon. 2. Nakapili ng mahusay na uri ng stock at scion na may buko. 3. Nilagyan ng hugis T ang stock at pinaluwang. 4. Nahiwa nang hugis kalasag ang buko na isiningit sa hugis T at binalutan ng tape. 5. Naisagawa ang mga hakbangin nang may pag-iingat. V. Takdang-Aralin: Iguhit sa puting papel ang mga paraan ng pagpaparami ng halaman.

EPP V Date: __________ I. Layunin:  Naisasagawa ang wastong pangangalaga ng mga punla at tanim sa narseri. Pagpapahalaga: Wastong Pangangalaga ng Halaman II. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pangangalaga ng mga Punla BEC B.4.6.1 d.62 Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan d. 143 mga larawan

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Paano inihahanda ang kamang taniman. 2. Pagganyak: Pagpapakita ng larawan ng mga punla sa kahong punlaan. Alam ba ninyo kung paano ito inaalagaan? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad: Bisitahin ang narseri ng paaralan. Pag-usapan ang nakitang punla. Pagkumparahin ang mga tanim sa kahong punlaan. 2. Pagtalakay: Pag-usapan ang hakbang sa pag-aalaga ng punla 1. Alagaang mabuti ang mga punla upang lumusog at bumilis sa paglaki. 2. Tanggalin ang mga ligaw na halaman/damong tumutubo upang hindi maagawan ang mga punla ng kinakailangang sustansya. 3. Diligan ang mga halaman araw-araw. 4. Bungkalin ang lupa sa paligid ng halaman upang bumilis ang paglaki ng ugat nito minsan sa isang lingo. 5. Lagyan ng bakod ang mga punla upang hindi ito masira. 3. Paglalahat: Paano ang wastong pangangalaga sa mga punla at pananim? Bakit kailangan nating alagaan ang mga punla at tanim? C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalapat Ipakikita ng mga bata ang wastong pangangalaga ng mga punla at tanim. IV. Pagtataya: Sagutin ang sumusunod na tseklis ng Oo, Minsan o Hindi: 1. Dinidiligan ang mga halaman sa tamang oras. 2. Inaalis ang mga damong ligaw sa halaman. 3. Pinaluluwag ang lupa sa paligid ng halaman. 4. Binomba ng gamut na pamatay-peste kung mayroon. 5. Ibinalik nang maayos at malinis ang mga kasangkapang ginagamit. V. Takdang-Aralin: Pangalagaan ang mga punla at tanim ninyong halaman sa bakuran.

EPP V Date: __________ I. Layunin:  Natutukoy ang mga tanim na maaring ipagbili Pagpapahalaga: Pagiging alisto/alerto II. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Mga Tanim na Maaaring Ipagbili BEC B.4.6.2 d .62 Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan d. 134 halimbawa ng mga tanim na maaring ipagbili

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Paano ang wastong pangangalaga sa inyong pananim? 2. Pagganyak: Ipaawit ang “Bahay Kubo” sa mga bata. B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad: Palabasin ang mga bata sa silid-aralan at ipamasid ang mga pananim sa bakuran ng paaralan. Itanong sa mga bata kung anu-ano ang mga pananim na kanilang nakita sa loob ng bakuran ng paaralan. 2. Pagtalakay: Ipasulat sa pisara ang pananim na nakita nila sa loob ng paaralan. Isama na rito ang nasa kanilang bakuran. Alin-alin sa mga ito ang halamang gulay at namumunga? Bakit dapat nating pangalagaan ito? Anu-ano ang mga pakinabang na makukuha natin mula sa mga halamang ito? 3. Paglalahat: Anu-ano ang mga tanim na maaari nating ipagbili? C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalapat Maraming tanim sa loob ng bakuran nina Marie. Tulad ng Rosas, Camia, petsay, okra, talong, gumamela at santan. Nais ng kanyang ama na magbenta sila sa palengke. Anu-ano ang mga tanim na maaaring anihin at ipagbili? IV. Pagtataya: Lagyan ng tsek ang mga tanim na maaaring ipagbili at ekis ang hindi. 1. patola 3. mangga 2. calachuchi 4. kalabasa

5. San Fransico

V. Takdang-Aralin: Pumili ng isang uri ng halamang gulay na maaaring ipagbili at paano ito ipagbibili.

EPP V Date: __________ I. Layunin:  Nakapagtutuos ng ginasta/kinita mula sa halamang ipinagbili. Pagpapahalaga: Pagbebenta ng may Katapatan II. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagtutuos ng Ginasta/Kinita Mula sa Halamang Ipinagbili BEC B.4.6.3 d .62 larawan ng narseri, start

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Ano ang mangyayari kung aalagaan nating mabuti ang mga halaman sa narseri? 2. Pagganyak: Pagpapakita ng larawan ng narseri. Alin sa mga halamang ito ang maaari nating ipabili/pagkakitaan? Paano natin ito mapagkakakitaan? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad: Ipabasa ang sitwasyon sa ibaba na nakasulat sa tsart. Naipagbili ni Patrick ang 80 punlang mangga sa halagang P30.00 bawat isa. Sa pagaaalaga ay nakagastos siya ng P80.00 para sa tanimang plastic, P50.00 para sa pataba at P30.00 sa pamatay-kulisap. Magkano ang puhunan at kinita ni Patrick? 2. Pagtalakay: Anu-ano ang mga bagay na kailangan sa pagpaparami ng halaman? Anu-ano ang mga bagay na maaaring isama rito na maaaring ibilang sa puhunan? Saan manggagaling ang kita ng isang narseri? Sa sitwasyon sa itaas magkano ang naging puhunan o ginasta ni Patrick bago niya naipagbili niya? Paano nalalaman/natutuos ang kita mula sa narseri? Bakit kailangang marunong tayong magtuos ng ginasta/kita mula sa mga halamang ipinagbibili? 3. Paglalahat: Anu-ano ang mga tanim na maaari nating ipagbili? C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalapat Paano ang pagtutuos ng ginasta at kinita sa narseri? IV. Pagtataya: Basahin ang sumusunod na sitwasyon at piliin ang titik ng wastong sagot at isinulat sa sagutang papel:

Si Jonas ay may narseri at dito ay nag-aalaga siya ng iba’t ibang uri ng halamang prutas. Makalipas ang ilang panahon pag-aalaga ay nakapagbili na siya ng sumusunod: 200 punong mangga – P 35.00 bawat isa 10 punong tsiko - P200.00 bawat isa 50 punong atis - P 25.00 bawat isa 20 punong langka - P100.00 bawat isa 20 punong santol - P 40.00 bawat isa Magkano ang kanyang kinita kung siya ay gumastos ng mga sumusunod: binhi - P 5,000.00 plastic 300.00 pataba 1,050.00 pamatay peste 700.00 tubig/koryente 1,000.00 labor 2,000.00 1. Magkano ang ginasta niya sa pagbili ng binihi, pataba at gamut na pamatay-peste? a. P6,750.00 b. P6,350.00 c. P5,350.00 d. P5,750.00 2. Ang gastos sa pagbili ng plastic, bayad sa kuryente at manggagawa ay a. P2,300.00 b. P2,000.00 c. P3,000.00 d. P3,300.00 3. Magkano ang kabubuang halangang ginasta ni Jonas? a. P8,050.0 b. P10,050.00 c. P9,500.00 d. P10,500.00 4. Ang kabuuang halagang ginasta ni Jonas? a. P15,050.00 b. P15,500.00 c. P13,050.00 d. P13,500.00 5. Si Jonas ay kumita ng halagang _____ a. P3,000.00 b. P3,050.00 c. P3,500.00 d. P5,050.00 V. Takdang-Aralin: Anu-ano ang mahusay na uri ng halaman na ating mapagkakakitaan? Isulat sa kwaderno.

EPP V Date: __________ I. Layunin:  Natutukoy ang mahusay na uri/lahi ng manok na aalagaan Pagpapahalaga: Pagkamatiyaga sa Gawain at Matalinong Pagpapasya II. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pag-aalaga ng Manok BEC B.5 d .63 larawan ng manok

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Anu-ano ang mga kapakinabangan na makukuha natin mula sa pag-aalaga ng mga hayop? 2. Pagganyak: Pahulaan: Ito ay puti na hugis bilohaba, masustansiya at mayaman sa protina at pampalusog pa. ito ay karaniwang ulam sa umaga. Ano ito? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad: Pagrereport ng isang pangkat tungkol sa pag-aaalaga ng manok. 2. Pagtalakay: Anu-anong uri/lahi ng manok ang mahusay nating alagaan kung ang gusto nating alagaan ay layer? Ano ang layer? Bakit dapat itong alagaan? Anu-anong lahi naman ang ating aalagaan kung broiler ang gusto natin? Ano ang broiler? Bakit mabuting mag-alaga nito? Anong uri ng layer at broiler ang mahusay nating alagaan? 3. Paglalahat: Anu-ano ang mga tanim na maaari nating ipagbili? C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalapat Mag-aalaga kayo ang manok na broiler, anong lahi ang inyong aalagaan? IV. Pagtataya: Isulat ang tamang sagot: 1. Ang pinakamahusay na lahi ng manok sa produksiyon ng itlong ay ang ______. 2. Sa mga broiler naman ay kilala ang mga uri/lahing ______, __________, at __________. 3. Makikilala ang mahuhusay na manok sa kanilang __________ na balat at mapuputing ___. V. Takdang-Aralin: Anu-ano ang mga panuntunang pangkaligtasan sa pag-aalaga ng manok?

EPP V Date: __________ I. Layunin:  Natatalakay ang mahusay na uri/lahi ng manok na aalagaan Pagpapahalaga: Wastong Pagpapasya II. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pag-aalaga ng Manok BEC B.5.2.1 d .63 Umunlad sa Paggawa d. 134.136 larawan ng manok

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Anu-anong lahi ang manok ang mahusay na alagaan? Anu-ano ang dalawang uri ng manok na inaalagaan natin? 2. Pagganyak: Sino-sino sa inyo ang may alagang manok sa bahay? Ano ang naibibigay sa inyo ng mga ito? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad: Ipabasa sa mga bata ang teksto d. 134-136 ukol sa pag-aalaga ng manok. 2. Pagtalakay: Anu-anong pakinabang ang dulot ng pag-aalaga ng manok sa inyong bakuran? Anu-anong mga bagay ang dapat isaalang-alang sa pagpili ng uri/lahi ng manok na aalagaan? Paano natin makikilala ang mga lahing mahusay alagaan? Anu-ano ang mga katangian ng mga manok na ito? 3. Paglalahat: Ang kaalaman sa uri ng manok na aalagaan ay nakatutulong nang malaki upang mapalawak ang kapaki-pakinabang na gawaing ito. C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalapat Anu-anong mga bagay ang dapat nating isaalang-alang sa pagpili ng manok na aalagaan? IV. Pagtataya: Punan ang mga patlang ng tamang sagot 1. ________ ang tawag sa mga manok na inaalagaan upang magdulot ng sariwang itlog. 2. Ang uri ng manok na inaalagaan upang patabain at gawing pagkain ang karne ay ang ____. 3. Ang manok ay nagdudulot ng pagkain sa mga tao tulad ng _____ at _______. V. Takdang-Aralin: Paano ang wastong paraan ng pag-aalaga ng manok?

EPP V Date: __________ I. Layunin:  Nasusunod ang wastong paraan ng pag-aalaga ng manok Pagpapahalaga: Pagiging masipag at matiyaga II. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pag-aalaga ng Manok BEC B.5.3 d .63 Umunlad sa Paggawa d. 134.136 larawan ng manok

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Ano-ano ang mahusay na lahi ng manok na aalagaan? 2. Pagganyak: Ipabasa sa mga bata ang sumusunod na sitwasyon: Si Mang Iske ay may alagang manok. Hinahayaan na lamang niya itong nakawawala dahil maluwang naman ang kanayang bakuran. Tama ba ito? Bakit? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad: Pagbasa ng mga bata o pagrereport ng isang pangkat ng mga bata ukol sa wastong paraan ng pag-aalaga ng manok. 2. Pagtalakay: Tatalakayin ang wastong pamamaraan ng pag-aalaga ng manok. Anu-ano ang maaaring maitulong sa atin nag pag-aalaga ng manok? Ano ang tinatawag na breeding? Anu-anong materyales ang maaring gamitin sa paggawa ng kulungan ng manok? Anong uri ng pagkain at inumin ang dapat na ibigay sa mga manok? Bakit kailangang panatilihin ang kalinisan sa loob at labas ng kulungan ng manok? 3. Paglalahat: Bakit kailangang alamin ang wastong pamamaraan ng pag-aalaga ng manok? C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalapat Bakit mahalaga ang pagpapainit sa mga bagong pisang sisiw? Tama bang chicken wire lang ang materyales na maaaring gawing kulungan ng manok? Bakit? IV. Pagtataya: Isulat ang tsek kung nagsasaad ng wastong paraan ng pag-aalaga ng manok at ekis nman kung hindi: _____ 1. Kailangan ng manok ang maluwang na kulungan. _____ 2. Maaring yari sa katutubong materyales ang kulungan nito.

_____ 3. _____ 4. _____ 5.

Hindi na kailangang lagyan ng gamut ang tubig na iniinom ng sisiw dahil dagdag lang itong gastos Ang developer mash ay pinakakain sa dumalagang layer upang ihanda na sa pangingitlog. Linisin at isterilisahin ang kulungan at mga kagamitan dito sa bawat panahon ng pagaalaga.

V. Takdang-Aralin: Isagawa sa bahay ang natutunang pangangalaga sa manok.

EPP V Date: __________ I. Layunin:  Natutukoy ang mahusay na uri/lahi ng kambing na aalagaan Pagpapahalaga: Pagmamahal sa Hayop II. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pag-aalaga ng Kambing BEC B.5.1 d .63 Umunlad sa Paggawa d. 136-137 larawan ng kambing

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Anu-ano ang pakinabang na makukuha natin sa pag-aalaga ng hayop? Anu-anong uri ng hayop ang maaari nating alagaan sa likod bahay? 2. Pagganyak: Sino na ang nakakain ng kesong puti? Saang hayop galling ang gatas na ginagawang kesong puti? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad: Pagpapakita ng larawan ng kambing? Ano kayang uri/lari ng kambing ito? Mabuti kayang alagaan ito? 2. Pagtalakay: Anu-anong pakinabang ang makukuha natin mula sa kambing? Anu-anong lahi ng kambing ang mahusay alagaan para sa gatas nito? Anu-anong lahi ng kambing ang mahusay alagaan para sa karne nito? 3. Paglalahat: Anu-anong uri ng kambing ang mahusay alagaan para sa karne? Gatas? C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalapat Pangkatin ang mga bata sa 2 grupo. Ang isang pangkat ang magsasabi ng lahing mahusay alagaan para sa gatas at ang isang pangkat naman ay para sa karne. IV. Pagtataya: Ayusin ang mga letra upang mabuo ang pangalan ng uri/lahi ng kambing na mahusay alagaan. 1. N A A N E S 4. B I N A G O L U N A N 2. N A D I I N 5. C H I N A F L E F R E N 3. G O N G B U T G E R V. Takdang-Aralin: Isulat sa kuwaderno ang katangian ng iba’t-ibang uri/lahi ng kambing na mahusay alagaan.

EPP V Date: __________ I. Layunin:  Natatalakay ang iba’t-ibang uri/lahi ng kambing na aalagaan Pagpapahalaga: Matalinong Pagpili II. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pag-aalaga ng Kambing BEC B.5.2.1 d .63 Umunlad sa Paggawa d. 136-137 larawan ng iba’t-ibang uri/lahi ng kambing, plaskard

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Anu-ano ang kahalagahan ng pag-aalaga ng hayop? Anu-anong produkto ang makukuha mula rito? 2. Pagganyak: Pagpapakita ng larawan ng kambing. Ipalarawan ang bawat isa B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad: Pangkatin sa lima ang mga bata. Bigyan ng tig-isang plaskard na nakasulat ang ngalan ng uri/lahi ng kambing. Ipabigay ang katangian ng bawat isang uri/lahi. 2. Pagtalakay: Anu-anong uri ng kambing ang mahusay nating alagaan? Ipasulat sa pisara ang mga katangian ng bawat uri ng kambing? Pagkumparahin ang katangian ng lahat ng lahi. Bakit mahusay alagaan ang mga lahing ito? 3. Paglalahat: Anu-anong uri ng kambing ang mahusay alagaan para sa masarap na karne? Masustansiyang gatas? Anu-ano ang mga katangian ng mga kambing na ito? C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalapat Piliin ang uri/lahi ng kambing na mahusay alagaan para sa gatas at karne. Ilarawan ito at isulat sa kwaderno. Piliin ang ganitong uri kung mag-aalaga sa inyong bakuran. IV. Pagtataya: Piliin sa Hanay A ang tinutukoy na mahusay na uri/lahi ng Kambing sa Hanay B. isulat lamang ang titik ng tamang sagot: A B 1. Indian a. May putting guhit sa mukha at tainga, nagbibigay ng 4 n litrong gatas 2. Saanen b. Malaki ang katawan, 100-400 kilos ang timbang 3. Toggenburg c. angkop sa mainit na lugar, may matipunong katawan 4. French Alpine d. Itim o puti ang kulay at nagbibigay ng maraming gatas 5. Anglo Nubian e. Nakapagbibigay ng 3 litro ng gatas sa loob ng 300 araw. V. Takdang-Aralin: Iguhit ang 5 uri/lahi ng kambing sa putting papel.

EPP V Date: __________ I. Layunin:  Nasusunod ang wastong pamamaraan sa pag-aalaga ng kambing Pagpapahalaga: Pagmamahal sa Hayop Pagkamalinis II. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pag-aalaga ng Kambing BEC B.5.3 d .63 Umunlad sa Paggawa d. 136-139 larawan ng kambing at kulungan nito

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Anong uri/lahi ng kambing ang mahusay alagaan para sa masustansiyang gatas? Karne? 2. Pagganyak: Paano natin mapangangalagaan nang wasto ang kambing? Paano natin mapapanatiling malinis ang kulungan ng kambing? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad: Pagpapakita ng larawan ng kambing at kulungan. Saan yari ang kulungan ng kambing? Masasabi ba ninyo na inaalagaang mabuti ang kambing na nakatira sa kulungang ito? Bakit? 2. Pagtalakay: Paano ang wastong paraan ng pag-aalaga ng kambing? Ano ang dapat kainin ng kambing? Kailan ang pinakamaselang panahon sa buhay ng mga kambing? Bakit mahalaga na may kulungan ang kambing? Paano mapananatili na malinis ang paligid? Paano makatutulong ang kaalaman sa pag-aalaga ng kambing sa kaunlaran ng kabuhayan ng mag-anak? 3. Paglalahat: Anu-ano ang wastong pamamaraan sa pag-aalaga ng kambing? C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalapat Dula – dulaan Pangkatin ang mga bata sa tatlong grupo. Ipagawa an mga sumusunod sa bawat pangkat. Unang Pangkat – Pagpapakain ng kambing Pangalawang Pangkat – Pangangalaga sa kalusugan Ikatlong Pangkat – Pagpapanatili ng kalinisan sa loob at sa paligid ng kulungan

IV. Pagtataya: Isulat ang Tama kung nagsasaad ng wastong pamamaraan ng pag-aalaga ng Kambing at Mali naman kung hindi wastong paraan: 1. Ang kulungan ng kambing ay mas mabuting nakataas sa lupa. 2. Kailangan ang kulungan upang hindi mabasa ang kambing ng ulan. 3. Kailangang saradung-sarado ang kulungan ng kambing upang hindi mabasa ang mga ito. 4. Maaring pakainin ng kahit na anong uri ng damo ang kambing. 5. Kailangang may sapat na bentilasyon ang kulungan at malinis na kapaligiran. V. Takdang-Aralin: 1. Iguhit ang tamang kulungan para sa kambing. 2. Isagawa ang wastong paraan ng pag-aalaga ng kambing.

EPP V Date: __________ I. Layunin:  Natutukoy ang mahusay na uri/lahi ng isdang aalagaan Pagpapahalaga: Pagkamasuri II. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagpili ng Uri ng Isdang Aalagaan BEC B.5.1 d .63 Umunlad sa Paggawa d. 144-148 larawan ng isda tulad ng tilapia at hito

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Pagtatanong sa mga bata ukol sa wastong paraan ng pag-aalaga ng kambing. 2. Pagganyak: Lahatang awit: “Tong, tong, tong, pakitong-kitong Alimango sa dagat, malaki at masarap Mahirap hulihin sapagkat nangangagat.” B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad: Ipakita ang mga larawan. Magtanong ukol dito. 2. Pagtalakay: Pangkatin ang klase sa dalawang pangkat. Ang isang pangkat ang magtatala ng uri ng tilapia at ang isa naman ay uri ng hitong mahusay alagaan. Alin sa mga ito ang mahusay alagaan? Bakit? Hayaan ang mga batang nag-uusap at nagbibigay ng kanilng opinion o kuru-kuro tungkol sa mga isdang mahusay alagaan. 3. Paglalahat: Anong uri ng isda ang mahusay na alagaan sa pamayanan? C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalapat Kung nais ninyong magkaroon ng malaking kita sa palaisdaan, anong lahi ng isda ang inyong aalagaan? Bakit? IV. Pagtataya: Piliin ang titik ng tamang sagot. 1. Ano ang inilalagay na gamut sa palaisdaan kung ito ay pinatutuyuan? a. lason b. pataba c. tae ng manok d. darak 2. Ang babaeng tilapia ay makikilala sa pamamagitan ng ________. a. kulay ng kaliskis c. paraan ng paglangoy b. 2 bilog sa buntot d. 1 bilog sa buntot

3. Ang lalaking tilapia ay makikilala sa pamamagitan ng ______. a. 2 bilog na buntot c. paraan ng paglalangoy b. 1 bilog na buntot d. kulay ng kaliskis 4. Gaano ang laki ng tamang sukat ng isang palaisdaan? a. 1 ektarya c. 5,000 sq. m. b. 200 sq. m. d. 800.00 sq. m. 5. Paano ipagmamalaki ang tilapia sa palaisdaan? a. per dosena c. per piraso b. per bultuhan d. per kilo V. Takdang-Aralin: Gumawa ng isang model ng isda sa cartolina. Pwedeng isang tilapia o hito.

EPP V Date: __________ I. Layunin:  Natatalaky ang iba’t-ibang uri/lahi ng hayop na aalagaan: isda Pagpapahalaga: Pagiging Mapagmasid II. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Mga Uri/Lahi ng Hayop na Aalagaan; Isda BEC B.5.2.1 d .63 Umunlad sa Paggawa d. 144-150 tsart, larawan ng iba’t-ibang ng isda

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Anong uri ng hayop ang mahusay na alagaan? Anong kabutihan ang dulot nito sa inyong kabuhayan? 2. Pagganyak: Sinu-sino ba sa inyo ang may alagang hayop? Alam ba ninyo kung anong uri o lahi ang inyong alaga? Mabilis ba itong lumaki? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad: Ipakita ang larawan ng iba’t-ibang lahi ng isda. 2. Pagtalakay: Pagtatanong tungkol sa kanilang mga alagang isda. Hayaang makapag-usap at magtanong ang mga bata tungkol sa lahi ng isda. Bakit kailangang malaman ang uri/lahi ng isda na dapat alagaan? 3. Paglalahat: Pangkatin ang klase sa dalawa. Pamiliin sila kung anong gusto nilang alagaan; ang pagpapalaki o pagpaparami ng isda na tinatawag na tilapia production o ang pag-aalaga ng lalaking isda. Hayaan silang magbigay ng kani-kanilang opinion ukol dito at ipaulat ito sa kanilang lider. C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalapat Kung ikaw ang pamimiliin, alin ang iyong aalagaan, tilapia o hito? Bakit? IV. Pagtataya: Sagutin ang sumusunod na tanong: 1. Ano ang tamang kaisipan sa pag-aalaga ng tilapia o isda? (mas madaling lumaki ang lalaking isda kaysa babaeng isda) 2. Anu-ano ang tatlong mahahalagang sangkap sa pag-aalaga ng isda? V. Takdang-Aralin: Anu-anong lahi ng bibe o itik ang mahusay na alagaan?

EPP V Date: __________ I. Layunin:  Natutukoy ang mahusay na uri/lahi ng bibe o itik na aalagaan Pagpapahalaga: Wastong Paggamit ng Oras II. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pag-aalaga ng Itik o Bibe BEC B.5.1 d .63 Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan d. 152-153 mga larawan ng bibe o itik

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Alin ang mas mabuting alagang isda, hito o tilapia? 2. Pagganyak: Pagbubugtungan tungkol sa mga hayop. Pwedeng gamitin ang huni o ang kilos ng mga hayop. B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad: Pagpapakita ng mga larawan. Pagtatanong ukol sa larawan. 2. Pagtalakay: Alin sa mga ito ang mahusay na alagaan? Bakit? Hayaang magbigay ang mga bata ng sariling opinion o kuru-kuro tungkol sa mga bibe o itik? Mahusay bang mag-alaga ng bibe o itik sa ating pamayanan? Saang lugar kilalal ang pag-aalaga ng itik? Mayroon bang iba’t-ibang klase ang bibe o itik na makikita sa ating pamayanan? Ilarawan ito? 3. Paglalahat: Anong uri ng itik o bibe ang mahusay na alagaan? C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalapat Kung nais ninyong magkaroon ng malaking kita sa bibe o itik, ano ang dapat nating gawin? IV. Pagtataya: Sagutin: 1. Anong uri ng bibe o itik ang mahusay alagaanl? Bakit? V. Takdang-Aralin: Paano ang mahusay na paraan ng pag-aalaga ng bibe o itik? Isulat ito sa inyong kwaderno.

EPP V Date: __________ I. Layunin:  Nakasusunod sa wastong pamamaraan ng pag-aalaga ng bibe o itik. Pagpapahalaga: Pagkamasunurin II. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Wastong Paraan ng Pag-aalaga ng Itik o Bibe BEC B.5.3 d .63 Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan d 152 larawan, polyeto ukol sa pag-aalaga ng itik/bibe o tsart

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Paano ba ang pag-aalaga ng manok?Ganito rin ba ang pag-aalaga ng itik o bibe? 2. Pagganyak: Alam ba ninyo ang mahusay na paraan ng pag-aalaga ng bibe o itik? Ang kaalaman sa wastong paraan ng pag-aalaga ng hayop ay kaagapay ng kaunlaran. Gusto ba ninyong malaman kung paano ito? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad: Ipabasa ang tsart ng pag-aalaga ng itik o bibe kasabay ng pagpapakita ng larawan. 2. Pagtalakay: Saan karaniwang inaalagaan ang itik o bibe? Kailangan ba nila ng kulungan? Gaano karaming itlog ang malimliman ng isang bibe? Gaano katagal mapisa ang itlog ng bibe? Anong uri ng pagkain ang mabuting ibigay sa mga itik/bibe? Paano tayo makatitipid sa pagkain ng itik, bibe? Bakit mahalagang sundin natin ang mga paraan ng wastong pangangalaga ng itik o bibe? 3. Paglalahat: Isa-isahin ang wastong paraan ng pag-aalaga ng itik o bibe? C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalapat Bilang regalo para sa inyong kaarawan ay binigyan ka ng 1 pares ng bib eng iyong lola. Paano mo ito aalagaan upang mapakinabangan nang wasto? IV. Pagtataya: Sagutin ang sumusunod na tseklis ng Oo, Bahagya at Hindi. Mga pamantayan: 1. Nasusunod ba ang wastong pagpapakain ng itik o bibe? 2. Nasunod ba ang wastong pangangalaga sa kalusugan ng itik/bibe? 3. Napakain sa tamang oras ang itik o bibe? 4. Nalilinis ang kulungan ng itik o bibe. 5. Naisagawa ang pangangalaga nang may pag-iingat. V. Takdang-Aralin: Iguhit ang larawan ng isang itik o bibe sa isang putting papel.

EPP V Date: __________ I. Layunin:  Natutukoy ang mahusay na uri/lahi ng pukyutan Pagpapahalaga: Wastong Pagpapasya II. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pag-aalaga ng Pukyutan BEC B.5.1 d .63 Umunlad sa Paggawa d. 148-150 larawan

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Paano ang wastong paraan ng pag-aalaga ng bibe o itik? 2. Pagganyak: Tanungin ang mga bata kung mainam mag-alaga ng pukyutan at anong produkto ang makukuha sa pag-aalaga ng pukyutan? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad: Ipabasa sa mga bata ang teksto d. 148-150 2. Pagtalakay: Ano ang pukyutan? Anong pakinabang ang makukuha natin mula sa pag-aalaga ng pukyutan. Base sa nabasa mula sa aklat, anong uri ng pukyutan ang mainam na alagaan? Bakit ang Apilis mellifera ang pinakamahusay na alagaan? Ano ang katangian ng lahing ito? 3. Paglalahat: Sa lahat ng lahi ng pukyutan, ano ang pinakamahusay na alagaan? Bakit? C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalapat Pangkatin ang mga bata. Ipasulat kung anu-anong pakinabang ang makukuha sa pagaalaga ng pukyutan. IV. Pagtataya: Tukuyin at punan ng tamang salita ang mga patlang sa bawat bilang. Isulat ito sa sagutang papel. 1. Ang _____ ang ina ng isang kuyog ng pukyutan. 2. Pinakamahusay na lahing alagaan ay ang _______. 3. Ang Apils Mellifera ay lahing ______. 4. Mabuting alagaan ang pukyutan dahil sa ibinibigay nitong _______. V. Takdang-Aralin: Magsaliksik ukol sa pag-aalaga ng pukyutan.

EPP V Date: __________ I. Layunin:  Natatalakay ang iba’t-ibang uri/lahi ng pukyutan na aalagaan Pagpapahalaga: Matalinong Pagpapasya II. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pag-aalaga ng Pukyutan BEC B.5.2.1 d .63 Umunlad sa Paggawa d. 148-150 larawan, tsart

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Anong lahi ng pukyutan ang mahusay na alagaan? 2. Pagganyak: Anu-ano kaya ang katangian ng pukyutan na mahusay nating alagaan? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad: Ipabasa ang teksto sa mga bata d. 148-150 2. Pagtalakay: Ano ang pakinabang na ibinibigay ng pukyutan sa ating mga halaman? Sa ating mga tao? Anu-ano ang mga tungkulin ng mga kasapi ng isang kuyog o colony? Anong katangian ng pukyutan na mahusay alagaan? Bakit mas mabuting alagaan ang Apils Mellifera kaysa sa katutubong lahi? 3. Paglalahat: Anong lahi ng pukyutan ang mahusay na alagaan? Anong katangian nito na dapat malaman upang ito ang piliin nating alagaan? C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalapat Nagbabalak mag-alaga ng pukyutan ang iyong mga magulang. Hindi nila alam kung anung lahi ang mahusay alagaan. Ano ang dapat mong gawin at sabihin? IV. Pagtataya: Magbigay ng limang pangungusap na magsasabi kung bakit dapat nating alagaan ang lahing Italyano kaysa sa katutubong lahi. V. Takdang-Aralin: Paano ang wastong pamamaraan ng pag-aalaga ng pukyutan.

EPP V Date: __________ I. Layunin:  Nasusunod ang wastong pamamaraan ng pag-aalaga ng pukyutan Pagpapahalaga: Pagkamasunurin II. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pag-aalaga ng Pukyutan BEC B.5.3 d .63 Umunlad sa Paggawa d. 149-150 larawan ng pukyutan, amg kagamitan at materyales na kailangan sa pag-aalaga ng pukyutan.

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Tanungin an gmga bata kung anu-anong hayop ang maaaring alagaan sa likod-bahay, bakuran o bukid. 2. Pagganyak: Pagpapakita ng larawan at mga kagamitan sa pag-aalaga ng pukyutan. B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad: Madali lang ang pag-aalaga ng pukyutan kung may kaalaman lang tayo sa wasto at mahusay na pamamaraan. Paano ba ang mahusay na pangangalaga sa mga pukyutan? 2. Pagtalakay: Saan karaniwang nakatira ang mga pukyutan? Anu-ano ang gamit ng pagkain kwarto sa tirahan ng mga pukyutan? Saan kumukuha ng pagkain ang mga pukyutan? Kung panahon ng tag-ulan na mahirap kumuha ng pagkain, ano ang maaaring ipamalit sa nectar na kailangan nila? Kailan dapat bigyan ng arnibal ang pukyutan? Bakit? Gaano karaming asukal ang kailangan ng isang kuyog sa loob ng isang taon? Saan nanggagaling ang pulot na ipinagbibili ng nag-aalaga? 3. Paglalahat: Paano ang wastong pamamaraan ng pag-aalaga ng pukyutan? C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalapat Dula-dulaan Ipasadula sa mga bata ang pamamaraan ng pag-aalaga ng pukyutan. IV. Pagtataya: Markahan ang mga bata batay sa uri ng pakikilahok na kanilang ginagawa sa pag-aalaga ng pukyutan. Gamitin ang sumusunod na iskor kard sa pagmamarka

Antas ng pakikilahok 5 - Napakaayos 4 - Lubhang Kasiya-siya 3 - Kasiya-siya 2 - Medyo Maayos 1 - Hindi Maayos Mga Pamantayan: 1. Pakikiisa sa mga kasama sa pangkat na pagsasagawa ng mga itinakdang Gawain. 2. Pag-iingat sa pagsasagawa ng itinakdang Gawain. 3. Pagsunod sa mga tuntuning pangkalusugan. 4. Pagpapamalas ng kasiglahan at kasiyahan sa paggawa. 5. Pagtapos ng Gawain sa takdang panahon. V. Takdang-Aralin: Sundin ang mga wastong pamamaraan ng pag-aalaga ng pukyutan sa bakuran o bukirin.

EPP V Date: __________ I. Layunin:  Naisasagawa ang wastong pamamaraan ng pag-aalaga ng hayop. Pagpapahalaga: Pagkamatiyaga, Kasipagan II. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pag-aalaga ng mga Piling Hayop BEC B.5.5 d .63 Umunlad sa Paggawa d. 133 mga larawan

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Anu-anong uri ng hayop ang maaaring alagaan sa ating likod-bahay? Anong hayop ang alaga ninyo sa inyong bakuran? 2. Pagganyak: Pahulaan: Pagbibigay ng guro ng hindi ng hayop o ang kilos nito at nag-uunahan ang mga bata sa pagsasabi kung anong uri ng hayop ang tinutukoy ng guro. B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad: Pag-uulat ng mga pangkat sa paraan ng pag-aalaga ng hayop sa kani-kanilang mga bakuran? 2. Pagtalakay: Pagpapalitan ng tanong at sagot ng mag-aaral sa kapwa nila kamag-aral tungkol sa mga pamamaraan ng pag-aalaga ng mga hayop. Pagbibigay katanungan ng guro para sa karagdagang impormasyon. 3. Paglalahat: Anu-ano ang wastong paraan ng pag-aalaga ng mga hayop? C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalapat Dula-dulaan Pangkatang Gawain: Hayaang ipakita ng bawat pangkat ang wastong paraan ng pag-aalaga ng mga hayop. IV. Pagtataya: Ipasagot sa mga bata ang tseklis sa ibaba. Gamitin ito sa pagbibigay ng puntos. Sagutin ng Oo, Hindi Gaano, at Hindi ang mga sumusunod na pamantayan: 1. Mahalagang malaman ang mga tungkulin ng mga kasapi ng isang kuyog o colony bago magalaga ng mga pukyutan. 2. Dapat na malaman kung anong uri ng hayop ang aalagan upang matiyak na umunlad sa gawaing ito.

3. Ang kaalaman sa mahusay na pamamaraan ng pag-aalaga ng hayop ay mahalaga upang makatulong sa kabuhayan ng mag-anak. 4. Mahalaga ang kalinisan sa loob at sa paligid ng kulungan ng hayop. 5. Sa pag-aalaga ng mga hayop ay kailangang palaging may kasamang pag-iingat. V. Takdang-Aralin: Iguhit ang iba’t-ibang uri ng hayop na maaaring alagaan sa ating mga likod-bahay o bukid?

EPP V Date: __________ I. Layunin:  Nakasusunod sa mga panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan sa pag-aalaga ng hayop. Pagpapahalaga: Pagkamasunurin II. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Mga Panuntunang Pangkalusugan at Pangkaligtasan sa Pag-aalaga ng hayop. ELC VB.54 pah. 16 BFC B.5.4 d.63 Umunlad sa Pagbasa V dd. 133-142 Polyeto sa Pag-aalaga ng Hayop

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Pagtatanong tungkol sa iba’t-ibang uri ng hayop na mahusay alagaan. 2. Pagganyak: Nakapunta naba kayo sa isang poultry house? Kung nakapunta na kayo roon, anu-ano ang mga bagay na gusto ninyong malaman? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad: Magkaroon ng pakikipanayam sa may-ari ng poultry house. Paghandain ang mga bata ng mga katanungan tungkol sa mga bagay ng gusto ninyong malaman? 2. Pagtalakay: Pagmamasid at pakikipanayam ng mga bata. Pagpapasagot sa mga inihandang katanungan. 3. Paglalahat: Anu-ano ang mga panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan sa pag-aalaga ng hayop ang dapat sundin? C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalapat Pangkatin ang mga bata sa tatlo. Magkaroon ng dula-dulaan tungkol sa mga panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan sa pag-aalaga ng hayop. Anu-ano ang mga pangkalusugan at pangkaligtasan sa pag-aalaga ang ipinakita ng unang pangkat at ikalawang pangkat? Ikatlong pangkat? IV. Pagtataya: Lagyan ng tsek ang antas ng pamantayan Pamantayan 1. Lugar na pinagtayuan ngkulungan ng manok 2. Kalinisan sa paligid 3. kaayusan ng kagamitan

Napakabuti

Mabuti

Hindi Mabuti

4. sapat na tubig 5. Bentilasyon V. Takdang-Aralin: Magsaliksik ng ilan pang karagdagang impormasyon tungkol sa mga panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan sa pag-aalaga ng hayop.

EPP V Date: __________ I. Layunin:  Naipapakita ang kasiyahan sa pag-aalaga ng hayop. Pagpapahalaga: Kusang loob na paggawa II. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pag-aalaga ng Hayop ELC B.5.5 d. 17 BEC B.5.5 d. 63 Umunlad sa Paggawa d. 133-143 mga larawan

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Pagtatanong sa mga bata tungkol sa mga kabutihang naidudulot sa pag-aalaga ng hayop. 2. Pagganyak: Sinu-sino sa inyo ang may alagang hayop? Mayroon bang pakinabang kayong nakukuha sa pag-aalaga ng hayop? Paano ninyo inalagaan ang inyong mga hayop? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad: Sabihin sa mga bata na dapat magkaroon sila ng kasiyahan sa pag-aalaga ng hayop. Sabihin din na ang kasiyahan sa pag-aalaga ng hayop ay nakakapagpaginhawa ng kalooban. Ipakita ang mga larawan sa paskilan. 2. Pagtalakay: Pagtatanong sa mga ginawa ng mga bata sa pag-aalaga ng hayop. Paano maipakikita ang kasiyahan sa pag-aalaga ng hayop? Paano nila maipapamalas ang kasiglahan at kasiyahan sa paggawa? 3. Paglalahat: Paano natin maipapakita ang ating kasiyahan sa pag-aalaga ng hayop? C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalapat Role Playing: Ipakita ng mga bata ang sumusunod: a. Paglilinis ng kulungan b. Pagpapaligo ng baka c. Pagbibigay ng pagkain d. Pagkukumpuni ng sirang kulungan IV. Pagtataya: Isulat ang T kung ang kaisipan ay nagpapakita ng kasiyahan sa pag-aalaga ng hayop at M naman kung hindi

_______ 1. Ang taong gusting umunlad ay nagpapakita ng kasiyahan sa paggawa. _______ 2. Ang tanong nagpapakita ng kasiyahan sa paggawa ay nagtatagumpay. _______ 3. Ang taong may kawilihan sa paggawa ay tamad. _______ 4. Ang pagmamahal sa paggawa ay mahalaga sa pagtatamo ng matagumpay na pag-aalaga ng hayop. V. Takdang-Aralin: Gumuhit o gumupit ng larawan na nagpapakita ng kasiyahan sa pag-aalaga ng hayop at idikit ito sa inyong kuwaderno.

EPP V Date: __________ I. Layunin:  Naiisa-isa ang pamamaraan ng pagsasapamilihan ng mga produkto. Pagpapahalaga: Pagkamasinop II. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Mga Alituntunin sa Pagbibili ng mga Produkto. ELC B.5.6.1 do BEC B.5.6.1 d. 63 Umunlad sa Paggawa dd. 150-151 Mga larawan na nagpapakita ng tinitimbang na baboy, Batang nagbabasa ng pahayagan, kambing na kinakatay.

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Paano natin naipapakita an gating kasiyahan sa pag-aalaga ng hayop? 2. Pagganyak: Sinu-sino sa inyo ang sumasama sa palengke o kaya ay nagbibili ng mga produkto? Sumasangguni ba kayo sa kahilale/pahayagan/radio tungkol sa halaga ng produkto bago ito ipagbili? Bakit? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad: Ipakita ang mga larawan at ipasiyasat sa mga bata. Anu-ano ang masasabi ninyo sa nakita ninyo sa larawan? 2. Pagtalakay: Pag-usapan ang mga pamamaraan sa pagsasapamilihan ng mga produkto, tulad ng itlog ng manok, baboy, etc. 3. Paglalahat: Anu-ano ang mga pamamaraang makikita sa inyong pamayanan sa pagsasapamilihan ng mga produkto? C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalapat Ano ang pamaraang dapat gamitin sa pagsasapamilihan sa mga sumusunod na produkto? manok baboy itlog IV. Pagtataya: Paano ipinagbibili ang mg ass: na produkto sa pamilihang bayan. a. baboy b. baka c. kambing d. itlog ng manok

e. petchay

V. Takdang-Aralin: Gumawa ng talaan na dapat tandaan sa maayos na pagbibili ng mga produkto.

EPP V Date: __________ I. Layunin:  Nakasusunod sa mga umiiral na tuntunin sa pook ukol sa pagbibili ng mga produkto. Pagpapahalaga: Pagkamasunurin, Matapat II. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Mga Alituntunin sa Pagbibili ng mga Produkto ELC B.5.6.2 BEC B.5.6.2 d. 63 Umunlad sa Paggawa d. 150-151 Mga larawang nagpapakita ng: kinikilong isda, itlog sa tray

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Anu-ano ang mga pamamaraan ng pagsasapamilihan ng mga produkto? 2. Pagganyak: Sinu-sino sa inyo ang sumsama sa pagsasapamilihan ng mga produkto? Saan ito dinadala? Paano ito ipinagbibili? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad: Ipakita ang mga larawan at ipasiyasat ito sa mga bata. Anu-ano ang masasabi ninyo sa nakita ninyo sa larawan? Ituro ang mga larawang nakakasunod sa mga umiiral na alituntunin sa pagbibili. 2. Pagtalakay: Pag-usapan ang umiiral na alituntunin sa pook ukol sa pagbibili ng produkto. 3. Paglalahat: Anu-ano ang umiiral na mga lituntunin sa pook ukol sa pagbibili ng mga produkto? C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalapat Paano ipinagbibili ang ss: na mga produkto ayon sa umiiral na alituntunin sa ating pook? kambing manok baboy baka karne itlog IV. Pagtataya: Pillin ang titik ng tamang sagot 1. Saan dapat ipagbili ang mga produkto ng mga alagang hayop tulad ng baboy, baka at kalabaw? a. pamilihang bayan b. pamilihang hayop c. kahit saan 2. Kailan dapat ipagbili ang mga alagang hayop? a. kung may tamang timbang b. kung nasa tamang gulang na c. kung kalian gusto 3. Paano ipinagbibili ang baboy sa pamilihang bayan? a. tinitimbang b. ayon sa lahi c. walang tamang sagot 4. Paano ipinagbibili ang itlog ng manok? a. por kilo b. por desena c. metro V. Takdang-Aralin: Gumpit o gumuhit ng ilang larawan na nagpapakita ng pagbebenta ng mga produkto o alagang hayop.

EPP V Date: __________ I. Layunin:  Nakapaghahanda ng mga kasangkapan sa pagkukumpuni ng mga sirang kasangkapan. Pagpapahalaga: Kasipagan II. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Paghahanda ng mga Materyales at Kasangkapan at Kagamitang Kakailanganin. BEC B.6.1.2 d. 65 Umunlad sa Paggawa p. 90-95 Makabuluhang Gawaing Pantahanan 5 p. 95 pako martilyo at iba pa

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Pagtukoy sa mga sirang bahagi ng kasangkapan tulad ng paa ng silya, mesa at iba pa. 2. Pagganyak: Pagpapakita ng plaskard na may nakasulat na “Mga Gawaing Pagkukumpuni”. Pagusapan ang ibig sabihin nito. B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad: Pagbasa ng batayang aklat Umunlad sa Paggawa p. 90-95 2. Pagtalakay: Anu-ano ang mga bagay na dapat kumpunihin? Anu-ano ang mga bagay na ginagamit sa pagkukumpuni? Saan dapat gamitin ang martilyo? Pliers? Distilyador, tester, at iba pa? C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat: Ang sirang kagamitan sa babhay ay kukumpunihin agad upang maiwasan ang pagkasira. 2. Pagsasanay: Anu-ano ang mga gamit sa pagkukumpuni ng sirang bagay? IV. Pagtataya: Isulat ang T kung Tama ang pangungusap at M kung mali. 1. Ang martilyo, lagare, at distilyador ay mahalagang kasangkapan sa pagkukumpuni ng sira sa kasangkapan. 2. Gumamit ng pinakamahusay na mga materyales at kagamitan upang maging maayos at matibay ang kinukumpuning bahagi ng sirang kagamitan. 3. Tanggalin ang dalawang piyesa sa loob ng switch box. V. Takdang-Aralin: Anu-ano ang mga wastong paraan ng pagkukumpuni ng mga sirang kasangkapan?

EPP V Date: __________ I. Layunin:  Natutukoy ang mga sirang bahagi ng kasangkapan tulad ng paa ng silya, mesa, at iba pa. Pagpapahalaga: Mapagmasid/Matiyaga II. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Mga Sirang Bahagi ng Kasangkapan BEC B.6.1.1 d. 65 Umunlad sa Paggawa p. 90 larawan

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Anu-ano ang mga pamamaraan ng pagsasapamilihan ng mga produkto? 2. Pagganyak: Magpakita ng larawan ng silya na tatlo ang paa at magtanong tungkol dito. Mauupuan ba nang maayos ang silyang ipinakita ko? May kailangan bang dagdagan o baguhin o gawin? Iguhit ang nawawalang bahagi. B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad: Ipabasa ang teksto sa p. 90 2. Pagtalakay: a. Pagtalakay sa mga bagay-bagay sa tahanan na nangangailangan ng pagkumpuni. b. Pakitang turo kung paano isinasagawa ang pagkukumpuni. c. Pag-usapan ang mga materyales, kasangkapan at kagamitan sa pagkukumpuni. C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat: Dapat kumpunihin kaagad ang mga sirang kagamitan at kasangkapan upang maiwasan ang paglaki ng sira. 2. Pagsasanay: Bakit mahalagang matutuhan ang pagkukumpuni ng kasiraan sa tahanan? IV. Pagtataya: Sagutin ang mga sumusunod na kalagayan. 1. Natanggal ang paa ng silya, nais mong kumpuhihin, ano ang iyong gagawin? a. Ipapako ko ang paa ng silya c. Ididikit ko ang paa ng silya b. Tatalian ko ng alambre ang paa ng silya 2. Nasira ang bakod ng iyong halaman. Tutulong ka sa paggawa nito. Ano ang iyong gagawin? a. Papalitan ko ng karton ang bahaging may sira. c. Aalisin ko na ang buong bakod. b. Papakuan ko ng bagong kahoy ang bahaging may sira. 3. Lumuwag ang sapatilya ng inyong gripo. Ano ang gagawin mo? a. Tatalian ko ang buong gripo at bibili ng kapalit. b. Tatalian ko ng goma ang bibig ng gripo. c. Gagawa ako ng sapatilya. V. Takdang-Aralin: Magdala ng mga kasangkapan sa pagkukumpuni ng mga sirang kasangkapan.

EPP V Date: __________ I. Layunin:  Nasusunod sa wastong paraan ng pagkukumpuni. Pagpapahalaga: Pangangalaga ng Kasangkapan II. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Wastong Paraan ng Pagkukumpuni BEC B.6.1.3 d. 65 Umunlad sa Paggawa p. 89-92 mga materyales na kailangan sa pagkukumpuni

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Pag-usapan ang mga sirang kasangkapan at angkop na mga kagamitang gagamitin. 2. Pagganyak: Magpakita ng isang kasangkapang may sira. Itanong sa mga bata kung ano ang ginagawa ng kanilang kasambahay sa mga bagay tulad nito. B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad: Pag-usapan ang tips na dapat sundin upang maging matagumpay ang paggawa. Ipakita ang sumusunod na hakbang sa pagkukumpuni sa tulong ng mga bata. a. pagtukoy ng sira b. paghahanda ng materyales at kasangkapan sa pagkukumpuni sa tulong ng mga bata. c. pagkukumpuni, pagsukat, pagputol, pagpapakinis, pagdugtong at pagkabit. 2. Pagtalakay: Ano ang mga hakbang na dapat gawin sa pagkukumpuni ng kasangkapan? Mahalaga bang piliin ang angkop na materyales? Paano ba ang wastong pagkukumpuni? C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat: Anu-ano ang mga hakbang na dapat sundin sa pagkukumpuni? 2. Pagsasanay: Pangkatin ang mga bata at bigyan ang bawat pangkat na kanilang kukumpunihin; halimbawa ay ang silya. IV. Pagtataya: Lagyan ng tsek () ang hanay ng sagot. Oo 1. 2. 3. 4. 5. Natiyak ba ang sira ng kasangkapan Nagamit ba ang angkop na kasangkapan Napili ba ang angkop na materyales Naisagawa ba ang tamang pagkukumpuni Maingat bang nagamit ang mga kasangkapan Hindi

V. Takdang-Aralin: Sumunod lagi sa wastong paraan ng pagkukumpuni ng mga sirang kasangkapan.

EPP V Date: __________ I. Layunin:  Napahahalagahan ang pagkukumpuni ng mga sirang kagamitan sa tahanan Pagpapahalaga: Pag-iingat sa mga kasangkapan II. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagkukumpuni ng Sirang Kasangkapan BEC B.6.1.4 d. 65 Umunlad sa Paggawa p. 91 Kasangkapan at kagamitan sa pagkukumpuni

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Ibigay ang mga kasangkapan sa pagkukumpuni at ang wastong gamit nito. 2. Pagganyak: Anu-ano kaya ang mga karaniwang sira ng mga kasangkapan sa bahay? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad: Tingnang mabuti ang inyong upuan, kailangan ba itong kumpunihin. Pagmasdan ang mga bintana, ano ang masasabi nyo? Pangkatin ang mga bata. a. Magkukumpuni ng upuan b. Paglalagay ng turnilyo sa bisagra c. Pagkikinis ng mga kahoy d. Pagkukumpuni ng bintana 2. Pagtalakay: Pakitang turo ng guro at pagkatapos ay pagsasagawa ng mga bata. Hayaang mag-usapusap ang bawat pangkat sa kanilang gagawin. C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat: Mahalagang malaman natin ang pagkukumpuni ng mga kasangkapan upang tayo ay makatulong sa pamilya. 2. Paglalapat: Anu-ano ang kabutihang dulot ng maagap na pagkukumpuni sa mga sirang kasangkapan? IV. Pagtataya: Gamitin ang tseklis sa pagmamarka 1. Naayos ko ba ang kasangkapang dapat ng kumpunihin 2. Gumamit ba ako ng angkop na kasangkapan? 3. Nakatipid ba ako sa pagkukumpuni ng mga sirang kasangkapan? 4. Nasunod ko ba ang mga gawaing pangkalusugan at pangkaligtasan? 5. Lumahok ba kao sa Gawain ng pangkat? Oo Hindi

V. Takdang-Aralin: Tingnan ang paligit ng inyong bahay, kumpunihin ang mga gamit na dapat nang kumpunihin.

EPP V Date: __________ I. Layunin:  Nakikilala ang iba’t-ibang uri ng gawaing industriya. Pagpapahalaga: Kasipagan II. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Iba’t-Ibang Gawaing Industriya BEC B.7.1 d. 65 Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangklusugan V – d. 158 – 159 Agap at Sikap – VI d. 130-131 larawan ng iba’t-ibang Gawain Industriya

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Anu-anong proyekto ang nagawa ninyo noong kayo ay nasa ika-apat na baiting? 2. Pagganyak: Ipakita ang mga larawan ng iba’t-ibang uri ng wastong industriya. Hayaang suriin ng mga bata ang mga materyales na ginagamit sa iba’t-ibang uri ng gawaing industriya. B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad: Ipabasa sa mga bata ang “Iba’t-Ibang Gawing Industriya” sa Batayang Aklat pah.130-131 2. Pagtalakay: - Ilang nahahati ang lawak ng gawaing industriya? - Paano nauuri ang dalawang lawak ng gawaing industriya? - Anu-ano ang nabibilang sa mga gawaing kamay? - Anu-ano ang nabibilang sa mga pangkalahatang industriya? 3. Paglalahat/Paglalagom: Ang gawaing kamay ay mga gawaing gumagamit ng materyales gaya ng karayom, himaymay, niyog at kabibe, yantok, bulak, laruan, basket at pambalot ng libro. Ang pangkalahatang industriya ay ang gawaing gumagamit ng: kahoy, metal, luwad o seamika, elektrisidad at sining panggrapika. C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalapat: Ipatala sa mga bata ang mga gawaing kamay na makikita sa pamayanan. IV. Pagbibigay Halaga Ano ang dalawang malaking lawak na bumubuo sa mga gawaing industriya? Ibigay ang mga uri ng gawaing nabibilang sa bawat isa. V. Takdang-Aralin: Gumuhit o gumupit ng mga gawaing kamay at pangkalahatang industriya.

EPP V Date: __________ I. Layunin:  Nasasabi ang kabutihang naidudulot ng mga gawaing industriya sa mag-anak. Pagpapahalaga: Mabuting Paggamit ng Malayang Oras II. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Mga Gawaing Industriya at ang Kaunlaran BEC B.7.2 d. 65 Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangklusugan V – d. 158 – 159 Agap at Sikap d.131 Iba’t-ibang larawan ng Gawaing Industriya.

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Anu-ano ang mga gawaing kamay? Anong pakinabang ang makukuha natin sa gawaing kamay? 2. Pagganyak: Magpakita ng isang larawan ng mag-anak na sama-samang gumagawa ng mga iba’tibang gawaing kamay. Ano ang masasabi ninyo sa larawan? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad: Ipabasa sa mga bata ang “Mga Gawaing Industriya at Kaunlaran” d.30 2. Pagtalakay: Pag-isaisa sa mga kahalagahang naidudulot ng mga gawaing industriya sa mag-anak. Ano ang matatamo ng isang mag-anak at pamayanan sa gawaing pang-industriya? 3. Paglalahat/Paglalagom: Ang paggamit ng gawaing kamay at pang-industriya ay nagpapaunlad sa kabuhayan, mabuting paraan ng pagpapalipas oras at mapagkakakitaan ng mag-anak. C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalapat: Ipatala sa mga bata ang kabutihang naidudulot sa mag-anak at pamayanan ng gawaing industriya. IV. Pagbibigay Halaga Paano nakatutulong sa pag-unlad ng kabuhayan ng mag-anak at pamayanan ang mga gawaing industriya? V. Takdang-Aralin: Gumupit ng larawan ng mag-anak na sama-samang ginagamit ang kanilang malayang oras sa gawaing industriya.

EPP V Date: __________ I. Layunin:  Naihahanda nang may kahusayan ang plano ng isang Gawain. Pagpapahalaga: Kalinisan at Kaayusan II. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagpili ng Pagpaplano ng Proyekto BEC B.7.3 d. 65 Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangklusugan V – d. 161-163 mga kasangkapan at kagamitan sa gawaing kamay

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Magbigay ng mga halimbawang proyekto sa gawaing kamay. 2. Pagganyak: Magpakita ng isang plano ng gawaing kamay. Hingin ang opinion sa mga bata sa nakitang plano. B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad: Hingin ang mga bagay ng mag-aaral kung paano binuo ang proyekto. Pag-uusapan ang kanilang palagay. Ipabasa sa bata ang “Pagbabalik ng Gawain” sa batayang aklat d. 161-163. 2. Pagtalakay: Ano ang kahalagahan ng maingat na pagpaplano ng isang Gawain? Anu-ano ang kailangan kung magpaplano ng isang gawaing proyekto? 3. Paglalahat Dapat maihanda nang may kahusayan ang isang Gawain upang makatipid ng oras, lakas, at panahon sa isang proyekto. C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalapat: Papiliin ang mga bata sa plano ng proyekto at itanong kung bakit nila napili ito. IV. Pagbibigay Halaga Ano ang kahalagahan ng mahusay na pagpaplano ng isang gawaing proyekto bago magsimulang gumawa. V. Takdang-Aralin: Gumawa ng isang plano ng proyekto.

EPP V Date: __________ I. Layunin:  Nakapipili ng Gawain ayon sa pangangailangang kakayahan at pinagkukunan. Pagpapahalaga: Pagkamalikhain II. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagpili ng Proyekto BEC B.7.3.1 d. 66 Umunlad sa Paggawa d. 164-165 Mga kasangkapan at kagamitan sa gawaing bahay. Mga halimbawa ng mga proyektong maaaring isagawa ng mga bata

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Ano ang kahalagahan ng isang maingat na pagpaplano ng isang gawaing kamay? 2. Pagganyak: Magpatala ng mga halimbawa ng proyekto sa gawaing kamay. Sa palagay ninyo, paano binuo ang mga proyektong ito. B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad: Ipabasa sa mga bata ang “Pagpili ng Proyekto” sa batayang aklat d. 164-165 2. Pagtalakay: Anu-ano ang dapat isaisip kung pipili ng uri ng proyektong gagawin? Bakit mahalagang isipin ang pakinabang na makukuha rito? Ano ang kahalagahan na dapat alamin ang mga kagamitan at materyales na kailangan sa paggawa ng proyekto? Bakit mahalagang tiyak na angkop ang disenyo ng proyektong gagawin? Kailangan ban a may sapat na kaalaman sa mga hakbang sa paggawa ng proyekto? Bakit? 3. Paglalahat/Paglalagom: Bago pumili ng isang proyekto kailangan ang masusing pagpili ng disenyo, kasangkapan at materyales. C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalapat: Ano ang kahalagahan ng pagpili ng isang Gawain proyekto bago ito gawin? IV. Pagbibigay Halaga Isulat ang TAMA kung tama ang pangungusap at MALI kung hindi. _____ 1. Dapat alamin ang mga materyales at kasangkapan na kailangan sa paggawa ng isang proyekto. _____ 2. Gumamit ng mamahalin at imported na materyales upang lalong gumanda ang proyekto. _____ 3. Ang batayang larawan ay gabay sa pagbubuo ng proyekto. _____ 4. Pumili ng payak na disenyo upang madaling matapos ang proyekto. _____ 5. Dapat balakin ang pagkakasunod-sunod ng mga hakbang na Gawain. V. Takdang-Aralin: Gumuhit ng isang krokis o disenyo ng isang proyekto.

EPP V Date: __________ I. Layunin:  Naihahanda ang disenyo ng proyektong napili Pagpapahalaga: Kaayusan sa Paggawa II. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Planong Proyekto BEC B.7.3.2 d. 66 Makabuluhang Gawain Pantahanan at Pangkabuhayan – V d. 161-162 Mga kasangkapan at kagamitan sa gawaing kamay

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Anu-ano ang dapat alamin sa paggawa ng isang proyekto? 2. Pagganyak: Magpakita ng mga halimbawang proyekto sa gawaing kamay. Hingin ang mga palagay ng mag-aaral kung paano binuo ang mga proyekto. Isulat sa pisara ang kanilang mga panukala at hinuha. B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad: Ngayon, mga bata tayo ay gagawa ng disenyo ng isang proyekto at gawaing-bahay. Sa pagplano ng Gawain, makabubuting isaalang-alang ang mga sumusunod na batayan para sa mabilis at maayos na paggawa. Ipabasa sa mga bata ang “Planong Proyekto” sa batayang aklat d. 161-162. 2. Pagtalakay: Ano ang kahalagahan ng krokis? Anu-anong kagamitan ang ginagamit sa paggawa ng disenyo? Ano ang matutukoy sa pagguhit ng isang disenyo? 3. Paglalahat/Paglalagom: Ang wastong disenyo o krokis ay mahalaga upang matapos nang maayos at mas makabuluhan ang anumang gawaing proyekto. C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalapat: Pagawin ang mga bata ng panimulang disenyo o krokis ng proyektong nais nilang gawin. IV. Pagbibigay Halaga Paano ihinhanda ang krokis? Anu-ano ang kagamitan na kailangan? V. Takdang-Aralin: Gumawa ng ispesipikasyon ng mga materyales na kailangan sa paggawa.

EPP V Date: __________ I. Layunin:  Naitatala ang dami, ispesipikasyon at halaga ng mga materyales at kagamitang kailangan sa paggawa. Pagpapahalaga: Pagkamasunurin, matalinong pagtatala ng materyales. II. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagpaplano ng mga Gawaing Proyekto BEC B.7.3.7 d. 66 Umunlad sa Paggawa d. 164-165 Mga kasangkapan at kagamitan sa gawaing-kamay. Materyales para sa proyektong gagawin.

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Anu-anong kagamitan ang ginagamit sa paggawa ng isang krokis o disenyo ng isang proyekto. 2. Pagganyak: Magpakita ng mga hal. ng isang proyekto sa gawaing-kamay. Igawa ng disenyo o krokis ang napili mong proyekto. Ano ang kahalagahan nito? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad: Ipabasa sa bata “Pagpaplano ng mga Gawaing Proyekto” sa batayang aklat d. 164-165. 2. Pagtalakay: Anu-ano ang mga hakbang sa paggawa ng isang proyekto? Ano ang matutukoy sa pagguhit ng isang krokis o disenyo? 3. Paglalahat/Paglalagom: Magiging maayos at maganda ang isang proyekto kung may talaan ng materyales, dami at halaga ng gagamitin. C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalapat: Ano ang kahalagahan ang espesepikasyon sa paggawa ng proyekto? IV. Pagbibigay Halaga Narito ang larawan ng isang proyekto. Gamitin ninyong batayan sa paggawa ng ispesepikasyon ng proyekto. Bilang Yunit Pangalan at Halaga ng isang Kabuuan Katunayan piraso V. Takdang-Aralin: Pumili ng isang proyekto ayon sa mga batayang napag-aralan. Iguhit sa isang bond paper ang krokis nito. Itala ang mga materyales, kagamitan, at kasangkapang gagamitin.

EPP V Date: __________ I. Layunin:  Naitatala ang wasto at maingat na paggamit ng mga kasangkapan at kagamitan. Pagpapahalaga: Pagka-maingat, kaayusan sa paggawa II. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Mga Kasangkapan at Kagamitan sa Paggawa BEC B.7.3.4 d. 66 Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan d. 167-168 Mga kasangkapan at kagamitan sa gawaing-kamay.

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Anu-anong kasangkapan mayroon kayo sa inyong tahanan o sa pang-gawaing kamay? 2. Pagganyak: Magpakita ng ilang larawan o actual na kasangkapan. Ano ang pangalan at gamit nito? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad: Ipabasa sa mga bata ang “Mga Kasangkapan at Kagamitan sa Paggawa” d. 167-168 sa batayang aklat. 2. Pagtalakay: Anu-ano ang uri ng kasangkapang ginagamit sa paggawa ng mga bagay na yari sa kamay? Ibigay ang mga kasangkapang ginagamti: - sa mga panukat - sa mga pang-ipit - sa mga pambutas - sa mga pamukpok - sa mga pamputol Paano natin ginagamit ang mga kasangkapang ito? Ano ang kahalagahan ng wasto at maingat na paggamit? 3. Paglalahat/Paglalagom: Magiging maginhawa at kasiya-siya ang paggawa ng proyekto kung wasto at maayos ang paggamit ng mga kasangkapan at kagamitan. C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalapat: Ibigay ang iba’t-ibang uri ng kasangkapan at kagamitan sa paggawa ng mga proyektong yari sa kamay. IV. Pagbibigay Halaga Itala ang paggamit ng mga kasangkapan at kagamitan nito. - iskala - gato - martilyo - barena

- cross-cut saw

V. Takdang-Aralin: Gumupit ng larawan ng kasangkapan gaya ng pambutas, pamputol, pamukpok, pang-ipit at panghasa.

EPP V Date: __________ I. Layunin:  Nakapipili ng kasangkapan, kagamitan, at materyales na gagamitin. Pagpapahalaga: Pagiging Matiyaga II. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Mga Kasangkapan at Kagamitan o Paggawa BEC B.7.4.1 d. 66 Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan d. 167-168 Mga kasangkapan at kagamitan sa gawaing-kamay.

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Saan ginagamit ang mga kasangkapang ito? - iskwala - malyete - barena - “C” clamp

- zigzag ruler

2. Pagganyak: Magpakita ng larawan ng kasangkapang ginagamit sa: - gawaing kahoy - gawaing metal - gawaing pang-elektrisida Itanong: Saan ginagamit ito? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad: Ipabasa ang “ Mga Kasangkapan, Kagamitan sa Paggawa” sa batayang aklat d. 167-168. Hatiin sa tatlong pangkat ang mga bata. Hayaang piliin ang mga kasangkapang ss: Gawaing Kahoy - Unang Pangkat Gawaing Metal - Ikalawang Pangkat Gawaing Pang-elektrisidad – Ikatlong Pangkat 2. Pagtalakay: Talakayain ang mga napili ng bawat pangkat. Itanong kung saan maaaring gamitin ang bawat kasangkapan at materyales na gagamitin. 3. Paglalahat/Paglalagom: Magiging maginhawa at kasiya-siya ang paggawa ng proyekto kung gagamitin ang angkop na kasangkapan, kagamitan, at materyales na gagamitin. C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalapat: Bakit mahalaga ang makilala at matutuhan ang gamit ng mga kasangkapan? IV. Pagbibigay Halaga Piliin ang kagamitan sa Hanay B na inilalalrawan sa hanay A. isulat ang titik ng wastong sagot sa sagutang papel.

A 1. Pampukpok ng pako 2. Ginagamit upang kuminis at pumantay ang ibabaw ng kahoy 3. Pampatalas ng talim ng gunting, pait, katam o anumang kasangkapang may talim 4. Panggupit ng mga materyales tulad ng papel, tela, at lata o yero 5. Ginagamit sa pagkuha ng sukat ng materyales Maging ito’y haba, lapad o kapal V. Takdang-Aralin: Gumawa ng album ng mga kagamitan sa paggawa ng proyekto.

B 1. metro 2. gunting 3. hasaan 4. katam 5. martilyo

EPP V Date: __________ I. Layunin:  Naipakikita ang wastong pangangalaga ng mga kasangkapan at kagamitang ginagamit. Pagpapahalaga: Kalinisan at Kaayusan II. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pangangalaga ng Kasangkapan BEC B.7.4.2 d. 66 Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan d. 168-169 Mga kasangkapan at kagamitan sa gawaing-kamay.

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Magbigay ng mga kasangkapang ginagamit sa: gawaing kahoy gawaing metal gawaing pang-elektrisidad 2. Pagganyak: Pagpapahulaan ng mga pangalan ng kasangkapan at kagamitan na alam nila, isang bata ang maglalarawan ng isang kasangkapan at isang bata ang magsasabi ng ngalan nito. B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad: Ipakita sa mga bata ang mga kasangkapan at kagamitang nakapatong sa mesa. Isa-isang ipakita ang mga kasangkapan at kagamitan. Paano mo pangangalagaan ang mga ito? Ipabasa sa mga bata “Pangangalaga ng Kasangkapan” batayang aklat – d. 168-169 2. Pagtalakay: Ibigay ang iba’t-ibang uri ng kasangkapan at kagamitan sa paggawa ng mga bagay na yari sa kamay. Paano ang wastong paggamit ng mga kasangkapan at kagamitan? Paano ang wastong pangangalaga ng mga kasangkapan? Dapat ba nating isagawa ito? Bakit? 3. Paglalahat/Paglalagom: Ang mga kasangkapan at kagamitan ay kailangan ang wastong pangangalaga upang maging matagal ang pakinabang. C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalapat: Ipakita ang wastong paraan ang pangangalaga ng kasangkapan. Ano ang kahalagahan ng wastong pangangalaga ng mga kasangkapan sa panggawa? IV. Pagtataya Piliin ang titik ng wastong pangangalaga sa mga kasangkapan at isulat sa sagutang papel. 1. Maglaan ng isang matibay na _________ na lalagyan. a. supot na plastic b. kahon c. kabinet d. b at c

2. Dapat ayusin ang mga kasangkapan ayon sa ________. a. halaga b. uri o laki c. dami d. kulay 3. Ang mga kasangkapan tapos nang gamitin ay ___________. a. iwanan sa lugar na pinaggawaan c. ipagpabukas ang paglilipat b. iligpit kaagad d. ipamigay na lang 4. Habang hindi na ginagamit ang mga kasangkapan may talim ay tiyakin na ________ ang talim. a. nakataob sa lalagyan c. papalayo sa katawan b. nakaharap sa sarili d. nakakalat sa gawaan 5. Dapat na linising mabuti at lagyan ng _______ ang mga kagamitang yari sa bakal. a. grasa c. langis b. sabon d. gaas V. Takdang-Aralin: Isagawa ang wastong pangangalaga ng mga kasangkapan upang mapakinabangan nang matagal.

EPP V Date: __________ I. Layunin:  Nakasusunod sa panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasa sa paggawa ng proyekto. Pagpapahalaga: Kaligtasa, Kalusugan II. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Mga Panuntunang Pangkalusugan at Pangkaligtasan sa Paggawa. BEC B.7.3.4 d. 66 Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan d. 170-171 Mga kasangkapan at kagamitan sa paggawa

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Wastong paghawak at ang paraan ng paggamit sa bawat kasangkapan sa paggawa ng proyekto. 2. Pagganyak: Ipakitang mali ang mga kasangkapan. Sabihin ito kung saan ito gagamitin. B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad: Ipabasa sa mga bata “Mga Panuntunang Pangkalusugan at Pangkaligtasan sa Paggawa” d. 170-171 sa batayang aklat. Itanong ang panuntunang dapat sundin habang ikaw ay gumagawa ng isang proyekto. Isulat sa pisara ang mga ibinigay ng mga bata. 2. Pagtalakay: Isa-isang talakayin ang mga panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan sa paggawa. Bakit kailangang suriin muna ang mga kasangkpan bago ito gamitin? Sang lugar dapat ilagay ang mga kasangkapang ginagamit? Ano ang dapat gawin sa mga kasangkapan upang hindi kalawangin? Bakit kailangang isaalang-alang ang mga panuntunang ito? 3. Paglalahat/Paglalagom: Ano ang dapat gawin upang hindi masugatan/malayo sa panganib habang ginagamit ang mga kasangkapan sa paggawa ng proyekto? C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalapat: Pantomine: Isakilos ang mga panuntunang pangkalusugan/pangkaligtasan natutunan? Bakit mahalagang sundin ang mga pangkaligtasan/pangkalusugan sa paggawa ng isang proyekto? IV. Pagbibigay Halaga Gamitin ang mga sumusunod na iskorkard sa pagmamarka sa pagsasagawa ng mga bata sa paggawa ng proyekto

Mga Pamantayan 1. Inaayos ang mga kasangkapan bago gamitin. 2. Naging maingat sa paggamit ng kasangkapan. 3. Hinugasan, pinatuyo, at pinahiran ng langis ang kasangkapan pagkatapos gamitin. 4. Isinauli sa kani-kaniyang lalagyan.

Takdang-Marka 5 5 5 5 20

Marka/Bata

Puna

V. Takdang-Aralin: Gumawa ng tsart ng Pangkaligtasan at Pangkalusugan sa Paggawa.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.