PE VI Date: _________________ I.

Layunin:  Naisasagawa nang may kawastuan at kahusayan ang mga kilos lokomotor ng may iba't ibang bilis, direksyon at lakas  Naipaliliwanag ang mga payak na tuntunin sa wastong pagsasagawa ng iba't ibang kilos lokomotor II. Paksang Aralin Mga Kilos Lokomotor: Pag-igpaw, Paglukso-lukso at Pagpapadulas na may Iba’t ibang Bilis, Direksyon at Lakas Sanggunian : PEBC II-A-l.2.3 at 4 Magpalakas at Umunlad 5, TX & TM Aralin 26, pp. 66-67 Kagamitan : Tambol o lata Awit : Tayo’y Umawit, Halina’t Umawit 5 TX p.41 III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pampasigla/Balik-aral Gumamit ng tambol o latang pantugtog 1. Pangkatin ang mga bata sa tatlo na nasa pabilog na kaayusan ang bawat pangkat at paikutin pakanan. 2. Paikot Pakaliwa 3. Paikot Pakanan B. Panlinang na Gawain: 1. Paglalahad: a. Tanungin ang mga bata kung anu-anong mga kilos lokomotor ang kanilang isinagawa. Kung anong elemento ang kilos ang kanilang isinagawa. Sikapin na maibigay ng mga bata ang sagot na: bilis, direksyon at lakas ay ang mga elemento ng kilos. b. Pangkatin ang mga bata sa 3 pangkat at bigyan ang bawat pangkat ng isang “activity card”. Bigyang diin pansin ang wastong pagsasagawa ng mga kilos lokomotor na may bilis, direksyon at lakas ng bawat pangkat. Ipaalala sa mga bata na sa payak na pagpapadulas, hindi inaangat ang talampakan sa sahig. Ipinaalaala din sa mga bata ang wastong pagsasagawa nang wastong bilis, direksyon at lakas. 2. Pamantayan Hayaan ang mga bata na makapagbigay ng gma pamantayang dapat nilang gawin kung sila’y naglalaro. 3. Pagpapakitang kilos/Pagasasagawa Ipakikitang-kilos ng bawat pangkat ang nasasaad sa activity card na napabigay sa pangkat. Magmasid ang guro sa pakitang kilos at wawastohin niya ang mga maling pagsasagawa. 4. Pagsasanay Laht ng pangkat ay isasagawa ang mga kilos na ipinakita ng ibang pangkat. 5. Paglalapat Laro: ALISTO a. Gamitin ang mga sumusunod na mga senyas pangkamay Pagtataas ng kamay sa ulo Paglagay ng kamay sa dibdib Pagbaba ng kamay umigpaw maglukso-lukso magpadulas

b. Pagkatapos maisagawa ang senyas pangkamay isisigaw ng guro/lider ang salitang ALISTO! At sabay ibibigay kung gaano kabilis, saang direksyon at gaano kalakas ang pagsasagawa.

c. Pangwakas na Gawain Gumawa ng malaking bilog. Awitin ang “Tayo’y Umawit” (Anex A). Iindak ang pagmartsa sa tempo IV. Pagbibigay Halaga: Gamitin ang tseklis na nasa ibaba sa pagbibigay halaga sa pagsasagawa ng kilos lokomotor ng mga mag-aaral. Lagyan ng tsek () kung wasto ang pagsasagawa ng kilos; ekis ( x ) kung di gaanong mahusay ang pagsasagawa, at ( ? ) kung hindi nagawa. Pangalan ng Bata 1. MGA KILOS LOKOMOTOR Pag-igpaw Pagluksu-lukso Direksyon Lakas Bilis Direksyon Lakas A A A A A B B B B B C C C C C D D Pagpapaduals Bilis A B C D Direksyon A B C Lakas

Bilis A B C

2. atbp. Legend: Bilis A - Mabagal B - Katamtamang Bilis C. - Mabilis

Direksyon A - Pasulong B - Paurong C - Pakaliwa D - Pakanan

Lakas A - Magaan B - Katamtaman bigat C - Mabigat

V. Takdang-Aralin: Paano mo aisasagawa nang may kawastuan at kahusayan ang iyong mga kilos lokomotor ng may iba't ibang bilis, direksyon at lakas Remarks: _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ __________________________________________________

PE VI Date: _________________ I. Layunin:  Nagagamit ang kilos lokomotor at di-lokomotor sa pagbibigay kahulugan sa awit. II. Paksang Aralin Pagbibigay kahulugan sa Pamamagitan ng gma kios Lokomotor Sanggunian Kagamitan Awit : : : PEBC II A.5 Tambol o lata, pito, cassette at tape Ako ay nagtanim, Halinat Umawit 5 p. 15 Ang Guryon, Halina’t Umawit 5, p. 16 Ako ay Nagtanim, Halina’t Umawit 5, p. 15

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pampasigla/Balik-aral Isenyas ang kamay, pangkatin sa dalawang hanay ang klase (o depende sa laki ng klase) Gamitin ng tugtog ang pagsasagawa sa mga sumusunod na ehersisyo. B. Panlinang na Gawain: 1. Paglalahad: 1. Ipaawit ang “Ang Guryon” Ipaalala sa klase na habang sila’y umaawit isasakilos nila ang awit. Bigyan diin ng kahulugan ng awit. 2. Pagbibigay Pamantayan Ipaalala ang wastong pag-iingat sa kanilang pagsasakilos, pagtutulungan, at pagsunod sa panuto. 3. Pagasasagawa Ipasakilos ang awit upang mabigyang kahulugan ito. Pagkatapos isakilos ang awit, tanungin ang mga bata kung anu-anong mga kilos lokomotor at dilokomotor ang kanilang ginamit upang mabigyang kahulugan ang awit. Tanggaping lahat ang mga kasagutan. Ipaliwanag sa klase na mabibigyang kahulugan ang awit sa pamamagitan nang pagsasakilos na ginagamitan ng mga kilos lokomotor at dilokomotor. 4. Paglalapat Papiliin ang mga bata ng isang awit na nais nilang mabigyang kahulugan sa pamamagitan ng paggamit ng mga kilos lokomotor. Bigyan ng sapat na panahon aog mga pangkat para mabigyan nila ng kahulugan ang awit. Patnubayan ang mga ito. Tingnan ang mga aneks. Ako ay Nagtanim Phil. Army Hymn Kayliit ng Mundo Bigyang laya ang mga bata pangkat sa pagsasakilos sa awit. IV. Pagbibigay Halaga: Gamitin ang rating scale sa ibaba habang nagpapakita ang bawat pangkat ng kani-kanilang pagbibigay kahulugan sa awit. Sabihin: Sa inyong palagay, kaninong pangkat ang pinakarnahusay? Pinakamaraming kilos lokomotor at di-lokomotor na ginamit? Isulat sa rating scale sa ibaba. Marami Katamtaman Kaunti Wala 3 Kilos o pataas 2 kilos lang 1 kilos 0 - wala 1. Gaano karami ang ginagamit na kilos lokomotor Pinakamahusay Katamtamang Di-Gaano Hindi

husay 2. Paano binibigyan ng kahulugan ang awit.

Mahusay

Mahusay

V. Takdang-Aralin: Paano mo naisasagawa ang iyong kawastuan at kahusayan ang mga kilos lokomotor ng may iba't ibang bilis, direksyon at lakas Remarks: _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________

PE VI Date: _________________ I. Layunin:  Nagagamit ang kombinasyong kilos lokomotor at di-lokomotor sa mga laro at reley II. Paksang Aralin Kumbinasyong Kilos Lokomotor at Di-Lokomotor (Larong Reley) Sanggunian Kasanayan Kagamitan : : : PEBC II-B- 2 & 4 Paggamit ng Kumbinasyong Kilos Lokomotor at Di-Lokomotor sa Larong Reley Palaruan, mga supot na may patani, balatong o munggo, cassette tapes/recorders

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pampasigla Panimulang Ayos: Tumayo nang magkadikit ang gma paa. Ibaluktot ang gma bisig sa anyong tatakbo 1. a. Ihakbang ang kanang paa pasulong kasabay ang pag-igtad ng kanang balakang pakanan. Ang kaliwang bisig naman ang ibabaluktot sag awing kanan - - - - - - - - blg. 1 b. Ulitin ang (a) na gagamitin naman ang kaliwang paa at kanang kamay - - - - - - - blg. 1 c. Ulitin ang (a-b), salit-salitan ang kanan at kaliwa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - blg. 14 2. a. Lumuksong pasulong sa kaliwang paa na itinataas ang kanang tuhod - - - - - - - - blg. 1 b. Ulitin ang (a) sa kanang paa - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - blg. 1 c. Ulitin ang (a-b) - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - blg.14 3. Ulitin ang (1-2) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32 blg.

B. Panlinang na Gawain: 1. Paglalahad: 1. Anu-ano ang isinagawang kilos na may kumbinasyong kilos lokomotor at di-lokomotor? 2. Anu-anong laro ang hilig ninyo? (Isa-isang tatayo ang mga bata at sasabihin ang kanilang paboritong laro. 3. May alam ba kayong larong relay? 2. Pamantayan Ano ang dapat tandaan sa maayos na paglalaro? 1. Sumunod sa panuto 2. Iwasan ang banggaan 3. Maghintay ng sariling pagkakataon 4. Makilahok nang masigla sa mga gawain 5. Kamayan ang mga nanalong kalaro 3. Pagsasanay Mga larong reley na nagagamit ang kumbinasyong kilos lokomotor at di-lokomotor 1. a. Hatiin ang klase sa 4 na pangkat na may magkaparehong bilang. b. Hahanay ang bawat pangkat sa likod ng pamulaang guhit. c. Sa tapat ng bawat hanay ay gumuhit ng isang bilog sa lupa, humigit-kumulang sa sampung metro ang pagitan buhat sa pamulaang guhit. d. Sa hudyat, tatakbo nang pasulong ang uanang manlalaro ng bawat hanaya t ilalagay ang supot ng balatong sa bilog, magluluksong babalik sa hanay, tatapikin ang susunod na manlalaro, bago pumunta sa likod ng hanay. f. Tatakbong pasulong ang sumusunod na manlalaro, dadamputin ang supot ng balatong, luluksung-luksong babalik at iaabot sa susunod na manlalaro. g. Ipagpatuloy ang ganitong pagkilos hanggang sa ang lahat ng manlalaro ay makatapos. h. Ang unang pangkat sa makatapos ng laro ang panalo.

2. Tatalakayin ang nasabing laro. Anu-anong kombinasyong kilos lokomotor at dilokomotor ang nagamit sa nasabing laro? 4. Paglalapat Ipagawa sa bawat pangkat ang sumusunod: 1. Umisip ng iasng larong reley na ginagamitan ng kumbinasyong kilos lokomotor at dilokomotor. 2. Ipagawa sa bawat pangkat ang laro sa loob ng 3 minuto. C. Pangwakas na Gawain] Ipaawit ang “Field Song” (p. 71) Batayang Aklat sa Musika para sa Ikaanim na Baitang). Bigyang laya ang mga bata sa pagkilos na ginagamitan ng kumbinasyong lokomotor at dilokomotor habang umaawit. IV. Pagbibigay Halaga: 1. Nasiyahan ba kayo sa ating mga laro? 2. Anu-anong mga kumbinasyong kilos lokomotor at di-lokomotor ang inyong ginamit? 3. Nasunod ba ang ating pamantayan? V. Takdang-Aralin: Pano mo nagagamit ang kombinasyong kilos lokomotor at di-lokomotor sa mga laro at reley

Remarks: _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________

PE VI Date: _________________ I. Layunin:  Nakalilikha ng kumbinasyong kilos lokomotor at di-lokomotor para sa mabisang paglutas ng mga suliranin. II. Paksang Aralin Kumbinasyon ng mga Kilos Lokomotor at Di Lokomotor, Sanggunian Kasanayan Kagamitan : : : PEBC II-B. 1.3 Paglikha ng Kumbinasyong Lokomotor at Di-Lokomotor Para sa Mabisang Paglutas ng mga Suliranin Mga larawan; lumang kalendaryo/diyaryo, cassette tapes/recorder

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pampasigla A. a. Tumakbo sa lugar na ang mga tuhod ay itinataas ng pantay-baywang - - - - -16 blg. b. Iimbay ng mabilis ang gma bisig lampas ulo - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - 16 blg. c. Ulitin ang (a-b) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32 blg. B. a. b. c. C. D. Lumakad ng apat na hakbang pasulong habang itinataas ang mga bisig - - - 4 blg. Lumakad paurong habang ibinababa ang mga bisig - - - - - - - - - - - - - - - - 4 blg. Ulitin ang (a-b) dalawang beses - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16 blg. Ulitin ang (a-b) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 48 blg. Ibaluktot ang tuhod (blg. 1) at iunat ang bisig sa unahan pantay balikat - - - 16 blg.

B. Panlinang na Gawain: 1. Paglalahad: 1. Anu-ano ang isinagawang kilos na may kumbinasyong kilos lokomotor at di-lokomotor? 2. Magbigay ng isang sitwasyon na nagpapakita ng suliranin na maaaring lutasin sa pamamagitan ng kumbinasyong kilos lokomotor at di lokomotor gaya ng: - pagtawid sa malaking kanal - may ahas sa daan 2. Pamantayan Ano ang mga pamantayang dapat sundin habang gumagawa ang pangkat? 3. Pagsasanay 1. Mga sitwasyong nagsisilbing batayan sa paglikha ng mga pinagsamang kilos lokomotor at di-lokomotor sa mabisang paglutas ng mga suliraning kaugnay sa: - batang natamaan ng bola - nahulog sa puno ng kahoy - nasugatan dahil sa pagkabundol ng kalaro - pagtulong sa ninakawan 4. Pagsasagawa Hatiin ang klase sa apat na pangkat. Ang bawat pangkat ay mag-iisip ng isang sitwasyon na maipakikita na gagamitin ng kumbinasyong kilos lokomotor at di-lokomotor para sa mabisang paglutas ng mga suliranin. 1. Bigyan ng 5 minuto ang bawat pangkat sa paglikha. 2. Magpapakita ang bawat pangkat ang kanilang nilikhang gawain sa loob ng 3 minuto. 3. Huhulan ng ibang pangkat kung anong kumbinasyong kilos ang nilikha ng isang pangkat para sa mabisang paglutas ng suliranin. 5. Pangwakas na Gawain Awit ng May Kilos – “May Bonnie” May Bonnie lies over the ocean May Bonnie lies over the sea May Bonnie lies over the ocean O bring back my Bonnie to me (Bring back) 2x

Bring back my Bonnie to me, to me) 2x IV. Pagbibigay Halaga: 1. Mabisa ba yaong kumbinasyong kilos lokomotor at di-lokomotor na nilikha ng unang pangkat sa paglutas ng suliranin? Ng ikalawang pangkat? Ng ikatlong pangkat? Ng ikaapat na pangkat? 2. Anu-anong kilos ang inilikha ng unang pangkat? Ng ikalawang pangkat? Ng ikatlong pangkat? Ng ikaapat na pangkat? V. Takdang-Aralin: Paano ka nakalilikha ng kumbinasyong kilos lokomotor at di-lokomotor para sa mabisang paglutas ng mga suliranin.

Remarks: _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________

PE VI Date: _________________ I. Layunin:  Naisasagawa ang iba't ibang kilos na gumagamit ng kagamitang pangkamay ayon sa ritmong 4/4. II. Paksang Aralin Kasanayan Sanggunian Kagamitan

: : :

Paggamit ng Buklod at Lubod ayon sa ritmo Pagpalakas at Umunlad 5 Patnubay ng Guro Cassette, tape music o clapper, task card at lubid (8 talampakan ang haba)

III. Pamamaraan: A. Pampasiglang Gawain: 1. Pampasigla Magpatugtog ng himig na nasa palakumpasang 4/4. Hayaang isagawa ng mga bata ang mga sumusunod: a. Pag-jogging sa lugar – isang minuto b. Lukso ni Jack – 16 blg. B. Panlinang na Gawain: 1. a. Sa pamamagitan ng senyas pangkamay, patayuin ang mga bata sa apat na hanay. b Ilahad ang kasana ang pag-aaralan. Bigyang-diin ang kahalagahan ng pagkilos nang may wastong tindig at tikas ng katawan at ang pagtugon sa ritmo habang isinasagawa ang iba’t ibang kilos. c. Ipakitang turo ang mga kasanayang pag-aaralan, saka pasabayin ang mga bata sa pagsasagawa. d. Hayaang pag-aralan ng mga bata ang kasanayan sa pamamagitan ng pagbilang muna bago sabayan ng tugtog sa tambol o clapper. 2. Pamantayan Anu-ano ang mga dapat tandaan sa pagsasagawa ng isang kasanayan upang maiwasan ang aksidente? Mga inaasahang sagut: a. Dalhin ng may pag-iingat ang mga kagamitan sa palaruan b. Itabi ng maayos ang mga kagamitan kung hindi na ginagamit. c. Iligpit ang mga kagamitan matapos gamitin. d. Iwasang magkalat ng anumang bagay sa palaruan. 3. Pagsasanay Gawing muli ang buong “routine” o mga kasanayan sa paggamit ng mga kasangkapang pangkamay na tumutugon sa ritmong 4/4 4. Paglalapat a. Hatiin ang klase sa dalawang pangkat. Bigyan ang bawat pangkat ng “task card”. Hayaan silang magsanay sa pagsasagawa ng routine ayon sa ritmo. b. Bigyan ng pagkakataon ang bawat pangkat na maipakita ang kanilang routine.

IV. Pagbibigay Halaga: Ipaawit ang “Awit sa Pagpapahinga” sa himig ng Alphabet song (ABC) Awit sa pagpapahinga Himig: Alphabeth Song Tunay na kasiya-siya Ang kasanayang isinagawa Lahat ay magsipagpahinga At tayo’y magsipaghanda Sa ating pagbabalik Sa silid nang tahimik

V. Takdang-Aralin: Gawin ang pagtataya habang nagmamasid sa mga pangkat sa pagsasanay at paglalapat. Gamitin ang sumusunod na tseklis. Lagyan ng tsek sa ilalim ng antas ng kasanayan sa pagsasagawa ng iba’t ibang kilos na gumagamit ng kasangkapang pangkamay ayon sa ritmo. Pangalang ng Mag-aaral 1. 2. 3. 4. 5. Antas ng Kahusayan MG

M

NIP

Legend: M MG NIP -

Magaling Magaling-galing Nangangailangan ng ibayong pagsasanay

Remarks: _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________

PE VI Date: _________________ I. Layunin:  Nakalilikha ng iba't ibang kilos na gumagamit ng kagamitang pangkamay nang isahan ayon sa ritmong 4/4 II. Paksang Aralin Kasanayan Sanggunian Kagamitan Paglikha ng Iba’t ibang Kilos na Gumagamit ng Pompons at Flaglets ng Isahan Ayon sa Ritmong 4/4 Magpalakas at Umunlad 5, Patnubay ng Guro, dh. 43-45 PEC II C.2 Cassette, tape music sa palakumpasang 4/4 pito, tambol, pamaypay n yari sa carboard, flaglets

: : :

III. Pamamaraan: A. Pampasiglang Gawain: 1. Pampasigla Patugtugin ang cassette. Ipagawa ang mga sumusunod na kasanayan nang ayon sa ritmo ng awiting napapakinggan ng mga bata. a. Mabagal na pagtakbo sa lugar habang niyayagyag ang iba’t ibang bahagi ng katawan. ( 1 minuto ) b. Pagtakbo nang mabilis na paliku-liko sa paligid ng palaruan – (1 minuto) c. Mataas na paglundag sa lugar – ( 1 minuto ) 2. Balik-aral Ipasagawa ang iba’t ibang kilos na ginagamitan ng buklod at pompons na natutuhan ng mga bata sa kahapon. B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak at Paglalahad   Sa anong masigla at kasiya-siyang gawain maaaring gamitin ang pompon? lsa pang kagamitan pangkamay ay ang mga flaglets. Sa araw na ito, ang bawat isa sa inyo ay lilikhang iba't ibang kilos na gumagamit ng mga pompons at ng flaglets ayon sa ritmong 4/4 Gagamitin ng mga babae ang mga pompons samantalang ang mga lalaki ay flaglets. Ngayon, sino Sa inyo ang lilikha ng kilos na gumagamit ng pompons? ng flaglets?

2. Pamantayan Sa pagsasagawa ng mga gawaing panritmo na gumagamit ng mga kasangkapang pompons, anu-ano ang mga tuntunin na dapat ninyong sundin? a. Dinadala nang may pag-iingat ang mga kagamitan sa palaruan .. b. Itinatabi nang maayos ang rnga kagamitan kung hindi ginagamit ang rnga ito. c. Inililigpit nang rnaayos ang rnga kagamitan kapag tapos nang gamitin ang mga ito. d. Iwasang magkalat ng anumang bagay sa palaruan. e. Panatilihin ang katahimikan sa palaruan habang lurnulikha/nagsasanay ng kilos.

3. Pagsasagawa Lilikha ang bawat isa sa inyo ng mga kilos na gumagamit ng pompons at flaglets ayon sa ritmong 4/4. Pagkaraan ng sampung minuto, itigil ang paglikha ng kilos. Pagkatapos, isaisang sabihin ang ki los na nililikha at ipaki ta kung paano ginagawa ang mga ito. 4. Pagsasanay/Paglalapat Magpatugtog ng awiting nasa palakumpasang 4/4 at ipasagawa sa mga bata ang mga nilikha 4/4 nilang iba't ibang kilos na gumagamit ng kagamitang pangkamay habang sinasabayan ang tugtog na napapakinggan. Magbibigay-halaga ang guro habang nagsasanay ang mga bata sa paggamit ng tseklis sa ibaba.

C. Pangwakas na Gawain Ipaawit ang " Mag - i ngat" ng sinasabayan ang cassette. (Tingnan sa Aneks A) Mag-ingat Mag-ingat kung kumilos Huwag kang padalus-dalos Baka sa pagmamadali mo'y Ikaw ay matisod Itabi ang mga gamit Kung di na ginagamit Lahat ay iligpit Sa paraang tahimik. V. Takdang-Aralin: Lagyan ng tsek ang hanay ng bilang na naglalarawan kung paano isinasagawa ang bawat bata ang mga iba’t ibang kilos na nilikha. 1 - magaling na magaling 2 - Magaling 3 - Nangangailangan ng ibayong pagsasanay Pangalang ng Mag-aaral 1. 2. 3. 4. 5. Antas ng Kahusayan 2

1

3

Remarks: _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________

PE V Date: _________________ I. Layunin:  Nakatutuklas ng iba't ibang kilos na gumagamit ng kasangkapang pangkamay nang may kapareha II. Paksang Aralin Pagtuklas ng Iba't Ibang Kilos na Gumagamit ng Lubid at Bola nang May Kapareha Sanggunian : BKP C.2 PEBC Dynamic Physical Education for Elem. Schl. lubid (Jumping Rope) (3 hanggang 4 na metro ang haba) sa bawat pares ng bata bola sa bawat pares

Kagamitan

:

III. Pamamaraan: A. Pampasiglang Gawain: 1. Pampasigla 5-7 min. a. Magdyagign - 3 min. b. Pagluksu-lukso – 2 min. c. Pagpapaikot ng balikat paharap Ulitin patalikod Pagpapaikot kanang bisig Ulitin sa kaliwa Sabayang pagpapaikot ng mga bisig paharap Ulitin patalikod

-

8 blg. 8 blg. 8 blg. 8 blg. 8 blg. 8 blg.

B. Panlinang na Gawain: 1. Paglalahad Mga bata, anu-anong mga kasangkapang pangkamay ang maaari nating gamitin sa paglalaro? Anu-anong gawain o kilos ang magagawa ninyo na gumagamit ng lubid at bola? 2. Pamantayan Bago tayo magsimula, kailangan natin tandaan ang mga alituntunin sa paglalaro upang hindi tayo magkasakitan. a. Huwag mag-uunahan upang maiwasan ang magkabanggaan. b. Sumunod sa alituntunin ng laro. c. Huwag maghahagis ng anumang bagay sa kapareha kung hindi siya nakatingin. d. Makilahod ng masigla sa mga gawain. e. Isauli nang maayos ang mga bagay na ginagamit. 3. Pagsasagawa – 10 min. Pagparisin ang mga bata na magkakasintaas. Pangkatin ang klase sa dalawang pangkat. Ang isang pangkat ay gagamit ng lubid at ang sa ikalawang pangkat ay bola. Sabihin sa klase na gumawa ng mga kilos na ginagamitan ng kanilang kasangkapang pangkamay. Bigyan ng pagkakataon ang lahat ng kasapi sa pangkat na magkapares na magsakilos sa paggamit ng lubid at bola. Pagkatapos na magsagawang lahat ng mga magkapareha ay magpapalit naman sila ng kasangkapang pangkamay. Ang grupo ng 1ubid ay bola naman ang gagamitin at ang grupo ng bola ay lubid naman ang gagamitin. Sa senyas ng dalawang palakpak, patigilin sila sa pagsasagawa. Ipasabi at ipagawa sa mga bata ang mga kilos na kanilang tinuklas at ginawa nang may kapareha sa harapan ng klase. 4. Pagsasanay Pangkat in ang klase sa apat na pangkat. Pagparisin ang magkakasintaas. Magtakda ng panimulang guhit na may layong 10 metro sa panapos na guhit. Maglagay ng silya at ipatong ang bola na kanilang iikutan sa panapos na guhit. Sa hudyat na "GO", ang unang magkapares sa bawat pangkat ay sabay na magluluksong lubid patungo sa panapos na guhit, iiwanan anng lubid at dadamputin ang bola na kanilang ipapasa sa isa't isa habang nag-iiskape patagilid patungo sa pamulaang guhit. Pagdating ng

magkapareha sa pamulaang guhit ay ipapasa sa susunod na pares kanilang pangkat ang bola at ito naman ang magsasagawa ng gawain sa bola na ginawa ng unang magkapareha. Pagdating sa tapusang guhit. ilalagay ang bola at kukunin ang lubid. Sabay na magluluksong lubid pabalik sa pamulaang guhit. Ipagpapatuloy ang kilos na salitan hanggang sa makatapos lahat ang magkapareha sa hanay. Ang unang pangkat na natapos ang siyang panalo. 5. Pangwakas na Gawain Laro: Busy Bee 1. Hatiin ang klase sa dalawang pangkat. Pabilugin sila sa dalawa. 2. Hatiin ang mga manlalaro sa bawat bilog. Ang kalahati ay nasa loob ng bilog at ang kalahati ay nasa labas ng bilog kaharap ng kapareha. 3. Magtalaga ng isang batang walang kapareha upang maging TAYA. Tatayo ang taya sa gitna ng bilog. 4. Magbibigay ng panuto ang taya na susundin ng magkapareha sa bilog katulad ng "Magtalikod", "Magkaharap" " Magkamay", "Tuhod sa Tuhod", at iba pa. 5. Kapag binigkas ng taya ang "Busy Bee", ang mga manlalaro sa loob ng bilog ay hindi gagalaw, samantalang ang nasa labas ay maghahanap ng panibago nilang kapareha. 6. Ang taya rin ay hahanap ng kanyang kapareha 7. Ang batang walang kapareha ang siya namang magiging taya. Mag-iisip naman ng ibang galaw o kilos ang taya at ito'y kanyang isisigaw. 8. Sa pagpapalit ng kapareha, ang mga manlalaro ay kailangang magpalit-palit ng kanilang kapareha maliban sa kanilang katabi. 9. Pagpalitin naman ang mga nasa loob at labas na manlalaro. IV. Pagbibigay Halaga: 1. Nasunod ba ang gma pamantayan na ating tinatalakay? V. Takdang-Aralin: Anu-anong mga gawain o kilos ang natuklasan ninyo na ginamitan ng lubid? Bola? Remarks: _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _______________________

PE V Date: _________________ I. Layunin:  Nakatutuklas ng iba't ibang kilos na gumagamit ng kasangkapang pangkamay nang may kapangkat. II. Paksang Aralin Pagtuklas ng Iba't Ibang Kilos na Ginagamitan ng Bola, Hula Hoop, at Patpat nang may Kapangkat Sanggunian Kagamitan : : BKP C.2 PEBC bola, hula hoop, patpat

III. Pamamaraan: A. Pampasiglang Gawain: 1. Pampasiglang gawain 1. Magdyaging – 3 mins. 2. Pagbaluktot nang dahan dahan ng ulo sa kanan 3. Ulitin sa kaliwa ang ( 2 ) - 8 blg. 4. Ulitin sa harap ang (2 ) - 8 blg. 5. Pagpapaikot ng mga bisig pakanan - 8 blg. B. Panlinang na Gawain: 1. Paglalahad Sa nakaraang aralin,napag-aralan natin ang paggamit ng kasangkapang pangkamay nang maykapareha. Ngayon naman ay gag win natin ito nang kapangkat. Anu-anong mga gawain ang magagawa paggamit ng bola? hulahop? patpat? 2. Pamantayan Bago natin simulan aog ating gawain, ano ang dapat natin muling tandaan sa pagsasagawa ng gawain? 3. Pagsasagawa Pangkatin ang mga bata ng tatluhan bawat pangkat. Bigyan sila ng pagkakataon na tuklasin kung anu-anong mga gawain o kilos ang kannilang magagawa sa mga kasangkapang pangkamay nang may kapangkat. Dapat lahat ng kasapi sa pangkat ay nagsasakilos sa paggamit ng bola, patpat at hula hoop. Kapag nakapagsasagawa na ang lahat Ihuhudyat ang guro na tumigil na sa gawain. Tanungin ang mga bata kung anong kilos ang natuklasan at ginawa nila. 4. Pagsasanay a. Hatiin ang klase sa tat long pangkat na may 25-18 manlalaro. b. Maglagay ng pat pat (2-3 metro) sa pamulaang guhit sa bawat pangkat. Maglagay ng 3 bola na may 5 metro ang layo sa patpat at isang hula hoop naman na may layong 5 metro sa mga bola. c. Sa hudyat na "Simula", ilalagay ng unang 3 sunud-sunod na bata sa bawat pangkat ang patpat sa pagitan ng kanilang hita at sabaysabay na tatakbo patungo sa bola. d. Kanilang ilalapag ang patpat at dadamputin ng bawat isa ang bola at iipi in sa pagi tan ng dalawang tuhod. Nakahawak sa baywang ng unang manlalaro ang pangalawang manlalaro at ang ikatlo ay nakahawak sa baywang ng gitnang manlalaro (pangalawa). e. Sabay-sabay silang lulundag pasulong na hindi nahuhulog ang bola sa sahig. Kapag nahulog ang bola, dadarnputin at iaayos. f. Pagdating sa hulahoop, Ilarawan nila nang maayos ang mga bola, susuot sila sa loob ng hulahoop at tatakbo patungo sa panimulang guhit Ipapasa nila ang hulahoop sa susunod na pangkat sa hanay nila at muling gagawin ang mga gawain. g. Ipagpapatuloy ang laro hanggang matapos na ang lahat ng manlalaro sa pangkat. h. Ang unang pangkat na nakatapos ang siyang panalo. IV. Pagbibigay Halaga: Laro: Pangkat-pangkat

Ikalat ang mga bata. Pagsigaw ng guro bilang "tatlo", ang mga bata ay magpapangkat ng tatluhan. Ang pangkat na sabra o kulang sa tatlo ay hindi na kasali. Maaaring isigaw ng guro ang anumang bilang. Kapag 1 o 2 bata ang naiwan, siyang panalo. V. Takdang-Aralin: 1. Anu-ano ang mga bagay na dapat nating tandaan sa pagsasagawa ng mga gawain. 2. Anu-anong kilos ang iyong natuklasan na gumagamit ng kasangkapang pangkamay ng may kapangkat? Remarks: _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _______________________

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.