EPP V

Date: ____________
I. Layunin:
1. Matukoy ang kahalagahan at kahulugan ng halamang ornamental.
2. Maisa-isa ang mga uri ng halamang ornamental.
3. Makapili ng halamang ornamental na aalagaan.
II. Paksang Aralin:
a. Bilang ng araw
b. Kagamitan
c. Sanggunian

Mga Halamang Ornamental
-1
- Realia, ,mga larawan, at flashcards
- Batayang Aklat dahon 114-115; ELC I - 1.1.1

III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay - Pagbibigay ng mga gawaing pangkabuhayan na maaaring gawin ng mag-anak
2. Balik-aral - Laro: Paramihan ng kilalang halaman o tanim
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak - Pagpapakita ng tunay na halaman
2. Talasalitaan
ornamental
medisinal
3. Pagbuo ng Suliranin - Ipabasa ang mga tanong sa "Alamin Mo," dahon 116 ng Batayang
Aklat.
4. Karanasan sa Pagkatuto
4.1 Magkaroon ng pagtatanghal ng iba't ibang halamang ornamental.
4.2 Hayaang kilalanin ng mga bata ang mga halaman.
4.3 Talakayin ang kahulugan ng halamang ornamental, uri, at kahalagahan nito.
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat:
Masabi ng mga bata ang nilalaman ng "Tandaan Mo," dahon 115 ng Batayang Aklat.
IV. Pagtataya:
Tukuyin ang isinasaad ng bawat pangungusap.
1. Mga tanim o halamang ginagamit na palamuti.
2. Tawag sa halamang ornamental na gumagapang tulad ng kadena de amor at kampanilya.
3. Mga halamang may matigas na sanga na karaniwang ginagamit na bakod tulad ng gumamela,
rosal, at adelfa.
4. Tawag sa mga halamang may mga makukulay o mababangong bulaklak tulad ng rosas, rosal, at
santan.
5. Halamang nagagamit na panggamot sa mga karamdaman ngunit nagpapaganda rin ng kapaligiran
tulad ng mayana, sitsirika, at herbabuena.
V. Takdang-Aralin:
Ipagawa sa mga bata ang "Gawiin Mo," dahon 117 ng Batayang Aklat.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________

EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Maipamalas ang pagkamaparaan upang matugunan ang kakulangan sa kasangkapan/kagamitarn
sa pagtatanlm.
2. Matukoy ang mga kagamitang panghalili sa mga kasangkapan sa paghahalaman.
3. Maipakita ang wastong paggamit ng kasangkapan at ang paraan ng pangangalaga nito.
II. Paksang Aralin: Mga Kagamitan at Kasangkapan sa Paghahalaman
a. Bilang ng araw - 1
b. Kagamitan
- Iba't ibang kasangkapan sa pagtatanim at mga kagamitang panghalili
c. Sanggunian
- Batayang Aklat, dahon 118-122
III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay - Circular response - Pagsasabi ng mga kagamitang ginagamit ng tatay sa
kanyang pagtatanim
2. Balik-aral - Pag-uulat sa kinalabasan ng gawaing bahay
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak - Magpakita ng isang maayos at matibay na toolbox. Hayaang magbigay ng puna
ang mga bata.
2. Talasalitaan
toolbox
tuod
3. Paghuo ng Suliranin - Pasagutan sa Batayang Aklat ang "Alamin Mo," dahon 121-122
pagkatapos ng talakayan.
4. Karanasan sa Pagkatuto
4.1 Magkaroon ng pagtatanghal ng iba't ibang kagamitan at kasangkapan sa pagtatanim.
Hayaang pagpangkat-pangkatin ng mga bata ang mga kasangkapan ayon sa uri at gamit.
4.2 Magpagawa ng tsart ng mga kagamitan at wastong gamit ng bawat isa.
4.3 Patnuhayan ang mga bata sa pagtuklas ng ilang mga kagamitang nakita sa pamamagitan
ng kanilang mga namasid at sariling karanasan.
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat:
Masabi ang nilalarnan ng "Tandaan Mo," dahon 121 ng Batayang Aklat.
IV. Pagtataya:
Pagtarnbalin ang Hanay A at Hanay B. Isulat ang titik ng wastong sagot.
Hanay A
Hanay B
_____ 1. ginagamit sa pagpantay ng lupa
a. dulos
_____ 2. panghukay ng matigas na lupa
b. kartilya
_____ 3. pandilig ng mga halaman
c. kalaykay
_____ 4. pampaluwag ng lupa sa palihot
d. regadera
ng halaman
e. piko
_____ 5. panghakot ng lupa o mga kagamitan
f. karet
V. Takdang-Aralin:
Ipatakda sa mga bata ang "Gawin Mo," dahon 122 ng Batayang Aklat.

Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________

EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Maisa-isa ang mga panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan sa paghahalaman.
2. Mapahalagahan ang sariling gawi at kilos batay sa mga pamantayang ilalahad.
II. Paksang Aralin:
a. Bilang ng araw
b. Kagan it an
c. Sanggunian

Mga Panuntunang Pangkalusugan at Pangkaligtasan sa Paghahalaman
-1
- Mga kagamitan sa pagtataninm; Mga larawan ng kagamitan sa pagtatanim
- Batayang Aklat, dahon 123-125; ELC 1.3

III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
1 . Pagsasanay - Ayusin sa wastong paraan ng paghahanda ng lupang taniman – (flashcards/strips)
2. Balik-aral - Magbalik-aral sa mga gawaing pangangalaga sa pananim. Hayaang mag-ulat ang
mga lider sa kanilang pag-unlad sa pangangalaga ng kani kanilang pananim.
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak - Larawan na nagpapakita ng inga dapat at di-dapat gawin sa paghahalaman.
2. Talasalitaan
panuntunan
pangkaligtasan
3. Pagbuo ng Suliranin - Pasagutan ang mga katanungan sa "Alamin Mo," dahon 124 ng
Batayang Aklat pagkatapos ng talakayan.
4. Karanasan sa Pagkatuto
4.1 Talakayin ang mga paksa sa pamamagitan ng mga larawan, pagbibigay ng mga
karanasan, at palitan ng kuro-kuro.
4.2 Matapos ang pagtatalakayan, gumawa ng dalawang talaan sa pisara. Isa para sa
Pangkaligtasang Gawi at isa para sa Pangkalusugang Gawi.
4.3 Bigyan ng pagkakataon ang mga bata na makapagsulat ng kani-kanilang maibahahagi.
4.4 Isagawa ang napag-aralan sa pagpunta sa halamanan.
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat:
Masabi ang nilalanian ng "Tandaan Mo," dahon 124 ng Batayang Aklat.
IV. Pagtataya:
Ipalarawan ang mga kagamitan na ginagamit upang maging ligtas ang sarili sa paghahalaman.
V. Takdang-Aralin:
Ipagawa sa mga bata ang "Gavin Mo," dahon 125 ng Batayang Aklat.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________

EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Matukoy at matalakay ang mga salik sa pagtatanim ng mga halamang ornamental.
2. Maisa-isa ang mga hakbang sa paghahanda ng lupang pagtataniman.
3. Makapaghalak ng makasining na pagtatanim ng halamang ornamental.
II. Paksang Aralin: Wastong Paraan ng Pagtatanim
a. Bilang z1g araw - I
b. Kagamitan
- Larawan ng isang lugar na pinaganda/ landscaping; flashcards/strips
c. Sanggunian
- Batayang Aklat dahon 126-130; ELC 1.4
III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay - Kagamitan sa paghahalaman at gamit nito
2. Balik-aral - Pag-isa-isa sa mga pangkalusugan at pangkaligtasang gawi sa paggawa
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak - Pagpapakita ng larawan ng paghahanda ng lupa
2. Talasalitaan
salik loam chlorophyll
yumayabong indoor plants
3. Pagbuo ng Suliranin - Tingnan ang mga tanong sa "Alamin Mo," dahon 129 ng Batayang
Aklat at pasagutan pagkatapos ng talakayan.
4. Karanasan sa Pagkatuto
4.1 Pagbibigay ng mga gabay na tanong
4.2 Pakikinig sa taong sanggunian
4.3 Pagtatanong ng mga bata sa taong sanggunian
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat:
Masabi ang nilalanian ng -Tandaan Mo," dahon 129. 2. Pagpapahalaga
IV. Pagtataya:
Sagutan ng Tama o Mali.
______ 1. Makatitiyak na magiging mahilis at maunlad ang pagtubo ng mga pananim kung angkop
at maayos ang lupang pagtataniman.
______ 2. Mabuhuhay ang mga halaman kahit walang hangin.
______ 3. Ang pagpapaganda sa isang lugar ay tinatawag na landscaping.
______ 4. Sa pagla-landscape, ang mga halamang magkakauri at namumulaklak ay inilalagay sa
naaarawan at kasiyasiyang lugar.
______ 5. Ang mga halamang ornamental ay yaong namumulaklak lamang.
V. Takdang-Aralin:
Ipatakda sa mga bata ang "Gavin Mo," dahon 130 ng Batayang Aklat.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________

EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Matukoy at makilala ang mga pananim mula sa di-tuwirang pagtatanim.
2. Maisagawa ang wastong paraan ng di-tuwirang pagtatanim.
3. Masiyahan sa karanasan ng pagpupunla at paglilipat ng mga pananim.
II. Paksang Aralin:
a. Bilang ng araw
b. Kagarnitan
c. Sanggunian

Di-Tuwirang Pagtatanim
-2
- punlaan, mga butong pananirn; kagamitan sa pagtatanim
- Batayang Aklat, dahon 131-133; ELC 1.4.2, 1.5

III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay - Mga kagamitan sa paghahalaman; sabihin ang paraan ng paggamit at pag-iingat
sa mga ito.
2. Balik-aral - Sabihin ang wastong paraan ng paghahanda ng lupang taniman.
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak - Pagpapakita ng paraan ng pagtatanim: Tuwiran at Di-tuwirang pagtatanim
Paghihigay pansin sa di-tuwirang pagtatanim
2. Talasalitaan
punla dulos sibol di-tuwirang pagtatanim
paghahasik
3. Pagbuo ng Suliranin - Pasagutan ang "Alarnin Mo," dahon 132 ng Batayang Aklat
pagkatapos ng aralin.
4. Karanasan sa Pagkatuto
4.1 Magpakita ng mga larawan ng tuwiran at di-tuwiran pagtatanim. Ipatukoy sa mga magaaral ang mga pananim sa paglalagay ng larawan sa tsart ng guro.
Tuwirang Pagtatanim
Di-tuwirang Pagtatanim
4.2 Basahin ang teksto tungkol sa di-tuwirang pagtatanim, dahon 131-132. Ano ang
kahalagahan ng di-tuwirang pagtatanim? Paano isinasagawa ang di-tuwirang pagtatanim?
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat:
Masahi ang nilalaman ng "Tandaan Mo," dahon 132 ng Batayang Aklat.
IV. Pagtataya:
Piliin ang tamang salita na angkop sa puwang at isulat ang titik lamang.
_____ 1. Ang di-tuwirang pagtatanim ay _________
a. pagpupunla
c. pagpuputol ng sanga na itatanim
b. pagbabaon ng buto
_____ 2. Kailangang ihanda ang _________ sa paglalagay ng mga butong pananim
a. umaga
c. kahong punlaan
b. pilapil
_____ 3. Maaaring diiligi.n ang punlaan sa
a. umaga
c. gabi
b. tanghali
V. Takdang-Aralin:
Ipatakda sa mga bata ang "Gawin Mo," dahon 133 ng Batayang Aklat.

Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________

EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Matukoy at makilala ang mga pananim mula sa di-tuwirang pagtatanim.
2. Maisagawa ang wastong paraan ng di-tuwirang pagtatanim.
3. Masiyahan sa karanasan ng pagpupunla at paglilipat ng mga pananim.
II. Paksang Aralin:
a. Bilang ng araw
b. Kagarnitan
c. Sanggunian

Di-Tuwirang Pagtatanim
-2
- punlaan, mga butong pananirn; kagamitan sa pagtatanim
- Batayang Aklat, dahon 131-133; ELC 1.4.2, 1.5

III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay - Mga kagamitan sa paghahalaman; sabihin ang paraan ng paggamit at pag-iingat
sa mga ito.
2. Balik-aral - Sabihin ang wastong paraan ng paghahanda ng lupang taniman.
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak - Pagpapakita ng paraan ng pagtatanim: Tuwiran at Di-tuwirang pagtatanim
Paghihigay pansin sa di-tuwirang pagtatanim
2. Talasalitaan
punla dulos sibol di-tuwirang pagtatanim
paghahasik
3. Pagbuo ng Suliranin - Pasagutan ang "Alarnin Mo," dahon 132 ng Batayang Aklat
pagkatapos ng aralin.
4. Karanasan sa Pagkatuto
4.1 Magpakita ng mga larawan ng tuwiran at di-tuwiran pagtatanim. Ipatukoy sa mga magaaral ang mga pananim sa paglalagay ng larawan sa tsart ng guro.
Tuwirang Pagtatanim
Di-tuwirang Pagtatanim
4.2 Basahin ang teksto tungkol sa di-tuwirang pagtatanim, dahon 131-132. Ano ang
kahalagahan ng di-tuwirang pagtatanim? Paano isinasagawa ang di-tuwirang pagtatanim?
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat:
Masahi ang nilalaman ng "Tandaan Mo," dahon 132 ng Batayang Aklat.
IV. Pagtataya:
Piliin ang tamang salita na angkop sa puwang at isulat ang titik lamang.
_____ 1. Ang di-tuwirang pagtatanim ay _________
a. pagpupunla
c. pagpuputol ng sanga na itatanim
b. pagbabaon ng buto
_____ 2. Kailangang ihanda ang _________ sa paglalagay ng mga butong pananim
a. umaga
c. kahong punlaan
b. pilapil
_____ 3. Maaaring diiligi.n ang punlaan sa
a. umaga
c. gabi
b. tanghali
V. Takdang-Aralin:
Ipatakda sa mga bata ang "Gawin Mo," dahon 133 ng Batayang Aklat.

Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________

EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Matukoy ang wastong pangangalaga sa lupa at mga pananim.
2. Maisagawa ang wastong pangangalaga sa lupa at mga pananim.
3. Maisa-isa ang hakhang sa wastong pangangalaga ng mga pananim.
II. Paksang Aralin:
a. Bilang ng araw
b. Kagamitan
c. Sanggunian

PangangpIaga ng mga Pananim
-2
- Mga kagamitan sa paghahalaman, mga lugar ng taniman
- Batayang Aklat, dahon 134-136; ELC 1.6

III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay - Magbigay ng halimbawa ng halaman sa hawat hanay. Tuwirang Pagtatanim Dituwirang Pagtatanim
2. Balik-aral – Pagbalik-aralan ang wastong hakbang sa di-tuwirang pagtatanim ng mga
halaman.
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak - Pagpapakita ng mga halaman na maganda ang tubo at mga halaman na payat.
Bakit magkakaiba sila ng itsura?
2. Talasalitaan
ligaw na damo yumabong
3. Paghuo ng Suliranin - Tingnan at pasagutan ang "Alamin Mo," dahon 135 ng Batayang Aklat
pagkatapos ng talakayan.
4. Karanasan sa Pagkatuto
4.1 Magpaulat sa mga ginawa ng bawat kasapi ng pangkat batay sa talaang inihanda.
4.2 Ipabasa ang teksto sa dahon 134-135 ng Batayang Aklat.
4.3 Ganyakin ang mga bata sa bagong gawain sa pamamagitan ng pagtatanong kung paano
pangangalagaan ang mga itinanim na punla.
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat:
Masabi ang nilalaman ng "Tandaan Mo," dahon 135 ng Batayang Aklat.
IV. Pagtataya:
Ipasagot sa rnga bata ang "Suhukan Mo," dahon 136 ng Batayang Aklat.
V. Takdang-Aralin:
Ipatakda sa mga bata ang "Gavin Mo," dahon I36 ng Batayang Aklat.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________

EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Matukoy ang wastong pangangalaga sa lupa at mga pananim.
2. Maisagawa ang wastong pangangalaga sa lupa at mga pananim.
3. Maisa-isa ang hakhang sa wastong pangangalaga ng mga pananim.
II. Paksang Aralin:
a. Bilang ng araw
b. Kagamitan
c. Sanggunian

PangangpIaga ng mga Pananim
-2
- Mga kagamitan sa paghahalaman, mga lugar ng taniman
- Batayang Aklat, dahon 134-136; ELC 1.6

III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay - Magbigay ng halimbawa ng halaman sa hawat hanay. Tuwirang Pagtatanim Dituwirang Pagtatanim
2. Balik-aral – Pagbalik-aralan ang wastong hakbang sa di-tuwirang pagtatanim ng mga
halaman.
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak - Pagpapakita ng mga halaman na maganda ang tubo at mga halaman na payat.
Bakit magkakaiba sila ng itsura?
2. Talasalitaan
ligaw na damo yumabong
3. Paghuo ng Suliranin - Tingnan at pasagutan ang "Alamin Mo," dahon 135 ng Batayang Aklat
pagkatapos ng talakayan.
4. Karanasan sa Pagkatuto
4.1 Magpaulat sa mga ginawa ng bawat kasapi ng pangkat batay sa talaang inihanda.
4.2 Ipabasa ang teksto sa dahon 134-135 ng Batayang Aklat.
4.3 Ganyakin ang mga bata sa bagong gawain sa pamamagitan ng pagtatanong kung paano
pangangalagaan ang mga itinanim na punla.
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat:
Masabi ang nilalaman ng "Tandaan Mo," dahon 135 ng Batayang Aklat.
IV. Pagtataya:
Ipasagot sa rnga bata ang "Suhukan Mo," dahon 136 ng Batayang Aklat.
V. Takdang-Aralin:
Ipatakda sa mga bata ang "Gavin Mo," dahon I36 ng Batayang Aklat.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________

EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Maipakita ang wastong hakhang sa paggawa ng compost at basket composting.
2. Matukoy ang wastong pamamaraan ng paggawa ng compost.
3. Masabi ang mga sangkap sa paggawa ng compost.
4. Magamit ang mga bagay sa kapaligiran sa paggawa ng compost.
II. Paksang Aralin:
Paggawa ng Compost at Basket Composting
a. Bilang ng araw - 4
b. Kaganmitan
- mga sangkap sa paggawa ng compost
c. Sanggunian
- Batayang Aklat, dahon 137-140; ELC 1.6 - 1.6.1
III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
1. Paggsasanay - Paraan ng pagtataninm
2. Balik-aral - Anu-ano ang iba't ibang paraan ng pangangalaga ng mga pananim?
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak - Mga kagamitan sa paggawa ng compost
2. Talasalitaan
composting
basket composting
apog compost
3. Paghuo ng Suliranin - Pasagutan ang "Alamin Mo," dahon 139 ng Batayang Aklat
pagkatapos ng talakayan.
4. Karanasan sa Pagkatuto
4.1 Magpakita ng iba't ibang uri ng pataba na ginagamit sa mga pananim. Alamin ang halaga,
kabutihang dulot, at di mabuting dulot sa mga pananim.
4.2 Talakayin ang mga mahalagang salita sa talasalitaan.
4.3 Basahin ang teksto sa dahon 137-138 ng Batayang Aklat
4.4 Maghambing ng mga uri ng pataha.
a. organikong pataba
b. di-organikong pataha
Itala ang mga katangian ng bawat isa.
4.5 Paano inihahanda ang organikong pataba? Anu-ano ang sangkap nito?
4.6 Magpakitang-turo ng paraan ng paggawa ng compost pit at basket composting sa mga
mag-aaral.
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat:
Ipabasa ang "Tandaan Mo," dahon I39 ng Batayang Aklat.
IV. Pagtataya:
Lagyan ng titik ang bilang ayon sa sunud-sunod na hakbang sa paggawa ng compost pit. (a-f)
______ 1. Tipunin ang mga nabubulok na basura tulad ng damo, balat ng prutas, gulay, at iba pa.
______ 2. Tulusan ng kawayang wala ng huko at may butas sa gilid ang gitna ng compost pit.
______ 3. Gumawa ng hukay na may 5 metro ang lalim.
______ 4. Tapunan ng dumi ng mga hayop at budburan ng apog.
______ 5. Panatilihing mamasa-masa ang compost pit sa panahon ng tag-araw.

V. Takdang-Aralin:
Ipatakda sa mga bata ang unang gawain sa "Gawin Mo," dahon 140 ng Batayang Aklat.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________

EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Maipakita ang wastong hakhang sa paggawa ng compost at basket composting.
2. Matukoy ang wastong pamamaraan ng paggawa ng compost.
3. Masabi ang mga sangkap sa paggawa ng compost.
4. Magamit ang mga bagay sa kapaligiran sa paggawa ng compost.
II. Paksang Aralin:
Paggawa ng Compost at Basket Composting
a. Bilang ng araw - 4
b. Kaganmitan
- mga sangkap sa paggawa ng compost
c. Sanggunian
- Batayang Aklat, dahon 137-140; ELC 1.6 - 1.6.1
III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
1. Paggsasanay - Paraan ng pagtataninm
2. Balik-aral - Anu-ano ang iba't ibang paraan ng pangangalaga ng mga pananim?
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak - Mga kagamitan sa paggawa ng compost
2. Talasalitaan
composting
basket composting
apog compost
3. Paghuo ng Suliranin - Pasagutan ang "Alamin Mo," dahon 139 ng Batayang Aklat
pagkatapos ng talakayan.
4. Karanasan sa Pagkatuto
4.1 Magpakita ng iba't ibang uri ng pataba na ginagamit sa mga pananim. Alamin ang halaga,
kabutihang dulot, at di mabuting dulot sa mga pananim.
4.2 Talakayin ang mga mahalagang salita sa talasalitaan.
4.3 Basahin ang teksto sa dahon 137-138 ng Batayang Aklat
4.4 Maghambing ng mga uri ng pataha.
a. organikong pataba
b. di-organikong pataha
Itala ang mga katangian ng bawat isa.
4.5 Paano inihahanda ang organikong pataba? Anu-ano ang sangkap nito?
4.6 Magpakitang-turo ng paraan ng paggawa ng compost pit at basket composting sa mga
mag-aaral.
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat:
Ipabasa ang "Tandaan Mo," dahon I39 ng Batayang Aklat.
IV. Pagtataya:
Lagyan ng titik ang bilang ayon sa sunud-sunod na hakbang sa paggawa ng compost pit. (a-f)
______ 1. Tipunin ang mga nabubulok na basura tulad ng damo, balat ng prutas, gulay, at iba pa.
______ 2. Tulusan ng kawayang wala ng huko at may butas sa gilid ang gitna ng compost pit.
______ 3. Gumawa ng hukay na may 5 metro ang lalim.
______ 4. Tapunan ng dumi ng mga hayop at budburan ng apog.
______ 5. Panatilihing mamasa-masa ang compost pit sa panahon ng tag-araw.

V. Takdang-Aralin:
Ipatakda sa mga bata ang unang gawain sa "Gawin Mo," dahon 140 ng Batayang Aklat.

Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________

EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Maipakita ang wastong hakhang sa paggawa ng compost at basket composting.
2. Matukoy ang wastong pamamaraan ng paggawa ng compost.
3. Masabi ang mga sangkap sa paggawa ng compost.
4. Magamit ang mga bagay sa kapaligiran sa paggawa ng compost.
II. Paksang Aralin:
Paggawa ng Compost at Basket Composting
a. Bilang ng araw - 4
b. Kaganmitan
- mga sangkap sa paggawa ng compost
c. Sanggunian
- Batayang Aklat, dahon 137-140; ELC 1.6 - 1.6.1
III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
1. Paggsasanay - Paraan ng pagtataninm
2. Balik-aral - Anu-ano ang iba't ibang paraan ng pangangalaga ng mga pananim?
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak - Mga kagamitan sa paggawa ng compost
2. Talasalitaan
composting
basket composting
apog compost
3. Paghuo ng Suliranin - Pasagutan ang "Alamin Mo," dahon 139 ng Batayang Aklat
pagkatapos ng talakayan.
4. Karanasan sa Pagkatuto
4.1 Magpakita ng iba't ibang uri ng pataba na ginagamit sa mga pananim. Alamin ang halaga,
kabutihang dulot, at di mabuting dulot sa mga pananim.
4.2 Talakayin ang mga mahalagang salita sa talasalitaan.
4.3 Basahin ang teksto sa dahon 137-138 ng Batayang Aklat
4.4 Maghambing ng mga uri ng pataha.
a. organikong pataba
b. di-organikong pataha
Itala ang mga katangian ng bawat isa.
4.5 Paano inihahanda ang organikong pataba? Anu-ano ang sangkap nito?
4.6 Magpakitang-turo ng paraan ng paggawa ng compost pit at basket composting sa mga
mag-aaral.
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat:
Ipabasa ang "Tandaan Mo," dahon I39 ng Batayang Aklat.
IV. Pagtataya:
Lagyan ng titik ang bilang ayon sa sunud-sunod na hakbang sa paggawa ng compost pit. (a-f)
______ 1. Tipunin ang mga nabubulok na basura tulad ng damo, balat ng prutas, gulay, at iba pa.
______ 2. Tulusan ng kawayang wala ng huko at may butas sa gilid ang gitna ng compost pit.
______ 3. Gumawa ng hukay na may 5 metro ang lalim.
______ 4. Tapunan ng dumi ng mga hayop at budburan ng apog.
______ 5. Panatilihing mamasa-masa ang compost pit sa panahon ng tag-araw.

V. Takdang-Aralin:
Ipatakda sa mga bata ang unang gawain sa "Gawin Mo," dahon 140 ng Batayang Aklat.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________

EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Maipakita ang wastong hakhang sa paggawa ng compost at basket composting.
2. Matukoy ang wastong pamamaraan ng paggawa ng compost.
3. Masabi ang mga sangkap sa paggawa ng compost.
4. Magamit ang mga bagay sa kapaligiran sa paggawa ng compost.
II. Paksang Aralin:
Paggawa ng Compost at Basket Composting
a. Bilang ng araw - 4
b. Kaganmitan
- mga sangkap sa paggawa ng compost
c. Sanggunian
- Batayang Aklat, dahon 137-140; ELC 1.6 - 1.6.1
III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
1. Paggsasanay - Paraan ng pagtataninm
2. Balik-aral - Anu-ano ang iba't ibang paraan ng pangangalaga ng mga pananim?
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak - Mga kagamitan sa paggawa ng compost
2. Talasalitaan
composting
basket composting
apog compost
3. Paghuo ng Suliranin - Pasagutan ang "Alamin Mo," dahon 139 ng Batayang Aklat
pagkatapos ng talakayan.
4. Karanasan sa Pagkatuto
4.1 Magpakita ng iba't ibang uri ng pataba na ginagamit sa mga pananim. Alamin ang halaga,
kabutihang dulot, at di mabuting dulot sa mga pananim.
4.2 Talakayin ang mga mahalagang salita sa talasalitaan.
4.3 Basahin ang teksto sa dahon 137-138 ng Batayang Aklat
4.4 Maghambing ng mga uri ng pataha.
a. organikong pataba
b. di-organikong pataha
Itala ang mga katangian ng bawat isa.
4.5 Paano inihahanda ang organikong pataba? Anu-ano ang sangkap nito?
4.6 Magpakitang-turo ng paraan ng paggawa ng compost pit at basket composting sa mga
mag-aaral.
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat:
Ipabasa ang "Tandaan Mo," dahon I39 ng Batayang Aklat.
IV. Pagtataya:
Lagyan ng titik ang bilang ayon sa sunud-sunod na hakbang sa paggawa ng compost pit. (a-f)
______ 1. Tipunin ang mga nabubulok na basura tulad ng damo, balat ng prutas, gulay, at iba pa.
______ 2. Tulusan ng kawayang wala ng huko at may butas sa gilid ang gitna ng compost pit.
______ 3. Gumawa ng hukay na may 5 metro ang lalim.
______ 4. Tapunan ng dumi ng mga hayop at budburan ng apog.
______ 5. Panatilihing mamasa-masa ang compost pit sa panahon ng tag-araw.

V. Takdang-Aralin:
Ipatakda sa mga bata ang unang gawain sa "Gawin Mo," dahon 140 ng Batayang Aklat.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________

EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Makatulong sa pamamahala ng produktong inani.
2. Maipakita ang wastong paraan ng pag-imibak ng inani.
3. Matalakay ang wastong pagsasapamilihan ng inani.
II. Paksang Aralin: Pagsasapamllihan ng mga Inani
a. Bilang ng araw - 2
b. Kagamitan
- Larawan ng kaayusan ng mga produktong inimbak patungo sa mga
painilihan/kaayusan ng mga tindahan na nagbibili ng mga inaning produkto;
strips/flashcards/tsart ng pag-aani
c. Sanggunian
- Batayang Aklat, dahon 141-144
III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay - Kahulugan ng nakaraang talasalitaan
2. Balik-aral
Anu-ano ang mga sangkap ng compost?
Ano ang organikong pataba at kaibahan ng di-organikong pataba?
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak - Pagpapakita ng tsart ng pag-aani at tsart ng pamamahala ng produktong galing
sa pananim.
2. Talasalitaan
magulang
bigkisin
mura pagsasapamilihan
saliksik
3. Paghuo ng Suliranin - Pasagutan ang "Alamin Mo," dahon 143 rig Batayang Aklat
pagkatapos ng talakayan.
4. Karanasan ng Pagkatuto
4.1 Ipasyal ang mga bata sa halamanan ng paaralan.
4.2 Magkuwento ng mga karanasan at namasid sa mga pamilihan ng halamanan.
4.3 Magpakitang-turo ng pamamaraan ng paglalagay ng mga halamang ornamental sa mga
paso at plastik upang madali ang pagtitinda.
4.4 Gumawa ng talaan ng mga halamang karaniwang ipinagbibili at mga kaukulang halaga.
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat:
Masabi ang nilalaman ng "Tandaan Mo," dahon 143 ng Batayang Aklat.
IV. Pagtataya:
Pagmasirin ang mga mag-aaral sa mga narseri. Ipatala ang paraan ng pagsasapamilihan ng mga
halamang ornamental. Alamin din ang halaga ng mga halaman at kung binihili ng maramihan o
angkatan.
V. Takdang-Aralin:
Ipagawa sa mga bata ang "Gawin Mo," dahon 144 ng Batayang Aklat.

Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________

EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Makatulong sa pamamahala ng produktong inani.
2. Maipakita ang wastong paraan ng pag-imibak ng inani.
3. Matalakay ang wastong pagsasapamilihan ng inani.
II. Paksang Aralin: Pagsasapamllihan ng mga Inani
a. Bilang ng araw - 2
b. Kagamitan
- Larawan ng kaayusan ng mga produktong inimbak patungo sa mga
painilihan/kaayusan ng mga tindahan na nagbibili ng mga inaning produkto;
strips/flashcards/tsart ng pag-aani
c. Sanggunian
- Batayang Aklat, dahon 141-144
III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay - Kahulugan ng nakaraang talasalitaan
2. Balik-aral
Anu-ano ang mga sangkap ng compost?
Ano ang organikong pataba at kaibahan ng di-organikong pataba?
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak - Pagpapakita ng tsart ng pag-aani at tsart ng pamamahala ng produktong galing
sa pananim.
2. Talasalitaan
magulang
bigkisin
mura pagsasapamilihan
saliksik
3. Paghuo ng Suliranin - Pasagutan ang "Alamin Mo," dahon 143 rig Batayang Aklat
pagkatapos ng talakayan.
4. Karanasan ng Pagkatuto
4.1 Ipasyal ang mga bata sa halamanan ng paaralan.
4.2 Magkuwento ng mga karanasan at namasid sa mga pamilihan ng halamanan.
4.3 Magpakitang-turo ng pamamaraan ng paglalagay ng mga halamang ornamental sa mga
paso at plastik upang madali ang pagtitinda.
4.4 Gumawa ng talaan ng mga halamang karaniwang ipinagbibili at mga kaukulang halaga.
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat:
Masabi ang nilalaman ng "Tandaan Mo," dahon 143 ng Batayang Aklat.
IV. Pagtataya:
Pagmasirin ang mga mag-aaral sa mga narseri. Ipatala ang paraan ng pagsasapamilihan ng mga
halamang ornamental. Alamin din ang halaga ng mga halaman at kung binihili ng maramihan o
angkatan.
V. Takdang-Aralin:
Ipagawa sa mga bata ang "Gawin Mo," dahon 144 ng Batayang Aklat.

Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________

EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Masabi ang mga salik na dapat isaalang-alang sa pagpili ng lugar Para sa isang narseri.
2. Mapahalagahan ang kabutihang naidudulot ng pagnanarseri.
II. Paksang Aralin:
Kahalagahan ng Pagnanarseri
a. Bilang ng araw - 2
b. Kagamitan
- Gamit sa pagnanarseri; flashcards, tsarts
c. Sanggunian
- Batayang Aklat, dahon 145-149; rmc 2 - 2.1
III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay - Magtala ng mga halamang ornamental na mayroon sa inyong bahay.
2. Balik-aral - Anu-ano ang mga alituntunin sa pagsasapamilihan ng mga paninda?
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak - Pagpasyal sa narseri ng paaralan/narseri ng Bureau of Plant Industry o lokal na
narseri sa pamayanan
2. Talasalitaan
kahalagahan
maka-agham kaukulan
mapaunlad
3. Paghuo ng Suliranin
Ano ang narseri?
Ano ang kahalagahan ng narseri?
4. Karanasan sa Pagkatuto
4.1 Ipasyal ang mga bata sa isang narseri. Ipatala sa mga bata ang uri ng halamang
matatagpuan sa narseri.
4.2 Hikayatin ang rnga bata na kapanayamin ang tagapamahala ng narseri kung anu-ano ang
kahutibang naidudulot nito sa kanila.
4.3 Ipahasa ang teksto sa dahon 145-147 ng Batayang Aklat.
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat:
Masahi ang nilalaman ng "Tandaan Mo," dahon 147 ng Batayang Aklat.
IV. Pagtataya:
Sagutin ng Tama o Mali.
______ 1. Ang pagnanarseri ay isang mabuting libangan.
______ 2. Nakakainis na gawain ang pagnanarseri.
______ 3. Nakadaragdag ng kita ng mag-anak ang pagnanarseri.
______ 4. Ang pagnanarseri ay nagpapaunlad ng kabuhayan ng mag-anak.
______ 5. Ang mga halaman sa narseri ay di-tiyak ang uri.
V. Takdang-Aralin:
Ipagawa sa mga bata ang pangalawang gawain sa "Gawin Mo," dahon 149 ng Batayang Aklat.

Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________

EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Masabi ang mga salik na dapat isaalang-alang sa pagpili ng lugar Para sa isang narseri.
2. Mapahalagahan ang kabutihang naidudulot ng pagnanarseri.
II. Paksang Aralin:
Kahalagahan ng Pagnanarseri
a. Bilang ng araw - 2
b. Kagamitan
- Gamit sa pagnanarseri; flashcards, tsarts
c. Sanggunian
- Batayang Aklat, dahon 145-149; rmc 2 - 2.1
III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay - Magtala ng mga halamang ornamental na mayroon sa inyong bahay.
2. Balik-aral - Anu-ano ang mga alituntunin sa pagsasapamilihan ng mga paninda?
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak - Pagpasyal sa narseri ng paaralan/narseri ng Bureau of Plant Industry o lokal na
narseri sa pamayanan
2. Talasalitaan
kahalagahan
maka-agham kaukulan
mapaunlad
3. Paghuo ng Suliranin
Ano ang narseri?
Ano ang kahalagahan ng narseri?
4. Karanasan sa Pagkatuto
4.1 Ipasyal ang mga bata sa isang narseri. Ipatala sa mga bata ang uri ng halamang
matatagpuan sa narseri.
4.2 Hikayatin ang rnga bata na kapanayamin ang tagapamahala ng narseri kung anu-ano ang
kahutibang naidudulot nito sa kanila.
4.3 Ipahasa ang teksto sa dahon 145-147 ng Batayang Aklat.
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat:
Masahi ang nilalaman ng "Tandaan Mo," dahon 147 ng Batayang Aklat.
IV. Pagtataya:
Sagutin ng Tama o Mali.
______ 1. Ang pagnanarseri ay isang mabuting libangan.
______ 2. Nakakainis na gawain ang pagnanarseri.
______ 3. Nakadaragdag ng kita ng mag-anak ang pagnanarseri.
______ 4. Ang pagnanarseri ay nagpapaunlad ng kabuhayan ng mag-anak.
______ 5. Ang mga halaman sa narseri ay di-tiyak ang uri.
V. Takdang-Aralin:
Ipagawa sa mga bata ang pangalawang gawain sa "Gawin Mo," dahon 149 ng Batayang Aklat.

Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________

EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Masabi ang mga salik na dapat isaalang-alang sa pagpili ng lugar para sa isang narseri.
2. Matukoy ang mga salik sa pagtatatag ng narseri.
3. Magamit ang kaalaman sa pagtatatag ng narseri sa pagbabalak ng pangkatang gawain.
II. Paksang Aralin: Mga Gawain sa Pagnanarseri
a. Bilang ng araw - 2
b. Kagamitan
- mga larawan ng narseri, mga kasangkapang kailangan sa pagnanarseri, at mga
halamang punla
c. Sanggunian
- Batayang Aklat, dahon 150-152; ELC 2.2
III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay - Pagkilala ng ilang mga punla na matatagpuan sa isang seed box.
2. Balik-aral - Pagsasahi ng kahalagahan ng pagnanarseri.
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak - Ipasyal ang mga bata sa halamanan ng paaralan.
2. Talasalitaan
punla
pataha
3. Paghuo ng Suliranin - Pasagutan ang "Alamin Mo," dahon 151 rig Batayang Aklat
pagkatapos ng talakayan.
4. Karanasan sa Pagkatuto
4.1 Ihanda ang mga kagamitang panturo tulad ng mga larawan, mga kasangkapan, kagamitan,
at rnga halamang punla.
4.2 Bilang pagganyak, maaaring ipasyal ang mga Bata sa halamanan ng paaralan. Ipatala sa
mga Bata ang kanilang namasid.
4.3 Talakayin ang mga paksang-aralin sa tulong ng mga gabay na tanong, mga karanasan, at
pagmamasid.
4.4 Basahin ang teksto sa dahon 150-151 ng Batayang Aklat.
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat:
Tingnan ang "Tandaan Mo," dahon 15 ng Batayang Aklat.
IV. Pagtataya:
Piliin ang titik ng tamang sagot.
1. Upang maging matagumpay ang pagnanarseri, ano ang dapat isaalang-alang'?
a. matabang lupa
c. lantad na sikat ng araw
b. sapat na patuhig
d. lahat ng nabanggit
2. Bukod sa nmga salik sa pagtatayo ng narseri, kailangan din ang sapat na sa pagtatatag at
pamamahala nito.
a. lugar
c. puhunan
b. araw
d. panahon
3. Isa sa mga salik na dapat isaalang-alang sa pagnanarseri ay ang pagpili ng mahusay na binhi. Alin
sa mga sumusunod ang katangian ng binhing mataas ang uri?
a. murang binhi
b. lumang binhi
c. binhi buhat sa ligaw na halaman
d. binhi buhat sa malusog at mataas na uri

V. Takdang-Aralin:
Ipatakda ang “Gawain Mo,” dahon 152 ng Batayang Aklat.

Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________

EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Masabi ang mga salik na dapat isaalang-alang sa pagpili ng lugar para sa isang narseri.
2. Matukoy ang mga salik sa pagtatatag ng narseri.
3. Magamit ang kaalaman sa pagtatatag ng narseri sa pagbabalak ng pangkatang gawain.
II. Paksang Aralin: Mga Gawain sa Pagnanarseri
a. Bilang ng araw - 2
b. Kagamitan
- mga larawan ng narseri, mga kasangkapang kailangan sa pagnanarseri, at mga
halamang punla
c. Sanggunian
- Batayang Aklat, dahon 150-152; ELC 2.2
III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay - Pagkilala ng ilang mga punla na matatagpuan sa isang seed box.
2. Balik-aral - Pagsasahi ng kahalagahan ng pagnanarseri.
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak - Ipasyal ang mga bata sa halamanan ng paaralan.
2. Talasalitaan
punla
pataha
3. Paghuo ng Suliranin - Pasagutan ang "Alamin Mo," dahon 151 rig Batayang Aklat
pagkatapos ng talakayan.
4. Karanasan sa Pagkatuto
4.1 Ihanda ang mga kagamitang panturo tulad ng mga larawan, mga kasangkapan, kagamitan,
at rnga halamang punla.
4.2 Bilang pagganyak, maaaring ipasyal ang mga Bata sa halamanan ng paaralan. Ipatala sa
mga Bata ang kanilang namasid.
4.3 Talakayin ang mga paksang-aralin sa tulong ng mga gabay na tanong, mga karanasan, at
pagmamasid.
4.4 Basahin ang teksto sa dahon 150-151 ng Batayang Aklat.
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat:
Tingnan ang "Tandaan Mo," dahon 15 ng Batayang Aklat.
IV. Pagtataya:
Piliin ang titik ng tamang sagot.
1. Upang maging matagumpay ang pagnanarseri, ano ang dapat isaalang-alang'?
a. matabang lupa
c. lantad na sikat ng araw
b. sapat na patuhig
d. lahat ng nabanggit
2. Bukod sa nmga salik sa pagtatayo ng narseri, kailangan din ang sapat na sa pagtatatag at
pamamahala nito.
a. lugar
c. puhunan
b. araw
d. panahon
3. Isa sa mga salik na dapat isaalang-alang sa pagnanarseri ay ang pagpili ng mahusay na binhi. Alin
sa mga sumusunod ang katangian ng binhing mataas ang uri?
a. murang binhi
b. lumang binhi
c. binhi buhat sa ligaw na halaman
d. binhi buhat sa malusog at mataas na uri

V. Takdang-Aralin:
Ipatakda ang “Gawain Mo,” dahon 152 ng Batayang Aklat.

Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________

EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Makapaglano ng isang narseri at mga gawaing kaugnay ng pagnanarseri.
2. Makasunod sa palanong inihanda.
II. Paksang Aralin:
a. Bilang ng araw
b. Kagamitan
c. Sanggunian

Pagpaplano ng Isang Narseri.
- 1
- Mga larawan ng huwarang narseri, krokis ng bakuran ng paaralan.
- Batayang Aklat, dahon 153-155, ELC 2.4

III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay – Pagsasabi ng kahulugan at kahalagahan ng isang narseri.
2. Balik-aral – Pag-uulat ng tungkol sa kabutihang naidudulot ng pagnanarseri.
B. Panlinang na Gawain:
1. Pag-ganyak – Magpakita ng isang magandang larawan ng huwarang narseri. Alamin ang
damdamin ng mga bata tungkol dito.
2. Talasalitaan
Krokis
seedbox
rooting medium
3. Pagbuo ng Suliranin – Pasagutan ang “Alamin Mo,” dahon 154 ng Batayang Aklat
pagkatapos ng talakayan.
4. Karanasan sa Pagkatuto
4.1 Ipasyal ang mga bats sa bakuran ng paaralan at gunmawa ng survey ng pinakamainam na
lugar na maaaring gawing narseri.
4.2 Magpagawa ng krokis ng napiling lugar.
4.3 Ipahasa ang Batayang Aklat sa dahon 153-154.
4.4 Patnubayan ang mga bata sa paggawa ng planong pamproyekto sa paggawa ng payak na
narseri batay sa ginawang survey at mga kagamitang ipinakita.
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat:
Tingnan sa hatayang aklat ang "Tandaan Mo," dahon 154.
IV. Pagtataya:
a. Isulat ang bahagi ng plano ng proyekto na tinutukoy:
___ 1. Ang sunud-sunod na hakbang sa paggawa ng proyekto.
___ 2. Mga dahilan kung bakit gagawa ng proyekto.
___ 3. Mga kailangan sa paggawa ng proyekto.
b. Pasagutan ang "Suhukan Mo," dahon 155 ng Batayang Aklat.
V. Takdang-Aralin:
Ipagawa and; "Gawin Mo," dahon 155 ng Batayang Aklat.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________

EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Matukoy ang mga pamamaraan sa pagpaparami ng halaman.
2. Maisagawa ang pagpaparami ng halaman tulad ng pagpupunla at pagpapa-ugat.
II. Paksang Aralin:
Pagpaparami ng Halaman
a. Bilang ng araw - 4
b. Kagamitan
- .tock, scion, kutsilyo, itak, tape, alambre, bunot ng niyog
c. Sanggunian
- Batayang Aklat, dahon 156-160; ELC 2.5 - 2.5.1
III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay - Pag-uuri ng mga halarnan na matatagpuan sa narseri.
2. Balik-aral - Paggunita sa mga salik ng matagumpay na pagnanarseri.
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak - Magpakita ng isang halimbawa ng halamang tumutubo sa pamamagitan ng
pagpapaugat o marcotting na namunga o namulaklak na.
2. Talasalitaan
cambium layer
marcotting
3. Pagbuo ng Suliranin - Ipabasa ang "Alamin Mo," dahon 159 ng Batayang Aklat at pasagutan
pagkatapos ng talakayan.
4. Karanasan sa Pagkatuto
4.1 Magpakitang-turo ng mga hakbang sa paggawa ng bawat isa sa mga pamamaraan ng
pagpaparami ng halarnan.
4.2 Humingi ng ganting pakitang-gawa ng isang bata sa bawat paraang ipinakita.
4.3 Ipahasa ang Batayang Aklat, dahon 156-158 at talakayin ang inga hakbang sa
pagpapaparami ng halaman.
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat:
Ipabasa ang "'Tandaan Mo," dahon 159 ng Batayang Aklat.
IV. Pagtataya:
Pagtambalin ang Hanay A at Hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot.
A
B
1. Gumagamit ng buto sa pagpaparami ng halaman
a. bunot ng niyog
2. Namumunga o namumulaklak habang pinauugat
b. pagpupunla
3. Pambalot sa lupang pantakip sa pinaugat na sanga
c. pagdurugtong
d. pagma-marcot
V. Takdang-Aralin:
Ipagawa ang "Gawin Mo," dahon 160 ng Batayang Aklat.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
________________________

EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Matukoy ang mga pamamaraan sa pagpaparami ng halaman.
2. Maisagawa ang pagpaparami ng halaman tulad ng pagpupunla at pagpapa-ugat.
II. Paksang Aralin:
Pagpaparami ng Halaman
a. Bilang ng araw - 4
b. Kagamitan
- .tock, scion, kutsilyo, itak, tape, alambre, bunot ng niyog
c. Sanggunian
- Batayang Aklat, dahon 156-160; ELC 2.5 - 2.5.1
III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay - Pag-uuri ng mga halarnan na matatagpuan sa narseri.
2. Balik-aral - Paggunita sa mga salik ng matagumpay na pagnanarseri.
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak - Magpakita ng isang halimbawa ng halamang tumutubo sa pamamagitan ng
pagpapaugat o marcotting na namunga o namulaklak na.
2. Talasalitaan
cambium layer
marcotting
3. Pagbuo ng Suliranin - Ipabasa ang "Alamin Mo," dahon 159 ng Batayang Aklat at pasagutan
pagkatapos ng talakayan.
4. Karanasan sa Pagkatuto
4.1 Magpakitang-turo ng mga hakbang sa paggawa ng bawat isa sa mga pamamaraan ng
pagpaparami ng halarnan.
4.2 Humingi ng ganting pakitang-gawa ng isang bata sa bawat paraang ipinakita.
4.3 Ipahasa ang Batayang Aklat, dahon 156-158 at talakayin ang inga hakbang sa
pagpapaparami ng halaman.
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat:
Ipabasa ang "'Tandaan Mo," dahon 159 ng Batayang Aklat.
IV. Pagtataya:
Pagtambalin ang Hanay A at Hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot.
A
B
1. Gumagamit ng buto sa pagpaparami ng halaman
a. bunot ng niyog
2. Namumunga o namumulaklak habang pinauugat
b. pagpupunla
3. Pambalot sa lupang pantakip sa pinaugat na sanga
c. pagdurugtong
d. pagma-marcot
V. Takdang-Aralin:
Ipagawa ang "Gawin Mo," dahon 160 ng Batayang Aklat.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________

EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Matukoy ang mga pamamaraan sa pagpaparami ng halaman.
2. Maisagawa ang pagpaparami ng halaman tulad ng pagpupunla at pagpapa-ugat.
II. Paksang Aralin:
Pagpaparami ng Halaman
a. Bilang ng araw - 4
b. Kagamitan
- .tock, scion, kutsilyo, itak, tape, alambre, bunot ng niyog
c. Sanggunian
- Batayang Aklat, dahon 156-160; ELC 2.5 - 2.5.1
III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay - Pag-uuri ng mga halarnan na matatagpuan sa narseri.
2. Balik-aral - Paggunita sa mga salik ng matagumpay na pagnanarseri.
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak - Magpakita ng isang halimbawa ng halamang tumutubo sa pamamagitan ng
pagpapaugat o marcotting na namunga o namulaklak na.
2. Talasalitaan
cambium layer
marcotting
3. Pagbuo ng Suliranin - Ipabasa ang "Alamin Mo," dahon 159 ng Batayang Aklat at pasagutan
pagkatapos ng talakayan.
4. Karanasan sa Pagkatuto
4.1 Magpakitang-turo ng mga hakbang sa paggawa ng bawat isa sa mga pamamaraan ng
pagpaparami ng halarnan.
4.2 Humingi ng ganting pakitang-gawa ng isang bata sa bawat paraang ipinakita.
4.3 Ipahasa ang Batayang Aklat, dahon 156-158 at talakayin ang inga hakbang sa
pagpapaparami ng halaman.
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat:
Ipabasa ang "'Tandaan Mo," dahon 159 ng Batayang Aklat.
IV. Pagtataya:
Pagtambalin ang Hanay A at Hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot.
A
B
1. Gumagamit ng buto sa pagpaparami ng halaman
a. bunot ng niyog
2. Namumunga o namumulaklak habang pinauugat
b. pagpupunla
3. Pambalot sa lupang pantakip sa pinaugat na sanga
c. pagdurugtong
d. pagma-marcot
V. Takdang-Aralin:
Ipagawa ang "Gawin Mo," dahon 160 ng Batayang Aklat.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
________________________

EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Matukoy ang mga pamamaraan sa pagpaparami ng halaman.
2. Maisagawa ang pagpaparami ng halaman tulad ng pagpupunla at pagpapa-ugat.
II. Paksang Aralin:
Pagpaparami ng Halaman
a. Bilang ng araw - 4
b. Kagamitan
- .tock, scion, kutsilyo, itak, tape, alambre, bunot ng niyog
c. Sanggunian
- Batayang Aklat, dahon 156-160; ELC 2.5 - 2.5.1
III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay - Pag-uuri ng mga halarnan na matatagpuan sa narseri.
2. Balik-aral - Paggunita sa mga salik ng matagumpay na pagnanarseri.
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak - Magpakita ng isang halimbawa ng halamang tumutubo sa pamamagitan ng
pagpapaugat o marcotting na namunga o namulaklak na.
2. Talasalitaan
cambium layer
marcotting
3. Pagbuo ng Suliranin - Ipabasa ang "Alamin Mo," dahon 159 ng Batayang Aklat at pasagutan
pagkatapos ng talakayan.
4. Karanasan sa Pagkatuto
4.1 Magpakitang-turo ng mga hakbang sa paggawa ng bawat isa sa mga pamamaraan ng
pagpaparami ng halarnan.
4.2 Humingi ng ganting pakitang-gawa ng isang bata sa bawat paraang ipinakita.
4.3 Ipahasa ang Batayang Aklat, dahon 156-158 at talakayin ang inga hakbang sa
pagpapaparami ng halaman.
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat:
Ipabasa ang "'Tandaan Mo," dahon 159 ng Batayang Aklat.
IV. Pagtataya:
Pagtambalin ang Hanay A at Hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot.
A
B
1. Gumagamit ng buto sa pagpaparami ng halaman
a. bunot ng niyog
2. Namumunga o namumulaklak habang pinauugat
b. pagpupunla
3. Pambalot sa lupang pantakip sa pinaugat na sanga
c. pagdurugtong
d. pagma-marcot
V. Takdang-Aralin:
Ipagawa ang "Gawin Mo," dahon 160 ng Batayang Aklat.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
________________________

EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Matukoy at mapili ang niahusay na uri ng hayop na aalagaan.
2. Masunod ang mga panuntunang pangkaligtasan sa pag-aalaga rig hayop.
3. Masunod ang wastong pamamaraan sa pag-aalaga ng hayop.
4. Maipakita ang kasiyahan sa pag-aalaga ng hayop.
II. Paksang Aralin:
a. Bilang ng araw
b. Kagamitan
c. Sanggunian

Pag-aalaga ng mga Hayop
-6
- Mga babasahing galing sa TLRC tungkol sa pag-aalaga ng hayop
- Batayang Aklat, dahon 161-166: ELC 3 - 3.3

III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay - Pagsasabi ng iba't ibang hayop na maaaring alagaan.
2. Balik-aral - Magpakuwento ng karanasan sa pag-aalaga ng hayop.
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak - Tawagin ang pansin ng mga bata sa paskilan/ bulletin board ng mga hayop.
Humingi ng puma.
2. Talasalitaan
artificial brooder
dropping board
broiler
3. Pagbuo rig Suliranin - Tingnan ang "Alamin Mo," dahon 165 rig Batayang Aklat at pasagutan
pagkatapos ng talakayan.
4. Karanasan sa Pagkatuto
4.1 Makipag-ugnayan sa guro ng media upang makapanood ang mga bata ng slides tungkol
sa pag-aalaga ng hayop. 4.2 Ipakuwento sa mga hata ang kanilang karanasan sa pagaalaga ng hayop.
4.3 Basahin ang teksto sa dahon 161-164 ng Batayang Aklat at talakayin ang nilalaman nito.
4.4 Magkuwento ng mga matagumpay na paghahayupan sa pamayanan.
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat:
Ipabasa ang "Tandaan Mo," dahon 165 ng Batayang Aklat.
IV. Pagtataya:
Sagutin ng Tama o Mali.
______ 1. Ang manok ay nakapagbibigay ng itlog at karne.
______ 2. Ilagay ang kahulugan ng manok malapit sa maraming tao.
______ 3. Ang pagkain ng manok ang pinakamalaking gastos sa pagmamanukan.
V. Takdang-Aralin:
Pag-alagin ang mga bata ng isang uri ng hayop sa kanilang bakuran at ipalala ang kanilang
nagging karanasan.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________

EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Matukoy at mapili ang niahusay na uri ng hayop na aalagaan.
2. Masunod ang mga panuntunang pangkaligtasan sa pag-aalaga rig hayop.
3. Masunod ang wastong pamamaraan sa pag-aalaga ng hayop.
4. Maipakita ang kasiyahan sa pag-aalaga ng hayop.
II. Paksang Aralin:
a. Bilang ng araw
b. Kagamitan
c. Sanggunian

Pag-aalaga ng mga Hayop
-6
- Mga babasahing galing sa TLRC tungkol sa pag-aalaga ng hayop
- Batayang Aklat, dahon 161-166: ELC 3 - 3.3

III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay - Pagsasabi ng iba't ibang hayop na maaaring alagaan.
2. Balik-aral - Magpakuwento ng karanasan sa pag-aalaga ng hayop.
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak - Tawagin ang pansin ng mga bata sa paskilan/ bulletin board ng mga hayop.
Humingi ng puma.
2. Talasalitaan
artificial brooder
dropping board
broiler
3. Pagbuo rig Suliranin - Tingnan ang "Alamin Mo," dahon 165 rig Batayang Aklat at pasagutan
pagkatapos ng talakayan.
4. Karanasan sa Pagkatuto
4.1 Makipag-ugnayan sa guro ng media upang makapanood ang mga bata ng slides tungkol
sa pag-aalaga ng hayop. 4.2 Ipakuwento sa mga hata ang kanilang karanasan sa pagaalaga ng hayop.
4.3 Basahin ang teksto sa dahon 161-164 ng Batayang Aklat at talakayin ang nilalaman nito.
4.4 Magkuwento ng mga matagumpay na paghahayupan sa pamayanan.
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat:
Ipabasa ang "Tandaan Mo," dahon 165 ng Batayang Aklat.
IV. Pagtataya:
Sagutin ng Tama o Mali.
______ 1. Ang manok ay nakapagbibigay ng itlog at karne.
______ 2. Ilagay ang kahulugan ng manok malapit sa maraming tao.
______ 3. Ang pagkain ng manok ang pinakamalaking gastos sa pagmamanukan.
V. Takdang-Aralin:
Pag-alagin ang mga bata ng isang uri ng hayop sa kanilang bakuran at ipalala ang kanilang
nagging karanasan.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________

EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Matukoy at mapili ang niahusay na uri ng hayop na aalagaan.
2. Masunod ang mga panuntunang pangkaligtasan sa pag-aalaga rig hayop.
3. Masunod ang wastong pamamaraan sa pag-aalaga ng hayop.
4. Maipakita ang kasiyahan sa pag-aalaga ng hayop.
II. Paksang Aralin:
a. Bilang ng araw
b. Kagamitan
c. Sanggunian

Pag-aalaga ng mga Hayop
-6
- Mga babasahing galing sa TLRC tungkol sa pag-aalaga ng hayop
- Batayang Aklat, dahon 161-166: ELC 3 - 3.3

III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay - Pagsasabi ng iba't ibang hayop na maaaring alagaan.
2. Balik-aral - Magpakuwento ng karanasan sa pag-aalaga ng hayop.
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak - Tawagin ang pansin ng mga bata sa paskilan/ bulletin board ng mga hayop.
Humingi ng puma.
2. Talasalitaan
artificial brooder
dropping board
broiler
3. Pagbuo rig Suliranin - Tingnan ang "Alamin Mo," dahon 165 rig Batayang Aklat at pasagutan
pagkatapos ng talakayan.
4. Karanasan sa Pagkatuto
4.1 Makipag-ugnayan sa guro ng media upang makapanood ang mga bata ng slides tungkol
sa pag-aalaga ng hayop. 4.2 Ipakuwento sa mga hata ang kanilang karanasan sa pagaalaga ng hayop.
4.3 Basahin ang teksto sa dahon 161-164 ng Batayang Aklat at talakayin ang nilalaman nito.
4.4 Magkuwento ng mga matagumpay na paghahayupan sa pamayanan.
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat:
Ipabasa ang "Tandaan Mo," dahon 165 ng Batayang Aklat.
IV. Pagtataya:
Sagutin ng Tama o Mali.
______ 1. Ang manok ay nakapagbibigay ng itlog at karne.
______ 2. Ilagay ang kahulugan ng manok malapit sa maraming tao.
______ 3. Ang pagkain ng manok ang pinakamalaking gastos sa pagmamanukan.
V. Takdang-Aralin:
Pag-alagin ang mga bata ng isang uri ng hayop sa kanilang bakuran at ipalala ang kanilang
nagging karanasan.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________

EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Matukoy at mapili ang niahusay na uri ng hayop na aalagaan.
2. Masunod ang mga panuntunang pangkaligtasan sa pag-aalaga rig hayop.
3. Masunod ang wastong pamamaraan sa pag-aalaga ng hayop.
4. Maipakita ang kasiyahan sa pag-aalaga ng hayop.
II. Paksang Aralin:
a. Bilang ng araw
b. Kagamitan
c. Sanggunian

Pag-aalaga ng mga Hayop
-6
- Mga babasahing galing sa TLRC tungkol sa pag-aalaga ng hayop
- Batayang Aklat, dahon 161-166: ELC 3 - 3.3

III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay - Pagsasabi ng iba't ibang hayop na maaaring alagaan.
2. Balik-aral - Magpakuwento ng karanasan sa pag-aalaga ng hayop.
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak - Tawagin ang pansin ng mga bata sa paskilan/ bulletin board ng mga hayop.
Humingi ng puma.
2. Talasalitaan
artificial brooder
dropping board
broiler
3. Pagbuo rig Suliranin - Tingnan ang "Alamin Mo," dahon 165 rig Batayang Aklat at pasagutan
pagkatapos ng talakayan.
4. Karanasan sa Pagkatuto
4.1 Makipag-ugnayan sa guro ng media upang makapanood ang mga bata ng slides tungkol
sa pag-aalaga ng hayop. 4.2 Ipakuwento sa mga hata ang kanilang karanasan sa pagaalaga ng hayop.
4.3 Basahin ang teksto sa dahon 161-164 ng Batayang Aklat at talakayin ang nilalaman nito.
4.4 Magkuwento ng mga matagumpay na paghahayupan sa pamayanan.
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat:
Ipabasa ang "Tandaan Mo," dahon 165 ng Batayang Aklat.
IV. Pagtataya:
Sagutin ng Tama o Mali.
______ 1. Ang manok ay nakapagbibigay ng itlog at karne.
______ 2. Ilagay ang kahulugan ng manok malapit sa maraming tao.
______ 3. Ang pagkain ng manok ang pinakamalaking gastos sa pagmamanukan.
V. Takdang-Aralin:
Pag-alagin ang mga bata ng isang uri ng hayop sa kanilang bakuran at ipalala ang kanilang
nagging karanasan.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________

EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Matukoy at mapili ang niahusay na uri ng hayop na aalagaan.
2. Masunod ang mga panuntunang pangkaligtasan sa pag-aalaga rig hayop.
3. Masunod ang wastong pamamaraan sa pag-aalaga ng hayop.
4. Maipakita ang kasiyahan sa pag-aalaga ng hayop.
II. Paksang Aralin:
a. Bilang ng araw
b. Kagamitan
c. Sanggunian

Pag-aalaga ng mga Hayop
-6
- Mga babasahing galing sa TLRC tungkol sa pag-aalaga ng hayop
- Batayang Aklat, dahon 161-166: ELC 3 - 3.3

III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay - Pagsasabi ng iba't ibang hayop na maaaring alagaan.
2. Balik-aral - Magpakuwento ng karanasan sa pag-aalaga ng hayop.
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak - Tawagin ang pansin ng mga bata sa paskilan/ bulletin board ng mga hayop.
Humingi ng puma.
2. Talasalitaan
artificial brooder
dropping board
broiler
3. Pagbuo rig Suliranin - Tingnan ang "Alamin Mo," dahon 165 rig Batayang Aklat at pasagutan
pagkatapos ng talakayan.
4. Karanasan sa Pagkatuto
4.1 Makipag-ugnayan sa guro ng media upang makapanood ang mga bata ng slides tungkol
sa pag-aalaga ng hayop. 4.2 Ipakuwento sa mga hata ang kanilang karanasan sa pagaalaga ng hayop.
4.3 Basahin ang teksto sa dahon 161-164 ng Batayang Aklat at talakayin ang nilalaman nito.
4.4 Magkuwento ng mga matagumpay na paghahayupan sa pamayanan.
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat:
Ipabasa ang "Tandaan Mo," dahon 165 ng Batayang Aklat.
IV. Pagtataya:
Sagutin ng Tama o Mali.
______ 1. Ang manok ay nakapagbibigay ng itlog at karne.
______ 2. Ilagay ang kahulugan ng manok malapit sa maraming tao.
______ 3. Ang pagkain ng manok ang pinakamalaking gastos sa pagmamanukan.
V. Takdang-Aralin:
Pag-alagin ang mga bata ng isang uri ng hayop sa kanilang bakuran at ipalala ang kanilang
nagging karanasan.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________

EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Matukoy at mapili ang niahusay na uri ng hayop na aalagaan.
2. Masunod ang mga panuntunang pangkaligtasan sa pag-aalaga rig hayop.
3. Masunod ang wastong pamamaraan sa pag-aalaga ng hayop.
4. Maipakita ang kasiyahan sa pag-aalaga ng hayop.
II. Paksang Aralin:
a. Bilang ng araw
b. Kagamitan
c. Sanggunian

Pag-aalaga ng mga Hayop
-6
- Mga babasahing galing sa TLRC tungkol sa pag-aalaga ng hayop
- Batayang Aklat, dahon 161-166: ELC 3 - 3.3

III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay - Pagsasabi ng iba't ibang hayop na maaaring alagaan.
2. Balik-aral - Magpakuwento ng karanasan sa pag-aalaga ng hayop.
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak - Tawagin ang pansin ng mga bata sa paskilan/ bulletin board ng mga hayop.
Humingi ng puma.
2. Talasalitaan
artificial brooder
dropping board
broiler
3. Pagbuo rig Suliranin - Tingnan ang "Alamin Mo," dahon 165 rig Batayang Aklat at pasagutan
pagkatapos ng talakayan.
4. Karanasan sa Pagkatuto
4.1 Makipag-ugnayan sa guro ng media upang makapanood ang mga bata ng slides tungkol
sa pag-aalaga ng hayop. 4.2 Ipakuwento sa mga hata ang kanilang karanasan sa pagaalaga ng hayop.
4.3 Basahin ang teksto sa dahon 161-164 ng Batayang Aklat at talakayin ang nilalaman nito.
4.4 Magkuwento ng mga matagumpay na paghahayupan sa pamayanan.
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat:
Ipabasa ang "Tandaan Mo," dahon 165 ng Batayang Aklat.
IV. Pagtataya:
Sagutin ng Tama o Mali.
______ 1. Ang manok ay nakapagbibigay ng itlog at karne.
______ 2. Ilagay ang kahulugan ng manok malapit sa maraming tao.
______ 3. Ang pagkain ng manok ang pinakamalaking gastos sa pagmamanukan.
V. Takdang-Aralin:
Pag-alagin ang mga bata ng isang uri ng hayop sa kanilang bakuran at ipalala ang kanilang
nagging karanasan.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________

EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Makatulong sa pamamahala ng mga produktong galing sa inaalagaang hayop.
2. Makasunod sa mga umiiral na alituntunin sa pook tungkol sa pagbibili ng mga produkto.
3. Maipakita ang pakikiisa sa pamayanan nang may kawilihan sa pamamagitan ng pagbibili o
pagsasapamilihan ng mga inaalagaang hayop.
II. Paksang Aralin:
a. Biking ttg araw
b. Kaganiitan
c. Sanggunian

Pagsasapamiiihan ng mga Produktong Galing sa Inaalagaang Hayop
-2
- tray ng itlog, mga larawan ng pinagbibiling produkto galing sa hayop
- Batayang Aklat, dahon 167- 169

III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay - Gumawa ng tsart ng mga pagkain na galing sa hayop.
2. Balik-aral - Pag-uulat ng ginawang pagmamasid sa pinakamalapit na nag-aalaga ng hayop.
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak - Pagsasabi ng mga pahoritong pagkain na galing sa hayop.
2. Talasalitaan
pagsasapamilihan
pamilihang bayan
buwis
3. Pagbuo ng Suliranin - Pasagutan ang "Alamin Mo," dahon 168 ng Batayang Aklat
pagkatapos ng talakayan.
4. Karanasan sa Pagkatuto
4.1 Pagkuwentuhin ang mga bata ng kanilang mga namasid/ karanasan tungkol sa
pagsasapamilihan ng kanilang produkto na galing sa hayop.
4.2 Bigyan ang mga bata ng mga gabay sa pakikipanayam sa mga tindera ng balut at penoy o
manok tungkol sa pagpapanatili ng mataas na uri ng paninda at pagkukwenta ng tamang
presyo.
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat:
Ipabasa ang "Tandaan Mo," dahon 168 ng Batayang Aklat.
IV. Pagtataya:
Lagyan ng  kung ang binanggit na gawi ay wasto at x kung hindi wasto.
_____ 1. Ilagay sa tray na karton ang mga itlog na ipagbibili.
_____ 2. Maaaring ipagbili ang manok na buhay o kinatay na.
_____ 3. Pare-pareho ang presyo ng itlog, malaki man o rnaliit.
_____ 4. Hindi kailangan ang pahintulot ng sinuman sa pagsasapamilihan ng produkto.
_____ 5. Ang itlog ng itik o bibe ay ginagawang balut.
V. Takdang-Aralin:
Ipagawa sa mga bata ang pangalawang gawain ng "Gawin Mo," dahon 169 ng Batayang Aklat.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________

EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Makatulong sa pamamahala ng mga produktong galing sa inaalagaang hayop.
2. Makasunod sa mga umiiral na alituntunin sa pook tungkol sa pagbibili ng mga produkto.
3. Maipakita ang pakikiisa sa pamayanan nang may kawilihan sa pamamagitan ng pagbibili o
pagsasapamilihan ng mga inaalagaang hayop.
II. Paksang Aralin:
a. Biking ttg araw
b. Kaganiitan
c. Sanggunian

Pagsasapamiiihan ng mga Produktong Galing sa Inaalagaang Hayop
-2
- tray ng itlog, mga larawan ng pinagbibiling produkto galing sa hayop
- Batayang Aklat, dahon 167- 169

III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay - Gumawa ng tsart ng mga pagkain na galing sa hayop.
2. Balik-aral - Pag-uulat ng ginawang pagmamasid sa pinakamalapit na nag-aalaga ng hayop.
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak - Pagsasabi ng mga pahoritong pagkain na galing sa hayop.
2. Talasalitaan
pagsasapamilihan
pamilihang bayan
buwis
3. Pagbuo ng Suliranin - Pasagutan ang "Alamin Mo," dahon 168 ng Batayang Aklat
pagkatapos ng talakayan.
4. Karanasan sa Pagkatuto
4.1 Pagkuwentuhin ang mga bata ng kanilang mga namasid/ karanasan tungkol sa
pagsasapamilihan ng kanilang produkto na galing sa hayop.
4.2 Bigyan ang mga bata ng mga gabay sa pakikipanayam sa mga tindera ng balut at penoy o
manok tungkol sa pagpapanatili ng mataas na uri ng paninda at pagkukwenta ng tamang
presyo.
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat:
Ipabasa ang "Tandaan Mo," dahon 168 ng Batayang Aklat.
IV. Pagtataya:
Lagyan ng  kung ang binanggit na gawi ay wasto at x kung hindi wasto.
_____ 1. Ilagay sa tray na karton ang mga itlog na ipagbibili.
_____ 2. Maaaring ipagbili ang manok na buhay o kinatay na.
_____ 3. Pare-pareho ang presyo ng itlog, malaki man o rnaliit.
_____ 4. Hindi kailangan ang pahintulot ng sinuman sa pagsasapamilihan ng produkto.
_____ 5. Ang itlog ng itik o bibe ay ginagawang balut.
V. Takdang-Aralin:
Ipagawa sa mga bata ang pangalawang gawain ng "Gawin Mo," dahon 169 ng Batayang Aklat.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________

EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Matukoy ang iba't ibang gawain sa sining pang-industriya.
2. Mapahalagahan ang kabutihang dulot ng bawat gawain.
II. Paksang Aralin:
a. Bilang ng araw
b. Kagamitan
c. Sanggunian

Iba't ibang Uri ng Gawaing Pang-industriya
-2
- Larawan rig iba't ibang gawain sa Sining Pangindustriya
- Batayang Aklat, dahon 174-177

III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay - Magpakita ng ilang kagamitan na yari sa kahoy, metal, gawaing elektrisidad, at
iba pang gamit. Tukuyin kung anong yari ang mga ito.
2. Balik-aral - Pag-uulat ng mga ginawang panayam sa mga tindera kahapon.
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak - Tawagin ang pansin ng mga bata sa lahat ng mga kagamitan na nasa silid-aralan
at mga yari nito: kahoy, metal, at iba pa.
2. Talasalitaan
latero kalasag
handicraft
3. Paghuo ng Suliranin - Pasagutan ang raga tanong sa "Alamin Mo," dahon 176 ng Batayang
Aklat pagkatapos ng talakayan.
4. Karanasan sa Pagkatuto
4.1 Magpakita ng larawan ng iha't ibang gawain sa sining pang-industriya tulad ng pag-uukit,
pag-eelektrisyan, at iba pa. Ipatukoy sa mga bata ang mga gawain.
4.2 Ipahasa ang teksto sa dahon 174-175 ng Batayang Aklat.
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat:
Ipabasa ang "Tandaan Mo," dahon 175 ng Batayang Aklat.
IV. Pagtataya:
Isulat ang tinutukoy ng bawat pangungusap.
____ 1. Mga kaalaman at kasanayang may kaugnayan sa kahoy
____ 2. Isang lawak sa gawaing pang - industriya na may kaugnayan sa handicrafts.
____ 3. Mga gawaing may kaugnayan sa iba't ibang uri ng metal.
____ 4. Isang gawain sa siring pang-industriya na nangangailangan ng ibayong pag-iingat.
____ 5. Taong may kaalaman at kasanayan sa paggawa kaugnay ng kuryente.
V. Takdang-Aralin:
Magpasaliksik ng karagdagang impormasyon sa iba't ibang lawak ng sining pang-industriya.
Mag-ulat ng nalikom.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________

EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Matukoy ang iba't ibang gawain sa sining pang-industriya.
2. Mapahalagahan ang kabutihang dulot ng bawat gawain.
II. Paksang Aralin:
a. Bilang ng araw
b. Kagamitan
c. Sanggunian

Iba't ibang Uri ng Gawaing Pang-industriya
-2
- Larawan rig iba't ibang gawain sa Sining Pangindustriya
- Batayang Aklat, dahon 174-177

III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay - Magpakita ng ilang kagamitan na yari sa kahoy, metal, gawaing elektrisidad, at
iba pang gamit. Tukuyin kung anong yari ang mga ito.
2. Balik-aral - Pag-uulat ng mga ginawang panayam sa mga tindera kahapon.
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak - Tawagin ang pansin ng mga bata sa lahat ng mga kagamitan na nasa silid-aralan
at mga yari nito: kahoy, metal, at iba pa.
2. Talasalitaan
latero kalasag
handicraft
3. Paghuo ng Suliranin - Pasagutan ang raga tanong sa "Alamin Mo," dahon 176 ng Batayang
Aklat pagkatapos ng talakayan.
4. Karanasan sa Pagkatuto
4.1 Magpakita ng larawan ng iha't ibang gawain sa sining pang-industriya tulad ng pag-uukit,
pag-eelektrisyan, at iba pa. Ipatukoy sa mga bata ang mga gawain.
4.2 Ipahasa ang teksto sa dahon 174-175 ng Batayang Aklat.
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat:
Ipabasa ang "Tandaan Mo," dahon 175 ng Batayang Aklat.
IV. Pagtataya:
Isulat ang tinutukoy ng bawat pangungusap.
____ 1. Mga kaalaman at kasanayang may kaugnayan sa kahoy
____ 2. Isang lawak sa gawaing pang - industriya na may kaugnayan sa handicrafts.
____ 3. Mga gawaing may kaugnayan sa iba't ibang uri ng metal.
____ 4. Isang gawain sa siring pang-industriya na nangangailangan ng ibayong pag-iingat.
____ 5. Taong may kaalaman at kasanayan sa paggawa kaugnay ng kuryente.
V. Takdang-Aralin:
Magpasaliksik ng karagdagang impormasyon sa iba't ibang lawak ng sining pang-industriya.
Mag-ulat ng nalikom.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
________________________

EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Matukoy ang mga sirang bahagi ng kasangkapan tulad ng paa ng silya, mesa, at iba pa.
2. Makapaghanda ng kagamitang kakailanganin at masunod sa wastong paraan ng pagkukumpuni.
3. Mapahalagahan ang pagkukumpuni ng mga sirang kagamitan sa tahanan at paaralan.
II. Paksang Aralin: Pagkukumpuni ng mga Sirang Kagamitan sa Tahanan
a. Bilang ng araw - 2
b. Kagamitan
- mga gamit sa pagkukumpuni ng sirang kagamitan, mesa, at silya na may
umuugang paa at sandalan, bumbilyang pamalit sa pundidong ilaw, at sirang
extension cord
c. Sanggunian
- Batayang Aklat, dahon 178-182 ELC 4.1.1. 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4
III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay - Suriin ang raga sumusunod na kagarnitan sa practice house o silid-aralan na
madalas na may sirang bahagi: paa ng silya o mesa, pinto ng kabinet, sindihan ng ilaw,
extension cord, at lababo.
2. Balik-aral
Pag-uulat ng mga bata tungkol sa mga proyektong maaaring gawin sa bawat lawak ng
Gawaing Pang-industriya.
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak - Paglalahad ng mga suliraning pangkalagayan tungkol sa mga dulot ng sirang
kasangkapan sa tahanan at paaralan.
2. Talasalitaan
brace
filament
underwriter's knot
Short circuit
fluorescent
receptacle
kilowatts
3. Pagbuo ng Suliranin - Tingnan sa Batayang Aklat, "Alamrn Mo" dahon 181-182.
4. Karanasan sa Pagkatutuo
4.1 Bigyang-pansin ang mga sirang hahagi ng mga kasangkapan at kagamitan sa silid-aralan.
4.2 Ipabasa ang Batayang Aklat, dahon 178-180.
4.3 Magpakitang-gawa ng wastong pagkukumpuni ng mga nabanggit na kasangkapan at
humingi ng ganting pakitang-gawa ng bawat pangkat.
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat:
Ipabasa ang 'Tandaan Mo" dahon 181 ng Batayang Aklat.
IV. Pagtataya:
Pasagutan gang "Suhukan Mo" dahon 182 ng Batayang Aklat.
V. Takdang-Aralin:
Ipagawa ang "Gawin Mo" dahon 182 ng Batayang Aklat.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________

EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Matukoy ang mga sirang bahagi ng kasangkapan tulad ng paa ng silya, mesa, at iba pa.
2. Makapaghanda ng kagamitang kakailanganin at masunod sa wastong paraan ng pagkukumpuni.
3. Mapahalagahan ang pagkukumpuni ng mga sirang kagamitan sa tahanan at paaralan.
II. Paksang Aralin: Pagkukumpuni ng mga Sirang Kagamitan sa Tahanan
a. Bilang ng araw - 2
b. Kagamitan
- mga gamit sa pagkukumpuni ng sirang kagamitan, mesa, at silya na may
umuugang paa at sandalan, bumbilyang pamalit sa pundidong ilaw, at sirang
extension cord
c. Sanggunian
- Batayang Aklat, dahon 178-182 ELC 4.1.1. 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4
III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay - Suriin ang raga sumusunod na kagarnitan sa practice house o silid-aralan na
madalas na may sirang bahagi: paa ng silya o mesa, pinto ng kabinet, sindihan ng ilaw,
extension cord, at lababo.
2. Balik-aral
Pag-uulat ng mga bata tungkol sa mga proyektong maaaring gawin sa bawat lawak ng
Gawaing Pang-industriya.
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak - Paglalahad ng mga suliraning pangkalagayan tungkol sa mga dulot ng sirang
kasangkapan sa tahanan at paaralan.
2. Talasalitaan
brace
filament
underwriter's knot
Short circuit
fluorescent
receptacle
kilowatts
3. Pagbuo ng Suliranin - Tingnan sa Batayang Aklat, "Alamrn Mo" dahon 181-182.
4. Karanasan sa Pagkatutuo
4.1 Bigyang-pansin ang mga sirang hahagi ng mga kasangkapan at kagamitan sa silid-aralan.
4.2 Ipabasa ang Batayang Aklat, dahon 178-180.
4.3 Magpakitang-gawa ng wastong pagkukumpuni ng mga nabanggit na kasangkapan at
humingi ng ganting pakitang-gawa ng bawat pangkat.
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat:
Ipabasa ang 'Tandaan Mo" dahon 181 ng Batayang Aklat.
IV. Pagtataya:
Pasagutan gang "Suhukan Mo" dahon 182 ng Batayang Aklat.
V. Takdang-Aralin:
Ipagawa ang "Gawin Mo" dahon 182 ng Batayang Aklat.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________

EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Maihanda nang may kahusayan ang pagbabalak ng gawain.
1. Makapili ng gawain ayon sa pangangailangan, kakayahan, at mapagkukunan.
3. Maipakita ang pagiging malikhain sa pagbahalak ng proyekto.
4. Maihanda ang disenyo ng proyektong napili.
5. Matukoy sa talaan ang dami, espesipikasyon, at halaga ng mga kagamitan at materyales na
kailangan.
II. Paksang Aralin: Pagbabalak ng Gawain
a. Bilang ng araw - 2
b. Kagamitan
- mga halimbawa ng proyekto: pandakot, napkin holder - metal/kahoy, pencil
holder, at iba pa.
c. Sanggunian
- Batayang Aklat, dahon 183-188, ELC 5.3, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4
III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay - Paggawa ng krokis ng isang halimbawa ng proyekto
2. Balik-aral - Pag-uulat sa klase ng ginawang talaan ng rnga proyektong maaaring gawin.
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak - Pagtatanghal ng mga magagandang huwaran ng mga proyekto.
2. Talasalitaan
krokis
espesipikasyon
yunit
3. Pagbuo ng Suliranin - Tingnan ang mga katanungan sa "Alamin Mo," dahon 186-187 ng
Batayang Aklat.
4. Karanasan sa Pagkatuto
4.1 Ano ang proyekto? Magsabi/magpakita ng mga proyektong ginagawa sa kapaligiran.
Paano sila naguumpisa ng proyekto?
Halimbawa: Bahay/Gusali
4.2 Magpakita ng mga proyektong inaasahang magagawa ng mga bata sa ika-5 baitang.
4.3 Ipabasa ang teksto sa dahon 183-186 ng Batayang Aklat.
4.4 Talakayin ang talasalitaan. Talakayin ang batayan sa wastong pagpili ng mga proyektong
gagawin.
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat:
Ipabasa ang "Tandaan Mo," dahon 186 ng Batayang Aklat.
IV. Pagtataya:
Isulat kung tama o mali ang isinasaad ng pangungusap.
____ 1. Higit na mainam at kawili-wiling gawin ang proyektong simple.
____ 2. Ang paggamit ng mga katutubong materyales sa gagawing proyekto ay rnakadaragdag sa
malaking gugugulin.
____ 3. Ang kasanayan sa paggamit ng mga kagamitan at kasangkapan sa paggawa ay dapat
isaalang-alang sa pagpili ng gagawing proyekto.

V. Takdang-Aralin:
Ipatakda sa mga bata ang pangalawang gawain sa "Gawin Mo," dahon 188 ng Batayang Aklat.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________

EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Maihanda nang may kahusayan ang pagbabalak ng gawain.
1. Makapili ng gawain ayon sa pangangailangan, kakayahan, at mapagkukunan.
3. Maipakita ang pagiging malikhain sa pagbahalak ng proyekto.
4. Maihanda ang disenyo ng proyektong napili.
5. Matukoy sa talaan ang dami, espesipikasyon, at halaga ng mga kagamitan at materyales na
kailangan.
II. Paksang Aralin: Pagbabalak ng Gawain
a. Bilang ng araw - 2
b. Kagamitan
- mga halimbawa ng proyekto: pandakot, napkin holder - metal/kahoy, pencil
holder, at iba pa.
c. Sanggunian
- Batayang Aklat, dahon 183-188, ELC 5.3, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4
III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay - Paggawa ng krokis ng isang halimbawa ng proyekto
2. Balik-aral - Pag-uulat sa klase ng ginawang talaan ng rnga proyektong maaaring gawin.
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak - Pagtatanghal ng mga magagandang huwaran ng mga proyekto.
2. Talasalitaan
krokis
espesipikasyon
yunit
3. Pagbuo ng Suliranin - Tingnan ang mga katanungan sa "Alamin Mo," dahon 186-187 ng
Batayang Aklat.
4. Karanasan sa Pagkatuto
4.1 Ano ang proyekto? Magsabi/magpakita ng mga proyektong ginagawa sa kapaligiran.
Paano sila naguumpisa ng proyekto?
Halimbawa: Bahay/Gusali
4.2 Magpakita ng mga proyektong inaasahang magagawa ng mga bata sa ika-5 baitang.
4.3 Ipabasa ang teksto sa dahon 183-186 ng Batayang Aklat.
4.4 Talakayin ang talasalitaan. Talakayin ang batayan sa wastong pagpili ng mga proyektong
gagawin.
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat:
Ipabasa ang "Tandaan Mo," dahon 186 ng Batayang Aklat.
IV. Pagtataya:
Isulat kung tama o mali ang isinasaad ng pangungusap.
____ 1. Higit na mainam at kawili-wiling gawin ang proyektong simple.
____ 2. Ang paggamit ng mga katutubong materyales sa gagawing proyekto ay rnakadaragdag sa
malaking gugugulin.
____ 3. Ang kasanayan sa paggamit ng mga kagamitan at kasangkapan sa paggawa ay dapat
isaalang-alang sa pagpili ng gagawing proyekto.

V. Takdang-Aralin:
Ipatakda sa mga bata ang pangalawang gawain sa "Gawin Mo," dahon 188 ng Batayang Aklat.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________

EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Matukoy at mapili ang angkop na kasangkapan na gagamitin sa paggawa.
2. Maipakita ang wasto at mingat na paggamit ng mga kasangkapan at kagarnitan.
3. Maipakita ang wastong pangangalaga ng mga kasangkapan at kagamitang ginamit.
II. Paksang Aralin: Mga Kasangkapan at Kagamitan sa Paggawa
a. Bilang ng araw - 2
b. Kagamitan
- mga kasangkapan sa paggawa: martilyo, barena, coping saw, katam, ripsaw, oil
stone, disturnilyador, screw, at iba pa
c. Sanggunian
- Batayang Aklat, dahon 189-193, ELC 5.4, 5.4.1, 5.4.2
III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay - Pagsasabi ng mga proyekto na nais gawin
2. Balik-aral - Paglalahad ng ginawang planong pamproyekto
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak - Pagpapakita ng isang toolbox at mga laman nito.
2. Talasalitaan
hilatsa
paayon
pahalang
3. Pagbuo ng Suliranin - Tingnan ang "Alamin Mo," dahon 192 ng Batayang Aklat.
4. Karanasan sa Pagkatuto
4.1 Ipakita ang iba't ibang kagamitan at kasangkapan sa paggawa at ipakita ang wastong
paggamit ng bawat isa.
4.2 Pagpangkat-pangkatin ng mga bata ang mga kasangkapan ayon sa gamit.
4.3 Ipatukoy ang mga kasangkapang mayroon sila sa kanilang bahay at ipakuwento ang mga
karanasan sa paggamit ng raga ito.
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat:
Ipabasa ang alga kaisipan sa "Tandaan Mo," dahon 191 ng Batayang Aklat.
IV. Pagtataya:
1. Magpagawa ng tsart ng kasangkapan ayun sa gamit.
2. Magpakita ang mga bata ng wastong paglilinis at pagtatago ng mga kagamitan.
V. Takdang-Aralin:
Ipatakda ang "Gawin Mo," dahon 193 ng Batayang Aklat.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________

EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Matukoy at mapili ang angkop na kasangkapan na gagamitin sa paggawa.
2. Maipakita ang wasto at mingat na paggamit ng mga kasangkapan at kagarnitan.
3. Maipakita ang wastong pangangalaga ng mga kasangkapan at kagamitang ginamit.
II. Paksang Aralin: Mga Kasangkapan at Kagamitan sa Paggawa
a. Bilang ng araw - 2
b. Kagamitan
- mga kasangkapan sa paggawa: martilyo, barena, coping saw, katam, ripsaw, oil
stone, disturnilyador, screw, at iba pa
c. Sanggunian
- Batayang Aklat, dahon 189-193, ELC 5.4, 5.4.1, 5.4.2
III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay - Pagsasabi ng mga proyekto na nais gawin
2. Balik-aral - Paglalahad ng ginawang planong pamproyekto
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak - Pagpapakita ng isang toolbox at mga laman nito.
2. Talasalitaan
hilatsa
paayon
pahalang
3. Pagbuo ng Suliranin - Tingnan ang "Alamin Mo," dahon 192 ng Batayang Aklat.
4. Karanasan sa Pagkatuto
4.1 Ipakita ang iba't ibang kagamitan at kasangkapan sa paggawa at ipakita ang wastong
paggamit ng bawat isa.
4.2 Pagpangkat-pangkatin ng mga bata ang mga kasangkapan ayon sa gamit.
4.3 Ipatukoy ang mga kasangkapang mayroon sila sa kanilang bahay at ipakuwento ang mga
karanasan sa paggamit ng raga ito.
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat:
Ipabasa ang alga kaisipan sa "Tandaan Mo," dahon 191 ng Batayang Aklat.
IV. Pagtataya:
1. Magpagawa ng tsart ng kasangkapan ayun sa gamit.
2. Magpakita ang mga bata ng wastong paglilinis at pagtatago ng mga kagamitan.
V. Takdang-Aralin:
Ipatakda ang "Gawin Mo," dahon 193 ng Batayang Aklat.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________

EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Maisa-isa ang mga panuntunang pangkaligtasan at pangkalusugan sa paggawa.
2. Mapahalagahan ang sariling gawi at kilos batay sa mga pamantayang ilalahad.
II. Paksang Aralin:
a. Bilang ng araw
b. Kagamitan
c. Sanggunian

Mga Panuntunang Pangkalusugan at Pangkaligtasan sa Paggawa
-1
- mga tsart ng panuntunan sa paggawa
- Batayang Aklat, dahon 194-197 ELC 5.4.3

III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay - Pag-iisa-isa sa ilang kasangkapang matatalas na maaaring maging sanhi ng
sakuna.
2. Balik-aral - Paglalahad ng mga Bata ng kanilang ginawang tsart ng kasangkapan ayon sa
gamit.
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak - Pagpapakita ng mga ligtas na lalagyan o taguan ng kasangkapan.
2. Talasalitaan
transformer
insulator
lathe machine
3. Pagbuo ng Suliranin - Ipabasa ang inga tanong sa "Alamin Mo," dahon 196 ng Batayang
Aklat.
4. Karanasan sa Pagkatuto
4.1 Magbalik-aral sa mga gawain ng bawat pangkat. Hayaang mag-ulat ang mga lider tungkol
sa pag-unlad ng bawat isang kasapi ng kani-kanilang proyekto.
4.2 Gawing pagganyak ang pagtanong sa kanila kung paano sila nag-iingat sa kanilang
paggawa lalung-lalo na sa paggamit ng maseselang kasangkapan at dekuryenteng
kagamitan.
4.3 Talakayin ang paksa sa tulong ng mga larawan, pakikibahagi ng kani-kanilang kuro-kuro
at karanasan.
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat:
Ipahasa ang "Tandaan Mo," dahon 195ng Batayang Aklat.
IV. Pagtataya:
1. Itala sa pisara ang dalawang talaan, isa para sa pangkaligtasang gawi at isa para sa
pangkalusugang gawi.
2. Bigyan ng pagkakataon ang mga bata na inaisulat ang kani-kanilang maihabahagi sa talaan.
3. Bumuo ng pangkatang tseklis batay sa mga panuntunang inihanda.
V. Takdang-Aralin:
Ipatakda sa mga bata ang "Gawin Mo," dahon 197 ng Batayang Aklat.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________

EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Maihanda nang may kahusayan ang plano ng isang gawain.
2. Makapili ng gawain ayon sa pangangailangan, kakayahan, at pinagkukunan.
3. Makagawa ng disenyo ng proyekto at maitala ang wastong hakhang sa paggawa.
4. Makapagtala ng dami, espesilpikasyon, halaga ng materyales, at kagamitang kailangan sa
paggawa.
5. Maipakita ang pagtitipid at pagpapahalaga sa mga kagamitan sa kapaligiran.
6. Maipamalas ang kawilihan sa paggawa.
II. Paksang Aralin:
a. Bilang ng araw
b. Kagamitan
c. Sanggunian

Paggawa ng Proyekto
-2
- Plano ng Proyekto at ang huwaran, mga kagamitan para sa napiling proyekto
- Batayang Aklat, dahon 198-203, ELC 5.5, 5.6, 5.7, 5.8

III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay - Pag-aayos sa wastong pagkakasunud-sunod ng mga bahagi ng planong
pamproyekto.
2. Balik-aral - Paglalahad/Pag-uulat ng mga ginawang talata tungkol sa kahalagahan ng plano
ng proyekto.
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak - Pagpapakita sa huwarang proyekto
2. Talasalitaan
kawad
terminal plug underwriter's knot
tester
male plug
3. Pagbuo ng Suliranin - Pasagutan ang "Alarnin Mo," dahon 202 ng Batayang Aklat
pagkatapos ng talakayan.
4. Karanasan sa Pagkatuto
4.1 Pagganyak - Magpakita ng tsart ng plano ng proyekto.
4.2 Basahin ang teksto sa dahon 198-200 ng Batayang Aklat tungkol sa hakbang sa Paggawa
ng Proyekto.
4.3 Talakayin ang halaga ng paggawa ng plano at paraan ng pagsulat ng nilalaman.
4.4 Magpakitang-turo sa paggawa ng proyekto sa pagsunod sa plano ng paggawa.
Halimbawa: Extension Cord
4.5 Magpagawa sa mga mag-aaral ng plano ng proyekto tungkol sa napiling proyekto.
a. walis tingting
d. enkwadernasyon
b. sandalan ng aklat
e. papel na basket
c. napkin holder
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat:
Ipasagot ang "Tandaan Mo," dahon 201 ng Batayang Aklat.
IV. Pagtataya:
Magpagwa ng plano ng proyekto para sa gawaing napili o sa itinakda ng guro.

V. Takdang-Aralin:
Ipatakda ang “Gawain Mo,” dahon 203 ng Batayang Aklat.

Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________

EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Maihanda nang may kahusayan ang plano ng isang gawain.
2. Makapili ng gawain ayon sa pangangailangan, kakayahan, at pinagkukunan.
3. Makagawa ng disenyo ng proyekto at maitala ang wastong hakhang sa paggawa.
4. Makapagtala ng dami, espesilpikasyon, halaga ng materyales, at kagamitang kailangan sa
paggawa.
5. Maipakita ang pagtitipid at pagpapahalaga sa mga kagamitan sa kapaligiran.
6. Maipamalas ang kawilihan sa paggawa.
II. Paksang Aralin:
a. Bilang ng araw
b. Kagamitan
c. Sanggunian

Paggawa ng Proyekto
-2
- Plano ng Proyekto at ang huwaran, mga kagamitan para sa napiling proyekto
- Batayang Aklat, dahon 198-203, ELC 5.5, 5.6, 5.7, 5.8

III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay - Pag-aayos sa wastong pagkakasunud-sunod ng mga bahagi ng planong
pamproyekto.
2. Balik-aral - Paglalahad/Pag-uulat ng mga ginawang talata tungkol sa kahalagahan ng plano
ng proyekto.
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak - Pagpapakita sa huwarang proyekto
2. Talasalitaan
kawad
terminal plug underwriter's knot
tester
male plug
3. Pagbuo ng Suliranin - Pasagutan ang "Alarnin Mo," dahon 202 ng Batayang Aklat
pagkatapos ng talakayan.
4. Karanasan sa Pagkatuto
4.1 Pagganyak - Magpakita ng tsart ng plano ng proyekto.
4.2 Basahin ang teksto sa dahon 198-200 ng Batayang Aklat tungkol sa hakbang sa Paggawa
ng Proyekto.
4.3 Talakayin ang halaga ng paggawa ng plano at paraan ng pagsulat ng nilalaman.
4.4 Magpakitang-turo sa paggawa ng proyekto sa pagsunod sa plano ng paggawa.
Halimbawa: Extension Cord
4.5 Magpagawa sa mga mag-aaral ng plano ng proyekto tungkol sa napiling proyekto.
a. walis tingting
d. enkwadernasyon
b. sandalan ng aklat
e. papel na basket
c. napkin holder
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat:
Ipasagot ang "Tandaan Mo," dahon 201 ng Batayang Aklat.
IV. Pagtataya:
Magpagwa ng plano ng proyekto para sa gawaing napili o sa itinakda ng guro.

V. Takdang-Aralin:
Ipatakda ang “Gawain Mo,” dahon 203 ng Batayang Aklat.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________