P. 1
EPP 5 Nd Rating New - Copy

EPP 5 Nd Rating New - Copy

5.0

|Views: 1,383|Likes:

More info:

Published by: Michael Joseph Santos on Mar 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2014

pdf

text

original

EPP V

Date: ____________
I. Layunin:
1. Matukoy ang kahalagahan at kahulugan ng halamang ornamental.
2. Maisa-isa ang mga uri ng halamang ornamental.
3. Makapili ng halamang ornamental na aalagaan.
II. Paksang Aralin: Mga Halamang Ornamental
a. Bilang ng araw - 1
b. agamitan - !ealia" "mga larawan" at #lash$ar%s
$. &anggunian - Batayang 'klat %ahon 11(-11)* +,- . - 1.1.1
III. Pamamaraan:
'. /animulang 0awain:
1. /agsasanay - /agbibigay ng mga gawaing pangkabuhayan na maaaring gawin ng mag-anak
2. Balik-aral - ,aro: /aramihan ng kilalang halaman o tanim
B. /anlinang na 0awain:
1. /agganyak - /agpapakita ng tunay na halaman
2. 1alasalitaan
ornamental me%isinal
3. /agbuo ng &uliranin - .pabasa ang mga tanong sa 2'lamin Mo"2 %ahon 113 ng Batayang
'klat.
(. aranasan sa /agkatuto
(.1 Magkaroon ng pagtatanghal ng iba4t ibang halamang ornamental.
(.2 Hayaang kilalanin ng mga bata ang mga halaman.
(.3 1alakayin ang kahulugan ng halamang ornamental" uri" at kahalagahan nito.
-. /angwakas na 0awain:
1. Paglalahat:
Masabi ng mga bata ang nilalaman ng 21an%aan Mo"2 %ahon 11) ng Batayang 'klat.
IV. Pagtataya:
1ukuyin ang isinasaa% ng bawat pangungusap.
1. Mga tanim o halamang ginagamit na palamuti.
2. 1awag sa halamang ornamental na gumagapang tula% ng ka%ena %e amor at kampanilya.
3. Mga halamang may matigas na sanga na karaniwang ginagamit na bako% tula% ng gumamela"
rosal" at a%el#a.
(. 1awag sa mga halamang may mga makukulay o mababangong bulaklak tula% ng rosas" rosal" at
santan.
). Halamang nagagamit na panggamot sa mga karam%aman ngunit nagpapagan%a rin ng kapaligiran
tula% ng mayana" sitsirika" at herbabuena.
V. Takdang-Aralin:
.pagawa sa mga bata ang 20awiin Mo"2 %ahon 115 ng Batayang 'klat.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________
EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Maipamalas ang pagkamaparaan upang matugunan ang kakulangan sa kasangkapan6kagamitarn
sa pagtatanlm.
2. Matukoy ang mga kagamitang panghalili sa mga kasangkapan sa paghahalaman.
3. Maipakita ang wastong paggamit ng kasangkapan at ang paraan ng pangangalaga nito.
II. Paksang Aralin: Mga agamitan at asangkapan sa /aghahalaman
a. Bilang ng araw - 1
b. agamitan - .ba4t ibang kasangkapan sa pagtatanim at mga kagamitang panghalili
$. &anggunian - Batayang 'klat" %ahon 117-122
III. Pamamaraan:
'. /animulang 0awain:
1. /agsasanay - -ir$ular response - /agsasabi ng mga kagamitang ginagamit ng tatay sa
kanyang pagtatanim
2. Balik-aral - /ag-uulat sa kinalabasan ng gawaing bahay
B. /anlinang na 0awain:
1. /agganyak - Magpakita ng isang maayos at matibay na toolbo8. Hayaang magbigay ng puna
ang mga bata.
2. 1alasalitaan
toolbo8 tuo%
3. /aghuo ng &uliranin - /asagutan sa Batayang 'klat ang 2'lamin Mo"2 %ahon 121-122
pagkatapos ng talakayan.
(. aranasan sa /agkatuto
(.1 Magkaroon ng pagtatanghal ng iba4t ibang kagamitan at kasangkapan sa pagtatanim.
Hayaang pagpangkat-pangkatin ng mga bata ang mga kasangkapan ayon sa uri at gamit.
(.2 Magpagawa ng tsart ng mga kagamitan at wastong gamit ng bawat isa.
(.3 /atnuhayan ang mga bata sa pagtuklas ng ilang mga kagamitang nakita sa pamamagitan
ng kanilang mga namasi% at sariling karanasan.
-. /angwakas na 0awain:
1. Paglalahat:
Masabi ang nilalarnan ng 21an%aan Mo"2 %ahon 121 ng Batayang 'klat.
IV. Pagtataya:
/agtarnbalin ang Hanay ' at Hanay B. .sulat ang titik ng wastong sagot.
Hanay ' Hanay B
_____ 1. ginagamit sa pagpantay ng lupa a. %ulos
_____ 2. panghukay ng matigas na lupa b. kartilya
_____ 3. pan%ilig ng mga halaman $. kalaykay
_____ (. pampaluwag ng lupa sa palihot %. rega%era
ng halaman e. piko
_____ ). panghakot ng lupa o mga kagamitan #. karet
V. Takdang-Aralin:
.patak%a sa mga bata ang 20awin Mo"2 %ahon 122 ng Batayang 'klat.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________
EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Maisa-isa ang mga panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan sa paghahalaman.
2. Mapahalagahan ang sariling gawi at kilos batay sa mga pamantayang ilalaha%.
II. Paksang Aralin: Mga /anuntunang /angkalusugan at /angkaligtasan sa /aghahalaman
a. Bilang ng araw - 1
b. agan it an - Mga kagamitan sa pagtataninm* Mga larawan ng kagamitan sa pagtatanim
$. &anggunian - Batayang 'klat" %ahon 123-12)* +,- 1.3
III. Pamamaraan:
'. /animulang 0awain:
1 . /agsasanay - 'yusin sa wastong paraan ng paghahan%a ng lupang taniman 9 :#lash$ar%s6strips;
2. Balik-aral - Magbalik-aral sa mga gawaing pangangalaga sa pananim. Hayaang mag-ulat ang
mga li%er sa kanilang pag-unla% sa pangangalaga ng kani kanilang pananim.
B. /anlinang na 0awain:
1. /agganyak - ,arawan na nagpapakita ng inga %apat at %i-%apat gawin sa paghahalaman.
2. 1alasalitaan
panuntunan pangkaligtasan
3. /agbuo ng &uliranin - /asagutan ang mga katanungan sa 2'lamin Mo"2 %ahon 12( ng
Batayang 'klat pagkatapos ng talakayan.
(. aranasan sa /agkatuto
(.1 1alakayin ang mga paksa sa pamamagitan ng mga larawan" pagbibigay ng mga
karanasan" at palitan ng kuro-kuro.
(.2 Matapos ang pagtatalakayan" gumawa ng %alawang talaan sa pisara. .sa para sa
/angkaligtasang 0awi at isa para sa /angkalusugang 0awi.
(.3 Bigyan ng pagkakataon ang mga bata na makapagsulat ng kani-kanilang maibahahagi.
(.( .sagawa ang napag-aralan sa pagpunta sa halamanan.
-. /angwakas na 0awain:
1. Paglalahat:
Masabi ang nilalanian ng 21an%aan Mo"2 %ahon 12( ng Batayang 'klat.
IV. Pagtataya:
.palarawan ang mga kagamitan na ginagamit upang maging ligtas ang sarili sa paghahalaman.
V. Takdang-Aralin:
.pagawa sa mga bata ang 20a<in Mo"2 %ahon 12) ng Batayang 'klat.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________
EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Matukoy at matalakay ang mga salik sa pagtatanim ng mga halamang ornamental.
2. Maisa-isa ang mga hakbang sa paghahan%a ng lupang pagtataniman.
3. Makapaghalak ng makasining na pagtatanim ng halamang ornamental.
II. Paksang Aralin: =astong /araan ng /agtatanim
a. Bilang >1g araw - .
b. agamitan - ,arawan ng isang lugar na pinagan%a6 lan%s$aping* #lash$ar%s6strips
$. &anggunian - Batayang 'klat %ahon 123-13?* +,- 1.(
III. Pamamaraan:
'. /animulang 0awain:
1. /agsasanay - agamitan sa paghahalaman at gamit nito
2. Balik-aral - /ag-isa-isa sa mga pangkalusugan at pangkaligtasang gawi sa paggawa
B. /anlinang na 0awain:
1. /agganyak - /agpapakita ng larawan ng paghahan%a ng lupa
2. 1alasalitaan
salik loam $hlorophyll yumayabong in%oor plants
3. /agbuo ng &uliranin - 1ingnan ang mga tanong sa 2'lamin Mo"2 %ahon 12@ ng Batayang
'klat at pasagutan pagkatapos ng talakayan.
(. aranasan sa /agkatuto
(.1 /agbibigay ng mga gabay na tanong
(.2 /akikinig sa taong sanggunian
(.3 /agtatanong ng mga bata sa taong sanggunian
-. /angwakas na 0awain:
1. Paglalahat:
Masabi ang nilalanian ng -1an%aan Mo"2 %ahon 12@. 2. /agpapahalaga
IV. Pagtataya:
&agutan ng 1ama o Mali.
______ 1. Makatitiyak na magiging mahilis at maunla% ang pagtubo ng mga pananim kung angkop
at maayos ang lupang pagtataniman.
______ 2. Mabuhuhay ang mga halaman kahit walang hangin.
______ 3. 'ng pagpapagan%a sa isang lugar ay tinatawag na lan%s$aping.
______ (. &a pagla-lan%s$ape" ang mga halamang magkakauri at namumulaklak ay inilalagay sa
naaarawan at kasiyasiyang lugar.
______ ). 'ng mga halamang ornamental ay yaong namumulaklak lamang.
V. Takdang-Aralin:
.patak%a sa mga bata ang 20a<in Mo"2 %ahon 13? ng Batayang 'klat.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________
EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Matukoy at makilala ang mga pananim mula sa %i-tuwirang pagtatanim.
2. Maisagawa ang wastong paraan ng %i-tuwirang pagtatanim.
3. Masiyahan sa karanasan ng pagpupunla at paglilipat ng mga pananim.
II. Paksang Aralin: Di-1uwirang /agtatanim
a. Bilang ng araw - 2
b. agarnitan - punlaan" mga butong pananirn* kagamitan sa pagtatanim
$. &anggunian - Batayang 'klat" %ahon 131-133* +,- 1.(.2" 1.)
III. Pamamaraan:
'. /animulang 0awain:
1. /agsasanay - Mga kagamitan sa paghahalaman* sabihin ang paraan ng paggamit at pag-iingat
sa mga ito.
2. Balik-aral - &abihin ang wastong paraan ng paghahan%a ng lupang taniman.
B. /anlinang na 0awain:
1. /agganyak - /agpapakita ng paraan ng pagtatanim: 1uwiran at Di-tuwirang pagtatanim
/aghihigay pansin sa %i-tuwirang pagtatanim
2. 1alasalitaan
punla %ulos sibol %i-tuwirang pagtatanim paghahasik
3. /agbuo ng &uliranin - /asagutan ang 2'larnin Mo"2 %ahon 132 ng Batayang 'klat
pagkatapos ng aralin.
(. aranasan sa /agkatuto
(.1 Magpakita ng mga larawan ng tuwiran at %i-tuwiran pagtatanim. .patukoy sa mga mag-
aaral ang mga pananim sa paglalagay ng larawan sa tsart ng guro.
1uwirang /agtatanim Di-tuwirang /agtatanim
(.2 Basahin ang teksto tungkol sa %i-tuwirang pagtatanim" %ahon 131-132. 'no ang
kahalagahan ng %i-tuwirang pagtatanimA /aano isinasagawa ang %i-tuwirang pagtatanimA
-. /angwakas na 0awain:
1. Paglalahat:
Masahi ang nilalaman ng 21an%aan Mo"2 %ahon 132 ng Batayang 'klat.
IV. Pagtataya:
/iliin ang tamang salita na angkop sa puwang at isulat ang titik lamang.
_____ 1. 'ng %i-tuwirang pagtatanim ay _________
a. pagpupunla $. pagpuputol ng sanga na itatanim
b. pagbabaon ng buto
_____ 2. ailangang ihan%a ang _________ sa paglalagay ng mga butong pananim
a. umaga $. kahong punlaan
b. pilapil
_____ 3. Maaaring %iiligi.n ang punlaan sa
a. umaga $. gabi
b. tanghali
V. Takdang-Aralin:
.patak%a sa mga bata ang 20awin Mo"2 %ahon 133 ng Batayang 'klat.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________
EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Matukoy at makilala ang mga pananim mula sa %i-tuwirang pagtatanim.
2. Maisagawa ang wastong paraan ng %i-tuwirang pagtatanim.
3. Masiyahan sa karanasan ng pagpupunla at paglilipat ng mga pananim.
II. Paksang Aralin: Di-1uwirang /agtatanim
a. Bilang ng araw - 2
b. agarnitan - punlaan" mga butong pananirn* kagamitan sa pagtatanim
$. &anggunian - Batayang 'klat" %ahon 131-133* +,- 1.(.2" 1.)
III. Pamamaraan:
'. /animulang 0awain:
1. /agsasanay - Mga kagamitan sa paghahalaman* sabihin ang paraan ng paggamit at pag-iingat
sa mga ito.
2. Balik-aral - &abihin ang wastong paraan ng paghahan%a ng lupang taniman.
B. /anlinang na 0awain:
1. /agganyak - /agpapakita ng paraan ng pagtatanim: 1uwiran at Di-tuwirang pagtatanim
/aghihigay pansin sa %i-tuwirang pagtatanim
2. 1alasalitaan
punla %ulos sibol %i-tuwirang pagtatanim paghahasik
3. /agbuo ng &uliranin - /asagutan ang 2'larnin Mo"2 %ahon 132 ng Batayang 'klat
pagkatapos ng aralin.
(. aranasan sa /agkatuto
(.1 Magpakita ng mga larawan ng tuwiran at %i-tuwiran pagtatanim. .patukoy sa mga mag-
aaral ang mga pananim sa paglalagay ng larawan sa tsart ng guro.
1uwirang /agtatanim Di-tuwirang /agtatanim
(.2 Basahin ang teksto tungkol sa %i-tuwirang pagtatanim" %ahon 131-132. 'no ang
kahalagahan ng %i-tuwirang pagtatanimA /aano isinasagawa ang %i-tuwirang pagtatanimA
-. /angwakas na 0awain:
1. Paglalahat:
Masahi ang nilalaman ng 21an%aan Mo"2 %ahon 132 ng Batayang 'klat.
IV. Pagtataya:
/iliin ang tamang salita na angkop sa puwang at isulat ang titik lamang.
_____ 1. 'ng %i-tuwirang pagtatanim ay _________
a. pagpupunla $. pagpuputol ng sanga na itatanim
b. pagbabaon ng buto
_____ 2. ailangang ihan%a ang _________ sa paglalagay ng mga butong pananim
a. umaga $. kahong punlaan
b. pilapil
_____ 3. Maaaring %iiligi.n ang punlaan sa
a. umaga $. gabi
b. tanghali
V. Takdang-Aralin:
.patak%a sa mga bata ang 20awin Mo"2 %ahon 133 ng Batayang 'klat.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________
EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Matukoy ang wastong pangangalaga sa lupa at mga pananim.
2. Maisagawa ang wastong pangangalaga sa lupa at mga pananim.
3. Maisa-isa ang hakhang sa wastong pangangalaga ng mga pananim.
II. Paksang Aralin: /angangp.aga ng mga /ananim
a. Bilang ng araw - 2
b. agamitan - Mga kagamitan sa paghahalaman" mga lugar ng taniman
$. &anggunian - Batayang 'klat" %ahon 13(-133* +,- 1.3
III. Pamamaraan:
'. /animulang 0awain:
1. /agsasanay - Magbigay ng halimbawa ng halaman sa hawat hanay. 1uwirang /agtatanim Di-
tuwirang /agtatanim
2. Balik-aral 9 /agbalik-aralan ang wastong hakbang sa %i-tuwirang pagtatanim ng mga
halaman.
B. /anlinang na 0awain:
1. /agganyak - /agpapakita ng mga halaman na magan%a ang tubo at mga halaman na payat.
Bakit magkakaiba sila ng itsuraA
2. 1alasalitaan
ligaw na %amo yumabong
3. /aghuo ng &uliranin - 1ingnan at pasagutan ang 2'lamin Mo"2 %ahon 13) ng Batayang 'klat
pagkatapos ng talakayan.
(. aranasan sa /agkatuto
(.1 Magpaulat sa mga ginawa ng bawat kasapi ng pangkat batay sa talaang inihan%a.
(.2 .pabasa ang teksto sa %ahon 13(-13) ng Batayang 'klat.
(.3 0anyakin ang mga bata sa bagong gawain sa pamamagitan ng pagtatanong kung paano
pangangalagaan ang mga itinanim na punla.
-. /angwakas na 0awain:
1. Paglalahat:
Masabi ang nilalaman ng 21an%aan Mo"2 %ahon 13) ng Batayang 'klat.
IV. Pagtataya:
.pasagot sa rnga bata ang 2&uhukan Mo"2 %ahon 133 ng Batayang 'klat.
V. Takdang-Aralin:
.patak%a sa mga bata ang 20a<in Mo"2 %ahon .33 ng Batayang 'klat.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________
EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Matukoy ang wastong pangangalaga sa lupa at mga pananim.
2. Maisagawa ang wastong pangangalaga sa lupa at mga pananim.
3. Maisa-isa ang hakhang sa wastong pangangalaga ng mga pananim.
II. Paksang Aralin: /angangp.aga ng mga /ananim
a. Bilang ng araw - 2
b. agamitan - Mga kagamitan sa paghahalaman" mga lugar ng taniman
$. &anggunian - Batayang 'klat" %ahon 13(-133* +,- 1.3
III. Pamamaraan:
'. /animulang 0awain:
1. /agsasanay - Magbigay ng halimbawa ng halaman sa hawat hanay. 1uwirang /agtatanim Di-
tuwirang /agtatanim
2. Balik-aral 9 /agbalik-aralan ang wastong hakbang sa %i-tuwirang pagtatanim ng mga
halaman.
B. /anlinang na 0awain:
1. /agganyak - /agpapakita ng mga halaman na magan%a ang tubo at mga halaman na payat.
Bakit magkakaiba sila ng itsuraA
2. 1alasalitaan
ligaw na %amo yumabong
3. /aghuo ng &uliranin - 1ingnan at pasagutan ang 2'lamin Mo"2 %ahon 13) ng Batayang 'klat
pagkatapos ng talakayan.
(. aranasan sa /agkatuto
(.1 Magpaulat sa mga ginawa ng bawat kasapi ng pangkat batay sa talaang inihan%a.
(.2 .pabasa ang teksto sa %ahon 13(-13) ng Batayang 'klat.
(.3 0anyakin ang mga bata sa bagong gawain sa pamamagitan ng pagtatanong kung paano
pangangalagaan ang mga itinanim na punla.
-. /angwakas na 0awain:
1. Paglalahat:
Masabi ang nilalaman ng 21an%aan Mo"2 %ahon 13) ng Batayang 'klat.
IV. Pagtataya:
.pasagot sa rnga bata ang 2&uhukan Mo"2 %ahon 133 ng Batayang 'klat.
V. Takdang-Aralin:
.patak%a sa mga bata ang 20a<in Mo"2 %ahon .33 ng Batayang 'klat.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________
EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Maipakita ang wastong hakhang sa paggawa ng $ompost at basket $omposting.
2. Matukoy ang wastong pamamaraan ng paggawa ng $ompost.
3. Masabi ang mga sangkap sa paggawa ng $ompost.
(. Magamit ang mga bagay sa kapaligiran sa paggawa ng $ompost.
II. Paksang Aralin:
/aggawa ng -ompost at Basket -omposting
a. Bilang ng araw - (
b. aganmitan - mga sangkap sa paggawa ng $ompost
$. &anggunian - Batayang 'klat" %ahon 135-1(?* +,- 1.3 - 1.3.1
III. Pamamaraan:
'. /animulang 0awain:
1. /aggsasanay - /araan ng pagtataninm
2. Balik-aral - 'nu-ano ang iba4t ibang paraan ng pangangalaga ng mga pananimA
B. /anlinang na 0awain:
1. /agganyak - Mga kagamitan sa paggawa ng $ompost
2. 1alasalitaan
$omposting basket $omposting apog $ompost
3. /aghuo ng &uliranin - /asagutan ang 2'lamin Mo"2 %ahon 13@ ng Batayang 'klat
pagkatapos ng talakayan.
(. aranasan sa /agkatuto
(.1 Magpakita ng iba4t ibang uri ng pataba na ginagamit sa mga pananim. 'lamin ang halaga"
kabutihang %ulot" at %i mabuting %ulot sa mga pananim.
(.2 1alakayin ang mga mahalagang salita sa talasalitaan.
(.3 Basahin ang teksto sa %ahon 135-137 ng Batayang 'klat
(.( Maghambing ng mga uri ng pataha.
a. organikong pataba
b. %i-organikong pataha
.tala ang mga katangian ng bawat isa.
(.) /aano inihahan%a ang organikong patabaA 'nu-ano ang sangkap nitoA
(.3 Magpakitang-turo ng paraan ng paggawa ng $ompost pit at basket $omposting sa mga
mag-aaral.
-. /angwakas na 0awain:
1. Paglalahat:
.pabasa ang 21an%aan Mo"2 %ahon .3@ ng Batayang 'klat.
IV. Pagtataya:
,agyan ng titik ang bilang ayon sa sunu%-suno% na hakbang sa paggawa ng $ompost pit. :a-#;
______ 1. 1ipunin ang mga nabubulok na basura tula% ng %amo" balat ng prutas" gulay" at iba pa.
______ 2. 1ulusan ng kawayang wala ng huko at may butas sa gili% ang gitna ng $ompost pit.
______ 3. 0umawa ng hukay na may ) metro ang lalim.
______ (. 1apunan ng %umi ng mga hayop at bu%buran ng apog.
______ ). /anatilihing mamasa-masa ang $ompost pit sa panahon ng tag-araw.
V. Takdang-Aralin:
.patak%a sa mga bata ang unang gawain sa 20awin Mo"2 %ahon 1(? ng Batayang 'klat.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________
EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Maipakita ang wastong hakhang sa paggawa ng $ompost at basket $omposting.
2. Matukoy ang wastong pamamaraan ng paggawa ng $ompost.
3. Masabi ang mga sangkap sa paggawa ng $ompost.
(. Magamit ang mga bagay sa kapaligiran sa paggawa ng $ompost.
II. Paksang Aralin:
/aggawa ng -ompost at Basket -omposting
a. Bilang ng araw - (
b. aganmitan - mga sangkap sa paggawa ng $ompost
$. &anggunian - Batayang 'klat" %ahon 135-1(?* +,- 1.3 - 1.3.1
III. Pamamaraan:
'. /animulang 0awain:
1. /aggsasanay - /araan ng pagtataninm
2. Balik-aral - 'nu-ano ang iba4t ibang paraan ng pangangalaga ng mga pananimA
B. /anlinang na 0awain:
1. /agganyak - Mga kagamitan sa paggawa ng $ompost
2. 1alasalitaan
$omposting basket $omposting apog $ompost
3. /aghuo ng &uliranin - /asagutan ang 2'lamin Mo"2 %ahon 13@ ng Batayang 'klat
pagkatapos ng talakayan.
(. aranasan sa /agkatuto
(.1 Magpakita ng iba4t ibang uri ng pataba na ginagamit sa mga pananim. 'lamin ang halaga"
kabutihang %ulot" at %i mabuting %ulot sa mga pananim.
(.2 1alakayin ang mga mahalagang salita sa talasalitaan.
(.3 Basahin ang teksto sa %ahon 135-137 ng Batayang 'klat
(.( Maghambing ng mga uri ng pataha.
a. organikong pataba
b. %i-organikong pataha
.tala ang mga katangian ng bawat isa.
(.) /aano inihahan%a ang organikong patabaA 'nu-ano ang sangkap nitoA
(.3 Magpakitang-turo ng paraan ng paggawa ng $ompost pit at basket $omposting sa mga
mag-aaral.
-. /angwakas na 0awain:
1. Paglalahat:
.pabasa ang 21an%aan Mo"2 %ahon .3@ ng Batayang 'klat.
IV. Pagtataya:
,agyan ng titik ang bilang ayon sa sunu%-suno% na hakbang sa paggawa ng $ompost pit. :a-#;
______ 1. 1ipunin ang mga nabubulok na basura tula% ng %amo" balat ng prutas" gulay" at iba pa.
______ 2. 1ulusan ng kawayang wala ng huko at may butas sa gili% ang gitna ng $ompost pit.
______ 3. 0umawa ng hukay na may ) metro ang lalim.
______ (. 1apunan ng %umi ng mga hayop at bu%buran ng apog.
______ ). /anatilihing mamasa-masa ang $ompost pit sa panahon ng tag-araw.
V. Takdang-Aralin:
.patak%a sa mga bata ang unang gawain sa 20awin Mo"2 %ahon 1(? ng Batayang 'klat.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________
EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Maipakita ang wastong hakhang sa paggawa ng $ompost at basket $omposting.
2. Matukoy ang wastong pamamaraan ng paggawa ng $ompost.
3. Masabi ang mga sangkap sa paggawa ng $ompost.
(. Magamit ang mga bagay sa kapaligiran sa paggawa ng $ompost.
II. Paksang Aralin:
/aggawa ng -ompost at Basket -omposting
a. Bilang ng araw - (
b. aganmitan - mga sangkap sa paggawa ng $ompost
$. &anggunian - Batayang 'klat" %ahon 135-1(?* +,- 1.3 - 1.3.1
III. Pamamaraan:
'. /animulang 0awain:
1. /aggsasanay - /araan ng pagtataninm
2. Balik-aral - 'nu-ano ang iba4t ibang paraan ng pangangalaga ng mga pananimA
B. /anlinang na 0awain:
1. /agganyak - Mga kagamitan sa paggawa ng $ompost
2. 1alasalitaan
$omposting basket $omposting apog $ompost
3. /aghuo ng &uliranin - /asagutan ang 2'lamin Mo"2 %ahon 13@ ng Batayang 'klat
pagkatapos ng talakayan.
(. aranasan sa /agkatuto
(.1 Magpakita ng iba4t ibang uri ng pataba na ginagamit sa mga pananim. 'lamin ang halaga"
kabutihang %ulot" at %i mabuting %ulot sa mga pananim.
(.2 1alakayin ang mga mahalagang salita sa talasalitaan.
(.3 Basahin ang teksto sa %ahon 135-137 ng Batayang 'klat
(.( Maghambing ng mga uri ng pataha.
a. organikong pataba
b. %i-organikong pataha
.tala ang mga katangian ng bawat isa.
(.) /aano inihahan%a ang organikong patabaA 'nu-ano ang sangkap nitoA
(.3 Magpakitang-turo ng paraan ng paggawa ng $ompost pit at basket $omposting sa mga
mag-aaral.
-. /angwakas na 0awain:
1. Paglalahat:
.pabasa ang 21an%aan Mo"2 %ahon .3@ ng Batayang 'klat.
IV. Pagtataya:
,agyan ng titik ang bilang ayon sa sunu%-suno% na hakbang sa paggawa ng $ompost pit. :a-#;
______ 1. 1ipunin ang mga nabubulok na basura tula% ng %amo" balat ng prutas" gulay" at iba pa.
______ 2. 1ulusan ng kawayang wala ng huko at may butas sa gili% ang gitna ng $ompost pit.
______ 3. 0umawa ng hukay na may ) metro ang lalim.
______ (. 1apunan ng %umi ng mga hayop at bu%buran ng apog.
______ ). /anatilihing mamasa-masa ang $ompost pit sa panahon ng tag-araw.
V. Takdang-Aralin:
.patak%a sa mga bata ang unang gawain sa 20awin Mo"2 %ahon 1(? ng Batayang 'klat.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________
EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Maipakita ang wastong hakhang sa paggawa ng $ompost at basket $omposting.
2. Matukoy ang wastong pamamaraan ng paggawa ng $ompost.
3. Masabi ang mga sangkap sa paggawa ng $ompost.
(. Magamit ang mga bagay sa kapaligiran sa paggawa ng $ompost.
II. Paksang Aralin:
/aggawa ng -ompost at Basket -omposting
a. Bilang ng araw - (
b. aganmitan - mga sangkap sa paggawa ng $ompost
$. &anggunian - Batayang 'klat" %ahon 135-1(?* +,- 1.3 - 1.3.1
III. Pamamaraan:
'. /animulang 0awain:
1. /aggsasanay - /araan ng pagtataninm
2. Balik-aral - 'nu-ano ang iba4t ibang paraan ng pangangalaga ng mga pananimA
B. /anlinang na 0awain:
1. /agganyak - Mga kagamitan sa paggawa ng $ompost
2. 1alasalitaan
$omposting basket $omposting apog $ompost
3. /aghuo ng &uliranin - /asagutan ang 2'lamin Mo"2 %ahon 13@ ng Batayang 'klat
pagkatapos ng talakayan.
(. aranasan sa /agkatuto
(.1 Magpakita ng iba4t ibang uri ng pataba na ginagamit sa mga pananim. 'lamin ang halaga"
kabutihang %ulot" at %i mabuting %ulot sa mga pananim.
(.2 1alakayin ang mga mahalagang salita sa talasalitaan.
(.3 Basahin ang teksto sa %ahon 135-137 ng Batayang 'klat
(.( Maghambing ng mga uri ng pataha.
a. organikong pataba
b. %i-organikong pataha
.tala ang mga katangian ng bawat isa.
(.) /aano inihahan%a ang organikong patabaA 'nu-ano ang sangkap nitoA
(.3 Magpakitang-turo ng paraan ng paggawa ng $ompost pit at basket $omposting sa mga
mag-aaral.
-. /angwakas na 0awain:
1. Paglalahat:
.pabasa ang 21an%aan Mo"2 %ahon .3@ ng Batayang 'klat.
IV. Pagtataya:
,agyan ng titik ang bilang ayon sa sunu%-suno% na hakbang sa paggawa ng $ompost pit. :a-#;
______ 1. 1ipunin ang mga nabubulok na basura tula% ng %amo" balat ng prutas" gulay" at iba pa.
______ 2. 1ulusan ng kawayang wala ng huko at may butas sa gili% ang gitna ng $ompost pit.
______ 3. 0umawa ng hukay na may ) metro ang lalim.
______ (. 1apunan ng %umi ng mga hayop at bu%buran ng apog.
______ ). /anatilihing mamasa-masa ang $ompost pit sa panahon ng tag-araw.
V. Takdang-Aralin:
.patak%a sa mga bata ang unang gawain sa 20awin Mo"2 %ahon 1(? ng Batayang 'klat.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________
EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Makatulong sa pamamahala ng pro%uktong inani.
2. Maipakita ang wastong paraan ng pag-imibak ng inani.
3. Matalakay ang wastong pagsasapamilihan ng inani.
II. Paksang Aralin: /agsasapamllihan ng mga .nani
a. Bilang ng araw - 2
b. agamitan - ,arawan ng kaayusan ng mga pro%uktong inimbak patungo sa mga
painilihan6kaayusan ng mga tin%ahan na nagbibili ng mga inaning pro%ukto*
strips6#lash$ar%s6tsart ng pag-aani
$. &anggunian - Batayang 'klat" %ahon 1(1-1((
III. Pamamaraan:
'. /animulang 0awain:
1. /agsasanay - ahulugan ng nakaraang talasalitaan
2. Balik-aral
'nu-ano ang mga sangkap ng $ompostA
'no ang organikong pataba at kaibahan ng %i-organikong patabaA
B. /anlinang na 0awain:
1. /agganyak - /agpapakita ng tsart ng pag-aani at tsart ng pamamahala ng pro%uktong galing
sa pananim.
2. 1alasalitaan
magulang bigkisin mura pagsasapamilihan saliksik
3. /aghuo ng &uliranin - /asagutan ang 2'lamin Mo"2 %ahon 1(3 rig Batayang 'klat
pagkatapos ng talakayan.
(. aranasan ng /agkatuto
(.1 .pasyal ang mga bata sa halamanan ng paaralan.
(.2 Magkuwento ng mga karanasan at namasi% sa mga pamilihan ng halamanan.
(.3 Magpakitang-turo ng pamamaraan ng paglalagay ng mga halamang ornamental sa mga
paso at plastik upang ma%ali ang pagtitin%a.
(.( 0umawa ng talaan ng mga halamang karaniwang ipinagbibili at mga kaukulang halaga.
-. /angwakas na 0awain:
1. Paglalahat:
Masabi ang nilalaman ng 21an%aan Mo"2 %ahon 1(3 ng Batayang 'klat.
IV. Pagtataya:
/agmasirin ang mga mag-aaral sa mga narseri. .patala ang paraan ng pagsasapamilihan ng mga
halamang ornamental. 'lamin %in ang halaga ng mga halaman at kung binihili ng maramihan o
angkatan.
V. Takdang-Aralin:
.pagawa sa mga bata ang 20awin Mo"2 %ahon 1(( ng Batayang 'klat.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________
EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Makatulong sa pamamahala ng pro%uktong inani.
2. Maipakita ang wastong paraan ng pag-imibak ng inani.
3. Matalakay ang wastong pagsasapamilihan ng inani.
II. Paksang Aralin: /agsasapamllihan ng mga .nani
a. Bilang ng araw - 2
b. agamitan - ,arawan ng kaayusan ng mga pro%uktong inimbak patungo sa mga
painilihan6kaayusan ng mga tin%ahan na nagbibili ng mga inaning pro%ukto*
strips6#lash$ar%s6tsart ng pag-aani
$. &anggunian - Batayang 'klat" %ahon 1(1-1((
III. Pamamaraan:
'. /animulang 0awain:
1. /agsasanay - ahulugan ng nakaraang talasalitaan
2. Balik-aral
'nu-ano ang mga sangkap ng $ompostA
'no ang organikong pataba at kaibahan ng %i-organikong patabaA
B. /anlinang na 0awain:
1. /agganyak - /agpapakita ng tsart ng pag-aani at tsart ng pamamahala ng pro%uktong galing
sa pananim.
2. 1alasalitaan
magulang bigkisin mura pagsasapamilihan saliksik
3. /aghuo ng &uliranin - /asagutan ang 2'lamin Mo"2 %ahon 1(3 rig Batayang 'klat
pagkatapos ng talakayan.
(. aranasan ng /agkatuto
(.1 .pasyal ang mga bata sa halamanan ng paaralan.
(.2 Magkuwento ng mga karanasan at namasi% sa mga pamilihan ng halamanan.
(.3 Magpakitang-turo ng pamamaraan ng paglalagay ng mga halamang ornamental sa mga
paso at plastik upang ma%ali ang pagtitin%a.
(.( 0umawa ng talaan ng mga halamang karaniwang ipinagbibili at mga kaukulang halaga.
-. /angwakas na 0awain:
1. Paglalahat:
Masabi ang nilalaman ng 21an%aan Mo"2 %ahon 1(3 ng Batayang 'klat.
IV. Pagtataya:
/agmasirin ang mga mag-aaral sa mga narseri. .patala ang paraan ng pagsasapamilihan ng mga
halamang ornamental. 'lamin %in ang halaga ng mga halaman at kung binihili ng maramihan o
angkatan.
V. Takdang-Aralin:
.pagawa sa mga bata ang 20awin Mo"2 %ahon 1(( ng Batayang 'klat.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________
EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Masabi ang mga salik na %apat isaalang-alang sa pagpili ng lugar /ara sa isang narseri.
2. Mapahalagahan ang kabutihang nai%u%ulot ng pagnanarseri.
II. Paksang Aralin:
ahalagahan ng /agnanarseri
a. Bilang ng araw - 2
b. agamitan - 0amit sa pagnanarseri* #lash$ar%s" tsarts
$. &anggunian - Batayang 'klat" %ahon 1()-1(@* rm$ 2 - 2.1
III. Pamamaraan:
'. /animulang 0awain:
1. /agsasanay - Magtala ng mga halamang ornamental na mayroon sa inyong bahay.
2. Balik-aral - 'nu-ano ang mga alituntunin sa pagsasapamilihan ng mga panin%aA
B. /anlinang na 0awain:
1. /agganyak - /agpasyal sa narseri ng paaralan6narseri ng Bureau o# /lant .n%ustry o lokal na
narseri sa pamayanan
2. 1alasalitaan
kahalagahan maka-agham kaukulan mapaunla%
3. /aghuo ng &uliranin
'no ang narseriA
'no ang kahalagahan ng narseriA
(. aranasan sa /agkatuto
(.1 .pasyal ang mga bata sa isang narseri. .patala sa mga bata ang uri ng halamang
matatagpuan sa narseri.
(.2 Hikayatin ang rnga bata na kapanayamin ang tagapamahala ng narseri kung anu-ano ang
kahutibang nai%u%ulot nito sa kanila.
(.3 .pahasa ang teksto sa %ahon 1()-1(5 ng Batayang 'klat.
-. /angwakas na 0awain:
1. Paglalahat:
Masahi ang nilalaman ng 21an%aan Mo"2 %ahon 1(5 ng Batayang 'klat.
IV. Pagtataya:
&agutin ng 1ama o Mali.
______ 1. 'ng pagnanarseri ay isang mabuting libangan.
______ 2. Bakakainis na gawain ang pagnanarseri.
______ 3. Baka%arag%ag ng kita ng mag-anak ang pagnanarseri.
______ (. 'ng pagnanarseri ay nagpapaunla% ng kabuhayan ng mag-anak.
______ ). 'ng mga halaman sa narseri ay %i-tiyak ang uri.
V. Takdang-Aralin:
.pagawa sa mga bata ang pangalawang gawain sa 20awin Mo"2 %ahon 1(@ ng Batayang 'klat.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________
EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Masabi ang mga salik na %apat isaalang-alang sa pagpili ng lugar /ara sa isang narseri.
2. Mapahalagahan ang kabutihang nai%u%ulot ng pagnanarseri.
II. Paksang Aralin:
ahalagahan ng /agnanarseri
a. Bilang ng araw - 2
b. agamitan - 0amit sa pagnanarseri* #lash$ar%s" tsarts
$. &anggunian - Batayang 'klat" %ahon 1()-1(@* rm$ 2 - 2.1
III. Pamamaraan:
'. /animulang 0awain:
1. /agsasanay - Magtala ng mga halamang ornamental na mayroon sa inyong bahay.
2. Balik-aral - 'nu-ano ang mga alituntunin sa pagsasapamilihan ng mga panin%aA
B. /anlinang na 0awain:
1. /agganyak - /agpasyal sa narseri ng paaralan6narseri ng Bureau o# /lant .n%ustry o lokal na
narseri sa pamayanan
2. 1alasalitaan
kahalagahan maka-agham kaukulan mapaunla%
3. /aghuo ng &uliranin
'no ang narseriA
'no ang kahalagahan ng narseriA
(. aranasan sa /agkatuto
(.1 .pasyal ang mga bata sa isang narseri. .patala sa mga bata ang uri ng halamang
matatagpuan sa narseri.
(.2 Hikayatin ang rnga bata na kapanayamin ang tagapamahala ng narseri kung anu-ano ang
kahutibang nai%u%ulot nito sa kanila.
(.3 .pahasa ang teksto sa %ahon 1()-1(5 ng Batayang 'klat.
-. /angwakas na 0awain:
1. Paglalahat:
Masahi ang nilalaman ng 21an%aan Mo"2 %ahon 1(5 ng Batayang 'klat.
IV. Pagtataya:
&agutin ng 1ama o Mali.
______ 1. 'ng pagnanarseri ay isang mabuting libangan.
______ 2. Bakakainis na gawain ang pagnanarseri.
______ 3. Baka%arag%ag ng kita ng mag-anak ang pagnanarseri.
______ (. 'ng pagnanarseri ay nagpapaunla% ng kabuhayan ng mag-anak.
______ ). 'ng mga halaman sa narseri ay %i-tiyak ang uri.
V. Takdang-Aralin:
.pagawa sa mga bata ang pangalawang gawain sa 20awin Mo"2 %ahon 1(@ ng Batayang 'klat.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________
EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Masabi ang mga salik na %apat isaalang-alang sa pagpili ng lugar para sa isang narseri.
2. Matukoy ang mga salik sa pagtatatag ng narseri.
3. Magamit ang kaalaman sa pagtatatag ng narseri sa pagbabalak ng pangkatang gawain.
II. Paksang Aralin: Mga 0awain sa /agnanarseri
a. Bilang ng araw - 2
b. agamitan - mga larawan ng narseri" mga kasangkapang kailangan sa pagnanarseri" at mga
halamang punla
$. &anggunian - Batayang 'klat" %ahon 1)?-1)2* +,- 2.2
III. Pamamaraan:
'. /animulang 0awain:
1. /agsasanay - /agkilala ng ilang mga punla na matatagpuan sa isang see% bo8.
2. Balik-aral - /agsasahi ng kahalagahan ng pagnanarseri.
B. /anlinang na 0awain:
1. /agganyak - .pasyal ang mga bata sa halamanan ng paaralan.
2. 1alasalitaan
punla pataha
3. /aghuo ng &uliranin - /asagutan ang 2'lamin Mo"2 %ahon 1)1 rig Batayang 'klat
pagkatapos ng talakayan.
(. aranasan sa /agkatuto
(.1 .han%a ang mga kagamitang panturo tula% ng mga larawan" mga kasangkapan" kagamitan"
at rnga halamang punla.
(.2 Bilang pagganyak" maaaring ipasyal ang mga Bata sa halamanan ng paaralan. .patala sa
mga Bata ang kanilang namasi%.
(.3 1alakayin ang mga paksang-aralin sa tulong ng mga gabay na tanong" mga karanasan" at
pagmamasi%.
(.( Basahin ang teksto sa %ahon 1)?-1)1 ng Batayang 'klat.
-. /angwakas na 0awain:
1. Paglalahat:
1ingnan ang 21an%aan Mo"2 %ahon 1) ng Batayang 'klat.
IV. Pagtataya:
/iliin ang titik ng tamang sagot.
1. Cpang maging matagumpay ang pagnanarseri" ano ang %apat isaalang-alang4A
a. matabang lupa $. lanta% na sikat ng araw
b. sapat na patuhig %. lahat ng nabanggit
2. Buko% sa nmga salik sa pagtatayo ng narseri" kailangan %in ang sapat na sa pagtatatag at
pamamahala nito.
a. lugar $. puhunan
b. araw %. panahon
3. .sa sa mga salik na %apat isaalang-alang sa pagnanarseri ay ang pagpili ng mahusay na binhi. 'lin
sa mga sumusuno% ang katangian ng binhing mataas ang uriA
a. murang binhi b. lumang binhi
$. binhi buhat sa ligaw na halaman
%. binhi buhat sa malusog at mataas na uri
V. Takdang-Aralin:
.patak%a ang D0awain Mo"E %ahon 1)2 ng Batayang 'klat.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________
EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Masabi ang mga salik na %apat isaalang-alang sa pagpili ng lugar para sa isang narseri.
2. Matukoy ang mga salik sa pagtatatag ng narseri.
3. Magamit ang kaalaman sa pagtatatag ng narseri sa pagbabalak ng pangkatang gawain.
II. Paksang Aralin: Mga 0awain sa /agnanarseri
a. Bilang ng araw - 2
b. agamitan - mga larawan ng narseri" mga kasangkapang kailangan sa pagnanarseri" at mga
halamang punla
$. &anggunian - Batayang 'klat" %ahon 1)?-1)2* +,- 2.2
III. Pamamaraan:
'. /animulang 0awain:
1. /agsasanay - /agkilala ng ilang mga punla na matatagpuan sa isang see% bo8.
2. Balik-aral - /agsasahi ng kahalagahan ng pagnanarseri.
B. /anlinang na 0awain:
1. /agganyak - .pasyal ang mga bata sa halamanan ng paaralan.
2. 1alasalitaan
punla pataha
3. /aghuo ng &uliranin - /asagutan ang 2'lamin Mo"2 %ahon 1)1 rig Batayang 'klat
pagkatapos ng talakayan.
(. aranasan sa /agkatuto
(.1 .han%a ang mga kagamitang panturo tula% ng mga larawan" mga kasangkapan" kagamitan"
at rnga halamang punla.
(.2 Bilang pagganyak" maaaring ipasyal ang mga Bata sa halamanan ng paaralan. .patala sa
mga Bata ang kanilang namasi%.
(.3 1alakayin ang mga paksang-aralin sa tulong ng mga gabay na tanong" mga karanasan" at
pagmamasi%.
(.( Basahin ang teksto sa %ahon 1)?-1)1 ng Batayang 'klat.
-. /angwakas na 0awain:
1. Paglalahat:
1ingnan ang 21an%aan Mo"2 %ahon 1) ng Batayang 'klat.
IV. Pagtataya:
/iliin ang titik ng tamang sagot.
1. Cpang maging matagumpay ang pagnanarseri" ano ang %apat isaalang-alang4A
a. matabang lupa $. lanta% na sikat ng araw
b. sapat na patuhig %. lahat ng nabanggit
2. Buko% sa nmga salik sa pagtatayo ng narseri" kailangan %in ang sapat na sa pagtatatag at
pamamahala nito.
a. lugar $. puhunan
b. araw %. panahon
3. .sa sa mga salik na %apat isaalang-alang sa pagnanarseri ay ang pagpili ng mahusay na binhi. 'lin
sa mga sumusuno% ang katangian ng binhing mataas ang uriA
a. murang binhi b. lumang binhi
$. binhi buhat sa ligaw na halaman
%. binhi buhat sa malusog at mataas na uri
V. Takdang-Aralin:
.patak%a ang D0awain Mo"E %ahon 1)2 ng Batayang 'klat.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________
EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Makapaglano ng isang narseri at mga gawaing kaugnay ng pagnanarseri.
2. Makasuno% sa palanong inihan%a.
II. Paksang Aralin: /agpaplano ng .sang Barseri.
a. Bilang ng araw - 1
b. agamitan - Mga larawan ng huwarang narseri" krokis ng bakuran ng paaralan.
$. &anggunian - Batayang 'klat" %ahon 1)3-1))" +,- 2.(
III. Pamamaraan:
'. /animulang 0awain:
1. /agsasanay 9 /agsasabi ng kahulugan at kahalagahan ng isang narseri.
2. Balik-aral 9 /ag-uulat ng tungkol sa kabutihang nai%u%ulot ng pagnanarseri.
B. /anlinang na 0awain:
1. /ag-ganyak 9 Magpakita ng isang magan%ang larawan ng huwarang narseri. 'lamin ang
%am%amin ng mga bata tungkol %ito.
2. 1alasalitaan
rokis see%bo8 rooting me%ium
3. /agbuo ng &uliranin 9 /asagutan ang D'lamin Mo"E %ahon 1)( ng Batayang 'klat
pagkatapos ng talakayan.
(. aranasan sa /agkatuto
(.1 .pasyal ang mga bats sa bakuran ng paaralan at gunmawa ng sur<ey ng pinakamainam na
lugar na maaaring gawing narseri.
(.2 Magpagawa ng krokis ng napiling lugar.
(.3 .pahasa ang Batayang 'klat sa %ahon 1)3-1)(.
(.( /atnubayan ang mga bata sa paggawa ng planong pamproyekto sa paggawa ng payak na
narseri batay sa ginawang sur<ey at mga kagamitang ipinakita.
-. /angwakas na 0awain:
1. Paglalahat:
1ingnan sa hatayang aklat ang 21an%aan Mo"2 %ahon 1)(.
IV. Pagtataya:
a. .sulat ang bahagi ng plano ng proyekto na tinutukoy:
___ 1. 'ng sunu%-suno% na hakbang sa paggawa ng proyekto.
___ 2. Mga %ahilan kung bakit gagawa ng proyekto.
___ 3. Mga kailangan sa paggawa ng proyekto.
b. /asagutan ang 2&uhukan Mo"2 %ahon 1)) ng Batayang 'klat.
V. Takdang-Aralin:
.pagawa an%* 20awin Mo"2 %ahon 1)) ng Batayang 'klat.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________
EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Matukoy ang mga pamamaraan sa pagpaparami ng halaman.
2. Maisagawa ang pagpaparami ng halaman tula% ng pagpupunla at pagpapa-ugat.
II. Paksang Aralin:
/agpaparami ng Halaman
a. Bilang ng araw - (
b. agamitan - .to$k" s$ion" kutsilyo" itak" tape" alambre" bunot ng niyog
$. &anggunian - Batayang 'klat" %ahon 1)3-13?* +,- 2.) - 2.).1
III. Pamamaraan:
'. /animulang 0awain:
1. /agsasanay - /ag-uuri ng mga halarnan na matatagpuan sa narseri.
2. Balik-aral - /aggunita sa mga salik ng matagumpay na pagnanarseri.
B. /anlinang na 0awain:
1. /agganyak - Magpakita ng isang halimbawa ng halamang tumutubo sa pamamagitan ng
pagpapaugat o mar$otting na namunga o namulaklak na.
2. 1alasalitaan
$ambium layer mar$otting
3. /agbuo ng &uliranin - .pabasa ang 2'lamin Mo"2 %ahon 1)@ ng Batayang 'klat at pasagutan
pagkatapos ng talakayan.
(. aranasan sa /agkatuto
(.1 Magpakitang-turo ng mga hakbang sa paggawa ng bawat isa sa mga pamamaraan ng
pagpaparami ng halarnan.
(.2 Humingi ng ganting pakitang-gawa ng isang bata sa bawat paraang ipinakita.
(.3 .pahasa ang Batayang 'klat" %ahon 1)3-1)7 at talakayin ang inga hakbang sa
pagpapaparami ng halaman.
-. /angwakas na 0awain:
1. Paglalahat:
.pabasa ang 241an%aan Mo"2 %ahon 1)@ ng Batayang 'klat.
IV. Pagtataya:
/agtambalin ang Hanay ' at Hanay B. .sulat ang titik ng tamang sagot.
' B
1. 0umagamit ng buto sa pagpaparami ng halaman a. bunot ng niyog
2. Bamumunga o namumulaklak habang pinauugat b. pagpupunla
3. /ambalot sa lupang pantakip sa pinaugat na sanga $. pag%urugtong
%. pagma-mar$ot
V. Takdang-Aralin:
.pagawa ang 20awin Mo"2 %ahon 13? ng Batayang 'klat.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________
EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Matukoy ang mga pamamaraan sa pagpaparami ng halaman.
2. Maisagawa ang pagpaparami ng halaman tula% ng pagpupunla at pagpapa-ugat.
II. Paksang Aralin:
/agpaparami ng Halaman
a. Bilang ng araw - (
b. agamitan - .to$k" s$ion" kutsilyo" itak" tape" alambre" bunot ng niyog
$. &anggunian - Batayang 'klat" %ahon 1)3-13?* +,- 2.) - 2.).1
III. Pamamaraan:
'. /animulang 0awain:
1. /agsasanay - /ag-uuri ng mga halarnan na matatagpuan sa narseri.
2. Balik-aral - /aggunita sa mga salik ng matagumpay na pagnanarseri.
B. /anlinang na 0awain:
1. /agganyak - Magpakita ng isang halimbawa ng halamang tumutubo sa pamamagitan ng
pagpapaugat o mar$otting na namunga o namulaklak na.
2. 1alasalitaan
$ambium layer mar$otting
3. /agbuo ng &uliranin - .pabasa ang 2'lamin Mo"2 %ahon 1)@ ng Batayang 'klat at pasagutan
pagkatapos ng talakayan.
(. aranasan sa /agkatuto
(.1 Magpakitang-turo ng mga hakbang sa paggawa ng bawat isa sa mga pamamaraan ng
pagpaparami ng halarnan.
(.2 Humingi ng ganting pakitang-gawa ng isang bata sa bawat paraang ipinakita.
(.3 .pahasa ang Batayang 'klat" %ahon 1)3-1)7 at talakayin ang inga hakbang sa
pagpapaparami ng halaman.
-. /angwakas na 0awain:
1. Paglalahat:
.pabasa ang 241an%aan Mo"2 %ahon 1)@ ng Batayang 'klat.
IV. Pagtataya:
/agtambalin ang Hanay ' at Hanay B. .sulat ang titik ng tamang sagot.
' B
1. 0umagamit ng buto sa pagpaparami ng halaman a. bunot ng niyog
2. Bamumunga o namumulaklak habang pinauugat b. pagpupunla
3. /ambalot sa lupang pantakip sa pinaugat na sanga $. pag%urugtong
%. pagma-mar$ot
V. Takdang-Aralin:
.pagawa ang 20awin Mo"2 %ahon 13? ng Batayang 'klat.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________
EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Matukoy ang mga pamamaraan sa pagpaparami ng halaman.
2. Maisagawa ang pagpaparami ng halaman tula% ng pagpupunla at pagpapa-ugat.
II. Paksang Aralin:
/agpaparami ng Halaman
a. Bilang ng araw - (
b. agamitan - .to$k" s$ion" kutsilyo" itak" tape" alambre" bunot ng niyog
$. &anggunian - Batayang 'klat" %ahon 1)3-13?* +,- 2.) - 2.).1
III. Pamamaraan:
'. /animulang 0awain:
1. /agsasanay - /ag-uuri ng mga halarnan na matatagpuan sa narseri.
2. Balik-aral - /aggunita sa mga salik ng matagumpay na pagnanarseri.
B. /anlinang na 0awain:
1. /agganyak - Magpakita ng isang halimbawa ng halamang tumutubo sa pamamagitan ng
pagpapaugat o mar$otting na namunga o namulaklak na.
2. 1alasalitaan
$ambium layer mar$otting
3. /agbuo ng &uliranin - .pabasa ang 2'lamin Mo"2 %ahon 1)@ ng Batayang 'klat at pasagutan
pagkatapos ng talakayan.
(. aranasan sa /agkatuto
(.1 Magpakitang-turo ng mga hakbang sa paggawa ng bawat isa sa mga pamamaraan ng
pagpaparami ng halarnan.
(.2 Humingi ng ganting pakitang-gawa ng isang bata sa bawat paraang ipinakita.
(.3 .pahasa ang Batayang 'klat" %ahon 1)3-1)7 at talakayin ang inga hakbang sa
pagpapaparami ng halaman.
-. /angwakas na 0awain:
1. Paglalahat:
.pabasa ang 241an%aan Mo"2 %ahon 1)@ ng Batayang 'klat.
IV. Pagtataya:
/agtambalin ang Hanay ' at Hanay B. .sulat ang titik ng tamang sagot.
' B
1. 0umagamit ng buto sa pagpaparami ng halaman a. bunot ng niyog
2. Bamumunga o namumulaklak habang pinauugat b. pagpupunla
3. /ambalot sa lupang pantakip sa pinaugat na sanga $. pag%urugtong
%. pagma-mar$ot
V. Takdang-Aralin:
.pagawa ang 20awin Mo"2 %ahon 13? ng Batayang 'klat.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________
EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Matukoy ang mga pamamaraan sa pagpaparami ng halaman.
2. Maisagawa ang pagpaparami ng halaman tula% ng pagpupunla at pagpapa-ugat.
II. Paksang Aralin:
/agpaparami ng Halaman
a. Bilang ng araw - (
b. agamitan - .to$k" s$ion" kutsilyo" itak" tape" alambre" bunot ng niyog
$. &anggunian - Batayang 'klat" %ahon 1)3-13?* +,- 2.) - 2.).1
III. Pamamaraan:
'. /animulang 0awain:
1. /agsasanay - /ag-uuri ng mga halarnan na matatagpuan sa narseri.
2. Balik-aral - /aggunita sa mga salik ng matagumpay na pagnanarseri.
B. /anlinang na 0awain:
1. /agganyak - Magpakita ng isang halimbawa ng halamang tumutubo sa pamamagitan ng
pagpapaugat o mar$otting na namunga o namulaklak na.
2. 1alasalitaan
$ambium layer mar$otting
3. /agbuo ng &uliranin - .pabasa ang 2'lamin Mo"2 %ahon 1)@ ng Batayang 'klat at pasagutan
pagkatapos ng talakayan.
(. aranasan sa /agkatuto
(.1 Magpakitang-turo ng mga hakbang sa paggawa ng bawat isa sa mga pamamaraan ng
pagpaparami ng halarnan.
(.2 Humingi ng ganting pakitang-gawa ng isang bata sa bawat paraang ipinakita.
(.3 .pahasa ang Batayang 'klat" %ahon 1)3-1)7 at talakayin ang inga hakbang sa
pagpapaparami ng halaman.
-. /angwakas na 0awain:
1. Paglalahat:
.pabasa ang 241an%aan Mo"2 %ahon 1)@ ng Batayang 'klat.
IV. Pagtataya:
/agtambalin ang Hanay ' at Hanay B. .sulat ang titik ng tamang sagot.
' B
1. 0umagamit ng buto sa pagpaparami ng halaman a. bunot ng niyog
2. Bamumunga o namumulaklak habang pinauugat b. pagpupunla
3. /ambalot sa lupang pantakip sa pinaugat na sanga $. pag%urugtong
%. pagma-mar$ot
V. Takdang-Aralin:
.pagawa ang 20awin Mo"2 %ahon 13? ng Batayang 'klat.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________
EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Matukoy at mapili ang niahusay na uri ng hayop na aalagaan.
2. Masuno% ang mga panuntunang pangkaligtasan sa pag-aalaga rig hayop.
3. Masuno% ang wastong pamamaraan sa pag-aalaga ng hayop.
(. Maipakita ang kasiyahan sa pag-aalaga ng hayop.
II. Paksang Aralin: /ag-aalaga ng mga Hayop
a. Bilang ng araw - 3
b. agamitan - Mga babasahing galing sa 1,!- tungkol sa pag-aalaga ng hayop
$. &anggunian - Batayang 'klat" %ahon 131-133: +,- 3 - 3.3
III. Pamamaraan:
'. /animulang 0awain:
1. /agsasanay - /agsasabi ng iba4t ibang hayop na maaaring alagaan.
2. Balik-aral - Magpakuwento ng karanasan sa pag-aalaga ng hayop.
B. /anlinang na 0awain:
1. /agganyak - 1awagin ang pansin ng mga bata sa paskilan6 bulletin boar% ng mga hayop.
Humingi ng puma.
2. 1alasalitaan
arti#i$ial broo%er %ropping boar% broiler
3. /agbuo rig &uliranin - 1ingnan ang 2'lamin Mo"2 %ahon 13) rig Batayang 'klat at pasagutan
pagkatapos ng talakayan.
(. aranasan sa /agkatuto
(.1 Makipag-ugnayan sa guro ng me%ia upang makapanoo% ang mga bata ng sli%es tungkol
sa pag-aalaga ng hayop. (.2 .pakuwento sa mga hata ang kanilang karanasan sa pag-
aalaga ng hayop.
(.3 Basahin ang teksto sa %ahon 131-13( ng Batayang 'klat at talakayin ang nilalaman nito.
(.( Magkuwento ng mga matagumpay na paghahayupan sa pamayanan.
-. /angwakas na 0awain:
1. Paglalahat:
.pabasa ang 21an%aan Mo"2 %ahon 13) ng Batayang 'klat.
IV. Pagtataya:
&agutin ng 1ama o Mali.
______ 1. 'ng manok ay nakapagbibigay ng itlog at karne.
______ 2. .lagay ang kahulugan ng manok malapit sa maraming tao.
______ 3. 'ng pagkain ng manok ang pinakamalaking gastos sa pagmamanukan.
V. Takdang-Aralin:
/ag-alagin ang mga bata ng isang uri ng hayop sa kanilang bakuran at ipalala ang kanilang
nagging karanasan.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________
EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Matukoy at mapili ang niahusay na uri ng hayop na aalagaan.
2. Masuno% ang mga panuntunang pangkaligtasan sa pag-aalaga rig hayop.
3. Masuno% ang wastong pamamaraan sa pag-aalaga ng hayop.
(. Maipakita ang kasiyahan sa pag-aalaga ng hayop.
II. Paksang Aralin: /ag-aalaga ng mga Hayop
a. Bilang ng araw - 3
b. agamitan - Mga babasahing galing sa 1,!- tungkol sa pag-aalaga ng hayop
$. &anggunian - Batayang 'klat" %ahon 131-133: +,- 3 - 3.3
III. Pamamaraan:
'. /animulang 0awain:
1. /agsasanay - /agsasabi ng iba4t ibang hayop na maaaring alagaan.
2. Balik-aral - Magpakuwento ng karanasan sa pag-aalaga ng hayop.
B. /anlinang na 0awain:
1. /agganyak - 1awagin ang pansin ng mga bata sa paskilan6 bulletin boar% ng mga hayop.
Humingi ng puma.
2. 1alasalitaan
arti#i$ial broo%er %ropping boar% broiler
3. /agbuo rig &uliranin - 1ingnan ang 2'lamin Mo"2 %ahon 13) rig Batayang 'klat at pasagutan
pagkatapos ng talakayan.
(. aranasan sa /agkatuto
(.1 Makipag-ugnayan sa guro ng me%ia upang makapanoo% ang mga bata ng sli%es tungkol
sa pag-aalaga ng hayop. (.2 .pakuwento sa mga hata ang kanilang karanasan sa pag-
aalaga ng hayop.
(.3 Basahin ang teksto sa %ahon 131-13( ng Batayang 'klat at talakayin ang nilalaman nito.
(.( Magkuwento ng mga matagumpay na paghahayupan sa pamayanan.
-. /angwakas na 0awain:
1. Paglalahat:
.pabasa ang 21an%aan Mo"2 %ahon 13) ng Batayang 'klat.
IV. Pagtataya:
&agutin ng 1ama o Mali.
______ 1. 'ng manok ay nakapagbibigay ng itlog at karne.
______ 2. .lagay ang kahulugan ng manok malapit sa maraming tao.
______ 3. 'ng pagkain ng manok ang pinakamalaking gastos sa pagmamanukan.
V. Takdang-Aralin:
/ag-alagin ang mga bata ng isang uri ng hayop sa kanilang bakuran at ipalala ang kanilang
nagging karanasan.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________
EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Matukoy at mapili ang niahusay na uri ng hayop na aalagaan.
2. Masuno% ang mga panuntunang pangkaligtasan sa pag-aalaga rig hayop.
3. Masuno% ang wastong pamamaraan sa pag-aalaga ng hayop.
(. Maipakita ang kasiyahan sa pag-aalaga ng hayop.
II. Paksang Aralin: /ag-aalaga ng mga Hayop
a. Bilang ng araw - 3
b. agamitan - Mga babasahing galing sa 1,!- tungkol sa pag-aalaga ng hayop
$. &anggunian - Batayang 'klat" %ahon 131-133: +,- 3 - 3.3
III. Pamamaraan:
'. /animulang 0awain:
1. /agsasanay - /agsasabi ng iba4t ibang hayop na maaaring alagaan.
2. Balik-aral - Magpakuwento ng karanasan sa pag-aalaga ng hayop.
B. /anlinang na 0awain:
1. /agganyak - 1awagin ang pansin ng mga bata sa paskilan6 bulletin boar% ng mga hayop.
Humingi ng puma.
2. 1alasalitaan
arti#i$ial broo%er %ropping boar% broiler
3. /agbuo rig &uliranin - 1ingnan ang 2'lamin Mo"2 %ahon 13) rig Batayang 'klat at pasagutan
pagkatapos ng talakayan.
(. aranasan sa /agkatuto
(.1 Makipag-ugnayan sa guro ng me%ia upang makapanoo% ang mga bata ng sli%es tungkol
sa pag-aalaga ng hayop. (.2 .pakuwento sa mga hata ang kanilang karanasan sa pag-
aalaga ng hayop.
(.3 Basahin ang teksto sa %ahon 131-13( ng Batayang 'klat at talakayin ang nilalaman nito.
(.( Magkuwento ng mga matagumpay na paghahayupan sa pamayanan.
-. /angwakas na 0awain:
1. Paglalahat:
.pabasa ang 21an%aan Mo"2 %ahon 13) ng Batayang 'klat.
IV. Pagtataya:
&agutin ng 1ama o Mali.
______ 1. 'ng manok ay nakapagbibigay ng itlog at karne.
______ 2. .lagay ang kahulugan ng manok malapit sa maraming tao.
______ 3. 'ng pagkain ng manok ang pinakamalaking gastos sa pagmamanukan.
V. Takdang-Aralin:
/ag-alagin ang mga bata ng isang uri ng hayop sa kanilang bakuran at ipalala ang kanilang
nagging karanasan.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________
EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Matukoy at mapili ang niahusay na uri ng hayop na aalagaan.
2. Masuno% ang mga panuntunang pangkaligtasan sa pag-aalaga rig hayop.
3. Masuno% ang wastong pamamaraan sa pag-aalaga ng hayop.
(. Maipakita ang kasiyahan sa pag-aalaga ng hayop.
II. Paksang Aralin: /ag-aalaga ng mga Hayop
a. Bilang ng araw - 3
b. agamitan - Mga babasahing galing sa 1,!- tungkol sa pag-aalaga ng hayop
$. &anggunian - Batayang 'klat" %ahon 131-133: +,- 3 - 3.3
III. Pamamaraan:
'. /animulang 0awain:
1. /agsasanay - /agsasabi ng iba4t ibang hayop na maaaring alagaan.
2. Balik-aral - Magpakuwento ng karanasan sa pag-aalaga ng hayop.
B. /anlinang na 0awain:
1. /agganyak - 1awagin ang pansin ng mga bata sa paskilan6 bulletin boar% ng mga hayop.
Humingi ng puma.
2. 1alasalitaan
arti#i$ial broo%er %ropping boar% broiler
3. /agbuo rig &uliranin - 1ingnan ang 2'lamin Mo"2 %ahon 13) rig Batayang 'klat at pasagutan
pagkatapos ng talakayan.
(. aranasan sa /agkatuto
(.1 Makipag-ugnayan sa guro ng me%ia upang makapanoo% ang mga bata ng sli%es tungkol
sa pag-aalaga ng hayop. (.2 .pakuwento sa mga hata ang kanilang karanasan sa pag-
aalaga ng hayop.
(.3 Basahin ang teksto sa %ahon 131-13( ng Batayang 'klat at talakayin ang nilalaman nito.
(.( Magkuwento ng mga matagumpay na paghahayupan sa pamayanan.
-. /angwakas na 0awain:
1. Paglalahat:
.pabasa ang 21an%aan Mo"2 %ahon 13) ng Batayang 'klat.
IV. Pagtataya:
&agutin ng 1ama o Mali.
______ 1. 'ng manok ay nakapagbibigay ng itlog at karne.
______ 2. .lagay ang kahulugan ng manok malapit sa maraming tao.
______ 3. 'ng pagkain ng manok ang pinakamalaking gastos sa pagmamanukan.
V. Takdang-Aralin:
/ag-alagin ang mga bata ng isang uri ng hayop sa kanilang bakuran at ipalala ang kanilang
nagging karanasan.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________
EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Matukoy at mapili ang niahusay na uri ng hayop na aalagaan.
2. Masuno% ang mga panuntunang pangkaligtasan sa pag-aalaga rig hayop.
3. Masuno% ang wastong pamamaraan sa pag-aalaga ng hayop.
(. Maipakita ang kasiyahan sa pag-aalaga ng hayop.
II. Paksang Aralin: /ag-aalaga ng mga Hayop
a. Bilang ng araw - 3
b. agamitan - Mga babasahing galing sa 1,!- tungkol sa pag-aalaga ng hayop
$. &anggunian - Batayang 'klat" %ahon 131-133: +,- 3 - 3.3
III. Pamamaraan:
'. /animulang 0awain:
1. /agsasanay - /agsasabi ng iba4t ibang hayop na maaaring alagaan.
2. Balik-aral - Magpakuwento ng karanasan sa pag-aalaga ng hayop.
B. /anlinang na 0awain:
1. /agganyak - 1awagin ang pansin ng mga bata sa paskilan6 bulletin boar% ng mga hayop.
Humingi ng puma.
2. 1alasalitaan
arti#i$ial broo%er %ropping boar% broiler
3. /agbuo rig &uliranin - 1ingnan ang 2'lamin Mo"2 %ahon 13) rig Batayang 'klat at pasagutan
pagkatapos ng talakayan.
(. aranasan sa /agkatuto
(.1 Makipag-ugnayan sa guro ng me%ia upang makapanoo% ang mga bata ng sli%es tungkol
sa pag-aalaga ng hayop. (.2 .pakuwento sa mga hata ang kanilang karanasan sa pag-
aalaga ng hayop.
(.3 Basahin ang teksto sa %ahon 131-13( ng Batayang 'klat at talakayin ang nilalaman nito.
(.( Magkuwento ng mga matagumpay na paghahayupan sa pamayanan.
-. /angwakas na 0awain:
1. Paglalahat:
.pabasa ang 21an%aan Mo"2 %ahon 13) ng Batayang 'klat.
IV. Pagtataya:
&agutin ng 1ama o Mali.
______ 1. 'ng manok ay nakapagbibigay ng itlog at karne.
______ 2. .lagay ang kahulugan ng manok malapit sa maraming tao.
______ 3. 'ng pagkain ng manok ang pinakamalaking gastos sa pagmamanukan.
V. Takdang-Aralin:
/ag-alagin ang mga bata ng isang uri ng hayop sa kanilang bakuran at ipalala ang kanilang
nagging karanasan.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________
EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Matukoy at mapili ang niahusay na uri ng hayop na aalagaan.
2. Masuno% ang mga panuntunang pangkaligtasan sa pag-aalaga rig hayop.
3. Masuno% ang wastong pamamaraan sa pag-aalaga ng hayop.
(. Maipakita ang kasiyahan sa pag-aalaga ng hayop.
II. Paksang Aralin: /ag-aalaga ng mga Hayop
a. Bilang ng araw - 3
b. agamitan - Mga babasahing galing sa 1,!- tungkol sa pag-aalaga ng hayop
$. &anggunian - Batayang 'klat" %ahon 131-133: +,- 3 - 3.3
III. Pamamaraan:
'. /animulang 0awain:
1. /agsasanay - /agsasabi ng iba4t ibang hayop na maaaring alagaan.
2. Balik-aral - Magpakuwento ng karanasan sa pag-aalaga ng hayop.
B. /anlinang na 0awain:
1. /agganyak - 1awagin ang pansin ng mga bata sa paskilan6 bulletin boar% ng mga hayop.
Humingi ng puma.
2. 1alasalitaan
arti#i$ial broo%er %ropping boar% broiler
3. /agbuo rig &uliranin - 1ingnan ang 2'lamin Mo"2 %ahon 13) rig Batayang 'klat at pasagutan
pagkatapos ng talakayan.
(. aranasan sa /agkatuto
(.1 Makipag-ugnayan sa guro ng me%ia upang makapanoo% ang mga bata ng sli%es tungkol
sa pag-aalaga ng hayop. (.2 .pakuwento sa mga hata ang kanilang karanasan sa pag-
aalaga ng hayop.
(.3 Basahin ang teksto sa %ahon 131-13( ng Batayang 'klat at talakayin ang nilalaman nito.
(.( Magkuwento ng mga matagumpay na paghahayupan sa pamayanan.
-. /angwakas na 0awain:
1. Paglalahat:
.pabasa ang 21an%aan Mo"2 %ahon 13) ng Batayang 'klat.
IV. Pagtataya:
&agutin ng 1ama o Mali.
______ 1. 'ng manok ay nakapagbibigay ng itlog at karne.
______ 2. .lagay ang kahulugan ng manok malapit sa maraming tao.
______ 3. 'ng pagkain ng manok ang pinakamalaking gastos sa pagmamanukan.
V. Takdang-Aralin:
/ag-alagin ang mga bata ng isang uri ng hayop sa kanilang bakuran at ipalala ang kanilang
nagging karanasan.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________
EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Makatulong sa pamamahala ng mga pro%uktong galing sa inaalagaang hayop.
2. Makasuno% sa mga umiiral na alituntunin sa pook tungkol sa pagbibili ng mga pro%ukto.
3. Maipakita ang pakikiisa sa pamayanan nang may kawilihan sa pamamagitan ng pagbibili o
pagsasapamilihan ng mga inaalagaang hayop.
II. Paksang Aralin: /agsasapamiiihan ng mga /ro%uktong 0aling sa .naalagaang Hayop
a. Biking ttg araw - 2
b. aganiitan - tray ng itlog" mga larawan ng pinagbibiling pro%ukto galing sa hayop
$. &anggunian - Batayang 'klat" %ahon 135- 13@
III. Pamamaraan:
'. /animulang 0awain:
1. /agsasanay - 0umawa ng tsart ng mga pagkain na galing sa hayop.
2. Balik-aral - /ag-uulat ng ginawang pagmamasi% sa pinakamalapit na nag-aalaga ng hayop.
B. /anlinang na 0awain:
1. /agganyak - /agsasabi ng mga pahoritong pagkain na galing sa hayop.
2. 1alasalitaan
pagsasapamilihan pamilihang bayan buwis
3. /agbuo ng &uliranin - /asagutan ang 2'lamin Mo"2 %ahon 137 ng Batayang 'klat
pagkatapos ng talakayan.
(. aranasan sa /agkatuto
(.1 /agkuwentuhin ang mga bata ng kanilang mga namasi%6 karanasan tungkol sa
pagsasapamilihan ng kanilang pro%ukto na galing sa hayop.
(.2 Bigyan ang mga bata ng mga gabay sa pakikipanayam sa mga tin%era ng balut at penoy o
manok tungkol sa pagpapanatili ng mataas na uri ng panin%a at pagkukwenta ng tamang
presyo.
-. /angwakas na 0awain:
1. Paglalahat:
.pabasa ang 21an%aan Mo"2 %ahon 137 ng Batayang 'klat.
IV. Pagtataya:
,agyan ng  kung ang binanggit na gawi ay wasto at 8 kung hin%i wasto.
_____ 1. .lagay sa tray na karton ang mga itlog na ipagbibili.
_____ 2. Maaaring ipagbili ang manok na buhay o kinatay na.
_____ 3. /are-pareho ang presyo ng itlog" malaki man o rnaliit.
_____ (. Hin%i kailangan ang pahintulot ng sinuman sa pagsasapamilihan ng pro%ukto.
_____ ). 'ng itlog ng itik o bibe ay ginagawang balut.
V. Takdang-Aralin:
.pagawa sa mga bata ang pangalawang gawain ng 20awin Mo"2 %ahon 13@ ng Batayang 'klat.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________
EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Makatulong sa pamamahala ng mga pro%uktong galing sa inaalagaang hayop.
2. Makasuno% sa mga umiiral na alituntunin sa pook tungkol sa pagbibili ng mga pro%ukto.
3. Maipakita ang pakikiisa sa pamayanan nang may kawilihan sa pamamagitan ng pagbibili o
pagsasapamilihan ng mga inaalagaang hayop.
II. Paksang Aralin: /agsasapamiiihan ng mga /ro%uktong 0aling sa .naalagaang Hayop
a. Biking ttg araw - 2
b. aganiitan - tray ng itlog" mga larawan ng pinagbibiling pro%ukto galing sa hayop
$. &anggunian - Batayang 'klat" %ahon 135- 13@
III. Pamamaraan:
'. /animulang 0awain:
1. /agsasanay - 0umawa ng tsart ng mga pagkain na galing sa hayop.
2. Balik-aral - /ag-uulat ng ginawang pagmamasi% sa pinakamalapit na nag-aalaga ng hayop.
B. /anlinang na 0awain:
1. /agganyak - /agsasabi ng mga pahoritong pagkain na galing sa hayop.
2. 1alasalitaan
pagsasapamilihan pamilihang bayan buwis
3. /agbuo ng &uliranin - /asagutan ang 2'lamin Mo"2 %ahon 137 ng Batayang 'klat
pagkatapos ng talakayan.
(. aranasan sa /agkatuto
(.1 /agkuwentuhin ang mga bata ng kanilang mga namasi%6 karanasan tungkol sa
pagsasapamilihan ng kanilang pro%ukto na galing sa hayop.
(.2 Bigyan ang mga bata ng mga gabay sa pakikipanayam sa mga tin%era ng balut at penoy o
manok tungkol sa pagpapanatili ng mataas na uri ng panin%a at pagkukwenta ng tamang
presyo.
-. /angwakas na 0awain:
1. Paglalahat:
.pabasa ang 21an%aan Mo"2 %ahon 137 ng Batayang 'klat.
IV. Pagtataya:
,agyan ng  kung ang binanggit na gawi ay wasto at 8 kung hin%i wasto.
_____ 1. .lagay sa tray na karton ang mga itlog na ipagbibili.
_____ 2. Maaaring ipagbili ang manok na buhay o kinatay na.
_____ 3. /are-pareho ang presyo ng itlog" malaki man o rnaliit.
_____ (. Hin%i kailangan ang pahintulot ng sinuman sa pagsasapamilihan ng pro%ukto.
_____ ). 'ng itlog ng itik o bibe ay ginagawang balut.
V. Takdang-Aralin:
.pagawa sa mga bata ang pangalawang gawain ng 20awin Mo"2 %ahon 13@ ng Batayang 'klat.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________
EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Matukoy ang iba4t ibang gawain sa sining pang-in%ustriya.
2. Mapahalagahan ang kabutihang %ulot ng bawat gawain.
II. Paksang Aralin: .ba4t ibang Cri ng 0awaing /ang-in%ustriya
a. Bilang ng araw - 2
b. agamitan - ,arawan rig iba4t ibang gawain sa &ining /angin%ustriya
$. &anggunian - Batayang 'klat" %ahon 15(-155
III. Pamamaraan:
'. /animulang 0awain:
1. /agsasanay - Magpakita ng ilang kagamitan na yari sa kahoy" metal" gawaing elektrisi%a%" at
iba pang gamit. 1ukuyin kung anong yari ang mga ito.
2. Balik-aral - /ag-uulat ng mga ginawang panayam sa mga tin%era kahapon.
B. /anlinang na 0awain:
1. /agganyak - 1awagin ang pansin ng mga bata sa lahat ng mga kagamitan na nasa sili%-aralan
at mga yari nito: kahoy" metal" at iba pa.
2. 1alasalitaan
latero kalasag han%i$ra#t
3. /aghuo ng &uliranin - /asagutan ang raga tanong sa 2'lamin Mo"2 %ahon 153 ng Batayang
'klat pagkatapos ng talakayan.
(. aranasan sa /agkatuto
(.1 Magpakita ng larawan ng iha4t ibang gawain sa sining pang-in%ustriya tula% ng pag-uukit"
pag-eelektrisyan" at iba pa. .patukoy sa mga bata ang mga gawain.
(.2 .pahasa ang teksto sa %ahon 15(-15) ng Batayang 'klat.
-. /angwakas na 0awain:
1. Paglalahat:
.pabasa ang 21an%aan Mo"2 %ahon 15) ng Batayang 'klat.
IV. Pagtataya:
.sulat ang tinutukoy ng bawat pangungusap.
____ 1. Mga kaalaman at kasanayang may kaugnayan sa kahoy
____ 2. .sang lawak sa gawaing pang - in%ustriya na may kaugnayan sa han%i$ra#ts.
____ 3. Mga gawaing may kaugnayan sa iba4t ibang uri ng metal.
____ (. .sang gawain sa siring pang-in%ustriya na nangangailangan ng ibayong pag-iingat.
____ ). 1aong may kaalaman at kasanayan sa paggawa kaugnay ng kuryente.
V. Takdang-Aralin:
Magpasaliksik ng karag%agang impormasyon sa iba4t ibang lawak ng sining pang-in%ustriya.
Mag-ulat ng nalikom.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________
EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Matukoy ang iba4t ibang gawain sa sining pang-in%ustriya.
2. Mapahalagahan ang kabutihang %ulot ng bawat gawain.
II. Paksang Aralin: .ba4t ibang Cri ng 0awaing /ang-in%ustriya
a. Bilang ng araw - 2
b. agamitan - ,arawan rig iba4t ibang gawain sa &ining /angin%ustriya
$. &anggunian - Batayang 'klat" %ahon 15(-155
III. Pamamaraan:
'. /animulang 0awain:
1. /agsasanay - Magpakita ng ilang kagamitan na yari sa kahoy" metal" gawaing elektrisi%a%" at
iba pang gamit. 1ukuyin kung anong yari ang mga ito.
2. Balik-aral - /ag-uulat ng mga ginawang panayam sa mga tin%era kahapon.
B. /anlinang na 0awain:
1. /agganyak - 1awagin ang pansin ng mga bata sa lahat ng mga kagamitan na nasa sili%-aralan
at mga yari nito: kahoy" metal" at iba pa.
2. 1alasalitaan
latero kalasag han%i$ra#t
3. /aghuo ng &uliranin - /asagutan ang raga tanong sa 2'lamin Mo"2 %ahon 153 ng Batayang
'klat pagkatapos ng talakayan.
(. aranasan sa /agkatuto
(.1 Magpakita ng larawan ng iha4t ibang gawain sa sining pang-in%ustriya tula% ng pag-uukit"
pag-eelektrisyan" at iba pa. .patukoy sa mga bata ang mga gawain.
(.2 .pahasa ang teksto sa %ahon 15(-15) ng Batayang 'klat.
-. /angwakas na 0awain:
1. Paglalahat:
.pabasa ang 21an%aan Mo"2 %ahon 15) ng Batayang 'klat.
IV. Pagtataya:
.sulat ang tinutukoy ng bawat pangungusap.
____ 1. Mga kaalaman at kasanayang may kaugnayan sa kahoy
____ 2. .sang lawak sa gawaing pang - in%ustriya na may kaugnayan sa han%i$ra#ts.
____ 3. Mga gawaing may kaugnayan sa iba4t ibang uri ng metal.
____ (. .sang gawain sa siring pang-in%ustriya na nangangailangan ng ibayong pag-iingat.
____ ). 1aong may kaalaman at kasanayan sa paggawa kaugnay ng kuryente.
V. Takdang-Aralin:
Magpasaliksik ng karag%agang impormasyon sa iba4t ibang lawak ng sining pang-in%ustriya.
Mag-ulat ng nalikom.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________
EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Matukoy ang mga sirang bahagi ng kasangkapan tula% ng paa ng silya" mesa" at iba pa.
2. Makapaghan%a ng kagamitang kakailanganin at masuno% sa wastong paraan ng pagkukumpuni.
3. Mapahalagahan ang pagkukumpuni ng mga sirang kagamitan sa tahanan at paaralan.
II. Paksang Aralin: /agkukumpuni ng mga &irang agamitan sa 1ahanan
a. Bilang ng araw - 2
b. agamitan - mga gamit sa pagkukumpuni ng sirang kagamitan" mesa" at silya na may
umuugang paa at san%alan" bumbilyang pamalit sa pun%i%ong ilaw" at sirang
e8tension $or%
$. &anggunian - Batayang 'klat" %ahon 157-172 +,- (.1.1. (.1.2" (.1.3" (.1.(
III. Pamamaraan:
'. /animulang 0awain:
1. /agsasanay - &uriin ang raga sumusuno% na kagarnitan sa pra$ti$e house o sili%-aralan na
ma%alas na may sirang bahagi: paa ng silya o mesa" pinto ng kabinet" sin%ihan ng ilaw"
e8tension $or%" at lababo.
2. Balik-aral
/ag-uulat ng mga bata tungkol sa mga proyektong maaaring gawin sa bawat lawak ng
0awaing /ang-in%ustriya.
B. /anlinang na 0awain:
1. /agganyak - /aglalaha% ng mga suliraning pangkalagayan tungkol sa mga %ulot ng sirang
kasangkapan sa tahanan at paaralan.
2. 1alasalitaan
bra$e #ilament un%erwriter4s knot &hort $ir$uit
#luores$ent re$epta$le kilowatts
3. /agbuo ng &uliranin - 1ingnan sa Batayang 'klat" 2'lamrn Mo2 %ahon 171-172.
(. aranasan sa /agkatutuo
(.1 Bigyang-pansin ang mga sirang hahagi ng mga kasangkapan at kagamitan sa sili%-aralan.
(.2 .pabasa ang Batayang 'klat" %ahon 157-17?.
(.3 Magpakitang-gawa ng wastong pagkukumpuni ng mga nabanggit na kasangkapan at
humingi ng ganting pakitang-gawa ng bawat pangkat.
-. /angwakas na 0awain:
1. Paglalahat:
.pabasa ang 41an%aan Mo2 %ahon 171 ng Batayang 'klat.
IV. Pagtataya:
/asagutan gang 2&uhukan Mo2 %ahon 172 ng Batayang 'klat.
V. Takdang-Aralin:
.pagawa ang 20awin Mo2 %ahon 172 ng Batayang 'klat.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________
EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Matukoy ang mga sirang bahagi ng kasangkapan tula% ng paa ng silya" mesa" at iba pa.
2. Makapaghan%a ng kagamitang kakailanganin at masuno% sa wastong paraan ng pagkukumpuni.
3. Mapahalagahan ang pagkukumpuni ng mga sirang kagamitan sa tahanan at paaralan.
II. Paksang Aralin: /agkukumpuni ng mga &irang agamitan sa 1ahanan
a. Bilang ng araw - 2
b. agamitan - mga gamit sa pagkukumpuni ng sirang kagamitan" mesa" at silya na may
umuugang paa at san%alan" bumbilyang pamalit sa pun%i%ong ilaw" at sirang
e8tension $or%
$. &anggunian - Batayang 'klat" %ahon 157-172 +,- (.1.1. (.1.2" (.1.3" (.1.(
III. Pamamaraan:
'. /animulang 0awain:
1. /agsasanay - &uriin ang raga sumusuno% na kagarnitan sa pra$ti$e house o sili%-aralan na
ma%alas na may sirang bahagi: paa ng silya o mesa" pinto ng kabinet" sin%ihan ng ilaw"
e8tension $or%" at lababo.
2. Balik-aral
/ag-uulat ng mga bata tungkol sa mga proyektong maaaring gawin sa bawat lawak ng
0awaing /ang-in%ustriya.
B. /anlinang na 0awain:
1. /agganyak - /aglalaha% ng mga suliraning pangkalagayan tungkol sa mga %ulot ng sirang
kasangkapan sa tahanan at paaralan.
2. 1alasalitaan
bra$e #ilament un%erwriter4s knot &hort $ir$uit
#luores$ent re$epta$le kilowatts
3. /agbuo ng &uliranin - 1ingnan sa Batayang 'klat" 2'lamrn Mo2 %ahon 171-172.
(. aranasan sa /agkatutuo
(.1 Bigyang-pansin ang mga sirang hahagi ng mga kasangkapan at kagamitan sa sili%-aralan.
(.2 .pabasa ang Batayang 'klat" %ahon 157-17?.
(.3 Magpakitang-gawa ng wastong pagkukumpuni ng mga nabanggit na kasangkapan at
humingi ng ganting pakitang-gawa ng bawat pangkat.
-. /angwakas na 0awain:
1. Paglalahat:
.pabasa ang 41an%aan Mo2 %ahon 171 ng Batayang 'klat.
IV. Pagtataya:
/asagutan gang 2&uhukan Mo2 %ahon 172 ng Batayang 'klat.
V. Takdang-Aralin:
.pagawa ang 20awin Mo2 %ahon 172 ng Batayang 'klat.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________
EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Maihan%a nang may kahusayan ang pagbabalak ng gawain.
1. Makapili ng gawain ayon sa pangangailangan" kakayahan" at mapagkukunan.
3. Maipakita ang pagiging malikhain sa pagbahalak ng proyekto.
(. Maihan%a ang %isenyo ng proyektong napili.
). Matukoy sa talaan ang %ami" espesipikasyon" at halaga ng mga kagamitan at materyales na
kailangan.
II. Paksang Aralin: /agbabalak ng 0awain
a. Bilang ng araw - 2
b. agamitan - mga halimbawa ng proyekto: pan%akot" napkin hol%er - metal6kahoy" pen$il
hol%er" at iba pa.
$. &anggunian - Batayang 'klat" %ahon 173-177" +,- ).3" ).3.1" ).3.2" ).3.3" ).3.(
III. Pamamaraan:
'. /animulang 0awain:
1. /agsasanay - /aggawa ng krokis ng isang halimbawa ng proyekto
2. Balik-aral - /ag-uulat sa klase ng ginawang talaan ng rnga proyektong maaaring gawin.
B. /anlinang na 0awain:
1. /agganyak - /agtatanghal ng mga magagan%ang huwaran ng mga proyekto.
2. 1alasalitaan
krokis espesipikasyon yunit
3. /agbuo ng &uliranin - 1ingnan ang mga katanungan sa 2'lamin Mo"2 %ahon 173-175 ng
Batayang 'klat.
(. aranasan sa /agkatuto
(.1 'no ang proyektoA Magsabi6magpakita ng mga proyektong ginagawa sa kapaligiran.
/aano sila naguumpisa ng proyektoA
Halimbawa: Bahay60usali
(.2 Magpakita ng mga proyektong inaasahang magagawa ng mga bata sa ika-) baitang.
(.3 .pabasa ang teksto sa %ahon 173-173 ng Batayang 'klat.
(.( 1alakayin ang talasalitaan. 1alakayin ang batayan sa wastong pagpili ng mga proyektong
gagawin.
-. /angwakas na 0awain:
1. Paglalahat:
.pabasa ang 21an%aan Mo"2 %ahon 173 ng Batayang 'klat.
IV. Pagtataya:
.sulat kung tama o mali ang isinasaa% ng pangungusap.
____ 1. Higit na mainam at kawili-wiling gawin ang proyektong simple.
____ 2. 'ng paggamit ng mga katutubong materyales sa gagawing proyekto ay rnaka%arag%ag sa
malaking gugugulin.
____ 3. 'ng kasanayan sa paggamit ng mga kagamitan at kasangkapan sa paggawa ay %apat
isaalang-alang sa pagpili ng gagawing proyekto.
V. Takdang-Aralin:
.patak%a sa mga bata ang pangalawang gawain sa 20awin Mo"2 %ahon 177 ng Batayang 'klat.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________
EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Maihan%a nang may kahusayan ang pagbabalak ng gawain.
1. Makapili ng gawain ayon sa pangangailangan" kakayahan" at mapagkukunan.
3. Maipakita ang pagiging malikhain sa pagbahalak ng proyekto.
(. Maihan%a ang %isenyo ng proyektong napili.
). Matukoy sa talaan ang %ami" espesipikasyon" at halaga ng mga kagamitan at materyales na
kailangan.
II. Paksang Aralin: /agbabalak ng 0awain
a. Bilang ng araw - 2
b. agamitan - mga halimbawa ng proyekto: pan%akot" napkin hol%er - metal6kahoy" pen$il
hol%er" at iba pa.
$. &anggunian - Batayang 'klat" %ahon 173-177" +,- ).3" ).3.1" ).3.2" ).3.3" ).3.(
III. Pamamaraan:
'. /animulang 0awain:
1. /agsasanay - /aggawa ng krokis ng isang halimbawa ng proyekto
2. Balik-aral - /ag-uulat sa klase ng ginawang talaan ng rnga proyektong maaaring gawin.
B. /anlinang na 0awain:
1. /agganyak - /agtatanghal ng mga magagan%ang huwaran ng mga proyekto.
2. 1alasalitaan
krokis espesipikasyon yunit
3. /agbuo ng &uliranin - 1ingnan ang mga katanungan sa 2'lamin Mo"2 %ahon 173-175 ng
Batayang 'klat.
(. aranasan sa /agkatuto
(.1 'no ang proyektoA Magsabi6magpakita ng mga proyektong ginagawa sa kapaligiran.
/aano sila naguumpisa ng proyektoA
Halimbawa: Bahay60usali
(.2 Magpakita ng mga proyektong inaasahang magagawa ng mga bata sa ika-) baitang.
(.3 .pabasa ang teksto sa %ahon 173-173 ng Batayang 'klat.
(.( 1alakayin ang talasalitaan. 1alakayin ang batayan sa wastong pagpili ng mga proyektong
gagawin.
-. /angwakas na 0awain:
1. Paglalahat:
.pabasa ang 21an%aan Mo"2 %ahon 173 ng Batayang 'klat.
IV. Pagtataya:
.sulat kung tama o mali ang isinasaa% ng pangungusap.
____ 1. Higit na mainam at kawili-wiling gawin ang proyektong simple.
____ 2. 'ng paggamit ng mga katutubong materyales sa gagawing proyekto ay rnaka%arag%ag sa
malaking gugugulin.
____ 3. 'ng kasanayan sa paggamit ng mga kagamitan at kasangkapan sa paggawa ay %apat
isaalang-alang sa pagpili ng gagawing proyekto.
V. Takdang-Aralin:
.patak%a sa mga bata ang pangalawang gawain sa 20awin Mo"2 %ahon 177 ng Batayang 'klat.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________
EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Matukoy at mapili ang angkop na kasangkapan na gagamitin sa paggawa.
2. Maipakita ang wasto at mingat na paggamit ng mga kasangkapan at kagarnitan.
3. Maipakita ang wastong pangangalaga ng mga kasangkapan at kagamitang ginamit.
II. Paksang Aralin: Mga asangkapan at agamitan sa /aggawa
a. Bilang ng araw - 2
b. agamitan - mga kasangkapan sa paggawa: martilyo" barena" $oping saw" katam" ripsaw" oil
stone" %isturnilya%or" s$rew" at iba pa
$. &anggunian - Batayang 'klat" %ahon 17@-1@3" +,- ).(" ).(.1" ).(.2
III. Pamamaraan:
'. /animulang 0awain:
1. /agsasanay - /agsasabi ng mga proyekto na nais gawin
2. Balik-aral - /aglalaha% ng ginawang planong pamproyekto
B. /anlinang na 0awain:
1. /agganyak - /agpapakita ng isang toolbo8 at mga laman nito.
2. 1alasalitaan
hilatsa paayon pahalang
3. /agbuo ng &uliranin - 1ingnan ang 2'lamin Mo"2 %ahon 1@2 ng Batayang 'klat.
(. aranasan sa /agkatuto
(.1 .pakita ang iba4t ibang kagamitan at kasangkapan sa paggawa at ipakita ang wastong
paggamit ng bawat isa.
(.2 /agpangkat-pangkatin ng mga bata ang mga kasangkapan ayon sa gamit.
(.3 .patukoy ang mga kasangkapang mayroon sila sa kanilang bahay at ipakuwento ang mga
karanasan sa paggamit ng raga ito.
-. /angwakas na 0awain:
1. Paglalahat:
.pabasa ang alga kaisipan sa 21an%aan Mo"2 %ahon 1@1 ng Batayang 'klat.
IV. Pagtataya:
1. Magpagawa ng tsart ng kasangkapan ayun sa gamit.
2. Magpakita ang mga bata ng wastong paglilinis at pagtatago ng mga kagamitan.
V. Takdang-Aralin:
.patak%a ang 20awin Mo"2 %ahon 1@3 ng Batayang 'klat.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________
EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Matukoy at mapili ang angkop na kasangkapan na gagamitin sa paggawa.
2. Maipakita ang wasto at mingat na paggamit ng mga kasangkapan at kagarnitan.
3. Maipakita ang wastong pangangalaga ng mga kasangkapan at kagamitang ginamit.
II. Paksang Aralin: Mga asangkapan at agamitan sa /aggawa
a. Bilang ng araw - 2
b. agamitan - mga kasangkapan sa paggawa: martilyo" barena" $oping saw" katam" ripsaw" oil
stone" %isturnilya%or" s$rew" at iba pa
$. &anggunian - Batayang 'klat" %ahon 17@-1@3" +,- ).(" ).(.1" ).(.2
III. Pamamaraan:
'. /animulang 0awain:
1. /agsasanay - /agsasabi ng mga proyekto na nais gawin
2. Balik-aral - /aglalaha% ng ginawang planong pamproyekto
B. /anlinang na 0awain:
1. /agganyak - /agpapakita ng isang toolbo8 at mga laman nito.
2. 1alasalitaan
hilatsa paayon pahalang
3. /agbuo ng &uliranin - 1ingnan ang 2'lamin Mo"2 %ahon 1@2 ng Batayang 'klat.
(. aranasan sa /agkatuto
(.1 .pakita ang iba4t ibang kagamitan at kasangkapan sa paggawa at ipakita ang wastong
paggamit ng bawat isa.
(.2 /agpangkat-pangkatin ng mga bata ang mga kasangkapan ayon sa gamit.
(.3 .patukoy ang mga kasangkapang mayroon sila sa kanilang bahay at ipakuwento ang mga
karanasan sa paggamit ng raga ito.
-. /angwakas na 0awain:
1. Paglalahat:
.pabasa ang alga kaisipan sa 21an%aan Mo"2 %ahon 1@1 ng Batayang 'klat.
IV. Pagtataya:
1. Magpagawa ng tsart ng kasangkapan ayun sa gamit.
2. Magpakita ang mga bata ng wastong paglilinis at pagtatago ng mga kagamitan.
V. Takdang-Aralin:
.patak%a ang 20awin Mo"2 %ahon 1@3 ng Batayang 'klat.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________
EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Maisa-isa ang mga panuntunang pangkaligtasan at pangkalusugan sa paggawa.
2. Mapahalagahan ang sariling gawi at kilos batay sa mga pamantayang ilalaha%.
II. Paksang Aralin: Mga /anuntunang /angkalusugan at /angkaligtasan sa /aggawa
a. Bilang ng araw - 1
b. agamitan - mga tsart ng panuntunan sa paggawa
$. &anggunian - Batayang 'klat" %ahon 1@(-1@5 +,- ).(.3
III. Pamamaraan:
'. /animulang 0awain:
1. /agsasanay - /ag-iisa-isa sa ilang kasangkapang matatalas na maaaring maging sanhi ng
sakuna.
2. Balik-aral - /aglalaha% ng mga Bata ng kanilang ginawang tsart ng kasangkapan ayon sa
gamit.
B. /anlinang na 0awain:
1. /agganyak - /agpapakita ng mga ligtas na lalagyan o taguan ng kasangkapan.
2. 1alasalitaan
trans#ormer insulator lathe ma$hine
3. /agbuo ng &uliranin - .pabasa ang inga tanong sa 2'lamin Mo"2 %ahon 1@3 ng Batayang
'klat.
(. aranasan sa /agkatuto
(.1 Magbalik-aral sa mga gawain ng bawat pangkat. Hayaang mag-ulat ang mga li%er tungkol
sa pag-unla% ng bawat isang kasapi ng kani-kanilang proyekto.
(.2 0awing pagganyak ang pagtanong sa kanila kung paano sila nag-iingat sa kanilang
paggawa lalung-lalo na sa paggamit ng maseselang kasangkapan at %ekuryenteng
kagamitan.
(.3 1alakayin ang paksa sa tulong ng mga larawan" pakikibahagi ng kani-kanilang kuro-kuro
at karanasan.
-. /angwakas na 0awain:
1. Paglalahat:
.pahasa ang 21an%aan Mo"2 %ahon 1@)ng Batayang 'klat.
IV. Pagtataya:
1. .tala sa pisara ang %alawang talaan" isa para sa pangkaligtasang gawi at isa para sa
pangkalusugang gawi.
2. Bigyan ng pagkakataon ang mga bata na inaisulat ang kani-kanilang maihabahagi sa talaan.
3. Bumuo ng pangkatang tseklis batay sa mga panuntunang inihan%a.
V. Takdang-Aralin:
.patak%a sa mga bata ang 20awin Mo"2 %ahon 1@5 ng Batayang 'klat.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________
EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Maihan%a nang may kahusayan ang plano ng isang gawain.
2. Makapili ng gawain ayon sa pangangailangan" kakayahan" at pinagkukunan.
3. Makagawa ng %isenyo ng proyekto at maitala ang wastong hakhang sa paggawa.
(. Makapagtala ng %ami" espesilpikasyon" halaga ng materyales" at kagamitang kailangan sa
paggawa.
). Maipakita ang pagtitipi% at pagpapahalaga sa mga kagamitan sa kapaligiran.
3. Maipamalas ang kawilihan sa paggawa.
II. Paksang Aralin: /aggawa ng /royekto
a. Bilang ng araw - 2
b. agamitan - /lano ng /royekto at ang huwaran" mga kagamitan para sa napiling proyekto
$. &anggunian - Batayang 'klat" %ahon 1@7-2?3" +,- ).)" ).3" ).5" ).7
III. Pamamaraan:
'. /animulang 0awain:
1. /agsasanay - /ag-aayos sa wastong pagkakasunu%-suno% ng mga bahagi ng planong
pamproyekto.
2. Balik-aral - /aglalaha%6/ag-uulat ng mga ginawang talata tungkol sa kahalagahan ng plano
ng proyekto.
B. /anlinang na 0awain:
1. /agganyak - /agpapakita sa huwarang proyekto
2. 1alasalitaan
kawa% terminal plug un%erwriter4s knot
tester male plug
3. /agbuo ng &uliranin - /asagutan ang 2'larnin Mo"2 %ahon 2?2 ng Batayang 'klat
pagkatapos ng talakayan.
(. aranasan sa /agkatuto
(.1 /agganyak - Magpakita ng tsart ng plano ng proyekto.
(.2 Basahin ang teksto sa %ahon 1@7-2?? ng Batayang 'klat tungkol sa hakbang sa /aggawa
ng /royekto.
(.3 1alakayin ang halaga ng paggawa ng plano at paraan ng pagsulat ng nilalaman.
(.( Magpakitang-turo sa paggawa ng proyekto sa pagsuno% sa plano ng paggawa.
Halimbawa: +8tension -or%
(.) Magpagawa sa mga mag-aaral ng plano ng proyekto tungkol sa napiling proyekto.
a. walis tingting %. enkwa%ernasyon
b. san%alan ng aklat e. papel na basket
$. napkin hol%er
-. /angwakas na 0awain:
1. Paglalahat:
.pasagot ang 21an%aan Mo"2 %ahon 2?1 ng Batayang 'klat.
IV. Pagtataya:
Magpagwa ng plano ng proyekto para sa gawaing napili o sa itinak%a ng guro.
V. Takdang-Aralin:
.patak%a ang D0awain Mo"E %ahon 2?3 ng Batayang 'klat.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________
EPP V
Date: ____________
I. Layunin:
1. Maihan%a nang may kahusayan ang plano ng isang gawain.
2. Makapili ng gawain ayon sa pangangailangan" kakayahan" at pinagkukunan.
3. Makagawa ng %isenyo ng proyekto at maitala ang wastong hakhang sa paggawa.
(. Makapagtala ng %ami" espesilpikasyon" halaga ng materyales" at kagamitang kailangan sa
paggawa.
). Maipakita ang pagtitipi% at pagpapahalaga sa mga kagamitan sa kapaligiran.
3. Maipamalas ang kawilihan sa paggawa.
II. Paksang Aralin: /aggawa ng /royekto
a. Bilang ng araw - 2
b. agamitan - /lano ng /royekto at ang huwaran" mga kagamitan para sa napiling proyekto
$. &anggunian - Batayang 'klat" %ahon 1@7-2?3" +,- ).)" ).3" ).5" ).7
III. Pamamaraan:
'. /animulang 0awain:
1. /agsasanay - /ag-aayos sa wastong pagkakasunu%-suno% ng mga bahagi ng planong
pamproyekto.
2. Balik-aral - /aglalaha%6/ag-uulat ng mga ginawang talata tungkol sa kahalagahan ng plano
ng proyekto.
B. /anlinang na 0awain:
1. /agganyak - /agpapakita sa huwarang proyekto
2. 1alasalitaan
kawa% terminal plug un%erwriter4s knot
tester male plug
3. /agbuo ng &uliranin - /asagutan ang 2'larnin Mo"2 %ahon 2?2 ng Batayang 'klat
pagkatapos ng talakayan.
(. aranasan sa /agkatuto
(.1 /agganyak - Magpakita ng tsart ng plano ng proyekto.
(.2 Basahin ang teksto sa %ahon 1@7-2?? ng Batayang 'klat tungkol sa hakbang sa /aggawa
ng /royekto.
(.3 1alakayin ang halaga ng paggawa ng plano at paraan ng pagsulat ng nilalaman.
(.( Magpakitang-turo sa paggawa ng proyekto sa pagsuno% sa plano ng paggawa.
Halimbawa: +8tension -or%
(.) Magpagawa sa mga mag-aaral ng plano ng proyekto tungkol sa napiling proyekto.
a. walis tingting %. enkwa%ernasyon
b. san%alan ng aklat e. papel na basket
$. napkin hol%er
-. /angwakas na 0awain:
1. Paglalahat:
.pasagot ang 21an%aan Mo"2 %ahon 2?1 ng Batayang 'klat.
IV. Pagtataya:
Magpagwa ng plano ng proyekto para sa gawaing napili o sa itinak%a ng guro.
V. Takdang-Aralin:
.patak%a ang D0awain Mo"E %ahon 2?3 ng Batayang 'klat.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->