SINING V

Date: ___________

1. Mga Layunin:  Napahahalagahan ang pamana ng sining sa paglinang ng pambansang
pagkakakilanlan at pagkakaisa  Naipagmamalaki ang katutubong sining ng bayan II. Paksang Aralin Katutubong Sining TX p. 140 Kagamitan: Mga halimbawa ng taka, parol, papier mache, at balutan ng pastillas III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Bago magsimula ang klase ay ihanay ang mga halinibawa ng mga katutubong sining na may kasamang ilang pangungusap o mga pagpapaliwanag. Sumangguni sa Umawit at Gumuhit 4; pahina 140-142. 2. Pag-uusap tungkol sa gamit ng papel. 3. Itanong: Ano ang ginagawa ninyo sa lnga papel na nagamit np? Saan maaarin,g gamitin ang mga papel na patapon,?

B. Panlinang na Gawain
1. Sabihin Ang ating mga kababayan ay may kani-kaniyang kakayahan sa paglikha ng mga gamit at kasangkapan. Ang tawag sa likhang sining na gawa ng mga maliliit na pangkat ng mamamayan sa iba’t ibang dako ng Pilipinas ay Katutubong Sining. 2. Bigyan ang mga bata ng sampung minuto upang pag aralan ang likhang sining. 3. Tawagin ang bawat pangkat upang mag-ulat. 4. Hayaang ipakita nila ang likhang sining sa buong klase habang nag-uulat. 5. Itanong: Ano ang tawag sa mga iniulat ng inyong mga kamag- aral? IV. Pagtataya: 1. Ganayakin ang mga bata na gumawa ng paglalagom sa aralin. 2. Itanong: Dapat bang ipagmalaki ang mga katutubong sining ng bansa? Bakit? V. Kasunduan: Gumawa ng isang album na binubuo ng mga larawan ng katutubong sining mula sa mga magasin, kalendaryo o poster. Sulatan ang ilalim ng mga larawan ng maikling paliwanag tungkol sa kagandahan ng likhang sining na makikita sa bawat isa. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

SINING V
Date: ___________ I. Mga Layunin:  Nasasabi ang mahahalagang bagay tungkol sa "paper art" tulad ng taka, parol, papier mache giant at balutan ng pastillas (candy wrapper)  Nakalilikha ng payak na bagay sa pamamagitan ng papier mache Paksang Aralin "Papier Mache", TX pp. 142 -144 Kagamitan: Mga halimbawa ng taka, parol, papier mache, at balutan ng pastillas III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Pag-usapan ang mga katutubong sining ng bansa. 2. Itanong:  Magbigay ng halimbawa ng mga katutubong sining ng bansa.  llarawan sa pamamagitan ng salita ang isang katutubong sining. B. Gawaing Pansining: 1. Ipabasa at ipagawa sa mga bata ang mga sumusunod: "Papier Mache" Mga Kagamitan:  Mga diyaryong luma, gawgaw, isang kutsarang suka, alambre, "cutter" o plais, pintura at pinsel  Pamamaraan: 1. Gumawa ng hugis ng hayop sa pamamagitan ng alambre o binalumbong diyaryo. Talian ang mga bahagi ng katawan upang mapanatili ang hugis. Tiyakin na ito ay nakatatayo. 2. Gumawa ng pandikit sa pamamagitan ng gawgaw. 3. Pilasin nang pahaba na may lapad na isang dali ang lumang diyaryo at ilubog sa pandikit. 4. Balutan ng diyaryong may pandikit ang ginawang balangkas ng hayop at ihugis nang maayos at makinis. 5. Patuyuin ang hinulmang hayop at pintahan. C. Pagpapahalaga: 1. Itanong:  Naibigan mo ba ang iyong ginawa?  Naipakita mo ba ang iyong pagkamalikhain sa paggawa ng hayop na yari sa mga patapong papel? IV. Pagtataya: 1. Ganayakin ang mga bata na gumawa ng paglalagom sa aralin. 2. Itanong: Ano ang katutubong sining? Bakit dapat ipagmalaki ang katutubong sining ng bansa?

II.

V. Kasunduan: Ano ang magagawa ng mga katutubong sining sa paglinang ng pambansang pagkakakilanlan at pagkakaisa? Magbigay ng halimbawa ng katutubong sining.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

SINING V
Date: ___________ I. II. Mga Layunin:  Napahahalagahan ang mga sinaunang bagay na kabilang sa pamana ng lahi Paksang Aralin Sinaunang Bagay, TX p. 145 Kagamitan: Larawan ng mga lumang kagamitan ng mga ninuno tulad ng muebles, santos at retablo III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Pag-uusap tungkol sa mga katutubong sining at katangian ngmga ito. 2. Itanong:  Ano ang katutubong sining? Saan matatagpuanang mga ito?  Magbigay ng mga halimbawa ng katutubong sining. Anu-ano ang katangian ng mga ito?  Bakit dapat pahalagahan ang mga katutubong sining? B. Panlinang na Gawain 1. Pag-usapan ang mga lumang bagay o kagamitan sa tahanan ng mga bata. 2. Itanong:  May napansin ba kayong lumang bagay o kagamitan sa inyongbahayosa baha yng inyong mga lolo at lola?  Anu-ano ang mga sinaunang bagay na matatagpuan sa loob ng inyong tahanan? 3. Ipakita ang mga larawan ng iba't ibang mga sinauna o antigong mga bagay at pag-usapan ang mga ito. C. Mga Gawaing Pansining: 1. Ipagawa sa mga bata ang mga sumusunod: Album ng mga Sinaunang Bagay Mga Kagamitan:  mga lumang magasin, kalendaryo o babasahin, pandikit, gunting, mga papel na puti,"folder", at "fastener" Pamamaraan: 1. Maghanap ng mga larawan ng sinaunang bagay. 2. Idikit ang mga larawansa puting papel. 3. Lagyan ng pamagat ang bawat larawan at ilagay kung saan ginamit ang mga ito. 4. Ipunin sa isang "folder" at lagyan ng "fastener".

D. Pagpapahalaga:

1. Itanong:


mo? 

Anu-.anong larawan ng mga antigong bagay ang kasama Bakit kailangangpahalagahan ang mga antigong bagay? Paano mo masasabi na ang isang bagay ay sinauna o hindi.

sa album

E. Paglalahat: 1. Itanong:  Ano ang mga sinauna o antigong bagay? IV. Pagtataya: 1. Ganayakin ang mga bata na gumawa ng paglalagom sa aralin. 2. Itanong:  Paano mapangangalagaan ang mga sinaunang bagay?  Bakit dapat pangalagaan ang mga bagay na ito? V. Kasunduan: 1. Magplano ng pagpunta sa isang museo upang lalong lumawak ang kaalaman ng mga bata tungkol sa pamana ng sining. Maaari ring papuntahin ang mga bata sa museo ng paaralan kung mayroon. 2. Ipahanap sa mga bata ang mga sinaunang bagay. Magpagawa sa kanila ng tsart na tulad ng nasa ibaba. Sinaunang Materyales Kailan Saan Ana ang Bagay na Ginamit Ginawa Ginawa Gamit

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

SINING V
Date: ___________ I. II. Mga Layunin:  Naipagmamalaki ang mga disenyong etniko ng bayan Paksang Aralin Mga Disenyong Etniko, TX p. 149 Kagamitan: Mga larawan ng disenyong etniko. III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Talakayin ang mga bagay na napag-aralan tungkol sa mga sinaunang bagay. 2. Itanong ang kahalagahan ng mga sinaunang bagay. 3. Pag-usapan ang mga sinauna o antigong bagay. Sabihin: Magbigay ng halimbawa ng mga antigong bagay. Saan matatagpuan ang mga ito? Bakit dapai pangalagaan at ipagmalaki ang mga antigong bagay? B. Panlinang na Gawain 1. Ipakita ang larawanng mga disenyong etniko at pag usapan ang mga ito. 2. Sabihin: Maraming mga pangkat etniko ang matatagpuan sa Mindanao. Kabilang sa mga ito ay ang mga Maranaw na matatagpuan sa Lanao, ang Bagobo 71-g Agusan del Sur, at ang inga Samal sa Basilan. 3. Ipasuri sa mga bata ang mga disenyong etniko sa Umawit at Gumuhit 4, p. 150. C. Gawaing Pansining: Disenyong Etniko Mga Kagamitan: • papel, "water color", at lapis Pamamaraan: Gumuhit ng isang bagay o gamit sa tahanan. Lagyan ng mga disenyong etnikong likas sa Mindanao at kulayan. D. Paglalahat: 1. Itanong:  Ano ang disenyong etniko?  Anong pangkat etniko ang may-ari ng disenyong iginuhit mo?  Bakit ito ang napili mo? Paano mo ginamit ito?  Anu-anong elemento ng sining ang makikita sa ginawa mong disenyo? IV. Pagtataya: 1. Ganayakin ang mga bata na gumawa ng paglalagom sa aralin.

V. Kasunduan: Tumuklas ng mga disenyong etniko na likas at natatangi sa Lugar na iyong tinitirhan at iguhit ito.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

SINING V
Date: ___________ I. Mga Layunin: Naipagmamalaki ang mga ipinintang larawan ng mga dalubhasang pintor ng bayan Paksang Aralin Mga Larawang Likha ng mga Dalubhasang Pintor, TXp.152 Kagamitan: "Give Us This Day Our Daily Bread" ni Vicente Manansala "Bonifacio Mural" ni Carlos B. Francisco "Hills of Nikko" ni Jose T. Joya III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Pag-usapan ang mga disenyong etniko ng bayan. 2. Itanong:  Anu-ano ang anyo ng mga disenyong etniko ng bayan? Anong pang hat etniko ang may-ari ng mga nabanggit na disenyo?  Anong disenyong etniko ang likas sa iyong pook na tinitirhan?  Bakit dapat ipagmalaki ang mga disenyong etniko ng bayan? B. Panlinang na Gawain 1. Tawagin ang pansin ng mga bata sa ipinintang larawan nina Vicente Manansala, Carlos B. Francisco at Jose T. Joya. Bigyan sila ng panahon upang mapagmasdan ang mga larawan. 2. Itanong: Ano ang nakikita mo sa mga larawan? Paano sila nagkakaiba? Masdan ang mga elemento ng sining na kapansin-pansin sa bawat larawan? Anu-ano ang nais ipahayag.ng bawat dalubhasang pintor? C. Paglalahat 1. Itanong:  Sinu-sino ang mga dalubhasang pintor ng bayan?  Anu-ano ang kanilang mga ipininta?  Bakit dapat ipagmalaki ang mga ipinintang larawan ng mga dalubhasang pintor ng bayan? D. Pagpapahalaga 1. Itanong: IV. Pagtataya: 1. Ganayakin ang mga bata na gumawa ng paglalagom sa aralin. 2. Itanong: Nakalulugod bang pagmasdan ang mga larawang likha ng mga dalubhasang pintor? Bakit? V. Kasunduan:


II.

Ano ang pagkakaiba ng likhang sining na makatotohanan sa di-makatotohanan?

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

SINING V
Date: ___________ I. Mga Layunin:  Nagkakaroon ng kamalayan na may dalawang uri ng likhang sining: ang makatotohanan (realistic) at di makatotohanan (modern, abstract) II. Paksang Aralin Dalawang Uri ng Likhang Sining, TX p. 155 Kagamitan: Mga larawang likha nina Jose T. Joya, Ci.rlos B. Francisco at Vicente Manansala III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Pa - usapan ang mga larawang ipinintan ng mga dalubhasang pintor ng bayan. a. "Give Us This Day Our Daily Bread" b. "Bonifacio Mural" c. "Hills of Nikko" B. Panlinang na Gawain 1. Linangin ang kamalayan ng mga bata sa dalawang uri ng likhang-sining. 2. Sabihin/Itanong:  Pagmasdan mabuti ang mga larawan. Paano nagkakaiba-iba ang mga larawan?  Alin sa tatlo ang madaling maunawaan? Bakit? C. Paglalahat:  Paano mo masasabi na ang larawan ay makatotohanan totohanan?  Ano ang pagkakaiba ng dalawa? D. Pagpapahalaga: 1. Itanong: Alin sa tatlong larawan ang naibigan mo? Bakit? IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa dalawa. Magtalakayan and bawat pangkat tungkol sa pagkakaiba ng ng likhang sining na makatotohanan at di-makatotohanan. V. Kasunduan: Ibigay ang kahulugan ng iskultura. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

o hindi maka-

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

SINING V
Date: ___________ I. Mga Layunin:  Naipagmamalaki ang mga iskulturang likha ng mga bantog na iskultor ng Pilipinas Paksang Aralin Mga Iskultura, TX p. 158 Kagamitan: Mga larawan ng iskultura III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Pag-usapan ang dalawang uri ng likhang sining. 2. Itanong:  Ano ang pagkakaiba ng likhang sining na makatotohanan sa dimakatotohanan? Magbigay ng mga halimbawa. B. Panlinang na Gawain 1. Ipaunawa sa mga bata ang kahulugan ng iskultura. Ipakita sa kanila ang mga halimbawang larawan. 2. Sabihin/Itanong: Ang mga larawang ito ay halimbawa ng mga iskulturang gawa nina Solomon Saprid, Fred Baldemar at Napoleon Abueva. Ano ang nakikita mo? Ano ang pagkahaiba ng iskultura sa mga larawang ipininta? Anu--ano ang katangian ng bawat iskultura? Alin sa kanila ang may anyong moderno? Paano ipinahayag ang mga iskultor ang kanilang mensahe? Naunawaan mo ba at nadama ang ipinahihiwatig ng mga iskultor? C. Paglalahat: 1. Itanong: Ano ang iskultura? Ilarawan ito sa pamamagitan ng salita? D. Pagpapahalaga: 1. Itanong: Anong iskultura ang naibigan mo? Bakit? IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa dalawa at pag-usapan ng bawat pangkat ang pagkakaiba ng mga iskultura sa mga larawang ipininta? V. Kasunduan: Maghanda sa isang pagsusulit.
Remarks: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

II.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.