P. 1
EPP v 3rd Rating New

EPP v 3rd Rating New

5.0

|Views: 2,724|Likes:

More info:

Published by: Michael Joseph Santos on Mar 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/03/2014

pdf

text

original

EPP V

Date: ____________
I. LAYUNIN:
Matukoy ang mga masustansiyang pagkain.
II. PAKSANG ARALIN: Masustansiyang Kakanin na Mapagkakakitaan
a. Biang ng a!a" # $
%. Kagamitan # &sa!t ng mga kakanin sa i%a't i%ang aa"igan( mga a!a"an
). Sanggunian # Batayang Akat *a+on ,-.#,$/0 1L2 3.$#3.,.4
III. PAMAMARAAN:
A. Panimulang Gawain:
$. Pagsasanay 5 Pagtataa ng mga kakanin na kiaa na ng mga %ata
,. Baik#a!a
a. Anu#ano ang i%a't i%ang pa!aan ng pag+a+an*a ng pagkain6
B. Panlinang na Gawain:
$. Pagganyak 5 Pagpapakita ng mga a!a"an ng mga kakanin na magan*a ang pagkakaayos sa
mga +an*aan at iang +aim%a"a ng kakanin: suman( puto( paita"( at i%a pa.
,. &aasaitaan
Kakanin espesipikasyon !esipi
4. Pag%uo ng Sui!anin 5 Pasagutan ang mga tanong sa 7Aamin Mo(8 *a+on ,$4 ng Batayang
Akat pagkatapos ng taakayan.
/. Ka!anasan sa Pagkatuto
/.$ Itaa ang mga kakaning ka!ani"ang kinakain sa me!yen*a at itaa ang sustansiyang *uot
nito.
2. Pang"akas na Ga"ain:
$. Paglalahat:
Ipa%asa ang 7&an*aan Mo(8 *a+on ,$, ng Batayang Akat.
I9. PAG&A&AYA:
Lagyan ng tsek :; kung ang isinasaa* ng pangungusap ay mga saik sa pagpii ng kakanin at
ekis :<; kung +in*i.
______ $. Ang sangkap ay matatagpuan sa ka!atig %a!yo.
______ ,. Ma*aing utuin.
______ 4. =aa na sa pana+on ang mga sangkap na gagamitin.
9. &AKDANG#ARALIN:
Ipaga"a sa mga %ata ang >Ga"in Mo(> *a+on ,$/ ng Batayang Akat.
Remarks:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________
EPP V
Date: ____________
I. LAYUNIN:
Masa%i ang mga saik na *apat isaaang#aang sa pagpii ng uutuing kakanin
II. PAKSANG ARALIN: Masustansiyang Kakanin na Mapagkakakitaan
a. Biang ng a!a" # $
%. Kagamitan # &sa!t ng mga kakanin sa i%a't i%ang aa"igan( mga a!a"an
). Sanggunian # Batayang Akat *a+on ,-.#,$/0 1L2 3.$#3.,.4
III. PAMAMARAAN:
A. Panimulang Gawain:
$. Pagsasanay 5 Pagtataa ng mga kakanin na kiaa na ng mga %ata
,. Baik#a!a
a. Anu#ano ang i%a't i%ang pa!aan ng paguuto ng pagkain6
B. Panlinang na Gawain:
$. Pagganyak 5 Pagpapakita ng mga a!a"an ng mga kakanin na magan*a ang pagkakaayos sa
mga +an*aan at iang +aim%a"a ng kakanin: suman( puto( paita"( at i%a pa.
,. &aasaitaan
Kakanin espesipikasyon !esipi
4. Pag%uo ng Sui!anin 5 Pasagutan ang mga tanong sa 7Aamin Mo(8 *a+on ,$4 ng Batayang
Akat pagkatapos ng taakayan.
/. Ka!anasan sa Pagkatuto
/.$ Pumii ng masustansiyang kakanin at itaa ang *ami at espesipikasyon ng mga sangkap sa
paguuto nito.
/., &aakayin ang mga saik sa pagpii ng uutuing kakanin. Pag%asa sa teksto *a+on ,-.#
,$, ng Batayang Akat.
2. Pang"akas na Ga"ain:
$. Paglalahat:
Ipa%asa ang 7&an*aan Mo(8 *a+on ,$, ng Batayang Akat.
I9. PAG&A&AYA:
Lagyan ng tsek :; kung ang isinasaa* ng pangungusap ay mga saik sa pagpii ng kakanin at
ekis :<; kung +in*i.
______ $. =aa na sa pana+on ang mga sangkap na gagamitin.
______ ,. Ma+a ang +aaga
______ 4. May mga kasangkapang gagamitin.
9. &AKDANG#ARALIN:
Ipaga"a sa mga %ata ang >Ga"in Mo(> *a+on ,$/ ng Batayang Akat.
Remarks:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________
EPP V
Date: ____________
I. LAYUNIN:
Makapag%aak ng uutuing kakanin at makapaguto ayon sa !esipi.
II. PAKSANG ARALIN: Masustansiyang Kakanin na Mapagkakakitaan
a. Biang ng a!a" # $
%. Kagamitan # &sa!t ng mga kakanin sa i%a't i%ang aa"igan( mga a!a"an
). Sanggunian # Batayang Akat *a+on ,-.#,$/0 1L2 3.$#3.,.4
III. PAMAMARAAN:
A. Panimulang Gawain:
$. Pagsasanay 5 Pagtataa ng mga kakanin na kiaa na ng mga %ata
,. Baik#a!a
a. Anu#ano ang i%a't i%ang pa!aan ng pag+a+an*a ng pagkain6
%. Anu#ano ang i%a't i%ang pa!aan ng paguuto ng pagkain6
B. Panlinang na Gawain:
$. Pagganyak 5 Pagpapakita ng mga a!a"an ng mga kakanin na magan*a ang pagkakaayos sa
mga +an*aan at iang +aim%a"a ng kakanin: suman( puto( paita"( at i%a pa.
,. &aasaitaan
Kakanin espesipikasyon !esipi
4. Pag%uo ng Sui!anin 5 Pasagutan ang mga tanong sa 7Aamin Mo(8 *a+on ,$4 ng Batayang
Akat pagkatapos ng taakayan.
/. Ka!anasan sa Pagkatuto
/.$ &aakayin ang mga saik sa pagpii ng uutuing kakanin. Pag%asa sa teksto *a+on ,-.#
,$, ng Batayang Akat.
2. Pang"akas na Ga"ain:
$. Paglalahat:
Ipa%asa ang 7&an*aan Mo(8 *a+on ,$, ng Batayang Akat.
I9. PAG&A&AYA:
Lagyan ng tsek :; kung ang isinasaa* ng pangungusap ay mga saik sa pagpii ng kakanin at
ekis :<; kung +in*i.
______ $. Ang sangkap ay matatagpuan sa ka!atig %a!yo.
______ ,. Ma*aing utuin.
______ 4. =aa na sa pana+on ang mga sangkap na gagamitin.
9. &AKDANG#ARALIN:
Ipaga"a sa mga %ata ang >Ga"in Mo(> *a+on ,$/ ng Batayang Akat.
Remarks:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________
EPP V
Date: ____________
I. LAYUNIN:
Maitaa ang *ami( espesipikasyon( at +aaga ng mga sangkap na kakaianganin.
II. PAKSANG ARALIN: Masustansiyang Kakanin na Mapagkakakitaan
a. Biang ng a!a" # ,
%. Kagamitan # &sa!t ng mga kakanin sa i%a't i%ang aa"igan( mga a!a"an
). Sanggunian # Batayang Akat *a+on ,-.#,$/0 1L2 3.$#3.,.4
III. PAMAMARAAN:
A. Panimulang Gawain:
$. Pagsasanay 5 Pagtataa ng mga kakanin na kiaa na ng mga %ata
,. Baik#a!a
a. Anu#ano ang i%a't i%ang pa!aan ng paguuto ng pagkain6
B. Panlinang na Gawain:
$. Pagganyak 5 Pagpapakita ng mga a!a"an ng mga kakanin na magan*a ang pagkakaayos sa
mga +an*aan at iang +aim%a"a ng kakanin: suman( puto( paita"( at i%a pa.
,. &aasaitaan
Kakanin espesipikasyon !esipi
4. Pag%uo ng Sui!anin 5 Pasagutan ang mga tanong sa 7Aamin Mo(8 *a+on ,$4 ng Batayang
Akat pagkatapos ng taakayan.
/. Ka!anasan sa Pagkatuto
/.$ Pumii ng masustansiyang kakanin at itaa ang *ami at espesipikasyon ng mga sangkap sa
paguuto nito.
/., &aakayin ang mga saik sa pagpii ng uutuing kakanin. Pag%asa sa teksto *a+on ,-.#
,$, ng Batayang Akat.
2. Pang"akas na Ga"ain:
$. Paglalahat:
Ipa%asa ang 7&an*aan Mo(8 *a+on ,$, ng Batayang Akat.
I9. PAG&A&AYA:
Ipauto sa isang pangkat ang %iko. Ipataa ang mga sangkap( *ami ng kaiangan at +aaga.
&aakayin *in ang mga sustansiyang *uot nito.
9. &AKDANG#ARALIN:
Ipaga"a sa mga %ata ang >Ga"in Mo(> *a+on ,$/ ng Batayang Akat.
Remarks:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________
EPP V
Date: ____________
I. LAYUNIN:
Masa%i at makiaa ang mga katangian ng mga mataas na u!ing sangkap ng mga kakanin.
II. PAKSANG ARALIN: Batayang Kaaaman sa Matainong Pamimii ng Luutuing Kakanin
a. Biang ng a!a" # $
%. Kagamitan # &sa!t ng katangian ng mga sangkap ng kakanin0 st!ips ng +ak%ang sa paguuto
ng mga kakanin
). Sanggunian # Batayang Akat *a+on ,$?#,$.0 1L2 3.4
III. PAMAMARAAN:
A. Panimulang Gawain:
$. Pagsasanay
Guma"a ng st!ips ng mga +ak%ang sa paguuto ng e)+e pan@%iko. I+anay ang "astong
+ak%ang sa paguuto at pa+uaan sa i%ang pangkat kung anong kakanin ito.
,. Baik#a!a
Anu#ano ang katangian ng masustansiyang kakanin6
B. Panlinang na Gawain:
$. Pagganyak 5 Iatag sa t!ay ang +aim%a"a ng mga sangkap ng ka!ani"ang ginagamit sa
paguuto ng kakanin.
,. &aasaitaan
e<pi!ation *ate %a!gain a%e a*Ae!tisement
4. Pag%uo ng Sui!anin 5 Aamin ang maaa!ing sagot sa 7Aamin Mo( *a+on ,$B#,$C ng
Batayang Akat.
/. Ka!anasan sa Pagkatuto
/.$ &aakayin 5 Anu#ano ang mga *apat tan*aan sa pag%ii ng mga sangkap ng kakanin6
Ipakita mui ang mga sangkap at su!iin ang mga katangian nito.
2. Pang"akas na Ga"ain:
$. Paglalahat:
Ipa%asa ang 7&an*aan Mo(8 *a+on ,$B ng Batayang Akat.
,. Paglalapat:
Ano ang *apat maaman at ga"in upang makasigu!o na mataas na u!i ng sangkap na
%ini%ii6
I9. PAG&A&AYA:
Sagutin ang 7Su%ukan Mo(8 *a+on ,$C ng Batayang Akat.
9. &AKDANG#ARALIN:
Ipataksa ang >Ga"in Mo(> *a+on ,$. ng Batayang Akat.
Remarks:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________
EPP V
Date: ____________
I. LAYUNIN:
Maipakita ang "astong pagpii at pamimii ng may mataas na u!ing sangkap ng kakanin.
II. PAKSANG ARALIN: Batayang Kaaaman sa Matainong Pamimii ng Luutuing Kakanin
a. Biang ng a!a" # $
%. Kagamitan # &sa!t ng katangian ng mga sangkap ng kakanin0 st!ips ng +ak%ang sa paguuto
ng mga kakanin
). Sanggunian # Batayang Akat *a+on ,$?#,$.0 1L2 3.4
III. PAMAMARAAN:
A. Panimulang Gawain:
$. Pagsasanay
Guma"a ng st!ips ng mga +ak%ang sa paguuto ng e)+e pan@%iko. I+anay ang "astong
+ak%ang sa paguuto at pa+uaan sa i%ang pangkat kung anong kakanin ito.
,. Baik#a!a
Anu#ano ang katangian ng masustansiyang kakanin6
B. Panlinang na Gawain:
$. Pagganyak 5 Iatag sa t!ay ang +aim%a"a ng mga sangkap ng ka!ani"ang ginagamit sa
paguuto ng kakanin.
,. &aasaitaan
e<pi!ation *ate %a!gain a%e a*Ae!tisement
4. Pag%uo ng Sui!anin 5 Aamin ang maaa!ing sagot sa 7Aamin Mo( *a+on ,$B#,$C ng
Batayang Akat.
/. Ka!anasan sa Pagkatuto
/.$ Ipataa ang mga ma%uting katangian ng %a"at sangkap. Ipataa !in ang mga *i#mataas na
u!i o katangian ng mga +in*i *apat %i+in na sangkap.
2. Pang"akas na Ga"ain:
$. Paglalahat:
Ipa%asa ang 7&an*aan Mo(8 *a+on ,$B ng Batayang Akat.
,. Paglalapat:
Ano ang *apat maaman at ga"in upang makasigu!o na mataas na u!i ng sangkap na
%ini%ii6
I9. PAG&A&AYA:
Sagutin ang 7Su%ukan Mo(8 *a+on ,$C ng Batayang Akat.
9. &AKDANG#ARALIN:
Magmasi* sa mga pinupunta+ang pamii+an. Su!iin ang mga u!i ng pangkat sa paguuto ng
kakanin at kiaanin ang may mga mataas na u!i ng sangkap ayon sa pinag#a!aan. Itaa ang tin*a+an
na maaa!ing %ii+an ng mga sangkap.
Remarks:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________
EPP V
Date: ____________
I. LAYUNIN:
Makiaa ang mga kagamitan sa paguuto ng kakanin.
II. PAKSANG ARALIN: Mga Kagamitan sa Paguuto ng Kakanin
a. Biang ng a!a" # $
%. Kagamitan # Mga kagamitan sa paguuto( g!in*e!( oste!iDe!( s+!e**e!( steame!( oAen at i%a
pa.
). Sanggunian # Batayang Akat *a+on ,,-#,,4
III. PAMAMARAAN:
A. Panimulang Gawain:
$. Pagsasanay# Pagtukoy sa mga kagamitan sa paguuto na kiaa na ng mga %ata.
,. Baik#a!a # Pagsasa%i sa gamit ng %a"at kasangkapan0 kaan( kase!oa( ka"ai( san*ok(
ka*e!o( tayase.
B. Panlinang na Gawain:
$. Pagganyak 5 Ipakita sa mga %ata ang isang maka%agong kagamitan0 oste!iDe! at i%a pa.
ipakita ang paggamit nito.
,. &aasaitaan
giingang %ato pasinga"an aoy
mi)!o"aAe oAen oste!iDe!
4. Pag%uo ng Sui!anin 5 Pasagutan ang mga tanong sa 7Aamin Mo(8 *a+on ,,,#,,4 ng
Batayang Akat pagkatapos ng taakayan.
/. Ka!anasan sa Pagkatuto
/.$ Magpakita ng mga kagamitan sa paguuto ng mga kakanin. Kiaanin ang mga kagamitan
at "astong pa!aan ng paggamit.
/., Basa+in ang teksto sa *a+on ,,-#,,, ng Batayang Akat.
C. Pangwakas na Gawain:
$. Pagaa+at # Ipa%asa ang 7&an*aan Mo(8 *a+on ,,, ng Batayang Akat.
I9. PAG&A&AYA:
Ia!a"an ang makaumang kagamitan sa paguuto ng kakanin at mga maka%agong kagamitan.
9. &AKDANG#ARALIN:
Ipaga"a sa mga %ata ang >Ga"in Mo(> *a+on ,,4 ng Batayang Akat.
Remarks:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________
EPP V
Date: ____________
I. LAYUNIN:
Matukoy ang sangkap na kagamitan sa paguuto ng kakanin.
II. PAKSANG ARALIN: Mga Kagamitan sa Paguuto ng Kakanin
a. Biang ng a!a" # $
%. Kagamitan # Mga kagamitan sa paguuto( g!in*e!( oste!iDe!( s+!e**e!( steame!( oAen at i%a
pa.
). Sanggunian # Batayang Akat *a+on ,,-#,,4
III. PAMAMARAAN:
A. Panimulang Gawain:
$. Pagsasanay# Pagtukoy sa mga kagamitan sa paguuto na kiaa na ng mga %ata.
,. Baik#a!a # Pagsasa%i sa gamit ng %a"at kasangkapan0 kaan( kase!oa( ka"ai( san*ok(
ka*e!o( tayase.
B. Panlinang na Gawain:
$. Pagganyak 5 Ipakita sa mga %ata ang isang maka%agong kagamitan0 oste!iDe! at i%a pa.
ipakita ang paggamit nito.
,. &aasaitaan
giingang %ato pasinga"an aoy
mi)!o"aAe oAen oste!iDe!
4. Pag%uo ng Sui!anin 5 Pasagutan ang mga tanong sa 7Aamin Mo(8 *a+on ,,,#,,4 ng
Batayang Akat pagkatapos ng taakayan.
/. Ka!anasan sa Pagkatuto
/.$ Basa+in ang teksto sa *a+on ,,-#,,, ng Batayang Akat.
/., Anu#ano ang payak na kagamitan sa paguuto ng mga kakanin6 Ia!a"an.
C. Pangwakas na Gawain:
$. Pagaa+at # Ipa%asa ang 7&an*aan Mo(8 *a+on ,,, ng Batayang Akat.
I9. PAG&A&AYA:
Ia!a"an ang makaumang kagamitan sa paguuto ng kakanin at mga maka%agong kagamitan.
9. &AKDANG#ARALIN:
Ipaga"a sa mga %ata ang >Ga"in Mo(> *a+on ,,4 ng Batayang Akat.
Remarks:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________
EPP V
Date: ____________
I. LAYUNIN:
Masuno* ang "astong +ak%ang ng pano ng p!oyekto.
II. PAKSANG ARALIN: Pano ang Kakaning Luutuin
a. Biang ng a!a" # $
%. Kagamitan # Sampe )+a!t ng mga %a+agi ng pano ng p!oyekto sa paguuto0 st!ips sa
pagsasanay.
). Sanggunian # Batayang Akat *a+on ,,/#,,.( 1L2 3.,( 3.?#3.C
III. PAMAMARAAN:
A. Panimulang Gawain:
$. Pagsasanay# St!ips ng mga sangkap i%igay ang magan*ang katangian ng mga sangkap na
*apat piiin at %ii+in sa paguuto ng kakanin.
,. Baik#a!a # Anu#ano ang mga makaumang utuan na ginagamit pa !in +anggang ngayon.
Anu#ano ang mga maka%agong kagamitan sa paguuto6 Paano ito nakatutuong sa ma%iis na
pag#una*6
B. Panlinang na Gawain:
$. Pagganyak 5 &sa!t ng pano ng p!oyekto ng Ga"ain sa paguuto. Bakit kkayo nagsasaga"a
ng pano ng p!oyekto sa pag%u%u!*a6 Ngayong tayo ay maguuto( kaiangan pa !in %a ang
magpano6 Bakit6
,. &aasaitaan
pano sangkap +ak%ang
4. Pag%uo ng Sui!anin 5 Aamin ang *apat ipasagot sa 7Aamin Mo(8 *a+on ,,B#,,C ng
Batayang Akat pagkatapos ng taakayan.
/. Ka!anasan sa Pagkatuto
/.$ &aakayan
a. Anu#ano ang %a+agi ng pano ng p!oyekto6
%. Bakit ma+aaga ang taaan ng gamit( sangkap( o kasangkapan sa pagga"a ng pano6
). Anong %a+agi ang nagsasaa* ng mga sunu*#suno* na Ga"ain6
C. Pangwakas na Gawain:
$. Pagaa+at # Ipa%asa ang 7&an*aan Mo(8 *a+on ,,B ng Batayang Akat.
,. Pagaapat 5 Pag#usapan ang mga sangkap na kaiangan ayon sa pano at %igyan ng tak*a ang
mga miyem%!o ng kaniang *a*aa+in at mga Ga"ain ayon sa uutuin.
I9. PAG&A&AYA:
Sagutin ang 7Su%ukan Mo(8 %iang 4 matapos maguto.
9. &AKDANG#ARALIN:
Mag%igay ng kopya ang mga i*e! ng s)o!e)a!* na may ma!ka ng miyem%!o ng %a"at pangkat.
Remarks:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________
EPP V
Date: ____________
I. LAYUNIN:
Masuno* ang "astong +ak%ang ng pano ng p!oyekto.
II. PAKSANG ARALIN: Pano ang Kakaning Luutuin
a. Biang ng a!a" # $
%. Kagamitan # Sampe )+a!t ng mga %a+agi ng pano ng p!oyekto sa paguuto0 st!ips sa
pagsasanay.
). Sanggunian # Batayang Akat *a+on ,,/#,,.( 1L2 3.,( 3.?#3.C
III. PAMAMARAAN:
A. Panimulang Gawain:
$. Pagsasanay# St!ips ng mga sangkap i%igay ang magan*ang katangian ng mga sangkap na
*apat piiin at %ii+in sa paguuto ng kakanin.
,. Baik#a!a # Anu#ano ang mga makaumang utuan na ginagamit pa !in +anggang ngayon.
Anu#ano ang mga maka%agong kagamitan sa paguuto6 Paano ito nakatutuong sa ma%iis na
pag#una*6
B. Panlinang na Gawain:
$. Pagganyak 5 &sa!t ng pano ng p!oyekto ng Ga"ain sa paguuto. Bakit kkayo nagsasaga"a
ng pano ng p!oyekto sa pag%u%u!*a6 Ngayong tayo ay maguuto( kaiangan pa !in %a ang
magpano6 Bakit6
,. &aasaitaan
pano sangkap +ak%ang
4. Pag%uo ng Sui!anin 5 Aamin ang *apat ipasagot sa 7Aamin Mo(8 *a+on ,,B#,,C ng
Batayang Akat pagkatapos ng taakayan.
/. Ka!anasan sa Pagkatuto
/.$ Pagga"a ng pano ng p!oyekto ng %a"at pangkat tungko sa uutuin. Magpaa%unutan sa
mga uutuin ng %a"at pangkat.
C. Pangwakas na Gawain:
$. Pagaa+at # Ipa%asa ang 7&an*aan Mo(8 *a+on ,,B ng Batayang Akat.
,. Pagaapat 5 Pag#usapan ang mga sangkap na kaiangan ayon sa pano at %igyan ng tak*a ang
mga miyem%!o ng kaniang *a*aa+in at mga Ga"ain ayon sa uutuin.
I9. PAG&A&AYA:
Sagutin ang 7Su%ukan Mo(8 %iang 4 matapos maguto.
9. &AKDANG#ARALIN:
Mag%igay ng kopya ang mga i*e! ng s)o!e)a!* na may ma!ka ng miyem%!o ng %a"at pangkat.
Remarks:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________
EPP V
Date: ____________
I. LAYUNIN:
Maisaaang#aang ang mga saik sa pagpii at pag+a+an*a ng pagkaing iim%akin.
II. PAKSANG ARALIN: Pag#iim%ak ng Pagkain
a. Biang ng a!a" # $
%. Kagamitan # &sa!t ng pangkausugan at pangkaigtasang ga"i.
). Sanggunian # Batayang Akat *a+on ,4-#,44( 1L2 B#B.,.$
III. PAMAMARAAN:
A. Panimulang Gawain:
$. Pagsasanay# Pag#isa#isa ng mga %a+agi ng pano ng p!oyekto.
,. Baik#a!a # Pag%aik#a!aan ang i%a't i%ang u!i ng kakaning maaa!ing utuin at
mapagkakitaan.
B. Panlinang na Gawain:
$. Pagganyak 5 Pagtatang+a ng mga inim%ak na pagkain 5 atsa!a( mainatamis( pinatuyo
,. &aasaitaan
pag#iim%ak tinggaan
4. Pag%uo ng Sui!anin 5 Ipasagot ang mga katanungan sa 7Aamin Mo(8 *a+on ,4, ng
Batayang Akat pagkatapos ng taakayan.
/. Ka!anasan sa Pagkatuto
/.$ Basa+in ang teksto sa *a+on ,4-#,44 ng Batayang Akat.
/., Magtaa ng mga pagkain na maaa!ing im%akain.
C. Pangwakas na Gawain:
$. Pagaa+at # Ipa%asa ang 7&an*aan Mo(8 *a+on ,4, ng Batayang Akat.
I9. PAG&A&AYA:
Sagutin ng &ama kung ang *i"a ng pangungusap ay "asto( at Mai kung *i#"asto ang
pangungusap.
_______ $. Im%akin ang mga pagkaing napapana+on.
_______ ,. Maaa!ing im%akin ang maapit ng masi!ang p!utas.
_______ 4. Sukatin ng "asto ang mga sangkap sa pag#iim%ak.
9. &AKDANG#ARALIN:
Ipaga"a sa mga %ata ang 7Ga"in Mo(8 *a+on ,44 ng Batayang Akat
Remarks:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________
EPP V
Date: ____________
I. LAYUNIN:
Matukoy ang mga pagkaing napapana+on at makapag%aak ng pa!aan ng pag#iim%ak sa mga ito.
II. PAKSANG ARALIN: Pag#iim%ak ng Pagkain
a. Biang ng a!a" # $
%. Kagamitan # &sa!t ng pangkausugan at pangkaigtasang ga"i.
). Sanggunian # Batayang Akat *a+on ,4-#,44( 1L2 B#B.,.$
III. PAMAMARAAN:
A. Panimulang Gawain:
$. Pagsasanay# Pag#isa#isa ng mga %a+agi ng pano ng p!oyekto.
,. Baik#a!a # Pag%aik#a!aan ang i%a't i%ang u!i ng kakaning maaa!ing utuin at
mapagkakitaan.
B. Panlinang na Gawain:
$. Pagganyak 5 Pagtatang+a ng mga inim%ak na pagkain 5 atsa!a( mainatamis( pinatuyo
,. &aasaitaan
pag#iim%ak tinggaan
4. Pag%uo ng Sui!anin 5 Ipasagot ang mga katanungan sa 7Aamin Mo(8 *a+on ,4, ng
Batayang Akat pagkatapos ng taakayan.
/. Ka!anasan sa Pagkatuto
/.$ Magtaa ng mga pagkain na maaa!ing im%akain.
/., &aakayin ang mga saik sa pagpii( pag+a+an*a( at pag#iim%ak ng mga pagkain.
C. Pangwakas na Gawain:
$. Pagaa+at # Ipa%asa ang 7&an*aan Mo(8 *a+on ,4, ng Batayang Akat.
I9. PAG&A&AYA:
Magtaa tungko sa mga saik sa pag#iim%ak ng pagkain sa ka!toina @ a%um.
9. &AKDANG#ARALIN:
Ipaga"a sa mga %ata ang 7Ga"in Mo(8 *a+on ,44 ng Batayang Akat
Remarks:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________
EPP V
Date: ____________
I. LAYUNIN:
Maipakita ng "astong pamama!aan ng pag#iim%ak ng i%a't i%ang pagkain.
II. PAKSANG ARALIN: I%a't i%ang Pa!aan ng Pag#iim%ak ng Pagkain
a. Biang ng a!a" # ,
%. Kagamitan # mga ga!apon( p!essu!e )ooke!( at i%a pa at mga sangkap na iim%akin
). Sanggunian # Batayang Akat *a+on ,4/#,/4( 1L2 B.$0 B./
III. PAMAMARAAN:
A. Panimulang Gawain:
$. Pagsasanay 5 B!ainto!ming ng mga maaa!ing ga"aing uto sa is*a( ka!ne( at p!utas.
,. Baik#a!a # Pagaa+a* ng gina"ang taata tungko sa pangkausugan at pangkaigtasang
ga"i sa pag#iim%ak.
B. Panlinang na Gawain:
$. Pagganyak 5 Magpakita ng nasa ga!apong atsa!ang papaya na naayos nang kaakit#akit.
Puna+in.
,. &aasaitaan
p!essu!e )ooke! Eey Eam %u!o iste!iisa
yeast mik!o%yo +u!no tasik
4. Pag%uo ng Sui!anin 5 Pasagutan ang mga tanong sa 7Aamin Mo(8 *a+on ,/- ng Batayang
Akat pagkatapos ng taakayan.
/. Ka!anasan sa Pagkatuto
/.$ &aakayin ang i%a't i%ang pa!aan ng pag#iim%ak ng pagkain. Su!iin at magtaa ng mga
pagkaing nasa pana+on na maaa!ing im%akin.
C. Pangwakas na Gawain:
$. Pagaa+at # Ipa%asa ang 7&an*aan Mo(8 *a+on ,4. ng Batayang Akat.
I9. PAG&A&AYA:
Magtaa ng mga pagkaing napaana+on sa %a"at %u"an at isuat ang pa!aan ng pag#iim%ak na
maaa!ing isaga"a sa pagkain.
9. &AKDANG#ARALIN:
Ipaga"a sa mga %ata ang 7Ga"in Mo(8 *a+on ,/, ng Batayang Akat
Remarks:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________
EPP V
Date: ____________
I. LAYUNIN:
Makasuno* nang "asto sa napiing !esipi.
II. PAKSANG ARALIN: I%a't i%ang Pa!aan ng Pag#iim%ak ng Pagkain
a. Biang ng a!a" # ,
%. Kagamitan # mga ga!apon( p!essu!e )ooke!( at i%a pa at mga sangkap na iim%akin
). Sanggunian # Batayang Akat *a+on ,4/#,/4( 1L2 B.$0 B./
III. PAMAMARAAN:
A. Panimulang Gawain:
$. Pagsasanay 5 B!ainto!ming ng mga maaa!ing ga"aing uto sa is*a( ka!ne( at p!utas.
,. Baik#a!a # Pagaa+a* ng gina"ang taata tungko sa pangkausugan at pangkaigtasang
ga"i sa pag#iim%ak.
B. Panlinang na Gawain:
$. Pagganyak 5 Magpakita ng nasa ga!apong atsa!ang papaya na naayos nang kaakit#akit.
Puna+in.
,. &aasaitaan
p!essu!e )ooke! Eey Eam %u!o iste!iisa
yeast mik!o%yo +u!no tasik
4. Pag%uo ng Sui!anin 5 Pasagutan ang mga tanong sa 7Aamin Mo(8 *a+on ,/- ng Batayang
Akat pagkatapos ng taakayan.
/. Ka!anasan sa Pagkatuto
/.$ Pag#aa!aan ng %a"at pangkat ang gaga"ing pag#iim%ak. Paga"ain ng taaaan ng
pamimii+an ang mga pangkat upang ma*aa ang mga sangkap na kakaianganin sa a!a"
ng kaniang pagga"a.
C. Pangwakas na Gawain:
$. Pagaa+at # Ipa%asa ang 7&an*aan Mo(8 *a+on ,4. ng Batayang Akat.
I9. PAG&A&AYA:
Magtaa ng mga pagkaing napaana+on sa %a"at %u"an at isuat ang pa!aan ng pag#iim%ak na
maaa!ing isaga"a sa pagkain.
9. &AKDANG#ARALIN:
Ipaga"a sa mga %ata ang 7Ga"in Mo(8 *a+on ,/, ng Batayang Akat
Remarks:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________
EPP V
Date: ____________
I. LAYUNIN:
Maipakita ang mga pangkainisan at pangkaigtasang ga"i sa pag#iim%ak ng pagkain.
II. PAKSANG ARALIN: I%a't i%ang Pa!aan ng Pag#iim%ak ng Pagkain
a. Biang ng a!a" # ,
%. Kagamitan # mga ga!apon( p!essu!e )ooke!( at i%a pa at mga sangkap na iim%akin
). Sanggunian # Batayang Akat *a+on ,4/#,/4( 1L2 B.$0 B./
III. PAMAMARAAN:
A. Panimulang Gawain:
$. Pagsasanay 5 B!ainto!ming ng mga maaa!ing ga"aing uto sa is*a( ka!ne( at p!utas.
,. Baik#a!a # Pagaa+a* ng gina"ang taata tungko sa pangkausugan at pangkaigtasang
ga"i sa pag#iim%ak.
B. Panlinang na Gawain:
$. Pagganyak 5 Magpakita ng nasa ga!apong atsa!ang papaya na naayos nang kaakit#akit.
Puna+in.
,. &aasaitaan
p!essu!e )ooke! Eey Eam %u!o iste!iisa
yeast mik!o%yo +u!no tasik
4. Pag%uo ng Sui!anin 5 Pasagutan ang mga tanong sa 7Aamin Mo(8 *a+on ,/- ng Batayang
Akat pagkatapos ng taakayan.
/. Ka!anasan sa Pagkatuto
/.$ Magpakitang tu!o ng i%a't i%ang pamama!aan ng pag#iim%ak sa pagkain na maaa!ing
isaga"a ng mga mag#aa!a sa kaniang pangkat.
C. Pangwakas na Gawain:
$. Pagaa+at # Ipa%asa ang 7&an*aan Mo(8 *a+on ,4. ng Batayang Akat.
I9. PAG&A&AYA:
Magtaa ng mga pagkaing napaana+on sa %a"at %u"an at isuat ang pa!aan ng pag#iim%ak na
maaa!ing isaga"a sa pagkain.
9. &AKDANG#ARALIN:
Ipaga"a sa mga %ata ang 7Ga"in Mo(8 *a+on ,/, ng Batayang Akat
Remarks:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________
EPP V
Date: ____________
I. LAYUNIN:
Maipakita ng "astong pamama!aan ng pagga"a ing i%a't i%ang u!i ng ta+ing %u!*a.
II. PAKSANG ARALIN: Pag%u%u!*a
a. Biang ng a!a" # 4
%. Kagamitan # sinui* at ka!ayom na pam%u!*a
). Sanggunian # Batayang Akat *a+on ,/C#,??
III. PAMAMARAAN:
A. Panimulang Gawain:
$. Pagsasanay 5 Pagkiaa sa mga kagamitan sa pag%u%u!*a.
Ipapakita ng gu!o 5 kikiaanin ng mga mag#aa!a
,. Baik#a!a # Pagtukoy sa mga kasuotan o kagamitang pam%a+ay na maaa!ing %u!*a+an.
B. Panlinang na Gawain:
$. Pagganyak 5 Panonoo* sa paskian ng mga kaakit#akit na Ga"ain sa pag%u%u!*a.
,. &aasaitaan
%aangkas pe!Fo!man)e %u+o P!anses pag%a%akat
4. Pag%uo ng Sui!anin 5 &ingnan ang 7Aamin Mo(8 *a+on ,?/ ng Batayang Akat.
/. Ka!anasan sa Pagkatuto
/.$ Magpakita ng i%a't i%ang kagamitan na may ta+ing %u!*a.
/., Magpakitang tu!o ng i%a't i%ang ta+ing %u!*a na gagamitin.
C. Pangwakas na Gawain:
$. Pagaa+at 5 Masa%i ang niaaman ng 7&an*aan Mo(8 *a+on ,?4 ng Batayang Akat.
,. Pasagutan ang 7Su%ukan Mo(8 *a+on ,?/ ng Batayang Akat.
I9. PAG&A&AYA:
Su%ay%ayan ang mga %ata sa pagga"a ng i%a't i%ang ta+ing %u!*a( pagiipat ng *isenyo( at
pagpii ng mga kuay na gagamitin.
9. &AKDANG#ARALIN:
Ipaga"a sa mga %ata ang 7Ga"in Mo(8 *a+on ,?? ng Batayang Akat
Remarks:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________
EPP V
Date: ____________
I. LAYUNIN:
Makapag%u!*a ng kagamitang magpapagan*a sa ta+anan.
II. PAKSANG ARALIN: Pag%u%u!*a
a. Biang ng a!a" # 4
%. Kagamitan # sinui* at ka!ayom na pam%u!*a
). Sanggunian # Batayang Akat *a+on ,/C#,??
III. PAMAMARAAN:
A. Panimulang Gawain:
$. Pagsasanay 5 Pagkiaa sa mga kagamitan sa pag%u%u!*a.
Ipapakita ng gu!o 5 kikiaanin ng mga mag#aa!a
,. Baik#a!a # Pagtukoy sa mga kasuotan o kagamitang pam%a+ay na maaa!ing %u!*a+an.
B. Panlinang na Gawain:
$. Pagganyak 5 Panonoo* sa paskian ng mga kaakit#akit na Ga"ain sa pag%u%u!*a.
,. &aasaitaan
%aangkas pe!Fo!man)e %u+o P!anses pag%a%akat
4. Pag%uo ng Sui!anin 5 &ingnan ang 7Aamin Mo(8 *a+on ,?/ ng Batayang Akat.
/. Ka!anasan sa Pagkatuto
/.$ Magpakita ng i%a't i%ang kagamitan na may ta+ing %u!*a.
/., Magpakitang tu!o ng i%a't i%ang ta+ing %u!*a na gagamitin.
/.4 Magpakitang tu!o ng i%a't i%ang pa!aan ng pagiipat ng *isenyo.
C. Pangwakas na Gawain:
$. Pagaa+at 5 Masa%i ang niaaman ng 7&an*aan Mo(8 *a+on ,?4 ng Batayang Akat.
,. Pasagutan ang 7Su%ukan Mo(8 *a+on ,?/ ng Batayang Akat.
I9. PAG&A&AYA:
Su%ay%ayan ang mga %ata sa pagga"a ng i%a't i%ang ta+ing %u!*a( pagiipat ng *isenyo( at
pagpii ng mga kuay na gagamitin.
9. &AKDANG#ARALIN:
Ipaga"a sa mga %ata ang 7Ga"in Mo(8 *a+on ,?? ng Batayang Akat
Remarks:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________
EPP V
Date: ____________
I. LAYUNIN:
Masuno* ang mga panuntunang pangkausugan at pangkaigtasan sa panana+i.
II. PAKSANG ARALIN: Mga Panuntunan sa Panana+i sa Makina
a. Biang ng a!a" # $
%. Kagamitan # makinang panana+ian
). Sanggunian # Batayang Akat *a+on ,?3#,?C0 1L2 C.,( C.,.$
III. PAMAMARAAN:
A. Panimulang Gawain:
$. Pagsasanay 5 Pagpansin sa uga! na kinaaagyan ng makina at pagsasa%i kung %akit ito ang
angkop na uga!.
,. Baik#a!a # Pagkuku"ento ng mga pangyaya!i na nagiging san+i ng sakuna sa panana+i at
kung paano ito maii"asan.
B. Panlinang na Gawain:
$. Pagganyak 5 Pagpapakita ng a!a"an ng %atang masayang nanana+i sa makina. Gayaang
mag%igay ng puna ang mga %ata.
,. &aasaitaan
pangkaigtasan maai"aas
4. Pag%uo ng Sui!anin 5 Pasagutan ang mga katanungan sa 7Aamin Mo(8 *a+on ,?B ng
Batayang Akat pagkatapos ng taakayan.
/. Ka!anasan sa Pagkatuto
/.$ Magku"ento ng mga pangyaya!i na magiging san+i ng sakuna sa panana+i at kung paano
ito maii"asan.
/., Maga+a* ng mga sui!aning pangkaagayan at su%ay%ayan ang mga %ata sa pag%i%igay
ng kautasan.
C. Pangwakas na Gawain:
$. Pagaa+at 5 Ipa%asa ang 7&an*aan Mo(8 *a+on ,?B ng Batayang Akat.
,. Pasagutan ang 7Su%ukan Mo(8 *a+on ,?C sa Batayang Akat.
I9. PAG&A&AYA:
Sagutin ng = kung "asto ang %ina%anggit na ga"i at D= kung +in*i "asto.
________ $. Pag+u+ugas ng kamay %ago mana+i.
________ ,. Pagaagay ng a+at ng gamit sa i%a%a" ng makina.
________ 4. Panna+i sa maai"aas na uga!.
9. &AKDANG#ARALIN:
Ipaga"a sa mga %ata ang 7Ga"in Mo(8 *a+on ,?C ng Batayang Akat
Remarks:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________
EPP V
Date: ____________
I. LAYUNIN:
$. Matukoy ang %a"at %a+agi ng mgakina at gamit ng %a"at isa.
II. PAKSANG ARALIN: Mga Ba+agi ng Makina
a. Biang ng a!a" # $
%. Kagamitan # makinang panana+ian
). Sanggunian # Batayang Akat *a+on ,?.#,340 1L2 C.4.$
III. PAMAMARAAN:
A. Panimulang Gawain:
$. Pagsasanay 5 Pagsasa%i ng mga %ata kung saan sia nakakita ng makina at kung ano ang
gamit nito.
,. Baik#a!a # su!Aey 5 Aamin kung sino sa mga %ata ang may makina sa %a+ay at
pagkuku"entu+in sia ng kaniang namasi* tungko sa paggamit ng kaniang makina.
B. Panlinang na Gawain:
$. Pagganyak 5 Pagpapakita ng isang makinang pana+ian
,. &aasaitaan
makipanayam mag#uat angis !etaso
4. Pag%uo ng Sui!anin 5 Pasagutan ang mga katanungan sa 7Aamin Mo(8 *a+on ,3$ ng
Batayang Akat pagkatapos ng taakayan.
/. Ka!anasan sa Pagkatuto
/.$ Buksan ang isang makina at sapamamagitan ng mga Fas+)a!*s ay tutukuyin ng mga %ata
ang i%a't i%ang %a+agi nito.
/., &aakayin ang gamit ng %a"at %a+agi +a%ang tinutukoy ito.
C. Pangwakas na Gawain:
$. Pagaa+at 5 Ipa%asa ang niaaman ng 7&an*aan Mo(8 *a+on ,3$ ng Batayang Akat.
,. Pasagutan ang 7Su%ukan Mo(8 *a+on ,3,#,34 sa Batayang Akat.
I9. PAG&A&AYA:
Isuat ang titik ng tamang sagot.
________ $. Kung maaki ang ta+i ng makina at kaiangan ang maiit na ta+i( ain ang *apat
isaayos6
a. P!esse! Foot ). &+!ea* take#up eAe!
%. Bo%%in "in*e! *. Stit)+ !eguato!
________ ,. Lu%+ang ma+igpit ang ta%i ng makina. Kaiangang pau"agan ng kaunti. Ain ang
*apat isaayos.
a. Stit)+ !eguato! ). Bo%%in
%. &ension !eguato! *. Stop motion s)!e"
9. &AKDANG#ARALIN:
Ipatak*a sa mga %ata ang 7Ga"in Mo(8 *a+on ,34 ng Batayang Akat
Remarks:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________
EPP V
Date: ____________
I. LAYUNIN:
$. Maipai"anag at maipakita ang "asto at maayos na pagga"a ng mga sumusuno*:
# Pagaagay ng ka!ayom sa makina
# Pag#iiki* ng sinui* sa %o%ina
# Pagaagay ng %o%ina
# Pagaagay ng sinui* na pang#itaas
# Pagpapa#akyat ng pang#iaim na sinui*
# Pag#aayos ng +a%a ng ta+i
II. PAKSANG ARALIN: Pag+a+an*a sa Makina Bago Mana+i
a. Biang ng a!a" # /
%. Kagamitan # Makinang pana+ian( sinui*( %o%%in )ase( ka!ayom ng makina
). Sanggunian # Batayang Akat *a+on ,3/#,3.
III. PAMAMARAAN:
A. Panimulang Gawain:
$. Pagsasanay 5 Pagtukoy sa mga sumusuno* na kagamitan: sinui*( ka!ayom ng makina(
%o%%in )ase( %o%ina.
,. Baik#a!a # Pagtukoy sa i%a't i%ang %a+agi ng makina at gamit ng %a"at %a+agi.
B. Panlinang na Gawain:
$. Pagganyak 5 Pag+a+am%ing ng *aa"ang makina( isang may sinui* na pang#itaas at pang#
i%a%a at ka!ayom sa isang makina na "aa pa nito.
,. &aasaitaan
apat %u+o sio pag#iiki*
4. Pag%uo ng Sui!anin 5 &ingnan ang 7Aamin Mo(8 *a+on ,3C ng Batayang Akat pagkatapos
ng taakayan.
/. Ka!anasan sa Pagkatuto
/.$ Ipa%asa ang Batayang Akat( *a+on ,3/#,3B.
/., &aakayin ang ka+aaga+an ng "astong pag+a+an*a ng makina %ago mana+i.
C. Pangwakas na Gawain:
$. Pagaa+at 5 Ipa%asa ang niaaman ng 7&an*aan Mo(8 *a+on ,3B ng Batayang Akat.
,. Pasagutan ang 7Su%ukan Mo(8 *a+on ,3C#,3. sa Batayang Akat.
I9. PAG&A&AYA:
Pangkatin ang mga %ata pa!a sa ganting pakitang#ga"a ng mga %ata sa %a"at ga"aing ipinakita
ng gu!o.
9. &AKDANG#ARALIN:
Ipaga"a sa mga %ata ang 7Ga"in Mo(8 *a+on ,3. ng Batayang Akat
Remarks:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________
EPP V
Date: ____________
I. LAYUNIN:
 Maipakita ang "astong pa!aan ng pagpapatak%o ng makina.
II. PAKSANG ARALIN: Pagpapatak%o ng Makina
a. Biang ng a!a" # ,
%. Kagamitan # Makinang pana+ian( sinui* sa tea
). Sanggunian # Batayang Akat *a+on ,B-#,B/0 1L2 C.4.4
III. PAMAMARAAN:
A. Panimulang Gawain:
$. Pagsasanay 5 Pag#iisa#isa sa mga panuntunan sa panana+i
,. Baik#a!a # Pangkatang pagpapakita ng mga pa!aan ng pag+a+an*a sa makina %ago mana+i
5 Gaim%a"a: Pagaagay ng ka!ayom.
B. Panlinang na Gawain:
$. Pagganyak 5 Pagkuku"ento tungko sa mga kiaang manana+i at ang kaniang mga
niik+ang mga magagan*ang kasuotan.
,. &aasaitaan
pa*yak %anaya*
4. Pag%uo ng Sui!anin 5 Pasagutan ang 7Aamin Mo(8 *a+on ,B, ng Batayang Akat
pagkatapos ng taakayan.
/. Ka!anasan sa Pagkatuto
/.$ &aakayin ang "astong pagpapatak%o ng makina. Ipa%asa sa mga %ata ang teksto sa
Batayang Akat( *a+on ,B-#,B$.
/., Magpakitang ga"a ng "astong pamama!aan ng pagpapatak%o ng makina +a%ang
nagpapai"anag.
C. Pangwakas na Gawain:
$. Pagaa+at 5 Ipa%asa ang niaaman ng 7&an*aan Mo(8 *a+on ,B$ ng Batayang Akat.
I9. PAG&A&AYA:
Pasagutan ang 7Su%ukan Mo(8 *a+on ,B4 sa Batayang Akat
9. &AKDANG#ARALIN:
Ipaga"a sa mga %ata ang 7Ga"in Mo(8 *a+on ,B/ ng Batayang Akat
Remarks:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________
EPP V
Date: ____________
I. LAYUNIN:
 Maipamaas ang kasiya+an sa panana+i sa makina.
II. PAKSANG ARALIN: Pagpapatak%o ng Makina
a. Biang ng a!a" # $
%. Kagamitan # Makinang pana+ian( sinui* sa tea
). Sanggunian # Batayang Akat *a+on ,B-#,B/0 1L2 C.4.4
III. PAMAMARAAN:
A. Panimulang Gawain:
$. Pagsasanay 5 Pagpipi*a sa makina ng "aang sinui*.
,. Baik#a!a # Pangkatang pagpapakita ng mga pa!aan ng pag+a+an*a sa makina %ago mana+i
5 Gaim%a"a: Pagaagay ng ka!ayom.
B. Panlinang na Gawain:
$. Pagganyak 5 Pagkuku"ento tungko sa mga kiaang manana+i at ang kaniang mga
niik+ang mga magagan*ang kasuotan.
,. &aasaitaan
pa*yak %anaya*
4. Pag%uo ng Sui!anin 5 Pasagutan ang 7Aamin Mo(8 *a+on ,B, ng Batayang Akat
pagkatapos ng taakayan.
/. Ka!anasan sa Pagkatuto
/.$ &aakayin ang "astong pagpapatak%o ng makina. Ipa%asa sa mga %ata ang teksto sa
Batayang Akat( *a+on ,B-#,B$.
/., Gumingi ng ganting pakitang ga"a sa isang %atang ma+usay.
C. Pangwakas na Gawain:
$. Pagaa+at 5 Ipa%asa ang niaaman ng 7&an*aan Mo(8 *a+on ,B$ ng Batayang Akat.
I9. PAG&A&AYA:
Pangkatin ang mga %ata ayon sa %iang ng makina sa sii*#a!aan.
Ipasanay isa#isa sa mga %ata ang "astong pagpapatak%o ng makina sa sanaang pape.
9. &AKDANG#ARALIN:
Ipaga"a sa mga %ata ang 7Ga"in Mo(8 *a+on ,B/ ng Batayang Akat
Remarks:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________
EPP V
Date: ____________
I. LAYUNIN:
 Makapamii ng angkop na tea pa!a sa p!oyekto at mai+an*a ang tea ng "asto.
II. PAKSANG ARALIN: Pag+a+an*a sa &ea Bago Mana+i
a. Biang ng a!a" # $
%. Kagamitan # pa!*on( tea( t!a)ing "+ee( )a!%on pape!( mga aspie( gunting na panta%as(
panukat.
). Sanggunian # Batayang Akat *a+on ,B?#,B.0 1L2 C./.$( C./.,
III. PAMAMARAAN:
A. Panimulang Gawain:
$. Pagsasanay 5 Pagtukoy sa mga %a+aging panong pamp!oyekto at kagamitan na ta+i sa
makina.
,. Baik#a!a # )i!)ua! !esponse 5 Pagsasanay ng mga %agay at kagamitan na ta+i sa makina.
B. Panlinang na Gawain:
$. Pagganyak 5 Pagpapakita ng +u"a!ang kagamitang panuto na ta+i sa makina: pamunas ng
kamay( +ea*%an*( pot +o*e!( ap!on. niik+ang mga magagan*ang kasuotan.
,. &aasaitaan
payak paayon +iatsa kampay
pataan pa+aang pa+iis
4. Pag%uo ng Sui!anin 5 Pasagutan ang 7Aamin Mo(8 *a+on ,BB#,BC ng Batayang Akat
pagkatapos ng taakayan.
/. Ka!anasan sa Pagkatuto
/.$ Magpakita ng mga +u"a!ang ga"a na kasuotang panuto upang maganyak ang mga %ata
na guma"a.
/., Magpakitang ga"a ng "astong pamama!aan ng mga ga"aing ito %ago guma"a ang mga
%ata.
C. Pangwakas na Gawain:
$. Pagaa+at 5 Ipa%asa ang niaaman ng 7&an*aan Mo(8 *a+on ,BB ng Batayang Akat.
I9. PAG&A&AYA:
Pasagutan ang 7Su%ukan Mo(8 *a+on ,B. sa Batayang Akat
9. &AKDANG#ARALIN:
Ipaga"a sa mga %ata ang 7Ga"in Mo(8 *a+on ,B. ng Batayang Akat
Remarks:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________
EPP V
Date: ____________
I. LAYUNIN:
 Makiaa ang i%a't i%ang u!i ng *ugtungan
II. PAKSANG ARALIN: Pag%u%uo ng mga Dugtungan
a. Biang ng a!a" # $
%. Kagamitan # Mga !etasong tea( pana+ian( makinang pana+ian( mo*eo at i%a't i%ang
*ugtungan at i%a pa.
). Sanggunian # Batayang Akat *a+on ,C-#,C40 1L2 C./.4
III. PAMAMARAAN:
A. Panimulang Gawain:
$. Pagsasanay 5 Pagpapatak%o ng makina.
,. Baik#a!a # Pagsasa%i ng mga pa!aan ng pag+a+an*a sa tea %ago mana+i.
B. Panlinang na Gawain:
$. Pagganyak 5 Pagpapakita ng mo*eo ng i%a't i%ang u!i ng *ugtungan.
,. &aasaitaan
Fat#Fee* seam pain seam H!en)+ seam
4. Pag%uo ng Sui!anin 5 Ipa%asa ang 7Aamin Mo(8 *a+on ,C, ng Batayang Akat pagkatapos
ng taakayan.
/. Ka!anasan sa Pagkatuto
/.$ &aakayin ang "astong gamit ng i%a't i%ang u!i ng *ugtungan. Ipa%asa sa mga %ata ang
Batayang Akat( *a+on ,C-#,C$.
/., Magpakitang ga"a ng "astong pamama!aan sa pagga"a ng i%a't i%ang u!i ng *ugtungan.
/.4 Gumingi ng ganting pakitang#ga"a sa %atang ma+usay.
C. Pangwakas na Gawain:
$. Pagaa+at 5 Ipa%asa ang niaaman ng 7&an*aan Mo(8 *a+on ,C$ ng Batayang Akat.
I9. PAG&A&AYA:
Ipasu!i sa mga %ata ang mga *ugtungan sa kaniang kasuotan. Ipaayos ito ayon sa natutu+ang
pamama!aan sa pagga"a ng *ugtungan.
9. &AKDANG#ARALIN:
Ipaga"a sa mga %ata ang 7Ga"in Mo(8 *a+on ,C4 ng Batayang Akat
Remarks:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________
EPP V
Date: ____________
I. LAYUNIN:
 Makaga"a ng payak na kasuotang panuto sa "astong pamama!aan.
II. PAKSANG ARALIN: Panana+i ng Kasuotang Panuto
a. Biang ng a!a" # ,
%. Kagamitan # &ina%as na tea( aspie( ka!ayom( sinui*( makina( gunting na maiit
). Sanggunian # Batayang Akat *a+on ,C/#,.,0 1L2 C././( C.?
III. PAMAMARAAN:
A. Panimulang Gawain:
$. Pagsasanay 5 Pagtukoy sa kumpetong kasuotang panuto
,. Baik#a!a # Pagtaakay sa mga pa!aan ng pag+a+an*a ng tea %ago mana+i.
B. Panlinang na Gawain:
$. Pagganyak 5 Ipasu!i sa mga %ata ang isang +u"a!an ng kagamitan@kasuotang panuto at
magtaa ng mga katangian nito. Magpakita ng isang magan*a at maayos na +u"a!an.
,. &aasaitaan
mite!ing oAe!+an*ing stit)+ +i%ana
4. Pag%uo ng Sui!anin 5 &ingnan ang mga katanungan sa 7Aamin Mo(8 *a+on ,.$ ng
Batayang Akat at pasagutan pagkatapos ng taakayan.
/. Ka!anasan sa Pagkatuto
/.$ Sa %a"at kagamitang tata+iin( magpakita ng isang magan*a at maayos na +u"a!an.
Ipasu!i sa mga %ata ang +u"a!an at magtaa ng mga katangian nito.
/., Ipa%asa ang %atayang akat na nagaaman ng mga +ak%ang na Ga"ain sa panana+i ng
pamunas ng kamay( +ea*%an*( pot +o*e! at ap!on.
C. Pangwakas na Gawain:
$. Pagaa+at 5 Ipa%asa ang niaaman ng 7&an*aan Mo(8 *a+on ,.- ng Batayang Akat.
I9. PAG&A&AYA:
Pasagutan ang 7Su%ukan Mo(8 *a+on ,., sa Batayang Akat
9. &AKDANG#ARALIN:
Ipaga"a sa mga %ata ang 7Ga"in Mo(8 *a+on ,., ng Batayang Akat
Remarks:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________
EPP V
Date: ____________
I. LAYUNIN:
 Masuno* ng "asto ang sunu*#suno* na +ak%ang sa panana+i ng pamunas ng kamay(
+ea*%an*( pot +o*e!( at ap!on.
II. PAKSANG ARALIN: Panana+i ng Kasuotang Panuto
a. Biang ng a!a" # ,
%. Kagamitan # &ina%as na tea( aspie( ka!ayom( sinui*( makina( gunting na maiit
). Sanggunian # Batayang Akat *a+on ,C/#,.,0 1L2 C././( C.?
III. PAMAMARAAN:
A. Panimulang Gawain:
$. Pagsasanay 5 Pagtukoy sa kumpetong kasuotang panuto
,. Baik#a!a # Pagtaakay sa mga pa!aan ng pag+a+an*a ng tea %ago mana+i.
B. Panlinang na Gawain:
$. Pagganyak 5 Ipasu!i sa mga %ata ang isang +u"a!an ng kagamitan@kasuotang panuto at
magtaa ng mga katangian nito. Magpakita ng isang magan*a at maayos na +u"a!an.
,. &aasaitaan
mite!ing oAe!+an*ing stit)+ +i%ana
4. Pag%uo ng Sui!anin 5 &ingnan ang mga katanungan sa 7Aamin Mo(8 *a+on ,.$ ng
Batayang Akat at pasagutan pagkatapos ng taakayan.
/. Ka!anasan sa Pagkatuto
/.$ Ipa%asa ang %atayang akat na nagaaman ng mga +ak%ang na Ga"ain sa panana+i ng
pamunas ng kamay( +ea*%an*( pot +o*e! at ap!on.
/., Magpakitang ga"a ng mga +ak%ang sa pagga"a ng %a"at isa %ago guma"a ang mga
%ata.
C. Pangwakas na Gawain:
$. Pagaa+at 5 Ipa%asa ang niaaman ng 7&an*aan Mo(8 *a+on ,.- ng Batayang Akat.
I9. PAG&A&AYA:
Pasagutan ang 7Su%ukan Mo(8 *a+on ,., sa Batayang Akat
9. &AKDANG#ARALIN:
Ipaga"a sa mga %ata ang 7Ga"in Mo(8 *a+on ,., ng Batayang Akat
Remarks:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________
EPP V
Date: ____________
I. LAYUNIN:
 Maisaga"a ang mga natutu+ang "astong ga"i sa panana+i.
II. PAKSANG ARALIN: Panana+i ng Kasuotang Panuto
a. Biang ng a!a" # ,
%. Kagamitan # &ina%as na tea( aspie( ka!ayom( sinui*( makina( gunting na maiit
). Sanggunian # Batayang Akat *a+on ,C/#,.,0 1L2 C././( C.?
III. PAMAMARAAN:
A. Panimulang Gawain:
$. Pagsasanay 5 Pagtukoy sa kumpetong kasuotang panuto
,. Baik#a!a # Pagtaakay sa mga pa!aan ng pag+a+an*a ng tea %ago mana+i.
B. Panlinang na Gawain:
$. Pagganyak 5 Ipasu!i sa mga %ata ang isang +u"a!an ng kagamitan@kasuotang panuto at
magtaa ng mga katangian nito. Magpakita ng isang magan*a at maayos na +u"a!an.
,. &aasaitaan
mite!ing oAe!+an*ing stit)+ +i%ana
4. Pag%uo ng Sui!anin 5 &ingnan ang mga katanungan sa 7Aamin Mo(8 *a+on ,.$ ng
Batayang Akat at pasagutan pagkatapos ng taakayan.
/. Ka!anasan sa Pagkatuto
/.$ Ipa%asa ang %atayang akat na nagaaman ng mga +ak%ang na Ga"ain sa panana+i ng
pamunas ng kamay( +ea*%an*( pot +o*e! at ap!on.
/., Gumingi ng ganting pakitang ga"a mua sa isa o *aa"ang %ata sa %a"at +ak%ang upang
matiyak na naintin*i+an ang ginaga"a.
C. Pangwakas na Gawain:
$. Pagaa+at 5 Ipa%asa ang niaaman ng 7&an*aan Mo(8 *a+on ,.- ng Batayang Akat.
I9. PAG&A&AYA:
Pasagutan ang 7Su%ukan Mo(8 *a+on ,., sa Batayang Akat
9. &AKDANG#ARALIN:
Magpa+anap ng pinagta%asang mga tea na magkakasya pa!a sa pamunas ng kamay. Pata+iin ang
mga %ata ng pamunas ng kamay na maaa!ing magamit sa %a+ay.
Remarks:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________
EPP V
Date: ____________
I. LAYUNIN:
 Maipamaas ang kasiya+an sa pag%u%uo ng p!oyekto sa panana+i.
II. PAKSANG ARALIN: Panana+i ng Kasuotang Panuto
a. Biang ng a!a" # ,
%. Kagamitan # &ina%as na tea( aspie( ka!ayom( sinui*( makina( gunting na maiit
). Sanggunian # Batayang Akat *a+on ,C/#,.,0 1L2 C././( C.?
III. PAMAMARAAN:
A. Panimulang Gawain:
$. Pagsasanay 5 Pagtukoy sa kumpetong kasuotang panuto
,. Baik#a!a # Pagtaakay sa mga pa!aan ng pag+a+an*a ng tea %ago mana+i.
B. Panlinang na Gawain:
$. Pagganyak 5 Ipasu!i sa mga %ata ang isang +u"a!an ng kagamitan@kasuotang panuto at
magtaa ng mga katangian nito. Magpakita ng isang magan*a at maayos na +u"a!an.
,. &aasaitaan
mite!ing oAe!+an*ing stit)+ +i%ana
4. Pag%uo ng Sui!anin 5 &ingnan ang mga katanungan sa 7Aamin Mo(8 *a+on ,.$ ng
Batayang Akat at pasagutan pagkatapos ng taakayan.
/. Ka!anasan sa Pagkatuto
/.$ Ipa%asa ang %atayang akat na nagaaman ng mga +ak%ang na Ga"ain sa panana+i ng
pamunas ng kamay( +ea*%an*( pot +o*e! at ap!on.
/., Gumingi ng ganting pakitang ga"a mua sa isa o *aa"ang %ata sa %a"at +ak%ang upang
matiyak na naintin*i+an ang ginaga"a.
/.4 Pagkatapos magpakitang ga"a ng gu!o( gaga"a na ng p!oyekto ang mga %ata sa
masusing pamamatnu%ay ng gu!o.
C. Pangwakas na Gawain:
$. Pagaa+at 5 Ipa%asa ang niaaman ng 7&an*aan Mo(8 *a+on ,.- ng Batayang Akat.
I9. PAG&A&AYA:
Pasagutan ang 7Su%ukan Mo(8 *a+on ,., sa Batayang Akat
9. &AKDANG#ARALIN:
Magpa+anap ng pinagta%asang mga tea na magkakasya pa!a sa pamunas ng kamay. Pata+iin ang
mga %ata ng pamunas ng kamay na maaa!ing magamit sa %a+ay.
Remarks:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->