EPP V

Date: ____________
I.

LAYUNIN:
Matukoy ang mga masustansiyang pagkain.

II. PAKSANG ARALIN:
Masustansiyang Kakanin na Mapagkakakitaan
a. Bilang ng araw - 1
b. Kagamitan
- Tsart ng mga kakanin sa iba’t ibang lalawigan, mga larawan
c. Sanggunian
- Batayang Aklat dahon 209-214; ELC 6.1-6.2.3
III. PAMAMARAAN:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay – Pagtatala ng mga kakanin na kilala na ng mga bata
2. Balik-aral
a. Anu-ano ang iba’t ibang paraan ng paghahanda ng pagkain?
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak – Pagpapakita ng mga larawan ng mga kakanin na maganda ang pagkakaayos sa
mga handaan at ilang halimbawa ng kakanin: suman, puto, palitaw, at iba pa.
2. Talasalitaan
Kakanin
espesipikasyon
resipi
3. Pagbuo ng Suliranin – Pasagutan ang mga tanong sa “Alamin Mo,” dahon 213 ng Batayang
Aklat pagkatapos ng talakayan.
4. Karanasan sa Pagkatuto
4.1 Itala ang mga kakaning karaniwang kinakain sa meryenda at itala ang sustansiyang dulot
nito.
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat:
Ipabasa ang “Tandaan Mo,” dahon 212 ng Batayang Aklat.
IV. PAGTATAYA:
Lagyan ng tsek () kung ang isinasaad ng pangungusap ay mga salik sa pagpili ng kakanin at
ekis (x) kung hindi.
______ 1. Ang sangkap ay matatagpuan sa karatig baryo.
______ 2. Madaling lutuin.
______ 3. Wala na sa panahon ang mga sangkap na gagamitin.
V. TAKDANG-ARALIN:
Ipagawa sa mga bata ang "Gawin Mo," dahon 214 ng Batayang Aklat.
Remarks:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________

EPP V
Date: ____________
I.

LAYUNIN:
Masabi ang mga salik na dapat isaalang-alang sa pagpili ng lulutuing kakanin

II. PAKSANG ARALIN:
Masustansiyang Kakanin na Mapagkakakitaan
a. Bilang ng araw - 1
b. Kagamitan
- Tsart ng mga kakanin sa iba’t ibang lalawigan, mga larawan
c. Sanggunian
- Batayang Aklat dahon 209-214; ELC 6.1-6.2.3
III. PAMAMARAAN:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay – Pagtatala ng mga kakanin na kilala na ng mga bata
2. Balik-aral
a. Anu-ano ang iba’t ibang paraan ng pagluluto ng pagkain?
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak – Pagpapakita ng mga larawan ng mga kakanin na maganda ang pagkakaayos sa
mga handaan at ilang halimbawa ng kakanin: suman, puto, palitaw, at iba pa.
2. Talasalitaan
Kakanin
espesipikasyon
resipi
3. Pagbuo ng Suliranin – Pasagutan ang mga tanong sa “Alamin Mo,” dahon 213 ng Batayang
Aklat pagkatapos ng talakayan.
4. Karanasan sa Pagkatuto
4.1 Pumili ng masustansiyang kakanin at itala ang dami at espesipikasyon ng mga sangkap sa
pagluluto nito.
4.2 Talakayin ang mga salik sa pagpili ng lulutuing kakanin. Pagbasa sa teksto dahon 209212 ng Batayang Aklat.
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat:
Ipabasa ang “Tandaan Mo,” dahon 212 ng Batayang Aklat.
IV. PAGTATAYA:
Lagyan ng tsek () kung ang isinasaad ng pangungusap ay mga salik sa pagpili ng kakanin at
ekis (x) kung hindi.
______ 1. Wala na sa panahon ang mga sangkap na gagamitin.
______ 2. Mahal ang halaga
______ 3. May mga kasangkapang gagamitin.
V. TAKDANG-ARALIN:
Ipagawa sa mga bata ang "Gawin Mo," dahon 214 ng Batayang Aklat.
Remarks:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________

EPP V
Date: ____________
I.

LAYUNIN:
Makapagbalak ng lulutuing kakanin at makapagluto ayon sa resipi.

II. PAKSANG ARALIN:
Masustansiyang Kakanin na Mapagkakakitaan
a. Bilang ng araw - 1
b. Kagamitan
- Tsart ng mga kakanin sa iba’t ibang lalawigan, mga larawan
c. Sanggunian
- Batayang Aklat dahon 209-214; ELC 6.1-6.2.3
III. PAMAMARAAN:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay – Pagtatala ng mga kakanin na kilala na ng mga bata
2. Balik-aral
a. Anu-ano ang iba’t ibang paraan ng paghahanda ng pagkain?
b. Anu-ano ang iba’t ibang paraan ng pagluluto ng pagkain?
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak – Pagpapakita ng mga larawan ng mga kakanin na maganda ang pagkakaayos sa
mga handaan at ilang halimbawa ng kakanin: suman, puto, palitaw, at iba pa.
2. Talasalitaan
Kakanin
espesipikasyon
resipi
3. Pagbuo ng Suliranin – Pasagutan ang mga tanong sa “Alamin Mo,” dahon 213 ng Batayang
Aklat pagkatapos ng talakayan.
4. Karanasan sa Pagkatuto
4.1 Talakayin ang mga salik sa pagpili ng lulutuing kakanin. Pagbasa sa teksto dahon 209212 ng Batayang Aklat.
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat:
Ipabasa ang “Tandaan Mo,” dahon 212 ng Batayang Aklat.
IV. PAGTATAYA:
Lagyan ng tsek () kung ang isinasaad ng pangungusap ay mga salik sa pagpili ng kakanin at
ekis (x) kung hindi.
______ 1. Ang sangkap ay matatagpuan sa karatig baryo.
______ 2. Madaling lutuin.
______ 3. Wala na sa panahon ang mga sangkap na gagamitin.
V. TAKDANG-ARALIN:
Ipagawa sa mga bata ang "Gawin Mo," dahon 214 ng Batayang Aklat.
Remarks:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________

EPP V
Date: ____________
I.

LAYUNIN:
Maitala ang dami, espesipikasyon, at halaga ng mga sangkap na kakailanganin.

II. PAKSANG ARALIN:
Masustansiyang Kakanin na Mapagkakakitaan
a. Bilang ng araw - 2
b. Kagamitan
- Tsart ng mga kakanin sa iba’t ibang lalawigan, mga larawan
c. Sanggunian
- Batayang Aklat dahon 209-214; ELC 6.1-6.2.3
III. PAMAMARAAN:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay – Pagtatala ng mga kakanin na kilala na ng mga bata
2. Balik-aral
a. Anu-ano ang iba’t ibang paraan ng pagluluto ng pagkain?
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak – Pagpapakita ng mga larawan ng mga kakanin na maganda ang pagkakaayos sa
mga handaan at ilang halimbawa ng kakanin: suman, puto, palitaw, at iba pa.
2. Talasalitaan
Kakanin
espesipikasyon
resipi
3. Pagbuo ng Suliranin – Pasagutan ang mga tanong sa “Alamin Mo,” dahon 213 ng Batayang
Aklat pagkatapos ng talakayan.
4. Karanasan sa Pagkatuto
4.1 Pumili ng masustansiyang kakanin at itala ang dami at espesipikasyon ng mga sangkap sa
pagluluto nito.
4.2 Talakayin ang mga salik sa pagpili ng lulutuing kakanin. Pagbasa sa teksto dahon 209212 ng Batayang Aklat.
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat:
Ipabasa ang “Tandaan Mo,” dahon 212 ng Batayang Aklat.
IV. PAGTATAYA:
Ipaluto sa isang pangkat ang biko. Ipatala ang mga sangkap, dami ng kailangan at halaga.
Talakayin din ang mga sustansiyang dulot nito.
V. TAKDANG-ARALIN:
Ipagawa sa mga bata ang "Gawin Mo," dahon 214 ng Batayang Aklat.
Remarks:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________

EPP V
Date: ____________
I.

LAYUNIN:
Masabi at makilala ang mga katangian ng mga mataas na uring sangkap ng mga kakanin.

II. PAKSANG ARALIN:
Batayang Kaalaman sa Matalinong Pamimili ng Lulutuing Kakanin
a. Bilang ng araw - 1
b. Kagamitan
- Tsart ng katangian ng mga sangkap ng kakanin; strips ng hakbang sa pagluluto
ng mga kakanin
c. Sanggunian
- Batayang Aklat dahon 215-219; ELC 6.3
III. PAMAMARAAN:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay
Gumawa ng strips ng mga hakbang sa pagluluto ng leche plan/biko. Ihanay ang wastong
hakbang sa pagluluto at pahulaan sa ibang pangkat kung anong kakanin ito.
2. Balik-aral
Anu-ano ang katangian ng masustansiyang kakanin?
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak – Ilatag sa tray ang halimbawa ng mga sangkap ng karaniwang ginagamit sa
pagluluto ng kakanin.
2. Talasalitaan
expiration date
bargain
label
advertisement
3. Pagbuo ng Suliranin – Alamin ang maaaring sagot sa “Alamin Mo, dahon 217-218 ng
Batayang Aklat.
4. Karanasan sa Pagkatuto
4.1 Talakayin – Anu-ano ang mga dapat tandaan sa pagbili ng mga sangkap ng kakanin?
Ipakita muli ang mga sangkap at suriin ang mga katangian nito.
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat:
Ipabasa ang “Tandaan Mo,” dahon 217 ng Batayang Aklat.
2. Paglalapat:
Ano ang dapat malaman at gawin upang makasiguro na mataas na uri ng sangkap na
binibili?
IV. PAGTATAYA:
Sagutin ang “Subukan Mo,” dahon 218 ng Batayang Aklat.
V. TAKDANG-ARALIN:
Ipataksa ang "Gawin Mo," dahon 219 ng Batayang Aklat.
Remarks:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________

EPP V
Date: ____________
I.

LAYUNIN:
Maipakita ang wastong pagpili at pamimili ng may mataas na uring sangkap ng kakanin.

II. PAKSANG ARALIN:
Batayang Kaalaman sa Matalinong Pamimili ng Lulutuing Kakanin
a. Bilang ng araw - 1
b. Kagamitan
- Tsart ng katangian ng mga sangkap ng kakanin; strips ng hakbang sa pagluluto
ng mga kakanin
c. Sanggunian
- Batayang Aklat dahon 215-219; ELC 6.3
III. PAMAMARAAN:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay
Gumawa ng strips ng mga hakbang sa pagluluto ng leche plan/biko. Ihanay ang wastong
hakbang sa pagluluto at pahulaan sa ibang pangkat kung anong kakanin ito.
2. Balik-aral
Anu-ano ang katangian ng masustansiyang kakanin?
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak – Ilatag sa tray ang halimbawa ng mga sangkap ng karaniwang ginagamit sa
pagluluto ng kakanin.
2. Talasalitaan
expiration date
bargain
label
advertisement
3. Pagbuo ng Suliranin – Alamin ang maaaring sagot sa “Alamin Mo, dahon 217-218 ng
Batayang Aklat.
4. Karanasan sa Pagkatuto
4.1 Ipatala ang mga mabuting katangian ng bawat sangkap. Ipatala rin ang mga di-mataas na
uri o katangian ng mga hindi dapat bilhin na sangkap.
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat:
Ipabasa ang “Tandaan Mo,” dahon 217 ng Batayang Aklat.
2. Paglalapat:
Ano ang dapat malaman at gawin upang makasiguro na mataas na uri ng sangkap na
binibili?
IV. PAGTATAYA:
Sagutin ang “Subukan Mo,” dahon 218 ng Batayang Aklat.
V. TAKDANG-ARALIN:
Magmasid sa mga pinupuntahang pamilihan. Suriin ang mga uri ng pangkat sa pagluluto ng
kakanin at kilalanin ang may mga mataas na uri ng sangkap ayon sa pinag-aralan. Itala ang tindahan
na maaaring bilihan ng mga sangkap.

Remarks:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________

EPP V
Date: ____________
I.

LAYUNIN:
Makilala ang mga kagamitan sa pagluluto ng kakanin.

II. PAKSANG ARALIN:
Mga Kagamitan sa Pagluluto ng Kakanin
a. Bilang ng araw - 1
b. Kagamitan
- Mga kagamitan sa pagluluto, grinder, osterizer, shredder, steamer, oven at iba
pa.
c. Sanggunian
- Batayang Aklat dahon 220-223
III. PAMAMARAAN:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay- Pagtukoy sa mga kagamitan sa pagluluto na kilala na ng mga bata.
2. Balik-aral - Pagsasabi sa gamit ng bawat kasangkapan; kalan, kaserola, kawali, sandok,
kaldero, talyase.
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak – Ipakita sa mga bata ang isang makabagong kagamitan; osterizer at iba pa.
ipakita ang paggamit nito.
2. Talasalitaan
gilingang bato
pasingawan
aloy
microwave oven
osterizer
3. Pagbuo ng Suliranin – Pasagutan ang mga tanong sa “Alamin Mo,” dahon 222-223 ng
Batayang Aklat pagkatapos ng talakayan.
4. Karanasan sa Pagkatuto
4.1 Magpakita ng mga kagamitan sa pagluluto ng mga kakanin. Kilalanin ang mga kagamitan
at wastong paraan ng paggamit.
4.2 Basahin ang teksto sa dahon 220-222 ng Batayang Aklat.
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat - Ipabasa ang “Tandaan Mo,” dahon 222 ng Batayang Aklat.
IV. PAGTATAYA:
Ilarawan ang makalumang kagamitan sa pagluluto ng kakanin at mga makabagong kagamitan.
V. TAKDANG-ARALIN:
Ipagawa sa mga bata ang "Gawin Mo," dahon 223 ng Batayang Aklat.
Remarks:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________

EPP V
Date: ____________
I.

LAYUNIN:
Matukoy ang sangkap na kagamitan sa pagluluto ng kakanin.

II. PAKSANG ARALIN:
Mga Kagamitan sa Pagluluto ng Kakanin
a. Bilang ng araw - 1
b. Kagamitan
- Mga kagamitan sa pagluluto, grinder, osterizer, shredder, steamer, oven at iba
pa.
c. Sanggunian
- Batayang Aklat dahon 220-223
III. PAMAMARAAN:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay- Pagtukoy sa mga kagamitan sa pagluluto na kilala na ng mga bata.
2. Balik-aral - Pagsasabi sa gamit ng bawat kasangkapan; kalan, kaserola, kawali, sandok,
kaldero, talyase.
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak – Ipakita sa mga bata ang isang makabagong kagamitan; osterizer at iba pa.
ipakita ang paggamit nito.
2. Talasalitaan
gilingang bato
pasingawan
aloy
microwave oven
osterizer
3. Pagbuo ng Suliranin – Pasagutan ang mga tanong sa “Alamin Mo,” dahon 222-223 ng
Batayang Aklat pagkatapos ng talakayan.
4. Karanasan sa Pagkatuto
4.1 Basahin ang teksto sa dahon 220-222 ng Batayang Aklat.
4.2 Anu-ano ang payak na kagamitan sa pagluluto ng mga kakanin? Ilarawan.
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat - Ipabasa ang “Tandaan Mo,” dahon 222 ng Batayang Aklat.
IV. PAGTATAYA:
Ilarawan ang makalumang kagamitan sa pagluluto ng kakanin at mga makabagong kagamitan.
V. TAKDANG-ARALIN:
Ipagawa sa mga bata ang "Gawin Mo," dahon 223 ng Batayang Aklat.
Remarks:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________

EPP V
Date: ____________
I.

LAYUNIN:
Masunod ang wastong hakbang ng plano ng proyekto.

II. PAKSANG ARALIN:
Plano ang Kakaning Lulutuin
a. Bilang ng araw - 1
b. Kagamitan
- Sample chart ng mga bahagi ng plano ng proyekto sa pagluluto; strips sa
pagsasanay.
c. Sanggunian
- Batayang Aklat dahon 224-229, ELC 6.2, 6.5-6.8
III. PAMAMARAAN:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay- Strips ng mga sangkap ibigay ang magandang katangian ng mga sangkap na
dapat piliin at bilihin sa pagluluto ng kakanin.
2. Balik-aral - Anu-ano ang mga makalumang lutuan na ginagamit pa rin hanggang ngayon.
Anu-ano ang mga makabagong kagamitan sa pagluluto? Paano ito nakatutulong sa mabilis na
pag-unlad?
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak – Tsart ng plano ng proyekto ng Gawain sa pagluluto. Bakit kkayo nagsasagawa
ng plano ng proyekto sa pagbuburda? Ngayong tayo ay magluluto, kailangan pa rin ba ang
magplano? Bakit?
2. Talasalitaan
plano
sangkap
hakbang
3. Pagbuo ng Suliranin – Alamin ang dapat ipasagot sa “Alamin Mo,” dahon 227-228 ng
Batayang Aklat pagkatapos ng talakayan.
4. Karanasan sa Pagkatuto
4.1 Talakayan
a. Anu-ano ang bahagi ng plano ng proyekto?
b. Bakit mahalaga ang talaan ng gamit, sangkap, o kasangkapan sa paggawa ng plano?
c. Anong bahagi ang nagsasaad ng mga sunud-sunod na Gawain?
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat - Ipabasa ang “Tandaan Mo,” dahon 227 ng Batayang Aklat.
2. Paglalapat – Pag-usapan ang mga sangkap na kailangan ayon sa plano at bigyan ng takda ang
mga miyembro ng kanilang dadalahin at mga Gawain ayon sa lulutuin.
IV. PAGTATAYA:
Sagutin ang “Subukan Mo,” bilang 3 matapos magluto.
V. TAKDANG-ARALIN:
Magbigay ng kopya ang mga lider ng scorecard na may marka ng miyembro ng bawat pangkat.

Remarks:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________

EPP V
Date: ____________
I.

LAYUNIN:
Masunod ang wastong hakbang ng plano ng proyekto.

II. PAKSANG ARALIN:
Plano ang Kakaning Lulutuin
a. Bilang ng araw - 1
b. Kagamitan
- Sample chart ng mga bahagi ng plano ng proyekto sa pagluluto; strips sa
pagsasanay.
c. Sanggunian
- Batayang Aklat dahon 224-229, ELC 6.2, 6.5-6.8
III. PAMAMARAAN:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay- Strips ng mga sangkap ibigay ang magandang katangian ng mga sangkap na
dapat piliin at bilihin sa pagluluto ng kakanin.
2. Balik-aral - Anu-ano ang mga makalumang lutuan na ginagamit pa rin hanggang ngayon.
Anu-ano ang mga makabagong kagamitan sa pagluluto? Paano ito nakatutulong sa mabilis na
pag-unlad?
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak – Tsart ng plano ng proyekto ng Gawain sa pagluluto. Bakit kkayo nagsasagawa
ng plano ng proyekto sa pagbuburda? Ngayong tayo ay magluluto, kailangan pa rin ba ang
magplano? Bakit?
2. Talasalitaan
plano
sangkap
hakbang
3. Pagbuo ng Suliranin – Alamin ang dapat ipasagot sa “Alamin Mo,” dahon 227-228 ng
Batayang Aklat pagkatapos ng talakayan.
4. Karanasan sa Pagkatuto
4.1 Paggawa ng plano ng proyekto ng bawat pangkat tungkol sa lulutuin. Magpalabunutan sa
mga lulutuin ng bawat pangkat.
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat - Ipabasa ang “Tandaan Mo,” dahon 227 ng Batayang Aklat.
2. Paglalapat – Pag-usapan ang mga sangkap na kailangan ayon sa plano at bigyan ng takda ang
mga miyembro ng kanilang dadalahin at mga Gawain ayon sa lulutuin.
IV. PAGTATAYA:
Sagutin ang “Subukan Mo,” bilang 3 matapos magluto.
V. TAKDANG-ARALIN:
Magbigay ng kopya ang mga lider ng scorecard na may marka ng miyembro ng bawat pangkat.
Remarks:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________

EPP V
Date: ____________
I.

LAYUNIN:
Maisaalang-alang ang mga salik sa pagpili at paghahanda ng pagkaing iimbakin.

II. PAKSANG ARALIN:
Pag-iimbak ng Pagkain
a. Bilang ng araw - 1
b. Kagamitan
- Tsart ng pangkalusugan at pangkaligtasang gawi.
c. Sanggunian
- Batayang Aklat dahon 230-233, ELC 7-7.2.1
III. PAMAMARAAN:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay- Pag-isa-isa ng mga bahagi ng plano ng proyekto.
2. Balik-aral - Pagbalik-aralan ang iba’t ibang uri ng kakaning maaaring lutuin at
mapagkakitaan.
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak – Pagtatanghal ng mga inimbak na pagkain – atsara, mainatamis, pinatuyo
2. Talasalitaan
pag-iimbak
tinggalan
3. Pagbuo ng Suliranin – Ipasagot ang mga katanungan sa “Alamin Mo,” dahon 232 ng
Batayang Aklat pagkatapos ng talakayan.
4. Karanasan sa Pagkatuto
4.1 Basahin ang teksto sa dahon 230-233 ng Batayang Aklat.
4.2 Magtala ng mga pagkain na maaaring imbakain.
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat - Ipabasa ang “Tandaan Mo,” dahon 232 ng Batayang Aklat.
IV. PAGTATAYA:
Sagutin ng Tama kung ang diwa ng pangungusap ay wasto, at Mali kung di-wasto ang
pangungusap.
_______ 1. Imbakin ang mga pagkaing napapanahon.
_______ 2. Maaaring imbakin ang malapit ng masirang prutas.
_______ 3. Sukatin ng wasto ang mga sangkap sa pag-iimbak.
V. TAKDANG-ARALIN:
Ipagawa sa mga bata ang “Gawin Mo,” dahon 233 ng Batayang Aklat
Remarks:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________

EPP V
Date: ____________
I.

LAYUNIN:
Matukoy ang mga pagkaing napapanahon at makapagbalak ng paraan ng pag-iimbak sa mga ito.

II. PAKSANG ARALIN:
Pag-iimbak ng Pagkain
a. Bilang ng araw - 1
b. Kagamitan
- Tsart ng pangkalusugan at pangkaligtasang gawi.
c. Sanggunian
- Batayang Aklat dahon 230-233, ELC 7-7.2.1
III. PAMAMARAAN:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay- Pag-isa-isa ng mga bahagi ng plano ng proyekto.
2. Balik-aral - Pagbalik-aralan ang iba’t ibang uri ng kakaning maaaring lutuin at
mapagkakitaan.
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak – Pagtatanghal ng mga inimbak na pagkain – atsara, mainatamis, pinatuyo
2. Talasalitaan
pag-iimbak
tinggalan
3. Pagbuo ng Suliranin – Ipasagot ang mga katanungan sa “Alamin Mo,” dahon 232 ng
Batayang Aklat pagkatapos ng talakayan.
4. Karanasan sa Pagkatuto
4.1 Magtala ng mga pagkain na maaaring imbakain.
4.2 Talakayin ang mga salik sa pagpili, paghahanda, at pag-iimbak ng mga pagkain.
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat - Ipabasa ang “Tandaan Mo,” dahon 232 ng Batayang Aklat.
IV. PAGTATAYA:
Magtala tungkol sa mga salik sa pag-iimbak ng pagkain sa kartolina / album.
V. TAKDANG-ARALIN:
Ipagawa sa mga bata ang “Gawin Mo,” dahon 233 ng Batayang Aklat

Remarks:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________

EPP V
Date: ____________
I.

LAYUNIN:
Maipakita ng wastong pamamaraan ng pag-iimbak ng iba’t ibang pagkain.

II. PAKSANG ARALIN:
Iba’t ibang Paraan ng Pag-iimbak ng Pagkain
a. Bilang ng araw - 2
b. Kagamitan
- mga garapon, pressure cooker, at iba pa at mga sangkap na iimbakin
c. Sanggunian
- Batayang Aklat dahon 234-243, ELC 7.1; 7.4
III. PAMAMARAAN:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay – Braintorming ng mga maaaring gawaing luto sa isda, karne, at prutas.
2. Balik-aral - Paglalahad ng ginawang talata tungkol sa pangkalusugan at pangkaligtasang
gawi sa pag-iimbak.
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak – Magpakita ng nasa garapong atsarang papaya na naayos nang kaakit-akit.
Punahin.
2. Talasalitaan
pressure cooker
jelly
jam
buro
isterilisa
yeast
mikrobyo
hurno
tasik
3. Pagbuo ng Suliranin – Pasagutan ang mga tanong sa “Alamin Mo,” dahon 240 ng Batayang
Aklat pagkatapos ng talakayan.
4. Karanasan sa Pagkatuto
4.1 Talakayin ang iba’t ibang paraan ng pag-iimbak ng pagkain. Suriin at magtala ng mga
pagkaing nasa panahon na maaaring imbakin.
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat - Ipabasa ang “Tandaan Mo,” dahon 239 ng Batayang Aklat.
IV. PAGTATAYA:
Magtala ng mga pagkaing napaanahon sa bawat buwan at isulat ang paraan ng pag-iimbak na
maaaring isagawa sa pagkain.
V. TAKDANG-ARALIN:
Ipagawa sa mga bata ang “Gawin Mo,” dahon 242 ng Batayang Aklat

Remarks:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________

EPP V
Date: ____________
I.

LAYUNIN:
Makasunod nang wasto sa napiling resipi.

II. PAKSANG ARALIN:
Iba’t ibang Paraan ng Pag-iimbak ng Pagkain
a. Bilang ng araw - 2
b. Kagamitan
- mga garapon, pressure cooker, at iba pa at mga sangkap na iimbakin
c. Sanggunian
- Batayang Aklat dahon 234-243, ELC 7.1; 7.4
III. PAMAMARAAN:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay – Braintorming ng mga maaaring gawaing luto sa isda, karne, at prutas.
2. Balik-aral - Paglalahad ng ginawang talata tungkol sa pangkalusugan at pangkaligtasang
gawi sa pag-iimbak.
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak – Magpakita ng nasa garapong atsarang papaya na naayos nang kaakit-akit.
Punahin.
2. Talasalitaan
pressure cooker
jelly
jam
buro
isterilisa
yeast
mikrobyo
hurno
tasik
3. Pagbuo ng Suliranin – Pasagutan ang mga tanong sa “Alamin Mo,” dahon 240 ng Batayang
Aklat pagkatapos ng talakayan.
4. Karanasan sa Pagkatuto
4.1 Pag-aaralan ng bawat pangkat ang gagawing pag-iimbak. Pagawain ng talaaan ng
pamimilihan ang mga pangkat upang madala ang mga sangkap na kakailanganin sa araw
ng kanilang paggawa.
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat - Ipabasa ang “Tandaan Mo,” dahon 239 ng Batayang Aklat.
IV. PAGTATAYA:
Magtala ng mga pagkaing napaanahon sa bawat buwan at isulat ang paraan ng pag-iimbak na
maaaring isagawa sa pagkain.
V. TAKDANG-ARALIN:
Ipagawa sa mga bata ang “Gawin Mo,” dahon 242 ng Batayang Aklat

Remarks:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________

EPP V
Date: ____________
I.

LAYUNIN:
Maipakita ang mga pangkalinisan at pangkaligtasang gawi sa pag-iimbak ng pagkain.

II. PAKSANG ARALIN:
Iba’t ibang Paraan ng Pag-iimbak ng Pagkain
a. Bilang ng araw - 2
b. Kagamitan
- mga garapon, pressure cooker, at iba pa at mga sangkap na iimbakin
c. Sanggunian
- Batayang Aklat dahon 234-243, ELC 7.1; 7.4
III. PAMAMARAAN:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay – Braintorming ng mga maaaring gawaing luto sa isda, karne, at prutas.
2. Balik-aral - Paglalahad ng ginawang talata tungkol sa pangkalusugan at pangkaligtasang
gawi sa pag-iimbak.
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak – Magpakita ng nasa garapong atsarang papaya na naayos nang kaakit-akit.
Punahin.
2. Talasalitaan
pressure cooker
jelly
jam
buro
isterilisa
yeast
mikrobyo
hurno
tasik
3. Pagbuo ng Suliranin – Pasagutan ang mga tanong sa “Alamin Mo,” dahon 240 ng Batayang
Aklat pagkatapos ng talakayan.
4. Karanasan sa Pagkatuto
4.1 Magpakitang turo ng iba’t ibang pamamaraan ng pag-iimbak sa pagkain na maaaring
isagawa ng mga mag-aaral sa kanilang pangkat.
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat - Ipabasa ang “Tandaan Mo,” dahon 239 ng Batayang Aklat.
IV. PAGTATAYA:
Magtala ng mga pagkaing napaanahon sa bawat buwan at isulat ang paraan ng pag-iimbak na
maaaring isagawa sa pagkain.
V. TAKDANG-ARALIN:
Ipagawa sa mga bata ang “Gawin Mo,” dahon 242 ng Batayang Aklat

Remarks:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________

EPP V
Date: ____________
I.

LAYUNIN:
Maipakita ng wastong pamamaraan ng paggawa ing iba’t ibang uri ng tahing burda.

II. PAKSANG ARALIN:
Pagbuburda
a. Bilang ng araw - 3
b. Kagamitan
- sinulid at karayom na pamburda
c. Sanggunian
- Batayang Aklat dahon 248-255
III. PAMAMARAAN:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay – Pagkilala sa mga kagamitan sa pagbuburda.
Ipapakita ng guro – kikilalanin ng mga mag-aaral
2. Balik-aral - Pagtukoy sa mga kasuotan o kagamitang pambahay na maaaring burdahan.
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak – Panonood sa paskilan ng mga kaakit-akit na Gawain sa pagbuburda.
2. Talasalitaan
balangkas
performance
buhol Pranses
pagbabakat
3. Pagbuo ng Suliranin – Tingnan ang “Alamin Mo,” dahon 254 ng Batayang Aklat.
4. Karanasan sa Pagkatuto
4.1 Magpakita ng iba’t ibang kagamitan na may tahing burda.
4.2 Magpakitang turo ng iba’t ibang tahing burda na gagamitin.
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat – Masabi ang nilalaman ng “Tandaan Mo,” dahon 253 ng Batayang Aklat.
2. Pasagutan ang “Subukan Mo,” dahon 254 ng Batayang Aklat.
IV. PAGTATAYA:
Subaybayan ang mga bata sa paggawa ng iba’t ibang tahing burda, paglilipat ng disenyo, at
pagpili ng mga kulay na gagamitin.
V. TAKDANG-ARALIN:
Ipagawa sa mga bata ang “Gawin Mo,” dahon 255 ng Batayang Aklat

Remarks:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________

EPP V
Date: ____________
I.

LAYUNIN:
Makapagburda ng kagamitang magpapaganda sa tahanan.

II. PAKSANG ARALIN:
Pagbuburda
a. Bilang ng araw - 3
b. Kagamitan
- sinulid at karayom na pamburda
c. Sanggunian
- Batayang Aklat dahon 248-255
III. PAMAMARAAN:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay – Pagkilala sa mga kagamitan sa pagbuburda.
Ipapakita ng guro – kikilalanin ng mga mag-aaral
2. Balik-aral - Pagtukoy sa mga kasuotan o kagamitang pambahay na maaaring burdahan.
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak – Panonood sa paskilan ng mga kaakit-akit na Gawain sa pagbuburda.
2. Talasalitaan
balangkas
performance
buhol Pranses
pagbabakat
3. Pagbuo ng Suliranin – Tingnan ang “Alamin Mo,” dahon 254 ng Batayang Aklat.
4. Karanasan sa Pagkatuto
4.1 Magpakita ng iba’t ibang kagamitan na may tahing burda.
4.2 Magpakitang turo ng iba’t ibang tahing burda na gagamitin.
4.3 Magpakitang turo ng iba’t ibang paraan ng paglilipat ng disenyo.
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat – Masabi ang nilalaman ng “Tandaan Mo,” dahon 253 ng Batayang Aklat.
2. Pasagutan ang “Subukan Mo,” dahon 254 ng Batayang Aklat.
IV. PAGTATAYA:
Subaybayan ang mga bata sa paggawa ng iba’t ibang tahing burda, paglilipat ng disenyo, at
pagpili ng mga kulay na gagamitin.
V. TAKDANG-ARALIN:
Ipagawa sa mga bata ang “Gawin Mo,” dahon 255 ng Batayang Aklat
Remarks:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________

EPP V
Date: ____________
I.

LAYUNIN:
Masunod ang mga panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan sa pananahi.

II. PAKSANG ARALIN:
Mga Panuntunan sa Pananahi sa Makina
a. Bilang ng araw - 1
b. Kagamitan
- makinang pananahian
c. Sanggunian
- Batayang Aklat dahon 256-258; ELC 8.2, 8.2.1
III. PAMAMARAAN:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay – Pagpansin sa lugar na kinalalagyan ng makina at pagsasabi kung bakit ito ang
angkop na lugar.
2. Balik-aral - Pagkukuwento ng mga pangyayari na nagiging sanhi ng sakuna sa pananahi at
kung paano ito maiiwasan.
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak – Pagpapakita ng larawan ng batang masayang nananahi sa makina. Hayaang
magbigay ng puna ang mga bata.
2. Talasalitaan
pangkaligtasan
maaliwalas
3. Pagbuo ng Suliranin – Pasagutan ang mga katanungan sa “Alamin Mo,” dahon 257 ng
Batayang Aklat pagkatapos ng talakayan.
4. Karanasan sa Pagkatuto
4.1 Magkuwento ng mga pangyayari na magiging sanhi ng sakuna sa pananahi at kung paano
ito maiiwasan.
4.2 Maglahad ng mga suliraning pangkalagayan at subaybayan ang mga bata sa pagbibigay
ng kalutasan.
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat – Ipabasa ang “Tandaan Mo,” dahon 257 ng Batayang Aklat.
2. Pasagutan ang “Subukan Mo,” dahon 258 sa Batayang Aklat.
IV. PAGTATAYA:
Sagutin ng W kung wasto ang binabanggit na gawi at DW kung hindi wasto.
________ 1. Paghuhugas ng kamay bago manahi.
________ 2. Paglalagay ng lahat ng gamit sa ibabaw ng makina.
________ 3. Pannahi sa maaliwalas na lugar.
V. TAKDANG-ARALIN:
Ipagawa sa mga bata ang “Gawin Mo,” dahon 258 ng Batayang Aklat
Remarks:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________

EPP V
Date: ____________
I.

LAYUNIN:
1. Matukoy ang bawat bahagi ng mgakina at gamit ng bawat isa.

II. PAKSANG ARALIN:
Mga Bahagi ng Makina
a. Bilang ng araw - 1
b. Kagamitan
- makinang pananahian
c. Sanggunian
- Batayang Aklat dahon 259-263; ELC 8.3.1
III. PAMAMARAAN:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay – Pagsasabi ng mga bata kung saan sila nakakita ng makina at kung ano ang
gamit nito.
2. Balik-aral - survey – Alamin kung sino sa mga bata ang may makina sa bahay at
pagkukuwentuhin sila ng kanilang namasid tungkol sa paggamit ng kanilang makina.
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak – Pagpapakita ng isang makinang panahian
2. Talasalitaan
makipanayam
mag-ulat
langis
retaso
3. Pagbuo ng Suliranin – Pasagutan ang mga katanungan sa “Alamin Mo,” dahon 261 ng
Batayang Aklat pagkatapos ng talakayan.
4. Karanasan sa Pagkatuto
4.1 Buksan ang isang makina at sapamamagitan ng mga flashcards ay tutukuyin ng mga bata
ang iba’t ibang bahagi nito.
4.2 Talakayin ang gamit ng bawat bahagi habang tinutukoy ito.
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat – Ipabasa ang nilalaman ng “Tandaan Mo,” dahon 261 ng Batayang Aklat.
2. Pasagutan ang “Subukan Mo,” dahon 262-263 sa Batayang Aklat.
IV. PAGTATAYA:
Isulat ang titik ng tamang sagot.
________ 1. Kung malaki ang tahi ng makina at kailangan ang maliit na tahi, alin ang dapat
isaayos?
a. Presser foot
c. Thread take-up lever
b. Bobbin winder
d. Stitch regulator
________ 2. Lubhang mahigpit ang tabi ng makina. Kailangang paluwagan ng kaunti. Alin ang
dapat isaayos.
a. Stitch regulator
c. Bobbin
b. Tension regulator
d. Stop motion screw
V. TAKDANG-ARALIN:

Ipatakda sa mga bata ang “Gawin Mo,” dahon 263 ng Batayang Aklat

Remarks:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________

EPP V
Date: ____________
I.

LAYUNIN:
1. Maipaliwanag at maipakita ang wasto at maayos na paggawa ng mga sumusunod:
- Paglalagay ng karayom sa makina
- Pag-iikid ng sinulid sa bobina
- Paglalagay ng bobina
- Paglalagay ng sinulid na pang-itaas
- Pagpapa-akyat ng pang-ilalim na sinulid
- Pag-aayos ng haba ng tahi

II. PAKSANG ARALIN:
Paghahanda sa Makina Bago Manahi
a. Bilang ng araw - 4
b. Kagamitan
- Makinang panahian, sinulid, bobbin case, karayom ng makina
c. Sanggunian
- Batayang Aklat dahon 264-269
III. PAMAMARAAN:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay – Pagtukoy sa mga sumusunod na kagamitan: sinulid, karayom ng makina,
bobbin case, bobina.
2. Balik-aral - Pagtukoy sa iba’t ibang bahagi ng makina at gamit ng bawat bahagi.
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak – Paghahambing ng dalawang makina, isang may sinulid na pang-itaas at pangibaba at karayom sa isang makina na wala pa nito.
2. Talasalitaan
lapat
buhol
silo
pag-iikid
3. Pagbuo ng Suliranin – Tingnan ang “Alamin Mo,” dahon 268 ng Batayang Aklat pagkatapos
ng talakayan.
4. Karanasan sa Pagkatuto
4.1 Ipabasa ang Batayang Aklat, dahon 264-267.
4.2 Talakayin ang kahalagahan ng wastong paghahanda ng makina bago manahi.
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat – Ipabasa ang nilalaman ng “Tandaan Mo,” dahon 267 ng Batayang Aklat.
2. Pasagutan ang “Subukan Mo,” dahon 268-269 sa Batayang Aklat.
IV. PAGTATAYA:
Pangkatin ang mga bata para sa ganting pakitang-gawa ng mga bata sa bawat gawaing ipinakita
ng guro.
V. TAKDANG-ARALIN:
Ipagawa sa mga bata ang “Gawin Mo,” dahon 269 ng Batayang Aklat
Remarks:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________

EPP V
Date: ____________
I.

LAYUNIN:
 Maipakita ang wastong paraan ng pagpapatakbo ng makina.

II. PAKSANG ARALIN:
Pagpapatakbo ng Makina
a. Bilang ng araw - 2
b. Kagamitan
- Makinang panahian, sinulid sa tela
c. Sanggunian
- Batayang Aklat dahon 270-274; ELC 8.3.3
III. PAMAMARAAN:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay – Pag-iisa-isa sa mga panuntunan sa pananahi
2. Balik-aral - Pangkatang pagpapakita ng mga paraan ng paghahanda sa makina bago manahi
– Halimbawa: Paglalagay ng karayom.
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak – Pagkukuwento tungkol sa mga kilalang mananahi at ang kanilang mga
nilikhang mga magagandang kasuotan.
2. Talasalitaan
padyak
banayad
3. Pagbuo ng Suliranin – Pasagutan ang “Alamin Mo,” dahon 272 ng Batayang Aklat
pagkatapos ng talakayan.
4. Karanasan sa Pagkatuto
4.1 Talakayin ang wastong pagpapatakbo ng makina. Ipabasa sa mga bata ang teksto sa
Batayang Aklat, dahon 270-271.
4.2 Magpakitang gawa ng wastong pamamaraan ng pagpapatakbo ng makina habang
nagpapaliwanag.
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat – Ipabasa ang nilalaman ng “Tandaan Mo,” dahon 271 ng Batayang Aklat.
IV. PAGTATAYA:
Pasagutan ang “Subukan Mo,” dahon 273 sa Batayang Aklat
V. TAKDANG-ARALIN:
Ipagawa sa mga bata ang “Gawin Mo,” dahon 274 ng Batayang Aklat
Remarks:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________

EPP V
Date: ____________
I.

LAYUNIN:
 Maipamalas ang kasiyahan sa pananahi sa makina.

II. PAKSANG ARALIN:
Pagpapatakbo ng Makina
a. Bilang ng araw - 1
b. Kagamitan
- Makinang panahian, sinulid sa tela
c. Sanggunian
- Batayang Aklat dahon 270-274; ELC 8.3.3
III. PAMAMARAAN:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay – Pagpipidal sa makina ng walang sinulid.
2. Balik-aral - Pangkatang pagpapakita ng mga paraan ng paghahanda sa makina bago manahi
– Halimbawa: Paglalagay ng karayom.
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak – Pagkukuwento tungkol sa mga kilalang mananahi at ang kanilang mga
nilikhang mga magagandang kasuotan.
2. Talasalitaan
padyak
banayad
3. Pagbuo ng Suliranin – Pasagutan ang “Alamin Mo,” dahon 272 ng Batayang Aklat
pagkatapos ng talakayan.
4. Karanasan sa Pagkatuto
4.1 Talakayin ang wastong pagpapatakbo ng makina. Ipabasa sa mga bata ang teksto sa
Batayang Aklat, dahon 270-271.
4.2 Humingi ng ganting pakitang gawa sa isang batang mahusay.
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat – Ipabasa ang nilalaman ng “Tandaan Mo,” dahon 271 ng Batayang Aklat.
IV. PAGTATAYA:
Pangkatin ang mga bata ayon sa bilang ng makina sa silid-aralan.
Ipasanay isa-isa sa mga bata ang wastong pagpapatakbo ng makina sa sanaang papel.
V. TAKDANG-ARALIN:
Ipagawa sa mga bata ang “Gawin Mo,” dahon 274 ng Batayang Aklat
Remarks:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________

EPP V
Date: ____________
I.

LAYUNIN:
 Makapamili ng angkop na tela para sa proyekto at maihanda ang tela ng wasto.

II. PAKSANG ARALIN:
Paghahanda sa Tela Bago Manahi
a. Bilang ng araw - 1
b. Kagamitan
- pardon, tela, tracing wheel, carbon paper, mga aspile, gunting na pantabas,
panukat.
c. Sanggunian
- Batayang Aklat dahon 275-279; ELC 8.4.1, 8.4.2
III. PAMAMARAAN:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay – Pagtukoy sa mga bahaging planong pamproyekto at kagamitan na tahi sa
makina.
2. Balik-aral - circular response – Pagsasanay ng mga bagay at kagamitan na tahi sa makina.
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak – Pagpapakita ng huwarang kagamitang panluto na tahi sa makina: pamunas ng
kamay, headband, pot holder, apron. nilikhang mga magagandang kasuotan.
2. Talasalitaan
payak
paayon
hilatsa
kampay
pataan
pahalang
pahilis
3. Pagbuo ng Suliranin – Pasagutan ang “Alamin Mo,” dahon 277-278 ng Batayang Aklat
pagkatapos ng talakayan.
4. Karanasan sa Pagkatuto
4.1 Magpakita ng mga huwarang gawa na kasuotang panluto upang maganyak ang mga bata
na gumawa.
4.2 Magpakitang gawa ng wastong pamamaraan ng mga gawaing ito bago gumawa ang mga
bata.
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat – Ipabasa ang nilalaman ng “Tandaan Mo,” dahon 277 ng Batayang Aklat.
IV. PAGTATAYA:
Pasagutan ang “Subukan Mo,” dahon 279 sa Batayang Aklat
V. TAKDANG-ARALIN:
Ipagawa sa mga bata ang “Gawin Mo,” dahon 279 ng Batayang Aklat
Remarks:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________

EPP V
Date: ____________
I.

LAYUNIN:
 Makilala ang iba’t ibang uri ng dugtungan

II. PAKSANG ARALIN:
Pagbubuo ng mga Dugtungan
a. Bilang ng araw - 1
b. Kagamitan
- Mga retasong tela, panahian, makinang panahian, modelo at iba’t ibang
dugtungan at iba pa.
c. Sanggunian
- Batayang Aklat dahon 280-283; ELC 8.4.3
III. PAMAMARAAN:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay – Pagpapatakbo ng makina.
2. Balik-aral - Pagsasabi ng mga paraan ng paghahanda sa tela bago manahi.
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak – Pagpapakita ng modelo ng iba’t ibang uri ng dugtungan.
2. Talasalitaan
flat-felled seam
plain seam
French seam
3. Pagbuo ng Suliranin – Ipabasa ang “Alamin Mo,” dahon 282 ng Batayang Aklat pagkatapos
ng talakayan.
4. Karanasan sa Pagkatuto
4.1 Talakayin ang wastong gamit ng iba’t ibang uri ng dugtungan. Ipabasa sa mga bata ang
Batayang Aklat, dahon 280-281.
4.2 Magpakitang gawa ng wastong pamamaraan sa paggawa ng iba’t ibang uri ng dugtungan.
4.3 Humingi ng ganting pakitang-gawa sa batang mahusay.
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat – Ipabasa ang nilalaman ng “Tandaan Mo,” dahon 281 ng Batayang Aklat.
IV. PAGTATAYA:
Ipasuri sa mga bata ang mga dugtungan sa kanilang kasuotan. Ipaayos ito ayon sa natutuhang
pamamaraan sa paggawa ng dugtungan.
V. TAKDANG-ARALIN:
Ipagawa sa mga bata ang “Gawin Mo,” dahon 283 ng Batayang Aklat
Remarks:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________

EPP V
Date: ____________
I.

LAYUNIN:
 Makagawa ng payak na kasuotang panluto sa wastong pamamaraan.

II. PAKSANG ARALIN:
Pananahi ng Kasuotang Panluto
a. Bilang ng araw - 2
b. Kagamitan
- Tinabas na tela, aspile, karayom, sinulid, makina, gunting na maliit
c. Sanggunian
- Batayang Aklat dahon 284-292; ELC 8.4.4, 8.5
III. PAMAMARAAN:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay – Pagtukoy sa kumpletong kasuotang panluto
2. Balik-aral - Pagtalakay sa mga paraan ng paghahanda ng tela bago manahi.
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak – Ipasuri sa mga bata ang isang huwaran ng kagamitan/kasuotang panluto at
magtala ng mga katangian nito. Magpakita ng isang maganda at maayos na huwaran.
2. Talasalitaan
mitering
overhanding stitch
hilbana
3. Pagbuo ng Suliranin – Tingnan ang mga katanungan sa “Alamin Mo,” dahon 291 ng
Batayang Aklat at pasagutan pagkatapos ng talakayan.
4. Karanasan sa Pagkatuto
4.1 Sa bawat kagamitang tatahiin, magpakita ng isang maganda at maayos na huwaran.
Ipasuri sa mga bata ang huwaran at magtala ng mga katangian nito.
4.2 Ipabasa ang batayang aklat na naglalaman ng mga hakbang na Gawain sa pananahi ng
pamunas ng kamay, headband, pot holder at apron.
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat – Ipabasa ang nilalaman ng “Tandaan Mo,” dahon 290 ng Batayang Aklat.
IV. PAGTATAYA:
Pasagutan ang “Subukan Mo,” dahon 292 sa Batayang Aklat
V. TAKDANG-ARALIN:
Ipagawa sa mga bata ang “Gawin Mo,” dahon 292 ng Batayang Aklat
Remarks:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________

EPP V
Date: ____________
I.

LAYUNIN:
 Masunod ng wasto ang sunud-sunod na hakbang sa pananahi ng pamunas ng kamay,
headband, pot holder, at apron.

II. PAKSANG ARALIN:
Pananahi ng Kasuotang Panluto
a. Bilang ng araw - 2
b. Kagamitan
- Tinabas na tela, aspile, karayom, sinulid, makina, gunting na maliit
c. Sanggunian
- Batayang Aklat dahon 284-292; ELC 8.4.4, 8.5
III. PAMAMARAAN:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay – Pagtukoy sa kumpletong kasuotang panluto
2. Balik-aral - Pagtalakay sa mga paraan ng paghahanda ng tela bago manahi.
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak – Ipasuri sa mga bata ang isang huwaran ng kagamitan/kasuotang panluto at
magtala ng mga katangian nito. Magpakita ng isang maganda at maayos na huwaran.
2. Talasalitaan
mitering
overhanding stitch
hilbana
3. Pagbuo ng Suliranin – Tingnan ang mga katanungan sa “Alamin Mo,” dahon 291 ng
Batayang Aklat at pasagutan pagkatapos ng talakayan.
4. Karanasan sa Pagkatuto
4.1 Ipabasa ang batayang aklat na naglalaman ng mga hakbang na Gawain sa pananahi ng
pamunas ng kamay, headband, pot holder at apron.
4.2 Magpakitang gawa ng mga hakbang sa paggawa ng bawat isa bago gumawa ang mga
bata.
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat – Ipabasa ang nilalaman ng “Tandaan Mo,” dahon 290 ng Batayang Aklat.
IV. PAGTATAYA:
Pasagutan ang “Subukan Mo,” dahon 292 sa Batayang Aklat
V. TAKDANG-ARALIN:
Ipagawa sa mga bata ang “Gawin Mo,” dahon 292 ng Batayang Aklat
Remarks:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________

EPP V
Date: ____________
I.

LAYUNIN:
 Maisagawa ang mga natutuhang wastong gawi sa pananahi.

II. PAKSANG ARALIN:
Pananahi ng Kasuotang Panluto
a. Bilang ng araw - 2
b. Kagamitan
- Tinabas na tela, aspile, karayom, sinulid, makina, gunting na maliit
c. Sanggunian
- Batayang Aklat dahon 284-292; ELC 8.4.4, 8.5
III. PAMAMARAAN:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay – Pagtukoy sa kumpletong kasuotang panluto
2. Balik-aral - Pagtalakay sa mga paraan ng paghahanda ng tela bago manahi.
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak – Ipasuri sa mga bata ang isang huwaran ng kagamitan/kasuotang panluto at
magtala ng mga katangian nito. Magpakita ng isang maganda at maayos na huwaran.
2. Talasalitaan
mitering
overhanding stitch
hilbana
3. Pagbuo ng Suliranin – Tingnan ang mga katanungan sa “Alamin Mo,” dahon 291 ng
Batayang Aklat at pasagutan pagkatapos ng talakayan.
4. Karanasan sa Pagkatuto
4.1 Ipabasa ang batayang aklat na naglalaman ng mga hakbang na Gawain sa pananahi ng
pamunas ng kamay, headband, pot holder at apron.
4.2 Humingi ng ganting pakitang gawa mula sa isa o dalawang bata sa bawat hakbang upang
matiyak na naintindihan ang ginagawa.
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat – Ipabasa ang nilalaman ng “Tandaan Mo,” dahon 290 ng Batayang Aklat.
IV. PAGTATAYA:
Pasagutan ang “Subukan Mo,” dahon 292 sa Batayang Aklat
V. TAKDANG-ARALIN:
Magpahanap ng pinagtabasang mga tela na magkakasya para sa pamunas ng kamay. Patahiin ang
mga bata ng pamunas ng kamay na maaaring magamit sa bahay.
Remarks:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________

EPP V
Date: ____________
I.

LAYUNIN:
 Maipamalas ang kasiyahan sa pagbubuo ng proyekto sa pananahi.

II. PAKSANG ARALIN:
Pananahi ng Kasuotang Panluto
a. Bilang ng araw - 2
b. Kagamitan
- Tinabas na tela, aspile, karayom, sinulid, makina, gunting na maliit
c. Sanggunian
- Batayang Aklat dahon 284-292; ELC 8.4.4, 8.5
III. PAMAMARAAN:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay – Pagtukoy sa kumpletong kasuotang panluto
2. Balik-aral - Pagtalakay sa mga paraan ng paghahanda ng tela bago manahi.
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak – Ipasuri sa mga bata ang isang huwaran ng kagamitan/kasuotang panluto at
magtala ng mga katangian nito. Magpakita ng isang maganda at maayos na huwaran.
2. Talasalitaan
mitering
overhanding stitch
hilbana
3. Pagbuo ng Suliranin – Tingnan ang mga katanungan sa “Alamin Mo,” dahon 291 ng
Batayang Aklat at pasagutan pagkatapos ng talakayan.
4. Karanasan sa Pagkatuto
4.1 Ipabasa ang batayang aklat na naglalaman ng mga hakbang na Gawain sa pananahi ng
pamunas ng kamay, headband, pot holder at apron.
4.2 Humingi ng ganting pakitang gawa mula sa isa o dalawang bata sa bawat hakbang upang
matiyak na naintindihan ang ginagawa.
4.3 Pagkatapos magpakitang gawa ng guro, gagawa na ng proyekto ang mga bata sa
masusing pamamatnubay ng guro.
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat – Ipabasa ang nilalaman ng “Tandaan Mo,” dahon 290 ng Batayang Aklat.
IV. PAGTATAYA:
Pasagutan ang “Subukan Mo,” dahon 292 sa Batayang Aklat
V. TAKDANG-ARALIN:
Magpahanap ng pinagtabasang mga tela na magkakasya para sa pamunas ng kamay. Patahiin ang
mga bata ng pamunas ng kamay na maaaring magamit sa bahay.
Remarks:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________