CHARACTER EDUCATION VI

Date: _________________ I. Layunin:  Naisasagawa ang mga paraan upang mapanatiling malinis ang mga pook pampubliko. II. Paksang Aralin Kalinisan at Kaayusan sa mga Pook Pampubliko B.P. : Kalusugan K.P. : Kalinisan Sang. : ELC 1.1 / EKAWP VI pah. 1 Kagamitan : Walis, dustpan atbp. III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Ano ang napapansin mo sa parke ng paaralan tuwing hapon? 2. Pagganyak: Maganda bang tingnan ang mamasyal sa parkeng marami kang makikitang kalat o mga pinagkainan? B. Panlinang na Gawain 1. Ipaliwanag: “Ang malinis na kapaligiran ay nakapagpapagaan ng kalooban”. 2. Paglalahad ng kuwento: May biglang dumating na panauhin sa paaralan. Ang mga mag-aaral ay nasa loob ng silid-aralan. Namaamangha ang panauhin sa linis at ganda ng paligid lalo na ang parke nila. Nasisiyahang lumigid pa ang panauhin sa buong paaralan. 3. Pagtalakay:  Bakit malinis ang paligid ng paaralan?  Sino ang nagtutulong-tulong upang mapanatili ang kalinisan nito at pati na ang parke? C. Paglalahat: Magsabi ng paraan upang mapanatili ang kalinisan ng mga pook pampubliko tulad ng parke, gym. Atbp. D. Paglalapat: Isalaysay ang sariling karanasan na nakatutulong sa pagpapanatili ng kalinisan ng mga pampubliko. IV. Pagtataya: Piliin ang titik ng tamang sagot. 1. Ano ang dapat mong gawin kung nakita mong maraming pinagkainan / plastic sa paligid ng parke? a. huwag pansinin at magpatuloy sa paglakad b. magtapon narin ng basura sa paligid c. kusang-loob na pulutin ang mga kalat kahit walang nakakita.

2. Nakita nagtapon ng balat ng kendi ang mga batang naglalaro sa parke. Ano ang gagawin mo? a. sumali sa paglalaro at pagkakalat b. magalang na pagsabihan ang mga bata na mali ang ginawang pagkakalat c. isumbong sa pulis o barangay tanod. V. Kasunduan: Sumulat ng mga paraan upang mapanatiliing malinis ang pook pampubliko at paano ito isinasagawa. Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

CHARACTER EDUCATION VI
Date: _________________ I. Layunin:  Nalilinis ang mga lugar piknikan, kalye, parke atbp. II. Paksang Aralin Kalinisan at Kaayusan sa mga Pook Pampubliko B.P. : Kalusugan K.P. : Kalinisan Sang. : ELC 1.1.1 / EKAWP VI pah. 1 Kagamitan : Walis, dustpan, sako atbp. III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Nakasama ka na ba sa isang piknik? Ano ang masasabi mo sa lugar na pinagpiknikan ninyo? 2. Pagganyak: Mainam bang magpunta sa lugar na malinis lalo na kung dito ninyo idadaos ang kainan ninyo? B. Panlinang na Gawain 1. Kaya kayang gawin ang ginagawa ng bata sa kuwentong ating babasahin? Sino ang tama? 2. Paglalahad ng kuwento: Masayang nagpipiknik ang mga bata sa tabing ilog. Marami silang dalang pagkain na nakalagay sa mga plastic, dahon at lalagyang plastic. May isang batang naka-isip na pulutin ang lahat ng pinagkainan at inilagay sa isang sako. 3. Pagtalakay: Tama ba ang ginawa ng bata na pulutin lahat ang pinagkainan at ilagay sa isang sako, samantalang pinanood lamang siya ng ibang bata? Bakit? 4. Paglalahad: Ano ang dapat nating gawin sa mga lugar tulad ng lugar piknikan, kalye at iba pang pook pampubliko? IV. Pagtataya: Isulat ang gagawin mo sa mga sumusunod na kalagayan. 1. May nakita kang mga kalat / dumi sa kalye sa tapat mismo ng gate ng paaralan. 2. Nabitiwan at nabasag ang hawak mong bote ng “soft drinks” habang ikaw ay naglalakad sa kalye. V. Kasunduan: Gumawa ng babala tungkol sa kalinisan sa mga lugar pampubliko tulad ng parke, kalye, at lugar piknikan.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

CHARACTER EDUCATION VI
Date: _________________ I. Layunin:  Naisasagawa ang mga paraan upang mapanatiling malinis ang mga pook pampubliko. II. Paksang Aralin Kalinisan at Kaayusan sa mga Pook Pampubliko B.P. : Kalusugan K.P. : Kalinisan Sang. : ELC 1.1 / EKAWP VI pah. 1 Kagamitan : Walis, dustpan atbp. III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Ano ang napapansin mo sa parke ng paaralan tuwing hapon? 2. Pagganyak: Maganda bang tingnan ang mamasyal sa parkeng marami kang makikitang kalat o mga pinagkainan? B. Panlinang na Gawain 1. Ipaliwanag: “Ang malinis na kapaligiran ay nakapagpapagaan ng kalooban”. 3. Paglalahad ng kuwento: May biglang dumating na panauhin sa paaralan. Ang mga mag-aaral ay nasa loob ng silid-aralan. Namaamangha ang panauhin sa linis at ganda ng paligid lalo na ang parke nila. Nasisiyahang lumigid pa ang panauhin sa buong paaralan. 3. Pagtalakay:  Bakit malinis ang paligid ng paaralan?  Sino ang nagtutulong-tulong upang mapanatili ang kalinisan nito at pati na ang parke? C. Paglalahat: Magsabi ng paraan upang mapanatili ang kalinisan ng mga pook pampubliko tulad ng parke, gym. Atbp. D. Paglalapat: Isalaysay ang sariling karanasan na nakatutulong sa pagpapanatili ng kalinisan ng mga pampubliko. IV. Pagtataya: Piliin ang titik ng tamang sagot. 1. Ano ang dapat mong gawin kung nakita mong maraming pinagkainan / plastic sa paligid ng parke? a. huwag pansinin at magpatuloy sa paglakad b. magtapon narin ng basura sa paligid c. kusang-loob na pulutin ang mga kalat kahit walang nakakita.

2. Nakita nagtapon ng balat ng kendi ang mga batang naglalaro sa parke. Ano ang gagawin mo? a. sumali sa paglalaro at pagkakalat b. magalang na pagsabihan ang mga bata na mali ang ginawang pagkakalat c. isumbong sa pulis o barangay tanod. V. Kasunduan: Sumulat ng mga paraan upang mapanatiliing malinis ang pook pampubliko at paano ito isinasagawa.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

CHARACTER EDUCATION VI
Date: _________________ I. Layunin:  Naiiwasan ang pagsira ng upuan ng sasakyan o pagsulat sa mga dingding / pader. II. Paksang Aralin Kalinisan at Kaayusan sa mga Pook Pampubliko B.P. : Kalusugan K.P. : Kalinisan Sang. : ELC 1.1.2 / EKAWP VI pah. 1 Kagamitan : III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Paano natin mapananaitli ang kalinisan ng ating kalye? Dapat ba nating sunduin ito, “Tapat Ko, Nililinis Ko.”? 2. Pagganyak: Ano ang masasabi sa mga silid-aralan natin ngayon? Maganda ba at maayos tingnan ang kabuuan ng ating paaralan? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad ng sitwasyon: May kakayahan sa paaralan at maraming bisita ang dumating sakay ng kanilang sasakyan. Natuwa ang mga may-ari ng sasakyan, dahil hindi man lang hinipo ng mga bata ang sasakyan bagkus ay tiningnan lamang ang mga ito. Lumibot ang ibang panauhin sa paligid at nakita nilang malinis ang loob at labas ng dingding at pader ng paaralan. Nadaanan nila ang ilang paskil na nagsasabi ng pagpapanatili ng kalinisan sa mga pader at dingding ng paaralan. 2. Pagtalakay: Bakit kaya hindi pinagkaguluhan ng mga bata ang sasakyan? Bakit maganda at malinis tingnan ang mga dingding at pader ng mga silid-aralan? 3. Pagtalakay: Bakit kaya hindi pinagkaguluhan ng mga bata ang sasakyan? Bakit mahalaga at malinis tingnan ang mga dingding at pader ng mga silid-aralan? C. Paglalahat: Dapat ba nating sulatan ang dingding at pader ng mga silid-aralan? Dapat bang likutin at sirain ang upuan ng sasakyang pumapasok sa ating paaralan at iba pang sasakyan? D. Paglalapat: Paano ba makatutulong sa pagpapanatili ng kalinisan ng dingding / pader ng pampublikong pook. IV. Pagtataya: Lagyan ng () ang tamang Gawain at ( x ) kung maling gawain.

_____ 1. Sumakay ng sasakyan at sirain ang blade ng upuan. _____ 2. Gamitin ang bagong biling krayola sa pagguhit sa dingding ang paarlaan. _____ 3. Isulat ang pangalan ang kaibigan ng pader. V. Kasunduan: Gumawa ng paskil tulad ng nasa iba at ilagay sa lugar na dapat paglagyan. “Iwasan ang pagsulat sa mga dingding ng paaralan.”

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

CHARACTER EDUCATION VI
Date: _________________ I. Layunin:  Naiiwasan ang pagdura, pag-ani sa mga pook pampubliko. II. Paksang Aralin Kalinisan at Kaayusan sa mga Pook Pampubliko B.P. : Kalusugan K.P. : Kalinisan Sang. : ELC 1.1.3 / EKAWP VI pah. 1 Kagamitan : Larawan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Paano natin mapapanatili ang kalinisan ng mga dingding at pader ng ating paaralan? B. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak: Pagpapakita ng larawan ng ilang taong umiihi at dumudura sa parke, kalye atbp. Tama ba ang ginagawa ng ilang taong nasa larawan? Tama bang dumihan ang mga pook pampubliko tulad nito? 2. Paglalahad ng sitwasyon: Araw ng Lingo, araw ng naglalaro ang parke ng paaralan. Nakita mong ang isa ay doon na lang umihi sa gilid ng parke, kung saan maraming halamang nakatanim. Nilapitan mo ang bata at sinabi ang mali niyang ginawa. 3. Pagtalakay: Tama bang bumili na lang kahit saang lugar ng parke ang isang tao? Ano ang mangyayari sa parke kung dito na lang iihi at dudura? C. Paglalahat:  Anu-ano ang dapat lang nating gawin habang tayo ay nasa parke?  Anu-ano ang dapat nating gawin dahil mali habang tayo ay nasa parke? D. Paglalapat: Pangkatin ang mga bata sa apat na grupo. Gumawa ng dula-dulaang na nagpapakita ng kalinisan at kaayusan sa mga pook pampubliko. IV. Pagtataya: Isulat ang salitang tama kung ang pangyayari ay nagsasaad ng tamang gawi at mali kung malit ito. ______ 1. Sa parke nalnag dumura habang naglalaro. ______ 2. Sa parke mo na pinaihi ang kapatid mong maliit. ______ 3. Pinagsabihan mo ang ilang bata na iwasan ang pagdura at pag-ihi sa parke. V. Kasunduan: Gumawa ng babala para sa park eng paaralan na makahikayat sa pagpapanatili ng kalinisan ng pook pampubliko.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

CHARACTER EDUCATION VI
Date: _________________ I. Layunin:  Naipakikita ang pagganyak sa iba na pangalagaan ang mga pook pampubliko. II. Paksang Aralin Kalinisan at Kaayusan sa mga Pook Pampubliko B.P. : Kalusugan K.P. : Kalinisan Sang. : ELC 1.2 / EKAWP VI pah. 2 Kagamitan : Tsart III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Saan dapat dumura o umihi kapag ikaw ay nasa pampublikong pook? B. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak: Ano ang iyong gagawin kung may makita kang bata na umaakyat sa may parke? 2. Paglalahad ng sitwasyon: Maglilinis si Vicky sa paligid ng palaruan sa paaralan nang biglang may batang dumaan at naghulog ng balat ng kendi. 3. Pagtalakay:  Tama ba ang ginawa ni Vicky sa bata? Bakit?  Siya ba’y nakatutulong sa pangangalaga ng pampublikong pook? C. Paglalahat: Pagsasabi ng paraan ng pagganyak sa iba upang mapanatili ang kalinisan at kagandahan ng pook pampubliko? D. Paglalapat: Anu-anong pamamaraan ang maari mong gawin upang makaganyak ka sa iba na pangalagaan ang pook pampubliko. IV. Pagtataya: Piliin ang titik ng tamang sagot. 1. Kumakain ng saging ang iyong kaklase. Saan mo ipatatapon ang balat nito? a. sa lapag b. sa basurahan c. kahit saan 2. Ibig pumitas ng mga bulaklak sa hardin ang kapatid mong maliit. Paglalaruan daw niya ito. Ano ba ang gagawin mo? a. tutulungan siyang mamitas c. papaluin siya b. sasawayin siya V. Kasunduan: Ano ang gagawin mo sa mga sumusunod na sitwasyon? 1. Nagtapon ng balat ng sitsirya ang kabarkada mo sa damuhan ng parke. 2. Nag-iingay ang kapatid mo sa loob ng bahay-dalanginan.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

CHARACTER EDUCATION VI
Date: _________________ I. Layunin:  Nakasusunod sa mga babala sa mga pook pampubliko II. Paksang Aralin Kalinisan at Kaayusan sa mga Pook Pampubliko B.P. : Kalusugan K.P. : Kalinisan Sang. : ELC 1.2.1 / EKAWP VI pah. 2 Kagamitan : Plaskard ng mga babala, Tsart ng sitwasyon. III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Saan dapat dumura at umihi? Bakit kailangan ang ganitong kalinisan? B. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak: Ipakita ang mga babala sa plaskard at ipabasa. Ipasabi ang kahulugan ng bawat babala. 2. Paglalahad ng sitwasyon: “Ang Babala” Isang araw ng Lingo habang namamasyal ang magkapatid na Lito at Ana sa parke ay napansin nila ang babala sa gitna ng halamanan. “Kuya ang gaganda kay babango”, ang sabi ni Ana. “Oo nga Ana at mukhang kay babango,” ang wika ni Lito……pah.16 3. Pagtalakay: 1. Saan namasyal ang magkapatid na Lito at Ana? 2. Ano ang napansin ni Lito na nakalagay sa gitna ng halamanan? 3. Ano ang iminungkahi ni Ana? C. Paglalahat: Dapat ba nating sundin ang mga babala? Bakit? D. Paglalapat: Magbigay ng mga babala na maaari nating ibigay sa mga pampublikong pamilihan. IV. Pagtataya: Piliin ang titik ng tamang sagot. 1. Nakita ni Maria ang babala sa hardin ng paaralan nagsasabing “Bawal ang tumapak sa damuhan.” Ano ang gagawin ni Maria? a. tatapak sa dahuhan b. hindi tatapak sa damuhan c. maglalaro sa damuhan

2. Dumaraan ang magkakaibigang na Jose, Tony at Celo, ng may mapansin silang nakasulat sa pintuan ng opisina ng Principal “Dumaan ng Tahimik”. Ano ang gagawin ng magkakaibigan. a. sisigaw b. tatakbo c. daraan ng mahinahon at tahimik V. Kasunduan: Isasadula ng bawat pangkat ang pangyayaring ipinakita ng pagsunod sa babalang “Bawal Pumitas ng Bulaklak.”

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

CHARACTER EDUCATION VI
Date: _________________ I. Layunin:  Naiisip ang iba pang gagamit sa mga pook pampubliko II. Paksang Aralin Kalinisan at Kaayusan sa mga Pook Pampubliko B.P. : Kalusugan K.P. : Kalinisan Sang. : ELC 1.2.2 / EKAWP VI pah. 6 Kagamitan : Larawan ng mga pook pampubliko tulad ng parke, paaralan at bahay dalanginan. III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Anu-ano ang mga babalang madalas ninyong Makita sa parke, pook dalanginan, kalye at paaralan? B. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak: Anu-ano ang mga pook pampubliko? Ipakita ang larawan at ipasabi ang bawat isa. 2. Paglalahad ng sitwasyon: “SA PASYALAN” Naisipang mamasyal ng magkaibigang Jose at Mario sa park eng kanilang bayan. Habang naglalakad sila ay napansin nila ang isang batang inuuga ang upuang konkreto at ibig ibuwal. Dali-daling pinuntahan ng dalawa ang bata at sinaway sa ginagawa nito. 3. Pagtalakay: 1. Saan namasyal ang magkaibigang Jose at Mario? 2. Ano ang napansin nila? 3. Ano ang ginawa ng magkaibigan? C. Paglalahat: Kung kayo sina Jose at Mario gagawin ba ninyo ang kanilang ginagawa? Bakit? D. Paglalapat: Nasa ikaanim na baiting na si Mario at ito na ang huli niyang taon sa paaralan. Ano ang dapat niyang gawin upang ang silid-aralan na kanyang ginagamit ngayon ay magamit pa rin ang mga sumusunod na mag-aaral? IV. Pagtataya: Lagyan ng () kung wastong paggamit ang sinasabi at ekis (x) kung hindi. _____ 1. Buhusan ang pampublikong palikuran pagkagamit. _____ 2. Sulatan ang mga dingding ng paaralan. _____ 3. Punasan ang sahig ng silid aralan. V. Kasunduan: Gumuhit ng larawang nagpapakita ng wastong paggamit ng mga pook pampubliko?

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

CHARACTER EDUCATION VI
Date: _________________ I. Layunin:  Naisasagawa ang mga gawaing pang-kaangkupang pisikal II. Paksang Aralin Kakayahang Pangkatawan B.P. : Kalusugan K.P. : Kaangkupang Pisikal Sang. : ELC 1.1 / EKAWP VI pah. 3 Kagamitan : Larawan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Anu-ano ang kabutihang naidudulot ng malinis na kapaligiran sa ating kalusugan. B. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak: Ano ang pagkaunawa n’yo sa kaangkupang pisikal? 2. Paglalahad ng sitwasyon: Alamin natin mula sa kwento kung ano ang tawag sa mga gawaing ating isinasagawa at kung bakit mahalaga na regular tong gawin. “Sisigla Na Si Dina” Si Dina ay lagging malungkot, malakas naman siyang kumain at umiinom pa ng bitaminang hatol ng kanyan Doktor. Subalit malata siya, ni hindi nga siya makasalo ng bola. Kaya ayaw siyang isali ng kanyang kaklase sa mga laro. Nagtataka ang lola niya….pah. 21 3. Pagtalakay: 1. Bakit noong una’y malata o pata si Dina? 2. Anong kulang sa kanya? 3. Anong ipinayo ng doctor sa kanya upang siya’y sumigla? C. Paglalahat: Ano ang naidudulot ng pagsasagawa ng kaangkupang pisikal sa ating katawan. D. Paglalapat: 1. Kung ikaw si Dina susundin mo ba ang payo ng Doktor? 2. Ang kaangkupang pisikal ba’y tunay na mahalaga sa mga lumalaking baka? IV. Pagtataya: Bilugan ang mga gawaing kaangkupang pisikal. 1. Paglangoy 4. Panonood ng T.V. 2. Paglalaro ng bola 5. Pakikinig ng Radyo 3. Paghoholen V. Kasunduan: Isulat kung aling gawaing pangkaangkupang pisikal ang dapat ninyong isagawa bilang isang mag-aaral sa ika-anim na baitang.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

CHARACTER EDUCATION VI
Date: _________________ I. Layunin:  Nasusunod ang iskedyul ng mga gawaing pangkaangkupang pisikal. II. Paksang Aralin Kakayahang Pangkatawan B.P. : Kaangkupang Pisikal K.P. : Kaukulang Pisikal Sang. : ELC 1.1 / EKAWP VI pah. 3 Kagamitan : Larawan at iskedyul ng mga gawin. III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Itanong sa mga bata kung ano ang kahalahan ng pag-eehersisyo at paglalaro sa kalusugan ng katawan. B. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak: Magpakita ng halimbawa ng pag-eehersisyo at ipagaya ito sa mga bata: Halimbawa: Jogging sa lugar, bending o pagbato ng bola. 2. Paglalahad ng sitwasyon: Basahin ang maikling kwento at sagutan ang sumusunod na tanong. “Ang Batang Matamlay” Si Danny ay batang mahilig manood ng TV. Minsay niyaya siya ng kanyang mga kaibigan ngunit tumanggi siya. Parati siyang nakaupo o nakasalig lang sa set. Wala siyang sigla. Pagkagaling sa paaralan, sa bahay lang siya. Di na siya nag-eehersisyo o naglalaro man lamang……pah. 23 3. Pagtalakay: a. Bakit laging matamlay si Danny? b. Anong malimit niyang gawin araw-araw pagdating sa tahanan? c. Bakit siya bilang nakadama ng kasiglahan sa kanyang katawan? C. Paglalahat: Bakit kailangang makanuod sa iskedyul ng gawaing pangkaangkupang pisikal sa araw-araw? D. Paglalapat: Dapat bang gumawa at sumunod sa eskedyul ng mga gawaing pangkaangkupang pisikal? Bakit? IV. Pagtataya: Bilugan ang oras na dapat sa mga gawaing pangkaangkupang pisikal na nakatala sa ating pang araw-araw na iskedyul. 1. 6:00 a.m. jogging 2. 12:00 a.m. basketball 3. 11:00 a.m. ehersisyo 4. 4:30 p.m. volleyball

5. 1:00 p.m.

baseball

V. Kasunduan: 1. Ako ay regular na maglalaro, mag-eehersisyo at mag dya-dyaging at susundin ang aking pangaraw-araw na eskedyul sa mga gawaing pangkaangkupang psikal. 2. Gumawa ng eskedyul ng mga gawaing pang-araw-araw kabilang ang gawaing pangkaangkupang pisikal.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

CHARACTER EDUCATION VI
Date: _________________ I. Layunin:  Nagagawa ang mga gawaing pangkaangkupang pisikal araw-araw tulad ng ehersisyo, laro, mabilis na paglalakad, paglangoy atbp. II. Paksang Aralin Kakayahang Pisikal B.P. : Kalusugan K.P. : Kaangkupang Pisikal Sang. : ELC 1.1.2 pah. 3, EKAWP 6 Kagamitan : Larawan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: 1. Sinusunod nyo ba ang eskedyul n’yo para sa mga gawaing pangkaangkupang pisikal? 2. Isa-isahin ang mga gawaing pangkaangkupang pisikal na karaniwang ginagawa pangaraw-araw. B. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak: Pag-usapan ang larawan ng mga batang naglalaro. Masasabi mo bang sila ay malusog kahit na mga balingkinitan lang ang katawan? 2. Paglalahad ng sitwasyon: “Ang Batang Mataba” Ang kaklase ni Rosa’y mataba, malusog at malakas kumain. Ang akala niya’y basta mataba at malakas kumain ay sapat na sa batang lumalki, di niya laam na kailangan ang gawaing pangkaangkupang pisikal upang maging masigla at malakas ang kanyang katawan. Di man lamang siya nag-eehersisyo at naglalaro. Mahilig lang siyang manood sa mga naglalaro dahil madali siyang mapagod…………pah.25 3. Pagtalakay: 1. Bakit laging matamlay ang kaklase ni Rosa? 2. Anong pagbabago ang kanyang madama ng sumubok siyang magpagawa ng mga gawaing pangkaangkupang pisikal? C. Paglalahat: 1. Anu-anong gawaing pangkaaangkupang pisikal ang dapat na isagawa araw-araw? 2. Bakit mahalaga sa ating kalusugan ang gawaing pangkaangkupang pisikal? D. Paglalapat: Bahagi n ng iyong pang araw-araw na Gawain ang pag-eehersisyo bago maghanda sa pagpasok sa paaralan. Ngunit di inaasahan ay tinanghali ka ng gising. Ano ang gagawain mo? IV. Pagtataya: Piliin mula sa mga sumusunod ang mga gawaing magbibigay sa inyo ng kaangkupang pisikal at karaniwang ginagawa araw-araw.

a. b. c. d. e.

Bilugan ang tamang sagot. paglalaro ng bola pagsakay sa tricyle paglalaro ng sipa pagdulog sa tanghali paglalakad

V. Kasunduan: Gumupit ng mga larawan ng mga gawaing pangkaangkupang pisikal tulad ng pag-eehersisyo, paglangoy, paglakad at paglalaro.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

CHARACTER EDUCATION VI
Date: _________________ I. Layunin:  Naisasagawa ng mga pagsubok sa kaangkupang pisikal. II. Paksang Aralin Kakayahang Pangkatawan B.P. : Kaangkupang Pisikal K.P. : Kaukulang Pisikal Sang. : ELC 1.1.3 pah.4 / EKAWP 6 Kagamitan : Larawan ng pagsubok III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Anu-ano ang kahalagahan ng kaangkupang pisikal sa ating katawan. B. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak: Ipagaya sa mga bata ang simpleng direksyong gagawin na may kinalaman sa kaangkupang pisikal. Halimbawa: Paglundag sa lugar Paglakad ng patingkayad na nakataas ang dalawang kamay. 2. Paglalahad: Ipakita sa kaklase ang mga larawan ng pagsubok. Papiliin ang bawat pangkat ng pagsubok na kanilang gagawin sa harap ng klase. 1. Pangkat I – 30 segundong Bangon – higa

2. Pangkat II – Pag-upo at Pag-abot 3. Pangkat III – Push-up
3. Pagtalakay: 1. Anong bahagi ng katawan ang nasubok ng pagsasagawa ng 30 segundong Bangon-Higa? Pag-upo at Pag-abot? Push-up? 2. Bakit may nahihirapan sa pagsasagawa nito? Ano ang kailangan nilang gawin? C. Paglalahat: 1. Bakit kailangan nating gawin ang pagsubok sa kaangkupang pisikal? 2. Ano ang iyong nararamdaman kung matagumpay mong nagawa ang pagsubok? D. Paglalapat: Gawin ang mga pagsubok sa loob ng takdang Segundo na sabay-sabay. 10 segundo – Bangon-higa 10 segundo – Pag-upo at pag-abot IV. Pagtataya: Gagawin ang bawat pangkat na sabay-sabay ang 2 pagsubok na di ninyo nagagawa. Itala ang naging resulta at iulat sa kaklase pagkatapos.

V. Kasunduan: Lalahok akong lagi sa mga gawaing ukol sa pagsubok ng aking kaangkupang pisikal upang malaman ko ang kakayahan ng aking katawan.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

CHARACTER EDUCATION VI
Date: _________________ I. Layunin:  Naisasagawa ang mga paraan ng matalinong pangangalaga ng likas sa pinagkukunangyaman. II. Paksang Aralin Pangangalaga sa mga likas na pinagkukunang-yaman B.P. : Kalusugan K.P. : Pag-ayon sa kapaligiran Sang. : ELC 1.1 EKAWP VI pah. 5 Kagamitan : Larawan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: 1. Ipaawit ang “Kapaligiran” 2. Talakayin ang nilalaman ng awit. B. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak: Alam natin ang mahigpit na panawagan ng pamahalaan ukol sa pagtatanim ng mga punong kahoy? 2. Paglalahad ng sitwasyon: “Ang Punong Mangga ni Mang Ador” Si Mang Ador ay isang magsasaka at mahirap ang kanyang buhay may lima siyang anak at lahat ay nag-aaral, kaya’t ang knikita niya ay hindi sapat sa kanilang pangangailangan. Isang-araw sinabi ng kanyang asawa na kailangan na ang pambayad sa paaralan.wala siyang maisip na maaaring pagkunan ng pera. Natuon ang pansin niya sa punong…...pah. 30 3. Pagtalakay: 1. Ano ang hanapbuhay ni Mang Ador? 2. Anong suliranin ang dumating sa kanilang mag-asawa? 3. Bakit di-sang ayon ang kanilang asawa sa plano niya? C. Paglalahat: Bakit dapat pangalagaan ang mga punong kahoy sa ating paligid? D. Paglalapat: Papaano ka nakatutulong sa pangangalaga ng mga likas na pinagkukunang yaman? IV. Pagtataya: Iguhit ang mga pamamaraang dapat gawin sa pangangalaga ng likas na pinagkukunang-yaman. V. Kasunduan: Magtanong sa punong barangay ng mga programang isinasakatuparan bilang pangangalaga sa likass na pinagkukunang-yaman.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

CHARACTER EDUCATION VI
Date: _________________ I. Layunin:  Naisasagawa ang mga paraan ng matalinong pangangalaga ng likas na pinagkukunang yaman. II. Paksang Aralin Pangangalaga sa mga likas na pinagkukunang-yaman B.P. : Kalusugan K.P. : Pag-ayon sa kapaligiran Sang. : ELC 1.1 EKAWP VI pah. 5 Kagamitan : Larawan . III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Magbigay ng ilang paraan kung paano mapangangalagaan ang mga pook o lugar na pinagkukunang yaman. B. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak: Mahalaga ba ang mga pook tulad ng mga parke at pook-piknikan? Bakit? Ano ang maaaring mangyari kapag ang mga pook na ito ay nanatiling marumi at hindi maayos? 2. Paglalahad/Pagtalakay:  Anu-ano ang mga pook na ipinakikita sa mga larawan. Ano ang tawag sa mga pook na ito?  Bakit ang mga pook na ito ay itinuturing na pook pampubliko? C. Paglalahat: Dapat ba silang panatilihing malinis? Bakit? Anu-ano ang mga dapat gawin upang mapanatiling malinis ang mga pook-piknikan? Pake? Kalye? Atbp. D. Paglalapat: Pumunta kayo sa Lunera Park. Maglatag kayo ng picnic cloth at doon kumain.nakita mo ang kasama mong batang itinatapon na lamang kung saan-saan ang mga balat ng pagkain. Ano ang dapat mong gawin? IV. Pagtataya: Piliin ang titik ng tamang sagot. 1. Kapag nasa pampublikong sasakyan dapat na: a. sulatan ang sandalan ng mga upuan b. iwasan ang pagsira ng mga upuan c. maupo sa paraang makapagbibigay ng kasiyahan sa sarili. 2. Kapag nasa pook pampubliko dapat na: a. iwasan ang pag-ihi at pagdura. b. umihi kahit saan kapag nakaramdam ng pag-ihi. c. dumura sa lugar na walang nakakakita.

V. Kasunduan: Gumupit ng mga larawan na ipinakikita ang pangangalaga sa mga lugar na pinagkukunang yaman.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

CHARACTER EDUCATION VI
Date: _________________ I. Layunin:  Napapatay ang apoy bago iwan ang lugar piknikan/kampingan. II. Paksang Aralin Pangangalaga sa mga likas na pinagkukunang-yaman B.P. : Kalusugan K.P. : Pag-ayon sa kapaligiran Sang. : ELC 1.1 EKAWP VI pah. 5 Kagamitan : Larawan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Pagbigayin ang mga bata ng pinagkukunang yaman. B. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak: Itanong sa kanila piknikan/kampingan.

kung

anu-ano

ang

mapapansin

nila

sa

mga

lugar

na

2. Paglalahad ng sitwasyon: Nagkamping ang mga Boy Iskaut sa Paaralang Barangay ng Bulacan. Pumunta sila sa isang gulod na maraming nakatanim na mga puno, nilinisan nila ang paligid, at saka sila naghanda ng paglulutuan ng kanilang pananghalian. Pagkaluto, pinatay nila ang apoy. 3. Pagtalakay: Tama ba ang ginagawa ng mga iskaut? Bakit kailangang patayin ang apoy sa lugar kampingan? Ano ang dapat nating gawin upang mapangalagaan ang mga lugar piknikan/kampingan? C. Paglalahat (Papagbigayin) Paano pangangalagaan ang mga lugar piknikan/kampingan? IV. Pagtataya: Basahin ang mga sitwasyon at piliin ang dapat isagawa upang mapangalagaan ang mga likas na pinagkukunang yaman? 1. Nagkamping kayong magkakaklase at mayroong kayong ginagawang siga. Ano ang dapat ninyong gawin bago lisanin ang lugar? a. Patayin ang apoy bago iwan. b. Hayaang kusang mamatay ito. c. Iwanan na lang ito. 2. Ang mga lugar piknikan, parke, kalye ay dapat na: a. Panatilihing malinis b. Pinababayaang marumi. c. Hinahayaan ang mga manggagawa na binabayaran ng pamahalan na lamang ang maglinis.

V. Kasunduan: Sumulat ng talata tungkol sa pangangalaga sa pook piknikan o kampingan.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

CHARACTER EDUCATION VI
Date: _________________ I. Layunin:  Naiiwasan ang pagkuha sa mga koral sa dagat. II. Paksang Aralin Pangangalaga sa mga likas na pinagkukunang-yaman B.P. : Kalusugan K.P. : Pag-ayon sa kapaligiran Sang. : ELC 1.1 EKAWP VI pah. 5 Kagamitan : Larawan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Tungkol sa paglilinis ng ating mga bakuran at pook pambayan. B. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak: a. Magpakita ng mga larawan ng mga kayamanan natin sa ilog at mga dagat. b. Itanong kung paano natin mapangangalagaan ang mga kayamanan sa dagat. c. Mahalaga ba ito sa ating pamumuhay? 2. Paglalahad ng kuwento: Ipaliwanag ang kahulugan ang ugaling pagtutulungan at pakikipag-isa na may kinalaman sa pag-aalaga ng yamang dagat. Ilahad ang kuwento. 3. Pagtalakay: Talakayin ang kwento ukol sa pangangalaga ng mga yamang ilog at karagatan. C. Paglalahat: Ano ang dapat nating gawin upang mapangalagaan ang ating mga ilog at karagatan. D. Paglalapat: Ang bahay ninyo ay malapit sa tabing dagat. Nakita mo na pinupukol ng mga bata ang mga isda. Ang mga ipinamumukol nila ay mga baton a binabalutan ng papel. Tama ba ang ginagawa nila? Ano ang dapat mong gawin? IV. Pagtataya: Lagyan ng tsek () ang mga bagay na dapat gawin. _______ 1. Panatilihing malinis an gating mga ilog at karagatan. _______ 2. Hulihin pati ang maliliit na isda. _______ 3. Kuhanin ang mga koral sa karagatan. _______ 4. Tapunan ng mga basura ang mga ilog at dagat. V. Kasunduan: Sikaping paliwanagan ang mga tao ukol sa pangangalaga sa ating kapaligiran.

“Koral sa Karagatan” Isang araw binabalita na tatay mo mula sa pangingisda ang nakita niya. Ang kapwa niya mangingisda ay kinukuha ang mga koral sa karagatan, dahil dito ay malaki ang kinikita nila. Natatakot ang tatay sabihan sila dahil baka may gawin sa kaniya na hindi maganda. Tama ba ang ginagawa ng mga mangingisdang iyon?

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

CHARACTER EDUCATION VI
Date: _________________ I. Layunin:  Sumusunod sa mga tuntunin at patakaran tungkol sa paggamit ng pinagkukunang-yaman. II. Paksang Aralin Pangangalaga sa mga likas na pinagkukunang-yaman B.P. : Kalusugan K.P. : Pag-ayon sa kapaligiran Sang. : ELC 1.1 EKAWP VI pah. 5 III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Anu-ano ang mga paraan ng matalinong pangangalaga ng likas na pinagkukunang yaman? B. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak: Pag-aralan ang mga larawang ipakikita ng guro. Anu-ano ang mga maaaring mangyari o sanhi ng hindi pagsunod sa mga tuntunin tungkol sa paggamit ng pinagkukunang yaman? 2. Paglalahat: a. Pagpangkat-pangkat at pagsaliksik o pagtukoy sa mga tuntunin at patakaran tungkol sa paggamit ng pinagkukunang-yaman sa pamamagitan ng pangkatang pagtatalakay o pagbabahaginan ng mga kuro-kuro, kaalaman at karanasan. b. Pagtatala sa mga impormasyon o kaisipan. c. Pangkatang pag-uulat sa mga naitalang impormasyon o kaisipan. 3. Pagtalakay: 1. Anu-ano ang mga tuntunin at patakaran tungkol sa paggamit ng pinagkukunang-yaman? 2. Bakit kailangang sundin ang mga patakarang ito? 3. Anu-ano ang mga kabutihang maidudulot ng pagsunod sa mga patakarang ito? C. Paglalahat: 1. Bakit kailangan na magtakda ng mga tuntunin/patakaran sa pangangalaga at paggamit ng pinagkukunang-yaman. 2. Bilang isang mabuting mamamayan ano ang dapat moang gawin upang pangalagaan ang pinagkukunang-yaman? D. Paglalapat: Ikaw ang may-ari ng isang trosohan o logging industry. Anu-ano ang mga tuntunin ang dapat mong sundin? IV. Pagtataya: Piliin ang titik ng tamang sagot. 1. Kapag may nakita kang babala sa isang pook na pinagkukunang-yaman. Ano ang dapat mong gawin? a. huwag pansinin ito

b. sundin ang inuutos nito c. suwayin o labagin ang pinag-uutos nito. 2. Ano ang maaaring bunga ng hindi pagsunod sa mga tuntunin at patakaran tungkol sa paggamit ng pinagkukunang yaman? a. tuluyang pagkawasak o pagkasira ng pinagkukunang yaman b. kalutasan sa suliraning pang-ekonomiya ng bansa. V. Kasunduan: Sumulat ng talata tungkol sa pangangalaga ng ating likas na yamang dagat.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

CHARACTER EDUCATION VI
Date: _________________ I. Layunin:  Naiiwasan ang paggamit ng dinamita sa pangingisda II. Paksang Aralin Pangangalaga sa mga likas na pinagkukunang-yaman B.P. : Kalusugan K.P. : Pag-ayon sa kapaligiran Sang. : ELC 1.1 EKAWP VI pah. 5 Kagamitan : Larawan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Anu-ano ang mga halimbawa ng mga tuntunin at patakaran tungkol sa paggamit ng pinagkukunang-yaman ng dapat sundin. B. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak: Ano ang palagay ninyo ang maaaring mangyari kapag ang mga mangingisda ay patuloy na gumagamit ng dinamita sa pangingisda? 2. Paglalahad: 1. Pag-aaral sa mga larawang ipakikita ng guro. 2. Pag-usapan ang mga larawang ito. 3. Pagtalakay: 1. Anong paraan ng paggamit ng mga pinagkukunang yaman ang ipinakikita sa bawat larawan? 2. Anu-ano ang mga wastong paraan ng paggamit ng pinagkukunang yaman tulad ng karagatan? C. Paglalahat: Bilang isang mabuting mag-aaral, ano ang dapat mong gawin upang pangalagaan ang ating kapaligiran? D. Paglalapat: Ikaw ay isang mangingisda. Paano mo maipakikita ang wastong paraan ng paggamit ng karagatan. IV. Pagtataya: Sumulat ng mga wastong paraan ng paggmit ng karagatan bilang pinagkukunang-yaman. V. Kasunduan: Magsulat ng dayalogo o usapan tungkol sa pagpapakita ng wastong paraan ng paggmit ng karagatan bilang pinagkukunang yaman (3-5 tauhan) pamagatan ito na: “Pangalagaan ang Karagatan”

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

CHARACTER EDUCATION VI
Date: _________________ I. Layunin:  Naiiwasan ang pagputol ng mga batang punong kahoy sa kagubatan. II. Paksang Aralin Pangangalaga sa mga likas na pinagkukunang-yaman B.P. : Kalusugan K.P. : Pag-ayon sa kapaligiran Sang. : ELC 1.3.2, EKAWP VI pah. 6 Kagamitan : Larawan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Ano ang mga wastong paraan ng paggamit ng pinagkukunang yaman tulad ng karagatan? B. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak: Ano sa palagay ninyo ang maaaring mangyari kapag patuloy na ipaputol ang mga punong kahoy sa kagubatan? 2. Paglalahad ng sitwasyon: Pag-aaral sa mga larawang ipinakikita ng guro. Pag-usapan ang mga larawang ito. 3. Pagtalakay:  Anong paraan ng paggamit ng mga pinagkukunang-yaman ang ipinakikita sa bawat larawan?  Anu-ano ang mga wastong paraan ng paggamit ng pinagkukunang-yaman sa bawat larawan?  Magbigay ng mga kabutihang ibinibigay ng ating kagubatan? C. Paglalahat: Paano mo matutulungang mailigtas ang nakakalbo nating kagubatan? D. Paglalapat: Ikaw ay isang mamumutol ng torso. Paano mo maipapakita ang wastong paraan ng paggamit ng kagubatan? IV. Pagtataya: Sumulat ng mga wastong paraan ng paggamit ng kagubatan bilang pinagkukunang-yaman. V. Kasunduan: Magsulat ng sanaysay tungkol sa wastong paraan ng paggamit ng karagatan bilang pinagkukunang-yaman, pamagatan ito ng: “Ating Kagubatan, Pangalagaan”.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

CHARACTER EDUCATION VI
Date: _________________ I. Layunin:  Nagkukusang sumali/lumahok sa mga gawaing pansibiko gaya ng “Clean and Green”. II. Paksang Aralin Karunungan tungo sa maunlad na buhay B.P. : Katotohanan K.P. : Kaalaman Sang. : ELC 1.1.1 EKAWP VI pah. 7 Kagamitan : Larawan ng malinis at maayos na kapaligiran, tsart. III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Anu-ano ang mga wastong paraan ng paggamit ng pinagkukunang yaman, tulad ng karagatan? Kabundukan? B. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak: Anu-ano ang mga isyu o suliraning pambansa na nauukkol sa pinagkukunang yaman ng Pilipinas? 2. Paglalahad: Suliranin: Ang mag-anak ni Mang Luis ay nakatira sa malapit sa ilog. Marami sa mga kapit-bahay nila ay nagtatapon ng basura sa ilog. Minsan, umulan nang malakas at umpaw ang ilog. Makalipas ang ilang araw ang pagbaha ay nagkaroon ng epedemya ng sakit na pagtatae at pagsusuka sa kanilang lugar. Ang ilan ay namatay at ang iba naman ay naospital. Upang hindi na maulit ang ganitong pangyayari ano ang maaring gawin nina Mang Luis at kanyang kabarangay. 3. Pagtatalakayan: 1. Ano ang nararapat mong gawin kung napapansin mo na marumi at nagkakaroon ng polusyon sa inyong pamayanan? 2. Ano ang gagawin mo kung may naglulunsad ng proyekto sa inyong lugar na may kaugnayan sa ikagaganda ng inyong pamayanan? 3. Bakit mahalaga na lumahok ka sa mga gawaing pansibika? C. Paglalahat: a. Ipaliliwanag ng guro ang kahalagahan ng paglahok sa mga gawaing pansibiko. b. Itanong kung kaliangan pa bang suhulan ka o pilitin para lang lumahok sa ganitong Gawain at bakit? D. Paglalapat: Sa inyong barangay ay nangangailangan ng kabataang nangunguna para sa kampanya ng Clean ang Green. Alam mo sa iyong sariling kaya mong gampanan ito. Ano ang gagawin mo?

IV. Pagtataya: Lagan ng () kung nagawa at ekis kung hindi pa. _____ 1. Nagtatanim ng puno sa likod bahay. _____ 2. Nagsabi sa tatay o nanay na nakitang paggamit ng bawal na gamut ng kapatid o kaibigan? _____ 3. Lumahok sa paglilinis tungkol sa nutrisyon? V. Kasunduan: Ipaliwanag sa mga magulang at kapatid ang kahalagahan ng kusang loob na paglahok sa mga gawaing pansibiko. Hikayatin ang gma kasambahay na makiisa sa ganitong mga gawain.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

CHARACTER EDUCATION VI
Date: _________________ I. Layunin:  Nagkukusang sumali/lumahok sa mga gawing pansibiko tulad ng gawaing pangnutrisyon. II. Paksang Aralin Karunungan tungo sa maunlad na buhay B.P. : Katotohanan K.P. : Kaalaman Sang. : ELC 1.1.2 EKAWP VI pah. 7 Kagamitan : mga larawang nagpapakita ng iba’t ibang gawaing pansibiko katulad ng gawaing pangnutrisyon. III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Paano natin maiwasan ang iba’t ibang uri ng polusyon? Tulad ng polusyon sa tubig at hangin? B. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak: Bakit maraming batang malnutrisyon sa Pilipinas? Ano ang masasabi mo sa pangnutrisyong suliranin ng bansa? 2. Paglalahad:

Pag-aaral sa mga larawang ipakikita tungkol sa gawain ng samahang pansibikong pangnutrisyon.
3. Pagtatalakayan: Ano ang mga gawaing ipinakikita ng bawat larawan? Dapat ba tayong kusang sumali o lumahok sa mga gawaing pansibiko tulad ng gawaing pangnutrisyon? Bakit? C. Paglalahat: Bakit kailangang makiisa/makilahok ka sa mga gawaing pansibiko tulad ng pangnutrisyon? D. Paglalapat: Nagkasunod ang proyektong pangnutrisyon sa inyong pamayanan, ano ang dapat mong gawin? IV. Pagtataya: Isulat ang mga layunin ng gawaing pansibikong pangnutrisyon at ng mga gawaing ginagawa ng mga lumalahok dito. V. Kasunduan: Iguhit sa isang papel ang mga gawain ng samahang pansibikong pangnutrisyon.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

CHARACTER EDUCATION VI
Date: _________________ I. Layunin:  Nagkukusang sumali/lumahok sa mga gawaing pansibiko tulad ng “No to Drugs” II. Paksang Aralin Karunungan tungo sa maunlad na buhay B.P. : Katotohanan K.P. : Kaalaman Sang. : ELC 1.1.1 EKAWP VI pah. 7 Kagamitan : larawan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Dapat ba tayong kusang sumali o lumahok sa mga gawaing pansibiko tulad ng gawaing pangnutrisyon? Bakit? B. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak: Bakit maraming kabataang nalululonng sa bawal na gamut? Ano ang masasabi mo sa mga suliraning nauukol sa droga sa bansa? 2. Paglalahad: Isa ka sa sumali sa proyektong “No to Drugs” sa inyong pamayanan. May nabalitaan kang ilan s ainyong mga kaibigan ang gumagamit ng bawal na gamut. Ano ang dapat mong gawin? 3. Pagtatalakayan: 1. Paano ka makatutulong sa pagsugpo ng ipinagbabawal na gamut sa inyong pamayanan? 2. Anu-ano kaya ang maaaring mangyari sa atin kung tayo ay malululong sa ipinagbabawal na gamot? C. Paglalahat: Pagpapaliwanag ng guro sa kahalagahan ng pagsali sa pansibikong samahan tulad ng: “No to Drugs” D. Paglalapat: Sa inyong paaralan may “KID-LISTO CLUB” na naglulunsad ng gawaing makatutulong sa mga kabataan upang mailayo sa paggamit sa ipinagbabawal na gamot. Ano ang dapat mong gawin? IV. Pagtataya: Isulat ang mga layunin ng gawaing pansibikong “No to Drugs” at ang mga gawaing ginagawa ng mga lumalahok dito. V. Kasunduan: Sumulat ng isa o dalawang talata tungkol sa pagsali o pakikilahok ng mga kabataang katulad mo sa mga gawaing pansibiko sa inyong pamayanan. Tulad ng “No to Drugs”.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

CHARACTER EDUCATION VI
Date: _________________ I. Layunin:  Nagkukusang sumali/lumahok sa mga gawaing pansibiko gaya ng “No to Child Abuse” II. Paksang Aralin Karunungan tungo sa maunlad na buhay B.P. : Katotohanan K.P. : Kaalaman Sang. : ELC 1.1.4 EKAWP VI pah. 7 Kagamitan : larawan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Bilang mag-aaral, paano ka makakatulong upang masugpo ang ipinagbabawal na gamot? B. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak: a. Pagpapakita ng mga larawan ng karapatan ng bawat batang Pilipino. Pag-usapan ang bawat karapatan. b. Ano ang inyong masasabi kapag nakikita o naririnig ang “Child Abuse”? 2. Paglalahad: Pagppakita ng ibat ibang larawan tungkol sa gawaing pansibikong “No to Child Abuse”. Paano tayo makatutulong upang masugpo ang mga pang-aabuso sa mga kabataan? 3. Pagtatalakayan: 1. Ano ang mga gawaing ipinakikita ng bawat larawan? 2. Dapat ba tayong kusang sumali o lumahok sa mga gawaing pansibiko ng gawaing “No to Child Abuse”? Bakit? 3. Anu-ano ang mga layunin ng gawaing pansibiko tulad ng “No to Child Abuse”? C. Paglalahat: Pagpapaliwanag ng guro sa kahalagahan ng pagsali sa gawaing pansibiko tulad ng “No to Child Abuse”. D. Paglalapat: Ang ating lipunan ay nahaharap sa suliranin ukol sa “Child Abuse”, bilang isang mag-aaral ano ang maaari mong gawin upang makatulong ka sa paglutas ng suliraning ito? IV. Pagtataya: Isulat ang mga layunin ng gawaing pansibiko tulad ng “Not to Child Abuse”. V. Kasunduan: Gumawa ng poster ng mga kabataang tulad mo na ipinakikita ang mga gawaing pansibiko sa inyong pamayanan tulad ng: “No to Child Abuse”

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

CHARACTER EDUCATION VI
Date: _________________ I. Layunin:  Nagkukusang tumulong sa pagbibigay ng impormasyon tungkol sa paggamit ng bagay o produkto sa paggamit ng mga bagay/podrukto na may masamang epekto sa kalusugan at kapaligiran. II. Paksang Aralin Karunungan tungo sa maunlad na buhay B.P. : Katotohanan K.P. : Kaalaman Sang. : ELC 1.2 EKAWP VI pah. 8 Kagamitan : Larawan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Anu-ano ang mga gawaing pansibiko na maaaring salihan o lahukan ng mga batang nasa inyong gulang? B. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak: Anu-ano ang mga bagay o produktong ginagamit ninyo sa inyong bahay? 2. Paglalahad: Pagpapakita ng dula-dulaan tungkol sa isang lalaki na may kaunting sira sa ulo. 3. Pagtalakay: a. Anong kakaibang kilos ang napansin ninyo sa tao? b. Ano kaya ang dahilan kung bakit siya nagkaganon? c. Kung ikaw ang taong iyon, ano ang iyong gagawin? C. Paglalahat: Ipaliliwanag ng guro ang kahalagahan ng pagbibigay ng impormasyon tungkol sa paggamit ng produkto na may masamang epekto sa kalusugan sa kapaligiran. D. Paglalapat: Nakita mo ang mga batang kalye na masayang – masayang lumalanghap ng ragbi. Alam mo na masamang maidudulot nito sa kanilang kalusugan. Ano ang maaari mong gawin? IV. Pagtataya: Ang iyong ama ay isang magsasaka. Pupunta siya sa bukid upang magbomba ng gamot na pamatay kulisap. Ano ang sasabihin mo sa kanya bago siya umalis hinggil sa kanyang gagawin? Bakit? V. Kasunduan: Ibalita sa Nanay ang inyong napag-aralan. Pagtulungan ninyong sabihan nag tatay at kuya na masama sa katawan ang alak at paninigarilyo.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

CHARACTER EDUCATION VI
Date: _________________ I. Layunin:  Nakatutulong na kusa sa pagbibigay ng impormasyon tungkol sa paggamit ng mga bagay/produkto na may masamng epekto sa katusugan at kapatigiran tuld no insecticides. II. Paksang Aralin Karunungan tungo sa maunlad na buhay B.P. : Katotohanan K.P. : Kaalaman Sang. : ELC 1.2.1 EKAWP VI pah. 8 Kagamitan : Larawan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain Sabihin kung Tama o Mali 1. Magtaixm, ng basura sa ilog 2. Hulihin and mga maliliit na isda at ilog at karagatan 3. Tayuan ng bahay ang bahagi ng ilog. B. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak: a. Magpakita ng larawan ng isang babae na magpipisik ng gamot sa kanyang mga orchids. b. Itanong kung paano mapanatiliing maganda nag mga halaman. 2. Paglalahad: Ilahad ng kuwentong, "Ang Babae sa Hardin". 3. Pagtalakay: Talakayin ang kuwento 1. Ano ang laging ginagawa ng babae sa hardin? 2. Bakit lagi niyang binobomba ang mga orchids? 3. Ano ang inilalagay niya sa pambomba? C. Paglalahat: Ano ang dapat na iwasan na nagbihigay ng masamang epekto sa ating kalusugan at kapaligiran? D. Paglalapat: Maraming sako ng palay sa bahay ni Mang David. Napansin nila na may nabutas na sako kaya nakakalat ng palay sa sahig. Inakala nila na ito ay gawa ng daga. Kaya si Mang David ay naglagay ng pain na kanin na may kasamang lason. Ano ang dapat na pag-iingat ang ating gawin? IV. Pagtataya: Sabihin kung Tama o Mali ______ 1. Ikalat ang mga gamot na pamatay daga sa bahay. ______ 2. Magbomba ng gamot sa palay nang may takip ang mukha. ______ 3. Mag-ingat sa paggamit ng mga gamot na makapipinsala sa kalusugan.

V. Kasunduan: Sikaping ipaliwanag sa ibang samahan ang masamang epekto sa kalusugan ng mga produkto ng insecticides.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

CHARACTER EDUCATION VI
Date: _________________ I. Layunin:  Nakalalahok nang masigasig sa mga kilusan/kompanya. II. Paksang Aralin Karunungan tungo sa maunlad na buhay B.P. : Katotohanan K.P. : Kaalaman Sang. : ELC 1.3 EKAWP VI pah. 8 Kagamitan : Poster tungkol sa mga kilusan Larawan ng mga bata na lumahok sa iba’t ibang gawain III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik-Aral  Ano ang dapat mong gawin kapag ikaw ay may alam na impormasyon tungkol sa paggamit ng mga bagay/produktong may masamang epekto sa kalusugan at kapaligiran?  Anu-ano ang mga halimbawa ng bagay/produktong ito? B. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak Papayagan ba ninyong ang kalusugan ninyo at ang kapaligiran ay mapinsala dahil sa mga bagay o produktong may masamang epekto sa kalusugan at kapaligiran? 2. Pagtatahad a. Magpakita sa mga bata ng mga larawan ng mga taong kabilang sa iba't-ibang samahan o kilusan. b. Magkuwento tungkot dito. 3. Pagtalakay a. Anong mgag samahaan ang nilahukan ng mga bata? b. Ano ang layunin nila sa paglahok sa nasabing kilusan? c. Bilang kasapi ng isang kilusan, ano ang mga dapat mong gawin? C. Paglalahat: Ipaliwanag sa mga bata ang kahalagahan ng masigasig na paglahok sa mga kilusan. D. Paglalapat: Pagbigayin ang mga bata ng kahalagahan ng paglahok sa mga kilusan. IV. Pagtataya: May paligsahan sa pinakamalinis at pinakamaayos na barangay sa inyong bayan. Pinulong kayo ng kapitan ng barangay at ipinaliliwanag ang detalye tungkol sa paligsahan. Paano ka lalahok upang manalo ang iyong barangay? V. Kasunduan: Gumawa ng isang poster o slogan tungkol sa masigasig na paglahok na kilusan/kampanya. Ipakita sa Nanay/Tatay. Ipawasto at lagdaan.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

CHARACTER EDUCATION VI
Date: _________________ I. Layunin:  Nakalalahok nang rnasigasig sa mga kilusan/kampanya ukol sa wastong paggamit ng mga produktong nakapipinsala o may masamang epekto sa tao. II. Paksang Aralin: Karunungan tungo sa maunlad na buhay B.P. : Katotohanan K.P. : Kaalaman Sang. : ELC 1.3.1 EKAWP VI pah. 8 Kagamitan : Larawan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain Lagyan ng  kung tama at  kung mali. _____ 1. Gumamit ng mga nakapipinsalang produkto. _____ 2. Magtakip ng ilong at bibig sa pagwiwisik ng gamot sa hayop. _____ 3. Singhutin ang amoy ng winisik na gamot sa lamok. B. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak Nakadalo na ba kayo sa mga seminar ukol sa wastong paggamit ng mga produktong nakapipinsata sa tao? 2. Pagtatahad a. Ilahad ang kuwento Ang mga pinuno ng Barangay sa paaralan ay naglilibot sa mga silid-aralan upang magpaliwanag sa mga bata ukol sa wastong paggamit ng mga produktong nakapipinsata o may masamang epekto sa tao. Sinikap nila na ang lahat ng bata ay mapaliwanagan. 3. Pagtalakay a. Sino ang nagsagawa ng pagpapaliwanag sa mga bata? b. Ano ang binigyan nila ng halaga sa kampanya? C. Paglalahat: Ano ang ipinakita nilang magandang pagtutong sa mga mag-aaral? D. Paglalapat: Marami sa mga punla ng palay ni Mang Kiko ay kinain ng mabait na daga. Ano kaya sa palagay ninyo ang gagawin ni Mang Kiko? IV. Pagtataya: Isulat kung tama o mali _____ 1. Paglaruan ang mga gamot na nakapipinsala sa kalusugan. _____ 2. Itago sa isang sikretong tugar ang mga gamot na pamatay sa hayop. _____ 3. Makinig sa mga paliwanag ukol sa wastong paggamit ng mga insecticides. _____ 4. Hipuin ng kamay ang lason sa daga. _____ 5. Lagyan ng kemikal ang produkto upang mabili.

V. Kasunduan: Sikaping isalin sa ibang too ang napakinggang paliwanag ukol sa wastong paggamit ng mga gamot tulad ng insecticiders.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________