HEKASI VI

Date: _________________ I. Layunin:  Nakikilala ang mga katangian ng populasyon na makatutugon sa pag-unlad ng bansa II. Paksang-aralin: Laki ng Populasyon Bills ng Paglaki ng Populasyon Sanggunian: PELC pp. 1-2 Pilipinas: Bansang Papaunlad, pp. 2-6 Kagamitan: Talangguhit ng Bills ng Pagdami ng Populasyon III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balitaan ng napapanahong usapn o isyu. 2. Balik-aral Magpakita ng isang mapa ng Pilipinas. Ipatukoy ang mga bumubuo rito na napag-aralan sa mga naunang baitang. B. Panlinang na Gawain: 1. Paglulunsad ng Yunit Pagpapakita ng iba't ibang larawan na nasa paskilan. 2. Paglalahad ng Aralin Ano ang tawag sa taong nakatira sa Pilipinas 3. Pagtalakay Talakayin ang mga katangian ng populasyon ng bansa pahina 3-6. Pansisnin ang mga grap, tsart at talahanayan. C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat: Ipaliwanag ang kaugnayan ng laki at bilis ng pagdami ng populasyon sa pagunlad ng bansa. 2. Paglalapat: Bigyan ng pagsasanay ang klase sa paggawa ng talahanayang tsart at grap at sa pagbibigay kahulugan sa ginawa nila. 3. Pagpapahalaga: Bilang isang mamamayang Pilipino, paano ka makatutulong sa pag-unald ng ating bansa? IV. Pagtataya: Sagutin ang sumusunod na tanong. 1. Humigit kumulang Ilan ang dami ng kasalukuyang populasyon ng bansa? 2. Gaano kabilis ang pagdami ng populasyon taun-taon nitong mga nakaraang huling taon? 3. Ano ang tinutukoy ng katawagang populasyon? 4. Kailan ginawa ang kauna-unahang pagtaya ng populasyon ng Pilipinas? 5. Ano ang kaugnayan ng malaki at mabilis na paglaki ng populasyon sa pag-unlad ng bansa? V. Takdang Aralin: Itala ang mga programa ng pamahalaan hinggil sa katangian ng populasyon.

Remarks: _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _______________________

HEKASI VI
Date: _________________ I. Layunin:  Natatalakay ang kahalagahan ng malulusog at matatalinong mamamayan sa pagpapaunlad ng isang bansa. II. Paksang-aralin: Laki ng Populasyon Bills ng Paglaki ng Populasyon Sanggunian: PELC pp. 1-2 Pilipinas: Bansang Papaunlad, pp. 2-6 Kagamitan: Talangguhit ng Bills ng Pagdami ng Populasyon III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balitaan ng napapanahong usapn o isyu. 2. Balik-aral Magpakita ng isang mapa ng Pilipinas. Ipatukoy ang mga bumubuo rito na napag-aralan sa mga naunang baitang. B. Panlinang na Gawain: 1. Paglulunsad ng Yunit Ipauri ang mga larawan at hayaang magbigay ng ilang pangungusap ang mga bata tungkol dito. 2. Paglalahad ng Aralin Ano ang pinakamahalagang pinagkukunang-yaman ng bansa? 3. Pagtalakay Pasagutan ang mga tanong tungkol sa talahanayan 1.1. C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat: Ipaliwanag ang kaugnayan ng laki at bilis ng pagdami ng populasyon sa pagunlad ng bansa. 3. Paglalapat: Bigyan ng pagsasanay ang klase sa paggawa ng talahanayang tsart at grap at sa pagbibigay kahulugan sa ginawa nila. 3. Pagpapahalaga: Bilang isang mamamayang Pilipino, paano ka makatutulong sa pag-unald ng ating bansa? IV. Pagtataya: Sagutin ang sumusunod na tanong. 1. Humigit kumulang Ilan ang dami ng kasalukuyang populasyon ng bansa? 2. Gaano kabilis ang pagdami ng populasyon taun-taon nitong mga nakaraang huling taon? 3. Ano ang tinutukoy ng katawagang populasyon? 4. Kailan ginawa ang kauna-unahang pagtaya ng populasyon ng Pilipinas? 5. Ano ang kaugnayan ng malaki at mabilis na paglaki ng populasyon sa pag-unlad ng bansa? V. Takdang Aralin: Itala ang kabuuang populasyon ng Pilipinas ayon sa National Statistic Office o NSO?

Remarks: _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _______________________

HEKASI VI
Date: _________________ I. Layunin:  Nasasabi ang kabuuang populasyon ng Pilipinas II. Paksang-aralin: Distribusyon ng Populasyon Sanggunian: PELL p. 2 Pilipinas: Bansang Papaunlad, pp. 6-7 Kagamitan: Talahanayan ng Populasyon ng Pilipinas 1799 – 2000. III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balitaan ng napapanahong usapn o isyu. 2. Balik-aral Magkaroon ng brainstorming session at tanggapin ang ano mang sagot ng mag-aaral. B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak Ipasukat ang silid-aralan sa metro kwadrado. Patayuin ang mga bata sa mga metro kwadrado. Tiyaking magkakatulad o halos magkakatulad ang bilang ng bata sa bawat metro kwadrado. 2. Paglalahad Ibigay na halimbawa na kung ang sukat ng silid-aralan ay 6 x 8 metro at ang bilang ng bata ay 50 ang bilang ng batang tatayo sa sukat na isang metro kwadrado ay isa. 3. Pag-aralan ang teksto sa pahina 7-8. 4. Pagtatalakayan Bakit hindi pantay ang distribusyon o pagkakabahagi ng mga tao sa Pilipinas? Paano nasusukat ang distribusyon ng tao sa bansa? 5. Magbigay ng pagsasanay sa pagkwenta ng kapal ng populasyon. C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat Ano ang pagkakaiba ng Distribusyon ng Populasyon sa Kapal ng Populasyon? Kapal ng = Bilang ng tao . Populasyon Kabuuang lawak ng bansa 2. Paglalapat Paano ninyo makukuha ang kapal ng populasyon ng ating bayang Norzagaray? 3. Pagpapahalaga Sa paanong paraan ka nakilahok sa gawaing pinag-aralan? Nakatulong ka ba sa kamagaral mo upang maunawaang mabuti ang paksang tinalakay? Sa paanong paraan?

IV. Pagtataya: Sagutin ang mga sumusunod na tanong: 1. Bakit hindi pantay ang distribusyon ng populasyon sa iba't ibang lugar ng bansa? 2. Bakit mahalaga para sa pamahalaan ang kaalaman tungkol sa distribusyon ng populasyon ng bansa? 3. Ano ang pagkakaugnay ng distribusyon ng populasyon sa kapal ng popuiasyon? 4. Ano ang kalagayan ng distribusyon ng populasyon sa Pilipinas? 5. Anu-ano ang dahilan sa pagkapal o pagliit ng populasyon sa isang lugar? V. Takdang Aralin: Gumawa ng grap na naglalarawan ng distribusyon ng populasyon ayon sa rehiyon. Remarks: _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _______________________

HEKASI VI
Date: _________________ I. Layunin:  Naipaliliwanag ang mga salik na may kinalaman sa paglaki ng populasyon II. Paksang-aralin: Kapal ng Populasyon Sanggunian: PELL p. 2 Pilipinas: Bansang Papaunlad, pp. 6-7 Kagamitan: Talahanayan ng Populasyon ng Pilipinas 1799 – 2000. III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balitaan ng napapanahong usapn o isyu. 2. Balik-aral Anong programa ng pamahalaan ng tumugon sa suliranin ng mabilis na paglaki ng populasyon? B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak Ipasukat ang silid-aralan sa metro kwadrado. Patayuin ang mga bata sa mga metro kwadrado. Tiyaking magkakatulad o halos magkakatulad ang bilang ng bata sa bawat metro kwadrado. 2. Paglalahad Ano kaya ang maaaring itawag sa bilang ng mag-aaral na nakatayo sa bawat metro kwadrado? 3. Pag-aralan ang teksto sa pahina 7-8. 4. Pagtatalakayan Sa talahanayan sa p. 8, aling rehiyon ang may pinakamakapal na populasyon? Aling dalawang rehiyon ang sumusunod dito sa kapl ng populasyon? Aling rehiyon ang may pinakamaliit na populasyon? 5. Magbigay ng pagsasanay sa pagkwenta ng kapal ng populasyon. C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat Ano ang pagkakaiba ng Distribusyon ng Populasyon sa Kapal ng Populasyon? Kapal ng = Bilang ng tao . Populasyon Kabuuang lawak ng bansa 2. Paglalapat Paano ninyo makukuha ang kapal ng populasyon ng ating bayang Norzagaray? 3. Pagpapahalaga Sa paanong paraan ka nakilahok sa gawaing pinag-aralan? Nakatulong ka ba sa kamagaral mo upang maunawaang mabuti ang paksang tinalakay? Sa paanong paraan?

IV. Pagtataya: Sagutin ang mga sumusunod na tanong: 1. Bakit hindi pantay ang distribusyon ng populasyon sa iba't ibang lugar ng bansa? 2. Bakit mahalaga para sa pamahalaan ang kaalaman tungkol sa distribusyon ng populasyon ng bansa? 3. Ano ang pagkakaugnay ng distribusyon ng populasyon sa kapal ng popuiasyon? 4. Ano ang kalagayan ng distribusyon ng populasyon sa Pilipinas? 5. Anu-ano ang dahilan sa pagkapal o pagliit ng populasyon sa isang lugar? V. Takdang Aralin: Gumawa ng grap na naglalarawan ng distribusyon ng populasyon ayon sa rehiyon.

Remarks: _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _______________________

HEKASI VI
Date: _________________ I. Layunin:  Nasasabi ang kalakaran ng paglak ng populasyon II. Paksang-aralin: Ang Paglaki ng Populasyon sa Pilipinas Sanggunian: PELC p. 2 Pilipinas: Ang Lupang Hinirang pp.4-5 Pilipinas: Bansang Papaunlad, pp. 4-8 Kagamitan: Piktograp, grap III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balitaan ng napapanahong isyu. 2. Balik-aral Tingnan ang grap na ginawa ng mga bata na naglalarawan ng distribusyon ng populasyon. Anong rehiyon ang nangunguna na may pinakamalaking populasyon? B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak Ipakita ang piktograp sa p. 4 ng aklat, Pilipinas: Ang Lupang Hinirang. Ang kalakaran sa inaakalang paglaki ng populasyon ng bansa ay ipinakikita ng piktograp na ito. 2. Paglalahad Ang bawat bansa ay may populasyon. Ang populasyon ay ang bilang ng mga tao sa isang bansa o lugar. Ang bilang ng tao sa ating barangay ay ang populasyon nito. Ang bilang ng tao sa mga lalawigan o siyudad ay ang populasyon nito. Ang bilang ng tao sa ating bansa ay ang populasyon ng Pilipinas. 3. Pagbibigay Hinuha  Aling rehiyon ang may pinakamalaking bilang ng populasyon?  Aling rehiyon ang pinakamaliit ang bilang ng populasyon?  Saan nakasalalay ang paglaki ng populasyon? 4. Pag-aralan ang mga talahanayan sa aklat pahina 4-8. 5. Pangkatin ang klase sa tatlo. Ang paksa ay "Ang Katangian ng Populasyon" na ipinakikita sa pamamagitan ng Graphic Organizer. (nakasulat sa tsart) 6. Pagtatalakayan Batay sa mga graph, talahanayan na ating nakita, ano ang masasabi sa kalakaran ng paglaki ng populasyon? C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat Saan nakasalalay angn paglaki ng populasyon ng ayon sa paksang tinalakay? 2. Paglalapat Noong nakaraang sampung taon, mga 7,000 lamang ang naninirahan sa Barangay Sta. Ana. Ngunit lubhang lumaki ang kanilang bilang ngayon. ano sa palagay mo ang mga dahilan? 3. Pagpapahalaga Ano ang dapat gawin ng bawat kasapi ng pangkat upang mayari agad ang gawain ng pangkat?

IV. Pagtataya: Sagutin ang mga sumusunod na tanong: 1. Ano ang tinutukoy na katawagang populasyon? 2. Kailan ginawa ang kauna-unahang pagtaya ng populasyon ng Pilipinas? 3. Ano ang dahilan kung bakit pinakamalaki ang populasyon sa Rehiyon IV at NCR? 4. Anong rehiyon ang may pinakamaliit na populasyon? 5. Anong ahensya ng pamahalaan nakukuha ang kasalukuyang populasyong ng ating bansa? V. Takdang Aralin: Paano mailalarawan ang bilis ng paglaki ng populasyon?

Remarks: _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _______________________

HEKASI VI
Date: _________________ I. Layunin:  Nailalarawan ang bills ng paglaki ng populasyon. II. Paksang-aralin: Bilis ng Paglaki ng Populasyon Sanggunian: PELC, Yunit I 2.2.2 Pilipinas: Bansang Papaunlad, pp. 5-6 Ang Pilipino sa Pagbuo ng Bansa, p. 6 Kagamitan: Talahanayan 1.2 (Populasyon ng Pilipinas, 1799 — 2000) III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balitaan ng napapanahong usapn o isyu. 2. Balik-aral  Malaki ba ang populasyon ng Pilipinas, 1995?  Alin-aling rehiyon ng Pilipinas ang may populasyon sa mahigit na sa limang milyon?  Aling rehiyon ang pinakamalaki ang populasyon? ang pinakamaliit na populasyon? B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak Mabilis kaya ang paglaki ng populasyon sa ating bansa? May alam ba kayo tungkol sa Family Planning o Pagpaplano ng Pamilya? 2. Paglalahad Pagpapakita sa Talahanayan 1.2, pahina 6. 3. Pagbibigay Hinuha Mabilis kaya ang paglaki ng populasyon sa bansa? Anu-ano kaya ang mga dahilan ng mabilis na paglaki ng populasyon sa bansa? 4. Pagtatalakayan  Ayon sa Talahanayan 1.2, Ilan ang tinatayang populasyong ng Pilipinas pagsapit ng taong 2000?  Kailan ginawa-ang kauna-unahang pagtaya ng populasyon sa bansa? Ayon sa mga tala ng mga misyonerong Espanol, may ilang katutubong Pilipino mayroon noon?  Naging ilang milyon ang populasyon ng Pilipinas noong 1799? 1812? 1990? 1985?  Kailan nagsimula ang mabilis na pagtaas ng populasyon ng Pilipinas? May ilang milyon ang populasyon ng Pilipinas noong 1903? 1948? C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat: Anu-ano ang naging dahilan ng mabilis na paglaki ng populasyon ng bansa? 2. Karagdagang Gawain • Kailan nagsimula sang programang pampopulasyon ng bansa? • Ano ang tawag sa programang pampopulasyong ito? • Saan kayo kabilang, sa malaki o sa maliit na pamilya? 3. Paglalapat Para sa iyo, mabuti ba ang magkaroon ng mabilis na paglaki ang populasyon ng ating bansa?

4. Pagpapahalaga Ano ang ginagawa ng ating pamahalaan upang mapigilan ang mabilis na paglaki ng populasyon ng ating bansa? IV. Pagtataya: Ilarawan ang bilis ng paglaki ng populasyon sa bansa. Mahalaga ba ang Family Planning? Bakit? V. Takdang Aralin: Sumulat ng isang talata tungkol sa ating paksa. Isulat ito sa isang buong papel. Remarks: _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _______________________

HEKASI VI
Date: _________________ I. Layunin:  Nailalarawan ang balangkas ng populasyon ayon sa gulang at kasarian II. Paksang-aralin: Balangkas ng Populasyon Ayon sa Gulang at Kasarian Sanggunian: PELC, 2.2.3 Pilipinas: Bansang Papaunlad pahina 10-11 Ang Pilipino sa Pagbuo ng Bansa pahina 9-10 Kagamitan: Piramide ng Gulang at Kasarian para sa Pilipinas III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balitaan ng napapanahong usapn o isyu. 2. Balik-aral Ilarawan ang bills ng paglaki ng populasyon.  Anu-ano ang naging dahilan ng mabilis na paglaki ng populasyon?  Mabuti ba ang Family Planning? Bakit? B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak Ilan kayong lahat sa ating silid-aralan? Ilan ang babae? lalaki? matanda? bata? Kayo ba'y naghahanapbuhay? hindi naghahanapbuhay? 2. Paglalahad Pagbasa ng teksto upang makalap ang impormasyon tungkol sa bilang ng populasyon ayon sa gulang at kasarian. 3. Pagtalakay Sa tulong ng piramide ng gulang at kasarian para sa Pilipinas ay makikita ang isang malawak na balangkas.  Ano ang ipinahihiwatig nito?  Ano pa ang ipinahihiwatig nito?  Ilang bahagdan ang bumubuo sa populasyon ng wala pang 15 taong gulang? 15 hanggang 64 na taon? 65 taon pataas?  Alin ang ipinalalagay na naghahanapbuhay? hindi naghahanapbuhay? C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat Ano ang masasabi ninyo tungkol sa balangkas ng gulang at kasarian batay sa mga talahanayang pinag-aralan ninyo sa teksto? 2. Paglalapat Saan ka nabibilang, sa bata o sa may edad na populasyon? 3. Pagpapahalaga Mahalaga ba sa populasyon ng bansa ang nakararami ang lalaki kaysa babae? babae kaysa lalaki? naghahanapbuhay? hindi naghahanapbuhay? IV. Pagtataya: A. Punan ang Data Retrieval Chart.

Gulang 0 – 14 15 – 64 65 pataas

Polulasyon ng Pilipinas Ayon sa Gulang, 1980 Bilang

Bahagdan

Kabuuan 1. Ano ang resulta ayon sa kasarian ng senso ng populasyon noong 1980? a. Nakahihigit ng kaunti ang bilang ng mga lalaki sa babae. b. Nakahihigit ang bilang ng mga babae. c. Magkatulad ang bilang ng mga lalaki at babae. 2. Ilang bahagdan ng populasyon noong 1980 ang mga babae? a. 60 bahagdan b. 79 bahagdan c. 49.83 bahagdan V. Takdang Aralin: Ilarawan ang pagkakaiba ng populasyon ng mga pook urban at pook rural. Remarks: _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _______________________

HEKASI VI
Date: _________________ I. Layunin:  Nailaiarawan ang pagkakaiba ng populasyon sa mga pook na urban at pook na urban II. Paksang-aralin: Populasyong Rural at Urban Sanggunian: PELC, 2.2.4 Pilipinas: Bansang Papaunlad, p. 9 Ang Pilipino sa Pagbuo ng Bansa pahina 7-8 Kagamitan: Larawan ng pook rural at urban III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balitaan ng napapanahong usapn o isyu. 2. Balik-aral Ilarawan ang balangkas ng populasyon ayon sa gulang at kasarian.  Sa gulang, ilang bahagdan ang nabibilang sa mga bata o may mga edad na 0- 14? 15-64? 65 pataas?  Ano ang proporsyon ng lalaki sa babae noong 1970? Noong 1980? B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak Sino sa inyo ang nanggaling sa mga pook na rural? Urban? Ano kaya ang masasabi ninvo sa populasyon sa mga pook na rural at sa mga pook na urban? 2. Paglalahad Paggamit ng aklat upang malaman ang populasyong rural at urban. 3. Pagbibigay Hinuha Bakit kaya may mga lugar na makapal ang populasyon at bakit may kaunti lamang ang populasyon? 4. Pagbasa sa aklat (Talahanayan 1.4, pahina 9) Populasyong Rural — Urban ng Pilipinas 1970, 1980, 1990 5. Pagtalakay  Ano ang masasabi ninyo sa distribusyon ng populasyon sa iba't ibang bahagi ng bansa?  Makapal ba ang populasyon sa pook rural? Pook urban? Kaunti lamang ba ang populasyon sa mga pook rural? Pook urban? C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat Paano nagkakaiba ang populasyon ng mga pook urban sa pook na rural? 2. Paglalapat Saan mo gustong manirahan, sa mga pook na rural o mga pook na urban? Bakit? 3. Pagpapahalaga / Integrasyon EKAWP / Sining  Paano mo mapapanatiling malinis at maayos ang pook urban o pook rural na nais mong gawing panirahan?  Patuloy kayang lalaki ang populasyon sa mga pook rural at mga pook urban kung ito'y pananatilihin mong malinis at maayos?

Karagdagang Gawain:  Iguhit mo ang malinis at maayos na pook urban o pook rural na nais mong gawing panirahan. IV. Pagtataya: Ilarawan ang pagkakaiba ng populasyon sa mga pook na urban at mga pook na rural. Isulat to sa isang buong papel. V. Takdang Aralin: Magsiyasat sa mga salik na may kinalaman sa distribusyon at dami o kapal ng populasyon. Remarks: _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _______________________

HEKASI VI
Date: _________________ I. Layunin:  Nasisiyasat ang mga salik na may kinalaman sa distribusyon at dami o kapal ng populasyon II. Paksang-aralin: Mga Salik na may Kinalaman sa Distribusyon at Dami o Kapal ng Populasyon Sanggunian: BEC 2.3 Pilipinas: Bansang Papaunlad Pahina 7 Ang Pilipino sa Pagbuo ng Bansa 6 Pahina 7 Kagamitan: Plaskard, tsart III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balitaan ng napapanahong usapn o isyu. 2. Balik-aral Paano nagkakaiba ang populasyon ng mga pook urban sa mga pook rural? B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak Anu-ano kaya ang mga salik na may kinalaman sa distribusyon at dami o kapal ng populasyon? 2. Paglalahad Hindi pantay ang distribusyon ng populasyon sa bansa. Ito ay iniuugnay sa iba't ibang salik na may kinalaman sa distribusyon at dami o kapal ng populasyon. Aalamin natin ngayon ang mga salik na ito. 3. Pagbibigay Hinuha Maibibigay kaya ninyo ang mga salik na may kinalaman sa distribusyon at dami o kapal ng populasyon? 4. Pagbasa sa aklat. 5. Pagtalakay Pagbasa sa mga salik na nakasulat sa mga plaskard na nasa tsart tulad ng: • kalagayang pisikal ng mga rehiyon • pandarayuhan • pag-aanak • pagkakaroon ng trans-portasyon at komunikasyon Bakit sinasabing may kinalaman sa distribusyon at dami o kapal ng populasyon ang mga salik na ito. C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat Anu-anong mga salik ang may kinalaman sa distribusyon at dami o kapal ng populasyon? 2. Pagpapalawak ng Aralin Maglahad ng mga salik na may kinalaman sa distribusyon at dami o kapal ng populasyon. Ipaliwanag kung may kinalaman ang mga ito sa distribusyon at dami o kapal ng populasyon. 3. Paglalapat Para sa iyo, mahalaga ba ang mga salik na ito sa distribusyon at dami o kapal ng populasyon?

4. Pagpapahalaga Bakit kaailangan arng mga salik na ito sa distribusyon at dami o kapal ng populasyon? IV. Pagtataya: Anu-ano ang mga salik na may kinalaman sa distribusyon at dami o kapal ng populasyon? Ipaliwanag ang bawat isa. V. Takdang Aralin: Kilalanin ang pagkakaiba ng distribusyon at dami o kapal ng populasyon. Remarks: _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _______________________

HEKASI VI
Date: _________________ I. Layunin:  Nakikilala ang pagkakaiba ng distribusyon at dami o kapal ng populasyon II. Paksang-aralin: Pagkakaiba ng Distribusyon at Dami o Kapal ng Populasyon Sanggunian: BEC 2.3.1 Pilipinas: Bansang Papaunlad, p. 7 Ang Pilipino sa Pagbuo ng Bansa, p. 7 Kagamitan: Plaskard na nakasulat ang mga sumusunod:  distribusyon  dami o kapa ng populasyon III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balitaan ng napapanahong usapn o isyu. 2. Balik-aral Anu-ano ang mga salik na may kinalaman sa distribusyon at dami o kapal ng populasyon? B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak Alam ba ninyo ang pagkakaiba ng distribusyon at dami o kapal ng populasyon? 2. Paglalahad Pagkalap ng impormasyon sa aklat tungkol sa distribusyon at dami o kapal ng populasyon. 3. Pagtalakay  Pantay ba o hindi pantay ang distribusyon ng populasyon sa bansa?  Ano ang dahilan ng ganitong kalagayan?  Paano nasusukat ang kapal o dami ng tao sa isang lugar? C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat Ano ang pagkakaiba ng distribusyon sa dami o kapal ng populasyon? 2. Paglalapat Para sa iyo, mahalaga bang malaman ng pamahalaan ang distribusyon ng mga tao sa iba't ibang lugar ng bansa? 3. Pagpapahalaga Patunayan kung gaano kaha!aga ang distribusyon ng tao sa dami o kapal mg populasyon sa bansa IV. Pagtataya: Ano ang pagkakaiba ng distribusyon sa dami o kapal ng populasyon? V. Takdang Aralin: Pag-aralan pa ang Talahanayan 1.3, pahina 8, Pilipinas: Bansang Papaunlad. Ipakita kung ano ang kapal ng popu!asyon ng bansa noong 1995.

Remarks: _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _______________________

HEKASI VI
Date: _________________ I. Layunin:  Napaghahambing ang kapal ng populasyon ng rehiyon sa bansa sa tulong ng mapa II. Paksang-aralin: Bills ng Paglaki ng Pbpulasyon Sanggunian: PELC 2.3.2, p.3 Pilipinas: Bansang Papaunlad 6, P. 7 Kagamitan: aklat III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balitaan ng napapanahong usapn o isyu. 2. Balik-aral Ano ang kaibahan ng distribusyon sa kapal ng populasyon? B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak Tingnan ang talahanayan 1.3. Aling rehiyon kaya ang may pinakamakapal na populasyon? 2. Paglalahad at Pag-uulat ng inatasang Mag-aaral Tumutukoy sa bilang ng tao sa bawat kilometro kwadrado ng lupain ng bansa ang kapal ng populasyon. Natutuos Ito sa pamamagitan ng paghahati ng kabuuang populasyon ng bansa sa kabuuang sukat o lawak nito. 3. Pagtatalakay Sa tulong ng talah nayan, makikita ang kalagayan ng kapal ng populasyon ng bansa noong 1995.  Aling rehiyon ang -iay pinakamakapal na populasyon?  Aling tatlong rehiyor ang sumusunod dito sa kapal ng populasyon? C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat Ang kabuuang laki rig populasyon ng bansa noong 1980 ay 48, 098, 460. Kung ang mga taong ito ay hahatiin sa kabuuang lawak ng bansa na 3, 000, 000 kilometrong parisukat, ang kapal ng populasyon sa bawat kilometrong parisukat ay 160.3. Nangangahulugan ito na 160.3 tao ang nakatira sa bawat kilometrong parisukat.  Bakit mahalaga para sa pamahalaan ang kaalaman tungkol sa distribusyon ng populasyon ng bansa? 2. Paglalapat Pag-aralan ang talahanayan. Pagsunud-sunurin ang niga rhiyon mula sa may pinakamaraming bilang ng tao. 3. Pagpapahalaga Ano ang dahilan at maraming Pilipino ang walang mahanap na trabaho? IV. Pagtataya: 1. Ano ang kalagayan ng distribusyon ng populasyon sa Pilipinas? 2. Tingnan ang mapa. A'inu 3 rehiyon ang may pinakamadalang na populasyon?

V. Takdang Aralin: Gumawa rig bar graphs upang mailarawan ang kapal ng populasyon sa bawat rehiyon, base sa datos ng akiat. Remarks: _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _______________________

HEKASI VI
Date: _________________ I. Layunin:  Naiisa-isa ang mga dahilan ng pandarayuhan II. Paksang-aralin: pandarayuhan Sanggunian: PELC 2.3.3 Pilipinas: Bansang Papaunlad 6 P. 12 Ang Pilipino sa Pagbuo ng Bansa 6 pahina 11-12 Kagamitan: Aklat, tsart III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balitaan ng napapanahong usapn o isyu. 2. Balik-aral Bakit mahalaga para sa pamahalaan ang kaalaman tungkol sa distribusyon at kapal ng populasyon ng bansa? B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak Magkaroon ng sarbey sa mga bata kung gaano na sila katagal o ilang taon na sila sa pamayanang kanilang tinitirhan. 2. Paglalahad Nangunguna sa mga dahilan ng pandarayuhan ang kaunlarang pangkabuhayan. Isa sa mga mithiin ng bawat Pilipino ay mapabuti at mapaunlad ang kabuhayan. 3. Pagbibigay Hinuha Ano ang iba't ibang dahilan ng pandarayuhan? 4. Pagtalakay Ang kalagayan ng pandarayuhan ay isa ring katangian ng populasyon ng Tsang bansa. Nagpapakita ito ng pagkilos ng mga kabilang sa populasyon mula sa Tsang pook patungo sa isang pook. • Bakit lumilipat sila ng tirahan? • Ano ang mga dahilan ng pandarayuhan? C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat Ang paglipat ng lugar na panirahan ay tinatawag na pandarayuhan. Ang distribusyon ng populasyon ay naaapektuhan ng pandarayuhan. May mga dahilan kung bakit sila nandarayuhan. 2. Paglalapat Magkaroon ng isang debate o pagtatalo tungkol sa pandarayuhan. 3. Pagpapahalaga / Integrasyon EKAWP Sa pandarayuhan, anong mabuting katangian ang dapat mong ipakita? IV. Pagtataya: Sagutin ang mga tanong ayon sa sariling pagpapahalaga. 1. Anu-ano ang mga dahilan ng pandarayuhan? Magbigay ng 3 dahilan. 2. Anu-ano sa palagay mo ang mga naidudulot na kabutihan ng pandarayuhan?

V. Takdang Aralin: Makipanayam ng isang kaibigan o kakilalang kasapi ng pamilyang bago lamang sa inyong pamayanan. Saang lalawigan sila galing at bakit sila randayuhan? Remarks: _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _______________________

HEKASI VI
Date: _________________ I. Layunin:  Nasasabi ang mga katangian ng mga nandarayuhan II. Paksang-aralin: Katangian ng mga Nandarayuhan Sanggunian: PELC 2.3.4, p. 4 PELC 2.3.5, p.4 Pilipinas: Bansang Papaunlad 6, p. 14 III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balitaan ng napapanahong usapn o isyu.

2. Balik-aral: Anu-ano ang mga dahilan ng pandarayuhan?
B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak: Bakit may mga nandarayuhan? 2. Pagbasa ng paksa. 3. Pagtalakay: Ano ang pandarayuhan? C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat Ang pandarayuhan ay kalimitang nagaganap sa kagustuhang bumuti ang pamumuhay sa lugar o pook na nilipatan. Patuloy ito mula pa noon hanggang ngayon. 2. Paglalapat Ang mga propesyonal sa Pilipinas na nagtungo sa Estados Unidos at Saudi Arabia par magtrabaho ay makabubuti ba o makasasama sa ating bansa? Bakit? 3. Pagpapahalaga Ano ang dapat nating gawin sa mga nandarayuhan? Dapat ba natin silang iwasan? Bakit? IV. Pagtataya: Piliin sa mga pahayag ang nagpapatunay o nagpapakita ng katotohanan. Guhitan ito. 1. Ang paglipat ng lugar na paninirahan ay tinatawag na pandarayuhan. 2. Ang pandarayuhan ay masasabing panloob lamang o sa loob lamang ng Tsang bansa. 3. Pangunahing dahilan ng pandarayuhan ang kaunlarang pangkabuhayan. 4. Malalayong pook, ang dahilan ng pandarayuhan ay ang kaligtasan at kapayapaan. 5. Walang naidudulot na epekto sa pook na nilipatan at sa taong lumipat ang pandarayuhan. V. Takdang Aralin: Ipaliwanag ang epekto ng pandarayuhan sa pook na nilisan at pook na nilipatan. Remarks: _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________

_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _______________________

HEKASI VI
Date: _________________ I. Layunin:  Naibibigay ang epekto ng pandarayuhan sa pook nilisan at pook na nilipatan II. Paksang-aralin: Katangian ng mga Nandarayuhan Sanggunian: PELC 2.3.4, p. 4 PELC 2.3.5, p.4 Pilipinas: Bansang Papaunlad 6, p. 14 III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balitaan ng napapanahong usapn o isyu.

2. Balik-aral: Anu-ano ang mga dahilan ng pandarayuhan?
B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak: Anu-ano ang mga salik ng pandarayuhan? 2. Pagbasa ng paksa. 3. Pagtalakay: Ano ang epekto sa lugar na kanilang nilipatan at sa lugar na kanifang nilisan? C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat Ang pandarayuhan ay kalimitang nagaganap sa kagustuhang bumuti ang pamumuhay sa lugar o pook na nilipatan. Patuloy ito mula pa noon hanggang ngayon. 2. Paglalapat Ang mga propesyonal sa Pilipinas na nagtungo sa Estados Unidos at Saudi Arabia par magtrabaho ay makabubuti ba o makasasama sa ating bansa? Bakit? 3. Pagpapahalaga Ano ang dapat nating gawin sa mga nandarayuhan? Dapat ba natin silang iwasan? Bakit? IV. Pagtataya: Piliin sa mga pahayag ang nagpapatunay o nagpapakita ng katotohanan. Guhitan ito. 1. Ang paglipat ng lugar na paninirahan ay tinatawag na pandarayuhan. 2. Ang pandarayuhan ay masasabing panloob lamang o sa loob lamang ng Tsang bansa. 3. Pangunahing dahilan ng pandarayuhan ang kaunlarang pangkabuhayan. 4. Malalayong pook, ang dahilan ng pandarayuhan ay ang kaligtasan at kapayapaan. 5. Walang naidudulot na epekto sa pook na nilipatan at sa taong lumipat ang pandarayuhan. V. Takdang Aralin: Ipaliwanag ang epekto ng pandarayuhan sa pook na nilisan at pook na nilipatan. Remarks: _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________

_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _______________________

HEKASI VI
Date: _________________ I. Layunin:  Nakapagbibigay ng sariling palagay II. Paksang-aralin: Sariling Palagay Tungkol sa Populasyon ng Pilipinas Sanggunian: PELC 2.4, p. 4 Pilipinas: Bansang Papaunlad 6, pp. 3-8 Ang Pilipino sa Pagbuo ng Bansa 6, pp. 5-7 Kagamitan: Tsart kung saan nakasaulat ang aralin III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balitaan ng napapanahong usapn o isyu. 2. Balik-aral: Ano ang populasyon? Ano ang pandarayuhan? Ano ang epekto ng pandarayuhan? B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak  Anu-ano ang katangian ng populasyon ng Pilipinas?  A Bakit hindi pantay ang distribusyon ng populasyon sa iba't ibang lugar ng bansa? 2. Pagbasa ng Teksto 3. Pagtalakay  Ano ang kabuuang populasyon ng Pilipinas noong 1981?  Ilang bahagdan ang bilang ng mga naninirahan sa iba't ibang rehiyon ng bansa?  Ano angn kabuuang populasyon ng Pilipinas ayon sa pinakahuling sensus?  Ano ang kalagayang pampopulasyon ng Pilipinas ayon sa iyong sariling palagay? C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat Ang malaki at makapal na populasyon sa pook na urban ay karaniwang nagiging sanhi ng pagsikip, polusyon, paglaganap ng epidemya at sakit, paglaganap ng krimen at kawalan ng hanapbuhay. 2. Paglalapat 3. Pagpapahalaga / Integrasyon EKAWP Ano ang dapat mong gawin para harapin ang mga pagsubok na dumarating sa buhay saang lugar ka man naroon? IV. Pagtataya: Ipaliwanag. Ano ang kalagayang pampopulasyon ng Pihpinas sa kasalukuyan ayon sa sariling palagay? V. Takdang Aralin: Talakayin ang kabuuang populasyon ng Pilipinas at ang iba't ibang pangkat etnikong bumubuo nito.

Remarks: _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _______________________

HEKASI VI
Date: _________________ I. Layunin:  Natutukoy ang mga taong bumubuo ng bansang Pilipinas II. Paksang-aralin: Mga Taong Bumubuo ng Bansang Pilipinas Sanggunian: PELC 3, p. 4 Pilipinas: Bansang Papaunlad 6, pp. 20-22 Ang Pilipino sa Pagbuo ng Bansa 6, pp. 13-15 Kagamitan: Larawan ng mga pangkat etniko sa Pilipinas, mapa III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balitaan ng napapanahong usapn o isyu. 2. Pagganyak Magpakita ng larawan ng mga pangkat etniko sa Pilipinas. Sinu-sino ang mga pangkat etniko sa Pilipinas? B. Panlinang na Gawain: 1. Paglalahad Magpakita ng larawan ng pangkat etniko. Ilarawan ang bawat isa. Anu-anong bagay sila nagkakaiba at magkakatulad? 2. Pagbibigay Hinuha Sa anong mga bagay nagkakaiba-iba ang mga pangkat etniko? 3. Pagpapangkat 4. Pangkatang Paggawa 5. Pag-uulat / Pagtalakay C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat Ang populasyon ay binubuo ng mga taong naninirahan sa bansa. Karamihan sa kanila ay kabilang sa Hang pangkat ng tao. Karaniwang naninirahan nang samasama sa isang pook angn bawat pangkat. May kanya-kanya silang wika. 2. Paglalapat • Saang pangkat etniko ka kabilang? • Ikaw ba ay Pilipino? • Paano nagkakatulad ang iba't ibang pangkat ng taong bumubuo sa populasyon ng bansa? 3. Pagpapahalaga / Integrasyon EKAWP Kung nabubuhay ka na noon, paano mo pakikitunguhan ang sinumang nabibilang sa ibang pangkat? IV. Pagtataya: Punan ng tamang sagot, 1. ______ ang bumubuo sa populasyon ng Pilipinas. 2. ______ ang tawag sa pangkat ng mga taong naninirahan nang sama-sama sa isang pook at may sariling wika. 3. Humigit kumulang sa ______ ang bilang ng mga pangunahing pangkat etniko sa Pilipinas. 4. Isa sa mga pagkakaiba ng mga pangkat etniko sa bansa ay ______ .

5. Ang mga pangkat etnikong Tausug, Badjao ay naninirahan sa ______ . V. Takdang Aralin: Pangalanan ang iba't ibang pangkat etnikong bumubuo sa bansa at talakayin ang bawat isa.

Remarks: _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _______________________

HEKASI VI
Date: _________________ I. Layunin:  Nakapagbibigay ng ' mga halimbawang nagpapatunay na ang mga Pilipino ay magkakatulad sa hilig at paraan ng pamumuhay dulot ng isang kasaysayan at heograpiya II. Paksang-aralin: Hilig at Paraan ng Pamumuhay ng mga Pilipino Sanggunian: PELC I.4, p. 3, BEC A.5 Ang Pilipino sa Pagbuo ng Bansa 6, pp. 16-17 Kagamitan: Mga larawang nagpapakita sa mga hilig at paraan ng pamumuhay ng mga Pilipino III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balitaan ng napapanahong usapn o isyu. 2. Balik-aral Anu-ano ang mga pangkat etnikong bumubuo sa Pilipinas? Saang lalawigan sila matatagpuan? Ilarawan ang bawat pangkat. B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak Pagpapakita ng mga larawang nagpapakita ng mga hilig at paraan ng pamumuhay ng mga Pilipino. 2. Paglalahad Pagsuri / Pag-aaral sa mga larawang nagpapakita ng mga hilig at paraan ng pamumuhay ng mga Pilipino. 3. Pagtalakay • Ano ang ating kasaysayan? Anong uri ang ating heograpiya? • Ano ang hilig at paraan ng pamumuhay ang dulot ng ating kasaysayan' at heograpiya? C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat Magkakatulad halos sa hilig at paraan ng pamumuhay ang mga Pilipino ng iisang kasasayan at heograpiya. 2. Paglalapat Mag-unahan sa pagbibigay ng kaisipan ukol sa aralin. 3. Pagpapahalaga Edukasyong Pagpapahalaga Dapat ba nating pahalagahan ang ating kasaysayan? Bakit? Paano? IV. Pagtataya: Sagutin at talakayin ang mga sumusunod. 1. Anu-ano ang mga hilig nating mga Pilipino? 2. Anu-ano ang mga paraan ng pamumuhay natin? V. Takdang Aralin: Sumulat ng isang talata na may paksang "Ang mga Piliprno ay Magkakatulad sa hilig at Paraan ng Pamumuhay Dulot ng Iisang Kasaysayan at Heograpiya".

Remarks: _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _______________________

HEKASI VI
Date: _________________ I. Layunin:  Naigaliliwanag ang kahalaaahan sa bansa ng pambansang wika II. Paksang-aralin: Kahalagahan ng Pambansang Wika sa Bansa Sanggunian: PELC A.5, p. 3, BEC A.5, p. 4 Pilipinas: bansang papaunlad pp. 24, 31-32 Kagamitan: Mga larawan ng pangkat etniko, mapa na nagpapakita ng iba't ibang wika sa bawat rehiyon sa Pilipinas III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balitaan ng napapanahong usapn o isyu. 2. Balik-aral Anu-ano ang mga halimbawang nagpapatunay na ang Pilipino at magkakatulad sa hilig at paraan ng pamumuhay? B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak Pag-usapan ang mga larawan ng pangkat etniko at ang wika ng mga ito. 2. Paglalahad Pagbasa sa aralin, pp. 31-32 Ipakita ang mapa ng may iba't ibang wika sa bawat rehiyon sa Pilipinas. 3. Pagtalakay  Ilang wika o diyaiekto ang ginagamit ng mga Pilipino? Anu-ano ang mga ito? Alin dito pangunahing wika ng mga Pilipino?  Anong mga wikang banyaga ang nagkaroon ng impluwensya sa mga wika natin?  Paano nagkaroon ng Wikang Filipino? Saan ito ibinatay? C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat Mahalaga ang pagkakaroon ng pambansang wika sa pagbubuo ng bansa. Tagalog ang naging batayan ng wikang pambansa. 2. Paglalapat Pangkatin ang mga bata sa 4 na pangkat. Bigyan sila ng pagkakataong sagutin ang tanong na "Paano mo mapahahalagahan ang Filipino bilang Pambansang Wika?" 3. Pagpapahalaga Mahalaga ba sa bansa ang pagkakaroon ng pambansang wika? Bakit? IV. Pagtataya: Sagutin ang mga sumusunod. 1. Ayon sa senso ng 1970, ang mga Pilipino ay gumagamit ng mahigit na wika o diyalekto. a. 170 b. 17 c. 70 d. 7 2. Madaling matutunan ang ibang wika kapag may alam ma isa sa mga wika dahil a. magkakaugnay ang mga ito c. binubuo ito ng simpleng alpabeto b. madali ito d. matatalino ang mga Pilipino

V. Takdang Aralin: 1. Anu-ano ang mga wika o diyalekto sa Pilipinas? 2. Ano ang kasalukuyang Wikang Pambansa? 3. Anong wika o diyalekto ang batayan nito?

Remarks: _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _______________________

HEKASI VI
Date: _________________ I. Layunin:  Naipaliliwanag na ang magkakatulad na pagpapahalaga at paniniwala ng mga Pilipino ay naging batayan ng pambansang pagkakaisa II. Paksang-aralin: Mga Salik Tungo sa Pagkakaisa Sanggunian: BEC A.6, p.4 Isang Bansa, Isang Lahi pp. 86-90 Kagamitan: Mga larawang nagpapakita ng pinahahalagahan at pinaniniwalaan ng mga Pilipino III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balitaan ng napapanahong usapn o isyu. 2. Balik-aral Paano nagkaroon ng Wikang Filipino? Saan ito ibinatay? B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak Ipakita ang mga larawan at pag-usapan ito. Itanong: Anu-ano kaya ang ipinakikita sa bawat larawan? 2. Pagbibigay Hinuha 3. Pagbasa ng aklat 4. Pagtalakay  Anu-ano ang buting naidudulot g pagkakaroon ng mga mamamayang may pagpapahalaga sa kalusugan?  Sa anu-anong sitwasyon o pagkakataon ipinakikita ng mga Pilipino ang kanilang pakikiisa sa loob at labas ng bansa?  Anu-ano ang mga pagpapahalagang namana natin sa ating mga ninuno ang ating maipagmamalaki? Bakit? C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat Kapag may pagkakatulad na pagpapahalaga at paniniwala ang mga tao, madali silang magbuklod at magkaisa tungo sa isang layunin o adhikain. Maraming magaganda at halos magkakatulad na paniniwala at pagpapahalaga tayong nga Pilipino. 2. Paglalapat Pangkatin ang mga bata sa 4 na pangkat. Mag-uunahan silang magtala ng mga pagpapahalaga o paniniwalang makatutulong sa pakikiisa para sa: a. Pangkabuhayang Pag-unlad Halimbawa: Pagpapahalaga sa kalusugan b. Pagtatamo ng katiwasayan ng Bansa Halimbawa: Paniniwala sa matapat na paglilingkod 3. Pagpapahalaga Ano ang pangunahing pinahahalagahan ng inyong pamilya? Bakit? IV. Pagtataya: Sagutin ang mga sumusunod.

1. Sa paanong paraan maipakikita ng Tsang mabuting mamamayan ang kanyang pakikiisa? a. Pamahalaan _________________________________________________________________ b. Pamayanan _________________________________________________________________ c. Paaralan _________________________________________________________________ V. Takdang Aralin: Sumulat ng isang talata tungkol sa aralin. Remarks: _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _______________________

HEKASI VI
Date: _________________ I. Layunin:  Natatalakay ang mga pagpapahalaga at paniniwalang nagbubuklod sa mga Pilipino II. Paksang-aralin: Pagpapahaga at Paniniwalang Nagbubuklod sa mga Pilipino Sanggunian: BEC A.6.1, p.4 Pilipinas: Bansang Papaunlad, pp. 44-53 Kagamitan: Larawan ng Tsang masayang mag-anak III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balitaan ng napapanahong usapn o isyu. 2. Balik-aral Anu-ano ang naidudulot ng pagkakaroon ng magkakatulad na pagpapahalaga at paniniwala ng mga Pilipino? B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak Ipakita ang larawan ng isang mag-anak. Itanong: Ano kaya ang dahilan kung bakit nagkakasundo ang bawat miyembro ng maganak? 2. Paalalahad Ipabasa ang aklat sa pp. 44-53 3. Pagtalakay • Anu-ano ang mga pagpapahalaga at paniniwalang nagbubuklod sa mga Pilipino? • Paano pinahahalagahan ng mga Pilipino ang pananalig sa Panginoon? • Sa iyong palagay, alin sa mga nasabing pagpapahalaga ang dapat mong malinang? Bakit? C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat May mga baggy na nagbubuklod sa isang pangkat ng tao. Isa sa mga to ang mga saloobin, paniniwala at pagpapahalaga. 2. Paglalapat Mag-unahan sa pagbibigay ng epekto sa bawat pagpapahalaga at paniniwala ng mga Pilipino na tinalakay sa aralin. 3. Pagpapahalaga Bakit mahalaga sa isang mag-anak ang tulung-tulong sa mga gawain. IV. Pagtataya: Paano mo pinahahalagahan ang sumusunod? a. Matibay na buklod ng pamilya b. Pagtutulungan c. Pagtitiwala sa sariling kakayahan

d. Paggalang sa kapangyarihan e. Pagtangkilik sa sariling atin

V. Takdang Aralin: Magsulat ng jsang dula-dulaang naglalarawan ng wastong pagpapahalaga sa pagkakabuklod ng mag-anak o kapangyarihan.

Remarks: _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _______________________

HEKASI VI
Date: _________________ I. Layunin:  Naibibigay ang kahulugan ng pagkakapantay-pantay ng tao II. Paksang-aralin: Pagkakapantay-pantay ng tao Sanggunian: PELC I.A6.1.1, p. 3, BEC 6.1.1, p. 4 Pilipinas. Bansang Papaunlad 6, pp. 44-45 III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balitaan ng napapanahong usapn o isyu. 2. Balik-aral Anu-ano ang mga pagpapahalaga at paniniwalang nagbubuklod sa mga Pilipino? B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak Ibigay ang ibig pakahulugan ng mga salitang "Sa mata ng Diyos, ang lahat ng tao ay pantay-pantay". 2. Paglalahad Pagbasa sa aralin, pp. 44-45 3. Pagtalakay • Ang mga tao ba ay dapat pakitunguhan nang pantay-pantay? Bakit? • Magbigay ng halimbawa ng karapatan at kalayaang (a) pangkalikasan (b) panghukuman kung saan ang lahat ng tao ay dapat magkakapantay-pantay. C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat: Pinahahalagahan ng mga Pilipino ang pagkakapantay-pantay ng tao sa lipunan. Naniniwala sila na ang bawat tao ay mahalagang nilalang ng Panginoon. Dahil dito, kailangang igalang at pakitunguhan sila nang pantay-pantay. 2. Paglalapat Pangkatin ang mga bata sa 4 na pangkat. Mag-uunahan sila sa pagsagot sa tanong na "Bilang isang mamamayan, ano ang maitutulong mo upang maisuiong ang pagkakapantaypantay ang mga tao. 3. Pagpapahalaga Magbigay ng sitwasyon na nagpapatunay na ang mga tao ay pantay-pantay. IV. Pagtataya: Lagyan ng tsek ang mga pangungusap na nagsasaad ng pagkakapantay-pantay ng mga tao. 1. Ang mga tao ay mahalaga lamang kapag sila ay produktibo. 2. Ang mga tao ay mahalga kaya sila ay dapat na pakitunguhan nang pantay-pantay. 3. Ang mayayaman ay dapat nakalalamang sa mahihirap. 4. Ang mayayaman at mahihirap ay may karapatang mamuhay nang matiwasay at tahimik. 5. Mayaman man o mahirap ang taong nagkasala ay dapat lapatan ng kaukulang parusa.

V. Takdang Aralin: Ipaliwanag kung paano nakatutulong ang pagkakapantay-pantay ng mga tao upang tumaas ang pambansang ekonomiya.

Remarks: _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _______________________

HEKASI VI
Date: _________________ I. Layunin:  Naibibigay ang kahalagahan ng matapat na paglilingkod ng mga pinuno at kawani ng pamahalaan II. Paksang-aralin: Matapat na paglilingkod sa Pamahalaan Sanggunian: PELC I.A.6.1.2, p. 3, BEC A.6.1.2, p.4 Pilipinas: Bansang Papaunlad, pp. 161 Kagamitan: Mga larawan ng Hang mga pinuno at kawani ng pamahalaan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balitaan ng napapanahong usapn o isyu. 2. Balik-aral Ano ang ibig sabihin ng pagkakapantay-pantay ng tao? Mahalaga ba ito? Pangatwiranan. B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak Ipakita ang mga larawan ng Hang pinuno at kawani ng pamahalaan? Itanong: Anu-ano ang kanilang tungkulin sa pamahalaan? 2. Paglalahad Ipabasa ang aklat sa p. 161. 3. Pagtalakay • Ano ang ating paniniwala hinggil sa karapatan sa kilos at gawa? • Paano ipinakikita ng isang tao ang karapatan ng kanyang hangarin? • Mahalaga ba ang tapat sa paglilingkod ng mga pinuno at kawani ng pamahalaan? Bakit? • Ano ang epekto ng korupsyon sa kapakanan ng mga mamamayan? C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat Ano ang kahalacahan ng katapatan ng paglilingkod sa pamahalaan sa pagkamit ng pambansang pagkakaisa? 2. Paglalapat 1. Panggkatin ang klase sa tatlo. Bawat pangkat ay pipili ng lider. 2. Ang sumusunod na mga kaisipan ay tumutukoy sa paraan ng pagsasagawa ng tungkulin ng mamamayan. Pipili ang bawat lider ng gagawing collage ng kanyang grupo. Kailangan ang pagtutulungan ng bawat kasapi ng grupo a. Katangian ng kandidatong dapat ihalal o iboto upang manungkulan sa pamahalaan b. Matapat na pagbabayad ng buwis upang maisagawa ng pamahalaan ang mga proyekto sa mamamayan c. Paggamit ng media upang ipaalam sa lahat ang proyekto tungkol sa pangangalaga sa kapaligiran 3. Pagpapahalaga Bilang isang mag-aaral, sa anu-anong paraan ka makatutulong sa pamahalaan? IV. Pagtataya: Sagutin ang mga sumusunod. 1. Ang mga taong nabubuhay sa malinis at marangal na paraan

a. maibigin sa paglilibang o kasiyahan b. matapat c. matiyaga 2. Sa mga taong matapat ang hangarin, ____________. a. ang kapakanan ng nakrarami ay higit na mahalaga kaysa sa pansariling kapakinabangan b. ang pansariling kapakinabangan ay higit na mahalaga kaysa sa kapakanan ng nakararami c. hindi kasiyahan ang maglingkod V. Takdang Aralin: Ipaliwanag kung paano nakatutulong ang matapat at mahusay na paglilingkod sa pamahalaan sa pambansang pagkakaisa. Remarks: _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _______________________

HEKASI VI
Date: _________________ I. Layunin:  Nasasabi ang kahalagahan ng pagkakaisa ng damdamin at paniniwala ng mga taong bumubuo ng isang bansa II. Paksang-aralin: Pagkakaisa ng Damdamin at Paniniwala Sanggunian: PELC I.6.1.3, P. 6 Pilipinas: Bansang Papaunlad 6, pp. 45-46 Ang Pilipinas sa Pagbuo ng Bansa 6, pp.35-36 III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balitaan ng napapanahong usapn o isyu. 2. Balik-aral

B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak Ano kaya ang uri ng paniniwala ng mga Pilipino sa pananampalataya? 2. Paglalahad Ang mga Pilipino ay may pagpapahalaga sa pananampalataya. Anuman ang relihiyong kinaaaniban, mahalaga sa kanila ang pananalig o paniniwala sa iisang Diyos. 3. Pagbibigay Hinuha Magbigay ng mga hinuha tungkol sa tanong: Ano ang paniniwala ng mga Pilipino tungkoi sa kabilang buhay? Sa pag-ibig sa kapwa? Pananalig sa Diyos? 4. Pagtatalakay 1. Ano ang paniniwala ng mga Pilipino sa pananampalatay? Paano pinakikita ng mga Kristiyano at ng mga Muslim ang kanilang pananalig sa iisang Diyos? 2. Ano ang epekto nito sa kanilang buhay? C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat: Ano ang kahalagahan ng damdamin at paniniwala sa pambansang pagkakaisa?

2. Paglalapat: Kung ang bumubuo sa isang pamahalaan ay hindi nagkakaunawaan, ano kaya ang maaaring mangyari? 3. Pagpapahalaga / Integrasyon EKAWP Paano natin maipakikita ang pagtitiwala sa ating sariling kakayahan pagdating sa pananampalataya? IV. Pagtataya: Punan ng tamang sagot. 1. Ang ______ ay paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita sa kadakilaan at kapangyarihan ng lumikha ng sandaigdig. 2. Ang _______ ang paniniwala sa iisang Diyos na tinatawag na Allah. 3. Naniniwala ang mga Pilipino na _______ ay walang hanggan. 4. Ang ibig sabihin ng "mapalad ang mga maawain sa kapwa, sapagkat nasa kanila ang pagpapala ng Maykapal" sa Bibliya ay _______ 5. Ang utos sa Koran na "Panatilihin ninyo ang katarungan at paggawa ng mabuti sa kapwa" ay nangangahulugan ng ___________. V. Takdang Aralin: Ipaliwanag`ang kahalagahan ng pagkakaisa ng damdamin at paniniwala ng mga taong bumubuo sa isang bansa. Remarks: _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _______________________

HEKASI VI
Date: _________________ I. Layunin:  Naipaliliwanag at naiuugnay ang kinalaman ng mga pagpapahalaga sa pag-unlad ng bansa II. Paksang-aralin: Mga Pagpapahalaga ng mga Pilipino Sanggunian: PELC 7, p. 6 Ang Pilipino sa Pagbuo ng F3ansa 6, pp. 32-35 Pilipinas: Bansang Papaunlad 6, pp. 44-46 III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balitaan ng napapanahong usapn o isyu. 2. Balik-aral Ano ang kahalagahan ng pagkakaisa ng damdamin at paniniwala ng mga taong bumubuo sa isang bansa? B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak Anu-anong mga pagpapahalaga ang dapat malinang ng mga Pilipino para sa ikauunlad ng bansa? 2. Paglalahad Bawat pangkat ng tao ay may pagpapahalaga, isa to sa mga bagay na nagbubuklod sa isang pangkat. Ang mga Pilipino ay isang pangkat na may magkakatulad na pagpapahalaga. 3. Pagbibigay Hinuha  Anu-ano ang pagpapahalaga ng mga Pilipino?  Paano ipinakikita ng mga Pilipino ang paniniwala sa simulain ng demokrasya? At kalayaan? 4. Pagtatalakay Paano nakatutulong sa pag-unlad ng kabuhayan ng bansa ang mga pagpapahalagang napag-aralan? Paano nagkakabuklod ang mga Pilipino sa kanilang pagpapahalaga at paniniwala? C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat May mga paniniwala at pagpapahalacga ang mga Pilipino na patuloy nilang isinasaalangalang saan mang bahagi ng Pilipinas sila naninirahan, nagpapapkilala sa tunay na Pilipino ang mga paniniwalang ito. Naniniwala ang marami na ang pagkakakilanlang ito ay makatutulong sa pagkakabuklod ng isang lahi. 2. Pagpapalawak ng aralin Pagpapasagot ng mga katanungan tungkol sa paksa. 3. Pagpapahalaga Kung ikaw ay may gustong makamit sa buhay, anu-anong katangian ang dapat mong taglayin para ikaw ay magtagumpay? IV. Pagtataya: Paano ipinakikita ng mga Pilipino ang pagpapahalaga sa sumusunod: 1. Kalayaan

2. 3. 4. 5.

Demokrasya Pagkakapantay- pantay ng mga tao Matapat na paglilingkod sa pamahalaan Pananalig sa Diyos

V. Takdang Aralin: Paano mo maiuugnay ang mga pagpapahalaga sa pag-unlad ng bansa? sa iyong sarili?

Remarks: _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _______________________

HEKASI VI
Date: _________________ I. Layunin:  Nakikilala ang ilang tradisyunal na pagpapahalaga ng mga Pilipino. II. Paksang-aralin: Mga Tradisyunal na Pagpapahalaga ng mga Pilipino a. Pagkakabuklod ng mag-anak b. Pagpapahalaga sa Kapangyarihan Sanggunian: PELC 7.1, p. 6 Pilipinas: Bansang Papaunlad 6, pp. 46-48 Kagamitan: Mga larawan, Artikulo XV Seksyon 1 at Seksyon 3 ng Saligang Batas III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balitaan ng napapanahong usapn o isyu. 2. Balik-aral Mahalaga ba ang pagkakaisa ng damdamin at paniniwala ng mga taong bumubuo ng isang bansa? bakit? B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak Paano kaya naktutulong ang pagpapahalaga sa kabuhayan ng bansa? 2. Paglalahad Anu-anong pagpapahalaga ang nakatutulong o nakahahadlang sa pag-unlad ng kabuhayan ng ating bansa? 3. Basahin ang teksto. 4. Pagtalakay / Pagpapatunay • Ano ang baggy na pinahahalagahan ng magkapatid? • Mabuti ba ang lubos na pagpapahalaga sa matibay na pagkakabuklod ng mag-anak? C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat Matibay ang pagkakabuklod ng mag-anak na Pilipino. Labis ang pagpapahalaga natin sa pagsasama-sama ng buong mag-anak. 2. Paglalapat Ano ang kailangan para-nagkaroon tayo ng isang malusog, maligaya at maayos na pamilya? At marunong umunawa ng opinyon ng nasa katungkulan? 3. Pagpapahalaga Integrasyon: Sining Gumuhit ng isang larawang nagpapakita ng pagkakabuklod-buklod ng mag-anak at may pagpapahalaga sa kapangyarihan. IV. Pagtataya: Alin ang nagpapakita ng tamang pagpapahalaga sa pagkakabuklod ng mag-anak o kapangyarihan? ______ 1. Si Rosa ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Tiniis niyang maging malayo sa mga anak upang kumita nang malaki. ______ 2. Hindi tinanggap ni Tina ang pagkakataong makapagtrabaho dahil kailungan niyang pumunta sa iba't ubang lugar.

______ 3. Dahil sa pagiging mahigpit na ama ni Roy, naging matagumpay siya sa pag-aaral at sa hanapbuhay. V. Takdang Aralin: Magsulat ng isang dula-dulaang naglalarawan ng wastong pagpapahalaga sa pagkakabuklod ng mag-anak o kapangyarihan. Remarks: _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _______________________

HEKASI VI
Date: _________________ I. Layunin:  Natatalakay kung paanong ang isang pagpapahalaga ay nakatutulong o nakahahadlang sa pagunlad ng bansa. II. Paksang-aralin: Mga Pagpapahalaga at ang Pag-unlad ng Bansa a. Bahala na b. Pagpapahalaga sa Edukasyon c. Pagtanaw ng Utang na Loob Sanggunian: PELC 7.2, p. 6 Ang Pilipinas sa Pagbuo ng Bansa 6, pp. 43-46 Kagamitan: Mga larawan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balitaan ng napapanahong usapn o isyu. 2. Balik-aral Anu-ano ang mga napag-aralang pagpapahalaga ng mga Pilipino? B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak Paano nakatutulong o nakahahadlang ang Hang pagpapahalaga sa pag-unlad ng bansa? 2. Paglalahad

 Anu-ano pa ang mga pagpapahalaga ng mga Pilipino?  Ano ang maaaring ibig sabihin ng "bahala na"? Kailan ito nakabubuti o nakasasama sa kabuhayan? C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat  Ang pagsasabi ng tao ng "bahala na" ay nagpapakita ng pagpapaubaya ng tao sa anuman o kaninuman sa ikalulutas ng kanyang suhranin.  Sa ating bansa, maraming mga magulang ang nagsisikap na mapag-aral ang kanilang mga anak. Gumagawa sila ng iba't ibang paraan upang matupad ang kanilang pangarap sa anak. 2. Pagpapalawak ng Aralin Pagpapasagot ng mga katanungan tungkol sa paksa.

3. Pagpapahalaga / Integrasyon EKAWP Paano mo maipakikita ang pagpapahalaga sa mga tradisyunal na pagpapahalaga sa ating bansa? sa iyong sarili? IV. Pagtataya: Sagutin at ipaliwanag. 1. Anu-ano ang mga tradisyunal na pagpapahalaga sa pag-unlad ng bansa? Magbigay ng 5. 2. Paano nakatutulong sa pag-unlad ng bansa ang bawat pagpapahalagang nabanggit? 3. Paano naman ito nakahahadlang? V. Takdang Aralin: Anu-ano ang tradisyunal na pagpapahalaga ang nakikita sa iyong pamilya? Dapat ba itong panatilihin? Bakit? Remarks: _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _______________________

HEKASI VI
Date: _________________ I. Layunin:  Naipakikita ang pagmamalaki sa bansang Pilipinas at ang pagiging kabilang sa bansang Pilipinas II. Paksang-aralin: Pagmamalaki sa Bansang Pilipinas Sanggunian: PELC B, p, 6 Pilipinas: Bansang Papaunlad 6, pp. 36-48 Kagamitan: aklat III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balitaan ng napapanahong usapn o isyu. 2. Balik-aral Paano nakatutulong o nakahahadlang sa pag-unlad ng bansa ang mga pagpapahalaga ng mga Pilipino?

B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak  Sinu-sino ang mga kabilang sa bansang Pilipinas?  Anu-ano ang mga tungkuling dapat mong gampanan bilang Pilipino? 2. Pagbasa ng Teksto  Mayroon ka bang pagmamalaki sa bansang Pilipinas?  Dapat ma bang ipakita ito? Paano? 3. Pagtatalakayan C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat Sa anumang programa at patakaran ng pamahalaan, ang pagiging produktibo ng mga Pilipino at pangangalaga sa kanilang kapakanan ang dapat isaaalang-alang. Sila ang yaman at tagapagtaguyod ng kaunlaran ng bansa. 2. Paglalapat Bilang mag-aaral, paano mo maipagmamalaki ang ating ban,. 3. Pagpapahalaga / Integrasyon EKAWP Magbigay halimbawa ng isang pagmamalaki sa bansang Pilir as. IV. Pagtataya: Paano mo maipakikita ang pagmamalaki sa bansang Pilipino at ang Pagiging mamamayan nito sa: 1. Uri ng gawa o produkto tulad ng mga appliances at kasangkapan? 2. Paggawa ng mga makabagong gamit o inventions? 3. Pagsali sa mga pambansang paligsahan sa larangan ng sining at isperts? V. Takdang Aralin: Magsulat ng sanaysay tungkol sa pamagat na: "Pilipinas: Ang Aking Bansang Ipinagmamalaki”

Remarks: _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _______________________

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.