MUSIKA VI

Date: _____________
I. Layunin:
 Nagagamit ang iba't ibang hulwarang ritmo sa iba't ibang palakumpasan
II. Paksang-Aralin:
Palakumpasang 2/4 at 3/4
Sanggunian: RBEC A.1
Umawit at Gumuhit 6 ph. 6-7
Kagamitan: Iskor ng awit sa tsart
"Magtanim ay di Biro" Eb 2/4 TX ph. 6 "Pobreng Alindahaw" C 3/4, TX ph. 7
III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
1. Ipaawit sa mga bata' ang "Lupang Hinirang".
2. Iwasto ang mga bahagi na dapat iwawasto.
B. Panlinang na Gawain:
1. Ilahad ang iskor ng mga awit no "Magtanim ay di Biro" at "Pobrt Alindahaw".
2. Ituro ang mga awit sa pamamaraanc, pagagad, at pag-usapan an; nilalaman ng awit.
3. Pabigyan ng kahulugan ang mga awit sa pamamagitan ng angkop na kilos ang awit.
4. Sabihin:
Papatayuin natin ang unang hanay habng ang mga nakaupo ay umaawit. Tingnan natin
kung maikikilos nila ng wasto ayon sa ritmo ng awit.
5. Gayundin ang gawain ng mga bata sa ibang hanay.
C. Pangwakas na Gawain:
Itanong:
1. Anong ritmo ang nadama ninyo sa "Magtanim ay di Biro"?
2. Anong ritmo ang nadama ninyo sa awit na "Pobreng Alindahaw"?
3. Ano ang palakumpasan ng bawat awit?
4. Ano ang isinasaad ng mga bilang na nasa palakumpasan? Ipaliwanag,
5. Nasiyahan ba kayo sa ating ginawa?
IV. Pagtataya:
Itanong:
1. Paano ninyo ikinilos ang ritmo ng awit?
2. Nakagawa ba kayo ng angkop na kilos ng katawan para sa mga awit?
3. Anu-ano ang mga bahagi ng katawan ang ginamit ninyo?
4. Paano ninyo binigyang kahulugan ang mga awit?
5. Nasabayan ba ninyo ang pulso ng awit?
V. Takdang Aralin:
Pag-aralan ang ritmo at kabisaduhin ang awit.

Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________

MUSIKA VI
Date: _____________
I. Layunin:
 Nagagamit ang iba't ibang hulwarang ritmo sa iba't bang palakumpasan
II. Paksang-Aralin:
Palakumpasang 4/4 at 2/2
Sanggunian: RBEC A.1
Umawit at Gumuhit ph. 9
Kagamitan: Iskor ng awit "It's a Small World", "Family"
III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
1. Magsanay sa tinig
2. Pagsanayang awtin ang "Lupang Hinirang".
3. Magbalik-awit sa "Magtanim ay di Biro" at "Pobreng Alindahaw", habang sinasabayan ng
kilos ng katawan. Tiyakin na ang kanilang ikinikilos ay ayon sa ritmo.
B. Panlinang na Gawain:
1. Sabihin:
Kahapon ay umawit at kumilos kayo ayon sa palakumpasang 2/4 at ¾. Ngayon ay
tingnan ninyo ang iskor ng awit.
2. Ituro ang awit na "Family" sa pamamaraang pagagad.
Pagkatapos ay ipaawit sa mga mag-aaral ang "It's a Small World".
3. Pangkatin ang mga bata at palikhain sila ng mga angkop na kilos para sa bawat awit.
Paghandaan din ang bawat pangkat na ipaliwanag ang palakumpasan ng awit.
4. Tawagin sa harap ang bawat pangkat upang ipakita ang kanilang inihanda.
C. Pangwakas na Gawain:
Itanong:
1. Paano nagkakaiba-iba ang ritmo at palakumpasan ng mga awit?
2. Anu-ano ang pagkakaiba ng mga awit na Magtanim ay di Biro, Pobreng Alindahaw, Family
at It's a Small World?
IV. Pagtataya:
Itanong:
1. Nakagawa ba kayo ng angkop na kilos ng katawan para sa mga awit?
2. Paano ninyo nabigyang kahulugan ang mga awit?
V. Takdang Aralin:
Magdala ng tape ng mga iba't ibang tugtugin at ikikilos natin ayon sa tutugin.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________

MUSIKA VI
Date: _____________
I.

Layunin:
 Nasasabi ang katuturan ng 2/2 o c cut time
 Nabibigyang halaga ang mga nota at pahinga sa palakumpasang 2/2 o c cut time

II. Paksang-Aralin:
Palakumpasang 2/2 o c cut time
Sanggunian: RBEC I2, 2.1 ph. 90
Kagamitan: Tsart ng "Halaga ng mga Nota at Pahinga sa Palakumpasang ng 2/2 o c cut time Iskor
ng Awit: "It's a Small World"
III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay sa tinig (1 minuto)
ma-ha-ha-ha (1 tono)
2. Pagbabalik-awit, "Pobreng Alindahaw".
Pakilusin at pakumpasin ang mga bata habang umaawit.
B. Panlinang na Gawain:
1. Ituro ang awit na "It’s a Small WorldI", sa pagagad na pamamaraan.
2. Pag-usapan ang nilalaman ng awit.
3. Ano ang masasabi ninyo sa mundo?
4. Pagsanayin awitin ang awit at pakilusin ang mga bata habang umaawit.
5. Ipasuri sa mga bata ang palakumpasan at mga sukat ng awit.
C. Pangwakas na Gawain:
Itanong:
1. Ano ang palakumpasan ng awit?
2. Ilang kumpas mayroon ang bawat sukat sa palakumpasang 2/2 o c cut time?
3. Anong uri ng nota at pahinga ang tumatanggap ng isang kumpas, ng isa't kalahating kumpas
at kalahating kumpas?
IV. Pagtataya:
Itanong
1. Ano ang katuturan ng mga bilang sa palakumpasang 2/2 o c cut time?
2. Ilang bilang ang tinatanggap ng iba't ibang nota at pahinga sa bawat sukat?
V. Takdang Aralin:
Pag-aralang mabuti ang mga nota at pahinga sa palakumpasang 2/2 o c cut time.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________

MUSIKA VI
Date: _____________
I. Layunin:
 Nakabubuo ng hulwarang panritmoi -g ginagamitan ng iba't ibang uri ng mca nota at pahinga para
sa palakumpasang 2/2 o c cut time
II. Paksang-Aralin:
Mga Hulwarang Ritmo para sa Palakumpasang 2/2 o c cut time
Sanggunian: RBEC A 2.2 ph. 91
Umawit at Gumuhit 6 ph. 15
Kagamitan: Iskor ng Awit: "It's a Small World"
III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
1. Balik-aralan ang awiting "It's a Small World"
2. Ipalakpak ang pulso ng awit.
B. Panlinang na Gawain:
1. Ilahad ang piyesa ng awit.
2. Ipalakpak ang mga sumusunod:

3. Ipagbigkas ang mga titik ng bawat parirala ayon sa hulwarang panritmo nito.
4. Ituro ang himig sa pamaraang pagagad.
C. Pangwakas na Gawain:
Buuin ang mga sumusunod na hulwarang ritmo para sa palakumpasang 2/2 o c cut time?

IV. Pagtataya:
Buuin ang mga hulwarang ritmo. Isulat ang angkop na nota at pahinga.

V. Takdang Aralin:
Umisip pa at humanap ng awit na may palakumpasang 2/2 o c cut time at sumulat ng 5 hulwarang
ritmo nito.

Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________

MUSIKA VI
Date: _____________
I.

Layunin:
 Naisasagawa ang palakumpasang 2/2, o c sa pamamagitan ng iba't ibang kilos ng katawan

a. katamtaman ang bills (regular na indayog ng 2/2)
b. mabilis (sa indayog ng 2/4)
II. Paksang-Aralin:
Iba't bang Kilos sa Palakumpasang 2/2 o c cut time
Sanggunian: RBEC I 2.2.3 ph.
Umawit at Gumuhit 6 ph. 9
Kagamitan: Iskor ng Awit: "It's a Small World"
III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay sa tinig
2. Pag-uusap tungkol sa regular na indayog ng palakumpasang 22 o cut time.
3. Itanong/Sabihin:
a. Ano ang katuturan ng mga bilang sa palakumpasang 2/2 o ¢ cut time?
b. Paano ka bumibilang sa palakumpasang 2/2?
c. Awitin ang "It's a Small World" habang ikinikilos ang katawan.
B. Panlinang na Gawain:
1. Ilahad ang tsart ng "It's a Small World".
2. Itanong:
a. Ano ang palakumpasan ng "It's a Small World"?
b. Ano ang kahulugan ng bawat bilang na nasa palakumpasan?
c. Paano ka bumibilang sa palakumpasang 2/2 o ¢ cut time?
3. Ipaawit sa mga bata ang "It's a Small World" sa iba't bang kilos.
4. Pakilusin ang mga bata habang inaawit ang iba't ubang indayog sa palakaumpasang 2/2 o ¢
cut time.
C. Pangwakas na Gawain:
Itanong:
Anu-ano ang iba't ibang kilos ng pag awit sa palakumpasang 2/2 o ¢ cut time?
IV. Pagtataya:
Ipagawa sa mga mag-aaral.
Umisip ng iba pang mga awit na nasa palakumpasang 2/2 at awitin sa ibang paraan.
V. Takdang Aralin:
Lumikha pa ng hulwarang ritmo sa palakumpasang 2/2 o ¢ cut time para sa palakumpasang 2/4.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________

MUSIKA VI
Date: _____________
I.

Layunin:
 Natutukoy ang pagkakaugnay ng huling sukat sa ibang sukat -ng awit na hindi nagsisimula sa
unang kumpas

II. Paksang-Aralin:
Pagkakaugnay sa Huling Sukat sa Ibang Sukat ng Awit na Hindi Nagsisimula sa Unang Kumpas
Awit:
Pilipinas kong Mahal Santa Clara
Kagamitan: Mga awitin sa tsart, mapa ng Pilipinas
III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
1. Pagganyak
(Ipakita ang mapa ng Pilipinas) Anong mapa ang nakikita ninyo?
Bilang mamamayan ng Pilipinas, paano ninyo maipakikita ang pagmamahal ninyo dito?
2. Balik-aral
Talakayin muli ang tungkol sa katuturan ng 2/2 o ¢ cut time.
Ano ang ipinahihiwatig sa bilang na nasa itaas? sa ibaba?
B. Panlinang na Gawain:
1. Iparinig ang awiting "Pilipinas kong Mahal" habang kinukumpasan ng guro.
2. Pagsabay ng mga bata sa awitin (Ipapansin ang pagkakaugnay ng huling sukat sa ibang sukat
ng awitin).
Pilipinas Kong Mahal
Unang Taludtod
Ang ba-yan ko'y ta-nging -ikaw
Huling Taludtod
Pi-li-pi-nas kong hi-rang
3. Ipaliwanag na maaaring maging magkaugnay ang huling sukat sa ibang sukat na hindi
nagsisimula sa unang kumpas.
C. Paglalahat
Ganyakin ang mga bata na magbigay ng sariling paglalahat sa natutuhang aralin.
D. Pangwakas na Gawain
Iparinig ang awiting "Santa Clara".
IV. Pagtataya:
Ipatukoy sa awiting "Santa Clara" kung alin ang may pagkakaugnay.
V. Takdang Aralin:
Pag-aralang awitin ang "Pilipinas Kong Mahal" at "Santa Clara".
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________

MUSIKA VI
Date: _____________
I.

Layunin:
 Nakalilikha ng mga hulwarang panritmo bilang pansaliw sa mga tula, maikling kwento o
komposisyong musikal

II. Paksang-Aralin:
Paglikha ng Hulwarang Ritmo Bilang Pansaliw
III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
1. Pambungad na Awit O Kay Lilt ng Mundo
2. Balik-aral
Pagbibigay ng mga halaga ng mga nota at pahinga.
Halimbawa:

Pagpalakpak sa mga halaga ng bawat nota at pahinga.
B. Paglalahad:
1. Pagpapakita ng hulwarang ritmo.
2. Ibigay ang mga halaga nito.
3. Ipatapik/Ipapalakpak ito sa mga bata.
4. Paggawa ng mga bata ng ibang hulwarang ritmo sa pisara.
C. Pangwakas na Gawain:
1. Pangkatin ang mga bata sa apat na pangkat.
Magpagawa ng mga hulwarang ritmo sa bawat pangkat at ipalakpak/ipatapik ito sa harap.
2. Pagpapakita ng bawat pangkat.
IV. Pagtataya:
Gumawa ng 5 hulwarang ritmo.
V. Takdang Aralin:
Maghanda para sa isang pagsusulit.

Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.