P. 1
MUSIKA VI 1st Rating

MUSIKA VI 1st Rating

|Views: 12,949|Likes:

More info:

Published by: Michael Joseph Santos on Mar 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/19/2014

pdf

text

original

MUSIKA VI

Date: _____________
I. Layunin:
 Nagagamit ang iba't ibang hulwarang ritmo sa iba't ibang palakumpasan
II. Paksang-Aralin:
Palakumpasang 2/4 at 3/4
Sanggunian: RBEC A!
"mawit at #umuhit $ ph $%&
'agamitan: (skor ng awit sa tsart
)*agtanim a+ ,i Biro) Eb 2/4 -. ph $ )Pobr/ng Alin,ahaw) C 3/40 -. ph &
III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
! (paawit sa mga bata' ang )1upang 2inirang)
2 (wasto ang mga bahagi na ,apat iwawasto
B. Panlinang na Gawain:
! (laha, ang iskor ng mga awit no )*agtanim a+ ,i Biro) at )Pobrt Alin,ahaw)
2 (turo ang mga awit sa pamamaraan30 pagaga,0 at pag%usapan an4 nilalaman ng awit
3 Pabig+an ng kahulugan ang mga awit sa pamamagitan ng angkop na kilos ang awit
4 Sabihin:
Papata+uin natin ang unang hana+ habng ang mga nakaupo a+ umaawit -ingnan natin
kung maikikilos nila ng wasto a+on sa ritmo ng awit
5 #a+un,in ang gawain ng mga bata sa ibang hana+
. Pangwakas na Gawain:
(tanong:
! Anong ritmo ang na,ama nin+o sa )*agtanim a+ ,i Biro)6
2 Anong ritmo ang na,ama nin+o sa awit na )Pobr/ng Alin,ahaw)6
3 Ano ang palakumpasan ng bawat awit6
4 Ano ang isinasaa, ng mga bilang na nasa palakumpasan6 (paliwanag0
5 Nasi+ahan ba ka+o sa ating ginawa6
IV. Pagtataya:
(tanong:
! Paano nin+o ikinilos ang ritmo ng awit6
2 Nakagawa ba ka+o ng angkop na kilos ng katawan para sa mga awit6
3 Anu%ano ang mga bahagi ng katawan ang ginamit nin+o6
4 Paano nin+o binig+ang kahulugan ang mga awit6
5 Nasaba+an ba nin+o ang pulso ng awit6
V. !ak"ang Aralin:
Pag%aralan ang ritmo at kabisa,uhin ang awit
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________
MUSIKA VI
Date: _____________
I. Layunin:
 Nagagamit ang iba't ibang hulwarang ritmo sa iba't bang palakumpasan
II. Paksang-Aralin:
Palakumpasang 4/4 at 2/2
Sanggunian: RBEC A!
"mawit at #umuhit ph 7
'agamitan: (skor ng awit )(t's a Small 8orl,)0 )9amil+)
III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
! *agsana+ sa tinig
2 Pagsana+ang awtin ang )1upang 2inirang)
3 *agbalik%awit sa )*agtanim a+ ,i Biro) at )Pobr/ng Alin,ahaw)0 habang sinasaba+an ng
kilos ng katawan -i+akin na ang kanilang ikinikilos a+ a+on sa ritmo
B. Panlinang na Gawain:
! Sabihin:
'ahapon a+ umawit at kumilos ka+o a+on sa palakumpasang 2/4 at : Nga+on a+
tingnan nin+o ang iskor ng awit
2 (turo ang awit na )9amil+) sa pamamaraang pagaga,
Pagkatapos a+ ipaawit sa mga mag%aaral ang )(t's a Small 8orl,)
3 Pangkatin ang mga bata at palikhain sila ng mga angkop na kilos para sa bawat awit
Paghan,aan ,in ang bawat pangkat na ipaliwanag ang palakumpasan ng awit
4 -awagin sa harap ang bawat pangkat upang ipakita ang kanilang inihan,a
. Pangwakas na Gawain:
(tanong:
! Paano nagkakaiba%iba ang ritmo at palakumpasan ng mga awit6
2 Anu%ano ang pagkakaiba ng mga awit na *agtanim a+ ,i Biro0 Pobr/ng Alin,ahaw0 9amil+
at (t's a Small 8orl,6
IV. Pagtataya:
(tanong:
! Nakagawa ba ka+o ng angkop na kilos ng katawan para sa mga awit6
2 Paano nin+o nabig+ang kahulugan ang mga awit6
V. !ak"ang Aralin:
*ag,ala ng tap/ ng mga iba't ibang tugtugin at ikikilos natin a+on sa tutugin
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________
MUSIKA VI
Date: _____________
I. Layunin:
 Nasasabi ang katuturan ng 2/2 o 3 3ut tim/
 Nabibig+ang halaga ang mga nota at pahinga sa palakumpasang 2/2 o 3 3ut tim/
II. Paksang-Aralin:
Palakumpasang 2/2 o 3 3ut tim/
Sanggunian: RBEC (20 2! ph 7;
'agamitan: -sart ng )2alaga ng mga Nota at Pahinga sa Palakumpasang ng 2/2 o 3 3ut tim/ (skor
ng Awit: )(t's a Small 8orl,)
III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
! Pagsasana+ sa tinig <! minuto=
ma%ha%ha%ha <! tono=
2 Pagbabalik%awit0 )Pobr/ng Alin,ahaw)
Pakilusin at pakumpasin ang mga bata habang umaawit
B. Panlinang na Gawain:
! (turo ang awit na )(t>s a Small 8orl,()0 sa pagaga, na pamamaraan
2 Pag%usapan ang nilalaman ng awit
3 Ano ang masasabi nin+o sa mun,o6
4 Pagsana+in awitin ang awit at pakilusin ang mga bata habang umaawit
5 (pasuri sa mga bata ang palakumpasan at mga sukat ng awit
. Pangwakas na Gawain:
(tanong:
! Ano ang palakumpasan ng awit6
2 (lang kumpas ma+roon ang bawat sukat sa palakumpasang 2/2 o 3 3ut tim/6
3 Anong uri ng nota at pahinga ang tumatanggap ng isang kumpas0 ng isa't kalahating kumpas
at kalahating kumpas6
IV. Pagtataya:
(tanong
! Ano ang katuturan ng mga bilang sa palakumpasang 2/2 o 3 3ut tim/6
2 (lang bilang ang tinatanggap ng iba't ibang nota at pahinga sa bawat sukat6
V. !ak"ang Aralin:
Pag%aralang mabuti ang mga nota at pahinga sa palakumpasang 2/2 o 3 3ut tim/
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________
MUSIKA VI
Date: _____________
I. Layunin:
 Nakabubuo ng hulwarang panritmoi %g ginagamitan ng iba't ibang uri ng m3a nota at pahinga para
sa palakumpasang 2/2 o 3 3ut tim/
II. Paksang-Aralin:
*ga 2ulwarang Ritmo para sa Palakumpasang 2/2 o 3 3ut tim/
Sanggunian: RBEC A 22 ph 7!
"mawit at #umuhit $ ph !5
'agamitan: (skor ng Awit: )(t's a Small 8orl,)
III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
! Balik%aralan ang awiting )(t's a Small 8orl,)
2 (palakpak ang pulso ng awit
B. Panlinang na Gawain:
! (laha, ang pi+/sa ng awit
2 (palakpak ang mga sumusuno,:

3 (pagbigkas ang mga titik ng bawat parirala a+on sa hulwarang panritmo nito
4 (turo ang himig sa pamaraang pagaga,
. Pangwakas na Gawain:
Buuin ang mga sumusuno, na hulwarang ritmo para sa palakumpasang 2/2 o 3 3ut tim/6

IV. Pagtataya:
Buuin ang mga hulwarang ritmo (sulat ang angkop na nota at pahinga

V. !ak"ang Aralin:
"misip pa at humanap ng awit na ma+ palakumpasang 2/2 o 3 3ut tim/ at sumulat ng 5 hulwarang
ritmo nito
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________
MUSIKA VI
Date: _____________
I. Layunin:
 Naisasagawa ang palakumpasang 2/20 o 3 sa pamamagitan ng iba't ibang kilos ng katawan
a katamtaman ang bills <r/gular na in,a+og ng 2/2=
b mabilis <sa in,a+og ng 2/4=
II. Paksang-Aralin:
(ba't bang 'ilos sa Palakumpasang 2/2 o 3 3ut tim/
Sanggunian: RBEC ( 223 ph
"mawit at #umuhit $ ph 7
'agamitan: (skor ng Awit: )(t's a Small 8orl,)
III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
! Pagsasana+ sa tinig
2 Pag%uusap tungkol sa r/gular na in,a+og ng palakumpasang 22 o 3ut tim/
3 (tanong/Sabihin:
a Ano ang katuturan ng mga bilang sa palakumpasang 2/2 o ? 3ut tim/6
b Paano ka bumibilang sa palakumpasang 2/26
3 Awitin ang )(t's a Small 8orl,) habang ikinikilos ang katawan
B. Panlinang na Gawain:
! (laha, ang tsart ng )(t's a Small 8orl,)
2 (tanong:
a Ano ang palakumpasan ng )(t's a Small 8orl,)6
b Ano ang kahulugan ng bawat bilang na nasa palakumpasan6
3 Paano ka bumibilang sa palakumpasang 2/2 o ? 3ut tim/6
3 (paawit sa mga bata ang )(t's a Small 8orl,) sa iba't bang kilos
4 Pakilusin ang mga bata habang inaawit ang iba't ubang in,a+og sa palakaumpasang 2/2 o ?
3ut tim/
. Pangwakas na Gawain:
(tanong:
Anu%ano ang iba't ibang kilos ng pag awit sa palakumpasang 2/2 o ? 3ut tim/6
IV. Pagtataya:
(pagawa sa mga mag%aaral
"misip ng iba pang mga awit na nasa palakumpasang 2/2 at awitin sa ibang paraan
V. !ak"ang Aralin:
1umikha pa ng hulwarang ritmo sa palakumpasang 2/2 o ? 3ut tim/ para sa palakumpasang 2/4
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________
MUSIKA VI
Date: _____________
I. Layunin:
 Natutuko+ ang pagkakaugna+ ng huling sukat sa ibang sukat %ng awit na hin,i nagsisimula sa
unang kumpas
II. Paksang-Aralin:
Pagkakaugna+ sa 2uling Sukat sa (bang Sukat ng Awit na 2in,i Nagsisimula sa "nang 'umpas
Awit: Pilipinas kong *ahal Santa Clara
'agamitan: *ga awitin sa tsart0 mapa ng Pilipinas
III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
! Paggan+ak
<(pakita ang mapa ng Pilipinas= Anong mapa ang nakikita nin+o6
Bilang mamama+an ng Pilipinas0 paano nin+o maipakikita ang pagmamahal nin+o ,ito6
2 Balik%aral
-alaka+in muli ang tungkol sa katuturan ng 2/2 o ? 3ut tim/
Ano ang ipinahihiwatig sa bilang na nasa itaas6 sa ibaba6
B. Panlinang na Gawain:
! (parinig ang awiting )Pilipinas kong *ahal) habang kinukumpasan ng guro
2 Pagsaba+ ng mga bata sa awitin <(papansin ang pagkakaugna+ ng huling sukat sa ibang sukat
ng awitin=
Pili#inas K$ng Ma%al
Unang !alu"t$"
Ang ba%+an ko'+ ta%nging %ikaw
&uling !alu"t$"
Pi%li%pi%nas kong hi%rang
3 (paliwanag na maaaring maging magkaugna+ ang huling sukat sa ibang sukat na hin,i
nagsisimula sa unang kumpas
. Paglala%at
#an+akin ang mga bata na magbiga+ ng sariling paglalahat sa natutuhang aralin
D. Pangwakas na Gawain
(parinig ang awiting )Santa Clara)
IV. Pagtataya:
(patuko+ sa awiting )Santa Clara) kung alin ang ma+ pagkakaugna+
V. !ak"ang Aralin:
Pag%aralang awitin ang )Pilipinas 'ong *ahal) at )Santa Clara)
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________
MUSIKA VI
Date: _____________
I. Layunin:
 Nakalilikha ng mga hulwarang panritmo bilang pansaliw sa mga tula0 maikling kw/nto o
komposis+ong musikal
II. Paksang-Aralin:
Paglikha ng 2ulwarang Ritmo Bilang Pansaliw
III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
! Pambunga, na Awit @ 'a+ 1ilt ng *un,o
2 Balik%aral
Pagbibiga+ ng mga halaga ng mga nota at pahinga
2alimbawa:
Pagpalakpak sa mga halaga ng bawat nota at pahinga
B. Paglala%a":
! Pagpapakita ng hulwarang ritmo
2 (biga+ ang mga halaga nito
3 (patapik/(papalakpak ito sa mga bata
4 Paggawa ng mga bata ng ibang hulwarang ritmo sa pisara
. Pangwakas na Gawain:
! Pangkatin ang mga bata sa apat na pangkat
*agpagawa ng mga hulwarang ritmo sa bawat pangkat at ipalakpak/ipatapik ito sa harap
2 Pagpapakita ng bawat pangkat
IV. Pagtataya:
#umawa ng 5 hulwarang ritmo
V. !ak"ang Aralin:
*aghan,a para sa isang pagsusulit
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->