P. 1
PE 6 1st Rating

PE 6 1st Rating

1.0

|Views: 4,105|Likes:

More info:

Published by: Michael Joseph Santos on Mar 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2015

pdf

text

original

EDUKASYONG PAMPALAKAS VI

Date: _____________
I. Layunin:
 Natataya ang kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng Philippine Physical Fitness Test
(PPFT)
II. Paksang-Arain:
Pagpapaunlad ng Kaangkupang Pisikal Patayong Paglundag (Standing Long Jump)
Kaga!itan: Tape measure, ruler
III. Pa!a!araan:
A. Pani!uang Ga"ain:
1 Pampasigla
Pag!unat ng kata"an sa kanang panig (1 minuto) Kali"ang panig (1minuto)
# $pakita ang lara"an ng %atang hukot
 &no ang nakikita ninyo sa lara"an'
 (akit kaya siya naging hukot'
 )usto %a ninyong maging ganito'
#. Paninang na Ga"ain:
1 Paglalahad
a $indayog minsan ang mga %isig %ago lumundag
% Kunin ang sukat ng lundag mula sa panimulang guhit hanggang sa tanda ng nilapagan ng
sakong
c $tala ang pinakamalayong lundag sa dala"ang pagsu%ok sa pinakamalapit na sentimetro
# Pag%i%igay sa pamantayan
* Pagsasaga"a ng mga %ata
$. Pang"akas na Ga"ain:
Pagmamarka ng guro
IV. Pagtataya:
Pagsasanay ng mga %ata sa +patayong lundag+ (Tingnan ang layong magaga"a pa ninyo)
V. %ak&ang Arain:
Sanayin ang natutuhan sa %ahay
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________
EDUKASYONG PAMPALAKAS VI
Date: _____________
I. Layunin:
 Natataya ang kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng PhilippinePhysical mess Test (PPFT)
II. Paksang-Arain:
Pagpapaunlad ng Kaangkupang Pisikal +(angon!higa+ (,url!ups)
Kaga!itan: (anig
III. Pa!a!araan:
A. Pani!uang Ga"ain:
1 Pampasigla
Pag!-ogging sa sariling lugar (1. %ilang)
# Sino sa inyo ang nahihirapang i%angon ang ulo at di%di% mula sa pagkakahiga' &ngkop na
angkop ang ga"ain natin sa ara" na $to /anda na %a kayo'
#. Paninang na Ga"ain:
1 Paglalahad
Pagsasaga"a sa *0 segundong %angon!higa $sang ga"aing susu%ok sa lakas ng
kalamnan ng iyong tiyan
# Pag%i%igay panuto
* Pagsasaga"a ng mga %ata
$tala ang %ilang ng "astong pagsasaga"a sa %a%ae *0 at sa lalaki 10
2 Pag!iiskor ng guro
IV. Pagtataya:
Sagutin ang mga sumusunod na katanungan3
1 (akit kailangang malakas at matatag ang mga kalamnan mo sa tiyan'
# &ling %ahagi ng kata"an mo ang iniuunat at i%ina%aluktot kapag isinasaga"a ang *0 segundong
%angon!higa'
* (akit kailangang paha"akan sa kapareha ang %ukung!%ukong sa paa'
2 Nahirapan ka %a sa pagga"a ng pagsu%ok na ito' Pang %angon!higa ang naga"a mo'
V. %ak&ang Arain:
Sanayin ang %angon!higa sa %ahay
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________
EDUKASYONG PAMPALAKAS VI
Date: _____________
I. Layunin:
 Natataya ang kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng Philippine Physical Fitness Test (PPFT)
II. Paksang-Arain:
Pagpapaunlad ng Kaangkupang Pisikal Pag!aa%ot nang Nakaupo (Sit and 4each)
III. Pa!a!araan:
A. Pani!uang Ga"ain:
1 Pampasigla
Pag%aluktot ng tuhod at paikotkanan ng dala"ang kamay at paikot kali"a (2 minuto)
# Nagsanay na %a kayo sa %ahay ng patayong paglundag at %angon!higa'
5ay pag%a%ago %a sa una ninyong marka' Nagkaroon %a ng pag!unlad'
#. Paninang na Ga"ain:
1 Pag%i%igay panuto sa pagga"a
# Pagsasaga"a ng mga %ata
* Pagmamarka6Pagrerecord ng guro
IV. Pagtataya:
Sagutin ang mga sumusunod na tanong3
1 /anggang saan mo kayang i%aluktot ang iyong kata"an'
# Sa palagay mo %a ay may sapat na lam%ot ang iyong kata"an upang maikilos ito nang ma%ilisan
at may lakas'
V. %ak&ang Arain:
Sanayin ang +sit and reach+ sa %ahay
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________
EDUKASYONG PAMPALAKAS VI
Date: _____________
I. Layunin:
 Natataya ang kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng Philippine Physical Fitness Test (PPFT)
II. Paksang-Arain:
Pagpapaunlad ng Kaangkupang Pisikal +,hair!Ta%le Push!ups+
Kaga!itan: Silya, mesa
III. Pa!a!araan:
A. Pani!uang Ga"ain:
1 Pampasigla
a Pag!unat ng kata"an
% Pagpapaikot ng tuhod pakanan6pakali"a
# 5alakas %a ang iyong mga %isig' Nasu%ok na %a ninyo ang lakas nito' Ngayon, ay
malalaman ninyo kung hanggang saan ang lakas ng mga %isig ninyo
#. Paninang na Ga"ain:
1 Pag%i%igay ng pamantayan 6panuto
# Pagsasaga"a ng patulak!paitaas na nakatukod sa silya (chair6ta%lr pushups)
* Pag!iskor ng guro
IV. Pagtataya:
5ag%igay ng mga uri ng ga"ain sa paaralan6%ahay na nangangailangan ng lakas ng %isig
V. %ak&ang Arain:
Pag!aralan ang pagsu%ok na isinaga"a pag!u"i sa %ahay
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________
EDUKASYONG PAMPALAKAS VI
Date: _____________
I. Layunin:
 Natataya ang kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng Philippine Physical Fitness Test (PPFT)
II. Paksang-Arain:
Pagpapaunlad ng Kaangkupang Pisikal +11 minute run or step test+
III. Pa!a!araan:
A. Pani!uang Ga"ain:
1 Pampasigla (5ay tugtog)
a Pag-o!-ogging sa lugar
% Pagpapaikot ng mga %isig
c Pagpapaikot rig kata"an
# )aano kayo ka%ilis tumak%o' &lam %a ninyo kung anu!ano ang mahalaga sa pagtak%o'
#. Paninang na Ga"ain:
1 Paglalahad
Sa%ihin ang panuto sa pagsasaga"a ng +11 minute run or step test+
/umanap ng kapareha ang %a"at mananak%o
# Pagsasaga"a ng mga %ata
$. Pang"akas na Ga"ain:
5alayang Paglalaro
IV. Pagtataya:
Pagham%ingin ang kinala%asan ng %a"at pagsu%ok %ase sa Per7ormance Target
V. %ak&ang Arain:
Sanayin ang i%a8t i%ang kaangkupang pisikal sa %ahay
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________
EDUKASYONG PAMPALAKAS VI
Date: _____________
I. Layunin:
 Natutukoy ang kalakasan at kahinaan sa kaangkupang pisikal ng kata"an ayon sa kinala%asan ng
pagtataya
II. Paksang-Arain:
Pagpapaunlad ng Kaangkupang Pisikal &ng Kalakasan at Kahinaan sa Kaangkupang Pisikal
III. Pa!a!araan:
A. Pani!uang Ga"ain:
Pampasigla
Pag-o!-ogging sa lugar (1. %ilang) Pagpapaikot ng tuhod (1. %ilang)
#. Paninang na Ga"ain:
1 Paglalahad
Kung mataas ang antas ng kakayayahang kaangkupang pisikal ng iyong kata"an, malaya
kang makakakilos nang maagap at may katiyakan 5agkakaroon ka ng ti"ala sa sariling
kakayahan
# Paglalapat
5uling pagsasaga"a ng mga pagsasanay upang matu"id ang mga kahinaan sa
kaangkupang pisikal
* Paglalahat
 &nu!ano ang mga kahinaan sa kaangkupang pisikal'
 Paano ito maitutu"id'
 &nu!ano naman ang kalakasan sa kaangkupang pisikal'
 Paano mo pa ito maipasusulong'
IV. Pagtataya:
Paano mo mapauunlad ang iyong kaangkupang pisikal'
5ahalaga %a ito' (akit'
V. %ak&ang Arain:
Sanayin ang i%a8t i%ang kaangkupang pisikal sa %ahay
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________
EDUKASYONG PAMPALAKAS VI
Date: _____________
I. Layunin:
 Naipapali"anag ang kahalagahan ng kaangkupang pisikal
 Naisasaga"a ang mga "astong ga"ain na magpapaunlad ng kaangkupang pisikal
II. Paksang-Arain:
Pagpapaunlad ng Kaangkupang Pisikal +,ardio!9ascular :ndurance+
Luksong Lu%id
Sanggunian: 4(:, &*2 ph 1**
Tayo8y 5agpalakas . ph .;!<0
Kaga!itan: Lu%id
III. Pa!a!araan:
A. Pani!uang Ga"ain:
Pampasigla
Paglundag sa sariling lugar (# segundo)
Pagpapaikot ng tuhod pakanan6pakali"a (1 segundo)
#. Paninang na Ga"ain:
1 Pagganyak
Nai%igan %a ninyo ang pagluluksong lu%id'
# Paglalahad
&ng pagluluksong lu%id ay nakapagpapalakas ng kalamnan ng mga %inti at
nakapagpapaha%a sa cardio!=ascular endurance o kalusugan ng puso
* Pag%i%igay sa pamanatayan6panuto
2 Pagsasanay6Pagsasaga"a
1 Pag!iiskor
IV. Pagtataya:
&no ang kahalagahan ng pagluluksonglu%id'
V. %ak&ang Arain:
Sanayin ang sarili sa aralin
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________
EDUKASYONG PAMPALAKAS VI
Date: _____________
I. Layunin:
 Naikikilos ang kata"an ng mag!isa, may kapareha, ng may kasama sa pangkat
II. Paksang-Arain:
>astong Pangangalaga sa $%a8t i%ang (ahagi ng Kata"an /a%ang Nagsasaga"a ng Kilos
Sanggunian: 4(:, $ 1. ph 1** Tayo8y 5agpalakas .
III. Pa!a!araan:
A. Pani!uang Ga"ain:
Pampasigla
a Pag!unat ng kata"an
% Pagpapaikot ng tuhod pakanan6pakali"a
#. Paninang na Ga"ain:
1 Pagganyak
Napapahalagahan %a ninyo ang i%a8t i%ang %ahagi ng inyong kata"an ha%ang
nagsasaga"a ng kilos'
# Paglalahad
Pagsasaga"a ng mga pagkilos tulad ng sit and reach, chair!ta%le push!ups, %angon!higa
nararapat lamang na pahalagahan natin ang i%a8t i%ang %ahagi ng kata"an na nagagamit tulad
ng tuhod, daliri, paa, siko, di%di% at i%a pa
* Pakitang Turo ng guro
Pagmamasid sa pangangalaga ng i%a8t i%ang %ahagi ng kata"an ha%ang nagsasaga"a ng
kilos
2 Pagsasaga"a ng mga %ata
IV. Pagtataya:
1 (akit dapat pangalagaan ang i%a8t i%ang %ahagi ng kata"an ha%ang nagsasaga"a ng kilos'
# )inaga"a %a ninyo ito'
V. %ak&ang Arain:
Sanayin ang sarili sa mga ganitong ga"ain
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->