EDUKASYONG PAMPALAKAS VI

Date: _____________
I.

Layunin:
 Natataya ang kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng Philippine Physical Fitness Test
(PPFT)

II. Paksang-Aralin:
Pagpapaunlad ng Kaangkupang Pisikal Patayong Paglundag (Standing Long Jump)
Kagamitan: Tape measure, ruler
III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
1. Pampasigla
Pag-unat ng katawan sa kanang panig (1 minuto). Kaliwang panig (1minuto)
2. Ipakita ang larawan ng batang hukot

Ano ang nakikita ninyo sa larawan?

Bakit kaya siya naging hukot?

Gusto ba ninyong maging ganito?
B. Panlinang na Gawain:
1. Paglalahad
a. Iindayog minsan ang mga bisig bago lumundag.
b. Kunin ang sukat ng lundag mula sa panimulang guhit hanggang sa tanda ng nilapagan ng
sakong.
c. Itala ang pinakamalayong lundag sa dalawang pagsubok sa pinakamalapit na sentimetro.
2. Pagbibigay sa pamantayan.
3. Pagsasagawa ng mga bata.
C. Pangwakas na Gawain:
Pagmamarka ng guro.
IV. Pagtataya:
Pagsasanay ng mga bata sa "patayong lundag". (Tingnan ang layong magagawa pa ninyo.)
V. Takdang Aralin:
Sanayin ang natutuhan sa bahay.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________

EDUKASYONG PAMPALAKAS VI
Date: _____________
I.

Layunin:
 Natataya ang kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng Philippine Physical mess Test (PPFT)

II. Paksang-Aralin:
Pagpapaunlad ng Kaangkupang Pisikal "Bangon-higa" (Curl-ups)
Kagamitan: Banig
III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
1. Pampasigla
Pag-jogging sa sariling lugar. (16 bilang)
2. Sino sa inyo ang nahihirapang ibangon ang ulo at dibdib mula sa pagkakahiga? Angkop na
angkop ang gawain natin sa araw na Ito. Handa na ba kayo?
B. Panlinang na Gawain:
1. Paglalahad
Pagsasagawa sa 30 segundong bangon-higa. Isang gawaing susubok sa lakas ng
kalamnan ng iyong tiyan.
2. Pagbibigay panuto.
3. Pagsasagawa ng mga bata.
Itala ang bilang ng wastong pagsasagawa sa babae 30 at sa lalaki 50.
4. Pag-iiskor ng guro.
IV. Pagtataya:
Sagutin ang mga sumusunod na katanungan:
1. Bakit kailangang malakas at matatag ang mga kalamnan mo sa tiyan?
2. Aling bahagi ng katawan mo ang iniuunat at ibinabaluktot kapag isinasagawa ang 30 segundong
bangon-higa?
3. Bakit kailangang pahawakan sa kapareha ang bukung-bukong sa paa?
4. Nahirapan ka ba sa paggawa ng pagsubok na ito? Pang bangon-higa ang nagawa mo?
V. Takdang Aralin:
Sanayin ang bangon-higa sa bahay.

Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________

EDUKASYONG PAMPALAKAS VI
Date: _____________
I.

Layunin:
 Natataya ang kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng Philippine Physical Fitness Test (PPFT)

II. Paksang-Aralin:
Pagpapaunlad ng Kaangkupang Pisikal Pag-aabot nang Nakaupo (Sit and Reach)
III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
1. Pampasigla
Pagbaluktot ng tuhod at paikotkanan ng dalawang kamay at paikot kaliwa (4 minuto).
2. Nagsanay na ba kayo sa bahay ng patayong paglundag at bangon-higa?
May pagbabago ba sa una ninyong marka? Nagkaroon ba ng pag-unlad?
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagbibigay panuto sa paggawa.
2. Pagsasagawa ng mga bata.
3. Pagmamarka/Pagrerecord ng guro.
IV. Pagtataya:
Sagutin ang mga sumusunod na tanong:
1. Hanggang saan mo kayang ibaluktot ang iyong katawan?
2. Sa palagay mo ba ay may sapat na lambot ang iyong katawan upang maikilos ito nang mabilisan
at may lakas?
V. Takdang Aralin:
Sanayin ang "sit and reach" sa bahay.

Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________

EDUKASYONG PAMPALAKAS VI
Date: _____________
I.

Layunin:
 Natataya ang kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng Philippine Physical Fitness Test (PPFT)

II. Paksang-Aralin:
Pagpapaunlad ng Kaangkupang Pisikal "Chair-Table Push-ups"
Kagamitan: Silya, mesa
III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
1. Pampasigla
a. Pag-unat ng katawan.
b. Pagpapaikot ng tuhod pakanan/pakaliwa.
2. Malakas ba ang iyong mga bisig? Nasubok na ba ninyo ang lakas nito? Ngayon, ay
malalaman ninyo kung hanggang saan ang lakas ng mga bisig ninyo.
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagbibigay ng pamantayan /panuto.
2. Pagsasagawa ng patulak-paitaas na nakatukod sa silya. (chair/tablr pushups)
3. Pag-iskor ng guro
IV. Pagtataya:
Magbigay ng mga uri ng gawain sa paaralan/bahay na nangangailangan ng lakas ng bisig.
V. Takdang Aralin:
Pag-aralan ang pagsubok na isinagawa pag-uwi sa bahay.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________

EDUKASYONG PAMPALAKAS VI
Date: _____________
I.

Layunin:
 Natataya ang kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng Philippine Physical Fitness Test (PPFT)

II. Paksang-Aralin:
Pagpapaunlad ng Kaangkupang Pisikal "15 minute run or step test"
III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
1. Pampasigla (May tugtog)
a. Pagjo-jogging sa lugar.
b. Pagpapaikot ng mga bisig.
c. Pagpapaikot rig katawan.
2. Gaano kayo kabilis tumakbo? Alam ba ninyo kung anu-ano ang mahalaga sa pagtakbo?
B. Panlinang na Gawain:
1. Paglalahad
Sabihin ang panuto sa pagsasagawa ng "15 minute run or step test".
Humanap ng kapareha ang bawat mananakbo.
2. Pagsasagawa ng mga bata
C. Pangwakas na Gawain:
Malayang Paglalaro
IV. Pagtataya:
Paghambingin ang kinalabasan ng bawat pagsubok base sa Performance Target.
V. Takdang Aralin:
Sanayin ang iba't ibang kaangkupang pisikal sa bahay.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________

EDUKASYONG PAMPALAKAS VI
Date: _____________
I.

Layunin:
 Natutukoy ang kalakasan at kahinaan sa kaangkupang pisikal ng katawan ayon sa kinalabasan ng

pagtataya.
II. Paksang-Aralin:
Pagpapaunlad ng Kaangkupang Pisikal Ang Kalakasan at Kahinaan sa Kaangkupang Pisikal
III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
Pampasigla
Pagjo-jogging sa lugar (16 bilang) Pagpapaikot ng tuhod (16 bilang)
B. Panlinang na Gawain:
1. Paglalahad
Kung mataas ang antas ng kakayayahang kaangkupang pisikal ng iyong katawan, malaya
kang makakakilos nang maagap at may katiyakan. Magkakaroon ka ng tiwala sa sariling
kakayahan.
2. Paglalapat
Muling pagsasagawa ng mga pagsasanay upang matuwid ang mga kahinaan sa
kaangkupang pisikal.
3. Paglalahat

Anu-ano ang mga kahinaan sa kaangkupang pisikal?

Paano ito maitutuwid?

Anu-ano naman ang kalakasan sa kaangkupang pisikal?

Paano mo pa ito maipasusulong?
IV. Pagtataya:
Paano mo mapauunlad ang iyong kaangkupang pisikal?
Mahalaga ba ito? Bakit?
V. Takdang Aralin:
Sanayin ang iba't ibang kaangkupang pisikal sa bahay.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________

EDUKASYONG PAMPALAKAS VI
Date: _____________
I.

Layunin:
 Naipapaliwanag ang kahalagahan ng kaangkupang pisikal
 Naisasagawa ang mga wastong gawain na magpapaunlad ng kaangkupang pisikal

II. Paksang-Aralin:
Pagpapaunlad ng Kaangkupang Pisikal "Cardio-Vascular Endurance"
Luksong Lubid
Sanggunian: RBEC A.3.4 ph. 133
Tayo'y Magpalakas 6 ph. 69-70
Kagamitan: Lubid
III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
Pampasigla
Paglundag sa sariling lugar (2 segundo).
Pagpapaikot ng tuhod pakanan/pakaliwa (5 segundo).
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak
Naibigan ba ninyo ang pagluluksong lubid?
2. Paglalahad
Ang pagluluksong lubid ay nakapagpapalakas ng kalamnan ng mga binti at
nakapagpapahaba sa cardio-vascular endurance o kalusugan ng puso.
3. Pagbibigay sa pamanatayan/panuto.
4. Pagsasanay/Pagsasagawa
5. Pag-iiskor
IV. Pagtataya:
Ano ang kahalagahan ng pagluluksonglubid?
V. Takdang Aralin:
Sanayin ang sarili sa aralin.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________

EDUKASYONG PAMPALAKAS VI
Date: _____________
I.

Layunin:
 Naikikilos ang katawan ng mag-isa, may kapareha, ng may kasama sa pangkat

II. Paksang-Aralin:
Wastong Pangangalaga sa Iba't ibang Bahagi ng Katawan Habang Nagsasagawa ng Kilos
Sanggunian: RBEC I 5.6 ph. 133 Tayo'y Magpalakas 6
III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
Pampasigla
a. Pag-unat ng katawan
b. Pagpapaikot ng tuhod pakanan/pakaliwa
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak
Napapahalagahan ba ninyo ang iba't ibang bahagi ng inyong katawan habang
nagsasagawa ng kilos?
2. Paglalahad
Pagsasagawa ng mga pagkilos tulad ng sit and reach, chair-table push-ups, bangon-higa...
nararapat lamang na pahalagahan natin ang iba't ibang bahagi ng katawan na nagagamit tulad
ng tuhod, daliri, paa, siko, dibdib at iba pa.
3. Pakitang Turo ng guro
Pagmamasid sa pangangalaga ng iba't ibang bahagi ng katawan habang nagsasagawa ng
kilos
4. Pagsasagawa ng mga bata.
IV. Pagtataya:
1. Bakit dapat pangalagaan ang iba't ibang bahagi ng katawan habang nagsasagawa ng kilos?
2. Ginagawa ba ninyo ito?
V. Takdang Aralin:
Sanayin ang sarili sa mga ganitong gawain.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.