P. 1
SINING VI 1st Rating

SINING VI 1st Rating

5.0

|Views: 11,954|Likes:

More info:

Published by: Michael Joseph Santos on Mar 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/13/2014

pdf

text

original

SINING VI

Date: _____________
I. Layunin:
 Natatalakay kung paano naipakikita ang galaw (movement) at lawak sa paningin (illusion of
space) ng espasyo sa pamamagitan ng mga linya
II. Paksang-Aralin:
Galaw at Lawak ng Paningin (Movemen and Illusion of Space)
Sanggunian: Sining sa Aaw!Aaw" pp# $!%
&alasalitaan: Illusion of space
Movement
III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
'# Pagganyak
Nakakita na (a kayo ng mga linyang tila gumagalaw)
*# +alik!aal
Anu!anong payak na linya ang alam ninyo)
B. Panlinang na Gawain:
'# Ipakita ang mga laawan sa tsat
*# Pagtatalakay
a# Ano ang napansin ninyo at naamdaman ,a(ang tinitingan ang mga laawan)
(# Muk,a (ang gumagalaw ang mga linya)
c# Alin ang lalong nakaka,ilong tingnan) Alin naman ang nagustu,an mo) +akit)
d# Ito (a ay gumagamit ng -movement- at -illusion of space- o pandaaya sa paningin)
C. Pangwakas na Gawain:
Ganyakin ang mga (ata na magkaoon ng malaya at masiglang kuwentu,an tungkol sa mga
laawan#
IV. Pagtataya:
Sagutin:
Paano naipakikita ang movement at lawak sa paningin ng espasyo sa panamagitan ng linya)
V. Takang Aralin:
Pag!aalan ang paggawa ng laawan na nagpapakita ng galaw at lawak sa paningin#
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________
SINING VI
Date: _____________
I. Layunin:
 Naiisa!isa ang mga paaan kung paano napapalwak sa paningin ang espasyo sa pamamagitan ng
mga linya
II. Paksang-Aralin:
Mga Paaan .ung Paano Napapalawak sa Paningin ang /spasyo sa Pamamagitan ng mga Linya
Sanggunian: Sining sa Aaw!Aaw
.agamitan: &sat
&alasalitaan: 0oi1on
III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
'#
Ano ang masasa(i ninyo sa laawan)
*# Nakapunta ka ana (a sa ta(ing!dagat)
.ung ganon" ano ang napansin mo kapag tumingin ka sa pinakamalayong kayang a(utin
ng iyong paningin)
B. Panlinang na Gawain:
'# Ipakita ang tsat ng i(a2t i(ang laawan# (Sining sa Aaw!Aaw p# $)
*# Pagmasdan ang mga laawan#
3# Ano ang nakikita ninyo)
4# &ukuyin ang galaw ng mga espasyo sa mga laawan#
C. Pangwakas na Gawain:
Gumu,it ng isang tanawing pinalawak sa paningin ang espasyo sa pamamagitan ng linya#
IV. Pagtataya:
Sagutin
'# Ano ang ,oi1on)
*# Paano ginawang malawak sa paningin ang espasyo sa mga laawan)
V. Takang Aralin:
Ipaliwanag ang mga paaan kung paano mapapalawak sa paningin ng espasyo sa pamamagitan ng
linya#
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________
SINING VI
Date: _____________
I. Layunin:
 Nakalilik,a ng tila malawak na espasyo sa pamamagitan ng mga payak na linya#
II. Paksang-Aralin:
Paglik,a ng &ila Malawak na /spasyo sa Pamamagitan ng Payak na Linya
.agamitan: &sat
Pam(ata: Papel" lapis" ule
III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
'# Pagpapakita ng mga laawan# (Mga laawan na pinalawak ng Gu,it!&agpuan)
*# Ano ang napansin ninyo sa laawan)
B. Panlinang na Gawain:
'# Anu!ano ang mga kailangan upang ang isang espasyo ay maging malawak sa paningin)
*# Anu!ano ang mga paaan upang mapalawak sa paningin ang isang espasyo)
3# Pag,a,anda sa mga kagamitan#
4# Pga(i(igay pamantayan sa paggawa#
5# Paggawa ng mga (ata#
C. Pangwakas na Gawain:
 Pagpapaskil sa natapos na gawain#
 Ipaliliwanag ng mga (ata ang mga gawaing nilik,a#
IV. Pagtataya:
Nasunod (a ang mga pamantayang itinakda)
Nakalik,a ka (a ng gawaing!sining na nagpapakita ng galaw at lawak sa paningin)
V. Takang Aralin:
Paano maipapakita ang lawak sa paningin sa espasyo sa pamamagitan ng linya)
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________
SINING VI
Date: _____________
I. Layunin:
 Naipakikita ang kaalaman at pag!unawa sa ,ugis
II. Paksang-Aralin:
Mga 0ugis na May &atlong 6imensyong Lawak
Sanggunian: 7+/8 I#*" *#' p,# '9: ;mawit at Gumu,it $ p,# :'
.agamitan: &sat o kad ng mga pamamaaan paa sa gawaing pansining
III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
'# Pag!usapan kung paano maipapakita ang lawak sa paningin sa espasyo sa pamamagitan ng
linya#
*# Itanong:
a# Paano mo maipapakita ang lawak sa paningin sa# pamamagitan ng mga linya)
(# Ano ang gu,it!tagpuan)
c# Ano ang pagkakai(a ng ,inagap na tuldok at ,inagap na gu,it)
B. Panlinang na Gawain:
'# Pag!usapan ang mga natutu,an nila sa ,ugis sa (aitang 3" 4 at 5#
*# Itanong:
a# Ano ang ,ugis)
(# Paano na(u(uo ang ,ugis)
c# Paano mo maipapakita ang mga ,ugis o espasyo sa isang laawan)
3# Ipakita sa mga (ata ang mga tunay na (agay at mga laawan na may tatlong dimensyong
lawak#
4# Sa(i,in:
a# Ang mga (agay na Ito ay may tatlong dimensyong lawak#
(# Ang tatlong dimensyong lawak ay nakikita in sa mga laawan na tulad nito#
c# Ang mga (agay na iginu,it sa tatlong dimensyong lawak ay mas makatoto,anan kaysa sa
mga (agay na iginu,it sa dalawang dimensyong lawak#
C. Pangwakas na Gawain:
'# Gumu,it ng isang (agay na may tatlong dimensyong lawak at ipakita sa mga (ata kung paano
mo ginamit ang ,inagap na tuldok at ,inagap na linya sa paggu,it# Mag(igay pa ng
maaming ,alim(awa#
*# Ipakita sa inyong paggu,it ang magkakalapit na mga (agay upang mag!anyong
magkakasani( ang mga Ito# Ipaunawa sa kanila na ang mga (agay na malalapit ay may
nagaanyong malaki sa laawan#
IV. Pagtataya:
Itanong:
'# Ano ang tatlong dimensyong lawak)
*# Paano nagagawa ang tatlong dimensyong lawak)
3# Ano ang pagkakai(a ng dalawang dimensyong lawak sa tatlong dimensyong lawak)
V. Takang Aralin:
Lumik,a ng isang komposisyon na ginagamitan ng tatlong dimensyong lawak sa coupon (ond at
ipapasa (ukas sa klase#
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________
SINING VI
Date: _____________
I. Layunin:
 Niuugnay ang angkop na damdamin ng laawang may kakaunti o maaming ,ugis
II. Paksang-Aralin:
6ami ng 0ugis sa Isang Laawan
Sanggunian: 7+/8 I#*" *#* p,# '9: ;mawit at Gumu,it $ p,# :%
.agamitan: I(a2t i(ang laawan o lik,ang sining
III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
'# Pag!usapan ang paggu,it ng may tatlong dimensyong lawak#
*# Itanong:
a# Paano mo maipakikita sa paggu,it ang tatlong dimensyong lawak)
(# Ano ang kaugnayan ng laki" posisyon at pagsasani(!sani( ng mga ,ugis sa pagpapakita
ng tatlong dimensyong lawak)
B. Panlinang na Gawain:
'# Magpakita ng mga laawang tulad ng mga sumusunod:
a# Palengke na magulong tingnan at may mga tindea ,anggang (angketa#
(# Isang modelong pamili,an na nakaayos ang mga nagtitinda at itinitinda#
c# Isang silid!tulugan na maaming nakatam(ak at waiang kaayusan#
*# Pag!usapan ang mga nakalaawan#
3# Itanong<Sa(i,in:
Pag,am(ingin ang mga laawan#
Alin sa mga laawan ang maganda at ka,ali!,alina sa mata) +akit)
Ano ang inyong naaamdaman sa mga laawan)
C. Pangwakas na Gawain:
'# 0umanap ng isang laawan na nagpapakita ng pinakamaaming ,ugis na makikita mo" at
isang laawan na may kakaunting ,ugis#
*# Suiin ang mga (agay sa mga laawan#
3# &uan mo ang mga nilalaman ng (awat laawan"
4# Sa(i,in kung ang mga laawan ay maganda at kawili!wiling tingnan# Ipaliwanag kung (akit#
IV. Pagtataya:
Itanong
a# Ano ang masasa(i mo sa mga laawang kakaunti ang ,ugis at mga laawang maaming ,ugis)
(# Paano mapapaganda ang lik,ang sining maami man o kakaunti ang mga ,ugis)
c# Anong damdamin ang ipina,a,ayag ng mga laawang may kaunting ,ugis at mga laawang
maaming ,ugis)
V. Takang Aralin:
0umanap at magdala sa klase ng mga laawan na may maamin at kakaunting ,ugis# Ipaliwanag
ito#
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________
SINING VI
Date: _____________
I. Layunin:
 Nakalilik,a ng komposisyon na may tatlong dimensyong lawak
II. Paksang-Aralin:
6imensyong may tatlong 6imensyong Lawak
Sanggunian: 7+/8 I#*#*#3 p,# ''9
;mawit at Gumu,it $ p,# '99
.agamitan: Mga laawan o tanawin na nagpapakita ng tatlong dimensyong lawak
Papel at lapis
III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
Pag!usapan ang naiugnay na damdamin sa mga laawang may kaunti o maaming ,ugis at
kung papaano nagagawang kawili!wili sa paningin ang mga natuang laawan#
B. Panlinang na Gawain:
'# Ipakita ang mga laawang may tatlong dimensyong lawak#
*# Pag!usapan kung paano nagagawa ang tatlong dimensyong lawak sa paggu,it ng laawan#
3# Ipaalala sa mga (ata ang mga ,inagap na tuldok at gu,it at ang gamit ng mga ito#
C. Pangwakas na Gawain:
'# I,anda ang mga (ata sa gawaing pansining#
*# Sa(i,in:
Ngayon ay pagkakataon na ninyo upang makagawa ng komposisyon na may tatlong
dimensyong lawak# Gamitin ang mga natutu,an tungkoi sa malawak na espasyo sa paningin
at sa paggamit ng mga ,inagap na tuldok at linya upang makagawa ng tatlong dimensyong
lawak#
3# Ipa(asa ang tsat o kad na naglalaman ng mga sumusunod:
&atlong 6imensyong Lawak (Isang &anawin) Pamamaaan
'# ;misip ng &sang magandang tanawin#
*# Igu,it ang mga (agay sa tanwin na nagpapakita ng tatlong dimensyong lawak#
3# Lagyan ng pamagat ang inyong komposisyon#
D. Paglala!at:
Itanong
'# Ano ang tatlong dimensyong lawak)
*# Paano mo ipinakikita sa iyong komposisyon)
IV. Pagtataya:
Itanong:
'# Ano ang pamagat ng iyong komposisyon)
*# Ano ang maganda sa tanawing iyong iginu,it)
3# +akit dapat mong ipagmalaki ang mga magagandang tanawin sa ating (ansa)
V. Takang Aralin:
Magdala sa klase ng -8olo =,eel-#
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________
SINING VI
Date: _____________
I. Layunin:
 Naipakikita ang kaalaman at pag!unawa sa kulay
II. Paksang-Aralin:
.um(inasyon ng mga .ulay
Sanggunian: 7+/8 I#3#3#' p,# ''9
;mawit at Gumu,it $ p,# '93
.agamitan: 8olo w,eel na may pantakip sa (awat kulay" mga panamaaan sa gawaing sining na
nasa tsat o kad
III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
'# Pag!usapan kung ano ang tatlong dimensyong lawak#
*# Itanong:
a# Ano ang pagkakai(a ng dalawang dimensyong lawak)
(# Paano nagagawa ang tatlong dimensyong lawak)
c# Ano ang ka,alaga,an ng pagkakaoon ng kaalaman sa tatlong dimensyong lawak sa
paggawa ng mga lik,ang sining)
B. Panlinang na Gawain:
'# Ila,ad ang -8olo =,eel-#
*# Sa(i,in
Ito ay -8ol =,eel-# Makikita ninyo ito ang kaugnayn ig mga kulay sa isa2t isa at ang
i(a2t i(ang kum(inasyon ng mga kulay#
3# Ipatukoy sa mga (ata ang mga panguna,in" pangalawa at pangatlong kulay#
4# &awagin ang pansin ng mga (ata sa mga kulay na magkakalapit sa colo w,eel#
5# Sa(i,in<Itanong:
&ulad mo" ang (awat kulay ay ka(ilang sa isang pamilya# May pamilya ng asul" pamilya
ng dilaw at pamilya ng pula#
a# Masdan ang -colo w,eel-#
(# Anu!anong mgakulay ang (umu(uo sa pamilya ng asul)
c# Anu!anong mgakulay ang (umu(uo sa pamilya ng pula)
C. Pangwakas na Gawain:
Itanong:
'# Anong kum(inasyon ng mga kulay ang tinatawag na analogo)
*# Anong kum(inasyon ng mga kulay ang komp>ementayo)
3# Mag(igay ng ,alim(awa:
 Anu!anong kulay ang malalamig sa mata)
 Anu!anong kulay ang mainit sa mata)
IV. Pagtataya:
Sa(i,in:
&umiingin sa paligid" mag,anap kum(inasyon ng mga kulay at iulat sa ,aap ng klase kung
anong kum(inasyon ang mga Ito#
V. Takang Aralin:
Pag!aalang ma(uti ang ?8olo =,eel@#
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________
SINING VI
Date: _____________
I. Layunin:
 Nai(i(igay ang kum(inasyon ng mga kulay na makikita sa 8olo =,eel tulad ng:
a# malamig na kulay
(# mainit na kulay
c# mga kulay na komplementayo
II. Paksang-Aralin:
-8olo =,eel-
Sanggunian: 7+/8 I#3#3#3 p,# ''9
;mawit at Gumu,it $ p,# '9$
.agamitan: Papel na puti" kayon" ule" lapis at compass
III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
'# Pag!usapan ang i(a2t i(ang kum(inasyon ng mga kulay#
*# Itanong:
a# Anu!ano ang mga kulay na ka(ilang sa kum(inasyong analogo)
(# Ano ang kum(inasyong analogo)
c# Anu!ano ang mga kulay na ka(ilang sa kum(inasyong komplementayo)
B. Panlinang na Gawain:
'# Sa(i,in sa mga (ata ang ka,alaga,an ng pagkakaoon ng kaalaman tungkol sa -8olo
=,eel-#
*# I,anda ang mga (ata sa paggawa ng -8olo =,eel-# Ipakita ang pagkakaugnay!ugnay ng
la,at ng kulay# Ipaunawa sa kanila na ,indi nila maaaing pagpalit!palitin ang puwesto ng
mga kulay#
3# Itanong ang mga pamantayan sa paggawa#
C. Pangwakas na Gawain:
-8olo =,eel-
Pamamaaan: Nakasulat sa tsat#
IV. Pagtataya:
Itanong:
'# Anu!anong ui ng mga kulay ang (umu(uo ng iyong colo w,eel)
*# Paano nakaayos ang mga kulay sa -8olo =,eel-)
3# Anu!ano ang i(a2t i(ang kum(inasyon ng mga kulay) Mag(igay ng mga ,alim(awa#
V. Takang Aralin:
+akit ma,alaga na magkaoon ng kaalaman sa mga kum(inasyon ng kulay)
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________
SINING VI
Date: _____________
I. Layunin:
 Nakalilik,a ng isang gawaing!sining sa pamamagitan ng i(a2t i(ang tekstua
II. Paksang-Aralin:
I(a2t!i(ang &ekstua (8ollage)
Sanggunian: P/L8 I#4#'#4"*
Sining sa Aaw!aaw AI pp# 39!3'
.agamitan: Mga tunay na (agay" mga laawan na yai sa plastik" gunting" pandikit
III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
'# +alik!aal
 Anu!ano ang tatlong ui ng tekstua na natutu,an ninyo)
 Naaalala pa (a ninyo ang mga ito)
*# Pagganyak
Alin sa mga (agay!(agay sa loo( at la(as ng silid!aalan ang may tekstuang natual o
tunay) Atipisyal o (iswal)
B. Panlinang na Gawain:
'# Pagpapangkat!pangkat ng mga (ata sa tatlong gupo#
*# Pagtukoy sa mga (agay na tunay" atipisyal at (iswal#
3# Pagpapaskil ng kanilang gawain#
4# Pag!uusap sa pagsasagawa ng collage at pag(i(igay ng pamantayan sa pagsasagawa nito#
Ano ang collage)
C. Pangwakas na Gawain:
Pagsagot sa mga tanong:
a# .awili!wili (a ang lik,ang!sining na inyong natapos) +akit)
(# Natapos (a ninyo ito) Nasunod (a ninyo ang aga pamatayan sa paggawa)
c# Pagdidispley ng mga natapos na komposisyon#
d# Pag(i(igay ng 0ang pa,ayag tungkol sa lik,ang sining na kanilang na(uo#
IV. Pagtataya:
'# &inatawag na BBBBBBBB ang ,ipo ng mga (agay#
a# matigas (# malam(ot c# tekstua
*# Ito2y isang ui ng lik,ang!sining na nagpapakita ng i(a2t i(ang tekstua#
a# collage (# colo w,eel c# CpAt
V. Takang Aralin:
Paano natin maiingatan ang tekstua ng mga tunay na (agay)
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________
SINING VI
Date: _____________
I. Layunin:
 Naipakikita ang kaalaman at pag!unawa sa tekstua
II. Paksang-Aralin:
I(a2t i(ang &ekstua
Sanggunian: P/L8 I#A 4#'D 4#*
Sining sa Aaw!Aaw AI pp# 39!3'
.agamitan: Aklat" mga laawan
III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
'# Pagpapakita ng laawan
 Ano ang masasa(i ninyo sa laawan)
 Ano ang tekstua)
*# Pagtalakay tungkol dito
B. Panlinang na Gawain:
'# Pagpapaliwanag sa i(a2t i(ang tekstua#
*# Pag(i(igay ng mga (ata ng mga ,alim(awa ng (awat ui nito#
C. Pangwakas na Gawain:
Pagsagot sa mga tanong:
a# Naumawaan mo na (a kung ano ang tekstua)
(# Ang tatlong ui nito) Ang mga ,alim(awa nito)
c# At i(a pa#
IV. Pagtataya:
'# Ano ang tekstua)
*# Anu!ano ang mga ui nito)
3# Sumulat ng tatlong ,alim(awa ng (awat ui nito#
V. Takang Aralin:
Gumupit ng laawan ng mga (agay na may i(a2t i(ang tekstua at idikit ito sa (ond pape#
Ipaliwanag sa klase ang inyong ginupit na mga laawan#
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________
SINING VI
Date: _____________
I. Layunin:
 Natatalakay ang sento ng kawili,an at pag(i(igay!diin sa isang komposisyon
II. Paksang-Aralin:
Sento ng .awili,an
Sanggunian: ;mawit at Gumu,it $ p,# ''5
III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
'# Pag!usapan kung paano ma(i(igyangdiin ang sento ng kawili,an#
*# Itanong:
Paano na(i(igyang!diin ang sento ng kawili,an sa pamamagitan ng kulay)
 sa pamamagitan ng mga ,ugis at an yo)
 sa pamamagitan ng luga o puwesto nito sa isang laawan)
B. Panlinang na Gawain:
'# Itanong:
 Maipagmamalaki mo (a ang ating (ansang Pilipinas) +akit)
 Anu!anong mga (agay ang maipagmamalaki mo sa ating (ansa)
 Paano mo maipagmamalaki ang ating (ansa)
*# Sa(i,in:
Ngayon ay gagawa kayo ng isang komposisyon o laawan tungkol sa mga (agay na
maipagmamalaki mo sa ating (ansa# Sa iyong paggu,it ay ipakita mo ang iyong kaalaman
tungkol sa Sento ng .awili,an#
C. Gawaing Pansining:
'# Itanong:
Anu!ano ang mga pamantayan sa paggawa)
*# +asa,in ang tsat at gawin ang isinasaad nito#
Sento ng .awili,an
(Ang Maipagmamalaki .o sa Aking +ansa)
Mga .agamitan: Papel na puti" lapis" kayon o -wate colo- at -making pen-#
Pamamaaan:
'# ;misip ng mga (agay sa ating (ansa na maaaing ipagmalaki sa mga dayu,an#
*# Iplano kung paano mo ito magagawang sento ng kawili,an sa isang disenyo"
3# Igu,it ang (agay na napili at ipakita ang sento ng kawili,an sa pamamagitan ng
kulay" anyo o linya sa kinalalagyang luag sa ka(uuan ng papel#
4# Lagyan ng pamagat#
IV. Pagtataya:
Itanong:
'# Anong (agay na maipagmamalaki sa ating (ansa ang iginu,it mo)
*# Paano mo ito (inigyang!diin sa iyong disenyo)
V. Takang Aralin:
Ano ang pagkakai(a ng tekstuang tunay" atipisyal at (iswal) Maglagay ng mga ,alim(awa#
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________
SINING VI
Date: _____________
I. Layunin:
 Naipamamalas ang kaalaman at pangunawa sa mga Pinsipyo ng Sining
II. Paksang-Aralin:
Sento ng .awili,an
Sanggunian: ;mawit at Gumu,it $ p,# ''*
III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
'# Pag!uusap tungkol sa tekstua#
*# Itanong:
 Ano ang pagkakai(a ng tekstuang tunay" atipisyal at (iswal) Maglagay ng mga
,alim(awa#
 Ano ang tekstua)
B. Panlinang na Gawain:
'# Ipakita sa mga (ata ang i(a2t i(ang komposisyon o laawan na nag(i(igay!diin sa sento ng
kawili,an sa pamamagitan ng i(a2t i(ang pamamaaan#
*# Pag!usapan ang na(anggit na mga laawan#
Laawang pinatigkad ng kulay ng sento ng kawili,an#
Itanong: Anu!ano ang nakikita ninyo sa laawan)
Aling (a,agi ng komposisyon ang tumatawag ng inyong pansin)
Paano ginamit ng pinto ang kulay (ilang sento ng kawili,an)
C. Pangwakas na Gawain:
Itanong:
Paano (ini(igyang!diin ang mga sento ng kawili,an)
IV. Pagtataya:
Mag,anap ng mga laawan sa silidaalan at tukuyin ang sento ng kawili,an ng (awat isa#
V. Takang Aralin:
Mag,anda paa sa isang pagsusulit
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->