EPP VI

Date: ____________ I. Layunin: 1. Matukoy ang kahulugan ng paghahalaman. 2. Matalakay ang kabutihang dulot nito sa pamumuhay ng mag-anak.

II. Paksang Aralin: Ang Paghahalaman at Kabutihang Dulot sa Mag-anak a. Bilang ng araw - l b. Kagamitan - Mga larawan c. Sanggunian - Batayang Aklat, dahon 105 III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pagsasanay: Tukuyin ang inilala.awan ng bawat pangungusap. 1. Mga bagay na ginagamit ng tao at mag-anak upang mapaayos ang pamumuhay. 2. Mga hagay na galing sa kalikasan na ginagamit ng tao at mag-anak. 3. Mga yamang galing sa tao tulad ng lakas, talino, kalusugan at kaalarnan. 2. Balik-Aral: Ipaisa-isa ang kahalagahan ng mabisang pangangasiwa ng tahanan. B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak: Magpaskil ng larawan ng isang halamanan, iba't ibang gawain at pamamalakad sa paghahalaman. Ipasuri sa mga bata ang mga larawan at hayaan silang magbigay ng mga pangungusap hinggil dito. 2. Talasalitaan gugulin pagsugpo malayang oras polusyon

3. Pagbuo ng suliranin: Tingnan ang mga tanong sa "Alamin Mo," dahon 106 no Batayang Aklat. 4. Kasanasan sa Pagkatuto: 4.1 Sa tulong ng mga larawan talakayin ang kahulugan at mga kabutihang dulot ng paghahalaman. 4.2 Ipabasa ang Batayang Aklat dahon 105. 4.3 Papagkuwentuhin ang mga batang may karanasan sa pagtatanim ng halaman ng kanilang naramdaman. C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat: Masabi ng mga Bata ang nilalaman no "Tandaan Mo." dahon 105 ng Batayang Aklat. IV. Pagtataya: Bilugan ang titik ng tamang sagot.

1. Ang mag-anak na may halamanan ay makatitipid sapagkat ___________. a. hindi na kailangang burnili ng gulay at prutas b. maipagbibili ang labis na ani c. mapagaganda nila ang paligid d. lahat ng nabanggit 2. Ang paghahalaman ay maaaring gawing __________. a. libangan c. hanapbuhay b. laruan d. a at c V. Takdang-Aralin: 1. Magsaliksik ng mga karagdagang impormasyon hinggil sa Paghahalaman. 2. Basahin ang Batayang Aklat, dahon 107-110.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ________________________

EPP VI
Date: ____________ I. Layunin: 1. Maisa-isa ang mga kagarnitan sa Paghahalaman. 2. Matukoy ang gamit ng hawat isa. 3. Mapangalagaan ang mga kagamitan sa paghahalaman.

II. Paksang Aralin: Mga Kagamitan sa Paghahalaman a. Bilang ng araw - 1 b. Kagamitan - Aktuwal na inga kagamitan sa paghahalaman c. Sanggunian - Batayang Aklat, dahon 107-110 III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pagsasanay: Ibigay ang iba't ibang uri ng pinagkukunan at halimbawa nito bilang pagsasanay. 2. Balik-Aral: - Ano ang paghahalaman? - Bakit mahalaga ang paghahalaman? - Paano makatutulong ang paghahalaman sa mag-anak? sa bansa? B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak: Magpakita ng iba't ihang kagamitan sa paghahalaman. 2. Talasalitaan: kagannitan panghalili kasangkapan patapon

3. Pagbuo ng Suliranin: Tingnan ang mga tanong sa "Alamin Mo," dahon 110 ng Batayang Aklat. 4. Kasanayan sa Pagkatuto: 4.1 Bayaang kilalanin ng mga bata ang iba't ibang kagamitang itinanghal. 4.2 Ipatukoy sa kanila ang gamit ng bawat isa. 4.3 Gabayan ang mga bata sa paggawa ng panghaliling kagamitan. Sundin ang mga hakbang sa dahon 108-109 ng Batayang Aklat sa napiling kagarnitan. C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat: Masabi ng mga mag-aaral ang nilalaman ng "Tandaan Mo," dahon 110 ng Batayang Aklat. IV. Pagtataya: Pagtambalin ang hanay A at hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot sa puwang bago ang hilang.

A ______ 1. Kagamitang ginagainit sa pagbuhungkal ng lupa at pag-aayus ng kamang taniman. ______ 2. Pandilig ng mga tanim. ______ 3. Panghukay ng mga malalaking tipak ng lupa at ugat ng kahoy. ______ 4. Ginagamit sa pagtitipon ng kalat at tuyong damo. ______ 5. Ginagarnit sa paglilipat ng mga punla.

B a. dulos b. asarol c. kalaykay d. regadera e. Pala f. piko

V. Takdang-Aralin: 1. Ipasuri ang unga kagamitan sa paghahalaman na mayroon sa bahay. Kung may kulang na kagamitan gumawa ng panghalili. 2. Ipabasa ang Batayang Aklat, dahon 112-113.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ________________________

EPP VI
Date: ____________ I. Layunin: 1. Matukoy ang iba't ibang pangkalusugan at pangkaligtasang panuntunan sa paghahalaman. 2. Masunod ang mga pangkalusugan at pangkaligtasang gawi sa paghahalaman.

II. Paksang Aralin: Mga Panuntunang Pangkalusugan at Pangkaligtasan sa Paghahalaman a. Bilang ng araw - 1 b. Kagamitan - Mga larawan, tsart, flash cards c. Sanggunian - Batayang Aklat, dahon 112-113 III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pagsasanay: - Ibigay ang kahulugan ng paghahalaman. - Ibigay ang kahalagahan ng kaalaman sa paghahalaman sa sarili, mag-anak, at bansa. 2. Balik-Aral: Ipaisa-isa ang mga kagamitan sa paghahalaman at gamit ng bawat isa. B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak: Magpakita ng larawan ng isang bata na nagbubungkal ng lupa. Tanungin ang mga bata ng mga sumusunod: a. Ano ang ginagawa ng bata? b. Ano ang ginagamit niya sa pagbuhungkal? c. May nakikita ba kayong tao malapit sa kanya? Bakit kaya? 2. Talasalitaan: Pangkaligtasan pangkalusugan panuntunan

3. Pagbuo ng Suliranin: Basahin ang mga tanong sa "Alamin Mo,” dahon 113 ng Batayang Aklat. 4. Kasanayan sa Pagkatuto: 4.1 Ipabasa ang Batayang Aklat dahon 112. 4.2 Talakayin ang paksa. 4.3 Ipalagom sa mga bata ang mga pangkalusugan at pangkaligtasang panuntunan sa paghahalaman. C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat: Masabi ng mga mag-aaral ang nilalarnan ng "Tandaan Mo," dahon 113 ng Batayang Aklat. IV. Pagtataya: Lagyan ng  kung dapat gawin. x kung hindi dapat ang mga sumusunod na pangungusap. ______ 1. Gumamit ng angkop na kagamitan sa paggawa.

______ 2. Maligo at magpalit ng damit pagkatapos magbomba ng pataba at gamut na pamatay poste at kulisap. ______ 3. Gamitin ang mga kagamitan sa haghahalaman kahit sira na. V. Takdang-Aralin: Magsaliksik sa iba't ibang maka-agham na paraan ng paghahalaman. Ibahagi sa klase ang natuklasan.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ________________________

EPP VI
Date: ____________ I. Layunin: 1. Matalakay ang isang maka-agham na gawaing pang-agrikultura tulad ng bio-intensive gardening. 2. Makapagplano ng isang maka-agham na gawaing pang-agrikultura tulad ng bio-intensive gardening. 3. Makasunod sa wastong paraan ng paggawa ng compost pit.

II. Paksang Aralin: Maka-agham na Gawaing Pang-agrikultura (Bio-intensive Gardening) a. Bilang ng araw - 1 b. Kagamitan - polycto, larawan, videotape o cd tungkol sa bio-intesive gardening c. Sanggunian - Batayang Aklat, dahon 115-118 III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pagsasanay: Ibigay ang iba't ibang kasangkapan sa paghahalaman at gamit nito. 2. Balik-Aral: Alalahanin ang mga panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan sa paghahalaman. Halimbawa: Maglagay ng takip sa ilong at bibig kung nagbobomba ng pataba o pamatay kulisap. B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak: Tanungin ang mga bata kung ano ang maka-agham na pamamaraan ng pagtatanim. Alam ba ninyo ang ibig sabihin ng bio-intensive gardening? 2. Talasalitaan: bio-intensive gardening composting fish meal activator compost

3. Pagbuo ng Suliranin: Tingnan ang mga tanong sa "Alamin Mo," dahon 118 ng Batayang Aklat. 4. Kasanayan sa Pagkatuto: 4.1 Magkaroon ng film showing tungkol sa bio-intensive gardening o dili kaya papanoorin ang mga Bata ng wastong paggawa ng compost. Bigyan ang rnga bata ng gabay na mga tanong. 4.2 Talakayin ang kanilang napanood sa tulong ng mga gabay na tanong. 4.3 Ipabuod sa mga bata ang kanilang natutuhan. C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat: Hikayatin ang mga Bata na masabi ang nilalarnan ng "Tandaan Mo," dahon 118 ng Batayang Aklat.

IV. Pagtataya: A. Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot. 1. Sa bio-intensive gardening binibigyang-diin ang ___________ a. paggawa ng compost b. paggamit ng rnga kasangkapan c. pag-aalaga ng hayop d. wala sa nahanggit 2. Ang activator na ihinahalo sa compost ay maaaring __________ a. dumi ng hayop c. titik a at b b. fish meal d. wala sa nabanggit V. Takdang-Aralin: Pagsaliksikin ang mga mag-aaral sa maka-agham na gawaing pang agrikultura para sa karagdagang impormasyon.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ________________________

EPP VI
Date: ____________ I. Layunin: 1. Malinang ang kaalaman sa paghahanda ng lupang pagtataniman. 2. Makasunod sa wastong hakhang ng paghahanda ng lupang taniman. 3. Makagamit ng angkop na kagamitan at kasangkapan sa paghahanda ng lupang taniman. 4. Maisaalang-alang ang mga panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan sa paghahalaman.

II. Paksang Aralin: Paghahanda ng Lupang Pagtataniman a. Bilang ng araw - 5 b. Kagainitan - Larawan, flash cards c. Sanggunian - Batayang Aklat, dahon 120 III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pagsasanay: Ipasagot ang pagsasanay sa pisara tungkol sa mga pangkaligtasan at pangkalusugang panuntunan sa paghahalaman. 2. Balik-Aral: Ipaisa-isa ang mga hakhang sa paggawa ng compost sa mga bata. B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak: Magpakita ng larawan na nagpapakita ng mga hakbang sa paghahanda ng lupang taniman at hayaang magbigay ng sariling palagay ang mga bata tungkol dito. 2. Talasalitaan: buhaghagin patagin bungkalin pino

3. Pagbuo ng Suliranin: Hayaang bumuo ng mga suliranin ang mga hata. Ihamhing ito sa mga tanong sa "Alamin Mo," dahon 121 ng Batayang Aklat. 4. Kasanayan sa Pagkatuto: 4.1 Hayaang basahin ng mga Bata ang dahon 120 ng Batayang Aklat. 4.2 Magtalakayan hinggil sa nabasang paksa. 4.3 Ipaayos sa mga bata ang wastong pagkakasunud-sunod ng nmga hakhang (Ilagay sa flash cards/strips). 4.4 Magpakitang gawa sa mga hakhang sa paghahanda ng lupang taniman. 4.5 Balik pakitang-gawa ng mga bata. 4.6 Paggawa ng mga Bata sa pagsubaybay ng guro (Pambatang Paggawa). C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat: Ipabasa ang "Tandaan Mo," dahon 120 ng Batayang Aklat.

IV. Pagtataya: Punan wastong salita ang bawat patlang. Sa paghahanda ng lupang pagtataniman ay mahalagang linisin muna ang (1) _________. Alisin ang mga batong nakahalo at mga hindi (2)_________bagay gaya ng plastik, lata, bubog, at iba pa. Ipunin naman ang mga nabubulok na bagay gaya ng damo, dahon, at balat ng prutas upang gawing (3) __________. Buhaghagin at bungkalin ang lupa sa pamamagitan ng (4) ___________. Gumawa ng sukat ng kamang taniinan ayon sa laki ng lugar at muling hukayin ang lupa hanggang mapino. Haluan ng pataba ang lupa at patagin saa pamamagitan ng paggamit ng (5)__________. Diligan ang lupang naihanda Bago taniman. V. Takdang-Aralin: Ipasulat sa mga mag-aaral ang mga hakbang na dapat sundin sa paghahanda ng lupang taniman, mga kagamitan, at kasangkapang kailangan at ang mga panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan sa paggawa. Ang sumusunod na balangkas ay maaaring gamitin. Ipasulat ito sa kanilang kuwaderno. Paghahanda ng Lupang Pagtataniman Mga Hakbang Kagamitan at Kasangkapang Kailangan Panuntunang Pangkalusugun at Pangkaligtasan

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ________________________

EPP VI
Date: ____________ I. Layunin: 1. Makilala at matukoy ang wastong pamamaraan ng pagtatanim. 2. Makasunod sa wastong pamamaraan ng pagtatanim. 3. Mapangalagaan ang mga punla sa wastong paraan.

II. Paksang Aralin: Wastong Pamamaraan ng Pagtatanim a. Bilang ng araw - 6 b. Kagamitan - Larawan c. Sanggunian - Batayang Aklat, dahon 122-123 III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pagsasanay: Ipahigay sa mga bata ang gamit ng mga sumusunod: dulos pala regadera asarol piko pruning scissors 2. Balik-Aral: Ipaisa-isa ang mga hakhang sa paghahanda ng lupang taniman. Tawagin isa-isa ang mga bata. B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak: Magpakita ng larawan ng isang batang nagtatanim. Tanungin ang mga bata kung ano ang ginagawa ng batang nasa larawan. 2. Talasalitaan: tuwiran di-tuwiran

3. Pagbuo ng Suliranin: 3.1 Ano ang dalawang paraan ng pagtatanim? 3.2 Paano isinasagawa ang bawat pamamaraan? 3.3 Paano ang wastong pangangalaga ng mga punla? 3.4 Bakit dapat pangalagaan ang mga punla? 4. Kasanayan sa Pagkatuto: 4.1 Ipabasa ang Batayang Aklat, Dahon 122-123. 4.2 Talakayin ang wastong pamamaran ng pagtatanim. 4.3 Magpakitang turo hinggil sa mga hakhang sa tuwiran at dituwirang pagtatanim. C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat: Basahin at isaulo ang "Tandaan Mo," dahon 123 ng Batayang Aklat.

IV. Pagtataya:

Pangkatin ang mga bata at bigyan ng kaukulang uri ng halaman na kanilang itatanin sa pamamagitan ng dituwirang pagtatanim. Subayhayan at patnubayan ang gawain ng bawat pangkat. bigyang-pansin ang wastong pangangalaga sa mga punla at mga dapat isaalang-alangg bago ito ilipat. V. Takdang-Aralin: Ipasulat sa mga rnag-aaral ang mga hakhang na ginawa sa paglilipat ng punla at ipaulat sa klase ang resulta ng kanilang gawain.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ________________________

EPP VI
Date: ____________ I. Layunin: 1. Maisa-isa ang mga paraan ng pangangalaga sa mga pananirn. 2. Mapangalagaan ang lupa at mga pananim sa wastong paraan. 3. Maisaalang-alang ang mga panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan sa pangangalaga ng mga pananirn.

II. Paksang Aralin: Pangangalaga ng Lupa at Halaman a. Bilang ng araw - 2 b. Kagamitan - Mga kasangkapan at kagaruitan sa paghahalaman, halimhawa ng herbicide at insecticide, tsart, at iba pa. c. Sanggunian - Batayang Aklat, dahon 126-129 III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pagsasanay: Pagbigayin ang mga bata ng mga kailangan ng halaman upang mabuhay at lumusog. 2. Balik-Aral: Ipaisa-isa ang mga paraan ng pangangalaga ng punla. Tawagin isa-isa ang mga bata. B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak: Isama ang mga bata sa halamanan. Ipasuri sa mga bata ang kalagayan ng lupa at mga pananim. 2. Talasalitaan: pataba side band broadcast

3. Pagbuo ng Suliranin: Basahin ang mga tanong sa "Alamin Mo," dahon 129-130 ng Batayang Aklat. 4. Kasanayan sa Pagkatuto: 4.1 Ipabasa sa mga bata ang dahon 126-129 ng Batayang Aklat. 4.2 Talakayin ang paksa sa pamamagitan rig iba't ibang larawan ng mga paraan ng paglalagay ng pataba at insecticide. 4.3 Pagpapakitang-turo ng guro/taong sanggunian kung paano ang wastong paglalagay ng pataba sa halaman. 4.4 Balik pakitang-gawa ng ilang bata kung paano ang paglalagay ng pataba. 4.5 Subaybayan at gabayan ang mga hata sa kanilang isasagawang pangangalaga sa mga taninam. Ipaalala ang mga pangkaligtasan at pangkalusugang gawi sa paggamit ng pataba at pesticide. C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat: Masabi ng mag-aaral ang laman ng ""Tandaan Mo," Dahon 129 ng Batayang Aklat.

IV. Pagtataya: Ipasagot ang score card upang pahalagahan ang natapos na gawain. Scorecard sa Wastong Pangangalaga ng Halamang Tanim Mga Batayan 1. Wasto at maayos na pagdilig ng pananim. 2. Nasunod ang wastong pamamaraan ng pagbubungkal ng lupa. 3. Palagian ang pagbubunot ng mga ligaw na damo. 4. Tama sa panahong paglalagay ng pataba sa lupa. 5. Maingat na pagpuksa ng mga peste at kulisap. 5 3 1

V. Takdang-Aralin: Magpasaliksik tungkol sa wastong paraan ng pangangalaga sa mga halamang tanim. Ipaulat sa harap ng klase at ipahambing sa araling tinatalakay.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ________________________

EPP VI
Date: ____________ I. Layunin: 1. Maisagawa at inaipakita ang angkop at maayos na paraan ng pagaani ng tanim o produkto. 2. Masunod ang wastong pamamahala sa mga inani sa pamamagitan ng maayos at wastong paraan ng pag-iiinbak sa mga inaning produkto. 3. Masunod ang wastong paraan ng pagsasapamilihan ng inani. 4. Makapagtuos ng nagastos at kinita sa pagtatanim ayon sa iniingatang talaan.

II. Paksang Aralin: Pag-aani at Pagsasapamilihan ng mga Pananim a. Bilang ng araw - 3 b. Kagamitan - Mga larawan ng gulay, realia c. Sanggunian - Batayang Aklat, dahon 132-135 III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pagsasanay: Isa-isang pakuhanin ng gulay ang mga bata sa basket. Ipalarawan ang gulay na kinuha ng bawat isa. Tanungin ang bata kung bakit iyon ang kaniyang pinili. 2. Balik-Aral: Ipabigay ang kahalagahan ng wastong pangangalaga ng pananim. B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak: Ipasyal ang buong klase sa halamanan at bisitahin ang mga alagang tanim. Ipatala sa mga bata ang kanilang napansin sa kanilang mga tanim. 2. Talasalitaan: pag-aani mamukadkad panahon maagap magulang

3. Pagbuo ng Suliranin: Basahin ang mga tanong sa "Alamin Mo," dahon 136 ng Batayang Aklat. 4. Kasanayan sa Pagkatuto: 4.1 Ipakita ang mga inihandang gulay, prutas, bulaklak. Hayaang maghigay ng mga palagay ang mga bata kung kailan ito dapat anihin. 4.2 Pangkatin ang klase sa dalawa. Ang isang pangkat ay magsasaliksik kung kailan dapat anihin ang gulay, prutas, at bulaklak at ang isang pangkat naman ay magsaliksik kung paano ipagbihili ang mga inaning gulay, prutas, at halaman. 4.3 Ipabasa ang Batayang Aklat dahon 132-135. Gabayan ang mga bata sa ginagawang pagsasaliksik. C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat: Masabi ng mga mag-aaral ang nilalaman ng “Tandaan Mo,” dahon 135 ng Batayang Aklat.

IV. Pagtataya: Punan ng wastong salita ang bawat patlang. Piliin ang tamang sagot sa lupon ng salita sa ibaba. kaing mamumukadkad punong namumunga hapon umaga lasa 1. Ang pag-aaning gulay ay kadalasang ginagawa sa ________bago dalhin sa pamilihan. 2. Ang mga bulaklak naman ay inaani kapag _____________ na. 3. Inaani ang mga __________ kapag magulang na. 4. Ang mga prutas na inaani ay iniimhak at inilalagay sa __________ o kahon upang hindi malamog o mabugbog. 5. Ang mga gulay at prutas na pinitas na wala sa panahon ay walang ________. V. Takdang-Aralin: Magpagawa ng album tungkol sa iba't ibang pananim na inaani at kung paano ang wastong paraan ng pag-iimbak sa bawat produkto.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ________________________

EPP VI
Date: ____________ I. Layunin: 1. Matalakay ang kahalagahan ng talaan ng gastusin sa isang hanaphuhay. 2. Makapagtuos ng kita ng isang gawaing pangkabuhayan. 3. Makadama ng kawilihan at kasiyahan sa ginagawa.

II. Paksang Aralin: Pagtutuos ng Gastos at Kita sa Paghahalaman a. Bilang ng araw - 1 b. Kagamitan - Halimbawa ng talaan ng gastusin at pinagbilihan c. Sanggunian - Batayang Aklat, dahon 138-139 III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pagsasanay: Sanayin ang mga bata sa iba't ibang kagamitan sa paghahalaman sa pamamagitan ng larong "Sino Ako?" 2. Balik-Aral: Ipatukoy sa mga mag-aaral kung anu-ano ang kailangan sa paglalagay ng presyo ng produktong ipagbibili. B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak: Tanungin ang mga bata kung paano nila nilagyan ng presyo/halaga ang kanilang produkto o ani. 2. Talasalitaan: talaan ng gastusin bahagdang idadagdag talaan ng pinagbilihan tubo

3. Pagbuo ng Suliranin: 3.1 Bakit mahalaga ang pagbuo ng talaan? 3.2 Paano ang pagtutuos ng gastos at kita ng paghahalaman? 4. Kasanayan sa Pagkatuto: 4.1 Talakayin ang paksa sa tulong ng kaalaman sa paglalagay ng presyo ng paninda. 4.2 Ipakita sa mga bata kung paano ang wastong pagtutuos ng kita. 4.3 Bigyan ng karagdagang pagsasanay ang mga bata sa pagtutuos ng kita/tubo. C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat: Bayaang bumuo ng paglalahat ang mga bata. Ipahambing ito sa mga kaalaman sa "Tandaan Mo," dahon 139 ng Batayang Aklat. IV. Pagtataya: Ipatuos sa mga bata ang kita ayon sa sumusunod na talaan.

Talaan ng Gastos Halaga ng punla Halaga ng pataba at gamot Halaga ng serhisyo Iba pang gastusin Halaga rig Pinagbililtan 10 pirasong punlang tsiko 5 pirasong punlang lansones 5 pirasong punlang kalamansi

-

P P P P P P P P P

500.00 300.00 500.00 150.00 1,450.00 Kabuuan 800.00 750.00 250.00 1,800.00

V. Takdang-Aralin: Magsaliksik ng iba't ibang uri ng halamang matatagpuan sa narseri.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ________________________

EPP VI
Date: ____________ I. Layunin: 1. Maipaliwanag ang kahulugan at kahalagahan ng pagsunod sa makaagham na pamamaraan ng pagnanarseri. 2. Maisa-isa at matukoy ang raga kahutihang dulot ng maka-agham na pagnanarseri.

II. Paksang Aralin: Kahalagahan ng Maka-agham na Pagnanarseri a. Bilang ng araw - 1 b. Kagamitan - Mga larawan at bahasahin tungkol sa pagnanarseri c. Sanggunian - Batayang Aklat, dahon 141-145 III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pagsasanay: Magkaroon ng paligsahan tungkol sa iba't ibang uri ng gulay at ornamental na halarnan na kilala ng mga bata. 2. Balik-Aral: Pagbigayin ang mga bata ng mga kabutihang dulot ng paghahalaman sa sarili, mag-anak, at bansa. B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak: Ipasyal ang mga mag-aaral sa isang halamanan o narseri. Bigyang-laya ang mga bata na makapagmasid sa narseri. Hikayatin ang mga bata na magtala ng mahahalagang datos. 2. Talasalitaan: narseri pagpaparami sekswal asekswal

3. Pagbuo ng Suliranin: Tingnan ang mga tanong sa "Alamin Mo," dahon 146 ng Batayang Aklat. 4. Kasanayan sa Pagkatuto: 4.1 Ipabasa sa mga Bata ang Batayang Aklat dahon 141-145. Bigyan ng gabay na tanong ang mga bata sa gagawing pagsasaliksik. 4.2 Talakayin ang paksa sa tulong ng mga nasaliksik ng mga bata. 4.3 Bigyan ng karagdagang kaalaman ang mga bata hinggil sa kahalagahan ng maka -agham na pagnanarseri. C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat: Patingnan at ipasaulo ang nilalaman ng "Tandaan Mo," dahon 145 ng Batayang Aklat. IV. Pagtataya: Punan ng angkop na salita ang bawat patlang upang rnabuo ang bawat pangungusap. Piliin ang sagot sa mga salita sa loob ng kahon sa ihaha.

kalusugan

bumabaha

pagkakitaan

nakalilihang

turimataas

punla

Ang narseri ay isang lugar kung; saan inaalagaan ang mga (1) __________ ng halamang gulay, ornamental at punungkahoy. Sa pamamagitan ng narseri ay (2) __________ang uri ng mga punungkahoy dahil sa mas maagang panahon ay nakapamumunga ang mga ito ng mlalaki at magaganda. V. Takdang-Aralin: Pakipagpanayamin ang mga mag-aaral sa isang nagnanarseri. Ipatanong ang mga kabutihang naidudulot nito sa kabuhayan ng mag-anak at pamayanan. Ipatanong din kung anong pamamaraan ang ginagamit. Ipasulat sa isang malinis na papel ang mga mipormasyong nalikom at ipahamhing sa araling tinalakay.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ________________________

EPP VI
Date: ____________ I. Layunin: 1. Maisa-isa ang mga salik na dapat isaalang-alang sa pagbabalak at pagtatayo ng isang narseri. 2. Maisaalang-alang ang mga salik sa pagbabalak at pagtatayo ng isang narseri. 3. Maipamalas ang kawilihan sa pagpaplano at pagtatayo ng isang narseri.

II. Paksang Aralin: Pagbabalak at Pagtatayo ng Isang Narseri a. Bilang rig araw - 1 b. Kagamitan - Larawan, strips c. Sanggunian - Batayang Ak.lat, dahon 148-149 III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pagsasanay: Magpaligsahan tungkol sa pagtukoy sa mga pangangailangan ng mga pananim. Maaaring gumarnit ng mga larawan at ipatambal ito sa mga salitang nakasulat sa strips. 2. Balik-Aral: Tanungin ang mga bata sa kahalagahan ng pagnanarseri sa kabuhayan ng mag-anak at pamayanan. B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak: Magpakita ng larawan ng isang narseri. Ganyakin ang mga bata na sila ay magkaroon ng pagkakataong magtayo ng narseri sa kanilang paaralan o likod-bahay. 2. Talasalitaan: loam panustos pagsisilungan

3. Pagbuo ng Suliranin: 3.1 Anu-ano ang dapat isaalang-alang sa pagbabalak at pagtatayo ng narseri? 3.2 Bakit rnahalaga ang pagbahalak? 4. Kasanayan sa Pagkatuto: 4.1 Tal.tkayin ang iha't ihang salik sa pagtatayo ng narseri. 4.2 Magpakita ng balangkas ng isang plano ng proyekto. 4.3 Sa tulong ng balangkas. Bumuo ng isang plano ng proyekto sa pagtatayo ng narseri. 4.4 Ipasipi sa mga bata ang planong nabuo. C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat: Basaliin at isaulo ang nilalaman ng "Tandaan Mo," dahon 150 ng Batayang Aklat. IV. Pagtataya: Lagyan ng tsek () ang mga salik na dapat isaalang-alang sa pagnanarseri at ekis (x) ang hindi. 1. Lugar na pagtatayuan ng narseri. 2. Sapat na patubig at mayos na daluyan ng tubig.

3. Uri ng lupang pagtataniman. 4. Pabilog na hugis ng bahay narseri. 5. Mga uri at pagpapangkat-pangkat ng mga punlang itatanim. V. Takdang-Aralin: Ipasulat sa kuwaderno ang mga salik na dapat isaalang-alang sa pagbabalak at pagtatayo ng isang narseri. Magpagawa ng tseklis at pahalagahan ang ginawang pagpaplano at pagtatayo ng narseri ng bawat pangkat. Tseklis sa Pagtatayo ng Narseri Lagyan ng  ang hanay ng inyong sagot Oo 1. 2. 3. 4. Ang lugar ba ng narseri ay madaling makita at maabot? Ang lupa ba ay angkop para sa halaman/paghahalaman? May angkop bang daluyan ng tubig? May sapat ba at angkop na kasangkapan, kagamitan, at panustos sa paghahalaman? 5. May silungan ba para sa punla? Hindi

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ________________________

EPP VI
Date: ____________ I. Layunin: 1. Makapaglagay ng tamang halaga sa mga tanim na ipagbibili. 2. Matalakay ang paraan ng pagbebenta ng mga pananim. 3. Makadama ng kasiyahan sa gawain.

II. Paksang Aralin: Wastong Paraan ng Pagbibili ng mga Tanim a. Bilang ng araw - 1 b. Kaganmitan - mga larawan c. Sanggunian - Batayang Aklat, dahon 152 III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pagsasanay: Pasagutan ang "Suhukan Mo," dahon 147 ng Batayang Aklat. 2. Balik-Aral: "Ano ang nilalam<an ng talaan ng gastusin? Bakit mahalaga ito?" B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak: Magpakita ng larawan ng mga halamang nakapaso, o naka-plastic bag. Itanong: Ano ang palagay ninyo sa mga halamang nakapaso o naka-plastic bag na nakahilera sa isang panig ng narseri? 2. Talasalitaan: ornamental isa-isa pakyawan por dosena

3. Pagbuo ng Suliranin: 3.1 Paano ipinagbibili ang mga tanim sa narseri? 3.2 Paano ang pagtutuos ng kita sa narseri? 4. Kasanayan sa Pagkatuto: 4.1 Talakayin ang paksa sa tulong ng mga karanasan at obserbasyon ng rnga bata. 4.2 Ipabasa ang Batayang Aklat dahon 152. 4.3 Pagtutuos ng kita ng narseri sa pamarnagitan ng mga tala: Halimbawa: Halaga ng pinagbilihan P 20,000.00 Halaga ng ginastos 16,500.00 Kita/Tubo P 3,500.00 4.4 Paghibigay sa mga bata ng karagdagang pagsasanay sa pagtutuos ng kita o tubo. C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat: Ipahasa ang "Tandaan Mo," dahon 153 ng Batayang Aklat. IV. Pagtataya: Punan ang puwang ng tamang sagot. 1-2. Ang mga halaman ay maaaring mabili nang at __________ at _________. 3. Ang pakyawan ay pagbibili nang ____________.

4. Ang mga halamang handa ng ipagbili ay nakahanay sa isang bahagi ng narseri na nakapaso o plastic bag at may kaukulang presyo o __________. 5. Ang tubo sa paghahalaman ay malalaman matapos ibawas ang halaga ng ginastos sa halaga ng __________. V. Takdang-Aralin: Magpasaliksik ng iba pang gawaing maaaring gawing libangan at hanaphuhay.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ________________________

EPP VI
Date: ____________ I. Layunin: 1. Makapili ng uri ng hayop na mainam alagaan. 2. Maisaalang-alang ang mga salik sa pagpili ng hayop na aalagaan. 3. Masunod ang maka-agham na pamamaraan ng pag-aalaga ng mga hayop.

II. Paksang Aralin: Iba't ibang Hayop na Mainam Alagaan a. Bilang ng araw - 7 b. Kagamitan - Larawan at mga babasahin tungkol sa pag-aalaga ng piling hayop c. Sanggunian - Batayang Aklat, dahon 155-159 III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pagsasanay - Ipabigay sa mga mag-aaral ang mga salik sa pagtatayo ng narseri. 2. Balik-aral - Itanong sa mga mag-aaral ang iba't ibang uri ng hayop na napag-aralan sa baitang IV o V. B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak - Batay sa mga hayop na ibinigay ng mga Bata, tanungin sila kung alin sa mga ito ang mainam alagaan sa likod bahay. 2. Talasalitaan mainam puhunan salik angkop 3. Pagbuo ng Suliranin - Tingnan ang mga tanong sa "Alarnin Mo," dahon 160 ng Batayang Aklat. 4. Karanasan sa Pagkatuto 4.1 Ipabasa ang dahon 155-159 ng Batayang Aklat. Talakayin ang niga salik sa pagpili ng mga hayop na mainam alagaan. 4.2 Pangkatin ang klase sa apat. Bigyan ng paksa ang bawat pangkat na tatalakayin. Bayaan silang magsaliksik tungkol sa kanilang paksa. Pangkat I - Pag-aalaga ng Baboy Pangkat II - Pag-aalaga ng Kambing Pangkat III - Pag-aalaga ng Baka Pangkat IV - Iba pang hayop na mainam alagaan 4.3 Pag-uulat ng bawat pangkat sa kanilang ginawang pagsasailiksik. C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat - Masabi ng mga mag-aaral ang nilalaman ng "Tandaan Mo," dahon 159 ng Batayang Aklat. IV. Pagtataya: Isulat ang titik ng tamang sagot. 1. Bukod sa karneng naibibigay ng pag-aalaga ng kambing, baboy at iba pa, ano pa ang kahalagahang naibibigay ng gawaing ito? a. nagbibigay ng aliw sa nag-aalaga b. nagbibigay ng dumi na ginagamit na pataba c. nagbibigay ng dagdag na kita d. lahat ng nabanggit

2. Upang maiwasan ang pagkakasakit ng rnga hayop, isagawa ang mga sumusunod maliban sa isa. a. Pabakunahan ang mga hayop sa takdang panahon. b. Panatilihing malinis at tuyo ang mga kulungan. c. Iasa sa mga tirang pagkain ang pagkukunan ng pangaraw-araw na pagkain ng mga alagang hayop. d. Kumunsulta sa beterinaryo at ilang ahensya ng pamahalaan para sa mga karagdagang kaalaman. V. Takdang-Aralin: Magpasulat ng sanaysay tungkol sa mga karanasang natamo sa pagaalaga ng napiling hayop.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ________________________

EPP VI
Date: ____________ I. Layunin: 1. Makapag-alaga ng kambing bilang libangan at mapagkakakitaan. 2. Masunod ang mga maka-agham na pamamaraan ng pag-aalaga ng rnga hayop tulad ng kambing. 3. Maipamalas ang kawilihan sa pag-aalaga ng hayop.

II. Paksang Aralin: Maka-agham na Pag-aalaga ng Kambing a. Bilang ng araw - I b. Kagamitan - mga larawan, babasahin c. Sanggunian - Batayang Aklat, dahon 162-165 III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pagsasanay - Papagbigayin ang mga bata ng iba't ibang gawain na maaaring gawing libangan at hanapbuhay. 2. Balik-aral - Ipatukoy ang mga hayop na mainam alagaan. B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak - Magpakita ng larawan ng isang bata na may alagang kambing. Tanungin ang mga bata tungkol sa nakikita sa larawan Halimbawa: a. Ano ang alaga ng bata? b. Bakit kaya siya nag-aalaga ng kambing? 2. Talasalitaan Mainam disinfectant pagpapastol pagpupurga 3. Pagbuo ng Suliranin 3.1 Paano ang maka-agham na pag-aalaga ng kambing? 3.2 Bakit mahalaga ang pag-aalaga ng kambing? 4. Karanasan sa Pagkatuto 4.1 Tumawag ng batang may karanasan sa pag-aalaga ng kambing. Papagkuwentuhin siya kung paano ang ginagawa niyang pag-aalaga. 4.2 Basahin ang dahon 162-165 ng Batayang Aklat. Bigyan ng sampung minuto ang mga bata. 4.3 Talakayin ang paksa sa tulong ng mga kaalamang nabasa. 4.4 Isa-isahin ang mga hakbang sa pag-aalaga ng kambing. C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat - Hayaang magbigay ng paglalahat ang mga bata. lhambing ito sa nilalaman ng "Tandaan Mo," dahon 165 ng Batayang Aklat. IV. Pagtataya: Punan ang puwang ng tamang sagot. 1. Ang karaniwang pagkain ng kambing ay ________ at dahon ng mga halaman. 2.3. Ang kambing ay takot ____________ ng ulan sapagkat madali silang magkasakit ng _______. 4. Ang kulungan ng kambing ay dapat linisin araw-araw at __________ bombahin ng ________ dalawang beses isang buwan. 5. Sumangguni sa isang _________ upang mabigyan ng angkop na garnot na pampurga ang mga alagang kambing.

V. Takdang-Aralin: Magpamasid sa mga nag-aalaga ng hayop sa pamayanan at ipatanong kung paano ipinaghibili ang mga alagang hayop.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ________________________

EPP VI
Date: ____________ I. Layunin: 1. Maipagbili o maisapamilihan ang mga produktong galing sa alagang hayop. 2. Makapagtuos/rnakapagkuwenta ng mga pinagbilihan at kita. 3. Maipamalas ang kawilihan sa pag-aalaga ng hayop.

II. Paksang Aralin: Pagbibili at pagtutuos ng kita ng mga produkto a. Bilang ng araw - I b. Kagamitan - Talaan ng gastos, talaan ng pinagbilihan c. Sanggunian - Batayang Aklat, dahon 167-168 III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pagsasanay - Bilang pagsasanay tanungin ang mga bata hinggil sa kahalagahan ng pag-aalaga ng hayop. 2. Balik-aral - Muling alalahanin at ipaisa-isa ang maka-agham na paraan ng pag-aaalaga ng kamhing. B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak - Tanungin ang mga Bata kung sinu-sino ang nagmasid sa may alagang hayop. Ipaulat ang kanilang napagmasdan o nakalap na impormasyon. 2. Talasalitaan buhay kumikita katay nalulugi 3. Pagbuo ng Suliranin - Tingnan ang mga tanong sa "Alamin Mo," dahon 169 ng Batayang Aklat. 4. Karanasan sa Pagkatuto 4.1 Talakayin ang paksa sa tulong ng karanasan ng mga bata, pakikinig sa taong sanggunian, at paghasa ng Batayang Aklat dahon 167-169. 4.2 Magpalitan ng kuru-kuro kung anu-ano ang dapat isaalang-alang sa paghihili ng produkto. 4.3 Ipatuos sa mga bata kung kumita o nalugi ang ginawang paghihili ng alagang hayop ayon sa mga datos na sumusunod. Halaga ng gastos = P 6,200.00 Halaga ng pinaghilihan = P 7,000.00 Kita = C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat - Masabi ng mga mag-aaral ang nilalaman ng "Tandaan Mo," dahon 168 ng Batayang Aklat. IV. Pagtataya: Sagutin ang "Suhukan Mo," dahon 169-170 ng Batayang Aklat. V. Takdang-Aralin: Pagtanungin at pabasahin ang mga bata tungkol sa mga isdang mainam alagaan. Basahin ang Batayang Aklat, dahon 17.1-178.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ________________________

EPP VI
Date: ____________ I. Layunin: 1. Maipaliwanag ang kahalagahan at kabutihang dulot ng pag-aalaga ng isda. 2. Maisaalang-clang and; mga salik sa pagpili ng aalagaang isda. 3. Magamit ang kasanayan at kaalaman sa paghahanda ng piano rig pag aalaga rig isda.

II. Paksang Aralin: Pag-aalaga ng Isda a. Bilang ng araw - 2 b. Kagamitan - Larawan, mga pamphlets tungkol sa paksa c. Sanggunian - Batayang Aklat, dahon 171-172 III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pagsasanay Tukuyin ang mga produkto at iba pang kapakinabangan mula sa alagang hayop. Pasagutan ang talahanayang triad ng nasa ibaba. Uri ng Hayop Mga Produkto Iba apng kapakinabangan 2. Balik-aral - Ipabhigay sa mga bata ang kahalagahan ng pag-aalaga ng hayop. B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak - Magtanghal ng larawan ng isang palaisdaan at hayaang magbigay ng sariling palagay ang raga niag-aaral ukol dito. Ianungin (tin ang raga batang may karanasan sa pagaalaga ng isda at bhigyan ng pagkakataon na maibahagi ang kanilang karanasan tungkol dito. 2. Talasalitaan salik alat topograpiya tahang panustos 3. Pagbuo ng Suliranin - Anu-ano ang raga salik na dapat isaalang-alang sa pag-aalaga ng isda? 4. Karanasan sa Pagkatuto 4.1 Talakayin ang kahalagahan o kabutihang dulot ng pagaalaga ng isda. 4.2 Isa-isahin ang mga salik na dapat isaalang-alang sa pagaalaga ng isda. 4.3 Pagawain ng plano ng aalagaang isda ang mga bata. 4.4 Pangkatin ang mga bata ayon sa kanilang napiling isda na aalagaan. 4.5 Bigyan ng kaukulang gawain ang hawat pangkat upang maisagawa ang plano. C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat - Ipabasa at ipasaulo ang "'Tandaan Mo," dahon 172 ng Batayang Aklat. IV. Pagtataya: Gumawa ng album ng iba't ibang uri ng isda na mainam alagaan. Kuhanin din at itala ang mga mhahalagang impormasyon sa bawat uri ng isda. V. Takdang-Aralin: Papasyalin ang mga mag-aaral sa isang palaisdaang malapit sa pamayanan at hayaang magmasid sa mga gawaing isinasagawa roon. Ipatala sa isang malinis na papel ang mga bagay na namasid at ipabahagi sa klase.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ________________________

EPP VI
Date: ____________ I. Layunin: 1. Matukoy ang mga kapakinabangang dulot ng pag-aalaga ng isda. 2. Maisaalang-alang ang mga salik na dapat isaalang-alang sa pagpili ng aalagaang isda. 3. Magamit ang kaalaman at kasanayan sa paghahanda ng plano ng pagaalaga ng isda.

II. Paksang Aralin: Maka-agham na pag-aalaga ng isda a. Bilang ng araw - 8 b. Kagamitan - Larawan, video tape o cd c. Sanggunian - Batayang Aklat, dahon 174-178 III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pagsasanay - Laro: Paramihan ang kilalang isda. Hatiin ang klase sa dalawang pangkat. Papagbigayin ang mga bata ng pangalan ng isda. Salitan ang pagbibigay ng sagot ng dalawang pangkat. Ang pangkat na may pinakarnaraming sagot ang panalo. 2. Balik-aral - Magbigay rig kabutihang dulot ng pag-aalaga ng hayop sa mag-anak at pamayanan. B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak - Mamasyal sa iba't ihang lugar na may nag-aalaga ng isda sa inyong pamayanan. Ipatala sa mga bata ang kanilang napansin. 2. Talasalitaan palaisdaan peste artipisyal insecticide similya herbicide 3. Pagbuo ng Suliranin - Paano ang maka-agham na paraan ng pagaalaga ng isda? 4. Karanasan sa Pagkatuto 4.1 Papanoorin rig palabas (film showing) o dili kaya papakinigin sa isang taong sanggunian ang mga bata tungkol sa maka-agham na pamamaraan ng pag-aalaga ng isda. 4.2 Talakayin ang napanood o napakinggan. 4.3 Ipabasa ang dahon 171-178 ng Batayang Aklat para sa karagdagang kaulaman. 44. Bigyan ng pagkakataong mag-usap-usap ang mga magkakapangkat kung paano nila isasakatuparan ang kanilang plano. C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat - Masabi ng mga bata ang nilalaman ng "Tandaan Mo," dahon 178 ng Batayang Aklat. IV. Pagtataya: Punan ng kaulang tsek ang iyong sagot. Uri ng Pakikilahok 1. Nakikiisa ba ang lahat sa paggawa ng mga itinakdang Gawain? 2. Naging maingat bas a paggawa ng itinakdang Gawain? 3. Nasunod ba ang mga panuntunang pangkaligtasan at pangkalusugan. 4. Nagpamalas ban g kasiglahan at kasiyahan sa paggawa? 5 Mga Panuntunan 3 1

V. Takdang-Aralin: 1. Magpasulat ng kani-kaniyang karanasan tungkol sa pag-aalaga ng isda. Ipasulat din kung anong mabuting plag-uugali ang nalinang sa pag-aalaga ng isda. 2. Ipasalaysay sa klase ang kasiyahang natamo o naramdaman sa ginawang pag-aalaga. Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ________________________

EPP VI
Date: ____________ I. Layunin: 1. Makapag-ani at makapagbenta ng isdang inaalagaan sa wastong pamamaraan. 2. Masunod ang mga umiiral na pamamalakad tungkol sa pagbili ng isdang inani. 3. Maisagawa ang pagtutuos/pagkukuwenta gg pinagbilihan.

II. Paksang Aralin: Pag-aani, Pagbibili, at Pagtutuos ng Produktong Isda a. Bilang ng araw - 2 b. Kagamitan - Mga Larawan, mga pamphlets/resource materials tungkol sa paksa c. Sanggunian - Batayang Aklat, dahon 180-182 III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pagsasanay - Ipaisa-isa ang mga salik sa pag-aalaga ng isda. 2. Balik-aral - Magbigay ng maka-agham na paraan ng pag-aalaga ng isda. B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak - Hayaang mag-ulat ang rnga lider ng bawat pangkat tungkol sa kalagayan ng kanilang alagang isda. 2. Tasalitaan anihin lambat bingwit 3. Paghuo ng Suliranin - Tingnan ang mga tanong sa "Alamin Mo," dahon 182 ng Batayang Aklat. 4. Karanasan sa Pagkatuto 4.1 Pagtatalakayan tungkol sa: - Pag-aani ng isda tulad ng tilapia, hito at karpa. - Pagbibili ng mga aning isda. - Pagtutuos ng kita. 4.2 Pagtutuos ng mga bata sa kita ng pag-aalaga ng isda. C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat - Masabi ang nilalaman ng "Tandaan Mo," dahon 182 ng Batayang Aklat. IV. Pagtataya: Punan ng wastong salita ang bawat patlang. Piliin ang sagot sa lupon ng salita sa ibaba. uri tilapia lambat maramihan 80-100 gramo panahon 1. Ang pag-aani ng isda ay maaring gawin sa pamamagitan ng paggamit ng _______ 2. Maaari nang anihin ang mga alagang. isda kung ito ay tumitimbang ng __________ 3. Kung ang inaning isda ay ipagbibili sa mga tindera sa palengke, ito ay binibili nang _________ 4. Ang takdang panahon ng pag-aani ng isda ay batay sa ___________ nito. 5. Ang _________ay isang uri ng isda na madaling alagaan kahit sa likod-hahay. V. Takdang-Aralin: Pagawain ng isang sanaysay ang mga mag-aaral tungkol sa mga karanasan at kaalamang natamo sa pag-aalaga ng isda.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ________________________

EPP VI
Date: ____________ I. Layunin: 1. Maipaliwanag ang kahalagahan ng iba't ibang gawaing industriya sa ikauunlad ng mag-anak, pamayanan, at bansa. 2. Matukoy ang mga hanaphuhay sa gawaing pang-industriya. 3. Makapili ng isang mapagkakakitaang gawain.

II. Paksang Aralin: Iba't Ibang Gawaing Pang-industriya a. Bilang ng araw - l b. Kagamitan - Mga larawan ng iba't ibang lawak sa industriya c. Sanggunian - Batayang Aklat, dahon 189-190 III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pagsasanay - Papagbigayin ang mga bata ng iba't ibang hanapbuhay na matatagpuan sa pamayanan. 2. Balik-aral - "Ano ang nagagawang tulong ng mga hanapbuhay sa mag-anak at pamayanan?" B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak - Magpakita ng mga larawan ng iba't ibang lawak sa gawaing industriya. Ipalarawan sa mga bata ang bawat isa. 2. Talasalitaan pagkamulat pagkaakit makamit 3. Pagbuo ng Suliranin 3.1 Anu-ano ang mga lawak ng gawaing pang-industriya? 3.2 Anu-ano ang raga hanaphuhay na sakop ng mga gawaing pang-industriya? 4. Karanasan sa Pagkatuto 4.1 Magpakita ng mga larawan ng iba't ibang gawaing pang-industriya. 4.2 Isulat ang mga lawak sa pisara. Ipasulat ang proyektong maaaring gawin sa ilalim ng bawat pamagat. 4.3 Pagmasirin ang mga bata sa kanilang paligid. Ipatala ang iba't ibang gawaing industriyang kanilang nakita. Ipaulat sa klase. C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat - Gabayan ang mga bata na bumuo ng mga kaisipan tungkol sa aralin. Ipabasa "Tandaan Mo," dahon 190 ng Batayang Aklat. IV. Pagtataya: Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot. _____ 1. Aug siring pang-industriya ay napapalooban ng mga gawaing __________. a. kawili - will at kapaki-hakinahang b. mapagkakakitaan c. mainam na hanaphuhay d. lahat ng nabanggit _____ 2. Ang paglalala ng pamaypay, paggawa ng basket, at sombrero ay mga gawaing _________. a. elektrisidad c. metal b. kamay d. kahoy

V. Takdang-Aralin: 1. Ipasagot ang "Subukan Mo," dahon 190-192 ng Batayang Aklat. 2. Ipatala sa mga bata ang mga materyales na matatagpuan sa kanilang pamayanan na maaaring gawing proyekto. Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ________________________

EPP VI
Date: ____________ I. Layunin: 1. Matukoy ang iba't ihang uri ng kasangkapan sa paggawa. 2. Matalakay ang angkop na gamit ng bawat isa.

II. Paksang Aralin: Mga Kasangkapan sa Paggawa a. Bilang ng araw - 1 b. Kagamitan - Mga tunay na hagay c. Sanggunian - Batayang Aklat, dahon 193-196 III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pagsasanay - Ipalarawan sa mga bata ang mga gawain ng mga taong ito: tubero karpintero mekaniko mananahi electrician 2. Balik-aral - "Anu-ano ang mga lawak ng gawaing pang-industriya?" B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak - Itanghal sa mesa ang iha't ihang kasangkapan. Tun^awag ng rnga hatang kayang matukoy ang pangalan rig alga kasangkapan. 2. Talasalitaan katam sinsil lanseta kikil 3. Paghuo ng Suliranin 3.1 Anu-ano ang mga kasangkapan sa paggawa? 3.2 Anu-ano ang gamit ng bawat isa'? 4. Karanasan sa Pagkatuto 4.1 Isa-isang pangalanan ang mga kasangkapan. Hikayatin ang mga bata na magbigay ng mga palagay kung saan ito ginagamit. 4.2 Talakayin ang wastong gamit at pangangalaga ng mga kasangkapan sa paggawa. Ipakita ang wastong paggamit ng kasangkapan. 4.3 Magpagawa ng talaan ng mga kasangkapan sa mga bata. Ipasuri sa mga Bata ang mga kasangkapan ayon sa tamang pamagat at gamit nito. C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat - Ipalagom ang mga natutunan sa leksiyon. Ipabasa ang "Tandaan Mo," dahon 196 ng Batayang Aklat. IV. Pagtataya: Piliin ang taniang sagot. 1. Pangmarka sa proyektong yari sa metal. (lapis, brad awl, granil) 2. Pamutul at pangtistis ng kahoy. (pait, katam, lagari) 3. Pamputol at pangpilipit ng kawad na idinudugtong. (plais, lanseta, lagari) 4. Pangpihit ng mga turnilyo. (martilyo, disturnilyador, plais) 5. Pambutas ng kahoy. (barena, iskwala. Pait)

V. Takdang-Aralin: 1. Ipaguhit ang mga kasangkapang napag-aralan at gawin itong album. Sumangguni sa Batayang Aklat, dahon 193-195. 2. Magpasaliksik sa mga Bata kung anu-ano ang mga pangkalusugan at pangkaligtasang gawi sa paggawa. Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ________________________

EPP VI
Date: ____________ I. Layunin: 1. Maibigay ang kahalagahan ng plano ng proyekto. 2. Matukoy ang mga bahagi ng plano ng proyekto.

II. Paksang Aralin: Pagbabalak ng Gawain o Proyekto a. Bilang ng araw - l b. Kagamitan - Plano ng proyekto c. Sanggunian - Batayang Aklat, dahon 199-205 III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pagsasanay - Magpabuo ng mga salita na may kinalaman sa salitang nasa kahon. Ipagamit ito sa pangungusap. PAGGAWA 2. Balik-aral - Ipaisa-isa sa mga bata ang mga proyektong maaaring gawin sa bawat lawak ng gawaing pang-industriya. B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak - "Tanungin ang mga bata kung anu anong materyales ang makikita sa pamayanan. Isulat ang mga ito. 2. Talasalitaan plano mahalaga gabay masusi 3. Pagbuo ng Suliranin - Paano ang wastong hakbang sa pagbubuo ng plano ng proyekto? 4. Karanasan sa Pagkatuto 4.1 Mula sa rnga materyales na itinala sa pisara papiliin ang mga Bata ng kanilang gagawing proyekto. 4.2 Isa-isang talakayin ang mga hakhang sa paggawa ng plano. a. Pagpili ng kapaki-pakinabang na gawain b. Paglikha ng disenyo c. Paggawa ng talaan ng mga materyales at kagamitan d. Pagtatala ng mga hakbang e. Pagpapahalaga sa nabuong proyekto 4.3 Pagawain ang mga bata ng plano ng proyekto para sa gawaing pang-industriya. Ipabasa ang halimbawa sa dahon 199-205 ng Batayang Aklat. C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat - Gabayan ang mga bata na bumuo ng kaisipan. Ipabasa ang "Tandaan Mo," dahon 205 ng Batayang Aklat. IV. Pagtataya: Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot. 1. Sa pagpaplano, maiiwasan ang ___________. a. pagkakamali sa paggawa b. pag-aaksaya ng pera, oras, lakas, at materyales c. pag-uulit-ulit sa paggawa d. lahat ng nabanggit

2. Ang kabuuang anyo ng gagawing proyekto ay makikita sa __________. a. layunin c. talaan ng materyales b. krokis d. wala sa nabanggit V. Takdang-Aralin: 1. Ipatapos ang sariling plano ng proyekto. 2. Ipatala ang mga materyales na patapon na maaari pang pakinabangan. Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ________________________

EPP VI
Date: ____________ I. Layunin: 1. Matukoy ang mga pangkalusugan at pangkaligtasang gawi sa paggawa. 2. Makasunod sa panuntunang pangkaligtasan at pangkalusugan na kaugnay ng paggawa.

II. Paksang Aralin: Pangkaligtasan at Pangkalusugang Panuntunan sa Paggawa a. Bilang ng araw - 1 b. Kagamitan - Tsart, flash cards c. Sanggunian - Batayang Aklat, dahon 207-208 III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pagsasanay - Laro: Pahulaan sa isang mag-aaral ang mga kasangkapang ilalarawan ng isa pang mag-aaral. 2. Balik-aral - Pagbigayin ang mga bata ng tatlong halimbawa ng mga kagamitan ng isang: karpintcro tubero electrician rnananani magsasaka B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak - Ipabasa sa mga bata ang kasabihang "May lugar para sa lahat ng bagay at ang lahat ng bagay ay dapat nasa kaniyang lugar." 2. Talasalitaan ligtas makaiwas maingat angkop 3. Paghuo ng Suliranin - Anu-ano ang mga pangkaligtasan at pangkalusugang gawi sa paggawa? 4. Karanasan sa Pagkatuto 4.1 Balikang muli ang kasabihan. Hikayatin ang mga bata na magbigay ng opinyon tungkol sa kasabihan. 4.2 Magpakita ng mga larawan ng maayos na pagkakasalansan ng mga kagamitan sa kabinet o lalagyan. Tanungin ang mga Bata kung ano ang masasahi nila sa pagkakaayos ng mga kasangkapan. 4.3 Talakayin ang mga panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan sa paggawa. 4.4 Bumuo ng mga pangkaligtasan at pangkalusugang panuntunan sa paggawa na dapat sundin. 4.5 Ipasipi ang mga pangkalusugan at pangkaligtasang panuntunang nabuo. C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat - Gabayan ang mga bata sa paglalagom. Ipabasa ang "Tandaan Mo," dahon 208 ng Batayang Aklat. IV. Pagtataya: Punan ang puwang ng tamang sagot. 1. Maglaan ng ____________ para sa kasangkapan. 2. Ang __________ ay maiiwasan sa maingat na paggawa. 3. Iwasan ang paglalagay ng mga ___________ at matutulis na kasangkapan sa gilid ng mesa. 4. Ituon ang ___________ sa ginagawa upang maiwasan ang sakuna. 5. Laging ______________ ang mga pangkaligtasan at pangkalusugang panuntunan sa paggawa.

V. Takdang-Aralin: 1. Papiliin ang mga bata ng produktong gagawin. Hayaan silang magsaliksik ng mga hakbang kung paano ito bubuuin. 2. Basahin ang mga halimbawa ng proyektong maaaring gawin sa Batayang Aklat, dahon 201-204.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ________________________

EPP VI
Date: ____________ I. Layunin: 1. Makasunod sa wastong hakbang ng pagbuo ng gawain tulad ng pagsusukat, pagpuputol, pagpapakinis, pagbubuo, at pagtatapos. 2. Makalikha ng disenyo o krokis ng proyekto.

II. Paksang Aralin: Mga Hakbang sa Pagbubuo ng Gawain a. Bilang ng araw - 8-10 b. Kagamitan - Mga kagamitan sa paggawa, ng mga tunay na bagay, larawan, at iba pa. c. Sanggunian - Batayang Aklat, dahon 211-216 III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pagsasanay - Ipasulat sa mga bata ang mga pangkaligtasan at pangkalusugang panuntunan sa paggawa ng proyekto. 2. Balik-aral - Magpabigay ng halimbawa ng pangkaligtasan at pangkalusugang pamantayan sa paggawa. B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak - Pagpapakita ng mga modelo rig proyckto. 2. Talasalitaan disenyo krokis 3. Pagbuo ng Suliranin - Anu-ano ang mga hakbang sa pagbubuo ng proyekto? 4. Karanasan sa Pagkatuto 4.1 Ipakita ang mga modelo ng proyekto. 4.2 Talakayin ang raga sumusunod: a. larawan ng bawat hakbang sa pagbuhuo ng proyekto b. mga kakailanganing gamit 4.3 Hayaang pumili ang mga bata ng kanilang proyektong gagawin. 4.4 Ipabuo ang plano ng proyekto. Gabhayan ang mga bata sa paggawa ng disenyo o krokis ng proyekto. 4.5 Ibadyet ang oras upang ang proyekto ay matapos ng mga bata sa takdang araw. C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat - Ipabasa ang "Tandaan Mo," dahon 216 ng Batayang Aklat. IV. Pagtataya: Isulat ang titik ng tamang sagot. 1. Dalawa ang sistema ng pagsusukat ang karaniwang ginagamit. Ito ay ang sistemang Metriko at _________. a. Sistemang Aleman c. Sistemang Ingles b. Sistemang Hapones d. Sistemang Arabic 2. Ang mga sumusunod ay pamutol ng kahoy maliban sa _____________. a. ripsaw c. backsaw b. crosscut saw d. hand drill V. Takdang-Aralin: 1. Ipadala ang proyekto araw-araw at ipagpatuloy ang di-natapos na gawain.

2. Sumangguni sa Batayang Aklat, dahon 211-215 sa pagbubuo ng proyekto.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ________________________

EPP VI
Date: ____________ I. Layunin: 1. Makagamit ng mga instrumento sa pagtataya sa pagmamarka ng sariling gawa o kamag-aral. 2. Maipakita ang katapatan sa pagpapahalaga ng sariling gawa.

II. Paksang Aralin: Pagpapahalaga sa Natapos na Proyekto a. Bilang ng araw - I b. Kagamitan - Mga evaluative instruments sa chart c. Sanggunian - Batayang Aklat, dahon 219-222 III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pagsasanay - Bilang pagsasanay magpapakita ng larawan ng isang 1 kagamitan ang isang mag-aaral at ipapakilala ito sa mga kamagaral. 2. Balik-aral - Ipaisa-isa sa mga bata ang mga hakbang sa pagbuhuo ng proyektong napili. B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak - Itanong kung, handa na ang klase sa nakatakdang gawain. "Talakayin ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa natapos na proyekto. 2. Talasalitaan pagtataya rubric 3. Pagbuo ng Suliranin - Bakit mahalaga ang pagpapahalaga sa natapos na proyekto? 4. Karanasan sa Pagkatuto 4.1 Pumili ng isang proyekto na maayos na naisagawa. Pahalagahan ito sa tulong ng mga hata gamit ang isa sa rubric sa dahon 220 ng Batayang Aklat. 4.2 Ipakita ang napiling instrumento sa pagtataya na gagamitin. 4.3 Ibigay ang Panuto sa paggamit nito. 4.4 Hayaang pahalagahan ng mga bata ang sarili nilang gawa. 4.5 Ipapasa matapos ang gawain. C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat - Masabi ang nilalaman ng "Tandaan Mo," dahon 222 ng Batayang Aklat. IV. Pagtataya: Ipasagot ang "Suhukan Mo," dahon 223 ng Batayang Aklat. V. Takdang-Aralin: Ipalista ang mga nagastos sa pagbubuo ng proyektong ginawa.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

EPP VI
Date: ____________ I. Layunin: 1. Makagawa ng imbentaryo ng nagastos at kinita ng pangkat sa kanilang maliit na negosyo. 2. Makapagkuwenta ng presyong pambenta nang wasto.

II. Paksang Aralin: Pagtutuos ng Ginastos at Kikitain sa Proyektong Naipagbili a. Bilang ng araw - 1 h. Kagainitan - Listahan ng gastos, manila paper para sa imbentaryo c. Sanggunian - Batayang Aklat, dahon 224-226 III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pagsasanay Bumuo rig niga kaisipan gamit ang rnga salitang ito: proyekto plano ng proyekto rubric 2. Balik-aral - Pabalik-aralan ang kahulugan ng puhunan, gastos, at tubo. B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak - Mappaulat sa mga lider sa pag-unlad ng kanikanilang maliit na negosyo ayon sa: a. bilang ng proyekto na nagawa b. gastusin c. sinu-sino ang mga gumagawa 2. Talasalitaan presyong pambenta imbentaryo 3. Pagbuo ng Suliranin 3.1 Ano ang imbentaryo? 3.2 Paano ang wastong pagkuwenta ng presyong pambenta? 4. Karanasan sa Pagkatuto 4.1 Ipaliwanag kung paano ang wastong pagkuwenta ng presyong pambenta. 4.2 Ipagawa ang pagtutuos ng presyong pambenta ng kanilang proyekto. 4.3 Talakayin ang kahalagahan ng imhentaryo ng paninda. 4.4 Ipakita ang pag-iimbentaryo na nakasulat sa manila paper. Ipaliwanag kung paano bhubuuin ito ayon sa kanilang pagbebentang isasagawa. C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat - Ipaulit ang katuturan ng puhunan, gastos, tubo, at iba pa. IV. Pagtataya: Ipasagot ang "Subukan Mo," dahon 226 ng Batayang Aklat. V. Takdang-Aralin: 1. Pasimulan ang pagbehenta ng natapos na mga proyekto. 2. Tiyaking magkaroon ng maingat na pagtatala ng mga benta at gastos. Sumangguni sa Batayang Aklat, dahon 224-226.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ________________________

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.