FILIPINO VI

Date: ______________ I. Layunin:  Naililipat ang imporrnasyong napakinggan tungo sa ioa pang anyo/medhum e.g. pagguhit, gray, tsart, atbp. Pagpapahalaga: Maging palakaibigan II. Paksang Aralin Paglilipat nang Wasto ng mga Pangangkop at Pangatnig sa Tambalan at Hugnayang Pangungusap Sanggunian: Kagamitan: Lunsaran: BEC-PELC Pakikin. . 48 Pagsasalita d. 48 Gintong Aklat sa Wika pahina 191-194, 195-200 aklat, larawan Sanaysay

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik-aral: Pagwawasto ng sagot sa takdang aralin ng nakaraang aralin. 2. Pagganyak: Sino sa inyo ang nakaranas ng magtinda sa palengke? Magbigay ng mga paninda o produkto na inyong naitinda. B. Paglalahad: 1. Pamantayan sa pakikinig 2. Babasahin ang isang sanaysay tungkol sa "Pandaigdigang Kalakalan" C. Pagtalakay: 1. Pagsagot sa mga tanong a. Paano nag-uugnayan ang mga bansa? b. Anong mga paninda ang iniluluwas ng Pilipinas sa ibang bansa? c. Anong mga paninda any ating inaanykat sa ibang bansa? 2. Pagsulat ng reaksyon. D. Paglalahat: Mainam ba ang pakikipagkalakalan sa ibang bansa? Ang ganitong paguugnayan ba ay nakatutulong sa pagunlad ng kabuhayan ng bawat bansa? E. Paglalapat: Ano ang pakikipagkalakalan? Anu-ano ang mga dapat isaalang-alang sa pakikipagkalakalan? Magbigay ng reaksyon. F. Pagsasanib Kasanayan: Suriin kung paano pinagkabit ang sumusuned na mga saiita. una_ panahon kanila_ bansa produkto_ yari

G. Pagsasanay: Isulat ang pang-angkop na na, ng, g sa linya. 1. Intsik__mabait 2. dakila__ina 3. magsasaka __ masipag 4. paaralan _ mahusay 5. langit__maaliwalas IV. Pagtataya: Pag-ugnayin ang mga salita sa pamamagitan ng paggamit ng pang-angkop na na, ng at g. 1. bansa _ Pilipinas 2. bayan _ sinilangan 3. magiting _bayani 4. mabango _bulakiak 5. sariwa _hangin V. Takdang-Aralin: Sumulat ng talata na binubuo ng 5 pangungusap na ginagamit ang pangangkop na na, ng at g. Pumili ng isa sa sumusunod na paksa.  Pagtangkilik sa Sariling Atin  Ang Turismo sa Ating Bansa  Pakikipagkaibigan sa Taga-Ibang Bansa

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

FILIPINO VI
Date: ______________ I. Layunin  Natutukoy sa mga pahayag nanapakinggan ang nagpapayo, nagbababalo, nangbihikayat, negbibigay ng maaandang intensyon, atbp.  Nagagamit arg mga pang-abay na ingklitik gaya ng pa, raw/daw, yata, nga, din, rin, muna Pagpapahalaga: Mabuting psangtanggap sa panauhin; Mapitagan

II. Paksang Aralin Pagtukoy sa mga Pahayag na Napakinggan ang Nagpapayo, Nagbababala, Nanghihikayat. Nagbibigay ng Magandang Intensyon, atbp Paggamit ng mga Pang-abay na Inglitik Gaya ng pa, raw/daw, yata, nga, din, rin, muna Sanggunian: Kagamitan: BEC-PLC Pakikinig d. 47 Pagsasalita d. 47 mga larawan, tsart, aklat

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik-aral: Pangkatin ang mga bata at pagpaligsahan sa pagbibigay ng mga sugnay na pang-abay na pamanahon, panlunan at pamaraan. Magparamihan ng mga ibibigay na halimbawa. Ang pangkat na may pinakamaraming naibigay ang siyang panalo.. 2. Pagganyak: Paano kayo kung tumanggap ng panauhin lalo na kung wala ang matatanda sa bahay? B. Paglalahad: Basanin ang usapan at alamin ang gamit ng mga katagang ito. “Pagsalubong sa Panauhin” C. Pagtalakay: 1. Sino and darating sa paaralan? 2. Bakit bumisita ang Hapon? 3. Paano nila babalitaan ang panauhin? 4. Anu-anong mga katagang pang-abay ang ginagamit sa usapan? D. Paglalahat: Paano ang paggamit ng mga pangabay na ingklitik gaya ng pa, raw/daw, yata, nga, din, rin, muna sa pangungusap? E. Pagsasanay: Tukuyin ang ingklitik na ginamit sa talataan at ipaliwanag ang gamit nito. Naniniwala ka ba sa aswang at kapre? Ang mga ito raw ay lumalabas kung gabi sa lugar na maraming puno. Ang aswang daw ay nagbabantay sa bahay na may nakatirang buntis. Inaabangan daw nito ang isisilang na sanggol. Mainam no pangontra raw sa aswang ay bawang. Ang kapre naman ay nag-aanyong malaking hayop, tila aso yata o kabayo na humaharang daw sa daan. Ang mga to nga kaya ay totoo? Mainam na makita muna bago maniwala.

IV. Pagtataya: Gamitin ang angkop na pang-abay na ingklitik sa mga pangungusap. (Isang usapan ng magkapatid) Tintin: Jenny: Tintin: Jenny: Tintin: daw/raw Magkaroling Tayo Ate, sasama ka ba sa karoling? Sivempre _______ para makatulong sa pagbibigay ng pamasko sa mahihirap. Mamaya ________ ang simula ng karoling. At rnagtatapos ________ sa bisperas ng Pasko. Aalis ________si Inay kaya mabuti ________ magpaalam tayo. pa na nga din/rin naman muna yata

V. Takdang-Aralin: Sumulat ng isang usapan tungkol sa paghahanda ng palatuntunan sa pagtatapos na ginagamit ang mga pangabay na ingklitik tulad ng mga sumusunod:

daw/raw din/rin pa muna

nga yata na naman

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

FILIPINO VI
Date: ______________ I. Layunin:  Napipili ang pinakaangkop na ekspresyon/pananalita sa pagpapahayag ng pansarling puna o saloobin  Nakasusulat ng isang lagom tungkol sa mabuti at rnasamang dulot ng teknolohiya Pagpapahalaga: Magalang na pananalita sa kapwa II. Paksang Aralin Pagpili ng Pinakaangkop na Ekspresyon Pananalita sa Pagpapahayag ng Pansariling Puna o Saloobin Sanggunian: Kagamitan: Lunsaran: BEC-PELC Pagsasalita 28 d. 47; Gintong Aklat sa Wika 6 pahina 89-93 aklat Balita

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik-aral: Magbigay ng sariling reaksyon tungkol sa patuloy na pagtaas ng gasolina. 2. Pagganyak: Paano mo kaya maibibigay ang pansariling puna o saloobin na hindi ka makakasakit ng damdamin ng iyong kapwa? B. Paglalahad: Basahin ang balita. C. Pagtalakay: 1. Ano Batas sa Pagluluntian? 2. Bakit mahalaga ang batas na ito? 3. Anu-ano ang mahahalagang kautusan ng batas? 4. Ano ang pinagbatayan ng batas na ito? 5. Sa iyong palagay, paano makatutulong ang batas na ito sa mga mamamayan? D. Paglalahat: Ipaliwanag kung paano ang tamang pagpili ng pinakaangkop na ekspresyon/ pananalita sa pagpapahayag ng pansariling puna o saloobin. E. Paglalapat: Pangkatin ang mga bata sa apat. Sumulat ang bawat pangkat ng puna o saloobin tungkol sa mabuti o masamang dulot ng teknoiohiya. IV. Pagtataya: Ibigay ang pinakaangkop na ekspresyon/ pananalita sa pagpapanayag ng pansariling puna o saloobin sa sumusunod na paksa. Gumamit ng magagalang na pananalita.

1. 2. 3. 4. 5.

Paghahanda nang labis ng mga Pilipino kung pista Pagmamano sa mga matatanda tuwing orasyon Paniniwaia sa multo Pagiging malapit ng mga kasapi ng mag-aanak sa isa't isa Pagtutulungan sa oras ng sakuna o sa gawain sa baranggay

V. Takdang-Aralin: Makinig ng mga balita sa radyo o telebisyon. lulat sa klase ang sariling puna o saloobin mo sa narinigna balita.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

FILIPINO VI
Date: ______________ I. Layunin:  Nagagamit ang mga sugnay na pang-abay na pamanahon, panlunan at pamaraan  Naililipat ang impormasyong napakinggan tungo sa iba pang anyo/medium e.g. pagguhit, grap, tsart, atbp. Pagpapahalaga: Pagtanaw ng utang na loob II. Paksang Aralin Paggamit ng mga Sugnay na Pang-abay sa Pamanahon, Panlunan at Pamaraan Paglipat ng Impormasyong Napakinggan Tungo sa Iba Pang Anyo/Medium e.g. Pagguhit, Grap, Tsart atbp. Sanggunian: Lunsaran: BEC-PELC Pagsasalita 29 d. 47; Gintong Aklat sa Wika 6 pahina 170-175 Landas sa Wika, p. 167-173 kuwento, tugma

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pagganyak: Paano tayo gumagamit nang malinaw at angkop na pananalita? Nauunawaan mo ba ang pagsasalaysay ng iyong kausap? 2. Pagtatakda ng Layunin: Natatandaan mo ba ang tugmang ito? Ang watawat ay pambansang sagisag Dapat nating igalang at pangalagaan Habang inaawit ang Lupang Hinirang. Tayo ay tumigil sa ating paglalakad. Kailan daw tayo dapat tumigil sa paglalakad? B. Paglalahad: Pagbasa ng kuwento, “Ang Mangingisda”. Pinatnubayang pagbasa na may pag-iisip 1. Paano tinulungan ni Urashima an oagong, 2. Paano gumanti ang pagong sa kanya? 3. Ano ang ipinagkaloob kay Urashima ng prinsesa? 4. Bakit ayaw pabuksan ng prinsesa ang kahitang ihinigay sa kanya? 5. Makabalik pa kaya Si Urashima sa palasyo? Bakit? C. Pagtalakay: 1. Pagtalakay sa binsa Pagsagot sa mga tanong na may pag-iisip 2. Piliin ang mga sugnay na pang-abay na ginamit sa mga pangungusap na hinago sa kuwento. Isulat ang inyong sagot sa loob ng tsart. Tngnan ang halimhawang pormat.

Panlunan Saan sa harap

Pamaraan Paano bigla

Pamanahon Kailan isang tanghali

1. Nanirahan si Urashima sa isang maliit na nayon na nasa bansang Hapon. 2. Nang siya'y pauwi sa kanilang tahanan, naraanan niya ang isang batang binabato ang pagong. 3. Naglakbay si Urashima na nakasakay sa likod ng pagong. D. Paglalahat: Anu-ano ang mga sugnay na pang-abay? E. Paglalapat: Sabihin kung ang may salungguhit na mga sugnay na pang-abay sa bawat pangungusap ay pamaraan, panlunan o pamanahon. 1. Pabulong na nagdasal ang bata. 2. Lumuhod siya sa harap ng altar. 3. Mataimtim siyang nagdasai. IV. Pagtataya: Gamitin sa pangungusap ang mga pang-abay na pamaraan, panlunan at pamanahon. 1. sa tabi ng daan 2. magalang 3. sa susunod na linggo 4. sabay-sabay 5. sa kabilang kuwarto V. Takdang-Aralin: Sumulat ng isang talata tungkol sa mga gawain mo sa araw-araw. Maaaring ito ay sa bahay o sa paaralan. Ilarawan kung paano, saan at kailan mo ito ginagawa. Lagyan ng angkop na pamagat.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

FILIPINO VI
Date: ______________ I. Layunin:  Nagagamit ang mga pang-abay na ingklitik gaya ng pa, raw/daw, yata, nga, din, rin, muna  Nakasusulat ng isang usapan tungkol sa paghahanda ng palatuntunan Pagpapahalaga: Masayang Pagsalubong sa panauhin II. Paksang Aralin Paggamit ng rnga Pang-abay ng Ingiiktik gaya ng pa, raw; daw, yata, nga, din, rin, muna Pagsuiat ng Isang Usapan Tungkol sa Paghahanda ng Palatuntunan Sanggunian: Kagamitan: BEC-PELC Pagsasalita 30 d. 47; Gintong Aklat sa Wika 6 pahina 176-179 aklat, tsart

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik-aral: Sabihin ang mga sugnay na pang-abay na ginamit sa mga pangungusap. 1. Ang gawain ay gumagaan kapag tayo'y nagtutulungan. 2. Mura ang gulay na nabibili sa malihit na tindahan sa gilid ng simbahan. 2. Pagganyak: Paano nya ipinakikita ang masayang pagsalubong sa inyong bisita? Ipakta ng aktwal. B. Paglalahad: Basahin ang usapan at aiamin ang ginamit na mga kataga. “Pagsalubong sa Panauhin” (nakasulat sa tsart) C. Pagtalakay: 1. Sino ang darating sa paaralan? 2. Bakit burnisita ang Hapon? 3. Paano nila babatiin ang panauhin? D. Paglinang na Kasanayan: Mga Karagdagang tanong: 1. Anu-anong mga kataga ang ginamit sa usapan? 2. Ano ang gamit ng mga katagang ito sa pangungusap? E. Paglalapat: Ipaliwanag ang pang-abay na ingkiitik. Tandaan: Ang mga katagang pang-abay ay tinatawag na ingkliak. May iba-ibang kahulugan ang mga inglitik ayon sa pagkakagamit sa pangungusap. Ang daw raw ay panada sa di tuwirang pahayag. Ito ay nagsasaad na ang pangungusap ay sinabi ng iba at hindi ang nagsasalita. Ang daw ay nagiging raw kapag ang sinusundang salita ay nagtatapos sa patinig.

F. Pagpapayamang Gawain: Pangkatin ang mga bata sa apat. Gumawa ang bawat pangkat ng maikling usapan ng magkapatid ayon sa paggamit ng pang-abay na ingklitik sa mga pangungusap. IV. Pagtataya: Guhitan ang mga ingkiitik na ginamit sa talataan. Naniniwala ka ba sa aswang at kapre Ang mga ito raw ay lumalabas kung gabi si Lugar na maraming puno. Ang aswang day ay nagbabantay sa bahay na mga nakatirang buntis. Inaabangan daw nito ang isisilang na sanggol. Mainam na, pangontra raw sa aswang ay bawang. Ang kapre naman ay nag-aanyong malaking hayop, tila aso yata o kabayo na humaharang daw sa daan. Ang mga ito nga kaya ay totoo? Mainam na Makita muna bago maniwala. V. Takdang-Aralin: Sumulat ng isang usapan tungkol sa paghahanda ng palatuntunang pamasko na ginagamit ang mga pang-abay na ingklitik.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

FILIPINO VI
Date: ______________ I. Layunin:  Nagagamit ang sugnay na pang-abay sa pagtalakay sa mga kamalayang pandaigdig  Naisusulat ang mga tauhan, tagpuan pangyayari at wakas ng kuwento Pagpapahalaga: Paggawa ng kabutihan sa kapwa II. Paksang Aralin Paggamit ng mga Sugnay na Pang-abay sa Pagtalakay sa mga Kamalayang Pandaigdig Pagsulat ng mga Tauhan, Tagpuan, Pangyayari at Wakas ng Kuwento Sanggunian: Lunsaran: BEC-PELC Pagsasalita 31 d. 48; Gintong Aklat sa Wika 6 pahina 180-183 Kuwento

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik-aral: Magbigay ng mga pangungusap na ginagamitan ng inglitik 2. Pagganyak: Mahilig ka bang magkuwento? Anu-ano ang kailangang gawin upang malting kawili-wili ang iyong kuwento sa mga nakikinig? B. Paglalahad: Basahin ang kuwento “Ang Mahiwagang Pinsel”. C. Pagtalakay: 1. Bakit hindi nakabili ng pinsel si Ma Lien? 2. Paano siya nagkaroon ng pinsel? 3. Paano nakatulong kay Ma Lien ang pinsel? 4. Anong aral ang natutuhan mo sa kuwento? D. Panlinang na Kasanayan: 1. Balikan ang kuwento. Hanapin ang mga pangungusap na ginagamitan ng sugnay na pangabay na pamanahon, panlunan at pamaraan. Itala ang mga sugnay sa ilalim ng pamagat na: Pamanahon Panlunan Pamaraan

E. Paglalapat: Ipaliwanag ang sugnay na pangabay sa pagtatalakay sa mga kamalayang pandaigdig. IV. Pagtataya: Lagyan ng angkop na mga sugnay na pang-abay ang sumusunod na pangunausap. 1. Dumating ang kapatid niya na nagtatrabano sa Saudi 2. Tinatapos ng mga may-aaral ang kanilang proyekto.

3. Ang mga tao ay nanonood sa palabas. 4. Pinalakpakan ng mga nanonood ang pag-awit ng babae. 5. Sumama ang bisita papuntang Baguio. V. Takdang-Aralin: Gamitin ang sumusunod na mga sugnay na pang-abay sa pangungusap. 1. dalawang taon na ang nakaraan 2. nang hindi nagpaalam 3. sa may daungan ng bayan 4. buong puso at isipan 5. sa loob ng dalawang araw

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

FILIPINO VI
Date: ______________ I. Layunin:  Natutukoy ang sugnay na pang-abay  Nagagamit ang ibat-ibang sugnay na pang-abay sa iba't-ibang gawaing komunikatibo Pagpapahalaga: Pagtitiipid sa tubig II. Paksang Aralin Pagtukoy sa Sugnay na Pang-abay Paggamit ng Iba`t-Ibang Sugnay na Pang-abay sa Iba't ibang Gawaing Komunikatibo Sanggunian: BEC-PELC Pagsasalita 32-33 d. 48; Gintong Aklat sa Wika 6 pahina 186-190 Landas sa Wika 6, pp. 179-184

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik-aral: Magbigay ng halimbawa ng sugnay na pang-abay at gamitin sa pangungusap. 2. Pagganyak: Nakakita na ba kayo ng mga nagra-rally? Saan ninyo ito nakita? Anu-ano ang dahilan ng kanilang pagra-rally? B. Paglalahad: Basahin ang "Rally sa Pagtitipid". C. Pagtalakay: 1. Bakit nag-rally ang mga mag-aaral sa Paaralang Bagong Barangay? 2. Ayon sa tagapagsalita sa pabatuntunan, ano ang dahilan ng kakapusan ng tubig sa panahon ng El Nino? 3. Anu-ano ang binanggit niyang mga gamit ng tubig? D. Pagsasanay: Magpangkat-pangkat kayong magkakamag-aral sa apat. Maghanda ng isang rally kaugnay ng pagdiriwang ng Buwan ng Pagtitipid. Pagkatapos, sumulat ng balita kaugnay ng rally na isinaaawa na ginagamit ang mga sugnay na pang-abay. E. Paglalahat: Ano ang sugnay na pang-abay? IV. Pagtataya: Sumulat ng patalastas na maaaring ipaskil sa paaralan upang makatulong ang mga mag-aaral sa pagtitipid ng tubig, kuryente at gamit sa paaralan. Gumamit ng sugnay na pang-abay. V. Takdang-Aralin: Bumuo ng 5 tips sa pagtitipid ng mga pera, kuryente at gamit sa paaralan. Gumamit ng sugnay na pang-abay.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

FILIPINO VI
Date: ______________ I. Layunin:  Nagagamit ng wasto ang mga pangangkop at pangatnig sa tambalan at hugnayang pangungusap  Nakasusulat ng talata na ginagamit ang mga pang-angkop at pangatnig Pagpapahalaga: Pandaigdigang Kalakalan II. Paksang Aralin Paggamit nang Wasto ng mga mga Pang-angkop at Pangatnig sa Tambalan at Hugnayang Pangungusap Sanggunian: Lunsaran: BEC-PELC Pagsasalita 34 d. 48; Gintong Aklat sa Wika 6 pahina 191-200 Kuwento

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik-aral: Ano ang sugnay na pang-abay? Magbigay ng halimbawa at gamitin sa pangungusap. 2. Pagganyak: Alin sa dalawang pahayag ang madalas bigkasin at magandang pakinggan?  Ang mga mamamayan na Bansa na Pilipinas at na Amerikano ay magkakaibigan  Ang mga mamamayan ng bansang Pilipinas at ng Amerkika ay magkakaibigan Anong pang-ugnay ang dapat gamitin upang maging madulas ang bigkas ng mga salita sa pangungusap. B. Paglalahad: Basahin ang sanaysay at kilalanin ang mga pang-ugnay na ginagamit. “Pandaigdigang Kalakalan” C. Pagtalakay: 1. Paano nag-uugnayan ang mga bansa? 2. Anong mga paninda ang iniluluwas ng Pilipinas sa ibang bansa? 3. Anong mga paninda an gating inaangkat buhat sa ibang bansa? 4. Mainam ba ang pakikipagkalakalan sa ibang bansa? Bakit? D. Paglalahat: Ano ang pagkakaiba ng gamit ng pang-angkop sa pangatnig? E. Paglalapat: 1. Pag-ugnayin ang mga salita sa pamamagitan ng paggamit ng pang-angkop na na, ng at g. a. bansa – Pilipinas b. bayan – sinilangan c. magiting – bayani

IV. Pagtataya: Gamitin nang wasto ang mga sumusunod na pang-angkop at pangatnig sa tambalan at hugnayang pangungusap. A. Pang-angkop 1. na 2. ng3. g B. Pangatnic 1. o 2. at 3. sa V. Takdang-Aralin: Bumuo ng 3 hugnayang pangungusap at 2 tambalang pangungusap. Gamitin ang maa pangangkop na na, ng ay g; at gamitin din ang mga pangatnig na na ng, sapagkat at kasi.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

FILIPINO VI
Date: ______________ I. Layunin:  Nasasabi at naipaliliwanag ang gamit ng mga pangatnig  Nabibigyang pasya ang mga kilos o gawi ng tauhan sa akda Pagpapahalaga: Pagkamasipag/Pagkamatiyaga; Mangarap ka

II. Paksang Aralin Pagsabi at Pagpaliwanag ng Gamit ng mga Pangatnig Sanggunian: Lunsaran: BEC-PELC Pagsasalita 35 d. 48; Gintong Aklat sa Wika 6 pahina 195-200 Kuwento

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik-aral: Batik-aral sa pang-angkop ay pangatnig. 2. Pagganyak: Kailangan ba ang isang batang katulad mo ay marunong mangarap? Ano ang iyong dapat gawin upang matupad ang iyong pangarap? B. Paglalahad: Basahin ang maikling kuwento “Natupad na Pangarap” C. Pagtalakay: 1. Bakit si Bitoy ang inaasahan ni Lolo Tonyo sa mga gawaing bukid? 2. Ano ang naisipang gawain ni Bitoy upang umasenso ang kanyang buhay? 3. Paano nakatulong ang mahiwagang buto sa pagtatrabaho ni Bitoy? D. Paglalahat: Ipaliwanag ang pangatning E. Paglalapat: Pangkatin ang mga bata sa apat. Gumawa ang bawat pangkat ng pangungusap ayon sa paggamit ng mgt pangatnig. IV. Pagtataya: Ipaliwanag ang sumusunod na mg pangatnig: 1. sapagkat 4. nang 2. upang 5. pati 3. subalit V. Takdang-Aralin: Bumuo ng 5 tagubilin upang makatapos ang pag-aaral. Gamitin ang mga pangatnig. Halimbawa: Magsikap sa pag-aaral kung nais magtagumpay

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

FILIPINO VI
Date: ______________ I. Layunin:  Nabibigyany pasiya ang maa kilos o gawi ng mga taunan sa kuwento  Nakasusulat ng pagiaiarawan tungkol sa imporrnasyong pandamdarnin sa akda o kuwentong binasa Pagpapahalaga: Ang pagtanggap ng katoohanan ay nagpapakita ng kababaang loob II. Paksang Aralin Pagbibigay Pasiya sa mga Kilos o Gawi ng mga Tauhan sa Kuwento Pagsulat ng Paglalarawan Tungkol sa Impormasyong Pandamdamin sa Akda o Kuwentong Binasa Sanggunian: Kagamitan: BEC-PELC Blg. 27 Pagbasa d. 47; Pagsulat d. 48; Hakbang sa Maunlad na Pagbasa d. 308-323 tsart, plaskard

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik-aral: Sundin ang sumusunod na panuto at tingnan kung ano ang inyong mabubuo. 1. Kumuha ng isang papel. 2. Isulat sa bandang kaliwa sa unang linya ang pangalan sa malalaking titik. 3. Sa bandang kanan ay isulat ang petsa ngayon. 4. Gumuhit ng malaking bilog sa gitna ng papel. 5. Laggyan ng dalawang malihit na tatsulok ang magkabilang panig ng bilog. 6. Gumuhit ng dalawang maliliit na parisukat sa bandang itaas sa loob ng bilog. 7. Gumuhit ng maliit na bangka sa bandang ibaba sa boob ng bilog. 2. Pagganyak: Sino sa inyo ang ulila na sa ina subalit gusto pang magkaroon ng mga kapatid? 3. Pagpapalawak ng Talasalitaan: Ibigay ang kahulugan ng salitang may salungguhit. 1. Napaiyak siya sa ipinagtapat ng kanyang ina. 2. Lalo na siyang nalungkot sa kanilang nalaman. 3. Sila’y nakatingin sa kaniya 4. Pagtatakda ng Layunin: Isulat sa tsart ang maaaring maging kilos o gawi ng mga sumusunod: Ama Ina Anak B. Paglalahad: Pagbasa sa isang maikling kuwento na may wastong bigkas at damdamin. C. Pagtalakay: Sagutin ang mga tanong: Salungguhitan ang sagot. Anong pangyayari ang nagpapatunay na:

1. madaling makalimot si Virgilio sa una niyang asawa? a. nag-asawa agad siya b. nagtapat siya kay Beth na nagasawa na siya c. ipinakilala ni Virgilio si Rose kay Beth 2. masama ang loob ni Beth nang magasawa uli ang ama niya? a. hindi niya hinalikan si Rosa b. umiyak siya nang sabihin ng kanyang ama na mag-aasawa uli siya. c. Malungkot siya ng ipakilala anc kanyang ale D. Panlinang na Kasanayan: Anu-anong kilos o gawi ang nabasa ninyo sa kuwento? Maaari bang ikuwento o isalaysay muli ang kuwento anon sa iyong sariling pananalita? E. Pagsanib sa Kasanayang Pagsusulat: Sumulat ng isang paglalarawan tungkol sa impormasyong pandamdamin sa kuwentong binasa. Gumamit ng sampung pangungusap sa paglalarawan. IV. Pagtataya: Basahin ang sumusunod na kuwento. Kopyahin ang mga pangungusap na magpapakita ng kilos o gawi ng mga tauhan sa kuwento. Si Haring Solomon ay isang pantas na han. Ang kanyang mga payo at pasiya ay makatarungan. Mahusay at mabilis siya kung mag-isip ng dapat ihatol sa mga suliraning inihaharap sa kanya. Isang araw, dalawang babae ang nagkagalit. Sila'y humarap kay Haring Solomon……TM p.192 V. Takdang-Aralin: Sumulat ng isang paglalarawan tungkol sa impormasyong pandamdamin ng bawat miyembro ng pamilya. Gumamit ng 10 pangungusap lamang.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

FILIPINO VI
Date: ______________ I. Layunin:  Naibibigay ang kahulugan ng mga salitang pareho ang baybay ngunit magkaiba ang kahulugan  Nakasusulat ng isang iskrip na pandulaan batay sa isang paksa o kdang natalakay sa kiase Pagpapahalaga: Pagmamalasakit sa kapwa; Pagtupad sa pangako II. Paksang Aralin Pagbibigay ng Kahulugan sa mga Salitany Pareho ang Baybay ngunit Magkaiba ang Kahulugan Pagsulat ng Isang Iskrip na Pandulaan Batay sa Isang Paksa o Akdano natalakay sa klase Sanggunian: Kagamitan: BEC-PELC Blg. 28 Pagbasa d. 47 ; Pagsulat d. 48; Wikang Filipino Pagbasa d. 105-109 tsart, larawan

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pagganyak: May malasakit ba kayo sa kapakanan ng inyong kapwa? Sa paanong paraan? Kailan ninyo ito ipinakikita? 2. Paghawan ng Balakid: Ibigay ang kahulugan ng mga salitang may salungguhit. 1. Higit na mabisa ang aking agimat. 2. Napipikon ang inyong inga kapag napag-uusapan ang pagtungo sa ibang bansa. 3. Pagtatakda ng Layunin: Isulat sa tsar tang maaring mangyari o tunay na nangyayari tungkol sa tunay na nangyayari tungkol sa pagtutulungan ng mga tao sa pamayanan. Maaring Mangyari Tunay na Nangyari

B. Habang Bumabasa: Pinatnubayang pagbasa na may pag-iisip 1. Pinahahalagahan ba ni Nana Itang ang dolyar? 2. Paano nagtutulungan ang magkakanayon? 3. Paano ipinakita ni tata Julian na siya’y may malasakit sa kapakanan ng mamamayan? C. Pagkatapos Bumasa: 1. Lahukang Gawain: Bigkasin ng wasto ang pares ng mga salitang may guhit at sabihin ang kahulugan nito. 1. Marumi ang kanyang bal’at. Marami iton galos at bala’t. 2. Maraming tao sa bangko kaya umupo muna ako sa isang bangko sa may pintuan. 3. Isinabit ng Nana yang bata ng bata’ sa likod ng pinto ng banyo. 2. Pagtalakay/Paglalahad na Gawain: Ibigay ang salitang tumutukoy sa panghapong pagkain ng kanyang mag-anak

1. inihahain ni Nana Itang para sa panghapong pagkain ang kanyang mag-anak. 2. punong gingawang pahingahan ng mga ibon pagdating ng hapon. 3. hayop na kinakatay o nilalaga 3. Paglalapat: Bigkasin nang wastong diin at ilahad ang kahulugan ng bawat isa sa sumusunod na mga salita. 1. paso - paso - paso 2. bata - bata - bata 3. baga - baga - baga D. Pagsasanib ng kasanayang Pagsulat: 1. Paglalahad kung paano ang pagsulat ng iskrip na pandulaan.  Sinu-sino ang mga tauhan?  Saan at kailan ito nangyari? Mangyayari?  Sino ang narrator?  Sa isang usapan, anong bantas ang ginagamit? 2. Pagsasagawa Pagsulat ng iskrip pandulaan ng kuwentong binasa "Himala ng Pangkao", Wika Fil. Pagbasa d. 105108 IV. Pagtataya: Punan ang patlang ng tamang pares ng salita. 1. Ang _________ ay magtatakbo sa sa nakita niyang __________. 2. Ang bata ay bumili ng ________ na ang ipinambili ay galing sa ___________ ng pera niya. 3. Ang nakita niya ay hindi ________, __________ pala V. Takdang-Aralin: Magibgay ng iba pang pares ng salita na magkakapareho ang baybay ngunit magkaiba ang kahulugan.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

FILIPINO VI
Date: ______________ I. Layunin:  Naibibigay ang hinuha sa mga pangyayaring binabanggit sa tekstong binasa.  Nakasusulat ng isang malinis na biro, bugtong o puzzle Pagpapahalaga: Pagtutulungan sa isa’t isa II. Paksang Aralin Pagbibigay ng Hinuha sa mga Pangyayaring Binabanggit sa Tekstong Binasa Pagsulat ng Isang Malinis na Biro, Bugtong o Puzzle Sanggunian: Kagamitan: BEC-PELC Blg. 30 Pagbasa d. 47; Pagsulat d. 48 tsart ng mga larawan

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pagganyak: Mahalaga ba ang pagtutulungan ng bawat isa? May kakayahan ba kayo na tapusin ang takdang gawain na hindi kailangang ipagpaliban pa? sa paanong paraan? 2. Paghawan ng Balakid: Piliin sa loob ng panaklong ang kahulugan ng mga pahayag ng may salungguhit. 1. Abala ang isipan nina Bryan sa mga binabalak nilang gawin kinabukasan. (nahihibang, nagiisip, gumugunita) 2. Masaya na ang mga pananim sa hardin makalipas lamang ang ilang araw. Ang mga halarnan ay (nagtatawanan, nagsisisayaw, nananariwa) 3. Pagtatakda ng Layunin: Isulat sa tsart ang maaaring mangyari o tunay na nangyari sa paggawa ng takdanggawain. Maaring Mangyari Tunay na Nangyari

B. Habang Bumabasa: Pinatnubayang pagbasa na may pagiisip. 1. Bakit nalulungkot Si Lolo Juan? 2. Tungkol scan ang ikinuwento ni Lolo Juan? 3. Ano ang pinag-uusapan ng mga kagamitan ng hardinero? Pagbgay ng mga Hinuha 1. Ano sa palagay mo ang gagawin ng mga apo ni Lolo Juan sa poultry farm kinabukasan? Ipatiwanag. 2. Nag-uusap nga kaya ang araro at asarol sa kuwento ni Lolo Juan? Ano sa palagay mo? 3. Mahal ba ni Lolo ang mga apo niya? Bakit mo nasabi ito?

C. Pagkatapos Bumasa: 1. Pagtalakay ukol sa binasa at pagsagot sa mga tanong. 2. Pagpapayamang Gawain Pagsasalaysay ng kuwento ayon sa sariling pananalita. 3. Paglalapat Sagutin ang mga sumusunod: 1. Ano ang dapat gawin sa mga itinakdang gawain? 2. Paano ito sisimulan at kailan ito tatapusin? D. Pagsasanib ng Kasanayang Pagsulat: 1. Balik-aral Pagbibigay ng mga biro, bugtong o puzzle na alam. 2. Paglalahad Bakit naka-aaliw -ang pagbubugtungan, pagbibiruan at paggawa ng mga palaisipan? Anu-ano ang mga buting dulot nito sa mga nagkakasama-samang mga tao? 3. Pagsulat ng biro, bugtong o puzzle. IV. Pagtataya: Ibigay ang iyong hinuha sa maaaring mangyari sa mga sumusunod: 1. Nanatili sa Maynila sina Mang Ramon. Pinipilit niyang pagkasyahin ang kaunting kinikita. Ayaw kasi ng mga anak niya na mamuhay sa bukid. 2. Natakot ang mag-anak nina Mang Ramon sa maaaring gawin ng engkantada. Inilipat nila ang bahay sa malayo sa gulod. Ang pagtawag at pagdarasal sa Panginoong Diyos. 3. Palihim na pinuntahan nina Lester at Eric ang mahiwagang gulod. V. Takdang-Aralin: Gumawa ng hinuha batay sa nalalapit na halalan. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

FILIPINO VI
Date: ______________ I. Layunin:  Napagsusunud-sunod ang mga pangyayari sa kuwento at naisasantabi ang di-kailangang detalye  Nailalapat ang kahalagahan ng binasa sa satiling karanasan Pagpapahalaga: Paghanga sa kagandahan ng kalikasan II. Paksang Aralin Pagsusunud-sunod sa mga Pangyayari sa Kuwento at Pagsasantabi ng mga Di-Kailangang Detalye Paglalapat ng Kahalagahan ng Binasa sa Sariling Karanasan Sanggunian: Kagamitan: BEC-PELC Big. 31, 32 Pagbasa d. 48 Wikang Filipino Pagbasa d: 133-139 Pilipino sa Bagong Milenyo d. 83 tsart, larawan

III. Pamamaraan: A. Bago Bumasa: 1. Pagganyak: Nakaranas ka na bang maglakbay kasama ng iyong pamilya? Isalaysay mo ang iyong naging karanasan. 2. Paghawan ng Balakid: Tingnan sa diksyunaryo ang kahulugan ng mga salitang may salungguhit sa bawat pangungusap. 1. Sa araw ng iyon ay magtilibot ang mag-anak. 2. Nakita nila ang malalawak na lupang tiwangwang. 3. Natunghayan nila sa ibaba ang mga gusaling parang kabuting tumutubo. 3. Pagtatakda ng Layunin: Anu-ano ang mga inaasahan ninyong makikita sa isang paglalakbay? B. Habang Bumabasa: Pinatnubayang pagbasa na may Pagiisip. 1. Paano naghanda ang mag-anak sa kanilang gagawing pamamasyal? 2. Ilarawan ang mga pook na kanilang nadaanan? 3. Ano ang opinyon ni Mang Matias tungkol sa kahalagahan ng puno? C. Pagkatapos Bumasa: 1. Pagtalakay sa binasa at pagsagot sa mga tanong. 2. Pagpapayamang Gawain Sabihin kung alin sa mga pangungusap ang may kaugnayan sa nabasang kuwento. 1. Malalaki ang alon sa dagat sa Puerto Azul kaya mapanganib lumangoy dito. 2. Maganda ang tanawin at malamig ang klima sa Tagaytay. D. Pagsasanib ng Kasanayang Pagsulat: Magbigay ng sariling karanasan na maiuugnay sa binasang kuwento.

IV. Pagtataya: Pag-aralan ang maikling talataan sa ibaba. Salungguhitan ang pangungusap na hindi angkop sa dinidiwa ng talata. 1. Ang mga prutas na maasim tulad ng pinya, bayabas, dalandan at sampaiok ay mayaman sa Bitamina C. Pinatitibay nito ang ating mga gilagid. Masarap ang makatas na ubas na binili ng nanay ko. Pinipigil din nito ang sipon at iba pang mga impeksyon. 2. Ang tigdas ay isang nakakahawang sakit. Ito ay mapanganib tab na sa mga sanggol. Marami na ang nag-akalang ito ay parang trangkaso lang hanggang sa namatayan sila ng mga anak. Dahil ito sa malulubhang kumplikasyong dulot ng tigdas tulad ng pulmonya, bronchitis at iba pa. napakalusog ng sanggol ni Aling Nena. V. Takdang-Aralin: Batay sa sariling karanasan, isalaysay ang paglalakbay-aral o anumang paglalakbay na isinasagawa ng inyong paaralan kaugnay ang inyong aralin sa Hekasi o kaya'y sa Agharn.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

FILIPINO VI
Date: ______________ I. Layunin:  Nabibigyang-reaksiyon ang pananaw, tono, layunin at saloobin ng may akda  Nakasusulat ng Isang lagom tungkol sa mabuti at masamang dulot ng teknoiohiya Pagpapahalaga: Kabayanihan o pagpapakita ng tunay na tapang ng loob

II. Paksang Aralin Pagbibigay Reaksiyon sa Pananaw, Tono, Layunin at Saloobin ng May-akda Pagsulat ng Isang Lagom Tungkol sa Mabuti at Masamang Dulot ng Teknolohiya Sanggunian: Kagamitan: Sanggunian: BEC-PELC Big. 32 Pagbasa d. 48 BIg. 30 Pagsulat d. 48 Hakbang sa Maunlad na Pagbasa d. 294-307 Pilipino sa Bagong Milenyo a. 133-141 tsart, larawan

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pagganyak: Paano mo ipinapakita ang iyong katapangan? Naranasan mo na bang itaya ang buhay Para sa kaligtasan ng karamihan? 2. Paghawan ng Balakid: Hanapin sa kuwento ang salitang nangangahulugan ng sumusunod: 1. pain, patibong, panghuli 2. tabing-dagat, baybay-dagat 3. nag-uukit, naghuhugis ng kahoy 3. Pagtatakda ng Layunin:: May nagawa ka na rin bang kabayanihan o pagpapakita ng tunay na tapang ng loob? B. Habang Bumabasa: Pinatnubayang pagbasa na may pagiisip. Ang Tunay na Katapangan 1. Ano ang naiibang katangian ni Dado sa mga batang kasinggulang niya? 2. Ilarawan ang pisikal na kapaligiran ng bayan ni Dado. 3. Sang-ayon ka ba s anaging pasiya ni Dado na sunugin ang palayan? C. Pagkatapos Bumasa: 1. Pagtaiakay sa binasa at pagsagot sa mga tanong. 2. Pagpapayamang Gawain Pagbibigay reaksyon sa pananaw, tono, layunin at saioodin ng mayakda. 1. Anong uri ng bata si Dado? 2. Ano ang mahalagang papel ni Tata Selo sa kuwento? 3. Anong mahalagang bunga ng pagmamadali ni Kapitang Andoy sa mga kababayan,? 3. Paglalapat Basahin ang kuwento. Piliin ang maaaring dahilan ng reaksiyon ng tauhan sa kuwento.

1. Mabilis na umalis ang matanda at mga kasama niya dahilan sa a. natakot sa putakti b. hahabulin sila ng putakti c. mabubulabog ang putakti 2. Nakunwari si Nardong binabato ang mangga upang ______ a. Makita ni Bert na gusto niya ng manggam b. mapansin siya ni Bert na mahusay siyang bumato. c. maipakita kay Bert na maaari niyang gawin D. Pagsasanib ng Kasanayang Pagsulat: 1. Balik-aral sa paglalagom ng binasa. 2. Narito ang ilang talata. Isulat sa Tsang pangungusap ang lagom ng bawat teksto. 1. May kanva-kanyang paraan ang mga magulang sa paghubog at pagpapalaki sa anak. May mga magulang na mapagpalayaw at sinusunod ang mga kapritso ng mga anak. May mga maunawain at inuunawa nila ang mga problema ng anak. IV. Pagtataya: Basahin ang kuwento. Sagutin ang mga tanong sa ibaba nito. Ano ang reaksiyon ng na tauhan sa kuwento? Pagtapat-tapatin ang magkakaugnay na parirala. Isulat ang titik sa puwang. ______ 1. Kinumbida si Ariel. ______ 2. Ayaw ng ina ni Ariel na ilibre siya sa sine. ______ 3. Pinanalunan sa pustahan ang ipanonood ng sine. ______ 4. Dumating sina Elias at Celso. ______ 5. Niyaya ni Ariel ang mga kaibigan sa bukid a. Pumayag sina Celso at Elias na mamitas ng sampalok. b. Nagpaalam si Ariel sa ina. c. Umisip ng paraan Si Ariel upang hindi makasama sa sine. d. Mula sa sugal ang perang iababayad sa sine. e. Ang pustahan ay isang sugal ayon sa ina ni Ariel.

V. Takdang-Aralin: Sagutan ang "Gawin Ito" A. 1-2, B. 1-2, Gntong Aklat sa Pagbasa d. 188-189. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

FILIPINO VI
Date: ______________ I. Layunin:  Nainapaliwanag ang natatamong bang pangkaisipan at bisang pandamdamin sa akdang binasa  Naihahambing ang kaisipang ipinahahayag sa talata sa tulong ng pamatayang pansarili, pamatayang gating sa guro, sa ibang tao at sa ibang babasahin Pagpapahalaga: Pagkamatulungin; Katapangan sa Kalooban II. Paksang Aralin Pagpapaiiwanag ng Natatamong Bisang Pangkaisipan at Bisang Pandamdamin sa Akdang Binasa Paghahambing ng Kaisipang Ipinahahayag sa Teksto sa Tulong ng Pamantayang Pansarili, Pamantayang Galing sa Guro, sa Ibang Tao at sa Ibang Babasahin Sanggunian: Kagamitan: BEC-PELC Big. 34 at 37 Pagbasa d. 48 "Dety, Ano ang Tincla mo? Wikang Filipino Pagbasa d. 40-45 tsart, larawan, plaskard

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pagganyak: Nakatulong na ba kayo sa paghahanap-buhay? Ano ang ginawa ninyo para makatulong sa paghahanap-buhay? 2. Pagtatakda ng Layunin Anu-ano ang mga gawaing naitulong ng mga anak sa kanilang mga magulang? Pagpapaalala sa pamantayan sa pagbasa nang malakas n glider ng bawat pangkat. B. Habang Bumabasa: Pinatnubayang pagbasa na may pag-iisip. Wikang Pilipino Pagbasa d. 40-43. 1. Bakit nagsisilikas ang mag-anak ni Mang Dido? 2. Anu-ano ang ginawa ng mga anak nila upang matulungan ang mga magulang nila sa paghahanapbuhay? 3. Bakit nagsipagtago sa yungib ang mag-anak? C. Pagkatapos Bumasa: 1. Pagtalakay sa Binasa. Pagsagot sa mga tanong. 2. Pagpapayamang Gawain Basahin nang madamdamin ang bahaging tinutukoy sa bawat bilang. 1. Ang pag-uusap ng mag-asawang Mang Dido at Aling Meding na nagpapakita ng kanilang pagaalaala sa kawalan ng hanapbuhay. 2. Ang paghahandang ginawa ng mag-anak nang marinig ang Sabi ng anak ni Nanay Iska na unahan na ang mga kaaway. 3. Paglalapat Basahin rang madamdamin ang sumusunod na mga pangungusap.

1. "Aba, Dety katanghaliang tapat, a! Saan ka pupunta?" tanong ng kanyang Tiya Coco. 2. "Anong walang hanapbuhay? Di ba't naghahnapbuhay na kayo?" sabi ng kanilang ama. 3. "Nanay Iska, kami po ay gagawa ng kuwintas na sampaguita," pakiusap ni Dety. IV. Pagtataya: Basahin at isulat ang mabubuo mong kaisipan sa tulong ng iyong mga pandama. 1. Tubig, tubig sa paligid Lahat na'y hanap ay tubig Tubig, tubig sa paligid Ngunit mainom, ni gapatak wala. 2. Kagabing hatinggabi, ako'y napabalikwas; Yumayanig ang paligid, lahat umiiyak Ang sahig kumakawang, ang bubong bumabagsak Nagliliyab ang maraming bahay, marami na rin ang nawasak. V. Takdang-Aralin: Basahin ang mga pangungusap sa ibaba at sabihin kung anong kaisipan ang nabubuo mo sa iyong isipan. 1. Ang bahaghari ay nagsisilbing tulay ng mga diwata sa kalangitan. 2. Nakakakiliti ang pagkislap ng mga ilaw sa tarangkahan. 3. Ang mataas na gusaling iyon ay nagtataglay ng libu-libong mata na mga pawing nakadikit. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

FILIPINO VI
Date: ______________ I. Layunin:  Natutukoy ang iba't ibang uri ng kard katalog  Napahahalagahan ang kaangkupan, katiyakan at pagkamakatotohanan ng impormasyong nakalahad sa teksto Pagpapahalaga: Maging mahusay na mananaliksik, masunurin

II. Paksang Aralin Pagtukoy sa Iba't Ibang Bahagi ng Kard Katalog Pagpapahalaga sa Kaangkupan, Katiyakan at Pagkamakatotohanan ng impormasyong Nakalahad sa Teksto Sanggunian: Kagamitan: BEC-PELC BIg. 35 Pagbasa d. 48 Aralin 36 Sa Kard Katalog Pala! Gintong Aklat sa Pagbasa d. 196-201 tsart, larawan, indeks kard

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik-aral: Ibigay ang bahagi ng aklat na katatagpuan ng mga sumusunod. ______ 1. Munting diksyunaryo sa akat. ______ 2. Talaan ng mga paksa sa aklat at pahina kung saan ito matatagpuan ______ 3. Palimbagan ng aklat 2. Pagganyak: Nasubukan na ba ninyo ang manaiiksik sa aklatan? Madali mo bang nakuha ang aklat na iyong babasahin? 3. Pagpapalawak ng Talasalitaan: Gagamitin ng guro ang mga sumusunod na salita sa pangungusap, hulaan ang kahulugan nito. a. maatasan b. mananaliksik c. sanggunian d. may-akda B. Paglalahad: 1. Pagbibigay pamantayan sa pagbasa ng pabigkas. 2. Pagbasa sa kuwento “Sa Kard Katalog Pala!” Itanong: 1. Bakit nagtungo sa aklatan ang pangkat ni Tintin? 2. Paano nila nahanap ang aklat na kanilang gagamitin? 3. Ano ang natutuhan mo sa kuwentong binasa? C. Pagtalakay: Paggamit ng “Story Pyramid” sa pagsagot sa mga sumusunod na tanong

Pangunahing Tauhan Katangian Pook na Pinangyarihan Suliranin Solusyon Sagutin: 1. Sino ang pangunahing tauhan? 2. Ibigay ang katangian ng pangunahing tauhan? 3. Saan sila nagtungo? D. Paglalahat: Ano ang kard catalog? Ano ang iba’t ibang uri ng kard catalog? Ibigay ang pagkakaiba ng mga ito? E. Pagpapahalaga: Paano ang wastong paggamit ng silid-aklatan? F. Pagpapayamang Gawain: Linangin mo pa ang iyong kakayahan sa paggamit ng kard katalog. Tukuyin kung anong uri ng kard katalog ang gagamitin sa paghanap ng mga sumsusunod: 1. Genoveva Edroza Macute 2. "Katon, Sa Bahay Muna" 3. Mga piling tulang pampaaralan at pambata tungkol sa iba-ibang okasyon at pagdiriwang 4. Landas sa Pagbasa 6 IV. Pagtataya: Kung ikaw ang mananaliksik tungkol sa sumusunod na paksa, sa ilalim ng anong pamagat mo sila hahanapin? Pagtapatin ang hanay A at hanay B. A B ____ 1. Jose Rizal, Bonifacio a. Tribung Minorya ____ 2. Luneta, Fort Bonifacio b. Karamdaman ____ 3. Filipino, Ingles, Kastila c. Kontinente ____ 4. Tasaday, Ifugao d. Bayaning Pilioino ____ 5. F. Ramos. B. Clinton e. Yamang-daaat ____ 6. Cancer, Tuberculosis f. Makasaysavang Pooic ____ 7 Mayon, Pinatubo g. Metal ____ 8. Asya, Amerika h. Wikang Pambansa ____ 9. Perlas, Kabibe I. Bulkan ____ 10. Ginto, Pilak, Tanso j. Karagatan k. Pinuno ng Bansa V. Takdang-Aralin: Magpunta sa silid-aklatan. Sumipi nang isang halimbawa ng bawat uri ng kard katalog.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

FILIPINO VI
Date: ______________ I. Layunin:  Nagagamit nang wasto ang mga pangkalahatang sanggunian

Pagpapahalaga: Mahusay na mananaliksik II. Paksang Aralin Paggamit nang Wasto sa mga Pangkalahatang Sanggunian Sanggunian: Kagamitan: BEC-PELC III. C.1 d. 42 Gintong Akiat sa Pagbasa d. 99-104 tsart, plaskard

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik-aral: Tukuyin ang inilalarawang bahagi ng paaralan. ____ 1. silid para sa mga mag-aaral na nangangailangan ng pangunahing lunas. ____ 2. silid para sa mg aklat at iba’t ibang uri ng kagamitan para sa pananaliksik ____ 3. kinaroroonan ng mga binhi at iba’t ibang uri ng halaman 2. Pagganyak: Pagpapakita ng silid-aklatan matapos sabihin ang mga wastong pagkilos sa aklatan B. Paglalahad: 1. Paghawan ng Balakid Hanapin ang kahulugan ng mga sumusunod: globo mapa atlas talatinginan 2. Pagbibigay pamantayan sa pagbasa ng tahimik. “Ngalan ng Bagyo”, Gintong Aklat sa Pagbasa d. 99-104 3. Pagsagot sa mga tanong. a. Anu-ano ang mahahalagang impormasyon ang nasasaliksik ni Monching tungkol sa bagyo? b. Kailan pinapalitan ang ngalan ng bagyo at di namuli itong ginagamit? C. Paglalahat: Mahalaga ba sa mga mag-aaral ang paggamit ng mga pasilidad ng silid-aklatan? D. Pagsasanay: Pangkatin ang mga bata at hayaang magsaliksik tungkol sa kahalagahan ng: ensayklopedia atlas globo talatinginan mapa

1. 2. 3. 4. 5.

E. Paglalapat: Piliin ang tamang sagot na nasa loob ng kahon talatinginan atlas ensayklopedia pahayagan 1. Babasahin sa aklatan na nagbibigay ng mga pang-araw-araw na pangyayari sa bansa. 2. Sangguniang binubuo ng maraming akiat na nakaayos ng paabakada at nagbibigay ng impormasyon sa mga tao, lugar, pangyayari at maraming mga bagay-bagay, 3. Kung nais mong makita ang mapa ng daigdig IV. Pagtataya: Aling sanggunian ang gagamitin sa pagkuha ng sumusunod na impormasyon? Isulat ang A para sa atlas, D para sa diksyunaryo at E para sa ensayklopedya ____ 1. kahulugan ng buhawi ____ 2. mga bundok sa Pilipinas ____ 3. katangian ng ibang agila ____ 4. wastong bigkas ng distribusyon ____ 5. mga bansa sa kontinente sa mapa ng daigdig V. Takdang-Aralin: Manaliksik sa aklatan tungkol sa alinman sa sumusunod na paksa. Gamitin ang mahahalagang imppormasyong nabasa at iulat sa klase. 1. Ang Hagdan-hagdang Palayan sa Banawe 2. Ang mga Negrito 3. Pagmimina ng Ginto 4. Bulkang Mayon 5. Lokasyon ng Pilipinas sa Daigdig Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

FILIPINO VI
Date: ______________ I. Layunin: Nagagamit ang mga bahagi ng aklat ayon sa pangangailangan Napahahalagahan ang kaangkupan, katiyakan at pagkamakatotohanan ng impormasyong nakalahad sa kuwento
 

Pagpapahalaga: Msinop sa mga Gawain; Maingat sa mga kagamitan II. Paksang Aralin Paggamit ng mga Bahagi ng Aklat Ayon sa Pangangailangan Pagpapahalaga sa Kaangkupan, Katiyakan at Pagkamakatotohanan ng Impormasvong Nakalahad sa Kuwento Sanggunian: Kagamitan: BEC-PELC III.C.1.2 d. 45 III. C.1.4 d. 47 Gintong Aklat sa Wika 6 pahina 50-51; Landas sa Pagbasa d. 97-101 tsart, plaskard

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik-aral: Alin sa mga sumusunod ang mga bahagi ng aklat? a. talasanggunian f. talahulugan b. talatuntunan g. talaan ng nilalaman c. magasin h. balita d. pahayagan i. pabalat 2. Pagganyak: Maituturing bang kaibigan ang aklat? Bakit itinulad ito sa isang kahon?

j. paunang salita

B. Paglalahad: 1. Pagbasa sa mga bahaging tinutukoy ng mga larawan. Gintong Aklat sa Pagbasa d. 50 2. Pangkatin ang mga bata at hayaang isulat ang nilalaman ng bawat bahagi. 3. Anong bahagi ng aklat ang tinutukoy? a. talaan ng mga salitang ginamit sa aklat at ang mga katurnbas na kahulugan at pagbigkas nito. b. mensahe ng may-akda sa mga nais bumasa ng aklat c. mga bahagi, yunit at pamagat g kuwento at ang kaukulang pahina kung saan ito matatagpuan C. Paglalahat: Anu-ano ang mga bahagi ng aklat? Kalian ito ginagamit? D. Pagsasanay: 1. May gusto kang basahing alamat sa sang aklat. Hindi no alam kung saang pahina ito matatagpuan.

2. Ibig mong malaman ang kahulugan ng pakiwal-kiwal, isang salitang matatagpuan sa isang kuwento sa aklat. 3. Nais mong malaman kung kalian nilimbag ang aklat E. Paglalapat: Hatiin ang klase sa bawat pangkat. Ibigay ang bahagi habang hawak nila ang aklat. IV. Pagtataya: Saang bahagi ng aklat makukuha ang sumusunod na impormasyon? 1. May akda ng aklat 2. Palimbagan ng aklat 3. Impormasyon tungkol sa nilalaman ng aklat 4. Talaan ng mga paksa sa aklat at pahina kung saan ito matatagpuan 5. Munting diksyunaryo sa aklat V. Takdang-Aralin: Magdala ng iba’t ibang uri ng aklat sa klase at suriin ang mga bahagi nito. Pansinin din kung may pagkakaiba ang mga paglimbag ng mga bahagi sa iba’t ibang uri ng aklat. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

FILIPINO VI
Date: ______________ I. Layunin:  Nabibigyang katuturan ang mga impormasyong nasa iba’t ibang bahagi ng pahayagan.  Naihahambing ang kaisipang ipinahahayag sa teksto sa tulong ng pamantayang galing sa ibang babasahin Pagpapahalaga: Natututuhan ang wastong pagsipi II. Paksang Aralin Pagbibigay Katuturan sa mga Impormasyong nasa Iba't Ibang Bahagi ng Pahayagan Pghahambing ng Kaisipang Ipinahahayag sa Teksto sa Tulong ng Pamaritayang Galing sa Ibang Babasahin Sanggunian: Kagamitan: BEC-PELC III. C.1.4 d. 47 Gintong Aklat sa Wika 6 pahina 105-108 Landas sa Pagbasa d. 72-74 tsart, plaskard

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik-aral: Tukuyin kung saang banagi ng pahayagn mababasa ang mga sumusunog. 1. Ibig mong malaman kung ano ang ipinalalabas sa paborito mong sinehan. 2. Ibig mong malaman ang palagay ng editor sa mahalgang isyu. 2. Pagganyak: Nagbabasa ka ban g pahayagan? Bakit? B. Paglalahad: 1. Pagbasa sa "Ang Pahayagan", Gintong Aklat sa Pagbasa d 105-107. 2. Pagsagot sa mga tanong. a. Au-ano ang mga bahagi ng pahayagan? b. Anong bahagi ng pahayagan ang nagbibigay ng impermasyo o balita c. Anong bahagi ng pahayagan ang nagbibigay ng opinyon? 3. Pagpapayamang Gawain Ibigay ang katuturan ng sumusunod na impormasyon sa iba`t ibang bahagi ng pahayagan. a. balitang pampamahalaan b. balitang pangkabuhayan c. balitang panlipunan C. Paglalahat: Anong bahagi ng pahayagan ang iyong bubuksan upang riakuha ang sumusunod na impormasyon? 1. Balita tunokol sa naganap na halalan 2. Balita tungkol sa kasalan ng iyong kamag-anak 3. Balita tungkol sa ipinagbibiling lupa 4. Balita tungkol sa palabas sa telebisyon o sine 5. Balita tungkol sa nagwagi sa basketbol

D. Paglalahat: Anu-ano ang mga bahagi ng pahayagan? Ibigay ang katuturan ng iba’t ibang bahagi ng pahayagan. IV. Pagtataya: Ibigay ang bahagi ng pahayagang babasahin kung nais malaman ang tungkol sa mga sumusunod: 1. Ibig mong malaman kung aling koponan sa basketbol ang naglalaban sa kinagabihan. 2. Nais mong malaman ang opinion o kuru-kuro ng ilang tao sa mga isyu at pangyayaring nagaganap. 3. Naghahanap ang pamilya ninyo ng mabibiling lote o bahay. V. Takdang-Aralin: Sumipi ng isang balita sa isang pahayagang Filipino. Isulat ang sumusunod na impormasyon. 1. Pangalan ng pahayagang pinagkukunan ng balita. 2. Uri ng balitang sinipi 3. Mahalagang detalye ng balita a. Paksa ng balita b. Pangunahing tauhan sa balita c. Kailan naganap ang balita? d. Saan ito naganap? e. Paano/Bakit naganap ang pangyayari.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

FILIPINO VI
Date: ______________ I. Layunin:  Nakasulat ng isang pinalawak na depinasyon tungkol sa isang ideya o konsepto Pagpapahalaga: Pakikiisa; Pakikipagtulungan

II. Paksang Aralin Pagsulat ng Isang Pinalawak na Depinasyon Tungkol sa Isang Ideya o Konsepto Sanggunian: BEC-PELC Landas sa Wika 6, p. 238

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik-aral: Paano natin higit na mauunawaan ang isang salitang mahirap maintindihan? 2. Pagganyak: Pag-ugnayin ang magkasing kahulugang parirala. Isulat sa patlang ang titik ng kaparehas sa bawat patlang. B. Paglalahad: Pagbasa ng isang talata “Basura, Sobra Na!” C. Pagtalakay:  Ano ang isa sa problema n gating bansa?  Anu-ano ang mga solusyon dito?  Ano ang pumapasok s isip ninyo pag narinig ninyo ang salitang basura?

BASUR A
D. Paglalahat: Paano natin mapapaLawak ang isang ideya O konseoto? E. Pagsasanay/Paglalapat: Pangkatin sa apat ang mga bata. Bigyan sila ng manila paper at pentel pen. Ibigay ang salitann TRAPIK at hayaang bumuo ang mga bata ng depinisyon tungkol dito. IV. Pagtataya: Ano ang pumapasok sa isip ninyo kapag naririnig ninyo ang salitang “Halalang 2004”? Isulat ito at basahin sa klase. V. Takdang-Aralin: Sumulat ng isang talata tungkol sa pagtakbo ni Da King o Fernando Poe Jr. sa darating na eleksyon

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

FILIPINO VI
Date: ______________ I. Layunin:  Nasusuri ang antas ng kahalagahan ng impormasvong napakinggan  Nakasusulat ng isang iskrip na pandulaan batay sa isang paksa o akdang natalakay sa klase Pagpapahalaga: Pangangalaga sa pansariling kagamitan II. Paksang Aralin Pagsusuri sa antas ng kahalagahan ng impormasyong napakinggan Pagsulat ng Isang iskrip na pandulaan batay sa isang paksa o akdang natalakay sa klase Sanggunian: BEC-PELC Landas sa Pagbasa pah. 97 Landas sa Pagbasa pah. 183

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pagganyak: Saan ba tayo madalas makipakinig ng mga ulat o balita? Ano ang mahahalagang impormasyon ang narinig ninyo? 2. Pagpapalawak ng Talasalitaan: Ibigay ang kahulugan ng mga salitang may salungguhit. 1. Maraming kaprito sa katawan si Annie 2. Mahirap habulin ang ugali ng mga kabataan sa ngayon. 3. Laganap sa iba’t ibang bahagi ng bansa ang mga iskwater. 3. Pagtatakda ng Layunin: Anu-ano ang kahalagahan ng mga impormasyong napakinggan? B. Pagbasa ng mga Impormasyon: Ang aklat ay isang kaibigan. Makukunan Ito ng mahahalagang kaalaman. Tulad ito ng isang kahon na puno ng maraming mahahalagang bagay; may kuwento, mga imponnasyon at mahahalagang aral. Sapagkat mahaiagang oagay at kaibigan ito, dapat iamang na aiam mo ang mga bahagi at ang wastong paggamit nito. Ang kahirapan ay isa sa dahilan kung bakit laganap ang iskwater sa bansa. C. Pagtalakay: 1. Bakit mahalaga ang aklat lalo na sa mag-aaral? 2. Paano itinuring ng may akda ang aklat? 3. Sa ikalawang impormasyon, bakit laganap ang iskwater sa ating bansa? D. Paglinang na Kasanayan: Pagsulat ng iskrip na pandulaan. Hatiin ang klase sa apat na grupo. Ang mga paksa ay nasa ibaba. Bawat grupo ay pipili lamang ng isang paksa. Pagmamahal sa Bayan Pagtulong sa mga Iskwater Pag-iwas sa Droga Pagtitipid sa Tubig

1. 2. 3. 4.

E. Paglalapat: Paano nakatutulong ang mga impormasyong ating naririnig? F. Pagpapahalaga: Paano tayo makatutulong sa kapwa nating mahihirap? IV. Pagtataya: Batay sa paksang ito, “Pagkatapos ng Pag-aaral, Kaakibat ay Tiyaga at Kasipagan,” gumawa ng iskrip na pandulaan na nagpapakita ng pagsusumikap upang makamit lamang ang tagumpay. V. Takdang-Aralin: Sumulat ng isang iskrip na pandulaan na narinig o nabasa sa radio, telebisyon, pahayagan at iba pa.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

FILIPINO VI
Date: ______________ I. Layunin:  Nakasusulat ng isang malinis na biro, bugtong o puzzle  Nasusuri ang antas ng impormasyong narinig. Pagpapahalaga: Pagkikihalubilo sa anumang uri ng paligsahan

II. Paksang Aralin Pagsulat ng Isang Malinis na Biro, Bugtong o Puzzle Pagsusuri ng Antas ng Impormasyong Narinig Sanggunian: BEC-PELC p. 47 Gintong Aklat sa Wika 6, p. 219-224

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik-aral: Pagtsek sa takdang aralin. 2. Pagganyak: Kayo ba ay madalas magbiruan ng inyong mga kaibigan? Anong biro naman ang inyong ginagawa? B. Paglalahad: Pagbasa ng isang maikling kuwento. (Gintong Aklat sa Wika 6, p. 219-220) C. Pagtalakay: 1. Pagsagot sa mga tanong a. Bakit nagtatawanan ang tatlong magkaibigan? b. Ano ang biro sa kuwento? c. Nakakaaliw ba ang biro? Bakit? d. Anu-ano ang tinutukoy sa mga bugtong? 2. Pangkatang Gawain Humanap ng kapareha o kapangkat batay sa dami ng tauhan sa birong nilikha. Iparinig ito sa klase. Maaari rin itong ikuwento kung hindi naman kailangan ng usapan. D. Paglalahat: Ano ang kaibahan ng biro sa karaniwang kwento? Ano ang dapat tandaan sa paglikha ng biro? E. Panlinang ng Kasanayan: Basahin ang mga bugtong at sagutin ang mga ito sa pamamagitan ng pagdrowing ng sagot sa patlang. 1. Isda ko sa Mariveles Nasa loob ang kaliskis 2. Oo nga’t sili Nasa loob ang aligi

3. Oo nga’t alimango Nasa loob ang ulo F. Pagpapayamang Gawain: Ipabasa ang mga birong nakasulat sa pisara, sa pamamagitan ng pagdugtong o pagtapos sa mga biro. 1. Ang Insik ay maliit ang mata kaya maliit nag kita. Hindi kaya masakit ito sa mga may kapansanan ang mata Ang bulag ay _____________________ 2. Ako ay may alagang tatlong hayop na ang pangalan ay nagsisimula sa m. Ang aking alaga ay manok, baboy at ____________. IV. Pagtataya: Lumikha ng mga palaisipan tulad ng bugtong. Magdaos ng paligsahan sa klase. Ang pangkat na higit na marami ang nasagot o hindi nauubusan sa pagbibigay ng bugtong ay siyang magwawagi. V. Takdang-Aralin: Gumawa ng isang puzzle Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

FILIPINO VI
Date: ______________ I. Layunin:  Nakabubuo no Isang "pictorial essay" tungkol sa isang paksa o isyu. Pagpapahalaga: Pangangalaga sa kapaligiran/kalikasan II. Paksang Aralin Pagbuo ng Isang Pictorial Essay Tungkol sa Isang Isyu o Paksa Sanggunian: BEC-PELC Landas sa Wika pah. 205-209

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik-aral: Ano ang dalawang uri ng sulatin? 2. Pagganyak: Madalas ay pinasusulat kayo ng mga talata o sulatin tungkol sa iba’t ibang paksa. Madali bang gawin ito? B. Paglalahad: Pagpapakita ng isang halimbawa ng sulatin. C. Pagtalakay: a. Ano ang paksa sa inyong binasa Ano ang sinasabi tungkol sa enerhiya? Ano ang pwedeng gawin upang matugunan o masolusyunan ang problema sa langis? D. Paglalahat: Paano nakabubuo ng isang “pictorial essay”? E. Pagsasanay/Paglalapat: Hatiin sa apat ang klase, pumili ang bawat grupo na siyang bubunot sa larawang inihanda ng guro. Pagkatapos igawa ito ng sanaysay. IV. Pagtataya: Pag-aralan ang larawan (trapik sa Maynila). Sumulat ng sanaysay tungkol dito. V. Takdang-Aralin: Gumupit ng isang larawan at gawan ito ng sanaysay Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

FILIPINO VI
Date: ______________ I. Layunin:  Nagagamit ang mga impormasyong narinig sa isang paglalahad  Nakasusulat ng paglalarawan sa impormasyong pandamdamin sa akda o kwentong binasa Pagpapahalaga: Pagbibigay-halaga sa diwa ng Pasko II. Paksang Aralin Paggamit ng mga Impormasyong Narinig sa Isang Paglalahad Pagsulat ng Paglalarawan Tungkol sa Impormasyong Pandamdamin sa Akda o Kuwentong Binasa Sanggunian: BEC-PELC d.48 Gintong Aklat sa Wika 6 pahina 183-185 Landas ng Wika 6 p. 81

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik-aral: Pagbasa ng guro ng isang taiata, sa Landas sa Wika 6 p. 81. Ipalahad sa mga bata ang mga impormasyong rnaririnig. 2. Pagganyak: Anu-ano ang ginagawa ninyo kapag sumasapit ang Pasko? B. Paglalahad: Pagbasa ng Kuwento sa Gintong Akiat sa Pagbasa pah. 183-185, "Ang Pasko sa Iba't Ibang Dako ng Daigdig". C. Pagtalakay: 1. Pagsagot sa mga tanong  Ilarawan kung paano ipinagdiriwang ang Paskko sa a. Amerika b. Inglatera c. Mehiko  Sa ating bansa may pagkakatulad ba ang pagdiriwang ng Pasko sa kanila?  Anong kaugalian sa Pasko ang dapat manatili? Bakit? D. Paglalahat: Ano ang dapat mong mailarawan mo ang akda inyong binasa? E. Pagsasanay/Paglalapat: Basahin ang talata at ilarawan ang mga impormasyong makikita dito. Maraming turista ang pabalik-balik sa ating bansa taun-taon. Nagtutungo sila sa magagaridang tanawin sa ating bansa tulad ng Baguio, - Tagatay, Boracay, Dakak sa Zamboanga at marami pang iba. May mga dayuhan upang dito ay manirahan. Naiibigan nila ang magagandang pakikitungo ng mga Pilipino. Magiliw raw kasi ang raga Pilipino sa pagtanggap ng mga panauhin. …………..TM pah.224

IV. Pagtataya: Isulat ang mga impormasyong makikita sa akda o kuwentong binasa. Parami Hang param ang mga tao sa Pilipinas Kaugnay nito ang mga tao ay nagtatayo ng bahay kung saan-saan. Pati na ang dapat na dati-rati isda, korales at ha amang dagat lang ang nakatira ngayon matatanaw mo na ang mga barung-barong na nagtayo rito. Ayon kay Sec. Manuel Dayrit, isa sa suliranin ng ating kalusugan ang hindi maayos na tirahan ng mga tao. Upang maiwasan ang pagdami ng tao, nagbibigay siya ng seminar tungkol sa "family planning"…………..TM pah. 224 V. Takdang-Aralin: Basahin "Ang Kasaysayan ng Wikang Filipino" sa Gintong Aklat sa Pagbasa 6 pah. 47-49. Isulat ang mga impormasyong makikita rito.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.