TEORYANG FEMINISMO

.

Abogado-lalake nagtratrabaho-lalake nag-aalaga ng anak at asawa-babae  .  Pagkakaroon ng mga “stereotypes” Hal: Engineer.UGAT NG FEMINISMO Pananaig ng isang PATRIYARKAL NA LIPUNAN (patriarchal society). Doktor.isang lipunan kung saan mas kinikilala ang kakayahan ng mga kalalakihan kaysa sa mga kababaihan.

nagkaroon ng pagkakahon sa mga kababaihan sa kung ano lamang ang kanilang papel at gampanin sa lipunan. Dahil sa pagdomina ng mga kalalakihan sa lipunan. .

. tungkulin at kahulugan ng babae sa lipunan.ANO ANG FEMINISMO?  Isang teorya ng sining na naglalayong iwasto ang mga maling pananaw tungkol sa kahalagahan.

.

.  Nais ng feminismo na ilagay ang mga babae sa kanyang tamang lugar sa isang patriyarkal na lipunan kung saan hindi pantay ang trato sa mga babae at lalake. Naglalayon din itong malabanan ang opresyon o pang-aapi ng sistemang patriyarkal sa kababaihan at mabuwag ang de-kahong imahe na ibinibigay sa mga babae.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful