TEORYANG FEMINISMO

.

Doktor.  Pagkakaroon ng mga “stereotypes” Hal: Engineer. Abogado-lalake nagtratrabaho-lalake nag-aalaga ng anak at asawa-babae  .UGAT NG FEMINISMO Pananaig ng isang PATRIYARKAL NA LIPUNAN (patriarchal society).isang lipunan kung saan mas kinikilala ang kakayahan ng mga kalalakihan kaysa sa mga kababaihan.

 Dahil sa pagdomina ng mga kalalakihan sa lipunan. . nagkaroon ng pagkakahon sa mga kababaihan sa kung ano lamang ang kanilang papel at gampanin sa lipunan.

.ANO ANG FEMINISMO?  Isang teorya ng sining na naglalayong iwasto ang mga maling pananaw tungkol sa kahalagahan. tungkulin at kahulugan ng babae sa lipunan.

.

Naglalayon din itong malabanan ang opresyon o pang-aapi ng sistemang patriyarkal sa kababaihan at mabuwag ang de-kahong imahe na ibinibigay sa mga babae.  Nais ng feminismo na ilagay ang mga babae sa kanyang tamang lugar sa isang patriyarkal na lipunan kung saan hindi pantay ang trato sa mga babae at lalake. .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.