SAKLAW AT PAGKAKASUNUD-SUNOD NG MGA ARALIN SA BAWAT LINGGO (10 LINGGO) NG BAWAT MARKAHAN

UNANG TAON (Tema: Ang Tao Bilang Nilalang) Unang Markahan I.1.1.1.1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Ang Kalikasan ng Tao

Mga Paniniwala sa Paglikha sa tao Ang Material at Ispiritwal na Dimensiyon ng Tao Ang Kaibahan ng Tao sa Ibang Nilalang Ang Intellect at Will Ang Konsiyensya: Kahulugan, Kalikasan at Uri Paggamit ng Konsiyensiya sa Makatwirang Pagkilos Ang Tao Bilang Nilikhang may Dignidad. Ang Layunin ng Tao sa Buhay a. Pagpapaunlad ng Sarili b. Pag-iingat ng Kapaligiran c. Paglilingkod sa Kapwa at Diyos 1.9 Mga Kilos at Gawi ng Taong may Dangal 1.10 Mga Gawaing Nagtataguyod ng Kaganapan ng Pagkatao Ikalawang Markahan II. Pagkilala sa Sariling Pagkatao II.1 II.2 II.3 II.4 II.5 II.6 II.7 II.8 II.9 II.10 Katangian ng Kabataan Pagkilala ng Mga Kakayahan at Hilig Ang Self-image, Reputasyon, Actual Self, at Real o True Self Pagbuo ng Sariling Self-image Pagkilala ng Actual Self Pagkilala ng mga Kahinaan Bilang kabataan Pamantayan sa Pagpapaunlad ng Sarili Wastong Pamamahala ng Emosyon Pagpapaunlad ng Itinakdang Kasarian Pananaw sa Real o True Self

1 III.7 Kapwa: Kahulugan at Lawak Mga Antas ng Pakikipagkapwa Ang Kahalagahan ng Pakikipagkapwa Ang Mga Paraan ng Pagpapaunlad ng Pakikipagkapwa Ang Mga Uri ng Komunikasyon sa Pakikipagkapwa Ang Kahalagahan ng Mabisang Komunikasyon Mga Bunga ng Di-Wastong Pamamahala ng Emosyon .1 1.7 III.3 1.8 Ang Kahalagahan ng Sipag at Tiyaga sa Pagpapaunlad sa Sarili IV.6 Pagbuo ng Hakbangin sa Pagkamit ng Mithiin IV.2 IV.4 1. Ang Mga Pagpapahalaga at Mga Birtud III.2 III. Saloobin (Attitude) Ang mga Pangunahing Birtud Ang Proseso ng Pagpapahalaga Ang Sistema ng Pagpapahalaga Ang Impluwensiya ng Pagpapahalaga sa Pagpapaunlad ng Sarili Ikaapat na Markahan IV. Ideals. Ang Pagpapasya at Ang Pagtatakda ng Mithiin IV.Ikatlong Markahan III.5 Pagtatakda ng Makatotohanang Mithiing Pansarili IV.6 1.9 Ang Disiplina at Sariling Pag-unlad IKALAWANG TAON: (Tema: Ang Tao Bilang Panlipunang Nilalang) Unang Markahan I. Paniniwala (Belief).7 Pananampalataya sa Diyos: Mahalagang salik sa Pagkamit ng Mithiin IV.5 1.8 III.2 1.5 III.3 III.3 IV.6 III.4 III. Ang Makabuluhang Pakikipagkapwa 1.4 Matalinong Pagpapasya: Likas sa Tao Mga Pamantayan sa Paggawa ng Matalinong Pasya Ang Kahalagahan ng Positibong Pananaw sa Pagpapasya Ang kahalagahan ng Kaalaman sa Real o True Self sa Pagkamit ng Mithiin IV.1 IV.9 Paano Nalilinang ang Pagpapahalaga Mga Katibayan ng Pagkakaroon ng Pagpapahalaga Ang Kalikasan ng Pagpapahalaga Ang Pagkakaiba ng Pagpapahalaga sa Birtud Ang Pagpapahalaga.

Mga Birtud at Pagpapahalaga sa Pakikipagkapwa 3. Mga Isyu at Suliraning Kaugnay ng Pakikipagkapwa 4.6 Pagmamalasakit sa Kapwa 3.9 Batayan ng Pakikipag-ugnayan sa Katapat na Kasarian Ikalawang Markahan II.8 2.3 2.1 2.1 Mga Isyu at Suliranin Tungkol sa Pamilyang Pilipino 4.5 2.1 Kahulugan ng mga Birtud at Pagpapahalaga sa Pakikipagkapwa 3.1.4 Pagpapatawad sa Nagkasala 3.9 Ang Kalikasan at Layunin ng Pamilya Ang Impluwensiya ng Pamilya sa Paglinang ng Pakikipagkapwa Ang Gampanin ng Kasapi ng Pamilya Paggalang sa Karapatan ng Bawat Kasapi ng Pamilya Mapanagutang Pagpili at Paggamit ng Media at Information Technology: Tungkulin ng Pamilya Kahalagahan ng Dayalogo sa Pamilya Mga Paraan sa Pagpapatibay sa Katatagan ng Pamilya Sama-samang Pagsisikap Tungo sa Katatagan ng Pamilya Pananampalataya sa Diyos: Sandigan ng Pamilyang Pilipino Matatag na Pamilya: Sandigan ng Matatag na Lipunan Ikatlong Markahan III.2 Ang Pagsasama ng Di-Kasal 4.3 Mga Dahilan ng Paghihiwalay ng Ama at Ina .10 Pagpapatatag ng Pakikipagkapwa Ikaapat na Markahan IV.6 2.7 Pagpapakita ng Awa (Compassion) sa Kapwa 3.4 2.8 Wastong Pamamahala ng Emosyon 1. Ang Pamilya Bilang Ugat ng Pakikipagkapwa 2.8 Paglilingkod sa Kapwa 3.7 2.2 Katapatan: Mahalagang Salik sa Pakikipagkapwa 3.5 Paggalang sa Pagkatao ng Kapwa 3.2 2.3 Pang-unawa sa Kapwa 3.9 Mga Pagpapahalagang Pilipino sa Pakikipagkapwa 3.

7 Mga Pamamaraan Tungo sa Likas-kayang Pag-unlad 2.2 1.2 2.8 Ang Wastong Paggamit ng Likas na Yaman 2.3 2.4 Mga Limitasyon sa Pakikisama sa Kapwa a.6 1.6 Paggawa: Kahulugan at Moral na Batayan Layunin ng paggawa Dignidad sa Paggawa Prinsipyo ng “Solidarity” at “Subsidiarity” Paggawa bilang paglilingkod sa kapwa at sa Diyos Likas-kayang pag-unlad .5 Mga Bunga ng Walang Batayang Usap-usapan 4.9 Mapanagutang Paggamit ng Pinagkukunang-yaman .8 Paggalang sa Awtoridad 4. atbp.8 1.4. Para sa Tao 1.5 2.7 Ang Epekto ng Pangigipit (Harassment) sa Kapwa 4. Ang Tao Bilang Manggagawa 2.Kahalagahan 2. 4. Ang Lipunan.1 1. Fraternity c. Barkadahan d.4 1.9 Lipunan: Katuturan at Kahalagahan Kahalagahan ng Mga Karapatan ng Mamamayan May Pananagutang Kaakibat ang mga Karapatan Gawaing Nagtataguyod sa Karapatang Pantao Ang Moral at Legal na Kilos Ang Batas: Batayan ng Kaayusan ng Lipunan Kahalagahan Pagsunod sa mga Alituntunin at Batas Lipunan : Para sa kabutihang Panlahat Mga Hakbangin para sa Pagpapaunlad ng Lipunan Ikalawang Markahan II. Gang.1 2. Peer Pressure b.3 1.6 Diskriminasyon sa Pakikipagkapwa 4.4 2.7 1.Katuturan .9 Mga hakbangin sa Paglutas sa mga Isyu Tungkol sa Pakikipagkapwa IKATLONG TAON: (Tema: Ang Tao sa Kanyang Gawain sa Mundo) Unang Markahan I.5 1.

7 Wastong Paggamit ng Oras 3. Mga Birtud at Pagpapahalagang Kaugnay ng Paggawa 3.1 Mga Salik sa Pagpili ng Hanapbuhay o Kurso sa Kolehiyo 4.7 Mga Gawaing Magbibigay daan sa Pagkakamit ng Mabuting Hinaharap IKAAPAT NA TAON: (Tema: Ang Moral na Pagkatao) Unang Markahan I.3 Pagmasigasig: Salik sa pag-unlad 3.3 Mga kasanayang kinakailangan sa Iba’t-ibang kurso sa kolehiyo o Hanapbuhay 4.2 I.7 I.Ikatlong Markahan III.1 Mga Birtud at Pagpapahalagang may Kaugnayan sa Paggawa 3.10 Mapanagutang Paggawa: Handog sa Diyos Ikaapat na Markahan III.4 I.5 I.5 Mga Pagpapahalagang Pilipino sa Paggawa na Dapat Panatilihin 3.2 Imbentaryo ng sariling interes at potensiyal 4. Ang Paggawa at Pagpapasya 4.4 Bunga ng Katapatan sa Paggawa 3.5 Kahalagahan ng Kahusayan (Excellence) sa Paggawa 4. Ang Moral at Ispiritwal na Dimensiyon ng Tao I.9 Katatagan sa Paggawa 3.8 Pagkamalikhain sa Gawain 3.6 I.8 Ang Kapangyarihan ng Diyos Buhay: Kaloob ng Diyos Tao: Moral at Ispiritwal na Nilalang Kapangyarihang Ipinagkaloob sa Tao: Intellect at Will Ang Natural Law at Divine Moral Law: Batayan ng Pagpapakatao Iba’t Ibang Paraan ng Pagsamba at Paglilingkod sa Diyos Pagsasabalikat ng Alituntunin at Aral ng Iba’t Ibang Relihiyon Ang Pananampalataya Bilang Susi ng Kahulugan ng Buhay .4 Mga Paraan ng Pagpapaunlad ng Talino at Kakayahan 4.3 I.6 Mga Pagpapahalagang Pilipino sa Paggawa na Dapat Bigyan ng Panibagong Direksiyon 3.6 Mga Taong Nagtagumpay Bunga ng Mabuting Paggawa 4.1 I.2 Positibong Pananaw sa Paggawa 3.

1 Mga Isyung Kinakaharap sa Kasalukuyang Panahon IV. Euthanasia c.1 Ang Mga Pagpapahalaga at Birtud na Makapag-aangat sa Antas ng Moralidad III.2 Ang Pinagmulan ng Birtud: Mga Mabubuting gawi III.3 II.10 Pandaigdigang Pagkakaisa (Global Solidarity) Ikaapat na Markahan IV. Mga Isyung Moral sa Kasalukuyang Panahon IV. Genetic Engineering d.4 Katatagan ng Kalooban (Fortitude) III.8 Ang Anim na Pangunahing Pagpapahalaga Pamantayan ng Moral na Kilos Prinsipyo ng Pakikibahagi sa Paggawa ng Masama Kilos: Kailan Tama.7 II. Terorismo IV.10 Ang Tao Bilang Katiwala ng Kapwa at Kapaligiran Ikalawang Markahan II.2 II.8 Simpleng Pamumuhay (Simple Living) III.7 Kaayusang Pansarili III. Mga Pagpapahalaga at Birtud na Makapag-aangat sa Antas ng Moralidad III.6 Pagtitimpi (Temperance) III. Aborsyon b. Ang Moral na Kilos II.3 Mga Isyung May Kaugnayan sa Sekswalidad .6 II.4 II. Kailan Mali Ang Panloob na Salik ng Kilos: Konsiyensiya Kapanatagan ng Loob sa Gitna ng Pagsubok Pananagutan sa Kilos at Pasya Mga Pamantayang Moral sa Pakikipagkapwa Ikatlong Markahan III.9 Pagsunod sa Batas at Kaayusan (Obedience to Law and Order) III.9 Pagsasabuhay ng Pananampalataya I.5 II.5 Matalinong Paghusga (Prudence) III.1 II.3 Katotohanan III.I.2 Mga Isyung May Kinalaman sa Kasagraduhan ng Buhay a.

Child Abuse Mga Isyung May Kinalaman sa Paggamit ng Kapangyarihan a.7 a. Live-in c. Intellectual Piracy Mga Isyu Ukol sa Karapatan at Dignidad ng Tao a. Graft at Corruption b. Homosexual union d. Slavery . Illegal Logging Isyu sa Pagmamay-aring Intelektuwal a. Prostitusyon e.5 IV.4 IV. Pre-marital Sex b. Child Labor b.6 IV.IV. Nepotism Mga Isyung May Kinalaman sa Kapaligiran a. Ecological Balance b.

1.2 2.5 Naipapahayag ang kalikasan at uri ng konsensiya 1. 2.4 Nakikilala ang pagkakaiba ng intellect sa will 1.1 2.1 Naipaliliwanag ang mga paniniwala sa paglikha ng tao 1.6 Naiuugnay ang paggamit ng konsensiya sa makatwirang pagkilos 1. 2.3 Nakikilala ang pagkakaiba ng self-image. buhay 1.7 Napatutunayan na ang tao ay nilikhang may dignidad 1. inaasahang malilinang sa bawat magaaral ang mga sumusunod na mga panlahat at tiyak na kasanayang pampagkatuto: Unang Markahan I.3 Naipakikita ang pagkakaiba ng tao sa ibang nilalang 1.5 PAGKILALA SA SARILING PAGKATAO Natutuklasan ang sariling pagkatao Nasusuri ang katangian ng isang kabataan Nakililala ang kanyang mga kakayahan at hilig 2.4 2. reputasyon.2 Nakikilala na ang tao ay pinag-isang nilalang na may materyal at ispiritwal na dimensiyon 1.MGA PANLAHAT AT TIYAK NA KASANAYANG PAMPAGKATUTO UNANG TAON (Tema: Ang Tao Bilang Nilalang) Sa pagtatapos ng bawat markahan.8 Naipahahayag nang maliwanag ang layunin ng tao sa kanyang buhay 1. actual self at real o true self Nakapagmumuni-muni tungkol sa kanyang self-image Nailalahad nang may paninidigan ang kanyang actual self ANG KALIKASAN NG TAO Naiuugnay ang kaalaman sa kalikasan ng tao sa kanyang mithiin sa .9 Naipamamalas sa kilos at gawa ang pagkakaroon ng dangal 1.10 Naitatalaga ang sarili sa mga gawaing nagtataguyod sa kaganapan ng kanyang pagkatao Ikalawang Markahan II.

4.8 2.5 3.1 4.2 4.8 3. 3.2 3.6 3. 4.2.10 Nakabubuo ng pananaw sa kanyang real o true self Ikatlong Markahan III.5 4.6 2.4 4.3 3. saloobin (attitude) Naibibigay ang pagkakaiba ng mga pangunahing birtud Nailalarawan ang proseso ng pagpapahalaga (valuing process) Naipaliliwanag ang sistema ng pagpapahalaga (value system) Napatutunayan ang impluwensiya ng pagpapahalaga sa pagpapaunlad ng sarili Ikaapat na Markahan IV.7 3.4 3.3 4.1 3.7 2. ideals.9 Nakikilala ang kanyang mga kahinaan bilang isang kabataan Nakababalangkas ng pamantayan sa pagpapaunlad ng sarili Nakatutugon sa mga hamon at suliraning pansarili sa pamamagitan ng wastong pamamahala ng emosyon Napahahalagahan ang sekswalidad sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng itinakdang kasarian 2.9 ANG MGA PAGPAPAHALAGA AT MGA BIRTUD Naipaliliwanag ang kaugnayan ng mga pagpapahalaga at mga birtud sa pagpapaunlad sa sarili Naipahahayag kung paano nalilinang ang pagpapahalaga Nakapagbibigay ng katibayan ng pagkakaroon ng pagpapahalaga Nailalarawan ang kalikasan ng pagpapahalaga Nahihinuha ang pagkakaiba ng pagpapahalaga sa birtud Nakikilala ang pagkakaiba ng pagpapahalaga sa paniniwala (belief). 3.6 ANG PAGPAPASYA AT ANG PAGTATAKDA NG MITHIIN Nakagagawa ng makatotohanang pasya tungkol sa sariling mithiin sa buhay Napatutunayan na ang matalinong pagpapasya ay likas sa tao Natutukoy ang pamantayan sa paggawa ng matalinong pasya Nahihinuha na ang positibong pananaw ay nakatutulong sa pagpapasya Nakikilala ang kahalagahan ng kaalaman sa real o true self sa paggamit ng mithiin Nakapagtatakda ng makatotohanang mithiing pansarili sa pamamagitan ng pagggamit ng matalinong pagpapasya Nakabubuo ng mga tiyak na hakbangin tungo sa pagkamit ng mga itinakdang mithiin .

3 Nasusuri ang kahalagahan ng pakikipagkapwa I.4.1 Nakikilala ang kahulugan at lawak ng kapwa I.9 Natutukou ang mga moral na batayan ng pakikipag-ugnayan sa katapat na kasarain Ikalawang Markahan II. Nakikibahagi sa pagpapaunlad ng katatagan ng pamilya II. ANG PAMILYA BILANG UGAT NG PAKIKIPAGKAPWA 2.8 Nailalahad ang mga bunga ng di-wastong pamamahala ng emosyon I.3 Naipapaliwanag ang kalikasan at layunin ng pamilya Nakikilala ang impluwensiya ng pamilya sa paghubog ng pagkatao Natutukoy ang gampanin ng bawat kasapi sa pagpapaunlad ng . ANG MAKABUKUHANG PAKIKIPAGKAPWA 1.7 4.7 Napahahalagahan ang mapanagutang pakikipagkapwa sa pamamagitan ng wastong pamamahala ng emosyon I.9 Nahihinuha na ang pananampalataya sa Diyos ay mahalagang salik sa pagkamit ng mithiin Napahahalagahan ang sipag at tiyaga sa pagpapaunlad sa sarili Nakapagpapakita ng disiplina na makatutulong sa sariling pagunlad IKALAWANG TAON (Tema: Ang tao bilang panlipunang nilalang) Unang Markahan I.2 Naipapaliwanag ang kahulugan ng iba’t ibang antas ng pakikipagkapwa I.8 4.4 Nailalahad ang mga pamamaraan sa pagpapaunlad ng pakikipagkapwa I.2 II. Naiuugnay ang kahalagahan ng pagkilala sa sarili bilang kabataan sa kakayahan sa pakikipagkapwa tao I.5 Natutukoy ang iba’t ibang uri ng komunikasyon kaugnay sa Pakikipagkapwa I.1 II.6 Nasusuri ang kahalagahan ng mabisang komunikasyon sa pakikipagkapwa I.

2 Napatutunayan na ang katapatan ay mahalagang salik sa pakikipag-ugnayan sa kapwa III.7 Naipapakita ang awa (compassion) sa mga nangangailangan 3. utang na loob) 3.10 Napatutunayang napakatatag ang pakikipagkapwa sa pagsasabuhay ng birtud at pagpapahalaga Ikaapat na Markahan IV.7 Nakababalangkas ng mga konkretong paraan na makapagpapatibay sa katatagan ng sariling pamilya II.4 Naigagalang ang mga karapatan ng bawat kasapi ng pamilya II.9 Nakikilala ang mga pagpapahalagang pil sa pakikipagkapwa na kailangang bigyan ng panibagong direksyon (Hal.3 Naipamamalas ang pang-unawa sa kapwa at sa iba’t iabng pagkakataon 3.katatagan ng pamilya II. Nakikilala ang pagpapahalagang paiiralin sa pakikipagkapwa sa angkop na pagkakataon III. MGA BIRTUD AT PAGPAPAHALAGA SA PAKIKIPAGKAPWA 3.6 Naisasaalang-alang ang kahalagahan ng dayalogo sa pagpapanatili ng kaaya-aya at mapayapang pagsasamahan sa pamilya II.9 Napatutunayan na ang pananampalataya sa Diyos ay matibay na sandigan ng Pamilyang Pilipino II.5 Napahahalagahan ang kapwa sa pamamagitan ng paggalang sa kanyang pagkatao 3.10 Nakikilala na ang katatagan ng pamilya ang sandigan ng isang matatag na lipunan Ikatlong Markahan III.6 Nahihinuha na sa makatwirang pagmamalasakit makikita ang tunay na diwa ng pakikipagkapwa 3.1 Nakapagbibigay-kahulugan sa mga birtud at pagpapahalagang kaugnay sa pakikipagkapwa III.4 Nakikita ang kalikasan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapatawad sa nagkasala 3. MGA ISYU AT SULIRANING KAUGNAY NG PAKIKIPAGKAPWA .8 Napatutunayan na ang paglilingkod sa kapwa ay paglilingkod sa Diyos 3.5 Nakikilala ang tungkulin ng pamilya sa mapanagutang pagpili at paggamit ng media at information technology II.8 Nabibigyang-halaga ang sama-samang pagsisikap tungo sa pagunlad ng pamilya II.

1 Nahihinuha na sa pamamagitan ng lipunan ang tao ay nagkakaroon ng kaganapan 1.10 Napauunlad ang kakayahang lutasin ang mga suliraning kaugnay sa pakikipagkapwa IKATLONG TAON (Tema: Ang Tao sa Kanyang Gawain sa Mundo) Unang Markahan I.1 Nasusuri ang mga isyu at suliraning kinahaharap ng Pamilyang Pilipino 4.7 Nasusuri ang epekto ng panggigipit sa kapwa (Harassment) 4.6 Napatutunayan na ang diskreminasyon ay kawalan ng pakikipagkapwa 4.4 Natutukoy ang mga limitasyon sa pakikisama sa kapwa 4.4 Nakababahagi sa mga gawaing nagtataguyod ng karapatang pantao 1. ANG LIPUNAN: PARA SA TAO 1.2 Naipaliliwanag ang maaaring ibunga ng pagsasama nang di-kasal 4.5 Naipahahayag ang kaibahan ng moral at legal na kilos 1.2 Nakikilala ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga karapatan bilang mamamayan 1.9 Nagbubunsod ng mga hakbangin para sa pagpapaunlad ng lipunang kinabibilangan .6 Nasusuri ang batas bilang batayan ng kaayusan sa lipunan 1.8 Naipapaliwanag na ang tunay na layunin ng lipunan ay para sa kabutihang panlahat 1.3 Nasusuri ang mga dahilan ng paghihiwalay ng ama at ina 4.8 Naipapakita ang paggalang sa awtoridad sa pamamagitan ng wastong pagkilos at pananalita sa tamang pagkakataon 4.3 Nakikilala na ang bawat karapatan ay may kaakibat na pananagutan 1.9 Nakababalangkas ng makatwirang hakbangin sa paglutas ng mga isyung tungkol sa pakikipagkapwa 4.4. Natatanggap ang katotohanang ang lipunan ay nilikha para sa tao 1.7 Napatutunayan na nag pagsunod sa mga alituntunin ng lipunan ay pagpapakita ng disiplina at pagmamalasakit 1.5 Nailalahad ang masamang bunga ng walang batayang usapUsapan 4. Nakapagpapasya ng mga angkop na hakbangin sa paglutas ng mga isyu at suliraning kaugnay ng pakikipagkapwa IV.

1 Natutukoy ang mga birtud at pagpapahalagang may kaugnayan sa paggawa 3.8 2.9 Nasusuri ang kahulugan at moral na batayan ng paggawa Naipapahayag ang layunin ng paggawa Napatutunayan na mayroong dignidad sa paggawa Napahahalagahan ang prinsipyo ng solidarity at subsidiarity bilang pagkilala sa dignidad ng tao Napatutunayan na ang paggawa ay paglilingkod sa kapwa at sa Diyos Naipaliliwanag ang katuturan ng likas-kayang pag-uunlad (sustainable development) Nasusuri ang mga pamamaraan tungo sa likas-kayang pag-unlad Napahahalagahan ang mapanagutang paggawa sa pamamagitan ng wastong paggamit ng likas na yaman Nagagamit nang mapanagutan sa kanyang gawain ang mga pinagkukunang-yaman Ikatlong Markahan III.7 Napahahalagahan ang wastong paggamit ng oras .1 2. Napatutunayan na ang kaganapan ng tao ay makakamit sa pamamagitan ng makabuluhang paggawa 2.4 Napangangatwiranan na ang katapatan sa paggawa ay magbibigay-daan sa isang mapayapang pamumuhay 3.5 Nasusuri ang mga pagpapahalagang Pilipinong dapat panatilihin sa kabila ng modernisasyon 3.6 2.2 2. MGA BIRTUD AT PAGPAPAHALAGANG KAUGNAY NG PAGGAWA 3.6 Nakikilala ang mga pagpapahalagang Pilipino na kailangang bigyan ng panibagong direksyon bilang salik sa pagkakaisa at kaunlaran ng bansa 3. Napauunlad ang mga birtud at mga pagpapahalagang may kaugnayan sa paggawa 3.7 2.3 2.Ikalawang Markahan II.2 Napahahalagahan ang positibong pananaw sa paggawa tungo sa katuparan ng magandang kinabukasan 3. ANG TAO BILANG MANGGAGAWA 2.5 2.4 2.3 Napatutunayan na ang pagkamasigasig na may kalakip na adhikain ay salik sa pag-unlad 3.

2 Natutukoy ang sariling interes at natatanging potensyal kaugnay sa pagpili ng hanapbuhay o kurso sa kolehiya 4.9 Naipakikita ang katatagan sa kabila ng mga balakid sa paggawa 3. ANG PAGGAWA AT PAGPAPASYA 4.5 Napahahalagahan ang kahusayan (excellence) sa pamamagitan ng pagpapakita ng mabuting kalidad ng gawa 4.3. Napahahalagahan ang buhay na kaloob ng Diyos 1.1 Naisasaalang-alang ang mahahalagang salik sa pagpili ng hanapbuhay o kurso sa kolehiyo 4.1 1.3 1.6 Naipamamalas ang paghanga sa mga taong naging matagumpay bunga ng mabuting paggawa 4. ANG MORAL AT ISPIRITWAL NA DIMENSIYON NG TAO 1.3 Nakikilala ang mga kasanayan na kinakailangan sa iba’t ibang kurso sa kolehiyo at sa hanapbuhay 4.2 1.10 Natatanggap na ang mapanagutang paggawa ay isang handog sa Diyos Ikaapat na Markahan IV. Naipamamalas ang tamang pagpapasya kaugnay sa paggawa 4.5 Nakikilala ang kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos Natatanggap na ang buhay ang pinakadakilang kaloob ng Diyos sa tao Nakikilala na ang tao ay isang moral at ispiritwal na nilalang Nasusuri ang mga kapangyarihang ipinagkaloob ng Diyos sa Tao (intellect at will) Napatutunayan na ang ‘Natural Law” at “Divine Moral Law” ay .8 Napauunlad ang pagiging malikhain sa iba’t ibang gawain 3.7 Napahalagahan ang mga gawaing magbibigay-daan sa pagkakamit ng mabuting hinaharap IKAAPAT NA TAON (Tema: Ang Moral na Pagkatao) Unang Markahan I.4 Nakababalangkas ng mga paraan ng pagpapaunlad ng talino at kakayahan tungo sa kagalingan sa paggawa 4.4 1.

6 Nakikilala ang kahalagahan ng kapanatagan ng loob (inner peace) sa gitna ng suliranin. Nalilinang ang mga pagpapahalaga at birtud na makapag-aangat sa antas ng moralidad 3.4 Nakapagpapamalas ng mapanuring pag-iisip sa mga ikinikilos ng mga tao sa kanyang paligid batay sa pamantayang moral II. kilos. ANG MORAL NA KILOS 2.1.7 Nakapagpapakita ng mataas na pamantayang moral sa pagiging mapanagutan sa kilos at pasya (accountability to one’s actions) II. MGA PAGPAPAHALAGA AT BIRTUD NA MAKAPAG-AANGAT SA ANTAS NG MORALIDAD 3.3 Naisasaalang-alang ang prinsipyo ng pakikibahagi sa paggawa ng masama (cooperation in evil) sa moral na pagkilos at pagpapasya II.9 pamantayang gabay sa maayos na pamumuhay Nasusuri ang mga paraan ng iba’t ibang relihiyon tungo sa pagpapabuti ng ugnayan ng tao sa Diyos Naisasabalikat ang pananagutan sa relihiyong kinabibilangan Napatutunayan na ang pananampalataya ay susi sa pag-unawa ng tao sa tunay na kahulugan ng buhay Natatanggap na nasa pagsasabuhay ang tunay na diwa ng ispiritwalidad 1.1 Natutukoy ang mga pagpapahalaga at birtud na makapag-aangat sa antas ng moralidad II .10 Naipakikita ang pagsasabuhay ng pananampalataya sa mga gawaing nakatutulong sa kapwa at kapaligiran Ikalawang Markahan II.1 Naipaliliwanag ang kahulugan ng anim na pangunahing pagpapahalaga (core moral values) II.2 Nakikilala ang pamantayan ng moral na kilos II.8 1.5 Nasusuri ang kawastuhan ng intensiyon. pagsubok at alalahanin II.7 1. Naipamamalas na ang kilos at pasya ng tao ay mapauunlad ng kanyang kaalaman ng moral na pundasyon nito II.6 1. at pasya ayon sa panloob na salik nito (conscience) II.8 Naitatalaga ang sarili sa pagsunod sa mga pamantayang moral na nakapagpapaunlad ng pakikipag-ugnayan sa kapwa Ikatlong Markahan III.

2 Nakapagtataguyod sa kalinisan ng puri (Chastity) bilang paggalang sa dangal ng tao 3.3 Napahahalagahan ang katotohanan sa pamamagitan ng pagiging tapat sa salita at gawa 3.4 Nakapagmumungkahi ng solusyon sa mga isyung may kinalaman sa paggamit ng kapangyarihan (graft and Corruption) 4.3. 4. 4. Homosexual union. Pre-marital sex.10 Napahahalagahan ang pandaigdigang pagkakaisa (Global Solidarity) sa pamamagitan ng paggalang sa dignidad at karapatan ng kapwa Ikaapat na Markahan IV.1 Nasusuri ang mga isyung moral sa kasalukuyang panahon 4.3 Naigagalang ang seswalidad (human sexuality) bilang banal na instrumento ng Diyos sa pakikiisa ng tao sa paglalang (Procreation.8 Nakabubunsod ng mga proyektong magbibigay-solusyon sa mga isyu sa pagmamay-aring intelektuwal III .8 Napatutunayan na ang tunay na kaligayahan ay nababatay sa simpleng pamumuhay 3. Slavery . genetic engineering.9 Naisasaalang-alang ang kahalagahan ng pagsunod sa batas at kaayusan (Obedience to law and order) 3. atbp. Consumerism) 4.7 Naipakikita ang kahalagahan ng kaayusang pansarili (personal ecology) sa pagkakaroon ng organisadong kapaligiran 3. MGA ISYUNG MORAL SA MAKABAGONG PANAHON 4.6 Nahihinuha ang kahalagahan ng pagtitimpi o pagpipigil sa lahat ng pagkakataon (Temperance) 3.7 Naigagalang ang karapatan at dignidad ng tao sa mga isyung tulad ng Child labor.6 Naisasaayos ang mga material na biyayang handog sa tao (Hedonism.5 Nakikilala na ang matalinong paghusga (Prudence) ay mahalagang salik ng pagkakasundo 3. Nakagagawa ng matalino at tamang pagpapasya sa mga isyung moral sa kasalukuyang panahon 4. Live-in. atbp. Prostitusyon) 4.4 Napatutunayan na ang katatagan ng kalooban (Fortitude) ay nasusubok sa pagharap sa hamon ng buhay 3.5 Nakababahagi ng konkretong solusyon sa mga isyu ukol sa kapaligiran 4.2 Naisasa-alang-alang ang kasagraduhan ng buhay laban sa mga isyu katulad ng aborsiyon.