SAKLAW AT PAGKAKASUNUD-SUNOD NG MGA ARALIN SA BAWAT LINGGO (10 LINGGO) NG BAWAT MARKAHAN

UNANG TAON (Tema: Ang Tao Bilang Nilalang) Unang Markahan I.1.1.1.1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Ang Kalikasan ng Tao

Mga Paniniwala sa Paglikha sa tao Ang Material at Ispiritwal na Dimensiyon ng Tao Ang Kaibahan ng Tao sa Ibang Nilalang Ang Intellect at Will Ang Konsiyensya: Kahulugan, Kalikasan at Uri Paggamit ng Konsiyensiya sa Makatwirang Pagkilos Ang Tao Bilang Nilikhang may Dignidad. Ang Layunin ng Tao sa Buhay a. Pagpapaunlad ng Sarili b. Pag-iingat ng Kapaligiran c. Paglilingkod sa Kapwa at Diyos 1.9 Mga Kilos at Gawi ng Taong may Dangal 1.10 Mga Gawaing Nagtataguyod ng Kaganapan ng Pagkatao Ikalawang Markahan II. Pagkilala sa Sariling Pagkatao II.1 II.2 II.3 II.4 II.5 II.6 II.7 II.8 II.9 II.10 Katangian ng Kabataan Pagkilala ng Mga Kakayahan at Hilig Ang Self-image, Reputasyon, Actual Self, at Real o True Self Pagbuo ng Sariling Self-image Pagkilala ng Actual Self Pagkilala ng mga Kahinaan Bilang kabataan Pamantayan sa Pagpapaunlad ng Sarili Wastong Pamamahala ng Emosyon Pagpapaunlad ng Itinakdang Kasarian Pananaw sa Real o True Self

6 Pagbuo ng Hakbangin sa Pagkamit ng Mithiin IV.3 III.5 III.6 III.8 III. Ideals.4 III.2 IV.1 III. Ang Mga Pagpapahalaga at Mga Birtud III.9 Paano Nalilinang ang Pagpapahalaga Mga Katibayan ng Pagkakaroon ng Pagpapahalaga Ang Kalikasan ng Pagpapahalaga Ang Pagkakaiba ng Pagpapahalaga sa Birtud Ang Pagpapahalaga.9 Ang Disiplina at Sariling Pag-unlad IKALAWANG TAON: (Tema: Ang Tao Bilang Panlipunang Nilalang) Unang Markahan I. Saloobin (Attitude) Ang mga Pangunahing Birtud Ang Proseso ng Pagpapahalaga Ang Sistema ng Pagpapahalaga Ang Impluwensiya ng Pagpapahalaga sa Pagpapaunlad ng Sarili Ikaapat na Markahan IV.4 1.7 III.7 Pananampalataya sa Diyos: Mahalagang salik sa Pagkamit ng Mithiin IV.2 1.8 Ang Kahalagahan ng Sipag at Tiyaga sa Pagpapaunlad sa Sarili IV.2 III.3 IV.1 IV. Paniniwala (Belief).4 Matalinong Pagpapasya: Likas sa Tao Mga Pamantayan sa Paggawa ng Matalinong Pasya Ang Kahalagahan ng Positibong Pananaw sa Pagpapasya Ang kahalagahan ng Kaalaman sa Real o True Self sa Pagkamit ng Mithiin IV.7 Kapwa: Kahulugan at Lawak Mga Antas ng Pakikipagkapwa Ang Kahalagahan ng Pakikipagkapwa Ang Mga Paraan ng Pagpapaunlad ng Pakikipagkapwa Ang Mga Uri ng Komunikasyon sa Pakikipagkapwa Ang Kahalagahan ng Mabisang Komunikasyon Mga Bunga ng Di-Wastong Pamamahala ng Emosyon .1 1. Ang Pagpapasya at Ang Pagtatakda ng Mithiin IV.Ikatlong Markahan III.6 1. Ang Makabuluhang Pakikipagkapwa 1.5 Pagtatakda ng Makatotohanang Mithiing Pansarili IV.5 1.3 1.

8 2.8 Wastong Pamamahala ng Emosyon 1.9 Batayan ng Pakikipag-ugnayan sa Katapat na Kasarian Ikalawang Markahan II.6 2.5 2.3 2. Ang Pamilya Bilang Ugat ng Pakikipagkapwa 2. Mga Birtud at Pagpapahalaga sa Pakikipagkapwa 3.4 2.10 Pagpapatatag ng Pakikipagkapwa Ikaapat na Markahan IV.9 Ang Kalikasan at Layunin ng Pamilya Ang Impluwensiya ng Pamilya sa Paglinang ng Pakikipagkapwa Ang Gampanin ng Kasapi ng Pamilya Paggalang sa Karapatan ng Bawat Kasapi ng Pamilya Mapanagutang Pagpili at Paggamit ng Media at Information Technology: Tungkulin ng Pamilya Kahalagahan ng Dayalogo sa Pamilya Mga Paraan sa Pagpapatibay sa Katatagan ng Pamilya Sama-samang Pagsisikap Tungo sa Katatagan ng Pamilya Pananampalataya sa Diyos: Sandigan ng Pamilyang Pilipino Matatag na Pamilya: Sandigan ng Matatag na Lipunan Ikatlong Markahan III.1 Mga Isyu at Suliranin Tungkol sa Pamilyang Pilipino 4.2 Ang Pagsasama ng Di-Kasal 4.8 Paglilingkod sa Kapwa 3.2 Katapatan: Mahalagang Salik sa Pakikipagkapwa 3.5 Paggalang sa Pagkatao ng Kapwa 3.9 Mga Pagpapahalagang Pilipino sa Pakikipagkapwa 3.7 2.2 2.7 Pagpapakita ng Awa (Compassion) sa Kapwa 3.3 Mga Dahilan ng Paghihiwalay ng Ama at Ina .1.4 Pagpapatawad sa Nagkasala 3. Mga Isyu at Suliraning Kaugnay ng Pakikipagkapwa 4.1 Kahulugan ng mga Birtud at Pagpapahalaga sa Pakikipagkapwa 3.1 2.6 Pagmamalasakit sa Kapwa 3.3 Pang-unawa sa Kapwa 3.

8 Ang Wastong Paggamit ng Likas na Yaman 2. atbp.9 Lipunan: Katuturan at Kahalagahan Kahalagahan ng Mga Karapatan ng Mamamayan May Pananagutang Kaakibat ang mga Karapatan Gawaing Nagtataguyod sa Karapatang Pantao Ang Moral at Legal na Kilos Ang Batas: Batayan ng Kaayusan ng Lipunan Kahalagahan Pagsunod sa mga Alituntunin at Batas Lipunan : Para sa kabutihang Panlahat Mga Hakbangin para sa Pagpapaunlad ng Lipunan Ikalawang Markahan II.1 1.5 2.4 1.6 Diskriminasyon sa Pakikipagkapwa 4.Katuturan .8 Paggalang sa Awtoridad 4.3 1. Gang.7 Ang Epekto ng Pangigipit (Harassment) sa Kapwa 4.3 2.1 2.7 1.5 1. Ang Tao Bilang Manggagawa 2. Ang Lipunan.6 1. Para sa Tao 1.4 2.4 Mga Limitasyon sa Pakikisama sa Kapwa a.8 1.6 Paggawa: Kahulugan at Moral na Batayan Layunin ng paggawa Dignidad sa Paggawa Prinsipyo ng “Solidarity” at “Subsidiarity” Paggawa bilang paglilingkod sa kapwa at sa Diyos Likas-kayang pag-unlad .2 1.9 Mga hakbangin sa Paglutas sa mga Isyu Tungkol sa Pakikipagkapwa IKATLONG TAON: (Tema: Ang Tao sa Kanyang Gawain sa Mundo) Unang Markahan I. Barkadahan d.4.2 2.5 Mga Bunga ng Walang Batayang Usap-usapan 4.Kahalagahan 2. 4.7 Mga Pamamaraan Tungo sa Likas-kayang Pag-unlad 2. Fraternity c.9 Mapanagutang Paggamit ng Pinagkukunang-yaman . Peer Pressure b.

4 I.7 Wastong Paggamit ng Oras 3.6 Mga Taong Nagtagumpay Bunga ng Mabuting Paggawa 4.3 I.10 Mapanagutang Paggawa: Handog sa Diyos Ikaapat na Markahan III.1 I.6 I. Ang Paggawa at Pagpapasya 4.3 Mga kasanayang kinakailangan sa Iba’t-ibang kurso sa kolehiyo o Hanapbuhay 4.8 Pagkamalikhain sa Gawain 3.3 Pagmasigasig: Salik sa pag-unlad 3.2 I.9 Katatagan sa Paggawa 3.7 I.6 Mga Pagpapahalagang Pilipino sa Paggawa na Dapat Bigyan ng Panibagong Direksiyon 3.7 Mga Gawaing Magbibigay daan sa Pagkakamit ng Mabuting Hinaharap IKAAPAT NA TAON: (Tema: Ang Moral na Pagkatao) Unang Markahan I. Ang Moral at Ispiritwal na Dimensiyon ng Tao I. Mga Birtud at Pagpapahalagang Kaugnay ng Paggawa 3.2 Positibong Pananaw sa Paggawa 3.4 Bunga ng Katapatan sa Paggawa 3.Ikatlong Markahan III.4 Mga Paraan ng Pagpapaunlad ng Talino at Kakayahan 4.1 Mga Salik sa Pagpili ng Hanapbuhay o Kurso sa Kolehiyo 4.5 Mga Pagpapahalagang Pilipino sa Paggawa na Dapat Panatilihin 3.8 Ang Kapangyarihan ng Diyos Buhay: Kaloob ng Diyos Tao: Moral at Ispiritwal na Nilalang Kapangyarihang Ipinagkaloob sa Tao: Intellect at Will Ang Natural Law at Divine Moral Law: Batayan ng Pagpapakatao Iba’t Ibang Paraan ng Pagsamba at Paglilingkod sa Diyos Pagsasabalikat ng Alituntunin at Aral ng Iba’t Ibang Relihiyon Ang Pananampalataya Bilang Susi ng Kahulugan ng Buhay .5 Kahalagahan ng Kahusayan (Excellence) sa Paggawa 4.1 Mga Birtud at Pagpapahalagang may Kaugnayan sa Paggawa 3.5 I.2 Imbentaryo ng sariling interes at potensiyal 4.

9 Pagsasabuhay ng Pananampalataya I. Mga Isyung Moral sa Kasalukuyang Panahon IV.8 Simpleng Pamumuhay (Simple Living) III. Mga Pagpapahalaga at Birtud na Makapag-aangat sa Antas ng Moralidad III. Kailan Mali Ang Panloob na Salik ng Kilos: Konsiyensiya Kapanatagan ng Loob sa Gitna ng Pagsubok Pananagutan sa Kilos at Pasya Mga Pamantayang Moral sa Pakikipagkapwa Ikatlong Markahan III.6 II.10 Pandaigdigang Pagkakaisa (Global Solidarity) Ikaapat na Markahan IV.3 Mga Isyung May Kaugnayan sa Sekswalidad . Ang Moral na Kilos II.2 Ang Pinagmulan ng Birtud: Mga Mabubuting gawi III.5 Matalinong Paghusga (Prudence) III.7 Kaayusang Pansarili III.7 II.2 Mga Isyung May Kinalaman sa Kasagraduhan ng Buhay a.4 II. Aborsyon b.4 Katatagan ng Kalooban (Fortitude) III.8 Ang Anim na Pangunahing Pagpapahalaga Pamantayan ng Moral na Kilos Prinsipyo ng Pakikibahagi sa Paggawa ng Masama Kilos: Kailan Tama.1 Ang Mga Pagpapahalaga at Birtud na Makapag-aangat sa Antas ng Moralidad III. Genetic Engineering d.3 Katotohanan III.2 II. Terorismo IV.1 II.9 Pagsunod sa Batas at Kaayusan (Obedience to Law and Order) III.I.10 Ang Tao Bilang Katiwala ng Kapwa at Kapaligiran Ikalawang Markahan II.6 Pagtitimpi (Temperance) III. Euthanasia c.3 II.1 Mga Isyung Kinakaharap sa Kasalukuyang Panahon IV.5 II.

Slavery .4 IV.5 IV.IV. Child Labor b. Nepotism Mga Isyung May Kinalaman sa Kapaligiran a. Child Abuse Mga Isyung May Kinalaman sa Paggamit ng Kapangyarihan a. Illegal Logging Isyu sa Pagmamay-aring Intelektuwal a. Ecological Balance b. Graft at Corruption b.7 a. Prostitusyon e.6 IV. Homosexual union d. Live-in c. Intellectual Piracy Mga Isyu Ukol sa Karapatan at Dignidad ng Tao a. Pre-marital Sex b.

1.6 Naiuugnay ang paggamit ng konsensiya sa makatwirang pagkilos 1.5 PAGKILALA SA SARILING PAGKATAO Natutuklasan ang sariling pagkatao Nasusuri ang katangian ng isang kabataan Nakililala ang kanyang mga kakayahan at hilig 2.7 Napatutunayan na ang tao ay nilikhang may dignidad 1.4 2. buhay 1. inaasahang malilinang sa bawat magaaral ang mga sumusunod na mga panlahat at tiyak na kasanayang pampagkatuto: Unang Markahan I.10 Naitatalaga ang sarili sa mga gawaing nagtataguyod sa kaganapan ng kanyang pagkatao Ikalawang Markahan II.3 Naipakikita ang pagkakaiba ng tao sa ibang nilalang 1.MGA PANLAHAT AT TIYAK NA KASANAYANG PAMPAGKATUTO UNANG TAON (Tema: Ang Tao Bilang Nilalang) Sa pagtatapos ng bawat markahan.1 Naipaliliwanag ang mga paniniwala sa paglikha ng tao 1.1 2.8 Naipahahayag nang maliwanag ang layunin ng tao sa kanyang buhay 1. 2. 2.2 2.5 Naipapahayag ang kalikasan at uri ng konsensiya 1. reputasyon.3 Nakikilala ang pagkakaiba ng self-image.9 Naipamamalas sa kilos at gawa ang pagkakaroon ng dangal 1.2 Nakikilala na ang tao ay pinag-isang nilalang na may materyal at ispiritwal na dimensiyon 1.4 Nakikilala ang pagkakaiba ng intellect sa will 1. actual self at real o true self Nakapagmumuni-muni tungkol sa kanyang self-image Nailalahad nang may paninidigan ang kanyang actual self ANG KALIKASAN NG TAO Naiuugnay ang kaalaman sa kalikasan ng tao sa kanyang mithiin sa .

2 3. 4.8 2.2 4. 3.4 3.5 4. saloobin (attitude) Naibibigay ang pagkakaiba ng mga pangunahing birtud Nailalarawan ang proseso ng pagpapahalaga (valuing process) Naipaliliwanag ang sistema ng pagpapahalaga (value system) Napatutunayan ang impluwensiya ng pagpapahalaga sa pagpapaunlad ng sarili Ikaapat na Markahan IV.7 2.4 4. 3.3 3.6 3.1 3.10 Nakabubuo ng pananaw sa kanyang real o true self Ikatlong Markahan III. ideals.9 Nakikilala ang kanyang mga kahinaan bilang isang kabataan Nakababalangkas ng pamantayan sa pagpapaunlad ng sarili Nakatutugon sa mga hamon at suliraning pansarili sa pamamagitan ng wastong pamamahala ng emosyon Napahahalagahan ang sekswalidad sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng itinakdang kasarian 2.3 4.6 ANG PAGPAPASYA AT ANG PAGTATAKDA NG MITHIIN Nakagagawa ng makatotohanang pasya tungkol sa sariling mithiin sa buhay Napatutunayan na ang matalinong pagpapasya ay likas sa tao Natutukoy ang pamantayan sa paggawa ng matalinong pasya Nahihinuha na ang positibong pananaw ay nakatutulong sa pagpapasya Nakikilala ang kahalagahan ng kaalaman sa real o true self sa paggamit ng mithiin Nakapagtatakda ng makatotohanang mithiing pansarili sa pamamagitan ng pagggamit ng matalinong pagpapasya Nakabubuo ng mga tiyak na hakbangin tungo sa pagkamit ng mga itinakdang mithiin .5 3.1 4.9 ANG MGA PAGPAPAHALAGA AT MGA BIRTUD Naipaliliwanag ang kaugnayan ng mga pagpapahalaga at mga birtud sa pagpapaunlad sa sarili Naipahahayag kung paano nalilinang ang pagpapahalaga Nakapagbibigay ng katibayan ng pagkakaroon ng pagpapahalaga Nailalarawan ang kalikasan ng pagpapahalaga Nahihinuha ang pagkakaiba ng pagpapahalaga sa birtud Nakikilala ang pagkakaiba ng pagpapahalaga sa paniniwala (belief).8 3.6 2.7 3.2. 4.

8 Nailalahad ang mga bunga ng di-wastong pamamahala ng emosyon I.8 4.2 II.3 Nasusuri ang kahalagahan ng pakikipagkapwa I. ANG PAMILYA BILANG UGAT NG PAKIKIPAGKAPWA 2.9 Natutukou ang mga moral na batayan ng pakikipag-ugnayan sa katapat na kasarain Ikalawang Markahan II. Naiuugnay ang kahalagahan ng pagkilala sa sarili bilang kabataan sa kakayahan sa pakikipagkapwa tao I.5 Natutukoy ang iba’t ibang uri ng komunikasyon kaugnay sa Pakikipagkapwa I. Nakikibahagi sa pagpapaunlad ng katatagan ng pamilya II.4.3 Naipapaliwanag ang kalikasan at layunin ng pamilya Nakikilala ang impluwensiya ng pamilya sa paghubog ng pagkatao Natutukoy ang gampanin ng bawat kasapi sa pagpapaunlad ng .6 Nasusuri ang kahalagahan ng mabisang komunikasyon sa pakikipagkapwa I.7 Napahahalagahan ang mapanagutang pakikipagkapwa sa pamamagitan ng wastong pamamahala ng emosyon I.1 II.9 Nahihinuha na ang pananampalataya sa Diyos ay mahalagang salik sa pagkamit ng mithiin Napahahalagahan ang sipag at tiyaga sa pagpapaunlad sa sarili Nakapagpapakita ng disiplina na makatutulong sa sariling pagunlad IKALAWANG TAON (Tema: Ang tao bilang panlipunang nilalang) Unang Markahan I.2 Naipapaliwanag ang kahulugan ng iba’t ibang antas ng pakikipagkapwa I. ANG MAKABUKUHANG PAKIKIPAGKAPWA 1.7 4.4 Nailalahad ang mga pamamaraan sa pagpapaunlad ng pakikipagkapwa I.1 Nakikilala ang kahulugan at lawak ng kapwa I.

3 Naipamamalas ang pang-unawa sa kapwa at sa iba’t iabng pagkakataon 3. MGA BIRTUD AT PAGPAPAHALAGA SA PAKIKIPAGKAPWA 3.6 Nahihinuha na sa makatwirang pagmamalasakit makikita ang tunay na diwa ng pakikipagkapwa 3.4 Nakikita ang kalikasan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapatawad sa nagkasala 3.6 Naisasaalang-alang ang kahalagahan ng dayalogo sa pagpapanatili ng kaaya-aya at mapayapang pagsasamahan sa pamilya II.7 Naipapakita ang awa (compassion) sa mga nangangailangan 3.7 Nakababalangkas ng mga konkretong paraan na makapagpapatibay sa katatagan ng sariling pamilya II.10 Nakikilala na ang katatagan ng pamilya ang sandigan ng isang matatag na lipunan Ikatlong Markahan III.9 Napatutunayan na ang pananampalataya sa Diyos ay matibay na sandigan ng Pamilyang Pilipino II.8 Nabibigyang-halaga ang sama-samang pagsisikap tungo sa pagunlad ng pamilya II.5 Napahahalagahan ang kapwa sa pamamagitan ng paggalang sa kanyang pagkatao 3.5 Nakikilala ang tungkulin ng pamilya sa mapanagutang pagpili at paggamit ng media at information technology II.katatagan ng pamilya II. MGA ISYU AT SULIRANING KAUGNAY NG PAKIKIPAGKAPWA . utang na loob) 3.10 Napatutunayang napakatatag ang pakikipagkapwa sa pagsasabuhay ng birtud at pagpapahalaga Ikaapat na Markahan IV.1 Nakapagbibigay-kahulugan sa mga birtud at pagpapahalagang kaugnay sa pakikipagkapwa III. Nakikilala ang pagpapahalagang paiiralin sa pakikipagkapwa sa angkop na pagkakataon III.9 Nakikilala ang mga pagpapahalagang pil sa pakikipagkapwa na kailangang bigyan ng panibagong direksyon (Hal.2 Napatutunayan na ang katapatan ay mahalagang salik sa pakikipag-ugnayan sa kapwa III.4 Naigagalang ang mga karapatan ng bawat kasapi ng pamilya II.8 Napatutunayan na ang paglilingkod sa kapwa ay paglilingkod sa Diyos 3.

9 Nagbubunsod ng mga hakbangin para sa pagpapaunlad ng lipunang kinabibilangan .4.2 Nakikilala ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga karapatan bilang mamamayan 1.7 Napatutunayan na nag pagsunod sa mga alituntunin ng lipunan ay pagpapakita ng disiplina at pagmamalasakit 1.3 Nakikilala na ang bawat karapatan ay may kaakibat na pananagutan 1.8 Naipapakita ang paggalang sa awtoridad sa pamamagitan ng wastong pagkilos at pananalita sa tamang pagkakataon 4. Natatanggap ang katotohanang ang lipunan ay nilikha para sa tao 1.1 Nasusuri ang mga isyu at suliraning kinahaharap ng Pamilyang Pilipino 4.5 Nailalahad ang masamang bunga ng walang batayang usapUsapan 4.10 Napauunlad ang kakayahang lutasin ang mga suliraning kaugnay sa pakikipagkapwa IKATLONG TAON (Tema: Ang Tao sa Kanyang Gawain sa Mundo) Unang Markahan I.7 Nasusuri ang epekto ng panggigipit sa kapwa (Harassment) 4.8 Naipapaliwanag na ang tunay na layunin ng lipunan ay para sa kabutihang panlahat 1.5 Naipahahayag ang kaibahan ng moral at legal na kilos 1. ANG LIPUNAN: PARA SA TAO 1.2 Naipaliliwanag ang maaaring ibunga ng pagsasama nang di-kasal 4.9 Nakababalangkas ng makatwirang hakbangin sa paglutas ng mga isyung tungkol sa pakikipagkapwa 4.4 Nakababahagi sa mga gawaing nagtataguyod ng karapatang pantao 1.6 Nasusuri ang batas bilang batayan ng kaayusan sa lipunan 1.3 Nasusuri ang mga dahilan ng paghihiwalay ng ama at ina 4.1 Nahihinuha na sa pamamagitan ng lipunan ang tao ay nagkakaroon ng kaganapan 1.6 Napatutunayan na ang diskreminasyon ay kawalan ng pakikipagkapwa 4.4 Natutukoy ang mga limitasyon sa pakikisama sa kapwa 4. Nakapagpapasya ng mga angkop na hakbangin sa paglutas ng mga isyu at suliraning kaugnay ng pakikipagkapwa IV.

4 Napangangatwiranan na ang katapatan sa paggawa ay magbibigay-daan sa isang mapayapang pamumuhay 3.6 Nakikilala ang mga pagpapahalagang Pilipino na kailangang bigyan ng panibagong direksyon bilang salik sa pagkakaisa at kaunlaran ng bansa 3.7 Napahahalagahan ang wastong paggamit ng oras .2 Napahahalagahan ang positibong pananaw sa paggawa tungo sa katuparan ng magandang kinabukasan 3.1 Natutukoy ang mga birtud at pagpapahalagang may kaugnayan sa paggawa 3.3 2. Napatutunayan na ang kaganapan ng tao ay makakamit sa pamamagitan ng makabuluhang paggawa 2.1 2. Napauunlad ang mga birtud at mga pagpapahalagang may kaugnayan sa paggawa 3.9 Nasusuri ang kahulugan at moral na batayan ng paggawa Naipapahayag ang layunin ng paggawa Napatutunayan na mayroong dignidad sa paggawa Napahahalagahan ang prinsipyo ng solidarity at subsidiarity bilang pagkilala sa dignidad ng tao Napatutunayan na ang paggawa ay paglilingkod sa kapwa at sa Diyos Naipaliliwanag ang katuturan ng likas-kayang pag-uunlad (sustainable development) Nasusuri ang mga pamamaraan tungo sa likas-kayang pag-unlad Napahahalagahan ang mapanagutang paggawa sa pamamagitan ng wastong paggamit ng likas na yaman Nagagamit nang mapanagutan sa kanyang gawain ang mga pinagkukunang-yaman Ikatlong Markahan III.5 Nasusuri ang mga pagpapahalagang Pilipinong dapat panatilihin sa kabila ng modernisasyon 3.2 2.5 2.4 2.Ikalawang Markahan II. MGA BIRTUD AT PAGPAPAHALAGANG KAUGNAY NG PAGGAWA 3. ANG TAO BILANG MANGGAGAWA 2.6 2.8 2.7 2.3 Napatutunayan na ang pagkamasigasig na may kalakip na adhikain ay salik sa pag-unlad 3.

3 1.8 Napauunlad ang pagiging malikhain sa iba’t ibang gawain 3.3 Nakikilala ang mga kasanayan na kinakailangan sa iba’t ibang kurso sa kolehiyo at sa hanapbuhay 4. Napahahalagahan ang buhay na kaloob ng Diyos 1.5 Nakikilala ang kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos Natatanggap na ang buhay ang pinakadakilang kaloob ng Diyos sa tao Nakikilala na ang tao ay isang moral at ispiritwal na nilalang Nasusuri ang mga kapangyarihang ipinagkaloob ng Diyos sa Tao (intellect at will) Napatutunayan na ang ‘Natural Law” at “Divine Moral Law” ay . ANG MORAL AT ISPIRITWAL NA DIMENSIYON NG TAO 1.4 1.2 Natutukoy ang sariling interes at natatanging potensyal kaugnay sa pagpili ng hanapbuhay o kurso sa kolehiya 4.9 Naipakikita ang katatagan sa kabila ng mga balakid sa paggawa 3.5 Napahahalagahan ang kahusayan (excellence) sa pamamagitan ng pagpapakita ng mabuting kalidad ng gawa 4.1 Naisasaalang-alang ang mahahalagang salik sa pagpili ng hanapbuhay o kurso sa kolehiyo 4. Naipamamalas ang tamang pagpapasya kaugnay sa paggawa 4. ANG PAGGAWA AT PAGPAPASYA 4.3.2 1.10 Natatanggap na ang mapanagutang paggawa ay isang handog sa Diyos Ikaapat na Markahan IV.7 Napahalagahan ang mga gawaing magbibigay-daan sa pagkakamit ng mabuting hinaharap IKAAPAT NA TAON (Tema: Ang Moral na Pagkatao) Unang Markahan I.1 1.6 Naipamamalas ang paghanga sa mga taong naging matagumpay bunga ng mabuting paggawa 4.4 Nakababalangkas ng mga paraan ng pagpapaunlad ng talino at kakayahan tungo sa kagalingan sa paggawa 4.

1 Naipaliliwanag ang kahulugan ng anim na pangunahing pagpapahalaga (core moral values) II.1 Natutukoy ang mga pagpapahalaga at birtud na makapag-aangat sa antas ng moralidad II .10 Naipakikita ang pagsasabuhay ng pananampalataya sa mga gawaing nakatutulong sa kapwa at kapaligiran Ikalawang Markahan II. Naipamamalas na ang kilos at pasya ng tao ay mapauunlad ng kanyang kaalaman ng moral na pundasyon nito II.5 Nasusuri ang kawastuhan ng intensiyon. MGA PAGPAPAHALAGA AT BIRTUD NA MAKAPAG-AANGAT SA ANTAS NG MORALIDAD 3.1.7 1.8 1. at pasya ayon sa panloob na salik nito (conscience) II.6 Nakikilala ang kahalagahan ng kapanatagan ng loob (inner peace) sa gitna ng suliranin.6 1. Nalilinang ang mga pagpapahalaga at birtud na makapag-aangat sa antas ng moralidad 3.7 Nakapagpapakita ng mataas na pamantayang moral sa pagiging mapanagutan sa kilos at pasya (accountability to one’s actions) II. ANG MORAL NA KILOS 2.9 pamantayang gabay sa maayos na pamumuhay Nasusuri ang mga paraan ng iba’t ibang relihiyon tungo sa pagpapabuti ng ugnayan ng tao sa Diyos Naisasabalikat ang pananagutan sa relihiyong kinabibilangan Napatutunayan na ang pananampalataya ay susi sa pag-unawa ng tao sa tunay na kahulugan ng buhay Natatanggap na nasa pagsasabuhay ang tunay na diwa ng ispiritwalidad 1.3 Naisasaalang-alang ang prinsipyo ng pakikibahagi sa paggawa ng masama (cooperation in evil) sa moral na pagkilos at pagpapasya II.2 Nakikilala ang pamantayan ng moral na kilos II.8 Naitatalaga ang sarili sa pagsunod sa mga pamantayang moral na nakapagpapaunlad ng pakikipag-ugnayan sa kapwa Ikatlong Markahan III. kilos. pagsubok at alalahanin II.4 Nakapagpapamalas ng mapanuring pag-iisip sa mga ikinikilos ng mga tao sa kanyang paligid batay sa pamantayang moral II.

Consumerism) 4.3 Napahahalagahan ang katotohanan sa pamamagitan ng pagiging tapat sa salita at gawa 3.10 Napahahalagahan ang pandaigdigang pagkakaisa (Global Solidarity) sa pamamagitan ng paggalang sa dignidad at karapatan ng kapwa Ikaapat na Markahan IV.6 Nahihinuha ang kahalagahan ng pagtitimpi o pagpipigil sa lahat ng pagkakataon (Temperance) 3.7 Naipakikita ang kahalagahan ng kaayusang pansarili (personal ecology) sa pagkakaroon ng organisadong kapaligiran 3. MGA ISYUNG MORAL SA MAKABAGONG PANAHON 4. genetic engineering. Nakagagawa ng matalino at tamang pagpapasya sa mga isyung moral sa kasalukuyang panahon 4. atbp.7 Naigagalang ang karapatan at dignidad ng tao sa mga isyung tulad ng Child labor. Homosexual union.5 Nakababahagi ng konkretong solusyon sa mga isyu ukol sa kapaligiran 4. 4.8 Nakabubunsod ng mga proyektong magbibigay-solusyon sa mga isyu sa pagmamay-aring intelektuwal III . Live-in.9 Naisasaalang-alang ang kahalagahan ng pagsunod sa batas at kaayusan (Obedience to law and order) 3.6 Naisasaayos ang mga material na biyayang handog sa tao (Hedonism. Slavery . Prostitusyon) 4.3 Naigagalang ang seswalidad (human sexuality) bilang banal na instrumento ng Diyos sa pakikiisa ng tao sa paglalang (Procreation.4 Nakapagmumungkahi ng solusyon sa mga isyung may kinalaman sa paggamit ng kapangyarihan (graft and Corruption) 4.8 Napatutunayan na ang tunay na kaligayahan ay nababatay sa simpleng pamumuhay 3.2 Nakapagtataguyod sa kalinisan ng puri (Chastity) bilang paggalang sa dangal ng tao 3.4 Napatutunayan na ang katatagan ng kalooban (Fortitude) ay nasusubok sa pagharap sa hamon ng buhay 3.1 Nasusuri ang mga isyung moral sa kasalukuyang panahon 4.3. Pre-marital sex.2 Naisasa-alang-alang ang kasagraduhan ng buhay laban sa mga isyu katulad ng aborsiyon. 4. atbp.5 Nakikilala na ang matalinong paghusga (Prudence) ay mahalagang salik ng pagkakasundo 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful