Ang Asya ay ang pinakamalaking kontinente at may pinakamaraming bilang ng tao sa mundo.

Ito marahil ang dahilan kung bakit mayroon iba’t ibang uri ng relihiyon na nabuo noon pa man. Ang Asya rin ang pinagmulan ng pinakaunang relihiyon kasama na ang Hinduismo, Buddhismo, Sikhismo, Confucianismo, Taoismo, Kristyanismo, at Jainismo at iba’t iba pang paniniwala na nabuo sa kontinenteng ito.

Hinduismo

Ang Hinduism ay kilala rin bilang Hindū Dharma o Vedic Dharma sa mangilan-ngilang modernong wikang Indian tulad ng Hindi, Bengali at iba pang kontemporaryong Wikang Indo-Aryan, at ganun din sa iba’tibang dilang Dravidian tulad ng Tamil at Kannada. Ito ay ang relihiyong magsimula sa India. Ang ibig sabihin ng salitang-ugat nito na Hindu ay India. Ang Hinduismo (Sanskrit: Sanātana Dharma o "walang-hanggang batas") ay isang relihiyon na nagsimula sa kontinente ng India. Ang salitang Hindu ay nangangahulugang India. Kaakibat sa pundasyon ng sibilisasyon ng Vedic, hindi pa alam kung sino ang nagpaumpisa nito.Sinasabi na ang mga Asyano ang nagpasimula

nito at kanilang itinuro sa Kabihasnang Vedic. Ito ay kinokonsiderang pinakalumang "extant" na relihiyon sa buong mundo. Ang relihiyong ito ay may mahigit kumulang sa isang bilyong tagasunod kung saan ang 890 milyon ay nakatira sa India at kinukunsidera ding pangatlo sa pinakamalawak na relihiyon sa buong mundo, sumusunod lang sa Kristyanismo at Islam. Ang mga bansang may malaking papulasyon ng Hinduismo ay Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Indonesia at Malaysia. Ang pangunahing diyos ng Hinduismo ay ang Brahman, ang “Kaluluwa ng Daigdig”. Naniniwala ang mga Hindu na maaabot ng tao ang tunay na kaligayahan kung ang kanyang kaluluwa ay sasanib sa Brahman. Ang isang nakakaaliw na paniniwala ng Hinduismo ay ang paglipat ng kaluluwa sa panibagong buhay, o ang reincarnation o reinkarnasyon. Ayon sa paniniwalang ito, ang kaluluwa ng mabuting tao ay ipinanganganak muli sa isang tao na may mas mataas na antas, samantalang ang isang masamang tao ay ipinanganganak muli sa isang mas mababang nilalang. Pagkalipas ng pagsasalin ng pagsilang at kamatayan, ang kaluluwa ng mabuting tao ay ginagantimpalaan sa pamamagitan ng pagsanib sa kaluluwa ng Brahman. Ang kilalang trinidad ng mga diyos ng Hindu ay si Brahma ang Manlilikha, Vishnu ang Tagapangalaga, at Shiva ang Tagawasak. Ang iba pang diyos nila ay sina Agni, diyos ng apoy; Indra, diyos ng bagyo; Ganesha, diyos na may ulo ng elepante; Laksmi, diyosa ng magandang kapalaran; at Vasanti, diyosa ng kaligayahan o kasayahan. Lahat-lahat, ang mga Hindu ay merong humigit-kumulang sa 300 milyong diyos, na kung tawagin ay teokratik. Kasaysayan: Magpahanggang ngayon ay wala pang nakakaalam kung sino ang nagpasimula ng paniniwalang ito. May mga nagsasabing ang mga Asyano ang nagpasimula nitona kanila namang itiinuturo noon sa kabihasnang Vedic. Sinasabing ang relihiyong ito ay ang pinakalumang “extant”na relihiyon sa buong mundo. Ito ay kinukunsidera na pangatlo sa pinakamalawak na relihiyon sa buong mundo sapagkat mayroon ito na halos humigit kumulang sa isang biyong tagasunod. Ang pinakamarami ay nasa India, na humigit kumulang 890 milyong tagasunod. Mayroon rin sa bansang Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Indonesia at Malaysia. Paniniwala: Ang pangunahing diyos ng Hinduismo ay si Brahma, ang “Kaluluwa ng Daigdig”. Naniniwala ang mga Hindu na maaabot ng tao ang tunay na kaligayahan kung ang kanyang kaluluwa ay sasanib kay Brahma. Ang isang nakakaaliw na paniniwala ng Hinduismo ay ang paglipat ng kaluluwa sa panibagong buhay, o ang reincarnation o reinkarnasyon. Ayon sa paniniwalang ito, ang kaluluwa ng mabuting tao ay ipinanganganak muli sa isang tao na may mas mataas na antas, samantalang ang isang masamang tao ay ipinanganganak muli sa isang

Lahat-lahat. Ang mga di kabilang sa anumang antas ay mga patapon. diyos ng apoy. Indra. (2) Kshatriyas (maharlika at mandirigma). Sistemang Kaste Ang Sistema ng Antas ay bahagi ng Hinduismo. Ang mga tao ay hinati sa mga antas na panlipunan. Hindi sila pinababayaang gumamit ng mga pampublikong paliguan. Vishnu ang Tagapangalaga. Napakahirap ng kanilang buhay sa kanilang sariling mga nayon at lungsod. at (4) Sudras (manggagawa at alipin). diyos ng elepante. Ang Omkara. ang kaluluwa ng mabuting tao ay ginagantimpalaan sa pamamagitan ng pagsanib sa kaluluwa ni Brahma. Ang nasa mataas na antas ay hindi pinapayagang mag-asawa o mamuhay kasama ng nasa mababang caste. Sila ang gumagawa ng maduduming trabaho katulad ng paglilinis ng kalsada. pumasok sa mga templo. mangangalakal at manggagawa). pagkolekta ng basura atbp. diyosa ng kaligayahan o kasayahan. Laksmi. itinatawag na "mga hindi mahahawakan" o "mga hindi masasaling" ("mga hindi mahihipo"). na kung tawagin ay teokratik. gaya ng: (1) Brahmin (pari at mga iskolar). Ang kilalang trinidad ng mga diyos ng Hindu ay si Brahma ang Manlilikha. isa sa mga sagisag ng Hinduismo. diyos ng bagyo. diyosa ng magandang kapalaran. o kumain sa mga pampublikong kainan dahil ang paghipo lamang sa isang "hindi mahahawakan" ay pinaniniwalaang marumi para sa isang may antas. at Vasanti. (3) Vaishyas (magsasaka. Ang iba pang diyos nila ay sina Agni. ang mga Hindu ay merong humigit-kumulang sa 300 milyong diyos.mas mababang nilalang. Pagkalipas ng pagsasalin ng pagsilang at kamatayan. at Shiva ang Tagawasak. Banal na Ilog Ang banal na ilog ng mga Hindu ay ang Ilog Ganges na matatagpuan sa India. . Ang ilog na ito ay sinasabing may banal na tubig. Ganesha.

יהדות‬yahedut) ang kulturang pampananampalataya ng mga Hudyo. sa kasalukuyan ang kanilang simbolo ay ang isang aranyang may pitong sanga. Ebreo: ‫ . Sa gayon. May iba’t ibang pagkaunawa ang bawat isa sa kung anong mga prinsipyo ng paniniwala ang dapat angkinin ng isang Hudyo. ito ang kabaliktaran ng sitwasyon sa mga Hudyong Separdi. mas naging kaugalian ng mga Separdi na makihalubilo sa pangkalahatang populasyon kung ihahambing sa mga Askenasi. Hudaismong Askenasi Ang Hudaismong Askenasi ang uri ng Hudaismo ng mga Hudyong nagmula sa hilagang Yuropa. Isa ito sa mga kaunaunang naitalang pananampalatayang monoteista at isa rin sa mga pinakalumang tradisyong pampananampalatayang sinusundan pa rin hanggang sa ngayon.Ang Hudaismo (Kastila: ju·da·ís·mo. at kung paano dapat mamuhay ang . Hudayka Ang Hudaismong Separdi ang uri ng Hudaismo ng mga Hudyong nagmula sa timog Yuropa. na tinatawag na menora. na bagaman ibaiba ang mga pananaw ay nananatili pa ring nagkakaisa. dulot ito ng magkakaibang klimang pangkultura at pampananampalataya na kinagalawan ng dalawang pangkat na ito. na mas susceptible sa pagbubukod mula sa mas malawak na lipunan. kasama na ang Kristyanismo at Islam. at kanluran at gitnang Asya. Mediteraneo. Sa kasaysayan. Sa mga nakaraang dalawang dantaon nahati ang mga Hudyo ng hilangang Yuropa sa ilang mga kilusan o denominasyon. Ang doktrina at kasaysayan ng Hudaismo ay ang pinakamalaking bahagi ng batayan ng ibang mga pananampalatayang Abraamiko. Ang kanilang naging simbolo ay ang Bituin ni David. naging isang pangunahing pwersa ang Hudaismo sa pagsasahugis ng daigdig.

Hudaismong Hasidiko Makabagong Ortodokso Ang Makabagong Hudaismong Ortodokso ang kilusang Askenasi na. tulad ng anumang tradisyong buhay. tinatanggap ang pagkabisa ng batas Hudyo. na Ang Hudaismong Haredi (Ebreo: ‫" . naiiba ito sa Haredismo sa pagtanaw nito sa batas Hudyo hindi bilang isang di-nagbabagong katawan ng mga batas na isinulat ng mga rabino ng mga Sinauna at Gitnang Panahon kundi. Hindi nito tinatanggap ang pagkabisa ng batas Hudyo.יהדות חרדית‬Hudaismong takot") ang sangay ng Ortodoksiya na may makitid na interpretasyon ng Hudaismo. tulad ng Hudaismong Haredi. tulad ng anumang tradisyong buhay. tulad ng Hudaismong Ortodokso. tinatanggap ang pagkabisa ng batas Hudyo. ang pagsimba ng isang Hudyong Masorti sa isang sinagogang Ortodokso o Repormista. Gayumpaman. Hudaismong Ortodokso Ang Hudaismong Ortodokso ang kilusang Askenasi naniniwala sa tradisyonal na interpretasyon ng Hudaismo. habang sa Nagkakaisang Kaharian binubuo ng Hudaismong Repormista at Hudaismong Liberal ang Hudaismong Progresista. naiiba ito sa Ortodoksya sa pagtanaw nito sa batas Hudyo hindi bilang isang di-nagbabagong katawan ng mga batas na isinulat ng mga rabino ng mga Sinauna at Gitnang Panahon kundi. na tuluyan pa ring nagsasanib sa ilang mga isyu. Kilala rin sila bilang ang mga Ultraortodokso. sila ang kilusang pinakamalapit sa Hudaismong Separdi.isang Hudyo. bilang isang katawang nagbabago at hindi nahihiwalay sa mga realidad ng sitwasyon o panahon. Nagmula at napaunlad ang kilusang ito sa Alemanya at ngayon ito ang pinakamalaki sa Hilagang Amerika. Hudaismong Masorti Ang Hudaismong Masorti o Hudaismong Konserbador/Konserbatibo ang kilusang Askenasi na. halimbawa. Maaari itong tukuyin bilang Hudaismong Progresista[/Progresibo. bilang isang katawang nagbabago at . Gayumpaman. Hudaismong Repormista Ang Hudaismong Repormista ang kauna-unang modernong sangay ng Hudaismong Askenasi. hindi pundamental na napapaghati ng mga pagkakaibang pandoktrinang ito ang mga kilusang Hudyo. Sa ganito. Hindi tulad sa mga denominasyong Kristyano. Hindi pambihira.

at. Mahāyāna.Sa paniniwalang sa pamamagitang ng mabuting budhi ay . Kumalat ang Budismo sa buong lumang sub-kontinente ng Indya sa limang siglo pagkatapos ng pagkamatay ni Buddha. kasama ang mga 350 milyong tagasunod. nangangahulugang: "ang landas o batas ng naliwanagan o ng gising")Ito ay isang relihiyo o pilosopiya na nakatuon sa mga aral ni Siddhārtha Gautama o mas kilala bilang Buddha na mamuhay marahil noong ikalimang siglo.Isang relihiyon o paniniwala na naka tuon sa budhi ng bawat tao. Binibigyangtanaw ng mga Masorti ang mga rabino ng kasalukuyan bilang kasingmabisa ng mga rabino ng mga Sinauna at Gitnang Panahon. tinuturing ito bilang isang pangunahing relihiyon sa mundo. Budismo Ang Budismo o Budhismo (Sanskrit: Buddha Dharma. nahahati ang Budismo sa tatlong pangunahing tradisyon: Theravāda (Sanskrit: Sthaviravāda). Ngayon. Nagpatuloy ang Budismo na mang-akit ng mga tagasunod sa buong mundo.hindi nahihiwalay sa mga realidad ng sitwasyono panahon. at naikalat sa Gitna. Timog-Silangan at Silangang Asya sa sumunod na dalawang milenyo. at Vajrayāna (uri ng Budismo sa Tibet).

Nakatira sa Asya ang karamihan sa mga Budista. Timog-silangan at Silangang Asya sa sumunod na dalawang milenyo. Budista o Budhista ang tawag sa taong naniniwala sa Tatlong Alahas (o Three Jewels) • • • Buddha (Ang Isang Nagising o Namulat) Dharma (ang Pagtuturo ng Buddha Sangha (Pamayanan ng mga Budista). at ang Sangha (Pamayanan ng mga Budista). Kasaysayan: Kumalat ang Budismo sa buong lumang sub-kontinente ng Indya sa limang siglo pagkatapos ng pagkamatay ni Buddha. Sinasabing 230 hanggang 500 milyon ang bilang ng mga Budista sa mundo. na pinaniniwalaan ng iba bilang isang relihiyon. Isang pilosopiya ang Budismo na may mga ibat-ibang paniniwala. at naikalat sa Gitna. ngunit meron ring mga na nasa ibang lupalop ng daigdig. na pinaniniwalaan ng iba bilang isang relihiyon. kasama ang mga 350 milyong tagasunod. tinuturing ito bilang isang pangunahing relihiyon sa mundo.Sa paniniwalang sa pamamagitang ng mabuting budhi ay mararating ng tao ang mataas na kamalayan at mataas na antas ng kalagayang pang espirituwal o diwa ng tao. ang Dharma (ang Pagtuturo ng Buddha). • Paniniwala: Nagpatuloy ang Budismo na mang-akit ng mga tagasunod sa buong mundo. . Isang pilosopiya ang Budismo na may mga ibat-ibang paniniwala.mararating ng tao ang mataas na kamalayan at mataas na antas ng kalagayang pang espirituwal o diwa ng tao.Isang relihiyon o paniniwala na naka tuon sa budhi ng bawat tao. Budista o Budhista ang tawag sa taong naniniwala sa Tatlong Hiyas (o Three Jewels): ang Buddha (Ang Isang Nagising o Namulat). at.

Mga istatwang kumakatawan sa mga budistang nagbibigay ng papuri kay Buddha. Kristiyanismo .

sumasampalataya. o mga paniniwalang opisyal. mga Amerika. Si San Ignacio ng Antioch ang unang gumamit ng "Kristiyanismo" (Χριστιανισμός. Ngunit maraming mga sanga ang relihiyong ito. "Christianismos") bilang pangalan ng pananampalataya kay Kristo. o "Icthys" kung tawagin. o naniniwala . Ang Bagong Tipan ng Bibliya ay tinitingnan bilang tala ng Ebanghelyong ipinahayag ni Hesus. ito ay malakas sa Europa. na naging tawag para sa mga sinaunang disipulo sa lungsod ng Antioke na kilala rin bilang Antioque o Antioch (Gawa 11:26). Mga Paniniwala Ang mga iba't ibang pangkat o kung tawagin ay mga "Simbahan" sa loob ng Kristiyanismo ay may magkakaibang pananaw ukol sa relihiyong ito. itinatalaga ang Kristiyanismo bilang isang Pananampalatayang Abrahamiko.1 bilyong taong kasapi nito. lalo na sa Tsina at Timog Korea Nagsimula ang Kristiyanismo bilang sangang-katulad ng Judaismo at kasama ang Bibliang Hebreo bilang Lumang Tipan sa mga banal na Kasulatan nito. Isa sa mga pinakakilalang mga sagisag ng Kristiyanismo ay ang krus. nanalig. Katimugang Afrika. Ang relihiyong ito ay itinayo ni Kristo sa Israel.nagpapahiwatig ito ng pagtitiwala at pagsunod kay Hesukristo. ay may kahulugang "kabilang kay Kristo" o "pagmamay-ari ni Kristo". Sa kasulukuyan. kapag ginamit ang salitang Kristiyano . Ginamit ni Simon Pedro at Haring Agrippa ang katawagang Kristiyano.Ang Kristiyanismo ay isang relihiyong monoteista (naniniwala sa iisang Diyos lamang) na nakabatay sa buhay at turo ni Hesus ng Naẕrat ayon sa isinulat ng kanyang mga tagapagsunod sa Bagong Tipan. Pinaniniwalaan ng mga Kristiyano na si Hesus ay ang anak ng Diyos at ang Mesias na pinaghulaan ng mga sugo sa Lumang Tipan. disipulo. Ito ay ang pinakamalaking pananampalataya sa buong daidig na may higit kumulang sa 2. subalit ang karamihan ng mga kasapi ay may mga magkakahawig o magkatulad na mga doktrina.kasama at katulad ng mga katagang alagad. Sa diwa ng Kristiyanismo. kasama rin ng isda. • Simula at kahulugan ng pangalang Kristiyano Ang pangalang Kristiyano (Griyegong Χριστιανός. Kasama rito ay ang: . "Christianos" Strong's G5546). mananampalataya. ang Pilipinas at sa Oceania at tumutubo na sa Asya. lahat ng mga kasapi rito ay naniniwala sa Diyos. Tulad ng Judaismo at Islam. apostol.

Islam . bilang Mesias. ang mga makasalanan ay bumalik na sa Panginoon. halatang ang pinakasentro ng teolohiyang Kristiyano ay ang paniwalang si Hesus ay ang Mesias (Hebreo: ‫ . at ang kaniyang pagparito ay ang katuparan ng mga propesiya ng Lumang Tipan. nailigtas mula sa kasalanan.משיח‬māšiáħ) o ang Kristo (hango sa salitang Kastilang ַ ִָ ׁ "Cristo". Sa pangalan pa lamang na "Kristiyanismo. at nakamit ang buhay na walang hanggan. Sa halip ng mga debate ukol sa tunay na pagkatao ni Hesus. ay ang Manunubos at Hari ng sangkatauhan. Christos). krusipiho. sapagkat ang sentrong paniniwala ng Kristiyanismo ay sa pamamagitan ng pagkamatay at muling pagkabuhay ni Hesus. na mula naman sa Griyegong Χριστός. Pinaniniwalaang si Hesus.Hesukristo Mga halimbawa ng mga relihiyosong bagay sa Kristiyanismo-Katoliko: Bibliya. ang karamihan sa mga Kristiyano'y naniniwala na siya ay Diyos na nagkatawang-tao at "tunay na Diyos na nagkatawang tao". at rosaryo. Iba ito mula sa konsepto ng Mesias ng mga Hudyo.

"pagsuko (sa kalooban ng Diyos)" ay isang pananampalatayang monoteismo at ang ikalawang pinakamalaking relihiyon sa mundo. kasama ang Kristiyanismo at Hudaismo. Noong 613.Kaligrapiya na nagsasabi ng Allah. Pinag-ugatan ng Hijra ng salitang Hegira o "Taon ng Emigrasyon" (ito ang unang taon sa kalendaryong Muslim). Nagsimulang makatanggap si Muhammad ng mga pahayag mula sa Diyos noong 610. kilala bilang mga Muslim. • • Kahulugan Pinakapayak na kahulugan ng Islam ang "pagtanggap at pagpapasailalim o pagsuko sa kagustuhan ni Allah. Nilisan ni Muhammad at ng kanyang mga tagasunod ang Mecca dahil sa mga Arabong sumasalungat o lumalaban sa kanyang mensahe. Naniniwala ang mga tagasunod. at ni Muhammad na siyang huling propeta ng Islam. Kasaysayan Tagapagtatag Si Muhammad. na ipinahayag ng Diyos (Allah sa Arabo) ang kanyang banal na salita diretso sa sangkatauhan sa pamamagitan ng maraming mga naunang mga propeta. Isang Abrahamikong relihiyon ang Islam. Mismong ang tribo ni . nagsimula siyang mangaral.” Maaari rin itong mangahulugang "pagtutuon" o "paglalaan" (dedikasyon) sa Diyos. nang maganap ang Hijra na nangangahulugang "emigrasyon" o pangingibang bayan. Noong nasa gulang na apatnapu na si Muhammad. ang tagapagtatag ng pananampalatayang Islam. Islam (Arabo: ‫ .السلم‬al-islām). kaya't malapit na kamaganak ito ng dalawang huling pananampalataya. Nagbuhat ang simulain ng Islam bilang sumisibol na relihiyon mula pa noong 622. kinikilala ng mga Muslim bilang propeta ng Diyos. nagkaroon siya ng pangitain kung saan tinawag siya ni Arkanghel Gabriel upang magturo ng salita ng Diyos.

sapagkat natatakot silang napakaraming mga pagbabagong gagawin ito sa kanilang mga buhay. Sa Islam. Siya rin ang ninuno ng mga Hebreo dahil sa kanyang anak naman na lalaking si Isaac. naging matatag na ang pagkakalunsad ni Muhammad ng kanyang bagong relihiyon. Nangangahulugan ang Muslim bilang ang "mga pumapasailalim" o "mga taong ibinibigay ang kanilang sarili sa Diyos". Dahil dito tinatawag rin ang mga Muslim bilang mga Mohamedano. . ang pinakaninuno ng mga Arabo dahil sa kanyang anak na lalaking si Ismael. nilusob at tinaban ni Muhammad ang lungsod. Kaugnayan kay Abraham Si Abraham. Hindi niya ito sinira sapagkat may kaugnayan ito sa kapanahunan ni Abraham at Ishmael. ngunit mas ninanais ng mga sumasampalataya sa Islam na tawagin sila bilang mga Muslim o Moslem. sa loob ng isang moske. kinakailangang mamuhay ang mga Muslim ayon sa mga patakarang ng pamumuhay na itinalaga ng Diyos at sa nakasaad sa mga pahayag na dumaan sa Arabong propetang si Muhammad noong nabubuhay pa siya.000 mga kawal. na kapwa mga karaniwang ninuno ng mga Hudyo at ng mga Arabo. Ilan sa mga kadahilan kung bakit mas gusto nilang tawagin silang mga Muslim ang kanilang pagsamba lamang sa Diyos. Nagtungo sina Muhammad at kanyang mga tagasunod na naniniwala sa Koran sa oasis ng Yathrib. dahil ito ang taon kung kailan nagbalik si Muhammad sa lungsod ng Mecca. Winasak rin niya at ng kanyang mga sundalo ang mga idolo o anito. kaya't hindi sila dapat na pangalanan alinsunod sa pangalan ni Muhammad. hindi sa kay Muhammad at dahil na rin sa marami nang iba pang mga Muslim bago pa dumating si Muhammad. Pinanatili lamang niya ang Kaaba (Arabe para sa "kubo").Muhammad ang hindi nagkagusto sa mensahe ng Koran. ang maliit na gusaling dating kinalalagakan ng mga idolo. Kilala ang mga sumasampalataya sa Islam bilang mga Muslim. na nabanggit sa Tora ng Tanakh at sa Lumang Tipan ng Bibliya. Mga Muslim Mga nagdarasal na Muslim. Noong 630. Kasama ang 10. na nakilala sa paglaon bilang Medina o ang "Lungsod ng Propeta". Napagbago niya ang kalooban ng mga tao upang yakapin ang Islam.

. At si Muhammad nga ang taong pinili ng Diyos upang maging kanyang propetang mensahero o tagapagbalita. nagpadala ang Diyos ng isang maensaheng hindi mababago ninuman. isa lamang sa kanilang mga propeta si Hesus. ang banal na aklat ng Islam. Para sa mga Muslim. Hindi sila tinataguriang mga Kristiyano dahil hindi sila naniniwalang anak ng Diyos si Hesus. ang Koran ang mga pahayag ng Diyos. Isinaayos at isinabatas ni Uthman. ang Koran. Binubuo ang Koran ng 114 na mga kabanata o mga surah. Para rin sa paniniwalang Muslim. isang pinunong Muslim. Nahahati ang mga kapitulong ito sa mga taludtod o taludturan. Tinutukoy nito ang mga instruksiyon o kautusan ni Arkanghel Gabriel kay Muhammad noong 610 na bigkasin ang pangalan ng Diyos o sambitin ang pangalan ni Allah. Nangangahulugang "mga pagsasabi" o "mga pagbigkas" (resitasyon) ang salitang Koran.Para sa mga Muslim. Ang Koran Naitala ang mga pangaral ni Muhammad sa Koran. Nagsasabi ang mensaheng ito ng kung ano ang dapat nilang malaman upang sumaya sila sa mundo at sa kabilang buhay.

kung kaya't ito ang ika-limang pinakamalaking relihiyon sa mundo. ang ikasampung ang pagbibinyag kasama ni Khande di Pahul. Nagkaroon ito ng bukod na katangian noong 1699. mayroon itong 20 milyon mga tagasunod. isang sagradong temple para sa mga Sikhs.Sikhismo Ang Sikhism ay isang monoteyistikong relihiyon. kung kailan sinimulan ni Guru Gobind Singh. at tinatawag na Guru Granth Sahib ang kanilang banal na aklat. Sinimulan ang Sikhismo noong 1469 ni Guru Nanak Dev. The Harimandir Sahib. kilala bilang Golden Temple. ang una sa "Sampung mga Guru". na pinagdiriwang ng Vaisakhi. . at nangangailangan na sundin ng mga sikh ang limang mga "K". Tinatawag din itong kapanganakan ng Khalsa. Tinatawag na mga Sikh ang mga nananampalataya nito. o isang anyo ng pananampalatayang naniniwala sa iisang Diyos. Popular sa Asya.

Subalit maisasakatuparan ng nagsabing awtoridad ng may responsibilidad at pagmamahal. Itinuturo nito ang tao ay sadyang itinulak ng tadhana upang makisalamuha sa kapwa tao sa lipunan. at lahat ng relasyon maliban sa huli ay nangangahulugan ng pagkilala ng awtoridad ng isang tao sa nakabababa sa kanya. Ang pagpapanatili ng kapayapaan at maayos na relasyon ay higit na mahalaga kaysa konsepto ng labis na pagpapairal ng karapatang pang tao. Kasama sa jen ang "pagnanais na makatulong sa iba na maabot nila ang kanilang hangarin'. Ang nakabababa ay may tungkulin sumunod nang may pagmamahal at katapatan sa nakakataas sa mantalang ang nakatataas ay may tungkuling magpakita ng responsibilidad ng may pagmamahal ng nakakababa sa kanya. Ang Konpusyanismo ay ang pamamalakad ng tao sa halip na batas. Ang pakikisalamuha sa kapwa tao ang pinakamahalaga upang mabuhay sapagkat sa lipunan lamang malalaman ng tao sa lipunan ay tinatawag na "jen". Tinatawag itong "utos ng langit" (mandate of heaven) sa katauhan ng . Dahil dito. "simpatya". pinyin: rú jiā) ay isang sinaunang sistemang pang-etika at pampilosipiyang Tsino na unang pinaunlad mula sa mga turo ni Confucius.Konpusyanismo Ang Konpusyanismo (Ingles: Confucianism.at kaibigan sa kaibigan. matandang kapatid at nakakabatang kapatid. "pusong makatao" at "makatuwid na kaugalian". asawang lalaki at asawang babae. Inihahalintulad ang pamilya sa isang paaralan kung saannatutuhan nang bata ang mga responsibilidad at pribilehiyo na mararanasan sa labas ng tahanan. Pinahahalagahan ng Konpusyanismo ang pamilya bilang taga-hubog ng moralidad. isang sinauang paham at pilosopong Tsino. Kaya ang mga abnormal lamang at ang hindi "natural" na tao ang namumuhay sa labas ng mga pamayanan. Naniniwala rin ang mga maka-Konpusyanismo sa isang matagumpay na rebolusyon. ama at anak. ipinanukala na Konpusyanismo ang tamang aksyon na makikita sa pagtupad sa mga tungkulin sa lipunan: Pinuno at mga tagasunod. Tsino: 儒 家 . Ipinaliwanag ang salitang ito bilang "pagiging mabuti at mapagbigay sa nangangailangan".

Naniniwala si Confucius na ang katangiang ito ay mas malilinang sa loob ng paaralan o sa pamamagitan ng isang mabuting edukasyon. Tinagurian niya ang katangiang ito na pagiging isang "edukado" o Chuntzu. Si Confucius ay nagsilbing guro sa mga taong kabilang sa relihiyong ito. sa kanyang mahigit 40 taong pagtuturo. Emperador sa nasasakupang mamamayan 2. Isang templo ng Konpusyanismo sa Wuwei. ang Shuh Chingo Aklat ng Kasaysayan. Kapag ang paggalang na ito ay sinunod ng lahat. . Ang Limang ugnayan ng tao ay ang mga sumusunod: 1. lubhang nakatulong ang kanyang mga akda. Makikita ito sa kanyang iba pang mga lathain. Ama sa anak na lalaki 3. Asawang lalaki sa awasang babae 4. Binigyang-diin din ni Confucius ang usapin ng moralidad. Nakakatandang kapatid na lalaki sa nakababatang kapatid na lalaki 5. Gayundin ang pamumuhay ng moralidad. nagiging matuwid para sa kanila ang mabilis na pagbabago maaaring gawin ng estado bilang utos ng langit. Bukod pa sa pag-aaral ng kanyang mga aklat. Pangunahing interes din ni Confucius na ang pagsasaalang-alang sa tamang pagkilos at pananagutang nakabatay sa limang pangunahing pakikipag-ungnayan ng tao. Gayundin ang pamumuhay ng moderasyon at pamumuhay ng malayo sa kalabisan. Ito ang obra niyang "Ang Limang Klasika". Kaibigan sa kaibigan Tungkulin ng nasa ilalim na sundin at igalang ang nakatataassa kanya. Lahat ng ito ay makikita sa loob ng ng pamilyang nagbibigay-diin sa konsepto ng herarkiya (antas) na nagangahulugan ng pagsunod at respeto sa nakatataas at pagkilala naman sa karapatan at papel ng nakakababa. asahang magkakaroon ng katahimikan at katatagan sa lipunan. Bilang anak ng langit.emperador. binigyang-diin din ni Confucius ang paglinang ng katangiang maging isang tunay na "maginoo". Republikang Popular ng Tsina. Mayroon ding I Ching o ang Aklat ng Panghuhula. Una rito ang Shih Ching o Aklat ng mga Tula. ang Ch'un Ch'iu o Aklat ng Tagsibol at Taglagas. at ang huli ay ang Li Chi o ang Aklat ng Ritwal.

Pangkalahatang nakatuon ang kaisipang Taoista sa kalikasan. kalusugan. Ang tao ay maihahalintulad sa “isang bagay na walang hugis at porma”. Nangangahulugan ang salitang 道 . ay tumutukoy sa iba't ibang magkakaugnay na pang-pilosopiya at pang-relihiyon na mga tradisyon at kaisipan. Binibigyan din ng kagandahang-asal at etika ng Taoismo ang Tatlong Hiyas ng Tao: pagkahabag.Ang Pangalang Taoism ay nagmula sa tao. Ang mga paghihirap. Ang tao ay dapat umayon sa kalikasan. Taoist Temple sa Hong Kong.Taoismo Ang Taoismo. depende sa iskima ng romanisasyon) bilang "landas" o "daan". kaisahan ng mga tao-kosmos ( 天 人 相 应 ). Naniniwala ang Taoist na pinakamahalagang mamuhay sa natural na pamamaraan. bagaman may mga ibang basal na kahulugan ito sa ibang pambayang relihiyong Tsino at pilosopiya. pagdurusa. mahabang buhay. mula Tsinong Daojiao 道 教 (binibigkas dào (tulong·impormasyon) jiào (tulong·impormasyon)). salitang Tsino na ang ibig sabihin “ang daan”. patitimpi. wu wei (aksyon sa pamamagitan ng walang aksyon). at kababaang-loob. Ang tao rin ang nagbibigay ng pwersa sa lahat ng nilalang. kawalang-kamatayan at pagka-kusang-loob. . Kaya makapangyarihan ang tao dahil mapagkumbaba ito. Tao (o Dao. Naimpluwensiyahan ang Silangang Asya ng mga tradisyon na ito sa loob ng dalawang libong taon at lumaganap sa Kanluran. Ang mga karagatan at ilog ay kinalalagyan. kalayaan. sakit at problema ng tao ay resulta ng di pagsunod sa paraan ng kalikasan.

Ang nagtatag ng Hainismo ay si Vardhamana na kilala bilang Mahāvirā 599-527 B. ay makapamumuyhay sa walanghanggang kaluwalhatian at malaya magpakailanman.Hainismo Ang Hainismo (mula sa Ingles na Jainism) o Jain Dharma (जैन धमर) ay isa sa mga matatandang relihiyon sa mundo na nagmula pa sa Antigong India. 4. naging aktibo siya sa paghahanap ng katotohanan at lubos na nakapagtamo ng kamulatan habang nagninilaynilay. May limang panata ang sinusunod ng mga Hain (binabaybay na Jain sa Ingles: 1. Itinuro niyang ang lahat ng bagay sa daigdig. materyal man o hindi. Ang kadalisayan ay matatamo sa pamamagitan ng kaalaman at balanseng buhay. Sa loob ng 12 taon. 2. Itinaguyod din ng relihiyong Jainismo ang sukdol na asetismo. pag-aayuno. 3. 5.C. minsang mapalaya mula sa katawan. karalitaan (Aparigraha) kabirhenan (Brahmacharya) katapatan (Asteya) katotohanan (Satya) kawalang-karahasan (ahimsa) Ang panata sa kawalang-karahasan (ahimsa) ay siyang tunay na obsesyon ng mga Hain. yoga at iba pang awsteridad para sa layuning pagninilaynilay o meditasyon. ay may kaluluwa. Nagmamaskara sila para takpan ang bibig at ilong upang maiwasan ang dikinukusang paglanghap sa maliliit na insekto.) na sa edad na 30 ay nagwaksi ng kanyang pamilya at naging asetiko. sapagkat ang dalisay na kaluluwa. . Ang pagdadalisay ng kaluluwa ang layunin ng eksistensya.

Nagpapasalamat din sila sa pamamatnubay Niya. Iginagalang din ang paraan ng pagsamba ng kapwa-Pilipino . Karaniwan tuwing Linggo ang pagtungo ng karamihan sa kanila sa simbahan. Kung kaya't sila ay nagsisimba sa iba't ibang araw. Iginagalang ang iba't ibangsimbahan. Ang pagpili ng nais na relihiyon ay isa sa karapatan ng tao. Iba't iba ang paraan ng pananampalataya at pagsimba ng mga relihiyon sa kanilang bansa. Sinasamba pa nila Siya. Nagpapasalamat sila sa mga ibinigay Niyang biyaya sa kanila. Ngunit may sumasamba rin tuwing Huwebes at Sabado.Ang mga Relihiyon sa Pilipinas Ang mga Pilipino ay may paniniwala sa Diyos. Nananalangin sila sa Kanya. Ibat' iba ang relhiyon ng mga Pilipino.

Buddhists 6. (1990) Kristiano 3. pakibasa ang mga pangungusap sa ibaba tungkol sa mga bilang mga nanampalataya.5.241 (2000) Union Conf. .1.0.hindi nakalathala .1% ng pop (1996) Hindu Mennonites Philippine Episcopal Church United Church of Christ in the Philippines Evangelical Baptist World Alliance Methodist Judaism Ang Dating Daan Worldwide Church of God Jehovah's Witnesses Unitarian Assemblies of God (Ilocos Norte) God World Missions Church Presbyterian Lutheran Church in the Philippines Mount Banahaw Holy Confederation Rizalista Aglipayan Church) (Philippine .0.8% ng pop.hindi nakalathala .14.134 (1999) .1% (1995) .) Chinese . . . (2001) 4. (1990) .7% ng pop. (1998) 2.hindi nakalathala .1.hindi nakalathala .081 (1998) Church of Jesus Christ and the Latter Day .hindi nakalathala (1918).000 (1999).365 (1998) .7% ng pop. Katutubong Paniniwala 5.000 (2002) Mula sa iba-ibang literatura.128.181.277 (1990) .3 % ng pop. Ibang pang Denominasyon ng mga .2% ng pop.389.hindi nakalathala .60.1.25.250 (1998) . .000 (1998) . Romano Katoliko . Muslim/Islamic .hindi nakalathala .5 milyon (2001) Church of the Nazarene .000 (1998) Iglesia ni Cristo (Church of Christ) 3.hindi nakalathala Independence 13% ng pop 2.212.hindi nakalathala . Walang Relihiyon Protestante El Shaddai .80% ng pop. (1990) .hindi nakalathala .Grupo Tantiyang Bilang ng mga Nanamplataya 1. (1990) .000 (2002) .higit sa 2 milyon sa Metro Manila (2000) Philippine Benevolent Association (PBMA) Missionary .1 % ng pop (1990) .8.000.643 (1998) .000 (1999) Saints Seventh-Day Adventists (Central Phil.574.

[1] May tinatayang mga 5 hanggang 6 na milyong mga Bahá'í sa buong mundo sa higit sa 200 mga bansa at teritoryo .Pananampalatayang Bahá'í Ang Pananampalatayang Bahá'í ay isang monoteistikong relihiyon na tinatag ni Bahá'u'lláh noong ika-labing-siyam na siglong Persia. na binibigay diin ang espirituwal na pagkakaisa ng sangkatauhan.

na ang kahulugan ay isang paraang pilosopikal (tulad ng panulat ng mga Intsik na sa salitang Tao). in Haifa. Ang salitang Shinto ay nabuo sa dalawang pinagsamang kanji: "神" (Shin) na ang kahulugan ay mga diyos at espiritu (kung babasahin ito ng mag-isa. ang namumunong katawan ng mga Bahá'í. Ito ay kinapalolooban ng pagsamba sa kami( 神 ). Ang ibang kami ay lokal at maaaring ang mga espiritu/ o ang henyo ng isang partikular na lugar. Si Amaterasu. ngunit ang iba ay nagpapakita ng mas malaking bagay na natural at proseso: halimbawa. ang Diyosa ng araw. ang Shinto ay kadalasang sinasalalin bilang "Ang Paraan ng mga Diyos". o ang bundok Fuji. . Israel Shinto Ang Shinto ( 神 道 ) ay ang katutubong relihiyon ng Hapon at dating naging relihiyon ng estado. o mga diyos. Sa madaling salita. ito ay binibigkas bilang "kami") at "道" (tō). Ang shinto ay isang sistemang may paniniwalang animistiko.Luklukan ng Pangkalahatang Bahay ng Katarungan (Seat of the Universal House of Justice.

Si Ahuru Mazda ang pinagmumulan ng katotohanan.liwanag at pagkabusilak at si ahriman naman ang pinagmulan ng kasakiman. late 19th century Soroastrismo Ang Soroastrismo ay isang relihiyon na itinatag ni Zoroaster na mula sa Persya na ngayo'y Iran. At si Ahriman na sumisimbulo sa kasamaan. Izanami-no-Mikoto and Izanagi-no-Mikoto.kadiliman at kasamaan. na minsang naging prominente noong kasagsagan ng digmaan. Si Ahura Mazda ang pinaniniwalaang diyos ng kabutihan. ang mga kasanayan at pangaral. ay hindi na itinuturo at sinasanay sa ngayon. Ang katayuan ng Shinto bilang relihiyon ng estado ng Hapon ay nawala.Pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Bahagi ng katuruan ni Zoroaster si Ahura Mazda na sumisimbulo sa kabutihan. at ang iba naman ay makikita na lamang sa mga gawaing tulad ng omikuji (isang uri ng pang-huhula) at sa Bagong Taon ng mga Hapones. Ang kanilang paniniwala ay ukol sa kabutihan at kasamaan. Maaring mamili ang tao ng kanyang paniniwalaan at . by Kobayashi Eitaku.

Animismo Sir Edward Tylor ang responsible sa pagbuo ng ibig sabihin ng animism sa anthropology ngayon. The Zoroastrian Atash Behram of Yazd. .Kung kasamaan naman ang pipilliin niya.mararanasan niya ang kamatayan pagkatapos ay kahirapan at kadiliman.pamumuhay.Kung pipiliin niya ang kabutihan.gagantimpalaan siya ng walang hanggang buhay. Iran.

"buhay") ay isang paniniwala na nagsasabing mayroong puwersang hindi materyal na nagpapakilos sa kapaligiran. Shamanism Shamanism ay isang antropolohiko kataga ng sanggunian ng isang hanay ng mga paniniwala at mga gawi tungkol sa komunikasyon sa mga espirituwal na mundo. mga likas na kaganapang katulad ng kulog. mga bato. Thomas Aquinas. mga halaman. Sinasabi rin dito na may kani-kaniaya o angking kaluluwa ang mga bagaybagay. Sa animismo. o iba pang mga entidad ng kapaligirang likas[4]. na isang proposisyong kilala rin bilang hilosoismo sa pilosopiya. mga tunay na pangalan. Aristotle. at mga tao. Karamihan sa mga pananampalatayang nagbibigay-diin sa animismo ay mga relihiyong-bayan. katulad ng sari-saring mga anyo ng Shamanismo. maaaring paniwalaan ding may mga kaluluwa ang mga konseptong walang tiyak na anyo o abstrakto. kasama ng iba pa. katulad ng mga salita. Alleviating traumas naaapektuhan ang kaluluwa / espiritu restores ang pisikal na katawan ng mga indibidwal na balanse at pagkabuo. Shamanism encompasses ang paniniwala na shamans ay tagapamagitan o sugo sa pagitan ng mga tao ang mundo at ang espiritu mundo. ngunit maging sa mga halaman. relihiyoso. Shinto. isa itong paniniwala sa kapangyarihan at lakas ng kaluluwa. Sa kahabaan ng kasaysayan ng Europa. o espiritwal na umiiral ang mga kaluluwa o mga espiritu hindi lamang sa mga tao at mga hayop. . Shamans maaaring bisitahin ang iba pang mga daigdig / sukat na magdala ng gabay sa mga naligaw ng landas at kaluluwa upang magpaunlad sakit ng mga tao kaluluwa na dulot ng mga dayuhang elemento. Bukod dito. Ang salamangkero din pumapasok sobrenatural realms o sukat upang makuha ang solusyon sa mga problema afflicting ang komunidad.Ang animismo (mula sa Lating anima o "kaluluwa". sa mga heograpikong katangiang katulad ng mga bundok o mga ilog. na umiiral ang kaluluwa sa mga hayop. Isang practitioner ng shamanism ay kilala bilang isang salamangkero (binibigkas / ʃɑ ː mən / "Shah-tao" o / ʃeɪmən / "Shay-tao" ). Ang panunumbalik ng mga resulta ng balanse sa mga aalis ng mga sakit. na siya namang nakakaapekto sa mga tao mundo. o ilang daloy ng Hinduismo.[3] Isa itong ideyang pilosopikal. Salamangkero ay nagpapatakbo lamang sa loob ng espirituwal na mundo. nagmuni-muni ang mga pilosopong katulad nina Plato. o mga metapor sa mitolohiya. Shamans ay sinabi sa paggamot sa ailments / sakit sa pamamagitan ng pagkukumpuni ng kaluluwa.

pagpapakita ng isang babaeng salamangkero malamang ng etnisidad Khakas.Russian postcard batay sa isang larawan kuha sa 1908 sa pamamagitan ng SI Borisov. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful