Pakikinig

Katuturan at Kahalagahan ng Masining na Pakikinig *sa pakikinig, nakakakuha tayo ng dagdag kaalaman o ideya na kailangan natin sa ating pamumuhay sa arawaraw *nakakatulong ang pakikinig upang higit na maunawaan ang tinatalakay *napakahalaga ang pakikinig sa pamilya upang magkaroon ng isang magandang relasyon at pagkakaunawan kung ang lahat ay marunong making sa bawat isa. Proseso ng Pakikinig Ang gawaing pakikinig ay kumbinasyon ng tatlong bagay: ang tinatanggap na tunog, ang nauunawaan at ang natatandaan Masaklaw na mga layunin ng pakikinig: a. Makinig upang maaliw. b. Makinig upang lumikom ng mga inormasyon o kaalaman. c. Makikinig upang magsuri.

Elemento ng Pakikinig Interpretasyon Ebalwasyon Pagtugon

Ayon kay Punzalan sa aklat na Buhay, ang pakikinig ay isang mahalagang bahagi ng pagkatuto at sangkap ng pakikipagugnayan. Interpretasyon – nagbibigay lunsaran upang maunawaan o hindi maunawaan ang mensaheng tinanggap ng tagapakinig. Ebalwasyon – may kaugnayan sa masusing pagsusuri at pagtataya sa mensaheng natanggap buhat sa tagapagsalita. Pagtugon - nagbibigay reaksyon batay sa napakinggan, naunawaan at kung aano ito bigyang kahulugan.

Katangian ng Mabuting Tagapakinig  Nakikinig habang nakatingin sa kausap  Hindi nagbibigay ng payo hangga’t hindi hinihingi ng kausap.  Hindi sumisira ng pagtitiwala o ikinakalat ang sekreto ng kausap.  Tumataos sa isang usapan na may kinahinatnan  May mabuting kalooban na handing magpahayag ng mabuting intensiyon sa kausap. Mga Uri ng Masamang Tagapakinig Pseudolistener – kunwaring nakatingin sa kausap pero wala ang kaisipan sa sinasabi ng kausap. Selective Listener – ikung ano lang ang gustong pakinggan, iyon lang ang pakikinggan. Ambusher – laging tinitingnan ay ang pagkakamali ng tagapagsalita na nagdudulot ng tirahan at siraan. Defensive Listener –naka-react agad at kahit hindi mo intensiyon na magsalita, nasa isip nyang lagi na sila ang pinariringgan. Insensitive Listener – walang pakialam at manhid.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.