 

      

Simili o Pagtutulad - di tiyak na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay. Ginagamitan ito ng mga salitang: tulad ng, paris ng, kawangis ng, tila, sing-, sim-, magkasing-, magkasim-, at iba pa. Ito ay tinatawag na Simile sa Ingles. Metapora o Pagwawangis - tiyak na paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig.Nagpapahayag ito ng paghahambing na nakalapat sa mga pangalan, gawain, tawag o katangian ng bagay na inihahambing. Ito ay tinatawag na METAPHOR sa Ingles. Personipikasyon o Pagtatao - Ginagamit ito upang bigyang-buhay, pagtaglayin ng mga katangiang pantao - talino, gawi, kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa, pandiwari, at pangngalangdiwa. 'PERSONIFICATION' sa Ingles. Apostrope o Pagtawag - isang panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao. Pag-uulit o Aliterasyon - Ang unang titik o unang pantig ay pare-pareho. o Anapora - Pag-uulit ng isang salitang nasa unahan ng isang pahayag o ng isang sugnay. o Anadiplosis - Paggamit ng salita sa unahan at sa hulihan ng pahayag o sugnay. o Epipora - Pag-uulit naman ito ng isang salita sa hulihan ng sunud-sunod na taludtod. o Empanodos o Pabalik na Pag-uulit - Pag-uulit nang pagbaliktad ng mga pahayag. o Katapora - Paggamit ng isang salita na kadalasang panghalip na tumutukoy sa isang salita o parirala na binanggit sa hulihan. Pagmamalabis o Hayperbole - Ito ay lagpalagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao, bagay, pangyayari, kaisipan, damdamin at iba pang katangian, kalagayan o katayuan. Panghihimig o Onomatopeya - ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. ONOMATOPOEIA sa Ingles. Pag-uyam - Isang uri ng ironya na ipinapahiwatig ang nais iparating sa huli. Madalas itong nakakasakit ng damdamin. Senekdoke o Pagpapalit-saklaw - isang bagay, konsepto kaisipan, isang bahagi ng kabuuan ang binabanggit. Paglilipat-wika - tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao, na ginagamit ang pang-uri. Balintuna - isang uri ng ironya na hindi ipinapahiwatig ang nais sabihin sa huli. Pasukdol - pataas na paghahanay ng mga salita o kaisipan ayon sa kahalagahan nito mula sa pinakamababa patungo sa pinakamataas na antas. Pagtanggi o Litotes - gumagamit ng katagang "hindi" na nagbabadya ng pagsalungat o di-pagsang-ayon. Ito'y may himig na pagkukunwari, isang kabaligtaran ng ibig sabihin.

Mga Uri ng Tayutay 1. Pagtutulad (simile) Ito ay isang payak at lantad na paghahambing at karaniwang ginagamitan ng mga salita’t pariralang: katulad ng, tulad ng, para ng, anaki’y, kawangis ng, gaya ng, kasing-, sing-, ga-, atbp.

o gawain ng isang bagay na inihahambing.Halimbawa: Ang tao ay kawangis ng Diyos. gawi at talinong sadyang angkin lamang ng tao ay isinasalin sa mga karaniwang bagay. 4. Nagagawa ang pagsasalin sa paggamit ng pandiwa o pangngalan. Pagtatao (Personification) Ito ay tinatawag ding pagbibigay katauhan at personipikasyon. Pagmamalabis (Eksaherasyon) (Hyperbole) Ito ay isang pagpapahayag na lampas sa mahinahong larawan ng katotohanan sa hangaring magbigay-diin sa katotohanang pinagmamalabisan. Halimbawa: Matigas na bakal ang kamao ng boksingero. Halimbawa: Umulan ng pera sa pagtama ko sa lotto. 3. 2. ngunit nagpapahayag ng hambingan sa pamamagitan ng paglalapat ng pangalan. Pagwawangis (Metaphor) Ito ay isang tuwirang paghahambing na di gumagamit ng mga salitang katulad ng at iba pa. Halimbawa: Sumasayaw ang mga dahon sa pag-ihip ng hangin. Pahayag ito na ang mga katangian. Pagpapalit-saklaw (Synecdoche) Ito ay ang pagbanggit sa bahagi bilang katapay ng kabuuan. 5. tawag. katangian. o ng kabuuan bilang katapat ng bahagi. .

Halimbawa: Ubod siya ng gara kung lumalabas! Napaka dumi naman ng bahay. 8. Halimbawa: Diyos Ama. Pag-uyam (sarcasm) Mga pananalitang nangungutya sa tao o bagay sa pamamagitan ng mga salitang kapag kukunin sa tiyakan ay tila kapuri-puring mga pananalita ngunit sa tunay na kahulugan ay may bahid na pang-uyam. Halimbawa: Himutok na umaalingawngaw sa buong gubat.Halimbawa: Ang panahong ito ng Hunyo ay maulan. Panghihimig o Onomatopeya Ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. Halimbawa: . ituro nyo po sa amin ang tamang daan. Paglilipat-wika o Transferred Epithet Tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao. na ginagamit ang pang-uri. 7. 6. Panawagan (Apostrophe) Ginagawa rito ang pakikipag-usap sa karaniwang bagay na para bang nakikipag-usap sa Isang buhay na tao o isang taong parang naroon at kaharap gayong wala naman. 9.

sim-.talino. nasaan ka na? Wakasan mo na ang aking kapighatian.Tuwiran ding paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig. pandiwari. Siya'y langit na di kayang abutin nino man.Personipikasyon o Pagsasatao . 5. 4. paris ng. * Ang mga bituin sa langit ay kumikindat sa atin * Nahiya ang buwan at nagkanlong sa ulap * Sumasayaw ang mga dahon sap ah-ihip ng hangin. * Araw. gawain. tila.Simili o pagtutulad . sing-. Ikaw na bulaklak niring dilidili. 2. Mga uri ng tayutay 1.Apostrope o pagtawag . Pagpapalit-tawag (Metonymy) Isang pansamantalang pagpapalit ng mga pangalan ng mga bagay na magkakaugnay.isang panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao.Ginagamit ito upang bigyang-buhay. kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa. gawi. 10. Sinasadya ng pagpapayahag na gumagamit ng talinghaga o di-karaniwang salita o paraan ng pagpapahayag upang bigyan diin ang kanyang saloobin.Si Menandro'y lobong nagugutom ang kahalintulad 3. 3. Halimbawa: Ang anghel sa kanilang tahanan ay isang malusog na sanggol. tawag o katangian ng bagay na inihahambing. Halimbawa: *O. Ang kanyang kagandahan ay mistulang bituing nagniningning. Layuan mo ako. 2. tukso. 3. Ginagamitan ito ng mga salitang: tulad ng.Patay tayo diyan. * Kamatayan. pagtaglayin ng mga katangiang pantao . Ang tayutay ay salita o isang pahayag na ginagamit upang bigyan diin ang isang kaisipan o damdamin. 4. at pangngalang-diwa. kawangis ng. 4. magkasingmagkasim-. Halimbawa: 1. at iba pa. Si Maria na animo'y isang bagonh pitas na rosas ay hindi napaibig ng mayamang dayuhan.Metapora o pagwawangis . Halimbawa: * Hinalikan ako ng malamig na hangin. Halimbawa: 1.Payak at lantad na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay. Ang kanyang mga kamay ay malamig na yelong dumampi sa aking pisngi.Nagpapahayag ito ng paghahambing na nakalapat sa maga pangalan. 2. Tila yelo sa lamig ang kamay ng nenenerbyos na mang-aawit. Matigas na bakal ang kamao ng boksingero. Ang mga tumakas ay ikinulong na parang mga sardinas sa piitan. sumikat ka na at tuyuin ang luhang dala ng kapighatian .

Pag-uulit-ang pagpapahayag ay gumagamit ng magkakatulad na titik o pantig sa simula ng dalawa o mahigit na salitang ginagamit sa isang taludtod o pangungusap. halumigmig nitong hangin.isang uri ng ironya na hindi ipinapahiwatig ang nais sabihin sa huli. * Siya ay may magandang kasuotan. sim-. paris ng. * Dito nakabangon ang naglulugami at napasa-tuwa ang napipighati. kaisipan. * Abot langit ang pagmamahal niya sa aking kaibigan. Tila yelo sa lamig ang kamay ng nenenerbyos na mang-aawit. konsepto kaisipan. Halimbawa: * Isinambulat ang ordeng mula sa dibdib ng taksil. tila. isang bahagi ng kabuuan ang binabanggit. ulan kami'y lubayan na. damdamin at iba pang katangian. * Bumaha ng mga dugo sa lansangan 7.Paglilipat-wika o Transferred epithet . gawa sa basahan.tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao.ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. 11.Pag-uyam . pangyayari. 8. na ginagamit ang pang-uri. ay bulong ng kalikasan. bagay. 5. Halimbawa: * Namuti ang kanyang buhok sa kakahintay sayo. kaya pala halos maubos mo ang ulam * Sa husay niyang kumanta. Madalas itong nakakasakit ng damdamin. kalagayan o katayuan. Halimbawa: 1. * Himutok na umaalingawngaw sa buong gubat.isang bagay.Si Menandro'y lobong . * Humalinghing siya sa sakit ng hagupit na tinanggap. alatiit ng kawayan. Sinasadya ng pagpapayahag na gumagamit ng talinghaga o di-karaniwang salita o paraan ng pagpapahayag upang bigyan diin ang kanyang saloobin. Mga uri ng tayutay 1.* Ulan.Panghihimig o onamatopeya .Pagpapalit-saklaw . Halimbawa: * Ipinanganganib ay baka mabigla.Isang uri ng ironya na ipinapahiwatig ang nais iparating sa huli. * isang Rizal ang nagbuwis ng buahy alang-alang sa Inang Bayan * Walong bibig ang umaasa kay Romeo 10. sing-. Halimbawa: * Ang lagaslas nitong batis. * Maraming salamat sa paglalagay samin sa kapahamakan. matuloy hiningang mapatid. pampito siya sa pitong naglaban. kawangis ng.Pagmamalabis . at iba pa. Ginagamitan ito ng mga salitang: tulad ng.Ito ay lagpalagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao. 9. * Napalayo siya at naligalig sa nagawa niyang napakabilis na pagpapasiya sa kanyang pusong umiibig.Payak at lantad na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay. 2. 6. Tayutay… Ang tayutay ay salita o isang pahayag na ginagamit upang bigyan diin ang isang kaisipan o damdamin.Balintunay . Halimbawa: * Wala kang ganang kuamin.Simili o pagtutulad . magkasingmagkasim-.

Ginagamit ito upang bigyang-buhay.nagugutom ang kahalintulad 3. * Himutok na umaalingawngaw sa buong gubat. bagay. 3. Halimbawa: * Hinalikan ako ng malamig na hangin. Ikaw na bulaklak niring dilidili. Halimbawa: * Namuti ang kanyang buhok sa kakahintay sayo.isang panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao. * Napalayo siya at naligalig sa nagawa niyang napakabilis na pagpapasiya sa kanyang pusong umiibig.Pag-uyam . kaisipan. tukso. Ang mga tumakas ay ikinulong na parang mga sardinas sa piitan. Madalas itong . Halimbawa: *O. * Abot langit ang pagmamahal niya sa aking kaibigan.Ito ay lagpalagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao. Ang kanyang kagandahan ay mistulang bituing nagniningning. kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa. Halimbawa: * Ang lagaslas nitong batis. 4. Halimbawa: * Ipinanganganib ay baka mabigla.Metapora o pagwawangis . * Humalinghing siya sa sakit ng hagupit na tinanggap. * Dito nakabangon ang naglulugami at napasa-tuwa ang napipighati. gawi. at pangngalang-diwa. 2. * Araw.Panghihimig o onamatopeya . Halimbawa: 1. Matigas na bakal ang kamao ng boksingero. matuloy hiningang mapatid. gawain. ay bulong ng kalikasan. pagtaglayin ng mga katangiang pantao . * Bumaha ng mga dugo sa lansangan 7.Tuwiran ding paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig. 3. * Kamatayan. Layuan mo ako. Siya'y langit na di kayang abutin nino man. pangyayari. damdamin at iba pang katangian. 5. 5. Ang kanyang mga kamay ay malamig na yelong dumampi sa aking pisngi.ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan.Isang uri ng ironya na ipinapahiwatig ang nais iparating sa huli.Personipikasyon o Pagsasatao . pandiwari.Nagpapahayag ito ng paghahambing na nakalapat sa maga pangalan. nasaan ka na? Wakasan mo na ang aking kapighatian. halumigmig nitong hangin. 8. kalagayan o katayuan.Pagmamalabis . tawag o katangian ng bagay na inihahambing. sumikat ka na at tuyuin ang luhang dala ng kapighatian * Ulan. ulan kami'y lubayan na. Si Maria na animo'y isang bagonh pitas na rosas ay hindi napaibig ng mayamang dayuhan.talino.Pag-uulit-ang pagpapahayag ay gumagamit ng magkakatulad na titik o pantig sa simula ng dalawa o mahigit na salitang ginagamit sa isang taludtod o pangungusap. 6.Apostrope o pagtawag . * Ang mga bituin sa langit ay kumikindat sa atin * Nahiya ang buwan at nagkanlong sa ulap * Sumasayaw ang mga dahon sap ah-ihip ng hangin. alatiit ng kawayan. 4. 4. 2.

Halimbawa: * Isinambulat ang ordeng mula sa dibdib ng taksil.isang uri ng ironya na hindi ipinapahiwatig ang nais sabihin sa huli.nakakasakit ng damdamin. * Siya ay may magandang kasuotan.isang bagay. .Pagpapalit-saklaw . pampito siya sa pitong naglaban.Balintunay .Paglilipat-wika o Transferred epithet . konsepto kaisipan.tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao. 11. * isang Rizal ang nagbuwis ng buahy alang-alang sa Inang Bayan * Walong bibig ang umaasa kay Romeo 10. * Maraming salamat sa paglalagay samin sa kapahamakan. 9. isang bahagi ng kabuuan ang binabanggit. kaya pala halos maubos mo ang ulam * Sa husay niyang kumanta. gawa sa basahan. Halimbawa: * Wala kang ganang kuamin. na ginagamit ang pang-uri.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.