 

      

Simili o Pagtutulad - di tiyak na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay. Ginagamitan ito ng mga salitang: tulad ng, paris ng, kawangis ng, tila, sing-, sim-, magkasing-, magkasim-, at iba pa. Ito ay tinatawag na Simile sa Ingles. Metapora o Pagwawangis - tiyak na paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig.Nagpapahayag ito ng paghahambing na nakalapat sa mga pangalan, gawain, tawag o katangian ng bagay na inihahambing. Ito ay tinatawag na METAPHOR sa Ingles. Personipikasyon o Pagtatao - Ginagamit ito upang bigyang-buhay, pagtaglayin ng mga katangiang pantao - talino, gawi, kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa, pandiwari, at pangngalangdiwa. 'PERSONIFICATION' sa Ingles. Apostrope o Pagtawag - isang panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao. Pag-uulit o Aliterasyon - Ang unang titik o unang pantig ay pare-pareho. o Anapora - Pag-uulit ng isang salitang nasa unahan ng isang pahayag o ng isang sugnay. o Anadiplosis - Paggamit ng salita sa unahan at sa hulihan ng pahayag o sugnay. o Epipora - Pag-uulit naman ito ng isang salita sa hulihan ng sunud-sunod na taludtod. o Empanodos o Pabalik na Pag-uulit - Pag-uulit nang pagbaliktad ng mga pahayag. o Katapora - Paggamit ng isang salita na kadalasang panghalip na tumutukoy sa isang salita o parirala na binanggit sa hulihan. Pagmamalabis o Hayperbole - Ito ay lagpalagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao, bagay, pangyayari, kaisipan, damdamin at iba pang katangian, kalagayan o katayuan. Panghihimig o Onomatopeya - ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. ONOMATOPOEIA sa Ingles. Pag-uyam - Isang uri ng ironya na ipinapahiwatig ang nais iparating sa huli. Madalas itong nakakasakit ng damdamin. Senekdoke o Pagpapalit-saklaw - isang bagay, konsepto kaisipan, isang bahagi ng kabuuan ang binabanggit. Paglilipat-wika - tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao, na ginagamit ang pang-uri. Balintuna - isang uri ng ironya na hindi ipinapahiwatig ang nais sabihin sa huli. Pasukdol - pataas na paghahanay ng mga salita o kaisipan ayon sa kahalagahan nito mula sa pinakamababa patungo sa pinakamataas na antas. Pagtanggi o Litotes - gumagamit ng katagang "hindi" na nagbabadya ng pagsalungat o di-pagsang-ayon. Ito'y may himig na pagkukunwari, isang kabaligtaran ng ibig sabihin.

Mga Uri ng Tayutay 1. Pagtutulad (simile) Ito ay isang payak at lantad na paghahambing at karaniwang ginagamitan ng mga salita’t pariralang: katulad ng, tulad ng, para ng, anaki’y, kawangis ng, gaya ng, kasing-, sing-, ga-, atbp.

gawi at talinong sadyang angkin lamang ng tao ay isinasalin sa mga karaniwang bagay. 4. Pagtatao (Personification) Ito ay tinatawag ding pagbibigay katauhan at personipikasyon. Halimbawa: Sumasayaw ang mga dahon sa pag-ihip ng hangin. Nagagawa ang pagsasalin sa paggamit ng pandiwa o pangngalan.Halimbawa: Ang tao ay kawangis ng Diyos. tawag. Pahayag ito na ang mga katangian. . Pagpapalit-saklaw (Synecdoche) Ito ay ang pagbanggit sa bahagi bilang katapay ng kabuuan. 3. ngunit nagpapahayag ng hambingan sa pamamagitan ng paglalapat ng pangalan. Halimbawa: Umulan ng pera sa pagtama ko sa lotto. Pagwawangis (Metaphor) Ito ay isang tuwirang paghahambing na di gumagamit ng mga salitang katulad ng at iba pa. Halimbawa: Matigas na bakal ang kamao ng boksingero. o ng kabuuan bilang katapat ng bahagi. Pagmamalabis (Eksaherasyon) (Hyperbole) Ito ay isang pagpapahayag na lampas sa mahinahong larawan ng katotohanan sa hangaring magbigay-diin sa katotohanang pinagmamalabisan. 2. o gawain ng isang bagay na inihahambing. 5. katangian.

Halimbawa: Diyos Ama.Halimbawa: Ang panahong ito ng Hunyo ay maulan. 7. Halimbawa: Himutok na umaalingawngaw sa buong gubat. Halimbawa: Ubod siya ng gara kung lumalabas! Napaka dumi naman ng bahay. Halimbawa: . 8. Panghihimig o Onomatopeya Ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. Pag-uyam (sarcasm) Mga pananalitang nangungutya sa tao o bagay sa pamamagitan ng mga salitang kapag kukunin sa tiyakan ay tila kapuri-puring mga pananalita ngunit sa tunay na kahulugan ay may bahid na pang-uyam. 9. 6. Panawagan (Apostrophe) Ginagawa rito ang pakikipag-usap sa karaniwang bagay na para bang nakikipag-usap sa Isang buhay na tao o isang taong parang naroon at kaharap gayong wala naman. na ginagamit ang pang-uri. Paglilipat-wika o Transferred Epithet Tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao. ituro nyo po sa amin ang tamang daan.

Ginagamitan ito ng mga salitang: tulad ng. Halimbawa: *O. tukso. pandiwari. gawain.Ginagamit ito upang bigyang-buhay. gawi. 3. Tila yelo sa lamig ang kamay ng nenenerbyos na mang-aawit.Nagpapahayag ito ng paghahambing na nakalapat sa maga pangalan. Siya'y langit na di kayang abutin nino man. Halimbawa: 1.isang panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao. * Araw.Payak at lantad na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay. 10. tila. 2. Ang kanyang mga kamay ay malamig na yelong dumampi sa aking pisngi.talino.Personipikasyon o Pagsasatao . kawangis ng.Tuwiran ding paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig. 4. 3. Halimbawa: 1. Si Maria na animo'y isang bagonh pitas na rosas ay hindi napaibig ng mayamang dayuhan. Ang mga tumakas ay ikinulong na parang mga sardinas sa piitan. paris ng. sumikat ka na at tuyuin ang luhang dala ng kapighatian . Ang kanyang kagandahan ay mistulang bituing nagniningning. sing-. Halimbawa: * Hinalikan ako ng malamig na hangin. 4. 2.Patay tayo diyan. tawag o katangian ng bagay na inihahambing. at iba pa.Metapora o pagwawangis . Pagpapalit-tawag (Metonymy) Isang pansamantalang pagpapalit ng mga pangalan ng mga bagay na magkakaugnay. Matigas na bakal ang kamao ng boksingero.Apostrope o pagtawag . at pangngalang-diwa. Layuan mo ako. 5. 4. Mga uri ng tayutay 1. Ang tayutay ay salita o isang pahayag na ginagamit upang bigyan diin ang isang kaisipan o damdamin. Ikaw na bulaklak niring dilidili. nasaan ka na? Wakasan mo na ang aking kapighatian. Sinasadya ng pagpapayahag na gumagamit ng talinghaga o di-karaniwang salita o paraan ng pagpapahayag upang bigyan diin ang kanyang saloobin. sim-.Simili o pagtutulad . pagtaglayin ng mga katangiang pantao . Halimbawa: Ang anghel sa kanilang tahanan ay isang malusog na sanggol. 2. * Ang mga bituin sa langit ay kumikindat sa atin * Nahiya ang buwan at nagkanlong sa ulap * Sumasayaw ang mga dahon sap ah-ihip ng hangin. kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa. * Kamatayan. magkasingmagkasim-.Si Menandro'y lobong nagugutom ang kahalintulad 3.

* Humalinghing siya sa sakit ng hagupit na tinanggap. magkasingmagkasim-. Halimbawa: 1. na ginagamit ang pang-uri. ay bulong ng kalikasan.Payak at lantad na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay.Panghihimig o onamatopeya . * isang Rizal ang nagbuwis ng buahy alang-alang sa Inang Bayan * Walong bibig ang umaasa kay Romeo 10. * Bumaha ng mga dugo sa lansangan 7.Paglilipat-wika o Transferred epithet . Madalas itong nakakasakit ng damdamin.Pagmamalabis . sing-. Ginagamitan ito ng mga salitang: tulad ng. kaya pala halos maubos mo ang ulam * Sa husay niyang kumanta. Halimbawa: * Wala kang ganang kuamin.Balintunay . Tayutay… Ang tayutay ay salita o isang pahayag na ginagamit upang bigyan diin ang isang kaisipan o damdamin. Tila yelo sa lamig ang kamay ng nenenerbyos na mang-aawit. tila. Halimbawa: * Ang lagaslas nitong batis. * Abot langit ang pagmamahal niya sa aking kaibigan.Si Menandro'y lobong . isang bahagi ng kabuuan ang binabanggit. 5. * Siya ay may magandang kasuotan. konsepto kaisipan. Halimbawa: * Isinambulat ang ordeng mula sa dibdib ng taksil. gawa sa basahan. pampito siya sa pitong naglaban. * Himutok na umaalingawngaw sa buong gubat. 8.isang bagay. sim-. Sinasadya ng pagpapayahag na gumagamit ng talinghaga o di-karaniwang salita o paraan ng pagpapahayag upang bigyan diin ang kanyang saloobin. paris ng.Pag-uyam . kaisipan.tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao.ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. Halimbawa: * Namuti ang kanyang buhok sa kakahintay sayo. damdamin at iba pang katangian. ulan kami'y lubayan na. pangyayari. * Dito nakabangon ang naglulugami at napasa-tuwa ang napipighati.Isang uri ng ironya na ipinapahiwatig ang nais iparating sa huli. kawangis ng. Halimbawa: * Ipinanganganib ay baka mabigla. at iba pa.* Ulan. 2. 11. * Maraming salamat sa paglalagay samin sa kapahamakan.Pagpapalit-saklaw . alatiit ng kawayan. * Napalayo siya at naligalig sa nagawa niyang napakabilis na pagpapasiya sa kanyang pusong umiibig. 9.Ito ay lagpalagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao. bagay.Simili o pagtutulad . kalagayan o katayuan.Pag-uulit-ang pagpapahayag ay gumagamit ng magkakatulad na titik o pantig sa simula ng dalawa o mahigit na salitang ginagamit sa isang taludtod o pangungusap.isang uri ng ironya na hindi ipinapahiwatig ang nais sabihin sa huli. 6. halumigmig nitong hangin. Mga uri ng tayutay 1. matuloy hiningang mapatid.

Si Maria na animo'y isang bagonh pitas na rosas ay hindi napaibig ng mayamang dayuhan. Ikaw na bulaklak niring dilidili. gawain. gawi.Apostrope o pagtawag . Halimbawa: * Hinalikan ako ng malamig na hangin.Ginagamit ito upang bigyang-buhay.ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. Ang mga tumakas ay ikinulong na parang mga sardinas sa piitan. 4.Pagmamalabis . 6. Madalas itong . Halimbawa: * Ipinanganganib ay baka mabigla. 3. damdamin at iba pang katangian. ulan kami'y lubayan na. alatiit ng kawayan. Halimbawa: * Namuti ang kanyang buhok sa kakahintay sayo. kaisipan. 5. * Bumaha ng mga dugo sa lansangan 7. * Dito nakabangon ang naglulugami at napasa-tuwa ang napipighati.Panghihimig o onamatopeya . 3. pandiwari. ay bulong ng kalikasan. 4.nagugutom ang kahalintulad 3.isang panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao. Layuan mo ako. matuloy hiningang mapatid. pagtaglayin ng mga katangiang pantao . Siya'y langit na di kayang abutin nino man. kalagayan o katayuan. 4. tawag o katangian ng bagay na inihahambing. * Ang mga bituin sa langit ay kumikindat sa atin * Nahiya ang buwan at nagkanlong sa ulap * Sumasayaw ang mga dahon sap ah-ihip ng hangin. 8. Matigas na bakal ang kamao ng boksingero. halumigmig nitong hangin. 5. tukso. * Araw. * Himutok na umaalingawngaw sa buong gubat.Pag-uulit-ang pagpapahayag ay gumagamit ng magkakatulad na titik o pantig sa simula ng dalawa o mahigit na salitang ginagamit sa isang taludtod o pangungusap. * Abot langit ang pagmamahal niya sa aking kaibigan. 2. 2. at pangngalang-diwa.Personipikasyon o Pagsasatao .talino. Ang kanyang mga kamay ay malamig na yelong dumampi sa aking pisngi.Pag-uyam . kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa. nasaan ka na? Wakasan mo na ang aking kapighatian.Nagpapahayag ito ng paghahambing na nakalapat sa maga pangalan. bagay. pangyayari. Ang kanyang kagandahan ay mistulang bituing nagniningning. Halimbawa: * Ang lagaslas nitong batis. * Napalayo siya at naligalig sa nagawa niyang napakabilis na pagpapasiya sa kanyang pusong umiibig. * Kamatayan. Halimbawa: *O.Isang uri ng ironya na ipinapahiwatig ang nais iparating sa huli.Ito ay lagpalagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao. * Humalinghing siya sa sakit ng hagupit na tinanggap.Metapora o pagwawangis . sumikat ka na at tuyuin ang luhang dala ng kapighatian * Ulan. Halimbawa: 1.Tuwiran ding paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig.

Halimbawa: * Wala kang ganang kuamin. * isang Rizal ang nagbuwis ng buahy alang-alang sa Inang Bayan * Walong bibig ang umaasa kay Romeo 10. na ginagamit ang pang-uri.Pagpapalit-saklaw . pampito siya sa pitong naglaban.Balintunay . 9. Halimbawa: * Isinambulat ang ordeng mula sa dibdib ng taksil.tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao. konsepto kaisipan.isang uri ng ironya na hindi ipinapahiwatig ang nais sabihin sa huli. kaya pala halos maubos mo ang ulam * Sa husay niyang kumanta. 11.nakakasakit ng damdamin. * Maraming salamat sa paglalagay samin sa kapahamakan. isang bahagi ng kabuuan ang binabanggit. gawa sa basahan.Paglilipat-wika o Transferred epithet . .isang bagay. * Siya ay may magandang kasuotan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful