 

      

Simili o Pagtutulad - di tiyak na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay. Ginagamitan ito ng mga salitang: tulad ng, paris ng, kawangis ng, tila, sing-, sim-, magkasing-, magkasim-, at iba pa. Ito ay tinatawag na Simile sa Ingles. Metapora o Pagwawangis - tiyak na paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig.Nagpapahayag ito ng paghahambing na nakalapat sa mga pangalan, gawain, tawag o katangian ng bagay na inihahambing. Ito ay tinatawag na METAPHOR sa Ingles. Personipikasyon o Pagtatao - Ginagamit ito upang bigyang-buhay, pagtaglayin ng mga katangiang pantao - talino, gawi, kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa, pandiwari, at pangngalangdiwa. 'PERSONIFICATION' sa Ingles. Apostrope o Pagtawag - isang panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao. Pag-uulit o Aliterasyon - Ang unang titik o unang pantig ay pare-pareho. o Anapora - Pag-uulit ng isang salitang nasa unahan ng isang pahayag o ng isang sugnay. o Anadiplosis - Paggamit ng salita sa unahan at sa hulihan ng pahayag o sugnay. o Epipora - Pag-uulit naman ito ng isang salita sa hulihan ng sunud-sunod na taludtod. o Empanodos o Pabalik na Pag-uulit - Pag-uulit nang pagbaliktad ng mga pahayag. o Katapora - Paggamit ng isang salita na kadalasang panghalip na tumutukoy sa isang salita o parirala na binanggit sa hulihan. Pagmamalabis o Hayperbole - Ito ay lagpalagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao, bagay, pangyayari, kaisipan, damdamin at iba pang katangian, kalagayan o katayuan. Panghihimig o Onomatopeya - ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. ONOMATOPOEIA sa Ingles. Pag-uyam - Isang uri ng ironya na ipinapahiwatig ang nais iparating sa huli. Madalas itong nakakasakit ng damdamin. Senekdoke o Pagpapalit-saklaw - isang bagay, konsepto kaisipan, isang bahagi ng kabuuan ang binabanggit. Paglilipat-wika - tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao, na ginagamit ang pang-uri. Balintuna - isang uri ng ironya na hindi ipinapahiwatig ang nais sabihin sa huli. Pasukdol - pataas na paghahanay ng mga salita o kaisipan ayon sa kahalagahan nito mula sa pinakamababa patungo sa pinakamataas na antas. Pagtanggi o Litotes - gumagamit ng katagang "hindi" na nagbabadya ng pagsalungat o di-pagsang-ayon. Ito'y may himig na pagkukunwari, isang kabaligtaran ng ibig sabihin.

Mga Uri ng Tayutay 1. Pagtutulad (simile) Ito ay isang payak at lantad na paghahambing at karaniwang ginagamitan ng mga salita’t pariralang: katulad ng, tulad ng, para ng, anaki’y, kawangis ng, gaya ng, kasing-, sing-, ga-, atbp.

Halimbawa: Matigas na bakal ang kamao ng boksingero. Pagmamalabis (Eksaherasyon) (Hyperbole) Ito ay isang pagpapahayag na lampas sa mahinahong larawan ng katotohanan sa hangaring magbigay-diin sa katotohanang pinagmamalabisan. Pagtatao (Personification) Ito ay tinatawag ding pagbibigay katauhan at personipikasyon. o ng kabuuan bilang katapat ng bahagi.Halimbawa: Ang tao ay kawangis ng Diyos. . 4. gawi at talinong sadyang angkin lamang ng tao ay isinasalin sa mga karaniwang bagay. Pahayag ito na ang mga katangian. tawag. Nagagawa ang pagsasalin sa paggamit ng pandiwa o pangngalan. Pagpapalit-saklaw (Synecdoche) Ito ay ang pagbanggit sa bahagi bilang katapay ng kabuuan. 5. 2. Halimbawa: Umulan ng pera sa pagtama ko sa lotto. ngunit nagpapahayag ng hambingan sa pamamagitan ng paglalapat ng pangalan. katangian. o gawain ng isang bagay na inihahambing. 3. Pagwawangis (Metaphor) Ito ay isang tuwirang paghahambing na di gumagamit ng mga salitang katulad ng at iba pa. Halimbawa: Sumasayaw ang mga dahon sa pag-ihip ng hangin.

Panghihimig o Onomatopeya Ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. na ginagamit ang pang-uri. Halimbawa: Ubod siya ng gara kung lumalabas! Napaka dumi naman ng bahay. Panawagan (Apostrophe) Ginagawa rito ang pakikipag-usap sa karaniwang bagay na para bang nakikipag-usap sa Isang buhay na tao o isang taong parang naroon at kaharap gayong wala naman. 7. Paglilipat-wika o Transferred Epithet Tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao. ituro nyo po sa amin ang tamang daan. Halimbawa: Himutok na umaalingawngaw sa buong gubat. Halimbawa: .Halimbawa: Ang panahong ito ng Hunyo ay maulan. 6. Pag-uyam (sarcasm) Mga pananalitang nangungutya sa tao o bagay sa pamamagitan ng mga salitang kapag kukunin sa tiyakan ay tila kapuri-puring mga pananalita ngunit sa tunay na kahulugan ay may bahid na pang-uyam. 8. Halimbawa: Diyos Ama. 9.

3. 5. * Kamatayan. Halimbawa: 1.Patay tayo diyan.Nagpapahayag ito ng paghahambing na nakalapat sa maga pangalan. Ang kanyang mga kamay ay malamig na yelong dumampi sa aking pisngi. at iba pa. 2. sim-. Halimbawa: 1.Apostrope o pagtawag . sumikat ka na at tuyuin ang luhang dala ng kapighatian . pagtaglayin ng mga katangiang pantao . Sinasadya ng pagpapayahag na gumagamit ng talinghaga o di-karaniwang salita o paraan ng pagpapahayag upang bigyan diin ang kanyang saloobin. Halimbawa: *O. 3. Ikaw na bulaklak niring dilidili. 4.isang panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao. * Ang mga bituin sa langit ay kumikindat sa atin * Nahiya ang buwan at nagkanlong sa ulap * Sumasayaw ang mga dahon sap ah-ihip ng hangin. 4.Si Menandro'y lobong nagugutom ang kahalintulad 3. Halimbawa: Ang anghel sa kanilang tahanan ay isang malusog na sanggol. 10. Layuan mo ako. * Araw. kawangis ng. 2. Ginagamitan ito ng mga salitang: tulad ng. sing-. tukso. 4. nasaan ka na? Wakasan mo na ang aking kapighatian. magkasingmagkasim-. Si Maria na animo'y isang bagonh pitas na rosas ay hindi napaibig ng mayamang dayuhan. gawi. tawag o katangian ng bagay na inihahambing. Pagpapalit-tawag (Metonymy) Isang pansamantalang pagpapalit ng mga pangalan ng mga bagay na magkakaugnay. at pangngalang-diwa. gawain. Tila yelo sa lamig ang kamay ng nenenerbyos na mang-aawit. pandiwari. Halimbawa: * Hinalikan ako ng malamig na hangin. Mga uri ng tayutay 1.Payak at lantad na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay. Ang tayutay ay salita o isang pahayag na ginagamit upang bigyan diin ang isang kaisipan o damdamin. Ang kanyang kagandahan ay mistulang bituing nagniningning. tila. paris ng. Ang mga tumakas ay ikinulong na parang mga sardinas sa piitan.Metapora o pagwawangis .Tuwiran ding paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig.talino. Siya'y langit na di kayang abutin nino man.Simili o pagtutulad .Ginagamit ito upang bigyang-buhay. kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa. Matigas na bakal ang kamao ng boksingero. 2.Personipikasyon o Pagsasatao .

Mga uri ng tayutay 1. gawa sa basahan. 8. ulan kami'y lubayan na. Halimbawa: * Isinambulat ang ordeng mula sa dibdib ng taksil.ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. Tayutay… Ang tayutay ay salita o isang pahayag na ginagamit upang bigyan diin ang isang kaisipan o damdamin. pampito siya sa pitong naglaban. Halimbawa: * Ipinanganganib ay baka mabigla. sing-. kalagayan o katayuan. * Humalinghing siya sa sakit ng hagupit na tinanggap. * Abot langit ang pagmamahal niya sa aking kaibigan. Halimbawa: * Namuti ang kanyang buhok sa kakahintay sayo. kaisipan. alatiit ng kawayan. Sinasadya ng pagpapayahag na gumagamit ng talinghaga o di-karaniwang salita o paraan ng pagpapahayag upang bigyan diin ang kanyang saloobin. Halimbawa: * Wala kang ganang kuamin. halumigmig nitong hangin.tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao. kaya pala halos maubos mo ang ulam * Sa husay niyang kumanta.Paglilipat-wika o Transferred epithet . Halimbawa: 1. 11. bagay. kawangis ng. 9.Pagmamalabis . pangyayari. konsepto kaisipan. * Himutok na umaalingawngaw sa buong gubat. * isang Rizal ang nagbuwis ng buahy alang-alang sa Inang Bayan * Walong bibig ang umaasa kay Romeo 10. 6.Ito ay lagpalagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao. * Dito nakabangon ang naglulugami at napasa-tuwa ang napipighati. Madalas itong nakakasakit ng damdamin. damdamin at iba pang katangian. * Siya ay may magandang kasuotan. * Napalayo siya at naligalig sa nagawa niyang napakabilis na pagpapasiya sa kanyang pusong umiibig.Simili o pagtutulad . at iba pa. Tila yelo sa lamig ang kamay ng nenenerbyos na mang-aawit. na ginagamit ang pang-uri.Balintunay .Isang uri ng ironya na ipinapahiwatig ang nais iparating sa huli.Pagpapalit-saklaw . isang bahagi ng kabuuan ang binabanggit. paris ng.isang uri ng ironya na hindi ipinapahiwatig ang nais sabihin sa huli. tila. 5.isang bagay.Payak at lantad na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay. ay bulong ng kalikasan. * Maraming salamat sa paglalagay samin sa kapahamakan.Panghihimig o onamatopeya .* Ulan.Pag-uulit-ang pagpapahayag ay gumagamit ng magkakatulad na titik o pantig sa simula ng dalawa o mahigit na salitang ginagamit sa isang taludtod o pangungusap. * Bumaha ng mga dugo sa lansangan 7.Pag-uyam . Halimbawa: * Ang lagaslas nitong batis. 2. matuloy hiningang mapatid. magkasingmagkasim-. Ginagamitan ito ng mga salitang: tulad ng. sim-.Si Menandro'y lobong .

halumigmig nitong hangin. pangyayari. * Dito nakabangon ang naglulugami at napasa-tuwa ang napipighati. nasaan ka na? Wakasan mo na ang aking kapighatian. 3.isang panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao. 4.Panghihimig o onamatopeya . damdamin at iba pang katangian. 2.ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. matuloy hiningang mapatid. Ikaw na bulaklak niring dilidili. tukso. Si Maria na animo'y isang bagonh pitas na rosas ay hindi napaibig ng mayamang dayuhan.nagugutom ang kahalintulad 3. gawi. tawag o katangian ng bagay na inihahambing. Layuan mo ako. 3. Halimbawa: * Hinalikan ako ng malamig na hangin. bagay.Apostrope o pagtawag . Siya'y langit na di kayang abutin nino man. Ang kanyang mga kamay ay malamig na yelong dumampi sa aking pisngi. ulan kami'y lubayan na.Pag-uulit-ang pagpapahayag ay gumagamit ng magkakatulad na titik o pantig sa simula ng dalawa o mahigit na salitang ginagamit sa isang taludtod o pangungusap.talino. Halimbawa: * Namuti ang kanyang buhok sa kakahintay sayo.Ito ay lagpalagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao.Nagpapahayag ito ng paghahambing na nakalapat sa maga pangalan. 8. ay bulong ng kalikasan. * Humalinghing siya sa sakit ng hagupit na tinanggap. 2.Personipikasyon o Pagsasatao . Ang kanyang kagandahan ay mistulang bituing nagniningning. 4. kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa. Halimbawa: 1. gawain. 5. at pangngalang-diwa. 4. Halimbawa: * Ipinanganganib ay baka mabigla.Pag-uyam . sumikat ka na at tuyuin ang luhang dala ng kapighatian * Ulan. alatiit ng kawayan. * Himutok na umaalingawngaw sa buong gubat. Halimbawa: *O. * Ang mga bituin sa langit ay kumikindat sa atin * Nahiya ang buwan at nagkanlong sa ulap * Sumasayaw ang mga dahon sap ah-ihip ng hangin.Ginagamit ito upang bigyang-buhay.Tuwiran ding paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig.Metapora o pagwawangis . pagtaglayin ng mga katangiang pantao .Pagmamalabis . 5. * Bumaha ng mga dugo sa lansangan 7. Matigas na bakal ang kamao ng boksingero. 6. Madalas itong . * Kamatayan. * Napalayo siya at naligalig sa nagawa niyang napakabilis na pagpapasiya sa kanyang pusong umiibig. * Araw. * Abot langit ang pagmamahal niya sa aking kaibigan. kalagayan o katayuan. pandiwari. Ang mga tumakas ay ikinulong na parang mga sardinas sa piitan.Isang uri ng ironya na ipinapahiwatig ang nais iparating sa huli. kaisipan. Halimbawa: * Ang lagaslas nitong batis.

nakakasakit ng damdamin.Balintunay .Pagpapalit-saklaw . * Maraming salamat sa paglalagay samin sa kapahamakan. kaya pala halos maubos mo ang ulam * Sa husay niyang kumanta.isang bagay. * Siya ay may magandang kasuotan.Paglilipat-wika o Transferred epithet . * isang Rizal ang nagbuwis ng buahy alang-alang sa Inang Bayan * Walong bibig ang umaasa kay Romeo 10. pampito siya sa pitong naglaban. . Halimbawa: * Wala kang ganang kuamin. Halimbawa: * Isinambulat ang ordeng mula sa dibdib ng taksil. isang bahagi ng kabuuan ang binabanggit. 9.isang uri ng ironya na hindi ipinapahiwatig ang nais sabihin sa huli. gawa sa basahan. 11.tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao. konsepto kaisipan. na ginagamit ang pang-uri.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.