 

      

Simili o Pagtutulad - di tiyak na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay. Ginagamitan ito ng mga salitang: tulad ng, paris ng, kawangis ng, tila, sing-, sim-, magkasing-, magkasim-, at iba pa. Ito ay tinatawag na Simile sa Ingles. Metapora o Pagwawangis - tiyak na paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig.Nagpapahayag ito ng paghahambing na nakalapat sa mga pangalan, gawain, tawag o katangian ng bagay na inihahambing. Ito ay tinatawag na METAPHOR sa Ingles. Personipikasyon o Pagtatao - Ginagamit ito upang bigyang-buhay, pagtaglayin ng mga katangiang pantao - talino, gawi, kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa, pandiwari, at pangngalangdiwa. 'PERSONIFICATION' sa Ingles. Apostrope o Pagtawag - isang panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao. Pag-uulit o Aliterasyon - Ang unang titik o unang pantig ay pare-pareho. o Anapora - Pag-uulit ng isang salitang nasa unahan ng isang pahayag o ng isang sugnay. o Anadiplosis - Paggamit ng salita sa unahan at sa hulihan ng pahayag o sugnay. o Epipora - Pag-uulit naman ito ng isang salita sa hulihan ng sunud-sunod na taludtod. o Empanodos o Pabalik na Pag-uulit - Pag-uulit nang pagbaliktad ng mga pahayag. o Katapora - Paggamit ng isang salita na kadalasang panghalip na tumutukoy sa isang salita o parirala na binanggit sa hulihan. Pagmamalabis o Hayperbole - Ito ay lagpalagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao, bagay, pangyayari, kaisipan, damdamin at iba pang katangian, kalagayan o katayuan. Panghihimig o Onomatopeya - ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. ONOMATOPOEIA sa Ingles. Pag-uyam - Isang uri ng ironya na ipinapahiwatig ang nais iparating sa huli. Madalas itong nakakasakit ng damdamin. Senekdoke o Pagpapalit-saklaw - isang bagay, konsepto kaisipan, isang bahagi ng kabuuan ang binabanggit. Paglilipat-wika - tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao, na ginagamit ang pang-uri. Balintuna - isang uri ng ironya na hindi ipinapahiwatig ang nais sabihin sa huli. Pasukdol - pataas na paghahanay ng mga salita o kaisipan ayon sa kahalagahan nito mula sa pinakamababa patungo sa pinakamataas na antas. Pagtanggi o Litotes - gumagamit ng katagang "hindi" na nagbabadya ng pagsalungat o di-pagsang-ayon. Ito'y may himig na pagkukunwari, isang kabaligtaran ng ibig sabihin.

Mga Uri ng Tayutay 1. Pagtutulad (simile) Ito ay isang payak at lantad na paghahambing at karaniwang ginagamitan ng mga salita’t pariralang: katulad ng, tulad ng, para ng, anaki’y, kawangis ng, gaya ng, kasing-, sing-, ga-, atbp.

o ng kabuuan bilang katapat ng bahagi. 5. Nagagawa ang pagsasalin sa paggamit ng pandiwa o pangngalan.Halimbawa: Ang tao ay kawangis ng Diyos. o gawain ng isang bagay na inihahambing. . Halimbawa: Matigas na bakal ang kamao ng boksingero. Pagwawangis (Metaphor) Ito ay isang tuwirang paghahambing na di gumagamit ng mga salitang katulad ng at iba pa. katangian. 3. Pagpapalit-saklaw (Synecdoche) Ito ay ang pagbanggit sa bahagi bilang katapay ng kabuuan. Halimbawa: Umulan ng pera sa pagtama ko sa lotto. Pagmamalabis (Eksaherasyon) (Hyperbole) Ito ay isang pagpapahayag na lampas sa mahinahong larawan ng katotohanan sa hangaring magbigay-diin sa katotohanang pinagmamalabisan. Halimbawa: Sumasayaw ang mga dahon sa pag-ihip ng hangin. Pahayag ito na ang mga katangian. 4. ngunit nagpapahayag ng hambingan sa pamamagitan ng paglalapat ng pangalan. tawag. Pagtatao (Personification) Ito ay tinatawag ding pagbibigay katauhan at personipikasyon. 2. gawi at talinong sadyang angkin lamang ng tao ay isinasalin sa mga karaniwang bagay.

ituro nyo po sa amin ang tamang daan. Pag-uyam (sarcasm) Mga pananalitang nangungutya sa tao o bagay sa pamamagitan ng mga salitang kapag kukunin sa tiyakan ay tila kapuri-puring mga pananalita ngunit sa tunay na kahulugan ay may bahid na pang-uyam. na ginagamit ang pang-uri.Halimbawa: Ang panahong ito ng Hunyo ay maulan. Panawagan (Apostrophe) Ginagawa rito ang pakikipag-usap sa karaniwang bagay na para bang nakikipag-usap sa Isang buhay na tao o isang taong parang naroon at kaharap gayong wala naman. 8. Paglilipat-wika o Transferred Epithet Tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao. Panghihimig o Onomatopeya Ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. Halimbawa: Ubod siya ng gara kung lumalabas! Napaka dumi naman ng bahay. Halimbawa: Diyos Ama. 7. Halimbawa: . Halimbawa: Himutok na umaalingawngaw sa buong gubat. 9. 6.

pagtaglayin ng mga katangiang pantao . Ang tayutay ay salita o isang pahayag na ginagamit upang bigyan diin ang isang kaisipan o damdamin. magkasingmagkasim-. 3. gawi.isang panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao. tila. Pagpapalit-tawag (Metonymy) Isang pansamantalang pagpapalit ng mga pangalan ng mga bagay na magkakaugnay. 2. 5. Layuan mo ako. pandiwari. Mga uri ng tayutay 1.Simili o pagtutulad . 4. sumikat ka na at tuyuin ang luhang dala ng kapighatian .Patay tayo diyan. at pangngalang-diwa.Ginagamit ito upang bigyang-buhay. Si Maria na animo'y isang bagonh pitas na rosas ay hindi napaibig ng mayamang dayuhan. tawag o katangian ng bagay na inihahambing. Ang kanyang kagandahan ay mistulang bituing nagniningning. Ang mga tumakas ay ikinulong na parang mga sardinas sa piitan. Ikaw na bulaklak niring dilidili. Halimbawa: 1. * Araw. * Ang mga bituin sa langit ay kumikindat sa atin * Nahiya ang buwan at nagkanlong sa ulap * Sumasayaw ang mga dahon sap ah-ihip ng hangin. at iba pa. gawain. paris ng. Siya'y langit na di kayang abutin nino man. 10.Personipikasyon o Pagsasatao . kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa. 2.Tuwiran ding paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig. sim-.talino. Tila yelo sa lamig ang kamay ng nenenerbyos na mang-aawit.Payak at lantad na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay.Metapora o pagwawangis . Halimbawa: 1.Apostrope o pagtawag .Nagpapahayag ito ng paghahambing na nakalapat sa maga pangalan. 4. tukso. sing-. 2. Ginagamitan ito ng mga salitang: tulad ng. Sinasadya ng pagpapayahag na gumagamit ng talinghaga o di-karaniwang salita o paraan ng pagpapahayag upang bigyan diin ang kanyang saloobin. Ang kanyang mga kamay ay malamig na yelong dumampi sa aking pisngi. kawangis ng. * Kamatayan. Halimbawa: *O. 3. Halimbawa: * Hinalikan ako ng malamig na hangin.Si Menandro'y lobong nagugutom ang kahalintulad 3. Matigas na bakal ang kamao ng boksingero. Halimbawa: Ang anghel sa kanilang tahanan ay isang malusog na sanggol. nasaan ka na? Wakasan mo na ang aking kapighatian. 4.

Tayutay… Ang tayutay ay salita o isang pahayag na ginagamit upang bigyan diin ang isang kaisipan o damdamin. * Dito nakabangon ang naglulugami at napasa-tuwa ang napipighati. 8.Paglilipat-wika o Transferred epithet . na ginagamit ang pang-uri. * Abot langit ang pagmamahal niya sa aking kaibigan. pampito siya sa pitong naglaban. * Bumaha ng mga dugo sa lansangan 7. * isang Rizal ang nagbuwis ng buahy alang-alang sa Inang Bayan * Walong bibig ang umaasa kay Romeo 10. Ginagamitan ito ng mga salitang: tulad ng. matuloy hiningang mapatid. * Siya ay may magandang kasuotan.Balintunay . Halimbawa: * Ipinanganganib ay baka mabigla.tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao. damdamin at iba pang katangian.Pag-uyam . alatiit ng kawayan.isang uri ng ironya na hindi ipinapahiwatig ang nais sabihin sa huli. 9. konsepto kaisipan. Madalas itong nakakasakit ng damdamin. Halimbawa: * Wala kang ganang kuamin.Simili o pagtutulad . * Napalayo siya at naligalig sa nagawa niyang napakabilis na pagpapasiya sa kanyang pusong umiibig.Pagmamalabis . * Maraming salamat sa paglalagay samin sa kapahamakan.Ito ay lagpalagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao. 2.Pagpapalit-saklaw . kaisipan. at iba pa.Si Menandro'y lobong .Isang uri ng ironya na ipinapahiwatig ang nais iparating sa huli. ay bulong ng kalikasan. Mga uri ng tayutay 1. magkasingmagkasim-. Tila yelo sa lamig ang kamay ng nenenerbyos na mang-aawit. isang bahagi ng kabuuan ang binabanggit.isang bagay. pangyayari. gawa sa basahan. * Humalinghing siya sa sakit ng hagupit na tinanggap. sing-.Payak at lantad na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay. * Himutok na umaalingawngaw sa buong gubat. Sinasadya ng pagpapayahag na gumagamit ng talinghaga o di-karaniwang salita o paraan ng pagpapahayag upang bigyan diin ang kanyang saloobin. kalagayan o katayuan. Halimbawa: * Isinambulat ang ordeng mula sa dibdib ng taksil. bagay.* Ulan. Halimbawa: * Ang lagaslas nitong batis. sim-. 11. 6. paris ng. 5. halumigmig nitong hangin. ulan kami'y lubayan na.Panghihimig o onamatopeya . tila.ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan.Pag-uulit-ang pagpapahayag ay gumagamit ng magkakatulad na titik o pantig sa simula ng dalawa o mahigit na salitang ginagamit sa isang taludtod o pangungusap. kawangis ng. kaya pala halos maubos mo ang ulam * Sa husay niyang kumanta. Halimbawa: 1. Halimbawa: * Namuti ang kanyang buhok sa kakahintay sayo.

* Napalayo siya at naligalig sa nagawa niyang napakabilis na pagpapasiya sa kanyang pusong umiibig. Halimbawa: * Hinalikan ako ng malamig na hangin.Nagpapahayag ito ng paghahambing na nakalapat sa maga pangalan.Ginagamit ito upang bigyang-buhay. * Araw. sumikat ka na at tuyuin ang luhang dala ng kapighatian * Ulan. halumigmig nitong hangin. kaisipan. gawain. Siya'y langit na di kayang abutin nino man. * Himutok na umaalingawngaw sa buong gubat. matuloy hiningang mapatid. 4. Madalas itong . kalagayan o katayuan. tawag o katangian ng bagay na inihahambing. ulan kami'y lubayan na.Pag-uulit-ang pagpapahayag ay gumagamit ng magkakatulad na titik o pantig sa simula ng dalawa o mahigit na salitang ginagamit sa isang taludtod o pangungusap.Tuwiran ding paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig. Si Maria na animo'y isang bagonh pitas na rosas ay hindi napaibig ng mayamang dayuhan. Halimbawa: * Ipinanganganib ay baka mabigla.Panghihimig o onamatopeya .Apostrope o pagtawag . * Abot langit ang pagmamahal niya sa aking kaibigan. pandiwari. 2.nagugutom ang kahalintulad 3. pangyayari.Isang uri ng ironya na ipinapahiwatig ang nais iparating sa huli. pagtaglayin ng mga katangiang pantao . * Bumaha ng mga dugo sa lansangan 7.Metapora o pagwawangis . Halimbawa: * Ang lagaslas nitong batis. 2.isang panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao. 4. damdamin at iba pang katangian. Ikaw na bulaklak niring dilidili. Ang kanyang mga kamay ay malamig na yelong dumampi sa aking pisngi. nasaan ka na? Wakasan mo na ang aking kapighatian. ay bulong ng kalikasan. Layuan mo ako. Halimbawa: 1. at pangngalang-diwa.Pag-uyam . 8. 5. * Ang mga bituin sa langit ay kumikindat sa atin * Nahiya ang buwan at nagkanlong sa ulap * Sumasayaw ang mga dahon sap ah-ihip ng hangin. 5. Matigas na bakal ang kamao ng boksingero.Ito ay lagpalagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao. tukso. Halimbawa: *O. 6. 3. 4. bagay. * Humalinghing siya sa sakit ng hagupit na tinanggap.talino. * Kamatayan. Halimbawa: * Namuti ang kanyang buhok sa kakahintay sayo. kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa.Personipikasyon o Pagsasatao . * Dito nakabangon ang naglulugami at napasa-tuwa ang napipighati. alatiit ng kawayan.ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. 3. Ang kanyang kagandahan ay mistulang bituing nagniningning. Ang mga tumakas ay ikinulong na parang mga sardinas sa piitan.Pagmamalabis . gawi.

pampito siya sa pitong naglaban.Paglilipat-wika o Transferred epithet .nakakasakit ng damdamin. kaya pala halos maubos mo ang ulam * Sa husay niyang kumanta. 11. * isang Rizal ang nagbuwis ng buahy alang-alang sa Inang Bayan * Walong bibig ang umaasa kay Romeo 10. gawa sa basahan.tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao. * Siya ay may magandang kasuotan. Halimbawa: * Isinambulat ang ordeng mula sa dibdib ng taksil. * Maraming salamat sa paglalagay samin sa kapahamakan. isang bahagi ng kabuuan ang binabanggit.Balintunay .isang bagay. Halimbawa: * Wala kang ganang kuamin. 9. .Pagpapalit-saklaw . konsepto kaisipan.isang uri ng ironya na hindi ipinapahiwatig ang nais sabihin sa huli. na ginagamit ang pang-uri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful