 

      

Simili o Pagtutulad - di tiyak na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay. Ginagamitan ito ng mga salitang: tulad ng, paris ng, kawangis ng, tila, sing-, sim-, magkasing-, magkasim-, at iba pa. Ito ay tinatawag na Simile sa Ingles. Metapora o Pagwawangis - tiyak na paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig.Nagpapahayag ito ng paghahambing na nakalapat sa mga pangalan, gawain, tawag o katangian ng bagay na inihahambing. Ito ay tinatawag na METAPHOR sa Ingles. Personipikasyon o Pagtatao - Ginagamit ito upang bigyang-buhay, pagtaglayin ng mga katangiang pantao - talino, gawi, kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa, pandiwari, at pangngalangdiwa. 'PERSONIFICATION' sa Ingles. Apostrope o Pagtawag - isang panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao. Pag-uulit o Aliterasyon - Ang unang titik o unang pantig ay pare-pareho. o Anapora - Pag-uulit ng isang salitang nasa unahan ng isang pahayag o ng isang sugnay. o Anadiplosis - Paggamit ng salita sa unahan at sa hulihan ng pahayag o sugnay. o Epipora - Pag-uulit naman ito ng isang salita sa hulihan ng sunud-sunod na taludtod. o Empanodos o Pabalik na Pag-uulit - Pag-uulit nang pagbaliktad ng mga pahayag. o Katapora - Paggamit ng isang salita na kadalasang panghalip na tumutukoy sa isang salita o parirala na binanggit sa hulihan. Pagmamalabis o Hayperbole - Ito ay lagpalagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao, bagay, pangyayari, kaisipan, damdamin at iba pang katangian, kalagayan o katayuan. Panghihimig o Onomatopeya - ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. ONOMATOPOEIA sa Ingles. Pag-uyam - Isang uri ng ironya na ipinapahiwatig ang nais iparating sa huli. Madalas itong nakakasakit ng damdamin. Senekdoke o Pagpapalit-saklaw - isang bagay, konsepto kaisipan, isang bahagi ng kabuuan ang binabanggit. Paglilipat-wika - tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao, na ginagamit ang pang-uri. Balintuna - isang uri ng ironya na hindi ipinapahiwatig ang nais sabihin sa huli. Pasukdol - pataas na paghahanay ng mga salita o kaisipan ayon sa kahalagahan nito mula sa pinakamababa patungo sa pinakamataas na antas. Pagtanggi o Litotes - gumagamit ng katagang "hindi" na nagbabadya ng pagsalungat o di-pagsang-ayon. Ito'y may himig na pagkukunwari, isang kabaligtaran ng ibig sabihin.

Mga Uri ng Tayutay 1. Pagtutulad (simile) Ito ay isang payak at lantad na paghahambing at karaniwang ginagamitan ng mga salita’t pariralang: katulad ng, tulad ng, para ng, anaki’y, kawangis ng, gaya ng, kasing-, sing-, ga-, atbp.

Pagwawangis (Metaphor) Ito ay isang tuwirang paghahambing na di gumagamit ng mga salitang katulad ng at iba pa.Halimbawa: Ang tao ay kawangis ng Diyos. . katangian. 5. ngunit nagpapahayag ng hambingan sa pamamagitan ng paglalapat ng pangalan. Pagpapalit-saklaw (Synecdoche) Ito ay ang pagbanggit sa bahagi bilang katapay ng kabuuan. 2. 4. gawi at talinong sadyang angkin lamang ng tao ay isinasalin sa mga karaniwang bagay. Pagmamalabis (Eksaherasyon) (Hyperbole) Ito ay isang pagpapahayag na lampas sa mahinahong larawan ng katotohanan sa hangaring magbigay-diin sa katotohanang pinagmamalabisan. Halimbawa: Sumasayaw ang mga dahon sa pag-ihip ng hangin. Pahayag ito na ang mga katangian. Halimbawa: Umulan ng pera sa pagtama ko sa lotto. Halimbawa: Matigas na bakal ang kamao ng boksingero. o gawain ng isang bagay na inihahambing. Pagtatao (Personification) Ito ay tinatawag ding pagbibigay katauhan at personipikasyon. tawag. Nagagawa ang pagsasalin sa paggamit ng pandiwa o pangngalan. 3. o ng kabuuan bilang katapat ng bahagi.

ituro nyo po sa amin ang tamang daan. Paglilipat-wika o Transferred Epithet Tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao. Halimbawa: . na ginagamit ang pang-uri. 7. 9. Halimbawa: Ubod siya ng gara kung lumalabas! Napaka dumi naman ng bahay. 8. Halimbawa: Himutok na umaalingawngaw sa buong gubat. Halimbawa: Diyos Ama. Panawagan (Apostrophe) Ginagawa rito ang pakikipag-usap sa karaniwang bagay na para bang nakikipag-usap sa Isang buhay na tao o isang taong parang naroon at kaharap gayong wala naman. Panghihimig o Onomatopeya Ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. Pag-uyam (sarcasm) Mga pananalitang nangungutya sa tao o bagay sa pamamagitan ng mga salitang kapag kukunin sa tiyakan ay tila kapuri-puring mga pananalita ngunit sa tunay na kahulugan ay may bahid na pang-uyam. 6.Halimbawa: Ang panahong ito ng Hunyo ay maulan.

pagtaglayin ng mga katangiang pantao . kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa. Ang tayutay ay salita o isang pahayag na ginagamit upang bigyan diin ang isang kaisipan o damdamin.Payak at lantad na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay. gawi. Sinasadya ng pagpapayahag na gumagamit ng talinghaga o di-karaniwang salita o paraan ng pagpapahayag upang bigyan diin ang kanyang saloobin. sing-. nasaan ka na? Wakasan mo na ang aking kapighatian. Ang kanyang kagandahan ay mistulang bituing nagniningning. 5. paris ng.Nagpapahayag ito ng paghahambing na nakalapat sa maga pangalan. Halimbawa: 1. Ikaw na bulaklak niring dilidili. Matigas na bakal ang kamao ng boksingero. sumikat ka na at tuyuin ang luhang dala ng kapighatian . 4. sim-. Mga uri ng tayutay 1. 4. Halimbawa: 1. kawangis ng. at pangngalang-diwa. Halimbawa: * Hinalikan ako ng malamig na hangin. Ang kanyang mga kamay ay malamig na yelong dumampi sa aking pisngi.Tuwiran ding paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig. * Araw. Si Maria na animo'y isang bagonh pitas na rosas ay hindi napaibig ng mayamang dayuhan. 2. 10. 4. 3. Pagpapalit-tawag (Metonymy) Isang pansamantalang pagpapalit ng mga pangalan ng mga bagay na magkakaugnay. * Ang mga bituin sa langit ay kumikindat sa atin * Nahiya ang buwan at nagkanlong sa ulap * Sumasayaw ang mga dahon sap ah-ihip ng hangin.Apostrope o pagtawag . * Kamatayan. Layuan mo ako. 3.Patay tayo diyan.Simili o pagtutulad .Si Menandro'y lobong nagugutom ang kahalintulad 3. 2. gawain. Tila yelo sa lamig ang kamay ng nenenerbyos na mang-aawit. Ang mga tumakas ay ikinulong na parang mga sardinas sa piitan. tukso. Halimbawa: *O. tawag o katangian ng bagay na inihahambing. magkasingmagkasim-.Metapora o pagwawangis .Ginagamit ito upang bigyang-buhay. Siya'y langit na di kayang abutin nino man. tila. at iba pa.talino. Ginagamitan ito ng mga salitang: tulad ng. pandiwari. 2. Halimbawa: Ang anghel sa kanilang tahanan ay isang malusog na sanggol.isang panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao.Personipikasyon o Pagsasatao .

Halimbawa: * Wala kang ganang kuamin. pangyayari.Panghihimig o onamatopeya . Tayutay… Ang tayutay ay salita o isang pahayag na ginagamit upang bigyan diin ang isang kaisipan o damdamin.Si Menandro'y lobong . Halimbawa: * Ipinanganganib ay baka mabigla.Pagmamalabis . sim-. 9. halumigmig nitong hangin. * Humalinghing siya sa sakit ng hagupit na tinanggap.isang uri ng ironya na hindi ipinapahiwatig ang nais sabihin sa huli. * Siya ay may magandang kasuotan. konsepto kaisipan. gawa sa basahan. Halimbawa: 1. 11. Madalas itong nakakasakit ng damdamin. kawangis ng.Isang uri ng ironya na ipinapahiwatig ang nais iparating sa huli.Pag-uulit-ang pagpapahayag ay gumagamit ng magkakatulad na titik o pantig sa simula ng dalawa o mahigit na salitang ginagamit sa isang taludtod o pangungusap.Pag-uyam . kaya pala halos maubos mo ang ulam * Sa husay niyang kumanta. Halimbawa: * Namuti ang kanyang buhok sa kakahintay sayo. bagay. Ginagamitan ito ng mga salitang: tulad ng. damdamin at iba pang katangian. * Himutok na umaalingawngaw sa buong gubat.Paglilipat-wika o Transferred epithet . paris ng. Tila yelo sa lamig ang kamay ng nenenerbyos na mang-aawit. 8. Halimbawa: * Ang lagaslas nitong batis. * Abot langit ang pagmamahal niya sa aking kaibigan.Balintunay .* Ulan.ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan.Pagpapalit-saklaw . pampito siya sa pitong naglaban. Halimbawa: * Isinambulat ang ordeng mula sa dibdib ng taksil. ay bulong ng kalikasan. matuloy hiningang mapatid. * Napalayo siya at naligalig sa nagawa niyang napakabilis na pagpapasiya sa kanyang pusong umiibig. Mga uri ng tayutay 1. kalagayan o katayuan. 2.Simili o pagtutulad . * isang Rizal ang nagbuwis ng buahy alang-alang sa Inang Bayan * Walong bibig ang umaasa kay Romeo 10. na ginagamit ang pang-uri.Ito ay lagpalagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao. isang bahagi ng kabuuan ang binabanggit. magkasingmagkasim-. * Maraming salamat sa paglalagay samin sa kapahamakan. kaisipan. sing-. alatiit ng kawayan. Sinasadya ng pagpapayahag na gumagamit ng talinghaga o di-karaniwang salita o paraan ng pagpapahayag upang bigyan diin ang kanyang saloobin. at iba pa. 6.tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao. * Dito nakabangon ang naglulugami at napasa-tuwa ang napipighati. 5. ulan kami'y lubayan na.Payak at lantad na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay. * Bumaha ng mga dugo sa lansangan 7.isang bagay. tila.

tukso. ay bulong ng kalikasan. 6. gawi.nagugutom ang kahalintulad 3. Halimbawa: *O. at pangngalang-diwa. * Dito nakabangon ang naglulugami at napasa-tuwa ang napipighati.Pagmamalabis . * Araw. tawag o katangian ng bagay na inihahambing. * Napalayo siya at naligalig sa nagawa niyang napakabilis na pagpapasiya sa kanyang pusong umiibig. * Humalinghing siya sa sakit ng hagupit na tinanggap. Halimbawa: * Ang lagaslas nitong batis. 4. pagtaglayin ng mga katangiang pantao . Ang kanyang kagandahan ay mistulang bituing nagniningning. * Kamatayan.Personipikasyon o Pagsasatao . 3. Halimbawa: * Ipinanganganib ay baka mabigla. Layuan mo ako.Pag-uulit-ang pagpapahayag ay gumagamit ng magkakatulad na titik o pantig sa simula ng dalawa o mahigit na salitang ginagamit sa isang taludtod o pangungusap. 5.isang panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao. Ang mga tumakas ay ikinulong na parang mga sardinas sa piitan. * Bumaha ng mga dugo sa lansangan 7.Tuwiran ding paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig. * Ang mga bituin sa langit ay kumikindat sa atin * Nahiya ang buwan at nagkanlong sa ulap * Sumasayaw ang mga dahon sap ah-ihip ng hangin. ulan kami'y lubayan na.Metapora o pagwawangis . 3. * Himutok na umaalingawngaw sa buong gubat.Pag-uyam . Ang kanyang mga kamay ay malamig na yelong dumampi sa aking pisngi. Ikaw na bulaklak niring dilidili. Si Maria na animo'y isang bagonh pitas na rosas ay hindi napaibig ng mayamang dayuhan. Matigas na bakal ang kamao ng boksingero. alatiit ng kawayan.Nagpapahayag ito ng paghahambing na nakalapat sa maga pangalan. Halimbawa: * Namuti ang kanyang buhok sa kakahintay sayo. 2. nasaan ka na? Wakasan mo na ang aking kapighatian. Madalas itong .ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. matuloy hiningang mapatid.Panghihimig o onamatopeya . sumikat ka na at tuyuin ang luhang dala ng kapighatian * Ulan. bagay. gawain. 2. Siya'y langit na di kayang abutin nino man. pangyayari. damdamin at iba pang katangian. halumigmig nitong hangin. pandiwari. kalagayan o katayuan.talino. kaisipan. 5.Isang uri ng ironya na ipinapahiwatig ang nais iparating sa huli.Ito ay lagpalagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao. 4.Ginagamit ito upang bigyang-buhay. Halimbawa: 1. * Abot langit ang pagmamahal niya sa aking kaibigan.Apostrope o pagtawag . 8. Halimbawa: * Hinalikan ako ng malamig na hangin. 4. kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa.

gawa sa basahan. * Siya ay may magandang kasuotan. Halimbawa: * Isinambulat ang ordeng mula sa dibdib ng taksil.isang uri ng ironya na hindi ipinapahiwatig ang nais sabihin sa huli. na ginagamit ang pang-uri. * isang Rizal ang nagbuwis ng buahy alang-alang sa Inang Bayan * Walong bibig ang umaasa kay Romeo 10.Paglilipat-wika o Transferred epithet . pampito siya sa pitong naglaban. kaya pala halos maubos mo ang ulam * Sa husay niyang kumanta. * Maraming salamat sa paglalagay samin sa kapahamakan. konsepto kaisipan.nakakasakit ng damdamin. isang bahagi ng kabuuan ang binabanggit.Balintunay . 9.isang bagay. Halimbawa: * Wala kang ganang kuamin. 11.tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao. .Pagpapalit-saklaw .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful