 

      

Simili o Pagtutulad - di tiyak na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay. Ginagamitan ito ng mga salitang: tulad ng, paris ng, kawangis ng, tila, sing-, sim-, magkasing-, magkasim-, at iba pa. Ito ay tinatawag na Simile sa Ingles. Metapora o Pagwawangis - tiyak na paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig.Nagpapahayag ito ng paghahambing na nakalapat sa mga pangalan, gawain, tawag o katangian ng bagay na inihahambing. Ito ay tinatawag na METAPHOR sa Ingles. Personipikasyon o Pagtatao - Ginagamit ito upang bigyang-buhay, pagtaglayin ng mga katangiang pantao - talino, gawi, kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa, pandiwari, at pangngalangdiwa. 'PERSONIFICATION' sa Ingles. Apostrope o Pagtawag - isang panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao. Pag-uulit o Aliterasyon - Ang unang titik o unang pantig ay pare-pareho. o Anapora - Pag-uulit ng isang salitang nasa unahan ng isang pahayag o ng isang sugnay. o Anadiplosis - Paggamit ng salita sa unahan at sa hulihan ng pahayag o sugnay. o Epipora - Pag-uulit naman ito ng isang salita sa hulihan ng sunud-sunod na taludtod. o Empanodos o Pabalik na Pag-uulit - Pag-uulit nang pagbaliktad ng mga pahayag. o Katapora - Paggamit ng isang salita na kadalasang panghalip na tumutukoy sa isang salita o parirala na binanggit sa hulihan. Pagmamalabis o Hayperbole - Ito ay lagpalagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao, bagay, pangyayari, kaisipan, damdamin at iba pang katangian, kalagayan o katayuan. Panghihimig o Onomatopeya - ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. ONOMATOPOEIA sa Ingles. Pag-uyam - Isang uri ng ironya na ipinapahiwatig ang nais iparating sa huli. Madalas itong nakakasakit ng damdamin. Senekdoke o Pagpapalit-saklaw - isang bagay, konsepto kaisipan, isang bahagi ng kabuuan ang binabanggit. Paglilipat-wika - tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao, na ginagamit ang pang-uri. Balintuna - isang uri ng ironya na hindi ipinapahiwatig ang nais sabihin sa huli. Pasukdol - pataas na paghahanay ng mga salita o kaisipan ayon sa kahalagahan nito mula sa pinakamababa patungo sa pinakamataas na antas. Pagtanggi o Litotes - gumagamit ng katagang "hindi" na nagbabadya ng pagsalungat o di-pagsang-ayon. Ito'y may himig na pagkukunwari, isang kabaligtaran ng ibig sabihin.

Mga Uri ng Tayutay 1. Pagtutulad (simile) Ito ay isang payak at lantad na paghahambing at karaniwang ginagamitan ng mga salita’t pariralang: katulad ng, tulad ng, para ng, anaki’y, kawangis ng, gaya ng, kasing-, sing-, ga-, atbp.

tawag. 4. Halimbawa: Umulan ng pera sa pagtama ko sa lotto. Pahayag ito na ang mga katangian. gawi at talinong sadyang angkin lamang ng tao ay isinasalin sa mga karaniwang bagay. o ng kabuuan bilang katapat ng bahagi. Halimbawa: Matigas na bakal ang kamao ng boksingero. 3. Pagmamalabis (Eksaherasyon) (Hyperbole) Ito ay isang pagpapahayag na lampas sa mahinahong larawan ng katotohanan sa hangaring magbigay-diin sa katotohanang pinagmamalabisan. Pagtatao (Personification) Ito ay tinatawag ding pagbibigay katauhan at personipikasyon. ngunit nagpapahayag ng hambingan sa pamamagitan ng paglalapat ng pangalan. 2. Pagwawangis (Metaphor) Ito ay isang tuwirang paghahambing na di gumagamit ng mga salitang katulad ng at iba pa. Halimbawa: Sumasayaw ang mga dahon sa pag-ihip ng hangin. 5. .Halimbawa: Ang tao ay kawangis ng Diyos. katangian. o gawain ng isang bagay na inihahambing. Nagagawa ang pagsasalin sa paggamit ng pandiwa o pangngalan. Pagpapalit-saklaw (Synecdoche) Ito ay ang pagbanggit sa bahagi bilang katapay ng kabuuan.

Halimbawa: Himutok na umaalingawngaw sa buong gubat. Halimbawa: . Panawagan (Apostrophe) Ginagawa rito ang pakikipag-usap sa karaniwang bagay na para bang nakikipag-usap sa Isang buhay na tao o isang taong parang naroon at kaharap gayong wala naman. 6. Halimbawa: Ubod siya ng gara kung lumalabas! Napaka dumi naman ng bahay. na ginagamit ang pang-uri.Halimbawa: Ang panahong ito ng Hunyo ay maulan. Halimbawa: Diyos Ama. 7. 9. Panghihimig o Onomatopeya Ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. Paglilipat-wika o Transferred Epithet Tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao. Pag-uyam (sarcasm) Mga pananalitang nangungutya sa tao o bagay sa pamamagitan ng mga salitang kapag kukunin sa tiyakan ay tila kapuri-puring mga pananalita ngunit sa tunay na kahulugan ay may bahid na pang-uyam. ituro nyo po sa amin ang tamang daan. 8.

tukso. 3. Ang kanyang kagandahan ay mistulang bituing nagniningning. 2. sumikat ka na at tuyuin ang luhang dala ng kapighatian .Metapora o pagwawangis . Ang mga tumakas ay ikinulong na parang mga sardinas sa piitan. gawain. Pagpapalit-tawag (Metonymy) Isang pansamantalang pagpapalit ng mga pangalan ng mga bagay na magkakaugnay. sim-. Halimbawa: * Hinalikan ako ng malamig na hangin. 2. 2. Tila yelo sa lamig ang kamay ng nenenerbyos na mang-aawit. Halimbawa: *O. * Araw. Ang kanyang mga kamay ay malamig na yelong dumampi sa aking pisngi. 10.Si Menandro'y lobong nagugutom ang kahalintulad 3. paris ng. magkasingmagkasim-. 4. Layuan mo ako. Ikaw na bulaklak niring dilidili. sing-.Personipikasyon o Pagsasatao . kawangis ng. at pangngalang-diwa. Mga uri ng tayutay 1. Sinasadya ng pagpapayahag na gumagamit ng talinghaga o di-karaniwang salita o paraan ng pagpapahayag upang bigyan diin ang kanyang saloobin.Tuwiran ding paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig. Si Maria na animo'y isang bagonh pitas na rosas ay hindi napaibig ng mayamang dayuhan.isang panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao. gawi. Ang tayutay ay salita o isang pahayag na ginagamit upang bigyan diin ang isang kaisipan o damdamin. Matigas na bakal ang kamao ng boksingero.Apostrope o pagtawag . Halimbawa: Ang anghel sa kanilang tahanan ay isang malusog na sanggol. 4. 4. 5. Halimbawa: 1.Ginagamit ito upang bigyang-buhay. * Ang mga bituin sa langit ay kumikindat sa atin * Nahiya ang buwan at nagkanlong sa ulap * Sumasayaw ang mga dahon sap ah-ihip ng hangin.Simili o pagtutulad .Payak at lantad na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay. pandiwari. Halimbawa: 1. nasaan ka na? Wakasan mo na ang aking kapighatian. tila. 3.Patay tayo diyan. * Kamatayan. Siya'y langit na di kayang abutin nino man.Nagpapahayag ito ng paghahambing na nakalapat sa maga pangalan. at iba pa.talino. tawag o katangian ng bagay na inihahambing. Ginagamitan ito ng mga salitang: tulad ng. kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa. pagtaglayin ng mga katangiang pantao .

ay bulong ng kalikasan. * Napalayo siya at naligalig sa nagawa niyang napakabilis na pagpapasiya sa kanyang pusong umiibig.isang uri ng ironya na hindi ipinapahiwatig ang nais sabihin sa huli. isang bahagi ng kabuuan ang binabanggit. 2. Madalas itong nakakasakit ng damdamin.Ito ay lagpalagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao. 9. kalagayan o katayuan.Paglilipat-wika o Transferred epithet .Pag-uulit-ang pagpapahayag ay gumagamit ng magkakatulad na titik o pantig sa simula ng dalawa o mahigit na salitang ginagamit sa isang taludtod o pangungusap. pangyayari. * Dito nakabangon ang naglulugami at napasa-tuwa ang napipighati. pampito siya sa pitong naglaban. ulan kami'y lubayan na.Payak at lantad na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay. sing-. Mga uri ng tayutay 1. * Siya ay may magandang kasuotan.Pagmamalabis . * Maraming salamat sa paglalagay samin sa kapahamakan. Halimbawa: * Isinambulat ang ordeng mula sa dibdib ng taksil. * isang Rizal ang nagbuwis ng buahy alang-alang sa Inang Bayan * Walong bibig ang umaasa kay Romeo 10. alatiit ng kawayan.Panghihimig o onamatopeya . paris ng. kaya pala halos maubos mo ang ulam * Sa husay niyang kumanta. * Bumaha ng mga dugo sa lansangan 7. kawangis ng. magkasingmagkasim-. halumigmig nitong hangin.Balintunay . Halimbawa: 1.isang bagay.Simili o pagtutulad . Tayutay… Ang tayutay ay salita o isang pahayag na ginagamit upang bigyan diin ang isang kaisipan o damdamin. Halimbawa: * Ipinanganganib ay baka mabigla. 6. * Humalinghing siya sa sakit ng hagupit na tinanggap.tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao. sim-.Si Menandro'y lobong .Pag-uyam .Pagpapalit-saklaw . Ginagamitan ito ng mga salitang: tulad ng.Isang uri ng ironya na ipinapahiwatig ang nais iparating sa huli. na ginagamit ang pang-uri.ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. bagay. konsepto kaisipan. at iba pa. Halimbawa: * Ang lagaslas nitong batis. Halimbawa: * Wala kang ganang kuamin. kaisipan. * Abot langit ang pagmamahal niya sa aking kaibigan. 11. 5. * Himutok na umaalingawngaw sa buong gubat. tila. 8. Sinasadya ng pagpapayahag na gumagamit ng talinghaga o di-karaniwang salita o paraan ng pagpapahayag upang bigyan diin ang kanyang saloobin. Halimbawa: * Namuti ang kanyang buhok sa kakahintay sayo. Tila yelo sa lamig ang kamay ng nenenerbyos na mang-aawit.* Ulan. damdamin at iba pang katangian. gawa sa basahan. matuloy hiningang mapatid.

Si Maria na animo'y isang bagonh pitas na rosas ay hindi napaibig ng mayamang dayuhan. 4. gawi. 4. Halimbawa: * Ang lagaslas nitong batis. Ikaw na bulaklak niring dilidili.Ginagamit ito upang bigyang-buhay. 4. pandiwari. Layuan mo ako. sumikat ka na at tuyuin ang luhang dala ng kapighatian * Ulan. nasaan ka na? Wakasan mo na ang aking kapighatian. kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa. Madalas itong .talino. 5. pagtaglayin ng mga katangiang pantao .Nagpapahayag ito ng paghahambing na nakalapat sa maga pangalan. 5. 3. 2. 6. ulan kami'y lubayan na.Pagmamalabis . * Abot langit ang pagmamahal niya sa aking kaibigan. * Himutok na umaalingawngaw sa buong gubat. gawain. Ang kanyang mga kamay ay malamig na yelong dumampi sa aking pisngi. * Kamatayan.Metapora o pagwawangis . * Dito nakabangon ang naglulugami at napasa-tuwa ang napipighati. * Ang mga bituin sa langit ay kumikindat sa atin * Nahiya ang buwan at nagkanlong sa ulap * Sumasayaw ang mga dahon sap ah-ihip ng hangin. ay bulong ng kalikasan. Siya'y langit na di kayang abutin nino man. at pangngalang-diwa. 3. Halimbawa: * Namuti ang kanyang buhok sa kakahintay sayo. matuloy hiningang mapatid. * Araw. tukso. * Bumaha ng mga dugo sa lansangan 7. tawag o katangian ng bagay na inihahambing. damdamin at iba pang katangian. pangyayari. Halimbawa: *O.Ito ay lagpalagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao.Panghihimig o onamatopeya .Apostrope o pagtawag . * Napalayo siya at naligalig sa nagawa niyang napakabilis na pagpapasiya sa kanyang pusong umiibig.nagugutom ang kahalintulad 3. * Humalinghing siya sa sakit ng hagupit na tinanggap.Isang uri ng ironya na ipinapahiwatig ang nais iparating sa huli.isang panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao. Halimbawa: * Ipinanganganib ay baka mabigla. Ang kanyang kagandahan ay mistulang bituing nagniningning. kaisipan. Halimbawa: 1.Tuwiran ding paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig. 8.ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. Matigas na bakal ang kamao ng boksingero. alatiit ng kawayan. bagay.Pag-uulit-ang pagpapahayag ay gumagamit ng magkakatulad na titik o pantig sa simula ng dalawa o mahigit na salitang ginagamit sa isang taludtod o pangungusap. Ang mga tumakas ay ikinulong na parang mga sardinas sa piitan. 2.Pag-uyam .Personipikasyon o Pagsasatao . Halimbawa: * Hinalikan ako ng malamig na hangin. kalagayan o katayuan. halumigmig nitong hangin.

kaya pala halos maubos mo ang ulam * Sa husay niyang kumanta. gawa sa basahan.tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao. 11.Balintunay . .Pagpapalit-saklaw .isang bagay. Halimbawa: * Isinambulat ang ordeng mula sa dibdib ng taksil. na ginagamit ang pang-uri. Halimbawa: * Wala kang ganang kuamin.Paglilipat-wika o Transferred epithet . 9. pampito siya sa pitong naglaban. konsepto kaisipan.isang uri ng ironya na hindi ipinapahiwatig ang nais sabihin sa huli.nakakasakit ng damdamin. * Siya ay may magandang kasuotan. * isang Rizal ang nagbuwis ng buahy alang-alang sa Inang Bayan * Walong bibig ang umaasa kay Romeo 10. * Maraming salamat sa paglalagay samin sa kapahamakan. isang bahagi ng kabuuan ang binabanggit.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful