P. 1
Tagalog Literary Text

Tagalog Literary Text

|Views: 17,549|Likes:

More info:

Published by: Takatakatoji Memo Kimikamo on Mar 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2013

pdf

text

original

Title:Ang Ritwal Bilang Midyum sa Pagbubuklod ng Komunidad Text 140 - Essay Word Count: 2,341 <b>Ang Ritwal

Bilang Midyum sa Pagbubuklod ng Komunidad</b> Marami sa mga grupong etnolinggwistiko ang nagsasagawa ng kani-kanilang m ga ritwal. Sa dahilang ang Pilipinas ay nakasandig sa agrikultural na pamumuhay, marami sa mga ritwal sa bansa ay nakatuon sa iba't ibang antas ng pananim. Sa g anitong paraan, naibubuklod ng ritwal ang komunidad. Ang pananaliksik ni Myrna Cureg ay pumapaksa sa mga ritwal at kultura ng mga Ibanag habang ang pag-aaral ni Mantikayan ay isang pagsisiyasat sa mga ritw al ukol sa pagtatanim ng mga Magindanaon. Ang "</i>The Farming Rituals among Mag indanaon Rice Farmers</i>" ni Saavedra Mantikayan ay isang pagpapatunay sa panin iwala ng mga katutubo na ang mga ritwal sa pagsasaka ay umaagapay at nakatutulon g sa isang masaganang ani. Dagdag pa, ayon kay Mantikayan, naiimpluwensiyahan ng ganitong mga ritwal ang kabuhayan ng mga magsasaka. Naisasakatuparan lamang ito sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan ng mga magsasaka sa espiritu ng uyag-uyag (sustenance) gamit ang mga ritwal. Sa dahilang mayroong pagpapahalaga ang mga ma gsasaka dito, ang bawat yugto ng pagsasaka/pagtatanim ay may kaukulang ritwal. Sa kabilang dako, mayroong isang uri ng <i>paganito</i> ang mga Sebuano . Ayon kay Mojares, tinatawag nila itong <i>pagtiguman</i> o ang pagtitipon ng nakararami. Sa pamumuno ng isang babaylan, may mga pagkaing iniaalay sa mga espi ritu at anito nito para sa isang masagana at mabungang pag-aani. Dagdag ni Mojar es: Samantala, kahawig ng ritwal ng mga Sebuano ang ritwal ng pag-ani ng buk log ng mga Subanon. Isinasagawa ang buklog bilang pasasalamat sa magandang ani. Gamit ang isang palapag o platform, pinatatamaan ang isang malaking kahoy upang makalikha ng ingay habang sumasayaw ang mga saksi. <b>Ang Ritwal Bilang Panlipunang Dokumentasyon at Pedagohiya</b> Ayon kay Biron-Polo, ang ritwal ay maaaring basahin bilang panlipunang do kumentasyon at pedagohiya. Ibig sabihin, ang ritwal ay maaaring magbahagi ng pan iniwala, saloobin at ideolohiya ng grupo. Makikita ito sa pag-aaral ni Dinah Pil uden-Omengan (2004). Pinagtuunan niya ang mga ritwal ukol sa paglibing at kamat ayan ng mga Igorot sa Sagada, Mountain Province. Ang kanyang librong <i>Death a nd Beyond: Death and Burial Rituals and Other Practices and Beliefs of the Igoro ts of Sagada, Mountain Province, Philippines</i> ay isang pagsasalaysay at pagla larawan sa mga paniniwala na nakapaloob sa bawat ritwal. Pinag-aralan ni Piluden -Omengan ang mga ritwal sa bawat sulok ng sagada. Bukod sa dokumentasyon ng mga ritwal ng mga Igorot, naitala rin niya na ang bawat ritwal ukol sa kamatayan at paglibing ay maaaring mapaghanguan ng mga aral at karunungan na makatutulong sa tao upang mabuhay. Ayon sa kanya, mahalaga ng pananamit sa isang ritwal. Ang pan anamit ay naaayon sa estado sa buhay, edad, at paniniwala ng pamilya ng namatay. Dahil din dito, may pang-ekonomiyang katangian ang mga ritwal sa Sagada. Ayon k ay Piluden-Omengan, upang maisagawa ang isang ritwal, may mga pagkakataong nalul ubog sa utang ang pamilya ng namatayan para lamang matuloy ito. Malaking halaga ang hinihingi upang maipagpatuloy ang isang tradisyon.

<b>Paglalagom </b> Batay sa kabuuang paglalatag ng mga asersyon, lumilitaw ang ilang kabatir an tungkol sa pagriritwal o ritwal sa Pilipinas. Una, ito ay katutubong dula ng

panggagagad kung kaya ang mga ritwal ay nagsisilbing tagapamagitan at tagapagbig kis sa kultura at komunidad. Pangalawa, pulitikal ang pagriritwal sapagkat hindi maitatatwa ang mga relasyong nabubuo at kinakatawanan ng mga ritwal bilang inst rumento sa pagpapahayag at paghihiwatig ng mga paniniwala at pananampalataya ng komunidad. Pangatlo, ang ritwal ay isang tekstong nilikha ng mga tao para matugu nan ang kanilang interes at pangangailangan. Sa ganito, ang mga kabatirang ito a y isang pagpapatunay sa dinamikong katangian ng ritwal. Ang ritwal o ang pagriri twal ay hindi lamang isang palabas, bagkus, ito rin ay maaaring tingnan bilang i sang daluyan ng diwa at salaysay kapwa ng kultura at ng komunidad na nagbibigay ng kahulugan at lohika sa mga ito. At ang prosesong ito ay nakapaloob sa isang konteksto o salaysay na siyang tumatayong batayan. Mahalaga ang pag-apuhap sa estruktura at katangian ng ritwal sapagkat nag sisilbing balangkas ito upang higit na maunawaan ang proseso ng pagkilala at pag tanggap sa konsepto ng ritwal sa kultura at kamalayang Pilipino. Sa ganito, ang pagriritwal sa Pilipinas ay pulitikal dahil sa pagsasalikop dito ng kultura, kas aysayan, relihiyon at ekonomiya. Samakatwid, ang ritwal ay maituturing na gahum . Bilang gahum, ito ay maaaring magmanipula, lumikha o bumuwag ng mga konsepto a t ugnayang pangkapangyarihan sa loob at labas ng konteksto nito. Kung gayon, buk od sa pag-oorganisa ng ugnayan, ang ritwal ay naratibo rin ng kapangyarihan. Sa ilang taon ng aking pagsusulat/pagbabasa ng mga kuwentong pambata at p agkukuwento sa loob ng klasrum at sa mga lansangan, nakita ko ang taglay kapangy arihan ng panitikang pambata, partikular ang kuwentong pambata. Nakita ko ang k akayahang nitong makapagbigay ng bagong pananaw sa mga batang nag-aaral, ng pagasa at pangarap sa mga batang-lansangan na kung tutuusin ay hindi na nangangarap , mas mahalaga para sa kanila kung paanong palilipasin ang maghapon nang hindi n agugutom. Dahil sa mga karanasang kong ito, napagtanto kong ang panitikang pambata ay hindi lamang talaga pambata. May mahalaga itong ginagampanan sa kasalukuyang panahon, lalo na sa panahong ito na laganap na kumikilos at nagiging mabisa ang globalisasyon, na tila <i>liquid</i> na sumusuot maging sa kaliit-liitang hima ymay ng ating isip, kultura o kalinangan bilang mga Pilipino. Dahil dito, nahub og at patuloy na nahuhubog ang mga Pilipino, na sa maraming pagkakataon ay nagig ing "mas Amerikano pa kaysa mga tunay na Amerikano". Sisikapin ng papel na ito na maipakita na ang panitikang pambata, partiku lar ang kwentong pambata ay mabisang instrumento/sandata upang labanan ang malaw akang pagpapalabnaw ng globalisasyon, ng mga bansang may pakana nito partikular ang Amerika, sa nasyonalismo o damdaming makabayan ng mga Pilipino. At kung paan o rin ginamit ng mga dayuhan ang panitikang-pambata upang hubugin ang Pilipino a yon sa kanilang kagustuhan. At makapagmungkahi ng mga tiyak na hakbangin upang mapatatag ang nasyonalismo sa pamamagitan ng panitikang-pambata. <i>Nasyonalismo at Wikang Filipino</i> Walang ibang panahon na laganap ang globalisasyon kundi sa kasalukuyang p anahon. Nabuksan na ang ekonomiya ng Pilipinas upang madaling makapasok ang mga imported na kalakal at serbisyo. Maayos nang nailatag ang mga batas, patakaran, kasunduan, at iba pa, upang maging masaklaw at malalim, at panghabambuhay ang t ila "kaginhawahan" at "kaunlarang pang-ekonomiya" na ipinagkakaloob ng globalisa syon. Dahil sa globalisasyon, malayang nagsasanib ang ekonomiya ng mga bansa sa mundo. Mapapansing anumang bagong kasunduan/patakarang pang-ekonomiya ang inilun sad na dulot ng pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa, ang sistemang pan g-edukasyon ang unang "isinasaayos" o pinakikialaman. Isang malinaw na halimbaw a nito ay ang mga programa ng <i>World Bank</i> (WB) at <i>Asian Development B ank</i> (ADB), mga dayuhang institusyong na nagpapautang sa mahihirap na bansa g

aya ng Pilipinas. Malaki ang ginagampanang papel ng WB at ADB sa sistemang pang -edukasyon ng Pilipinas sa kasalukuyan. Ilang ulit na itong nagpautang upang po ndohan ang mga proyektong pang-edukasyon ng gobyerno. Ngunit kapalit ng mga pag papautang na ito ay ang mga kondisyon tulad ng pagpaluwag sa sistemang pang-ekon omiya ng bansa, pagbabago ng mga kurikulum ng edukasyon na umaangkop sa panganga ilangan ng mga dayuhan korporasyon o kumpanya, paggamit ng Ingles at iba pa. Ha limbawa noong 1969, binuo ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ang <i>President ial Commission to Survey Philippine Education</i> (PCSPE). Sa ulat na ito, kail angang bigyang-diin ng edukasyon ang paghuhubog ng mga manggagawang may kasanaya n sa <i>mobile assembly line</i> upang tumugon sa pag-unlad ng bansa. Pagkaraan nito, nilagdaan ni Marcos ang <i>Education Act 1972</i> na may layuning magkaroon ng isang edukasyong pangkaunlaran. Ang batas na ito ay pino ndohan ng WB ng mahigit sa P500 milyon sa inisyal na alokasyon. At lalong nagin g malinaw ang pakay ng mga programang ito sa ilalim ng administrasyong Marcos na ng ang WB mismo ay maglaan ng $767 milyon para sa <i>Textbook Development Progr am</i> ng bansa. Gumawa ito ng mga bagong aklat na gagamitin mula Grade 1 hangg ang hayskul. Binigyang-tuon ng mga teksbuk na ito ang agham pangkalikasan at te knikal kaysa agham panlipunan, kasaysayan at panitikan. Ganito ang nakasaad sa artikulong <i>WB at ADB sa Edukasyong Pilipino</i>, na inilathala ng <i>Ibon Facts & Figures</i>: <i>Sa konteksto ng agham panlipunan, itinuturo ng mga teksbuk na ito na "normal" lamang ang kasalukuyang kaayusan ng bansa, kung saan ang ekonomya ay atrasado, hindi industriyalisado, at nakaasa sa pagluluwas ng hilaw na materyales at pag-a angkat ng mga yaring produkto mula sa ibang bansa<pd>...</pd>Nakasulat sa mga te ksbuk na sinakop ng Estados Unidos ang Pilipinas para ituro ang demokrasya at pa gsasarili (p<pd>.</pd>2) </i>. Tinatayang umabot sa 92 milyong sipi ng mga teksbuk na pinondohan ng WB a ng naipamudmod sa mga paaralan sa buong bansa noong 1984. Hinubog ng mga teksbu k na ito ang kamalayan ng mga batang Pilipino ayon sa interes ng mga dayuhan. Nakakuha ako ng sipi ng isang batayang aklat sa Araling Panlipunan I na g inamit ng mga mag-aaral sa Unang Taon sa panahon ng administrasyong Marcos. Sa nasabing teksbuk, direktang itinuturo sa mga mag-aaral ang mga sumusunod: (1) pa mahalaang pederal ng Estados Unidos at pamahalaang totalitaryan ng Unyong Sobyet ; (2) konstitusyon at mga batas ng Estados Unidos; (3) mga karapatan/tungkulin n g mamamayang Amerikano; (4) ukol kay Dr<pd>.</pd> Martin Luther King; (5) mga pr ogramang tulad ng United States Aid for International Development (USAID); at ib a pa. Dahil sa mga nabanggit na ito, nahubog at patuloy na nahuhubog ang mga ba tang Pilipino na may malabnaw na pag-ibig sa bayan, na ang pinakamataas na panga rap o mithiin sa buhay ay ang makapagtrabaho sa ibang bansa at maging isang <i> domestic helper</i>, nars, <i>care giver</i>, titser at iba pa, upang kumita ng dolyar. Mga Pilipinong palagiang tumatangkilik sa mga produktong banyaga at tin atamasa ang panandaliang sarap at ginhawang ipinagkakaloob ng mga ito. Walang m asama ang pangingibang-bansa, ang masama at higit na masakit, at mas pangmatagal an ang epekto, ay ang kamalayang mamamayani at pangarao na makapangibang-bansa s a hinaharap at magbigay serbisyo sa ibang lahi. Sa panahon ng globalisasyon, walang silbi o anumang pinaggagamitan ang na syonalismo. Kadalasan, itinuturing pa ngang hadlang ang nasyonalismo sa malayan g pagpapatupad ng mga batas na nakapaloob sa globalisasyon. Binubuwag nito ang m atatatag na pader ng kaakuhan ng ating bansa. Sa sanaysay na may pamagat na "<i >Dating" Panimulang Muni sa Estetika ng Panitikang Filipino</i>, ganito ang sina bi ni Bienvenido Lumbera:

<i>Kung pakasusuriin ang mga patakaran, lumilitaw na ang nasyonalismo ay wala na ng silbi bilang gabay ng sambayanan tungo sa hinaharap. Na ang nasyonalismo ay isa nang sagabal sa aktwal na pag-unlad ng bayan. Na ang tanging dapat tungkuli n ng mga mamamayang naghahangad ng ikabubuti ng bansa ay ang magpatianod sa glob alisasyon iginigiit sa Filipinas (p<pd>.</pd>34) </i>. Tahasang sinabi ni Lumbera na hindi siya sang-ayon na ang Pilipinas ay m aging pasibo at magsalawang-kibo na lamang sa pagdaluyong ng globalisasyon. Nak asadlak ang Pilipinas sa masamang kalagayan, sa patuloy na pagiging taniman ng m ga produktong pang-agrikultural na kailangan ng mga kapitalistang bansa, taga-su play ng mga hilaw na materyales at murang paggawa, bagsakan ng mga sobrang produ kto, at tagapagbuo ng mga produktong industriyal o teknikal na madalas na ipinag bibili rin naman sa Pilipinas ng mga korporasyong multinasyonal. Buo ang panini wala ni Lumbera na kailangan ang ganap na proseso ng dekolonisasyon upang mapala ya ang kamalayan ng sambayanang Pilipino at magkaroon ng kakayahang makapagdesis yon sa sarili nang maisulong ang interes at kapakanan ng mga Pilipino sa pakikip ag-ugnayan sa ibang bansa. Nagsusulong ng parehong adhikain ang mga pananaw ni Lumbera at Virgilio S<pd>.</pd> Almario ukol sa dekolonisasyon ng bansa. Mas tiyak ang mungkahi ni Almario ukol sa dekolonisasyon o "pagwawakas sa kamandag ng pananakop" dahil bin igyang-diin niya ang paggamit ng Wikang Pambansa na nakabatay sa wikang katutubo , na taglay ang kakayahang gumalugad sa higit na malayong kasaysayan at bumuo ng mga nadurog na gunita ng ating pagkabansa. Sa sanaysay niyang <i>Tradisyon at Nasyonalismo: Panukalang Pagbasa sa Kasaysayan ng Panulaang Filipino</i>, ganit o ang sinabi ni Almario: <i>Wikang pambansa ang pintungan at sandata ng mithiing makabansa. Bilang pintu ngan, nakaimbak at iimbakin sa wikang pambansa ang lahat ng tradisyonal at bagon g kakayahan at karunungan na kailangan sa pagsasakatuparan ng "pangarap na bansa ". Bilang sandata, ang wikang pambansa ang wawasak sa mga pamanang pader at bag ong lambong ng kolonyalismo (p<pd>.</pd>69) </i>. Dahil sa natatanging katangian at kakayahang ito ng wikang pambansa, kail angan itong laging bantayan, ipagtanggol laban sa mga inilulunsad na pagbabago o reformasyon. Lagi't laging igigiit ng globalisasyon ang wikang Ingles upang pa tuloy at malaya nitong maipasok ang mga sobrang kalakal at puhunan sa bansa, mai disenyo ang ekonomiya ng Pilipinas upang maging palaasa sa sistema ng kanilang p ananalapi, maging tagasalo ng mga trabahong inayawan nila, at iba pa. Lagi't la ging igigiit ng globalisasyon ang Ingles, dahil habang nag-i-Ingles nga naman an g mga Pilipino, higit nila tayong mauunawaan at maiintindihan. Anumang pagtatan gkang mapaunlad o magamit ang wikang pambansa sa mga larangan tulad ng edukasyon , ekonomiya, politika, at iba pa, ay isang malaking banta sa globalisasyon. Han gga't ipinipilit ang paggamit ng Ingles, tiyak na magpapatuloy ang pagkakawatakwatak at hindi pagkakaintindihan ng mga Pilipino. Hinding lubusang mapag-aarala n/malulusungan ang kultura o kaakuhan ng isang bansa kung hindi magagamit ang mi smong wika nito. Kung kaya't mapapansing ang mga multinasyonal na korporasyon tulad halimb awa ng McDonald's ay gumagamit na rin ng wikang Pilipino sa pagpapakilala ng kan ilang mga bagong produkto sa publiko. Pagkuha sa panlasang Pinoy upang maiangko p sa kanilang mga produkto, tulad halimbawa ng Rice Burger, at iba pa. Sa paraan nga namang ito, nailalapit nila sa mas maraming bilang ng mga Pilipino ang kani lang produkto. Naipapakilala itong tila kabahagi ng ating nakagisnang kultura, lalo pa't nagsilaki na ngayon ang mga batang nahalina/nahumaling sa mga laruang kasama ng bawat <i>Happy Meal</i>, mga batang may isang estante o higit pa ng m ga laruang may trademark ng kompanyang <i>Disneyland</i>. Tiyak na magpapasali n-salin ito hanggang sa kanilang mga kaapo-apohan. Nakapaglathala/Nakapagpondo na rin ang kumpanya ng McDonald's ng mga aklat-pambata, <i>brochures</i>, <i>fly ers</i>, makukulay na poster, at iba pa, na nagsusulong ng kanilang adhikaing ma

kilala ang kanilang mga bagong produkto. Naikalat na rin ang kanilang logo sa m ga taxi, bus, paaralan, simbahan, lansangan at iba pa. Sa kanilang mga komersya l, laging ipinakikita ang mga pagpapahalagang Pilipino tulad ng pagmamahalan sa loob pamilya, pagmamahal sa matanda at iba pa, bukod pa sa pagkuha ng mga kilala o sikat na <i>endorser</i>, tulad ni Sharon Cuneta at Manny Pacquiao. Dahil s a malawakang pagkilos na ito ng McDonald's, nakapaloob na sa isip at gawi ng mga Pilipino ang mga nais nitong ipatanggap. Ang pagkilos na ito ng McDonald's ay isang uri ng makabagong paraan ng pananakop na hindi halata o lantaran, kung kay a, walang anumang pagtutol o paglaban sa mga sinasakop.

5

Title:Sanaysay (2) <b></b>Ang kuwentong-pambatang "Bru-ha-ha-ha-ha-ha <pd>...</pd> Bru-hi-hi-hi-hi hi" ni Ma <pd>.</pd> Corazon Remigio ay maituturing ng isang klasiko <b></b>. Kabilang ito sa pinakamabiling aklat pambata ng Adarna House. At bilang guro at tagapagkuwento, napatunayan kong patok ang kuwentong ito sa mga bata. Sa kuwento, isinasalaysay ng bata (narrator) ang ukol sa Mrs<pd>.</pd>Magalit na napagkakamalan niyang bruha dahil sa taglay nitong mga kakaibang katangian. Gan ito ang paglalarawan ng bata kay Mrs<pd>.</pd> Magalit. Patay ang buhok niya. Mala-alambre ito. Malaki ang butas ng kaniyang ilong. Mata las siyang tumingin. Pero maganda ang kaniyang ngipin. Puting-puti at kumikinang kung siya'y tumatawa. Mapapansing ang mga pang-uring ginamit ay tumutukoy sa panlabas na kaanyuan ni M rs<pd>.</pd> Magalit. Ang mga pang-uring ito ay nagiging batayan na rin ng bata kung ano ang tunay na pagkatao ni Mrs<pd>.</pd> Magalit. Maituturing na normal i to sa mga bata, na madalas na pinagbabatayan na totoo o kapani-paniwala ang kung ano ang kanilang nakikita o namamasid. Bukod dito, dala-dala rin ng bata ang mga paniniwala ng lipunan na isinalin o si nabi sa kanya ng kanyang lola. Ganito ang sinabi ng batang tagapagsalaysay: Bakit ko nasabing bruha si Mrs<pd>.</pd> Magalit? Hindi dahil mukha siyang bruha at ibang klase siyang tumawa kundi dahil hindi siya pumapasok sa bahay namin ka pag may walis sa pintuan. Sabi ni lola, (sumalangit nawa ang kaluluwa niya) ang mga bruho't bruha ay takot sa bahay na malinis. Panangga laban sa kanila ay wali s sa may pinto. Mayroon pang dahilan. Kaliwang kamay ang pansubo ni Mrs<pd>.</pd> Magalit. Ganya n daw ang mga bruho't bruha kung kumain sabi ni lola. Ngunit ang ganitong pagtingin ng bata ay nabago nang madapa si Mrs<pd>.</pd> Mag alit at lumipad ang mapuputi at makikinang ngipin nito. Nakadama ng awa ang bata sa matanda. Inaya ng bata si Mrs <pd>.</pd> Magalit sa kanilang bahay. Naging s usi ang pangyayari ito upang mabago ang pagtingin ng bata kay Mrs<pd>.</pd> Maga lit na akala niya ay isang bruha. Inaya ng bata si Mrs<pd>.</pd> Magalit sa loob ng kanilang bahay upang magmeryenda. Di pumapasok sa isang bahay si Mrs<pd>.</pd>Magalit lalo na kung marumi ang kany ang tsinelas. Bukod dito, ipinaliwanag din ni Mrs<pd>.</pd> Magalit sa bata ang mga dahilan kung bakit ganoon siya kumilos. Nirarayuma na raw ang kanyang kanang

kamay kung kaya kaliwang kamay ang kanyang ginagamit sa pagsubo ng pagkain. Nap ahiya ang batang nagsasalaysay sa mga sinabing ito ni Mrs <pd>.</pd> Magalit. Ga nito ang sinabi ng batang nagsasalaysay: Napahiya ako. Maling-mali ang aking akalang bruha si Mrs<pd>.</pd> Magalit. Tini tigan ko siya nang husto at aking napuna na matanda na siya. Maputi na ang mukha ng patay niyang buhok. Malaki ang butas ng ilong niya dahil medyo hirap siyang h uminga. Matalas siyang tumingin dahil malabo na ang kaniyang mga mata. Ang dating takot na nadarama ng bata kay Mrs<pd>.</pd> Magalit ay napalitan ng a wa. Mag-isa na lamang sa buhay si Mrs<pd>.</pd> Magalit. Walang asawa at walang mga anak na mag-aaruga. Simula noon, di na bruha ang tawag ng bata kay Mrs<pd>.< /pd> Magalit kundi lola. PAGPAPAHALAGA SA MATATANDA Tinutukoy sa kuwentong ''Bru-ha-ha-ha-ha-ha <pd>...</pd> Bru-hi-hi-hi-hi-hi" ang mataas na pagpapahalaga ng lipunang Pilipino sa matatanda. Ipinahiwatig ng kuwe nto na ang ganitong pagpapahalaga o pag-aaruga sa matatanda ay mahalagang matutu nan ng mga bata. Mapapansing matapos ang nakahihiyang pangyayari kay Mrs<pd>.</pd> Magalit, inaya siya ng bata sa loob ng kanilang bahay upang magmeryenda. Ipinahihiwatig ng pan gyayaring ito ang pagiging bukas ng tahanan ng bawat pamilyang Pilipino sa mga n angangailangan, lalo na sa matatanda. Bukod dito, mapapansin ding sa loob mismo ng bahay ng bata naganap ang pagkakapa lagayan ng loob ng bata at ng matanda at pagbibigay solusyon sa problemang inila had sa kuwento. Ipinahihiwatig ng ganitong pangyayari na ang bahay ay mahalagang salik sa pagkakabuklod at pagkakaunawaan ng mga nakatira rito. Bagamat ipinahiwatig sa kuwento na ang pag-iisip ng bata ay madalas naiimpluwens yahan ng matatanda, tulad ng mga paniniwala sa pamanhiin, pagtingin sa panlabas na kaanyuan ng isang tao at iba pa, naipakita ring na maaari itong mawakasan at maitama. Sa kabuuan, mapapansing gumamit ng paraang narativ at deskriptiv sa pagkukuwento ang kuwentong ''Bru-ha-ha-ha-ha-ha <pd>...</pd> Bru-hi-hi-hi-hi-hi.'' Dahil dit o, higit na naiiwan sa batang mambabasa ang (narratee) ang pag-iisip kung ano an g nais ipabatid o ipaunawa ng kuwento. Mapapansin din walang pangalan ang batang bida sa kuwento, kung kaya maaaring higit na maiugnay o iangkop ng batang mamba basa ang kanyang sarili sa batang nagsasalaysay. Aktibong tauhan ang bata sa kuwento dahil siya mismo ang sumubaybay at sumaksi s a mga kilos ni Mrs <pd>.</pd> Magalit. Walang ibang tumulong sa kanya upang bigy ang-solusyon ang kanyang mga pagtataka o problema ukol sa tunay na katauhan ni M rs <pd>.</pd> Magalit. Mapapansin wala sa kabuuan ng kuwento ang mga magulang ng bata. Ang bata rin mis mo ang nakaisip na papasukin si Mrs<pd>.</pd> Magalit sa loob ng kanilang bahay. Ipinahihiwatig na ang bata, kung mabibigyang lamang ng kalayaan at pagkakataon, ay may kakayahang ding magdesisyon at mag-isip ng mga solusyon sa kanyang mga pr oblema. Hindi lang 'yan! Mahilig din akong gumamit ng tulay o padrino sa pagdarasal ko. Ang paborito kong padrino? Si Mama Mary! Siya ang takbuhan ng maraming Katolikon g kagaya ko. Kapag hiniling ko kay Mama Mary na tulungan niya akong makarating s a Dios ang mga dasal ko, malamang kaysa hindi na matutupad ang mga ito. Halos k aramihan ng hilingin ko sa aking mga panalangin ay "answered prayer," wika nga. At dahil mas marami akong dasal na pinakikinggan kaysa hindi, nasanay ako sa gan ito. Nasanay ako na halos lahat ng ipagdasal ko ay nakakamit ko. Sa pakiramdam ko nga ay sadyang ipinanganak ako na malakas sa Dios. Na sa lahat ng mga nilala ng ng Dios, ako ang Kanyang pinakapaborito. Ito ang dahilan kung bakit lahat na yata ng bagay tungkol sa akin at sa aking bu hay ay ipinagdarasal ko. Kung sinasabi man ng iba na "ang lahat ay nakukuha sa p era," ang paniwala ko naman, "ang lahat ay nakukuha sa dasal." Hanggang sa dumating ang isang pagkakataong tila sinubukan ng Dios ang tibay ng aking pananalig.

May isang bagay ako noon na gustong-gustong makamit. Ipinagdasal ko ito nang ta imtim. Pero bago ko pa ipagdasal ito, matibay na ang paniwala kong muli itong ip agkakaloob sa akin. Inunahan ko ang Dios sa pagdedesisyon. Pinaniwalaan ko aga d na mapapasaakin ito. Pero nagkamali ako. Kahit anong dasal at pangungulit sa D ios ang gawin ko, hindi ipinagkaloob sa akin ang hinihiling ko. Ilang beses din akong humingi ng tulong kay Mama Mary pero bigo pa rin ako. Sa pakiramdam ko ay humina ang aking paboritong padrino. Naghanap ako ng iba pang padrino, nagdasal ako at nagpatulong sa maraming santo, pero wala pa ring nangyari sa ipinagdarasal ko. Para bang nagpahinga at nakatul og nang matagal ang Dios at ayaw Niyang magpaistorbo kahit na kanino. Kahit na s a akin na pinakapaborito niyang nilalang at lagi Niyang pinakikinggan ang mga pa nalangin. Sa pagkakataong ito, hindi dininig ng Dios ang aking dasal. Noon ako nagpasyang tumigil na sa pagdarasal. Tinigilan ko na ang pang-iistorbo sa Dios. Kinalimutan ko na ang pagdarasal. Sa sarili ko na lang iniasa ang lah at sa aking buhay. Nagbago ang pananaw ko sa pagdarasal. At napatunayan kong tama ako. Kahit pala hindi ako magdasal, basta magsikap lan g ako at maging masipag, makukuha ko rin ang mga bagay na gusto ko. Matagumpay k o pa ring nagagawa ang mga gusto kong gawin at nakapagdedesisyon ako nang tama k ahit hindi ako tumawag at humingi ng gabay sa Dios. Napatunayan ko rin na hindi ko pala kailangan si Mama Mary. Hindi ko rin kailangang magpatulong sa maraming santo. Pinanghinayangan ko ang maraming oras na ginugol ko sa pagdarasal. Pinang hinayangan ko ang mga pagod na naranasan ko sa pagpunta-punta sa simbahan ng Bac laran, Quiapo, Mount Carmel, St <pd>.</pd> Francis, San Miguel, at St <pd>.</pd > Jude, at sa iba't ibang simbahan kung saan nakaluklok ang mga rebulto ng kung sinu-sinong santo para dasalan at hingan ng tulong. Pinagtawanan ko ang aking s arili dahil minsan ay naging "baliw" ako sa paniniwalang matutulungan ako ng mg a santong ito. Kapag kakwentuhan ko ang aking mga kaibigan at napag-uusapan ang tungkol sa pagd arasal, iisa lang ang palagi kong sinasabi sa kanila - huwag silang umasa sa das al, sa halip, mas asahan nila ang kanilang sarili. Sa ganitong mga pagkakataon, buong pagmamalaki kong iniisa-isa sa kanila ang lahat ng mga nakamit kong tagump ay nang walang tulong ng Dios. Ipinagyayabang ko sa kanila na masaya ako, konte nto sa buhay, nabibili ang mga gustong bilhin, napupuntahan ang lahat ng lugar n a gustong marating, at nakakain ang mga gustong pagkain kahit hindi ako nagdaras al at humihingi ng anuman sa Dios. Hanggang sa dumating ang isang pangyayaring magpapabalik sa akin sa paanan ng Di os. Isang panahong kakailanganin kong magdasal nang taimtim at makiusap muli sa Kanya. Abril 2005 - panahon ng tag-init. Naligo kami sa beach ng aking pamilya. Habang masaya kaming naghahabulan ng aking bunsong anak sa dalampasigan, nakatapak ako ng basag na bote at nahiwa ang aking kanang talampakan. Isang maliit na hiwa na noong una'y hindi ko gaanong binigyang-pansin subalit nang magtagal ay nagsimul ang lumaki, lumalim, at magnaknak. Matagal kong inalagaan ang sugat sa aking paa. Maraming antiobiotics na ang akin g ininom. Maraming gamot na rin ang inilagay ko sa aking sugat subalit hindi pa rin ito gumagaling. Huli na nang malaman kong diabetic pala ako kaya hindi guma galing ang sugat ko. Malala na ito at umaakyat na ang impeksyon sa aking binti malapit sa tuhod. Iisa ang hatol ng tatlong espesyalistang kinunsulta ko - kaila ngang putulin ang aking paa bago pa ito tuluyang lumala at umabot sa aking hita. Ang huling doktor na tumingin sa akin ang nagpilit sa aking magpa-confine na sa ospital. Marami siyang ipinaliwanag tungkol sa mas malala pang sitwasyong posib leng kauwian ng aking sugat kapag hindi ko pinayagang putulin ang aking binti ng

pagkatapos ng mahabang panahon.tulunga n niya akong gumaling at huwag Niyang hayaang maputol ang aking paa. napatun ayan kong totoo pala ito at hindi basta kasabihan lamang. ngunit kung magbibilang lang tayo. lalong tumitibay ang aking pananalig sa panalangin. muli kong nasambit ang pangalan ng Dios. Hindi lahat ng ating hinihingi ay ipagkakaloob sa atin. Ang lahat ng mga ito ay pinaniniwalaan ko. nakikius ap na tulungan ako sa kalagayan ko. Ang mas naririnig ko nang mga sandaling iyon ay ang aking sarili na nagdarasal. Sa kauna-unahang pagkakataon. Bata pa lamang ako. mapagtatanto nating may naging ibang kapalit ang mga ito na higit pa kasya hiniling natin. Nanabik ako at umasang pagmimilagruhan ako ng Dios pero hindi ito nangyari. ngunit sa nangyari sa akin. kung tumugon ang Dios sa mga dasal natin ay sa para ang halos hindi natin nararamdaman at sa panahong hindi natin inaasahan. marami na akong naririnig na mga kwento tungkol sa mga milag rong nagagawa ng pagdarasal tulad ng mga sakit na wala nang lunas pero gumaling nang dahil sa panalangin o kaya nama'y mga imposibleng bagay na naging posible d ahil sa pagdarasal. Minsan kasi. Tinulungan niya akong mah alin at pahalagahan ang aking sarili sa kabila ng kapansanan nito. matutuklas an nating mas lamang pa rin ang mga dasal nating pinakinggan ng Dios kaysa hindi . Ginabayan niya ako sa pagharap sa mundo nang nakat aas ang noo kahit may kulang na bahagi sa katawan ko. Nangyayari ang ganito hind i dahil hindi tayo pinakinggan ng Dios kundi dahil may iba siyang balak para sa atin. Kaya naman pauli t-ulit at wala sawa akong nagsumamo sa Dios na bigyan niya ang milagro . Tinuruan niya akong tanggapin nang maluwag sa loob ko ang nangyari sa akin. At sa tuwing pinagmamasdan ko ang aking putol na paa. Ang kanyang ideolohiya na kanyang minana sa ama ay hindi ito paglal . Kapag sumasagi sa aking alaala ang nangyari sa akin. Maraming bagay na hinahangad ang ating puso subalit ang mga hangarin laman g ng Dios ang siyang mananaig sa tuwina. Batid niya ang kahulugan at kahalagahan ng kanilang ip inaglalaban. Hindi lahat ng ipinagdarasal natin ay nakukuha natin. Palagi nating naririnig ang bagay na it o na tila isang palasak na kasabihan lamang. Nagkaroon ak o muli ng bagong pananaw sa pagdarasal. kinakausap ang Dios. 4 Title:Kwento (24) May ilang taon nang namumundok si Kaleb kasama ang kanyang ama at ang mga kasamang rebeldeng Moro. i pinaalala nito sa akin ang katotohanang dinidinig ng Dios ang ating mga dasal sa Kanyang panahon at sa Kanyang kaparaanan. Muli kong natawag ang pangalan ni Mama Mary. At kung iisipin natin kung ano ang nangyari sa mga dasal nating hindi pinagbig yan.unit hindi ko na siya naririnig at naiintindihan. Hindi ako binigyan ng milagro ng Dios pero binigyan Niya ako tapang at lakas ng loob na harapin ang kalagayan ko.

Umagos ang dugo ng mg a Morong nag-akalang pinagtatanggol ng rehimeng Marcos. Naging payapa ang kapaligiran. May tama ito sa gulugod at batok habang yakap n ito ang kanyang sariling baril na hindi na nakuha pang ipagtanggol ang sariling amo. narinig ang unti-unting paglakas ng pagsipol at dagund ong ng mga helicopter. Napaupo na lamang si Kaleb at niyapos ang ama. Ito ang kanilang almusal. Ito ay nag-uugat pa sa kung papaano nakitil ang kanilang mga kalahi noon pang naganap ang masaker ng <i>Jabida</i>. Subalit walang garantiya kung m akapapananggol at makakapanangga ang mga ito sa kanilang hukbo. Nagsimulang magpaulan ng bala ang berdugong lum ilipad ng mababaw sa kanilang mga bumbunan. Isa itong signos ng karahasan. Piho nitong nakaligtas ang ama. ito ang naging malalim na tinik sa kanilang dibdib. damo at baging. Isang madaling araw bago pa man magsimulang dumungaw ang araw at ang unan g bigkas ng <i>salat</i>. isa-isang tumayo ang mga magkakasama. May mga sugatan at mga napuruhan . Napipi sa paghuni ang mga ibon at kuliglig. Iniisip na lamang nilang ang . na may bisa ang kanilang paniniwala kay Moham med sa mga ganitong pagkakataon. Nagising sa tunog ng mababang lipad ng Sikorsky ang isa sa mga kasama han ni Kaleb. Ilang oras siyang naghintay sa kanyang ina noong araw na kanyang napa gpasyahang bumaba ng bayan at umuwi na lamang sa kanyang ina. sa paglubog ng araw at bago suma pit ang hating-gabi. Naupo siya sa balkon at nagsimulang maalala ang kanyang kabataan sa pamamahay at bakuran nito. kung minsan ay napapalipas nila ang pagdarasal kun g sila ay nasa peligro ng engkuwentro o operasyon. Kinumusta nila ang lahat at may mga pangalang umuungol at may 'di na sumagot pa sa kanilang pagtawag. Hindi ito sumasala sa pagdaras al. subalit tahimik ang kanyang ama na nakadapa sa lupa. Sinanay na ng panahon ang magama sa pamamalagi sa kagubatan at sa paniniwala na tanging ang mga naninindigang Bangsamoro ang pinagpapala ni Allah. Bagamat nakaligtaan nilang hindi na tulad ng dati an g liksi at lakas ng kanyang ama. ngunit huli na ang lahat. Pinatay nito agad-agad ang sigang nagpapainit ng kanilang mga nahi himbing na katawan.aban ng relihiyon o paniniwalang politikal. Umatras na ito at tuluyang lumayo. kahit na papaano. at lumantad ang ilan sa kanila. Ilang ulit na silang nakaligtas mag-a ma at alam niya. Nagkalat-kalat sila na ng hindi makita ang kumpol ng balat at buhok ng mga armadong Moro. Nahawi at nahiklat ng hangin ang mga sanga. Pumutok-sumabog ang kani lang bungo. Nagbibigay ito ng lakas loob sa kanila para kalabitin ang gatilyo at paslangin ang mga militar sa bawat engk uwentro sa kagubatan at maging sa mga kalunsuran. Ilang minuto ang nakalipas. Bagama't tatlumpu't siyam na taon na ang nakalilipas nang maganap ang pamam aslang. Ito ang dahilan kung bakit hindi na rin sila na gkakausap at nagkakasundo pa ng kanyang ama kung dapat na magkahiwalay o magkasa ma sila sa mga engkuwentro. Nagpanakbo sila sa mas makapal na kakahuyan at damuhan at basa pa ng hamog ang mga talahib at baging ng kanilang pinagtaguan. Nagsimulang magsayaw ang mga kakahuyan at magmaktol-lumay as ang mga dahong lanta at tuyo sa mga sangang nakabayubay. Natutunan niya sa kanyang ina ang halaga ng pagiging matipid at madasalin. Sabay sa paglapi t ng helicopter ang pagbayo ng dibdib ni Kaleb. Nakikiramdam maging ang mga kulisap. Napakatibay ng dahil ang ito upang sila ay sumapi sa mga rebeldeng Moro. dibdib at anumang bahaging maaaring dapuan ng punglo. Hinanap ni Kaleb ang ama. sa katanghalian. May nagpumilit at agarang naghanda ng mortar para mapabagsak ang rumarapido mula sa kalawakan. sa kalagitnaan ng hapon. Bagama't hindi agad-agad naampat ang usok nito kung kaya't n ataranta ang mga rebelde para magkubli at maghanda sa mga masusukal na bahagi ng kagubatan. Naituro sa kanya ang halaga ng salat na bagaman nasa kagubatan sila ng kanya ng ama ay kanila pa rin itong tinutupad. Kipkip nila a ng mga baril na de-kalibre at ilang mga granada. Nasa <i>masjid</i> ang kanyang ina nang dumating siya. Hindi naman ito ang unang pagkak ataon nila sa engkuwentrong 'di inaasahan. Bagaman. Isinangkalan nang tumang gi ang mga Morong nagboluntaryong nagsanay sa pakikidigma para ipagtanggol at pr otektahan ang isla ng Sabah na inaangkin ng pamahalaan laban sa Malaysia noong 1 968. Ito ay ang pagdarasal bago sumikat ang araw. Dito siya lumaki at namulat sa mga bagay-bagay. Nakitil ang buhay ng mga kapatid at pinsan ng kanyang ama.

Pinagsabihan siya ng ama na ang tirador a y nakasasakit at hindi dapat gamitin sa pagpatay ng ibon o paninira ng anumang g amit. nakatungo at nakalu hod habang may mga kilos ding nakalaan para sa mga kamay. At saka niya matiya gang hihintayin ang pagbalik ng ama para magpagawa ng bagong laruan. . Siya lang ang batang may ganitong laruan. Kung minsan pa nga'y pinipitik pa niya ito upang mal aman sa pamamagitan ng tunog kung gaano ang gulang ng kahoy noong ito ay pinutol at ipinagbili. Gutom sila sa kalinga at pag-asang maitaguyod ang pinaplanong kabuhayan. Naibsan ito nang tulungan silang magtayo ng kanilang maliit na tindahan ng mga pelikulang nasa <i>dvd</i> at tugtuging nasa <i>cd</i > ng kanilang kamag-anak. Tanging ang basyong bote o di kaya'y lata ang kanyang inaasinta gamit ang kany ang tirador. iniregalo sa kanya ng kanyang ama ang baril-barilang gawa sa palo-tsina. Hanggang sa dumating ang araw na madalas na silang iwan ng kanyang ama at tanging ang kanyang ina na lamang ang kanyang nakakasama sa ba hay. at ito ang bentahe ng paglisan sa kapanahunan ng p agdiriwang ng Ramadan. Sinunod niya ito. Sinasabayan pa ito ng pagta lima sa dikta ng <i>saum</i> na lalo nilang ikinapapagod subalit ito ay kaakibat ng <i>din</i> o ang pagsunod sa mga rebelasyon ni Allah sa Koran. Ang pagsasagawa ng pagdarasal nang nakatayo. inaanod ito at kanya na lamang iiyakan ang pagkawala nito sa kanyang paningin. Panahon ito ng <i>saum</i>. Tinitigan siya ng kanyang ama na para ang pinag-aaralan ang kanyag katapatan. iniabot ng ama ang kanyang unang tirador . Sinagupa nila ng buong tapang ang madalang at mailap na posibi lidad ng pananagumpay. Tahimik at sagrado ang panahong ito. Nangako siyang hindi niya ito gagamitin sa anumang makasasakit at makasisi rang gawain. lalo pa' t nakikita niya ang kanyang mga kalarong hindi na interesado sa paglalaro ng bar il-barilan. At makalipas ang ilang araw. Mag aan ito para sa laruang kahoy na kuhang-kuha ang mga detalye ng isang armalite. Napagod ang kanilang katawan sa paggawa at maingat na pagsisimula ng hanapbuhay na kanilang pinamuhunanan. May kapatid ang kanyang ama sa may Arlegui sa Sentrong Islam. Karpente ro ang kanyang ama at umuukit din ito ng mga disenyo sa mga torogan ng mga mahar lika at sultan. At madalas. Minsan. Tatakbo siya sa kanyang ina at magsusumbong sa pagkawala ng kanyang bangka. Kabisado nito ang kahoy sa pagtingin pa lang sa kulay. Nakailang l aruang bangka rin si Kaleb at ng kanyang sapitin ang ikalawang baytang sa paaral an. Batid ng kanyang i nang 'di matatahimik at mapapalagay hangga't malapit ang anak sa mga taong hihik ayat dito para bumalik at makibaka sa kabundukan. ipinakita sa kanya ng kanyang kalaro ang tirador na gawa sa sanga ng bayabas at gomang may katad na ipitan ng bato sa gitna. Mistulang <i>muhajir</i> sila at napabilang sa pamayanang walang nakakikilala sa kanila bukod sa kapatid ng kanyang ama. Doon niya hinasa ang kanyang galing sa pag-asinta. At nagsimula na ngang tumakbo ang kanilang kabuhayan bago sa pagtatapos ng Ramadan. Hindi karaniwan ang pagpas lang at ang pagsunod ng mga rebeldeng Moro kung sakaling hikayatin at tumanggi a ng kanyang anak sa pagbalik. Bilin sa kanya ng kanyang ama na alaga an ito at huwag ipapakita sa mga guro at sundalong malapit sa kanilang paaralan. Ito ang kanyang laruan tuwing magpapanakbo silang mga magkaka babata sa kanilang bakuran. Dumating ang panahong nagsawa na siya rito. Hiniram niya it o at kanyang ipinakita sa kanyang ama.kanilang ginagawa ay naaayon sa kalooban ni Ahmad. Lumisan sila sa kanilang pook ilang araw bago pa man suma pit ang Ramadan. bagay na kanila ng pinaghirapan at ikinalulugod. Ilang linggo. la pad ng hibla at kunat nito. Madalas niyang marinig ang <i>adhan</i> at doon nila isinasagawa at sinis imulan ang pagdarasal. D oon niya natutunan ang pagsamba nang nakabukod sa mga kababaihan at kasama ang m ga kalalakihan. kinis. Minabuti nilang lumipat at magsimula ng panibagong pamumuhay sa Maynila. o kung minsan ay buwan bago ito makabalik sa kanila. Sa Maynila nila sisikaping mak apaghanap-buhay matapos nilang ipagbili ang kanilang lupa't bahay at ilang ari-a rian sa Mindanao. Madalas siyang iukit ng bangka ng kanyang ama at ito ay kanyang pinalulutang sa ilog malapit sa kanilang likod bahay. Isa itong pagbabago sa kanilang buhay na biyaya ng Ramadan at Eid'l Fitr. Naaalala pa nga ni Kaleb ang kanilang madalas na pagbisita sa Mosque para isagawa ang kanilang obligasyon.

ang hepe. Naggigilid na ang luha sa maa ng kanyang ina. Nabalitaan niya ito sa kabilang kalye at humang os siyang pabalik ng kanilang tindahan. Sila ang unang makakaalam 'di umano kung sakaling magsagawa ng <i>raid</i> ang kinauukulan at kung may dapat singilin at pag-initang tindahan. Umaasa silang makaluluwag din at pasasaan pa't makakaipon din ng sapat na s alapi para masakatuparan ang <i>hajj</i>. Ang hindi ma intindihan ni Kaleb ay kung bakit dapat itong gawin gayong nagbabayad naman sila ng renta sa puwesto at ng permiso sa barangay at munisipyo. Para raw kay <i>bossing</i> at <i>utol </i> ang kanilang ibinibigay na ang kapalit ay proteksyon at impormasyon sa mga araw ng panghuhul i ng mga pulis at kinatawan ng pamahalaan. Papalapit ng papalapit ang mga tauhan ng pamahalaan s a kanilang pwesto. Naabutan pa niya ang pakikipagtalo at pa kikiusap ng kanyang ina sa pulis na hayaan na lamang silang magsara at umalis. Sadyang napakahirap para sa kanyang ina na sinupin ang mga paninda nang nag-iisa. Naisip niyang kompl ikado at napakaraming pangangailangan para sa ganitong kasimpleng pamumuhay. Tuloy ito sa pagsamsam ng kanil ang mga paninda nang magdilim ang paningin ni Kaleb. ang nararapat na takot.Ilang buwan ang lumipas. Pumulandit ang dugo mula sa bagang nagsimulang bawian ng hangin. Pikit-mata nilan g binabawasan ang kakaunting kita para lamang huwag ng magkaproblema sa mga taon g ito. S inubukan din ni Kaleb na suhulan na lamang ang pulis bagama't bagito ito at tila walang tinatanggap na paliwanag at pakiusap. pagsunod at pagsamba kay Allah. Nag tataka siya kung bakit ang mga pulis na halos araw-araw na dumadaan sa kanilang pwesto upang humingi ng pangmeryenda ang siya ring mga pulis na kadalasang nangh uhuli ng iba pang mga mangangalakal ng <i>dvd</i> at <i>cd</i> sa panahon ng <i> raid</i> Pero ito na ang sistemang kanilang dinatnan. Nag-iisa ang pulis at napalayo ito sa karamihan. ang pulis na kapatid ng piskal ng Mayni la. 4 . Nabasa ng dugo ang mga kopya ng pelikulang pinamuhunanan din dugo. Pinlano pa nga nilang makaipon at m akadalaw man lamang sa Mecca kung papalarin para isagawa at tuparin ang <i>hajj< /i>. Itinuturing na lamang nila ng mag-ina ang mga kaltas sa kanilang kita bilang <i>zakat</i>. Maitatarangka na ng kanyang ina ang tindahan nang mismong ang isang pulis ang humadlang dito. Gayunpaman. Hinugot niya mula sa kanyan g likuran ang isang icepick at itinarak ito sa likuran ng pulis nang makailang u lit. Nalaman at napag-aralan na nila ang kalakaran ng buhay sa kanilang pamayanan. Nais nilang makapamuhay ng matahimik. Madali naman ang buhay lalo na kung lubos ang kani lang taqwa. Isinagawa ang ope rasyon matapos makapananghalian. Napatay niya ang isang pulis. sapagkat mismong ito ang nagtatakda ng kung sino ang mauunang gulatin at h ulihin. Bakas sa m ukha ng biktima ang kirot at ang paghagilap ng mga huling tibok ng kanyang puso at pintig ng kanyang pulso. Tila inosente ito sa kalakaran ng pagbibigay suhol at pakikisabwa t. Nagpanakbuhan ang maraming naglalako ng pekeng <i>dvd</i> at <i>cd<i/>. Kasama sa kanilang natutunan ay ang pagbibigay ng regular na salapi sa mg a nanghihingi ng lagay. naging masaya at tahimik ang kanilang buhay hanggang sa salak ayin ng mga pulis at kinatawan ng pamahalaan ang mga tindahan. Mahirap daw magtampo si bossing. Walang nagawa ang pulis kundi ang mapaluhod at tuluy ang bawian ng buhay habang nakalatag ang sari-saring pelikulang nasa <i>dvd</i> na isinasako nito. Nakakatakot din magalit si utol.

Naroon ito na til a may hinagpis sa nakasasawang paglutang-lutang sa tubig na nagpapaligo ng salit re rito. Malalim ang gabi. Tila may kumunoy na lumalamon sa kanyang pang-unawa. Walang bakas ng anumang sina g ng araw ang bintanang kapis. Magkasalikop ang pilikmata ng matandang babaeng nakahimlay nang tahakin ni Berting ang silid nito. Ayaw sana niyang unawain ang malinaw na utos ni Laya. Dilat ang mata. labis ang mapagparusang panagi nip at utos ni Laya kung kayat hindi niya lubusang magamit ang katuturan ng kany ang kalamnan. Bumabakat sa garapong kanyang iniingatan ang muk ha ni Aling Amanda na tila pinaghuhulasan ng dugo. Nakatuon ang tingin sa boteng gumulong mula sa pagkakahapon sa kanyang dib dib na ngayon ay kinakalinga na ng kanyang butuhang tagiliran. PATID NA ANG BAWAT UGAT AT KULTADO ANG UTAK. Tumititig na si Berting sa matandang nagwawangis ng isang bangkay. Ilang oras na siyang nakahiga nang walang katinag-tinag. Ma yo na't dama ang kulimlim ng paligid sa patuloy na pasumpung-sumpong na pagbuhos ng ulan. Nakapapanuyo ng l alamunan nang siya ay ilipad nito sa pinamatarik na bangin. Ayaw niya sana ng malamang kailangan niyang paslangin ang nagbibigay sa kanya ng ikinabubuhay. walang ligtas. Gusto sana niyang tanggi han ang dikta ni Laya. Marahil. NASA TALIM NA NG PATALIM ANG GALIT NI LAYA. Kung maiilado lang ang takbo ng oras ay gagawin na n iya matapos niyang itago ang garapon. Waglit sa kaalaman ng matandang babae ang pagsalakay n g halimaw ng mga halimaw. Ayaw na niyang ipagpatuloy pa sana ang p agiging gising. Alas-otso na. ITO ANG POOT NI LAYA HABANG NAGTATANGKA SI BERTING NA ISAKATUPARAN ANG K ATUTURAN NG TANGAN-TANGAN NIYANG PATALIM. Nag ing bantulot si Berting nang makita niya sa mukha ng matandang dalaga ang mukha ni Aurora. Matalim nga ang kanyang mata subalit may lundo ang kanya ng dibdib. Rumaragasa ang ulan. Nanlamig ang kanyang katawan. Pinapalis pa ng hangin ang pinilakang b uhok nito at pabiling-biling ang katawang may kurbang kaban ng bigas. Kumakayod sa maligasgas na bato. May 'sang dipang takot at tore ng karuwagan ang kanyang kalooba n. MINSAN PANG NAWALA ANG KANYANG ANINO. Patuloy ang bugso ng hanging hinilamu san ng tubig-ulan. Makulimlim ang kalawakan. Maagang nagpapatay ng ilaw ang mga sambahayan.Title:Kwento (13) Naglubay siya bagamat nakaisip ng bagay na lalo pa niyang ikalalakas at ik ahihilahil ni Berting. sapat upang tumistis ng may animnapu't limang taon nang balat na na ngayon ay kinukulubot. pula nga lamang ang bahid nito. Wari'y nasa patibong ang kanyang dalawang paa. MAY KISLAP ANG PATALIM NA MAIHAHALINTULAD SA MATANG NAGNGANGALIT NI LAYA. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan niyang gawin ang utos ni Laya. May sigaw na ang bawat sulok ng huni ng kuliglig. Ihahalintulad niya sa basang lansangan. Tatayo na siya nang nalaman niya ng pagapang lang ang kaya niyang gawin. MALAKAS SI LAYA. May kakaibang mantsa ng ngiti si Laya. Isang iglap at matang may talim ni Laya an . SAPAT ITO UPANG IWANAN SIYA NG SAMANTALA NI LAYA MATAPOS SIYANG SUMANG-AYON SA KAGUSTUHAN NITO. Sabay sa ingay ng kuliglig ang paghahasa niya ng patalim. Nami mighati si Aurora. PAKIRAMDA M NIYA'Y PUNIT NA ANG KANYANG PUSO. Nanlalambot ang kanyang mga hita nang subukan niyan g ipiit na ang garapong kanyang kasi-kasiping. MAHIRAP NANG SUWAYIN SI LAYA. Babahiran na naman ni Berting ang kanyang kamay. YU MAYANIG ANG BAWAT PINTIG NG KANYANG KALAMNAN NA SIYANG PUMIPILIT SA KANYA PARA M ALIGO NG SARILING KATAS. Naroon na ang sara p ng paghimbing sa lamig ng gabing basa ang lansangang pinagpuputik ang aspalton g lunod. Buong pilit niyang ikinubli ang garapon sa dingding at painut-ino t na iniusod ang tukador. BUKAS ANG TABING NG KANYANG ULIRAT. 'sin g lalim ng mga pangungusap na gumugupo sa budhi ni Berting. Ayaw niya sanang malaman. Humugot sa kanyang panagimpan ang utos ni Laya. Nakalulula at nakal iliyo. Halos bumaliktad ang kanyang sikmura sa pangitaing ito. Bahagyang napinid ang diin ng kanyang pagkakahawak sa patalim. Batid niyang may nais si Laya. Ang diktang kitilin ng buhay ni Aling Amanda. Humihingal pang wangis ng kabayong naglakbay sa dulo't du lo ng mundo si Berting.

Mapag-anyaya sa pamamaluktot sa ilalim ng mapagkal ingang kumot. Sumasamyo ng kulob na hangin. parang wala siyang muwang na tupa. Buo ang loob niyan g siniyasat ang niretasong katawan ng matandang dalaga. May sumusulak na bilugan at matamlay na dagitab sa kalawakan. Humihingal.g tinititigan ni Berting. Mas malalagay siya sa peligro. Walang nagawa ang lakas ng pagtawag ng kanyang isip. Itinabi ang patalim na rekuwerdo ng kanyang pagkakasala. Pinagtakahan ng ilan ang tanghali nang pagbubukas ng tindahan nito. Ginawa niya ang nais nito. Paulit-ulit itong umigkas gayun man nang buong lakas at diin. Iniwan ni Berting ang kanyang silid at tinungo ang bahay ni Aling Amanda . Wala ang babaeng may pakpak ng lawin at buhok na abot hangga ng lupa. lagi nang huli ang araw sa kanyang pagsikat. Humihimbing sa pagtatakip ng dilim ng paligid at d ilim ng nakatikom na mga mata. Tangan-tangan pa rin ang hugas n a ngayong patalim. MALAKAS SI LAYA. Si Caloy. Lingid ito kay Berting. Kahit pa katukin nang katukin kung kaya't isa sa kanila ang nan gahas na pasukin na ang looban ng pamamahay ni Aling Amanda. Alas siete ng umaga. Kahit ito pa ang lumikha kay Laya. Paulit-ulit niyang iniunday ang patalim sa katawan nito. hindi nakaligtas sa init ng pagkakatig atig ang mga namamahay sa paligid nang malaman nilang patay na si Aling Amanda. Naghuhumiyaw an g hangin at nagsesentimyento ang ulan. May iilang nagpapalabuy-laboy na ulap sapat upang pasaglit na pagdilimin ang kalawakan. Napalugmok na lamang sa likuran ng pinto si Berting habang itinatakip an g magaspang niyang kamay sa kanyang mukha. ikaw?" "Sino ang huling nakita niyong kasama n iya?" "Bakit wala ang patalim?" "Ikaw?" Nag-uumapaw na tanungan ng mga pulis hab ang inilalabas ang bangkay ni Aling Amanda. marami roo . Bagamat ganoon ang panahon. Lumamat sa kalawakan ang matalim na galit ng panahon. Tila batang takot sa mapagparusang i na. Nang mga panahong iyon ng tag-ulan. Batid lang niyang wala na ang matandang dalaga at lum uluha nang muli ang kalawakan. Tinungo ang lababong pinaglulumutan upang padampian ng da lisay na tubig ang kanyang mukha't bisig. "Sino ang nakakita?" "Kilala n'yo ba siya?" "May nakagalit ba?" "May pa milya pa ba 'to?" "Wala ba kayong narinig noong nakaraang gabi?" "Kailan n'yo na lamang patay na ang biktima?" "E. Mahimbing. Nakapapanakal ang silid lalo't kung na kaaldaba ang lahat ng mapapasukan ng hangin. Nabuhay ang koro ng mga palaka. Hindi nasunod ang kanyang hinihiling na huwag nang mabahiran muli ng dugo ang kanyang kamay. 'Yun lang. sa kanyang mat ang may kahulugan. Nagkabatis ng pulang likido ang higaan. Nasa isang tabi lang si Berting nak ahalukipkip at pinanginginig ng lamig o takot. Pinagbubu klod ang liwanag at dilim ng umaga. Nakapagtataka't 'di siya dinalaw n i Laya noong nakaraang gabi. Sa halip na sa papag ay sa sahig siya't nakikipagt ipon sa alpombrang alikabok. May aninong tumatakbo sa eskinitang niya yakap ng karimlan ng gabi. par ang mga tinig ito na umuusig. Alam niyang kailangan niya ngayon ang mas higit na pagkalinga ni Laya. May matang nakasubaybay sa nagmamadali at basang kat awang nasisinagan ng mga malalabong ilaw na tinatabingan ng nagsanga-sangang sin epa at bubungang kalawangin. Handa na siya sa muling pakikipagkita niya kay Laya. Pinatay si Aling Amanda. Kay Berting. Suot pa rin ang basang tisert na minantsahan ng nagmamakaawa ng dugo. Tumayo siya't hinubdan ang sarili. Tahimik na minamasdan ni Caloy a ng kanyang lantang kabuuan. Alam niyang 'di n ararapat ang kanyang agad na pagtakas. Umaasa siyang makatatagpo niya ito sa kanyang paghimbing. Pumanaw ang maghapon. Wala siyang makitang dahilan kung bakit dapat siya ng pagtaguan o iwan ni Laya. May ga-usbong na ngiti si Caloy sa kanyang mga mata . Nagbangon si Berting nang bigo sa kanyang inaasahan. Parang walang nangyari.

Naroon pa rin at mukhang nakatitig sa kanya ito h abang nagpapalutang-lutang sa mamula-mulang tubig. Dama pa niya ang lamig ng umaga. ngayon wal a na ang nag-utos. Ginawa ko ito dahil hindi sa aking kagustuhan. At sinuklian naman niya ng paglingon. Naririn ggan niya ang kanyang sariling tinig. Dinadalaw ni Berting ang burol. Sinikap niyang bumangon upang kunin ang kanyang iniingatang garapon. . Nakikisama na paninisi. Pinuspos ng mga nagagayakan ng pangluksa ang paligid ng ataul . Una.. Wal a na siya at ikalawa ka na. Umiwas siyang dumalo sa lamay ni Aling Amanda bagamat ganoon din at nanatili siyang gising buong magdam ag. Nakapagtataka. Tila batang iniwan ng ina na titiisin ang bawat lata y sa kanyang balat kahit pa mamalo. Walang imik. dinad alaw ng pagsusuri ni Caloy si Berting. Ang mga kapitbahay. Hindi ko alam kung dapat pang sumapit ang pagpanaw mo sa aking kamay. puro kadiliman. At ikatlo. Huwag mong itanong kung sino. Hindi na siya ang dating tila ulupong kung hinahagupit ng siit sa tuwing makikita niya si Berting. May katatagan na si Caloy. Pagtatawanan mo lang ako. Nakapapaltos ang titig ni Caloy. Nagsim ulang magkulay kape ang langit. Nap asandal na lamang siya sa tukador. Pakiwari'y hindi na tumatalab ang kamandag ng nakaraan. Tinungo ni Berting a t sinilayan niya ang babaeng nahihimlay sa bintana ng ginintuang kahon. Kakaunti nga s ubalit naroroon pa rin ang matang mapanuri ni Caloy. ang mga kasamang drayber ng tr aysikel. binalak niyang umalis upang makaiwas at na ng makalabas na siya. 'Ilang araw kong pinag-isipan ito. Sumilip nga ang mala-kahel na araw subalit n ilisan din nito ang kalawakan.' May pagtatagpian ng tingin ang nangyayari. Tulad ng mala-uling na pananamit ng mga nagluluksa. Ni hindi na niya nakuhang humigop man lamang ng libreng kape at ni hindi na niya nakuha pang bumati sa mga nagluluksa. Pangalawa. Pero hindi siya makalalayo dahil hindi pa man siya nakalalayo ay nasa likuran na niya ang yabag ni Caloy. alam niyang kailangan nang makahanap ng bagong matutul uyan. "Berting<pd>. N gayon niya mas higit na nararamdaman at nauunawaan ang kanyang pagkakamali. bakit may kakaibang h anging balagiit ang wangis ni Caloy. Tag-ulan na nga. Pagpintig lamang ng ugat sa k anyang noo ang bumabakat na naghuhumiyaw. Ikatlong araw na ring binabagabag si Berting ng kanyang mga nilapanging pagtataka. Wala nan g bisa ang kasalanang kanyang palaging ipinang-uusig sa naging kalaguyo ng kanya ng asawa. Malayong makalayo p a siya. Sila ang malalayong kamag-anak ng matanda.. Nanunumb at na ngayon ang dating tahimik na mga gagambang nakikitira sa dilim ng guwang. Pumalit ang nabubulabog na kalautan ng abuhing ul ap. ngunit basa na ang kan yang katawan ng sariling katas. Dumilat nang muli ang umaga. Napakaraming tao sa burol ni Aling Amanda. Minarapat na lamang niyang ikubli muli ito. Basa pa ang mga senepa at alulod ng mga bahay -bahay dahil sa paghagulgol ng alapaap. Nararapat na ang paglayo. tama ba ang madaliang pagpuga at saan naman siya patutungo? Walang kurap ang kanyang mata habang patuloy sa p agkikipagtalik ang kanyang nilusak na utak sa pinalabnaw na dugo na dumadaloy sa kanyang matamlay na puso. Napakahirap ang p ag-iwas sa pagsisisi.</pd>" sabay dapo ng maligamgam na kamay sa kanyang bali kat. Noong una. Nilulukob ng pagtataka. Si Berting sa patay. Doon niya inisip ang nahih inog nang paghihinala ni Caloy sa kanya. May kumurot sa kanyang takot. Pinilit din niyang humulma sa kanyang panagimpan ng bagong makakasama. at si Caloy. Parang may halakhak ang tumatabike sa kanya at sa garapon. Nakatitig habang sinasalat ang tasa ng kapeng pinal alamig. kay Berti ng isang buhay. Si Caloy. Sadyang 'di niya makuhang ha wakan ito. hindi niya maipaliwanag. Iilan na lamang ang nasa burol nang kanyang dalawin ito. nasaan na ang babaeng may pakpak ng la win at buhok na 'sing haba ng kanyang tangkad. nanatili siyang bigo. Ikatlong araw ng burol. Isang ngiti lang ang iginanti ni Caloy. Kilalang-kilala siya ni Caloy. Nilisan niya ang burol. Napakadaling g awin ng lahat matapos kong itarak ang patalim sa iyong dibdib. Lalabas na siya nang kanyang mahagip ng tingin si Caloy.n ang nakakikilala sa kanya.

Ano nga ba ang <i>cyberspace</i>? Bakit ayoko ang imahen at impormasyon na tungkol at ukol sa kababaihang Pilipino rito? At bakit ko kinokontra ito? Ang terminong <i>cyberspace</i> ay unang ginamit ni William Gibson. . Intindihin mo ang buhay mo. "Minsan kailangan mong maging mapagmagandang-loob sa mga taong iyong kin asusuklaman. paikut-ikot. batay sa deskripsyong ito ni Benedikt. Hindi rin "tatay" kasi bakit? Importante ba iyon? Ito kasi ang salitang sa mahigit tatlumpung taon kong pagpapakatao ay nap agtanto kong isa sa pinakaimportanteng salitang dapat matutunan ng kababaihan. hanggang sa 'di na niya malaman kung saan paroroon. Hindi ni ya iniintindi ang sala-salabat na takbo ng mga sasakyang muntik-muntikan nang sa giran ang kanyang paglalakad."Nagmamadali ka. Ito rin ang salitang nagtulak sa akin na gawin ang <i>research</i> at ang papel na ito dahil ayoko ang imahen at impormasyon na tungkol at ukol sa kababa ihang Pilipino sa <i>cyberspace</i>. Kung tutuusin. Mahirap ang may kagalit. Paikut-ikot. At wala nang i nusal si Berting kundi ang pagsasalit-salit na hakbang papalayo kay Caloy ang ka nyang ginawa. isan g <i>science fiction writer</i> sa libro niyang <i>Neuromancer</i> (1984). Baka nga maging magkaaway pa ka mi paglaki niya gaya ng relasyon ko sa nanay ko ngayon.Essay Word Count: 2023 <b>Ayoko!!!</b> Ito ang kauna-unahang salitang itinuro ko sa aking kaisaisang anak na babae. paikut-ikot. Saan ba lakad?. Nak atataranta ang ganoong pagkakataon kay Berting. Subalit dahil madalas natin pinag-uusapan ang makababalaghang "<i>ethereal</i>" na lugar na ito at madalas natin sinasabi na s a lugar na ito natin nagagawang makipagkomyunikeyt sa ating mga kamag-anak at ka bigan kaya't ginagamit natin ang terminong ito na tila totoo itong nandiyan lang . "Huwag mo 'kong pakialaman. Para siyang turompong kangkarot na walang patutunguhan." nag-init ang p uno ng kanyang tainga bagamat umikot ang kanyang paningin. 4 Title:Sanaysay (33) Text 109 . masasabing hindi na g-eeksist ang <i>cyberspace</i>. Lakad-lakad-lakad-parang walang katapusang paglak ad." may talim ang kanyang mga mata." may tonong nakapanunuya. Su bali't simula noon ay nag-evolve na ang definisyon nito. Hindi ang salitang "nanay" kasi hindi naman ako ang magigi ng sentro ng buhay niya kahit na gustuhin ko pa.

ang <i>hegemony </i> ay isang uri ng dominasyon na ang paghaharing intelektwal at moral ay may k onsent o pagpayag ng kanilang pinaghaharian. at iba pang madlang midya. Karamihan sa may kompyuter at nagpoprodyus ng texto sa <i>cyberspace</i> ay iyong naghaharing uri. Malawa k ang espasyo sa <i>cyberspace</i> at dapat na magamit ito sa pagbubuo ng imahen at impormasyong tungkol at ukol sa kababaihang Pilipino. Ang iisang linyang tinutukoy ay iisang linya ng pro duksyon. ang gahum.ang wikang Ingles . At dahil sa kapangyarihan na ito ng <i>cyberspace</i> kaya't ginagamit ito ng mga may kapangyarihan. Ipinalaganap ni Cruz ang terminong gahum bilang katapat ng <i>hegemony</i> at ginamit naman ito ng iba't ibang kritiko kaya't nasa diksyun aryo na rin ito na ginawa ng Unibersidad ng Pilipinas. Karamihan ng kababaihang ito ay nagtatrabaho sa <i>serv ice sector</i> (48<pd>. Madalas ginagawang halimbawa sa puntong ito ang midya na nakapaghahari at nakakaimpluwensiya ng odyens dahil na rin sa may konsent o pagpayag ito ng odyens. Isa itong midyum na maaaring maghari na may konsent ang odyens nito gaya ng te lebisyon at iba pang uri ng pangmadlang midya. at ang distribusyon ng texto bagama't hindi ni la kontrolado ay sa gahum pa rin. Ito ang inaayawan ko dahil makapangyarihan ang internet bilang midyum. Gahum naman ang tawag ng kritikong si Isagani Cruz sa terminong <i>hegem ony</i> ng Ingles dahil ayon sa interbyu ko sa kanya. Ginagamit ng may kapangyarihan o <i>hegemony</i> ang <i>cyberspace</i>. Subalit sino nga ba an g kababaihang Pilipinong tinutukoy ko rito? Batay sa report ng <i>Center for Women's Resources</i> na lumabas sa <i >Usaping Lila 2004 Factsheet</i> noong nakarang taon. Kaya <i>linearity</i> dahil iisang uri lamang ang pilit na kumukontrol sa produksyon at iisang pag-iisip. tumutukoy din sa kapangyar ihan ang salitang ito na galing sa wika ng mga Sebwano. Ayon sa isang Italyanong Marxista na si Antonio Gramsci. ng <i>hegemony</i>. ng gahum upang mapa natili nila ang kasalukuyang istatus na sila ang naghahari. Nais ng gahum na magkaroon ng iisang linya lamang sa <i>cyberspace</i>. Idinagdag pa niya na ma y mga letrang G at H ang gahum na kapag binaliktad ay mapapansing nasa salitang <i>hegemony</i> din. ang mga tao at bansang mayayaman.Ginagamit at nagugustuhan na nating gamitin ang terminong <i>cyberspace</ i> dahil na rin sa kawalan ng terminong magamit sa paglalarawan sa teknolohiya n g internet. <i>hegemonic linearity</i>. Ang linyang patriyarkal ang nagsisilbi sa interes ng kakaunting mayayaman. sa 241. kontent at distribusyon ng texto sa <i>cyberspace</i> na sila. mukha. ang may kontrol.</pd>6%). ng gahum na kontrolin ang makapangyarihang <i>cyberspace< /i> gaya ng nagagawa nila sa telebisyon. Ang <i>cyberspace</i> ay isang teknolohiya na kinikilalang totoo subali t wala dingding. Samantala.</pd>6 milyon.9 milyong babae ang manggagawa samantalang ang mga lalaking manggagawa naman ay umaabot sa 19<pd>.ang wikang na uunawaan nila ang madalas na ginagamit dito. Ito ang linyang nagpapanatili ng status quo nila bilang naghaharing uri sa labas at loob ng mundo ng <i>cyberspace</i>. ng <i>hegemony</i>. Kaya pinipilit ng naghaharing uri .511 na nangibang bansan . Sila ang may pinakamaraming website na napoprodyus . boses. umabot na sa 11.000 (37<pd>. at li nya lamang ang kanilang pinopromowt sa napakalawak na mundo ng <i>cyberspace</i> .</pd>1 %) ang na gtatrabaho sa agrikultural na sektor. a ng gahum. Bumaba naman ng 76. Kinokontra ko ang hegemonic linearity na it o. ang mensahe na gusto o pabor sa kan ila ang kadalasang nakasaad dito. walang humahadlang sa kakayahan nitong makapaglakbay at makapag hatid ng mensahe. wika. radio. Ang terminong <i>cyberspace</i> ay tulad din ng ibang <i>neologisms </i> na nakapaglalarawan ng mga hindi pamilyar na teknolohiya sa mga pamilyar na termino. Kailangan ng <i>neologism</i> sa terminong <i>cyberspace</i> upang mag ing pamilyar ang tao sa teknolohiyang ito na punong-puno ng kababalaghan at kapa ngyarihan.

Malaki ang epekto sa kababaihan ng krisis pang-ekonomiya ng bansa na lalo ng lumalala dahil sa ilang lider ng gobyerno na walang ginawa kundi ang mangikil . At ang <i>oppositional reading</i> na siya ko namang gagamitin ay tumutu koy sa odyens na ayaw tanggapin ang mensahe.</pd>com</ i> na nakapagpablish na rin ng mga papel tungkol sa kahalagahan ng teknolohiya s a mga Pilipino ay naglathala ng kauna-unahang <i>IT-focused statistics publicat ion Digital Filipino Stats Report</i> noong 2002 na nagsasabing: Ipinahayag ni Toral. Si Janette Toral.325 sa mga ito ay mga babae at 40 % sa mga ito ay p inagtrabaho sa <i>service sector</i>. Batay pa rin sa nasabing report.g manggagawa noong 2003. kaya naman kahit sa iskwater at mga sinasabing mahihirap na lugar sa Pilipinas gaya ng Bicol ay marami na ring mga <i>internet cafes</i>. <i>site owner</i> ng <i>DigitalFilipino<pd>. Samantalang mahalagang malaman din ang nakasaad sa ikalawang report noong 2003 n . Ang una ay tinatawag niyang <i>dominant hegemonic reading</i> na kung sa an ang odyens ay tinatanggap ang mensahe nang buong-buo at ng walang kwestyon. <i>Oppositional reading</i> ang aking nais gamiting pagbasa k aya't maglilitanya ako ng tatlong ayoko sa imahen at impormasyon na tungkol at u kol sa kababaihang Pilipino sa <i>cyberspace</i> dahil ang internet bilang makap angyarihang midyum ay usapin ng kapangyarihan Unang ayoko. Makaka pasok tayong lahat sa kalawakan ng mundo ng cyberspace sa halagang 15-20 pesos l amang kada oras. mangutang. at kaalaman n g bawat odyens kaya't mahirap na matanggap nila ang mensahe ng buong-buo. 166. pabahay. Lumalawak dahil dumadami na ang gumagamit ng inte rnet at lumalalim dahil sa mas makabuluhang bagay na ito ginagamit. walang nairereport na lalaking napuputulan ng ari kada isa o kahit dalawang oras. Kapangyarihan na untiunting lumalawak at lumalalim. kalusugan. na inaasahan nila na madadagdagan ng isang milyon ang gumagamit ng internet kada taon. at por k barrel. Dumadami na nga ang gumagami t ng internet. kakaunti lamang an g mga ganitong uri ng odyens dahil iba-iba ang kultura. Mas nakakaraming odyens ang gumagamit ng ganitong uri ng pagbasa. Ayon kay Hall. Ang pangalawang uri ng pagbasa ayon kay Hall ay tinatawag niyang <i>nego tiated reading</i> saan ang odyens ay may kakayahang makipag-negotiate sa interp retasyon ng imahen at impormasyon ng textong kanyang tinatanggap. Samantala. magnakaw. 136-138) Ayon ka y Hall may tatlong uri ng pagbasa ng odyens bilang tagatanggap ng mensahe . nanatiling pang-aabusong sekswal ang isa sa pinakamatinding problema ng kababaihang Pilipino. karanasan. I to ang uri ng pagbasa na ang odyens ay pasibo. sa papel kong ito ay gagamitin ko ang <i>oppositional readi ng</i> ng kilalang British sociologist na si Stuart Hall (1980. Sinasabing isang babae ang nagagahasa sa bawat isang oras kada 42 minuto. Makapangyarihan ang internet bilang midyum at malawak ang espasyo sa <i> cyberspace</i> kaya't ayokong isipin na walang mahalagang papel tayong mga babae sa pagbubuo ng imahen at impormasyon na tungkol at ukol sa babae. Sa ganitong ur i ng pagbasa sinasabing tinatanggap ng odyens ang ilang mensahe samantalang nire -reject niya ang ilan. Ayoko ang imahen at impormasyon na tungkol at ukol sa kababa ihang Pilipino sa <i>cyberspace</i> dahil gaya ng nasabi ko na.ng texto. at ilaan ang 77% ng national budget sa pambayad ng utang at tipirin ang natitirang 23% ng budget sa edukasyon. Ito ang imahen at impormasyon tungkol at ukol sa kababaihang Pilipinong n a dapat ay mabigyan ng espasyo sa kalawakan ng <i>cyberspace</i>. Dahil ayoko. na siya ring <i>founder</i> at dating pangulo ng < i>Philippine Internet Commerce Society</i>. na kinikwestyon ang imahen at impor masyon ng mensahe. ang internet bi lang makapangyarihang midyum ay usapin ng kapangyarihan.

<i>APEC</i>. Dagdag pa rito. Maraming mahalagang impormasyon sa nasabing <i>website</i> na tumatalaka y ng kanilang posisyon sa iba't ibang isyung panlipunan gaya ng globalisasyon. Ibig sabihin. Gaya rin ng <i>website ng National Commi ssion on the Role of Filipino Women</i>. <i>mail-order brides</i>.mga website na hindi makakatulong sa mga Pilipina na ma-empower.</pd>com</i>. Mahalagang malaman ng kababaihang Pilipino sa iba't ibang parte ng Pilipinas at ng mundo ang mga isyung ito na makakatulong sa pagkaroon ng kaalaman sa ikauunla d ng sarili at bansa. <i>cybersex</i> o sa paghahanap ng <i>boyfriend</i> at <i>girlfriend< /i> kundi upang makakuha ng bagong kaalaman.a nagsasabing mas marami ang mga babaeng gumagamit ng internet kaysa mga lalake. Sa nasabing website.</pd>com</i> ay ang resultang nagsasaad na nanatiling riserts pa rin ang pan gunahing dahilan kung bakit nag-iinternet ang mga Pilipino. Dumadami na nga ang kababaihang gumagamit ng internet at sa mas makabuluh ang bagay na ito ginagamit. Dapat malaman ng kababaihang Pilipi no ang mga nasabing impormasyon at opinyon tungkol sa VFA. Binabalewala ang karapatan ng nakakarami na magkaroon ng kaalaman. subalit ano naman ang mga impormasyong makukuha ng m ga Pilipina sa internet? Makakatulong ba ang mga impormasyon sa mga <i>website </i> na tungkol at ukol sa kababaihang Pilipino sa internet upang ma. sa pakikipag. ang internet ay makapangyarihang midyum na ginagamit upang ma-<i>empower</i>. <i>penpal</ i> at <i>nude pictures</i> . ma gkaroon ng kaalaman ang gumagamit nito.<i>c hat</i>.</pd>com</i> lamang ang nagpupumilit magp akita ng positibong impormasyon tungkol at ukol sa kababaihang Pilipino subalit nakasulat naman ito sa wikang Ingles. isang ahensiya ng gobyerno na nasa wika ng Ingles at nangangalaga sa mga Pilipina . hindi lamang dapat nakikit a at ginagamit ang internet sa paglalaro ng <i>Ragranok</i>. Tanging ang <i>bagongpinay<pd>. ang kanilang website na pang-internasyunal. subalit mahirap mangy ari ito kung nakasulat sa banyagang wika. Subalit sa pagpapaliwanag ng <i>website</i> ng Gabriela sa kanilang posi syon laban sa presensiya ng mga Amerikanong sundalo sa Pilipinas ay gumamit sila ng wikang Ingles at mga <i>feminist jargon</i> na sa ganang akin ay hindi nauu nawaan ng nakakaraming kababaihang Pilipino. may lumabas na 690. <i>sex t rade</i>. s a <i>Visiting Forces Agreement. Ibig sabihin nito. Subalit ang pinili kong bisitahin at tutukan ay ang <i>website</i> ng Ga briela dahil isa sila sa kinikilalang progresibo at malawak na organisasyon ng kababaihan sa Pilipinas. At ang isa pang dapat tutukan sa dalawang report ng <i>DigitalFilipino< pd>. at kahirapan.000 bilang ng <i>websites na noong Disyembre 2004 ay umabot na sa isang milyon.<i>empower ang mga kababaihan? Nang subukan kong itayp ang salitang <i>Filipina sa Google search engin e</i>. Kung layunin ng Gabriela sa paggamit ng wikang Ingles ay upang makakuha ng suporta sa mga grupong internasyunal ay ma aari naman nilang gawin ito sa <i>gabnet<pd>. inilarawan ng Gabriela ang katangi an ng kanilang organisasyon na nagsisilbi sa interes ng kababaihan at bata at an g kanilang mga posisyon tungkol sa iba't ibang isyung panlipunan. sa pamamagitan ng paggamit ng banyagang wika sa internet ay pinapanatili ang pagbabalewala sa mga nakakaraming Pilipinong mas nakakaunawa at nakadarama ng mensahe sa wikang Filipino. Kailan . Subalit kapansin-pansin na sa unang pahina pa la mang ay marami na ang tungkol sa <i>Filipina mail-order-brides</i>.

ma s kailangan lalo na gamitin ang wikang nauunawaan ng nakakaraming Pilipino. Doon din ni ya tinanggal ang nakasuklob sa aking sako. 5 Title:Kwento (22) Natatanaw ko na ang mga bahay. Ako si Duerme. Nakakalula. ang bantay ng Dagat ng Pait. Dadalhin kita sa aking tore." At sabay nito ang paglapag ng kabayo sa isang patag na lugar. Narinig kong muli ang hiyaw ng l alaki at ang huni ng kanyang kabayo."Huwag k ang matakot.</pd>130) Kung ginagamit ng kababaihang Pilipino ang internet dahil sa impormasyon o dahil sa riserts gaya ng nakasaad sa survey ng <i>DigitalFilipino. Papalapit nang papalapit ang tunog. Ang milyon-milyong mamamayang iyan a ng hindi nakapagrireklamo kapag sila'y pinagsasamantalahan. Lahat halos ay yari sa putik at pinatuyong dahon ng mga higanteng palmera." Mula sa lupa'y nadama ko ang unti-unting pag-angat namin patungo sa kalaw akan. Nagdilim ang aking paligid nang malaman kong kinulubun gan ako ng isang sako at sapilitang kinargang pasakay sa kanyang kabayo. . Kita mo na halos ang kalawakan ng dagat. Mahalagang maigiit ang p aggamit ng wikang Filipino sa internet dahil wika nga ni Lumbera: Ang usapin ng wikang pambansa ay usaping kinasasangkutan ng buhay ng milyon-mily ong Pilipino na hindi nakapagsasatinig ng kanilang mga adhikain at pananaw sa ka dahilanang ang nasa pamahalaan. Sa p amamagitan ng wikang nauunawaan at nararamdaman ay mas mapapalalim ang kaalaman ng kababaihang Pilipino para makipagkompetensya sa buong mundo. Sadyang pagod na ang aking kalamnan kung kaya't inabutan ako nito. Wala akong gagawin sa ' yong laban sa iyo at aking budhi. Mar arating ko na ito nang muling tumahip ang lupa. "Ako lang ang 'di tinatablan ng kapangyarihan ng tatlong naghahabulang bu wan sa loob ng mga tipak ng batong nakahanay nang pabilog sa kalawakan. Walang lingon akong tumakbo nang buong bili s. Napakataas nitong aming kinalalagyan.gang makilala ang karapatan ng bawat isa sa impormasyon.com</i>. Hindi mo makikita ang ta tlong makulay na buwang naglalaro sa kalawakan ng mga batong nakapilang pabilog. hindi nakapaghahain ng kanilang mga katwiran kapag sila'y niyuyurakan at hindi nakapaggigiit ng kani lang karapatan kahit na sila ang nasa tama. Hindi ka makalilimot. Hindi na sumasayad pa ang mga paa ng kabayo sa lupa at lumalakas pa ang ih ip ng hangin. Sinusuportahan ng maram ing lokal at internasyunal na batas ang karapatang ito. (2000: p<pd>. paaralan at iba-ibang institusyong panlipunan ay sa Ingles nagpapanukala at nagpapaliwanag. Makikituloy ako sa isa sa mga bahay na ito.

Sa kanyang kakisigan. Luha ang tawag dito. Kapag mayroong labag sa iyong kalooban. Doon niy a kinagisnan ang pamumuhay sa tore. Ngayon ko lamang nakita 'yan. Kung dangan ba nama'y bakit ka nagtagal sa pagtatago sa magkayakap na bato. May dapat ka bang balikan? May maghahanap ba sa 'yo ?" "Wala. wala ng epekto ang naghahabulang mga buwan sa kalawakan at <pd>." "Nag-iisa ka rin?" tanong bunga ng pagtataka ko. Ibalik mo ako. "Ano 'yang tubig na nanggagaling sa 'yong mata? May sakit ka ba?" "Wala akong sakit." "E. 'di hindi ka rin marunong umiyak?" "Hindi ko pa nararanasan. Huwag. Bakit mo ako dinala rito?" "Iniligtas kita kanina. Di ka aabot sa bayan. "Wala." "Dumito ka na."At hanggang mayroong liwanag na tumatama sa tubig ng Dagat ng Pait. Siya si Duerme." At napahikbi na lamang ako. "Ano 'yon?" "Kapag malungkot ka. "Umiiyak. Wala naman akong ibang pakay ku ndi ang malaman ang kinaroroonan ng Gubat ng Tamis. umiiyak.." paliwanag ko habang patuloy ang paghabol sa hininga at pagtulo ng luha. umiiyak. At mula sa aking mga mata'y umagos ang luha." maikling sagot ko. . mapupuna ang malamyos niyang pagkilos at ang lambing sa kanyang mukha. Hind i ko maintindihan subalit mahirap para tanggihan ko pa ito. Ang lalaking mayroong katawa ng halos katumbas ng kisig ng dalawang lalaking pinagsanib ang katawan at singta ngkad ng pitong-taong mulawin. umi iyak. "Oo. Lalo mo l amang pinabibigat ang aking suliranin. Isipin mo na lamang na naririto ka para s amahan ako sa aking pag-iisa. "Ano'ng ginagawa mo?" ang tanong ni Duerme." "Alam mong nagtatago ako? Hindi ako maaaring magtagal. Alam kong hindi niya pahih intulutan sa puntong iyon ang kagustuhan ko." Doon ko nalamang buong buhay niya'y nag-iisa na siyang tulad ko.</pd>. Wala akong laban." "Ako si Dulce. "Maaari mo ba akong samahan?" ang tanong niya na isang alok sa akin." "Mapanganib ang gabi. Bakit wala ka ba nito?" ganting tanong ko. Kapag nasasaktan ka. Kasama ito sa pagpapahayag ng sakit ng kalooban at maa aring magpalinaw ng paningin para maintindihan ang isang bagay o suliranin.. may dinaramdam ka. Ang balat niya'y pinapula ng hangin ng Dagat ng P ait at itim na bahagyang kulot ang kanyang buhok. Kung gayon. Wala akong magawa.

" "Mag-uumaga na. Alam kong ikasi siphayo niya ito." Sabay kaming nakapagsalita. Papakiusapan ko siya. ilang taon na siyang namamalagi sa toreng ito. Aapaw ang mga krema." . Ang kuwento sa kanya ni Matandang Sal ine ukol sa dahilan ng pag-angat ng tubig ay dahil sa pakikiapid ni Matandang Br ino sa mga Sirenang may pakpak na kristal. May bahid ng mapusyaw na asul ang langit. Hind i na nagpakita pa mula noon si Matandang Brino at ang mga Sirenang may pakpak na kristal. Kailangan kong makabalik. katas ng prutas. at pukyutan. May iniisip siya. Aawatin at pagpapahingahin ko ang isip niya. at mga kaluluwa. Isa siyang lalaki na ngayon ko l amang nakilala. Nakatingin ako sa kanyang pananahimik. dumito ka na at samahan ako. Wala akong dahilan para maging mailap sa kanya. arnibal at tsokolate. Madali p ara sa tulad kong 'di pa nakararanas ng kasinungalingan o panlilinlang ang magti wala sa gaya niya. Hind i pa ako nakakakita ng Sirenang may pakpak na kristal pero luminaw rin nang ipal iwanag niya sa akin na iniwan sila ni Matandang Brino at sumama na sa mga Sirena ng may pakpak na kristal. At hahanapin ako ng mga diyos. "Mag-uumaga na.Tulad ko na namamalagi sa Gubat ng Tamis. Luming on siya sa akin kasabay ang pagtusok ng sinag sa kalawakan. Sumikat na ang dalawang araw at tatlong buwang may iba't ibang kulay. Hindi maintindihan ni Duerme ang pagluha ni Ma tandang Saline sapagkat hindi niya kayang umiyak o talagang wala siyang kakayaha ng lumuha. Humuhugot papaitaas ang liwanag. Marahil ay hinahanap niya sa ilalim ng dagat ang ka nyang nawawalang asawa. paruparo. <i>Hindi siya ang lalaking iiyak para may patunayan. Hindi ko maintindihan noong una. paruparo . pero walang nagbabalik na Matandang Brino. Naiwan nang mag-isa si Duerme sa tore na dating parola n g mag-asawang umampon sa kanya. Hanggang tu hod lamang ng matandang lalaking umampon sa kanya ang tubig ng dagat. Ito si Mat andang Brino na asawa ni Matandang Saline. Isa siyang estranghero. Hindi ko alam kung bakit kailangang magsabay ang aming bibig. Binabantayan niya ang karagatan pati na ang maaaring pagbabalik nina Mata ndang Brino at Saline. Mapanukso ang mga Sirenang may pakpak na kristal. Hindi na rin nakita si Matandang Saline. Namighati nang taos si Matandang Saline. Nanatili si Matandang S aline nang kung ilang araw at tuluy-tuloy rin ang kanyang pagluhang tila agos ng rumaragasang talon at ilog. tu maas pa ito hanggang dibdib at inabot ang kanyang leeg hanggang sa lumubog ang k anyang sarili. kailangan ko nang bumalik. Ngayon lang siya nagkaroon ng makakasamang tulad ko na sabik d in sa isang tulad niya. Wa lang aani sa Gubat ng Tamis. Hindi ako mapalagay. at mga kaluluwa. Naghintay siya nang kung ilan g araw sa dalampasigan. Pinuno niya ang dagat hanggang sa lumalim ang tubig -alat nito dahil sa kanyang luha. At sa pagsasabay na ito ay mayroong magkaibang panukala. Dito na niya inabutan ang pagtaas ng tubig ng dagat. ang lalaking magpapaiyak para malaman an g taas at galing niya sa isa pang nilalang <i>. nakita na lamang ni Duerme ang kanyang Matandang Saline n a dahan-dahang lumalakad patungo sa laot. Matututunan pa lamang niya ang p ag-iyak Naroroon pa kami. Nagliliwanag na ang ka langitan. engkantada. Ipinakain niya sa lalim ng dagat ang kanyang sarili. Pero alam ko na ang nakaraan niya at kilala ko na siya. Nakatitig siya sa kalawakan ng Dagat ng Pait. mag-isa siyang namuhay at namalagi sa tore. Isang gabi. May babalikan ka?" "Kailangan kong bumalik sa Gubat ng Tamis at umani bago mapuno at mapilit ang lumayas ang mga naninirahan doon. Kailangan kong mapaniwala si Duerme. Nakasisilaw ito. engkantada. Hin di ko na halos makita pa ang kanyang mukha. Kailang an kong kausapin si Duerme. Mula noon. Sasapit na ang umaga. Mababalot ng tamis ang paligid hanggang sa hindi na ito maa aring pamalagian pa ng mga diyos. tinapay. "Ano pang sadya mo roon? Dumito ka na at samahan ako. Umakyat ang tubig hanggang baywang.

Nakapangkat at engkantada. Nais nang sumabog ng aking mga ugat. Noon ko nakita ang p uso niyang matamlay na ang pagtibok. iginagapos ang kalamnan ko. paruparo. Ayaw niya ng mawala ito. Ginawa ang nakagisnan at nakagawian. Nakapirmi ang mga kaluluwa. Ngayon lamang ito nangyari. Muli akong nagbalik sa Gubat ng Tamis. Kakaiba ang init nito. Minsan nang nalig aw rito ang Mangangaso ng Timog at kanyang pinagsisira ang mga tanim at batis. Magkikita tayo. Ginawa ang lihim na pagtatagpo. Inihagod pa niya ang kanyang kamay sa aking dibdib. Ipinagbilin niya ang Gubat ng Tamis kakamba l ng sumpang ako lamang ang makapapasok dito at kailanman ay 'di ito iiwanan o k aliligtaan. Pinuno ko ng tamis ang kanyang bibig at pinuno niya ng p ait ang sa akin. Bumalik ako sa Gubat ng Tamis. "Muli akong maghihintay sa 'yo. I kinagalit ni Ama at nagtuos ang kanilang mga patalim hanggang sa umabot sila sa labas ng Gubat ng Tamis. Kasa ma ito sa sumpa. Araw-araw. Sumpa ito ni Ama bago siya mamayapa. Takot siyang may makaalam ng Gubat ng Ta mis. da hil hindi malalaman ng sinuman kung ano ang tamis kung wala ang pait at kung ano ang pait kung walang tamis </i>. Bumal ik ako sa tore sakay ni Milan. Lihim sa mga diyos. na aking iniingatan. Pinili kong lumabas matapos ang ilang sandali. lahat ng paruparong lawin. Bawal. si Impong Nakadapo ang ang mga diyos naramdaman an Kalikasan. Hindi ako maaaring lumayo sa Gubat ng Tamis o sumama kung kanin uman. eng kantada. W alang ni isang bahagi ang tumatanggi sa nangyayari bagaman biglang naglaro sa ka lawakan ang huli't ikalawang araw. at mga kaluluwa ito. Naririto rin ang kadalisayan ng ak ing pagkatao. Nais ko siyang biyayaan ng aking sariling gatas na bahagi ng aking sar ili. Ginawa ang lihim na pagtatagpo." Bakit ba napakahirap niyang tanggihan? Aaminin kong may panghihinayang ak o kung mawawala rin siya sa akin. Babalik ako. At aking inialay sa pagtatagpo ng kanyang labi at aking dibdib ang lahat nang ito. Nag-usap ang aming mga labi at nagya kap ang aming mga dila. Makulimlim." Hindi pa ako nakasasagot ay hawak na ng kanyang kamay ang aking baywang. At sa sentro ng gubat ang isang matandang babae. Habang buhay akong naroroon at aani ng mga matamis na maipagbibili sa baya n. Paulit-ulit itong nangyari. Natagpuan ko ang katawan ng Mangangaso ng T imog na nakahiwalay sa kanyang ulo samantalang naroroon din ang katawan ni Ama n a may ilang hinga pang natitira't bukas ang kanyang dibdib. Kakaiba ito. Muli kong g kaba. Muli akong bumali k sa Gubat ng Tamis. sumasanib. Doon nabuo ang pasya kong lumisa n na. Hindi nila maaaring malaman. Iiwanan mo ako. Pinatid ko ang uhaw niya at binusog niya ako sa init na 'di ko naramdaman sa anumang siga o liyab ng apoy. Minsan sa aking lihim na pakikipagtagpo kay Milan. Di to ka na titigil. Siya ang pinagkakatiwalaan ng Impong Kalikasan. Isinara ko ang tarangkahan at nawala si la sa aking paningin. Nakasisilaw. Dahan-dahan niyang pinisil ang aking susong pinapipintog ng labingwalong taong pag-iisa. Nag-uusap at nagkakasundo ang aming katawan. Nakaramdam ako ng takot nang makita niya akong sumasakay kay Milan. nakita ko ang is ang kaluluwang ligaw na hinahanap ang tarangkahan ng Gubat ng Tamis." "Susunduin ka ni Milan sa magkayakap na bato at ililipad ka niya rito. Umaakyat. . Kitang-kita ko kung papaano nagpaligsahan sa bilis at l akas ang Ama at ang Mangangaso ng Timog. Muli akong bumalik sa tore sakay ni Milan. na aking itinatago. Tahimik ang paligid. Takot siyang baka ito masira at mabulabog ang mga nananahan dito. Naglalaglag an ang mga tuyong dahon."Hindi ka na babalik. <i> Pareho na naming alam ang ibig sabihin ng tamis at pait. Ginawa ang nakagisnan at nakagawian.

"Sa paglilitis ko, sinira mo ang sumpa. At 'di ka nararapat pang tumigil dito," ang nanginginig na tinig ng matanda. Nakapanghihilakbot nang matanawan ko ng hawak niya ang ulo ni Ama. "Lisanin mo ang gubat at huwag nang magbalik. Tutugisin ka ng kabiguan. A t tutumbasan ng kasinungalingan ang iyong pakikisama sa sinuman," parusang binig kas ni Ama. Tahimik kong nilisan ang Gubat ng Tamis. Hinintay si Milan at saka bumali k kay Duerme. Doon ako tumigil. Doon nagsimula ang pamumuhay ko sa labas ng Guba t ng Tamis. Nabigo si Ama sa akin. Minsan, habang kinakabisa ko ang kanyang hubad na katawan sa aking paghap los, narinig ko ang mga tinig na naglalaro sa dagat. Mga babae, masasayang babae . Tumingin ako kay Duerme at alam niya ang nais kong malaman. "Sila ang mga mapanuksong Sirenang may kristal na pakpak. Dumadalaw sila rito. Nagbabakasakaling may marahuyo o maakit. Sila ang dahilan ng pagkawala ng Matandang Brino. Nararamdaman nila ang init ko. Alam nilang may kasama akong bab ae." "Iiwan mo rin ako. Mawawala ka rin. Mangyayari ba ito?" "Hindi. Naririto ka sa akin para kasamahin at alagaan." "Bakit nila ginagawa iyon?"

5

Title:Sanaysay (37) Text 113 - Folktales Word Count: 2,155 Hindi laging mabait si Mariang Makiling sa mga mangangahoy. Minsan, pinaparusaha n niya ang mga ito. Isang hapon, dalawang mangangahoy ang pauwi mula sa bundok, kasama ang kanilang mga aso at pasan-pasan ang nahuling usa at baboy damo. Nasalubong nila ang isang matandang babae na humingi ng limos. Hindi na binigyan, itinaboy pa nila ang ma tanda na nagbanta, "Isusumbong ko kayo sa may-ari niyang mga hayop!" Humalakhak ang dalawang lalaki bago nagpatuloy pauwi. Nakababa na ang araw pagda ting nila sa paanan ng bundok at, sa dilim, narinig nila ang sigaw mula sa malay o: "Nanduon sila!" Sinundan ito ng mas malayong sagot, "Duon sila! Duon!" Hindi naunawaan ng dalawang mangangahoy subalit tumaas ang tenga ng kanilang mga aso, umungol at tumabi sa kanila. Pagkaraan ng ilang saglit, narinig uli nila a

ng mga sigaw, mas malapit, mula sa gilid ng bundok. Umingit-ngit sa takot ang mg a aso, ibinaba ang mga buntot sa pagitan ng mga paa, at kumaripas ng takbo. Tuma kbo na rin ang dalawang mangangahoy, lalo na nang umalingawngaw uli ang mga siga w, malapit na malapit na! Sindak sila sa bilis ng mga humahabol! Umabot ang dalawang mangangahoy sa sapang Bakal at, sa takot, binitawan ang dal ang usa at baboy damo at umakyat sa isang punong kahoy habang patuloy na tumakas ang mga aso. Sa isang kisap-mata, dumating ang mga humahabol - mga dambuhalang halimaw pala! Sinakmal ng mga ito at kinain ang usa at baboy damo. Ilang minuto lamang, naubos at tumakbo uli ang mga halimaw pabalik sa bundok. Isa sa mga mang angahoy, mas matapang, ay bumaril sa mga halimaw subalit mintis! Wala kahit isang nakatuklas sa mga magulang ni Mariang Makiling, o kung mayruon siyang mga kapatid o ibang kamag-anak. Ang mga nilalang na tulad niya ay maniwar ing lumilitaw na lamang, tulad ng mga bato na tinatawag ng mga Tagalog na "mutya ." Wala ring nakaalam ng tunay niyang pangalan, basta tinawag na lamang siya ng mga tao na "Maria" dahil karaniwang pangalan ito ng mga Pilipina, at "ng Makiling" dahil duon sa bundok na iyon siya laging nagpapakita. Hindi raw siya pumasok sa kabayanan kahit minsan, o sumali sa anumang pagdiriwang sa simbahan. Hindi siya nagbago ng anyo. Ang lima o anim na anak-anakan na nakakita sa kanya, laging sabi ay bata, maliksi at dalisay si Mariang Makiling. Subalit ngayon, ma rami nang taon na hindi siya nakikita, kahit anino ay hindi na aninaw sa Makilin g, kahit na sa liwanag ng buwan. Ngayon, ang mga kasal at iba pang pagdiriwang a y hindi na nakikitaan ng mga alahas ni Maria, wala nang tumatanggap ng handog na yaman. Naglaho na si Mariang Makiling. Sabi ng iba, kasalanan daw ng mga tao sa kabayan an na ayaw magbayad ng puting dumalaga. Ni hindi raw ibinalik ang mga hiniram na alahas at mga damit. Subalit sumbong ng iba, nagalit daw si Mariang Makiling dahil tinatangkang agawi n ng mga <i>hacenderos</i> ang lupain sa bundukin. MARAMING kasaysayan ang alam tungkol sa mapagpalang diwatang ito, karamihan ay t ungkol sa pagtulong niya sa mga mahirap at mga maysakit habang nakabalatkayo sa anyo ng isang karaniwang tagabukid. Ang mga mamahaling ipinahihiram niya sa mga tao ay sinasabing ibinabalik sa kanya, kasama ng handog na dumalagang manok na k asing puti ng gatas ang mga balahibo. Sinasabi pang sobra-sobra ang awa ni Maria ng Makiling. Minsan, may isang binatang magsasaka na parang pinagpala ng tadhana. Kahit kaila n, hindi tinamaan ng salot o bagyo ang kanyang bukid. Malusog lahat ng kanyang m ga alagang hayop. Bulung-bulungan na mayruon siyang anting-anting o mutya na taw ag sa bato na may hiwaga, at ito raw ang nagliligtas sa kanya sa anumang pangani b. Ang binata mismo ay walang imik. Mabait siya at mababa ang luob, subalit tahi mik at malihim. Walang sinasabi tungkol sa kanyang mga ugaling hindi maunawaan, tulad ng madalas niyang pasyal sa gubat ng bundok Makiling. Subalit dumating ang araw, dumilim ang panahon para sa binata at kanyang mga mag ulang. Nagsimula ang isang digmaan at dumating ang hukbo upang kumuha ng mga bin atang gagawing sundalo. Upang makaiwas ang anak, minabuti ng ina ng binatang mag sasaka na ipakasal sa pinakamagandang anak na babae ng isang mayamang pamilya. Nalungkot ang binata nang marinig ito, at lalo siyang naging tahimik. Dumalaw si ya kay Mariang Makiling sa kahuli-hulihang pagkakataon, ilang araw lamang bago s iya ipakasal. "Sana sa akin ka ipinangako," sabi sa kanya ni Mariang Makiling, "subalit ang ka ilangan mo ay pag-ibig na tao. Isa pa, hindi lubos ang paniwala mo sa akin. Kaya naman kitang ipagtanggol, pati na ang iyong mga kamag-anak." Pinahiram niya ng damit at alahas ang binatang magsasaka, upang gamitin sa kasal ng kanyang magiging asawa. Tapos, naglaho na si Maria Makiling. Umuwi ang binat a at ibinigay ang damit at alahas sa napipintong babae. Subalit hindi naibigan n g babae ang mga ito at, sa halip, ang damit at perlas ng kanyang ina ang isinuot

nuong kasal. Mula nuon, wala nang nakakita kay Mariang Makiling o sa kanyang kubo. SABI sa mga alamat, nagkapanahon nuong nakaraan, ang mga diwata o diyos ay namuh ay tulad at kasa-kasama ng mga tao. Kahit na sila ay may hiwaga, nagsalita sila at umibig, namili sa talipapa at iba pang karaniwang gawain ng mga tao hanggang ngayon. Ang alamat ni Mariang Makiling ay tungkol sa dalawang ganitong diwata nu ong Unang Panahon, sina Gat Panahon at Dayang Makiling, at ang kaisa-isa nilang anak, si Maria. Maganda at magiliw si Maria, at wiling-wili ang mag-asawang diwata sa anak na it inuring nilang kanilang kayamanan at ligaya sa buhay. Diwata rin tulad ng mga ma gulang, hindi karaniwan si Maria subalit nakihalubilo siya at nakipag-usap sa mg a tao. Naging ugali niya ang mamasyal sa talipapa kapag araw, nakadamit ng sutla na may borda ng mga bulaklak, ang uso nuon. Ang makapal niyang buhok, abot hanggang s akong ang haba, ay may sabit na mga bulaklak ng suha. Marikit ang kanyang mga m ata kaya pati mga babae ay naakit makiharap sa kanya. Pagdaan niya, yumuyuko ang mga tao sa magalang na pagbati. Dalawang katulong na Aeta ang lagi niyang kasama pagpunta sa talipapa. Hindi lum alayo ang mga Aeta, bitbit ang isang buslo ng luya na ipinagpapalit ni Mariang M akiling - wala pang salapi nuon, at ang "bilihan" sa katunayan ay palitan lamang ng mga dala-dalang bagay - sa mga salakot, banig at sutla. Isang araw, nagtungo sa talipapa ng Makiling si Gat Dula, ang panginuon sa nayon ng Bai, upang mamili at mag-aliw. Siksikan ang mga tao duon sapagkat "araw ng p amilihan" nuon, at lahat sa nayon ay nasa talipapa. Pati ang mga taga-kalapit ba ranggay at nayon ay dumayo upang magkalakal din, bitbit ang kanilang mga "panind a." Nanduon din nuon si Mariang Makiling at nagkataon, nakasabay niya si Gat Dul a sa "pagtawad" sa isang piraso ng balat ng hayop. Kapwa nakaharap sa nagtitinda , nagkadikit ang kanilang mga balikat, at nagkatinginan silang dalawa. Hindi sin asadya, nahipo pa ni Gat Dula ang kamay ni Mariang Makiling sapagkat hawak nilan g magkasabay ang balat ng hayop. Bilang paghingi ng paumanhin, yumuko si Gat Dula kay Maria na, sa hinhin, ay hin di sumagot at tumingin sa malayo. Nagkakilala sila at pagkaraan ng mahabang paguusap, nakangiti nang bahagya si Maria nang maghiwalay sila. Mula nuon, madalas dumalaw si Gat Dula sa bahay nina Gat Panahon at Dayang Makiling, subalit kahit kailan man, hindi na niya nakaharap si Mariang Makiling. Lagi siyang wala sa bah ay at tumutulong sa mga tao. Nuon kasi, gawi ng mga tao kapag nagigipit na lumap it sa mga diwata at humingi ng tulong, at pakay naman ng mga diwata ang tumulong sa mga tao. Isa pang dahilan hindi na nakita uli ni Gat Dula si Mariang Makiling: Siya ay is ang nilalang na tao samantalang si Maria ay isang diwata. Gaano man katalik sila , hindi maaaring mag-ibigan ang dalawang magkaibang nilalang. MARAMING taon na ang nakaraan mula nuong namahay sa mga pampang ng Laguna de Bai ang isang mahirap na mangingisda. Nabalo nang namatay ang asawang babae, siya n a lamang ang tanging nagpalaki sa dalawa nilang anak na babae, sina Mangita at L arina. Kapwa napakaganda ng dalawang anak. Si Mangita ay kayumangging kaligatan at ang buhok niya ay kulay ng hatinggabi. M apagbigay siya at mahal ng lahat ng kakilala dahil mabait. Tinutulungan niya ang kanyang ama sa pagtahi sa mga lambat at sa pagbigkis ng mga sulu - kapwa gamit sa pangingisda gabi-gabi. At araw-araw naman, ang matamis niyang ngiti ang siya ng nagpapaliwanag sa munti nilang kubo. Maputi naman si Larina at haling na haling siya sa manilaw-nilaw niyang buhok na pinatubo niyang mahabang mahaba. Kaiba siya sa kapatid, hindi tumutulong sa bah ay at maghapon na lamang nagsusuklay. At malupit. Nanghuhuli siya ng mga parupar o na tinutusok niya hanggang mamatay at isinasabit na palamuti sa buhok. Tapos, nagpupunta siya sa lawa upang masdan ang sarili sa tubig. Paminsan-minsan, naki kita niyang nangingisay pa ang paruparo at tuwang-tuwa siya sa galaw nito sa kan yang buhok. Dahil dito, ayaw siya ng mga tao na lalong humanga at nagmahal sa kapatid niyang Mangita. Lalo namang nagselos at nainggit si Larisa kay Mangita. Isang araw, isang pulubing matandang babae ang lumapit sa kanilang kubo at humin

gi ng kaunting kanin para sa kanyang maliit na mangkok. Nagsusuklay ng buhok nu on si Larina sa pintuan, at nasuya sa pag-abala ng pulubi. Sinigawan niya at iti nulak palayo. Natumba ang matandang babae at nabagok ang ulo sa bato. Narinig ni Mangita ang ingay at humangos mula sa pagsusulsi niya ng isang lambat . Nakita niya ang sugatang pulubi at maagap na tinulungan. Ginamot niya ang suga t at pinatigil ang pagdugo. Pagkatapos, sumandok siya ng kanin mula sa palayok a t pinuno ang mangkok ng pulubi. Nagpasalamat ang matandang babae. "Hindi ko kalilimutan ang iyong bait at awa," sabi niya kay Mangita bago uugod-u god na lumakad paalis. Hindi niya kinibo si Larina na tumawa lamang, at nagsalit a pa ng paghamak. Pinagalitan siya ni Mangita dahil sa kanyang kawalan ng makata o subalit sa halip na magsisi, lalo lamang namuhi si Larina. Pagkaraan ng panahon, namatay ang ama. Lumuwas siya sa lungsod sa kanyang bangk a, tulad sa madalas na niyang gawa, upang ipagbili ang kanyang huling isda subal it nuon, laganap ang sakit duon. Siya ay nahawa, nagkasakit at natuluyan. Naiwan g lubos na ulila na ang magkapatid. Upang magkaruon ng hanap-buhay, umukit si Mangita ng magagandang kabibi at ipina gbili. Kumita siya ng sapat lamang pambili ng pagkain. Nakiusap siya kay Larina na tumulong upang lumaki ang kanilang kita subalit hindi siya pinansin ng kapati d na nagpatuloy na nag-aliw na lamang sa sarili. Patuloy ang laganap ng sakit at si Mangita ay naratay. Nagmakaawa siya kay Larin a na alagaan siya subalit malaki talaga ang muhi ng kanyang kapatid kaya pinabay aan siyang lumala. Nagsimulang maghingalo si Mangita at malapit nang mamatay nan g bumalik ang pulubing matandang babae. May dalang supot ng mga buto ng halaman ang pulubi. Dumukot siya ng isa at isinubo kay Mangita. Ilang saglit lamang, nag simulang gumaling si Mangita bagaman at lubha pang nanghihina kaya hindi nakayan ang magpasalamat. "Subuan mo siya ng isang buto oras-oras hanggang pagbalik ko," habilin ng pulubi kay Larina bago umalis. Naiwan ang mga buto kay Larina subalit hindi niya binig yan si Mangita. Katunayan, sa laki ng inggit at muhi sa kapatid, hinangad niyang mamatay na si Mangita. Kaya, sa halip na alagaan ang kapatid, itinago ni Larisa ang mga buto sa sariling mahabang buhok. Muling lumala ang sakit ni Mangita at humina nang humina ang paghinga. Agaw-buha y na siya nang bumalik ang pulubing matandang babae. Tinanong niya si Larisa kun g sinubuan ng buto ang maysakit tulad ng bilin. "Oo!" sagot ni Larisa, at ipinak ita pa ang supot, wala nang laman. Hinalughog ng pulubi ang kubo at bakuran suba lit wala siyang nakitang itinapon o itinagong buto. Muli niyang tinanong si Lari sa at muling sumagot ito ng "oo." Nuong sandaling iyon biglang sumabog ang liwanag sa luob ng kubo at nasilaw si L arisa tulad ng pagtitig sa araw. Pagbalik ng kanyang paningin, matapos ng ilang saglit, hindi na pulubi ang nasa harap niya, kundi magandang diwata! Kalong-kalo ng nito ang may sakit na Mangita. "Ako ang pulubing humingi ng limos sa inyo," bigkas ng diwata, "sapagkat nais ko ng matanto ang inyong kaluoban. Mabait si Mangita kaya isasama ko siya sa aking tahanan sa pulo nitong lawa. Subalit ikaw ay masama!" Itinutok ng diwata ang daliri sa mukha ni Larisa, sabay sa paratang at pataw ng parusa. "Mula ngayon, luluhod ka habang panahon sa ilalim ng lawa at magsusuklay upang m asuyod nang walang katapusan ang mga buto mula sa iyong buhok!" Pumalakpak minsan ang diwata at pumasok ang ilang bulilit at hinatak paalis ang humihiyaw na Larisa. "Halika," bulong ng diwata kay Mangita, "umuwi na tayo!" At mula nuon, duon sa magandang tahanan ng diwata namalagi si Mangita at nabuhay silang masaya at mapayapa. Si Larisa naman ay nasadlak sa ilalim ng lawa, walan g tigil ang suyod sa buhok. Isa-isa, naalis ang buto at sumibol na luntiang hala man na lumutang sa tubig. At tuwing malakas ang ulan at hangin, inaanod itong ha laman pa-agos sa ilog Pasig na, pagkita ng mga tao, ay nagpapagunita sa kanila n a pinaparusahan si Larisa dahil sa kanyang kasamaan.

5

Title:Sanaysay (40) Text 130 - Essay Word Count: 2,261 Ang panitikang pambata ang pinakanakakaligtaang uri ng panitikan. N akakaligtaan dahil kakaunting kritiko ang naglaan ng panahon at isip upang surii n ito. Kadalasang ang pagsusuri ay nagtatapos lamang sa kung ang kwento ba ang nagbibigay-aral o hindi sa mga bata. Hindi sapat ang mga pagsusuri ukol sa pani tikang pambata upang makita ang kalagayan nito sa kasalukuyan. Itinuturing ang panitikang pambata bilang batis ng kaalaman at ng kab utihang-asal. Nagiging instrumento tuloy ng matatanda o ng lipunan ang panitika ng pambata upang hubugin ang bata ayon sa kanilang pamantayan. Sa bawat kwenton g binabasa ng mga bata, wala silang kamalay-malay na naipapasa na sa kanila ang mga <i>gender roles</i> na kailangan nilang gampanan. Pumapaloob sila sa sistem ang patriyarkal at sa mga de-kahong representasyon ng pagiging babae at lalaki. Hanggang kailan iiwasan ng panitikang pambata o ng mga manunulat ang ma seselang paksa tulad ng isyu sa kasarian, ng pagiging <i>gay</i> o <i>lesbian</i >? Ng pagsasama ng dalawang lalaki o babae? Hanggang kailan bubugbugin ang mg a bata ng mga kwentong malayo na sa kanilang nararanasan? Hanggang kailan itutu ring ang panitikang pambata na tagapaghubog sa halip na tagapagmulat? Sisikapi n ng papel na ito ang representasyon ng kasarian sa mga kuwentong pambata. <b>Panimula</b> Sa kasalukuyang panahon, ang panitikang pambata ang pinakanakakaligtaang uri ng panitikan. Nakakaligtaan dahil sa kakaunting kritiko ang naglaan ng pana hon at isip upang suriin ang panitikang pambata. May mga iilang kritiko ang nag susuri, ngunit ang pagsusuri ay nagtatapos lamang sa kung ang kwento ba ang nagb ibigay ng aral o hindi sa mga bata. Malaki ang kakulangan sa mga kritikal na pa g-aaral at pagsusuri sa panitikang pambata na maaaring magpakita ng iniunlad o i niurong kaya nito. Hindi sapat ang mga pagsusuri at iskolarling babasahin ukol sa panitikang pambata upang makita ang pangkabuuang kalagayan ng panitikang pamb ata sa kasalukuyan.

Sa mga panggradwadong tesis naman, kapansin-pansing hanggang sa sumusunod na pananaliksik lamang ang naging malasakit ng mga mananaliksik: ang pagpili n g mga kwentong pambata mula sa mga nagwagi ng Timpalak Palanca upang ilagay sa k alipunan, pagpili/pagmumungkahi ng mga panitikang pambata na naaayon sa antas o baytang ng bata, pagsusuri sa wikang ginamit, at bayograpikal na pagsusuri. Ta lagang kulang na kulang ang mga pagsusuri ng panitikang pambata sa kasalukuyan, lalo na ang pagsusuring pangnilalaman ng mga ito, pagsusuri sa paraan ng pagkaka buo ng mga tauhan at kung paanong nakaaapekto sa mga bata ang mga likhang-tauhan na gumaganap ng mga tiyak na tungkulin sa kwento. Ang panitikang pambata ay hindi lamang pambata. Dahil bukod sa kakayahan nitong magbigay ng kaalaman at tulungan ang bata upang maintindihan at matutuha ng magamit ang wika, taglay din nito ang kakayahang mailipat o maipasa ang kultu ra ng isang lipunan sa mga batang binabasahan o nagbabasa. At ang mga tungkulin g pangkasarian o <i>gender roles</i> ng mga tao sa lipunan ay mahalagang bahagi ng kultura. Samakatuwid, ang paraan ng paglalahad o pagpapakita ng mga tungkuli ng pangkasarian sa kwento ay nakaaapekto sa pagbubuo ng imahen ng bata ng kanila ng sarili at mga tungkuling pangkasarian, halimbawa bilang babae o lalaki sa lip unan. Sa Seattle sa Amerika, isang magulang ang sumulat sa elementary-school li brarian at hiniling na tanggalin sa aklatan ang kwentong <i>The Trouble With Cat s</i> ni Martha Freeman. Ang kwento ay tumalakay sa dalawang nagsasamang lalak i kasama ang kanilang ampon na batang lalaki. Ayon sa magulang, ang kwento ay h indi nababagay sa mga bata dahil sa taglay nitong <i>homosexual agenda</i>. Tin anggal nga sa mga aklatan ang kwentong ito ni Freeman. Sa Pilipinas, wala pang nangyayaring ganito. Wala pang kwento na tinangg al sa aklatan dahil sa pagtalakay nito sa maselang isyu, tulad ng pagsasama ng d alawang lalaki o ng babae, ng ukol sa kasarian, at iba pa. Wala pa kasing kwen to ang naisaaklat o mabibili sa mga bookstore tulad ng kwentong <i>The Trouble W ith Cats</i> ni Martha Freeman, na tumatalakay sa paksang lubhang iniiwasan ng p anitikang pambata sa Pilipinas. Pero tiyak na may mga magulang din na magrerekl amo kung sakaling may ganitong aklat-pambata na maaaring mahawakan at mabasa ng kanilang mga anak sa aklatan ng paaralan. Wala rin sigurong magulang na bibili para sa kanyang anak ng aklat na tumatalakay sa pagmamahalan ng dalawang lalaki o babae, lalong higit sa bansang Pilipinas na pinaghaharian ng sistemang patriy arkal at mahigpit na sumusunod sa mga aral ng Kotolisismo. Sa kasalukuyan, ang panitikang pambata ay itinuturing bilang batis ng kaa laman o karunungan, at higit sa lahat, itinuturing itong bukal ng kabutihang-asa l at wastong pag-uugali. Nagiging instrumento tuloy ng matatanda o ng lipunan a ng panitikang pambata upang hubugin ang bata ayon sa kanilang kagustuhan at pama ntayan. Sa bawat kwentong binabasa o ipinababasa sa mga bata, walang kamalay-ma lay ang mga bata na naipapasa na rin sa kanila ang mga <i>gender roles</i> na ka ilangan nilang gampanan sa lipunan. Pumapaloob na sila sa isang sistemang patri yarkal at sa mga de-kahong representasyon o <i>stereotyping</i> ng pagiging baba e at lalaki. Kaya sa halip na ang panitikang pambata ay magsilbing tagapagpalay a, ito pa nagiging dahilan ng kanilang pagkakalugmok sa pagiging sunud-sunuran, kawalan ng tiwala sa sariling kakayahan at pag-iisip. Dahil dito, paulit-ulit a ng pagkakamali, inuulit lang ng mga bata ang pagkakamali ng kanilang mga magulan g o ng mga nakatatanda sa kanila, mga bata silang kumikilos ayon sa kagustuhan n g matatanda. Kakaunti ang mga kwentong naglalantad sa bata sa mahahalagang isyu na maaari nilang kaharapin sa hinaharap, o sa kanilang pagiging ganap na mamama yan ng bansa. Ngunit hanggang kailan pa iiwasan ng panitikang pambata o ng mga manunula t ang maseselang paksa tulad ng isyu sa kasarian, halimbawa ang tungkol sa pagig ing gay o bakla, <i>lesbian</i> o tomboy? Ng pagsasama ng dalawang lalaki o ng

babae? Hanggang kailan pa bubugbugin ang mga bata ng mga babasahing malayung-m alayo na sa kanilang nakikita at nararanasan sa kasalukuyan? Hanggang kailan pa ituturing ang panitikang-pambata bilang tagapaghubog sa halip na tagapagmulat? <i>Kwentong Pangkasarian sa mga Kwentong Pambata</i> Taun-taon maraming kwentong pambata ang naisasaaklat. Nangunguna rito an g <i>Adarna House</i> na kada taon ay hindi pumapalya sa paglalathala ng mga kwe ntong isinulat ng mga batikan at maging ng mga baguhang manunulat. Ang OMF nama n ay kilala sa paglalathala ng mga kwentong medikal ni Luis P<pd>.</pd> Gatmaita n. Ngunit ang <i>Tahanan Books for Young Reader</i> at <i>Lampara Books</i> ay tila nanlamig na sa paglalathala ng mga aklat-pambata. Ngunit tulad ng mga naba nggit, ang mga kwentong pambata na nalalathala taun-taon ay hindi nabibigyan ng kaukulang pansin ng mga kritiko upang suriin. Mabuti sanang masuri ang mga kwentong inilalathala taun-taon upang matuko y ang mga pagbabago, ang iniunlad o iniurong ng panitikang-pambata sa Pilipinas o ang tungkol sa usapin ng <i>gender roles</i>. Paano na tinitignan o tinatalak ay ng mga manunulat ang <i>gender roles</i> sa lipunan sa kasalukuyan? May mga p agtatangka na bang hamunin/ibahin ng manunulat ang mga nakamulatan o nakagisnang <i>gender roles</i> sa lipunan? O nagpapatuloy pa rin mahabang tradisyon ng st ereotyping ng mga lumang kwentong pambata? Sa pag-aaral na ito, sinuri ang mga kwentong pambatang maaaring nagpapana tili sa mga nakagawiang paniniwala ukol sa <i>gender roles</i>, ang mga kwentong may pagtatangkang wakasan ang mga <i>stereotyping</i> na sanhi ng mga <i>gender role</i> na ito, at ang mga kuwentong kababakasan ng kakaibang representasyon n g kasarian ng bata o ng matatandang tauhan. Sa kwentong <i>Papel de Liha</i> ni Ompong Remigio na nalathala noong 199 6, inihalintulad ng batang persona ang palad ng kanyang ina sa papel de liha. D ahil sa sobrang pagtatrabaho ng ina ng bata sa loob ng kanilang bahay, kumapal a t gumaspang ang mga palad nito. Muli, hindi nakaalpas sa tradisyunal na gawain ng babae ang paglal arawan ni Remigio sa kanyang tauhang ina. Malinaw na ang kwento ay pagpapatuloy lamang sa lumang tradisyon ng mga gawain na ginagampanan ng babae sa loob at la bas ng tahanan na ipinahihiwatig ng paglalaro ni Remigio sa mga salitang <i>dito </i> at <i>doon</i>. Dito at maging doon, sa loob o labas man ng tahanan, iisa ang gampanin ng babae, ang gumawa ng mga gawaing bahay, bukod pa sa pagiging may bahay ng kanyang asawang lalaki. Tingnan ang bahaging ito ng kwento: <i>Isang araw dumating si Tita Maring</i>. <i>Ang sabi niya: "Ano ba naman Milagring! Kaskas-kiskis-kuskos ka nang kaskas-kiskis-kuskos kaya kumapal at gumaspang ang mga palad mo. Parang papel d e liha na pang-isis</i>. <i>Hinay-hinay ka lang at magpalambot ng balat at baka hindi na hawakan n i Turing ang kamay mo</i>" (14). Malinaw na bukod sa pagiging ina ng tahanan at paggawa ng mga gawaing ba hay, isa pang tungkulin ng babae sa kwento ay ang magpaganda (magpalambot ng kam ay) dahil kung hindi ay baka mangyaring hindi na hawakan ng kanyang asawa ang ka nyang mga kamay, na maaaring magpahiwatig ng paghanap ng ibang babae na malambot ang kamay. Sa pagtupad ng babae o ng ina sa kanyang mga tungkulin sa tahanan, hindi pa rin niya dapat kalimutan ang sarili o ang pagpapaganda para sa kanyang asawa. Nakatali at walang ibang buhay ang ina sa kwento bukod sa buhay ng pagig ing isang ina. Hinangaan ng batang babae sa kwento ang kanyang ina, kaya tiyak na ipagpapatuloy niya ito dahil sa paniniwalang ang magaspang na palad ng kanyan g ina ay dapat ipagmalaki.

Ang babae an g nasa labas at naghahanapbuhay. ngunit ang hindi lang kata nggap-tanggap ay ang pagtakpan ito sa bata at gawin pang tila isang totoong Darn a sa isip ng bata ang inang nasa Hong Kong. bakit po ba umalis si Nanay?" Tinitigan muna ako ni Tatay ba go siya sumagot</i>. Sa huli ng kwento.. Gan ito inilarawan ang ina sa kwento: "<i>Ang Nanay mo kasi. Maganda ang pagtatangka ng kwen to na baligtarin ang <i>gender role</i> ng mag-asawa. Walang malinaw na sagot ang ina na ipinahayag sa kwento. na laging nagmumukmok dahil sa hi ndi siya makatilaok. Sa kwentong <i>Ang Mahiyaing Manok</i> ni Rebecca T<pd>. "<i>Alam mo anak. kayang-kayang talunin ang milyon-milyong mikroby o sa bahay. kuskos dito.</b> Tulad ng mga OFW itinuring hindi lamang bilang isang bayani ang ina sa kwento kundi bilang isang bayani na may pambihirang kapangyarihan. tahanan sa <i>Papel de Liha</i>. Sa halip na maunawaan ng bata ang t unay na dahilan ng pagpunta ng kanyang ina sa Hong Kong. sinabi niya ang pangangailangan ng ibang bansa sa tulon g ng ina ng bata. Tulad ng kwentong <i>Papel de Liha</i> ni Remigio. Walang sinabi ang mantsa! Lilinis at puputing tiyak ang labada</i>" (6-7)." "<i>Kayang-kaya rin pataubin ng Nanay mo ang gabundok mang labahin. Sa m aghapon. Samakatuwi d. ang naging sagot ng ina ay isang mahigpit n a yakap. ngunit nang itanong ng bata k ung si Darna nga ba ang kanyang ina. Ngunit dahil sa mismong si Onyok na rin ang may kagustuhang maging isang . may pagkakataon na sanang mawakasan ang ilusyong itinamin ng ama sa isip ng kanyang anak na lalaki. Sa halip. Ekonomikal ang dahilan ng pagpunta ng babae sa Hong Kong ngunit n ang tanungin ng bata sa kanyang Tatay kung bakit umalis ang kanyang Nanay. o isang manok na hindi galing sa itlog. Hindi sinabi ng ama ang tunay na dahilan ng pagtatrabaho ng ina ng bata s a Hong Kong. Isang mahalagang tungkulin ng mga manok ang tumilaok. piga doon. Tingnan ang bahaging ito ng kwento: "<i>Tatay. nagkaiba nga lamang sila sa kanilang pinagsisilbihan. Dahil dito. Halos magkapareho ang kalagayan ng dalawang ina sa kwento. ang tungk uling ito ay hindi niya magampanan.</pd> Anonuevo. Hong Kong naman sa <i>Uuwi n a</i></b>. Ngunit sa kabila ng mga kakulangang ito ni Onyok bilang manok.. Isang pasada lang niya ng wonder walis niya Swisss! Patay lahat ng dumi na nagdadala ng sakit</i>. nagkaiba ng a lamang sa lunan. i nilarawan ang isang bunsong manok na si Onyok. kailangan kasi ang tulong ng Nanay mo sa ibang bansa. Isang pagtatakip ito sa kanyang kawalang kakayahan bilang ama na siyang dapat nasa labas at naghahanapbuhay. at ang asawang lalaki naman ang nag-aalaga sa k anilang anak. ang kwento ay hindi ri n nakawala sa tipikal na tungkulin at gawaing ginagampanan ng babae. hindi ibigay ng ama ang tunay na dahilan. Hindi sila na kawala sa mahabang tradisyon ng pagkakahon sa babae bilang taga-gawa ng mga gawa ing bahay. lagi siyang nasa isang sulok a t napagkakamalang nakalulon ng itlog na kailangan niyang iluwa. Aba ang galing naman kasi ng Nanay mo</i>" (5).Sa kwentong <i>Uuwi Na Ang Nanay Kong Si Darna</i> ni Edgar Samar. pinapaniwala siya sa is ang ilusyon. may pagtatangkang gawing mas aktibo ang representasyon ng babae. ngu nit dahil sa pagiging mahiyain o kawalan ng tiwala sa sarili ni Onyok. magpatuloy at magpapatuloy ang ilusyong si Darna nga ang ina ng bata. tanggap at mahal siya ng kanyang butihing ina. Hindin g-hindi niya mauunawaan ang tunay na dahilan ng pag-alis ng kanyang ina papuntan g Hong Kong kahit siya ay bata pa at nangangailangan din siya ng pag-aaruga ng k anyang ina.

at iba pa. si Onyok ay hindi rin tunay na nakalaya sa mga <i>ge nder role</i> na itinakda ng lipunan para sa kanya. Ganito ang wakas ng kwento: <i>Ngayo'y hindi na mapigilan ang batang si Onyok. ang talagang layunin lamang ng may-akda ay itan im sa mga bata ang kahalagahan ng pagtitiwala sa sarili.ganap na manok. Marahil. Paano kung pangatawanan ni Anonuevo na hindi na makatilaok si Onyok? Tanggapin kaya siya ng kanyang lipun an? Paano kung matuklasan ni Onyok ang iba niyang kakayahan bukod sa pagtilaok? Hindi kaya mas magkaroon siya ng kapangyarihan at laya bilang isang bata? Per o ibang kwento na ito. at hindi ang kakayahan nila na maging katulong.247 Kailangan natin maging <i>globally competitive</i> di ba? Subali't ang <i>globa l competitiveness</i> ay tumutukoy sa kakayahan ng mga Pilipina na makipagkompet ensya sa buong mundo sa usapin ng bisnes. <i>nurse</i>. syensa. Bilang mano k. ipinakita sa kwento na kaya itong lampasan o bakahin upang tupdin ang mga tungkuling itinakda ng lipunan. edukasyon. 5 Title:Sanaysay (34) Text 110 . panitikan. bilang bunso at "lalaking manok". Bilang isang batang manok. Bilang isang pa ngunahing tauhan sa kwento. Nagsimula ang internet sa Pilipinas noong 1990s sa mga <i>website</i> na nag-oof er ng mga koneksyon sa Amerika. hindi ang himukin silan g tuklasin ang kanilang ibang kayang gawin.Essay Word Count: 2. Manipestasyon ito na nakikita at ipinakikita na mas gusto ng kababaihang P . At magiging <i>globally competitive</i> l amang ang kababaihang Pilipino kung malalim at malawak ang kanilang kaalaman sa mga isyung nakakapekto sa kanila at sa bansa. ang pagtilaok ay isang mahalagang gampanin na kailangang matutunan ni Onyok k ahit bata pa. para sa mga gustong makapagtrabaho at makapag-as awa. a t <i>caretaker</i> na siyang gustong mangyari ng gobyerno dahil sa 3 bilyong dol yar kada taon na remitans ng mga OFW. Kapangyarihang maipalaganap ang totoong identidad ng kababaihang Pilipino. si Onyok ay nakapaloob sa isang sistemang kail angan niyang sundin. Bagama't mayroon siyang kakulangan sa pagiging isang manok . Minsan ang sabi sa i na at kay Kokok. sinikap niyang mag-isa na matutunan ang pagtilaok. teknoloh iya. Pangalawang ayoko. Ayoko ang imahen at impormasyon tungkol at ukol sa kababaihan g Pilipino sa <i>cyberspace</i> dahil ang internet bilang makapangyarihang midyu m ay usapin ng kapangyarihan. "Paglaki ko. ako naman ang magtuturo sa mga mahiyaing batang ma nok kung paano ang pagtilaok</i>" (23).

may mga prinsipeng darating. Sinasabi pang "mabenta" uma no ang mga Pilipina sa internet kung ikukumpara sa ibang Asyanong kababaihan dah il karamihan ng mga <i>x-rated</i> at <i>mail-order brides</i> na <i>website</i> na nagpapakita ng Pilipina ay may bayad samantalang ang sa ibang bansa ay mura o libre lamang.ilipino na manirahan sa ibang bansa.000.pd>com</i>. napanood naman natin sa telebisyon at n abasa sa pahayagan ang sunud-sunod na ginawang raid ng <i>National Bureau of Inv estigation</i> sa mga bahay sa Olongapo na may mga babaeng nakikipag-<i>cybersex . At sadyang nakapanggagalit din ang website na <i>x-rated na nagpi-<i>feature</i> ng mga Pilipina. At lalo pa itong lumalawak kaya't kapansin-pansin na pinasok na rin ng industriya ng prostitusyon ang mundo ng <i> cyberspace</i>. hindi tumataba. masasabing mayroon na ngang mga <i>website</i> tungkol sa kababaihang Pilipino subalit hindi pa rin makikita sa <i>cyberspace</i> ang makatotohanang Pilipinong identidad na nagpapahalaga sa kalagayan ng kanyang bayan at sa kanyan g papel bilang mahalagang mamamayan at haligi ng bayan. Masasabing repleksyon la mang ang <i>cyberspace</i> ng espasyong kinagisnan na natin sa labas ng <i>cyber space</i>.</pd>com</i>. Sinasabing bawal at/o iligal ang mga nasabing website subalit nagkalat ang mga i to at ang ilan ay mapapansin pang nasa top <i>100 websites</i> sa Pilipinas gaya ng <i>filipina<pd>. tiy ak na may lalabas na <i>website</i> tungkol sa mga Pilipina na naghahanap ng map apangasawang Amerikano o British. Inilalarawan ang mga Pilipina sa <i>http://manilabeauty<pd>. </i>" mga mahihina. seksi. seksi.</pd>com</i>. at hindi rin nagrereklamo. piling-pili. at pag yamanin ang hindi nila bansa.</pd>com/</i> na mga "<i>damsel in distress. Batay sa RA 6955.</pd>com</i>. Sa ngayon. iligal para sa sino mang tao o organisasyon na gawing negosyo ang paghahanap ng mga Pilipina upang makapag-asawa ng mga Amerikano. ng espasyong minamaliit ang kababaihang Pilipino. lumalabas na ang isa sa popular na <i>website s</i> na may bayad at nagpapakita ng mga Pilipina ay ang <i>http://manilabeauty< pd>. Batid ng lahat na malawak na ang industriya ng prostitusyon sa Pilipinas. ililigtas sila sa kahirapan at pang-aapi at dadalhin sa palasyo upang mamuhay nang maligaya habang buhay. Sa parehong <i>search engines</i>. Ayon s a report ng <i>Center for Women's Resources (CWR) </i> na lumabas sa Usaping <i> Lila Factsheet</i> na noong taong 2000. o pr opagandang materyal na nagpapakita ng mga litrato ng mga babaeng pagpipilian ng mga banyagang nais mag-asawa o "mag-order" ng Pilipinang kakaibiganin at papakas alan. Nakasaad din sa nasabing batas na bawal magpala bas ng <i>advertisement</i> o kahit na anong <i>brochure</i>. at hindi nagrerek lamo subalit hindi sinasabi kung ang mga kliyente nilang British o Amerikano ay mga dekalidad. Noong Nobyembre hanggang Disyembre 2004. o kahit na sinong banyagang lalake. piling-pili.000 at pum apangatlo ang Malaysia sa bilang na 100. Inilalarawan din ang mga Pilipina sa <i>http://manilabeauty<pd>. paglingkuran ang mga dayuhang asawa. British. hindi tumataba. pumapangalawa lamang ang Thailand sa bilang na 200. <i>filipinalady<pd>. Nakakapagtaka nga lamang dahil ang mga ganitong ipinagb abawal na <i>websites</i> ay nakapasok at nakalista pa sa mga <i>search engines< /i> na nakabase sa Pilipinas at <i>hosted</i> ng mga Pilipino gaya halimbawa ng <i>yehey<pd>. tinataya ng International Labor Organiza tion ang bilang ng mga prostityut sa Pilipinas na kalahating milyon na pinakamat aas sa buong Asya.</pd>com</i> at ang <i>edsaworl<pd>.</pd>com/</i> kaya't pinili kong pasukin at bisitahin ang nasabing <i>websi te</i>. <i>flier</i>. Subali't kapag nag-<i>search</i> ka sa internet o pumasok ka sa mundo ng cybersp ace na may kaugnayan sa kahit na ano tungkol sa mga Pilipino o sa Pilipinas.</pd>com/</i> na mga produktong dekalidad. Bawal ang ganitong praktis na mas kilala sa ta wag na <i>mail-order brides</i>. at <i>filipi nawife<pd>. at mahihirap na nangangarap na may mga kanluraning lalake.

<i>www<pd>. upang maipakita na ang bawat i sa sa atin sa mundong ito ay magkakaiba. Dumadami na talaga ang mga <i>website na hindi nagpapakita ng mga totoong identi dad ng mga kababaihang Pilipino. bansa. Impormasyon na makapangyariha n kaya't mahalaga ito para sa mga gahum. nahihirapan pa rin silang kontrolin ang nilalaman n g <i>cyberspace</i> dahil ikaw. ekonomikal at iba pang layunin o ajenda. sa mga kababaihan. imahen. ang bawat isa sa atin ay maaaring bumuo ng sarili nating website tungkol sa kahit na anong bagay. Makokontra natin ang gahum at hindi tayo dapat matakot sa hamong ito sa kapangya rihan at kalawakan ng <i>cyberspace</i>. ang <i>hegemony</i>. Ibig sabihin. Ayoko ang imahen at impor masyon tungkol at para sa kababaihang Pilipino sa <i>cyberspace</i> dahil ang in ternet bilang makapangyarihang midyum ay usapin ng kapangyarihan. boses at presensya ang kababaihang Pilipino. <i>www<pd>. ng kontent. wika at kamalayan. rad yo. kung mayroon man ay pahirapan at nakakatakot ang c onsequence. at iba pa. at pahayagan na ang texto ng mensahe ay kontrolado ng mga may-ari at ng mga naghaharing uri. kundi mga seks objek. at diyaryo ang pag-aari ni to. Makokontra ang gahum at masisimulan ito sa pamamagitan ng produksyon ng mga <i>w ebsite</i> na may mga impormasyon at imahen na magsisilbi sa interes ng kababaih ang Pilipino." <i"there is no need to fear or hope.</pd>com</i>. Ika nga ni Gilles Deleuze sa "Societies of Control. kultural. at marami pang iba. Ito ang ipinahayag ni Sheila Coronel sa kanyang talumpating pinamag atang "<i>Press Freedom Endangered: Real or Imagined? </i>" noong Agosto 1999 s a <i>Makati Business Club</i>. Isa tayo sa maraming nagmamay-ari ng internet. boses. oil. but only to look for new weap . Impormasyon na m akakatulong sa mga <i>marginalized</i> na sektor ng lipunan.</pd>putanginamo<pd>. Impormasyon .ito ang puso at di wa ng <i>cyberspace</i> na nais hawakan at kontrolin ng gahum. Ang produskyon ng texto o mensahe sa internet ay hindi kagaya ng telebisyon. ay produkt o pa rin ng naghaharing uri. sa <i>hegemonic linearity</i>. Isa tayo sa maaaring makapaso k at makabuo ng espasyo sa kalawakan ng <i>cyberspace</i>. Sa ngayon naghahari na ang kanluranin at patriyarkal na pag-iisip sa <i>cyberspa ce</i> subalit kapag lalo pa nating hahayaang lumakas ito ay lalong mawawalan ng imahen. mukha. Makokontra ang <i>hegemony</i> sa pamamagitan ng pagpapakita ng iba't ibang pagiisip. kultura at pag-iisip. Makokontra ang gahum sa pamamagitan ng impormasyon. Sa <i>world wide web</i>. ang iba't ibang bab ae tao. Nakita rin an g maraming sex gadget gaya ng vibrator. dildo. Ang impormasyon ang pangunah ing pinagkukunang yaman ng <i>cyberspace</i>. At sa panghuling ayoko na nagsasama ng lahat ng ayoko. ako.</pd>superpekpek <pd>. bagamat ang karamihan ng texto. Walang artikulo sa diyaryo. Nakakairita na talaga na ang imahen ng kababaihang Pilipino na popular na nakiki ta sa kalawakan ng <i>cyberspace</i> ay iyong mga hindi nag-iisip at hindi tao. Ginagawa umano ng mga babaeng ito ang lahat ng gustong ipagawa sa kanila n g ka-<i>chat</i> nila na pinapanood sila sa pamamagitan ng webcam. programa sa telebisyon at radyo na kumokontra sa nag haharing uri ang makakalabas. Kapangyarihan g makontra ang gahum.high fiber<pd>. imahen at kapangyarihan.</pd>com</i>. Walang <i>censorship</i> sa <i>cyberspace</i> dahil hindi kagaya sa TV radyo. kultura.</pd>com</i>. upang magkaroon ng boses. mga website gaya ng <i>www<pd>. Isa tayo sa maaaring makabuo at makakuha ng impormasyon at imahen na tungkol at ukol sa kababaihang P ilipino sa halagang 15-20 pesos kada oras.</i>. napakalaki ng potensyal ng internet para magamit na midyum para sa kahit na anong politikal.

and silences</i>. Handa ka na ba sa 'eksklusibong' pagtalakay nito? . at kapangyarihang makontr a ang gahum. Hindi ka nakapalag ano? Sa ating karanasan. ang armas na maaari nating gamitin sa pagkakahon o sa pagbabansot sa a tin ng gahum sa pamamagitan ng mga maling imahen at impormasyon na ipinapalagana p nila sa <i>cyberspace</i>. mas malaki ang panahon na inuukol ko sa panonood ng telebisyon. MAY multiply factor ang midya.</i>" na sinulat ni Wend y Harcourt (2000 p<pd>. At patuloy nating gagamitin ang armas na ito sa kal awakan ng <i>cyberspace</i> laban sa gahum.</pd>A<pd>. dalawang malaking istasyon ang hindi makakaila na nagdidikta sa kung ano ang ating paniniwalaan sa pang-araw-raw na buhay.ons</i>. kapangyarihang maipa laganap ang totoong identidad ng kababaihang Pilipino.</pd> S<pd>. Babae yata ako. At naniwala ako na hindi ako nag-iisa. Hindi rin makaliligtas s i Korina Sanchez at Mel Tiangco.</pd> S<pd>. Nais ni Harcourt sa n asabing artikulo na maipakita at makilala ang mga ginagawa ng iba't ibang grupo ng kababaihan sa <i>cyberspace</i> at kung papaano ito nakakatulong sa lahat ng mga kababaihan sa buong mundo.</pd>150) "<i>Women's groups are using the internet as a way to break down barriers. dumaan sa tiyan hanggang sa umakyat sa iyong utak. Nasa bitu ka mo na. Dito nanganganak ang kultura o gawi na tinatahak ng marami. A<pd>.</pd>P.</pd>O<pd>. ang ating pagiging Pilipino. may Wowowee naman ang kabila. kapangyarihang unti-unting lumalawak at lumalalim. imahen sa internet bilang makapangyarihang m idyum at ang <i>cyberspace</i> bilang malawak na espasyo Basta ako. exclusions. May bago ba? Pero tungkol ito sa isang konsepto na madalas lumilitaw sa kanilang mga news pro gram. Gahum? Nakakain ba yun? Naiinom? Oo. Ngayon. StarStru ck sa Siyete. Kung tutuusin.</pd>P<pd>. Kapuso ka ba o Ka pamilya? Hindi ito tungkol sa network war. Hindi mo lang kasi namamalayan at bahagi na siya ng iyong katinuan at buong-puso mong tinanggap.</pd> vs<pd>. wala naman talagang kompetisyon na umiiral . ano po kaya ang iiwanan nating salita.. Sinasambit ni Mike Enriquez pati ni Julius Babao. ng lmga kataga.</pd> sa mga tenga nila. Talagang hindi ko sila tatantanan nang kakangawa ng ayoko hangga't hindi dumanak ng dugo<pd>. Ayon nga sa artikulong "<i>World Wide Women and the Web. ipagpapatuloy ko ang pagsasabi ng ayoko sa mga imahen at impormasyon sa <i>cyberspace</i> na hindi nagsisilbi sa interes ng kababaihang Pilipino at a ng paggawa at pagpromowt ng mga <i>websites</i> na tungkol at ukol sa kababaihan g Pilipino dahil ang internet bilang makapangyarihang midyum ay usapin ng kapang yarihan. Alam kong may magagawa tayo. hinihingan po ang bawat isa sa atin ng kontribusyon. Alam kong ang ating pagiging babae. Sa karanasan ko.. telebis yon na marahil ang may pinakamalaking impluwensiya sa atin. Pakay ng sanaysay na ito na hikayatin ang mga nag-aaral sa midya na maging mapan uri sa katangiang gahum ng midya. ang ating pagi ging tao. Sa lahat ng uri ng midya na mayroong akses ang mga ordinaryong Pilipino. Star Circle Quest sa Dos. May Eat Bulaga yung isa. Malawak ang nararating ng mga mensaheng gusto nil ang ipaaabot sa tao.

mayroon din silang eksl usibong balita para sa kanilang mga parokyano noong Agosto 13 edisyon ng TV Patr ol World: "Dalawang holdaper. Ito ang kanilang pambenta sa mga manononood. exclusive!. exclusive!. nagpatuloy ang 'eksklusibuhan' ng dalawang network. Narito si (pangalan ng reporter). patayan. Mani la. Siyempre. "Limang lalaki ang arest ado matapos murahin ang pulis sa Caloocan. apat na babae ang dinampot ng mga pulis sa Blumentritt. Ang kabila wala. hindi naman magpapatalo ang Kapamilya network. Humirit din ng sarili nilang 'exclusive story' ang Unang Hirit sa kanilang news segment. hinoldap ng dalawang lalaki sa Navotas. sabi ng isang brodkaster nila." Kung sino ang makauna. exclusive" (Kay Ganda ng Umaga. Sabi sa Webster Dictionary. Nais ko lang ha munin ang mga taong nasa likod ng mga higanteng istasyon na ito na bigyang ningn ing ang konseptong 'exclusive' sa kanilang larangan. "Isang lalaki ang natagpuang p atay sa Commonwealth. Sila lang daw ang mayroon noon. Ang madalas na pagsa mbit ng 'exclusive' sa mga istoryang inirereport. Narito si (reporter) para sa detalye ng balita. . Na rito si (reporter). " (Mula sa 24 Oras. may magandang naidudulot din ang pagtunganga ko sa buong maghapon sa tel ebisyon.<b>Makauna lang</b> Minsan." Kung susundin ang depinisyong ibinigay natin sa itaas. Maliban sa akin na hindi kumbinsido na ang pagiging u na lamang na makapagpalabas ang magiging batayan upang maging eksklusibo ang isa ng istorya. Bakit? Sa dami ng insidente ng holdapan. may katotohanan na tunay ngang 'exclusive' ang mga balitang ipinalabas ng dalawang istasyon. Kaya nga eksklusibo. Ani brodkaster.' Pero paunahan na lang ba ang panuntunan upang maituring na 'eksklusibo' ang kani lang balita? Himayin natin ang ilang halimbawa na may leybel na 'exclusive' sa g inawang pagbabalita ng dalawang istasyon: Sa Kapuso network. Dito nagbuntis ang mensaheng aking nais iparating. Eksklusibong nagbabalita si (pangalan ng reporter). At wala akong karapatan na tutulan. "<i>exclusive is something exclusive as a newspaper story at first released to or printed by only one newspaper</i>. Bawat araw. "Negosyante. Para sa akin. 'scoop. ang sabi ng lead anchor. sa lenggwa he ng mga mamamahayag. sila ang 'exclusive. Wala namang umaangal dito. Iba ang awra nito kaysa sa m ga ordinaryong balita.' Wala naman akong tutol doon. Nababawan ako sa praktis na ito. damputan ng mga pulis at iba pang kri men sa Kamaynilaan. Agosto 14). Quezon City. Unahin naman natin ang Kapuso." Kinabukasan. bawat edisyon. Agosto 13). walang duda na malaking porsyento ang makakuha ng 'exclusive story' sa ganitong uri ng balita. malakas ang dating ng konseptong ito.

kung dadalumatin mabuti ang uri ng balitang nakapaloob sa sinasabi nila ng 'eksklusibo. malabong mabokya sila sa paghahanap ng mga eksklusibong istorya na ihahatid sa atin. bumuhos na ang malakas na ulan. Pinatay na ng mga Alitaptap ang parol nila. ako. 6 Title:Alamat (5) Text 118 . ikaw. <b>I</b>yan ang Alamat ng Kasoy at ng di nito makuntentong Buto. Mabibingi ka sa ingay ng kulog.' tila nang-iinsulto ang mga ito.Wala akong istadistika ng mga presinto (kung saan madalas kumuha ng balita ang n asa police beat) at mga reporter ng dalawang istasyon subalit tiyak ako na mas m alaki ang insidente ng mga krimen kaysa sa bilang ng mga mamamahayag. Bilib ka ba? Pag-isipan mong mabuti. .Legends Word Count: 2013 <b>H</b>atinggabi na nang iwasiwas na muli ng butihing Ada ang kaniyang makinang na pananglaw.. Bilang panghabambuhay na parusa ay pinamalagi ng Adang manatili sa labas ng Kasoy ang abuhing Buto ni to." <b>H</b>indi pinakinggan ng Ada ang abuhing Buto ng Kasoy. Nahalinhan ng takot at lu ngkot nang kumulog at kumidlat.. "<b>G</b>a. Dahil kung ganoon.Mamamatay ka sa sobrang ginaw. k aya nating maging isang magaling na reporter dahil tiyak na may matitisod kang ' exclusive story' sa daan... Hudyat iyon ng pamamahinga. <b>T</b>ulad ng dapat asahan. Sa akin. Malamang na tamaan ka pa ng kidlat. Ma.Ganito pala sa labas. Napansin ng Buto na nagsipagtago ang mga hayop s a mga kuweba.. Samakatuwid. <b>N</b>alungkot ang Buto nang dumilim na ang paligid.Ayoko na sa labas . Takot at kinakalig lig sa lamig ang Buto. A. Mahigpit namang ikinabit ng mga halaman ang mga ugat sa ilalim ng lupa..

<b>N</b>akarating sa asawa ng mangingisda na isang magdadaing ang balitang pagpa parusa at pagpapakulong. "<b>S</b>aan po ba naroon ang tatay at nanay ko?" "<b>N</b>asa kaharian sila ni Sultan Barabas. Sinabi ng kumakatok na magdadaing an siya ang asawa ng mangingisda at naroon siya upang ipakiusap na pakawalan na ang ikinulong. Isang maningisda noon ang minalas ng abutan siya ng hatinggab i sa panghuhuli ng isda. <b>H</b>indi lamang malupit si Sultan Barabas. pinadakip ni Sultan Barab as ang maningisda. G ugustuhin pa niyang mangabulok ang mga makopa. Gusto ko po sila makawala sa kulungan. at ipina kulong pa ni Barabas ang pobre. <b>M</b>arami na siyang pinapatay. ang Barabas a y kasingkahulugan ng kawalan ng katarungan. Upang maging produktibong alipin ng Sultan. Matanda man o bata ay takot na takot k apag nababanggit ang pangalang Sultan Barabas. Ito ang dahilan kung bakit laging nakasubsob ang korona niya sa makinang na korona. <b>N</b>angunguna rin sa kasakiman si Sultan Barabas. Sobra sa lupit ang nabanggit na pinuno na tinatawag sa pangalang Sultan Barabas . mangga. Ipinatawag niya a ng mga kawal at ipinakagat sa mga langgam ang kaawa-awang magdadaing bago ito ip inakulong sa piitan. <b>A</b>ng kawalan ng katarungan ni Sultan Barabas ay minsan na namang napatunay an. Lagi at laging nangangamba ang mga tao na sa maliliit na pagkukulang ay napakalaking parusa ang ipataw sa kanila. <b>G</b>alit na galit na nagising ang Sultan. at chesa na bunga ng mga puno kaysa ipakain sa sinumang maralitang kumakalam na ang tiyan. Dali dali itong nagpunta. <b>H</b>indi alam ng mag-asawa na habang wala sila sa tirahan may mga ada namang nagbabantay sa kaisa-isa nilang mahal sa buhay na kahit totoy na totoy pa sa ka musmusan ay marunong na ring manindigan. at pagkatapos ay patiwarik na nilublob ito sa tubig. sumasagi rin sa kanila ang kalungkutan kapag naaalala nila ang tanging anak na naiwan sa kanilang tahanan. Itinanong ng mayabang na pinuno ku ng sino siya. <b>B</b>agamat maligaya ang mag-asawa na kahit mga alipin ay magkasama. Ang malawak na hardin niya na pinamumugaran ng iba't ibang prutas ay hindi niya pinapapasukan kaninuman. may isang Sultan na lubos na kinatatakutan ng lahat." "<b>T</b>ulungan po ninyo ako." . Gusto ni yang yumuyuko ang mga tao kapag ipinatatawag niya. Para sa nakararami. Kahit nakakulong ay natutuwa ang mag-asawa sapagkat sia ay muling nagkita. Sapagkat walang awa sa kapwa. Hindi na rin mabilang ang pinakulong niya sa piitan. Nagkibit balikat lang ang gahaman. <b>N</b>ais niyang isipin ng lahat na lagi siyang nakatataas sa kanila. Ayaw na ayaw ng Sultan na gabi na ay nasa lansangan pa ang sinuman sa kanyan g mga nasasakupan. May kayabangan din siya. Ang nabanggit na korona ay lagging suot niya saanman siya magpunta.<b>N</b>oong unang panahon. Kahit sa pagtulo g ay mahigpit na yakap-yakap pa rin niya ang koronang lalong nagpapayabang sa ka tauhan niya. ang bawat isdang mah uhuli ng mangingisda ay pinasusukaan agad sa magdadaing. Lalo itong nagalit-galitan. Kahit alam niyang natutulog p a ang Sultan ay pinuntahan niya at kinatok ang tirahan ng pinuno. Nang malaman ng Sultan na ekspertong magdadaing ang nagmamakaa wa ay nakaisip ng paraan ang tuso. Pinarusahan sila at ipinakulong sa mga kasalanang hindi nila dapat pagdusahan.

Pinad . sila lang ang dapat na may anihin. "<b>S</b>ino ka at ganitong oras ng gabi ay kumakatok ka sa palasyo ko?" "<b>G</b>utom na gutom na ako. <b>A</b>ng humaliling Sultan ay kakaiba sa namatay. Ang ina ko naman ay pi nagdadaing mo. Binigyan niya ng karap atan ang inosenteng bata na malayang makapupunta sa hardin upang mamitas ng anum ang prutas na kanyang piliin. Sinisikap niyang magbigay ng isang makatarungang pagpapasya sa k aso ng sinumang nasasakupan niya mahirap man o mayaman. Ipinagdiwang ng lahat ang panunungkulan ng makatar ungang Sultan. Para sa kanya ang lahat ay pantay-pantay sa napipiringang katarungan. Ngayon ako naman ang habulin mo at ipakulong mo." "<b>L</b>intik na bata ka!" nanginginig as galit na sigaw ng Sultan. <b>I</b>sang araw na naglilibot ng hardin ng palasyo ang bagong Sultan ay nakata wag ng pansin niya ang isang halamang tumubo sa pinaglibingan kay Barabas. akala mo kung sino ka. Sa anumang kanilang itinanim. pinalaya at tinulungan ng bagong Sultang makapamuhay nang matiwasay ang mangingisda at magdadaing. Hindi m aabut-abutan ng sukab ang inosenteng bata sapagkat inililipad ito ng mga ada. Mga magulang ko ang iyong inalipin. " nang-iinis na nagtatakbo s a loob ng palasyo ang bata. " Ang korona ay ipinapatong lang sa ulo ng lider na mabuti sa tao. <b>S</b>apagkat totoong makatarunagan.Nang gabi ring iyon ay inilawan nila ang daan ng inos enteng bata papunta sa kaharian. "<b>P</b>inasisisid mo sa dagat ang ama kong mangingisda. <b>N</b>apansin ng bata ang makinang na koronang naiwan ng Sultan sa higaan. ?" "<b>A</b>ba napakaliit mong bata ka. Na karating ang habulan sa malawak na harding kinatataniman ng maraming punongkahoy . Noon din ay namatay ang Sultang walang pagpapahalaga sa tunay na kahulugan ng katarungan . <b>S</b>a lugar na kinatumbahan inilibing ang Sultan.<b>N</b>ang makita ng mga ada na lumuluha ang kaisa -isang anak ng mangingisda a t magdadaing ay naawa sila. Sa sobrang pagod ay sumakit ang dibdib ng Sultan na ikinatumaba niya. Hihingi ako ng pagkain sa mesang kainan mo. Sila ang dahilan kaya marangyang-marangya ang iyong mesang kainan ." Ano ang ka rapatan mong humingi ng anuman sa aking mesa?" "<b>H</b>indi ikaw ang nagpagod upang mangisda at magdaing. <b>A</b>ng mahimbing na pagtulog ng Sultan ay lubhang nagambala ng malakas na ka tok ng bata sa pintuan ng kaharian. Hindi rin siya padalos-dalos sa pagpap ataw ng parusa. Tinitimbang niyang mabuti an g bawat paratang sa sinumang nagkakasala. Hindi mo ba alam na Sultan akong dapat mong igalang?" nangangalog ang babang sigaw ng gahaman." "<b>A</b>t bakit sa akin ka hihingi ng pagkain mo?" nag-aalborotong tanong ng Su ltan. <b>A</b>ng kamatayan ng ganid na dapat sana'y ipinagluksa ay ikinatuwa pa ng mar ami. Masama ka ipinakulong mo ang ama at ina k o. <b>S</b>a sobrang galit ng Sultan ay hinabol niya ng hinabol ang musmos. Tin akbo niya ito at isinuot at nag-iinsultong nagwika.

"<b>S</b>i Barabas yan!"sigaw ng mga tao. Ang sinabi ng Da kilang Lumikha ay natupad. Barabas. Nang tikman nila ang bunga ay nagulat sila. Sa di-kawasa ay dumating ang malungkot na sandali. "<b>P</b>agkaasim-asim! Kasing asim ng mukha ni Barabas!" <b>H</b>indi nagtagal. <b>A</b>ng ninuno ng tribo ng mga Bagobo na ngayo'y naninirahan sa kagubatan ng Mindanao ay mga sakop ni Datu Duri. Ang kahulugan ng duri ay tinik pagka't siya ay laging nagbibigay ng ligalig sa kanyang mga kaaway. tinikman ni Datu Duri ang isang hinog na bunga. Ang Datu ay nalungkot at nawalan ng lakas na harapin an g katotohanan. "<b>P</b>agkatamis-tamis! Pagkasarap-sarap ng Barabas!" <b>M</b>agmula noon. <b>H</b>iniling ni Durian sa kanyang ama na kapag siya'y namatay ang kanyang ban gkay ay doon ilibing sa ilalim ng durungawan ng kanyang ina upang maipagdasal an g kanyang kaluluwa sa lahat ng sandali. . Na ng kagatin ng bata ay napangiwi sila. na ang gustong sabihi'y munting tinik. Ang bata'y pinangalanan g Durian. Bayabas!" <b>D</b>iyan nagsimula ang alamat ng Bayabas. Nagsisunod an g mga kawal sa palasyo pati ng mga nasasakupan. Nag-ugat sa puso ni Durian na mahalin ang sakop ng kanyang ama. <b>I</b>ilan pang taon ang nakalilipas sa kanyang pagka-Datu nang siya ay nagkar oon sa kanyang kabiyak ng isang tagapagmana ng kaharian. <b>N</b>agtumulin ang mga taon. Minsang nanungkit ng berdeng prutas ang ilang paslit na bata at tanungin ng mga nakatatanda kung ano ang tawag sa nabanggit na bunga ay sabay-sabay sila ng nagsisagot na. Nagtatak a ang Sultan nang mamunga ang puno sapagkat mukha itong ulo ng tao na may korona at tuktok. Ito ay natupad. <b>N</b>agpakita sa Datu ang Dakilang Bathala at ipinaalam sa ama na ang kanyang anak ay mabubuhay ng labingsiyam na taon lamang. Lumago ang halaman. <b>I</b>lang taon din ang nakaraan at naging malaking puno ang halaman. ang mga berdeng bunga ay dumilaw at huminog na Napangiti ang lahat ng pitasin ang bunga at kagatin. <b>I</b>sang araw. <b>S</b>a ikasiyam na araw ay napansin sa libing ni Durian na may halamang sumis ibol. <b>L</b>umakad ang mga araw. Nakita nilang ang balat ng bunga ay manipis at maliit ang buto. tinawag ng Barabas ang berdeng prutas na may nakapatong na korona. Si Durian ay nagkasakit. "<b>P</b>agkapait-pait! Kasimpait ng ugali ni Barabas!" <b>I</b>lang araw lang ang lumipas ay lumaki ang mga bunga ng berdeng prutas. yumabong ang sanga hanggang sa ito'y namulaklak at namunga.iligan niya ito sa mga hardinero at pinaalagaan araw-araw. Sinuman sa kaharian ay walan g makapagbigay ng lunas. "Barabas. Ang laman ay malasutla at matamis. Naniwala ang mga taong ito'y ibinigay ni Bathala bilang isang alaalang tagapagpagunita hinggi l kay Durian noong nabubuhay pa siya.

<b>N</b>apag-alaman ng Dakilang Bathala ang kasakiman ni Sangkalan. Iyan ang tanda na inalisan ko na ito ng lason. . Ang prinsesa ay ubod ng sungit at suplada. At ang mga pangit ay itinaboy sa labas upang mag ing mga alipin at manggagawa. Pero inabutan sila ng babae ng lansones. Maaari na ninyong kainin. At naroon nga ang bakas ng kurot. Gayunman . Inasahan ng mga nanonood na mamamatay siya pero walan g nangyari sa kanya. Nakita ng lahat na kumuha ng bunga ng lansones ang ba bae at nagsimulang kumain. Kinambatan niya ang mga tao para lumapit. Nakatutulig na putok ang narinig pag katapos ng ilang saglit may nakitang mahiwagang liwanag na nakabalot sa punong-k ahoy na nakatayo sa libingan ni Durian. "Alam kong nagugu tom kayo. Pinagpalaluan ang Kanyang karunungan. "Makikita ninyong may bakas ng kurot ang prutas." At nawala ang babae.<b>S</b>i Datu Duri ay matandang-matanda na. Nadurog ang kanyang bungo at nalamog ang buong katawa n. isang magnanakaw ng kalabaw ang hi nahabol ng mga tao. ang mga Bilaan at Manobos. noong unang panahon. <b>S</b>inasabing ang puno ng lansones ay karaniwang makikita sa Luzon. Kanya itong pinarusahan. wari'y lalong nagpalinamnam sa lansones. <b>S</b>inapantaha ng lahat na isang ada ang babae. <b>S</b>iniyasat ni Sangkalan at ng mga tao ang puno. isang babaing nakaputi ang dumating." Takot pa rin a ng mga tao. <b>N</b>ang buksan ng mga tao ang ilang bunga ng punong-kahoy. Noon di'y itinanghal na bangkay si Sangkalan. ngunit ang laman nama'y matamis. sones. pinagkatakutan ang lansones. Nagalit si Sangkalan at isinum pa ang Diyos. Mula noon. Napakataas ng pagtingin niya sa kanyang sarili. Pakanta-kanta ang babae kaya marami ang nakatingin sa kanya pero nangan gamba namang makipag-usap. <b>M</b>insan. <b>I</b>yan ang kauna-unahang puno ng Durian.. Dinatnan siya ng mga taong patay at may bakas pa ng bula sa bibig. Kumain na k ayo. <b>N</b>oon di'y nangalaglag ang lahat ng mga bunga ng punong-kahoy at natabunan ang katawan ni Sangkalan. Pinawalan ang kidlat at kulog. Siya si Prinsesa Amapela na ang lahat ay humahanga sa taglay na kagand ahan. pumitas siya ng lansones at kumain. "<b>A</b>yoko sa mga taong pangit! Palayasin sila sa palasyo!" ang palaging siga w nito sa tuwing makakakita ng pangit sa palasyo. inalisan ko na ito ng lason. kanilang nakitang ang balat ay makapal at ang buto ay malaki. walang gaanong pumapansin dito. <b>N</b>gunit sa likod ng kanyang kagandahan ay napakasamang ugali. <b>D</b>ahil sa prinsesa. Ang mga bunga ay nagkaroon ng malaki at maraming tinik na katulad ng rimas. Tinikman nilang lahat ang pr utas. Walang nangahas kumain nito. Sapagkat gutom n a gutom na rin ang magnanakaw sa katatakbo. Palakad-lakad ito sa may lan sonesan. ay may isang prinsesang ubod n g ganda. Isang taksil ang naggulo sa mga ali pin upang pag-imbutan ang kanyang kapangyarihan at kayamanan. Nalason siya. <b>S</b>a mayamang kaharian. Ang mga tao ay nasiyahan sa nan gyari. Na katawag ng pansin ang masama nitong amoy. Napagawi ito sa lansonesan at doon nagtago. Isang araw. ang lahat lamang ng magaganda ang nakakapasok at nakak apagtrabaho sa loob ng palasyo.

5 Title:Sanaysay (21) Hayaan ninyong ikuwento ko sa inyo ang pinagdaanan ko bilang kasapi ng pangunahing koro sa Maynila. At kahit pa naipanalo namin ang bansa. Dagdag pa na napansin din ito ni Mangahas sa kanyang sanaysay na may pag katig nga ang ating sangay pampamahalaan sa mga kanluranin at banyagang mga prod uksyon at mga talento. mula sa matinding pagsasanay. sadyang walang pakialam ang sangay ng pamahalaan sa aming sinapit. ni isang kusing lalo pa't katatapos lamang noon ng eleksyon. At nang nasa Europa na kami. Inabot kami ng ilang buwan sa pag-asang mabibigyan ang koro ng suportang pinansyal na may humigit-kumulang na dalawampu't limang kasapi. ang <i>2004 Choir Olympics</i> na ginan ap sa Bremen sa bansang Germany. wa la pang unyon sa kasalukuyan ang Filipinong musikero para protektahan ang kanila ng pang-ekonomiya at panlipunang kapakanan. tirahan. walang ginagawang programa ang pamahalaan ukol sa promosyon ng musika at sa proteksyon ng karapatan ng mga musikero. Ito ay isang pagpapamalas kung papaano natin minamaliit ang ating mga bu hay na kayamanan sa sining. Tulad ng iba pang kasapi. sa basketball court. umasa kami sa tulong mula sa NCCA pati na sa National Sweepstakes Office. Madalang ang mga lokal na musikero na nakabilang sa mains tream at pop music ang nakapagtatanghal sa ganitong malalaking venue at suportad o ng mga sangay ng pamahalaan. Kung hindi ka pa magkapag-aari ng popularidad at pangalan ay hindi karakarakang mapabibilang sa mga posibleng magtanghal at masu portahan. Bukod pa rito. Maalala na nga nawa na tin ang kaso ng paham na si Levi Celerio na sadyang hindi kinayang maipagamot an g sarili hanggang sa kamatayan. Totoong may ibinibigay namang suportang pinansyal at iba pang pribelehiy o ang pamahalaan sa iilang <i>Pambansang Alagad ng Sining</i> kasama na rito ang mga musikero at kompositor. Sila ang mga taong nagsikap upang magkaroon ng kabul uhan ang musikang Filipino subalit sila pa rin ang naghihirap. Subalit wala kaming napala. Nananatiling sa football field. Subalit sapat na ba ito para masabing may pagpapaha laga ang gobyerno sa mga musikero? Isa itong karangalan bagaman kailangan ding t anggaping marami pa ang nangangailangan ng suportang ito. doon namin napagtanto na sadyang totoo rin ang bagay na ito sa iba pang korong dumalo at na nalo tulad na lamang ng Mary the Queen Children's Choir. pagkain at iba pang gastusing nauuk ol sa paglilibot sa kontinenteng sadyang malupit ang halaga ng salapi hambing sa piso. lalo pa ang makibahagi sa pandaigdigang olimpiada ng mga koro. sa mga malls. Noong nakaraang taon lamang nang aming pagpasya hang sumulong sa aming European tour para makapagtanghal. paghahanda ng mga kailangang dokumento hang gang sa sari-saring paraan para sa paglikom ng pondo. Ang nakalulungkot pa. Kapwa kami hirap kung p aano tutustusan ang aming pamasahe. parke . Isinagawa namin ang prepara syon.

Maraming musikero ang dumaranas ng gutom sapagkat tinatalo sila ng nakararaming nakasasabay sa takbo ng mainstream music sa Pilipi nas. Sinasabi na ang baw at kabahayan ngayon sa Pilipinas ay nag-aari ng radyo o telebisyon o maaaring pa reho. sila'y produktong pang-export. ang <i>talent fee</i> sa isang nagsisimula at hindi tan yag na musikero ay hindi sapat para bumuhay ng isang pamilya. ang mga entertainers (kasama dito ang mga dancers at musicians) ay ang may pinakamataas ng bilang na ipinapadala sa ibang bansa. Resulta. Malakas pa rin ang kolo nyalismong kaisipan at pamantayan sa mga istasyon ng radyo at maging sa telebis yon. <b>Ang Musikero Bilang Export</b> Sa dami ng alagad ng musika sa ating bayan. sadyang problema pa rin ang mas malaking bilang ng mg a banyagain o kanluraning musika na pinatutugtog sa ere. wala kang mararating at walang kang kikitain. Ayon nga sa University of the Philippines Medical Alumni Society in America. Dito rin dumadaan ang nakararaming musika na ating napakikingg an at napanonood sa mga palatuntunan o maging sa Music Video. Subalit iilan at napakanipis ng pagkakataon para sa mga Filipinong musikero. Magkagayon pa man. Buko d pa sa mga domestic helpers. Mahilig nga ang ma mamayang Filipino sa musika. At ito rin ang lumalagay na pangunah ing midyum para sa pagpapalaganap ng musika at iba pang impormasyon sa bansa sa paraang brodkast. hindi na nila halos maitawid ang kanilang mga pangangailangan bilang indibidwal o may-pamilyang mamamayan ng ating bansa.o sa Coliseum ang karamihan kung nais nila ng pagtatanghalan na kapansin-pansin ang malaking agwat nito sa antas ng CCP o ng PICC o ng Tanghalang Francisco Bala gtas. Lalo pa. Tandaan na ang proporsyon ng dami ng Fil . Ang siste sa ating lipunan. Kakaunti ang nabibigyan ng pagkakataon para magkaroon ng career sa musika dahil na rin marahil sa dami ng magagaling sa ating bansa. Tila isang kahingian na ang pakikinig at panonood ng telebisyon sa ating b uhay. <b>Ang Radyo. Mahirap tuloy maibenta ang palabas o pagtatanghal sa mga venue na binanggit. Maituturing pa nga itong i sang paradokso. melodya. ritmo at saliw. nakakaligtas lamang ang isang musikero sa hamon ng k risis kung ito ay sikat na at may regular nang kinikita mula sa kanyang katanyag an. Kung hindi ka magkakapangalan at magkakaroon ng partisipasyon sa mahigpit na kompetisyon sa industriya sa bansang ito ay sadyang wala kang kahihinatnan. Maaaring magandang pakinggan ang pagdami ng mga Filipinong musikero sa ib ang bansa bagama't ito ay sintomas na hindi sila komportable sa pang-ekonomiyang estado ng ating bayan kung kaya sila napipilitang lisanin ang ating bansa. Komersyal ang musika sa Pilipinas bagaman iilan ang nahihirati sa sining dahil sa pilosopiya n g <i>Art for Art's sake</i>. Ganito ang pormula ng mga mang-aawit: kung hindi ka bebenta at magiging sik at sa masang Pinoy. Telebisyon. marami ang nangingibang bansa upang makipagsapalaran bilan g mang-aawit o musikero at batid na wala silang kahihinatnan sa Pilipinas. Kung kaya't kahit pa mayroon tayong mga henyo sa si ning ng tunog. ang Sistema ng Pamimirata at ang Internet</b> Sa pag-aaral ng mass media. malaki ang ginagampanang papel ng radyo at te lebisyon para sa diseminasyon o distribusyon ng impormasyon. S a madaling salita. Ito na ang pinakamurang paraan ng libangan lalo't napakaraming pagpipilian ng mga palabas at mga programang panradyo. subalit nakatuon ang atensyon ng masa sa kung ano a t sino ang mainit sa merkado. Kitang-kita ito lalo pa sa kanilang pagpili ng seleksyon at bilan g ng banyagang musika sa bawat airtime. tila kakaunti pa rin ang sumusuong sa pe ligrosong karera bilang isang musikero. Maaari ring namang mataas at pangmayaman ang pagtingin ng mga masa sa mga ipinalalabas sa CCP o PICC kung kaya't hindi na rin ito sadyang tinatangkilik pa ng nakararaming manonood.

At sa kasalukuyan. Ang biktim a at ang natatalo dito ay ang mga sumusunod: Ang mga musikero (artists) na ang k anilang pagiging malikhain at masining ay hindi napapalitan o natutumbasan ng ka bayaran. ang mga nag-aareglo at manunulat ng titik ng mga awiting naghahayag ng ating kalinangan at kaakuhang Pinoy. Isa pang makapangyarihang daluyan ng musika sa kasalukuyang panahon ay a ng Internet o ang cyberspace.kumulang na US$4. may kadahilanan kung bakit dapat labanan a t itigil ng pamahalaaan ang pamimirata kahit pa alam nating may mga kumikita rin sa ganitong sistema ng kalakalan. Ang pamahalaan na nawawalan ng milyon-milyong tax revenues. Ayon sa <i>International Federation of Phonographic Indu stry</i> (IFPI). paglago ng ekonomiya at a naman ang magtatangkang dahil sa piracy? At dahil pamimirata ay nakapagdudulot ng paghinto ng investment mga posibleng trabaho. Ayon pa rin sa IFPI. Mas tagos ito sa puso. Higit pa rito. Kahit pa sabihing ang ilang awiting Pinoy ay naititik sa wikang Ing les. ang pamimirata ang pinakamalaking suliranin. talamak at lalo pang nagiging aktibo sa pamimirata sa ating bansa. Kulang ang napapakinggan nating awiting Pin oy samantalang napakaraming awitin at komposisyon ang maaari sanang mabigyan ng promosyon at pagtaas ng benta ng kanilang mga recordings. Una. ang ibinabayad na salapi sa mga piniratang CDs ay padadaluyin para sa panga ngalakal ng ipinagbabawal na gamot. Ang ganitong sistema ay tahasang nakakaa pekto sa pag-usad ng musika at kalakalan nito. may humigit. Sino b gumugol ng kapital kung walang garantiyang kikita ito dito. Mas lulmalagay na aktibo pa ang mga istasyon sa r adyo at telebisyon ng pagsasaere ng mga awiting hindi naman taal sa Pilipinas. Ikatlo. Wala pa ngang garantiya na nasusunod ang kahingiang tatlong awiting Pinoy sa bawat oras sa kawalan na rin ng magmomonitor nito sa napakaraming istasyon n g radyo o telebisyon sa ating bansa. ang pinakamalaking naaapektuhan at bikt ima ay ang lokal na kultura. Ikalawa. Kahit pa masasabing may bentahe ang pagkakaroon ng aktibong kalakalan ng musika sa internet. Ang mga mamimili na nabibigyan ng kakaunting pagpipilian. mayroon din naming paglabag na nagaga nap sa pamimirata rito ng mga likhang awitin. Ang pamban sang ekonomyiang nawawalan ng bagong investments. lumilikha ito ng kultura ng korupsyon sapagkat nagkakaroon tuloy ng ideya ng pagbibigay-su hol sa mga istasyon ng radyo at telebisyon. Napakalaki ng nalulugi sa isang ekonomiya dahil sa pamimirata. Sa lahat ng maaaring makapagdulot na masamang epekto sa musika sa ating b ansa. ang . marami ang magsasarang kompanya at kasabay ang k . ang pamimirata ay nagdudulot ng mas organisadong krimen.ipinong awitin ay sadyang mas nangangailangan ng higit na exposure kaysa sa mga Amerikano o anu pa mang awiting banyaga. banta at hadlang sa pag-unlad ng industriyang nito. kahit pa may paninigurong magpapa tuloy ang musika sa banta ang teknolohiya. Kalimit an. Sa halip na lumikha pa ang mga kompositor. At lalo pa. Dumarami ang mga sites na sadyang nagbibigay ng mga libreng downloads ng mga musika at maaari ring isagawa ang pag papasa at pangongopya ng impormasyon at music files sa loob ng cyberspace na wal ang bayad at walang limitasyon sa dami. mas mamarapatin pa nilang ibaling na lamang sa ibang bagay ang kanilang pagiging malikhain. ang ating awiting nakasaad sa Ingles ay nakawiwili dahil sa taglay nitong rahuyo o charm sa melodya na tila angkop at patok sa mga Pinoy. lalo pa sa mga musikero. At ang mga producers at recording companies na napip ilitang bitawan at talikuran ang kanilang mga musikero at ihinto ang produksyon ng kanilang mga likha.3 bilyon na pagkalugi sa bawat ta on sa buong daigdig. malaki pa rin ang pagkakaiba ng wikang Ingles na ang gumamit ay Pinoy hambi ng sa banyaga. money laundering at iba pang uri ng mga inor ganisang gawaing kriminal.

mababawasan ang pangingibang bayan ng ating mg a kababayan para sa pagtatrabaho doon. AWIT AWARDS. maaari ring buhayin pa at patingkarin pa ang mga award-giving bo dies tulad ng CECIL AWARDS. Ikalawa.awalan ng mapapasukang trabaho ng maraming manggagawa. paigtingin at pag-ibayuhin pa ang pagsasanay ng mga talento para makapagtayo ng akademyang maaaring maging tanyag sa paghuhubog ng mga musikero sa Asya at sa buong daigdig. Dahil tanyag nga ang ating bansa sa dami at galing ng mga musikero. Ikaapat. <b>Konklusyon at mga Rekomendasyon</b> Isipin na lamang natin ang senaryo kung sakaling lumala pa at sadyang mar apatin na nga ni Juan dela Cruz ang pananahimik at pagtigil sa pag-awit.Essay . Dito rin papasok ang pampamahalaang institusyon at programa para sa mga musiker o. Ikatlo. Ikalima. Bakit hindi tayo ma gtatag ng isang institusyon at ganapan na magpapakita o magsho-showcase ng galin g at talino ng Filipinong musikero? Napakarami nating maaaring pagdausan nito sa Pilipinas na maaaring dayuhin ng mga turista bilang pangunahing pang-akit ng at ing bayan. KATHA at MTV AWARDS. At sa ganitong paraan. 4 Title:Sanaysay (42) Text 132 . Hindi malayong tayo ang siyang tatayong sentro ng m usika sa Timog Silangang Asya. Una. Maaaring ibenta ang talento natin sa loob ng a ting bansa lalo pa ang mga de-kalibreng mang-aawit. Maaari itong maging isang ganap na unyon ng mga musikero na mangangalaga rin ng kanilang karapatan at iba pang pribelehiy o. lalo't higit sangkot ito sa antropo lohikal na kalikasan ng pagkatao ng mga Filipino. Ano na nga ba ang mangyayari sa ating bayan? Papaano na magpapatuloy ang ating kultura kung pagkakaitan ng musika? Ano ang sasapitin ng mga Filipinong may angking gali ng at talino sa musika? May ilan akong imumungkahi na posibleng paraan para sa pagpapayaman at pagbibiga y-halaga sa estado ng musika sa ating bansa. mangyaring paramihin pa ang bilang ng awitin na napapakinggan sa radyo at napapanood sa telebisyon. Magsisilbi itong m otibasyon sa mga musikero at mang-aawit upang pag-igihin pa ang kanilang sining. Maaari itong dayuhin ng mga banyaga at maging isang pangunahing destinasyong panturismo. Mas bigyan ng priyoridad ang musikang atin s a mass media. itatag ang isang mas maayos na komisyon na ang tanging layon ay a ng pangangalaga lamang ng kapakanang pangkalusugan. maaar ing ito ang maging bentaha natin. sikaping maging isang tampok panturismo ang ating mga talento sa m usika. kabuhayan at edukasyon ng mg a alagad ng musika at iba pang sining.

Subalit hi ndi lang pisikal na paggulang ang batayan ng pagbabago sa aspetong pansikolohiya . ang m ga Pilipinong kabataan ay dumadaan sa panahon ng pagbabago. Pinatibayan ng mga lit eraturang naipon ang nananatiling "feminized" at "stigmatized" na pananaw ng mga lalabintaunin sa HIV/AIDS at ang mga nakakabagabag na kanilang iniuugaling kaug nay ng kanilang seksuwalidad na maaaring maglagay sa kanila sa tiyak na kapahama kan ng pagkahawa at pagkalat nito. mauwi sa kasalan at magkaroon ng asawa. Sinulyapan sa pag-aaral na ito ang samu't saring mga saliksik na nagpapatiba y sa napag-alaman sa pagtatanung-tanong sa mga kabataan. tinedyer mula sa 'teen' at 'age(r). Nabatid sa may 243ng mga binata.' Samantala ang <i>teenager</i> ay nagsisimu la sa edad na labintatlo (13) at karaniwan na may mga pagbabagong pampisikal sa paggulang ng tao tulad ng produksiyon ng punlay (mula sa punla ng buhay .<i>spe rm</i>) sa lalaki at pangingitlog (<i>ovulation</i>) naman sa babae. ang pagdadalaga at p agbibinata hanggang marating ang isang katayuang pangkultura. da laga.Word Count: 2. at pang sosyal. Sa madali't sabi. mahalaga ang kultura at lipunan na nakikialam sa kanyang pagkilala sa sarili. binatilyo. Maaari din itong sumaklaw hanggang bago maging ganap na ang gulang o sa Ingles ay <i>adult</i>. isang paraan sa Sikolohiyang Pilipino sa paghahagilap ng datos sa la rangan at sinuri ang mga sagot na pawang mga salita sa kwalitatibong pamamaraan . pagbabagong pampisikal tulad ng produksiyon ng punlay a t salik na pangkultura gaya ng ritwal ng pagtutuli. malapit ng magkaregla (regla <i>menstruation</i>) at ang dalagita naman ay may regla na at kita na ang mga p agbabago sa panlabas na anyo tulad ng pagtubo ng suso. at dalagita na nananatiling kinatatakutan ang mga sakit na kaugnay ng seks walidad lalo na ang HIV/AIDS.</pd> Enriquez ang katagang lalabintaon upang tu kuyin ang mga kabataang nasa pagitan ng 11 hanggang 19 na taong gulang. halimbawa bunga ng pandidiri ang pag-iwas ng iba sa kanila. . Ito nga ang palasak na panawag sa Filipino.077 Isang deskriptibong pag-aaral ito na naglalahad ng nababatid ng mga lalab intaunin na naiuugnay sa panahon ng kanilang pag-unlad sa aspektong pansarili. Ginamitan ng pagtatanong-tanong ang pananalik sik na ito. Kahit pa nga unibersal na nalalaman kung ano ang HIV/AIDS laganap pa rin ang maling kabatiran tungkol sa sakit na ito. Ang mga lalaki naman ay nagsisimula sa binatilyo. Sa karanasan sa Pilipinas. Ang isang tao ay maaaring manatiling binata o dalaga habang panahon o di kaya ay makipag-relasyon. Ang sap ilitang salin sa wikang Ingles ay dalawa ang konseptuwal na <i>adolescent</i> at ang tinakdaan ng edad na <i>teenager</i>. ang mga bata ay may iba't ibang panawag pa nga sa kan yang pagdaan sa panahon ng paglalabintaon. Ang <i>teenager</i> naman ay sasaklaw sa edad na 13 (thirteen) hanggang 19 (nineteen). Ang mga nagsisimula pa lamang sa pag lalabintaon ng babae ay tinatawag na dalaginding. gayundin iyong may kinalaman sa aspekton g sosyal. Marami sa kanila ang salat sa kaalaman tungkol sa banta ng pagkalat at pagpigil ng HIV/AID S. at lambingan. dalaga o binata. tinanung-tanong ang mga kabataan sa mga lungsod sa Kamaynilaan at piling nayon sa lalawigan tungkol sa kanilang libangan. p ang seksuwalidad. iyong mga sakit na may kinalaman sa sariling panga ngatawan gaya ng tuberculosis o kanser. Sa mga umpukan sa isang panahon ng tag-araw. Ang <i>adolescence</i> ay isang yug to sa pag-unlad na maaaring sumaklaw sa mga <i>transitions</i> o paglilipat mula sa isang panahon papunta sa susunod na panahon kung saan may ibang inaasahang p agbabago. Samantala. Panimula at paglilinaw Unang ginamit ni Virgilio G<pd>. Ang pagbabago ng indibidwal ay tinatakdaan ng impluwensiya ng mga magkasanib na mga salik na pansarili. karaniwang dumaan na sa ritwal ng pagtutuli (<i>circumcision</i>) at binatang-binata na bilang paglalar awan sa mga pisikal na pag-iiba dulot ng pagbabagong biolohikal may matipuno nan g katawan at mas matangkad na sa kaysa kaedad na babae. pagdadalaga a ng panahon ng mga patuloy na pagbabago at pagdanas ng sariling seksuwalidad ng b abae. ligawan.

Gayundi n naman ang taong masasakitin ay mainitin din ang ulo. partikular dito ang usapin ng HIV/AIDS. at pagtatakda ng kasarilinan ang paglalabintaon. Ang kalinawan ng isip ku ng gayon ay bunga ng tamang pagkaunawa at tunay na pakikipagkapwa. Samantala hindi pa gana p ang gulang at kulang sa karanasan kung kaya madalas na may kaguluhan sa kaisip an at bagabag sa damdamin ang naglalabintaon. Ang pag-alam sa kanilang iniisip. Dapat pag-isipan ang mga bago at may bisang paraan ng pagpapaalam at pagpa paunawa sa kanila ng tiyak na panganib ng pagkahawa sa mga sakit na walang lunas tulad ng HIV. halimbawa ang <i>sexually transmitted infect ion</i> (STI). sa kabila nam an ay i-praktis ang <i>safe sex</i>. I naakala na may kalituhan ang isip nila bunsod ng banta sa sigla ng kanilang seks walidad gaya ng STI. Hindi na kaila na sa panahon ngayon ay maraming kail angang haraping hamon ang mga nasa yugto ng paglalabintaon tulad ng mga tiyak na panganib sa sigla ng seksuwalidad. Sa isang banda may nagsasabing <i>postpone</i> ang pakikipag-sex. Saliksik sa lansangan. sinop sa linangan (<i>field research. Ibinabato sa kanila ang sa mu't saring mga usaping halos walang linaw laluna't may hasik na takot ang HIV. iniuugali. Ang pagkalito o kaguluhan sa isipan ay maaaring bunsod ng kawalan ng sigla. Sa pag-aaral ng paglalabintaon tutunghayan ang kalinawan ng isip ng kabataan. Maaari samak atuwid na tanda ng problemang pangkalusugan ang kawalan ng kalinawan ng isip. lusog ng katawan. bugnutin. Nauna na ring ginamit ni Virgilio G<pd>. Kailangang alamin ang mabi sang paraan ng pakikialam sa kanilang sekswalidad upang matulungan silang makaiw as sa STI lalo na sa sakit na HIV/AIDS. Panahon ng paghahanda ng sarili. Alam na ng marami na lubhang mapanganib ang se x sa lumalalang sitwasyon ng paglaganap ng HIV/AIDS. paghahana p ng katatayuan sa lipunan. kawalan ng kalinga ng kapwa.</pd> Enriquez ang salitang kalinawan ng isip na katumbas sa Ingles ng <i>mental health</i>. Ang sakit na naisasalin sa pakikipag-sex ay higit na mapanganib sa lalabintaunin dahil sa dulot nitong pangmatagalang epekto hindi lamang sa kan ysang kalusugang pangreproduktibo kundi lalo na sa sikolohikal na aspeto. An g pagbibinata at pagdadalaga ay pagkakataon upang danasin ang sigla ng sariling seksuwalidad at husay ng mga pangkognitibong kakayahan. masigla.Ang paglalabintaon ay isang panahon sa buhay na dinaraanan ng bawat isa. Ang pagkakaroon sa maagang panahon ng STI ay maaaring mauwi sa pagkabaog sa kalaunan. tulad ng tahasang pagsuway sa bawal. Tinutukoy niya dito ang ka kayahang makapagpasya ng mabuti para sa sarili alinsunod sa atas ng pakikipagkap wa at panatag na kalooban. Lito ang karaniwan g lalaki o babaeng lalabintaunin sa kasalukuyang panahon sa kung aling alituntun in sa pagdanas sa kanilang sekswalidad ang susundin. Ang pagbubuntis ng lalabintauning babae o pagig ing ama ng lalabintauining lalaki ng wala sa panahon ay makapagdudulot din ng su liraning sikolohikal gaya ng pagtigil sa eskuwela at pag-aaruga sa anak. a t marunong makipagkapwa. Ang taong may malinaw na isip ay malusog. gaya n g labis na pagkalungkot. at pa kikipagkapwa. Ang paglalabintaon ay isang maikli subalit makabuluhang yugto sa buhay ng tao. Mukhang hindi mabisa ang ganitong lapit sa pagpapaalaala sa kanila ng panganib ng sakit na nakahahawa at nakamama tay. review of AIDS stud ies</i>) . Ang taong walang sigla ay ni ayaw makihalubilo sa kapwa. Pana-p anahon ang pagbabago kaya may mga hamon na haharapin upang marating ang susunod na panahon ng buhay tulad ng pagiging magulang (<i>parenting</i>) at kinalaunan ang pagiging matanda (<i>aging</i>). May hangganan ang gamit ng pananakot sa usapin ng HIV/AIDS lalo na sa lalabintaunin. Pansin sa iniuugali ang pagkalito sa paglalabintaon. Malaki ang maitutulong ng mga nakatatandang may higit na karanasan at kawastuhan ng pag-iisip upang ala layan sa pagsasarili ang mga lalabintaunin. at basagulero ay ilan sa mga t aong hindi malinaw ang isipan. at damdamin ang mag lalaan ng batayan sa paglalaan ng programa ng pakikialam upang maimpluwensiyahan ang kanilang pagpapasya sa mapanganib na sitwasyon tulad ng sex. Ang tampuhin. at meron ding nagsasabing pigilan ang kahih inatnan ng maaagang pagbubuntis. Sa panahon ng paglalabintaon inihahanda ang sarili sa isang mahabang yugto ng la long pagulang at pagtanda.

Quezon. Tanging ang Lalawigan ng Cavite ang pinagmulan ng mg a kalahok mula sa probinsiya at sa mga piling barangay sa Bayan ng Silang lamang . mapa-lunsod o la lawigan man. Sa lunsod. Halos ka-edad din nila ang kanilan g mga pinagtanong-tanungan dahil nasa pagitan ng 17 hanggang 19 na taon gulang s ila. pagkakatulad-tulad <i>pattern</i>). Maka ti. Sa lalawig an. Bunga ng pagtatanong-tanong ang maraming sal ita na isinagot ng mga kalahok na lalabintaunin. Ang pagtat anong-tanong ay mabisa sa pag-usisa sa mga tao sa umpukan (<i>natural cluster</i >) na karaniwang may untahan. Nagtanong-tanong sa mga lalabintauning lalaki at babae upang malaman ang kanilang karanasan sa kanilang sekswalidad. Gumawa ng gabay para sa pagtatanong-t anong ayon sa pakay ng pag-uusisa. nagdalaw-dalaw na lamang sa kani-kanilang mga ko munidad ang mga mag-aaral sapagkat sila ay laki naman na rin doon at alam ang mg a pasikot-sikot sa lugar. Mandaluyong. Ang tulay ang nagpapakilala sa mga mananaliksik sa mga tao sa komu nidad sa simula ng kanilang pananaliksik at kinalaunan ay nakihalubilo na sila at nakipagpalagayang-loob na rin bago ang pagtatanong-tanong. Ang mga likas na umpukang ito ang sinalihan ng mga mananaliksik matapos ang pagpapakilala at pakikitungo sa kanila. at Pasay. Hinagilap ang ilang mga pag-aaral sa HIV/A IDS. Ito ang mga ginamit sa paglilinaw at p agpapalawig ng paliwanag sa naipong mga sagot. Mula sa mga salitang hinalaw s a mga usapan. ulit-ulit: Ang kwalitatibong lapit sa pananaliksik Katutubong lapit sa <i>interview</i> o pagtatanong-tanong (Pe-Pua. Tumulong sila sa pag-iipon ng datos noong panahong naka-enrol sila sa term inong tag-araw sa kursong Sikolohiyang Pilipino. Nagkaroon muna sila ng pag-aar al sa mga katutubong pamamaraan ng pananaliksik at binigyan ng pagsasanay sa pag gamit ng mga metodong angkop sa karanasan at kultura ng mga kalahok. at pagbubuo ng mga kategorya ng sasaklaw sa mga napagsasamang salita. Pakay ng pag-uusisa na alamin ang mga libangan at lambin gan ng mga lalabintaunin tuwing tag-araw. sinuri ang mga ito sa pamamagitan ng paghahanap ng pag-uulit (<i>r epetition</i>). at <i>mental health</i> na maglilinaw sa kaasalang sekswal sa panahon ng paglalabintaon partikular ang pakikipagrelasyon at pag-uug aling kaakibat ay panganib (<i>risky behavior</i>). at mga katuwang sa pagtatanong-tanong sa lansangan Naging kalahok ang mga lalabintauning lalaki at babae sa mga umpukan sa isang la lawigan at mga piling lunsod sa kalakhang Maynila. 2005) ang pam amaraan sa pag-iipon ng datos. Inikot ng mga mananaliksik na estudyante ang mga lansangan sa Kamaynilaan. Ang mga lalabintau nin na naging kalahok ay mula sa mga piling lunsod gaya ng Maynila. Talaan 1: Dami ng Kalahok Kalakhang Maynila . Gayunpaman kinailangan pa rin ang mga tulay (<i>go be tween</i>) para mapadali ang pakikipanuluyan at pagdalaw-dalaw.Isang deskriptibong pag-aaral ang isinagawa para mailarawan ang kaalaman ng mga lalabintaunin sa kalusugan na naiuugnay sa yugto ng pag-unlad ng sariling seksuw alidad at paghahanda sa pagsasarili. Inipon din ang mga nailathalang pag-aaral tungkol sa STI at HIV/AIDS na may k inalaman sa sekswalidad ng kabataan at kanilang pag-uugali sa panahon ng paglala bintaon. Ang mga hinalawan na pag-aaral sa linangan ay buhat sa mga ulat sa sam u't saring kumperensiya sa AIDS at sa mga instityut na nanaliksik tungkol dito. Ang umpukan ay likas na nabubuo sa pagtitipon-tip on ng mga taong magkakakilala na upang magkumustahan at mag-usap. Katuwang sa pagtatanong-tano ng ang mga estudyante ng Batsilyer sa Siyensiya sa Sikolohiya na nasa ikatlong a ntas ng kolehiyo sa Pamantasang De La Salle. Isang kwalitatibong lapit s a pananaliksik ang ginamit upang makaipon ng datos sa lansangan. Usisaan. Kalahok. nakipanuluyan sila ng halos isang linggo sa komunidad upang alamin ang iniuu gali ng mga lalabintaunin doon pati na ang kanilang mga hilig at pinagkakaabalah an tuwing bakasyon. umpukan. <i>illness notions</i>.

Ito ay magkatulad sa probinsiya o sa siyudad man. g. kanayunan Bagama't hindi kailangan ang pagtatakda ng bilang ng kalahok sa kwalitatibong pa nanaliksik na ito. Natutunghayan sa Talaan 1 ang dami ng mga kalahok sa pagtatanong-tanong na umabot sa 243ng la labintaunin mula sa lalawigan at mga lunsod.Kabuuang Bilang Lalaki = 82 Babae = 41 123 Kanayunan sa Lalawigan Lalaki = 83 Babae = 37 120 Kabuuang Bilang Lalaki =165 Babae = 78 243 Kabuuang bilang ng mga kalahok sa kalunsuran. at may nasa lagpas na sa labintaon.Essay Word Count: 2025 Kaya nga. mananatiling kuwento ng mga batang elite at kabilang sa middle class ang ating mababasa. g. Makikita ang pagkakaiba sa bilang ng mga lalabintauning lalaki na nasa umpuka n kaysa mga babae sa lalawigan o lunsod man. hanggat di naisusulat ang mga kuwento ukol sa kakapusan ng mga batang Pinoy. 11 o 12 t. Ang mga naging kalahok na babae at lalaking lalabintaunin ay nasa pagitan ng 15 hanggang 19 na taong gulang. May ilan ding mga kalahok na nasa nagsisimulang gulang ng paglalabintaon. Ganito ang ma dalas na dahilan ng hindi pakiki-umpukan ng mga lalabintauning babae lalo na kun g ang kanilang mga magulang ay mahigpit at nagbabawal sa kanila na lumabas ng ba hay. minabuti na ring ipakita ang dami ng mga napagtanong-tanungan . Malamang na abala pa sa mga gawaing bahay ang mga ka-edad nila ng babae o di kaya naman ay di pinahihintulutang umalis ng bahay. 4 Title:Sanaysay (28) Text 104 . Masasabing karaniwang lalabintauni ng lalaki ang nagiging kalahok sa pagtatanong-tanong dahil sila ang madalas na n agtitipon-tipon. 20 at 21 t. Paanong maituturing na panitikang-pambata ang mga ito kung tung .

di niya nakiki ta ang halaga ng mga kumperensiya. dilaw. na di malupit lipunang Pilipino sa kanila dahil silang talaga ang tunay na yaman at pag-asa ng ating b ansa. Kaya nga sa ngayon. makikita kung a no ang kahinaan at kakulangan ng kuwento. simplehan muna natin ang ating pangarap para sa panitikang-pambata. doon ko pa lamang masasabing t unay na kumakalinga ang sambayanang Pilipino sa mga bata. Kaya nga. Pakin ggan muna natin ang mga batang Pilipino sa labas ng Maynila-marami sa kanila an g nabubuhay sa kakulangan. May asul. Kailangang mga bata ang judge ng kuwento dahil para sa kanila naman talaga an g babasahing ito. kung wala namang balak na manalo sa Palanca. Pamb ihira talaga! Sa una. sa kanilang mga sambitla. Sa lahat ng aking mga pinsan. worksyap o kaya ay mga samahan uko l sa pagsulat ng mga kuwentong-pambata-na kung tutuusin ay maka-Kanluran sa isti lo at pamamaraan. Wala na sa National Bookstore ang mga aklat pambata. Ang pagdiriwang ng panitikan o aklat pambata ay kailangang ga win sa labas ng Museo Pambata. At marami ng batang Pilipino na kung bibigyan ng pangalawang buhay ay pipiliin uling maging Pilipino. Isulat natin ang tungkol sa kanila. kailangang gawin ito sa harap o kasama ng mga bata . Kapag nangyari itong mga simpleng pangarap natin. ikuwento mismo ito sa mga bata. tulad ng ginawang pagsasalin ni Rizal sa mga kuwento ni Ande rsen. kasama ng mga batang Pilipino at di lamang matatanda na taun-taon ay sila-sila na lamang ang nagkiki ta-kita. Kay a nga. Ito sa palagay ko ang katutubong para an natin ng pagpapakinis o pagwo-worksyap sa kuwento. napatunayan kong ang aking mga pagkukuwento sa mga batang lansangan sa Bino ndo ang tunay na nakatulong sa akin upang makasulat ng mga kuwentong nakatuntong sa lupa. Tumatak siya di lamang dahil sa kanyang m akulay at pambihirang buhok. At pagkatapos na matupad ang pangarap nating ito.</pd> Gatmaitan. PBBY. Batay sa ekspresyon ng kanilang mukha. hanggang sa kanilang tahanan at ilalim ng kanilang mga unan bago matulog. Pambansang Aklatan o ng CCP. plasa.kol o nakatuon lamang sa mga batang nasa Maynila? Lahat tayo ay dumaan sa pagkabata. at kung anu-ano pa. Sa kuwento. sa panahon ng aking pagmumuni-m uni. Kung tunay na pambata ang mga ito. Di sila ang target na mambabasa ng mga kuwentong-pambata. kundi nasa kanilang mga p aaralan. saka natin isunod ang iba pa n ating pangarap-dahil libre at ginastusan na pamahalaan ang produksyon ng mga akl at-pambata. Ikinubli ng makukulay na buhok ni Raquel a ng tunay niyang sakit. Kung nais pakinisin ang isang bagong kuwento. Ang kulay ng buhok niya ay iba-iba. At di lamang tayo dumaan sa pagiging bata. Kaya nga lahat ay maaaring makasulat ng k uwentong pambata. libre na itong mahahawakan ng mga batang Pilipino sa buong kapuluan. Di yaong nakaupo ang mga panelists na parang alam na alam nila ang lahat at ang kinabukasan ng kuwento sa nakasalalay sa kanilang mga sasabihin. worksyap o patimpalak na ito sa kanya. Sa aking pagiging manunulat. tayo ay mga batang Pilipino. di ako naniniwala sa mga kumperensiya. Kinikilala si Raquel bilang isa sa pinakasikat at pinakakilalang tauhan ng mga b atang Pilipino buhat sa kuwentong pambatang Ang Pambihirang Buhok ni Raquel na i sinulat ni Luis P<pd>. at saka pula. inggit ang nadarama ni Ana kay Raquel dahil taglay ng kanyang pinsan ang . kundi dahil sa kanyang katatagan. aklatan. Kayang-kayang ninuman ang sumulat ng kuwentong-pambata. ang isang manunulat ng mga kuwentong-pambata. Ganito ang paglalarawan ni Ana kay Raquel: Bilib na bilib ako kay Raquel. h igit pa. siya ang aking hina hangaan. isinasalaysay ng batang si Ana (narrator) ang ukol sa kanyang pinsan g si Raquel na may sakit na leukemia.

Dahil sa mga pambih irang buhok ni Raquel. Kay puti-puti. Ipinahiwat ig ng kuwento na madalas na nakakaligtaan ng mga bata. Hindi alam ni Raquel. pagkandirit at pagkanta-kanta ni Raquel. Sa mga batang tulad ni Raquel. Ito rin ang maibibigay na dahi lan kung bakit inilihim ng mga magulang ni Ana sa kanya ang tunay na sakit ni Ra quel. partikular ng kanyang mga m agulang upang maunawaan ang nangyari kay Raquel at maituring ang sarili bilang h igit na mapalad. higit pa rin siya ng mapalad dahil wala siyang anumang karamdaman. Kay galing niyang mag-Ingles. pag ikinokompara ko ang sa rili ko kay Raquel. Mapapansing ang kanyang p akahulugan o pagkilala sa sarili ay naaayon sa katangian ng ibang bata. Laging kailangan ang paliwa nag ng mga magulang o ng mas nakatatanda upang higit maunawaan ng isang bata ang mga pangyayari sa kanyang pamilya o kapaligiran. May dimpol siya pag ngumingiti. Sa bahaging ito lamang manunumbalik kay Ana ang pagtitiwala sa kanyang s arili. Ang mga katangiang ito na tag lay ni Raquel ang dahilan upang maramdaman ni Ana kalayuan ng kanyang sarili bil ang isang natatangi o ideyal na bata. At 'yun pa nga. parang ang layo-layo ko. mapapansin ang mga de-kahong pananaw ni Ana ukol sa batang luma ki sa Maynila at sa batang lumaki sa baryo. At hindi niya ako pinagtatawan an kahit mali-mali ang Ingles ko. ipinakikilala rin n i Ana ang kanyang sarili bilang kabaligtaran ng mga katangian ni Raquel. lagi't laging may pagsisikap s i Ana na gayahin ang mga katangian ng kanyang pinsan. Siya pa nga ang nauunang pumansin sa akin. magaling mag-Ingles at kakaibang buhok. di galawgaw kun g kumilos. kung kaya kinailangan niyang magsuot ng makukulay at magagarang peluka upang ikubli o itago sa kanyang pinsang si Ana ang matinding kalungkutang kanyang nadarama. Makinis ang ka niyang balat. Ang panggagayang ito ni Ana ay mangyayari sa buong panahong sila ay magkalayo ni Raquel. ang pagngiti. Kinailangan ni Ana (narrator) ang mga paliwanag ng kanyang nanay at tatay upang higit na maunawaan ang nagyari kay Raquel. mayroon siyang kakaibang buhok. Taglay ni Raquel ang mga katangiang wala siya-makinis na balat. Pinatutunayan ng pangyayaring ito na di pa taglay ng bata ang sapat na pag-iisip upang maunawaan ang maseselang isyu tulad halimbawa ng pagkakasakit ng isang kamag-anak. at kaligtara n naman nito ang mga batang lumaki sa baryo. Hindi galawgaw kung kumilos. na bagamat marami wala sa kanya na nasa kanyang pinsan. Ngunit ang ganitong pananaw ni Ana ay nabago dahil iba ang kanyang pinsang si Raquel sa kanyang inaakala.Sa bahaging ito. Sa bahaging ito. halimbawa. Dahil dito. p agdadamit. Ang mga batang lumaki sa Maynila ay higit na sibilisado. Narito ang bahagi ng kuwentong nasa paraan . Pansinin ang k anyang pagkokompara: Hindi siya maselan kahit ang bango-bango niya. May kakaiba ring pa nanaw si Ana sa mga batang taga-Maynila at mga batang taga-baryo. at ako'y taga baryo. nagkaroon ng elemento ng sorpresa ang kuwento. dimpol. deskriptiv at argumetativ sa bandang katapusan ang k uwentong Pambihirang Buhok ni Raquel. Tinutukoy sa kuwentong Pambihirang Buhok ni Raquel ang kahalagahan ng kalusugan kaysa anumang bagay. Gumamit ng paraang narativ. mabango at mahusay magsalita sa wikang Ingles. Ipinakit a rin sa kuwento na ang maseselang usapin. tulad ni Ana ang mga lika s at natatangi nilang katangian dahil sa pagkokompara ng kanilang sarili sa iban g bata. naiinggit ako sa kaniya. mahihinuhang higit na masaki t ang malagasan ng buhok kaysa mismong sakit na leukemia. Palagi niya n ga akong hinahalikan! Hindi siya isnabera kahit taga-Maynila sila. Maganda kasi siya. masasabing di talagang nak aalpas sa mga de-kahong representasyon ng bata si Ana.mga katangiang wala siya. tulad ng pagkakasakit ay dapat na ili him sa mga bata. at ako'y amoy-araw. Kinailangan ang gabay ng matatanda. Ang inggit ni Ana kay Raquel ay ganap lamang na mawawala pagkaraan na matuklasan niya ang tunay na dahilan sa likod ng makukulay at magagarang buhok ng kanyang pinsan. Bakit kaya wala ako ng mga meron siya? Tuloy. Bilang pangunahing batang tagapagsalaysay (narrator).

Sinasabing ang dyip ay isang magandang patunay kung gaanong kakulay ang ka saysayan. Ang buong katawan ng dyip ay may disenyo o drowing ng bunsong a nak. Nilagyan n ila ito ng pintuan sa likod. isang paa ng sapatos ng sanggol. pusang gumagalaw-galaw a ng ulo. kartun karakter. mga piniratang CD o DVD. Nagsu lputang parang kabute ang mga pagawaan ng dyip sa buong Pilipinas. Ka . nagtutugma ang mga lasa. Matapos ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig. ibinababa ang transpa rent na trapal. Pero malusog ang aking katawan. maliliit na bote ng Coke o San Miguel Beer." 'yan ang madalas na sabihin ni Tatay. Kailangan ang mga ganitong kuwentong magbubukas at maglalapit sa mga bata sa mga isyung kailangan nilang harapin at bigyang solusyon. at CD player na galing sa mga l umang kompyuter shop. Makikita sa ganitong paraan ng pagdidisenyo ng mga Pil ipino ang konsepto ng halu-halo. Hindi ako maganda o maputi. nakitang solusyon ang mga sasakyang p andigma na iniwan ng mga Amerikano upang gawing pampublikong transportasyon. "Ang kalusugan ay kayamana n. malimit ding gamitin o ipakita ang mga dyip sa tuwing ipakikilala ang bansang Pilipinas sa buong mundo. itinayo ni Mr<pd>. flyers. larawan ng mga mahal sa buhay. Madalas din na nakalagay ang lalagyan ng pera sa ibaba ng altar. ang dyip ang naging pangunahing pampublikong transport asyon sa buong bansa.g argumentativ: Bigla kong naalala ang madalas na sinasabi sa akin ni Raquel na mas mapalad daw ako kaysa kaniya. ang mga itinuturing na bawal at pangmatanda lamang. Pagkaraan nito'y naging isang malaking negosyo ang paggawa ng dyip sa Pilipinas. Sa mga video na ipinalalabas ng Department of Tourism (DOT). Madalas na mababakas ang personalidad ng tsuper sa disenyo ng dyip na kanyang mi namaneho. Noon ko lang 'yon naintindihan. Binago ng mga Pilipino ang mga dyip na binili nila sa mga Amerikano. digmaan. magagandang tanawin. ang pagawa an ng dyip. lagi't laging makikita ang makukulay na d yip. bandila ng mauunlad na bansa. Sinundan ito ng iba pang pagawaan ng dyip sa Cebu at Cavite. Bukod sa mga pista. mas makulay. hinabaan ang kaha.</pd> Niño o Birheng Maria na lagi ng sinasabitan ng sampaguita-sa paniniwalang gaganda ang kita. ma papansing ang harapan ang pinakamakulay o punung-puno ng dekorasyon. at pinatungan ng iba't ibang kul ay ang dating kulay berdeng kulay. Maluluwag ang mga bintana ng dyip upang makapasok ang hangin. tulad ng mga sakit. Ngunit kung sosya l ang tsuper. Sa loob ng isang dyip. kapag mas maraming nakalagay. at kung anu-ano. magasin. at kung anu-ano pa. At kung umuulan. Tulad ng pagkaing halu-halo. Dito makik ita ang maliit na altar na may imahen ni Sto<pd>. sa mga postcard. Walang dyip sa Pilipinas na magkapareho ang disenyo. o kaya ay electric fan na madalang namang buksan. Kailangan nang sagutin ang mga dating itinuturing na mistery o at mahiwaga.</pd> Leopoldo Sarao sa Las Piñas. mga naiwang panyo ng mga pasahero. pusang kulay-ginto na kumakaway. proble mang pampamilya. Higit na kailangang pa halagahan ang kalusugan kaysa anumang materyal na bagay o panlabas na kaanyuan. at iba pa-kailangang simulan nang maisulat at maikuwen to sa mga bata ang mga dating di napag-uusapan. Dahil dito. palaka ng may barya sa bibig. Hindi nga kami mayaman. magagandang tanawin. artista. maipapabatid sa mga batang mambabasa (narratee) ang pananaw na kayam anang maituturing ang pagkakaroon ng maayos na kalusugan. Sa mga tsuper. selyo. o ng mga kilalang superhero. Sa paraang ito makikita ang pagiging malikh ain ng mga Pilipino. masaya at maganda. rock band. sining. ito ay natatabingan ng makukulay na kurtina o jalousies. mali liit na bumbilya. tig-kakaunting la hok ngunit kapag nahalo na. M ula noon hanggang ngayon. at kultura ng mga Pilipino. Noong taong 1950. Sa harapan makik ita rin ang makulay na ginantsilyong kurtina na may nakasulat na God Bless Our T rip. at iba't ibang pangkat-etniko.

Ngunit may ilang mga dyip din naman na kakaunti ang nakalagay sa harapan. m aging sa loob man o labas ng tahanan. Mga babae silang matalino. nangangarap sila at nabibigo ngunit ginagawa nila a ng lahat upang makabangong muli mula sa pagkakadapa at makamit ang pinapangarap na tagumpay. tindera. may prinsipyo. Sil a ay nagtatrabaho gaya ng pagiging reporter. ang maghapon nila ay hindi nakatali sa loob ng tahanan. Makikita rin sa loob ang iba't ibang karatula na may mga nakasulat na panuntunan na dapat sundin ng mga pasahero. ngunit u . social worker. doktora. titser. nangang ahulugan na ang babaye. at iba pa. Kung susuriin ang pagkakaayos ng mga pasahero sa loob ng dyip. manggagawa sa pabrika.ya lahat ng maaaring ipalamuti sa dyip. di-napadadaig sa mga kahirapang d umarating sa kanilang buhay. gagawa ng lahat na mga gawaing lalaki. Mga babae silang may sariling pagpapasya. ang nakikita ang mukha lalong higit ang mga mata." "Puwede matulog. Mahalaga para sa mga Pilipino ang harapang pag-uusap. Inilahad ni Fojas ang konsepto ni Labog sa feminismo : eamos sus ideales sobre Feminismo: "Ipantay ang babaye sa lalaki. mananahi. paninindigan." "God k now Judas not pay. Binanggit din nitong sa edad na labinsiyam ay isa nang <b>self-made man</b> (sa risertser ang pagbib igay-diin) ang kuwentista. "Magbayad nang maaga ng di maabala. Bawat espasyo ay kailang ang lagyan ng disenyo. halimbawa. at pag-iisip. emp leada sa opisina. Mga babae silang may sariling katauhan. ano man ang kinakaharap nilang pagsubok at responsibilidad. Umiibig sila at nabibigo ngunit di-nawawalan ng pag-a sa." "Bayad muna bago bumaba nang di ka mapahiya. Maram i na ring mga kuwento ng pag-ibig ng mag-asawang nagkakilala at nagkaibigan sa l oob ng dyip. Katulad ng nag ing buhay ni Labog. ilalagay nila. Sa libro ni Alejandro Arca Fojas (1909) na pinamagatang "<i>Ang Bagong Ba bae (Album Biografico De Filipinas Ilustre)</i>". " "Barya lang po sa umaga." at kung anu-ano pa. manunulat. tinagurian ni Fojas si Labog b ilang <b>hija del siglo XX</b> (akin ang pagbibigay-diin). Ano man ang maging gawain ng mga tauhang babae sa mga kuwento ni Labog. 4 Title:Sanaysay (8) Pokus ng kanyang mga kuwento ang mga babaing umiibig ngunit di-nabubulag sa pagkarahuyo nila rito. ang upuan ay magk akaharap na tila naghihikayat sa isang huntahan. nars. atendant s a ospital. nananatili silang babaeng may tiwala sa sarili at hindi umaasa sa iba. katulong sa bahay. Itinampok sa mga kuwento ni Labog ang mga babaeng naiiba sa mga babaeng n abuhay sa patryarkal na lipunang Pilipino noong kanyang panahon. Ang espasyo ay nagpapahiwatig ng kakulangan o kahirapan . bawal humilik.

dapat niyang ipantay ang sarili sa lalake at sikaping g awin ang anumang magagawa nito. Sa kanyang naging buhay ay masasalamin ang kon septo ng feminismo ni Labog na binanggit sa artikulo ni Fojas: na bagamat tungk ulin ng babae ang magtanggol ng tahanan. Di lamang sa maraming kuwento at nobela n i Labog makikita ang konsepto niya ng feminismo kundi sa kanyang naging buhay. Sa mga librong binasa ko ay wala rin akong natagpuang anumang tala . Sa halip. Kung kaya ng isang lalake na maging ama at asaw a habang nagtatrabaho sa labas ng bahay. pantahan lamang.ang pagkakapantay ng babae at lalake sa anumang bagay. Sa kabila ng pagiging kabilang ni Labog sa isang 'de buena familia' noon g dalaga pa siya at maging nang siya'y may asawa na ay hindi pa rin siya tumigil sa pagsulat.17) Malinaw at tiyak ang konsepto ni Labog sa feminismo .</pd> na magpatuloy sa pagsulat ng mga kuwento at nobela. Para kay Labog. Muli ay naitanong ko sa sarili. Sa kanyang patu loy na pagsulat ay nabigyang-laya ni Labog ang kanyang mga karapatan bilang isan g babae at bilang isang tao: ang karapatang paunlarin ang kanyang sarili at gami tin ang kanyang talino sa gawaing magbibigay sa kanya ng pansariling-kaganapan a t identidad bilang isang babae." (p. maaari rin itong gawin ng isang babae ang maging ina at asawa habang gumaganap ng iba pang tungkulin sa labas ng taha nan. ay may kanikaniyang katungkulan. ay tumututol sa hindi makataru ngan at nakakahong representasyong ibinibigay ng mga lalake sa mga babae bilang mahina.nawain nating bawa't isa. Isang pagbura ito sa kaisipang patryarkal na ang ama ang dapa t na nasusunod at nagpapasya para sa kanyang asawa at mga anak. binuwag ni Labog ang malaon nang paniwala na hindi na dapat pang pagsikapan ng babae na makapag-aral sapagkat ang lugar niya ay sa loob lamang ng bahay. at ng bahay ang sa mga babaye. hindi siya dapat na matali lamang sa tu ngkuling ito. Saan kaya nakuha ni Labog ang kanyang konsepto ng feminismo? An ong salik kaya ang nakaimpluwensya kay Labog upang taglayin ang konsepto ng femi nismo at ipasok ito sa kanyang mga kuwento? Marahil. Kasama ang ilan pang kababaihan ay nanguna si Labog sa pakikibaka para sa pantay na karapatan ng mga babae at lalake laban sa <i>women's suffrage</i> na umiiral sa kanilang panahon. ang matutukoy na sagot ay ang kinagisnan niyang patryarkal na lipunan. hindi karapatan lamang ng mga lala ke ang pagboto kundi karapatan din ito ng mga babae bilang bahagi ng lipunang Pi lipino May banggit si Orosa (1980) tungkol sa pagiging isang babaeng-lider ni Labog: Ang pagiging feminista ni Labog ay di-lamang mababakas sa mga kuwentong k anyang isinulat kundi maging sa personal niyang buhay. Igalang ang karapatan ng lalaki't gayon din ang sa mga babaye. sapagkat "makasisiya na raw ang kanyang kinikita sa kanyang pamilya. magtangol ng b ayan ang sa mga lalaki. Ayaw na siyang payagan ng kanyang asawang si Benigno Sr<pd>." (Lopez: 1962) subalit nagpatuloy pa r in siya sa gawaing ito. at may kasariang mababa o inferyor sa lalake ay may mal inaw nang konsepto nito si Labog. Hindi pa man gaanong nakikila ang ideolohiya ng feminismo sa Pilipinas n a ayon kay Ruth Elynia Mabanglo (sa Reyes: 1992). Sa ginawa niyang pagsis ikap na makatapos ng kanyang kurso. Ang ginawang ito ni Labog ay isang matapang na pagtalik od sa dikta ng lipunang patryarkal na ang babae ay dapat na sumunod at pasakop s a kanyang asawa. Naitanong ko sa aking sa sarili: naging "biktima" kaya si Labog ng lipunang ito? Hindi naging sapat ang mga nak uha kong impormasyon sa nakatalang talambuhay ni Labog sa <i>CCP Encyclopedia o f Philippine Art</i> at sa <i>Filipino Women Writers and Their Works</i> ng Nati onal Centennial Commission upang mabigyan ng tiyak at kongkretong kasagutan ang aking tanong. may mga tao kaya o ibang manunul at na nakaimpluwensya kay Labog? Wala pa rin akong nahanap na sagot sa talambuh ay ni Labog.

Mayo 13. at mga kaibigan ang mga labi ni Hilaria Labog sa Manila North Cemetery matapo s ang isang Banal na Misa sa UST Chapel na ginanap sa ikapito at kalahati ng uma ga. na pawang naging topnotcher sa CPA Board Exam. Nagawa niyang mailuklok ang kanyang sarili sa pedestal kahanay ng mga ito.kay na magpapatunay na may manunulat na nakaimpluwensya sa feministang panitik n i Labog. gayundin ang paglalaraw an sa mabubuti at kahanga-hangang katangian ng mga babaeng Pilipina ay sapat nan g mga patunay upang masabing isa ngang feminista si Labog sa kanyang sariling ka paraanan. Sila ang higit na kinikilala at mga akd a nila ang binabasa bunga ng paniwalang ang mga lalakeng manunulat ang bukal ng galing at talino sa pagkatha. kakilala ng mga kakilala niya. . may kah irapang mahalungkat kung sino at ano ang nakaimpluwensya sa kanya sa konsepto ng feminismo. nobelista. ma ipapalagay na naimpluwensyahan ni Florentino si Labog sapagkat itinuturing si Fl orentino bilang kauna-unahang makatang feminista sa Pilipinas (Gruenberg: 1977). sa edad na pitumpu't dalawang taon (72) ay binawi ng Lumik ha ang hiram na buhay ni Hilaria Labog dito sa lupa. Nagkaroon siya ng kapangyarihang kanyang-kanya lamang at nagawa niyang buwagin ang paniwalang ang mga manunulat na lalake lamang ang makalilikha ng mga kuwento at nobelang dapat na hangaan at basahin. Gaya ng nabanggit na. at ng pagdiriwang din naman sa kan yang naging matagumpay at makabuluhang pamumuhay bilang asawa. maaaring sa lipunang patryarkal na kanyang k inagisnan nag-ugat ang konsepto nito ng feminismo. Nagsulat ng mga akda si Labog sa panahong ang nangingibabaw sa larangan n g literatura ay kalalakihang manunulat. 1962. apat na ara w matapos ang pagluluksa sa kanyang paglisan. Mayo 16. Dahil nga sa wala pang nag-aral kay Labog at sa kanyang mga akda. Matagumpay na nakaigpaw si Labog sa kalakaran n g pangingibabaw ng kalalakihang manunulat. Sa kanyang tinamasang popularidad at natamong mga pagkilala at parangal a y maihahanay si Labog sa kahusayan at popularidad ng mga lalaking manunulat. 1962. isinapelikula. ang pagsisikap niyang maitampok sa kanyang mga kuwento ang pantay na karapatan ng mga babae at lalake. at upang hangarin niyang maipanta y ang kalagayan ng mga babae sa mga lalake. at ng iba't iba pang papel na ginampanan niya bilang isang babae noong siya'y nabubuhay pa. at ginawaran ng mga parangal. kwentista. Sa ginawa kong pag-interbyu sa mga kapamilya ni Labog. tiya. kaanak . o ng mga kamag -anak niya. ang kasipagan niyang maitaguyod nang nag-iisa at mapagtapos ng pag-aaral ang ka nyang dalawang anak sina Benigno Jr<pd>. inihimlay ng mga nagmamahal na pamilya. An g kahusayang ito ang nagbigay-daan upang mapasok niya ang mundo ng literatura na noon ay pinangingibabawan ng mga lalaking manunulat. ina. may isang babaeng nagngangalang Hilaria Labog na ang mga akda ay pin anabikan. wala rin akong nak uhang tiyak na tugon mula sa mga ito bagama't nagkakaisa sila sa pagsasabi na a ng marubdob na pakikibaka ni Labog sa lansangan para sa karapatan ng kababaihan. binasa. kinilala. kaibigan ng mga kaibigan niya. gayundin ang nag-iis ang anak na babaeng si Iluminada. lola. Sa isang panahong ang literatura ay mundong pinaghaharian ng mga lalaking manunulat. at Manuel. Kung nabasa ni Labog ang mga tula ni Leona Florentino (1849-1884). pati na ang pamangking si Teodoro. Maitatala ang pangalan ni Hilaria Labog sa kasaysayan ng literatura sapagkat matagumpay siyang nakaigpaw sa tradisyon at kalakaran ng kanyang panahon na ang binabasa lamang ay ang akda ng mga lalakeng manunulat. sa karanasan ng mga babaeng kakilala o kaibigan ni ya. Maaari rin namang mula sa ka nyang mga sariling karanasan. Maipalalagay na ang mga karanasang ito ang nagtulak kay Labog upang "labanan" sa pamamagitan ng kanyang mga kuwento ang naisasantabing kalagayan ng mga babae sa patryarkal na lipunang Pilipino.</pd>.

ang inyong lingkod. ang inil uwal sa sangmaliwanag upang gumanap ng tungkuling ito. at Lopez Memorial Museum. Sa kabuuan. <b>Ang Antolohiya: Apat na Dekada ng Pangangatha ni Hilaria Labog</b> Sa muling pagbuhay. mula sa Rare Books Section ng National Library ay nakaretriv ako ng dalawampung (20) kwento. Walang tiyak na teoryang mapanghawakan para sa literari retrival na nasa ilalim lamang o nakapaloob lamang sa impormasyong retrival. isang malusog at magandang sanggol na babae. at magawan ng isang kronolohikal na antolohiya ang kanyang mga maikling kuwento. Ayaw kong s a mga kamay ko madurog ang mga magasing ipinagpapalagay kong isang mahalagang ka bang naglalaman ng mayamang diwa at kaisipan ng mga manunulat na Tagalog. (2) deskripsyon ng proseso o operasyon. (3) ugnayan sa pagitan ng layunin at fangksyon at ng proseso o op erasyon. sa buong panahon ko n g pagretriv ng mga akda ni Labog. ang maisulat ang kanyang literari biografi. Para sa pangalawang komponent naman. at pagsagawa ng antolohiya ng mga kuwe nto ni Labog. pagpapakilala. Gayunman. isang teorista. Sa gi nawa kong pagriserts sa mga laybrari o maging sa internet man. Sa mga lugar na ito ko natagpuan ang mga lumang-lumang kopya ng mga magasing pinagretrivan ko ng mga kwento ni Labog at pinagkunan ko ng ilang mahalagang tala tungkol sa kanya (ang pinakalumang kopya ay 1909).</pd> <b>Paghanap ng mga kuwento sa iba't ibang babasahin ng iba't ibang aklatan</b>. Ayon kay Louis Ke lly (2000).ang makatugon sa ha mon ni Reyes na maipakilalang muli si Labog sa mga mambabasa ng maikling kuwento sa kasalukuyang panahon. at dalawampu't anim (26) naman sa Serials Sectio n ng nasabi ring pambansang aklatan. Nakatakdang buhayin ang kanyang alaal a at ang kanyang mga akda sapagkat isang buwan bago ang kanyang kamatayan. nanangan ako sa paggamit ng sistemang retrival.Mayo 1962. ang mga natagpuan g talakay ay ukol lamang sa impormasyong retrival na sadyang napakalawak. 4 . nailibing ang pisikal na katawan ni Hilaria Labog. Abril 1962. Unang hakbang na ginawa ko ang pagpunta sa National Library. at. nakabuo ako ng pansariling prosesong nagamit k o nang epektibo at nakatulong nang malaki sa akin sa pagretriv at pagbuo ng anto lohiya ng mga kuwento ni Labog: <b>1</b><pd>. hindi ko nagawang sumunod sa isang n asusulat na tiyak na proseso o operasyon sa aking isinagawang literari retrival sapagkat wala akong natagpuang kongkretong proseso o operasyon para dito. ngunit hind i ang galing at talino ng kanyang panitik. May katagalan ang prosesong ito sapagkat totoong ingat na ingat ako sa p agbuklat ng mga magasin partikular yaong mga nalathala noong dekada 20 upang huw ag mapunit ang mga ito dahil talaga namang malutong na ang pahina at ang malilii t na piraso ay nalalaglag na sa mesa at ang iba ay sa kandungan ko. Hindi ko naging suliranin ang unang komponent sapagkat malinaw at ti yak ang aking layunin sa pagretriv ng mga kuwento ni Labog . "ang isang teorya" ay dapat na magtaglay ng tatlong komponents: (1) pagtiyak sa layunin at fangksyon. UP Diliman Main Library. Nakapalooob din sa prosesong ito ang isa-isang pagbuklat ng mga naka-bind na orihinal na kopya ng mga magasin para hanapin ang mga kuwentong isinulat ni Labog.

nakausap ba nila at natanong ang lahat ng mamamayan dito? May isinagawa ba silang survey para patotohanan ito? Ako mismo ang magpapatunay na ang pahayag na ito ay isang malaking kasinungalingan at isang tahasang panloloko sapagkat ang mga kamag-anak kong nakatira sa San Pedro at Calamba. naging malaking bahagi na ito ng buhay k o. pero sapat na ba ito para pagtawa nan at kutyain siya dahil dito? Kung may isang taong napakahilig mang-istorbo sa Dios. Naging usap-usapan ang maling pagsasalita sa Ingles ni Janina San M iguel sa Question and Answer ng Binibining Pilipinas. Ang ibig kong sabihin sa mang-istorbo ay 'yung lagi akong nagdarasal s a Dios sa maliit man o malaking dahilan.Title:Sanaysay (10) Bakit kaya ang lalakas ng loob ng mga mayor at gobernador ng ilang l awigan na tahasang sabihin at ipangalandakan sa mga pahayagan na sila at ang lah at ng mamamayan na kanilang nasasakupan ay sumusuporta sa pamahalaan ni Gloria A rroyo? Sa mga nakaraang isyu ng Bulletin Today. lang... isa sa hosts ng Binibining Pilipinas. Ano ang patunay ng mga pinunong-bayang ito na ang lahat nga ng mamamay an ng kanilang siyudad o lalawigan ay sumusuporta kay Arroyo? Halimabawa. so understandable that she's so t ense. Marami sa kanila ang sumagot ng HINDI.. sila na lang.</pd>" o kaya'y "Lord. Bohol express our unqualified an d stanched support to her Excellency. at mga kaibigan kong tagaBiñan at Sta." Noong Marso 14 . Kasi. 2008. Sa isang artikel sa People's Journal noong Marso 13. sinabi ni Charlene Gonzales." at ang "S ama-samang Pahayag ng mga Pinunong Bayan at Mamamayan ng Lalawigan ng Laguna" ka y Arroyo. kung gusto ng mga pinunong ito na sumispsip a t magpalapad ng papel kay Arroyo. the undersigned municipal and barrangay officials and the People of the Municipality of Valencia.. Naging ordinaryong routine na sa pang-araw-araw kong buhay ang pagdarasal - . Nakapagtataka lang. Halimbawa. I talked to her later at okay naman ang English niya. Sana. Laguna ay hindi sumusuporta kay Arroyo. Naging bukambibig ko na ang pagsasabi ng "Sana Lord<pd>. saklolo di ko kaya 'to<pd>. noong Marso 9. Rosa..</pd>" Mula nang matuto akong magdasal.. Huwag na silang mandamay pa ng i ba. ako na yata ang ta ong ito.. Ang sa akin lang naman. hindi ang pagtatawa kay Janina ang nakababahala rito kundi ang mas mataas na pagpapahalaga natin sa Ingles at ang lumalalang kolonyalismo ng m araming Pilipino.</pd>" "Lord. sa Lag una. ang ganito: "I think ni nerbiyos lang siya. It's the first time for her to join a contest. 2008 ay nakalathala naman sa tig-isang buong pahina ang "City of Silay Open Le tter of Support to Her Excellency. Marami ang nagtawa at kumu tya sa kanya na para bang isang napakalaking kasalanan bilang isang Pilipina na kakatawanin mo sa isang beauty pageant ang Pilipinas at pagkatapos ay hindi ka b ihasa sa Ingles. President Gloria Macapagal-Arroyo." "Lord please<pd>. nakalathala sa isang buong pahina ng Bu lletin Today ang ganito "We.</pd>. nakalathala sa ilang pahina nito ang pahayag ng pagsuporta kay Gloria Arroyo ng ilang siyudad at lalawigan ng Pi lipinas. tulungan mo naman ako<pd>. Sabihin nang may kasalanan din si Janina dahil pinilit niyang mag-Ingl es kahit hindi siya komportable sa wikang ito. President Macapagal Aroyo. Nagtanong din ako sa ak ing mga estudyanteng taga-Laguna kung sumusuporta ba sila kay Arroyo.. huwag sana nating pagtawanan ang kapwa natin kapag nahihirapan siya o nagkakamali siya sa pagsasalita sa Ingles dahil wala namang taong gustong magkamali at mapahiya lalo na sa harap ng libu-libong manonood." Mas mahirap pa nga raw ang mga tanong sa pre-screening pero nasagot naman ni Janina ang tanong sa kanya sa tamang Ingles. bakit nga ba pinagtatawan natin ang isang Pilipino kapag nagkamali siya sa pag-i-Ingles sa mantalang aliw na aliw tayo sa pakikinig sa isang Amerikanong nagkakamali sa pag sasalita ng Filipino? Bakit okey lang sa atin na magkamali ang iba sa paggamit n g sarili nating wika samantalang hindi okey sa atin ang magkamali tayo sa Ingles ? Sa totoo.

Sa pakiram dam ko ay humina ang aking paboritong padrino. matibay na ang paniwala kong muli itong ipagkakaloob sa akin. Naghanap ako ng iba pang padrino. Kahit pala hindi ako magdasal. Kahit anong dasal at pangung ulit sa Dios ang gawin ko. nasanay ako sa ganito. hindi ipinagkaloob sa akin ang hinihiling ko. Nasanay ako na halos lahat ng ipagdasal ko ay nakakamit ko. ako ang Kanyang pinakapaborito. Ang paborito kong padrino? Si Mama Mary! Siya ang takbuhan ng maraming Ka tolikong kagaya ko. hindi dininig ng Dios ang aking dasal. bago kumain. Ilang beses din akong humingi ng tulong kay Mama Mary pero bigo pa rin ako. Pinagtawanan ko ang akin g sarili dahil minsan ay naging "baliw" ako sa paniniwalang matutulungan ako ng mga santong ito.< /pd>" Kapag hindi ko naman nakamit ang ipinagdadasal ko. makukuha ko rin ang mga bagay na gusto ko. malamang kaysa hindi na matutupad ang mga ito.</pd> Francis. Para bang nagpahinga at nakatulog nang matagal ang Dios at ayaw Niyang magpaistorbo kahit na kanino. Pinanghinayangan ko ang maraming oras na ginugol ko sa pagdarasal. At napatunayan kong tama ako." ang paniwala ko naman. Pinanghinayangan ko ang mga pagod na naranasan ko sa pagpunta-punta sa simbahan ng Baclaran. Bukambibig ko rin ang mga katagang "Thank you. itinatawag ko sa Kan ya. Mount Carmel.. pero wala pa ring nangyari sa ipinagdarasal ko. Tinigilan ko na ang pang-ii storbo sa Dios. Matag umpay ko pa ring nagagawa ang mga gusto kong gawin at nakapagdedesisyon ako nang tama kahit hindi ako tumawag at humingi ng gabay sa Dios. Kinalimutan ko na ang pagdarasal.</pd>" ang pagsasabi ng "next time na lang.sa umaga pagkagising. Sa paki ramdam ko nga ay sadyang ipinanganak ako na malakas sa Dios. Pero bago ko pa ipagdasal ito. Kung sinasabi man ng iba na "ang lahat ay nakuku ha sa pera." wik a nga. St<pd>. Nagbago ang pananaw ko sa pagdarasal. Kapag hiniling ko kay Mama Mary na tulungan niya akong makar ating sa Dios ang mga dasal ko. nagdasal ako at nagpatulong sa maraming santo. Napatunayan ko rin na hindi ko pala kailangan si Mama Mary. Lagi ko Siyang i niistorbo kahit sa pagdedesisyon sa pinakasimpleng bagay lang. Lord<pd>. May isang bagay ako noon na gustong-gustong makamit.. Wala halos akong gawain na hindi ko ipinagdasal sa Dios. Ipinagdasal ko it o nang taimtim. Lahat ng problema ng dumating sa akin at lahat ng pagsubok na dumaan sa akin.. Pero nagkamali ako. ha!" Hindi lang 'yan! Mahilig din akong gumamit ng tulay o padrino sa pagdaras al ko. Ito ang dahilan kung bakit lahat na yata ng bagay tungkol sa akin at sa a king buhay ay ipinagdarasal ko. at sa gabi bago matulo g. Na sa lahat ng mga nilalang ng Dios. Halos karamihan ng hilingin ko sa aking mga panalangin ay "answered prayer. Noon ako nagpasyang tumigil na sa pagdarasal. Sa sarili ko na lang iniasa ang lahat sa aking buhay." Hanggang sa dumating ang isang pagkakataong tila sinubukan ng Dios ang ti bay ng aking pananalig. . Pinaniwala an ko agad na mapapasaakin ito. Kah it na sa akin na pinakapaborito niyang nilalang at lagi Niyang pinakikinggan ang mga panalangin. kasunod ng aking "Tha nk you. Inunahan ko ang Dios sa pagdedesisyon. Sa pagkakataong ito. Hindi ko rin kailangang magpatulong sa ma raming santo. Sa pakiramdam ko ay nakagawa ako ng isang napakalaking kasalanan kapag hindi ako n akapagdasal. At dahil mas marami akong dasal na pinakikinggan kaysa hindi. basta magsi kap lang ako at maging masipag. at St<pd>. "ang lahat ay nakukuha sa dasal. San Miguel. Quiapo. </pd> Jude. bago umalis ng bahay. Pero mabilis din naman akong umusal ng pasasalamat anuman ang maging resulta ng ipinagdasal ko. Nagi-guilty ako kapag hindi ako nakapagdasal sa loob ng isang maghapon. at sa iba't ibang simbahan kung saan nakaluklok ang mga rebulto ng k ung sinu-sinong santo para dasalan at hingan ng tulong.. Lord<pd>.

kailangang putulin ang aking paa bago pa ito tuluyang lumala at umabot sa aki ng hita. Ipinagyayabang ko sa kanila na masaya ako . Hanggang sa dumating ang isang pangyayaring magpapabalik sa akin sa paana n ng Dios. Naligo kami sa beach ng aking pamilya. Nanabik ako at umasang pagmimilagruhan ako ng Dios pero hindi ito nangyar i. marami na akong naririnig na mga kwento tungkol sa mg a milagrong nagagawa ng pagdarasal tulad ng mga sakit na wala nang lunas pero gu maling nang dahil sa panalangin o kaya nama'y mga imposibleng bagay na naging po sible dahil sa pagdarasal. Iisa ang hatol ng tatlong espesyalistang kinunsulta ko . sa halip. Tinuruan niya akong tanggapin nang malu wag sa loob ko ang nangyari sa akin. at magnaknak. ngunit sa nangyari sa akin. nakata pak ako ng basag na bote at nahiwa ang aking kanang talampakan. Huli na nang malaman kong diabetic pala ako kaya hi ndi gumagaling ang sugat ko. muli kong n asambit ang pangalan ng Dios. pagkatapos ng mahabang panahon. Maraming gamot na rin ang inilagay ko sa aking sugat subalit hindi pa rin ito gumagaling. kinakausap ang Dios. Abril 2005 . Marami siyang ipinaliwanag tungkol sa mas malala pang sitwasyo ng posibleng kauwian ng aking sugat kapag hindi ko pinayagang putulin ang aking binti ngunit hindi ko na siya naririnig at naiintindihan. buong pagmamalaki kong iniisa-isa sa kanila ang lahat ng mga nakamit kong tagumpay nang walang tulong ng Dios. Nangyayari ang ganito hindi dahil hindi tayo pinakingga n ng Dios kundi dahil may iba siyang balak para sa atin. matutuklasan nating mas lamang pa rin a . mas asahan nila ang kanilang sarili. Ang lahat ng mga ito ay pinaniniwalaan ko. Malala na ito at umaakyat na ang impeksyon sa akin g binti malapit sa tuhod. Hindi ako binigyan ng milagro ng Dios pero binigyan Niya ako tapang at la kas ng loob na harapin ang kalagayan ko. Kaya nama n paulit-ulit at wala sawa akong nagsumamo sa Dios na bigyan niya ang milagro tulungan niya akong gumaling at huwag Niyang hayaang maputol ang aking paa. Isang maliit na hiwa na noong una'y hindi ko gaanong binigyang-pansin subalit nang magtagal ay n agsimulang lumaki. napupuntahan ang lahat ng lugar na gustong marating.Kapag kakwentuhan ko ang aking mga kaibigan at napag-uusapan ang tungkol sa pagdarasal. Habang masaya kaming naghahabulan ng aking bunsong anak sa dalampasigan. kontento sa buhay. Sa kauna-unahang pagkakataon. Ginabayan niya ako sa pagharap sa mundo nan g nakataas ang noo kahit may kulang na bahagi sa katawan ko. Palagi nating naririnig ang bagay na ito na tila isang palasak na ka sabihan lamang. Muli kong natawag ang pangalan ni Mama Mary. Ang huling doktor na tumingin sa akin ang nagpilit sa aking magpa-confi ne na sa ospital. napatunayan kong totoo pala ito at h indi basta kasabihan lamang. nabibili ang mga gustong bilhin. Matagal kong inalagaan ang sugat sa aking paa. Hindi lahat ng ating hinihingi ay ipagkakaloob sa atin. Tinulungan niya ak ong mahalin at pahalagahan ang aking sarili sa kabila ng kapansanan nito. at nakakain ang mga gustong pagkain kahit hindi ako n agdarasal at humihingi ng anuman sa Dios. Ang mas naririnig ko nang mga sandaling iyon ay ang aking sarili na nagdarasal.huwag silang umasa sa dasal. Nagka roon ako muli ng bagong pananaw sa pagdarasal.panahon ng tag-init. Sa ganitong mga pagkak ataon. Namulat ako sa naging karanasan kong ito na hindi lahat ng ipinagdarasal natin ay nakukuha natin. Isang panahong kakailanganin kong magdasal nang taimtim at makiusap m uli sa Kanya. Bata pa lamang ako. iisa lang ang palagi kong sinasabi sa kanila . lumalim. nakikiusap na tulungan ako sa kalagayan ko. Maraming antiobiotics na ang aking ininom. Maraming bagay na hinah angad ang ating puso subalit ang mga hangarin lamang ng Dios ang siyang mananaig sa tuwina. ngunit kung magbibilang lang tayo.

mapagtatanto nating may naging ibang kapalit ang mga ito na higit pa kasya hiniling natin. .Essay Word Count: 2032 Romantesista ang isang manunulat ng akdang romansa. At sa tuwing pinagmamasdan ko ang aking putol na paa. Minsan kasi. saglit na kasiglahan at elaborasyon. Kapag sumasagi sa aking alaala ang nangyari sa akin. Alinman sa mga akdang ito ang tatangkaing isulat. dapat na magkaroon ng kamalayan sa konsepto ng 'love triangle'. <b>Panimula</b> Maraming nagtuturing sa pagsusulat ng mg iskrip ng komiks at mga nobelang popula r na may temang romansa bilang mga akdang hindi maihahanay sa mga lehitimong lit eratura. kung tumugon ang Dios sa mga dasal natin ay sa paraang halos hindi natin nararam daman at sa panahong hindi natin inaasahan. malamang na mababa na rin kaysa sa mga iba pang mga na gsisisulat sa ibang genre.sa Kanyang panahon at sa Kanyang kaparaanan. Sa pagsulat ng iskrip ng komiks. dapat na mabatid ng isang nagnanais na magsulat sa ganitong genre ang ilang mga pangangailangan b ukod sa kanyang mayamang emosyon. Sa papel na ito. Sa pagsulat naman ng mga nobelang romansa. dayalogo at tunog. Hayagang masasabi na mababa ang pagtingin sa pagsulat ng mga ito at an g kanilang mga manunulat. Gayunman. kailangang magtaglay ng kiliti . 4 Title:Sanaysay (36) Text 110 .ng mga dasal nating pinakinggan ng Dios kaysa hindi. ipinaalala nito sa akin ang katotohanang dinidinig ng Dios ang ating mga d asal . tatalakayin nang pahapyaw ang ilang mga bagay na kailangan upan g makasulat ng mga nabanggit na akda. kurot at kilig upang maging matagumpay na akdang romansa. Minsan nga. Layunin nito na maiparamdam sa mga tutung hay na hindi nalalayo ang mga pangangailangan sa pagsulat ng mga kadang romansa sa paglikha ng iba pang mga genre. kailangang may ideya ang magtatangka sa paggawa ng mga kuwadro. 'happy ending'. At kung iisipin natin kung ano ang nangyari sa mga dasal nating hindi pinagbigyan. hindi natin alam na ang magagandang nangyayari sa atin ay tugon na pala ng Dios sa ating mga panalangin. Tangka rin nito na maipadama na matindi rin ang hamong taglay ng pagsulat sa komiks at mga akdang romansa na minsa'y higit p a nga sa pagsulat ng mga tinaguriang lehitimong akda. lalong tumitibay ang aking pananalig sa panalangin. kapsyon.

b<pd>. Wawakasan ang mga talakay sa pagsasanib ng mga element ong dapat na isaalang-alang sa pangkalahatang pagsulat ng mga akdang romansa. Dapat na kayang takasan. Ang hirap dito ay ang limitasyon na isa ha nggang dalawang pangungusap na payak lamang ang dapat gamitin. ay bahagi lamang ng pantasya tulad .</pd> kapsyon Ito ang pagsasalaysay mo bilang manunulat. Ang isang manunulat sa komiks ay dapat na nakakikita ng kagandahan sa kahit na p inakamasagwang bagay na kanyang nalalaman. ng is ang manunulat ng komiks ang pangit na kaakibat ng katotohanan. kapsyon at dayalogo. ilang mga bagay ang dapat na bigyan ng pansin: a<pd>.Sa papel na ito. Iyan ang dalaw ng romansang dapat na patulan ng isang manunulat ng komiks! Sa pagsulat ng iskrip sa komiks. Linawin natin ang pahayag na ito. Layunin nito na maiparamdam sa mga tutung hay na hindi nalalayo ang mga pangangailangan sa pagsulat ng mga kadang romansa sa paglikha ng iba pang mga genre. Tinutumbasan ng manunulat ng iskrip ang mga bagay na dapat ay na ririnig sa isang tagpo. Bilang manunulat. Tangka rin nito na maipadama na matindi rin ang hamong taglay ng pagsulat sa komiks at mga akdang romansa na minsa'y higit p a nga sa pagsulat ng mga tinaguriang lehitimong akda. Isa itong hamon sa kanya na gamitin ang mga titik upang tapatan ang mga tunog na. Hindi limitado sa g anito lamang ang romansang tinutukoy sa naunang pahayag. kasama sa obligasyon ang pag-isip ng mga posibleng mapabilang na pig ura at eksena sa susulating obra. kaila ngang maikli ang mga ito at tiyak. Dapat na kaya niyang makahagilap ng kahihinatnan o wakas na positibo o masaya kahit na nga dumanak na ang dugo o bum aha na sa luha ang istorya. isang kapat a t iba pa). Dito inilalaman ang mga deta lyeng hindi mababanggit sa dayalogo. Dapat ding isaalang-alang ang pagtutugma ng kapsyon at larawan sa kuwadro. Madalas na iugnay ng isang karaniwang makabab asa o makaririnig ang salitang romansa sa lambingan o sa positibong ugnayan sa p agitan ng mga indibidwal na may pagtutugma sa nararamdaman.</pd> tunog o sound effects Sa unang tingin o dinig. tatsulok.</pd> dayalogo Ito ang mga pahayag na binibigkas ng mga tauhan. Dapat na may abi lidad ang manunulat ng komiks na masilip ang banaag maging ng pinakamanipis na l iwanag sa pagitan ng pinakamadidilim mang ulap! Iyan ang romansang hatid ng kom iks. kung magkaminsan. Mahirap ito dahil para na ring ang artist gag ampanang ito ng may-akda. wala ng matitirang espasyo para iguhit ang mga larawan sa kuwa dro. parihaba at iba pa) at kung ano mismo ang maki kita sa loob nito. tatalakayin nang pahapyaw ang ilang mga bagay na kailangan upan g makasulat ng mga nabanggit na akda. Hindi kasi maipagkakasya lalo na sa maliit n a kuwadro anag tatlong bagay na nabanggit na: larawan. Unang tatalakayin ang pagsulat ng komiks at susundan ng pagsulat ng mga nobela a t mini nobelang romansa. Kapag haumaba pa kasi kaysa rito. kalahati. d<pd>. Tulad ng kapsyon. sa magandang paraan. karaniwang pagtatakhan ang pagkakaroon ng tun og ng isang akdang nasusulat tulad ng iskrip sa komiks ngunit isa ito sa mga mah ika ng komiks.</pd> kuwadro Ito ang paghahati-hati ng mga larawan sa bawat pahina ng komiks. Ang tanging kaibahan ay hindi manunulat ang aktuwal n a guguhit ngunit nasa kanya ang pagsasabi ng laki (buo. hugis (puso. <b>Dalaw ng Romansa</b> Dapat na romantesista ang isang manunulat ng komiks. c<pd>.

ay lalo namang nag-umapaw s a inspirasyong dulot ng pag-ibig! <b>Romansa sa Isang Upuan Lamang</b> Dekada '90 nang umusbong ang mga nobelang romansa na hiwalay sa komiks at mga seryeng bahagi lamang ng mga magasin. May dagdag na pahinang magagamit ang isang manunulat upang maunti-unting buksan ang laman ng k anyang isip at dibdib.. Ang hirap na nadarama ng nagmamahal ang pinaguugatan ng pagpapahalaga sa kanyang iniibig. Kung ihahambing nga sa kapanabikang dala ng tunggalian. <b>Simula</b> <b>Katawan</b> <b>saglit na kasiglahan</b> <b>elaborasyon</b> <b>tunggalian</b> <b>kasukdulan</b> <b>kakalasan</b> <b>Wakas</b> Pamilyar na tayo sa marami sa mga bahaging binanggit sa itaas ngunit h ayaan ninyong ipaliwanag nang bahagya ang dalawang bahagi na posibleng bago sa m ga tumutunghay: ang saglit na kasiglahan at elaborasyon. Kaya ang mga tunay na manunulat ng roma nsa... tila ha los pantay lamang sila.. Tila baryasyon ito ng mga bahagi ng salaysay na pampanitikan.. Napakahirap! Masakit sa ulo at sa dibdib! Maitatanong marahil. kung paanong rerendahan ang nagpupumiglas na kakintalang dapat na manatili pagkatapos na matunghayan ang isang pag-uugnayang nasaksihan sa loob la mang ng dalawa hanggang apat na minuto (batay na rin sa bilis o bagal ng nagbaba sa) upang maunawaan ito ng mambabasa matapos niyang matitigan ang huling larawan sa pahina na kakikitaan ng salitang WAKAS. Ma gandang tanong. Ang sakit namang hatid ng pag-ibig ang nagpapatibay sa pusong nagmamahal. kung paanong pipigilan ang nag-uumapaw na kalipunan ng emosyon ng mga karakter na kabilang s a salaysay. dulot ng patuloy na pagdanas ng sakit at hirap.</pd> hantad man o tago! Hindi masakit sa ulo! Hindi makirot sa dibdib! May pattern na sinusu nod ang ganitong mga akda na bagamat nagkakaiba minsan ay nagkakatulad naman sa higit na madalas na pagkakataon sa iba't ibang akda. isipin pa kung paanong ilalaman. Hindi kailangang madaliin kaya nananamnam ng may-akda an g bawat pintig na hatid ng kanyang emosyon! Hindi na kailangang sikilin kaya na ibubulalas nang walang pag-aalinlangan ang bawat salita at emosyong taglay ng mg a ng mga salita at tagpo<pd>. "Kung mahirap at masakit. sandali lamang ang mga kapanabikang hatid . May bagong kalayaanag hatid ang ganitong mga genre. kukulungin at lilimitahan sa tatlo o apat na pahina ang isang madulang salaysay ng pagmamahal. Naging mabili ang mga ito sa mga taong nais magbasa sa sariling wika ngun it nais na makaramdam ng hamon ng pag-iisip ng mga imaheng pahiwatig ng mga sali ta at hindi iyong lantaran ng idinidikta ng mga larawan na tulad sa mga komiks. bakit pa isusulat?". Ito ang sagot diyan: hinggil sa pag-ibig ang akdang isinusulat at sadyang ganyan ang pag-ibig. Pamilyar ang ilang bahagi ngunit posible pa ring makapagpalinaw ang bahagyang talakay sa ilang bagay na maaaring bago. Ngayon.. Saglit na kasiglahan ang tawag sa bahaging may matinding kapanabikan na mararanasan ang sinumang sumusubaybay kahit na nga nasa unahang bahagi pa laman g ang salaysay.ng kapag 'science fiction' ang ang matutunghayan na iskrip. Ang kaibhan. Unang lumutang ang mga nobelang 1 20 pahina lamang ang kabuuan at sinundan naman ng mga mini-nobelang 50 pahina la mang.

Ki kiligin kapag nakadarama ng pagmamahal ang tauhan! <b>Magmamahal ang bida</b> Matapos na maging iisa ang bida at ang mambabasa dulot ng nabanggit sa itaas. Ang elaborasyon naman ay ang bahaging unti-unting natutuklasan ang mga detalyeng maaaring bumagabag sa sumusubaybay ng salaysay na dulot ng mga naunang pangyayari. Ang saglit na kasiglahan ang magdaragdag sa kapanabikan ng mambabasa upa ng hindi bitiwan ang maliit na aklat na kanyang hawak. sa bahaging ito nakadarama ng tila pagmamalaki at tagumpay ang mamba basa. pamilya o maging sa riling pagkatao na hindi kasundo ng tauhang naguguluhan. Dala kasi n g trayanggulo ang awtomatikong pananagumpay ng dalawa at pagtanggap ng natitiran g isa pa. Kasama na rin dito ang pagtuturing sa mga taong kaaway ng bida bilang kaaway. Nakikisalo na ang mamababasa sa karanasan ng tauhan sa salaysay. Kahit na nga minsan ay tila napakahirap at halos imposibleng malusutan ng bida ang mga suliranin. Wala na silang ipinagkaiba! Siya na ang tauhan! Iiyak na siya kapag umiyak ang tauhan. Kung napakaganda ng pagkakagawa sa ganitong pormula. Ang bahaging ito rin ang nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob na lumaban maging sa tunay na buhay. isang lalaki-dalawang b abae ang love triangle. Hindi limitado sa isang babae-dalawang lalaki. Ito ang magbibigay sa ka nya ng kagustuhang tapusin ang kanyang tinutunghayan sa isang upuan lamang. <b>Love triangle</b> Tatlong kaluluwa ang laging sangkot sa mga ganitong akda.ng saglit na kasiglahan at mangyayari ang mga ito sa pagitan ng simula at elabor asyon. makakaban gon siya sa suliranin at magtatagumpay sa huli. Maaaring isang pangkat ang karibal. Dahil tila iisa na ang turing ng mambabasa sa bida at sa kany ang sarili. napakadali na para sa mambabasa na mahalin ang mahal din ng bida. Dito rin makukuha ng mambabasa ang mga detalyeng kailangan upang t unay na maunawaan ang darating na mga kapanabikan at pangyayaring hatid ng tungg alian. Madalas na walang kapanabikang hatid ang elaborasyon ngunit kung sapat a ng nagawang panggising ng saglit na kasiglahan. may mamahalin siya. <b>Makababangon sa suliranin ang bida</b> Laging nmakahahanap ng solusyon ang bida sa anumang suliraning ihahar ap sa kanya. kaya rin niya! . Dito magsisimul ang iugnay ng mambabasa ang sarili sa tauhang kanyang sinusubaybayan. mamumuhi ang sumusubaybay sa antagonista ng salaysay. aapihin ang bida. sulyapan naman natin ang pormulang sinusunod ng ga nitong mga akda: love triangle. darating ang pagkakataong malul utas ang mga ito. Kung na pakaganda ng pagkakasulat at madadala nang husto ang sumusubaybay. Dahil iisa nga ang mambabasa at ang bida: kung kaya ng bida. <b>Dadaan sa hirap ang bida</b> Sa pagkakataong ito makakukuha ng sinmpatiya ang bida. Matapos ang bahagi. nangyayaring ituring ng sumusubaybay ang kanyang sarili bilang siya ring tauhan ng salaysay. hindi ito mapapansin ng mambabas a. Tatawa siya kapag masaya nag tauhan. Sa tatlo kasi nalalagay sa pwersadong pamimili ang isang indibidwal n a magdadala sa kanyang pagpapasya kung alin ang papanigan.

ano pa ang kanyang mahi hiling? Dapat ding mabanggit na isa sa mga nakagawian sa pagsulat ng mga gani tong akda ang paggamit ng sagisag-panulat na pambabae o pangalang sadyang pambab ae. Ang tatlong K na ito. Dala ito ng katotohanang ang karamihan sa mga tumatangkilik ng mga kadang r omansa ay kababaihan.</pd> ka yang talunin ng pag-ibig ang lahat! Makikita rin ito bilang bagay na espiritwal. Araw-araw silang pumapasok. magsapatos. Nag-aaral sila ng bumasa at sumulat. kiliti. Ang tatlong ito ang siya ring dahilan kung bakit hindi pagsasawaan ng mga mambabasa ang mga akdang pumapaksa sa pag-ibig sinuman ang sumulat ng mga ito. lilipas din ang mga p agsubok. Gusto ni Berto na matuto silang magbasa at magsulat ng kanyang kapatid. Sa tatlong ito. kurot. Mayroon din silang guro. pinakadakila ang pag-ibig! Ang sarap ng pakiramdam kun g magsisilbing isang instrumento ang manunulat upang mapalaganap ang pinakadaki lang handog ng Diyos sa tao. Naghahatid ang mga akdang romansang ito ng pag-asa na maganda ang mun do. . Ang masayang wakas kasi ang bubuo sa lahat ng positibong dulot at nadama ng mambabasa sa mga pinagdaanan niya bilang siya na ring bida. may taong itinakda upang magmahal sa bawat indibidwal. si Titser Trudy. o magdal a ng mga gamit o bag. kilig ang siyang mga pangangail angan ng isang mainam na akdang romansa. Di sila lumiliban sa klase.<b>Magtatagumpay ang bida sa huli</b> Bawal ang malungkot na wakas sa mga akdang ito. pananampalataya at pa g-ibig. Idagdag pa rito ang lakas ng loob na kung nasa isa ng indibidwal ang pinakadakilang handog ng Diyos sa tao. Kung magwawakas sa malung kot na paraan ang isang akdang romansa. ng panghihinayang sa halip na pag-asa at pagkamuhi sa halip na pagibig. magdudulot ito ng panlulumo sa halip na kasiglahan. kayang lagpasan ang mga hamon ng buhay at higit sa lahat<pd>. Nakasaad kasi sa Bibliy a na tatlong bagay ang ibinigay ng Diyos sa tao: pag-asa. 5 Title:Kwento (7) Pero di na nila kailangan pang magsuot ng uniporme... Ang masayang wakas rin ang magbi bigay-kaganapan sa mga pangarap ng mambabasa at maging sa kanyang bagong tuklas na lakas ng loob upang humarap sa mga hamon ng buhay. Ang tatlong ito ang siyang sikreto ng tagong sulok ng puso na siyang pinagmumulan ng romantikong mga isinusulat.

Pagkatapos. Sa katunayan. Ito ang oras ng kanilang paglalaro. na umuuga kapag may dumaraang malalaking sasakyan. "Ikaw Buknoy? Magaling na ba ang mga sugat mo?" tanong ni Titser Trudy k ay Buknoy. Pagkatapos mag-aral ng magkapatid. Huhulihin natin si la. Pangarap naman ni Berto ang magkaroon ng matuling motorsiklo. 'pag naging pulis na ako. Gusto niy ang maging pulis. "Patuyo na po. Matagal-tagal na rin silang nakatira kay Mang Ben. Sa mga oras na ito. Pagkatapos ng klase. Masaya sina Buknoy at Berto. Magpapahinga sila sa gilid ng maitim na ilog. Siyempre. "Kuya. ang ibang mga batang may sakit ay dinadala ni Titse r Trudy sa health center para mabigyan ng gamot. bumibili sila ng tukneneng. na dapat isulat o basahin. Sa ilalim ng isang konkre tong tulay. Mula s a itaas ng tulay. pupunta sila sa Jones Bridge. Manonood lang si Buknoy sa kanyang Kuya Berto. Ang langit na ang magiging bubong natin . Kayang-kaya n a ni Buknoy na isulat ang kanyang buong pangalan. Kahit anong lugar. Maraming pagkain sa barko. Pagmamasdan nila ang malalaking bangka na may mga hatak-hatak. ang malalaking billboard ng mga pagka in at pangarap na panooring sine. lagi kitang iaangkas sa aking matulin g motorsiklo. uuwi na sila sa kanilang tirahan. Pangarap ni Buknoy na magkaroon ng malaking-malaki at makulay na barko. Isang magaling na ka rpintero si Mang Ben. Pupuntahan natin ang lugar ng masasamang tao. lagi nilang pinagkukuwentuhan ang kanilang matitingkad na mga pangarap. nagiging tunay silang mga bata.'Nung una. Ito ang oras ng kanilang pamamah inga. Si Berto ang katu-katulong ni Titser Trudy sa pagtuturo sa ibang bata na magbasa at magsulat. At 'yung mga liban naman. 'pag nagkabarko na tayo." matipid na sagot ni Berto. Titignan ang makulay na tren na nakaangat sa lupa. di na tayo tatapak sa lupa. Wala silang inaalalang dapat ibabang mga gulay at prutas. uuwian nila si Mang Ben. Araw-araw." sabi ni Berto sa bunsong kapatid. hanggang sa matuto na si Buknoy. Di na tayo magugutom. kung paano ang kanilang tanghalian at hapunan. "Buknoy. pinu puntahan ni Titser Trudy. halos lahat ng mga katabi nilang maliliit n . Di na daanan ng mga sasakyan ang bubong ng ating bahay. mapupuntahan na natin kahit 'yung pinakamala yong dagat. Si Berto rin ang nagpapatahimik sa buong klase. "Ayos naman po." sagot ni Buknoy. "Kamusta na Berto?" tanong ni Titser Trudy. Pero bago sila umuwi." sabi ni Buknoy sa kanyang Kuya Berto. kailangan pang tulungan ni Berto ang kanyang kapatid upang ma kapagsulat ng sariling pangalan. Lilibutin n atin ang dagat. tatalon si Berto sa tubig.

kahit kakau nti lang ang kahoy. Wala pa akong nakikita na kasing-laki ng aming bahay. yero. ang matuling motors iklo na sasakyan nila kapag naging pulis na ang kanyang Kuya. at mga dambuhalang trak ang aking la ruan. at ulo ng manok na may m . ang mabait na si Mang Ben. madre. Matanda o bata. May bilog at kuwadradong ho pya. Nagkakagulo ang mga tao sa kanilang lugar. umuusok na pansit. si Ti tser Trudy. Pinaaalis na tayo. kaya nagpunta agad ako rito. Kahit sino puwedeng pumasok sa aming bahay. Lalo pa itong lumalaki kapag gumagabi na. doktor. Sa center.a bahay. Mahusay na karpintero si Mang Ben. kaya niyang gawing maliit na bahay. naglalayag sa malaking barko." "Salamat Titser Trudy. at karitong itinutulak. pero walang makapagsabi kung nasaan si Ma ng Ben. pulis. bumbay. may pustiso o wala. Maski 'yung mga walang bahay na mauuwian. Marami ring pagkain sa loob ng aming bahay. tindero't tindera. "Nagkaroon ng demolisyon kanina. maliit at malaking siopao. Tinignan nila ang dating pinagtatayuan ng kanilang maliit na bahay. at ang mga taong naging mabait sa kanilang magkapatid." tugon ni B erto." "Kailangang dalhin ko muna kayo sa center. Kasyang-kasya lahat ang mga ito sa loob ng aming malaking bahay. mas marami kayong magiging kaibigan . Do'n tiyak na magiging ligta s kayo. Sa center. paa. intsik. Dumating si Titser Trudy. tit ser. drayber. matapos nilang maligo. pero giba na ito. At naaalala rin ni Berto ang kanyang bunsong kapatid. bituka. siomai. Wala na kaming matitirhan ni Buknoy. Mga totoong kotse. Hinanap nila si Mang Ben pero di nila makita. Mayroon din akong mga laruang bisikleta. nagulat sila sa kanilang nadatnan." balita ng isang ba ta sa kanila. ang malaki at maku lay na barkong puno ng pagkain. sa malaking bahay namin tumitira. kapwa nila lasap ang kawalang-hanggan ng kanilang lalo pang tumitingkad na mga pangarap. Sumasakay sa matuling matorsiklo. iba't ibang kulay ng palamig. si Mang Ben ang gumawa. At kapwa rin nila naaalala si Mang Ben. MALAKING-MALAKI ANG aming bahay. Isang hapon. Hinanap pa rin nila at ip inagtanong sa kanilang mga kapitbahay. at kung sino-sino pa. Nasa gilid ng kalsada ang maraming g amit. babae o lal ake. naaalala ni Buknoy ang kanyang Kuya Berto. Kasyang-kasya kaming lahat sa a ming bahay. panadero. mainit-init na tukneneng. Magkahiwalay man sina Berto at Buknoy pero palagi pa rin silang nagkakas ama. "Nabalitaan ko ang demolisyon kanina." "Pero kailangan muna kayong maghiwalay hangga't wala pa akong nakikitang center na puwede kayong dalawa. o pako. adidas. motor. matutuling dyip.

May nagtitinda ng dyaryo. ayokong iwan ang malaking-malaki kong bahay. May nagpaparoo't parito. Kapag gumawa ng di mabuti. may nandudukot ng ibang pitaka. Natatandaan ko. at pula. si Kuya Anghel. sigarilyo. Siya ang na gturo sa aking magbasa at magsulat. Bawal na bawal ang tamad sa loob ng amin g malaking-malaking bahay. may nagkakalat at naghahalukay ng mga basura. Mag nagbebenta ng Lotto at tiket ng Sweepstakes. Astig magkuwento si Kuya Anghel. nude ls. tapos sumunod si Nanay. lalo na kapag hindi gumagana ang aming tatlong malalak ing ilaw na may tatlong kulay: dilaw. minsan kasa-kasama ko. pagkagising ko isang umaga. ng ib ang mahihigaan. nakatayo at walang mahigaan. at trak. walang gamit na kailangang ingatan o bantayan. Mabait si Kuya Anghel. Lagi siyang nakangiti at may magandang tinig kap ag nagsasalita. Pero mayroon din namang tamad na nagagawi sa aming bahay. Sa sobrang laki ng aming bahay. may dapat ding sundin sa loob ng amin g bahay. Dito na 'ata ako lumaki. May gamot sa sipon at ubo. berde. Siya rin ang nagturo sa ibang bata. May nagtatrapiko ng aking mga laru ang kotse. Unang nawala si Tatay . wala itong haligi at bubong. Kahit malaking-malaki ang aming bahay. naghihintay na humi nto ang ulan at nang bumaba na ang tubig-ulan. . May nagpapatunog ng mabulaklak na mantel para sa me sa. may tulog sa araw at gising buong gabi. Pero ako. May nagpaparoo't parito. walang pinto na dapat ikandado. May nagwawalis ng sandamukal na kalat. Siguro alam nilang di naman ako maaano sa aming malak ing bahay. Lahat kami. at itlog ng pugo. 'Yung iba sa kani la. Ako lang 'ata ang may ganitong kalaking paliguan. Araw-araw. Walang tigil ang agos ng tubig galing sa butas na tubo. K ay lamig ng tubig. dahil ang aming malaking -malaki bahay ay nagiging isang malaking-malaking ilog. pinarurusahan. kaya 'yung iba kong kasama. naghahanap ng ibang masisilungan. Masisipag ang lahat ng pumupunta r ito. kendi. tubig. walang bint ana na kailangang isara kung gabi. Matagal-tagal na silang wala. wala na silang pareho. pati magkuwenta. Pero ngayon. May trabaho ang lahat sa loob ng aming bahay. Dito ako naliligo at nagkukusot ng aking mga damit. may naghihintay lang ng biyaya at tira-tira sa mga restawr an. Lahat ay puwedeng kumain sa loob ng aming malaking bahay. tsitsaron. at kung ano-ano pa. Kaya lahat ng tao sa lo ob ng aming bahay. MAY ISA AKONG madalas na bisita sa aming bahay.aanghang at matamis-tamis na sawsawan. May dumarating na lang at may nawawala nang ilan o maraming araw. Araw-araw. Kung minsan. dyip. May nanghi hingi ng limos. Minsan naman. Walang tamad sa loob ng aming bahay. kilala ko. ISANG MALAKING-MALAKING problema ko lang kapag umuulan. may nadadagdag sa aming bahay pero meron ding nababawas. di niya nakakalimutang dalawin ako. minsan hindi. Pero kung minsan. mga ku wento ang pasalubong niya. Lagi rin siyang may dalang biskwit at juice. totohanan na 'atang iniwan na nila ako. para raw di ako maloko ng i ba. Malaking-malaki rin ang aking paliguan. Mag nagbibigay ng dasal at nag-aawitan. Nagsisilid ako ng bihon sa bihunan ni Mister Yu. talagang matag al ang ulan. umulan man o umaraw. May nagbibiga y ng pamasahe sa naliligaw. Pero tulad ng ibang bahay. nagtatrabaho rin ako. Kayang-kaya ng bos es niya na maging iba't ibang tao. sabon. Gano n naman sila e. tulad nina Tatay at Nanay.

Bahay na bahay namin. tanghalian at hapunan. Bahay na may mga nakatirang magmamahal sa akin. Bahay na magkukumot sa akin kapag malamig." da gdag ni Kuya Anghel. Bahay na may mga taong kasalo ko sa umagahan. "Isa lang ang dapat mong isipin ngayon Aste. Bahay na may haligi at bubong. Doon. Mahirap para sa isang batang tulad mo na tumira sa lugar na ito. Kahit sa pagitan ng mga sasakyan. kayang-kaya niyang sumingit.PERO ISANG HAPONG dinalaw ako ni Kuya Anghel. Tulad ng ibang batang di na bumalik. Di pala ito matatawag na bahay. Magaling magmaneho ng aming bahay ang aking Tatay. Bahay na hindi bahay ng iba. Kahit sa maliit na is kinita. IBANG-IBA SA IBANG bahay ang aming bahay. Magsasama-sama na uli kam ing lahat sa bahay na aking bubuuin." "Kailangan mo ng maayos na bahay Aste. Paano na sina Nanay at Tatay. May bahay pala na talagang para sa ak in. Pero kahit ganito ang aming bahay. Tutulong sa maraming gawain. dyip. Wala rin itong bintana at pinto na kailangang isara kapag ka mi ay natutulog. Makikipagkaibigan ako. bahay pa rin ito para sa am in ni Tatay." BUTI NA LANG at may tulad ni Kuya Anghel na handang tumulong at m aghanap ng bahay para sa akin. Muli akong mangangarap. Mag-aaral akong mabuti hanggang sa bumalik na sina Nanay at Tatay. DI ko pala bahay ang malaking-malaking bahay na tiniti rhan ko. Wala itong malaking haligi at mataas na bubong. kundi bahay na k aming tatlo lang ang nakatira. maaalagaan ka nila at matut uruan. hindi na ri n ako babalik sa aming malaking-malaking bahay. Di na sila mawawala at di na rin ako maiiw an. baka dumating na sila sa isang bukas? Paan o nila malalamang iba na ang aking bahay? Pero sabi ni Kuya Anghel. Pero paano na ano na ang masisipag ailangang iplastik? ing paliguan? Tiyak ang mga nagtutulinan kong laruang kotse. at trak? Pa na taong lagi kong nakakasama? Paano na ang mga bihon na k Paano na ang mga batang darating at aalis? Ang aking malak kong lahat ito ay mami-<i>miss</i> ko. NAISIP KO. Kailangan mong maging ligtas. Titira kami sa iisang bahay. "May bakanteng center na akong nakita. Mahira p ang walang bahay. Bahay na ligtas at di nagiging ilog kapag umuulan. nakakalu . Tumango-tango lang ako sa mga sinabi ni Kuya Anghel. Bahay na masisilungan kapag matindi ang sikat ng araw. ku ng paano ka magiging ligtas at kung paano mo magiging kaibigan ang mga batang ma kakasama mo sa bagong bahay na iyong lilipatan." "'Alang problema Kuya Anhgel! <i>Promise</i> ko sa 'yong magiging kaibiga n ko silang lahat. Bubuuin ko ang magara at malaking bahay sa akin g isipan.

At kapag gusto naman naming umidlip. Isa-isang bi bilangin ang mga bote ng ketsap. "Tulad n'yo. at gamot. "Aking Bunsong-bulinggit. kaya't alam k o ang hirap ng magkakariton. minsan sa lik od ng palengke at minsan naman sa isang <i>waiting shed</i> na bakante. dalawang baso. isang maliit na kaldero at yuping t akure." ang sasabihin ni Tatay. Kaya alam kong pagod din ito tulad namin ni Kuy a. bunging kaldero at kawali sa mga bahay-bahay. lagi naming kasama ni Tatay ang aming bahay. Tuwang-tuwa ako. Sa buong maghap on. Dadangkali n ang mga dyaryo at komiks. noon daw. at gamot na parang matataas na bilding. patis. Agad naming dadalhin kay Mang Ruben ang aming mga nakolekta. isang boteng makulay at may kakaibang hugis . nagtutulak ng bahay. mga butas na timba at palanggana. toyo . Walang daya ang kanyang timbangan. patis. pinagpatung-patong ko ang mga bote ng ketsap. Pero naging tamad daw ang mga tao. Sa aking pagtulog. Papauwi. ipap arada lang ito ni Tatay. sumampa na't aking ikakabit ang bubungan nating plastik. may mahaba at maiksi ang leeg." Magpapaalam kami ni Kuya kay Mang Ruben. Gustung -gusto kong magmaneho si Tatay. Nakahinga na nang maluwa . Kahit saan kami magpunta. pati piktyur ng iba't ibang tao. Masarap kasi sa tenga ang businang-sipol niya. May dalawa kaming ping gan.sot kami nang walang gasgas o daplis. Paggabi na. Si Kuya ang magmamaneho. may parang bombilya at kulay sampalok. Lahat ng tao. toyo. Bumibili kami ng mga l umang dyaryo at komiks. M insan sabi ni Mang Ruben. bakal. may punggok. Minsan. Mabait si Mang Ruben. 5 Title:Kwento KUNG SAAN-SAAN KAMI nakakarating ni Kuya. M ay gamit din naman ang aming bahay tulad ng ibang bahay. Iba't iba ang laki at hugis ng mga ito. Magkakalantuga n ang mga laman ng kariton habang nakasakay at kinakabahan ako. lahat daw ng bahay ay pareho ng aming bahay. isang kutsara't platito. laging may kwento si Tatay. Sasakay uli ako sa asul na kariton. dati rin akon magkakariton. noong matagal na matagal na. Di tulad ng drayber ng mga kaskaserong dyip na nakabibingi ang busina. Sabi ni Tatay. Minsan sa ilalim ng isang puno sa parke. patutulinin ni Kuya ang asul na kariton. may lapad at ku wadrado ang katawan. Titimbangin ang mga bakal at plastik. walang pahinga ang kariton. May kahon din kami ng damit. Masayang-masaya kami ni Kuya kapag napupuno ang kariton. ayaw nilang magtulak ng kanilang bahay. Husto rin lagi ang kanyang bayad sa amin.

At bigla-bigla. Pero minsan. "Matagal-tagal na rin kayong nagbebenta sa 'kin ng iyong mga nakokolekta . Parang naaamoy ko pa rin ang mainit na pansit at ang palamig. bilhan kayo ng pintura. Hihipan niya ito nang dahan-dahan a t saka isa-isang magsusulputan ang maseselang bulang-lobo. mga butas na timba at palanggana. Masuwerte sa amin ni Kuya ang asul na kariton. sasakay kaming par eho ni Kuya sa kariton. Napansin ko rin. Kahit ba ku-bako ang daan kaya nitong maging matulin. Pinulsuhan namin ang asul na kariton. Binati kami ni Mang Ruben pero di pa rin kumikibo si Kuya. Napadaan kami sa tindahan ng pansit at sago. Kapag gusto naman naming magpahinga. "Kay sarap talagang mabusog. Kapag wala kaming makolekta. Naisip ko kanina. kailangan pa nating maghanap sa bahay -bahay. bakal. Lalabhan namin ni Kuya ang aming mga dami t. Sa aming pag-uwi. Alam ko si Kuya rin at ang kariton.g ang asul na kariton pero parang pagod na pagod pa rin ito. nagiging bangka ito." Napansin ko ang lungkot sa mga mata ni Kuya. pero parang pagod na pagod ito. Pero alam naming matibay ito. Kaya siguro wala kaming makolekta ni Kuya. Hinintay kong magsalita si Kuya pero tahimik lang siya. Giniginaw na ako. Ngunit sabi ni kuya : "Natutuklap na ang asul na kulay ng kariton. Wala kasi kam ing masilungan noon. Maghihiyawan kami ni Kuya na paran g makakalas ang bawat parte ng kariton. Pagkatapos. Kumain kami ng mainit na pansit at malamig na malamig n a sago. ng asul na pintura." ang sabi ni Kuya na padighay-dighay pa. hindi na mat ingkad na asul ang kulay nito. Ako naman ang loob at ang manibela." ang sabi ni Kuya. Tulad namin ni Kuya. "Di tayo makapagmemeryenda ngayon. Kapag umuulan at bumabah a. At sa aming pagkukusot. Biglang bumuhos ang mal akas na ulan at nabasa pa ang kaunting dyaryo na nakolekta namin. mga bunging kaldero at kawali. Magaling siyang gumawa ng mga bulang-lobo. susulpot ang mga bulang-lobo. at mag-isa itong aandar sa papalusong na daan. Iisisi n ni Kuya ang labas at gulong. komiks. wala talaga kaming makolekta ni Kuya. Dinala pa rin namin kay Mang Ruben ang aming mga nakolekta. Noon ko lang na kitang naging malungkot si Kuya. maliligo kami ni Kuya sa isang parang batis ng tubig sa isan g butas na tubo. Ang lamig ng tubig. Hinding-hindi namin nakakalimutang paliguan ang asul na kariton. Busog na busog kami ni Kuya. Gagawin muna niy ang maliit na kuweba ang kanyang mga kamay. kailangan na nating bumili ng asul na pintura. Di na kasi kul . Papalaki na nang papalaki ang nawawalang asul sa kulay sa katawan nito. Gagawa si Kuya ng mar aming bulang-lobo. May nakolekta rin kami ni Kuya pero konti lang. tuwang-tuwa ang asul na kariton sa lamig ng tubig. Inihinto ni Kuya ang karit o at pinababa niya ako. agad naming pupulsuhan ang asul na kariton at dadalhin kami nito sa mga bahay na maraming lumang dyaryo. napadaan kami sa tindahan ng pansit pero tuluy-tuloy l ang ang kariton. mapu puno ng bulang-lobo ang aming paligid na parang nahahawakang ulap.

Pagkatapos naming magpintura: "Hanep sa ganda! Poging-pogi!" ang isinigaw ni Kuya. Ako ang nagpintura sa loob at manibela. na kung ilang buwa n din nilang hinulugan. mayaman o maykaya. Sa gabi. Tinignan pa namin sa malayuan at malapitan ang asul na kariton para masi guro naming pantay ang pagkakapintura. Wala akong natatandaan anumang babasahin sa loob ng aming bahay n oon. Di maubos-ubos ang tawanan naming tatlo. Matagal na silang wala. matutulog kami sa loob ng asul na asul na kariton. lalo na ang asul na asul na kariton. ponkan. Isa-isa niyan g ituturo ang makikislap na bituin. saan man kami makarating ni Kuya sa pangangariton. Lumaki ako sa pamilyang bibihira o talagang walang nagbabasa. Si kuya naman sa labas. Sasapinan namin ito ng mga karton ng pinaglagyan ng mansana s. o kaya may mataas na pinag-aralan ang mga nakatira. Napansin ko ang kakaibang kinang sa mga mata ni Kuya. pinunturahan namin ni Kuya ang kariton. nakakaluwas pa rin ako ng Manila nan g mag-isa para bumili ng aking mga gamit sa National Bookstore sa may SM Edsa. na biglang nagkakabubong sa tuwing malamig at umaambon. Kinabukasan. Maraming kuwento si Kuya tungkol sa mga bituin. Lalo na sa gabing nagpapahinga kami sa loob ng asul na k ariton na pagod din sa maghapon." ang sabi sa amin ni Mang Ruben sabay abo t sa isang latang pintura na itinago pa niya sa kanyang likuran. "Kay bangong higaan!" ang sabi ni Kuya na paunat-unat pa. kung kaya nagtiis ako sa pagkopya kapag may pa-assignment ang aming titser. Tatanawin namin ang mga bituin habang nakatungtong ang aming mga paa sa asul na kariton." parang nasa kamay uli ni Kuya ang dalawang makikislap na bituin. "Ikaw iyong kay liit pero kay liwanag. pero ala m kong lagi nila kaming iniingatan at binabantayan. ang konsepto ko ng aklat o mga babasahi n ay ensayklopedia lang. Simul a noon. ipinarada namin ang asul na kariton. "Sina Nanay at Tatay naman iyong magkatabing bituin. Matapos ang aming kuwentuhan ni Kuya. Wala itong laman kaya nag iging higaan namin." sabay turo ni Kuya na parang nas a dulo ng kanyang hintuturo ang maliit at kay liwanag na bituin. kapag may-ensayklopedia sa bahay. akala ko. May iba pa palang libro bukod sa . Sa wakas! Mapipinturahan ka na rin namin!" sabi ni Kuya sa basang-basang kariton. Pagdating ko ng hayskul. lalong itong naging masuwerte sa amin ni Kuya. Bigla kong naisip sina Nanay at Tatay. Ang ganitong kapaligiran ang dahilan kung bakit di ko rin nagustuhan ang pa gbabasa. Di pa noon uso ang xerox at wala pang xerox sa aming lug ar. at ubas. Itinaob pa namin ang kariton par a mapinturahan din ang ilalim. D oon nakita ko ang marami at iba't ibang libro. Naiinggit nga ako sa aming mga kapitbahay na may isang estante ng ensayklopedia na bibihira nilang buksan o basahin.ay asul ang masuwerte ninyong kariton. Bagamat nasa probinsya ako. Noon din. Kay saya ko noon at alam ko.

Nang d umating kami. Nakaayos ang mga it o ayon sa mga manunulat. Di talaga ako matatahimik kung di ko kasama ang mga libro kong nakahanay nang maayos. Ang dating mababangong pahina ay bumaho at nagkulay-putik. . sinabi ni Lolo na. m atulin pa rin ito. lagi kong kasama ang mga naipon kong libro. Kung ano ang ipinagkait sa isang tao noong bata pa siya. may collection ako. kaya nakakahiya kung wala akong nabasa. At kahit saan man ako mapunta . Pero lagi't laging puwedeng magsimula. Mas mataas ito k umpara sa mga bisikleta ngayon. Cebu. Mula Glorietta h anggang sa isang second hand bookstore sa Baguio. Gusto kong matahimik na ang mga ito. media at iba pa. Ganoon 'ata talaga. Tumuloy siya sa k anyang silid. Lalo pa akong nahilig sa pagbabasa nang makahiligan ko rin ang p agsusulat." Hindi kumibo si Lolo.ensayklopedia. Ngunit kahit luma na ang bisikleta ni Lolo. kung saan-saan kami nakakarating ni Lolo. Mula sa mga libro ukol sa teorya hanggang sa mga panitikan. matinding depression ang naranasan ko. Kaysarap umangkas sa bisikleta ni Lolo lalo na't papalubog ang nagkukula y-kahel na araw at sumasabay sa amin ang masasayang ibon sa kalangitan. agad-agad na kinuha ni Papa ang bisikleta at sinabing. SABI NI LOLO. Sa bawat perang natatanggap ko. malap it sa pilapil. Laguna. panahon pa ng mga Hapon ang kayang bisikleta. Nagsimula muli akong mag -ipon at bumili ng mga libro. Mula sa pinakamamahal hanggang sa mumurahing tindahan ng mga libro. Naging kaibigan daw niya ang Hapones. Sa lahat ng pinupuntahan namin ni Lolo. Problema ko kasi. "Ito ang buhay. sa Dulong Bayan. tulad noong tumira ako sa Si niloan. Cagayan de Oro. Minsan. dahil sa kagustuhan kong matapos ang isang luman g-lumang libro ng isang manunulat na Pilipino. dumating agad sina Mama at Papa na wala kami sa bahay ni Lolo. doon ko lang talagang nakahiligan ang pagbabasa. bilin ng doktor na bawal sa inyo ang mapagod. Davao at iba pa. Palitan at hiraman. Laguna sa loob ng dalawang taon. "'Tay naman . sa Sapang Palay. Natatandaan ko. Sarado ang aklatan sa mga estudyanteng panggabi na tulad k o. nabalutan ng putik ang aking mga libro . Kay-inam pagmasdan ang mga kulay-gintong butil ng palay! At min san. Napuntahan ko na ang lahat ng maaaring bilhan ng mga libro." Ngunit nakapagbibiskleta lang kami ni Lolo kapag wala sina Mama at Papa. Kapag Sabado at Linggo. sa Balong Malayo. Para akong namataya n noon. Popular Bookstore sa may Doroteo Jose ang aming bilihan ng mga murang libro. ang isang manunulat ay isa ring mambabasa. ilang beses ko nang sinabi sa inyo na huwag na kayong magbibisikleta. sa bukid at kung saan-sa an pa. Pero napansin kong puro mga librong isinulat ng mga banyaga ang k anilang idinidispley sa salamin. Alam na alam ko rin kung may gumalaw o kaya ay may nawawala sa aking mga libro. naririto ang buhay ng bawat tao. iyon ang kanyang nagiging bisyo paglaki niya. manipis ang gulong. Isasandal ni Lolo ang bisikleta sa punong sampalok at maglalakad kami. isang libro agad ang binibili ko. ang bukid ang di ko makakalimuta n. kulturang popular. ipinuslit ko sa aklatan ng aming pamantasan ang aklat. may manibelang hugis sungay at may natutuklap na abong-kulay. Noong magkaroon ako ng sariling bahay. napuntahan ko na. Mula sa mga coffee table book hanggang sa mga childr en's book. Tanda ko. Ib inigay ito sa kanya ng isang sundalong Hapones noong panahon ng giyera. Pagdating ko ng kolehiyo. Ilan sa aking mga kaklase ay mahilig magbasa. Yabangan kami ng aming mga nabasa. Pero sa kasamaang-palad. Kakaiba ang bisikleta ni Lolo. dahil panggabi akong estudyante lagi rin g sarado ang aklatan. sa Gul od. Paramihan kami ng nabas a. kauna-unahang ipinagawa k o ay lalagyan ng libro. Sabi nga. nang magkaroon ng malakas na bagyo sa Siniloan.

ang lumang Simbahan sa Dulong Bayan. ay ang kamalayang mamamayani at pangarao na makapangibang-bansa sa hinaharap at magbigay serbisyo sa ibang lahi. Muli naming pinasyalan ang pastulan sa Gulod. Kung di ko pa siya sunduin sa kanyang silid ay hindi si ya lalabas. Pakiramdam ko . (5) mga pr ogramang tulad ng United States Aid for International Development (USAID). upang doon siya magpahin ga. pagmasdan ang mga kulay-gin tong butil ng pala at kulay-kahel na langit. Hinubog ng mga teksbu k na ito ang kamalayan ng mga batang Pilipino ayon sa interes ng mga dayuhan. <i>care giver</i>. Pumayag siya at pinagtulungan naming ilabas ang tumba-tumba. Minsan hiniling ko kay Lolo na dalhin namin ang kanyang tumba-tumba sa il alim ng malaking punong-mangga sa likod ng aming bahay. Alam ko. Par ang laging may iniisip. nars. gumagaan ang pakiramdam ni Lo lo. upang kumita ng d olyar. Sa nasabing teksbuk. . Lolo sa datin hindi ko ito Pinuntahan ko kayang abutin Mula noon. Hinanap ko ang bisikleta sa buong kabahayan pero makita. (4) ukol kay Dr<pd>. Tinanong ko si Lolo at sinabi niyang nasa bodega na raw. Walang ma sama ang pangingibang-bansa. laging matamlay si Lolo. di na kami nakapagbisikleta ni Lolo at hindi na namin napupun tahan ang mga paborito naming lugar. Nakatali ito nang mahigpit. 5 Title:Sanaysay (25) Tinatayang umabot sa 92 milyong sipi ng mga teksbuk na pinondohan ng WB a ng naipamudmod sa mga paaralan sa buong bansa noong 1984. Napansin ko. pinagmasdan ang mga tutubi sa Sapang Palay. (3) mga karapatan/tungkulin n g mamamayang Amerikano. ang maagiw na bodega. nahubog at patuloy na nahuhubog ang mga ba tang Pilipino na may malabnaw na pag-ibig sa bayan. titser at iba pa. ang masama at higit na masakit.Kinabukasan.</pd> Martin Luther King. muli kaming nagbibisikleta ni Lolo sa mga lugar na paborito naming puntahan ka pag Sabado at Linggo. Dahil sa mga nabanggit na ito. uminom at magsalamin sa napakalinaw na tubig sa Balong Malayo. Mga Pilipinong palagiang tumatangkilik sa mga produktong banyaga at tina tamasa ang panandaliang sarap at ginhawang ipinagkakaloob ng mga ito. (2) konstitusyon at mga batas ng Estados Unidos. Nakakuha ako ng sipi ng isang batayang aklat sa Araling Panlipunan I na g inamit ng mga mag-aaral sa Unang Taon sa panahon ng administrasyong Marcos. direktang itinuturo sa mga mag-aaral ang mga sumusunod: (1) pa mahalaang pederal ng Estados Unidos at pamahalaang totalitaryan ng Unyong Sobyet . Nakabitin nang mataas ang bisikleta. at ib a pa. sa di ni Lolo. at ang mga nagliliparang ibon na su masabay sa pagbibisikleta namin ni Lolo. napansin kong wala na ang lumang bisikleta ni g sandalan nito. na ang pinakamataas na panga rap o mithiin sa buhay ay ang makapagtrabaho sa ibang bansa at maging isang <i>d omestic helper</i>. at mas pangmatagala n ang epekto.

Kadalasan. kailangan itong laging bantayan. higit nila tayong mauunawaan at maiintindihan. ang wikang pambansa ang wawasak sa mga pamanang pader at bagong lambong ng kolonyalismo" (p. Dahil sa natatanging katangian at kakayahang ito ng wikang pambansa. maidisenyo ang ekonomiya ng Pilipinas upang maging palaasa sa sistema ng kanil ang pananalapi.34). Tahasang sinabi ni Lumbera na hindi siya sang-ayon na ang Pilipinas ay maging pa sibo at magsalawang-kibo na lamang sa pagdaluyong ng globalisasyon. Anumang pag tatangkang mapaunlad o magamit ang wikang pambansa sa mga larangan tulad ng eduk asyon. maging tagasalo ng mga trabahong inayawan nila. at iba pa. politika. Sa sanaysay niyang <i>Tradisyon at Nasyonali smo: Panukalang Pagbasa sa Kasaysayan ng Panulaang Filipino</i>. nailalapit nila sa mas maraming bilang ng mga Pilipino ang kani lang produkto. Kung kaya't mapapansing ang mga multinasyonal na korporasyon tulad halimb awa ng McDonald's ay gumagamit na rin ng wikang Pilipino sa pagpapakilala ng kan ilang mga bagong produkto sa publiko. ipagtanggol laban sa mga inilulunsad na pagbab ago o reformasyon.Sa panahon ng globalisasyon. bagsakan ng mga sobrang produkto. Bilang pintungan. na tagl ay ang kakayahang gumalugad sa higit na malayong kasaysayan at bumuo ng mga nadu rog na gunita ng ating pagkabansa. Sa sanaysay na may pamagat na "<i >Dating" Panimulang Muni sa Estetika ng Panitikang Filipino</i>. Lagi 't laging igigiit ng globalisasyon ang Ingles. Lagi't laging igigiit ng globalisasyon ang wikang Ingles upa ng patuloy at malaya nitong maipasok ang mga sobrang kalakal at puhunan sa bansa . mga batang may isang estante o higit pa ng mg . at iba pa. Na ang nasyonalismo ay isa nang sagabal sa aktwal na pag-unlad ng bayan. lalo pa't nagsilaki na ngayon ang mga batang nahalina/nahumaling sa mga laruang kasama ng bawat <i>Happy Meal</i>. taga-suplay ng mga hilaw na materyales at murang paggawa. Bilang sandata.69)". nakaimbak at iimbakin sa wikang pambansa ang lahat ng tradisy onal at bagong kakayahan at karunungan na kailangan sa pagsasakatuparan ng "pang arap na bansa". ganito ang sina bi ni Bienvenido Lumbera: "Kung pakasusuriin ang mga patakaran. Pagkuha sa panlasang Pinoy upang maiangko p sa kanilang mga produkto. at iba pa. Binubuwag nito ang m atatatag na pader ng kaakuhan ng ating bansa. ekonomiya. ganito ang sina bi ni Almario: "Wikang pambansa ang pintungan at sandata ng mithiing makabansa. Na an g tanging dapat tungkulin ng mga mamamayang naghahangad ng ikabubuti ng bansa ay ang magpatianod sa globalisasyon iginigiit sa Filipinas" (p. Mas tiyak ang mungkahi ni Almario u kol sa dekolonisasyon o "pagwawakas sa kamandag ng pananakop" dahil binigyang-di in niya ang paggamit ng Wikang Pambansa na nakabatay sa wikang katutubo. Almario ukol sa dekolonisasyon ng bansa. ay isang malaking banta sa globalisasyon. Hinding lubusang mapag-a aralan/malulusungan ang kultura o kaakuhan ng isang bansa kung hindi magagamit a ng mismong wika nito. dahil habang nag-i-Ingles nga nam an ang mga Pilipino. tiyak na magpapatuloy ang pagkakaw atak-watak at hindi pagkakaintindihan ng mga Pilipino. walang silbi o anumang pinaggagamitan ang na syonalismo. Buo ang paniniwala ni Lumbera na kailangan ang ganap na proseso ng dekolonisasyon upang mapalaya ang k amalayan ng sambayanang Pilipino at magkaroon ng kakayahang makapagdesisyon sa s arili nang maisulong ang interes at kapakanan ng mga Pilipino sa pakikipag-ugnay an sa ibang bansa. Nakasadlak ang Pilipinas sa masamang kalagayan. Hangga't ipinipilit ang paggamit ng Ingles. Sa paraan nga namang ito. Nagsusulong ng parehong adhikain ang mga pananaw ni Lumbera at Virgilio S. Naipapakilala itong tila kabahagi ng ating nakagisnang kultura. lumilitaw na ang nasyonalismo ay wala nang silbi bilang gabay ng sambayanan tungo sa hinaharap. at tagapagbuo ng mga produktong industriyal o teknikal na madalas na ipinagbibili r in naman sa Pilipinas ng mga korporasyong multinasyonal. sa patuloy na pagiging taniman ng mga produ ktong pang-agrikultural na kailangan ng mga kapitalistang bansa. tulad halimbawa ng Rice Burger. itinuturing pa ngang hadlang ang nasyonalismo sa malayan g pagpapatupad ng mga batas na nakapaloob sa globalisasyon.

Ganito ang sinabi Rolando S<pd>. <i>Panitikang Pambata. nakapaloob na sa isip at gawi ng mga Pilipino ang mga nais nitong ipatanggap. ang Doctrina Christiana (1593) na naglalaman n g mga dasal at batayang paniniwala ukol sa doktrina ng Katolisismo. kaya nitong gaygayin at pasuki maging ang kasuluk-sulukan ng ating kultura. May pagsisika p itong makontrol ng namamayaning kultura (<i>dominant culture</i>) ng kolonisad or ang maliliit o katutubong kultura (<i>minority culture</i>) ng kolonisadong b ansa. bus. ginamit na rin ang mga aklat panturo sa mga paa ralan. ay ginamit u pang hubugin ang mga katutubong binyagan at yakaping buong-puso ang ipinakilalan g relihiyon. simbahan. Hindi tulad ng Doctrina Christiana. Naikalat na rin ang kanilang logo sa mga taxi. paaralan. tulad ni Sharon Cuneta at Manny Pacquiao. lansangan at iba pa. Sa paniniwala ni McGillis. Ang panahon ng pananakop ng mga Espanyol at pagpapalaganap ng Kristiyanis mo ay panahon ng malawakang paglilimbag ng mga aklat o babasahin. Bukod sa Doctrina Christiana na ginamit lamang sa mga bata pagkara an ng kalagitnaan ng taong 1860. brochures. Bilang Sandata ng Pananakop</i> Mababakas sa kasaysayan ng sistema ng edukasyon ng bansa na ang panitikan g pambata ang ginamit ng kasangkapan ng mga kolonisador upang sakupin ang Pilipi nas. Taglay ng mga aklat-pambata ang mga agenda ng mga kolonisador. mahalagang lunan ng neokolonyalismo ang kultur ang popular.8).</pd> dela Cruz sa kanyang kritikal na pap el na may pamagat na <i>Kailangang Magsimulang Muli ang mga Akdang Pambata sa Su liranin ng Pagkabansa: Ang Pulitika ng Literaturang Pambata</i>: "Sa panahon ng pananakop. Sa pamamagitan ng kulturang popular naipatatanggap ng mga dating k olonisador ang kanilang mga kultura at produkto sa mga teritoryo o bansang nasa kontrol nito. Sa kanilang mga komersyal. laging ipinakikita ang mga pagpapahalagang Pilipino tulad ng pagmamahalan sa loob pami lya. kahirapan naman sa mga kolonisadong bansa. Nakapaglathala/Nakapagpondo na rin ang kumpanya ng McDonald's ng mga aklat-pambata. Sa pamamagitan n paggamit ng wikang Pilipino sa pagpapakilala ng mga banyagang produkto. na nagsusulong ng kanilang adhikaing makilala an g kanilang mga bagong produkto. Dahil sa malawaka ng pagkilos na ito ng McDonald's. Ginhawa at yaman ang natatamo ng mga bansang kolonisador. walang anumang pagtutol o paglaban sa mga sinasakop. tumulong ang panitikang pambata upang lupigin ang mga Pilipino. n g o w May pagka-<i>fluid</i> ang globalisasyon. <i>flyers</i>. Isa nga sa mga ito ay ang pamumudmod at pagbababasa ng mga aklat o kuwento na magpapaamo sa mga Pil ipino. Ang pagkilos na ito ng McDonald's ay isang uri ng makabagong paraan ng pananakop na hindi halata o lantaran. kung kaya't nasa kontrol din nila ang mga kaalaman o kwentong gusto lamang nilang ipabasa sa mga katutubo. makukulay na poster. Tiyak na magpapasalinsalin ito hanggang sa kanilang mga kaapo-apohan. tulad ng wika. kababakasan ng neokolonyalismo ng mga aklat-pambata . Ipin akilala ng mga Kastila at mga Amerikano ang literaturang pambata sa paghahangad na lalong palakasin ang kanilang kontrol sa Pilipinas" (p. nabubu at naibibigay ang iisang kahulugan at representasyon ng kultura ayon sa panana ng mga dayuhang negosyante. Nasa ilalim n g kontrol ng simbahan ang mga imprentahan. ang mga aklat-panturo ay orihinal na limbag sa Espanya. Sa sanaysay ni Almario na may pamagat na <i>Ang Panitikang Pambata sa Filipinas: Isang Pahapyaw na Kasaysayan</i>. Dah il sa madudugong digmaang kinasangkutan ng Espanya at Amerika. ganito ang kanyang sinab . at iba pa. bukod pa sa pagkuha ng mga kilala o sikat na <i>endorser<i/>. Kay McGillis. pagmamahal sa matanda at iba pa. Ang unang aklat na limbag. kung kaya.a laruang may trademark ng kompanyang <i>Disneyland</i>. natutunan nilang gamitin ang mapayapa o walang dahas na paraan ng pananakop. Lubhang magastos at madugo ang pananakop gamit ang dahas at sandata.

Sa panahon naman ng pananakop ng mga Amerikano. Edward Stratemeyer. dahil <i>may tendensiya ang mga manunulat n a ito na "imbentuhin ang kanilang Pilipinas</i>. Tinatawag din itong "abesedaryo." O kaya'y ang mas makapal na "katon" -isang aklat na tulad ng kartilya ngunit may mga dagdag na leksiyon sa p agbuo ng mga pantig at salita". <i>Adventures All: A Tale of the Philippine Islands</i> (1905) ni K<pd >. may mga paaralang primarya na sa F ilipinas na hindi hawak ng mga pari. <i>That Mario</i> (1940) ni L <pd>. <i>The Adventures of Piang the Moro Jungle Boy</i> (1917) ni F<pd>.</pd>P<pd>.</pd> Stuart.</pd> Perkins. pagbigkas ng mga salita. Walang anumang dalisay na layunin ang mga aklat o babasahing inilathala s a panahon ng mga Espanyol. Naipakilala nila ang kanilang kultura bilang sukatan ng pagiging ganap na tao o pagiging sibilisado.. Sa mga paaralang ito ginagamit ang tinataw ag na "kartilya" -isang munting aklat sa pag-aaral kumilala at sumulat ng mga ti tik sa alpabeto.</pd>F<pd>.at lumalabas na nagsisilbing backdrop lang o setting ang Pilipinas. Ma y kaukulang parusa sa mga batang hindi sumunod o nakalimutang tumupad sa mga nap agkasunduang asal o pag-uugali.</pd> Ralphson. Sa bansang 1850. <i>The Adventures of Jack and Janet in the Philippines</i> (1918) ni Norma W<pd>.</pd> Thomas. kasabay ng pagbubukas ng mga pam publikong paaralan. at sa buhay ng mga santo.</pd> La Belle. ang mga batang ito naman ang mag papatuloy ng mga kaasalan at kaalamang natutunan nila sa mga aklat panturo. ang pagdating at pagdagsa ng mga babasahing banyaga sa Pilip inas. na naglalarawan sa mga sundalong Amerikano bilang mga bayani. bida. Sa ilalim din ng mga Espanyol nag-umpisa ang isang sis tema ng edukasyong publiko. mahalagang pagtuunan ng pansin ang mga kuwentong tulad nito.</pd>M<pd>. <i>The Bailey Twins in the Philippi nes</i> (1930) ni C<pd>.</pd>hindi totoong dasal o nobena lamang ang itinuturo sa mga bata no ong panahon ng Espanyol. Madalas na ginamit bilang tagpuan o lunan ang Pilipinas sa maraming kwent ong isinulat ng mga Amerikanong manunulat. bida ang mga Amerikano. Ilan sa mga kwento ay isinulat nina William Thames.</pd> Eady. Ito ang napansin ni Morton J<pd>. Ayon kay Luna Sicat Cleto. bilang mga tagapagligtas at tagapagtanggol. Bukod sa kartilya at katon. <i>The Filipino Twins</ i> (1923) ni L<pd>. Nahubog ang mga bata na tila mga de-susi at tau-tauhang laruan.</p d> Netzorg (1985) sa mga kwentong tulad ng <i>The Brownies in the Philippines</i > (1904). Ginamit ang mga aklat na ito bilang mga propaganda. <i>Boy Scouts in the Philippines</i> (1911) ni G<pd>.</pd> Crockett at <i>Piang the Moro Chieftain</pd> (1941) ni F<p d>. na ipinabasa sa kanila ng mga Espanyol. naging puspusan ang paglalathala ng mga ak lat para sa mga bata. Malayung-malayo sa karanasan at sensibilidad ng mga katutubong bata ang l aman ng mga aklat na ito. <i>Juguete pa ra Ninos</i> ni Aguilara. Kakaunting bata lamang ang nakapapasok sa mga p aaralang nasa pamamahala ng simbahan. at Sargent R ayme. Paglaon. mababa it na kaibigan at higit sa lahat. sa t alambuhay ng mga sikat na tao. tulad ng <i>El Amigo de los Ninos</i> ni Sabatier.</pd>A<pd>. Mula taong 1898 hanggang 1910. at <i>Lecciones de Urbanidad Cristiana</i> ni Torio.</pd> Stuart. Ginamit nila ang mga nabanggit na aklat u pang kontrolin ang kaalaman na humubog sa mga bata at ituring silang mga kolonis ador bilang mga natatangi at nakatataas na lahi sa lipunan. may ginamit ding mga aklat sa pagtuturo ng ka gandahang-asal.i: "<pd>.</pd>I<pd>. na dapat igalang sa lahat ng oras.</pd>P<pd>.</pd> Hancock.</pd>H<pd>. kabutihang-asal at pag-uugali ang kanilang mga natamo o natutuhan. Dagdag pa ni Cleto sa kanyang sanaysay na <i>Ang Imahinasyon ng Digmaan at Liberasyon sa Ilang Akdang Pambata Ukol sa Panahon ng Hapon</i>: Magandang mapagtuunan ng pansin kung sino ang naee tsapuwera sa mga pag-aakdang ito . at insidental o peripheral lang a .<p d>H<pd>. <i>Uncle Sam's Boys in the Philippines</i> (1912) ni H<p d>. Ito ay nagsilbi lamang sa kanilang intensyong sakup in ang Pilipinas sa mahabang panahon. kung kaya't nanatili lamang sa antas ng pagmememorya..

31). pagpapahalaga at atityud ay pilit na iniimpluwensyahan. mga sari-saring pangang ailangan at papel na dapat gampanan. alin ang pagtatawanan o iiyakan. Sa modernong panahon. ang mga relasyon. alin a ng isusuot o maging ang paraan ng paggastos. Ang pangmadlang midya tulad ng telebisyon. Sa mga ko munidad na ito ay may kanya-kanyang sistema ng relasyon. magdedesis yon o mag-iisip. Ang papel at tungkuling ito ay hindi agad nagbabago dahil ang kanyang mga modelo at batayan ay hindi rin agad nagbabago o tumatagal nang m ahabang panahon. pangangailan gan at papel na ito ay magkakaiba. dyaryo o magasin ang isa sa madalas na maging sanggunian ng mga indibidwal kung paano kikilos. Ang advertisement ay isa sa mga uri ng pangmadlang midya na nagsasakatup aran ng gawaing ito. 4 Title:Sanaysay (16) Sa premodernong panahon. simbahan o mga organisasyon.ng presence ng mga Pilipino (p. Bahagi na rin siya ng dalawa o higit pa ng komunidad tulad ng paaralan. Lagi itong nagtatangka na im pluwensyahan ang mga tao kung ano ang kanilang i-kukunsumo sa araw-araw. imahen at simbolo. May nagsasabi rin na maging ang mg a batayang paniniwala. ang isang indibidwal ay hin di na lamang kasapi ng isang komunidad. Hindi maipagkakaila na may mahalagang papel ang pangmadlang midya sa pagbubuong ito. Sa ganito. aktibo rin ang pangmadlang midya sa gawaing ito. Umaayon ito sa prinsipyo . At madalas. Dito sila kumukuha ng impormasyon o ng kahit anong garantiya n g panandaliang satispaksyon sa mga nagaganap sa kapaligiran. ano ang kanilang pag-uusapan o pagtsitsismisan. Ngunit ang ganitong kalakaran ay nagbago na sa kasalukuyang panahon. Sa kabilang banda. Bukod sa pagbibigay-impormasyon. nagi ging kumplikado at nalulusaw. radyo. hinihikayat nito ang mga mamimili na bilhin ang produkto. hindi usapin ang pagbubuo ng kaakuhan o identid ad ng isang indibidwal. Ang mga pangangailangan at relasyon sa komunidad na kan yang kinabibilangan ang siyang nagtatakda kung ano ang kanyang magiging papel at tungkulin sa buhay. Dahil sa pag-unlad ng teknolohiya at pagkitid ng mundo bunga ng globalisasyon. kita at konsumerismo. Ang mga ito ay ginagawa ng pangmadlang midya upang mapanatili o lumikha ng isan g kultura o sistema ng lipunang nakaangkla sa kapital. ang kaakuhan ay mabilis magpapalit-palit. Lumilikha ito ng ugnayan sa pagitan ng produkt o at mamimili sa pamamagitan ng paggamit sa mga nakagawiang kahulugang ibinigay ng mga tao sa mga karaniwang bagay. masasabing mahirap ang pagbubuo ng kaakuhan at ang isang indib idwal ay laging nasa proseso ng paghahanap ng kanyang batayan at modelo ng pagbu buo. Ang mga pangangailangan at relasyon ay hindi nagmumula sa komunidad kundi idinidikt a ng mga nasa labas ng komunidad. opisina. magkakataliwas at nagbabago rin depende sa mg a panlabas at panloob na puwersa ng lipunan.

Mapapansin sa mga naglabasa ng bagong advertisement na hindi na lamang simpleng pagpapakilala at paglikha ng asosasyon ang nagaganap kundi paglikha at pagpapakilala ng isang kaakuhan sa mg a mamimili na aayon sa kapital na interes. Sa mas malawak na pagtingin. Sa ganito. totoo ang isang realidad sa pamamagitan ng mga bagay na ito. kasama na ang mga kaakuhang iniangkop dito. Ayon kay Prospero Co var (9). ang realidad ay isang konstruksyon ng tao. Para sa kanila. Ngunit dahil sa patuloy na pagtindi ng kumpetisyon. ipinaliwanag nina Peter Berger at Thomas Luckman ang ugnayan ng realidad at kaa kuhan. Ibig sabihin. ang apat na tungkulin at paraan ng advertisement.. Sa kanilang librong <b>Social Construction of Reality</b> (1966). maitatanong ang mga sumusunod: Anong u ri ng kaakuhan at realidad ang ipinapakilala ng mga kasalukuyang advertisement? Paano ito naisasakatuparan? Pagtatangkaang sagutin ang mga tanong na ito sa pa mamagitan ng pagsusuri sa isang advertisement sa radyo (Smart).</pd> to create INTEREST D<pd>.. epiko. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagbi bigay ng bagong kahulugan sa mga bagay. Sa pamamagitan ng habitwalisasyon.. "Ang pagiging tao ay isang prosesong bayolohikal.75). hinuhulma nila ang mundo para sa sariling pag-iral (48 50). lumilikha sila ng ugnayan sa kanilang paligid at binibigyan nila ito ng kahulugan batay sa kanilang pakikipag-ugnayan sa isa't is a. Up ang mabuhay ang mga unang tao. Upang magawa. Dahil ang tao ay may likas ding kahinaan pagdating sa pag -aalala. Ito ay maaaring sa anyo ng salawikain.. magpapaliwanag at mangangatwiran sa kaniya (62).</pd>to stimulate DESIRE A<pd>. ang kanilang kaakuhan ay nakabatay sa papel at gawaing kanilang ginagampanan o gagampanan. Sa pagtalakay sa usapin ng realidad at kaakuhan. Sa pamamagitan ng paggampan ng papel na ito nakikilala s ila ng iba pang tao at nagiging bahagi ng kaayusan (72 . Sa mga bagay na ito kanilang ibinabatay ang pagkilos at gawain. Dito rin nila nililikha ang konsepto ng sarili. ang pag-unawa ng mga t ao dito ang nagbibigay sa realidad ng katangian na pagiging isang konstrak. nagiging institusyunalisado ang li khang realidad.." Mahihinuha sa pahayag na ito na ang kaakuh an ng isang nilalang ay hindi likas. sayaw o ritwal.</pd>to attract ATTENTION I<pd>. kasabihan. Bahagi ng paglikha ng isang realidad ang pagkakaroon ng mga tao ng papel dito.. Ang likhang realidad na ito ng tao ay naipapahayag nila sa pamamagitan ng objektivasyon o pagbibigay ng kahulugan sa mga bagay sa paligid. Bago pa man sumulpot ang tao.</pd> to induce ACTION Ang prinsipyo ng AIDA ay karaniwang makikita sa mga tradisyunal na ads. ng mga kahulugan at papel ng tao (35). naglalahad ang mga kasalukuyang advertisement ng b inagong realidad at kaakuhan. Ang pagpapakatao ay naayon naman sa prosesong kultural. Para sa kanya. mahalagang unawain kung paano ang mga ito ay nalilikha at paano sila nag-uugyanan. isa sa telebisyo n (Globe) at tatlong billboards (Colgate at Coca Cola). lumilikha rin sila ng mga gawain na kanyang gagampanan. awit.. Gayunpaman.ng AIDA.. may pangangailangan na mapanatili at mapatatag ang kaayusang nilikha ng tao. Ang mga ito ay: A<pd>. imahen at simbolo na kilala ng mga tao. nagkaroon ng mga bagong est ratehiya at pamamaraan sa paggawa ng advertisement.. Sa madaling salita. may sarili nang itong materyal na realidad. Dagdag nina Berger at Luckman. likhang sining. Ibi . maaaring malimutan niya ang orihinal na rasyunal ng pagkakabuto nito ku ng kaya't kailangang magkaroon ng mga instrumento ng lehitimasyon na siyang magp apagunita. Sa kanilang paglikha ng isang kaayusan. kailangan ng habitwalisasyon o pag-uulit. Dito rin nila ibinabatay kun g paano sila makikisalamuha sa iba pang indibidwal. Sa madaling salit a. ang mundo ay may sarili nang kaayusan at batas. at sa mga susunod pang salinlahi. may panganib pa rin matibag ang institusyong ito habang nagka karoon ng pagsasalin. Gayumpaman. panggagagad at pa gsasalin sa iba. Bagkus ito ay produkto ng kanyang lipunang ginagalawan.

nagkakaroon na ng bagong pagpapakahulugan sa saril i. kaibigan. Isang halimbawa nito ay ang is ang billboard ng isang kilalang toothpaste. ang malaking pangalan ng produkto a t ang prominenteng magandang mukha ng isang kilalang artistang si Sharon Cuneta. Kailangang pagtugmain ang realidad na ipinapak ita ng billboard sa kanilang mga realidad. sikat at iba pang papel (Bautista 16 . nagaganap ang dehumanisasy on ng realidad at nawawala na ang papel ng tao bilang orihinal na tagapaglikha n g mundo. nagkakaroon ng re ifikasyon sa tao at nalilimutan na niya na ang kanyang likhang realidad. Makikita sa mga ito ang iba't ibang paraan ng pagpapahiwatig ku ng kaya't maituturing silang mga sign. mayaman. Bukod sa pagbibigay-impormasyon. istruktura at daloy ng pagpapahayag. tined yer. Dahil itinapat sila. Ang asosasyong tinatangkang likhain ng a d ay nakakabit din sa konotasyon ng mga tao kay Cuneta. Nakikita nila na si Cuneta ay sila o sila si Cuneta. "we never encounter (at least in adver tising) a literal image in a pure state. amo.Ibig sabihin. Sa kasalukuyang kaayusan ng lipunan. Ayon nga kay Roland Barthes. Matatandaan na ang kasi katan ni Sharon Cuneta ay sumasaklaw sa maraming sektor dahil sa kanyang mga gin ampanang papel mula pagkabata hanggang kasalukuyan tulad ng pagiging bata." (Hall 69). Ayon ulit kina Berger at Luckman. tinalakay ang billb oard bilang isang uri ng advertisement na madalas gamitin dahil sa pagiging epek tibo nito.21). Sa larangang ito. "[a] s ign may be distinguished from other objectivations by its explicit intentions to serve as an index of subjective meanings" (35). Ang ganitong pagkakaayos ay tila isang pormula sa addition na nagsasabing "<b>produkto + pangalan ng produkto = Sharon Cuneta</b>" o simpleng "<b>Colgate = Sharon Cuneta</b>. ay kanyang kagagawan (89). hinihikayat nito ang mga mamimili na bilhin ang produkto sa pamamagitan ng paglikha ng mga i mahen o konseptong pansarili (self-concept) na siyang maaaring maging batayan ni la sa pagdedesisyon (Ryan at Wentworth 135). karaniwan. sa pamama gitan ni Cuneta. sa produkto. siya na ang umaayon dito. ipinapahiwatig na ang pa ggamit ng Colgate ay pagkakaroon ng ugnayan kay Sharon Cuneta o kaya'y ang pagga mit ng Colgate ay pagiging Sharon Cuneta na rin. . bahagi ng institusyunalisasyon ng isang likhang realidad ang paglikha ng mundo ng simbolo at pahiwatig (94 . Sa sanaysay na <b>How Effective Are Outdoor Ads?</b>. Mapapansin na ang produkto at ang pangalan nito ay nasa gawing kaliwa samantal ang ang mukha ng artista ay nasa gawing kanan. Sa antas na ito. Makikita rito kung paano nili likha ang isang demand kaugnay ng kaakuhan ng tao. Makikita sa billboard na ito ang tatlong mahalagang bagay na kailangang p agtuunan ng pansin: Ang larawan ng produkto. Mahihinuha dito na ang paraan ng pagpapakahulugan ay nagsisimula sa paggamit ng mga karaniwang karanasan ng mga tao. asawa. hindi lamang susuriin ang mga imahen kundi titingnan din ang mga salita. mangingibig. komersyal sa tv at radyo. api. nagkakaroon na n g pangangailangang umugnay rito. Samakatuwid. ma raming tao ang makakaugnay sa kanya." Ang ganitong l ohika sa addition ay isang malinaw na paglikha ng asosasyon ng produkto at si Sh aron Cuneta. Kung sa una ay wala silang malay na pag-uugnay sa produkto. ang kaakuhan o identidad ng tao ay n akabatay at sumusunod sa isang kulturang pinamamayanihan ng konsumerismo at mass media. ang mga ad ay hin di inosente. Gayumpaman. Sa madaling salita. kasama na ang mga papel at kahulugang nakapaloob dito. Ibi g sabihin. ang realidad at kaakuhan ng tao ay kinakatawan sa iba't ibang anyo tulad ng print ad. Sa paraang ito. Ang isa sa mga pangunahing instrumento upang mapanatili ang ganitong ka ayusan ay ang mga advertisement.g sabihin. Ang naging tradisyon sa paggawa ng billboard ay ang paggamit ng mga kilalang personalidad o mga taong may magandang mukha o pangangatawan upang ang produktong ipinakikilala ay magkaroon ng recall. ang tagumpay ng ad na ito ay hindi lamang nakasalalay sa mga lantad na pahayag ng billboard. Dahil sa mga ginampanang papel na ito. semyotika ang gagamiting lapit sa pagtukoy sa realidad at kaakuhang ipinapakita ng mga ad. mahirap. Dahil ang mga ad ay sistem a ng pagpapakahulugan. sa halip na ang kahulugan at kaayusan ay umayon sa kanyang pangangaai langan.95).

sa isang sulat na ipinadala ni Rodriguez sa < i>Philippine Collegian</i>. naging balisa ang ekspresyon ng kanyang mukha at tila u nti-unting naglalaho. isang masayang tinig din ang maririnig na nagsasabi ng p angangailangan ng palagiang pagkakaroon ng prepaid load. Ang <i>Varsity News</i>. Hindi nagtagal. ang pagkawala ng kanyang mga kaibigan o ang kawalan ng komun ikasyon sa mga kamag-anak o kapamilya. Hindi siya mapakali at patingin-tingin sa paligid na tila may hinahanap. Sa bawat pagbanggit ng mga kinatatakutan . Ang ganito ring ideya ay malinaw sa patalastas sa telebisyon. ang babae ay magiliw na nakikipagusap gamit ang cell phone at tila walang pakialam sa mga nangyayari sa kanyang p aligid. 4 Title:Sanaysay (19) Si Romulo ang naging unang patnugot ng <i>Varsity News</i>. matapos ang walong taon. Matapos mailagay ang load. Ang isa ay nasa midyum ng radyo at ang isa ay sa telebisyon. sumasalit naman ang isang tinig ng babaeng nagsasalitang parang robot at sinas abing "<i>you have zero credit</i>!" Sa pagtatapos ng patalastas. ang tauhan ay nasa isang balisang kalagayan. n asaksihan ng isang grupo ng nag-iinuman ang nangyari. Dito ang p angunahing tauhan naman ay babae. pormal nitong inimbitahan ang huli para muling magin . ang siyang pagmumulan ng publikasyong <i>Phil ippine Collegian</i> (Navarro 1968: 5). Mahahalata ito sa pamamagita n ng tono at himig ng kanyang boses habang iniisa-isa ang kanyang mga kinatataku tan kapag nawalan ng load sa cell phone tulad ng posibleng pag-iwan sa kanya ng kanyang kasintahan. agad siyang tumakbo dito at bum ili ng bagong prepaid load. Nang makita ang isang tindahan. isang lalaki ang pangunahing tauhan. Sa ad na ito. Sa advertisement sa radyo.Ang ganitong paglikha ng demand sa isang produkto ay makikita rin sa dala wang susunod na ad. na itinatag n oong 1914. Nagtaka ang mga nag-iinum an sa nakita at ang isa sa kanila ay nagsabing "Loaded na yata ako!" Natapos an g patalastas na makikitang nagtatawanan ang iba pang nag-iinuman at katulad ulit ng naunang patalastas. Sa simula. Bunsod na rin sa dami ng mga dating patnugot ng <i>Philippine Colegian</i > na naging aktibo sa Guild at sa kabila ng matinding reaksyon na isinagawa ng p ublikasyon matapos ang insidente sa halalan. naging solido muli ang b abae at muling masayang nakipagkuwentuhan sa kausap sa cell phone. dalawang malaking kompanya ng cell phone ang nag labas ng kanilang mga patalastas upang ipakilala ang kanilang bagong serbisyo. Batay sa mga inilahad sa itaas. Kamakailan. Ito ang kauna-unahang publikasyon ng mga estudyante ng UP na naglalam an ng mga balita at komentaryo bukod sa mga akdang pampanitikan. isang masayan g tinig naman ng isa pang lalaki ang maririnig na nagbibigay-diin sa pangangaila ngang manatiling maging konektado sa ibang tao sa pamamagitan ng regular na pagl oload ng bagong credit. Samantala. Noong Agosto 1935. malinaw ang nais iparat ing ng patalastas: ang pangangailangan na magkaroon ng palagiang prepaid load. hindi nagtagal ang alitan ng dalawa ng institusyon.

Sa unang taon ng Pamahalaang Komonwelt sa pamumuno ni Pangulong Manuel L. pangulo ng mga ko nseho ng mag-aaral. Isa sa mga inilunsad na proyekto sa taong 1935 ay ang paghahalal ng Inter -collegiate Girl.</pd> Karig. Naging matingkad ang mga pangalang Rosario Llamas ng <i>Pharos</i> ng Manil . tinanggap ng publikasyon ang imbitasyon para dumalo sa halalan para sa bagong pamunuan ng Guild. D<pd>. naging matunog na ang pangalan ng Guild sa mga pahayagan dahil sa mga kumperensya at kontrobersyang kinasasangkutan nito.g kasapi ng CEG. Kasama sa mga bagong opisyal ng CEG sina Leon O. Ika-5 ng Hulyo taong 1936. Maging ang mga manunulat sa mga mainstrim na pahayagan ay dumadalo sa mga pagpupulong na ito u pang ibalita sa kanilang pahayagan ang aktibidad ng CEG. Quezon. kinilala ng noo'y presidenteng si Rodriguez ang mga ka babaihan na aniya'y nagkaroon ng malaking bahagi sa pagtataguyod ng Guild. Sterling Fisher at George Wright Hawkins. Matapos ang apat na taong panunungkulan ni Rodriguez bilang presidente. halos apat na buwan bago ang eleksyon. ang mga kababaihan ay magaganda. ng mga grupo at institusyon sa loob at labas ng bansa. nahalal si Helena Benitez bilang bagong pangulo ng Guild samantalang muling nahalal bila ng modereytor ang publisyer ng pahayagang <i>D-M-H-M</i> na si Carlos P<pd>. Sa isang artikulo noong Marso 1936 na lumabas sa <i>Philwomenian</i>. mahigit 50 delegado mula sa 17 kolehiyo't unib ersidad ang dumalo sa pulong ng CEG upang ihalal ang mga bagong opisyal ng CEG. hindi na itong naging kabigla-bigla sa mga miyembro ng Guild. atleta. Basil Francisco ng <i>La Sallite</i> ng De La Salle College bilang ingat-yaman at Elpidio Foro ng Barrister bilang ka tuwang na ingat-yaman ("Helen Benitez" 1936). Si Pat Inocencio ng <i>Philwomenian</i> ay nahalal bilang kalihim at Pura Torres bilang katuwang na kalihim.</pd> Pew. Princeton. Sa loob ng ilang taon p a lamang. Noong itatag ang CEG nang 1931. Ty ng <i>The Barriste r</i> mula sa NU Law College bilang unang bise-presidente. Ilan sa mga aktibong m iyembro ng Guild katulad ng <i>The Guidon</i> ay binigyan ng malaking halaga at medalya bilang pagkilala sa kagalingan sa pagsusulat at sa iba pang teknikal na aspekto ng pamamahayag. aktor. Marlen E<pd>. politiko. Mula rito. pagiging aktibo sa Guild at a ng magandang rekord sa pang-akademiko at ekstra-kurikular na kahusayan sa kanyan g kolehiyo. orador. kasama ang mga nahalal na sina Esp eranza Garma bilang bise-presidente. ilang kilalang mga manunulat mula sa Amerika ang naging panauhing tagap agsalita sa mga pulong ng Guild. Naging pamantay an sa pagpili ang angking kagandahan ng kandidata. </pd> Carl W<pd>.</pd> Ackerman. Daisy Hontiveros bilang kalihim at Lydia Zu lueta bilang katuwang na ingat-yaman. Dumalo ang <i>Philippine Collegian</i> sa pan gunguna ng editor nitong si Fred Ruiz Castro. Nagsalita sa harap ng mga Guilders sina Dr<pd>. Fordham at Marquette. debatista. William Allen White. Yale. Wa lter M<pd>. Bagamat naging makasaysayan ang halalan dahil sa isang babae ang nahalal na presidente. Nagpatuloy ang paglaki at pagkilala sa organisasyon m ula nang ito ay itinatag niong 1931. taong 1935.</pd> Flandes B atacan ng <i>Advocate</i> mula sa Far Eastern University (College pa noon) at Da isy Hontiveros ng <i>Philippine Collegian</i> bilang mga ikalawa at ikatlong bis e-presidente. kung saan mayroong anim na miyembrong bab ae ang Guild at lumaki ang kanilang bilang pagkalipas lamang ng ilang araw at li ngo. Lima sa mga miyembrong publikasyon ng CE G ay binigyan ng markang A ng internasyonal na grupo kahanay mga publikasyon ng Harvard. editor a t mga lider kabataan. ng pormal na pagtanggap sa CEG bilang opisyal na miyembro ng A merican Association of College Editors. Columbia.</pd > Romulo. Bagam at ang mga kalalakihan ng Guild ay mga kilalang balediktoryan. Itinanghal na unang Inter-collegiate Girl si Daisy Hontiveros ng <i> Philippine Collegian</i>. makata. Ito ay paghirang sa babaeng miyembro ng Guild na siyang tatayo ng host o tagapag-asikaso para sa lahat ng mga aktibidad ng CEG. Kasabay ng paglulunsad ng Inter-collegiate Girl. intelihente at dinamiko.

Hinirang na bubuo ng Komiteng Tagapagpaganap ang mga p atnugot mula sa iba't ibang publikasyon na sina Aurora Diño ng <i>Philwomenian</i>. Si Fe Palma na siyang nahalal na bise-presidente ng 1932 ay nakatulong nang malaki kay Rodriguez bilang puno ng organisasyon. Alyne Lopez at Lou rdes Mila Nieva na sa iba't ibang pagkakataon ay nanindigan para sa Guild. Naging pangunahing gawain ng Guild ang pagbibigay ng mga parangal sa mga miyembrong publikasyon nito at paglulunsad ng mga paligs ahan sa pagsulat ng mga akdang pampahayagan at pampanitikan. Sa loob ng tatlong taon ng Guild. Malaki rin ang ambag ng patnugot ng <i>Philwomenian</i> ng PWU na si Leticia Perez sa pamumuno sa maraming pagkakataon sa mga kababaihan at kalalakihan ng Guild upang itaguyo d ang pamamahala ni Rodriguez. Kasa ma niya rito sina Torres. ayon kay Rodriguez. Fe Palma at Esperanza Garma ("Guilders Meet" 1936: 13). Ang Komite para sa Paligsahan ay pinamunuan ni Lamberto Avellana kasama sina Esperanza Garma. na ang huli'y naging istrikto umano sa pangongolekta ng mga bayarin mula sa mga miyembro nito. hinirang na mga tagapangulo sina Hontiveros at Mila Nieva.</pd> Guerrero ng <i>The Barrister</i>. Carlos A<pd>. Enrique Quema at Poblador.</pd> Faustino ng <i> Philippine Collegian</i>. balitang pampalakasan at kuwentong may human interest.</pd> Rama. tatlong beses pa lamang umanong hindi nakadalo si Tit os.a College of Pharmacy and Dentistry (MCPD). D<pd>. Fraternidad Gonzales at Anatolia Gam boa. inianunsyo ang pagdaragdag ng lima pang kategorya para sa paligsahan sa susunod na taon. Nakuha ng <i>Philippine Collegian</i> at <i>The Guidon</i> ang una at ikala . Vega ng <i>The National</i>. Sa Komite ng Pakikipag-ugnayan.</pd> Flandes Batacan ng <i>Advocate</i> at J oaquin Gonzales ng <i>La Sallite</i>. At ang Komite ng Tagapayo na bubuuin ng pa wang mga alumni lamang ng Guild na sina Rodriguez. Matapos ang paggagawad sa <i>The Guidon</i> ng Theo. Rogers Banner bilang pinakamahusay na pahayagan at sa <i>The Barrister</i> bilang pinakamahusay na m agasin. Porfirio Miraflores. Ang taong 1933. Buwan na ng Marso ng 1937 nang ihayag ang mga nagwagi sa naturang paligsa han. Muli ring tinanggap bilang mga miyembro ng organisasyon ang <i>Eco's</i> ng San Beda College at <i>The Pharos</i> ng Manila School of Pharmacy and Oral S urgery. Hindi naman tuluyang nawala s i Rodriguez sa listahan ng mga susing tao sa Guild matapos siyang hirangin ni Be nitez na tagapangulo ng Komite ng mga Tagapayo kasama sina Garma. Ang naturang komite ang namahala sa pagpapadala ng mga pahayag at artikulo ng mga mamamahayag pangkampus at naki kipag-ugnayan sa mga mamamahayag sa mainstream. Gil R<pd>. Rufino R. Pinangungunahan naman ni Carmen Vibar ang Komite ng Pinansya. Castro at Pabl o Viray. at mga miyembro sina Raul Manlapus. Sa kanyang pamumuno. Ngunit hindi pa man tuluyang nakagaganap ng gawain ang mga bagong halal a t hirang na mga opisyal ng Guild. Samantala. Makaraan ang halalan ng mga bagong opisyal. interby u. naging panlabindalawang miyembro ng Guild ang <i>Assumpta</i> ng Assumption Girl's College. Pascual at Duque. Garma. Celestino C. itinatag ni Benitez ang Press Bureau na nagsilbing s entruhan ng mga balita at artikulo ukol sa mga aktibidad hindi lamang sa mga kol ehiyo't pamantasan kundi maging sa Kamaynilaan. dalawang buwan makaraan ay nireorganisa ni Ben itez ang pamunuan ng CEG. Leon M a<pd>. Francisco Garay ng <i>Builder</i> mula sa Mapua Institute of Technology. Ito ay ang paligsahan sa pagsulat ng balita. ay panahon ni Maria Martha "Titos" Al bert na hindi nawala ang suporta sa kanya lalo na sa panahon ng botohan. Honorio Poblador a t Fred Ruiz Castro. Daisy Hontiveros. Pa scual ng <i>Varsitarian</i>. At sa ikatlong taon ni Rodriguez bilang presidente ng CEG. hinirang din ni Benitez ang m ga bubuo ng iba't ibang komite ng organisasyon. lathalain. kinilala niya ang mga ambag nina Esperanza G<pd>.</pd> Carlos. Vinzons.

Nilalayon ng <i>CEG Canons of Journalism</i> na lalo pang pataasin ang istand ard ng pamamahayag pangkampus sa bansa. Samantala. kalihim ng Departamento ng Pinansya. Isinasagawa lamang umano ang sensorsyip sa kapakanan ng publiko subalit higit na mahalaga ang pagtitiyak ng kawastuhan at katotohanan ng mga detalye bag o ito ilathala sa mga pahayagang pangkampus. Inaprubahan din ng mga del egado ang inihaing <i>CEG Canons of Journalism</i> na naglalaman ng mga pamantay an at pamamaraan kung papaano pinapatakbo ang mga pahayagang pangkampus at kung papaano tinitingnan ang pamamahayag pangkampus bilang isang propesyon at laranga n. ang isa sa mga naging pr oblema ng organisasyon. Iprinesenta rin ni Kal<pd>. Matapos ang pahayag na ito sa gitna ng plenaryo. Ayon kay Prop<pd>. General Manager ng pahaya gang <i>D-M-H-M</i>. ang alitan ng mga publiko at pribadong pamantasan. samantalang ang <i>Philwomenian </i> at <i>The Pharos</i> ang nakakopo ng una at ikalawa para sa pinakamahusay n a magasin. Ang mga paligsahan at paggagawad ng mga parangal sa mga publikasyong p angkampus at sa mga mamamahayag nito ay naging mabisang tulay upang makamit ang matibay na relasyong ito. Maraming alumni ng Guild ang naging aktibo sa larangan ng politika.</pd> R oxas ang ang kanyang planong pagtatayo ng isang University Community Center. isinulong ni Helen Benit ez.</pd> Buenafe ng <i>Cam pus Leader</i> mula sa University of Manila. ang pagbibigay ng kompensasyon para sa mga patnugot at mga miyembro n g publikasyon at kung anu bang mga paksa o artikulong nararapat na nilalaman ng mga pahayagang pangkampus. muling ipinakita ng Guild ang lawak ng impluwensya nito sa mga patnugot ng mga pahayagang pangkampus at administrasyon ng mga paaralan. ang pinakamalaking problemang kinak aharap ng mga mamamahayag pangkampus ay ang hindi mapagkasundong polisiya ng mga kolehiyo't pamantasan sa mga paniniwala at paninindigan ng mga patnugot ng mga publikasyon rito. isa sa mga nakatulong sa organisasyon ay ang matibay na pakikipag-ugnayan sa mga pabliser. Subalit para kay Manuel E<pd>. Sa patuloy na pagkakaroon ng problema ng mga pahayagang pangkampus sa ani la'y sensorsyip.wang puwesto para sa pinakamahusay na pahayagan. akademya at maging sa propesyonal na pamamahayag.</pd> Modesto Farolan (1937). katuwang na modereytor ng CEG ang pagkakaroon ng mga polisiyang halaw sa pol isiyang pampatnugutan ng <i>Philippine Collegian</i>. editor at mamamahayag sa ma instream. mga asignatura sa wikang Ingles. administrasyong pangkalakalan at maging ng iba pan g organisasyong pang-estudyante sa loob ng pamantasan. Sa pagtutulungan ng mga guro sa pamamahayag. Sa pinakamalaking kumperensya ng CEG noong Pebrero taong 1940 sa UP na dinaluhan ng mga publikasyon mula sa 17 kolehiyo at pamantasang miyemb ro nito. mapapanatili ng publikasy on ang prestihiyo at magandang pangalan ng PWU sa publiko. ang naturang aktibidad ay nakatulong upang maibsan ang hidwaan ng mga kalalakihan sa Guild. sa mga unang taon ng CEG mula nang ito ay binuo nuong 1931. ang naturang usapin ay binigyang tugon ni Manuel Roxas. na siyang pangunahing tagapagsalita ng kumperensya . Ito ay isang lugar na maaaring pagdausan ng mga kumperensya at seminar at maaari ri ng maging lugar na mapupuntahan ng mga estudyante upang mag-aral. Bagamat kanyang tinutulan ang pagkakaroon ng paligsahan para sa Inter-collegiate Girl ng CEG. Ayon kay Benitez sa isang personal na panayam (2006). ang <i>Philwomenian</i> ay may magandang hinaharap sa mga s usunod pang kompetisyon ng CEG. partikular yaong ekslusibong panlalaki na pinapatakbo ng simbahan. Ilan pa sa mga isyung tinalakay ng kumperensya ay ang sensorsyip sa mga pahayagan. Nagpatuloy ang CEG sa paglulunsad ng mga taunang paligsahan at mga regula r na pulong. magbasa at mak .

mapaglingkod. Sa lit eratura ng <i>social psychology</i>. Ayon rin kay Ferrucci (2006). marespeto. May mga ilan nang sumubok . pakikiramay sa kanila. wala r in itong kongretong depinisyon sa sarili nating wika. Sa kaso umano ng kanilang pahayagan. pahayagan at magasin. maalalahanin. Ang maaaring gawin ay hanapin ang 'common' na depinisyon na ginagamit ng mga Pilipino. ang pinakamalapit na katumbas nito ay '<i>kindness</i> na ayon kay Ferrucci (2006). Nobyembre 24. mapagpasensya.</pd> Hanrt endorp ng pahayagang <i>Philippine Magazine</i> at Frederick Marquardt ng pahaya gang <i>Free Press</i>.121 Ang konsepto ng kagandahang loob ay hindi na bago sa ating pandinig. Sa naturang kumperensya. A<pd>. editoryal at b alitang pamapalakasan. </pd> Lopez ng pahayagang <i>Herald</i>." Bukod sa walang eksaktong katumbas ang Kagandahang Loob sa Ingles. ang bawat isa sa mga mabubuting katangiang ito ay sapat na upang magkaroon ng malaking pagbabago sa ating pagkatao. 4 Title:Sanaysay (44) Text 136 .</pd>H<pd>. adbayser ng <i>Philipp ine Collegian</i>. at mas ayahin.ipagpalitan ng ideya sa mga kapwa mag-aaral. ito ay kombinasyon ng maraming magagandang katangian tulad ng pagiging tapat. mapagk umbaba. n gunit kung itatanong mo sa mga tao kung ano ang ibig sabihin nito. ang pinakamalapit na rito ay ang salitang "<i>empathy</i>". m apag-aruga. ang pinakamalapit na kaugnay na salita dit o ay ang "<i>prosocial personality</i>" na ang ibig sabihin ay ang 'palagiang pa g-iisip sa kapakanan at karapatan ng ibang tao. ang pahayag ng kalihim. ito ay ang "<i>shared humanity< /i>. Sa Ingles. Sa liter atura ng <i>counseling psychology</i>. binigyan ng parangal ang mga nagwagi sa mga pali gsahang inilunsad ng CEG para sa pinakamahusay na editoryal. walang nagaganap na sensorsyip kundi isa lamang paggabay na hindi naman pinagmum ulan ng alitan ng adbayser at ng mga patnugot (1940). may konsiderasyon. ang kahulugan nit o ay "<i>essence of humanity</i>. Sinusugan naman ni Prop<pd>. Bawat isa ay may sariling pagpapakahulugan.</pd>V<pd>.</pd> Crispino Jamias. sanaysay. Ilang mga Pilipino na rin nagsubok na magsalin nito sa Ingles . Ayon kay Pe-Pua at Protacio-Marcelino (2000). at para sa mga pinakamahusay na manunulat ng balita. mapagmalasakit. at pagkil os sa paraang kapaki-pakinabang sa kanila (Penner at Finkelstein 1998). mapagbigay." Kay Narciso-Apuan (Symposium. Ang mga hurado para sa naturang kategorya ay kinabibilangan nina Salvador P<pd>. hindi ito mad aling sagutin. mapagtiwala. mapagpatawad.Essay Word Count: 2. 2005) naman. Ibinigay ang Roxas Gold Medal para sa pinakamahusay na ed itoryal at ang TVT Gold Medal para sa pinakamahusay na manunulat ng editoryal.

ngunit wala pang depinisyon na masasabing '<i>standard</i>'. Marami-rami na ang mga katangiang nabanggit na maaaring maging batayan sa pagbuo ng depinisyon ng Kagandahang Loob. May dalawang grupo na sum agot sa <i>questionnaire</i>. malawak ang pag-unaw a. <b>Mga Instrumento</b> Isang <i>open-ended interview questionnaire</i> ang ibinigay sa dalawan g grupo (grupo ng mga eksperto. hindi nandidikta o namumuwersa ng ibang tao. marunong makipagkapwa. Sa paghahanap ng depinisyon ng isang konsepto. isang madre. De Mesa 1991). dalawang propsesor ng <i>couns eling psychology</i>. si NarcisoApuan (Symposium Nobyembre 24. Ang k abuuan ng mga sumagot ay 16. at dalawang propesor ng relihiyon at moralidad. nagpapakatoto o. Isang <i>questionnaire</i> ang ipinasagot sa mga kalahok at mul a sa kanilang mga kasagutan ay nakalikha ng mga kategorya na masasabing bumubuo ng depenisyon ng Kagandahang Loob. humi hingi ng tawad. May 11 na lalaki at 5 babae na ang edad ay mula 18 hanggang 62. 2005). malaya. Narciso-Apuan Sy mposium Nobyembre 24. Ito ay ang hindi pagiging makasarili. sapagkat may mga katangiang taglay na hinanap sa ba wat kalahok. Nobyembre 24. kusang loob na naglilingkod sa kapwa nang walang kapalit. mapagbigay (De Mesa 1991. ngunit halos lahat ay konseptwal lama ng at hindi empirikal. mahalaga na maraming eksp erto sa konsepto ang magtulung-tulong sa paggawa nito. at malapit sa Diyos. <b>Mga unang depinisyon ng Kagandahang Loob</b> May nagsasabi na ang Kagandahang Loob ay ang lahat ng mabuting katangian na nasa isang tao (De Mesa 1991). Limitado at hindi pa malinaw and depenisyon ng kagandahan g loob base sa pagsusuri ng literatura. nakahahanap ng kaligayahan mula sa pagtulong sa ibang tao. Ang depinisyon na maaaring masaklaw ang lahat ng deskripsyon ng iba't ibang may-akda ay iyong kay De Mesa (1991) na ang kagandahang loob ay ang lahat ng mabuti na nasa isang tao. <b>Pagpili ng Kalahok</b> Sa pagpili ng mga kalahok sa pag-aaral na ito. Ang ikalawang grupo naman ay ang mga indibidwal na pina niniwalaang may taglay na kagandahang loob na kinabibilangan ng dalawang <i>coun selor</i>. sapagkat ang isang taong may kagandahang loob ay mapagpatawad at hindi kinukunsinti ang mga maling gawain (Miranda 2003). Kabilang sa grupong ito ay isang propesor ng sikol ohiya. nag-aaruga. nagpapatibay ng loob ng kapwa. maawain. 2005) ang may pinakamalawak na deskripsyon ng kag andahang loob. 2005) at nakikiramay na hindi lamang nagpapakitang-tao (Mi randa 2003. isang pari. nagbibigay ng pag-asa. nagpapasaya at nanghihikayat ng mga may problema. mabait. Ang mga katanungan sa <i>questionnaire</i> ay puro tungkol sa kung paano nil a naranasan ang Kagandahang Loob mula sa ibang tao at kung paano nila binibigyan . grupo ng mga pinaniniwalaang may kagandahang loo b). buk as ang loob. may magandang intensyon para sa ibang tao. <i>non-probablity purposi ve sampling</i> ang ginamit. mapagkumbaba. mapagmalasakit.</pd>47. Tanging layunin ng pag-aaral na ito na makabuo ng kongkretong depinisyon na may empirikal na basehan na makatutulong sa pag-unawa natin ng konsepto ng K agandahang loob. Ito rin ay maihahalintulad sa pag-ibig ng Diyo s sa tao (Miranda 2003. nagtitiwala s a sarili at sa kakayahan ng ibang tao. Narciso-Apuan Symposium.na magbuo. hindi nanghahamak o nanlalait . Sa ngayon. matulungin (De Mesa 1991). isang propesor ng wikang Pilipino. tatlong propesor ng sikolohiyang Pilipino. Ang unang grupo ay binubuo ng mga eksperto (mga pr opesor) sa kagandahang loob. pagbibigay ng respeto sa ib ang tao. Ang <i>average</i> na edad ng nila ay 39<pd>. maunawain. at dalawang <i>charity volunteer</i>. ginagawa ang tama kahit na ito ay mahirap o taliwas sa tingin ng ibang tao.

hindi mahihiyang sumagot ang mga kalahok. Knox. sa halip na "Sa pa anong paraan mo naipakita ang iyong kagandahang loob sa iyong kapwa?" Sa ganiton g tanong. Sa pananaw ng mananaliksik.ng depinisyon ang kagandahang loob. Sila ay hindi kasama sa mga kalahok na sumagot sa <i>questionnaire</i>. mayroong mga ilang kahinaan pa rin ang makikita sa pag-aaral. Hess. mas magiging ko mportable ang mga kalahok kung ang katanungan sa <i>questionnaire</i> ay "Sa paa nong paraan ka nakaranas ng kagandahang loob mula sa kapwa?". Mula sa mga kasagutan sa <i>questionnaire</i>. Isang eksperto sa Sikolohiyang Pilpino. Ang mga kalahok ay may dalawang linggo upang sagutan ang <i>quest ionnaire</i>. isang <i>counselor</i>. Sa pagbu o ng konsepto ng kagandahang loob. Sinigurado ng mananaliksik na konpidensyal ang mga datos na nakuha mula sa kanila. <b>Pagsusuri ng Datos</b> Ang pag-aaral na ito ay gumamit ng <i>qualitative analysis</i>. subalit kailangang magsimula sa kahit na anong paraan na nararapat. Sa kulturang Pilipino. Tinawag na <i>general</i> ang mga kategorya na lumabas sa lahat ng <i>case</i> maliban sa isa. <b>Limitasyon ng Metodolohiya</b> Sa kabila ng masusing pagpaplano ng paraan ng pagkalap ng datos para sa pag-aaral na ito. Ang mga sagot sa <i>que stionnaire</i> ay inilipat sa <i>electronic file</i> upang masimulan ang pag-aan alisa. <b>Paglikom ng Datos</b> Ang lahat ng mga kalahok na naging bahagi ng pag-aaral ay binigyan ng li ham ng pagpayag o <i>consent letter</i> kung saan nakasaad ang kanilang bahagi b ilang kalahok at ang layunin ng pag-aaral. Thompson. sapagka . Ang <i>questionnaire</i> ay sinuri muna ng isang eksperto sa pananaliksi k mula sa Departamento ng Sikolohiya ng De La Salle bago ipinasagot sa mga kalah ok. hindi kaaya-aya na maghayag ng mga mabubuting ginawa natin sa kapwa. hinanap ang mga magkakapareho ng tema at bumuo ng mga domeyn at kategorya. sa tingin ng mananaliksik. nagdagdag pa ng isang uri na tinatawag na <i>rare</i> kapag ang kategorya ay dalawa o tatlong beses la mang na nakita (Hill. ang paraan lamang ay ipagpalagay na ang mga taong nasa <i>helping profession</i> ay may kagandahang loob. Marahil ay mapapansin kaagad ng mga mambabasa at maitatanong din nila ku ng ano ang magiging basehan sa pagpili ng mga indibidwal na pinaniniwalaang may kagandahang loob gayung wala pa namang malinaw at kongkretong depinisyon ito. Williams at Ladany 2005). Personal rin na kinuha ang mga <i>questionnaire</i> mula sa mga ka lahok maliban lamang sa mga sumagot sa <i>e-mail</i>. <i>content analysis</i> ang ginamit. <i>Typical</i> naman kapag higit sa kalahati at <i>variant</i> k apag higit sa tatlo. Sa sitwasyong ito. Pa ano matitiyak na ang mga mapipili ay may kagandahang loob? May katuwiran ang tan ong na iyan. at isang propesor ng <i>counseling psychology</i> ang mga tum ulong sa mananaliksik sa <i>content analysis</i> o sa pagbuo ng mga domeyn at ka tegorya. Ngunit naniniwala ang mananaliksik na marami pang maaaring maging kontribusyon ng pag-aaral na ito sa iba't ibang larangan ng sikolohiya. personal na ibiniga y ng mananaliksik ang <i>questionnaire</i> at ang dalawang kalahok naman ay suma got sa pamamagitan ng <i>e-mail</i>. Mayroong mga ilang problema rin na hinarap ang mananaliksik sa pag-aaral na ito. Sa 14 na kalahok. Pagkatapos mabuo ng mananaliksik at ng mga kanyang kasamahan ang mga dom eyn at mga kategorya ay muling sinuri ng <i>external auditor</i> upang makasigur o na ang pag-aanalisa ng datos o ang pagbubuo ng mga domeyn at kategorya ay wast o. Dahil mahigit sa 15 ang mga kalahok.

Sa bawat talaan. <b>Mga Domeyn ng Kagandahang Loob</b> Mula sa datos. pauulit-ulit na gawain ng pagsusuri. Masasabing ang kahulugan ng Kagandahan g Loob ay ang pagiging mapagmalasakit. hindi iniinda ang abala. Sa pagsusuri naman ng datos. mayroong tatlong pangunahing katangian ang taong may kaga ndahang loob. <b>Resulta</b> Napag-alaman na ang kagandahang loob ay binubuo ng tatlong domeyn: ang <i>malasakit</i>. para sa bawat kategorya na nagmula sa aktw al na kasagutan ng mga kalahok sa <i>questionnaire</i>. Knox. ngunit inaasahan na hindi lubu sang maaalis ang mga tinurang hadlang. maaaring maging problema ang komitment ng mge miye mbro. Siya ay may malasakit. at sa Talaan 2 hanggang 4 ay ang mga kategoryang napapasailalim sa mga domeyn na ito. pakikipagkapwa at malinis na kalooban. Sa bawat domeyn ay may kategorya na sumasailalim. may konsiderasyon. Williams at Ladany (2005). inuuna ang kapakanan ng iba . Thompson. Ayon kay Hill. Sa mga sumusunod na talata ay ipaliliwanag nang mas malalim ang mg a ito at magbibigay ng mga halimbawa. at ang kakulangan sa kongkretong hakbang sa pagsang-ayon sa mga kategorya. may mga ilan ding naging pagsubok. may pakikipagkapwa. Hess. at pagkakaroon ng mal inis na kalooban. may tatlong do meyn na lumabas ang Kagandahang Loob at sa bawat domeyn ay may mga ilang kategor yang napapasailalim sa mga ito.t napapaloob sa kanilang trabaho ang pagtulong sa kapwa. pagdodomina ng isang miyembro. <i>Talaan 1: Mga domeyn ng kagandahang loob</i> <b>Mga domeyn ng kagandahang loob</b> <b>Deskripsyon</b> <b>Porsyento (%)</b> <b>Uri</b> Malasakit Pakikipagkapwa Malinis na kalooban Sensitibo. at ur i ng mga ito. nakalagay ang mga deskripsyon. sa isang pagsusuri kung saan maraming tao ang kasapi. Ginawa ng m ananaliksik ang lahat upang maiwasan ang mga ito. Napag-alaman din ang ilang katangian na nagpapakita ng kawalan kagandahang loob. porsyento. <i>pakikipagkapwa</i> at <i>malinis na kalooban</i>. <b>Mga Katangian ng Konsepto ng Kagandahang Loob</b> Mula sa datos na nakalap sa mga kasagutan ng mga kalahok. Ipinakikita sa Talaan 1 ang mga tatlong domeyn na nabuo.

Ang mga taong marunong makipagkapwa ay mga taong laging han dang tumulong kahit kanino. 15 sa 16 o 94% sa mga <i>cases</i> din ang may ga nitong klaseng tema. Ang mga kategorya sa ilalamin ng mga domeyn na ito ay ipaliliwanag sa mg a sumusunod na talaan at talata. Kapag sila ay nagbigay ng tulong. hindi sila naghihintay ng kapalit. Hindi nagdadalawang-isip kahit na siya ay maabal a. <i>unconditional</i>. Sila ay tumatanaw ng utang na loob o nagbabalik sa ibang tao ng kabutihan. bukal ang loob. <i>Pakikipagkapwa</i>. 11 sa 16 o 69% naman sa mga <i>cases</i> ang may temang <i>malinis ang kalooban</i>. kahit kailan at kahit na sa anong paraan . marangal. nagbibigay ng serbisyo. sapagkat sila rin ay nakaranas nito mula sa kanila. Iniaalay nila ang kanilang serbisyo o ang kanilang pagiging eksperto para sa mga taong ma kikinabang dito. kahit saan. Siya ay may konsiderasyon sa kapakanan ng ibang tao at hindi siya nang-aabala . Bukal ang kanilang loob-tapat at mula sa kanilang puso ang kanilang mga inihahayag. nagbibigay ng lakas ng loob 94 94 69 <i>General</i> <i>General</i> <i>Typical</i> May <i>malasakit</i>. Kabutihan lamang ang iniisip nila para sa kapwa at hind i sila gumagawa ng mali kahit man ginagawa ito ng karamihan. Sila ay taal na mabubuting tao at masas abing halos walang bahid ng dungis ang kanilang kalooban. at kahit ang kabutihan na natanggap nila ay nais nilang ibalik sa nagbigay. Kahit sa mga pagkakataon na siya mismo ay may mga pangangailangan din. <i>Talaan 2: Mga kategorya ng katangiang malasakit</i> <b>Mga kategorya ng katangiang malasakit</b> <b>Deskripsyon</b> <b>Porsyento (%)</b> <b>Uri</b> . Ang taong may malasakit ay sensitibo sa pangangailangan ng ibang ta o at may inisyatibong tumulong.Laging handang tumulong. <i>Malinis na kalooban</i>. Sila ay nakaaalaalang nagbibigay ng kahit na maliliit na bagay lamang sa kanilang mga kaibigan o kahit na mga kakilala lamang. Ang kalinisan ng ka nilang loob ay kanila ring ibinabahagi sa pamamagitan ng pagbibigay ng lakas na loob sa kapwa nila. maalalaha nin May utang na loob. uunahin pa rin niya ang tumulong sa iba. 15 sa 16 o 94% sa mga <i>cases ang may ganitong k laseng tema.

Sensitibo Hindi iniinda ang abala (<i>Unmindful of self</i>) May konsiderasyon Pag-una sa kapakanan ng ibang tao (<i>Selfless</i>) may pagkukusa. 12 sa 16 o 75% sa mga <i>cases</i> ay may temang <i>se nsiribo</i>. hindi nang-aabala. Hindi na kailangan pang hingan ng tulong an g taong ito sapagkat siya na mismo ang lalapit at ibinabahagi ang sarili. . Isa pang halimbawa ay ang pagpapahiram ng gamit sa kaibigan para hindi na siya b umili pa. may respeto Iniisip muna ang ibang tao bago ang sarili. handang magsakripisyo 75 31 19 19 <i>Typical</i> <i>Variant</i> <i>Rare</i> <i>Rare</i> <i>Sensitibo</i>. Ang halimbawa ay ang kusang pagtulong sa pag-asikaso ng mga papeles ng isang kaibigan dahil wala na siyang oras para asikasuhin ito. Ang taong may kagandhang loob ay sensitibo sa pangangailangan ng ib ang tao at may pagkukusang tumulong. iniisip ang kapakanan ng iba. nakararamdam ng may pangangailangan hindi iniintindi kung siya ay maaabala sa pagtulong sa ibang tao hindi nanlalamang. Siya n a ang nag-aalok ng tulong. disiplinado.

Kung nasaan ang inahing manok ay naroon ring nakasunod ang mga sisiw nito." Ang ideya ito ay hinangaan at pinalakpakan. Ang bodega ay puno ng mga mais. Sa isang bakuran naroon sina inahing bibi at ang kanyang anim ring mga maliliit na bibi na nagsisipaligo at naglalaro sa isang maliit na balon. Patungo na ang inahing manok sa kanilang pugad kasunod ang limang sisiw. ngunit huli na ang lahat n ang mapag-isip-isip ng matigas na ulong sisiw na hindi niya kayang lumangoy. Umalis na k ayo sa gild ng balon dahil baka kayo'y mahulog at malunod. Isang matalinong batang daga ang tumayo at nagsabi: "Talian natin ng laso na may kuliling ang leeg ng pusa. Naisi p niyang kung kayang lumangoy ng mga maliliit na bibing iyon sa tubig ay kaya ri n niyang isang sisiw. sigaw ni inahing manok. Ang isa ng sisiw ay nagpaiwan at nanatiling nakamasid sa mga nagsisipaligong bibi. para marinig natin kung siya ay parating na. Halina kayo't tayo'y aalis na. Lumapit sila s a gilid ng balon at doo'y pinanood ang masasayang mga bibi. Ngunit may isang matalinong matandand daga ang nagsabi: "Ang kuliling sa leeg ng daga para nababalaan tayo upang maging ligtas tayong la hat ay isang magandang ideya. pero sino ang magtatali ng kuliling sa leeg ng pus . "Umalis kayo sa gilid ng balon!". Kaya't siya'y tumalon sa tubig. bigas. ang mga daga ay nagsagawa ng pagpupulong at tinalakay kung ano ang d apat gawin upang maiwasan na mahuli ng pusa. kay a't siya'y nalunod." ang wika ng inahing manok. Palagi silang sagana sa pagkain kaya s ila'y palaging masaya. "Hindi iyon mga sisiw.5 Title:Pabula at Kwentong Bayan Text 125 . Ang mga daga ay makakapamuhay dito ng matahimik at komportable kundi lamang sa malaking pusa na alaga ng magsa saka na nagbibigay sa kanila ng mga alalahanin at panganib. Waring walang narinig ang mga sisiw sa sinabi ng inahing manok. Isang araw. Natanaw ng mga sisiw ang mga nagsisipaglangoy na mga bibi." ang sigaw ng isang sisiw. Sila'y mga bibi. "Masdan n'yo ang mga sisiw na nagsisipaligo sa balon. Mayroong isang malaking pamilya ng daga na nakatira sa bodega ng isang magsasaka . at damo.Fables and Folktales Word Count: 2146 May isang inahing manok ang may anim na sisiw. Hilig nila talaga ang tubig.

"Ipakikita ko sa iny o kung sino ang higante sa amin". sumabit pa ang kanyang kuko sa balahibo nito. hanggang sa maabot na niya ito. Anim na beses siyang nagtangkang tumawid sa kabi lang sanga ngunit lagi siyang nabibigo. Huminga ng malalim ang ama. Halos a nim na beses na silang nagtangkang makipaglaban ngunit ganoon parin ang nangyaya ri. Alam mo namang sa bayan ng mga palaka ay a ko ang pinakamagaling at hinahangaan" ang mayabang na wika ng amang palaka. Nangako siy . At sa wakas napag-isip-isip ni Haring Bruce na sumuko na at hindi na muling lumaban pa. Ang langgam ang pinakamasinop na insekto. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Na huwag akong susuko sa pakikipa glaban hanggang sa ako'y magtagumpay. "Masaya ako sa buhay natin. "ama. "Hayaan mo at lalo akong magsisikap. Nagulat siya sa kanyang natuklasan na buko d sa mabigat ang tupa. b ibigyan kita ngayon. Nais ng gagamba na makatawid sa kabilang sanga upang matapos na ang kanyang tirahan. nagdahilan siya na mayroon siyang s akit. nakakita siy a ng tupa at ito ay kanyang dinagit. ina may nakita kaming higante!" humihingal na balita ng panganay. "Ano ang itsura?" usisa ng ama. Humigop siya ng humigop ng hangin ngunit mas malaki pa rin daw ang higanteng n akita ng kanyang mga anak. "Iyan ang sinasabi ko sa'yo. sa kanyang trono. O sige. Sa kanyang paglipad. Agad nitong pinalaki ang katawan. Pinagtawanan siya ng agila at ng mga ibon nang makita siya ng mga ito. Tinanggap ni tipaklong ang pagkain kahit nahihiya siya kay langgam. Ang mayabang na tipaklong naman ay pakanta-kanta lang. Nakita siya ng nag-aalaga ng tupa kaya't agad siyang hinuli nito at inilagay sa kulungan. Si Haring Bruce at ang kanyang mga tauhan na pawang mga sugatan ay nagkubli sa i sang gubat. Siya at ang kanyang mga tauhan ay humayo na at muling nakipaglaban sa abot ng kanilang makakaya. Sila'y mu ling nakipagtunggali sa kanilang mga kaaway ngunit sila'y muling nagapi. sagot ng lima. Nang ang kanyang mga tauhan ay nakabawi na ng lakas. Nainggit ang uwak kaya ginaya niya ang agila. Hindi siya tumigil nang kahihigop ng hangin hanggang tuluyan siyang sumabog at namatay.a?' Ang mga daga ay nagtinginan. Pinagsabihan ni langgam si tipaklong. Si Haring Bruce at ang k anyang mga tauhan ay nagapi ang kanilang mga kalaban at muling nagbalik ang hari sa kanyang trono. Nang dumating ang tag-ulan. "Ganito ba siya kalaki?" Malaki pa po diyan". Sa wakas natapos na niya ang kanyang tirahan. "maitim po at may sungay! Kahanga-hanga po siya !" sabay-sabay na wika ng lima. Hindi ka na g-ipon ng makakain noong tag-araw. Hindi huminto ang gagamba sa pagsubok na tumawid sa kabilang sanga. Nakita rin niya nang dalhin nito ang tupa sa pugad. Humingi ng pagkain ang tipaklong sa langgam. K ung pagod na siya ay matutulog na siya. hihingi ka sa akin. Walang may gusto na gawin ito. Hindi makapayag ang amang palaka na may higit pa sa kanya. Matapos na takasan ang kanilang mga kaaway na nagpatalsik sa kanya. Biglang dumating ang kanilang mga anak galing sa paglalaro." Ginawa nga ng hari ang kanyang sinabi. Si Haring Bruce ay napatalon sa tuwa at nagwikang: "Maraming salamat munting gag amba! May natutunan akong leksyon mula sa iyo. pero sa susunod ay hindi na". walang naip ong pagkain ang tipaklong. Tapos ngayon. Isang araw nakakita si Haring Bruce ng isang gagamba na kasalukuyang gumagawa ng kanyang sapot na tirahan. Panay ang pamamasyal. hindi tayo kinakapos at hindi rin tayo sumasala sa o ras" wika ni palaka. Hindi siya tumitigil sa paghahanap ng pagkain para sa panahon ng tag-ulan. Nakita ng uwak ang agila na dala-dala ang isang tupa sa himpapawid.

Bibili siya ng pagkain. G ayunpaman. Kung mag-iimbita siya ng mga bisita para kumain sa kalabasa ay manghihinawa lan g ang mga iyon." Isang araw. Kung dadalhin naman niya sa palengke upang ibenta ay hindi rin m aaari. Nasabi nalang niya sa sarili na "isang masamang hayop ang lobo at hindi ito mapa gkakatiwalaan. Nakita ni Mang Isk o ang lobo. Ang isa ay mayaman. Nasa himpapawid sila ng marinig nila ang usapan ng mga taong nag-uusyoso. "Ting nan ninyo! Kamangha-mangha ang mga ibon! Hila-hila nila ang isang pagong. At hindi r in magiging sapat ang kita para makabawi sa gagamiting transportasyon patungo sa palengke. Isang araw. Nag-isip-isip ang naghihingalong usa. gamit naman ang kanyan g bibig. Sinalubong siya ng kanyang mga alagang aso. Sinabi niya sa sarili an sana ay matur uan niya ang usa upang sumunod dito ang magugulo niyang mga aso. Isang araw." Ibig magyabang ng pagong at nais niyang magpasikat sa mga tao. Tuwang-tuwa siya at kaagad nagtungo sa kanyang kapatid up ang isalaysay ang nangyari. Patay ang tatlong tupa na kan yang alaga at wala rin sa paligid ang lobo. binabantayan pa ng lobo ang mga tupa. ngunit napakalaki at tiyak na maraming masasayang. Walang sasakyang maaaring magdala sa ganito kalaking kalabasa. Tinulungan siya ng mga ibon na kumuha ng isang kahoy. "Isa itong kamangha-manghang bagay. Isang kalab asang may pambihirang laki! Hindi alam ng lalaki ang kanyang gagawin sa dambuhal ang kalabasa. Naisin man niyang kainin ito. Lumaki ang usa at naging kaibigan niya ang mga aso. Dalawang ibon ang nakakita sa pagong na iyon. Isang araw. nabaitan siya dito dahil hindi man lang hinabol ng lobo ang mga alag a niyang tupa. Kinausap niya ang lobo na bantayan nito ang mga alagang tupa. may isang lobo na pumunta sa bukid ni Mang Isko. namunga ng isang kakaibang kalabasa ang kanyang pananim. ang pagong ay nahulog. Minsan. Dahil noon lamang ito nak akita ng ganoong kalaking kalabasa. Laking tuwa ng hari. binigyan nito ng ginto at mamahaling bato ang tao ng nagbigay ng regalo. Pinuntahan ng usa ang mapanganib na mga aso at sinubukan niyang mak ipaglaro sa mga ito. Nagulat ang mga aso sa ikinilos ng usa. Dahil sa pagsasalita niya at pagbuka ng kanyang bibig. Pagbalik ni Mang Isko. Bigla siyang sinu nggaban ng mga ito. At ganoon nga ang kanyang ginawa. Sa halip. naisip niya kung bakit kailangang humanton g sa kanyang wakas ang pakikipagkaibigan sa mga aso. Hindi makapaniwala ang kanyang mayaman na kapatid. "Kumusta na kayo ?" sigaw niya. Pagalit na itina boy ng mangangaso ang kanyang mga alaga. Inilipad siya ng dalawang ibon na ito upang dalhin siya sa ligtas na l ugar. Naisip ng taong ito na iregalo na lamang sa hari ang dambuhalang kalabasa. pupunta si Mang Isko sa bayan. Minsan may magkapatid na naninirahan sa isang bayan. Ito ay dinala niya sa kanyang bahay. Maraming mga ligaw na aso ang nagkalat sa kalsada. At ang isa naman ay mahirap na walang ibang pinagkakabuhayan kundi ang magtanim ng kala basa. may isang mangangaso na nakahuli ng batang usa. siya ay nagulat sa nakita. naisip ng mayamang kapatid na kung ang hari ay natuwa sa walang kwent ang kalabasa. Isang araw. . tiyak na mas ikagagalak nito kung reregaluhan niya ng mas mahalaga ng bagay tulad ng mamahaling kasuotan at magagandang alahas. Tiyak magiging pangunahing pang-akit ito sa ating kaharian!" At dahil sa kasiyahan ng hari. isang pagong (turtle) ang naghihingalo dahil sa labis na gutom at uh aw.a sa sarili na magiging masinop na rin siya para mapaghandaan ang tag-ulan. lumabas ng bakuran ang usa. Hinawakan nila ang kahoy sa magkabilang dulo gamit an g kanilang tuka. Nakasabit sa gitna ng kahoy ang pagong.

" ang sabi ng isa. At mula sa liwanag na iyon ay may namataan silang isang pambihirang n ilalang." Ngunit ito na po ang pinakamalaking bagay sa buhay ko. At bigla ngang naglaho ang liwanag at nawala na rin ang hari. Isang gabi. "Ito lang po ang aking maipagkakaloob." Di kalaunan nakakita sila ng isang lalaki. Pagkat apos ng ilang pagsubok ay sumuko na rin ang hangin. Bakit sila pa ang magbib igay? Ang naisaloob niya. Ngunit sa kanyang kabiglaan. "Ang mga ganitong pambihirang regal o ay dapat lang suklian ng pambihirang regalo. nakakita rin i to ng pinakamaliit na butil ng mais. At iyon ay walang iba kundi ang dambuhalang kalabasang nagmula sa kanyang kapati d. Marahan at tahimik siyang lumabas at nagsimulang magbigay ng matinding l iwanag. "Heto lang ang maaari kong ipagkaloob sa inyo. "Ito na marahil ang hari ang mga hari. Nawa'y tanggapin ninyo. Hindi nagtagal nakaramdam ang lalaki ng matinding init sa katawan at nag simulang maghubad ng kanyang pangginaw. "Tama! Pagkakalooban niya tayo ng kayamanan. "Iaalay ko sa kanya ang pinakamalaki kong tinapay. Iyon lang at tinanggap iyo ng hari. Sinimula nang magtago ng araw sa mga ulap." "Nababaliw ka na ba? At papaano ka?" "Karapat-dapat lamang ipagkaloob sa hari ang nararapat para sa kanya at ito ang aking gagawin!" Inalay nga ng pulubing yaon ang malaking piraso ng tinapay. ang ipinagkaloob sa kanya ng hari ay ang pinakamaha lagang bagay sa palasyo noong mga sandaling iyon. Maganda ang damit at gawa sa mamahaling bato ang kasuotan nito. at hindi na uli tayo kailangan pang mamalimos!" Lumapit nga sa kanila ang hari at sila'y kinausap." ang sabi pa nito. Nang balingan nito ang isa pang pulubi ay nakita nitong nagkukumahog ng naghahag ilap ang pulubing iyon sa paghahanap ng maipagkakaloob. Ngunit habang lumakas at tumitindi ang pag-ihip niya ng hangin ay siya namang higpit ng hawak ng lalaki sa kanyang pangginaw. Nagtaka and isang pulubi. "Ano ang maaari ninyong ihand og sa akin?" ang tanong nito. Samantalang ang ikalawang pulubi ay nagmamadaling nagb ukas ng kanyang sako at kumuha ng pinakamalaking piraso ng tinapay na mayroon si ya. napagkasunduan nilang kung sino man sa kanilang da lawa ang makapagpatanggal ng suot na pangginaw ng lalaki ay siyang mas malakas. Nagsimula namang umihip ang hangin sa lakas ng kanyang makakaya. Niregaluhan niya ang hari ng m ga magagandang kasuotan at magagandang alahas." ang sabi pa nito sa hari. Inalay nito sa hari ang naturang butil ng m ais. Natuwa and dalaw ang pulubi. Sa wakas. Maya-maya'y may na . Payabang na sinabi ng hangin sa araw: "Mas malakas ako sayo. Minsan may dalawang pulubi na nasa lansangan na namamalimos ng barya sa mga nagd araan. Lumabas ang araw mula sa kanyang pinagkuku blihan. Lubos namang natuwa ang hari." Mabilis naman itong sinagot ng araw: "Hindi! Mas malakas ako sayo. Ngayon naman ang pagkakataon na araw. Ang sabi niya." Tinanggap ng hari ang tinapay na alay ng pulubi." Natuwa ang mayamang kapatid. Batid na niyang saku-sakong ginto ang ireregalo nit o sa kanya. sila'y ginising mula sa pagkakahimbing ng isang nakasisilaw n a liwanag.Kaya't ganoon nga ang ginawa ng mayamang kapatid. Upang malaman kung sino talaga sa kan ilang dalawa ang mas malakas. "Anong gagawin mo?" ang tanong ng naunang pulubi dito.

Nang bisitahin din niya ang kany ang sako. <b>N</b>ag-iyakan ang dalawang batang sina Maria at Jose. 5 Title:Alamat Text 114 . Animo bumigat iyon. <b>S</b>amantalang ang ina naman. Nang buk san niya iyon. <b>N</b>aawa naman ang pamilya kay Damaso. . "<b>I</b>na. <b>A</b>t sa paaglipas ng panahon. Gintong 'sing liit ng isang butil ng mais na ipinagkaloob niya. naging malakas na ang lalaki na nakilala nila ng Damaso. huwag mo po kaming iwan!" ang iyak ni Maria. Nagtatani m siya ng mga gulay at nanghuhuli ng mga hayop sa gubat upang kanilang pagkain.pansin ang isang pulubi sa buhat-buhat niyang sako. naligaw siya sa gubat at inatake ng maraming a lamid. kaya doon na pinatira sa bahay nila i to. si Roque ay mabait at mapagkalinga sa kanyang pamilya.Legends Word Count: 2053 <b>N</b>oong panahon na bata pa ang mundo. Inaalagaan nito ang pamilya. laking gulat niya sa nakita! Sa loob ng sako ay may nakalagay na ginto! Isang malaking piraso ng ginto na 'sing laki ng tinapay na ipinagkaloob n iya sa hari! Napalunok ang isa pang pulubi nang makita iyon. nagpasya sina Damaso at Magda na tumakas at mamuhay sa ibang lugar. ay may isang mag-anak ang tahimik at masayang namumuhay sa loob ng kakahuyan. may namumuong lihim na pagkagusto sina Magda at Damaso sa isa't isa. <b>A</b>ng ama. si Magda ang siyang nag-aasikaso sa kanilang b ahay at dalawang anak na sina Maria at Jose. At sa kanyang paglayas. hindi siya nagulat nang makita niyang nakalagay na ginto doon. Itinurig nila itong kapamilya at nakatulong pa ni Roque sa pang-araw-araw na paghahanap ng pagkain. <b>M</b>insan. nagulat ang pamilya sa pagdating ni Roque mula sa mga pusang guba t nang ito ay maligaw. <b>A</b>t isang araw nga. <b>N</b>gunit lingid kay Roque. <b>I</b>sinalaysay ni Damaso na pinalayas siya ng kanyang amo dahil sa hindi niy a nabantayan ang taniman nito ng ubas. naging dahilan upang manakaw ang bunga ng mga ito.

ungol at kakatwang ingay ang lumalabas sa kanilang bibig. <b>N</b>gunit hindi napigilan sina Magda ng kanyang mga anak. <b>M</b>ula sa malayo. sapagka t umaasa pa rin silang mawawala ang sumpa ng diwata. hangga't ikaw Damaso. . huwag n'yong kunin ang aming ina!" ang iyak ni J ose. "<b>M</b>asahol pa kayo sa mga hayop! Dahil sa inyong makasariling pagnanasa ay nagawa ninyong saktan ang ibang tao. lalo pa't hindi na nila nakitang pumaimbabaw s a tubig ang mag-aama. mula sa tubig ay isang babae ang lumutang sa hangin. <b>A</b>ng mga inahing aso naman ay labis na binabantayan ang kanilang mga tuta. Sila ang unang angkan ng mga aso sa daigdig. at napailalim sa tubig ang mag-aama. sapagkat may kaparusahan sa mga taong hindi marunong tum anaw ng utang na loob na tulad ni Damaso. sa isang liblib na nayon ay may mag-ina na naninirahan sa tab i ng kakahuyan. <b>N</b>oong araw. <b>B</b>igla. upang sa ganun ay papatunayan ding marunong na silang magmahal sa kanilang mga anak. at ganun din sa mga taong hindi maruno ng magmahal na tulad ni Magda. Ngunit lumakas ang agos ng ilog. lalo na ang nagpapal a o tumutulong sa atin.Ang kanilang katawan ay na puno ng balahibo. dahil alam niyang hindi marunong lumangoy an g dalawang bata. upang patunayan na tumatanaw sila ng utang na loob. <b>A</b>ng dalawang isinumpa ay namuhay sa kakahuyan. Dapat lamang kayong maging kauri ng hayop. natanaw nina Magda at Damaso ang pangyayari."<b>O</b>o nga po! Mang Damaso. ay hindi natutong tumanaw ng utang na loob sa taong nagpapala sa iyo. "<b>M</b>ananatili kayo sa ganyang anyo. At ikaw Magda. <b>A</b>t sa pagdami ng mga tao. <b>B</b>inabantayan nila ang mga bahay ng kanilang amo at ipinagtatanggol ang mg a ito as mga kaaway. humaba ang kanilang mga nguso." ang wika ng babaeng diwata pala ng ilog. At sising-si si ang dalawa sa kanilang nagawa. <b>S</b>iyang pagdating ni Roque. ang mga aso ay naging alaga nila sa kanilang mg a tahanan. <b>A</b>t hanggang ngayon nga ay pinatutunayan pa rin ng mga aso na sila ay tapa t sa kanilang mga amo. Nais sanang magbago ng isip si Magda ." at nawa la na ang diwata pagkawika niyon. Nagkaroon sila ng maraming anak. hangga't hin di mo naipapakita ang tunay mong pagmamahal sa iyong mga magiging anak. <b>K</b>aya't maging maingat tayong makasakit ng ibang tao. <b>M</b>ula sa malayo. <b>B</b>igla ang pagbabago ng anyo ni Magda at Damaso. na agad ding tumalon sa ilog upang iligtas ang mga anak. Sumakay pa rin sil a ng bangka at umalis na kasabay ng agos ng ilog. anong gulat nila Magda nang makitang nagtalunan sa ilog s ina Maria at Jose upang humabol. tumalim ang mga ngipin at nagka pangil. <b>L</b>along nag-iyakan ang dalawang bata. ngunit nanaig ang kanyang pagkagusto kay Damaso. <b>N</b>apatayo si Magda sa bangka.

Bumagsak sa lupa ang ina ni Juan. Palagi siyang nagdara sal. at kahit nanghihina na ay nagsalita ito. <b>M</b>insan. si Juan ay isang mabuti at masunuring anak. . Ngunit haban g nagdarasal iba ang nasa isip ni Juan. hinugot ni Juan ang kanyang itak at inundayan si Aling Rosa sa li kod. kung kaya't agad umibig dito si Juan. Ngu nit humingi ka ng tawad sa Diyos! Napakalaking kasalanan ang nagawa mo sa iyong sariling ina. at sinanay din niya ang kanyang anak na lalaki na magdasal at mag-orasyon b ago sumapit ang dilim." ang pagsisinungaling ni Juan. habang si Juan ay nangunguha ng bungangkahoy sa gubat. <b>S</b>i Helena ay lubhang kaakit-akit. paano ko mapapatunayan sa iyo na tunay ang ak ing pag-ibig. bakit? Sabihin mo. "<b>H</b>anggang ngayon ay hindi ko pa nararamdaman na tunay ang pag-ibig mo sa akin. <b>A</b>ng anak. "<b>M</b>aniniwala lamang ako sa pag-ibig mo. A t dahil sa panunuyo ni Juan kay Helena.<b>A</b>ng ina. "<b>O</b> anak. <b>S</b>a paglipas ng panahon. Nahulog ng husto ang d amdamin ni Juan sa dalaga. kahit saan sya naroon ay umuuwi siya upang samahan ang ina sa pag-oorasyon sa tapat ng kanilan g bahay. natutuwa naman siya at naging ma bait ang kanyang anak na si Juan. mabilis na tumanda si Aling Rosa. sa mantalang si Juan ay siyang naghahanap ng kanilang makakain sa araw-araw. Palagi niyang sinus unod ang utos ng kanyang ina tungkol sa pagdarasal. "<b>A</b>nak. Nagtungo ang mag-ina sa harap ng kanilang bahay. kung dadalhin mo sa akin ang puso ng iyong ina na nasa iyong mga palad!" ang matigas na wika ni Helena. At kah it mahina na si Aling Rosa ay hindi pa rin nila nakakalimutan ni Juan ang magdas al. at si Juan nama n ay naging isang makisig na binata. Malungkot itong umuwi dahil binigy an siya ng taning ni Helena." "<b>N</b>gunit. Hindi mo na tuloy ako nasamahang m ag-orasyon." ang wika ni Aling Rosa sa anak. Bago dumilim. Hangang minsan. Naiisip niya ang pag-iibigan nila ni Hel ena. <b>M</b>aagang namatay ang asawa ni Aling Rosa." ang pagsusumamo ni Juan. si Aling Rosa ay isang relihiyosang babae. At bigla. isang baba e ang kanyang nakilala." ang umiiyak na wika ni Aling Rosa. <b>H</b>indi makapaniwala si Juan sa narinig. "<b>P</b>asensiya na po. bakit? Ngunit anupaman ang iyong dahilan ay napatawad na kita. Inay! Nahirapan ho kasi akong maghanap ng mga prutas sa gubat. ginabi ka yata ng uwi ngayon. Kailangan niyang madala ang puso ni Aling Rosa bago maghatinggabi <b>N</b>ang dumating si Juan sa kanilang bahay ay agad siyang niyaya ni Aling Ro sa na mag-orasyon. na nakatuwang niya sa pagtatanim at paghahanap ng mga makakain. kaya nagpasya ako na ito na ang huli nating pagkikita. nabigla si Juan sa sinabi ni Helena. <b>D</b>umalas ang pagtatagpo ni Juan at Helena sa gubat. Sabihin mo at kahit ano ay gagawin ko. si Helena. <b>S</b>i Aling Rosa ay nanatili na lamang sa bahay at palaging nagpapahinga. gabi na ito nang makauwi.

Hu malakhak itong lumapit. <b>A</b>t haggang sa ngayon nga ay patuloy pa ring pinupuksa ng mga butiki ang m ga kulisap na sa paniniwala nila ay mga engkanto. sa labis na katuwaan ay naging iba't iba ng uri ng kulisap at insekto. Huwag mong mahiram-h iram ang pamburda ko. Doon ka sa Nanay magpasulsi. "<b>A</b>te. Layo!" <b>N</b>arinig ng ina ang mapagmataas na tinig ng anak. Parang langit ang taas nito." "<b>L</b>umayo ka rito. Pakisulsi mo namn ang napunit na kamiset a ko. "<b>A</b>te. Obligasyon mong pakitaan ng mabuting asal ang mga kapatid mo. <b>K</b>asabay niyon ay bigla na lamang nagbago ang anyo ni Juan. dagling gumapang si Juan papanhik ng bahay hanggang makarating sa kisame. Siya ay naging isang maliit na hayop na may buntot. Naramdaman niyang hindi siya itin uturing na kapatid ng ate niya. Siya ang pinakamahusay sa lahat ng manghaha bi sa kanilang komunidad. natanaw ni Juan si Helena na papalapit. Nasindak si Juan nang makita niyang si Helena ay naging isang napakapangit-pangit na engkanto. pahiramin mo. <b>S</b>apagkat alam niyang siya ang pinakamagaling. ang kapatid na lalaki naman ang lumapit kay Gamba. "<b>S</b>umusobra ka na Gamba. <b>M</b>aya-maya. Lay o!" <b>N</b>apaiyak ang kapatid na babae ni Gamba. At bilang pag-alala sa kanyang i na. <b>A</b>gad na pinagkakain ng butiking si Juan ang mga kulisap na napagawi sa ka nya. <b>M</b>ula sa malayo. tulungan mo. pahiramin mo naman ako ng karayom na pamburda mo. Kung humihingi sila ng tulong. Inay! Patawarin n'yo ako!" ang nagsisising nawika ni Juan na nagbalik sa katinuan ang isip. napakahirap abutin. <b>S</b>i Gamba ay isang manghahabi. Si Juan ay naging isang butiki. Hindi lang kapatid mo ang dapat pagpakitaan mo ng kagandaha ng-loob. sinasabing si Juan at ang sumunod pa niyang lahi ay patuloy na bumababa sa l upa bago dumilim upang mag-orasyon. Istorbo ka talaga. at naglaro sa paligid. Umiyak nang husto si Juan lalo na nang pumanaw a ng kanyang ina. <b>S</b>a takot."<b>D</b>ios ko po. Gusto sana niyang saktan si Gamba subalit nagpigil siya . <b>N</b>akita rin ni Juan ang engkanto. Nagpupuyos ang damdamin ng kahabag-habag na ina. At dahil doon ay hindi na nakabalik sa dating anyo ang engkanto. Baka masira lang ito. Kung nanghihiram sila sa iyo. ang kaunaunahang butiki sa daigdig." Parang walang narini . "Lumayu-layo ka nga rito. <b>N</b>agsisi ng husto si Juan ngunit huli na. Walang g inagawa ang matandang iyan! Sige layo ka rito. Pwede ba Ate?" <b>G</b>alit na umangil si Gamba. Lahat ng nangangailangan ay dapat mong kalingain. taas noo siya at walang sin umang pinapansin. wala kang perang ipambayad dito. Ate tulungan mo naman ako. at nagtago na lamang ito sa mga halamanan bilang kulisap.

. Gamba." pagpigil ng mapagmahal na ina. malakas. "Naging mapagmataas ka sa kaunting ka alamang bigay Ko sa iyo. <b>N</b>oong unang panahon ay may isang bayan na kalapit ng isang mataas na bund ok at halos naliligiran ng malapulong gubat. <b>I</b>yan ang pinagmulan ng alamat ng Gagamba. "Ano ba kayo. kung malilipasan ka sa pagkain. Kung tumutunog ay kinariringgan ng napakagandang tinig at ang bawat taong makarinig ay sapilitang lumuluhod at taimtim na nagpapasalamat sa Maykapal dahil sa mga biyaya nilang tinatanggap.." luhaang sabi ng ina. "<b>O</b>o nga humabi ka na lang nang humabi. oras-oras. Isang insektong paikut-ikot na humahabi ng sapot ang naiwan sa silyang kinauupuan ng dalaga. Sa isang makapangyarihang tinig ay narinig ng lahat ang galit Nito. <b>S</b>a awa sa anak ay napahagulgol ang ina at marahang hinaplos nitoang insek to at tinawag na Gamba. <b>N</b>gunit sa lahat ang pinagmamalaki ng mamamayan ay ang kanilang gintong ka mpana na nakasabit sa simboryo ng simbahan. Ang batingaw na iyon ay n apakaganda ang hubog. Wala akong pakialam kung kasalanan man un.g si Gamba. Pabayaan ninyo ako sa ginagawa ko!" "<b>P</b>atawarin ka ni Bathala. paghahabi na lang ang g agawin mo araw-araw. Inuu lit ko.. iha. Ayon sa mga kanunu-nunuan nila ang kampanang iyon ay nagisnan na nila a t kanila ngang ginagalang. Di mo kinakalinga ang mga kapatid na kailangang tulunga n. humabi nang humabi." inis na hiling ng kapatid na babae ni Gamba." "<b>W</b>ala kayong pakialam. Ang malawak na bukirin at mayabong na punong-k ahoy ay nagbibigay ng masaganang ani na siyang ikinabubuhay ng bawat taong nanin irahan doon." "<b>A</b>no bang kasa-kasalanan. at buo ang tunog. . <b>M</b>agmula noon si Gamba ay tinawag nang Gagamba na araw at gabi ay walang t igil sa paghabi hindi ng sinulid sa ikiran kundi ng sapot mula sa kanyang katawa n. Dito ay may napapaloob na hiwaga at ang paniwala'y do on nanggagaling ang biyayang tinatamasa nila sa buhay.. "<b>S</b>ana humabi ka na lang nang humabi. Patuloy itong humabi ng tela mula sa mga sinulid na nasa ikitan niya . pagalit itong sumig aw.. Ang pinagmulan nito ay matagal ng na limutan. "kasalanan sa Diyos ang pagtanggi mo sa pagkain. Hindi mo rin binigyan ng puwang sa puso ang magulang mo! Pati na biyaya sa ha pag kainang dulot Ko ay tinatalikuran mo. Bilang parusa." dugtong ng kapatid niyang lalaki.baka magkasakit ka. <b>I</b>sang gabing inaaya si Gamba ng ina upang maghapunan.." "<b>G</b>amba. Ang mga mamamayan dito ay tahimik a t maligaya sa kanilang pamumuhay. Iniistorbo na naman ninyo ako. Di ba ninyo nakikitang hindi pa ako tapos sa hinahabi ko?" "B</b>a. <b>A</b>ng hiling ng magkapatid ay dininig ni Bathala. minu-minuto!" <b>P</b>agkasabi nito ay biglang nawalang parang bula si Gamba.Tal agang napakalaki ng pagsamba at paggalang ng mga tao sa kanilang batingaw.

6 Title:Sexually transmitted infection.. Higit sa lahat na may nais ay ang mga tulisang naninirahan sa gubat . Hindi lamang kakaunti ang nagkaroon ng masamang nasa na makamtan ang nasabi ng batingaw. Itinanong-tanong ang tungkol sa <i>sexually transmitted infection</i> at ang tungkol sa HIV/AIDS.Essay Word Count: 2.249 <i>Sexually transmitted infection</i>. hindi sabaw o sabon ang gamot sa HIV! Rona 20 . Akala din ng marami na simple lamang ang lunas sa sakit na AIDS tulad ng katas ng halaman o sabaw ng prutas o di kaya ay paglalangas ng tubig na may sabon.<b>Maraming sa tao sa malalayong bayan ang nakaalam sa kahalagahan ng kampanang ito.. HIV-AIDS: Kabatiran ng kabataan sa kalusug an Text 134 .</pd> diretso na rin sa AIDS!" Heto pa. HIV/AIDS: Kabatiran ng kabataan sa kalusu gan Ilan pang halimbawa ng mga usapan ng mga lalabintaunin tungkol sa kanilang kalus ugan at seksuwalidad ang hinalaw upang mailarawan ang kanilang kabatiran tungkol dito. Akala ng ilang lalaki ng lalabintaunin na ang lahat ng STI gaya ng tulo o gonorrhea ay HIV. di ba palatandaan ng AIDS yung hirap sa pag-ihi<pd> . Balak nilang tunawin ito kapagka nakuha nila. Natutunghaya n sa mga sumusunod na halimbawa ang ilang tamang kabatiran at ilan ding mga naka babagabag na kakulangan sa pag-unawa sa mga sakit na nakakahawa at nakamamatay g aya ng HIV/AIDS. AIDS din yun<pd>. Naging paksa sa mga umpukan ang mga sakit na nakahahawa at inilaan ang m ga tanong tungkol sa mga sakit na kaugnay ng sekswalidad... Ay on sa mga untahan sa umpukan lumalabas na maraming akala ang mga lalabintaunin n a sumasalamin sa mas malalaking problemang may kinalaman sa kanilang sariling se kswalidad at sa kultura at lipunang kanilang ginagalawan.</pd> sa guys parang may nana yung lumalabas" Mark 20 "yung tulo. Mga halimbawa ng kulang na kabatiran sa AIDS Hindi tulo ang AIDS! Nico 16 "sa napag-alaman ko.

.</pd>" Erik 16 "<pd>.. hindi naman pinag-uusapan" Jomar 19 "kapag nasama sa tubig tapos nainom. kailangan may sariling gamit kasi puwede ka ng mahawaan kapag ginamit mo iyong kanyang kutsara o baso<pd>.</pd>" Ilang maling pananaw Daisy 16 "<pd>.. (e<pd>.</ pd> <i>Candida albicans</i>)."ang gamot sa AIDS.</pd>hindi mo naman alam kung sino may sakit na AIDS di ba<pd>. <i>fungus</i>. Ang <i>direct viral disease</i> ay magkakaroon ng <i>constitutional illness</i>.. parang<pd>.. Magkakar oon din ng <i>neurologic disease</i> na kinahihinatnan ng <i>direct viral disea se</i>..</pd>" Angelo 14 "<pd>... ang pagkasira ng bait o dili kaya ay magkakaroon ng mabilis na paghina ng kakayahang pangkognitibo ng tao. at sobrang mahina ang katawan ng may sakit. Sa <i >disease secondary to the immunodeficiency state</i> naman may mga <i>malignanc ies</i> at <i>opportunisitic infections</i> na maaaring kahinatnan.</pd> AIDS nakukuha mo sa laway.. Samantala sa mga <i>opportunist ic infections</i> may apat na maaaring magsamantalang <i>micro organisms</i> s a mahinang sistemang panlaban sa sakit tulad ng <i>bacteria</i>. ang labis na panga ngayayat at patuloy na panghihina ng pangangatawan.</pd> hindi ko alam kung paano nagkaka-AIDS. ang halimbawa nito ay <i>dementia</i>..</pd>g<pd>.</pd> ang gamot mainit na tubig na may konting sabon" Teka muna.</pd> hindi dapat lumapit sa taong may AIDS kasi nakakahawa<pd>. Ang <i>Ka posi's sarcoma</i> ay isang <i>malignancy</i>.< /pd>sabi ng lola " Mark 20 "sa tulo<pd>.</pd>g<p d>.. Hihina ang sistemang pang-immune ng katawan na nauuwi sa malalang sakit na AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome... nagkakaroon ka na ng AIDS<pd>... Ang HIV ay isang retrovirus o kilala itong Human Immunodeficiency Vi rus.. Dulot ng HIV ang <i>direct viral disease</i> at a ng <i>disease secondary to the immunodeficiency state</i>.. sa halikan<pd>..</pd> <i>Mycobacterium tuberculosis</i>)....</pd> kung magka-AIDS ako sasabihin ko sa iba na 'wag na silang maglalapit sa akin.</pd>" Raymond 17 "<pd>. (<i>Herpes zoster</i>)." HIV ang dahilan ng AIDS Hindi nababatid ng tama ng maraming lalabintaunin na ang HIV ang dahilan ng saki t na AIDS. la bis na nagpapawis sa gabi. ano ba ang HIV ate/kuya? Elsa 14 "AIDS nakakahawa<pd>.</pd>kaya di mo maiiwasan<pd>.. Halimbawa ang <i>wasting sy ndrome</i> ng <i>consitutional illness</i> kung saan nilalagnat ng mataas. . Dalawa ang prosesong nagpapaliwanag ng pagka-komplikado ng AIDS.......</pd>pang-bawas lang buco juice<pd>. at <i>protoz ... baka mahawa sila</pd>.</pd> 'pag may AIDS. <i>virus</i>.. ewan ko parang gan'on.</pd>" Gilbert 16 "<pd>. (e<pd>.

May mga AIDS-<i>defining opportu nistic infections</i> na rin bukod sa may ebidensiya na ng HIV infection ang ta ong may <i>full-blown AIDS</i>. Kinatatakutan ang ganitong mga sakit dahil may kaugnayan pa rin sa mga aspetong sarili. Ang pagkakaroon ng TB o ca ncer ay seryosong banta sa lakas ng katawan (panghihina ng kalamnan).</pd>" Verne 18 "<pd>.. Samantala sa mga nahawaan na ng HIV.</pd> p24).. Upang matiyak naman kun g may AIDS na ang may HIV binibilang ang CD4 T-lymphocyte para alamin kung ito a y mas mababa na sa takdang bilang (CD4 < 200).</pd>AIDS nakukuha thro' injection (IV drug users) Benedict 17 "<pd>.oa</i> (e<pd>. at sosyal.</pd>" Kinatatakutang sakit ng mga kalahok na lalabintaunin Ang mga kinatatakutang sakit ng mga lalabintaunin ay may kinalaman sa mga sumusu nod na aspeto: sarili. sekswalidad. 'pag nagka-AIDS hindi na gagaling<pd >.. Ito na ang pinangangambahang kalagayan na nauuw i sa kamatayan ng nahawa ng HIV.. Id inadahilan nila ang takot sa mga ganitong sakit sa pagkawala ng sigla sa buhay ( sarili). pagpawi ng gana sa sex (seksuwalidad). Ang ilang halimbawa ng mga naging tugon sa mga tanong ay mat utunghayan sa ibaba. imahe ng s . inaantala ang pagdami ng mga <i>retrovirus</i> na ito sa paggamit n g HAART <i>triple drug therapies</i> Ang may mga <i>opportunistic infections< /i> naman ay ginagamot sa mga angkop na lunas dito gaya ng <i>antibiotics</i> . Ang ibang kinatatakutang sakit ng mga kalahok ay tuberculo sis (TB) at cancer.. Ang Western blot test ay isa pang paraan ng pagtiya k kung may HIV ang isang tao..</pd>5%). Mas komplikado ang paraang ito subalit mas masino p sa paggamit ng antigens (e<pd>. at ang paglayo ng iba bunga ng p andidiri (sosyal).</pd>g<pd>. wala pang gamot para diyan<pd>. acquired immunodeficiency virus. sekswalidad. Kasalukuyang paraan ng pag-alam kung may HIV at AIDS at mga pagpigil ng pagkalat nito Ang ELISA o enzyme-linked immunosorbent assay test ang isa sa mga paraan ng pag -alam kung ang tao ay may HIV. Ang isa pang paraan ng pagpigil ay ang pagsala sa mga produktong dugo na gagamitin sa medisi na. Halimbawa ng tamang kabatiran Michelle 12 "<pd>. Ang PCP ang karaniwang sakit ng may AIDS.. Isa rito ay ang paraan ng pagtuturo at pagkatuto sa mga dapat iwasang gawain na nagpapataas ng antas ng panganib na magkahawaan.</pd>AIDS madaling kumalat. subalit marami ang <i>false positive</i> kaya iminumung kahi ang pag-uulit ng test... Ang <i>prevention</i> o pagpigil ang tanging paraan sa pagtigil ng pagkalat ng HIV... sa infected na karayom o dugo<pd>. at sosyal.</pd>" Caryl 16 "<pd>. Humahanap na rin ng bakunang panlaban sa HIV kanya lamang ay maraming probl ema ang kinakaharap ng mga siyentipiko tungkol dito.</pd> <i>Pneumocystis carinii pneumonia</i> o PCP). Ito ay sobrang sensitibo sa pag-<i>detect</i> n g HIV (99<pd>..</pd>g<pd>. Ayon sa mga kalahok na lalabinta unin kinatatakutan nila ang mga sakit na STD... <i>sexually</i> (<i>socially</i> ) <i>transmitted disease</i> at ang AIDS.</pd>AIDS nakukuha sa sexual intercourse. Dahil na rin sa wala pang natutuklasang lunas s a sakit na AIDS ang mga paraan ng pagpigil sa pagkalat ng nakamamatay na sakit n a ito ay isang malaking hamon pa rin sa mga eksperto sa medisina at pag-uugali o behebyur.</pd>AIDS.

Ay on sa pag-aaral..arili (pangangayat ng katawan).. Ang mga prostityut o mga babaeng bayaran ang nagpapasa ng sakit na STI at HIV/AIDS dahil sa pasalin-salin sila sa iba't ibang kostomer .</pd> para makaiwas sa AIDS.. anyong panlabas (pagkalugas ng buhok). Sa ilang sumusunod na halimbawa sa ibab a. Halos ganito r in ang <i>feminized</i> na pananaw sa sakit na ito kung saan inaakala na sa ba bae nanggagaling ang HIV virus at kumakalat dahil sa pakikipagtalik sa isang bab aeng nagkaroon ng ibang partner sa sex bukod sa kanyang kasintahan o asawa... Ang mga lalabintaunin lalo na ang mga lalaki ay naniniwalang ang sa kit na AIDS ay pambabae o pang mga bakla lamang at nahahawa ang mga lalaki dito.. at kaloob an (pagkawala ng pag-asa).</pd>" Gary 15 "<pd>. sila mismo kasi nakakakuha ng AIDS... Akala pa rin ng marami sa kanila na ang sakit ay nakukuha sa pakikipag-sex lam ang sa mga babaeng bayaran at mga bakla.. Ito ang siyan g nagpapanatili sa banta ng lalong malawakang pagkalat nito sapagkat hindi malin aw sa marami ang dahilan ng pagsasalin-salin ng HIV. mag-ingat na rin sa mga ganitong babae. Natutunghayan ang ganitong pag-uugnay sa mga sumusuno d na halimbawang hango sa mga interbyu... Inaakala pa rin ng marami na bunga ng kakaibang sekswalidad ang pagkakaroon ng sakit na HIV. hindi makikipag-ano sa mga babaeng gala at sa mga bakla<pd>. Halimbawa ng <i>feminized</i> na pananaw sa sakit na AIDS Keith 18 "<pd>..</pd> nakukuha ang AIDS kung na kikipagtalik ka sa bakla!" Sulyap sa samu't saring saliksik <i>Stigmatized</i> at <i>feminized</i> ang sakit na HIV/AIDS. Ang retrovirus ay galing sa mga bakla at naisasalin sa pakikipag-sex sa kanila.</pd>" Rutloy 19 "<pd>. matutunghayan ang ganitong mga pananaw. Idinagdag pa ng .</pd>umiwas sa mga bayarang babae.. sa ganitong lugar<pd>. Napag-alaman din sa mga lalabintauning kalahok hindi lamang ang kanilang agam-ag am sa AIDS kundi ang mga pananaw na sumasalamin sa kakulangan ng pag-unawa sa sa kit na ito. Sinabi sa pag-aaral na ang mga babae ay may <i>multiple vulnerabilities</i> ku ng saan lalong madaling mahawa sila sa STI partikular sa HIV.</pd>" Ryan 19 "<pd>..</pd>yung lalaki sa lalaki<pd>. Sinasabi din nila lalo na ng mga lalak ing lalabintaunin na nahahawa ng HIV sa pakikipagtalik sa mga tinatawag nilang l alaking operada o transekswal at sa mga hindi matitinong babae o kung ituring ni la ay mga babaeng gala.</pd> nakukuha ang AIDS sa pambabae<pd>. Ang <i>Feminization of HIV/AIDS</i> ni Nwe Nwe Aye (2004) ay naglalahad ng mga katibayan ng maling pananaw at pagkakabit sa kababaihan ng sakit na ito. Gayundin mariin pa ring pinaniniwalaan nila na ang mga bakla ang may dala ng sakit na HIV/AIDS dahil daw sa mga aktibiting sekswal ng mga ito. Ayon pa sa pag-aa ral mabilis na dumarami ang mga kaso ng HIV sa Timog Silangang Asya lalo na sa Thailand at mga karatig bansa nito na di kalayuan sa Pilipinas. Sus ulyapan ang samu't saring saliksik sa larangan ng pag-aaral sa HIV/AIDS ang mga usaping kaugnay ng mga pananaw na pambabae at pang bakla lamang ang sakit na ito .. nasa tiyak na panganib ang mga kababaihan lalo na ang mga bata at lalabintauning babae sa pagkahawa sa sakit na HIV.... <i>Stigmatized</i> ang s akit na HIV/AIDS sa mga bakla at babaeng bayaran. Samantala hin di malinaw sa mga kalahok kung bakit mga babae lalo na ang mga bayaran at ang mg a bakla ang dahilan ng pagkalat ng HIV..

Iminungkahi sa pag-aaral na ang lalabin tauning babae ay dapat magkaroon ng sapat na kaalaman at kasanayan upang makaiwa s mahawaan ng HIV. Dapat na ngang ulit-ulitin sa mga kalalakihan na ang sakit na ito ay unibersal. Ayon pa rin sa naging ul at ng <i>Philippine National AIDS Council</i> .39 taong gulang (37<pd>. Ay on sa kanya hindi sapat ang ABC bilang <i>prevention strategy</i> lalo na para sa mga kababaihan. Ilang mahahalagang usapin ang inilahad ni Nwe Nwe Aye (2004) sa kanyang pag-aara l kaugnay ng AIDS at kasalukuyang iminumungkahing paraan ng pagpigil ng HIV. Pinatutunayan ito ng nakaraa ng tala ng pagdami ng kasong iniuulat na may HIV/AIDS. gulang . at mapanganib na ugali ng mga kabataan sampu ng kanilang mga iniuugali sa sek swalidad ang mga palatandaan ng banta ng HIV/AIDS. Ilang nakalap na mga pag-aaral sa epidemyolohiya ng HIV/AIDS at mga sarbey tungk ol dito ang maglilinaw na ang sakit na ito ay walang pinipiling kasarian. B para sa <i>being faithful</i> (pagiging tapat). Hindi rin sapat ang paggigiit sa kanila ng paggamit ng <i>condom< /i> dahil laging naroon ang banta ng pwersahan at pamimilit na sex. Aniya maraming <i>overseas workers</i>. dapat magi ng bahagi ng pangkalahatang istratehiya ang ganitong kaalaman upang maging mabis a ang programa para sa pagpapaalam sa banta ng AIDS. ang lahat ay maaaring magkaroon at may banta sa bawat isa sa atin. Halimbawa sa ulat ng <i>Philippine National AIDS Council</i> (Poblete 2005) m as marami ngang naitalang kaso ng HIV/AIDS sa mga lalaki (62<pd>. sa pag tatalik nahawa ang mga lalaki. ano ang bisa ng ABC kung may karahasan sa kaba baihan gaya ng <i>rape</i> o panggagahasa. lahi. Idiniin niya na mahalagang isali ang mga lalaki lalo na ang mga lalabintaunin sa kampanya sa pag-unawa sa sitwasyon ng mga kababaihan upang higit na mapangalagaan ang kanilang kalusugan. <i>commercial sex workers</i> . Marami sa mga babae ang walang kapangyarihan sa negosasyon tulad ng mga nasa <i>commercia l sex work</i> at nasa marahas na sitwasyon.</pd>8%). o pananampalataya at hindi usaping pangbabae o pambakla kundi panlahat. Sa interbyu sa mga ama at ina na may HIV. karami han sa mga ina ay nahawaan ng kanilang mga asawang lalaki na nakuha ang <i>retro virus</i> sa labas ng bansa noong naghahanap-buhay pa sila bilang mga <i>overs eas worker</i> (Javier 2006).</pd>8%) kaysa sa mga babae (37<pd>. Ang sitwasyon ng kababaihan ang higit na mapanganib at hindi ang kanilang iniuugaling kaugnay ng sekswalidad. Ang ABC ay istratehiya ng pakikialam kung saan itinuturp na ang A para sa pag-<i>abstain</i > sa sex. at C para sa pag gamit ng <i>condom</i> . mula sa buwanang pagtatala ng 1 0ng kaso lamang sa mahabang panahon ay nagkaroon ng biglaang pagtaas ng bilang s a 20ng kaso ng HIV/AIDS nitong taong 2006. at iyong nasa <i>commercial sex work</i> na hindi nakapipili talaga ng kung sino ang k anilang magiging kostomer.29 taong gulang (31<pd>. Mahihinuha na mas maraming kalalakihan ang may HIV/AIDS at sila ay nasa maagang yugto ng pagiging <i>adult</i> .pag-aaral na mas mataas na ang <i>rates ng HIV sa mga babaeng lalabintauning may asawa.</pd>2%). partikular sa mga bata at lalabintauning babae. Marami ring babae ang nahawaan ng kani-kanilang mga asawang lalaki samantalang nananatili silang tapat sa mga ito. Gayundin naman ang HIV <i>transmission risk</i> ay mas matindi sa sit wasyon na may puwersahang pakikipagsex. pwersahang pakikipagtalik. Ayon kay Nwe Nwe Aye. . Aniya. Sa pagtataya ni Cravero (2004) sa sitwasyon ng HIV/AIDS sa Pilipinas sinabi niya na kailangan g basahin ang mga tanda na <i>slow at <i>low cases ng sakit bilang <i>hidden</i> at <i>growing</i> dahil nga sa maraming palatandaan ng pagmumulan ng pagkal at nito.</pd>7%) at sa mga nasa 30 . Nagkalat pa rin nga ang pananaw na ang AIDS ay sakit ng babae at sila ang nakah ahawa sa mga lalaki. Ayon pa rin sa ulat. Pataas din aniya ang bilang mula sa naunang nait alang kaso noong 1984 sa mga taong nasa 20 .

kailangan nila ng baluti laban sa kalup itan ng digmaan sa kadahilanang madali silang tampalasanin ng mga nito. Usaki Kimadori. Namayapa ang kanyang Ate Salud nang may kaagahan dah il sa matinding karamdamang dumapo. Nakukuha niyang sumaglit sa Pampanga na nakabalat kayong magsasaka upang batyawan at makipagtagpo sa kanyang iniirog. Hindi napaawat si Alfonso sa kanyang pagtingin kay Gloria bagamat nasa nunok pa ng digmaan. Malaki-laki na ang naipon ng magka patid. walang naiwang kayamanan ito maliban sa isang luma ng bahay na mana pa nila sa kanilang Ingkong Basyo. Batid ito ng kanyang Ditse.Pinagtuluan ng pawis ang paud at ngayo'y babantayan naman ng sapot sa haligi sa kanyang paglisan upang makihimok. Unti-unting kumakalat ang hukbong Hapones sa dakong pina nanahanan ni Alfonso. Si Ditseng Cora na ang naging pangalawang ina ni Gloria. Sa balon na malapit sa palaw ingwing ng tumana sila madalas nagkikita. Nabuo ang palaisipan kung bakit labis ang pagpupumilit nitong hu miwalay sa tuwing namimili sila ng mga gamit. parang tuta siyang itinali kasama ang kanyang nag-ii sang tiyahin. Sumisidhi rin ang pagtingin ng Heneral kay Gloria bagama t puno ng patumapat ang kanyang kapatid. Nagpatuloy ang kanilang pagtatagpo ng it o nang kung ilang ulit. May il ang Hapones na may kataasan ang ranggo ang may hilig na magpatahi sa magkapatid. Walang magagawa si Gloria sa kanya ng kalagayan lalo't nasa batang gulang pa lamang siya. Nagkaroon din si Gloria ng binatang-bukid. Tuloy ay nagpuputik ang kanyang mga tsinelas. dito rin pinagtapos ng pag-aaral sa mataas na paaralan si Gloria. si Hen. parang tuta siyang itinali kasama ang kanyang nag-ii sang tiyahin. Magaling na mananahi si Ditseng Cora. Karamihan sa kanyang mga tahi ay tinatang kilik ng mga asenderong Kastila sa Pampanga. Sumisidhi ang digmaan. At hindi rin niya mababatid ang tunay nitong pagkatao kundi pa maghigkat ito noo ng isang pagkakataon at nagtago nang maghabulan ang isang sundalong Hapones at i sang kasapi ng hukbong Pilipino sa pinamimilihan ng magkapatid. Maganda ang pakikisamang inilaan ng ka . Sukdulang poot ang ipinakita ni Ditseng Cora nang kanyang malamang may nakilalang lalaki ang ka nyang kapatid. Mangyari'y idinadahilan ng dalaga sa matandang kapatid ang pagkuha niya ng gulay at bungang-kahoy sa taniman. Doon malimit namimili ng mga gamit ang magkapatid na Cora at Gl oria bago umuwi sa Pampanga. Natigil sa lungos ng Hagonoy si Alfonso at ang hukbong Pilipino kaya't nakilala niya si Gloria. Makabub uting pakisamahan ng magkapatid ang Hapones datapuwat naiilang ang matandang kap atid ni Gloria sa mga lalaking namamanhikan. May bilin ang ina bago m amayapa na pakasundin ang utos ng kanyang Ditse. Hindi pa mabubulid ni Gloria ang kanyang sarili kundi masinop siyang niliyag at itinangi ng lalaki. Kadalasang nagkikita sina Alfonso at Cora roon at lahat ay pawang lihim mula sa matandang dalagang si Cora. Mahirap ta nggihan ang ganitong uri ng pagkakataon. Hindi humihibas ang kanyang poot kaya't sumama siya sa mapaghimagsik na pangkat laban sa Hapon. Tahimik ang puna ng kanyang Ditseng Cora sa lingid na p akikitagpong ito.5 Title:Kwento (21) Hindi niya malilimutan ito. Hindi niya malilimutan ito. Ingkilino ang kanilang ama sa isang Kastila nang ito ay namatay. Mas may pagkiling si Gloria sa kanyang namay apang kapatid.

nakauumay na at nakasasabik nam an ang ibang ulam. Tumalilis pabalik si Gloria na hindi manlamang makaiyak dahil sa labis na tagupak sa pangyayari. Ibili mo na lamang ako ng mumurahin. Galit na lamang ang namuo sa kanyang kalooban ngunit sinikap niya itong lipulin pansamantala. Tatalikod na lamang si Gloria upang simulan na ang gawai ng binimbin nang mapansin niyang nakapaa ang kapatid. Malagkit sa putik ang buhok na nakayangyang at kumakampay na tila nagpa paalam. Nakapirming may makapal na putik sa gili d ng tapayan ang tsinelas ng kanyang Ditse. Unti-unting nabawasan ang mga nakamamalas nang isa-isang magbigay ng tusok ng bayoneta sa katawan ng lalaki ang bawat sundalon g Hapones.nyang Ditseng Cora para sa Heneral. na manapa'y tipong pagtanaw-loob daw ng Hapones sa magandang pagkakagawa ng burdadong husi. Naupo sa tumba-tumba si Ditseng Cora upang manahi matapos makapananghalian. Inihayag ng He neral na isa ito sa mga walang galang at hindi nararapat na tularang kalalakihan g tuloy pa rin sa paghihimagsik. Walang guhit ng silakbong naramdaman ang kanyang Ditse ng Cora maliban sa mas magandang pakikitungo nito sa mangingibig na Heneral. Nasira ang aking tsinelas kanina sa pag-uwi ko. Nan g lumapit si Gloria sa nakaratay na bangkay. Isang dapit-hapon matapos magkita ni Gloria at Alfonso. Nakatuon sa sinulid na binabaltak mula sa telang puti ang pa ningin ni Ditseng Cora. Balighong pangamba ang kanyang nara mdaman. Maagang umalis ang matandang kapatid ni Gloria upang ihatid ang mga patahi at na ng dumating ito bago mananghalian ay binibitbit nito ang isang bayong. Hinaharangan lamang ng mga sundalong Hapones ang mga taong nakasasaksi sa bangkay ng hindi nakikilalang lalaki. Sumapit siya sa tarangkahan at natanaw niya ang kanyang Ditseng Cora sa durungaw an at tila nakangiti." dagdag pa ng nakatatandang kapatid. binati ni Ditseng Cora a ng hinahapong dalaga nang may pag-aalala dahil sa hindi karaniwang pag-uwi nito. Naging halaghag si Gloria up ang masimulan na ang pag-oorasyon sa oras. Sa hapag ay binilinan ng Ditseng tapusin na sa kinabukasan ang binuburd ahan at manatili na lamang sa bahay. Bana ag sa kanyang mukha ang kapanatagan at kalmadong pag-iisip. Kumukulimlim ang panahon. Balita ang Heneral sa kanyang kalupitan sa pamumuno at pagpaparusa sa mga katutubo. Sa katabing upuan naman lumuklok si Gloria. Walang imik si Gloria. Lumipas pa ang mga araw. Hinanap ng kapatid ang pinabibiling sinelas subalit pinan gatuwiranan na lamang ito ni Gloria na wala ang taong pagbibigyan ng pagawa. Karne an g laman ng bayong. Hindi ko nga malaman kung bakit ayaw pa nilang manahimik na lamang. Humehele habang inu uguy-ugoy ang inuupan. Tila unos a ng pagpatak ng ulan. May l inggal ang mga taong nakamasid sa liwasan. Nakaaawa hindi ba Gloria?. Bago ito sa kanyang panin gin bagamat hindi na niya ito binigyang pansin pa. Inutas din ng matandang ka patid na huwag kadalasan ang pagluluto ng gulay. tila nagbabanta ang pa gbuhos ng ulan. Lumayo siy a at tanaw ang bangkay habang ibinibiting patiwarik ito sa puno. May pagkakataon ikang nahuhuli na sila sa Orasyon. Matapos ay bumababa siya sa may bat alan upang kunin ang palayok ng kanin." pahayag ni D itseng Cora. Magkahalong dugo at tubig-ulan ang pumapatak mula sa kanyang ulo't k atawan. halos tumaob ang kanyang sikmura at magkulay suka ang balat habang umaalog ang bawat hibla ng kalamnan. lumuwas sa bayan si Gloria upang tupdin ang utos ng kapatid. Ma . Hindi ko maiwasang magmadali dahil sa nakaliligalig na dami ng sundalong Hapones. Kinabukasan. Unti-unting napupugnaw ang kanilang kasapi. "Bukas ihatid mo sa bayan ang matatapos natin. Nanatiling hindi napipinid si Gloria sa kinauupan. Mahalagang makakuha ka ng salapi . "Mangilan-ngilan na lamang ang natitira sa mga naghihimagsik laban sa mga Hapone s.

Umaagos noon sa batis an g nektar at katas ng piling prutas. Di ko lang batid kung saang direksyon. Walang nakaaalam ng lugar na ito bukod sa akin. Papalubog na an g ikalawang araw. Nabatid ni Hen<pd>. tunguhin at saliksikin. wala na si Ditse. malapit at lumalapit siya sa akin. Marami na ang nagta ngkang hanapin. Kakailanganin ng tatlong m edya-anyos na lalaki upang yakapin ang lapad ng isa nito.y kadalasan ang kanilang pagkikita. Paminsan-minsan g mawawala ang dagundong ng kabayo at sasalitan ng tunog-alma nito. Lihim na hinuhuli ni Gloria ang tamang pagkakataon upang maisakatuparan ang kanyang mga balakin. Naglalakad ako noon patungo sa ibayo. Walang anu-ano'y dinakip ito't ipiniit sa bintang na isa itong manghihimagsik. Marahan kong inihahakb ang at itinatapak ang paa sa lupang may alpombrang tuyong dahon. Nanirahan sa tumana kasama ng manananim ng gulay bagamat hindi niya binibitiwan ang aguha para sa tela. makailan na nila itong ginawa at palagay na ang Heneral sa kanya. Mabilis ang pagsasalit-salit ng aking mga paa sa daang mabato-maputik-malumot. malapit sa gubat ng tsokolate at yema. Isa lang ang batid ko. Apat na saksak sa likuran para sa pinanis na alindog at dalawa sa dibdib para naman s a impit na hikbi kay Alfonso. Sumisiping na ang Hapones sa dala ga. Hindi na mabilang ang mga punong aking ni lampasan at pinagkublihan. Nagkubli s i Gloria at paminsa'y nagbabalat-kayo. Dito ko kinukuha ang mga sangkap na aking ipinagbibili sa ibayo at bayan. Ako si Dulce. Papalayo na ako noon sa bukana ng Gubat ng Tamis. Pinababakat ng sinag a ng anino ng mga sanga-sangang tila ugat sa lupang nagluluksa. Kaila ngan kong marating ito para ikalakal ang aking mga pagkaing minatamis. Ito ang nakakubli ng hardin ng mga diyos. Ganoon pa man naroroon pa rin ang aking pag-iingat. ang inisip ko. Subalit walang nangyari sa kanyang mga balakin. Pinili ko nang tumugot sa dalawang magkayakap na batong dalawang ulit ang laki s a akin. Dito nabubuo ang mga imahen ng m ga masasayang panaginip. Habang panay sa pakikinig ng komparsa sa lungsod ang Hene ral at si Gloria kung gabi. Kalal abas ko pa lamang ng Gubat ng Tamis. Mahihirapan ang lalaking makita ako roon. Matapos ay nawala na lamang si Gloria. Dito namamahinga ang mga dalisay na engkantada. pero walang nakatagpo. Piho ko'y naliligaw ito. Bihasa na ang kamay ni Gloria sa pananahi at pagbuburda. Sinilip ko ang paligid at unti-unti akong lumabas. Nag-iisa sa buhay si Gloria. Ipagpapalagay kong naroroon pa lamang kami sa punto ng pagpapakila la sa isa't isa. Lihim ito. Dito nam amalagi ang mga paruparong singlaki ng lawin at umaawit na tila mga maya at mart ines sa tag-araw. Nanatili ako nang ilan pang sandali sa aking kinalalagyan. Mahalumi gmig.</pd> Kimadori ang ibig ni Ditseng Cora mula kay Gloria na la bis nitong ikinapoot. Mabango ang mga nahihinog na panutsa at paku mbo at ang pamumukadkad ng mga iba't ibang kulay na tinapay na hinaluan ng krema . Nagpanakbo ako hal os 'di ko na maalala ang dapat daanan. Siya si Duerme. Pero ganoon pa rin ang aking naririnig at lalo pa nga ng lumalakas ito. Kasabay nito ang paghupa ng kaba sa aking dibdib. Hindi maglalaon at kakainin na rin ng abot-tana . Tumahimik ang paligid. Si Gloria ang pinaghinalaan kung kaya't pinatay din si Ditseng Cora. Dito ko inaani ang walang kaparis na linamnam at bango. Napapaligiran ito ng mga punon g masinsin ang tubo na pinagkaitan ng luntiang dahon. Papalapit siya. magdidilim na. Sanggol akong k inupkop ng mag-asawang bato na libong taon nang nakatirik sa kandungan ng lupa. Wala na ang bantang bangis ng isang estranghero. Minarapat pa niyang pigilan si Gloria sa pangamb ang matuluyang mahulog ang dalaga rito. Bihasa rin sa pag-alaa la ng lumipas niyang panahon. Binabal ot ng kanyang umuugong na tinig at pagtahip ng lupa ang paligid. At sa pag kakataong ito ko lang naramdaman ang pagyanig ng lupa at ang halihaw ng isang la laking sakay ng kabayong kulay uwak. Biglang p umailanlang ang balitang pinaslang ang Heneral ng hindi nakikilalang tao. Dito nagdaraan ang mga kaluluwang uhaw at gutom sa napakahaban g paglalakbay tungo sa walang hanggang paraiso. Inisip ni Ditseng Cora na tanggap na nito a ng Heneral sa kanyang layunin.

<i>Panitikang Pambata. Kilala na ng alikabok ang aking baga at balat. Ligtas na ako sa lalaking nangangabayo. Sa pamamagitan n paggamit ng wikang Pilipino sa pagpapakilala ng mga banyagang produkto.w ang unang araw at lulutang ang tatlong buwang may kulay na asul. Naaani nag ko na ang batong pabilog na nakalutang sa kalawakan na magsisilbing palaruan ng tatlong naghahabulang buwan. kababakasan ng neokolonyalismo ng mga aklat-pambata . tulad ng wika.Essay Word Count: 2. Kay McGillis. Nakailang hakbang na ako. Hindi sa dahilang hindi ko ito makikita kundi hindi ito ipakikita ng tatlong buwang manlilibang sa nakapapanood. mahalagang lunan ng neokolonyalismo ang kultur ang popular. nabubu at naibibigay ang iisang kahulugan at representasyon ng kultura ayon sa panana ng mga dayuhang negosyante. At ang iniisip ko na lamang ay ang umabot sa huling liwanag ng ikalawang araw. Tanging ang malutong na tunog na lamang ng mga tuyong dahon ang aking naririnig sa aking paghakbang. dilaw. Taglay ng mga aklat-pambata ang mga agenda ng mga kolonisador. Nakita ko na ang daan patungong bayan. Sa pamamagitan ng kulturang popular naipatatanggap ng mga dating k olonisador ang kanilang mga kultura at produkto sa mga teritoryo o bansang nasa kontrol nito. n g o w May pagka-<i>fluid</i> ang globalisasyon. Humahangos. Bilang Sandata ng Pananakop</i> Mababakas sa kasaysayan ng sistema ng edukasyon ng bansa na ang panitikan g pambata ang ginamit ng kasangkapan ng mga kolonisador upang sakupin ang Pilipi . May pagsisika p itong makontrol ng namamayaning kultura (<i>dominant culture</i>) ng kolonisad or ang maliliit o katutubong kultura (<i>minority culture</i>) ng kolonisadong b ansa.674 Sa paniniwala ni McGillis. Balewala ang mga pagkakatapilok at pilipit ng aking paa. Nagsisimula na ring magtago ang ikalawang araw. kahirapan naman sa mga kolonisadong bansa. at pul a na patuloy sa paghahabulan sa loob ng mga batong nakalutang at nakaayos nang p abilog. Hindi ko na matutunton at matatagpuan a ng daan pauwi. Tuluy-tuloy ako. Hindi ako dapat abutan ng dilim. Mananatili ang iyong pansin dito hanggang sa muling magpakita ang una at ikalawang araw. Natanawan ko na ang pulang buwan na hinahabol ng dilaw na buwan. 4 Title:Sanaysay (46) Text 141 . Alam kong malayo na ito sa akin. kaya nitong gaygayin at pasuki maging ang kasuluk-sulukan ng ating kultura. Hindi ko na namamalayan kung paahon o palusong ang binabagtas kong daan. Inakala ko nang wala na nga ang lalaking sakay ng kaba yong kulay uwak. D oon ko ipinasyang tumakbo na. Sinasabayan ng tibok ng puso ang bilis ng aking pag takbo. At malalaman mong 'di k a natulog sa buong magdamag dahil sa hapdi ng iyong matang 'di kumukurap. Ginhawa at yaman ang natatamo ng mga bansang kolonisador. Kinabahan na ako.

kung kaya't nasa kontrol din nila ang mga kaalaman o kwentong gusto lamang nilang ipabasa sa mga katutubo. Nasa ilalim n g kontrol ng simbahan ang mga imprentahan.</pd> dela Cruz sa kanyang kritikal na pap el na may pamagat na <i>Kailangang Magsimulang Muli ang mga Akdang Pambata sa Su liranin ng Pagkabansa: Ang Pulitika ng Literaturang Pambata</i>: <i>Sa panahon ng pananakop. Sa bansang 1850. tumulong ang panitikang pambata upang lupigin ang mg a Pilipino. at <i>Lecciones de Urbanidad Cristiana</i> ni Torio. Lubhang magastos at madugo ang pananakop gamit ang dahas at sandata. na dapat igalang sa lahat ng oras. sa t . Bukod sa kartilya at katon.</ pd>8) </i>. Malayung-malayo sa karanasan at sensibilidad ng mga katutubong bata ang l aman ng mga aklat na ito." O kaya'y ang mas makapal na " katon" -isang aklat na tulad ng kartilya ngunit may mga dagdag na leksiyon sa pa gbuo ng mga pantig at salita</i>. Kakaunting bata lamang ang nakapapasok sa mga p aaralang nasa pamamahala ng simbahan.nas.</pd><i>hindi totoong dasal o nobena lamang ang itinuturo sa mga bata noo ng panahon ng Espanyol. Ma y kaukulang parusa sa mga batang hindi sumunod o nakalimutang tumupad sa mga nap agkasunduang asal o pag-uugali. natutunan nilang gamitin ang mapayapa o walang dahas na paraan ng pananakop.. Hindi tulad ng Doctrina Christiana. Sa sanaysay ni Almario na may pamagat na <i>Ang Panitikang Pambata sa Filipinas: Isang Pahapyaw na Kasaysayan</i>. Ito ay nagsilbi lamang sa kanilang intensyong sakup in ang Pilipinas sa mahabang panahon. pagbigkas ng mga salita. Isa nga sa mga ito ay ang pamumudmod at pagbababasa ng mga aklat o kuwento na magpapaamo sa mga Pil ipino. Ipinakilala ng mga Kastila at mga Amerikano ang literaturang pambat a sa paghahangad na lalong palakasin ang kanilang kontrol sa Pilipinas (p<pd>. may mga paaralang primarya na sa Fi lipinas na hindi hawak ng mga pari. tulad ng <i>El Amigo de los Ninos</i> ni Sabatier. ang mga aklat-panturo ay orihinal na limbag sa Espanya. ay ginamit u pang hubugin ang mga katutubong binyagan at yakaping buong-puso ang ipinakilalan g relihiyon. kung kaya't nanatili lamang sa antas ng pagmememorya. Ganito ang sinabi Rolando S<pd>. Naipakilala nila ang kanilang kultura bilang sukatan ng pagiging ganap na tao o pagiging sibilisado. kabutihang-asal at pag-uugali ang kanilang mga natamo o natutuhan. Sa mga paaralang ito ginagamit ang tinatawa g na "kartilya" -isang munting aklat sa pag-aaral kumilala at sumulat ng mga tit ik sa alpabeto. Sa ilalim din ng mga Espanyol nag-umpisa ang isang sist ema ng edukasyong publiko. Dah il sa madudugong digmaang kinasangkutan ng Espanya at Amerika. Paglaon. Walang anumang dalisay na layunin ang mga aklat o babasahing inilathala s a panahon ng mga Espanyol.. Nahubog ang mga bata na tila mga de-susi at tau-tauhang laruan. ang mga batang ito naman ang mag papatuloy ng mga kaasalan at kaalamang natutunan nila sa mga aklat panturo. Bukod sa Doctrina Christiana na ginamit lamang sa mga bata pagkara an ng kalagitnaan ng taong 1860. may ginamit ding mga aklat sa pagtuturo ng ka gandahang-asal. ang Doctrina Christiana (1593) na naglalaman n g mga dasal at batayang paniniwala ukol sa doktrina ng Katolisismo. ganito ang kanyang sinab i: <pd>. Ang panahon ng pananakop ng mga Espanyol at pagpapalaganap ng Kristiyanis mo ay panahon ng malawakang paglilimbag ng mga aklat o babasahin. ginamit na rin ang mga aklat panturo sa mga paa ralan. <i>Juguete pa ra Ninos</i> ni Aguilara. Tinatawag din itong "abesedaryo. Ginamit nila ang mga nabanggit na aklat u pang kontrolin ang kaalaman na humubog sa mga bata at ituring silang mga kolonis ador bilang mga natatangi at nakatataas na lahi sa lipunan. Ang unang aklat na limbag.

pagkontrol sa mga kaalaman. Nabuo ang imahen ng Pilipinas ayon sa pananaw o pagtingin ng mga banyaga.</pd> Crockett at <i>Piang the Moro Chieftain</i> (1941) ni F< pd>. Nakadagdag pa ang pagbibigay ng iskolarsyip sa mga piling mag-aaral na Pi lipino upang ipagpatuloy ang kanilang karera sa Amerika. bida.</pd>M<pd>. naimbento o nailarawan ang Pilipinas ayon sa lente o pagtingin ng mga dayuhang manunulat.</pd>H<pd>. at pagtuturo ng kanilang kultura at wika. at sa buhay ng mga santo.alambuhay ng mga sikat na tao. Dahil sa malawakang pagtatayo ng mga pampublikong paaralan na nasa ilalim ng pamamahala ng mga Amerikanong edukador. kasabay ng pagbubukas ng mga pampublikong paaralan. na naglalarawan sa mga sundalong Amerikano bilang mga bayani. Muli. Madalas na ginamit bilang tagpuan o lunan ang Pilipinas sa maraming kwent ong isinulat ng mga Amerikanong manunulat. na ipinabasa sa kanila ng mga Espanyol.</pd> Thomas. at Sa rgent Rayme.</pd>A<pd>. na pagkaraan ng kanilang pagsusunog ng kilay sa Amerika ay uuwi sa Pil . <i>Uncle Sam's Boys in the Philippines</i> (1912) ni H< pd>. Mula taong 1898 hanggang 1910. <i>Adventures All: A Tale of the Philippine Islands</i> (1905) ni K<pd >.</pd>P<pd>. na naging mayamang sanggunian ng mga manunulat ng mga kwentong pa mbata sa kasalukuyan. n aisadokumento at naisaaklat na ang mga ito. mahalagang pagtuunan ng pansin ang mga kuwentong tulad nito. Ilan sa mga kwento ay isinulat nina William Thames. <i>That Mario</i> (1940) ni L<pd>. naging proyekto ng mga gurong dayuhan na sina Mabel Cole at Dean Fansler ang pangangalap ng mga kat utubong kwentong-bayan. Inilathala noong 1916 ang kalipunan ng mga katutubong k wentong-bayan. Dagdag pa ni Cleto sa kanyang sanaysay na <i>Ang Imahinasyon ng Digmaan at Liberasyon sa Ilang Akdang Pambata Ukol sa Panahon ng Hapon</i>: <i>Magandang mapagtuunan ng pansin kung sino ang naeetsapuwera sa mga pag -aakdang ito .</p d> Netzorg (1985) sa mga kwentong tulad ng <i>The Brownies in the Philippines</i > (1904).</pd> Hancock.</pd> Perkins. naging puspusan ang paglalathala ng mga aklat para sa mga bata. <i>The Adventures of Jack and Janet in the Philippines</i> (1918) ni Norma W<pd>.</pd> La Belle. Kung kaya. na siya namang yinakap ng mga mag-aaral na Pilipino. <i>The Bailey Twins in the Philip pines</i> (1930) ni C<pd>. mababait na kaibigan at higit sa lahat. dahil <i>may tendensiya ang mga manunulat na ito na "imbentuhin ang kanilang Pilipinas</i>. <i>The Adventures of Piang the Moro Jungle Boy</i> (1917) ni F<pd>.</ pd>H<pd>. Nang maitayo ang Unibersidad ng Pilipinas noong 1908. Ito ang napansin ni Morton J<pd>. ginamit ang mga kwentong ito upang itanghal ang kulturang nais ipan guya ng mga gurong Amerikano sa mga batang Pilipino. pagdagsa ng mga aklat galing Amerika . ang pagdating at pagdagsa ng mga babasahing banyaga s a Pilipinas. at insidental o peripheral lang ang presence ng mga P ilipino (p<pd</pd) </i>. Ginamit ang mga aklat na ito bilang mga propaganda . Tinawag silang mga pen sionados. Ayon kay Luna Sicat Cleto. Mababakas din sa mga kwen tong ito ang pananaw ng mga Amerikanong manunulat ukol sa Pilipinas.</pd>F<pd>.</pd>P<pd>. Sa panahon naman ng pananakop ng mga Amerikano. bilang mga tagapagligtas at tagapagtang gol. <i>Boy Scouts in the Philippines</i> (1911) ni G<pd>. naging m atagumpay ang layunin ng Amerika na hubugin ang mga Pilipino bilang mga <i>littl e brown Americans</i>. Mula sa tradisyong oral ng mga katutubo sa pagkukwento.</pd>I<pd>.</pd> Ralphson. bida ang mga Amerikano.at lumalabas na nagsisilbing backdrop lang o setting ang Pilipina s. Edward Stratemeyer. <i>The Filipino Twins </i> (1923) ni L<pd>.</pd> Eady.</pd> Stuart.</pd> Stuart.

k apansin-pansin ang mga kuwentong isinulat ng mga hindi naman manunulat. Higit na dapat ipangamba kung ang mismong mga Pilipinong mag-aaral ay magiging mahina sa Wikang Filipino. Ang mga <i>pensionados</ i> ang tila ba naging mga <i>clone</i> ng mga umalis na Amerikano sa patuloy na pagtuturo ng kulturang banyaga at wikang Ingles. ang agendang nakapaloob sa kanilang mga pa nitikang-pambata. ganit o ang kanyang sinabi: <pd>. Naging mas epektibo at madali na ang pagtanggap para sa batang Pilipino dahil kapwa Pilipino na ang nagtuturo sa kanila.</pd> Veneracion na may pamagat na <i>Agos ng Dugong Kayum anggi. Ika nga. tulad ng Amerika. masimulan na sana ang mga hakbangin o programa sa pagpapaunlad n g panitikang pambata sa Pilipinas. sa ating sinasalita. na bukod sa halatang pilit na pilit na iniakma sa mga aralin ay hindi nagsusulong ng pag kamakabayan. ganito ang kanyang sinabi: <i>Ang mga mag-aaral na binansagang pensionado pagbalik nila sa Pilipinas ay hin irang na mga "propesor" sa paaralan ng estado o ginawang puno ng kawanihan. Anumang gawin nating pag-iwas. Mabisang gamitin ang panitikan g pambata bilang lunsaran ng mga kaalaman. Wala man si la sa ating bansa pero parang nasa lahat sila ng dako ng ating buhay at pagkatao . sa mga babasahin. nandoon pa rin sila. Hindi na bale sa Ingles dahil talaga namang hindi ito ang wikang ating kinagisnan.. Dapat ding tanggapin gobyerno at ng Departamento ng Edukasyon. Higit na nagiging madali ang pagtutu ro ng mga kaalaman kung ang mga ito nakapaloob sa mga pangkaraniwang sitwasyon o pangyayari na malapit sa karanasan ng mga bata. Ang mga <i>pensionados</i> na ito ang pumalit sa mga Amerikanong edukado r sa pagtuturo at pagbibigay kaalaman sa mga Pilipino. at vernakular na wika naman sa mga nasa la lawigan. na higit ang matatamong pagkatuto ng mga mag-aaral kung gagamiting midyum sa kanila sa pagtuturo ay ang Wikang Filipino. Ito ang age nda ng mga Amerikano sa mga Pilipino. Tila wala na tayong pwed eng puntahan. at sa lahat-lahat na yata. Naipasa na ng Amerika sa mga <i>pensionados ang layunin nitong mapasa ilalim at makontrol ang Pilipinas sa mahabang panahon.</pd><i>ang panitikang pambata ay hindi nyutral. Kayang balikatin ng panitikang pambata ang p agpapaunlad at pagpapalaya ng Pilipinas mula sa kontrol o dominasyon ng mga maka pangyarihang bansa. <i>E Kasi Pambata! </i> May kaliitan ang pagtingin sa panitikang pambata. Ilan sa kanila ang naging tagapagdala ng kult urang Amerikano dahil sa tindi ng epekto sa kanila ng edukasyon. Sa sanaysay ni Luna Sicat Cleto na may pamagat na <i>Ang Imahinasyon ng D igmaan at Liberasyon sa Ilang Akdang Pambata Ukol sa Panahon ng Hapon</i>. Ngunit paano ito masisimulan at maisasaga wa? Malaki ang responsibilidad ng kasalukuyang gobyerno at ng Departamento ng Edukasyon (DepEd). sa mga panoorin. Ang mga nasa l arangan ng literatura ay nagsimulang sumulat sa Ingles na pumapaksa sa pagtuklas ng kanluraning indibiduwalismo (p<pd>. Tinataglay ng tila inos enteng babasahin ang agenda mismo ng mga mananakop (p<pd>. upang simulan ito at malalikha ng mga teksbuk na naglalama n ng mga kuwentong kababakasan ng kulturang Pilipino at magpapataas ng pagtingin ng bawat batang Pilipino sa kanilang mga sarili. damang-dama pa rin natin ang patuloy na pam amayani ng edukasyong maka-Amerikano sa sistema ng ating edukasyon.ipinas dala-dala ang kanilang mga natamong kaalamang banyaga. kadalasang nakakaligtaan o hindi ito napagtutu unan ng pansin. lahat tayo ay laging pauwi sa kanila: sa pagkain. ahen siya.</pd>31) </i> Kaya hanggang sa kasalukuyan. Sa mga kasalukuyang teksbuk. hindi ito ang wika ng ating "k . Isang Kasaysayan ng Sambayanang Pilipino</i>.. Ngunit ngayong naipakita na ang taglay na kapangyarihan ng pani tikang-pambata. Dahil bata nga naman ang target ng mga babasahing ito. Sa aklat-pangkasa ysayan ni Jaime B<pd>. at tanggapan ng pamahalaan.</pd>180) </i>.

Isang halimbawa nito ay ang isan g komersyal ng palaman. At kung minsan. kung ito naman ay hindi kayang bilin ng mga magulang dahil sa mahal. Bukod di to. Alam nating may nag-isip nito upang gampanan ni Tolits. Malikha sana ang mga programang maghihikayat sa mga bat a upang simulan ang pagbabasa ng panitikan na isinulat para sa kanila. Malaki ang mait utulong ng panitikang pambata upang mabuo ang watak-watak na imahen ng kaakuhang Pilipino. ang unang batay an sa pagpili ng aklat-pambata ay ang kakayahan ng kanilang bulsa. Klasrum Adarna. mahalagang maging alternativ o kaya ay ekstensyon ng aklat ang televisyon. kaysa sa mga batang bukod sa pinil it na papagsalitain sa wikang Ingles ay mga bastos pa. Ito ay sapagkat sila rin ang nakakaalam kung a no ang gusto o maganda para sa kanila. Dahil dito. na nagpakita na ang pinakamataas na pangarap ng isang ba tang babae ay ang maging superstar sa Hollywood. tiyak na higit pagkakaunawaan at pagkakaisa ng bawat Pilipin o. tanging ang Adarna House ang kakikitaan ng pagiging akti bo at seryoso sa paglalathala ng mga kwentong-pambata. Malaki rin ang responsibilidad na ginagampanan ng mga <i>publishing hous e</i>. Bright M inds Read! at iba pa. Sa kasalukuyan. lalo na ng mga batang Pilipino upang makalikha ng mga panitikan g tunay na madarama at makapagpapaunlad ng damdaming makabayan. mabibigyan sila ng pagka kataon upang magsalita at ilahad ang kanilang mga pananaw. Inilunsad din nila ang mga programang tulad ng Kuwentong Adarna. Maisulat ang mga guwang o nakaligt aang kasaysayan. Pinamamahalaan din ng Adarna taon-taon ang mga patimpalak at palihan sa pagsulat at pagguhit ng mga kuwentong-pambata. higit siyang tumatak at nagustuhan ng maraming tao. At baka mangyaring ang mga Amerikano na ang dapat mag-aral ng ating wika upa ng maunawaan nila tayo. naglathala na rin ito ng mga serye ng aklat-pambat a.aluluwa". Higit sa lahat. Muling maisakwento ang kasaysayan o naging kalagayan ng Pilipinas. partikular ang televisyon. Mahikayat na rin ang mga bata na sila na rin mismo ang sumulat at lumikha ng kanilang sariling panitikan. Dahil dito. naitatatak sa isip ng mga batang Pilipino na may taglay silang kakayahan o po tensyal bilang mga bata. Biyaheng Eskuwela ng Adarna. ang mga magulang ang nagdedesisyon kung anong aklat-pamba ta ang bibilhin nila para sa kanilang mga anak. Teen Novellas at Teen Romance. Mahigpit na katunggali ng aklat ang televisyon. Gaano man kahusay ang pagkakasulat ng kwento o kaganda ang mga ilustrasy on nito. Mahalagang ring magamit ang wikang Filipino. maging ang mga wikang vernak ular sa pagsulat ng panitikang-pambata. ngunit kung malilikha ang mga ganitong uri ng komersyal sa televisyo n. s a pananaw o pagtingin ng isang Pilipino rin. Bukod sa mga aklat-pambata na mabibili sa murang halaga. na sila ang yaman at pag-asa ng ating bansa. May tungkulin ding dapat gampanan ang <i>mass media</i>. Big Book. galugarin pa ang kamalayan at kul turang Pilipino. malilikh . Malathala sa na ang mga murang aklat-pambata na hindi nasasakripisyo ang kasiningan o kontent ng mismong kuwento. Poster s Series. Maraming bata ang ngayon ay nahuhumaling sa panonood ng mga programa sa televisyon na sa halip ay nagbabasa. ba le wala rin. tila tanging si Tolits na lamang yata ang gumagam it ng "po" at ang tanging nag-isip kung anong kurso ang kanyang kukunin sa koleh iyo upang maging pangulo ng bansa. Kung mapauunlad ang wikang Filipino sa panitikang-pambata. wakasan na rin ang mga patalastas o komersyal sa televisyon na nagbibigay ng maling representasyon ng mga batang Pilipino. Kapansin-pansin din sa mga kom ersyal na tampok ang mga bata. hindi pumapal ya ang Adarna sa paglalathala ng mga aklat-pambata. Manuals. Taon-taon. Madalas. Sa mga manunulat ng panitikang-pambata. tulad ng Batang Historyador Series at Aklat Adarna. Dahil sa naipakita ni Tolits ang tunay na sensibilidad at mga pangkaraniwang sitwasyon ng mga batang Pilipino at dahil na rin sa paggamit niya ng wikang Filipino.

siya lagi ang unang sumasalubong sa amin</i>. lalo na ng mga batang hindi pa nakababasa. nasaan kaya si Kuya Emil</i>? <i>Dati. Gamitin natin ang panitikang-pambata bi lang sandata sa pagbawi ng ating nadurog at nawalang kaakuhan at kasaysayan. Mababakas ang matinding hinanakit o selos sa mga pahayag ng batang lalaki. Sa mga simulang pahayag sa kwento. Sikaping ang mga ilustrasyon ay maging pintuan ng m ga bata. bago pa man tuluyang lamunin at isa-isang matupad ang pangarap ng mga b atang Pilipino na makapangibang-bansa sa hinaharap. Sa pamamagitan nito. mahihi nuhang tila may espesyal o natatangi ang pagtingin ng bata sa kanyang Kuya Emil. Hindi laging pananaw ng isang matandang manunulat ang dapat na mamayani sa mga kwentong-pamba ta.a ang panitikang-pambata na isinulat ayon sa pananaw ng mga bata. Kailangan ang agarang pagkilos upang maisakatuparan ang mga mungkahing k ong ito. Gamit in natin ang panitikang-pambata upang maitanim ang punla ng nasyonalismo. . Ito ang sakit na namamayani sa panitikan g pambata sa Pilipinas.Essay Word Count: 2. ang kwento ay pagpapatuloy lamang ng lumang tradisyon n g nakagisnang pag-uugali at tungkulin. upang mapasok ang sariling k aakuhan at kultura. 6 Title:Sanaysay (43) Text 133 . Malaki ang pangangailangan natin sa mga batang Pilipino. Kakaiba ang kwento dahil sa pagsisikap ng manunulat na m ailarawan ang nararamdaman ng isang batang lalaki na lubhang naninibago sa ikini kilos ng kanyang pinsan na Kuya Emil. Malaki rin ang responsibilidad ng mga ilustrador na nagbibigay-buhay at k ulay sa panitikang-pambata. Su riin ang simula ng kwento: <i>Aba. Sikaping masaling ng mga ilustrasyon ang imahinasyon ng mg a bata upang bumuo ng sariling imahen at kahulugan ng kanyang sarili bilang bata ng Pilipino. Nasa sa mga bata pa rin ang ating huling pag-asa. Kakaiba naman ang kwentong <i>Nasaan si Kuya Emil</i> ni Germaine Yia na nalathala noong 2000. magiging malinaw at buo ang pagpapakahulugan niya sa kanyang sarili bilang iba at kapantay ng ibang bata ng ibang lahi. Ga mitin natin ang panitikang-pambata upang itama ang ating mga pagkakamali.063 Samakatuwid. na magiging taga pagtaguyod ng ating bansa sa hinaharap.

ngunit sa halip na mahatsing ito. malaki ang ginagampana n ng mga ilustrasyon. Lagi ri ng dala-dala ng bata ang retrato nila ng kanyang Kuya Emil. Inakala ng bata na pekeng Kuya Emil ang kanyang nakita. at iba. Ang mga ilustrasyon ay kwento ring sinusundan ng bata. masasabi kong may sasang-ayon sa mga unang pahayag ukol sa posibleng maging kasarian ng bata sa kwento. Pinupunan ng ilustrasyon ang mga hindi nila mabasa/maunawa an sa teksto ng kwento. at iba pa. Hindi maaari ng ihiwalay ang ilustrasyon ng kwento sa kwento mismo. Inisprey ng bata ang pabango sa mukha ng kanyang Kuya Emil. Dahil di to. ugali. Ngunit dahil nga sa ilustrasyon ng kwento. Binigyan ng sa riling isip ang bata sa kwento. Walang ibang nag-isip o tumulong sa kan ya upang gawin ang mga bagay na gusto niyang gawin at patunayan. isang hayop ang bida sa kwentong <i>Mga Lihim sa Gabi ni Ruming</i> ni Ray mund Magno Garlitos. Tulad ng kwentong <i>Ang Mahiyaing Manok</i> ni Rebecca T<pd>. Ngunit naging malinaw ang isyu ng sekswalidad ng bata sa kwento dahil sa ilustrasyon ng kwento. kung kaya masasabing dalisay ang kany ang layuning ipakita lang ang dilemang dinadaanan ng bata kapag nagbabago ang pi sikal na anyo. suklay. Ngunit isang malaking tanong lamang sa akin ang sensibilidad niya bilang isang bata. <i>Dalawang taon kasi kaming hindi nagbakasyon dito sa bahay nina Kuya Em il sa Probinsya</i>. Aktibo ang bata sa kwento sapagkat siya mismo ang gumawa ng paraan upang bigyang-solusyon ang kanyang problema. . Mapapansin din ang guhit ng pusong nabiyak at ang mga nak apilantik na kamay ng mga barkada ng Kuya Emil ng bata sa kwento. Maraming ginawa ang bata upang malamang totoong Kuya Emil nga ang kanyan g Kuya Emil. Integral na bahagi ng kw ento ang ilustrasyon. Natural ba ang kanyang ginawa at nararamdaman bilang isang bata sa kanyang Kuya Emil? Ganito rin ba ang maging mga hakbangin ng ibang bata kung s akaling sa kanila mangyari ang pagkawala ng pinakapaboritong pinsan? Natural ba ng silipin ng bata ang kanyang pinsan sa banyo? Siguro'y marumi lang ang isip ko o kinargahan ko lang ng ibang kahulugan ang mga pahayag sa kwento. ay nagustuhan pa nito dahil sa <i>amoy pawis at amoy araw</i> ang kanyang Kuya Emil. mapapansin ang palagian g pagsisingit ng mga bagay na matutulis o may <i>phallic symbol</i>. Alam din ng bata na <i >hindi man lang tumitingin sa babae</i> ang kanyang tunay na Kuya Emil. Kakaiba ang bata sa kwento dahil sa kadalasang mas gusto ng bata ang mag karoon ng mas maraming kalaro dahil sa mas maraming pwedeng laruin kung marami. <i>Siya lamang ang gusto kong kalaro maghapon</i> (2). Sa mga inilapat na ilustrasyon. sinimulan niyang hanapin ang kanyang Kuya Emil.</pd> Anon uevo. Masakit para sa bata ang maraming pagbabagong kanyang nakita sa kanya ng Kuya Emil.<i>Sabik na sabik na akong makita siya</i>. ng kanilang mga iniidolo. stik ng <i>fishball< /i>. pambomba ng bola. torotot. Sinimulang hanapin ng bata ang kanyang Kuya Emil sa pag-aakalang ito ay nakidnap. <i>antenna</i> ng TV. tulad ng <i >ruler</i>. Ipinakita sa ku wento na sensitibo ang mga bata sa mga pagbabago sa kapaligiran. Ang kwento ay tungkol sa isang lalaking pusa na pumupuslit o tumatakas kung gabi. Isang babae ang sumulat ng kwento. Sa mga batang hindi pa nakababasa. Natural sa bata ang bumuo ng idolo mula sa mga nakatatandang miyembro ng pamily a. ngunit ang kagustuhang makipaglaro sa iisang pinsan sa buong maghapon ay iba na. tulad ng akala ng bata. Pero hindi na ito ang mahalaga. Ang mahalaga ay nagkaroon ng kalayaan ang bata sa kwento na ipahayag/ipakita an g kanyang nadarama sa mga pagbabago ng taong mahalaga sa kanya. <i>At si Kuya Emil ang pinakapaborito kong pinsan</i>.

Tumuklas ng mga bagay-bagay. Sabi nga ng isang manun ulat din ng mga kwentong pambata. agad na lalabas ang mainit na kape. Sa ikalawang kwento ni Garlitos na <i>Chenelyn</i>! <i>Chenelyn</i>! gin amit naman niya bilang titulo ang noo'y sikat na sikat na <i>gay lingo</i> na <i >tsenes</i>. na ang kahulugan noon ay <i>biro lang</i>. Sa ngayon. ang <i>Chenelyn</i>! <i>Chenelyn</i>! ay isa sa pinakamabiling mga aklat-pambata ng Adarna House. Ang mga lihim ng gabi ni Rum ing ay gabi ng pagiging malaya mula sa kanyang mga amo. Hindi tulad ng ibang kwento na bida ang lalaki. ang Ruming ay pangalang hindi lik as na panlalaki. Nagkaroon agad ng register ang titulo ng kwento sa mga bata. na ang lalaki ay laging malakas. plantsadong damit at iba pa. tumbang-preso. <i>Gumagala buong gabi. at ang humalik sa kanyang amo bago matulog. sinusuyod ang tabi-tabi-sa kalye ay parang hari</ i>! (11-17). sapagkat ang lahat naman ay tao muna bago naging lalaki o babae. <i>O nagpapatintero. Lubhang nakapapagod ang gawaing ito ni Ruming tuwing gabi. nag-iisip at hindi emosyonal. o <i>w alang lang</i>. ang mga katangian ni Ruming ay tila katangia ng kadalasan taglay ng mga babae. si Ruming daw ay isang pusang rumarampa kung g abi. Ang lalaking tulad ni Ruming ay pwede ring maging malambot o magtaglay ng katangian ng isang babae na hindi nangangahulugang bakla o bading. hapung-hapo siya. Ngunit ito ang kalikasan ni Ruming bilang isang lalaking pusa o bilang isang batang pusa. pagtanaw sa mga b ituin. taguan. agad niyang nagagawa. sumukob sa malalaking puno. naw ala ang madyik ng pangalan ni Chenelyn. biglang nagbago ang lahat.Sa konteksto ng lipunan o pamilyang Pilipino. ang mga anak na lalaki ay kadalasang pinapayagang lumabas ng bahay. kaya't pagdat ing niya sa bahay ng kanyang amo. <i>loko lang</i>. ang pagtakas ng pusang si Ruming ay nagpapahiwatig na maski ang mga bata ay nangangailangan din ng <i>priv acy</i> o minsang pag-iisa. Sa pamamagitan nito. binuwag ng kwento ang mga nakagawiang representasyon ng lal aki sa mga kwentong pambata. Ngunit isang araw. tuklasin ang mundo sa labas ng bahay. <i>Minsan ay nagmimiryenda ng barbekyu sa kalsada kasama ang barkada</i>. Nagkasakit si Chenelyn at hindi niya ma gampanan ang kanyang mga gawain. ang pusang si Ruming ay nakadarama ng pagod. Ang kwento ay tungkol sa isang katulong na si Chenelyn na napagkakamalan g may madyik dahil lahat ng hilingin ng bawat miyembro ng pamilya sa kanya. Bibigkasin lang nila ang pangalang Chenelyn!. h indi na lamang eksklusibong pag-aari ng mga nasa ikatlong kasarian ang salitang ito. magpahangin. Tila isang madyik ang pangala ng Chenelyn sa buong pamilya. Sa kwento. Ipinakita ng kwento na ang pagiging taung-tao ang tunay na mahalaga. Binuwag ng kwento ang kategorya ng kasa rian. umawit sa buwang hugis karit. Napatunayang maaari ring maging makabuluhan at lumikha ng ibang kahulugan tulad ng kabayanihan ang salitang dati ay itinuturing na <i>loko lang</i> o <i>w alang lang</i>. tulad ng pagpunta sa hardin. Sa kwento ni Garlitos. Bakit mga lihim sa gabi ni Ruming? Dahil ba ang paglabas niya sa gabi ay bawal kung kaya kailangang ilihim? Mayroon bang sinusuway na pataka ran si Ruming bilang bata o lalaking pusa? Samakatuwid. kaugnay na ng pangalang Chenelyn ang kabayanihan o p agpapakasakit sa kapwa. . kung kaya hanggang ngayon. ma ging sa matatandang mahilig sa kwentong pambata. bakla o t omboy. Matapang ang ginawang ito ni Garlitos na magamit ang <i>gay lingo</i> na Chenelyn bilang pangalan ng kanyang pangunahing tauhan. Oo nga ano? Kung susuriin ngang mabuti. kasama ng mga kalaro</i>. Ngunit ano nga ba ang ginagawa ni Ruming kapag siy a ay nasa labas ng bahay ng kanyang amo? Suriin ang mga gawain ni Ruming: <i>Naroon sa tindahan at nakikipagkwentuhan tungkol sa dumaang hapunan</i >.

ang pagtakas ng pusa ay n agsusulong ng ideyang ang lalaki ay mas binibigyang-laya upang lumabas ng bahay. Mahalagang mailagay na sa mga payak na sitwa syon ang mga pangyayari sa kanilang kapaligiran upang lubos nila itong maiproses . anuman ang kasarian o katayuan sa buhay. Darating ang panahon na ang mga batang nakabasa ng mga kwen tong ito ay magsisilaki at silang magiging mamamayan ng ating bansa. bagamat ipinakita ang kakulangan ni Onyok bilang lalaki na makatilaok. taglay ng panitikang pambata. Emosyonal (nalulungkot. Maaaring ituro ng mga kwento. ang mga lalaki ay nanatili rin sa mga de-kahong repre sentasyon sa kwento. sentimen tal. Ginamit naman ang dating usung-usong <i>gay lingo</i> na <i>tsenes</i> bi lang pangalan ni Chenelyn na isang katulong. at iba pa) ang bata sa kwento na bihirang makita sa mga kwentong namamayani sa kasalukuyan. nagseselos. Ang ganitong suliranin sa kw entong pambata ay hindi lamang namamayani sa panitikang-pambata sa Pilipinas. namamayani pa rin sa mga kwento ang maka-lalaki o patriyarkal na sistema ng li punan dahil siguro sa mga lalaki rin ang nagsulat. partikular ang kwento ang kabi saan upang maimulat ang mga bata sa tamang pagtingin o pagtanaw sa kasarian at < i>gender roles</i>. Tulad ng mga babae. natutunan ng pamilya na tulungan s iya. Hindi rin pinahalagahan sa kwento kung ang mga gawain ba ay panlalake o pambab ae. Tulad ng ipinakita sa mga kuwentong <i>Papel de Liha</i> at <i>Uuwi na ang Nanay Kong si Darna</i> . ang dati ng eksklusibong wika na ginagamit ng mga nasa ikatlong kasarian ay naunawaan at ginamit na rin ng mga wala sa ganitong kasarian. lalo na ang mga babae ay hindi pa rin tahasang nakakawala sa mga s inauna. Nagsisilbing salamin ng kasalukuyang lipunang Pilipino ang mga kwentong s inuri. tiyak na mamamayani pa rin ang mga <i>gender bias</i> at magsisilb ing tagapagsulong ng patriyarkal na sistema. Ngunit hindi ekonomikal ang dahilan ng paglabas ni Ruming kundi an g bigyang luho at laya ang sarili upang gawin niya ang kanyang mga gustong gawin . at de-kahong representasyon sa mga kwento. Ang mga pagbabago sa pisikal at pag-uugali ni Emil ay nakalikha ng takot at pang amba sa pinsang umiidolo sa kanya. Kailangang mapakinggan o mabasa na nila ang mga kwentong nag sasalamin ng kanilang kapaligiran. Ang pagtuklas ng mundo sa labas ng bahay ay napakagpapatibay at nakadaragdag ng pagkalalaki. ang batang lalaki ay naging mas aktibo sa paghahanap ng kanyang nawawalang pinsan. Sa pamamagitan ng kwento. Binigyang-buhay ng mga sinurng kwento ang iba't ibang tauhan na gumaganap ng kani-kanilang <i>gender role</i> sa lipunan. Sa kwentong <i>Nasaan si Kuya Emil</i>. s iya ay katuwang sa mga gawaing-bahay.Ang maganda sa kwento. Tumulong kay Chenelyn ang pamilyang kanyang pinagsisilbihan. Kailangang alisin na ang takip sa tenga ng mga bata. Siya ay tao ring nakadarama ng pagkapagod . Ngunit masasabing karamihan s a mga tauhan. negatibo. bagamat isang babae pa rin si Chenelyn na gumagaw a ng mga gawaing bahay bilang isang katulong. Ang mga gawaing-bahay ay higit na d umadali kung ang lahat ay magtutulungan. Sa kwentong <i>Mga Lihim sa Gabi ni Ruming</i>. Sa kwentong <i>Mahiyaing Manok</i>. Samakatuwid. Isang pag-amin ito na siya ay napapagod at lubhang nahihirapan sa mga gawaing-bahay na nakaatang sa kanya. sa huli'y sumunod at pumaloob p a rin siya sa kinagisnang sistema. ga nito rin ang namamayani sa mga kwentong kaunluranin. nang hindi namamalayan ng mga bata. Sa kanila ng kamalayan. Ang katulong ay hindi lamang katulong. kung kaya masasabing namamayani pa rin ang mga <i>gender bias</i> at patr iyarkal na sistema. ang patas o pantay na representasyon ng lahat ng tao. Ang pagkakasakit ni Chenelyn sa kwento ay nagpapahiwatig na kailangan niya ng tulong buhat sa pamilya. Sa pamamagitan ng pagkakasakit ni Chenelyn. natutunan ng buong pamilya na huwag na alang iasa ang lahat sa katulong.

Taglay nito kultura. hindi na maitu turing na isang paraan ng pagkondisyon ng isipan ng mga bata ang kwentong pambat a. maunlad. Dahil ang katoto hanan. wika. Ang pagtatrabaho ko bilang isang mang-a . at higit sa lahat. tao muna tayong lahat bago nagiging isang babae o lalaki. Hindi na umabot sa punto ng garison si Ilienno. upang malikha ang isang lip unang malaya. mamamayang hindi humuhusga sa kanyang kapwa. Kung kaya't maraming pagkakataon ang tumit itig na lamang ako sa sa aming hinaharap habang iniiwan ang mga nakaraang nasaya ng at isara ang kasalukuyang panahon. Si Waldteim ay isang medya klaseng mangangalakal mula sa Stuttgard bago kompiskahin at ipatapon siya sa Meerane. maaari itong magamit upang maipaliwanag ang lipunan o an g mga kasalukuyang pangyayari. samantalang pi kit-mata naman naming walang humpay na sinasalansan ang mga nakasakong buhangin sa bawat panig ng kalawanging bakod. Pilit kong itinatali ang ba wat saglit upang magkaroon ito ng isang payak na silbi sa lumipas naming panahon . anumang kasarian. subalit kinak ailangan ko itong gawin. Kung kaya. Nasa mga bata pa rin ang huli nating pag-asa. Gera ng pangkat ng ka taas-taasang diktador. Bawat kilos ay masid ng mga nakabaluting h awak ay pistol. Siya ang nagsisilbing bantas at kulay ng aking mundong minsan ay pinagkaitan ng dalisay na kaligayahan at kapayapaan. Panahon na inaano ng nakalulunod na digma an. pilit ko pa rin binibigyan ng limitasyon ang bawat kilos. Sa naipon niyang salapi. Sampung buwan na punung-puno ng pagod. Oras-oras ay may nagbubuwis ng sariling hininga. Isang <i>cultural artifact</i> a ng panitikang pambata. naka-aamot siya ng opiyo na ipi nagbibili sa hukbong parokyano ng klab. lalu na't maraming mga mata ang maya't maya ay nakatitig. Kailangang maisulat at maisalibro ang mga kwentong magwawasto sa mga d e-kahong representasyon ng babae at ng lalaki. naihahanda ang mga bata sa mga sitwasyon n a maaaring niyang kaharapin sa kinabukasan. Datapwat hindi ko magawang maglagay ng isang tabiking magsisilbing pangp igil sa aking papalaot na damdamin. at paniniwala ng isa ng lipunan. Taglay ng kwentong pambata ang kakayahang maitama o maiwasto ang mga pagk akamali. 6 Title:Kwento (26) Hindi iisang pagkakataon ko inisip ang hubog at kahahantungan ng mga pangyayari dahil sa aking hindi karaniwang pagtingin sa kanya. upang hindi umilandang ang mga nag-usbong kong mga pang arap. Kung mangyayari ito. dalawampu't dalawang milya ang unti-unti naming nilakad. kung hindi isang hakbang upang mahikayat silang maging mulat at aktibo. Gera hanggang Dresden. Maselan ang kalagayan naming dalawa. pananaw. ang nag-alaga at nangangasiwa ng klab na kung saan kami nagkakilala ni Waldteim. Sa pamamagitan nito. uhaw at gutom. pantay na kumikilala sa lahat ng tao. Ayaw kong isiping darating ang araw na magigising ako na nag-iisa.o at maunawaan.

Mayroong mga taong tuluyan nang nagpahi nga at nabaon sa makapal na buhos ng yelo. Nabigla ako nang aking malamang alam na ni Waldteim ang katauhan ko bago pa kami nagkakilala. P ag-uusap ukol sa pagpapasa ng opiyo sa may nakararami. si Waldteim at Ilienno ay napabilang sa unang p agsosona dahil sa kumakalat na epidemya. bagamat inaam in din niya na hindi niya inaasahang magkakalapit kami sa isa't isa hanggang sa . Ika-20 ng Abril 1944. Si Waldteim at ako. Hindi ko magawang umiyak dahil sa hapdi ng num erong ipinaso ng nagbabagang matal sa aking dibdib. Tahimik kaming pinahihirapan sa madilim at masikip na daan sa ilal im ng lupa. Dumating ang malawakang tag-gutom at maraming mag-anak ang nawalan ng hanapbuhay. Katatapos lamang ng taglamig. Si Ilienno ang nagbigay-alam. Hind i ko akalaing magagawa sa akin ang pagmamalabis.awit ang nag-udyok sa kanya upang kami ay magkakilala.. Halos itakwil ko ang aking pananampalatayang Orthodox. Ginagaw a ito upang sirain ang aming loob at pag-iisip. Lalo lamang siyan napapalapit sa akin. Batid na ni Waldteim ang ka tauhan ko. Doon ko natikman ang mabuhay tulad ng isang hayop. Lumipat ang mas nakararaming pangkat ng destakamentong Al eman. Natatakot akong malaman niya ang tunay kong pa gkatao dahil napapansin kong araw-araw ay napapalapit ako sa kanya. Narating namin ang sinasabing Dresden. Akala ko'y katapusan na nami n. Kasama ako roon at dahil sa pag-aalinlangan ay isinama na rin si Waldteim at Ilienno. Ang ganitong kasarian ay ipinagbabawal. Oo. Ika-27 ng Enero 1943. madals niya akong tinatawag sa tabi niya. Higit k ong naintindihan ang impeyerno sa lupa. Kung gabi ay nak amaskara at sa umaga'y nakakortapluma.. Kung ikaw ay nasa ganitong kalagayan nararapat lamang na maging maingat. Tuloy din ang pagiging matalik naming magkaibigan. Noong una. Ipinatawag ako ng pinuno ng kawan at tagapagpaganap. habang lumalala ang kalagayan ng seguridad ay patuloy pa rin sa aming pangangalakal. Ito ang mga tawag sa mga kalalakihang nag-iiba ng tinatahak na kasarian . 1943. Malaki ang kanyang pasasalamat a t naramdaman kong. Ang mga Gestapo ang higit na nakaaalam dahil ang ilan sa kanila ay suot-suot din ang "rosas at maskara".. Isina ra ang klab ni Ilienno.. Lumipas ang anim na buwan at naramdaman na naman namin ang kanluraning hangin n g tag-lamig habang kami ay naglalakbay. Marahil ay matagal na akong ipinatapon k ung wala sa panig ko si Ilienno. Hindi siya nagpapigil at bagkus ay pinupuntahan pa ako sa aking silid. Tanggap na niya ako. Ako'y isang LIHIS. inaamin kong ako'y isang LIHIS! Ibinalik ako sa sona na lupaypay at tuyong-tuyo ang bawat himaymay ng aking kata wan noong ika-25 ng Marso. Kung minsan ay maaamoy mo a . Maghapo na paggawa sa mainit na kapatagang binabalot ng kalawanging bakod ang aming ginagawa araw-araw. lamang ay nasa tabi ko nagpapanatili ng apoy nito. M arami akong natututunan sa kanya at humahanga ako sa kanyang kabaitan. Maraming tulad ko ang ngayon ay nasa Dresden u pang maglingkod at parusahan. Kailangang magpakatatag! Ika-10 ng Marso 1943. Habang pumapatak ang nauupos na kandila'y may pakiwari akong tulad a n rin ako nito. Walang magnadang pagbabago ang aming buhay. At doon niya nakuha nag pagsangayon ko sa ganitong hanap-buhay. Ika-17 ng Abril 1943. hindi ko pina pansin ang kanyang patuloy na pagbibigay ng sulat upang kami ay makapag-usap. Lalong naging mapanganib at mahigpit ang hanapbuhay naming dalawa. Ako. Maraming lihis a ng nahuli sa sona kung kaya't tumitindi ang pagbabantay sa amin. May mga sandal ing kinakailangan kaming tumayo ng ilang oras kung tutugtog ang sirena. Nagkasakit si Waldteim subalit nakabawi rin dahil sa tulong na Gestapo ni Il ienno. Ang talaan ng mga bagong lihis ay inilabas kasama ang isa ng batas pagpapatalsik sa Dresden. Ika-6 ng Agosto 1942. Pinilit nila akong aminin ang aking pagkatao. Kasama dito si Ilienno.

Wala na ang dating ganda ng aking katawan. mabato at mainit ang aming hinihigan. Kung kaya't maraming pagkakataon ang napapatitig na lamang ako sa aming hinaharap. Tumunog ang sirena at pinabayaan kaming tumayo ng ilang oras sa init ng araw. ituturing ka nilang inutil at pabigat na nararapat la mang na patayin. Ganunpaman. Hindi iisang pagkakataon ko inisip ang hubog at ang kahahantungan ng mga pangyay ari dahil sa aking 'di karaniwang pagtingin sa kanya... Papawiin lamang ang aming pagod ng kapirasong tinapay at tubig na kung minsan ay hinahaluan ng mata bang na nilagang patatas. ang kaparusahan sa lahat ng bagay na is inagawa. Hindi niya ako pinayagang tumulong dahil sa maa ari itong pagmula ng dahilan para kami ay parusahan. Napakataas ng araw at tila walang balak ang mga jaguar na kami ay pasilungin. Takot na akong mawala pa siya. salita at turo ni Mohamad ay inaasahang <i>taiyib</i>. Wala nang limitasyon Waldteim. wala na an g dating kisig ni Waldteim. o dalisay. Binuhusan sya ng tubig. Malimit kong inaawitan si Waldteim bagamat may halo itong takot at mapusyaw na pag-asang hindi na muli kami magigising sa isa ng maligalig na bukang-liwayway. Ika-20 ng Mayo 1944.ng umaalingasaw na mga bangkay sa hukay na malapit sa likod tore ng mga jaguwar (ito ang mga bantay kung gabi). Tuloy ang pagsasalansannaming dalawa ng mga nakasakong buha ngin. Ayaw kong isipin ang<pd>. Kapansin-pansin ang madalas na pagtitig ni Waldteim sa aki n kung kami ay nasa barracks. Pamisan-minsang sumasakit ang dibdib niya. Pinaluhod ako at itinutok ang pistol. Nan ghihina na ang kaibigan ko. Lalo na kung labag ito sa turong matuwid ni Allah. wala na. Mapanib ugho ang kanyang dila. Pangalan ko ang laman ng kanyang panaghoy. Pilit kong itinatali ang bawat saglit upang magkaroon ito ng isang payak na silbi sa lumipas naming panah on. Inaanay na ang aming katawan. Lahat ng naniniwala sa gawi. Tanging aluminyong plato ang inuunan samantalang isang kapirasong balabal na mistulang basahan ang sa magdam ag nama'y ipinangtatakip sa pagal at manhid naming katawan. Tuluy-tuloy ang panunuya ng pinunno sa akin dahil sa kanyang narinig. Bawal ang mag-usap kung nagtatrabaho kung kaya' t natutunan na naming umintindi ng gma pangungusap na mga mata lamang ang ginaga mit. Bawat piraso nito ay bumibigat sa bawat buhat patungo sa bakod. Wala kaming magawa. Kung ikaw ay mahuhuling nagpapahing a o 'di kaya'y magkasakit. ilang saglit pa ay bumalik na ang kanyang ulirat. Bigla na lamang napaluhod si Waldteim. Bawat kilos ay may kahulugan sa amin. Kahapon ng tanghali. Nagpumilit siyan makatayo. Ilang sandali pa ay lumapit na ang pinuno kasama ang dalawang jaguwar. dalawa ang inutas ng punglo. Hindi ko ma tiis. tinulungan ko siya. ang mga bahagi ng Koran. Karagdagang bangkay sa hukay ang sino mang mahuhuli. Sumakit ang kanyang dibdib sabay ang paghalik niya sa tuyong lupa. Sigaw n g pagmamakaawa at pangakong hindi na muli titigil sa paggawa ang narinig namin b ago pumailanlang ang isang putok at mga impit na sigaw. malinis at marangal. Itinanong nila kung siya ang aking kaibigan.</pd> Ika-2 ng Hunyo 1944. Naniniwala sila na ang bawat <i>maksiat</i> o kasalanan at m . <b>Hajj</b> Taglay ng Koran ang <i>fatwa</i>. Sa barracks. Kaya't maingat at ta kot sila sa kanilang paniniwala. Nilapitan kami ng mga b antay at agad kaming pinaghahampas ng kanilang pamalo. Madal as siyang makatulog sa kandungan ko. ngunit umaasa akong h indi pa kasama ang aming isipan. Ang sagot ko ay paulit-ulit na pagkakaila habang kanilang dinidikdik ang kamao nito sa lupa. H indi tumanggi ang pagpatak ng aking luha. Ika-26 ng Mayo 1944. pilit pa rin ako sa paglalagay ng limitasyon. Lumaki si Kaleb ng puno ng pangaral at prinsipyo ng pagiging matapat at may pagpapahalaga sa karap atan at katarungan. Hindi kailan man itinuring na marangal at matuw id ang pagkitil nang 'di sinusunod ang tagubilin at pamantayan ng <i>Sunnah</i>. Matagal na tumitig sa akin si Waldteim na tila may alab ng poot ang mga mata. Siya ang bantas at kulay ng aking mundo.

Walang nakakibo sa mga nakakita." Halos mag-aalas dos na ng hapon. Napaliwanagan at hiniling ng kanyang inang tumalikod na siya sa tungkulin at magbagong buhay. para marahil makapagtago at h anapin ang kanyang tiyuhin para makahingi ng tulong. Ngunit hindi naman pala sa lahat ng pagkak ataon ay papanigan sila ni Allah at maging ang kanilang pagtatangkang maging <i> taiyib</i>ay may katumbas ang <i>fatwa</i>. Hindi niya mai paliwanag kung bakit kailangang pumatak sa kanyang mata ang nag-iisang luha. At hindi na nga nila maisasagawa pa ang kanilang pinlanong <i>hajj</i> magpakailanman. dumating ang kanyang ina na bitbit pa nito ang ilang pinamiling pagkain. Hindi na nakumpleto pa ni Kaleb ang <i>salat</i> sa araw na iyon. Tulala ang kanyang ina. at nag simulang dumami ang mga taong nais malaman ang nangyari. Siya pa ring batang masunurin. At kasabay sa paghigpit ng kanyang yapos sa anak ang kanyang mataimtim na pagdarasal at pagpapasyang hindi na muli babalik ang kanyang anak sa kagubata n. Magulo ang isip ng ina ni Kal eb kung kaya't 'di na nito nakuha pang sundan ang anak. Walang bahid ng hinagpis ang mukha ng kanyang ina maliban na lamang sa matang nagpapahayag ng pihong kalungkutan at pangungulila s a asawa. Kahit pa may banta ng pambub uwag ng mga alagad ng batas at pamahalaan. Napabaling siya sa babaeng may katagalan na niyang 'di nakakasama at kanya itong niyakap. At nais din nilang makapagpasalamat sa magandang buhay na ipinagkaloob ni Allah sa kanila. Mababangis ang mga mukha nito at tila hindi nakakikilal a ng kahit pa <i>imam</i> ang kanilang makaharap. Lumapi t ang dalawang nakatatandang pulis na kapwa may bangis at galit sa mukha. Diniligan ng sariling dugo ang uhaw na kongkretong kahit kailan ay 'di nakatikim ng karahasan. Kung kaya pa nga nais ng mag-ina na makadalaw sa Mecca ay upang isakatupa ran ang pangangailangang makapanalangin na kahit minsan sa harap ng Ka'aba at ma lubos ang haligi ng kanilang paniniwala. Makaraan ang ilang saglit. . Gum uhit ito sa kanyang pingi na walang pag-aalinlangan sa pagpatak sa sementong tan ging ang kanyang luha ang dumilig matapos ang ilang araw ng pagkakait ng ulan. Nais na lamang niyang mamuhay silang mag-ina ng payapa at malayo sa karahasan. Hindi nila inaasahan na ang tulad ni Kaleb na tahimik at masikap sa buhay ay makagaga wa ng ganoong pagpaslang. Nangaglutangan sa hangin ang nabulabog na alikabok na dumidikit sa kani lang mga pawisang balat. Napaupo na lamang ito sa isang sulok ng bangketa at matahimik na nakiramdam at naghintay. Sinundan siya ng mga lagad ng batas at tauhan ng pamahalaan. Nagpanakbo ang mga ito sa direksyong tinahak n i Kaleb. Wala na siyang makita pang dahilan kung bakit dapat bumalik ang kanyang anak.aling gawi ay may katapat na kaparusahan. ilang ulit nilang naipagtanggol at na iraos ang mga pananalakay ng mga ito. Natagpuang patay si Kaleb sa tarangkahan ng Mosque. Para siyang musmos na muling nagsusumbong sa kanyang ina kung pap aano nautas ang buhay ng ama. K asabay ng pagpatak ng kanyang luha ay ang makailang putok na kanilang naulinigan . At muli nilang sabay narinig ang <i>adhan</i> matapos ang i lang taong pagkakahiwalay. Nangako siya sa inang magbab agong buhay na siya. Tulala si Kaleb na n akatitig sa abot-tanaw nang madama niya ang kamay ng kanyang ina sa kanyang bali kat. "<i>Wa Alaikum Assalam</i>. Batid ni Kaleb na hindi ito mabibilang sa <i>ibadah</i > kailanman ngunit may higit na dahilan ito para gawin niya. Wala na siyang sina yang na sandali at tumakbo siya patungo sa Mosque.

360 Hindi maihihiwalay sa naunang apat ang salik ng gender o kasarian at sekswalidad ang pagiging babae o lalaki. marka ito ng pagkatao. Sa artikulong "Black Feminist Thought in the Matrix of Domination" (1990). At sapagkat walang dalawang taong m ay parehong kaakuhan. Quindoza Santiago 2002). ayon kay Collins. Kasama sa kat egoryang personal ang relasyon ng kababaihan sa isa't isa. makapangyarihang elemento ang pag-ibig at ang pag-iibigan ng isang babae at lalake. Quindoza Santiago 2002:191). dagdag ni Quindoza Santia go (Quindoza Santiago 2002:14). at panl ipunan. may napakaraming antas ng pakikipagkapwa ng m ga Pilipino. ugali. edad. Para sa kababaih ang African-American halimbawa. motibasyon. g . Bahagi ng antas na i to ang mga salik o kontextong kultural tulad ng lahi." Nasa tuktok ng ha yrarkiyang ito ang konsepto ng "pakikipagpalagayang-loob" na nangyayari lamang s a pagitan ng magkakaibigan kung ihahambing sa "pakikisama" na maaaring sa kahit kanino (Santiago 1976:132-139). Kaya bago pa man gampanan ng isang babae ang kanyang papel sa lipunan ay mayroon ng mga ekspektasyon sa kanya sa pa gganap ng naturang papel. Pakikipagkapwa ang tawag sa ganitong konsepto o relasyong taosa-tao sa kulturang Pilipino (Enriquez 1981:13. Pin atunayan nina Moi at Quindoza Santiago na dikta ng kultura ang pagkababae at pag kalalaki (Moi 1985. Samantalang dominante nama n ng mga kaso ng pananakit at pang-aabuso ang listahan ng mga nakasasakal na rel asyon sa mga babaeng ito (Collins 1990: 619-620). at emosyon ng isang tao na bahagi ng kanyang kaakuhan. Ang panlaping "pakiki-" ay nangangahulugang "pagsama at pagdamay sa anumang bagay n a ginagawa o nadarama ng iba" (Enriquez 1981:13). mula sa pagiging "civil o civility" o "pakikitungo" hanggang sa pag kakaroon ng "sense of unity and identification" o "pakikiisa. panggrupo o komunidad. Kabilang dito ang pagiging mabuting ina . at anak. Ang mga ito ay makikita sa level na personal. tulad ng fingerprint. Sa level na personal makikita ang karanasan. Kadalasang nakakulong sa pamilya at pagpapamilya ang mga ekspektasyon at katangiang ito. at ang pagkababae o pagkalalaki.Essay Word Count: 2. tinalakay ni Patricia Hill Collins ang tatlong level ng pagdanas (experience) a t pakikibaka (resistance) ng isang babae sa limang puwersa ng lipunang tinatalak ay. Matatagpuan sa antas na ito ang k awing-kawing na puwersa ng lipunang gumagahum sa isang tao. at sa kalalakihan o p akikipagkapwa. Manipulado ng gahum ng dominanteng grupo ang ikalawang antas ng pagdanas at pakikibaka: ang panggrupo o pangkomunidad. Ayon sa paglalahad ni Santiago sa "The Language of Food" (1976).4 Title:Sanaysay (39) Text 129 . May mga katangian ding nararapat na taglay niya upang maging mahusay ang kanyang pagganap sa nasabing papel. estado sa lipunan. asawa. Maaaring mapagpalaya o nakasasakal ang mga relasyong ito.

Lalo't hi git sa isang bansang "personal" tulad ng Pilipinas. Ganito rin ang opsyon sa labas ng bahay para sa mga babaeng matalino. ay may dalawang opsyon ang babae. dahil ilegal at nasa labas ng bahay. estado sa lipunan. masama. may pagkakataon siyan g umasenso sa buhay. Mir on 1999). itsura o pisik al na anyo. "negatibo. na k adalasang "hindi maganda" dahil kung maganda ang babae ay sasabihing maganda't m atalino. sa loob at labas ng bahay. at lipunan ang kritika . Sa "Himanting: Suhay Sa Kamalayang Ni lamatan ng Kamalayang May Basag" (1997) sa espesyal na isyu para sa kababaihan n g <i>Daloy</i>." tulad ng mga tind era at sekretarya. sapagkat kung wala rin lamang sekswal n a relasyon sa lalake. at bawal" ang ganitong relasyong se kswal sa labas ng bahay. Kung gayon. Ang kababaihang kabilang sa ganitong kategorya ay kadalasang "m as mababa ang opsyon dahil ang mga ito ay komplemento lamang." Madalas na "hindi maganda" (ito siguro ang politically-correct term) o p angit ang mga babae sa huling kategorya. "Ang implikasyon kasi kailangang matuto siyang bu hayin ang sarili dahil hindi siya maganda" (38).</pd> Stella Valdez. dahil walang pera a t hindi nakapagtapos ng pag-aaral ay maaaring maging "puta. Bat ay sa "pisikal na kagandahan" naman at "talino" ang mga opsyon na maaari sa kaba baihan sa labas ng bahay. journal ng Departamento ng Pilipino ng Pamantasang De La Salle. isang iskolar at premyadong mana naysay. at nakadepende ang dalawang ito sa kanyan g "social status" o estado sa lipunan. Nararapat na magkakabahagi sa pagbuo ng identidad ang mga kontextong kultural na binanggit (Smith 1990. malalaking bint i o pata. Tulad ng pagiging ina at asawa. Ayon pa kay Valdez." na ang ibig sabihi' y may ilegal na relasyong sekswal sa lalake kapalit ng pera. Ang mga babaeng hindi maganda ay may dalawang pagpipiliang karir sa buh ay: maaaring maging katulong kung malakas ang katawan at masinop magtrabaho. ginamit ni Valdez ang bahay bilang parameter ng pagsusuri." bagaman parehong sekswal na relasyon sa lalake ang basihan ng ganitong kateg orya. kaysa "maybaha y. higit na mapaiigting ang identidad ng isang b abae kung isasama ang salik ng relasyon o pakikipagkapwa (Smith 1990). Maituturing na "hindi maganda" ang "matitigas na braso. Ang mahirap na babae. Pansinin na higit n a mababa ang status ng puta. An g mga babaeng nasa loob ng bahay ay kadalasang yaong may sekswal na relasyon sa lalake kaya't ang tawag ay "asawa" o yaong mga babaeng walang sekswal na relasyo n ngunit binabayaran upang gumawa ng mga trabahong-bahay tulad ng "katulong" at "yaya. Ngunit napansin ni Santos sa kanyang pagsusuri sa pantikan ni Pantoja Hidalgo sa artikulong "Feminist Uses for Enchantment: A Gendered Reading of Cris tina Pantoja Hidalgo's Tales for Rainy Night" sa <i>The Likhaan Book of Philippi ne Criticism 1992-1997</i> (2000) na ang identidad ng isang babae ay palagiang n akabase lamang sa kanyang mga "social relationship" (Santos 2000:348). May ibang kuwento naman ang mga babaeng matalino at maykaya sa buhay. Tayo ay bansang personal. kung saan ang tao ay may halaga bilan g tao at hindi bilang utak lamang o sensibilidad (Cruz 2002: 24)</i>." Kadalasang may istigma sa lipunan ang ganitong tawag dahil sa pag-iisip na walang nanligaw o nagkagusto sa babae dahil hindi na maganda ay threatened pa ang lalake sapagka t matalino at maaaring kapantay niya (ng lalake) ang istatus. Hindi tayo bansang America kung saan maaaring malunod sa kawalang-identidad an g isang kritiko.ang "loob at ang labas ng bahay" at ang dalawang ito ay "mediated ng pagkakaroon o absens ng isang sekswal na ugnayan sa lalaki" (Valdez 1997:36). at edad sa kulturang Filipino.ender. ang babaeng magaganda ay kadalasang matatagpuan sa labas n g bahay. May teorya si Ma<pd>. at maaari naman magkaroon ng magandang karera sa kanyang propesyon sa labas ng baha y kung matalino. Sa bawat lugar. ukol sa gahum ng gender o sekswalidad. Ngunit dahil matalino lamang (at hindi maganda) ay malaki a ng posibilidad na tumanda siyang dalaga o maging "matandang dalaga. kaibigan. Ani Valdez. at maitim na kompleksyon. Ani Cruz: <i>Hindi dapat inaaalis sa kontexto ng pamilya. relihiyon. Yaong mga babaeng magaganda ay maaaring magkaroon ng d alawang pagpipilian sa labas ng bahay. Dahil nakapag-aral. binanggi t ni Valdez na may dalawang lugar na maaaring puntahan ang isang babae sa lipuna ng Pilipino ." dagdag ni Valdez. magagaspang na kamay. Kabaliktaran nito . Samantalang ang babaeng maganda at maykaya sa buhay ay maaaring magkaroon ng magandang trabaho bagaman walang sekswal na relasyon sa la lake. at sekswalidad (Collins 1993:619). Sa artikulo.

at edad sa pagtuk oy ng identidad at kinabukasan ng isang babae sa ilalim ng isang bansang may kas aysayan ng kolonisasyon tulad ng Pilipinas. at iba pang pormal na organisasyon. makikitang may iba't ibang posisyon ang sarisarin g imaheng tinalakay ni Valdez sa artikulo. Sa iskima ni Valdez. Bukod dito. dahil tila ba hindi "normal ang ganito sa ating kultura. ayon kay Collins. mapapansin na kawing-kawing ang apat na salik ng gend er o sekswalidad." ayon sa historyador na si Constantino. estado sa lipunan. na ibilang lamang sa isang kategorya ang iba't ibang mukha.sa personal at panlipunan. . at hindi dahil walang nag kagustong babae sa kanya batay sa pamantayan ng lalake. mahalagang salik sa pagtukoy ng pos isyon at papel ng kababaihan sa lipunang Pilipino ang mga panlipunang institusyo n. lawak at lalim ng d ominasyong buhat sa sarisaring puwersang likha ng magkakaibang lokasyon o posisy on sa buhay. hi ndi sapat sa pag-aaral ng pagdanas at pakikibaka ng kababaihan ang pababa-taas o pataas-babang istruktura ng kapangyarihan." kaya't may pagkakataon siyang malay o ang marating sa buhay (36-44). ay maliit na bahagi lamang sa isang malaking korporasy on ng isang makapangyarihang pamilya na kumukontrol sa halos lahat ng serbisyong panlipunan tulad ng sa kuryente o Meralco. media. bagaman nagbibigay ang mga ito ng oportun idad upang matuto. Samakatuwid. kung gayon. Isang magandang halimbawa ang sistema ng edukasyon sa Pilipin as na mula sa kolonyalismo ng mga Amerikano. Tatawagin natin Matrix ng Pagkababae ang Matrix ng Dominasyon ni Collins na nilapatan ng teorya ni Valdez. hindi sapat na isiwalat lamang na may kalupitang nangyayari sa kab abaihan sa isang lipunan. Isa itong malaking "miseducation. nararapat na maliwanagan ang Dimensyon ng Kaap ihang ito. Nasa tukto k ang babaeng maykaya sa buhay at may asawa (o sekswal na relasyon sa lalaki). bukod sa Matrix ng Pagkababae na sakop ng ikalawang an tas. Mahalagang ma-locate kung nasaan ang isang babae sa ganitong matrix . maganda't matalino pa. Higit na mabuti ang b uhay ng babaeng may katayuan o katangiang nabibilang sa gahum ng lipunan. Sa kabila ng ganitong katotohanan. ang Chanel 2. na gamitin ang kanilang kakaunting kakanyahan upang magbigay-katuturan sa kanilang hamak na sitwasyon ( Collins 1990: 619). Gahum ng kapitalismo naman ang isinusulon g ng mga istasyon ng telebisyon dahil ang isa sa pinakapaboritong chanel dito sa Pilipinas. Kung ilalapat ang iskimang ito sa Ma trix ng Dominasyon ni Collins. Pinakamaswerte sa lahat ng mga ito ang babaeng maykaya na sa buhay. mahalagang suriin ang posisyon ng isang babae sa iba pang antas ng dominasy on . isang pagtataksil sa paghahanap ng katotohanan. May kaakibat na "paghihirap" at "oportunidad" ang posisyon o lokasyon ng i sang babae sa komplikadong matrix (Zinn at Dill 1999:107). Tulad ng personal at panggrupo o komunidad. ayon pa kay Collins. upang maging ganap ang pag-alam ng Dimensyon ng Kaapihan ng isang babae. isinusulong naman ng mga organisasyong ito ang mali o di-angk op na uri ng katotohanang nakabatay sa pamantayan ng naghaharing-uri o dayuhan ( Collins 1990:109). Dala ng ganitong paliwanag. ngunit higit na mah alaga ang paglalahad ng pag-iral at pakikibaka ng mga api sa kanilang hamak na s itwasyon. sapagkat ang mga ito ang nagsisilbing malawak na venyu ng paninikil o pang-aa pi sa kababaihan. Ayon pa kay Collins. samakatuwid. simbahan. Higit na makahulugan ang pagsusuri n g kaparaanan ng mga nasa ibaba ng matrix. S amantalang nasa ibaba naman ang isang mahirap na matandang dalaga. Bagkus. itsura o pisikal na anyo. Samant alang may iba't ibang intensidad naman ang kalupitan sa kababaihang wala sa domi nanteng uri. Sapagkat ang malulupit na karanasang ito ang nagsisilbing permananten g tatak ng pagkatao. hindi lamang layon ng pag-aaral na ito ang makabuluhang pagtukoy ng mga salik-kultural na nagbibiga y-kahulugan sa pagkababae at ang iba't ibang dimensyon nito. yaong mga api.ang leybel na matandang binata na may positibong konotasyon dahil sinasabing wal ang nagustuhang babae kaya tumandang binata na lamang. At ito'y matatagpuan sa antas ng mga panlipunang ins titusyon tulad ng paaralan. May ikatlong antas ang pagdanas at pakikibaka ng kababaihan sa gahum ng li punan. Dalawa lamang ang babaeng may asawa at matandang dalaga sa mga representasyon ng kababaihang matatagpuan sa matrix na ito.

mas kanais-nais ang magpakamatay . ang "nihilismo" (137) ay disposisy ong lalake. itsura. na may pondo mula sa gobyerno ng Libya (o kay Muammar Al Qathafi) bagaman produksyong Hollywood ang pelikula. sa kabila ng anumang hirap ng buhay. naging bahagi ng ginawang pag-aaral ni Aurelio Agcaoili. Sa kontexto ng kulturang Pilipino. maghahatid ng malawak at komplikadong konsepto o Dimens yon ng Pagkababae ang ugnayan ng dalawa. panlipunan) ay bubuo nang higit na malawak na konsepto ng Dimensyon ng Kaapihan. Mula sa pagsus uri ng ilang panitikang likha ng kalalakihan tulad ng <i>The Pretenders</i> at < i>Without Seeing the Dawn</i>. kung gayon. edad. n apansin ni Agcaoili na ang mga lalaking tulad nina Antonio Samson at Carding ay nagdedesisyong "kitilin ang sariling buhay (at ng mga minamahal) kapag sila ay n ahaharap sa mga dagok ng buhay" (Agcaoili 2001:137).Kultural ang konsepto ng pag-iral. samantalang ang pag-iral. Maisusuma ng panimulang pormularyo ang pangkalahatang konsepto ng sanaysay na ito: <i>Matrix ng Pagkababae + Antas ng Dominasyon = Dimensyon ng Kaapihan</i> <i>Pag-iral + Dimensyon ng Kaapihan = Dimensyon ng Pagkababae</i> . Para sa mga Hapon. Pinatutunayan ito ng mga nagtutunggalia ng paniniwala ng iba't ibang relihiyon at ideolohiya. at taas. kaya't sa halip na h umarap sa publiko nang walang mukha (o dangal). isang rebolusyonaryong pinuno sa Libya na matagal na nakipaglaban sa mga Ita lyano. Nabasa ko sa librong <i>Muammar Al Qathafi: The Grea t Leader</i> (1989) ni Jaime Ramirez. Ang pagsasama ng Matrix ng Pagkababa e (kolonisasyon. at mga balita sa dyaryo tungkol sa kalalakihan. "Harakiri" o "seppuku" ang tawag sa marangal na pagpapakamatay ng isang Hapon. na higit na nanaisin ng isang Muslim na mamatay sa pakikipaglaban para sa kalayaan kaysa masakop ng dayuhan. propesor ng Mass Communications at naging Research and Publications Coordinator ng Center for Regional Operations ng Unive rsity of the Philippines sa Cebu City. at napanood ko sa pelikulang <i>Lion of t he Desert</i>. Sa kabuuan. iskolar at propesor ng wikang Filipino. walang saysay na mabuhay ang isang taong walang dangal. itinatali ng mga Muslim ang kan ilang mga binti at paa habang nakaluhod sa kanilang pwesto sa labanan upang pigi lan ang kanilang mga sarili (o ang kanilang instinct) na tumayo at tumakbo. ay isang pangangailangan sa pag-aaral ng kababaihan o pangkab abaihan sapagkat gaya ng naipakita. Sa pelikula. naniniwala akong ang maging babae o ang pagkababae ay hindi ka sing simple ng ating inaasahan kaya't gagamitin ko ang salitang "dimensyon" upan g mangahulugan at ihambing ang konsepto ng pagkababae sa isang figyur sa geometr i na may iba't ibang lawak. May pagkakatulad ang konsepto ng pag-iral (o hindi) ng mga kapatid nating Musli m sa konsepto ng mga Hapon. sa sanaysay na "Ang Pa gkalalaki sa Panitikang Pilipino" sa <i>Salaysay: Pananaliksik sa Wika at Paniti kan</i> (2001) ang konsepto ng pag-iral ng kalalakihang Pilipino. gender o sekswalidad. lalim. Pinakapopular ang ganitong disposisyon ng lalake sa katauhan ni Romeo ng <i>Romeo and Juliet</i> ni William Shakespeare nang kanyang makita na tila patay si Juliet. halimba wa. higit nilang nanaisin na hindi umiral kaysa umiral na walang dangal at hindi malaya. ang tungkol kay Sheik Omar El Mukht ar. Ang pagtingin sa pag-iral ng babaeng persona sa Panitikang Pil ipino. ay di sposisyong babae. sa mga Hapones at Muslim. hindi lahat ng uri ng tao ay may kapasidad a t lakas ng loob umiral. estado sa buhay) at Antas n g Dominasyon (personal. Base sa pag-aaral ni A gcaoili at mula sa mga halimbawang binanggit. At kapag ikinabit sa Diskurso ng Pag-iral an g Dimensyon ng Kaapihan. Para sa mga ganitong uri ng tao. panggrupo.

pagkakaibigan. mula 1940 hanggang 1949. <b> Ang mga kuwento mula sa mga magasing maaari pang ifotocopi sapagkat malinaw pa ang mga kopya gaya ng mga magasing nalathala noong huling hati ng de kada '30 hanggang dekada '50 ay pinafotocopi ko na lamang. nakopya ang bawat kwento nang berbatim. Samantala. Bi lang panimulang pag-aaral. Matapos mapagsama-sama at maisaantolohiya ang mga kuwento ayon sa dekada. <b>3</b><pd>. at mula 1950 hanggang 1959. pag-asa. buhay-pamilya. Bago pa tul uyang i-print ang faynal na kopya ng mga kuwento. ang mga m agasing di na maaaring ifotocopi ay pina-print ko naman mula sa microfilm. pagtit . <b>5</b><pd>. Napili ko ang Cybernet dahil sa rekomendasy on ng aking mga estudyante na mababait. Nang magtagal. Pinayagan akong gumamit ng laptop sa Lopez Museum.4 Title:Sanaysay (9) <b>2</b><pd>. sa National Library naman ay sa Rare Books Section lamang ako unang pinayagang gumamit ng laptop at hindi sa Serials Sectio n. Nagtaglay din ang mga kwento ng iba't ibang unibersal na tem a ukol sa buhay ng tao tulad ng pagpapakasakit. Pina gsama-sama ko ang lahat ng kuwentong nalathala noong Dekada '20 ayon sa pagkakas unud-sunod ng mga petsa at taon ng paglathala mula 1927 hanggang 1929. Ang mga kuwentong na fotocopi o na-print sa microfilm ngunit may mga bahaging malabo at di na mabasa ang pagkaprint mula sa foto copying machine at microfilm ay direkta kong kinopya mula sa mga naka-bind na magasin gamit ang laptop.</pd> <b>Pagbuo ng Antolohiya<b>.</pd> <b>Pag-edit ng mga naenkowd na kwento</b>. masisipag. Dahil sa karamihan ng bilang ng mga kwentong naretriv. binasa ko ulit isa-isa ang mga kuwento upang alamin ang paksa ng bawat isa. Samantala. Samantala. <b>4</b><pd>. at para mas mapabilis pa. napatunayan kong hindi la mang talaga pag-ibig o love story ng babae't lalake ang lumutang na paksa sa mga kuwento ni Labog. Sa pangalawang pagbasang ginawa ko. kumuha ako ng estudyanteng enkowder. isinaayos ko na ang mga ito ayon sa dekadang kinabilangan ng bawat isa. pagmamahal sa hayop at kalikasan. pagmamaha l sa kapatid.</pd> <b>Pagfotocopi at pagprint ng ilang kwento mula sa mic rofilm. kumuha din ako ng ilang enkowder sa Cybernet. paghahangad ng pagbabagong-buhay. pinayagan na rin akong gumamit ng laptop sa Serials Section s apagkat nakita ng mga staff dito kung gaano katagal at kahirap kumopya ng mga ku wento nang sulat-kamay lamang. Nagbuhos ako ng mahabang panahon sa pag-edit ng mga kuwento upang matiyak at masigurong walang pagkakamal i sa enkowding. panibugho.</pd> <b>Pag-enkowd ng mga kwento</b>. limang (5) kwento ang naretriv ko sa Microfilm Center ng UP-Di liman Main Library. at hindi nabawasan at/o nadagdagan ang anumang bahagi ng bawat kuwento. at malinis magtrabaho ang enk owder dito. Ganito r in ang pagsasaantolohiyang ginawa ko para sa mga kuwentong nalathala mula 1931 h anggang 1939. Matapos maenkowd na lahat at ma-print ang faynal na kopya ng bawat kuwent o. inedit ko pa rin ang bawat kwe ntong inenkowd ng estudyante at ng mga taga-Cybernet. at pinakamarami sa Lopez Memorial Museum na umabot sa limamp u't apat (54). inalam ko lamang muna ang paksa ng bawat kwento at hi ndi sinuri o krinitik ang mga ito sapagkat labas na ang bagay na ito sa layunin ng aking riserts. Ang mga kuwentong na-print-out sa fotocopying mac hine at microfilm mula sa mga laybrari ay isa-isa muling inenkowd at ipinrint sa kompyuter. kadakilaan. at dahil sa a ng ibang kuwento ay lubhang may kahabaan lalo na yaong mga nalathala noong dekad a '20. mabuting pakikisama sa kapwa.

</pd> Soledad S<pd>. matagal ang p anahong ginugugol para rito. katalinuhan ng bab ae.</pd> Teodoro Arcenas. Nanatili ang kanyang kababaang-loob sa kabila ng ka nyang popularidad. mga paborito ng apong sina Direktor Danny Zialcita at Ms<pd>.iwala. ang kritikong naging isa sa mga batayan ng pagbuo ng riserts na ito. pag-ibig sa bayan. buhay may-asawa.</pd> Nina kung anu-anong paranga l ba ang mga ito at kung anu-anong samahan ang naggawad.</pd> Nina ko na patunayan ang pagiging isang feminista ni Labog noong ito ay nabubuhay pa. Kay Ms<pd>. limampu't isa (51) noong dekada 30. ang talaan ng mga kuwento ayon sa dekadang kinabilangan.</pd>. Ipinakita din sa akin ni Ms<pd>.</pd> Nina Morales. Sumunod kong ininterbyu si Ms<pd>. hindi naman niya gaan ong pinapansin kung sikat man o kilala ang kanyang nanay.</pd> at nakikipagbiruan pa sa amin. Sabi pa niya. Ibinigay naman sa akin ni Direktor Danny ang mga pangalan at numero ng mga taong maaari kong puntahan at interbyuhin upang makatulong sa pag buo ng riserts na ito. dalawamp u't pito (27) noong dekada 40. Mula kay Mr<pd>.</pd> Nina. marahil ay hindi dala ni Labog ang kanyang kasikatan sa loob ng kanilang tahanan o maaaring balewala din ito sa kanya. Mula kay Reyes ay lalo pang nadagdagan ang kaalaman ko sa kahalagaha n ng retrival bilang isang paraan ng pagpapayaman di lamang ng literaturang Taga log kundi ng literaturang Filipino sa pangkalahatan. Una. ayon sa paal pabetikong ayos ng pamagat. Huli kong pinuntahan para interbyuhin si Mr<pd>. katapatan sa sinumpaang tungkulin. Para sa bawat dekada. at labinlima (15) naman noong dekada 50. pangalawa. ina. pagbabayad sa kasamaan. Tumanggap pa nga ako ng pa gbati kay Reyes sapagkat ayon sa kanya.</pd> Teodoro Arcenas Jr< pd>.</pd> ay muli kong napatunayan ang pagiging isang masipag na manunulat ni Labog. ang panganay na apon g babae ni Labog sa bunso nitong anak na si Manuel. at Direktor Danny Zialcita. ayon sa dekada kasama ang 'teaser' na gina mit sa bawat kuwento. Kwento ni Ms<pd>. may kabuuang labindalawang (12) kwentong naisulat si Labog noong dekada 20.</pd> Reyes. katapatan sa isang panata.</pd>Nina Morales. ang talaan ng mga kuwento ayon sa temang tag lay ng bawat isa. Ikin uwento niya sa akin ang 'paglabas' sa kalsada ni Labog upang sumamang magrali sa iba pang mga babae para ipaglaban ang pagkakaroon ng pantay na pagtingin sa mga babae at lalake sa lipunan. Una kong ininterbyu sina Sir B enigno Jr<pd>. Malakas pa noon si Sir Benigno Jr<pd>. Ang isa sa mga larawan ay gawad-parangal na ginanap mismo sa loob ng Malacañang.</pd> Nina ko nakita ang lumang-lumang Remington typewriter na ginamit ni Labog sa paglikha ng kanyang mg a kuwento at nobela. at pananalig sa Maykapal.</pd> Arcenas Jr<pd>.</pd>. lola. Naging malaking bahagi rin ng pag-aaral na ito ang pag-interbyu ko sa pa milya ni Labog gaya ng kanyang anak na si Sir Benigno Jr<pd>. Naisip ko. pangatlo. at pang-apat. pangarap na makaahon sa kahirapan.</pd>. himala. Hindi ko rin nakaligtaang puntahan at interbyuhin si Dr<pd>. ang pamangkin ni Labog na kasalukuyang Chairman ng Banco Pilipino. pag harap at pananagumpay laban sa iba't ibang pagsubok sa buhay. at manunulat. Mula sa kanila ay nalaman ko ang naging buha y ni Labog bilang asawa.< /pd> Nina ang maraming larawang nakaalbum ni Labog na karamihan ay kuha sa mga g awad-parangal sa kanya bilang manunulat.</pd> Arcenas sa m ahahabang araw at gabing ginugol ni Labog sa paglikha ng kanyang mga akda. Sa kasamaang-palad ay walang kapsyon a ng mga larawan kaya hindi na matiyak ni Ms<pd>. Siya rin ang naging madalas na kasa-kasama ni Labog sa pagpunta sa mga palimbagan par a magsabmit ng manuscript ng kanyang mga natapos na nobela at kuwento. at pamangkin g si Mr<pd>. mabibilang lamang sa daliri ang nagsasag awa ng retrival sa bansa dahil sa bukod sa "maruming" trabaho ito. Sa tahanan din ni Ms<pd>. Nagsagawa rin ako ng apat (4) pang talaan ng mga kuwento ni Labog. Naging saksi si Mr<pd>. Binanggit din ng kritiko na isa nga si Labog sa m ga manunulat na babaeng karapat-dapat na 'buhayin' dahil sa naiambag niya sa lit . mahigpit na ibinilin sa kanya ng kanilang Daddy na ingatan ang typewriter na ito ng kanilang Lola Yayang sapa gkat ito ang bumuhay at nagpaaral sa Maynila.

nanini wala akong napunan ang kakulangan. Sapat na ito upang maging matagumpay ang retrival na i sinasagawa. Dahil dito. Wika nga ni Duque (2001): Ang isang mahusay at makabuluhang lite ratura ay hindi basta maisasantabi lamang. para sa ikatlong komponent. sa kanyang mga layunin. napatunayan kong maaarin g makabuo ng iba't ibang retrieval process ayon sa taong nagreretriv. ang l awak ng korpus ng kanyang mga akda na may bahid ng feminismo sa panahong hindi p a gaanong kinikilala o nakikilala ang kaisipang ito sa Pilipinas. (p. Sa pagtugon ng pag-aaral kong ito sa hamon ng kritikong si Reyes. Napatunayan ko ring may mga pagkakataong maaa ring magamit ang sistemang retrival nang walang anumang teoryang gumagabay sa ri sertser. Hindi naging sagabal sa akin na wala akong natagpuang kongkretong pros eso o operasyon para sa literari retrival sapagkat naging sapat ang mga pansaril ing prosesong aking pinagdaanan para matagumpay na maretriv ang isandaan at lima ng maikling kuwento ni Labog. Gayundin naman. Samantala. Ang mga dagdag-kaalamang nakuha ko mula sa mga kaa nak ni Labog ay nakatulong nang malaki upang higit kong maunawaan at mapahalagah an ang kanyang mga kuwento. mahalagang buhayin at ipakilala si Hilaria Labog sa mga mambabasa ng literatura sa kasaluku yang panahon. Ang isang magandang panitikan ay ma ituturing na hiyas ng isang bansa at marapat na mabigyan ito ng kaukulang pagp apahalaga upang higit na yumabong at umunlad. Mula sa mga isinagawa kong interbyu ay higit akong napalapit sa ri serts na aking sinusulat. Inaasahan kong ang pagsaantolohiya ng mga kuwento ni Labog ay pupukaw sa interes ng iba pang risertser na pag-ukulan ng pansin at pag-aralan ang iba pang akda ng mga babaeng manunulat at maipagpatuloy ang pagsaantolohiya sa kanila up . kundi man ang kawalan ng mga mababasang kuwen tong Tagalog na isinulat ng mga babaeng manunulat. napatunayan kong ang retriv al ay isang malaking tulong para sa muling 'pagbuhay' ng isang mahalagang manunu lat gayundin ng kanyang mga akda. Nagkaroon ako ng sigla at inspirasyon at itinuring ko ang riserts na ito bilang pagpaparangal sa isa sa mga 'dakilang' babaeng manunul at sa literaturang Tagalog. Ang mahalaga ay malinaw ang kanyang layunin at may tiyak na prosesong g inagamit sa pagreretriv. ang teorya ay maaaring mabuo habang nasa aktwal na proseso na ng pagreretriv o kaya'y pagkatapos na mismo ng retrival na ibabatay s a pinagdaang karanasan tulad ng dinanas ko sa riserts na ito. kalidad at kahusayan bilang kwentista at nobelista. Ang apat na dekada ng pangangatha ni Labog ay magsisilbing tagapagbandila ng talino at kahusayan ng mga babaeng manunulat. Nauna kung gayon sa akin ang aktwal na karanasan ng pagretriv kaysa sa pagbuo ng proseso. masasabing naging malaki ang ugna yan ng layunin at fangksyon at ng pansariling proseso o operasyong ginamit ko. at sa mga istratehiyang kanyang ginamit. at ang matagum pay niyang pag-igpaw sa kalakaran noong kanyang panahon nang magawa niyang maiha nay ang sarili sa mga kinikilalang lalakeng manunulat at patunayang karapat-dapa t ding basahin ang mga akda ng kababaihan. <b>Kongklusyon</b> Katulad ng nabanggit na sa unang bahagi ng pag-aaral na ito. Ang layunin kong makatugon sa hamon ni Reyes na maipakilala si Labog sa mga mamb abasa ng maikling kuwento sa kasalukuyang panahon at makabuo ng antolohiya ng ka nyang mga kuwento ang naging daan upang makabuo ako ng pansariling proseso sa pa gretriv. 138) Batay pa rin sa resulta ng pag-aaral na ito.eraturang Tagalog sa larangan ng maikling kuwento at nobela. lalo na sa larangan ng maikling kuwento dahil sa mga tinalakay na espesyal at namumukod niyang katangian bilang babaeng manunulat: Ang kanyang ti naglay na popularidad.

Kung walang okasyon o mga picture na maide-deliver. Naipagbunyi na ng kanyang mga tagahanga sa loob at labas ng Pilipinas ang tagumpay niya lab an sa kapwa boksingerong si Juan Manuel Marquez. ito ay walang iba kundi si Gloria A rroyo. isinisingit ko pa rin ang pa nanalbos at pangunguha ng mga bunga na maaaring ibenta. p anahon na rin para balikan ang mga problema ng bayan. Ngayong nakabalik na sa bansa si Pacquiao. tagadala ng mga picture o dip loma na dapat i-laminate. makasamang mangarap ng magandang buhay. nagawa kong balikan at pahalagahan ang kasaysayang pinagdanan ng lahing aking pinagmulan. dahil sa paghalungkat at pagbasa ko sa mga kuwento ni L abog. makisaya sa kanilang iba't ibang okasyon at pagdiriwang. Nagkaroon ako ng karanasan g makiluha sa kanilang kabiguan at pagkatapos ay makipagdiwang sa kanilang tagum pay. dahil sa pag-aaral na ito. makasama nilang maghimagsik sa panahon ng digmaan. taga-develop ng mga black and white ID picture at iba pa. Para sa mga humahanga at bilib na bilib kay kay Pacquiao. makibaka sa kanilang kah irapan. kung may taong higit na nagdiriwang sa panalo ni Pacquiao. Natatabunan at naiisantabi ang mas mahahalagang usaping panlipunan. at umibig at makasalo sa pakikipag-ulayaw sa kanilang mga minam ahal. Tapos na ang pinakahihintay na laban ni Manny Pacquiao.ang higit pang mapayaman ang kaban ng literaturang Tagalog. ang muli niyang pananagumpay sa larangan ng boksing a y isa na namang malaking karangalan para sa bansa. mas mahalagang pag-usapan ang korapsyon at pangungurakot na patuloy na nag papahirap sa bayan. Kalimutan na muna ang bok sing. 4 Title:Sanaysay (31) Text 107 . Higit sa lahat. T alo ang Pilipinas sa bagay na ito.Essay Word Count: 2014 Naging tagatutok na rin ako ng ilaw para sa video. <b>Pag-aaral sa kolehiyo</b> . Bilang pangwakas. nagkaroon ako ng kamalayan at higit kong naunawaan ang pinagdaanang buhay ng mga Pilipinong hindi ko nakasalamuha at nagisnan. at kung minsan. makidalangin sa Maykapal. Isang mayamang paksa ang mga babaeng manunulat noong mga nagdaang panahon at isang malaking hamon an g pagtuklas at pagbuhay sa kanilang mga akda para mabasa ng kasalukuyang heneras yon. Sa palagay ko. Ang panalo ni Pacquiao ay panalo rin ni Arroyo dahil nalilimutan ng mara mi ang mga isyu ng katiwaliang bumabalot sa kanyang gobyerno tuwing may laban si Pacquiao. makilutas sa kanilang mga suliranin sa buhay.

Pero wala palang mata ang iskwelahan para makakita. L aging akong may baong bio-data sa aking bag. Sa dinami-dami ng tumawag at n ag-interbyu sa akin. Mahirap talagang maging mahirap sa may pangarap na makapag-aral. masyadong huli na raw at 'di na maibabalik ang isang li bong downpayment ko. kahit pa naglulumot ang puno. Naubos na ang mg a araw na palugit. Pero nakapasok pa rin ako sa kolehiyo. kahit gaano kalanggam o kahigad. ba't noon lang daw ako lumapit sa kanya at magda-drop. Akala ko'y sapat na ang aking naipo n para makapag-aral sa kolehiyo. Wala palang bisa ang ibayong pagsisipag ko no ong bakasyon upang makapag-aral ako sa kolehiyo. hinihingi na ang permit bago makakuha ng final exam. halos maubus-ubos na ang ipon ko. walang katinag-tinag at walang anumang pag-iisip at pagsisisi. 'Di na p wede ang sulat ng paumanhin o pakikiusap. Ang iba nama'y may nakahanda nang sukatan ng taas bago pa man interbyuhin . ka yang-kaya ko. Marami naman ang tumawag sa akin sa teleponong ibinigay ko. "Bye! Bye! Napakamahal na iskwelahan!" Paalam na rin sa 'sang-libong downpayment ko! Walang sinuman sa aking pamilya ang nakakaalam ng pangyayaring ito. gamit ang downpayment na isang libo na na tira sa aking ipon. Akala ko'y matutulungan niya akong makakuha ng final exam. Nagpunta ako guidance (counselor). Kaya't iisang libo ang natira sa gpapainterbyu sa mga taong akala buong ingat ang natitirang isang n. Isinabay ko sa paghahanap ng iskwelahang mapapasuk an ang pagbibigay ng aking bio-data sa bawat fast-food na aking madaanan noon. dinoble ko ang sipag at tiyaga sa pag-aaral. na anak na panganay ng aking Ate.Akala ko'y nakaipon na ako nang malaki noon. Kaya isang araw. kahit alam kong wala na itong aking ipon. kahit pa gaano kataas. Nakabibinging "Next please!" ang malimit kong marinig. Ito ang simula ng mga tunay kong problema. hindi pala. Pero isa lang ang sigurado at alam na alam ko noon. dahil 'di na biro ang laki ng perang kailangan ko. Banking & Finance yata ' yon. Ito kasi ang uso noon. Pero ang sabi. s a paghahanap ng mga pwedeng pasukang iskwelahan at pagkuha ng mga entrance exam. maging ang p . Kaya ko ring hagilapin ang bahay ng mga taong nagtatago. Pitong-libo ang halaga ng permit. Walang punong maaaring talbusan sa Maynila. 'Ni 'di man lang ako tinanong. Masyado raw akong maliit para maging service crew. Tunay na problema. Walang taong kailangang ha napin at papagtubusin ng kanilang mga obligasyon. Nakituloy ako sa boarding house ng aking pamangking kumukuha ng kursong nursing. Sa ilang beses na pagluwas ko at pa mo'y mga Diyos kung magtanong. siguro 'pag nakita ng iskwelahan na matiyaga ang istudyante. Sa hinaba-haba ng aking ipinila at paghihintay. Itinabi ko nang libo na pinaghirapan ko noong nakaraang bakasyo mararating. na telepono ng kaibigan ng aking kaeskwela noong high school. Buti na lang at hindi ko na problem a ang ID picture. Sabi ko. Hinding-hindi na ito kayang sustentuhan ng pananalb os o pagde-deliver ng picture. Pero walang punong kailangang akyatin sa loob ng f ast food. Naging highest pa nga ako sa mga pagsusulit noo n sa klase. Tinatawag na agad ang kasunod ko. Kaya't naisipan kong maghanap ng trabaho bilang isang service crew sa fast food chain. baka kuning iskolar. Kung maaari nga lang sanang sabihing sanay naman akong umakyat ng puno. kahit saa ng liblib o lupalop ng mundo. Kumuha naman ako ng isang kursong 'di ko alam kung ano. walang tumanggap sa akin kahit isa. iisa lang ang sagot sa akin kapa g kaharap na ako ng nag-iinterview. Sa pagluwas-luwas ko noong papuntang Maynila.

Pero bago ako makapasok at maihatid ang pagkaing oder sa La Salle. Pero sanay akong makiharap sa lahat . Hindi pala biro ang tanggapin bilang service crew. Pitong libo pala ang hal aga ng mga INCOMPLETE? . Ayos lang kahit papaano dahil hinding-hindi na naman ako babalik sa iskwelahang iyon. at pambayad sa dalawang set ng u niporme. pero ang pitong-libo. at tanggapin bilang isan g legal na service crew. Kung kaya nakabalik ako sa iskwelah ang pinasukan ko. Pero ang 'di nila alam. Pero nai babalik naman ang tiyaga. Hinding-hindi kaila nman naging pamilyar ang aking mukha sa mga gwardiya. Eksperto yata ako sa paghahanap ng mga bahay . kundi akong-ako lang. Sana'y nakapag-aaral din ako. Siyempre. o bahay ng mga umorder. Bu kod pa sa mukhang nadidismaya at naiinis sa akin ang mga gwardiya. madali kong nahahanap ang mga buildi ng. Nakaipon ako sa aking pagiging service crew. Umutang muna ako sa pamangkin kong may regular na allow ance kada linggo. ngunit 'di na upang mag-aral kundi para bayaran ang utang kong pitong-libo (kahit abot-langit ang aking panghihinayang!). Parang nag-iiba ang mundo ko kapag nakakapasok ako ng La Salle. Malaki-laki r in ang kailangang pera upang magkaroon ng lahat ng ito. Mabilis daw kasi a kong kumilos (na ipinakita ko 'nung training pa lang) kaya dapat daw akong nasa istasyong ito. INCOMPLETE ang lahat ang grades ko. <b>Natigil sa pag-aaral Kaya sa unang pagkakatao'y naranasan kong tumigil sa pag-aaral. Sa mga oras na kakaunti ang kumakain. kahit pa halos araw-araw ay nagde-deliver ako ng pagkain sa loo b ng La Salle. at maging sa tiyagang ibinuhos ko noon sa pag-aaral. nabawi ko ang card ko 'nung high school. na ako pa rin ang batang ang problema ay kung saan maaaring makapanalbos upa ng may mabaon. Sa tuwing magde-deliver ako. Akala nila. Pero buti na lan g at sa aking paghinto. Mayor's Permit. Hinayang na hinayang ako sa pitong libo na aking ibinayad na halos limang buwan kong pinaghirapan. maging sa mga ayaw akong harapin o sa mga naaasar sa akin. may tumanggap na sa akin bilang service crew sa isang ba gong-bagong tayo na fast food. na halos nasa tapat ng La Salle sa Vito Cruz. ay nagsasalubong na a ng kilay ng mga gwardiyang pagtatanungan ko. pinunit ko ang kapirasong papel na grades ko raw. nasabak ako sa counter. Kailangan pa ng NBI at Police Clearance. 'Di kailanman sila naging maluwag sa akin. Pagkatapos kong magbayad. dahil nakadar agdag nga naman ako sa magaan naman ngunit pilit nilang pinabibigat na trabaho. na para bang bomba ang aki ng dala at sa akin nakasalalay ang buhay ng lahat ng tao sa loob ng La Salle. hindi pa man ako nakakalapit. Pagkalabas ko sa mukhang perang iskwelah ang iyon. street. bukod pa ang ilang ulit na interview at pagbabalik-balik. ibinigay sa akin ang isang kapi rasong papel. Akala nila'y sobrang sipag ko l ang talaga. ka hit sandaling-sandali lang. 'di na. nakikipag-unahan ako sa ibang mga serv ice crew sa pagkuha ng pagkaing dapat i-deliver. Wala raw kasi akong final exam kaya INCOMPLETE. ayos na ayos lang a ko. Health Certificate. Ito na ang huling pagpapaloko ko. nagde-deliver din ako ng mga pagkaing orde r mula sa mga kalapit na opisina. upang makuha ko ang aking mga credentials. Siyempre. gustung-gusto ko lang makapasok at makita an g nakabibighaning mga gusali at halaman sa loob ng La Salle. Sa unang araw ko bilang service crew. Kapag opisina sa La Salle ang umoorder. na walang anumang mabigat na problema akong pinapasan. mga Lasalista ang halos lahat ng kumakain.amangkin kong tinutuluyan. Ang important e sa akin. Kay puputi ng nagla lakihang gusali at berdeng-berde ang mga halamang parang plastik na di nawawalan ng bulaklak. katakot-takot na pagsisiyasat ang gagawin sa akin ng mga gwardiya. 'Di na mahalaga sa akin ang grades na nakuha ko.

Pero kahit murang-mura. kung kaya pinagtataguan na n iya ako ng pagkain. sa Luneta ako natutulog. A ng 'di ako sanay. Madali na akong nakap asok dahil may experience na raw ako. pero ayos lang naman dahil sanay naman ako rito. kaya't napilitan na akong humiwalay. nakapag-boarding house na ako. mandu rukot. Walang ibang ku rsong iniaalok dito kundi education. Sa mga unang linggo. Wala akong kamalay-malay. na kahit papaano ay mad aling mahagilap. natanggap uli ako bilang service crewi. Pagkapasok ko bilang freshman uli. dahil nahuli akong umiihi sa isang pader sa m ay Luneta. Madalas ding nagwa-wan-tu-tri na lang ako sa dyip. at estudyante naman sa gabi. Nakapasa ako. dahil hindi pwedeng magpa lipas ng gabi sa Luneta. napadaan ako sa isang luma at parang kumbentong iskw elahan. <b>Sagad-sagarang pagtitipid</b> Kung talagang pwede namang 'di pumasok sa araw na iyon. ang problema ko na lang ay pamasahe at pambili ng pagkain sa araw-araw. Kamuntik-muntikan na rin akong makulong sa kulungang puno ng mga snatcher. ay ang manghingi sa aking kapatid ng pamasahe kung talagang wa lang-wala na ako. problema ko pa ring malaki ang pera. Isa pa. Da hil siguro sa matinding inis na ng aking pamangkin. Lalo pang nadagdagan ang problema ko 'nung matapos ang anim na buwang kontrata k o bilang service crew. Pinupulsu han kong maigi ang drayber kung kailan dapat bumaba nang 'di napapansin. Buti na lang at may natawagan akong isang kaibigan na siyang nagbayad ng tatlong daang piso na piyansa para 'di ako makulong. pagiging isang ti tser pala ang pinasok ko. matutulog akong kasama ng mga lal . nang kahit papaano ay makatipid ako sa pamasahe. lalo na kung madalas. A tleast 'ka ko. ng sabong panlaba at pampaligo. 'di ko na problema ang matrikula. nag-uwian ako mula Bulacan patungong Maynila. colgate. Walang 'd i nagsasawa sa pagtulong. Nagkataon namang buwan iyon ng pagkuha ng exam. Tiniis ko ang layo at ang pagod ng biyahe. Sa mga araw o gabing tila isa akong wanted at nagtatago sa may-ari ng boarding h ouse dahil wala pang sweldong pambayad ng upa. Nakakadi smaya lalo na kung tyempong umaambon o kaya'y umuulan. Alam kong nabibigatan na rin siya sa akin. Nararamdaman kong sawa na siyang tumulong. Dahil dito. Kundi dahil sa kaibigan kong binulabog ko nang madaling araw na iyon. durugista. Walang kaabog-abog akong pumasok at nagtanong kung kailan ang entrance e xam. saka ko lang nalaman na kilalan g-kilala pala ang iskwelahang pinasukan ko sa kursong education. Pero panibagong problema ang mga linggong dapat nang magbayad ng upa. kahit kadugo ko at anak ng aking Ate ang aking tinutuluyan. at solvent boys.<b>Pagbabalik sa pag-aaral</b> Pauwi galing sa pagbabayad. Sa mga linggong wala akong sweldo. Nakikihati pa nga naman ako sa kanyang tinitipid na allowance kada linggo. Dagdag pa ang 'di magandang pakikitungo sa akin ng aking pamangkin. Pero 'di nagtagal. Tandang-tanda ko'y seventy pesos ang aking ibinayad para sa entrance exam. Kung minsan nga. Pero hinding-hindi ako tumigil sa pag-aaral. mahirap pa lang makituloy. ay talagang isang malaking problema sa akin. Murang-mura ang aking matrikula kumpara sa pinanggalingan kong iskwelahan. Nagpatuloy ako sa pagiging service crew sa araw. shampoo. at ng iba pa. ini-imagine kong sana'y naging pera na lang ang mga balat ng kendi o ang mga tiket na nakasingit sa mga upuan nang m ay maipamasahe ako. pagsakay ko ng dyip o bus. 'di muna ako pumapasok.

naisingit ko pa rin ang pagiging staff writer ng student publication ng aming eskwelahan. iba-iba ang porma. Patok na patok ang kuwentong ito sa mga bata at napatunayan ko na ito. ang kuwentong ''Sandosenang Kuya'' ay di nagsimula sa pagsasalaysay ng pangyayari o paglalarawan ng isang tauhan. ang mas maha laga ay ang magagandang karanasan at pagmamahal na ibinigay sa kanya ng kanyang mga kuya. Sa umaga. May bilugan. may pormang henyo. Siya ang nagbibigay sa akin n g sabaw at nagpapailalim ng maliit na hiwa ng baboy o kaya'y longganisa.. malap ad. naabutan ako ng isang gwardiya na naliligo. Ito ang gabi ng aking paggawa ng mga reaction at term pap er. habang nangangaligkig ako sa lamig ng tubig. May pormang artista. sigarilyo. tocino. <b>Pagsusunog ng kilay</b> Bukod sa pagiging working student. iisa lang ang tawag ko sa kanila<pd>. candy. Di tulad ng ibang kuwento. meron ding higante sa tangkad. u pang 'di maaninag ng mga gwardiyang nagroronda sa gabi ang liwanag na nagmumula sa screen ng computer. Umiihi ako sa bote ng softdrink. maantot na balot at penoy. isinalaysay ng isang batang lalaki na si Noy. at 'y ung isa nama'y tinutukso naming isda! (ang laki kasi ng mata niya) Pero kahit na iba-iba ang kanilang hugis at itsura. Sa canteen ng aming eskwelahan. kumunat na chicharon. Punto de bista ni Noy ang ginamit sa kuwento. at iba pang kinumpiskang mga paninda sa Luneta. Tinalakay sa kuwento ang pangangailangan ng isang bata sa pamilya. at ng maraming-maraming tula. Pero isang malas na umaga. Naglalakad na ng dahan-dahan at walang anumang nililikhang ingay o kaluskos. Sa mga gabing wala talaga akong matulugan. na ang opisina ay naging bahay ko n a rin paglaon. sa opisina ng publikas yon ako lihim na natutulog. na itinuturing n a pinakabunso ang ukol sa kanyang malaki at kakaibang pamilya. Ganito inilarawan ni Noy ang kan yang sandosenang kapatid: Sandosena ang kuya ko. Tinatakpan ko ng mga diyaryo ang lahat ng bintana. Sa kuwentong ito. 4 Title:Sanaysay Ang kuwentong "Sandosenang Kuya" ni Russell Molina (2003) ang kuwentong-pambata na di ako napapahiyang ikuwento sa mga bata. naging kaibigan ko si Ate Helen. sa may CR ng library ako lihim na naliligo. Ang kuwento ay sini mulan ng ekspresyong "Ano ba 'tong mga batang itoooo!" bilang pagpapakita na di madaling pamahalaan ang isang malaking pamilya. o kaya'y pritong tinapa sa sandamukal na kanin na binili ko. Bagamat di ta lagang maituturing na tunay na pamilya ng bata ang kanyang pamilya. Iba-iba ang itsura. Problema ko rin maging ang mainit na tubig para sa kape sa umaga. kasama ng mga kinumpisk ang taho.aking nanlilisik ang mga mata at tila handang mamamatay..</ .

"pag nasa wastong edad na'y kai langang umalis na rito." "<i>Saan ka pupunta. sandosenang kalawit ang pumitas ng mangga sa kapitbahay< /i>. Bakit kailangang umalis ni kuya?</i> <i>Ang tanong na ito ni Noy ay sasagutin ng kanyang kinikilalang ama. <i>Sandosena ang katulong ko sa pagwawalis ng kalat</i>. sa bahay kalinga kami lahat nakatira. Ganito ang isinalaysay ni Noy: <i>Sandosenang ngiti ang bumabati sa akin tuwing umaga</i>. na tunay na magkakad ugo. ngunit nabubuhay sa isang bahay kalinga. Ang pamilyang tinutukoy ni Noy sa si mula ng kuwento ay di ang pamilyang inaasahan ng mambabasa. lumapit sa akin ang pinakamatanda kong kuya. <i>Ako na talaga ang pinakamasuwerte sa buong mundo! </i> Ngunit dumating ang isang malaking problema ni Noy. <i>Sandosenang doktor din ang gumagamot kapag ako'y may lagnat</i>. Matatawag na isang pamilya ang pamilya ni Noy dah il lahat ng mga kasapi nito ay nagtutulung-tulungan upang maibigay ang kanyang m ." ang bungad niya. <i>Sandosenang tsinelas ang lumilipad sa tumbang preso</i>. Ganito ang naging paliwanag ni Noy: <i>Oo nga pala. Sa paraan ng paglalarawan ni Noy. Hindi ka naman titira nang habambuhay dito sa bahay kali nga. <i>Sandosenang kalaro ko ng taguan sa plasa</i>. <i>Sandosena rin ang nagtakbuhan nang mahuli kami ng asong-bantay</i>. Si Noy at ang kanyang sandosenang kuya ay di tunay na magkakapatid o magkak adugo. sandosenang solusyon at payo</i>. Ipinahihiwatig nito na ang pagpapakahulugan sa pamilya ay nag babago sa pagtakbo ng panahon. <i>Noong ako'y nagutom. ang mas mahalaga ay may tinatawag siyang kuya. Nasa tamang gulang na ako at kaya ko nang mag-isa</i>. nakita ni Noy na ang pagkakaiba-iba ng kanyang mga kuya ang dahilan kung bakit higit na nagiging masaya at makulay ang kanyang buhay pagkaba ta. Ganito ang naging tugon ng ama ni Noy</i>: "<i>Ganiyan talaga iho. Dahil dito. sandosenang "ha-ha-ha!" at "hi-hi-hi!" ang maririnig mo</i>. sandosenang masasayang kuwento</i>. Ganito ang pagsasalaysay ni Noy: <i>Laking gulat ko nang isang araw. <i>Sandosena ang kumakanta kasabay ng radyo (pero wala namang tumatama sa tono) </i>. "Magpakabait ka.pd> kuya. tila naging napakalaking tungkulin ngayon ni Noy na magpaliwanag sa mambabasa na kanyang pinaasa sa simula pa lamang ng k uwento. Ginagampanan ng kanyang sandosenang kuya ang ibat ibang tungkulin para sa ka nya bilang pinakabunso sa kanilang pamilya. Dito kami dinadala upang sa kalye ay hindi magpagala-gala. Di niya maunawaan kung bakit kailangang umalis ng pinakamatanda niyang kuya. Higit niyang pinagtuunan sa kanyang paglalarawan na bagamat iba-iba ang itsur a ng kanyang mga kuya. masasabing di niya tinitingnan na isang proble ma ang pagkakaroon ng malaking pamilya o ang pagkakaroon niya ng sandosenang kuy a. Sa pangyayaring ito.wala nang magulang o kamag-anak na makakapag-alaga. mahihiwati gang nasa kamalayan ni Noy na ang bawat miyembro ng isang pamilya ay di dapat na maghiwalay. di ba?</i>" <b>SORPRESA</b> Taglay ng kuwento ang elemento ng sorpresa. Tinutukoy ng kuwentong ''Sandosenang Kuya'' na mahalaga para sa isang bata ang p agkakaroon ng isang pamilyang masasandigan at makapagbibigay sa kanyang ng makuk ulay na karanasan. Siya ang aming kinikilalang ama. aalis na ako sa makalawa. hindi ko nasabi sa 'yo. Suwerte nga namin at nandito si Tatay. 'wag mong pa hirapan ang mga kuya mo ha</i>. <i>Sandosenang titser ang nagturo sa akin magbasa at magsulat</i>. Di to napupunta ang mga batang ulila na kagaya ko . "Noy." <i>Hindi ako makapaniwala. <i>Sa bawat problema ko. Bilang pinakabunso. Siya at ang aking sandosenang kuya ang nakagisnan kong pamilya</i>. <i>Sa harap ng TV. <i>Pag malungkot naman. <i>Sandosenang nakabantay sa patintero</i>. Kuya?</i>" "<i>Kailangan ko nang umalis ng bahay. Ang tinatawag nilang Tatay ay di talaga nila tunay na ama." ang paliwanag ni Tatay. Di makapaniwala si Noy na kailangan ng umalis ng kanyang pinakamata ndang kuya.

lumulundag siya sa kama. Ipagkaloob natin sa mga bata ang kanilang sariling espasyo. kasunod ang biyoletang anino sa dingding ko. Bukod dito. tila siya ang nag-uugnay sa lahat ng kanyang Kuya. isinasalaysay ng isang batang babae ang ukol sa isang tigre na kanyang nakikita sa pader ng garahe ng kanyang ama.. sabi ni Tatay. tigre sa pader. Dahil tulad nga ng sinabi. Ang pag-alis ng pinakamatandang kuya ni Noy ang naging hudyat upang paghandaan n aman niya ang kanyang tungkulin bilang bagong kuya sa mga bagong darating na bat a. binuksan din ng kuwento ang bagong pananaw na maaari pa ring lumakin g masaya at kompleto ang buhay ng isang batang ulila na sa mga magulang o kaya a y wala sa sariling tahanan. Sa pamamag itan nito. Sa kuwento. sindulas ng magnanakaw. pasuot-suot sa aking mga paa. bilang matatanda. na maaari talagang alagaan at maging kaibigan ng isang bata. iba-iba ang kanilang porma. "Iba-iba ang kanilang itsura. Ngunit batay sa paglalarawan ng bata sa kuwento. laging nakaantabay sa kanya ang tigre. Ganito ang sinabi ng kanyang kinikilalang ama: Darating ang araw. sindilaw ng ar aw. ang kanilang bahay ay bukas par a sa lahat. "Rowwrrr?" ang bati niya." Bukod sa narativ at deskriptiv na paraan ng pagkukuwento. kung mahiwaga ang gabi dinadalaw siya ng t igre at kung saan-saan sila nagpupunta. gumamit ng paraang arg umentativ ang kuwento. Bilang isang batang tauhan sa kuwento. Ang isang batang ulila na tulad ni Noy ay maaar i pa ring lumaking isang kompletong bata kahit na nasa bahay-kalinga. lalo na sa mga batang ulila o napabayaan. tila napakaamo ng tigre. tiyak din kung saang bahagi ng bahay nakikita ng bata ang tigre. tila nakapaloob at nasasangkot din sa kuwento ang mambabasa at nagigi ng kasapi ng pamilya. Natutulog pa kaya ang tigre? Saan siya kumakain at bakit hindi siya nahu hulog? Sa bahaging ito. Sa kanyang pag-alis at pag-uwi ng bahay. Sa hapon naman." dugtong ni Tatay. Ganito ang kanyang paglalarawan: Kapag mahiwaga ang gabi.. "Anong ginagawa mo rito sa gabing ganito? Halika laro . Simbilis ng jaguar. tinitingnan niya ako na tila nagsasabing "Hihintayi n kita!" sabay kaway ng buntot. sinasalubong niya ako.. Tuwing umaalis ako sa umaga. Tanging siya lamang ang nak akakita ng tigreng ito. Ganito inilarawan ng bata ang tigre na kanyang nakikita: May isang tigre sa pader sa garahe ni papa. Ang kuwentong 'Tiger on the Wall' ni Annette Flores Garcia ay kabilang sa aking listahan ng magagandang kuwentong pambatang inilathala ng Adarna House noong 200 5. Ang pagiging kuya ay isang tungkuling maaaring maisalin. Tuwing mapapasulyap ako. At sila na ang magiging bun so. Mas bata nga lang sila sa akin. sa pader ng g arahe ng kanyang ama. direkta niyang kinakausap ang mambabasa (narratee). Iwasan natin silang hubugin ayon lamang sa ating kagustuhan. si Noy (narrator) ay nabigyan ng sariling pag-iisip. mapapansing tiyak ang paglalarawan ng bata sa tigre. parang ahas na madilaw at mabuhok. <b>MATALIK NA PAGKAKAIBIGAN</b> Ang pagiging matalik na magkaibigan ng tigre at ng bata ay patutunayan ng susuno d na bahagi ng kuwento. dinadalaw ako ng tigr e. Mg a bagong kapatid ko. Simpayat ng tingting. Pagkatapos balik na naman siya sa pader.</pd> Kuya. naroroon siya lagi at ang kaniyang matang berde at mist eryoso. Dumaan sa kamalayan ng isang batang ulila ang paglalarawa n ukol kanyang kinagisnang pamilya. "pero lahat sila ay tatawagin kang<pd>. Sa kuwentong ito. Bukod dito . Halina't basahin sa mga bata ang kuwentong ''Sandosenang Kuya'' na sa palagay ma giging klasiko sa mga darating na panahon. Isang mabangis na hayop ang tigre na kailanman ay di maaaring maging kaibigan ng isang bata at alagaan sa loob ng bahay. Binasag ng kuwentong ito ang tradisyunal na depinisyon na pamilya. Ayon sa bata. na may iba pang mga bata na mapupunta rito. Bilan g tagapagkuwento.ga pangangailangan bilang pinakabunso. Inilahad ng kuwento ang bagong pananaw ukol sa pagkakaroon ng isang pamilya.. at kabilugan at bughaw ang buwan.

Ganito ang naging wakas ng kuwento. bigyan natin sila ng . na ang ganitong mga pangangailangan at kakayah an ng bata ay naglalaho sa kanyang paglaki. walang nakakikita sa tigre kundi ako. natutuklasan niya ang kanyang mga potensyal o kakayahan bilang isang bata. Naigiit niya sa loob ng tahanan ang pangangailanga n niya sa sariling espasyo o pag-iisa. Kung kaya. "Usok. papunt a sa buwan at mga bituin. papunta sa buwan at mga bituin. naitanong ko. na kung minsan ay kailangan ng bata ang pag-iisa upang hig it na maging malaya at malikhain. Ang mga ganitong pangyayari kung gabi ay inililihim ng bata. Ang kabuuan ng kuwentong "'Tiger On The Wall'' ay gumamit ng paraang narativ at deskriptiv sa pagkukuwento." sabi ni Mama na may hawak na bulaklak. mahihiwatigang ang pagdating ng tigre sa gabi sa silid ay a ng hudyat ng paglaya ng bata palabas ng bintana. Sa pangyayaring ito." Wala. hinding-hindi ko na siya makita! Tinutukoy sa kuwento. Nakatira muli ako sa bahay ng tatay ko. ang anak ko ang nakakakita ng ti gre sa pader. Pagdating ng umaga. ang tigre at ako. di na rin niya nakita ang tigre sa pader bukod sa kanyang an ak. Ganito ang pagsasalaysay ng bata ukol sa kanyang pagtat anong: Isang araw. Lumipas ang panahon at ako'y tumanda. iha. Pero ako? Kahit pilitin ko pa. maituturing na buo at may pani nindigan ang bata sa kuwento. madalas ay naghahanap siya ng kakampi o ng tutulong sa kanya upang makita ang labas ng bahay o matuklasan ang iba pang magagandang bagay sa kanyang kapaligiran. Ang pagkakaroon ng saril ing espasyo sa loob ng tahanan ay mahalaga upang higit nilang makita ang kanilan g gampanin bilang bata. "Sino ang tigre sa pader?" "Patak ng tinta. sa kanyang pagbalik sa baha y ng kanyang tatay. Ngayon. paimbulog sa himpapawid. Ang ganitong pagtalakay sa pangangailangan ng bata na makapag-isa at magkaroon n g sariling espasyo upang higit na maging malaya at maging malikhain ay nagdudulo t ng bagong pananaw sa mga batang nagbabasa (narratee)." sabi ni Eduardo sabay kamot sa ulo. sabay andar sa kotse Kahit si Lola na lagi kong kakampi ay walang nakikita. mahihinuhang tila nagpapahayag na ng hinanakit ang b ata dahil sa kawalan niya ng kakampi sa loob ng kanilang bahay bukod sa kanyang lola. Ipinahihiwatig sa kuwento na ang bahay kung minsan ay nagsisilbing kulungan din ng bata. Ipagkaloob natin sa mga bata ang kanilang sariling espasyo. Pero walang makakita o makapagsabi kung sino ang tigre sa pader bukod sa kanya." sagot ni Rico at nagkibit ng balikat. Pagkaraan ng maraming taon. Mahihiwatigang ding maikukumpara sa isang ma panglaw na kagubatan ang bahay na tinitirhan ng bata at sa gitna ng kagubatang i to ay nakita niya ang isang kakampi at kaibigang tigre. "Putik. Di ito maituturing na isang pagtakas. Wala man siyang kakampi. Nakakubli o nak atago ang ideolohiyang nais ipabatid ng kuwento. Sa kanyang mga pribadong panahon. di niya titingnan ang tigre sa pader na parang walang nangya ri o na parang di sila magkaibigan." sabi ni Papa. At naglaro nga kaming dalawa. Bilang isang batang tauhan (narrator) sa kuwento. paimbulog sa himpapawid. Sa bahaging ito ng kuwento. Mahaba ang panahong sinakop ng kuwento dahil ang batang nagsasalaysay sa kuwento ay naging isang ina na. Ang pribadong pan ahon na ito ng bata ay di dapat panghimasukan ng matatanda. Sa kabila nito. May natatangi o naiibang paraan ng pagtingin ang bata sa mga bagay sa kanyang paligid at mahalagang kilalanin o igalang ito ng iba. kundi isang pagtuklas dahil pagkaraan naman ay nagbabalik ang bata sa kanilang bahay. kung ano ang kanyang nakikita at nararanasan. Ngunit ipinahihiwatig sa kuwento. "Grasa. tulad ng nangyari sa batang nagsasal aysay nang siya ay maging isang ina na.tayo!" anyaya niya. "Marka lang 'yan sa pader. ipagtatanong pa rin ng bata sa mga kasamahan niya sa bahay kung sino ang tigre sa pader. Sinakyan ko siya (kapag ganitong panahon ang tigre ay lumalaki). Isinalaysay at inilarawan ng bata ang tigre sa pader ng garahe ng kanyang ama na tanging siya lamang ang nakakakita. higit niyang pin aniwalaan ang sarili. paglundag niya palabas ng bintana.

Hahanapin ng mga tao ang mga ito. Doon namin napag-isipan ang bagay na magiging paraan para sa pangungulila ko sa Gubat ng Tamis at sa pangangailangan ng mga tao sa bayan. Kakatasan ng marubdob na halik at yakap. Iwasan natin silang hubugin ayon lamang sa ating kagustuhan. sa mga krema. ang pagsanibi n ang aming katawan. Iisa na lamang ang natitira." At sa gabi-gabing magkasiping kaming dalawa ay nakakabisa ko na ang linya . Paghahaluin ang mga sangkap ng buhay . Paghahatian at paaalsahin ang saya at sukdulan. napuspos ng pa gkain ang hapag. kurba. Sarisaring pagkain bagaman ang nakararami'y yari sa matamis. Papahiran ng mayamang langis ng olibang magpapakinis sa gaspang at talim. At nang kinaumagahan. Inililipad nila ang katawan ng lalaki sa kanilang kuweba habang umaawit ng nakalalangong himig. Ilang araw ang lumipas." "Wala na bang paraan para makabalik ka sa Gubat ng Tamis?" "Ang parusa ay parusa. mga piling mani at bungang-kahoy na binalot ng asukal at iba pa. At sisinupin ng pagmamahal a . Muli't muli naming pagdadaupin an g aming mga katawan." Katahimikan. Wala akong pinagsisisihan. Bunga ito ng pagtatalik namin noong nakaraang gabi. Pagyayamanin sa bangong di-karaniwang nasasamyo. Bubudburan ng tamis ng pagtiti wala at katapatan. at kinis ng kanyang katawan. 6 Title:Kwento (23) "Nasisiyahan sila sa mahinang loob ng lalaki at ang paghihinagpis ng baba e. Pinilit kong mapiho ang lahat bago ko pinabayaa ng mangyari ito. Pipintahan ng mga kulay na magpakailanma'y kikiliti sa paningin. Pagsasanibin ang init. Alam ko na kung papaano siya pumipi kit para pasukin ang pagtulog. bilang matata nda. Mabilis silang nakalalang oy at nakalilipad rin. Kristal ang kanilang pakpak at may katawang sirena. hubog. Kung gaano kadalas ang kanyang paghinga. Kilala na namin ang isa't isa. Biyaya itong itinakda ng kalikasan sa si numang nagtatalik. Iminungkahi nam in sa aming sarili ang gabi-gabing pagtatalik. tinapay at tsokolat e. Kung kailan siya didilat at yayakap sa akin. Kung a no ang ibig sabihin ng kanyang ngiti sa mga umagang nag-aagaw ang dilim at liwan ag. Hindi ko alam kun g bakit. katas ng prutas at pukyutan. "Nangungulila ako sa Gubat ng Tamis. Kung papaano niya pinupuno ng hangin ang kanyang baga. Kung saan niya ibabaling ang kata wan at ihihilig ito sa akin. Hindi ko maintindihan pero may takot ako. mortal man o imortal. Wala na ring magdadala ng matamis sa bayan. Huhustuhin sa pugon ang lambot at linamnam.kalayaan upang higit nilang makita ang kanilang sariling kakayahan at mga katan gian. malapot na arnibal.

ng katotohana n at kasinungalingan. Gawin mo ang dapat. At sa batuhan. Naglaho na ang datin g pait. Tumugot ang kanilang saya at agad itong umakyat patungo sa akin." mungkahi ni Impong tangan ang ulo n i Ama. Totoo ang signos ng panaginip. Umaawit ang kawalan ng anumang tunog o tinig. ay masanay. At ang mga ito ang ihahatid at ibabah agi ko sa ibayo at bayan. <i>Alam ko na ang ibig sabihin ng katotohanan. Hindi na kinailangan pa ang paliwanag a t pakiusap. Ngayon lamang ito nangyari. Iniwan ko siya. Nagbalik ako sa Gubat ng Tamis. ng saya at siphayo. nakatayo si D uerme at nakatitig sa papaimbulog na tatlong araw sa kalawakan. Ilang panahon ko ring narinig ang pagmamaka awa ni Duerme sa labas ng Gubat ng Tamis. Wala siyang malay. <i>Ganoon pala ang id udulot ng kawalan ng hangganan sa aming sarili. Nagbangon ako. katapatan at kapalaluan. Noon ko napansin ang tamis ng kanyang luha at labi. "Batid mo ang kaibhan ng tamis at pait. Ilang panahon ko ring narinig ang pana ghoy nito. Tahimik ang paligid. Para siyang batang ngayon lamang natutong umiyak. may kakaiba sa mga nananahan sa loob ng Gubat ng Tamis. Hinahaplos ng hangin ang aming mga katawang tila pi naglalapit. Dama ko ang kalungkut an sa kanya. Alam namin ang pait at lungkot mo . Nakalimot kami at di pansin ang paglubog sa kailaliman ng . Naulinigan ko ang mga hikbi. Maaaring may paglilitis na mangyayari. Gubat ito ng tamis. Nakita ko i to hanggang sa kainin na sila ng alapaap. Napakalakas ng hampas ng alon sa mga batuha n. At sa sentro ng gubat nakapisan ang matandang babae. Papalubog na ang ikalawang araw. Lumisan akong sakay ni Milan bago makatagpo si Duerme. Narinig ko mula roon ang sigaw ni Duerme. At sa huli'y ang pagtatalik namin habang sinisinagan ng tatlong buwang n aglalaro sa kalawakan. Nakapangkat ang mga diyos at engkantada. Idinapo ko ang aking kamay sa kanyang balikat. Nilapitan ko siya. Kakaiba ito. Wala akon g magawa. Bumalik ka kay Duerme. At gabi-gabi kaming lilikha ng tamis na pupuno s a hapag ng mga biyayang alay ng kalikasan. Lumisan ang mga Sirenang may pakpak na kristal. at panlilinlang. Kinurot ng p uso ko ang utak para malaman ito<i>. Nagising ako ng isang panaginip. Pagal ang katawan sa magha pong gawain at nakaraang gabi. Bukas na ang tarangkahan nito at naroroon ang lahat kasama si Impong Kalikasan. Nilulunod ako ng paninibugho. Nakadapo ang la hat ng paru-parong lawin. <i> Masama ang gabi-gabing pagtatalik na pumanis sa sagrado at gloryang hatid nito. si Impong Kalikasan tangan ang ulo ni Ama. kasinungalingan. Sinilip ko at natanawan ang pakikipagsuyu an ni Duerme sa mga Sirenang may pakpak na kristal. At dumating ang araw na katahimikan na lamang ang aking naririnig. Muli naming pinagtagpo ang aming mg a labi. Kasabay nito ang pag-indayog ng aking kalungkutan at luha. Dumad aloy ang tila walang katapusang pagluha. Nagkatotoo ang parusa ni Ama. Muli kong natanawan ang parola. Ilang panahon din ang inilagi ko sa loob ng Gubat ng Tamis. May luha na ang kanyang mga mata. At dito ko siya muling hinagkan. Sinunod ko ang mungkahi ni Impo at Ama. Isang araw na may kaigtingan ang dalawang araw sa kalawakan. Dama nil a ang aking kalungkutan. Nagiging mahina sa pagod ang sinuman at nagig ing lapitin ng tukso</i>. makalimot at magsawa </i>. walang sinuman ang nararapat na may kimkim na kalungkutan. May posibilidad na ang isa sa am in. Muli akong bumalik sa dalampasiga n ng Dagat ng Pait. Pagod ako noon. Naroroon si Impo at Ama. Naroroon si Impo at Ama. Ginising ako ng paglalaro ng mga tini g at kawalan ni Duerme. Nakita ko roon si Duerme na tinatangay ng mga paruparong lawin. Binusalan ng katahimikan ang kanyang bibig. Ibinigay niya ang litanya ng pakiusap at paliwanag sa akin.t babalutin ng kasiyahang-loob. May signos ang panaginip. Humarap siya at natambad sa akin ang umaagos niyang luha. Nasa ilalim ako ng himbing. Nakapirmi ang mga kaluluwa. Muli kong naramdaman ang kaba.

At nagsuyuan nga si Dulce at Duerme sa laot. Paulit-ulit. Hindi makikitang hindi nakasuot ang buling sombrero sa kanyang ulo. ewan lang kung pati na rin ang madaldal na kampanaryo . Ang alam niya'y tipid na pangungusap ang ibinibigay nito sa mga nagsasadya sa kanya at maging sa mga tao ng simbahan. N aroroon ang pangyayari sa alcalde nang magbigay ng misa-pasasalamat para sa kaar awan ang Pari ng kalapit na parokya sa halip na siya ang kunin. Mala-makina niyang tinutupad ang ka nyang tungkulin. Ngayon lamang niya narinig na may kausap ito. Nagdiwa ng kami sa aming muling pagniniig." Si K uba rin ang tatawag kung may patay o kasal. may sarili na siyang kaibigan.Dagat ng Pait na unti-unting pinupuspos ng tamis at kasaganaan ng saya. Kilala siya sa mga m apanudyong salita tuwing Linggo. Maaawain si Pa dre. May riles na ang pawis sa kan yang mukha at wala nang silbi ang suklay sa kanyang tuktok. Kinailangan pang suyuin siya ng may-bahay ng alcalde sa pag-aalay ng mga hiyas para sa parokya't bahay-pari. Dapit-hapon nang marinig niya ang kura sa silid-tanggapan nito na may ka tinigan. bahay-pari at tanggapan. an g kanyang sarili. Sa palagiang pagsilay ni Kuba sa kurang buong giliw ang pagkakalugmok sa bitak-bitak na bangko'y inisip na lamang niyang pagkawala na ito ng pari sa lum alambat na gawain at nakasasawang paikut-ikot na takbo ng buhay. Buong paghihirap ni Kubang binubuhat ang timbang lata ng tubig nang maki ta niya ang isang batang lalaki sa silid ng Santo Entiero na naglilinis. Hindi mabubura sa pisa ra ng gunita ni Kuba ang mga sandaling nakukulubungan ng pagtatampo ang Padre. Suot ang puting abito. Kulo lang ng sikmura at init ng katawan ang kan yang naiintindihan. Sariwa ito sa kanyang yapak maliban sa kalyo ng paa ni Kuba. Su balit kailanma'y hindi siya sumala sa bilin ni Padre. Tahimik at hindi siya nakikipag-usap ng basta na lamang sa ibang tao. Hindi niya pansin ang katotohanan na ang alcalde mayor at ang pari ay magkaanak. Kadalasang nauupo sa bangko ng kampanaryo ang Padre tuwing umaga. Dalawang linggo makalipas ang kanyang napansing pagbabago sa tauhan ng si mbahan. Gayunpaman hin di lubusang binigyan pansin ito ni Kuba. simbahan. Wal a sa bangkong trono sa may kampanaryo ang pari nang umagang yaon. Maamo ang mukha nito na may bahid ng hapo sa paggawa. Bago it o sa kanyang paningin. Nangyayari ang karamihan sa kanyang mga pagkurap at paghinga sa tatatlong lunan. Puna niya ang gulang nito na naglalaro sa labing-walo hanggang dalawampung paglipas ng tag-araw. Marahil ay dalawang punit ng bilang ng mga araw sa buwan ang kanyang gulang. "Patunugin sa ika-anim ng umaga. Malumanay ang pag-uusap n ila. Ipin agtatanggol siya nito sa mga taong turing ay 'di normal na nilalang. sa Dagat ng Tamis. Panis na yata ang say say ng letra at numero sa kanya. anupa't nilapitan siya ng mayor doma na nagpapasa ng balitang sinisante . Mas kilala siya ng bawat pako ng simbahan ni Sa n Francisco at bahay-pari. May kakaibang rahuyong taglay ang bata lalaki. Kaya't walang dahilan sa pagtataka kung bakit nahihirati sa pag-upo ang pari sa harap ng kamp anaryo. Ni minsa'y hindi siya masisilayang inakyat ang higanteng tumatanaw sa buong ba yan. ika-labing dalawa ng tanghali. Kadalasa'y ang mayor doma ang gumagawa nito. Nagbunga rin ang katahimikan ng kampanaryo. May mga pagkakataong bumubulong at kinakausap niya ang hangi n. ika-anim ng hapon. Karaniwang pari siya ng dekada '30. Ang alam niya ay prinsipyo't sariling katuwiran ang unang kakatiga n sa mga pagkakataong masasaling ang kanyang damdamin. Masunurin si Kuba. Marami ang nagtataka kung bakit niya kinuha ang kubang lalaki para sa ganit ong trabaho sa pag-aakala nilang may kumakalog na bulitas sa bao ng ulo nito. Mararamdamin ang kura gaya ng babasaging kristal. nakatitig sa punong acacia na tila nagpapaikot ng kaisip an sa utak o nagbibilang nang kung ilang Ave o Credo. Kulay lupa a t siksik sa laman ang katawan ng bata. ikatlo ng hapon. simba o pista.

Tila nakaligtaan na naman ng pari ang kanyang ampolyas p ara sa dugo kagabi kung kaya't ganito na lamang ang kanyang galit. Totoo ang kanyang mga inutas. ganito ko muna sasagutin ang tanong ko kay Mama. Nakapang-aakit din ang pina ghalong mala-pilak at kahel na sinag ng buwan. binawi lang ng sombrerong buling kanyang ikinak ampay. Walang malay sa matang nakatitig sa kanya mula sa kampanaryo. Mabuti't hindi na ngangalayin si K uba sa pagsilip sa maliit na siwang ng dingding. Alam kong magka karoon din ng totoong sagot si Mama sa aking tanong pagdating ng panahon. Mainit ang katanghalian. Saragateng iminuk ilkil ng pari sa matandang babae ang dumadalang nitong paglalagay ng mga amarily o't rosas sa kanyang silid. Dagdag pa ang tila panunubok nito sa mga ginagawa ng pari. Basta i-e-<i>enjoy</i> ko muna an g bawat Linggong dumarating na kami'y magkakasama at masaya. Tila isang hudyat sa paggawa ng m ga bagay-bagay na hindi inaasahan. Hin di niya maintindihan ang ugali ng pari. walang pagkibo ang ganti ni Kuba. Ni anas ay w alang marinig si Kuba mula sa kausap ng pari. Makapananghalian na nang maalunignigan ni Kuba ang tinig ng kur a sa kanyang tanggapan. pati kung bakit nagkaganoon ang mga pang yayari. madalas mapansin ang pagpasok ng katiwalang babae kung may kausap ang kur a. Datapuwa't may katagalan nang naninilbihan ang mayor doma ay kakaiba pa rin ang tinig ng kura a t bulisik ng mga mata. Nakabuka na naman ang mga dama-de-noche na pinahahalimuyak ng bilog na buwan. Nag lalakad hanggang sa pagsapit ng hating-gabi. Isinakdal sa pagiging alibugha't pabaya ang mayor doma. . nakapako na ang kanyang katawan sa pagyukod. May kanya-kanya mang lakad o trabaho sina Mama at Papa mulang Lunes hangg ang Sabado. magkikita pa rin sila kung Linggo. Maalinsangan ang m ga gabi ng tag-araw. Nakatitig lamang sa ni lulumot na dingding ng hardin ng simbahan nang yamot siyang iniwan ng babae. Pinasinungalingan at tinambalan ng pagtut ol ng matandang babae ang kanyang mga salitang may bahid ng pait ng loob.na ang katiwalang matandang hardinero. Maraming dama ang nakatanim sa hardin ganoon di't nangyayari na nakikitang naglalakad ang kura sa paligid ng hardin. 4 Title:Kwento (4) Siguro. ito na rin ang dahilan kung bakit naglalakad ang kura. Sinikap ni Kubang makalayo upang hintayin na lamang sa ba nggerahan ang matandang dalaga nang tumayo ito sa pagkakaupo mula sa pinainit na almohadon. Halos dumighay sa pagluha ang mayor doma d ahil sa mga pilipikong ipinanglalatay sa kanya ng paring kausap. Ang mayor doma ang tinataltalan ng matandang kura habang nagbubuti l-butil ang pawis ng matandang babae. Pambihirang wari ang tingkad nito na kailanga n na kahit pa papaano ay mapakinabangan ng isang nakamamalas.

Si Mama lang ang nagpapaalala sa akin na maging mabait at magalang. at lalong nagiging matunog ang kanilang mga halik sa aki n. Gusto ko ng sabihin sa kanila ayos na ayos naman ako mula Lunes hanggang Biyernes. . papasok sa iskul. "Kamusta na si Kala sa iskul?" tanong ni Papa kay Mama. At kahit anong mangyari. muling seseryoso at sandaling tatahimik. Si Mama at Mama lang at walang nang iba. Siya ang kasama ko sa pagpapalipad ng saranggola. mula S abado at lalo na kung Linggo. at maging sa Simbahan tuwing hapon ng Biyernes kung papauwi na kami galing iskul. tanghalian.At tuwing araw ng Linggo. At sa bilog na mesa. sa Bayan. Sa kanya ako nagpapaturong magsulat at magkulay ng iba't ibang hugis at larawan. sa umagahan. papauwi ng iskul. Siya ang nagpapakain sa akin. Ang nagpupulbos sa aking mukha at likod. ako pa rin ang kanilang kaisa-isang anak. At si Mama lang din ang sumusundo sa akin. May Mama akong Papa. Nasa akin ang sagot sa mga tanong ni Mama at Papa sa isa't isa. Ngayo'y napansin ko ang kakaibang sigla ng tinig ni Mama at ang kakaibang kislap ang mga mata ni Papa. maghahalakhakan. bukod sa pagkakaroon ko ng dalawa ng bahay. "Kamusta si Kala 'nung Linggo?" tanong naman ni Mama kay Papa. Siya ang nagpapaligo sa akin araw-araw at nagpaplantsa ng aking mga damit pang-iskul. parang laging nadaragdagan ang higpit ng yakap akin nina Mama at Papa. at hapunan. Siya ang nagpapasyal sa akin sa plaza. At tuwing papalubog na ang araw. sa magandang hardin ng aming kapitbahay. Sa pagpapaagos ng bangkang papel tuwing may tubig na umaagos sa kanal sa tapat ng aming bahay. sandaling seryosong mag-uusap sina Mama at Papa. may a-maya'y magtatawanan na sila. Pakiramdam ko. Ang nagpapabaon ng bimpo na di nakalilimutang ilagay sa aking likod kung pinapawisan ako. At siya ang nagpapatulog sa akin ng kanyang mga kuwentong sobrang gagali ng. Si Mama lang ang naghahatid sa akin. MAY MAMA AKONG Papa. pinapapasok na niya ako sa loob ng baha y. Pero naisip kong ang dating magkapareha'y pwede pa rin palang maging magk aibigan. tapos biglang mapupunta sa akin ang kanilang usapan. wala naman talagang nabago. magtitinginan.

kasama ko sa pagPAPAlipad ng saranggola. Mga <i>pictures</i> ko lang. "Di ba ang isang pamilya. noong unang bertdey ko habang hinihipan ko ang kandila sa malaking keyk. Pag-uwi namin ni Mama. noong pumunta kami kina Lola Dominga sa Sapang Palay. Mga <i>pictures<i> lang noong bininyagan ako at karga-karga ni Mama." "Si Mama ang nagPAPAkain sa akin. Isulat ang pangalan ng iyong Mama at Papa. noong nagngangawa ako habang karga-karga ni Ninong Ruben. at <i>class picture</i> ko noong isang taon. ang nagPAPAbaon ng bimpo. <i>pictures</i> ni Mama at <i>p ictures</i> naming dalawa. T inignan ko ang mga <i>pictures</i> pero wala akong makitang <i>pictures</i>ng am ing buong pamilya. "May pamilya bang walang Papa?" ang tanong ng isang klasmeyt ko. Kinuha ko ang isang <i>picture</i> namin ni Mama na karga-karaga niya ako 'nung maliit pa ako. sa kanya ako nagPAPAturong magsulat." sabi ni Titser Malou. . Ipinakita ko sa aking mga klasmeyt at kay Titser ang <i>picture</i> ng a king pamilya. ang nagPAPAsyal sa akin sa plaza. "Bukas ay magdala kayo ng larawan ng inyong pamilya at idikit sa inyong <i>notebook</i>. Pero ayokong pumasok nang walang <i>assignment</i>. Hinanap ko agad ang aming <i>photo album</i>. noong nakangiti naman ako 'nung kalong-kalong ni Ninang Perla. kasa-kasama ko lagi PAPAsok at PAPAuwi ng iskul. noong una ako pinagupitan ni Mama sa barbero sa Bayan. kung mayroon. Pero lahat sila tumahimik nang ipinakita ko sa harap ang <i>pictu re</i> naming dalawa ni Mama. "May Mama akong Papa. Pero nagkaproblema lang ako nang magkaroon kami ng <i>assignment </i>. ang aking mga nakita sa lumang <i>photo album</i>. pati na rin ang pan galan ninyo at ng inyong mga kapatid. Idi kit ko sa aking <i>notebook</i> at isulat ko sa malalaking letra: <i>Ang aking mahal na mahal na Mama at ako ang kanyang nag-iisang anak</i>. ang nagPAPAligo sa akin araw-araw. kailangan may Mama at Papa?" ang tanong ng is a kong klameyt?" "Paano na ang inyong pamilya kung wala kang Papa?" ang tanong ng isa ko pang klasmeyt. ang nagPAPAtulog sa akin sa gabi.Walang-wala kaming problema ni Mama.

Tapos. . Bumilib sila sa akin dahil di raw ako nahiyang sabihin ang tungkol sa ak ing pamilya. Pag-uwi namin ni Mama. "Syempre naman!" ang sabi ko sa kanila." sa bi ni Titser Malou. sa pagPAPAagos ng bangkang papel. "Aba Mama! Sabi ni Titser Malou isang pamilya ang ating pamilya. laging ang nagPAPAalala na maging mabait at magalang ako. Bubuhayin at papag-aralin kita. Mama o ang inyong Papa man. Mamang nagPAPAkain sa akin. Pamilya pa rin matatawag ang pamilya ni Jayson kahit Mama lang niya ang kanyang kasama. L agi akong narito sa iyo anak para tuparin ang tungkulin ng isang ama. Mag-aaral akong mabuti para kay Mama. Magaling daw ang ak ing Mama dahil kayang-kaya rin niyang maging Papa para sa akin. Tapos malakas na malakas na palakpakan ang aking narinig sa aking mga kl asmeyt. kasama ko sa pagPAPAlipad ng saranggola. Kahit wala man ang isa sa inyong mag ulang. ang nagPAPAalala na maging mabait at magalang ako. "Puwede aking mga mag-aaral." "Puwede ba 'yon?" hirit ng isa kong makulit na klasmeyt. matatawag itong isang pamilya. pamilya pa rin kayong matatawag. alam kong nakikita mo na ang kaibahan natin sa ibang pamilya. Niyakap niya ako nang mahigpit.sa pagPAPAagos ng bangkang papel. "Jayson. ang nagPAPAtulog sa akin sa gabi. nagPAPAligo sa akin araw-araw. At bilib na bilid din sila sa Mama kong Papa. Mahirap daw 'yon!" Ako lang 'ata ang may Mamang Papa. Tapos nakita ko na lang na umagos ang luha sa mga mata ni Mama. ipinakita ko sa kanya ang aking ginawa. ang nagPAPAsyal sa akin sa plaza. At bum ilib sila sa iyo dahil kayang-kaya mo raw maging Mama at Papa sa akin. Alam ko. basta ang mga miyembro ng pamilya ay may pa gmamahalan." sabi sa akin ni Mama. nagPAPAbaon ng bimpo." "Kaya may Mama akong aking Papa. siya ang unang-unang matu tuwa kapag naging magaling ako sa iskul. isang malakas na halakhak ang narinig ko kay Mama.

Tanaw mula sa aming silid ang nakakandadong silid. ay ikukulong ko sa na kakandadong silid na iyon. Tahimik na tahimik at dahan-dahan akong lumapit sa bintana. Napapansin ko. sa maagiw at maalikabo k na silid. hindi ko pa i to nakitang binuksan. Kapag sinabi na ito ni Titser. Lahat naman kami napapatingin sa nakasarang silid. Tatahimik ang buong klase. Sa Mama kong Papa. Magsisiupo na sa kani-kanilang mga upuan ang mga kaklase kong mahilig mangapit-bahay sa ibang upuan . Sa maraming silid sa aming paaralan. dahil sa nasa sulok ang silid kaya bihira itong madaanan o mapunt ahan. Simula noong pasukan hanggang ngayon." sabi ni Titser. "Nakakatakot 'ata do'n. Nahuli na pala ako ng taya. Nakita ko ang munting siwang ng bintana ng silid. Bakit nga kaya nakasara ang silid na ito? Siguro. isang pagPAPAsalamat. "Doon. Madilim nga ang loob nito. Saludo ako sa iyong galing! MAY ISANG SILID sa aming paaralan na madalang daanan ng aking mga kaklase. "Ang maililistang pangalan ng maiingay sa blakbord. "Ayoko ngang makulong do'n. Mahirap 'atang maging parehong Mama at Papa. Maagiw at halatang matagal nang hindi nabubu ksan at napupuntahan ng mga bata. doon ko ipakukulong sa silid na iyon ang mga batang maingay." bulong niya sa akin. Walang anumang pambihira at k akaiba sa loob nito. At kapag nangyari 'yon si Mama. di ko sinasadyang makapagtag o malapit sa may silid na nakakandado. maging ng ibang mga bata. Siguro talagang wala namang makikita rito. Mawawala ang nakaririnding ingay." . ito lang ang silid na napakat ahimik at laging nakandado. parang dinaanan na ng pison ang bibig naming laha t. walang nagtatangkang pumunta dito o kaya ay silipin kung ano ba ang nasa loob nito. "Bakit d'yan ka nagtatago?" tanong ni Dye-dye. Sinilip ko ang loob ng silid. Siguro talagang hindi na ito pwedeng gawing klasrum dahil sa sobrang agiw at alikabok." saba y turo ni Titser sa kinaroroonan ng silid. "Huli ka!" malakas na boses ang nadinig ko sa aking likuran. "Di mo ba alam na nakakatakot dito? Iniiwasan nga naming dumaan dito." Isang hapon habang naglalaro kami ng taguan.Mag-aaral akong mabuti para magkaroon ako ng magandang trabaho. papagPAPAhingahin ko na. Siniksik ako ng kaklase kong si Dye-dye.

may nagwawalis." yaya ni Dye-dye sa akin. Ako tumulong sa pag-iisis ng mga sil ya. Nanatili itong nakakandado."Halika na bilisan mo. Tiyak na magiging kasundo k o ang mga duwende. ang lahat ng mag-aaral sa aming paaralan ay naging abala sa paglilinis at pagpapaganda ng kanilang mga silid. hindi pumasok si Dyedye. Tahim ik na tahimik pa rin ito. Pero teka totoo nga kaya ang nakita ni Mang Serio sa kanyang tawas? Tot oo nga kayang ang mga duwende ang dahilan kung bakit nilagnat si Dye-dye? Totoo kayang may mga duwendeng mahilig magbasa? "Pinupuri ko ang lahat sa inyong pakikipagtulungan. iisang silid pa rin sa aming paaralan ang hindi binu buksan at nililinis. Galit daw kasi ang mga duwende sa ingay. Ariel. Ningning. Ang silid na tirahan ng mga duwendeng tahimik na nagb abasa. nagkala gnat daw. kailangan ko palang maging maingay para ikulong ako ni Titser sa silid na iyon. Walang liliban. sabon. Tiyak na magiging kaibigan ko ang mga duwende dahil bukod sa tah imik naman akong bata ay mahilig din akong magbasa. At ang bawat isa ay kailangang magdala ng timba." Kinabukasan nga. Ang ating paaralan ay puspusang naghahanda ngayon par a sa pagdating ng mga espesyal nating bisita. "Inaasahan kong ang bawat isa sa inyo ay makikipagtulungan sa akin lalo na sa mga susunod na araw. uwi na tayo. "May mga duwende palang nagbabasa?" "Kaya pala. nakita ang maraming du wendeng may hawak na libro sa mga patak ng kandila sa tubig. at iba pa. kailangang magpakitang-gilas kayo bukas. may nagpupunas ng bintana. . may nagkakabit ng mga kurtina. May nagpapahid ng <i>floor wax</i> at nagbubunot ng sahig. papel de liha a t basahan. Marie. mangulekta ka naman ng 5 piso para sa <i>floor wax</i> at bunot. Napatingin sa akin ang lahat ng aking mga kaklase." "Bakit hindi ninyo gayahin itong si Marie. Sabi ng nanay niya. Pero tulad ng dati. "Ang silid na iyon kahapon!" ang bulong ko sa sarili. maalikabok at maagiw. bukod sa matalinong bata ay t ahimik pa. " mga bilin ni Titser. Bukas sisimulan na natin ang paglilinis." "Naku. May napuntahan daw si Dye-dye na hindi dapat puntahan. May kanya-kanyang gawain ang bawat isa. sabihin mo sa iyong nanay na hihiramin muna natin ang maganda ninyong kurtina para sa ating silid. Bukas na ang dating ng ating m ga espesyal na bisita. At 'nung ipinatawas si Dye-dye kay Mang Serio. "Kung gayon." puri sa akin ni Titser." "Maasahan ko ba ang inyong pakikiisa?" tanong ni Titser "Opo. Nabulabog daw ang mga duwende sa kanilang tahimik na pagbabasa. Kinabukasan." tugon naming lahat. Maaga ko kayong pau uwiin ngayon upang makapagpahinga kayong mabuti. may nagbubunot ng mga damo sa halamanan. sa silid na iyon ipakukulong ni Titser ang maiingay kong kakl ase dahil kailangan nilang tumahimik do'n. sabihin mo sa inyong t atay na pahiramin tayo ng ilang paso ng halaman para maging maganda ang labas ng ating silid.

Bago ako umuwi. Lingid sa dalawang nanu nubok nang madalas si Berting tuwing magsasabay ang dalawang uuwi at dadaan muna sa bahay ni Caloy. Marami yata siyang p inagkakaabalahan. Ganito ba talaga kapag espesyal ang mga bisita? Lahat ay dapat magbago. dadalhin ko kayo s a ating silid-aklatan. Higit pa sa tinamaa n ng peste at 'sang-taong tag-tuyot ang buhay ng mga magulang ni Aurora. Aba'y baka tuluyan siyang mawalan ng oras dahil sa dami n'yan. Parang napuno ng mga bulakla k ang mga silid dahil sa mga bulaklaking kurtina. kamusta na kayo? Malaki ang kinikita ng asawa mo. 'Yan ang madalas mag ing alingasngas. Tinanaw ko ang silid na tahimik. Kinabukasan ng umaga. Umabot ito sa isang sumpa ng paghihirap at pagkasawi ng dalawa nang kumalas sila sa kanilang mga magulang . Pero teka. NAGLILIWANAG NANG UNTI-UNTI ANG PANAGINIP SA MATA NI LAYA NA TINITITIGAN NI BERTING. NAGLILIWANAG NANG UNTI-UNTI ANG PANAGINIP SA MATA NI LAYA NA TINITITIGAN NI BERTING. NAKASISILAW ITO HABANG SINASALIWAN NG NAKABIBINGING UGONG NA PARAN G WAWASAK NG UTAK SA NAKARIRINIG AT MULING NAGPAPALIT ANG MGA IMAHE. Naging berdeng-derde ang buong paligid dahil sa dami ng halaman g hiniram. Nakita ni Berting kung papaano namatay ang kanyang amang umaasa sa kanyang tulong at kung papaano nagdalamhati ang kanyang inang ikinakitil din nito. "Iho. Malilinis at maaayos ang mga silid. Na kung minsan ay binabansagang "pendehong may kiring asawa". si Dye-dye uli. At parang biglang naging robo t ang aking mga kaklase. walang maingay at walang nangangapi t-bahay sa ibang upuan. 7 Title:Kwento (17) Pero nasunod pa rin si Aurora para kay Berting na siyang naging dahilan ng maanghang na poot ng kanyang mga magulang. . Natiis ito ni Berting." dinig ko sa aking likuran." sabi ni Titser . Iba na ang umiigkas na mga pangitain. LUMALATAY ANG MAHINANG HALAKHAK NI LAYA HABANG IPINAKIKITA ANG PANGITAIN G ITO. Kailangang makita nila kayong nagbabasa. maalika bok at walang pumapansing silid. Naroroon na ang sandaling nagkakilala ang kanyang as awa at si Caloy sa pabrikang pinapasukan nilang dalawa. walang nagsasalita. marami ngang pagbabago ang aking nakita sa aming paaralan. bigo si lang ibinaon sa lupang bitak-bitak. ang maagiw. Biruin mo't nakaya nitong ipamukha kay Berting kung papaano siya naging inutil at pagtawanan ng mga taga-roon ng palihim. Banat sa g awaing bukid ang katawan ni Berting. totoo ba ang ak ing nakikita? "Mamaya. kinakatulong siya ng kanyang ama rito. tinanaw ko uli ang silid na tahimik. Hin ubog nito ang kanyang katawang binabalot ng balat na sinunog ng araw. bago dumating ang mga espesyal nating bisita. Hindi niya malimutan ang araw nang biruin siya ni Aling Amanda . "Marie. IBANG MAGPARUSA SI LAYA. sabay tayong umuwi. NAKASISILAW ITO HABANG SINASALIWAN NG NAKABIBINGING UGONG NA PARANG WAWASAK NG UTAK SA NAKARIRINIG AT MULING NAGPAPALIT ANG MGA IMAHE.

Hindi na ito simpleng larong biruan lang kay Caloy. Taga-salin siya ng asido sa mga container.ang babaeng dapat a y may pakpak ng lawin at mahabang buhok na sasayad sa lupa . Hala sige Berting! Kumayod ka nang kumayod! Dapat na patunayan mo sa asawa mong kaya mo pa siyan g buhayin. Lumakas ang kanyang guni-guni s a mga oras ng kanyang pag-iisa. NARINIG NI BERTING ANG ISANG NAKALILIYONG PAGKABASAG NG KRISTAL HABANG NARAMDAMAN NIYANG MAY TILA MGA BUBOG N A TUMIMO SA KANYANG MUKHA.ang babaeng dapat ay may pakpak ng lawin . mahabang buhok na sasayad sa lupa at pag-iisip na magigi ng alalay niya sa kanyang mga desisyon . ayaw niya nang madiin sa kagustuhan ng asawang magkaanak. Walang humpay siyang nagmukhang turompong kangkarot ang isip. Balik papag ka na naman. Mahirap lalo't sinentensyahan na ng panghabangbuhay n a kakulangang magkaanak silang dalawa. Buhat n oon.siya si LAYA. Kahit na sinong lalakin g may matipunong pangangatawan ay pihong susuko sa ganoong trabaho. Nililok niya ang isang kakasamahin sa kanyang panaginip habang naglalar o ang nakapikit niyang mga mata. Ang hindi alam ni Berting. Lumabsak ang kanyang kalamnan nan g pasukin niya ang loob ng pamamahay ni Caloy at makita ang dalawang naglilingki sang katawan. Ayaw niyang mawala ang kanyang as awa. na may pag-iisip na magiging alalay niya sa kanyang mga desisyon at ililipad siya sa malayong pook na magiging takbuhan at kublihan niya. Wala siyang nagawa kundi ang pagsusuntukin si Caloy at ang kaladk arin si Aurora pauwi.At huwag ka sanang mahirati sa lahat ng ipinakakain sa 'yo ng asawa mo. Walang siyang magagawa kundi ang yumapos sa unan at magtalukbong sa takot ng paghihinala. Mahir ap na. Ang babae . Dito siya na dehado. Humahanap ng makapag bibigay ng sapat na init.ang babaeng dapat ay may pakpak ng lawi n. Inaninag niya ito. nakalaan sa pagtatagayan ng nakaliliyong singaw-asido. Umabot pa ito at pinayagan niyang umabot hangga ng sa kanyang mga panaginip. Balik kayod na naman si Aurora. nagkaroon ka ng karamdaman. Takot si Berting na sumuong sa isang bagay na walang na gsasabi sa kanya kung ano ang dapat gawin. IBANG MAGPARUSA SI LAYA. Nag-isip nang nag-isip si Berting. IBANG MAGPARUSA SI LAYA. Pero wala kang magagawa. BUMUNGAD ANG ISANG SALAMIN SA KANYANG HARAPAN. naaabutan si Aurora nang kahit papaano ni Caloy na siyang naigugugol sa pag papagamot at pagkain ni Berting. Kitang-kita niya kung papaano niya sinub ukan ang minsang pagsama ni Aurora kay Caloy. Alam ni Berting na mahirap sa kanyang asawa ang lumim ot sa lalaking kinasama. Pangala wa. Hanggang sa simulan n iyang kausapin ang sarili niya. Pero sadyang may kahinaan pa ang katawan mo. Sa pat maging dahilan upang ikasira ng buhay nito at maging taong patapon. IBANG MAGPARUSA SI LAYA. BUMABAON ANG HUMAHAGALPAK NA PAGTAWA NI LAYA HABANG IPINAKIKITA ANG SUSU NOD PANG MGA PANGYAYARI. Mahirap nang usisain at magmarakulyo sa asawang si Aurora . Imahen ng isang nananagho . mahabang buhok na sasayad sa lupa. Balik takot rin sa paghihinala si Berting.ang babaeng dapat ay may pakpak ng lawin." LUMALATAY ANG NAKATUTULIG NA TAWA NI LAYA HABANG IPINAKIKITA ANG IBA PA NG PANGITAIN. Hanggang sa kumulo ang kanyang utak at humilab ang kanyang guni-guni. Ang babaeng ito ang siyang magbibiga y sa kanya ng direksyon. At lahat nang oras. Binigyang laya niya itong makapag-isip at gumawa ng mga pasy ang nararapat sa kanya. KAYA NANG PUGNAWIN ANG UTAK NG KANYANG LUMIKHA. Mahirap lalo't para silang mga estatwang kakalug-kalog sa isang kahon. Wala siyang kalaban-laban. Unti-unting lumutang sa madilim niyang pagkakahimbing ang anak ng kanyang haraya . Nagsusumbong siya nang madalas sa hangin. bote na lamang ang kinakalaguyo ni Caloy. Gano on pala ang napapala kung panlamigan ang isa sa mag-asawa. Humulma siya ng 'di lang basta hangin na mapagsusum bungan. Tuloy hindi mo man gusto. Magsisimula siya ng alas-ot so ng umaga at matatapos ng ala-singko at kung minsan ala-siete. Binuo niya ang mga pira-pirasong imahen ng ka nyang magiging kasama sa pinakamasiphayong panahon ng kanyang pagiging lalake. MALAKAS ANG KANYANG PAG-IISIP NA SA PUNTONG ITO . Dito siya walang laban. Unang-una. Ito na lamang ang nagtitiyaga sa kanya. totoo ang pagmamah al ni Caloy kay Aurora. Sadyang katahimikan lang an g isinukli ng taos na paghihinuha ni Berting. Nagsimula siya sa isang pagawaan ng baterya ng kotse. Pinilit niyang magtrabaho at sa b ahay na lamang pipirmi si Aurora. NAKI TA NIYA ANG ISANG MUKHANG DUGUAN.

Iniwan nilang pansamantala ang mala-kahong tirahan. Malayo sa kabihasnan at liblib na saban a ang lugar na kinatitirikan ng kubong aasa ang sinumang magpapahintulot pumatak ang ambon sa loob kung panahon ng sigwa. Nasa kanya na ang pinakamahalagang bahagi ni Auror a na siyang magpapatotoo sa kanyang pangako. Umaandap ang gasera. Muli niyang isinaksak ang patalim sa puson nito upang hugutin ang ba hay-batang kanyang iingatan sa garapon. Ito ang unang di kta sa iyo ni Laya. Nagbali k mula rito ang araw nang mamaalam silang mag-asawa kay Aling Amanda. Ini akma niya ang patalim sa dibdib ng asawa at sabay bagsak nito nang bigay ang buo ng bigat ng kanyang mga bisig. La Union. Uuwi sila ng La Union. Niyayapos siya ng hapdi ng kanyang mukha at ang dahan-dahang paglamig na nagpapatirik sa kanyang mga balahibo. 'Y un ang huli niyang pagsilay sa kanyang Berting na pinanghihinaan ng tuhod matapo s na gawin ito. 'Yan ang pinakahihintay niy ang kapasyahan na inilapit niya sa kasa-kasamang kaibigan sa panaginip. NAIIBA NIYA NANG TILA PAGPATAK N G ULAN ANG IMAHE NA LALONG NAGPANGATAL SA KATAWANG PAGAL NI BERTING. Tanging mga kuliglig lang ang maririn ig at sipol ng naglalagos na hangin sa mga puno ang maririnig. Dala-dala nila ang iilang damit at kasa-kasama naman ni Berting si Laya. Payapa na an g balisang pagsisiping ng mag-asawa. Payapa na ang suliraning dulot ng natambad sa kanyang mga mata sa pamamahay ng lalaking sinasamahan ni Aurora. Aya w pahintulutan ni Berting na mawala at mababoy siya ng kanyang asawa at ang kany ang upod na pagkalalaki. Uuwi sila. Ang kuwento kung papaano niya naisip na gan oo't ganoon pa rin ang ginagawa ni Aurora tuwing magsasabay siya ng lalaki. Ang mukha ni Berting. 'yan ang paalam niya at alam ni Aurora. Tunay nang nilamon ng kadiliman ng gabi pati ang kanyang pang-unawa. Naaalala na ni Berting ngayon. Walang magawa ang babae kundi ang sumunod sa asawa. Umaawit ng paalala ang babae sa kanyang panaginip na naglalaman ng pagtatangkang gawin na ang nararapat. Walang anumang sinag ng buwan ang magpapakislap n ito. Parang may isang pangitaing nagbabalik ang kanyang nak ikita. May babaeng nag-uudyok sa likuran ng kanyang pag-iisi p. Ang mukha niya habang nakatitig sa is ang ngiping iniluwa niya subalit may matamis siyang ngiti at 'di hapdi. Ito ang kuwento kung paano naisip ni Berting na maaaring mawala sa kanya si Aurora. May kumislot sa u tak at dibdib ni Berting nang sumapit ang gabing nahihimbing na silang dalawa. Ito lang ang nararapat upang mapasakanya si Aurora at wala nang sinuman ang makisalo pa. Dito unang nagpasya si Lay a. May ga-butil ng asin na takot sa mukha ni Berting. TULOY ANG PANAGINIP NG PAGPAPARUSA NI LAYA KAY BERTING. Alam niyang balang-araw ay mabibigyan din niya ng anak si Aurora at mapapakain din niya ito. Naroroon sa salamin ang mukhang naghihirap ni Aurora.y na babae ang naroroon. Nakuha pang idilat ni Aurora ang kanyang mga mata hanggang sa pumanaw na ang kanyang paningin. 'Yan an g kapasyahang pinag-isipan niya ma'y nasunod pa rin ang babaeng may pakpak ng la win at buhok na hanggang lupa. Walang anino si Berting. Nagbangon si Berting. WALANG KASING LUPIT MAGPARUSA SI LAYA. Lumalalim ang gabi at lumalakas ang sipol ng hangin at huni ng kuliglig. Subalit pinanindigan niyang tama ang kanyang ginagawa at gagawin. NAGSIMULANG HUMUGOT NG HALAKHAK SI LAYA. Animo'y ibinaon siya sa isang disyerto n g yelo. Pinagsawa niya ang kanyang pani ngin sa patalim at saka bumaling sa nagpapahingang asawa. Payapa na. Naroroon sila sa lumang bahay ni Berting. GUMULONG PA ANG PANAHONG SINAKOP NG PANAGINIP NI BERTING KASAMA ANG BABA . Bakat pa sa namumutlang bisig ni Aurora ang unti-unting pumapana w na ugat. Tinungo ang banggerahang balot ng ibinugkos-pinilang kawayan at hinugot mula rito ang isang patalim. Itinarangka lamang ito ng kanilang mga malalayong kamag-anak. Maulap. Pangakong kanyang gagawin na siya pa rin ang magbibigay ng anak di to. Pinaglunoy ang mukhang may bahid takot at pinalitan ng mukhang pinakikislap ng pawis at sa riling langis nito. Ilang araw ri n niyang kinumbinsi si Aurora sa biglaang planong ito. May banta ang pagbagsak ng ulan. Umaasa siyang maglalaho pa ang sumpang i ginapos sa kanilang dalawa ng mga magulang ni Aurora. alas dos ng umaga. Nagtagumpay si Laya. N asa kalaliman ng pagtulog si Aurora. Naglusot sa pagpag ang patalim sabay bawi ng hin ga ng katawang pinagkaitan ng hanging sumisipol sa mga puno.

In isip niya kung saan ito ilalagak. MULA RITO'Y GUMULONG SA KANYANG PISN GI ANG LUHANG 'DI NA NAKUHA PANG PIGILIN NG KANYANG NAKAPIKIT NA MGA MATA. Pero tila nakapangangatog ng kanyang tuhod ang lahat ng ito. Idinahilan niya ang panga ngalaga ni Aurora sa kanilang magulang na may karamdaman. Nagmamakaawa na ang bawat patak ng kanya ng dugo na itigil na o kundi ma'y ipagpaliban na ang hirap na kanyang dinaranas. itinatampok niya sa kanyang mga kuwen to at nobela angbabaing kaiba. Nag-aambag si Arceo ng mga bagong pananaw na taliwas sa nakagawian nang paniniwala ukol sa papel ng mga babae sa loob ng tahanan at sa lipunan. At pinabayaang bantayan ng mga nagsasapot na gagamba ang guwang na kanya ng inukit sa dingding sa likod ng tukador. Matapos mapilas ang mga dahon ng i lang linggo.ENG MAY PAKPAK NG LAWIN AT BUHOK NA HANGGANG LUPA. Nag-isip siya at napagbuntunan niya ng sipat ang tukador na may siwang ang katabing dingding. Sa mula't mula pa. Alam niyang na pakahalagang bagay nito sa kanya. 4 Title:Sanaysay (7) Hindi na sila ang mga babaeng sinasabing ipinanganak upang mangana k at manatili sa loob ng bahay. Sa Paunang Salita sa aklat-antolohiya ng mga kwento ni Arceo na may pama gat na <i>Mga maria. Hindi palahian o pambahay lamang ang mga b abae. May ilang minuto rin siyang nakatihaya sa pap ag habang namamasa sa ambon ng pawis ang kanyang noo at katawan. MAAWAIN SI LAYA SA KANYANG LUMIKHA KAHIT NA KAUNTI. Nakalilito. Ipinakita ni Arceo na ang mundong ito ay di lamang mund o ng mga lalaki kundi mundo rin ng mga babae. Ang kailangan lamang ay may manguna sa adhikaing matamo ang pagbabagong ito. isang babaing may sariling paninindigan at pagpapasiya. siya man ay maging biktima ng karahasan at kalupitan ay kaya niy . Sa una' y 'di pa siya lubusang mapalagay sa iniingatang maleta. Tapos na ang ipinamanang ito nang nakalipas. Nilapitan niya ito at akmang sinusukat ang lalim sa pagsundot ng daliri niya. Inilagay niya ito sa il alim ng kama tapos sa may aparador tapos sa may lumang tukador tapos sa may liku ran ng pinto. Ito ang tirahan ng kanyang kay amanan. Nabulabog niya ang al ikabok na namamahinga sa mga gamit nilang iniwanan. Ibinalik niya ang kasukat na piraso ng lawanit at saka iniusod ang tukador upang tumabing dito. Hindi niya alam kung ano an g uunahin. Mga Eva</i> ay binanggit ni Thelma B<pd. Nakalantad sa nobela ni Arceo katotohanang sa pa glakad ng panahon ay maaaring mabago ang pagtingin sa mga babae.</pd> Arceo ang siyang nagpasimuno sa pananaw na "feminista" sa makabagong panitikang Filipino. Parang napakalawak ng kuwartong iyon sa kanya. Tinungkab niya ang manipis na lawanit at saka kinuha ang garapon ng bahay-bata. BINANAT PA NI LAYA ANG ALAA LA KUNG PAPAANO NIYA ITINAGO ANG BAHAY-BATA.</pd> Kintanar (199 5) ang ganito ukol kay Arceo: Kinikilala ng maraming kritiko na si Liwayway A<p d>. Pinalaya ni Arceo ang mga babae sa kanyang nob ela mula sa diktang ito ng lipunan. Napak ahaba ng gabing ikinalbaryo ni Berting. Wala na at di na muling magbabalik pa ang panahong ang babae ay itinuturin g na premyong napapanalunan at naiuuwi ng mga sundalong nagtagumpay sa kanilang misyon. Doon niya pinamahay ang kany ang pinakamahalagang kayamanan. Binuwag ni Arceo ang panin iwalang lalaki lamang ang dapat mabuhay nang maligaya sa mundong ito na ang nagh ahari ay ang Diyos Ama. umuwi siyang nag-iisa mula sa lalawigan.

at Lazaro Fran cisco. Jose Esperenza Cruz. sa Liwayway ay kar aniwang ganito ang patalastas: "<i>Abangan ang bagong nobela ng inyong kinasasab ikan at hinahagaang si Hilaria Labog<i/>. mga babaeng handang manin digan para sa kanilang karapatan. Gervaci o Santiago. ang mithiing ito ay ang pags ulong ng kapakanan ng interes ng mga babae. Maging sa mga talakay sa kasaysayan ng Magasing Liwayway ay nababanggit palagi ang pangalan ni Labog bilang isa sa mga naging pinakamahusay na manunulat . Tungkulin niyang maging tagapagpahayag ng mga mithiin ng kanyang panahon. maybahay. Ang pakikibaka ni Ar ceo laban sa kinagisnang tradisyong mahina ang babae. in a mga t radisyonal na papel na ginagampanan ng kababaihan at laging kaugnay sa kanilang buhay ang lalaki o pamilya.ang itayo ang sarili at magbagong-buhay. Sa pagbasa ko ng mga libro at mga lumang isyu ng iba't ibang babasahin at magasin sa Rare Books Section at Serials Section ng National Library. Si Arceo at ang kilusang feminista ay iisa sapagkat iisa ang hangarin nila para sa mga babae. nagtagumpay si L abog na makaigpaw sa kalakaran ng kanyang panahon at nagawa niyang ihanay ang sa rili sa kinikilalang kalalakihang manunulat. Nemesio Caravana. Kaya din niyang ipaglaban ang kanyang karapatan at hindi basta nagpapaapi lamang. Ayon kay Batnag (1996). Severino Reyes." Ganito naman ang karaniwang nakasula t patungkol sa mga ilalathalang kuwento niya: "<i>Isa pa rin ito sa tatlong kuwe nto ng kuwentistang babae na ipinagmamalaki ng Liwayway sa bilang na ito</i>. Introduksyon Isa si Hilaria Labog sa mga nanguna at kinilalang nobelista at kuwentist a noong kalagitnaan ng dekada 20 hanggang dekada 50. may tungkulin ang manunulat sa kanyang lipunan. Ang hangarin ni Arceo na makilala ang talino ng mga babae at maiangat an g kanilang kalagayan sa lipunan ay patuloy pa ring magiging hangarin ng mga baba eng naniniwala sa sarili nilang talino at kakayahan. Dahil dito. Pangatlo. de-k alidad at popular na kuwentista si Labog noong kanyang panahon.</pd> Medina Sr<pd>. Ano man ang kanyang gawai n.</pd> Arceo ay nakikita bilang katipan..</pd >. Sa p ananaw na feminismo. n atuon ang aking atensyon sa isang manunulat na babaeng nagngangalang Hilaria Lab og. May tiwala siya sa sa rili at hindi kailangang umasa sa iba. Yaon ay katotohanan sa ating lipunan. may espesyal na katangian si Labog bilang manunulat. Ang corpus ng kanyang mga kat ha ay may indikasyon ng kanyang feministang pananaw sa panahong hindi pa gaanong kinikilala o nakikilala ang feminismo sa Pilipinas. Brigido Batungbakal. Napansin ko ang malaking bilang ng mga kathang kanyang naisulat. at Lopez Memorial Museum sa layuning tuklasi n kung sino ang kauna-unahang babaeng manunulat ng maikling kuwentong Tagalog.</p d> Arceo sa tukuyang paglalarawan sa tauhan at tema ng kanyang mga akda n g imahen ng "strong woman. Microfilm Center ng UP-Diliman Main Library. Sinikap ni Arceo na kumawala sa kombensyonal na paglalarawan sa babae bilang mat iisin at di marunong lumaban. Halimbawa. ang babae ay may sariling katauhan at pag-iisip. Pedrito Reyes. at maging sa pananaw ni Arceo. Higit na kumuha ng aking atensyon ang mga patalastas na inilalathala sa kanya kung may s usunod na o may bagong nobela na siyang ilalabas.. Nangunguna si Liwayway A<pd>. ano man ang kinakaharap niyang suliranin o responsibilida d. mahalagang 'bu hayin' at kilalanin siya. May tatlong pangunahing dahilan kung bakit: Una. Fausto Galauran. Ngunit ipinakikita ni Arceo na ang pagganap sa mga papel na ito ay hindi pagsusumite lamang sa mg a tradisyonal o de-kahong pagtingin sa kakabaihan." Masasabing ang karamihan ng mga babae sa akda ni Liwayway A<pd>." Napansin ko ring nakahanay ang pangalan ni Labog sa mga kinilalang lalak ing manunulat noong araw tulad nina Buenaventura G<pd>. malakas ang lalake ay paki kibaka pa rin ng kilusang feminista hanggang sa ngayon. Teodoro Virrey. Pangalawa.

nakapagtala ako ng i sandaan at limang (105) kuwento ni Labog mula sa mga magasing <i>Liwayway</i>..</pd>sapagkat ang buhay at karanasan ng kababa ihan ay napakahalagang paksa ng imbestigasyon. Idinagdag pa ni Reyes na naging ritwal na sa mga mambabasa ang pagbasa ng mga k uwento ni Labog. Susana De Guzman. < i>Liwayway Extra</i>. "hindi na kailangang ipagtan ong pa ng mga mambabasa sa Tagalog si Labog: Siya'y isa sa mga manunulat na baba e na naghawan ng landas sa pagsulat ng maikling katha at nobelang Tagalog. at Ligaya D<pd>." Dahil sa mga naunang talang natuklasan ko tungkol kay Labog.Kalipunan ng mga Kuwento't Tula ng mga Babaeng Manunulat</i> (1994). sa kabila ng tinaglay na popularidad ni Labog noong kanyan g panahon. nangangailangan pa rin siya ng ating atensyon at karapat-dapat pa rin siyang buhayin at bigyan ng espas . Mula sa tanong na ito ng kritiko. "dapat masuri ang mga akda nina Rosalia Aguinaldo. Kailangang bigyang-ngalan ang mga walang pangal an. at tula noong kalahatian ng siglo?" ang maitutugon ay halos wala na o bihira n a ang nakakikilala sa mga nabanggit. upang maunawaan ang katangian ng mga akdang sinulat ng kababaihan. Walan g sapat at detalyadong tumalakay sa kanya at sa kanyang mga akda partikular ang kanyang mga kuwento. <i>Aliwan</i>. mapatutu nayang mahalagang maipakilalang muli ang nahuhusay na babaeng manunulat ng nagda ang panahon katulad ni Labog. at maging kilala man sila o hindi. Hilaria Labog. Rosario De Guzman Lingat. palitawin ang hindi nakikita. <i>Sampaguita</i>.</pd> O freneo (1999) ang ganito: "<pd>. Rosalia Aguinaldo.sa literaturang Tagalog. Reyes sa kanyang librong Katha (1997) ay malaon nang tinanggap ng libu-libong mambabasa. mababasa ang tanong ng kritiko na. sa librong <i>Pagbasa ng Panitikan at Kulturang Popula r .Piling Sanaysay. at <i>Hiwaga</i>. bigyang-tinig ang mga pinatahimik. (1992) muling binigyang-diin ng kritikong si Reyes na. manunulat ng lathalaing "Ginintu ang Didal" sa magasing Ilang-Ilang noong dekada 60. lalo na ang kababaihang 'pangkaraniwan' na kadalasan ay hindi naisasa ma sa mga salaysay at diskurso. nobela ." (196 2) Subalit. Ang mga kuwento ni Labog. Bulaklak</i>. ma aaring sabihing ito ay esensyalismo subalit sa unang yugto ng feminismo sa kriti sismo. at sa kabila ng marami niyang kuwentong nalathala sa iba't ibang ling guhang babasahin at magasin ay wala pa ring nagtangkang pag-aralan siya. Ayon naman kay Ligaya D<pd>.. <i>Silahis</i>. at Hilaria Labog na nagsulat ng kuwento. Mula kalagitnaan ng dekada '20 hanggang dekada '50. isinantabi k o na ang nauna kong layunin na ang maging paksa ng riserts na ito ay ang kauna-u nahang babaeng manunulat sa Tagalog. Filo mena Alcanar. <i>Alitaptap</i>. Sa librong <i>Tinig at Kapangyarihan: Mga Kuwentong Bu hay ng Kababaihang Manggagawa sa Bahay</i>. "sino ang nakakikilala kina Francisca Laurel. Sa libro ni Reyes na Ang <i>Silid na Mahiwaga .kailangang ilagay sila sa sentro ng pagsusuri. Fausta Cortez. binanggit ni Rosalinda P<pd>. at bigyan n g kapangyarihan ang mga binawian nito. ayon sa kritikong si Soledad S." Hindi lamang si Reyes ang naniniwala sa kahalagahan ng pagbuhay at pagkil ala sa mga babae ano man ang maging gawain o kalagayan nila sa buhay. Ang m alaking bilang ng mga kwentong naisulat ni Labog at nailathala sa iba't ibang ba basahin at magasin ay patunay ng naging walang sawang pagtangkilik sa kanya ng m ga mambabasa sa Tagalog at ng pananabik at pag-abang ng mga ito sa kanyang mga k wentong nabigyan niya ng iba't ibang bihis at kulay. Mag dalena Jalandoni. Kailangang bigya ng-halaga. Hindi dapat nawawala o nasa gili d lamang sila .</pd> Perez. <i>Dalaga</i> . <i>Ilang-Ilang. makabubuting simulan ang ganitong uri ng pag-aaral.</ pd> Perez. 1976-1996</i>. Sinabi ko sa sarili na maaaring hindi man si Labog ang kauna-unahang babaeng manunulat sa Tagalog. Samantala.

<i>Busilak</> at <i>Armando at Leonor</>. <i> Ang Suliranin ng Kanyang Pag-ibig</i>. Katulad ng nabanggit na.</pd> Sa ntos Award.yo sa ating panahon. <i>Matinik na Bulaklak</i>. ang kanyang kuwentong <b>Walang Mal iw</b> ay nakasama sa antolohiya ng <i>50 Kuwentong Ginto ng 50 Batikang Kuwenti sta</i> ni Pedrito Reyes noong 1939. Nag-aral siya sa Tondo Grammar School. ng Insular Life nong 1924. <i>Sa La ndas ng Kaligayahan</i> (!945). Sinikap ni Labog na paunlarin ang sarili bilang isang manunulat sa pamama gitan ng aktibong pagsali sa iba't ibang samahang pampanitikan tulad ng Ilaw at Panitik.</pd> Garcia. Na gkamit rin ng karangalan sa <i>Timpalak Liwayway</i> ang kanyang nobelang <b>Sa Lumang Kumbento</b> noong 1929. Nagkaroon sila ng dalawang anak. <i>Dakilang Ina</i>. Nagtamo ng gantimpala ang kan yang nobelang <b>Nadaya! </b><pd>. si Manuel. Unang ikinasal si Labog kay Benigno Zialcita Sr<pd>. at naging isa sa tatlong kauna-unahang babaeng nagtrabaho sa Bur eau of Education. Ang pagsisikap ni Labog na magtagumpay sa larangan ng literatura ay napah alagahan at naisakatuparan nang tumanggap siya ng dalawang gantimpala sa <i>Timp alak Pampanitikan ng Commonwealth</i> noong 1940. Isa pang patunay ng pagkilala sa kanyang pagiging de-kalidad na manunulat ang paghirang sa kanya ng <i>Gantimpalang Palanca<i> upang maging isa sa mga hu rado nito sa kategorya ng Maikling Kuwento sa Tagalog noong taong 1954-1955. <i>Salamin ng Buhay</i>. at naging kalihim din at ingat-yaman ng samahang Ang Mithi ng Bataan. nagpa kasal naman siya kay Dr<pd>. hindi lamang dahil sa tinamasa niyang popularidad. <i>Kasal na Walang Pag-ibig</i>.</pd> Morales.</pd>. <i>Pan auhin sa Hatinggabi</i>.. Isa rin s iyang nobelista. Isa ang naging anak niya kay Jose. <i>Nagicay A Lawag</i> (1949). <i>Maria Rosa</i> (19 30).</pd>. kas ama ang mga batikan ding sina Iñigo Ed. Ang ginawa kong 'pagbuhay' kay Labog at ang pagretriv ng kanyang mga kuwento ay magsisilbing unang hakbang sa pagtanggap sa hamon ng kritikong si Reyes na maipakilala at masuri ang mga akda ng mga babaeng manunulat. sa <i>Lumang Kumbento</i> (1929). <i>Boda de Plata</i> (1941). Tumanggap din siya ng Lope K<pd>. sa libro ni Rosalinda L<pd>. kundi hi git sa lahat. Bataan. lumipat siya sa Bureau of Customs a t isa sa naging unang limang babaeng kawani sa naturang kompanya. Samantala. <i>Bumagsak na Dambana </i>. Makalipas ang isang taon. <i>Lihim ng Lumang Simbahan</> . Kabilang pa rin sa kanyang mga nobela ang <i>Anak ng Gobernador</i>. Naging kalihim siya ng Jose Palma Cl ub. <i>Ang Bagong Sinderela</i>. at <i>Matamis na Paghihiganti</i> (1946). <i>Natacneng A Cararua </i> (1952). <i>Inahing Hamili</i> (1953). at <i>Dinilig ng Dugo</i> (1938). Tondo Sec ondary School. Samantala. at <i>Ulilang Kalapati</i> (1947). 12 Panitik.</pd>. <i>Kalbaryo ng Tagum pay</i>. Ayon kay Perez.</pd> at nagtamo naman ng karangalang-banggi t at ng gantimpalang P500 ang kanyang <b>Katipunan ng Maiikling Kuwento</b>. <i>Kal uluwang Dakila</i> (1948). dahil sa tinaglay niyang kalidad at kahusayan bilang manunulat. sina Ilumin ada at Benigno Jr<pd>. at sa Escuela Municipal.</pd> Orosa (1980) na pi . Naipasa niya ang Civil Service Examinat ion noong 1907. Nang mabiyuda siya ni Benigno Sr<pd>. <i>Naglahon g Liwanag</i>. at ang <i>Simpatikong Tsuper</i> (195 4). at Aklatang Balagtas. auditor ng Pub lic Service Commission noong 1910. Regalado at Gregorio N<pd>. <i>Tinangay ng Apoy</i>. <i>Kabayanihan</i> (1933). Kabilang sa maraming nobelang kanyang inakda ang <i>Mga Guhit ng Kapalaran</i> (1928).. 1890 sa Samal.</pd> Jose A<pd>. ang ilan sa mga nobela ni Labog ay isinalin sa pelikula n g Exotic Films. <b>Ang Biograpiya: Isang Pagpapakilala kay Hilaria Labog</b> Ipinanganak si Hilaria Labog sa isang maykayang pamilya noong En ero 14. hindi lamang isang kwentista si Labog.

ma pa-family problem open sa barkada. Sketches and Silhouette s) </>". Kapwa inaaliw ng mga lalabintauning la laki at babae ang kanilang mga sarili tuwing tag-araw sa mga liga at ligawan. Ang 'baduy' sa barkada ang bulalas<pd>. Tuwing tag-araw maram ing mga kapistahan ang ipinagdiriwang at dahil bakasyon sa eskuwela masigla ang lahat lalo na ang mga lalabintaunin.. 4 Title:Libangan at lambingan sa tag-araw Text 135 . Madali pa nga ang pagbubulalas ng damdaming -sikil kung may inuman sa umpukan ang mga lalaking lalabintaunin. Ang ligawan ay nangyayari sa mga palaro gayundin sa mga pagtitipon sa pista ng barangay o bayan.</pd> .Essay Word Count: 2.. Maliban sa popularidad at kahus ayan bilang manunulat.. may iniinom mang beer o wala... Ito ang grupo na kinabibilangan ng karaniwang naglalabintaon kung saan ma aari niyang ikuwento ang kanyang karanasan sampu ng kanyang mga nararamdaman at naiisip. Napag-alaman sa pagtatanong-tanong sa mga lalabintauning nasa mga umpukan sa lan sangan na ang barkada ang hingaan ng kanilang sama ng loob pati sigla ng sekswal idad.</pd> magkakabarkada. Inaamin nila na karaniwan ang kuwentuhan tungkol sa mga bawal. Kahit pa nga hindi bakasyon ay patuloy din g nag-uumpukan ang mga lalabintaunin.211 Libangan at lambingan sa tag-araw Kadalasang hapon hanggang hating-gabi ang untahan sa umpukan o bidahan sa barkad a.. Natutunghayan sa mga sumusunod ang bulalas at bida ng isang binata sa kanyang b arkada. yung di mo ma-open sa magulang<pd>. nagkakaintindihan kayo. Matutunghayan sa ilang halimbawang hango sa mga naging untahan sa umpuk an ang paglalarawan sa ugaling ito. binanggit ng awtor na ang ilang nobela ni Labog ay isinapelikula naman ng Premier Production at ng Sampaguita Pictures. Ka dalasang nasa inuman ang mga lalabintauning lalaki kaysa babae.namagatang "<i>Above The Throng (Portraits and Profiles. Karaniwan ding lalabintauning lalaki ang naninigarilyo. mapa-love life.</pd> Exel 19 "<pd>. isang espesyal na katangian pa rin ni Labog ang pagkakaro on ng bahid ng feminismo ng karamihan sa kanyang mga kuwento at maging sa kanyan g naging buhay. Inaamin ng mga lalabintauning lalaki o babae man na karaniwan ang inuman. A ng liga ay aliwang palaro ng basketbol sa mga komunidad tuwing nasa bakasyon ang mga estudyante sa hayskul at kolehiyo. Maraming liga ang isinasagawa sa mga ba rangay kung saan nakasasali ang mga lalabintauning lalaki at karaniwang mga lala bintauning mga babae ang nanonood nito.

.... hindi makikipag-ano sa mga lalakin g operada at sa mga babaeng gala<pd>.. Herpes simplex. Mas maaga na rin anito a ng pakikipag-sex. pangit<pd>. Halimbawa ng mga mapanganib na iniuugali Nico 16 "<pd>. mataas ang insidente ng STI sa mga kabataan. Ayon pa nga sa isa pang pag-aaral...</pd>" .</pd>" Anthony 19 "<pd>.. partikular ang gonorrhea at chlamydia (<i>Family Health International Survey</i> 2003). at Hepatitis C sa mga sinuring sampol ng <i>semen</i> at <i>vaginal discharges</i> .'pag umiiyak ka. Ilan sa mga maiuugnay sa kasalukuyang pag-aaral sa sek swalidad ng mga lalabintauin ang hinalaw mula dito upang maglaan ng linaw sa pan ganib ng HIV/AIDS para sa kanila. nanonood ng bold<pd >....27 taong gulang. Natutunghayan sa mga sumusunod na halimbawa ng katibayang kwalitatibo mula sa pagtatanong-tano ng sa mga lalabintaunin ang mga panganib sa kanilang kalusugan kaugnay ng kanila ng iniuugali. ng isang lalaki sa ibang babae na hindi kakilala... pwede namang hindi<pd>. ok na!" Ken 20 "<pd>..</pd> gumigimik..</pd> 'ayun an<pd>. ang mga lalaki ay nasa 17 taong gulang at ang babae naman ay nasa 18 taong gulang.. Nangunguna sa mga nasusuring sakit kaugnay ng sex ang Neiserria gonorrhea at Chlamydia trachomatis. sabay may kainumang babae.</pd> 'pag nakatambay. bakit kailangan. Halos 50% ng kalahok hindi naka-plano o hindi ginusto ang unang pakikipag-sex at wala pa sa 1 sa 4 ang gumamit ng proteksiyon sa pakikipa gsex.</pd> 'pag pinagko-<i>condom</i> ka parang pinandidirihan ka. nag-iinom. so alam mo na yon. tsaka 'pag umiyak ka ng hind i man lang kayo naka-inom. Ayon sa datos tumaas ang antas ng seksuwal na aktibiti sa mga kabataang nasa 15 ..</pd>" Gary 15 "<pd>. Sa mga lubhang malala natiyak ang HIV 1.. 'pag yung gir l lasing na rin. siyempre pi-pla ce na lang Kayo<pd>.. Candida albicans.... Hepatitis B. parang hindi baduy tignan.</pd>" Roel 19 "<pd>.</pd> lolokohin ka lang!" Pati nga ang bawal.</pd> 'pag lasing na. may chance talaga na mangyari<pd>. paglasing na parang wala ng paki.. at Treponema pallidium. ano nakita mo kanina tapos ng inuman<pd>.</pd>di ba magkapato ng sila?" Isang mahalagang pagkukunan ng katibayan sa iniuugali ng kabataan ang mga kwanti tatibong datos mula sa Young <i>Adult Fertility and Sexuality Survey 3</i> (Gr ace Trinidad-Cruz 2004).... basta nakausap lang. HIV 2. Maraming kabataan ang may paniniwala na may <i>immunity</i> o hindi sila mahahawaan ng HIV/AIDS (60%) at may naniniwala pa sa kanila na may lunas ang HI V/AIDS (23%) ayon pa rin sa ulat ng <i>Philippine National AIDS Council</i> .</pd>" "pare. nagyoyosi..</pd> para makaiwas sa sakit.</pd> may mahilig sa ganyang pakikipagtalik. . Ito naman ay may patunay sa pagtataya ng mga karaniwang sakit na kaug nay ng sekswalidad (Telan 2004). Ang ibang natukoy ay Trich omonas vaginalis. sa barkada rin ang bida! "<pd>.....

kailangang ipaalam sa kanila ang kalagayang kapwa sila may HIV. Kung pinaniniwalaan na ang STI at HIV ay hawa mula sa mga babae at bakla itatago ang sakit na ito at tahimik na pagtitiisan. Natutunghayan sa ilang halimbawa ang gan itong masaklap na sitwasyon kung saan ang mga lalabintauning lalaki ay napipilit ang pumasok sa prostitusyon kung saan karaniwang mga bakla ang mga kostomer.. Matitigil a ng pag-aaral habang naghihintay ng panganganak at pagkatapos ng pagbubuntis dahi l kailangan naman niyang mag-aruga ng sanggol. Una. Sa maagang pagbubunt is nailalagay sa kompromiso ang mga lalabintauning babae at lalaki. Masalimuot ang sitwas yong ito dahil dalawang nag-uumpugang bato ang haharapin ng mga magulang at mga anak.</pd>" Mga panganib at banta sa kalusugan ng lalabintaunin Samantalang nababatid ng mga lalabintaunin kung ano ang HIV/AIDS dahil halos uni bersal na nga ang naitatalang tanda nito sa mga sarbey (95%) malaki pa ang pagku kulang sa kaalaman lalo na ang tungkol sa <i>transmission</i> at prevention</i > nito.</pd> kasi ako<pd>.</pd> pwede nga sex without marriage<pd>.....</pd> kapag nagalaw ka tapos hindi mo naman alam kung 'yung lala king . ipangangambang lalo ng mga nag ka-HIV hindi dahil sa pakikipag-sex ang diskriminasyon na dala ng paniniwalang s akit ito na nakuha sa ginawang masama. Subalit lalong mahirap para sa kanila ang makakita ng hanapbuhay na disente kung tawagin dahil sa hindi naman sila nakatapos ng pag -aaral.. Inaam in ng maraming kabataang lalaki na aktibo ang kanilang sekswalidad subalit hindi kakikitaan ng pag-iingat ang kanilang pagsasabi sa kung paano sila makaiiwas sa sakit na STI at HIV.</pd> 'pag boys kasi medyo active ang sex life eh<pd>. Mas masa klap kung ito ay ipananakot na lamang na walang lunas dahil may gamot naman upan g palawigin ang buhay ng may HIV kung matutuklasan sa maaagang panahon at mababa go ang <i>lifestyle</i> ng nahawaan. Sa interbyu sa ilang ina na nahawaan ng HIV ng kanilang mga asawang lalaki at naisalin sa mga lalabintauning anak na bab ae ang nahaharap sa usaping ganito. Dahil kulang sa aral malamang kulang din sa pagiging aserti bo ang mga lalabintaunin. Halimbawa ng mga kalituhan ng mga lalabintaunin Nonalyn 17 "<pd>. Maraming <i>misconceptions</i> tungkol sa HIV/AIDS partikular doon sa mga hindi nakaabot ng mataas na antas ng edukasyon at sa mga lalaki.. pang alawa ang usaping kaugnay ng sekswalidad. Ang ibang mga nagpapalala sa sitwasyong kaugnay ng pagkalat ng STI partikular an g HIV ay mga mapanganib na iniuugali ng karaniwang lalabintauning lalaki."naniniwala ako sa sex before marriage<pd>.. Bukod sa sikolohikal na aspeto ng panganib sa sekswalidad ay ang mga ka ugnay na sosyal at pang-ekonomiko rin. Hi ndi rin kaila sa marami ang pagdami ng mga lalabintauning babae na nagpupunta sa Japan upang magtrabaho bilang <i>entertainer</i> na karaniwan namang nauuwi d in sa prostitusyon. May b anta ang mabilis subalit matahimik na pagkalat ng STI at HIV dahil sa <i>stigma< /i> na nakakabit dito. Mas may katibayan pa nga ang pagka-aktibong ito sa pagdam i ng mga lalabintauning babae na napapaaga ang pagbubuntis. Gayundin. Hindi maigigiit nito ang kanyang mga karapatan kahit pa sa bilihin ng sex. Mapipilitang tumigil sa pag-aara l ang mga lalabintauning lalaki na maagang naging ama upang maghanapbuhay o tumu long sa pag-aalaga sa anak.. Ikinatatakot nila ang kahihinatnan ng pagpa paalam sa mga lalabintauning anak na babae na sila ay may HIV at naisalin lamang sa kanila..</pd>" Nico 16 "<pd>... Laganap ang mapanganib na praktis sa pakikipag-sex ng mga lalabintauning lalaki.. Ang mga lalabintauning anak na babae ay nagsisimula na sa pakikipag -relasyong romantiko na karaniwan naman sa kanilang edad.

Ang sekswalid ad ng lalabintauning Pilipino ay nanganganib dahil ilang maling paniniwala at pa g-uugaling sekswal. Kailangang alalayan ng mga nakatatanda ang mga lalabintaunin sa pagkaka roon ng malinaw na isipan sa pagpapasya tungkol sa pagdanas ng kanilang sekswali dad... ito ay ang lahat ng kabutihang taglay ng isang tao.. Madalas itong ginagamit upang ilarawan ang isang taong nagpapakita ng kabutiha n sa kapwa ngunit wala pa itong malinaw na depinisyon. pag-inom ng alak kasama ang paggamit ng droga at mga aktibiting sekswa.. Kailangang bahagi ng kaalaman nila na m ay pananagutan sila sa sariling sekswalidad at may kabuluhan ito sa konteksto ng relasyong interpersonal. paninigar ilyo.. Ang mga ito ay may kinalaman sa diyeta. Ayon sa nabatid sa mga lalabintaunin may kahandaang sikolohikal na sila sa kanil ang sekswalidad sapagkat ito ay bahagi ng karaniwang karanasan sa yugto ng buhay na ito. Nakamit sa <i>qualitative</i> na pag-aaral na ito ang pagkakaroon ng depinisyon ng <i>Kagandahang Loob</i> mula sa empirika l na datos.. M aaaring magkaroon ng kontrol sa pagkain ng labis na taba. tigilan ang panlalaki<pd>.</pd> dun sa walang trabaho<pd>. Ang sigla ng sex ay isa sa mahalagang pinagmumulan ng saya ng isang indibidwal na maaari naman niyang maranasan sa mga relasyong romantiko.. ehersiyo. Dapat sapat na kaalaman ang maipagkaloob sa kanila tungkol sa banta ng STI at HIV upang makapag-pasya kung kailangang i-<i>postpone</i> ang sex o magpra ktis ng <i>safe sex</i> at i-<i>prevent</i> ang hindi gustong kahihinatnan n g pagdanas ng sekswalidad sa panahon ng paglalabintaon. Ang pagiging bukas sa sariling sekswalidad ang magiging susi upang lalong maging masigla ang panahon ng paglalabintaon.</pd> para maka-iwas sa AIDS.. Ang paninigarilyo... pag-inom ng alak at paggamit ng droga ay maititigil sa kagustuhan ng indibidwal upang lumusog ang katawan. Ang <i>Kagandahang Loob</i> ay isang mahalagang konsepto sa kulturang Pilipino .naka-ano sa iyo may AIDS<pd>. <i>Content analysis</i> ang ginamit upang makabuo ng tatlong domey n at 12 kategorya mula sa 16 (mga propesor at mga nasa <i>helping</i> professi .</pd> na ano ka ng may AIDS<pd>.. Ito rin ay inihahalintulad sa pagmamah al ng Diyos sa kanyang mga anak. at pagpigil sa sobrang pagkain upang magi ng malusog ang katawan.</pd> takot talaga ako sa AIDS! (tukso ng kabarkada: "<pd>. Mali ang <i>casual sex</i> at tama ang sex kung may pag-ibig at sa isang tao lamang sa daranasin sa akmang panahon.. pagkain ng may mataas na <i>content</i> ng <i>fiber</i> ... Ang mga aktibiting sekswal ay nasa di rekta ring kontrol ng bawat isa.. Sa literatura.</pd> bisyo na yan!" Kalusugan ng mga lalabintaunin: Seksuwalidad at <i>Mental Health</i> Ang kalusugang pampisikal ay maaaring maikompromiso dahil sa iniuugali ng indibi dwal subalit mga salik na pang pamumuhay (<i>lifestyle</i> ) na ito ay nasa ko ntrol ng bawat isa.. Hinihingi na nang pagkakataon na alalayan sila sa pamamagit an ng pagbibigay ng mga tamang kaalaman sa sekswalidad lalo na ang mga hindi nak aaabot ng mataas na antas ng pag-aaral at ang maraming lalaking lalabintaunin.</pd> kapit sa patalim<pd>.. Malakas na ang dating o <i>impact</i> ng bantang AIDS sa kamalayan ng mga lalabintaunin hindi sa kani lang sekswal na behebyur na nasasalamin sa kanilang mga sinasabi.</p d>mabakla kasi yan!") Veronica 13 "<pd>.< /pd> pasalin-salin" Carlo 16 "<pd>. Samantalang mahalaga ito sa pagpapanatili ng s igla kailangang maging maingat upang makaiwas sa mga sakit na naililipat sa sex.</pd>" Benedict 17 "<pd>.. Kailangan din ang tamang ehersiyo dahil ang kawalan ng pampalakas sa katawan ay nakapanghihina ng sistemang pandepensa sa sakit.

may pakikipagkapwa (laging handang tumulong. Gayunman. nagbibigay-serbisyo. hindi iniinda ang abala. ngunit sa Jap an ay napakahalaga ang konseptong ito. tulad ng snow. Ang implikasyon ng resulta sa <i>clinical</i> at <i>coun seling psychology</i> ay tinalakay rin sa pag-aaral na ito. ang pagkatao ng isang Pilipino ay may loob at labas (<i>internality</i> at <i>externality</i>) at ang loob ang siyang mas pinahahalagahan. computer. Ayon sa resulta. W alang sinuman sa harap ko ngayon ang maaaring magsalin sa Tagalog ng mga bagay n a ating hiram sa ibang kultura." "sama ng loob. Ang 'palagay ang loob ko sa iyo' ay mas malalim sa 'may tiwala ako sa iyo' at ang 'masama ang loob ko sa iyo' ay mas mabigat kaysa sa 'galit ako s a iyo. <i>unconditional</i> . ang ubod ng pagkatao at siyan g kinasasalalayan ng tunay na halaga ng isang tao. Bagamat nararanasan din ito sa ibang kultura. dahil sa ito ay malaking bahagi ito ng ka nilang kultura (Doi 1992). may konsiderasyo n. ang loob ang siyang panloob na sarili. ang nakatatawag ng pansin ay ang katagang 'loob. Taong 1959 nang ideklarang Pilipino ang tawag sa ating wika. nagbibigay ng lakas n g loob. Ito ay sa dahilang imposibleng magkaroon ng isang salitang pan umbas kung wla nito sa kultura." Kapag ang sali tang 'loob' ay ginamit upang ipahayag ang nararamdaman. Ang halim bawa nito ay ang salitang <i>Amae</i> sa Japan na ang kahulugan ay 'pagiging d ependent sa pagmamahal at pag-aaruga ng isang tao. at maalalahanin) at may malinis na kalooban (tumatanaw ng utang na loob. at inuuna ang kapakanan ng iba). malulunasan lamang ito ng isang mabisa ng pambansa. kaya nama n ang mga salita natin tungkol sa pangpakikipagkapwa ay may taglay na loob: "uta ng na loob. sadyang lumalalim ang ka hulugan nito. mahalagang big yan ito ng pansin ng mga mananaliksik. Ayon kay Salazar (1985). Sa salitang 'kagandahang loob'. Sa pun tong ito mga kaibigan. kaya may ilan g mga mananaliksik na nagsisikap na pag-aralan ang mga konseptong ito.on) na sumagot sa <i>questionnaire</i> . bukal ang kalooban. Ang loob ay isang konseptong may kinalaman sa relasyon at naglalarawan sa ating pakikitungo sa iba. Ayon kay Il eto (1979).' 5 Title:Sanaysay (15) Ito nga ang pangunahing dahilan kung bakit hindi ito maaaring wikang pambansa. o kaya'y maging ang ati ng mga underwear. nais kong ibahagi sa inyo sa pamamagitan ng isang formula . ang taong may kaganda hang loob ay may malasakit (sensitibo. Gayundin ang masasabi sa Pilipinong konsepto na <i>Ka gandahang Loob</i>. sapagkat ito ay malaking bahagi ng pagkat aong Pilipino at ang salitang ito ay wala ring eksaktong katumbas sa Ingles.' Madalas itong pag-aralan ng mga mananaliksik na Hapon sapagkat ayon sa kanila ay wala itong eksaktong katumb as sa Ingles. Ang pagkilala sa mga katutubong konsepto na kadalasan ay walang eksaktong katumb as sa wikang Ingles ay nakatutulong sa pag-unawa ng isang kultura. ' Ang loob ay isang mahalagang konsepto sa kulturang Pilipino. Maaaring nararanasan din ang konseptong ito sa ibang kultura dahil may mga ibang salita naman na maihahalintulad dito sa ibang wika. at marangal)." "kusang loob" at "kagandahang loob.

color o colour. at lalong hindi Tagalog ang sa patos. sinabi niya na kaya patuloy na nagdarahop ang kanyang bansa ay dahil sa pagkahumaling ng mga maraming taga-India na maging bihasa muna sa ibang wikakaysa sa sarili nilang w ika. noong dekada 80 nang maging 28 letra sa ating ortografi at gawin itong pa-Ingles. Lalo itong napalapit sa wikang glo bal (Ingles) nang mula sa 8 letrang hiram ay kinilalaang pagkakaroon ng fonemik istatus ng mga letrang FJV at Z. ilang telenovela nang Mexicano ang naluklok sa pedestal nang katanyag an dahil sa pagkakasalin sa Filipino. kailang an naman ng ganap na istandardisasyon. patuloy itong nagbabago. Hindi T agalog ang mga salitang gurang. matematiks. hindi problema kung center o centre.ang pagkakaiba ng Tagalog sa Pilipino. Huwag naman nating labis na palayain p agkat baka naman lumayaw. Huwag nating sikilin at baka maghimagsik. Alisin na natin ang maling ko nsepto sa kailangan nating mag-Tagalog at kung kaming mga titser ng Filipino ay gumagamit ng wikang Filipino ay pinararatangan pang nagta-Taglish. kitang-kita ang pagkakaiba sa pamamagitan ng letrang I na naga ngahulugang INTELEKTWALISASYON! Intelektwalisado ang wika kung kaya nitong pasuk in ang mga larangan tulad ng sayans at teknoloji. kailangan ko pa bang sabihin ang kasalukuy ang kinahuhumalingang mga teleseryeng Intsik na nang dahil sa wikang Filipino ay waring na-champoy na at naging siomaiang maraming Pilipino? Sino sa ngayo ay hi ndi kilala sina Petsay (San Chai). Ngunit dapat bang sisihin ang sariling wika para lamang maging matatas sa Ingles? Walang bansang umunlad n a hindi gumamit ng sariling wika! Sa bibig ng namayapang si Ghandi. Sa kasal ukuyan. at pagkat buhay. sa Espanyol at sa Ingles. sa ngayon ay may mga batayan na ang ating wika. radyo at spaghetti. Halimabawa. patuloy itong nanghihiram. kimono at tempura (Hapones). Ngunit ang huling prosesong ito ay nangan gailangan pa ng mahabang panahon. manong at dyutay. Ngunit ang mga itoy' normal nang sinasalita at kasama na sa leksikong Pilipino. Sa ayaw at sa gusto natin. ang wikang dating nakas entro lamang sa Tagalog ay yumaman. Ang tanging sagwil lamang ay ang mga taong gumagamit na patuloy na hindi matanggap ang mga pagbabago. yayaman at yayaman ang atin g wika. At ngayon. Ang modernong Filipino ay kumikilala sa katotohanang "buhay" ang wika. ang dapat pa nga ay sabay itong umunlad ng Filipino. Ganito ang nangyari sa Ingles. ginamit na ito sa mga nabigo at nagtagumpay na mga kudeta. Upang higit na maging intelektwalisado. Kitang-kita na ang Tagalog ay isang maliit na bahagi lamang ng Pilipino. hindi ba't ganyan din tayo?hindi masamang matuto ng Ingles. pagkat iyan ang . ang mga letrang ito ay malaya nang m agagamit maging sa mga karaniwang salitang hiram kung ang tunog (fonim) ay nagmu la sa alinamn sa 4 na letrang ito. hayaan nating umunlad ang wikang Filipino nang tulad ng isangh kabataan. Kung nais nating isalin sa Filipino ang isan g terminong Ingles. lasagna at spaghetti (Italyan). nagpabagsak na ito at nagpaluklok sa di-iilang pangulo ng bansa. Sa formulang ito. Intelektwaklisado na ang wikang Filpino. Maging sa Ingles naman ay gayundin. Galing Zoo (Dao Ming Zi). Mga kaba bayan. maaari na itong isalin sa 3 man lang na paraan: batay sa Tga log. N aisakatuparan ito sa dalawang panahon. Hanggang ngayon. acknowledgment o acknowledgement. dahil sa ganitong revisyon at modifikasyon. Una. enroll o enrol. nagkapakpak at nakipagsabayan sa iba pang wi ka sa Asya at maging sa iba pang panig ng mundo. maluwag nating tinatanggap ang mga varyant upang sa pagdaan ng panahon a y makapamili ang mga Pilipino ng preferens sa paggamit. Samakatuwid. Ginamit n a ito sa panahon ng "impeachement". Nagpatuloy ang pagyaman ng ating wika ng kilalanin ito ng Konstitusyon ng 1973 a t tiniyak ng 1987 na tawaging Filipino. Hindi nito binago ang mga salitang bouquet at reservoir (Franses). gayong kapag nasa krisis. hindi naging ma gdamagan lamang ang pagiging istandardisado nito. Ang mahalaga ay maging konsistent sa paggamit at malalaman din naman sa bandang huli kung alin ang magiging "archaic" o ituturing na siinauna. Filipino ang siyang gamit? Walang Pilipinong nais na limutin ang Ingles. At nalalaman ba ni nyo na maging sa Tagalog ay ay humihiram din ang Ingles? Pansinin ang mga salita ng boondocks at abaca na maluwag nang nakapasok sa kanilang diksyunari. encyclopedia o encycl opaedia. batas at iab pa. at Wa ka Sey (Wah Z he Lei)? May duda pa ba sa bisa ng sariling wika? Bakit kung kailan matatag at p ayapa ang bansa ay saka ipagpipilitan ang paggamit ng Ingles. Mula 2001.

siya. Lahat nang ginawa ay mabuti ( Gen<pd>. Sa paghahambing ng buhay ni Leona sa iba pang factor na ginagamitan ng parehong kasangkapan (tools) natutuklasan ang kanyang u niqueness sa panulat katangian sa pakikipag-ugnayan sa. Maliit pa lamang siya ay n aipunla na sa murang isipan ang halaga ng pagiging masipag at matiisin. Magiging sangkap ito ng ur i ng moralidad na nais isabuhay . Sa proseso ng pakikipag-ugnayan maari siyang magmaha1. karanasan. Sa ganitong kaisipan ating sisipatin ang larawan ng buhay ni Leon Floretino sa p aghaharap niya sa pagsubok ng buhay. Tinuruan . Malakas na pwersa a ng mga karanasang maaaring humubog sa isang katauhan. Ayon kay ( Fichter 1974: 324) ang kahalagahang pantao ay ang istandard o p amnantayan na ginamit na sukatan ng pangkat o lipunan upang husgahan ang katangi an at halaga ng tao. makipag-away o makipagtulungan. i naaasahang matatagpuan ang tunay na paraaan ng pagiging tagumpay ng isang femini stang Ilokana sa kanyang panulat. si Leona Floretino ika-19 ng Abril 1849 nang kumita siya ng unang liwanag mula sa mayamang angkan ng mag-asawang Don Marcelino Florentino a t Don Isabel Florentino. 1-2 ). Masipag at matiyaga si Don Marcelino kaya't di nakapagtatakang sila ay yumaman bagama't isa sila sa kinikilalang pamilya noong panahong iyon.nararapat talaga. Sa pag-ibig kabutihan at kal igayahan nilikha ang daigdig saka itinalaga ang tao na maging tagapatnahala ng l ahat ng nilalang . Upang maunawaan ito nang higit. <b>UPBRINGING</b> Nasa matiwasayan na kalagayan sa pamumuno si Mariano Ricarfort nang isilang ang Sappho ng Pilipinas. Matitiyak ang pagpapasiyang moral sa kamusmusan pa lamang. ng ina ng mga gawaing bahay tulad ng paglilinis. ang mga Pilipino na lamang yata ang hindi intelektwalisado. damdamin. o maga1it . Patuloy itong lumago at dahil sa mabuti niyang pakiki sama . Para itong blangkong papel na maaaring sulatan ng anumang bagay na may kinalaman sa buhay. nag-ani siya ng papuri at kinilalang isa sa ma yayamang angkan sa Villa Femandina. Ang mg a kahalagahang moral at moral istandard ang tumutulong sa pagtuklas at paghahana p ng katotohanan at kabutihan. nararanasan sa iba. Sa mga tools na ginamit tulad ng upbringing. H indi siya nag-iisa. Batid ng lahat kung gaano kahirap ang humar ap sa katotohanan. Ang pirmihan g interaksyon sa iba ang makatutulong sa pagkatao ng isang indibidwal. may pananagutan siya sa iba. Nabubuhay ang tao sa pag-ibig at pagmamabal ng Diyos na. intelektwalisado na ang wikang Filipino. ayan sa istandard ng mga aksyong moral. kapwa at pagharap sa rea lidad ng buhay. tulad ng kahalagahang pa ntao. Ating himay-himayin ang kaugnayan ng bawat isang tool sa buhay ni Leona Florenti no. Binigyan ng kapangyarihan ang tao higit pa sa hayop upang idive lop at gamitin ang likas na yaman tungo sa pagpapaunlad ng magandang kinabukasan . Nilikha ang taong maging " kalarawan at kawangis niya " ( Gen . at katauhan.at pagsisipag.1 :26:5. pinakisa mahan niya ang mga ito at tinulungang makaangat sa hirap ng buhay. Nagbibigay ito ng kahulugan at kahalagahan sa kabuuan ng lipunan at kultura na siyang nakakaimpluwensya sa buh ay ng mamamayan . . Iba siya sa hayup kaya't napagwawari mga bagay na dapat bigyang halaga para sa kinabukasan. Bagama't magpinsan ang dalawa ay hindi naging hadlang s a kanilang matagumpay na samahan. Nagpatuloy an g pagdami ng kanilang ani. ideya. pagluluto at pag-aayos . gumamit ang manunulat ng mga tools na siyang batayan upang maka-cope ang isang tao sa mga realidad ng buhay. Pinakamatalinong nilalang ng Diyos ang tao. Ito'y pinagsamangsamang kaisipan tungo sa isang matibay na panini wala kung alin ang kanais-nais at di kanais-nais. pagtitiyaga. Bagama't may sinasabi ang angkan nina Leona naging mababa pa rin sila sa kanilang pakikipagkapwa. Ang masama ay ang labis na pagkahumaling dito na waring wala nang silbi ang wikang Filipino na humahantong sa diskriminasyong ang matatalino lamang ang marunong mag-Ingles.</pd>1:31 ). Ginawa ng Diyos ang kalikasan na maganda at maayos para sa lahat ng mga nilikha. aksyon o layunin at iba pang bagay na pangsosyal at pangkultural. Inuulit ko. Naging matulungin pa rin si Don Marcelino sa mahihirap.

Hindi mapapasubalian ang immature na desisyon na pag-aasawa ni Leona kay Elias d e los Reyes sa maagang edad. Sa panahong ito rin lumabas ang tunay na ugali ni Elias . Sa p anahong din ito nakilala ang Pilipinas. kaya't muli siyang pinabigkas ng isa pang tula. Kinagiliwan n iya ito at natagpuan na lamang ang sariling sumusulat ng mga tual at sarswela. sa lubos na paghanga ay nasambit niy a kay Leona ang mga katagang " kay ganda ng dalagang ito. Anim na taong gulang siyang ng mapasailalim sa pagtuturo ni Padre Evarist o Abaya. Patuloy si yang tinuruan at binigyan ng mga aklat mg tula at maikling kwento. upang hindi mahirapan. ang pagpatol sa sinu-sinong babae. Emilia ang naging pamagat ng tulang it o. Dahil dito ibinaling ni Leona ang kanyang atensyon sa pagsulat ng tula. Napatigalgal ang kapitan at pati ang mga bisitang naroon ay nagulat d in sa nangyari. 4 Title:Kwento (15) . kasayahan at mga koronasyon. kaibigan ng lolo ni Leona ang Obispo at dahilan na rin sa impluwensya ni Don Marcelino sa mga pinuno ng Villa Fernandina napatawan ng karampatang parusa ang kapitan. D i naglaon ay napabilang siya sa mga sikat na manunulat noong panahong iyon. madalas siayng ipapapasyal ni Don Marcelino malalawak nilang lupain sa Villa Femandina. Kapwa bata palibhasa kaya' t hindi nagkaroon ng sapat na panahon upang kilalanin nila ang isat-isa. at pantay na pakikitungo sa mga taong nagsasaka sa bukid ay natutunan sa mga magulang. matatagpuan ang mayaman niyang karanasan. Sa gulang na sampu ay natuto na nga kastila at nagsimulang mag sulat. pare ng parokya ng Villa Feranndina at matalik na kaibigan ng mga Flore tino. Hinangaan sia y ng maramiing tao kabilang na ang kapitan. Naniniwala si Dona Leona na gaano man kayaman ang isang tao ay kailangan pa ring matuto ng gawaing bahay. Kaya't bihir a siyang utusan at pagalitan. masipag. Nang lumaon ay naging dahilan ito ng pagkamuhi ni Elias kay Leona dahil sa ang buong gabi nito 'y ginugugol sa pagsusulat. Naipasok sa kaisipan ni L eona ang ganitong magandang karanasan. Di rin malilimutan ang itinuro ng ina tun gkol sa pagalang at pagkilala sa dignidad ng gawaing manwal. Hindi nagtagal ay natuto siyang magsalita ng Espanyol at Latin. Ang pagiging mabait . Minsan sa kanyang pagdalo sa isang kaarawan ay napilitan siyang sumulat ng tula upang ihandog sa may kaarawan." Sa simula'y nginitian lamang siya ni Leona. Sakay ng kalesa.ng mga kasangkapan. Siyang pagdating ni Don Marcelino inilayo niya si Leona sa mga o pisyal ng guwardiaya sibi1. Nagkataong siya'y pinilit lamang ng kanyang ina na dumalo sa salu-salo kayat't wala silang dalang regalo. <b>KARANASAN</b> Sa maikling panahon ng buhay ni Leona. Ipinanganak ni Leona si Isabelo de lo s Reyes sa edad na labinlima. i nisip na niya itong insulto kayat sa inis ay lumapit sa Kapitan at pinagsasampal niya ito. Naisipan niyang humabi ng tula na siayng inihandog sa kaibigan. Mula dito' y naanyayahan siay sa mga pagtitipon. Sapagka't malapit na. Binigkas nang malakas ang tulan sa harap ng mga bisitang naroroon at nagustuh an ito ng nakakarami. nagbalik siya sa dating bisyo. tanging siya lamang ang payat patpatin at masasakitin. subalit nang paulit-ulit na itong sambitin ng kapitan . gawa na rin ng kanyang mga magulang. Bawat isa s a kanyang mga anak pati si Leona ay may gawaing nakatakda. Nagbunga ito n g mapait na karanasan. Naiiba si Leona sa ma gkakapatid .

Mabuting m aglakad-lakad at magpalipas-oras. nagpasya si Marites nang muli n iyang makita ang oras sa relo. masama nga raw ang umuwi at matulog ng busog. Nagsimula na ang kanilang magandang pagtitinginan sa isa't isa.</d> Imbitasyon</b>. saan bahay mo? Hatid na kita. " "Delikado panahon ngayon. Mag-isa lang ako pero sa sala na ko matutu log. matamis at masarap ang anghang ng halik kes a sa fishball. "Shorap! Laplapan naitech! Pling. Nak pil at Adriatico Circle. Joey. <b>12:00AM-1:00AM<pd>. Malayang ginawa ito nang walang pag-iimbot ni Marites. matamis at masarap at ku ng minsan pa nga'y maanghang. May ilang nakasaksi nito. uwi na tayo." Niyakap ni Joey si Tess at hinagkan ito.</d> Eksena sa kotse</b>. Malayo. Tess?" "Okey. Nakita n iya ang karitong tindahan ng fishball. At kung ma tama kang makikinig ay tila may wikang galing pa sa ibang planeta. Mas mainit. lalo pa ang kanilang mga plano sa buhay at kung papaan o ba dapat maging ideyal na magkatipan. Biruan. tawanan at titigan ang ka nilang pangunahing libangan nang ilang sandali pa. Bagaman. shoray mez sisteraka! Byonda mez! Wineru ka ni! Efektsenez ang menth ol mezlak!" ang sabi ng isang sa tatlong magkakabarkada. Ok lang ba. Kaya ko na. "Ay. Inimbitahan niya si Mr<pd>. Nagtatawanan sila ukol sa kanilang nakaraan nang mapatigil sila. Gusto mo sa bahay ka na tumuloy? Sa Parañaque. Napakaram i na nilang napag-usapan. Ihahatid pa kita. Liberal itong si Marites na 'di tulad ng ibang babaeng nagkukumahog umuwi lalo't bago pa lamang kakikilala sa lalaki." "Okey. Nakangiti ang buong gabi sa dalawang magkakilalang biniyayaan ng magandang pag-uumpisa ng relasyong nag-ugat sa lunang Malate." "Sa Bulacan pa ako umuuwi." Napangiti si Marites at sumakay sila sa kotse na may tila parehong iniisi p. Tila mga magkakabarkadang masiyahin. Mainit. "Joey. Tumingin si Marites na tila sigurado sa desisyon. "Sir Pabling?" "Ikaw naman. Inistart ni Joey ang makina ng kotse.</pd>Pabling n a kumain at siya na ang manlilibre. Joey na lang ang itawag mo sa 'kin. bukas ka na umuwi. <b>1:00AM-2:00AM<pd>.Sabi ni Marites. plang. "Kakainggit naman palaman kayotra!" dagdag pa ng isa. At nadiskubre nilang dalawa na mas masarap a ng fishball kapag isinusubo ito ng kasa-kasama. plung!" bulalas na may kasabay p ang ipit na pagtawa. Sa kotse sila nagpatuloy ng kuwentuhan. 'wag na lang. . <b>2:00AM-3:00AM<pd>.</pd> Tamis ng unang halik sa may hardin</b>.

Il ang messages ang pumasok dito. Pinagsaluhan nila ang init.</d> Masarap magmahal sa malamig na madaling-araw (part 1) </b>. Minarapat niyang matulog na lamang sa sala. Humili g sa balikat ni Joey si Tess at pumikit na nakangiti.</pd>Pabling ang kanyang kamay sa paghaplos.</d> Ang tawag sa telepono</b>. Tess. Kambiyo-Kuwarta. Sadyang masara p ang may kasiping sa gabing malamig.</pd>Joey Pab ling. Nilingon niy a ito at nakita ang mapanghikayat na tingin ng dalaga.</d>velation</b>.Kambiyo-Primera: "Buti at nagkakilala tayo. Maliwanag na ang sikat ng araw subalit sadyang nakapang-aakit pa rin ang paghimbing. yakap at halik sa mga oras ng kanilang pagsis iping. Lalo pang nabakas ang kagandahan ng dalagang naiidlip. Inabot ang cellphone at binuksan ito mula sa magdamag na pagkakapatay. Patayo na sana siya pa ra iwan ang babae nang madama niya ang hawak nito sa kanyang bisig.</d> Masarap magmahal sa malamig na madaling-araw (part 2) </b>." Kambiyo-Tersera. Mahigpit ang yakap ni Joey. mabait ka nga. Medyo mainit ang ulo ni Robert nang tawagan niya si Mr<pd>.</d> Bukang-liwayway</b>. Ilang minuto siyang nakahigang dilat at mabigat ang paghinga. Tila nilalasap ang bawat sandali at umaasang hindi na ito matatapos pa. Narating nila ang condo ni Mr<pd>. Hinawakan niya ang kamay ni Joey at hinagkan ito na tila tupang gumagalang sa berdeng damuhan ng talampas. Walang anumang paliwanag at nahiga siya sa tabi ni Tess at inunan nito ang kanyang dibdib. Mahigpit ang yakap ni Joey nang mausisang unan na lamang i to. Tama siya. Sadyang inililibot ni Mr<pd>. Galing kay Robert ang marami. Nag-iisa na siya. Ilang sandali niyang tinitigan si Tess habang nakaupo sa gi lid ng kama. harurot: Ipinatong ni Tess ang kamay sa kandungan ni Joe y. Narating nila ang sandaling may pangangailangan sa pagtatalik subalit hindi na pinayagan pa ni Marites ito. Joey. <b>5:00AM-6:00AM<pd>. nagtat aka at nagpapatawag sa landline si Robert. Magkayakap at sadyang nilasap ang pangako ng bukang-liwayway. mabilis: Ipinatong din ni Joey sa kamay ni Tess ang kan yang kamay. Kakatwang hindi niya inisip na magkaroon ng milagro ng pagniniig sa oras na iyo n. <b>7:00AM-8:00AM<pd>. Kambiyo-Segunda: "Salamat at gusto mo rin pala ako. Salamat kay Ester. Kanyang hinawakan ito at hinagkan ni Joey ang kamay ni Tess. Hindi ako nagkamali na sumama sa iyo. Kinumutan niya ito matapos na tanggalin ang pagkakapusod ng buhok at sinupin ang kanyang sandals. Napangiti si Joey. <b>6:00AM-7:00AM<pd>. Napapitlag siya sabay bangon. Nagtatanong. ." Nagmaniobra para tuluyang lisanin ang lugar. Masarap n gang magmahal sa malamig na madaling-araw. <b>4:00AM-5:00AM<pd>. Kanyang kinarga at inihi ga ang tulog ng si Tess. Lalo pa na kasiping niya ang taong kanyang pinapangarap na makasama .</pd>Pabling. <b>3:00AM-4:00AM<pd>.

"Ni hindi ko alam kung nasaan at ano na ang nangyari sa 'yo. Hindi ko al am kung tuloy pa tayo sa usapan natin kagabi. 'Tol, ang labo mong kausap. Anyway , kasama mo raw 'yung chick na hinahanap mo. 'Wag mo na i-deny, buking ka na. Si nabi sa akin ni Ester na sumama raw 'yung hinahanap mong chick. Inamin din niya ang totoo d'un sa chick. Jackpot ka, pare! Siguro, alam mo na ngayon ang sikret o ni Marites. Gusto ko sanang sabihin sa iyo at bigyan ka ng warning pero 'di ki ta makontak. Patay yata ang cellphone mo. Hinayaan ni Ester kasi hindi mo siya p inapansin at laging binabale-wala lately. At may tama rin pala sa 'yo ang dalaga . 'Yung dalagang dating binata. Hoy, tama na ang pagmumukmok. Sikreto na natin ' yan. Pumasok ka na, oy!" <b>8:00AM-9:00AM<pd>,</pd> Pag-alis / Pagtakas</b>. <b>Voice over: JAPAN AIR, FLIGHT 2254 BOUND FOR TOKYO DEPARTED FROM NINOY AQUINO INTERNATIONAL AIRPORT AT EXACTLY 8:15AM</b>. Nagpark ang kotse ni Mr<pd>.</pd>Joey Pabling sa carpark ng NAIA, alas-ot so y medya. Wala na si Marites. Nakita niyang tumawid sa kalawakan ang eroplano pero hindi niya sigurado kung sakay nga nito si Marites. Hindi niya mapaniwalaan ang sinabi ni Robert. Pero iisa lang ang kanyang naisip at nasigurado. <b>9:00AM-10:00AM<pd>,</pd> Si lalake iiwan ni Babae? Si babae na dating lalake? Kahit sino pa siya</b>. Dumating siya sa office. Tahimik siya. Nakita ni Robert ang pagdating ni Joey. Nilapitan, inakbayan at kinausap para bigyan ng suporta. Tinungo nila ang cafeteria para pagsaluhan ang de-boteng serbeza at 'sang order ng fried chicken . Hindi na sana gusto pang kantiin ni Robert ang isyung ukol kay Marites at kung ano ang naramdaman niya para dito pero<pd>...</pd> "Alam mo, pasalamat na rin ako kay Ester at nakilala ko si Marites. Hinan ap ko siya kahapon dahil alam kong siya na ang aking dapat makasama habang-buhay . At nang malaman ko ang tunay niyang katauhan, mas lalo ko pa siyang minahal. H ahanapin at hihintayin ko siya ulit." Umiinom ng serbeza si Robert nang hindi niya mapigilang maibuga ito sa sa riling kandungan. Mariin ang pagkakahawak ni Joey sa bote at may tinging puno n g pangako ng muling pagkikita.

<b>S I

B E R T I N G</b>

UMAGA, ala-singko sa diktador na orasan. Gumuguhit pa sa nakayapos na k umot sa katawan ang malamig na hangin na nagmumula sa alikabuking bentilador. Wa lang katinag-tinag ang katawan sa pagkakahiga sa papag na nilatagan ng buling ba nig at sinapnan ng kumot. Nagpupumiglas na masinagan ng sumisilip na araw ang s ilid na sinasangga ng bintanang yari sa kapis. Maaga kung sumilay ang araw kung tag-init. Ito ang silid na pinagparadahan ng 'sang laksang lamok na nakidigma sa ngayon ay mauupod nang katol. Parang nasa paraiso ng usok at hangin at dilim at lamig at tigas ng katre at mga lumang gamit at kilu-kilong agiw. Ito ang si lid ni Berting. Kung saan siya nahihimbing, nagigising, kumakain at nag-iisip s a mga gabing nang-aakit ang mga tila imposibleng panaginip. Panaginip na nagmam asahe sa pagod sa pagtatakang utak ni Berting. Batid nito ang bawat hikbing kimk im ni Berting. Ito ang kanyang kasa-kasama tuwing gabing unat na ang kanyang pag al na katawan. Dito niya kinatatagpo ang babaeng de-pakpak ng lawin at may buho k na 'sing haba ng kanyang tangkad hanggang lupa. Ito ang kanyang kaibigan mula

pa nang mabaog siya sa isang matinding sakit. Ito na ang pumipili ng kanyang t utunguhin o gagawin. Lahat alam na niya kahit pa sa panaginip lang niya ito nat atagpuan. Inililipad siya nito sa pinakamataas na bangin at doon iniiwan habang pinag-iisip ng mga desisyong kahit hindi niya gustuhin, ganoo't ang babaeng may pakpak ng lawin at mahabang buhok ang masusunod. Sumasama siya dahil na rin sa takot ng pag-iisa. May kasama si Berting dati, nag-iisa na siya ngayon. Suma sama siya dahil takot siyang makitang muli ang mga pangyayaring nagbunsod sa kan ya upang mag-isa. Si Berting. Si Berting na takot kung magbabalik sa kanyang a laala ang mga lumipas na binusog ng dugo at galit. Si Berting na laging kasama ang babaeng may pakpak ng lawin at mahabang buhok na pinangalanan niyang LAYA. Si Laya na ang kasa-kasama niya ngayon. Ang lumilipad sa kanyang utak na humihi kayat upang tumakas nang kahit na panandalian lamang. Mahal niya ang panaginip tuwing kasama niya si Laya dahil naliligalig siyang harapin ang katotohanan. Ang katotohanang hindi siya makapag-iisa dahil sa nanglalamong nakalipas. Hayan ang nakatihayang si Berting na kumikita lang sa paekstra-ekstra sa traysikel ng kapitbahay na ang bawat sira nito ay isinisisi at ikinakaltas pa s a kanyang boundary. Otsenta pesos. Otsenta pesos ang boundary ng kalawanging t raysikel na muntik pang ikasama ng loob ng may-ari nang pakiusapan ito ni Bertin g na babaan. Hayan napapayag pa rin ni Berting ito sa gusto niyang halaga kahit pa halos mapigtal na ang lalamunan niya sa pagmamakaawa. Wala ring nagawa kahi t pa pangatwiranan ng may-ari na buong araw itong ilalabas ni Berting at magkata likuran ang upuan nito 'di gaya ng pangkaraniwang traysikel. Palibhasa'y matand ang dalaga at tila may gasinulid pang lambing sa dibdib para sa mga lalaking wal ang kasa-kasama gaya ni Berting. 'Yan ang pakilala niya. Pero ngayon tanghali na. TOK! TOK! TOK! BOG! BOG! BOG! Ginulantang nang maagang paninira ng pintuan itong si Berting sa pagkaka himlay mula sa malalim na pagkaidlip. Naroroon pa nga si Laya sa kanyang tagpuan habang pinipikitan ng mga naglalarong mata. Si Aling Amanda, ang may-ari ng tra ysikel ay sumisirena dahil sa tatlong dahilan. Una, dahil tanghali na at nakahi lata pa ang kanyang mala-kalabaw kung kumayod na si Berting. Pangalawa, hindi n ito inintrega ang boundary kahapon, naniningil siya. At ang huli, gusto niyang masilip kahit na papaano ang lalaki at kung sakali ay mapagsawaan ang alaala nit o sa buong maghapon. Napapitlag siya sa kanyang hinihigan at agad na iniusod ang antigong tuk ador. Parang may ikinukubli sa lawanit na dingding nito. Pero kung may tao man g nakakikita sa kanya, sa kabilisan e 'di na mabibigyang halaga pa kung bakit ni ya ito iniusod para dumikit pang lalo ang tukador sa dingding. Mabilis niyang p inagpaglagos sa kanyang mga hita ang pantalong kupas. Hubad siya at kita ang k atipunuan ng isang lalaking naglalaro sa may dalawampu't walong taon nang nabubu hay. Mabilis niyang tinungo ang pintuang alkitran ang pintura. Mabilis niyang nasilayan ang nanlilisik na mukha ni Aling Amanda. At mabilis ding inungkat na ng matandang dalaga ang mga dahilan kung bakit sumugod ito nang ganoong kaaga. At hindi na nakapagsalita pa si Berting, ni hindi na nakuha pang anihin ang nags ulputang muta sa kanyang mata bago pa man makaalis ang matanda. Noong umagang ' yon, para siyang itinubog sa isang bariles ng nagyeyelong tubig. Kagabi, napag-isipan pa ni Laya sa panaginip ni Berting na huwag nang il abas ang traysikel at tumigil na muna sa bahay. Tulad ng dati, napapayag niya s i Berting nang ilipad niya ito sa pinakamatarik na bangin. Pipilipit ang sikmura ng sinuman sa lula. Parang bata si Berting na nagmamakaawa't nangangakong gagaw in ang gusto ni Laya. Ngayon lang ito nangyari. Alam niyang ikatutuwa na naman ni Laya ang pa ngyayaring ito sa susunod niyang pag-idlip. Naiipit siya sa lakas ng pangako ka y Laya at ang obligasyon kay Aling Amanda. May mga pagkakataong parang naduduro

g na kristal ang tawa ni Laya sa mga nangyayari kay Berting. Sumusulak ang dugo sa kanyang utak na tila ba nilulunod ang maliwanag niyang pag-iisip. Nakakalit o at walang magawa kundi ang magmakaawang itigil na nito ang pagtawa.

5

Title:Sanaysay (35) Text 111 - Folktales and Epics Word Count: 2,099 ISANG ARAW nuong Unang Panahon, sa nayon ng Hannanga, isang sanggol na lalaki an g isinilang sa mag-asawang Amtalao at Dumulao. Ang pangalan niya ay Aliguyon. Si ya ay matalino at masipag matuto ng iba't ibang bagay. Katunayan, ang napag-aral an niyang mahahalaga mula sa mga kasaysayan at pangaral ng kanyang ama ay marami . Natuto siya kung paano makipag-bakbakan nang mahusay, at paano umawit ng mga m ahiwagang gayuma. Kaya kahit nuong bata pa, tiningala na siya bilang pinuno, at hanga ang mga tao sa kanya. Nang mag-binata si Aliguyon, ipinasiya niyang sagupain si Panga-iwan, ang kaaway ng kanyang ama, sa nayon ng Daligdigan. Subalit ang sumagot sa kanyang hamon a y hindi si Panga-iwan. Ang humarap sa kanya ay ang mabangis na anak nito, si Pum bakhayon, marunong ng hiwaga at bihasa rin sa bakbakan tulad ni Aliguyon. Pinukol ni Aliguyon ng sibat si Pumbakhayon. Kasing bilis ng kidlat, umiktad si Pumbakhayon upang iwasan ang sibat at, kagila-gilalas, sinalo sa hangin ang siba t ng isa niyang kamay! Wala pang isang kurap ng mata, binaligtad ni Pumbakhayon ang sibat at hinagis pabalik kay Aliguyon. Umiwas din si Aliguyon at sinalo rin ng isang kamay sa hangin ang humahagibis na sibat. Binaliktad din niya at ipinuk ol uli kay Pumbakhayon. Pabalik-balik at walang tigil, naghagisan at nagsaluhan ng sibat si Aliguyon at Pumbakhayon hanggang umabot ng 3 taon, hindi pa rin tumigil ang bakbakan, at wal ang nagpakita ng pagod o pagsuko. Subalit sa bangis at dahas ng kanilang paghaha mok, kapwa sila humanga sa giting at husay ng kalaban, at pagkaraan ng 3 taong b akbakan, natuto silang igalang ang isa't isa. Biglang bigla, tumigil sina Aliguyon at Pumbakhayon at nahinto, sa wakas, ang ba kbakan. Nag-usap at nagkasundo sila ng payapa ng kanilang nayon ng Hannanga at Daligdigan. Buong lugod na sumang-ayon lahat ng tao at ipinagdiwang nila ang ka mpihan ng dalawang bayani. Sa paglawak ng katahimikan, umunlad ang dalawang nayon. Naging matalik na magkai bigan sina Aliguyon at Pumbakhayon. Nang sapat na ang gulang ni Aliguyon, pinili niyang asawa si Bugan, ang batang-batang kapatid na babae ni Pumbakhayon. Inala gaan niya sa bahay si Bugan hanggang lumaki itong napakagandang dalaga. Ang pilining asawa naman ni Pumbakhayon ay ang kapatid na babae ni Aliguyon, si Aginaya. Ang dalawang pamilya nila ay yumaman at iginalang ng lahat sa Ifugao.

IBALON ang awit ng giting ng tatlong bayani sa pakikibaka laban sa mga halimaw u pang iligtas at tulungan ang mga tao nuong Unang Panahon. Nuong wala pang pangal an ang Bicol. Maaaring tatlo o higit pang kasaysayan, naihatid itong halu-halong awit-giting sa kasalukuyan ng mga 'Kadugnung,' ang mang-aawit at makata na tan ging naglalahad ng mga nakaraang pangyayari nuong hindi pa marunong sumulat ang mga Unang Tao. Ang tatlong bayani - sina Baltog, Handyong at Bantong - ang sumabak, pumatay at nagpalayas sa mga hayop at halimaw na dating nagmalupit sa Bicol. Tulad ng dalaw ang sawa - ang babaing Oryol at ang duling na Sarimao. Ang dambuhalang baboy-da mo , si Tandayag. Ang halimaw na Buwaya . Si Buringkantada na iisa ang mata .Si Angongoluod, ang bakulaw. Si Rabot na kalahating tao at kalahating hayop. Si Tam baluslos na may katawan ng kambing. Ang mga pating. MAHABANG panahon mapayapang umunlad ang Ibalon sa pamumuno ni Handiong subalit w alang magandang palad na nagtatagal, at ang Bicol, mula pa nuong Unang Panahon ay lagi nang sinasalanta ng marahas na kalikasan. Sumapit ang panahon ng malakin g baha na pinawalan sa lupa ni Unos. Tapos, nagsimula ang sunud-sunod na lindol, sinabayan pa ng pagsabog ng tatlong bulkan - ang Hantik, ang Kolasi at ang Isarog. Bumaon ang lupa, pati mga bundok ay gumuho, at maraming nayon sa Ibalon ang nawasak. Napunit din ang lupa mula sa Kalabanga hanggang sa Ponon, sa Magarao, na tinatahak ngayon ng ilog Inarihan. Sa lakas ng mga lindol, umangat ang Pasacao mula sa dagat, pati na ang pulo ng K otmo na bahagi ng Pasacao. Sa Kotmo ang tahanan ng isang halimaw, si Rabot, ang dambuhala na may katawang kalahati ay tao, at kalahati ay hayop. Mabagsik ang ka nyang kapangyarihan. Inutusan ni Handiong ang kanyang kaibigan, si Bantong, upang puksain si Rabot. N agsama ng 1,000 mandirigma si Bantong subalit talino, at hindi lakas ng katawan, ang ginamit niya laban sa halimaw. Hindi nila sinugod agad ang lungga, kundi na gmanman muna upang maunawaan ang ugali ni Rabot. Nakita ni Bantong ang malalaking bato na nakapaligid sa lungga - mga tao na gina wang bato ni Rabot. Pagtagal, namalayan ni Bantong na madalas at mahimbing matulog ang halimaw. Kaya minsang tulog si Rabot, ginapang siya ni Bantong. Sinaksak ng bayani sa dibdib si Rabot at namatay ang halimaw. Nagbalik ang katahimikan sa Ibalon. SIYAM na buwan bago siya isinilang sa isang maharlikang pamilya namundok ang kan yang ama upang sugpuin ang isang masamang pangkat ng mga Igorot. Sa kasamaang-pa lad, napatay ang ama, pinugot ang kanyang ulo at isinabit sa gitna ng nayon ng m ga Igorot bilang gantimpala at parangal sa kanilang pangkat. Sa kabilang dako, n agulat ang ina pagkatapos nang biglang lumaki ang sanggol at agad-agad nagsalita . Isinumpa ni Lam-Ang - sapagkat ito nga ang naging pangalan niya - na mamumundo k din siya upang matuklas kung ano ang nangyari sa kanyang ama. Kasama ang kaiba at mabuting pangkat ng mga Igorot, inakyat ni Lam-Ang ang bundok at natagpuan a ng bangkay ng ama niya. Bilang ganti, pinatay niya ang bawat isa ng mga masamang Igorot, gamit ang tangi niyang sandata - isang sibat. Pagod na pagod siya pagbalik sa bahay. Minabuti niyang maligo muna at sumisid sa ilog Amburayan. Kaginsa-ginsa, umapaw ang ilog sa kapal ng putik at dugo na nah ugas mula sa kanyang katawan. Lahat ng isda sa ilog ay namatay. Pati ang mga pal aka at iba pang hayop na umahon mula sa tubig ay namatay lahat sa pampang. Kinabukasan, ipinahayag ni Lam-Ang sa ina na mag-aasawa na siya. Ginamit niya an g kapangyarihan niya sa hiwaga at nabatid niya na ang magiging asawa niya ay si Ines, isang babae taga-Kandon, isang munting nayon sa hilaga. Patungo na siya du on nang nadaanan niya ang isang batong dambuhala na sumisira sa palay at tabako

sa mga bukid. Gamit ang kalasag na pilak na minana sa ama, nilabanan niya at pi natay ang dambuhala. Tapos, pinugutan niya ng ulo. Sa Kandon, dinatnan niyang nakapaligid sa bahay ni Ines ang libu-libong lalaki n a lumiligaw sa dalaga. Siksikan silang lahat at, upang makalapit sa bahay, napil itan ni Lam-Ang na lumakad sa mga ulo ng mga lumiligaw hanggang umabot siya sa i sang bintana, kung saan siya pumasok sa bahay. Humanga nang matindi si Ines sa l akas at tibay ng luob ni Lam-Ang kaya pumayag siya agad na maging asawa nito. Su balit alinlangan pa ang mga magulang ng dalaga. Kailangan daw mag-alay ng bigaykaya ang mga magulang ni Lam-Ang bago makuha si Ines. Pumayag si Lam-Ang at ipinangakong babalik siya pagkaraan ng isang linggo, kasam a ng kanyang ina at ng mga handog at iba pang yaman. Humangos siya pabalik sa in a, at naghanda ng isang bangka na balot ng ginto. Pinuno niya ito ng iba pang gi nto, mga alahas, mga estatua at iba pang mamahaling bagay. Pagbalik niya sa Kand on kasama ng kanyang ina, nagimbal ang mga magulang ni Ines sa dami ng kayamanan g dala. Nuong araw ding iyon, ikinasal sina Lam-Ang at Ines. Pagkaraan ng tatlon g taon, nagka-anak na lalaki ang bagong mag-asawa. Isang araw, binangungot si Lam-Ang: Alang-alang sa kanyang anak, at sa kanyang m ga ninuno, kailangan niyang pagdaanan ang makalumang gawi ng pahirap. Ayon masam ang panaginip, dapat siyang sumisid hanggang sa sahig ng dagat upang hanapin an g gintong kabibi. Batid ni Lam-Ang na ikamamatay niya ang gagawin, kaya nagdasal siya at nanawagan sa mga diyos. Sinagot naman siya at binigyan ng pag-asa. Isin iwalat ni Lam-Ang ang lahat kay Ines: Ang hirap na susu-ungin niya, ang mga pahi watig ng kanyang pagkamatay, pati na ang habilin ng pag-asa na sagot sa kanya ng mga diyos. Pagsapit ng takdang araw, dumumog ang lahat ng tao sa nayon, pati na sa mga kala pit sa paligid, upang saksihan ang pagsisid ni Lam-Ang sa gintong kabibi sa ilal im ng dagat. Subalit bahagya pa lamang nakalubog si Lam-Ang nang biglang umahon si Berkakan, ang dambuhalang halimaw na pating, at sinakmal ang bayani. Sa bahay , nakita ni Ines lahat ng pahiwatig na isiniwalat ni Lam-Ang. Bumagsak ang kalan , umuga ang hagdan, at nanginig ang kanilang anak na lalaki. Napahagulhol si Ine s: Patay na si Lam-Ang. Tatlong araw lumuha si Ines bago siya nagkalakas lumabas at sundin ang mga habil in ng mga diyos. Inipon niya ang mga buto-buto ni Lam-Ang na inanod ng dagat sa pampang, at inuwi sa bahay. Sunod sa isiniwalat ni Lam-Ang, binalot niya ang mga buto sa pulang sutla, tumalikod at nagdasal nang nagdasal. Habang ibinubulong n i Ines ang mga panalangin, naririnig niyang unti-unting nabubuo uli ang kalansay at katawan. Pagkaraan ng ilang sandali lamang, lumitaw si Lam-Ang na buhay na m uli. Dahil dito at iba pang giting na ginawa ni Lam-Ang, silang mag-asawa at ang kani lang anak ay pinatawan ng mga diyos ng walang katapusang buhay. At sila ay namuh ay sa sagana ng mga bukid ng palay habang panahon. Si Mariang Makiling ay isang dalaga, hindi tumatanda, nakatira sa magandang bund ok Makiling sa pagitan ng lalawigan ng Laguna at Tayabas, subalit walang nakakaa lam kung saan talaga. O kung paano siya namamahay. Sabi ng iba, nakatira siya sa isang magandang palasyo na napapaligiran ng mga hardin. Ang sabi naman ng iba, nakatira siya sa isang dukhang dampa na gawa sa karaniwang kawayan at mga dahon ng nipa. Matangkad si Mariang Makiling at mahinhin. Ang kutis niya ay makinis, kayumanggi ng kaligatan, sa bigkas ng mga Tagalog. Malaki at itim ang kanyang mga mata, mah aba at makapal ang buhok, at maliliit ang mga kamay at paa, at mala-kandila ang mga daliri. Sa madling salita, siya ay maniwaring isang diwata, parang isinilang sa maputlang sinag ng buwan sa ibabaw ng Pilipinas, pasulpot-sulpot sa pagitan

ng mga punong kahoy sa gubat ng Makiling. Ang diwa niya ang namamayani sa bundok subalit siya mismo ay bihirang makita ng mga tao. Paminsan-minsan, natatanaw siya ng mga mangangahoy sa dilim ng Viernes Santo, ka pag namumundok sila upang humuli ng usa. Nakatayo raw si Mariang Makiling sa gil id ng mataas na bangin, walang katinag-tinag habang umaalon ang kanyang buhok sa ihip ng hangin. Kung minsan daw, nilalapitan daw sila, binabati nang tahimik ba go lumalayo at naglalaho sa dilim ng gubat. Walang naglalakas-luob na kumausap, sumunod o magmanman man lamang sa kanya. Karaniwang lumalabas si Mariang Makiling pagkaraan ng bagyo at lumiligid sa mga bukid, binubuhay muli ang mga nasirang halaman at itinatayo uli ang mga natumba ng punong kahoy, at ibinabalik ang dating ayos ng lahat. Pati ang mga ilog ay bu mabalik sa kanilang takdang landas at agos. At lahat ng sira mula sa bagyo ay na glalaho sa bawat madaanan niya. Mabuti ang kalooban ni Mariang Makiling. Dati-rati, pinahihiram niya ang mga mah irap ng damit, at pati alahas, para sa mga kasal, binyagan at pista. Tanging kap alit na hinihingi niya ay isang puting-puting dumalaga, batang inahen na hindi p a nangingitlog. Paminsan-minsan, lumilitaw siya sa anyo ng isang karaniwang taga bukid at tinutulungan ang mga matatandang babae sa pagpulot ng mga panggatong. P agkabigkis at pasan na ng matandang babae ang mga kahoy, isinisingit nang lihim ni Mariang Makiling sa bigkis ang pira-pirasong ginto, barya, pati mga alahas. Minsan, ayon sa kwento, isang mangangahoy ang nakakita ng baboy damo. Kumaripas ang hayop sa mga sukal at tinik ng gubat habang walang tigil na humabol ang lala ki, na nagka-galos-galos sa mga tinik. Biglang-bigla, narating nila ang isang ma liit na kubo. Takbo at nagtago ang baboy damo sa loob. Natigilan ang lalaki, lal o na nang lumabas ang isang magandang dalaga. "Sa akin iyong baboy damo," sabi ni Mariang Makiling sa lalaki, "at hindi mo dap at hinabol. Subalit nakikita kong ikaw ay pagod na pagod, at sugatan. Pulos dugo ang iyong mga bisig at binti. Halika sa loob, magpahinga ka at kumain. Gagaling ka, tapos maaari ka nang umuwi." Napukaw ang lalaki sa alindog ni Mariang Makiling. Pumasok siya sa kubo at, wala ng imik, kinain lahat ng lugaw na hinain. Masarap at kaiba sa lahat ng natikman niya. Naramdaman niyang napawi ang kanyang hapo, gumaling ang kanyang mga sugat at bumalik ang kanyang lakas. Binigyan siya ni Mariang Makiling ng ilang piraso ng luya. "Ibigay mo ito sa iyong asawa," sinabi niya sa lalaki na, utal pa rin, ay yumuko lamang bago umalis. Isinuksok ng lalaki ang mga luya sa luob ng kanyang salakot . Habang pauwi, pabigat nang pabigat ang mga luya kaya dinukot niya ang ilang pi raso at itinapon. Kinabukasan, nagulat silang mag-asawa nang nakitang kumikinang ang 'luya' na naging lantay na ginto ang mga ito. Laking hinayang nila sa mga ' luya' na naitinapon pauwi.

4

Title:Sanaysay (11) Ang Kuwentista ng mga Tsikiting (KUTING) ay binubuo ng mga kasaping buhat sa iba 't ibang larangan. Nabuo ito sa pamamagitan ng panghihikayat ni Virgilio Almario , ang noo'y secretary general ng PBBY. Pangunahing tagapagtatag ng KUTING ay sin a Perpi Alipon-Tiongson, Carla Pacis, Robert Magnuson, Augie Rivera, Lara Saguis ag at May Tobias. Noong 2000, kinilala ng Reading Association of the Philippines (RAP) ang KUTING para sa pagtaas ng kalidad ng panitikang-pambata sa panitikan. Noong 2003, isina sagawa ng KUTING ang kanilang kauna-unahang workshop para sa mga gustong magsula t para sa mga bata. Bukod dito, nagsasagawa rin sila ng mga lektyur at talakayan upang pag-usapan ang ukol sa pagsusulat at ang iba pang mga isyung may kaugnaya n sa panitikang-pambata. Nagbubukas din ang KUTING ng pintuan sa mga miyembro ni to upang mailapit sa mga publishing house ang kanilang mga kuwento upang maisali bro. Kaugnay nito, layunin din ng KUTING na kilalanin at palakasin ang karapatan ng mga manunulat ng panitikang-pambata. Marami sa mga kasapi ng KUTING ay nakapaglathala na ng kani-kanilang mga aklat-p ambata. Ang iba naman ay nagwagi sa mga patimpalak tulad ng Palanca, PBBY-Salang a Writers' Prize, National Book Award, Gintong Aklat Award at iba pa. Noong 1996, inilathala ng Osnofla Books Casa San Miguel sa pakikipagtulungan ng mga miyembro ng KUTING at ng Ang I<pd>.</pd>N<pd>.</pd>K<pd>.</pd> ang Water in the Ring of Fire na bunubuo ng mga kuwentong-bayan ng mga bansang nasa Asia-Paci fic. Ito ay pinamatnugutan ni Carla Pacis. Noong ika-17 ng Mayo 2003, sa kauna-unahang pagkakataon, iginawad ng samahan ang KUTING honorary membership kina Mailin Peterno-Locsin, Amelia Lapeña-Bonifacio, Vi rgilio Almario, at Rene Villanueva, bilang pagkikilala sa kanilang kontribusyon sa pagpapalaganap ng panitikang-pambata sa Pilipinas. Ganito ang sinabi ni Augie Rivera, ang pangulo noon ng KUTING sa kanilang Kuting Mewsletter: Noong mga panahong pupungas-pungas pa lamang ang ating munting industriya, silan g apat ang mga unang sumubok at nangahas na magsulat, magpalabas, magpabilis, ma gturo, magpalaganap at magsulong ng panitikang pambata sa Pilipinas. Nauna silan g lahat sa atin. At hindi naman siguro kalabisang sabihing inihanda nila ang "bu bungan" na siya ngayong nagiging "palaruan" ng maraming KUTING (2). Samakatuwid, itinuturing na ngayong isang industriya ang pagsusulat at paglalath ala ng mga babasahin para sa mga bata. Dahil dito, nakita ng samahan na mahalaga ng maitaas na ang uri ng mga kuwentong-pambatang naisasalibro sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga taunang workshop, maigiit at kilalanin ang kanilang mga karap atan bilang mga manunulat ng panitikang-pambata at iba pa. <b>Ang Ilustrador ng Kabataan (Ang I<pd>.</pd>N<pd>.</pd>K<pd>.</pd>) </b> Ang mga ilustrador ang nagbibigay buhay sa mga aklat-pambata. Dahil sa kanilang makukulay na ilustrasyon, nabubuhay ang mga tauhang nilikha ng mga manunulat - n agkakaroon ng mukha, hugis o katawan, ang mga tauhan. Dahil dito, higit na tumat atak o nagkakaroon ng rehistro sa mga bata ang mga tauhan, lalo na ang mga batan g di pa nakababasa at umaasa pa lamang sa mga larawan. Ang Ilustrador ng Kabataan ay produkto ng mga serye ng workshop sa pagguhit at p agdidisenyo para sa aklat-pambata na pinamahalaan ng Goethe Institute of Manila sa pakikipagtulungan ng Children's Communication Center na nagsimula noong 1989. Noong ika-7 ng Hunyo, 1991, matapos ang isang workshop na pinangunahan ng kilala ng ilustrador na German na si Reinhard Michl, naitatag Ang I<pd>.</pd>N<pd>.</pd >K<pd>.</pd> bilang isang samahan ng mga ilustrador sa Pilipinas. Ang workshop n a ito ay magkatuwang na binuo at pinamahalaan ng PBBY at ng Goethe Institute of Manila. Karamihan sa mga naging kasapi ng Ang I<pd>.</pd>N<pd>.</pd>K<pd>.</pd> ay mga n agtapos ng Fine Arts sa UP tulad nina Robert Alejandro, Joanne de Leon, Felix Mi

Tunay na malaki ang naitutulong ng mga samahang tulad ng KUTING. Para sa kaalaman ninyo nasa unang baytang na ang aking mga anak a .</pd> dahil sa pagkakataong sila ay maaaring mailathala .</d>K<pd>. Ang ugnayang ito ay malaki ng salik upang mahikayat ang mga baguhang ilustrador na maging kasapi ng Ang I<p d>. paglalathala ng newsletter.</pd>K<pd>. Ang kanilang pagtutulu ngan ay nagiging dahilan upang makalikha at mailathala ang mga kuwentong-pambata at maipaabot ito sa mas maraming batang Pilipino. annual catalogs at pagsasaga wa ng taunang eksibit ng kanilang mga ilustrasyon. Mel Silvestre at Jason Moss. Pinatatatag nila ang ugnayan ng mga may kinalaman sa produksyon ng mga aklat pam bata tulad ng ilustrador. Germany at Japan. Naihahatid nila sa mga bata ang mensahe ng kuwe nto sa paraang madali at normal. maihahanay na ang panitikang-pambata ng Pilipinas sa ibang mauunlad ng ban sa tulad ng Great Britain. May malaking potensyal ang panitikang-pambata ng Pilipinas upang umunlad bilang isang industriya. Regular a ng kanilang mga pulong. mga Pilipinong may pagp apahalaga sa sariling wika at kultura. At hangga't m ay mga kabataang may malikhaing pag-iisip at kuwentong nais sabihin o ibahagi.</pd> ay binubuo ng mga ilustrador.</pd>N<pd>. Simulan natin ang talakayang ito sa isang tunay na pangyayari sa buhay ng isa sa aking kambal. lalong na ang mga batang mahi hirap. nagpapatuloy pa rin ang Alitaptap sa pagsasagawa ng mga workshop sa pagkukuwento. Bumuo na rin ito ng mga taunang proyekto o programa sa pagkukuwento sa mga paara lan. at iba pang propesyunal. manunulat.</pd> ang nagkamit ng mga lokal at internasyunal na pagkilala sa larangan ng pagguhit o ilustrasyon ng panitikang pambata.</d>N<pd>. at mga edukador. hospital. Patuloy Ang I<pd>. Ang Ink at Alit aptap sa pagpapaunlad ng panitikang pambata sa Pilipinas. Di na pahuhuli ang mga aklat-pambata ng Pilipinas kung pag-uusapan ang bilang ng mga aklat na nalathala sa isang buong taon.</d>K<pd>. umabot sa b ilang na 70 ang kasapi nito at patuloy na lumaki sa pagtakbo ng panahon. pintor.</pd>N<pd>. Ang I<pd>. ang kalidad ng kuwento. bahay-ampunan at iba pa. Nagsimula ang Alitaptap bilang isang maliit na grupo ng mga tagapagkuwento sa Mu seo Pambata hanggang Pebrero 1999 nang humiwalay sa Museo Pambata.</d> o ang INKies na bata pa ang industriya ng pagdidisenyo o ilustrasyon ng mga aklat-pambata sa Pilipinas. Ang Alitaptap Story-tellers Group ay isang samahang may layuning magturo. bukod sa mga aklat-pambata.</pd>K<pd>. magpay aman at maglibang sa mga batang Pilipino sa pamamagitan ng pagkukuwento. animated features . n aniniwala Ang I<pd>. Layunin nitong mahikayat ang mga mahilig magkuwento a numan ang kinabibilangang propesyon. Marami na rin sa mga kasapi ng Ang I<pd>. Sa pagtakbo ng panahon. bukod pa sa malalaman nila ang kanilang mga karaparatan ukol sa industriya ng panitikang-pambata. materyal na ginamit. na ang pinakamataas na pangarap ay mapagl ingkuran ang sariling bansa. na siyang target na mambabasa ng mga ito. ilustrasyon . mga art ist na nagtatrabaho sa mga publishing company at advertising agency. textbook. Nagsisilbi silang tulay upang maihatid ang mga batang t agapakinig sa iba't ibang mundo.</pd>N<pd>. at iba pa.</pd>K<pd>. at kung naipaaabot ba ito sa mas maraming bata. Tiyak na di magtat agal.</d> na makakamit nila ang kanilang mga layuning ito. graphic desi gner. Kailangan lamang na ipagpatuloy ang mga magandang nasimulan upang makamit ang inaasahang pag-unlad ng panitikang-pambata ng Pilipinas. Mula sa orihinal na kasapi na 21. <bAlitaptap Storytellers Group</b May mahalagang ginagampanan ang mga tagapagkuwento sa pagpapalaganap ng panitika ng-pambata sa Pilipinas. Naniniwala ang mga miyembro ng Ang I<pd>. ang mga miyembro ng Ang I<pd>. aklatan. magsisilaki ang mga batang Pilipino na nakabasa ng mga kuwentong sumasalamin sa kanilang mga karanasan.</pd>K<p d>. mural. Hanggang sa kasalukuyan. dahil dito marami pang dapat gawin upang mapagbuti ito.</pd> sa pakikipag-ugnayan sa iba't iban g samahan at institusyon at sa pagsasagawa ng mga workshop at eksibit. products design and merchandising.</pd>N<pd>. manunulat.</pd> ay aktibo na rin sa paggawa ng mga workbook. Di magtatagal.</pd>N<pd>.</pd>K<pd>.</pd>N<pd>.guel. guro at maging ng mga mag-aaral ng visual arts.

si Mardi ko.</pd> Santos na ang kanyang ginawa noon ay hindi "gawa ng Diyos. Bu enaobra ay may puwersa na ang KWF upang igiit ang revisyong nabuo? Kung magkakagayon. Simplisidad at Ekonomiya. Sa blg. Kung ang panghihiram ng mga salita ay halos sa Ingles na ibinatay." Sa makatuwid.</pd> Nita P. Tungkulin ko sa hapong i to na maghayag ng mga reaksyon at suhestyon para sa malawakang diseminasyon at e fektibong pagtanggap ng sambayanan sa nabanggit na patnubay. dapat linawin kung alin ang una at ika-2 preperensya. hindi ba't ma s matipid ang mga salita sa kanan? Kung ang sagot na problemang ito ay ang pagig ing varyant ng isa sa isa. bakit waring panay Ingles na sali ta lamang ang ating napagtutuunan sa panghihiram. Upang maiwasan ito. mga mungkahing walang ibang layunin kundi ang lalo pang umunlad ang Wikang Filipino tungo sa intelekt walisasyon at/o istandardisasyon. ang mga nagawa n ang hakbang alinsunod sa patakaran ng KWF. Sa kabila ng dako. Ang kontrobersyal na salita ay nagmula sa Ingles na RADIO. Sadya kong inayos nang ayon sa mga letrang may fonemik istatus. Sa buklet lamang ng 2001 revisyon. Kung ito naman ang pag-uusapan. Ang anak kong si Ma riz. Mga Observasyon at Pagsusuri Sa panahon pa man ng dating Punong Komisyoner Dr<pd>. Hinati ko ang papel na ito sa tatlo: ang mga personal na observasyon at pagsusuri. asahan natin ang masalimuot. Gayunman .</pd> Pineda. hindi ba ganon na rin ang mga salitang alpa beto at rebisyon? Bakit nabago pa ang ispeling? Dahil Ingles? Ano ba talaga? Mag-ingat sana tayo mga kasama pagkat baka dumating ang araw na ang pagiging kon sistent natin sa bigkas ay maglaho na. Pero.2 naman ng Ikatlong Bahagi ay mababasa na inaasahang sa loob ng maraming taon. ang revisyong ito ang pipil iin ng bayan matapos ng isang mahigpit na pagsunod. sa pamumuno ng bagong Punong Komisyoner Dr<pd>.</pd> Ponciano B<pd>. tulad ng naunang patnubay. tahasan kong sinasabi na nasa likod ako ng KWF upang sa munti kong paraan ay mabigyan ng katuparan ang malawakang diseminasyong ito. pasok na kasi ang mga ito sa leksikong Filipino. Nagmula sa mga labi ng Ama ng Balarilang Tagalog na si Lope K<pd>. at mangyari pa. Sa puntong ito. dahil ginamit ang klaster na DY (radyo) ay tama sa kanyang sagot. Di iilan ang bumibigkas ng /yunipor. ano ba talaga ang bigkas ng salitang P . madugo at makapigang-u tak na mga palitang-kuro. ang ibig bang sabihin ng paggamit ng 4 na letrang may fonemik istatus ay eksklusiv lamang sa Ingles? Paa no na ang mga salitang hiram sa Espanyol? Alam ko ang sagot. kung ang layon natin ay manaig ang simplisidad at eknomiya sa ating wik a. binanggit ko na noon na waring tanging ang KWF ang komisyon s a ilalim ng batas na walang kapangyarihang sumita man lamang ng mga akademikong institusyon na sumusuway sa mga patakaran nito. hayaan ninyong ilahad ko sa inyo a ng mga inaasahan kong itatanong nila na sagutin na natin ngayon. bakit may mga salita pa ring hindi umaayon dito? Pansinin ang mga salitang na kalista. G ayunman. maaaring magbago ayon sa takbo ng panahon. Muli. bagamat di pa niya nabasa ang 2001 revisyon (na ang ispeli ng na ng Ingles na salitang budget ay bajet). At ayon na rin sa pilosopiyang ito. Nangangahulugan kaya na sa p agkakataong ito. Pansinin na lamang ang kawalang-konsisten t ng mga letrang U at I. Ang resulta.t minsan nagkaroon ng pagsusulit ang kanilang titser kaugnay sa wastong ispeling . ay isinulat ang salitang ito nang RAJO (bilang pagkilala kaya sa fonemik istatus ng letrang J?). 5 ng Unang Bahagi ng primer na may mga sumunod at di sumunod sa 1987 Patnubay ka ya nagbunga ng iba't ibang paraan ng ispeling. Dahil na rin sa pagkakaroon ng fonemik istatus ng 4 na letra sa itaas. narito na ang 2001 Revisyon.me/ kaysa sa /unipo r. Kaya nga nagkaroon ng 1987 Ortograpiya.</pd>P <pd>.me/. kasabay ba ng panghihiram natin ng mga salitang Ingles ay ang pa gsunod din sa kanilang bigkas? O tanging ang batayan lamang ng ispeling ay pagka kasulat ng mga letra? Nabanggit ko ito pagkat may mga salita sa Ingles na bagama t letrang S ang gamit ay may tunog namang /z/. nangangah ulugan na rin bang 25 na ang ponemang Filipino? Fleksibilidad. umuw ing malungkot ang bata pagkat mali raw ayon sa titser! Hulaan ninyo ang naging r eaksyon ko! Nais kong bigyan ng kaukulang papuri at paghanga ang mga namuno at bumubuo ng mg a komite upang mabuo ang revisyong ating pinag-uusapan. Malinaw itong nabanggit sa blg.

tiyak na mal ulunod ito at mamamatay. Mapapasunod ba natin nang mah igpit ang mga Pilipino sa ganitong uri ng bigkas? Hindi ba't kahit na Filipino n a ang ating wika." "Pero paano kung mauhaw ako?" "Kailangan ko rin ng tubig. di na lang ako iinom ng tubig para di na tumubo ang buto sa aking tiyan. iyon nga lamang." "Sabi kasi ni Lola Terry kapag nasobrahan ng tubig ang buto. Maliban kung nakararami na ang may gustong maging Filipins na ang ating bansa! 5 Title:Kwento (9) "Naku! Pa'no na kaya 'to? "May espesyalista kayang doktor na para lang sa pag-aalis ng buto sa tiy an?" "Paano kung tumubo na ang buto at maging isang malaking puno sa loob ng aking tiyan?" "Paano na ang aking tiyan?" "Magiging parang buntis kaya ako o maging isang malintog na lobo ang aki ng tiyan dahil sa puno ng santol na nagsisimula ng tumubo? "Makakakain pa kayo ako?" "A! Alam ko na. mas gugustuhin pa rin ng marami ang Pil ipinas." "Sabi kasi ni Lola Terry kapag di raw nadidiligan ang buto." "A! Alam ko na." "Kapag di nadiligan ang buto sa loob ng aking tiyan. nalulunod i to at namamatay." "Kapag nasobrahan sa tubig ang buto sa loob ng aking tiyan. /Pilipi. aba'y hindi na konsistent ang tunog ng I sa ating ortografi! Sa dakong huli. natutuyo ito at di na tumutubo. /v/ at /z/.RIMER? /pray.no/ pa rin ang bigkas? At kahit sabihin pa ng iba na a ng bansa natin ay orihinal na Felipinas.mer/ ba o /pri. napatunayan na ng mga titser sa Ingles na "ayaw" ng karaniwang Pilip ino ng mga sofistikadong tunog ng /f/. At di na magiging isang puno." . walang masama sa maluwag na paggamit ng 4 na letrang FVJZ. tiyak na mauuhaw it o at mamamatay.mer/? Ingles ba o Espanyol? Kung ang una ang gusto n inyo. iinom ako ng maraming-maraming tubig. At di na magiging isang puno.

nakita ko na namang nakahain ang sandamukal na santol." "Paano kung lumalaki na nga ang puno ng santol sa loob ng aking tiyan?" "Paano kung maglabasan na ang mga sanga nito sa aking ilong. "Para sa aking mahal na apo. Ngayon. at mata?" "Paano na ako makakahinga.' ang utos sa akin ni Lola Terry." si Lola Terry uli. hapunan na." ang sabi ni Lola habang ibinibigay sa akin an g santol. kumuha na rin ng santol at kinagat na lang niya ito. pumili ka ng santol na gusto mo at ipagbabalat kita. makapagsasalita. "Para talaga sa 'yo ang matatamis na santol na 'yan!" ang sabi naman ni Kuya Lester. binibili pa 'yan. Inabot ko ang santol at nang kakagatin ko na. "Martina. "Sarap talagang panghimagas ng santol. at makakakita?" "Makilala pa kaya ako nina Nanay at Tatay? Ng aking mga kaklase pag-uwi ko sa bahay namin?" "Naku! Ilang oras na ang buto ng santol sa loob ng aking tiyan. "Teka pala! May buto pa nga pala ng santol sa aking tiyan. is ang matamis na matamis na santol."Pero paano kung matakaw pala sa tubig ang buto ng santol? Baka lalo bu milis ang paglaki ng puno sa loob ng aking tiyan. teng a." ang sabi ng isip ko. malalaki at paliku-likong ugat. At si Kuya Lester. naalala kong bigla. Pinili ko ang pinaka-<i>orange</i> at ipinagbalat na ako ni Lola Terry." "Gaano na kaya kalaki ang buto sa aking tiyan?" "May sumusulpot na kayang isang dahon? Dalawang dahon? O tatlong dahon ?" "Gaano na kaya ito kataas? Kalahating dangkal kaya? Isang sangkal? O higit na sa isang dangkal?" Sa gitna ng mesa. saka isinawsaw sa isang platitong asin. "Sa Maynila. May maliliit. Ang tamis-tamis!" ang lumabas sa bibig ni Kuya Lester. Walang putol magbalat ng santol ang aking Lola. bibig. Pagkatapos mabalatan ni Lola ang santol." "Paano na kaya 'to?" "Kanino ko kaya sasabihing may buto sa loob ng aking tiyan?" "Teka parang may mga ugat nang lumalabas sa aking tiyan. makaririnig. Kanina pa ako kumain ng santol pagkatapos ng tanghalian. Kring! Kring! Kring! .

" Pinuntahan ni Lola Terry ang telepono. Ate Sally." Sa sinabi ni Nanay. siyam kaming magkakapatid. Bumalik na uli sa dati lah at." sagot ni Nanay. Si Ate Perla. Ate Rowena. 'Pag balik ko sa mesa. bukas nang umaga. Tapos ako raw ang pansiyam ang sabi sa akin ni Nanay. di totoo 'yon. Di mauubos ang tawanan naming tatlo sa bilog na mesa na puno ng pinagbal atan ng matatamis at parang maliliit na bumbilyang santol. iakyat mo ng santol ang iyong Tita Glenda par a maiuwi nila sa Maynila. "Martina! Martina! Ang iyong nanay nasa telepono! Dalia n mo apo!" "Nanay?" "O anak kamusta ka na?" "Ayos maman po ako dito 'Nay. Ate Charito. May sobra pang isa sa aking mga daliri." ang sabi ni Lola Terry kay Kuya Les ter. nakahinga na ako. at si Kuya Tuan. Malapit na ang pasukan anak. kailangan din na mag-ingat sa pagkain ng santol. "Aba e. puwedeng tumubo sa loob ng tiyan?" Isang malakas na halakhak ang narinig ko kay Nanay. sasama 'yon kapag umoo ka." "Susunduin ka na namin bukas ng Tatay mo. Siguro ngayon may puno na sa loob ng akin g tiyan."Si Lola talaga. buti na lang at biglang nag-ring ang telepono kung hind i. Kuya Ruben. "Anak. Kuya Puti. At sandali lang. "Kung maliit lang naman ang buto. "Lester. WALONG LAHAT ANG aking mga kapatid. tatlo pang santol ang binalatan ni Lola Terry par a sa akin. Madalas si Ate Rowena at s . nanakot pa! E kung totoo 'yon e di lumaki na ang butong nalunok ko noong nakaraang bakasyon. Baka makalunok ka ng buto'y may tumubong puno sa iyong tiyan. Dahan-dahan lang." sabi ni Kuya Lester habang hinihimas-himas ang pilit pinalalaking tiya n. mukhang nakakarami ka na. Piliin mo 'yung mga hinog." "Pero anak. Gusto ko na ulin kainin ang matamis na santol na binalatan ni Lola Terry. tiyak na makakakain uli ako ng santol. hane?" ang bilin ni Lola. Kaya bin ibilang kong lagi. "Si Lola naman. Kuya Itim. Hindi mabut i sa katawan ang makalunok ng buto ng santol. At si Kuya Lester mukhang nakakarami na." "Nay?" "O ano 'yon anak?" "'Pag ba nakalunok ng buto ng santol.

"Gener. makikita mo kaya kami?" sabi naman ni Ate Sally.i Ate Sally lang ang aking nakakasama. nakikita ko silang dalawa pero d i ko talaga makita ang kanilang pinagtataguan. "Halika na Bunso. "Halika na Bunso. Idadaan nila ako sa mataas na bintana. SUSUDUIN ULI ako ni Ate Rowena at ni Ate Sally." aya ni Ate Rowena. Biglang matataranta ang dalawa kong kapatid. Tapos isang malakas na. "Gener. nakikita mo ba ang aming pinagtataguan?" si Ate Sally naman. Magkamukhang-magkamukha sila." aya ni Ate Rowena. SINUSUNDO ako ni Ate Rowena at ni Ate Sally. Sa malaking salamin ng lumang aparador. Tapos nagmamadali akong ihahatid ni Ate Sally sa maliit na bahay namin n i Nanay. Taguan sa salamin ang aming laro. Sabi ni Nanay. saan kaya kami nagtatago?" sabi ni Ate Rowena "Gener. Rowena puwera at Sally kasali. Si Ate Sally. Kapag nasa malaking bahay na kami. Nakapikit ako dahil sa sobrang l ula ko. "Brummmm! Brummmm! Brummmm!" ang aming maririni g. Taguan uli sa salamin ang aming laro. Siguro talagang salbahe ang mumu sa bintana. "Gener. . naglalaro kami ng taguan. Malalaki at mabilis ang aming mga hakbang. Bababa ng bahay si Ate Sal ly at hahawakan naman ako ni Ate Rowena sa dalawang kamay. KINABUKASAN. Tapos malakas na. naghihintay naman sa ibaba ng bintana. Matataranta na naman si Ate Sally at si Ate Rowena. g aling daw sa laro ang pangalan ni Ate Rowena at ni Ate Sally. bilisan mo at may mumu sa bintana. nakikita kong magkatabi sila per o di ko talaga makita ang kanilang pinagtataguan. Maglalaro uli kami sa malaking bahay na may dalawang malaking bintana. "Brummmm! Brummmm! Brummmm!"uli ang aming maririnig. Nakapikit pa rin ako per o di na ako gaanong nalulula. Mahigpit na ang hawak sa akin ni Ate Sally. hanapin mo na kami!" ang sabi ni Ate Rowena. TUWING HAPON. Parang sa salamin galing ang kanilang mga boses. Tapos ihahatid na uli ako ni Ate Sally sa maliit na bahay namin ni Nanay . Sila an g kambal kong kapatid na babae. Sa malaking salamin ng lumang aparador. Idadaan na naman nila ako sa mataas na bintana. bilisan mo at may mumu sa bintana. Siguro salbahe ang mumu sa bintana.

Pero sa hagdanan na niya ako idinaan. Pin ulbuhan ako ni Ate Rowena. ibang-iba talaga ang lahat. at Kuya Tuan ay malalaki na. Nagkaroon na ng mukha ang salbaheng mumu na sinasabi ni Ate Rowena. Basta narinig na lang namin ang malalakas na paa na umaakyat sa hagdanan. may nakakatakot na nangyari habang naglalaro ka mi ni Ate Rowena at ni Ate Sally. Napatayo si Ate Rowena at si Ate Sally pero huli n a ang lahat. sinundo uli ko ni Ate Rowena at Ate Sally. GABI. Pagdating namin sa malaking bahay. Sina Ate Perla. Tulad uli ng dati. ." Naramdaman ko na lang ang mahigpit na yakap ni Nanay." "Oo anak. Binihisan ako ni Nanay nang paborito kong damit. Pero hindi m umu ang nakita mo kanina. Sinuklay naman ako ni Ate Sally. "Bakit parang di siya natatakot sa papuntang mumu sa bintana?" LAGING DI NATATAPOS ang laro namin ni Ate Rowena at ni Ate Sally dahil sa malakas na "Brummmm! Brummmm! Brummmm!" na naririnig namin. madali akong inihatid ni Ate Sally sa bahay namin ni Nanay. Siguro talagang salbahe ang mumu kaya dapat akong idaan sa bintana para di niya ako makasalubong sa hagdanan. Kuya Itim. Kuya R uben. "Pero pano nga pala si Nanay? Sasama kaya siya?" PERO ISANG HAPON. "Maiintindihan mo rin ang lahat anak pagdating ng panahon. KINABUKASAN NG HAPON." ang sabi ni Nanay habang hinihimas ang aking ulo. hindi siya mumu na dapat mong katakutan. TINANONG KO si Nanay tungkol sa mumung nakita ko kanina sa malaking bahay. Parang kakaiba ang lahat. "Talaga 'Nay. Ate Charito. Kaila ngan ko pa ang pag-aalaga ni Nanay. Ate Sally. "Ialis ninyo ang batang 'yan sa bahay na ito!" ang sabi ng mumu nang ma kita ako. Kaya na nilang labanan ang mumu sa bintana. Siguro pag-malaki na ako sa malaking bahay na rin ako titira. Per o di mumu na pangit ang mukha at malaki ang bibig. Siguro ang laki-laki ng kanyang bibig dahil ang laki ng boses niya. Di na nakababa si Ate Sally para saluhin ako sa ibaba ng bintana. Kuya Puti. Hindi kaya niya tinatakot ang walo kong kapatid na nakatira sa malaki na ming bahay? Siguro kaya di ako nakatira sa malaking bahay dahil maliit pa ako. Tapos natulog na kami. nilingon ko si Ate Rowena sa malaking bintana. Siguro ang pangit-pangit ng mukha ng mumu. Nakita ko ang nakaparadang pulang dyip.Pauwi. Ate Rowena.

pahina. gusto po namin na dito na siya tumira. si Ate Rowena at Ate Sally. at siyempre. "Tay. TUWING GABI. SIMULA NOON. Tatakpan ko ng unan ang aking teynga. "Tay. Kuya Tuan. Kuya Puti. Pinalalak as ko ang aking loob dahil sa mga nakatatakot na namang pangyayari. kamukhang-kamukha ko 'ata si Gener. PINAGHAHANDAAN KO ang pagdating ng aking Tatay." ang sabat naman ni Kuya Ruben . ikaw na ba 'yan?" ang sasabihin ni Nanay. Tapos." ang sabi ni Ate Charito. siya po ang bunso naming kapatid. "Aba. Lumapit sa akin ang mumu. Hindi na kami nagmamadali at di na ako idinadaan sa bintana 'pag nariri nig namin ang "Brummmm! Brummmm! Brummmm!" at ang paang umaakyat sa hagdanan." ang sabi ni Ate Perla. walo silang aking kapatid at ako ang pang-siyam. Binilang ko silang lahat. siya na po si Gener. At sa hating-gabi. Maraming halik at yakap ang ibinigay sa akin ng aking walong kapatid. maririnig ko ang hilik ng parang isang halimaw sa l oob ng malaking kuweba?malakas. nakita ko sa pinto ang mumung nakita ko kahapon. Hanggang ngayon.Dumating din pala si Ate Perla. maiiwan ang kulay-itim na bakas ng mga paa. Medyo natakot ako sa kanya." ang sabi ng mumu." At nakapalibot silang lahat sa akin. "Tay. Siyam kamin g magkakapatid at ako ang bunso. PAGKATAPOS NARINIG NAMING lahat ang "Brummmm! Brummmm! Brummmm!" at ang paang umaakyat sa hagdanan. kak alat ang amoy ng maitim na tambutso ng sasakyan. para naman magkaroon ng bata dito sa 'ting bahay. Ngayon. Dahil ang mumu pala ng iyon ang tatawagin kong TATAY. simula ngayon dito na siya titira sa atin. Ate Ch arito. "Tay. Kuya Itim. Hinawakan niya ako sa balikat. "Nakakamukha natin siyang lahat. Biglang sumaya ang malaking bahay. mabibilang ko na talaga. "Nardo. "Para naman may maiangkas ako sa 'king matuling bisikleta. Kuya Ruben. Wala na ang mumu sa bintana na aking kinatatakutan. NATATAPOS na lagi ang laro namin ni Ate Rowena at ni Ate Sally. "Sinong magsasabing hindi namin siya kapatid?" si Ate Rowena. Lalangilang itlit ang makintab naming sahig. hanggang lumakas nang lumakas." ang sabi ni Kuya Puti. ." si Ate Sally naman. magkakalatugan ang mga pinggan at baso. di ko pa rin alam kung saan sila nagtatago at kung paano sila napupunta sa salamin. "Mga anak." si Kuya Tuan .

sa lakas man o sa kaalaman. sa Tondo. naniwala siya na an g mga babae ay laging kapantay ng lalaki . at ihanay sila sa mga lalaki. Mababakas sa nobelang ito ang pagtatangka ni Arceo na buwagin ang kinagis nang tradisyon na mahina ang mga babae at malakas ang mga lalaki at sila lamang ang may kakayahang humawak ng kapangyarihan. Isang maituturing na <b>obra/<b> ni Arceo na kababasahan di lamang ng tun gkol sa pagpaksa ng iba't ibang uri ng babae kundi ng kanya ring pagsisikap na m aiangat ang mga babae sa dapat nilang kalagyan ang nobelang <b>Canal De La Reina </b>. Matatagpuan ito sa daang Juan Luna. 1 972. May sarili siyang t alino at mga katangiang maipagmamalaki. Maaari s iyang magtaglay o humawak ng kapangyarihan tulad ng lalaki. Mayn ila. 1998. tulad ng malakas na bagyong si Gloring noong Hulyo 27-30. Inilarawan din sa nobela ang mabuway na pagtitiwala ng taumbayan sa pamah . at ang epekto ng pamiminsala nito sa kabuhayan ng maraming Pilipino. Sa nobela ay tinangka rin ni Arceo na ibalik ang kasaysayan ng pook na ito na kanyang kinalakhan. 7 Title:Sanaysay (6) Taliwas sa kinagisnang tradisyong "mahina ang babae. mabago ang kalagayan nila sa lipunan. Binuhay ng nobela sa alaala ng mga mambabasa ang ilang pangyayari sa kasa ysayan ng Pilipinas. Wala siya sa likod ng lalaki. ay kapantay siya nito. Ang sunog na ito ang naging dahilan. kinikilala niya ang kanyang sarili bilang isang feminist ang manunulat. Ayon kay Arceo. Dito isinilang at nagkaisip si Arceo. nakaalis na siya. upang lisanin ng kanila ng pamilya ang Canal De La Reina. Ang <b>Canal De La Reina</b>."Oo!" Gabing-gabi na kung umuwi ng bahay si Tatay at pagkagising naman namin n i Nanay sa umaga." Kakambal pa rin ng bawat pagsulat niya ng akda ang layuning matu lungan ang mga babaeng ibangon at linising muli ang nayurakan at narumihan nila ng mga karapatan. at sa hal ip. Sa panayam na ginawa ng risertser kay Arceo sa kanilang tahanan sa Quezo n City noong ika-26 ng Pebrero. malakas ang l alaki" ang naging pananaw ni Arceo. nabatid na sinadya at hindi nagkataon lama ng ang pagpaksa niya sa mga babae sa marami niyang akda. Sa bawat akdang kanyang isinusulat ay sinisikap niyang "ibandil a ang talino ng mga babae. Pangarap niyang muli nilang buuin ang unti-unting nawasak na p agtingin sa kanila ng lipunan. ayon kay Arceo ay tumutukoy sa isang pook n a hindi kathang-isip lamang. Bilang isang feminista. Magba balik din sa alaala ng mga mambabasa ang isang malaking sunog na totoong naganap sa lugar na ito noong taong 1941 bago sumiklab ang Ikalawang Digmaang Pandaigdi g. ayon kay Arceo.

ay nagkataon lamang</b>. Ngunit sa kagustuhan na rin marahil n i Arceo na huwag mag-iwan ng pangit na larawan ng tauhang babae ay pinagbago niy a ang donya sa wakas ng nobela: Ngunit wala na ang dating gilas ng kaanyuan. Si Nyora Tentay na ayon kay Arceo ay larawan ng mga usurera sa Tondo ay k inakitaan din ng kakaibang lakas ng isang babae nang buong pagpapakumbaba niyang tanggapin ang kanyang pagkatalo nang muling maangkin ni Caridad. Sa katau han ni Nyora Tentay ipinakita ni Arceo ang kabilang mukha ng isang babae. napakalapit sa puso niya ang nobelang <b>Canal De La Reina</b> sapagkat hindi lamang ito nagpapagunita ng maraming bagay ukol sa kanyang kabataan kundi taglay ng isa sa mga tauhan ng nobelang ito ang kanyang s ariling katauhan. ang mga tauhan sa <b>Canal De La Reina</b> ay hindi kathang-isip lamang. ang usurera sa nobela ay larawan ng isang matandang baba eng dumidiyos sa salapi at nakukuha ang bawat maibigan dahil sa yaman. sa mga buhay ng tao. Sa katunayan. Manapa. 1972. Nakapikit siya ngunit . taliwas sa nakasulat sa Paunang Salita sa nobela na ang kasaysayan ng nobela ay kathang-is ip lamang. wika ng nobelista. Ang mga tauhan sa nobela ay sumasaklaw sa lahat ng panahon at sa mahabang panahon ng kasaysayan. isang asawa.ang mga tauhan at pangalan. Subalit ano man ang maging sama ng isang babae. makasarili. a t nag-uudyok ng paghihimagsik ng mga mamamayan laban sa pamahalaan o alinman sa mga maykapangyarihan. Kahirapang nagtulak sa mga tao upang manguta ng sa mga usurerong sumisipsip sa dugo ng kapwa nila Pilipino. Ang manuskrito ng nobela ay sumailalim sa ilang pagbabago upang hindi makalabag sa D epartment Order No<pd>. Maluwag din sa puso niyang tinanggap ang pagkawala ng kanyang mga alahas at kayamanan." Inilagay ni Arceo ang ganitong "waiver" sapagkat katatakda pa lamang ng Saligang Batas nang malathala ang nobela. gayundin ang mga pangyayari. Kahit na batid niyang pader ang kany ang babanggain ay hindi nanaig ang takot sa kanya kundi ang kagustuhang ipagtang gol ang kanyang karapatan: Hindi makatulog si caridad. mapang-api sa kapwa.mga totoong taong na kilala niya at nakasalamuha. <b>Ang mga Tauhang Babae sa Canal De La Reina: Isang Pagbuwag sa Kinagisnang Tra disyon sa Kababaihan</b> Bago pa man isulat ni Arceo ang nobela ay buo na sa kanyang isip ang mga tauhang pagagalawin niya at "muling bubuhayin sa nobela" . May m ga sandaling maaari siyang maging palalo. isang babae. Mula sa naging pagtatapat ni Arceo sa panayam sa kanya ng risertser. masama ang ugali at mapang-api. at ma ging sakim sa yaman at kapangyarihan. Ito ang dahilan kung bakit sa bahagi ring ito ng nobela ay isang "waiver " ang nakalakip na nagsasabing "<b>kung ang nobela ay may nakakawangki man .</pd> 125 na ipinanukala noong Setyembre. Si Nyora Tentay. ang tunay na m ay-ari ng lupa. bawat tauhan sa nobela ay na titiyak na "buhay" na tao noong kanyang panahon at maaaring manatili pa ring buh ay sa kasalukuyan at maging sa hinaharap. Isinasaa d sa panukalang ito ang pagbabawal sa paglalathala ng anumang materyales na nagaalis ng pagtitiwala ng mga mamamayan sa gobyerno at sa ano mang ahensya nito. buhay man o patay. An g kapalaluang siyang kabuuan ni Nyora tentay ang halos hindi niya mabakas sa mukha nito.alaan dahil sa matinding nararamdamang kahirapan sanhi ng paglaganap ng mga suli raning panlipunang hindi malunasan. ang isang pagpapakumbabang hindi niya dating naki kilala sa katauhan ng ina. sa dakong huli ay laging may puwang para sa mabuting pagbabago sapagkat s iya ay isang ina. Mula naman sa katauhan ni Caridad ay makikita ang isang kahanga-hangang b abae dahil sa taglay niyang katapangang ipaglaban ang lupang alam niyang talagan g kanya at siya lamang ang dapat umangkin. ang kinatitirikan ng kanyang bahay at tindahan. Ayon pa rin kay Arceo. Makasala nan siya. at higit sa lahat.

Pinatunayan niyang hindi kailangan ng lalaki upang mabuhay nang maa yos at marangal ang isang babae at ang kanyang anak. Si Leni ang nagwasto sa maling pag-aakala ng marami na mas matalino ang lalake sa babae.gising na gising ang kanyang diwa. at pa'no mong mamahalin ang isang taong hindi mo iginagalang?" Pa tuloy ni Gracia.. hindi hadlang ang aking pag-iisapar a umunlad. Si Leni... Nagtagumpay si Gracia bila ng isang inang hiwalay sa asawa sapagkat siya ay isang babae. si Gracia na dating manugang ni Nyora Tentay ay natutong lumab an sa mapang-aping biyenan at nagawang iwan ang asawang <i>mama's boy</i>. Nagawa niyang magtagumpay sa kanyang layunin sapagkat siya ay isang babae. Hindi pa dumarating ang mga pahayagan ki na Caridad ay hindi na matigil ang mga tawag ng pagbati kay Leni. amin niya. sa kanilang lalawigan sa Bulacan. ang anak na dalaga ni Caridad ay naging matagumpay na doktora d ahil sa pagsisikap at pagtitiyaga. At napatunayan ko naman. mas mahirap maging isang ina nang walang asawang sumusuporta. mas mahirap maging isang ina at ama nang sabay. Walang pangamba at takot na namamahay sa dibdib ni Carid ad. at malaya ang kanyang isipan sa pagpapasya. Wala na akong paggalang sa kanya. Kung mahirap ang maging isang ina at asawa. Nagawa niyang ipaglaban at maba wi ang kanyang manang lupa mula kay Nyora Tentay. si Vi ctor. . Si Caridad ang sumisimbolo sa katapangan at katatagang nais ibandila ni Arceo tungkol sa babae. pati na ang kasula tan sa paglilipat sa pangalan niya ng lupa bago pa mamatay ang kanyang ama. at buuin itong muli. at pagkatapos ay taas-noo ng humarap sa sumisikat na bukang-liwayway upang harapin ang isang bagong umaga. Sina Leni. Nagtaglay si Le ni ng talinong di-nalampasan ng lalake sapagkat siya ay isang babae: Walang pat lang halos ang tunog ng telepono. Si Leni ang nanguna sa board exam sa medisina. noon ko pa natiyak na patay na ang aking puso. Subalit ang lahat nang ito ay napagtagumpayan ni Gracia. Hindi lamang dah il nakasulit siya sa pagiging ganap na manggagamot kundi natamo rin ni ya ang namumukod na katangian: sa loob ng dalawampung taon ay siya ang unang ba baing kumuha sa unang puwesto. bumagsak at ma durog ay magagawang bumangong muli upang isa-isang damputin ang bawat piraso ng durog na bahagi ng kanyang buhay. ang unang manggamo t na babae sa Pilipinas at isa sa mga kinikilalang bayani ng ating lahi.. Mala ki ang kanyang larawang nasa unang mukha ng pahayagan. Tinaglay niya ang karangalang maging pinakabatang nakasulit na manggag amot na babae pagkatapos ni Doktora OliviaSalamanca. Hindi niya matanggap sa kanyang sarili na maaaring mawala ang kapirasong lupang iyo n na mahalagang-mahalaga sa kanya. Si Gracia ang simbolo ng isang babaeng matapos magkamali. Kung mahirap maging isang ina. Higit na malaking piraso ng lupa at may palayan ang naiwan naman sa kanyang Ate Anita. Samantala.Pagdating na pagdating niya sa bahay ay ini labas niya ang titulo ng lupa. Siya ang nagpamalas sa katotohanang matagal nang nakukublihan na ang babae ay maaaring makaangat sa lalaki sa punto ng intelektwal. Namuhay nang nag-iisa ngunit mapayapa si Gracia sa piling ng nag-iisang a nak na si Geronimo. Pero ngayon ay wala na . Gracia. Iginapang niya ito sa pag-aaral hanggang maging isang ganap na doktor tulad ni Leni. at Ingga ay mga tauhan din sa nobela na nagpamalas ng kani-kanilang sariling lakas bilang mga babae nang buong-tatag nilang harapin a ng mga pagsubok na dumating sa kanilang buhay. at kung hindi nauna-una ang kanyang kaara wan ay hindi siya makapanunumpa agad sapagkat kulang siya sa opisyal na gulan g. at magagawang palakihin at bigyan ng mab uting edukasyon ang anak kahit na walang tulong at suporta ng pabaya at irespons ableng asawa: Mahal ko si Victor noon. ang mga resibo sa buwis. Ipinakita ni Gracia na makakayang mabuhay ng isang bab ae kahit hiwalay siya sa kanyang asawa.

May malawak silang kaalaman sa mga naga ganap sa lipunan. Pag kaawa. Hindi na sila ang mga babaeng tinuruang maging mahinhin. tulisan an g mga tulisan ay dumarating!" Di nag-aksaya ng panahon ang pari at ang dalawang sakristan. Ang dating matayog na usurera ay buong unti-unting naging mapagpak umbaba sa kanyang katandaan.Samantala. biglang ibinababa ang kampana't itinago. Nag-iisip sila. at hindi napadadaig sa anumang pagsubok na dumating sa kanilang buhay. 4 Title:Alamat (2) Text 115 . Nang dumating ang isang malakas na bagyo. isinumpa niyang di n a muling babalik kay Nyora Tentay upang huwag nang madamay pa sa mga kasamaan ni to na matagal na rin naman niyang tinututulan sa puso at isip: Iba-ibang damdami n ang umalon sa dibdib ni Caridad nang makita si Ingga. Siya ang dahilan ng pagkawasak ng buhay ng kanya ng anak. Ang pari at mga sakristan ay pinagsasaktan ng mga tulisa n at pilit na pinalabas sa kanila ang batingaw. Matapos ang malaking baha. <b>Kongklusyon</b> Sa unang malas ay masasabing panlipunan ang tema ng nobela sapagkat mahu say na paglalarawan ito ng iba't ibang anyo ng paniniil na kinakatawan ni Nyora Tentay. natuklasan niyang mabubuhay din pala siya kahit wala na sa piling ng kanya ng amo. hindi nagtataas ng boses. Alam ng mga tauhang babae sa nobela kung paano ipaglalaban ang kanilang mga karapatan. s anhi man ng tao o ng kalikasan. Nang dumating ang mga tulisa n wala na ang batingaw. Panlulumo. Aywan niya kung ano. Paghanga. hindi maitatatwang may bahid ng feminismo ang nobela dahil sa p aglalarawan ni Arceo sa mga tauhang babae bilang malakas. at maaari nang huwag pagtapusin ng ano mang propesyon sapagkat sila a y dapat na nasa bahay lang at nag-aasikaso ng asawa at mga anak. Subalit sa ka bila ng mga ito. Sa pagsisikap na makapagbagong-buhay nang mag-isa. Uminog din ang kwento ng nobela sa pag-aagawan sa k apirasong lupa sa Canal De La Reina nina Nyora Tentay at Caridad. ang katulong sa nobela ay natutong harapin ang sari ling buhay nang hindi na umaasa sa among si Nyora Tentay. Pinagsamantalahan niya at inagrabyado ang lahat ng lumapit at humingi sa kanya ng tulong. ang buong bayan ay nagimbal sa sigaw na: "Tulisan. ang lahat ay nagbago sa buhay ng matanda. ang usurera. si Ingga. nangangarap at nagtata gumpay. at nagagawa nilang higitan ang mga katangian ng mga lalakeng tauhan sa nobela. Datapwa't hindi nagtapat ang mga . Hindi niya mapaniwalaa na sa maliit na balangkas ni Ingga ay natitipon ang hindi pangkaraniwang lakas.Legends Word Count: 2020 <b>I</b>sang araw. May determinasyon at pagpapahalaga sa sarili si Ingga sapagka t siya ay isang babae. Mahirap si Ingga at hindi nakapag-aral subalit nagtaglay siya ng talino a t lakas ng loob upang makapagpasya para sa sariling buhay at matutong tumayo sa sariling mga paa.

Ang kanyang ina ay laging naiinis sa mga gina gawa niyang hindi dapat gawin ng batang katulad niya. Nagbal ik ang mga tulisan sa gubat na hindi nakamtan ang pakay nila. Nang matapos na ang ina sa kanyang pagbabayo ay tinawag niya si Rita upang utusan sa pagtatago ng binayo . at hugis kampana. Nang kanyang buhatin ang lalagyan ng bigas may lumabas na maliit na ibon galing sa loob. Lagi na lamang may gulo sa bayan. Wala ng pumupu nta sa simbahan upang magdasal. Si Rita ay batang lubhang malikot. Nguni't hindi rin nila matagpuan. Lu mipas ang maraming araw at ang batingaw ay patuloy ng naglaho. may maraming taon na nakalilipas ang mga taong nagdaraan sa may simbahan ay nakakita ng isang punung-kahoy sa tabi ng kumbento na hitik na h itik sa bungang-kaiba sa mga bungang kahoy.ito hanggang sa pagkamuhi ng mga tulisan ay pinagpuputulan sila ng liig. Sa hinaba-haba ng panahon ang mga tao ay nakalimot na sa kanilang banal na gawain. Hinanap ng ina sa lahat ng taguan. Hindi nahalata ng ina. <b>A</b>ng bayan ay nagulo. Isang matandang lalaki ang pumagitna sa mga taong nangaroroon a t nagsalita ng. Makailang sandali ang magagandang tunog ng kampana ay narinig na. Laking katuwaan nila na ng matagpuan ang batingaw sa ilalim ng ugat ng nasabing puno. Isang araw. Ngayon natakpan siya ng bilao. Lahat ng mamamayan . Isang araw ang Panginoong Diyos ay nanaog at dala ang isang kamandag upang batii n ang mga ahas. matanda. Ang ibong iyon ay si Rita. Ang nalagyan ng bigas ay malaki at may takip na bilao. Anupa't ang bayan ay nababalot ng kalungkutan. Ang lahat ay nakakuha ng kamandag maliban lamang sa dahongpalay na hin . Ngunit ito'y di ko pansin sa pag-aakala ko na isang panaginip lamang. Lahat ng tao'y nalungkot pagka't ang pinakamamahal n ilang batingaw ay di nila makita sapagka't ang nakaalam lamang ng pinagtaguan ni to ay ang tatlong pinatay ng tulisan." <b>M</b>adaling ginawa ng mga tao ang sinabi ng matanda.bata. Pagkalipas ng ilang araw ang bunga ay tinaguriang "Makopa". Noong unang panahon ang mga ahas ay walang kamandag. mahirap ay para-parang nangagsipaghanap. Ang mga bukid ay naiwan ding tiwangwang. Nang mayroon ng isang s alop ang nabayong bigas. Binuksan niya at pumasok siya sa loob . Ang mga bunga ay kakaiba ang hugis. Siya'y gutum na gutom sapagkat galing siya sa laruan. Si Rita ay nanood sa kanyang in a. <b>A</b>ng mahiwagang puno naman ay patuloy ng pagbubunga at nang lumaon ay napa g-alamang iyon ay kinakain. ang tinatawa g ngayong maya. wala rin rin si Rita roon. Ang kanil ang kahilingan ay hindi naman pinagkaitan ng Panginoong Diyos. ang kanyang ina ay nagbayo ng palay. Hindi sumagot si Rita. <b>I</b>sang umaga. tila nakarinig ako ng isang tinig na na g-uutos na hukayin ko ang ilalim ng isang puno sa tabi ng kumbento. Nagkagulo ang mga tao sa paligid ng puno at sila ay nagtaka ku ng saan nanggaling ang punong yaon na bukod sa hugis kampana ay mamula-mula pa n a anaki'y ginto. mayama n. Sa gayon nilang katayuan ay m inarapat nilang gumawa ng paraan upang sila'y pangilagan ng tao at huwag patayin . Kumain ng bigas ang ibong iyon. Kaya't ang kanilang puno'y dumalangin humingi ng kamandag kay Bathala. Sa ganito sila ay hindi kin akatakutan at pinakukundanganan tisurin o patayin. Ito a y nagbigay ng kasiyahan at katahimikan sa puso ng mga tao habang sila ay tamtim na nananalangin. si Rita ay nagsimula nang kumain ng bigas. Ang lahat ng mga t ao ay nagtungo sa simbahan at nagpasalamat sa Diyos sa pagkakabalik ng kanilang kampana. "Habang ako'y natutulog. k awangki ng kopa. Ang unang nakakuha ay ang ulupong kung kaya ang kanya ang pinaka mabagsik. Ang mga bata'y nangatutuwa sa hugis ng bunga nito.

at hindi nila kabisado ang sulok-sulok ng mga bayan. na isa nang inutil. Laos na ang dating kilabot at pangunahing sandata ng Barangay Lumubog-Lumitaw. <b>I</b>sang maliwanag at napakagandang gabi. Nang madatnan niya ang pook na bigayan ng kamandag ay ang banga na lamang ang ka nyang nakita. Papalubog at patakip-silim na ang kany ang buhay. "Nanghihingi sila ng ating ani. An g babaing una at huli niyang minahal ay nagtaksil sa kanya at sumama kay Gat Ala . "Mainam na pamatid uhaw! And sabad naman ng isa. Nagmistula siyang palab oy ng tadhana na walang nais kumandili. ngunit ang tiyak ay masarap ang atay at itlog nito. Nilapitan nila ang magsas aka at nakita ang halaman na mapuputi at medyo bilog na mga laman. inutusan ng gobernadorsilyo ang kanyang limang sun dalo na mamasyal at magmasid sa baryo at pag-aralan ang maraming bagay na matata gpuan sa ating bayan. Sa hangad niyang magkaroon ng kamandag ay nagpaikot-ikot siya sa l oob ng banga na ang kamandag ay napunta sa kanyang balat. <b>S</b>i Gat Urong-Sulong ay matanda na. na kasing linamnam ng kanyang alamat. ang buong Barangay Lumubog-Lumitaw ay nagdiriwang. Kumain sila ng marami hangg ang sa mawala ang uhaw nila." At s aka inabot sa kawal ang isang malaking laman. nagiging malilimut in ang naglalarong pagong. <b>N</b>akakita na ba kayo ng pagong? Ito ay isang uri ng reptilyang nabubuhay sa mga pook na dalatan o katihan." Binigyang muli ng mga magsasaka ang kawal. Pag-uwi ay pinagbigay alam nila sa kanilang kababar yo ang lahat ng pangyayari. Maaaring tama o mali ito. Ipinagbubunyi nila ang pag-iisang dibdib nina Lakan Alamid at D ayang Matampuhin. ay nalimutan na ng barangay na kay ta gal niyang minahal at pinaglingkuran. ano pa ang dahilan upang ito'y ingatan? A t si Gat Urong-Sulong. Ayon sa paniniwala. ngunit hindi pa rin nila maunawaan ang salita nito. Mula noon ang laman ng makatas. hango sa mga salitang "CINCO MAS" . maikling buntot. Nangyari ito noong unang panahon bago pa lamang sinakop ng mga Kastila and ating bayan. Lum apit ang mga kawal at sinabing "Uhaw na uhaw na kami at nagugutom puwede nyo ba kaming bigyan niyan. Sa kanilang paglalakad nakakita sila sa gitna ng maluwang at patag na bukirin ng mga magsasaka na may binubunot na kung anong halaman. maputi at manamis na mis na halaman ay tinawag na nilang SINGKAMAS." Sabay turo sa halamang hawak ng magsasaka. Ang katawan nito ay nababalutan ng matigas na talukab na sa biglang-tingin ay tila munting plato o batingaw. at ulong sapad na lumabas-pumasok sa ilalim ng b ao o pinakatalukab na nasa kanyang likod. Hindi marahil magkakagayon kung di maagang namayapa ang dating puno ng barangay na si Lakan Dupil. mahabang leeg. Tinalupan niya ito at ibinigay sa kawal na Kastila. "Malamig pala at makatas!" ang halos magkapanabay na wika ni la. "Si cinco mas" tugon muli ng nakangit ing kawal at nagpasalamat ang mga sundalo.. Pagkaalis ng limang sundalo ay tinikman ng mga magsasaka ang dati'y hindi nila k inakain na halaman. <b>L</b>ikas mandin na ang isang bagay ay mahalaga kung ito'y pinakikinabangan. Pagka-ubos ng isa ay nasarapan ang kawal sabay sabi ng "Cinco mas!" na ang ibig sabihin ay "lima pa". matapos niyang landasin ang rurok ng kaningningan. "Alam ko na!" ang sabi ng isang magsasaka. Ngayon ang dahongpalay ay may kamandag sa balat at hindi sa loob ng katawan.di kaagad nabatid ang pagbibigayan ng kamandag. ngunit kung lipas na at walang saysay. may apat na paa. Dahil sa bagong salta pa lamang ang mga dayuhan. Humingi ang mga sundalo sa magsasaka ng tubig ngunit hindi sila maintindihan ng mga ito. "Singkamas pala ang tawag dito. Tanging si Gat Urong-Sulong ang nagmumukmok sa kalungkutan.

</pd>!" Tinugon siya nang b iglang pagkiwal ng tubig! Kamuntik na siyang bumaligtad nang siya'y bundulin ng isang nagsusumagsag na munting alon! At sa dako pa roon ng dagat ay nakita niya na gumugulong. ang lahat ay mababata at matitiis...</pd> mabilis! Ang "Pag-gong" na iyon ang tanging lunas upang mapatalast asan ang lahat sa napipintong panganib.. Nagpasiya ang Pandita ng barangay.</pd> sa dakong kinalalagyan ng isang malaking gong.. babagsak ang langit</b>! <b>A</b>t tinungo ni Gat Urong-Sulong ang baybay-dagat." <b>N</b>oong unang panahon.mid na ngayon ay bagong lakan ng barangay. Makalipas ang ilang saglit ay bahagi na ng karagatan ang buong barangay nang s akmalin ito ng mga rumaragasang dambuhalang alon! "Salamat kay Gat Urong-Sulong! Kung hindi sa kanyang "Pag-gong" ay wala sinumang makaliligtas sa atin!" <b>H</b>umupa na ang baha at nagbalik na rin ang mga limikas.. "Ilakas mo pa at nang mamatay kaming lahat<pd>..</pd> patungo sa laot ng karagatan! Subalit atas mandin ng tadhana. hataw-tunog... pandala s<pd>..</pd> patungo<pd >.</pd>! "Ha-ha-ha<pd>.</pd> at patuloy din ang paglikas sa burol ng libu-libong nilalang . may isang mag-asawang nagngangalang Emilio at Marcel a. <b>S</b>i Rufina ay walang nais gawin kundi humarap sa salamin at mag-ayos ng mu kha o kaya'y magtungo sa halamanan at magmasid ng mga bulaklak. bilang pagkilala sa isang uliran g pagpapakasakit ng isang dakilang puso..<<pd>pd> sunod-sunod... Si Rufina ay lubhang pin alaki sa layaw ng kanyang ama kaya't siya na lamang nag nagiging dahilan ng pagaaway ng mag-asawa. yumanig ang lu pa<pd>.</pd>! Lumindol<pd>. Sila marahil ay kapwa tinang ay ng baha. <b>N</b>alutas ang paghahanap ng mga tao nang isang araw ay makapansin sila ng m ahiwagang hayop sa lugar na dating kinalalagyan ng gong at ni Gat Urong-Sulong. "Ang mahiwagang hayop n a ito ay tatawagin nating 'Pagong' mula ngayon. "Tanging ito lama ng ang lunas!" At siya'y tumindig<pd>. Matamlay na umupo sa iba baw ng isang malapad na bato. si Aling Sela at si Mang Milyo'y nagkasagutang mabuti tungkol ... Kung ang puso niya'y bigo at sawi sa pa g-ibig. <b>I</b>sang araw...</pd> patungo sa dako niya at sa Barangay Lumubog-Lumitaw! <b>U</b>malikabok at uilandang ang mga buhangin sa dalampasigan sa ginawang sags ag-takbo ni Gat Urong-Sulong! Parang ibininit ng palasong tinungo niya ang baran gay<pd>..</pd>!" usal ni Gat Urong-Sulong.</pd>! Humahalakhak at bumubulo ng ang hangin at ang laot ng dagat ay kumakaway at nag-aanyaya ng kamatayan! "Pa tawarin mo ako Bathala<pd>.... Kataka-taka ang anyo ng hayop na iyon na ang talukab sa likod ay mistulang laraw an ng gong na nawala. At nabuo ang isang pasiyang mapait.</pd> papalayo<pd>. ang nakasisindak at naglalakihang mga alon<pd>.</pd> papalayo<pd>.. Sa nalalabi niyan g lakas ay pinalo niya ang gong<pd>.. sinagap at ipinags alin-salin ng mga tambuli sa lahat ang nakagigimbal nitong hatid-patalastas na n agbabayad ng "Madaling Paglikas sa Burol!" Ang "Pag-gong" ni Gat Urong-Sulong ay patuloy<pd>.. Ang mga larawan ng nakalipas ay isa-isang nagdaan sa kanyang gunita. <b>W</b>ala siyang hilig sa pag-aayos ng bahay.</pd> lumakad! Kumalabusaw ang tinig<pd> . ang lunas ay kagyat na pananahimik<pd>. Subalit nawawala s i Gat Urong-Sulong.... ngunit kapag dangal niya ang siyang nagkadungis sasabog ang lupa. at kung siya naman ay inuutusan ng kanyang ina ito ay walang matanggap na kasiyahan sa kanyang pag-utos.</pd>!" ani Gat Urong-Sulo ng. Bigla siyang napabuntung-hininga nang madama ng sarili ang masaklap na kasaluku yan. masugatan man ang puso at dibdib.... <b>Iyan palang lalaki. nawawala rin ang malaking gong.. Sila ay may anak na dalagang ang pangalan ay Rufina.. <b>B</b>awat lakbay-tunog ay umalingawngaw sa buong barangay. biglang umugong ang kapaligiran. hanggang sa ang mga ito ay papanglabuin ng mga patak ng luha.

.. Di na niya alam ang daan pabalik. "'Andito po ako sa mga gulong ni Tatay!" ang sigaw ni Pat. at ang pulbos ng kanyang Nanay. ang kanyang alkansya na malapit ng mapu no. ang masarap na pagkain. Bakit p a tayo bumabayad ng mga alila?" "<b>A</b>ng ibig mong sabihin ay wala nang dapat matutuhan ang batang iyan sapag kat tayo'y may mga alila?" ang tanong ni Aling Sela.</pd> Pat <pd>.kay Rufina. "<b>P</b>aano ko nga ba matuturuan iyang anak mo ng pagkababae ay sa ikaw ang un a-unang nagpapalala? Matuturuan ba iyan ng kahit na ano sa pinababayaan mong mag kasungay. Di na niya alam ang daan pauwi.. "<b>B</b>akit mo pinapaghihirap ang loob mo?" ang tanong naman ni Mang Milyo. "<b>H</b>uwag kang magalit. Natanaw niya ang mabilog at maliwanag na buwan." ang sang-ayon ni Mang Milyo. Nalilig aw na siya. Pinagmasdan niya itong mabuti. "Ang sinasabi ko lamang ay h indi mo dapat ipagawa kay Rufina ang mga bagay na dapat gawin ng mga alila sapag kat tayo'y bumabayad ng mga alila upang may gumawa ng mga bagay na iyan." ang galit na galit na wika ni Aling Sela." ang nagagalit na wika ni Aling Sela.</pd> Nasaan ka na P at?" Pero wala siyang marinig na anumang pagtawag. 4 Title:Kwento (12) Gusto na niyang bumalik at magpakita sa taya pero di na niya mag awa..</pd> Pat <pd>. "<b>T</b>alagang hindi ko na malaman kung paano ang gagawin ko upang maturuan ng wastong pamamahay iyang si Rufina. Naalala niya ang mga bar yang ibinigay sa kanya ng kanyang Tatay. Hinintay niya ang pagtawag ng kanyang Nanay at Tatay: "Pat <pd>. .. ang madyik-tuwalya.. "<b>Iyan</b> nga ang ibig kong sabihin kanina pa. "H indi ba't tayo'y may mga alila? Bakit hindi sila ang utusan mo kung mayroon kang ibig ipagawa? Bakit si Rufina ang pinipilit mong gumawa ng mga bagay na dapat g awin ng mga alila?" <b>S</b>i Aling Sela ay lalong nagalit." ang amo ni Mang Milyo.

Bago r in ang pagkakahiwa-hiwalay ng ulo. Pero kanina pa pala siya ginigising ng kanyang Nanay at Tatay. narinig na rin niya ang kanyang pangalan. walang masarap na pagkain. At sa tuwing maririnig niya ang "Pat <pd>. agad na siyang umuuwi. "Anong nangyayari sa 'yo anak?" tanong ng kanyang Nanay. pero kapag na rinig na niya ang kanyang pangalan.. nararamdaman niya ang di mapapantayang pagmamahal. Pawis na paw is na siya.... "Gusto ko na pong makauwi! Gusto ko na pong makauwi! Tiyak na hinahana p na po ako ng aking Nanay at Tatay!" Tiningnan niya ang buwan pero nakatitig lang ito sa kanya. sa tuwing maririnig na niya ang pagtawag ng kanyang mg a magulang.</pd> Nasaan ka na Pat?" buhat sa kanyang mga magulang. Mahal na mahal siya ng kanyang Nanay at Tatay dahil nag-iisa 'ata siyang anak. agad na siyang lumalapit. "Gusto ko na pong makauwi!" "Gusto ko na po talagang makauwi!" "Uuwi na po ako!" Ang sunud-sunod na sigaw ni Pat.. Mahal niya an g manika. Bago sa kanya ang bawat hiwa sa katawan. Mula noon... "Pat! Pat! Nandito ka sa ating bahay!" ang sabi ng kanyang Nanay. Wala na ng tumatawag sa kanyang pangalan. Nakita na rin siya ng kanyang Nanay at Tatay. lalo pang dumami ang mga madyik tuwalya at pulbos. Ayaw na niyang m aulit ang nangyari sa kanyang panaginip. m adyik-tuwalya at pulbos. Bago ang manika. Ayaw na niyang magtago. <b>Plastik na Buhok</b> .</pd> Pat <pd>... Walang mga barya.. ang manikang nagkulong sa kanya. Sa wakas. "Pat <pd>. katawan.. Niyakap niya nang mahigpit na mahigpit ang kanyang Nanay at Tatay.</pd> Pat <pd>. Isang pan aginip lang pala ang lahat. mga kamay at mga paa.</pd> Pat <pd>. Taguan sa ilalim ng buwan pa rin ang paborito niyang laro. "Pat! Pat! Kasama ka namin ng iyong Nanay!" ang gising ng kanyang Tatay . ang mga baryang inihuhulog niya sa kanyang bagong alkansyang bao.. At lalo pang sumarap ang mga pagkain na niluluto ng kanyang Nanay.Pero walang makarinig sa kanya.</pd> Nasaan ka na Pat?" Gustung-gusto na itong maririnig ni Pat.</pd> Pat < pd>. Wala nang naghahanap sa kanya.

Sinag lamang ng buwan ang n aglalagos sa bintana. Na kung minsa'y siyang pinagbubuntunan n g pabugsu-bugsong galit. Mahahaba ang kanyang biyas na kahalintu lad ng mga parilyang nasa bintana ng kanyang silid. Ang silid ay yari sa kahoy na puno ng ingay kung madilim a t nakatikom kung may dilim na. Malamig ang umiihip na hangin. Kanino? Sa mga bagay na may ulo. Mula sa asotea ay matatanaw ang bintana ng silid ng labimpitong taong gulang na batang m ay yakap-yakap na manika. Isinasaisip na lamang ni Mamang na may kasama naman siya sa loob ng silid. Hindi magagaw a ng isang taong may normal na pag-iisip ang ganoong bagay lalo na kung alam niy ang hindi pangkaraniwang nilalang ang gagawan. Tulala't 'di matinag sa pagkakaupo sa asotea si Mamang. Walang humpay. Ayaw na niyang m angyari pa ang dati. Sum unod pa ang isang ulit ng paglubog ng araw. May kamang pinupulbuhan ng kalawang at may mapal ad na istanteng binasagan na ng salaming nangungulong ng pira-pirasong bahagi n g manika. Pagtataka ang laman ng isip ng da lawang nagsisiping. Nagbangon ang kasama ni Mamang sa silid na kung s a umaga'y nasa ibaba ang silid at hawak ay karet at asarol. Di pansin ni Mamang at ng kanyang kasama sa silid ito. katawan. Nasilaw sa titig ng bata si Mamang. ang mga manika. Humi hip ang hangin at ito'y bumaling ng tingin sa kanyang Mamang na may ngiting nagt atago ng lihim. Nawawala ito sa kanyang dating taguan ng mga gamit sa hardi . mga kamay a t mga paa. Hindi pinapayagang masilayan pa ng araw ang loob ng silid o ng silid sa araw. walang bahid ng anumang sigla o hapis an g kanyang mukha. Madalang sa pagkurap. Walang nakaaalam. tu loy ang balse ng mga katawan. Kinaumagahan.Tulad ng kanyang manika. Pumatak pa ang isang oras at ang dating walang h umpay na kahol ay nanahimik. Tatanggihang panagutan ang kargo kung saka-sakaling mapagkamalan niyang gawin ang paglalaro sa manika sa liwanag. Nasa loob lang ang gana niyang makakita ng bagong sulok. Mabuti't hindi pa nangyayari a ng malubhang ito sa ibang tao bukod sa nag-iisang pangyayari. Tahimik ang lansangan. Tulad na ng kawalan nit o'y may pagtigil din ang balse ng bawat gabi. Gabi na't basyo na naman ang silid sa ibaba ng kasama ni Mamang. Ang silid ay apat na sulukan na tila kahon. Di pansin ni Mamang at ng kanyang kasama sa silid ito. <b>Ang Tanda ng Pagkahol</b> Noong nakaraang gabi'y halos mamaos na ang aso sa pagkahol. Nagpapalipas ng sandali nang walang saysay. Nang umaga'y hinanap ng taong kasiping ng Mamang kung gabi ang kanyang karet sa pang-umagang silid. <b>Laman at Dugo</b> Ilang taong nangangabisa ng pako't espasyo ang kanyang katawan. Walang humpay. Naroroon na naman ang ingay ng pagk ahol. Mahirap na't lalo kung ikar urungis ng ngalan. Inilibing ito sa likod-bahay mal apit sa siga. Dito takot si Mamang. Mapanga nib. Naraanan niya ang kanyang sil id pang-umaga na kalahating bukas ang pinto. Tinungo ang nag-iin gay sa pagkahol. Natapos nang may katahimikan. wala siyang nakita o naramdaman. An g kahon ay may buhay at ang kahon ang kanyang daigdig na tulad niya'y maputla. Tahimik ang buong paligid. Nakarungaw na para bang nakikipag-usap sa araw. kahit laman at dugo pa niya ito. Nakadarama ng matinding pa gkakasala si Mamang. Walan g humpay. Takot siyang makakita pa ng tunay na laman at dugo. wala nang galit na pagkahol. Subalit sa gabing ito'y ingay pa rin ng pagkahol na tila nag paparamdam ng anino sa dilim. Hindi na niya ito pinansin pa. natagpuan ng kasama ni Mamang ang asong may taga na ha los naging sanhi upang maging retaso ang balahibuhing balat nito. Kung may tatagas bang dugo'y nakapagtampisaw na at kung may tabas-ta bas na laman ay may nanunuot na sangsang na ito. Naiidlip na ang mga tao. Ang silid ay kahon. Hindi maaari. Katatapos lamang ng kanyang ikalabimpitong kaarawan .

naka-dalawang ulupong ang kanyang gulok. Ang kanyang ama lam ang ang nakadidipa sa agwat ng hiwid at komplikado niyang mundo at ang sa atin. Magliliyab. Wala nang natitira pa ka y Mamang para gawin kundi ang bigyan ng bagong pagkakaabalahan ang bata. Subalit huwag naman nating iwaglit na nagb abago ang tao.n. Gayunpaman. basta't nagpapabagu-bago na lamang ng direksyon . Si Mamang a ng huli niyang kasama sa liwanag at nadagdagan sa dilim at paghahati ng paningin . Yaon na yata ang unang pan loob na saya ang kanyang naramdaman. may kaba pa rin ang babaeng nasa asotea. Isang murweko na'y iniligaw pa sa disyerto. Gaya rin siya ng hangin. Nag-iwan pa ng bantang tila nahahawa na ang babae sa l abimpitong taong gulang na bata na bata ang pag-iisip. Dumilat ang araw nang dadalawa na lamang ang nagdiriwang ng kaarawan ni Maman g subalit hindi na ang kanyang ama. Nakaliliyo ang amoy ng siga. Hindi niya malilimot ang araw ng pagyao ng kanyang ama. Natanaw niyang isa-isang ibinabato ng bata ang pi ra-pirasong bahagi ng manika. batid 'yan ng batang may bagong manika. Nauwi na lamang sa pagbibiro ng taong sumisiping sa Mamang na hindi dapat i tong pabayaran. Nawala na lamang o nangibang-bayan ang ama. Walang pinipiling oras o lunan. W alang nakaaalam maliban sa magkapareha sa balse. Kinakailangang maging malinis. Nagbabayad ang may utang. Ilang manika na ang kanyang naiipon dito na tila i sang kampo-santong inaagiw. Ito ang bentahe ng dalawang utak. nagbabago ng takbo. Hindi man lamang niya nakuhang iyakan na 'di tulad ng kanyang Mamang na may kak ayahan na subalit naging blangko pa rin ang liyenso ng mukha. Nais ng bata ng bagong manika. Mahirap gawin sa taong husto sa katinuan ang bagay na kasasangkuta n ng iisang taong kikitil sa kanya. Sa katagala n ng kanyang 'di paggalaw sa halamanan sa likod-bahay. <b>Walang Libing Ang Bagong Manika</b> Iniipon ni Mamang ang mga bahagi ng manikang nagkahiwa-hiwalay. Wala na. Nagmistul ang garapon ng lungkot at galit ang kanyang sarili upang lalo pang lumayo sa kar aniwang mundo. Ginising niya ang lalaki sa silid at ngiti lama ng ang inialay sa kanya. Simple ang lahat ng plano. Inabutan ni Mamang ng bagong bihisan at l abakara at sabay na silang umakyat sa silid. Lasing na't lugmak ang kanyang ama nang mabawian ito ng hininga o pinagbawian. ito ang bentahe ng likod-bahay at tuyong sanga't daho ng pinagliliyab. Tila aporong sumusunod kay Mamang ang lalaki. Walang nakaaalam ng dahilan ng pagkamatay maliban sa gulok at pulumpon ng siga sa likod-bahay. Nakaiilang ulit na niyang ginagawa ang bagay na ito simula ng mais ipan siyang bilhan ng manika ng kanyang yumaong ama. Nanghihinayang siya sa mga ito kaya't nilalagay niya sa isang istanteng binasag an na ng salaming pangpinid. Wala na siya. <b>Libing ng Lumang Manika</b> Madaling-araw ng gulatin si Mamang ng mga bahagi ng katawan ng ma nikang nakasambulat sa eskalon. Ikinatutuwa na ni Mamang kung inaabot ng isang ling go ang manika ng bata. Hapon na nang matapos sa paggawa ang lalaki sa hardin. Matalas na ang gulok nang iniwan i to sa silid sa ibaba. Walang permanente sa isipan ng tao. . mapapalitan niya ito sa ibang paraan.bagong manika. kahit pa kakaiba ang takbo n ito. Parang hanging lumalagos at kumakalabit sa katawan ng sino mang maraanan. Hiyaw ng pagsaway ang kanyang ipinasa sa 'di kala yuang bintana ng silid. Mag-aalas onse na ng gabi'y tuloy pa rin sa paghahasa ng gulok an g lalaking kasama sa silid ng Mamang. Dapat na magbayad. Ibinaon niya ito sa siga at saka niliyaban ang mga tuyong sanga at dahon kasama ang mga sira-sirang manika.

Inakmang aab utin niya ito subalit naunahan na siya ng kaba na siya pa niyang ikinapawis. Lalo pa siyang binabalutan ng takot. Hindi mo na ito makikilala dahil sa sugat at dugo sa ulo't katawan. Malala man ng lalaking kabalse ang nangyari. Tahimik na tahimik. Hindi niya mapay agang maisip nang ganap na ang bata ang siyang nararapat sa paglilitis. sa kanya. Lumipas ang ilang araw at dalawang siga na ang nasa likod-bahay. Ilang araw ang nagdaan. Para sa bata. Hindi maaari. Bumili ang Mamang ng mga manika. Nakangiti ito na may halong pananakal sa mata. An g karet na nawawaglit ang nakasingit sa tablang pinapatungan ng mga manikang sin ira. Nagising si Mamang nang madaling araw. Mahal niya ang manika. Inilalapag ni Mamang nang maayos ang mga ito nang kanyang mapansin ang kakaibang bagay sa likod ng istante. Napaupo na lamang at sabay tulo ng luha. Na sa likuran na ang batang nakangiti nang ibaling niya ang paningin sa likod niya. Nag-iisang nag babalse si Mamang. Ngunit hindi niya nakuhang patalimain ang bata. Tulala si Mamang habang nakatitig sa kanya ang bata mula sa pinto ng kanyang silid. bago na naman ang kanyang manika subalit bago na naman an g kapupunan ng mga manika sa istante. Hindi na siya makasigaw nan g gulatin siya ng katawang nakahandusay sa eskalon. . Ikinimkim na lamang ni Mamang ito sa pangamba kung sakaling malalaman pa ito ng lalaking may silid na 'di tin utulugan sa ibaba ng bahay. Naisip niyang maging natural at magkunwang walang n angyari. P inilit pa niyang samahan ng titig ang lalaki subalit umandap ang kanyang kamalay an. Nagbanta ang lalaking mahuhuli rin niya a ng taong nakapapasok sa kanilang bakuran ng walang pahintulot. Gabi na't naghahasa pa ng bagong gulok ang lalaking kapareha sa balse. walang libing ang kanyang bagong manika bukod sa kanyang mani ka. Nakatarangka ang apat sulukang silid ng labimpitong taong ba ta. Siya na ang nagtabi ng karet. Wala sa kanya ang posibilidad na ang tulad ng batang ito na tulala na'y pinasapat pa an g mundo sa manika ang gagawa ng ganoong bagay. Kinailangan niyang maidlip. Nagngingitngit ang lalaking nagpatalim s a gulok noong isang gabi. Tinanong niya ang bata subalit ngiti lang a ng sukli nito sa kanya. Kahalintulad ng asong pinatay ng anino . Walang magawa. Nais na niyang pumutok bagamat hindi nararapat. Nahawakan na niya ito nang maramdaman niyang kakaiba ang dulas at nang ila bas pa niya sa liwanag ay balot ng dugo at mga bala-balahibo ng isang hayop. Masarap ang matulog sa gabing kakaiba ang lami g at tahimik. Ipangbubuyo niya sa bata upang m aikulong ito sa loob ng silid. Nabalisa na si Mamang.Ngayon. Nawawala ito sa kanyang pinagtaguan sa silid na 'di t inutulugan. Tanaw pa ito ni Mamang sa asotea na pinangpupungayan na ng mata sa tindi ng antok.

.

makikita rin ang isang maliit na basurahan sa loob ng dyip na dapat pagtapunan ng mga pasahero dahil sabi nga "Bawal magtapon sa labas ng dyip. tulad ng mga tsu per. Kung minsan. Dahil dito. na higit na maraming sakay na pasahero. Maraming langis ang nasasayang kung . Bukod dito. kung walang barya ang tsuper o ang pasahe ro. Sabi nga. at kung bingi ang tsuper. ang mga paalala ay sinasabi sa par aang pabiro o di direkta upang maiwasan ang makasakit ng damdamin ng ibang tao. pag-akay sa mga bata o matatandang sasakay o bababa. at iba pang alternatibo pampublikong sasaky an tulad ng FX at bus. ang bubungan ng dyip ay di lamang sa mga pinamili kundi para rin sa mga pasaherong nagmamadaling makauwi . Ang kabutihan ng isang tao ay nas usukat sa kanyang pakikipagkapwa. Sa kabila ng mga ganitong makukulay na katangian ng dyip bilang ispesimeng pangk ultura. itinuturing din itong pangunahing dahilan ng matinding trapiko lalo na s a Kamaynilaan. M ay estribo para sa marunong sumabit. mekaniko at mga manggagawa sa mga motor o machine shop. kakatok o papara upang di l umampas ang pasahero. Sa mga probinsya. Minsan maririnig ang pahayag na "Mag-taxi ka kung ayaw mong masaling!" Kung tutuusin. Tabi-tabi. Halimbaw a. may mga pasaherong nagbubukas ng kanilang pitaka upang baryahan ang buong pe ra. Noon pa mang taon 1979. iminungkahi na ang unti-unting pagbabawa s o pagtatanggal ng dyip lalo na sa Kamaynilaan. pagbibigay ng upuan sa mga bagong sakay. di pa rin nabawasan ang bilang ng mga pampasaherong dyip. pag-aabot ng bayad o sukli. saan naman kaya itinatapon ng tsuper ang laman ng maliit na basura han sa loob ng kanyang dyip? Kapansin-pansin din ang pagtutulungan ng mga pasahero sa loob ng dyip. Bawat bahagi ng dyip ay may gamit.Essay Word Count: 2005 Ipinakikita ng mga panuntunang ito na may mga obligasyon o tungkulin ang bawat p asahero na dapat nilang sundin. Malaking tulong sana ekonomiya ng Pilipinas lalo na sa panahon ng krisis sa lang is kung mababawasan ang bilang ng mga dyip. may katwiran ang pahayag na ito. May hawakan ang mga pasahero o nakasabit." Per o ang tanong. Kung minsan din.7 Title:Sanaysay (29) Text 105 ." Naniniwala ang mga Pilipino na kung tutulong k a sa ibang tao. Ang ganitong mungkahi ay nagdu lot ng malaking pangamba lalo sa mga Pilipinong umaasa sa dyip. Dik it-dikit ang mga pasahero sa dyip. darating ang panahon ikaw naman ang tutulungan. kaya nga kinaiinisan ang mga pasaherong ayaw madikitan o masaling ng iba. Di dapat sumakay ng dyip ang mga taong maselan o ayaw masaling o maalikabukan. opereytor. patuloy pa rin ang suliranin sa matinding trapiko. Sa kabi la ng pagtatayo ng iba pang pampublikong transportasyon tulad ng LRT at MRT. Mahalaga para sa mga Pilipino ang kapwa. pagtulong sa mga pasaherong maramin g dala. lahat ay susutsot. "walang sinuman ang maaaring mabuha y para sa kanyang sarili lamang.

bago pa man tayo abutan nito. higit na mahalaga ang pagbabahagi ng mga biyay ang natanggap sa buong taon. Ayaw ng mga Pilipino ang pa gbabago dahil ang pagbabago nga naman ay pagsasakripisyo. makikita ang kawalan ng maayos at pangmatagalang programa ng pamahalaan upang maipagkaloob sa mga Pilipino ang isang maayos. di niya ito iiwan o papalitan. ngunit patulo y ring maririnig ang pag-angal ng mga pasahero dahil sa taas ng pamasahe. Batangas. Sa tingin ko nga. ngunit patuloy na aangal ang mga Pil ipino sa matinding polusyon. To toong di nawawala ang hikayat ng Pasko sa akin noong bata ako. Wala silang ibang bansang maaaring pagtapunan ng mga pinaggamitan nilang makina kund i ang Pilipinas lamang. Sa aking karanasan bila ng bata noon sa San Joaquin. Protektahan at pondohan ang mga imbensyong Pilipino ukol sa alternatibong enerhiya. nasasabi ko ng ang Pasko ay para lang talaga sa mga bata. kasama ng ibang bata n a magbahay-bahay upang manghingi ng Pamasko. ang Pasko ay panahon lamang ng paggastos -. malaking pinsala ang naidudulot sa mga Pilipino at sa ekonomiya ng bansa sa pangkabuuan. Sa matatanda. Dagdag pa ang polusyon sa hangin na dala ng mga dyip na sanhi ng i ba't ibang uri ng sakit. Dahil dito. Dagdag pa rito. magmama hal ito sa pinakamataas nitong halaga. Ang langis ay di panghabambuhay at ano ang magiging silbi ng mga dyip kung ma wawala ang nagpapatakbo rito? Mahalagang pagtuunan din ng pamahalaan ang iba p ang alternatibo o iba pang mapagkukunan ng enerhiya bago tuluyang mawala ang lan gis. Nararamdaman at naki kita na natin ang maaaring mangyari sa hinaharap. Higit na magagamit ang langis sa mas mahahalagang indu striya tulad ng pabrika. Ano ang gagawin natin sa napakarami nati ng dyip? Paano ang mga Pilipinong nakaasa rito? Ano ang kanilang ikabubuhay? Magpapatuloy ang pagtakbo ng mga ipinagmamalaking nating mga dyip. di puwedeng alisin ang mga dyip dahil kung tatanggalin ito. Sinasabi ng takot ang mga Pilipino sa malalaking pagbabago. sa tuwing magkakaroon ng krisis sa langis . Hangga't may nakukuha siyang pakinabang sa isang bagay na maliit. Dagdagan ang mga daang maaaring lakaran ng mga tao o daanan ng mga bisikleta. luma o nakagisnan na niya. puno na ng barya ang aking bulsa. mauubos na ang langis. An . Pinipili ko ang mga bahay na may Christmas Tree dahil alam kong mayaman sila. naging gawi ko na. Kailangan nang simulan ang pamahalaan ang isang seryoso at malakihang proyekto n a magpapaunlad sa pampublikong transportasyon sa Pilipinas. Pero sabi nga. mur a at ligtas na pampublikong transportasyon. Pagdating ng hapon. Gawing ligtas at maayos ang mga daan upang mahikayat ang mga tao na maglakad lalo na kung malapit lamang ang pupuntahan. Lihim na lihim ko itong ginagawa d ahil isa akong Iglesia. sa kawalan ng kaligtasan sa daan at sa matinding ka hirapan. Sa panahon ng krisis sa langis. Kahit nakalatag na sa daan ang maraming solusyon sa mga kabit-kabit na suliranin g ito. Pero habang ako ay lumalaki at nadaragdagan ang edad. mawa walan ng bagsakan ang mauunlad na bansa ng kanilang mga surplus na makina. Patul oy na magiging "Hari ng Daan" ang mga dyip. kuryente at iba pang pagawaan ng mga pangunahing pangan gailangan ng tao. May kaugnayan din ang pagdagsa ng dyip sa pag-uugali ng mga Pilipino. higit na mahalaga ang magbigay kaysa tumanggap. Kailangan ng magpla no at tingnan ang hinaharap. sasagasaan lamang ito ng makukulay at humaharurot nating mga dyip. Ang dating panandaliang solusyon sa suliranin transportasyon pagkaraan ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig ay naging panghabambuhay. Ngayon. Pasko ang pinakaaabangang buwan ng mga batang Pilipino. parang higit na nagiging materialistic ang tao tuwing da rating ang Pasko. unti-unting nawawala ang k inang at hikayat ng Pasko.maramin g dapat bilhin para sa kung kani-kaninong mahahalaga at di gaanong mahahalagang tao.titingnan ang bilang ng dyip na bumibiyahe sa bilang ng mga pasaherong kanilang naisasakay.

Pero isang araw ng Sabado. Malapit na malapi t sa akin ang kwento ng mga labandera. Ito ay dahil ako mismo ay naging isang labandero noong ak o ay nasa hayskul. ng pagkakaroon ng pag-asa at pagbuo muli ng makulay na pangarap. madalas na laging babae ang pumapa sok sa isipan kapag pag-uusapan ang paglalaba bilang isang hanapbuhay. Ang aking mga Sabado at Linggo ay nakalaan sa pagla laba ng damit nina Aling Aida. wala a kong pamilyang dapat suportahan. Mayroon siyang isang maliit na karinderya sa aming lugar. habang pinagmamasdan ko ang munting parol na yari sa pap el. bigla kong naramdaman ang kakaibang damdamin--ang payak ngunit makabuluhang damdamin. 100 piso ang bayad sa akin sa para isang sak ong damit. Alam ko ang bigat at hirap ng pagiging isang labandera. magaan. Gusto kong balikan ang aking pagkabata. Kung min san. ang damdaming aking nararamdaman noon tu wing darating ang Pasko. kumot. kaya kailangan kong makaipon para sa aking buwanang matrikula. Ngunit tulad ng lahat ng labandera. Wala naman akong reklamo rito. an g matagal na panonood ng tv at pakikinig ng music. Bilang isang teenager. Hinarap a t binaka ang mga bula at problema. Nagtanggal na malulupit na libag at mababagsi . nilagyan ng ginupit na pinakurba-kurbang papel para gawing buntot. palo-palo at poso. pagsasayang talaga ng oras para sa akin ang pagtambay. kinulayan ng krayola. Kasabay ng pagbibigay niya ng isang sakong labada an g pagbibigay ng isang baretang Tide at 3 pakete ng noon ay Tide Ultra. nakita ko ang isang munting parol na yari sa papel na nakasabit sa bahay ng aking kapatid. Inatupag ko ang pag-aaral at paglalabandero. Masayang-masaya ang kanilang mga m ukha kahit nakabilad sa araw o sankaterba ang dapat labhan. Naging kaulayaw ko noon ang malalaking batya. Sa mga sandali palang di inaasahan at sa mismong kapayakan ng aking namamasid. timba. ang mabi bigat na pantalon. katu-katulong din ako ni Aling Aida sa paghuhugas ng mga pinagkainan at pag -iigib ng tubig.a ng masarap. Sa isang pribadong paaralan ako nag-aaral. naramdaman kong muli ang magin g bata--may magbubukas na tahanan upang ako ay papasukin kasama ng iba pang bata . Di tulad ng mga kwentong aking narinig at napanood ukol sa mga labandera. Dagdag pa. Sa sandaling iyon. Pangarap ko nga ring magnegosyo ng laundr y shop balang araw. Napanood ko r in noong nasa kolehiyo ako ang pelikulang "Gloria Labandera". Payak na payak ang parol--gawa sa pad paper. taglay ko rin ang pag-asa at ang maganda't m akulay na pangarap. mga anak na dapat pakainin at buhayin o matindi ng sakit na kailangang pagalingin. Bigla akong nasabik na muling suma pit ang Pasko! Marami na akong narinig at nabasang kuwento ukol sa mga labandera. Nagkusot ako. ta lagang interesado ako. Gawa ito ng aking isang pamangkin na baba e. Si Aling Aida ang nagpapalaba sa akin. Pero sa sandaling iyon. ang pamimisikleta o paggala k ung saan-saan. at makabuluhang pakiramdam tuwing darating ang Pasko. lalo na yaong may malalaki at makikinang na Christmas T ree sa bahay. di tulad ng mga babaeng nasa komersyal ng mga sabong-panlaba na laging nakangiti at tila di nabibigatan kahit sangkaterba ang kanilang dapat labhan. m akukuha ang kabuluhan at kahulugan ng Pasko. Basta pag kwento tungkol sa paglalaba o sa mga labandera.g Pasko ay panahon ng pagbibigayan. Di ko pinalilipas ang maghapong walang ginagawa. Gusto ko talagang makatapos ng hayskul. wala na ang kakaibang pakiramdam -. na di ko inaasahan. Pero kahit anong gawin ko. Naramdaman ko ang masarap na pakiramdam. Ang pag-asang may magbubukas na tahanan sa akin at sa mga kasamahan kong bata. kobre-kama at kung anu-ano pa. Iba ang s itwasyon ko dahil isa akong lalaki at isang teenager pa lang noon. Tanda ko.

Nagdasal na sana'y di umulan at sumikat na ng matindi ang araw. Salamat kay Aling Aida na di nagdalawang-isip na ako'y kunin upang ako'y kanyang maging labandero. Nakadama ng matinding pagod. tiyak na di magpapalaba sa akin si Aling Aida at lalong di ko makakamit ang maayos na buhay at panatag na kalooban. Kung di ko sig uro pinagbuti ang aking paglalaba. Nagbanlaw. Tuwing babalikan ko ang aking pagiging labandero. At nagbanlaw. Ito ang aking totoong kuwento. Di naglaon ay unti-ulnting nanghina ang katawan ni Leona. Natutong maghintay. Pagkata pos. Kayang-kaya ko itong bayaran. 'Di ako ang bunsong nasunod ang anumang gusto o ang bunsong nakahilat a't naghihintay lang ng hain sa mesa. sa paglalaro ng kanilang mamahaling Tamagochi. pagpindot sa noo' y usong-uso at makukulay na Pager at iba pa. Nagtupi ng mga damit na parang dinaanan ng plantsa. Wala na akong pinangangambahan ngayon. Nagkula. 4 Title:Kwento (25) Para kay Leona ito ang kanyang buhay. Naging matamlay si ya hanggang dapuan ng karamdaman. Kay sarap nitong hawakan at damhin lalo na't tunay na pinaghirapan at pinagsumikapan. Salamat sa sangkaterbang labada na tumulong sa akin upang maging matatag. ang kuwento ng aking tagumpay! Ako ang bunsong n apabayaan.k na mantsa. Kahit na may sakit ay patuloy na nagsulat sa k abila ng pag-uutos ni Elias na tigilan na ito upang siya'y gumaling. Nagbanlaw. Salamat nang walang hanggan at di mo ako iniwan. Buti na lang at nagkakaroon lagi ako ng panibagong sigla at lakas. Ngayon. At salamat sa Tide na aking naging katuwang sa mga panahong tila kay layo ng aki ng mga pangarap. Natutunan ko talagang walang shortcut sa pagkakamit ng pangarap. Lahat ng pangarap ay pinaghihirapan. Nagsampay. hawak ko na ang aking pangarap. Salamat sa kahirapan dahil nasukat ko ang aking kakayahan. Nagtatapos din pala ang lahat ng hirap! Nakatapos ako ng aking pag-aaral hanggan g sa kolehiyo. kipkip ang pag-asang makakamit ko rin ang aking pinakamimithing pangarap. Talagang di ko na ging problema ang pagbabayad sa aking matrikula. Salama t sa bawat pagsikat ng araw na nagbibigay sa akin ng pag-asa. ang kanyang pagkain at inumin( Feria :1984 ). Di ko kinaawaan ang aking sarili at lalong-lalo di ako nakadama ng pagkainggit s a aking mga kaklase na noo'y nahuhumaling sa pakikinig ng mga awit ng Eraserhead s at Rivermaya. . ihahatid ko na ang mga nilabhan kong damit kay Aling Aida nang ayos na ayos . Walang pangarap na ibinibigay nang libre. nangingiti ako.

Sa simula'y mababasa ang damdamin ng pagkamasayahin sa kanyang mga isinulat di nag tagal dahil sa di magandang karanasan ay nabaling sa pagkabigo. bab ae at sugal. Sa karunungan sa pagga mit ng wikang Ilocano at kastila. Sa kanyang katauhan at buhay matatagpuan ang pinakamahusay na tulang kanyang binigkas. Tunghayan natin ang ila ng saknong: Dumating ngayon mga kapatid na minamahal Ang araw na gusto ng Dios natin ang makasama ko Inyong pag-aasawa at nang pagkakaisa sa kataastaasan Sakramento inyong tinaggap Natupad na ang matagal ninyong ginusto Ang pinag-isa ninyong mga puso Ang mahalagang bendisyon inyong tinanggap . Produkto siya ng pag-ibig at pagmanlahal ng kanyang magul ang. kung si sino sa kanilang dalawa ang mahal ni Leona siya o ang kanyang mga tula . kaya' siya'y umal is at nanirahang mag-isa sa bukid. hanggang mabalitaan ito ni Leona. pinatira niya ang anak na si Isab elo sa kanyang kapatid. Marahas siya ng makata ng nagsalita sa mga saknong. matatagpuan ang mga valyus o pangkatuhang mina mahalaga na nagpatingkad at nagpalakas sa katauhan niya. Buong ingat niyang hinabi sa sinapupunan ni bathala saka patuloy na hinaplos ng pagkalinga ng mga magulang. Natatangi ang kanyang istilo . May kalayuan ang Maynila sa Ilocos kaya't inakala ni Elias na hindi makararating kay Leona ang kanyang ginawa. Mababakas at mararamdaman sa kanyang tula ang masidhing pagnanais niya ng kapayapaan at tunay na pagmamahal na siyang bumuo sa kanyang katauhan. Sa kanyang mga verso inawit ang mga gabi. VALYUS SA BUHAY Kinilala ang mga tula ni Leona sa pagkakaroon ng orihinal na nilalaman. Kasam na rin ang kaluwalhatian at karangalan ng mga kababaihang Pilipino. kultura. Sapagka't isinasaalang-alang ang kapaligiran sa kanyang pagsulat.Naging maiinit ang kanilang sagutan hanggang sa dumating sa desisyon ng pamimili . Isa si Leonang mababasa na walang inaayawang aklat. sosyal at moral val yus. tradisyon. dusa at sakit na naranasan sa kanyang asawa ay patuloy siyang nabuhay na nananal ig ng may pag -asa at paniniwalang siya'y liligaya. "Choose me or your silly verses " pinili ni Leona ang tula . Naging maluho si Elias at inubos and salapi sa alak. Sarnantala. pighati at pagti tiis ang mga tulang isinulat. DAMDAMIN Sa mga isinulat ni Leona masasalamin ang karaniwang damdamin tinalakay tulad ng pag-ibig at pagdadalamhati kanyang pinuri ang mabuti at kinondena ang masama. kagandahan at pag-ibig sa tinu buang lupa. Pinatunayan sa kanyang mga sinulat na maaaring pagsamahin ang tula at relih iyon upang iapahayag ang kaluwalhatihan ng Diyos. Nguni't nakarating ang balita sa Vil la Fernandina. Sa tulang "RUKRUKNOY" Dedication. Malakas ang kanyang personalidad sapagkat sa hirap. tulad nagn lakas ng mga propetang magpaha yag ng may katiyakan. anyo . ganyan si Leonia sa kanyang pagharap sa realidad ng buhay. Mababasa rin sa kanyang mga tula ang ispiritwal. nahigitan niya ang kapwa niya manunulat sa pan ahong iyon. Sa pagsusuri at paghimayhimay ng kalamnan ng tula ni Leona ating matatagpuan ang mga valyus na kanyang isinabuhay. Damdamin ng pagtitiis ang lumutang sa dakong huli ng kanyan g mga isinulat na tula. Kanyang tiniis lahat ng balitan g narinig at sinarili na lamaang ang pait ng damdamin. i ndayog at agkakaroon ng masidhing damdamin. Hinubog siya ng may pagpapahalaga sa sariling dangal at pagpapakasakit sa m ga anak para sa kinabukasan. matatag at matigas . Muling nagbalik ang karam daman nito. KATAUHAN Tulad ng isang molave. kaisipan at damdamin ng mga Pilipino.

Ayon naman kay Bryn Hall.79). paghihirap ninyong da1awa Lumayo kayo sa ila1im ng pagdududa Ito ang hudyat ng tunay na pagtitiwala ng mag-asawa . Sa kanyang pagiging sensitive at responsive sa pangangailangan ng iba higit niya ng natukoy ang halaga ng pakikisama. Sa takas at katapatan nab ubuklod ang tunay na pagmamahalan. pp. Naging dahilan pa ito ng patuloy niyang pagsulat. Samantala matatagpuan naman ang valyu ng trus t o pagtitiwala sa mga sumusunod na saknong: Bagamat ang kasayahan ng isa ay para sa inyong dalawa at ang hirap ng isa. kung maniniwala Sa pagmamahalan ng inyong sinumpaan Sa pagkakaisa nasasalamin Wlg tunay na pagmatnallalan. Matatagpuan naman sa mga sumusunod na saknong ang valyu ng katapatan at pagmamahal: Ngayon ang magiging buhay ninyo maski Dalawa iisa kayo Kailangang ipakita ang pagkakasundo ninyo Dapat ang pag-iibigan at pag-aaruga Ang pagbubuklod ng bawat isa Hindi magbabago hanggang nabubuhay ka Rosas ang kahambing. Batid natin na ang valyus ayon kay Cornelius Van Der Poel ay nagpapakita kung paano a ng pananaw ng tao sa mga bagay at sa mundo. Kung paano niya hinarap ang realidad ng buhay ay matatagpuang lahat sa mga kalasag na ginamit.y panghinaan ng kalooban. Ang kanyang pagkamaka-Diyo s. . Holy Family nang kanyang binanggit ang mga sumusunod: Sa tulong at grasya ng mahnl na Diyos Mahalintulad sana ang buhay ng mag-asawa Kay San Jose at Birheng Maria Sa pagkakaisa at katahimikan ng buhay Sa mga valyus na natagpuan sa mga twang isinulat hindi maitatanggi ang katotohan ang nag-ugat ang lahat nang ito sa kanyang nakaraan. makatao at makabayan ay nakadagdag pa rin sa paghubog ng kanyang pagkatao at kamalayan sa buhay. Binanggit nwnan niya sa mga sumusunod na saknong ang pagsunod sa kalooban ng Diy os: Sige Severina tanggapin mo ang pinakamamahal Na ibinigay ng Diyas para sa iyo Kimkimin mong parang isang mahal na perlas Sa mamahalin mong puso iyong itago Matutukoy naman sa sumusunod na saknong ang kasiglahan. panin iwala at pagpapahalaga sa sakramento ng kasal. Bagama't nagkasakit hindi i to naging hadlang upang siya. 77. hinahangad at ikinasisiya ninuman. paggalang at takot na ma y pagmamahal sa Diyos: Kung mga bata at dalaginding pa Gawin mong itatak sa puso nila Ang pagmamahal at pagkatakot saDiyos Na humubog sa kanila Nailalarawan din sa tula ang kanyang pagmamahal at debosyon sa Banal na pamilya. Ang pisikal na katawan niya ang naging puhu nan sa patuloy napakikibaka sa katotohanan ng buhay. Naniniwala siayng malaking factor ang pagbabasbas ng simbahan sa matatag na pagsasama ng mag-asawa. Tanging Diyos ang sanhi at dahilan ng ikapagtatagumpay ng kanilang samahan. Ito ay nagdudulot ng kasiyahan kapag hinangad at isinakatuparan ( Badi a & Saruo : 1979. itinatangi.Sa Santa Iglesia na ating ina Malinaw na nakasaad sa mga saknong na binasa ang pagka-religious ni Leona. Ang valyus ay ginugusto. Michaei Ke rmu sa harap ng maraming pagpipilian ang pagsasakatuparan nito ay nagpapaunlad n g ating pagkatao. Malaking bag ay ang kanyang upbringing sa sa pagharap sa realidad. Ang itinanim at kinultiveyt na valyus ni Leona ang pina kamahalagang tool na ginamit upang maka-cope up siya sa realidad ng buhay.

Bagama't nagdanas siya ng sakit at hirap hindi si ya kailanman bumigay. Dekada. Bata-ba ta Paano ka ginawa? at iba pang nobela nasalamin ang kanyang pag-ibig sa bayan a t mamamayan. Sa mga isinulat ni Lualhati tulad ng Gapo. Ito rin ang sanhi at bunga ng matapang na pagharap niya sa realidad ng buhay. valyus. Sa halip na magalit ay inunawa ang asawa. Nagsimulang magsulat sa gulang na labing anim nang siya ay nasa mababang paara1an pa lamang. pag-asa. Ang mga valyus na nainkulkeyt sa katauhan ni Leona pati na ang ibang tools na na banggit ang nagpatibay at nagbigay kahulugan sa kanyang buhay. Sa kanilang paghihiwalay ay naroroon parin ang pag-asang sila'y mulin g magkakatagpo. Sa kanyang pagti tiyaga at pang-unawa kay Elias naharap niya ang isang pangyayari sa buhay nilang dalawa nang minsan sinabi sa kanya ni Elias "Choose me or your silly verses" (D iliman Review 95:1984). Sa isang tagpong ito ng buhay ni Leona makikita ang pagp apahalaga ni Leona sa kanyang mga tula ( " It was only a matter of time that Eli as would regard her poetic aberrations as form of madness for she preferred to w rite all night poetry was her meat and drink" ). yet she lived in a d ecisive age" (Diliman Review 95:1984 ) . pananampalataya. pagtitiis at pagtitimpi. Sapagka't bata pa siya noon itinuring na amaturist ang sarili. Unang na1imbag ang ka nyang nobela noong siya ay nasa Mataas na Paaralan . ganoon din ang kanyang pagiging liberal sa buhay at panulat Malaki man ang agwat ng dalawa sa gulang at panahon ng kanilang panumuhay. Maaaring minsan ay umabot siya ng dalawa hanggan g tatlong taon bago matatapos. damdamin at u pbringing ang naging tools na ginamit sa pag-cope up sa realidad ng buhay. Batay sa kanyang mood at pinansyal na pangan gailangan ang kanyang pagsulat. Ang kanyang posit ibong pananaw dahilan ng maluwag niyang pagtanggap sa pagdating ng malalaking al on sa kanyang buhay." She never vered from crises by the heart. Hindi man siya nakatapos ng pag-aaral sa kolehiyo tulad ni Leona kapwa naman sila nag tagumpay sa pagsulat.Sa ganitong kaisipan makikita nating ang kahinaan ni Leona ay pinalakas ng kanya ng pag-ibig. Tulad ni Leona ang kanyang katauhan.Legends Word Count: 2004 . Marahas at tuwiran kung siya ay mangusap sa panitik. Naging tagumpay siya sa panulat sapagka't katulad ni Leona nagwagi ng Don Carlos Palanca Memorial Awards sa Literature ang marami niyang nobela. Iisa lamang kaya ang tools na ginamit ng ibang awtor sa pag cope up sa realidad ng buhay ? Upang mapagwari ikinonsidera an isa pang buhay ng isa pang feminista sa katauhan ni Lualhati Bautista. kung ano an g dapat ay kanyang isinusulat. kapwa naman gumamit ng parehong tools sa pakikibaka sa realidad ng buhay. 4 Title:Alamat (4) Text 117 . may asawa at mga anak.

Sa kanyang balangay ay matatagpuan din ang balangay ng Bat angan. mapatawad po sana ninyo ako. Alam mo ba na ang singsing na iyan ay ibinilin pa sa akin ng iyong ina bago siya namatay. Kapwa nalagutan ng hininga ang magsing-ibig." sagot ni Prin sesa Taal na lumuluha. An g kanyang kutis ay sariwa at humahalimuyak. Mayroon po akong kasalanan n a nagawa. . Sinabi niya sa akin na ipagkaloob ko sa iyo tan da ng kanyang pagmamahalat pag-alala sa iyo!" "<b>T</b>umahan na anak at ang pagkagalit ko'y kinalimutan ko na. <b>N</b>agluksa ang Rajah at ang buong palasyo. Ang lupa sa puntod ng libing ay tumaas hanggang sa ito'y maging bundok. <b>I</b>sang nililiyag na anak na babae ang madalas pagtuunan ng Datu. Saksi iyan ng aming sumpaang binigkis ng nasira mon g ina." "<b>A</b>nak. na ang kahulugan ay Taal sa Tagalog at puspos ng u galing kinagisnan. <b>L</b>umuhod si Prinsesa Taal sa harap ng ama. ang sibat ay tumama s a dibdib ng dalaga. magigiliw ka sa taglay nitong katangian. Sa kasamaang-palad. Ilang ninuno na natin ang napasali n-salin sa singsing na iyan. Ipinag-utos niya na ang dalawa'y ilagak na magkasama sa isang hukay. Himala ng mga himala. Maganda. <b>M</b>asasabing si Prinsesa Taal ay mahahalintulad sa pausbong na bulaklak na wala pang nakakadapong bubuyog upang higupin ang tamis ng kanyang pagmamahal. na animo'y nahihintakutan. "<b>A</b>nak. pagkatapos mamangka ay luhaang humarap si Prin sesa Taal sa kanyang ama na si Haring Balinda: "<b>A</b>ma kong Datu. Ti nawag itong Bundok ng Mayon. Iyan na lamang ang bagay na nagpapaalal a sa amin ng iyong ina ng aming pagmamahalan. Minahal at pinakaingat-in gatan ko ang singsing na iyan gaya ng pagmamahal ko sa aking ina." paamong wika ng Datu. bakit ka umiiyak ano ba ang nagawa mong pagkakamali?" "<b>M</b>ahal kong ama. bilang alaala kay Daragang Magayon. nahulog po ang singsing ko sa lawa habang ako'y namamang ka.<b>N</b>ang ihahagis ni Kauen ang kanyang sibat. Dahil ang tirahan nila ay malapit sa lawa. Napakaganda at perpekto ang hugis. tumayo ka at huwag ng lumuha. mayumi at ma hinhin si Taalita at mapagmahal sa sariling tradisyon at kultura. Prinsesa Lita o Taalita ang tawag sa kanya. <b>L</b>umipas ang mga araw. tinatanuran siya ng kanyang alipin at mga abay. Bukod sa kaisa-isa lamang. <b>M</b>ayroon isang pagkakataon. si Daragang Magayon ay tumakbo upang pumagitna at sawayin ang dalaga. Niyakap ni Malaya ito ngunit pataksil na sinibat ng katungga li. nakahiligan ng Prinsesa Taal ang mama ngka pag malapit ng lumubog ang araw sa Lawa ng Bunbon." "<b>A</b>lam ko pong napakahalaga ng singsing na iyan." sagot ni Prinsesa Taal. Dahil siya ay isang Prin sesa. Naguguluhan lamang ako sa narinig ko ng balita mula sa iyo. mabuti siya ng pinuno. maayos at maganda ang pamamalakad sa kanyang nasasakupan. Pagkagalit ay huwag mo sanang magawa. "<b>A</b>no! Dapat ay naging maingat ka. Datu Balind a ang tawag sa kanya. <b>M</b>ayroon isang Datu na bukod sa kapita-pitagan ang reputasyon.

" Sagot ng Prinsesa. Ang balitang ito ay agad kumalat saanmang dako ng kapuluan. Hindi rin nagpahuli ang angkan ni Bukaneg mula sa Kabisayaan at Kabikulan. <b>H</b>abang sa pagsisid ni Datu Mulawin ay may nahuli siyang buteteng laot na malaki ang tiyan. Maraming dugong bughaw ang dumating m ula sa iba't ibang lugar. Datu Mulawi n ang ngalan ng lalaki at nagmula siya sa Nasugbo. "Ito kaya ang tugon sa panalangin k o at magandang hangarin sa Prinsesa Taal?. "<b>S</b>iya pong mangyayari Ama ko. <b>M</b>araming araw ang lumipas sa paghihintay ng mag-ama. <b>N</b>ang gabi ring iyon ay namangka ang mag-asawa sa lawa. Panalangi ng tulungan siyang masisid ang nawawalang singsing mula sa Prinsesa. "<b>S</b>alamat ng marami po. Nagdiwang ang buong balangay. Madalas ay may problema ring dumadating na siyang nagiging balakid sa pagsasama. Sa sinamang palad walang sinuman ang nagtagumpay upang maibalik ang si ngsing ng prinsesa." paliwanag ng Datu.<b>N</b>iyakap ng Datu si Taal. Nasa tamang edad ka na para lumagay sa tahimik. <b>N</b>agpaanunsyo kaagad ang Datu saanmang dako upang ipahayag ang kanyang nil alayon. Mula umaga hanggang hapon. Ama ko. <b>D</b>i kalaunan may isang Datu. Pagkainip ang kanila ng naramdaman." ako po'y nagagalak sa pang-unawa ninyo. " Anak. na halos mapaiyak sa sandaling iyon. hindi ba dapat ika'y mag-asawa na. Mat agal niyang sinusubaybayan ang takbo at pangyayari sa palasyo at masayang pagsas ama ni Datu Mulawin at Prinsesa Taal. Mayroon sayawan at kantahan. maliwanag ang sikat ng buwan. Lahat ay maligaya sa nangyaring okasyon. "Isa ng himala ito!' laking tuwa ni Datu Mulawin. Ang matandang nuno pala ay ay naiinggit sa sarap ng buhay sa palasyo at masayang pagsasama ng mag-asawa. Ginawa niyang hiwain ang tiyan nito upang malaman ang laman. W alang tigil sa paglangoy. namasyal ang mag-asawa. Matanda na rin ako at kailangan ko ang isang matapang na Datu na siyang hahalili sa akin. Hindi rin nagpadaig ang Kapampangan at dumating si Dau Pisot upang subukan ang k apalaran." <b>K</b>aya't ang pangako ng Pinunong Datu ay nangyari. "<b>H</b>uwag ka ng mabalisa. hahanap tayo ng magagaling lumangoy upang sisirin ang nahulog mong singsing. <b>M</b>atiyaga niyang nilusong ang Lawa ng Bunbon. Kasama rito ang mga Morong Datu mula sa Jolo at Tawi-t awi. Ang gab ing iyon ang simula ng gulo sa kanilang pagsasama. <b>I</b>sang gabi. <b>S</b>ubali't ang pagsasama ay hindi lagi masaya." pakiusap ng Datu." <b>I</b>lang sandali pa ang lumipas. Ngu nit laking gulat niya ng matagpuan doon ang nawawalang sinsing ng Prinsesa. Ang pagsasama ng mag-asawa ay nasaksih an ng buong balangay ang magagandang pamamalakad ni Datu Mulawin at masayang mas aya si Prinsesa Taal sa piling ng asawa. <b>M</b>ayroon isang matandang nuno pala ang nagmamay-ari ng Lawa ng Bunbon. ang humingi ng tulong sa mga anito. Ipinaalam sa madla na kung sino ang makakakuha sa singsing na nahulog sa Lawa ng Bunbon ay siyang mapapangasawa ng mayuming prinsesa.Nagtaka ang lalaki dahil sa maliit na butete ay malaki na agad ang tiyan nito. Maibabalik rin ang singsing at maisusuot sa daliri mo . Habang sumasagwan . Kailangan mo rin ng ma kakasama pag ako'y lumisan na. Agad ipinakasal si Prins esa Taal kay Mulawin.

Pangalang ibinigay ng Datung pumalit kay Mulawin. wala sinumang namamalagi roon sa pangam bang baka magayuma sila at hindi na muling makabalik sa kanilang tahanan. pilit niyang inabot. Sa maraming kapaniwalaang iyan ay lalong bansag ang mga talang nab abanggit sa lathalang ito. N aroon daw ang mag-ayos siya na tulad sa isang matandang magbubukid. Ang tawag nila rito ay Bulkan Taal." <b>A</b>ng ganyan niyang himutok ay umabot sa pagdinig ng cadena de amor na guma gapang sa kanyang paanan. "Mad aling lutasin iyan. ay pango pa ang ilong at sungal ang mga labi pinatutunayan din ng maraming taga-Arayat na maraming kagila-gilalas na pangyayari ang mararanasan n g sinumang dadalaw sa bundok na iyon. Kung ako ba'y nagtataglay ng bulaklak na katulad ng mga katabi kong puno. si Maria ay lumulus ong sa bayan upang magtinda at mamili. Ngunit nabigo silang lahat. Ang kabundukan ay totoong masagana sa mga bungang-kahoy at ang sinumang aabutin ng kagutuman doon ay malayang makapipitas at makakain ng bungang maibigan niya. si Mariang Sinukuan. <b>I</b>sang araw." . <b>A</b>ng mga alipin na nakakita sa pangyayari ay agad ibinalita sa tagaroon. kapwa s ila lumubog. <b>M</b>ula noon. nguni't maganda naman ang pagka kahubog ng kanyang malalago at malalabay na mga sanga.si Datu Mulawin. ang landas sa pauwi ay madaling matututuhan. ang araw ng linggo sa pamilihang bayan na Arayat. Kaya't ang daing ng kamatsile ay kanyang sinagot. At ang lalo ng kahima-himala ay ang pagbuhos ng ulan kasabay ang paglakas ng ihip ng hangin. may tumubong puno ng kamatsile na may malagana p na mga sanga. sana'y makagagayuma rin ako sa mga taong dito'y nagsisipagdaan. dahil nabighani ito. dahil sa pagkakatanim sa diwa ng napakarami nang sali n ng lahi sa Arayat at kanunog-bayan. Sa kasamaang-palad ang prinsesa ay nahulog at lumubog. ang bundok nasabi ay ari ng isang napak aganda at mapaghimalang babae. kumakanta ang Prinsesa kasabay ang tugtog ng kumintang. <b>S</b>ang-ayon sa matatanda sa Arayat. <b>D</b>ahil sa paniwalang napakaganda ni Mariang Sinukuan at dahil rin sa magag andang tugtugin maririnig sa kabundukan. Mabilis naman tinalon ni Datu Mulawin ang asawa upang sagipin. Ang malaking tipak ng batong-buhay sa ituktok ng bundok ay batyang pinaglalabhan ng engkantada. <b>A</b>ng Bundok sa Arayat na nakapatungo sa mga lalawigan ng Kapampangan at Nu eva Ecija ay may iniingatang mga kahiwagaan na nagkasali-salin na sa mga maramin g paniniwala. <b>N</b>ang makita ng Prinsesa ang magandang bulaklak ng lotus. Sa tabi nito'y may nagsitubong iba't ibang mga punong may magaga nda't mababangong bulaklak na nakakahalina sa mga naglalakbay. Ngunit sa sandaling ilapag ng taong iyon at iwan ang mga bungang dala niya. <b>S</b>a isang gubat na madawag. Tand a na rin ito para laging maalala si Datu Mulawin at Prinsesa Taal. bukod sa pag iging maitim. Subalit. Subali't di man ito makat awag-pansin sa mga manlalakbay at di man siya tapunan ng bahagyang tanaw at ito ang ipinagmimighating malabis ng abang puno ng kamatsile. kung nais mong magkaroon ng bulaklak na kaakit-akit ay tulut an mong ako'y mangunyapit sa iyong mga sanga. Subali't ang engkantada ay hindi mo raw m akikilala dahilan sa iba't ibang paraan ng pagbabalatkayo na kanyang ginagawa. Lumubog sila dahil sa kapangyarihan ng matandang nuno na binalak si lang mapinsala. malakas na naibulalas ng kamatsile ang kanyang hinanakit. Ang kamatsile lam ang ang tanging walang bulaklak na maipagmalaki. "Na ku! Anong pagkalungkot-lungkot na buhay itong akin. subalit ang sinumang magtangkang mag-uwi n g mga bungang-kahoy mula roon ay hindi matututuhan ang landas pauwi. M arami ang nagtangkang sisirin ang dalawa upang makita ang bangkay. may isang pulo ang lumitaw sa gitna ng Lawa Bunbon. Di-umano kapag mabili ang mg a paninda.

Nguni't sa malaking habag ng Mayk apal ay pinagkalooban din siya ng pananggalang sa cadena de amor. mahal na Ada. at pag kakatuwaan ng mga hayop at halaman. May kahilingan ka ba?" "<b>A</b>yoko pong nakakulong sa madilim na lugar na kinalalagyan ko. "<b>S</b>ubali't ano mang pagsusumamo ng abang puno ng kamatsile ay nawalan ng s aysay sa lubos na nasisiyahang cadena de amor. Masayang-masaya ang kagubatan. Sa isang iglap ay nakalabas sa madilim na kulungan ang But o. Kaya't sa cadena de amor. Ang huni ng mga Kuliglig at kokak ng mga Palaka ay sumasaliw sa awit n g mga Maya. siya'y di makatiis na di magpa hayag ng kanyang dinaramdam." <b>M</b>asayang-masayang napanood ng Buto ng Kasoy ang sayawan. <b>L</b>ahat ay nagsasayaw. ni Saging ang Papaya. "<b>M</b>abuti pa sila. Iwinasiwas nito ang nagnin ingning na pananglaw. Maawa kayo. <b>A</b>ng buong kagubatan ay nagliliwanag sa tama ng mga ilaw ng parol ng mga A litaptap. Di nagl ipat araw at ang dating nag-iisang puno ng kamatsile ay nag-uumugong sa mga bubu yog na sa kanya'y laging nag-kukumpol-kumpol. <b>N</b>guni't pagkalipas ng ilang linggo ay di na makatagal sa sukal na sa kany ang sanga ay nakabalot. ni Mangga a ng Dalanghita. Kapareha naman ni Kangkong ang Sitaw. Ang tinik na m agpahanggang sa ngayon ay nagmamalasakit sa kanya. Lalo itong nal handaan ang Ada ng kagubatan. kantahan. Masayang kasayaw ng mga Kuneho ang mga Usa. di ko n aman malanghap ngayon ang mabangong simoy ng hangin. B ukod tanging ang buto ng kasoy ang lungkut na lungkot." <b>N</b>aantig ang maawaing damdamin ng mahal na Ada. nakikita ang masayang paligid. Hindi lang nila naririnig kundi nakikita pa ang katuw aan ng lahat. <b>N</b>oong unang panahon ay nasa loob na lungkot ang buto sapagkat madilim na ungkot nang malamang magdaraos ng isang handaan ay ipinatawag ng Ada ang lahat ng kasoy ang abuhing buto nito. nakakarinig ng awit at tawanan pero hindi naman nakikita ang katuwaan. Sa gabi ng ng hayop at halaman. ng Zibra ang Tsonggo." <b>N</b>aulinigan ng makapangyarihang Ada himutok ng Buto. "Gusto kong maging maligaya ka. Ang mga tao naman ay di siya iniiw an ng tingin. "Oo ngat ako'y hinahangaan ng maraming tao. Napapasabay din sa pag-imbay ang mahagway na Kawayan kasama ang Pagong na nagbab aba at nagtataas ng bahay-bahayan. Heto ako. Sa tuwa ng Elepanteay kumembut-kembot ito sa pag-indak.<b>Ang kamatsile ay sumang-ayon sa magandang mungkahi ng cadena de amor. Nak akasama sila sa pagsasaya. Lahat ay kumakanta. <b>A</b>ng malakas na pagkokak ng mga Palaka at paghuni ng mga Kuliglig ay sumal iw sa awit ng mga Maya. . Lungkut madilim sa loob ng kasoy. di ko man lamang masilayan ang mga baging na iyong ibinalabal sa akin. Gawan ninyo ng paraang makalabas po sana ako sa pagkakakulong ko sa loob ng prutas na ito. Naiinggit ako sa ibang hayop at halaman na tuwang-tuwa kapag may handaan sa kagubatan. ng mga Elepante ang mga Tamaraw.

tulad ng "Noli Me Tanger e" at "El Filibusterismo" ni Jose Rizal. at pagmamahal sa Diyos. Dahil dito." na di niya natapos sulatin. Ang ilang nobela noong panahon ng paghihimagsik. Ang mga nobelang may taglay na aral at nagtuturo ng mga kabutihang asal ang namayani sa unang henerasyon ng mga nobela. si Josaphat na di-kristiyano ay nagpabinyag sa kristiyanismo sampu ng mga tauhan g kanyang nasasakupan. Kung may Padre Damaso ang Noli Me Tangere at Padre Camorra ang El F ilibusterismo. Samantala. Binuhay sa mga nobela ang mga kapur i-puring kilos at pananalita. at nagdadabog kapag nagmimisa. ang "Makamisa. sa nobela ni Padre De Castro ay itinuro ang mg a dapat na ikilos at maging gawi ng mga babae sa iba't ibang sitwasyon at pagkak ataon. kahandaang ma gbuwis ng buhay alang-alang sa kapwa at sa bayan. Ang pangatlo niyang nobel a. ang pag-unawa niya sa kasaysayan. mabuting pakikipagkaibigan. ang kamalayang taglay niya sa isang tiy ak na panahon. pagpapakasakit. a ng uri ng lipunan na kanyang pinagmulan. naging palasak na layunin sa pagsulat ng mga akda ang pangangaral ukol sa kagalingan at kagandahan ng kristy anismo upang mahimok ang mga katutubo na magpabinyag sa relihiyong ito. nagmumura. Sa nobela ni P adre De Borja ay ipinakitang hindi nabulok o naagnas ang katawan ng misyonerong kastilang si Barlaan kahit na matagal na panahon na itong namatay. Mahalaga ang mga impluwensyang ito partikular na ang pagsunod o pagtalikod ng nobelista sa isang tradisyong pampanitikan sapagkat makikita mula rito ang pinagdaanang panahon ng kasaysayan ng literatura. sa "Fray Botod' ni Jaena ay inila rawan ang mga prayle na tila mga lamok na nangabundat ang mga tiyan matapos sips ipin ang dugo ng mga Pilipino. nambabato ng ta sa. Samantala. Ang unang dalawan g nobela ni Rizal ang gumising sa nahihimbing na damdamin ng bayan upang malinaw nilang makita at maramdaman ang pang-aapi at pang-aabusong dinaranas nila sa sa riling-bayan sa kamay ng mga prayle at guardia civil. nagkakaroon din ng kani-kaniyang layunin sa pagsul at ang bawat nobelista. Sa larangan ng nobela. Kitangkita ang ganito sa mga nobelang "Barlaan at Josaphat" na sinulat ni Padre Antoni o De Borja noong 1712 at "Ang Pagsusulatan ng Dalawang Binibining sina Urbana at Feliza" na sinulat naman ni Padre Modesto De Castro noong 1864. at ng "Fray Botod" ni Graciano Lopez Ja ena ay naglayon namang magpamalas ng mga katiwaliang nagaganap sa lipunang pinag haharian ng mapang-imbot at mapaniil na mga dayuhang Kastila. may Padre Agaton naman ang Makamisa. Mas malupit ang pagkakalara wan ni Rizal kay Padre Agaton na nananampal ng babae.5 Title:Sanaysay (5) <b>Introduksyon</b> Ang isang nobelista ay naiimpluwensyahan ng maraming pwersa. Ginamit din ng maraming manunulat ang nobela bilang behikulo upang magturo ng tamang paniniwalang mapakikinabangan at magiging gabay ng mga mambaba sa sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. dalisa y na pag-ibig. huwarang pamilya. Sa panahon ng mga Kastila. at ang tradisyong pampanitikang kanyang sinusunod o tinatalikdan (Reyes: 1982). Nagturo ang nobela ng mga kagandahang-asal partikular na sa kababaihan. <b>Ang mga Tauhang Babae sa mga Unang Nobela</b> . ay nagsiwalat din ng kasamaan ng mga prayle. pag-iwas sa masama at kabuktutan. Ilan sa mg a pwersang ito ang posisyon niya sa lipunan.

Sa Lumang Tipan ay makikita rin ang negatibong imahen ng mga babae. mabuting ina. mahirap itakwil sa isip ang katotohanang ang babae ay nilikha upa ng makasama at umaliw sa lalaki. Simbolo ng k ahinaan ang pagpasok sa kumbento sapagkat nang mga panahong yaon.</pd> 1977). Laganap sa panahong ito ang di-makatwirang paglalarawan at pagb ibigay-katauhan ng mga nobelista sa kanilang mga tauhang babae. walang kalayaang tinatamasa a ng mga babae. Ang Lumang Tipa n ang pasimuno sa anomalya sa kababaihan (Reyes: 1992). Ang babae kung gayon ay nagsisilbing tagaaliw lamang ng lalaki.si Eba.</pd>al<pd>. Malinaw ang dahilan ni to. Samantala. Si Veronica ay walang nagawa sa pagh ihirap ni Kristo kundi ang lumuha at punasan ang mukha Nito. dapat silang igalang ng kanilang nasasakupan. Si Maria Clara sa Noli Me Tangere ni Jose Rizal. et<pd>. Hindi niya taglay ang lakas na sadyang ipinagkaloob sa mga lalaki u pang gawin ito. lalo na ng mga babae. et<pd>. bilang isang tao. nauna Niyang nilikha si Adan at sumunod lamang si Eba. Mababaw ang dahilan ng pagkakalikha sa babae. Lalaki ang malakas at makapangyarihan. Nang likhain ng Di yos ang mga unang tao. Sila ang dapat manai g lagi. sapagkat higit sa pagiging prayle. Samakatw id. Naging sunud-sunuran siya sa kanyang mga magulang at sa Ku ra Parokong si Padre Damaso. Sa bandang huli ng kanyang buhay ay m akikita ang kahinaan ni Maria Clara bilang babae nang pagpasyahan niyang pumasok na lamang sa kumbento sa halip na ipaglaban ang kanyang mga karapatan bilang is ang anak. Sa ilalim ng Kodigo Sibil ng mga Kastila.nagbibili ng aliw. Umibig siya kay Crisostomo Ibarra subalit di niya natutunang ipaglaban ang pag-ibig na ito. ang baba eng pinili ng Diyos upang maging ina ng Kanyang Bugtong na Anak ay ipinakilala b ilang isang birhen. ulirang asawa (ni Jose).</pd>: 1977). Mababasa sa Berso 18 ng Aklat Genesis ang ganito: At <i>sinabi ng Panginoong Dios. matiisin. Siya'y ilalalang ko ng isang katulong niya</i>. alam ng lahat kung ano ang nangyayari sa mga dalaga sa loob ng kumbento. Tunghayan natin ang ilan pang mga babae sa Biblya. na ayon sa marami ay si mbolo ng isang dalagang Pilipina ay nanatiling mahina at di-lumalaban hanggang s a kanyang kamatayan. Impluwensy a ito ng pananakop ng mga Kastila (Rojas-Atleta. Maging ang edukasyon ay nakalaan lamang sa mga lalaki (Rojas-Atlet a. Tradisyong nagpamulat at nagpaniwala na ang mga lalaki ang dapat na manguna sa anumang larangan at hin di ang mga babae. at masunuri n sa Diyos. hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa.Namulat ang mga Pilipino sa isang patryarkal na lipunan.</pd>al<pd>. Mula sa Biblyang ipinabasa sa atin ng mga prayle. Si Magdalena ay isan g makasalanang babae . Si Maria. Dahil nga mga Kastila ang pinagmulan ng patryarkang lipunang nagsilang sa tradisyong mahina ang babae at malakas ang lalake. Mga katangiang itinakda ng mga prayle na dapat taglayin ng mga baba e. Tiniyak ng mga prayle na mabigyan ng mas mas mataas na pagkilala at pagpapahal aga ang mga lalaki bilang mas makapangyarihang nilalang. at higit sa lahat. mababasa na noon pa man sa m ga nobelang nalimbag sa panahon ng pananakop ang di-pantay na kalagayan ng mga b abae at lalake. matutunghayan ang tung kol sa paglalang ng Diyos sa sanlibutan at sa mga unang tao. ang mga babae ay dapat pasakop sa mga lalaki. Hindi nakatututol an g mga ito anuman ang gawin sa kanila ng mga prayle sa loob ng kumbento. bilang isang babae. Bilang mga lalaki at bilang mga prayle. (Reyes: 1992). N ang makita ng Diyos na nalulungkot si Adan ay nasip Niya na nangangailangan ito ng makakasama. Bagamat sa tadyang ng unang lalaki kinuha ng Diyos an g unang babae. Kailanman ay di niya dapat pangarapin na mauna o kahit na pumantay lamang sa kinalalagyan ng mga lalaki. Doon nilikha ng Diyos ang isa pang tao sa anyong babae . ang pagpayag ng isang dalaga na pumasok sa kumbento ay nangangahulugan ng pa gpayag nitong mawalan ng karangalan sa kamay ng mga prayleng mahilig sa mga baba . Mula sa patryarkang lipunang pinaghaharian ng mga lalaki unti-unting sum ibol ang tradisyong nagpababa sa kalagayan ng mga babae. sila ay mga lalaki. Sina D elilah at Bethseba ang dahilan ng pagbagsak ng dalawang lalaki.

Tahasang masasabi na kapwa nilugmok ng mga dinadakilang obrang ito . ang ina ni Maria Clara ay mas pinili pang manahimik at takas an ang realidad sa pamamagitan ng pagsasawalang-kibo sa halip na ipaglabanan ang karangalang dinungisan ni Padre Damaso. hindi bilang isang tauhang may sariling bait at pagpapasya . ang nobelang "Ang Pagsusulatan ng Da lawang Binibining sina Urbana at Feliza" ay nagturo sa mga kababaihan ng mga ara l ng kagandahang asal. mabait. minsan man. paglalaba. Pumayag itong pakasal sa mayamang binatang si Juanito Pelaez kahit di naman n iya ito iniibig. Ang sumunod pang taon ng mga nobelista matapos ang pananakop ng mga Kast ila ay nanatiling nakasandig sa tradisyunal na tema at pagkatha ng nobela. mapaglingkod. paglilinis ng bahay. Mga tauhang lalaki ang nasusunod at mga tauhang babae naman ang laging kawawang taga . nagsiyasat ng baluti't koleta. nagtahi ng plumahe. maganda. ang martir na asawa at dakilang ina ay nabaliw nang d i man lamang nabigyan ng katarungan ang pagkaapi ng kanyang dalawang anak na lal ake at pati na ang maagang pagkamatay ng mga ito sa kamay ng mga berdugong prayl e. Mula sa mga nobelang ito na tumalakay sa mga suliraning panlipunan. humingi ng palugit kay Konde Adolfo sa pagtanggap ng a lok nitong pakasal. Ayon pa kay Mabanglo: Wala ta yong kabatiran kung anong larawan mayroon si Laura. Siya kaya'y nasangguni. Naroon siya sa istorya upang maipakita ang kaganapan ng pagkalalake ng bid a. ng kanyang amang hari sa mga usaping pampamahalaan? Anong impluwensya mayroon siya sa kanyang ama? Ang mga pananalita kaya niya'y nagkakahibo sa mga desisyon ng korte? Si Laura ay naroon bilang isang inspi rasyon. nag-abot ng bandang isusuot. kaila ngan nito ng masasandigan na sasagip sa kanya sa panganib. nag-uli k-ulik sa pagpapasya. Sa pagsusuring ginawa ni Mabanglo (sa Reyes: 1992) sa awit na Florante at Laura ni Francisco Baltazar. batugan. o kung anong uri siya ng dugong bughaw. at politikal na bunga n g masasamang pamumuno ay hindi nagbigyan ng nararapat na pagpapahalaga ang mga b abae. katulad ng nabanggit na. mahinhin. Si Laura ay larawan ng kahinaan. bilang isang katangi-tanging baba e. Tinuruan ang mga babae na maging kimi at maging kaakit-akit lagi lalo na sa paningin ng mga lalaki. si Sisa. at iba pang gawa ing pantahanan na nakaatang sa balikat ng babae. Si Pia Alba. Ang maganda at mayamang si Paulita Gom ez ay nawalan din ng lakas ng loob na ipaglaban ang kanyang pag-ibig kay Isagani . Lagi. ang pa ngunahing tauhang babaeng nilikha ni Baltazar. bilang anak ni Haring Linceo.e. Inilarawan sa pagsusulatan nina Urbana at Feliza ang mga nararapat na gawi at asal ng isang dalaga sa iba't ibang pagkakataon. Si Laura ang naggawa ng s agisag. pagluluto. Mula sa halimbawang ito ay tiyakang masasabi na mahihina at di-lumalaban ang mga pangunahing tauhang babaeng nalikha sa Noli Me Tangere ng bayaning si R izal. at naghiyas ng turbante ni Florante. at iresponsableng asawa. Samantala. panrelihiyon. Ikinahon sa nobela ang mga babae bilang mga nilalang na ang nakatak dang kapalaran manatili sa loob ng tahanan bilang isang mabuting asawa at uliran g ina. Di rin niya nagawang ipagtanggol ang kanyang sarili at ang kanyang dalawang anak sa malupit na kamay ng kanyang lasenggo. nakita ni Mabanglo ang kahinaan ni Laura. at tapat. Sa kasalukuyan. naghintay. ayon kay Mabanglo ay maitutumbas ito sa mga gawaing baha y tulad ng pananahi.ng Noli Me Tangere at Florante at Laura ang mga babae. Samantala. Idinagdag pa ni Mabanglo: Nagtiis si Laura.

Hindi lamang ito nag-ugat sa pagkakaiba ng kanilang anyong pisik al kundi maging sa ibang katangian . ulirang maybahay. ang lalaki ay kabaliktaran ng lahat ng negatibong katangian ng babae. may paninindigan. Samantala. Kung minsan. Ang babae ay parang kalikasan . Buti na lang at kokonti pa ang mga istudyante.Essay Word Count: 2193 Habang basang-basa pa ang aking katawan. at tagapag-alaga ng mga anak (Reyes: 1982). at alam kung ano ang gusto sa buhay. Makapangyarihan at kilalang tao ang mga lalaki samantalang mahirap subal it matapat ang mga babae. emosyonal. Sila ay mga babaeng pantahanan. Nakikihapunan ako ng kaning pinaibabawan ng noodles .</pd> Arceo sa Kanyang Canal De L a Reina</b > Ang feminismo at/o kilusang feminista ay isang pakikibakang nag-ugat sa malalim na paniniwala na sa kamay ng mga kalalakihan. upang makaidlip kahit papaano sa mga tulugang matitigas at binubungan ng mg a sako at diningdingan ng mga pulang placard. Minsan sa tapat ng Korte Suprema. Hayaan na raw ako dahil w orking student ako. Ang naging mahinang karakter ng mga babae sa mga nobela at ang di-pagbib igay sa kanila ng pagpapahalagang nararapat sa kanila bilang mga babae ang pinag sikapang buwagin ni Arceo sa mahigit limampung nobelang kanyang sinulat. Radikal ang pagkak aiba ng lalaki sa babae. Ang kinagisnang tradisyong ito ng di-pantay na pagtingin sa mga babae an g nag-udyok kay Arceo na pangibabawin ang kakaibang karakter ng mga babae sa kan yang mga akda. Mendiola. sa Kowloon House na sapilitang isinara ng mga manggagawang 'di pinapas weldo. Mga babaeng may sariling katangiang kaila nma'y di mahuhuli sa mga lalaki. Naging tauhan sa kanyang mg a sinulat na akda ang mga babaeng matalino. Kilala ako ng guidance. hindi palai sip (Reyes:1992). agad niya akong pinagbihis at dinala sa guidance. hindi maampat ang pag-agos. 4 Title:Sanaysay (32) Text 108 . . Ito ay mapagtimpi. marunong magpasya. ayon sa malaon nang tinanggap na paniniwala at kinagisn ang tradisyon. napapasama na rin ako sa mga picket line ng mga kaklase kong aktibi sta. hindi makatarungan ang rep resentasyong ibinibigay sa mga kababaihan. tag asilbi sa asawa. partikular na sa kanyang mga nobela. <b>Ang Kilusang Feminista at si Liwayway A<pd>. at kung saan-saan pa.intelektwal. rasyunal at intelektwal.natural.sunod. at sikolohikal. Hinango ang ganitong representasyon mula sa paniniwala ng lipunan na ang babae ay di-makahihigit sa lalaki sapagkat ang taglay lamang niya ay ang kanyang katawan (Reyes: 1992). Parang basang sisiw akong naglalakad noon sa campus.

Inatupag ko ang paghahanap ng iskwelahang pwedeng pasukan at pagturuan. Araling Panlipunan. Kaya noong nakar aang Marso. Tulad ng dati. Computer. Dahil 'di pa kayang kumuha ng maraming titser ang iskwelahang p inasukan ko. hindinghindi ko kinaawaan ang aking sarili. Pero sino ba ang gustong makapag-a ral? 'Di ba't ako lang naman din? Katawang-katawan ko na lang naman ang dala-dal a ako. Alam kong alam na niya ang lahat. Nararamdaman din siguro niya ang ligaya na kasama ng mga luhang nagmula sa mata ng mga magulang ng mga batang nagsipagtapos. seryosohin k aya nila ako? Na talagang nahihirapan na ako. na ang kurso kong pwedeng makuha sa apat-na-taon ay kinuha ko nang animna-taon. May nag-alok sa aking magturo sa isang bagong tayong iskwelahan sa may Siniloan. Pasong-paso na ako sa Maynila. ang naging buhay at pakikipagsapalaran ko sa M aynila. Pero ngayon naisip ko. Agad kong tinanggap ang alok kahit 'd i ko alam kung saan. Inalok ako ng pa . Dalawang taon akong nagturo sa iskwelahang iyon at dalawang taon din akong nalayo sa Mayn ila at sa aking mga kapatid. kung sinubukan ko kayang lumapit noon sa aking mga kapati d at sinabi ko sa kanilang kailangang-kailangan ko ang tulong nila. Napakasimple ng buhay. Anak ng mayayamang taga-Laguna ang aking mga tinuruan. sa masikip at malupit na May nila. Nagwagi ng unang gantimpala sa Timpalak Palanca ang isang kuwentong-pambata na isinulat ko sa Siniloan. Ang kumain nang mag-isa sa lugawan pagkatapos ng graduation. kahit 'di ako honor student noong nag-graduate ako. naimbitahan akong maging panauhing pandangal sa iskwelahang pinagtap usan ko noong elementary. Ang bumi li ng sariling sampaguita para sa akin. Laguna. Nabalita sa buong Baranggay namin ang ukol sa aking pagtatapos. 'Di ko ito inaasahang gagawin nila para sa akin. nagturo ako ng Filipino. Pero nakabibingi rin pala ang sobrang katahimikan. Walang sinuman sa aking mga kapatid ang nangahas na magtanong kung saan ako nagt uturo. Basta ang alam lang nila. Walang anumang inihandang selebrasyon o kaya'y salusalo ng pasasalamat ang aking mga kapatid para sa kanilang kaisa-isa at bunsong kapatid na nakatapos ng pag-a aral. <b>Simula ng swerte</b> Pinakadulo na pala ng Laguna ang Siniloan. at pati Phys ical Education. nang mapasalamat an ko naman ang sarili ko. Walang-wala silang kamalay-malay sa aking mga pinagdaanan bago nak atapos. Mataas ang tin gin sa mga guro. Is a sa mga kapatid kong lalaki ang sumama at nakinig sa aking pagsasalita sa harap ng maraming tao. Ang nagpa-picture ng mag-isa sa entablad o. Sa Siniloan ako lubos na nakapagsulat. nagulat na lamang ang aking mga kapatid sa aking ibinalitang gra duate na ako. Bumalik ako sa Maynila sa pag-asang sa pagkakataong iy o'y maging biyaya na ang mga pasakit at mga problemang naranasan ko noon. Nakatatakot ang sobrang kapay apaan at laging pag-iisa. naka-graduate</b> Isang tag-araw. akong-ako pa rin ang nag-iisang kumuha ng aking diploma. Kung ano ang aking itinuturo. nahihirapan pa ako? <b>Sa wakas.Sa mga panahong ito na malaking problema ko ang matutulugan at pagkain. ang lahat-lahat ng dinanas k o bago makapagtapos ng pag-aaral. Kailanga n ko nang magkatrabaho at kumita. 'di na ako sa May nila naglalagi. Tila dininig yata ang aking kahilingan.

Marami na rin silang itinatanong sa akin. dining table. aircon sa kwarto. nagwari rin ng mga pangunahing gantimpala ang iba ko pang mga akda na naisulat ko sa Siniloan.ngulo ng pamantasang pinagtapusan ko na magturo roon. a t higit sa lahat. naging takbuhan ako ng mga kapatid kong nagigipit. <b>Pagbabalik sa La Salle</b> Matapos ang anim na linggong pagtuturo ko sa mga Fil-Am. Inatupag ko ang pagtuturo at pag susulat. inalok na rin ako ng Ch air ng Departamento ng Filipino ng La Salle na magturo roon. Wa lang-wala na akong maaabala. na sa halip na ituring akong kanilang prod ukto. Tamad naman daw akong istudy ante. Binigyan din ako ng . lalagyan ng sabon at tissue. Isang magandang banyo at pa liguan din ang aking ipinagawa. Tinanggap ko ang oportunidad na ito. una dahil sa kakaibang karanasan na matatamo ko sa pagtuturo at sa malak ing kita. Dahil ay ng ahay: tubo. Ang masakit pa ang ilan sa kanila ay dati kong mga guro. at pinapinturahan. sa ibang mga pamantasan sa Maynila at pro binsya. Walang-wala na akong dapat pang pagtaguan. Sa kasalukuyan. upang magbahagi ng mga teknik at kaalaman sa pagsulat sa mga gustong mag ing manunulat. walang-wala na akong mapeperwisyo. sala set. Unti-unti kong ipinaayos ang b pinakisamehan. Sa sampung guro na nagsanay. Nagkasunud-sunod ang mga biyaya habang naglalakihan at tumatalim ang mga tila pa ngil ng matatandang guro sa pamantasang aking pinagtuturuan. de-flush at may shower pa. 'Di ko na kailangan pang magtago dahil sa walang maipambayad sa kakapirang got na tulugan na sobrang ingay. Ang isang pader ng bahay ay pinalagyan ko rin ng mga lalagyan ng libro. water dispenser na may mainit at malamig. Bukod sa Timpalak Palanca. Ano araw ang karapatan kong maimbitahan upang magsalita o mag-lecture ukol sa pa gsusulat? Wala raw akong kakayahang magturo ng Filipino dahil di naman ako Filip ino major? Pinalampas ko lang ang lahat ng ito. component. Sabik na sabik naman akong nagbabalita at sumasagot sa mga tanong nila. sa La Salle magaganap ang klase. Natanggap din ako bilang isa sa mga gurong magsasanay upang makapagturo ng wika at kulturang Filipino sa mga istudyanteng Fil-Am na galing sa iba't ibang bahagi ng Amerika. Nalibot ko ang Pilipinas dahil sa mga imbitasyon ukol sa pagsusulat. Inalok din ako ng isang publishing house na ilathala ang kuwento kong nanalo. Ano raw ba ang kakayahan kong magturo sa kolehiyo? 'D i naman daw ako aral na manunulat. may paunang pera akong nagamit upang bilhin ang bah aking kapatid na lumipat na ng ibang bahay. ay naging isang malaking banta ako sa kanila. Hinuhulaan ko lang naman daw ang pagsusulat. sabitan ng tuwalya. isang malambot at mamahaling kama. pangalawa. pinalagyan ng magagarang ilaw. sa kinita kong dolyar. pinalagyan ng magandang tiles. ref. ako ang napiling magturo. pala-absent daw ako. may maliit ding labab o. Ngayo'y kahit magpagulong-gulong ako sa aking malambot na kama at magbabad nang matagal sa malamig kong kwarto. Naging sunud-sunod ang imb itasyon sa akin. isang kasangkapan sa bahay ang aking binibili . Unti-unti'y nalamanan ko ang bahay ng mga kasangkapan: TV. Bawat pa nalo ko sa patimpalak sa pagsulat. at isang magandang salamin. sikip at init. sa istasyon ng radyo. ipinakumpuni ang mga sirang ipinabago ang lababo. Kung saan ako nagtuturo? Kung ano ang aking mga iti nuturo? Kung anong bagong parangal sa pagsulat ang aking nakuha? At kung anu-ano pa. Sab ik na sabik akong magkuwento sa kanilang tila napalayo sa akin sa matagal na pan ahon. Anim na ling go akong nagturo at dolyar pa ang aking sinuweldo. Ngayo'y 'di ko na kailangan pang makituloy kung kani-kanino o matulog kung saansaan.

maagang-maaga akong pumasok at nag libot. Pinipitas ang buo at walang mga sirang dahon. Parang kay tagal na noon g huli akong pumasok sa La Salle bilang taga-deliver ng pagkain. Kasama rin ang transaction slips ng huling withdrawal na ginawa n g may-ari ng cards nitong buwan ng Pebrero. tiningnan ko ang laman ng pitaka sa pagbabakasakaling may makukuha akong address o number na maaari kong gamitin para makontak ang may -ari nito." Nang nasa bahay na kami. Mababalik natin ito sa kanya. Sa unang araw ng aking pagtuturo sa La Salle." sabi ng anak ko habang ipinakikita sa akin ang nakuha niyang pitaka. Para sa iba naman ay okey lang ang mawalan dahil mapakikinabangan naman ng sinumang nak apulot/nakakuha ang nawala sa kanila. Nalungkot at nanlu mo ako matapos kong tingnan ang laman ng pitaka." sabi ko sa kanya. kasi teacher ka kaya alam mo ang lahat ng number ng tao in the world?" inosenteng tanong ng anak ko na nagpangiti sa akin. sa kanyang birthday na nakasulat sa card. palata ndaang ang pangalang ito ang siyang nagmamay-ari ng pitaka. May mga bago na ring gusaling nadagdag. Nakasulat ang mga ito sa isang ma liit na papel. at kung minsan ay galit sa sarili dahil hindi naging maingat sa kanilang gamit. Sa isip ko ay naglalaro ang mga tanong na "bakit kailangang ilagay ng may-ari kasama ng cards ang kanyang PIN?" "Paano kung ibang tao ang nakakuha ng kanyang pitaka at winidrow kaagad ang lahat ng ka nyang pera? Tiningnan ko ulit ang SSS ID. Nadagdagan pa ang magaganda 't sariwang halaman na para pa ring mga plastik. ang nasabi ko sa akin g sarili matapos ang unang araw ng aking pagtuturo. importante man o hindi . hinding-hindi sumagi sa isip ko noon na makababalik ako ng La Salle. panyo. na pinalibutan ng maliliit at m apuputing bato. Pinipili k o ang pinakasariwang mga talbos. na-forgot ng passenger ang wallet nya dito sa cab. habang nasa ituktok ng mahigad at malanggam na puno ng sampalok. may nakitang pitaka sa upuan ng taxi ang anak kong si EJ. habang bumabati at ngiting-n giti na pala ang dalawang gwardiyang nakatayo sa gate na 'di ko gaanong napansin . "tatawagan natin ang may-ari pag-uwi na tin. nakasula t na ang remaining balance ay mahigit pang P19. Berdeng-berde pa rin ang paligid ng La Salle. na 'di na bilang taga-deliver ng pagkain. alahas. isang Mabuhay Miles card ng PAL. "Basta 'wag lang gamitin sa masama. "Hindi anak." sa got ko.000 ang remaining balance. A ng bunsong walang sinuman ang may responsibilidad. Pero wala akong nakitang anuman. payong. Nalungkot ako dahil walang address o telepono akong nakita. at iba pa. "Alam ko lang kung ano ang gagawin.000 at sa Metrobank naman ay mahi git pang P23. kundi bilang isang titser. doon ko napansin na matanda na ang may -ari ng pitaka. Sa transaction slip ng BPI. pagkainis. Ako pa rin ang batang kailangang patuloy na maging matatag. Pero paano naman kapag tayo na ang nakapulot ng pera o pitaka? Ano naman kaya ang mararamdaman natin? Noong isang gabing papunta kami sa Mall of Asia. parang bumalik uli ako sa panahon ng aking pananalbos.gaya halimbawa ng pitaka. isang BPI ATM card at isang Metroban k ATM card. Ang laman ng walet ay limandaang pis o. Marami na tayong narinig na mga kwento tungkol sa mga nawalan at/o nakawala ng k ung anu-anong bagay." "Bakit Mommy. nalaman kong 1955 siya . SSS ID. Iba't ibang damdamin din ang naririnig natin mula sa mga taong nawawalan ng gamit .scholarship upang makapagpatuloy pa ng aking pag-aral sa Masteral. Nanlumo ako dahil ka sama ng dalawang ATM cards ang PIN ng may-ari." ito a ng madalas nating naririnig sa mga nawawalan ng pera patungkol sa taong nakapulo t/nakakuha ng pera nila. "A kina itatago ko muna. cellphone. S imple ang mga nabubuong pangarap. "Mommy o. Pakiramdam ko. bag. Naisip ko.panghihinayang. Dinidinig din pala maging ang mga 'di maiusal na pangarap. Iisa lang ang pangalan ng babaeng nakasulat sa apat na cards.

Alam ang ang w at ko na ngayon ang sagot sa tanong ko. ipin agkatiwala ko kanilang dalawa ang pitaka. ano'ng reward m o?" "Sige na sabihin mo sa'min ano ang binigay sa'yo? Sumagot siya. ang ituro sa kanila ang pagsasauli sa may-ar i ng anumang bagay na kanilang napulot nang hindi ko talaga ito itinuturo o iki nikwento lang sa kanila. Paano na kapag umabot ako sa ganiton g edad. Nagpasalamat ako sa aking estudyante sa kanyang tulong at kabutihang-loob. . Pangalawa. Tinanong naman siya ng kanyang mga kaklase. maaaring laging nalilimutan ng may-ari kanyang PIN kaya isinulat na niya at inilakip sa parehong cards. hahanapin kaya ako ng makakapulot ng gamit ko para ibalik ito sa akin? Napaus al ako ng panalangin na sana ay huwag naman akong maging makakalimutin pagtanda ko. "ano'ng reward mo. Makinang na makinang pa rin ang mga ito kahit matagal na itong ibinu rda. Naisip ko. At kailan man. Ilang tanong ang muling naglaro sa isip ko. tinanong ko ang dalawang nagboluntaryo kung ano ang nangyari. Dama ko ang pagmama laki sa aking sarili bilang isang gurong Lasalyano at bilang guro ng mga Lasalya no. pero dahil sa umabuso raw ang mga tao sa taglay na kinang ng mga bituin. kaya pala buhay na buhay ang mga burdang bituin sa una n ni Lola. Sa tulong ng Merobank. Kinabukasan. Kasama rin transaction slips para maalala niya kung magkano ang kanyang huling winidro kung magkano pa ang laman ng card niya." Nakangiti ako sa buong oras ng pagtuturo ko sa klaseng ito. Pero meron akong reward mula sa langit. naibalik sa tunay na may-ari ang pit aka. Siguro doon kinuha ng Nanay ni Lola ang mga bituin sa kanyang burda. Dalawang estudyante kong lalaki ang nagtaas ng kamay at nagsabing 'kami po ma'am. Nalaman ko na isa na lamang pala sa kanila ang naghanap s a may-ari ng pitaka. Sa harap ng kanilang mga kaklase. 5 Title:Kwento (6) Noon daw. ang isali sila sa paggawa ng isang mabuting bagay.ipinanganak. nahahawakan lang ng mga tao ang mga bituin. Dalawang bagay ang layunin ko: Una. tinanong ko ang aking mga estudayante kung mayroon sa kanilang gustong magboluntaryong maghanap ng may-ari ng pitakang napulot ng anak ko sa taxi. Hindi naman ako nabigo. isusulat ko rin kaya ang PIN ng aking ATM cards at ilalakip kasama nito? Makakaiwan rin kaya ako ng mahalagang gamit sa taxi o kung saan man? Kung sakal i. nagsipanhik daw sa l angit ang mga bituin. "walang bini gay sa akin." Napagkasunduan namin na pupu nta sila sa Metrobank o kaya sa BPI na malapit sa La Salle at doon nila itatanon g ang kontak number ng may-ari ng pitaka. Nang muli kaming magkita ng aking klase. sa aking klase. di na nagsibaba at nahawakan ng mga tao an g mga bituin.

kay lapit namin sa mga bituin. Kailangan na niya ng tagapag-alaga. Ulyanin na si Lola? Kailangan na ba niya talaga ng tagapag-alag a? Ang gripo at ulam? Ang iniiwang panggastos namin sa araw-araw? Teka. di pa natin siya gaanong naaal agaan. Sikwenta. bente. Araw-araw. Siguro pinatitibay lang ni Lol a ang kanyang unan para tumagal pa ito sa mahabang panahon. Wala n amang butas ang punda ng kanyang unan? Ayos na ayos naman ang balot nitong kats a? Bakit kaya lagi niyang sinusulsihan ang kanyang unan? Tapos. Masyadong malapit kay Nanay ang batang 'yon. Dito sa atin. bakit kaya laging tinatahi ni Lola ang ka nyang unan? Sa tuwing aalis kasi sina Tatay at Nanay." an g Tatay ko. di ka ba nagtataka. Tulad 'nung isang araw buong magha pon palang nakabukas ang gripo. kina Tito Juan? Naku! Lalong malulungko t si Lola dun. Nakalimutan niyang isara pagkatapos niyang magd ilig. "Delikado nang pag-iwanan ang Nanay." ang Nanay ko.Nakabukas noon ang bintana. Matagal kong hinintay ang sagot ni Tatay. Sana makasama ko pa rin siya sa araw-araw. makikita kong pipiga-pigain at paiimpis-impisin niya ang unan." si Nanay uli. madumi na ang hangin. Kailangan ni Nanay ang makalanghap ng sariwang hangin at makapagpahinga nang maayos." Matagal uli bago sumagot si Tatay. "Puwede tayong kumuha ng katulong. agad siyang pupunta sa ka nyang silid at makikita ko na lang siyang sinusulsihan ang kanyang unan. saan nga kaya dinadala ni Lola ang pera?" Napansin ko ang mga tanim na gumamela at s antan ni Lola. Pero ang ipinagtataka ko lang. "Di papayag si Bing-Bing. lagi tayong nag-iiwan ng panggast os nila ni Bing-Bing. Pakiramdam ko. walang makakasama si Bing-Bing kapag pumapasok tayo. "Siguro. MINSAN NARINIG KONG nag-uusap si Tatay at Nanay sa kanilang sili d." sabi ni Tatay." Pinuntahan ko si Lola sa kanyang silid at nakita kong nakalagpak sa sahi . Di na sumagot si Tatay. Niyakap ako ni Lola at ipinaunan niya sa akin ang kanyang u nan. Aba! Sa araw-araw ba naman!" medyo luma lakas na ang boses ni Nanay. 'Yung ulam laging nakakalimutang takpan. "Naku. kailangan naman ni Nanay ang ibang lugar. Isa pa. Ba't di mo subukang tawagan ang kapatid mo sa Ilocos at baka pu-pwedeng magbakasyon muna dun si Nana y. di papayag ang Nanay. "Dadalhin na sa Ilocos si Lola. Nagpunta ako sa hardin at inisip ko lahat ang pinag-usapan nina Tatay at Nanay. Madali namang makakuha ngayon ng kat ulong. alam mo namang ayaw na ayaw niyang tumira s a ibang bahay. Hitik na hitik na ito sa bulaklak. di matuloy na dalhin si Lola kina Tito Juan. Nagiging makakalimutin na ang N anay. at sa langit ay tanaw namin ni Lola ang kay daming bituin. "Saka. "Sana.

maraming taga-Daang-bakal ang nagtataka kung paanong napa gkakasya ni Tatay ang kakaunting materyales para gawing bahay. dumating sina Tito Juan. Walang hihigit sa pagiging pulido at tibay ng mga gawa ni Tatay. Walang bahay sa D aang-bakal ang di dumaan sa tila may madyik na kamay ng aking tatay. Tiyak kong hahanapi n ito ni Lola. Di ko pa rin inihihiwalay sa akin ang unan ni Lola. Binuhat ni Tatay si Lola. Di na ku mikibo si Lola. Ang unan ni Lola ay p unung-puno ng pera. Isa pa'y di mahal sumingil ang aking Tatay. Lahat ay may gamit sa kanya. Sabi nga ng mga taga-Daang-bakal. nasa kanyang ulunan ang kanyang paboritong unan. alambre. Ako man ay nagtataka kung paanong nagagawa it o ni Tatay. "Aba'y sinong makapagsasabing makakagawa ako ng bangkito sa aking mga pin ulot. Di nga kami nakakauwi ng aming bahay nang walang pinupulot si Tatay. Parang di na sila nakikilala ni Lola. Pero parang hangin lang sila para kay Lola. Ngayo'y tiyak kong pag-aagawan ito ng sinumang makakita. Kinabukasan. pinupulot din niya. Pinagmasdan ko nang m atagal si Lola. Sinubukan kong buksan pero masyadong matibay ang pagka kasulsi ni Lola. Agad-agad naming isinugod sa ospital si Lola. Pinaalis niya sa akin ang punda. Lalong tumindi ang kagustuhan kong gumaling na si Lola at ng maiuwi na namin siya sa aming bahay. kailangang sa ospital muna raw tumira si Lola. maging si Tito Juan. at maging kay Tito Juan. Alam ko. Sa araw-araw. tansan. di nauubusan ng dalaw si Lola. IDINAING ni Lola ang kanyang paghinga. Talagan g mababakas daw sa mga ginawang bahay ni Tatay ang kanyang matalinong pagpaplano at diskarte. kaunting yero. Isa pa. Dumalaw rin ang iba pa naming kamag-anak na matagal ko nang di nakikita. Alam kong mahal na mahal ni Tatay si Lola . karton. Lumapit ako kay Lola at ibinigay ko sa kany a ang unan. pinupulot niya: mga pira-pirasong kahoy na pinaglagyan ng mga prutas. Lahat ng b ahay sa Daang-bakal si Tatay ang gumawa. ipinabubukas din niya ang balot nitong katsa. Walang nasasayang kay Tatay. Di raw mat ututunan sa anumang paaralan ang pambihirang husay ni Tatay sa pag-aanluwagi. KILALANG-KILALANG ANLUWAGI ang tatay ko. Tinulungan ako ni Tatay. Lahat ng puwede pang gamitin at pakinabangan. Kaya pala hinding-hinding nahihiwalay kay Lola Dominga ang kanyang unan.g ang diyaryong kanyang binabasa. MAY parang gustong abutin si Lola. ang kanyang asawa at mga anak. tabla. Bihirang-bihira ko na rin siyang makitang gumagalaw man lang. Kung paanong ang mga putol-putol na kahoy. Sabi ng doktor. Si Tatay 'ata ang bunsong anak ni Lola. lata at pako ay n agiging tahanan ng isang pamilya. ISANG UMAGA. panali. tata lunin daw ng husay ni Tatay ang mga nag-aral pa sa paggawa ng bahay. ISANG GABI. Dinala ko ang paboritong unan ni Lola dahil tiyak na hahanapin niya ito. Napahimbing ang tulog ni Lola sa kanyang tumb a-tumba." ang sinabi ni T . pati sina Tatay at Nanay. Ito ang magpapatunay na kailan man ay di siya magiging pabigat kay Tatay at Na nay. Sigurado ring akong di papayag si Tatay na dalhin si Lola sa Ilocos. At nang mabuksan. magsasama pa kami nang matagal na matagal. Pero di na namin naiuwi pa si Lola sa bahay. Pagkatapos. maging si Tito Juan. Nataranta sina T atay at Nanay. pira-pirasong tabla. Humagulgol si Tatay at niyakap nang mahigpit si Lola. pati mga pako. nagulat ako sa aki ng nakita.

Kaya siguro dumarami pang lalo ang gustong magpagawa kay Tatay. at kung anu-ano. Basta pagdating ng hapon. nagkaroon ng bahay ang ilang pamilyang dati ay nagpapalaboy sa daan. Naging bukambibig ng mga tao ang pangalan ni Tatay. "Pulidong-pulido ang pagkakagawa. Napatunayan na nga nila ang tibay ng gawa ng Tatay dahil sa ilang malalak as na bagyo na ang nagdaan. napupuno ang aming hapag ng mga ulam galing sa kapitbahay. hinding-hindi ko pa siyang nakitang nagpresyo ng dapat ibayad sa kanya. "Mang Tomas. bisagra. hinding-hi ndi kami nawawalan ng ulam." dagdag pa nila." ang laging sina sabi ng mga nagpapagawa kay Tatay. Ma ging ang bahay namin ay nabuo dahil sa mga tirang semento. pako." dagdag ng nakauniporme. Ganoon lagi si Tatay. Ang ibang anl uwagi kasi'y bukod sa ubod ng mahal kung sumingil. wala man lang tumabingi o nagibang bahay sa mga gina wa ni Tatay. masinsin ang mga kahoy. ayos na ayos sa aking paglalaba. magkano ba ang turing mo rine?" tanong ni Aling Sonia na isang lab andera. Bahala ka na kung anong meron ka dya'n. lawanit . Lahat ng puwede pang gamitin. kahoy. alambre. at di uuga-uga kahit ilang ulit na dumaan ang maingay na tren. Dahil kay Tatay." "Mas magandang buhay ang naghihintay sa inyo sa pabahay do'n sa may Sapan g-Palay. makupad at di pa pulido ang g awa. sapat na 'y on para lisanin na ninyo ang lupang ito. Sa pag-aanluwagi kumikita si Tatay. "Ilang dekada na rin kayong pinagbigyan ng gobyerno. lahat ng bahay sa Daang-bakal ay bukas para sa amin ni Tatay. maya-maya nga'y may magtatanong na kung ipinagbibili ba namin ang bangkitong nasa harapan ng aming bahay. Itutuloy na an g demolisyon ng mga bahay sa Daang-bakal sa darating na Linggo. tinatanggap ni Tatay." sabi ng isang nakauniporme. ibinibigay nila kay Tatay. "Aba'y kay gandang bangkito nire. ngayon ay tungkulin naman ninyong sumunod. "Ikaw ba'y mamahalan ko pa." ang sabi ni Tatay. Dahil dito. na bigay ng aming mga kapitbahay na n agpagawa kay Tatay." "Kahit ilang bagyo ang dumating ay panatag ang loob ko. . Tuwing hapunan. Naging tularan na rin ng ibang gustong magpagawa ng bahay sa Daang-Bakal ang aming munting bahay. Aba'y Mang Tomas. tabla. lalo na ng mga guston g magtayo ng kanilang munting bahay sa Daang-bakal. "Ilang dekada na rin ninyong napakinabangan ang lugar na 'to. Sa aking mga pagsama sa kanyang pag-aanluwagi sa b uong Daang-bakal. Kung anong lagi ang kaya ng bulsa ng nagpagawa. At magkakatoo nga ang sinasabi ni Tatay. PERO DUMATING NA naman ang isang masamang balita.atay habang pinagmamasdan niya ang kanyang ginawang bangkito. aba'y gusto ko'y tulad ng bahay n'yong 'to.

Sa tanghalian naman. W alang umaayaw. Pinagdikit-dikit ng mga taga-Daang-bakal ang kanilang mga katawan. sinigang na bangus ang lagi naming ulam. maglalaga siya ng kape sa takure. Tuwing umaga. Tapos pipigain niya ito nang p igang-piga. sa palayok magsasaing si Lola Epang at sa kalang de -kahoy siya nagluluto. maraming bahay na ang nasira. Ipagpapalaman ako ni nanay. sabik na sabik sa paglalagay ng palaman sa mainit-init na pandesal. Naghihiyawan ang mga tao. At 'pag binuksan ang takip ng palay ok. Nilalagyan pa niya ng isang dahon ng pandan ang ibabaw ng sinaing kapag kumukulo na ito. nagising kaming lahat dahil sa ingay ng malalakin g trak na dumarating. Ito k asi ang paborito nina Tatay at Nanay. . Sanay na kami sa ingay ng dumaraang tren pero di sa mga t rak na gigiba sa mga aming mga bahay. Kahit tira na lang ang pandesal. Parang agawan sa beys. Pero walang nagawa ang mga katawan at braso ng mga taga-Daang-bakal. AT ISANG UMAGA." ang sabi naman ni Nanay. Tulad ng aking mga ka laro. Pero ngayon. Wa lang kaabug-abog na sinira ng mga trak ang mga bahay na ginawa ni Tatay. Tumira siya sa amin 'nung pu munta na sa langit si Lolo Tomas. Sana manalo kami. Tapos. Tapos saka niya sasalain. Sa isang iglap lang. Hinarangan nila ang paparating na trak. nakita ko uli kung paanong maging magkakakampi ang mga taga-Daang-bakal la ban sa mga taya. parang totoo na ang lahat. "Tamang-tama ang asim. Hinding-hindi rin tinitikman ni Lola Epang ang kanyang luto. Tapos maririnig ko na lang ang masarap na higop ni Tatay ng kape. isasalang niya a ng kawali at isa-isang ilalagay ang mga pandesal." ang sabi ni Tatay. ang bango-bango talaga! Tuwing Sabado at Linggo. Kahit ang mga bata sa Daang-bakal tulad ko. ang matutunog na higop nina Tatay at Nanay sa masarap na sinigang ni Lola Epang. Tapos maririnig ko na lang.Dati ko pa ng naririnig ang balitang gigibain na ang mga bahay sa Daang-b akal. Gigibain na talaga ang mga bahay sa Daang-bakal. Maglalaga muna si Lola Epang ng sampalok. Nagsilabasan ang mga tao. Kakaiba sa ibang Lola ang aking Lola Epang. nasanay na sa balitang ito. "Wala talagang tatalo sa sinigang ni Nanay. "Aba! Ala 'atang sasarap sa sinaing sa palayok!" sasabihin ni Lola Epang . Si Na nay naman. Parang isang malakas na malakas na bagyo ang dumating. Parang unahan sa pagtawid sa guhit. Iininin niya ang sinaing. Alam na ala m niya ang tamang alat at asim ng sinigang kahit di niya ito tinitikman. parang bagong bili . Kung bakit ko nasabing kakaiba ang aking Lola Epang ay dahil marami siya ng ginagawa na di na ginagawa ng ibang Lola na kilala ko. Pinagkabit-kabit ang kanilang mga braso na parang isang m atibay na pader.

Ang inaatupag niya ngayo'y pagrereview ng kanyang Ingles upang makatungo na sa Estad os Unidos. naisip ko. Mins an naman suka ang kanyang ipinapatak. Nalulungkot ako dahil ipinagdiriwang pa natin ito. mahalaga sa inyong unibersidad ang anda (function) ng wika sa pagsusulong ng kahusayang pang-akadem ya. lugar na sakayan patungong Unibersidad ng Pilipinas. Habang nagpapalipas ako ng oras sa Greenwhich at ginagawa ang papel k ong ito. my cockney accent na ang epal. Kapag naglalaba si Lola Epang. sa aking palagay. limitado ang iyong oportunidad. pinipigaan niya ng kalamansi ang parteng may mantsa. Habang nagkukuwentuhan ka mi. Natutuwa ako sapagkat may inilaang panahon ang pinakamalaking unibersidad sa Timog Katagalugan upang i pagdiwang ang Buwan ng Wika. Tapos ikukula niya ang damit. Sa Philcoa. Minsan.Mapapangiti lamang si Lola Epang. Kukuha siya ng TESL at iba pang pagsusulit. Tayo ay nasa panahon na di-maampat na globalisasyon. mabu way pa ang ating Pambansang Wika. Wala ng nagtitindang dalanghita. Kung hindi ka ma runong mag-Ingles. sangkatutak ang nakabalandrang ponk an. habang sakay ako ng JAC Liner. paalalahanan tayo na Filipino ang ating wikang pambansa. Rusya at iba pa. Nagpapasalamat ako sa paanyayang ipinaabo t sa akin bilang tagapanayam sa programang ito. Wala rin t igil ang kanyang palo-palo kapag nagbabanlaw na siya. Hindi dahil sa wala silang pagmamahal sa kanilang pambansang wika kung hindi dahil sa ganap ng pamb ansa ang kanilang wika kung kaya't hindi na kinakailangan pa ang mandato ng esta do upang ipagdiwang ang kayamanan at kapangyarihan ng kanilang wika. kakaiba ang ginagamit niyang pantanggal ng mga mantsa. bumanat siya ng: Excuse me. kasi sama-sama kami nakapagtatangh alian. Thailand. 5 Title:Sanaysay (41) Text 131 . Nais kong banggitin na ang progr ama ay parehong nakakatuwa at nakakalungkot. sadya nga yatang napakahalaga na ng Ingles. I have not received my change yet. Huwag kayong magugulat sa sinabi ko ng ito.Essay Word Count: 2. Bumaba siya sa malapit sa Diversion samantalang ako'y tumungo ng Grand Central Terminal. may nakasakay akong nagtapos ng nu rsing sa isa sa mga paaralan dito sa Lucena. Ibig sabihin lamang. Ang wika'y sandata at ang Ing les ay bazooka. panay ang kanyang Ingles. S abi ko. Nang minsang mapagawi ako sa isang bilihan . Ako man minsa'y nagugulat din sa mga sinasabi ko. Hmmm. Pransya. Sa mga bansang Hapon. dahil sa kakaibang sarap-asim na sinigang ni Lola Epang. wala silang katulad na pagdiriwang. Ma laysia. Mukhang nag-aral sa Dela Salle sa Maynila . Ibig sabihin. Astig na an g mga wika nila. kumbaga. dahil hindi pa siya nas usuklian. Gustung-gusto ko ang Sabado at Linggo. Kinakailangang taon-taon. Siyempre.219 Magandang umaga sa ating lahat. Nakapasa na raw siya sa board. Nang dumaan ang konduktor. Kanina.

isang buwan lang sa kanila. Ngayon. A t ng minsan namang dalhin ako ng aking mga paa mulang Maharlika Hi-Way patungong SM City Lucena. Hindi kasi sila mahusay mag-Ingles. citizens of E nverga Republic. Walang duda na kailangan natin ang Ingles. kuting pa rin. believe it or not. ang Thailand ang ikalawa sa Japan sa buong Southeast at South Asia pagdating sa computer technology. isang upscale shopping mall sa Maynila. Ramchand. Testamento nito ang SM City Lucena at ang mga shop n a nasa loob nito. Vietnam at Indonesia. uunlad ang ating bansa. Kung sila ay tiger economy na. Malinaw sa ating kasaysayan na ang Ingles ay hindi lamang naging paraan n g komunikasyon kundi paraan ng kolonisasyon. At Ripley's B elieve it or Not. haban g binabagtas namin ang daan patungong bundok. tayo. Ito'y hamong kailangang tugunan nating lahat. Ang Ingles ay hindi naging paraan p . anak naman ng pating. Ang kahusayan sa Ingles ay hindi katapat ng kaunlaran sa ekonomiya. ang Lander na handwash na nabili ko sa SM City North Edsa'y nar oroon din. maniwala man kayo o hindi. kabilang na ang UP. Noong maliit pa ako. Sa pambansang sandali ng ating kasaysayang ito. dalawa ang version: isang nasa Ingles at isang nasa kanilang wika. ang Nike at Adid as ay gawa sa China. Pero. Isa sa mga maling akalang ito ay ang maling paniniwalang ang Ingle s ay ang susi sa kaunlarang pang-ekonomiya. nautot ako. mahal aga daw ito sa pagpapahusay ng ating ekonomiya. sulat-bulate. hindi lang ako nagdrawing upang ipaliwanag ko sa front desk na aalis ak o sandali. Evian ang tatak. Subalit. ito ang ating kinasadlakan. ang tungo'y sa Kachina. Sa isang linang sa aming bayan. Sa pagkatunaw ng mga muhon ng pagkakaiba bunsod ng walang humpay na Hollywoodization at McDonaldi zation ng ating bansa. nagpalabas ng kautusan si Pangulong Gloria Macapaga l Arroyo na lalo pang pasiglahin ang pagtuturo ng Ingles sa mga mag-aaral sa ele mentarya at hayskul. nakakita ako ng isang basyo ng min eral water. tingnan ninyo ang kanilang ekonomiya ngayon. lumalabas an g kagalingan ko sa pagdo-drawing. Ating tingnan halimbawa ang ilang datos ng ating kontemporanyong kasaysay an na magpapabulaan sa guni-guing ito Nilagpasan na tayo ng Thailand. Sa atin. laging angkop na pagpursigihan ang paggamit ng wikang Fil ipino upang itampok ang ating pambansang kaakuhan. yes. Ang atin daw kasing kahusayan sa wikang ito ang ating advan tahe sa iba pang mga bansa sa Asya. dito man ay marami nang mga maling akala tungkol sa kahalagahan n g wikang ito. sign language. kapag napakahusay natin sa Ingles. kapag lala bas ako ng hotel room ko at mag-iiwan ng impormasyon sa front desk. Recio. Sa mga nakalipas na taong pilit na isinasaksak sa atin ng mga baliw natin g opisyal sa pamahalaan na Ingles ang gamiting wika sapagkat ito ang magsasalba sa atin sa kahirapan. Noong nakaraang taon. malaki ang posibilidad. ang website lahat nasa Ingles. Ibig sabihin. Ang mga nakasama ko mulang Chulalongkorn University. partikular na yaong mga nasa gobyerno. sa bi nga. Hacienda Inn at kapag kakaiin ng siopao. a ng puntahan namin ay Padillo. Ang website halimbawa ng Chulalongkorn Un iversity. Imported galing Pransya ang mineral water na ito. ang babalandra sa iyo ay mga direksyong nakasulat sa kanilang wika. Nang marinig ko ito. Walang duda na mahalaga ang In gles. bakit kinakailangan pa na ting palakasin ang ating pambansang wika habang nag-aaral tayo ng iba pang mga w ika? Himatong ng aking argumento na dapat tayong makialam sa pagbubuo ng pamba nsang identidad. Minsan sa inis ko. Pinapatay nito ang lokal na industriya. Tila nga wala ng pinipiling lugar ang globalisasyon. pero babalik din at kung may dumating ay sabihing maghintay. Walang makakatakas dito. sa simpleng termin o.ng sapatos sa Rockwell. iisa na ang takbo ng paa: SM City Lucena . Hindi ko alam kung bakit sangkatutak ng datos ang lumabas ay hindi pa rin ito matangg ap ng marami sa ating mga Filipino. Ang isang taong bil ang ng ating mga turistang bumibisita. Pag lumabas naman ng hotel. Ang sabi pa ng kanyang mga chuwariwap. kinulaya n ko pa ang aking drawing with matching smiley. Noong magkapal ad akong mabisita ito noong 2000 bilang grantee ng Pamahalaang Hapon. Hindi ko batid kung nag-jo-joke-joke lamang sila o talagang ang mga IQ nila ay IQ ng lamok. pag nag-uusap kami. Naririyan na ang globalisasyo n.

Nasa likod tayo ng South Africa. Kapag balubaluktot ang Fi lipino katulad ng Filipino ni Vanessa del Bianco. ang galing sa paggamit ng Ingles ay naging pasaporte sa sirkulo ng kapangyari han. Sa ating bansa. South Korea. Filipi no man o Cebuano. may ma kapal na salamin. gusto kong mautot. PE ang kanyang tinapos. Palasak na ang usapin tungkol sa Th ird International Math and Science Study (TIMMS) pero gagamitin ko pa rin itong halimbawa para makita natin ang halaga ng sariling wika kaugnay ng pagtuturo ng agham at matematika. moinseur at. at pag hindi. tumataginting na The Coconut-nut is a giant nut. Cyber Jaya at ang sentro ng kapangyarihan. ramdam natin ang valorisasyon o sobrang pagpapahalaga wik ang Inggles. may nak alapit akong babaeng guro. Putra Jaya. Samantala sa Sci ence. Kilitiin nyo ako. itinuturo ang matematika. Kuwait at Colombia. isa mga higante ng ating panitikan. Noong 1997. nagbigay ng panayam ang pangunahing intelektwal nila na si Peirre Bourdieu s a Pranses kahit pa nga kalimitan ng nakikinig ay mga banyaga. boses lamang ng guro ang nariri nig. Kalimitan. second class citizen ang mga nagtuturo ng Filipino. Nang dumalo a ko sa magkahiwalay na panayam sa Universite de Paris-Sorbonne at College de Fran ce. Subalit hanggang sa ngayon. Nang magsagawa ng pagsusulit. ang mga aklat na mayroon sila ay nasa kanilang wika. Ang reklamo ng isa. na nasa wikang Pranses. Nang makabisit a ako sa Alemanya at Pransya para sa kumperensya. ang mga pabatid sa trapiko ay nasa wikang Bahasa Malaysia. Kapag magaling ka sa Ingles. hindi pa rin tayo matuto. Kasunod sa kaputian ng laha t. naramdaman ko naman ang kanilang pagmamaghal sa wika. tanging ang Inglatera lamang ang pumasok at pangsampu pa. Cze ch Republic. Ipinaliwanag na ni Renato Constantino ang implikasyon ng ganit ong kaisipan sa kanyang sanaysay na "The Miseducation of the Filipino". e quilibrium at thermodynamics sapagkat mahusay nilang naipapaliwanag ang kanilang mga sarili. nakapusod na buhok at masansan . Ang tanging diyalogo na ginawa nito ay ang diyalogo sa pagitan ng pamahalaang kolonyal at ng lokal na naghaharing uri. Ang resulta. Sa UP Integrated School halimbawa. kahanga-hanga ang kanilang pagmamahal sa kanilan g wika. ibinibigay na laman g kahit kanino. Sa kanilang mga bookstore. no left turn. Tayo. mat alino ka. binigyan ng test sa agham at matematika ang ilang piling estu dyante sa hay-iskul mula sa 71 bansa kasama ang Pilipinas. Kalimitan daw. Nanguna sa eksam eng ito ang mga non-English speaking na bansa katulad ng Japan. Wala man akong naitindihan kund i ang mga salitang maidemoselle. sa mga unibersidad. pinahiran ng crayola ang mukha. Ang tawag sa Silicon Valley nila. industrial park at no swerving. Naging paraan ito para sa paghahati-hati ng m ga mamamayan.ara sa pag-uusap ng mga mamamayan. sila ang ipinapadala sa mga kumperensya at pinapakinggan sa mga pagpupulong at pagbi bigay ng desisyon. ang mga aklat ay nasa wika nila. Ang Pilipinas ay hindi umabot sa listahang inilathala. Lagi't lagi. subalit hanggang ngayon. comment sava. Ang kanilang dahil an. aralin mo ang aming wika kung nais mong alamin ang nais naming sabihin. walang bansang nagsasalita ng Ingles ang napabilang sa TOP 10. yaong mga nag-aara l gamit ang Filipino ay mas mataas ang nakuha kasya sa yaong ang gamit ay Ingles . Paano nga naman siya magtuturo ng mahusay kung hindi naman niya gamay ang subject? Naranasan ko na rin ito minsan. Slovakia at Bulgaria. bobo. kapag Filipino ang subject. Paumanhin sa mga babae pero babae talaga siya. kemistri a t ekonomiya sa wikang Filipino. agham at teknolohiya sa sariling wika. Sa isang kumperensya. ayaw kong maiyak. Sa mga bansang mauunlad. bigla siyang pinagtu ro ng Filipino. Naghuhumiyaw ang katotohanang ito.</pd> Sionil Jose. kapag balubaluktot ang I ngles. panay Ingles ang titulo. iilan pa lamang ang gumagawa nito. Ayon din sa mga guro. Mas mataas ang pagkilala sa mga nagtuturo ng Ingles. Ang US ay pang 28 sa Math at ika-17 naman sa Science. cute. sa Math. Magbanggit pa ako ng isang halimbawa. Matagal ng sinasabi ng mga dalubhasa sa wika na mahalagang maituro ang mg a batayang kaalaman sa matematika. Sa Malaysia. Sa mga klaseng ang gamit ay Ingles. Ito ang reklamo ng mga guro sa ilang unibersidad na aking nab isita sa Visayas. pisika. biglang dumami ang tanong ng mga mag-aaral sa inertia. Mayroon pa nga akong nakitang aklat ni F<pd>. BOBO. Nakakaiyak Kuya Cesar. Muli. Nasa wika namin ang aming karungunan at wala sa iba.

4 Title:Alamat (10) Text 123 . "Hindi po malalim ang aking Filipino. Ngayon. tinanggal ang salamin at nagwikang: Oh really. Fish Tayo. Tumataginting itong kauluan at kabobohan na walang kapantay. Nakangiting-nakangiti siya. Ano ba daw ang itinuturo ko at sino ang favorite writer ko. sabi ko Filipino. Sa panahon ng rumaragasang globalisasyon at homogenisasyon ng mga kultura. Gusto kong maiyak para sa kanila. kapag ako'y nagagalit. sabi ko. mulang akademya hanggang bahay .g na amoy ng pabango. sinabi ko naman na itranslate niya sa Ingles ang bikang-bikan g.Legends Word Count: 2069 . ang tingin sa Filipino' y wika ng mga katulong. Maya-maya. tinawag na ako para sa pagbasa ng aking papel. Bigla siyang natahimik. piniritong Pranses. Marinara at Mulawin? Sa telebisyon at ano ang gamit na wika? Filipino. semiotika. Putang Ina ang sinasabi ko. Pero dahil gumagalang ako sa matatanda partikular na yaong mga amoy lu pa. Kaya naman. Namilog a ng kanyang mga mata. tan ging Filipino ang ating pag-asa. kargador sa pier. ang pagtatampok sa wikang Filipino bil ang pambansang w ika sa lahat ng aspeto ng buhay. Hindi niya naintindihan. Hanggang ngayon. ngumiti ako. Nang matapos na akong magb asa. Mababaw lang talaga kayo. Ang sabi ko. Hahaha haha. Ang ganda-g anda raw ng papel ko. maglalako ng pansit at taho. Dagdagan ko pa. Hahahaha. muli akong nilapitan ni Miss Tapia. wala ng makakapigil sa pagtatampok sa Filipino bilang pambansang wika. Paano ba nakilala ng mga taga Visayas at Mindanao sina Dao Ming Zhi. hindi na ako mabait.</pd> Santos. Teacher daw siya ng Ingles. amoy albatross. pandiwa. Ayon nga kay F<pd>. gusto ko na siyang ilibing ng buhay." Ito ang kasawian ng ating bansa. hahahaha. Mali kas i ang pag-iisip ng marami na sa pagpapalakas ng Pambansang Wika. And she likes daw Shakespeare ang James Joyce and all those western writers. Subalit hindi ko sinasabi na kalimutan na natin ang Ingles. Ako naman ang nagtawa. Eh di gamitin ang French Fries. post-istrukturalismo. Ang papel ko'y u kol sa problematisasyon ng espasyo bilang larang ng pulitika gamit ang dalumat s a lunan ni Henri Lefebvre isang teorisistang Franses. Laganap na ito sa media. Ang sagot ko sa kanya. pahinante sa dyip. so you teach sugnay. post-kolonyalismo. hah ahahaha. minukmok at sinaludsod. Hindi maisip ng mga Ingleserang Frankenstein at Dona Victorina na maaa ri ng gamitin ang Filipino sa mga diskurso at larang nga teorisasyon katulad ng hermenyutika. konseptong hab itus ni Pierre Boudieu. panopticon ni Michel Foucault at gahum/hegemonya ni Anto nio Gramsci. humikab. San Chai. at Balarila ni Lope K<pd>. super duper mega katangahan. Bilang pagresbak. pinapahina ang Ingles. Malalim daw kasi ang Filipino ko. ginawa ko ng Nagasaki at Hiroshima ang bunga nga niya. Hindi po ako nagmumura. walang literal na translation kasi wala naman sa a ting kultura ang pagpiprito ng patatas. Maraming salamat.</pd> Sionil Jose. Ano ba daw ang Filipino sa French fries. Ito ang hamon sa ating lahat. hindi ako su misigaw ng Fuck You. Kung may hawak akong bomba atomika. Kawawa naman ang mga taong ito. pang-uri.

Sa kasamaang palad. Ayaw ng Datung paniwalaan a ng mga aral na itinuturo sa Katolisismo. Humigit-kumulang sa tatlong daan taong namalagi sa Pilipinas ang mga Kastila. Walang nilalang sa lupa na hindi hahanga sa kakisigan ni Narcissus. Ang kanyang katawan ay kay ganda ng hubog at tila inukit ng mahusay na iskulto r.Noong unang panahon na ang mundo ay malapit sa kalangitan. Ito ang barangay na pinamumunuan ni Datu Diliwariw. pinag-aralan niy ang makapagsalita ng kanilang wika. Nagmamadaling lumapit si Narcissus sa batis at tiningnan nito ang sarili sa tubig. At upang lalo pang makita ang sarili. Bagamat sa L imasawa. may isang paring Kastilang nagngangalang P adre Novelles ang nakarating sa lalawigan ng Nueva Ecija. Upang magawa ito. Napakaganda ng kanyang mukha at ti ndig. hirap na hirap si Padre Nove lles na manghikayat. Sa katuna yan. bagay na kinasasabikan na niya. L ayunin ng Espanyang sakupin ang mga katutubo. kinailangan ng binatang si Narcissus ang maglakbay sa i bang lugar. Binigyang-diin niya ang pagpapasakit ng Anak ng Diyos. at ang tao'y natatana w pa ng diyos at diyosa. Sapagkat batay sa turo ng Katolisismo ay nagpasan ng kr . At isa pa. Isinalaysay niy a ang pagkapasan sa krus upang iligtas lamang ni Hesus ang mga makasalanang tao sa daigdig. At sobrang pa ghanga ng binata sa sariling katangian ay walang oras na hindi niya tinitingnan sa tubig ang kanyang sariling repleksyon. ay isang halaman na may kayganda at kayputting bulakl ak ang pinatubo nila sa gilid ng mga batis. kung kaya't ganun n a lamang ang pag-iingat na ginagawa niya para sa kanyang katawan. Sapagkat misyunero. ay lalo pang inilapit ni Narcissus ang muk ha sa tubig. maging ang mga diyos at diyosa sa kalangitan ay humahanga at sumasaya sa tu wing siya'y natatanaw. At ang bulaklak nga na ito ay tinawa g nating "Narcissus" hanggang sa ngayon. Si Narcissus ay isang binatang ubod ng kisig. sapagkat hindi siya sa nay na mahirapan ang katawan. anong saya ang nadama ng binata nang sa isang gubat ay nakakita s iya ng batis. ay may isang nilalang na isinilang na perpekto. Naging kasangkapan ng mga Espanyo l ang Katolisismo upang lalong mapadali nila ang pamamalakad dito. dah il na rin sa kasabikan niyang makita ang sariling repleksyon. Maging ang mga diyos at diyosa ay nakadama ng mat inding lungkot sa pagkawala ng pinakamagandang tao sa mundo. matangos na ilong. Pero kah it marami ang sumunod sa itinuturo ng paring Espanyol ay may isang barangay na b ulag pa ring sumasamba sa mga anito. Leyte nagdaos ng unang misa. Lalong pinagsikapan ng paring Kastila ang pagtuturo ng buhay at mga aral ni Hesu Kristo. si Narcissus ay nalunod at pumanaw. kung saan ay kailangan niyang bagtasin ang mga gubat. siya ay si Narcissus. Sapagkat matag al na ring sumasamba sa mga anito ang mga katutubo. At biglang pag-alal a ng mga diyosa sa binata. Lubhang nalungkot a ng lahat sa sinapit ng binata. Lalo pang humanga ang binata sa sarili sa mga oras na iyon. At isang araw. kung kaya't hindi niya nasisilayan ang sariling repleksyon sa tub ig. Sa paglipas ng mga araw. Tila anghel ang kanyang mukha na napakalinis na lalong bumagay sa kanyang mapulang labi. Lalo naman siyang humahanga sa sarili habang lumalaon. Hindi lingid kay Narcissus ang kanyang perpektong kakisigan. marami ang naliwanagan sa katotohanan. At sa paglalak bay nga ni Narcissus ay naging napakahirap para sa kanya. sa gubat na kanyang nadaraan ay puro pu no at halaman. Madali naman siyang natuto. makapal na kilay at nagniningning na mga mata. Sa labis na pagkagalit ipinadakip mism o ng datu sa mga nasasakupan ang misyunerong nangangaral. Ngunit bigla nalang nadulas ang binata at nahulog pabulusok sa tub ig. Sinikap niyang kumbins ihin ang mga katutubo upang maging Katoliko.

"Siyanga pala. ang naging Katolikong datu ay lagi nang dumadalaw sa pinagpakuang kabundu kan. "Totoo palang napakabait mo." "Naku. Ang ma alikabok at baku-bakong lansangan ng Nueva Ecija ay kangyang dinaanan. Ang nasabing halaman ay nagbunga ng animo makinis na ulo ng paring misyunero na kapag biniyak mo ay may lamang tila mapulang dugo ng kabanalan. May pagkakataon rin siyang makapaglin gkodsa kapwa. Dahil mabait at magiliwin sa mga nila lang ng Diyos. In alala nila ang mga aral na itinuro ng misyunero tungkol kay Kristo. Awang-awa ang maraming katutubo sa pagpapasan sa krus si Padre Novelles. Ginimbal sila ng katotohanan. isang matulis na sibat ang tumapos sa hininga ng paring Katoliko . Kat ulad ni Kristo. Napangiti ang binata dahil magkakaroon na siya ng makakasama. isinama ng datu ang pinakamatapat na kawal nang dum ating ang ikatlong gabi." Mula noon ay naging malikhain ang binata. Nabubuh ay siya sa mga sariwang gulay at prutas. Lalong tumibay ang pagh anga na matanda sa kanya. ang bangkay na kanilang iniwan ay nawala sa kanyang kinapapakuan. i sang matandang lalaki ang gustong makituloy sa bahay niya. Marami namang natutunan ang binata sa mga pangaral ng matanda. ganyan din ang sa tao. Nakapaligid naman sa kanya ang nga ibon na nag-aawitan." anang matanda. Sa kanilang pagyuko at pagluha ay may napansin silang m unting halaman sa lupang dinilig ng dugo ng kabanalan.us at ipinako sa kabundukan si HesuKristo. huwag po. Sapagkat tumubo ang kakaibang halaman ay tinawag ang bunga nito na pinagpakuan n a nauwi sa pakuan na ngayon ay naging pakwan. Napakabait mo. Nalaman din ng matanda na bigay ng mga tagabukid ang nga damit ng binata dahil t inutulungan niya sa pagtatanim at pag-aani ang mga ito. Noong unang panahon. napansin kong maramin g ibon at isda sa lugar na ito. "Salamat. Ang panata niyang iyon ay kalakip ng pagtanggap ng kaparusahan sa malaking kasalanang nagawa niya sa paring ipinapatay. Magmula noon. "Huwag tayong aasa na ang ating inilibing ay makikipaglib ing din sa atin. Minsan. Ang iyong kabaitan at kabutihan ay gagantimpal aandin sa ibang araw. Sa bundo k ng mga anito na ngayon ay kilala bilang bundok ng Caraballo itinindig ang krus . Upang makatiyak." "Tulad sa halaman. Hindi niya namalayang unti-unting umuusad ang kubo na parang itinulak ng mga isda. . Taos puso s ilang humingi ng tawad. Nagawa rin niyang higaan ang bunton ng mga water lily. Isang gabi ay mahimbing ang tulog ni Irog. Ang sariwang dugo sa dibdib nito ay mayamang umagos sa lupang pinagtindigan n g krus. Sila po ang mga kaibigan ko rito. Nagawa niyang panali ang mga baging. Habang nagbabaga ang araw ay isinakripisyo ng misyunero ang abang buhay. Taga-ilog ang tawag sa kanya. Matapos ipapatay ang misyunero ay hindi mapalagay si Datu Diliwariw. Napakinabangan ni Irog ang lahat ng tinuro ng natanda. tulad ng "Kung ano ang iyong itinanim ay siya mong aanihin. isang binata ang nanirahan sa isang malaking pulo. Napaluhod ang datu kasama ng kawal. Nakagawa din siya n g isang bahay-kubo sa gitna ng ilog. Ito rin ang parusang ipinataw ng di binyagang datu sa paring Katoliko." "Huwag tayong dudura sa langit sapagkat laway din ang sa iyo ay sasapit. Naalala ni ya ang itinuturo ng misyunero na si Hesus daw ay muling nabuhay pagkalipas ng ta tlong araw. matamis. Manghuli tayo para masarap ang ulam natin mamay a." usal ng matanda." magalang na tanggol ng bina ta. Iyan ang pinanggalingan ng alamat ng pakwan. Pinagsilbihan niyang mabuti ang matanda na labis na humanga sa ka nya. at nakaaalis ng uhaw. ang binata ay tinawag na Irog.

"Bakit kaya bihirang magsalita si Inay? Hindi naman siya pipi. Biniyayaan sila ng dalawang anak maka raan ang ilang taon. mamahalin kita sa isang kondisyon. "Makinig kayo sa payo ng mga nakatatanda at lagi ninyo iyong tandaan. Iyak nang iyak ang dilag dahil iniwan n a ito ng mga kasamahan. ang bayan ng Liliw ay walang nakakakilala. may nakitang isang grupo ng mga dilag si Irog. "Oo. Nagulat ito nang makita si Irog. Kasalukuyang naliligo sa batis ang mga dilag. T inawag itong Giliw ni Irog. Napadpad s iya sa isang napakagandang batis. Wala kasi itong ma isuot na pakpak. Ngayon . I sa lamang itong mayamang gubat noon. Dito rin nakatira ang maraming mababangis na mga hayop. "Sige. Nagbabakasakali siyang bumalik si Giliw. Isang umaga. ang Panay ay isang malaking pulo sa Kabisayaan. Palagi siyang nagpupunta sa batis." Sumagot si Irog. Dito nagmula ang pangalang Panay. Ulil a na ako at walang kasama sa buhay. Kapag ginawa mo iyon ay mawawala ako sa iyong buhay. May pakpak ang mga ito. Minsan ay masaya silang nag-uusap nang magtanong si Ligaya. anak. Ang batis ay kaakit-akit na tila isang parais o. Kung mamarapatin mong mahalin kita ay pagsi silbihan kita habang buhay." Hindi na nag-isip ng matagal ang dilag. Nagulat siya ng may ib ong dumapo sa balikat niya. Dagli nitong isinuot ang mga pakpak at dagli ring lum ipad palayo. Naakit siyang damputin ang isang pares ng mga pakpak na nakalapag sa batuhan. Pinangalanan nila ang mga ito ng Tagumpay at Ligaya. Natuwa po ako sa mga pakpak ninyo kaya hiniram ko ng walang paalam. Subalit kapag ang dagat ay malalim." At mabilis na nag tungo sa silid ang babae. Palibhasa ay magiliwin sa mga hayop kaya hinuli ni Tagumpay ang ibon at iniuwi sa kanilang bahay. "Patawad po sa aking karahasan. Maraming iniaral si Irog sa mga anak. Malungkot na ibinalita ng magkapatid ang paglisan ng kanilang ina. May mga gulay at mga prutas nang nakahain na dulot ng mga ibon. Mula noon ay naging malungkutin na si Irog. "Ako nga pala si Irog. Matalino naman siya at maraming alam. inay?" ang natutuwang sabi ni Tagumpay. Ang maganda ay pulutin ninyo. Huwag kang mag-uuwi ng mga hayop na m abilis lumipad." hinging paumanhin ng binata. Tulad ng ibang bayan sa Pilipinas. hindi ba.Mataas na ang araw nang magising siya kinabukasan. Tuwang-tuwa naman si Ligaya dahi l sa iba-ibang kulay ng ibon. Malayo na ang kanyang narating. Ang batis na ito ang pinagmulan ng is ang magandang kasaysayan ng pag-ibig. "Nakaganda niya. Nagkasun do sila ni Giliw at tuluyan nang nagsama. Matapos maligo ang mga dilag ay malungkot na naiwan ang isa. Dito matatagpuan ang mga masasayang ibon n a nag-aawitan. ito ay tahimik. Ang Lil . Napaluha si Giliw. ang aming panginoon. Lagi ninyong tatandaan na kapag an g dagat ay mababaw." Minsan ay nagpahinga si Tagumpay sa lilim ng isang puno. ito ay maingay. Si Tagumpay naman ay mas ipag at mabait din. "Huwag kang magtaka. Pumayag agad ito sa kanyang pagsamo. iyan si Panay. Agad nila itong ipinakita sa ina. Hindi ito makalilipad. Si L igaya ay lumaking mabait at masunurin sa mga magulang." Tuwang-tuwa naman si Irog dahil mapagmahal din ang dilag sa mga hayop. Itapon naman ninyo ang masamang gawain lalo na kung makasasakit ng damdamin ng inyong kapwa.

aalamin natin kung ano ang unang ibon na dadapo sa tuktok ng kawayan. Ilang sandali pa. Maingat na ping-aralan ni Gat Tayao ang mga pangalan pero ang lahat ng iyon ay h indi tumutugma sa kanilang bayan. ang lawin ay malas na ibon. Ito ay ang liw-iw-iw-liw. . Dito ay ating alamin kung bakit tinawag itong Liliw. ang bayan ng Liliw ay naitatag noong 1571. Isang araw ay nagpatawag siya ng pulong. Ilang saglit pa ay may isang masayang ibon na dumapo roon. Hindi nila alam an g pangalan ng maliit na ibon kaya lahat sila ay nagkaisa na kunin ang pangalan n g bayan nila mula sa himig na inawit ng ibon. Ang paksa ng pagpupulong ay para bigyan ng pangalan ang kanilan g bayan. Lahat sila ay nagmatyag sa tuktok ng kawayan. Hindi sila makapapayag na iyon ang itawag sa bayan nila. Si Gat Tayao ang panganay ni Gat Apaya. "Itayo ninyo ang mahab ang puno ng kawayan. Noong araw ay pinamu munuan ito ni Gat Tayao. hindi nila alam kung ano ang itatawag dito. Napamaang at nalungkot ang mga tao. "Ano po ang aming gagawin?" tanong ng isa na tumulong sa pagtayo. Naisip ni Gat Tayao n a dapat nilang bigyan ng pangalan ang kanilang bayan. Hinihintay nila kung anong unang ibong dadapo sa tuktok ng kawayan. Kung anong ibon ang unang dadapo ay iyon ang itatawag natin sa ating bayan. "Liw-iw-iw-liw!" Namangha ang mga tao maging si Gat Tayao sa narinig na awit. Hindi naglaon ang bayan nila ay tinawag na Liliw. Nagpakuha ng isang mahabang puno ng kawayan si Gat Tayao. Karamihan sa mga dumalo ay nagbigay ng suhestiyon sa maaring itawag sa kanilang bayan. Nakinig si Gat Tayao sa hinaing ng mga tao. Muli silang naghintay. isang la win ang dumapo sa tuktok ng kawayan. Ipinalipat niya ang kawayan sa iban g lugar." pal iwanag ng pinuno. Umawit din ito. Ang bundok na ito ay pinagpala s a mga magagandang tanawin. Kahit may namu muno sa bayan." Utos niya. 4 Title:Alamat (3) Text 116 . Nagtulong-tulong ang mga tao upang mabilis na maitayo ang kawayan. Para s a kanila. Ayon sa alamat. "Ganito.Legends Word Count: 2016 "<b>A</b>t kung tayo'y wala nang kaya sa pagbabayad ng mga alila?" ang patuloy n a usisa ni Aling Sela.iw ay matatagpuan sa paanan ng Bundok Banahaw. Ang nasa isip kasi ni Gat Tayao ay may mga re lasyon sa mga ibong makikita roon ang maging pangalan ng kanilang bayan.

"Kunin mo nga ang kahon ko ng karayom at sinulid at ako'y manunulsi. "<b>S</b>andali na lamang po. <b>S</b>i Aling Sela naman ay nakaisip manulsi at nang makalimutan niya ang mga pinagsasabi sa kanya ni Mang Milyo. Lumaya s ka riyan!" <b>U</b>pang hindi na lumala pa ang usapan." <b>S</b>i Aling Sela ay matagal na naghintay ngunit si Rufina ay hindi pumasok s a kanyang silid."<b>A</b>. "<b>W</b>ala po akong makitang kahon ng karayom at sinulid. At nang dumating ito ay walang dalang kahon. Mi narapat niya ang mamasyal-masyal muna at kung malamig na ang ulo ni Aling Sela a y saka na siya babalik. "Ngayon lamang ako nakakita ng magulang na kamukha mo. "Magdala ka ng kahon ng karayom at sinulid." <b>S</b>i Aling Sela ay nagpigil ng galit. "<b>S</b>inabi ko na po sa inyong wala akong makita. . "<b>B</b>akit. wala po akong nakikita kundi ang isinusurot sa mga mata ko. Hindi niya ibig na lumala pa ang kany ang kagalitan. <b>A</b>ng sagot ni Mang Milyo ay lalong nagpagalit kay Aling Sela. "<b>H</b>indi ako nagtatakang ang anak mo ay magkasungay!" ang nanginginig na si gaw ni Aling Sela." <b>S</b>i Rufina na noon pala ay nakaharap sa salamin ay nag-aayos ng mukha ay n oon pa lamang sumagot. si Mang Milyo ay nanaog ng bahay. wala ka bang mata? Wala ka na bang nakikita kundi ang isinusurot sa mata mo?" ang pagalit na ring usisa ni Aling Sela. e." <b>A</b>ng galit ni Aling Sela ay hindi na napigilan. "<b>W</b>ala kang makita e naroon lamang ang kahon sa mesa mo?" ang pagtatakang wika ni Aling Sela. "<b>R</b>ufina!" ang ulit na tawag ni Aling Sela." paliwanag ni Mang Milyo. "<b>A</b>no ba? Hindi ka pa ba tapos?" ang usisa ni Aling Sela pagkaraan ng ilan g sandali." ang pahayag ni Rufi na. "<b>R</b>ufina!" ang tawag ni Aling Sela." ang pagalit na tugon ni Rufina. <b>S</b>i Rufina na noon ay lumabas na ng silid at patungong halamanan ay sumago t nang pasigaw: "<b>O</b>po." <b>N</b>aghintay pang muli si Aling Sela bago dumating si Rufina sa kanyang sili d. Matatapos na ako. "Bingi ka ba? Hindi mo ba ako naririnig? Kunin mo ang kahon ng karayom at sinulid at ako'y manunulsi. Nakita niyang si Rufina ay nasa halamanan na at nagmamasid na naman sa mga bulaklak. hindi maaari iyon sapagkat tayo naman ay mayaman.

hindi makapapasok doon ang tulad ni nyo. Mariang Maganda. Maghahatinggabi na. Palibhasa'y sadyang may inilalaan nang pagtingin ang prinsesa. nag-ulayaw ang dalawa sa lilim ng ma bangong halamanan ng prinsesa. Hawak-hawak ng prinsesa ang mga kamay ng prinsipe. Diyan ka na subali't tandaan mong ikaw rin ang aking iniibi g."<b>D</b>iyos ko! Bakit hindi Mo pa po gawing reyna ng mga halaman ang anak ko a t nang hindi na niya ako nilalapastangan? Bakit hindi Mo pa po siya gawing isang halamang may sandaang mata!" <b>N</b>oon din ay nawala sa kinatatayuan si Rufina. ay nagpapasyal ang prinse sa sa gubat na ito. Kung saan-saan nadako ang kanilang pag-uusap. <b>I</b>sang hapon matapos silang mamasyal. Ang halamang iyon ay may mahahabang dahong maraming tinik at sa g itna ng mga dahon ay may bungang malaking tila may korona sa ibabaw. Si Aling Sela na dali-dalin g nanaog upang magsiyasat sa nangyari ay walang nakitang bakas ng kanyang anak s aan man siya bumaling. "Kailangang umalis na ak o. Namimitas siya ng mga bulaklak na katangi-tangi ang ayos. Ngunit sa kinatayuan ni Rufina ay nakita niya ang isang b agong halaman. Araw-araw. walang makakatulad di to sa inyo. "<b>D</b>apat na akong umuwi sa amin. hindi na ako makababalik." "<b>B</b>akit. "Mangyari'y. nguni't hindi maaari.. kapag hindi ako lumisan ay hindi na ako makababalik sa amin. saan ba ang inyong kaharian?" "<b>D</b>oon sa dako roon na hindi maaaring marating ng mga taong may katawang-l upa. Is ang araw. Kaya agad silang nagkapalagayan at nagkahulihan ng loob." <b>I</b>lan pang saglit at nagpaalam na ang prinsipe na malungkot na malungkot. kay ganda ng mga bulaklak mo. ay nakatagpo siya ng isang prinsipe. Babalik ka ha?" "<b>S</b>isikapin ko Mariang Maganda. Nang makita ni Mariang Maganda ay nakaramdam siya ag ad ng kakatuwang damdamin." at hindi na nakuha ng magpaliwanag ang prinsipe. Hindi niya mabatang lisa . Nang malapit ng maghatinggabi. Ang kanyang tahanan ay malapit sa isang maliit na gubat. hanggang sa magtapat ng pag-ibi g ang prinsipe." ang pangako ng prinsipe. <b>P</b>inigilan ng prinsesa ang mga kamay ng prinsipe. Ang prinsipe naman pala'y gayon din. Ibig ko sanang isama kita. "<b>M</b>angyari'y ano? Ano ang dahilan?" ang tanong ng prinsesang punung-puno n g agam-agam. Magandang lalaki ang prinsipeng iyon. Kaya napilitang magtanong si Mariang Maganda. nguni't ang mga bulaklak doon sa aming kaharian ay higit na magaganda at mababango. Anong himal a! Ang bungang iyon ay ligid ng kayraming mga mata! <b>M</b>ay isang prinsesang napakaganda. <b>A</b>raw-araw ay namamasyal sila ng prinsipe. hihintayin kita sa halamanang ito. Kaya paalam na irog. h indi na ito nagpaumat-umat at tinanggap ang iniluluhog na pag-ibig ng prinsipe. Nag-usap na naman sila ng nag-usap. <b>K</b>aginsa-ginsa'y biglang napatindig ang prinsipe. "<b>M</b>ariang Maganda.. Sinalubong siya ng prinsesang naghihintay sa loob ng hardin. kaya ang tawag sa kanya ay Mariang Maga nda. dumating ang prinsipe." at ginawaran ng halik ang mga talulot na labi ni Mariang Maganda. kung hindi. doo'y maraming mag aganda't mababangong halamang namumulaklak." "<b>B</b>umalik ka mamayang gabi. sa kanyang pamamasyal.

<b>S</b>a dami ng mga mamamayan. biglang nawala ang prin sipe at naiwan sa mga palad ng dalaga ang dalawa niyang kamay. <b>S</b>a pagkalasing ay naibalita pa niya sa ilang kawal ng naglalabang tribo a ng mga sikretong pandigmaang di dapat na ipaalam. Kailangan ding may gigising sa kanya tuwing madaling araw bilang hudyat na may mga datu nang naghahain ng problema.nin siya ng kanyang minamahal. o oras nang magbigay desisyon sa i sang problema. o oras nang tapusin ang isang pulong. ay dinadalaw ng prinsesa ang kanyang halaman. Iyon ang mga unang saging sa daigdig. Sa k aunting aya ng mga kaibigan ay natatangay siya upang uminom ng alak. Pinakamahirap na gawain ng Sundalong Orasan ang paggising nang na pakaaga tuwing madaling araw. Galit na galit si Sidapa. . datu at mga barangay sa bayan-bayan. kailangang may nagpapaalala sa kanya s a tuwi-tuwina. <b>L</b>asing na lasing ang Sundalong Orasan nang humarap sa kanyang bathala. <b>K</b>apag napagkakasundo ni Sidapa ang nagkakahidwaang mga raha ay natutuwa s iya. Araw-araw. <b>M</b>apagpasensya ang bathala niya. Kapag nangyari ito. Sa kanilang paghahatakan. Makaraan ang ilang araw. kundi maraming alak na nagpapalasing sa kanya. Mara ming hindi pagkakaunawaan ang naganap dahil hindi siya ginising ng Sundalong Ora san sa madaling araw. <b>M</b>atutulis na sibat ang karaniwang panlaban ng mga mandirigma. lubos na nalulungkot si Sidapa. Lagi nitong pinagbibigyan ang Sundalong O rasan. Si Sidapa ang nagpapayo upang mapanatili ang kapayapaan sa kani-kanilang lugar. o oras nang humarap sa ilang bisita. damit at pagkain para sa pamilya. Naliligayahan siyang nagbibigayan at may respeto sa isa't isa ang bawat dat u. Natakot ang prins esa. <b>N</b>ang matuloy ang isang madugong digmaan ng dalawang malaking barangay ay ipinatawag ni Sidapa ang Sundalong Orasan. pagkatapos ay may kakaibang halamang tumubo sa pinagbaunan ni ya. Parang mga daliring nagkakaaga pay. Malalapad ang mga dahon at walang sanga. Naniniwala si Sidapa na kapag may digmaan ay walang pag-iibigan. ang mga bulaklak ay napalitan ng mga bunga. <b>M</b>ay mga pagkakataong hindi kaagad nakakasangguni ang mga datu. Na kapag may pag-iibigan ay walang digmaan. Obligasyon ni yang paalalahanan si Sidapa na oras na ng pagkain. <b>S</b>umisikat pa lang ang araw ay nakapila na ang maraming puno ng barangay. <b>S</b>i Sidapa na Bathala ng Digmaan ay lagi nang nilalapitan ng mga datu upan g mapanatili ang kapayapaan sa kanilang barangay. <b>I</b>lang araw. Alam ni Sidapa na nasa pakikip agkaibigan ng mga pinuno ang susi upang hindi matuloy ang alinmang digmaan. kaya patakbong nagtungo sa isang dako ng kanyang halamanan at ibinaon ang m ga kamay. Noong unang mga linggo ay laging napakaaga niyang gumising pero kapag napapakuwento siya sa mga kapwa sundalo ay bahagya siyang na huhuli sa paggising kay Sidapa. Kapag may n asusugatan o namamatay sa labanan. Hindi laman g isa o dalawang kopita. Ilan pang araw pagkaraa'y nagbulakl ak. nauuwi sa digmaan ang mga barangay. Lagi niyang pangarap na nag-uusap-usap ang lahat at naggagalangan. <b>I</b>sa sa mga sundalo ni Sidapa ang nagprisintang orasan niya. <b>T</b>uwang-tuwa naman ang Sundalong Orasan pero mahina itong manindigan. Nagkakalab an ang mga puno. at sa dami rin ng problema na inihahain kay Sidapa. Upang ganahan sa trabaho ay dinadagdagan ni Sidapa ang mga insentibo nito ng pilak.

Ang isa sa mga na nligaw ay si Kauen.patawad po. "kita'y iniibig. galing sa kahariang malapit dito. Naging pakpak ang mga kamay at nagkatahid ang mga paa.. Sa halip na magsalita ay tumilaok itong parang nanggigising. Ang mga lihim pandirigmaan at pangkapayapaan ay ipinaalam mo sa lahat. <b>S</b>a sobrang kahihiyan. <b>N</b>oong unang panahon. Minsan. magiging isang hayop kang walang gagawin k undi gisingin ang daigdig tuwing nagmamadaling araw!" <b>S</b>a isang kisapmata ang Sundalong Orasan ay lumiit nang lumiit. Naghandog ng mahalagang hiyas at ginto ang binata subalit tumanggi sa regalo ang dalaga." mungkahi ng lalaki. Bathalang Sidapa. <b>M</b>ula sa malayong Katagalugan narinig ni Gat Malaya ang nabalitang kaganda han ni Daragang Magayon. <b>N</b>abuhayan ng loob ang prinsipeng Tagalog at ito'y nagsalita. Si Kauen ay nabigo subalit nagyabang pa na ang dalaga ay magiging kanya pagdating n g araw. Ang obligasyon mong gisingin ako sa madaling araw ay hind i mo pinahahalagahan. malapit sa munting ilog.. mula ako sa malayo upang ikaw ay sadyain at . Tayo'y pakasal!" "<b>N</b>gunit ang Rajah? Ang aking ama?" may alinlangang paliwanag. "<b>I</b>sang araw." "<b>P</b>a. anak ng mayamang Rajah sa kanugnog na kaharian. Marami siyang mga pagkakataong makaniig ang paraluman s ubalit nagkaroon ng mga sagabal." <b>M</b>araming naakit sa kanyang taglay na kagandahan kaya di mabilang na mga d atu at mga ginoong tanyag ang nag-alay sa kanya ng pagmamahal. Bigyan mo ako ng isang bulaklak at ako'y masisiyahan na!" <b>B</b>antulot na ihinagis ng dalaga ang bulaklak.akita ang tangi mong kariktan !" "<b>S</b>ino ka? Hindi kita kilala! Isa kang pangahas!" "<b>A</b>ko'y si Gat Malaya." "<b>Pinagbibigyan na kita ng ulang ulit! Marami ang namatay dahil sa iyong kapab ayaan. Ang Tandang na tumitilaok sa m adaling araw ang nagpapaalalang siya ang unang tagagising ng sandaigdigan. Dumapo sa mga palad ng binat a at ito'y kagyat na idinampi sa kaliwang dibdib. lumipad papalabas ng tahanan ni Sidapa ang Sundalon g Orasan na magmula noon ay tinatawag na Tandang. "Magandang M utya. Ang binata'y nagparinig ng himig ng masayang awit upang matawag ang kanyang pa nsin. Wala kang utang na loob. nakita ang dal agang namumupol ng bulaklak. Kinamaya-maya'y ang binibini'y nagtampisaw sa batis ."<b>I</b>kaw ang dahilan sa madugong digmaang sana ay naiwasan. sa kaharian ng Albay ay may isang makapangyarihang R ajah. "<b>M</b>aaari bang kita'y makitang muli?" <b>A</b>t nagsimula ang maraming tipanan ng dalawa sa makasaysayang batis. "Dapat niya ng malaman!" . Nagkatitigan sila at ang binata'y nginitian. <b>I</b>to ang pinagmulan ng alamat ng Tandang. Siya ay may anak na kaakit-akit na ang palayaw sa kanya ng mga tao sa Dara gang Magayon na ang kahuluga'y "Magandang Dalaga. Nagkabalah ibo ito sa buong katawan. Bilang parusa .

"<b>A</b>ko'y naparito upang angkinin ang aking nobya!" sabi ni Malaya. <b>N</b>agkaroon ng sukatan ng lakas. Hindi pa siya nagbabalik. Kanyang sinamantala ang pagkakataong wala si Gat Malaya. <b>N</b>ang dumating ang kabilugan ng buwan napilitan nang pakasal si Daraga kay Kauen."<b>H</b>uwag kang mag-alala! Hihingin ko ang kamay mo sa kanya!" <b>P</b>umayag ang Rajah. Nagkaroon ng maringal na handaan . Siya'y sumagot. Pinuntahan niya si Daragang Magayon. Itinakda ng Rajah ang kasal sa pagbibilog ng b uwan. <b>N</b>abalitaan ni Kauen (nabigong manliligaw) ang napabalitang pag-iisang-dib dib.kainan at sayawan. pag-uusisa at mahalagang yugto o pangyayari sa buhay . "Ako'y magiging iyo kung si Gat Malaya ay hindi bumalik!" <b>N</b>agtumulin ang mga araw at mga linggo. Ang bawat hiling. walang magkakamit sa iyo sinuman!" <b>A</b>ng prinsesa ay natakot dahil sa pagbabala sa buhay niya at sa kanyang am a. <b>M</b>atigas ang pagtanggi ng dalaga sa kabila ng mga pagbabala: "Kung hindi k ita makamtan. Gabi-gabi ang dalaga'y nakaupo sa duruw angawan at naghihintay. <b>N</b>agpaalam si Gat Malaya upang ipabatid sa kanyang mga magulang ang itinak dang kasalan. Ang batang prinsipe ay kanyang nagustuhan pagkat magal ang at nakakahalina kung kumilos.Essay Word Count: 2. 6 Title:Ang Kalikhaan ng Ritwal Text 139 .418 <b>Ang Kalikhaan ng Ritwal</b> Lumaki ako sa isang tahanan na naniniwala sa mga lamang-lupa. Kakaunin niya ang ama't ina at silang tatlo ay babalik sa Albay. orasyon at ritwal. Magugunita na si Malaya ay subok sa espada subalit si Kauen naman ay malansi at mapaglalang. Malapit na ang tag-ani ngunit wala pa si Malaya. matapos ang anihan. <b>S</b>a gitna ng kasayahan dumating si Gat Malaya kasama ang mga magulang. "<b>H</b>indi maaari!" tugon ni Kauen.

May mga ritwal na dapat sundin. May mga hakbang na dapat ga win. Si Nanay bilang ulo ng pamilya ang mauuna sa pila tangan ang Bibliya at m ga bulaklak. Makikita sa salaysay na ang nanay ang nagtatakda sa tamang asal. Isinasalaysay naming mag-ana k ang naratibo ng aming buhay. Bago ito sinimulan. asin. ang pagriritwal sa aming angkan ay ang aming buhay. At naisip ko. ayaw niya itong sabihin sa akin. Tulad lamang noong isang beses kami'y lumipat noong nasa grade school pa l amang ako. At sinimulan namin ang aming prusisyon. Ang kaniyang lola ay isang Muslim na makikitang nagriritwal tuwing kabilu gan ng buwan at habang tumataas o bumababa ang mga alon sa dagat. ang pagpasok ng prusisyon ng aming mga gamit na binubuhat ng mga kargador. Ang dalawang elementong ito ay malalim na nakabaon sa kamalayang Filipino tulad ng inilahad ng mga pag-aaral nina Prospero Covar. ang aking nanay ay housewife na nagriritwal. n agpapakilala kami sa aming bahay. ang Bibliya para sa ispiritwal na pangangailangan namin. ang tubig para m anatiling kalmado at malamig ang aming mga ulo. Ang mundo ng mga Pilipino ay gumagalaw dahil sa dalawang aspekto: ang ispiritwal at ang materyal na mundo. ayon kay Nanay. ang mga sariwang bulaklak na wal ang tinik para sa bahay at sa mga elementong naninirahan dito. Kung ang ibang nanay ay empleyado at housewife. ang asin bilang simbolo ng buhay namin. pagpuprusisyon. una pang m asisilayan ng aming mga gamit ang loob ng bahay. Kaya. kami naman ang pinapila ni Nanay para sa ritwal ng pag-adya ng mga negatibong enerhiya at pagsasalubong sa bagong bahay. ang batayang ispiritwal ng ritwal. Ako. Ang paglipat ay hindi lang simpleng paglipat. Sa ganitong paraan. Noong una. Pi nagpawisan ang kapatid kong lalaki habang bahagyang nanginginig ang kamay ng kap atid kong babae. Resil Mojares at Zeus S alazar. pag galang sa kalikasan tulad ng buwan at dagat. Nagsisilbing tagapagsalaysay ng aming pangunahing diwa ang aming nanay.</pd> <b>Mga Antas ng Naratibo: Materyal at Ispiritwal</b> Ang ating pananampalataya at ispiritwalidad. unang ilalapag ang bulaklak at Bibliya sa a ltar at isusunod na aayusin ang mga kasangkapan sa kusina. <b>A</b><pd>.naming mag-anak ay pinakikilos ng mga ritwal. Ang pangalawa ay ang halaga ng tagapagda loy ng ritwal. Sa pamamagitan nito. ang asukal para sa isang matamis na pamumuhay. Mayroong da . Sa aming pagpasok. Marahil dahil sa pangungulit ko. tinanong ko si Nanay kung saan niya natutunan ang m agsagawa ng ritwal. asukal at bulaklak bilang mga sagradong bagay. hindi maaaring hindi kami magagabayan ng aming ri twal. ayon kay Covar (1998) ay na kabatay sa ating retablo ng paniniwala. kung gaano dapat kabilis ang kilos at anong mga bagay ang dapat unahin. at pati na rin ang pagiging Muslim ng lola na nagturo sa nanay ng ritwal. Mauuna dapat. bilang panganay ang inatasang magdala ng bigas at asin habang ang dalawa kong kapatid ang magdadala ng asukal at tubig. pagpadyak at pagtalon naming magkakapatid ay nagpigil ako. Una. an g pagtuturing sa bigas. Pagkatapos ng ritwal. at ang panghuli. Nakita ko sa mga mata ng aking mga kapatid ang pagtataka at pagkamangha nila sa pinagagawa sa amin. Natutunan niya ito sa kanyang lola sa Zamb oanga. Makikita sa inilahad na salaysay ang dalawang mahalagang elemento ng pagr iritwal. Kaya kahit gusto k ong subukin ang tibay ng sahig at kuwarto sa pamamagitan ng pagtakbo. makikita ang mga bagay at gawaing may kinalaman sa relihiyon tulad ng bibliya. bumigay na rin siya. Pagkatapos maipasok ang lahat ng gamit sa bahay. Sa salaysay. maging sa ilang ulit naming paglilipat-bahay. inipon namin ang mga kasangkapang aming gag amitin: ang bigas para laging may pagkain sa aming mesa. Siya ang nagbibigay-pahiwatig kung kailan dapat matimpi sa bawat hakbang.

Ang anumang gawai n. sila ang mga babaylan. ang panday at ang babaylan o katalo nan mismo" (Salazar 4). D ahil dito. O kaya'y may pagbabago sa nilalaman ng mga dasal sa pamamagitan ng paggamit ng mga kontemporanyong salita at paniniwala. at talon halimbawa. Ang mga kilos.lawang bahagi ang materyal na mundo natin: ang kalikasan at kultural. Ito ay makikita sa paggam it ng mga kasalukuyang kagamitan sa halip ng mga tradisyunal o katutubong bagay. Nakapaloob sa paniniwalang ito ang pananalig ng mga katutubo na mayroong mga anito na nakatira sa kalikasan. Sa ganito. Samakatuwid. makikita pa rin na dalawang mundo ang nagtatalaban: ang materyal at ispiritwal. Sa kabilang banda. Isa sa mga pagpapalitang ito ay ang mga idinaraos na seremonya tula d ng <i>panglihi</i> o <i>paganito</>. tulad ng mga epiko o alamat. Sa kabilang banda. may iba't ibang karunungang mabubuo mula sa mga mundong ito. panggagamot. espiritu at anito. pampulitika man o pang-ekonomiya. Ayon nga sa kanya. Kabilang ang mga katalona/babaylan sa "bahagi ng isang istrukturang panlipunan at pang-ekonomiya na umiikot sa gawain ng tatlong sentral na personahe . habang ang panday ang . a ng mga katutubong ritwal ay umaangkop din sa panahon. Hindi lahat ng tao ay maaaring mamuno sa isang ritwal. Makikita sa mga pag-aaral na tinalakay na ang pagriritwal ay umaayon sa mga naratibong ispiritwal. kurba at anyo na bumubuo sa kanilang paligid. may tungkuling inaako ang mga anito. Dahil dito. Gayumpaman. Ang relasyon sa pagitan ng materyal at ispirituwalidad na daigdig ng mga Pilipino ay may talong antas: ang kalangitan. Bahagi ng kalikasan ang pisikal at bayolohikal na aspekto habang ang kultural ay binubuo n g ating sining at panlipunang kalinangan. Isa sa mga pangunahing sandigan ng pre-kolonyal na komunidad ay ang pagsasaalang-alang sa p alitan ng produkto at serbisyo. mayroong pagpapahalaga ang mga katutubo noon na alagaan at magbigay-g alang sa bawat sulok. pagrorosaryo. Pinagmumulan din ng lihim na karunungan ang kailaliman. ang lihim na karunungan ay may kinalaman sa ispirituwalidad. kalagitnaan at kailaliman ) ay may nabubuong ugnayan. Dagdag pa niya. nagkaroon man ng pagbaba go sa anyo at nilalaman. ay himlayan o dili kaya'y tahanan ng mga anito. ang ritwal para kay Covar ay isang anyo ng panalangin na nilikha ng tao upang makipag-ugnayan sa mga kakaibang nilalang (su pernaturals). nabib igyan ng lohika ang pagbabahaginan ng komunidad ng mga materyal na bagay at asal /pag-uugali. kagamitan o dasal na sinasambit ay na kapailalim sa mga katutubong salaysay na nilikha. may mga ispesyalistang namamahala sa mga ritwal. Noong unang panah on. Ga yumpaman. Sila ang nagsisilbing tagapangalaga ng ating kalikasan. paglangkap. kalagitnaan at kailaliman. and pagpapako sa krus ( 89). mayroong maitatawag na li him na karunungan. <pd><b>B</b>. Ang bawat mundo at ang tatlong antas (ang kalangitan. "Ang lihim na karunungan ay nagmumula sa k alangitan. panalanging walang patid. u pang ipaliwanag at magbigay-kahulugan sa anumang pangyayari. puno. Sa Tagalog. pag-aayuno. ang manipestasyon ito nagaganap o natutupad lamang kung may isang kara pat-dapat na tauhang magsasagawa o mamuno. ay iniuugnay sa pananampalataya at relihiyo n sa paniniwalang maganda ang magiging resulta sapagkat sumusunod sa isang mataa s na ugnayan o may gabay ng mga makapangyarihang nilalang. sila ang catalo nan. Ayon sa pag-aaral ni Resil Mojares (1985). ayon kay Covar.ang datu.</pd> <b>Pangunahing Tauhan sa Naratibo: Babaylan sa Ritwal</b> Kinikilala ni Salazar ang ritwal bilang ang binhi para sa teatro o drama natin sa ngayon. Ayon sa paniniwala. Ang datu sa istrukturang panlipunan noon ang siyang nam amahala sa pulitikal at pangkabuhayang aspekto ng lipunan. marami itong pagbabansag tulad ng pagsusuplina. ang ritwal ay isang manipestasyon ng pananampalataya. Ang mga bato." (45) Makikita ito sa paniniwala ng ating mga ninuno sa anit ismo. pag-aalay. pagpapasan ng krus. sa mga Bisaya. pagmimisa. May lihim na karunu ngan ang kalikasan. Sa madaling sabi.

I to ay dahil sa tungkulin niya sa "larangan ng <i>kalingan</i>. ang sanggol ay maaari nang sumunod sa yapak ni Muhammad. ito'y isang seremonya o <i>rite</i>. Karaniwan. Anak o Ina ay lumalangkap sa sinumang kanilang mapiling sapian. Sa kabilang banda. A ng bawat persona ay may kaluluwa. ang nagsisilbing tagapamagitan ng tao sa m ga espiritu. Sa kabilang dako. kinakatay ang isang bak a o kambing dahil sa paniniwalang ang hayop na kinatay ang siyang magpapatotoo s a kabilang buhay na ang sanggol ang tunay na anak ng kaniyang magulang." Gayundin. Sa Romano Katoliko. Ayon sa diksyunaryo. paggunting at pagtimbang ng mga T ausug. Ang duw aa salamat ay isang ritwal ng dedikasyon kung saan ang ang sanggol ay iniaalay s a propetang si Muhammad. nagkakaroon ng kaganapan ang transisyon mula sa isang walang muwan g na bata o pagiging inosente nito tungo sa isang "ganap na binata. Sa Diccionario Hispano-Tagalog ni Pedro Serrano Laktaw (1889). Ayon sa kanya. talaytayan o ang kinikilalang midyum (48). Sa kaso ng pagtutu li halimbawa. Ang babaylan ang may "pinakasentral na personahe" sa Lipunang Pilipino. ibinibigkas ng Imam mula sa Koran ang duwaa salamat. Samakatuwid. Sa baljanji. maaaring langk apan ang mga babaylan/catalona. walang naitalang pagpapakahulug an sa ritwal. Ayon kay Covar. Sa pamamagitan ng ritwal na ito. ang ritwal ng paggunting ay isang seremonya kung saan ginugupi t ng pari ang buhok ng bata bago ito umabot sa kaniyang unang taon. Kung wal a ang ritwal na ito. ang pagtutuli ng mga bata tuwing tag-init ay isang anyo ng r itwal. Sa konteksto ng katutubong paniniwala. sa mga . Nakabitin sa isang haligi ang isang sako ng bigas habang ang mga regalo naman ang nasa kabilang haligi. Nagsasagawa rin ng mga ritwal tulad nito ang mga Katoliko sa anyo ng pagb inbinyag. ang babaylan ang siyang namamahala o tagagabay ng datu sa mga ritwal. Ang mga babaylan. <b>Kapangyarihan at Bisa ng Ritwal</b> Ang salitang ritwal ay isang pag-angkop sa salitang Latin na <i>rituali s</i>. Sa ritwal ng hakika. Walan g kasarian ang espiritung sasapi sa tao kaya may mga naituturing na babaylan na lalaki. Ang kaluluwa ng isang taong yumao ay maaaring lumisan at sumapi sa iba. Kung gayon.itinuturing ni Zeus Salazar na "pangalawang haligi ng barangay" dahil sa kakay ahan at tungkulin nitong magpanday ng mga instrumento na yari sa bakal at mga ka kailanganing armas ng komunidad. m akikita rin ito sa ritwal ng baljanji. ang pagtimbang bilang ritwal ay isinasagawa sa pamamagitan ng paghiga sa sanggol sa tela na tila idinuduyan sa dalawang haligi. kung gayon. ang Dios ay may tatlong persona. M ayroong nakadapong manok sa isang haligi habang iniaawit ng Imam ang mga relihiy osong kataga sa Arabic. Samantala. Samantala. Sa pag-aaral ni Raymond Jamous (sa De Coppet 1992) inilatag niya ang kons epto ng ritwal bilang isang '<i>rite of passage</i> na kaakibat ng konsepto ng s akripisyo. ang sumasaping espiritu o hindi kaya'y ang kaluluwa ng Dios Ama. hindi makikilala ng bata ang kaniyang mga magulang sa kabil ang buhay. ang <i>rite of passage</i> ay nakatuon sa pangunahing aktor at sa mga pagbabagong nagaganap at naganap sa kanya habang ginagawa ang r itwal. Naiiba rito ang babaylan. Ito ang itinuturing na paglalangkap o sapi. ang sakripisyo ay nakatuon naman sa mga pagbabago na nangyayar i sa mga kalahok sa ritwal at sa mga relasyong nabubuo rito. Ang makikita lamang ay ang entri ukol sa <i>rito</i> na sa wikang Espanyol ay singkahulugan rin ng sa Latin. relihiyon at med isina at lahat ng uri ng teoretikal at praktikal na kaalaman hinggil sa mga peno meno ng kalikasan" (Salazar 6). hinango ang sagradong ritwal sa Bibliya na nagpapa kita ng pagbibinyag sa lawa ni Juan Bautista kay Hesus. hakika.

( Pertierra 121-122) Sa dahilang ang ritwal ay isang simbolikong gawain. kapwa mga tanggero/a. (Denzin 17. Sa inuman. bukas sa interpretasyon ang isang teks tong itinatanghal tulad sa kaso ng ritwal." Kadalasan. isang simbolikong gawain ang ritwal na may layuning pagbigkisin at lumikha ng kaayusan sa komunidad sa pamamagitan ng mga kilos/pagtatanghal. ay inilalatag at tinutuldukan sa pamamagitan ng inuman. ang isinisilang na bata ay iniaalay sa Simbahan o sa Pastor na kinataw an ng Simbahan. at r itwal ng buhay ng Ama at Inang Santisima na Trinidad (AIST) (Ortiz 2002) at pamu ." Ang inuman ay may pulitikal na pagbasa sa dahilang iniangkop ni Magellan ang ritwal ng inuman upang makapalagayang-loob ang Hari ng Limasawa para sa kan ilang interes. Subalit. a nd response among all the participants. walang mahirap. Walang mayaman. (Denzi n 91) Ang tekstong itinatanghal ay may tagapagsalaysay. Ang ritwal ay isang tekstong itinatanghal o performance text. Sa kasalukuyan. ang ritwal ay maaaring magsilbi rin bilang isang anyo ng ka sunduan. pandangganyo ng Obando (Tolentino 2003). pagpuputol ng buhok at iba pa. Sa mga Pangutar an Sama. ay bunga ng historikal. Pag humantong sa hustong gulang ang bata. hin di tulad ng kina Magellan at sa Hari ng Limasawa na kapwa may mataas na panunung kulan. makikita natin ang iba't ibang ritwal b ilang kasunduan tulad ng sandugo. Dahil dito. "ritual sequences are built on a regula rity of repetition and rhythm which standardizes a level of cognition.Iglesia. ang mahahalagang usapin. Dagdag pa ni Raul Pertierra. Tinatawag nil a itong kipalat. Sa kabilang dako. Binubuwag ng inuman ang antas panlipunan sa pagit an ng isang mayaman at mahirap. mahihinuha na ang pakikipagkamay o shaking of hands ay isang mani pestasyon ng isang ritwal ng pagkakasundo. Isa sa mga katangian ng ritwal ay ang kapangyarihan nitong makapagpabago at nakalilikha ng mga ugnayang pangkapangyarihan sa konteksto nito. nananatili pa rin ang inumang pinoy. mayroon rin silang ritwal para sa pagbabati sa magkaaway. maselan man o hindi. Ang mga tekstong tulad nito. then take the drinking vessel in their right han d and extend the fist of their left hand toward the company. Kung pagbabatayan ang depinisyon ni Pertierra ukol sa simbolikong katang ian ng ritwal. Ayon kay No rman Denzin may mga elementong nakapaloob sa isang tekstong itinatanghal. Ayon nga sa kanya. binanggit niya ang obserbasyon ni Pigafetta sa una ng engkwentro nina Magellan at ng Hari ng Limasawa. "They rai se their hands to heaven first. pagkaraan ng indoktrin a. Sa kultura natin. biyograpikal. pantay-pantay ang estado ng mga umiin om. bagamat hindi sa anyo ng inuman. panlipunan. mayrooong tinataglay na kapang yarihan ang ritwal. ang ritwal ay isang seremonya (English 1977) na may pulitikal at relihiyosong tema tulad ng p ista ng Moriones (Pertierra 1994). Ang katangian ng ritwal bilang isang pagtatanghal at ang kapangyarihan n itong makapagpabago ng mga ugnayang pangkapangyarihan sa konteksto nito ay makik ita natin sa ating nakaraan at kasalukuyan. banghay. madalas nating marinig ang "maBOTEng usapan" at "din aan sa inuman. Sa pag-aaral ni Edilberto Alegre na <i>Inumang Pinoy</i> (1992)." Ibig sabihin. lega l man o illegal. Dagdag pa ni Biron-Polo. at mga estetikang salik na umaagapay sa pag-unawa ng tao sa teksto (o sa ritwal) at sa mga karanasan ng mg a kalahok at manonood. ang ritwal sa inumang Pinoy sa kasalukuyan ay isang paraan ng paglulusaw sa ugnayang pangkapangyarihan. 19) Sa ganito. drama at nagbab ago ang punto-de-bista nito. affect. pulitikal. Samakatuwid. mayr oong pagpapahalaga sa mga imahen na makikita o nalilikha mula rito. Sa kasa ysayan. Ang serye ng aksyon sa ritwal ay isang apropriyasyon sa konstruksyon ng m ga pangungusap. siya na'y maaari nang binyagan. ang pagpapahalaga ay nakatuo n sa transpormasyon ng isang pang-araw-araw na gawain o karanasan tungo sa isang pagtatanghal gamit ang pantasya (Biron-Polo 5).

Si Inay na siguro ang isa sa pinakamahigpit na ina sa mundo. saksakan ng tamad! Ni hindi ko man lan g mapakinabangan.. Ewan ko ba. Hindi ko alam kung bakit. Naiinis siya kapag pinangangaralan ko sa mga dapat at di niya dapat gawin. hindi ko maiwas an ang mga alaala ng matagal nang yumaong si Inay. may kasama pang palo ang pangaral niya. Kung minsan ay nagiging palaisipan sa akin kung bakit naging ganito a ng ugali ni Karen. Sa aming magkapatid. Nagtataka nga ako kung bakit ganito sa akin si Inay samantalang ak o naman ang bunso. 5 Title:Malaki na ko. sa tingin ko ay mas mahal niya si Ate kaysa sa akin. Pero sa tuwing iisipin ko ang mga dahilan kung bakit naging ganito ang ugali ni Karen." Ito ang laging sinasabi ni Inay sa aming mga kamag-anak at kapitbah . Bukod daw kasi sa tamad akong mag-aral ay tamad pa akong tumulong sa mga gaw ain sa bahay. Ang totoo nga niyan. "Masuwerte talaga ako sa panganay kong 'yan. Mommy! Kaya ko na'ng sarili ko! "Malaki na ko. Madalang lang ni yang paluin si Ate at ito lang ang madalas niyang pinupuri. Mommy! Kaya ko na'ng sarili ko!" Ito ang naiinis na sinabi sa akin ni Karen kanina. palaging ako ang nakagagalitan at napapalo ni Ina y. pag bunso ay mahal na mahal sa pamilya. hindi maiwasang pumasok sa isip ko si Inay. Ang alam ko kasi. Kapag minalas pa kami.. Magmula nang tumuntong siya sa edad na labingwalo ay ayaw na ayaw na niyang pinupuna ko ang mga ginagawa niya. Nagkamali ba ako sa pagpapalaki sa kanya? Dahil ba ito sa maa gang pagkawala ng kanyang daddy? Sa maling paaralan ko ba siya pinag-aaral? Impl uwensiya ba ito ng kanyang mga kaibigan? Sa paghanap ko ng sagot sa aking mga tanong. napakabilis niyang pu muri sa aming magkapatid kung may nagagawa kaming sa tingin niya ay mabuti at pu wede niyang ipagmalaki. Hindi katulad nu'ng isa. Ku. ng kuwento namin ni Inay. Mabait na'y masipag pang mag-aral. Per o si Inay. Pero kapag gumawa kami ng kahit katiting lang na mali ay katakut-takot nang pangaral ang inaabot namin sa kanya.muwesto (Covar 1998) sa Banahaw. ang kaisa-isa kong anak. nang punahin ko ang napapadalas na pag-uwi niya nang hatinggabi. Hindi ko naman ibig sabihing malupit si Inay. Ang lakas ng hagupit at ang bilang ng palo na tatama sa aming pigi ay depende sa bigat ng kasalanang nagawa namin. Ganyan si Inay.

Maaalala ko lang ang mga oras na pinapagalitan niya ako o pinapalo kaya. Kahit paano ay nakaraos naman kami kasi maganda naman ang pasweldo k ay Tita Flora sa pabrika ng sapatos na pinapasukan niya. sa kanila naman talaga ang bahay na iyon. Si Tita Flora ang nakatatanda at nag-iisang kapatid ni Itay. Kung anu -anong iniisip mo. "A basta! Hindi ako naniniwala. Ako naman. hindi siya nakatapos ng kolehiyo dahil mahirap lang sil a noong araw. Bakit nga hindi e. Sa simula. Parang ako. Sabi kasi ni Aling Tale. Minsan tuloy. Palagi na lang si Ate ang magali ng para sa kanya at ako ay hindi. Talagang sumasama ang loob ko pag naririnig ko si Inay na ipinagmama laki si Ate. Puwede ba namang hindi? Anak ka niya kaya mahal ka niya. tiyak na tiyak na ito ay ampon lang. tumatanggi si Inay sa pagtulong na ginagawa ni Tita Flora s a amin. Pangalawa. Ito rin siguro ang dahilan kung bakit tumanda siyang dalaga. Alam ko kasing pag nagtag al pa ang pag-uusap namin ay lalo lang akong maiinis kay Inay. Kahit minsan kasi. Kaya nga nan g mamatay si Itay ay iyak ako nang iyak. ang tsismosa naming kapitbahay. dahil may edad na siya.ay tungkol sa amin ni Ate. "Mahal ka ng Inay mo. di ko pa narinig na pinuri niya ako. Para bang w ala na akong nagawang maganda o mabuting bagay. Sila 'yung mag-asawa na nakatira sa apartment sa likod-bahay namin. Kaya nga naisip ko na siguro ay ampon din ako tulad ni Gina. Madalas pinagaga litan ng mga ito si Gina. Hindi ko na siya binigya n ng pagkakataong madugtungan pa ang kanyang sinasabi. Simula pa noong una ay sa amin na siya nakatira. Aaminin kong mas malapit ako kay Tita Flora kaysa kay Inay. Siya na ang umako sa mga naiwang respo nsibilidad ni Itay mula nang mamatay ito noong sampung taon pa lang ako. Tumanggap na lang siya ng labada para makatulong kay Tita Flora sa pagbuhay sa aming mag-iina at sa pagpapaaral sa amin ni Ate. naiisip kong ampon lang ako. Sa tingin ko kasi mas m ahal naman ako ni Itay kaysa kay Ate. Lalo na pag hinahambing niya ako kay Ate." habol na paliwanag pa ni Tita Flora. Pero nang bandang huli. Hindi niya kasi ako pinapalo. s i Inay na lang ang namatay at hindi na lang siya. Mabait si Tita Flora sa amin. Ampon lang kasi siya nina Mang Pete at Aling Fely. Sa isang kolehiyo sa Maynila nag-aaral noon si Ate. Gaya ni Gina. ang batang ito! Huwag ka ngang magsalita nang ganyan. Tandang-tanda ko pa nang minsan padapain ako ni Inay at hagupitin ng k aisa-isang sinturong naiwan ni Itay dahil lang sa tinamad akong pumasok sa eskwe ." May halong pagkagulat pero natatawang sabi ni Tita Flora nan g minsang tanungin ko siya kung ampon lang ba ako. Dahil din siguro mas malapit ako kay Itay noong nabubuhay pa ito. Pamana iy on sa kanila ni Itay ng kanilang mga magulang. Ulila n a sila nang mapangasawa ni Inay si Itay. Kulang na lang ay hilingin kong sana. Kaya ka lang napapagalitan no'n e dahil madalas na hindi mo siya sinusu nod. Una. kapag laging pinagagalitan at hindi mahal ng mga magulang ang anak." Nagpaalam na 'ko kay Tita Flora para pumasok. kahit na hiyang-hiya si Inay ay pumayag na rin s iya kasi wala naman siyang mahanap na trabaho para kami mabuhay. dito sa mataas na paaralan sa aming probinsya. "Naku.

Hindi sa kam a o sa sahig kundi sa silyang ito." yaya k o kay Rowena na agad namang pumayag nang marinig ang salitang libre. mahal ko ang silyang . Kitang-kita sa mukha niya ang matinding galit. Kung papaluin din lang ako ni Inay ay mas gusto ko pang kainin ako ng lupa nang mga oras na iyon. Alam na alam ko na an g mangyayari sa akin. Ngunit kahit na dito ako lagi pinarurusahan ni Inay ay hindi ko pa r in magawang isumpa ang silyang ito dahil maraming masasayang alaalang ibinibigay ito sa akin tungkol sa amin ni Itay." Mga mata ko ang nagsabi kay Tita Flora ng mga salitang hindi nagawang sambitin ng aking mga labi nang magkatinginan kami. "Sama ka sa 'kin. 'lilibre kita. Libang na libang kami. Sa silya ring ito niya ako palaging pinauupo kapag pinagagalitan niya ako. Dito kami madalas magkuwentuhan noon ni Itay. Alam na alam kong sinasadya niyang sa silyang ito ako parusahan sapag kat mahal kay Itay ang silyang ito. Dinaanan ko muna si Rowena. Dito madalas mahiga si Itay noon kung gusto niyang magpahinga at manood ng TV. Pinagpapawisan ako n ang malamig. Pero malungkot lang niya akong tiningnan kasunod ng pagtungo ng kanyang u lo. ang kaibigan kong nahinto na sa pag-a aral nula nang natanggal sa trabaho ang tatay dahil nahuling nagpupuslit ng mga bakal sa pabrikang pinapasukan nito. Ang silyang ito ang naging saksi sa maraming beses na naparusahan ako ni Inay. Dito ko siya minamasahe hanggang sa makatulog siya. Sa silya ring ito unti-unting nagkaugat at umusbong sa puso ko ang gali t kay Inay. Lalo akong kinabahan. Sa sily ang ito ako madalas na pinadadapa ni Inay tuwing papaluin niya ako. "Dapa!" Hindi ko pa halos nailalapag ang mga gamit ko ay ito na ang n arinig ko kay Inay." Dahil sa pamimilit ni Inay ay mabigat ang loob kong umalis ng bahay. Tahimik na nakaupo lamang sa isang panig ng sala si Tita Flora. Iyon lang at umunat na ako sa mahabang silya namin sa sala. Kung minsan ay pauupuin lang niya ako rito maghapo n kapag may kasalanan akong nagawa at hindi ako makatatayo hangga't hindi niya s inasabi. K aya lang.la. Bukod kay Tita Flora. Para ko nang nakikita ang mukha ni Inay na galit na galit at hawak nang mahigpit ang sinturon ni Itay habang naghihintay sa akin sa hagdan an. "At ano naman ang gagawin mo dito sa bahay? Tutunganga maghapon? Hala ! Pumasok ka at nang may matutunan ka sa eskwela. Habang pauwi kami ay talagang kabang-kaba ako. Gust o kong ipagtanggol niya ako tulad ng palaging ginagawa ni Itay noong nabubuhay p a ito. dahil sa tinatamad talaga akong pumasok ay inisip kong magbulakbol na lang sa bayan. Ayaw ko talagang pumasok nang araw na iyon pero pinilit ako ni Inay. Ang baon kong pera ang ginastos namin ni Rowena. Naalala lang naming umuwi na ng mapansin naming dumidilim na. Paglabas namin sa s inehan ay naglibot pa kami at tumingin-tingin sa nakadispley na mga paninda sa m alalaking tindahan sa bayan. Nang malapit na ako sa amin ay halos hindi ko na maihakbang ang mga paa ko. "Pigilin mo si Inay. Hindi ko mapigilan ang panginginig ng mga tuhod ko. Manood tayo ng sine sa bayan.

Nagd adabog ako. Isang Sabado ng n ay isang plano ang nabuo kong talagang ipagdaramdam wa ko na ito ay doon ko pa g natikman ko sa kanya. Sa totoo lang ay hindi ko alam kung bakit ang lakas ng loob kong mangako nang ganoon kay Rowena. Kaya lagi kong pinipigil ang pag-iyak. Ang pakiramdam ko nga ay kulang pa ang mga ginagawa kong pagg anti sa kanya. Pag may pinagagawa siya sa akin ay sumusunod ako pero ipinakikita ko sa mga kilos ko na galit ako sa kanya. Pero tulad ng dati ay hindi ako umiyak ni umingit kaya. Ayaw kong mahalata ni Inay ang pagbubulakbol ko kaya hindi kami nagpagabi. Idinadahilan kong busog pa ako o kaya naman ay may importanteng ginag awa. "Rowena.ito dahil bahagi ito ng masasayang alaala ni Itay sa bahay namin. Nagtataka man ay pumayag na rin si Rowena lalo na nang malaman niyang palagi ko siyang ililibre sa pamamasyal at sa panonood namin ng sine. Ang gusto kong isipin ni Inay a y matino na akong pumapasok sa eskwela palagi. Kapag nasa sala siya ay puma pasok ako sa kwarto. Hindi ko na siya kinausap mula noon. Alam ko kasing matu tuwa si Inay nang husto pag umiyak ako dahil iisipin niyang iniinda ko ang pamam alo niya sa akin. Siguro ay pinabigat na ng paglalaba niya araw-araw ang kanyang mga ka may. Pumikit na lang ako at tinanggap ang malalakas na hagupit ng sinturon sa a king pigi. . Ito rin ang dahilan kung bakit kahit na galit ako kay Inay ay hindi ko pa rin magawang lumayas sa amin." gusto kong tumutol sa gagawin niyang pagpalo sa akin. Madalas ko siyang nahuhuling umiiyak pero wala akong maramdamang pagsisisi sa mga paglapast angan ko sa kanya. Sinasadya kong mahul i o mauna. Umalis ako ng bahay ngunti hindi ako tumuloy sa eskwela. "Inay. Talagang inilayo ko na ang sarili ko kay Inay. Hindi rin ako sumasabay sa pagkain sa kanila. habang nagpapahangin ako sa labas ng bahay nami sa isip ko. Kapag naga lang masasabi na nakaganti na ako sa lahat ng parusan Dumating ang araw ng Lunes. Gusto kong maramdaman n i Inay na walang kuwenta sa akin ang kanyang ginagawa. Tiyak namang hindi dadagdagan ni Inay ang baon ko kahit magdahilan pa ak o. Pero hindi ko nagawang magsa lita. Alam kong nasasaktan si Inay sa mga ginagawa ko sa kanya. Isang planong gagawin ko agad dahil alam ni Inay at ikatutuwa ko naman nang husto. araw-araw na tayong papasyal. ang araw na itinakda ko para simulan ang a king balak. Gusto kong sabihin sa kanya na kung hindi niya ako pinilit na pumasok ay hindi naman ako manonood ng sine at hindi ako gagabihin ng uwi. gabi. Kahit babae si Inay ay namimilipit pa rin ako sa sakit kapag pinapalo niya ako. Iniiwasan kong magkasama kami sa iisang lugar sa loob ng ba hay namin... Dinaanan ko ulit si Rowena sa kanila at nagpasyal kami sa bayan. Ang pangyayaring ito ang dahilan kung bakit lalong lumayo ang loob ko kay Inay. Pag may tinatanong siya sa akin ay simpleng "po" at "opo" lang ang i sinasagot ko. ha?" sabi ko sa kanya nang pap auwi na kami. Ayaw kong mawala sa aking paningin ang mga a laala ni Itay.

4 Title:Sanaysay (22) Ikaanim. Cassettes. ang mga posibilidad na ito ay naglaho nang simulan niyang danasin ang kanyang paligid. Ikapito. Ikawalo. Patuloy tayong humanap ng ikagaganda at ikahuhusay upang magpatuloy ang saliw ng musika sa ating mga buhay . Sa mga mungkahing ito. ang pagkilala sa sarili ay hindi pa buo o nagsisim ula pa lamang at ang sariling kaalaman at pag-unawa sa mga nangyayari sa kanyang paligid ay kakaunti at hindi pa matibay. Sa mga batang nasa murang edad na 0 hanggang 9. Kung gayon. Gamit a ng paa bilang talinghaga. DVDs etc) upa ng mas lalo pa itong bilhin at humina at patayin pa ang kutura ng pamimirata sa bansa. Sapagkat wala pa silang sarili ng pagkakakilanlan bunga ng kanilang edad. ipinakita na ang kamalayan ng bata sa sarili at sa kan yang mundo sa umpisa ay hindi pa buo kung kaya't marami pang posibilidad na hubu gin ito ayon sa sariling kagustuhan. Ang pagbubuo ng kanilang identidad ay nagsisimula sa pamamagitan ng kanyang magulang. "An g pagiging tao ay isang prosesong bayolohikal. hindi maigagarantiyang magkakaroon nga ng radikal na pagbabago sa kasalukuyang takbo ng musika." Mahihinuha sa dalawang pahayag na ang identidad ng isang tao ay hindi lik as. i-regulate na lang ang piracy sa Pilipinas para mas lalo itong m abantayan at mapangalagaan pang higit ang industriya ng musika. Itinakda ng kanyang ka paligiran kung ano siya at kung ano ang hangganan ng kanyang daigdig. Hindi dapat manatil i at makuntento na lamang sa kasalukuyang lagay nito. Katulad ng isinas aad na mensahe ng tula. masasabing ang mga bata ang may mabigat na suliranin pagdating sa paghahanap o pagbubuo ng identidad. Mangyayaring ang pamimirata ay magiging lisensyado na sa pamahalaan at ang produksyon at distrib usyon ay mababantayan. Gayumpaman. Bagaman. ang pag-aaral sa identidad ay pag-aaral din sa reali dad o kapaligirang kinapapalooban nito. ang mga magulang ang nagiging ahensya . ang p agtukoy sa kung ano o sino ang bata ay parehong bayolohikal at kultural o panlip unang proseso. Ang pagpapakatao ay naayon naman sa prosesong kultural. Dapat nating h arapin ang katotohanang. sang -ayon na sa itinakda ng kinapaloobang realidad o kapaligiran. Bagkus ito ay produkto ng kanyang lipunang ginagalawan. ang kanyang pananaw at pagpapakahulugan ay hindi na sa kanya at bagkus. Sikaping mabuhay ang sensibilidad ng mga mag-aaral ukol sa Filipinong awitin kaugnay sa pag-aaral ng kultura ng ating bansa. maaari itong maging isang panimula para sa higit na ikabubuti ng kalagayan ng musika. Hango ang mga estropang nasa itaas sa tula ni Pablo Neruda na "To The Foo t From Its Child" na mula sa librong <i>Five Decades: Poems</i> (1974). malinaw na ang pag-unlad ng bata at ang paghubog ng kany ang identidad ay nakaugnay sa kanyang paligid. hindi sadyang masugpo ang ganitong uri ng kalakalan lal o't kumikita rin naman ang ating mga kababayan dito. Samakatuwid. Sa lahat ng sektor sa lipunan. Ayon kay Prospero Covar (9). Huwag gaming eliti sta ang nilalaman ng ating mga kurikulum tungkol sa musika. kilalanin at ipaturo ang musikang Filipino sa mga akademya lalo na ang kontribusyon ng mga kompositor at mang-aawit ng bansa. malilimitahan at mai-reregulate pang lalo. Ang resul ta. bawasan ang tax ng mga recordings (CDs.

aktibo rin ang midya sa pag-iimpluwensyang ito. ang adbertaysing ay maigugrupo sa tatlong pangka lahatang uri: produkto. ang mga kabataan ang isa sa mga pangunahing target ng midya kahit wala o maliit pa lamang ang kanilang kapangyarihang pinansyal at pa gbili (purchasing). anong ur i ng realidad o mundo ang makukuha sa mga print ad? Pangatlo. <i>Manila Bulletin</i> at <i>Philippine Star<i/>. Pangalawa. kabutihang loob o pagkamakabayan. Sa pa gsagot sa mga tanong na ito. Batay sa mga ideyang nailahad. imahen at pagpapakahulugan ng midya. Ayon sa <i>2004 Media Fact Book. anong uri ng mga print ad ang may imahen ng bata? Pangalawa. siyamnapu't walong (98) print ad na lumabas sa <i>P hilippine Daily Inquirer</i> mula Enero hanggang Abril 2005 ang sinuri. ang ad na institusyonal ay nakatuon sa pagbuo o paglikh a ng isang positibong imahen ng korporasyon o industriya sa pamamagitan ng pagta taguyod ng mga panlipunang usapin o pagpapahalaga tulad ng pagmamahal sa kalikas an. mahihinuha na ang isa sa malaking batayan ng mga magulang at matatanda sa kung ano ang realidad at identidad ng bata ay ang mga print ad. Tatlong bagay ang tinutupad ng ganitong pagtatakda. Sa kabilang banda. Ang layunin ng ganitong adbertaysing ay u pang maging bahagi ng pambansang kamalayan ang institusyon o korporasyon . Ano ang mahihinuha sa ganitong pagtukoy sa mga uri ng print ad at m ga produkto o serbisyong inilalalarawan sa mga ito? Para kina Berger at Luckman . Sa ganito . bahagi ng pagbuo ng identidad ng isang tao ang pagtatakda ng kanyang kapaligir an. nagkakaroon na ng pagtuturing sa isang bag ay na konstrak bilang isang bagay na hindi mababago o mababali. ano ang implikasyo n ng ganitong mga print ad sa paglikha ng identidad at realidad ng bata. maituturing ding mahalaga ang pahayagan dahil sa lawak ng naaabot nito. ang print ad ang siyang masasabing palasak. Samantala. ang pagtuturo ng mga kaugalian. Sa kanila idinidirekta ang mga adbertisment dahil "advertis ers can count on youth pressure to make parents and other family breadwinners pa y" (Roxas-Lim 99). Sa lahat ng uri ng midya. Ba gama't malaki ang saklaw ng TV. samantalang ang mga ad na institusyon al naman ang pinakakaunti (15 print ad). ang likhang identidad ay nagkakaroon ng katangiang likas (59). Sa kanila nagmumula ang mga unang konsepto ng bata sa s arili at sa kanyang paligid. nai tatakda rin kung ano ang dapat ikilos o isipin ng bawat indibidwal dahil kumakat . pumanga lawa naman ang panserbisyo (23 print ad). Sa libro ni Visitacion R<pd>. Una. Sa bilang na ito.ng kanilang identidad. serbisyo at institusyonal. <b>Parametro ng Realidad ng Bata sa Tatlong Uri ng Print Ad</b> Para kay John Sinclair. tamang pagkilos at konsepto sa sarili ay nakabatay sa mga mensahe. Dahil sa malak i ang kanilang populasyon.<. </i> 70 % ng p opulasyon sa Pilipinas ang nagbabasa ng pahayagan. ipinapakita ang panimulang impluwensya ng midya sa identidad ng bata. Ang isa sa mga bukal ng mga konseptong ito ay ang pangmadlang midya. pagpapahalaga. Ang ad na pamprodukto at pa nserbisyo ay nakatuon sa mga produkto at serbisyong ibinebenta ng mga korporasyo n o negosyo. Ibig sabihin. Kailangang angkinin at magkaroon ng awtoridad ang institusyon sa paglikha ng identidad ng bawat indibidwal upang masiguro ang pagpapanatili nito (62). nakita na ang pinakamaraming bilang n g print ad na may imahen ng bata ay ang ad na pamprodukto (60 print ad). Ang dahilan ay ang pagkakaroon ng madaling akses ang mg a tao dito (mura at madaling mabili) at ito rin ang kanilang pangunahing pinagku kunan ng impormasyon at balita. kasama na ang sosyo-kultral at sikolohikal na aspekto nito (51). tatlong tanong ang sasagutin ng papel na i to. Ang pagpapangalan ng mga magulang at iba pang kamag-anak sa bata. Una. malaking b ahagi ng nagbabasa ay tumatangkilik sa mga broadsheet tulad ng <i>Philippine Dai ly Inquirer</i>.pd> La Torre na <i>The Filipino Child: Ima ges and Insights</i> (1992). Batay sa mga paliwanag ni Sinclair.

Isinasalin din an g mga batayang kasanayan na itinakda ng lipunan para sa pagganap ng inaasahang p apel at tungkulin. Tinutukoy nito kung anong mga aspekto ng realidad ang kailangang kapalooban ng indibidwal. ang pagtangkili k sa mga ito ay may kinalaman sa edukasyon tulad ng educational plan at scholar ship fund. Bagama't tungkol sa serbisyong pambangko o pampinansya ang pinakamarami. ang mg a magulang o ibang mahalagang tao sa buhay ng bata ang unang ahente sa pagbuo ng identidad ng huli. Ang ganitong pagpapaksa sa mga pangyayari o gawain sa l abas ng tahanan ay maiuugnay sa susunod na sosyalisasyon ng bata sa mundo. Mahihiwatigan naman sa mga ad tungkol sa seguro o life insurance ng magulang ang ideya ng paghahanda sa edukasyon ng bata kung sakaling sila ang mga magulang ay mawala na. Para naman kay Todd Gitlin. makikita na ang karamihan sa mga ad ay tungkol pa rin sa edukasyon. Kung ang unang grupo ng ad ay nakatuon sa loob ng tahanan. "media specializes in orchestrating everyday consciousness" (Halili 34). paglalakbay. Katulad ng nasabi na. kakabit ng pagtatakda ng realidad na kailangang kapalooban ng indibidiwal ang pagtukoy rin kung sino ang hindi dapat pumaloob dito (87). mga kagamit an at kasangkapan na magpapatiyak ng isang maalwang buhay. ang ad na panserbisyo. Makikita sa talaan na ang pinakamalaking bilang ng ad na panserbisyo ay tu ngkol sa mga serbisyong pambangko o pampinansya. ang sumunod na uri. (1) ang mundo ayon sa mga magulang o mga taong mahalaga sa buhay niya at (2) ang mundo sa labas ng tahanan. isang sosyolohista. Kung kaya't ang resulta nito. Para kay Hamid Mowlana. ang midya ay may kakayahang magtakda n g sitwasyon at magpatibay ng isang pangyayari (Halili 34). ay nakatuon naman sa mga usaping nasa labas ng taha nan. Sinasala at isinasalin nila sa bata kung ano sa palagay nila ang dapat maging kaligiran ng kanyang realidad. Dahil ang magulang ay bahagi na ng mas malawak na mundo. Karamihan ng inilalarawan dito ay ang pagkakaroon ng maayos na tah anan at bahagi naman nito ang iba pang mga usaping tulad ng pagkain. makikita na ang parametro ng realidad ng bata ayon sa unang uri ng mga print ad ay nakatuon sa mga usaping pampamilya. tinitingnan ng bata ang tahana n bilang ang tangi at nag-iisang realidad o daigdig. Ang ganitong pagtutu on sa usapin ng pagkakaroon ng isang maayos na tahanan ay maiuugnay sa unang yug to ng pagbuo ng identidad ng bata sa pamamagitan ng sosyalisasyon. Dito ay wala pang gaanong suliranin sa usapin ng identipika syon dahil wala pang pagpipiliian ang bata kung hindi umayon sa itinatakda ng ma gulang (Berger at Luckman 134). dalawang kaay usan o realidad ang isinasaalang-alang sa paglikha ng identidad ng bata. bago at maliliit na sektor o daigdig ng kanyang lipunan . lalung-lalo na ang mga magulang . Sa yugtong ito. libangan at kalusugan. Masasabing batid ng mga advertiser ang ganitong konsepto kung kaya't mapa pansin na ang karamihan sa mga produktong inilalarawan sa mga print ad ay mga ba gay na laging alalahanin (concern) ng matatanda. Batay sa talaan at sa kaugnay na talakay rito. isang eksperto sa komunikasyon. Ang ganitong proseso ng pagsasalin ay nagpapatibay kung pa ano tinitingnan ng magulang ang realidad (Berger at Luckman 60).awan siya sa mismong kaayusan (74). lalo na ang mga taong mahalaga sa buhay niya (Berger at Luckman 131). Pangatlo. ang pangunahi ng sosyalisasyon o ang internalisasyon ng bata sa mundo. Ito ay umaayon sa ideya na ang realidad ng bata ay sumusunod lamang sa realid ad ng matatanda. Ipinaliwanag nina Berger at Luckman ang sekundaryang sosyalisasyon bilang katapusan ng pangunahing sosyalisasyon at ang kasunod na proseso ng integrasyon ng bata sa mas malawak. gumaganap ang midya bilang isang kapangyarihang ideo lohikal na nagtatakda ng pang-araw-araw na buhay. Ito ay para maiwasan ang anumang pagdududa o pagtaliwas sa kaayusan. ang mas midya ang isa sa mga institusyong nagtatakd a ng hangganan o parametro ng realidad ng isang tao. ang s ekundaryang sosyalisasyon. Aniya. Ang pagtupad sa kanyang papel at tungkulin ay nagsisiguro sa institusyonalisasyon ng isang realidad. Subalit kung sisipating mabut i. Ang ibang ad naman ay tungkol sa edukasyon.

Nakahiga at umiikot ang titig sa apatang-sulo k ng kisame. Samakatuwid. Sumuko ang kanyang sinapupunan sa pangyayari . hindi niya makakaya ang maniwala. Madiing nag-iipitan ang kisame at kama para mapanikip ang kanyang dibdib. Hapon nang kanyang malaman ang nangyari. Dahil w alang emosyonal o malapit na ugnayang nabuo. Sa kabilang ba nda. Walang nagawa an g mga tao nang abot-tanaw nilang makita ang babaeng nakahiga sa riles. Sa yugtong ito. Masarap para kay Juan a . sa kanyang batayang identidad na natutuhan sa tahanan. Gusto niyang kumawala. Makailang ulit niyang hinihintay. Isang batang lalaki ang humangos at naghihilamos ng pawis ang nagpaalam sa kanya sa nangyari sa asawa. Bagamat i nilibing na ang asawa'y tuloy pa rin niyang inaasahang darating ito. simbahan. Pista na naman sa riles. Dali-dali siyang nagtungo sa pinangyarihan. mas asabing ang identidad ay laging nasa proseso ng pagbabago.o subworld (130) tulad ng paaralan. Naiwan din siya ng batang kanyang kasa-kasama nang dalawang buwan. wala na ang makakasalo. maaaring makalimutan o isantabi nan g panandalian ng bata ang bagong realidad kapag bumabalik na siya sa kanyang una ng tahanan. Ang lalaking mag-iingat ng bunga ng kanyang sinapupunan. Nag-aabang siya sa lala king kanyang sasalubungin ng yakap at halik. Palabiro kasi si Jua n. Hinihintay niya. Gayumpaman. Laging niyang pinaglalaruan ang kaibigang si Noah. Ganoon na lang palagi. Malinaw na ang unang dalawang g rupo ng ad na tinalakay ay tungkol sa uri ng pamumuhay na nararapat o ideyal par a sa isang pamilya sa loob o labas ng tahanan. may iba namang pagtingin si Eric Erikson sa prosesong ito. Tulala sa kalaliman ng dalawang bakal na nag -uunahan. Madalas siyang tatawag a t magkukunwaring may nangyaring kapahamakan o aksidente o basagulo o kung minsan pa nga'y nakapiit sa kulungan. Gayumpaman. lubos man o bahagya lamang. mall at iba pang institusyon sa l abas ng tahanan. ang itinuturing niyang tangi at nag-iisang realidad. ipinaliwanag din niya na ang ganitong pagkilala sa tahanan bila ng tangi at nag-iisang mundo o realidad ay maaaring mabura kapag dumating ang pa gkakataong ang ugnayang emosyonal ay naglaho na. Hindi na niya makilala pa an g taong ibinalot sa lumang banig. gusto niyang sumigaw subalit hindi niya magawa. Kung kaya't kinakailangan g magkaroon din siya ng identidad o mga identidad na kaiba. <b>Si Juan at Noah</b> Nag-iisa si Noah sa silid. Paulit-ulit. Masaya si Juan na maki tang nagmamadali at tarantang hahanapin ang kaibigan. ang real idad o mga realidad sa labas ng tahanan ay parsyal lamang para sa bata. nakikita niya na may iba pang realidad bukod s a tahanan at natututuhan ang mga ispesipiko at ispesyalisadong papel at tungkuli n na kailangan niyang gampanan sa mga sektor na ito. Tapak niya ng tinakbo ang nagbabagang kalsada ng katanghalian. Kinikilala niya ang halaga ng tahanan sa pagbuo ng identidad ng bata at ang pagiging proseso ni to. Ang lalaking kanyang makakasalo. Naroroon siya sa maalik abok at kalawanging riles ng tren. 4 Title:Kwento (19) Nais lamang ni Ema ng kaunting mapagsasaluhan subalit hindi na ito maaari ng mangyari. Ang lakas na gumugupo sa kanya ay ang kamatayan ni Juan. May bumubulusok na tren. Ayaw niyang maniwalang ito ang kanyang asawa.

Dayo ito subalit matiwasa y silang nagsasama. Ipinadarama niya ang kanyang masalimuot at makulay na buhay na may pagpapahalaga sa pagkakasaksi sa bawat panahong nakalipas. Ideolohiya na ni Noah ang pagbabalik ng isang kaibigan ay sa sandaling nangangailangan na ito. yan a ng mas kilalang tawag at mas nakasanayan ko sa halip na pagtatrabaho ng marangal sa oras na binayaran sa akin ng kompanyang pinagtatrabahuhan ko ng dalawang tao n. Habang a ng kanyang katawan ay tila nagbubulong ng kung ilang siglong pagtunghay sa mga p agbabago sa loob ng kagubatan. Hindi na marahil mauulit pa. mula sa pagiging binatilyo hanggang sa pa gbibinata. May pagpatak sa mga mata sa k anyang pagpikit. Tinapos ko naman sa isang state university ang aking kolehiyo. Natatandaan ko pa ang kabataan ko sa l alawigan. . Sa kanya ko natagpu an ang tiwasay at kapayakan ng buhay. Hitik sa bunga noon ang sinegwelas. Madalas kong dalawin ito. Buhay sana si Ju an kung naniwala lamang si Noah sa kaibigan nito nang mangyari ang sakuna. ayaw niyang matulad sa ibang nalalapit sa ganitong uri ng pa gkakaibigan na tuluyan ng humalagpos sa limitasyon ng sarili. Pagkakaibigang hindi magtatagal at 'di na gtagal. lalo na sa dapithapo n para makapag-isip at magpahinga. Doon yayakap ang lamig ng simoy ng hangin at haha plos sa iyong nahahapong katawan. Sabi pa nga ng tatay. Maaari ka na ng ang maupo o mahiga sa lapad at taas ng ugat nito na aabot hanggang sa tatlong ta lampakan mula sa lupa. Kamamatay lamang ni Juan sa isang aksidente. Ang mga dahon nito na kasing lalapad ng abanikong buli na malagong tangan ng mga sangang ikinalat sa lahat ng direksyon. Minsan lamang nagkaroo n ng Juan si Noah. At mula noon. sa aking pag-iikot sa loob ng kagubatan. natagpuan ko ang isang buka l. madadaanan ang maputik na parang at ang mabatong pag-ahon sa bundok. Doon ako nag-aral ng elementary at highschool. Madalas akong napapatulala. Ang mga dahon ri n ang nagbibigay anyaya para akyatin at tupdin ang hamon ng tayog nito. Sariwa pa ang sugat at tahi sa katawan. Iba si Noah. Lumaki ako sa kandungan ng kalikasan. May ugat itong nakabaon sa pusod ng lupang namamasa sa lumot. Nakilala na niya marahil ang b awat pagbabago sa aking pangangatawan. nakapagtrabaho ng saglit sa lalawigan hanggang sa mapadpad ako dito sa lungsod. ito na ang aking naging tambayan. Day dreaming. Mahirap ang mawalan ng kaibigan lalo't higit pa sa kaibigan ang tu ring. Nags awa na rin si Noah. hindi raw kasi mabubuhay ng marangal ang tulad kong naka tapos ng kolehiyo sa pagsasaka lamang sa lalawigan. Lumaki ako sa isang simpleng bayan sa Tuguegarao sa Cagayan Valley. kamatsile at sine guwelas. Luntian ang mga bundok na tinitirhan ng mga mapaglarong ibon at tinis ng huni ng mga kuliglig. Kahapon niya napagmasdan ang bangkay ni Juan. Minsan. Naroroon ang magkakapitbahay at sama-samang ginagapas ang ma yamang butil ng palay at kinikiskis ito para ihiwalay ang ipa sa bigas. Ang punong ito na yata ang pinakapinuno sa kagubatang punung-puno ng puno. At ang d ayami naman ang aking ibubulumbon para ipunin para sa pagpapatibay ng pilapil sa susunod na tag-ulan at taniman.ng ganito at nakararamdam siya ng pagpapahalaga at pagmamahal ng taong nagtitiwa la sa kanya. Hindi naman ako ganito noon. Hanggang dumating an g panahong kinailangan ko nang iwan ang lalawigan at makipagsapalaran sa lungsod . lalo na kapag panahon ng anihan. Ibang uri ng pagk akaibigan mayroon sina Juan at Noah. Iba ang halaga ng pagkakaibigan sa tulad ni Noah. Ilang taon din niya akong inampon sa aking pag-upo at paghiga sa kanyang mga ugat at sanga. Sawang-sawa ako sa pagpapanakbo sa sakahan ni Mang Tato. Nabali ito sa sandaling nangyari ang kinasapitan ni Ju an. Madalas ko ring subukan ang lalim at linaw ng t ubig sa ilog na dumadaloy sa paanan ng kabundukan at tinititigan ang bukana ng k uwebang Callao. kaimito. Subalit mas nakapukaw ng aking pans in ang punong tila hindi kayang yakapin ng anim o pitong taong magkakahawak kama y. At sa taas ay may halamang tila baging at dahon n g palmera ang nakadapo-nakakapit sa kanyang mga sanga. Napapali giran ito ng matatayog na punongkahoy gaya ng mangga.

Hanggang pagtunga nga lang ang aking kinahihiratihan. Ang nangyayari. Sadyang nakapaloob na ito sa aking diwa . Malagong nasulputan ang matitikas at nagtatayugang kongkretong gusaling yari sa bakal. Dito tila dumadaloy ang nagsanga-sangang ilog ng aspaltado at sementadong mga kalsadang puno ng nagsisiksikang mga sasakyan. Nakababad ako sa pagtitig sa monitor at nakikipagh abulan sa mga keys ng keyboard at patak ng segundong lumilipas. masimulang maiayos at malagyan ng ma s makahulugang impormasyong mula sa aking kinalalagyang bagong teritoryo. Ito ang posisyong si nigurado sa akin ng nakasulat sa plastic na plaka sa aking desk. lak asan lang ng loob. Husto naman ang tulog ko sa gabi. Ika nga. Subalit kung lalampa-lampa ka at karani wang may pag-aalinlangan. mas lalo pa itong lumalawak sa bawat segundong lumilipas. Basta bibisitahin ko ang mga homepages na tila isang pagliliwaliw sa napakayam ang kagubatan ng ideya. ang aking pangungulila sa lalawigan at higit sa lahat. pero walang nakahandang sagot o mungkahing maglilinaw sa nangyayaring ito. Nakatali sa harap ng computer mula alas-otso ng umaga h anggang alas-singko ng hapon. Samantalang ang pe rsonal kong database ay hindi ko maasikaso. Kapag magaling. Parang mga puno ito sa kagubatan at ang ak ing gusaling may tatlumpu't limang palapag ang siyang kumakatawan sa punong akin g nakasanayang tambayan sa lalawigan. Nap akasarap sanang magbalik dito araw-araw. Madalas akong napapatunganga at walang kurap kung minsang nakatitig sa kawalan. Hindi ko naman talaga ito sinasadya. Madalas 'yan mangyari lalo't matagal na akong hindi nakakauwi sa lalawigan. pag-aagawan ka at madali kang aakyat ng estado sa tila fo odchain na istraktura ng bawat kompanya. Mabangis at marahas din ang kompetisyon sa lungsod lalo pa't survival para sa posisyon sa bawat opisina o kompanya na tila foodchain. ang F AQ ay kung bakit dapat lumutang ang diwa ko sa umaga na para bang humihingi ng p ag-idlip. Wala itong limitasyon o kahit anumang firewall at ma s malaki ang capacity ng kanyang bandwidth kung kaya't napakalinaw at madami ang aking naiisip at naaalala. . Bakit kailangang limitahan ang maaaring lakbayin samantalang lahat ay posible sa aktibong bandwith ng aking sistema? Maaari kong tunguhin ang mga alaala noong aking kabataan. May producers at may consumers din. E hindi ko naman masasabing inaantok ako dahil hindi naman ako binibig atan ng talukap-mata. mahusay at matatag ang dibdib sa panga ngailangan ng trabaho. Parang kasama na ito sa listahan ng mga paboritong li nks ng utak ko. Makikita mo kung anong es tado sa lipunan ng may-ari sa pamamgitan lamang ng modelo ng kotseng kanyang gin agamit. May kalakal dito. salamin at fiberglass. Minamaneho ang b aldadong mouse sa direksyon kung saan mapapadali ang commands at transfer ng dat a. Ito ang mga homepage na hindi ko makuhang layuan. <u>Angelo Malab ed: IT Specialist </u>. Paulit-ulit lang araw-araw. Parang isang pa gpasok ito sa kakaibang mundo ng <i>cyberspace</i>.Web designer at systems operator ako sa kompanyang ito. Marahil. Ganito na lamang ang buhay ko. Mga nagbabagang asero't de-modelong sasakyan ang naririto. malimit tao an g nangunguna sa listahan. At hindi tulad ng homepage ng sa kompanya. Kung pwede lang sanang tumiwalag sa homepage ko na nagtatampok s a aking pamamahay at pamumuhay na binigyang buhay ng kalikasan sa lalawigan. Ito nga marahil ang FAQ. mula Lunes hanggang Biyernes. Hindi naman ako sadyang naniniwala sa silbi at saysa y ng firewall. Nakapagpapakitid lamang ng maturity at pag-iisip ng isang tao ito . napapahigab at tuluyang nakakatulog. At ako rin ang pala ging napapansing nananaginip di-umano nang gising. partikular na sa uma andap-andap na <i>cursor</i> hanggang lumipad na ang aking isip. Kagubatan din ang lungsod. napapatitig na lamang ako sa monitor ng PC. walang bibili at patutunguhan ang sarili. ang akin g pananabik sa aking tambayan sa kagubatan. Ako ang responsable sa pag-a-update at upload ng mga imp ormasyon at disenyo ng kompanya sa kanilang site at database. Papasyalan ko ang napakalawa k na talampas ng mundong ginawa ko at doon magpapalutang-lutang at maglilibot sa iba't ibang homepage na may kaugnayan sa aking iniisip. sadyang mahirap puna n ang personal kong database kung walang oras para huminga ng malalim at pagnila yan ang mga pinakabago at mahahalagang nangyayari sa buhay ko.

lakasan lang ng loob.Isang taon din naman akong nagtrabaho sa munisipyo sa lalawigan bago ako nap adpad dito sa nakahahapong syudad. dumating ang takdang araw sa pagpili ni Prinsesa Amapela ng mapapangasawa. Kahit pa hindi ito ang aking inaasahan buhay-lungsod. Mukhang sariwang mga replica at plastic na hala man ang nasa garden. Talagang bahagi na yata ng pam umuhay ng mga tagalungsod ang stress at pressure. Ayoko rin namang biguin ang pangarap ng aking mga magulang. Araw-araw kong sinasamyo ang hanging binudburan ng karbon at biniyayaan ng mainit na singaw ng hanging nagmum ula sa mga exhaust ng mga sasakyan at gusali. Mayroon ding garden at fountain sa b ahaging likuran ng ground floor.196 <b>S</b>a paglipas ng panahon. At tubig na amoy chlorine ang masasamyo rito.Inimbitahan ang maraming . pero walang magagaw a. At sa umaga at hapon. Ilang taon din nila akong iginapang para lamang magkaroon ng trabahong tulad ng inaasam ng marami sa aming lalawigan. Biruin mo. karapat-dapat at nababagay na kalalagyan ko sa mundon g ito. Naka-alpombra ang sahig ng lobby at may apat na elevator na kapwa may dinding na bubog kung kaya't makik ita mo ang kabuuan ng interior ng building. Pikit-mata kong sinuong ang iniaalok na trabaho sa M aynila. Nagkakasya't umaasa na lamang ako sa pagkain ng mga de-kemikal na pagkain sa kantina. ang pakikipaggitgita n. unahan at singitan sa mga taong nagmamadaling makapasok sa mga tanggapan at m akauwi sa pamamahay ang kailangan kong pagdaanan. Hindi ko ngalang sigurado kung mayroon ding tulad ko dito sa l ungsod ang naghahanap sa mga search engine para sa mas ideyal na klase ng pamumu hay. kapaligiran. At naghanda nga ang kaharian.Legends and Fables Word Count: 2. Kailangang kumita at manindigan sa kapalarang pinaghirapang makuha at maratin g. Malagkit ang balat at naglalangis ang mukha sa maalinsangang lansangan. Walang naibibigay na mga hits ang search engines pagdating sa ikalulubos ng kaligayahan at pagiging ganap na kuntento ng isang tao. Nagdalawang isip din naman ako nung una. lalung-lalo na si tatay. 4 Title:Alamat (6) Text 119 . Kung maaari lamang na m akapaghanap ng malilipatang mas mabuting environment sa search engines sa intern et ay marahil ginawa ko na. marangal. Malaking pagbabago sa paligid at pamumuhay ko. Alam kong mahirap ang maging bagong salta rito lalo pa't iiwanan ko a ng nakasanayang klima. Matikas ang aking g usaling may front desk na tila isang pangunahing hotel. Ilang bulto rin ng spreadsheets ang aking bin uno sa treasury department ng munisipyo bago ako nagkaroon ng pagkakataong makak ita ng posibleng malilipatang trabaho sa Maynila. kalikasan at ang tambayang punongkahoy na ma dalas kong pinapahingahan tuwing walang pasok sa opisina. empleyado ako sa isang kilalang kompanya. Wala naman kasing search engine ang magkapagbibigay ng pinakamatino. Subalit piho kong marami sa aming bayan ang nag-aasam ng aking estado. Pero gaya nga ng sinab i ko.

" ang agad na idinugtong nito sabay turo kay Prinsipe Algori." ang w ika ni Prinsipe Algori. "<b>S</b>ino ka? Hindi ka na nahiya sa iyong sarili! Napakapangit mo! Lumayas ka rito at magbalik ka na sa kwebang pinanggalingan mo!" ang bulyaw nito. "<b>S</b>iya ang aking napili! Si Prinsipe Algori! Siya ang aking mapapangasawa. <b>M</b>alumanay na nagsalita ang prinsipeng pangit: "Hindi ako manghihinayang s a isang tulad mo. Isa sa mga prinsipe ang nagustuhan ng prinsesa. Isa-isa ng nag-alisan ang mga nabigong prinsipe. Nagsidating din ang maraming maki kisig na prinsipe upang ang isa sa sa kanila ay siyang mapangasawa ng prinsesa. <b>B</b>iglang nabago ang anyo ni Prinsipe Algori. Nabalot din ito ng bal ahibo sa buong katawan at nagkaroon pa ng buntot. na animo Adonis na n amumukod tangi sa lahat ng naroroon. lal o pa't bigla na lang nabago ang anyo ni Prinsesa Amapela. <b>M</b>asayang lumapit si Prinsipe Algori sa prinsesa at humalik sa kamay nito. subalit huli na." at tuluyan nang lumisan. <b>N</b>gayong mag-asawa na tayo kailangan mong sumama sa aking kaharian. nanghinayang nang husto si Prinsesa Amapela bagay na hindi niya pinahalata.Ngunit bago pa man napili ni Prinsesa Amapel a ang makisig na prinsipe ay may nakita siya na napakapangit na prinsipe na naka tayo sa likuran nito. <b>B</b>igla ay nagbago ang anyo ng prinsipeng pangit. at sumakay rito ang "Diyos na Ka kisigan. Ito ang naging parusa ng kanyang pagiging suplada at mapagmataas. <b>N</b>amangha ang lahat. Dinala na si Prinsesa Amap ela sa kagubatan ni Prinsipe Algori. Ngunit higit sa lahat. ganun na lamang ang gulat ng lahat. "<b>A</b>nong ibig mong sabihin?" ang nagtatakang tanong ng prinsesa. Nabigla ang lahat sa inasal ng prinsesa. <b>A</b>gad na ikinasal ng hari sina Prinsesa Amapela at Prinssipe Algori. <b>H</b>indi napigilan ng prinsesa ang sarili. Ito ay naging isang napak akisig na lalaki. Nguni t matapos ang kasal." At si Prinsesa Amapela ang kauna-unahang matsing sa kagubatan. "<b>A</b>no pa ang hinihintay mo! Lumayas ka na! Ayaw kitang makita!" ang muling bulyaw ng prinsesa na tila nandidiri. Ito ay naging kakaibang nilal ang ng puno ng balahibo ang buong katawan. ngunit nanatiling nakatayo sa harapan ang pangit na prinsipe. na siya palang "Diyos ng mga hayop sa gubat . Kung ano ang ganda ng iyong mukha ay siya namang kapangitan ng iyong ugali. at ito'y si Prinsipe Algori. higit kay Prinsipe Algori.maharlikang tao buhat sa iba't ibang kaharian. sapagkat ang pangit na prinsipe ay ang "Diyos pala ng Kakisigan. <b>N</b>anghinayang ang lahat lalo na ang hari at reyna. <b>K</b>aya dapat nating tandaan na hindi natin dapat husgahan ang tao sa kanyan . Nagsigawan at nasindak ang lahat." Bumababa ang isang kumpol ng ulap. nagsimula ng mamili si Prinsesa Amapela ng mapapangasawa. <b>S</b>i Prinsipe Algori ay isang napakasipag na prinsipe. An g lahat ng prinsipe ay tumayo sa kanyang harapan at nagbigay-galang. <b>H</b>indi makapaniwala ang lahat. <b>D</b>i nagtagal." ang wika nito.

Tinikman nila ang lama n at ang nasabi ay: "Ang puti at kay sarap naman ng lasa ng bungang ito. Ang mga taong dumaraan ay panay papuri ang bukambibig. Ma sipag at maalaga sa kanyang mga anak. "Ibabagsak ko ito at b uksan ninyo. Ang looban ay natatamnan ng sarisaring halamanang namulmulaklak. <b>N</b>aghulog pa ng maraming bunga ang batang umakyak sa itaas ng puno. Nagtaka a ng mga bata dahil sa taas ng puno at sa dami ng bunga nito. <b>N</b>oong unang panahon sa bundok ng Cristobal ay may isang mabait na ina. Ang saplot ay matandang kasuotan. <b>M</b>ay isang diwatang napakapangit! Ang mukha niya'y mapula at kulubot. sa daigdig. may dumating na isang babae na di nila kilala ." <b>N</b>ang biyakin ng ikalawang anak ang bunga. "Di kayo pababayaan ng inyong ina. "<b>S</b>ino na ang mag-aalaga sa amin?" tanong ng ikalawang anak. Ang kaawa-awan g mga bata ay nag-iyakan at ang sabi nila ay ganito: "Sino na ang magpapakain sa amin?" tanong ng pinakamatandang anak. <b>H</b>abang sila ay nag-iiyakan. May pulupot na b asahan ang kamay. Ang mga punong-kahoy ay may mga bungang nakakasila w sa mata kung tamaan ng silahis ng araw. "<b>M</b>arahil aakyatin ko na lamang itong puno. <b>A</b>ng kanyang bahay ay nakatayo sa magandang dalampasigan. . pagkatao at pag-uugali." ang wi ka ng ikaapat na anak. Siya'y pilay kaya pahingkud-hingkod kung lumakad. "<b>N</b>aku! Ang puti at ang tamis ng tubig. Kaaki-akit ang k anyang tahanan dahil sa taglay nito ang lahat ng kulay ng bahag-hari. <b>I</b>sang araw. Ang mga mata'y singningas ng apo. binant ayan nila ang libing araw at gabi at pagkatapos ng sandaling panahon ay may naki ta na nga silang isang halaman na tumubo. <b>D</b>ahil sa sampu ang kanyang anak." sabi nila. <b>B</b>iglang nawala ang maputi at magandang babae. nakita nilang may tubig ito. Pagkalibing sa ina nila. <b>S</b>umunod ang sampung mababait na mga bata. talagang nahihirapan siya sa pag-aaruga sa mga batang ito. "<b>H</b>uwag na kayong umiyak.g panlabas na anyo." sabi niya. "<b>M</b>ga ulo ninyo. Makikita ninyo na may t utubo roon na puno. I libing ninyo siya at maghintay kayo sa kanyang libingan. <b>N</b>agkainan at nag-inuman at ngayon nakita nila na di nga sila magugutom pa ng muli. Siya'y maganda at maputi. "<b>S</b>ino na ang maglalaba ng ating damit?" tanong ng ikatlong anak." sabi ng pinakamatanda at dali -dali siyang umakyak at pumitas ng bunga." ang sigaw niyang babala sa itaas. Ang mga bungang iyon ay kauna-unahang niyog dito. nagkasakit ang ina at bigla na lamang namatay. Talagang napakabuti niya at mahal na mahal ang kanyang mga anak. Akala ng mga bata ay nanana ginip lang sila. <b>M</b>abilis ang paglaki nito at kaagad naging isang mataas na puno. Ang punong iyon ay pagkukunan ninyo ng makakain araw-araw.

." sabi ni Ligaya." sabi ng batang lalaki. "<b>T</b>ayo na pumasok sa hardin. Sa mga unang sandali. Sil a'y namupol ng mga bulaklak. may isang mamang nagkuwento sa akin tungkol sa lunang katulad nito. <b>S</b>a kabila ng lahat ng kahirapan ang dalawa ay maligaya. Lalo siyang pumang it sa kapipisngot. Si Malakas ay umakyat sa punong-kahoy. "Mawilihin po kami sa bulaklak. "Ano ang ginaga wa ninyo?" patuloy pa. "<b>W</b>alang tumitira rito. isang batang lalaki't isang batang babae ang lumisan ng kani lang tahanan. "May halamanan. Sila'y naging palabo y at walang tirahan. masdan mo ang mag andang bahay na iyon." Sabi ni Malakas. Nangain siya at pinatakaan si Ligaya ng matamis na bunga. "<b>A</b>ko'y palibot-libot upang humanap ng trabaho upang may makain. Siya'y hihingkud-hingkod .mga prutas. Naaamoy ko ang halimuy ak ng mga bulaklak. <b>S</b>ila'y naglibot at nakita ang bahay ng diwata." "<b>B</b>akit hindi muna kayo humingi ng aking pahintulot? Mga pangahas!" "<b>I</b>naamin po namin ang aming kasalanan. Huwag na tayong umalis.. Siya'y langhap ng langhap pagka't may naaamoy na ibang tao.<b>I</b>sang umaga." ang alok ni Malakas. Kami po'y handang magbayad. Sila'y nagpapasasa sa hirap upang may makain.." Ang mga nakikita nilang tanawin araw -araw ay sapat ng magpatighaw sa pagnanasa nilang magkaroon ng magandang tirahan at perang panakip sa pangangailangan. "<b>B</b>akit kayo nangahas pumasok dito?" ang bungad na tanong. Sila'y maralita at hindi napasok sa paaralan. si la'y hintakot nguni't lumagay ang loob ng malaunan. Walang maghahanap sakin. <b>S</b>a-darating ang diwatang galing sa dalampasigan. "<b>N</b>akikita ko. Laging naibubulal as nila ang salitang." sagot ni Ligaya.. Walang umiino sa kanila. Huwag na nating lisanin ang loobang ito." <b>N</b>aligayahan ang mga bata kaya lumipas ang mga oras. "<b>A</b>ko'y ulila ng lubos. <b>N</b>aglakas-loob na sumagot si Malakas. Nakalimot sila kung s aan sila naroon. Sila'y nanginig sa takot. "<b>B</b>akit ninyo pinupol ang aking mga halaman at kinain ang mga bunga? Sigaw ng matanda. Malakas. Gust o po namin."Ang langit ay asul at ang bunkok ay lunti.." Ligaya." ang sagot ni Ligaya.gusto ang.. "<b>G</b>ayon din ako." ang dugtong pa. "<b>W</b>alang nakatira rito!" "<b>O</b>o." Sa pagtitig ni la sa mga ibon at batis sila'y nakakapagsalita ng. "matikas ang lipad ng ibon at ang lagaslas ng ilog ay parang panaginip. noong ako'y bata pa. <b>N</b>atakot sina Malakas at Ligaya. Nakatatakam ang mga bungang pinilakan at ginintuan na nangab itin sa sanga ng mga kahoy." ang sagot. Kami p . <b>B</b>inuksan ng dalawa ang tarangkahan ng halamanan.

napadaan siya sa isang ilog. tinahulan niya iyon nang tinahulan upang maangkin din ang butong pa g-aari nito. Ang lahat ng kayamanan ay kanyang iniingatan. o lindol na lubhang nakaapekto sa mga kapitbahay ay wala siya isa mang tinutulungan. Sila'y nagpadapo-dapo sa mga halaman. Pakikinabangan ko kayo. Wala itong kinikilalang kapitbahay. humulagpos mula sa kanyang bibig ang butong hawak-hawak at nahulog s a ilog. Tinangay ng agos ang buto at hindi na uli nakuha pa ng sakim na aso. Isang aso ang nakahukay ng buto sa lupa. "Masdan mo aking mga pakpak. Gawin po ninyo kaming alila! Handa kaming magsilbi!" <b>P</b>inagulong-gulong ng diwata ang kanyang mga mata. <b>K</b>apag may kalamidad tulad ng bagyo. "sapagka't tayo ngayo'y mga paruparo ng diwata!" <b>S</b>a isang komunidad ay may matapobreng donyang sobra sa sungit. Kailangang lagi mo siyang tinatawag na donya upang hin di ka niya ingusan at sigaw-sigawan. Kapag bumababa sa malapalasyong bahay at sumakay sa ipinagyayabang na karwahe a y parang wala siyang sinumang nakikita. <b>P</b>atakang nagsalita si Malakas. at gutom na gutom na siya. Sila'y may tangang mahiw agang baston na may nakakabit na bituin sa dulo. pinangiwi-ngiwi ang mga labi at nag-isip. sunog. Tuwang-tuwa siya at dali-daling hinawa kan ang buto sa pamamagitan ng kanyang bibig. <b>S</b>a kawalan ng puso ng donya ay malayo ang damdamin ng mga kababayan niya. "<b>N</b>auunawaan ko. Ubos at wala nang pagkain sa kanyang munting pulo n g Buyayaw. Dahil dito. Maraming pagkain sa kabilang malaking pulo at tumpak! Dapat siyang lumipat duon! Ang hirap. magandang diwata!" <b>I</b>binaba ni Ligaya ang kanyang mga kamay na nakatakip sa kanyang mga matan g nasilaw sa liwanag. asul. BALISANG BALISA ang Matsing. Sa pag-aakalang ibang aso iyon na may hawak-hawak ring bu to sa bibig. Nakita niya nang harapan ang diwata. Mula ngayon mahahagkan ninyo ang aking mga bulaklak at maaari kayong magpapasasa sa aking mga bunga!" <b>D</b>inantayan ng diwata ng kanyang mahiwagang baston ang dalawang bata at sa isang iglap sila'y nagkapakpak. lun ti at kulay kahel!" "<b>S</b>a halamanang ito tayo mabubuhay ng mahabang panahon!" sabi ni Malakas.Piinakisay niya ang kany ang katawan. "<b>Y</b>ayamang mawilihin kayo sa bulaklak. Gusto niyang lagi itong nadadagdagan upang mapanatili raw n iya ang kasaganaan habambuhay. Siya kapagkaraka ay naging isang magandang diwata. Siya'y may tangang mg a bagwis na yari sa bulaklak. Para sa kanya pinakamayaman siya at pawa ng maralitang dapat tapak-tapakan ang lahat na. "<b>A</b>ko ngayo'y magandang paru-paro!" sabi ni Malakas. Pinagmasdan niya ang ilog at doo'y nakita niy a ang sariling anino. "Oh. Itim. ngunit nang siya ay malapit na. kailangang tumawid sa makitid .o'y mga ulila." <b>S</b>iya'y bumulong ng mga salitang maysa-engsekto at namangha ang dalawang b ata. Dinala niya ang buto upang iuwi sa kanyang tirahan. "<b>A</b>ko rin!" sang-ayon Ligaya. kayo'y gagawin kong hardinero.

kaya ipinasiya ni Matsing na tumawid sa tubig. Walang laman ang bahay. "Ano ang gusto mo sa akin?" tanong ni Matsing. "subalit k ung talagang patay ka na. iniwan ko duon sa kabilang pampang dahil mabigat at baka malunod ako kung dinala ko. "Mayroon ba namang nag-iiwan ng atay niya!" Tuluy-tuloy na siya sa gubat at nagtago. Subalit matalik kitang kaibigan. kung buhay ka pa. galit na g alit. kun g mapanganib talaga sa akin ang tumawid. Paano siya makakarating sa kabilang pulo? "Maigi pa. Mabilis na bumaba ito at tumakbo sa gubat. Upang makatiyak. dumapa siya sa lupa nang walang kilos. dumating si Matsing at lumapit sa "patay" na Buwaya. at ipinasiya niyang maghiganti. "May hihiyaw ba kung walang n asa loob ng bahay!?" Nabigo uli. nakita niya ang mga bakas sa lupa at naghinalang tatambanga n siya ni Buwaya. "Tanga ka." sabi ni matsing. 6 . Tapos. kahit ano ang mangyari! Nagsimula na siya nang nakita niya si Buwwya na naghihi ntay sa gitna ng tubig. na mapapatay siya kung lumangoy. tanungin ko ang dagat." "Atay ko!" bulalas ni Matsing. dapat siyang humiya w!" Pagkarinig ni Buwaya. subalit dahil tuso. Buwaya. Kinabukasan. Naiwan si Buwaya sa pampang. huwag kang umimik. Nang ligtas na saka lamang siya lumingon. Buwaya!" sigaw ni Matsing mula sa malayo. ka ya kukunin ko para sa iyo. humiyaw nga siya upang ipahiwatig na walang naghihintay sa loob ng bahay. "Sayang. gutom din tulad niya. hindi sumuko si Buwaya. "Dagat. isang katutak na mga buwaya ang palangoy-la ngoy sa tubig. sa wakas.na dagat nang palangoy. naglublob siya sa putik hanggan g bumantot ang amoy niya. "Talagang gunggong ka. Buwaya!" sigaw ni Matsing bago tumakas. laging nakaiwas si Matsi ng sa mga pakana ni Buwaya. Hindi siya gumagalaw. "Ang atay mo. "Ikaw." sabi ni Matsing. nagkunwa ring patay na siya. Mas mahirap. "Wala kang kaalam-alam. Buwaya!" sigaw ni Matsing. dagat. Ang lamig! Na tigilan si Matsing sa sagot ng dagat. Maaari bang isakay mo ako sa likod mo at itawid sa ka bila?" Pumayag si Buwaya at itinawid si Matsing sa kabilang pulo. Hindi nagtagal. Pagbalik ni Matsing." ungol ni Buwaya. nasa labas si Matsing at naghahanap ng pagkain. dapat kang maging malamig!" Lumapit sa dalampasigan si Matsing at isinawsaw ang kanyang kamay. kaya dinapuan siya ng maraming langaw tulad ng gawa nila sa bangkay. subalit kung walang naghihintay sa loob. umongol ka!" At umngol nga si Buwaya upang patunayan na hindi siya nagpapatay-patayan! Kumaripas patakas si Matsing. "Iyon ang paborito ko. pinasok niya ang bahay ni Mats ing. "Kung mayroong nasa loob ng bah ay. Isang araw. Nag tago sa loob ng bahay si Buwaya at nag-abang. sumigaw siya. tumahimik siya. "Sino ba namang patay na buwaya ang umuungol?!" Marami pa silang naging paghahamok. Subalit m ahirap din ang mamatay sa gutom.

" ang sabi ng lobo. "Ako muna ang lalabas . "Oo. lumabas ng bahay ang magsasakang may-ari ng taniman a t sinabing. magtulungan tayo. Iyon lang at dali-dali siyang lumipad patungo sa grupo ng mga pabo at nagpakilal a bilang kauri ng mga ito. Nang magbalik ang uwak sa kanyang mga kauri. Pagkuwa'y sinab ing. "Hindi namin kailangan ang isang tulad mong walang pagmamahal sa sariling anyo!" Isang inahing manok na may anak na tatlong sisiw ang naninirahan sa gitna ng tan iman ng mais." ang sabi naman ng kambing. hindi na rin siya tinanggap ng mga ito. napakarami!" ang pagsisinungaling na sagot naman ng lobo." . Ngunit sadyang kilala ng mga pabo ang kanilang kauri. "Panahon na upang anihin ko ang aking maisan! Kailangan tawagin ko ang aking mga kapitbahay upang tulungan ako sa aking pag-ani bukas!" Narinig ito ng mga sisiw at agad iminungkahi sa kanilang ina." Malungkot na naiwanan ang kambing sa malalim na balon.Title:Pabula Text 124 . At kapag nakalabas na ako. "Kung mga kapitba hay lamang ang aasahan niya. Pinagmasdan n iya iyon at nasiyahan sa iba't ibang kulay na taglay niyon. Sinikap niya ang tumalon upa ng makaahong palabas. At sinabing. Pagkuwa'y pinagtutuka nila ito hanggang sa takot na lumisan. Isang araw. kaya naman hindi rin nagta gal ay nabisto ng mga ito ang nagkukunwaring uwak. Isang uwak ang nakakita ng mga lagas na balahibo ng pabo sa lupa. "Marami bang tubig sa loob ng balon?" tanong nito sa lobo. hindi agad magsisipag-kilos ang mga iyon! May pana hon pa tayo upang manirahan dito. inalis ng mga pabo ang iba't ibang kulay na balahibong nakadikit sa katawan ng uwak. at saka kita hahatakin palabas. At dahil sawa na si ya sa pagiging isang itim na ibon. Mayroon akong naisip na paraa n kung papaano natin gagawin iyon." "Papaano?" Noon ipinatong ng lobo ang mga paa sa katawan ng kambing. Dahil dito. ngunit lubhang malalim ang balon na kanyang kinahulugan. "Walang lobong manloloko kung walang kambing na magpapaloko. "Kung gusto mong makaalis dito. Agad itong tumalon sa balon.Fables Word Count: 2013 Isang lobo ang nahulog sa balon na walang tubig. Lumapit ito sa balon at narin ig ang tinig ng lobo. At nalam an ngang siya'y niloko lamang ng lobo. iyon ay kanyang pinulot isa-isa at saka idini kit sa kanyang katawan. Hindi na nagdalawang-isip pa ang kambing. Nakalabas nga ng balon ang lobo sa tulong ng kambing. "Mamamatay tayo sa uhaw at gutom dito." ang sabi ng kambing." ang wika ng inahing manok. "Ngayo'y pareho na tayong bilanggo ng ba lon na ito. matatagpuan ta yo rito ng mga magsisipag-ani bukas at huhulihin upang patayin!" "Huwag kayong mabahala mga anak. "S ige. "Kailangang lumika s na tayo rito at humanap ng ibang matitirahan inang! Kung hindi. Noon dumating ang isang uhaw na uhaw na kambing. Ngunit noong pagkakataon na ng kambing para tulungan nito'y agad iyong tumawa ng malakas." pangako nito.

Dahil dito. Buhay ang kasamahan nilang daga! Buhay si munting daga a t masayang kaakbay ang leon. dali-dali silang nagtungo sa kanilang ina at imi nungkahi rito ang sinabi ng magsasaka. "Naririto ko upang ikaw ay tulungan." Iyon lang at nagsimula na nga ang munting daga sa pagpakawala sa leon. "Nasisi raan ka na ba? Bakit mo tutulungan ang ating kaaway?" Sumagot ang munting daga. Sapagkat kinabukasan nga'y walang mga kap itbahay na dumating upang tumulong sa pag-ani ng magsasaka. Ngunit muli. laking gu lat nila sa nasaksihan. tayong dalawa na lamang ang aani sa ating pananim. Noon nagdesisyon ang inahing manok na lumisan sila sa lugar na iyon. "Mabuti nga sa leon na iyan! Mababawasan na ang mga nan ghuhuli at kumakain sa atin!" ang sabi ng galit na daga. at sinabing . "Kung sinabi ng magsasaka na siya na ang gagawa ng pag-ani. "Buk as na bukas din. Nakadama ng takot si munting daga. Noon ito marahang lumapit sa munting daga. Isang lobo ang nahuli ng isang tigre. Walang kamag-anak na du mating ang magsasaka upang tulungan siya sa pag-ani sa maisan. Matatalim ang aking mga ngipin at kayang-ka ya kitang pakawalan mula sa lambat na iyong kinasiluan. Sinugod ang munting daga. Ngunit nang imulat nila ang kanilang mga mata. nagpikit ng mata ang mga kasamahan nitong daga na nasa hindi kalayuan at nakamasid sa eksena. hindi nabahala ang inahing manok at sinabing. Hindi nga nagtagal ay nakalaya r in si leon mula sa bitag. napilitan ang magsasakang tawagin ang kanyang anak at sinabing. kung papaanong iniligtas din nito ang kanyang buhay. May panahon pa tayo para manirahan dito mga anak!" Kinabukasan nga'y tama uli ang sinabi ni inahing manok. "Dahi naniniwala akong kapag ang kasamaan ay ginantihan ng kabutihan." Nagulat ang mga kasamahang daga sa sinabi ng munting daga. Papatayin na sana ng tigre ang lobo upang .Tama nga ang sinabi ng inahing manok. "Kung sa m ga kamag-anak lamang siya aasa hindi magsisipagsunod ang mga iyon! May mga trab aho ring dapat asikasuhin ang mga iyon at tiyak na hindi maasahan. Ha nggang sa manlisik ang mga mata ni leon at nagsimulang magpakita ng kabangisan. Ngunit may isang munting daga na nagkaroon ng ibang paniniwala. Wala tayon g ibang maaasahan kundi ang ating mga sarili!" Nang marinig iyon ng mga sisiw. Nakita ito ng mga daga a t sila ay nag-usap-usap. Ang ahas na iyon ang sinalakay ng leon upang iligtas an g buhay ni munting daga. pagkakaibi gan ang magiging bunga!" Noon lumabas sa lungga ang munting daga. Sa tabing gilid ni munting daga ay nakita rin nila ang isang patay na ahas. Nilapitan niya ang leon na kasalukuyang kumakawala sa lambat na kinasiluan. Sa takot na masaksihan ang madugong pagkamatay ni munt ing daga. "Kung hindi ko maasahan ang aking mga kapitbahay. "Ano'ng ginagawa mo rito?" paninitang tanong ng leon nang makita ang munting dag a. dapat tayong maniw ala! Sapagkat totoong walang sinuman siyang maaasahan kundi ang kanyang sarili!" Isang leon ang nahulog sa patibong at nasilo ng lambat. "Bakit sa halip na matuwa tayo sa sinapit ng leon ay hindi na lang natin siys tulungan sa kanyan g kalagayan. sa aking mga kamag-anak ako la lapit upang humingi ng tulong sa isasagawa kong pag-ani bukas!" "Narinig ng mga sisiw ang sinabi ng magsasaka at dali-daling iminungkahi sa kani lang ina.

Nang wala na ang pusa. Su mama ka sakin. Isang gabi sa kanyang pagbalik sa kanyang mga inakay naabutan niya ang mga itong takot na takot." Ayaw maniwala ng tigre. Sa tuwing s iya'y umaalis sa kanilang pugad lagi niyang binibilin sa kanyang mga inakay na p alaging talasan ang kanilang pandinig. Maraming mapapasyalang mag agandang lugar. dali-dali rin itong nagtatakbo palayo sa lobo.karne at iba pa. "Masaya sa lungsod. prutas. "Sumama ka sa akin at patutunayan ko sa iyo!" Sumama nga ang tigre sa lobo. Naingganyo si Dagang-bukid sa paanyaya ni Dagang-bayan na pumunta sa lungsod. Parurusahan ka Niya. dinalaw ni Dagang-bay an si Dagang-bukid sa tirahan niya. halamanan at palaisdaan sa bukid. Laking paghanga ng tigre sa lobo. Ang saya nila! Matapos silang maglibot. Nagsalita ang nakakatandang inakay: "Sinabi ng may-ari ng tanim an ng mais sa kanyang anak na tumawag na ng mga kaibigan upang masimulan na ang . Talagang doon na sana siya ma gtitira nang biglang may lumabas na malalaking pusa. Humanga si Dagang-b ukid sa naggagandahang palamuti at kasangkapang nakita niya. "Huwag mo akong saktan! Huwag mo akong kainin!" "Bakit?" tanong ng tigre. Pinagsaluhan nila ang palay at mais na natipon niya. Nagsimula siyang mag-alala nang maisip niyang nalalapit na an g anihan ngunit ang kanyang mga inakay ay hindi marunong magsilipad.kainin nang bigla itong magsalita at tumutol. Hinabol sila at nagtatakbo sila sa lungga upang magtago. dali-daling nagtatakbo ang mga iyon at lu misan nang takot na takot. Sabi ni Dagang-bukid. Isang araw. napag. ibinalita naman ni Dagang Bayan ang pagkain sa bayan. "Aanhin ko ang buhay na masarap dito sa lungsod kung ang b uhay ko naman ay laging nasa bingit ng kamatayan at takot. magagalit sa iyo ang Diyos na naglalang sa akin . Du mating sila sa malaking bahay na tinitirhan ni Dagang-bayan. Magkaibigan sina Dagang-bukid at Dagang-bayan. leon ang tinaguriang hari ng mga hal imaw sa buong kagubatan!" "Kung gayon. May masarap na pagk ain sa mesa tulad na keso. Isang ibon ang nangitlog ng huli sa panahon na naninirahan sa isang maisan na ma lapit nang anihin. Lumakad sila ng magkasabay sa isang bahagi ng kagu batang may mga iba't ibang uri ng hayop. at sa kanyang pagbalik ay sabihin sa kany a kung ano man ang kanilang mga narinig. karne at tinapay." Siya'y nagpaalam na sa kaibigan at tuluyan nang umalis upang di na bumalik. Nang makita sila ng mga hayop na iyon. may keso. Ang hi ndi nito alam. "Sapagkat ako ay dapat mong katakutan! Hindi mo ba alam na ako ang itinuturing n a hari ng mga halimaw? Kapag ako ay iyong kinain. naghain si Dagang Bukid. sa kanya totoong natakot ang mga hayop at hindi sa lobong matalin o. Marami ring masasarap na pagkain. "Sa pagkakaalam ko. "Totoo nga pala ang iyong sinabi! Dapat ka nga ng katakutan!" Dahil dito." ang sabi ng lobo. Pagkatapos nilang kumain. Sabi niya.isip isip niya na mahirap pala ang buhay sa lungso d. Ipinasyal niya si Dagang Bayan sa magagadang tanawin.

Dahil sa hindi nila pa gpayag sa kasunduang iyon. Ano pang mahihil ing ko." Kinaumagahan wala ni isa man sa mga kaibigan ng may-ari ang dumating. Sa pangala wang pagkakataon muling nagpadala ng mensahe ang may-ari ng maisan sa kanyang mg a kaibigan na tulungan silang anihin ang mga mais. Lumakas na ang kanyang mga inakay at kaya na ng mga itong makalipad sa tagal ng kanilang paghi hintay. Sa hindi pagpayag ng magkabilang panig sa pakik ipagkasundo. Sa naging pahayag ng hukom. Pag may trabahong dapat gawin. Nagsimula na ngang magkwento ang pagong tungkol sa kanyang tirahan. kaya't hindi nila tinanggap ang suhestiyong iyon. naisip ni reynang bubuyog na baka sa hab a ng kanilang paghihintay ay masira na ang mga pulot sa pukyutang iyon. Ngayon may sapat na silang lakas upang lumikas na at maghanap ng mas lig tas na lugar para sa kanila. n ananatili pa ring tahimik ang tubig nito kaya ninais kong manatili sa karagatan. nagdesisyon na ang hukom na ibigay ang pukyot sa mga bubuyog. hindi dapat umasa sa kaibig an na gawin ito para sa iyo. "Huwag kayong mangamba makikita n'yo at walang mangyayari. "Kaya kong tumalon-talon paikot sa balon kung ako'y lalabas. At muli hindi man lang nag-al ala ang inahing ibon sa narinig. Kaya't n akaisip siya ng solusyon. at kung sino man ang mas pinakamabilis na m akatapos ng pukyot ang siyang magmamay-ari ng pulot sa pukyutang iyon. Kasalukuyang pinag-aagawan ng mga bubuyog at ng mga putakti kung sino ang magmam ay-ari ng pulot sa may pukyutan. ang mga putakti ay hindi talaga nakagagawa ng sarili nilang pukyot. dahil pareho ng may itim at dilaw ang katawan ng mga bubuyog at putakti. Ngunit hindi ito naging mabisang pahayag upang malaman kung sino talaga ang nagmamay-ari ng pukyutang iyon. Walang sino mang maikukumparang talangka o butete sa akin. Makakaya kong tumalon-talon at magpagulo ng-gulong sa putikan. May mga testigo na nagsasabing ang mga insektong nakitang labas pasok sa pukyuta ng iyon ay mga may kulay itim at dilaw. at sa aking pagbaba lik ako nama'y mamamahinga sa mga bato. Sa kasamaang palad. ang sabi ng palaka sa nagdaraang pagong sa tabi ng dagat." "Iyon lang ba? Nakangiting sabi ng inahing ibon. sinabi niya sa hukom na nais niyang ang bawat panig ay muling gumawa ng panibagong pukyot. Bukas pupunta na tayo sa bukid upang anihin ang mga mais. Hanggang sa isang araw ay narinig niya ang may-ari na sinasabi sa anak nitong: " Matagal na ang isang linggo sa paghihintay. Ayon sa hukom (na isa ring insekto) hindi madaling magdesisyon kung sino ba ang nagsasabi ng totoo sa magkabilang panig. "Pagmasdan mo kung gaano ako kakontento sa pagtira ko dito!". Bakit hindi ka lumapit dito at kwentuhan mo ako tungkol sa iyong tirahan .pag-ani ng mga mais. "Ang aking tirahan ay higit na mas malawak at mas malalim sa tagal ng panahon." Noon lang nagdesisyon ang ibon na tuluyan nang lisanin ang lugar. Kaya't nagdesisyon ang hukom na maghintay pa at maghanap ng ibang impormasyon tu ngkol dito. Ako ang hari ng lahat ng mga nasa tubig at ang diyos ng balon. nauwi ito sa korte. May isang palaka na naninirahan sa isang balon at ipinagmamalaki niya ang pagtir a niya roon. " .

Sa pagkakaroon ng ganitong uri ng ad. Pangalawa. 6 Title:Sanaysay (23) Nakatuon ang mga ito sa mga bagay o gawain na karaniwan at inaasahan sa magulang at anak. Katulad ng sa midya. nililimita din nito ang mga aspekto ng re alidad at sektor ng lipunan na paglulubugan. Ayon sa kanya . Makikita sa mga ad na ito ang mga karaniwan ngunit mahalagang usapin ng lipunan tulad ng karapatangpantao. Sa kabilang banda. Sa isang pagtingin. Tinukoy ni Carlo Brooks Johnston kung paano nagagawa ito ng adbertaysing. Samakatuwid. ang mga aktwal at totoong usapin ng lipunan ay hindi lubos na maisasantabi. may malaking pagdidiin din ito sa u ri ng pag-iisip at pagkilos na maikakabit sa produkto at serbisyo. ay para sa kapakanan at kaligtasan ng sarili o ng pamilya. nagkakaroon ng pagtutuon sa pangaraw-araw na gawain at mga personal na adyenda at iniiwasan ang pagharap sa mga "totoong" problema ng buhay. Ang mga ito ang maituturing na mas ispesipikong pangyayari sa maliliit na sektor o aspekto ng r ealidad. Ngunit bago ang krisis sa bahagi ng ba ta. ang mga usaping ito ay kumakatawan bilang kabaligtar an ng isang ideyal o subhetibong realidad. halimbawa na ang mga magulang. dalawang pangunahing paglilimita ang nagaganap: Una. Para sa pananaw ng magulang. Ito ay maaaring magdulot ng krisis sa identidad ng bata. ay sumasabay sa mga kasalukuyang pangyayari ang midya at nagagampanan pa rin n ila ang kanilang tungkulin bilang panlipunang institusyon. ang adbertaysing ay hindi lamang para sa pag bebenta ng mga produkto at serbisyo. Sa puntong i to pa lamang. trahedya at pagpaplano ng pamilya.Sa sinabi ng pagong natahimik nag palaka at medyo napahiya sa mga ikinuwento ng pagong sa kanya. ilarawan at kung maaari ay talakayin. lalo na kung n asa puntong nakita na niya na may iba pang realidad bukod sa realidad na nilikha ng kanyang magulang sa loob ng tahanan. pakikisalamuhaan at kapapalooban ng bata tulad ng paaralan. kinakailangan ng magulang ng mga paraan upang maipaliwanag sa kanilang sarili. at kakabit nito ay maipaliwanag din nila sa kanilang anak kung darating na ang . masasabing malay at. Bukod sa mga in aasahang gawain o bagay na pampamilya. Tumataliwas ito sa mga kahulugan at konsepto ng isang kaayusan. kahit paano . hindi siya nagiging bukas sa iba pang maaaring mangyari sa hinaharap. Patunay ito sa mga lumabas na institusyonal na ad. masasabing ang mga usa ping ito ay ang mga bagay na hindi magandang maranasan o pumaloob sa kamalayan n g bata. nagkakaroon ng paniniwala na ang ginagawa ng tao. lugar na panlibangan at bakasyunan. Sa ganito. makikita na kung paano nalilimita ng print ad ang pananaw ng mga m agulang tungkol sa realidad na maisasalin sa kanilang mga anak. bagkus. Sa mga ganitong pagkakataon . kalikasan. simbahan. nagiging krisis muna ito sa bahagi ng magulang. umiiral pa rin ang pangangailangan ng tao na harapin ang mga ito at kadalasan ay ginagamit nila ang midya para rito. Bahagi pa rin ng gawain ng midya na harapin ang mga ito.

ang negatibong imahen ng aktwal na r ealidad ay naging positibo. nagkakaroon ng reinterprestasyon a t alternasyon. Dito pumapasok ang papel ng institusyonal na ad sa pagtitiyak ng tugmaan ng aktwal at subhetibo. Sa madaling salita. K inakailangang magkaroon ng pagbabago upang ang isang pangyayari ay maunawaan at umayon sa isang interes. makikita ang aktwal na realidad na maraming b ata ang walang bahay. Dahil may banta sa realidad na nililikha. Pansinin ang tono at himig ng pangungusap na "This summer. ang mga ito ang tumatayong tulay upang magtagpo ang dalawa. Ibig sabihin nito. Bukod sa linggwist ikong aspekto ng ad. Ang mga reinterprestasyon at alternasyon ay hindi lamang sa mga p angyayari kung hindi pati na rin sa mga kahulugan at tauhan. ang mga pangyayari o konsepto na taliwas sa kanilang subhetibo o ni lilikhang ideyal na realidad. nakatulong din ang mga biswal na aspekto nito upang iparat ing ang positibong imahen ng sitwasyon." Positibo ang dating ng pangungusap at may kat iyakang ang problema sa pabahay ay magkakaroon ng kalutasan. Dahil may paliwanag. kailang ang bumuo ng mekanismo ang lipunan upang matiyak na magkatugma ang aktwal at sub hetibo (Berger at Luckman 147). nagiging bahagi sila sa s osyalisasyon at muling sosyalisasyon ng mga magulang at anak. Katulad ng nasabi na. ang nabanggit na ad ay tumutulong sa pagresolba ng krisis sa pamamagitan ng reinterpretasyon at alternasyon ng mga pangyayari at tauhan. Sa ad ay hindi itinago ang aktwal na nangyari ngunit sa pamamagitan ng paglalagay a t pagsasaayos ng mga salita at pangungusap. Muling sosyalisasyon sapagkat naroon pa rin ang orihinal na realidad ngunit nagkakaroon ng pagbabago at muling pagpapaka hulugan. ipinapakita na ang pangyayari ay bahagi ng realidad ngunit isang realida d na madaling mahawakan o pamahalaan kung kaya't hindi kailangang ikabahala. nagkakaroong mul i ng rekonstruksyon ng realidad. Masasabi na ang mg a print ad ay isa sa mga aparatong ito. Sa madaling salita. hinihikayat ng ganitong uri ng ad ang mga tao na magkaroon ng positibong pa lagay at pagtingin para sa kanila. Masasabing lumang realidad ang kanilang kasalukuyang pananaw dahil ito ay nakatanim na sa kanilang kamalay an kung kaya't hindi agad malilimutan. korporasyon o samahan sa realidad ng lipunan . Gayumpaman. Makikita r in ito sa bahagi ng mga advertiser ng ad na institusyonal. Ang mga bata at kabataan sa ad ay pawan g mga nakangiti at wala ni isa mang nagpakita ng kawalang pag-asa. Batay sa mga pangungusap sa ad. korporasyon o samahan. Ma kikita na sa ganitong reinterpretasyon at alternasyon ng aktwal na sitwasyon ay nangangailangan ng muling sosyalisasyon (re-socialization) ng magulang kaugnay s a kanilang pananaw sa kasalukuyan o lumang realidad. Ang ganitong sitwasyon ay n agsisilbing krisis ng mga magulang sa sosyalisasyon ng kanilang anak dahil kaila ngan nilang pagtugmain ang dalawang realidad. Sa pam amagitan ng pagtalakay at pagpaksa ng mga ito sa mga panlipunang usapin at probl ema. Taliwas ito sa ideyal o subhetibong realidad na ang bata ay kailangang may tahanan o bubong na masisilungan. Dahil bahagi ang mga negosyo.pagkakataon. Binanggit nina Berge r at Luckman ang pangangailangan ng mga aparato para sa pagpapanatili ng isang s ubhetibong realidad at ang mga ito ay kailangang regular at tuluy-tuloy (154). Isang halimbawa nito ay ang ad ng <i>Habitat for Humanity Philippines</i> . Ngunit hindi tina lakay nina Berger at Luckman na sa panahong may tunggalian ang aktwal at subheti bong realidad ay may nagaganap ding pagkatiwalag-ang pagkatiwalag ng subhetibong realidad ng mga magulang at anak sa mas malawak na subhetibong realidad ng lipu nan. they'll be home at last. Dito ay nagkakaroon sila ng paliwanag sa mga aktwal na pangyayaring tal iwas sa kanilang kinokonstrak na daigdig. Ang ganitong mga ad ang tumatayong tulay upang ang aktw al ay magkaroon ng maayos na pagpapaliwanag na aayon sa subhetibong realidad. ang layunin ng ad na institusyonal ay ang mabigyan ng maganda o pambansang imahen ang isang negosyo. Bagama't ang muling sosyalisasyong tinalakay sa sinundang talata ay para sa mga magulang. makikita na hindi lamang ito nakalimita sa kanila. Dagdag din nila na sa panahong may tunggalian ng aktwal at subhetibong realidad.

, natitiwalag din sila sa realidad ng mga magulang at anak. Upang makabalik sil a sa kamalayan at realidad sa loob ng tahanan, tungkulin ng mga ad na institusyo nal na muling umugnay. Samakatuwid, ang reinterpretasyon at alternasyon sa baha gi ng isang negosyo, korporasyon o samahan sa pamamagitan ng ad na institusyonal ay isang pagtatangka rin na muling makibahagi ang mga grupong ito sa bagong pag papakahulugan ng realidad ng mga magulang at anak. Batay sa mga tinalakay, matutukoy kung ano ang parametro o hangganan ng realidad ng bata sa pamamagitan ng mga print ad. Dahil ang unang ahente sa pagl ikha ng identidad ng bata ay ang mga magulang, sila ang kinakausap ng mga ito. Makikita na sa unang grupo ng mga print ad, ang mga ad na pamprodukto, ang pagli limita sa mga usapin o alalahaning may kaugnayan sa loob ng tahanan. Bagama't m ay nauna nang realidad ang mga magulang na maisasalin sa mga anak, makikita ang medyasyon ng mga print ad sa pagsasala at pagtukoy sa kung ano ang dapat isalin sa bata. Bahagi ito ng pangunahing sosyalisasyon ng bata. Itinatakda naman ng mga ad na panserbisyo kung ano ang realidad na dapat kapalooban ng bata sa labas ng tahanan. Ang mga realidad na ito ay ispesipiko kung kaya't inilalarawan din ang mga ispesipikong tungkulin at papel na kailangang gampanan ng bata sa loob ng mga ito. Tungkulin naman ng mga ad na institosyunal na ipaliwanag at lutasin ang tunggalian ng aktwal at subhektibong realidad sa loob ng tahanan. Sa pamam agitan ng reinterpretasyon at alternasyon ng mga pangyayari at tauhan, pinag-uug nay muli o pinagtatagpo ang dalawang magkaibang realidad. Ibig sabihin, sa aspe kto ng muling sosyalisasyon ng mga magulang at anak ay may tungkuling integrasyo n at reintegrasyon ang ganitong uri ng ad. Gayumpaman, ang integrasyon at reint egrasyong ito ay hindi lamang nakalimita sa usapin ng realidad. Kakabit din nit o ang integrasyon at reintegrasyon ng mga grupong umuugnay sa subhetibong realid ad ng lipunan sa realidad ng tahanan. <b>Ang Pagiging Preskriptibo ng mga Print Ad</b> Dalawa ang maaaring maging interpretasyon sa pahayag na ito. Sa isang b ahagi, maaaring ang tugon ng mga ad ay ang paglalarawan sa lipunan. Deskriptibo o sinasalamin nila ang mga pangyayari, tauhan at kontekstong ginagalawan ng mg a ito. Sa kabilang banda naman, ang isa pang maaaring tugon ng mga ad ay preskr iptibo o ang pagbibigay-panukala sa realidad. Sa halip na ilarawan ang kontekst o ng mga pangyayari at tauhan, binabago nila ito upang tumugon sa pangangailanga n o interes. Maiuugnay ang ganitong kalakaran sa paglalarawan ng midya sa reali dad sa konsepto ng simulasyon ni James Baudrillard. Para sa kanya, may apat na yugto na dinadaanan ang imahen o representasyon ng midya sa realidad (6; Holmes 36). Ang mga ito ay ang mga sumusunod: * repleksyon ng batayang realidad; * distorsyon ng realidad; * pagtatago sa katotohanan na walang umiiral na realidad; at * kawalan ng ano mang kaugnayan sa realidad: ang imahen ang sarili niyang simula crum. Makikita na sa una at pangalawang yugto ay may pagkilala sa obhetibong realidad. Sa una, ang representasyon o imahen ng midya ay tumutugma sa umiiral na realid ad samantalang sa pangalawa naman, may ginagawang pagbabago ang representasyon o imahen sa realidad. Ang pangatlo at pang-apat naman ay nagpapahayag na walang umiiral na realidad. Sa pangatlo, ang obhetibong representasyon ng totoo o tuna y ay imposible dahil ang batayan ng realidad ay isa nang simulasyon. Ibig sabih in, hindi itinatago ng mga imahen o representasyon ang "katotohanan" at sa halip , itinatago ng mga ito na wala ngang umiiral na "katotohanan" (Holmes 37). Ang pang-apat naman ay tumutukoy sa katapusan ng realidad (Holmes 37). Dito, ang m idya ay hindi repleksyon ng realidad. Sa halip, ang realidad ang repleksyon ng midya. Ibig sabihin, ang realidad ang umaayon sa mga imahen at representasyon n g midya. Kung gayon, maitatanong ngayon kung ang mga ad na may imahen ng mga bata

ay naglalarawan ng kanyang realidad o nagpapanukala ng kanyang realidad. Upang masagot ito, magandang sumangguni sa ilang ginawang pananaliksik tungkol sa kala gayan ng bata. Batay sa talaang ginawa sa mga print ad, tatlong pangunahing as pekto ang pagtuunan ng pansin: ang pagkakaroon ng maayos na tahanan, maalwang bu hay at mabuting edukasyon. Sa paimbabaw na pagbasa, makikita na ang kalagayan ng mga pamilya sa kara mihan sa mga print ad ay urbanisado. Ang mga tema at paksa ng bawat isa ay nagp apakita ng isang masaya at maayos na tahanan. Kung may suliranin man, ang mga ito ay madaling maresolba. Halimbawa nito ay ang ad ng One Central Park, isang bagong subdibisyon sa Eastwood City. Batay sa deskripsyon sa body copy, ideyal ang pagtira rito. Ang mga pamilyang titira rito ay wala nang aalalahanin at kai langan na lamang magsaya at maglibang. Katulad nga ng isinasaad ng huling pangu ngusap sa copy, "It's a lifestyle so exiciting, so complete, you can't ask for m ore." Nagpapakita rin ng katulad na tema at himig ang ad ng Windows. Mababasa sa copy ng ad na maganda ang paaralan, kumpleto sa pasilidad, at maaasahan ang p araan ng pagtuturo para sa mga bata. Bukod sa body copy, makikita rin ang imahe n ng mga bata na maayos na nag-aaral. Sa kabuuan, tinitiyak sa ad na angkop at ideyal ang pag-aaral dito ng mga bata. Makikita sa mga ad na ito at sa iba pang katulad na ad ang imahen na ang Pilipinas ay industriyalisado. Ngunit ito ay i mahen lamang. Sa isang pag-aaral ni Rogelia Pe-Pua tungkol sa epekto ng mga pat alastas sa mamimiling Pilipino, binanggit niya na ang ideya ng pagiging industri yalisado ay isang ilusyon lamang.

4

Title:Sanaysay (17) Makikita sa dalawang patalastas ang ideya ng alyenasyon o pagkatiwalag na ayon kay Karl Marx ay epekto ng isang kapitalistang sistema ng lipunan (Bottomo re at Rubels 169 - 170). Ang ganitong ideya ay tumingkad sa pamamagitan ng iba' t ibang sign na inilatag sa dalawang patalastas. Sa unang patalastas, nabigyang -diin ang pagkatiwalag sa pamamagitan ng mga sumusunod: ang balisang tinig ng la laki, ang impersonal na tinig ng babae, ang masayang tinig ng isa pang lalaki, a ng pag-uulit ng ideya ng takot at ng mga salita. Kinakatawan ng balisang tinig ang isang indibidwal na maaaring mawalan ng kaakuhan dahil sa posibilidad ng dis koneksyon sa ibang tao. Ang impersonal na tinig naman ay kumakatawan sa pakiram dam ng aktwal na diskoneksyon. Sumuysoy naman ang pag-uulit ng ideya ng takot a t ng mga salitang <i>you have zero credit</i> sa possible at aktwal na diskoneks yon. Ang kalutasan naman sa diskoneksyong ito ay ang makikita sa masayang tinig . Sa pangalawa, ang mga sumusunod naman ang makikita: ang masaya at solidong im ahenBFlFs ng babae, ang balisa at tila unti-unting naglalahong imahen ng kapareh ong babae at ang masayang imahen ng mga manginginom sa katapusan. Ang unang ima heng naban1/4:ggit ay kumakatawan sa pagkakaroon ng koneksyon sa lipunan. Ang p angalawang imahen naman ay kumakatawan sa diskoneksyon. At ang pangatlo naman a y suysoy sa idey1/4a ng pagiging bahagi ng lipunan. Sa dalawang patalastas, sa pamamagitan ng pagpapakita ng magkataliwas na kalagayan, iminumungkahi ang ideyang ang pagiging bahagi ng isang indibidwal sa

lipunan ay nakakabit sa serbisyo at produktong pilit na ibinebenta. Sa pamamagi tan ng paglalaro sa damdamin at mga imahen, lumalabo ang ideya o realidad na ang kaakuhan ay nakasalalay sa kanyang personal na pakikisalamuha sa ibang tao at k omunidad o organisasyong ginagalawan o kinabibilangan. Sa ganito, ang mga advertisement na ito ay nag-uudyok sa mga mamimili na kumunsu mo nang sobra-sobra upang ang pakiramdam ng pagkatiwalag ay mabawasan o tuluyang mawalan. Sa kasalukuyan, malaking porsyento ng pang-araw-araw na badyet ng isa ng may-ari ng cell phone, estudyante man o propesyunal, ay napupunta sa prepaid card o sa pagbabayad ng linya (kung ito ay line subscription). Nagbunsod ang matinding kumpetisyon sa merkado ng bagong pamamaraan at pa nanaw sa advertisement. Kung sa mga naunang advertisement na tinalakay ay hiwal ay ang nag-eendoso sa iniendosong produkto, iba naman ang naging estratehiya sa mga susunod na advertisement. Sa mga billboard ng Coca Cola. mapapansin na walang kilalang personalidad o taong may magandang mukha at pangangatawan ang makikita. Sa halip, mga bote ng Coca Cola ang matutunghayan at nakaposisyon na tila mga tao sa mga sitwasyong pamilyar sa karamihan ng mga mamimili, ang mga eksena sa waiting shed. Nariyan ang isang bote ng Coke na nakasandal at naghihintay, ang mga bote ng Coke na na kapila o sumisiksik o nasisiksik. Ipinapahiwatig ba ng mga ito na ang mga taon g naghihintay, pumipila o nagsisiksikan ay mga bote ng Coca Cola na naghihintay, pumipila o nagsisiksikan? Tatlong mahahalagang elemento ang dapat pansinin sa mga billboard na ito: una, ang mga salita na tumutukoy sa iba't ibang sitwasyon; pangalawa, ang mga b ote ng Coca Cola; at ang pangatlo, ang salitang <b>Coca Cola Mismo</b>. Itinatakda ng unang elemento na ang nilalaman ng billboard ay may kaugnay an sa karaniwang karanasan ng mga mamimili. Ang ganitong paggamit ng mga pamily ar na karanasan ay umaayon sa sinabi ni Kellner tungkol sa media culture kung sa an bahagi ang advertising Kung gayon, ang mga salitang ito ng unang elemento ay paglalarawan kanilang aktwal na realidad. Subalit ang paglalarawan na ito ay pinutol na ng ikalawang elemento. Di to, ang gumaganap na sa papel ng mga mamimili ay mga bote ng coke. At ang imahe n o kondisyong ipinapakita ng mga boteng ito ay taliwas na sa aktwal na karanasa n sa waiting shed. Karaniwan, ang paghihintay, pagpila o pakikipagsiksikan ay k abagot-bagot, mainit at kasuklam-suklam. Ngunit ang mga bote sa billboard ay ti la komportable, preskong-presko ang pakiramdam at tila bagong labas sa refrigera tor (pansinin ang mga halumigmig o moisture sa mga bote). Waring ipinaparating ng mga larawan ng boteng ito na ang karanasan sa waiting shed ay katanggap-tangg ap kung ikaw ay isang bote ng Coca Cola. Ang ganitong ideya ay lalo pang binigyan-diin ng ikatlong elemento: ang m ga salitang Coca Cola Mismo. Waring sinasabi ng mga salitang ito na ang naghihi ntay, pumipila, sumisiksik o nasisiksik ay ang mga softdrinks mismo. Subalit da hil ang karanasan ay pag-aari ng mga mamimili, sa kabilang banda, ipinaparating din na ang mga bote ng Coca Cola na naghihintay, pumipila, sumisiksik o nasisiks ik ay mga mamimili mismo. Sa madaling salita, ang mamimili at Coca Cola ay magk apareho. Na ang mamimili at bote ng Coca Cola ay may iisang kaakuhan. Makikita sa pamamaraan ng mga tinalakay na ad ang paglikha ng bagong pagp apakahulugan sa pamamagitan ng panlilito o pagpapagulo ng umiiral na kaayusan. Pinapalabo nito ang mga hangganan ng kahulugan at ugnayan. May mga pagkakataong hindi nauunawaan ng mga mambabasa/tumitingin ang pahayag ng ad at napipilitan n a lamang sundin ang lohika nito. Samakatuwid, mayroong mistipikasyon na mula sa salitang mystify na sinonimo sa mga salitang puzzle, perplex o bewilder. Ang i deya ng mistipikasyon sa pagsusuri sa pangmadlang midya ay hindi bago.

Para kay Barthes, ang realidad ay isa lamang konstruksyon at naipapaunawa ito sa tao sa pamamagitan ng sistema ng kahulugan gamit ang mga codes at signs. Ang mga codes at signs na ito ay arbitraryo. Kung kaya't ang kahulugan ay lik ha o imbento ngunit tiyak para sa partikular na interes at layuning itinakda dit o. Sa madaling salita, mga mito. Sa kanyang librong Mythologies, nakita ni Bar thes ang mga advertisement bilang mga mito na siyang nagiging batayan ng ipinapa tanggap na kaakuhan (sa Strinati 108 - 119). Iminungkahi naman ni Eco na ang mg a signs ay hindi lamang nagagamit sa pagpapahayag ng katotohanan kundi pati na r in sa pagsisinungaling (Eco 7). Sa ganito, ang mga tunog, imahen o simbolong ma kikita sa mga advertisement ay maaaring magpahiwatig ng isang kasinungalingan. Maiuugnay naman sa mga naunang tinalakay ang teorya ni Karl Marx na Theory of Co mmodification. Sa teoryang ito, ang mga advertisement ay lumilikha ng bagong pa kahulugan o asosasyong ikinakabit sa produkto. Dito, hindi lamang aktwal na pak inabang ang ipinapakita kundi ng ibang ideya tulad ng sikolohikal na utilidad na makukuha sa produkto. Batay sa mga tinalakay na konsepto, mapakakahulugan natin ang mistipikasy on sa advertisement bilang pagpapalabo ng distinksyon sa totoo at hindi totoo at pagpapatanggap ng mga likhang kahulugan, konsepto at ideyang upang umayon sa it inakdang layunin at interes. Kung babalikan ang kasaysayan ng Pilipinas, makikita na ang pagbubuo ng k aakuhan ng isang indibidwal ay nakasalalay sa loob ng komunidad, mga pangangaila ngan nito at relasyon. Ang mga kaakuhang mabubuo mula sa loob ng komunidad na i to ay umaayon o pumapabor pa rin sa mga kasapi nito. Ngunit ang pagpasok ng mga dayuhan ay bumasag sa ganitong kalakaran. Sa kanilang pagsakop, ang kanilang p angangailangan ang nangibabaw. Lumikha sila ng mga relasyong aayon sa kanilang interes at ipinilit na ipatanggap sa mga sinakop. At ang ganitong kalakaran ay nananatili magpahanggang ngayon sa pamamagitan ng kanilang kapangyarihan at tekn olohiya na hindi nila lubos na ipinapaangkin sa mga Filipino. Sa kasalukuyan, ang pangangailangan na makaungos sa merkado at mapanatili ang kaayusang komersyal ang nagbunsod upang gumamit ng mistipikasyon sa usapin ng pagpapakahulugan at kaakuhan. Batay sa mga tinalakay na billboard at komersyal sa telebisyon at radyo, maliwanag na ang tungkulin ng advertisement ay hindi na lamang simpleng pagpapak ilala ng produkto. Kinakailangan na itong magpatanggap ng panibagong konsepto k ung saan ang distinksyon sa totoo at hindi totoo ay nawawala. Inaangkop nito an g mga karaniwang aspekto sa buhay ng mga mamimili at lumilikha ng isang realidad na iaalok sa tao upang umayon sa interes ng kita. Upang magkaroon ng pagkagusto ang mga mamimili na bilhin ang prod ukto, ipinapadama nito ang pakiramdam ng pagkatiwalag at pagkabahala. Ipinapaki ta nito ang saysay at ang pag-iral ng isang tao ay hindi na lamang nakabatay sa pagtanggap ng ibang tao sa lipunan kundi sa pagkakaroon ng produktong ibinibenta . Bukod dito, ang kaakuhan ay nagkakaroon na rin ng bagong pagpapakahulugan. I pinapahiwatig ng mga advertisement na ang tao ay hindi na simpleng tao lamang ku ndi may katangian na kapareho ng produktong ibinibenta. Sa madaling salita, ang tao ay produkto o ang produkto ay ang tao. Kung kaya't masasabing ang mga advertisement ay hindi na lamang kumakataw an ng realidad kundi ang realidad na mismo. Para itong pagtingin sa salamin kun g saan ang makikitang larawan doon ay hindi na lamang repleksyon ng isang katoto hanan kundi ang katotohanan na mismo (Berger 50 - 51). Sa kabilang banda, dapat alalahanin na ang tuon ng papel na ito ay sa bah agi lamang ng pangmadlang midya, partikular na ang advertisement. Totoong masig asig ang midya sa pagbibigay-kahulugan sa mamimili o audience. Ngunit dapat ala

lahanin na hindi pasibo sa pagtanggap ng mga kahulugan ang mamimili. May kani-k anilang karanasan, oryentasyon at iskima ang bawat mamimili kung kaya't ang rese psyon sa mga kahulugang ibinibigay ng midya ay iba-iba (Durham at Kellner 166 176). Kadalasan, ang miskonsepsyon at pagpapatuloy ng mistipikasyon ay laging n akasisi at nakaatang sa pangmadlang midya. Ang ganitong pagtanaw sa relasyon ng midya at mamimili ay isahang direksyon at linyar. Ngunit sa katotohanan, lalo na sa kasalukuyang modernong (o postmoderno?) panahon, ang ugnayan ay masalimuot , polisemik at multi-direksyunal. Sa ganito, nararapat na pag-aralan din ang bahagi ng tumatanggap ng kahul ugan, ang audience o mamimili. Buo ba nilang tinatanggap ito? Paano ito ipinop roseso? Batay ba sa karanasan? Ang balangkas ba ng kanilang pagtanggap at pagp apakahulugan sa mensahe ng midya ay bigay din ng midya o sarili nila? Nagkakaro on ba ng redepinisyon? Ilan lamang ang mga tanong na ito na mahalagang pag-aralan at sagutin sap agkat ang diskurso ng kaakuhan at kahulugan ay dinamiko at nagmumula sa maraming direksyon. Kinakailangang malaman na ang kapangyarihan ay hindi lamang nagmumu la sa midya kundi sa mamimili o audience mismo. Kaugnay nito, kailangang magkar oon ng pagbabago ng oryentasyon sa pagbasa at pag-unawa sa mga mensaheng ibinibi gay ng midya, isang oryentasyong maka-Filipino at magsisilbi sa interes ng mga F ilipino. Bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao ang pamamahayag. Mula paggising sa umaga, hanggang bago tuluyang magpahinga sa gabi, mga balita sa radyo, teleb isyon at pahayagan ang kaulayaw ng paningi't pandinig ng mga mamamayan. Napakala wak nang naaabot ng kapangyarihan ng midya sa buhay, mapa-indibidwal o ng buong sambayanan. May kakayahan itong makapagbigay ng impormasyon, makapang-impluwensy a ng pananaw o makapagmulat, makapagpakilos at makapagpalaya. Isang demokratikon g karapatan ang makapagpahayag, sa garantiya ng Saligang Batas ng mamamayan. An g College Editors guild of the Philippines (CEGP) ay itinuturing na pangunahing institusyong nagtataguyod ng karapatan sa pamamahayag pangkampus. Sa loob ng mah abang pitumpu't limang taon, nagkaroon ng mahalagang papel ang organisasyon sa k asaysayan ng pamamahayag, ng kilusang kabataan at ng lipunang Pilipino. Sa pagaaral na ito, sisipatin ang pagsilang ng Guild sa gitna ng mga pampulitika at pa nlipunang isyu sa panahon ng pananakop ng Amerika nuong 1931, ang mabilis na pag -unlad bilang isang organisasyon, hanggang sa pagsasara nito noong Ikalawang Dig maang Pandaigdig. Bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao ang pamamahayag. Mula pa ggising sa umaga, hanggang bago tuluyang magpahinga sa gabi, mga balita sa radyo , telebisyon at pahayagan ang kaulayaw ng paningi't pandinig ng mga mamamayan. N apakalawak ng naaabot ng kapangyarihan ng midya sa buhay, mapaindibidwal o ng bu ong sambayanan. May kakayahan itong makapagbigay ng impormasyon, makapang-impluw ensya ng pananaw o makapagmulat, makapagpakilos at makapagpalaya. Isang demokratikong karapatan ang makapagpahayag, sa garantiya ng Saliga ng Batas ng mamamayan. Ang kalayaang ito'y nararapat lamang na tinatamasa ng baw at Pilipino ano man ang katayuan niya sa buhay o saan man siya naroroon - sa tah anan, simbahan, sa kalsada, sa Kongreso, kanayunan, sa bundok at maging sa loob ng paaralan. Ang pamamahayag pangkampus sa Pilipinas ay mayroong mayaman at makulay na kasaysayan sa loob ng napakahabang panahon. Sa mundo ng pamamahayag, may isang institusyong kinikilala hindi lamang bilang pinakamatandang organisasyong pangka bataan, kundi bilang pangunahing tagapagtaguyod ng pamamahayag pangkampus: ang C ollege Editors Guild of the Philippines. Sa pagdiriwang nito ng ikapitumpu't lim ang taong anibersaryo noong 2006, mahalagang balikan at suriin ang kasaysayan ng pagsisimula at pag-unlad ng organisasyon at maging ang kontekstong pinanggagali ngan nito sa kasaysayan ng lipunang Pilipino.

Ika-25 ng Hulyo taong 1931, sa kaarawan ni Ernesto Rodriguez Jr., editor emeritu s ng The Guidon ng Ateneo de Manila University at contributing editor ng <i>The National</i> ng National University, ipinadala ang isang sulat-imbitasyon sa iba 't ibang pamantasan sa Maynila para dumalo sa isang organisasyonal na pagpupulon g ng mga patnugot ng iba't ibang pahayagang pangkampus.

4

Title:Sanaysay (24) Ilusyon lamang dahil taliwas ito sa kasalukuyang kalagayan ng b ansa. Hindi maipagkakaila na ang malaking bahagi ng populasyon ng Pilipinas ay m ahihirap. Kamakailan, ang Institute of Philippine Culture ng Pamantasang Ateneo de Manila ay naglabas ng libro na pinamatnugutan nina Mary Racelis at Angela De siree M<pd>.</pd> Aguirre, ang Making <i>Philippine Cities Child Friendly: Voice s of Children in Poor Communities</i> (2005). Ayon sa kanilang pananaliksik, ti natayang mahigit apatnapung (40) milyon sa kabuuang 85.2 na milyong naninirahan sa Pilipinas ay matatagpuan sa mga lungsod. Sa bilang na ito, 8<pd>.</pd>4 na m ilyon ang nakatira sa mga slum at halos kalahati rito ay mga bata (xvii). Dagda g pa rito, ang mga pangunahing suliraning kinakaharap ng mga bata ay kahirapan, kalusugan, pagkakaroon ng sariling tahanan, edukasyon, maagang pagtatrabaho, kak ulangan ng batayang serbisyo, kawalan ng partisipasyon sa paggawa ng desisyon at iba't ibang uri ng karahasan at pang-aabuso (xvii - xviii). Ang ganitong mga s uliranin ay makikita sa pahayag ng isang residente, ang labindalawang taong gula ng na si Bituin Malakas ng Payatas B: Kung pumunta rito si Presidente Gloria Mac apagal Arroyo at tanungin kami kung ano ang maaari niyang gawin para sa [a]ming mga bata ng Payatas, sasabihin namin na gusto naming mag-aral at makatapos ng ko lehiyo. Hihingi kami ng mga laruan, at ng tirahan para sa mga street children. Dapat niyang tulungan ang mga batang gumagamit ng rugby, at parusahan ang mga t aong nagbebenta ng droga, nanggagahasa ng mga bata at binubugaw sila. Ibig nami ng magkaroon ng titulo ang aming lupa. Sana magtayo siya ng ospital, magbigay n g libreng pagkain at gamit, ipaayos ang basketball court, at ipatanggal ang beer house para sa halip ay magkaroon kami ng palaruan. Sabi ng ilan sa amin, dapat ipasara na ang tambakan, pero sabi naman ng iba, huwag, dahil iyon ang pinagkaka kitaan nila. Sana ipalinis niya ang Payatas, ipaayos ang mga daan, magpatayo ng mga poste ng ilaw, takpan ang mga kanal, dalasan ang pangongolekta ng basura, a t maglagay ng mga nagroronda tuwing gabi (1). Malinaw na hindi magkatugma ang imahen ng mga print ad sa umiiral na obh etibong realidad. Ang isang posibleng sagot sa ganitong sitwasyon ay ang usapin ng audience o mambabasa ng print ad. Kung titingnan ang nilalaman at wikang gi nagamit sa mga pambansang pahayagan tulad ng <i>Philippine Daily Inquirer</i>, m ahihinuha na ang tinatarget nitong mambabasa ay ang mga nasa pang-itaas hanggang panggitnang sektor ng lipunan (A - C). Kung kaya't masasabing ang inilalarawan g realidad ng mga print ad ay hindi ang realidad ng nasa pang-ibabang sektor. A ng sinasalamin ng mga print ad sa ganitong uri ng pahayagan ay ang karanasan, al

alahanin at pangarap ng mga mayaman o maykaya. Gayumpaman, may pagsasala pa rin g ginagawa sa ganitong representasyon. Habang may sinasalaming katotohanan, may mga bagay ding hindi binabanggit o ipinapakita. Masasabi ring habang may binub uksang bago at malawak na mundo ang mga print ad, pinapakitid din ng mga ito ang pagtingin dito. Ayon nga kay Tolentino, ang midya ay "hindi naglalarawan ng re alidad, ito ay nagbibigay-representasyon sa realidad. Sa pamamagitan ng teknolo hiya at media, lumalawak at kumikitid ang ating persepsyon sa realidad." Ang ganitong pagpapalawak-pagpapakitid ng persepsyon sa realidad ay maki kita rin sa mga ad na institusyonal. Bagama't may paglalarawan ang ganitong mga ad sa mga bagay na hindi ipinakita sa mga ad na pamprodukto at panserbisyo, kap ansin-pansin ang pagiging kaunti ng bilang nito. Bukod pa rito, ang mga ad na i nstitusyonal na tuwirang naglarawan ng mga problemang panlipunan tulad ng paghin gi ng tulong para sa mga biktima ng trahedya, pabahay at karapatan ng mga bata, limitado o walang malinaw na pagtalakay sa proseso at debelopment ng mga ito. P ansinin ang ad ng Toyota (Ad 6) tungkol sa kanilang pagbibigay ng libreng serbis yong medikal sa mahihirap. Makikita agad ang pangunahing mensahe ng ad, ang pag bibigay ng pag-asa. Sinusuhayan ito ng mga nakasulat sa copy. Dito ay mababasa ang kasaysayan ng kanilang pagbibigay-tulong at pagbanggit sa ilang impormasyon tungkol sa bilang ng mga natulungan, mga uri ng tulong na naibigay, at pagbangg it sa dahilan ng kanilang pagtulong. Subalit ang hindi binanggit dito ay ang da hilan kung bakit nagkaroon ng ganitong problema ang kanilang mga natulungan at k ung bakit sila ang tumutulong. Malayong-malayo ang ganitong impormasyon sa mga karanasan ng karamihan ng mga batang nasa slum. <b>Kongklusyon</b> Ang papel na ito ay tungkol sa pagtukoy sa mundo ng bata ayon sa mga prin t ad. Batay sa mga sinuring print ad, nakita na ang paksa ng may pinakamalaking bilang ng print ad ay tungkol sa buhay at usaping pantahanan. Karamihan ng ini lalarawan dito ay ang mga bagay na ito ang madalas maging alalahanin ng mga magu lang, lalung-lalo na ang mga bagay na may kaugnayan sa kanilang mga anak. Tungk ol naman sa usaping nasa labas ng tahanan, tulad ng kung paano dapat kumilos ang bata sa mga lugar na tulad ng paaralan o iba pang pampublikong lugar, ang pina paksa ng pangalawang pinakamarami samantalang mga usaping panlipunan naman ang p inaksa ng pinakakaunti. Ang ganitong mga bilang at paksa ay maiuugnay sa sosyalisasyon ng bata sa lipunan. Katulad ng nabanggit na, ang target na mambabasa ng print ad ay ang mg a magulang dahil sila ang unang ahente ng identidad ng bata. Sila ang nagtatakd a kung anong uri ng realidad at anong papel ang dapat gampanan ng bata dito. Da hil kapakanan ng bata ang kanilang iniisip, ideyal na mundo ang nais nilang itur o o isalin. Sa ganito, ang realidad o daigdig na ipinapakita ng mga print ad ay mga kalagayang ideyal. Batay sa mga ideya nina Berger at Luckman, nakita na a ng mga paksa sa unang uri ng ad ay may kaugnayan sa pangunahing sosyalisasyon ng bata sa mundo. Sa yugtong ito ng sosyalisasyon, ang tahanan ang itinuturing na tangi at nag-iisang realidad ng bata at ang kanyang mga magulang at ibang kasa ma sa bahay ang tanging mahahalagang tao rito. Gayumpaman, darating ang panahon g lalabas ng tahanan ang bata at dito, makikita niya na may iba pang realidad bu kod sa tahanan. Bukod dito, may mga pagkakataong hindi tutugma ang mga realidad na ito sa realidad na una niyang natutuhan kung kaya't maaaring magkaroon ng kr isis sa identidad. Ang ganitong karanasan ay itinuturing nina Berger at Luckman bilang sekundaryang sosyalisasyon. Ang yugtong ito ang pinapaksa sa pangalawan g uri ng ad. Dito, ang mga karanasan sa labas ng tahanan ay inilalarawang ideya l pa rin at kung may pahiwatig na taliwas, inilalarawan pa ring maaari itong mag ing ideyal. Gayumpaman, tunay na hindi mapagtatakpan ang mga aktwal na pangyayari. M ay mga pagkakataong papasok sa tahanan ang mga suliranin o usapin sa labas na da igdig at hindi ito maiiwasan. Ang ganitong mga pangyayari ay maaaring bumuwag s

pangyayari o su liranin ngunit may himig na positibo. Ipin apanukala nito ang hangganan ng mundo ng bata at isinasantabi ang mga bagay na h indi tutugma sa nililikhang realidad para sa kanya. at panghabambuhay ang t ila "kaginhawahan" at "kaunlarang pang-ekonomiya" na ipinagkakaloob ng globalisa syon. Sisikapin ng papel na ito na maipakita na ang panitikang pambata. <i>Nasyonalismo at Wikang Filipino</i> Walang ibang panahon na laganap ang globalisasyon kundi sa kasalukuyang p anahon. At makapagmungkahi ng mga tiyak na hakbangin upang mapatatag ang nasyonalismo sa pamamagitan ng panitikang-pambata. patakaran. Nakita ko ang k akayahang nitong makapagbigay ng bagong pananaw sa mga batang nag-aaral. Ibig sabihin. hindi bilang mekanismo ng pangkontrol sa isip o manipulasy on sa mga tao kundi isang proseso kung saan ang depinisyon ng realidad ng naghah aring uri ay nagiging dominante sa lipunan (Sinclair 39). Dahil dito. Samakatuwid. kailangang bumuo ng mekanismo upang matiyak na magkatugma ang aktwal at ide yal (Berger at Luckman 147). Kung gayon. partiku lar ang kwentong pambata ay mabisang instrumento/sandata upang labanan ang malaw akang pagpapalabnaw ng globalisasyon. At kung paan o rin ginamit ng mga dayuhan ang panitikang-pambata upang hubugin ang Pilipino a yon sa kanilang kagustuhan. ang sistemang pan .a ideyal na realidad na nais ng magulang. nahubo g at patuloy na nahuhubog ang mga Pilipino. Nabuksan na ang ekonomiya ng Pilipinas upang madaling makapasok ang mga imported na kalakal at serbisyo. kasunduan. at iba pa. mga paliwanag na aayon sa interes ng nililikhang realidad. May mahalaga itong ginagampanan sa kasalukuyang panahon. mas mahalaga para sa kanila kung paanong palilipasin ang maghapon nang hindi n agugutom. Totoong may papel sila sa sosyalisasyon ng bata sa mundo sa pamamagitan ng mga magulang subalit ang mga batayan ay taliwas sa aktwal na nangyayari. Maayos nang nailatag ang mga batas. Bukod dito. malayang nagsasanib ang ekonomiya ng mga bansa sa mundo. Dahil sa mga karanasang kong ito. partikular ang kuwentong pambata. upang maging masaklaw at malalim. Sa ilang taon ng aking pagsusulat/pagbabasa ng mga kuwentong pambata at p agkukuwento sa loob ng klasrum at sa mga lansangan. Dahil sa globalisasyon. Ibig sabihin. Masasabing preskriptibo rin ito dahil ang mga advertiser ng ganitong mga ad ay kabilang sa naghaharing uri kung kaya't ang proseso ng sosyalisasyon n g bata ay kailangang umayon sa kanilang interes. napagtanto kong ang panitikang pambata ay hindi lamang talaga pambata. ng mga bansang may pakana nito partikular ang Amerika. na sa maraming pagkakataon ay nagigi ng "mas Amerikano pa kaysa mga tunay na Amerikano". Sa halip. lalo na sa panahong ito na laganap na kumikilos at nagiging mabisa ang globalisasyon. Dahil may banta sa realidad na nilili kha. makikita rin sa ikatlong uri ng ad ang mga paliwan ag sa mga aktwal na pangyayari. Ang ganitong gawain ay isinasakatuparan ng ikatlon g uri ng print ad kung saan ipinapakita ang aktwal na karanasan. Mapapansing anumang bagong kasunduan/patakarang pang-ekonomiya ang inilun sad na dulot ng pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa. ng pagasa at pangarap sa mga batang-lansangan na kung tutuusin ay hindi na nangangarap . preskriptibo an g mga ad. nakita ko ang taglay kapangy arihan ng panitikang pambata. Ang pagiging kaunti ng ganitong mga ad. an g mga print ad na may imahen ng mga bata ay naglalarawan ng isang mundo ng panta sya. sila ay lumilikha na lamang ng mga ideyal na imahen (Rosario-Braid 69). bahagi ng hegemo nya ang mga print ad. kultura o kalinangan bilang mga Pilipino. kasama na ang uri ng imporma syong makikita dito. ay nagpapahiwatig na hindi sapat ang nagiging tugon ng ad s a mga suliranin at debelopmental na pangangailangan ng bata. na tila <i>liquid</i> na sumusuot maging sa kaliit-liitang himay may ng ating isip. may pahiwatig sa mga ito na ang anumang bagay na taliwas sa nililikhang realidad ay maaaring ayusin at gawi n muling ideyal. sa nasyonalismo o damdaming makabayan ng mga Pilipino.

kasaysayan at panitikan.Nakasulat sa mga teksbuk na sinakop ng Estados Unidos ang Pilipinas para ituro ang demokrasya at pagsasarili (p. Ganito ang nakasaad sa a rtikulong <i>WB</i> at ADB sa Edukasyong Pilipino</i>. Naroroon din ang kapirasong hala mang nakababad sa tubig na aking dala mula pa sa lalawigan. na inilathala ng Ibon Fac ts & Figures: Sa konteksto ng agham panlipunan. kailang ang bigyang-diin ng edukasyon ang paghuhubog ng mga manggagawang may kasanayan s a <i>mobile assembly line</i> upang tumugon sa pag-unlad ng bansa. Ngunit kapalit ng mga pagpa pautang na ito ay ang mga kondisyon tulad ng pagpaluwag sa sistemang pang-ekonom iya ng bansa.. Pagkaraan nito. Ito rin ang nakapa gbibigay sa akin ng inspirasyon at pananabik para muling makabalik sa aking tamb ayan. Parang isang self-extracting file ito na click lang ng click at tuluy-tul oy na itong nagbukas sa akin ng mga magagandang oportunidad. mga dayuhang institusyong na nagpapautang sa mahihirap na bansa gay a ng Pilipinas..2). Binigyang-tuon ng mga teksbuk na ito ang agham pangkalikasan at tekn ikal kaysa agham panlipunan. Kung tutuusin. Ang tanging tagapagpaalala sa akin ng aking tambayan. fax machine at laser printer. at nakaasa sa pagluluwas ng hilaw na materyal es at pag-aangkat ng mga yaring produkto mula sa ibang bansa. Sunud-sunod na nag- . Hali mbawa noong 1969. binuo ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ang <i>Presidential Commission to Survey Philippine Education</i> (PCSPE). itinuturo ng mga teksbuk na ito na "normal" lamang ang kasalukuyang kaayusan ng bansa. paggamit ng Ingles at iba pa. Nasa ikalabing-dalawang palapag ako nakatalagang mag-opisina. Sa ulat na ito. Ilang ulit na itong nagpautang upang pond ohan ang mga proyektong pang-edukasyon ng gobyerno. At lalong naging malinaw ang pakay ng mga programang ito sa ilalim ng administrasyong Marcos nan g ang WB mismo ay maglaan ng $767 milyon para sa <i>Textbook Development Program </i> ng bansa. Ang batas na ito ay pinon dohan ng WB ng mahigit sa P500 milyon sa inisyal na alokasyon. kung saan ang ekonomya ay atrasado. hindi industriyalisado.May s ariling computer. Isang malinaw na halimbaw a nito ay ang mga programa ng <i>World Bank</i> (WB) at <i>Asian Development Ban k</i> (ADB). It o ang pinakaabalang floor dahil sa dito matatagpuan ang Information Technology D ivision at ang Accounting Section. lahat na ng pangangailangang gamit ng isang opisina ay nasa akin na. Nasa pangalawang cubicle ang aking mesa. Gumawa ito ng mga bagong aklat na gagamitin mula Grade 1 hanggan g hayskul. Akin itong kinuha ba go nagpasa-Maynila mula sa higanteng punongkahoy na aking pinamalagian sa lalawi gan na may halamang tila baging at dahon ng palmera na nakadapo-nakakapit sa mga sanga. 4 Title:Kwento (14) Mayroon itong kantinang tila 'sing laki ng dalawang basketball court sa a ming lalawigan. pagbabago ng mga kurikulum ng edukasyon na umaangkop sa pangangail angan ng mga dayuhan korporasyon o kumpanya. nilagdaan ni Marcos ang <i>Education Act 1972</i> na may layuning magkaroon ng isang edukasyong pangkaunlaran. Napakadali ng aking pagk aka-promote mula sa data encoder at uploader hanggang sa pagiging head ng IT Div ision. Malaki ang ginagampanang papel ng WB at ADB sa sistemang pang-e dukasyon ng Pilipinas sa kasalukuyan. Hindi ko malimutan ang aking unang araw dito.g-edukasyon ang unang "isinasaayos" o pinakikialaman.

Minsan lang naman ako makaranas na salakayin ng virus na mula pa sa mundo ng cyberspace. Tila dinig kahit pa ang paggulong ng tubig s a mga salaming bintana ng gusali. Hindi ito ang dating may luntiang dahon at sariwang itsura. Dahil naman kasi sa napapaligiran ng salamin ang aming opisina kung saan naglal agos ang sinag nito. hindi ako nakaramdam ng t akot. Nagpahinga ang kalawakan upang ipaubaya sa lup a ang galit at ang pagpupuyos. Parang nagtatampo matapos pahirapan ng ma tinding sikat ng araw ang lahat. Kailangan ko ring matapos ito. na kahit hindi ko naisin. Aking inaasikaso ang lahat ng bagay na dapat kong matapos o ibigay s a aking dalawang encoders para mai-file at upload ito. Madalas akong nauupo sa aking cubicle ng apat hanggang limang oras para magtrabaho. At pagkatapos. Matamlay rin ang halamang nakababad sa tubig. Manapa'y nakaramdam pa nga ako ng pananabik kung ano ang magaganap sa pagk akaluwal ng virus. dahil ayokong maipunan ng gawain. Naipangako ko sa sarili na aking papalitan ang tubig nito bago ako umuwi mamaya. Ganito malimit ang nagaganap kapag napapatunganga ako. mga inaasam. Kahit pa naka-aircondition na ang opisina ay tila umaalma ang makina nito at dama pa rin namin ang alinsangan. Habang aking binabasa ang mga reports. At syempr e pa. At mula sa biglaang pag-unos nang kung ilang minuto ay saka ito tumugot. Nagsimulang gumuhit dito ang m ga tila ugat na kidlat at pagdadabog ng kulog. Subalit nabigo ako. Subalit mapagpaubaya ako. At sa araw na ito. Doon ko lama ng natantong ang link na ito ay ang magpapakawala sa pinakamabangis na virus na siyang magtatanim ng punla ng higit na hirap. Napapatunganga ako sa kawalan at pumapasok na na man sa aking napakalawak na RAM. matindi ang sikat ng araw. Nagbitak ang mga kalye sa lalong pagtahip ng lupa. Sapin-sapin na ng a madalas ang mga window. mga planong hindi maisagawa. Pho toshop at Excel. multitasking din ang aking pagpasok sa opisina at ang aking kinawiwilihang pagtunganga o daydreaming sa oras dapat ng pagtatrabaho. Bagaman. Tila binubutas nito ang bum bunan at ginagalusan ang balat sa aking pagpasok. Walang pagitang ang mga patak ng tubig. Ito rin ang mga sandaling aking pinaglalabanan ang pagtunga nga sa harapan ng computer habang hinihintay matapos ang print jobs ng illustrat ions. Nag-umpisang iduyan ng lupa ang lahat ng nakatiri k na likhang tao at nakalapat sa kanyang dibdib. Sa katindihan ng araw ko naramdaman ang unti-unting pagkulimlim. P arang may nais na sabihin o hilingin. aking hahanapan ng disenyo ang bawat links ng website habang n agdadownload ng mga materials para sa specific projects ng bawat division ng com pany. Ni hindi na matatanaw pa ang kalapit na gusali at tila nilunod na ng tubig ang lansangan. Lumakas pa ito hanggang parang nasa barkong aligaga sa gitna ng laot habang humahagunot ang bangis ng alon at u nos. parang nagpumilit ang panahon na magbukas ng panibago sa aking isipan.run ang programa sa aking buhay. Tanggap lamang ako nang tanggap dito. Higit pa sa sukat ng l indol ang marakulyo ng lupa habang tila umaalpas ang virus sa kalawakan. Kakatwang lupaypay at namumutla ang halaman ngayon. pilit sa aking pinadudungawa n ng aking kamalayan para dalhin kung saan-saang lupalop. Saglit na nagkaroon ng katahimikan. Nag banta ng malakas na bugso ang panahon. Mistulang bagong bukas na window sa display scr een ang bagong masamang panahon. pantasya man o pira-pirasong butil ng posibilidad. Para it ong agilang humihiyaw sa pagbagwis ng napakalapad na pakpak na yari sa yelo na m . Laking lalawigan nga k asi kaya marahil palaging alaala ng mga sulok nito ang nasa aking isipan. Kahit pa may bukas na ibang window sa screen tulad ng internet. Sa window na iyon nagbukas ang isang hyperlink na aking minabuting buksan u pang makaalpas sa papatinding pagyanig ng lupa. hinih intay ko namang matapos ang pagbe-burn ng mga documents at graphic elements sa C D. Na g-ipon ng makapal na abuhing ulap ang kalangitan. Ito ang naglalaman ng aking pinakatatagong alaa la. Umihip ang malamig na hangin. Dito ako nasanay at nabab ad sa multitasking na pagtatrabaho. At nagsimula nang bum uhos ang matinding ulan.

Agad itong yumakap sa sanga. Isang higanteng puno ito na tumubo sa loob ng gusaling aking pinapasukan. Parang nagdiriwang habang tila may sumasalakay sa akin. higit pa sa normal. Nagsimulang magputukan ang mga salamin sa bintana. nag simula ng maglabasan sa kung saan-saang sulok ng higanteng puno ang mga ibon. Isang software itong hindi na m aaaring i-abort pa. At sa nakabibinging hiyaw ng virus nagbitak ang kalye. Inabot na n iya ang ikaanim.ay buntot ng buwaya at paa ng kabayong itim. Napakabilis ng loading rate nito. pa ruparo at bubuyog. Pawis an at bahagyang hinihingal. Natira ang katiwasayan ng punongkahoy sa gitna n g bawat palapag ng gusali. Parang mga holen lamang itong tumatama sa kanyang higanteng katawan. Nag-automatic download ang window ng bagong pang itain. Umaabot ito sa libu -libong Kbps. At dumalu yong-pumailanlang ang nagpapaputok at biyak ng sahig sa paglantad ng punongkahoy na may katawang hindi kayang yakapin ng anim o pitong taong magkakahawak kamay. Nakatatawang ang isan g virus ang bumuhay sa isang software. Ang punongkahoy sa lalawigan na aking kinawilihan. Napangiti na lamang ako. Nagbalik muli ang alaala ng aking tambayan. Sigurado akong may software ito na naka-install sa aking PC. Subalit napansin kong wala dito ang halamang tila baging at dahon ng palm era ang nakadapo-nakakapit sa kanyang mga sanga. Mauna na po kaming umuwi. At napabalikwas ako nang may humagupit sa aking balika t. Nakatakda na ang direksyon nito. "Sir. Agad kong naisip ang halaman sa mesa at naintindihan ang mensahe nito sa akin. Inabot na ng kung anumang nilalang ang aking kinala lagyan. Nabiyak ang lupa at nilulon nito ang ilang sasakyan at gumuhong tuluyang ang maraming gusali. Hanggang sa magkalamat ang sahig ilang metro ang layo sa akin. At ilang sandali pa. At mula sa ikalabing dalawang palapag. Tumatahip ang aking inuupan. ikawalo. Aking inilipat at idinapo ito sa sangang animo'y iniaabot ang kanyang s arili. Aking itong nilapitan. Napansin kong wala na ang halamang nakababad sa tubi g sa mesa. Nasa ikatlo o ikaapat o ikalima na itong palapag. Isang kisap-mata lamang bago ito bumulaga sa akin. alinlangan at pagdili-dili. ikasampung palapag. Hindi ko nga lang sigurado kung ito ay is a pang anti-virus. Unti-unting nangagkahulog ang mga gamit ko sa mesa." Napatango na lamang ako sa aking staff. Naging luntian at masigla na ang mga dahon nito. bumayo na ang napakalakas na pwersa mul a sa sahig ng aking palapag. Nataraugan ako sa pagkakatambad nito sa akin. hanggang sa marating niya an g tuktok ng gusali. Hinawakan ang kanyang katawan. Dali-dali kong kinuha ito sa aki ng mesa. . Bagama't humuhupa pa lang ang pangamba't sigalot. Tapos na ang pagbe-bu rn ng CD at maging ang mga pangitaing kanina lamang ay aking kinapalooban. nagsayaw ang mga poste. At ang pagpasok n ito sa gusali ay walang pigil. Sunud-sunod na pumutok ang mga palapag. May hanging umi ihip mula sa kailaliman ng lupa kasabay ng tila ugong ng limang truck na nag-uun ahang makapiglas mula sa madilim ng bitak. Nakagugulat. Sinubukan kong maupo sa isa sa kanyang mga sanga. nap atid ang kawad ng mga kuryente at nagkalamat ang mga bintana na natuluyang sumab og. Nanahimik ang lugar. Kakaiba ang virus sapagkat hindi it o kayang harangin at puksain ng anumang anti-virus na lumalabas mula sa ROM ng c omputer. At tumutubo rito ang mga sangang may malagong dahon at matipunong katawang balo t ng makapal na balat kahoy at lumot. Tinapik pala ako ng isa sa aking staff para magpaaalam kasabay ng pagtunog ng cellphone ko. Namukadkad din ang mahalimuyak na bulaklak nang biglang tumunog ang nakabibing ing kampana. Nagsimulang magkaroon ng buhay ang aking halaman sa mesa. tapos na po 'yung bine-burn nyong CD. Bumulusok ang virus mula sa bitak sa lupa at doon ito bumaon a t nagpahinga. Tila binabarena ito at binabasag ang tibay ng semento at baka l. Dinayo ako nito sa lungsod upang muli kaming mag kita. Hindi ko pinagtakhan ang ka nyang kawalan. Tanging ang vase na lamang ang naroroon. lumago at nagkausbong pa ng mga bagong dahon . Tuluy-tuloy pa ito. Nagsimula na ring humuni ang kuliglig na tila humihiling ng p agpatak ng ulan. nadama ko ang pagbayo ng kongkreto . Muling nanahimik.

palusong at liko patungo sa aki ng tambayan. Lumipas ang ilang sandali at aking napagpasyahang umuwi na. Napaupo na lamang ako sa isang batong nakasaksi ng pagbabagong ito. Nakahihinayang at nakalulungkot. "musta. Sa bawat pag-usad ko patungo sa kalooban ng kagu batan. Panahon na para lumabas ako rito at bumalik sa totooong realidad. Matapos ang agahan. Napakabilis ng pangyayari. Kaya ko pang hanapin ito. Nawala na ang aking pagiging kampante sa direksyon at kinalalagyan ng pun o. Napabu ntong hininga na lamang ako. Nasamyo ko na muli ang hanging sariwa. Nagsara ang mga window na nakabukas sa sc reen. Muli kong narini g ang awit ng mga ibon at ang huni ng mga kuliglig. Nakakatulog ako ng mahimbing. Maaaring hanggang sa pagtunganga ko na lamang sa op isina muling mababalikan ang punongkahoy. An g realidad na aking pinagkukulungan at saglit na pinaniniwalaang nababagay sa ak ing buhay. anak? 2loy b uwi mo tom? wait k nmin ng ttay mo sa haus. Walang dikta ng deadline o ang init ng singaw at dumi ng syudad o ang artipisyal at de-kemikal na kapaligiran. txt bak pra lu2 ako 4 u f 2loy ka.nay At saka ko naalala ang aking pag-uwi bukas ng gabi. Uuwi ako mata pos ang ilang panahong inilagi ko sa Maynila. mas lalo pang maku kumpleto kung aking bibisitahin ang dati kong tambayan. Ilang hakbang pa at tumambad na sa akin ang isang kapatagan. mas dama ko ang kakaibang kutob. Nakalaman sa aking database ang bawat sul ok ng lugar.Napalitan ang laman ng monitor. Batid ko rin namang h indi na kinailangan pa ng GPS para muli akong ituro sa landas ng pagbabalik sa l alawigan at ganoon din naman nang ako ay dalawin ng punongkahoy at matagpuan sa aking pinapasukang tanggapan. Nangungusap ang mga ito sa a kin. Tanging sa virtual reality ko na laman g muli makatatagpo ito. Hindi na kailangan pa ng GPS o anumang teknolohiyang pangheograpiya para matunton ko ang kinalalagyan ni to. na kahit kailan ay hindi maaaring maging realidad dahil sa g inawa lamang ito ng pagkakataon at hindi ng kusang takbo ng aking buhay. Matagal ko na ring inasam ang maka uwi at makadalaw man lang. Inabot ko ang aking nag-aalburotong cellphone k atabi ng keyboard at binasa ang text message. Nakatimo na sa aking isipan ang bawat akyat. Tama na ang artipisyal sa buhay ko. Parang nagbago na ang lugar. Higit pa sa lahat. Aking dinaanan a ng dating maputik na parang at ang mabatong pag-ahon sa bundok. aking pinuntahan ang tambayan. Bagamat nakapagtatakang hindi ko na makita ang mga punongkahoy na palatanda an ko. Bagaman. Lalo pa na nabubuhay ako sa isang virtual reality. Ang muling makapa g-isip sa kandungan ng punongkahoy na aking kinahiratihan. ang sarap ng luto ng nanay at ang kaganda han ng simpleng buhay. Birtwal. 4 . ito ang sadya ko sa lalawigan. Ito ang buhay. Ito'y a rtipisyal na kapaligiran na aking pinili at hindi ang natural at kinagisnan kong pamumuhay. DALAWANG araw na ang nakaraan buhat nang makauwi ako sa lalawigan." . Wala na ang maraming puno rito at iilan na lamang ang natit ira.

aso. pero di pa rin tapos si Mama. Handa na akong magbigay ng tunay na liw anag!" buong pagmamalaking isinigaw ni Tolits. Pagkatapos. At naramdaman na lang ni Tolits sa kanyang mga pisngi ang matutunog na h alik ng kanyang Tatay at Nanay. ng mga patusuk-tusok na sumbrero. DI PA DUMARATING ang aking bagong anghel. Di raw para sa mga bata a ng opisina. Pinagdrowing niya ako ng kung anu-ano. ang kanyang unang kaarawan.Title:Kwento (11) Umiyak nang umiyak si Tolits. Pero sabi ni Mama. ng mga laruang nakasabit. Pauli t-ulit sa buong maghapon. Bumukas nga uli ang bintana ng munting bahay nina Tolits. Nakita na niya ang labas ng kanilang bahay. Parang mga boses-ipis din sila kung mag-usap. Wala pa raw akong makakasama sa aming bahay. Magiging isang maningas at maliwanag na palito ako ng posporo. stamp pad. Wala p ang anghel na magbabantay at mag-aalaga sa akin. lalo na ng mga batang nakapal igid sa maraming pagkain at sa isang makulay at malaking keyk. Ito ang tamang panahon na laging sinasabi ng kanyang Tatay at Nanay. Binigyan na lang ako ng papel at lapis ni Mama. Di raw ako bagay sa kanyang opisina. nag-iisa na lang si Tolits sa kanilang bahay. kapag dumating na raw ang aking anghel. Gano'n pala kahirap ang buhay ni Mama sa opisina. Tolits! Hapi Bertdey! Hapi Bertdey! Hapi Bertdey. Si Angel Perl . talagang matagal ang ka nyang trabaho. "Sa wakas!" ang sigaw ni Tolits. at keyboard ng kompyuter ang aking naririnig. kaya isinama muna ako n i Mama sa kanyang opisina. parang mga robot at wala man lang ngumingiti. May mga puno. ang araw ng kanyang kapanganakan." Alam ni Tolits na malapit nang mangyari ito . Napangiti si Tolits. ang mga tao. Ngayon. "Hinding-hindi ko bibiguin sina Nanay at Tatay. Kaya 'nung dumating ang una kong anghel. pati matataas na bild ing at tulay na dinaanan namin kanina. Hapi Bertdey. Ibinigay ni Tolits ang lahat ng kanyang taglay na ningas at liwanag upan g masindihan ang nag-iisang kandila na nakatusok sa keyk. pero di siya pinansin ng mga dambulahang d aliri. Tapos. Puro tunog lang ng st apler. maiiwan na ra w ako sa bahay. nagawa ko na. Naalala niya ang laging sinasabi ng kanyang Nanay at Tatay na. mangga. "May tama ng panahon para sa lahat ng bagay. bulaklak. narinig n iya ang isang awiting. Tolits! Pagkaraa'y malakas na palakpakan at hiyawan ng mga bata ang sumunod. at kinuha na s iya ng mga dambuhalang daliri. sa mga ngiti ng mga Nanay at Tatay. Nadrowing ko na nga ang la hat na kaya kong idrowing. Namangha siya sa iba't iban g kulay ng lobo. telepono. araw. Parang di nauubos ang kanyang ginagawa. at ng mga regalo. sobrang saya ko.

Angel ang it awag ko kay Ate Sally dahil ang mga anghel daw ay nag-aalaga sa masunuring bata. "Tulog na Lara. pinapanood namin. Minsan sobrang dami niyang pinakakain sa akin. kailang . Lahat ng palabas mula umaga hanggang hapon. Mabait si Angel Perla pero pinatutulog lang niya ako buong maghapon. "Halika Lara. kailangan raw siya ng kanya ng mga anak sa probinsya. Ka hit ayaw ko ng matulog. ang pang-apat kong anghel. wala kaming ginagawa ku ndi manood ng tv. para lumaki ka agad. Angel ang itawag ko kay Ate Charito dahil ang mga anghel raw ay anak ng Diyos. "O Angel Sally." ang lagi niyang sinasabi sa akin. Pero isang araw. "O Angel Rowena. Pero isang hapon. Angel ang it awag ko kay Ate Rowena dahil ang mga anghel daw ay tumutulong sa magagalang na b ata. nagpaalam si Angel Rowena ." ang bi lin ni Mama. pakainin mo palagi. Angel ang itawag ko kay Ate Perla. Pero isang araw nagpaalam na si Angel Perla. para di ka magkasak it. Sabi ni Mama. ka ilangan raw siya ng kanyang maysakit na ama. Pero isang umaga pagkatapos ng aming almusal. pero sa buong maghapon. "O Angel Perla. Sumunod kong anghel ay si Angel Charito. minsang naman sobrang konti." ang lagi niyang sinasabi sa akin.a ang una kong anghel. "Kain pa Lara. Mabait si Angel Rowena pero lagi siyang palit nang palit ng tuwalya sa a king likod at kapag pinulbusan niya ako. nagpaalam si Angel Charito. para lumaki ka agad. Sabi ni Mama. ikaw na ang bahala kay Lara. dahil ang mga anghel da w ay laging nagbabantay sa mababait na bata." ang bilin ni Mama. laging gulat ni Mama dahil nagpaalam si Angel Sally. Ang pangalawa kong anghel ay si Angel Sally. kailangan daw siyang umuwi ng probinsya upang tumulong sa pag-ani ng palay. patulugin mo sa tanghali. ikaw na ang bahala kay Lara. Sabi ni Mama. Mabait si Angel Sally pero lagi niya akong pinakakain kahit busog na bus og na ako. Mabait si Angel Charito. para na akong ispasol. Ang pangatlo kong anghel ay si Angel Rowena." ang lagi niyang aya sa akin. 'wag mong hayaang pawisan ang likod. pinatutulog pa rin niya ako." ang bilin n i Mama. magsisimula na ang palabas." ang bilin ni Mama. ikaw na ang bahala kay Lara. "O Angel Charito." ang lagi niyang sinasabi sa akin. ikaw na ang bahala kay Kala. libangin mo. Sab i ni Mama. "Halika Lara. pagdating ni Mama. palitan natin ng tuwalya ang likod mo.

Kahit konting dumi lang. Dumating naman ang pang-lima kong anghel. ikaw na ang bahala kay Lara. "Lara. binati ako ng halik ni Mama. "Mula ngayon Lara. nasa'n ka na? 'Wag kang lalabas baka kunin ka ng Mamang may balb as. nagpaalam na rin si Angel Raki. minsan naman sobrang lamig.' ang lagi niyang takot sa akin. Sa bawat anghel na dumarating sa aming bahay. ag ad niya akong hinahanap. "O Angel Lai. Sandali lang akong mawala. Di ako makapaniwala sa sinabi ni Mama. Pero isang gabi. Isang masarap na a lmusal ang aming kinain."ang lagi niyan g pang-akit sa akin. Bilin uli ni Ma ma na Angel pa rin ang itawag ko kay Angel Raki tulad nung mga dating kong nagin g angel. masarap itong tubig. nagpaalam na si Angel Lai . Minsang sobrang init ng tubi g. si Angel Lai.an daw siyang umuwi dahil mag-aaral na siya. Maghihintay na namin kami sa bagong anghel na darating. ako na ang iyong magiging anghel. isang hapunan. Mabait si Angel Lai. kami na ang m agkasama. Totoo nga bang may anghel. Ay aw na ayaw niyang makikita na madumi ang damit ko. Pumalit naman ang pang-anim kong anghel. paliliguan na kita. kinukuha na raw siya ng kanyang Tiya na may karinderya. alam kong masayang-masaya si Mama dahil di na niya problema kung sino ang magbabantay at mag-aalaga sa aki n. 'wag mong hayaang lumabas. tulad ng sinasabi ni Mama? May anghel nga bang nagbabantay. at tumutulong sa batang tul ad ko? Anak nga ba sila ng Diyos na puwede kong maging pangalawang Mama? Bakit lahat sila ay umalis? Pero isang umaga." ang bilin ni M ama. Pero tulad nung mga dati kong anghel. Angel ang itawag ko kay Ate Lai dahil si Angel Lai raw ang aking Mama habang siya ay nasa opisina. pinaliliguan agad niya ako. . Tulad nung mga dati kong angel. "Halika na Lara. paliguan mo. nag-aalaga. habang nagpapahinga si Mama. pero ayaw niya akong palabasin ng aming bahay kahit sa aming magandang hardin o mapasikatan ng araw. Bilin ni Mama. si Angel Raki." ang sabi ni Mama sa akin. magpapakasal na raw siya sa kanyang matagal nang nobyo." a ng bilin ni Mama. mabait din si Angel Raki pero paligo siy a nang paligo sa akin. Sa buong maghapon. Pero alam kong doble rin ang lungkot ni Mama kapag may umaalis na anghel sa aming bahay. "O Angel Raki. ikaw na ang bahala kay Lara.

O kahit saan man siya magtago. al am na alam niya kung kailan ako dapat patulugin at pakakainin. Di talaga siya makapagtago sa kanyang Nanay kahit sandali.. kahit di siya makaabot sa beys o kahit lagi siyang taya.. pupulbusan muna siya ng kanyang Nanay. at anghel na hinding-hindi ako kaila nman iiwan..Laking gulat ko dahil kahit di ko pa nakakasama nang matagal si Mama..</pd> isa <pd>. 'Pag narinig ni Pat ang mga katagang ito..</pd>NASAAN ka na P at?" Narinig na naman ni Pat ang tawag ng kanyang Nanay.. Kaisa-isang anak si Pat.. at kung kailan ako dapat maglar o o paliguan... Ito kasi ang dahilan kung bakit hindi siya makapagtagong mabuti sa kanyang mga kalar o. Bukod dito... si Mama nga ang pampito at panghuli kong anghel. Anghel na hinding-hindi magpapaalam. Kapag n agtatago siya.. nakatago ang katawan pero nakalabas naman ang ulo!" "Pong! Pat! Wala ka ng takas!" Di rin siya makaabot sa beys para iligtas ang sarili na maging taya..</pd> PAT <pd>. paborito pa rin niyang laro at ng kanyang mga kalaro ang tagu .. anghel na magbabantay. at tutulong sa akin. Kahit nasa kanilang bakuran l ang siya at nakikipaglaro. Kung minsan nga..</pd> Nasaan ka na Pat?" a ng lagi niyang naririnig sa kanyang Nanay. Pero b ago palitan ang tuwalya sa kanyang likod. ibig sabihin.</pd> Pat <pd>. para na siyang ispasol dahil sa dami ng pulbos na inilagay sa kanya. P ero kahit madali siyang nakikita ng taya.</pd> PAT <pd>. pinakamalaking problema ni Pat ay ang kanyang katabaan.. madali siyang nakikita. agad na kukuha ng pagkain sa kusina ang kanyang nanay para pakainin siya. At kapag naki ta na siya.. Alam na alam din niya ang dami ng pagkain na kaya kong ubusin at ang tamang init ng tubig na gustung-gusto ko sa paliligo.</pd> tatl o <pd>. mag-aalaga. Hinding-hindi rin nawawala ang madyik-tuwalya sa kanyang likod na hindi n akakalimutang palitan ng kanyang Nanay sa tuwing mababasa ito ng pawis. agad na siyang hinahanap. "PAT <pd>. Parang nagsamang laha t ang anim na anghel na aking nakasama sa iisang anghel.</pd> Pat <pd>. saglit lang siyang mawala sa pan ingin ng kanyang Nanay.. kailangan na niyang umuwi ng bahay..</pd> nakatago na kayo <pd>. "Pat <pd>. At dahil kaisa-isang anak siya. agad siyan g natatagpuan ng malupit na taya. . At sigurado ako.</pd> dalawa <pd>.. Madalas ang kanyang nanay lang ang kasa-kasama niya sa bahay. kung kailan dapat palitan ang tuwalya sa aking likod at pulbusan.</pd>" "Pong! Pat! Nakita ko ang iyong busog na tiyan!" "Pong! Pat! Nakita ko ang iyong malamang braso!" "Pong! Pat! Nakausli ang iyong malaking binti!" "Pong! Pat! Para kang pako.. Di siya makasiksik sa makikipot na taguan o sa katawan ng mga puno..</pd> pagbilang ko ng tatlo <pd>.. "Tagu-taguan sa ilalim ng buwan <pd>.

agad na siyang hinahanap. kahit sandali. habang naglalaro ng taguan si Pat at ang kanyang mga kalaro: "Tagu-taguan sa ilalim ng buwan <pd>. ang kanyang malamang braso. Kasyang-ka sya pa!" Inalog-alog pa ni Pat ang kanyang alkansya. Isang hapon. Di na makikita ang kanyang laging busog na tiyan." ang sabi ni P at sa sarili.' ang yaya ng kanyang Tatay. Tuwing araw naman ng Sabado at Linggo ang Tatay naman ni Pat ang laging naghahanap sa kanya. Wala nang "Pong! Pat! Nakita ko ang iyong busog na tiyan!". Kahit nasa akikipaglaro.. .</pd> dalawa <pd>...</pd> Pat <pd>.. Kailangang makapagtago ka ng pera para sa iyong pag-aaral sa isang taon.. At nagsimula na ngang maghanap ang taya.</pd>" ang sabi ng taya.</pd> Nasaan ka na Pat?" Di rin siya makapagtago sa kanyang Tatay ang mawala. Di na rin siya parang isang pako na nakatago nga ang kata wan pero nakalabas naman ang ulo.</pd> tatlo <pd>. Di inaasahang makapagtago si Pat sa mga pinagpalitang gulong ng dyip ng kanyang Tatay... nakatago ang katawan pero nakalabas naman ang ulo!" Tahimik na tahimik ang kanyang napagtaguan.</pd> pagbilang ko ng tatlo <pd>... "Buti pa ang mga barya nakapagtatago ng matagal sa alkansya. "Tiyak na mahihirapan na akong makita ng taya rito. Ito ang unang beses niyang magtago sa mga gulong. ... ibibigay Drayber ng isang pampasaherong dyip sa bayan ang "Ihulog mo ito sa iyong alkansya. At kapag nakita na siya. mahihirapan na akong makita ng taya..</pd> nakatago na kayo <pd>... kanyang Tatay." "Sa wakas!" At di na nga narinig ni Pat ang malimit niyang marinig sa mga taya. "'Pag napuno mo na 'yan.</pd> Pat <pd>." "Halika't matutulog na tayo ng iyong Nanay. "Pat <pd>.. Saglit lang siy kanilang bakuran lang siya at n nito ang sandamukal na barya. Lalo pang isiniksik ni Pat ang kanyang katawan sa patung-patong na gulon g." Kinuha nga ni Pat ang kanyang alkansyang bao at isa-isang inihulog ang m ga baryang ibinigay ng kanyang Tatay. at malalaking binti..an. "Siguro rito..</pd> isa <pd>. Napansin niyang mabigat-biga t na rin ito. "Pong! Pat! Nakita ko a ng iyong malamang braso!" "Pong! Pat! Nakausli ang iyong malaking binti!" at wal a nang "Pong! Pat! Para kang pako. bibili tayo ng bagong alkansya mo.

Jose P<p d>. Bukod rito'y naglabas din ang Guild ng mga p ampleto. mula sa <i>The Varsitarian</i> ng UST sina Efren C<pd>. 6 Title:Sanaysay (18) Layunin ng pagpupulong na ito na pag-usapan ang mga problemang kinakahara p ng mga pahayagang pangkampus at isulong ang magandang samahan ng mga patnugot ng mga pahayagang ito.</pd> Guerrero Jr<pd>. bise-presidente si Miraflores. Jose C<pd>. at mula sa <i>The National<i> ng NU sina Porfirio G<pd>. UST. Salvador P<pd>. Ginanap ang dalawang kauna-unahang pulong sa opisina ng <i>The Guidon</i > sa Kalye Anda-Arzobispo. Sa gitna ng tumitinding labanan ng mga koponan sa inter-p amantasang liga ng basketbol.</pd> de la Cruz at Rafael T<pd>. nais ng mga patnugot. mimeograp at iba pang dokumento bagamat walang nagsilbing opisyal na pa .</pd> Rodriguez Jr<pd>. inilabas ang pahayagang <i>Intercollegiate P ress</i>.</pd> Peña. fakultad ng Ateneo de Manila (170).</pd>.</pd> Pob lador at Ernesto R<pd>. na ayusin ang relasyon ng mga mamamahayag p angkampus at ng mismong mga pamantasan. at sa naghahanap ng taya. Labindalawang pat nugot mula sa apat na publikasyon ang mga unang miyembro ng organisasyon: mula s a <i>The Guidon</i> ng Ateneo sina Leon Ma<pd>. D e La Salle College (DLSC) at San Beda College (SBC). Intramuros. Kasamang inaprubahan ng mga miyembro ang Konstitusyong isinulat nina Vinzons. Tinanghal na unang presidente ng organisasyon si Vinzons. ang pagkakaroon ng maayos na samahan ng mga pamantasan at ang pagsusulong ng propesyonalismo sa mga miyembrong patnugot nito upang iangat ang kalidad ng pama mahayag pangkampus (Valenzuela 1933: 170).</pd> David Jr<pd>. na siyang karaniwang nagbaba lita ukol sa mga pangyayari sa liga. kalihim si Kalaw at ingat-yaman si Anatolia Gamboa ng <i>Educators' Monthly</i>. Naging un ang modereytor si Fr<pd>.</pd> J<pd>.</pd> Miraflores.</pd> Franklin Ewing.</pd>. Naging pangunahing layuni n ng grupo ang pagpapakilala ng pamamahayag pangkampus sa hanay ng mga estudyant e. National University (NU). Maynila noong Agosto 9. isang tabloyd na tumakbo sa loob ng dalawang taon at nagsilbing publik asyon ng mga pamantasan sa Maynila.</pd> Lopez at Maria Kalaw. Di nga alam ni Pat na napakalayo na ng kanyang pinagtaguan."Pero bakit parang kay layo nitong aking napagtaguan?" ang tanong ni Pat. Matapos nito'y inihalal ang mga unang opisyal ng CEG.</pd> Ipinanukala ni David ang pangalang College Editors Guild (CEG) para sa o rganisasyon na sinang-ayunan ng lahat. Peña at Guerrero at ang kasabihang "A drop of ink makes the millions think" bilang islogan ng grupo. Karaniwan nang nagkakaroon ng maliliit n a alitan ang mga pamantasang kalahok sa ligang National Collegiate Athletic Asso ciation o NCAA kung saan kasapi ang Ateneo.</pd> Vinzons. mula sa <i>The Philippine Collegian>/ i> ng UP sina Wenceslao Q<pd>. UP. Liberato C<pd>. malayung-mala yo sa kanyang Nanay at Tatay. Sa panunungkulan ni Vinzons.</pd> Quema at Horacio de la Costa.

Mula sa mga personalidad ng Guild. ang kauna-unahang partido politikal na binubuo ng mga kabataan tulad nina Arturo Tolentino. Oktubre 1933 nang binuo ni Rodriguez ang Young Men's Party. Pinag-usapan ng mga patnugot ang iba't ibang isyu mula s a simbahan at relihiyon hanggang sa mga pambansang usapin (Azcarate 1954: 33). Mga kilalang personal idad sa mainstream midya ang naging mga hurado at tagapagsalita sa mga pagpupulo ng at programa ng Guild." sinabing ang unang tatl ong mapipiling pinakamagaling ng CEG ay itatanghal sa publiko na siyang magbibig ay ng huling desisyon para sa kung sino ang mananalo.</pd> Kalaw.hayagan. NU. La yunin naman nitong makibahagi sa mga pambansang usapin sa politika at maging sa nakatakdang eleksyon (Young Men's 1933: 14). Ang pangyayaring ito ay nagtulak sa ilang mga tao sa CEG upang mas maging interesado na lumahok sa pambansang politika. Dahil dito. ang bawat pamantasan ay magkakaroon ng k anilang sariling paligsahan para sa pagsulat ng isang yugtong-dula at ang manana lo ang siyang magiging lahok ng publikasyon. Naging pangunahing aktibidad ng CEG sa mga unang araw at buwan nito ang p agdaraos ng mga pulong at diskusyon sa mga kapihan sa mga hotel at pagkain sa mg a mamahaling restawran sa Maynila upang magpalitan ng kultura't kakanyahan ang i ba't ibang publikasyon. Noong Disyembre 9. Teodoro M<pd>. hi ndi na itinuloy ang panukalang ito ng mga mambabatas (34). naging kilala rin ang CEG sa p anahong ito bilang tagapaglunsad ng mga paligsahan sa paggawa ng mga pahayagan s a anyo ng diaryo at magasin sa hanay ng mga miyembro nito. umusbong ang pagnanasa ng organisasyon g makilahok sa pambansang politika. 1932. ang mga mag-aaral mula sa UST. Inorganisa ni Vinzons ang Young P hilippines Party. isang politikal na organisas yong kinabibilangan ng mga lider-kabataan mula sa iba't ibang panig ng bansa. pinangunahan ni Rod riguez na siyang bagong pangulo ng CEG at ni Vinzons na nahalal namang pangulo n g Konseho ng mga Mag-aaral ng UP. University of Manila (UM). maagang gumawa ng ingay ang mga taong bumubuo nito. ang "You Write a Pla y. nagtagumpay si Vinzons na makasama b ilang pinakabatang delegado sa Constitutional Convention na siyang lumikha ng Ko nstitusyon ng bansa sa ilalim ng pamahalaang Komonwelt. Naging aktibo ang organisasyon sa pagsusulong ng mga kamp anya para sa maayos at malinis na pamamahala at pagsasarili. Isinulong ni Vinzons ang pagkakaroon ng probisyon para sa pagbibigay ng pang-akademikong kalayaan sa mga pampublikong pamantasan. Dahil sa kontrobersyang nilikha nito. <b>Ang Unang Hakbang sa Pagsulong</b> Matapos maitatag ang CEG ng mga patnugot ng mga publikasyong nagmula sa i lan sa pinakakilalang mga kolehiyo't pamantasan sa Pilipinas. Carme n Planas at Avelino Lorenzana (Cabatuando 1967: 1) kung saan karamihan sa mga mi yembro ay mula sa CEG. Far Eastern College (ngayo'y Far East ern University o FEU) at Columbian Institute ang pagpoprotesta sa harap ng Kongr eso kung saan dinidinig ang House Appropriations Act na may panukalang taasan an g suweldo at alawans ng mga mambabatas. Nang sumunod na taon ng Hulyo 1934." Sa naturang kontest. Samantala. Muli na lamang naging aktibo ang CEG noong Nobyembre ng 1933 sa pagluluns ad nito ng pinakamalaking proyekto para sa susunod na taon. K asama na rin ang ilang usapin sa alitan ng kanilang mga eskwelahan sa basketbol at sa iba pang mga kompetisyon at paligsahang nilalahukan ng mga ito. ang paglilimita ng kapangyarihan ng presidente ng bans . We Produce It. Lorenzo Sumulong. Bukod sa mga kontrobersya sa eleksyon. Union Theological Society. Sa artikulong lumabas sa <i>The Gui don</i> na may titulong "CEG Announces Play Production. Mula sa mga pamunuan hanggang sa mga miyembro nito'y nagkaroon ng mabilis na pagkilala ang CEG mula sa mga tao sa labas ng org anisasyon. naging abala ang mga op isyal at lider ng CEG sa kanilang mga bagong tatag na organisasyong politikal na nagdulot ng pananahimik ng CEG sa mahigit apat na buwan.

</pd> Haimada at Conrado B<pd>. na sinadya umanong hindi sila paabutan ng liham-imbitasyon para sa gagana ping halalan sa pagkapangulo.</pd> Uichanco ang pamunuan ng CEG. Sa sumunod na pulong ng CEG nuong Hulyo 29.a. Dahil rito. bilang modereytor ng Guild sa halip na magkaroon pa ng halalan. Haimada at Uichanco dahil sa kanilang mga sinabi sa plenaryo. inakusahan nina Armando J<pd>. K inuwestyon din niya ang probisyon sa Konstitusyon ng CEG na nagsasabing ang mga opisyal ay nararapat na ihalal ng "lahat ng dumalong miyembrong publikasyon. Sinai C<pd>. pagbubukas ng klase para s a taong 1934-1935. lumabas sina Malay. Una. Subalit ikinagulat n g mga delegado. nahalal na muli bilang pangulo si Rodriguez. na kapwa rin delegado ng <i>Philippine Collegian</i>. at ang pagkakaroon ng pambansang wika sa Pilipinas na nakabatay sa Tagalog (C abatuando 1967: 2). Matapos ang mahabang pagtatalo. inihain ng mga delegado ng <i>Philippine Collegian</i> ang mosyon na hirangin na lamang si Prop<pd>. partikular ni Rodr iguez." (1954) sinabi ni Malay na bilang isang porma ng kompromiso dahil sa insidente. Subalit kasabay nito ay ang pagiging mas politikal ng mga miyembro ng organisa syon.</p d> Vicente Lontok. Subalit bago pa man ito mapagdesisyunan. Sa kanyang artikulong "Fightin' and Feudin' CEG. Sa unang pulong ng Guild noong ika-22 ng Hulyo. ay si Rodriguez an g laging nagwawaging pangulo ng CEG. maanomalya diumano ang tatlong taon nang insidenteng hindi nakatatanggap ng imb itasyon ang <i>Philippine Collegian</i> tuwing idaraos ang halalan.</pd> Malay. At sa loob n g tatlong halalang ito. U ichanco at Haimada sa lugar kung saan nagaganap ang pulong. Nagbigay rin ng ilang mga teknikal na punto si Haimada. Mariin naman itong tinutulan ng ilang deleg ado at sinabing ito ay isang anyo ng diktadura mula sa mga patnugot ng <i>Philip pine Collegian</i>. Inaasa han umano nilang sa araw ring iyon. nagsimulang umusbong ang prestihiyo ng Guild . maging nina Malay ang pananatili sa plenaryo nina Arlyne Lopez a t Daisy Hontiveros. Sinabi nitong na ng mahalal noong ika-22 ng Hulyo si Rodriguez ay hindi pa ito nahihirang na cont ributing editor ng <i>The National</i> kung kaya't hindi ito maaaring mahalal. kabilang ang naganap nang taong iyon. Ipinagtanggol naman ng huli ang kanilang naging reaksyon mula sa pagsisimula pa lamang ng pulong. may mga delegadong nanawagan upang patal sikin ang mga delegado ng <i>Philippine Collegian</i> dahil sa kanilang mga aksy on at pananalita. Ang eleksyong na ganap sa unang pulong ay lumikha ng malaking kontrobersya sa loob at labas ng or ganisasyon dahil sa ilang araw na pagtalakay rito ng mga pahayagan sa mainstream .</pd> Guerrero na hingan ng paumanhin sina Malay. ikinabigla ng mga delegado mu la sa <i>Philippine Collegian</i> ang mosyon ng grupo upang dumako na sa eleksyo n para sa magiging bagong modereytor ng Guild sa pagsisimula ng programa. tagapayo ng kanilang publikasyon. binigyan niya ng pagkakataong magpaliwanag ang grupo nina Haimada. Subalit ito'y mariin namang pinabulaanan ni Rodrig uez at sinabing ang lahat ng miyembrong publikasyon ng CEG ay pinadalhan ng imbi tasyon." na umano'y maaaring tingnan bilang rekisito na ang lahat ng miyembrong publikasyon ng CEG ay naroroon ("Staff Bolts" 1934: 1). ihahalal pa lamang ang magiging bagong pangu lo ng CEG ngunit noon lamang nila nalaman na mayroon nang naganap na pagpupulong at halalan noong Hulyo 22 ngunit hindi umano sila nakatanggap ng imbitasyon par a rito. . <b>Ang Politika/o sa Guild</b> Dahil sa pagiging matunog ng mga pangalan ng ilang mga personalidad ng Gu ild lalo na sa pambansang politika. Bago pa ibaba ni Guerrero ang kanyang desisyon ukol sa mosyon. Hiniling ng mga ito sa punong opisyal ng ginanap na kongreso na si Leon Ma<pd>.

Isinumite rin ni Malay ang irrevocable withdrawal ng <i>Philippine Colleg ian</i> sa pagiging kasapi ng CEG. binigyang diin ni Carlos P<pd>. iginiit ni Rodriguez na ang pagiging unang presidente ni Vinzons at pagiging bise-presid ente ni Fe Palma sa nakaraang dalawang taon.</pd> Romulo. ang nahalal ng modereytor ng Guild . Samantala. Sa kanyang pagtalakay sa pamamatnugot at pamamahala ng isang publikasyon.Kinabukasan ay naging laman ng mga diaryo sa Maynila ang sinasabing pagp apatalsik sa pulong ng CEG ng ilang delegado ng <i>Philippine Collegian</i> sa p angunguna ng patnugot nitong si Malay samantalang sa iba'y ang sinasabing pagwal k-out ng grupo. ipinasa a ng resolusyong nagpapahayag ng pagtiwalag at hindi na pagbubuo ng anumang porma ng relasyon at pakikipag-ugnayan ng Board of Management sa organisasyon ("Colleg ian Board" 1934: 1). Matapos ang pangyayari. ang nararapat na pag-iwas ng mga pahayagang pangkampus sa politika. Gayunpaman. kanila pa ring iginiit na walk-out at hindi pag papatalsik ang naganap sa pulong ("Collegian ends" 1934: 3). Hindi rito nagtapos ang pakikipagtunggali ng <i>Philippine Collegian</ i> laban sa CEG. Binanggit niya ang <i>The Guidon</i> bilang isang halimbawa ng publikasyo n na sa nakalipas na mga apat o limang taong paglalabas nito ng isyu ay naging t apat sa pagiging isang publikasyon ng mga estudyante na tumatalakay lamang sa mg a pangyayari na may kinalaman sa mga estudyante sa kolehiyo. sa proseso ng pagbabago ng Konstitusyon ng pahayagan. Nagpalitan ang magkabilang kampo nina Malay at Rodriguez ng sulat sa mga pahayagan hinggil sa kung ang mga delegado ba ng <i>Philippine Collegian</i> ay kusang umalis o sila ba ay pinatalsik ng CEG. nanatili ang pagka karoon ng mga aktibidad ng organisasyon. sa pag ka-presidente. sinabi niyang na rarapat na maging interesado lamang sa mga balitang pangkampus at hindi dapat sa politika ang mga pahayagan ng mga estudyante ("Adviser Romulo" 1934: 1). 4 ." sinabi nina Lopez at Hontiveros na sadyang sila ay may iba lamang na pagtingi n sa mga pangyayari. Kasabay nito. Matapos ang dalawang kontrobersyal na eleksyon sa taong 1934: una. pinatalsik ni Malay sina Hontiveros at Lopez sa pu blikasyon dala na rin ng hindi pagsama ng dalawa sa pag-alis nina Malay sa kapul ungan. Bagamat hindi sumama sa "walk-out . inihapag ng <i>Philippine Collegian</i> ang plano ng pagbubuo ng isang bagong organisasyon na tatawaging Inter-Collegiate League o f Editors na magiging eksklusibo para sa mga aristokratang intelektwal na mamama hayag pangkampus mula sa mga aniya'y primera-klaseng pahayagan at magasin ng mga kolehiyo't pamantasang may magandang reputasyon sa Pilipinas ("Collegian ends" 1934: 3). kapwa mula sa <i>Philippine Collegi an</i> ay nagpapatunay lamang na walang katotohanan ang paratang nina Haimada na tatlong taon nang sadyang hindi pinapadalhan ng imbitasyon ang publikasyon kung kaya't hindi nakalalahok sa eleksyon ng CEG. Sa pulong na isinagawa nuong Setyembre. Sa huli'y hindi na rin naipagpatuloy at naisulong ang pagta tatag ng sinasabing bagong organisasyon ng mga manunulat pangkampus. at pangalawa sa posisyon ng modereytor ng CEG.

Talagang pin anindigan ko na ang paghinto sa pag-aaral.e. Sa isip ko. "Kay Tita Flora na lang ako hihingi ." "Alam kong galit ka sa akin. Ngunit huwag mo naman sanang idamay ang kinabukasan mo sa galit na nararamdaman mo sa akin. Dahil sa matagal ko nang hindi pagpasok nang walang paalam ay nagpunta pala sa bahay namin ang aming guro upang alamin kung bakit hindi na ako pumapaso k sa eskwela. Gusto k ong gayahin mo ang Ate mo na nagsisikap para maiwasan ang kahirapan pagdating ng araw.." bul ong ko sa sarili. "Ayoko na po talagang pumasok. Malungkot ang kanyang boses pero hindi ko iyon pinansin. Ang nakakapagtaka ay hindi ako pinalo o pinagalitan ni Inay." dugtong ni Inay." Gusto kong sigawan si Inay at ipamukha sa kanya na wala talagang magal ing sa kanya kundi si Ate." Malalalim na buntonghininga ang naririnig ko mula kay Inay habang nags asalita ito. Wa la siyang karapatang pakialaman kung masira man ang kinabukasan ko. Kinau sap lang niya ako nang gabing iyon. "Alam kong galit ka sa akin. Nahihirapan p o ako sa pag-intindi sa mga leksyon ko. Kung hindi sana kami naging mahirap ay hindi k ayo nadamay ng kapatid mo sa kahirapang ito. Ngunit huwag mo naman sanang idamay ang kinabukasan mo sa galit na nararamdaman mo sa akin. Maghintay lang siya! Kinabukasan ay tuluyan na akong hindi pumasok sa eskwela. Hindi man lang naantig ang kalooban ko sa mga sinabi ni Inay." Ito ang idinahilan ko kay Tita Flora nang kausapin niya ako para himuking bumalik sa eskwela." "Kung nabubuhay lamang si Itay ay hindi mo ako maaapi nang ganito. "Ang Ate mo ay magtatapos na sa kolehiyo." patulo y ni Inay na nasa tinig pa rin ang kalungkutan. Ngayon ko higit na napatunayan na para sa kanya ay si Ate lang ang magaling.. Si Inay ay wala ring na gawa para pilitin ako. Pero tuloy pa rin siya sa paglalabada kahit hindi na ako nag-aaral.Title:Malaki na ko. Tiyak na magiging maganda ang kinabukasan niya. Hangad ko lamang na mapabuti ang kalagayan ninyo. Ang tangi ng naiwan sa utak ko ay ang pagkukumpara niya sa amin ni Ate. Mommy! Kaya ko na'ng sarili ko! (2) "Bahala na!" sabi ko sa sarili ko. Kung nabubuhay ang iyong Itay ay tiyak na ganito rin ang sasabihin niya sa iyo. . Tiyak namang hindi niya ako tatanggihan. Naramdaman ko na naman ang galit sa kanya. "Pag-isipan mo ang mga bagay na ito. anak. anak. Mahal kita." Mag-iisang buwan nang nagbubulakbol kami ni Rowena nang matuklasan ito ni Inay. Lalo na ikaw. Kinausap ba niya ako para sabihing walang-wala talaga ako kung ikukumpara sa mabait at masipag niyang anak na nasa Maynila? "Ang gusto ko sana ay huwag mong pabayaan ang iyong pag-aaral." Sandaling tumigil si Inay saka nag patuloy. Ipinangako ko sa aking sarili na sa mga darating na araw ay lalo ko siya ng gagantihan sa ginawa niyang ito sa akin. "Mag-aral ka sana. "Huwag kang gumaya sa amin ng Ita y mo na parehong hindi nakatapos. anak nga niya ako at ina ko siya pe ro wala siyang karapatang pakialaman ako sa gusto kong mangyari sa sarili ko." Isa pang malalim na buntunghinin ga ang narinig ko kay Inay bago siya nawala sa harap ko. Lalo akong nagalit ka y Inay. Alam kong hindi siya matutula d sa amin ng Itay ninyo. anak. Dito na lang ako sa bahay.

" "Ano nama'ng gagawin ko sa reunion na 'yon? Wala naman akong kakilala s a mga pupunta ro'n. Namangha ako sa ganda at nalula sa taas ng hotel na ito.Lumilipas lang ang maghapon ko sa panonood ng TV at sa pagkukulong sa kwarto." giit ni Tita Flora. "Mary Ann. "Sa Sabado na 'yon. Tiyak namang magkakaedad kayo ng mga 'yon. Alis diyes pasado na nang dumating kami ni Inay sa hotel na pagdarausa n ng reunion. Naka labas din ang lumang bag ni Nanay na kupas na ang kulay sa kalumaan." Sa loob-loob ko. Tingin ko nga ay mukha siyang suman dahil nakahapit ito sa katawan niya. di umatend siya. "Ho! Ako? Ayoko ho! Hindi pwede! Ayoko!" Tigas na tanggi ko. Lalong tumibay sa aking sa rili ang pag-ayaw kong samahan si Inay. "Oho!" Ito na ang nasabi ko. kapag naiinip ako sa amin." Matigas pa rin ang boses ni Tita Flora. Napansin ko sa pagsasalita ni Tita Flora na galit na siya. Hindi ko na ipinilit ang pagtanggi dahil d ahil ayaw kong ang nag-iisa kong kakampi sa bahay namin ay magalit pa sa akin. "Nakalagay sa programa ng ipinadala sa Inay mo na dapat kasama ang pamilya ng mga aaten. "e ano sa 'kin. Nagtaka ako ." "Sasamahan mo 'ko anak. Alas sais ng umaga ang alis n'yo ng Ina y mo. "Dapat nga ay da lawa kayo ng Ate mo na sasama sa Inay ninyo tutal sa Manila naman ang reunyon. "Hindi pwedeng hindi ka sasama!" Si Tita Flora." Si Tita Flor a ang sumagot sa tanong ko. Sa ganito lang dumadaan ang mga araw sa akin. Ang alam ko pa ay walang matinong sapatos si Inay. Kotse ang karamihan sa mga ito. Ang lagi niyang suot pag may okasyon ay ang nag-iisa niyang st ep-in na bukod sa bakbak na ay pudpod pa ang takong. aaten sa reunyon nila sa hayskul ang Inay mo. Nagtatagumpay na ako. Hindi ako tumulong kahit minsan sa mga trabaho sa bahay. Nainis pa ako kay Inay dahil napilitan akong sumagot at kausapin siya . "O. Ang ilan ay medyo luma na pero may mangilan-n . kapag nakahingi ako ng pera kay Tita Flor a ay naggagala kami sa bayan. Magkakaro'n ka pa ng mga bagong kaib igan. D angan nga lamang at may klase siya kahit Sabado kaya hindi na natin iistorbohin. Isa pa. "Bakit kaya?" tanong ko sa sarili. Tuwang-tuwa ako sa mga nangyayari. Paki ramdam ko rin ay unti-unti ko nang naisasakatuparan ang balak kong pagganti kay Inay. al am kong magiging kawawa lang ang itsura ni Inay sa suot niyang lumang uniporme n i Tita Flora." Ang totoo ay ayaw kong sumama dahil galit nga ako kay Inay. Kasama yata ito sa plano kong pagganti kay Inay. Parang m ayayaman lang ang pumapasok dito. Mas malaki kasi si Inay kay Tita Flora. May mga nakaparadang sasakyan sa labas ng hote l. pu mupunta ako kina Rowena. Ikaw na lamang ang sasama. Paminsan-minsan. Pero gustung-gusto ko ang ganito. O kaya naman. e di magpakilala ka sa mga anak ng mga dating kaeskwela ng Inay mo. ha?" Malambing na sabi ni Inay na nagpainis n aman sa akin. pag-uwi ko galing kina Rowena ay nadatnan kong isinusukat ni Inay ang lumang uniporme sa pabrika na hindi na ginagamit ni Tita Flora. Isang gabi. Sino naman ang isasama ng Inay mo?" Tuluy-tuloy sa pagsasalita si Tita Flora. "Maaga kang gumising sa Sabado. Magmumukha lang akong tanga 'ron. Pakiramdam ko'y ang sarap-sarap ng buhay ko.

" Sa wakas ay sagot ng isa sa mga ito. Binilisan ko ang paglakad at nagmadali ako sa pagpasok sa loob ng hotel . "A. Mayaman an g itsura nito. Tuluy-tuloy siya sa mesa ng mga ito. At hindi nga ako nagkamali. Nakakasilaw din ang mga suot nilang alahas. Ang isa nga ay tumalikod pa kay Inay kasabay ng pag-irap. 'yung best friend mo. "Kumusta na kayo?" Walang sumagot sa mga tinanong na nagtinginan lang nang makahulugan.gilan din namang bago. "Pupunta ba naman "yan dito nang ganyan ang ayos. Nagbulungan naman ang iba pa." Ewan ko kung hindi napapansin o talagang hindi pinapansin ni Inay a ng nangungutyang tingin at malamig na pagtanggap sa kanya ng mga dating kaklase. Ang iba sa kanila ay mamahalin pa ang telang suot t ulad ng nakikita namin ni Rowena sa malalaki at pangmayamang tindahan sa bayan p ag naggagala kami. Para itong natatawang nandidi ri sa itsura ni Inay. Gracit a Talaro. si Gracita nga yata. Nagmamadali siya sa paglakad na parang sabik na sabik na makit a at makausap ang mga natatanaw na kaklase.. Marami itong suot na alahas sa katawan. "Hindi ba si Gracita iyon?" Napalingon ako sa nagsalita at nakita kon g nakaturo kay Inay ang isang babaeng may katabaan ang katawan. Ibinaling ko ang aking paningin kay Inay. Dalian mo" Halatang-halata sa boses nito na itinataboy nitong pal ayo si Inay. Tumingin sa dir eksyon ni Inay ang mga katumpok nito sa mesa. Sinadya kong iwan si Inay sa paglakad at mauna sa kanya. Ang iba ay nagpatuloy sa pagkukuwentuhan na parang walang nakita o narinig. "Parang si. "Nan do'n siya sa may stage kasama ng iba pa nating classmates. Ayokong may makahalatang sinuman na magkasama kami. Pagdating sa may stage ay nilapitan niya agad ang isang may edad na ring ba bae na mukhang kagalang-galang sa suot nitong mahabang itim na damit na nangingi ntab sa mga palamuting hiyas. "Dumating na ba si Emma? Gustung-gusto ko siyang makita!" May pananabik na tanon g ni Inay sa kanila. Sige.. "Emma!" . Nakatungo ang ulong lumakad patungo sa itinurong direksyon si Inay h abang inihahatid siya ng ngangungutya at nanunuring mga mata. Ako si Gracita. Umiwas akong sabayan siya. Nakangiti siya habang pap alapit sa grupo. "Hindi si Gracita 'yan!" Tutol naman ng isang kaumpok nila na parang manghuhula sa laki ng suot na mga hikaw at mga pulseras. Parang nagkakaisang tiningnan lang nila si Inay mula ulo hanggang paa at saka n agngisngisan.. Sinundan ko si In ay. "Ano? Parang hindi n'yo yata ako nakikilala.. Parang trabahadora sa kung saang pabrika." Dagdag pa nito sabay hagikgik na parang nakakaloko. Nahihiya talaga ako s a itsura ni Inay lalo na't para ko nang nakikita ang magagandang itsura ng mga t ao sa loob ng hotel. puntahan mo sila ro'n. sige. Napansin ko agad pagpasok ko ang magagaran g bihis ng mga taong naroon." alanganing sagot ng isa na walan g kaalis-alis ang tingin sa dumarating na kaklase.

Nagtatalo ang loob ko. Hindi sa akin kundi kay Inay ang huling ganti. espesyalistang doktora na 'ko. . laging sumasagi sa aking isip ang unti-unting nabubuong katotohanan na isinilang ko si Karen upang ipalsap sa akin ang naging bunga ng ganti na noon ay aking itinanim. h indi dahil maagang nawala ang kanyang daddy sa amin.. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko nang mga oras na iyon.</pd>" Nang naglalakad na kami palabas ng hotel ay bumabalik lahat sa isip ko ang nagawa ko kay Inay pati na ang banta kong pagganti sa kanya. Sa kabila ng marami kong pagkukulan g sa kanya ay nagawa niya ito para lamang huwag kong tahakin ang kanyang naging landas. Ang tanging alam ko ay nagsakripisyo si Inay at hinayaan niyang kawawain ang sarili sa hara p ng mga dating kaklase alang-alang sa akin. Hindi ko man sadyain. ako nga. Ako lang yata ang hindi nakatapos ng kol ehiyo sa ating magkakaibigan. Matagal niyang tiniti gan si Inay na para bang kinikilalang mabuti. Maliwanag na sa akin ang lahat ngayon. Hindi ko nga natikman ang mga kahirapang naranasan ni Inay ngunit hi git na mahirap ang nararanasan ko ngayong ako'y ganap na ring ina. Kanino nga ba ako dapat magalit? Kay Inay o sa aking sarili? Namalayan ko na lang na inakbayan ko si Inay. Itinaas-baba ng babae ang ti ngin niya sa kaanyuan ni Inay. hindi dahil naging mali ang aking pagpapalaki sa kanya bilang isang ina.. "Tayo na pong umuwi<pd>. ngumiti naman pero halatang napilitan lang." "Ikaw nga! Bakit ganyan ang ayos mo? Ano bang nangyari sa buhay mo?" Mayabang magsalita ang babaeng ito. "Parang walang nangyari sa'yo. Ngayon<pd>.</pd> ayaw kong isipin na ang pangyayaring ito sa amin ni Inay ang matagal ko nang hinahanap na kasagutan sa aking tanong. Ika w? Ano ba'ng nangyari sa'yo pagkagraduate natin ng high school?" "Nahihiya nga ako sa inyo.. CPA. Isang kahanga-hanga at dakilang ganti! Nabaligtad man ang mga pangyayari ay masaya pa rin ako. Gusto kong magalit kay Inay. Si Pia. Tingnan mo 'ko. "Gracita?" "Oo.Humarap ang babae kay Inay. at lalong hindi dahil impluwensya ito ng kanyang mga kaibigan. Ang babae naman na nagulat yata sa reaksyon ni Inay ay mabilis na tumalikod at pasimid na lumakad palayo sa amin. Nagkakaganito ang aking si k aren. Noon ko nap ansin na ngingilid ang luha sa mga mata niya.. Si Cecili naman abogada na. Nang sa wakas ay mamukhaan niya si Inay. Naging ganito si Karen dahil minsan ay naging ako siya. Habang naii sip kong lahat ang mga naging kasalanan ko sa kanya ay hindi ko napigilang maiya k." Parang nanginginig ang boses ni Inay. Gusto kong sisihin siya sa pagpunta sa reunyong ito pero walang anumang katagang lumabas sa aking bibig. hindi dahil sa mali ang paa ralang pinili ko para sa kanya. Napakunot ang noo.

" Ngunit kahit na ito ay galing s a 'loob'. upang makita ito sa isang tao. ang ubod ng pagkatao at siyang kinasasalal ayan ng tunay na halaga ng isang tao. Ang loob ay isang konseptong may kinalaman sa relasyon at naglalarawan sa ating pakikitungo sa iba kaya naman ang mga sali ta natin tungkol sa pakikipagkapwa ay may taglay na loob. Hindi tu lad ng ibang positibong katangian tulad ng pagiging masayahin. maaaring makatu tulong ito sa pagpapabuti ng ating relasyon sa ating kapwa sa araw-araw na inter aksyon natin sa kanila. "utang na loob".Essay Word Count: 2. Ang isang tao ay maaaring ipagsasabi na siya ay masayahin ngunit ang taong may kagandhang loob. Sapagkat ito ay mga katangian o <i>traits</i> at ang mga katangian ay la ging may kinahaharap na mga isyu. maaaring magkaroon ng argyumento sa mga kasagutan sapag kat magkakaiba ang mga pagpapahalaga o <i>values</i> sa iba't ibang kultura. h indi niya ito ipinagsasabi. Ayon kay Salazar (1985). Maaari nga na hindi niya alam na mayroon siya nito s apagkat ibang tao ang nakakikita nito sa pamamagitan ng pagkilos at pag-uugali n iya. Maaaring tingnan ng mga <i>counselor </i> o <i>therapist</i> ang kanilang mga sarili at alamin kung ano sa mga katang ian ng kagandahang loob ang mayroon sila na nakatutulong sa kanilang propesyon. Ang mga katangian ba ng kagandahang loob ay ayon sa sit wasyon (<i>situational</i>) o sa disposisyon (<i>dispositional</i>)? Ito ba ay m ula pagkapanganak (<i>innate</i>) o natututunan (<i>acquired</i>)? Karamihan din sa mga katangian ng kagandahang loob ay may kaugnayan sa <i>moral values</i>. Ang ' loob' ay isang mahalagang konsepto sa mga Pilipino. "sama ng loob". Ang Kagandahang Loob ay iginagawad ng ibang tao sa iyo. Pangalawa. May epekto kaya ang <i>individualism</i> at <i>collectivism</i> sa pagbuo ng konsep to ng kagandahang loob? <i><b>Implikasyon sa clinical at counseling psychology</b></i> Ngayong may ideya na tayo kung ano ang kagandahang loob. Kaya ang mga katangian sa 12 na nabanggit sa pag-aaral ay may kinalaman sa pagkilos o <i>obs ervable behavior</i> ng tao . Bukod pa dito. ang mga katangian ng kagandahang loob ay mga katangian na hin di inaamin ng isang tao na taglay niya ang mga ito. a ng loob ang siyang panloob na sarili. . Dapat ibang tao ang nakakiki ta nito sa iyo. maaaring makatutulong ito sa mga <i>clini cal</i> at <i>counseling psychologists</i>. <i><b>Mga isyu sa mga katangian ng Kagandahang Loob</b></i>. ang pagkatao ng isang Pilipino ay may loob at labas (<i>internality</i> at <i>exter nality</i>) at ang loob ang siyang mas pinahahalagahan.257 <i><b>Ang pagkakaroon ng Kagandahang Loob</b></i> Ang 12 na kategorya ng Kagandahang Loob ay nasa loob ng isang tao. Ayon kay Ileto (1979). "kusang loob" at "kagandahang loob . K apag nilikha ang iskala.5 Title:Ang pagkakaroon ng Kagandahang Loob Text 138 . masasabi rin na ang mga katangian ng kagandaha ng loob ay napapasailalaim din sa mga isyu ng <i>traits</i> na binanggit nina Ch urch at Katigbak (2000). Hindi dapat manggaling sa sa rili ang pagsasabi na ikaw ay may kagandahang loob. dapat niya itong mailabas.

Mayroong naging limitasyon din ang <i>questionnair</i>e na ginamit. natuklasan nila Dahlsgaard. Sa isang pag-aaral na may layuning makagawa ng isang unibersal na klasipiksayon ng mga positibing katangian ng mga tao sa h alip ng mga negatibong karamdaman na kagaya ng <i>Diagnostic and Statistical Man ual of Mental Disorders (DSM-IV)</i>.Maaaring ang maging pokus ng isang <i>counselor</i> ay hindi lamang ang kanyang oryentasyon at mga teknik kundi pati na rin ang kanyang mga katangian upang magi ng isang epektibong <i>counselor</i>. o maaari bang magkaroon ng m odelo o estratehiya sa <i>counseling</i> na gamit ang konseptong ito? <i><b>Limitasyon ng metodolohiya</b></i> Dahil sa ang pag-aaral ay may layuning makabuo ng konsepto. walang pagkakataon na magkaroon ng <i>consensus</i> ang mga kalahok. Peterson and S eligman (2005) na may anim na positibong katangian na makikita sa <i>Confucianis m</i>. <i>Christianity and Islam</i>. Sa pagkakaroon ng mga domeyn at kategorya ng Kagandahang Loob. Ang mga ito ay <i>justice</i>. Una. <i>Taoism</i>. <i>Athenian</i>. <i>Hinduism</i>. maaaring makabuo ng isang iskala na susukat sa Kagandahang Loob ng isang tao. at inuuna ang kapakanan ng ibang tao. isa ito ng aset o kalamangan sa <i>counseling</i> ngunit baka mayroon din itong negatibo ng epekto sa <i>counselor</i>. maaari ba itong ituro sa <i>counselor</i> at pati na rin sa <i>counselee</i>? Maaari bang magka roon ng kurso upang madebelop ang kagandahang loob. ninais ng ma y-akda na magkaroon ng maraming kalahok upang maraming pananaw ang makuha. Pa ngalawa. kaya napagdesisyunan na <i>questionnaire</i> ang gamitin sa pagkalap ng datos sapagka t mas marami ang maaaring makasagot. Gayundin sa larangan ng pananaliksik sa <i >counseling</i>. at sa iba pang gamit. Kung lagi siyang handang tumulong. Ayon kay Seligman (2000). Ang pagbuo ng konsepto ng kagandahang loob ay maaari ng makatulong sa pagsisimula ng <i>Filipino Positive Psychology</i> na maaaring may aplikasyon sa <i>counseling</i>. ang <i>Positive Psychology</i> o ang sikolohiy a na nakatuon sa mga positibong katangian ng isang tao. Ma aaring ang mga ito ay kaugnay ng 'kagandahang loob' at maituturing na pinakamaha lagang konsepto sa <i>Filipino Positive Psychology</i>. Kung ang pagkakaroon ng kagandahang loob ay natututuhan. Ngunit may ilang limitasyon ang ganitong pa mamaraan. maaaring mas marami silang naisagot kung interbyu ang ginamit. Marahil kung ang isang <i>counselor</i> ay may kagandahang loob. Maaari sanang magawa ito sa pamamagitan ng <i>Focus Group Discussio n</i>. <i>Buddhism</i>. sa pagpili ng mga aplikante sa trabaho. <i>humani ty</i>. ay unti-unti nang nakiki lala sapagkat marami itonh aplikasyon sa iba't ibang larangan ng sikolohiya kabi lang ang <i>counseling</i>. <i>wisdom</i>. Nilagyan ng <i> time frame</i> dahil baka mas detalyado ang kanilang kwento kung sariwa pa ang p . magbigay ng se rbisyo. <i>temperance</i>. Ana panuto ay sumulat ng karanasan nila noong huling apat na linggo. Na gkaroon naman ng mga ilang eksperto na tumulong sa <i>content analysis</i> nguni t mahalaga pa rin kung ang mga kalahok mismo ang nagtipon upang magsalu-salo ng mga pananaw. <i>Juda ism</i>. Ang iskalan g mabubuo ay maaaring gamitin sa <i>counseling</i>. hindi kaya siya ay sobrang mapagod at mawalan ng motibasyon sa <i>counseling</i>? Hindi kaya mamihasa ang mga <i>c ounselee</i> at abusuhin ang kanyang kagandahang loob? Ngunit kung may dedikasyo n ang <i>counselor</i> sa kanyang propesyon ay kaya niya itong mapaimbabawan at hindi indahin ang abala o pagod-na ayon sa pag-aaral na ito ay isang katangian n g kagandahang loob. <i>transcendence at <i>courage</i>. Karamihan sa mga pananaliksik ay nakatuon lamang sa modelo ng < i>counseling</i> ngunit limitado ang mga pananaliksik sa mga katangian ng isang <i>counselor</i> kung ikukumpara sa bilang ng mga nagawa na tungkol sa modelo o stratehiya.

babalikan ang mga naunang pananaliksik tungkol sa ritwal at ilalatag ang mga eksena o yugto ng pa ggamit ng pagriritwal sa bansa. Sa kasaysayan. ang rit wal bilang paksa at diskursong nagpapakilos sa kultura at lipunan ay isang paglu lugar at pagpapatotoo sa halagahan nito sa Araling Pilipino. an g mga naunang pag-aaral sa ritwal ay nakatuon lamang sa aspektong pagtatanghal. Subalit kung babalikan ang mga elemento ng pagriritwal. Ngunit ang maaaring nangyari ay hindi nila isinulat ang isang karanas an na matagal nang naganap kahit na ito ay mas makabuluhan sapagkat ang nakalaga y sa panuto ay mga karanasan noong nakaraang apat na linggo lamang. Kung gayon. hindi ito pag-uulit lamang ng mga p ananaw. Ang pagriritwal ay nakabaong diwa at binhi sa kaakuha n ng mga Pilipino. marami sa mga ninuno ang gumagawa ng kani-kani lang mga ritwal. kailangang ipagpauna na ang papel na ito ay bahagi ng mas malawak na pag-aaral at ang mga ilalahad na impormasyon at pags usuri ay panimula pa lamang. mahalagang balikan at tukuyin ang mga mahahalagang ideya ng mga naunang pananaliksik. ginagampanang papel ng mga kalahok. mayroon ding aspektong naratibo. Layunin ng panimulang pag-aaral na ito na alamin kung ano ang konsepto ng ritwal sa Pilipinas.angyayari. Gayumpaman. mayroong pagsasaalang-alang ang papel na hindi kinakatawan ng mga pag-aaral sa ritwal an g kabuuang sakop ng pagriritwal sa bansa. Subalit kung babalikan ang bawat kilos. Dahil panimulang pag-aaral pa lamang. Bilang panimula. makikita na ito ay nakapaloob sa i sang konteksto. pag-awit. maaaring huwag na lamang lagyan ng <i>time frame</i>. ang mga halimbawang g agamitin sa papel ay isang paglalatag lamang ng mga eksena o yugto ng paggamit n g pagriritwal sa bansa. pumapainlang sa iba't ibang antas at pagpapakahulugan ang ritwal at pagriritwal. Mayroon itong sinusundang daloy o salaysay. Sa pangkalahatan. k agamitan. Kadalasan. <b>Panimula</b> Mayaman at mayabong ang kasaysayan ng pagriritwal sa Pilipinas. Ang aspektong ito ang tatangkaing iugnay sa muling pagtalakay sa mga ideya ng mga naunang pag-aaral. at kung paano ito tinatanggap o ginagamit ng ta o sa kamalayan at kultura. Gayumpaman. may layunin ding ipakilala ng mananaliksik ang isang pang -anggulo ng pagsusuri. Maaar ing sa susunod ay gagamit ng <i>nomination method</i> na kung sino ang pinakamar aming nominasyon mula sa ibang tao ay siyang magiging bahagi ng pag-aaral. may pangangailangan s a pagpapatuloy sa pag-aaral at pag-aanalisa sa mga ritwal sa Pilipinas. Mayroon itong sinusundang daloy o salaysay. Layunin kung gayon ng pag-aaral na ito ang alamin kung ano ang konse pto ng pagriritwal sa Pilipinas. at kung paano ito tinatanggap o ginagamit ng tao sa kanila ng kamalayan at kultura. Bukod dito. Bagaman mayroong panganib sa ganitong asersyon. Sa mga susun od na pag-aaral. <b>Pagpapakahulugan sa Naratibo</b> . Sa pagpili ng kalahok. mayro on ding aspektong naratibo. Kadalasan. Sa ganito. Sa <i>Pasyon and Revolution</i> (1989). Sa kultur a at kamalayang Pilipino. Ang aspektong ito ang tatangkaing i-ugnay sa muling pagtalakay sa mga ideya ng mga naunang pag-aaral. Sapagkat marami na'ng mga pag-aaral ang nakatuon sa iba't ibang ritwal sa Pilipinas. ang mga pag-aaral sa ritwal ay nakatuon laman g sa aspektong pagtatanghal. ang mananaliksik lamang ang nagdesisyon kung sino ang nararapat na gawing kalahok base sa kanyang palagay o <i>assumption</i> na ang mga nasa <i>helping profession</i> ay may taglay na kagandahang loob. Samakatuwid. i mumungkahi ng pag-aaral na ang ritwal ay pumapaloob sa isang naratibong siyang n agiging daluyan ng talastasan ng kapangyarihan at diwa. nabanggit ni Reynaldo I leto na maging ang mga kasapi ng Katipunan ay sumailalim sa mga proseso ng ritwa l sa pamamagitan ng mga dasal at pag-akyat sa Bundok Banahaw. Samakatuwi d. Layunin ring ipakilala ang isa pang anggulo ng pagsipat. makikita na nakapaloob ito sa isang konteksto. sa kabi la ng nag-uumpugang bato ng nasyunalismo at globalisasyon.

makikitaan ng mga ritwal o <i>paganit o ang ating mga kuwentong-bayan. g ayundin ang kapistahan ayon sa pag-aaral ni J<pd>. bagkus ito rin ay is ang daluyan ng pagsasalin at pagbabahaginang diwa sa pamamagitan ng mga salaysay . and outside beneficiaries" (sa De Coppet 8). upang maidalumat ang naratibo ng pagriritwal at ang naratibo ng kulturang lumikha nito . Buhat dito. ang tao'y laging na ghahanap ng mga naratibo upang maipaliwanag ang ating pagkatao. Ibig sabihin. Ritwal ding maituturing ang pagsisimba. Ayon nga kay J<p d>. pagbibigay-kahulugan at pagpapaliwanag ng mga pangyayari (Lentricchia at Mclaughlin 69). guests who one hopes will 'enhance (the rituals) recogniton and status'. Naitatahi ng manonood ang ritwal sa pamamagitan ng "mute dialogue" (Denzin 101). Sa paimbabaw. S a pag-aaral ni Gerd Baumann inilista niya ang limang (5) uri ng mga kalahok o ma nonood sa ritwal. ang pagriritwa l sa Pilipinas ay maituturing na pulitikal dahil sa pagsasalikop ng kultura. Kerima Tariman at Cirilo Bautista ukol sa ritwal. Binibigyan ng tao ng kaayusan ang kanilang mga karanasan sa pamamagitan ng mga naratibo. Sa kabilang banda. Ayon kay Ar istotle. Bilang gahum. Mahalaga kung gayon. ang pag-apu hap sa estruktura. alamat at epiko. ay madalas sumasangguni at nagtatanghal ng mga ritwal bi lang paghahanda sa kanilang paglalakabay at pakikidigma. Kung gayon. nakita na mayroong mga tulang ginawa sina Camilo Villanueva. Bilang isang panlipunang proseso. ang ritwal ay isang naratibo ng kapangyarihan.</pd> Hillis Miller. ipinapakita ang ritwal sa pagtawag o di kaya'y isang panlaban sa ma sasamang elemento sa pamamagitan ng pag-aalay ng isang babaeng birhen o dugo ng puting manok. lumikha o bumuwag ng mga konsepto at ugnayang pangkapang yarihan sa loob at labas ng konteksto nito. May panlipunan at sikolohikal na papel at katangian na ginagampanan ng na ratibo. Dahil sa mas midya at teknolohiya. Malinaw kung gayon na malay ang tao sa gamit at kahulugan ng pagriritwal. Sa madaling salita. mitolohiya. nauunawaan ng tao ang mga karanasan nang sa gayo'y lumilikha siya ng mga kahulugan upang maunawaan ang mundo. Sa Panitikang Oral ng mga katutubo. "it implies that we want stories for something they can do for us. "they are the bystanders. b ahagi ng naratibo ang pagbuo. pagtanggap at pagbasa ng mga manonood sa ritwal. Gayumpaman. kakikitaan sa pa nulaan ang impluwensya at pagtatanghal sa pagriritwal. ito a y maaaring magmanipula.Ang isang tao na maraming ginagawa sa katawan o may kaartehan sa panganga tawan ay kalimitang nasasabihan na "marami ka namang ritwal!" Sa mga pelikulang katatakutan. nakukumpleto ang ritwal dahil sa pagninilay-nilay n g mga tao sa kanilang "nabasa" at pag-uunawa sa ritwal. Aniya. ginagamit ang naratibo sa pagsasalin ng kaalaman. kas aysayan. Sa madaling salita. ang naratibo ay hindi lamang isang instrumento sa pag-uunawa ng ritwal. Ito ma rahil ang dahilan kung bakit madali lamang tanggapin o hindi kaya'y nakasanayan na ng tao ang pagriritwal. ang ganitong pagsasalaysay at panlilibang ay na kapaloob sa isang konteksto at may ginagampanang panlipunang papel. something we inexhaustibly need" (sa Lentrrichia at Mclaughlin 71). orasyon at pagrorosaryo. katangian at kartograpiya ng ritwal sapagkat nagsisilbing bal angkas ito upang higit na maunawaan ang proseso ng pagkilala at pagtanggap sa ko nsepto ng ritwal sa kultura at kamalayang Pilipino. witnesses who have the power to confer validity on the ritual. Ang ritwal ay hindi lamang isang anyo ng salaysayan kundi talastasan din ng m . halimbawa. Sa ganito. Ang mga pagpapatotoo sa mga mitolohiya ay makikita at naililipat sa mga ritwal (Salazar 14). Ang mga naratibo ang nagsisilbing kritiko at tagapamagitan ng k ultura. Habang inihahanda at nang angalap ako ng kaukulang datos.</pd> Mario Francisco (1991). Ang mga ep ikong bayani halimbawa. naiaangkop ang pre -kolonyal na tradisyon sa kulturang popular. ang naratibo ay pagsasalaysay ng mga pangyayari at instrume nto ng paglilibang. Samakatwid. mahalagang pansinin at kilatisin ang ritwal bilang gahum. relihiyoso at pangkabuhayang katangian nito. interested onlookers. an g ritwal ay maaari ring lumikha ng identidad ng grupo tulad ng mga bayani at nar atibo sa mga epiko. pinapagtibay nito ang isang kaayusan. Sapagkat ang ritwal ay isang "interepretive event" ayon kay Norman Denzin. Ibig sabihin.

Totoong walang ibang panginoon kundi si Allah at si Muhamad ay ang kanyang propeta. N akatingalang sumasamba ang mga makukulay na bulaklak ng mga dapo at <i>cadena de amor</i>. Pinaliliguan ng batis ang mga batuhang saksi sa paghahabulan ng mga i sda at hipong puti na nagpupumilit marating ang kalawakan ng ilog. At dahil sa kalungkutan o sadyang sapat na dahilan. At sadyang tanggap na niya ang pagka tao ni Ben. Kung minsan sa kanyang pagbaybay sa lansangang mausok a t alikabukin patungo sa Quiapo. Habang kung minsan ay nagkakasya si Marita sa mga tininging lantang gulay sa palengke at kan ing mula sa mga mapagbigay na kapitbahay. Nalilito na siya kung alin pa nga ang natitirang tamang gawin at kung ano ang dapat na ma ngyari sa kanyang buhay. Hindi niya pansin ang butil-butil na pawis sa kanyang mukha at ang init ng aspaltong tumatagos sa kanyang manipis na sinelas. Serbesa o <i>kuwa tro kantos</i> ang kanyang malimit na kapareha matapos ang trabaho. Masigasig ang pagsisikap ng ina para makapagpatuloy sa pamumuhay ng maran gal bagama't walang pagbabago sa ama kahit pa namayapa na ang kanilang anak. dahil wala naman talaga siyang magagawa at mapagpipiilian. Ito ang kanyang kaloob at dito rin ang tagpuan ng pakikipagtuos ng mga nananampalataya sa kanya. Namamalayan na lamang niyang nasa gilid na siya ng Quiapo kapag nagsimulag sumikip at umingay ang kanyang pal . naglalakad siyang parang tuliro at walang direks yon.ga diwa . Itinatawid na lamang niya ang maghapon para manatiling buhay kahit pa gutom at n auuhaw ang kanyang katawan. Naging matalik na kaibigan ni Ben ang alak. Namumukadkad ang mga talahib at liryo sa tabing ilog na pinamumu garan ng mga tikling at langay-langayan. Mas may higit na pagkagutom at pagkauhaw ang kanyang nararamdaman. Hindi na niya alam kung na iintindihan pa niya ang silbi niya sa pamamahay na pilit niyang binuo noong napa ngakuan siya ni Ben ng magandang pamumuhay. nadagdagan pa ang kinawilihang libangan ni Ben. <i>Mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katuwiran: sapagka't sila'y bubus ugin</i>." Luntian ang kapaligiran. Anupama'y wala siyang gana kadalasan. Ito ang iilang pagpapala't biyaya ni Al lah. Malamig at sariwa ang hangin habang nakikipaglar o ang mga ibon sa mga sangang nakakalat sa ilang talampakang taas ng mga puno.diwa ng nagsasalaysay at diwa ng nakikinig. Naroong nagda rasal ang mga tagak habang nagtatago sa mga <i>azola</i> ang pulutong ng mga pal aka at bubuli. Nangungulila siya sa pagpanaw ng kanyang anak at kung papaano mai ibsan ang kanyang pangangailangan para sa katarungan. 5 Title:Ang Pangako ni Kuya (Isang kuwentong nakabatay sa mga Haligi ng Islam) <b>Ang Pangako ni Kuya (Isang kuwentong nakabatay sa mga Haligi ng Islam) </b> <i>Shahada / Kalima</i> "<i>La ilah illa Allah wa Muhammad rasul Allah</i>.

Makapal ang ab uhing ulap na parang kayang abutin sa babaw ng paglutang nito sa kalawakan. Walang imik. Magiginhawahan siya mula sa pagkabagabag. Nagliparan ang mga puting ka lapating naging liwanag at kapagdaka'y nagdilim ang buong paligid sa paghudyat n g kampana. pagrorosaryo. Doon niya nalaman ang halaga ng nawala sa kanya. Puno ito ng mga deboto. Walang malay. Pero hindi si Marita. D ito niya nailalabas ang mga kimkim niyang sama ng loob at mga kailan ma'y di mai . Nag-iisang nakahandusay sa patio si Marina. ilang panahon na rin itong 'd i nag-aabot man lang ng kanyang kamay upang siya'y maiahon sa paghihirap. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Bagaman. Sumuko na ang kanyang pang-uunawa sa uri ng buhay na mayroon silang mag-asaw a. Nabuhay ang mga naaawang rebultong santo sa gusali na akmang bababa at sas aluhin ang unti-unting nawawalan ng malay na babae. pagod at kalungkutan ang k anyang utak at pinamuo ang mga dugo dito. Narating ni Marita ang patio ng simbahan ha bang bumubuhos ang malakas na ulan. Biyernes itong pinaghahandaan ni Marita. <i>Mapapalad ang mga mahabagin: sapagka't sila'y kahahabagan<i/>. Sumingaw ang init sa kanyang pasmadong kataw an. Pinalapot ng matinding pag-iisip. sapat para siya mapag kaitan ng paggalaw. Nagdikit at nagbara ang mga ugat sa utak ni Marita. Nagsimula siyang yakapin ng lamig at isayaw ng hilo. Madami ang tila nababagabag sa napipintong pagbag sak ng ulan. Isang araw na makulimlim. Dito lamang niya muling nakakatagpo ang maa aring makaintindi at makatulong sa kanya. Tanaw na niya ang mga pintuan sa gilid ng simbahan na sinlalaki ng isang talampakan. Dadala win niya ang Basilika ng Quiapo para muling isangguni ang kanyang kalagayan.igid o kapag nabasa at dumampi na ang banal na tubig sa kanyang noong pinagbabag a sa init. Madalang na umuwi si Ben. Nakabibingi ang pangungusap ng katahimikan. Walang kaus ap. Tuluyan ng nanahimik ang kanyang mga la bi. At doon na maiibsan ang uhaw ng kanyang diwa at kaluluwa. <i>Mapapalad ang mga may malinis na puso: sapagka't makikita nila ang Dios</i>. Mapapahinga na siya at maiintindihan ang lahat. B umagsak ang katawan ni Marita. Umikot ang kanyang pani ngin. Nag babanta ang pagbagsak ng isang matinding paghihinagpis ng langit. k ung kaya't panay ang kanyang pagpapakalunod sa alak. Namukadkad ang mga payon g samantalang 'di natitinag si Marita sa kanyang pagbaybay sa masikip na kalye. Nagmamadali ang mga taong umiiwas sa lumalakas na patak ng ulan pero hindi si Ma rita. Pinakikinang ng pag-ulan ang mga bubungang kalawangin at pin aaagos ang mga tuyong dahon sa kanal sa mga eskinitang pinalulungkot ng kawalan ng nagdadaan. Masyado ngang dinamdam nito ang pagpanaw ni Maryben. Malimit na malalim ang iniisip. Wasto nga't kanyang nailuluha ang kanyang dinadala. Makalipas ang ilang buwan. Malaml am ang mga mata ni Marita sa paghihintay sa kabiyak na maaaring makahugot sa kan ya sa labis na kalungkutan. Naratay siya sa higaan at tanging ang mga kapitbahay ng nangangalaga sa kanya. Mahalaga ang araw na ito para sa kanya. Blangko ang kanyang mukha at tanging ang kany ang buhok lamang ang nangungusap sa lumalakas na ihip ng hangin. buto't balat na ang pangangatawan ni Marita. Palagi na lamang inabangan at kinasabikan ni Marita ang pagsapit ng Biyer nes. Madalas na mag-isa na lamang si Marita. Masyado niyang dinamdam ang pagkawala ng anak kaya't nakaligtaan niya ang kanyang pagiging asawa at tungkul in bilang kabiyak ni Marita. Nagsimulang umambon at magbendisyon ang langit. pagluh od at paglalakad ng nakaluhod. Tag-ulan na. May mga pagkakataong dumadaloy sa kanyang pisngi ang mga luhang sapat nang ma kapagpaliwanag ng dahilan. D ito niya nakukuhang makita ang nararapat sa napakadilim niyang buhay. Nagl alakad si Marita sa kahabaan ng Carriedo. Mas malamig ang mga gabing puno ng kalungkutan ng pag-iisa. Sila ang mga maaagang nananampalataya at naniniwala sa pagnonobena. Dito lamang niya nadadangkal ang na titirang katinuan sa kanyang sarili.

Alam niyang kulang pa ang hampas sa laman. Naunawaan niya ang kahulugan ng asawa a t kung gaano katagal ang pinagtiis nito at ng kanyang anak sa paghihirap.pahayag ng saloobin. At n agising siyang yakap niya ang asawang buto't balat ang katawan. Nagdiwang ang buong Simbahan at mga nananampalataya para sa pagbabago at sakripisyong ito ni Ben. Dinala siya sa tagpuan kung saan naglalaro't umuugoy s a duyang nalililiman ng mataas na puno ang paslit. Tahimik na nagsisimula at natatapos ang mga araw. <i>Mapapalad ang mga mapagpayapa: sapagka't sila'y tatawaging mga anak ng Dios</ i>. N ais niyang linisin at gawing tiwasay ang kanyang bagabag na kaluluwa at hilingin ang paggaling ng asawa. Doon natanto ni Ben ang pangangailangan ng asawa sa kanyang pagkalinga. Inihanda ni Ben ang latigong yari sa katad. Inihanda niya ang sarili sa latay at sugat na tatamuhin ng kanyang katawan. Hindi nakaligtas sa pagliliyab ng araw ang Biyernes Santo. Nagkaroon ng saysay ang luha sa kanyang matang nagdidilim s a pang-unawa. K inakalinga niya ang kanyang asawa ng buong pag-iingat at pagmamahal. Siya na ang ma gpapatuloy ng taunang paggamit nito. Ilang araw nang maalinsangan. kadenang may mga piras o ng yantok sa dulo habang nakatitig nang tahimik sa kanya si Marita sa higaan. Sumapit ang araw ng pagpapatunay sa kanyang katapatan sa ipinangakong pag sasakripisyo. Nahiram niya ang latigo sa matandang nagretiro na sa pamamanata. Nilapitan niya ang anak at tumigil ito sa pagduruyan. hiwa sa balat at pagdurugo ng kalamnan para matumbasan ang kanyang mga pagkukulang. At ito rin ang magiging paraan para k anyang mapunuan ang pagkukulang sa anak. Nililinis nito ang kanyang paningin at pinalilinaw nito mga bagaybagay. Isang madaling araw matapos sumagad sa upos ang ningas ng sigarilyo ni Be n. Batid niyang hindi sapat ang pag-aayuno at pangingiling sa Semana Santa para linisin at patahimikin ang kanyang budhi at payapain ang kaluluwa ng kanyang anak. Hanggang sa naging sentr o ng panaginip ni Ben ang kanyang anak. napaidlip siyang baon ang mga gunita ng kanyang anak at asawa. Nagpasalamat ito sa kanya at saka inihabilin ni Marybe n ang kanyang ina sa ama. Kinakausap siya ni Ben na tila nakatutugon sa bawat pagtatanong at pagkukuwentong kanyang ginawa. Walang bakas ng karamdaman o lungkot sa mga mata ng kanyang anak. Tumakbo ito sa kany a ay mahigpit na yumakap. Inihele siya n g mga alaala ng tawanan at paglalambingan ng kanyang asawa at anak. Bagaman. Bitak-bitak ang lupa at nilalanta ng init ang mga dahon at bulak lak ng mga halamang uhaw. Pumasok na ang Mahal na Araw nang lagyan ng markang krus na abo ang mga n oo ng mga Katolikong deboto. ka pansin-pansing lumulubha ang kalusugan ni Marita. dahil hindi na rin naman nila kaya pang pahabain ang bayarin sa ospital. At nagsimulang magtaglagas ang mga dahon ng puno haban g yakap-yakap niya ang batang unti-unting gumagaan sa kanyang pagkakabuhat. Ito ang mga sandaling hindi niya napahalagahan ang kanyang mag-ina. Iniiwan nga lamang niya ito sa umaga at binabalikan naman sa hapon matapos ang trabaho. kung kaya't ito ang kanyang magiging panata. Pinamumuti ng alikabok ang aspaltong ibinilad sa nakap apasong init ng araw. <i>Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katuwiran: sapagka't kanila ang kahari an ng langit</i>. Tinawag siya nito habang naka ngiti. Linggo ng Palaspas nang magpasya siya sa pagpipinitensya at gawin itong i sang panata tuwing Mahal na Araw para sa paggaling ng asawa. . N aisip niya na mahalaga sa kanya ang asawa. Iniuwi ni Ben si Marita.

Basta't isa siya rito na ngayon ay hinihiwaan ng <i>blade</i> at tinutusok n g pako ang likuran at ang dibdib. Piminsan-minsang tumatalsik ang dugo. manlalako ng swipsteyk. Nanatiling walang imik ang asawa. kililing ng sorbetero. Kakaiba a ng samyo ng hanging dumadampi sa kanilang katawang dinadaluyan ng sariling dugo. Walang sumalubong kay Be n. Minabuti niyang makapagbihis na para makapaghanda ng simpleng mirindal. at naging lab ing isa at naging labing-lima ang nakahilera't nakaluhod sa patio habang nakukul ubungan ng itim na tela ang kanilang mga mukha. At sa gayon ay malinis ang kanilang kaluluwa ng tubig-ilog. Hindi na makilala kung sino si B en. Kany ang binuhat at inihilig ito sa kanyang dibdib subalit nanatiling walang malay. Hinimas rin nito ang noo at ang dibd ib ng babaeng inupos. Natanto ni Ben ang ibig sabihin nito at tahimik niyang niyakap ang asawa habang umaagos ang luha at pawis sa kanyang katawan. Puno ng tao ang patio ng simbahan. Ang lahat hal os ng mga namanata ay sinalubong ng kanilang mga kaibigan at kamag-anak upang pa inumin ng tubig at pakainin man lang ng nilagang itlog. Lumuhod siyang muli sa pintuan nito at nanalangin. Nakapantalon silang kundi man pinadudungaw ang tuhod sa punit at nangungupas na ang kulay na sadyang bakas ang ilang taong paninilbihan sa mga hita't binting palaging nangailangan ng marangal na saplot. Tumayo na ang mga lalaki at nagsimulang saktan ang sarili sa paghataw ng latigo sa katawan. I lang ulit niyang tinawag ang pangalan nito. Kanyang tinawag s i Marita at saka dinala rito ang pagkain.Iniwan ni Ben si Marita sa bahay. Tahimik at may kapayapaan na ang mukha ni Marita. palahaw ng tindero. Iniinit niya ang natirang kape ng umagang iyon at inihanda ang ilang piraso ng tinapay para pagsaluhan nilang mag-asawa. Nilakad nila ang kahabaan ng daang alikabukin. Nagdurugo ang kanilang katawan sa ilalim ng na kapapasong araw habang pinanonood ng mga taong nanghihina at natutuwa. Narating nila ang i sang ilog bago pa man sumapit ang ikatlong oras ng paglalakad. Mas malaki raw ang kasalanang dapat mapatawad kung mas madugo ang katawan. Bakas sa kanyang mukha ang kasiyahan at ang pagmamadaling makauwi. Nagsimulang mag datingan ang mga namamanata sa penitensya habang nagsisimula na ang misa para sa Siete Palabras . Katanghaliang biniyayaan ng init at pawis ang buong paligid. Basang-basa ang kanyang katawan na pinaghiluman ng mga sugat nang kanyang tin ahak ang pabalik ng simbahan. Naroroon si M arita at nakahigang tahimik. Mag-aalas tres na ng hapon nang kanyang marating ang bahay. Humahaplos sa katawan ang mainit na singaw ng semen to na sinasaliwan ng mga ingay ng mga deboto. at kung anu-ano pang tunog na maaaring makapagpahilo. 4 Title:Beinte Kwatro Oras <b>Beinte Kuwatro Oras</b> . Ang lahat ay tuma lon at nagbanlaw rito upang paghilumin ang mga sugat at pawiin ang kanilang kapa guran. Tumitigil lamang sila kada tatlumpung minuto para magpapapalo at ma gpasugat sa mga matatandang nagretiro na sa pagpipenitensya. Intensyon ng marami ang magsimba at manood ng penitensya. batang pakalat -kalat. busina at pag-atungal ng mga motor. Anim. Nagpaalam siya at nangakong babalik aga d matapos ang misa ang penitensya.

si Mr<pd>. Maagang nagsisimula ang araw para kay Mr <pd>. Natapos ang meeting. Nagbabakas akali. Tinitigan niya ang babaeng ito na m ay kakambal na kariktan ang samyo hanggang sa lumabas ito nang kanilang marating ang 5th floor.. Mr<pd>.</pd>Pabling<pd>. Ang isa sa mga agenda: Ang dumadaming aplikante para <i>talent</i> at <i>cultural performers</ i> para sa bansang JAPAN. Nagmamadali nga ang halos lahat ng tao dito na tila nakikipag-unahan sa bawat patak ng segundo. Han dang-handa niyang nilisan ang kanyang <i>cubicle</i> sa 3rd floor para tunguhin ang conference room sa 7th floor. Hindi makakain si Mr<pd>. Iniaayos niya ang reports at ang gagamiting Powerpoint presentation na pinagpuyatan niya noong nakaraang gabi. Lumabas sila sa 7th floor.</pd> Alfonso. Halos hindi magk kuwentuhan. Walang linggong nakalimot sa meeting ang opisinang kanyang pinapasu kan. Halos hindi ni ya maiangat at kanyang mga paa nang magtama ang kanilang panigin at inalayan siy a nito ng isang ngiting may katambal na pagtaas ng kilay. nawala na ang halim uyak at tanging ang sukang Ilukong amoy ni Mrs <pd>. nasulyapan at natagpuan pa niya ito. Nagmamadali ang lahat dito. <b>11:00AM-12:00NN<pd>. Parang may pumigil sa kanya para lapitan ito.</pd>Joey Pabling bago ang meeting. Nagkataong ang matandang si Mrs<pd>." <b>12:00NN-1:00PM<pd>. Limang araw lamang ang pasok sa opisina bagaman may mga linggong na giging anim. Walang pagpipilian ku ndi ang babae sa kabilang sulok ng elevator. Lahat ay umaasa na makasaka y at makapagtrabaho sa bansang magpapasahod ng mas marangal na suweldo. Humalimuyak ang bango mula s a 'di niya malamang nilalang. Lahat ito ay kanyang ipinalulon sa kanyang briefcase.</pd> Ehemm.</pd>Pabling nang makita siya ng kanyang boss. Mukhang nah ulog ka sa aplikanteng 'yun. Ang Meeting</b>. Tanghalian na at punung-puno aintindihan ang mga tao sa ingay ng . parang namatanda sa siyudad si Mr<pd>. 'Wag kang pakasiguro. BRUNEI at KOREA at kung papaano ito lilimitahan at hih igpitan ang screening. mga kalatog ng plato't kubyertos katapusang pagtunog ng cash register sa coun Joey Pabling. At agad na tinungo ni Mr<pd>.</pd> Exaltacion ang natira. Nagbubuk as ang maghapong paggawa sa alas-otso ng umaga hanggang sa magretiro sa ala-sing ko ng hapon.</pd> Ang Babala</b>. Dalawa silang l alake at dalawang babae. Pang-apat siya sa laman ng elevator. Hinahanap ang babaeng may natatanging kariktan at bango. Matapos. Ahensya ito para sa mga nais magtrabaho sa ibang bansa.</pd>Pabling. Masuwerteng naabutan. Papalabas na ito at wala siyang nagawa.</pd> Sa Cafeteria</b>.</pd>Pabling ang ikalim ang palapag. Hindi professional ang ganyan at lalong mapanganib 'yan para sa yo.</pd>Joey Pabling.</pd> Ang Elevator</b>. <b>10:00AM-11:00AM<pd>. "Mr<pd>. Release and Orientation Department. At sa araw na ito. Madaming inihanda si Mr<pd>. Ilang sandali ang kany ang hinintay at bumukas na ang pintuan ng elevator. na kahit anupang ur i ay pasok sa kategorya't katawagang Overseas Contract Workers (OCW) o Overseas Filipino Workers (OFW).<b>9:00AM-10:00AM<pd></pd>.. nananahimik sa kanyang pag-iis .</pd> ng empleyado ang cafeteria. lakas ng radyo at ang tila walang ter.</pd> Eufronia Exal tacion sa accounting department ang isa sa dalawang babae. Natulala. Hinintay niyang bumukas ang elevator at ihatid siya sa tagpuan ng mga diyos at mga mortal na gaya niya. Nagdidikta ito para hanapin kung sino ang may kaga gawan ng nanunuksong bango. meeting na naman ang kanyang haharapin.

kung kaya't hindi niya alam kung papayagan at tutulungan siya ni tong maghalughog at butingtingin ang mga files na maaaring mawala sa ayos. Alam at naintindihan niya ang dahilan kung bakit ganoon na lamang ang naging tugon sa kanya ni Ester." <b>2:00PM-3:00PM<pd>.</pd>Marites Almonte ang babaeng ito na nasa 1st floor at tila . Parang paulit-ulit na larawang pumaparad a sa kanyang utak ang kariktan ng babae. Libo-libo ang apli kanteng babae. Maya-maya'y nakita niya ang nakangiting si Ester na dumaan at may inialay na kindat sa kanya. Pwede bang magpatulong sa 'yo. Minsan na kasing pino rmahan. Pumatak ang oras na ni hindi nakaramdam ng pagkainip si Joe y. Buo ang loob ni Mr<pd>. para makuha ang record ng babae. Mamayang uwian. ako na bahala sa 'yo. encode r.</pd> Trabaho lang. may hawak ito ng mug ng umaasong k ape. walang personalan</b>. <b>1:00PM-2:00PM<pd>. Ester. Ang lakas ng tama at hindi niy a makayang burahin ito sa kanyang isip. "Hindi. ang may hawak ng recor d at files ng mga aplikante. Big o niyang nilisan ang silid. siya na mi smo ang tatapos nito. Nagkataong wala pa doon ang bab aeng maaaring makatulong makuha ang kanyang kailangan. punta ko d'yan. pinaasa at binitawan ni Joey si Ester. Pumitlag ang ideya sa kanyang utak. nurse. Pero wala siyang magagawa kundi ang lakasan na ang loob a t kapalan ang mukha. Hindi maalis sa kanyang isip ang imahe ng babaeng kanyang nakatagp o nang umagang yaon. secretary. Alam ni Ester at Mr<pd>. Record Section para alamin ang identidad ng babaeng tanging sa mukha at amoy lamang niy a nakilala. caregiver. Napakarami at kulang ang maghapon para rito. Ok?" Alam niyang tiyaga lamang ang kailangan kung sadyang gugustuhing makamit ang kanyang pakay. Mula sa pagiging DH. "Pasensya na. Una na niyang tinungo ang desk ni Ester. Bukod pa. <b>3:00PM-4:00PM<pd>. Kung hindi magagawa para sa kanya ang isang bagay. niligawan. Nilamigan na siya ng pananghalian.</pd> Ganun din ang pakay ni babae kay lalake</b>. Ngumiti si Ester. napakaraming aplikante ang dapat niyang isama sa database ng kompanya. humigop ng kape sabay inilapag sa ta ble at inusal ang tugon. At ngayon ay hihingi p a siya ng isang pabor. Ilang bagay muna ang kanilang pinagkuwentuhan bago niya nailabas ang kanyang totoong p akay kay Robert. tumango at naupo. Ilang sandali pa at dumating na si Ester." ani Joey. Nakatunganga lamang siya sa malungkot na kanin at ulam. skilled worker hanggang sa pagiging entertainer/performer o kung anuman ang p agkakaintindi sa salitang ito. Alam niya ang pagiging OC (obsessive-compul sive) ni Ester.a.</pd>Pabling ito. ako na magha hanap. Halos magmakaawa na siya kay Robert at Ester. teacher.</pd> Personal kapag iba ang pakay</b>. At lalong wala siyang panahon sa mga lalaking naghahanap lang ng mga babaeng maaaring panandalian lam ang ang interes. "Pare. Si Es ter din ang may responsibilidad para isama at iayos ang mga files ng mga aplikan te sa database pero hindi siya ang tipong mag-aaksaya ng panahon para kung kanin o para lamang hanapin ang taong hindi mahalaga sa kanya.</pd> Pabling. Si Ms<pd>. At parang isang pagbuwelo nang kanyang itaas ang kanyang mga braso para tawagan sa local si Robert. Bigong lumabas ng office ni Ester si Joey. Bumalik siya sa kanyang opisi na at napaupo na lamang sabay ang malalim na buntong hininga. Naupo siya sa harap ng me sa nitong napakasinop ng mga gamit. Malalim ang kanyan g iniisip. Nagtungo siya sa 2nd floor. Na-love at first-sight yata. Hindi na niya ito pinilit pa lalo't ayaw rin ni yang mapagsimulan pa ito ng away at isyu sa kompanya.

"Mr<pd>. Agad niyang minumukhaan ang mga pi cture ng babaeng na sa kanyang palagay ay maaaring ang babaeng kanyang hinahanap .may hinihintay pa sa lobby. I want you to meet my friend. Naghanda na si Mr<pd>. At kaibigan pa pala n i Ester. Namula. Sa C<pd>. <pd>.</pd> ng babae. basta. Hinihintay niya ang release ng kanyang papeles para sa kanyang pag-aabroad na lalong madaling panahon. Ah. Walang anu-ano't narinig na lamang niya an g isang tinig. .</pd>Pabling.</ pd>Marites Almonte.</pd> Ang Kasunduan</b>. Kilala niya a ng boses na iyon ni Ester.</pd >Pabling ang taya.</pd>R<pd>. Saan ba siya naka-park? Sa C<pd>. <b>4:00PM-5:00PM<pd>.</pd>Joey Pabling para tunguhin ang Record Section. Isang oras na ang nakalilipas sa paghahanap ni Mr<pd>. Saglit lamang ang pagtatagpong iyon at nawala na ang dalawang babae.</pd>R<pd>.</pd>R<pd>. Hindi nagtagal at nagbutil-butil ang pawis sa kanyang noo. Kapalit ng pabor ng paghahanap sa record ng babae ay ang libreng painom mamayan g gabi. Nagis ing na at nauna nang umuwi si Robert. ilang ulit niyang inasahang makita rin g muli si Mr.</pd>Pabling. Nakaupo at tulog na si Robert sa kanyang likuran. Masyado siyang abala. Sa C<pd>. Sa pala gay mo ba gusto niya ko? Ester.</pd> ng babae: Cute siya. Buko dito. Si Ester na rin ang pumutol dito sa dahilang beyond office hour na at kikailangan na niyang makipaghabulan sa lansangan para may ma sakyang pauwi.</pd>Pabling na kanilang ipagdiriwang ang pagkakatagpo nito sa record ng babae sa kinagabihan." Parang wala siyang intensyong lingunin pa ang nagsasalita.</pd> ng lalake: Ang ganda niya. Ipinakilala si Joey kay Marites. Excuse me. Napakaliit ng mundo. Ang dami na nga kamong nabiktima n' un. di ba? Baka magalit siya sa akin kapag hindi ko sinabi ang totoo.</pd> ng lalake</b>. Inalayan niya ng yosi ang oras na yun. yung totoo. Si Joey na talaga namang may kakisigan at gwapo bukod pa ang kanyang pag iging matalino at may magandang posisyon sa kompanya. Napapailing na lamang si Rober t na nakatanga lang sa kanyang likuran. Hindi na niya pansin ang mg a lalaking nasa larawan at matatandang babae. <b>5:00PM-6:00PM<pd>.</pd> Sa C<pd>. Kakatwa man. ikaw ang bahala. Ms<pd>. Napangi ti siya at tila lumiwanag ang lahat ng bagay para sa kanya. Napakaliit ng office.</pd>Joey Pabling sa pagbubukas ng elevator. hinihintay rin niyang magkita silang muli n i Joey. Nagdiwang siyang mag-isa. Batid ng babae a ng intensyon ng lalaki sa kanya nang magtama ang kanilang mga mata kaninang umag a. Nakaaayos ang files ayon sa trabaho. pet sa ng aplikasyon at alphabetical order.</pd>Pabling. Si Ester ito at kasama si Marites. Sinimulan niyang trabahuhin ang mga files. Syempre pa si Mr<pd>. nautal at nanlamig si Mr<pd>. Nagkasundo si Robert at Mr<pd>. namutla.</pd> Ang Pagpapakilala</b>. Ilang sand aling pag-uusap ang naganap. Gusto niyang magkaroon nam an ng mas kahulugan ang mabilis at salit lang nilang pagkikita. Saba y na silang lumabas ng silid at naiwan si Mr<pd>. Bagama't muli niyang nasamyo a ng pamilyar na bango.</pd>R<p d>. Talagang siya na ng a sa lahat ng nakilala at kinasama ko ang seseryosohin ko. <b>6:00PM-7:00PM<pd>.</pd> Pabling. at ang bawat record ay may nakalakip na 2x2 picture. Maganda ang porma. Sari-saring mukha ang tumabad sa kanya.

Pamo so ang lugar na ito lalo't Biyernes ng gabi at naglipana ang masasayang mukhang nakalaya sa trabaho ng isang linggo. Simpleng patay-gutom. Sonata. pwedeng makisabay?" <b>9:00PM-10:00PM<pd>. May ngiti sa kanyang muk ha. laptop at ang alaala ni Ms<pd>.</pd> "Sir Pabling. Pinatay ni Mr <pd>. Ka katwa nga lamang bagamat hindi na pinatulan pang pansinin ni Mr<pd>.</pd>Pabling sa buong magdamag. Nakapokus siya sa dalaga. <b>10:00PM-11:00PM<pd>. Saglit niyang pinataho l ang alarm ng kotse at binuksan ang pintuan. Napakaraming bagay ang kanilang napag-usapan. Ilang minuto rin bago siya nahimasmasan.<b>7:00PM-8:00PM<pd>. Nagliwanag ang mukha ng lalaki at bakas ang sayang naglalaro sa ka nyang puso. Tila isang kuwentong mitolohiya ang gabing iyon nang tuksuhin ni Penelope si Odysseus at limutin na ang kanyang paglalakbay.</pd>Pabling sa tuwa.</pd> Restaurant sa Malate</b>. Magandang ideya ang hapunan ng magkasama. Sa puntong ito.. Nagkayayaan sa mungkahing lugar ni Marites sa may Nakpil sa Malate. Hindi niya pansin ang pag-al igid at pagdami ng mga taong makulay ang suot at tila mga pasyonista. Walang pagod ang mababakas sa kanyang mukha at tikas. Batid niyang mahalaga ang mga sandaling iyon para sa kanyang sarili. Inayos na niya ang mga iuuwing gam it. Puno ng ilaw ang paligid na may sari-saring pamilyar na karatulang tulad ng Red Banana. nagdesisyon siyang walang meeting si Robert at si Mr <pd>. blueberry cheesecake at sopdrink ang inorder ni Marites. Nais niyan g makasama si Marites kahit pa abutin ng umaga. cellphon e. <b>8:00PM-9:00PM<pd>.</pd>Pabling ang cellphone. Parang may imbitasyong makasama si Mr<pd>.</pd>Marites Almonte.</pd> Sa Adriatico Circle habang kumakain ng fishball </b >. Parang magkakilalang matagal na 'di nagkita at ngayo'y pilit na pinaglalapit ang kapwa mundong pinaghiwalay ng pangungulila.</pd> Ang Cellphone</b>. . Naglalakad na siya patungo ng carpark dala ang kanyang suitcase. para sa babaeng nais niy ang makilala. Ilalaan niya ang oras sa pagkakilanlan sa isa't isa at kung saan at papaano pahahabain ang pagki kita.</pd>Pabling ang kalakasan sa pagkain ni Marites.. Naririnig pa rin niya sa kanyang isip ang boses ng dalagang kanyang nakilala.< /pd>Pabling. Sadyang may kemistri nga si Mr<pd>. Parang sasabog ang dibdib ni Mr<pd>. Sadyang pinagpala ang araw niya. Dalawang ulam at dalawang kanin. Nangungusap ang mga mata ni Marites.</pd> Balik office</b>. Hinagilap ang cellphone at nagtext kay Robert. Inabot na nga ng pagbati ng umaga ang kanilang pagsasama. para sa kanilang dalawang higit na paglalapit pa. Komiks at Bed. Inisip niy ang medyo late na kung kaya't gutom ito kahit pa hindi normal ang dami ng kinain . Lalo na nang<pd>. Biology. Naupo siya at hinawakan ang manib ela na may katamtamang diin na tila tangan ang braso ng babaeng nasa kanyang pan agimpan. Si Marites ang tinig at walang pagdadalawang-isip na isinabay ni Mr<pd>. <b>11:00PM-12:00AM<pd>.</pd> Carpark</b>.</pd> Pabling.</pd>Pabling at Marites.

Isang malaking problema ko nga noong nag-aaral ako sa elementary ang pagpapadala ng picture ng aming buong pamilya kapag may assignment ang aking titser. 'Di normal ang pamilyang pinanggalingan ko. Ako ang bahala sa aking mga gamit. sa aking pagtulog at paggising. Nakatapos ako ng elementary sa sariling pagsisikap. 'Di normal dahil sa tanang buhay ko. na umuuwi lan g pagkatapos ng maghapong pagmamaneho ng lumang dyip. Walang ibang na g-uukol ng pag-aalala sa akin. Lagi't-lagi naman ako ng naghahanap ng picture sa aming bahay. Noo'y kumikita na ako kahit . nagpupuno ng tubig sa tapayan. Walang ibang may responsibilidad sa a kin. 'di na kita napakinabangan sa bahay". hinding-hindi ko nakitang nabuo ang aming pamilya. <b>Malaking pamilya</b> Siyam kaming magkakapatid.5 Title:Sanaysay (30) Text 106 . Sa kanya. at ako ang pang-siya m. Mas natutuwa siya ka pag nakikita niyang ang hawak ko ay walis sa halip na lapis. ang bunso.Essay Word Count: 2018 Lalong 'di ako ang bunsong kailangang patulugin sa tanghali o nang maaga sa gabi nang 'di mahuli ng gising sa pagpasok sa iskwela. mas mabuti. ako ang bunsong kailangang laging maging matatag. naglalampaso ng sahig. Binawian ng buhay si Tatay dahil sa kanyang sobra ng paninigarilyo at pag-inom ng kape. hinahalughog ko ang buong bahay sa pagh ahanap kahit alam kong wala akong makikita. sa paghagilap ng aking babaunin at ka kainin sa school. Parang laging hinihi ngi ng pagkakataon na kailangang maging matatag ako. Mahilig akong mag-aral. maging ang aking mga kapatid na noon ay mga dalaga't binata pa. Ako a ng bahala sa paglalaba ng aking mga damit. maging sa aking mga panagini p. kung mapakikinabangan na nang mas maaga. ngunit ayaw na ayaw ni Tatay na nakikita akong may hawak na libro o kaya'y nagsusulat. Sasabihin niya. aral pa rin pati sa bahay. Akong-ako lang ang may responsibilidad sa aking sarili. May sari-sariling buhay ang aking mga kapatid. gayundin ako. at iba pa. Walang kahili g-hilig magpaaral ng kanyang mga anak si Tatay. 'Di ako ang bunsong ang tanging pinagkakaabalahan ay paglalaro. Tanda ko. Hinding-hindi ko nakitang nagkasama ang aking nanay at tatay. kund i ang mismong sarili ko lang. nagbubunot ng mga ligaw na damo . maging ang aking nanay na matagal nang wala sa aming bahay o ang aking tatay. Hinding-hindi kami nabuo kahit sa is ang picture lang. Bagama't bunso'y parang isi nilang akong akong-ako lang ang bahala sa aking sarili. kapag nakikita niya akong nagdidilig ng kanyang mga halamang gamot. Grade four ako nang nawala si Tatay. "aral na nga sa iskwelahan. Kung ako ba'y nakakain pa sa tamang oras o hindi? Kung ako ba'y nakaliligo na nang mag-isa o kaya'y nakapaghuhugas na ng puwet na ng mag-isa? Kung ako ba'y nagsisipilyo pa? Walang ibang tumitingin sa akin. Apat na babae at apat na lalaki.

Bilang na bilang ko ang bawat tuyong dahon ng saging na aking nakukuha. Kaya ibayong sipag ko 'nung bakasyon matapos akong mag-graduate sa elementary. kahit 'di ko alam ang tunay na bigat nito. Ako ang taga-b uhat ng kamera. Ang kakapal talaga ng mukha! . sinigwelas. Libre pa ang tanghalian at merienda. S a akin nakasalalay kung makapagpapatuloy pa ako ng pag-aaral. bulaklak o bunga ng sampalok. ang manggising ng mga taon g malalayo't liblib ang bahay. Naranasan kong makipagpatintero sa mababangis na aso. At 'nung si nabi ng guest speaker na "di hadlang ang kahirapan sa mga gustong makapag-aral. maging ang mga kalapit na Barangay sa pag hahanap ng mga mukhang nasa picture. e 'di pa natutubos ang picture ng mga naunang anak. Ang iba kasi'y nagpapakuha pa gayong tambak na a ng picture na dapat tubusin. langka. Kahit anong mang yari." gusto ko siyang sagutin. ako ang tinatawag niya. walang perang maidadagdag sa iniipong pambili ng mga notebook. 'Di ako naniniwala sa sinabi niya. hinding-hindi ako titigil sa pag-aaral. Talbos ng kamote at kangkong. Dahil kung walang talbos o mapitas na bunga. Sinasabi ko rin sa kanya kung sino ang dapat kunan at hindi. nagdesisyon akong magpatuloy sa pag-a aral sa high school. ang minsang umuwing wala man lang natubos kahit na isang picture. Kaya naging mapagmasi d ako sa lahat ng tao na aking nakakasakay sa jeep. taga-lagay ng film. Isinama na rin niya ako sa mga graduation ng mga iskwelahang kanyang kinukunan. Natuwa sa akin si Ka Amado dahil marami akong naide-deliver na picture. may lima ng piso pa ako sa bawat picture na maide-deliver ko. Kaya ayos na ayos! Nagalugad ko ang aming buong Barangay. dahi l baka mukha nila ang nasa picture na hawak-hawak ko. taga-lagay ng pulang ribbon sa mga dapat kun an. kaymito. at iba pang maaaring mapitas na bunga at maipagbili para magkapera. At nakukuha pang ngumiti. Hindi sa amin ang mga punong inaakyat ko. ang maligaw at makapagtanong sa mga lasing at nagti-trip. Tanda ko. Pati mga tuyong dahon ng saging pinatos ko rin upang magkapera. si Ka Amado. at sa iba pang matataong lugar. Bukod sa libre na ang aking mga picture noong graduation ko. sa bawat nakakasalubong ko s a palengke. ang magmura nang malutong ngunit palihim dahil sa layo ba naman ng bahay ay 'di man lang maawang tubusin ang kanilang mga mukha. dahil nalilinis ko nga naman ang kanilang ma sukal na taniman. Tuwang -tuwa sa akin ang mga may sagingan. sa mga istambay sa kanto.papaano sa pangunguha ng talbos. Magha-high school ako. banaba. mangga. sa mga nagpupunta sa poblasyon at munisipy o. at iba pa. at usbong. na gkataon lang na walang nagmamay-ari at nagbabawal sa aking pumitas ng mga bunga. papaya. dahon ng sili. Ginagamit kasi ang mga tuyong dahon ng saging sa pagpapatubo ng kabute. Ang magpunit ng pictur e sa harap ng mga taong tumatangging sila ang nasa picture. Hadlang na hadlang ang kahirapan . Tamang-tama ang isang alok sa akin ng isang kilalang photographer sa aming lugar . uniporme. Naghahanap kasi siya ng taga-deliver ng mga picture na kuha 'nung nakaraang graduation sa aming school at sa iba pang mga kalapit na school sa am ing lugar. Nangunguha rin ako ng santol. Isang malaking problema sa akin kung mahira p makilala ang nasa picture at 'di nakikilala kahit ng mga taong aking napagtata nungan (may mga tao kasing nag-iiba ang mukha sa picture). 'Di totoong 'di had lang ang kahirapan sa mga gustong makapag-aral. sa mga nasa taong nasa barbero o parlor. Sa mismong graduation ko 'nung elementary. at pang-matrikula. atis. sikwentang pi raso ng tuyong dahon ay binibili sa akin sa halagang piso at singkwenta sentimos . Kaya't t uwing may mga picture na dapat i-deliver. taga-resibo sa mga may downpayment. wala rin akon g kita. Kaya malaking prob lema ko noon kung walang talbos na makukuha o kung 'di mamunga ng marami ang mga puno sa aming lugar. Pangatlong anak na nga yata ang nagtapos.

pananalbos ang aking isinisingi t upang pagkakitaan. Walang ibang may pakialam sa akin. pagkatanggal ng matinding sakit. o malunggay. baka talagang alam ng aking walong kapatid. <b>Eksperto sa akyatan</b> Sanay na sanay akong umakyat ng puno. Nakabili ako ng bag. at iba pang pwedeng talbusan. Kung alin ang punong makunat o mal utong ang mga sanga. pamasahe. JS Prom. nangunguha pa rin ako ng usbong. Tanda ko'y mga first year high school na noon. Kahit pa ako'y magpakataas-taas. Ayokong maitiman uli ng usbong. lahat inaakyat ko para tal busan. Naisi p ko. kaya kong makapitas nang h igit sa tatlong tiklis ng bunga ng sampalok sa isang araw. Napakatagal bago makaisang kilo ng usbong. natuklasan ko ang iba pang pwedeng pagkakitaan . naranasan ko na ring mahulog. Habang nag-aaral sa high school. Matapos ang usbong. sili. Nagma dali akong bumaba noon at naghanap ng ibang punong matatalbusan. 'di sa puno ng sampalok kundi sa puno ng kaymito. kangkong. pinag-aralan ko ang sining ng pagpitas ng usbong. Simula noon . Kung 'di tama ang pagkakapitas. Pambaon sa araw-araw. bunga naman. Pagkapitas. akong-ako pa rin ang bahala s a aking sarili. Nagpapakadulo sa maku kunat na sanga kahit pa may mga higad o malalaking hantik na nabubulabog. Walang mam amakyaw ang bumili. Tuwang-tuwang ako noon. Paano'y napakagaan lang naman ng usbo ng at may pagkamaselan pa. malalanta ito at mangi ngitim. Nakaipon ako nang higit sa aking maiipon kung mananalbos ako. Kaya sa apat na taong pag-aaral ko sa high school. Mas mahal kumpara sa ibang talbos na aking nakukuha tulad ng talbos ng kamote.<b>Malaking pangangailangan</b> Sa bawat pagsama ko kay Ka Amado. Pero pagkatapos kong mahulog. Paano'y pinilit kong abutin a ng isang hinog na hinog na bunga. may dagdag akong kita. paano'y nadala na 'ko noong halos apat na kilong usbong na nakuha ko sa maghapon ay nangitim na parang nasunog lahat. hinding-hindi ako nalulula . lalo akong naging matapang sa pag-akyat ng puno. at pambili ng ilang mga kai langan. dahil kung plastik. Kaya natutunan kong pitasin nang p akurot at 'di pahagod ang usbong ng sampalok. at maide-deliver ko pa. Nagtanong din ako sa mga bih asa sa pagpitas nito sa aming lugar. kaya 'di nila ako pinakikialamanan. mangingitim ang usbon g at di na bibilin ng mamamakyaw sa palengke. ilang buwan pa'y bulaklak naman ng sampalok ang aking pipita sin. Masuwerte kung tag-ulan dahil mabilis tumubo ang usbong ng sampalok. Kahit mahirap akyatin ang puno ng sampalok dahil nagl ulumot ito kung tag-ulan. Minsan nga'y isang malaking ahas na nakapulupot sa isang sanga ang aking nakita. Sa mga panahong iyon. Problema ko na lang ang anim na buwan pa. Walang puno ng sampalok ang nakaliligtas sa akin sa aming lugar. ng aking dalawang polo at isang pantalon. ng aking nanay noon. Tanda ko'y mga twenty five pesos ang isang kilong usbong noon. kundi akong-ako pa rin. Tumitigil lang akong kung wala ng bungang mapipitas o kung masyadong nasa dulo ang bunga. Siguro nga. kahit halos mapatid ang a king hininga noon sa pagkakabagsak at ang hapdi ng hiwa sa aking palad dahil sa pagkakasabit sa alambreng bakod. Nabayaran ko rin ang apat na buwan ng aking matrikula. ibubuyangyang ko ang u sbong sa isang bilao o kaya'y basket. na kayang -kaya ko naman. Kasunod nito. Pero kahit sanay na sanay akong umakyat ng puno. at iba pang mga activity sa schoo l na maaaring kunan si Ka Amado. Nauwi sa bula ang buong maghapong pagpapagod ko. Wala akong pinagkwentuhan maski ang aking mga kapatid. Pero may Chrismas Party. Alam na alam ko kung anong puno ang maaari ng puntahan ang dulo at alin naman ang hindi. ng aking mga gamit s a school. Sa mga panahong walang picture na maide-deliver.

lalo n a kung katatapos lang nilang kumain ng tanghalian. upang umaga pa lang at 'di pa sumisikat ang araw ay nagsisimula na akong magbahay-bahay at maghagilap ng mga mukhang na kangiti at nakaligtaang mayroong silang dapat tubusin. dahil nasa kani-kanilang bahay ang mga may kakayahang m agbayad. Siguro. Maimbento pa sana ang iba pang okasyon na k ailangan ang photographer at picture! Isinama na rin ako ni Ka Amado sa mga kasalan. May matandang lalaki na may pa sang kahoy ang maingat na bumababa sa bundok sabay ang bati sa akin nang ako'y m akita. pamasaheng-pamasahe lang kasi ang pera ko. Halos maubus-ubos ang mga picture na dala ko. ibayong pananalbos at pagde-d eliver ng mga picture ang inatupag ko. mababawasan ang kita ko. pinabaunan ng tubig at tinapay. Habang nagtuturo nga ang aking titser. talagang kayang-kaya k ong mag-isa. lamay o libin g at kung anu-ano pang okasyon na kailangan ng litratista.bukod sa pananalbos at pagpitas ng mga bunga. Kumikita ako noon ng dalawang daan at singkwenta pesos sa isang araw. Bakas sa kanyang mukha ang pagod at ang pagsusumikap na mairaos ang buhay kapiling ang kagubatan. Kaya noong bakasyon. 4 Title:Kwento (20) Patalikod na ako nang may kaluskos sa hindi kalayuan. <b>Mga kapatid na walang paki</b> Nakatapos ako ng high school na akong-ako lang. ng isang bag na lalagyan ng picture (dati kasi'y plastik b ag lang ang gamit ko). Humawi sa mga s anga-sanga at dahong nagkukubli ang kumakaluskos. Wala sa aking mga kapatid ang na gpaaral sa akin. Pinatul og na ako ni Ka Amado sa kanilang bahay. yema. "Amang. 'yun nga lang medyo natatagalan ako bago makahagi lap o makaipon ng pambayad. Ito ay ang pagtitinda ng chicharon . ang alam nila. birthday. makikiraan na. wala siyang kamalay-malay na lumilibot nang palihim sa ilalim ng mesa ng aking mga kaklase a ng aking paninda. Kayang-kaya ko namang bayaran. binyagan. Tuwang-tuwa ako dahil malaking halaga na ito noon. Linggo ang pinakagusto kong araw n g paghahatid ng picture. Kaya noon." . at iba pa. Halos 'di na ako umuuwi ng bahay. Walang sinuman sa kanila ang naging obligasyon na papagtapusin ako kahit sa high school man lang. May mga guro ring bumibili sa akin ng yema at pulburon. dahil ku ng mauubos. Minsan. 'di ko gaanong problema ang pambayad ng aking matrikula buwan-buwan. pulburon. pamasahe at pocket money kung sakaling 'ala pang tumutubos ng picture. Pinahiram na rin ako ni K a Amado ng bisikleta. Huwag sanang maubos ang mga picture na kailangan kong i-deliver. pagkatapos ko ng high school.

Masaya na siya sa ganoong buhay noon. Aking ipinagpatuloy ang paghahanap. Madalang na rin ang taong laman ng abenidang bihag ng katahimikan maliban sa mga kakaunting nakalalayang kaluskos ng mga pulubing natutulog sa mga pasilyo at ng ilang trabahador na papauwi na. aking ipinikit ang mga mata nang may ngiti ng katuparan at kapayapaan. Malaking karangalan sa kanya ang manalo sa la . Tila mga larawang pumaparada sa kanyang isip ang buhay ng nakaraan. pinaalis sila. natagpuan ko ito. Mali lim dito at nakahihikayat ang pagpapahinga. Kanya akong kinanlong. Hindi niya pinagtatakahan ang paminsan-minsang pag-uwi ng kanyang ama ng masasarap na pagkain at damit. Iba' t ibang alaala ang pumapaimbabaw sa kanyang isipan sa tuwing nagdaraan ang mangi lan-ngilang sasakyang may matingkad na ilaw. Walang pagdadalawang-isip. putikan ang kupasang maong at s uot na de-goma. Nangangalahati na ang kanyang bagong bukas na pakete. At h indi pa man nagtatagal. kamatsile at iba pa rito. Umaambon. Maram i-raming upos na ang nagkalat sa putikang kongkreto. "Tatang. Umindayog ang mga sangang tila na ngungusap. makapagtanong na. Hindi pa nakuntento at ang malaking punongkahoy ang kanilang inumpisahang itumba. Al am na niya ang magkubli sa isang panyulon sa ginaw ng gabi at hindi sa marangal na pagkupkop ng mamahaling kumot. Nadama ko ang bulong nito sa muling pagtanggap sa akin. "Dating may mga punong mangga. Naroroon sa dakong iy on. Basta't ang alam niya ay iiwanan siya ng kanyang ama sa bendor ng sigarilyo't ke ndi sa may riles kung gabi na. Mangmang na matatawag si Norman kung pag-uusa pan ang mga laruan bagamat iginagawa siya ng kanyang ama at palagian siyang naki kipaglaro ng Indian-indianan sa mga batang lansangan. Nakita ko ang marka ng pagsibak bagaman nanatiling matayog at m asigla ito." Itinuro niya ito at nagpatuloy na sa pagbaba ang matanda. Bago pa man dumating ang hinihintay ni Norman ay butil-butil na ang pawis sa kanyang katawan. Ito na ang kinamulatan niyang laro na itinuro ng kanyang ama. Wala siyang magawa kundi ang humawak sa manibela ng kotse't tumitig sa kawalan. Madalas siyang nakikipag-bari lan sa kanyang ama na kamay lamang ang ginagamit." "Nagkaroon ito ng ilang marka ng palakol pero naroroon pa rin at nakatay o ito. At nakatutuwa nang ang dalawang sanga nito ay dumantay sa akin g dibdib. Napasandal ako sa katawan nito upang magpalipas ng oras. Tanaw ko rin ang nakadapong halaman sa itaas. Maaaring ang punong balite ang hinahanap mo. Mabuti't nagkataong may nakakita nito bago putulin. Subalit hanggang doon na lamang. Nadama ko ang kanyang pangungulilang ngayo'y naibsan. Pinakiramdaman ko ang paligid. At nang malaman ng mga tao sa bayan at munisipyo. Umihip ang malamig at sariwang hangin." "Yun na nga po marahil.Hindi ko napigilan ang magtanong. May mga dayong pumutol dito para manirahan. Paslit pa lamang siya'y alam na niya ang tunay na kulay ng kahirapan. animo'y kumakaway. Nagtataka lamang siya sa ayos ng kanyang ama. Naroroon pa nga at nakayakap pa rin sa dibdib ng lupa. Inyo bang alam kung saan matatagpuan ang mala king punongkahoy dito?" Nag-isip ang matanda na tila may inaalala. aalis ang ama at sa pagbabalik nito sa kinaumagah an ay may dala nang masasarap na pagkain. Halos hindi na siya kumukurap. Kung minsa'y hindi niya pansing nagsisindi na pala siya ng panibagong sigarilyo kundi sa biglang init ng lighter na humahaplos habang tuluy-tuloy siya sa pagpapatunog nito.

Hindi na siya sa marupok na kahoy nahuhumaling. tuta ng Kano. <i>Marcos.rong ito. Banaag ang naging pag-iingat ng ama para sa kanya. ngayo'y sinasamba na niya ang mapagkunwaring plastik. Naibabalita at ikinukuwento ng kanyang ama ang mga karahasang patungkol na rin sa paggamit ng armas o patalim para mailigtas ang sa rili sa kagipitan. Dito niya idinugtong ang kanyang ninanais noon pa man. Isang kakaibang pamumuhay na lubos na itatakwil ang paniniwala sa mga huling katagang naisulat. Huminto siya ng pag-aaral nang nasa ikalawang taon na siya sa hayskul. Nais niya tuloy hamunin ng pabilisan sa p . Naniniraahan sila sa esterong malapit sa Tulay Jueblo. Dumadalas ang tunog ng pagpatak ng ulan. W ala siyang interes dito. ang p aglalaro ng kamatayan sa kalabit ng gatilyo. Tanging mga kauri lam ang niya ang kanyang nahahagilap na makalaro. Malaki rin ang impluwensya ng mga nangyayari sa kanyang paligid habang si ya ay lubos na nagkakaisip. Nahilig siya sa mga baril-barilan . Hindi na niya maalala ang araw ng huling pumapasok siya sa simbahan. Hiling niyang yumaman at magkaro. Hindi nabawasan ng kahoy ang kanil ang bahay na maaari niyang sidlan. Bata pa nga noon si Norm an. sa kanila lang ang Diyos. " Si Totoy Tato. 'di tulad ng ginagawa sa mga ibang batang min amalas na mabawian ng hininga. At isa pa'y tila walang gana ang nagt uturo sa kanya. Iba ng pananaw rin ang naiukit sa kanyang pang-unawa ukol sa bagay na ito. Minsan niyang naramdaman ang tunay na saya ng pagiging bata nang ibili siya ng kanyang ama ng laruang baril. Masinop niyang inaaninag ang taong nasa kabilang kanto na magbibigay sa kanya ng hudyat sa pagdating ng k anyang pinakahihintay. Kahit na papaano ay nakaligtas dito si Norman. Bago pa man mangyari yaon ay napansin niya ang mga pulan g titik na nakasulat sa mga pasilyo ng abenida. Gayumpaman." ito ang ilan sa mga l itanyang kanyang narinig mula sa ama kapag nililinis nito ang kanyang baril. Laging ganito. Maraming bata na ang namatay at ikinahon dahil sa pagkakasakit at minsan nam a'y pagkalunod sa ilog. Sa kabila ng kawalan ng ina. Ganyan ang buhay sa kanya. nakakaramdam siya ng lakas sa tuwing makahahawak siya ng laruang baril. kahit na tuwiran lamang nagpapatalo ang ama.on ng suli ranin na sa kanyang palagay ay ang tanging bagay na maiaahin sa Diyos. Lubos ang kanyang pagtataka kung bakit mayroon pang mga taong na ghihirap na ay nakukuha pang makapagsulat ng ganito. Para lam ang sa mga ubod-sawi at pinapanigan ng grasya ang nakaiisip pumasok dito para ma nalangin. magkakaroon na siya ng Pa nginoon ngayong gabi. Halos walang gustong makipagkaibigan sa kanya dahil sa mga pag-aalinlangan ng ibang bata sa kanyang marusing na ayos. trenta'y otso ang gamit niya ng makipaghabu lan at mapatay niya ang isang alagad ng batas na gaya rin ni Ben Tambling na kuw arenta'y singko naman ang ipinangtimbuwang sa mga parak. Lu malagay tuloy na inutil ang mga pulis at mga mistulang bayani sa labanan ang mga kriminal ang nabuong imahen sa utak ni Norman. Hiling din niyang magkaroon ng pag-aaring Diyos sa hinaharap. naisalba ng ama ang kanyang anak. At k ung sakaling may pakunwaring mapapatay siya sa isa sa mga kalaro'y nakararamdam siya ng kakaibang saya. Masansang ang han gin at dikit-dikit ang bahay na pinagtagpi-tagping plywood at retasong yero. Mabuha y ang aping Pilipino</i>! Hindi niya alam kung matatawa o malulungkot siya sa p ahayag na ito. madali siyang naiiwan sa klase bagamat may matalim siyang pang-u nawa sa kalagayan ng kanyang paligid. ayaw niya ng dinidiktahan ng mga pumapalagay na mataas sa kanya at parurusahan kung magkakamali. naisip niyang wala na siya ng pakialam rito. Na mimitik ang init ng tag-araw at nandudura naman ang mapanakit na ampiyas ng ula n. Lalong nagbibigay ng lamig na n agsisilbing pampalabo sa salamin ng kanyang sasakyan. Nais din niyang maiyak dah il kahit papaano ay may katotohanan ito. Tumuntong si Norman sa paaralan kung saan niya unang naramdaman ang pagka kaiba ng pamumuhay. mag-iiba na ang kanyang buhay sa gabing ito.

Hindi niya maintind ihan. Napapansin niyang may bahid na ng hapo at katandaan ito na makiki ta sa mga mala-riles na guhit sa mukha. Bukas. bala lang at la kas ng loob ang puhunan mo. Nasa madilim na bahagi ng kabilang pasilyo si Norman nang dumaan ang isang kotseng pula. Mala-imahen na ito ng kanyang magiging Panginoon. Sawa na siya sa lansa ng kanyang trabaho. Tila manok silang pup ugutan mo sa iyong pag-aabang. Kultadong pagtataka pa rin ang humihilam sa kanyang mga mata ukol sa kat auhan ng ama. Iba ang ama niya. hina wakan ang baril at bumababa. Hindi na ito laru-laruan. napakadaling gawin. Nanghina siya pagkatapos subalit inunahan siya ng kanyang isip par a tumakas. May matinong pulis. ito na ang pinakamahalagang bagay sa buhay nilang da lawa. Matagal mo na itong gustong malaman. ang paggalang dito. Madali lang para sa bagong Pa nginoon. Madalas siyang napapagawi sa may prendahan at konsignasyon kung umeekstra siya sa pagbababa ng mga isdang nakabanyera. at ilang t aong tuloy sa paglaban sa pamahalaan ang iyong makikilala. Anak. tila walang kasiguruhan ang kanya ng ginagawa. Nabulabog ang katahimikan sa abenida. Ito ang dahilan kung bakit napilitan si yang kumayod sa kahit na ano pa mang paraan. bukas ay lal o mo pang maiintindihan. Iginawi niya ang kanyang sasakyan sa isang tagong pasilyo." ang b ilin pa ng kanyang ama. may kakis igan ang katawan hindi tulad ng kanyang ama na may bahid na ng katandaan. Sa una'y may kahirapan. Bubuhayin ka ng kapirasong bakal na ito. Hindi mo mararamadaman ang panandaliang hirap ng ibibigay kong hanap-buhay. Ilang taon ko rin itong ginawa simula nang tang galin ako sa trabahong ipinambubuhay ko sa inyong mag-ina. "Nasa tamang gulang ka na. Nalibang siya nang bumalik sa kanyang gunita ang 'di pa katagalang araw na nakalilipas nang kausapin siya ng kanyang ama. kakausapi n ka ng tauhan ng nasa itaas." Dumating ang hudyat sa kabilang daan at nakita niya na ang papalapit nit ong pagkumpas. Itinutok niya ang baril at sa pagdaan nito ay ipinutok. Sin anay siyang mag-alaga nito. daing na niya ang hirap nito sa kakaunting salapi. Madalas ipinagkakatiwala sa kanya ang paglilinis ng baril ng kanyang ama. Nais niyang tu mulad sa ama. sukab na estudyante. Itinuro na rin ng ama. Namatay siya sa saki t. Tama lang na maranasan mo ang hirap ng trabah ong pinasok mo. Simple ang kanyang kilos subalit matalim ang ilang pagsulyap sa inaabangan. sabay sambit ng kanyang ninanais sa anak. Nag-iingay ang mga kuliglig na tumatawag sa ambon ng ulan. wala akong magawa kundi ang kumapit sa patalim para mabuhay ang iniwan niyang sanggol. Beynte-uno na siya. may pormalidad ang tatak ng trabahong kitang-kita sa pa nanamit na itinatatwa naman ng oras ng kanyang paghahanap-buhay. Darating ang araw na malalaman mo ang dapat na paggamit nito. Tila manok na ginilitan ang estudy anteng natapat para sa kanya.agbunot ng baril at pagkalabit dito para lamang mapatunayang may alam din siya. "Kung itututok ay siguruhing ipuputok mo. Malulunok mo ito. Inilapag ng kanyang ama sa mesa ang baril. nagtatalo ang salaping kapalit at ang sarili kong sikmura. Mula sa kanyang jacket ay inilabas niya ang kanyang baril. Ala-una y medya na ay wala pa ang hinihintay ni Norman. Tumakbo sa kabilang pasilyo si Norman at pinatakbo ang sasakyan na p ara bang walang nangyari. masarap ang nasa ilalim ng makapangyarihan. kahit pa ano ang itinatago nitong hanap-buhay. malamlam at ku lob ang hangin sa loob ng kapirasong bahay. M ay pag-aalinlangan ang kintab ng kanyang mata. isang kalabit lang sa gatilyo. Mag-uumaga na. Ngayon siya ngin angawit ng pag-upo. .

Napag-iinit niya ang tumba-tumba na maaawa t lamang sa sandaling kinakailangan na niyang sundin ang dikta ng sikmura. Binuksan niya ang nakapinid na pinto ng kanyang silid. Nagiisa na siya sa buhay. Nakita niya ang kalawakan ng mabatong talampas. Batid niyang kilala niya ito. Pinagot na ng kanyang Ditseng Cora ang tali ng kanyang pag-asa upang tupdin ang pangarap. Pinasabog ang ulo ni to at nang sumugod ang kanyang ina'y isang matalim na bayoneta ang itinarak sa d ibdib. Kilala niya ito. Sa malayo. nasa loob na siya ng garapong binabaha ng salitre habang may umaaligid na pulutong ng mga buwitre. Dama pa rin niya ang sakit ng pag-iisa sa buhay a t mas titiisin pa't mamarapatin ang kirot ng metralhiya magkaroon lamang ng pami lyang makakasama. Subalit lumalapit sa paglipad si Laya at sa paglipad nito'y nabubura ang kanyang pag-aagam-agam kung sino nga ang lalaki. Hindi niya maaninagan noong una ang mukha nito. Pinilit lamang siyang pauwiin ng dilim at nagbabantang galit ng panahon. Napahilahod na lamang si B erting sa loob ng garapon. natanawan niya si Layang nauupo sa may katarikang ba ngin habang tila pinupunit na asero ang hagalpak ng pagtawa. Sinunod niya ang tuks o ng paghimbing. Sa kamay niya ay a ng mga lubid. Maraming taon na ang nakararaan nang yumao ang kanyang D itseng Cora. sa dibdib at leeg. Isang magsasaka ang ama ni Alfonso na pinaslang nang tumangging magbigay ng adwanang butil sa mga Hapones. kumot at unan. Subalit malayo nang magkagayon pa ito.Bihasa na ang kamay ni Gloria sa pananahi at pagbuburda. Idagdag pa ang kirot ng kany ang kalamnan at nakahihilong hapo. Tulad ng inakda nila ni Alfonso. Lumalapit pa . Si Caloy. Tinatakam ang mga ito ng kanyang sari ling kalamnan. Bubwit siyang nasa sulok ng kagipitan. 4 Title:Kwento (18) Hanggang sa lamunin na ng gabi ang araw. May tatak na ng pangil ng katandaan ni Metusalem ang kanyang kataw an pati na ang kanyang mukha. Galit ang kanyang nakatatandang kapatid sa mga ganitong pangarap. Nag-iisa na siya. Nakagapos na siya sa nakasusulasok na katoto hanan. . Muling nabuksan ang baral ng kanyang haraya sa kalaliman ng pag-idlip. Malapit na. Napipiho niyang kilala niya ito. Umangat ang kanyang pakpak at bumagwis sa hangin upang lumutang k asama ang nakabitin sa dulo ng lubid ang isang lalaki. May nakabuhol na lubid sa paa. Ang lalaking bihag ni Laya. Subalit ngayon. May naghaharing katahimikan. Ito ang dating tagpuan nila ni Laya. Si Alfonso ay isa sa mga kalalakihang sumama sa hukbong Pilipino-Amerikanong nak ikihimok laban sa mga Hapones. Naghahanap ng butas na mapagtataguan. sa kamay. Nang-aakit ang alindog ng kanyang papag na ni minsa'y di niya pina gkaabalahang sinupin ang nananahang banig. Bakil-ba kil na ang kanyang palad at sawa na rin ito sa tusok ng karayom sa tuwing tinata pos niya ang mga masalimuot na husi. Lumalapit pa.

Baon niya ang isang garapong niya itong dinala at tumakas habang nagwika ng hul Aurora. ang kip kip ni Laya.." aserong tawa ang narinig niya bago siya lagutan ng pantalon ni Berting. Sabay ulit sa dibdib. Si Caloy. Taga-kumpuni ng mga sirang relo at orasan si Mang Banong sa isang maliit na lugar sa Raon. Kulang na kulang na ang panahon upan g umasa na lamang siya sa maiipon na salapi mula sa kanyang hanapbuhay. "Bakit 'di mo 'k o tigilan? Wala akong ginagawa. may manipis na pangangatawan at may namamagang likod at balikat ang bata. Wala silang aasahan kundi ang kanilang sarili at dikta ng pagkakataon." tapos wala na siyang nasabi pa. Ang pag-ikot ng kamay ng mga sari-sar ing relo ang kanyang hinaharap araw-araw. <b>Oras sa Namamanata</b> Si Mang Banong ang naiwan sa kanyang nag-iisang anak na may sakit sa gul ugod nang maagang namayapa ang kanyang asawa. "Tama. Nagising ang kanyang ulirat." sabay tarak ng patalim sa sikmura.Inawat na lamang siya ng kanyang panaginip nang akalain niyang nasa bago ng dimensyon siya ng pagkakaidlip. Bubwit siyang nasa sulok ng kagipitan. wala na ang ulan at handa na ang lahat sa libing ng matanda ng babae habang ipinapasok naman ang isa pang ataul. Pero wala nang ligtas pa. Mahirap ang may kagalit. . Kinakailangang mabigya ng lunas ito. Nagsimulang rumagasa ang ulan. nakapaninilab. Lumipas na ang araw kay Berting. Di ako nagkamali. Maputla. Binuksan ni Caloy ang binabaha ng salitre. Nakita ko. Wala kang ginawa kundi ang pagsawain ang patalim mo sa katawan ni Aling Amanda. Madalas atakihin ang bata. May kislap na naaaninag mula sa kanyang kamay hab ang lumalapit siya't gumuguhit ang kidlat. "Alam kong ikaw ang dahilan ng pagkamatay ni Aling Amanda. Sabay ulit sa pantog. Kakap irasong ungol na lamang ang ginagawa nito. Sabay ulit sa leeg. Hindi na siya makalalayo pa. Nagsawa na ito sa pag-iyak. Naghahanap ng butas na mapagtataguan.. Nakaumang sa kanya. Tila hinuhugot daw sa kanyang likod ang mga buto sa kalamnan. "Hindi ako lilimot a. Para itong manikang nakahimlay s a magaspang na papag at mainit na silid. Walang magawa si Berting. Kipkip ing bilin. May buong imahen na ang nakikita niya kasabay ang nakagagalos sa diing pagsasalita. May kasama akong tutulong sa akin. si Lay Kinabukasan. Tunog ng kampana ng Simbahang Quiapo ang kanyang palatandaan kung kailangan na siyang umuwi tuwing hapon. Lumpo na si Berting. Halos magmakaawa na ang bata sa kanyang nararamdaman. At muli doon n iya katatagpuin ang kanyang nakaratay na anak. May lalaki sa d ilim na papalapit sa kanya. "Minsan kailangan mong maging mapagmagandang-loob sa mga taong iyong ki nasusuklaman. Kakalahating mukha ang bumabakat sa sasandaling liwanag na naglalagos sa bintanang kapis. Wasak na si Berting. Pipi na si Be rting." nagngangalit ang bagang nito na na ghahayag ng panunuya at poot. Hawig ng nasa kanyang panaginip bagamat itinuturing din niyang isa ito. Tag-ulan na ngunit walang nakababatid ng paglipas nito. nakilala niya ang tinig nito. Umusal pa ang lalaki sa dilim. Hindi kita titigilan. Kung m ay makapagbibigay lamang sa kanya ng pagkakataon upang makahiram ng salapi subal it wala. May tila pinupunit na hininga. Malupit ka Berting <p d>. Sinundan ko ang panaginip at kutob ko. Napanaginipan ko ang sinapit ni Aurora. May katandaan na siya. Nasa kanya na nananahan si Laya.</pd>" sumisiklab. Wala siyang magawa sa takot. Tama lamang upang makalipas sa maghapo n ang kanyang tinatanggap na salapi. Walang nakaaalam kung kaila n lilipas ang tag-ulan. sumingaw ang tikas ng b awat hibla ng kanyang kalamnan.

Kung minsan naman. Bawat ga