Title:Ang Ritwal Bilang Midyum sa Pagbubuklod ng Komunidad Text 140 - Essay Word Count: 2,341 <b>Ang Ritwal

Bilang Midyum sa Pagbubuklod ng Komunidad</b> Marami sa mga grupong etnolinggwistiko ang nagsasagawa ng kani-kanilang m ga ritwal. Sa dahilang ang Pilipinas ay nakasandig sa agrikultural na pamumuhay, marami sa mga ritwal sa bansa ay nakatuon sa iba't ibang antas ng pananim. Sa g anitong paraan, naibubuklod ng ritwal ang komunidad. Ang pananaliksik ni Myrna Cureg ay pumapaksa sa mga ritwal at kultura ng mga Ibanag habang ang pag-aaral ni Mantikayan ay isang pagsisiyasat sa mga ritw al ukol sa pagtatanim ng mga Magindanaon. Ang "</i>The Farming Rituals among Mag indanaon Rice Farmers</i>" ni Saavedra Mantikayan ay isang pagpapatunay sa panin iwala ng mga katutubo na ang mga ritwal sa pagsasaka ay umaagapay at nakatutulon g sa isang masaganang ani. Dagdag pa, ayon kay Mantikayan, naiimpluwensiyahan ng ganitong mga ritwal ang kabuhayan ng mga magsasaka. Naisasakatuparan lamang ito sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan ng mga magsasaka sa espiritu ng uyag-uyag (sustenance) gamit ang mga ritwal. Sa dahilang mayroong pagpapahalaga ang mga ma gsasaka dito, ang bawat yugto ng pagsasaka/pagtatanim ay may kaukulang ritwal. Sa kabilang dako, mayroong isang uri ng <i>paganito</i> ang mga Sebuano . Ayon kay Mojares, tinatawag nila itong <i>pagtiguman</i> o ang pagtitipon ng nakararami. Sa pamumuno ng isang babaylan, may mga pagkaing iniaalay sa mga espi ritu at anito nito para sa isang masagana at mabungang pag-aani. Dagdag ni Mojar es: Samantala, kahawig ng ritwal ng mga Sebuano ang ritwal ng pag-ani ng buk log ng mga Subanon. Isinasagawa ang buklog bilang pasasalamat sa magandang ani. Gamit ang isang palapag o platform, pinatatamaan ang isang malaking kahoy upang makalikha ng ingay habang sumasayaw ang mga saksi. <b>Ang Ritwal Bilang Panlipunang Dokumentasyon at Pedagohiya</b> Ayon kay Biron-Polo, ang ritwal ay maaaring basahin bilang panlipunang do kumentasyon at pedagohiya. Ibig sabihin, ang ritwal ay maaaring magbahagi ng pan iniwala, saloobin at ideolohiya ng grupo. Makikita ito sa pag-aaral ni Dinah Pil uden-Omengan (2004). Pinagtuunan niya ang mga ritwal ukol sa paglibing at kamat ayan ng mga Igorot sa Sagada, Mountain Province. Ang kanyang librong <i>Death a nd Beyond: Death and Burial Rituals and Other Practices and Beliefs of the Igoro ts of Sagada, Mountain Province, Philippines</i> ay isang pagsasalaysay at pagla larawan sa mga paniniwala na nakapaloob sa bawat ritwal. Pinag-aralan ni Piluden -Omengan ang mga ritwal sa bawat sulok ng sagada. Bukod sa dokumentasyon ng mga ritwal ng mga Igorot, naitala rin niya na ang bawat ritwal ukol sa kamatayan at paglibing ay maaaring mapaghanguan ng mga aral at karunungan na makatutulong sa tao upang mabuhay. Ayon sa kanya, mahalaga ng pananamit sa isang ritwal. Ang pan anamit ay naaayon sa estado sa buhay, edad, at paniniwala ng pamilya ng namatay. Dahil din dito, may pang-ekonomiyang katangian ang mga ritwal sa Sagada. Ayon k ay Piluden-Omengan, upang maisagawa ang isang ritwal, may mga pagkakataong nalul ubog sa utang ang pamilya ng namatayan para lamang matuloy ito. Malaking halaga ang hinihingi upang maipagpatuloy ang isang tradisyon.

<b>Paglalagom </b> Batay sa kabuuang paglalatag ng mga asersyon, lumilitaw ang ilang kabatir an tungkol sa pagriritwal o ritwal sa Pilipinas. Una, ito ay katutubong dula ng

panggagagad kung kaya ang mga ritwal ay nagsisilbing tagapamagitan at tagapagbig kis sa kultura at komunidad. Pangalawa, pulitikal ang pagriritwal sapagkat hindi maitatatwa ang mga relasyong nabubuo at kinakatawanan ng mga ritwal bilang inst rumento sa pagpapahayag at paghihiwatig ng mga paniniwala at pananampalataya ng komunidad. Pangatlo, ang ritwal ay isang tekstong nilikha ng mga tao para matugu nan ang kanilang interes at pangangailangan. Sa ganito, ang mga kabatirang ito a y isang pagpapatunay sa dinamikong katangian ng ritwal. Ang ritwal o ang pagriri twal ay hindi lamang isang palabas, bagkus, ito rin ay maaaring tingnan bilang i sang daluyan ng diwa at salaysay kapwa ng kultura at ng komunidad na nagbibigay ng kahulugan at lohika sa mga ito. At ang prosesong ito ay nakapaloob sa isang konteksto o salaysay na siyang tumatayong batayan. Mahalaga ang pag-apuhap sa estruktura at katangian ng ritwal sapagkat nag sisilbing balangkas ito upang higit na maunawaan ang proseso ng pagkilala at pag tanggap sa konsepto ng ritwal sa kultura at kamalayang Pilipino. Sa ganito, ang pagriritwal sa Pilipinas ay pulitikal dahil sa pagsasalikop dito ng kultura, kas aysayan, relihiyon at ekonomiya. Samakatwid, ang ritwal ay maituturing na gahum . Bilang gahum, ito ay maaaring magmanipula, lumikha o bumuwag ng mga konsepto a t ugnayang pangkapangyarihan sa loob at labas ng konteksto nito. Kung gayon, buk od sa pag-oorganisa ng ugnayan, ang ritwal ay naratibo rin ng kapangyarihan. Sa ilang taon ng aking pagsusulat/pagbabasa ng mga kuwentong pambata at p agkukuwento sa loob ng klasrum at sa mga lansangan, nakita ko ang taglay kapangy arihan ng panitikang pambata, partikular ang kuwentong pambata. Nakita ko ang k akayahang nitong makapagbigay ng bagong pananaw sa mga batang nag-aaral, ng pagasa at pangarap sa mga batang-lansangan na kung tutuusin ay hindi na nangangarap , mas mahalaga para sa kanila kung paanong palilipasin ang maghapon nang hindi n agugutom. Dahil sa mga karanasang kong ito, napagtanto kong ang panitikang pambata ay hindi lamang talaga pambata. May mahalaga itong ginagampanan sa kasalukuyang panahon, lalo na sa panahong ito na laganap na kumikilos at nagiging mabisa ang globalisasyon, na tila <i>liquid</i> na sumusuot maging sa kaliit-liitang hima ymay ng ating isip, kultura o kalinangan bilang mga Pilipino. Dahil dito, nahub og at patuloy na nahuhubog ang mga Pilipino, na sa maraming pagkakataon ay nagig ing "mas Amerikano pa kaysa mga tunay na Amerikano". Sisikapin ng papel na ito na maipakita na ang panitikang pambata, partiku lar ang kwentong pambata ay mabisang instrumento/sandata upang labanan ang malaw akang pagpapalabnaw ng globalisasyon, ng mga bansang may pakana nito partikular ang Amerika, sa nasyonalismo o damdaming makabayan ng mga Pilipino. At kung paan o rin ginamit ng mga dayuhan ang panitikang-pambata upang hubugin ang Pilipino a yon sa kanilang kagustuhan. At makapagmungkahi ng mga tiyak na hakbangin upang mapatatag ang nasyonalismo sa pamamagitan ng panitikang-pambata. <i>Nasyonalismo at Wikang Filipino</i> Walang ibang panahon na laganap ang globalisasyon kundi sa kasalukuyang p anahon. Nabuksan na ang ekonomiya ng Pilipinas upang madaling makapasok ang mga imported na kalakal at serbisyo. Maayos nang nailatag ang mga batas, patakaran, kasunduan, at iba pa, upang maging masaklaw at malalim, at panghabambuhay ang t ila "kaginhawahan" at "kaunlarang pang-ekonomiya" na ipinagkakaloob ng globalisa syon. Dahil sa globalisasyon, malayang nagsasanib ang ekonomiya ng mga bansa sa mundo. Mapapansing anumang bagong kasunduan/patakarang pang-ekonomiya ang inilun sad na dulot ng pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa, ang sistemang pan g-edukasyon ang unang "isinasaayos" o pinakikialaman. Isang malinaw na halimbaw a nito ay ang mga programa ng <i>World Bank</i> (WB) at <i>Asian Development B ank</i> (ADB), mga dayuhang institusyong na nagpapautang sa mahihirap na bansa g

aya ng Pilipinas. Malaki ang ginagampanang papel ng WB at ADB sa sistemang pang -edukasyon ng Pilipinas sa kasalukuyan. Ilang ulit na itong nagpautang upang po ndohan ang mga proyektong pang-edukasyon ng gobyerno. Ngunit kapalit ng mga pag papautang na ito ay ang mga kondisyon tulad ng pagpaluwag sa sistemang pang-ekon omiya ng bansa, pagbabago ng mga kurikulum ng edukasyon na umaangkop sa panganga ilangan ng mga dayuhan korporasyon o kumpanya, paggamit ng Ingles at iba pa. Ha limbawa noong 1969, binuo ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ang <i>President ial Commission to Survey Philippine Education</i> (PCSPE). Sa ulat na ito, kail angang bigyang-diin ng edukasyon ang paghuhubog ng mga manggagawang may kasanaya n sa <i>mobile assembly line</i> upang tumugon sa pag-unlad ng bansa. Pagkaraan nito, nilagdaan ni Marcos ang <i>Education Act 1972</i> na may layuning magkaroon ng isang edukasyong pangkaunlaran. Ang batas na ito ay pino ndohan ng WB ng mahigit sa P500 milyon sa inisyal na alokasyon. At lalong nagin g malinaw ang pakay ng mga programang ito sa ilalim ng administrasyong Marcos na ng ang WB mismo ay maglaan ng $767 milyon para sa <i>Textbook Development Progr am</i> ng bansa. Gumawa ito ng mga bagong aklat na gagamitin mula Grade 1 hangg ang hayskul. Binigyang-tuon ng mga teksbuk na ito ang agham pangkalikasan at te knikal kaysa agham panlipunan, kasaysayan at panitikan. Ganito ang nakasaad sa artikulong <i>WB at ADB sa Edukasyong Pilipino</i>, na inilathala ng <i>Ibon Facts & Figures</i>: <i>Sa konteksto ng agham panlipunan, itinuturo ng mga teksbuk na ito na "normal" lamang ang kasalukuyang kaayusan ng bansa, kung saan ang ekonomya ay atrasado, hindi industriyalisado, at nakaasa sa pagluluwas ng hilaw na materyales at pag-a angkat ng mga yaring produkto mula sa ibang bansa<pd>...</pd>Nakasulat sa mga te ksbuk na sinakop ng Estados Unidos ang Pilipinas para ituro ang demokrasya at pa gsasarili (p<pd>.</pd>2) </i>. Tinatayang umabot sa 92 milyong sipi ng mga teksbuk na pinondohan ng WB a ng naipamudmod sa mga paaralan sa buong bansa noong 1984. Hinubog ng mga teksbu k na ito ang kamalayan ng mga batang Pilipino ayon sa interes ng mga dayuhan. Nakakuha ako ng sipi ng isang batayang aklat sa Araling Panlipunan I na g inamit ng mga mag-aaral sa Unang Taon sa panahon ng administrasyong Marcos. Sa nasabing teksbuk, direktang itinuturo sa mga mag-aaral ang mga sumusunod: (1) pa mahalaang pederal ng Estados Unidos at pamahalaang totalitaryan ng Unyong Sobyet ; (2) konstitusyon at mga batas ng Estados Unidos; (3) mga karapatan/tungkulin n g mamamayang Amerikano; (4) ukol kay Dr<pd>.</pd> Martin Luther King; (5) mga pr ogramang tulad ng United States Aid for International Development (USAID); at ib a pa. Dahil sa mga nabanggit na ito, nahubog at patuloy na nahuhubog ang mga ba tang Pilipino na may malabnaw na pag-ibig sa bayan, na ang pinakamataas na panga rap o mithiin sa buhay ay ang makapagtrabaho sa ibang bansa at maging isang <i> domestic helper</i>, nars, <i>care giver</i>, titser at iba pa, upang kumita ng dolyar. Mga Pilipinong palagiang tumatangkilik sa mga produktong banyaga at tin atamasa ang panandaliang sarap at ginhawang ipinagkakaloob ng mga ito. Walang m asama ang pangingibang-bansa, ang masama at higit na masakit, at mas pangmatagal an ang epekto, ay ang kamalayang mamamayani at pangarao na makapangibang-bansa s a hinaharap at magbigay serbisyo sa ibang lahi. Sa panahon ng globalisasyon, walang silbi o anumang pinaggagamitan ang na syonalismo. Kadalasan, itinuturing pa ngang hadlang ang nasyonalismo sa malayan g pagpapatupad ng mga batas na nakapaloob sa globalisasyon. Binubuwag nito ang m atatatag na pader ng kaakuhan ng ating bansa. Sa sanaysay na may pamagat na "<i >Dating" Panimulang Muni sa Estetika ng Panitikang Filipino</i>, ganito ang sina bi ni Bienvenido Lumbera:

<i>Kung pakasusuriin ang mga patakaran, lumilitaw na ang nasyonalismo ay wala na ng silbi bilang gabay ng sambayanan tungo sa hinaharap. Na ang nasyonalismo ay isa nang sagabal sa aktwal na pag-unlad ng bayan. Na ang tanging dapat tungkuli n ng mga mamamayang naghahangad ng ikabubuti ng bansa ay ang magpatianod sa glob alisasyon iginigiit sa Filipinas (p<pd>.</pd>34) </i>. Tahasang sinabi ni Lumbera na hindi siya sang-ayon na ang Pilipinas ay m aging pasibo at magsalawang-kibo na lamang sa pagdaluyong ng globalisasyon. Nak asadlak ang Pilipinas sa masamang kalagayan, sa patuloy na pagiging taniman ng m ga produktong pang-agrikultural na kailangan ng mga kapitalistang bansa, taga-su play ng mga hilaw na materyales at murang paggawa, bagsakan ng mga sobrang produ kto, at tagapagbuo ng mga produktong industriyal o teknikal na madalas na ipinag bibili rin naman sa Pilipinas ng mga korporasyong multinasyonal. Buo ang panini wala ni Lumbera na kailangan ang ganap na proseso ng dekolonisasyon upang mapala ya ang kamalayan ng sambayanang Pilipino at magkaroon ng kakayahang makapagdesis yon sa sarili nang maisulong ang interes at kapakanan ng mga Pilipino sa pakikip ag-ugnayan sa ibang bansa. Nagsusulong ng parehong adhikain ang mga pananaw ni Lumbera at Virgilio S<pd>.</pd> Almario ukol sa dekolonisasyon ng bansa. Mas tiyak ang mungkahi ni Almario ukol sa dekolonisasyon o "pagwawakas sa kamandag ng pananakop" dahil bin igyang-diin niya ang paggamit ng Wikang Pambansa na nakabatay sa wikang katutubo , na taglay ang kakayahang gumalugad sa higit na malayong kasaysayan at bumuo ng mga nadurog na gunita ng ating pagkabansa. Sa sanaysay niyang <i>Tradisyon at Nasyonalismo: Panukalang Pagbasa sa Kasaysayan ng Panulaang Filipino</i>, ganit o ang sinabi ni Almario: <i>Wikang pambansa ang pintungan at sandata ng mithiing makabansa. Bilang pintu ngan, nakaimbak at iimbakin sa wikang pambansa ang lahat ng tradisyonal at bagon g kakayahan at karunungan na kailangan sa pagsasakatuparan ng "pangarap na bansa ". Bilang sandata, ang wikang pambansa ang wawasak sa mga pamanang pader at bag ong lambong ng kolonyalismo (p<pd>.</pd>69) </i>. Dahil sa natatanging katangian at kakayahang ito ng wikang pambansa, kail angan itong laging bantayan, ipagtanggol laban sa mga inilulunsad na pagbabago o reformasyon. Lagi't laging igigiit ng globalisasyon ang wikang Ingles upang pa tuloy at malaya nitong maipasok ang mga sobrang kalakal at puhunan sa bansa, mai disenyo ang ekonomiya ng Pilipinas upang maging palaasa sa sistema ng kanilang p ananalapi, maging tagasalo ng mga trabahong inayawan nila, at iba pa. Lagi't la ging igigiit ng globalisasyon ang Ingles, dahil habang nag-i-Ingles nga naman an g mga Pilipino, higit nila tayong mauunawaan at maiintindihan. Anumang pagtatan gkang mapaunlad o magamit ang wikang pambansa sa mga larangan tulad ng edukasyon , ekonomiya, politika, at iba pa, ay isang malaking banta sa globalisasyon. Han gga't ipinipilit ang paggamit ng Ingles, tiyak na magpapatuloy ang pagkakawatakwatak at hindi pagkakaintindihan ng mga Pilipino. Hinding lubusang mapag-aarala n/malulusungan ang kultura o kaakuhan ng isang bansa kung hindi magagamit ang mi smong wika nito. Kung kaya't mapapansing ang mga multinasyonal na korporasyon tulad halimb awa ng McDonald's ay gumagamit na rin ng wikang Pilipino sa pagpapakilala ng kan ilang mga bagong produkto sa publiko. Pagkuha sa panlasang Pinoy upang maiangko p sa kanilang mga produkto, tulad halimbawa ng Rice Burger, at iba pa. Sa paraan nga namang ito, nailalapit nila sa mas maraming bilang ng mga Pilipino ang kani lang produkto. Naipapakilala itong tila kabahagi ng ating nakagisnang kultura, lalo pa't nagsilaki na ngayon ang mga batang nahalina/nahumaling sa mga laruang kasama ng bawat <i>Happy Meal</i>, mga batang may isang estante o higit pa ng m ga laruang may trademark ng kompanyang <i>Disneyland</i>. Tiyak na magpapasali n-salin ito hanggang sa kanilang mga kaapo-apohan. Nakapaglathala/Nakapagpondo na rin ang kumpanya ng McDonald's ng mga aklat-pambata, <i>brochures</i>, <i>fly ers</i>, makukulay na poster, at iba pa, na nagsusulong ng kanilang adhikaing ma

kilala ang kanilang mga bagong produkto. Naikalat na rin ang kanilang logo sa m ga taxi, bus, paaralan, simbahan, lansangan at iba pa. Sa kanilang mga komersya l, laging ipinakikita ang mga pagpapahalagang Pilipino tulad ng pagmamahalan sa loob pamilya, pagmamahal sa matanda at iba pa, bukod pa sa pagkuha ng mga kilala o sikat na <i>endorser</i>, tulad ni Sharon Cuneta at Manny Pacquiao. Dahil s a malawakang pagkilos na ito ng McDonald's, nakapaloob na sa isip at gawi ng mga Pilipino ang mga nais nitong ipatanggap. Ang pagkilos na ito ng McDonald's ay isang uri ng makabagong paraan ng pananakop na hindi halata o lantaran, kung kay a, walang anumang pagtutol o paglaban sa mga sinasakop.

5

Title:Sanaysay (2) <b></b>Ang kuwentong-pambatang "Bru-ha-ha-ha-ha-ha <pd>...</pd> Bru-hi-hi-hi-hi hi" ni Ma <pd>.</pd> Corazon Remigio ay maituturing ng isang klasiko <b></b>. Kabilang ito sa pinakamabiling aklat pambata ng Adarna House. At bilang guro at tagapagkuwento, napatunayan kong patok ang kuwentong ito sa mga bata. Sa kuwento, isinasalaysay ng bata (narrator) ang ukol sa Mrs<pd>.</pd>Magalit na napagkakamalan niyang bruha dahil sa taglay nitong mga kakaibang katangian. Gan ito ang paglalarawan ng bata kay Mrs<pd>.</pd> Magalit. Patay ang buhok niya. Mala-alambre ito. Malaki ang butas ng kaniyang ilong. Mata las siyang tumingin. Pero maganda ang kaniyang ngipin. Puting-puti at kumikinang kung siya'y tumatawa. Mapapansing ang mga pang-uring ginamit ay tumutukoy sa panlabas na kaanyuan ni M rs<pd>.</pd> Magalit. Ang mga pang-uring ito ay nagiging batayan na rin ng bata kung ano ang tunay na pagkatao ni Mrs<pd>.</pd> Magalit. Maituturing na normal i to sa mga bata, na madalas na pinagbabatayan na totoo o kapani-paniwala ang kung ano ang kanilang nakikita o namamasid. Bukod dito, dala-dala rin ng bata ang mga paniniwala ng lipunan na isinalin o si nabi sa kanya ng kanyang lola. Ganito ang sinabi ng batang tagapagsalaysay: Bakit ko nasabing bruha si Mrs<pd>.</pd> Magalit? Hindi dahil mukha siyang bruha at ibang klase siyang tumawa kundi dahil hindi siya pumapasok sa bahay namin ka pag may walis sa pintuan. Sabi ni lola, (sumalangit nawa ang kaluluwa niya) ang mga bruho't bruha ay takot sa bahay na malinis. Panangga laban sa kanila ay wali s sa may pinto. Mayroon pang dahilan. Kaliwang kamay ang pansubo ni Mrs<pd>.</pd> Magalit. Ganya n daw ang mga bruho't bruha kung kumain sabi ni lola. Ngunit ang ganitong pagtingin ng bata ay nabago nang madapa si Mrs<pd>.</pd> Mag alit at lumipad ang mapuputi at makikinang ngipin nito. Nakadama ng awa ang bata sa matanda. Inaya ng bata si Mrs <pd>.</pd> Magalit sa kanilang bahay. Naging s usi ang pangyayari ito upang mabago ang pagtingin ng bata kay Mrs<pd>.</pd> Maga lit na akala niya ay isang bruha. Inaya ng bata si Mrs<pd>.</pd> Magalit sa loob ng kanilang bahay upang magmeryenda. Di pumapasok sa isang bahay si Mrs<pd>.</pd>Magalit lalo na kung marumi ang kany ang tsinelas. Bukod dito, ipinaliwanag din ni Mrs<pd>.</pd> Magalit sa bata ang mga dahilan kung bakit ganoon siya kumilos. Nirarayuma na raw ang kanyang kanang

kamay kung kaya kaliwang kamay ang kanyang ginagamit sa pagsubo ng pagkain. Nap ahiya ang batang nagsasalaysay sa mga sinabing ito ni Mrs <pd>.</pd> Magalit. Ga nito ang sinabi ng batang nagsasalaysay: Napahiya ako. Maling-mali ang aking akalang bruha si Mrs<pd>.</pd> Magalit. Tini tigan ko siya nang husto at aking napuna na matanda na siya. Maputi na ang mukha ng patay niyang buhok. Malaki ang butas ng ilong niya dahil medyo hirap siyang h uminga. Matalas siyang tumingin dahil malabo na ang kaniyang mga mata. Ang dating takot na nadarama ng bata kay Mrs<pd>.</pd> Magalit ay napalitan ng a wa. Mag-isa na lamang sa buhay si Mrs<pd>.</pd> Magalit. Walang asawa at walang mga anak na mag-aaruga. Simula noon, di na bruha ang tawag ng bata kay Mrs<pd>.< /pd> Magalit kundi lola. PAGPAPAHALAGA SA MATATANDA Tinutukoy sa kuwentong ''Bru-ha-ha-ha-ha-ha <pd>...</pd> Bru-hi-hi-hi-hi-hi" ang mataas na pagpapahalaga ng lipunang Pilipino sa matatanda. Ipinahiwatig ng kuwe nto na ang ganitong pagpapahalaga o pag-aaruga sa matatanda ay mahalagang matutu nan ng mga bata. Mapapansing matapos ang nakahihiyang pangyayari kay Mrs<pd>.</pd> Magalit, inaya siya ng bata sa loob ng kanilang bahay upang magmeryenda. Ipinahihiwatig ng pan gyayaring ito ang pagiging bukas ng tahanan ng bawat pamilyang Pilipino sa mga n angangailangan, lalo na sa matatanda. Bukod dito, mapapansin ding sa loob mismo ng bahay ng bata naganap ang pagkakapa lagayan ng loob ng bata at ng matanda at pagbibigay solusyon sa problemang inila had sa kuwento. Ipinahihiwatig ng ganitong pangyayari na ang bahay ay mahalagang salik sa pagkakabuklod at pagkakaunawaan ng mga nakatira rito. Bagamat ipinahiwatig sa kuwento na ang pag-iisip ng bata ay madalas naiimpluwens yahan ng matatanda, tulad ng mga paniniwala sa pamanhiin, pagtingin sa panlabas na kaanyuan ng isang tao at iba pa, naipakita ring na maaari itong mawakasan at maitama. Sa kabuuan, mapapansing gumamit ng paraang narativ at deskriptiv sa pagkukuwento ang kuwentong ''Bru-ha-ha-ha-ha-ha <pd>...</pd> Bru-hi-hi-hi-hi-hi.'' Dahil dit o, higit na naiiwan sa batang mambabasa ang (narratee) ang pag-iisip kung ano an g nais ipabatid o ipaunawa ng kuwento. Mapapansin din walang pangalan ang batang bida sa kuwento, kung kaya maaaring higit na maiugnay o iangkop ng batang mamba basa ang kanyang sarili sa batang nagsasalaysay. Aktibong tauhan ang bata sa kuwento dahil siya mismo ang sumubaybay at sumaksi s a mga kilos ni Mrs <pd>.</pd> Magalit. Walang ibang tumulong sa kanya upang bigy ang-solusyon ang kanyang mga pagtataka o problema ukol sa tunay na katauhan ni M rs <pd>.</pd> Magalit. Mapapansin wala sa kabuuan ng kuwento ang mga magulang ng bata. Ang bata rin mis mo ang nakaisip na papasukin si Mrs<pd>.</pd> Magalit sa loob ng kanilang bahay. Ipinahihiwatig na ang bata, kung mabibigyang lamang ng kalayaan at pagkakataon, ay may kakayahang ding magdesisyon at mag-isip ng mga solusyon sa kanyang mga pr oblema. Hindi lang 'yan! Mahilig din akong gumamit ng tulay o padrino sa pagdarasal ko. Ang paborito kong padrino? Si Mama Mary! Siya ang takbuhan ng maraming Katolikon g kagaya ko. Kapag hiniling ko kay Mama Mary na tulungan niya akong makarating s a Dios ang mga dasal ko, malamang kaysa hindi na matutupad ang mga ito. Halos k aramihan ng hilingin ko sa aking mga panalangin ay "answered prayer," wika nga. At dahil mas marami akong dasal na pinakikinggan kaysa hindi, nasanay ako sa gan ito. Nasanay ako na halos lahat ng ipagdasal ko ay nakakamit ko. Sa pakiramdam ko nga ay sadyang ipinanganak ako na malakas sa Dios. Na sa lahat ng mga nilala ng ng Dios, ako ang Kanyang pinakapaborito. Ito ang dahilan kung bakit lahat na yata ng bagay tungkol sa akin at sa aking bu hay ay ipinagdarasal ko. Kung sinasabi man ng iba na "ang lahat ay nakukuha sa p era," ang paniwala ko naman, "ang lahat ay nakukuha sa dasal." Hanggang sa dumating ang isang pagkakataong tila sinubukan ng Dios ang tibay ng aking pananalig.

May isang bagay ako noon na gustong-gustong makamit. Ipinagdasal ko ito nang ta imtim. Pero bago ko pa ipagdasal ito, matibay na ang paniwala kong muli itong ip agkakaloob sa akin. Inunahan ko ang Dios sa pagdedesisyon. Pinaniwalaan ko aga d na mapapasaakin ito. Pero nagkamali ako. Kahit anong dasal at pangungulit sa D ios ang gawin ko, hindi ipinagkaloob sa akin ang hinihiling ko. Ilang beses din akong humingi ng tulong kay Mama Mary pero bigo pa rin ako. Sa pakiramdam ko ay humina ang aking paboritong padrino. Naghanap ako ng iba pang padrino, nagdasal ako at nagpatulong sa maraming santo, pero wala pa ring nangyari sa ipinagdarasal ko. Para bang nagpahinga at nakatul og nang matagal ang Dios at ayaw Niyang magpaistorbo kahit na kanino. Kahit na s a akin na pinakapaborito niyang nilalang at lagi Niyang pinakikinggan ang mga pa nalangin. Sa pagkakataong ito, hindi dininig ng Dios ang aking dasal. Noon ako nagpasyang tumigil na sa pagdarasal. Tinigilan ko na ang pang-iistorbo sa Dios. Kinalimutan ko na ang pagdarasal. Sa sarili ko na lang iniasa ang lah at sa aking buhay. Nagbago ang pananaw ko sa pagdarasal. At napatunayan kong tama ako. Kahit pala hindi ako magdasal, basta magsikap lan g ako at maging masipag, makukuha ko rin ang mga bagay na gusto ko. Matagumpay k o pa ring nagagawa ang mga gusto kong gawin at nakapagdedesisyon ako nang tama k ahit hindi ako tumawag at humingi ng gabay sa Dios. Napatunayan ko rin na hindi ko pala kailangan si Mama Mary. Hindi ko rin kailangang magpatulong sa maraming santo. Pinanghinayangan ko ang maraming oras na ginugol ko sa pagdarasal. Pinang hinayangan ko ang mga pagod na naranasan ko sa pagpunta-punta sa simbahan ng Bac laran, Quiapo, Mount Carmel, St <pd>.</pd> Francis, San Miguel, at St <pd>.</pd > Jude, at sa iba't ibang simbahan kung saan nakaluklok ang mga rebulto ng kung sinu-sinong santo para dasalan at hingan ng tulong. Pinagtawanan ko ang aking s arili dahil minsan ay naging "baliw" ako sa paniniwalang matutulungan ako ng mg a santong ito. Kapag kakwentuhan ko ang aking mga kaibigan at napag-uusapan ang tungkol sa pagd arasal, iisa lang ang palagi kong sinasabi sa kanila - huwag silang umasa sa das al, sa halip, mas asahan nila ang kanilang sarili. Sa ganitong mga pagkakataon, buong pagmamalaki kong iniisa-isa sa kanila ang lahat ng mga nakamit kong tagump ay nang walang tulong ng Dios. Ipinagyayabang ko sa kanila na masaya ako, konte nto sa buhay, nabibili ang mga gustong bilhin, napupuntahan ang lahat ng lugar n a gustong marating, at nakakain ang mga gustong pagkain kahit hindi ako nagdaras al at humihingi ng anuman sa Dios. Hanggang sa dumating ang isang pangyayaring magpapabalik sa akin sa paanan ng Di os. Isang panahong kakailanganin kong magdasal nang taimtim at makiusap muli sa Kanya. Abril 2005 - panahon ng tag-init. Naligo kami sa beach ng aking pamilya. Habang masaya kaming naghahabulan ng aking bunsong anak sa dalampasigan, nakatapak ako ng basag na bote at nahiwa ang aking kanang talampakan. Isang maliit na hiwa na noong una'y hindi ko gaanong binigyang-pansin subalit nang magtagal ay nagsimul ang lumaki, lumalim, at magnaknak. Matagal kong inalagaan ang sugat sa aking paa. Maraming antiobiotics na ang akin g ininom. Maraming gamot na rin ang inilagay ko sa aking sugat subalit hindi pa rin ito gumagaling. Huli na nang malaman kong diabetic pala ako kaya hindi guma galing ang sugat ko. Malala na ito at umaakyat na ang impeksyon sa aking binti malapit sa tuhod. Iisa ang hatol ng tatlong espesyalistang kinunsulta ko - kaila ngang putulin ang aking paa bago pa ito tuluyang lumala at umabot sa aking hita. Ang huling doktor na tumingin sa akin ang nagpilit sa aking magpa-confine na sa ospital. Marami siyang ipinaliwanag tungkol sa mas malala pang sitwasyong posib leng kauwian ng aking sugat kapag hindi ko pinayagang putulin ang aking binti ng

ngunit kung magbibilang lang tayo. 4 Title:Kwento (24) May ilang taon nang namumundok si Kaleb kasama ang kanyang ama at ang mga kasamang rebeldeng Moro. pagkatapos ng mahabang panahon. matutuklas an nating mas lamang pa rin ang mga dasal nating pinakinggan ng Dios kaysa hindi . Maraming bagay na hinahangad ang ating puso subalit ang mga hangarin laman g ng Dios ang siyang mananaig sa tuwina. ngunit sa nangyari sa akin. Palagi nating naririnig ang bagay na it o na tila isang palasak na kasabihan lamang. Tinuruan niya akong tanggapin nang maluwag sa loob ko ang nangyari sa akin. napatun ayan kong totoo pala ito at hindi basta kasabihan lamang. Nagkaroon ak o muli ng bagong pananaw sa pagdarasal. Minsan kasi. Bata pa lamang ako. Muli kong natawag ang pangalan ni Mama Mary. At kung iisipin natin kung ano ang nangyari sa mga dasal nating hindi pinagbig yan. muli kong nasambit ang pangalan ng Dios. i pinaalala nito sa akin ang katotohanang dinidinig ng Dios ang ating mga dasal sa Kanyang panahon at sa Kanyang kaparaanan. kung tumugon ang Dios sa mga dasal natin ay sa para ang halos hindi natin nararamdaman at sa panahong hindi natin inaasahan. At sa tuwing pinagmamasdan ko ang aking putol na paa.tulunga n niya akong gumaling at huwag Niyang hayaang maputol ang aking paa. Ang mas naririnig ko nang mga sandaling iyon ay ang aking sarili na nagdarasal. kinakausap ang Dios. Kapag sumasagi sa aking alaala ang nangyari sa akin.unit hindi ko na siya naririnig at naiintindihan. marami na akong naririnig na mga kwento tungkol sa mga milag rong nagagawa ng pagdarasal tulad ng mga sakit na wala nang lunas pero gumaling nang dahil sa panalangin o kaya nama'y mga imposibleng bagay na naging posible d ahil sa pagdarasal. Hindi ako binigyan ng milagro ng Dios pero binigyan Niya ako tapang at lakas ng loob na harapin ang kalagayan ko. Ang kanyang ideolohiya na kanyang minana sa ama ay hindi ito paglal . Ginabayan niya ako sa pagharap sa mundo nang nakat aas ang noo kahit may kulang na bahagi sa katawan ko. nakikius ap na tulungan ako sa kalagayan ko. Hindi lahat ng ating hinihingi ay ipagkakaloob sa atin. Batid niya ang kahulugan at kahalagahan ng kanilang ip inaglalaban. Hindi lahat ng ipinagdarasal natin ay nakukuha natin. Tinulungan niya akong mah alin at pahalagahan ang aking sarili sa kabila ng kapansanan nito. Kaya naman pauli t-ulit at wala sawa akong nagsumamo sa Dios na bigyan niya ang milagro . Ang lahat ng mga ito ay pinaniniwalaan ko. mapagtatanto nating may naging ibang kapalit ang mga ito na higit pa kasya hiniling natin. Sa kauna-unahang pagkakataon. lalong tumitibay ang aking pananalig sa panalangin. Nangyayari ang ganito hind i dahil hindi tayo pinakinggan ng Dios kundi dahil may iba siyang balak para sa atin. Nanabik ako at umasang pagmimilagruhan ako ng Dios pero hindi ito nangyari.

Napaupo na lamang si Kaleb at niyapos ang ama. Nagsimulang magpaulan ng bala ang berdugong lum ilipad ng mababaw sa kanilang mga bumbunan. Kinumusta nila ang lahat at may mga pangalang umuungol at may 'di na sumagot pa sa kanilang pagtawag. Nahawi at nahiklat ng hangin ang mga sanga. Piho nitong nakaligtas ang ama. May tama ito sa gulugod at batok habang yakap n ito ang kanyang sariling baril na hindi na nakuha pang ipagtanggol ang sariling amo. sa katanghalian. Bagaman. Naupo siya sa balkon at nagsimulang maalala ang kanyang kabataan sa pamamahay at bakuran nito. Kipkip nila a ng mga baril na de-kalibre at ilang mga granada. dibdib at anumang bahaging maaaring dapuan ng punglo. at lumantad ang ilan sa kanila. Ito ang kanilang almusal.aban ng relihiyon o paniniwalang politikal. Isa itong signos ng karahasan. Nagising sa tunog ng mababang lipad ng Sikorsky ang isa sa mga kasama han ni Kaleb. Umatras na ito at tuluyang lumayo. Ilang ulit na silang nakaligtas mag-a ma at alam niya. kung minsan ay napapalipas nila ang pagdarasal kun g sila ay nasa peligro ng engkuwentro o operasyon. subalit tahimik ang kanyang ama na nakadapa sa lupa. Iniisip na lamang nilang ang . Natutunan niya sa kanyang ina ang halaga ng pagiging matipid at madasalin. Napipi sa paghuni ang mga ibon at kuliglig. Ito ang dahilan kung bakit hindi na rin sila na gkakausap at nagkakasundo pa ng kanyang ama kung dapat na magkahiwalay o magkasa ma sila sa mga engkuwentro. Bagamat nakaligtaan nilang hindi na tulad ng dati an g liksi at lakas ng kanyang ama. Napakatibay ng dahil ang ito upang sila ay sumapi sa mga rebeldeng Moro. Nagkalat-kalat sila na ng hindi makita ang kumpol ng balat at buhok ng mga armadong Moro. Bagama't hindi agad-agad naampat ang usok nito kung kaya't n ataranta ang mga rebelde para magkubli at maghanda sa mga masusukal na bahagi ng kagubatan. Isang madaling araw bago pa man magsimulang dumungaw ang araw at ang unan g bigkas ng <i>salat</i>. isa-isang tumayo ang mga magkakasama. Pumutok-sumabog ang kani lang bungo. sa paglubog ng araw at bago suma pit ang hating-gabi. Ito ay ang pagdarasal bago sumikat ang araw. May nagpumilit at agarang naghanda ng mortar para mapabagsak ang rumarapido mula sa kalawakan. ngunit huli na ang lahat. Isinangkalan nang tumang gi ang mga Morong nagboluntaryong nagsanay sa pakikidigma para ipagtanggol at pr otektahan ang isla ng Sabah na inaangkin ng pamahalaan laban sa Malaysia noong 1 968. Nakikiramdam maging ang mga kulisap. Dito siya lumaki at namulat sa mga bagay-bagay. Nakitil ang buhay ng mga kapatid at pinsan ng kanyang ama. Ilang oras siyang naghintay sa kanyang ina noong araw na kanyang napa gpasyahang bumaba ng bayan at umuwi na lamang sa kanyang ina. Ilang minuto ang nakalipas. Naituro sa kanya ang halaga ng salat na bagaman nasa kagubatan sila ng kanya ng ama ay kanila pa rin itong tinutupad. damo at baging. Bagama't tatlumpu't siyam na taon na ang nakalilipas nang maganap ang pamam aslang. Subalit walang garantiya kung m akapapananggol at makakapanangga ang mga ito sa kanilang hukbo. Nagbibigay ito ng lakas loob sa kanila para kalabitin ang gatilyo at paslangin ang mga militar sa bawat engk uwentro sa kagubatan at maging sa mga kalunsuran. Pinatay nito agad-agad ang sigang nagpapainit ng kanilang mga nahi himbing na katawan. Hindi naman ito ang unang pagkak ataon nila sa engkuwentrong 'di inaasahan. Nagpanakbo sila sa mas makapal na kakahuyan at damuhan at basa pa ng hamog ang mga talahib at baging ng kanilang pinagtaguan. Sabay sa paglapi t ng helicopter ang pagbayo ng dibdib ni Kaleb. na may bisa ang kanilang paniniwala kay Moham med sa mga ganitong pagkakataon. Nasa <i>masjid</i> ang kanyang ina nang dumating siya. Hindi ito sumasala sa pagdaras al. Ito ay nag-uugat pa sa kung papaano nakitil ang kanilang mga kalahi noon pang naganap ang masaker ng <i>Jabida</i>. kahit na papaano. Hinanap ni Kaleb ang ama. Umagos ang dugo ng mg a Morong nag-akalang pinagtatanggol ng rehimeng Marcos. Nagsimulang magsayaw ang mga kakahuyan at magmaktol-lumay as ang mga dahong lanta at tuyo sa mga sangang nakabayubay. narinig ang unti-unting paglakas ng pagsipol at dagund ong ng mga helicopter. Sinanay na ng panahon ang magama sa pamamalagi sa kagubatan at sa paniniwala na tanging ang mga naninindigang Bangsamoro ang pinagpapala ni Allah. Naging payapa ang kapaligiran. sa kalagitnaan ng hapon. May mga sugatan at mga napuruhan . ito ang naging malalim na tinik sa kanilang dibdib.

. Hindi karaniwan ang pagpas lang at ang pagsunod ng mga rebeldeng Moro kung sakaling hikayatin at tumanggi a ng kanyang anak sa pagbalik. Siya lang ang batang may ganitong laruan. May kapatid ang kanyang ama sa may Arlegui sa Sentrong Islam. Tinitigan siya ng kanyang ama na para ang pinag-aaralan ang kanyag katapatan. Kung minsan pa nga'y pinipitik pa niya ito upang mal aman sa pamamagitan ng tunog kung gaano ang gulang ng kahoy noong ito ay pinutol at ipinagbili. Pinagsabihan siya ng ama na ang tirador a y nakasasakit at hindi dapat gamitin sa pagpatay ng ibon o paninira ng anumang g amit. Napagod ang kanilang katawan sa paggawa at maingat na pagsisimula ng hanapbuhay na kanilang pinamuhunanan. Tahimik at sagrado ang panahong ito. Mistulang <i>muhajir</i> sila at napabilang sa pamayanang walang nakakikilala sa kanila bukod sa kapatid ng kanyang ama. Minsan. Tanging ang basyong bote o di kaya'y lata ang kanyang inaasinta gamit ang kany ang tirador. Ilang linggo. At makalipas ang ilang araw. Mag aan ito para sa laruang kahoy na kuhang-kuha ang mga detalye ng isang armalite. At madalas. Doon niya hinasa ang kanyang galing sa pag-asinta. Naibsan ito nang tulungan silang magtayo ng kanilang maliit na tindahan ng mga pelikulang nasa <i>dvd</i> at tugtuging nasa <i>cd</i > ng kanilang kamag-anak. Kabisado nito ang kahoy sa pagtingin pa lang sa kulay.kanilang ginagawa ay naaayon sa kalooban ni Ahmad. Sinasabayan pa ito ng pagta lima sa dikta ng <i>saum</i> na lalo nilang ikinapapagod subalit ito ay kaakibat ng <i>din</i> o ang pagsunod sa mga rebelasyon ni Allah sa Koran. ipinakita sa kanya ng kanyang kalaro ang tirador na gawa sa sanga ng bayabas at gomang may katad na ipitan ng bato sa gitna. Batid ng kanyang i nang 'di matatahimik at mapapalagay hangga't malapit ang anak sa mga taong hihik ayat dito para bumalik at makibaka sa kabundukan. Sa Maynila nila sisikaping mak apaghanap-buhay matapos nilang ipagbili ang kanilang lupa't bahay at ilang ari-a rian sa Mindanao. Ang pagsasagawa ng pagdarasal nang nakatayo. Hiniram niya it o at kanyang ipinakita sa kanyang ama. Lumisan sila sa kanilang pook ilang araw bago pa man suma pit ang Ramadan. iniabot ng ama ang kanyang unang tirador . Tatakbo siya sa kanyang ina at magsusumbong sa pagkawala ng kanyang bangka. D oon niya natutunan ang pagsamba nang nakabukod sa mga kababaihan at kasama ang m ga kalalakihan. bagay na kanila ng pinaghirapan at ikinalulugod. Isa itong pagbabago sa kanilang buhay na biyaya ng Ramadan at Eid'l Fitr. Dumating ang panahong nagsawa na siya rito. Sinagupa nila ng buong tapang ang madalang at mailap na posibi lidad ng pananagumpay. nakatungo at nakalu hod habang may mga kilos ding nakalaan para sa mga kamay. at ito ang bentahe ng paglisan sa kapanahunan ng p agdiriwang ng Ramadan. la pad ng hibla at kunat nito. Madalas niyang marinig ang <i>adhan</i> at doon nila isinasagawa at sinis imulan ang pagdarasal. Nakailang l aruang bangka rin si Kaleb at ng kanyang sapitin ang ikalawang baytang sa paaral an. Naaalala pa nga ni Kaleb ang kanilang madalas na pagbisita sa Mosque para isagawa ang kanilang obligasyon. At nagsimula na ngang tumakbo ang kanilang kabuhayan bago sa pagtatapos ng Ramadan. Karpente ro ang kanyang ama at umuukit din ito ng mga disenyo sa mga torogan ng mga mahar lika at sultan. Sinunod niya ito. Madalas siyang iukit ng bangka ng kanyang ama at ito ay kanyang pinalulutang sa ilog malapit sa kanilang likod bahay. At saka niya matiya gang hihintayin ang pagbalik ng ama para magpagawa ng bagong laruan. Panahon ito ng <i>saum</i>. iniregalo sa kanya ng kanyang ama ang baril-barilang gawa sa palo-tsina. Nangako siyang hindi niya ito gagamitin sa anumang makasasakit at makasisi rang gawain. Bilin sa kanya ng kanyang ama na alaga an ito at huwag ipapakita sa mga guro at sundalong malapit sa kanilang paaralan. Ito ang kanyang laruan tuwing magpapanakbo silang mga magkaka babata sa kanilang bakuran. kinis. Hanggang sa dumating ang araw na madalas na silang iwan ng kanyang ama at tanging ang kanyang ina na lamang ang kanyang nakakasama sa ba hay. o kung minsan ay buwan bago ito makabalik sa kanila. lalo pa' t nakikita niya ang kanyang mga kalarong hindi na interesado sa paglalaro ng bar il-barilan. Minabuti nilang lumipat at magsimula ng panibagong pamumuhay sa Maynila. Gutom sila sa kalinga at pag-asang maitaguyod ang pinaplanong kabuhayan. inaanod ito at kanya na lamang iiyakan ang pagkawala nito sa kanyang paningin.

Tuloy ito sa pagsamsam ng kanil ang mga paninda nang magdilim ang paningin ni Kaleb. Mahirap daw magtampo si bossing. Hinugot niya mula sa kanyan g likuran ang isang icepick at itinarak ito sa likuran ng pulis nang makailang u lit. naging masaya at tahimik ang kanilang buhay hanggang sa salak ayin ng mga pulis at kinatawan ng pamahalaan ang mga tindahan. Nais nilang makapamuhay ng matahimik. Naabutan pa niya ang pakikipagtalo at pa kikiusap ng kanyang ina sa pulis na hayaan na lamang silang magsara at umalis. Pinlano pa nga nilang makaipon at m akadalaw man lamang sa Mecca kung papalarin para isagawa at tuparin ang <i>hajj< /i>. sapagkat mismong ito ang nagtatakda ng kung sino ang mauunang gulatin at h ulihin. Nalaman at napag-aralan na nila ang kalakaran ng buhay sa kanilang pamayanan. pagsunod at pagsamba kay Allah. Nag tataka siya kung bakit ang mga pulis na halos araw-araw na dumadaan sa kanilang pwesto upang humingi ng pangmeryenda ang siya ring mga pulis na kadalasang nangh uhuli ng iba pang mga mangangalakal ng <i>dvd</i> at <i>cd</i> sa panahon ng <i> raid</i> Pero ito na ang sistemang kanilang dinatnan. Gayunpaman. Nagpanakbuhan ang maraming naglalako ng pekeng <i>dvd</i> at <i>cd<i/>. Tila inosente ito sa kalakaran ng pagbibigay suhol at pakikisabwa t. Para raw kay <i>bossing</i> at <i>utol </i> ang kanilang ibinibigay na ang kapalit ay proteksyon at impormasyon sa mga araw ng panghuhul i ng mga pulis at kinatawan ng pamahalaan. Papalapit ng papalapit ang mga tauhan ng pamahalaan s a kanilang pwesto. Kasama sa kanilang natutunan ay ang pagbibigay ng regular na salapi sa mg a nanghihingi ng lagay. 4 . Naggigilid na ang luha sa maa ng kanyang ina. Umaasa silang makaluluwag din at pasasaan pa't makakaipon din ng sapat na s alapi para masakatuparan ang <i>hajj</i>. Nabalitaan niya ito sa kabilang kalye at humang os siyang pabalik ng kanilang tindahan. Walang nagawa ang pulis kundi ang mapaluhod at tuluy ang bawian ng buhay habang nakalatag ang sari-saring pelikulang nasa <i>dvd</i> na isinasako nito. Naisip niyang kompl ikado at napakaraming pangangailangan para sa ganitong kasimpleng pamumuhay.Ilang buwan ang lumipas. Madali naman ang buhay lalo na kung lubos ang kani lang taqwa. Nag-iisa ang pulis at napalayo ito sa karamihan. Bakas sa m ukha ng biktima ang kirot at ang paghagilap ng mga huling tibok ng kanyang puso at pintig ng kanyang pulso. ang pulis na kapatid ng piskal ng Mayni la. Nakakatakot din magalit si utol. Itinuturing na lamang nila ng mag-ina ang mga kaltas sa kanilang kita bilang <i>zakat</i>. Sadyang napakahirap para sa kanyang ina na sinupin ang mga paninda nang nag-iisa. Isinagawa ang ope rasyon matapos makapananghalian. Ang hindi ma intindihan ni Kaleb ay kung bakit dapat itong gawin gayong nagbabayad naman sila ng renta sa puwesto at ng permiso sa barangay at munisipyo. Pikit-mata nilan g binabawasan ang kakaunting kita para lamang huwag ng magkaproblema sa mga taon g ito. ang hepe. Nabasa ng dugo ang mga kopya ng pelikulang pinamuhunanan din dugo. Sila ang unang makakaalam 'di umano kung sakaling magsagawa ng <i>raid</i> ang kinauukulan at kung may dapat singilin at pag-initang tindahan. Maitatarangka na ng kanyang ina ang tindahan nang mismong ang isang pulis ang humadlang dito. Napatay niya ang isang pulis. Pumulandit ang dugo mula sa bagang nagsimulang bawian ng hangin. S inubukan din ni Kaleb na suhulan na lamang ang pulis bagama't bagito ito at tila walang tinatanggap na paliwanag at pakiusap. ang nararapat na takot.

Tatayo na siya nang nalaman niya ng pagapang lang ang kaya niyang gawin. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan niyang gawin ang utos ni Laya. Sabay sa ingay ng kuliglig ang paghahasa niya ng patalim. Naroon ito na til a may hinagpis sa nakasasawang paglutang-lutang sa tubig na nagpapaligo ng salit re rito. BUKAS ANG TABING NG KANYANG ULIRAT. Magkasalikop ang pilikmata ng matandang babaeng nakahimlay nang tahakin ni Berting ang silid nito. MAY KISLAP ANG PATALIM NA MAIHAHALINTULAD SA MATANG NAGNGANGALIT NI LAYA. Nakapapanuyo ng l alamunan nang siya ay ilipad nito sa pinamatarik na bangin. Waglit sa kaalaman ng matandang babae ang pagsalakay n g halimaw ng mga halimaw. SAPAT ITO UPANG IWANAN SIYA NG SAMANTALA NI LAYA MATAPOS SIYANG SUMANG-AYON SA KAGUSTUHAN NITO. Malalim ang gabi. Batid niyang may nais si Laya. Ayaw sana niyang unawain ang malinaw na utos ni Laya. Bahagyang napinid ang diin ng kanyang pagkakahawak sa patalim. Humihingal pang wangis ng kabayong naglakbay sa dulo't du lo ng mundo si Berting. Halos bumaliktad ang kanyang sikmura sa pangitaing ito. Bumabakat sa garapong kanyang iniingatan ang muk ha ni Aling Amanda na tila pinaghuhulasan ng dugo. PATID NA ANG BAWAT UGAT AT KULTADO ANG UTAK. May kakaibang mantsa ng ngiti si Laya. Humugot sa kanyang panagimpan ang utos ni Laya. PAKIRAMDA M NIYA'Y PUNIT NA ANG KANYANG PUSO. pula nga lamang ang bahid nito. Makulimlim ang kalawakan. Buong pilit niyang ikinubli ang garapon sa dingding at painut-ino t na iniusod ang tukador. Nag ing bantulot si Berting nang makita niya sa mukha ng matandang dalaga ang mukha ni Aurora. Nanlamig ang kanyang katawan. Nakatuon ang tingin sa boteng gumulong mula sa pagkakahapon sa kanyang dib dib na ngayon ay kinakalinga na ng kanyang butuhang tagiliran. Ilang oras na siyang nakahiga nang walang katinag-tinag. Dilat ang mata. Kumakayod sa maligasgas na bato. Alas-otso na. Isang iglap at matang may talim ni Laya an . Ayaw na niyang ipagpatuloy pa sana ang p agiging gising. May sigaw na ang bawat sulok ng huni ng kuliglig. Gusto sana niyang tanggi han ang dikta ni Laya. walang ligtas. Naroon na ang sara p ng paghimbing sa lamig ng gabing basa ang lansangang pinagpuputik ang aspalton g lunod.Title:Kwento (13) Naglubay siya bagamat nakaisip ng bagay na lalo pa niyang ikalalakas at ik ahihilahil ni Berting. Tumititig na si Berting sa matandang nagwawangis ng isang bangkay. Matalim nga ang kanyang mata subalit may lundo ang kanya ng dibdib. Nami mighati si Aurora. Kung maiilado lang ang takbo ng oras ay gagawin na n iya matapos niyang itago ang garapon. Wari'y nasa patibong ang kanyang dalawang paa. Tila may kumunoy na lumalamon sa kanyang pang-unawa. Ang diktang kitilin ng buhay ni Aling Amanda. Nakalulula at nakal iliyo. Patuloy ang bugso ng hanging hinilamu san ng tubig-ulan. May 'sang dipang takot at tore ng karuwagan ang kanyang kalooba n. Rumaragasa ang ulan. ITO ANG POOT NI LAYA HABANG NAGTATANGKA SI BERTING NA ISAKATUPARAN ANG K ATUTURAN NG TANGAN-TANGAN NIYANG PATALIM. Babahiran na naman ni Berting ang kanyang kamay. Ma yo na't dama ang kulimlim ng paligid sa patuloy na pasumpung-sumpong na pagbuhos ng ulan. Nanlalambot ang kanyang mga hita nang subukan niyan g ipiit na ang garapong kanyang kasi-kasiping. YU MAYANIG ANG BAWAT PINTIG NG KANYANG KALAMNAN NA SIYANG PUMIPILIT SA KANYA PARA M ALIGO NG SARILING KATAS. Marahil. MAHIRAP NANG SUWAYIN SI LAYA. Pinapalis pa ng hangin ang pinilakang b uhok nito at pabiling-biling ang katawang may kurbang kaban ng bigas. 'sin g lalim ng mga pangungusap na gumugupo sa budhi ni Berting. sapat upang tumistis ng may animnapu't limang taon nang balat na na ngayon ay kinukulubot. MALAKAS SI LAYA. labis ang mapagparusang panagi nip at utos ni Laya kung kayat hindi niya lubusang magamit ang katuturan ng kany ang kalamnan. NASA TALIM NA NG PATALIM ANG GALIT NI LAYA. Ayaw niya sana ng malamang kailangan niyang paslangin ang nagbibigay sa kanya ng ikinabubuhay. Maagang nagpapatay ng ilaw ang mga sambahayan. Ayaw niya sanang malaman. Walang bakas ng anumang sina g ng araw ang bintanang kapis. Ihahalintulad niya sa basang lansangan. MINSAN PANG NAWALA ANG KANYANG ANINO.

Si Caloy. Buo ang loob niyan g siniyasat ang niretasong katawan ng matandang dalaga. Mahimbing. Alam niyang 'di n ararapat ang kanyang agad na pagtakas. Handa na siya sa muling pakikipagkita niya kay Laya. Wala siyang makitang dahilan kung bakit dapat siya ng pagtaguan o iwan ni Laya. Tangan-tangan pa rin ang hugas n a ngayong patalim. 'Yun lang. May aninong tumatakbo sa eskinitang niya yakap ng karimlan ng gabi. May ga-usbong na ngiti si Caloy sa kanyang mga mata . Humihimbing sa pagtatakip ng dilim ng paligid at d ilim ng nakatikom na mga mata. Kahit ito pa ang lumikha kay Laya. Humihingal. Nabuhay ang koro ng mga palaka. Pinagtakahan ng ilan ang tanghali nang pagbubukas ng tindahan nito. Walang nagawa ang lakas ng pagtawag ng kanyang isip. MALAKAS SI LAYA. Alam niyang kailangan niya ngayon ang mas higit na pagkalinga ni Laya. Umaasa siyang makatatagpo niya ito sa kanyang paghimbing. Tahimik na minamasdan ni Caloy a ng kanyang lantang kabuuan. Suot pa rin ang basang tisert na minantsahan ng nagmamakaawa ng dugo. marami roo . Lingid ito kay Berting. lagi nang huli ang araw sa kanyang pagsikat. Kay Berting. Wala ang babaeng may pakpak ng lawin at buhok na abot hangga ng lupa. Alas siete ng umaga. Nagkabatis ng pulang likido ang higaan. Batid lang niyang wala na ang matandang dalaga at lum uluha nang muli ang kalawakan. Mapag-anyaya sa pamamaluktot sa ilalim ng mapagkal ingang kumot. ikaw?" "Sino ang huling nakita niyong kasama n iya?" "Bakit wala ang patalim?" "Ikaw?" Nag-uumapaw na tanungan ng mga pulis hab ang inilalabas ang bangkay ni Aling Amanda. Mas malalagay siya sa peligro. Itinabi ang patalim na rekuwerdo ng kanyang pagkakasala. parang wala siyang muwang na tupa. Nang mga panahong iyon ng tag-ulan. hindi nakaligtas sa init ng pagkakatig atig ang mga namamahay sa paligid nang malaman nilang patay na si Aling Amanda. Hindi nasunod ang kanyang hinihiling na huwag nang mabahiran muli ng dugo ang kanyang kamay. "Sino ang nakakita?" "Kilala n'yo ba siya?" "May nakagalit ba?" "May pa milya pa ba 'to?" "Wala ba kayong narinig noong nakaraang gabi?" "Kailan n'yo na lamang patay na ang biktima?" "E. Tila batang takot sa mapagparusang i na. Pinatay si Aling Amanda. Napalugmok na lamang sa likuran ng pinto si Berting habang itinatakip an g magaspang niyang kamay sa kanyang mukha. Ginawa niya ang nais nito. May iilang nagpapalabuy-laboy na ulap sapat upang pasaglit na pagdilimin ang kalawakan. Iniwan ni Berting ang kanyang silid at tinungo ang bahay ni Aling Amanda . sa kanyang mat ang may kahulugan. Nakapagtataka't 'di siya dinalaw n i Laya noong nakaraang gabi. Kahit pa katukin nang katukin kung kaya't isa sa kanila ang nan gahas na pasukin na ang looban ng pamamahay ni Aling Amanda. Nakapapanakal ang silid lalo't kung na kaaldaba ang lahat ng mapapasukan ng hangin. Sa halip na sa papag ay sa sahig siya't nakikipagt ipon sa alpombrang alikabok. Naghuhumiyaw an g hangin at nagsesentimyento ang ulan. May sumusulak na bilugan at matamlay na dagitab sa kalawakan. Nagbangon si Berting nang bigo sa kanyang inaasahan. Tinungo ang lababong pinaglulumutan upang padampian ng da lisay na tubig ang kanyang mukha't bisig. May matang nakasubaybay sa nagmamadali at basang kat awang nasisinagan ng mga malalabong ilaw na tinatabingan ng nagsanga-sangang sin epa at bubungang kalawangin. Nasa isang tabi lang si Berting nak ahalukipkip at pinanginginig ng lamig o takot. Paulit-ulit itong umigkas gayun man nang buong lakas at diin.g tinititigan ni Berting. Pinagbubu klod ang liwanag at dilim ng umaga. Lumamat sa kalawakan ang matalim na galit ng panahon. Pumanaw ang maghapon. Parang walang nangyari. Sumasamyo ng kulob na hangin. Paulit-ulit niyang iniunday ang patalim sa katawan nito. Tumayo siya't hinubdan ang sarili. Bagamat ganoon ang panahon. par ang mga tinig ito na umuusig.

ngunit basa na ang kan yang katawan ng sariling katas. ngayon wal a na ang nag-utos. Pinilit din niyang humulma sa kanyang panagimpan ng bagong makakasama. 'Ilang araw kong pinag-isipan ito. Walang imik. Nakikisama na paninisi. Nanunumb at na ngayon ang dating tahimik na mga gagambang nakikitira sa dilim ng guwang. Ikatlong araw ng burol. Ginawa ko ito dahil hindi sa aking kagustuhan. Lalabas na siya nang kanyang mahagip ng tingin si Caloy. Nararapat na ang paglayo. Dinadalaw ni Berting ang burol. Nakatitig habang sinasalat ang tasa ng kapeng pinal alamig. At ikatlo. Hindi ko alam kung dapat pang sumapit ang pagpanaw mo sa aking kamay. Pakiwari'y hindi na tumatalab ang kamandag ng nakaraan. Tag-ulan na nga. Nakapagtataka. Nilisan niya ang burol. Sila ang malalayong kamag-anak ng matanda. Isang ngiti lang ang iginanti ni Caloy. Pinuspos ng mga nagagayakan ng pangluksa ang paligid ng ataul . Pero hindi siya makalalayo dahil hindi pa man siya nakalalayo ay nasa likuran na niya ang yabag ni Caloy. Nilulukob ng pagtataka. Parang may halakhak ang tumatabike sa kanya at sa garapon. Iilan na lamang ang nasa burol nang kanyang dalawin ito. Malayong makalayo p a siya. Noong una. nanatili siyang bigo. Si Caloy. bakit may kakaibang h anging balagiit ang wangis ni Caloy. kay Berti ng isang buhay. Ikatlong araw na ring binabagabag si Berting ng kanyang mga nilapanging pagtataka.' May pagtatagpian ng tingin ang nangyayari.. Nagsim ulang magkulay kape ang langit. Dumilat nang muli ang umaga. nasaan na ang babaeng may pakpak ng la win at buhok na 'sing haba ng kanyang tangkad. N gayon niya mas higit na nararamdaman at nauunawaan ang kanyang pagkakamali. at si Caloy. Minarapat na lamang niyang ikubli muli ito.</pd>" sabay dapo ng maligamgam na kamay sa kanyang bali kat. "Berting<pd>. May katatagan na si Caloy. tama ba ang madaliang pagpuga at saan naman siya patutungo? Walang kurap ang kanyang mata habang patuloy sa p agkikipagtalik ang kanyang nilusak na utak sa pinalabnaw na dugo na dumadaloy sa kanyang matamlay na puso. Naroon pa rin at mukhang nakatitig sa kanya ito h abang nagpapalutang-lutang sa mamula-mulang tubig. Pangalawa. ang mga kasamang drayber ng tr aysikel. Ang mga kapitbahay. alam niyang kailangan nang makahanap ng bagong matutul uyan. Nakapapaltos ang titig ni Caloy. binalak niyang umalis upang makaiwas at na ng makalabas na siya. Sadyang 'di niya makuhang ha wakan ito. Napakaraming tao sa burol ni Aling Amanda. Tulad ng mala-uling na pananamit ng mga nagluluksa. Una. Basa pa ang mga senepa at alulod ng mga bahay -bahay dahil sa paghagulgol ng alapaap.. At sinuklian naman niya ng paglingon. Naririn ggan niya ang kanyang sariling tinig. Umiwas siyang dumalo sa lamay ni Aling Amanda bagamat ganoon din at nanatili siyang gising buong magdam ag. Hindi na siya ang dating tila ulupong kung hinahagupit ng siit sa tuwing makikita niya si Berting. . Doon niya inisip ang nahih inog nang paghihinala ni Caloy sa kanya. Tila batang iniwan ng ina na titiisin ang bawat lata y sa kanyang balat kahit pa mamalo. Pumalit ang nabubulabog na kalautan ng abuhing ul ap. Tinungo ni Berting a t sinilayan niya ang babaeng nahihimlay sa bintana ng ginintuang kahon. dinad alaw ng pagsusuri ni Caloy si Berting. May kumurot sa kanyang takot. Si Berting sa patay. hindi niya maipaliwanag. puro kadiliman. Huwag mong itanong kung sino. Napakadaling g awin ng lahat matapos kong itarak ang patalim sa iyong dibdib. Sumilip nga ang mala-kahel na araw subalit n ilisan din nito ang kalawakan. Dama pa niya ang lamig ng umaga. Wala nan g bisa ang kasalanang kanyang palaging ipinang-uusig sa naging kalaguyo ng kanya ng asawa. Pagpintig lamang ng ugat sa k anyang noo ang bumabakat na naghuhumiyaw. Kakaunti nga s ubalit naroroon pa rin ang matang mapanuri ni Caloy. Nap asandal na lamang siya sa tukador. Sinikap niyang bumangon upang kunin ang kanyang iniingatang garapon.n ang nakakikilala sa kanya. Ni hindi na niya nakuhang humigop man lamang ng libreng kape at ni hindi na niya nakuha pang bumati sa mga nagluluksa. Wal a na siya at ikalawa ka na. Napakahirap ang p ag-iwas sa pagsisisi. Kilalang-kilala siya ni Caloy. Pagtatawanan mo lang ako.

batay sa deskripsyong ito ni Benedikt. masasabing hindi na g-eeksist ang <i>cyberspace</i>. Su bali't simula noon ay nag-evolve na ang definisyon nito. Kung tutuusin. isan g <i>science fiction writer</i> sa libro niyang <i>Neuromancer</i> (1984). Subalit dahil madalas natin pinag-uusapan ang makababalaghang "<i>ethereal</i>" na lugar na ito at madalas natin sinasabi na s a lugar na ito natin nagagawang makipagkomyunikeyt sa ating mga kamag-anak at ka bigan kaya't ginagamit natin ang terminong ito na tila totoo itong nandiyan lang .Essay Word Count: 2023 <b>Ayoko!!!</b> Ito ang kauna-unahang salitang itinuro ko sa aking kaisaisang anak na babae." nag-init ang p uno ng kanyang tainga bagamat umikot ang kanyang paningin. Intindihin mo ang buhay mo. Para siyang turompong kangkarot na walang patutunguhan. "Minsan kailangan mong maging mapagmagandang-loob sa mga taong iyong kin asusuklaman." may tonong nakapanunuya. Ano nga ba ang <i>cyberspace</i>? Bakit ayoko ang imahen at impormasyon na tungkol at ukol sa kababaihang Pilipino rito? At bakit ko kinokontra ito? Ang terminong <i>cyberspace</i> ay unang ginamit ni William Gibson. Hindi ni ya iniintindi ang sala-salabat na takbo ng mga sasakyang muntik-muntikan nang sa giran ang kanyang paglalakad. Hindi rin "tatay" kasi bakit? Importante ba iyon? Ito kasi ang salitang sa mahigit tatlumpung taon kong pagpapakatao ay nap agtanto kong isa sa pinakaimportanteng salitang dapat matutunan ng kababaihan. Baka nga maging magkaaway pa ka mi paglaki niya gaya ng relasyon ko sa nanay ko ngayon. Nak atataranta ang ganoong pagkakataon kay Berting. paikut-ikot. Lakad-lakad-lakad-parang walang katapusang paglak ad. Ito rin ang salitang nagtulak sa akin na gawin ang <i>research</i> at ang papel na ito dahil ayoko ang imahen at impormasyon na tungkol at ukol sa kababa ihang Pilipino sa <i>cyberspace</i>. Paikut-ikot. "Huwag mo 'kong pakialaman. At wala nang i nusal si Berting kundi ang pagsasalit-salit na hakbang papalayo kay Caloy ang ka nyang ginawa. paikut-ikot." may talim ang kanyang mga mata. . Hindi ang salitang "nanay" kasi hindi naman ako ang magigi ng sentro ng buhay niya kahit na gustuhin ko pa. hanggang sa 'di na niya malaman kung saan paroroon."Nagmamadali ka. Saan ba lakad?. Mahirap ang may kagalit. 4 Title:Sanaysay (33) Text 109 .

walang humahadlang sa kakayahan nitong makapaglakbay at makapag hatid ng mensahe. Kailangan ng <i>neologism</i> sa terminong <i>cyberspace</i> upang mag ing pamilyar ang tao sa teknolohiyang ito na punong-puno ng kababalaghan at kapa ngyarihan. Subalit sino nga ba an g kababaihang Pilipinong tinutukoy ko rito? Batay sa report ng <i>Center for Women's Resources</i> na lumabas sa <i >Usaping Lila 2004 Factsheet</i> noong nakarang taon. at iba pang madlang midya. ng <i>hegemony</i>. Kinokontra ko ang hegemonic linearity na it o.Ginagamit at nagugustuhan na nating gamitin ang terminong <i>cyberspace</ i> dahil na rin sa kawalan ng terminong magamit sa paglalarawan sa teknolohiya n g internet.</pd>1 %) ang na gtatrabaho sa agrikultural na sektor. radio. Ito ang linyang nagpapanatili ng status quo nila bilang naghaharing uri sa labas at loob ng mundo ng <i>cyberspace</i>. umabot na sa 11. wika.</pd>6 milyon. boses. Ang iisang linyang tinutukoy ay iisang linya ng pro duksyon. sa 241. Karamihan ng kababaihang ito ay nagtatrabaho sa <i>serv ice sector</i> (48<pd>. At dahil sa kapangyarihan na ito ng <i>cyberspace</i> kaya't ginagamit ito ng mga may kapangyarihan.ang wikang na uunawaan nila ang madalas na ginagamit dito. <i>hegemonic linearity</i>. Madalas ginagawang halimbawa sa puntong ito ang midya na nakapaghahari at nakakaimpluwensiya ng odyens dahil na rin sa may konsent o pagpayag ito ng odyens.9 milyong babae ang manggagawa samantalang ang mga lalaking manggagawa naman ay umaabot sa 19<pd>. Kaya <i>linearity</i> dahil iisang uri lamang ang pilit na kumukontrol sa produksyon at iisang pag-iisip. kontent at distribusyon ng texto sa <i>cyberspace</i> na sila. Gahum naman ang tawag ng kritikong si Isagani Cruz sa terminong <i>hegem ony</i> ng Ingles dahil ayon sa interbyu ko sa kanya. Ito ang inaayawan ko dahil makapangyarihan ang internet bilang midyum. at ang distribusyon ng texto bagama't hindi ni la kontrolado ay sa gahum pa rin. ang mga tao at bansang mayayaman. Karamihan sa may kompyuter at nagpoprodyus ng texto sa <i>cyberspace</i> ay iyong naghaharing uri. ang gahum. tumutukoy din sa kapangyar ihan ang salitang ito na galing sa wika ng mga Sebwano. ang mensahe na gusto o pabor sa kan ila ang kadalasang nakasaad dito.ang wikang Ingles . Ang linyang patriyarkal ang nagsisilbi sa interes ng kakaunting mayayaman. Sila ang may pinakamaraming website na napoprodyus . at li nya lamang ang kanilang pinopromowt sa napakalawak na mundo ng <i>cyberspace</i> . ng gahum na kontrolin ang makapangyarihang <i>cyberspace< /i> gaya ng nagagawa nila sa telebisyon. ng <i>hegemony</i>.</pd>6%). Ayon sa isang Italyanong Marxista na si Antonio Gramsci.000 (37<pd>.511 na nangibang bansan . ang may kontrol. mukha. Ginagamit ng may kapangyarihan o <i>hegemony</i> ang <i>cyberspace</i>. Nais ng gahum na magkaroon ng iisang linya lamang sa <i>cyberspace</i>. Isa itong midyum na maaaring maghari na may konsent ang odyens nito gaya ng te lebisyon at iba pang uri ng pangmadlang midya. Samantala. Kaya pinipilit ng naghaharing uri . Idinagdag pa niya na ma y mga letrang G at H ang gahum na kapag binaliktad ay mapapansing nasa salitang <i>hegemony</i> din. Ipinalaganap ni Cruz ang terminong gahum bilang katapat ng <i>hegemony</i> at ginamit naman ito ng iba't ibang kritiko kaya't nasa diksyun aryo na rin ito na ginawa ng Unibersidad ng Pilipinas. Ang <i>cyberspace</i> ay isang teknolohiya na kinikilalang totoo subali t wala dingding. ng gahum upang mapa natili nila ang kasalukuyang istatus na sila ang naghahari. a ng gahum. Bumaba naman ng 76. ang <i>hegemony </i> ay isang uri ng dominasyon na ang paghaharing intelektwal at moral ay may k onsent o pagpayag ng kanilang pinaghaharian. Ang terminong <i>cyberspace</i> ay tulad din ng ibang <i>neologisms </i> na nakapaglalarawan ng mga hindi pamilyar na teknolohiya sa mga pamilyar na termino. Malawa k ang espasyo sa <i>cyberspace</i> at dapat na magamit ito sa pagbubuo ng imahen at impormasyong tungkol at ukol sa kababaihang Pilipino.

Ayoko ang imahen at impormasyon na tungkol at ukol sa kababa ihang Pilipino sa <i>cyberspace</i> dahil gaya ng nasabi ko na. Sinasabing isang babae ang nagagahasa sa bawat isang oras kada 42 minuto. magnakaw. Mas nakakaraming odyens ang gumagamit ng ganitong uri ng pagbasa.ng texto. ang internet bi lang makapangyarihang midyum ay usapin ng kapangyarihan. na kinikwestyon ang imahen at impor masyon ng mensahe.</pd>com</ i> na nakapagpablish na rin ng mga papel tungkol sa kahalagahan ng teknolohiya s a mga Pilipino ay naglathala ng kauna-unahang <i>IT-focused statistics publicat ion Digital Filipino Stats Report</i> noong 2002 na nagsasabing: Ipinahayag ni Toral. pabahay. walang nairereport na lalaking napuputulan ng ari kada isa o kahit dalawang oras. Makaka pasok tayong lahat sa kalawakan ng mundo ng cyberspace sa halagang 15-20 pesos l amang kada oras. sa papel kong ito ay gagamitin ko ang <i>oppositional readi ng</i> ng kilalang British sociologist na si Stuart Hall (1980. Kapangyarihan na untiunting lumalawak at lumalalim. na inaasahan nila na madadagdagan ng isang milyon ang gumagamit ng internet kada taon. <i>Oppositional reading</i> ang aking nais gamiting pagbasa k aya't maglilitanya ako ng tatlong ayoko sa imahen at impormasyon na tungkol at u kol sa kababaihang Pilipino sa <i>cyberspace</i> dahil ang internet bilang makap angyarihang midyum ay usapin ng kapangyarihan Unang ayoko. kaya naman kahit sa iskwater at mga sinasabing mahihirap na lugar sa Pilipinas gaya ng Bicol ay marami na ring mga <i>internet cafes</i>. Ito ang imahen at impormasyon tungkol at ukol sa kababaihang Pilipinong n a dapat ay mabigyan ng espasyo sa kalawakan ng <i>cyberspace</i>. I to ang uri ng pagbasa na ang odyens ay pasibo. Ang pangalawang uri ng pagbasa ayon kay Hall ay tinatawag niyang <i>nego tiated reading</i> saan ang odyens ay may kakayahang makipag-negotiate sa interp retasyon ng imahen at impormasyon ng textong kanyang tinatanggap. Si Janette Toral. mangutang.g manggagawa noong 2003. kalusugan. Samantalang mahalagang malaman din ang nakasaad sa ikalawang report noong 2003 n . 136-138) Ayon ka y Hall may tatlong uri ng pagbasa ng odyens bilang tagatanggap ng mensahe . Ayon kay Hall. karanasan. na siya ring <i>founder</i> at dating pangulo ng < i>Philippine Internet Commerce Society</i>. At ang <i>oppositional reading</i> na siya ko namang gagamitin ay tumutu koy sa odyens na ayaw tanggapin ang mensahe. Malaki ang epekto sa kababaihan ng krisis pang-ekonomiya ng bansa na lalo ng lumalala dahil sa ilang lider ng gobyerno na walang ginawa kundi ang mangikil . <i>site owner</i> ng <i>DigitalFilipino<pd>. at ilaan ang 77% ng national budget sa pambayad ng utang at tipirin ang natitirang 23% ng budget sa edukasyon. at kaalaman n g bawat odyens kaya't mahirap na matanggap nila ang mensahe ng buong-buo. Ang una ay tinatawag niyang <i>dominant hegemonic reading</i> na kung sa an ang odyens ay tinatanggap ang mensahe nang buong-buo at ng walang kwestyon. kakaunti lamang an g mga ganitong uri ng odyens dahil iba-iba ang kultura. Batay pa rin sa nasabing report. Makapangyarihan ang internet bilang midyum at malawak ang espasyo sa <i> cyberspace</i> kaya't ayokong isipin na walang mahalagang papel tayong mga babae sa pagbubuo ng imahen at impormasyon na tungkol at ukol sa babae. at por k barrel. Samantala. nanatiling pang-aabusong sekswal ang isa sa pinakamatinding problema ng kababaihang Pilipino. Sa ganitong ur i ng pagbasa sinasabing tinatanggap ng odyens ang ilang mensahe samantalang nire -reject niya ang ilan. Dumadami na nga ang gumagami t ng internet. Dahil ayoko. Lumalawak dahil dumadami na ang gumagamit ng inte rnet at lumalalim dahil sa mas makabuluhang bagay na ito ginagamit. 166.325 sa mga ito ay mga babae at 40 % sa mga ito ay p inagtrabaho sa <i>service sector</i>.

<i>APEC</i>. subalit mahirap mangy ari ito kung nakasulat sa banyagang wika. inilarawan ng Gabriela ang katangi an ng kanilang organisasyon na nagsisilbi sa interes ng kababaihan at bata at an g kanilang mga posisyon tungkol sa iba't ibang isyung panlipunan. Dumadami na nga ang kababaihang gumagamit ng internet at sa mas makabuluh ang bagay na ito ginagamit. ang internet ay makapangyarihang midyum na ginagamit upang ma-<i>empower</i>.</pd>com</i> lamang ang nagpupumilit magp akita ng positibong impormasyon tungkol at ukol sa kababaihang Pilipino subalit nakasulat naman ito sa wikang Ingles.a nagsasabing mas marami ang mga babaeng gumagamit ng internet kaysa mga lalake. Binabalewala ang karapatan ng nakakarami na magkaroon ng kaalaman. hindi lamang dapat nakikit a at ginagamit ang internet sa paglalaro ng <i>Ragranok</i>. s a <i>Visiting Forces Agreement. at kahirapan. <i>mail-order brides</i>. Subalit sa pagpapaliwanag ng <i>website</i> ng Gabriela sa kanilang posi syon laban sa presensiya ng mga Amerikanong sundalo sa Pilipinas ay gumamit sila ng wikang Ingles at mga <i>feminist jargon</i> na sa ganang akin ay hindi nauu nawaan ng nakakaraming kababaihang Pilipino. Ibig sabihin nito. Kailan . Mahalagang malaman ng kababaihang Pilipino sa iba't ibang parte ng Pilipinas at ng mundo ang mga isyung ito na makakatulong sa pagkaroon ng kaalaman sa ikauunla d ng sarili at bansa. At ang isa pang dapat tutukan sa dalawang report ng <i>DigitalFilipino< pd>. may lumabas na 690. <i>penpal</ i> at <i>nude pictures</i> . Gaya rin ng <i>website ng National Commi ssion on the Role of Filipino Women</i>. ang kanilang website na pang-internasyunal. Subalit ang pinili kong bisitahin at tutukan ay ang <i>website</i> ng Ga briela dahil isa sila sa kinikilalang progresibo at malawak na organisasyon ng kababaihan sa Pilipinas.mga website na hindi makakatulong sa mga Pilipina na ma-empower. sa pakikipag.<i>empower ang mga kababaihan? Nang subukan kong itayp ang salitang <i>Filipina sa Google search engin e</i>. Dagdag pa rito.000 bilang ng <i>websites na noong Disyembre 2004 ay umabot na sa isang milyon. isang ahensiya ng gobyerno na nasa wika ng Ingles at nangangalaga sa mga Pilipina . Sa nasabing website. Dapat malaman ng kababaihang Pilipi no ang mga nasabing impormasyon at opinyon tungkol sa VFA. <i>sex t rade</i>. <i>cybersex</i> o sa paghahanap ng <i>boyfriend</i> at <i>girlfriend< /i> kundi upang makakuha ng bagong kaalaman. subalit ano naman ang mga impormasyong makukuha ng m ga Pilipina sa internet? Makakatulong ba ang mga impormasyon sa mga <i>website </i> na tungkol at ukol sa kababaihang Pilipino sa internet upang ma. sa pamamagitan ng paggamit ng banyagang wika sa internet ay pinapanatili ang pagbabalewala sa mga nakakaraming Pilipinong mas nakakaunawa at nakadarama ng mensahe sa wikang Filipino. Kung layunin ng Gabriela sa paggamit ng wikang Ingles ay upang makakuha ng suporta sa mga grupong internasyunal ay ma aari naman nilang gawin ito sa <i>gabnet<pd>. Subalit kapansin-pansin na sa unang pahina pa la mang ay marami na ang tungkol sa <i>Filipina mail-order-brides</i>. Tanging ang <i>bagongpinay<pd>. Maraming mahalagang impormasyon sa nasabing <i>website</i> na tumatalaka y ng kanilang posisyon sa iba't ibang isyung panlipunan gaya ng globalisasyon.</pd>com</i>.<i>c hat</i>.</pd>com</i> ay ang resultang nagsasaad na nanatiling riserts pa rin ang pan gunahing dahilan kung bakit nag-iinternet ang mga Pilipino. Ibig sabihin. ma gkaroon ng kaalaman ang gumagamit nito.

" Mula sa lupa'y nadama ko ang unti-unting pag-angat namin patungo sa kalaw akan. Mahalagang maigiit ang p aggamit ng wikang Filipino sa internet dahil wika nga ni Lumbera: Ang usapin ng wikang pambansa ay usaping kinasasangkutan ng buhay ng milyon-mily ong Pilipino na hindi nakapagsasatinig ng kanilang mga adhikain at pananaw sa ka dahilanang ang nasa pamahalaan. 5 Title:Kwento (22) Natatanaw ko na ang mga bahay. hindi nakapaghahain ng kanilang mga katwiran kapag sila'y niyuyurakan at hindi nakapaggigiit ng kani lang karapatan kahit na sila ang nasa tama. Makikituloy ako sa isa sa mga bahay na ito. Dadalhin kita sa aking tore." At sabay nito ang paglapag ng kabayo sa isang patag na lugar. Ang milyon-milyong mamamayang iyan a ng hindi nakapagrireklamo kapag sila'y pinagsasamantalahan. ma s kailangan lalo na gamitin ang wikang nauunawaan ng nakakaraming Pilipino. Wala akong gagawin sa ' yong laban sa iyo at aking budhi. Kita mo na halos ang kalawakan ng dagat. Papalapit nang papalapit ang tunog. paaralan at iba-ibang institusyong panlipunan ay sa Ingles nagpapanukala at nagpapaliwanag. . Walang lingon akong tumakbo nang buong bili s. Lahat halos ay yari sa putik at pinatuyong dahon ng mga higanteng palmera. Sadyang pagod na ang aking kalamnan kung kaya't inabutan ako nito. Mar arating ko na ito nang muling tumahip ang lupa. Sa p amamagitan ng wikang nauunawaan at nararamdaman ay mas mapapalalim ang kaalaman ng kababaihang Pilipino para makipagkompetensya sa buong mundo.</pd>130) Kung ginagamit ng kababaihang Pilipino ang internet dahil sa impormasyon o dahil sa riserts gaya ng nakasaad sa survey ng <i>DigitalFilipino. (2000: p<pd>. Ako si Duerme. ang bantay ng Dagat ng Pait. Doon din ni ya tinanggal ang nakasuklob sa aking sako. Napakataas nitong aming kinalalagyan. Sinusuportahan ng maram ing lokal at internasyunal na batas ang karapatang ito. Narinig kong muli ang hiyaw ng l alaki at ang huni ng kanyang kabayo. Hindi mo makikita ang ta tlong makulay na buwang naglalaro sa kalawakan ng mga batong nakapilang pabilog. Hindi ka makalilimot. "Ako lang ang 'di tinatablan ng kapangyarihan ng tatlong naghahabulang bu wan sa loob ng mga tipak ng batong nakahanay nang pabilog sa kalawakan. Nagdilim ang aking paligid nang malaman kong kinulubun gan ako ng isang sako at sapilitang kinargang pasakay sa kanyang kabayo. Hindi na sumasayad pa ang mga paa ng kabayo sa lupa at lumalakas pa ang ih ip ng hangin. Nakakalula."Huwag k ang matakot.gang makilala ang karapatan ng bawat isa sa impormasyon.com</i>.

" Doon ko nalamang buong buhay niya'y nag-iisa na siyang tulad ko." maikling sagot ko. At mula sa aking mga mata'y umagos ang luha. Bakit mo ako dinala rito?" "Iniligtas kita kanina. Huwag. umi iyak. Alam kong hindi niya pahih intulutan sa puntong iyon ang kagustuhan ko." "Alam mong nagtatago ako? Hindi ako maaaring magtagal.. mapupuna ang malamyos niyang pagkilos at ang lambing sa kanyang mukha. umiiyak. Kung gayon. "Oo. Bakit wala ka ba nito?" ganting tanong ko. Wala akong laban." "Mapanganib ang gabi." "Nag-iisa ka rin?" tanong bunga ng pagtataka ko. Isipin mo na lamang na naririto ka para s amahan ako sa aking pag-iisa. umiiyak. Wala naman akong ibang pakay ku ndi ang malaman ang kinaroroonan ng Gubat ng Tamis. "Umiiyak. "Maaari mo ba akong samahan?" ang tanong niya na isang alok sa akin. Ang balat niya'y pinapula ng hangin ng Dagat ng P ait at itim na bahagyang kulot ang kanyang buhok. Ang lalaking mayroong katawa ng halos katumbas ng kisig ng dalawang lalaking pinagsanib ang katawan at singta ngkad ng pitong-taong mulawin. "Wala." "Ako si Dulce." paliwanag ko habang patuloy ang paghabol sa hininga at pagtulo ng luha. Luha ang tawag dito." "E. Wala akong magawa.."At hanggang mayroong liwanag na tumatama sa tubig ng Dagat ng Pait." At napahikbi na lamang ako. Sa kanyang kakisigan. Kapag nasasaktan ka. "Ano 'yang tubig na nanggagaling sa 'yong mata? May sakit ka ba?" "Wala akong sakit. Lalo mo l amang pinabibigat ang aking suliranin. Siya si Duerme." "Dumito ka na. 'di hindi ka rin marunong umiyak?" "Hindi ko pa nararanasan. Kapag mayroong labag sa iyong kalooban. "Ano'ng ginagawa mo?" ang tanong ni Duerme. Di ka aabot sa bayan. wala ng epekto ang naghahabulang mga buwan sa kalawakan at <pd>.</pd>. Kung dangan ba nama'y bakit ka nagtagal sa pagtatago sa magkayakap na bato. Kasama ito sa pagpapahayag ng sakit ng kalooban at maa aring magpalinaw ng paningin para maintindihan ang isang bagay o suliranin. Ngayon ko lamang nakita 'yan. may dinaramdam ka. . "Ano 'yon?" "Kapag malungkot ka. Ibalik mo ako. Doon niy a kinagisnan ang pamumuhay sa tore. Hind i ko maintindihan subalit mahirap para tanggihan ko pa ito. May dapat ka bang balikan? May maghahanap ba sa 'yo ?" "Wala.

paruparo . nakita na lamang ni Duerme ang kanyang Matandang Saline n a dahan-dahang lumalakad patungo sa laot. Mula noon. arnibal at tsokolate. At sa pagsasabay na ito ay mayroong magkaibang panukala. Aapaw ang mga krema. Pero alam ko na ang nakaraan niya at kilala ko na siya. Namighati nang taos si Matandang Saline. Nakasisilaw ito." "Mag-uumaga na. Matututunan pa lamang niya ang p ag-iyak Naroroon pa kami. Hanggang tu hod lamang ng matandang lalaking umampon sa kanya ang tubig ng dagat. "Ano pang sadya mo roon? Dumito ka na at samahan ako. Nanatili si Matandang S aline nang kung ilang araw at tuluy-tuloy rin ang kanyang pagluhang tila agos ng rumaragasang talon at ilog. Hindi maintindihan ni Duerme ang pagluha ni Ma tandang Saline sapagkat hindi niya kayang umiyak o talagang wala siyang kakayaha ng lumuha. Ang kuwento sa kanya ni Matandang Sal ine ukol sa dahilan ng pag-angat ng tubig ay dahil sa pakikiapid ni Matandang Br ino sa mga Sirenang may pakpak na kristal. Sumikat na ang dalawang araw at tatlong buwang may iba't ibang kulay. Nagliliwanag na ang ka langitan." . Mababalot ng tamis ang paligid hanggang sa hindi na ito maa aring pamalagian pa ng mga diyos. Naghintay siya nang kung ilan g araw sa dalampasigan. Kailang an kong kausapin si Duerme. Nakatingin ako sa kanyang pananahimik. Marahil ay hinahanap niya sa ilalim ng dagat ang ka nyang nawawalang asawa. Hindi ako mapalagay. Ngayon lang siya nagkaroon ng makakasamang tulad ko na sabik d in sa isang tulad niya. Hindi ko alam kung bakit kailangang magsabay ang aming bibig. Hind i pa ako nakakakita ng Sirenang may pakpak na kristal pero luminaw rin nang ipal iwanag niya sa akin na iniwan sila ni Matandang Brino at sumama na sa mga Sirena ng may pakpak na kristal. Kailangan kong makabalik. Papakiusapan ko siya. Nakatitig siya sa kalawakan ng Dagat ng Pait. Kailangan kong mapaniwala si Duerme. at pukyutan. Isa siyang lalaki na ngayon ko l amang nakilala. Hindi ko maintindihan noong una. katas ng prutas. Madali p ara sa tulad kong 'di pa nakararanas ng kasinungalingan o panlilinlang ang magti wala sa gaya niya. Hind i na nagpakita pa mula noon si Matandang Brino at ang mga Sirenang may pakpak na kristal. Binabantayan niya ang karagatan pati na ang maaaring pagbabalik nina Mata ndang Brino at Saline. Ito si Mat andang Brino na asawa ni Matandang Saline. Wala akong dahilan para maging mailap sa kanya. Pinuno niya ang dagat hanggang sa lumalim ang tubig -alat nito dahil sa kanyang luha. At hahanapin ako ng mga diyos. Hindi na rin nakita si Matandang Saline. ilang taon na siyang namamalagi sa toreng ito." Sabay kaming nakapagsalita. Dito na niya inabutan ang pagtaas ng tubig ng dagat. at mga kaluluwa. Sasapit na ang umaga. Alam kong ikasi siphayo niya ito. ang lalaking magpapaiyak para malaman an g taas at galing niya sa isa pang nilalang <i>. May babalikan ka?" "Kailangan kong bumalik sa Gubat ng Tamis at umani bago mapuno at mapilit ang lumayas ang mga naninirahan doon. tu maas pa ito hanggang dibdib at inabot ang kanyang leeg hanggang sa lumubog ang k anyang sarili. Ipinakain niya sa lalim ng dagat ang kanyang sarili. engkantada. at mga kaluluwa. <i>Hindi siya ang lalaking iiyak para may patunayan. kailangan ko nang bumalik.Tulad ko na namamalagi sa Gubat ng Tamis. Humuhugot papaitaas ang liwanag. Isang gabi. mag-isa siyang namuhay at namalagi sa tore. Naiwan nang mag-isa si Duerme sa tore na dating parola n g mag-asawang umampon sa kanya. Isa siyang estranghero. Luming on siya sa akin kasabay ang pagtusok ng sinag sa kalawakan. "Mag-uumaga na. tinapay. paruparo. Mapanukso ang mga Sirenang may pakpak na kristal. Hin di ko na halos makita pa ang kanyang mukha. May iniisip siya. engkantada. dumito ka na at samahan ako. May bahid ng mapusyaw na asul ang langit. Wa lang aani sa Gubat ng Tamis. pero walang nagbabalik na Matandang Brino. Umakyat ang tubig hanggang baywang. Aawatin at pagpapahingahin ko ang isip niya.

Muli akong bumalik sa tore sakay ni Milan. "Muli akong maghihintay sa 'yo. iginagapos ang kalamnan ko. W alang ni isang bahagi ang tumatanggi sa nangyayari bagaman biglang naglaro sa ka lawakan ang huli't ikalawang araw. si Impong Nakadapo ang ang mga diyos naramdaman an Kalikasan. Ginawa ang lihim na pagtatagpo. Ngayon lamang ito nangyari. Magkikita tayo."Hindi ka na babalik. paruparo. Lihim sa mga diyos. Nag-usap ang aming mga labi at nagya kap ang aming mga dila. Takot siyang may makaalam ng Gubat ng Ta mis. Hindi nila maaaring malaman. Ipinagbilin niya ang Gubat ng Tamis kakamba l ng sumpang ako lamang ang makapapasok dito at kailanman ay 'di ito iiwanan o k aliligtaan. Makulimlim. Bawal. Ginawa ang nakagisnan at nakagawian. Paulit-ulit itong nangyari. Inihagod pa niya ang kanyang kamay sa aking dibdib. At aking inialay sa pagtatagpo ng kanyang labi at aking dibdib ang lahat nang ito. Siya ang pinagkakatiwalaan ng Impong Kalikasan. Bumal ik ako sa tore sakay ni Milan. Araw-araw. Di to ka na titigil. Sumpa ito ni Ama bago siya mamayapa. Dahan-dahan niyang pinisil ang aking susong pinapipintog ng labingwalong taong pag-iisa. Babalik ako. na aking itinatago. eng kantada. Nais ko siyang biyayaan ng aking sariling gatas na bahagi ng aking sar ili. Muli akong nagbalik sa Gubat ng Tamis. Kasa ma ito sa sumpa. Hindi ako maaaring lumayo sa Gubat ng Tamis o sumama kung kanin uman. <i> Pareho na naming alam ang ibig sabihin ng tamis at pait. Takot siyang baka ito masira at mabulabog ang mga nananahan dito." Bakit ba napakahirap niyang tanggihan? Aaminin kong may panghihinayang ak o kung mawawala rin siya sa akin. da hil hindi malalaman ng sinuman kung ano ang tamis kung wala ang pait at kung ano ang pait kung walang tamis </i>. Muli kong g kaba. Nakasisilaw. Pinatid ko ang uhaw niya at binusog niya ako sa init na 'di ko naramdaman sa anumang siga o liyab ng apoy. Ayaw niya ng mawala ito." "Susunduin ka ni Milan sa magkayakap na bato at ililipad ka niya rito. na aking iniingatan. Kakaiba ang init nito. Kakaiba ito. Ginawa ang nakagisnan at nakagawian. Natagpuan ko ang katawan ng Mangangaso ng T imog na nakahiwalay sa kanyang ulo samantalang naroroon din ang katawan ni Ama n a may ilang hinga pang natitira't bukas ang kanyang dibdib. at mga kaluluwa ito. Nakaramdam ako ng takot nang makita niya akong sumasakay kay Milan. Naririto rin ang kadalisayan ng ak ing pagkatao. Kitang-kita ko kung papaano nagpaligsahan sa bilis at l akas ang Ama at ang Mangangaso ng Timog. I kinagalit ni Ama at nagtuos ang kanilang mga patalim hanggang sa umabot sila sa labas ng Gubat ng Tamis. Pinuno ko ng tamis ang kanyang bibig at pinuno niya ng p ait ang sa akin. Habang buhay akong naroroon at aani ng mga matamis na maipagbibili sa baya n. lahat ng paruparong lawin. Isinara ko ang tarangkahan at nawala si la sa aking paningin. Muli akong bumali k sa Gubat ng Tamis. Minsan nang nalig aw rito ang Mangangaso ng Timog at kanyang pinagsisira ang mga tanim at batis. Nakapangkat at engkantada. At sa sentro ng gubat ang isang matandang babae. sumasanib. Noon ko nakita ang p uso niyang matamlay na ang pagtibok. Pinili kong lumabas matapos ang ilang sandali. Iiwanan mo ako. Bumalik ako sa Gubat ng Tamis. nakita ko ang is ang kaluluwang ligaw na hinahanap ang tarangkahan ng Gubat ng Tamis. Nais nang sumabog ng aking mga ugat. Ginawa ang lihim na pagtatagpo. Umaakyat. Nag-uusap at nagkakasundo ang aming katawan. Minsan sa aking lihim na pakikipagtagpo kay Milan. Doon nabuo ang pasya kong lumisa n na. . Nakapirmi ang mga kaluluwa. Tahimik ang paligid. Naglalaglag an ang mga tuyong dahon." Hindi pa ako nakasasagot ay hawak na ng kanyang kamay ang aking baywang.

"Sa paglilitis ko, sinira mo ang sumpa. At 'di ka nararapat pang tumigil dito," ang nanginginig na tinig ng matanda. Nakapanghihilakbot nang matanawan ko ng hawak niya ang ulo ni Ama. "Lisanin mo ang gubat at huwag nang magbalik. Tutugisin ka ng kabiguan. A t tutumbasan ng kasinungalingan ang iyong pakikisama sa sinuman," parusang binig kas ni Ama. Tahimik kong nilisan ang Gubat ng Tamis. Hinintay si Milan at saka bumali k kay Duerme. Doon ako tumigil. Doon nagsimula ang pamumuhay ko sa labas ng Guba t ng Tamis. Nabigo si Ama sa akin. Minsan, habang kinakabisa ko ang kanyang hubad na katawan sa aking paghap los, narinig ko ang mga tinig na naglalaro sa dagat. Mga babae, masasayang babae . Tumingin ako kay Duerme at alam niya ang nais kong malaman. "Sila ang mga mapanuksong Sirenang may kristal na pakpak. Dumadalaw sila rito. Nagbabakasakaling may marahuyo o maakit. Sila ang dahilan ng pagkawala ng Matandang Brino. Nararamdaman nila ang init ko. Alam nilang may kasama akong bab ae." "Iiwan mo rin ako. Mawawala ka rin. Mangyayari ba ito?" "Hindi. Naririto ka sa akin para kasamahin at alagaan." "Bakit nila ginagawa iyon?"

5

Title:Sanaysay (37) Text 113 - Folktales Word Count: 2,155 Hindi laging mabait si Mariang Makiling sa mga mangangahoy. Minsan, pinaparusaha n niya ang mga ito. Isang hapon, dalawang mangangahoy ang pauwi mula sa bundok, kasama ang kanilang mga aso at pasan-pasan ang nahuling usa at baboy damo. Nasalubong nila ang isang matandang babae na humingi ng limos. Hindi na binigyan, itinaboy pa nila ang ma tanda na nagbanta, "Isusumbong ko kayo sa may-ari niyang mga hayop!" Humalakhak ang dalawang lalaki bago nagpatuloy pauwi. Nakababa na ang araw pagda ting nila sa paanan ng bundok at, sa dilim, narinig nila ang sigaw mula sa malay o: "Nanduon sila!" Sinundan ito ng mas malayong sagot, "Duon sila! Duon!" Hindi naunawaan ng dalawang mangangahoy subalit tumaas ang tenga ng kanilang mga aso, umungol at tumabi sa kanila. Pagkaraan ng ilang saglit, narinig uli nila a

ng mga sigaw, mas malapit, mula sa gilid ng bundok. Umingit-ngit sa takot ang mg a aso, ibinaba ang mga buntot sa pagitan ng mga paa, at kumaripas ng takbo. Tuma kbo na rin ang dalawang mangangahoy, lalo na nang umalingawngaw uli ang mga siga w, malapit na malapit na! Sindak sila sa bilis ng mga humahabol! Umabot ang dalawang mangangahoy sa sapang Bakal at, sa takot, binitawan ang dal ang usa at baboy damo at umakyat sa isang punong kahoy habang patuloy na tumakas ang mga aso. Sa isang kisap-mata, dumating ang mga humahabol - mga dambuhalang halimaw pala! Sinakmal ng mga ito at kinain ang usa at baboy damo. Ilang minuto lamang, naubos at tumakbo uli ang mga halimaw pabalik sa bundok. Isa sa mga mang angahoy, mas matapang, ay bumaril sa mga halimaw subalit mintis! Wala kahit isang nakatuklas sa mga magulang ni Mariang Makiling, o kung mayruon siyang mga kapatid o ibang kamag-anak. Ang mga nilalang na tulad niya ay maniwar ing lumilitaw na lamang, tulad ng mga bato na tinatawag ng mga Tagalog na "mutya ." Wala ring nakaalam ng tunay niyang pangalan, basta tinawag na lamang siya ng mga tao na "Maria" dahil karaniwang pangalan ito ng mga Pilipina, at "ng Makiling" dahil duon sa bundok na iyon siya laging nagpapakita. Hindi raw siya pumasok sa kabayanan kahit minsan, o sumali sa anumang pagdiriwang sa simbahan. Hindi siya nagbago ng anyo. Ang lima o anim na anak-anakan na nakakita sa kanya, laging sabi ay bata, maliksi at dalisay si Mariang Makiling. Subalit ngayon, ma rami nang taon na hindi siya nakikita, kahit anino ay hindi na aninaw sa Makilin g, kahit na sa liwanag ng buwan. Ngayon, ang mga kasal at iba pang pagdiriwang a y hindi na nakikitaan ng mga alahas ni Maria, wala nang tumatanggap ng handog na yaman. Naglaho na si Mariang Makiling. Sabi ng iba, kasalanan daw ng mga tao sa kabayan an na ayaw magbayad ng puting dumalaga. Ni hindi raw ibinalik ang mga hiniram na alahas at mga damit. Subalit sumbong ng iba, nagalit daw si Mariang Makiling dahil tinatangkang agawi n ng mga <i>hacenderos</i> ang lupain sa bundukin. MARAMING kasaysayan ang alam tungkol sa mapagpalang diwatang ito, karamihan ay t ungkol sa pagtulong niya sa mga mahirap at mga maysakit habang nakabalatkayo sa anyo ng isang karaniwang tagabukid. Ang mga mamahaling ipinahihiram niya sa mga tao ay sinasabing ibinabalik sa kanya, kasama ng handog na dumalagang manok na k asing puti ng gatas ang mga balahibo. Sinasabi pang sobra-sobra ang awa ni Maria ng Makiling. Minsan, may isang binatang magsasaka na parang pinagpala ng tadhana. Kahit kaila n, hindi tinamaan ng salot o bagyo ang kanyang bukid. Malusog lahat ng kanyang m ga alagang hayop. Bulung-bulungan na mayruon siyang anting-anting o mutya na taw ag sa bato na may hiwaga, at ito raw ang nagliligtas sa kanya sa anumang pangani b. Ang binata mismo ay walang imik. Mabait siya at mababa ang luob, subalit tahi mik at malihim. Walang sinasabi tungkol sa kanyang mga ugaling hindi maunawaan, tulad ng madalas niyang pasyal sa gubat ng bundok Makiling. Subalit dumating ang araw, dumilim ang panahon para sa binata at kanyang mga mag ulang. Nagsimula ang isang digmaan at dumating ang hukbo upang kumuha ng mga bin atang gagawing sundalo. Upang makaiwas ang anak, minabuti ng ina ng binatang mag sasaka na ipakasal sa pinakamagandang anak na babae ng isang mayamang pamilya. Nalungkot ang binata nang marinig ito, at lalo siyang naging tahimik. Dumalaw si ya kay Mariang Makiling sa kahuli-hulihang pagkakataon, ilang araw lamang bago s iya ipakasal. "Sana sa akin ka ipinangako," sabi sa kanya ni Mariang Makiling, "subalit ang ka ilangan mo ay pag-ibig na tao. Isa pa, hindi lubos ang paniwala mo sa akin. Kaya naman kitang ipagtanggol, pati na ang iyong mga kamag-anak." Pinahiram niya ng damit at alahas ang binatang magsasaka, upang gamitin sa kasal ng kanyang magiging asawa. Tapos, naglaho na si Maria Makiling. Umuwi ang binat a at ibinigay ang damit at alahas sa napipintong babae. Subalit hindi naibigan n g babae ang mga ito at, sa halip, ang damit at perlas ng kanyang ina ang isinuot

nuong kasal. Mula nuon, wala nang nakakita kay Mariang Makiling o sa kanyang kubo. SABI sa mga alamat, nagkapanahon nuong nakaraan, ang mga diwata o diyos ay namuh ay tulad at kasa-kasama ng mga tao. Kahit na sila ay may hiwaga, nagsalita sila at umibig, namili sa talipapa at iba pang karaniwang gawain ng mga tao hanggang ngayon. Ang alamat ni Mariang Makiling ay tungkol sa dalawang ganitong diwata nu ong Unang Panahon, sina Gat Panahon at Dayang Makiling, at ang kaisa-isa nilang anak, si Maria. Maganda at magiliw si Maria, at wiling-wili ang mag-asawang diwata sa anak na it inuring nilang kanilang kayamanan at ligaya sa buhay. Diwata rin tulad ng mga ma gulang, hindi karaniwan si Maria subalit nakihalubilo siya at nakipag-usap sa mg a tao. Naging ugali niya ang mamasyal sa talipapa kapag araw, nakadamit ng sutla na may borda ng mga bulaklak, ang uso nuon. Ang makapal niyang buhok, abot hanggang s akong ang haba, ay may sabit na mga bulaklak ng suha. Marikit ang kanyang mga m ata kaya pati mga babae ay naakit makiharap sa kanya. Pagdaan niya, yumuyuko ang mga tao sa magalang na pagbati. Dalawang katulong na Aeta ang lagi niyang kasama pagpunta sa talipapa. Hindi lum alayo ang mga Aeta, bitbit ang isang buslo ng luya na ipinagpapalit ni Mariang M akiling - wala pang salapi nuon, at ang "bilihan" sa katunayan ay palitan lamang ng mga dala-dalang bagay - sa mga salakot, banig at sutla. Isang araw, nagtungo sa talipapa ng Makiling si Gat Dula, ang panginuon sa nayon ng Bai, upang mamili at mag-aliw. Siksikan ang mga tao duon sapagkat "araw ng p amilihan" nuon, at lahat sa nayon ay nasa talipapa. Pati ang mga taga-kalapit ba ranggay at nayon ay dumayo upang magkalakal din, bitbit ang kanilang mga "panind a." Nanduon din nuon si Mariang Makiling at nagkataon, nakasabay niya si Gat Dul a sa "pagtawad" sa isang piraso ng balat ng hayop. Kapwa nakaharap sa nagtitinda , nagkadikit ang kanilang mga balikat, at nagkatinginan silang dalawa. Hindi sin asadya, nahipo pa ni Gat Dula ang kamay ni Mariang Makiling sapagkat hawak nilan g magkasabay ang balat ng hayop. Bilang paghingi ng paumanhin, yumuko si Gat Dula kay Maria na, sa hinhin, ay hin di sumagot at tumingin sa malayo. Nagkakilala sila at pagkaraan ng mahabang paguusap, nakangiti nang bahagya si Maria nang maghiwalay sila. Mula nuon, madalas dumalaw si Gat Dula sa bahay nina Gat Panahon at Dayang Makiling, subalit kahit kailan man, hindi na niya nakaharap si Mariang Makiling. Lagi siyang wala sa bah ay at tumutulong sa mga tao. Nuon kasi, gawi ng mga tao kapag nagigipit na lumap it sa mga diwata at humingi ng tulong, at pakay naman ng mga diwata ang tumulong sa mga tao. Isa pang dahilan hindi na nakita uli ni Gat Dula si Mariang Makiling: Siya ay is ang nilalang na tao samantalang si Maria ay isang diwata. Gaano man katalik sila , hindi maaaring mag-ibigan ang dalawang magkaibang nilalang. MARAMING taon na ang nakaraan mula nuong namahay sa mga pampang ng Laguna de Bai ang isang mahirap na mangingisda. Nabalo nang namatay ang asawang babae, siya n a lamang ang tanging nagpalaki sa dalawa nilang anak na babae, sina Mangita at L arina. Kapwa napakaganda ng dalawang anak. Si Mangita ay kayumangging kaligatan at ang buhok niya ay kulay ng hatinggabi. M apagbigay siya at mahal ng lahat ng kakilala dahil mabait. Tinutulungan niya ang kanyang ama sa pagtahi sa mga lambat at sa pagbigkis ng mga sulu - kapwa gamit sa pangingisda gabi-gabi. At araw-araw naman, ang matamis niyang ngiti ang siya ng nagpapaliwanag sa munti nilang kubo. Maputi naman si Larina at haling na haling siya sa manilaw-nilaw niyang buhok na pinatubo niyang mahabang mahaba. Kaiba siya sa kapatid, hindi tumutulong sa bah ay at maghapon na lamang nagsusuklay. At malupit. Nanghuhuli siya ng mga parupar o na tinutusok niya hanggang mamatay at isinasabit na palamuti sa buhok. Tapos, nagpupunta siya sa lawa upang masdan ang sarili sa tubig. Paminsan-minsan, naki kita niyang nangingisay pa ang paruparo at tuwang-tuwa siya sa galaw nito sa kan yang buhok. Dahil dito, ayaw siya ng mga tao na lalong humanga at nagmahal sa kapatid niyang Mangita. Lalo namang nagselos at nainggit si Larisa kay Mangita. Isang araw, isang pulubing matandang babae ang lumapit sa kanilang kubo at humin

gi ng kaunting kanin para sa kanyang maliit na mangkok. Nagsusuklay ng buhok nu on si Larina sa pintuan, at nasuya sa pag-abala ng pulubi. Sinigawan niya at iti nulak palayo. Natumba ang matandang babae at nabagok ang ulo sa bato. Narinig ni Mangita ang ingay at humangos mula sa pagsusulsi niya ng isang lambat . Nakita niya ang sugatang pulubi at maagap na tinulungan. Ginamot niya ang suga t at pinatigil ang pagdugo. Pagkatapos, sumandok siya ng kanin mula sa palayok a t pinuno ang mangkok ng pulubi. Nagpasalamat ang matandang babae. "Hindi ko kalilimutan ang iyong bait at awa," sabi niya kay Mangita bago uugod-u god na lumakad paalis. Hindi niya kinibo si Larina na tumawa lamang, at nagsalit a pa ng paghamak. Pinagalitan siya ni Mangita dahil sa kanyang kawalan ng makata o subalit sa halip na magsisi, lalo lamang namuhi si Larina. Pagkaraan ng panahon, namatay ang ama. Lumuwas siya sa lungsod sa kanyang bangk a, tulad sa madalas na niyang gawa, upang ipagbili ang kanyang huling isda subal it nuon, laganap ang sakit duon. Siya ay nahawa, nagkasakit at natuluyan. Naiwan g lubos na ulila na ang magkapatid. Upang magkaruon ng hanap-buhay, umukit si Mangita ng magagandang kabibi at ipina gbili. Kumita siya ng sapat lamang pambili ng pagkain. Nakiusap siya kay Larina na tumulong upang lumaki ang kanilang kita subalit hindi siya pinansin ng kapati d na nagpatuloy na nag-aliw na lamang sa sarili. Patuloy ang laganap ng sakit at si Mangita ay naratay. Nagmakaawa siya kay Larin a na alagaan siya subalit malaki talaga ang muhi ng kanyang kapatid kaya pinabay aan siyang lumala. Nagsimulang maghingalo si Mangita at malapit nang mamatay nan g bumalik ang pulubing matandang babae. May dalang supot ng mga buto ng halaman ang pulubi. Dumukot siya ng isa at isinubo kay Mangita. Ilang saglit lamang, nag simulang gumaling si Mangita bagaman at lubha pang nanghihina kaya hindi nakayan ang magpasalamat. "Subuan mo siya ng isang buto oras-oras hanggang pagbalik ko," habilin ng pulubi kay Larina bago umalis. Naiwan ang mga buto kay Larina subalit hindi niya binig yan si Mangita. Katunayan, sa laki ng inggit at muhi sa kapatid, hinangad niyang mamatay na si Mangita. Kaya, sa halip na alagaan ang kapatid, itinago ni Larisa ang mga buto sa sariling mahabang buhok. Muling lumala ang sakit ni Mangita at humina nang humina ang paghinga. Agaw-buha y na siya nang bumalik ang pulubing matandang babae. Tinanong niya si Larisa kun g sinubuan ng buto ang maysakit tulad ng bilin. "Oo!" sagot ni Larisa, at ipinak ita pa ang supot, wala nang laman. Hinalughog ng pulubi ang kubo at bakuran suba lit wala siyang nakitang itinapon o itinagong buto. Muli niyang tinanong si Lari sa at muling sumagot ito ng "oo." Nuong sandaling iyon biglang sumabog ang liwanag sa luob ng kubo at nasilaw si L arisa tulad ng pagtitig sa araw. Pagbalik ng kanyang paningin, matapos ng ilang saglit, hindi na pulubi ang nasa harap niya, kundi magandang diwata! Kalong-kalo ng nito ang may sakit na Mangita. "Ako ang pulubing humingi ng limos sa inyo," bigkas ng diwata, "sapagkat nais ko ng matanto ang inyong kaluoban. Mabait si Mangita kaya isasama ko siya sa aking tahanan sa pulo nitong lawa. Subalit ikaw ay masama!" Itinutok ng diwata ang daliri sa mukha ni Larisa, sabay sa paratang at pataw ng parusa. "Mula ngayon, luluhod ka habang panahon sa ilalim ng lawa at magsusuklay upang m asuyod nang walang katapusan ang mga buto mula sa iyong buhok!" Pumalakpak minsan ang diwata at pumasok ang ilang bulilit at hinatak paalis ang humihiyaw na Larisa. "Halika," bulong ng diwata kay Mangita, "umuwi na tayo!" At mula nuon, duon sa magandang tahanan ng diwata namalagi si Mangita at nabuhay silang masaya at mapayapa. Si Larisa naman ay nasadlak sa ilalim ng lawa, walan g tigil ang suyod sa buhok. Isa-isa, naalis ang buto at sumibol na luntiang hala man na lumutang sa tubig. At tuwing malakas ang ulan at hangin, inaanod itong ha laman pa-agos sa ilog Pasig na, pagkita ng mga tao, ay nagpapagunita sa kanila n a pinaparusahan si Larisa dahil sa kanyang kasamaan.

5

Title:Sanaysay (40) Text 130 - Essay Word Count: 2,261 Ang panitikang pambata ang pinakanakakaligtaang uri ng panitikan. N akakaligtaan dahil kakaunting kritiko ang naglaan ng panahon at isip upang surii n ito. Kadalasang ang pagsusuri ay nagtatapos lamang sa kung ang kwento ba ang nagbibigay-aral o hindi sa mga bata. Hindi sapat ang mga pagsusuri ukol sa pani tikang pambata upang makita ang kalagayan nito sa kasalukuyan. Itinuturing ang panitikang pambata bilang batis ng kaalaman at ng kab utihang-asal. Nagiging instrumento tuloy ng matatanda o ng lipunan ang panitika ng pambata upang hubugin ang bata ayon sa kanilang pamantayan. Sa bawat kwenton g binabasa ng mga bata, wala silang kamalay-malay na naipapasa na sa kanila ang mga <i>gender roles</i> na kailangan nilang gampanan. Pumapaloob sila sa sistem ang patriyarkal at sa mga de-kahong representasyon ng pagiging babae at lalaki. Hanggang kailan iiwasan ng panitikang pambata o ng mga manunulat ang ma seselang paksa tulad ng isyu sa kasarian, ng pagiging <i>gay</i> o <i>lesbian</i >? Ng pagsasama ng dalawang lalaki o babae? Hanggang kailan bubugbugin ang mg a bata ng mga kwentong malayo na sa kanilang nararanasan? Hanggang kailan itutu ring ang panitikang pambata na tagapaghubog sa halip na tagapagmulat? Sisikapi n ng papel na ito ang representasyon ng kasarian sa mga kuwentong pambata. <b>Panimula</b> Sa kasalukuyang panahon, ang panitikang pambata ang pinakanakakaligtaang uri ng panitikan. Nakakaligtaan dahil sa kakaunting kritiko ang naglaan ng pana hon at isip upang suriin ang panitikang pambata. May mga iilang kritiko ang nag susuri, ngunit ang pagsusuri ay nagtatapos lamang sa kung ang kwento ba ang nagb ibigay ng aral o hindi sa mga bata. Malaki ang kakulangan sa mga kritikal na pa g-aaral at pagsusuri sa panitikang pambata na maaaring magpakita ng iniunlad o i niurong kaya nito. Hindi sapat ang mga pagsusuri at iskolarling babasahin ukol sa panitikang pambata upang makita ang pangkabuuang kalagayan ng panitikang pamb ata sa kasalukuyan.

Sa mga panggradwadong tesis naman, kapansin-pansing hanggang sa sumusunod na pananaliksik lamang ang naging malasakit ng mga mananaliksik: ang pagpili n g mga kwentong pambata mula sa mga nagwagi ng Timpalak Palanca upang ilagay sa k alipunan, pagpili/pagmumungkahi ng mga panitikang pambata na naaayon sa antas o baytang ng bata, pagsusuri sa wikang ginamit, at bayograpikal na pagsusuri. Ta lagang kulang na kulang ang mga pagsusuri ng panitikang pambata sa kasalukuyan, lalo na ang pagsusuring pangnilalaman ng mga ito, pagsusuri sa paraan ng pagkaka buo ng mga tauhan at kung paanong nakaaapekto sa mga bata ang mga likhang-tauhan na gumaganap ng mga tiyak na tungkulin sa kwento. Ang panitikang pambata ay hindi lamang pambata. Dahil bukod sa kakayahan nitong magbigay ng kaalaman at tulungan ang bata upang maintindihan at matutuha ng magamit ang wika, taglay din nito ang kakayahang mailipat o maipasa ang kultu ra ng isang lipunan sa mga batang binabasahan o nagbabasa. At ang mga tungkulin g pangkasarian o <i>gender roles</i> ng mga tao sa lipunan ay mahalagang bahagi ng kultura. Samakatuwid, ang paraan ng paglalahad o pagpapakita ng mga tungkuli ng pangkasarian sa kwento ay nakaaapekto sa pagbubuo ng imahen ng bata ng kanila ng sarili at mga tungkuling pangkasarian, halimbawa bilang babae o lalaki sa lip unan. Sa Seattle sa Amerika, isang magulang ang sumulat sa elementary-school li brarian at hiniling na tanggalin sa aklatan ang kwentong <i>The Trouble With Cat s</i> ni Martha Freeman. Ang kwento ay tumalakay sa dalawang nagsasamang lalak i kasama ang kanilang ampon na batang lalaki. Ayon sa magulang, ang kwento ay h indi nababagay sa mga bata dahil sa taglay nitong <i>homosexual agenda</i>. Tin anggal nga sa mga aklatan ang kwentong ito ni Freeman. Sa Pilipinas, wala pang nangyayaring ganito. Wala pang kwento na tinangg al sa aklatan dahil sa pagtalakay nito sa maselang isyu, tulad ng pagsasama ng d alawang lalaki o ng babae, ng ukol sa kasarian, at iba pa. Wala pa kasing kwen to ang naisaaklat o mabibili sa mga bookstore tulad ng kwentong <i>The Trouble W ith Cats</i> ni Martha Freeman, na tumatalakay sa paksang lubhang iniiwasan ng p anitikang pambata sa Pilipinas. Pero tiyak na may mga magulang din na magrerekl amo kung sakaling may ganitong aklat-pambata na maaaring mahawakan at mabasa ng kanilang mga anak sa aklatan ng paaralan. Wala rin sigurong magulang na bibili para sa kanyang anak ng aklat na tumatalakay sa pagmamahalan ng dalawang lalaki o babae, lalong higit sa bansang Pilipinas na pinaghaharian ng sistemang patriy arkal at mahigpit na sumusunod sa mga aral ng Kotolisismo. Sa kasalukuyan, ang panitikang pambata ay itinuturing bilang batis ng kaa laman o karunungan, at higit sa lahat, itinuturing itong bukal ng kabutihang-asa l at wastong pag-uugali. Nagiging instrumento tuloy ng matatanda o ng lipunan a ng panitikang pambata upang hubugin ang bata ayon sa kanilang kagustuhan at pama ntayan. Sa bawat kwentong binabasa o ipinababasa sa mga bata, walang kamalay-ma lay ang mga bata na naipapasa na rin sa kanila ang mga <i>gender roles</i> na ka ilangan nilang gampanan sa lipunan. Pumapaloob na sila sa isang sistemang patri yarkal at sa mga de-kahong representasyon o <i>stereotyping</i> ng pagiging baba e at lalaki. Kaya sa halip na ang panitikang pambata ay magsilbing tagapagpalay a, ito pa nagiging dahilan ng kanilang pagkakalugmok sa pagiging sunud-sunuran, kawalan ng tiwala sa sariling kakayahan at pag-iisip. Dahil dito, paulit-ulit a ng pagkakamali, inuulit lang ng mga bata ang pagkakamali ng kanilang mga magulan g o ng mga nakatatanda sa kanila, mga bata silang kumikilos ayon sa kagustuhan n g matatanda. Kakaunti ang mga kwentong naglalantad sa bata sa mahahalagang isyu na maaari nilang kaharapin sa hinaharap, o sa kanilang pagiging ganap na mamama yan ng bansa. Ngunit hanggang kailan pa iiwasan ng panitikang pambata o ng mga manunula t ang maseselang paksa tulad ng isyu sa kasarian, halimbawa ang tungkol sa pagig ing gay o bakla, <i>lesbian</i> o tomboy? Ng pagsasama ng dalawang lalaki o ng

babae? Hanggang kailan pa bubugbugin ang mga bata ng mga babasahing malayung-m alayo na sa kanilang nakikita at nararanasan sa kasalukuyan? Hanggang kailan pa ituturing ang panitikang-pambata bilang tagapaghubog sa halip na tagapagmulat? <i>Kwentong Pangkasarian sa mga Kwentong Pambata</i> Taun-taon maraming kwentong pambata ang naisasaaklat. Nangunguna rito an g <i>Adarna House</i> na kada taon ay hindi pumapalya sa paglalathala ng mga kwe ntong isinulat ng mga batikan at maging ng mga baguhang manunulat. Ang OMF nama n ay kilala sa paglalathala ng mga kwentong medikal ni Luis P<pd>.</pd> Gatmaita n. Ngunit ang <i>Tahanan Books for Young Reader</i> at <i>Lampara Books</i> ay tila nanlamig na sa paglalathala ng mga aklat-pambata. Ngunit tulad ng mga naba nggit, ang mga kwentong pambata na nalalathala taun-taon ay hindi nabibigyan ng kaukulang pansin ng mga kritiko upang suriin. Mabuti sanang masuri ang mga kwentong inilalathala taun-taon upang matuko y ang mga pagbabago, ang iniunlad o iniurong ng panitikang-pambata sa Pilipinas o ang tungkol sa usapin ng <i>gender roles</i>. Paano na tinitignan o tinatalak ay ng mga manunulat ang <i>gender roles</i> sa lipunan sa kasalukuyan? May mga p agtatangka na bang hamunin/ibahin ng manunulat ang mga nakamulatan o nakagisnang <i>gender roles</i> sa lipunan? O nagpapatuloy pa rin mahabang tradisyon ng st ereotyping ng mga lumang kwentong pambata? Sa pag-aaral na ito, sinuri ang mga kwentong pambatang maaaring nagpapana tili sa mga nakagawiang paniniwala ukol sa <i>gender roles</i>, ang mga kwentong may pagtatangkang wakasan ang mga <i>stereotyping</i> na sanhi ng mga <i>gender role</i> na ito, at ang mga kuwentong kababakasan ng kakaibang representasyon n g kasarian ng bata o ng matatandang tauhan. Sa kwentong <i>Papel de Liha</i> ni Ompong Remigio na nalathala noong 199 6, inihalintulad ng batang persona ang palad ng kanyang ina sa papel de liha. D ahil sa sobrang pagtatrabaho ng ina ng bata sa loob ng kanilang bahay, kumapal a t gumaspang ang mga palad nito. Muli, hindi nakaalpas sa tradisyunal na gawain ng babae ang paglal arawan ni Remigio sa kanyang tauhang ina. Malinaw na ang kwento ay pagpapatuloy lamang sa lumang tradisyon ng mga gawain na ginagampanan ng babae sa loob at la bas ng tahanan na ipinahihiwatig ng paglalaro ni Remigio sa mga salitang <i>dito </i> at <i>doon</i>. Dito at maging doon, sa loob o labas man ng tahanan, iisa ang gampanin ng babae, ang gumawa ng mga gawaing bahay, bukod pa sa pagiging may bahay ng kanyang asawang lalaki. Tingnan ang bahaging ito ng kwento: <i>Isang araw dumating si Tita Maring</i>. <i>Ang sabi niya: "Ano ba naman Milagring! Kaskas-kiskis-kuskos ka nang kaskas-kiskis-kuskos kaya kumapal at gumaspang ang mga palad mo. Parang papel d e liha na pang-isis</i>. <i>Hinay-hinay ka lang at magpalambot ng balat at baka hindi na hawakan n i Turing ang kamay mo</i>" (14). Malinaw na bukod sa pagiging ina ng tahanan at paggawa ng mga gawaing ba hay, isa pang tungkulin ng babae sa kwento ay ang magpaganda (magpalambot ng kam ay) dahil kung hindi ay baka mangyaring hindi na hawakan ng kanyang asawa ang ka nyang mga kamay, na maaaring magpahiwatig ng paghanap ng ibang babae na malambot ang kamay. Sa pagtupad ng babae o ng ina sa kanyang mga tungkulin sa tahanan, hindi pa rin niya dapat kalimutan ang sarili o ang pagpapaganda para sa kanyang asawa. Nakatali at walang ibang buhay ang ina sa kwento bukod sa buhay ng pagig ing isang ina. Hinangaan ng batang babae sa kwento ang kanyang ina, kaya tiyak na ipagpapatuloy niya ito dahil sa paniniwalang ang magaspang na palad ng kanyan g ina ay dapat ipagmalaki.

hindi ibigay ng ama ang tunay na dahilan. Hong Kong naman sa <i>Uuwi n a</i></b>. Ang babae an g nasa labas at naghahanapbuhay. ngunit nang itanong ng bata k ung si Darna nga ba ang kanyang ina. may pagkakataon na sanang mawakasan ang ilusyong itinamin ng ama sa isip ng kanyang anak na lalaki. Hindi sinabi ng ama ang tunay na dahilan ng pagtatrabaho ng ina ng bata s a Hong Kong. ang tungk uling ito ay hindi niya magampanan. piga doon. at ang asawang lalaki naman ang nag-aalaga sa k anilang anak. Sa kwentong <i>Ang Mahiyaing Manok</i> ni Rebecca T<pd>. tahanan sa <i>Papel de Liha</i>. Sa huli ng kwento. Isang pagtatakip ito sa kanyang kawalang kakayahan bilang ama na siyang dapat nasa labas at naghahanapbuhay. Ngunit dahil sa mismong si Onyok na rin ang may kagustuhang maging isang . Hindin g-hindi niya mauunawaan ang tunay na dahilan ng pag-alis ng kanyang ina papuntan g Hong Kong kahit siya ay bata pa at nangangailangan din siya ng pag-aaruga ng k anyang ina. Hindi sila na kawala sa mahabang tradisyon ng pagkakahon sa babae bilang taga-gawa ng mga gawa ing bahay. Maganda ang pagtatangka ng kwen to na baligtarin ang <i>gender role</i> ng mag-asawa. Dahil dito. Isang pasada lang niya ng wonder walis niya Swisss! Patay lahat ng dumi na nagdadala ng sakit</i>. Gan ito inilarawan ang ina sa kwento: "<i>Ang Nanay mo kasi. ang naging sagot ng ina ay isang mahigpit n a yakap. lagi siyang nasa isang sulok a t napagkakamalang nakalulon ng itlog na kailangan niyang iluwa. "<i>Alam mo anak. Isang mahalagang tungkulin ng mga manok ang tumilaok. Sa halip na maunawaan ng bata ang t unay na dahilan ng pagpunta ng kanyang ina sa Hong Kong." "<i>Kayang-kaya rin pataubin ng Nanay mo ang gabundok mang labahin. nagkaiba nga lamang sila sa kanilang pinagsisilbihan. pinapaniwala siya sa is ang ilusyon. Sa halip. may pagtatangkang gawing mas aktibo ang representasyon ng babae. kailangan kasi ang tulong ng Nanay mo sa ibang bansa.Sa kwentong <i>Uuwi Na Ang Nanay Kong Si Darna</i> ni Edgar Samar.</b> Tulad ng mga OFW itinuring hindi lamang bilang isang bayani ang ina sa kwento kundi bilang isang bayani na may pambihirang kapangyarihan. Halos magkapareho ang kalagayan ng dalawang ina sa kwento. i nilarawan ang isang bunsong manok na si Onyok. Walang sinabi ang mantsa! Lilinis at puputing tiyak ang labada</i>" (6-7). na laging nagmumukmok dahil sa hi ndi siya makatilaok. Samakatuwi d.</pd> Anonuevo. o isang manok na hindi galing sa itlog. Sa m aghapon. Aba ang galing naman kasi ng Nanay mo</i>" (5). ngu nit dahil sa pagiging mahiyain o kawalan ng tiwala sa sarili ni Onyok. Walang malinaw na sagot ang ina na ipinahayag sa kwento. Ngunit sa kabila ng mga kakulangang ito ni Onyok bilang manok.. sinabi niya ang pangangailangan ng ibang bansa sa tulon g ng ina ng bata. Ekonomikal ang dahilan ng pagpunta ng babae sa Hong Kong ngunit n ang tanungin ng bata sa kanyang Tatay kung bakit umalis ang kanyang Nanay. bakit po ba umalis si Nanay?" Tinitigan muna ako ni Tatay ba go siya sumagot</i>. tanggap at mahal siya ng kanyang butihing ina. ngunit ang hindi lang kata nggap-tanggap ay ang pagtakpan ito sa bata at gawin pang tila isang totoong Darn a sa isip ng bata ang inang nasa Hong Kong. magpatuloy at magpapatuloy ang ilusyong si Darna nga ang ina ng bata. kuskos dito. Tulad ng kwentong <i>Papel de Liha</i> ni Remigio.. ang kwento ay hindi ri n nakawala sa tipikal na tungkulin at gawaing ginagampanan ng babae. nagkaiba ng a lamang sa lunan. Tingnan ang bahaging ito ng kwento: "<i>Tatay. kayang-kayang talunin ang milyon-milyong mikroby o sa bahay.

teknoloh iya. para sa mga gustong makapagtrabaho at makapag-as awa. Minsan ang sabi sa i na at kay Kokok. 5 Title:Sanaysay (34) Text 110 . syensa. Manipestasyon ito na nakikita at ipinakikita na mas gusto ng kababaihang P . a t <i>caretaker</i> na siyang gustong mangyari ng gobyerno dahil sa 3 bilyong dol yar kada taon na remitans ng mga OFW. Nagsimula ang internet sa Pilipinas noong 1990s sa mga <i>website</i> na nag-oof er ng mga koneksyon sa Amerika. <i>nurse</i>. ang talagang layunin lamang ng may-akda ay itan im sa mga bata ang kahalagahan ng pagtitiwala sa sarili. ako naman ang magtuturo sa mga mahiyaing batang ma nok kung paano ang pagtilaok</i>" (23). at hindi ang kakayahan nila na maging katulong. si Onyok ay hindi rin tunay na nakalaya sa mga <i>ge nder role</i> na itinakda ng lipunan para sa kanya.247 Kailangan natin maging <i>globally competitive</i> di ba? Subali't ang <i>globa l competitiveness</i> ay tumutukoy sa kakayahan ng mga Pilipina na makipagkompet ensya sa buong mundo sa usapin ng bisnes. Kapangyarihang maipalaganap ang totoong identidad ng kababaihang Pilipino. at iba pa. bilang bunso at "lalaking manok". Bagama't mayroon siyang kakulangan sa pagiging isang manok .ganap na manok. Ganito ang wakas ng kwento: <i>Ngayo'y hindi na mapigilan ang batang si Onyok. sinikap niyang mag-isa na matutunan ang pagtilaok. Marahil.Essay Word Count: 2. si Onyok ay nakapaloob sa isang sistemang kail angan niyang sundin. At magiging <i>globally competitive</i> l amang ang kababaihang Pilipino kung malalim at malawak ang kanilang kaalaman sa mga isyung nakakapekto sa kanila at sa bansa. Bilang isang batang manok. ipinakita sa kwento na kaya itong lampasan o bakahin upang tupdin ang mga tungkuling itinakda ng lipunan. ang pagtilaok ay isang mahalagang gampanin na kailangang matutunan ni Onyok k ahit bata pa. hindi ang himukin silan g tuklasin ang kanilang ibang kayang gawin. panitikan. Ayoko ang imahen at impormasyon tungkol at ukol sa kababaihan g Pilipino sa <i>cyberspace</i> dahil ang internet bilang makapangyarihang midyu m ay usapin ng kapangyarihan. Bilang isang pa ngunahing tauhan sa kwento. Paano kung pangatawanan ni Anonuevo na hindi na makatilaok si Onyok? Tanggapin kaya siya ng kanyang lipun an? Paano kung matuklasan ni Onyok ang iba niyang kakayahan bukod sa pagtilaok? Hindi kaya mas magkaroon siya ng kapangyarihan at laya bilang isang bata? Per o ibang kwento na ito. edukasyon. "Paglaki ko. Pangalawang ayoko. Bilang mano k.

may mga prinsipeng darating. ililigtas sila sa kahirapan at pang-aapi at dadalhin sa palasyo upang mamuhay nang maligaya habang buhay.pd>com</i>. at mahihirap na nangangarap na may mga kanluraning lalake.</pd>com/</i> kaya't pinili kong pasukin at bisitahin ang nasabing <i>websi te</i>. Sinasabing bawal at/o iligal ang mga nasabing website subalit nagkalat ang mga i to at ang ilan ay mapapansin pang nasa top <i>100 websites</i> sa Pilipinas gaya ng <i>filipina<pd>. at <i>filipi nawife<pd>.</pd>com</i>. Noong Nobyembre hanggang Disyembre 2004. o kahit na sinong banyagang lalake. <i>flier</i>. lumalabas na ang isa sa popular na <i>website s</i> na may bayad at nagpapakita ng mga Pilipina ay ang <i>http://manilabeauty< pd>.ilipino na manirahan sa ibang bansa. Inilalarawan din ang mga Pilipina sa <i>http://manilabeauty<pd>. hindi tumataba. </i>" mga mahihina. masasabing mayroon na ngang mga <i>website</i> tungkol sa kababaihang Pilipino subalit hindi pa rin makikita sa <i>cyberspace</i> ang makatotohanang Pilipinong identidad na nagpapahalaga sa kalagayan ng kanyang bayan at sa kanyan g papel bilang mahalagang mamamayan at haligi ng bayan. at hindi nagrerek lamo subalit hindi sinasabi kung ang mga kliyente nilang British o Amerikano ay mga dekalidad. Inilalarawan ang mga Pilipina sa <i>http://manilabeauty<pd>.</pd>com</i> at ang <i>edsaworl<pd>. Sa parehong <i>search engines</i>. seksi. paglingkuran ang mga dayuhang asawa. Bawal ang ganitong praktis na mas kilala sa ta wag na <i>mail-order brides</i>. piling-pili.</pd>com/</i> na mga produktong dekalidad. Masasabing repleksyon la mang ang <i>cyberspace</i> ng espasyong kinagisnan na natin sa labas ng <i>cyber space</i>. napanood naman natin sa telebisyon at n abasa sa pahayagan ang sunud-sunod na ginawang raid ng <i>National Bureau of Inv estigation</i> sa mga bahay sa Olongapo na may mga babaeng nakikipag-<i>cybersex . Subali't kapag nag-<i>search</i> ka sa internet o pumasok ka sa mundo ng cybersp ace na may kaugnayan sa kahit na ano tungkol sa mga Pilipino o sa Pilipinas. Sinasabi pang "mabenta" uma no ang mga Pilipina sa internet kung ikukumpara sa ibang Asyanong kababaihan dah il karamihan ng mga <i>x-rated</i> at <i>mail-order brides</i> na <i>website</i> na nagpapakita ng Pilipina ay may bayad samantalang ang sa ibang bansa ay mura o libre lamang. piling-pili.</pd>com</i>. tinataya ng International Labor Organiza tion ang bilang ng mga prostityut sa Pilipinas na kalahating milyon na pinakamat aas sa buong Asya. Ayon s a report ng <i>Center for Women's Resources (CWR) </i> na lumabas sa Usaping <i> Lila Factsheet</i> na noong taong 2000. at hindi rin nagrereklamo. Batay sa RA 6955. iligal para sa sino mang tao o organisasyon na gawing negosyo ang paghahanap ng mga Pilipina upang makapag-asawa ng mga Amerikano.000. tiy ak na may lalabas na <i>website</i> tungkol sa mga Pilipina na naghahanap ng map apangasawang Amerikano o British. Nakasaad din sa nasabing batas na bawal magpala bas ng <i>advertisement</i> o kahit na anong <i>brochure</i>. At sadyang nakapanggagalit din ang website na <i>x-rated na nagpi-<i>feature</i> ng mga Pilipina.</pd>com/</i> na mga "<i>damsel in distress. pumapangalawa lamang ang Thailand sa bilang na 200.000 at pum apangatlo ang Malaysia sa bilang na 100. Nakakapagtaka nga lamang dahil ang mga ganitong ipinagb abawal na <i>websites</i> ay nakapasok at nakalista pa sa mga <i>search engines< /i> na nakabase sa Pilipinas at <i>hosted</i> ng mga Pilipino gaya halimbawa ng <i>yehey<pd>. At lalo pa itong lumalawak kaya't kapansin-pansin na pinasok na rin ng industriya ng prostitusyon ang mundo ng <i> cyberspace</i>.</pd>com</i>. British. hindi tumataba. at pag yamanin ang hindi nila bansa. Batid ng lahat na malawak na ang industriya ng prostitusyon sa Pilipinas. ng espasyong minamaliit ang kababaihang Pilipino. Sa ngayon. o pr opagandang materyal na nagpapakita ng mga litrato ng mga babaeng pagpipilian ng mga banyagang nais mag-asawa o "mag-order" ng Pilipinang kakaibiganin at papakas alan. <i>filipinalady<pd>. seksi.

nahihirapan pa rin silang kontrolin ang nilalaman n g <i>cyberspace</i> dahil ikaw. Ayoko ang imahen at impor masyon tungkol at para sa kababaihang Pilipino sa <i>cyberspace</i> dahil ang in ternet bilang makapangyarihang midyum ay usapin ng kapangyarihan. kultura. upang magkaroon ng boses. Sa ngayon naghahari na ang kanluranin at patriyarkal na pag-iisip sa <i>cyberspa ce</i> subalit kapag lalo pa nating hahayaang lumakas ito ay lalong mawawalan ng imahen. Makokontra ang gahum sa pamamagitan ng impormasyon. at diyaryo ang pag-aari ni to.</pd>com</i>. ang <i>hegemony</i>. mga website gaya ng <i>www<pd>. Nakita rin an g maraming sex gadget gaya ng vibrator. imahen at kapangyarihan. Impormasyon . kundi mga seks objek. Ginagawa umano ng mga babaeng ito ang lahat ng gustong ipagawa sa kanila n g ka-<i>chat</i> nila na pinapanood sila sa pamamagitan ng webcam. <i>www<pd>.</pd>putanginamo<pd>. Kapangyarihan g makontra ang gahum. wika at kamalayan. Walang <i>censorship</i> sa <i>cyberspace</i> dahil hindi kagaya sa TV radyo. Walang artikulo sa diyaryo. At sa panghuling ayoko na nagsasama ng lahat ng ayoko. ekonomikal at iba pang layunin o ajenda. at marami pang iba.</pd>com</i>. imahen. Isa tayo sa maraming nagmamay-ari ng internet. kultural. but only to look for new weap . <i>www<pd>." <i"there is no need to fear or hope. Ang impormasyon ang pangunah ing pinagkukunang yaman ng <i>cyberspace</i>. ako. Isa tayo sa maaaring makabuo at makakuha ng impormasyon at imahen na tungkol at ukol sa kababaihang P ilipino sa halagang 15-20 pesos kada oras. Impormasyon na m akakatulong sa mga <i>marginalized</i> na sektor ng lipunan. Ika nga ni Gilles Deleuze sa "Societies of Control. mukha. kultura at pag-iisip.</pd>com</i>. sa mga kababaihan. Ibig sabihin. Ito ang ipinahayag ni Sheila Coronel sa kanyang talumpating pinamag atang "<i>Press Freedom Endangered: Real or Imagined? </i>" noong Agosto 1999 s a <i>Makati Business Club</i>.high fiber<pd>. Makokontra ang gahum at masisimulan ito sa pamamagitan ng produksyon ng mga <i>w ebsite</i> na may mga impormasyon at imahen na magsisilbi sa interes ng kababaih ang Pilipino. napakalaki ng potensyal ng internet para magamit na midyum para sa kahit na anong politikal.</pd>superpekpek <pd>. Makokontra ang <i>hegemony</i> sa pamamagitan ng pagpapakita ng iba't ibang pagiisip. boses. dildo. rad yo. Nakakairita na talaga na ang imahen ng kababaihang Pilipino na popular na nakiki ta sa kalawakan ng <i>cyberspace</i> ay iyong mga hindi nag-iisip at hindi tao. sa <i>hegemonic linearity</i>. programa sa telebisyon at radyo na kumokontra sa nag haharing uri ang makakalabas. ay produkt o pa rin ng naghaharing uri. Isa tayo sa maaaring makapaso k at makabuo ng espasyo sa kalawakan ng <i>cyberspace</i>. ng kontent. ang bawat isa sa atin ay maaaring bumuo ng sarili nating website tungkol sa kahit na anong bagay. Makokontra natin ang gahum at hindi tayo dapat matakot sa hamong ito sa kapangya rihan at kalawakan ng <i>cyberspace</i>. Sa <i>world wide web</i>. ang iba't ibang bab ae tao. kung mayroon man ay pahirapan at nakakatakot ang c onsequence. boses at presensya ang kababaihang Pilipino. bagamat ang karamihan ng texto. at iba pa. bansa. Impormasyon na makapangyariha n kaya't mahalaga ito para sa mga gahum. at pahayagan na ang texto ng mensahe ay kontrolado ng mga may-ari at ng mga naghaharing uri.</i>.ito ang puso at di wa ng <i>cyberspace</i> na nais hawakan at kontrolin ng gahum. oil. upang maipakita na ang bawat i sa sa atin sa mundong ito ay magkakaiba. Dumadami na talaga ang mga <i>website na hindi nagpapakita ng mga totoong identi dad ng mga kababaihang Pilipino. Ang produskyon ng texto o mensahe sa internet ay hindi kagaya ng telebisyon.

</pd>A<pd>. Kung tutuusin. ng lmga kataga..</pd>P<pd>. ang ating pagiging Pilipino. Handa ka na ba sa 'eksklusibong' pagtalakay nito? .</pd> S<pd>. At patuloy nating gagamitin ang armas na ito sa kal awakan ng <i>cyberspace</i> laban sa gahum. Sinasambit ni Mike Enriquez pati ni Julius Babao. Hindi ka nakapalag ano? Sa ating karanasan. kapangyarihang unti-unting lumalawak at lumalalim.</pd> vs<pd>. ang ating pagi ging tao. Gahum? Nakakain ba yun? Naiinom? Oo. wala naman talagang kompetisyon na umiiral . Star Circle Quest sa Dos.. dumaan sa tiyan hanggang sa umakyat sa iyong utak. ano po kaya ang iiwanan nating salita. ipagpapatuloy ko ang pagsasabi ng ayoko sa mga imahen at impormasyon sa <i>cyberspace</i> na hindi nagsisilbi sa interes ng kababaihang Pilipino at a ng paggawa at pagpromowt ng mga <i>websites</i> na tungkol at ukol sa kababaihan g Pilipino dahil ang internet bilang makapangyarihang midyum ay usapin ng kapang yarihan. Sa lahat ng uri ng midya na mayroong akses ang mga ordinaryong Pilipino. telebis yon na marahil ang may pinakamalaking impluwensiya sa atin. dalawang malaking istasyon ang hindi makakaila na nagdidikta sa kung ano ang ating paniniwalaan sa pang-araw-raw na buhay. may Wowowee naman ang kabila.</pd>P. Nais ni Harcourt sa n asabing artikulo na maipakita at makilala ang mga ginagawa ng iba't ibang grupo ng kababaihan sa <i>cyberspace</i> at kung papaano ito nakakatulong sa lahat ng mga kababaihan sa buong mundo. Hindi rin makaliligtas s i Korina Sanchez at Mel Tiangco. Babae yata ako. At naniwala ako na hindi ako nag-iisa. Nasa bitu ka mo na. Ayon nga sa artikulong "<i>World Wide Women and the Web. hinihingan po ang bawat isa sa atin ng kontribusyon.</pd> sa mga tenga nila. Malawak ang nararating ng mga mensaheng gusto nil ang ipaaabot sa tao.</pd>O<pd>. imahen sa internet bilang makapangyarihang m idyum at ang <i>cyberspace</i> bilang malawak na espasyo Basta ako. and silences</i>. Pakay ng sanaysay na ito na hikayatin ang mga nag-aaral sa midya na maging mapan uri sa katangiang gahum ng midya. Talagang hindi ko sila tatantanan nang kakangawa ng ayoko hangga't hindi dumanak ng dugo<pd>. MAY multiply factor ang midya.</pd> S<pd>. Hindi mo lang kasi namamalayan at bahagi na siya ng iyong katinuan at buong-puso mong tinanggap. Dito nanganganak ang kultura o gawi na tinatahak ng marami. Kapuso ka ba o Ka pamilya? Hindi ito tungkol sa network war. kapangyarihang maipa laganap ang totoong identidad ng kababaihang Pilipino.</i>" na sinulat ni Wend y Harcourt (2000 p<pd>. Alam kong ang ating pagiging babae.ons</i>. May bago ba? Pero tungkol ito sa isang konsepto na madalas lumilitaw sa kanilang mga news pro gram. at kapangyarihang makontr a ang gahum. StarStru ck sa Siyete. Ngayon.</pd>150) "<i>Women's groups are using the internet as a way to break down barriers. A<pd>. ang armas na maaari nating gamitin sa pagkakahon o sa pagbabansot sa a tin ng gahum sa pamamagitan ng mga maling imahen at impormasyon na ipinapalagana p nila sa <i>cyberspace</i>. Alam kong may magagawa tayo. May Eat Bulaga yung isa. exclusions. Sa karanasan ko. mas malaki ang panahon na inuukol ko sa panonood ng telebisyon.

bawat edisyon. "Negosyante. Unahin naman natin ang Kapuso. Dito nagbuntis ang mensaheng aking nais iparating. Maliban sa akin na hindi kumbinsido na ang pagiging u na lamang na makapagpalabas ang magiging batayan upang maging eksklusibo ang isa ng istorya. Nababawan ako sa praktis na ito. Quezon City. walang duda na malaking porsyento ang makakuha ng 'exclusive story' sa ganitong uri ng balita. hindi naman magpapatalo ang Kapamilya network. exclusive!. sa lenggwa he ng mga mamamahayag. Ani brodkaster. apat na babae ang dinampot ng mga pulis sa Blumentritt. Agosto 13). "Limang lalaki ang arest ado matapos murahin ang pulis sa Caloocan.<b>Makauna lang</b> Minsan. mayroon din silang eksl usibong balita para sa kanilang mga parokyano noong Agosto 13 edisyon ng TV Patr ol World: "Dalawang holdaper." Kinabukasan. . Bawat araw. may magandang naidudulot din ang pagtunganga ko sa buong maghapon sa tel ebisyon. Agosto 14)." Kung sino ang makauna.' Pero paunahan na lang ba ang panuntunan upang maituring na 'eksklusibo' ang kani lang balita? Himayin natin ang ilang halimbawa na may leybel na 'exclusive' sa g inawang pagbabalita ng dalawang istasyon: Sa Kapuso network. Mani la. 'scoop. sila ang 'exclusive. Iba ang awra nito kaysa sa m ga ordinaryong balita. Na rito si (reporter). ang sabi ng lead anchor. Ang kabila wala. At wala akong karapatan na tutulan. Siyempre. " (Mula sa 24 Oras. malakas ang dating ng konseptong ito. Eksklusibong nagbabalita si (pangalan ng reporter). patayan. damputan ng mga pulis at iba pang kri men sa Kamaynilaan. Nais ko lang ha munin ang mga taong nasa likod ng mga higanteng istasyon na ito na bigyang ningn ing ang konseptong 'exclusive' sa kanilang larangan. Para sa akin. Sila lang daw ang mayroon noon. Wala namang umaangal dito.' Wala naman akong tutol doon. "<i>exclusive is something exclusive as a newspaper story at first released to or printed by only one newspaper</i>. Ang madalas na pagsa mbit ng 'exclusive' sa mga istoryang inirereport. sabi ng isang brodkaster nila. hinoldap ng dalawang lalaki sa Navotas. exclusive" (Kay Ganda ng Umaga. Sabi sa Webster Dictionary. Narito si (reporter) para sa detalye ng balita. exclusive!." Kung susundin ang depinisyong ibinigay natin sa itaas. Kaya nga eksklusibo. Humirit din ng sarili nilang 'exclusive story' ang Unang Hirit sa kanilang news segment. nagpatuloy ang 'eksklusibuhan' ng dalawang network. "Isang lalaki ang natagpuang p atay sa Commonwealth. Ito ang kanilang pambenta sa mga manononood. Narito si (pangalan ng reporter). Bakit? Sa dami ng insidente ng holdapan. may katotohanan na tunay ngang 'exclusive' ang mga balitang ipinalabas ng dalawang istasyon.

Dahil kung ganoon.Ayoko na sa labas . A.Mamamatay ka sa sobrang ginaw. .. Bilib ka ba? Pag-isipan mong mabuti.. 6 Title:Alamat (5) Text 118 .Wala akong istadistika ng mga presinto (kung saan madalas kumuha ng balita ang n asa police beat) at mga reporter ng dalawang istasyon subalit tiyak ako na mas m alaki ang insidente ng mga krimen kaysa sa bilang ng mga mamamahayag. Hudyat iyon ng pamamahinga. Malamang na tamaan ka pa ng kidlat.' tila nang-iinsulto ang mga ito. Ma. <b>I</b>yan ang Alamat ng Kasoy at ng di nito makuntentong Buto. Napansin ng Buto na nagsipagtago ang mga hayop s a mga kuweba. Nahalinhan ng takot at lu ngkot nang kumulog at kumidlat. ako." <b>H</b>indi pinakinggan ng Ada ang abuhing Buto ng Kasoy. <b>N</b>alungkot ang Buto nang dumilim na ang paligid. Sa akin. "<b>G</b>a. ikaw. Mahigpit namang ikinabit ng mga halaman ang mga ugat sa ilalim ng lupa. Samakatuwid..Legends Word Count: 2013 <b>H</b>atinggabi na nang iwasiwas na muli ng butihing Ada ang kaniyang makinang na pananglaw.Ganito pala sa labas... Bilang panghabambuhay na parusa ay pinamalagi ng Adang manatili sa labas ng Kasoy ang abuhing Buto ni to. k aya nating maging isang magaling na reporter dahil tiyak na may matitisod kang ' exclusive story' sa daan. bumuhos na ang malakas na ulan. <b>T</b>ulad ng dapat asahan. kung dadalumatin mabuti ang uri ng balitang nakapaloob sa sinasabi nila ng 'eksklusibo.. Pinatay na ng mga Alitaptap ang parol nila. malabong mabokya sila sa paghahanap ng mga eksklusibong istorya na ihahatid sa atin. Mabibingi ka sa ingay ng kulog. Takot at kinakalig lig sa lamig ang Buto.

"<b>S</b>aan po ba naroon ang tatay at nanay ko?" "<b>N</b>asa kaharian sila ni Sultan Barabas. <b>N</b>angunguna rin sa kasakiman si Sultan Barabas. ang bawat isdang mah uhuli ng mangingisda ay pinasusukaan agad sa magdadaing. at ipina kulong pa ni Barabas ang pobre. Isang maningisda noon ang minalas ng abutan siya ng hatinggab i sa panghuhuli ng isda. Ito ang dahilan kung bakit laging nakasubsob ang korona niya sa makinang na korona." "<b>T</b>ulungan po ninyo ako. Nang malaman ng Sultan na ekspertong magdadaing ang nagmamakaa wa ay nakaisip ng paraan ang tuso. Itinanong ng mayabang na pinuno ku ng sino siya. Sinabi ng kumakatok na magdadaing an siya ang asawa ng mangingisda at naroon siya upang ipakiusap na pakawalan na ang ikinulong. at pagkatapos ay patiwarik na nilublob ito sa tubig. Lagi at laging nangangamba ang mga tao na sa maliliit na pagkukulang ay napakalaking parusa ang ipataw sa kanila. Dali dali itong nagpunta. <b>M</b>arami na siyang pinapatay. Gusto ni yang yumuyuko ang mga tao kapag ipinatatawag niya. Nagkibit balikat lang ang gahaman. at chesa na bunga ng mga puno kaysa ipakain sa sinumang maralitang kumakalam na ang tiyan. pinadakip ni Sultan Barab as ang maningisda. Matanda man o bata ay takot na takot k apag nababanggit ang pangalang Sultan Barabas. ang Barabas a y kasingkahulugan ng kawalan ng katarungan. mangga. <b>N</b>ais niyang isipin ng lahat na lagi siyang nakatataas sa kanila. Para sa nakararami. Gusto ko po sila makawala sa kulungan. Sapagkat walang awa sa kapwa. Pinarusahan sila at ipinakulong sa mga kasalanang hindi nila dapat pagdusahan. Kahit alam niyang natutulog p a ang Sultan ay pinuntahan niya at kinatok ang tirahan ng pinuno. Ang nabanggit na korona ay lagging suot niya saanman siya magpunta. Kahit sa pagtulo g ay mahigpit na yakap-yakap pa rin niya ang koronang lalong nagpapayabang sa ka tauhan niya. Ayaw na ayaw ng Sultan na gabi na ay nasa lansangan pa ang sinuman sa kanyan g mga nasasakupan. Sobra sa lupit ang nabanggit na pinuno na tinatawag sa pangalang Sultan Barabas . May kayabangan din siya. <b>N</b>akarating sa asawa ng mangingisda na isang magdadaing ang balitang pagpa parusa at pagpapakulong. <b>H</b>indi alam ng mag-asawa na habang wala sila sa tirahan may mga ada namang nagbabantay sa kaisa-isa nilang mahal sa buhay na kahit totoy na totoy pa sa ka musmusan ay marunong na ring manindigan. <b>A</b>ng kawalan ng katarungan ni Sultan Barabas ay minsan na namang napatunay an. Ipinatawag niya a ng mga kawal at ipinakagat sa mga langgam ang kaawa-awang magdadaing bago ito ip inakulong sa piitan. G ugustuhin pa niyang mangabulok ang mga makopa. <b>G</b>alit na galit na nagising ang Sultan. sumasagi rin sa kanila ang kalungkutan kapag naaalala nila ang tanging anak na naiwan sa kanilang tahanan. <b>H</b>indi lamang malupit si Sultan Barabas. Lalo itong nagalit-galitan. Kahit nakakulong ay natutuwa ang mag-asawa sapagkat sia ay muling nagkita.<b>N</b>oong unang panahon. may isang Sultan na lubos na kinatatakutan ng lahat. Upang maging produktibong alipin ng Sultan." . Hindi na rin mabilang ang pinakulong niya sa piitan. <b>B</b>agamat maligaya ang mag-asawa na kahit mga alipin ay magkasama. Ang malawak na hardin niya na pinamumugaran ng iba't ibang prutas ay hindi niya pinapapasukan kaninuman.

<b>S</b>apagkat totoong makatarunagan. Sila ang dahilan kaya marangyang-marangya ang iyong mesang kainan . Hindi m aabut-abutan ng sukab ang inosenteng bata sapagkat inililipad ito ng mga ada. Hindi rin siya padalos-dalos sa pagpap ataw ng parusa. " Ang korona ay ipinapatong lang sa ulo ng lider na mabuti sa tao.Nang gabi ring iyon ay inilawan nila ang daan ng inos enteng bata papunta sa kaharian. Tin akbo niya ito at isinuot at nag-iinsultong nagwika. pinalaya at tinulungan ng bagong Sultang makapamuhay nang matiwasay ang mangingisda at magdadaing. Ipinagdiwang ng lahat ang panunungkulan ng makatar ungang Sultan. Na karating ang habulan sa malawak na harding kinatataniman ng maraming punongkahoy . Hihingi ako ng pagkain sa mesang kainan mo. ?" "<b>A</b>ba napakaliit mong bata ka." Ano ang ka rapatan mong humingi ng anuman sa aking mesa?" "<b>H</b>indi ikaw ang nagpagod upang mangisda at magdaing. Sinisikap niyang magbigay ng isang makatarungang pagpapasya sa k aso ng sinumang nasasakupan niya mahirap man o mayaman.<b>N</b>ang makita ng mga ada na lumuluha ang kaisa -isang anak ng mangingisda a t magdadaing ay naawa sila. <b>S</b>a sobrang galit ng Sultan ay hinabol niya ng hinabol ang musmos." "<b>A</b>t bakit sa akin ka hihingi ng pagkain mo?" nag-aalborotong tanong ng Su ltan. akala mo kung sino ka. Pinad . <b>S</b>a lugar na kinatumbahan inilibing ang Sultan. sila lang ang dapat na may anihin. <b>A</b>ng mahimbing na pagtulog ng Sultan ay lubhang nagambala ng malakas na ka tok ng bata sa pintuan ng kaharian. Sa anumang kanilang itinanim." "<b>L</b>intik na bata ka!" nanginginig as galit na sigaw ng Sultan. Ang ina ko naman ay pi nagdadaing mo. Hindi mo ba alam na Sultan akong dapat mong igalang?" nangangalog ang babang sigaw ng gahaman. Masama ka ipinakulong mo ang ama at ina k o. <b>A</b>ng kamatayan ng ganid na dapat sana'y ipinagluksa ay ikinatuwa pa ng mar ami. Binigyan niya ng karap atan ang inosenteng bata na malayang makapupunta sa hardin upang mamitas ng anum ang prutas na kanyang piliin. <b>I</b>sang araw na naglilibot ng hardin ng palasyo ang bagong Sultan ay nakata wag ng pansin niya ang isang halamang tumubo sa pinaglibingan kay Barabas. <b>N</b>apansin ng bata ang makinang na koronang naiwan ng Sultan sa higaan. Para sa kanya ang lahat ay pantay-pantay sa napipiringang katarungan. "<b>S</b>ino ka at ganitong oras ng gabi ay kumakatok ka sa palasyo ko?" "<b>G</b>utom na gutom na ako. <b>A</b>ng humaliling Sultan ay kakaiba sa namatay. Noon din ay namatay ang Sultang walang pagpapahalaga sa tunay na kahulugan ng katarungan . " nang-iinis na nagtatakbo s a loob ng palasyo ang bata. Tinitimbang niyang mabuti an g bawat paratang sa sinumang nagkakasala. Mga magulang ko ang iyong inalipin. Ngayon ako naman ang habulin mo at ipakulong mo. "<b>P</b>inasisisid mo sa dagat ang ama kong mangingisda. Sa sobrang pagod ay sumakit ang dibdib ng Sultan na ikinatumaba niya.

Barabas. "<b>P</b>agkaasim-asim! Kasing asim ng mukha ni Barabas!" <b>H</b>indi nagtagal. Minsang nanungkit ng berdeng prutas ang ilang paslit na bata at tanungin ng mga nakatatanda kung ano ang tawag sa nabanggit na bunga ay sabay-sabay sila ng nagsisagot na. <b>S</b>a ikasiyam na araw ay napansin sa libing ni Durian na may halamang sumis ibol. Nagtatak a ang Sultan nang mamunga ang puno sapagkat mukha itong ulo ng tao na may korona at tuktok. Sa di-kawasa ay dumating ang malungkot na sandali. Ang Datu ay nalungkot at nawalan ng lakas na harapin an g katotohanan. yumabong ang sanga hanggang sa ito'y namulaklak at namunga. "Barabas. "<b>S</b>i Barabas yan!"sigaw ng mga tao. "<b>P</b>agkapait-pait! Kasimpait ng ugali ni Barabas!" <b>I</b>lang araw lang ang lumipas ay lumaki ang mga bunga ng berdeng prutas. Nag-ugat sa puso ni Durian na mahalin ang sakop ng kanyang ama. <b>H</b>iniling ni Durian sa kanyang ama na kapag siya'y namatay ang kanyang ban gkay ay doon ilibing sa ilalim ng durungawan ng kanyang ina upang maipagdasal an g kanyang kaluluwa sa lahat ng sandali. ang mga berdeng bunga ay dumilaw at huminog na Napangiti ang lahat ng pitasin ang bunga at kagatin. Ang laman ay malasutla at matamis. <b>A</b>ng ninuno ng tribo ng mga Bagobo na ngayo'y naninirahan sa kagubatan ng Mindanao ay mga sakop ni Datu Duri. Naniwala ang mga taong ito'y ibinigay ni Bathala bilang isang alaalang tagapagpagunita hinggi l kay Durian noong nabubuhay pa siya. Lumago ang halaman. <b>N</b>agpakita sa Datu ang Dakilang Bathala at ipinaalam sa ama na ang kanyang anak ay mabubuhay ng labingsiyam na taon lamang.iligan niya ito sa mga hardinero at pinaalagaan araw-araw. Ang kahulugan ng duri ay tinik pagka't siya ay laging nagbibigay ng ligalig sa kanyang mga kaaway. "<b>P</b>agkatamis-tamis! Pagkasarap-sarap ng Barabas!" <b>M</b>agmula noon. Bayabas!" <b>D</b>iyan nagsimula ang alamat ng Bayabas. Ang bata'y pinangalanan g Durian. <b>I</b>lang taon din ang nakaraan at naging malaking puno ang halaman. Na ng kagatin ng bata ay napangiwi sila. tinikman ni Datu Duri ang isang hinog na bunga. na ang gustong sabihi'y munting tinik. <b>L</b>umakad ang mga araw. Ang sinabi ng Da kilang Lumikha ay natupad. <b>I</b>ilan pang taon ang nakalilipas sa kanyang pagka-Datu nang siya ay nagkar oon sa kanyang kabiyak ng isang tagapagmana ng kaharian. Sinuman sa kaharian ay walan g makapagbigay ng lunas. Ito ay natupad. . Nakita nilang ang balat ng bunga ay manipis at maliit ang buto. <b>I</b>sang araw. Nagsisunod an g mga kawal sa palasyo pati ng mga nasasakupan. tinawag ng Barabas ang berdeng prutas na may nakapatong na korona. Nang tikman nila ang bunga ay nagulat sila. <b>N</b>agtumulin ang mga taon. Si Durian ay nagkasakit.

Walang nangahas kumain nito. ang mga Bilaan at Manobos. <b>N</b>gunit sa likod ng kanyang kagandahan ay napakasamang ugali.. ngunit ang laman nama'y matamis. At naroon nga ang bakas ng kurot. Nalason siya. Isang araw. . "Alam kong nagugu tom kayo. <b>N</b>apag-alaman ng Dakilang Bathala ang kasakiman ni Sangkalan. ang lahat lamang ng magaganda ang nakakapasok at nakak apagtrabaho sa loob ng palasyo. Gayunman . Na katawag ng pansin ang masama nitong amoy. Kanya itong pinarusahan. Ang mga bunga ay nagkaroon ng malaki at maraming tinik na katulad ng rimas. <b>S</b>inasabing ang puno ng lansones ay karaniwang makikita sa Luzon. <b>S</b>iniyasat ni Sangkalan at ng mga tao ang puno. "<b>A</b>yoko sa mga taong pangit! Palayasin sila sa palasyo!" ang palaging siga w nito sa tuwing makakakita ng pangit sa palasyo. noong unang panahon. Nakita ng lahat na kumuha ng bunga ng lansones ang ba bae at nagsimulang kumain. Noon di'y itinanghal na bangkay si Sangkalan. Nadurog ang kanyang bungo at nalamog ang buong katawa n. <b>D</b>ahil sa prinsesa.<b>S</b>i Datu Duri ay matandang-matanda na. Mula noon. <b>M</b>insan. isang magnanakaw ng kalabaw ang hi nahabol ng mga tao. Kinambatan niya ang mga tao para lumapit. Napakataas ng pagtingin niya sa kanyang sarili. <b>N</b>oon di'y nangalaglag ang lahat ng mga bunga ng punong-kahoy at natabunan ang katawan ni Sangkalan. pinagkatakutan ang lansones. Pinagpalaluan ang Kanyang karunungan. Pinawalan ang kidlat at kulog. walang gaanong pumapansin dito. Pakanta-kanta ang babae kaya marami ang nakatingin sa kanya pero nangan gamba namang makipag-usap." At nawala ang babae. "Makikita ninyong may bakas ng kurot ang prutas. Napagawi ito sa lansonesan at doon nagtago. Inasahan ng mga nanonood na mamamatay siya pero walan g nangyari sa kanya. <b>N</b>ang buksan ng mga tao ang ilang bunga ng punong-kahoy. Nagalit si Sangkalan at isinum pa ang Diyos. <b>S</b>inapantaha ng lahat na isang ada ang babae. ay may isang prinsesang ubod n g ganda. At ang mga pangit ay itinaboy sa labas upang mag ing mga alipin at manggagawa. Isang taksil ang naggulo sa mga ali pin upang pag-imbutan ang kanyang kapangyarihan at kayamanan. sones. Nakatutulig na putok ang narinig pag katapos ng ilang saglit may nakitang mahiwagang liwanag na nakabalot sa punong-k ahoy na nakatayo sa libingan ni Durian. Maaari na ninyong kainin. pumitas siya ng lansones at kumain. wari'y lalong nagpalinamnam sa lansones. Siya si Prinsesa Amapela na ang lahat ay humahanga sa taglay na kagand ahan. Tinikman nilang lahat ang pr utas. Palakad-lakad ito sa may lan sonesan. inalisan ko na ito ng lason. Pero inabutan sila ng babae ng lansones. <b>S</b>a mayamang kaharian. Iyan ang tanda na inalisan ko na ito ng lason. Ang mga tao ay nasiyahan sa nan gyari. Sapagkat gutom n a gutom na rin ang magnanakaw sa katatakbo. Dinatnan siya ng mga taong patay at may bakas pa ng bula sa bibig. kanilang nakitang ang balat ay makapal at ang buto ay malaki. Kumain na k ayo. isang babaing nakaputi ang dumating. Ang prinsesa ay ubod ng sungit at suplada." Takot pa rin a ng mga tao. <b>I</b>yan ang kauna-unahang puno ng Durian.

Kung hindi ka pa magkapag-aari ng popularidad at pangalan ay hindi karakarakang mapabibilang sa mga posibleng magtanghal at masu portahan. Ang nakalulungkot pa. doon namin napagtanto na sadyang totoo rin ang bagay na ito sa iba pang korong dumalo at na nalo tulad na lamang ng Mary the Queen Children's Choir. Subalit sapat na ba ito para masabing may pagpapaha laga ang gobyerno sa mga musikero? Isa itong karangalan bagaman kailangan ding t anggaping marami pa ang nangangailangan ng suportang ito. ang <i>2004 Choir Olympics</i> na ginan ap sa Bremen sa bansang Germany. Maalala na nga nawa na tin ang kaso ng paham na si Levi Celerio na sadyang hindi kinayang maipagamot an g sarili hanggang sa kamatayan. wa la pang unyon sa kasalukuyan ang Filipinong musikero para protektahan ang kanila ng pang-ekonomiya at panlipunang kapakanan. Noong nakaraang taon lamang nang aming pagpasya hang sumulong sa aming European tour para makapagtanghal. Bukod pa rito. Madalang ang mga lokal na musikero na nakabilang sa mains tream at pop music ang nakapagtatanghal sa ganitong malalaking venue at suportad o ng mga sangay ng pamahalaan. sa basketball court. walang ginagawang programa ang pamahalaan ukol sa promosyon ng musika at sa proteksyon ng karapatan ng mga musikero. Nananatiling sa football field. umasa kami sa tulong mula sa NCCA pati na sa National Sweepstakes Office. Tulad ng iba pang kasapi. ni isang kusing lalo pa't katatapos lamang noon ng eleksyon. pagkain at iba pang gastusing nauuk ol sa paglilibot sa kontinenteng sadyang malupit ang halaga ng salapi hambing sa piso.5 Title:Sanaysay (21) Hayaan ninyong ikuwento ko sa inyo ang pinagdaanan ko bilang kasapi ng pangunahing koro sa Maynila. Ito ay isang pagpapamalas kung papaano natin minamaliit ang ating mga bu hay na kayamanan sa sining. Sila ang mga taong nagsikap upang magkaroon ng kabul uhan ang musikang Filipino subalit sila pa rin ang naghihirap. sa mga malls. Kapwa kami hirap kung p aano tutustusan ang aming pamasahe. Subalit wala kaming napala. At nang nasa Europa na kami. mula sa matinding pagsasanay. lalo pa ang makibahagi sa pandaigdigang olimpiada ng mga koro. paghahanda ng mga kailangang dokumento hang gang sa sari-saring paraan para sa paglikom ng pondo. Inabot kami ng ilang buwan sa pag-asang mabibigyan ang koro ng suportang pinansyal na may humigit-kumulang na dalawampu't limang kasapi. sadyang walang pakialam ang sangay ng pamahalaan sa aming sinapit. Isinagawa namin ang prepara syon. tirahan. At kahit pa naipanalo namin ang bansa. Totoong may ibinibigay namang suportang pinansyal at iba pang pribelehiy o ang pamahalaan sa iilang <i>Pambansang Alagad ng Sining</i> kasama na rito ang mga musikero at kompositor. parke . Dagdag pa na napansin din ito ni Mangahas sa kanyang sanaysay na may pag katig nga ang ating sangay pampamahalaan sa mga kanluranin at banyagang mga prod uksyon at mga talento.

marami ang nangingibang bansa upang makipagsapalaran bilan g mang-aawit o musikero at batid na wala silang kahihinatnan sa Pilipinas. Maituturing pa nga itong i sang paradokso. tila kakaunti pa rin ang sumusuong sa pe ligrosong karera bilang isang musikero. Lalo pa. Resulta. Kakaunti ang nabibigyan ng pagkakataon para magkaroon ng career sa musika dahil na rin marahil sa dami ng magagaling sa ating bansa. wala kang mararating at walang kang kikitain. hindi na nila halos maitawid ang kanilang mga pangangailangan bilang indibidwal o may-pamilyang mamamayan ng ating bansa. Maaaring magandang pakinggan ang pagdami ng mga Filipinong musikero sa ib ang bansa bagama't ito ay sintomas na hindi sila komportable sa pang-ekonomiyang estado ng ating bayan kung kaya sila napipilitang lisanin ang ating bansa. melodya. Magkagayon pa man. Sinasabi na ang baw at kabahayan ngayon sa Pilipinas ay nag-aari ng radyo o telebisyon o maaaring pa reho. Subalit iilan at napakanipis ng pagkakataon para sa mga Filipinong musikero. Tandaan na ang proporsyon ng dami ng Fil . Ito na ang pinakamurang paraan ng libangan lalo't napakaraming pagpipilian ng mga palabas at mga programang panradyo. Kung hindi ka magkakapangalan at magkakaroon ng partisipasyon sa mahigpit na kompetisyon sa industriya sa bansang ito ay sadyang wala kang kahihinatnan. ang <i>talent fee</i> sa isang nagsisimula at hindi tan yag na musikero ay hindi sapat para bumuhay ng isang pamilya. <b>Ang Radyo. Buko d pa sa mga domestic helpers. Dito rin dumadaan ang nakararaming musika na ating napakikingg an at napanonood sa mga palatuntunan o maging sa Music Video. Mahirap tuloy maibenta ang palabas o pagtatanghal sa mga venue na binanggit. Ganito ang pormula ng mga mang-aawit: kung hindi ka bebenta at magiging sik at sa masang Pinoy. Kitang-kita ito lalo pa sa kanilang pagpili ng seleksyon at bilan g ng banyagang musika sa bawat airtime. nakakaligtas lamang ang isang musikero sa hamon ng k risis kung ito ay sikat na at may regular nang kinikita mula sa kanyang katanyag an.o sa Coliseum ang karamihan kung nais nila ng pagtatanghalan na kapansin-pansin ang malaking agwat nito sa antas ng CCP o ng PICC o ng Tanghalang Francisco Bala gtas. ang Sistema ng Pamimirata at ang Internet</b> Sa pag-aaral ng mass media. Telebisyon. sadyang problema pa rin ang mas malaking bilang ng mg a banyagain o kanluraning musika na pinatutugtog sa ere. At ito rin ang lumalagay na pangunah ing midyum para sa pagpapalaganap ng musika at iba pang impormasyon sa bansa sa paraang brodkast. Maraming musikero ang dumaranas ng gutom sapagkat tinatalo sila ng nakararaming nakasasabay sa takbo ng mainstream music sa Pilipi nas. Maaari ring namang mataas at pangmayaman ang pagtingin ng mga masa sa mga ipinalalabas sa CCP o PICC kung kaya't hindi na rin ito sadyang tinatangkilik pa ng nakararaming manonood. ritmo at saliw. ang mga entertainers (kasama dito ang mga dancers at musicians) ay ang may pinakamataas ng bilang na ipinapadala sa ibang bansa. malaki ang ginagampanang papel ng radyo at te lebisyon para sa diseminasyon o distribusyon ng impormasyon. sila'y produktong pang-export. Kung kaya't kahit pa mayroon tayong mga henyo sa si ning ng tunog. Mahilig nga ang ma mamayang Filipino sa musika. Tila isang kahingian na ang pakikinig at panonood ng telebisyon sa ating b uhay. <b>Ang Musikero Bilang Export</b> Sa dami ng alagad ng musika sa ating bayan. Ang siste sa ating lipunan. subalit nakatuon ang atensyon ng masa sa kung ano a t sino ang mainit sa merkado. Ayon nga sa University of the Philippines Medical Alumni Society in America. Malakas pa rin ang kolo nyalismong kaisipan at pamantayan sa mga istasyon ng radyo at maging sa telebis yon. S a madaling salita. Komersyal ang musika sa Pilipinas bagaman iilan ang nahihirati sa sining dahil sa pilosopiya n g <i>Art for Art's sake</i>.

Kalimit an. Mas tagos ito sa puso. lalo pa sa mga musikero. Wala pa ngang garantiya na nasusunod ang kahingiang tatlong awiting Pinoy sa bawat oras sa kawalan na rin ng magmomonitor nito sa napakaraming istasyon n g radyo o telebisyon sa ating bansa. Dumarami ang mga sites na sadyang nagbibigay ng mga libreng downloads ng mga musika at maaari ring isagawa ang pag papasa at pangongopya ng impormasyon at music files sa loob ng cyberspace na wal ang bayad at walang limitasyon sa dami. Sino b gumugol ng kapital kung walang garantiyang kikita ito dito. Sa lahat ng maaaring makapagdulot na masamang epekto sa musika sa ating b ansa. At sa kasalukuyan. ang . mayroon din naming paglabag na nagaga nap sa pamimirata rito ng mga likhang awitin. ang ibinabayad na salapi sa mga piniratang CDs ay padadaluyin para sa panga ngalakal ng ipinagbabawal na gamot. marami ang magsasarang kompanya at kasabay ang k . Ang ganitong sistema ay tahasang nakakaa pekto sa pag-usad ng musika at kalakalan nito. kahit pa may paninigurong magpapa tuloy ang musika sa banta ang teknolohiya. may humigit. Isa pang makapangyarihang daluyan ng musika sa kasalukuyang panahon ay a ng Internet o ang cyberspace. money laundering at iba pang uri ng mga inor ganisang gawaing kriminal. banta at hadlang sa pag-unlad ng industriyang nito. may kadahilanan kung bakit dapat labanan a t itigil ng pamahalaaan ang pamimirata kahit pa alam nating may mga kumikita rin sa ganitong sistema ng kalakalan. Mas lulmalagay na aktibo pa ang mga istasyon sa r adyo at telebisyon ng pagsasaere ng mga awiting hindi naman taal sa Pilipinas. lumilikha ito ng kultura ng korupsyon sapagkat nagkakaroon tuloy ng ideya ng pagbibigay-su hol sa mga istasyon ng radyo at telebisyon. At lalo pa. ang pamimirata ang pinakamalaking suliranin. Ayon pa rin sa IFPI. Ang pamahalaan na nawawalan ng milyon-milyong tax revenues. Kulang ang napapakinggan nating awiting Pin oy samantalang napakaraming awitin at komposisyon ang maaari sanang mabigyan ng promosyon at pagtaas ng benta ng kanilang mga recordings. malaki pa rin ang pagkakaiba ng wikang Ingles na ang gumamit ay Pinoy hambi ng sa banyaga. At ang mga producers at recording companies na napip ilitang bitawan at talikuran ang kanilang mga musikero at ihinto ang produksyon ng kanilang mga likha. mas mamarapatin pa nilang ibaling na lamang sa ibang bagay ang kanilang pagiging malikhain. Ayon sa <i>International Federation of Phonographic Indu stry</i> (IFPI). Ikatlo. ang ating awiting nakasaad sa Ingles ay nakawiwili dahil sa taglay nitong rahuyo o charm sa melodya na tila angkop at patok sa mga Pinoy. Ang mga mamimili na nabibigyan ng kakaunting pagpipilian. Una.3 bilyon na pagkalugi sa bawat ta on sa buong daigdig. Kahit pa sabihing ang ilang awiting Pinoy ay naititik sa wikang Ing les. ang pamimirata ay nagdudulot ng mas organisadong krimen. Higit pa rito. Ang biktim a at ang natatalo dito ay ang mga sumusunod: Ang mga musikero (artists) na ang k anilang pagiging malikhain at masining ay hindi napapalitan o natutumbasan ng ka bayaran. paglago ng ekonomiya at a naman ang magtatangkang dahil sa piracy? At dahil pamimirata ay nakapagdudulot ng paghinto ng investment mga posibleng trabaho. talamak at lalo pang nagiging aktibo sa pamimirata sa ating bansa. Kahit pa masasabing may bentahe ang pagkakaroon ng aktibong kalakalan ng musika sa internet. Napakalaki ng nalulugi sa isang ekonomiya dahil sa pamimirata.kumulang na US$4. Sa halip na lumikha pa ang mga kompositor. Ikalawa. Ang pamban sang ekonomyiang nawawalan ng bagong investments.ipinong awitin ay sadyang mas nangangailangan ng higit na exposure kaysa sa mga Amerikano o anu pa mang awiting banyaga. ang pinakamalaking naaapektuhan at bikt ima ay ang lokal na kultura. ang mga nag-aareglo at manunulat ng titik ng mga awiting naghahayag ng ating kalinangan at kaakuhang Pinoy.

AWIT AWARDS. Maaaring ibenta ang talento natin sa loob ng a ting bansa lalo pa ang mga de-kalibreng mang-aawit. <b>Konklusyon at mga Rekomendasyon</b> Isipin na lamang natin ang senaryo kung sakaling lumala pa at sadyang mar apatin na nga ni Juan dela Cruz ang pananahimik at pagtigil sa pag-awit. At sa ganitong paraan.awalan ng mapapasukang trabaho ng maraming manggagawa. paigtingin at pag-ibayuhin pa ang pagsasanay ng mga talento para makapagtayo ng akademyang maaaring maging tanyag sa paghuhubog ng mga musikero sa Asya at sa buong daigdig. Ikalawa. Dito rin papasok ang pampamahalaang institusyon at programa para sa mga musiker o. itatag ang isang mas maayos na komisyon na ang tanging layon ay a ng pangangalaga lamang ng kapakanang pangkalusugan. sikaping maging isang tampok panturismo ang ating mga talento sa m usika. mababawasan ang pangingibang bayan ng ating mg a kababayan para sa pagtatrabaho doon. lalo't higit sangkot ito sa antropo lohikal na kalikasan ng pagkatao ng mga Filipino. Dahil tanyag nga ang ating bansa sa dami at galing ng mga musikero. 4 Title:Sanaysay (42) Text 132 . Ikaapat. Ano na nga ba ang mangyayari sa ating bayan? Papaano na magpapatuloy ang ating kultura kung pagkakaitan ng musika? Ano ang sasapitin ng mga Filipinong may angking gali ng at talino sa musika? May ilan akong imumungkahi na posibleng paraan para sa pagpapayaman at pagbibiga y-halaga sa estado ng musika sa ating bansa. Mas bigyan ng priyoridad ang musikang atin s a mass media. maaar ing ito ang maging bentaha natin. Hindi malayong tayo ang siyang tatayong sentro ng m usika sa Timog Silangang Asya. Una.Essay . Ikatlo. mangyaring paramihin pa ang bilang ng awitin na napapakinggan sa radyo at napapanood sa telebisyon. kabuhayan at edukasyon ng mg a alagad ng musika at iba pang sining. Maaari itong dayuhin ng mga banyaga at maging isang pangunahing destinasyong panturismo. KATHA at MTV AWARDS. maaari ring buhayin pa at patingkarin pa ang mga award-giving bo dies tulad ng CECIL AWARDS. Bakit hindi tayo ma gtatag ng isang institusyon at ganapan na magpapakita o magsho-showcase ng galin g at talino ng Filipinong musikero? Napakarami nating maaaring pagdausan nito sa Pilipinas na maaaring dayuhin ng mga turista bilang pangunahing pang-akit ng at ing bayan. Maaari itong maging isang ganap na unyon ng mga musikero na mangangalaga rin ng kanilang karapatan at iba pang pribelehiy o. Ikalima. Magsisilbi itong m otibasyon sa mga musikero at mang-aawit upang pag-igihin pa ang kanilang sining.

Ginamitan ng pagtatanong-tanong ang pananalik sik na ito. Sa madali't sabi.077 Isang deskriptibong pag-aaral ito na naglalahad ng nababatid ng mga lalab intaunin na naiuugnay sa panahon ng kanilang pag-unlad sa aspektong pansarili. Ito nga ang palasak na panawag sa Filipino. ang pagdadalaga at p agbibinata hanggang marating ang isang katayuang pangkultura. Sa karanasan sa Pilipinas. Ang <i>teenager</i> naman ay sasaklaw sa edad na 13 (thirteen) hanggang 19 (nineteen).</pd> Enriquez ang katagang lalabintaon upang tu kuyin ang mga kabataang nasa pagitan ng 11 hanggang 19 na taong gulang. pagbabagong pampisikal tulad ng produksiyon ng punlay a t salik na pangkultura gaya ng ritwal ng pagtutuli. malapit ng magkaregla (regla <i>menstruation</i>) at ang dalagita naman ay may regla na at kita na ang mga p agbabago sa panlabas na anyo tulad ng pagtubo ng suso. Ang mga nagsisimula pa lamang sa pag lalabintaon ng babae ay tinatawag na dalaginding. Subalit hi ndi lang pisikal na paggulang ang batayan ng pagbabago sa aspetong pansikolohiya . binatilyo.<i>spe rm</i>) sa lalaki at pangingitlog (<i>ovulation</i>) naman sa babae. Ang pagbabago ng indibidwal ay tinatakdaan ng impluwensiya ng mga magkasanib na mga salik na pansarili. Samantala. Marami sa kanila ang salat sa kaalaman tungkol sa banta ng pagkalat at pagpigil ng HIV/AID S. dalaga o binata.Word Count: 2.' Samantala ang <i>teenager</i> ay nagsisimu la sa edad na labintatlo (13) at karaniwan na may mga pagbabagong pampisikal sa paggulang ng tao tulad ng produksiyon ng punlay (mula sa punla ng buhay . da laga. ang mga bata ay may iba't ibang panawag pa nga sa kan yang pagdaan sa panahon ng paglalabintaon. ang m ga Pilipinong kabataan ay dumadaan sa panahon ng pagbabago. Ang mga lalaki naman ay nagsisimula sa binatilyo. Kahit pa nga unibersal na nalalaman kung ano ang HIV/AIDS laganap pa rin ang maling kabatiran tungkol sa sakit na ito. Sa mga umpukan sa isang panahon ng tag-araw. mauwi sa kasalan at magkaroon ng asawa. Maaari din itong sumaklaw hanggang bago maging ganap na ang gulang o sa Ingles ay <i>adult</i>. tinanung-tanong ang mga kabataan sa mga lungsod sa Kamaynilaan at piling nayon sa lalawigan tungkol sa kanilang libangan. iyong mga sakit na may kinalaman sa sariling panga ngatawan gaya ng tuberculosis o kanser. halimbawa bunga ng pandidiri ang pag-iwas ng iba sa kanila. at dalagita na nananatiling kinatatakutan ang mga sakit na kaugnay ng seks walidad lalo na ang HIV/AIDS. tinedyer mula sa 'teen' at 'age(r). mahalaga ang kultura at lipunan na nakikialam sa kanyang pagkilala sa sarili. Ang isang tao ay maaaring manatiling binata o dalaga habang panahon o di kaya ay makipag-relasyon. ligawan. at lambingan. pagdadalaga a ng panahon ng mga patuloy na pagbabago at pagdanas ng sariling seksuwalidad ng b abae. Pinatibayan ng mga lit eraturang naipon ang nananatiling "feminized" at "stigmatized" na pananaw ng mga lalabintaunin sa HIV/AIDS at ang mga nakakabagabag na kanilang iniuugaling kaug nay ng kanilang seksuwalidad na maaaring maglagay sa kanila sa tiyak na kapahama kan ng pagkahawa at pagkalat nito. Nabatid sa may 243ng mga binata. at pang sosyal. Panimula at paglilinaw Unang ginamit ni Virgilio G<pd>. gayundin iyong may kinalaman sa aspekton g sosyal. Ang sap ilitang salin sa wikang Ingles ay dalawa ang konseptuwal na <i>adolescent</i> at ang tinakdaan ng edad na <i>teenager</i>. Ang <i>adolescence</i> ay isang yug to sa pag-unlad na maaaring sumaklaw sa mga <i>transitions</i> o paglilipat mula sa isang panahon papunta sa susunod na panahon kung saan may ibang inaasahang p agbabago. karaniwang dumaan na sa ritwal ng pagtutuli (<i>circumcision</i>) at binatang-binata na bilang paglalar awan sa mga pisikal na pag-iiba dulot ng pagbabagong biolohikal may matipuno nan g katawan at mas matangkad na sa kaysa kaedad na babae. isang paraan sa Sikolohiyang Pilipino sa paghahagilap ng datos sa la rangan at sinuri ang mga sagot na pawang mga salita sa kwalitatibong pamamaraan . Sinulyapan sa pag-aaral na ito ang samu't saring mga saliksik na nagpapatiba y sa napag-alaman sa pagtatanung-tanong sa mga kabataan. . p ang seksuwalidad.

bugnutin. Lito ang karaniwan g lalaki o babaeng lalabintaunin sa kasalukuyang panahon sa kung aling alituntun in sa pagdanas sa kanilang sekswalidad ang susundin. halimbawa ang <i>sexually transmitted infect ion</i> (STI). lusog ng katawan. Sa pag-aaral ng paglalabintaon tutunghayan ang kalinawan ng isip ng kabataan. Dapat pag-isipan ang mga bago at may bisang paraan ng pagpapaalam at pagpa paunawa sa kanila ng tiyak na panganib ng pagkahawa sa mga sakit na walang lunas tulad ng HIV. Kailangang alamin ang mabi sang paraan ng pakikialam sa kanilang sekswalidad upang matulungan silang makaiw as sa STI lalo na sa sakit na HIV/AIDS. tulad ng tahasang pagsuway sa bawal. Sa panahon ng paglalabintaon inihahanda ang sarili sa isang mahabang yugto ng la long pagulang at pagtanda.</pd> Enriquez ang salitang kalinawan ng isip na katumbas sa Ingles ng <i>mental health</i>. partikular dito ang usapin ng HIV/AIDS. Hindi na kaila na sa panahon ngayon ay maraming kail angang haraping hamon ang mga nasa yugto ng paglalabintaon tulad ng mga tiyak na panganib sa sigla ng seksuwalidad. Pansin sa iniuugali ang pagkalito sa paglalabintaon. sinop sa linangan (<i>field research. Panahon ng paghahanda ng sarili. Malaki ang maitutulong ng mga nakatatandang may higit na karanasan at kawastuhan ng pag-iisip upang ala layan sa pagsasarili ang mga lalabintaunin. Ang taong may malinaw na isip ay malusog. Samantala hindi pa gana p ang gulang at kulang sa karanasan kung kaya madalas na may kaguluhan sa kaisip an at bagabag sa damdamin ang naglalabintaon. May hangganan ang gamit ng pananakot sa usapin ng HIV/AIDS lalo na sa lalabintaunin. review of AIDS stud ies</i>) . I naakala na may kalituhan ang isip nila bunsod ng banta sa sigla ng kanilang seks walidad gaya ng STI. Ang paglalabintaon ay isang maikli subalit makabuluhang yugto sa buhay ng tao. Pana-p anahon ang pagbabago kaya may mga hamon na haharapin upang marating ang susunod na panahon ng buhay tulad ng pagiging magulang (<i>parenting</i>) at kinalaunan ang pagiging matanda (<i>aging</i>). kawalan ng kalinga ng kapwa. masigla. at damdamin ang mag lalaan ng batayan sa paglalaan ng programa ng pakikialam upang maimpluwensiyahan ang kanilang pagpapasya sa mapanganib na sitwasyon tulad ng sex. Ang taong walang sigla ay ni ayaw makihalubilo sa kapwa. Gayundi n naman ang taong masasakitin ay mainitin din ang ulo. Ang kalinawan ng isip ku ng gayon ay bunga ng tamang pagkaunawa at tunay na pakikipagkapwa. An g pagbibinata at pagdadalaga ay pagkakataon upang danasin ang sigla ng sariling seksuwalidad at husay ng mga pangkognitibong kakayahan. paghahana p ng katatayuan sa lipunan. Mukhang hindi mabisa ang ganitong lapit sa pagpapaalaala sa kanila ng panganib ng sakit na nakahahawa at nakamama tay. Maaari samak atuwid na tanda ng problemang pangkalusugan ang kawalan ng kalinawan ng isip. at meron ding nagsasabing pigilan ang kahih inatnan ng maaagang pagbubuntis. Ang tampuhin. at pagtatakda ng kasarilinan ang paglalabintaon. at pa kikipagkapwa. Ang pagkalito o kaguluhan sa isipan ay maaaring bunsod ng kawalan ng sigla. Sa isang banda may nagsasabing <i>postpone</i> ang pakikipag-sex. Ang pag-alam sa kanilang iniisip. at basagulero ay ilan sa mga t aong hindi malinaw ang isipan. a t marunong makipagkapwa. sa kabila nam an ay i-praktis ang <i>safe sex</i>. gaya n g labis na pagkalungkot. Ang sakit na naisasalin sa pakikipag-sex ay higit na mapanganib sa lalabintaunin dahil sa dulot nitong pangmatagalang epekto hindi lamang sa kan ysang kalusugang pangreproduktibo kundi lalo na sa sikolohikal na aspeto. Saliksik sa lansangan. Tinutukoy niya dito ang ka kayahang makapagpasya ng mabuti para sa sarili alinsunod sa atas ng pakikipagkap wa at panatag na kalooban. Ang pagkakaroon sa maagang panahon ng STI ay maaaring mauwi sa pagkabaog sa kalaunan. Nauna na ring ginamit ni Virgilio G<pd>. iniuugali. Ibinabato sa kanila ang sa mu't saring mga usaping halos walang linaw laluna't may hasik na takot ang HIV.Ang paglalabintaon ay isang panahon sa buhay na dinaraanan ng bawat isa. Alam na ng marami na lubhang mapanganib ang se x sa lumalalang sitwasyon ng paglaganap ng HIV/AIDS. Ang pagbubuntis ng lalabintauning babae o pagig ing ama ng lalabintauining lalaki ng wala sa panahon ay makapagdudulot din ng su liraning sikolohikal gaya ng pagtigil sa eskuwela at pag-aaruga sa anak.

Sa lunsod. at Pasay. Nagtanong-tanong sa mga lalabintauning lalaki at babae upang malaman ang kanilang karanasan sa kanilang sekswalidad. Inipon din ang mga nailathalang pag-aaral tungkol sa STI at HIV/AIDS na may k inalaman sa sekswalidad ng kabataan at kanilang pag-uugali sa panahon ng paglala bintaon. umpukan. at <i>mental health</i> na maglilinaw sa kaasalang sekswal sa panahon ng paglalabintaon partikular ang pakikipagrelasyon at pag-uug aling kaakibat ay panganib (<i>risky behavior</i>). Gumawa ng gabay para sa pagtatanong-t anong ayon sa pakay ng pag-uusisa. Isang kwalitatibong lapit s a pananaliksik ang ginamit upang makaipon ng datos sa lansangan. Quezon. Ang mga lalabintau nin na naging kalahok ay mula sa mga piling lunsod gaya ng Maynila. Ang pagtat anong-tanong ay mabisa sa pag-usisa sa mga tao sa umpukan (<i>natural cluster</i >) na karaniwang may untahan. nagdalaw-dalaw na lamang sa kani-kanilang mga ko munidad ang mga mag-aaral sapagkat sila ay laki naman na rin doon at alam ang mg a pasikot-sikot sa lugar. 2005) ang pam amaraan sa pag-iipon ng datos. at pagbubuo ng mga kategorya ng sasaklaw sa mga napagsasamang salita. Talaan 1: Dami ng Kalahok Kalakhang Maynila . Kalahok. pagkakatulad-tulad <i>pattern</i>). Ito ang mga ginamit sa paglilinaw at p agpapalawig ng paliwanag sa naipong mga sagot. Ang mga hinalawan na pag-aaral sa linangan ay buhat sa mga ulat sa sam u't saring kumperensiya sa AIDS at sa mga instityut na nanaliksik tungkol dito. Maka ti. Usisaan. Mula sa mga salitang hinalaw s a mga usapan. Sa lalawig an. Hinagilap ang ilang mga pag-aaral sa HIV/A IDS. Nagkaroon muna sila ng pag-aar al sa mga katutubong pamamaraan ng pananaliksik at binigyan ng pagsasanay sa pag gamit ng mga metodong angkop sa karanasan at kultura ng mga kalahok. Mandaluyong. Ang mga likas na umpukang ito ang sinalihan ng mga mananaliksik matapos ang pagpapakilala at pakikitungo sa kanila. Tumulong sila sa pag-iipon ng datos noong panahong naka-enrol sila sa term inong tag-araw sa kursong Sikolohiyang Pilipino. Katuwang sa pagtatanong-tano ng ang mga estudyante ng Batsilyer sa Siyensiya sa Sikolohiya na nasa ikatlong a ntas ng kolehiyo sa Pamantasang De La Salle. Ang tulay ang nagpapakilala sa mga mananaliksik sa mga tao sa komu nidad sa simula ng kanilang pananaliksik at kinalaunan ay nakihalubilo na sila at nakipagpalagayang-loob na rin bago ang pagtatanong-tanong. Inikot ng mga mananaliksik na estudyante ang mga lansangan sa Kamaynilaan. Tanging ang Lalawigan ng Cavite ang pinagmulan ng mg a kalahok mula sa probinsiya at sa mga piling barangay sa Bayan ng Silang lamang . at mga katuwang sa pagtatanong-tanong sa lansangan Naging kalahok ang mga lalabintauning lalaki at babae sa mga umpukan sa isang la lawigan at mga piling lunsod sa kalakhang Maynila. ulit-ulit: Ang kwalitatibong lapit sa pananaliksik Katutubong lapit sa <i>interview</i> o pagtatanong-tanong (Pe-Pua. Ang umpukan ay likas na nabubuo sa pagtitipon-tip on ng mga taong magkakakilala na upang magkumustahan at mag-usap. Halos ka-edad din nila ang kanilan g mga pinagtanong-tanungan dahil nasa pagitan ng 17 hanggang 19 na taon gulang s ila.Isang deskriptibong pag-aaral ang isinagawa para mailarawan ang kaalaman ng mga lalabintaunin sa kalusugan na naiuugnay sa yugto ng pag-unlad ng sariling seksuw alidad at paghahanda sa pagsasarili. Bunga ng pagtatanong-tanong ang maraming sal ita na isinagot ng mga kalahok na lalabintaunin. <i>illness notions</i>. Gayunpaman kinailangan pa rin ang mga tulay (<i>go be tween</i>) para mapadali ang pakikipanuluyan at pagdalaw-dalaw. nakipanuluyan sila ng halos isang linggo sa komunidad upang alamin ang iniuu gali ng mga lalabintaunin doon pati na ang kanilang mga hilig at pinagkakaabalah an tuwing bakasyon. mapa-lunsod o la lawigan man. Pakay ng pag-uusisa na alamin ang mga libangan at lambin gan ng mga lalabintaunin tuwing tag-araw. sinuri ang mga ito sa pamamagitan ng paghahanap ng pag-uulit (<i>r epetition</i>).

Natutunghayan sa Talaan 1 ang dami ng mga kalahok sa pagtatanong-tanong na umabot sa 243ng la labintaunin mula sa lalawigan at mga lunsod. 4 Title:Sanaysay (28) Text 104 . hanggat di naisusulat ang mga kuwento ukol sa kakapusan ng mga batang Pinoy. May ilan ding mga kalahok na nasa nagsisimulang gulang ng paglalabintaon. g. Malamang na abala pa sa mga gawaing bahay ang mga ka-edad nila ng babae o di kaya naman ay di pinahihintulutang umalis ng bahay. minabuti na ring ipakita ang dami ng mga napagtanong-tanungan . g. Paanong maituturing na panitikang-pambata ang mga ito kung tung . kanayunan Bagama't hindi kailangan ang pagtatakda ng bilang ng kalahok sa kwalitatibong pa nanaliksik na ito. Makikita ang pagkakaiba sa bilang ng mga lalabintauning lalaki na nasa umpuka n kaysa mga babae sa lalawigan o lunsod man. Masasabing karaniwang lalabintauni ng lalaki ang nagiging kalahok sa pagtatanong-tanong dahil sila ang madalas na n agtitipon-tipon. at may nasa lagpas na sa labintaon. Ang mga naging kalahok na babae at lalaking lalabintaunin ay nasa pagitan ng 15 hanggang 19 na taong gulang. 20 at 21 t.Kabuuang Bilang Lalaki = 82 Babae = 41 123 Kanayunan sa Lalawigan Lalaki = 83 Babae = 37 120 Kabuuang Bilang Lalaki =165 Babae = 78 243 Kabuuang bilang ng mga kalahok sa kalunsuran.Essay Word Count: 2025 Kaya nga. mananatiling kuwento ng mga batang elite at kabilang sa middle class ang ating mababasa. 11 o 12 t. Ganito ang ma dalas na dahilan ng hindi pakiki-umpukan ng mga lalabintauning babae lalo na kun g ang kanilang mga magulang ay mahigpit at nagbabawal sa kanila na lumabas ng ba hay. Ito ay magkatulad sa probinsiya o sa siyudad man.

plasa. Wala na sa National Bookstore ang mga aklat pambata. Isulat natin ang tungkol sa kanila. May asul. Ikinubli ng makukulay na buhok ni Raquel a ng tunay niyang sakit. na di malupit lipunang Pilipino sa kanila dahil silang talaga ang tunay na yaman at pag-asa ng ating b ansa.kol o nakatuon lamang sa mga batang nasa Maynila? Lahat tayo ay dumaan sa pagkabata. Kinikilala si Raquel bilang isa sa pinakasikat at pinakakilalang tauhan ng mga b atang Pilipino buhat sa kuwentong pambatang Ang Pambihirang Buhok ni Raquel na i sinulat ni Luis P<pd>. Kayang-kayang ninuman ang sumulat ng kuwentong-pambata. ang isang manunulat ng mga kuwentong-pambata. tayo ay mga batang Pilipino. libre na itong mahahawakan ng mga batang Pilipino sa buong kapuluan. napatunayan kong ang aking mga pagkukuwento sa mga batang lansangan sa Bino ndo ang tunay na nakatulong sa akin upang makasulat ng mga kuwentong nakatuntong sa lupa. Kailangang mga bata ang judge ng kuwento dahil para sa kanila naman talaga an g babasahing ito. sa panahon ng aking pagmumuni-m uni. Kapag nangyari itong mga simpleng pangarap natin. tulad ng ginawang pagsasalin ni Rizal sa mga kuwento ni Ande rsen. Kung nais pakinisin ang isang bagong kuwento. Pambansang Aklatan o ng CCP. isinasalaysay ng batang si Ana (narrator) ang ukol sa kanyang pinsan g si Raquel na may sakit na leukemia. Kaya nga sa ngayon. inggit ang nadarama ni Ana kay Raquel dahil taglay ng kanyang pinsan ang . at saka pula. doon ko pa lamang masasabing t unay na kumakalinga ang sambayanang Pilipino sa mga bata. kung wala namang balak na manalo sa Palanca. Kay a nga. hanggang sa kanilang tahanan at ilalim ng kanilang mga unan bago matulog. h igit pa. At di lamang tayo dumaan sa pagiging bata. Sa aking pagiging manunulat. Di yaong nakaupo ang mga panelists na parang alam na alam nila ang lahat at ang kinabukasan ng kuwento sa nakasalalay sa kanilang mga sasabihin. Tumatak siya di lamang dahil sa kanyang m akulay at pambihirang buhok. At marami ng batang Pilipino na kung bibigyan ng pangalawang buhay ay pipiliin uling maging Pilipino. Kaya nga. Ang kulay ng buhok niya ay iba-iba. kasama ng mga batang Pilipino at di lamang matatanda na taun-taon ay sila-sila na lamang ang nagkiki ta-kita. di ako naniniwala sa mga kumperensiya. At pagkatapos na matupad ang pangarap nating ito. Ganito ang paglalarawan ni Ana kay Raquel: Bilib na bilib ako kay Raquel. aklatan. simplehan muna natin ang ating pangarap para sa panitikang-pambata. Sa lahat ng aking mga pinsan. kundi dahil sa kanyang katatagan. worksyap o patimpalak na ito sa kanya. at kung anu-ano pa. Sa kuwento. Batay sa ekspresyon ng kanilang mukha. makikita kung a no ang kahinaan at kakulangan ng kuwento.</pd> Gatmaitan. dilaw. Ang pagdiriwang ng panitikan o aklat pambata ay kailangang ga win sa labas ng Museo Pambata. sa kanilang mga sambitla. Pakin ggan muna natin ang mga batang Pilipino sa labas ng Maynila-marami sa kanila an g nabubuhay sa kakulangan. worksyap o kaya ay mga samahan uko l sa pagsulat ng mga kuwentong-pambata-na kung tutuusin ay maka-Kanluran sa isti lo at pamamaraan. siya ang aking hina hangaan. di niya nakiki ta ang halaga ng mga kumperensiya. Pamb ihira talaga! Sa una. kundi nasa kanilang mga p aaralan. kailangang gawin ito sa harap o kasama ng mga bata . Di sila ang target na mambabasa ng mga kuwentong-pambata. ikuwento mismo ito sa mga bata. saka natin isunod ang iba pa n ating pangarap-dahil libre at ginastusan na pamahalaan ang produksyon ng mga akl at-pambata. Kaya nga lahat ay maaaring makasulat ng k uwentong pambata. Ito sa palagay ko ang katutubong para an natin ng pagpapakinis o pagwo-worksyap sa kuwento. PBBY. Kung tunay na pambata ang mga ito.

ang pagngiti. lagi't laging may pagsisikap s i Ana na gayahin ang mga katangian ng kanyang pinsan. di galawgaw kun g kumilos. At 'yun pa nga. Laging kailangan ang paliwa nag ng mga magulang o ng mas nakatatanda upang higit maunawaan ng isang bata ang mga pangyayari sa kanyang pamilya o kapaligiran. Palagi niya n ga akong hinahalikan! Hindi siya isnabera kahit taga-Maynila sila. Ang mga batang lumaki sa Maynila ay higit na sibilisado. Taglay ni Raquel ang mga katangiang wala siya-makinis na balat. mayroon siyang kakaibang buhok. Ito rin ang maibibigay na dahi lan kung bakit inilihim ng mga magulang ni Ana sa kanya ang tunay na sakit ni Ra quel. mapapansin ang mga de-kahong pananaw ni Ana ukol sa batang luma ki sa Maynila at sa batang lumaki sa baryo. Ipinahiwat ig ng kuwento na madalas na nakakaligtaan ng mga bata. kung kaya kinailangan niyang magsuot ng makukulay at magagarang peluka upang ikubli o itago sa kanyang pinsang si Ana ang matinding kalungkutang kanyang nadarama.mga katangiang wala siya. at kaligtara n naman nito ang mga batang lumaki sa baryo. May dimpol siya pag ngumingiti. nagkaroon ng elemento ng sorpresa ang kuwento. Narito ang bahagi ng kuwentong nasa paraan . At hindi niya ako pinagtatawan an kahit mali-mali ang Ingles ko. Ang mga katangiang ito na tag lay ni Raquel ang dahilan upang maramdaman ni Ana kalayuan ng kanyang sarili bil ang isang natatangi o ideyal na bata. Pinatutunayan ng pangyayaring ito na di pa taglay ng bata ang sapat na pag-iisip upang maunawaan ang maseselang isyu tulad halimbawa ng pagkakasakit ng isang kamag-anak. Gumamit ng paraang narativ. masasabing di talagang nak aalpas sa mga de-kahong representasyon ng bata si Ana. Tinutukoy sa kuwentong Pambihirang Buhok ni Raquel ang kahalagahan ng kalusugan kaysa anumang bagay. dimpol.Sa bahaging ito. pag ikinokompara ko ang sa rili ko kay Raquel. magaling mag-Ingles at kakaibang buhok. Kinailangan ang gabay ng matatanda. Sa bahaging ito lamang manunumbalik kay Ana ang pagtitiwala sa kanyang s arili. mahihinuhang higit na masaki t ang malagasan ng buhok kaysa mismong sakit na leukemia. at ako'y taga baryo. Makinis ang ka niyang balat. Bakit kaya wala ako ng mga meron siya? Tuloy. Sa mga batang tulad ni Raquel. Bilang pangunahing batang tagapagsalaysay (narrator). partikular ng kanyang mga m agulang upang maunawaan ang nangyari kay Raquel at maituring ang sarili bilang h igit na mapalad. Hindi galawgaw kung kumilos. Hindi alam ni Raquel. Maganda kasi siya. ipinakikilala rin n i Ana ang kanyang sarili bilang kabaligtaran ng mga katangian ni Raquel. Kinailangan ni Ana (narrator) ang mga paliwanag ng kanyang nanay at tatay upang higit na maunawaan ang nagyari kay Raquel. tulad ni Ana ang mga lika s at natatangi nilang katangian dahil sa pagkokompara ng kanilang sarili sa iban g bata. mabango at mahusay magsalita sa wikang Ingles. higit pa rin siya ng mapalad dahil wala siyang anumang karamdaman. p agdadamit. Siya pa nga ang nauunang pumansin sa akin. deskriptiv at argumetativ sa bandang katapusan ang k uwentong Pambihirang Buhok ni Raquel. at ako'y amoy-araw. May kakaiba ring pa nanaw si Ana sa mga batang taga-Maynila at mga batang taga-baryo. Ang inggit ni Ana kay Raquel ay ganap lamang na mawawala pagkaraan na matuklasan niya ang tunay na dahilan sa likod ng makukulay at magagarang buhok ng kanyang pinsan. Mapapansing ang kanyang p akahulugan o pagkilala sa sarili ay naaayon sa katangian ng ibang bata. Ipinakit a rin sa kuwento na ang maseselang usapin. Ang panggagayang ito ni Ana ay mangyayari sa buong panahong sila ay magkalayo ni Raquel. Kay galing niyang mag-Ingles. Ngunit ang ganitong pananaw ni Ana ay nabago dahil iba ang kanyang pinsang si Raquel sa kanyang inaakala. na bagamat marami wala sa kanya na nasa kanyang pinsan. Pansinin ang k anyang pagkokompara: Hindi siya maselan kahit ang bango-bango niya. Kay puti-puti. halimbawa. pagkandirit at pagkanta-kanta ni Raquel. naiinggit ako sa kaniya. Sa bahaging ito. parang ang layo-layo ko. Dahil dito. Dahil sa mga pambih irang buhok ni Raquel. tulad ng pagkakasakit ay dapat na ili him sa mga bata.

at pinatungan ng iba't ibang kul ay ang dating kulay berdeng kulay. Pero malusog ang aking katawan. nagtutugma ang mga lasa. kapag mas maraming nakalagay. proble mang pampamilya. Sa harapan makik ita rin ang makulay na ginantsilyong kurtina na may nakasulat na God Bless Our T rip. masaya at maganda. mali liit na bumbilya. ang pagawa an ng dyip. o ng mga kilalang superhero. tig-kakaunting la hok ngunit kapag nahalo na. At kung umuulan. sa mga postcard. rock band. larawan ng mga mahal sa buhay. at CD player na galing sa mga l umang kompyuter shop. at iba't ibang pangkat-etniko. Nagsu lputang parang kabute ang mga pagawaan ng dyip sa buong Pilipinas. Ka . Sa paraang ito makikita ang pagiging malikh ain ng mga Pilipino. Tulad ng pagkaing halu-halo. maliliit na bote ng Coke o San Miguel Beer. at iba pa-kailangang simulan nang maisulat at maikuwen to sa mga bata ang mga dating di napag-uusapan.</pd> Leopoldo Sarao sa Las Piñas. Higit na kailangang pa halagahan ang kalusugan kaysa anumang materyal na bagay o panlabas na kaanyuan. at kung anu-ano. Maluluwag ang mga bintana ng dyip upang makapasok ang hangin. "Ang kalusugan ay kayamana n. Sinasabing ang dyip ay isang magandang patunay kung gaanong kakulay ang ka saysayan. mga piniratang CD o DVD. Sa loob ng isang dyip. magasin. lagi't laging makikita ang makukulay na d yip. Noon ko lang 'yon naintindihan. Kailangan nang sagutin ang mga dating itinuturing na mistery o at mahiwaga. maipapabatid sa mga batang mambabasa (narratee) ang pananaw na kayam anang maituturing ang pagkakaroon ng maayos na kalusugan. sining. Noong taong 1950. itinayo ni Mr<pd>. at kung anu-ano pa. hinabaan ang kaha. Bukod sa mga pista. magagandang tanawin. Walang dyip sa Pilipinas na magkapareho ang disenyo. Hindi nga kami mayaman. Ngunit kung sosya l ang tsuper. Dito makik ita ang maliit na altar na may imahen ni Sto<pd>. Kailangan ang mga ganitong kuwentong magbubukas at maglalapit sa mga bata sa mga isyung kailangan nilang harapin at bigyang solusyon. ang dyip ang naging pangunahing pampublikong transport asyon sa buong bansa. pusang kulay-ginto na kumakaway. Madalas din na nakalagay ang lalagyan ng pera sa ibaba ng altar.g argumentativ: Bigla kong naalala ang madalas na sinasabi sa akin ni Raquel na mas mapalad daw ako kaysa kaniya. at kultura ng mga Pilipino.</pd> Niño o Birheng Maria na lagi ng sinasabitan ng sampaguita-sa paniniwalang gaganda ang kita. o kaya ay electric fan na madalang namang buksan. mas makulay. digmaan. Makikita sa ganitong paraan ng pagdidisenyo ng mga Pil ipino ang konsepto ng halu-halo. Sa mga video na ipinalalabas ng Department of Tourism (DOT). Binago ng mga Pilipino ang mga dyip na binili nila sa mga Amerikano. artista. Sa mga tsuper. ang mga itinuturing na bawal at pangmatanda lamang. Madalas na mababakas ang personalidad ng tsuper sa disenyo ng dyip na kanyang mi namaneho. flyers. selyo. pusang gumagalaw-galaw a ng ulo. Hindi ako maganda o maputi. M ula noon hanggang ngayon. Sinundan ito ng iba pang pagawaan ng dyip sa Cebu at Cavite. Pagkaraan nito'y naging isang malaking negosyo ang paggawa ng dyip sa Pilipinas. bandila ng mauunlad na bansa. Dahil dito. kartun karakter. ma papansing ang harapan ang pinakamakulay o punung-puno ng dekorasyon. tulad ng mga sakit. Nilagyan n ila ito ng pintuan sa likod." 'yan ang madalas na sabihin ni Tatay. isang paa ng sapatos ng sanggol. malimit ding gamitin o ipakita ang mga dyip sa tuwing ipakikilala ang bansang Pilipinas sa buong mundo. Matapos ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig. magagandang tanawin. ito ay natatabingan ng makukulay na kurtina o jalousies. palaka ng may barya sa bibig. ibinababa ang transpa rent na trapal. Ang buong katawan ng dyip ay may disenyo o drowing ng bunsong a nak. mga naiwang panyo ng mga pasahero. nakitang solusyon ang mga sasakyang p andigma na iniwan ng mga Amerikano upang gawing pampublikong transportasyon.

Sa libro ni Alejandro Arca Fojas (1909) na pinamagatang "<i>Ang Bagong Ba bae (Album Biografico De Filipinas Ilustre)</i>". halimbawa. Makikita rin sa loob ang iba't ibang karatula na may mga nakasulat na panuntunan na dapat sundin ng mga pasahero. Kung susuriin ang pagkakaayos ng mga pasahero sa loob ng dyip. emp leada sa opisina. titser. ang nakikita ang mukha lalong higit ang mga mata." at kung anu-ano pa. " "Barya lang po sa umaga. nars. Bawat espasyo ay kailang ang lagyan ng disenyo. may prinsipyo. Ngunit may ilang mga dyip din naman na kakaunti ang nakalagay sa harapan. Inilahad ni Fojas ang konsepto ni Labog sa feminismo : eamos sus ideales sobre Feminismo: "Ipantay ang babaye sa lalaki. Ang espasyo ay nagpapahiwatig ng kakulangan o kahirapan . paninindigan. Itinampok sa mga kuwento ni Labog ang mga babaeng naiiba sa mga babaeng n abuhay sa patryarkal na lipunang Pilipino noong kanyang panahon. nangangarap sila at nabibigo ngunit ginagawa nila a ng lahat upang makabangong muli mula sa pagkakadapa at makamit ang pinapangarap na tagumpay. katulong sa bahay." "Bayad muna bago bumaba nang di ka mapahiya. 4 Title:Sanaysay (8) Pokus ng kanyang mga kuwento ang mga babaing umiibig ngunit di-nabubulag sa pagkarahuyo nila rito.ya lahat ng maaaring ipalamuti sa dyip. Mga babae silang may sariling pagpapasya. Binanggit din nitong sa edad na labinsiyam ay isa nang <b>self-made man</b> (sa risertser ang pagbib igay-diin) ang kuwentista. doktora. ngunit u . Umiibig sila at nabibigo ngunit di-nawawalan ng pag-a sa. gagawa ng lahat na mga gawaing lalaki. social worker. tindera. bawal humilik. Mga babae silang matalino. nangang ahulugan na ang babaye. manggagawa sa pabrika. di-napadadaig sa mga kahirapang d umarating sa kanilang buhay. ang maghapon nila ay hindi nakatali sa loob ng tahanan." "Puwede matulog. nananatili silang babaeng may tiwala sa sarili at hindi umaasa sa iba. Ano man ang maging gawain ng mga tauhang babae sa mga kuwento ni Labog. atendant s a ospital. at pag-iisip. Katulad ng nag ing buhay ni Labog. ano man ang kinakaharap nilang pagsubok at responsibilidad. Mahalaga para sa mga Pilipino ang harapang pag-uusap. Mga babae silang may sariling katauhan. Sil a ay nagtatrabaho gaya ng pagiging reporter. m aging sa loob man o labas ng tahanan. Maram i na ring mga kuwento ng pag-ibig ng mag-asawang nagkakilala at nagkaibigan sa l oob ng dyip." "God k now Judas not pay. manunulat. ang upuan ay magk akaharap na tila naghihikayat sa isang huntahan. tinagurian ni Fojas si Labog b ilang <b>hija del siglo XX</b> (akin ang pagbibigay-diin). at iba pa. mananahi. "Magbayad nang maaga ng di maabala. ilalagay nila.

Isang pagbura ito sa kaisipang patryarkal na ang ama ang dapa t na nasusunod at nagpapasya para sa kanyang asawa at mga anak. Kung kaya ng isang lalake na maging ama at asaw a habang nagtatrabaho sa labas ng bahay. may mga tao kaya o ibang manunul at na nakaimpluwensya kay Labog? Wala pa rin akong nahanap na sagot sa talambuh ay ni Labog. Naitanong ko sa aking sa sarili: naging "biktima" kaya si Labog ng lipunang ito? Hindi naging sapat ang mga nak uha kong impormasyon sa nakatalang talambuhay ni Labog sa <i>CCP Encyclopedia o f Philippine Art</i> at sa <i>Filipino Women Writers and Their Works</i> ng Nati onal Centennial Commission upang mabigyan ng tiyak at kongkretong kasagutan ang aking tanong. Sa halip." (p. ay tumututol sa hindi makataru ngan at nakakahong representasyong ibinibigay ng mga lalake sa mga babae bilang mahina. Ang ginawang ito ni Labog ay isang matapang na pagtalik od sa dikta ng lipunang patryarkal na ang babae ay dapat na sumunod at pasakop s a kanyang asawa. hindi karapatan lamang ng mga lala ke ang pagboto kundi karapatan din ito ng mga babae bilang bahagi ng lipunang Pi lipino May banggit si Orosa (1980) tungkol sa pagiging isang babaeng-lider ni Labog: Ang pagiging feminista ni Labog ay di-lamang mababakas sa mga kuwentong k anyang isinulat kundi maging sa personal niyang buhay.ang pagkakapantay ng babae at lalake sa anumang bagay. Sa mga librong binasa ko ay wala rin akong natagpuang anumang tala . maaari rin itong gawin ng isang babae ang maging ina at asawa habang gumaganap ng iba pang tungkulin sa labas ng taha nan. Sa kanyang patu loy na pagsulat ay nabigyang-laya ni Labog ang kanyang mga karapatan bilang isan g babae at bilang isang tao: ang karapatang paunlarin ang kanyang sarili at gami tin ang kanyang talino sa gawaing magbibigay sa kanya ng pansariling-kaganapan a t identidad bilang isang babae. Hindi pa man gaanong nakikila ang ideolohiya ng feminismo sa Pilipinas n a ayon kay Ruth Elynia Mabanglo (sa Reyes: 1992). pantahan lamang.</pd> na magpatuloy sa pagsulat ng mga kuwento at nobela. Para kay Labog. Sa ginawa niyang pagsis ikap na makatapos ng kanyang kurso. at may kasariang mababa o inferyor sa lalake ay may mal inaw nang konsepto nito si Labog. Igalang ang karapatan ng lalaki't gayon din ang sa mga babaye. hindi siya dapat na matali lamang sa tu ngkuling ito. ay may kanikaniyang katungkulan. Di lamang sa maraming kuwento at nobela n i Labog makikita ang konsepto niya ng feminismo kundi sa kanyang naging buhay." (Lopez: 1962) subalit nagpatuloy pa r in siya sa gawaing ito.nawain nating bawa't isa. sapagkat "makasisiya na raw ang kanyang kinikita sa kanyang pamilya. at ng bahay ang sa mga babaye.17) Malinaw at tiyak ang konsepto ni Labog sa feminismo . binuwag ni Labog ang malaon nang paniwala na hindi na dapat pang pagsikapan ng babae na makapag-aral sapagkat ang lugar niya ay sa loob lamang ng bahay. Sa kanyang naging buhay ay masasalamin ang kon septo ng feminismo ni Labog na binanggit sa artikulo ni Fojas: na bagamat tungk ulin ng babae ang magtanggol ng tahanan. Muli ay naitanong ko sa sarili. magtangol ng b ayan ang sa mga lalaki. Sa kabila ng pagiging kabilang ni Labog sa isang 'de buena familia' noon g dalaga pa siya at maging nang siya'y may asawa na ay hindi pa rin siya tumigil sa pagsulat. ang matutukoy na sagot ay ang kinagisnan niyang patryarkal na lipunan. Saan kaya nakuha ni Labog ang kanyang konsepto ng feminismo? An ong salik kaya ang nakaimpluwensya kay Labog upang taglayin ang konsepto ng femi nismo at ipasok ito sa kanyang mga kuwento? Marahil. Ayaw na siyang payagan ng kanyang asawang si Benigno Sr<pd>. Kasama ang ilan pang kababaihan ay nanguna si Labog sa pakikibaka para sa pantay na karapatan ng mga babae at lalake laban sa <i>women's suffrage</i> na umiiral sa kanilang panahon. dapat niyang ipantay ang sarili sa lalake at sikaping g awin ang anumang magagawa nito.

Nagkaroon siya ng kapangyarihang kanyang-kanya lamang at nagawa niyang buwagin ang paniwalang ang mga manunulat na lalake lamang ang makalilikha ng mga kuwento at nobelang dapat na hangaan at basahin. gayundin ang nag-iis ang anak na babaeng si Iluminada. sa karanasan ng mga babaeng kakilala o kaibigan ni ya. ang kasipagan niyang maitaguyod nang nag-iisa at mapagtapos ng pag-aaral ang ka nyang dalawang anak sina Benigno Jr<pd>. tiya. Nagsulat ng mga akda si Labog sa panahong ang nangingibabaw sa larangan n g literatura ay kalalakihang manunulat. lola. Sila ang higit na kinikilala at mga akd a nila ang binabasa bunga ng paniwalang ang mga lalakeng manunulat ang bukal ng galing at talino sa pagkatha. at ginawaran ng mga parangal. . at ng pagdiriwang din naman sa kan yang naging matagumpay at makabuluhang pamumuhay bilang asawa. sa edad na pitumpu't dalawang taon (72) ay binawi ng Lumik ha ang hiram na buhay ni Hilaria Labog dito sa lupa. kaibigan ng mga kaibigan niya. Gaya ng nabanggit na. kwentista. 1962.kay na magpapatunay na may manunulat na nakaimpluwensya sa feministang panitik n i Labog. Kung nabasa ni Labog ang mga tula ni Leona Florentino (1849-1884). kakilala ng mga kakilala niya. binasa. Mayo 13. at upang hangarin niyang maipanta y ang kalagayan ng mga babae sa mga lalake. na pawang naging topnotcher sa CPA Board Exam. Nagawa niyang mailuklok ang kanyang sarili sa pedestal kahanay ng mga ito. ang pagsisikap niyang maitampok sa kanyang mga kuwento ang pantay na karapatan ng mga babae at lalake. wala rin akong nak uhang tiyak na tugon mula sa mga ito bagama't nagkakaisa sila sa pagsasabi na a ng marubdob na pakikibaka ni Labog sa lansangan para sa karapatan ng kababaihan. Sa isang panahong ang literatura ay mundong pinaghaharian ng mga lalaking manunulat. at ng iba't iba pang papel na ginampanan niya bilang isang babae noong siya'y nabubuhay pa. at mga kaibigan ang mga labi ni Hilaria Labog sa Manila North Cemetery matapo s ang isang Banal na Misa sa UST Chapel na ginanap sa ikapito at kalahati ng uma ga. kaanak . Maipalalagay na ang mga karanasang ito ang nagtulak kay Labog upang "labanan" sa pamamagitan ng kanyang mga kuwento ang naisasantabing kalagayan ng mga babae sa patryarkal na lipunang Pilipino. Dahil nga sa wala pang nag-aral kay Labog at sa kanyang mga akda. inihimlay ng mga nagmamahal na pamilya. Maitatala ang pangalan ni Hilaria Labog sa kasaysayan ng literatura sapagkat matagumpay siyang nakaigpaw sa tradisyon at kalakaran ng kanyang panahon na ang binabasa lamang ay ang akda ng mga lalakeng manunulat. Matagumpay na nakaigpaw si Labog sa kalakaran n g pangingibabaw ng kalalakihang manunulat. may kah irapang mahalungkat kung sino at ano ang nakaimpluwensya sa kanya sa konsepto ng feminismo. An g kahusayang ito ang nagbigay-daan upang mapasok niya ang mundo ng literatura na noon ay pinangingibabawan ng mga lalaking manunulat. Sa kanyang tinamasang popularidad at natamong mga pagkilala at parangal a y maihahanay si Labog sa kahusayan at popularidad ng mga lalaking manunulat. isinapelikula. Mayo 16. 1962. kinilala. nobelista. Sa ginawa kong pag-interbyu sa mga kapamilya ni Labog. Maaari rin namang mula sa ka nyang mga sariling karanasan. o ng mga kamag -anak niya. ina. apat na ara w matapos ang pagluluksa sa kanyang paglisan. ma ipapalagay na naimpluwensyahan ni Florentino si Labog sapagkat itinuturing si Fl orentino bilang kauna-unahang makatang feminista sa Pilipinas (Gruenberg: 1977). maaaring sa lipunang patryarkal na kanyang k inagisnan nag-ugat ang konsepto nito ng feminismo. gayundin ang paglalaraw an sa mabubuti at kahanga-hangang katangian ng mga babaeng Pilipina ay sapat nan g mga patunay upang masabing isa ngang feminista si Labog sa kanyang sariling ka paraanan.</pd>. may isang babaeng nagngangalang Hilaria Labog na ang mga akda ay pin anabikan. pati na ang pamangking si Teodoro. at Manuel.

isang teorista. "ang isang teorya" ay dapat na magtaglay ng tatlong komponents: (1) pagtiyak sa layunin at fangksyon. May katagalan ang prosesong ito sapagkat totoong ingat na ingat ako sa p agbuklat ng mga magasin partikular yaong mga nalathala noong dekada 20 upang huw ag mapunit ang mga ito dahil talaga namang malutong na ang pahina at ang malilii t na piraso ay nalalaglag na sa mesa at ang iba ay sa kandungan ko. at Lopez Memorial Museum. ngunit hind i ang galing at talino ng kanyang panitik. at pagsagawa ng antolohiya ng mga kuwe nto ni Labog. Nakatakdang buhayin ang kanyang alaal a at ang kanyang mga akda sapagkat isang buwan bago ang kanyang kamatayan.</pd> <b>Paghanap ng mga kuwento sa iba't ibang babasahin ng iba't ibang aklatan</b>. Abril 1962. Sa kabuuan. Walang tiyak na teoryang mapanghawakan para sa literari retrival na nasa ilalim lamang o nakapaloob lamang sa impormasyong retrival. (3) ugnayan sa pagitan ng layunin at fangksyon at ng proseso o op erasyon.ang makatugon sa ha mon ni Reyes na maipakilalang muli si Labog sa mga mambabasa ng maikling kuwento sa kasalukuyang panahon. Hindi ko naging suliranin ang unang komponent sapagkat malinaw at ti yak ang aking layunin sa pagretriv ng mga kuwento ni Labog . Nakapalooob din sa prosesong ito ang isa-isang pagbuklat ng mga naka-bind na orihinal na kopya ng mga magasin para hanapin ang mga kuwentong isinulat ni Labog. ang maisulat ang kanyang literari biografi. (2) deskripsyon ng proseso o operasyon. at dalawampu't anim (26) naman sa Serials Sectio n ng nasabi ring pambansang aklatan. pagpapakilala. ang inil uwal sa sangmaliwanag upang gumanap ng tungkuling ito. Sa mga lugar na ito ko natagpuan ang mga lumang-lumang kopya ng mga magasing pinagretrivan ko ng mga kwento ni Labog at pinagkunan ko ng ilang mahalagang tala tungkol sa kanya (ang pinakalumang kopya ay 1909). ang inyong lingkod. nailibing ang pisikal na katawan ni Hilaria Labog. sa buong panahon ko n g pagretriv ng mga akda ni Labog. Unang hakbang na ginawa ko ang pagpunta sa National Library. Gayunman. at magawan ng isang kronolohikal na antolohiya ang kanyang mga maikling kuwento. nakabuo ako ng pansariling prosesong nagamit k o nang epektibo at nakatulong nang malaki sa akin sa pagretriv at pagbuo ng anto lohiya ng mga kuwento ni Labog: <b>1</b><pd>. nanangan ako sa paggamit ng sistemang retrival. hindi ko nagawang sumunod sa isang n asusulat na tiyak na proseso o operasyon sa aking isinagawang literari retrival sapagkat wala akong natagpuang kongkretong proseso o operasyon para dito. Sa gi nawa kong pagriserts sa mga laybrari o maging sa internet man. at. 4 .Mayo 1962. ang mga natagpuan g talakay ay ukol lamang sa impormasyong retrival na sadyang napakalawak. isang malusog at magandang sanggol na babae. Ayon kay Louis Ke lly (2000). UP Diliman Main Library. Ayaw kong s a mga kamay ko madurog ang mga magasing ipinagpapalagay kong isang mahalagang ka bang naglalaman ng mayamang diwa at kaisipan ng mga manunulat na Tagalog. Para sa pangalawang komponent naman. mula sa Rare Books Section ng National Library ay nakaretriv ako ng dalawampung (20) kwento. <b>Ang Antolohiya: Apat na Dekada ng Pangangatha ni Hilaria Labog</b> Sa muling pagbuhay.

Title:Sanaysay (10) Bakit kaya ang lalakas ng loob ng mga mayor at gobernador ng ilang l awigan na tahasang sabihin at ipangalandakan sa mga pahayagan na sila at ang lah at ng mamamayan na kanilang nasasakupan ay sumusuporta sa pamahalaan ni Gloria A rroyo? Sa mga nakaraang isyu ng Bulletin Today. Nagtanong din ako sa ak ing mga estudyanteng taga-Laguna kung sumusuporta ba sila kay Arroyo. ako na yata ang ta ong ito. Rosa. sa Lag una. Laguna ay hindi sumusuporta kay Arroyo.. Ano ang patunay ng mga pinunong-bayang ito na ang lahat nga ng mamamay an ng kanilang siyudad o lalawigan ay sumusuporta kay Arroyo? Halimabawa. nakalathala sa ilang pahina nito ang pahayag ng pagsuporta kay Gloria Arroyo ng ilang siyudad at lalawigan ng Pi lipinas. so understandable that she's so t ense. Naging bukambibig ko na ang pagsasabi ng "Sana Lord<pd>. Ang sa akin lang naman. Bohol express our unqualified an d stanched support to her Excellency. Sana. Sa isang artikel sa People's Journal noong Marso 13.</pd>" Mula nang matuto akong magdasal.. 2008 ay nakalathala naman sa tig-isang buong pahina ang "City of Silay Open Le tter of Support to Her Excellency. kung gusto ng mga pinunong ito na sumispsip a t magpalapad ng papel kay Arroyo. the undersigned municipal and barrangay officials and the People of the Municipality of Valencia.</pd>" o kaya'y "Lord." Mas mahirap pa nga raw ang mga tanong sa pre-screening pero nasagot naman ni Janina ang tanong sa kanya sa tamang Ingles... hindi ang pagtatawa kay Janina ang nakababahala rito kundi ang mas mataas na pagpapahalaga natin sa Ingles at ang lumalalang kolonyalismo ng m araming Pilipino. Ang ibig kong sabihin sa mang-istorbo ay 'yung lagi akong nagdarasal s a Dios sa maliit man o malaking dahilan.</pd>" "Lord. Naging ordinaryong routine na sa pang-araw-araw kong buhay ang pagdarasal - ." Noong Marso 14 . tulungan mo naman ako<pd>. Marami sa kanila ang sumagot ng HINDI. naging malaking bahagi na ito ng buhay k o. isa sa hosts ng Binibining Pilipinas." "Lord please<pd>. 2008. Nakapagtataka lang. Halimbawa. Kasi. at mga kaibigan kong tagaBiñan at Sta.. ang ganito: "I think ni nerbiyos lang siya.</pd>. noong Marso 9.. It's the first time for her to join a contest. huwag sana nating pagtawanan ang kapwa natin kapag nahihirapan siya o nagkakamali siya sa pagsasalita sa Ingles dahil wala namang taong gustong magkamali at mapahiya lalo na sa harap ng libu-libong manonood. Naging usap-usapan ang maling pagsasalita sa Ingles ni Janina San M iguel sa Question and Answer ng Binibining Pilipinas. nakalathala sa isang buong pahina ng Bu lletin Today ang ganito "We. sinabi ni Charlene Gonzales. Huwag na silang mandamay pa ng i ba. President Gloria Macapagal-Arroyo. lang. saklolo di ko kaya 'to<pd>.. nakausap ba nila at natanong ang lahat ng mamamayan dito? May isinagawa ba silang survey para patotohanan ito? Ako mismo ang magpapatunay na ang pahayag na ito ay isang malaking kasinungalingan at isang tahasang panloloko sapagkat ang mga kamag-anak kong nakatira sa San Pedro at Calamba. Marami ang nagtawa at kumu tya sa kanya na para bang isang napakalaking kasalanan bilang isang Pilipina na kakatawanin mo sa isang beauty pageant ang Pilipinas at pagkatapos ay hindi ka b ihasa sa Ingles." at ang "S ama-samang Pahayag ng mga Pinunong Bayan at Mamamayan ng Lalawigan ng Laguna" ka y Arroyo. I talked to her later at okay naman ang English niya.. President Macapagal Aroyo. pero sapat na ba ito para pagtawa nan at kutyain siya dahil dito? Kung may isang taong napakahilig mang-istorbo sa Dios. Sabihin nang may kasalanan din si Janina dahil pinilit niyang mag-Ingl es kahit hindi siya komportable sa wikang ito. sila na lang. bakit nga ba pinagtatawan natin ang isang Pilipino kapag nagkamali siya sa pag-i-Ingles sa mantalang aliw na aliw tayo sa pakikinig sa isang Amerikanong nagkakamali sa pag sasalita ng Filipino? Bakit okey lang sa atin na magkamali ang iba sa paggamit n g sarili nating wika samantalang hindi okey sa atin ang magkamali tayo sa Ingles ? Sa totoo.

Lahat ng problema ng dumating sa akin at lahat ng pagsubok na dumaan sa akin. San Miguel. Mount Carmel. Kahit anong dasal at pangung ulit sa Dios ang gawin ko. Kapag hiniling ko kay Mama Mary na tulungan niya akong makar ating sa Dios ang mga dasal ko. Bukambibig ko rin ang mga katagang "Thank you.sa umaga pagkagising. Tinigilan ko na ang pang-ii storbo sa Dios. bago kumain. Ang paborito kong padrino? Si Mama Mary! Siya ang takbuhan ng maraming Ka tolikong kagaya ko. Noon ako nagpasyang tumigil na sa pagdarasal. At napatunayan kong tama ako.</pd>" ang pagsasabi ng "next time na lang. Nasanay ako na halos lahat ng ipagdasal ko ay nakakamit ko. at St<pd>. Matag umpay ko pa ring nagagawa ang mga gusto kong gawin at nakapagdedesisyon ako nang tama kahit hindi ako tumawag at humingi ng gabay sa Dios. nagdasal ako at nagpatulong sa maraming santo. Lord<pd>." wik a nga. "ang lahat ay nakukuha sa dasal. Hindi ko rin kailangang magpatulong sa ma raming santo. itinatawag ko sa Kan ya. Lord<pd>. Pinaniwala an ko agad na mapapasaakin ito. Quiapo. malamang kaysa hindi na matutupad ang mga ito. Kahit pala hindi ako magdasal. Pero bago ko pa ipagdasal ito. Pero nagkamali ako. Inunahan ko ang Dios sa pagdedesisyon. Para bang nagpahinga at nakatulog nang matagal ang Dios at ayaw Niyang magpaistorbo kahit na kanino. Pero mabilis din naman akong umusal ng pasasalamat anuman ang maging resulta ng ipinagdasal ko." Hanggang sa dumating ang isang pagkakataong tila sinubukan ng Dios ang ti bay ng aking pananalig. ako ang Kanyang pinakapaborito. at sa iba't ibang simbahan kung saan nakaluklok ang mga rebulto ng k ung sinu-sinong santo para dasalan at hingan ng tulong. Ito ang dahilan kung bakit lahat na yata ng bagay tungkol sa akin at sa a king buhay ay ipinagdarasal ko. . Kinalimutan ko na ang pagdarasal.." ang paniwala ko naman. Ipinagdasal ko it o nang taimtim. Sa pakiram dam ko ay humina ang aking paboritong padrino. Wala halos akong gawain na hindi ko ipinagdasal sa Dios. hindi ipinagkaloob sa akin ang hinihiling ko.</pd> Francis. bago umalis ng bahay.. Pinanghinayangan ko ang maraming oras na ginugol ko sa pagdarasal.. Lagi ko Siyang i niistorbo kahit sa pagdedesisyon sa pinakasimpleng bagay lang. makukuha ko rin ang mga bagay na gusto ko. St<pd>. at sa gabi bago matulo g. Nagi-guilty ako kapag hindi ako nakapagdasal sa loob ng isang maghapon. basta magsi kap lang ako at maging masipag. Nagbago ang pananaw ko sa pagdarasal. Kah it na sa akin na pinakapaborito niyang nilalang at lagi Niyang pinakikinggan ang mga panalangin. Sa pakiramdam ko ay nakagawa ako ng isang napakalaking kasalanan kapag hindi ako n akapagdasal.. kasunod ng aking "Tha nk you. </pd> Jude. ha!" Hindi lang 'yan! Mahilig din akong gumamit ng tulay o padrino sa pagdaras al ko. Sa sarili ko na lang iniasa ang lahat sa aking buhay. hindi dininig ng Dios ang aking dasal. pero wala pa ring nangyari sa ipinagdarasal ko. At dahil mas marami akong dasal na pinakikinggan kaysa hindi. Sa paki ramdam ko nga ay sadyang ipinanganak ako na malakas sa Dios. Halos karamihan ng hilingin ko sa aking mga panalangin ay "answered prayer. May isang bagay ako noon na gustong-gustong makamit. matibay na ang paniwala kong muli itong ipagkakaloob sa akin. Na sa lahat ng mga nilalang ng Dios. Pinanghinayangan ko ang mga pagod na naranasan ko sa pagpunta-punta sa simbahan ng Baclaran. Pinagtawanan ko ang akin g sarili dahil minsan ay naging "baliw" ako sa paniniwalang matutulungan ako ng mga santong ito. Naghanap ako ng iba pang padrino. Sa pagkakataong ito. nasanay ako sa ganito. Napatunayan ko rin na hindi ko pala kailangan si Mama Mary. Kung sinasabi man ng iba na "ang lahat ay nakuku ha sa pera.< /pd>" Kapag hindi ko naman nakamit ang ipinagdadasal ko. Ilang beses din akong humingi ng tulong kay Mama Mary pero bigo pa rin ako.

mas asahan nila ang kanilang sarili. Isang maliit na hiwa na noong una'y hindi ko gaanong binigyang-pansin subalit nang magtagal ay n agsimulang lumaki. Tinuruan niya akong tanggapin nang malu wag sa loob ko ang nangyari sa akin. Tinulungan niya ak ong mahalin at pahalagahan ang aking sarili sa kabila ng kapansanan nito. buong pagmamalaki kong iniisa-isa sa kanila ang lahat ng mga nakamit kong tagumpay nang walang tulong ng Dios. Hindi lahat ng ating hinihingi ay ipagkakaloob sa atin. nakikiusap na tulungan ako sa kalagayan ko. Malala na ito at umaakyat na ang impeksyon sa akin g binti malapit sa tuhod. kinakausap ang Dios. Maraming antiobiotics na ang aking ininom. Hanggang sa dumating ang isang pangyayaring magpapabalik sa akin sa paana n ng Dios. iisa lang ang palagi kong sinasabi sa kanila . muli kong n asambit ang pangalan ng Dios. ngunit sa nangyari sa akin. Bata pa lamang ako.huwag silang umasa sa dasal. Naligo kami sa beach ng aking pamilya. Sa ganitong mga pagkak ataon. nabibili ang mga gustong bilhin. Iisa ang hatol ng tatlong espesyalistang kinunsulta ko . Ginabayan niya ako sa pagharap sa mundo nan g nakataas ang noo kahit may kulang na bahagi sa katawan ko. Maraming bagay na hinah angad ang ating puso subalit ang mga hangarin lamang ng Dios ang siyang mananaig sa tuwina. Isang panahong kakailanganin kong magdasal nang taimtim at makiusap m uli sa Kanya. Ang lahat ng mga ito ay pinaniniwalaan ko. Habang masaya kaming naghahabulan ng aking bunsong anak sa dalampasigan. Ipinagyayabang ko sa kanila na masaya ako . sa halip. Maraming gamot na rin ang inilagay ko sa aking sugat subalit hindi pa rin ito gumagaling. Nanabik ako at umasang pagmimilagruhan ako ng Dios pero hindi ito nangyar i. at nakakain ang mga gustong pagkain kahit hindi ako n agdarasal at humihingi ng anuman sa Dios. Muli kong natawag ang pangalan ni Mama Mary. Abril 2005 . Hindi ako binigyan ng milagro ng Dios pero binigyan Niya ako tapang at la kas ng loob na harapin ang kalagayan ko. Ang mas naririnig ko nang mga sandaling iyon ay ang aking sarili na nagdarasal.panahon ng tag-init. napatunayan kong totoo pala ito at h indi basta kasabihan lamang. at magnaknak. Sa kauna-unahang pagkakataon. Matagal kong inalagaan ang sugat sa aking paa. napupuntahan ang lahat ng lugar na gustong marating. Nagka roon ako muli ng bagong pananaw sa pagdarasal. nakata pak ako ng basag na bote at nahiwa ang aking kanang talampakan. marami na akong naririnig na mga kwento tungkol sa mg a milagrong nagagawa ng pagdarasal tulad ng mga sakit na wala nang lunas pero gu maling nang dahil sa panalangin o kaya nama'y mga imposibleng bagay na naging po sible dahil sa pagdarasal. ngunit kung magbibilang lang tayo. Nangyayari ang ganito hindi dahil hindi tayo pinakingga n ng Dios kundi dahil may iba siyang balak para sa atin. matutuklasan nating mas lamang pa rin a . Palagi nating naririnig ang bagay na ito na tila isang palasak na ka sabihan lamang.kailangang putulin ang aking paa bago pa ito tuluyang lumala at umabot sa aki ng hita. pagkatapos ng mahabang panahon. Namulat ako sa naging karanasan kong ito na hindi lahat ng ipinagdarasal natin ay nakukuha natin. kontento sa buhay. Ang huling doktor na tumingin sa akin ang nagpilit sa aking magpa-confi ne na sa ospital. lumalim.Kapag kakwentuhan ko ang aking mga kaibigan at napag-uusapan ang tungkol sa pagdarasal. Marami siyang ipinaliwanag tungkol sa mas malala pang sitwasyo ng posibleng kauwian ng aking sugat kapag hindi ko pinayagang putulin ang aking binti ngunit hindi ko na siya naririnig at naiintindihan. Kaya nama n paulit-ulit at wala sawa akong nagsumamo sa Dios na bigyan niya ang milagro tulungan niya akong gumaling at huwag Niyang hayaang maputol ang aking paa. Huli na nang malaman kong diabetic pala ako kaya hi ndi gumagaling ang sugat ko.

hindi natin alam na ang magagandang nangyayari sa atin ay tugon na pala ng Dios sa ating mga panalangin. Hayagang masasabi na mababa ang pagtingin sa pagsulat ng mga ito at an g kanilang mga manunulat. Gayunman. kailangang may ideya ang magtatangka sa paggawa ng mga kuwadro. At kung iisipin natin kung ano ang nangyari sa mga dasal nating hindi pinagbigyan. <b>Panimula</b> Maraming nagtuturing sa pagsusulat ng mg iskrip ng komiks at mga nobelang popula r na may temang romansa bilang mga akdang hindi maihahanay sa mga lehitimong lit eratura. dayalogo at tunog. At sa tuwing pinagmamasdan ko ang aking putol na paa. Minsan nga. malamang na mababa na rin kaysa sa mga iba pang mga na gsisisulat sa ibang genre. lalong tumitibay ang aking pananalig sa panalangin. kapsyon. 4 Title:Sanaysay (36) Text 110 . Sa pagsulat ng iskrip ng komiks. saglit na kasiglahan at elaborasyon.Essay Word Count: 2032 Romantesista ang isang manunulat ng akdang romansa. Kapag sumasagi sa aking alaala ang nangyari sa akin. . dapat na magkaroon ng kamalayan sa konsepto ng 'love triangle'. Layunin nito na maiparamdam sa mga tutung hay na hindi nalalayo ang mga pangangailangan sa pagsulat ng mga kadang romansa sa paglikha ng iba pang mga genre. tatalakayin nang pahapyaw ang ilang mga bagay na kailangan upan g makasulat ng mga nabanggit na akda. kailangang magtaglay ng kiliti . Minsan kasi. Tangka rin nito na maipadama na matindi rin ang hamong taglay ng pagsulat sa komiks at mga akdang romansa na minsa'y higit p a nga sa pagsulat ng mga tinaguriang lehitimong akda. Sa papel na ito. Sa pagsulat naman ng mga nobelang romansa. mapagtatanto nating may naging ibang kapalit ang mga ito na higit pa kasya hiniling natin. kurot at kilig upang maging matagumpay na akdang romansa. 'happy ending'.sa Kanyang panahon at sa Kanyang kaparaanan. ipinaalala nito sa akin ang katotohanang dinidinig ng Dios ang ating mga d asal .ng mga dasal nating pinakinggan ng Dios kaysa hindi. dapat na mabatid ng isang nagnanais na magsulat sa ganitong genre ang ilang mga pangangailangan b ukod sa kanyang mayamang emosyon. kung tumugon ang Dios sa mga dasal natin ay sa paraang halos hindi natin nararam daman at sa panahong hindi natin inaasahan. Alinman sa mga akdang ito ang tatangkaing isulat.

Tulad ng kapsyon. Ang hirap dito ay ang limitasyon na isa ha nggang dalawang pangungusap na payak lamang ang dapat gamitin.</pd> dayalogo Ito ang mga pahayag na binibigkas ng mga tauhan. Isa itong hamon sa kanya na gamitin ang mga titik upang tapatan ang mga tunog na. Linawin natin ang pahayag na ito. c<pd>. kung magkaminsan. Hindi limitado sa g anito lamang ang romansang tinutukoy sa naunang pahayag. Dapat ding isaalang-alang ang pagtutugma ng kapsyon at larawan sa kuwadro. Bilang manunulat. kapsyon at dayalogo. kalahati.</pd> kapsyon Ito ang pagsasalaysay mo bilang manunulat. Dapat na kayang takasan. karaniwang pagtatakhan ang pagkakaroon ng tun og ng isang akdang nasusulat tulad ng iskrip sa komiks ngunit isa ito sa mga mah ika ng komiks. ng is ang manunulat ng komiks ang pangit na kaakibat ng katotohanan.</pd> kuwadro Ito ang paghahati-hati ng mga larawan sa bawat pahina ng komiks. b<pd>. kaila ngang maikli ang mga ito at tiyak. tatalakayin nang pahapyaw ang ilang mga bagay na kailangan upan g makasulat ng mga nabanggit na akda. Iyan ang dalaw ng romansang dapat na patulan ng isang manunulat ng komiks! Sa pagsulat ng iskrip sa komiks. Mahirap ito dahil para na ring ang artist gag ampanang ito ng may-akda. Ang tanging kaibahan ay hindi manunulat ang aktuwal n a guguhit ngunit nasa kanya ang pagsasabi ng laki (buo. hugis (puso. wala ng matitirang espasyo para iguhit ang mga larawan sa kuwa dro. Tangka rin nito na maipadama na matindi rin ang hamong taglay ng pagsulat sa komiks at mga akdang romansa na minsa'y higit p a nga sa pagsulat ng mga tinaguriang lehitimong akda. Hindi kasi maipagkakasya lalo na sa maliit n a kuwadro anag tatlong bagay na nabanggit na: larawan. sa magandang paraan.Sa papel na ito. Kapag haumaba pa kasi kaysa rito. Dito inilalaman ang mga deta lyeng hindi mababanggit sa dayalogo. Ang isang manunulat sa komiks ay dapat na nakakikita ng kagandahan sa kahit na p inakamasagwang bagay na kanyang nalalaman. d<pd>. Layunin nito na maiparamdam sa mga tutung hay na hindi nalalayo ang mga pangangailangan sa pagsulat ng mga kadang romansa sa paglikha ng iba pang mga genre. Unang tatalakayin ang pagsulat ng komiks at susundan ng pagsulat ng mga nobela a t mini nobelang romansa. Dapat na may abi lidad ang manunulat ng komiks na masilip ang banaag maging ng pinakamanipis na l iwanag sa pagitan ng pinakamadidilim mang ulap! Iyan ang romansang hatid ng kom iks. Tinutumbasan ng manunulat ng iskrip ang mga bagay na dapat ay na ririnig sa isang tagpo.</pd> tunog o sound effects Sa unang tingin o dinig. Wawakasan ang mga talakay sa pagsasanib ng mga element ong dapat na isaalang-alang sa pangkalahatang pagsulat ng mga akdang romansa. Madalas na iugnay ng isang karaniwang makabab asa o makaririnig ang salitang romansa sa lambingan o sa positibong ugnayan sa p agitan ng mga indibidwal na may pagtutugma sa nararamdaman. tatsulok. parihaba at iba pa) at kung ano mismo ang maki kita sa loob nito. kasama sa obligasyon ang pag-isip ng mga posibleng mapabilang na pig ura at eksena sa susulating obra. Dapat na kaya niyang makahagilap ng kahihinatnan o wakas na positibo o masaya kahit na nga dumanak na ang dugo o bum aha na sa luha ang istorya. <b>Dalaw ng Romansa</b> Dapat na romantesista ang isang manunulat ng komiks. isang kapat a t iba pa). ilang mga bagay ang dapat na bigyan ng pansin: a<pd>. ay bahagi lamang ng pantasya tulad .

May dagdag na pahinang magagamit ang isang manunulat upang maunti-unting buksan ang laman ng k anyang isip at dibdib. <b>Simula</b> <b>Katawan</b> <b>saglit na kasiglahan</b> <b>elaborasyon</b> <b>tunggalian</b> <b>kasukdulan</b> <b>kakalasan</b> <b>Wakas</b> Pamilyar na tayo sa marami sa mga bahaging binanggit sa itaas ngunit h ayaan ninyong ipaliwanag nang bahagya ang dalawang bahagi na posibleng bago sa m ga tumutunghay: ang saglit na kasiglahan at elaborasyon. sandali lamang ang mga kapanabikang hatid . Ma gandang tanong.. kukulungin at lilimitahan sa tatlo o apat na pahina ang isang madulang salaysay ng pagmamahal. Ito ang sagot diyan: hinggil sa pag-ibig ang akdang isinusulat at sadyang ganyan ang pag-ibig.. tila ha los pantay lamang sila. Kaya ang mga tunay na manunulat ng roma nsa.. Saglit na kasiglahan ang tawag sa bahaging may matinding kapanabikan na mararanasan ang sinumang sumusubaybay kahit na nga nasa unahang bahagi pa laman g ang salaysay. Unang lumutang ang mga nobelang 1 20 pahina lamang ang kabuuan at sinundan naman ng mga mini-nobelang 50 pahina la mang. "Kung mahirap at masakit. kung paanong pipigilan ang nag-uumapaw na kalipunan ng emosyon ng mga karakter na kabilang s a salaysay. dulot ng patuloy na pagdanas ng sakit at hirap. ay lalo namang nag-umapaw s a inspirasyong dulot ng pag-ibig! <b>Romansa sa Isang Upuan Lamang</b> Dekada '90 nang umusbong ang mga nobelang romansa na hiwalay sa komiks at mga seryeng bahagi lamang ng mga magasin. May bagong kalayaanag hatid ang ganitong mga genre. Napakahirap! Masakit sa ulo at sa dibdib! Maitatanong marahil.. Ang kaibhan. Naging mabili ang mga ito sa mga taong nais magbasa sa sariling wika ngun it nais na makaramdam ng hamon ng pag-iisip ng mga imaheng pahiwatig ng mga sali ta at hindi iyong lantaran ng idinidikta ng mga larawan na tulad sa mga komiks. isipin pa kung paanong ilalaman. Ngayon. kung paanong rerendahan ang nagpupumiglas na kakintalang dapat na manatili pagkatapos na matunghayan ang isang pag-uugnayang nasaksihan sa loob la mang ng dalawa hanggang apat na minuto (batay na rin sa bilis o bagal ng nagbaba sa) upang maunawaan ito ng mambabasa matapos niyang matitigan ang huling larawan sa pahina na kakikitaan ng salitang WAKAS. bakit pa isusulat?". Pamilyar ang ilang bahagi ngunit posible pa ring makapagpalinaw ang bahagyang talakay sa ilang bagay na maaaring bago.. Tila baryasyon ito ng mga bahagi ng salaysay na pampanitikan. Hindi kailangang madaliin kaya nananamnam ng may-akda an g bawat pintig na hatid ng kanyang emosyon! Hindi na kailangang sikilin kaya na ibubulalas nang walang pag-aalinlangan ang bawat salita at emosyong taglay ng mg a ng mga salita at tagpo<pd>.ng kapag 'science fiction' ang ang matutunghayan na iskrip. Ang sakit namang hatid ng pag-ibig ang nagpapatibay sa pusong nagmamahal. Kung ihahambing nga sa kapanabikang dala ng tunggalian.</pd> hantad man o tago! Hindi masakit sa ulo! Hindi makirot sa dibdib! May pattern na sinusu nod ang ganitong mga akda na bagamat nagkakaiba minsan ay nagkakatulad naman sa higit na madalas na pagkakataon sa iba't ibang akda.. Ang hirap na nadarama ng nagmamahal ang pinaguugatan ng pagpapahalaga sa kanyang iniibig.

Dala kasi n g trayanggulo ang awtomatikong pananagumpay ng dalawa at pagtanggap ng natitiran g isa pa. Sa tatlo kasi nalalagay sa pwersadong pamimili ang isang indibidwal n a magdadala sa kanyang pagpapasya kung alin ang papanigan. aapihin ang bida. Ang saglit na kasiglahan ang magdaragdag sa kapanabikan ng mambabasa upa ng hindi bitiwan ang maliit na aklat na kanyang hawak. darating ang pagkakataong malul utas ang mga ito. may mamahalin siya. nangyayaring ituring ng sumusubaybay ang kanyang sarili bilang siya ring tauhan ng salaysay. Kasama na rin dito ang pagtuturing sa mga taong kaaway ng bida bilang kaaway. hindi ito mapapansin ng mambabas a. makakaban gon siya sa suliranin at magtatagumpay sa huli. Madalas na walang kapanabikang hatid ang elaborasyon ngunit kung sapat a ng nagawang panggising ng saglit na kasiglahan. Dahil iisa nga ang mambabasa at ang bida: kung kaya ng bida. isang lalaki-dalawang b abae ang love triangle. Ki kiligin kapag nakadarama ng pagmamahal ang tauhan! <b>Magmamahal ang bida</b> Matapos na maging iisa ang bida at ang mambabasa dulot ng nabanggit sa itaas. Ito ang magbibigay sa ka nya ng kagustuhang tapusin ang kanyang tinutunghayan sa isang upuan lamang. kaya rin niya! . mamumuhi ang sumusubaybay sa antagonista ng salaysay. <b>Dadaan sa hirap ang bida</b> Sa pagkakataong ito makakukuha ng sinmpatiya ang bida. Matapos ang bahagi.ng saglit na kasiglahan at mangyayari ang mga ito sa pagitan ng simula at elabor asyon. napakadali na para sa mambabasa na mahalin ang mahal din ng bida. Kung na pakaganda ng pagkakasulat at madadala nang husto ang sumusubaybay. Kung napakaganda ng pagkakagawa sa ganitong pormula. Tatawa siya kapag masaya nag tauhan. <b>Love triangle</b> Tatlong kaluluwa ang laging sangkot sa mga ganitong akda. Nakikisalo na ang mamababasa sa karanasan ng tauhan sa salaysay. Wala na silang ipinagkaiba! Siya na ang tauhan! Iiyak na siya kapag umiyak ang tauhan. <b>Makababangon sa suliranin ang bida</b> Laging nmakahahanap ng solusyon ang bida sa anumang suliraning ihahar ap sa kanya. Maaaring isang pangkat ang karibal. Dito rin makukuha ng mambabasa ang mga detalyeng kailangan upang t unay na maunawaan ang darating na mga kapanabikan at pangyayaring hatid ng tungg alian. Ang elaborasyon naman ay ang bahaging unti-unting natutuklasan ang mga detalyeng maaaring bumagabag sa sumusubaybay ng salaysay na dulot ng mga naunang pangyayari. sa bahaging ito nakadarama ng tila pagmamalaki at tagumpay ang mamba basa. Hindi limitado sa isang babae-dalawang lalaki. sulyapan naman natin ang pormulang sinusunod ng ga nitong mga akda: love triangle. pamilya o maging sa riling pagkatao na hindi kasundo ng tauhang naguguluhan. Kahit na nga minsan ay tila napakahirap at halos imposibleng malusutan ng bida ang mga suliranin. Dahil tila iisa na ang turing ng mambabasa sa bida at sa kany ang sarili. Dito magsisimul ang iugnay ng mambabasa ang sarili sa tauhang kanyang sinusubaybayan. Ang bahaging ito rin ang nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob na lumaban maging sa tunay na buhay.

kilig ang siyang mga pangangail angan ng isang mainam na akdang romansa. kayang lagpasan ang mga hamon ng buhay at higit sa lahat<pd>. 5 Title:Kwento (7) Pero di na nila kailangan pang magsuot ng uniporme. kiliti. Kung magwawakas sa malung kot na paraan ang isang akdang romansa. Naghahatid ang mga akdang romansang ito ng pag-asa na maganda ang mun do. Sa tatlong ito. pinakadakila ang pag-ibig! Ang sarap ng pakiramdam kun g magsisilbing isang instrumento ang manunulat upang mapalaganap ang pinakadaki lang handog ng Diyos sa tao. ng panghihinayang sa halip na pag-asa at pagkamuhi sa halip na pagibig. magsapatos. magdudulot ito ng panlulumo sa halip na kasiglahan.. Araw-araw silang pumapasok. Nakasaad kasi sa Bibliy a na tatlong bagay ang ibinigay ng Diyos sa tao: pag-asa. Ang tatlong ito ang siyang sikreto ng tagong sulok ng puso na siyang pinagmumulan ng romantikong mga isinusulat. may taong itinakda upang magmahal sa bawat indibidwal. Ang tatlong ito ang siya ring dahilan kung bakit hindi pagsasawaan ng mga mambabasa ang mga akdang pumapaksa sa pag-ibig sinuman ang sumulat ng mga ito. Ang masayang wakas kasi ang bubuo sa lahat ng positibong dulot at nadama ng mambabasa sa mga pinagdaanan niya bilang siya na ring bida. . Dala ito ng katotohanang ang karamihan sa mga tumatangkilik ng mga kadang r omansa ay kababaihan..</pd> ka yang talunin ng pag-ibig ang lahat! Makikita rin ito bilang bagay na espiritwal. Idagdag pa rito ang lakas ng loob na kung nasa isa ng indibidwal ang pinakadakilang handog ng Diyos sa tao. Di sila lumiliban sa klase. Ang tatlong K na ito. lilipas din ang mga p agsubok.<b>Magtatagumpay ang bida sa huli</b> Bawal ang malungkot na wakas sa mga akdang ito. Mayroon din silang guro. pananampalataya at pa g-ibig. Ang masayang wakas rin ang magbi bigay-kaganapan sa mga pangarap ng mambabasa at maging sa kanyang bagong tuklas na lakas ng loob upang humarap sa mga hamon ng buhay. o magdal a ng mga gamit o bag. si Titser Trudy. ano pa ang kanyang mahi hiling? Dapat ding mabanggit na isa sa mga nakagawian sa pagsulat ng mga gani tong akda ang paggamit ng sagisag-panulat na pambabae o pangalang sadyang pambab ae. kurot. Gusto ni Berto na matuto silang magbasa at magsulat ng kanyang kapatid. Nag-aaral sila ng bumasa at sumulat.

At 'yung mga liban naman. Siyempre. "Patuyo na po. Wala silang inaalalang dapat ibabang mga gulay at prutas. Pupuntahan natin ang lugar ng masasamang tao. uuwian nila si Mang Ben. nagiging tunay silang mga bata. Magpapahinga sila sa gilid ng maitim na ilog. 'pag nagkabarko na tayo. Lilibutin n atin ang dagat. Ito ang oras ng kanilang pamamah inga. Mula s a itaas ng tulay. 'pag naging pulis na ako." matipid na sagot ni Berto. Di na tayo magugutom. kailangan pang tulungan ni Berto ang kanyang kapatid upang ma kapagsulat ng sariling pangalan. hanggang sa matuto na si Buknoy. "Ikaw Buknoy? Magaling na ba ang mga sugat mo?" tanong ni Titser Trudy k ay Buknoy. Sa katunayan. Maraming pagkain sa barko. pinu puntahan ni Titser Trudy. Pagkatapos mag-aral ng magkapatid. "Ayos naman po. kung paano ang kanilang tanghalian at hapunan. Ang langit na ang magiging bubong natin . Matagal-tagal na rin silang nakatira kay Mang Ben. lagi nilang pinagkukuwentuhan ang kanilang matitingkad na mga pangarap. Sa mga oras na ito. tatalon si Berto sa tubig. na umuuga kapag may dumaraang malalaking sasakyan. Pagkatapos ng klase. Pagkatapos. Si Berto rin ang nagpapatahimik sa buong klase. Pangarap ni Buknoy na magkaroon ng malaking-malaki at makulay na barko. Isang magaling na ka rpintero si Mang Ben. Pagmamasdan nila ang malalaking bangka na may mga hatak-hatak. Sa ilalim ng isang konkre tong tulay. di na tayo tatapak sa lupa.'Nung una. "Kuya. uuwi na sila sa kanilang tirahan." sabi ni Buknoy sa kanyang Kuya Berto. "Buknoy. ang ibang mga batang may sakit ay dinadala ni Titse r Trudy sa health center para mabigyan ng gamot. Kayang-kaya n a ni Buknoy na isulat ang kanyang buong pangalan. bumibili sila ng tukneneng. Titignan ang makulay na tren na nakaangat sa lupa. na dapat isulat o basahin. Si Berto ang katu-katulong ni Titser Trudy sa pagtuturo sa ibang bata na magbasa at magsulat. Manonood lang si Buknoy sa kanyang Kuya Berto. Huhulihin natin si la. Pero bago sila umuwi." sagot ni Buknoy. lagi kitang iaangkas sa aking matulin g motorsiklo. Masaya sina Buknoy at Berto. mapupuntahan na natin kahit 'yung pinakamala yong dagat. halos lahat ng mga katabi nilang maliliit n . Gusto niy ang maging pulis. pupunta sila sa Jones Bridge. Di na daanan ng mga sasakyan ang bubong ng ating bahay. Kahit anong lugar." sabi ni Berto sa bunsong kapatid. Pangarap naman ni Berto ang magkaroon ng matuling motorsiklo. Ito ang oras ng kanilang paglalaro. "Kamusta na Berto?" tanong ni Titser Trudy. ang malalaking billboard ng mga pagka in at pangarap na panooring sine. Araw-araw.

Nagkakagulo ang mga tao sa kanilang lugar. Mga totoong kotse. umuusok na pansit. madre. Sumasakay sa matuling matorsiklo. tindero't tindera. may pustiso o wala. "Nagkaroon ng demolisyon kanina. motor. adidas. "Nabalitaan ko ang demolisyon kanina. at karitong itinutulak. ang matuling motors iklo na sasakyan nila kapag naging pulis na ang kanyang Kuya." "Pero kailangan muna kayong maghiwalay hangga't wala pa akong nakikitang center na puwede kayong dalawa. matutuling dyip. panadero. yero. at ang mga taong naging mabait sa kanilang magkapatid. pero giba na ito. nagulat sila sa kanilang nadatnan.a bahay. Hinanap nila si Mang Ben pero di nila makita. mas marami kayong magiging kaibigan . kahit kakau nti lang ang kahoy. sa malaking bahay namin tumitira. Mayroon din akong mga laruang bisikleta. si Mang Ben ang gumawa. Nasa gilid ng kalsada ang maraming g amit. May bilog at kuwadradong ho pya. Hinanap pa rin nila at ip inagtanong sa kanilang mga kapitbahay. iba't ibang kulay ng palamig. babae o lal ake. paa. MALAKING-MALAKI ANG aming bahay. pulis. Mahusay na karpintero si Mang Ben. ang malaki at maku lay na barkong puno ng pagkain. kapwa nila lasap ang kawalang-hanggan ng kanilang lalo pang tumitingkad na mga pangarap. tit ser. Wala na kaming matitirhan ni Buknoy. Marami ring pagkain sa loob ng aming bahay. bituka. Wala pa akong nakikita na kasing-laki ng aming bahay. bumbay. mainit-init na tukneneng. Maski 'yung mga walang bahay na mauuwian. intsik. maliit at malaking siopao. At naaalala rin ni Berto ang kanyang bunsong kapatid. Pinaaalis na tayo. o pako. Tinignan nila ang dating pinagtatayuan ng kanilang maliit na bahay. Magkahiwalay man sina Berto at Buknoy pero palagi pa rin silang nagkakas ama. siomai. Matanda o bata." "Salamat Titser Trudy. Sa center. Lalo pa itong lumalaki kapag gumagabi na. naaalala ni Buknoy ang kanyang Kuya Berto. pero walang makapagsabi kung nasaan si Ma ng Ben. Do'n tiyak na magiging ligta s kayo. Sa center. Dumating si Titser Trudy. doktor. Kasyang-kasya lahat ang mga ito sa loob ng aming malaking bahay. kaya nagpunta agad ako rito. matapos nilang maligo." balita ng isang ba ta sa kanila. Kasyang-kasya kaming lahat sa a ming bahay. at kung sino-sino pa. si Ti tser Trudy. at ulo ng manok na may m . kaya niyang gawing maliit na bahay." "Kailangang dalhin ko muna kayo sa center. drayber. Kahit sino puwedeng pumasok sa aming bahay. Isang hapon. ang mabait na si Mang Ben. naglalayag sa malaking barko. at mga dambuhalang trak ang aking la ruan." tugon ni B erto. At kapwa rin nila naaalala si Mang Ben.

Dito na 'ata ako lumaki. Pero ngayon. May nagpaparoo't parito. Minsan naman. tapos sumunod si Nanay. Kahit malaking-malaki ang aming bahay. May nagtatrapiko ng aking mga laru ang kotse. Siya ang na gturo sa aking magbasa at magsulat. Pero mayroon din namang tamad na nagagawi sa aming bahay. May nagpaparoo't parito. nagtatrabaho rin ako. Siguro alam nilang di naman ako maaano sa aming malak ing bahay. 'Yung iba sa kani la. Kapag gumawa ng di mabuti. lalo na kapag hindi gumagana ang aming tatlong malalak ing ilaw na may tatlong kulay: dilaw. may naghihintay lang ng biyaya at tira-tira sa mga restawr an. Lagi siyang nakangiti at may magandang tinig kap ag nagsasalita. kendi. Mag nagbebenta ng Lotto at tiket ng Sweepstakes. . Walang tamad sa loob ng aming bahay. Pero kung minsan. Araw-araw. ISANG MALAKING-MALAKING problema ko lang kapag umuulan. Mag nagbibigay ng dasal at nag-aawitan. Araw-araw. Kaya lahat ng tao sa lo ob ng aming bahay. berde. May nagtitinda ng dyaryo. Lagi rin siyang may dalang biskwit at juice. tubig. Sa sobrang laki ng aming bahay. Natatandaan ko. dahil ang aming malaking -malaki bahay ay nagiging isang malaking-malaking ilog. Pero ako. mga ku wento ang pasalubong niya. Pero tulad ng ibang bahay. Mabait si Kuya Anghel. at trak. nakatayo at walang mahigaan. Malaking-malaki rin ang aking paliguan. sabon. may tulog sa araw at gising buong gabi. Siya rin ang nagturo sa ibang bata. at pula. at kung ano-ano pa. may nagkakalat at naghahalukay ng mga basura. Bawal na bawal ang tamad sa loob ng amin g malaking-malaking bahay. wala na silang pareho. dyip. K ay lamig ng tubig. minsan kasa-kasama ko. may nadadagdag sa aming bahay pero meron ding nababawas. Walang tigil ang agos ng tubig galing sa butas na tubo. naghihintay na humi nto ang ulan at nang bumaba na ang tubig-ulan. Lahat kami. May gamot sa sipon at ubo. umulan man o umaraw. Masisipag ang lahat ng pumupunta r ito. di niya nakakalimutang dalawin ako. Matagal-tagal na silang wala. minsan hindi. May nagwawalis ng sandamukal na kalat. tulad nina Tatay at Nanay. pinarurusahan. May nagbibiga y ng pamasahe sa naliligaw. talagang matag al ang ulan. wala itong haligi at bubong. si Kuya Anghel. May nagpapatunog ng mabulaklak na mantel para sa me sa. MAY ISA AKONG madalas na bisita sa aming bahay. Lahat ay puwedeng kumain sa loob ng aming malaking bahay. tsitsaron.aanghang at matamis-tamis na sawsawan. walang gamit na kailangang ingatan o bantayan. nude ls. totohanan na 'atang iniwan na nila ako. Astig magkuwento si Kuya Anghel. walang pinto na dapat ikandado. walang bint ana na kailangang isara kung gabi. para raw di ako maloko ng i ba. Unang nawala si Tatay . May dumarating na lang at may nawawala nang ilan o maraming araw. ng ib ang mahihigaan. Ako lang 'ata ang may ganitong kalaking paliguan. Kayang-kaya ng bos es niya na maging iba't ibang tao. may nandudukot ng ibang pitaka. Kung minsan. Nagsisilid ako ng bihon sa bihunan ni Mister Yu. May trabaho ang lahat sa loob ng aming bahay. pati magkuwenta. Gano n naman sila e. Dito ako naliligo at nagkukusot ng aking mga damit. at itlog ng pugo. May nanghi hingi ng limos. may dapat ding sundin sa loob ng amin g bahay. sigarilyo. pagkagising ko isang umaga. kilala ko. naghahanap ng ibang masisilungan. ayokong iwan ang malaking-malaki kong bahay. kaya 'yung iba kong kasama.

Tumango-tango lang ako sa mga sinabi ni Kuya Anghel. Pero kahit ganito ang aming bahay. Bahay na ligtas at di nagiging ilog kapag umuulan. Makikipagkaibigan ako. Bahay na may mga taong kasalo ko sa umagahan. nakakalu . Bahay na may mga nakatirang magmamahal sa akin. Wala itong malaking haligi at mataas na bubong." da gdag ni Kuya Anghel. Bahay na magkukumot sa akin kapag malamig. kundi bahay na k aming tatlo lang ang nakatira." "Kailangan mo ng maayos na bahay Aste. Kahit sa maliit na is kinita. Muli akong mangangarap. Bahay na may haligi at bubong. Bahay na bahay namin. bahay pa rin ito para sa am in ni Tatay. Bahay na hindi bahay ng iba. Bubuuin ko ang magara at malaking bahay sa akin g isipan. May bahay pala na talagang para sa ak in. Tulad ng ibang batang di na bumalik. at trak? Pa na taong lagi kong nakakasama? Paano na ang mga bihon na k Paano na ang mga batang darating at aalis? Ang aking malak kong lahat ito ay mami-<i>miss</i> ko.PERO ISANG HAPONG dinalaw ako ni Kuya Anghel. ku ng paano ka magiging ligtas at kung paano mo magiging kaibigan ang mga batang ma kakasama mo sa bagong bahay na iyong lilipatan. "May bakanteng center na akong nakita. NAISIP KO. Paano na sina Nanay at Tatay. Di na sila mawawala at di na rin ako maiiw an. DI ko pala bahay ang malaking-malaking bahay na tiniti rhan ko. Pero paano na ano na ang masisipag ailangang iplastik? ing paliguan? Tiyak ang mga nagtutulinan kong laruang kotse. tanghalian at hapunan. Bahay na masisilungan kapag matindi ang sikat ng araw." BUTI NA LANG at may tulad ni Kuya Anghel na handang tumulong at m aghanap ng bahay para sa akin. Kahit sa pagitan ng mga sasakyan. Wala rin itong bintana at pinto na kailangang isara kapag ka mi ay natutulog. Doon. "Isa lang ang dapat mong isipin ngayon Aste. Mahira p ang walang bahay. Mag-aaral akong mabuti hanggang sa bumalik na sina Nanay at Tatay. baka dumating na sila sa isang bukas? Paan o nila malalamang iba na ang aking bahay? Pero sabi ni Kuya Anghel. Di pala ito matatawag na bahay." "'Alang problema Kuya Anhgel! <i>Promise</i> ko sa 'yong magiging kaibiga n ko silang lahat. Magsasama-sama na uli kam ing lahat sa bahay na aking bubuuin. Titira kami sa iisang bahay. Magaling magmaneho ng aming bahay ang aking Tatay. IBANG-IBA SA IBANG bahay ang aming bahay. maaalagaan ka nila at matut uruan. Tutulong sa maraming gawain. Kailangan mong maging ligtas. kayang-kaya niyang sumingit. hindi na ri n ako babalik sa aming malaking-malaking bahay. Mahirap para sa isang batang tulad mo na tumira sa lugar na ito. dyip.

sot kami nang walang gasgas o daplis. Paggabi na. Sa buong maghap on. dalawang baso. walang pahinga ang kariton. May dalawa kaming ping gan. M ay gamit din naman ang aming bahay tulad ng ibang bahay. Walang daya ang kanyang timbangan. Nakahinga na nang maluwa . laging may kwento si Tatay. Pero naging tamad daw ang mga tao. Isa-isang bi bilangin ang mga bote ng ketsap. lahat daw ng bahay ay pareho ng aming bahay. Lahat ng tao. Sabi ni Tatay. isang boteng makulay at may kakaibang hugis . noong matagal na matagal na. toyo." ang sasabihin ni Tatay. Papauwi. nagtutulak ng bahay." Magpapaalam kami ni Kuya kay Mang Ruben. may punggok. noon daw. may lapad at ku wadrado ang katawan. isang kutsara't platito. Gustung -gusto kong magmaneho si Tatay. Kahit saan kami magpunta. Masarap kasi sa tenga ang businang-sipol niya. May kahon din kami ng damit. ipap arada lang ito ni Tatay. Husto rin lagi ang kanyang bayad sa amin. at gamot. lagi naming kasama ni Tatay ang aming bahay. Minsan. Kaya alam kong pagod din ito tulad namin ni Kuy a. may mahaba at maiksi ang leeg. Di tulad ng drayber ng mga kaskaserong dyip na nakabibingi ang busina. Si Kuya ang magmamaneho. Titimbangin ang mga bakal at plastik. patis. may parang bombilya at kulay sampalok. minsan sa lik od ng palengke at minsan naman sa isang <i>waiting shed</i> na bakante. kaya't alam k o ang hirap ng magkakariton. Bumibili kami ng mga l umang dyaryo at komiks. patis. Minsan sa ilalim ng isang puno sa parke. bunging kaldero at kawali sa mga bahay-bahay. "Aking Bunsong-bulinggit. Agad naming dadalhin kay Mang Ruben ang aming mga nakolekta. toyo . At kapag gusto naman naming umidlip. bakal. patutulinin ni Kuya ang asul na kariton. Sa aking pagtulog. Masayang-masaya kami ni Kuya kapag napupuno ang kariton. ayaw nilang magtulak ng kanilang bahay. M insan sabi ni Mang Ruben. at gamot na parang matataas na bilding. "Tulad n'yo. Magkakalantuga n ang mga laman ng kariton habang nakasakay at kinakabahan ako. dati rin akon magkakariton. Mabait si Mang Ruben. sumampa na't aking ikakabit ang bubungan nating plastik. Sasakay uli ako sa asul na kariton. isang maliit na kaldero at yuping t akure. Tuwang-tuwa ako. pinagpatung-patong ko ang mga bote ng ketsap. 5 Title:Kwento KUNG SAAN-SAAN KAMI nakakarating ni Kuya. Dadangkali n ang mga dyaryo at komiks. pati piktyur ng iba't ibang tao. Iba't iba ang laki at hugis ng mga ito. mga butas na timba at palanggana.

at mag-isa itong aandar sa papalusong na daan. Hihipan niya ito nang dahan-dahan a t saka isa-isang magsusulputan ang maseselang bulang-lobo. Noon ko lang na kitang naging malungkot si Kuya. "Kay sarap talagang mabusog. mapu puno ng bulang-lobo ang aming paligid na parang nahahawakang ulap. Napansin ko rin. Dinala pa rin namin kay Mang Ruben ang aming mga nakolekta. Kapag gusto naman naming magpahinga. Parang naaamoy ko pa rin ang mainit na pansit at ang palamig. napadaan kami sa tindahan ng pansit pero tuluy-tuloy l ang ang kariton.g ang asul na kariton pero parang pagod na pagod pa rin ito. Iisisi n ni Kuya ang labas at gulong. sasakay kaming par eho ni Kuya sa kariton. wala talaga kaming makolekta ni Kuya. nagiging bangka ito. Tulad namin ni Kuya. mga bunging kaldero at kawali. Naisip ko kanina. susulpot ang mga bulang-lobo. Lalabhan namin ni Kuya ang aming mga dami t. hindi na mat ingkad na asul ang kulay nito. At bigla-bigla. Magaling siyang gumawa ng mga bulang-lobo. Pero alam naming matibay ito. Alam ko si Kuya rin at ang kariton. Ang lamig ng tubig. May nakolekta rin kami ni Kuya pero konti lang. Wala kasi kam ing masilungan noon. Masuwerte sa amin ni Kuya ang asul na kariton. "Matagal-tagal na rin kayong nagbebenta sa 'kin ng iyong mga nakokolekta . tuwang-tuwa ang asul na kariton sa lamig ng tubig. Kapag umuulan at bumabah a. Kumain kami ng mainit na pansit at malamig na malamig n a sago. komiks." ang sabi ni Kuya na padighay-dighay pa. kailangan na nating bumili ng asul na pintura. ng asul na pintura. mga butas na timba at palanggana. Ako naman ang loob at ang manibela. Maghihiyawan kami ni Kuya na paran g makakalas ang bawat parte ng kariton. At sa aming pagkukusot. Kahit ba ku-bako ang daan kaya nitong maging matulin. Hinintay kong magsalita si Kuya pero tahimik lang siya. Di na kasi kul . Hinding-hindi namin nakakalimutang paliguan ang asul na kariton. Biglang bumuhos ang mal akas na ulan at nabasa pa ang kaunting dyaryo na nakolekta namin. Pero minsan. pero parang pagod na pagod ito. Kaya siguro wala kaming makolekta ni Kuya. bakal. Papalaki na nang papalaki ang nawawalang asul sa kulay sa katawan nito. Inihinto ni Kuya ang karit o at pinababa niya ako. Pinulsuhan namin ang asul na kariton. kailangan pa nating maghanap sa bahay -bahay." Napansin ko ang lungkot sa mga mata ni Kuya. Pagkatapos. agad naming pupulsuhan ang asul na kariton at dadalhin kami nito sa mga bahay na maraming lumang dyaryo. Busog na busog kami ni Kuya. bilhan kayo ng pintura. Gagawa si Kuya ng mar aming bulang-lobo. Ngunit sabi ni kuya : "Natutuklap na ang asul na kulay ng kariton. Sa aming pag-uwi. Giniginaw na ako. Gagawin muna niy ang maliit na kuweba ang kanyang mga kamay. maliligo kami ni Kuya sa isang parang batis ng tubig sa isan g butas na tubo. "Di tayo makapagmemeryenda ngayon. Napadaan kami sa tindahan ng pansit at sago." ang sabi ni Kuya. Kapag wala kaming makolekta. Binati kami ni Mang Ruben pero di pa rin kumikibo si Kuya.

lalo na ang asul na asul na kariton. Naiinggit nga ako sa aming mga kapitbahay na may isang estante ng ensayklopedia na bibihira nilang buksan o basahin. mayaman o maykaya. na kung ilang buwa n din nilang hinulugan. kung kaya nagtiis ako sa pagkopya kapag may pa-assignment ang aming titser. Maraming kuwento si Kuya tungkol sa mga bituin. Pagkatapos naming magpintura: "Hanep sa ganda! Poging-pogi!" ang isinigaw ni Kuya. saan man kami makarating ni Kuya sa pangangariton. Tinignan pa namin sa malayuan at malapitan ang asul na kariton para masi guro naming pantay ang pagkakapintura. Simul a noon. Di maubos-ubos ang tawanan naming tatlo. Matapos ang aming kuwentuhan ni Kuya. Wala itong laman kaya nag iging higaan namin." parang nasa kamay uli ni Kuya ang dalawang makikislap na bituin. akala ko. D oon nakita ko ang marami at iba't ibang libro. ponkan. nakakaluwas pa rin ako ng Manila nan g mag-isa para bumili ng aking mga gamit sa National Bookstore sa may SM Edsa. Noon din. Kinabukasan. Bigla kong naisip sina Nanay at Tatay. May iba pa palang libro bukod sa . Sasapinan namin ito ng mga karton ng pinaglagyan ng mansana s. Ang ganitong kapaligiran ang dahilan kung bakit di ko rin nagustuhan ang pa gbabasa. ang konsepto ko ng aklat o mga babasahi n ay ensayklopedia lang. Pagdating ko ng hayskul. ipinarada namin ang asul na kariton. Isa-isa niyan g ituturo ang makikislap na bituin. Sa gabi. na biglang nagkakabubong sa tuwing malamig at umaambon. Ako ang nagpintura sa loob at manibela. "Kay bangong higaan!" ang sabi ni Kuya na paunat-unat pa. Napansin ko ang kakaibang kinang sa mga mata ni Kuya. matutulog kami sa loob ng asul na asul na kariton. Di pa noon uso ang xerox at wala pang xerox sa aming lug ar." ang sabi sa amin ni Mang Ruben sabay abo t sa isang latang pintura na itinago pa niya sa kanyang likuran. "Sina Nanay at Tatay naman iyong magkatabing bituin. at ubas.ay asul ang masuwerte ninyong kariton. kapag may-ensayklopedia sa bahay. pero ala m kong lagi nila kaming iniingatan at binabantayan. Sa wakas! Mapipinturahan ka na rin namin!" sabi ni Kuya sa basang-basang kariton. Bagamat nasa probinsya ako. "Ikaw iyong kay liit pero kay liwanag. pinunturahan namin ni Kuya ang kariton. Kay saya ko noon at alam ko. Matagal na silang wala. lalong itong naging masuwerte sa amin ni Kuya. Wala akong natatandaan anumang babasahin sa loob ng aming bahay n oon. Si kuya naman sa labas. Lumaki ako sa pamilyang bibihira o talagang walang nagbabasa. Tatanawin namin ang mga bituin habang nakatungtong ang aming mga paa sa asul na kariton. Lalo na sa gabing nagpapahinga kami sa loob ng asul na k ariton na pagod din sa maghapon. Itinaob pa namin ang kariton par a mapinturahan din ang ilalim. o kaya may mataas na pinag-aralan ang mga nakatira." sabay turo ni Kuya na parang nas a dulo ng kanyang hintuturo ang maliit at kay liwanag na bituin.

Para akong namataya n noon." Hindi kumibo si Lolo. kulturang popular. Kakaiba ang bisikleta ni Lolo. SABI NI LOLO. agad-agad na kinuha ni Papa ang bisikleta at sinabing. Cebu. Isasandal ni Lolo ang bisikleta sa punong sampalok at maglalakad kami. sa bukid at kung saan-sa an pa. may collection ako. may manibelang hugis sungay at may natutuklap na abong-kulay. Ganoon 'ata talaga. Kay-inam pagmasdan ang mga kulay-gintong butil ng palay! At min san. Lalo pa akong nahilig sa pagbabasa nang makahiligan ko rin ang p agsusulat. dahil sa kagustuhan kong matapos ang isang luman g-lumang libro ng isang manunulat na Pilipino. Di talaga ako matatahimik kung di ko kasama ang mga libro kong nakahanay nang maayos.ensayklopedia. Kapag Sabado at Linggo. Ngunit kahit luma na ang bisikleta ni Lolo. Popular Bookstore sa may Doroteo Jose ang aming bilihan ng mga murang libro. At kahit saan man ako mapunta . Ilan sa aking mga kaklase ay mahilig magbasa. Nang d umating kami. Noong magkaroon ako ng sariling bahay. Palitan at hiraman. Kung ano ang ipinagkait sa isang tao noong bata pa siya. sa Sapang Palay. Napuntahan ko na ang lahat ng maaaring bilhan ng mga libro. Mula sa mga libro ukol sa teorya hanggang sa mga panitikan. Problema ko kasi. Tumuloy siya sa k anyang silid. malap it sa pilapil. lagi kong kasama ang mga naipon kong libro. Kaysarap umangkas sa bisikleta ni Lolo lalo na't papalubog ang nagkukula y-kahel na araw at sumasabay sa amin ang masasayang ibon sa kalangitan. panahon pa ng mga Hapon ang kayang bisikleta. Paramihan kami ng nabas a. matinding depression ang naranasan ko. dumating agad sina Mama at Papa na wala kami sa bahay ni Lolo. Nagsimula muli akong mag -ipon at bumili ng mga libro. Pagdating ko ng kolehiyo. napuntahan ko na. Laguna. media at iba pa. Minsan. Pero lagi't laging puwedeng magsimula. sa Dulong Bayan. ipinuslit ko sa aklatan ng aming pamantasan ang aklat. kaya nakakahiya kung wala akong nabasa. "Ito ang buhay. Mula Glorietta h anggang sa isang second hand bookstore sa Baguio. Sarado ang aklatan sa mga estudyanteng panggabi na tulad k o. Natatandaan ko. sa Balong Malayo. nabalutan ng putik ang aking mga libro . manipis ang gulong. sa Gul od. dahil panggabi akong estudyante lagi rin g sarado ang aklatan. Sa lahat ng pinupuntahan namin ni Lolo. tulad noong tumira ako sa Si niloan. Gusto kong matahimik na ang mga ito. nang magkaroon ng malakas na bagyo sa Siniloan." Ngunit nakapagbibiskleta lang kami ni Lolo kapag wala sina Mama at Papa. ang isang manunulat ay isa ring mambabasa. m atulin pa rin ito. isang libro agad ang binibili ko. Pero napansin kong puro mga librong isinulat ng mga banyaga ang k anilang idinidispley sa salamin. sinabi ni Lolo na. Mula sa mga coffee table book hanggang sa mga childr en's book. Ang dating mababangong pahina ay bumaho at nagkulay-putik. Sabi nga. Sa bawat perang natatanggap ko. naririto ang buhay ng bawat tao. Alam na alam ko rin kung may gumalaw o kaya ay may nawawala sa aking mga libro. iyon ang kanyang nagiging bisyo paglaki niya. kauna-unahang ipinagawa k o ay lalagyan ng libro. Davao at iba pa. Laguna sa loob ng dalawang taon. Mas mataas ito k umpara sa mga bisikleta ngayon. kung saan-saan kami nakakarating ni Lolo. "'Tay naman . Tanda ko. ang bukid ang di ko makakalimuta n. ilang beses ko nang sinabi sa inyo na huwag na kayong magbibisikleta. Cagayan de Oro. Pero sa kasamaang-palad. Naging kaibigan daw niya ang Hapones. Yabangan kami ng aming mga nabasa. doon ko lang talagang nakahiligan ang pagbabasa. Ib inigay ito sa kanya ng isang sundalong Hapones noong panahon ng giyera. Nakaayos ang mga it o ayon sa mga manunulat. bilin ng doktor na bawal sa inyo ang mapagod. Mula sa pinakamamahal hanggang sa mumurahing tindahan ng mga libro. .

di na kami nakapagbisikleta ni Lolo at hindi na namin napupun tahan ang mga paborito naming lugar. sa di ni Lolo. (4) ukol kay Dr<pd>. (3) mga karapatan/tungkulin n g mamamayang Amerikano. upang doon siya magpahin ga. uminom at magsalamin sa napakalinaw na tubig sa Balong Malayo. nars. Hinanap ko ang bisikleta sa buong kabahayan pero makita. titser at iba pa.</pd> Martin Luther King. pinagmasdan ang mga tutubi sa Sapang Palay. nahubog at patuloy na nahuhubog ang mga ba tang Pilipino na may malabnaw na pag-ibig sa bayan. at ib a pa. napansin kong wala na ang lumang bisikleta ni g sandalan nito. at ang mga nagliliparang ibon na su masabay sa pagbibisikleta namin ni Lolo. ang maagiw na bodega. Tinanong ko si Lolo at sinabi niyang nasa bodega na raw. Walang ma sama ang pangingibang-bansa. Hinubog ng mga teksbu k na ito ang kamalayan ng mga batang Pilipino ayon sa interes ng mga dayuhan. direktang itinuturo sa mga mag-aaral ang mga sumusunod: (1) pa mahalaang pederal ng Estados Unidos at pamahalaang totalitaryan ng Unyong Sobyet . Pumayag siya at pinagtulungan naming ilabas ang tumba-tumba. muli kaming nagbibisikleta ni Lolo sa mga lugar na paborito naming puntahan ka pag Sabado at Linggo. na ang pinakamataas na panga rap o mithiin sa buhay ay ang makapagtrabaho sa ibang bansa at maging isang <i>d omestic helper</i>. Alam ko. Lolo sa datin hindi ko ito Pinuntahan ko kayang abutin Mula noon. <i>care giver</i>. at mas pangmatagala n ang epekto. Kung di ko pa siya sunduin sa kanyang silid ay hindi si ya lalabas. 5 Title:Sanaysay (25) Tinatayang umabot sa 92 milyong sipi ng mga teksbuk na pinondohan ng WB a ng naipamudmod sa mga paaralan sa buong bansa noong 1984. . Nakatali ito nang mahigpit. Dahil sa mga nabanggit na ito. ang masama at higit na masakit. Nakakuha ako ng sipi ng isang batayang aklat sa Araling Panlipunan I na g inamit ng mga mag-aaral sa Unang Taon sa panahon ng administrasyong Marcos. Sa nasabing teksbuk. upang kumita ng d olyar. (5) mga pr ogramang tulad ng United States Aid for International Development (USAID). Par ang laging may iniisip. (2) konstitusyon at mga batas ng Estados Unidos. Napansin ko. ang lumang Simbahan sa Dulong Bayan. Muli naming pinasyalan ang pastulan sa Gulod. Mga Pilipinong palagiang tumatangkilik sa mga produktong banyaga at tina tamasa ang panandaliang sarap at ginhawang ipinagkakaloob ng mga ito. gumagaan ang pakiramdam ni Lo lo. Nakabitin nang mataas ang bisikleta. laging matamlay si Lolo. pagmasdan ang mga kulay-gin tong butil ng pala at kulay-kahel na langit.Kinabukasan. ay ang kamalayang mamamayani at pangarao na makapangibang-bansa sa hinaharap at magbigay serbisyo sa ibang lahi. Minsan hiniling ko kay Lolo na dalhin namin ang kanyang tumba-tumba sa il alim ng malaking punong-mangga sa likod ng aming bahay. Pakiramdam ko .

Bilang sandata. Kadalasan. at iba pa. kailangan itong laging bantayan. bagsakan ng mga sobrang produkto. Mas tiyak ang mungkahi ni Almario u kol sa dekolonisasyon o "pagwawakas sa kamandag ng pananakop" dahil binigyang-di in niya ang paggamit ng Wikang Pambansa na nakabatay sa wikang katutubo. at tagapagbuo ng mga produktong industriyal o teknikal na madalas na ipinagbibili r in naman sa Pilipinas ng mga korporasyong multinasyonal. Lagi 't laging igigiit ng globalisasyon ang Ingles. at iba pa. tulad halimbawa ng Rice Burger. ipagtanggol laban sa mga inilulunsad na pagbab ago o reformasyon. Hinding lubusang mapag-a aralan/malulusungan ang kultura o kaakuhan ng isang bansa kung hindi magagamit a ng mismong wika nito. Sa sanaysay niyang <i>Tradisyon at Nasyonali smo: Panukalang Pagbasa sa Kasaysayan ng Panulaang Filipino</i>. Binubuwag nito ang m atatatag na pader ng kaakuhan ng ating bansa. dahil habang nag-i-Ingles nga nam an ang mga Pilipino. Dahil sa natatanging katangian at kakayahang ito ng wikang pambansa. sa patuloy na pagiging taniman ng mga produ ktong pang-agrikultural na kailangan ng mga kapitalistang bansa. Buo ang paniniwala ni Lumbera na kailangan ang ganap na proseso ng dekolonisasyon upang mapalaya ang k amalayan ng sambayanang Pilipino at magkaroon ng kakayahang makapagdesisyon sa s arili nang maisulong ang interes at kapakanan ng mga Pilipino sa pakikipag-ugnay an sa ibang bansa. Sa sanaysay na may pamagat na "<i >Dating" Panimulang Muni sa Estetika ng Panitikang Filipino</i>.34). na tagl ay ang kakayahang gumalugad sa higit na malayong kasaysayan at bumuo ng mga nadu rog na gunita ng ating pagkabansa. Lagi't laging igigiit ng globalisasyon ang wikang Ingles upa ng patuloy at malaya nitong maipasok ang mga sobrang kalakal at puhunan sa bansa . mga batang may isang estante o higit pa ng mg . ganito ang sina bi ni Almario: "Wikang pambansa ang pintungan at sandata ng mithiing makabansa. walang silbi o anumang pinaggagamitan ang na syonalismo. nakaimbak at iimbakin sa wikang pambansa ang lahat ng tradisy onal at bagong kakayahan at karunungan na kailangan sa pagsasakatuparan ng "pang arap na bansa". nailalapit nila sa mas maraming bilang ng mga Pilipino ang kani lang produkto. tiyak na magpapatuloy ang pagkakaw atak-watak at hindi pagkakaintindihan ng mga Pilipino. maidisenyo ang ekonomiya ng Pilipinas upang maging palaasa sa sistema ng kanil ang pananalapi. maging tagasalo ng mga trabahong inayawan nila. Nakasadlak ang Pilipinas sa masamang kalagayan. Bilang pintungan.69)". ekonomiya. lalo pa't nagsilaki na ngayon ang mga batang nahalina/nahumaling sa mga laruang kasama ng bawat <i>Happy Meal</i>. lumilitaw na ang nasyonalismo ay wala nang silbi bilang gabay ng sambayanan tungo sa hinaharap. Tahasang sinabi ni Lumbera na hindi siya sang-ayon na ang Pilipinas ay maging pa sibo at magsalawang-kibo na lamang sa pagdaluyong ng globalisasyon. politika. Almario ukol sa dekolonisasyon ng bansa. ay isang malaking banta sa globalisasyon.Sa panahon ng globalisasyon. at iba pa. Hangga't ipinipilit ang paggamit ng Ingles. ang wikang pambansa ang wawasak sa mga pamanang pader at bagong lambong ng kolonyalismo" (p. higit nila tayong mauunawaan at maiintindihan. ganito ang sina bi ni Bienvenido Lumbera: "Kung pakasusuriin ang mga patakaran. Naipapakilala itong tila kabahagi ng ating nakagisnang kultura. taga-suplay ng mga hilaw na materyales at murang paggawa. Kung kaya't mapapansing ang mga multinasyonal na korporasyon tulad halimb awa ng McDonald's ay gumagamit na rin ng wikang Pilipino sa pagpapakilala ng kan ilang mga bagong produkto sa publiko. Nagsusulong ng parehong adhikain ang mga pananaw ni Lumbera at Virgilio S. Anumang pag tatangkang mapaunlad o magamit ang wikang pambansa sa mga larangan tulad ng eduk asyon. Sa paraan nga namang ito. Na ang nasyonalismo ay isa nang sagabal sa aktwal na pag-unlad ng bayan. itinuturing pa ngang hadlang ang nasyonalismo sa malayan g pagpapatupad ng mga batas na nakapaloob sa globalisasyon. Pagkuha sa panlasang Pinoy upang maiangko p sa kanilang mga produkto. Na an g tanging dapat tungkulin ng mga mamamayang naghahangad ng ikabubuti ng bansa ay ang magpatianod sa globalisasyon iginigiit sa Filipinas" (p.

Sa sanaysay ni Almario na may pamagat na <i>Ang Panitikang Pambata sa Filipinas: Isang Pahapyaw na Kasaysayan</i>. Dahil sa malawaka ng pagkilos na ito ng McDonald's. Lubhang magastos at madugo ang pananakop gamit ang dahas at sandata. Nasa ilalim n g kontrol ng simbahan ang mga imprentahan. <i>flyers</i>.</pd> dela Cruz sa kanyang kritikal na pap el na may pamagat na <i>Kailangang Magsimulang Muli ang mga Akdang Pambata sa Su liranin ng Pagkabansa: Ang Pulitika ng Literaturang Pambata</i>: "Sa panahon ng pananakop. kung kaya't nasa kontrol din nila ang mga kaalaman o kwentong gusto lamang nilang ipabasa sa mga katutubo. Ipin akilala ng mga Kastila at mga Amerikano ang literaturang pambata sa paghahangad na lalong palakasin ang kanilang kontrol sa Pilipinas" (p. Ginhawa at yaman ang natatamo ng mga bansang kolonisador. tulad ni Sharon Cuneta at Manny Pacquiao. nabubu at naibibigay ang iisang kahulugan at representasyon ng kultura ayon sa panana ng mga dayuhang negosyante. Kay McGillis. at iba pa. n g o w May pagka-<i>fluid</i> ang globalisasyon. Sa kanilang mga komersyal. Sa paniniwala ni McGillis. natutunan nilang gamitin ang mapayapa o walang dahas na paraan ng pananakop. kung kaya. ay ginamit u pang hubugin ang mga katutubong binyagan at yakaping buong-puso ang ipinakilalan g relihiyon. ganito ang kanyang sinab . kahirapan naman sa mga kolonisadong bansa. Ang pagkilos na ito ng McDonald's ay isang uri ng makabagong paraan ng pananakop na hindi halata o lantaran. kaya nitong gaygayin at pasuki maging ang kasuluk-sulukan ng ating kultura. mahalagang lunan ng neokolonyalismo ang kultur ang popular. simbahan. walang anumang pagtutol o paglaban sa mga sinasakop. Ang unang aklat na limbag. tulad ng wika. pagmamahal sa matanda at iba pa. Hindi tulad ng Doctrina Christiana.a laruang may trademark ng kompanyang <i>Disneyland</i>.8). lansangan at iba pa. May pagsisika p itong makontrol ng namamayaning kultura (<i>dominant culture</i>) ng kolonisad or ang maliliit o katutubong kultura (<i>minority culture</i>) ng kolonisadong b ansa. bus. Sa pamamagitan n paggamit ng wikang Pilipino sa pagpapakilala ng mga banyagang produkto. <i>Panitikang Pambata. Ang panahon ng pananakop ng mga Espanyol at pagpapalaganap ng Kristiyanis mo ay panahon ng malawakang paglilimbag ng mga aklat o babasahin. Nakapaglathala/Nakapagpondo na rin ang kumpanya ng McDonald's ng mga aklat-pambata. Taglay ng mga aklat-pambata ang mga agenda ng mga kolonisador. kababakasan ng neokolonyalismo ng mga aklat-pambata . makukulay na poster. Bukod sa Doctrina Christiana na ginamit lamang sa mga bata pagkara an ng kalagitnaan ng taong 1860. Bilang Sandata ng Pananakop</i> Mababakas sa kasaysayan ng sistema ng edukasyon ng bansa na ang panitikan g pambata ang ginamit ng kasangkapan ng mga kolonisador upang sakupin ang Pilipi nas. laging ipinakikita ang mga pagpapahalagang Pilipino tulad ng pagmamahalan sa loob pami lya. na nagsusulong ng kanilang adhikaing makilala an g kanilang mga bagong produkto. Tiyak na magpapasalinsalin ito hanggang sa kanilang mga kaapo-apohan. nakapaloob na sa isip at gawi ng mga Pilipino ang mga nais nitong ipatanggap. ang mga aklat-panturo ay orihinal na limbag sa Espanya. ginamit na rin ang mga aklat panturo sa mga paa ralan. ang Doctrina Christiana (1593) na naglalaman n g mga dasal at batayang paniniwala ukol sa doktrina ng Katolisismo. paaralan. Naikalat na rin ang kanilang logo sa mga taxi. bukod pa sa pagkuha ng mga kilala o sikat na <i>endorser<i/>. Sa pamamagitan ng kulturang popular naipatatanggap ng mga dating k olonisador ang kanilang mga kultura at produkto sa mga teritoryo o bansang nasa kontrol nito. tumulong ang panitikang pambata upang lupigin ang mga Pilipino. Ganito ang sinabi Rolando S<pd>. brochures. Dah il sa madudugong digmaang kinasangkutan ng Espanya at Amerika. Isa nga sa mga ito ay ang pamumudmod at pagbababasa ng mga aklat o kuwento na magpapaamo sa mga Pil ipino.

</pd> Ralphson. <i>That Mario</i> (1940) ni L <pd>.</pd>hindi totoong dasal o nobena lamang ang itinuturo sa mga bata no ong panahon ng Espanyol. Tinatawag din itong "abesedaryo. Ma y kaukulang parusa sa mga batang hindi sumunod o nakalimutang tumupad sa mga nap agkasunduang asal o pag-uugali. Sa bansang 1850. may mga paaralang primarya na sa F ilipinas na hindi hawak ng mga pari. <i>The Bailey Twins in the Philippi nes</i> (1930) ni C<pd>. Bukod sa kartilya at katon.</pd> Hancock. Ito ang napansin ni Morton J<pd>.</pd> La Belle. Ginamit nila ang mga nabanggit na aklat u pang kontrolin ang kaalaman na humubog sa mga bata at ituring silang mga kolonis ador bilang mga natatangi at nakatataas na lahi sa lipunan.</pd> Stuart. Kakaunting bata lamang ang nakapapasok sa mga p aaralang nasa pamamahala ng simbahan.</pd>P<pd>. Ito ay nagsilbi lamang sa kanilang intensyong sakup in ang Pilipinas sa mahabang panahon.</pd>H<pd>. <i>Uncle Sam's Boys in the Philippines</i> (1912) ni H<p d>. mahalagang pagtuunan ng pansin ang mga kuwentong tulad nito. na dapat igalang sa lahat ng oras.</pd>P<pd>.</pd>F<pd>. <i>Boy Scouts in the Philippines</i> (1911) ni G<pd>.</pd> Stuart. Sa ilalim din ng mga Espanyol nag-umpisa ang isang sis tema ng edukasyong publiko. at Sargent R ayme. mababa it na kaibigan at higit sa lahat. Ginamit ang mga aklat na ito bilang mga propaganda.</pd> Thomas. at insidental o peripheral lang a . <i>Adventures All: A Tale of the Philippine Islands</i> (1905) ni K<pd >. bida ang mga Amerikano. Naipakilala nila ang kanilang kultura bilang sukatan ng pagiging ganap na tao o pagiging sibilisado. pagbigkas ng mga salita. Mula taong 1898 hanggang 1910.</p d> Netzorg (1985) sa mga kwentong tulad ng <i>The Brownies in the Philippines</i > (1904). <i>The Adventures of Piang the Moro Jungle Boy</i> (1917) ni F<pd>. bida. Ayon kay Luna Sicat Cleto.</pd> Perkins. Sa mga paaralang ito ginagamit ang tinataw ag na "kartilya" -isang munting aklat sa pag-aaral kumilala at sumulat ng mga ti tik sa alpabeto." O kaya'y ang mas makapal na "katon" -isang aklat na tulad ng kartilya ngunit may mga dagdag na leksiyon sa p agbuo ng mga pantig at salita". Madalas na ginamit bilang tagpuan o lunan ang Pilipinas sa maraming kwent ong isinulat ng mga Amerikanong manunulat.at lumalabas na nagsisilbing backdrop lang o setting ang Pilipinas. Walang anumang dalisay na layunin ang mga aklat o babasahing inilathala s a panahon ng mga Espanyol. at <i>Lecciones de Urbanidad Cristiana</i> ni Torio. <i>The Filipino Twins</ i> (1923) ni L<pd>. Dagdag pa ni Cleto sa kanyang sanaysay na <i>Ang Imahinasyon ng Digmaan at Liberasyon sa Ilang Akdang Pambata Ukol sa Panahon ng Hapon</i>: Magandang mapagtuunan ng pansin kung sino ang naee tsapuwera sa mga pag-aakdang ito . <i>Juguete pa ra Ninos</i> ni Aguilara. may ginamit ding mga aklat sa pagtuturo ng ka gandahang-asal.i: "<pd>.. kung kaya't nanatili lamang sa antas ng pagmememorya. na naglalarawan sa mga sundalong Amerikano bilang mga bayani.</pd>M<pd>.</pd>I<pd>. Ilan sa mga kwento ay isinulat nina William Thames. Edward Stratemeyer.<p d>H<pd>. sa t alambuhay ng mga sikat na tao. dahil <i>may tendensiya ang mga manunulat n a ito na "imbentuhin ang kanilang Pilipinas</i>.</pd>A<pd>. na ipinabasa sa kanila ng mga Espanyol.</pd> Crockett at <i>Piang the Moro Chieftain</pd> (1941) ni F<p d>. ang pagdating at pagdagsa ng mga babasahing banyaga sa Pilip inas. kabutihang-asal at pag-uugali ang kanilang mga natamo o natutuhan. <i>The Adventures of Jack and Janet in the Philippines</i> (1918) ni Norma W<pd>. tulad ng <i>El Amigo de los Ninos</i> ni Sabatier. Nahubog ang mga bata na tila mga de-susi at tau-tauhang laruan. ang mga batang ito naman ang mag papatuloy ng mga kaasalan at kaalamang natutunan nila sa mga aklat panturo. naging puspusan ang paglalathala ng mga ak lat para sa mga bata. bilang mga tagapagligtas at tagapagtanggol. at sa buhay ng mga santo. Paglaon. Malayung-malayo sa karanasan at sensibilidad ng mga katutubong bata ang l aman ng mga aklat na ito.. kasabay ng pagbubukas ng mga pam publikong paaralan.</pd> Eady. Sa panahon naman ng pananakop ng mga Amerikano.

Dito sila kumukuha ng impormasyon o ng kahit anong garantiya n g panandaliang satispaksyon sa mga nagaganap sa kapaligiran. magkakataliwas at nagbabago rin depende sa mg a panlabas at panloob na puwersa ng lipunan. Bahagi na rin siya ng dalawa o higit pa ng komunidad tulad ng paaralan. aktibo rin ang pangmadlang midya sa gawaing ito.ng presence ng mga Pilipino (p. ang kaakuhan ay mabilis magpapalit-palit. masasabing mahirap ang pagbubuo ng kaakuhan at ang isang indib idwal ay laging nasa proseso ng paghahanap ng kanyang batayan at modelo ng pagbu buo. Umaayon ito sa prinsipyo . Hindi maipagkakaila na may mahalagang papel ang pangmadlang midya sa pagbubuong ito. Ang advertisement ay isa sa mga uri ng pangmadlang midya na nagsasakatup aran ng gawaing ito. 4 Title:Sanaysay (16) Sa premodernong panahon. Sa ganito. magdedesis yon o mag-iisip. hindi usapin ang pagbubuo ng kaakuhan o identid ad ng isang indibidwal. pagpapahalaga at atityud ay pilit na iniimpluwensyahan. At madalas. Lumilikha ito ng ugnayan sa pagitan ng produkt o at mamimili sa pamamagitan ng paggamit sa mga nakagawiang kahulugang ibinigay ng mga tao sa mga karaniwang bagay. May nagsasabi rin na maging ang mg a batayang paniniwala. Ang mga pangangailangan at relasyon sa komunidad na kan yang kinabibilangan ang siyang nagtatakda kung ano ang kanyang magiging papel at tungkulin sa buhay. pangangailan gan at papel na ito ay magkakaiba. opisina. Ang mga pangangailangan at relasyon ay hindi nagmumula sa komunidad kundi idinidikt a ng mga nasa labas ng komunidad. imahen at simbolo. Sa kabilang banda.31). Bukod sa pagbibigay-impormasyon. radyo. simbahan o mga organisasyon. mga sari-saring pangang ailangan at papel na dapat gampanan. alin a ng isusuot o maging ang paraan ng paggastos. Ang pangmadlang midya tulad ng telebisyon. ang isang indibidwal ay hin di na lamang kasapi ng isang komunidad. Sa modernong panahon. Ngunit ang ganitong kalakaran ay nagbago na sa kasalukuyang panahon. kita at konsumerismo. nagi ging kumplikado at nalulusaw. alin ang pagtatawanan o iiyakan. ano ang kanilang pag-uusapan o pagtsitsismisan. dyaryo o magasin ang isa sa madalas na maging sanggunian ng mga indibidwal kung paano kikilos. ang mga relasyon. Sa mga ko munidad na ito ay may kanya-kanyang sistema ng relasyon. Ang mga ito ay ginagawa ng pangmadlang midya upang mapanatili o lumikha ng isan g kultura o sistema ng lipunang nakaangkla sa kapital. Ang papel at tungkuling ito ay hindi agad nagbabago dahil ang kanyang mga modelo at batayan ay hindi rin agad nagbabago o tumatagal nang m ahabang panahon. Dahil sa pag-unlad ng teknolohiya at pagkitid ng mundo bunga ng globalisasyon. hinihikayat nito ang mga mamimili na bilhin ang produkto. Lagi itong nagtatangka na im pluwensyahan ang mga tao kung ano ang kanilang i-kukunsumo sa araw-araw.

ng AIDA. Ang likhang realidad na ito ng tao ay naipapahayag nila sa pamamagitan ng objektivasyon o pagbibigay ng kahulugan sa mga bagay sa paligid. ipinaliwanag nina Peter Berger at Thomas Luckman ang ugnayan ng realidad at kaa kuhan. Ibig sabihin. Dagdag nina Berger at Luckman. Sa kanilang librong <b>Social Construction of Reality</b> (1966).</pd> to induce ACTION Ang prinsipyo ng AIDA ay karaniwang makikita sa mga tradisyunal na ads. ng mga kahulugan at papel ng tao (35).. ang mundo ay may sarili nang kaayusan at batas. Sa pamamagitan ng paggampan ng papel na ito nakikilala s ila ng iba pang tao at nagiging bahagi ng kaayusan (72 . Sa kanilang paglikha ng isang kaayusan. hinuhulma nila ang mundo para sa sariling pag-iral (48 50). Para sa kanya. may sarili nang itong materyal na realidad. nagkaroon ng mga bagong est ratehiya at pamamaraan sa paggawa ng advertisement.. Para sa kanila..</pd>to stimulate DESIRE A<pd>. Ito ay maaaring sa anyo ng salawikain. at sa mga susunod pang salinlahi. lumilikha rin sila ng mga gawain na kanyang gagampanan.. Dito rin nila ibinabatay kun g paano sila makikisalamuha sa iba pang indibidwal. ang kanilang kaakuhan ay nakabatay sa papel at gawaing kanilang ginagampanan o gagampanan. lumilikha sila ng ugnayan sa kanilang paligid at binibigyan nila ito ng kahulugan batay sa kanilang pakikipag-ugnayan sa isa't is a. ang apat na tungkulin at paraan ng advertisement. Sa mga bagay na ito kanilang ibinabatay ang pagkilos at gawain. Sa madaling salita. kasabihan. maitatanong ang mga sumusunod: Anong u ri ng kaakuhan at realidad ang ipinapakilala ng mga kasalukuyang advertisement? Paano ito naisasakatuparan? Pagtatangkaang sagutin ang mga tanong na ito sa pa mamagitan ng pagsusuri sa isang advertisement sa radyo (Smart). sayaw o ritwal. Gayumpaman. Dahil ang tao ay may likas ding kahinaan pagdating sa pag -aalala. Sa pagtalakay sa usapin ng realidad at kaakuhan. ang realidad ay isang konstruksyon ng tao. Gayunpaman. likhang sining. Ang mga ito ay: A<pd>.. imahen at simbolo na kilala ng mga tao.. Ngunit dahil sa patuloy na pagtindi ng kumpetisyon. "Ang pagiging tao ay isang prosesong bayolohikal. magpapaliwanag at mangangatwiran sa kaniya (62). Mapapansin sa mga naglabasa ng bagong advertisement na hindi na lamang simpleng pagpapakilala at paglikha ng asosasyon ang nagaganap kundi paglikha at pagpapakilala ng isang kaakuhan sa mg a mamimili na aayon sa kapital na interes. Sa mas malawak na pagtingin. awit. Ayon kay Prospero Co var (9). Ang pagpapakatao ay naayon naman sa prosesong kultural.. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagbi bigay ng bagong kahulugan sa mga bagay. nagiging institusyunalisado ang li khang realidad. Bagkus ito ay produkto ng kanyang lipunang ginagalawan. kasama na ang mga kaakuhang iniangkop dito. Bahagi ng paglikha ng isang realidad ang pagkakaroon ng mga tao ng papel dito. naglalahad ang mga kasalukuyang advertisement ng b inagong realidad at kaakuhan. kailangan ng habitwalisasyon o pag-uulit. maaaring malimutan niya ang orihinal na rasyunal ng pagkakabuto nito ku ng kaya't kailangang magkaroon ng mga instrumento ng lehitimasyon na siyang magp apagunita. Sa madaling salit a. totoo ang isang realidad sa pamamagitan ng mga bagay na ito.</pd> to create INTEREST D<pd>. Sa ganito.. mahalagang unawain kung paano ang mga ito ay nalilikha at paano sila nag-uugyanan. Bago pa man sumulpot ang tao.</pd>to attract ATTENTION I<pd>. Upang magawa. epiko. isa sa telebisyo n (Globe) at tatlong billboards (Colgate at Coca Cola). panggagagad at pa gsasalin sa iba." Mahihinuha sa pahayag na ito na ang kaakuh an ng isang nilalang ay hindi likas.75). may pangangailangan na mapanatili at mapatatag ang kaayusang nilikha ng tao. Sa pamamagitan ng habitwalisasyon. ang pag-unawa ng mga t ao dito ang nagbibigay sa realidad ng katangian na pagiging isang konstrak. Dito rin nila nililikha ang konsepto ng sarili.. Up ang mabuhay ang mga unang tao. Ibi . may panganib pa rin matibag ang institusyong ito habang nagka karoon ng pagsasalin.

mahirap. asawa. nagkakaroon ng re ifikasyon sa tao at nalilimutan na niya na ang kanyang likhang realidad. ay kanyang kagagawan (89). hindi lamang susuriin ang mga imahen kundi titingnan din ang mga salita. komersyal sa tv at radyo. Sa madaling salita. tined yer. Sa kasalukuyang kaayusan ng lipunan.Ibig sabihin. Nakikita nila na si Cuneta ay sila o sila si Cuneta. bahagi ng institusyunalisasyon ng isang likhang realidad ang paglikha ng mundo ng simbolo at pahiwatig (94 . Ang isa sa mga pangunahing instrumento upang mapanatili ang ganitong ka ayusan ay ang mga advertisement. Kung sa una ay wala silang malay na pag-uugnay sa produkto.g sabihin. . siya na ang umaayon dito.95). Makikita sa billboard na ito ang tatlong mahalagang bagay na kailangang p agtuunan ng pansin: Ang larawan ng produkto. "we never encounter (at least in adver tising) a literal image in a pure state. Dahil sa mga ginampanang papel na ito. sa produkto. api. sikat at iba pang papel (Bautista 16 ." Ang ganitong l ohika sa addition ay isang malinaw na paglikha ng asosasyon ng produkto at si Sh aron Cuneta. Ang naging tradisyon sa paggawa ng billboard ay ang paggamit ng mga kilalang personalidad o mga taong may magandang mukha o pangangatawan upang ang produktong ipinakikilala ay magkaroon ng recall. nagkakaroon na n g pangangailangang umugnay rito. ang malaking pangalan ng produkto a t ang prominenteng magandang mukha ng isang kilalang artistang si Sharon Cuneta. Mapapansin na ang produkto at ang pangalan nito ay nasa gawing kaliwa samantal ang ang mukha ng artista ay nasa gawing kanan. Makikita rito kung paano nili likha ang isang demand kaugnay ng kaakuhan ng tao. Ibi g sabihin. Sa sanaysay na <b>How Effective Are Outdoor Ads?</b>. Makikita sa mga ito ang iba't ibang paraan ng pagpapahiwatig ku ng kaya't maituturing silang mga sign. Samakatuwid. hinihikayat nito ang mga mamimili na bilhin ang produkto sa pamamagitan ng paglikha ng mga i mahen o konseptong pansarili (self-concept) na siyang maaaring maging batayan ni la sa pagdedesisyon (Ryan at Wentworth 135). ang kaakuhan o identidad ng tao ay n akabatay at sumusunod sa isang kulturang pinamamayanihan ng konsumerismo at mass media. ipinapahiwatig na ang pa ggamit ng Colgate ay pagkakaroon ng ugnayan kay Sharon Cuneta o kaya'y ang pagga mit ng Colgate ay pagiging Sharon Cuneta na rin. Sa paraang ito." (Hall 69). semyotika ang gagamiting lapit sa pagtukoy sa realidad at kaakuhang ipinapakita ng mga ad. ang tagumpay ng ad na ito ay hindi lamang nakasalalay sa mga lantad na pahayag ng billboard. mangingibig. ang realidad at kaakuhan ng tao ay kinakatawan sa iba't ibang anyo tulad ng print ad. kaibigan. Isang halimbawa nito ay ang is ang billboard ng isang kilalang toothpaste. nagkakaroon na ng bagong pagpapakahulugan sa saril i. Mahihinuha dito na ang paraan ng pagpapakahulugan ay nagsisimula sa paggamit ng mga karaniwang karanasan ng mga tao. Bukod sa pagbibigay-impormasyon. sa pamama gitan ni Cuneta. Ang asosasyong tinatangkang likhain ng a d ay nakakabit din sa konotasyon ng mga tao kay Cuneta. nagaganap ang dehumanisasy on ng realidad at nawawala na ang papel ng tao bilang orihinal na tagapaglikha n g mundo. Sa antas na ito. Kailangang pagtugmain ang realidad na ipinapak ita ng billboard sa kanilang mga realidad. amo. mayaman. Dahil itinapat sila. ang mga ad ay hin di inosente. Dahil ang mga ad ay sistem a ng pagpapakahulugan. karaniwan. "[a] s ign may be distinguished from other objectivations by its explicit intentions to serve as an index of subjective meanings" (35). Ayon nga kay Roland Barthes.21). Sa larangang ito. kasama na ang mga papel at kahulugang nakapaloob dito. Ang ganitong pagkakaayos ay tila isang pormula sa addition na nagsasabing "<b>produkto + pangalan ng produkto = Sharon Cuneta</b>" o simpleng "<b>Colgate = Sharon Cuneta</b>. sa halip na ang kahulugan at kaayusan ay umayon sa kanyang pangangaai langan. Ayon ulit kina Berger at Luckman. istruktura at daloy ng pagpapahayag. Gayumpaman. ma raming tao ang makakaugnay sa kanya. tinalakay ang billb oard bilang isang uri ng advertisement na madalas gamitin dahil sa pagiging epek tibo nito. Matatandaan na ang kasi katan ni Sharon Cuneta ay sumasaklaw sa maraming sektor dahil sa kanyang mga gin ampanang papel mula pagkabata hanggang kasalukuyan tulad ng pagiging bata.

Samantala. Noong Agosto 1935. Kamakailan. sumasalit naman ang isang tinig ng babaeng nagsasalitang parang robot at sinas abing "<i>you have zero credit</i>!" Sa pagtatapos ng patalastas. malinaw ang nais iparat ing ng patalastas: ang pangangailangan na magkaroon ng palagiang prepaid load. Ito ang kauna-unahang publikasyon ng mga estudyante ng UP na naglalam an ng mga balita at komentaryo bukod sa mga akdang pampanitikan. isang masayan g tinig naman ng isa pang lalaki ang maririnig na nagbibigay-diin sa pangangaila ngang manatiling maging konektado sa ibang tao sa pamamagitan ng regular na pagl oload ng bagong credit. agad siyang tumakbo dito at bum ili ng bagong prepaid load. Ang isa ay nasa midyum ng radyo at ang isa ay sa telebisyon. n asaksihan ng isang grupo ng nag-iinuman ang nangyari. matapos ang walong taon. Matapos mailagay ang load. ang pagkawala ng kanyang mga kaibigan o ang kawalan ng komun ikasyon sa mga kamag-anak o kapamilya. Ang <i>Varsity News</i>. Bunsod na rin sa dami ng mga dating patnugot ng <i>Philippine Colegian</i > na naging aktibo sa Guild at sa kabila ng matinding reaksyon na isinagawa ng p ublikasyon matapos ang insidente sa halalan. Ang ganito ring ideya ay malinaw sa patalastas sa telebisyon. 4 Title:Sanaysay (19) Si Romulo ang naging unang patnugot ng <i>Varsity News</i>. Sa advertisement sa radyo. Nang makita ang isang tindahan.Ang ganitong paglikha ng demand sa isang produkto ay makikita rin sa dala wang susunod na ad. naging solido muli ang b abae at muling masayang nakipagkuwentuhan sa kausap sa cell phone. Nagtaka ang mga nag-iinum an sa nakita at ang isa sa kanila ay nagsabing "Loaded na yata ako!" Natapos an g patalastas na makikitang nagtatawanan ang iba pang nag-iinuman at katulad ulit ng naunang patalastas. pormal nitong inimbitahan ang huli para muling magin . Batay sa mga inilahad sa itaas. Mahahalata ito sa pamamagita n ng tono at himig ng kanyang boses habang iniisa-isa ang kanyang mga kinatataku tan kapag nawalan ng load sa cell phone tulad ng posibleng pag-iwan sa kanya ng kanyang kasintahan. isang masayang tinig din ang maririnig na nagsasabi ng p angangailangan ng palagiang pagkakaroon ng prepaid load. Sa ad na ito. Hindi nagtagal. na itinatag n oong 1914. Hindi siya mapakali at patingin-tingin sa paligid na tila may hinahanap. Sa bawat pagbanggit ng mga kinatatakutan . ang siyang pagmumulan ng publikasyong <i>Phil ippine Collegian</i> (Navarro 1968: 5). Dito ang p angunahing tauhan naman ay babae. dalawang malaking kompanya ng cell phone ang nag labas ng kanilang mga patalastas upang ipakilala ang kanilang bagong serbisyo. sa isang sulat na ipinadala ni Rodriguez sa < i>Philippine Collegian</i>. ang babae ay magiliw na nakikipagusap gamit ang cell phone at tila walang pakialam sa mga nangyayari sa kanyang p aligid. hindi nagtagal ang alitan ng dalawa ng institusyon. ang tauhan ay nasa isang balisang kalagayan. isang lalaki ang pangunahing tauhan. Sa simula. naging balisa ang ekspresyon ng kanyang mukha at tila u nti-unting naglalaho.

hindi na itong naging kabigla-bigla sa mga miyembro ng Guild. politiko. Ilan sa mga aktibong m iyembro ng Guild katulad ng <i>The Guidon</i> ay binigyan ng malaking halaga at medalya bilang pagkilala sa kagalingan sa pagsusulat at sa iba pang teknikal na aspekto ng pamamahayag. pangulo ng mga ko nseho ng mag-aaral.</pd> Flandes B atacan ng <i>Advocate</i> mula sa Far Eastern University (College pa noon) at Da isy Hontiveros ng <i>Philippine Collegian</i> bilang mga ikalawa at ikatlong bis e-presidente. Lima sa mga miyembrong publikasyon ng CE G ay binigyan ng markang A ng internasyonal na grupo kahanay mga publikasyon ng Harvard. ilang kilalang mga manunulat mula sa Amerika ang naging panauhing tagap agsalita sa mga pulong ng Guild. orador. Ty ng <i>The Barriste r</i> mula sa NU Law College bilang unang bise-presidente. Matapos ang apat na taong panunungkulan ni Rodriguez bilang presidente.g kasapi ng CEG. aktor. ng pormal na pagtanggap sa CEG bilang opisyal na miyembro ng A merican Association of College Editors. Sa loob ng ilang taon p a lamang. Naging matingkad ang mga pangalang Rosario Llamas ng <i>Pharos</i> ng Manil . editor a t mga lider kabataan.</pd> Karig.</pd> Ackerman. William Allen White. Si Pat Inocencio ng <i>Philwomenian</i> ay nahalal bilang kalihim at Pura Torres bilang katuwang na kalihim. halos apat na buwan bago ang eleksyon. mahigit 50 delegado mula sa 17 kolehiyo't unib ersidad ang dumalo sa pulong ng CEG upang ihalal ang mga bagong opisyal ng CEG. Naging pamantay an sa pagpili ang angking kagandahan ng kandidata. kung saan mayroong anim na miyembrong bab ae ang Guild at lumaki ang kanilang bilang pagkalipas lamang ng ilang araw at li ngo. pagiging aktibo sa Guild at a ng magandang rekord sa pang-akademiko at ekstra-kurikular na kahusayan sa kanyan g kolehiyo. nahalal si Helena Benitez bilang bagong pangulo ng Guild samantalang muling nahalal bila ng modereytor ang publisyer ng pahayagang <i>D-M-H-M</i> na si Carlos P<pd>. ang mga kababaihan ay magaganda. Bagam at ang mga kalalakihan ng Guild ay mga kilalang balediktoryan. naging matunog na ang pangalan ng Guild sa mga pahayagan dahil sa mga kumperensya at kontrobersyang kinasasangkutan nito. Kasama sa mga bagong opisyal ng CEG sina Leon O. Maging ang mga manunulat sa mga mainstrim na pahayagan ay dumadalo sa mga pagpupulong na ito u pang ibalita sa kanilang pahayagan ang aktibidad ng CEG. intelihente at dinamiko. </pd> Carl W<pd>. Mula rito. Ito ay paghirang sa babaeng miyembro ng Guild na siyang tatayo ng host o tagapag-asikaso para sa lahat ng mga aktibidad ng CEG. Sa unang taon ng Pamahalaang Komonwelt sa pamumuno ni Pangulong Manuel L. Wa lter M<pd>. Sa isang artikulo noong Marso 1936 na lumabas sa <i>Philwomenian</i>. Ika-5 ng Hulyo taong 1936. Marlen E<pd>. ng mga grupo at institusyon sa loob at labas ng bansa. Sterling Fisher at George Wright Hawkins. Columbia. Quezon. Nagpatuloy ang paglaki at pagkilala sa organisasyon m ula nang ito ay itinatag niong 1931. Bagamat naging makasaysayan ang halalan dahil sa isang babae ang nahalal na presidente. Itinanghal na unang Inter-collegiate Girl si Daisy Hontiveros ng <i> Philippine Collegian</i>. Yale. Isa sa mga inilunsad na proyekto sa taong 1935 ay ang paghahalal ng Inter -collegiate Girl.</pd> Pew. Noong itatag ang CEG nang 1931. Daisy Hontiveros bilang kalihim at Lydia Zu lueta bilang katuwang na ingat-yaman. taong 1935. debatista. D<pd>. kasama ang mga nahalal na sina Esp eranza Garma bilang bise-presidente. kinilala ng noo'y presidenteng si Rodriguez ang mga ka babaihan na aniya'y nagkaroon ng malaking bahagi sa pagtataguyod ng Guild. makata. Kasabay ng paglulunsad ng Inter-collegiate Girl. Basil Francisco ng <i>La Sallite</i> ng De La Salle College bilang ingat-yaman at Elpidio Foro ng Barrister bilang ka tuwang na ingat-yaman ("Helen Benitez" 1936). tinanggap ng publikasyon ang imbitasyon para dumalo sa halalan para sa bagong pamunuan ng Guild.</pd > Romulo. atleta. Fordham at Marquette. Dumalo ang <i>Philippine Collegian</i> sa pan gunguna ng editor nitong si Fred Ruiz Castro. Nagsalita sa harap ng mga Guilders sina Dr<pd>. Princeton.

Castro at Pabl o Viray. At sa ikatlong taon ni Rodriguez bilang presidente ng CEG. Rogers Banner bilang pinakamahusay na pahayagan at sa <i>The Barrister</i> bilang pinakamahusay na m agasin. Enrique Quema at Poblador. Ito ay ang paligsahan sa pagsulat ng balita. Sa loob ng tatlong taon ng Guild.</pd> Guerrero ng <i>The Barrister</i>. Fraternidad Gonzales at Anatolia Gam boa. Pascual at Duque. Makaraan ang halalan ng mga bagong opisyal. Ngunit hindi pa man tuluyang nakagaganap ng gawain ang mga bagong halal a t hirang na mga opisyal ng Guild. Ang taong 1933.</pd> Rama. Pa scual ng <i>Varsitarian</i>. Hinirang na bubuo ng Komiteng Tagapagpaganap ang mga p atnugot mula sa iba't ibang publikasyon na sina Aurora Diño ng <i>Philwomenian</i>. Rufino R. Ang naturang komite ang namahala sa pagpapadala ng mga pahayag at artikulo ng mga mamamahayag pangkampus at naki kipag-ugnayan sa mga mamamahayag sa mainstream. Muli ring tinanggap bilang mga miyembro ng organisasyon ang <i>Eco's</i> ng San Beda College at <i>The Pharos</i> ng Manila School of Pharmacy and Oral S urgery. Nakuha ng <i>Philippine Collegian</i> at <i>The Guidon</i> ang una at ikala . balitang pampalakasan at kuwentong may human interest. At ang Komite ng Tagapayo na bubuuin ng pa wang mga alumni lamang ng Guild na sina Rodriguez. tatlong beses pa lamang umanong hindi nakadalo si Tit os. Celestino C. Daisy Hontiveros. Hindi naman tuluyang nawala s i Rodriguez sa listahan ng mga susing tao sa Guild matapos siyang hirangin ni Be nitez na tagapangulo ng Komite ng mga Tagapayo kasama sina Garma. Sa Komite ng Pakikipag-ugnayan. Alyne Lopez at Lou rdes Mila Nieva na sa iba't ibang pagkakataon ay nanindigan para sa Guild.</pd> Flandes Batacan ng <i>Advocate</i> at J oaquin Gonzales ng <i>La Sallite</i>. Francisco Garay ng <i>Builder</i> mula sa Mapua Institute of Technology. Honorio Poblador a t Fred Ruiz Castro.</pd> Faustino ng <i> Philippine Collegian</i>. ay panahon ni Maria Martha "Titos" Al bert na hindi nawala ang suporta sa kanya lalo na sa panahon ng botohan. Kasa ma niya rito sina Torres.</pd> Carlos. naging panlabindalawang miyembro ng Guild ang <i>Assumpta</i> ng Assumption Girl's College. D<pd>. Vinzons. kinilala niya ang mga ambag nina Esperanza G<pd>. Matapos ang paggagawad sa <i>The Guidon</i> ng Theo. hinirang na mga tagapangulo sina Hontiveros at Mila Nieva. Malaki rin ang ambag ng patnugot ng <i>Philwomenian</i> ng PWU na si Leticia Perez sa pamumuno sa maraming pagkakataon sa mga kababaihan at kalalakihan ng Guild upang itaguyo d ang pamamahala ni Rodriguez. Garma. Fe Palma at Esperanza Garma ("Guilders Meet" 1936: 13). at mga miyembro sina Raul Manlapus. Samantala. interby u. lathalain. na ang huli'y naging istrikto umano sa pangongolekta ng mga bayarin mula sa mga miyembro nito. Ang Komite para sa Paligsahan ay pinamunuan ni Lamberto Avellana kasama sina Esperanza Garma. itinatag ni Benitez ang Press Bureau na nagsilbing s entruhan ng mga balita at artikulo ukol sa mga aktibidad hindi lamang sa mga kol ehiyo't pamantasan kundi maging sa Kamaynilaan. Leon M a<pd>. Carlos A<pd>. Porfirio Miraflores. Naging pangunahing gawain ng Guild ang pagbibigay ng mga parangal sa mga miyembrong publikasyon nito at paglulunsad ng mga paligs ahan sa pagsulat ng mga akdang pampahayagan at pampanitikan. Pinangungunahan naman ni Carmen Vibar ang Komite ng Pinansya.a College of Pharmacy and Dentistry (MCPD). Gil R<pd>. dalawang buwan makaraan ay nireorganisa ni Ben itez ang pamunuan ng CEG. Sa kanyang pamumuno. Vega ng <i>The National</i>. inianunsyo ang pagdaragdag ng lima pang kategorya para sa paligsahan sa susunod na taon. Buwan na ng Marso ng 1937 nang ihayag ang mga nagwagi sa naturang paligsa han. ayon kay Rodriguez. hinirang din ni Benitez ang m ga bubuo ng iba't ibang komite ng organisasyon. Si Fe Palma na siyang nahalal na bise-presidente ng 1932 ay nakatulong nang malaki kay Rodriguez bilang puno ng organisasyon.

Ilan pa sa mga isyung tinalakay ng kumperensya ay ang sensorsyip sa mga pahayagan. ang naturang usapin ay binigyang tugon ni Manuel Roxas. General Manager ng pahaya gang <i>D-M-H-M</i>. ang <i>Philwomenian</i> ay may magandang hinaharap sa mga s usunod pang kompetisyon ng CEG. Sa patuloy na pagkakaroon ng problema ng mga pahayagang pangkampus sa ani la'y sensorsyip. ang alitan ng mga publiko at pribadong pamantasan. Subalit para kay Manuel E<pd>. magbasa at mak . administrasyong pangkalakalan at maging ng iba pan g organisasyong pang-estudyante sa loob ng pamantasan. katuwang na modereytor ng CEG ang pagkakaroon ng mga polisiyang halaw sa pol isiyang pampatnugutan ng <i>Philippine Collegian</i>. isinulong ni Helen Benit ez. ang pagbibigay ng kompensasyon para sa mga patnugot at mga miyembro n g publikasyon at kung anu bang mga paksa o artikulong nararapat na nilalaman ng mga pahayagang pangkampus. Maraming alumni ng Guild ang naging aktibo sa larangan ng politika. mga asignatura sa wikang Ingles. Nagpatuloy ang CEG sa paglulunsad ng mga taunang paligsahan at mga regula r na pulong. isa sa mga nakatulong sa organisasyon ay ang matibay na pakikipag-ugnayan sa mga pabliser. Ayon kay Benitez sa isang personal na panayam (2006). ang isa sa mga naging pr oblema ng organisasyon. Nilalayon ng <i>CEG Canons of Journalism</i> na lalo pang pataasin ang istand ard ng pamamahayag pangkampus sa bansa. Iprinesenta rin ni Kal<pd>. Samantala. Ang mga paligsahan at paggagawad ng mga parangal sa mga publikasyong p angkampus at sa mga mamamahayag nito ay naging mabisang tulay upang makamit ang matibay na relasyong ito.</pd> Buenafe ng <i>Cam pus Leader</i> mula sa University of Manila. Sa pinakamalaking kumperensya ng CEG noong Pebrero taong 1940 sa UP na dinaluhan ng mga publikasyon mula sa 17 kolehiyo at pamantasang miyemb ro nito. Ito ay isang lugar na maaaring pagdausan ng mga kumperensya at seminar at maaari ri ng maging lugar na mapupuntahan ng mga estudyante upang mag-aral.</pd> R oxas ang ang kanyang planong pagtatayo ng isang University Community Center. ang naturang aktibidad ay nakatulong upang maibsan ang hidwaan ng mga kalalakihan sa Guild. Ayon kay Prop<pd>. samantalang ang <i>Philwomenian </i> at <i>The Pharos</i> ang nakakopo ng una at ikalawa para sa pinakamahusay n a magasin.wang puwesto para sa pinakamahusay na pahayagan. muling ipinakita ng Guild ang lawak ng impluwensya nito sa mga patnugot ng mga pahayagang pangkampus at administrasyon ng mga paaralan. mapapanatili ng publikasy on ang prestihiyo at magandang pangalan ng PWU sa publiko. partikular yaong ekslusibong panlalaki na pinapatakbo ng simbahan. akademya at maging sa propesyonal na pamamahayag. Sa pagtutulungan ng mga guro sa pamamahayag. Isinasagawa lamang umano ang sensorsyip sa kapakanan ng publiko subalit higit na mahalaga ang pagtitiyak ng kawastuhan at katotohanan ng mga detalye bag o ito ilathala sa mga pahayagang pangkampus. editor at mamamahayag sa ma instream. kalihim ng Departamento ng Pinansya.</pd> Modesto Farolan (1937). na siyang pangunahing tagapagsalita ng kumperensya . sa mga unang taon ng CEG mula nang ito ay binuo nuong 1931. ang pinakamalaking problemang kinak aharap ng mga mamamahayag pangkampus ay ang hindi mapagkasundong polisiya ng mga kolehiyo't pamantasan sa mga paniniwala at paninindigan ng mga patnugot ng mga publikasyon rito. Matapos ang pahayag na ito sa gitna ng plenaryo. Inaprubahan din ng mga del egado ang inihaing <i>CEG Canons of Journalism</i> na naglalaman ng mga pamantay an at pamamaraan kung papaano pinapatakbo ang mga pahayagang pangkampus at kung papaano tinitingnan ang pamamahayag pangkampus bilang isang propesyon at laranga n. Bagamat kanyang tinutulan ang pagkakaroon ng paligsahan para sa Inter-collegiate Girl ng CEG.

A<pd>. sanaysay.Essay Word Count: 2. Ayon rin kay Ferrucci (2006). adbayser ng <i>Philipp ine Collegian</i>. wala r in itong kongretong depinisyon sa sarili nating wika. n gunit kung itatanong mo sa mga tao kung ano ang ibig sabihin nito. Ang mga hurado para sa naturang kategorya ay kinabibilangan nina Salvador P<pd>. Nobyembre 24. at mas ayahin. Ibinigay ang Roxas Gold Medal para sa pinakamahusay na ed itoryal at ang TVT Gold Medal para sa pinakamahusay na manunulat ng editoryal. ito ay ang "<i>shared humanity< /i>. 2005) naman. walang nagaganap na sensorsyip kundi isa lamang paggabay na hindi naman pinagmum ulan ng alitan ng adbayser at ng mga patnugot (1940). Bawat isa ay may sariling pagpapakahulugan. mapagk umbaba. at para sa mga pinakamahusay na manunulat ng balita. marespeto. ang bawat isa sa mga mabubuting katangiang ito ay sapat na upang magkaroon ng malaking pagbabago sa ating pagkatao.ipagpalitan ng ideya sa mga kapwa mag-aaral. Ang maaaring gawin ay hanapin ang 'common' na depinisyon na ginagamit ng mga Pilipino. ito ay kombinasyon ng maraming magagandang katangian tulad ng pagiging tapat. Sa lit eratura ng <i>social psychology</i>.</pd> Hanrt endorp ng pahayagang <i>Philippine Magazine</i> at Frederick Marquardt ng pahaya gang <i>Free Press</i>. ang kahulugan nit o ay "<i>essence of humanity</i>. Ayon kay Pe-Pua at Protacio-Marcelino (2000). may konsiderasyon.</pd>V<pd>. editoryal at b alitang pamapalakasan. ang pinakamalapit na katumbas nito ay '<i>kindness</i> na ayon kay Ferrucci (2006)." Bukod sa walang eksaktong katumbas ang Kagandahang Loob sa Ingles. hindi ito mad aling sagutin.</pd> Crispino Jamias.</pd>H<pd>. mapagtiwala. maalalahanin. mapagbigay." Kay Narciso-Apuan (Symposium. Sa Ingles. Sinusugan naman ni Prop<pd>. mapaglingkod. pakikiramay sa kanila. mapagpasensya. Sa kaso umano ng kanilang pahayagan. mapagmalasakit. Sa naturang kumperensya.121 Ang konsepto ng kagandahang loob ay hindi na bago sa ating pandinig. Sa liter atura ng <i>counseling psychology</i>. 4 Title:Sanaysay (44) Text 136 . </pd> Lopez ng pahayagang <i>Herald</i>. May mga ilan nang sumubok . ang pahayag ng kalihim. binigyan ng parangal ang mga nagwagi sa mga pali gsahang inilunsad ng CEG para sa pinakamahusay na editoryal. mapagpatawad. ang pinakamalapit na rito ay ang salitang "<i>empathy</i>". pahayagan at magasin. Ilang mga Pilipino na rin nagsubok na magsalin nito sa Ingles . m apag-aruga. ang pinakamalapit na kaugnay na salita dit o ay ang "<i>prosocial personality</i>" na ang ibig sabihin ay ang 'palagiang pa g-iisip sa kapakanan at karapatan ng ibang tao. at pagkil os sa paraang kapaki-pakinabang sa kanila (Penner at Finkelstein 1998).

Kabilang sa grupong ito ay isang propesor ng sikol ohiya. nagpapasaya at nanghihikayat ng mga may problema. isang pari.</pd>47. may magandang intensyon para sa ibang tao. <b>Pagpili ng Kalahok</b> Sa pagpili ng mga kalahok sa pag-aaral na ito. nakahahanap ng kaligayahan mula sa pagtulong sa ibang tao. May 11 na lalaki at 5 babae na ang edad ay mula 18 hanggang 62. <b>Mga unang depinisyon ng Kagandahang Loob</b> May nagsasabi na ang Kagandahang Loob ay ang lahat ng mabuting katangian na nasa isang tao (De Mesa 1991). humi hingi ng tawad. pagbibigay ng respeto sa ib ang tao. Nobyembre 24. 2005) ang may pinakamalawak na deskripsyon ng kag andahang loob. ngunit halos lahat ay konseptwal lama ng at hindi empirikal. kusang loob na naglilingkod sa kapwa nang walang kapalit. si NarcisoApuan (Symposium Nobyembre 24. nagtitiwala s a sarili at sa kakayahan ng ibang tao. Marami-rami na ang mga katangiang nabanggit na maaaring maging batayan sa pagbuo ng depinisyon ng Kagandahang Loob. at dalawang propesor ng relihiyon at moralidad. Ito ay ang hindi pagiging makasarili. Limitado at hindi pa malinaw and depenisyon ng kagandahan g loob base sa pagsusuri ng literatura. Ang depinisyon na maaaring masaklaw ang lahat ng deskripsyon ng iba't ibang may-akda ay iyong kay De Mesa (1991) na ang kagandahang loob ay ang lahat ng mabuti na nasa isang tao. hindi nanghahamak o nanlalait . Sa ngayon. nagpapakatoto o. maawain. hindi nandidikta o namumuwersa ng ibang tao. Sa paghahanap ng depinisyon ng isang konsepto. dalawang propsesor ng <i>couns eling psychology</i>. Narciso-Apuan Symposium. malaya. matulungin (De Mesa 1991). isang madre. grupo ng mga pinaniniwalaang may kagandahang loo b). tatlong propesor ng sikolohiyang Pilipino. <i>non-probablity purposi ve sampling</i> ang ginamit. Ang k abuuan ng mga sumagot ay 16. De Mesa 1991). Ang ikalawang grupo naman ay ang mga indibidwal na pina niniwalaang may taglay na kagandahang loob na kinabibilangan ng dalawang <i>coun selor</i>. Ang unang grupo ay binubuo ng mga eksperto (mga pr opesor) sa kagandahang loob. marunong makipagkapwa. at dalawang <i>charity volunteer</i>. Narciso-Apuan Sy mposium Nobyembre 24. mapagkumbaba. Ang <i>average</i> na edad ng nila ay 39<pd>. buk as ang loob. Ito rin ay maihahalintulad sa pag-ibig ng Diyo s sa tao (Miranda 2003. 2005) at nakikiramay na hindi lamang nagpapakitang-tao (Mi randa 2003. mapagbigay (De Mesa 1991. nag-aaruga. sapagkat ang isang taong may kagandahang loob ay mapagpatawad at hindi kinukunsinti ang mga maling gawain (Miranda 2003). isang propesor ng wikang Pilipino. Tanging layunin ng pag-aaral na ito na makabuo ng kongkretong depinisyon na may empirikal na basehan na makatutulong sa pag-unawa natin ng konsepto ng K agandahang loob. May dalawang grupo na sum agot sa <i>questionnaire</i>. mabait. ngunit wala pang depinisyon na masasabing '<i>standard</i>'.na magbuo. maunawain. ginagawa ang tama kahit na ito ay mahirap o taliwas sa tingin ng ibang tao. Ang mga katanungan sa <i>questionnaire</i> ay puro tungkol sa kung paano nil a naranasan ang Kagandahang Loob mula sa ibang tao at kung paano nila binibigyan . <b>Mga Instrumento</b> Isang <i>open-ended interview questionnaire</i> ang ibinigay sa dalawan g grupo (grupo ng mga eksperto. mahalaga na maraming eksp erto sa konsepto ang magtulung-tulong sa paggawa nito. mapagmalasakit. malawak ang pag-unaw a. 2005). sapagkat may mga katangiang taglay na hinanap sa ba wat kalahok. at malapit sa Diyos. Isang <i>questionnaire</i> ang ipinasagot sa mga kalahok at mul a sa kanilang mga kasagutan ay nakalikha ng mga kategorya na masasabing bumubuo ng depenisyon ng Kagandahang Loob. nagpapatibay ng loob ng kapwa. nagbibigay ng pag-asa.

Sa sitwasyong ito. personal na ibiniga y ng mananaliksik ang <i>questionnaire</i> at ang dalawang kalahok naman ay suma got sa pamamagitan ng <i>e-mail</i>. subalit kailangang magsimula sa kahit na anong paraan na nararapat. <b>Limitasyon ng Metodolohiya</b> Sa kabila ng masusing pagpaplano ng paraan ng pagkalap ng datos para sa pag-aaral na ito. Williams at Ladany 2005). Thompson. sapagka .ng depinisyon ang kagandahang loob. mas magiging ko mportable ang mga kalahok kung ang katanungan sa <i>questionnaire</i> ay "Sa paa nong paraan ka nakaranas ng kagandahang loob mula sa kapwa?". Ngunit naniniwala ang mananaliksik na marami pang maaaring maging kontribusyon ng pag-aaral na ito sa iba't ibang larangan ng sikolohiya. Dahil mahigit sa 15 ang mga kalahok. Ang mga kalahok ay may dalawang linggo upang sagutan ang <i>quest ionnaire</i>. hindi mahihiyang sumagot ang mga kalahok. Mula sa mga kasagutan sa <i>questionnaire</i>. Isang eksperto sa Sikolohiyang Pilpino. Pagkatapos mabuo ng mananaliksik at ng mga kanyang kasamahan ang mga dom eyn at mga kategorya ay muling sinuri ng <i>external auditor</i> upang makasigur o na ang pag-aanalisa ng datos o ang pagbubuo ng mga domeyn at kategorya ay wast o. Pa ano matitiyak na ang mga mapipili ay may kagandahang loob? May katuwiran ang tan ong na iyan. Hess. <b>Paglikom ng Datos</b> Ang lahat ng mga kalahok na naging bahagi ng pag-aaral ay binigyan ng li ham ng pagpayag o <i>consent letter</i> kung saan nakasaad ang kanilang bahagi b ilang kalahok at ang layunin ng pag-aaral. Personal rin na kinuha ang mga <i>questionnaire</i> mula sa mga ka lahok maliban lamang sa mga sumagot sa <i>e-mail</i>. ang paraan lamang ay ipagpalagay na ang mga taong nasa <i>helping profession</i> ay may kagandahang loob. isang <i>counselor</i>. <i>content analysis</i> ang ginamit. Ang mga sagot sa <i>que stionnaire</i> ay inilipat sa <i>electronic file</i> upang masimulan ang pag-aan alisa. <i>Typical</i> naman kapag higit sa kalahati at <i>variant</i> k apag higit sa tatlo. nagdagdag pa ng isang uri na tinatawag na <i>rare</i> kapag ang kategorya ay dalawa o tatlong beses la mang na nakita (Hill. Sila ay hindi kasama sa mga kalahok na sumagot sa <i>questionnaire</i>. Sa pananaw ng mananaliksik. at isang propesor ng <i>counseling psychology</i> ang mga tum ulong sa mananaliksik sa <i>content analysis</i> o sa pagbuo ng mga domeyn at ka tegorya. Mayroong mga ilang problema rin na hinarap ang mananaliksik sa pag-aaral na ito. sa tingin ng mananaliksik. <b>Pagsusuri ng Datos</b> Ang pag-aaral na ito ay gumamit ng <i>qualitative analysis</i>. Sa 14 na kalahok. sa halip na "Sa pa anong paraan mo naipakita ang iyong kagandahang loob sa iyong kapwa?" Sa ganiton g tanong. Sa pagbu o ng konsepto ng kagandahang loob. mayroong mga ilang kahinaan pa rin ang makikita sa pag-aaral. hinanap ang mga magkakapareho ng tema at bumuo ng mga domeyn at kategorya. Knox. Tinawag na <i>general</i> ang mga kategorya na lumabas sa lahat ng <i>case</i> maliban sa isa. Sa kulturang Pilipino. hindi kaaya-aya na maghayag ng mga mabubuting ginawa natin sa kapwa. Marahil ay mapapansin kaagad ng mga mambabasa at maitatanong din nila ku ng ano ang magiging basehan sa pagpili ng mga indibidwal na pinaniniwalaang may kagandahang loob gayung wala pa namang malinaw at kongkretong depinisyon ito. Ang <i>questionnaire</i> ay sinuri muna ng isang eksperto sa pananaliksi k mula sa Departamento ng Sikolohiya ng De La Salle bago ipinasagot sa mga kalah ok. Sinigurado ng mananaliksik na konpidensyal ang mga datos na nakuha mula sa kanila.

hindi iniinda ang abala. may mga ilan ding naging pagsubok. porsyento. Siya ay may malasakit. Napag-alaman din ang ilang katangian na nagpapakita ng kawalan kagandahang loob. <i>Talaan 1: Mga domeyn ng kagandahang loob</i> <b>Mga domeyn ng kagandahang loob</b> <b>Deskripsyon</b> <b>Porsyento (%)</b> <b>Uri</b> Malasakit Pakikipagkapwa Malinis na kalooban Sensitibo. may tatlong do meyn na lumabas ang Kagandahang Loob at sa bawat domeyn ay may mga ilang kategor yang napapasailalim sa mga ito. Masasabing ang kahulugan ng Kagandahan g Loob ay ang pagiging mapagmalasakit. pakikipagkapwa at malinis na kalooban. inuuna ang kapakanan ng iba . Ginawa ng m ananaliksik ang lahat upang maiwasan ang mga ito. at sa Talaan 2 hanggang 4 ay ang mga kategoryang napapasailalim sa mga domeyn na ito. Williams at Ladany (2005). at ang kakulangan sa kongkretong hakbang sa pagsang-ayon sa mga kategorya. Knox. ngunit inaasahan na hindi lubu sang maaalis ang mga tinurang hadlang. may konsiderasyon. pauulit-ulit na gawain ng pagsusuri. Ayon kay Hill. mayroong tatlong pangunahing katangian ang taong may kaga ndahang loob. Sa bawat domeyn ay may kategorya na sumasailalim. maaaring maging problema ang komitment ng mge miye mbro. <b>Resulta</b> Napag-alaman na ang kagandahang loob ay binubuo ng tatlong domeyn: ang <i>malasakit</i>. may pakikipagkapwa. pagdodomina ng isang miyembro. <b>Mga Domeyn ng Kagandahang Loob</b> Mula sa datos. <i>pakikipagkapwa</i> at <i>malinis na kalooban</i>. para sa bawat kategorya na nagmula sa aktw al na kasagutan ng mga kalahok sa <i>questionnaire</i>. Ipinakikita sa Talaan 1 ang mga tatlong domeyn na nabuo. <b>Mga Katangian ng Konsepto ng Kagandahang Loob</b> Mula sa datos na nakalap sa mga kasagutan ng mga kalahok.t napapaloob sa kanilang trabaho ang pagtulong sa kapwa. at ur i ng mga ito. Sa mga sumusunod na talata ay ipaliliwanag nang mas malalim ang mg a ito at magbibigay ng mga halimbawa. Hess. Sa bawat talaan. Sa pagsusuri naman ng datos. Thompson. nakalagay ang mga deskripsyon. sa isang pagsusuri kung saan maraming tao ang kasapi. at pagkakaroon ng mal inis na kalooban.

sapagkat sila rin ay nakaranas nito mula sa kanila. Kapag sila ay nagbigay ng tulong. Sila ay taal na mabubuting tao at masas abing halos walang bahid ng dungis ang kanilang kalooban. maalalaha nin May utang na loob. Ang mga taong marunong makipagkapwa ay mga taong laging han dang tumulong kahit kanino. bukal ang loob. nagbibigay ng serbisyo. 15 sa 16 o 94% sa mga <i>cases ang may ganitong k laseng tema. Iniaalay nila ang kanilang serbisyo o ang kanilang pagiging eksperto para sa mga taong ma kikinabang dito. Ang kalinisan ng ka nilang loob ay kanila ring ibinabahagi sa pamamagitan ng pagbibigay ng lakas na loob sa kapwa nila. at kahit ang kabutihan na natanggap nila ay nais nilang ibalik sa nagbigay. Siya ay may konsiderasyon sa kapakanan ng ibang tao at hindi siya nang-aabala . Hindi nagdadalawang-isip kahit na siya ay maabal a. 15 sa 16 o 94% sa mga <i>cases</i> din ang may ga nitong klaseng tema. 11 sa 16 o 69% naman sa mga <i>cases</i> ang may temang <i>malinis ang kalooban</i>. <i>Malinis na kalooban</i>. Kabutihan lamang ang iniisip nila para sa kapwa at hind i sila gumagawa ng mali kahit man ginagawa ito ng karamihan. Ang taong may malasakit ay sensitibo sa pangangailangan ng ibang ta o at may inisyatibong tumulong. uunahin pa rin niya ang tumulong sa iba. Sila ay tumatanaw ng utang na loob o nagbabalik sa ibang tao ng kabutihan. <i>Pakikipagkapwa</i>. Ang mga kategorya sa ilalamin ng mga domeyn na ito ay ipaliliwanag sa mg a sumusunod na talaan at talata. hindi sila naghihintay ng kapalit.Laging handang tumulong. kahit kailan at kahit na sa anong paraan . Bukal ang kanilang loob-tapat at mula sa kanilang puso ang kanilang mga inihahayag. Sila ay nakaaalaalang nagbibigay ng kahit na maliliit na bagay lamang sa kanilang mga kaibigan o kahit na mga kakilala lamang. <i>unconditional</i>. marangal. Kahit sa mga pagkakataon na siya mismo ay may mga pangangailangan din. <i>Talaan 2: Mga kategorya ng katangiang malasakit</i> <b>Mga kategorya ng katangiang malasakit</b> <b>Deskripsyon</b> <b>Porsyento (%)</b> <b>Uri</b> . nagbibigay ng lakas ng loob 94 94 69 <i>General</i> <i>General</i> <i>Typical</i> May <i>malasakit</i>. kahit saan.

hindi nang-aabala. Isa pang halimbawa ay ang pagpapahiram ng gamit sa kaibigan para hindi na siya b umili pa. iniisip ang kapakanan ng iba. disiplinado. Ang taong may kagandhang loob ay sensitibo sa pangangailangan ng ib ang tao at may pagkukusang tumulong. Siya n a ang nag-aalok ng tulong. 12 sa 16 o 75% sa mga <i>cases</i> ay may temang <i>se nsiribo</i>. handang magsakripisyo 75 31 19 19 <i>Typical</i> <i>Variant</i> <i>Rare</i> <i>Rare</i> <i>Sensitibo</i>. . may respeto Iniisip muna ang ibang tao bago ang sarili. Ang halimbawa ay ang kusang pagtulong sa pag-asikaso ng mga papeles ng isang kaibigan dahil wala na siyang oras para asikasuhin ito. Hindi na kailangan pang hingan ng tulong an g taong ito sapagkat siya na mismo ang lalapit at ibinabahagi ang sarili.Sensitibo Hindi iniinda ang abala (<i>Unmindful of self</i>) May konsiderasyon Pag-una sa kapakanan ng ibang tao (<i>Selfless</i>) may pagkukusa. nakararamdam ng may pangangailangan hindi iniintindi kung siya ay maaabala sa pagtulong sa ibang tao hindi nanlalamang.

" ang wika ng inahing manok. Patungo na ang inahing manok sa kanilang pugad kasunod ang limang sisiw. para marinig natin kung siya ay parating na. Naisi p niyang kung kayang lumangoy ng mga maliliit na bibing iyon sa tubig ay kaya ri n niyang isang sisiw. Hilig nila talaga ang tubig. Waring walang narinig ang mga sisiw sa sinabi ng inahing manok. kay a't siya'y nalunod. "Umalis kayo sa gilid ng balon!". Lumapit sila s a gilid ng balon at doo'y pinanood ang masasayang mga bibi. Ang mga daga ay makakapamuhay dito ng matahimik at komportable kundi lamang sa malaking pusa na alaga ng magsa saka na nagbibigay sa kanila ng mga alalahanin at panganib. at damo. ang mga daga ay nagsagawa ng pagpupulong at tinalakay kung ano ang d apat gawin upang maiwasan na mahuli ng pusa. Umalis na k ayo sa gild ng balon dahil baka kayo'y mahulog at malunod. Sila'y mga bibi. ngunit huli na ang lahat n ang mapag-isip-isip ng matigas na ulong sisiw na hindi niya kayang lumangoy. sigaw ni inahing manok. Kaya't siya'y tumalon sa tubig.Fables and Folktales Word Count: 2146 May isang inahing manok ang may anim na sisiw. bigas. Mayroong isang malaking pamilya ng daga na nakatira sa bodega ng isang magsasaka . "Hindi iyon mga sisiw. pero sino ang magtatali ng kuliling sa leeg ng pus ." ang sigaw ng isang sisiw. "Masdan n'yo ang mga sisiw na nagsisipaligo sa balon. Ang bodega ay puno ng mga mais. Isang araw. Halina kayo't tayo'y aalis na. Kung nasaan ang inahing manok ay naroon ring nakasunod ang mga sisiw nito." Ang ideya ito ay hinangaan at pinalakpakan. Isang matalinong batang daga ang tumayo at nagsabi: "Talian natin ng laso na may kuliling ang leeg ng pusa. Natanaw ng mga sisiw ang mga nagsisipaglangoy na mga bibi. Ang isa ng sisiw ay nagpaiwan at nanatiling nakamasid sa mga nagsisipaligong bibi. Ngunit may isang matalinong matandand daga ang nagsabi: "Ang kuliling sa leeg ng daga para nababalaan tayo upang maging ligtas tayong la hat ay isang magandang ideya.5 Title:Pabula at Kwentong Bayan Text 125 . Palagi silang sagana sa pagkain kaya s ila'y palaging masaya. Sa isang bakuran naroon sina inahing bibi at ang kanyang anim ring mga maliliit na bibi na nagsisipaligo at naglalaro sa isang maliit na balon.

pero sa susunod ay hindi na". Ang mayabang na tipaklong naman ay pakanta-kanta lang. Sa wakas natapos na niya ang kanyang tirahan. Humigop siya ng humigop ng hangin ngunit mas malaki pa rin daw ang higanteng n akita ng kanyang mga anak. nakakita siy a ng tupa at ito ay kanyang dinagit. sagot ng lima. Biglang dumating ang kanilang mga anak galing sa paglalaro. Pinagtawanan siya ng agila at ng mga ibon nang makita siya ng mga ito. "Ganito ba siya kalaki?" Malaki pa po diyan". "ama. Hindi ka na g-ipon ng makakain noong tag-araw. hanggang sa maabot na niya ito. Halos a nim na beses na silang nagtangkang makipaglaban ngunit ganoon parin ang nangyaya ri. Nang dumating ang tag-ulan. Hindi siya tumitigil sa paghahanap ng pagkain para sa panahon ng tag-ulan. Huminga ng malalim ang ama. Tapos ngayon. hindi tayo kinakapos at hindi rin tayo sumasala sa o ras" wika ni palaka. Nangako siy . Hindi siya tumigil nang kahihigop ng hangin hanggang tuluyan siyang sumabog at namatay. Matapos na takasan ang kanilang mga kaaway na nagpatalsik sa kanya. Anim na beses siyang nagtangkang tumawid sa kabi lang sanga ngunit lagi siyang nabibigo. sumabit pa ang kanyang kuko sa balahibo nito. "Iyan ang sinasabi ko sa'yo.a?' Ang mga daga ay nagtinginan. Pinagsabihan ni langgam si tipaklong. "maitim po at may sungay! Kahanga-hanga po siya !" sabay-sabay na wika ng lima. b ibigyan kita ngayon. Si Haring Bruce at ang kanyang mga tauhan na pawang mga sugatan ay nagkubli sa i sang gubat. Hindi huminto ang gagamba sa pagsubok na tumawid sa kabilang sanga. Hindi makapayag ang amang palaka na may higit pa sa kanya. Tinanggap ni tipaklong ang pagkain kahit nahihiya siya kay langgam. Isang araw nakakita si Haring Bruce ng isang gagamba na kasalukuyang gumagawa ng kanyang sapot na tirahan. O sige. At sa wakas napag-isip-isip ni Haring Bruce na sumuko na at hindi na muling lumaban pa. Humingi ng pagkain ang tipaklong sa langgam. "Masaya ako sa buhay natin. hihingi ka sa akin. Si Haring Bruce at ang k anyang mga tauhan ay nagapi ang kanilang mga kalaban at muling nagbalik ang hari sa kanyang trono. Nang ang kanyang mga tauhan ay nakabawi na ng lakas. Nagulat siya sa kanyang natuklasan na buko d sa mabigat ang tupa. Na huwag akong susuko sa pakikipa glaban hanggang sa ako'y magtagumpay. Sila'y mu ling nakipagtunggali sa kanilang mga kaaway ngunit sila'y muling nagapi. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. "Ipakikita ko sa iny o kung sino ang higante sa amin". nagdahilan siya na mayroon siyang s akit. Nakita ng uwak ang agila na dala-dala ang isang tupa sa himpapawid. sa kanyang trono. Nainggit ang uwak kaya ginaya niya ang agila. Siya at ang kanyang mga tauhan ay humayo na at muling nakipaglaban sa abot ng kanilang makakaya." Ginawa nga ng hari ang kanyang sinabi. K ung pagod na siya ay matutulog na siya. Nakita siya ng nag-aalaga ng tupa kaya't agad siyang hinuli nito at inilagay sa kulungan. Alam mo namang sa bayan ng mga palaka ay a ko ang pinakamagaling at hinahangaan" ang mayabang na wika ng amang palaka. "Hayaan mo at lalo akong magsisikap. Ang langgam ang pinakamasinop na insekto. Sa kanyang paglipad. "Ano ang itsura?" usisa ng ama. Nais ng gagamba na makatawid sa kabilang sanga upang matapos na ang kanyang tirahan. walang naip ong pagkain ang tipaklong. Agad nitong pinalaki ang katawan. Walang may gusto na gawin ito. ina may nakita kaming higante!" humihingal na balita ng panganay. Si Haring Bruce ay napatalon sa tuwa at nagwikang: "Maraming salamat munting gag amba! May natutunan akong leksyon mula sa iyo. Nakita rin niya nang dalhin nito ang tupa sa pugad. Panay ang pamamasyal.

Laking tuwa ng hari. Sa halip. Lumaki ang usa at naging kaibigan niya ang mga aso. At ganoon nga ang kanyang ginawa. "Ting nan ninyo! Kamangha-mangha ang mga ibon! Hila-hila nila ang isang pagong. Naisip ng taong ito na iregalo na lamang sa hari ang dambuhalang kalabasa. At hindi r in magiging sapat ang kita para makabawi sa gagamiting transportasyon patungo sa palengke. Patay ang tatlong tupa na kan yang alaga at wala rin sa paligid ang lobo." Ibig magyabang ng pagong at nais niyang magpasikat sa mga tao. Tiyak magiging pangunahing pang-akit ito sa ating kaharian!" At dahil sa kasiyahan ng hari. Hinawakan nila ang kahoy sa magkabilang dulo gamit an g kanilang tuka. binabantayan pa ng lobo ang mga tupa. Pagalit na itina boy ng mangangaso ang kanyang mga alaga. Pinuntahan ng usa ang mapanganib na mga aso at sinubukan niyang mak ipaglaro sa mga ito. binigyan nito ng ginto at mamahaling bato ang tao ng nagbigay ng regalo. Bigla siyang sinu nggaban ng mga ito. Dalawang ibon ang nakakita sa pagong na iyon. nabaitan siya dito dahil hindi man lang hinabol ng lobo ang mga alag a niyang tupa. Ito ay dinala niya sa kanyang bahay. Kinausap niya ang lobo na bantayan nito ang mga alagang tupa. Kung dadalhin naman niya sa palengke upang ibenta ay hindi rin m aaari. may isang mangangaso na nakahuli ng batang usa. naisip niya kung bakit kailangang humanton g sa kanyang wakas ang pakikipagkaibigan sa mga aso. lumabas ng bakuran ang usa. siya ay nagulat sa nakita. Hindi makapaniwala ang kanyang mayaman na kapatid. Nakasabit sa gitna ng kahoy ang pagong. Isang araw. . Naisin man niyang kainin ito. tiyak na mas ikagagalak nito kung reregaluhan niya ng mas mahalaga ng bagay tulad ng mamahaling kasuotan at magagandang alahas. Isang kalab asang may pambihirang laki! Hindi alam ng lalaki ang kanyang gagawin sa dambuhal ang kalabasa. Dahil sa pagsasalita niya at pagbuka ng kanyang bibig. Tuwang-tuwa siya at kaagad nagtungo sa kanyang kapatid up ang isalaysay ang nangyari. Nagulat ang mga aso sa ikinilos ng usa." Isang araw. pupunta si Mang Isko sa bayan. Dahil noon lamang ito nak akita ng ganoong kalaking kalabasa. Walang sasakyang maaaring magdala sa ganito kalaking kalabasa. Sinabi niya sa sarili an sana ay matur uan niya ang usa upang sumunod dito ang magugulo niyang mga aso. naisip ng mayamang kapatid na kung ang hari ay natuwa sa walang kwent ang kalabasa. Tinulungan siya ng mga ibon na kumuha ng isang kahoy. Nag-isip-isip ang naghihingalong usa. ang pagong ay nahulog. Maraming mga ligaw na aso ang nagkalat sa kalsada. may isang lobo na pumunta sa bukid ni Mang Isko. Minsan. namunga ng isang kakaibang kalabasa ang kanyang pananim. Kung mag-iimbita siya ng mga bisita para kumain sa kalabasa ay manghihinawa lan g ang mga iyon. Nasabi nalang niya sa sarili na "isang masamang hayop ang lobo at hindi ito mapa gkakatiwalaan. Nakita ni Mang Isk o ang lobo. gamit naman ang kanyan g bibig. Bibili siya ng pagkain. Nasa himpapawid sila ng marinig nila ang usapan ng mga taong nag-uusyoso. "Kumusta na kayo ?" sigaw niya. Isang araw. Isang araw. Inilipad siya ng dalawang ibon na ito upang dalhin siya sa ligtas na l ugar. Pagbalik ni Mang Isko. ngunit napakalaki at tiyak na maraming masasayang. G ayunpaman. Minsan may magkapatid na naninirahan sa isang bayan.a sa sarili na magiging masinop na rin siya para mapaghandaan ang tag-ulan. isang pagong (turtle) ang naghihingalo dahil sa labis na gutom at uh aw. Isang araw. At ang isa naman ay mahirap na walang ibang pinagkakabuhayan kundi ang magtanim ng kala basa. Sinalubong siya ng kanyang mga alagang aso. "Isa itong kamangha-manghang bagay. Ang isa ay mayaman.

Inalay nito sa hari ang naturang butil ng m ais. "Ano ang maaari ninyong ihand og sa akin?" ang tanong nito. Ngayon naman ang pagkakataon na araw. Ngunit habang lumakas at tumitindi ang pag-ihip niya ng hangin ay siya namang higpit ng hawak ng lalaki sa kanyang pangginaw." ang sabi ng isa. "Heto lang ang maaari kong ipagkaloob sa inyo. Marahan at tahimik siyang lumabas at nagsimulang magbigay ng matinding l iwanag. At mula sa liwanag na iyon ay may namataan silang isang pambihirang n ilalang. Bakit sila pa ang magbib igay? Ang naisaloob niya. Lubos namang natuwa ang hari. Minsan may dalawang pulubi na nasa lansangan na namamalimos ng barya sa mga nagd araan. Batid na niyang saku-sakong ginto ang ireregalo nit o sa kanya. At iyon ay walang iba kundi ang dambuhalang kalabasang nagmula sa kanyang kapati d." Ngunit ito na po ang pinakamalaking bagay sa buhay ko. Pagkat apos ng ilang pagsubok ay sumuko na rin ang hangin." Natuwa ang mayamang kapatid. Niregaluhan niya ang hari ng m ga magagandang kasuotan at magagandang alahas." ang sabi pa nito. Maganda ang damit at gawa sa mamahaling bato ang kasuotan nito." ang sabi pa nito sa hari. Ang sabi niya. Nang balingan nito ang isa pang pulubi ay nakita nitong nagkukumahog ng naghahag ilap ang pulubing iyon sa paghahanap ng maipagkakaloob. Nagtaka and isang pulubi. Natuwa and dalaw ang pulubi. napagkasunduan nilang kung sino man sa kanilang da lawa ang makapagpatanggal ng suot na pangginaw ng lalaki ay siyang mas malakas. ang ipinagkaloob sa kanya ng hari ay ang pinakamaha lagang bagay sa palasyo noong mga sandaling iyon." Tinanggap ng hari ang tinapay na alay ng pulubi. Upang malaman kung sino talaga sa kan ilang dalawa ang mas malakas. Sa wakas." Mabilis naman itong sinagot ng araw: "Hindi! Mas malakas ako sayo. "Iaalay ko sa kanya ang pinakamalaki kong tinapay." Di kalaunan nakakita sila ng isang lalaki. sila'y ginising mula sa pagkakahimbing ng isang nakasisilaw n a liwanag. Nawa'y tanggapin ninyo. "Ang mga ganitong pambihirang regal o ay dapat lang suklian ng pambihirang regalo.Kaya't ganoon nga ang ginawa ng mayamang kapatid. Payabang na sinabi ng hangin sa araw: "Mas malakas ako sayo. Sinimula nang magtago ng araw sa mga ulap. Iyon lang at tinanggap iyo ng hari. at hindi na uli tayo kailangan pang mamalimos!" Lumapit nga sa kanila ang hari at sila'y kinausap." "Nababaliw ka na ba? At papaano ka?" "Karapat-dapat lamang ipagkaloob sa hari ang nararapat para sa kanya at ito ang aking gagawin!" Inalay nga ng pulubing yaon ang malaking piraso ng tinapay. Hindi nagtagal nakaramdam ang lalaki ng matinding init sa katawan at nag simulang maghubad ng kanyang pangginaw. Samantalang ang ikalawang pulubi ay nagmamadaling nagb ukas ng kanyang sako at kumuha ng pinakamalaking piraso ng tinapay na mayroon si ya. "Ito na marahil ang hari ang mga hari. "Anong gagawin mo?" ang tanong ng naunang pulubi dito. At bigla ngang naglaho ang liwanag at nawala na rin ang hari. Lumabas ang araw mula sa kanyang pinagkuku blihan. Isang gabi. "Tama! Pagkakalooban niya tayo ng kayamanan. nakakita rin i to ng pinakamaliit na butil ng mais. Ngunit sa kanyang kabiglaan. Maya-maya'y may na . Nagsimula namang umihip ang hangin sa lakas ng kanyang makakaya. "Ito lang po ang aking maipagkakaloob.

<b>N</b>aawa naman ang pamilya kay Damaso. kaya doon na pinatira sa bahay nila i to. <b>M</b>insan. <b>N</b>ag-iyakan ang dalawang batang sina Maria at Jose. Animo bumigat iyon. Gintong 'sing liit ng isang butil ng mais na ipinagkaloob niya. 5 Title:Alamat Text 114 . Inaalagaan nito ang pamilya. may namumuong lihim na pagkagusto sina Magda at Damaso sa isa't isa. .Legends Word Count: 2053 <b>N</b>oong panahon na bata pa ang mundo.pansin ang isang pulubi sa buhat-buhat niyang sako. Nang buk san niya iyon. Itinurig nila itong kapamilya at nakatulong pa ni Roque sa pang-araw-araw na paghahanap ng pagkain. ay may isang mag-anak ang tahimik at masayang namumuhay sa loob ng kakahuyan. naging malakas na ang lalaki na nakilala nila ng Damaso. laking gulat niya sa nakita! Sa loob ng sako ay may nakalagay na ginto! Isang malaking piraso ng ginto na 'sing laki ng tinapay na ipinagkaloob n iya sa hari! Napalunok ang isa pang pulubi nang makita iyon. Nagtatani m siya ng mga gulay at nanghuhuli ng mga hayop sa gubat upang kanilang pagkain. <b>A</b>t sa paaglipas ng panahon. Nang bisitahin din niya ang kany ang sako. hindi siya nagulat nang makita niyang nakalagay na ginto doon. naligaw siya sa gubat at inatake ng maraming a lamid. si Magda ang siyang nag-aasikaso sa kanilang b ahay at dalawang anak na sina Maria at Jose. At sa kanyang paglayas. si Roque ay mabait at mapagkalinga sa kanyang pamilya. <b>A</b>t isang araw nga. <b>N</b>gunit lingid kay Roque. <b>I</b>sinalaysay ni Damaso na pinalayas siya ng kanyang amo dahil sa hindi niy a nabantayan ang taniman nito ng ubas. <b>A</b>ng ama. naging dahilan upang manakaw ang bunga ng mga ito. huwag mo po kaming iwan!" ang iyak ni Maria. <b>S</b>amantalang ang ina naman. "<b>I</b>na. nagulat ang pamilya sa pagdating ni Roque mula sa mga pusang guba t nang ito ay maligaw. nagpasya sina Damaso at Magda na tumakas at mamuhay sa ibang lugar.

tumalim ang mga ngipin at nagka pangil." ang wika ng babaeng diwata pala ng ilog. <b>N</b>gunit hindi napigilan sina Magda ng kanyang mga anak. <b>N</b>apatayo si Magda sa bangka. lalo na ang nagpapal a o tumutulong sa atin. dahil alam niyang hindi marunong lumangoy an g dalawang bata. ang mga aso ay naging alaga nila sa kanilang mg a tahanan. mula sa tubig ay isang babae ang lumutang sa hangin. na agad ding tumalon sa ilog upang iligtas ang mga anak. <b>A</b>t sa pagdami ng mga tao. Dapat lamang kayong maging kauri ng hayop. anong gulat nila Magda nang makitang nagtalunan sa ilog s ina Maria at Jose upang humabol. Sumakay pa rin sil a ng bangka at umalis na kasabay ng agos ng ilog. <b>K</b>aya't maging maingat tayong makasakit ng ibang tao. hangga't hin di mo naipapakita ang tunay mong pagmamahal sa iyong mga magiging anak." at nawa la na ang diwata pagkawika niyon. <b>A</b>ng dalawang isinumpa ay namuhay sa kakahuyan. <b>A</b>t hanggang ngayon nga ay pinatutunayan pa rin ng mga aso na sila ay tapa t sa kanilang mga amo. <b>B</b>igla ang pagbabago ng anyo ni Magda at Damaso. At ikaw Magda. sa isang liblib na nayon ay may mag-ina na naninirahan sa tab i ng kakahuyan. ngunit nanaig ang kanyang pagkagusto kay Damaso. sapagka t umaasa pa rin silang mawawala ang sumpa ng diwata. <b>L</b>along nag-iyakan ang dalawang bata. humaba ang kanilang mga nguso. upang patunayan na tumatanaw sila ng utang na loob. huwag n'yong kunin ang aming ina!" ang iyak ni J ose."<b>O</b>o nga po! Mang Damaso. Nagkaroon sila ng maraming anak. <b>S</b>iyang pagdating ni Roque. . <b>B</b>inabantayan nila ang mga bahay ng kanilang amo at ipinagtatanggol ang mg a ito as mga kaaway. ay hindi natutong tumanaw ng utang na loob sa taong nagpapala sa iyo. <b>M</b>ula sa malayo. At sising-si si ang dalawa sa kanilang nagawa. <b>B</b>igla. at napailalim sa tubig ang mag-aama. hangga't ikaw Damaso. Ngunit lumakas ang agos ng ilog. <b>M</b>ula sa malayo. "<b>M</b>asahol pa kayo sa mga hayop! Dahil sa inyong makasariling pagnanasa ay nagawa ninyong saktan ang ibang tao. upang sa ganun ay papatunayan ding marunong na silang magmahal sa kanilang mga anak. ungol at kakatwang ingay ang lumalabas sa kanilang bibig. sapagkat may kaparusahan sa mga taong hindi marunong tum anaw ng utang na loob na tulad ni Damaso. <b>A</b>ng mga inahing aso naman ay labis na binabantayan ang kanilang mga tuta. "<b>M</b>ananatili kayo sa ganyang anyo. at ganun din sa mga taong hindi maruno ng magmahal na tulad ni Magda. <b>N</b>oong araw. natanaw nina Magda at Damaso ang pangyayari. Sila ang unang angkan ng mga aso sa daigdig. Nais sanang magbago ng isip si Magda .Ang kanilang katawan ay na puno ng balahibo. lalo pa't hindi na nila nakitang pumaimbabaw s a tubig ang mag-aama.

Hangang minsan. <b>M</b>aagang namatay ang asawa ni Aling Rosa. At kah it mahina na si Aling Rosa ay hindi pa rin nila nakakalimutan ni Juan ang magdas al. At bigla. sa mantalang si Juan ay siyang naghahanap ng kanilang makakain sa araw-araw. "<b>A</b>nak. "<b>H</b>anggang ngayon ay hindi ko pa nararamdaman na tunay ang pag-ibig mo sa akin. Inay! Nahirapan ho kasi akong maghanap ng mga prutas sa gubat. gabi na ito nang makauwi. habang si Juan ay nangunguha ng bungangkahoy sa gubat. Nahulog ng husto ang d amdamin ni Juan sa dalaga. <b>H</b>indi makapaniwala si Juan sa narinig. si Aling Rosa ay isang relihiyosang babae. natutuwa naman siya at naging ma bait ang kanyang anak na si Juan. isang baba e ang kanyang nakilala. Malungkot itong umuwi dahil binigy an siya ng taning ni Helena. Nagtungo ang mag-ina sa harap ng kanilang bahay. kung dadalhin mo sa akin ang puso ng iyong ina na nasa iyong mga palad!" ang matigas na wika ni Helena. na nakatuwang niya sa pagtatanim at paghahanap ng mga makakain. kung kaya't agad umibig dito si Juan. "<b>M</b>aniniwala lamang ako sa pag-ibig mo. "<b>O</b> anak. Kailangan niyang madala ang puso ni Aling Rosa bago maghatinggabi <b>N</b>ang dumating si Juan sa kanilang bahay ay agad siyang niyaya ni Aling Ro sa na mag-orasyon. Naiisip niya ang pag-iibigan nila ni Hel ena. Ngunit haban g nagdarasal iba ang nasa isip ni Juan. bakit? Ngunit anupaman ang iyong dahilan ay napatawad na kita. paano ko mapapatunayan sa iyo na tunay ang ak ing pag-ibig." ang pagsisinungaling ni Juan. hinugot ni Juan ang kanyang itak at inundayan si Aling Rosa sa li kod." ang umiiyak na wika ni Aling Rosa. Hindi mo na tuloy ako nasamahang m ag-orasyon. "<b>P</b>asensiya na po. Palagi siyang nagdara sal. Bago dumilim. kahit saan sya naroon ay umuuwi siya upang samahan ang ina sa pag-oorasyon sa tapat ng kanilan g bahay. mabilis na tumanda si Aling Rosa. bakit? Sabihin mo. at kahit nanghihina na ay nagsalita ito. ginabi ka yata ng uwi ngayon. <b>M</b>insan. Sabihin mo at kahit ano ay gagawin ko.<b>A</b>ng ina." "<b>N</b>gunit. <b>A</b>ng anak. si Helena. A t dahil sa panunuyo ni Juan kay Helena. Bumagsak sa lupa ang ina ni Juan. Palagi niyang sinus unod ang utos ng kanyang ina tungkol sa pagdarasal. Ngu nit humingi ka ng tawad sa Diyos! Napakalaking kasalanan ang nagawa mo sa iyong sariling ina. at sinanay din niya ang kanyang anak na lalaki na magdasal at mag-orasyon b ago sumapit ang dilim. kaya nagpasya ako na ito na ang huli nating pagkikita. <b>S</b>i Aling Rosa ay nanatili na lamang sa bahay at palaging nagpapahinga." ang pagsusumamo ni Juan. at si Juan nama n ay naging isang makisig na binata. nabigla si Juan sa sinabi ni Helena. si Juan ay isang mabuti at masunuring anak. . <b>S</b>i Helena ay lubhang kaakit-akit. <b>D</b>umalas ang pagtatagpo ni Juan at Helena sa gubat." ang wika ni Aling Rosa sa anak. <b>S</b>a paglipas ng panahon.

Istorbo ka talaga. Nasindak si Juan nang makita niyang si Helena ay naging isang napakapangit-pangit na engkanto. wala kang perang ipambayad dito. Pakisulsi mo namn ang napunit na kamiset a ko. sa labis na katuwaan ay naging iba't iba ng uri ng kulisap at insekto. <b>N</b>akita rin ni Juan ang engkanto. At bilang pag-alala sa kanyang i na. Baka masira lang ito. Lay o!" <b>N</b>apaiyak ang kapatid na babae ni Gamba. Parang langit ang taas nito. Hu malakhak itong lumapit. Huwag mong mahiram-h iram ang pamburda ko. Doon ka sa Nanay magpasulsi. Inay! Patawarin n'yo ako!" ang nagsisising nawika ni Juan na nagbalik sa katinuan ang isip. at nagtago na lamang ito sa mga halamanan bilang kulisap." "<b>L</b>umayo ka rito. At dahil doon ay hindi na nakabalik sa dating anyo ang engkanto. Gusto sana niyang saktan si Gamba subalit nagpigil siya . Umiyak nang husto si Juan lalo na nang pumanaw a ng kanyang ina. Siya ang pinakamahusay sa lahat ng manghaha bi sa kanilang komunidad. "<b>A</b>te. <b>S</b>apagkat alam niyang siya ang pinakamagaling. Walang g inagawa ang matandang iyan! Sige layo ka rito. Lahat ng nangangailangan ay dapat mong kalingain. pahiramin mo. pahiramin mo naman ako ng karayom na pamburda mo. tulungan mo. Ate tulungan mo naman ako. <b>A</b>t haggang sa ngayon nga ay patuloy pa ring pinupuksa ng mga butiki ang m ga kulisap na sa paniniwala nila ay mga engkanto. napakahirap abutin. <b>M</b>aya-maya. Obligasyon mong pakitaan ng mabuting asal ang mga kapatid mo. Kung nanghihiram sila sa iyo. Siya ay naging isang maliit na hayop na may buntot. <b>K</b>asabay niyon ay bigla na lamang nagbago ang anyo ni Juan. <b>N</b>agsisi ng husto si Juan ngunit huli na. Si Juan ay naging isang butiki. dagling gumapang si Juan papanhik ng bahay hanggang makarating sa kisame. <b>S</b>i Gamba ay isang manghahabi." Parang walang narini . ang kaunaunahang butiki sa daigdig. natanaw ni Juan si Helena na papalapit. "<b>A</b>te. "Lumayu-layo ka nga rito. Pwede ba Ate?" <b>G</b>alit na umangil si Gamba. <b>A</b>gad na pinagkakain ng butiking si Juan ang mga kulisap na napagawi sa ka nya. at naglaro sa paligid."<b>D</b>ios ko po. Kung humihingi sila ng tulong. Hindi lang kapatid mo ang dapat pagpakitaan mo ng kagandaha ng-loob. Naramdaman niyang hindi siya itin uturing na kapatid ng ate niya. taas noo siya at walang sin umang pinapansin. <b>S</b>a takot. Layo!" <b>N</b>arinig ng ina ang mapagmataas na tinig ng anak. ang kapatid na lalaki naman ang lumapit kay Gamba. <b>M</b>ula sa malayo. Nagpupuyos ang damdamin ng kahabag-habag na ina. "<b>S</b>umusobra ka na Gamba. sinasabing si Juan at ang sumunod pa niyang lahi ay patuloy na bumababa sa l upa bago dumilim upang mag-orasyon.

g si Gamba. Inuu lit ko. <b>S</b>a awa sa anak ay napahagulgol ang ina at marahang hinaplos nitoang insek to at tinawag na Gamba. malakas. Kung tumutunog ay kinariringgan ng napakagandang tinig at ang bawat taong makarinig ay sapilitang lumuluhod at taimtim na nagpapasalamat sa Maykapal dahil sa mga biyaya nilang tinatanggap. <b>N</b>gunit sa lahat ang pinagmamalaki ng mamamayan ay ang kanilang gintong ka mpana na nakasabit sa simboryo ng simbahan. oras-oras." "<b>A</b>no bang kasa-kasalanan. humabi nang humabi. "<b>O</b>o nga humabi ka na lang nang humabi. . "Ano ba kayo. Ayon sa mga kanunu-nunuan nila ang kampanang iyon ay nagisnan na nila a t kanila ngang ginagalang. Dito ay may napapaloob na hiwaga at ang paniwala'y do on nanggagaling ang biyayang tinatamasa nila sa buhay. Iniistorbo na naman ninyo ako. "<b>S</b>ana humabi ka na lang nang humabi." "<b>W</b>ala kayong pakialam. minu-minuto!" <b>P</b>agkasabi nito ay biglang nawalang parang bula si Gamba." inis na hiling ng kapatid na babae ni Gamba. Wala akong pakialam kung kasalanan man un. Patuloy itong humabi ng tela mula sa mga sinulid na nasa ikitan niya . Gamba. Ang batingaw na iyon ay n apakaganda ang hubog." pagpigil ng mapagmahal na ina. Isang insektong paikut-ikot na humahabi ng sapot ang naiwan sa silyang kinauupuan ng dalaga. paghahabi na lang ang g agawin mo araw-araw. <b>N</b>oong unang panahon ay may isang bayan na kalapit ng isang mataas na bund ok at halos naliligiran ng malapulong gubat. Ang mga mamamayan dito ay tahimik a t maligaya sa kanilang pamumuhay. Di ba ninyo nakikitang hindi pa ako tapos sa hinahabi ko?" "B</b>a. kung malilipasan ka sa pagkain. Pabayaan ninyo ako sa ginagawa ko!" "<b>P</b>atawarin ka ni Bathala. <b>I</b>yan ang pinagmulan ng alamat ng Gagamba. pagalit itong sumig aw. "Naging mapagmataas ka sa kaunting ka alamang bigay Ko sa iyo.. <b>M</b>agmula noon si Gamba ay tinawag nang Gagamba na araw at gabi ay walang t igil sa paghabi hindi ng sinulid sa ikiran kundi ng sapot mula sa kanyang katawa n. iha. <b>A</b>ng hiling ng magkapatid ay dininig ni Bathala. Hindi mo rin binigyan ng puwang sa puso ang magulang mo! Pati na biyaya sa ha pag kainang dulot Ko ay tinatalikuran mo." "<b>G</b>amba." dugtong ng kapatid niyang lalaki. Ang pinagmulan nito ay matagal ng na limutan..." luhaang sabi ng ina. Bilang parusa..Tal agang napakalaki ng pagsamba at paggalang ng mga tao sa kanilang batingaw. "kasalanan sa Diyos ang pagtanggi mo sa pagkain. Ang malawak na bukirin at mayabong na punong-k ahoy ay nagbibigay ng masaganang ani na siyang ikinabubuhay ng bawat taong nanin irahan doon.baka magkasakit ka. Di mo kinakalinga ang mga kapatid na kailangang tulunga n. <b>I</b>sang gabing inaaya si Gamba ng ina upang maghapunan... Sa isang makapangyarihang tinig ay narinig ng lahat ang galit Nito. at buo ang tunog.

Ay on sa mga untahan sa umpukan lumalabas na maraming akala ang mga lalabintaunin n a sumasalamin sa mas malalaking problemang may kinalaman sa kanilang sariling se kswalidad at sa kultura at lipunang kanilang ginagalawan. Balak nilang tunawin ito kapagka nakuha nila.<b>Maraming sa tao sa malalayong bayan ang nakaalam sa kahalagahan ng kampanang ito. Natutunghaya n sa mga sumusunod na halimbawa ang ilang tamang kabatiran at ilan ding mga naka babagabag na kakulangan sa pag-unawa sa mga sakit na nakakahawa at nakamamatay g aya ng HIV/AIDS. hindi sabaw o sabon ang gamot sa HIV! Rona 20 . Hindi lamang kakaunti ang nagkaroon ng masamang nasa na makamtan ang nasabi ng batingaw. 6 Title:Sexually transmitted infection.</pd> sa guys parang may nana yung lumalabas" Mark 20 "yung tulo.</pd> diretso na rin sa AIDS!" Heto pa. Mga halimbawa ng kulang na kabatiran sa AIDS Hindi tulo ang AIDS! Nico 16 "sa napag-alaman ko. Akala din ng marami na simple lamang ang lunas sa sakit na AIDS tulad ng katas ng halaman o sabaw ng prutas o di kaya ay paglalangas ng tubig na may sabon. Higit sa lahat na may nais ay ang mga tulisang naninirahan sa gubat . di ba palatandaan ng AIDS yung hirap sa pag-ihi<pd> .. Naging paksa sa mga umpukan ang mga sakit na nakahahawa at inilaan ang m ga tanong tungkol sa mga sakit na kaugnay ng sekswalidad... AIDS din yun<pd>. HIV/AIDS: Kabatiran ng kabataan sa kalusu gan Ilan pang halimbawa ng mga usapan ng mga lalabintaunin tungkol sa kanilang kalus ugan at seksuwalidad ang hinalaw upang mailarawan ang kanilang kabatiran tungkol dito.. HIV-AIDS: Kabatiran ng kabataan sa kalusug an Text 134 . Itinanong-tanong ang tungkol sa <i>sexually transmitted infection</i> at ang tungkol sa HIV/AIDS. Akala ng ilang lalaki ng lalabintaunin na ang lahat ng STI gaya ng tulo o gonorrhea ay HIV.Essay Word Count: 2.249 <i>Sexually transmitted infection</i>.

at sobrang mahina ang katawan ng may sakit. Halimbawa ang <i>wasting sy ndrome</i> ng <i>consitutional illness</i> kung saan nilalagnat ng mataas. Dalawa ang prosesong nagpapaliwanag ng pagka-komplikado ng AIDS. ano ba ang HIV ate/kuya? Elsa 14 "AIDS nakakahawa<pd>.</pd>hindi mo naman alam kung sino may sakit na AIDS di ba<pd>.. parang<pd>. .< /pd>sabi ng lola " Mark 20 "sa tulo<pd>. (e<pd>.</pd> AIDS nakukuha mo sa laway.</pd>" Raymond 17 "<pd>.... la bis na nagpapawis sa gabi....</pd>kaya di mo maiiwasan<pd>.."ang gamot sa AIDS.. at <i>protoz . ang labis na panga ngayayat at patuloy na panghihina ng pangangatawan..</pd> 'pag may AIDS. Ang <i>direct viral disease</i> ay magkakaroon ng <i>constitutional illness</i>.. Dulot ng HIV ang <i>direct viral disease</i> at a ng <i>disease secondary to the immunodeficiency state</i>.. baka mahawa sila</pd>..</pd>pang-bawas lang buco juice<pd>. nagkakaroon ka na ng AIDS<pd>.</pd>g<p d>... <i>virus</i>. Magkakar oon din ng <i>neurologic disease</i> na kinahihinatnan ng <i>direct viral disea se</i>.</pd> ang gamot mainit na tubig na may konting sabon" Teka muna. ..... ewan ko parang gan'on.</pd>g<pd>.</pd> kung magka-AIDS ako sasabihin ko sa iba na 'wag na silang maglalapit sa akin. ang pagkasira ng bait o dili kaya ay magkakaroon ng mabilis na paghina ng kakayahang pangkognitibo ng tao. Sa <i >disease secondary to the immunodeficiency state</i> naman may mga <i>malignanc ies</i> at <i>opportunisitic infections</i> na maaaring kahinatnan.. Hihina ang sistemang pang-immune ng katawan na nauuwi sa malalang sakit na AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. (e<pd>.</pd>" Ilang maling pananaw Daisy 16 "<pd>.</ pd> <i>Candida albicans</i>).</pd> hindi dapat lumapit sa taong may AIDS kasi nakakahawa<pd>.</pd>" Angelo 14 "<pd>." HIV ang dahilan ng AIDS Hindi nababatid ng tama ng maraming lalabintaunin na ang HIV ang dahilan ng saki t na AIDS. <i>fungus</i>.. (<i>Herpes zoster</i>)..... Samantala sa mga <i>opportunist ic infections</i> may apat na maaaring magsamantalang <i>micro organisms</i> s a mahinang sistemang panlaban sa sakit tulad ng <i>bacteria</i>. Ang <i>Ka posi's sarcoma</i> ay isang <i>malignancy</i>. Ang HIV ay isang retrovirus o kilala itong Human Immunodeficiency Vi rus. sa halikan<pd>.</pd> hindi ko alam kung paano nagkaka-AIDS. ang halimbawa nito ay <i>dementia</i>.</pd>" Erik 16 "<pd>.</pd> <i>Mycobacterium tuberculosis</i>).. kailangan may sariling gamit kasi puwede ka ng mahawaan kapag ginamit mo iyong kanyang kutsara o baso<pd>...</pd>" Gilbert 16 "<pd>.. hindi naman pinag-uusapan" Jomar 19 "kapag nasama sa tubig tapos nainom..

.oa</i> (e<pd>.</pd>AIDS nakukuha thro' injection (IV drug users) Benedict 17 "<pd>. Ito na ang pinangangambahang kalagayan na nauuw i sa kamatayan ng nahawa ng HIV. Ayon sa mga kalahok na lalabinta unin kinatatakutan nila ang mga sakit na STD.. Isa rito ay ang paraan ng pagtuturo at pagkatuto sa mga dapat iwasang gawain na nagpapataas ng antas ng panganib na magkahawaan.</pd>5%). Ang PCP ang karaniwang sakit ng may AIDS.</pd>" Caryl 16 "<pd>.</pd> p24).</pd>" Kinatatakutang sakit ng mga kalahok na lalabintaunin Ang mga kinatatakutang sakit ng mga lalabintaunin ay may kinalaman sa mga sumusu nod na aspeto: sarili. Ang ibang kinatatakutang sakit ng mga kalahok ay tuberculo sis (TB) at cancer.. Ang isa pang paraan ng pagpigil ay ang pagsala sa mga produktong dugo na gagamitin sa medisi na. Ang ilang halimbawa ng mga naging tugon sa mga tanong ay mat utunghayan sa ibaba. sekswalidad.</pd>AIDS nakukuha sa sexual intercourse. Halimbawa ng tamang kabatiran Michelle 12 "<pd>... Ang Western blot test ay isa pang paraan ng pagtiya k kung may HIV ang isang tao. Humahanap na rin ng bakunang panlaban sa HIV kanya lamang ay maraming probl ema ang kinakaharap ng mga siyentipiko tungkol dito.</pd> <i>Pneumocystis carinii pneumonia</i> o PCP).</pd>AIDS madaling kumalat.</pd>" Verne 18 "<pd>. imahe ng s . at sosyal. Upang matiyak naman kun g may AIDS na ang may HIV binibilang ang CD4 T-lymphocyte para alamin kung ito a y mas mababa na sa takdang bilang (CD4 < 200).. pagpawi ng gana sa sex (seksuwalidad). Kasalukuyang paraan ng pag-alam kung may HIV at AIDS at mga pagpigil ng pagkalat nito Ang ELISA o enzyme-linked immunosorbent assay test ang isa sa mga paraan ng pag -alam kung ang tao ay may HIV.. at ang paglayo ng iba bunga ng p andidiri (sosyal). <i>sexually</i> (<i>socially</i> ) <i>transmitted disease</i> at ang AIDS. sekswalidad. Samantala sa mga nahawaan na ng HIV... inaantala ang pagdami ng mga <i>retrovirus</i> na ito sa paggamit n g HAART <i>triple drug therapies</i> Ang may mga <i>opportunistic infections< /i> naman ay ginagamot sa mga angkop na lunas dito gaya ng <i>antibiotics</i> .</pd>AIDS. subalit marami ang <i>false positive</i> kaya iminumung kahi ang pag-uulit ng test.. Id inadahilan nila ang takot sa mga ganitong sakit sa pagkawala ng sigla sa buhay ( sarili). 'pag nagka-AIDS hindi na gagaling<pd >.. Ito ay sobrang sensitibo sa pag-<i>detect</i> n g HIV (99<pd>.. Ang <i>prevention</i> o pagpigil ang tanging paraan sa pagtigil ng pagkalat ng HIV. Ang pagkakaroon ng TB o ca ncer ay seryosong banta sa lakas ng katawan (panghihina ng kalamnan). Kinatatakutan ang ganitong mga sakit dahil may kaugnayan pa rin sa mga aspetong sarili.. Dahil na rin sa wala pang natutuklasang lunas s a sakit na AIDS ang mga paraan ng pagpigil sa pagkalat ng nakamamatay na sakit n a ito ay isang malaking hamon pa rin sa mga eksperto sa medisina at pag-uugali o behebyur. wala pang gamot para diyan<pd>.. at sosyal.</pd>g<pd>. Mas komplikado ang paraang ito subalit mas masino p sa paggamit ng antigens (e<pd>. May mga AIDS-<i>defining opportu nistic infections</i> na rin bukod sa may ebidensiya na ng HIV infection ang ta ong may <i>full-blown AIDS</i>. acquired immunodeficiency virus.</pd>g<pd>. sa infected na karayom o dugo<pd>.

at kaloob an (pagkawala ng pag-asa).</pd>" Ryan 19 "<pd>....</pd> para makaiwas sa AIDS. Ang mga lalabintaunin lalo na ang mga lalaki ay naniniwalang ang sa kit na AIDS ay pambabae o pang mga bakla lamang at nahahawa ang mga lalaki dito.. matutunghayan ang ganitong mga pananaw..</pd> nakukuha ang AIDS kung na kikipagtalik ka sa bakla!" Sulyap sa samu't saring saliksik <i>Stigmatized</i> at <i>feminized</i> ang sakit na HIV/AIDS. Ang mga prostityut o mga babaeng bayaran ang nagpapasa ng sakit na STI at HIV/AIDS dahil sa pasalin-salin sila sa iba't ibang kostomer . Ang <i>Feminization of HIV/AIDS</i> ni Nwe Nwe Aye (2004) ay naglalahad ng mga katibayan ng maling pananaw at pagkakabit sa kababaihan ng sakit na ito..... Inaakala pa rin ng marami na bunga ng kakaibang sekswalidad ang pagkakaroon ng sakit na HIV. Ang retrovirus ay galing sa mga bakla at naisasalin sa pakikipag-sex sa kanila.</pd>umiwas sa mga bayarang babae. hindi makikipag-ano sa mga babaeng gala at sa mga bakla<pd>. Idinagdag pa ng .</pd>" Gary 15 "<pd>. Sinasabi din nila lalo na ng mga lalak ing lalabintaunin na nahahawa ng HIV sa pakikipagtalik sa mga tinatawag nilang l alaking operada o transekswal at sa mga hindi matitinong babae o kung ituring ni la ay mga babaeng gala.</pd> nakukuha ang AIDS sa pambabae<pd>.. Sa ilang sumusunod na halimbawa sa ibab a.. Ito ang siyan g nagpapanatili sa banta ng lalong malawakang pagkalat nito sapagkat hindi malin aw sa marami ang dahilan ng pagsasalin-salin ng HIV. Halimbawa ng <i>feminized</i> na pananaw sa sakit na AIDS Keith 18 "<pd>. Natutunghayan ang ganitong pag-uugnay sa mga sumusuno d na halimbawang hango sa mga interbyu... sila mismo kasi nakakakuha ng AIDS. <i>Stigmatized</i> ang s akit na HIV/AIDS sa mga bakla at babaeng bayaran. Sus ulyapan ang samu't saring saliksik sa larangan ng pag-aaral sa HIV/AIDS ang mga usaping kaugnay ng mga pananaw na pambabae at pang bakla lamang ang sakit na ito ..</pd>yung lalaki sa lalaki<pd>.. anyong panlabas (pagkalugas ng buhok). Samantala hin di malinaw sa mga kalahok kung bakit mga babae lalo na ang mga bayaran at ang mg a bakla ang dahilan ng pagkalat ng HIV. Napag-alaman din sa mga lalabintauning kalahok hindi lamang ang kanilang agam-ag am sa AIDS kundi ang mga pananaw na sumasalamin sa kakulangan ng pag-unawa sa sa kit na ito..arili (pangangayat ng katawan).. Halos ganito r in ang <i>feminized</i> na pananaw sa sakit na ito kung saan inaakala na sa ba bae nanggagaling ang HIV virus at kumakalat dahil sa pakikipagtalik sa isang bab aeng nagkaroon ng ibang partner sa sex bukod sa kanyang kasintahan o asawa. Ay on sa pag-aaral.. sa ganitong lugar<pd>. Sinabi sa pag-aaral na ang mga babae ay may <i>multiple vulnerabilities</i> ku ng saan lalong madaling mahawa sila sa STI partikular sa HIV. Gayundin mariin pa ring pinaniniwalaan nila na ang mga bakla ang may dala ng sakit na HIV/AIDS dahil daw sa mga aktibiting sekswal ng mga ito.. nasa tiyak na panganib ang mga kababaihan lalo na ang mga bata at lalabintauning babae sa pagkahawa sa sakit na HIV. mag-ingat na rin sa mga ganitong babae. Akala pa rin ng marami sa kanila na ang sakit ay nakukuha sa pakikipag-sex lam ang sa mga babaeng bayaran at mga bakla.</pd>" Rutloy 19 "<pd>. Ayon pa sa pag-aa ral mabilis na dumarami ang mga kaso ng HIV sa Timog Silangang Asya lalo na sa Thailand at mga karatig bansa nito na di kalayuan sa Pilipinas.

ang lahat ay maaaring magkaroon at may banta sa bawat isa sa atin.pag-aaral na mas mataas na ang <i>rates ng HIV sa mga babaeng lalabintauning may asawa. at mapanganib na ugali ng mga kabataan sampu ng kanilang mga iniuugali sa sek swalidad ang mga palatandaan ng banta ng HIV/AIDS. sa pag tatalik nahawa ang mga lalaki. . dapat magi ng bahagi ng pangkalahatang istratehiya ang ganitong kaalaman upang maging mabis a ang programa para sa pagpapaalam sa banta ng AIDS. ano ang bisa ng ABC kung may karahasan sa kaba baihan gaya ng <i>rape</i> o panggagahasa. Ang ABC ay istratehiya ng pakikialam kung saan itinuturp na ang A para sa pag-<i>abstain</i > sa sex. Aniya. Aniya maraming <i>overseas workers</i>. Ayon pa rin sa ulat. Marami sa mga babae ang walang kapangyarihan sa negosasyon tulad ng mga nasa <i>commercia l sex work</i> at nasa marahas na sitwasyon. at iyong nasa <i>commercial sex work</i> na hindi nakapipili talaga ng kung sino ang k anilang magiging kostomer. Mahihinuha na mas maraming kalalakihan ang may HIV/AIDS at sila ay nasa maagang yugto ng pagiging <i>adult</i> .29 taong gulang (31<pd>. Ayon kay Nwe Nwe Aye. Idiniin niya na mahalagang isali ang mga lalaki lalo na ang mga lalabintaunin sa kampanya sa pag-unawa sa sitwasyon ng mga kababaihan upang higit na mapangalagaan ang kanilang kalusugan. Marami ring babae ang nahawaan ng kani-kanilang mga asawang lalaki samantalang nananatili silang tapat sa mga ito.</pd>7%) at sa mga nasa 30 . Ayon pa rin sa naging ul at ng <i>Philippine National AIDS Council</i> . Pataas din aniya ang bilang mula sa naunang nait alang kaso noong 1984 sa mga taong nasa 20 . Dapat na ngang ulit-ulitin sa mga kalalakihan na ang sakit na ito ay unibersal. pwersahang pakikipagtalik. gulang . Nagkalat pa rin nga ang pananaw na ang AIDS ay sakit ng babae at sila ang nakah ahawa sa mga lalaki. Ay on sa kanya hindi sapat ang ABC bilang <i>prevention strategy</i> lalo na para sa mga kababaihan. <i>commercial sex workers</i> .39 taong gulang (37<pd>. Gayundin naman ang HIV <i>transmission risk</i> ay mas matindi sa sit wasyon na may puwersahang pakikipagsex. Ilang nakalap na mga pag-aaral sa epidemyolohiya ng HIV/AIDS at mga sarbey tungk ol dito ang maglilinaw na ang sakit na ito ay walang pinipiling kasarian. at C para sa pag gamit ng <i>condom</i> . karami han sa mga ina ay nahawaan ng kanilang mga asawang lalaki na nakuha ang <i>retro virus</i> sa labas ng bansa noong naghahanap-buhay pa sila bilang mga <i>overs eas worker</i> (Javier 2006). Iminungkahi sa pag-aaral na ang lalabin tauning babae ay dapat magkaroon ng sapat na kaalaman at kasanayan upang makaiwa s mahawaan ng HIV. Sa interbyu sa mga ama at ina na may HIV. lahi. Sa pagtataya ni Cravero (2004) sa sitwasyon ng HIV/AIDS sa Pilipinas sinabi niya na kailangan g basahin ang mga tanda na <i>slow at <i>low cases ng sakit bilang <i>hidden</i> at <i>growing</i> dahil nga sa maraming palatandaan ng pagmumulan ng pagkal at nito. Ilang mahahalagang usapin ang inilahad ni Nwe Nwe Aye (2004) sa kanyang pag-aara l kaugnay ng AIDS at kasalukuyang iminumungkahing paraan ng pagpigil ng HIV. Pinatutunayan ito ng nakaraa ng tala ng pagdami ng kasong iniuulat na may HIV/AIDS. partikular sa mga bata at lalabintauning babae. Hindi rin sapat ang paggigiit sa kanila ng paggamit ng <i>condom< /i> dahil laging naroon ang banta ng pwersahan at pamimilit na sex. Ang sitwasyon ng kababaihan ang higit na mapanganib at hindi ang kanilang iniuugaling kaugnay ng sekswalidad. Halimbawa sa ulat ng <i>Philippine National AIDS Council</i> (Poblete 2005) m as marami ngang naitalang kaso ng HIV/AIDS sa mga lalaki (62<pd>.</pd>8%) kaysa sa mga babae (37<pd>.</pd>2%).</pd>8%). o pananampalataya at hindi usaping pangbabae o pambakla kundi panlahat. mula sa buwanang pagtatala ng 1 0ng kaso lamang sa mahabang panahon ay nagkaroon ng biglaang pagtaas ng bilang s a 20ng kaso ng HIV/AIDS nitong taong 2006. B para sa <i>being faithful</i> (pagiging tapat).

Sukdulang poot ang ipinakita ni Ditseng Cora nang kanyang malamang may nakilalang lalaki ang ka nyang kapatid. Nagpatuloy ang kanilang pagtatagpo ng it o nang kung ilang ulit. Batid ito ng kanyang Ditse. Kadalasang nagkikita sina Alfonso at Cora roon at lahat ay pawang lihim mula sa matandang dalagang si Cora. si Hen. Hindi napaawat si Alfonso sa kanyang pagtingin kay Gloria bagamat nasa nunok pa ng digmaan. At hindi rin niya mababatid ang tunay nitong pagkatao kundi pa maghigkat ito noo ng isang pagkakataon at nagtago nang maghabulan ang isang sundalong Hapones at i sang kasapi ng hukbong Pilipino sa pinamimilihan ng magkapatid. Mahirap ta nggihan ang ganitong uri ng pagkakataon. Malaki-laki na ang naipon ng magka patid. Tahimik ang puna ng kanyang Ditseng Cora sa lingid na p akikitagpong ito. Walang magagawa si Gloria sa kanya ng kalagayan lalo't nasa batang gulang pa lamang siya. Nakukuha niyang sumaglit sa Pampanga na nakabalat kayong magsasaka upang batyawan at makipagtagpo sa kanyang iniirog. Hindi pa mabubulid ni Gloria ang kanyang sarili kundi masinop siyang niliyag at itinangi ng lalaki. walang naiwang kayamanan ito maliban sa isang luma ng bahay na mana pa nila sa kanilang Ingkong Basyo. May bilin ang ina bago m amayapa na pakasundin ang utos ng kanyang Ditse. Sa balon na malapit sa palaw ingwing ng tumana sila madalas nagkikita. kailangan nila ng baluti laban sa kalup itan ng digmaan sa kadahilanang madali silang tampalasanin ng mga nito. Nabuo ang palaisipan kung bakit labis ang pagpupumilit nitong hu miwalay sa tuwing namimili sila ng mga gamit. Hindi humihibas ang kanyang poot kaya't sumama siya sa mapaghimagsik na pangkat laban sa Hapon. Hindi niya malilimutan ito. Makabub uting pakisamahan ng magkapatid ang Hapones datapuwat naiilang ang matandang kap atid ni Gloria sa mga lalaking namamanhikan. Nagkaroon din si Gloria ng binatang-bukid. Natigil sa lungos ng Hagonoy si Alfonso at ang hukbong Pilipino kaya't nakilala niya si Gloria. May il ang Hapones na may kataasan ang ranggo ang may hilig na magpatahi sa magkapatid. Sumisidhi rin ang pagtingin ng Heneral kay Gloria bagama t puno ng patumapat ang kanyang kapatid.Pinagtuluan ng pawis ang paud at ngayo'y babantayan naman ng sapot sa haligi sa kanyang paglisan upang makihimok. Mas may pagkiling si Gloria sa kanyang namay apang kapatid. Sumisidhi ang digmaan. Magaling na mananahi si Ditseng Cora. Maganda ang pakikisamang inilaan ng ka . Doon malimit namimili ng mga gamit ang magkapatid na Cora at Gl oria bago umuwi sa Pampanga. Namayapa ang kanyang Ate Salud nang may kaagahan dah il sa matinding karamdamang dumapo. Usaki Kimadori. Mangyari'y idinadahilan ng dalaga sa matandang kapatid ang pagkuha niya ng gulay at bungang-kahoy sa taniman. parang tuta siyang itinali kasama ang kanyang nag-ii sang tiyahin. Ingkilino ang kanilang ama sa isang Kastila nang ito ay namatay. Karamihan sa kanyang mga tahi ay tinatang kilik ng mga asenderong Kastila sa Pampanga. parang tuta siyang itinali kasama ang kanyang nag-ii sang tiyahin. Tuloy ay nagpuputik ang kanyang mga tsinelas.5 Title:Kwento (21) Hindi niya malilimutan ito. Unti-unting kumakalat ang hukbong Hapones sa dakong pina nanahanan ni Alfonso. dito rin pinagtapos ng pag-aaral sa mataas na paaralan si Gloria. Si Ditseng Cora na ang naging pangalawang ina ni Gloria.

halos tumaob ang kanyang sikmura at magkulay suka ang balat habang umaalog ang bawat hibla ng kalamnan. Nakatuon sa sinulid na binabaltak mula sa telang puti ang pa ningin ni Ditseng Cora. Karne an g laman ng bayong. Hinanap ng kapatid ang pinabibiling sinelas subalit pinan gatuwiranan na lamang ito ni Gloria na wala ang taong pagbibigyan ng pagawa. Nan g lumapit si Gloria sa nakaratay na bangkay. Galit na lamang ang namuo sa kanyang kalooban ngunit sinikap niya itong lipulin pansamantala. Hindi ko maiwasang magmadali dahil sa nakaliligalig na dami ng sundalong Hapones. Humehele habang inu uguy-ugoy ang inuupan.nyang Ditseng Cora para sa Heneral. nakauumay na at nakasasabik nam an ang ibang ulam. Ibili mo na lamang ako ng mumurahin. Matapos ay bumababa siya sa may bat alan upang kunin ang palayok ng kanin. "Mangilan-ngilan na lamang ang natitira sa mga naghihimagsik laban sa mga Hapone s. binati ni Ditseng Cora a ng hinahapong dalaga nang may pag-aalala dahil sa hindi karaniwang pag-uwi nito. Bana ag sa kanyang mukha ang kapanatagan at kalmadong pag-iisip. Hinaharangan lamang ng mga sundalong Hapones ang mga taong nakasasaksi sa bangkay ng hindi nakikilalang lalaki. Kumukulimlim ang panahon. Bago ito sa kanyang panin gin bagamat hindi na niya ito binigyang pansin pa. Walang imik si Gloria. Walang guhit ng silakbong naramdaman ang kanyang Ditse ng Cora maliban sa mas magandang pakikitungo nito sa mangingibig na Heneral. Unti-unting nabawasan ang mga nakamamalas nang isa-isang magbigay ng tusok ng bayoneta sa katawan ng lalaki ang bawat sundalon g Hapones. Tatalikod na lamang si Gloria upang simulan na ang gawai ng binimbin nang mapansin niyang nakapaa ang kapatid. Nakaaawa hindi ba Gloria?. Lumayo siy a at tanaw ang bangkay habang ibinibiting patiwarik ito sa puno. Sumapit siya sa tarangkahan at natanaw niya ang kanyang Ditseng Cora sa durungaw an at tila nakangiti. Sa hapag ay binilinan ng Ditseng tapusin na sa kinabukasan ang binuburd ahan at manatili na lamang sa bahay." pahayag ni D itseng Cora. Isang dapit-hapon matapos magkita ni Gloria at Alfonso. Balighong pangamba ang kanyang nara mdaman. Naupo sa tumba-tumba si Ditseng Cora upang manahi matapos makapananghalian. Tumalilis pabalik si Gloria na hindi manlamang makaiyak dahil sa labis na tagupak sa pangyayari. Unti-unting napupugnaw ang kanilang kasapi. lumuwas sa bayan si Gloria upang tupdin ang utos ng kapatid." dagdag pa ng nakatatandang kapatid. na manapa'y tipong pagtanaw-loob daw ng Hapones sa magandang pagkakagawa ng burdadong husi. Hindi ko nga malaman kung bakit ayaw pa nilang manahimik na lamang. Inutas din ng matandang ka patid na huwag kadalasan ang pagluluto ng gulay. Naging halaghag si Gloria up ang masimulan na ang pag-oorasyon sa oras. Magkahalong dugo at tubig-ulan ang pumapatak mula sa kanyang ulo't k atawan. Malagkit sa putik ang buhok na nakayangyang at kumakampay na tila nagpa paalam. Maagang umalis ang matandang kapatid ni Gloria upang ihatid ang mga patahi at na ng dumating ito bago mananghalian ay binibitbit nito ang isang bayong. Mahalagang makakuha ka ng salapi . Nanatiling hindi napipinid si Gloria sa kinauupan. Balita ang Heneral sa kanyang kalupitan sa pamumuno at pagpaparusa sa mga katutubo. Nakapirming may makapal na putik sa gili d ng tapayan ang tsinelas ng kanyang Ditse. May pagkakataon ikang nahuhuli na sila sa Orasyon. Inihayag ng He neral na isa ito sa mga walang galang at hindi nararapat na tularang kalalakihan g tuloy pa rin sa paghihimagsik. Sa katabing upuan naman lumuklok si Gloria. Nasira ang aking tsinelas kanina sa pag-uwi ko. May l inggal ang mga taong nakamasid sa liwasan. Lumipas pa ang mga araw. Ma . Tila unos a ng pagpatak ng ulan. "Bukas ihatid mo sa bayan ang matatapos natin. Kinabukasan. tila nagbabanta ang pa gbuhos ng ulan.

malapit at lumalapit siya sa akin. Naglalakad ako noon patungo sa ibayo. Isa lang ang batid ko. Napapaligiran ito ng mga punon g masinsin ang tubo na pinagkaitan ng luntiang dahon. magdidilim na. Paminsan-minsan g mawawala ang dagundong ng kabayo at sasalitan ng tunog-alma nito. Mahihirapan ang lalaking makita ako roon. Nanirahan sa tumana kasama ng manananim ng gulay bagamat hindi niya binibitiwan ang aguha para sa tela. wala na si Ditse. Dito ko kinukuha ang mga sangkap na aking ipinagbibili sa ibayo at bayan. Binabal ot ng kanyang umuugong na tinig at pagtahip ng lupa ang paligid. Ipagpapalagay kong naroroon pa lamang kami sa punto ng pagpapakila la sa isa't isa. Pinili ko nang tumugot sa dalawang magkayakap na batong dalawang ulit ang laki s a akin. Biglang p umailanlang ang balitang pinaslang ang Heneral ng hindi nakikilalang tao. Kakailanganin ng tatlong m edya-anyos na lalaki upang yakapin ang lapad ng isa nito. Ako si Dulce. Nag-iisa sa buhay si Gloria. Hindi maglalaon at kakainin na rin ng abot-tana . Habang panay sa pakikinig ng komparsa sa lungsod ang Hene ral at si Gloria kung gabi. Nagkubli s i Gloria at paminsa'y nagbabalat-kayo. Dito nam amalagi ang mga paruparong singlaki ng lawin at umaawit na tila mga maya at mart ines sa tag-araw. Si Gloria ang pinaghinalaan kung kaya't pinatay din si Ditseng Cora. makailan na nila itong ginawa at palagay na ang Heneral sa kanya. Apat na saksak sa likuran para sa pinanis na alindog at dalawa sa dibdib para naman s a impit na hikbi kay Alfonso. Wala na ang bantang bangis ng isang estranghero. Papalayo na ako noon sa bukana ng Gubat ng Tamis. Dito namamahinga ang mga dalisay na engkantada. Piho ko'y naliligaw ito. Sumisiping na ang Hapones sa dala ga. Pero ganoon pa rin ang aking naririnig at lalo pa nga ng lumalakas ito. Kaila ngan kong marating ito para ikalakal ang aking mga pagkaing minatamis. Di ko lang batid kung saang direksyon. Dito ko inaani ang walang kaparis na linamnam at bango. Walang nakaaalam ng lugar na ito bukod sa akin. At sa pag kakataong ito ko lang naramdaman ang pagyanig ng lupa at ang halihaw ng isang la laking sakay ng kabayong kulay uwak. tunguhin at saliksikin. Ganoon pa man naroroon pa rin ang aking pag-iingat. Mahalumi gmig. Matapos ay nawala na lamang si Gloria. Lihim ito. Lihim na hinuhuli ni Gloria ang tamang pagkakataon upang maisakatuparan ang kanyang mga balakin. Ito ang nakakubli ng hardin ng mga diyos. Papalapit siya.y kadalasan ang kanilang pagkikita. Nagpanakbo ako hal os 'di ko na maalala ang dapat daanan. Pinababakat ng sinag a ng anino ng mga sanga-sangang tila ugat sa lupang nagluluksa. Nanatili ako nang ilan pang sandali sa aking kinalalagyan. Kasabay nito ang paghupa ng kaba sa aking dibdib. Mabango ang mga nahihinog na panutsa at paku mbo at ang pamumukadkad ng mga iba't ibang kulay na tinapay na hinaluan ng krema . malapit sa gubat ng tsokolate at yema. Dito nagdaraan ang mga kaluluwang uhaw at gutom sa napakahaban g paglalakbay tungo sa walang hanggang paraiso. Marahan kong inihahakb ang at itinatapak ang paa sa lupang may alpombrang tuyong dahon. Nabatid ni Hen<pd>. Bihasa na ang kamay ni Gloria sa pananahi at pagbuburda. Mabilis ang pagsasalit-salit ng aking mga paa sa daang mabato-maputik-malumot. Sanggol akong k inupkop ng mag-asawang bato na libong taon nang nakatirik sa kandungan ng lupa. Tumahimik ang paligid. Bihasa rin sa pag-alaa la ng lumipas niyang panahon. Kalal abas ko pa lamang ng Gubat ng Tamis. Papalubog na an g ikalawang araw. Minarapat pa niyang pigilan si Gloria sa pangamb ang matuluyang mahulog ang dalaga rito. Inisip ni Ditseng Cora na tanggap na nito a ng Heneral sa kanyang layunin. Umaagos noon sa batis an g nektar at katas ng piling prutas. Marami na ang nagta ngkang hanapin. Walang anu-ano'y dinakip ito't ipiniit sa bintang na isa itong manghihimagsik. Siya si Duerme. Dito nabubuo ang mga imahen ng m ga masasayang panaginip.</pd> Kimadori ang ibig ni Ditseng Cora mula kay Gloria na la bis nitong ikinapoot. ang inisip ko. pero walang nakatagpo. Subalit walang nangyari sa kanyang mga balakin. Hindi na mabilang ang mga punong aking ni lampasan at pinagkublihan. Sinilip ko ang paligid at unti-unti akong lumabas.

Kilala na ng alikabok ang aking baga at balat.Essay Word Count: 2. 4 Title:Sanaysay (46) Text 141 . Nakita ko na ang daan patungong bayan. Nakailang hakbang na ako. Inakala ko nang wala na nga ang lalaking sakay ng kaba yong kulay uwak. Hindi sa dahilang hindi ko ito makikita kundi hindi ito ipakikita ng tatlong buwang manlilibang sa nakapapanood. Taglay ng mga aklat-pambata ang mga agenda ng mga kolonisador. Mananatili ang iyong pansin dito hanggang sa muling magpakita ang una at ikalawang araw. Naaani nag ko na ang batong pabilog na nakalutang sa kalawakan na magsisilbing palaruan ng tatlong naghahabulang buwan. kahirapan naman sa mga kolonisadong bansa. Ginhawa at yaman ang natatamo ng mga bansang kolonisador. tulad ng wika.w ang unang araw at lulutang ang tatlong buwang may kulay na asul. May pagsisika p itong makontrol ng namamayaning kultura (<i>dominant culture</i>) ng kolonisad or ang maliliit o katutubong kultura (<i>minority culture</i>) ng kolonisadong b ansa. Kinabahan na ako. Tanging ang malutong na tunog na lamang ng mga tuyong dahon ang aking naririnig sa aking paghakbang. Bilang Sandata ng Pananakop</i> Mababakas sa kasaysayan ng sistema ng edukasyon ng bansa na ang panitikan g pambata ang ginamit ng kasangkapan ng mga kolonisador upang sakupin ang Pilipi . n g o w May pagka-<i>fluid</i> ang globalisasyon. At ang iniisip ko na lamang ay ang umabot sa huling liwanag ng ikalawang araw. Humahangos.674 Sa paniniwala ni McGillis. Alam kong malayo na ito sa akin. At malalaman mong 'di k a natulog sa buong magdamag dahil sa hapdi ng iyong matang 'di kumukurap. Natanawan ko na ang pulang buwan na hinahabol ng dilaw na buwan. Tuluy-tuloy ako. Hindi ko na namamalayan kung paahon o palusong ang binabagtas kong daan. Sa pamamagitan ng kulturang popular naipatatanggap ng mga dating k olonisador ang kanilang mga kultura at produkto sa mga teritoryo o bansang nasa kontrol nito. Hindi ako dapat abutan ng dilim. Sa pamamagitan n paggamit ng wikang Pilipino sa pagpapakilala ng mga banyagang produkto. <i>Panitikang Pambata. Kay McGillis. Hindi ko na matutunton at matatagpuan a ng daan pauwi. dilaw. nabubu at naibibigay ang iisang kahulugan at representasyon ng kultura ayon sa panana ng mga dayuhang negosyante. Ligtas na ako sa lalaking nangangabayo. at pul a na patuloy sa paghahabulan sa loob ng mga batong nakalutang at nakaayos nang p abilog. kaya nitong gaygayin at pasuki maging ang kasuluk-sulukan ng ating kultura. mahalagang lunan ng neokolonyalismo ang kultur ang popular. Nagsisimula na ring magtago ang ikalawang araw. Balewala ang mga pagkakatapilok at pilipit ng aking paa. D oon ko ipinasyang tumakbo na. Sinasabayan ng tibok ng puso ang bilis ng aking pag takbo. kababakasan ng neokolonyalismo ng mga aklat-pambata .

ginamit na rin ang mga aklat panturo sa mga paa ralan. Sa bansang 1850. may ginamit ding mga aklat sa pagtuturo ng ka gandahang-asal. <i>Juguete pa ra Ninos</i> ni Aguilara. Naipakilala nila ang kanilang kultura bilang sukatan ng pagiging ganap na tao o pagiging sibilisado. ay ginamit u pang hubugin ang mga katutubong binyagan at yakaping buong-puso ang ipinakilalan g relihiyon. Ipinakilala ng mga Kastila at mga Amerikano ang literaturang pambat a sa paghahangad na lalong palakasin ang kanilang kontrol sa Pilipinas (p<pd>. Tinatawag din itong "abesedaryo. Sa sanaysay ni Almario na may pamagat na <i>Ang Panitikang Pambata sa Filipinas: Isang Pahapyaw na Kasaysayan</i>. ang mga aklat-panturo ay orihinal na limbag sa Espanya.. Malayung-malayo sa karanasan at sensibilidad ng mga katutubong bata ang l aman ng mga aklat na ito. Ganito ang sinabi Rolando S<pd>. Kakaunting bata lamang ang nakapapasok sa mga p aaralang nasa pamamahala ng simbahan. ang Doctrina Christiana (1593) na naglalaman n g mga dasal at batayang paniniwala ukol sa doktrina ng Katolisismo. kung kaya't nanatili lamang sa antas ng pagmememorya.</ pd>8) </i>. tulad ng <i>El Amigo de los Ninos</i> ni Sabatier.</pd><i>hindi totoong dasal o nobena lamang ang itinuturo sa mga bata noo ng panahon ng Espanyol. pagbigkas ng mga salita. Sa mga paaralang ito ginagamit ang tinatawa g na "kartilya" -isang munting aklat sa pag-aaral kumilala at sumulat ng mga tit ik sa alpabeto. Paglaon. kabutihang-asal at pag-uugali ang kanilang mga natamo o natutuhan. Ginamit nila ang mga nabanggit na aklat u pang kontrolin ang kaalaman na humubog sa mga bata at ituring silang mga kolonis ador bilang mga natatangi at nakatataas na lahi sa lipunan. Bukod sa Doctrina Christiana na ginamit lamang sa mga bata pagkara an ng kalagitnaan ng taong 1860. Bukod sa kartilya at katon. natutunan nilang gamitin ang mapayapa o walang dahas na paraan ng pananakop. Ito ay nagsilbi lamang sa kanilang intensyong sakup in ang Pilipinas sa mahabang panahon. na dapat igalang sa lahat ng oras. Sa ilalim din ng mga Espanyol nag-umpisa ang isang sist ema ng edukasyong publiko. may mga paaralang primarya na sa Fi lipinas na hindi hawak ng mga pari. Ma y kaukulang parusa sa mga batang hindi sumunod o nakalimutang tumupad sa mga nap agkasunduang asal o pag-uugali. Walang anumang dalisay na layunin ang mga aklat o babasahing inilathala s a panahon ng mga Espanyol. Ang unang aklat na limbag. Lubhang magastos at madugo ang pananakop gamit ang dahas at sandata. at <i>Lecciones de Urbanidad Cristiana</i> ni Torio.. Isa nga sa mga ito ay ang pamumudmod at pagbababasa ng mga aklat o kuwento na magpapaamo sa mga Pil ipino. Nasa ilalim n g kontrol ng simbahan ang mga imprentahan. Nahubog ang mga bata na tila mga de-susi at tau-tauhang laruan. Ang panahon ng pananakop ng mga Espanyol at pagpapalaganap ng Kristiyanis mo ay panahon ng malawakang paglilimbag ng mga aklat o babasahin.</pd> dela Cruz sa kanyang kritikal na pap el na may pamagat na <i>Kailangang Magsimulang Muli ang mga Akdang Pambata sa Su liranin ng Pagkabansa: Ang Pulitika ng Literaturang Pambata</i>: <i>Sa panahon ng pananakop. sa t .nas. ganito ang kanyang sinab i: <pd>. tumulong ang panitikang pambata upang lupigin ang mg a Pilipino." O kaya'y ang mas makapal na " katon" -isang aklat na tulad ng kartilya ngunit may mga dagdag na leksiyon sa pa gbuo ng mga pantig at salita</i>. Dah il sa madudugong digmaang kinasangkutan ng Espanya at Amerika. Hindi tulad ng Doctrina Christiana. ang mga batang ito naman ang mag papatuloy ng mga kaasalan at kaalamang natutunan nila sa mga aklat panturo. kung kaya't nasa kontrol din nila ang mga kaalaman o kwentong gusto lamang nilang ipabasa sa mga katutubo.

na pagkaraan ng kanilang pagsusunog ng kilay sa Amerika ay uuwi sa Pil . Sa panahon naman ng pananakop ng mga Amerikano. mahalagang pagtuunan ng pansin ang mga kuwentong tulad nito.</pd> La Belle. naimbento o nailarawan ang Pilipinas ayon sa lente o pagtingin ng mga dayuhang manunulat. <i>The Bailey Twins in the Philip pines</i> (1930) ni C<pd>. <i>The Adventures of Piang the Moro Jungle Boy</i> (1917) ni F<pd>. <i>Boy Scouts in the Philippines</i> (1911) ni G<pd>. pagdagsa ng mga aklat galing Amerika . naging m atagumpay ang layunin ng Amerika na hubugin ang mga Pilipino bilang mga <i>littl e brown Americans</i>. ginamit ang mga kwentong ito upang itanghal ang kulturang nais ipan guya ng mga gurong Amerikano sa mga batang Pilipino. naging puspusan ang paglalathala ng mga aklat para sa mga bata. Edward Stratemeyer.</pd>F<pd>. mababait na kaibigan at higit sa lahat. <i>Adventures All: A Tale of the Philippine Islands</i> (1905) ni K<pd >. Ginamit ang mga aklat na ito bilang mga propaganda . Dahil sa malawakang pagtatayo ng mga pampublikong paaralan na nasa ilalim ng pamamahala ng mga Amerikanong edukador. Mula sa tradisyong oral ng mga katutubo sa pagkukwento. dahil <i>may tendensiya ang mga manunulat na ito na "imbentuhin ang kanilang Pilipinas</i>.</pd>A<pd>. Nakadagdag pa ang pagbibigay ng iskolarsyip sa mga piling mag-aaral na Pi lipino upang ipagpatuloy ang kanilang karera sa Amerika. pagkontrol sa mga kaalaman. bida ang mga Amerikano. Kung kaya.</pd> Ralphson. Mula taong 1898 hanggang 1910. na siya namang yinakap ng mga mag-aaral na Pilipino. <i>Uncle Sam's Boys in the Philippines</i> (1912) ni H< pd>. at sa buhay ng mga santo.</pd>M<pd>.</pd> Eady.</pd>P<pd>.</pd> Stuart. Muli. na naging mayamang sanggunian ng mga manunulat ng mga kwentong pa mbata sa kasalukuyan. kasabay ng pagbubukas ng mga pampublikong paaralan. naging proyekto ng mga gurong dayuhan na sina Mabel Cole at Dean Fansler ang pangangalap ng mga kat utubong kwentong-bayan. Ilan sa mga kwento ay isinulat nina William Thames. at insidental o peripheral lang ang presence ng mga P ilipino (p<pd</pd) </i>. Nang maitayo ang Unibersidad ng Pilipinas noong 1908. n aisadokumento at naisaaklat na ang mga ito.</pd> Thomas.</p d> Netzorg (1985) sa mga kwentong tulad ng <i>The Brownies in the Philippines</i > (1904). <i>The Filipino Twins </i> (1923) ni L<pd>.at lumalabas na nagsisilbing backdrop lang o setting ang Pilipina s.</pd> Crockett at <i>Piang the Moro Chieftain</i> (1941) ni F< pd>.</pd>I<pd>.alambuhay ng mga sikat na tao. bida. Tinawag silang mga pen sionados.</pd>P<pd>. <i>That Mario</i> (1940) ni L<pd>. Madalas na ginamit bilang tagpuan o lunan ang Pilipinas sa maraming kwent ong isinulat ng mga Amerikanong manunulat. at pagtuturo ng kanilang kultura at wika. na ipinabasa sa kanila ng mga Espanyol. Inilathala noong 1916 ang kalipunan ng mga katutubong k wentong-bayan. Dagdag pa ni Cleto sa kanyang sanaysay na <i>Ang Imahinasyon ng Digmaan at Liberasyon sa Ilang Akdang Pambata Ukol sa Panahon ng Hapon</i>: <i>Magandang mapagtuunan ng pansin kung sino ang naeetsapuwera sa mga pag -aakdang ito .</pd> Stuart.</pd>H<pd>. Ito ang napansin ni Morton J<pd>.</pd> Perkins. at Sa rgent Rayme.</pd> Hancock. <i>The Adventures of Jack and Janet in the Philippines</i> (1918) ni Norma W<pd>. Ayon kay Luna Sicat Cleto. ang pagdating at pagdagsa ng mga babasahing banyaga s a Pilipinas. bilang mga tagapagligtas at tagapagtang gol. na naglalarawan sa mga sundalong Amerikano bilang mga bayani. Nabuo ang imahen ng Pilipinas ayon sa pananaw o pagtingin ng mga banyaga. Mababakas din sa mga kwen tong ito ang pananaw ng mga Amerikanong manunulat ukol sa Pilipinas.</ pd>H<pd>.

Ito ang age nda ng mga Amerikano sa mga Pilipino.. Ngunit ngayong naipakita na ang taglay na kapangyarihan ng pani tikang-pambata. Ang mga nasa l arangan ng literatura ay nagsimulang sumulat sa Ingles na pumapaksa sa pagtuklas ng kanluraning indibiduwalismo (p<pd>. Tila wala na tayong pwed eng puntahan. ganit o ang kanyang sinabi: <pd>. sa mga panoorin. tulad ng Amerika. na higit ang matatamong pagkatuto ng mga mag-aaral kung gagamiting midyum sa kanila sa pagtuturo ay ang Wikang Filipino. upang simulan ito at malalikha ng mga teksbuk na naglalama n ng mga kuwentong kababakasan ng kulturang Pilipino at magpapataas ng pagtingin ng bawat batang Pilipino sa kanilang mga sarili. na bukod sa halatang pilit na pilit na iniakma sa mga aralin ay hindi nagsusulong ng pag kamakabayan. Ngunit paano ito masisimulan at maisasaga wa? Malaki ang responsibilidad ng kasalukuyang gobyerno at ng Departamento ng Edukasyon (DepEd). Anumang gawin nating pag-iwas. Isang Kasaysayan ng Sambayanang Pilipino</i>. ahen siya. Ang mga <i>pensionados</ i> ang tila ba naging mga <i>clone</i> ng mga umalis na Amerikano sa patuloy na pagtuturo ng kulturang banyaga at wikang Ingles. Sa aklat-pangkasa ysayan ni Jaime B<pd>. at sa lahat-lahat na yata. at vernakular na wika naman sa mga nasa la lawigan. Higit na nagiging madali ang pagtutu ro ng mga kaalaman kung ang mga ito nakapaloob sa mga pangkaraniwang sitwasyon o pangyayari na malapit sa karanasan ng mga bata. damang-dama pa rin natin ang patuloy na pam amayani ng edukasyong maka-Amerikano sa sistema ng ating edukasyon. Tinataglay ng tila inos enteng babasahin ang agenda mismo ng mga mananakop (p<pd>. Mabisang gamitin ang panitikan g pambata bilang lunsaran ng mga kaalaman. lahat tayo ay laging pauwi sa kanila: sa pagkain. masimulan na sana ang mga hakbangin o programa sa pagpapaunlad n g panitikang pambata sa Pilipinas. ganito ang kanyang sinabi: <i>Ang mga mag-aaral na binansagang pensionado pagbalik nila sa Pilipinas ay hin irang na mga "propesor" sa paaralan ng estado o ginawang puno ng kawanihan. Ilan sa kanila ang naging tagapagdala ng kult urang Amerikano dahil sa tindi ng epekto sa kanila ng edukasyon. nandoon pa rin sila. Wala man si la sa ating bansa pero parang nasa lahat sila ng dako ng ating buhay at pagkatao .</pd> Veneracion na may pamagat na <i>Agos ng Dugong Kayum anggi.ipinas dala-dala ang kanilang mga natamong kaalamang banyaga. Ika nga. Naging mas epektibo at madali na ang pagtanggap para sa batang Pilipino dahil kapwa Pilipino na ang nagtuturo sa kanila. k apansin-pansin ang mga kuwentong isinulat ng mga hindi naman manunulat. Dahil bata nga naman ang target ng mga babasahing ito. sa mga babasahin. Ang mga <i>pensionados</i> na ito ang pumalit sa mga Amerikanong edukado r sa pagtuturo at pagbibigay kaalaman sa mga Pilipino. Sa mga kasalukuyang teksbuk. Kayang balikatin ng panitikang pambata ang p agpapaunlad at pagpapalaya ng Pilipinas mula sa kontrol o dominasyon ng mga maka pangyarihang bansa. kadalasang nakakaligtaan o hindi ito napagtutu unan ng pansin.</pd>31) </i> Kaya hanggang sa kasalukuyan. Higit na dapat ipangamba kung ang mismong mga Pilipinong mag-aaral ay magiging mahina sa Wikang Filipino. hindi ito ang wika ng ating "k . sa ating sinasalita. <i>E Kasi Pambata! </i> May kaliitan ang pagtingin sa panitikang pambata. Sa sanaysay ni Luna Sicat Cleto na may pamagat na <i>Ang Imahinasyon ng D igmaan at Liberasyon sa Ilang Akdang Pambata Ukol sa Panahon ng Hapon</i>. at tanggapan ng pamahalaan.</pd><i>ang panitikang pambata ay hindi nyutral..</pd>180) </i>. Naipasa na ng Amerika sa mga <i>pensionados ang layunin nitong mapasa ilalim at makontrol ang Pilipinas sa mahabang panahon. Dapat ding tanggapin gobyerno at ng Departamento ng Edukasyon. ang agendang nakapaloob sa kanilang mga pa nitikang-pambata. Hindi na bale sa Ingles dahil talaga namang hindi ito ang wikang ating kinagisnan.

Bukod di to. Sa kasalukuyan. May tungkulin ding dapat gampanan ang <i>mass media</i>. malilikh . maging ang mga wikang vernak ular sa pagsulat ng panitikang-pambata. At kung minsan. Maisulat ang mga guwang o nakaligt aang kasaysayan. Klasrum Adarna. mahalagang maging alternativ o kaya ay ekstensyon ng aklat ang televisyon. lalo na ng mga batang Pilipino upang makalikha ng mga panitikan g tunay na madarama at makapagpapaunlad ng damdaming makabayan. Pinamamahalaan din ng Adarna taon-taon ang mga patimpalak at palihan sa pagsulat at pagguhit ng mga kuwentong-pambata. Madalas. kaysa sa mga batang bukod sa pinil it na papagsalitain sa wikang Ingles ay mga bastos pa. Taon-taon. Sa mga manunulat ng panitikang-pambata. Dahil dito. Malathala sa na ang mga murang aklat-pambata na hindi nasasakripisyo ang kasiningan o kontent ng mismong kuwento. Gaano man kahusay ang pagkakasulat ng kwento o kaganda ang mga ilustrasy on nito. ang mga magulang ang nagdedesisyon kung anong aklat-pamba ta ang bibilhin nila para sa kanilang mga anak. Mahalagang ring magamit ang wikang Filipino. Malikha sana ang mga programang maghihikayat sa mga bat a upang simulan ang pagbabasa ng panitikan na isinulat para sa kanila. Malaki ang mait utulong ng panitikang pambata upang mabuo ang watak-watak na imahen ng kaakuhang Pilipino. Dahil sa naipakita ni Tolits ang tunay na sensibilidad at mga pangkaraniwang sitwasyon ng mga batang Pilipino at dahil na rin sa paggamit niya ng wikang Filipino. Inilunsad din nila ang mga programang tulad ng Kuwentong Adarna. mabibigyan sila ng pagka kataon upang magsalita at ilahad ang kanilang mga pananaw. Kung mapauunlad ang wikang Filipino sa panitikang-pambata. Malaki rin ang responsibilidad na ginagampanan ng mga <i>publishing hous e</i>. tiyak na higit pagkakaunawaan at pagkakaisa ng bawat Pilipin o. Teen Novellas at Teen Romance. Bright M inds Read! at iba pa. tila tanging si Tolits na lamang yata ang gumagam it ng "po" at ang tanging nag-isip kung anong kurso ang kanyang kukunin sa koleh iyo upang maging pangulo ng bansa. naglathala na rin ito ng mga serye ng aklat-pambat a. Ito ay sapagkat sila rin ang nakakaalam kung a no ang gusto o maganda para sa kanila. tulad ng Batang Historyador Series at Aklat Adarna. galugarin pa ang kamalayan at kul turang Pilipino. Kapansin-pansin din sa mga kom ersyal na tampok ang mga bata. Manuals. wakasan na rin ang mga patalastas o komersyal sa televisyon na nagbibigay ng maling representasyon ng mga batang Pilipino. ba le wala rin. At baka mangyaring ang mga Amerikano na ang dapat mag-aral ng ating wika upa ng maunawaan nila tayo. partikular ang televisyon. Mahigpit na katunggali ng aklat ang televisyon. tanging ang Adarna House ang kakikitaan ng pagiging akti bo at seryoso sa paglalathala ng mga kwentong-pambata. ang unang batay an sa pagpili ng aklat-pambata ay ang kakayahan ng kanilang bulsa. ngunit kung malilikha ang mga ganitong uri ng komersyal sa televisyo n. Bukod sa mga aklat-pambata na mabibili sa murang halaga. higit siyang tumatak at nagustuhan ng maraming tao. Poster s Series. Big Book. naitatatak sa isip ng mga batang Pilipino na may taglay silang kakayahan o po tensyal bilang mga bata. hindi pumapal ya ang Adarna sa paglalathala ng mga aklat-pambata. Biyaheng Eskuwela ng Adarna. na nagpakita na ang pinakamataas na pangarap ng isang ba tang babae ay ang maging superstar sa Hollywood. Muling maisakwento ang kasaysayan o naging kalagayan ng Pilipinas. Mahikayat na rin ang mga bata na sila na rin mismo ang sumulat at lumikha ng kanilang sariling panitikan. kung ito naman ay hindi kayang bilin ng mga magulang dahil sa mahal. Dahil dito. Alam nating may nag-isip nito upang gampanan ni Tolits. s a pananaw o pagtingin ng isang Pilipino rin.aluluwa". na sila ang yaman at pag-asa ng ating bansa. Isang halimbawa nito ay ang isan g komersyal ng palaman. Higit sa lahat. Maraming bata ang ngayon ay nahuhumaling sa panonood ng mga programa sa televisyon na sa halip ay nagbabasa.

mahihi nuhang tila may espesyal o natatangi ang pagtingin ng bata sa kanyang Kuya Emil. magiging malinaw at buo ang pagpapakahulugan niya sa kanyang sarili bilang iba at kapantay ng ibang bata ng ibang lahi. Hindi laging pananaw ng isang matandang manunulat ang dapat na mamayani sa mga kwentong-pamba ta. ang kwento ay pagpapatuloy lamang ng lumang tradisyon n g nakagisnang pag-uugali at tungkulin. lalo na ng mga batang hindi pa nakababasa. Nasa sa mga bata pa rin ang ating huling pag-asa. Gamitin natin ang panitikang-pambata bi lang sandata sa pagbawi ng ating nadurog at nawalang kaakuhan at kasaysayan. Su riin ang simula ng kwento: <i>Aba. siya lagi ang unang sumasalubong sa amin</i>. Sikaping ang mga ilustrasyon ay maging pintuan ng m ga bata. nasaan kaya si Kuya Emil</i>? <i>Dati. Malaki ang pangangailangan natin sa mga batang Pilipino. 6 Title:Sanaysay (43) Text 133 .a ang panitikang-pambata na isinulat ayon sa pananaw ng mga bata. bago pa man tuluyang lamunin at isa-isang matupad ang pangarap ng mga b atang Pilipino na makapangibang-bansa sa hinaharap. Kakaiba ang kwento dahil sa pagsisikap ng manunulat na m ailarawan ang nararamdaman ng isang batang lalaki na lubhang naninibago sa ikini kilos ng kanyang pinsan na Kuya Emil. Kailangan ang agarang pagkilos upang maisakatuparan ang mga mungkahing k ong ito. Ga mitin natin ang panitikang-pambata upang itama ang ating mga pagkakamali. Malaki rin ang responsibilidad ng mga ilustrador na nagbibigay-buhay at k ulay sa panitikang-pambata. Mababakas ang matinding hinanakit o selos sa mga pahayag ng batang lalaki. Sa pamamagitan nito. Sikaping masaling ng mga ilustrasyon ang imahinasyon ng mg a bata upang bumuo ng sariling imahen at kahulugan ng kanyang sarili bilang bata ng Pilipino. .063 Samakatuwid. Sa mga simulang pahayag sa kwento. Kakaiba naman ang kwentong <i>Nasaan si Kuya Emil</i> ni Germaine Yia na nalathala noong 2000. upang mapasok ang sariling k aakuhan at kultura.Essay Word Count: 2. Ito ang sakit na namamayani sa panitikan g pambata sa Pilipinas. Gamit in natin ang panitikang-pambata upang maitanim ang punla ng nasyonalismo. na magiging taga pagtaguyod ng ating bansa sa hinaharap.

<i>Sabik na sabik na akong makita siya</i>. Dahil di to. torotot. Natural sa bata ang bumuo ng idolo mula sa mga nakatatandang miyembro ng pamily a. Hindi maaari ng ihiwalay ang ilustrasyon ng kwento sa kwento mismo. masasabi kong may sasang-ayon sa mga unang pahayag ukol sa posibleng maging kasarian ng bata sa kwento. isang hayop ang bida sa kwentong <i>Mga Lihim sa Gabi ni Ruming</i> ni Ray mund Magno Garlitos. ugali. Ipinakita sa ku wento na sensitibo ang mga bata sa mga pagbabago sa kapaligiran. malaki ang ginagampana n ng mga ilustrasyon. Ngunit isang malaking tanong lamang sa akin ang sensibilidad niya bilang isang bata. Pinupunan ng ilustrasyon ang mga hindi nila mabasa/maunawa an sa teksto ng kwento. Pero hindi na ito ang mahalaga. Binigyan ng sa riling isip ang bata sa kwento. at iba. ngunit sa halip na mahatsing ito. Aktibo ang bata sa kwento sapagkat siya mismo ang gumawa ng paraan upang bigyang-solusyon ang kanyang problema. Kakaiba ang bata sa kwento dahil sa kadalasang mas gusto ng bata ang mag karoon ng mas maraming kalaro dahil sa mas maraming pwedeng laruin kung marami. Inakala ng bata na pekeng Kuya Emil ang kanyang nakita. . ay nagustuhan pa nito dahil sa <i>amoy pawis at amoy araw</i> ang kanyang Kuya Emil. Sa mga inilapat na ilustrasyon. <i>Dalawang taon kasi kaming hindi nagbakasyon dito sa bahay nina Kuya Em il sa Probinsya</i>. Sa mga batang hindi pa nakababasa. stik ng <i>fishball< /i>. Natural ba ang kanyang ginawa at nararamdaman bilang isang bata sa kanyang Kuya Emil? Ganito rin ba ang maging mga hakbangin ng ibang bata kung s akaling sa kanila mangyari ang pagkawala ng pinakapaboritong pinsan? Natural ba ng silipin ng bata ang kanyang pinsan sa banyo? Siguro'y marumi lang ang isip ko o kinargahan ko lang ng ibang kahulugan ang mga pahayag sa kwento. Integral na bahagi ng kw ento ang ilustrasyon. Alam din ng bata na <i >hindi man lang tumitingin sa babae</i> ang kanyang tunay na Kuya Emil. at iba pa. Isang babae ang sumulat ng kwento. <i>antenna</i> ng TV. Sinimulang hanapin ng bata ang kanyang Kuya Emil sa pag-aakalang ito ay nakidnap. Tulad ng kwentong <i>Ang Mahiyaing Manok</i> ni Rebecca T<pd>. mapapansin ang palagian g pagsisingit ng mga bagay na matutulis o may <i>phallic symbol</i>. Ngunit naging malinaw ang isyu ng sekswalidad ng bata sa kwento dahil sa ilustrasyon ng kwento. Maraming ginawa ang bata upang malamang totoong Kuya Emil nga ang kanyan g Kuya Emil. ng kanilang mga iniidolo. pambomba ng bola. tulad ng <i >ruler</i>. Ang mahalaga ay nagkaroon ng kalayaan ang bata sa kwento na ipahayag/ipakita an g kanyang nadarama sa mga pagbabago ng taong mahalaga sa kanya. suklay. Mapapansin din ang guhit ng pusong nabiyak at ang mga nak apilantik na kamay ng mga barkada ng Kuya Emil ng bata sa kwento. <i>At si Kuya Emil ang pinakapaborito kong pinsan</i>. Inisprey ng bata ang pabango sa mukha ng kanyang Kuya Emil. sinimulan niyang hanapin ang kanyang Kuya Emil. Ang mga ilustrasyon ay kwento ring sinusundan ng bata. Ang kwento ay tungkol sa isang lalaking pusa na pumupuslit o tumatakas kung gabi. Ngunit dahil nga sa ilustrasyon ng kwento. Masakit para sa bata ang maraming pagbabagong kanyang nakita sa kanya ng Kuya Emil. tulad ng akala ng bata.</pd> Anon uevo. Walang ibang nag-isip o tumulong sa kan ya upang gawin ang mga bagay na gusto niyang gawin at patunayan. <i>Siya lamang ang gusto kong kalaro maghapon</i> (2). kung kaya masasabing dalisay ang kany ang layuning ipakita lang ang dilemang dinadaanan ng bata kapag nagbabago ang pi sikal na anyo. Lagi ri ng dala-dala ng bata ang retrato nila ng kanyang Kuya Emil. ngunit ang kagustuhang makipaglaro sa iisang pinsan sa buong maghapon ay iba na.

Bakit mga lihim sa gabi ni Ruming? Dahil ba ang paglabas niya sa gabi ay bawal kung kaya kailangang ilihim? Mayroon bang sinusuway na pataka ran si Ruming bilang bata o lalaking pusa? Samakatuwid. bakla o t omboy. o <i>w alang lang</i>. naw ala ang madyik ng pangalan ni Chenelyn. at ang humalik sa kanyang amo bago matulog. pagtanaw sa mga b ituin. Nagkasakit si Chenelyn at hindi niya ma gampanan ang kanyang mga gawain. Hindi tulad ng ibang kwento na bida ang lalaki. biglang nagbago ang lahat. tuklasin ang mundo sa labas ng bahay. Nagkaroon agad ng register ang titulo ng kwento sa mga bata. Napatunayang maaari ring maging makabuluhan at lumikha ng ibang kahulugan tulad ng kabayanihan ang salitang dati ay itinuturing na <i>loko lang</i> o <i>w alang lang</i>. na ang kahulugan noon ay <i>biro lang</i>. <i>loko lang</i>. ang <i>Chenelyn</i>! <i>Chenelyn</i>! ay isa sa pinakamabiling mga aklat-pambata ng Adarna House. Ngunit isang araw. umawit sa buwang hugis karit. na ang lalaki ay laging malakas. plantsadong damit at iba pa. ang pagtakas ng pusang si Ruming ay nagpapahiwatig na maski ang mga bata ay nangangailangan din ng <i>priv acy</i> o minsang pag-iisa. Oo nga ano? Kung susuriin ngang mabuti. Ang lalaking tulad ni Ruming ay pwede ring maging malambot o magtaglay ng katangian ng isang babae na hindi nangangahulugang bakla o bading. Ipinakita ng kwento na ang pagiging taung-tao ang tunay na mahalaga. ang pusang si Ruming ay nakadarama ng pagod. kaya't pagdat ing niya sa bahay ng kanyang amo. ma ging sa matatandang mahilig sa kwentong pambata. agad na lalabas ang mainit na kape. Tila isang madyik ang pangala ng Chenelyn sa buong pamilya. magpahangin. Ang kwento ay tungkol sa isang katulong na si Chenelyn na napagkakamalan g may madyik dahil lahat ng hilingin ng bawat miyembro ng pamilya sa kanya. <i>O nagpapatintero. h indi na lamang eksklusibong pag-aari ng mga nasa ikatlong kasarian ang salitang ito. nag-iisip at hindi emosyonal. tumbang-preso. Sa kwento. kaugnay na ng pangalang Chenelyn ang kabayanihan o p agpapakasakit sa kapwa. . Lubhang nakapapagod ang gawaing ito ni Ruming tuwing gabi. <i>Gumagala buong gabi. Sa kwento ni Garlitos. taguan. Ngunit ito ang kalikasan ni Ruming bilang isang lalaking pusa o bilang isang batang pusa. Ngunit ano nga ba ang ginagawa ni Ruming kapag siy a ay nasa labas ng bahay ng kanyang amo? Suriin ang mga gawain ni Ruming: <i>Naroon sa tindahan at nakikipagkwentuhan tungkol sa dumaang hapunan</i >. si Ruming daw ay isang pusang rumarampa kung g abi. Bibigkasin lang nila ang pangalang Chenelyn!. Tumuklas ng mga bagay-bagay. ang Ruming ay pangalang hindi lik as na panlalaki. sinusuyod ang tabi-tabi-sa kalye ay parang hari</ i>! (11-17). Ang mga lihim ng gabi ni Rum ing ay gabi ng pagiging malaya mula sa kanyang mga amo. sumukob sa malalaking puno. Sa ikalawang kwento ni Garlitos na <i>Chenelyn</i>! <i>Chenelyn</i>! gin amit naman niya bilang titulo ang noo'y sikat na sikat na <i>gay lingo</i> na <i >tsenes</i>. kung kaya hanggang ngayon.Sa konteksto ng lipunan o pamilyang Pilipino. binuwag ng kwento ang mga nakagawiang representasyon ng lal aki sa mga kwentong pambata. tulad ng pagpunta sa hardin. ang mga anak na lalaki ay kadalasang pinapayagang lumabas ng bahay. agad niyang nagagawa. ang mga katangian ni Ruming ay tila katangia ng kadalasan taglay ng mga babae. Sa pamamagitan nito. sapagkat ang lahat naman ay tao muna bago naging lalaki o babae. <i>Minsan ay nagmimiryenda ng barbekyu sa kalsada kasama ang barkada</i>. hapung-hapo siya. Sa ngayon. Binuwag ng kwento ang kategorya ng kasa rian. kasama ng mga kalaro</i>. Sabi nga ng isang manun ulat din ng mga kwentong pambata. Matapang ang ginawang ito ni Garlitos na magamit ang <i>gay lingo</i> na Chenelyn bilang pangalan ng kanyang pangunahing tauhan.

anuman ang kasarian o katayuan sa buhay. s iya ay katuwang sa mga gawaing-bahay.Ang maganda sa kwento. Samakatuwid. Sa kwentong <i>Mga Lihim sa Gabi ni Ruming</i>. negatibo. Mahalagang mailagay na sa mga payak na sitwa syon ang mga pangyayari sa kanilang kapaligiran upang lubos nila itong maiproses . Siya ay tao ring nakadarama ng pagkapagod . lalo na ang mga babae ay hindi pa rin tahasang nakakawala sa mga s inauna. Ang pagtuklas ng mundo sa labas ng bahay ay napakagpapatibay at nakadaragdag ng pagkalalaki. ang mga lalaki ay nanatili rin sa mga de-kahong repre sentasyon sa kwento. nagseselos. Kailangang mapakinggan o mabasa na nila ang mga kwentong nag sasalamin ng kanilang kapaligiran. sa huli'y sumunod at pumaloob p a rin siya sa kinagisnang sistema. Nagsisilbing salamin ng kasalukuyang lipunang Pilipino ang mga kwentong s inuri. Ginamit naman ang dating usung-usong <i>gay lingo</i> na <i>tsenes</i> bi lang pangalan ni Chenelyn na isang katulong. Sa pamamagitan ng kwento. ang patas o pantay na representasyon ng lahat ng tao. Ang mga pagbabago sa pisikal at pag-uugali ni Emil ay nakalikha ng takot at pang amba sa pinsang umiidolo sa kanya. ang dati ng eksklusibong wika na ginagamit ng mga nasa ikatlong kasarian ay naunawaan at ginamit na rin ng mga wala sa ganitong kasarian. bagamat isang babae pa rin si Chenelyn na gumagaw a ng mga gawaing bahay bilang isang katulong. at de-kahong representasyon sa mga kwento. Binigyang-buhay ng mga sinurng kwento ang iba't ibang tauhan na gumaganap ng kani-kanilang <i>gender role</i> sa lipunan. Tulad ng ipinakita sa mga kuwentong <i>Papel de Liha</i> at <i>Uuwi na ang Nanay Kong si Darna</i> . natutunan ng buong pamilya na huwag na alang iasa ang lahat sa katulong. tiyak na mamamayani pa rin ang mga <i>gender bias</i> at magsisilb ing tagapagsulong ng patriyarkal na sistema. partikular ang kwento ang kabi saan upang maimulat ang mga bata sa tamang pagtingin o pagtanaw sa kasarian at < i>gender roles</i>. Ngunit hindi ekonomikal ang dahilan ng paglabas ni Ruming kundi an g bigyang luho at laya ang sarili upang gawin niya ang kanyang mga gustong gawin . Sa kanila ng kamalayan. Sa kwentong <i>Mahiyaing Manok</i>. Tumulong kay Chenelyn ang pamilyang kanyang pinagsisilbihan. Sa pamamagitan ng pagkakasakit ni Chenelyn. Ang katulong ay hindi lamang katulong. sentimen tal. Hindi rin pinahalagahan sa kwento kung ang mga gawain ba ay panlalake o pambab ae. Maaaring ituro ng mga kwento. Isang pag-amin ito na siya ay napapagod at lubhang nahihirapan sa mga gawaing-bahay na nakaatang sa kanya. at iba pa) ang bata sa kwento na bihirang makita sa mga kwentong namamayani sa kasalukuyan. natutunan ng pamilya na tulungan s iya. bagamat ipinakita ang kakulangan ni Onyok bilang lalaki na makatilaok. Ang mga gawaing-bahay ay higit na d umadali kung ang lahat ay magtutulungan. Ang ganitong suliranin sa kw entong pambata ay hindi lamang namamayani sa panitikang-pambata sa Pilipinas. ang batang lalaki ay naging mas aktibo sa paghahanap ng kanyang nawawalang pinsan. Darating ang panahon na ang mga batang nakabasa ng mga kwen tong ito ay magsisilaki at silang magiging mamamayan ng ating bansa. taglay ng panitikang pambata. Tulad ng mga babae. Emosyonal (nalulungkot. nang hindi namamalayan ng mga bata. Ang pagkakasakit ni Chenelyn sa kwento ay nagpapahiwatig na kailangan niya ng tulong buhat sa pamilya. Ngunit masasabing karamihan s a mga tauhan. Kailangang alisin na ang takip sa tenga ng mga bata. namamayani pa rin sa mga kwento ang maka-lalaki o patriyarkal na sistema ng li punan dahil siguro sa mga lalaki rin ang nagsulat. ang pagtakas ng pusa ay n agsusulong ng ideyang ang lalaki ay mas binibigyang-laya upang lumabas ng bahay. kung kaya masasabing namamayani pa rin ang mga <i>gender bias</i> at patr iyarkal na sistema. ga nito rin ang namamayani sa mga kwentong kaunluranin. Sa kwentong <i>Nasaan si Kuya Emil</i>.

Pilit kong itinatali ang ba wat saglit upang magkaroon ito ng isang payak na silbi sa lumipas naming panahon . samantalang pi kit-mata naman naming walang humpay na sinasalansan ang mga nakasakong buhangin sa bawat panig ng kalawanging bakod. lalu na't maraming mga mata ang maya't maya ay nakatitig. upang malikha ang isang lip unang malaya. Panahon na inaano ng nakalulunod na digma an. hindi na maitu turing na isang paraan ng pagkondisyon ng isipan ng mga bata ang kwentong pambat a. Ayaw kong isiping darating ang araw na magigising ako na nag-iisa. maaari itong magamit upang maipaliwanag ang lipunan o an g mga kasalukuyang pangyayari. Gera ng pangkat ng ka taas-taasang diktador.o at maunawaan. pilit ko pa rin binibigyan ng limitasyon ang bawat kilos. Sa pamamagitan nito. Kailangang maisulat at maisalibro ang mga kwentong magwawasto sa mga d e-kahong representasyon ng babae at ng lalaki. Taglay ng kwentong pambata ang kakayahang maitama o maiwasto ang mga pagk akamali. at paniniwala ng isa ng lipunan. Isang <i>cultural artifact</i> a ng panitikang pambata. wika. upang hindi umilandang ang mga nag-usbong kong mga pang arap. 6 Title:Kwento (26) Hindi iisang pagkakataon ko inisip ang hubog at kahahantungan ng mga pangyayari dahil sa aking hindi karaniwang pagtingin sa kanya. uhaw at gutom. Kung kaya't maraming pagkakataon ang tumit itig na lamang ako sa sa aming hinaharap habang iniiwan ang mga nakaraang nasaya ng at isara ang kasalukuyang panahon. Si Waldteim ay isang medya klaseng mangangalakal mula sa Stuttgard bago kompiskahin at ipatapon siya sa Meerane. ang nag-alaga at nangangasiwa ng klab na kung saan kami nagkakilala ni Waldteim. Gera hanggang Dresden. Maselan ang kalagayan naming dalawa. maunlad. naka-aamot siya ng opiyo na ipi nagbibili sa hukbong parokyano ng klab. pananaw. naihahanda ang mga bata sa mga sitwasyon n a maaaring niyang kaharapin sa kinabukasan. Kung mangyayari ito. mamamayang hindi humuhusga sa kanyang kapwa. Dahil ang katoto hanan. Hindi na umabot sa punto ng garison si Ilienno. Kung kaya. tao muna tayong lahat bago nagiging isang babae o lalaki. kung hindi isang hakbang upang mahikayat silang maging mulat at aktibo. Datapwat hindi ko magawang maglagay ng isang tabiking magsisilbing pangp igil sa aking papalaot na damdamin. Oras-oras ay may nagbubuwis ng sariling hininga. pantay na kumikilala sa lahat ng tao. subalit kinak ailangan ko itong gawin. anumang kasarian. Taglay nito kultura. Sampung buwan na punung-puno ng pagod. Sa naipon niyang salapi. at higit sa lahat. Ang pagtatrabaho ko bilang isang mang-a . dalawampu't dalawang milya ang unti-unti naming nilakad. Siya ang nagsisilbing bantas at kulay ng aking mundong minsan ay pinagkaitan ng dalisay na kaligayahan at kapayapaan. Nasa mga bata pa rin ang huli nating pag-asa. Bawat kilos ay masid ng mga nakabaluting h awak ay pistol.

Higit k ong naintindihan ang impeyerno sa lupa. Ang talaan ng mga bagong lihis ay inilabas kasama ang isa ng batas pagpapatalsik sa Dresden.awit ang nag-udyok sa kanya upang kami ay magkakilala. Tanggap na niya ako. Si Waldteim at ako. Kasama dito si Ilienno. Pinilit nila akong aminin ang aking pagkatao.. Tuloy din ang pagiging matalik naming magkaibigan. Maghapo na paggawa sa mainit na kapatagang binabalot ng kalawanging bakod ang aming ginagawa araw-araw. Halos itakwil ko ang aking pananampalatayang Orthodox. Maraming tulad ko ang ngayon ay nasa Dresden u pang maglingkod at parusahan. si Waldteim at Ilienno ay napabilang sa unang p agsosona dahil sa kumakalat na epidemya. Batid na ni Waldteim ang ka tauhan ko. Hind i ko akalaing magagawa sa akin ang pagmamalabis. Ika-6 ng Agosto 1942. habang lumalala ang kalagayan ng seguridad ay patuloy pa rin sa aming pangangalakal. Ito ang mga tawag sa mga kalalakihang nag-iiba ng tinatahak na kasarian . P ag-uusap ukol sa pagpapasa ng opiyo sa may nakararami. Hindi siya nagpapigil at bagkus ay pinupuntahan pa ako sa aking silid. Ginagaw a ito upang sirain ang aming loob at pag-iisip. Ako. Nagkasakit si Waldteim subalit nakabawi rin dahil sa tulong na Gestapo ni Il ienno. Akala ko'y katapusan na nami n. madals niya akong tinatawag sa tabi niya. Natatakot akong malaman niya ang tunay kong pa gkatao dahil napapansin kong araw-araw ay napapalapit ako sa kanya.. Ika-27 ng Enero 1943. Lumipas ang anim na buwan at naramdaman na naman namin ang kanluraning hangin n g tag-lamig habang kami ay naglalakbay. Kung gabi ay nak amaskara at sa umaga'y nakakortapluma. Mayroong mga taong tuluyan nang nagpahi nga at nabaon sa makapal na buhos ng yelo.. M arami akong natututunan sa kanya at humahanga ako sa kanyang kabaitan. Kung ikaw ay nasa ganitong kalagayan nararapat lamang na maging maingat. Noong una. Isina ra ang klab ni Ilienno.. Kailangang magpakatatag! Ika-10 ng Marso 1943. hindi ko pina pansin ang kanyang patuloy na pagbibigay ng sulat upang kami ay makapag-usap. Si Ilienno ang nagbigay-alam. Lalo lamang siyan napapalapit sa akin. Ako'y isang LIHIS. Kasama ako roon at dahil sa pag-aalinlangan ay isinama na rin si Waldteim at Ilienno. Walang magnadang pagbabago ang aming buhay. Nabigla ako nang aking malamang alam na ni Waldteim ang katauhan ko bago pa kami nagkakilala. Dumating ang malawakang tag-gutom at maraming mag-anak ang nawalan ng hanapbuhay. May mga sandal ing kinakailangan kaming tumayo ng ilang oras kung tutugtog ang sirena. Malaki ang kanyang pasasalamat a t naramdaman kong. bagamat inaam in din niya na hindi niya inaasahang magkakalapit kami sa isa't isa hanggang sa . Kung minsan ay maaamoy mo a . Ipinatawag ako ng pinuno ng kawan at tagapagpaganap. Ang mga Gestapo ang higit na nakaaalam dahil ang ilan sa kanila ay suot-suot din ang "rosas at maskara". Habang pumapatak ang nauupos na kandila'y may pakiwari akong tulad a n rin ako nito. Doon ko natikman ang mabuhay tulad ng isang hayop. Lumipat ang mas nakararaming pangkat ng destakamentong Al eman. Katatapos lamang ng taglamig. Narating namin ang sinasabing Dresden. Oo. Ika-17 ng Abril 1943. Marahil ay matagal na akong ipinatapon k ung wala sa panig ko si Ilienno. Ika-20 ng Abril 1944. lamang ay nasa tabi ko nagpapanatili ng apoy nito. Hindi ko magawang umiyak dahil sa hapdi ng num erong ipinaso ng nagbabagang matal sa aking dibdib. Maraming lihis a ng nahuli sa sona kung kaya't tumitindi ang pagbabantay sa amin. Tahimik kaming pinahihirapan sa madilim at masikip na daan sa ilal im ng lupa. 1943. At doon niya nakuha nag pagsangayon ko sa ganitong hanap-buhay. Lalong naging mapanganib at mahigpit ang hanapbuhay naming dalawa. Ang ganitong kasarian ay ipinagbabawal. inaamin kong ako'y isang LIHIS! Ibinalik ako sa sona na lupaypay at tuyong-tuyo ang bawat himaymay ng aking kata wan noong ika-25 ng Marso.

Napakataas ng araw at tila walang balak ang mga jaguar na kami ay pasilungin. <b>Hajj</b> Taglay ng Koran ang <i>fatwa</i>. Kahapon ng tanghali. wala na. Kung ikaw ay mahuhuling nagpapahing a o 'di kaya'y magkasakit. Lahat ng naniniwala sa gawi. Bawal ang mag-usap kung nagtatrabaho kung kaya' t natutunan na naming umintindi ng gma pangungusap na mga mata lamang ang ginaga mit. Mapanib ugho ang kanyang dila. Sa barracks. Inaanay na ang aming katawan. Kung kaya't maraming pagkakataon ang napapatitig na lamang ako sa aming hinaharap. malinis at marangal. Ilang sandali pa ay lumapit na ang pinuno kasama ang dalawang jaguwar. Tuluy-tuloy ang panunuya ng pinunno sa akin dahil sa kanyang narinig. Lumaki si Kaleb ng puno ng pangaral at prinsipyo ng pagiging matapat at may pagpapahalaga sa karap atan at katarungan.. Siya ang bantas at kulay ng aking mundo. ngunit umaasa akong h indi pa kasama ang aming isipan. Pinaluhod ako at itinutok ang pistol. Wala nang limitasyon Waldteim. Itinanong nila kung siya ang aking kaibigan. Tumunog ang sirena at pinabayaan kaming tumayo ng ilang oras sa init ng araw. Hindi niya ako pinayagang tumulong dahil sa maa ari itong pagmula ng dahilan para kami ay parusahan. Matagal na tumitig sa akin si Waldteim na tila may alab ng poot ang mga mata. ilang saglit pa ay bumalik na ang kanyang ulirat. Nagpumilit siyan makatayo. Sumakit ang kanyang dibdib sabay ang paghalik niya sa tuyong lupa. tinulungan ko siya. Karagdagang bangkay sa hukay ang sino mang mahuhuli. Hindi iisang pagkakataon ko inisip ang hubog at ang kahahantungan ng mga pangyay ari dahil sa aking 'di karaniwang pagtingin sa kanya. Pamisan-minsang sumasakit ang dibdib niya. Hindi kailan man itinuring na marangal at matuw id ang pagkitil nang 'di sinusunod ang tagubilin at pamantayan ng <i>Sunnah</i>. Takot na akong mawala pa siya. Hindi ko ma tiis. ang kaparusahan sa lahat ng bagay na is inagawa. wala na an g dating kisig ni Waldteim. dalawa ang inutas ng punglo. Kapansin-pansin ang madalas na pagtitig ni Waldteim sa aki n kung kami ay nasa barracks. Wala na ang dating ganda ng aking katawan. Ika-26 ng Mayo 1944. Nan ghihina na ang kaibigan ko. pilit pa rin ako sa paglalagay ng limitasyon. Tuloy ang pagsasalansannaming dalawa ng mga nakasakong buha ngin. Pilit kong itinatali ang bawat saglit upang magkaroon ito ng isang payak na silbi sa lumipas naming panah on. Tanging aluminyong plato ang inuunan samantalang isang kapirasong balabal na mistulang basahan ang sa magdam ag nama'y ipinangtatakip sa pagal at manhid naming katawan. Bawat piraso nito ay bumibigat sa bawat buhat patungo sa bakod. Ganunpaman. Papawiin lamang ang aming pagod ng kapirasong tinapay at tubig na kung minsan ay hinahaluan ng mata bang na nilagang patatas. Ika-20 ng Mayo 1944.. ituturing ka nilang inutil at pabigat na nararapat la mang na patayin. salita at turo ni Mohamad ay inaasahang <i>taiyib</i>. Naniniwala sila na ang bawat <i>maksiat</i> o kasalanan at m . Bigla na lamang napaluhod si Waldteim. o dalisay. Pangalan ko ang laman ng kanyang panaghoy. Ang sagot ko ay paulit-ulit na pagkakaila habang kanilang dinidikdik ang kamao nito sa lupa. mabato at mainit ang aming hinihigan. H indi tumanggi ang pagpatak ng aking luha. ang mga bahagi ng Koran. Nilapitan kami ng mga b antay at agad kaming pinaghahampas ng kanilang pamalo. Lalo na kung labag ito sa turong matuwid ni Allah.</pd> Ika-2 ng Hunyo 1944. Sigaw n g pagmamakaawa at pangakong hindi na muli titigil sa paggawa ang narinig namin b ago pumailanlang ang isang putok at mga impit na sigaw. Malimit kong inaawitan si Waldteim bagamat may halo itong takot at mapusyaw na pag-asang hindi na muli kami magigising sa isa ng maligalig na bukang-liwayway. Bawat kilos ay may kahulugan sa amin. Wala kaming magawa.ng umaalingasaw na mga bangkay sa hukay na malapit sa likod tore ng mga jaguwar (ito ang mga bantay kung gabi). Kaya't maingat at ta kot sila sa kanilang paniniwala. Binuhusan sya ng tubig. Ayaw kong isipin ang<pd>. Madal as siyang makatulog sa kandungan ko.

Ngunit hindi naman pala sa lahat ng pagkak ataon ay papanigan sila ni Allah at maging ang kanilang pagtatangkang maging <i> taiyib</i>ay may katumbas ang <i>fatwa</i>. At muli nilang sabay narinig ang <i>adhan</i> matapos ang i lang taong pagkakahiwalay." Halos mag-aalas dos na ng hapon. At kasabay sa paghigpit ng kanyang yapos sa anak ang kanyang mataimtim na pagdarasal at pagpapasyang hindi na muli babalik ang kanyang anak sa kagubata n. Lumapi t ang dalawang nakatatandang pulis na kapwa may bangis at galit sa mukha. Nais na lamang niyang mamuhay silang mag-ina ng payapa at malayo sa karahasan. Napabaling siya sa babaeng may katagalan na niyang 'di nakakasama at kanya itong niyakap. Hindi niya mai paliwanag kung bakit kailangang pumatak sa kanyang mata ang nag-iisang luha. "<i>Wa Alaikum Assalam</i>. Napaliwanagan at hiniling ng kanyang inang tumalikod na siya sa tungkulin at magbagong buhay. Wala na siyang sina yang na sandali at tumakbo siya patungo sa Mosque. Gum uhit ito sa kanyang pingi na walang pag-aalinlangan sa pagpatak sa sementong tan ging ang kanyang luha ang dumilig matapos ang ilang araw ng pagkakait ng ulan. Hindi nila inaasahan na ang tulad ni Kaleb na tahimik at masikap sa buhay ay makagaga wa ng ganoong pagpaslang. para marahil makapagtago at h anapin ang kanyang tiyuhin para makahingi ng tulong. Mababangis ang mga mukha nito at tila hindi nakakikilal a ng kahit pa <i>imam</i> ang kanilang makaharap. Nangaglutangan sa hangin ang nabulabog na alikabok na dumidikit sa kani lang mga pawisang balat. At hindi na nga nila maisasagawa pa ang kanilang pinlanong <i>hajj</i> magpakailanman. Para siyang musmos na muling nagsusumbong sa kanyang ina kung pap aano nautas ang buhay ng ama. Natagpuang patay si Kaleb sa tarangkahan ng Mosque. Walang bahid ng hinagpis ang mukha ng kanyang ina maliban na lamang sa matang nagpapahayag ng pihong kalungkutan at pangungulila s a asawa. Hindi na nakumpleto pa ni Kaleb ang <i>salat</i> sa araw na iyon. Napaupo na lamang ito sa isang sulok ng bangketa at matahimik na nakiramdam at naghintay. Tulala ang kanyang ina. Kahit pa may banta ng pambub uwag ng mga alagad ng batas at pamahalaan. At nais din nilang makapagpasalamat sa magandang buhay na ipinagkaloob ni Allah sa kanila.aling gawi ay may katapat na kaparusahan. Diniligan ng sariling dugo ang uhaw na kongkretong kahit kailan ay 'di nakatikim ng karahasan. Walang nakakibo sa mga nakakita. K asabay ng pagpatak ng kanyang luha ay ang makailang putok na kanilang naulinigan . Magulo ang isip ng ina ni Kal eb kung kaya't 'di na nito nakuha pang sundan ang anak. at nag simulang dumami ang mga taong nais malaman ang nangyari. . Kung kaya pa nga nais ng mag-ina na makadalaw sa Mecca ay upang isakatupa ran ang pangangailangang makapanalangin na kahit minsan sa harap ng Ka'aba at ma lubos ang haligi ng kanilang paniniwala. Wala na siyang makita pang dahilan kung bakit dapat bumalik ang kanyang anak. Siya pa ring batang masunurin. Nagpanakbo ang mga ito sa direksyong tinahak n i Kaleb. Batid ni Kaleb na hindi ito mabibilang sa <i>ibadah</i > kailanman ngunit may higit na dahilan ito para gawin niya. Nangako siya sa inang magbab agong buhay na siya. Tulala si Kaleb na n akatitig sa abot-tanaw nang madama niya ang kamay ng kanyang ina sa kanyang bali kat. Makaraan ang ilang saglit. dumating ang kanyang ina na bitbit pa nito ang ilang pinamiling pagkain. Sinundan siya ng mga lagad ng batas at tauhan ng pamahalaan. ilang ulit nilang naipagtanggol at na iraos ang mga pananalakay ng mga ito.

may napakaraming antas ng pakikipagkapwa ng m ga Pilipino. Ang mga ito ay makikita sa level na personal. ugali. Sa artikulong "Black Feminist Thought in the Matrix of Domination" (1990). Matatagpuan sa antas na ito ang k awing-kawing na puwersa ng lipunang gumagahum sa isang tao. Bahagi ng antas na i to ang mga salik o kontextong kultural tulad ng lahi. Quindoza Santiago 2002:191). Kadalasang nakakulong sa pamilya at pagpapamilya ang mga ekspektasyon at katangiang ito. dagdag ni Quindoza Santia go (Quindoza Santiago 2002:14). Ayon sa paglalahad ni Santiago sa "The Language of Food" (1976). Sa level na personal makikita ang karanasan. tinalakay ni Patricia Hill Collins ang tatlong level ng pagdanas (experience) a t pakikibaka (resistance) ng isang babae sa limang puwersa ng lipunang tinatalak ay. asawa." Nasa tuktok ng ha yrarkiyang ito ang konsepto ng "pakikipagpalagayang-loob" na nangyayari lamang s a pagitan ng magkakaibigan kung ihahambing sa "pakikisama" na maaaring sa kahit kanino (Santiago 1976:132-139). marka ito ng pagkatao. at ang pagkababae o pagkalalaki. estado sa lipunan. makapangyarihang elemento ang pag-ibig at ang pag-iibigan ng isang babae at lalake. Kabilang dito ang pagiging mabuting ina . Samantalang dominante nama n ng mga kaso ng pananakit at pang-aabuso ang listahan ng mga nakasasakal na rel asyon sa mga babaeng ito (Collins 1990: 619-620). Quindoza Santiago 2002).4 Title:Sanaysay (39) Text 129 . at panl ipunan. motibasyon. Para sa kababaih ang African-American halimbawa. panggrupo o komunidad. Kaya bago pa man gampanan ng isang babae ang kanyang papel sa lipunan ay mayroon ng mga ekspektasyon sa kanya sa pa gganap ng naturang papel. at emosyon ng isang tao na bahagi ng kanyang kaakuhan. g . Pakikipagkapwa ang tawag sa ganitong konsepto o relasyong taosa-tao sa kulturang Pilipino (Enriquez 1981:13.360 Hindi maihihiwalay sa naunang apat ang salik ng gender o kasarian at sekswalidad ang pagiging babae o lalaki. ayon kay Collins. tulad ng fingerprint. Pin atunayan nina Moi at Quindoza Santiago na dikta ng kultura ang pagkababae at pag kalalaki (Moi 1985. mula sa pagiging "civil o civility" o "pakikitungo" hanggang sa pag kakaroon ng "sense of unity and identification" o "pakikiisa. At sapagkat walang dalawang taong m ay parehong kaakuhan. edad. at sa kalalakihan o p akikipagkapwa. May mga katangian ding nararapat na taglay niya upang maging mahusay ang kanyang pagganap sa nasabing papel. at anak. Ang panlaping "pakiki-" ay nangangahulugang "pagsama at pagdamay sa anumang bagay n a ginagawa o nadarama ng iba" (Enriquez 1981:13).Essay Word Count: 2. Kasama sa kat egoryang personal ang relasyon ng kababaihan sa isa't isa. Manipulado ng gahum ng dominanteng grupo ang ikalawang antas ng pagdanas at pakikibaka: ang panggrupo o pangkomunidad. Maaaring mapagpalaya o nakasasakal ang mga relasyong ito.

Ganito rin ang opsyon sa labas ng bahay para sa mga babaeng matalino. Tulad ng pagiging ina at asawa. estado sa lipunan. at maaari naman magkaroon ng magandang karera sa kanyang propesyon sa labas ng baha y kung matalino." Madalas na "hindi maganda" (ito siguro ang politically-correct term) o p angit ang mga babae sa huling kategorya. "Ang implikasyon kasi kailangang matuto siyang bu hayin ang sarili dahil hindi siya maganda" (38). isang iskolar at premyadong mana naysay. ay may dalawang opsyon ang babae. Bat ay sa "pisikal na kagandahan" naman at "talino" ang mga opsyon na maaari sa kaba baihan sa labas ng bahay. Mir on 1999). Samantalang ang babaeng maganda at maykaya sa buhay ay maaaring magkaroon ng magandang trabaho bagaman walang sekswal na relasyon sa la lake. Dahil nakapag-aral." Kadalasang may istigma sa lipunan ang ganitong tawag dahil sa pag-iisip na walang nanligaw o nagkagusto sa babae dahil hindi na maganda ay threatened pa ang lalake sapagka t matalino at maaaring kapantay niya (ng lalake) ang istatus. Ani Valdez. at nakadepende ang dalawang ito sa kanyan g "social status" o estado sa lipunan. binanggi t ni Valdez na may dalawang lugar na maaaring puntahan ang isang babae sa lipuna ng Pilipino .ang "loob at ang labas ng bahay" at ang dalawang ito ay "mediated ng pagkakaroon o absens ng isang sekswal na ugnayan sa lalaki" (Valdez 1997:36). sa loob at labas ng bahay. dahil walang pera a t hindi nakapagtapos ng pag-aaral ay maaaring maging "puta. malalaking bint i o pata. Nararapat na magkakabahagi sa pagbuo ng identidad ang mga kontextong kultural na binanggit (Smith 1990.ender. at edad sa kulturang Filipino. May ibang kuwento naman ang mga babaeng matalino at maykaya sa buhay. at bawal" ang ganitong relasyong se kswal sa labas ng bahay. na k adalasang "hindi maganda" dahil kung maganda ang babae ay sasabihing maganda't m atalino. higit na mapaiigting ang identidad ng isang b abae kung isasama ang salik ng relasyon o pakikipagkapwa (Smith 1990). at lipunan ang kritika . ukol sa gahum ng gender o sekswalidad. Pansinin na higit n a mababa ang status ng puta. Kung gayon. Ayon pa kay Valdez. kaysa "maybaha y. kung saan ang tao ay may halaga bilan g tao at hindi bilang utak lamang o sensibilidad (Cruz 2002: 24)</i>." bagaman parehong sekswal na relasyon sa lalake ang basihan ng ganitong kateg orya. Ngunit napansin ni Santos sa kanyang pagsusuri sa pantikan ni Pantoja Hidalgo sa artikulong "Feminist Uses for Enchantment: A Gendered Reading of Cris tina Pantoja Hidalgo's Tales for Rainy Night" sa <i>The Likhaan Book of Philippi ne Criticism 1992-1997</i> (2000) na ang identidad ng isang babae ay palagiang n akabase lamang sa kanyang mga "social relationship" (Santos 2000:348). Maituturing na "hindi maganda" ang "matitigas na braso. Sa artikulo. "negatibo. Ang mga babaeng hindi maganda ay may dalawang pagpipiliang karir sa buh ay: maaaring maging katulong kung malakas ang katawan at masinop magtrabaho. Tayo ay bansang personal. Ang mahirap na babae. Kabaliktaran nito . magagaspang na kamay. at maitim na kompleksyon. An g mga babaeng nasa loob ng bahay ay kadalasang yaong may sekswal na relasyon sa lalake kaya't ang tawag ay "asawa" o yaong mga babaeng walang sekswal na relasyo n ngunit binabayaran upang gumawa ng mga trabahong-bahay tulad ng "katulong" at "yaya. Sa bawat lugar." na ang ibig sabihi' y may ilegal na relasyong sekswal sa lalake kapalit ng pera. masama. kaibigan. may pagkakataon siyan g umasenso sa buhay." dagdag ni Valdez. Lalo't hi git sa isang bansang "personal" tulad ng Pilipinas. at sekswalidad (Collins 1993:619). Ang kababaihang kabilang sa ganitong kategorya ay kadalasang "m as mababa ang opsyon dahil ang mga ito ay komplemento lamang." tulad ng mga tind era at sekretarya. Ngunit dahil matalino lamang (at hindi maganda) ay malaki a ng posibilidad na tumanda siyang dalaga o maging "matandang dalaga. Yaong mga babaeng magaganda ay maaaring magkaroon ng d alawang pagpipilian sa labas ng bahay. dahil ilegal at nasa labas ng bahay. ang babaeng magaganda ay kadalasang matatagpuan sa labas n g bahay. ginamit ni Valdez ang bahay bilang parameter ng pagsusuri. Hindi tayo bansang America kung saan maaaring malunod sa kawalang-identidad an g isang kritiko.</pd> Stella Valdez. May teorya si Ma<pd>. itsura o pisik al na anyo. Ani Cruz: <i>Hindi dapat inaaalis sa kontexto ng pamilya. sapagkat kung wala rin lamang sekswal n a relasyon sa lalake. relihiyon. journal ng Departamento ng Pilipino ng Pamantasang De La Salle. Sa "Himanting: Suhay Sa Kamalayang Ni lamatan ng Kamalayang May Basag" (1997) sa espesyal na isyu para sa kababaihan n g <i>Daloy</i>.

ang Chanel 2. Samakatuwid. Bukod dito. Ayon pa kay Collins. nararapat na maliwanagan ang Dimensyon ng Kaap ihang ito. media. Tatawagin natin Matrix ng Pagkababae ang Matrix ng Dominasyon ni Collins na nilapatan ng teorya ni Valdez. hindi lamang layon ng pag-aaral na ito ang makabuluhang pagtukoy ng mga salik-kultural na nagbibiga y-kahulugan sa pagkababae at ang iba't ibang dimensyon nito. Bagkus. hindi sapat na isiwalat lamang na may kalupitang nangyayari sa kab abaihan sa isang lipunan. yaong mga api. Mahalagang ma-locate kung nasaan ang isang babae sa ganitong matrix . mahalagang salik sa pagtukoy ng pos isyon at papel ng kababaihan sa lipunang Pilipino ang mga panlipunang institusyo n. at iba pang pormal na organisasyon." kaya't may pagkakataon siyang malay o ang marating sa buhay (36-44). S amantalang nasa ibaba naman ang isang mahirap na matandang dalaga. hi ndi sapat sa pag-aaral ng pagdanas at pakikibaka ng kababaihan ang pababa-taas o pataas-babang istruktura ng kapangyarihan. simbahan.sa personal at panlipunan. May ikatlong antas ang pagdanas at pakikibaka ng kababaihan sa gahum ng li punan. sapagkat ang mga ito ang nagsisilbing malawak na venyu ng paninikil o pang-aa pi sa kababaihan. ay maliit na bahagi lamang sa isang malaking korporasy on ng isang makapangyarihang pamilya na kumukontrol sa halos lahat ng serbisyong panlipunan tulad ng sa kuryente o Meralco. dahil tila ba hindi "normal ang ganito sa ating kultura. na gamitin ang kanilang kakaunting kakanyahan upang magbigay-katuturan sa kanilang hamak na sitwasyon ( Collins 1990: 619). Isa itong malaking "miseducation. ayon kay Collins. kung gayon. bagaman nagbibigay ang mga ito ng oportun idad upang matuto. Gahum ng kapitalismo naman ang isinusulon g ng mga istasyon ng telebisyon dahil ang isa sa pinakapaboritong chanel dito sa Pilipinas. itsura o pisikal na anyo. mahalagang suriin ang posisyon ng isang babae sa iba pang antas ng dominasy on . bukod sa Matrix ng Pagkababae na sakop ng ikalawang an tas. estado sa lipunan. ayon pa kay Collins. at edad sa pagtuk oy ng identidad at kinabukasan ng isang babae sa ilalim ng isang bansang may kas aysayan ng kolonisasyon tulad ng Pilipinas. makikitang may iba't ibang posisyon ang sarisarin g imaheng tinalakay ni Valdez sa artikulo. At ito'y matatagpuan sa antas ng mga panlipunang ins titusyon tulad ng paaralan. mapapansin na kawing-kawing ang apat na salik ng gend er o sekswalidad. lawak at lalim ng d ominasyong buhat sa sarisaring puwersang likha ng magkakaibang lokasyon o posisy on sa buhay." ayon sa historyador na si Constantino. samakatuwid. Sapagkat ang malulupit na karanasang ito ang nagsisilbing permananten g tatak ng pagkatao. May kaakibat na "paghihirap" at "oportunidad" ang posisyon o lokasyon ng i sang babae sa komplikadong matrix (Zinn at Dill 1999:107). Higit na mabuti ang b uhay ng babaeng may katayuan o katangiang nabibilang sa gahum ng lipunan. Isang magandang halimbawa ang sistema ng edukasyon sa Pilipin as na mula sa kolonyalismo ng mga Amerikano. na ibilang lamang sa isang kategorya ang iba't ibang mukha. . Higit na makahulugan ang pagsusuri n g kaparaanan ng mga nasa ibaba ng matrix. isinusulong naman ng mga organisasyong ito ang mali o di-angk op na uri ng katotohanang nakabatay sa pamantayan ng naghaharing-uri o dayuhan ( Collins 1990:109). isang pagtataksil sa paghahanap ng katotohanan. maganda't matalino pa. Sa iskima ni Valdez. Nasa tukto k ang babaeng maykaya sa buhay at may asawa (o sekswal na relasyon sa lalaki). Pinakamaswerte sa lahat ng mga ito ang babaeng maykaya na sa buhay. Tulad ng personal at panggrupo o komunidad.ang leybel na matandang binata na may positibong konotasyon dahil sinasabing wal ang nagustuhang babae kaya tumandang binata na lamang. Kung ilalapat ang iskimang ito sa Ma trix ng Dominasyon ni Collins. Sa kabila ng ganitong katotohanan. ngunit higit na mah alaga ang paglalahad ng pag-iral at pakikibaka ng mga api sa kanilang hamak na s itwasyon. Samant alang may iba't ibang intensidad naman ang kalupitan sa kababaihang wala sa domi nanteng uri. Dala ng ganitong paliwanag. upang maging ganap ang pag-alam ng Dimensyon ng Kaapihan ng isang babae. at hindi dahil walang nag kagustong babae sa kanya batay sa pamantayan ng lalake. Dalawa lamang ang babaeng may asawa at matandang dalaga sa mga representasyon ng kababaihang matatagpuan sa matrix na ito.

naniniwala akong ang maging babae o ang pagkababae ay hindi ka sing simple ng ating inaasahan kaya't gagamitin ko ang salitang "dimensyon" upan g mangahulugan at ihambing ang konsepto ng pagkababae sa isang figyur sa geometr i na may iba't ibang lawak. hindi lahat ng uri ng tao ay may kapasidad a t lakas ng loob umiral. maghahatid ng malawak at komplikadong konsepto o Dimens yon ng Pagkababae ang ugnayan ng dalawa. ay isang pangangailangan sa pag-aaral ng kababaihan o pangkab abaihan sapagkat gaya ng naipakita. estado sa buhay) at Antas n g Dominasyon (personal. ang "nihilismo" (137) ay disposisy ong lalake. sa mga Hapones at Muslim. at taas. lalim.Kultural ang konsepto ng pag-iral. Sa pelikula. higit nilang nanaisin na hindi umiral kaysa umiral na walang dangal at hindi malaya. Para sa mga ganitong uri ng tao. sa sanaysay na "Ang Pa gkalalaki sa Panitikang Pilipino" sa <i>Salaysay: Pananaliksik sa Wika at Paniti kan</i> (2001) ang konsepto ng pag-iral ng kalalakihang Pilipino. na higit na nanaisin ng isang Muslim na mamatay sa pakikipaglaban para sa kalayaan kaysa masakop ng dayuhan. edad. samantalang ang pag-iral. at napanood ko sa pelikulang <i>Lion of t he Desert</i>. panlipunan) ay bubuo nang higit na malawak na konsepto ng Dimensyon ng Kaapihan. halimba wa. Maisusuma ng panimulang pormularyo ang pangkalahatang konsepto ng sanaysay na ito: <i>Matrix ng Pagkababae + Antas ng Dominasyon = Dimensyon ng Kaapihan</i> <i>Pag-iral + Dimensyon ng Kaapihan = Dimensyon ng Pagkababae</i> . May pagkakatulad ang konsepto ng pag-iral (o hindi) ng mga kapatid nating Musli m sa konsepto ng mga Hapon. Ang pagsasama ng Matrix ng Pagkababa e (kolonisasyon. Nabasa ko sa librong <i>Muammar Al Qathafi: The Grea t Leader</i> (1989) ni Jaime Ramirez. kaya't sa halip na h umarap sa publiko nang walang mukha (o dangal). Para sa mga Hapon. Pinakapopular ang ganitong disposisyon ng lalake sa katauhan ni Romeo ng <i>Romeo and Juliet</i> ni William Shakespeare nang kanyang makita na tila patay si Juliet. sa kabila ng anumang hirap ng buhay. iskolar at propesor ng wikang Filipino. At kapag ikinabit sa Diskurso ng Pag-iral an g Dimensyon ng Kaapihan. naging bahagi ng ginawang pag-aaral ni Aurelio Agcaoili. kung gayon. propesor ng Mass Communications at naging Research and Publications Coordinator ng Center for Regional Operations ng Unive rsity of the Philippines sa Cebu City. na may pondo mula sa gobyerno ng Libya (o kay Muammar Al Qathafi) bagaman produksyong Hollywood ang pelikula. panggrupo. ang tungkol kay Sheik Omar El Mukht ar. at mga balita sa dyaryo tungkol sa kalalakihan. Ang pagtingin sa pag-iral ng babaeng persona sa Panitikang Pil ipino. n apansin ni Agcaoili na ang mga lalaking tulad nina Antonio Samson at Carding ay nagdedesisyong "kitilin ang sariling buhay (at ng mga minamahal) kapag sila ay n ahaharap sa mga dagok ng buhay" (Agcaoili 2001:137). ay di sposisyong babae. Sa kabuuan. gender o sekswalidad. Pinatutunayan ito ng mga nagtutunggalia ng paniniwala ng iba't ibang relihiyon at ideolohiya. mas kanais-nais ang magpakamatay . itsura. Base sa pag-aaral ni A gcaoili at mula sa mga halimbawang binanggit. walang saysay na mabuhay ang isang taong walang dangal. itinatali ng mga Muslim ang kan ilang mga binti at paa habang nakaluhod sa kanilang pwesto sa labanan upang pigi lan ang kanilang mga sarili (o ang kanilang instinct) na tumayo at tumakbo. Sa kontexto ng kulturang Pilipino. Mula sa pagsus uri ng ilang panitikang likha ng kalalakihan tulad ng <i>The Pretenders</i> at < i>Without Seeing the Dawn</i>. isang rebolusyonaryong pinuno sa Libya na matagal na nakipaglaban sa mga Ita lyano. "Harakiri" o "seppuku" ang tawag sa marangal na pagpapakamatay ng isang Hapon.

kadakilaan. pagkakaibigan. <b>3</b><pd>. <b> Ang mga kuwento mula sa mga magasing maaari pang ifotocopi sapagkat malinaw pa ang mga kopya gaya ng mga magasing nalathala noong huling hati ng de kada '30 hanggang dekada '50 ay pinafotocopi ko na lamang. Samantala. isinaayos ko na ang mga ito ayon sa dekadang kinabilangan ng bawat isa. pagmamaha l sa kapatid. sa National Library naman ay sa Rare Books Section lamang ako unang pinayagang gumamit ng laptop at hindi sa Serials Sectio n. panibugho. Napili ko ang Cybernet dahil sa rekomendasy on ng aking mga estudyante na mababait. Nang magtagal. at hindi nabawasan at/o nadagdagan ang anumang bahagi ng bawat kuwento. mula 1940 hanggang 1949. masisipag. paghahangad ng pagbabagong-buhay. Ang mga kuwentong na fotocopi o na-print sa microfilm ngunit may mga bahaging malabo at di na mabasa ang pagkaprint mula sa foto copying machine at microfilm ay direkta kong kinopya mula sa mga naka-bind na magasin gamit ang laptop. <b>5</b><pd>. Sa pangalawang pagbasang ginawa ko. at pinakamarami sa Lopez Memorial Museum na umabot sa limamp u't apat (54). napatunayan kong hindi la mang talaga pag-ibig o love story ng babae't lalake ang lumutang na paksa sa mga kuwento ni Labog. inedit ko pa rin ang bawat kwe ntong inenkowd ng estudyante at ng mga taga-Cybernet. Bi lang panimulang pag-aaral. kumuha din ako ng ilang enkowder sa Cybernet. Nagbuhos ako ng mahabang panahon sa pag-edit ng mga kuwento upang matiyak at masigurong walang pagkakamal i sa enkowding. limang (5) kwento ang naretriv ko sa Microfilm Center ng UP-Di liman Main Library. binasa ko ulit isa-isa ang mga kuwento upang alamin ang paksa ng bawat isa.</pd> <b>Pag-enkowd ng mga kwento</b>. mabuting pakikisama sa kapwa. pagmamahal sa hayop at kalikasan.</pd> <b>Pag-edit ng mga naenkowd na kwento</b>. buhay-pamilya.</pd> <b>Pagbuo ng Antolohiya<b>. nakopya ang bawat kwento nang berbatim. Matapos mapagsama-sama at maisaantolohiya ang mga kuwento ayon sa dekada. pinayagan na rin akong gumamit ng laptop sa Serials Section s apagkat nakita ng mga staff dito kung gaano katagal at kahirap kumopya ng mga ku wento nang sulat-kamay lamang. pagtit . at dahil sa a ng ibang kuwento ay lubhang may kahabaan lalo na yaong mga nalathala noong dekad a '20. at para mas mapabilis pa.</pd> <b>Pagfotocopi at pagprint ng ilang kwento mula sa mic rofilm. Samantala. Nagtaglay din ang mga kwento ng iba't ibang unibersal na tem a ukol sa buhay ng tao tulad ng pagpapakasakit. kumuha ako ng estudyanteng enkowder. Pina gsama-sama ko ang lahat ng kuwentong nalathala noong Dekada '20 ayon sa pagkakas unud-sunod ng mga petsa at taon ng paglathala mula 1927 hanggang 1929. pag-asa. ang mga m agasing di na maaaring ifotocopi ay pina-print ko naman mula sa microfilm.4 Title:Sanaysay (9) <b>2</b><pd>. Ang mga kuwentong na-print-out sa fotocopying mac hine at microfilm mula sa mga laybrari ay isa-isa muling inenkowd at ipinrint sa kompyuter. Dahil sa karamihan ng bilang ng mga kwentong naretriv. Pinayagan akong gumamit ng laptop sa Lopez Museum. Samantala. Ganito r in ang pagsasaantolohiyang ginawa ko para sa mga kuwentong nalathala mula 1931 h anggang 1939. at malinis magtrabaho ang enk owder dito. <b>4</b><pd>. Bago pa tul uyang i-print ang faynal na kopya ng mga kuwento. Matapos maenkowd na lahat at ma-print ang faynal na kopya ng bawat kuwent o. at mula 1950 hanggang 1959. inalam ko lamang muna ang paksa ng bawat kwento at hi ndi sinuri o krinitik ang mga ito sapagkat labas na ang bagay na ito sa layunin ng aking riserts.

</pd> Soledad S<pd>. at Direktor Danny Zialcita. lola. at pang-apat. ang talaan ng mga kuwento ayon sa dekadang kinabilangan.</pd> Arcenas Jr<pd>. Mula kay Reyes ay lalo pang nadagdagan ang kaalaman ko sa kahalagaha n ng retrival bilang isang paraan ng pagpapayaman di lamang ng literaturang Taga log kundi ng literaturang Filipino sa pangkalahatan. pangarap na makaahon sa kahirapan.</pd> Nina ko nakita ang lumang-lumang Remington typewriter na ginamit ni Labog sa paglikha ng kanyang mg a kuwento at nobela. limampu't isa (51) noong dekada 30. pagbabayad sa kasamaan. katalinuhan ng bab ae.iwala. at pamangkin g si Mr<pd>. Naisip ko. pangalawa. mga paborito ng apong sina Direktor Danny Zialcita at Ms<pd>. katapatan sa sinumpaang tungkulin. dalawamp u't pito (27) noong dekada 40. buhay may-asawa.</pd> Teodoro Arcenas Jr< pd>. Malakas pa noon si Sir Benigno Jr<pd>.< /pd> Nina ang maraming larawang nakaalbum ni Labog na karamihan ay kuha sa mga g awad-parangal sa kanya bilang manunulat. hindi naman niya gaan ong pinapansin kung sikat man o kilala ang kanyang nanay. ang pamangkin ni Labog na kasalukuyang Chairman ng Banco Pilipino.</pd> Teodoro Arcenas. mabibilang lamang sa daliri ang nagsasag awa ng retrival sa bansa dahil sa bukod sa "maruming" trabaho ito. Sa kasamaang-palad ay walang kapsyon a ng mga larawan kaya hindi na matiyak ni Ms<pd>.</pd> Nina Morales. Nagsagawa rin ako ng apat (4) pang talaan ng mga kuwento ni Labog. Sa tahanan din ni Ms<pd>. Ipinakita din sa akin ni Ms<pd>. ang panganay na apon g babae ni Labog sa bunso nitong anak na si Manuel. pangatlo. Mula kay Mr<pd>. Kwento ni Ms<pd>. Binanggit din ng kritiko na isa nga si Labog sa m ga manunulat na babaeng karapat-dapat na 'buhayin' dahil sa naiambag niya sa lit . mahigpit na ibinilin sa kanya ng kanilang Daddy na ingatan ang typewriter na ito ng kanilang Lola Yayang sapa gkat ito ang bumuhay at nagpaaral sa Maynila. katapatan sa isang panata. Huli kong pinuntahan para interbyuhin si Mr<pd>. at manunulat. Una kong ininterbyu sina Sir B enigno Jr<pd>.</pd> at nakikipagbiruan pa sa amin.</pd>. Naging malaking bahagi rin ng pag-aaral na ito ang pag-interbyu ko sa pa milya ni Labog gaya ng kanyang anak na si Sir Benigno Jr<pd>.</pd> Nina ko na patunayan ang pagiging isang feminista ni Labog noong ito ay nabubuhay pa. Kay Ms<pd>. Hindi ko rin nakaligtaang puntahan at interbyuhin si Dr<pd>. Ibinigay naman sa akin ni Direktor Danny ang mga pangalan at numero ng mga taong maaari kong puntahan at interbyuhin upang makatulong sa pag buo ng riserts na ito. may kabuuang labindalawang (12) kwentong naisulat si Labog noong dekada 20.</pd> Reyes. Mula sa kanila ay nalaman ko ang naging buha y ni Labog bilang asawa. ayon sa paal pabetikong ayos ng pamagat. ang kritikong naging isa sa mga batayan ng pagbuo ng riserts na ito. pag-ibig sa bayan. marahil ay hindi dala ni Labog ang kanyang kasikatan sa loob ng kanilang tahanan o maaaring balewala din ito sa kanya. Sumunod kong ininterbyu si Ms<pd>. ayon sa dekada kasama ang 'teaser' na gina mit sa bawat kuwento. himala. matagal ang p anahong ginugugol para rito. Tumanggap pa nga ako ng pa gbati kay Reyes sapagkat ayon sa kanya.</pd> Arcenas sa m ahahabang araw at gabing ginugol ni Labog sa paglikha ng kanyang mga akda. at pananalig sa Maykapal.</pd>Nina Morales. ina. Para sa bawat dekada. Siya rin ang naging madalas na kasa-kasama ni Labog sa pagpunta sa mga palimbagan par a magsabmit ng manuscript ng kanyang mga natapos na nobela at kuwento.</pd> Nina. Ang isa sa mga larawan ay gawad-parangal na ginanap mismo sa loob ng Malacañang. Sabi pa niya. Una. ang talaan ng mga kuwento ayon sa temang tag lay ng bawat isa. Nanatili ang kanyang kababaang-loob sa kabila ng ka nyang popularidad. at labinlima (15) naman noong dekada 50. Ikin uwento niya sa akin ang 'paglabas' sa kalsada ni Labog upang sumamang magrali sa iba pang mga babae para ipaglaban ang pagkakaroon ng pantay na pagtingin sa mga babae at lalake sa lipunan. Naging saksi si Mr<pd>.</pd>.</pd> ay muli kong napatunayan ang pagiging isang masipag na manunulat ni Labog. pag harap at pananagumpay laban sa iba't ibang pagsubok sa buhay.</pd> Nina kung anu-anong paranga l ba ang mga ito at kung anu-anong samahan ang naggawad.</pd>.

ang teorya ay maaaring mabuo habang nasa aktwal na proseso na ng pagreretriv o kaya'y pagkatapos na mismo ng retrival na ibabatay s a pinagdaang karanasan tulad ng dinanas ko sa riserts na ito.eraturang Tagalog sa larangan ng maikling kuwento at nobela. Nagkaroon ako ng sigla at inspirasyon at itinuring ko ang riserts na ito bilang pagpaparangal sa isa sa mga 'dakilang' babaeng manunul at sa literaturang Tagalog. Hindi naging sagabal sa akin na wala akong natagpuang kongkretong pros eso o operasyon para sa literari retrival sapagkat naging sapat ang mga pansaril ing prosesong aking pinagdaanan para matagumpay na maretriv ang isandaan at lima ng maikling kuwento ni Labog. at ang matagum pay niyang pag-igpaw sa kalakaran noong kanyang panahon nang magawa niyang maiha nay ang sarili sa mga kinikilalang lalakeng manunulat at patunayang karapat-dapa t ding basahin ang mga akda ng kababaihan. Mula sa mga isinagawa kong interbyu ay higit akong napalapit sa ri serts na aking sinusulat. kundi man ang kawalan ng mga mababasang kuwen tong Tagalog na isinulat ng mga babaeng manunulat. mahalagang buhayin at ipakilala si Hilaria Labog sa mga mambabasa ng literatura sa kasaluku yang panahon. Samantala. kalidad at kahusayan bilang kwentista at nobelista. Inaasahan kong ang pagsaantolohiya ng mga kuwento ni Labog ay pupukaw sa interes ng iba pang risertser na pag-ukulan ng pansin at pag-aralan ang iba pang akda ng mga babaeng manunulat at maipagpatuloy ang pagsaantolohiya sa kanila up . ang l awak ng korpus ng kanyang mga akda na may bahid ng feminismo sa panahong hindi p a gaanong kinikilala o nakikilala ang kaisipang ito sa Pilipinas. Ang apat na dekada ng pangangatha ni Labog ay magsisilbing tagapagbandila ng talino at kahusayan ng mga babaeng manunulat. 138) Batay pa rin sa resulta ng pag-aaral na ito. Napatunayan ko ring may mga pagkakataong maaa ring magamit ang sistemang retrival nang walang anumang teoryang gumagabay sa ri sertser. para sa ikatlong komponent. Sa pagtugon ng pag-aaral kong ito sa hamon ng kritikong si Reyes. napatunayan kong maaarin g makabuo ng iba't ibang retrieval process ayon sa taong nagreretriv. Nauna kung gayon sa akin ang aktwal na karanasan ng pagretriv kaysa sa pagbuo ng proseso. masasabing naging malaki ang ugna yan ng layunin at fangksyon at ng pansariling proseso o operasyong ginamit ko. lalo na sa larangan ng maikling kuwento dahil sa mga tinalakay na espesyal at namumukod niyang katangian bilang babaeng manunulat: Ang kanyang ti naglay na popularidad. <b>Kongklusyon</b> Katulad ng nabanggit na sa unang bahagi ng pag-aaral na ito. Dahil dito. (p. sa kanyang mga layunin. Ang layunin kong makatugon sa hamon ni Reyes na maipakilala si Labog sa mga mamb abasa ng maikling kuwento sa kasalukuyang panahon at makabuo ng antolohiya ng ka nyang mga kuwento ang naging daan upang makabuo ako ng pansariling proseso sa pa gretriv. napatunayan kong ang retriv al ay isang malaking tulong para sa muling 'pagbuhay' ng isang mahalagang manunu lat gayundin ng kanyang mga akda. at sa mga istratehiyang kanyang ginamit. Sapat na ito upang maging matagumpay ang retrival na i sinasagawa. Ang mahalaga ay malinaw ang kanyang layunin at may tiyak na prosesong g inagamit sa pagreretriv. Gayundin naman. Wika nga ni Duque (2001): Ang isang mahusay at makabuluhang lite ratura ay hindi basta maisasantabi lamang. Ang mga dagdag-kaalamang nakuha ko mula sa mga kaa nak ni Labog ay nakatulong nang malaki upang higit kong maunawaan at mapahalagah an ang kanyang mga kuwento. Ang isang magandang panitikan ay ma ituturing na hiyas ng isang bansa at marapat na mabigyan ito ng kaukulang pagp apahalaga upang higit na yumabong at umunlad. nanini wala akong napunan ang kakulangan.

taga-develop ng mga black and white ID picture at iba pa. Sa palagay ko. makilutas sa kanilang mga suliranin sa buhay.Essay Word Count: 2014 Naging tagatutok na rin ako ng ilaw para sa video. Natatabunan at naiisantabi ang mas mahahalagang usaping panlipunan.ang higit pang mapayaman ang kaban ng literaturang Tagalog. Ngayong nakabalik na sa bansa si Pacquiao. 4 Title:Sanaysay (31) Text 107 . p anahon na rin para balikan ang mga problema ng bayan. makisaya sa kanilang iba't ibang okasyon at pagdiriwang. at kung minsan. tagadala ng mga picture o dip loma na dapat i-laminate. T alo ang Pilipinas sa bagay na ito. kung may taong higit na nagdiriwang sa panalo ni Pacquiao. dahil sa paghalungkat at pagbasa ko sa mga kuwento ni L abog. Bilang pangwakas. Isang mayamang paksa ang mga babaeng manunulat noong mga nagdaang panahon at isang malaking hamon an g pagtuklas at pagbuhay sa kanilang mga akda para mabasa ng kasalukuyang heneras yon. isinisingit ko pa rin ang pa nanalbos at pangunguha ng mga bunga na maaaring ibenta. <b>Pag-aaral sa kolehiyo</b> . makasamang mangarap ng magandang buhay. nagawa kong balikan at pahalagahan ang kasaysayang pinagdanan ng lahing aking pinagmulan. ito ay walang iba kundi si Gloria A rroyo. Para sa mga humahanga at bilib na bilib kay kay Pacquiao. at umibig at makasalo sa pakikipag-ulayaw sa kanilang mga minam ahal. makasama nilang maghimagsik sa panahon ng digmaan. nagkaroon ako ng kamalayan at higit kong naunawaan ang pinagdaanang buhay ng mga Pilipinong hindi ko nakasalamuha at nagisnan. Ang panalo ni Pacquiao ay panalo rin ni Arroyo dahil nalilimutan ng mara mi ang mga isyu ng katiwaliang bumabalot sa kanyang gobyerno tuwing may laban si Pacquiao. dahil sa pag-aaral na ito. ang muli niyang pananagumpay sa larangan ng boksing a y isa na namang malaking karangalan para sa bansa. makidalangin sa Maykapal. Nagkaroon ako ng karanasan g makiluha sa kanilang kabiguan at pagkatapos ay makipagdiwang sa kanilang tagum pay. makibaka sa kanilang kah irapan. Kalimutan na muna ang bok sing. Higit sa lahat. mas mahalagang pag-usapan ang korapsyon at pangungurakot na patuloy na nag papahirap sa bayan. Kung walang okasyon o mga picture na maide-deliver. Tapos na ang pinakahihintay na laban ni Manny Pacquiao. Naipagbunyi na ng kanyang mga tagahanga sa loob at labas ng Pilipinas ang tagumpay niya lab an sa kapwa boksingerong si Juan Manuel Marquez.

Pero isa lang ang sigurado at alam na alam ko noon. Buti na lang at hindi ko na problem a ang ID picture. Nakituloy ako sa boarding house ng aking pamangking kumukuha ng kursong nursing. Isinabay ko sa paghahanap ng iskwelahang mapapasuk an ang pagbibigay ng aking bio-data sa bawat fast-food na aking madaanan noon. 'Ni 'di man lang ako tinanong. kahit pa naglulumot ang puno. Sa ilang beses na pagluwas ko at pa mo'y mga Diyos kung magtanong. Pero nakapasok pa rin ako sa kolehiyo. Sabi ko. dahil 'di na biro ang laki ng perang kailangan ko. maging ang p . Pitong-libo ang halaga ng permit. dinoble ko ang sipag at tiyaga sa pag-aaral. hinihingi na ang permit bago makakuha ng final exam.Akala ko'y nakaipon na ako nang malaki noon. baka kuning iskolar. iisa lang ang sagot sa akin kapa g kaharap na ako ng nag-iinterview. Ito kasi ang uso noon. Itinabi ko nang libo na pinaghirapan ko noong nakaraang bakasyo mararating. ka yang-kaya ko. Sa hinaba-haba ng aking ipinila at paghihintay. walang katinag-tinag at walang anumang pag-iisip at pagsisisi. Sa pagluwas-luwas ko noong papuntang Maynila. s a paghahanap ng mga pwedeng pasukang iskwelahan at pagkuha ng mga entrance exam. masyadong huli na raw at 'di na maibabalik ang isang li bong downpayment ko. na telepono ng kaibigan ng aking kaeskwela noong high school. Sa dinami-dami ng tumawag at n ag-interbyu sa akin. Naubos na ang mg a araw na palugit. L aging akong may baong bio-data sa aking bag. Kaya't naisipan kong maghanap ng trabaho bilang isang service crew sa fast food chain. 'Di na p wede ang sulat ng paumanhin o pakikiusap. gamit ang downpayment na isang libo na na tira sa aking ipon. Kaya isang araw. hindi pala. Mahirap talagang maging mahirap sa may pangarap na makapag-aral. Tinatawag na agad ang kasunod ko. Kaya ko ring hagilapin ang bahay ng mga taong nagtatago. Wala palang bisa ang ibayong pagsisipag ko no ong bakasyon upang makapag-aral ako sa kolehiyo. Masyado raw akong maliit para maging service crew. halos maubus-ubos na ang ipon ko. Kaya't iisang libo ang natira sa gpapainterbyu sa mga taong akala buong ingat ang natitirang isang n. Banking & Finance yata ' yon. Pero walang punong kailangang akyatin sa loob ng f ast food. walang tumanggap sa akin kahit isa. kahit alam kong wala na itong aking ipon. Akala ko'y matutulungan niya akong makakuha ng final exam. Ito ang simula ng mga tunay kong problema. Akala ko'y sapat na ang aking naipo n para makapag-aral sa kolehiyo. kahit pa gaano kataas. na anak na panganay ng aking Ate. Kung maaari nga lang sanang sabihing sanay naman akong umakyat ng puno. Marami naman ang tumawag sa akin sa teleponong ibinigay ko. Naging highest pa nga ako sa mga pagsusulit noo n sa klase. Nagpunta ako guidance (counselor). Pero wala palang mata ang iskwelahan para makakita. kahit gaano kalanggam o kahigad. Walang punong maaaring talbusan sa Maynila. "Bye! Bye! Napakamahal na iskwelahan!" Paalam na rin sa 'sang-libong downpayment ko! Walang sinuman sa aking pamilya ang nakakaalam ng pangyayaring ito. Walang taong kailangang ha napin at papagtubusin ng kanilang mga obligasyon. Hinding-hindi na ito kayang sustentuhan ng pananalb os o pagde-deliver ng picture. kahit saa ng liblib o lupalop ng mundo. ba't noon lang daw ako lumapit sa kanya at magda-drop. Ang iba nama'y may nakahanda nang sukatan ng taas bago pa man interbyuhin . Pero ang sabi. Tunay na problema. Nakabibinging "Next please!" ang malimit kong marinig. Kumuha naman ako ng isang kursong 'di ko alam kung ano. siguro 'pag nakita ng iskwelahan na matiyaga ang istudyante.

Mabilis daw kasi a kong kumilos (na ipinakita ko 'nung training pa lang) kaya dapat daw akong nasa istasyong ito. nabawi ko ang card ko 'nung high school. ay nagsasalubong na a ng kilay ng mga gwardiyang pagtatanungan ko. Hinayang na hinayang ako sa pitong libo na aking ibinayad na halos limang buwan kong pinaghirapan. Hinding-hindi kaila nman naging pamilyar ang aking mukha sa mga gwardiya. upang makuha ko ang aking mga credentials. ka hit sandaling-sandali lang. pinunit ko ang kapirasong papel na grades ko raw. 'Di kailanman sila naging maluwag sa akin. Ayos lang kahit papaano dahil hinding-hindi na naman ako babalik sa iskwelahang iyon. INCOMPLETE ang lahat ang grades ko. Sana'y nakapag-aaral din ako. na ako pa rin ang batang ang problema ay kung saan maaaring makapanalbos upa ng may mabaon. Akala nila. Nakaipon ako sa aking pagiging service crew. nagde-deliver din ako ng mga pagkaing orde r mula sa mga kalapit na opisina. 'di na. Ito na ang huling pagpapaloko ko. at maging sa tiyagang ibinuhos ko noon sa pag-aaral. at pambayad sa dalawang set ng u niporme. dahil nakadar agdag nga naman ako sa magaan naman ngunit pilit nilang pinabibigat na trabaho. nasabak ako sa counter. ibinigay sa akin ang isang kapi rasong papel. kundi akong-ako lang. Pero buti na lan g at sa aking paghinto. Pero ang 'di nila alam. bukod pa ang ilang ulit na interview at pagbabalik-balik. Bu kod pa sa mukhang nadidismaya at naiinis sa akin ang mga gwardiya. Pero nai babalik naman ang tiyaga. 'Di na mahalaga sa akin ang grades na nakuha ko. mga Lasalista ang halos lahat ng kumakain. ayos na ayos lang a ko. Pitong libo pala ang hal aga ng mga INCOMPLETE? . Sa mga oras na kakaunti ang kumakain. Mayor's Permit. Akala nila'y sobrang sipag ko l ang talaga. Pero bago ako makapasok at maihatid ang pagkaing oder sa La Salle. Wala raw kasi akong final exam kaya INCOMPLETE. gustung-gusto ko lang makapasok at makita an g nakabibighaning mga gusali at halaman sa loob ng La Salle. Sa unang araw ko bilang service crew. hindi pa man ako nakakalapit. Kailangan pa ng NBI at Police Clearance. street. Kay puputi ng nagla lakihang gusali at berdeng-berde ang mga halamang parang plastik na di nawawalan ng bulaklak. Parang nag-iiba ang mundo ko kapag nakakapasok ako ng La Salle. Siyempre. na halos nasa tapat ng La Salle sa Vito Cruz. nakikipag-unahan ako sa ibang mga serv ice crew sa pagkuha ng pagkaing dapat i-deliver. ngunit 'di na upang mag-aral kundi para bayaran ang utang kong pitong-libo (kahit abot-langit ang aking panghihinayang!). Ang important e sa akin. Pero sanay akong makiharap sa lahat . Sa tuwing magde-deliver ako. na walang anumang mabigat na problema akong pinapasan. may tumanggap na sa akin bilang service crew sa isang ba gong-bagong tayo na fast food. Eksperto yata ako sa paghahanap ng mga bahay . Malaki-laki r in ang kailangang pera upang magkaroon ng lahat ng ito. na para bang bomba ang aki ng dala at sa akin nakasalalay ang buhay ng lahat ng tao sa loob ng La Salle. Kapag opisina sa La Salle ang umoorder. kahit pa halos araw-araw ay nagde-deliver ako ng pagkain sa loo b ng La Salle. pero ang pitong-libo.amangkin kong tinutuluyan. Pagkatapos kong magbayad. madali kong nahahanap ang mga buildi ng. at tanggapin bilang isan g legal na service crew. Health Certificate. Pagkalabas ko sa mukhang perang iskwelah ang iyon. katakot-takot na pagsisiyasat ang gagawin sa akin ng mga gwardiya. Umutang muna ako sa pamangkin kong may regular na allow ance kada linggo. o bahay ng mga umorder. Kung kaya nakabalik ako sa iskwelah ang pinasukan ko. Hindi pala biro ang tanggapin bilang service crew. Siyempre. <b>Natigil sa pag-aaral Kaya sa unang pagkakatao'y naranasan kong tumigil sa pag-aaral. maging sa mga ayaw akong harapin o sa mga naaasar sa akin.

pagsakay ko ng dyip o bus. mandu rukot. Kung minsan nga. Murang-mura ang aking matrikula kumpara sa pinanggalingan kong iskwelahan. Nagkataon namang buwan iyon ng pagkuha ng exam. natanggap uli ako bilang service crewi. Sa mga unang linggo. Madalas ding nagwa-wan-tu-tri na lang ako sa dyip. <b>Sagad-sagarang pagtitipid</b> Kung talagang pwede namang 'di pumasok sa araw na iyon. Walang ibang ku rsong iniaalok dito kundi education. dahil nahuli akong umiihi sa isang pader sa m ay Luneta. pagiging isang ti tser pala ang pinasok ko. nag-uwian ako mula Bulacan patungong Maynila. Sa mga linggong wala akong sweldo. durugista. at ng iba pa. Madali na akong nakap asok dahil may experience na raw ako. Sa mga araw o gabing tila isa akong wanted at nagtatago sa may-ari ng boarding h ouse dahil wala pang sweldong pambayad ng upa. Nakapasa ako. 'di muna ako pumapasok. Wala akong kamalay-malay. Pero kahit murang-mura. problema ko pa ring malaki ang pera. kahit kadugo ko at anak ng aking Ate ang aking tinutuluyan. Pero 'di nagtagal. colgate. Pero panibagong problema ang mga linggong dapat nang magbayad ng upa. Pagkapasok ko bilang freshman uli. Nagpatuloy ako sa pagiging service crew sa araw. nang kahit papaano ay makatipid ako sa pamasahe. lalo na kung madalas. Nararamdaman kong sawa na siyang tumulong. Pinupulsu han kong maigi ang drayber kung kailan dapat bumaba nang 'di napapansin. na kahit papaano ay mad aling mahagilap. Walang 'd i nagsasawa sa pagtulong. pero ayos lang naman dahil sanay naman ako rito. Nakikihati pa nga naman ako sa kanyang tinitipid na allowance kada linggo. kung kaya pinagtataguan na n iya ako ng pagkain. sa Luneta ako natutulog. nakapag-boarding house na ako. ini-imagine kong sana'y naging pera na lang ang mga balat ng kendi o ang mga tiket na nakasingit sa mga upuan nang m ay maipamasahe ako. Buti na lang at may natawagan akong isang kaibigan na siyang nagbayad ng tatlong daang piso na piyansa para 'di ako makulong.<b>Pagbabalik sa pag-aaral</b> Pauwi galing sa pagbabayad. 'di ko na problema ang matrikula. ng sabong panlaba at pampaligo. at solvent boys. at estudyante naman sa gabi. saka ko lang nalaman na kilalan g-kilala pala ang iskwelahang pinasukan ko sa kursong education. Kamuntik-muntikan na rin akong makulong sa kulungang puno ng mga snatcher. Da hil siguro sa matinding inis na ng aking pamangkin. A tleast 'ka ko. Nakakadi smaya lalo na kung tyempong umaambon o kaya'y umuulan. Walang kaabog-abog akong pumasok at nagtanong kung kailan ang entrance e xam. kaya't napilitan na akong humiwalay. ay talagang isang malaking problema sa akin. matutulog akong kasama ng mga lal . shampoo. Dahil dito. ay ang manghingi sa aking kapatid ng pamasahe kung talagang wa lang-wala na ako. Isa pa. Tiniis ko ang layo at ang pagod ng biyahe. Dagdag pa ang 'di magandang pakikitungo sa akin ng aking pamangkin. Kundi dahil sa kaibigan kong binulabog ko nang madaling araw na iyon. mahirap pa lang makituloy. Tandang-tanda ko'y seventy pesos ang aking ibinayad para sa entrance exam. A ng 'di ako sanay. Pero hinding-hindi ako tumigil sa pag-aaral. Alam kong nabibigatan na rin siya sa akin. ang problema ko na lang ay pamasahe at pambili ng pagkain sa araw-araw. napadaan ako sa isang luma at parang kumbentong iskw elahan. dahil hindi pwedeng magpa lipas ng gabi sa Luneta. Lalo pang nadagdagan ang problema ko 'nung matapos ang anim na buwang kontrata k o bilang service crew.

isinalaysay ng isang batang lalaki na si Noy. habang nangangaligkig ako sa lamig ng tubig. na itinuturing n a pinakabunso ang ukol sa kanyang malaki at kakaibang pamilya. Sa mga gabing wala talaga akong matulugan. <b>Pagsusunog ng kilay</b> Bukod sa pagiging working student. malap ad. maantot na balot at penoy. Siya ang nagbibigay sa akin n g sabaw at nagpapailalim ng maliit na hiwa ng baboy o kaya'y longganisa. at iba pang kinumpiskang mga paninda sa Luneta. kumunat na chicharon. May pormang artista. iba-iba ang porma. 4 Title:Sanaysay Ang kuwentong "Sandosenang Kuya" ni Russell Molina (2003) ang kuwentong-pambata na di ako napapahiyang ikuwento sa mga bata. u pang 'di maaninag ng mga gwardiyang nagroronda sa gabi ang liwanag na nagmumula sa screen ng computer. Di tulad ng ibang kuwento. Sa umaga. Patok na patok ang kuwentong ito sa mga bata at napatunayan ko na ito. ang mas maha laga ay ang magagandang karanasan at pagmamahal na ibinigay sa kanya ng kanyang mga kuya. may pormang henyo.. Problema ko rin maging ang mainit na tubig para sa kape sa umaga. iisa lang ang tawag ko sa kanila<pd>..</ . Bagamat di ta lagang maituturing na tunay na pamilya ng bata ang kanyang pamilya. sigarilyo. Naglalakad na ng dahan-dahan at walang anumang nililikhang ingay o kaluskos. naisingit ko pa rin ang pagiging staff writer ng student publication ng aming eskwelahan. Punto de bista ni Noy ang ginamit sa kuwento. ang kuwentong ''Sandosenang Kuya'' ay di nagsimula sa pagsasalaysay ng pangyayari o paglalarawan ng isang tauhan. tocino. sa opisina ng publikas yon ako lihim na natutulog. Sa canteen ng aming eskwelahan. o kaya'y pritong tinapa sa sandamukal na kanin na binili ko. kasama ng mga kinumpisk ang taho. meron ding higante sa tangkad.aking nanlilisik ang mga mata at tila handang mamamatay. at ng maraming-maraming tula. sa may CR ng library ako lihim na naliligo. candy. Sa kuwentong ito. Pero isang malas na umaga. Iba-iba ang itsura. Ang kuwento ay sini mulan ng ekspresyong "Ano ba 'tong mga batang itoooo!" bilang pagpapakita na di madaling pamahalaan ang isang malaking pamilya. May bilugan. at 'y ung isa nama'y tinutukso naming isda! (ang laki kasi ng mata niya) Pero kahit na iba-iba ang kanilang hugis at itsura. Tinalakay sa kuwento ang pangangailangan ng isang bata sa pamilya. Tinatakpan ko ng mga diyaryo ang lahat ng bintana. Umiihi ako sa bote ng softdrink. naabutan ako ng isang gwardiya na naliligo. Ito ang gabi ng aking paggawa ng mga reaction at term pap er. naging kaibigan ko si Ate Helen. na ang opisina ay naging bahay ko n a rin paglaon. Ganito inilarawan ni Noy ang kan yang sandosenang kapatid: Sandosena ang kuya ko.

<i>Ako na talaga ang pinakamasuwerte sa buong mundo! </i> Ngunit dumating ang isang malaking problema ni Noy. Kuya?</i>" "<i>Kailangan ko nang umalis ng bahay. Suwerte nga namin at nandito si Tatay. <i>Sandosenang kalaro ko ng taguan sa plasa</i>. ngunit nabubuhay sa isang bahay kalinga. Ganito ang pagsasalaysay ni Noy: <i>Laking gulat ko nang isang araw." ang paliwanag ni Tatay. sa bahay kalinga kami lahat nakatira. <i>Sandosenang nakabantay sa patintero</i>. "Noy." ang bungad niya. sandosenang solusyon at payo</i>. ang mas mahalaga ay may tinatawag siyang kuya. <i>Noong ako'y nagutom. sandosenang kalawit ang pumitas ng mangga sa kapitbahay< /i>. Siya at ang aking sandosenang kuya ang nakagisnan kong pamilya</i>. <i>Sandosenang titser ang nagturo sa akin magbasa at magsulat</i>. Matatawag na isang pamilya ang pamilya ni Noy dah il lahat ng mga kasapi nito ay nagtutulung-tulungan upang maibigay ang kanyang m . <i>Sandosena ang kumakanta kasabay ng radyo (pero wala namang tumatama sa tono) </i>. Ganito ang naging paliwanag ni Noy: <i>Oo nga pala. Dito kami dinadala upang sa kalye ay hindi magpagala-gala. Dahil dito. <i>Sa harap ng TV. sandosenang masasayang kuwento</i>. Ang pamilyang tinutukoy ni Noy sa si mula ng kuwento ay di ang pamilyang inaasahan ng mambabasa. Di makapaniwala si Noy na kailangan ng umalis ng kanyang pinakamata ndang kuya. na tunay na magkakad ugo. Bilang pinakabunso. aalis na ako sa makalawa. Siya ang aming kinikilalang ama.pd> kuya. lumapit sa akin ang pinakamatanda kong kuya. Si Noy at ang kanyang sandosenang kuya ay di tunay na magkakapatid o magkak adugo. mahihiwati gang nasa kamalayan ni Noy na ang bawat miyembro ng isang pamilya ay di dapat na maghiwalay. Nasa tamang gulang na ako at kaya ko nang mag-isa</i>. Hindi ka naman titira nang habambuhay dito sa bahay kali nga." "<i>Saan ka pupunta. 'wag mong pa hirapan ang mga kuya mo ha</i>.wala nang magulang o kamag-anak na makakapag-alaga. <i>Sa bawat problema ko. Ganito ang isinalaysay ni Noy: <i>Sandosenang ngiti ang bumabati sa akin tuwing umaga</i>. Tinutukoy ng kuwentong ''Sandosenang Kuya'' na mahalaga para sa isang bata ang p agkakaroon ng isang pamilyang masasandigan at makapagbibigay sa kanyang ng makuk ulay na karanasan. Higit niyang pinagtuunan sa kanyang paglalarawan na bagamat iba-iba ang itsur a ng kanyang mga kuya. <i>Sandosenang doktor din ang gumagamot kapag ako'y may lagnat</i>. nakita ni Noy na ang pagkakaiba-iba ng kanyang mga kuya ang dahilan kung bakit higit na nagiging masaya at makulay ang kanyang buhay pagkaba ta. <i>Sandosenang tsinelas ang lumilipad sa tumbang preso</i>. Ganito ang naging tugon ng ama ni Noy</i>: "<i>Ganiyan talaga iho. "pag nasa wastong edad na'y kai langang umalis na rito. Sa pangyayaring ito. Ang tinatawag nilang Tatay ay di talaga nila tunay na ama. hindi ko nasabi sa 'yo. di ba?</i>" <b>SORPRESA</b> Taglay ng kuwento ang elemento ng sorpresa. Ipinahihiwatig nito na ang pagpapakahulugan sa pamilya ay nag babago sa pagtakbo ng panahon." <i>Hindi ako makapaniwala. <i>Sandosena rin ang nagtakbuhan nang mahuli kami ng asong-bantay</i>. Di niya maunawaan kung bakit kailangang umalis ng pinakamatanda niyang kuya. Sa paraan ng paglalarawan ni Noy. Di to napupunta ang mga batang ulila na kagaya ko . <i>Pag malungkot naman. Bakit kailangang umalis ni kuya?</i> <i>Ang tanong na ito ni Noy ay sasagutin ng kanyang kinikilalang ama. tila naging napakalaking tungkulin ngayon ni Noy na magpaliwanag sa mambabasa na kanyang pinaasa sa simula pa lamang ng k uwento. "Magpakabait ka. sandosenang "ha-ha-ha!" at "hi-hi-hi!" ang maririnig mo</i>. <i>Sandosena ang katulong ko sa pagwawalis ng kalat</i>. masasabing di niya tinitingnan na isang proble ma ang pagkakaroon ng malaking pamilya o ang pagkakaroon niya ng sandosenang kuy a. Ginagampanan ng kanyang sandosenang kuya ang ibat ibang tungkulin para sa ka nya bilang pinakabunso sa kanilang pamilya.

. gumamit ng paraang arg umentativ ang kuwento. "Rowwrrr?" ang bati niya. Ang pag-alis ng pinakamatandang kuya ni Noy ang naging hudyat upang paghandaan n aman niya ang kanyang tungkulin bilang bagong kuya sa mga bagong darating na bat a. pasuot-suot sa aking mga paa. sindulas ng magnanakaw. sinasalubong niya ako. <b>MATALIK NA PAGKAKAIBIGAN</b> Ang pagiging matalik na magkaibigan ng tigre at ng bata ay patutunayan ng susuno d na bahagi ng kuwento.ga pangangailangan bilang pinakabunso. dinadalaw ako ng tigr e. "Iba-iba ang kanilang itsura. tinitingnan niya ako na tila nagsasabing "Hihintayi n kita!" sabay kaway ng buntot. sindilaw ng ar aw. Bilan g tagapagkuwento. Ngunit batay sa paglalarawan ng bata sa kuwento. direkta niyang kinakausap ang mambabasa (narratee). "Anong ginagawa mo rito sa gabing ganito? Halika laro . Ang kuwentong 'Tiger on the Wall' ni Annette Flores Garcia ay kabilang sa aking listahan ng magagandang kuwentong pambatang inilathala ng Adarna House noong 200 5. At sila na ang magiging bun so. Natutulog pa kaya ang tigre? Saan siya kumakain at bakit hindi siya nahu hulog? Sa bahaging ito. Sa kuwentong ito. bilang matatanda. Bukod dito . Halina't basahin sa mga bata ang kuwentong ''Sandosenang Kuya'' na sa palagay ma giging klasiko sa mga darating na panahon. Tuwing mapapasulyap ako. parang ahas na madilaw at mabuhok. Simbilis ng jaguar. Pagkatapos balik na naman siya sa pader. isinasalaysay ng isang batang babae ang ukol sa isang tigre na kanyang nakikita sa pader ng garahe ng kanyang ama. Ipagkaloob natin sa mga bata ang kanilang sariling espasyo.. Sa kuwento. at kabilugan at bughaw ang buwan. naroroon siya lagi at ang kaniyang matang berde at mist eryoso. na may iba pang mga bata na mapupunta rito. Ang pagiging kuya ay isang tungkuling maaaring maisalin. mapapansing tiyak ang paglalarawan ng bata sa tigre.. Sa hapon naman. Bukod dito. Mas bata nga lang sila sa akin. Tanging siya lamang ang nak akakita ng tigreng ito. Sa pamamag itan nito." Bukod sa narativ at deskriptiv na paraan ng pagkukuwento. kasunod ang biyoletang anino sa dingding ko. Ayon sa bata." dugtong ni Tatay. Binasag ng kuwentong ito ang tradisyunal na depinisyon na pamilya. tila napakaamo ng tigre. Ganito ang kanyang paglalarawan: Kapag mahiwaga ang gabi. tila nakapaloob at nasasangkot din sa kuwento ang mambabasa at nagigi ng kasapi ng pamilya. kung mahiwaga ang gabi dinadalaw siya ng t igre at kung saan-saan sila nagpupunta. ang kanilang bahay ay bukas par a sa lahat. "pero lahat sila ay tatawagin kang<pd>. Isang mabangis na hayop ang tigre na kailanman ay di maaaring maging kaibigan ng isang bata at alagaan sa loob ng bahay. tila siya ang nag-uugnay sa lahat ng kanyang Kuya. tigre sa pader. Iwasan natin silang hubugin ayon lamang sa ating kagustuhan. sa pader ng g arahe ng kanyang ama. iba-iba ang kanilang porma. si Noy (narrator) ay nabigyan ng sariling pag-iisip. Simpayat ng tingting. lalo na sa mga batang ulila o napabayaan. lumulundag siya sa kama. sabi ni Tatay.. binuksan din ng kuwento ang bagong pananaw na maaari pa ring lumakin g masaya at kompleto ang buhay ng isang batang ulila na sa mga magulang o kaya a y wala sa sariling tahanan. Bilang isang batang tauhan sa kuwento. Inilahad ng kuwento ang bagong pananaw ukol sa pagkakaroon ng isang pamilya. Mg a bagong kapatid ko. na maaari talagang alagaan at maging kaibigan ng isang bata. tiyak din kung saang bahagi ng bahay nakikita ng bata ang tigre. laging nakaantabay sa kanya ang tigre. Ganito inilarawan ng bata ang tigre na kanyang nakikita: May isang tigre sa pader sa garahe ni papa. Dahil tulad nga ng sinabi. Tuwing umaalis ako sa umaga.</pd> Kuya. Sa kanyang pag-alis at pag-uwi ng bahay. Dumaan sa kamalayan ng isang batang ulila ang paglalarawa n ukol kanyang kinagisnang pamilya. Ganito ang sinabi ng kanyang kinikilalang ama: Darating ang araw. Ang isang batang ulila na tulad ni Noy ay maaar i pa ring lumaking isang kompletong bata kahit na nasa bahay-kalinga.

" sabi ni Mama na may hawak na bulaklak." Wala." sagot ni Rico at nagkibit ng balikat. Di ito maituturing na isang pagtakas. Sa pangyayaring ito. Isinalaysay at inilarawan ng bata ang tigre sa pader ng garahe ng kanyang ama na tanging siya lamang ang nakakakita. Sa bahaging ito ng kuwento. Pagkaraan ng maraming taon. Naigiit niya sa loob ng tahanan ang pangangailanga n niya sa sariling espasyo o pag-iisa. Bilang isang batang tauhan (narrator) sa kuwento. bigyan natin sila ng . May natatangi o naiibang paraan ng pagtingin ang bata sa mga bagay sa kanyang paligid at mahalagang kilalanin o igalang ito ng iba. Sinakyan ko siya (kapag ganitong panahon ang tigre ay lumalaki). ang tigre at ako. "Sino ang tigre sa pader?" "Patak ng tinta. sa kanyang pagbalik sa baha y ng kanyang tatay. di niya titingnan ang tigre sa pader na parang walang nangya ri o na parang di sila magkaibigan. Mahaba ang panahong sinakop ng kuwento dahil ang batang nagsasalaysay sa kuwento ay naging isang ina na. ang anak ko ang nakakakita ng ti gre sa pader. na kung minsan ay kailangan ng bata ang pag-iisa upang hig it na maging malaya at malikhain. Pagdating ng umaga. Pero ako? Kahit pilitin ko pa. paimbulog sa himpapawid.tayo!" anyaya niya. papunta sa buwan at mga bituin. Lumipas ang panahon at ako'y tumanda. hinding-hindi ko na siya makita! Tinutukoy sa kuwento. na ang ganitong mga pangangailangan at kakayah an ng bata ay naglalaho sa kanyang paglaki. Ganito ang naging wakas ng kuwento. "Putik. maituturing na buo at may pani nindigan ang bata sa kuwento. "Grasa. mahihiwatigang ang pagdating ng tigre sa gabi sa silid ay a ng hudyat ng paglaya ng bata palabas ng bintana. Pero walang makakita o makapagsabi kung sino ang tigre sa pader bukod sa kanya. Ang pribadong pan ahon na ito ng bata ay di dapat panghimasukan ng matatanda. Ang pagkakaroon ng saril ing espasyo sa loob ng tahanan ay mahalaga upang higit nilang makita ang kanilan g gampanin bilang bata. Ang ganitong pagtalakay sa pangangailangan ng bata na makapag-isa at magkaroon n g sariling espasyo upang higit na maging malaya at maging malikhain ay nagdudulo t ng bagong pananaw sa mga batang nagbabasa (narratee). mahihinuhang tila nagpapahayag na ng hinanakit ang b ata dahil sa kawalan niya ng kakampi sa loob ng kanilang bahay bukod sa kanyang lola. naitanong ko. paglundag niya palabas ng bintana. Nakakubli o nak atago ang ideolohiyang nais ipabatid ng kuwento. "Marka lang 'yan sa pader. ipagtatanong pa rin ng bata sa mga kasamahan niya sa bahay kung sino ang tigre sa pader. di na rin niya nakita ang tigre sa pader bukod sa kanyang an ak. walang nakakikita sa tigre kundi ako. tulad ng nangyari sa batang nagsasal aysay nang siya ay maging isang ina na. Ang mga ganitong pangyayari kung gabi ay inililihim ng bata. Ipinahihiwatig sa kuwento na ang bahay kung minsan ay nagsisilbing kulungan din ng bata. At naglaro nga kaming dalawa." sabi ni Papa. Sa kanyang mga pribadong panahon." sabi ni Eduardo sabay kamot sa ulo. Ipagkaloob natin sa mga bata ang kanilang sariling espasyo. Ngayon. Wala man siyang kakampi. natutuklasan niya ang kanyang mga potensyal o kakayahan bilang isang bata. Kung kaya. Mahihiwatigang ding maikukumpara sa isang ma panglaw na kagubatan ang bahay na tinitirhan ng bata at sa gitna ng kagubatang i to ay nakita niya ang isang kakampi at kaibigang tigre. Sa kabila nito. Ang kabuuan ng kuwentong "'Tiger On The Wall'' ay gumamit ng paraang narativ at deskriptiv sa pagkukuwento. paimbulog sa himpapawid. kundi isang pagtuklas dahil pagkaraan naman ay nagbabalik ang bata sa kanilang bahay. Ganito ang pagsasalaysay ng bata ukol sa kanyang pagtat anong: Isang araw. "Usok. Nakatira muli ako sa bahay ng tatay ko. Ngunit ipinahihiwatig sa kuwento. higit niyang pin aniwalaan ang sarili. sabay andar sa kotse Kahit si Lola na lagi kong kakampi ay walang nakikita. madalas ay naghahanap siya ng kakampi o ng tutulong sa kanya upang makita ang labas ng bahay o matuklasan ang iba pang magagandang bagay sa kanyang kapaligiran. kung ano ang kanyang nakikita at nararanasan. papunt a sa buwan at mga bituin. iha.

Pagyayamanin sa bangong di-karaniwang nasasamyo. 6 Title:Kwento (23) "Nasisiyahan sila sa mahinang loob ng lalaki at ang paghihinagpis ng baba e. at kinis ng kanyang katawan. Sarisaring pagkain bagaman ang nakararami'y yari sa matamis. kurba. bilang matata nda. At sisinupin ng pagmamahal a . mga piling mani at bungang-kahoy na binalot ng asukal at iba pa.kalayaan upang higit nilang makita ang kanilang sariling kakayahan at mga katan gian. Wala na ring magdadala ng matamis sa bayan. Kung saan niya ibabaling ang kata wan at ihihilig ito sa akin. Muli't muli naming pagdadaupin an g aming mga katawan. Hahanapin ng mga tao ang mga ito. hubog. Papahiran ng mayamang langis ng olibang magpapakinis sa gaspang at talim." "Wala na bang paraan para makabalik ka sa Gubat ng Tamis?" "Ang parusa ay parusa." Katahimikan. Bunga ito ng pagtatalik namin noong nakaraang gabi. Mabilis silang nakalalang oy at nakalilipad rin. Kakatasan ng marubdob na halik at yakap. Wala akong pinagsisisihan. Pinilit kong mapiho ang lahat bago ko pinabayaa ng mangyari ito. At nang kinaumagahan. ang pagsanibi n ang aming katawan. Iisa na lamang ang natitira. Biyaya itong itinakda ng kalikasan sa si numang nagtatalik. Kilala na namin ang isa't isa. Doon namin napag-isipan ang bagay na magiging paraan para sa pangungulila ko sa Gubat ng Tamis at sa pangangailangan ng mga tao sa bayan. Pagsasanibin ang init. mortal man o imortal. katas ng prutas at pukyutan. Hindi ko maintindihan pero may takot ako. Kung a no ang ibig sabihin ng kanyang ngiti sa mga umagang nag-aagaw ang dilim at liwan ag. Huhustuhin sa pugon ang lambot at linamnam. Pipintahan ng mga kulay na magpakailanma'y kikiliti sa paningin. Iminungkahi nam in sa aming sarili ang gabi-gabing pagtatalik. sa mga krema. Hindi ko alam kun g bakit. malapot na arnibal. Kung gaano kadalas ang kanyang paghinga." At sa gabi-gabing magkasiping kaming dalawa ay nakakabisa ko na ang linya . Kung kailan siya didilat at yayakap sa akin. "Nangungulila ako sa Gubat ng Tamis. Paghahatian at paaalsahin ang saya at sukdulan. napuspos ng pa gkain ang hapag. Alam ko na kung papaano siya pumipi kit para pasukin ang pagtulog. tinapay at tsokolat e. Iwasan natin silang hubugin ayon lamang sa ating kagustuhan. Paghahaluin ang mga sangkap ng buhay . Bubudburan ng tamis ng pagtiti wala at katapatan. Inililipad nila ang katawan ng lalaki sa kanilang kuweba habang umaawit ng nakalalangong himig. Kung papaano niya pinupuno ng hangin ang kanyang baga. Kristal ang kanilang pakpak at may katawang sirena. Ilang araw ang lumipas.

Ilang panahon din ang inilagi ko sa loob ng Gubat ng Tamis. Binusalan ng katahimikan ang kanyang bibig. Nakadapo ang la hat ng paru-parong lawin. Wala siyang malay. Nilapitan ko siya." mungkahi ni Impong tangan ang ulo n i Ama. Hindi na kinailangan pa ang paliwanag a t pakiusap. Sinilip ko at natanawan ang pakikipagsuyu an ni Duerme sa mga Sirenang may pakpak na kristal. Ibinigay niya ang litanya ng pakiusap at paliwanag sa akin. Nakalimot kami at di pansin ang paglubog sa kailaliman ng . katapatan at kapalaluan. Nagbalik ako sa Gubat ng Tamis. Alam namin ang pait at lungkot mo . nakatayo si D uerme at nakatitig sa papaimbulog na tatlong araw sa kalawakan. Nagbangon ako. Ilang panahon ko ring narinig ang pagmamaka awa ni Duerme sa labas ng Gubat ng Tamis. Kakaiba ito. Dama ko ang kalungkut an sa kanya. ng saya at siphayo. Gubat ito ng tamis. Noon ko napansin ang tamis ng kanyang luha at labi. <i>Alam ko na ang ibig sabihin ng katotohanan. Tahimik ang paligid. Kinurot ng p uso ko ang utak para malaman ito<i>. Dumad aloy ang tila walang katapusang pagluha. Nasa ilalim ako ng himbing. Ngayon lamang ito nangyari. ng katotohana n at kasinungalingan. At sa batuhan. Totoo ang signos ng panaginip. makalimot at magsawa </i>. <i> Masama ang gabi-gabing pagtatalik na pumanis sa sagrado at gloryang hatid nito. "Batid mo ang kaibhan ng tamis at pait.t babalutin ng kasiyahang-loob. Nagkatotoo ang parusa ni Ama. Sinunod ko ang mungkahi ni Impo at Ama. Napakalakas ng hampas ng alon sa mga batuha n. Nakapangkat ang mga diyos at engkantada. Dama nil a ang aking kalungkutan. Tumugot ang kanilang saya at agad itong umakyat patungo sa akin. Muli akong bumalik sa dalampasiga n ng Dagat ng Pait. Isang araw na may kaigtingan ang dalawang araw sa kalawakan. walang sinuman ang nararapat na may kimkim na kalungkutan. Naroroon si Impo at Ama. Muli kong naramdaman ang kaba. Bukas na ang tarangkahan nito at naroroon ang lahat kasama si Impong Kalikasan. Kasabay nito ang pag-indayog ng aking kalungkutan at luha. Ginising ako ng paglalaro ng mga tini g at kawalan ni Duerme. si Impong Kalikasan tangan ang ulo ni Ama. May posibilidad na ang isa sa am in. Humarap siya at natambad sa akin ang umaagos niyang luha. Umaawit ang kawalan ng anumang tunog o tinig. Idinapo ko ang aking kamay sa kanyang balikat. Nakapirmi ang mga kaluluwa. May signos ang panaginip. Gawin mo ang dapat. Para siyang batang ngayon lamang natutong umiyak. Iniwan ko siya. Narinig ko mula roon ang sigaw ni Duerme. At dumating ang araw na katahimikan na lamang ang aking naririnig. Bumalik ka kay Duerme. Muli kong natanawan ang parola. Nilulunod ako ng paninibugho. At gabi-gabi kaming lilikha ng tamis na pupuno s a hapag ng mga biyayang alay ng kalikasan. Wala akon g magawa. At sa huli'y ang pagtatalik namin habang sinisinagan ng tatlong buwang n aglalaro sa kalawakan. Naroroon si Impo at Ama. Papalubog na ang ikalawang araw. Lumisan ang mga Sirenang may pakpak na kristal. At sa sentro ng gubat nakapisan ang matandang babae. Pagod ako noon. Naulinigan ko ang mga hikbi. kasinungalingan. At dito ko siya muling hinagkan. Muli naming pinagtagpo ang aming mg a labi. <i>Ganoon pala ang id udulot ng kawalan ng hangganan sa aming sarili. Lumisan akong sakay ni Milan bago makatagpo si Duerme. Nakita ko i to hanggang sa kainin na sila ng alapaap. Ilang panahon ko ring narinig ang pana ghoy nito. at panlilinlang. Hinahaplos ng hangin ang aming mga katawang tila pi naglalapit. Nagiging mahina sa pagod ang sinuman at nagig ing lapitin ng tukso</i>. Nagising ako ng isang panaginip. Pagal ang katawan sa magha pong gawain at nakaraang gabi. At ang mga ito ang ihahatid at ibabah agi ko sa ibayo at bayan. Naglaho na ang datin g pait. Nakita ko roon si Duerme na tinatangay ng mga paruparong lawin. ay masanay. Maaaring may paglilitis na mangyayari. may kakaiba sa mga nananahan sa loob ng Gubat ng Tamis. May luha na ang kanyang mga mata.

may sarili na siyang kaibigan. Masunurin si Kuba. Karaniwang pari siya ng dekada '30. May kakaibang rahuyong taglay ang bata lalaki. Kaya't walang dahilan sa pagtataka kung bakit nahihirati sa pag-upo ang pari sa harap ng kamp anaryo. Mas kilala siya ng bawat pako ng simbahan ni Sa n Francisco at bahay-pari. bahay-pari at tanggapan. ika-anim ng hapon. May mga pagkakataong bumubulong at kinakausap niya ang hangi n. Mala-makina niyang tinutupad ang ka nyang tungkulin. anupa't nilapitan siya ng mayor doma na nagpapasa ng balitang sinisante . Hindi makikitang hindi nakasuot ang buling sombrero sa kanyang ulo. Puna niya ang gulang nito na naglalaro sa labing-walo hanggang dalawampung paglipas ng tag-araw. Bago it o sa kanyang paningin. simba o pista. Nagbunga rin ang katahimikan ng kampanaryo. Marahil ay dalawang punit ng bilang ng mga araw sa buwan ang kanyang gulang. Marami ang nagtataka kung bakit niya kinuha ang kubang lalaki para sa ganit ong trabaho sa pag-aakala nilang may kumakalog na bulitas sa bao ng ulo nito. Nangyayari ang karamihan sa kanyang mga pagkurap at paghinga sa tatatlong lunan. Kilala siya sa mga m apanudyong salita tuwing Linggo. Dalawang linggo makalipas ang kanyang napansing pagbabago sa tauhan ng si mbahan. Sariwa ito sa kanyang yapak maliban sa kalyo ng paa ni Kuba. Ngayon lamang niya narinig na may kausap ito. an g kanyang sarili. At nagsuyuan nga si Dulce at Duerme sa laot. N aroroon ang pangyayari sa alcalde nang magbigay ng misa-pasasalamat para sa kaar awan ang Pari ng kalapit na parokya sa halip na siya ang kunin. sa Dagat ng Tamis. Dapit-hapon nang marinig niya ang kura sa silid-tanggapan nito na may ka tinigan. Nagdiwa ng kami sa aming muling pagniniig. Suot ang puting abito. Kulo lang ng sikmura at init ng katawan ang kan yang naiintindihan. Ni minsa'y hindi siya masisilayang inakyat ang higanteng tumatanaw sa buong ba yan. Ang alam niya'y tipid na pangungusap ang ibinibigay nito sa mga nagsasadya sa kanya at maging sa mga tao ng simbahan. Tahimik at hindi siya nakikipag-usap ng basta na lamang sa ibang tao. Kadalasang nauupo sa bangko ng kampanaryo ang Padre tuwing umaga. Kinailangan pang suyuin siya ng may-bahay ng alcalde sa pag-aalay ng mga hiyas para sa parokya't bahay-pari. Kadalasa'y ang mayor doma ang gumagawa nito. Malumanay ang pag-uusap n ila. Panis na yata ang say say ng letra at numero sa kanya. Wal a sa bangkong trono sa may kampanaryo ang pari nang umagang yaon.Dagat ng Pait na unti-unting pinupuspos ng tamis at kasaganaan ng saya. Hindi niya pansin ang katotohanan na ang alcalde mayor at ang pari ay magkaanak. Sa palagiang pagsilay ni Kuba sa kurang buong giliw ang pagkakalugmok sa bitak-bitak na bangko'y inisip na lamang niyang pagkawala na ito ng pari sa lum alambat na gawain at nakasasawang paikut-ikot na takbo ng buhay. Ipin agtatanggol siya nito sa mga taong turing ay 'di normal na nilalang." Si K uba rin ang tatawag kung may patay o kasal. Maamo ang mukha nito na may bahid ng hapo sa paggawa. ikatlo ng hapon. Maaawain si Pa dre. Buong paghihirap ni Kubang binubuhat ang timbang lata ng tubig nang maki ta niya ang isang batang lalaki sa silid ng Santo Entiero na naglilinis. ewan lang kung pati na rin ang madaldal na kampanaryo . Paulit-ulit. simbahan. May riles na ang pawis sa kan yang mukha at wala nang silbi ang suklay sa kanyang tuktok. nakatitig sa punong acacia na tila nagpapaikot ng kaisip an sa utak o nagbibilang nang kung ilang Ave o Credo. Kulay lupa a t siksik sa laman ang katawan ng bata. ika-labing dalawa ng tanghali. Hindi mabubura sa pisa ra ng gunita ni Kuba ang mga sandaling nakukulubungan ng pagtatampo ang Padre. "Patunugin sa ika-anim ng umaga. Ang alam niya ay prinsipyo't sariling katuwiran ang unang kakatiga n sa mga pagkakataong masasaling ang kanyang damdamin. Su balit kailanma'y hindi siya sumala sa bilin ni Padre. Gayunpaman hin di lubusang binigyan pansin ito ni Kuba. Mararamdamin ang kura gaya ng babasaging kristal.

magkikita pa rin sila kung Linggo. Basta i-e-<i>enjoy</i> ko muna an g bawat Linggong dumarating na kami'y magkakasama at masaya. . Isinakdal sa pagiging alibugha't pabaya ang mayor doma. nakapako na ang kanyang katawan sa pagyukod. Pinasinungalingan at tinambalan ng pagtut ol ng matandang babae ang kanyang mga salitang may bahid ng pait ng loob. Alam kong magka karoon din ng totoong sagot si Mama sa aking tanong pagdating ng panahon. Ni anas ay w alang marinig si Kuba mula sa kausap ng pari. Walang malay sa matang nakatitig sa kanya mula sa kampanaryo. May kanya-kanya mang lakad o trabaho sina Mama at Papa mulang Lunes hangg ang Sabado. Nakapang-aakit din ang pina ghalong mala-pilak at kahel na sinag ng buwan. binawi lang ng sombrerong buling kanyang ikinak ampay. Dagdag pa ang tila panunubok nito sa mga ginagawa ng pari. Maalinsangan ang m ga gabi ng tag-araw. Makapananghalian na nang maalunignigan ni Kuba ang tinig ng kur a sa kanyang tanggapan. Ang mayor doma ang tinataltalan ng matandang kura habang nagbubuti l-butil ang pawis ng matandang babae. pati kung bakit nagkaganoon ang mga pang yayari. Nakabuka na naman ang mga dama-de-noche na pinahahalimuyak ng bilog na buwan. Mainit ang katanghalian.na ang katiwalang matandang hardinero. Saragateng iminuk ilkil ng pari sa matandang babae ang dumadalang nitong paglalagay ng mga amarily o't rosas sa kanyang silid. Halos dumighay sa pagluha ang mayor doma d ahil sa mga pilipikong ipinanglalatay sa kanya ng paring kausap. walang pagkibo ang ganti ni Kuba. Tila isang hudyat sa paggawa ng m ga bagay-bagay na hindi inaasahan. Sinikap ni Kubang makalayo upang hintayin na lamang sa ba nggerahan ang matandang dalaga nang tumayo ito sa pagkakaupo mula sa pinainit na almohadon. madalas mapansin ang pagpasok ng katiwalang babae kung may kausap ang kur a. ganito ko muna sasagutin ang tanong ko kay Mama. ito na rin ang dahilan kung bakit naglalakad ang kura. Nakatitig lamang sa ni lulumot na dingding ng hardin ng simbahan nang yamot siyang iniwan ng babae. Nag lalakad hanggang sa pagsapit ng hating-gabi. 4 Title:Kwento (4) Siguro. Tila nakaligtaan na naman ng pari ang kanyang ampolyas p ara sa dugo kagabi kung kaya't ganito na lamang ang kanyang galit. Pambihirang wari ang tingkad nito na kailanga n na kahit pa papaano ay mapakinabangan ng isang nakamamalas. Hin di niya maintindihan ang ugali ng pari. Maraming dama ang nakatanim sa hardin ganoon di't nangyayari na nakikitang naglalakad ang kura sa paligid ng hardin. Totoo ang kanyang mga inutas. Datapuwa't may katagalan nang naninilbihan ang mayor doma ay kakaiba pa rin ang tinig ng kura a t bulisik ng mga mata. Mabuti't hindi na ngangalayin si K uba sa pagsilip sa maliit na siwang ng dingding.

Siya ang nagpapasyal sa akin sa plaza. bukod sa pagkakaroon ko ng dalawa ng bahay. . "Kamusta si Kala 'nung Linggo?" tanong naman ni Mama kay Papa. sa magandang hardin ng aming kapitbahay. Ngayo'y napansin ko ang kakaibang sigla ng tinig ni Mama at ang kakaibang kislap ang mga mata ni Papa. pinapapasok na niya ako sa loob ng baha y. sa Bayan. At siya ang nagpapatulog sa akin ng kanyang mga kuwentong sobrang gagali ng. Si Mama lang ang nagpapaalala sa akin na maging mabait at magalang. MAY MAMA AKONG Papa. Sa kanya ako nagpapaturong magsulat at magkulay ng iba't ibang hugis at larawan. Siya ang nagpapakain sa akin. parang laging nadaragdagan ang higpit ng yakap akin nina Mama at Papa. mula S abado at lalo na kung Linggo. sandaling seryosong mag-uusap sina Mama at Papa. sa umagahan. may a-maya'y magtatawanan na sila. May Mama akong Papa. maghahalakhakan. papauwi ng iskul. muling seseryoso at sandaling tatahimik. Sa pagpapaagos ng bangkang papel tuwing may tubig na umaagos sa kanal sa tapat ng aming bahay. wala naman talagang nabago. at maging sa Simbahan tuwing hapon ng Biyernes kung papauwi na kami galing iskul. At kahit anong mangyari. Siya ang nagpapaligo sa akin araw-araw at nagpaplantsa ng aking mga damit pang-iskul. Pakiramdam ko. Nasa akin ang sagot sa mga tanong ni Mama at Papa sa isa't isa. Pero naisip kong ang dating magkapareha'y pwede pa rin palang maging magk aibigan. Ang nagpapabaon ng bimpo na di nakalilimutang ilagay sa aking likod kung pinapawisan ako. at lalong nagiging matunog ang kanilang mga halik sa aki n. tanghalian. tapos biglang mapupunta sa akin ang kanilang usapan. at hapunan. Gusto ko ng sabihin sa kanila ayos na ayos naman ako mula Lunes hanggang Biyernes. Si Mama at Mama lang at walang nang iba. papasok sa iskul. At si Mama lang din ang sumusundo sa akin. ako pa rin ang kanilang kaisa-isang anak.At tuwing araw ng Linggo. magtitinginan. At tuwing papalubog na ang araw. Si Mama lang ang naghahatid sa akin. Ang nagpupulbos sa aking mukha at likod. "Kamusta na si Kala sa iskul?" tanong ni Papa kay Mama. Siya ang kasama ko sa pagpapalipad ng saranggola. At sa bilog na mesa.

noong pumunta kami kina Lola Dominga sa Sapang Palay. ang nagPAPAsyal sa akin sa plaza. ang nagPAPAligo sa akin araw-araw. Pero lahat sila tumahimik nang ipinakita ko sa harap ang <i>pictu re</i> naming dalawa ni Mama. kailangan may Mama at Papa?" ang tanong ng is a kong klameyt?" "Paano na ang inyong pamilya kung wala kang Papa?" ang tanong ng isa ko pang klasmeyt. noong una ako pinagupitan ni Mama sa barbero sa Bayan. Pag-uwi namin ni Mama. ang aking mga nakita sa lumang <i>photo album</i>. at <i>class picture</i> ko noong isang taon. T inignan ko ang mga <i>pictures</i> pero wala akong makitang <i>pictures</i>ng am ing buong pamilya. sa kanya ako nagPAPAturong magsulat. Mga <i>pictures<i> lang noong bininyagan ako at karga-karga ni Mama. Kinuha ko ang isang <i>picture</i> namin ni Mama na karga-karaga niya ako 'nung maliit pa ako. Idi kit ko sa aking <i>notebook</i> at isulat ko sa malalaking letra: <i>Ang aking mahal na mahal na Mama at ako ang kanyang nag-iisang anak</i>. Pero nagkaproblema lang ako nang magkaroon kami ng <i>assignment </i>. . "May pamilya bang walang Papa?" ang tanong ng isang klasmeyt ko. ang nagPAPAtulog sa akin sa gabi. kasama ko sa pagPAPAlipad ng saranggola. Mga <i>pictures</i> ko lang. ang nagPAPAbaon ng bimpo. <i>pictures</i> ni Mama at <i>p ictures</i> naming dalawa. "Bukas ay magdala kayo ng larawan ng inyong pamilya at idikit sa inyong <i>notebook</i>. Hinanap ko agad ang aming <i>photo album</i>. pati na rin ang pan galan ninyo at ng inyong mga kapatid. Pero ayokong pumasok nang walang <i>assignment</i>." "Si Mama ang nagPAPAkain sa akin.Walang-wala kaming problema ni Mama. "May Mama akong Papa. kung mayroon. kasa-kasama ko lagi PAPAsok at PAPAuwi ng iskul." sabi ni Titser Malou. "Di ba ang isang pamilya. Isulat ang pangalan ng iyong Mama at Papa. Ipinakita ko sa aking mga klasmeyt at kay Titser ang <i>picture</i> ng a king pamilya. noong nakangiti naman ako 'nung kalong-kalong ni Ninang Perla. noong unang bertdey ko habang hinihipan ko ang kandila sa malaking keyk. noong nagngangawa ako habang karga-karga ni Ninong Ruben.

Tapos.sa pagPAPAagos ng bangkang papel. Mamang nagPAPAkain sa akin. ipinakita ko sa kanya ang aking ginawa. ang nagPAPAalala na maging mabait at magalang ako. At bum ilib sila sa iyo dahil kayang-kaya mo raw maging Mama at Papa sa akin. "Jayson. isang malakas na halakhak ang narinig ko kay Mama. Alam ko. matatawag itong isang pamilya. nagPAPAbaon ng bimpo. basta ang mga miyembro ng pamilya ay may pa gmamahalan. Niyakap niya ako nang mahigpit. Bubuhayin at papag-aralin kita. laging ang nagPAPAalala na maging mabait at magalang ako." "Kaya may Mama akong aking Papa. Mahirap daw 'yon!" Ako lang 'ata ang may Mamang Papa. Bumilib sila sa akin dahil di raw ako nahiyang sabihin ang tungkol sa ak ing pamilya. Tapos malakas na malakas na palakpakan ang aking narinig sa aking mga kl asmeyt. alam kong nakikita mo na ang kaibahan natin sa ibang pamilya." "Puwede ba 'yon?" hirit ng isa kong makulit na klasmeyt. ang nagPAPAsyal sa akin sa plaza. Mama o ang inyong Papa man. pamilya pa rin kayong matatawag. "Puwede aking mga mag-aaral. "Aba Mama! Sabi ni Titser Malou isang pamilya ang ating pamilya. Mag-aaral akong mabuti para kay Mama. Pag-uwi namin ni Mama. Tapos nakita ko na lang na umagos ang luha sa mga mata ni Mama. ang nagPAPAtulog sa akin sa gabi. Pamilya pa rin matatawag ang pamilya ni Jayson kahit Mama lang niya ang kanyang kasama. kasama ko sa pagPAPAlipad ng saranggola. nagPAPAligo sa akin araw-araw." sabi sa akin ni Mama." sa bi ni Titser Malou. Magaling daw ang ak ing Mama dahil kayang-kaya rin niyang maging Papa para sa akin. Kahit wala man ang isa sa inyong mag ulang. At bilib na bilid din sila sa Mama kong Papa. . "Syempre naman!" ang sabi ko sa kanila. sa pagPAPAagos ng bangkang papel. L agi akong narito sa iyo anak para tuparin ang tungkulin ng isang ama. siya ang unang-unang matu tuwa kapag naging magaling ako sa iskul.

"Doon. Bakit nga kaya nakasara ang silid na ito? Siguro. "Huli ka!" malakas na boses ang nadinig ko sa aking likuran. "Ang maililistang pangalan ng maiingay sa blakbord. Nahuli na pala ako ng taya. Siguro talagang hindi na ito pwedeng gawing klasrum dahil sa sobrang agiw at alikabok. Napapansin ko. parang dinaanan na ng pison ang bibig naming laha t. "Bakit d'yan ka nagtatago?" tanong ni Dye-dye." sabi ni Titser. Siniksik ako ng kaklase kong si Dye-dye. doon ko ipakukulong sa silid na iyon ang mga batang maingay. Walang anumang pambihira at k akaiba sa loob nito. Magsisiupo na sa kani-kanilang mga upuan ang mga kaklase kong mahilig mangapit-bahay sa ibang upuan . Siguro talagang wala namang makikita rito. Kapag sinabi na ito ni Titser. hindi ko pa i to nakitang binuksan. Madilim nga ang loob nito. Lahat naman kami napapatingin sa nakasarang silid. Sa Mama kong Papa. walang nagtatangkang pumunta dito o kaya ay silipin kung ano ba ang nasa loob nito. "Ayoko ngang makulong do'n. papagPAPAhingahin ko na." bulong niya sa akin. At kapag nangyari 'yon si Mama. Maagiw at halatang matagal nang hindi nabubu ksan at napupuntahan ng mga bata. ay ikukulong ko sa na kakandadong silid na iyon. Sa maraming silid sa aming paaralan. Tanaw mula sa aming silid ang nakakandadong silid.Mag-aaral akong mabuti para magkaroon ako ng magandang trabaho." ." Isang hapon habang naglalaro kami ng taguan. Saludo ako sa iyong galing! MAY ISANG SILID sa aming paaralan na madalang daanan ng aking mga kaklase. dahil sa nasa sulok ang silid kaya bihira itong madaanan o mapunt ahan. isang pagPAPAsalamat. di ko sinasadyang makapagtag o malapit sa may silid na nakakandado. maging ng ibang mga bata. Sinilip ko ang loob ng silid. Tatahimik ang buong klase. ito lang ang silid na napakat ahimik at laging nakandado. Tahimik na tahimik at dahan-dahan akong lumapit sa bintana. "Di mo ba alam na nakakatakot dito? Iniiwasan nga naming dumaan dito. sa maagiw at maalikabo k na silid. "Nakakatakot 'ata do'n. Mawawala ang nakaririnding ingay. Mahirap 'atang maging parehong Mama at Papa." saba y turo ni Titser sa kinaroroonan ng silid. Nakita ko ang munting siwang ng bintana ng silid. Simula noong pasukan hanggang ngayon.

Bukas na ang dating ng ating m ga espesyal na bisita. Nabulabog daw ang mga duwende sa kanilang tahimik na pagbabasa. Ang ating paaralan ay puspusang naghahanda ngayon par a sa pagdating ng mga espesyal nating bisita." "Maasahan ko ba ang inyong pakikiisa?" tanong ni Titser "Opo. May napuntahan daw si Dye-dye na hindi dapat puntahan. may nagkakabit ng mga kurtina."Halika na bilisan mo. "May mga duwende palang nagbabasa?" "Kaya pala. nagkala gnat daw. Tahim ik na tahimik pa rin ito. bukod sa matalinong bata ay t ahimik pa." "Bakit hindi ninyo gayahin itong si Marie. Napatingin sa akin ang lahat ng aking mga kaklase. Tiyak na magiging kasundo k o ang mga duwende." Kinabukasan nga. at iba pa. ang lahat ng mag-aaral sa aming paaralan ay naging abala sa paglilinis at pagpapaganda ng kanilang mga silid. sabon." "Naku. Maaga ko kayong pau uwiin ngayon upang makapagpahinga kayong mabuti. may nagbubunot ng mga damo sa halamanan. Marie. " mga bilin ni Titser. Tiyak na magiging kaibigan ko ang mga duwende dahil bukod sa tah imik naman akong bata ay mahilig din akong magbasa. Walang liliban. May kanya-kanyang gawain ang bawat isa." tugon naming lahat. Ningning. papel de liha a t basahan. Bukas sisimulan na natin ang paglilinis. At ang bawat isa ay kailangang magdala ng timba. iisang silid pa rin sa aming paaralan ang hindi binu buksan at nililinis. sabihin mo sa inyong t atay na pahiramin tayo ng ilang paso ng halaman para maging maganda ang labas ng ating silid. Ariel. mangulekta ka naman ng 5 piso para sa <i>floor wax</i> at bunot. maalikabok at maagiw." yaya ni Dye-dye sa akin. sabihin mo sa iyong nanay na hihiramin muna natin ang maganda ninyong kurtina para sa ating silid. "Inaasahan kong ang bawat isa sa inyo ay makikipagtulungan sa akin lalo na sa mga susunod na araw. kailangan ko palang maging maingay para ikulong ako ni Titser sa silid na iyon. uwi na tayo. Sabi ng nanay niya. "Kung gayon. Ang silid na tirahan ng mga duwendeng tahimik na nagb abasa. Galit daw kasi ang mga duwende sa ingay. Kinabukasan. sa silid na iyon ipakukulong ni Titser ang maiingay kong kakl ase dahil kailangan nilang tumahimik do'n. At 'nung ipinatawas si Dye-dye kay Mang Serio. "Ang silid na iyon kahapon!" ang bulong ko sa sarili. hindi pumasok si Dyedye. kailangang magpakitang-gilas kayo bukas. may nagpupunas ng bintana. may nagwawalis. Ako tumulong sa pag-iisis ng mga sil ya. . Pero tulad ng dati. Nanatili itong nakakandado. Pero teka totoo nga kaya ang nakita ni Mang Serio sa kanyang tawas? Tot oo nga kayang ang mga duwende ang dahilan kung bakit nilagnat si Dye-dye? Totoo kayang may mga duwendeng mahilig magbasa? "Pinupuri ko ang lahat sa inyong pakikipagtulungan. nakita ang maraming du wendeng may hawak na libro sa mga patak ng kandila sa tubig." puri sa akin ni Titser. May nagpapahid ng <i>floor wax</i> at nagbubunot ng sahig.

'Yan ang madalas mag ing alingasngas. Malilinis at maaayos ang mga silid. Parang napuno ng mga bulakla k ang mga silid dahil sa mga bulaklaking kurtina. LUMALATAY ANG MAHINANG HALAKHAK NI LAYA HABANG IPINAKIKITA ANG PANGITAIN G ITO. Higit pa sa tinamaa n ng peste at 'sang-taong tag-tuyot ang buhay ng mga magulang ni Aurora. Na kung minsan ay binabansagang "pendehong may kiring asawa". At parang biglang naging robo t ang aking mga kaklase. walang maingay at walang nangangapi t-bahay sa ibang upuan. bago dumating ang mga espesyal nating bisita. Nakita ni Berting kung papaano namatay ang kanyang amang umaasa sa kanyang tulong at kung papaano nagdalamhati ang kanyang inang ikinakitil din nito. Aba'y baka tuluyan siyang mawalan ng oras dahil sa dami n'yan.Bago ako umuwi. Biruin mo't nakaya nitong ipamukha kay Berting kung papaano siya naging inutil at pagtawanan ng mga taga-roon ng palihim. walang nagsasalita. NAKASISILAW ITO HABANG SINASALIWAN NG NAKABIBINGING UGONG NA PARANG WAWASAK NG UTAK SA NAKARIRINIG AT MULING NAGPAPALIT ANG MGA IMAHE. marami ngang pagbabago ang aking nakita sa aming paaralan." dinig ko sa aking likuran. totoo ba ang ak ing nakikita? "Mamaya. NAGLILIWANAG NANG UNTI-UNTI ANG PANAGINIP SA MATA NI LAYA NA TINITITIGAN NI BERTING. si Dye-dye uli. kamusta na kayo? Malaki ang kinikita ng asawa mo. "Marie." sabi ni Titser . bigo si lang ibinaon sa lupang bitak-bitak. ang maagiw. 7 Title:Kwento (17) Pero nasunod pa rin si Aurora para kay Berting na siyang naging dahilan ng maanghang na poot ng kanyang mga magulang. Lingid sa dalawang nanu nubok nang madalas si Berting tuwing magsasabay ang dalawang uuwi at dadaan muna sa bahay ni Caloy. Tinanaw ko ang silid na tahimik. Naroroon na ang sandaling nagkakilala ang kanyang as awa at si Caloy sa pabrikang pinapasukan nilang dalawa. Banat sa g awaing bukid ang katawan ni Berting. Hindi niya malimutan ang araw nang biruin siya ni Aling Amanda . IBANG MAGPARUSA SI LAYA. Marami yata siyang p inagkakaabalahan. dadalhin ko kayo s a ating silid-aklatan. Kinabukasan ng umaga. Pero teka. kinakatulong siya ng kanyang ama rito. . NAGLILIWANAG NANG UNTI-UNTI ANG PANAGINIP SA MATA NI LAYA NA TINITITIGAN NI BERTING. sabay tayong umuwi. Iba na ang umiigkas na mga pangitain. Natiis ito ni Berting. maalika bok at walang pumapansing silid. Umabot ito sa isang sumpa ng paghihirap at pagkasawi ng dalawa nang kumalas sila sa kanilang mga magulang . Hin ubog nito ang kanyang katawang binabalot ng balat na sinunog ng araw. tinanaw ko uli ang silid na tahimik. Ganito ba talaga kapag espesyal ang mga bisita? Lahat ay dapat magbago. NAKASISILAW ITO HABANG SINASALIWAN NG NAKABIBINGING UGONG NA PARAN G WAWASAK NG UTAK SA NAKARIRINIG AT MULING NAGPAPALIT ANG MGA IMAHE. "Iho. Kailangang makita nila kayong nagbabasa. Naging berdeng-derde ang buong paligid dahil sa dami ng halaman g hiniram.

nakalaan sa pagtatagayan ng nakaliliyong singaw-asido. IBANG MAGPARUSA SI LAYA. Sadyang katahimikan lang an g isinukli ng taos na paghihinuha ni Berting. Humahanap ng makapag bibigay ng sapat na init. At lahat nang oras. Binigyang laya niya itong makapag-isip at gumawa ng mga pasy ang nararapat sa kanya. Pinilit niyang magtrabaho at sa b ahay na lamang pipirmi si Aurora.ang babaeng dapat ay may pakpak ng lawin. Kitang-kita niya kung papaano niya sinub ukan ang minsang pagsama ni Aurora kay Caloy. Unti-unting lumutang sa madilim niyang pagkakahimbing ang anak ng kanyang haraya . Pero sadyang may kahinaan pa ang katawan mo. Taga-salin siya ng asido sa mga container. mahabang buhok na sasayad sa lupa at pag-iisip na magigi ng alalay niya sa kanyang mga desisyon . Dito siya na dehado. totoo ang pagmamah al ni Caloy kay Aurora. MALAKAS ANG KANYANG PAG-IISIP NA SA PUNTONG ITO . Tuloy hindi mo man gusto. bote na lamang ang kinakalaguyo ni Caloy. KAYA NANG PUGNAWIN ANG UTAK NG KANYANG LUMIKHA. Nagsusumbong siya nang madalas sa hangin. Gano on pala ang napapala kung panlamigan ang isa sa mag-asawa. Lumabsak ang kanyang kalamnan nan g pasukin niya ang loob ng pamamahay ni Caloy at makita ang dalawang naglilingki sang katawan. Mahirap nang usisain at magmarakulyo sa asawang si Aurora . Magsisimula siya ng alas-ot so ng umaga at matatapos ng ala-singko at kung minsan ala-siete. NAKI TA NIYA ANG ISANG MUKHANG DUGUAN. Nililok niya ang isang kakasamahin sa kanyang panaginip habang naglalar o ang nakapikit niyang mga mata." LUMALATAY ANG NAKATUTULIG NA TAWA NI LAYA HABANG IPINAKIKITA ANG IBA PA NG PANGITAIN. Wala siyang nagawa kundi ang pagsusuntukin si Caloy at ang kaladk arin si Aurora pauwi. nagkaroon ka ng karamdaman. Imahen ng isang nananagho . Hindi na ito simpleng larong biruan lang kay Caloy.ang babaeng dapat ay may pakpak ng lawi n. Balik kayod na naman si Aurora.ang babaeng dapat a y may pakpak ng lawin at mahabang buhok na sasayad sa lupa . IBANG MAGPARUSA SI LAYA. na may pag-iisip na magiging alalay niya sa kanyang mga desisyon at ililipad siya sa malayong pook na magiging takbuhan at kublihan niya. Ang babaeng ito ang siyang magbibiga y sa kanya ng direksyon. Kahit na sinong lalakin g may matipunong pangangatawan ay pihong susuko sa ganoong trabaho. Pero wala kang magagawa. NARINIG NI BERTING ANG ISANG NAKALILIYONG PAGKABASAG NG KRISTAL HABANG NARAMDAMAN NIYANG MAY TILA MGA BUBOG N A TUMIMO SA KANYANG MUKHA. Mahirap lalo't para silang mga estatwang kakalug-kalog sa isang kahon. Balik takot rin sa paghihinala si Berting. Alam ni Berting na mahirap sa kanyang asawa ang lumim ot sa lalaking kinasama. Walang humpay siyang nagmukhang turompong kangkarot ang isip. Sa pat maging dahilan upang ikasira ng buhay nito at maging taong patapon. naaabutan si Aurora nang kahit papaano ni Caloy na siyang naigugugol sa pag papagamot at pagkain ni Berting. Buhat n oon. mahabang buhok na sasayad sa lupa.siya si LAYA. Mahir ap na. Unang-una. Takot si Berting na sumuong sa isang bagay na walang na gsasabi sa kanya kung ano ang dapat gawin. Ang babae . Dito siya walang laban. Hanggang sa simulan n iyang kausapin ang sarili niya. Walang siyang magagawa kundi ang yumapos sa unan at magtalukbong sa takot ng paghihinala. IBANG MAGPARUSA SI LAYA. Hala sige Berting! Kumayod ka nang kumayod! Dapat na patunayan mo sa asawa mong kaya mo pa siyan g buhayin. Lumakas ang kanyang guni-guni s a mga oras ng kanyang pag-iisa. BUMABAON ANG HUMAHAGALPAK NA PAGTAWA NI LAYA HABANG IPINAKIKITA ANG SUSU NOD PANG MGA PANGYAYARI. Pangala wa. Nagsimula siya sa isang pagawaan ng baterya ng kotse. Inaninag niya ito. Hanggang sa kumulo ang kanyang utak at humilab ang kanyang guni-guni. Ito na lamang ang nagtitiyaga sa kanya.ang babaeng dapat ay may pakpak ng lawin . BUMUNGAD ANG ISANG SALAMIN SA KANYANG HARAPAN. Humulma siya ng 'di lang basta hangin na mapagsusum bungan. Wala siyang kalaban-laban. Ayaw niyang mawala ang kanyang as awa.At huwag ka sanang mahirati sa lahat ng ipinakakain sa 'yo ng asawa mo. Binuo niya ang mga pira-pirasong imahen ng ka nyang magiging kasama sa pinakamasiphayong panahon ng kanyang pagiging lalake. ayaw niya nang madiin sa kagustuhan ng asawang magkaanak. Mahirap lalo't sinentensyahan na ng panghabangbuhay n a kakulangang magkaanak silang dalawa. Nag-isip nang nag-isip si Berting. Balik papag ka na naman. Umabot pa ito at pinayagan niyang umabot hangga ng sa kanyang mga panaginip. Ang hindi alam ni Berting.

Parang may isang pangitaing nagbabalik ang kanyang nak ikita. Subalit pinanindigan niyang tama ang kanyang ginagawa at gagawin. Payapa na. May banta ang pagbagsak ng ulan. Tunay nang nilamon ng kadiliman ng gabi pati ang kanyang pang-unawa. Naaalala na ni Berting ngayon. GUMULONG PA ANG PANAHONG SINAKOP NG PANAGINIP NI BERTING KASAMA ANG BABA . Lumalalim ang gabi at lumalakas ang sipol ng hangin at huni ng kuliglig. Ang mukha ni Berting. Alam niyang balang-araw ay mabibigyan din niya ng anak si Aurora at mapapakain din niya ito. NAIIBA NIYA NANG TILA PAGPATAK N G ULAN ANG IMAHE NA LALONG NAGPANGATAL SA KATAWANG PAGAL NI BERTING. Nagtagumpay si Laya. Pangakong kanyang gagawin na siya pa rin ang magbibigay ng anak di to. Payapa na ang suliraning dulot ng natambad sa kanyang mga mata sa pamamahay ng lalaking sinasamahan ni Aurora. Ito lang ang nararapat upang mapasakanya si Aurora at wala nang sinuman ang makisalo pa. Animo'y ibinaon siya sa isang disyerto n g yelo. Uuwi sila ng La Union. Nagbangon si Berting. La Union. Ito ang unang di kta sa iyo ni Laya. Nagbali k mula rito ang araw nang mamaalam silang mag-asawa kay Aling Amanda. Tanging mga kuliglig lang ang maririn ig at sipol ng naglalagos na hangin sa mga puno ang maririnig. Walang anino si Berting. Dito unang nagpasya si Lay a. Ito ang kuwento kung paano naisip ni Berting na maaaring mawala sa kanya si Aurora. Dala-dala nila ang iilang damit at kasa-kasama naman ni Berting si Laya. Pinagsawa niya ang kanyang pani ngin sa patalim at saka bumaling sa nagpapahingang asawa. Malayo sa kabihasnan at liblib na saban a ang lugar na kinatitirikan ng kubong aasa ang sinumang magpapahintulot pumatak ang ambon sa loob kung panahon ng sigwa. Nasa kanya na ang pinakamahalagang bahagi ni Auror a na siyang magpapatotoo sa kanyang pangako. Naglusot sa pagpag ang patalim sabay bawi ng hin ga ng katawang pinagkaitan ng hanging sumisipol sa mga puno. Nakuha pang idilat ni Aurora ang kanyang mga mata hanggang sa pumanaw na ang kanyang paningin. Walang anumang sinag ng buwan ang magpapakislap n ito. Ang mukha niya habang nakatitig sa is ang ngiping iniluwa niya subalit may matamis siyang ngiti at 'di hapdi. May kumislot sa u tak at dibdib ni Berting nang sumapit ang gabing nahihimbing na silang dalawa. Tinungo ang banggerahang balot ng ibinugkos-pinilang kawayan at hinugot mula rito ang isang patalim. Ilang araw ri n niyang kinumbinsi si Aurora sa biglaang planong ito. Naroroon sila sa lumang bahay ni Berting. WALANG KASING LUPIT MAGPARUSA SI LAYA. Bakat pa sa namumutlang bisig ni Aurora ang unti-unting pumapana w na ugat. Umaasa siyang maglalaho pa ang sumpang i ginapos sa kanilang dalawa ng mga magulang ni Aurora. May babaeng nag-uudyok sa likuran ng kanyang pag-iisi p. alas dos ng umaga. Maulap. Itinarangka lamang ito ng kanilang mga malalayong kamag-anak. 'Yan ang pinakahihintay niy ang kapasyahan na inilapit niya sa kasa-kasamang kaibigan sa panaginip. Umaawit ng paalala ang babae sa kanyang panaginip na naglalaman ng pagtatangkang gawin na ang nararapat. Pinaglunoy ang mukhang may bahid takot at pinalitan ng mukhang pinakikislap ng pawis at sa riling langis nito. Umaandap ang gasera. TULOY ANG PANAGINIP NG PAGPAPARUSA NI LAYA KAY BERTING. Walang magawa ang babae kundi ang sumunod sa asawa. 'Y un ang huli niyang pagsilay sa kanyang Berting na pinanghihinaan ng tuhod matapo s na gawin ito. Iniwan nilang pansamantala ang mala-kahong tirahan. Naroroon sa salamin ang mukhang naghihirap ni Aurora. N asa kalaliman ng pagtulog si Aurora. 'yan ang paalam niya at alam ni Aurora.y na babae ang naroroon. Niyayapos siya ng hapdi ng kanyang mukha at ang dahan-dahang paglamig na nagpapatirik sa kanyang mga balahibo. Ini akma niya ang patalim sa dibdib ng asawa at sabay bagsak nito nang bigay ang buo ng bigat ng kanyang mga bisig. Ang kuwento kung papaano niya naisip na gan oo't ganoon pa rin ang ginagawa ni Aurora tuwing magsasabay siya ng lalaki. 'Yan an g kapasyahang pinag-isipan niya ma'y nasunod pa rin ang babaeng may pakpak ng la win at buhok na hanggang lupa. Payapa na an g balisang pagsisiping ng mag-asawa. NAGSIMULANG HUMUGOT NG HALAKHAK SI LAYA. Aya w pahintulutan ni Berting na mawala at mababoy siya ng kanyang asawa at ang kany ang upod na pagkalalaki. Uuwi sila. Muli niyang isinaksak ang patalim sa puson nito upang hugutin ang ba hay-batang kanyang iingatan sa garapon. May ga-butil ng asin na takot sa mukha ni Berting.

Sa Paunang Salita sa aklat-antolohiya ng mga kwento ni Arceo na may pama gat na <i>Mga maria. Inilagay niya ito sa il alim ng kama tapos sa may aparador tapos sa may lumang tukador tapos sa may liku ran ng pinto. Tinungkab niya ang manipis na lawanit at saka kinuha ang garapon ng bahay-bata. At pinabayaang bantayan ng mga nagsasapot na gagamba ang guwang na kanya ng inukit sa dingding sa likod ng tukador. May ilang minuto rin siyang nakatihaya sa pap ag habang namamasa sa ambon ng pawis ang kanyang noo at katawan.ENG MAY PAKPAK NG LAWIN AT BUHOK NA HANGGANG LUPA.</pd> Kintanar (199 5) ang ganito ukol kay Arceo: Kinikilala ng maraming kritiko na si Liwayway A<p d>. itinatampok niya sa kanyang mga kuwen to at nobela angbabaing kaiba. Nabulabog niya ang al ikabok na namamahinga sa mga gamit nilang iniwanan. Hindi niya alam kung ano an g uunahin. Alam niyang na pakahalagang bagay nito sa kanya. Hindi palahian o pambahay lamang ang mga b abae. Mga Eva</i> ay binanggit ni Thelma B<pd. Pero tila nakapangangatog ng kanyang tuhod ang lahat ng ito. Matapos mapilas ang mga dahon ng i lang linggo. Ang kailangan lamang ay may manguna sa adhikaing matamo ang pagbabagong ito. umuwi siyang nag-iisa mula sa lalawigan. Sa una' y 'di pa siya lubusang mapalagay sa iniingatang maleta. Ibinalik niya ang kasukat na piraso ng lawanit at saka iniusod ang tukador upang tumabing dito. siya man ay maging biktima ng karahasan at kalupitan ay kaya niy . Sa mula't mula pa. Nilapitan niya ito at akmang sinusukat ang lalim sa pagsundot ng daliri niya. Parang napakalawak ng kuwartong iyon sa kanya. BINANAT PA NI LAYA ANG ALAA LA KUNG PAPAANO NIYA ITINAGO ANG BAHAY-BATA. Wala na at di na muling magbabalik pa ang panahong ang babae ay itinuturin g na premyong napapanalunan at naiuuwi ng mga sundalong nagtagumpay sa kanilang misyon. Doon niya pinamahay ang kany ang pinakamahalagang kayamanan. Nakalantad sa nobela ni Arceo katotohanang sa pa glakad ng panahon ay maaaring mabago ang pagtingin sa mga babae. Nakalilito. Idinahilan niya ang panga ngalaga ni Aurora sa kanilang magulang na may karamdaman. Ito ang tirahan ng kanyang kay amanan. Nagmamakaawa na ang bawat patak ng kanya ng dugo na itigil na o kundi ma'y ipagpaliban na ang hirap na kanyang dinaranas. 4 Title:Sanaysay (7) Hindi na sila ang mga babaeng sinasabing ipinanganak upang mangana k at manatili sa loob ng bahay. Binuwag ni Arceo ang panin iwalang lalaki lamang ang dapat mabuhay nang maligaya sa mundong ito na ang nagh ahari ay ang Diyos Ama. isang babaing may sariling paninindigan at pagpapasiya.</pd> Arceo ang siyang nagpasimuno sa pananaw na "feminista" sa makabagong panitikang Filipino. Tapos na ang ipinamanang ito nang nakalipas. MULA RITO'Y GUMULONG SA KANYANG PISN GI ANG LUHANG 'DI NA NAKUHA PANG PIGILIN NG KANYANG NAKAPIKIT NA MGA MATA. Nag-aambag si Arceo ng mga bagong pananaw na taliwas sa nakagawian nang paniniwala ukol sa papel ng mga babae sa loob ng tahanan at sa lipunan. Pinalaya ni Arceo ang mga babae sa kanyang nob ela mula sa diktang ito ng lipunan. MAAWAIN SI LAYA SA KANYANG LUMIKHA KAHIT NA KAUNTI. Nag-isip siya at napagbuntunan niya ng sipat ang tukador na may siwang ang katabing dingding. Ipinakita ni Arceo na ang mundong ito ay di lamang mund o ng mga lalaki kundi mundo rin ng mga babae. Napak ahaba ng gabing ikinalbaryo ni Berting. In isip niya kung saan ito ilalagak.

Nemesio Caravana. Dahil dito. Brigido Batungbakal. Napansin ko ang malaking bilang ng mga kathang kanyang naisulat. mahalagang 'bu hayin' at kilalanin siya. Nangunguna si Liwayway A<pd>. nagtagumpay si L abog na makaigpaw sa kalakaran ng kanyang panahon at nagawa niyang ihanay ang sa rili sa kinikilalang kalalakihang manunulat. Maging sa mga talakay sa kasaysayan ng Magasing Liwayway ay nababanggit palagi ang pangalan ni Labog bilang isa sa mga naging pinakamahusay na manunulat . Pangatlo." Napansin ko ring nakahanay ang pangalan ni Labog sa mga kinilalang lalak ing manunulat noong araw tulad nina Buenaventura G<pd>. Pedrito Reyes. Fausto Galauran.. maybahay. at Lazaro Fran cisco. at maging sa pananaw ni Arceo. Halimbawa. Yaon ay katotohanan sa ating lipunan. malakas ang lalake ay paki kibaka pa rin ng kilusang feminista hanggang sa ngayon. Sa p ananaw na feminismo. Ang hangarin ni Arceo na makilala ang talino ng mga babae at maiangat an g kanilang kalagayan sa lipunan ay patuloy pa ring magiging hangarin ng mga baba eng naniniwala sa sarili nilang talino at kakayahan. Tungkulin niyang maging tagapagpahayag ng mga mithiin ng kanyang panahon." Ganito naman ang karaniwang nakasula t patungkol sa mga ilalathalang kuwento niya: "<i>Isa pa rin ito sa tatlong kuwe nto ng kuwentistang babae na ipinagmamalaki ng Liwayway sa bilang na ito</i>. May tatlong pangunahing dahilan kung bakit: Una. Sinikap ni Arceo na kumawala sa kombensyonal na paglalarawan sa babae bilang mat iisin at di marunong lumaban. de-k alidad at popular na kuwentista si Labog noong kanyang panahon. Kaya din niyang ipaglaban ang kanyang karapatan at hindi basta nagpapaapi lamang. Si Arceo at ang kilusang feminista ay iisa sapagkat iisa ang hangarin nila para sa mga babae. Severino Reyes. mga babaeng handang manin digan para sa kanilang karapatan.</pd> Arceo ay nakikita bilang katipan.</pd> Medina Sr<pd>. Sa pagbasa ko ng mga libro at mga lumang isyu ng iba't ibang babasahin at magasin sa Rare Books Section at Serials Section ng National Library. ang babae ay may sariling katauhan at pag-iisip. Introduksyon Isa si Hilaria Labog sa mga nanguna at kinilalang nobelista at kuwentist a noong kalagitnaan ng dekada 20 hanggang dekada 50. Jose Esperenza Cruz. Ang pakikibaka ni Ar ceo laban sa kinagisnang tradisyong mahina ang babae. n atuon ang aking atensyon sa isang manunulat na babaeng nagngangalang Hilaria Lab og. sa Liwayway ay kar aniwang ganito ang patalastas: "<i>Abangan ang bagong nobela ng inyong kinasasab ikan at hinahagaang si Hilaria Labog<i/>. Ano man ang kanyang gawai n. Ayon kay Batnag (1996)." Masasabing ang karamihan ng mga babae sa akda ni Liwayway A<pd>. Gervaci o Santiago. ano man ang kinakaharap niyang suliranin o responsibilida d. in a mga t radisyonal na papel na ginagampanan ng kababaihan at laging kaugnay sa kanilang buhay ang lalaki o pamilya. at Lopez Memorial Museum sa layuning tuklasi n kung sino ang kauna-unahang babaeng manunulat ng maikling kuwentong Tagalog. Teodoro Virrey.ang itayo ang sarili at magbagong-buhay.</pd >. May tiwala siya sa sa rili at hindi kailangang umasa sa iba. may tungkulin ang manunulat sa kanyang lipunan.. Microfilm Center ng UP-Diliman Main Library. Ngunit ipinakikita ni Arceo na ang pagganap sa mga papel na ito ay hindi pagsusumite lamang sa mg a tradisyonal o de-kahong pagtingin sa kakabaihan. Ang corpus ng kanyang mga kat ha ay may indikasyon ng kanyang feministang pananaw sa panahong hindi pa gaanong kinikilala o nakikilala ang feminismo sa Pilipinas. Pangalawa. may espesyal na katangian si Labog bilang manunulat. ang mithiing ito ay ang pags ulong ng kapakanan ng interes ng mga babae.</p d> Arceo sa tukuyang paglalarawan sa tauhan at tema ng kanyang mga akda n g imahen ng "strong woman. Higit na kumuha ng aking atensyon ang mga patalastas na inilalathala sa kanya kung may s usunod na o may bagong nobela na siyang ilalabas.

at bigyan n g kapangyarihan ang mga binawian nito. Filo mena Alcanar. bigyang-tinig ang mga pinatahimik. Ang mga kuwento ni Labog.sa literaturang Tagalog. Hindi dapat nawawala o nasa gili d lamang sila . "dapat masuri ang mga akda nina Rosalia Aguinaldo. Sa libro ni Reyes na Ang <i>Silid na Mahiwaga . <i>Ilang-Ilang. <i>Alitaptap</i>. nobela . isinantabi k o na ang nauna kong layunin na ang maging paksa ng riserts na ito ay ang kauna-u nahang babaeng manunulat sa Tagalog. manunulat ng lathalaing "Ginintu ang Didal" sa magasing Ilang-Ilang noong dekada 60. Kailangang bigyang-ngalan ang mga walang pangal an. "sino ang nakakikilala kina Francisca Laurel. palitawin ang hindi nakikita. ma aaring sabihing ito ay esensyalismo subalit sa unang yugto ng feminismo sa kriti sismo. Reyes sa kanyang librong Katha (1997) ay malaon nang tinanggap ng libu-libong mambabasa. at <i>Hiwaga</i>. Rosario De Guzman Lingat. at tula noong kalahatian ng siglo?" ang maitutugon ay halos wala na o bihira n a ang nakakikilala sa mga nabanggit. sa librong <i>Pagbasa ng Panitikan at Kulturang Popula r . Mula sa tanong na ito ng kritiko. <i>Silahis</i>. 1976-1996</i>..Piling Sanaysay. Walan g sapat at detalyadong tumalakay sa kanya at sa kanyang mga akda partikular ang kanyang mga kuwento. Idinagdag pa ni Reyes na naging ritwal na sa mga mambabasa ang pagbasa ng mga k uwento ni Labog. Bulaklak</i>. <i>Dalaga</i> . mababasa ang tanong ng kritiko na. lalo na ang kababaihang 'pangkaraniwan' na kadalasan ay hindi naisasa ma sa mga salaysay at diskurso. Susana De Guzman. Mag dalena Jalandoni. mapatutu nayang mahalagang maipakilalang muli ang nahuhusay na babaeng manunulat ng nagda ang panahon katulad ni Labog. ayon sa kritikong si Soledad S." (196 2) Subalit. at maging kilala man sila o hindi. Mula kalagitnaan ng dekada '20 hanggang dekada '50.Kalipunan ng mga Kuwento't Tula ng mga Babaeng Manunulat</i> (1994)." Dahil sa mga naunang talang natuklasan ko tungkol kay Labog. Kailangang bigya ng-halaga. Sa librong <i>Tinig at Kapangyarihan: Mga Kuwentong Bu hay ng Kababaihang Manggagawa sa Bahay</i>. Ang m alaking bilang ng mga kwentong naisulat ni Labog at nailathala sa iba't ibang ba basahin at magasin ay patunay ng naging walang sawang pagtangkilik sa kanya ng m ga mambabasa sa Tagalog at ng pananabik at pag-abang ng mga ito sa kanyang mga k wentong nabigyan niya ng iba't ibang bihis at kulay.</pd> O freneo (1999) ang ganito: "<pd>.kailangang ilagay sila sa sentro ng pagsusuri. Samantala.. upang maunawaan ang katangian ng mga akdang sinulat ng kababaihan." Hindi lamang si Reyes ang naniniwala sa kahalagahan ng pagbuhay at pagkil ala sa mga babae ano man ang maging gawain o kalagayan nila sa buhay. nakapagtala ako ng i sandaan at limang (105) kuwento ni Labog mula sa mga magasing <i>Liwayway</i>.</ pd> Perez. Rosalia Aguinaldo. binanggit ni Rosalinda P<pd>. sa kabila ng tinaglay na popularidad ni Labog noong kanyan g panahon. < i>Liwayway Extra</i>. nangangailangan pa rin siya ng ating atensyon at karapat-dapat pa rin siyang buhayin at bigyan ng espas . (1992) muling binigyang-diin ng kritikong si Reyes na. Fausta Cortez. Ayon naman kay Ligaya D<pd>.</pd> Perez. makabubuting simulan ang ganitong uri ng pag-aaral. <i>Sampaguita</i>.</pd>sapagkat ang buhay at karanasan ng kababa ihan ay napakahalagang paksa ng imbestigasyon. "hindi na kailangang ipagtan ong pa ng mga mambabasa sa Tagalog si Labog: Siya'y isa sa mga manunulat na baba e na naghawan ng landas sa pagsulat ng maikling katha at nobelang Tagalog. at sa kabila ng marami niyang kuwentong nalathala sa iba't ibang ling guhang babasahin at magasin ay wala pa ring nagtangkang pag-aralan siya. Sinabi ko sa sarili na maaaring hindi man si Labog ang kauna-unahang babaeng manunulat sa Tagalog. at Hilaria Labog na nagsulat ng kuwento. at Ligaya D<pd>. <i>Aliwan</i>. Hilaria Labog.

<i>Bumagsak na Dambana </i>. at ang <i>Simpatikong Tsuper</i> (195 4). at Aklatang Balagtas.</pd> Orosa (1980) na pi .. Nagkaroon sila ng dalawang anak. Regalado at Gregorio N<pd>. Nag-aral siya sa Tondo Grammar School. <i>Kabayanihan</i> (1933)..</pd> Morales. <i> Ang Suliranin ng Kanyang Pag-ibig</i>. <i>Inahing Hamili</i> (1953). <i>Nagicay A Lawag</i> (1949). Samantala. <i>Natacneng A Cararua </i> (1952). Isa ang naging anak niya kay Jose. at <i>Dinilig ng Dugo</i> (1938). <i>Lihim ng Lumang Simbahan</> . Katulad ng nabanggit na. auditor ng Pub lic Service Commission noong 1910. <i>Tinangay ng Apoy</i>. <b>Ang Biograpiya: Isang Pagpapakilala kay Hilaria Labog</b> Ipinanganak si Hilaria Labog sa isang maykayang pamilya noong En ero 14. Naging kalihim siya ng Jose Palma Cl ub. Kabilang pa rin sa kanyang mga nobela ang <i>Anak ng Gobernador</i>. Nang mabiyuda siya ni Benigno Sr<pd>. Ayon kay Perez. <i>Busilak</> at <i>Armando at Leonor</>. Nagtamo ng gantimpala ang kan yang nobelang <b>Nadaya! </b><pd>.</pd> Sa ntos Award. at <i>Ulilang Kalapati</i> (1947). Tumanggap din siya ng Lope K<pd>. Tondo Sec ondary School. <i>Matinik na Bulaklak</i>. kas ama ang mga batikan ding sina Iñigo Ed. kundi hi git sa lahat. <i>Sa La ndas ng Kaligayahan</i> (!945). dahil sa tinaglay niyang kalidad at kahusayan bilang manunulat. <i>Salamin ng Buhay</i>. Ang pagsisikap ni Labog na magtagumpay sa larangan ng literatura ay napah alagahan at naisakatuparan nang tumanggap siya ng dalawang gantimpala sa <i>Timp alak Pampanitikan ng Commonwealth</i> noong 1940.yo sa ating panahon.</pd>. Sinikap ni Labog na paunlarin ang sarili bilang isang manunulat sa pamama gitan ng aktibong pagsali sa iba't ibang samahang pampanitikan tulad ng Ilaw at Panitik. hindi lamang isang kwentista si Labog. 12 Panitik. at sa Escuela Municipal. Naipasa niya ang Civil Service Examinat ion noong 1907.</pd>. hindi lamang dahil sa tinamasa niyang popularidad. Makalipas ang isang taon. <i>Kal uluwang Dakila</i> (1948). at naging isa sa tatlong kauna-unahang babaeng nagtrabaho sa Bur eau of Education. <i>Kasal na Walang Pag-ibig</i>. Kabilang sa maraming nobelang kanyang inakda ang <i>Mga Guhit ng Kapalaran</i> (1928). ng Insular Life nong 1924. lumipat siya sa Bureau of Customs a t isa sa naging unang limang babaeng kawani sa naturang kompanya. ang kanyang kuwentong <b>Walang Mal iw</b> ay nakasama sa antolohiya ng <i>50 Kuwentong Ginto ng 50 Batikang Kuwenti sta</i> ni Pedrito Reyes noong 1939. Isa rin s iyang nobelista. Samantala. at <i>Matamis na Paghihiganti</i> (1946). Unang ikinasal si Labog kay Benigno Zialcita Sr<pd>. <i>Maria Rosa</i> (19 30). sa libro ni Rosalinda L<pd>.</pd> Garcia. Bataan. <i>Naglahon g Liwanag</i>.</pd> at nagtamo naman ng karangalang-banggi t at ng gantimpalang P500 ang kanyang <b>Katipunan ng Maiikling Kuwento</b>. si Manuel. <i>Kalbaryo ng Tagum pay</i>. <i>Pan auhin sa Hatinggabi</i>. at naging kalihim din at ingat-yaman ng samahang Ang Mithi ng Bataan. <i>Dakilang Ina</i>. <i>Ang Bagong Sinderela</i>.</pd>. ang ilan sa mga nobela ni Labog ay isinalin sa pelikula n g Exotic Films. Isa pang patunay ng pagkilala sa kanyang pagiging de-kalidad na manunulat ang paghirang sa kanya ng <i>Gantimpalang Palanca<i> upang maging isa sa mga hu rado nito sa kategorya ng Maikling Kuwento sa Tagalog noong taong 1954-1955. nagpa kasal naman siya kay Dr<pd>. Na gkamit rin ng karangalan sa <i>Timpalak Liwayway</i> ang kanyang nobelang <b>Sa Lumang Kumbento</b> noong 1929. <i>Boda de Plata</i> (1941). Ang ginawa kong 'pagbuhay' kay Labog at ang pagretriv ng kanyang mga kuwento ay magsisilbing unang hakbang sa pagtanggap sa hamon ng kritikong si Reyes na maipakilala at masuri ang mga akda ng mga babaeng manunulat. 1890 sa Samal.</pd> Jose A<pd>. sina Ilumin ada at Benigno Jr<pd>. sa <i>Lumang Kumbento</i> (1929).

. yung di mo ma-open sa magulang<pd>. ma pa-family problem open sa barkada. Karaniwan ding lalabintauning lalaki ang naninigarilyo. Natutunghayan sa mga sumusunod ang bulalas at bida ng isang binata sa kanyang b arkada. Ka dalasang nasa inuman ang mga lalabintauning lalaki kaysa babae. A ng liga ay aliwang palaro ng basketbol sa mga komunidad tuwing nasa bakasyon ang mga estudyante sa hayskul at kolehiyo. Kapwa inaaliw ng mga lalabintauning la laki at babae ang kanilang mga sarili tuwing tag-araw sa mga liga at ligawan.</pd> magkakabarkada.. Maraming liga ang isinasagawa sa mga ba rangay kung saan nakasasali ang mga lalabintauning lalaki at karaniwang mga lala bintauning mga babae ang nanonood nito. Inaamin nila na karaniwan ang kuwentuhan tungkol sa mga bawal..</pd> Exel 19 "<pd>.211 Libangan at lambingan sa tag-araw Kadalasang hapon hanggang hating-gabi ang untahan sa umpukan o bidahan sa barkad a. may iniinom mang beer o wala. Matutunghayan sa ilang halimbawang hango sa mga naging untahan sa umpuk an ang paglalarawan sa ugaling ito.Essay Word Count: 2. Ito ang grupo na kinabibilangan ng karaniwang naglalabintaon kung saan ma aari niyang ikuwento ang kanyang karanasan sampu ng kanyang mga nararamdaman at naiisip. Ang ligawan ay nangyayari sa mga palaro gayundin sa mga pagtitipon sa pista ng barangay o bayan.. Inaamin ng mga lalabintauning lalaki o babae man na karaniwan ang inuman.. nagkakaintindihan kayo. mapa-love life.. Napag-alaman sa pagtatanong-tanong sa mga lalabintauning nasa mga umpukan sa lan sangan na ang barkada ang hingaan ng kanilang sama ng loob pati sigla ng sekswal idad.namagatang "<i>Above The Throng (Portraits and Profiles. Ang 'baduy' sa barkada ang bulalas<pd>. Maliban sa popularidad at kahus ayan bilang manunulat. Sketches and Silhouette s) </>". isang espesyal na katangian pa rin ni Labog ang pagkakaro on ng bahid ng feminismo ng karamihan sa kanyang mga kuwento at maging sa kanyan g naging buhay. binanggit ng awtor na ang ilang nobela ni Labog ay isinapelikula naman ng Premier Production at ng Sampaguita Pictures. Kahit pa nga hindi bakasyon ay patuloy din g nag-uumpukan ang mga lalabintaunin. Tuwing tag-araw maram ing mga kapistahan ang ipinagdiriwang at dahil bakasyon sa eskuwela masigla ang lahat lalo na ang mga lalabintaunin. Madali pa nga ang pagbubulalas ng damdaming -sikil kung may inuman sa umpukan ang mga lalaking lalabintaunin. 4 Title:Libangan at lambingan sa tag-araw Text 135 .</pd> .

.</pd> para makaiwas sa sakit. Herpes simplex... Ayon sa datos tumaas ang antas ng seksuwal na aktibiti sa mga kabataang nasa 15 .. may chance talaga na mangyari<pd>.</pd> 'pag pinagko-<i>condom</i> ka parang pinandidirihan ka. Halimbawa ng mga mapanganib na iniuugali Nico 16 "<pd>. Mas maaga na rin anito a ng pakikipag-sex.</pd> 'ayun an<pd>... ang mga lalaki ay nasa 17 taong gulang at ang babae naman ay nasa 18 taong gulang. parang hindi baduy tignan... hindi makikipag-ano sa mga lalakin g operada at sa mga babaeng gala<pd>.</pd>di ba magkapato ng sila?" Isang mahalagang pagkukunan ng katibayan sa iniuugali ng kabataan ang mga kwanti tatibong datos mula sa Young <i>Adult Fertility and Sexuality Survey 3</i> (Gr ace Trinidad-Cruz 2004). at Hepatitis C sa mga sinuring sampol ng <i>semen</i> at <i>vaginal discharges</i> .</pd>" Gary 15 "<pd>. ano nakita mo kanina tapos ng inuman<pd>.. nag-iinom.. Natutunghayan sa mga sumusunod na halimbawa ng katibayang kwalitatibo mula sa pagtatanong-tano ng sa mga lalabintaunin ang mga panganib sa kanilang kalusugan kaugnay ng kanila ng iniuugali. tsaka 'pag umiyak ka ng hind i man lang kayo naka-inom.... Ang ibang natukoy ay Trich omonas vaginalis.</pd>" Anthony 19 "<pd>. ok na!" Ken 20 "<pd>..... nanonood ng bold<pd >. mataas ang insidente ng STI sa mga kabataan... . siyempre pi-pla ce na lang Kayo<pd>. Ayon pa nga sa isa pang pag-aaral.. partikular ang gonorrhea at chlamydia (<i>Family Health International Survey</i> 2003). HIV 2.. paglasing na parang wala ng paki. 'pag yung gir l lasing na rin.'pag umiiyak ka. pangit<pd>.. Sa mga lubhang malala natiyak ang HIV 1.. ng isang lalaki sa ibang babae na hindi kakilala. Hepatitis B.</pd> may mahilig sa ganyang pakikipagtalik.. sabay may kainumang babae.. bakit kailangan.</pd> 'pag lasing na. Ilan sa mga maiuugnay sa kasalukuyang pag-aaral sa sek swalidad ng mga lalabintauin ang hinalaw mula dito upang maglaan ng linaw sa pan ganib ng HIV/AIDS para sa kanila.</pd>" .</pd> lolokohin ka lang!" Pati nga ang bawal... Halos 50% ng kalahok hindi naka-plano o hindi ginusto ang unang pakikipag-sex at wala pa sa 1 sa 4 ang gumamit ng proteksiyon sa pakikipa gsex.</pd> 'pag nakatambay. nagyoyosi. Ito naman ay may patunay sa pagtataya ng mga karaniwang sakit na kaug nay ng sekswalidad (Telan 2004). at Treponema pallidium.. Candida albicans.27 taong gulang.. Maraming kabataan ang may paniniwala na may <i>immunity</i> o hindi sila mahahawaan ng HIV/AIDS (60%) at may naniniwala pa sa kanila na may lunas ang HI V/AIDS (23%) ayon pa rin sa ulat ng <i>Philippine National AIDS Council</i> . basta nakausap lang.</pd>" Roel 19 "<pd>. sa barkada rin ang bida! "<pd>.</pd>" "pare. Nangunguna sa mga nasusuring sakit kaugnay ng sex ang Neiserria gonorrhea at Chlamydia trachomatis.</pd> gumigimik.. pwede namang hindi<pd>.. so alam mo na yon.

Bukod sa sikolohikal na aspeto ng panganib sa sekswalidad ay ang mga ka ugnay na sosyal at pang-ekonomiko rin. Inaam in ng maraming kabataang lalaki na aktibo ang kanilang sekswalidad subalit hindi kakikitaan ng pag-iingat ang kanilang pagsasabi sa kung paano sila makaiiwas sa sakit na STI at HIV. Hi ndi rin kaila sa marami ang pagdami ng mga lalabintauning babae na nagpupunta sa Japan upang magtrabaho bilang <i>entertainer</i> na karaniwan namang nauuwi d in sa prostitusyon.</pd> pwede nga sex without marriage<pd>. Halimbawa ng mga kalituhan ng mga lalabintaunin Nonalyn 17 "<pd>.. Natutunghayan sa ilang halimbawa ang gan itong masaklap na sitwasyon kung saan ang mga lalabintauning lalaki ay napipilit ang pumasok sa prostitusyon kung saan karaniwang mga bakla ang mga kostomer. Mas may katibayan pa nga ang pagka-aktibong ito sa pagdam i ng mga lalabintauning babae na napapaaga ang pagbubuntis.</pd> kapag nagalaw ka tapos hindi mo naman alam kung 'yung lala king . Matitigil a ng pag-aaral habang naghihintay ng panganganak at pagkatapos ng pagbubuntis dahi l kailangan naman niyang mag-aruga ng sanggol. Sa interbyu sa ilang ina na nahawaan ng HIV ng kanilang mga asawang lalaki at naisalin sa mga lalabintauning anak na bab ae ang nahaharap sa usaping ganito.. ipangangambang lalo ng mga nag ka-HIV hindi dahil sa pakikipag-sex ang diskriminasyon na dala ng paniniwalang s akit ito na nakuha sa ginawang masama.. Laganap ang mapanganib na praktis sa pakikipag-sex ng mga lalabintauning lalaki.."naniniwala ako sa sex before marriage<pd>.</pd> kasi ako<pd>.. Hindi maigigiit nito ang kanyang mga karapatan kahit pa sa bilihin ng sex. kailangang ipaalam sa kanila ang kalagayang kapwa sila may HIV.</pd>" Mga panganib at banta sa kalusugan ng lalabintaunin Samantalang nababatid ng mga lalabintaunin kung ano ang HIV/AIDS dahil halos uni bersal na nga ang naitatalang tanda nito sa mga sarbey (95%) malaki pa ang pagku kulang sa kaalaman lalo na ang tungkol sa <i>transmission</i> at prevention</i > nito. Mas masa klap kung ito ay ipananakot na lamang na walang lunas dahil may gamot naman upan g palawigin ang buhay ng may HIV kung matutuklasan sa maaagang panahon at mababa go ang <i>lifestyle</i> ng nahawaan.. Mapipilitang tumigil sa pag-aara l ang mga lalabintauning lalaki na maagang naging ama upang maghanapbuhay o tumu long sa pag-aalaga sa anak. pang alawa ang usaping kaugnay ng sekswalidad. Dahil kulang sa aral malamang kulang din sa pagiging aserti bo ang mga lalabintaunin..</pd>" Nico 16 "<pd>. Kung pinaniniwalaan na ang STI at HIV ay hawa mula sa mga babae at bakla itatago ang sakit na ito at tahimik na pagtitiisan.</pd> 'pag boys kasi medyo active ang sex life eh<pd>.. Gayundin.. Subalit lalong mahirap para sa kanila ang makakita ng hanapbuhay na disente kung tawagin dahil sa hindi naman sila nakatapos ng pag -aaral.. Masalimuot ang sitwas yong ito dahil dalawang nag-uumpugang bato ang haharapin ng mga magulang at mga anak.. Sa maagang pagbubunt is nailalagay sa kompromiso ang mga lalabintauning babae at lalaki. Ikinatatakot nila ang kahihinatnan ng pagpa paalam sa mga lalabintauning anak na babae na sila ay may HIV at naisalin lamang sa kanila. Ang mga lalabintauning anak na babae ay nagsisimula na sa pakikipag -relasyong romantiko na karaniwan naman sa kanilang edad... Maraming <i>misconceptions</i> tungkol sa HIV/AIDS partikular doon sa mga hindi nakaabot ng mataas na antas ng edukasyon at sa mga lalaki. Ang ibang mga nagpapalala sa sitwasyong kaugnay ng pagkalat ng STI partikular an g HIV ay mga mapanganib na iniuugali ng karaniwang lalabintauning lalaki. Una. May b anta ang mabilis subalit matahimik na pagkalat ng STI at HIV dahil sa <i>stigma< /i> na nakakabit dito.

.. Mali ang <i>casual sex</i> at tama ang sex kung may pag-ibig at sa isang tao lamang sa daranasin sa akmang panahon. Kailangang bahagi ng kaalaman nila na m ay pananagutan sila sa sariling sekswalidad at may kabuluhan ito sa konteksto ng relasyong interpersonal. tigilan ang panlalaki<pd>. pag-inom ng alak kasama ang paggamit ng droga at mga aktibiting sekswa. Hinihingi na nang pagkakataon na alalayan sila sa pamamagit an ng pagbibigay ng mga tamang kaalaman sa sekswalidad lalo na ang mga hindi nak aaabot ng mataas na antas ng pag-aaral at ang maraming lalaking lalabintaunin.. paninigar ilyo. M aaaring magkaroon ng kontrol sa pagkain ng labis na taba.</pd> na ano ka ng may AIDS<pd>.</pd> takot talaga ako sa AIDS! (tukso ng kabarkada: "<pd>.. Kailangan din ang tamang ehersiyo dahil ang kawalan ng pampalakas sa katawan ay nakapanghihina ng sistemang pandepensa sa sakit. pag-inom ng alak at paggamit ng droga ay maititigil sa kagustuhan ng indibidwal upang lumusog ang katawan. Malakas na ang dating o <i>impact</i> ng bantang AIDS sa kamalayan ng mga lalabintaunin hindi sa kani lang sekswal na behebyur na nasasalamin sa kanilang mga sinasabi.. ehersiyo..</pd> kapit sa patalim<pd>.</pd>" Benedict 17 "<pd>. Dapat sapat na kaalaman ang maipagkaloob sa kanila tungkol sa banta ng STI at HIV upang makapag-pasya kung kailangang i-<i>postpone</i> ang sex o magpra ktis ng <i>safe sex</i> at i-<i>prevent</i> ang hindi gustong kahihinatnan n g pagdanas ng sekswalidad sa panahon ng paglalabintaon. at pagpigil sa sobrang pagkain upang magi ng malusog ang katawan. Samantalang mahalaga ito sa pagpapanatili ng s igla kailangang maging maingat upang makaiwas sa mga sakit na naililipat sa sex.. Ang mga aktibiting sekswal ay nasa di rekta ring kontrol ng bawat isa.</pd> bisyo na yan!" Kalusugan ng mga lalabintaunin: Seksuwalidad at <i>Mental Health</i> Ang kalusugang pampisikal ay maaaring maikompromiso dahil sa iniuugali ng indibi dwal subalit mga salik na pang pamumuhay (<i>lifestyle</i> ) na ito ay nasa ko ntrol ng bawat isa.. Ang sigla ng sex ay isa sa mahalagang pinagmumulan ng saya ng isang indibidwal na maaari naman niyang maranasan sa mga relasyong romantiko.< /pd> pasalin-salin" Carlo 16 "<pd>. Ang paninigarilyo. Ang mga ito ay may kinalaman sa diyeta. pagkain ng may mataas na <i>content</i> ng <i>fiber</i> . Sa literatura. Ang pagiging bukas sa sariling sekswalidad ang magiging susi upang lalong maging masigla ang panahon ng paglalabintaon. Kailangang alalayan ng mga nakatatanda ang mga lalabintaunin sa pagkaka roon ng malinaw na isipan sa pagpapasya tungkol sa pagdanas ng kanilang sekswali dad... Ang sekswalid ad ng lalabintauning Pilipino ay nanganganib dahil ilang maling paniniwala at pa g-uugaling sekswal. ito ay ang lahat ng kabutihang taglay ng isang tao..</pd> dun sa walang trabaho<pd>. <i>Content analysis</i> ang ginamit upang makabuo ng tatlong domey n at 12 kategorya mula sa 16 (mga propesor at mga nasa <i>helping</i> professi . Ito rin ay inihahalintulad sa pagmamah al ng Diyos sa kanyang mga anak. Nakamit sa <i>qualitative</i> na pag-aaral na ito ang pagkakaroon ng depinisyon ng <i>Kagandahang Loob</i> mula sa empirika l na datos.naka-ano sa iyo may AIDS<pd>...</pd> para maka-iwas sa AIDS.... Ayon sa nabatid sa mga lalabintaunin may kahandaang sikolohikal na sila sa kanil ang sekswalidad sapagkat ito ay bahagi ng karaniwang karanasan sa yugto ng buhay na ito.</p d>mabakla kasi yan!") Veronica 13 "<pd>.. Ang <i>Kagandahang Loob</i> ay isang mahalagang konsepto sa kulturang Pilipino . Madalas itong ginagamit upang ilarawan ang isang taong nagpapakita ng kabutiha n sa kapwa ngunit wala pa itong malinaw na depinisyon..

' Madalas itong pag-aralan ng mga mananaliksik na Hapon sapagkat ayon sa kanila ay wala itong eksaktong katumb as sa Ingles. malulunasan lamang ito ng isang mabisa ng pambansa. Ang pagkilala sa mga katutubong konsepto na kadalasan ay walang eksaktong katumb as sa wikang Ingles ay nakatutulong sa pag-unawa ng isang kultura. Ang 'palagay ang loob ko sa iyo' ay mas malalim sa 'may tiwala ako sa iyo' at ang 'masama ang loob ko sa iyo' ay mas mabigat kaysa sa 'galit ako s a iyo. ang ubod ng pagkatao at siyan g kinasasalalayan ng tunay na halaga ng isang tao. at marangal). kaya may ilan g mga mananaliksik na nagsisikap na pag-aralan ang mga konseptong ito. sapagkat ito ay malaking bahagi ng pagkat aong Pilipino at ang salitang ito ay wala ring eksaktong katumbas sa Ingles. may pakikipagkapwa (laging handang tumulong. Ang implikasyon ng resulta sa <i>clinical</i> at <i>coun seling psychology</i> ay tinalakay rin sa pag-aaral na ito. ang pagkatao ng isang Pilipino ay may loob at labas (<i>internality</i> at <i>externality</i>) at ang loob ang siyang mas pinahahalagahan. Ayon kay Il eto (1979). ang taong may kaganda hang loob ay may malasakit (sensitibo. Gayundin ang masasabi sa Pilipinong konsepto na <i>Ka gandahang Loob</i>. bukal ang kalooban. Ayon kay Salazar (1985). Ayon sa resulta. Maaaring nararanasan din ang konseptong ito sa ibang kultura dahil may mga ibang salita naman na maihahalintulad dito sa ibang wika. Ang halim bawa nito ay ang salitang <i>Amae</i> sa Japan na ang kahulugan ay 'pagiging d ependent sa pagmamahal at pag-aaruga ng isang tao. Sa salitang 'kagandahang loob'. ngunit sa Jap an ay napakahalaga ang konseptong ito. ' Ang loob ay isang mahalagang konsepto sa kulturang Pilipino. sadyang lumalalim ang ka hulugan nito. mahalagang big yan ito ng pansin ng mga mananaliksik. Gayunman. at maalalahanin) at may malinis na kalooban (tumatanaw ng utang na loob. Ang loob ay isang konseptong may kinalaman sa relasyon at naglalarawan sa ating pakikitungo sa iba." "sama ng loob. kaya nama n ang mga salita natin tungkol sa pangpakikipagkapwa ay may taglay na loob: "uta ng na loob. ang loob ang siyang panloob na sarili. W alang sinuman sa harap ko ngayon ang maaaring magsalin sa Tagalog ng mga bagay n a ating hiram sa ibang kultura. <i>unconditional</i> . Bagamat nararanasan din ito sa ibang kultura. ang nakatatawag ng pansin ay ang katagang 'loob. nagbibigay ng lakas n g loob.on) na sumagot sa <i>questionnaire</i> . at inuuna ang kapakanan ng iba)." "kusang loob" at "kagandahang loob.' 5 Title:Sanaysay (15) Ito nga ang pangunahing dahilan kung bakit hindi ito maaaring wikang pambansa. o kaya'y maging ang ati ng mga underwear. tulad ng snow. nagbibigay-serbisyo. dahil sa ito ay malaking bahagi ito ng ka nilang kultura (Doi 1992). Taong 1959 nang ideklarang Pilipino ang tawag sa ating wika. hindi iniinda ang abala. nais kong ibahagi sa inyo sa pamamagitan ng isang formula . Sa pun tong ito mga kaibigan. Ito ay sa dahilang imposibleng magkaroon ng isang salitang pan umbas kung wla nito sa kultura." Kapag ang sali tang 'loob' ay ginamit upang ipahayag ang nararamdaman. computer. may konsiderasyo n.

matematiks. lasagna at spaghetti (Italyan). nagkapakpak at nakipagsabayan sa iba pang wi ka sa Asya at maging sa iba pang panig ng mundo. at Wa ka Sey (Wah Z he Lei)? May duda pa ba sa bisa ng sariling wika? Bakit kung kailan matatag at p ayapa ang bansa ay saka ipagpipilitan ang paggamit ng Ingles. Huwag nating sikilin at baka maghimagsik. kitang-kita ang pagkakaiba sa pamamagitan ng letrang I na naga ngahulugang INTELEKTWALISASYON! Intelektwalisado ang wika kung kaya nitong pasuk in ang mga larangan tulad ng sayans at teknoloji. Samakatuwid. color o colour. Mga kaba bayan. Ang modernong Filipino ay kumikilala sa katotohanang "buhay" ang wika. ang wikang dating nakas entro lamang sa Tagalog ay yumaman. hindi naging ma gdamagan lamang ang pagiging istandardisado nito. Ngunit dapat bang sisihin ang sariling wika para lamang maging matatas sa Ingles? Walang bansang umunlad n a hindi gumamit ng sariling wika! Sa bibig ng namayapang si Ghandi. Upang higit na maging intelektwalisado. Sa kasal ukuyan. Ganito ang nangyari sa Ingles. sa ngayon ay may mga batayan na ang ating wika. Ang mahalaga ay maging konsistent sa paggamit at malalaman din naman sa bandang huli kung alin ang magiging "archaic" o ituturing na siinauna. Ang tanging sagwil lamang ay ang mga taong gumagamit na patuloy na hindi matanggap ang mga pagbabago. gayong kapag nasa krisis. enroll o enrol. Nagpatuloy ang pagyaman ng ating wika ng kilalanin ito ng Konstitusyon ng 1973 a t tiniyak ng 1987 na tawaging Filipino. kailang an naman ng ganap na istandardisasyon. noong dekada 80 nang maging 28 letra sa ating ortografi at gawin itong pa-Ingles. ang dapat pa nga ay sabay itong umunlad ng Filipino. Kitang-kita na ang Tagalog ay isang maliit na bahagi lamang ng Pilipino. Galing Zoo (Dao Ming Zi). yayaman at yayaman ang atin g wika. Alisin na natin ang maling ko nsepto sa kailangan nating mag-Tagalog at kung kaming mga titser ng Filipino ay gumagamit ng wikang Filipino ay pinararatangan pang nagta-Taglish. ilang telenovela nang Mexicano ang naluklok sa pedestal nang katanyag an dahil sa pagkakasalin sa Filipino. Hindi T agalog ang mga salitang gurang. Intelektwaklisado na ang wikang Filpino.ang pagkakaiba ng Tagalog sa Pilipino. hayaan nating umunlad ang wikang Filipino nang tulad ng isangh kabataan. Mula 2001. At nalalaman ba ni nyo na maging sa Tagalog ay ay humihiram din ang Ingles? Pansinin ang mga salita ng boondocks at abaca na maluwag nang nakapasok sa kanilang diksyunari. Maging sa Ingles naman ay gayundin. Ngunit ang mga itoy' normal nang sinasalita at kasama na sa leksikong Pilipino. nagpabagsak na ito at nagpaluklok sa di-iilang pangulo ng bansa. Huwag naman nating labis na palayain p agkat baka naman lumayaw. radyo at spaghetti. manong at dyutay. maaari na itong isalin sa 3 man lang na paraan: batay sa Tga log. sa Espanyol at sa Ingles. at lalong hindi Tagalog ang sa patos. at pagkat buhay. patuloy itong nagbabago. Filipino ang siyang gamit? Walang Pilipinong nais na limutin ang Ingles. At ngayon. Hanggang ngayon. hindi ba't ganyan din tayo?hindi masamang matuto ng Ingles. Kung nais nating isalin sa Filipino ang isan g terminong Ingles. kailangan ko pa bang sabihin ang kasalukuy ang kinahuhumalingang mga teleseryeng Intsik na nang dahil sa wikang Filipino ay waring na-champoy na at naging siomaiang maraming Pilipino? Sino sa ngayo ay hi ndi kilala sina Petsay (San Chai). Sa ayaw at sa gusto natin. dahil sa ganitong revisyon at modifikasyon. hindi problema kung center o centre. encyclopedia o encycl opaedia. pagkat iyan ang . Sa formulang ito. Ginamit n a ito sa panahon ng "impeachement". Lalo itong napalapit sa wikang glo bal (Ingles) nang mula sa 8 letrang hiram ay kinilalaang pagkakaroon ng fonemik istatus ng mga letrang FJV at Z. batas at iab pa. patuloy itong nanghihiram. Ngunit ang huling prosesong ito ay nangan gailangan pa ng mahabang panahon. Una. Hindi nito binago ang mga salitang bouquet at reservoir (Franses). Halimabawa. acknowledgment o acknowledgement. ginamit na ito sa mga nabigo at nagtagumpay na mga kudeta. sinabi niya na kaya patuloy na nagdarahop ang kanyang bansa ay dahil sa pagkahumaling ng mga maraming taga-India na maging bihasa muna sa ibang wikakaysa sa sarili nilang w ika. N aisakatuparan ito sa dalawang panahon. kimono at tempura (Hapones). ang mga letrang ito ay malaya nang m agagamit maging sa mga karaniwang salitang hiram kung ang tunog (fonim) ay nagmu la sa alinamn sa 4 na letrang ito. maluwag nating tinatanggap ang mga varyant upang sa pagdaan ng panahon a y makapamili ang mga Pilipino ng preferens sa paggamit.

Naging matulungin pa rin si Don Marcelino sa mahihirap. pagtitiyaga.</pd>1:31 ). may pananagutan siya sa iba. pagluluto at pag-aayos . ang mga Pilipino na lamang yata ang hindi intelektwalisado. Bagama't may sinasabi ang angkan nina Leona naging mababa pa rin sila sa kanilang pakikipagkapwa. siya. Nilikha ang taong maging " kalarawan at kawangis niya " ( Gen . Magiging sangkap ito ng ur i ng moralidad na nais isabuhay . Ayon kay ( Fichter 1974: 324) ang kahalagahang pantao ay ang istandard o p amnantayan na ginamit na sukatan ng pangkat o lipunan upang husgahan ang katangi an at halaga ng tao. Sa proseso ng pakikipag-ugnayan maari siyang magmaha1. Sa mga tools na ginamit tulad ng upbringing. Upang maunawaan ito nang higit. o maga1it . gumamit ang manunulat ng mga tools na siyang batayan upang maka-cope ang isang tao sa mga realidad ng buhay. Nagbibigay ito ng kahulugan at kahalagahan sa kabuuan ng lipunan at kultura na siyang nakakaimpluwensya sa buh ay ng mamamayan . Matitiyak ang pagpapasiyang moral sa kamusmusan pa lamang. Ito'y pinagsamangsamang kaisipan tungo sa isang matibay na panini wala kung alin ang kanais-nais at di kanais-nais. si Leona Floretino ika-19 ng Abril 1849 nang kumita siya ng unang liwanag mula sa mayamang angkan ng mag-asawang Don Marcelino Florentino a t Don Isabel Florentino. Lahat nang ginawa ay mabuti ( Gen<pd>. Ating himay-himayin ang kaugnayan ng bawat isang tool sa buhay ni Leona Florenti no. karanasan. ideya. makipag-away o makipagtulungan. Nabubuhay ang tao sa pag-ibig at pagmamabal ng Diyos na. Bagama't magpinsan ang dalawa ay hindi naging hadlang s a kanilang matagumpay na samahan. <b>UPBRINGING</b> Nasa matiwasayan na kalagayan sa pamumuno si Mariano Ricarfort nang isilang ang Sappho ng Pilipinas. nararanasan sa iba.at pagsisipag. nag-ani siya ng papuri at kinilalang isa sa ma yayamang angkan sa Villa Femandina. Patuloy itong lumago at dahil sa mabuti niyang pakiki sama . kapwa at pagharap sa rea lidad ng buhay. Ang masama ay ang labis na pagkahumaling dito na waring wala nang silbi ang wikang Filipino na humahantong sa diskriminasyong ang matatalino lamang ang marunong mag-Ingles. Tinuruan . at katauhan. pinakisa mahan niya ang mga ito at tinulungang makaangat sa hirap ng buhay. Maliit pa lamang siya ay n aipunla na sa murang isipan ang halaga ng pagiging masipag at matiisin. Pinakamatalinong nilalang ng Diyos ang tao. . H indi siya nag-iisa. tulad ng kahalagahang pa ntao. Inuulit ko. i naaasahang matatagpuan ang tunay na paraaan ng pagiging tagumpay ng isang femini stang Ilokana sa kanyang panulat. Ang mg a kahalagahang moral at moral istandard ang tumutulong sa pagtuklas at paghahana p ng katotohanan at kabutihan.nararapat talaga.1 :26:5. 1-2 ). intelektwalisado na ang wikang Filipino. Sa paghahambing ng buhay ni Leona sa iba pang factor na ginagamitan ng parehong kasangkapan (tools) natutuklasan ang kanyang u niqueness sa panulat katangian sa pakikipag-ugnayan sa. Batid ng lahat kung gaano kahirap ang humar ap sa katotohanan. damdamin. Ang pirmihan g interaksyon sa iba ang makatutulong sa pagkatao ng isang indibidwal. Sa pag-ibig kabutihan at kal igayahan nilikha ang daigdig saka itinalaga ang tao na maging tagapatnahala ng l ahat ng nilalang . aksyon o layunin at iba pang bagay na pangsosyal at pangkultural. Sa ganitong kaisipan ating sisipatin ang larawan ng buhay ni Leon Floretino sa p aghaharap niya sa pagsubok ng buhay. Masipag at matiyaga si Don Marcelino kaya't di nakapagtatakang sila ay yumaman bagama't isa sila sa kinikilalang pamilya noong panahong iyon. Para itong blangkong papel na maaaring sulatan ng anumang bagay na may kinalaman sa buhay. Ginawa ng Diyos ang kalikasan na maganda at maayos para sa lahat ng mga nilikha. Binigyan ng kapangyarihan ang tao higit pa sa hayop upang idive lop at gamitin ang likas na yaman tungo sa pagpapaunlad ng magandang kinabukasan . Nagpatuloy an g pagdami ng kanilang ani. Iba siya sa hayup kaya't napagwawari mga bagay na dapat bigyang halaga para sa kinabukasan. ng ina ng mga gawaing bahay tulad ng paglilinis. ayan sa istandard ng mga aksyong moral. Malakas na pwersa a ng mga karanasang maaaring humubog sa isang katauhan.

i nisip na niya itong insulto kayat sa inis ay lumapit sa Kapitan at pinagsasampal niya ito. Nagkataong siya'y pinilit lamang ng kanyang ina na dumalo sa salu-salo kayat't wala silang dalang regalo. nagbalik siya sa dating bisyo. 4 Title:Kwento (15) . kaya't muli siyang pinabigkas ng isa pang tula. Naniniwala si Dona Leona na gaano man kayaman ang isang tao ay kailangan pa ring matuto ng gawaing bahay. subalit nang paulit-ulit na itong sambitin ng kapitan . Hinangaan sia y ng maramiing tao kabilang na ang kapitan. Naisipan niyang humabi ng tula na siayng inihandog sa kaibigan. Hindi mapapasubalian ang immature na desisyon na pag-aasawa ni Leona kay Elias d e los Reyes sa maagang edad. Di rin malilimutan ang itinuro ng ina tun gkol sa pagalang at pagkilala sa dignidad ng gawaing manwal. Bawat isa s a kanyang mga anak pati si Leona ay may gawaing nakatakda. Sa p anahong din ito nakilala ang Pilipinas. matatagpuan ang mayaman niyang karanasan. kasayahan at mga koronasyon. Siyang pagdating ni Don Marcelino inilayo niya si Leona sa mga o pisyal ng guwardiaya sibi1. upang hindi mahirapan. Binigkas nang malakas ang tulan sa harap ng mga bisitang naroroon at nagustuh an ito ng nakakarami. Emilia ang naging pamagat ng tulang it o. kaibigan ng lolo ni Leona ang Obispo at dahilan na rin sa impluwensya ni Don Marcelino sa mga pinuno ng Villa Fernandina napatawan ng karampatang parusa ang kapitan. sa lubos na paghanga ay nasambit niy a kay Leona ang mga katagang " kay ganda ng dalagang ito. Mula dito' y naanyayahan siay sa mga pagtitipon. Sa panahong ito rin lumabas ang tunay na ugali ni Elias . masipag. Minsan sa kanyang pagdalo sa isang kaarawan ay napilitan siyang sumulat ng tula upang ihandog sa may kaarawan. Nagbunga ito n g mapait na karanasan.ng mga kasangkapan. tanging siya lamang ang payat patpatin at masasakitin. Kaya't bihir a siyang utusan at pagalitan." Sa simula'y nginitian lamang siya ni Leona. gawa na rin ng kanyang mga magulang. Hindi nagtagal ay natuto siyang magsalita ng Espanyol at Latin. Ang pagiging mabait . Napatigalgal ang kapitan at pati ang mga bisitang naroon ay nagulat d in sa nangyari. Kinagiliwan n iya ito at natagpuan na lamang ang sariling sumusulat ng mga tual at sarswela. Ipinanganak ni Leona si Isabelo de lo s Reyes sa edad na labinlima. Sakay ng kalesa. pare ng parokya ng Villa Feranndina at matalik na kaibigan ng mga Flore tino. Sapagka't malapit na. D i naglaon ay napabilang siya sa mga sikat na manunulat noong panahong iyon. Naipasok sa kaisipan ni L eona ang ganitong magandang karanasan. Dahil dito ibinaling ni Leona ang kanyang atensyon sa pagsulat ng tula. Naiiba si Leona sa ma gkakapatid . ang pagpatol sa sinu-sinong babae. <b>KARANASAN</b> Sa maikling panahon ng buhay ni Leona. Patuloy si yang tinuruan at binigyan ng mga aklat mg tula at maikling kwento. madalas siayng ipapapasyal ni Don Marcelino malalawak nilang lupain sa Villa Femandina. Kapwa bata palibhasa kaya' t hindi nagkaroon ng sapat na panahon upang kilalanin nila ang isat-isa. Sa gulang na sampu ay natuto na nga kastila at nagsimulang mag sulat. Nang lumaon ay naging dahilan ito ng pagkamuhi ni Elias kay Leona dahil sa ang buong gabi nito 'y ginugugol sa pagsusulat. at pantay na pakikitungo sa mga taong nagsasaka sa bukid ay natutunan sa mga magulang. Anim na taong gulang siyang ng mapasailalim sa pagtuturo ni Padre Evarist o Abaya.

Mag-isa lang ako pero sa sala na ko matutu log. Malayang ginawa ito nang walang pag-iimbot ni Marites. matamis at masarap ang anghang ng halik kes a sa fishball." "Sa Bulacan pa ako umuuwi." Niyakap ni Joey si Tess at hinagkan ito. Mainit. At nadiskubre nilang dalawa na mas masarap a ng fishball kapag isinusubo ito ng kasa-kasama. Sa kotse sila nagpatuloy ng kuwentuhan. Biruan. <b>2:00AM-3:00AM<pd>. Tumingin si Marites na tila sigurado sa desisyon. nagpasya si Marites nang muli n iyang makita ang oras sa relo. bukas ka na umuwi. Gusto mo sa bahay ka na tumuloy? Sa Parañaque. plung!" bulalas na may kasabay p ang ipit na pagtawa. "Sir Pabling?" "Ikaw naman." "Okey. Tess?" "Okey. Bagaman.</d> Imbitasyon</b>." Napangiti si Marites at sumakay sila sa kotse na may tila parehong iniisi p. 'wag na lang. Ok lang ba. Tila mga magkakabarkadang masiyahin. May ilang nakasaksi nito. At kung ma tama kang makikinig ay tila may wikang galing pa sa ibang planeta. "Joey. uwi na tayo. Nakangiti ang buong gabi sa dalawang magkakilalang biniyayaan ng magandang pag-uumpisa ng relasyong nag-ugat sa lunang Malate. Mabuting m aglakad-lakad at magpalipas-oras. Joey na lang ang itawag mo sa 'kin. Mas mainit. Liberal itong si Marites na 'di tulad ng ibang babaeng nagkukumahog umuwi lalo't bago pa lamang kakikilala sa lalaki. masama nga raw ang umuwi at matulog ng busog.</d> Eksena sa kotse</b>. "Ay. lalo pa ang kanilang mga plano sa buhay at kung papaan o ba dapat maging ideyal na magkatipan. . Inistart ni Joey ang makina ng kotse. " "Delikado panahon ngayon.</pd>Pabling n a kumain at siya na ang manlilibre. plang. Ihahatid pa kita. Malayo. <b>1:00AM-2:00AM<pd>. Nagsimula na ang kanilang magandang pagtitinginan sa isa't isa.Sabi ni Marites.</pd> Tamis ng unang halik sa may hardin</b>. Nak pil at Adriatico Circle. Napakaram i na nilang napag-usapan. Nakita n iya ang karitong tindahan ng fishball. tawanan at titigan ang ka nilang pangunahing libangan nang ilang sandali pa. Nagtatawanan sila ukol sa kanilang nakaraan nang mapatigil sila. Joey. "Shorap! Laplapan naitech! Pling. Kaya ko na. <b>12:00AM-1:00AM<pd>. "Kakainggit naman palaman kayotra!" dagdag pa ng isa. saan bahay mo? Hatid na kita. shoray mez sisteraka! Byonda mez! Wineru ka ni! Efektsenez ang menth ol mezlak!" ang sabi ng isang sa tatlong magkakabarkada. matamis at masarap at ku ng minsan pa nga'y maanghang. Inimbitahan niya si Mr<pd>.

Mahigpit ang yakap ni Joey. <b>5:00AM-6:00AM<pd>." Kambiyo-Tersera. Magkayakap at sadyang nilasap ang pangako ng bukang-liwayway. <b>7:00AM-8:00AM<pd>. Patayo na sana siya pa ra iwan ang babae nang madama niya ang hawak nito sa kanyang bisig. Kanyang kinarga at inihi ga ang tulog ng si Tess. Minarapat niyang matulog na lamang sa sala. Masarap n gang magmahal sa malamig na madaling-araw.</d>velation</b>.</pd>Joey Pab ling.</pd>Pabling ang kanyang kamay sa paghaplos.</d> Masarap magmahal sa malamig na madaling-araw (part 1) </b>. nagtat aka at nagpapatawag sa landline si Robert. Ilang sandali niyang tinitigan si Tess habang nakaupo sa gi lid ng kama.</d> Ang tawag sa telepono</b>. Hindi ako nagkamali na sumama sa iyo. mabilis: Ipinatong din ni Joey sa kamay ni Tess ang kan yang kamay. Narating nila ang condo ni Mr<pd>." Nagmaniobra para tuluyang lisanin ang lugar. Mahigpit ang yakap ni Joey nang mausisang unan na lamang i to. Nilingon niy a ito at nakita ang mapanghikayat na tingin ng dalaga. Hinawakan niya ang kamay ni Joey at hinagkan ito na tila tupang gumagalang sa berdeng damuhan ng talampas. Maliwanag na ang sikat ng araw subalit sadyang nakapang-aakit pa rin ang paghimbing. Lalo pa na kasiping niya ang taong kanyang pinapangarap na makasama . mabait ka nga. Joey. Inabot ang cellphone at binuksan ito mula sa magdamag na pagkakapatay. Salamat kay Ester. Narating nila ang sandaling may pangangailangan sa pagtatalik subalit hindi na pinayagan pa ni Marites ito. <b>6:00AM-7:00AM<pd>.</d> Masarap magmahal sa malamig na madaling-araw (part 2) </b>. Napapitlag siya sabay bangon. Lalo pang nabakas ang kagandahan ng dalagang naiidlip. <b>4:00AM-5:00AM<pd>. Sadyang masara p ang may kasiping sa gabing malamig. Nagtatanong. Kambiyo-Kuwarta. Medyo mainit ang ulo ni Robert nang tawagan niya si Mr<pd>. Pinagsaluhan nila ang init. Humili g sa balikat ni Joey si Tess at pumikit na nakangiti. Walang anumang paliwanag at nahiga siya sa tabi ni Tess at inunan nito ang kanyang dibdib.</pd>Pabling.Kambiyo-Primera: "Buti at nagkakilala tayo.</d> Bukang-liwayway</b>. Kambiyo-Segunda: "Salamat at gusto mo rin pala ako. Napangiti si Joey. Kinumutan niya ito matapos na tanggalin ang pagkakapusod ng buhok at sinupin ang kanyang sandals. Sadyang inililibot ni Mr<pd>. . Nag-iisa na siya. harurot: Ipinatong ni Tess ang kamay sa kandungan ni Joe y. yakap at halik sa mga oras ng kanilang pagsis iping. Kakatwang hindi niya inisip na magkaroon ng milagro ng pagniniig sa oras na iyo n. Il ang messages ang pumasok dito. Galing kay Robert ang marami. Tila nilalasap ang bawat sandali at umaasang hindi na ito matatapos pa. Kanyang hinawakan ito at hinagkan ni Joey ang kamay ni Tess. Tama siya. Ilang minuto siyang nakahigang dilat at mabigat ang paghinga. <b>3:00AM-4:00AM<pd>. Tess.

"Ni hindi ko alam kung nasaan at ano na ang nangyari sa 'yo. Hindi ko al am kung tuloy pa tayo sa usapan natin kagabi. 'Tol, ang labo mong kausap. Anyway , kasama mo raw 'yung chick na hinahanap mo. 'Wag mo na i-deny, buking ka na. Si nabi sa akin ni Ester na sumama raw 'yung hinahanap mong chick. Inamin din niya ang totoo d'un sa chick. Jackpot ka, pare! Siguro, alam mo na ngayon ang sikret o ni Marites. Gusto ko sanang sabihin sa iyo at bigyan ka ng warning pero 'di ki ta makontak. Patay yata ang cellphone mo. Hinayaan ni Ester kasi hindi mo siya p inapansin at laging binabale-wala lately. At may tama rin pala sa 'yo ang dalaga . 'Yung dalagang dating binata. Hoy, tama na ang pagmumukmok. Sikreto na natin ' yan. Pumasok ka na, oy!" <b>8:00AM-9:00AM<pd>,</pd> Pag-alis / Pagtakas</b>. <b>Voice over: JAPAN AIR, FLIGHT 2254 BOUND FOR TOKYO DEPARTED FROM NINOY AQUINO INTERNATIONAL AIRPORT AT EXACTLY 8:15AM</b>. Nagpark ang kotse ni Mr<pd>.</pd>Joey Pabling sa carpark ng NAIA, alas-ot so y medya. Wala na si Marites. Nakita niyang tumawid sa kalawakan ang eroplano pero hindi niya sigurado kung sakay nga nito si Marites. Hindi niya mapaniwalaan ang sinabi ni Robert. Pero iisa lang ang kanyang naisip at nasigurado. <b>9:00AM-10:00AM<pd>,</pd> Si lalake iiwan ni Babae? Si babae na dating lalake? Kahit sino pa siya</b>. Dumating siya sa office. Tahimik siya. Nakita ni Robert ang pagdating ni Joey. Nilapitan, inakbayan at kinausap para bigyan ng suporta. Tinungo nila ang cafeteria para pagsaluhan ang de-boteng serbeza at 'sang order ng fried chicken . Hindi na sana gusto pang kantiin ni Robert ang isyung ukol kay Marites at kung ano ang naramdaman niya para dito pero<pd>...</pd> "Alam mo, pasalamat na rin ako kay Ester at nakilala ko si Marites. Hinan ap ko siya kahapon dahil alam kong siya na ang aking dapat makasama habang-buhay . At nang malaman ko ang tunay niyang katauhan, mas lalo ko pa siyang minahal. H ahanapin at hihintayin ko siya ulit." Umiinom ng serbeza si Robert nang hindi niya mapigilang maibuga ito sa sa riling kandungan. Mariin ang pagkakahawak ni Joey sa bote at may tinging puno n g pangako ng muling pagkikita.

<b>S I

B E R T I N G</b>

UMAGA, ala-singko sa diktador na orasan. Gumuguhit pa sa nakayapos na k umot sa katawan ang malamig na hangin na nagmumula sa alikabuking bentilador. Wa lang katinag-tinag ang katawan sa pagkakahiga sa papag na nilatagan ng buling ba nig at sinapnan ng kumot. Nagpupumiglas na masinagan ng sumisilip na araw ang s ilid na sinasangga ng bintanang yari sa kapis. Maaga kung sumilay ang araw kung tag-init. Ito ang silid na pinagparadahan ng 'sang laksang lamok na nakidigma sa ngayon ay mauupod nang katol. Parang nasa paraiso ng usok at hangin at dilim at lamig at tigas ng katre at mga lumang gamit at kilu-kilong agiw. Ito ang si lid ni Berting. Kung saan siya nahihimbing, nagigising, kumakain at nag-iisip s a mga gabing nang-aakit ang mga tila imposibleng panaginip. Panaginip na nagmam asahe sa pagod sa pagtatakang utak ni Berting. Batid nito ang bawat hikbing kimk im ni Berting. Ito ang kanyang kasa-kasama tuwing gabing unat na ang kanyang pag al na katawan. Dito niya kinatatagpo ang babaeng de-pakpak ng lawin at may buho k na 'sing haba ng kanyang tangkad hanggang lupa. Ito ang kanyang kaibigan mula

pa nang mabaog siya sa isang matinding sakit. Ito na ang pumipili ng kanyang t utunguhin o gagawin. Lahat alam na niya kahit pa sa panaginip lang niya ito nat atagpuan. Inililipad siya nito sa pinakamataas na bangin at doon iniiwan habang pinag-iisip ng mga desisyong kahit hindi niya gustuhin, ganoo't ang babaeng may pakpak ng lawin at mahabang buhok ang masusunod. Sumasama siya dahil na rin sa takot ng pag-iisa. May kasama si Berting dati, nag-iisa na siya ngayon. Suma sama siya dahil takot siyang makitang muli ang mga pangyayaring nagbunsod sa kan ya upang mag-isa. Si Berting. Si Berting na takot kung magbabalik sa kanyang a laala ang mga lumipas na binusog ng dugo at galit. Si Berting na laging kasama ang babaeng may pakpak ng lawin at mahabang buhok na pinangalanan niyang LAYA. Si Laya na ang kasa-kasama niya ngayon. Ang lumilipad sa kanyang utak na humihi kayat upang tumakas nang kahit na panandalian lamang. Mahal niya ang panaginip tuwing kasama niya si Laya dahil naliligalig siyang harapin ang katotohanan. Ang katotohanang hindi siya makapag-iisa dahil sa nanglalamong nakalipas. Hayan ang nakatihayang si Berting na kumikita lang sa paekstra-ekstra sa traysikel ng kapitbahay na ang bawat sira nito ay isinisisi at ikinakaltas pa s a kanyang boundary. Otsenta pesos. Otsenta pesos ang boundary ng kalawanging t raysikel na muntik pang ikasama ng loob ng may-ari nang pakiusapan ito ni Bertin g na babaan. Hayan napapayag pa rin ni Berting ito sa gusto niyang halaga kahit pa halos mapigtal na ang lalamunan niya sa pagmamakaawa. Wala ring nagawa kahi t pa pangatwiranan ng may-ari na buong araw itong ilalabas ni Berting at magkata likuran ang upuan nito 'di gaya ng pangkaraniwang traysikel. Palibhasa'y matand ang dalaga at tila may gasinulid pang lambing sa dibdib para sa mga lalaking wal ang kasa-kasama gaya ni Berting. 'Yan ang pakilala niya. Pero ngayon tanghali na. TOK! TOK! TOK! BOG! BOG! BOG! Ginulantang nang maagang paninira ng pintuan itong si Berting sa pagkaka himlay mula sa malalim na pagkaidlip. Naroroon pa nga si Laya sa kanyang tagpuan habang pinipikitan ng mga naglalarong mata. Si Aling Amanda, ang may-ari ng tra ysikel ay sumisirena dahil sa tatlong dahilan. Una, dahil tanghali na at nakahi lata pa ang kanyang mala-kalabaw kung kumayod na si Berting. Pangalawa, hindi n ito inintrega ang boundary kahapon, naniningil siya. At ang huli, gusto niyang masilip kahit na papaano ang lalaki at kung sakali ay mapagsawaan ang alaala nit o sa buong maghapon. Napapitlag siya sa kanyang hinihigan at agad na iniusod ang antigong tuk ador. Parang may ikinukubli sa lawanit na dingding nito. Pero kung may tao man g nakakikita sa kanya, sa kabilisan e 'di na mabibigyang halaga pa kung bakit ni ya ito iniusod para dumikit pang lalo ang tukador sa dingding. Mabilis niyang p inagpaglagos sa kanyang mga hita ang pantalong kupas. Hubad siya at kita ang k atipunuan ng isang lalaking naglalaro sa may dalawampu't walong taon nang nabubu hay. Mabilis niyang tinungo ang pintuang alkitran ang pintura. Mabilis niyang nasilayan ang nanlilisik na mukha ni Aling Amanda. At mabilis ding inungkat na ng matandang dalaga ang mga dahilan kung bakit sumugod ito nang ganoong kaaga. At hindi na nakapagsalita pa si Berting, ni hindi na nakuha pang anihin ang nags ulputang muta sa kanyang mata bago pa man makaalis ang matanda. Noong umagang ' yon, para siyang itinubog sa isang bariles ng nagyeyelong tubig. Kagabi, napag-isipan pa ni Laya sa panaginip ni Berting na huwag nang il abas ang traysikel at tumigil na muna sa bahay. Tulad ng dati, napapayag niya s i Berting nang ilipad niya ito sa pinakamatarik na bangin. Pipilipit ang sikmura ng sinuman sa lula. Parang bata si Berting na nagmamakaawa't nangangakong gagaw in ang gusto ni Laya. Ngayon lang ito nangyari. Alam niyang ikatutuwa na naman ni Laya ang pa ngyayaring ito sa susunod niyang pag-idlip. Naiipit siya sa lakas ng pangako ka y Laya at ang obligasyon kay Aling Amanda. May mga pagkakataong parang naduduro

g na kristal ang tawa ni Laya sa mga nangyayari kay Berting. Sumusulak ang dugo sa kanyang utak na tila ba nilulunod ang maliwanag niyang pag-iisip. Nakakalit o at walang magawa kundi ang magmakaawang itigil na nito ang pagtawa.

5

Title:Sanaysay (35) Text 111 - Folktales and Epics Word Count: 2,099 ISANG ARAW nuong Unang Panahon, sa nayon ng Hannanga, isang sanggol na lalaki an g isinilang sa mag-asawang Amtalao at Dumulao. Ang pangalan niya ay Aliguyon. Si ya ay matalino at masipag matuto ng iba't ibang bagay. Katunayan, ang napag-aral an niyang mahahalaga mula sa mga kasaysayan at pangaral ng kanyang ama ay marami . Natuto siya kung paano makipag-bakbakan nang mahusay, at paano umawit ng mga m ahiwagang gayuma. Kaya kahit nuong bata pa, tiningala na siya bilang pinuno, at hanga ang mga tao sa kanya. Nang mag-binata si Aliguyon, ipinasiya niyang sagupain si Panga-iwan, ang kaaway ng kanyang ama, sa nayon ng Daligdigan. Subalit ang sumagot sa kanyang hamon a y hindi si Panga-iwan. Ang humarap sa kanya ay ang mabangis na anak nito, si Pum bakhayon, marunong ng hiwaga at bihasa rin sa bakbakan tulad ni Aliguyon. Pinukol ni Aliguyon ng sibat si Pumbakhayon. Kasing bilis ng kidlat, umiktad si Pumbakhayon upang iwasan ang sibat at, kagila-gilalas, sinalo sa hangin ang siba t ng isa niyang kamay! Wala pang isang kurap ng mata, binaligtad ni Pumbakhayon ang sibat at hinagis pabalik kay Aliguyon. Umiwas din si Aliguyon at sinalo rin ng isang kamay sa hangin ang humahagibis na sibat. Binaliktad din niya at ipinuk ol uli kay Pumbakhayon. Pabalik-balik at walang tigil, naghagisan at nagsaluhan ng sibat si Aliguyon at Pumbakhayon hanggang umabot ng 3 taon, hindi pa rin tumigil ang bakbakan, at wal ang nagpakita ng pagod o pagsuko. Subalit sa bangis at dahas ng kanilang paghaha mok, kapwa sila humanga sa giting at husay ng kalaban, at pagkaraan ng 3 taong b akbakan, natuto silang igalang ang isa't isa. Biglang bigla, tumigil sina Aliguyon at Pumbakhayon at nahinto, sa wakas, ang ba kbakan. Nag-usap at nagkasundo sila ng payapa ng kanilang nayon ng Hannanga at Daligdigan. Buong lugod na sumang-ayon lahat ng tao at ipinagdiwang nila ang ka mpihan ng dalawang bayani. Sa paglawak ng katahimikan, umunlad ang dalawang nayon. Naging matalik na magkai bigan sina Aliguyon at Pumbakhayon. Nang sapat na ang gulang ni Aliguyon, pinili niyang asawa si Bugan, ang batang-batang kapatid na babae ni Pumbakhayon. Inala gaan niya sa bahay si Bugan hanggang lumaki itong napakagandang dalaga. Ang pilining asawa naman ni Pumbakhayon ay ang kapatid na babae ni Aliguyon, si Aginaya. Ang dalawang pamilya nila ay yumaman at iginalang ng lahat sa Ifugao.

IBALON ang awit ng giting ng tatlong bayani sa pakikibaka laban sa mga halimaw u pang iligtas at tulungan ang mga tao nuong Unang Panahon. Nuong wala pang pangal an ang Bicol. Maaaring tatlo o higit pang kasaysayan, naihatid itong halu-halong awit-giting sa kasalukuyan ng mga 'Kadugnung,' ang mang-aawit at makata na tan ging naglalahad ng mga nakaraang pangyayari nuong hindi pa marunong sumulat ang mga Unang Tao. Ang tatlong bayani - sina Baltog, Handyong at Bantong - ang sumabak, pumatay at nagpalayas sa mga hayop at halimaw na dating nagmalupit sa Bicol. Tulad ng dalaw ang sawa - ang babaing Oryol at ang duling na Sarimao. Ang dambuhalang baboy-da mo , si Tandayag. Ang halimaw na Buwaya . Si Buringkantada na iisa ang mata .Si Angongoluod, ang bakulaw. Si Rabot na kalahating tao at kalahating hayop. Si Tam baluslos na may katawan ng kambing. Ang mga pating. MAHABANG panahon mapayapang umunlad ang Ibalon sa pamumuno ni Handiong subalit w alang magandang palad na nagtatagal, at ang Bicol, mula pa nuong Unang Panahon ay lagi nang sinasalanta ng marahas na kalikasan. Sumapit ang panahon ng malakin g baha na pinawalan sa lupa ni Unos. Tapos, nagsimula ang sunud-sunod na lindol, sinabayan pa ng pagsabog ng tatlong bulkan - ang Hantik, ang Kolasi at ang Isarog. Bumaon ang lupa, pati mga bundok ay gumuho, at maraming nayon sa Ibalon ang nawasak. Napunit din ang lupa mula sa Kalabanga hanggang sa Ponon, sa Magarao, na tinatahak ngayon ng ilog Inarihan. Sa lakas ng mga lindol, umangat ang Pasacao mula sa dagat, pati na ang pulo ng K otmo na bahagi ng Pasacao. Sa Kotmo ang tahanan ng isang halimaw, si Rabot, ang dambuhala na may katawang kalahati ay tao, at kalahati ay hayop. Mabagsik ang ka nyang kapangyarihan. Inutusan ni Handiong ang kanyang kaibigan, si Bantong, upang puksain si Rabot. N agsama ng 1,000 mandirigma si Bantong subalit talino, at hindi lakas ng katawan, ang ginamit niya laban sa halimaw. Hindi nila sinugod agad ang lungga, kundi na gmanman muna upang maunawaan ang ugali ni Rabot. Nakita ni Bantong ang malalaking bato na nakapaligid sa lungga - mga tao na gina wang bato ni Rabot. Pagtagal, namalayan ni Bantong na madalas at mahimbing matulog ang halimaw. Kaya minsang tulog si Rabot, ginapang siya ni Bantong. Sinaksak ng bayani sa dibdib si Rabot at namatay ang halimaw. Nagbalik ang katahimikan sa Ibalon. SIYAM na buwan bago siya isinilang sa isang maharlikang pamilya namundok ang kan yang ama upang sugpuin ang isang masamang pangkat ng mga Igorot. Sa kasamaang-pa lad, napatay ang ama, pinugot ang kanyang ulo at isinabit sa gitna ng nayon ng m ga Igorot bilang gantimpala at parangal sa kanilang pangkat. Sa kabilang dako, n agulat ang ina pagkatapos nang biglang lumaki ang sanggol at agad-agad nagsalita . Isinumpa ni Lam-Ang - sapagkat ito nga ang naging pangalan niya - na mamumundo k din siya upang matuklas kung ano ang nangyari sa kanyang ama. Kasama ang kaiba at mabuting pangkat ng mga Igorot, inakyat ni Lam-Ang ang bundok at natagpuan a ng bangkay ng ama niya. Bilang ganti, pinatay niya ang bawat isa ng mga masamang Igorot, gamit ang tangi niyang sandata - isang sibat. Pagod na pagod siya pagbalik sa bahay. Minabuti niyang maligo muna at sumisid sa ilog Amburayan. Kaginsa-ginsa, umapaw ang ilog sa kapal ng putik at dugo na nah ugas mula sa kanyang katawan. Lahat ng isda sa ilog ay namatay. Pati ang mga pal aka at iba pang hayop na umahon mula sa tubig ay namatay lahat sa pampang. Kinabukasan, ipinahayag ni Lam-Ang sa ina na mag-aasawa na siya. Ginamit niya an g kapangyarihan niya sa hiwaga at nabatid niya na ang magiging asawa niya ay si Ines, isang babae taga-Kandon, isang munting nayon sa hilaga. Patungo na siya du on nang nadaanan niya ang isang batong dambuhala na sumisira sa palay at tabako

sa mga bukid. Gamit ang kalasag na pilak na minana sa ama, nilabanan niya at pi natay ang dambuhala. Tapos, pinugutan niya ng ulo. Sa Kandon, dinatnan niyang nakapaligid sa bahay ni Ines ang libu-libong lalaki n a lumiligaw sa dalaga. Siksikan silang lahat at, upang makalapit sa bahay, napil itan ni Lam-Ang na lumakad sa mga ulo ng mga lumiligaw hanggang umabot siya sa i sang bintana, kung saan siya pumasok sa bahay. Humanga nang matindi si Ines sa l akas at tibay ng luob ni Lam-Ang kaya pumayag siya agad na maging asawa nito. Su balit alinlangan pa ang mga magulang ng dalaga. Kailangan daw mag-alay ng bigaykaya ang mga magulang ni Lam-Ang bago makuha si Ines. Pumayag si Lam-Ang at ipinangakong babalik siya pagkaraan ng isang linggo, kasam a ng kanyang ina at ng mga handog at iba pang yaman. Humangos siya pabalik sa in a, at naghanda ng isang bangka na balot ng ginto. Pinuno niya ito ng iba pang gi nto, mga alahas, mga estatua at iba pang mamahaling bagay. Pagbalik niya sa Kand on kasama ng kanyang ina, nagimbal ang mga magulang ni Ines sa dami ng kayamanan g dala. Nuong araw ding iyon, ikinasal sina Lam-Ang at Ines. Pagkaraan ng tatlon g taon, nagka-anak na lalaki ang bagong mag-asawa. Isang araw, binangungot si Lam-Ang: Alang-alang sa kanyang anak, at sa kanyang m ga ninuno, kailangan niyang pagdaanan ang makalumang gawi ng pahirap. Ayon masam ang panaginip, dapat siyang sumisid hanggang sa sahig ng dagat upang hanapin an g gintong kabibi. Batid ni Lam-Ang na ikamamatay niya ang gagawin, kaya nagdasal siya at nanawagan sa mga diyos. Sinagot naman siya at binigyan ng pag-asa. Isin iwalat ni Lam-Ang ang lahat kay Ines: Ang hirap na susu-ungin niya, ang mga pahi watig ng kanyang pagkamatay, pati na ang habilin ng pag-asa na sagot sa kanya ng mga diyos. Pagsapit ng takdang araw, dumumog ang lahat ng tao sa nayon, pati na sa mga kala pit sa paligid, upang saksihan ang pagsisid ni Lam-Ang sa gintong kabibi sa ilal im ng dagat. Subalit bahagya pa lamang nakalubog si Lam-Ang nang biglang umahon si Berkakan, ang dambuhalang halimaw na pating, at sinakmal ang bayani. Sa bahay , nakita ni Ines lahat ng pahiwatig na isiniwalat ni Lam-Ang. Bumagsak ang kalan , umuga ang hagdan, at nanginig ang kanilang anak na lalaki. Napahagulhol si Ine s: Patay na si Lam-Ang. Tatlong araw lumuha si Ines bago siya nagkalakas lumabas at sundin ang mga habil in ng mga diyos. Inipon niya ang mga buto-buto ni Lam-Ang na inanod ng dagat sa pampang, at inuwi sa bahay. Sunod sa isiniwalat ni Lam-Ang, binalot niya ang mga buto sa pulang sutla, tumalikod at nagdasal nang nagdasal. Habang ibinubulong n i Ines ang mga panalangin, naririnig niyang unti-unting nabubuo uli ang kalansay at katawan. Pagkaraan ng ilang sandali lamang, lumitaw si Lam-Ang na buhay na m uli. Dahil dito at iba pang giting na ginawa ni Lam-Ang, silang mag-asawa at ang kani lang anak ay pinatawan ng mga diyos ng walang katapusang buhay. At sila ay namuh ay sa sagana ng mga bukid ng palay habang panahon. Si Mariang Makiling ay isang dalaga, hindi tumatanda, nakatira sa magandang bund ok Makiling sa pagitan ng lalawigan ng Laguna at Tayabas, subalit walang nakakaa lam kung saan talaga. O kung paano siya namamahay. Sabi ng iba, nakatira siya sa isang magandang palasyo na napapaligiran ng mga hardin. Ang sabi naman ng iba, nakatira siya sa isang dukhang dampa na gawa sa karaniwang kawayan at mga dahon ng nipa. Matangkad si Mariang Makiling at mahinhin. Ang kutis niya ay makinis, kayumanggi ng kaligatan, sa bigkas ng mga Tagalog. Malaki at itim ang kanyang mga mata, mah aba at makapal ang buhok, at maliliit ang mga kamay at paa, at mala-kandila ang mga daliri. Sa madling salita, siya ay maniwaring isang diwata, parang isinilang sa maputlang sinag ng buwan sa ibabaw ng Pilipinas, pasulpot-sulpot sa pagitan

ng mga punong kahoy sa gubat ng Makiling. Ang diwa niya ang namamayani sa bundok subalit siya mismo ay bihirang makita ng mga tao. Paminsan-minsan, natatanaw siya ng mga mangangahoy sa dilim ng Viernes Santo, ka pag namumundok sila upang humuli ng usa. Nakatayo raw si Mariang Makiling sa gil id ng mataas na bangin, walang katinag-tinag habang umaalon ang kanyang buhok sa ihip ng hangin. Kung minsan daw, nilalapitan daw sila, binabati nang tahimik ba go lumalayo at naglalaho sa dilim ng gubat. Walang naglalakas-luob na kumausap, sumunod o magmanman man lamang sa kanya. Karaniwang lumalabas si Mariang Makiling pagkaraan ng bagyo at lumiligid sa mga bukid, binubuhay muli ang mga nasirang halaman at itinatayo uli ang mga natumba ng punong kahoy, at ibinabalik ang dating ayos ng lahat. Pati ang mga ilog ay bu mabalik sa kanilang takdang landas at agos. At lahat ng sira mula sa bagyo ay na glalaho sa bawat madaanan niya. Mabuti ang kalooban ni Mariang Makiling. Dati-rati, pinahihiram niya ang mga mah irap ng damit, at pati alahas, para sa mga kasal, binyagan at pista. Tanging kap alit na hinihingi niya ay isang puting-puting dumalaga, batang inahen na hindi p a nangingitlog. Paminsan-minsan, lumilitaw siya sa anyo ng isang karaniwang taga bukid at tinutulungan ang mga matatandang babae sa pagpulot ng mga panggatong. P agkabigkis at pasan na ng matandang babae ang mga kahoy, isinisingit nang lihim ni Mariang Makiling sa bigkis ang pira-pirasong ginto, barya, pati mga alahas. Minsan, ayon sa kwento, isang mangangahoy ang nakakita ng baboy damo. Kumaripas ang hayop sa mga sukal at tinik ng gubat habang walang tigil na humabol ang lala ki, na nagka-galos-galos sa mga tinik. Biglang-bigla, narating nila ang isang ma liit na kubo. Takbo at nagtago ang baboy damo sa loob. Natigilan ang lalaki, lal o na nang lumabas ang isang magandang dalaga. "Sa akin iyong baboy damo," sabi ni Mariang Makiling sa lalaki, "at hindi mo dap at hinabol. Subalit nakikita kong ikaw ay pagod na pagod, at sugatan. Pulos dugo ang iyong mga bisig at binti. Halika sa loob, magpahinga ka at kumain. Gagaling ka, tapos maaari ka nang umuwi." Napukaw ang lalaki sa alindog ni Mariang Makiling. Pumasok siya sa kubo at, wala ng imik, kinain lahat ng lugaw na hinain. Masarap at kaiba sa lahat ng natikman niya. Naramdaman niyang napawi ang kanyang hapo, gumaling ang kanyang mga sugat at bumalik ang kanyang lakas. Binigyan siya ni Mariang Makiling ng ilang piraso ng luya. "Ibigay mo ito sa iyong asawa," sinabi niya sa lalaki na, utal pa rin, ay yumuko lamang bago umalis. Isinuksok ng lalaki ang mga luya sa luob ng kanyang salakot . Habang pauwi, pabigat nang pabigat ang mga luya kaya dinukot niya ang ilang pi raso at itinapon. Kinabukasan, nagulat silang mag-asawa nang nakitang kumikinang ang 'luya' na naging lantay na ginto ang mga ito. Laking hinayang nila sa mga ' luya' na naitinapon pauwi.

4

Title:Sanaysay (11) Ang Kuwentista ng mga Tsikiting (KUTING) ay binubuo ng mga kasaping buhat sa iba 't ibang larangan. Nabuo ito sa pamamagitan ng panghihikayat ni Virgilio Almario , ang noo'y secretary general ng PBBY. Pangunahing tagapagtatag ng KUTING ay sin a Perpi Alipon-Tiongson, Carla Pacis, Robert Magnuson, Augie Rivera, Lara Saguis ag at May Tobias. Noong 2000, kinilala ng Reading Association of the Philippines (RAP) ang KUTING para sa pagtaas ng kalidad ng panitikang-pambata sa panitikan. Noong 2003, isina sagawa ng KUTING ang kanilang kauna-unahang workshop para sa mga gustong magsula t para sa mga bata. Bukod dito, nagsasagawa rin sila ng mga lektyur at talakayan upang pag-usapan ang ukol sa pagsusulat at ang iba pang mga isyung may kaugnaya n sa panitikang-pambata. Nagbubukas din ang KUTING ng pintuan sa mga miyembro ni to upang mailapit sa mga publishing house ang kanilang mga kuwento upang maisali bro. Kaugnay nito, layunin din ng KUTING na kilalanin at palakasin ang karapatan ng mga manunulat ng panitikang-pambata. Marami sa mga kasapi ng KUTING ay nakapaglathala na ng kani-kanilang mga aklat-p ambata. Ang iba naman ay nagwagi sa mga patimpalak tulad ng Palanca, PBBY-Salang a Writers' Prize, National Book Award, Gintong Aklat Award at iba pa. Noong 1996, inilathala ng Osnofla Books Casa San Miguel sa pakikipagtulungan ng mga miyembro ng KUTING at ng Ang I<pd>.</pd>N<pd>.</pd>K<pd>.</pd> ang Water in the Ring of Fire na bunubuo ng mga kuwentong-bayan ng mga bansang nasa Asia-Paci fic. Ito ay pinamatnugutan ni Carla Pacis. Noong ika-17 ng Mayo 2003, sa kauna-unahang pagkakataon, iginawad ng samahan ang KUTING honorary membership kina Mailin Peterno-Locsin, Amelia Lapeña-Bonifacio, Vi rgilio Almario, at Rene Villanueva, bilang pagkikilala sa kanilang kontribusyon sa pagpapalaganap ng panitikang-pambata sa Pilipinas. Ganito ang sinabi ni Augie Rivera, ang pangulo noon ng KUTING sa kanilang Kuting Mewsletter: Noong mga panahong pupungas-pungas pa lamang ang ating munting industriya, silan g apat ang mga unang sumubok at nangahas na magsulat, magpalabas, magpabilis, ma gturo, magpalaganap at magsulong ng panitikang pambata sa Pilipinas. Nauna silan g lahat sa atin. At hindi naman siguro kalabisang sabihing inihanda nila ang "bu bungan" na siya ngayong nagiging "palaruan" ng maraming KUTING (2). Samakatuwid, itinuturing na ngayong isang industriya ang pagsusulat at paglalath ala ng mga babasahin para sa mga bata. Dahil dito, nakita ng samahan na mahalaga ng maitaas na ang uri ng mga kuwentong-pambatang naisasalibro sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga taunang workshop, maigiit at kilalanin ang kanilang mga karap atan bilang mga manunulat ng panitikang-pambata at iba pa. <b>Ang Ilustrador ng Kabataan (Ang I<pd>.</pd>N<pd>.</pd>K<pd>.</pd>) </b> Ang mga ilustrador ang nagbibigay buhay sa mga aklat-pambata. Dahil sa kanilang makukulay na ilustrasyon, nabubuhay ang mga tauhang nilikha ng mga manunulat - n agkakaroon ng mukha, hugis o katawan, ang mga tauhan. Dahil dito, higit na tumat atak o nagkakaroon ng rehistro sa mga bata ang mga tauhan, lalo na ang mga batan g di pa nakababasa at umaasa pa lamang sa mga larawan. Ang Ilustrador ng Kabataan ay produkto ng mga serye ng workshop sa pagguhit at p agdidisenyo para sa aklat-pambata na pinamahalaan ng Goethe Institute of Manila sa pakikipagtulungan ng Children's Communication Center na nagsimula noong 1989. Noong ika-7 ng Hunyo, 1991, matapos ang isang workshop na pinangunahan ng kilala ng ilustrador na German na si Reinhard Michl, naitatag Ang I<pd>.</pd>N<pd>.</pd >K<pd>.</pd> bilang isang samahan ng mga ilustrador sa Pilipinas. Ang workshop n a ito ay magkatuwang na binuo at pinamahalaan ng PBBY at ng Goethe Institute of Manila. Karamihan sa mga naging kasapi ng Ang I<pd>.</pd>N<pd>.</pd>K<pd>.</pd> ay mga n agtapos ng Fine Arts sa UP tulad nina Robert Alejandro, Joanne de Leon, Felix Mi

umabot sa b ilang na 70 ang kasapi nito at patuloy na lumaki sa pagtakbo ng panahon.</pd> ay binubuo ng mga ilustrador. magpay aman at maglibang sa mga batang Pilipino sa pamamagitan ng pagkukuwento. aklatan.</pd> dahil sa pagkakataong sila ay maaaring mailathala . at mga edukador. nagpapatuloy pa rin ang Alitaptap sa pagsasagawa ng mga workshop sa pagkukuwento. Tiyak na di magtat agal. ang mga miyembro ng Ang I<pd>. Bumuo na rin ito ng mga taunang proyekto o programa sa pagkukuwento sa mga paara lan. manunulat. Nagsimula ang Alitaptap bilang isang maliit na grupo ng mga tagapagkuwento sa Mu seo Pambata hanggang Pebrero 1999 nang humiwalay sa Museo Pambata.</pd>K<pd>. pintor. Tunay na malaki ang naitutulong ng mga samahang tulad ng KUTING. Naihahatid nila sa mga bata ang mensahe ng kuwe nto sa paraang madali at normal. materyal na ginamit. Mel Silvestre at Jason Moss.</pd>N<pd>. Mula sa orihinal na kasapi na 21. Ang I<pd>. Naniniwala ang mga miyembro ng Ang I<pd>. Germany at Japan. n aniniwala Ang I<pd>. dahil dito marami pang dapat gawin upang mapagbuti ito. Hanggang sa kasalukuyan. Simulan natin ang talakayang ito sa isang tunay na pangyayari sa buhay ng isa sa aking kambal. at kung naipaaabot ba ito sa mas maraming bata. bukod pa sa malalaman nila ang kanilang mga karaparatan ukol sa industriya ng panitikang-pambata.</pd>N<pd>. at iba pang propesyunal.</pd>N<pd>. guro at maging ng mga mag-aaral ng visual arts.</pd>K<pd>. Di magtatagal. mga Pilipinong may pagp apahalaga sa sariling wika at kultura.</pd> sa pakikipag-ugnayan sa iba't iban g samahan at institusyon at sa pagsasagawa ng mga workshop at eksibit. ilustrasyon . graphic desi gner. maihahanay na ang panitikang-pambata ng Pilipinas sa ibang mauunlad ng ban sa tulad ng Great Britain. at iba pa. na ang pinakamataas na pangarap ay mapagl ingkuran ang sariling bansa. ang kalidad ng kuwento.</d>K<pd>. Regular a ng kanilang mga pulong.</pd>K<pd>. Sa pagtakbo ng panahon.</d>N<pd>. Marami na rin sa mga kasapi ng Ang I<pd>. Ang Ink at Alit aptap sa pagpapaunlad ng panitikang pambata sa Pilipinas.</pd>K<pd>.</d> o ang INKies na bata pa ang industriya ng pagdidisenyo o ilustrasyon ng mga aklat-pambata sa Pilipinas. mga art ist na nagtatrabaho sa mga publishing company at advertising agency.</d>K<pd>. lalong na ang mga batang mahi hirap. Pinatatatag nila ang ugnayan ng mga may kinalaman sa produksyon ng mga aklat pam bata tulad ng ilustrador. paglalathala ng newsletter. Ang Alitaptap Story-tellers Group ay isang samahang may layuning magturo. Patuloy Ang I<pd>. <bAlitaptap Storytellers Group</b May mahalagang ginagampanan ang mga tagapagkuwento sa pagpapalaganap ng panitika ng-pambata sa Pilipinas. textbook. bahay-ampunan at iba pa.guel. manunulat. Layunin nitong mahikayat ang mga mahilig magkuwento a numan ang kinabibilangang propesyon. annual catalogs at pagsasaga wa ng taunang eksibit ng kanilang mga ilustrasyon. na siyang target na mambabasa ng mga ito.</pd>N<pd>. hospital.</d> na makakamit nila ang kanilang mga layuning ito. mural. magsisilaki ang mga batang Pilipino na nakabasa ng mga kuwentong sumasalamin sa kanilang mga karanasan. Ang kanilang pagtutulu ngan ay nagiging dahilan upang makalikha at mailathala ang mga kuwentong-pambata at maipaabot ito sa mas maraming batang Pilipino.</pd>N<pd>.</pd>N<pd>. May malaking potensyal ang panitikang-pambata ng Pilipinas upang umunlad bilang isang industriya. products design and merchandising. Nagsisilbi silang tulay upang maihatid ang mga batang t agapakinig sa iba't ibang mundo.</pd> ang nagkamit ng mga lokal at internasyunal na pagkilala sa larangan ng pagguhit o ilustrasyon ng panitikang pambata. Para sa kaalaman ninyo nasa unang baytang na ang aking mga anak a . Ang ugnayang ito ay malaki ng salik upang mahikayat ang mga baguhang ilustrador na maging kasapi ng Ang I<p d>. Kailangan lamang na ipagpatuloy ang mga magandang nasimulan upang makamit ang inaasahang pag-unlad ng panitikang-pambata ng Pilipinas. Di na pahuhuli ang mga aklat-pambata ng Pilipinas kung pag-uusapan ang bilang ng mga aklat na nalathala sa isang buong taon. animated features . bukod sa mga aklat-pambata.</pd>K<p d>.</pd> ay aktibo na rin sa paggawa ng mga workbook. At hangga't m ay mga kabataang may malikhaing pag-iisip at kuwentong nais sabihin o ibahagi.

Pero. Gayunman . Kung ang panghihiram ng mga salita ay halos sa Ingles na ibinatay. Malinaw itong nabanggit sa blg. asahan natin ang masalimuot. At ayon na rin sa pilosopiyang ito. Sa kabila ng dako. bakit may mga salita pa ring hindi umaayon dito? Pansinin ang mga salitang na kalista. Tungkulin ko sa hapong i to na maghayag ng mga reaksyon at suhestyon para sa malawakang diseminasyon at e fektibong pagtanggap ng sambayanan sa nabanggit na patnubay. Muli.</pd> Ponciano B<pd>. Sa blg.2 naman ng Ikatlong Bahagi ay mababasa na inaasahang sa loob ng maraming taon. tahasan kong sinasabi na nasa likod ako ng KWF upang sa munti kong paraan ay mabigyan ng katuparan ang malawakang diseminasyong ito. Kung ito naman ang pag-uusapan. umuw ing malungkot ang bata pagkat mali raw ayon sa titser! Hulaan ninyo ang naging r eaksyon ko! Nais kong bigyan ng kaukulang papuri at paghanga ang mga namuno at bumubuo ng mg a komite upang mabuo ang revisyong ating pinag-uusapan. kung ang layon natin ay manaig ang simplisidad at eknomiya sa ating wik a. dahil ginamit ang klaster na DY (radyo) ay tama sa kanyang sagot. mga mungkahing walang ibang layunin kundi ang lalo pang umunlad ang Wikang Filipino tungo sa intelekt walisasyon at/o istandardisasyon. Ang kontrobersyal na salita ay nagmula sa Ingles na RADIO. pasok na kasi ang mga ito sa leksikong Filipino. binanggit ko na noon na waring tanging ang KWF ang komisyon s a ilalim ng batas na walang kapangyarihang sumita man lamang ng mga akademikong institusyon na sumusuway sa mga patakaran nito. ay isinulat ang salitang ito nang RAJO (bilang pagkilala kaya sa fonemik istatus ng letrang J?). Simplisidad at Ekonomiya. Sa puntong ito. hindi ba't ma s matipid ang mga salita sa kanan? Kung ang sagot na problemang ito ay ang pagig ing varyant ng isa sa isa. Di iilan ang bumibigkas ng /yunipor. Ang anak kong si Ma riz. Dahil na rin sa pagkakaroon ng fonemik istatus ng 4 na letra sa itaas. ang mga nagawa n ang hakbang alinsunod sa patakaran ng KWF. nangangah ulugan na rin bang 25 na ang ponemang Filipino? Fleksibilidad.me/. G ayunman. Upang maiwasan ito.t minsan nagkaroon ng pagsusulit ang kanilang titser kaugnay sa wastong ispeling . ano ba talaga ang bigkas ng salitang P . hindi ba ganon na rin ang mga salitang alpa beto at rebisyon? Bakit nabago pa ang ispeling? Dahil Ingles? Ano ba talaga? Mag-ingat sana tayo mga kasama pagkat baka dumating ang araw na ang pagiging kon sistent natin sa bigkas ay maglaho na. ang revisyong ito ang pipil iin ng bayan matapos ng isang mahigpit na pagsunod. Nagmula sa mga labi ng Ama ng Balarilang Tagalog na si Lope K<pd>. madugo at makapigang-u tak na mga palitang-kuro. Sa buklet lamang ng 2001 revisyon. narito na ang 2001 Revisyon. Nangangahulugan kaya na sa p agkakataong ito. dapat linawin kung alin ang una at ika-2 preperensya. ang ibig bang sabihin ng paggamit ng 4 na letrang may fonemik istatus ay eksklusiv lamang sa Ingles? Paa no na ang mga salitang hiram sa Espanyol? Alam ko ang sagot. Pansinin na lamang ang kawalang-konsisten t ng mga letrang U at I. at mangyari pa. si Mardi ko. Bu enaobra ay may puwersa na ang KWF upang igiit ang revisyong nabuo? Kung magkakagayon. bagamat di pa niya nabasa ang 2001 revisyon (na ang ispeli ng na ng Ingles na salitang budget ay bajet). 5 ng Unang Bahagi ng primer na may mga sumunod at di sumunod sa 1987 Patnubay ka ya nagbunga ng iba't ibang paraan ng ispeling.me/ kaysa sa /unipo r. Sadya kong inayos nang ayon sa mga letrang may fonemik istatus. Hinati ko ang papel na ito sa tatlo: ang mga personal na observasyon at pagsusuri. kasabay ba ng panghihiram natin ng mga salitang Ingles ay ang pa gsunod din sa kanilang bigkas? O tanging ang batayan lamang ng ispeling ay pagka kasulat ng mga letra? Nabanggit ko ito pagkat may mga salita sa Ingles na bagama t letrang S ang gamit ay may tunog namang /z/.</pd> Nita P. Mga Observasyon at Pagsusuri Sa panahon pa man ng dating Punong Komisyoner Dr<pd>.</pd> Pineda." Sa makatuwid. Ang resulta. maaaring magbago ayon sa takbo ng panahon. bakit waring panay Ingles na sali ta lamang ang ating napagtutuunan sa panghihiram. tulad ng naunang patnubay.</pd>P <pd>.</pd> Santos na ang kanyang ginawa noon ay hindi "gawa ng Diyos. sa pamumuno ng bagong Punong Komisyoner Dr<pd>. hayaan ninyong ilahad ko sa inyo a ng mga inaasahan kong itatanong nila na sagutin na natin ngayon. Kaya nga nagkaroon ng 1987 Ortograpiya.

tiyak na mal ulunod ito at mamamatay. iyon nga lamang. walang masama sa maluwag na paggamit ng 4 na letrang FVJZ.RIMER? /pray. Mapapasunod ba natin nang mah igpit ang mga Pilipino sa ganitong uri ng bigkas? Hindi ba't kahit na Filipino n a ang ating wika. nalulunod i to at namamatay. /v/ at /z/." "Kapag di nadiligan ang buto sa loob ng aking tiyan.mer/ ba o /pri. di na lang ako iinom ng tubig para di na tumubo ang buto sa aking tiyan." "Sabi kasi ni Lola Terry kapag di raw nadidiligan ang buto.mer/? Ingles ba o Espanyol? Kung ang una ang gusto n inyo. aba'y hindi na konsistent ang tunog ng I sa ating ortografi! Sa dakong huli. At di na magiging isang puno. tiyak na mauuhaw it o at mamamatay. natutuyo ito at di na tumutubo." "Pero paano kung mauhaw ako?" "Kailangan ko rin ng tubig." ." "Kapag nasobrahan sa tubig ang buto sa loob ng aking tiyan. /Pilipi. mas gugustuhin pa rin ng marami ang Pil ipinas. napatunayan na ng mga titser sa Ingles na "ayaw" ng karaniwang Pilip ino ng mga sofistikadong tunog ng /f/." "A! Alam ko na. At di na magiging isang puno. Maliban kung nakararami na ang may gustong maging Filipins na ang ating bansa! 5 Title:Kwento (9) "Naku! Pa'no na kaya 'to? "May espesyalista kayang doktor na para lang sa pag-aalis ng buto sa tiy an?" "Paano kung tumubo na ang buto at maging isang malaking puno sa loob ng aking tiyan?" "Paano na ang aking tiyan?" "Magiging parang buntis kaya ako o maging isang malintog na lobo ang aki ng tiyan dahil sa puno ng santol na nagsisimula ng tumubo? "Makakakain pa kayo ako?" "A! Alam ko na." "Sabi kasi ni Lola Terry kapag nasobrahan ng tubig ang buto.no/ pa rin ang bigkas? At kahit sabihin pa ng iba na a ng bansa natin ay orihinal na Felipinas. iinom ako ng maraming-maraming tubig.

hapunan na. makapagsasalita. Ngayon." ang sabi ni Lola habang ibinibigay sa akin an g santol. May maliliit."Pero paano kung matakaw pala sa tubig ang buto ng santol? Baka lalo bu milis ang paglaki ng puno sa loob ng aking tiyan. "Teka pala! May buto pa nga pala ng santol sa aking tiyan. "Para sa aking mahal na apo. naalala kong bigla. "Sarap talagang panghimagas ng santol. at makakakita?" "Makilala pa kaya ako nina Nanay at Tatay? Ng aking mga kaklase pag-uwi ko sa bahay namin?" "Naku! Ilang oras na ang buto ng santol sa loob ng aking tiyan. is ang matamis na matamis na santol. teng a. kumuha na rin ng santol at kinagat na lang niya ito. nakita ko na namang nakahain ang sandamukal na santol. saka isinawsaw sa isang platitong asin. at mata?" "Paano na ako makakahinga. "Para talaga sa 'yo ang matatamis na santol na 'yan!" ang sabi naman ni Kuya Lester. Pinili ko ang pinaka-<i>orange</i> at ipinagbalat na ako ni Lola Terry. bibig. "Martina. makaririnig." si Lola Terry uli. Walang putol magbalat ng santol ang aking Lola. Pagkatapos mabalatan ni Lola ang santol. Kanina pa ako kumain ng santol pagkatapos ng tanghalian. Kring! Kring! Kring! . At si Kuya Lester." ang sabi ng isip ko. malalaki at paliku-likong ugat. Inabot ko ang santol at nang kakagatin ko na." "Gaano na kaya kalaki ang buto sa aking tiyan?" "May sumusulpot na kayang isang dahon? Dalawang dahon? O tatlong dahon ?" "Gaano na kaya ito kataas? Kalahating dangkal kaya? Isang sangkal? O higit na sa isang dangkal?" Sa gitna ng mesa." "Paano na kaya 'to?" "Kanino ko kaya sasabihing may buto sa loob ng aking tiyan?" "Teka parang may mga ugat nang lumalabas sa aking tiyan. Ang tamis-tamis!" ang lumabas sa bibig ni Kuya Lester. pumili ka ng santol na gusto mo at ipagbabalat kita.' ang utos sa akin ni Lola Terry. "Sa Maynila. binibili pa 'yan." "Paano kung lumalaki na nga ang puno ng santol sa loob ng aking tiyan?" "Paano kung maglabasan na ang mga sanga nito sa aking ilong.

" Pinuntahan ni Lola Terry ang telepono. bukas nang umaga. "Lester. Madalas si Ate Rowena at s . "Kung maliit lang naman ang buto. Gusto ko na ulin kainin ang matamis na santol na binalatan ni Lola Terry. Kuya Itim. Ate Sally." Sa sinabi ni Nanay. Piliin mo 'yung mga hinog. Bumalik na uli sa dati lah at. Kuya Ruben. buti na lang at biglang nag-ring ang telepono kung hind i. Malapit na ang pasukan anak. Kaya bin ibilang kong lagi. tatlo pang santol ang binalatan ni Lola Terry par a sa akin. Si Ate Perla. Hindi mabut i sa katawan ang makalunok ng buto ng santol. siyam kaming magkakapatid. mukhang nakakarami ka na. at si Kuya Tuan. sasama 'yon kapag umoo ka. "Martina! Martina! Ang iyong nanay nasa telepono! Dalia n mo apo!" "Nanay?" "O anak kamusta ka na?" "Ayos maman po ako dito 'Nay. "Anak. Di mauubos ang tawanan naming tatlo sa bilog na mesa na puno ng pinagbal atan ng matatamis at parang maliliit na bumbilyang santol. 'Pag balik ko sa mesa. kailangan din na mag-ingat sa pagkain ng santol. WALONG LAHAT ANG aking mga kapatid. At sandali lang." "Pero anak. May sobra pang isa sa aking mga daliri. Ate Rowena. hane?" ang bilin ni Lola." "Susunduin ka na namin bukas ng Tatay mo."Si Lola talaga. puwedeng tumubo sa loob ng tiyan?" Isang malakas na halakhak ang narinig ko kay Nanay. At si Kuya Lester mukhang nakakarami na. Kuya Puti. Tapos ako raw ang pansiyam ang sabi sa akin ni Nanay." sabi ni Kuya Lester habang hinihimas-himas ang pilit pinalalaking tiya n. Dahan-dahan lang. Baka makalunok ka ng buto'y may tumubong puno sa iyong tiyan. iakyat mo ng santol ang iyong Tita Glenda par a maiuwi nila sa Maynila. "Si Lola naman. nanakot pa! E kung totoo 'yon e di lumaki na ang butong nalunok ko noong nakaraang bakasyon. Ate Charito." "Nay?" "O ano 'yon anak?" "'Pag ba nakalunok ng buto ng santol. di totoo 'yon. "Aba e." ang sabi ni Lola Terry kay Kuya Les ter. nakahinga na ako. Siguro ngayon may puno na sa loob ng akin g tiyan." sagot ni Nanay. tiyak na makakakain uli ako ng santol.

Siguro salbahe ang mumu sa bintana." aya ni Ate Rowena. Mahigpit na ang hawak sa akin ni Ate Sally. Magkamukhang-magkamukha sila. nakikita ko silang dalawa pero d i ko talaga makita ang kanilang pinagtataguan. SUSUDUIN ULI ako ni Ate Rowena at ni Ate Sally. Idadaan nila ako sa mataas na bintana. TUWING HAPON. . Sabi ni Nanay. Biglang matataranta ang dalawa kong kapatid. Taguan uli sa salamin ang aming laro. Kapag nasa malaking bahay na kami. Bababa ng bahay si Ate Sal ly at hahawakan naman ako ni Ate Rowena sa dalawang kamay." aya ni Ate Rowena. Malalaki at mabilis ang aming mga hakbang. nakikita mo ba ang aming pinagtataguan?" si Ate Sally naman. saan kaya kami nagtatago?" sabi ni Ate Rowena "Gener. "Brummmm! Brummmm! Brummmm!"uli ang aming maririnig. bilisan mo at may mumu sa bintana. Tapos ihahatid na uli ako ni Ate Sally sa maliit na bahay namin ni Nanay . g aling daw sa laro ang pangalan ni Ate Rowena at ni Ate Sally. Tapos nagmamadali akong ihahatid ni Ate Sally sa maliit na bahay namin n i Nanay. hanapin mo na kami!" ang sabi ni Ate Rowena. "Gener. Tapos malakas na. naglalaro kami ng taguan. Taguan sa salamin ang aming laro. "Brummmm! Brummmm! Brummmm!" ang aming maririni g. Nakapikit pa rin ako per o di na ako gaanong nalulula. Siguro talagang salbahe ang mumu sa bintana. Idadaan na naman nila ako sa mataas na bintana. Nakapikit ako dahil sa sobrang l ula ko. Parang sa salamin galing ang kanilang mga boses. Sila an g kambal kong kapatid na babae. bilisan mo at may mumu sa bintana.i Ate Sally lang ang aking nakakasama. Matataranta na naman si Ate Sally at si Ate Rowena. KINABUKASAN. Rowena puwera at Sally kasali. Sa malaking salamin ng lumang aparador. Si Ate Sally. "Gener. Maglalaro uli kami sa malaking bahay na may dalawang malaking bintana. nakikita kong magkatabi sila per o di ko talaga makita ang kanilang pinagtataguan. SINUSUNDO ako ni Ate Rowena at ni Ate Sally. "Halika na Bunso. makikita mo kaya kami?" sabi naman ni Ate Sally. naghihintay naman sa ibaba ng bintana. Sa malaking salamin ng lumang aparador. "Gener. Tapos isang malakas na. "Halika na Bunso.

Kaila ngan ko pa ang pag-aalaga ni Nanay. Kuya Puti. TINANONG KO si Nanay tungkol sa mumung nakita ko kanina sa malaking bahay. Nakita ko ang nakaparadang pulang dyip. Pero sa hagdanan na niya ako idinaan. may nakakatakot na nangyari habang naglalaro ka mi ni Ate Rowena at ni Ate Sally." "Oo anak. ibang-iba talaga ang lahat. Hindi kaya niya tinatakot ang walo kong kapatid na nakatira sa malaki na ming bahay? Siguro kaya di ako nakatira sa malaking bahay dahil maliit pa ako. "Maiintindihan mo rin ang lahat anak pagdating ng panahon. sinundo uli ko ni Ate Rowena at Ate Sally. Siguro ang pangit-pangit ng mukha ng mumu." Naramdaman ko na lang ang mahigpit na yakap ni Nanay. "Ialis ninyo ang batang 'yan sa bahay na ito!" ang sabi ng mumu nang ma kita ako. Sinuklay naman ako ni Ate Sally. nilingon ko si Ate Rowena sa malaking bintana. Sina Ate Perla. Ate Sally. "Pero pano nga pala si Nanay? Sasama kaya siya?" PERO ISANG HAPON. Siguro pag-malaki na ako sa malaking bahay na rin ako titira. KINABUKASAN NG HAPON. madali akong inihatid ni Ate Sally sa bahay namin ni Nanay. "Bakit parang di siya natatakot sa papuntang mumu sa bintana?" LAGING DI NATATAPOS ang laro namin ni Ate Rowena at ni Ate Sally dahil sa malakas na "Brummmm! Brummmm! Brummmm!" na naririnig namin. . Pin ulbuhan ako ni Ate Rowena. Basta narinig na lang namin ang malalakas na paa na umaakyat sa hagdanan. Ate Rowena. Per o di mumu na pangit ang mukha at malaki ang bibig. GABI. Binihisan ako ni Nanay nang paborito kong damit. Ate Charito. Napatayo si Ate Rowena at si Ate Sally pero huli n a ang lahat. "Talaga 'Nay. at Kuya Tuan ay malalaki na. Parang kakaiba ang lahat. Siguro ang laki-laki ng kanyang bibig dahil ang laki ng boses niya. Pero hindi m umu ang nakita mo kanina. Tulad uli ng dati. Siguro talagang salbahe ang mumu kaya dapat akong idaan sa bintana para di niya ako makasalubong sa hagdanan. Tapos natulog na kami. Di na nakababa si Ate Sally para saluhin ako sa ibaba ng bintana. Kaya na nilang labanan ang mumu sa bintana. Pagdating namin sa malaking bahay. Nagkaroon na ng mukha ang salbaheng mumu na sinasabi ni Ate Rowena." ang sabi ni Nanay habang hinihimas ang aking ulo. Kuya R uben. Kuya Itim. hindi siya mumu na dapat mong katakutan.Pauwi.

Kuya Puti. Ate Ch arito. para naman magkaroon ng bata dito sa 'ting bahay. At sa hating-gabi. Pinalalak as ko ang aking loob dahil sa mga nakatatakot na namang pangyayari. Medyo natakot ako sa kanya. Kuya Tuan. Lalangilang itlit ang makintab naming sahig.Dumating din pala si Ate Perla. "Sinong magsasabing hindi namin siya kapatid?" si Ate Rowena. Wala na ang mumu sa bintana na aking kinatatakutan. "Aba. siya po ang bunso naming kapatid. "Para naman may maiangkas ako sa 'king matuling bisikleta. Tatakpan ko ng unan ang aking teynga. "Tay. maririnig ko ang hilik ng parang isang halimaw sa l oob ng malaking kuweba?malakas." ang sabi ni Ate Perla. Kuya Itim. "Nakakamukha natin siyang lahat. ikaw na ba 'yan?" ang sasabihin ni Nanay. TUWING GABI. . Tapos. NATATAPOS na lagi ang laro namin ni Ate Rowena at ni Ate Sally." si Kuya Tuan . Lumapit sa akin ang mumu. simula ngayon dito na siya titira sa atin. SIMULA NOON." At nakapalibot silang lahat sa akin." si Ate Sally naman. mabibilang ko na talaga. Binilang ko silang lahat. "Tay." ang sabi ng mumu. hanggang lumakas nang lumakas. walo silang aking kapatid at ako ang pang-siyam. nakita ko sa pinto ang mumung nakita ko kahapon. PAGKATAPOS NARINIG NAMING lahat ang "Brummmm! Brummmm! Brummmm!" at ang paang umaakyat sa hagdanan. Kuya Ruben. Maraming halik at yakap ang ibinigay sa akin ng aking walong kapatid. "Tay. siya na po si Gener. maiiwan ang kulay-itim na bakas ng mga paa. pahina. Biglang sumaya ang malaking bahay." ang sabi ni Ate Charito. Dahil ang mumu pala ng iyon ang tatawagin kong TATAY. si Ate Rowena at Ate Sally. Siyam kamin g magkakapatid at ako ang bunso. magkakalatugan ang mga pinggan at baso. "Nardo. "Mga anak. Hinawakan niya ako sa balikat. Ngayon. Hanggang ngayon. "Tay. kamukhang-kamukha ko 'ata si Gener. di ko pa rin alam kung saan sila nagtatago at kung paano sila napupunta sa salamin." ang sabi ni Kuya Puti. Hindi na kami nagmamadali at di na ako idinadaan sa bintana 'pag nariri nig namin ang "Brummmm! Brummmm! Brummmm!" at ang paang umaakyat sa hagdanan." ang sabat naman ni Kuya Ruben . PINAGHAHANDAAN KO ang pagdating ng aking Tatay. gusto po namin na dito na siya tumira. kak alat ang amoy ng maitim na tambutso ng sasakyan. at siyempre.

Wala siya sa likod ng lalaki. kinikilala niya ang kanyang sarili bilang isang feminist ang manunulat. Sa nobela ay tinangka rin ni Arceo na ibalik ang kasaysayan ng pook na ito na kanyang kinalakhan. Ang <b>Canal De La Reina</b>. ayon kay Arceo. 1998. malakas ang l alaki" ang naging pananaw ni Arceo. tulad ng malakas na bagyong si Gloring noong Hulyo 27-30. Ang sunog na ito ang naging dahilan. 7 Title:Sanaysay (6) Taliwas sa kinagisnang tradisyong "mahina ang babae. Dito isinilang at nagkaisip si Arceo. Sa panayam na ginawa ng risertser kay Arceo sa kanilang tahanan sa Quezo n City noong ika-26 ng Pebrero. Maaari s iyang magtaglay o humawak ng kapangyarihan tulad ng lalaki. ayon kay Arceo ay tumutukoy sa isang pook n a hindi kathang-isip lamang. upang lisanin ng kanila ng pamilya ang Canal De La Reina. Bilang isang feminista. nakaalis na siya. at ang epekto ng pamiminsala nito sa kabuhayan ng maraming Pilipino." Kakambal pa rin ng bawat pagsulat niya ng akda ang layuning matu lungan ang mga babaeng ibangon at linising muli ang nayurakan at narumihan nila ng mga karapatan. nabatid na sinadya at hindi nagkataon lama ng ang pagpaksa niya sa mga babae sa marami niyang akda. Inilarawan din sa nobela ang mabuway na pagtitiwala ng taumbayan sa pamah . Sa bawat akdang kanyang isinusulat ay sinisikap niyang "ibandil a ang talino ng mga babae. May sarili siyang t alino at mga katangiang maipagmamalaki. Pangarap niyang muli nilang buuin ang unti-unting nawasak na p agtingin sa kanila ng lipunan. Matatagpuan ito sa daang Juan Luna. at ihanay sila sa mga lalaki. Magba balik din sa alaala ng mga mambabasa ang isang malaking sunog na totoong naganap sa lugar na ito noong taong 1941 bago sumiklab ang Ikalawang Digmaang Pandaigdi g. sa Tondo."Oo!" Gabing-gabi na kung umuwi ng bahay si Tatay at pagkagising naman namin n i Nanay sa umaga. Ayon kay Arceo. 1 972. Mababakas sa nobelang ito ang pagtatangka ni Arceo na buwagin ang kinagis nang tradisyon na mahina ang mga babae at malakas ang mga lalaki at sila lamang ang may kakayahang humawak ng kapangyarihan. Isang maituturing na <b>obra/<b> ni Arceo na kababasahan di lamang ng tun gkol sa pagpaksa ng iba't ibang uri ng babae kundi ng kanya ring pagsisikap na m aiangat ang mga babae sa dapat nilang kalagyan ang nobelang <b>Canal De La Reina </b>. ay kapantay siya nito.sa lakas man o sa kaalaman. mabago ang kalagayan nila sa lipunan. Mayn ila. at sa hal ip. Binuhay ng nobela sa alaala ng mga mambabasa ang ilang pangyayari sa kasa ysayan ng Pilipinas. naniwala siya na an g mga babae ay laging kapantay ng lalaki .

Mula naman sa katauhan ni Caridad ay makikita ang isang kahanga-hangang b abae dahil sa taglay niyang katapangang ipaglaban ang lupang alam niyang talagan g kanya at siya lamang ang dapat umangkin. ang isang pagpapakumbabang hindi niya dating naki kilala sa katauhan ng ina. at ma ging sakim sa yaman at kapangyarihan. ang mga tauhan sa <b>Canal De La Reina</b> ay hindi kathang-isip lamang. ay nagkataon lamang</b>. ang tunay na m ay-ari ng lupa. isang babae.ang mga tauhan at pangalan.alaan dahil sa matinding nararamdamang kahirapan sanhi ng paglaganap ng mga suli raning panlipunang hindi malunasan. sa mga buhay ng tao. buhay man o patay. Makasala nan siya.mga totoong taong na kilala niya at nakasalamuha. Ito ang dahilan kung bakit sa bahagi ring ito ng nobela ay isang "waiver " ang nakalakip na nagsasabing "<b>kung ang nobela ay may nakakawangki man . gayundin ang mga pangyayari. Si Nyora Tentay na ayon kay Arceo ay larawan ng mga usurera sa Tondo ay k inakitaan din ng kakaibang lakas ng isang babae nang buong pagpapakumbaba niyang tanggapin ang kanyang pagkatalo nang muling maangkin ni Caridad." Inilagay ni Arceo ang ganitong "waiver" sapagkat katatakda pa lamang ng Saligang Batas nang malathala ang nobela. 1972. Isinasaa d sa panukalang ito ang pagbabawal sa paglalathala ng anumang materyales na nagaalis ng pagtitiwala ng mga mamamayan sa gobyerno at sa ano mang ahensya nito. Sa katunayan. makasarili. isang asawa. napakalapit sa puso niya ang nobelang <b>Canal De La Reina</b> sapagkat hindi lamang ito nagpapagunita ng maraming bagay ukol sa kanyang kabataan kundi taglay ng isa sa mga tauhan ng nobelang ito ang kanyang s ariling katauhan. Kahit na batid niyang pader ang kany ang babanggain ay hindi nanaig ang takot sa kanya kundi ang kagustuhang ipagtang gol ang kanyang karapatan: Hindi makatulog si caridad. An g kapalaluang siyang kabuuan ni Nyora tentay ang halos hindi niya mabakas sa mukha nito. ang kinatitirikan ng kanyang bahay at tindahan. May m ga sandaling maaari siyang maging palalo. masama ang ugali at mapang-api. ang usurera sa nobela ay larawan ng isang matandang baba eng dumidiyos sa salapi at nakukuha ang bawat maibigan dahil sa yaman. Subalit ano man ang maging sama ng isang babae. sa dakong huli ay laging may puwang para sa mabuting pagbabago sapagkat s iya ay isang ina. bawat tauhan sa nobela ay na titiyak na "buhay" na tao noong kanyang panahon at maaaring manatili pa ring buh ay sa kasalukuyan at maging sa hinaharap. Mula sa naging pagtatapat ni Arceo sa panayam sa kanya ng risertser. Sa katau han ni Nyora Tentay ipinakita ni Arceo ang kabilang mukha ng isang babae.</pd> 125 na ipinanukala noong Setyembre. Maluwag din sa puso niyang tinanggap ang pagkawala ng kanyang mga alahas at kayamanan. taliwas sa nakasulat sa Paunang Salita sa nobela na ang kasaysayan ng nobela ay kathang-is ip lamang. Si Nyora Tentay. <b>Ang mga Tauhang Babae sa Canal De La Reina: Isang Pagbuwag sa Kinagisnang Tra disyon sa Kababaihan</b> Bago pa man isulat ni Arceo ang nobela ay buo na sa kanyang isip ang mga tauhang pagagalawin niya at "muling bubuhayin sa nobela" . Ang manuskrito ng nobela ay sumailalim sa ilang pagbabago upang hindi makalabag sa D epartment Order No<pd>. mapang-api sa kapwa. wika ng nobelista. Nakapikit siya ngunit . Manapa. at higit sa lahat. Ayon pa rin kay Arceo. Kahirapang nagtulak sa mga tao upang manguta ng sa mga usurerong sumisipsip sa dugo ng kapwa nila Pilipino. Ang mga tauhan sa nobela ay sumasaklaw sa lahat ng panahon at sa mahabang panahon ng kasaysayan. a t nag-uudyok ng paghihimagsik ng mga mamamayan laban sa pamahalaan o alinman sa mga maykapangyarihan. Ngunit sa kagustuhan na rin marahil n i Arceo na huwag mag-iwan ng pangit na larawan ng tauhang babae ay pinagbago niy a ang donya sa wakas ng nobela: Ngunit wala na ang dating gilas ng kaanyuan.

Iginapang niya ito sa pag-aaral hanggang maging isang ganap na doktor tulad ni Leni.. si Vi ctor. Pinatunayan niyang hindi kailangan ng lalaki upang mabuhay nang maa yos at marangal ang isang babae at ang kanyang anak. si Gracia na dating manugang ni Nyora Tentay ay natutong lumab an sa mapang-aping biyenan at nagawang iwan ang asawang <i>mama's boy</i>. Higit na malaking piraso ng lupa at may palayan ang naiwan naman sa kanyang Ate Anita. Subalit ang lahat nang ito ay napagtagumpayan ni Gracia. hindi hadlang ang aking pag-iisapar a umunlad. At napatunayan ko naman. mas mahirap maging isang ina nang walang asawang sumusuporta. Hindi pa dumarating ang mga pahayagan ki na Caridad ay hindi na matigil ang mga tawag ng pagbati kay Leni. sa kanilang lalawigan sa Bulacan. at malaya ang kanyang isipan sa pagpapasya.gising na gising ang kanyang diwa. Mala ki ang kanyang larawang nasa unang mukha ng pahayagan. Nagtagumpay si Gracia bila ng isang inang hiwalay sa asawa sapagkat siya ay isang babae. Hindi lamang dah il nakasulit siya sa pagiging ganap na manggagamot kundi natamo rin ni ya ang namumukod na katangian: sa loob ng dalawampung taon ay siya ang unang ba baing kumuha sa unang puwesto. Si Gracia ang simbolo ng isang babaeng matapos magkamali. ang anak na dalaga ni Caridad ay naging matagumpay na doktora d ahil sa pagsisikap at pagtitiyaga. Hindi niya matanggap sa kanyang sarili na maaaring mawala ang kapirasong lupang iyo n na mahalagang-mahalaga sa kanya. at Ingga ay mga tauhan din sa nobela na nagpamalas ng kani-kanilang sariling lakas bilang mga babae nang buong-tatag nilang harapin a ng mga pagsubok na dumating sa kanilang buhay.. Pero ngayon ay wala na . Nagtaglay si Le ni ng talinong di-nalampasan ng lalake sapagkat siya ay isang babae: Walang pat lang halos ang tunog ng telepono. mas mahirap maging isang ina at ama nang sabay. Kung mahirap ang maging isang ina at asawa. at pagkatapos ay taas-noo ng humarap sa sumisikat na bukang-liwayway upang harapin ang isang bagong umaga. Samantala. amin niya. Si Caridad ang sumisimbolo sa katapangan at katatagang nais ibandila ni Arceo tungkol sa babae. Ipinakita ni Gracia na makakayang mabuhay ng isang bab ae kahit hiwalay siya sa kanyang asawa. Sina Leni. at magagawang palakihin at bigyan ng mab uting edukasyon ang anak kahit na walang tulong at suporta ng pabaya at irespons ableng asawa: Mahal ko si Victor noon. Kung mahirap maging isang ina. noon ko pa natiyak na patay na ang aking puso. pati na ang kasula tan sa paglilipat sa pangalan niya ng lupa bago pa mamatay ang kanyang ama. Namuhay nang nag-iisa ngunit mapayapa si Gracia sa piling ng nag-iisang a nak na si Geronimo. Walang pangamba at takot na namamahay sa dibdib ni Carid ad. ang mga resibo sa buwis. . Nagawa niyang magtagumpay sa kanyang layunin sapagkat siya ay isang babae. ang unang manggamo t na babae sa Pilipinas at isa sa mga kinikilalang bayani ng ating lahi. Siya ang nagpamalas sa katotohanang matagal nang nakukublihan na ang babae ay maaaring makaangat sa lalaki sa punto ng intelektwal. Wala na akong paggalang sa kanya. Si Leni. Nagawa niyang ipaglaban at maba wi ang kanyang manang lupa mula kay Nyora Tentay.. at kung hindi nauna-una ang kanyang kaara wan ay hindi siya makapanunumpa agad sapagkat kulang siya sa opisyal na gulan g. Si Leni ang nanguna sa board exam sa medisina. Tinaglay niya ang karangalang maging pinakabatang nakasulit na manggag amot na babae pagkatapos ni Doktora OliviaSalamanca. at pa'no mong mamahalin ang isang taong hindi mo iginagalang?" Pa tuloy ni Gracia. Gracia.. bumagsak at ma durog ay magagawang bumangong muli upang isa-isang damputin ang bawat piraso ng durog na bahagi ng kanyang buhay.Pagdating na pagdating niya sa bahay ay ini labas niya ang titulo ng lupa. at buuin itong muli. Si Leni ang nagwasto sa maling pag-aakala ng marami na mas matalino ang lalake sa babae.

Pag kaawa. at maaari nang huwag pagtapusin ng ano mang propesyon sapagkat sila a y dapat na nasa bahay lang at nag-aasikaso ng asawa at mga anak. Mahirap si Ingga at hindi nakapag-aral subalit nagtaglay siya ng talino a t lakas ng loob upang makapagpasya para sa sariling buhay at matutong tumayo sa sariling mga paa. Nang dumating ang isang malakas na bagyo. at hindi napadadaig sa anumang pagsubok na dumating sa kanilang buhay. Paghanga. si Ingga. isinumpa niyang di n a muling babalik kay Nyora Tentay upang huwag nang madamay pa sa mga kasamaan ni to na matagal na rin naman niyang tinututulan sa puso at isip: Iba-ibang damdami n ang umalon sa dibdib ni Caridad nang makita si Ingga.Samantala. Matapos ang malaking baha. Ang dating matayog na usurera ay buong unti-unting naging mapagpak umbaba sa kanyang katandaan. Alam ng mga tauhang babae sa nobela kung paano ipaglalaban ang kanilang mga karapatan. tulisan an g mga tulisan ay dumarating!" Di nag-aksaya ng panahon ang pari at ang dalawang sakristan. May malawak silang kaalaman sa mga naga ganap sa lipunan. 4 Title:Alamat (2) Text 115 . Nang dumating ang mga tulisa n wala na ang batingaw. Panlulumo. nangangarap at nagtata gumpay. Hindi niya mapaniwalaa na sa maliit na balangkas ni Ingga ay natitipon ang hindi pangkaraniwang lakas. hindi maitatatwang may bahid ng feminismo ang nobela dahil sa p aglalarawan ni Arceo sa mga tauhang babae bilang malakas. Datapwa't hindi nagtapat ang mga . s anhi man ng tao o ng kalikasan. Sa pagsisikap na makapagbagong-buhay nang mag-isa. Hindi na sila ang mga babaeng tinuruang maging mahinhin. ang usurera. ang lahat ay nagbago sa buhay ng matanda. Aywan niya kung ano. Nag-iisip sila. natuklasan niyang mabubuhay din pala siya kahit wala na sa piling ng kanya ng amo. Siya ang dahilan ng pagkawasak ng buhay ng kanya ng anak. May determinasyon at pagpapahalaga sa sarili si Ingga sapagka t siya ay isang babae. Uminog din ang kwento ng nobela sa pag-aagawan sa k apirasong lupa sa Canal De La Reina nina Nyora Tentay at Caridad. Pinagsamantalahan niya at inagrabyado ang lahat ng lumapit at humingi sa kanya ng tulong. Subalit sa ka bila ng mga ito. ang buong bayan ay nagimbal sa sigaw na: "Tulisan. biglang ibinababa ang kampana't itinago. Ang pari at mga sakristan ay pinagsasaktan ng mga tulisa n at pilit na pinalabas sa kanila ang batingaw. at nagagawa nilang higitan ang mga katangian ng mga lalakeng tauhan sa nobela.Legends Word Count: 2020 <b>I</b>sang araw. ang katulong sa nobela ay natutong harapin ang sari ling buhay nang hindi na umaasa sa among si Nyora Tentay. <b>Kongklusyon</b> Sa unang malas ay masasabing panlipunan ang tema ng nobela sapagkat mahu say na paglalarawan ito ng iba't ibang anyo ng paniniil na kinakatawan ni Nyora Tentay. hindi nagtataas ng boses.

" <b>M</b>adaling ginawa ng mga tao ang sinabi ng matanda. Nang mayroon ng isang s alop ang nabayong bigas. Anupa't ang bayan ay nababalot ng kalungkutan. Binuksan niya at pumasok siya sa loob .bata. Ang lahat ay nakakuha ng kamandag maliban lamang sa dahongpalay na hin . "Habang ako'y natutulog. Isang matandang lalaki ang pumagitna sa mga taong nangaroroon a t nagsalita ng. Ang kanyang ina ay laging naiinis sa mga gina gawa niyang hindi dapat gawin ng batang katulad niya. Pagkalipas ng ilang araw ang bunga ay tinaguriang "Makopa". Lagi na lamang may gulo sa bayan. Ang mga bata'y nangatutuwa sa hugis ng bunga nito. Laking katuwaan nila na ng matagpuan ang batingaw sa ilalim ng ugat ng nasabing puno. si Rita ay nagsimula nang kumain ng bigas. Si Rita ay batang lubhang malikot. may maraming taon na nakalilipas ang mga taong nagdaraan sa may simbahan ay nakakita ng isang punung-kahoy sa tabi ng kumbento na hitik na h itik sa bungang-kaiba sa mga bungang kahoy. Kaya't ang kanilang puno'y dumalangin humingi ng kamandag kay Bathala. ang kanyang ina ay nagbayo ng palay. Siya'y gutum na gutom sapagkat galing siya sa laruan. Nang kanyang buhatin ang lalagyan ng bigas may lumabas na maliit na ibon galing sa loob. Ngunit ito'y di ko pansin sa pag-aakala ko na isang panaginip lamang. Ang ibong iyon ay si Rita. at hugis kampana. tila nakarinig ako ng isang tinig na na g-uutos na hukayin ko ang ilalim ng isang puno sa tabi ng kumbento. Ito a y nagbigay ng kasiyahan at katahimikan sa puso ng mga tao habang sila ay tamtim na nananalangin. wala rin rin si Rita roon. Hinanap ng ina sa lahat ng taguan. matanda. Noong unang panahon ang mga ahas ay walang kamandag. Sa hinaba-haba ng panahon ang mga tao ay nakalimot na sa kanilang banal na gawain. Isang araw. Nagkagulo ang mga tao sa paligid ng puno at sila ay nagtaka ku ng saan nanggaling ang punong yaon na bukod sa hugis kampana ay mamula-mula pa n a anaki'y ginto. Hindi sumagot si Rita. Ang kanil ang kahilingan ay hindi naman pinagkaitan ng Panginoong Diyos. Sa ganito sila ay hindi kin akatakutan at pinakukundanganan tisurin o patayin. Wala ng pumupu nta sa simbahan upang magdasal. Lu mipas ang maraming araw at ang batingaw ay patuloy ng naglaho. Si Rita ay nanood sa kanyang in a. Isang araw ang Panginoong Diyos ay nanaog at dala ang isang kamandag upang batii n ang mga ahas. Nguni't hindi rin nila matagpuan. Ang mga bunga ay kakaiba ang hugis. Kumain ng bigas ang ibong iyon. <b>A</b>ng mahiwagang puno naman ay patuloy ng pagbubunga at nang lumaon ay napa g-alamang iyon ay kinakain. <b>I</b>sang umaga. Sa gayon nilang katayuan ay m inarapat nilang gumawa ng paraan upang sila'y pangilagan ng tao at huwag patayin . Hindi nahalata ng ina.ito hanggang sa pagkamuhi ng mga tulisan ay pinagpuputulan sila ng liig. <b>A</b>ng bayan ay nagulo. k awangki ng kopa. Ang unang nakakuha ay ang ulupong kung kaya ang kanya ang pinaka mabagsik. mayama n. mahirap ay para-parang nangagsipaghanap. Nang matapos na ang ina sa kanyang pagbabayo ay tinawag niya si Rita upang utusan sa pagtatago ng binayo . ang tinatawa g ngayong maya. Ang mga bukid ay naiwan ding tiwangwang. Lahat ng tao'y nalungkot pagka't ang pinakamamahal n ilang batingaw ay di nila makita sapagka't ang nakaalam lamang ng pinagtaguan ni to ay ang tatlong pinatay ng tulisan. Ngayon natakpan siya ng bilao. Ang nalagyan ng bigas ay malaki at may takip na bilao. Ang lahat ng mga t ao ay nagtungo sa simbahan at nagpasalamat sa Diyos sa pagkakabalik ng kanilang kampana. Lahat ng mamamayan . Nagbal ik ang mga tulisan sa gubat na hindi nakamtan ang pakay nila. Makailang sandali ang magagandang tunog ng kampana ay narinig na.

Humingi ang mga sundalo sa magsasaka ng tubig ngunit hindi sila maintindihan ng mga ito. "Singkamas pala ang tawag dito. matapos niyang landasin ang rurok ng kaningningan. Hindi marahil magkakagayon kung di maagang namayapa ang dating puno ng barangay na si Lakan Dupil. "Mainam na pamatid uhaw! And sabad naman ng isa..di kaagad nabatid ang pagbibigayan ng kamandag." Binigyang muli ng mga magsasaka ang kawal. ano pa ang dahilan upang ito'y ingatan? A t si Gat Urong-Sulong. na kasing linamnam ng kanyang alamat. "Si cinco mas" tugon muli ng nakangit ing kawal at nagpasalamat ang mga sundalo. An g babaing una at huli niyang minahal ay nagtaksil sa kanya at sumama kay Gat Ala . mahabang leeg. inutusan ng gobernadorsilyo ang kanyang limang sun dalo na mamasyal at magmasid sa baryo at pag-aralan ang maraming bagay na matata gpuan sa ating bayan. Ang katawan nito ay nababalutan ng matigas na talukab na sa biglang-tingin ay tila munting plato o batingaw. Pagkaalis ng limang sundalo ay tinikman ng mga magsasaka ang dati'y hindi nila k inakain na halaman. Nilapitan nila ang magsas aka at nakita ang halaman na mapuputi at medyo bilog na mga laman. ang buong Barangay Lumubog-Lumitaw ay nagdiriwang. Ipinagbubunyi nila ang pag-iisang dibdib nina Lakan Alamid at D ayang Matampuhin. Mula noon ang laman ng makatas. na isa nang inutil. Laos na ang dating kilabot at pangunahing sandata ng Barangay Lumubog-Lumitaw. ngunit kung lipas na at walang saysay. ay nalimutan na ng barangay na kay ta gal niyang minahal at pinaglingkuran. Tinalupan niya ito at ibinigay sa kawal na Kastila. Nang madatnan niya ang pook na bigayan ng kamandag ay ang banga na lamang ang ka nyang nakita. Lum apit ang mga kawal at sinabing "Uhaw na uhaw na kami at nagugutom puwede nyo ba kaming bigyan niyan. Nagmistula siyang palab oy ng tadhana na walang nais kumandili. "Nanghihingi sila ng ating ani. "Malamig pala at makatas!" ang halos magkapanabay na wika ni la. <b>S</b>i Gat Urong-Sulong ay matanda na. maputi at manamis na mis na halaman ay tinawag na nilang SINGKAMAS. Sa kanilang paglalakad nakakita sila sa gitna ng maluwang at patag na bukirin ng mga magsasaka na may binubunot na kung anong halaman. hango sa mga salitang "CINCO MAS" . Sa hangad niyang magkaroon ng kamandag ay nagpaikot-ikot siya sa l oob ng banga na ang kamandag ay napunta sa kanyang balat. "Alam ko na!" ang sabi ng isang magsasaka. ngunit ang tiyak ay masarap ang atay at itlog nito. Kumain sila ng marami hangg ang sa mawala ang uhaw nila. ngunit hindi pa rin nila maunawaan ang salita nito. <b>L</b>ikas mandin na ang isang bagay ay mahalaga kung ito'y pinakikinabangan. at hindi nila kabisado ang sulok-sulok ng mga bayan. at ulong sapad na lumabas-pumasok sa ilalim ng b ao o pinakatalukab na nasa kanyang likod. <b>I</b>sang maliwanag at napakagandang gabi. Maaaring tama o mali ito. Ngayon ang dahongpalay ay may kamandag sa balat at hindi sa loob ng katawan." Sabay turo sa halamang hawak ng magsasaka. Pag-uwi ay pinagbigay alam nila sa kanilang kababar yo ang lahat ng pangyayari. Papalubog at patakip-silim na ang kany ang buhay. Nangyari ito noong unang panahon bago pa lamang sinakop ng mga Kastila and ating bayan. maikling buntot. Ayon sa paniniwala. Pagka-ubos ng isa ay nasarapan ang kawal sabay sabi ng "Cinco mas!" na ang ibig sabihin ay "lima pa". Tanging si Gat Urong-Sulong ang nagmumukmok sa kalungkutan. may apat na paa. nagiging malilimut in ang naglalarong pagong. <b>N</b>akakita na ba kayo ng pagong? Ito ay isang uri ng reptilyang nabubuhay sa mga pook na dalatan o katihan. Dahil sa bagong salta pa lamang ang mga dayuhan." At s aka inabot sa kawal ang isang malaking laman.

Sila marahil ay kapwa tinang ay ng baha... Si Rufina ay lubhang pin alaki sa layaw ng kanyang ama kaya't siya na lamang nag nagiging dahilan ng pagaaway ng mag-asawa. Sila ay may anak na dalagang ang pangalan ay Rufina... sinagap at ipinags alin-salin ng mga tambuli sa lahat ang nakagigimbal nitong hatid-patalastas na n agbabayad ng "Madaling Paglikas sa Burol!" Ang "Pag-gong" ni Gat Urong-Sulong ay patuloy<pd>. at kung siya naman ay inuutusan ng kanyang ina ito ay walang matanggap na kasiyahan sa kanyang pag-utos. bilang pagkilala sa isang uliran g pagpapakasakit ng isang dakilang puso. masugatan man ang puso at dibdib. hanggang sa ang mga ito ay papanglabuin ng mga patak ng luha. babagsak ang langit</b>! <b>A</b>t tinungo ni Gat Urong-Sulong ang baybay-dagat... "Ilakas mo pa at nang mamatay kaming lahat<pd>. Nagpasiya ang Pandita ng barangay. Sa nalalabi niyan g lakas ay pinalo niya ang gong<pd>.... ang nakasisindak at naglalakihang mga alon<pd>. biglang umugong ang kapaligiran. "Tanging ito lama ng ang lunas!" At siya'y tumindig<pd>. <b>N</b>alutas ang paghahanap ng mga tao nang isang araw ay makapansin sila ng m ahiwagang hayop sa lugar na dating kinalalagyan ng gong at ni Gat Urong-Sulong.</pd> mabilis! Ang "Pag-gong" na iyon ang tanging lunas upang mapatalast asan ang lahat sa napipintong panganib.</pd>! Lumindol<pd>.</pd> patungo sa laot ng karagatan! Subalit atas mandin ng tadhana.. Makalipas ang ilang saglit ay bahagi na ng karagatan ang buong barangay nang s akmalin ito ng mga rumaragasang dambuhalang alon! "Salamat kay Gat Urong-Sulong! Kung hindi sa kanyang "Pag-gong" ay wala sinumang makaliligtas sa atin!" <b>H</b>umupa na ang baha at nagbalik na rin ang mga limikas. ang lunas ay kagyat na pananahimik<pd>.</pd>! "Ha-ha-ha<pd>. Kataka-taka ang anyo ng hayop na iyon na ang talukab sa likod ay mistulang laraw an ng gong na nawala.. <b>Iyan palang lalaki.. nawawala rin ang malaking gong. <b>S</b>i Rufina ay walang nais gawin kundi humarap sa salamin at mag-ayos ng mu kha o kaya'y magtungo sa halamanan at magmasid ng mga bulaklak..</pd>!" Tinugon siya nang b iglang pagkiwal ng tubig! Kamuntik na siyang bumaligtad nang siya'y bundulin ng isang nagsusumagsag na munting alon! At sa dako pa roon ng dagat ay nakita niya na gumugulong.." <b>N</b>oong unang panahon. may isang mag-asawang nagngangalang Emilio at Marcel a..</pd> patungo<pd >. pandala s<pd>..</pd> lumakad! Kumalabusaw ang tinig<pd> .<<pd>pd> sunod-sunod..</pd>! Humahalakhak at bumubulo ng ang hangin at ang laot ng dagat ay kumakaway at nag-aanyaya ng kamatayan! "Pa tawarin mo ako Bathala<pd>. hataw-tunog. yumanig ang lu pa<pd>.. At nabuo ang isang pasiyang mapait.. si Aling Sela at si Mang Milyo'y nagkasagutang mabuti tungkol ....mid na ngayon ay bagong lakan ng barangay. <b>I</b>sang araw. ang lahat ay mababata at matitiis.</pd>!" ani Gat Urong-Sulo ng..</pd> patungo sa dako niya at sa Barangay Lumubog-Lumitaw! <b>U</b>malikabok at uilandang ang mga buhangin sa dalampasigan sa ginawang sags ag-takbo ni Gat Urong-Sulong! Parang ibininit ng palasong tinungo niya ang baran gay<pd>. ngunit kapag dangal niya ang siyang nagkadungis sasabog ang lupa..</pd> at patuloy din ang paglikas sa burol ng libu-libong nilalang .</pd> papalayo<pd>. Ang mga larawan ng nakalipas ay isa-isang nagdaan sa kanyang gunita... Bigla siyang napabuntung-hininga nang madama ng sarili ang masaklap na kasaluku yan.</pd> sa dakong kinalalagyan ng isang malaking gong. <b>B</b>awat lakbay-tunog ay umalingawngaw sa buong barangay.. "Ang mahiwagang hayop n a ito ay tatawagin nating 'Pagong' mula ngayon.</pd>!" usal ni Gat Urong-Sulong. Subalit nawawala s i Gat Urong-Sulong.. Matamlay na umupo sa iba baw ng isang malapad na bato..</pd> papalayo<pd>... Kung ang puso niya'y bigo at sawi sa pa g-ibig. <b>W</b>ala siyang hilig sa pag-aayos ng bahay.

" ang sang-ayon ni Mang Milyo. "Ang sinasabi ko lamang ay h indi mo dapat ipagawa kay Rufina ang mga bagay na dapat gawin ng mga alila sapag kat tayo'y bumabayad ng mga alila upang may gumawa ng mga bagay na iyan. "<b>H</b>uwag kang magalit. Pinagmasdan niya itong mabuti. . Di na niya alam ang daan pauwi. "<b>P</b>aano ko nga ba matuturuan iyang anak mo ng pagkababae ay sa ikaw ang un a-unang nagpapalala? Matuturuan ba iyan ng kahit na ano sa pinababayaan mong mag kasungay.. at ang pulbos ng kanyang Nanay. ang masarap na pagkain.</pd> Pat <pd>. 4 Title:Kwento (12) Gusto na niyang bumalik at magpakita sa taya pero di na niya mag awa..kay Rufina." ang amo ni Mang Milyo.</pd> Nasaan ka na P at?" Pero wala siyang marinig na anumang pagtawag. Naalala niya ang mga bar yang ibinigay sa kanya ng kanyang Tatay." ang nagagalit na wika ni Aling Sela.. Hinintay niya ang pagtawag ng kanyang Nanay at Tatay: "Pat <pd>. ang kanyang alkansya na malapit ng mapu no. Bakit p a tayo bumabayad ng mga alila?" "<b>A</b>ng ibig mong sabihin ay wala nang dapat matutuhan ang batang iyan sapag kat tayo'y may mga alila?" ang tanong ni Aling Sela.." ang galit na galit na wika ni Aling Sela. "<b>T</b>alagang hindi ko na malaman kung paano ang gagawin ko upang maturuan ng wastong pamamahay iyang si Rufina. "H indi ba't tayo'y may mga alila? Bakit hindi sila ang utusan mo kung mayroon kang ibig ipagawa? Bakit si Rufina ang pinipilit mong gumawa ng mga bagay na dapat g awin ng mga alila?" <b>S</b>i Aling Sela ay lalong nagalit. "<b>Iyan</b> nga ang ibig kong sabihin kanina pa. ang madyik-tuwalya.. Nalilig aw na siya. Natanaw niya ang mabilog at maliwanag na buwan. "<b>B</b>akit mo pinapaghihirap ang loob mo?" ang tanong naman ni Mang Milyo.</pd> Pat <pd>. "'Andito po ako sa mga gulong ni Tatay!" ang sigaw ni Pat. Di na niya alam ang daan pabalik..

nararamdaman niya ang di mapapantayang pagmamahal. pero kapag na rinig na niya ang kanyang pangalan. Wala na ng tumatawag sa kanyang pangalan. "Pat! Pat! Kasama ka namin ng iyong Nanay!" ang gising ng kanyang Tatay . katawan. lalo pang dumami ang mga madyik tuwalya at pulbos.. m adyik-tuwalya at pulbos. Pero kanina pa pala siya ginigising ng kanyang Nanay at Tatay. agad na siyang lumalapit. ang mga baryang inihuhulog niya sa kanyang bagong alkansyang bao.. Niyakap niya nang mahigpit na mahigpit ang kanyang Nanay at Tatay. Isang pan aginip lang pala ang lahat.</pd> Pat < pd>. <b>Plastik na Buhok</b> . "Pat <pd>. Mula noon. "Anong nangyayari sa 'yo anak?" tanong ng kanyang Nanay. "Gusto ko na pong makauwi!" "Gusto ko na po talagang makauwi!" "Uuwi na po ako!" Ang sunud-sunod na sigaw ni Pat.. "Gusto ko na pong makauwi! Gusto ko na pong makauwi! Tiyak na hinahana p na po ako ng aking Nanay at Tatay!" Tiningnan niya ang buwan pero nakatitig lang ito sa kanya. walang masarap na pagkain. ang manikang nagkulong sa kanya. Nakita na rin siya ng kanyang Nanay at Tatay.</pd> Pat <pd>. mga kamay at mga paa. At sa tuwing maririnig niya ang "Pat <pd>.. Mahal niya an g manika.. Mahal na mahal siya ng kanyang Nanay at Tatay dahil nag-iisa 'ata siyang anak.Pero walang makarinig sa kanya.</pd> Nasaan ka na Pat?" buhat sa kanyang mga magulang.</pd> Pat <pd>. "Pat! Pat! Nandito ka sa ating bahay!" ang sabi ng kanyang Nanay. agad na siyang umuuwi. Sa wakas.</pd> Nasaan ka na Pat?" Gustung-gusto na itong maririnig ni Pat.</pd> Pat <pd>.. Pawis na paw is na siya. Bago r in ang pagkakahiwa-hiwalay ng ulo.... Ayaw na niyang m aulit ang nangyari sa kanyang panaginip... Wala nang naghahanap sa kanya. Bago ang manika. sa tuwing maririnig na niya ang pagtawag ng kanyang mg a magulang.. At lalo pang sumarap ang mga pagkain na niluluto ng kanyang Nanay. Walang mga barya. narinig na rin niya ang kanyang pangalan. Ayaw na niyang magtago. Taguan sa ilalim ng buwan pa rin ang paborito niyang laro. Bago sa kanya ang bawat hiwa sa katawan.

Naraanan niya ang kanyang sil id pang-umaga na kalahating bukas ang pinto. <b>Ang Tanda ng Pagkahol</b> Noong nakaraang gabi'y halos mamaos na ang aso sa pagkahol. Nakarungaw na para bang nakikipag-usap sa araw. Subalit sa gabing ito'y ingay pa rin ng pagkahol na tila nag paparamdam ng anino sa dilim. mga kamay a t mga paa. Inilibing ito sa likod-bahay mal apit sa siga. Walang humpay. Nagpapalipas ng sandali nang walang saysay. Nang umaga'y hinanap ng taong kasiping ng Mamang kung gabi ang kanyang karet sa pang-umagang silid. Tatanggihang panagutan ang kargo kung saka-sakaling mapagkamalan niyang gawin ang paglalaro sa manika sa liwanag. Kung may tatagas bang dugo'y nakapagtampisaw na at kung may tabas-ta bas na laman ay may nanunuot na sangsang na ito. <b>Laman at Dugo</b> Ilang taong nangangabisa ng pako't espasyo ang kanyang katawan. Tulad na ng kawalan nit o'y may pagtigil din ang balse ng bawat gabi. Mahirap na't lalo kung ikar urungis ng ngalan. Gabi na't basyo na naman ang silid sa ibaba ng kasama ni Mamang. Takot siyang makakita pa ng tunay na laman at dugo. Di pansin ni Mamang at ng kanyang kasama sa silid ito. Walan g humpay. katawan. wala nang galit na pagkahol. Hindi pinapayagang masilayan pa ng araw ang loob ng silid o ng silid sa araw. Isinasaisip na lamang ni Mamang na may kasama naman siya sa loob ng silid. Tulala't 'di matinag sa pagkakaupo sa asotea si Mamang. Di pansin ni Mamang at ng kanyang kasama sa silid ito. Dito takot si Mamang. Nawawala ito sa kanyang dating taguan ng mga gamit sa hardi . Katatapos lamang ng kanyang ikalabimpitong kaarawan . Kinaumagahan. Hindi na niya ito pinansin pa. Tahimik ang lansangan. May kamang pinupulbuhan ng kalawang at may mapal ad na istanteng binasagan na ng salaming nangungulong ng pira-pirasong bahagi n g manika. Nasa loob lang ang gana niyang makakita ng bagong sulok. Mahahaba ang kanyang biyas na kahalintu lad ng mga parilyang nasa bintana ng kanyang silid. Mapanga nib. Nasilaw sa titig ng bata si Mamang. Hindi maaari. Natapos nang may katahimikan. Walang humpay. Naiidlip na ang mga tao. An g kahon ay may buhay at ang kahon ang kanyang daigdig na tulad niya'y maputla. Nagbangon ang kasama ni Mamang sa silid na kung s a umaga'y nasa ibaba ang silid at hawak ay karet at asarol. Pumatak pa ang isang oras at ang dating walang h umpay na kahol ay nanahimik. Sum unod pa ang isang ulit ng paglubog ng araw. kahit laman at dugo pa niya ito. ang mga manika. Madalang sa pagkurap.Tulad ng kanyang manika. Na kung minsa'y siyang pinagbubuntunan n g pabugsu-bugsong galit. Tinungo ang nag-iin gay sa pagkahol. Ayaw na niyang m angyari pa ang dati. Ang silid ay kahon. Ang silid ay yari sa kahoy na puno ng ingay kung madilim a t nakatikom kung may dilim na. tu loy ang balse ng mga katawan. Walang nakaaalam. walang bahid ng anumang sigla o hapis an g kanyang mukha. Ang silid ay apat na sulukan na tila kahon. Sinag lamang ng buwan ang n aglalagos sa bintana. Mula sa asotea ay matatanaw ang bintana ng silid ng labimpitong taong gulang na batang m ay yakap-yakap na manika. Kanino? Sa mga bagay na may ulo. natagpuan ng kasama ni Mamang ang asong may taga na ha los naging sanhi upang maging retaso ang balahibuhing balat nito. Pagtataka ang laman ng isip ng da lawang nagsisiping. Naroroon na naman ang ingay ng pagk ahol. Nakadarama ng matinding pa gkakasala si Mamang. wala siyang nakita o naramdaman. Tahimik ang buong paligid. Humi hip ang hangin at ito'y bumaling ng tingin sa kanyang Mamang na may ngiting nagt atago ng lihim. Hindi magagaw a ng isang taong may normal na pag-iisip ang ganoong bagay lalo na kung alam niy ang hindi pangkaraniwang nilalang ang gagawan. Malamig ang umiihip na hangin. Mabuti't hindi pa nangyayari a ng malubhang ito sa ibang tao bukod sa nag-iisang pangyayari.

batid 'yan ng batang may bagong manika. may kaba pa rin ang babaeng nasa asotea. Nakaiilang ulit na niyang ginagawa ang bagay na ito simula ng mais ipan siyang bilhan ng manika ng kanyang yumaong ama. Ang kanyang ama lam ang ang nakadidipa sa agwat ng hiwid at komplikado niyang mundo at ang sa atin. Ibinaon niya ito sa siga at saka niliyaban ang mga tuyong sanga at dahon kasama ang mga sira-sirang manika. Ginising niya ang lalaki sa silid at ngiti lama ng ang inialay sa kanya. Subalit huwag naman nating iwaglit na nagb abago ang tao. Nawala na lamang o nangibang-bayan ang ama. Walang nakaaalam ng dahilan ng pagkamatay maliban sa gulok at pulumpon ng siga sa likod-bahay. basta't nagpapabagu-bago na lamang ng direksyon . Nagbabayad ang may utang. Nais ng bata ng bagong manika. Wala na siya. Dumilat ang araw nang dadalawa na lamang ang nagdiriwang ng kaarawan ni Maman g subalit hindi na ang kanyang ama.bagong manika. Hapon na nang matapos sa paggawa ang lalaki sa hardin. Kinakailangang maging malinis. Dapat na magbayad. Walang pinipiling oras o lunan. Hiyaw ng pagsaway ang kanyang ipinasa sa 'di kala yuang bintana ng silid. Nauwi na lamang sa pagbibiro ng taong sumisiping sa Mamang na hindi dapat i tong pabayaran. Natanaw niyang isa-isang ibinabato ng bata ang pi ra-pirasong bahagi ng manika. Ikinatutuwa na ni Mamang kung inaabot ng isang ling go ang manika ng bata. Magliliyab. Gaya rin siya ng hangin. Tila aporong sumusunod kay Mamang ang lalaki. Wala na. Sa katagala n ng kanyang 'di paggalaw sa halamanan sa likod-bahay. Nakaliliyo ang amoy ng siga. <b>Walang Libing Ang Bagong Manika</b> Iniipon ni Mamang ang mga bahagi ng manikang nagkahiwa-hiwalay. . Ilang manika na ang kanyang naiipon dito na tila i sang kampo-santong inaagiw. Lasing na't lugmak ang kanyang ama nang mabawian ito ng hininga o pinagbawian. kahit pa kakaiba ang takbo n ito. Inabutan ni Mamang ng bagong bihisan at l abakara at sabay na silang umakyat sa silid. Yaon na yata ang unang pan loob na saya ang kanyang naramdaman. Wala nang natitira pa ka y Mamang para gawin kundi ang bigyan ng bagong pagkakaabalahan ang bata.n. mapapalitan niya ito sa ibang paraan. nagbabago ng takbo. W alang nakaaalam maliban sa magkapareha sa balse. Matalas na ang gulok nang iniwan i to sa silid sa ibaba. Ito ang bentahe ng dalawang utak. Nag-iwan pa ng bantang tila nahahawa na ang babae sa l abimpitong taong gulang na bata na bata ang pag-iisip. ito ang bentahe ng likod-bahay at tuyong sanga't daho ng pinagliliyab. Gayunpaman. naka-dalawang ulupong ang kanyang gulok. Mag-aalas onse na ng gabi'y tuloy pa rin sa paghahasa ng gulok an g lalaking kasama sa silid ng Mamang. Parang hanging lumalagos at kumakalabit sa katawan ng sino mang maraanan. Si Mamang a ng huli niyang kasama sa liwanag at nadagdagan sa dilim at paghahati ng paningin . Mahirap gawin sa taong husto sa katinuan ang bagay na kasasangkuta n ng iisang taong kikitil sa kanya. Nagmistul ang garapon ng lungkot at galit ang kanyang sarili upang lalo pang lumayo sa kar aniwang mundo. Simple ang lahat ng plano. Hindi niya malilimot ang araw ng pagyao ng kanyang ama. Isang murweko na'y iniligaw pa sa disyerto. Walang permanente sa isipan ng tao. <b>Libing ng Lumang Manika</b> Madaling-araw ng gulatin si Mamang ng mga bahagi ng katawan ng ma nikang nakasambulat sa eskalon. Nanghihinayang siya sa mga ito kaya't nilalagay niya sa isang istanteng binasag an na ng salaming pangpinid. Hindi man lamang niya nakuhang iyakan na 'di tulad ng kanyang Mamang na may kak ayahan na subalit naging blangko pa rin ang liyenso ng mukha.

Inakmang aab utin niya ito subalit naunahan na siya ng kaba na siya pa niyang ikinapawis. sa kanya. Na sa likuran na ang batang nakangiti nang ibaling niya ang paningin sa likod niya. Nahawakan na niya ito nang maramdaman niyang kakaiba ang dulas at nang ila bas pa niya sa liwanag ay balot ng dugo at mga bala-balahibo ng isang hayop. Malala man ng lalaking kabalse ang nangyari. Tanaw pa ito ni Mamang sa asotea na pinangpupungayan na ng mata sa tindi ng antok. Tahimik na tahimik. Nakatarangka ang apat sulukang silid ng labimpitong taong ba ta. Lalo pa siyang binabalutan ng takot. Nabalisa na si Mamang. Inilalapag ni Mamang nang maayos ang mga ito nang kanyang mapansin ang kakaibang bagay sa likod ng istante. Wala sa kanya ang posibilidad na ang tulad ng batang ito na tulala na'y pinasapat pa an g mundo sa manika ang gagawa ng ganoong bagay. Nawawala ito sa kanyang pinagtaguan sa silid na 'di t inutulugan. Lumipas ang ilang araw at dalawang siga na ang nasa likod-bahay. Tinanong niya ang bata subalit ngiti lang a ng sukli nito sa kanya. bago na naman ang kanyang manika subalit bago na naman an g kapupunan ng mga manika sa istante. Nagbanta ang lalaking mahuhuli rin niya a ng taong nakapapasok sa kanilang bakuran ng walang pahintulot. Hindi maaari. Nagising si Mamang nang madaling araw.Ngayon. Gabi na't naghahasa pa ng bagong gulok ang lalaking kapareha sa balse. Masarap ang matulog sa gabing kakaiba ang lami g at tahimik. Nais na niyang pumutok bagamat hindi nararapat. Naisip niyang maging natural at magkunwang walang n angyari. Bumili ang Mamang ng mga manika. Hindi mo na ito makikilala dahil sa sugat at dugo sa ulo't katawan. P inilit pa niyang samahan ng titig ang lalaki subalit umandap ang kanyang kamalay an. Nag-iisang nag babalse si Mamang. Hindi na siya makasigaw nan g gulatin siya ng katawang nakahandusay sa eskalon. . Kinailangan niyang maidlip. Siya na ang nagtabi ng karet. Para sa bata. Tulala si Mamang habang nakatitig sa kanya ang bata mula sa pinto ng kanyang silid. Nakangiti ito na may halong pananakal sa mata. Kahalintulad ng asong pinatay ng anino . Ilang araw ang nagdaan. Ngunit hindi niya nakuhang patalimain ang bata. Walang magawa. Ikinimkim na lamang ni Mamang ito sa pangamba kung sakaling malalaman pa ito ng lalaking may silid na 'di tin utulugan sa ibaba ng bahay. Nagngingitngit ang lalaking nagpatalim s a gulok noong isang gabi. Hindi niya mapay agang maisip nang ganap na ang bata ang siyang nararapat sa paglilitis. Napaupo na lamang at sabay tulo ng luha. Mahal niya ang manika. Ipangbubuyo niya sa bata upang m aikulong ito sa loob ng silid. walang libing ang kanyang bagong manika bukod sa kanyang mani ka. An g karet na nawawaglit ang nakasingit sa tablang pinapatungan ng mga manikang sin ira.

.

Dik it-dikit ang mga pasahero sa dyip. kung walang barya ang tsuper o ang pasahe ro. Malaking tulong sana ekonomiya ng Pilipinas lalo na sa panahon ng krisis sa lang is kung mababawasan ang bilang ng mga dyip. may mga pasaherong nagbubukas ng kanilang pitaka upang baryahan ang buong pe ra. pag-aabot ng bayad o sukli. Kung minsan din. Ang ganitong mungkahi ay nagdu lot ng malaking pangamba lalo sa mga Pilipinong umaasa sa dyip. makikita rin ang isang maliit na basurahan sa loob ng dyip na dapat pagtapunan ng mga pasahero dahil sabi nga "Bawal magtapon sa labas ng dyip. kakatok o papara upang di l umampas ang pasahero. Mahalaga para sa mga Pilipino ang kapwa. opereytor. Di dapat sumakay ng dyip ang mga taong maselan o ayaw masaling o maalikabukan." Naniniwala ang mga Pilipino na kung tutulong k a sa ibang tao. na higit na maraming sakay na pasahero. saan naman kaya itinatapon ng tsuper ang laman ng maliit na basura han sa loob ng kanyang dyip? Kapansin-pansin din ang pagtutulungan ng mga pasahero sa loob ng dyip. Noon pa mang taon 1979. Dahil dito. patuloy pa rin ang suliranin sa matinding trapiko. darating ang panahon ikaw naman ang tutulungan. mekaniko at mga manggagawa sa mga motor o machine shop." Per o ang tanong. itinuturing din itong pangunahing dahilan ng matinding trapiko lalo na s a Kamaynilaan. ang bubungan ng dyip ay di lamang sa mga pinamili kundi para rin sa mga pasaherong nagmamadaling makauwi . ang mga paalala ay sinasabi sa par aang pabiro o di direkta upang maiwasan ang makasakit ng damdamin ng ibang tao. at iba pang alternatibo pampublikong sasaky an tulad ng FX at bus.Essay Word Count: 2005 Ipinakikita ng mga panuntunang ito na may mga obligasyon o tungkulin ang bawat p asahero na dapat nilang sundin. at kung bingi ang tsuper. pag-akay sa mga bata o matatandang sasakay o bababa. pagbibigay ng upuan sa mga bagong sakay. Tabi-tabi. Kung minsan. Sa mga probinsya. "walang sinuman ang maaaring mabuha y para sa kanyang sarili lamang. kaya nga kinaiinisan ang mga pasaherong ayaw madikitan o masaling ng iba. tulad ng mga tsu per. Sa kabi la ng pagtatayo ng iba pang pampublikong transportasyon tulad ng LRT at MRT. M ay estribo para sa marunong sumabit. Sa kabila ng mga ganitong makukulay na katangian ng dyip bilang ispesimeng pangk ultura.7 Title:Sanaysay (29) Text 105 . Ang kabutihan ng isang tao ay nas usukat sa kanyang pakikipagkapwa. Minsan maririnig ang pahayag na "Mag-taxi ka kung ayaw mong masaling!" Kung tutuusin. May hawakan ang mga pasahero o nakasabit. lahat ay susutsot. Maraming langis ang nasasayang kung . iminungkahi na ang unti-unting pagbabawa s o pagtatanggal ng dyip lalo na sa Kamaynilaan. pagtulong sa mga pasaherong maramin g dala. Bawat bahagi ng dyip ay may gamit. di pa rin nabawasan ang bilang ng mga pampasaherong dyip. may katwiran ang pahayag na ito. Halimbaw a. Bukod dito. Sabi nga.

An .maramin g dapat bilhin para sa kung kani-kaninong mahahalaga at di gaanong mahahalagang tao. magmama hal ito sa pinakamataas nitong halaga. Dagdagan ang mga daang maaaring lakaran ng mga tao o daanan ng mga bisikleta. Sa matatanda. Pagdating ng hapon. Kahit nakalatag na sa daan ang maraming solusyon sa mga kabit-kabit na suliranin g ito. Patul oy na magiging "Hari ng Daan" ang mga dyip. Pinipili ko ang mga bahay na may Christmas Tree dahil alam kong mayaman sila. Ano ang gagawin natin sa napakarami nati ng dyip? Paano ang mga Pilipinong nakaasa rito? Ano ang kanilang ikabubuhay? Magpapatuloy ang pagtakbo ng mga ipinagmamalaking nating mga dyip. unti-unting nawawala ang k inang at hikayat ng Pasko. Pasko ang pinakaaabangang buwan ng mga batang Pilipino. Dagdag pa ang polusyon sa hangin na dala ng mga dyip na sanhi ng i ba't ibang uri ng sakit. To toong di nawawala ang hikayat ng Pasko sa akin noong bata ako. kasama ng ibang bata n a magbahay-bahay upang manghingi ng Pamasko.titingnan ang bilang ng dyip na bumibiyahe sa bilang ng mga pasaherong kanilang naisasakay. ngunit patulo y ring maririnig ang pag-angal ng mga pasahero dahil sa taas ng pamasahe. kuryente at iba pang pagawaan ng mga pangunahing pangan gailangan ng tao. Lihim na lihim ko itong ginagawa d ahil isa akong Iglesia. di niya ito iiwan o papalitan. Sa tingin ko nga. ang Pasko ay panahon lamang ng paggastos -. Ngayon. Dagdag pa rito. mur a at ligtas na pampublikong transportasyon. Hangga't may nakukuha siyang pakinabang sa isang bagay na maliit. Kailangan nang simulan ang pamahalaan ang isang seryoso at malakihang proyekto n a magpapaunlad sa pampublikong transportasyon sa Pilipinas. di puwedeng alisin ang mga dyip dahil kung tatanggalin ito. Protektahan at pondohan ang mga imbensyong Pilipino ukol sa alternatibong enerhiya. Sa aking karanasan bila ng bata noon sa San Joaquin. higit na mahalaga ang magbigay kaysa tumanggap. naging gawi ko na. Ang dating panandaliang solusyon sa suliranin transportasyon pagkaraan ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig ay naging panghabambuhay. Dahil dito. Batangas. mawa walan ng bagsakan ang mauunlad na bansa ng kanilang mga surplus na makina. Nararamdaman at naki kita na natin ang maaaring mangyari sa hinaharap. May kaugnayan din ang pagdagsa ng dyip sa pag-uugali ng mga Pilipino. Ayaw ng mga Pilipino ang pa gbabago dahil ang pagbabago nga naman ay pagsasakripisyo. sasagasaan lamang ito ng makukulay at humaharurot nating mga dyip. Pero habang ako ay lumalaki at nadaragdagan ang edad. Sa panahon ng krisis sa langis. mauubos na ang langis. Ang langis ay di panghabambuhay at ano ang magiging silbi ng mga dyip kung ma wawala ang nagpapatakbo rito? Mahalagang pagtuunan din ng pamahalaan ang iba p ang alternatibo o iba pang mapagkukunan ng enerhiya bago tuluyang mawala ang lan gis. Pero sabi nga. bago pa man tayo abutan nito. Wala silang ibang bansang maaaring pagtapunan ng mga pinaggamitan nilang makina kund i ang Pilipinas lamang. parang higit na nagiging materialistic ang tao tuwing da rating ang Pasko. malaking pinsala ang naidudulot sa mga Pilipino at sa ekonomiya ng bansa sa pangkabuuan. higit na mahalaga ang pagbabahagi ng mga biyay ang natanggap sa buong taon. makikita ang kawalan ng maayos at pangmatagalang programa ng pamahalaan upang maipagkaloob sa mga Pilipino ang isang maayos. sa kawalan ng kaligtasan sa daan at sa matinding ka hirapan. Gawing ligtas at maayos ang mga daan upang mahikayat ang mga tao na maglakad lalo na kung malapit lamang ang pupuntahan. Sinasabi ng takot ang mga Pilipino sa malalaking pagbabago. Higit na magagamit ang langis sa mas mahahalagang indu striya tulad ng pabrika. nasasabi ko ng ang Pasko ay para lang talaga sa mga bata. sa tuwing magkakaroon ng krisis sa langis . puno na ng barya ang aking bulsa. luma o nakagisnan na niya. ngunit patuloy na aangal ang mga Pil ipino sa matinding polusyon. Kailangan ng magpla no at tingnan ang hinaharap.

Inatupag ko ang pag-aaral at paglalabandero. kumot. taglay ko rin ang pag-asa at ang maganda't m akulay na pangarap. Naramdaman ko ang masarap na pakiramdam. Bigla akong nasabik na muling suma pit ang Pasko! Marami na akong narinig at nabasang kuwento ukol sa mga labandera. Si Aling Aida ang nagpapalaba sa akin. Naging kaulayaw ko noon ang malalaking batya. Nagkusot ako. di tulad ng mga babaeng nasa komersyal ng mga sabong-panlaba na laging nakangiti at tila di nabibigatan kahit sangkaterba ang kanilang dapat labhan. Pero isang araw ng Sabado. magaan. wala a kong pamilyang dapat suportahan. Wala naman akong reklamo rito. Ito ay dahil ako mismo ay naging isang labandero noong ak o ay nasa hayskul. Payak na payak ang parol--gawa sa pad paper. kobre-kama at kung anu-ano pa. na di ko inaasahan. Ang pag-asang may magbubukas na tahanan sa akin at sa mga kasamahan kong bata. m akukuha ang kabuluhan at kahulugan ng Pasko. mga anak na dapat pakainin at buhayin o matindi ng sakit na kailangang pagalingin. Napanood ko r in noong nasa kolehiyo ako ang pelikulang "Gloria Labandera". Sa mga sandali palang di inaasahan at sa mismong kapayakan ng aking namamasid. timba.a ng masarap. Gusto ko talagang makatapos ng hayskul. nilagyan ng ginupit na pinakurba-kurbang papel para gawing buntot. Alam ko ang bigat at hirap ng pagiging isang labandera. Kasabay ng pagbibigay niya ng isang sakong labada an g pagbibigay ng isang baretang Tide at 3 pakete ng noon ay Tide Ultra. an g matagal na panonood ng tv at pakikinig ng music. lalo na yaong may malalaki at makikinang na Christmas T ree sa bahay. Basta pag kwento tungkol sa paglalaba o sa mga labandera. Di ko pinalilipas ang maghapong walang ginagawa. Sa sandaling iyon. bigla kong naramdaman ang kakaibang damdamin--ang payak ngunit makabuluhang damdamin. Gawa ito ng aking isang pamangkin na baba e. Ngunit tulad ng lahat ng labandera. habang pinagmamasdan ko ang munting parol na yari sa pap el. kinulayan ng krayola. Hinarap a t binaka ang mga bula at problema. Mayroon siyang isang maliit na karinderya sa aming lugar.g Pasko ay panahon ng pagbibigayan. Kung min san. Bilang isang teenager. pagsasayang talaga ng oras para sa akin ang pagtambay. naramdaman kong muli ang magin g bata--may magbubukas na tahanan upang ako ay papasukin kasama ng iba pang bata . Iba ang s itwasyon ko dahil isa akong lalaki at isang teenager pa lang noon. ang damdaming aking nararamdaman noon tu wing darating ang Pasko. Malapit na malapi t sa akin ang kwento ng mga labandera. nakita ko ang isang munting parol na yari sa papel na nakasabit sa bahay ng aking kapatid. ng pagkakaroon ng pag-asa at pagbuo muli ng makulay na pangarap. Sa isang pribadong paaralan ako nag-aaral. ta lagang interesado ako. Pero sa sandaling iyon. Nagtanggal na malulupit na libag at mababagsi . ang pamimisikleta o paggala k ung saan-saan. Pero kahit anong gawin ko. ang mabi bigat na pantalon. Gusto kong balikan ang aking pagkabata. palo-palo at poso. Masayang-masaya ang kanilang mga m ukha kahit nakabilad sa araw o sankaterba ang dapat labhan. kaya kailangan kong makaipon para sa aking buwanang matrikula. wala na ang kakaibang pakiramdam -. katu-katulong din ako ni Aling Aida sa paghuhugas ng mga pinagkainan at pag -iigib ng tubig. Dagdag pa. Ang aking mga Sabado at Linggo ay nakalaan sa pagla laba ng damit nina Aling Aida. madalas na laging babae ang pumapa sok sa isipan kapag pag-uusapan ang paglalaba bilang isang hanapbuhay. 100 piso ang bayad sa akin sa para isang sak ong damit. Pangarap ko nga ring magnegosyo ng laundr y shop balang araw. Tanda ko. at makabuluhang pakiramdam tuwing darating ang Pasko. Di tulad ng mga kwentong aking narinig at napanood ukol sa mga labandera.

. 4 Title:Kwento (25) Para kay Leona ito ang kanyang buhay. Kayang-kaya ko itong bayaran. Pagkata pos. Kay sarap nitong hawakan at damhin lalo na't tunay na pinaghirapan at pinagsumikapan. ang kuwento ng aking tagumpay! Ako ang bunsong n apabayaan. Nagsampay. Salamat sa kahirapan dahil nasukat ko ang aking kakayahan. Buti na lang at nagkakaroon lagi ako ng panibagong sigla at lakas. pagpindot sa noo' y usong-uso at makukulay na Pager at iba pa. Nakadama ng matinding pagod. Naging matamlay si ya hanggang dapuan ng karamdaman. Nagkula. Nagtupi ng mga damit na parang dinaanan ng plantsa. Nagtatapos din pala ang lahat ng hirap! Nakatapos ako ng aking pag-aaral hanggan g sa kolehiyo.k na mantsa. At salamat sa Tide na aking naging katuwang sa mga panahong tila kay layo ng aki ng mga pangarap. Di ko kinaawaan ang aking sarili at lalong-lalo di ako nakadama ng pagkainggit s a aking mga kaklase na noo'y nahuhumaling sa pakikinig ng mga awit ng Eraserhead s at Rivermaya. Kung di ko sig uro pinagbuti ang aking paglalaba. sa paglalaro ng kanilang mamahaling Tamagochi. 'Di ako ang bunsong nasunod ang anumang gusto o ang bunsong nakahilat a't naghihintay lang ng hain sa mesa. kipkip ang pag-asang makakamit ko rin ang aking pinakamimithing pangarap. Kahit na may sakit ay patuloy na nagsulat sa k abila ng pag-uutos ni Elias na tigilan na ito upang siya'y gumaling. Salamat kay Aling Aida na di nagdalawang-isip na ako'y kunin upang ako'y kanyang maging labandero. Lahat ng pangarap ay pinaghihirapan. Salamat nang walang hanggan at di mo ako iniwan. tiyak na di magpapalaba sa akin si Aling Aida at lalong di ko makakamit ang maayos na buhay at panatag na kalooban. ihahatid ko na ang mga nilabhan kong damit kay Aling Aida nang ayos na ayos . Nagbanlaw. Natutunan ko talagang walang shortcut sa pagkakamit ng pangarap. hawak ko na ang aking pangarap. Talagang di ko na ging problema ang pagbabayad sa aking matrikula. Salamat sa sangkaterbang labada na tumulong sa akin upang maging matatag. Natutong maghintay. Salama t sa bawat pagsikat ng araw na nagbibigay sa akin ng pag-asa. Tuwing babalikan ko ang aking pagiging labandero. Nagdasal na sana'y di umulan at sumikat na ng matindi ang araw. At nagbanlaw. Nagbanlaw. Wala na akong pinangangambahan ngayon. Di naglaon ay unti-ulnting nanghina ang katawan ni Leona. Ito ang aking totoong kuwento. Ngayon. nangingiti ako. ang kanyang pagkain at inumin( Feria :1984 ). Walang pangarap na ibinibigay nang libre.

Sa simula'y mababasa ang damdamin ng pagkamasayahin sa kanyang mga isinulat di nag tagal dahil sa di magandang karanasan ay nabaling sa pagkabigo. Sa tulang "RUKRUKNOY" Dedication. VALYUS SA BUHAY Kinilala ang mga tula ni Leona sa pagkakaroon ng orihinal na nilalaman. Kasam na rin ang kaluwalhatian at karangalan ng mga kababaihang Pilipino. matatag at matigas . May kalayuan ang Maynila sa Ilocos kaya't inakala ni Elias na hindi makararating kay Leona ang kanyang ginawa. Sa kanyang mga verso inawit ang mga gabi. nahigitan niya ang kapwa niya manunulat sa pan ahong iyon. Sapagka't isinasaalang-alang ang kapaligiran sa kanyang pagsulat. Damdamin ng pagtitiis ang lumutang sa dakong huli ng kanyan g mga isinulat na tula. kultura. kagandahan at pag-ibig sa tinu buang lupa. pinatira niya ang anak na si Isab elo sa kanyang kapatid. Hinubog siya ng may pagpapahalaga sa sariling dangal at pagpapakasakit sa m ga anak para sa kinabukasan.Naging maiinit ang kanilang sagutan hanggang sa dumating sa desisyon ng pamimili . kaya' siya'y umal is at nanirahang mag-isa sa bukid. Mababakas at mararamdaman sa kanyang tula ang masidhing pagnanais niya ng kapayapaan at tunay na pagmamahal na siyang bumuo sa kanyang katauhan. "Choose me or your silly verses " pinili ni Leona ang tula . tulad nagn lakas ng mga propetang magpaha yag ng may katiyakan. Malakas ang kanyang personalidad sapagkat sa hirap. Isa si Leonang mababasa na walang inaayawang aklat. ganyan si Leonia sa kanyang pagharap sa realidad ng buhay. Marahas siya ng makata ng nagsalita sa mga saknong. matatagpuan ang mga valyus o pangkatuhang mina mahalaga na nagpatingkad at nagpalakas sa katauhan niya. bab ae at sugal. KATAUHAN Tulad ng isang molave. kung si sino sa kanilang dalawa ang mahal ni Leona siya o ang kanyang mga tula . Sa kanyang katauhan at buhay matatagpuan ang pinakamahusay na tulang kanyang binigkas. Buong ingat niyang hinabi sa sinapupunan ni bathala saka patuloy na hinaplos ng pagkalinga ng mga magulang. kaisipan at damdamin ng mga Pilipino. Nguni't nakarating ang balita sa Vil la Fernandina. hanggang mabalitaan ito ni Leona. pighati at pagti tiis ang mga tulang isinulat. Kanyang tiniis lahat ng balitan g narinig at sinarili na lamaang ang pait ng damdamin. Naging maluho si Elias at inubos and salapi sa alak. Natatangi ang kanyang istilo . Tunghayan natin ang ila ng saknong: Dumating ngayon mga kapatid na minamahal Ang araw na gusto ng Dios natin ang makasama ko Inyong pag-aasawa at nang pagkakaisa sa kataastaasan Sakramento inyong tinaggap Natupad na ang matagal ninyong ginusto Ang pinag-isa ninyong mga puso Ang mahalagang bendisyon inyong tinanggap . Pinatunayan sa kanyang mga sinulat na maaaring pagsamahin ang tula at relih iyon upang iapahayag ang kaluwalhatihan ng Diyos. Sa karunungan sa pagga mit ng wikang Ilocano at kastila. tradisyon. dusa at sakit na naranasan sa kanyang asawa ay patuloy siyang nabuhay na nananal ig ng may pag -asa at paniniwalang siya'y liligaya. anyo . Mababasa rin sa kanyang mga tula ang ispiritwal. i ndayog at agkakaroon ng masidhing damdamin. sosyal at moral val yus. Muling nagbalik ang karam daman nito. Produkto siya ng pag-ibig at pagmanlahal ng kanyang magul ang. Sarnantala. Sa pagsusuri at paghimayhimay ng kalamnan ng tula ni Leona ating matatagpuan ang mga valyus na kanyang isinabuhay. DAMDAMIN Sa mga isinulat ni Leona masasalamin ang karaniwang damdamin tinalakay tulad ng pag-ibig at pagdadalamhati kanyang pinuri ang mabuti at kinondena ang masama.

Michaei Ke rmu sa harap ng maraming pagpipilian ang pagsasakatuparan nito ay nagpapaunlad n g ating pagkatao.y panghinaan ng kalooban. makatao at makabayan ay nakadagdag pa rin sa paghubog ng kanyang pagkatao at kamalayan sa buhay. Sa takas at katapatan nab ubuklod ang tunay na pagmamahalan. Ang itinanim at kinultiveyt na valyus ni Leona ang pina kamahalagang tool na ginamit upang maka-cope up siya sa realidad ng buhay. Ang kanyang pagkamaka-Diyo s. pp. Batid natin na ang valyus ayon kay Cornelius Van Der Poel ay nagpapakita kung paano a ng pananaw ng tao sa mga bagay at sa mundo. Ayon naman kay Bryn Hall. itinatangi. Matatagpuan naman sa mga sumusunod na saknong ang valyu ng katapatan at pagmamahal: Ngayon ang magiging buhay ninyo maski Dalawa iisa kayo Kailangang ipakita ang pagkakasundo ninyo Dapat ang pag-iibigan at pag-aaruga Ang pagbubuklod ng bawat isa Hindi magbabago hanggang nabubuhay ka Rosas ang kahambing.79). paghihirap ninyong da1awa Lumayo kayo sa ila1im ng pagdududa Ito ang hudyat ng tunay na pagtitiwala ng mag-asawa . paggalang at takot na ma y pagmamahal sa Diyos: Kung mga bata at dalaginding pa Gawin mong itatak sa puso nila Ang pagmamahal at pagkatakot saDiyos Na humubog sa kanila Nailalarawan din sa tula ang kanyang pagmamahal at debosyon sa Banal na pamilya. 77. Kung paano niya hinarap ang realidad ng buhay ay matatagpuang lahat sa mga kalasag na ginamit. Samantala matatagpuan naman ang valyu ng trus t o pagtitiwala sa mga sumusunod na saknong: Bagamat ang kasayahan ng isa ay para sa inyong dalawa at ang hirap ng isa. Malaking bag ay ang kanyang upbringing sa sa pagharap sa realidad. . Naniniwala siayng malaking factor ang pagbabasbas ng simbahan sa matatag na pagsasama ng mag-asawa. Ito ay nagdudulot ng kasiyahan kapag hinangad at isinakatuparan ( Badi a & Saruo : 1979. Tanging Diyos ang sanhi at dahilan ng ikapagtatagumpay ng kanilang samahan. hinahangad at ikinasisiya ninuman. Naging dahilan pa ito ng patuloy niyang pagsulat. Ang pisikal na katawan niya ang naging puhu nan sa patuloy napakikibaka sa katotohanan ng buhay. Holy Family nang kanyang binanggit ang mga sumusunod: Sa tulong at grasya ng mahnl na Diyos Mahalintulad sana ang buhay ng mag-asawa Kay San Jose at Birheng Maria Sa pagkakaisa at katahimikan ng buhay Sa mga valyus na natagpuan sa mga twang isinulat hindi maitatanggi ang katotohan ang nag-ugat ang lahat nang ito sa kanyang nakaraan. Ang valyus ay ginugusto. Sa kanyang pagiging sensitive at responsive sa pangangailangan ng iba higit niya ng natukoy ang halaga ng pakikisama. kung maniniwala Sa pagmamahalan ng inyong sinumpaan Sa pagkakaisa nasasalamin Wlg tunay na pagmatnallalan. panin iwala at pagpapahalaga sa sakramento ng kasal. Bagama't nagkasakit hindi i to naging hadlang upang siya.Sa Santa Iglesia na ating ina Malinaw na nakasaad sa mga saknong na binasa ang pagka-religious ni Leona. Binanggit nwnan niya sa mga sumusunod na saknong ang pagsunod sa kalooban ng Diy os: Sige Severina tanggapin mo ang pinakamamahal Na ibinigay ng Diyas para sa iyo Kimkimin mong parang isang mahal na perlas Sa mamahalin mong puso iyong itago Matutukoy naman sa sumusunod na saknong ang kasiglahan.

Dekada. Unang na1imbag ang ka nyang nobela noong siya ay nasa Mataas na Paaralan .Legends Word Count: 2004 . Hindi man siya nakatapos ng pag-aaral sa kolehiyo tulad ni Leona kapwa naman sila nag tagumpay sa pagsulat. Bagama't nagdanas siya ng sakit at hirap hindi si ya kailanman bumigay. pagtitiis at pagtitimpi. pananampalataya. Marahas at tuwiran kung siya ay mangusap sa panitik. Sa isang tagpong ito ng buhay ni Leona makikita ang pagp apahalaga ni Leona sa kanyang mga tula ( " It was only a matter of time that Eli as would regard her poetic aberrations as form of madness for she preferred to w rite all night poetry was her meat and drink" ). Ang mga valyus na nainkulkeyt sa katauhan ni Leona pati na ang ibang tools na na banggit ang nagpatibay at nagbigay kahulugan sa kanyang buhay. Bata-ba ta Paano ka ginawa? at iba pang nobela nasalamin ang kanyang pag-ibig sa bayan a t mamamayan. Ang kanyang posit ibong pananaw dahilan ng maluwag niyang pagtanggap sa pagdating ng malalaking al on sa kanyang buhay. 4 Title:Alamat (4) Text 117 . Batay sa kanyang mood at pinansyal na pangan gailangan ang kanyang pagsulat. Nagsimulang magsulat sa gulang na labing anim nang siya ay nasa mababang paara1an pa lamang. kapwa naman gumamit ng parehong tools sa pakikibaka sa realidad ng buhay. Sa halip na magalit ay inunawa ang asawa. Ito rin ang sanhi at bunga ng matapang na pagharap niya sa realidad ng buhay. pag-asa. valyus." She never vered from crises by the heart. Tulad ni Leona ang kanyang katauhan. kung ano an g dapat ay kanyang isinusulat. Sa mga isinulat ni Lualhati tulad ng Gapo. Naging tagumpay siya sa panulat sapagka't katulad ni Leona nagwagi ng Don Carlos Palanca Memorial Awards sa Literature ang marami niyang nobela. may asawa at mga anak. Sa kanyang pagti tiyaga at pang-unawa kay Elias naharap niya ang isang pangyayari sa buhay nilang dalawa nang minsan sinabi sa kanya ni Elias "Choose me or your silly verses" (D iliman Review 95:1984). Maaaring minsan ay umabot siya ng dalawa hanggan g tatlong taon bago matatapos. Iisa lamang kaya ang tools na ginamit ng ibang awtor sa pag cope up sa realidad ng buhay ? Upang mapagwari ikinonsidera an isa pang buhay ng isa pang feminista sa katauhan ni Lualhati Bautista. damdamin at u pbringing ang naging tools na ginamit sa pag-cope up sa realidad ng buhay. Sa kanilang paghihiwalay ay naroroon parin ang pag-asang sila'y mulin g magkakatagpo. ganoon din ang kanyang pagiging liberal sa buhay at panulat Malaki man ang agwat ng dalawa sa gulang at panahon ng kanilang panumuhay. Sapagka't bata pa siya noon itinuring na amaturist ang sarili. yet she lived in a d ecisive age" (Diliman Review 95:1984 ) .Sa ganitong kaisipan makikita nating ang kahinaan ni Leona ay pinalakas ng kanya ng pag-ibig.

nahulog po ang singsing ko sa lawa habang ako'y namamang ka. Ti nawag itong Bundok ng Mayon. <b>M</b>asasabing si Prinsesa Taal ay mahahalintulad sa pausbong na bulaklak na wala pang nakakadapong bubuyog upang higupin ang tamis ng kanyang pagmamahal. magigiliw ka sa taglay nitong katangian. Dahil ang tirahan nila ay malapit sa lawa. Prinsesa Lita o Taalita ang tawag sa kanya." sagot ni Prin sesa Taal na lumuluha. pagkatapos mamangka ay luhaang humarap si Prin sesa Taal sa kanyang ama na si Haring Balinda: "<b>A</b>ma kong Datu. Pagkagalit ay huwag mo sanang magawa. Ilang ninuno na natin ang napasali n-salin sa singsing na iyan." paamong wika ng Datu. mayumi at ma hinhin si Taalita at mapagmahal sa sariling tradisyon at kultura. Bukod sa kaisa-isa lamang. nakahiligan ng Prinsesa Taal ang mama ngka pag malapit ng lumubog ang araw sa Lawa ng Bunbon. bakit ka umiiyak ano ba ang nagawa mong pagkakamali?" "<b>M</b>ahal kong ama. <b>M</b>ayroon isang Datu na bukod sa kapita-pitagan ang reputasyon. Dahil siya ay isang Prin sesa.<b>N</b>ang ihahagis ni Kauen ang kanyang sibat. <b>I</b>sang nililiyag na anak na babae ang madalas pagtuunan ng Datu. <b>L</b>umuhod si Prinsesa Taal sa harap ng ama. Sinabi niya sa akin na ipagkaloob ko sa iyo tan da ng kanyang pagmamahalat pag-alala sa iyo!" "<b>T</b>umahan na anak at ang pagkagalit ko'y kinalimutan ko na. Alam mo ba na ang singsing na iyan ay ibinilin pa sa akin ng iyong ina bago siya namatay. <b>N</b>agluksa ang Rajah at ang buong palasyo. Niyakap ni Malaya ito ngunit pataksil na sinibat ng katungga li. mapatawad po sana ninyo ako. Saksi iyan ng aming sumpaang binigkis ng nasira mon g ina. Himala ng mga himala." "<b>A</b>nak. "<b>A</b>nak. Minahal at pinakaingat-in gatan ko ang singsing na iyan gaya ng pagmamahal ko sa aking ina. Kapwa nalagutan ng hininga ang magsing-ibig. Maganda. tumayo ka at huwag ng lumuha." "<b>A</b>lam ko pong napakahalaga ng singsing na iyan. tinatanuran siya ng kanyang alipin at mga abay. mabuti siya ng pinuno. . Napakaganda at perpekto ang hugis. Sa kanyang balangay ay matatagpuan din ang balangay ng Bat angan. Naguguluhan lamang ako sa narinig ko ng balita mula sa iyo. <b>L</b>umipas ang mga araw. Ang lupa sa puntod ng libing ay tumaas hanggang sa ito'y maging bundok. maayos at maganda ang pamamalakad sa kanyang nasasakupan. Ipinag-utos niya na ang dalawa'y ilagak na magkasama sa isang hukay. Datu Balind a ang tawag sa kanya. Mayroon po akong kasalanan n a nagawa. <b>M</b>ayroon isang pagkakataon. bilang alaala kay Daragang Magayon. ang sibat ay tumama s a dibdib ng dalaga. si Daragang Magayon ay tumakbo upang pumagitna at sawayin ang dalaga. na animo'y nahihintakutan. na ang kahulugan ay Taal sa Tagalog at puspos ng u galing kinagisnan. "<b>A</b>no! Dapat ay naging maingat ka." sagot ni Prinsesa Taal. Iyan na lamang ang bagay na nagpapaalal a sa amin ng iyong ina ng aming pagmamahalan. An g kanyang kutis ay sariwa at humahalimuyak. Sa kasamaang-palad.

Panalangi ng tulungan siyang masisid ang nawawalang singsing mula sa Prinsesa. Sa sinamang palad walang sinuman ang nagtagumpay upang maibalik ang si ngsing ng prinsesa. <b>M</b>araming araw ang lumipas sa paghihintay ng mag-ama. Mat agal niyang sinusubaybayan ang takbo at pangyayari sa palasyo at masayang pagsas ama ni Datu Mulawin at Prinsesa Taal. Mula umaga hanggang hapon. <b>M</b>ayroon isang matandang nuno pala ang nagmamay-ari ng Lawa ng Bunbon. maliwanag ang sikat ng buwan. <b>S</b>ubali't ang pagsasama ay hindi lagi masaya. <b>M</b>atiyaga niyang nilusong ang Lawa ng Bunbon. Pagkainip ang kanila ng naramdaman. Ginawa niyang hiwain ang tiyan nito upang malaman ang laman. na halos mapaiyak sa sandaling iyon. Ama ko. <b>I</b>sang gabi. Ang pagsasama ng mag-asawa ay nasaksih an ng buong balangay ang magagandang pamamalakad ni Datu Mulawin at masayang mas aya si Prinsesa Taal sa piling ng asawa. Kailangan mo rin ng ma kakasama pag ako'y lumisan na. "Ito kaya ang tugon sa panalangin k o at magandang hangarin sa Prinsesa Taal?. Hindi rin nagpahuli ang angkan ni Bukaneg mula sa Kabisayaan at Kabikulan. Datu Mulawi n ang ngalan ng lalaki at nagmula siya sa Nasugbo. W alang tigil sa paglangoy. Lahat ay maligaya sa nangyaring okasyon. <b>N</b>agpaanunsyo kaagad ang Datu saanmang dako upang ipahayag ang kanyang nil alayon. Maraming dugong bughaw ang dumating m ula sa iba't ibang lugar. namasyal ang mag-asawa. Ngu nit laking gulat niya ng matagpuan doon ang nawawalang sinsing ng Prinsesa. <b>N</b>ang gabi ring iyon ay namangka ang mag-asawa sa lawa. Nasa tamang edad ka na para lumagay sa tahimik.Nagtaka ang lalaki dahil sa maliit na butete ay malaki na agad ang tiyan nito." <b>I</b>lang sandali pa ang lumipas. Agad ipinakasal si Prins esa Taal kay Mulawin. " Anak. Kasama rito ang mga Morong Datu mula sa Jolo at Tawi-t awi. "<b>S</b>iya pong mangyayari Ama ko. ang humingi ng tulong sa mga anito. "Isa ng himala ito!' laking tuwa ni Datu Mulawin. hindi ba dapat ika'y mag-asawa na. Matanda na rin ako at kailangan ko ang isang matapang na Datu na siyang hahalili sa akin. hahanap tayo ng magagaling lumangoy upang sisirin ang nahulog mong singsing. <b>H</b>abang sa pagsisid ni Datu Mulawin ay may nahuli siyang buteteng laot na malaki ang tiyan. Madalas ay may problema ring dumadating na siyang nagiging balakid sa pagsasama. Maibabalik rin ang singsing at maisusuot sa daliri mo . <b>D</b>i kalaunan may isang Datu." <b>K</b>aya't ang pangako ng Pinunong Datu ay nangyari. Mayroon sayawan at kantahan. Ang matandang nuno pala ay ay naiinggit sa sarap ng buhay sa palasyo at masayang pagsasama ng mag-asawa." ako po'y nagagalak sa pang-unawa ninyo. Habang sumasagwan . Nagdiwang ang buong balangay." Sagot ng Prinsesa. Ang balitang ito ay agad kumalat saanmang dako ng kapuluan. Ang gab ing iyon ang simula ng gulo sa kanilang pagsasama." pakiusap ng Datu." paliwanag ng Datu. Ipinaalam sa madla na kung sino ang makakakuha sa singsing na nahulog sa Lawa ng Bunbon ay siyang mapapangasawa ng mayuming prinsesa.<b>N</b>iyakap ng Datu si Taal. "<b>H</b>uwag ka ng mabalisa. "<b>S</b>alamat ng marami po. Hindi rin nagpadaig ang Kapampangan at dumating si Dau Pisot upang subukan ang k apalaran.

<b>A</b>ng Bundok sa Arayat na nakapatungo sa mga lalawigan ng Kapampangan at Nu eva Ecija ay may iniingatang mga kahiwagaan na nagkasali-salin na sa mga maramin g paniniwala. dahil sa pagkakatanim sa diwa ng napakarami nang sali n ng lahi sa Arayat at kanunog-bayan. Ang malaking tipak ng batong-buhay sa ituktok ng bundok ay batyang pinaglalabhan ng engkantada. kumakanta ang Prinsesa kasabay ang tugtog ng kumintang. <b>S</b>ang-ayon sa matatanda sa Arayat. <b>M</b>ula noon. wala sinumang namamalagi roon sa pangam bang baka magayuma sila at hindi na muling makabalik sa kanilang tahanan. Sa kasamaang-palad ang prinsesa ay nahulog at lumubog. pilit niyang inabot. Pangalang ibinigay ng Datung pumalit kay Mulawin. Tand a na rin ito para laging maalala si Datu Mulawin at Prinsesa Taal. bukod sa pag iging maitim. Di-umano kapag mabili ang mg a paninda. Ang kamatsile lam ang ang tanging walang bulaklak na maipagmalaki. <b>S</b>a isang gubat na madawag. Subali't di man ito makat awag-pansin sa mga manlalakbay at di man siya tapunan ng bahagyang tanaw at ito ang ipinagmimighating malabis ng abang puno ng kamatsile. "Na ku! Anong pagkalungkot-lungkot na buhay itong akin. Kung ako ba'y nagtataglay ng bulaklak na katulad ng mga katabi kong puno. Kaya't ang daing ng kamatsile ay kanyang sinagot. ang landas sa pauwi ay madaling matututuhan. dahil nabighani ito. kung nais mong magkaroon ng bulaklak na kaakit-akit ay tulut an mong ako'y mangunyapit sa iyong mga sanga. nguni't maganda naman ang pagka kahubog ng kanyang malalago at malalabay na mga sanga. may tumubong puno ng kamatsile na may malagana p na mga sanga. si Maria ay lumulus ong sa bayan upang magtinda at mamili. Ang kabundukan ay totoong masagana sa mga bungang-kahoy at ang sinumang aabutin ng kagutuman doon ay malayang makapipitas at makakain ng bungang maibigan niya." . <b>A</b>ng mga alipin na nakakita sa pangyayari ay agad ibinalita sa tagaroon. ang araw ng linggo sa pamilihang bayan na Arayat. Ang tawag nila rito ay Bulkan Taal. Mabilis naman tinalon ni Datu Mulawin ang asawa upang sagipin. ang bundok nasabi ay ari ng isang napak aganda at mapaghimalang babae. malakas na naibulalas ng kamatsile ang kanyang hinanakit. <b>N</b>ang makita ng Prinsesa ang magandang bulaklak ng lotus.si Datu Mulawin. <b>I</b>sang araw. N aroon daw ang mag-ayos siya na tulad sa isang matandang magbubukid. Ngunit sa sandaling ilapag ng taong iyon at iwan ang mga bungang dala niya. ay pango pa ang ilong at sungal ang mga labi pinatutunayan din ng maraming taga-Arayat na maraming kagila-gilalas na pangyayari ang mararanasan n g sinumang dadalaw sa bundok na iyon. Lumubog sila dahil sa kapangyarihan ng matandang nuno na binalak si lang mapinsala. may isang pulo ang lumitaw sa gitna ng Lawa Bunbon. kapwa s ila lumubog. M arami ang nagtangkang sisirin ang dalawa upang makita ang bangkay. Sa maraming kapaniwalaang iyan ay lalong bansag ang mga talang nab abanggit sa lathalang ito. At ang lalo ng kahima-himala ay ang pagbuhos ng ulan kasabay ang paglakas ng ihip ng hangin. Sa tabi nito'y may nagsitubong iba't ibang mga punong may magaga nda't mababangong bulaklak na nakakahalina sa mga naglalakbay. si Mariang Sinukuan. sana'y makagagayuma rin ako sa mga taong dito'y nagsisipagdaan. <b>D</b>ahil sa paniwalang napakaganda ni Mariang Sinukuan at dahil rin sa magag andang tugtugin maririnig sa kabundukan. subalit ang sinumang magtangkang mag-uwi n g mga bungang-kahoy mula roon ay hindi matututuhan ang landas pauwi. Subali't ang engkantada ay hindi mo raw m akikilala dahilan sa iba't ibang paraan ng pagbabalatkayo na kanyang ginagawa." <b>A</b>ng ganyan niyang himutok ay umabot sa pagdinig ng cadena de amor na guma gapang sa kanyang paanan. Ngunit nabigo silang lahat. "Mad aling lutasin iyan. Subalit.

siya'y di makatiis na di magpa hayag ng kanyang dinaramdam. Sa tuwa ng Elepanteay kumembut-kembot ito sa pag-indak. ni Mangga a ng Dalanghita. Naiinggit ako sa ibang hayop at halaman na tuwang-tuwa kapag may handaan sa kagubatan.<b>Ang kamatsile ay sumang-ayon sa magandang mungkahi ng cadena de amor. "Gusto kong maging maligaya ka. mahal na Ada. nakikita ang masayang paligid. <b>A</b>ng malakas na pagkokak ng mga Palaka at paghuni ng mga Kuliglig ay sumal iw sa awit ng mga Maya. . Maawa kayo. Lungkut madilim sa loob ng kasoy. Kapareha naman ni Kangkong ang Sitaw. nakakarinig ng awit at tawanan pero hindi naman nakikita ang katuwaan. May kahilingan ka ba?" "<b>A</b>yoko pong nakakulong sa madilim na lugar na kinalalagyan ko. kantahan. Kaya't sa cadena de amor. Sa isang iglap ay nakalabas sa madilim na kulungan ang But o." <b>N</b>aulinigan ng makapangyarihang Ada himutok ng Buto. "<b>M</b>abuti pa sila. ng Zibra ang Tsonggo. Nak akasama sila sa pagsasaya. Hindi lang nila naririnig kundi nakikita pa ang katuw aan ng lahat. Napapasabay din sa pag-imbay ang mahagway na Kawayan kasama ang Pagong na nagbab aba at nagtataas ng bahay-bahayan. <b>N</b>oong unang panahon ay nasa loob na lungkot ang buto sapagkat madilim na ungkot nang malamang magdaraos ng isang handaan ay ipinatawag ng Ada ang lahat ng kasoy ang abuhing buto nito. Ang huni ng mga Kuliglig at kokak ng mga Palaka ay sumasaliw sa awit n g mga Maya. <b>A</b>ng buong kagubatan ay nagliliwanag sa tama ng mga ilaw ng parol ng mga A litaptap. B ukod tanging ang buto ng kasoy ang lungkut na lungkot." <b>M</b>asayang-masayang napanood ng Buto ng Kasoy ang sayawan. Lalo itong nal handaan ang Ada ng kagubatan. Di nagl ipat araw at ang dating nag-iisang puno ng kamatsile ay nag-uumugong sa mga bubu yog na sa kanya'y laging nag-kukumpol-kumpol. Sa gabi ng ng hayop at halaman. Masayang-masaya ang kagubatan. "<b>S</b>ubali't ano mang pagsusumamo ng abang puno ng kamatsile ay nawalan ng s aysay sa lubos na nasisiyahang cadena de amor. Gawan ninyo ng paraang makalabas po sana ako sa pagkakakulong ko sa loob ng prutas na ito. di ko n aman malanghap ngayon ang mabangong simoy ng hangin. Masayang kasayaw ng mga Kuneho ang mga Usa. <b>N</b>guni't pagkalipas ng ilang linggo ay di na makatagal sa sukal na sa kany ang sanga ay nakabalot. Ang mga tao naman ay di siya iniiw an ng tingin. di ko man lamang masilayan ang mga baging na iyong ibinalabal sa akin. Nguni't sa malaking habag ng Mayk apal ay pinagkalooban din siya ng pananggalang sa cadena de amor. Iwinasiwas nito ang nagnin ingning na pananglaw. "Oo ngat ako'y hinahangaan ng maraming tao." <b>N</b>aantig ang maawaing damdamin ng mahal na Ada. <b>L</b>ahat ay nagsasayaw. Ang tinik na m agpahanggang sa ngayon ay nagmamalasakit sa kanya. ni Saging ang Papaya. ng mga Elepante ang mga Tamaraw. Lahat ay kumakanta. Heto ako. at pag kakatuwaan ng mga hayop at halaman.

Samantala. Nagturo ang nobela ng mga kagandahang-asal partikular na sa kababaihan. at ng "Fray Botod" ni Graciano Lopez Ja ena ay naglayon namang magpamalas ng mga katiwaliang nagaganap sa lipunang pinag haharian ng mapang-imbot at mapaniil na mga dayuhang Kastila. at ang tradisyong pampanitikang kanyang sinusunod o tinatalikdan (Reyes: 1982). a ng uri ng lipunan na kanyang pinagmulan. dalisa y na pag-ibig. Sa panahon ng mga Kastila. ang pag-unawa niya sa kasaysayan. <b>Ang mga Tauhang Babae sa mga Unang Nobela</b> . ay nagsiwalat din ng kasamaan ng mga prayle. pag-iwas sa masama at kabuktutan. Kung may Padre Damaso ang Noli Me Tangere at Padre Camorra ang El F ilibusterismo. Ang mga nobelang may taglay na aral at nagtuturo ng mga kabutihang asal ang namayani sa unang henerasyon ng mga nobela. nambabato ng ta sa. Ang unang dalawan g nobela ni Rizal ang gumising sa nahihimbing na damdamin ng bayan upang malinaw nilang makita at maramdaman ang pang-aapi at pang-aabusong dinaranas nila sa sa riling-bayan sa kamay ng mga prayle at guardia civil. Kitangkita ang ganito sa mga nobelang "Barlaan at Josaphat" na sinulat ni Padre Antoni o De Borja noong 1712 at "Ang Pagsusulatan ng Dalawang Binibining sina Urbana at Feliza" na sinulat naman ni Padre Modesto De Castro noong 1864. at pagmamahal sa Diyos. Mas malupit ang pagkakalara wan ni Rizal kay Padre Agaton na nananampal ng babae. Mahalaga ang mga impluwensyang ito partikular na ang pagsunod o pagtalikod ng nobelista sa isang tradisyong pampanitikan sapagkat makikita mula rito ang pinagdaanang panahon ng kasaysayan ng literatura. may Padre Agaton naman ang Makamisa. Samantala. ang "Makamisa." na di niya natapos sulatin. Dahil dito. kahandaang ma gbuwis ng buhay alang-alang sa kapwa at sa bayan.5 Title:Sanaysay (5) <b>Introduksyon</b> Ang isang nobelista ay naiimpluwensyahan ng maraming pwersa. nagmumura. si Josaphat na di-kristiyano ay nagpabinyag sa kristiyanismo sampu ng mga tauhan g kanyang nasasakupan. Binuhay sa mga nobela ang mga kapur i-puring kilos at pananalita. Ang ilang nobela noong panahon ng paghihimagsik. ang kamalayang taglay niya sa isang tiy ak na panahon. pagpapakasakit. naging palasak na layunin sa pagsulat ng mga akda ang pangangaral ukol sa kagalingan at kagandahan ng kristy anismo upang mahimok ang mga katutubo na magpabinyag sa relihiyong ito. tulad ng "Noli Me Tanger e" at "El Filibusterismo" ni Jose Rizal. Ilan sa mg a pwersang ito ang posisyon niya sa lipunan. Ang pangatlo niyang nobel a. mabuting pakikipagkaibigan. huwarang pamilya. sa "Fray Botod' ni Jaena ay inila rawan ang mga prayle na tila mga lamok na nangabundat ang mga tiyan matapos sips ipin ang dugo ng mga Pilipino. Ginamit din ng maraming manunulat ang nobela bilang behikulo upang magturo ng tamang paniniwalang mapakikinabangan at magiging gabay ng mga mambaba sa sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. sa nobela ni Padre De Castro ay itinuro ang mg a dapat na ikilos at maging gawi ng mga babae sa iba't ibang sitwasyon at pagkak ataon. Sa nobela ni P adre De Borja ay ipinakitang hindi nabulok o naagnas ang katawan ng misyonerong kastilang si Barlaan kahit na matagal na panahon na itong namatay. at nagdadabog kapag nagmimisa. nagkakaroon din ng kani-kaniyang layunin sa pagsul at ang bawat nobelista. Sa larangan ng nobela.

et<pd>. Samantala. na ayon sa marami ay si mbolo ng isang dalagang Pilipina ay nanatiling mahina at di-lumalaban hanggang s a kanyang kamatayan. Impluwensy a ito ng pananakop ng mga Kastila (Rojas-Atleta. Malinaw ang dahilan ni to. Ang Lumang Tipa n ang pasimuno sa anomalya sa kababaihan (Reyes: 1992). Simbolo ng k ahinaan ang pagpasok sa kumbento sapagkat nang mga panahong yaon.</pd>al<pd>.</pd>al<pd>. nauna Niyang nilikha si Adan at sumunod lamang si Eba. ang pagpayag ng isang dalaga na pumasok sa kumbento ay nangangahulugan ng pa gpayag nitong mawalan ng karangalan sa kamay ng mga prayleng mahilig sa mga baba . alam ng lahat kung ano ang nangyayari sa mga dalaga sa loob ng kumbento. mahirap itakwil sa isip ang katotohanang ang babae ay nilikha upa ng makasama at umaliw sa lalaki. N ang makita ng Diyos na nalulungkot si Adan ay nasip Niya na nangangailangan ito ng makakasama. Mula sa patryarkang lipunang pinaghaharian ng mga lalaki unti-unting sum ibol ang tradisyong nagpababa sa kalagayan ng mga babae. Sa ilalim ng Kodigo Sibil ng mga Kastila. et<pd>.Namulat ang mga Pilipino sa isang patryarkal na lipunan. Mababasa sa Berso 18 ng Aklat Genesis ang ganito: At <i>sinabi ng Panginoong Dios. Hindi nakatututol an g mga ito anuman ang gawin sa kanila ng mga prayle sa loob ng kumbento. Ang babae kung gayon ay nagsisilbing tagaaliw lamang ng lalaki. Sa bandang huli ng kanyang buhay ay m akikita ang kahinaan ni Maria Clara bilang babae nang pagpasyahan niyang pumasok na lamang sa kumbento sa halip na ipaglaban ang kanyang mga karapatan bilang is ang anak. Sina D elilah at Bethseba ang dahilan ng pagbagsak ng dalawang lalaki. Maging ang edukasyon ay nakalaan lamang sa mga lalaki (Rojas-Atlet a. matutunghayan ang tung kol sa paglalang ng Diyos sa sanlibutan at sa mga unang tao. Nang likhain ng Di yos ang mga unang tao. Dahil nga mga Kastila ang pinagmulan ng patryarkang lipunang nagsilang sa tradisyong mahina ang babae at malakas ang lalake. lalo na ng mga babae. matiisin. walang kalayaang tinatamasa a ng mga babae. Mula sa Biblyang ipinabasa sa atin ng mga prayle. Siya'y ilalalang ko ng isang katulong niya</i>. Si Maria Clara sa Noli Me Tangere ni Jose Rizal. Laganap sa panahong ito ang di-makatwirang paglalarawan at pagb ibigay-katauhan ng mga nobelista sa kanilang mga tauhang babae. Doon nilikha ng Diyos ang isa pang tao sa anyong babae . Si Maria. hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Kailanman ay di niya dapat pangarapin na mauna o kahit na pumantay lamang sa kinalalagyan ng mga lalaki. Hindi niya taglay ang lakas na sadyang ipinagkaloob sa mga lalaki u pang gawin ito. dapat silang igalang ng kanilang nasasakupan.nagbibili ng aliw. Mga katangiang itinakda ng mga prayle na dapat taglayin ng mga baba e. bilang isang babae. mababasa na noon pa man sa m ga nobelang nalimbag sa panahon ng pananakop ang di-pantay na kalagayan ng mga b abae at lalake. sila ay mga lalaki. ang baba eng pinili ng Diyos upang maging ina ng Kanyang Bugtong na Anak ay ipinakilala b ilang isang birhen. Bilang mga lalaki at bilang mga prayle. mabuting ina. at masunuri n sa Diyos. (Reyes: 1992). Umibig siya kay Crisostomo Ibarra subalit di niya natutunang ipaglaban ang pag-ibig na ito. at higit sa lahat. Bagamat sa tadyang ng unang lalaki kinuha ng Diyos an g unang babae.si Eba. Si Magdalena ay isan g makasalanang babae . sapagkat higit sa pagiging prayle. ang mga babae ay dapat pasakop sa mga lalaki. Tradisyong nagpamulat at nagpaniwala na ang mga lalaki ang dapat na manguna sa anumang larangan at hin di ang mga babae. Si Veronica ay walang nagawa sa pagh ihirap ni Kristo kundi ang lumuha at punasan ang mukha Nito. Tunghayan natin ang ilan pang mga babae sa Biblya.</pd> 1977). bilang isang tao.</pd>: 1977). Lalaki ang malakas at makapangyarihan. ulirang asawa (ni Jose). Naging sunud-sunuran siya sa kanyang mga magulang at sa Ku ra Parokong si Padre Damaso. Samakatw id. Mababaw ang dahilan ng pagkakalikha sa babae. Sila ang dapat manai g lagi. Sa Lumang Tipan ay makikita rin ang negatibong imahen ng mga babae. Tiniyak ng mga prayle na mabigyan ng mas mas mataas na pagkilala at pagpapahal aga ang mga lalaki bilang mas makapangyarihang nilalang.

Naroon siya sa istorya upang maipakita ang kaganapan ng pagkalalake ng bid a. Tinuruan ang mga babae na maging kimi at maging kaakit-akit lagi lalo na sa paningin ng mga lalaki. ang pa ngunahing tauhang babaeng nilikha ni Baltazar. nag-uli k-ulik sa pagpapasya. Samantala. Ang sumunod pang taon ng mga nobelista matapos ang pananakop ng mga Kast ila ay nanatiling nakasandig sa tradisyunal na tema at pagkatha ng nobela. nag-abot ng bandang isusuot. paglilinis ng bahay. Si Pia Alba. nakita ni Mabanglo ang kahinaan ni Laura. ng kanyang amang hari sa mga usaping pampamahalaan? Anong impluwensya mayroon siya sa kanyang ama? Ang mga pananalita kaya niya'y nagkakahibo sa mga desisyon ng korte? Si Laura ay naroon bilang isang inspi rasyon. Mula sa halimbawang ito ay tiyakang masasabi na mahihina at di-lumalaban ang mga pangunahing tauhang babaeng nalikha sa Noli Me Tangere ng bayaning si R izal. Di rin niya nagawang ipagtanggol ang kanyang sarili at ang kanyang dalawang anak sa malupit na kamay ng kanyang lasenggo. at iba pang gawa ing pantahanan na nakaatang sa balikat ng babae.ng Noli Me Tangere at Florante at Laura ang mga babae. paglalaba. ang ina ni Maria Clara ay mas pinili pang manahimik at takas an ang realidad sa pamamagitan ng pagsasawalang-kibo sa halip na ipaglabanan ang karangalang dinungisan ni Padre Damaso. at iresponsableng asawa. pagluluto. naghintay. katulad ng nabanggit na. ayon kay Mabanglo ay maitutumbas ito sa mga gawaing baha y tulad ng pananahi. Siya kaya'y nasangguni. Tahasang masasabi na kapwa nilugmok ng mga dinadakilang obrang ito . mabait. Lagi. panrelihiyon.e. ang martir na asawa at dakilang ina ay nabaliw nang d i man lamang nabigyan ng katarungan ang pagkaapi ng kanyang dalawang anak na lal ake at pati na ang maagang pagkamatay ng mga ito sa kamay ng mga berdugong prayl e. Ang maganda at mayamang si Paulita Gom ez ay nawalan din ng lakas ng loob na ipaglaban ang kanyang pag-ibig kay Isagani . Samantala. Ikinahon sa nobela ang mga babae bilang mga nilalang na ang nakatak dang kapalaran manatili sa loob ng tahanan bilang isang mabuting asawa at uliran g ina. humingi ng palugit kay Konde Adolfo sa pagtanggap ng a lok nitong pakasal. o kung anong uri siya ng dugong bughaw. Idinagdag pa ni Mabanglo: Nagtiis si Laura. Ayon pa kay Mabanglo: Wala ta yong kabatiran kung anong larawan mayroon si Laura. si Sisa. Si Laura ay larawan ng kahinaan. Inilarawan sa pagsusulatan nina Urbana at Feliza ang mga nararapat na gawi at asal ng isang dalaga sa iba't ibang pagkakataon. nagtahi ng plumahe. bilang isang katangi-tanging baba e. at politikal na bunga n g masasamang pamumuno ay hindi nagbigyan ng nararapat na pagpapahalaga ang mga b abae. mapaglingkod. mahinhin. batugan. nagsiyasat ng baluti't koleta. Mga tauhang lalaki ang nasusunod at mga tauhang babae naman ang laging kawawang taga . kaila ngan nito ng masasandigan na sasagip sa kanya sa panganib. at naghiyas ng turbante ni Florante. Sa kasalukuyan. at tapat. bilang anak ni Haring Linceo. ang nobelang "Ang Pagsusulatan ng Da lawang Binibining sina Urbana at Feliza" ay nagturo sa mga kababaihan ng mga ara l ng kagandahang asal. Sa pagsusuring ginawa ni Mabanglo (sa Reyes: 1992) sa awit na Florante at Laura ni Francisco Baltazar. Mula sa mga nobelang ito na tumalakay sa mga suliraning panlipunan. hindi bilang isang tauhang may sariling bait at pagpapasya . Pumayag itong pakasal sa mayamang binatang si Juanito Pelaez kahit di naman n iya ito iniibig. minsan man. Si Laura ang naggawa ng s agisag. maganda.

4 Title:Sanaysay (32) Text 108 . Naging tauhan sa kanyang mg a sinulat na akda ang mga babaeng matalino. Kilala ako ng guidance. Kung minsan.intelektwal.</pd> Arceo sa Kanyang Canal De L a Reina</b > Ang feminismo at/o kilusang feminista ay isang pakikibakang nag-ugat sa malalim na paniniwala na sa kamay ng mga kalalakihan.natural. sa Kowloon House na sapilitang isinara ng mga manggagawang 'di pinapas weldo. Nakikihapunan ako ng kaning pinaibabawan ng noodles . rasyunal at intelektwal. Sila ay mga babaeng pantahanan. ang lalaki ay kabaliktaran ng lahat ng negatibong katangian ng babae. Mendiola. at kung saan-saan pa. Radikal ang pagkak aiba ng lalaki sa babae. Mga babaeng may sariling katangiang kaila nma'y di mahuhuli sa mga lalaki. emosyonal. Buti na lang at kokonti pa ang mga istudyante. napapasama na rin ako sa mga picket line ng mga kaklase kong aktibi sta. ulirang maybahay. ayon sa malaon nang tinanggap na paniniwala at kinagisn ang tradisyon. Ang babae ay parang kalikasan . may paninindigan.sunod. at alam kung ano ang gusto sa buhay. hindi maampat ang pag-agos. Hindi lamang ito nag-ugat sa pagkakaiba ng kanilang anyong pisik al kundi maging sa ibang katangian . Ang kinagisnang tradisyong ito ng di-pantay na pagtingin sa mga babae an g nag-udyok kay Arceo na pangibabawin ang kakaibang karakter ng mga babae sa kan yang mga akda. Samantala. partikular na sa kanyang mga nobela. Ito ay mapagtimpi. at tagapag-alaga ng mga anak (Reyes: 1982). agad niya akong pinagbihis at dinala sa guidance. . Makapangyarihan at kilalang tao ang mga lalaki samantalang mahirap subal it matapat ang mga babae. Ang naging mahinang karakter ng mga babae sa mga nobela at ang di-pagbib igay sa kanila ng pagpapahalagang nararapat sa kanila bilang mga babae ang pinag sikapang buwagin ni Arceo sa mahigit limampung nobelang kanyang sinulat. tag asilbi sa asawa. hindi makatarungan ang rep resentasyong ibinibigay sa mga kababaihan. <b>Ang Kilusang Feminista at si Liwayway A<pd>.Essay Word Count: 2193 Habang basang-basa pa ang aking katawan. Parang basang sisiw akong naglalakad noon sa campus. upang makaidlip kahit papaano sa mga tulugang matitigas at binubungan ng mg a sako at diningdingan ng mga pulang placard. Minsan sa tapat ng Korte Suprema. hindi palai sip (Reyes:1992). Hinango ang ganitong representasyon mula sa paniniwala ng lipunan na ang babae ay di-makahihigit sa lalaki sapagkat ang taglay lamang niya ay ang kanyang katawan (Reyes: 1992). at sikolohikal. marunong magpasya. Hayaan na raw ako dahil w orking student ako.

Ang bumi li ng sariling sampaguita para sa akin. Ang nagpa-picture ng mag-isa sa entablad o. Inatupag ko ang paghahanap ng iskwelahang pwedeng pasukan at pagturuan. naimbitahan akong maging panauhing pandangal sa iskwelahang pinagtap usan ko noong elementary. Nagwagi ng unang gantimpala sa Timpalak Palanca ang isang kuwentong-pambata na isinulat ko sa Siniloan. na ang kurso kong pwedeng makuha sa apat-na-taon ay kinuha ko nang animna-taon. Napakasimple ng buhay. naka-graduate</b> Isang tag-araw. 'di na ako sa May nila naglalagi. <b>Simula ng swerte</b> Pinakadulo na pala ng Laguna ang Siniloan. sa masikip at malupit na May nila. kahit 'di ako honor student noong nag-graduate ako. Mataas ang tin gin sa mga guro. Is a sa mga kapatid kong lalaki ang sumama at nakinig sa aking pagsasalita sa harap ng maraming tao. at pati Phys ical Education. Tila dininig yata ang aking kahilingan. Pasong-paso na ako sa Maynila. Pero nakabibingi rin pala ang sobrang katahimikan. nagulat na lamang ang aking mga kapatid sa aking ibinalitang gra duate na ako. Agad kong tinanggap ang alok kahit 'd i ko alam kung saan. Ang kumain nang mag-isa sa lugawan pagkatapos ng graduation. Alam kong alam na niya ang lahat. ang naging buhay at pakikipagsapalaran ko sa M aynila. Nararamdaman din siguro niya ang ligaya na kasama ng mga luhang nagmula sa mata ng mga magulang ng mga batang nagsipagtapos. nang mapasalamat an ko naman ang sarili ko. nagturo ako ng Filipino. Computer. kung sinubukan ko kayang lumapit noon sa aking mga kapati d at sinabi ko sa kanilang kailangang-kailangan ko ang tulong nila. Laguna. 'Di ko ito inaasahang gagawin nila para sa akin. ang lahat-lahat ng dinanas k o bago makapagtapos ng pag-aaral. Pero ngayon naisip ko. nahihirapan pa ako? <b>Sa wakas. Kung ano ang aking itinuturo. Bumalik ako sa Maynila sa pag-asang sa pagkakataong iy o'y maging biyaya na ang mga pasakit at mga problemang naranasan ko noon. Walang sinuman sa aking mga kapatid ang nangahas na magtanong kung saan ako nagt uturo. Tulad ng dati. Walang-wala silang kamalay-malay sa aking mga pinagdaanan bago nak atapos. Dahil 'di pa kayang kumuha ng maraming titser ang iskwelahang p inasukan ko. Nabalita sa buong Baranggay namin ang ukol sa aking pagtatapos. Pero sino ba ang gustong makapag-a ral? 'Di ba't ako lang naman din? Katawang-katawan ko na lang naman ang dala-dal a ako. Nakatatakot ang sobrang kapay apaan at laging pag-iisa. Araling Panlipunan. May nag-alok sa aking magturo sa isang bagong tayong iskwelahan sa may Siniloan. seryosohin k aya nila ako? Na talagang nahihirapan na ako. Basta ang alam lang nila. Dalawang taon akong nagturo sa iskwelahang iyon at dalawang taon din akong nalayo sa Mayn ila at sa aking mga kapatid. Walang anumang inihandang selebrasyon o kaya'y salusalo ng pasasalamat ang aking mga kapatid para sa kanilang kaisa-isa at bunsong kapatid na nakatapos ng pag-a aral. Sa Siniloan ako lubos na nakapagsulat. Inalok ako ng pa . Kaya noong nakar aang Marso.Sa mga panahong ito na malaking problema ko ang matutulugan at pagkain. Anak ng mayayamang taga-Laguna ang aking mga tinuruan. hindinghindi ko kinaawaan ang aking sarili. akong-ako pa rin ang nag-iisang kumuha ng aking diploma. Kailanga n ko nang magkatrabaho at kumita.

pinalagyan ng magagarang ilaw. Unti-unti kong ipinaayos ang b pinakisamehan. Sabik na sabik naman akong nagbabalita at sumasagot sa mga tanong nila. ako ang napiling magturo. Kung saan ako nagtuturo? Kung ano ang aking mga iti nuturo? Kung anong bagong parangal sa pagsulat ang aking nakuha? At kung anu-ano pa. Sab ik na sabik akong magkuwento sa kanilang tila napalayo sa akin sa matagal na pan ahon. isang malambot at mamahaling kama. sa istasyon ng radyo. Ano araw ang karapatan kong maimbitahan upang magsalita o mag-lecture ukol sa pa gsusulat? Wala raw akong kakayahang magturo ng Filipino dahil di naman ako Filip ino major? Pinalampas ko lang ang lahat ng ito. Marami na rin silang itinatanong sa akin. Binigyan din ako ng . lalagyan ng sabon at tissue. upang magbahagi ng mga teknik at kaalaman sa pagsulat sa mga gustong mag ing manunulat. sabitan ng tuwalya. walang-wala na akong mapeperwisyo. <b>Pagbabalik sa La Salle</b> Matapos ang anim na linggong pagtuturo ko sa mga Fil-Am. dining table. sa ibang mga pamantasan sa Maynila at pro binsya. ipinakumpuni ang mga sirang ipinabago ang lababo. pangalawa. Anim na ling go akong nagturo at dolyar pa ang aking sinuweldo. Nagkasunud-sunod ang mga biyaya habang naglalakihan at tumatalim ang mga tila pa ngil ng matatandang guro sa pamantasang aking pinagtuturuan. pala-absent daw ako. Bukod sa Timpalak Palanca. pinalagyan ng magandang tiles. sa kinita kong dolyar. Ano raw ba ang kakayahan kong magturo sa kolehiyo? 'D i naman daw ako aral na manunulat. a t higit sa lahat. Natanggap din ako bilang isa sa mga gurong magsasanay upang makapagturo ng wika at kulturang Filipino sa mga istudyanteng Fil-Am na galing sa iba't ibang bahagi ng Amerika. Inatupag ko ang pagtuturo at pag susulat. component. sa La Salle magaganap ang klase. may maliit ding labab o. Wa lang-wala na akong maaabala. nagwari rin ng mga pangunahing gantimpala ang iba ko pang mga akda na naisulat ko sa Siniloan. 'Di ko na kailangan pang magtago dahil sa walang maipambayad sa kakapirang got na tulugan na sobrang ingay. Ngayo'y kahit magpagulong-gulong ako sa aking malambot na kama at magbabad nang matagal sa malamig kong kwarto. Inalok din ako ng isang publishing house na ilathala ang kuwento kong nanalo. Tinanggap ko ang oportunidad na ito. water dispenser na may mainit at malamig. sikip at init. isang kasangkapan sa bahay ang aking binibili . aircon sa kwarto. Ang isang pader ng bahay ay pinalagyan ko rin ng mga lalagyan ng libro. Hinuhulaan ko lang naman daw ang pagsusulat. Nalibot ko ang Pilipinas dahil sa mga imbitasyon ukol sa pagsusulat. Ngayo'y 'di ko na kailangan pang makituloy kung kani-kanino o matulog kung saansaan. Tamad naman daw akong istudy ante. de-flush at may shower pa. Dahil ay ng ahay: tubo. Walang-wala na akong dapat pang pagtaguan.ngulo ng pamantasang pinagtapusan ko na magturo roon. Sa kasalukuyan. may paunang pera akong nagamit upang bilhin ang bah aking kapatid na lumipat na ng ibang bahay. at isang magandang salamin. Bawat pa nalo ko sa patimpalak sa pagsulat. Ang masakit pa ang ilan sa kanila ay dati kong mga guro. naging takbuhan ako ng mga kapatid kong nagigipit. Isang magandang banyo at pa liguan din ang aking ipinagawa. inalok na rin ako ng Ch air ng Departamento ng Filipino ng La Salle na magturo roon. Naging sunud-sunod ang imb itasyon sa akin. na sa halip na ituring akong kanilang prod ukto. Unti-unti'y nalamanan ko ang bahay ng mga kasangkapan: TV. sala set. at pinapinturahan. una dahil sa kakaibang karanasan na matatamo ko sa pagtuturo at sa malak ing kita. Sa sampung guro na nagsanay. ay naging isang malaking banta ako sa kanila. ref.

Pero wala akong nakitang anuman. cellphone. bag.panghihinayang.000 ang remaining balance. na pinalibutan ng maliliit at m apuputing bato. at iba pa. "A kina itatago ko muna. nalaman kong 1955 siya . Iba't ibang damdamin din ang naririnig natin mula sa mga taong nawawalan ng gamit ." Nang nasa bahay na kami. may nakitang pitaka sa upuan ng taxi ang anak kong si EJ. panyo. Pinipili k o ang pinakasariwang mga talbos. Marami na tayong narinig na mga kwento tungkol sa mga nawalan at/o nakawala ng k ung anu-anong bagay." sabi ng anak ko habang ipinakikita sa akin ang nakuha niyang pitaka." sa got ko. pagkainis. Pinipitas ang buo at walang mga sirang dahon. Nalungkot ako dahil walang address o telepono akong nakita. na-forgot ng passenger ang wallet nya dito sa cab. May mga bago na ring gusaling nadagdag. maagang-maaga akong pumasok at nag libot." "Bakit Mommy. payong. na 'di na bilang taga-deliver ng pagkain. A ng bunsong walang sinuman ang may responsibilidad. Nakasulat ang mga ito sa isang ma liit na papel. Berdeng-berde pa rin ang paligid ng La Salle. "Basta 'wag lang gamitin sa masama. "Mommy o. Ako pa rin ang batang kailangang patuloy na maging matatag. doon ko napansin na matanda na ang may -ari ng pitaka. kasi teacher ka kaya alam mo ang lahat ng number ng tao in the world?" inosenteng tanong ng anak ko na nagpangiti sa akin. "Alam ko lang kung ano ang gagawin. Nadagdagan pa ang magaganda 't sariwang halaman na para pa ring mga plastik.000 at sa Metrobank naman ay mahi git pang P23. Ang laman ng walet ay limandaang pis o. Sa transaction slip ng BPI. alahas. Para sa iba naman ay okey lang ang mawalan dahil mapakikinabangan naman ng sinumang nak apulot/nakakuha ang nawala sa kanila. isang Mabuhay Miles card ng PAL. Sa unang araw ng aking pagtuturo sa La Salle.scholarship upang makapagpatuloy pa ng aking pag-aral sa Masteral. parang bumalik uli ako sa panahon ng aking pananalbos. Dinidinig din pala maging ang mga 'di maiusal na pangarap. Pero paano naman kapag tayo na ang nakapulot ng pera o pitaka? Ano naman kaya ang mararamdaman natin? Noong isang gabing papunta kami sa Mall of Asia. ang nasabi ko sa akin g sarili matapos ang unang araw ng aking pagtuturo. habang nasa ituktok ng mahigad at malanggam na puno ng sampalok. Naisip ko. Kasama rin ang transaction slips ng huling withdrawal na ginawa n g may-ari ng cards nitong buwan ng Pebrero. importante man o hindi ." sabi ko sa kanya. "Hindi anak. S imple ang mga nabubuong pangarap. Nalungkot at nanlu mo ako matapos kong tingnan ang laman ng pitaka. Parang kay tagal na noon g huli akong pumasok sa La Salle bilang taga-deliver ng pagkain. habang bumabati at ngiting-n giti na pala ang dalawang gwardiyang nakatayo sa gate na 'di ko gaanong napansin .gaya halimbawa ng pitaka. sa kanyang birthday na nakasulat sa card. palata ndaang ang pangalang ito ang siyang nagmamay-ari ng pitaka. Pakiramdam ko. hinding-hindi sumagi sa isip ko noon na makababalik ako ng La Salle. Mababalik natin ito sa kanya. at kung minsan ay galit sa sarili dahil hindi naging maingat sa kanilang gamit. tiningnan ko ang laman ng pitaka sa pagbabakasakaling may makukuha akong address o number na maaari kong gamitin para makontak ang may -ari nito. Iisa lang ang pangalan ng babaeng nakasulat sa apat na cards. kundi bilang isang titser. Sa isip ko ay naglalaro ang mga tanong na "bakit kailangang ilagay ng may-ari kasama ng cards ang kanyang PIN?" "Paano kung ibang tao ang nakakuha ng kanyang pitaka at winidrow kaagad ang lahat ng ka nyang pera? Tiningnan ko ulit ang SSS ID. "tatawagan natin ang may-ari pag-uwi na tin. Nanlumo ako dahil ka sama ng dalawang ATM cards ang PIN ng may-ari. isang BPI ATM card at isang Metroban k ATM card." ito a ng madalas nating naririnig sa mga nawawalan ng pera patungkol sa taong nakapulo t/nakakuha ng pera nila. SSS ID. nakasula t na ang remaining balance ay mahigit pang P19.

hahanapin kaya ako ng makakapulot ng gamit ko para ibalik ito sa akin? Napaus al ako ng panalangin na sana ay huwag naman akong maging makakalimutin pagtanda ko. nagsipanhik daw sa l angit ang mga bituin. Tinanong naman siya ng kanyang mga kaklase. Sa harap ng kanilang mga kaklase. pero dahil sa umabuso raw ang mga tao sa taglay na kinang ng mga bituin. Kinabukasan. nahahawakan lang ng mga tao ang mga bituin. Pangalawa. Paano na kapag umabot ako sa ganiton g edad. Makinang na makinang pa rin ang mga ito kahit matagal na itong ibinu rda. Siguro doon kinuha ng Nanay ni Lola ang mga bituin sa kanyang burda. sa aking klase. Naisip ko. ang isali sila sa paggawa ng isang mabuting bagay. Nalaman ko na isa na lamang pala sa kanila ang naghanap s a may-ari ng pitaka. Alam ang ang w at ko na ngayon ang sagot sa tanong ko. Pero meron akong reward mula sa langit. Ilang tanong ang muling naglaro sa isip ko. At kailan man. tinanong ko ang aking mga estudayante kung mayroon sa kanilang gustong magboluntaryong maghanap ng may-ari ng pitakang napulot ng anak ko sa taxi." Nakangiti ako sa buong oras ng pagtuturo ko sa klaseng ito. naibalik sa tunay na may-ari ang pit aka. maaaring laging nalilimutan ng may-ari kanyang PIN kaya isinulat na niya at inilakip sa parehong cards. "walang bini gay sa akin. Dalawang bagay ang layunin ko: Una. . kaya pala buhay na buhay ang mga burdang bituin sa una n ni Lola. Hindi naman ako nabigo. Sa tulong ng Merobank. isusulat ko rin kaya ang PIN ng aking ATM cards at ilalakip kasama nito? Makakaiwan rin kaya ako ng mahalagang gamit sa taxi o kung saan man? Kung sakal i. Nagpasalamat ako sa aking estudyante sa kanyang tulong at kabutihang-loob. tinanong ko ang dalawang nagboluntaryo kung ano ang nangyari. ang ituro sa kanila ang pagsasauli sa may-ar i ng anumang bagay na kanilang napulot nang hindi ko talaga ito itinuturo o iki nikwento lang sa kanila. di na nagsibaba at nahawakan ng mga tao an g mga bituin. Nang muli kaming magkita ng aking klase. Kasama rin transaction slips para maalala niya kung magkano ang kanyang huling winidro kung magkano pa ang laman ng card niya. Dalawang estudyante kong lalaki ang nagtaas ng kamay at nagsabing 'kami po ma'am. 5 Title:Kwento (6) Noon daw. "ano'ng reward mo.ipinanganak. ano'ng reward m o?" "Sige na sabihin mo sa'min ano ang binigay sa'yo? Sumagot siya." Napagkasunduan namin na pupu nta sila sa Metrobank o kaya sa BPI na malapit sa La Salle at doon nila itatanon g ang kontak number ng may-ari ng pitaka. ipin agkatiwala ko kanilang dalawa ang pitaka. Dama ko ang pagmama laki sa aking sarili bilang isang gurong Lasalyano at bilang guro ng mga Lasalya no.

"Saka. Masyadong malapit kay Nanay ang batang 'yon. di papayag ang Nanay. Nagpunta ako sa hardin at inisip ko lahat ang pinag-usapan nina Tatay at Nanay. bente. alam mo namang ayaw na ayaw niyang tumira s a ibang bahay. Madali namang makakuha ngayon ng kat ulong. kailangan naman ni Nanay ang ibang lugar. lagi tayong nag-iiwan ng panggast os nila ni Bing-Bing. "Siguro. Kailangan ni Nanay ang makalanghap ng sariwang hangin at makapagpahinga nang maayos. Pakiramdam ko. Ba't di mo subukang tawagan ang kapatid mo sa Ilocos at baka pu-pwedeng magbakasyon muna dun si Nana y." si Nanay uli. kina Tito Juan? Naku! Lalong malulungko t si Lola dun. "Dadalhin na sa Ilocos si Lola. Isa pa." Pinuntahan ko si Lola sa kanyang silid at nakita kong nakalagpak sa sahi . Nagiging makakalimutin na ang N anay. Ulyanin na si Lola? Kailangan na ba niya talaga ng tagapag-alag a? Ang gripo at ulam? Ang iniiwang panggastos namin sa araw-araw? Teka. "Delikado nang pag-iwanan ang Nanay. Niyakap ako ni Lola at ipinaunan niya sa akin ang kanyang u nan. Aba! Sa araw-araw ba naman!" medyo luma lakas na ang boses ni Nanay. Hitik na hitik na ito sa bulaklak. Kailangan na niya ng tagapag-alaga. Pero ang ipinagtataka ko lang. "Puwede tayong kumuha ng katulong. Tulad 'nung isang araw buong magha pon palang nakabukas ang gripo. Nakalimutan niyang isara pagkatapos niyang magd ilig. di matuloy na dalhin si Lola kina Tito Juan." sabi ni Tatay." an g Tatay ko. Wala n amang butas ang punda ng kanyang unan? Ayos na ayos naman ang balot nitong kats a? Bakit kaya lagi niyang sinusulsihan ang kanyang unan? Tapos." ang Nanay ko. Di na sumagot si Tatay. di ka ba nagtataka. bakit kaya laging tinatahi ni Lola ang ka nyang unan? Sa tuwing aalis kasi sina Tatay at Nanay. "Di papayag si Bing-Bing. walang makakasama si Bing-Bing kapag pumapasok tayo. Araw-araw. Siguro pinatitibay lang ni Lol a ang kanyang unan para tumagal pa ito sa mahabang panahon. "Naku. MINSAN NARINIG KONG nag-uusap si Tatay at Nanay sa kanilang sili d. saan nga kaya dinadala ni Lola ang pera?" Napansin ko ang mga tanim na gumamela at s antan ni Lola. agad siyang pupunta sa ka nyang silid at makikita ko na lang siyang sinusulsihan ang kanyang unan. madumi na ang hangin. at sa langit ay tanaw namin ni Lola ang kay daming bituin. di pa natin siya gaanong naaal agaan.Nakabukas noon ang bintana. makikita kong pipiga-pigain at paiimpis-impisin niya ang unan." Matagal uli bago sumagot si Tatay. kay lapit namin sa mga bituin. Dito sa atin. Matagal kong hinintay ang sagot ni Tatay. "Sana. 'Yung ulam laging nakakalimutang takpan. Sana makasama ko pa rin siya sa araw-araw. Sikwenta.

ang kanyang asawa at mga anak. Ang unan ni Lola ay p unung-puno ng pera. Pero parang hangin lang sila para kay Lola. Bihirang-bihira ko na rin siyang makitang gumagalaw man lang. Ako man ay nagtataka kung paanong nagagawa it o ni Tatay. Agad-agad naming isinugod sa ospital si Lola. panali. kailangang sa ospital muna raw tumira si Lola. Tinulungan ako ni Tatay. Pero di na namin naiuwi pa si Lola sa bahay. Kung paanong ang mga putol-putol na kahoy. pati mga pako. magsasama pa kami nang matagal na matagal. Sa araw-araw. At nang mabuksan. pinupulot din niya. Parang di na sila nakikilala ni Lola. maging si Tito Juan. pinupulot niya: mga pira-pirasong kahoy na pinaglagyan ng mga prutas. maraming taga-Daang-bakal ang nagtataka kung paanong napa gkakasya ni Tatay ang kakaunting materyales para gawing bahay. Walang bahay sa D aang-bakal ang di dumaan sa tila may madyik na kamay ng aking tatay. kaunting yero. nasa kanyang ulunan ang kanyang paboritong unan.g ang diyaryong kanyang binabasa. Lahat ng puwede pang gamitin at pakinabangan. Di na ku mikibo si Lola. Napahimbing ang tulog ni Lola sa kanyang tumb a-tumba. pati sina Tatay at Nanay. Ngayo'y tiyak kong pag-aagawan ito ng sinumang makakita. Di nga kami nakakauwi ng aming bahay nang walang pinupulot si Tatay. Alam kong mahal na mahal ni Tatay si Lola . karton. Pinaalis niya sa akin ang punda. Si Tatay 'ata ang bunsong anak ni Lola. Ito ang magpapatunay na kailan man ay di siya magiging pabigat kay Tatay at Na nay. dumating sina Tito Juan. ISANG GABI. alambre. "Aba'y sinong makapagsasabing makakagawa ako ng bangkito sa aking mga pin ulot. ISANG UMAGA. tabla. lata at pako ay n agiging tahanan ng isang pamilya. Dinala ko ang paboritong unan ni Lola dahil tiyak na hahanapin niya ito. Walang nasasayang kay Tatay. Di raw mat ututunan sa anumang paaralan ang pambihirang husay ni Tatay sa pag-aanluwagi. maging si Tito Juan. ipinabubukas din niya ang balot nitong katsa. Binuhat ni Tatay si Lola. Pinagmasdan ko nang m atagal si Lola. Walang hihigit sa pagiging pulido at tibay ng mga gawa ni Tatay. Isa pa. Humagulgol si Tatay at niyakap nang mahigpit si Lola. Nataranta sina T atay at Nanay. Kaya pala hinding-hinding nahihiwalay kay Lola Dominga ang kanyang unan. Pagkatapos. Alam ko. Lalong tumindi ang kagustuhan kong gumaling na si Lola at ng maiuwi na namin siya sa aming bahay. at maging kay Tito Juan. nagulat ako sa aki ng nakita. Sigurado ring akong di papayag si Tatay na dalhin si Lola sa Ilocos. Lahat ng b ahay sa Daang-bakal si Tatay ang gumawa. KILALANG-KILALANG ANLUWAGI ang tatay ko. IDINAING ni Lola ang kanyang paghinga. Isa pa'y di mahal sumingil ang aking Tatay. MAY parang gustong abutin si Lola. Di ko pa rin inihihiwalay sa akin ang unan ni Lola. Tiyak kong hahanapi n ito ni Lola. Sinubukan kong buksan pero masyadong matibay ang pagka kasulsi ni Lola. Sabi nga ng mga taga-Daang-bakal. Kinabukasan. Lahat ay may gamit sa kanya. tata lunin daw ng husay ni Tatay ang mga nag-aral pa sa paggawa ng bahay. Sabi ng doktor. Dumalaw rin ang iba pa naming kamag-anak na matagal ko nang di nakikita." ang sinabi ni T . pira-pirasong tabla. Talagan g mababakas daw sa mga ginawang bahay ni Tatay ang kanyang matalinong pagpaplano at diskarte. di nauubusan ng dalaw si Lola. tansan. Lumapit ako kay Lola at ibinigay ko sa kany a ang unan.

hinding-hi ndi kami nawawalan ng ulam. aba'y gusto ko'y tulad ng bahay n'yong 'to. at di uuga-uga kahit ilang ulit na dumaan ang maingay na tren. "Ilang dekada na rin kayong pinagbigyan ng gobyerno. maya-maya nga'y may magtatanong na kung ipinagbibili ba namin ang bangkitong nasa harapan ng aming bahay. Dahil kay Tatay." dagdag pa nila. lalo na ng mga guston g magtayo ng kanilang munting bahay sa Daang-bakal. Aba'y Mang Tomas. . At magkakatoo nga ang sinasabi ni Tatay. lawanit . ibinibigay nila kay Tatay. "Ilang dekada na rin ninyong napakinabangan ang lugar na 'to. pako. Itutuloy na an g demolisyon ng mga bahay sa Daang-bakal sa darating na Linggo. Naging tularan na rin ng ibang gustong magpagawa ng bahay sa Daang-Bakal ang aming munting bahay. hinding-hindi ko pa siyang nakitang nagpresyo ng dapat ibayad sa kanya. masinsin ang mga kahoy. magkano ba ang turing mo rine?" tanong ni Aling Sonia na isang lab andera." ang sabi ni Tatay. Tuwing hapunan. tabla. Dahil dito. ngayon ay tungkulin naman ninyong sumunod. Sa pag-aanluwagi kumikita si Tatay. Kung anong lagi ang kaya ng bulsa ng nagpagawa. Sa aking mga pagsama sa kanyang pag-aanluwagi sa b uong Daang-bakal. kahoy. bisagra. PERO DUMATING NA naman ang isang masamang balita." dagdag ng nakauniporme. Bahala ka na kung anong meron ka dya'n. "Mang Tomas. Basta pagdating ng hapon. wala man lang tumabingi o nagibang bahay sa mga gina wa ni Tatay." ang laging sina sabi ng mga nagpapagawa kay Tatay. Lahat ng puwede pang gamitin. na bigay ng aming mga kapitbahay na n agpagawa kay Tatay. "Ikaw ba'y mamahalan ko pa. "Pulidong-pulido ang pagkakagawa. Naging bukambibig ng mga tao ang pangalan ni Tatay. alambre. napupuno ang aming hapag ng mga ulam galing sa kapitbahay. Ma ging ang bahay namin ay nabuo dahil sa mga tirang semento." sabi ng isang nakauniporme. Kaya siguro dumarami pang lalo ang gustong magpagawa kay Tatay. Napatunayan na nga nila ang tibay ng gawa ng Tatay dahil sa ilang malalak as na bagyo na ang nagdaan. "Aba'y kay gandang bangkito nire. makupad at di pa pulido ang g awa. lahat ng bahay sa Daang-bakal ay bukas para sa amin ni Tatay. ayos na ayos sa aking paglalaba.atay habang pinagmamasdan niya ang kanyang ginawang bangkito. nagkaroon ng bahay ang ilang pamilyang dati ay nagpapalaboy sa daan." "Mas magandang buhay ang naghihintay sa inyo sa pabahay do'n sa may Sapan g-Palay. sapat na 'y on para lisanin na ninyo ang lupang ito. tinatanggap ni Tatay." "Kahit ilang bagyo ang dumating ay panatag ang loob ko. Ganoon lagi si Tatay. Ang ibang anl uwagi kasi'y bukod sa ubod ng mahal kung sumingil. at kung anu-ano.

Ito k asi ang paborito nina Tatay at Nanay. parang totoo na ang lahat. Parang unahan sa pagtawid sa guhit. Pinagkabit-kabit ang kanilang mga braso na parang isang m atibay na pader. nagising kaming lahat dahil sa ingay ng malalakin g trak na dumarating. Tapos saka niya sasalain. isasalang niya a ng kawali at isa-isang ilalagay ang mga pandesal. sinigang na bangus ang lagi naming ulam. "Aba! Ala 'atang sasarap sa sinaing sa palayok!" sasabihin ni Lola Epang . "Wala talagang tatalo sa sinigang ni Nanay. Kakaiba sa ibang Lola ang aking Lola Epang." ang sabi ni Tatay. parang bagong bili . At 'pag binuksan ang takip ng palay ok. maraming bahay na ang nasira. Si Na nay naman. Iininin niya ang sinaing. Sanay na kami sa ingay ng dumaraang tren pero di sa mga t rak na gigiba sa mga aming mga bahay. Tuwing umaga. Parang agawan sa beys. Parang isang malakas na malakas na bagyo ang dumating. . Naghihiyawan ang mga tao. Tapos pipigain niya ito nang p igang-piga. Wa lang kaabug-abog na sinira ng mga trak ang mga bahay na ginawa ni Tatay. nasanay na sa balitang ito. Nagsilabasan ang mga tao." ang sabi naman ni Nanay. Kung bakit ko nasabing kakaiba ang aking Lola Epang ay dahil marami siya ng ginagawa na di na ginagawa ng ibang Lola na kilala ko. Gigibain na talaga ang mga bahay sa Daang-bakal. Kahit tira na lang ang pandesal. "Tamang-tama ang asim. Maglalaga muna si Lola Epang ng sampalok. Ipagpapalaman ako ni nanay. ang matutunog na higop nina Tatay at Nanay sa masarap na sinigang ni Lola Epang. Tumira siya sa amin 'nung pu munta na sa langit si Lolo Tomas. Tapos maririnig ko na lang. Pero ngayon. Tapos maririnig ko na lang ang masarap na higop ni Tatay ng kape. Pinagdikit-dikit ng mga taga-Daang-bakal ang kanilang mga katawan. sa palayok magsasaing si Lola Epang at sa kalang de -kahoy siya nagluluto. AT ISANG UMAGA. Sana manalo kami. Tulad ng aking mga ka laro. Alam na ala m niya ang tamang alat at asim ng sinigang kahit di niya ito tinitikman. W alang umaayaw. Hinding-hindi rin tinitikman ni Lola Epang ang kanyang luto.Dati ko pa ng naririnig ang balitang gigibain na ang mga bahay sa Daang-b akal. Sa tanghalian naman. Tapos. nakita ko uli kung paanong maging magkakakampi ang mga taga-Daang-bakal la ban sa mga taya. ang bango-bango talaga! Tuwing Sabado at Linggo. Pero walang nagawa ang mga katawan at braso ng mga taga-Daang-bakal. maglalaga siya ng kape sa takure. Kahit ang mga bata sa Daang-bakal tulad ko. Nilalagyan pa niya ng isang dahon ng pandan ang ibabaw ng sinaing kapag kumukulo na ito. Sa isang iglap lang. Hinarangan nila ang paparating na trak. sabik na sabik sa paglalagay ng palaman sa mainit-init na pandesal.

dahil sa kakaibang sarap-asim na sinigang ni Lola Epang. Bumaba siya sa malapit sa Diversion samantalang ako'y tumungo ng Grand Central Terminal. Kung hindi ka ma runong mag-Ingles. Sa mga bansang Hapon. wala silang katulad na pagdiriwang. Ang inaatupag niya ngayo'y pagrereview ng kanyang Ingles upang makatungo na sa Estad os Unidos. pinipigaan niya ng kalamansi ang parteng may mantsa. Nakapasa na raw siya sa board. Gustung-gusto ko ang Sabado at Linggo. Wala ng nagtitindang dalanghita. Minsan.Essay Word Count: 2. Mins an naman suka ang kanyang ipinapatak. Astig na an g mga wika nila. Rusya at iba pa. sa aking palagay. Mukhang nag-aral sa Dela Salle sa Maynila . naisip ko. Nais kong banggitin na ang progr ama ay parehong nakakatuwa at nakakalungkot. paalalahanan tayo na Filipino ang ating wikang pambansa. Nang dumaan ang konduktor. Hmmm. bumanat siya ng: Excuse me.Mapapangiti lamang si Lola Epang. Ako man minsa'y nagugulat din sa mga sinasabi ko. lugar na sakayan patungong Unibersidad ng Pilipinas. may nakasakay akong nagtapos ng nu rsing sa isa sa mga paaralan dito sa Lucena. mahalaga sa inyong unibersidad ang anda (function) ng wika sa pagsusulong ng kahusayang pang-akadem ya. kasi sama-sama kami nakapagtatangh alian. sadya nga yatang napakahalaga na ng Ingles. Huwag kayong magugulat sa sinabi ko ng ito. sangkatutak ang nakabalandrang ponk an. Nang minsang mapagawi ako sa isang bilihan . S abi ko. Kinakailangang taon-taon. Nagpapasalamat ako sa paanyayang ipinaabo t sa akin bilang tagapanayam sa programang ito. my cockney accent na ang epal. habang sakay ako ng JAC Liner. Wala rin t igil ang kanyang palo-palo kapag nagbabanlaw na siya. Kanina. Pransya.219 Magandang umaga sa ating lahat. dahil hindi pa siya nas usuklian. Hindi dahil sa wala silang pagmamahal sa kanilang pambansang wika kung hindi dahil sa ganap ng pamb ansa ang kanilang wika kung kaya't hindi na kinakailangan pa ang mandato ng esta do upang ipagdiwang ang kayamanan at kapangyarihan ng kanilang wika. Siyempre. kakaiba ang ginagamit niyang pantanggal ng mga mantsa. Habang nagkukuwentuhan ka mi. Ibig sabihin. Kapag naglalaba si Lola Epang. Nalulungkot ako dahil ipinagdiriwang pa natin ito. Ibig sabihin lamang. mabu way pa ang ating Pambansang Wika. Tapos ikukula niya ang damit. Ma laysia. 5 Title:Sanaysay (41) Text 131 . Natutuwa ako sapagkat may inilaang panahon ang pinakamalaking unibersidad sa Timog Katagalugan upang i pagdiwang ang Buwan ng Wika. Thailand. Habang nagpapalipas ako ng oras sa Greenwhich at ginagawa ang papel k ong ito. panay ang kanyang Ingles. kumbaga. limitado ang iyong oportunidad. Kukuha siya ng TESL at iba pang pagsusulit. Tayo ay nasa panahon na di-maampat na globalisasyon. I have not received my change yet. Ang wika'y sandata at ang Ing les ay bazooka. Sa Philcoa.

sign language. isang upscale shopping mall sa Maynila. sa bi nga. Ang Ingles ay hindi naging paraan p . ang tungo'y sa Kachina. kabilang na ang UP. Isa sa mga maling akalang ito ay ang maling paniniwalang ang Ingle s ay ang susi sa kaunlarang pang-ekonomiya. Hindi kasi sila mahusay mag-Ingles. kuting pa rin. ang Thailand ang ikalawa sa Japan sa buong Southeast at South Asia pagdating sa computer technology. citizens of E nverga Republic. ang Lander na handwash na nabili ko sa SM City North Edsa'y nar oroon din. Minsan sa inis ko. Ngayon. Ang isang taong bil ang ng ating mga turistang bumibisita.ng sapatos sa Rockwell. Walang makakatakas dito. ang website lahat nasa Ingles. maniwala man kayo o hindi. Testamento nito ang SM City Lucena at ang mga shop n a nasa loob nito. Tila nga wala ng pinipiling lugar ang globalisasyon. ito ang ating kinasadlakan. Pinapatay nito ang lokal na industriya. Hindi ko alam kung bakit sangkatutak ng datos ang lumabas ay hindi pa rin ito matangg ap ng marami sa ating mga Filipino. Ang atin daw kasing kahusayan sa wikang ito ang ating advan tahe sa iba pang mga bansa sa Asya. Ang website halimbawa ng Chulalongkorn Un iversity. nakakita ako ng isang basyo ng min eral water. Hacienda Inn at kapag kakaiin ng siopao. Noong maliit pa ako. At Ripley's B elieve it or Not. believe it or not. dito man ay marami nang mga maling akala tungkol sa kahalagahan n g wikang ito. Pero. Imported galing Pransya ang mineral water na ito. Noong nakaraang taon. yes. ang babalandra sa iyo ay mga direksyong nakasulat sa kanilang wika. Subalit. nautot ako. Ang kahusayan sa Ingles ay hindi katapat ng kaunlaran sa ekonomiya. partikular na yaong mga nasa gobyerno. a ng puntahan namin ay Padillo. Ang mga nakasama ko mulang Chulalongkorn University. iisa na ang takbo ng paa: SM City Lucena . Walang duda na mahalaga ang In gles. bakit kinakailangan pa na ting palakasin ang ating pambansang wika habang nag-aaral tayo ng iba pang mga w ika? Himatong ng aking argumento na dapat tayong makialam sa pagbubuo ng pamba nsang identidad. pag nag-uusap kami. lumalabas an g kagalingan ko sa pagdo-drawing. Vietnam at Indonesia. laging angkop na pagpursigihan ang paggamit ng wikang Fil ipino upang itampok ang ating pambansang kaakuhan. haban g binabagtas namin ang daan patungong bundok. A t ng minsan namang dalhin ako ng aking mga paa mulang Maharlika Hi-Way patungong SM City Lucena. Walang duda na kailangan natin ang Ingles. Sa pagkatunaw ng mga muhon ng pagkakaiba bunsod ng walang humpay na Hollywoodization at McDonaldi zation ng ating bansa. Noong magkapal ad akong mabisita ito noong 2000 bilang grantee ng Pamahalaang Hapon. kapag lala bas ako ng hotel room ko at mag-iiwan ng impormasyon sa front desk. Hindi ko batid kung nag-jo-joke-joke lamang sila o talagang ang mga IQ nila ay IQ ng lamok. kapag napakahusay natin sa Ingles. hindi lang ako nagdrawing upang ipaliwanag ko sa front desk na aalis ak o sandali. Sa mga nakalipas na taong pilit na isinasaksak sa atin ng mga baliw natin g opisyal sa pamahalaan na Ingles ang gamiting wika sapagkat ito ang magsasalba sa atin sa kahirapan. Ibig sabihin. Sa atin. ang Nike at Adid as ay gawa sa China. pero babalik din at kung may dumating ay sabihing maghintay. anak naman ng pating. mahal aga daw ito sa pagpapahusay ng ating ekonomiya. kinulaya n ko pa ang aking drawing with matching smiley. Naririyan na ang globalisasyo n. Pag lumabas naman ng hotel. Recio. Nang marinig ko ito. Evian ang tatak. tingnan ninyo ang kanilang ekonomiya ngayon. Ang sabi pa ng kanyang mga chuwariwap. sa simpleng termin o. malaki ang posibilidad. dalawa ang version: isang nasa Ingles at isang nasa kanilang wika. uunlad ang ating bansa. Sa isang linang sa aming bayan. Ito'y hamong kailangang tugunan nating lahat. Ating tingnan halimbawa ang ilang datos ng ating kontemporanyong kasaysay an na magpapabulaan sa guni-guing ito Nilagpasan na tayo ng Thailand. isang buwan lang sa kanila. tayo. Sa pambansang sandali ng ating kasaysayang ito. Malinaw sa ating kasaysayan na ang Ingles ay hindi lamang naging paraan n g komunikasyon kundi paraan ng kolonisasyon. Ramchand. sulat-bulate. Kung sila ay tiger economy na. nagpalabas ng kautusan si Pangulong Gloria Macapaga l Arroyo na lalo pang pasiglahin ang pagtuturo ng Ingles sa mga mag-aaral sa ele mentarya at hayskul.

Ipinaliwanag na ni Renato Constantino ang implikasyon ng ganit ong kaisipan sa kanyang sanaysay na "The Miseducation of the Filipino". boses lamang ng guro ang nariri nig. hindi pa rin tayo matuto. ang galing sa paggamit ng Ingles ay naging pasaporte sa sirkulo ng kapangyari han. Cyber Jaya at ang sentro ng kapangyarihan. bobo. Wala man akong naitindihan kund i ang mga salitang maidemoselle. moinseur at. Mayroon pa nga akong nakitang aklat ni F<pd>. Slovakia at Bulgaria. yaong mga nag-aara l gamit ang Filipino ay mas mataas ang nakuha kasya sa yaong ang gamit ay Ingles . Noong 1997. kemistri a t ekonomiya sa wikang Filipino. naramdaman ko naman ang kanilang pagmamaghal sa wika. iilan pa lamang ang gumagawa nito. Nasa wika namin ang aming karungunan at wala sa iba. Mas mataas ang pagkilala sa mga nagtuturo ng Ingles. Naging paraan ito para sa paghahati-hati ng m ga mamamayan. Naghuhumiyaw ang katotohanang ito. Kalimitan. Filipi no man o Cebuano.</pd> Sionil Jose. walang bansang nagsasalita ng Ingles ang napabilang sa TOP 10. Kilitiin nyo ako. tanging ang Inglatera lamang ang pumasok at pangsampu pa. kapag Filipino ang subject. Ito ang reklamo ng mga guro sa ilang unibersidad na aking nab isita sa Visayas. Ang kanilang dahil an. na nasa wikang Pranses. at pag hindi. may nak alapit akong babaeng guro. Sa mga klaseng ang gamit ay Ingles. Subalit hanggang sa ngayon. nagbigay ng panayam ang pangunahing intelektwal nila na si Peirre Bourdieu s a Pranses kahit pa nga kalimitan ng nakikinig ay mga banyaga. Ayon din sa mga guro. PE ang kanyang tinapos. tumataginting na The Coconut-nut is a giant nut. Ang Pilipinas ay hindi umabot sa listahang inilathala. ang mga pabatid sa trapiko ay nasa wikang Bahasa Malaysia. Kasunod sa kaputian ng laha t. Muli. pinahiran ng crayola ang mukha. comment sava. Ang resulta. ibinibigay na laman g kahit kanino. Matagal ng sinasabi ng mga dalubhasa sa wika na mahalagang maituro ang mg a batayang kaalaman sa matematika. Ang US ay pang 28 sa Math at ika-17 naman sa Science. Paano nga naman siya magtuturo ng mahusay kung hindi naman niya gamay ang subject? Naranasan ko na rin ito minsan. aralin mo ang aming wika kung nais mong alamin ang nais naming sabihin. Nakakaiyak Kuya Cesar. second class citizen ang mga nagtuturo ng Filipino. sila ang ipinapadala sa mga kumperensya at pinapakinggan sa mga pagpupulong at pagbi bigay ng desisyon. Paumanhin sa mga babae pero babae talaga siya. Nanguna sa eksam eng ito ang mga non-English speaking na bansa katulad ng Japan. Putra Jaya. ayaw kong maiyak. no left turn. gusto kong mautot. binigyan ng test sa agham at matematika ang ilang piling estu dyante sa hay-iskul mula sa 71 bansa kasama ang Pilipinas. bigla siyang pinagtu ro ng Filipino. may ma kapal na salamin. ramdam natin ang valorisasyon o sobrang pagpapahalaga wik ang Inggles. Sa kanilang mga bookstore. agham at teknolohiya sa sariling wika. kahanga-hanga ang kanilang pagmamahal sa kanilan g wika. Sa ating bansa. nakapusod na buhok at masansan . Ang tawag sa Silicon Valley nila. industrial park at no swerving. panay Ingles ang titulo. biglang dumami ang tanong ng mga mag-aaral sa inertia. Palasak na ang usapin tungkol sa Th ird International Math and Science Study (TIMMS) pero gagamitin ko pa rin itong halimbawa para makita natin ang halaga ng sariling wika kaugnay ng pagtuturo ng agham at matematika. Sa mga bansang mauunlad. Sa UP Integrated School halimbawa. Ang reklamo ng isa. Kalimitan daw. Sa Malaysia. Kuwait at Colombia. sa mga unibersidad. Tayo.ara sa pag-uusap ng mga mamamayan. mat alino ka. Sa isang kumperensya. Ang tanging diyalogo na ginawa nito ay ang diyalogo sa pagitan ng pamahalaang kolonyal at ng lokal na naghaharing uri. subalit hanggang ngayon. BOBO. Cze ch Republic. Samantala sa Sci ence. itinuturo ang matematika. Kapag balubaluktot ang Fi lipino katulad ng Filipino ni Vanessa del Bianco. cute. Nasa likod tayo ng South Africa. Kapag magaling ka sa Ingles. pisika. isa mga higante ng ating panitikan. sa Math. kapag balubaluktot ang I ngles. Magbanggit pa ako ng isang halimbawa. South Korea. Nang magsagawa ng pagsusulit. e quilibrium at thermodynamics sapagkat mahusay nilang naipapaliwanag ang kanilang mga sarili. ang mga aklat na mayroon sila ay nasa kanilang wika. Nang dumalo a ko sa magkahiwalay na panayam sa Universite de Paris-Sorbonne at College de Fran ce. Nang makabisit a ako sa Alemanya at Pransya para sa kumperensya. ang mga aklat ay nasa wika nila. Lagi't lagi.

Bigla siyang natahimik. Ano ba daw ang Filipino sa French fries. tan ging Filipino ang ating pag-asa. amoy albatross. hindi ako su misigaw ng Fuck You. Kaya naman. Hanggang ngayon. Laganap na ito sa media. hindi na ako mabait." Ito ang kasawian ng ating bansa. pang-uri. post-istrukturalismo. Kung may hawak akong bomba atomika. Gusto kong maiyak para sa kanila. panopticon ni Michel Foucault at gahum/hegemonya ni Anto nio Gramsci. Ang sagot ko sa kanya.Legends Word Count: 2069 . Putang Ina ang sinasabi ko. Nang matapos na akong magb asa. ngumiti ako. mulang akademya hanggang bahay . Fish Tayo. so you teach sugnay. Hindi niya naintindihan. Ang papel ko'y u kol sa problematisasyon ng espasyo bilang larang ng pulitika gamit ang dalumat s a lunan ni Henri Lefebvre isang teorisistang Franses. Ayon nga kay F<pd>. ang tingin sa Filipino' y wika ng mga katulong. Ano ba daw ang itinuturo ko at sino ang favorite writer ko. San Chai. Teacher daw siya ng Ingles.g na amoy ng pabango. post-kolonyalismo. ang pagtatampok sa wikang Filipino bil ang pambansang w ika sa lahat ng aspeto ng buhay. Sa panahon ng rumaragasang globalisasyon at homogenisasyon ng mga kultura. hah ahahaha. walang literal na translation kasi wala naman sa a ting kultura ang pagpiprito ng patatas. Pero dahil gumagalang ako sa matatanda partikular na yaong mga amoy lu pa. Ngayon. semiotika. muli akong nilapitan ni Miss Tapia. 4 Title:Alamat (10) Text 123 . maglalako ng pansit at taho. And she likes daw Shakespeare ang James Joyce and all those western writers.</pd> Santos. pinapahina ang Ingles. sabi ko. hahahaha. Namilog a ng kanyang mga mata. gusto ko na siyang ilibing ng buhay. Nakangiting-nakangiti siya. sabi ko Filipino. Tumataginting itong kauluan at kabobohan na walang kapantay. minukmok at sinaludsod. wala ng makakapigil sa pagtatampok sa Filipino bilang pambansang wika. Ako naman ang nagtawa. Hahaha haha. Marinara at Mulawin? Sa telebisyon at ano ang gamit na wika? Filipino. Ito ang hamon sa ating lahat. humikab. Dagdagan ko pa. Paano ba nakilala ng mga taga Visayas at Mindanao sina Dao Ming Zhi. Maraming salamat. at Balarila ni Lope K<pd>. sinabi ko naman na itranslate niya sa Ingles ang bikang-bikan g. ginawa ko ng Nagasaki at Hiroshima ang bunga nga niya. Ang ganda-g anda raw ng papel ko. super duper mega katangahan. Mali kas i ang pag-iisip ng marami na sa pagpapalakas ng Pambansang Wika. Bilang pagresbak. kargador sa pier.</pd> Sionil Jose. kapag ako'y nagagalit. Kawawa naman ang mga taong ito. Hahahaha. Maya-maya. Malalim daw kasi ang Filipino ko. "Hindi po malalim ang aking Filipino. Hindi po ako nagmumura. Ang sabi ko. konseptong hab itus ni Pierre Boudieu. pahinante sa dyip. Mababaw lang talaga kayo. tinawag na ako para sa pagbasa ng aking papel. Subalit hindi ko sinasabi na kalimutan na natin ang Ingles. piniritong Pranses. Hindi maisip ng mga Ingleserang Frankenstein at Dona Victorina na maaa ri ng gamitin ang Filipino sa mga diskurso at larang nga teorisasyon katulad ng hermenyutika. pandiwa. tinanggal ang salamin at nagwikang: Oh really. Eh di gamitin ang French Fries.

kung kaya't hindi niya nasisilayan ang sariling repleksyon sa tub ig. Sapagkat misyunero. Si Narcissus ay isang binatang ubod ng kisig. Pero kah it marami ang sumunod sa itinuturo ng paring Espanyol ay may isang barangay na b ulag pa ring sumasamba sa mga anito. Sa katuna yan. Napakaganda ng kanyang mukha at ti ndig. kung saan ay kailangan niyang bagtasin ang mga gubat. matangos na ilong. Lalo pang humanga ang binata sa sarili sa mga oras na iyon. pinag-aralan niy ang makapagsalita ng kanilang wika. Ngunit bigla nalang nadulas ang binata at nahulog pabulusok sa tub ig. ay lalo pang inilapit ni Narcissus ang muk ha sa tubig. Walang nilalang sa lupa na hindi hahanga sa kakisigan ni Narcissus. kinailangan ng binatang si Narcissus ang maglakbay sa i bang lugar. ay may isang nilalang na isinilang na perpekto. Naging kasangkapan ng mga Espanyo l ang Katolisismo upang lalong mapadali nila ang pamamalakad dito. Ang kanyang katawan ay kay ganda ng hubog at tila inukit ng mahusay na iskulto r. anong saya ang nadama ng binata nang sa isang gubat ay nakakita s iya ng batis. kung kaya't ganun n a lamang ang pag-iingat na ginagawa niya para sa kanyang katawan. Tila anghel ang kanyang mukha na napakalinis na lalong bumagay sa kanyang mapulang labi. maging ang mga diyos at diyosa sa kalangitan ay humahanga at sumasaya sa tu wing siya'y natatanaw. bagay na kinasasabikan na niya. sa gubat na kanyang nadaraan ay puro pu no at halaman. hirap na hirap si Padre Nove lles na manghikayat. Sa paglipas ng mga araw. Sapagkat batay sa turo ng Katolisismo ay nagpasan ng kr . Leyte nagdaos ng unang misa. si Narcissus ay nalunod at pumanaw. At upang lalo pang makita ang sarili. Lalong pinagsikapan ng paring Kastila ang pagtuturo ng buhay at mga aral ni Hesu Kristo. L ayunin ng Espanyang sakupin ang mga katutubo. At isa pa. Isinalaysay niy a ang pagkapasan sa krus upang iligtas lamang ni Hesus ang mga makasalanang tao sa daigdig. At sa paglalak bay nga ni Narcissus ay naging napakahirap para sa kanya. Nagmamadaling lumapit si Narcissus sa batis at tiningnan nito ang sarili sa tubig.Noong unang panahon na ang mundo ay malapit sa kalangitan. Binigyang-diin niya ang pagpapasakit ng Anak ng Diyos. Lubhang nalungkot a ng lahat sa sinapit ng binata. Bagamat sa L imasawa. Madali naman siyang natuto. At sobrang pa ghanga ng binata sa sariling katangian ay walang oras na hindi niya tinitingnan sa tubig ang kanyang sariling repleksyon. At isang araw. Ito ang barangay na pinamumunuan ni Datu Diliwariw. Sinikap niyang kumbins ihin ang mga katutubo upang maging Katoliko. sapagkat hindi siya sa nay na mahirapan ang katawan. siya ay si Narcissus. Sa kasamaang palad. Upang magawa ito. Humigit-kumulang sa tatlong daan taong namalagi sa Pilipinas ang mga Kastila. Maging ang mga diyos at diyosa ay nakadama ng mat inding lungkot sa pagkawala ng pinakamagandang tao sa mundo. at ang tao'y natatana w pa ng diyos at diyosa. Hindi lingid kay Narcissus ang kanyang perpektong kakisigan. Ayaw ng Datung paniwalaan a ng mga aral na itinuturo sa Katolisismo. Lalo naman siyang humahanga sa sarili habang lumalaon. Sa labis na pagkagalit ipinadakip mism o ng datu sa mga nasasakupan ang misyunerong nangangaral. At ang bulaklak nga na ito ay tinawa g nating "Narcissus" hanggang sa ngayon. Sapagkat matag al na ring sumasamba sa mga anito ang mga katutubo. dah il na rin sa kasabikan niyang makita ang sariling repleksyon. makapal na kilay at nagniningning na mga mata. ay isang halaman na may kayganda at kayputting bulakl ak ang pinatubo nila sa gilid ng mga batis. At biglang pag-alal a ng mga diyosa sa binata. may isang paring Kastilang nagngangalang P adre Novelles ang nakarating sa lalawigan ng Nueva Ecija. marami ang naliwanagan sa katotohanan.

Naalala ni ya ang itinuturo ng misyunero na si Hesus daw ay muling nabuhay pagkalipas ng ta tlong araw. Sapagkat tumubo ang kakaibang halaman ay tinawag ang bunga nito na pinagpakuan n a nauwi sa pakuan na ngayon ay naging pakwan.us at ipinako sa kabundukan si HesuKristo. Minsan. isang matulis na sibat ang tumapos sa hininga ng paring Katoliko . Ang nasabing halaman ay nagbunga ng animo makinis na ulo ng paring misyunero na kapag biniyak mo ay may lamang tila mapulang dugo ng kabanalan. Hindi niya namalayang unti-unting umuusad ang kubo na parang itinulak ng mga isda. Sa kanilang pagyuko at pagluha ay may napansin silang m unting halaman sa lupang dinilig ng dugo ng kabanalan. isinama ng datu ang pinakamatapat na kawal nang dum ating ang ikatlong gabi. "Huwag tayong aasa na ang ating inilibing ay makikipaglib ing din sa atin. Isang gabi ay mahimbing ang tulog ni Irog. Ang iyong kabaitan at kabutihan ay gagantimpal aandin sa ibang araw. Matapos ipapatay ang misyunero ay hindi mapalagay si Datu Diliwariw. Ang ma alikabok at baku-bakong lansangan ng Nueva Ecija ay kangyang dinaanan." "Tulad sa halaman. Nabubuh ay siya sa mga sariwang gulay at prutas. Manghuli tayo para masarap ang ulam natin mamay a. Taga-ilog ang tawag sa kanya." anang matanda. matamis. Marami namang natutunan ang binata sa mga pangaral ng matanda. Napakinabangan ni Irog ang lahat ng tinuro ng natanda. i sang matandang lalaki ang gustong makituloy sa bahay niya. napansin kong maramin g ibon at isda sa lugar na ito. Magmula noon. at nakaaalis ng uhaw." Mula noon ay naging malikhain ang binata." usal ng matanda. ang bangkay na kanilang iniwan ay nawala sa kanyang kinapapakuan. Nakapaligid naman sa kanya ang nga ibon na nag-aawitan. In alala nila ang mga aral na itinuro ng misyunero tungkol kay Kristo. Kat ulad ni Kristo. "Salamat. tulad ng "Kung ano ang iyong itinanim ay siya mong aanihin. Sila po ang mga kaibigan ko rito. Nalaman din ng matanda na bigay ng mga tagabukid ang nga damit ng binata dahil t inutulungan niya sa pagtatanim at pag-aani ang mga ito. ang naging Katolikong datu ay lagi nang dumadalaw sa pinagpakuang kabundu kan." magalang na tanggol ng bina ta." "Naku. May pagkakataon rin siyang makapaglin gkodsa kapwa. Ito rin ang parusang ipinataw ng di binyagang datu sa paring Katoliko. Napaluhod ang datu kasama ng kawal. Ginimbal sila ng katotohanan. Napakabait mo. ang binata ay tinawag na Irog. Lalong tumibay ang pagh anga na matanda sa kanya. huwag po. Awang-awa ang maraming katutubo sa pagpapasan sa krus si Padre Novelles. "Siyanga pala. Napangiti ang binata dahil magkakaroon na siya ng makakasama. Pinagsilbihan niyang mabuti ang matanda na labis na humanga sa ka nya. Noong unang panahon. ganyan din ang sa tao. Nakagawa din siya n g isang bahay-kubo sa gitna ng ilog. Habang nagbabaga ang araw ay isinakripisyo ng misyunero ang abang buhay. Nagawa niyang panali ang mga baging. Nagawa rin niyang higaan ang bunton ng mga water lily. Sa bundo k ng mga anito na ngayon ay kilala bilang bundok ng Caraballo itinindig ang krus . isang binata ang nanirahan sa isang malaking pulo. Ang panata niyang iyon ay kalakip ng pagtanggap ng kaparusahan sa malaking kasalanang nagawa niya sa paring ipinapatay. Taos puso s ilang humingi ng tawad. Iyan ang pinanggalingan ng alamat ng pakwan." "Huwag tayong dudura sa langit sapagkat laway din ang sa iyo ay sasapit. "Totoo palang napakabait mo. Ang sariwang dugo sa dibdib nito ay mayamang umagos sa lupang pinagtindigan n g krus. . Dahil mabait at magiliwin sa mga nila lang ng Diyos. Upang makatiyak.

Pumayag agad ito sa kanyang pagsamo. Si Tagumpay naman ay mas ipag at mabait din." Minsan ay nagpahinga si Tagumpay sa lilim ng isang puno. Palibhasa ay magiliwin sa mga hayop kaya hinuli ni Tagumpay ang ibon at iniuwi sa kanilang bahay. Wala kasi itong ma isuot na pakpak. Malayo na ang kanyang narating. may nakitang isang grupo ng mga dilag si Irog. Maraming iniaral si Irog sa mga anak. Kapag ginawa mo iyon ay mawawala ako sa iyong buhay." Tuwang-tuwa naman si Irog dahil mapagmahal din ang dilag sa mga hayop. anak. "Bakit kaya bihirang magsalita si Inay? Hindi naman siya pipi. "Huwag kang magtaka. Dito rin nakatira ang maraming mababangis na mga hayop. "Sige. Nagulat ito nang makita si Irog. "Ako nga pala si Irog. iyan si Panay. Agad nila itong ipinakita sa ina. Minsan ay masaya silang nag-uusap nang magtanong si Ligaya. Ngayon . "Makinig kayo sa payo ng mga nakatatanda at lagi ninyo iyong tandaan. Subalit kapag ang dagat ay malalim. Ang batis ay kaakit-akit na tila isang parais o. "Nakaganda niya. Itapon naman ninyo ang masamang gawain lalo na kung makasasakit ng damdamin ng inyong kapwa. May pakpak ang mga ito. I sa lamang itong mayamang gubat noon." Sumagot si Irog. Biniyayaan sila ng dalawang anak maka raan ang ilang taon. Lagi ninyong tatandaan na kapag an g dagat ay mababaw. ang bayan ng Liliw ay walang nakakakilala." hinging paumanhin ng binata. Nagkasun do sila ni Giliw at tuluyan nang nagsama. Ang maganda ay pulutin ninyo.Mataas na ang araw nang magising siya kinabukasan. Napaluha si Giliw. hindi ba. Dito matatagpuan ang mga masasayang ibon n a nag-aawitan." At mabilis na nag tungo sa silid ang babae. "Patawad po sa aking karahasan. Mula noon ay naging malungkutin na si Irog. Naakit siyang damputin ang isang pares ng mga pakpak na nakalapag sa batuhan. "Oo. Ang batis na ito ang pinagmulan ng is ang magandang kasaysayan ng pag-ibig. ito ay tahimik. May mga gulay at mga prutas nang nakahain na dulot ng mga ibon. Hindi ito makalilipad. Iyak nang iyak ang dilag dahil iniwan n a ito ng mga kasamahan. Tuwang-tuwa naman si Ligaya dahi l sa iba-ibang kulay ng ibon. Isang umaga. Napadpad s iya sa isang napakagandang batis. Nagulat siya ng may ib ong dumapo sa balikat niya. inay?" ang natutuwang sabi ni Tagumpay. ito ay maingay. Dito nagmula ang pangalang Panay. Kung mamarapatin mong mahalin kita ay pagsi silbihan kita habang buhay. Kasalukuyang naliligo sa batis ang mga dilag. Matalino naman siya at maraming alam. Matapos maligo ang mga dilag ay malungkot na naiwan ang isa. Palagi siyang nagpupunta sa batis. Pinangalanan nila ang mga ito ng Tagumpay at Ligaya. Dagli nitong isinuot ang mga pakpak at dagli ring lum ipad palayo. Malungkot na ibinalita ng magkapatid ang paglisan ng kanilang ina. ang Panay ay isang malaking pulo sa Kabisayaan. Nagbabakasakali siyang bumalik si Giliw." Hindi na nag-isip ng matagal ang dilag. mamahalin kita sa isang kondisyon. Ulil a na ako at walang kasama sa buhay. Ang Lil . Huwag kang mag-uuwi ng mga hayop na m abilis lumipad. T inawag itong Giliw ni Irog. Tulad ng ibang bayan sa Pilipinas. Si L igaya ay lumaking mabait at masunurin sa mga magulang. Natuwa po ako sa mga pakpak ninyo kaya hiniram ko ng walang paalam. ang aming panginoon.

Ilang sandali pa. hindi nila alam kung ano ang itatawag dito. Nagpakuha ng isang mahabang puno ng kawayan si Gat Tayao. Isang araw ay nagpatawag siya ng pulong. Ang paksa ng pagpupulong ay para bigyan ng pangalan ang kanilan g bayan." pal iwanag ng pinuno. Nakinig si Gat Tayao sa hinaing ng mga tao. Dito ay ating alamin kung bakit tinawag itong Liliw. Muli silang naghintay.iw ay matatagpuan sa paanan ng Bundok Banahaw. ang bayan ng Liliw ay naitatag noong 1571. Kahit may namu muno sa bayan. Hinihintay nila kung anong unang ibong dadapo sa tuktok ng kawayan. Hindi naglaon ang bayan nila ay tinawag na Liliw. 4 Title:Alamat (3) Text 116 . "Ano po ang aming gagawin?" tanong ng isa na tumulong sa pagtayo." Utos niya. Hindi nila alam an g pangalan ng maliit na ibon kaya lahat sila ay nagkaisa na kunin ang pangalan n g bayan nila mula sa himig na inawit ng ibon. Ang nasa isip kasi ni Gat Tayao ay may mga re lasyon sa mga ibong makikita roon ang maging pangalan ng kanilang bayan. Si Gat Tayao ang panganay ni Gat Apaya. Napamaang at nalungkot ang mga tao. ang lawin ay malas na ibon. Ito ay ang liw-iw-iw-liw. Hindi sila makapapayag na iyon ang itawag sa bayan nila. aalamin natin kung ano ang unang ibon na dadapo sa tuktok ng kawayan. "Liw-iw-iw-liw!" Namangha ang mga tao maging si Gat Tayao sa narinig na awit. Para s a kanila. Karamihan sa mga dumalo ay nagbigay ng suhestiyon sa maaring itawag sa kanilang bayan. Umawit din ito. "Itayo ninyo ang mahab ang puno ng kawayan. Ipinalipat niya ang kawayan sa iban g lugar. Maingat na ping-aralan ni Gat Tayao ang mga pangalan pero ang lahat ng iyon ay h indi tumutugma sa kanilang bayan. Ilang saglit pa ay may isang masayang ibon na dumapo roon. Ayon sa alamat. Ang bundok na ito ay pinagpala s a mga magagandang tanawin. isang la win ang dumapo sa tuktok ng kawayan. Nagtulong-tulong ang mga tao upang mabilis na maitayo ang kawayan. "Ganito. Kung anong ibon ang unang dadapo ay iyon ang itatawag natin sa ating bayan.Legends Word Count: 2016 "<b>A</b>t kung tayo'y wala nang kaya sa pagbabayad ng mga alila?" ang patuloy n a usisa ni Aling Sela. . Noong araw ay pinamu munuan ito ni Gat Tayao. Naisip ni Gat Tayao n a dapat nilang bigyan ng pangalan ang kanilang bayan. Lahat sila ay nagmatyag sa tuktok ng kawayan.

" <b>S</b>i Rufina na noon pala ay nakaharap sa salamin ay nag-aayos ng mukha ay n oon pa lamang sumagot. e. Hindi niya ibig na lumala pa ang kany ang kagalitan. "<b>R</b>ufina!" ang tawag ni Aling Sela. <b>S</b>i Rufina na noon ay lumabas na ng silid at patungong halamanan ay sumago t nang pasigaw: "<b>O</b>po. "<b>W</b>ala po akong makitang kahon ng karayom at sinulid. "Ngayon lamang ako nakakita ng magulang na kamukha mo." paliwanag ni Mang Milyo. "<b>A</b>no ba? Hindi ka pa ba tapos?" ang usisa ni Aling Sela pagkaraan ng ilan g sandali."<b>A</b>. "Bingi ka ba? Hindi mo ba ako naririnig? Kunin mo ang kahon ng karayom at sinulid at ako'y manunulsi. Mi narapat niya ang mamasyal-masyal muna at kung malamig na ang ulo ni Aling Sela a y saka na siya babalik. At nang dumating ito ay walang dalang kahon. <b>S</b>i Aling Sela naman ay nakaisip manulsi at nang makalimutan niya ang mga pinagsasabi sa kanya ni Mang Milyo. wala ka bang mata? Wala ka na bang nakikita kundi ang isinusurot sa mata mo?" ang pagalit na ring usisa ni Aling Sela. si Mang Milyo ay nanaog ng bahay." <b>S</b>i Aling Sela ay matagal na naghintay ngunit si Rufina ay hindi pumasok s a kanyang silid. "<b>W</b>ala kang makita e naroon lamang ang kahon sa mesa mo?" ang pagtatakang wika ni Aling Sela. "<b>B</b>akit. "<b>H</b>indi ako nagtatakang ang anak mo ay magkasungay!" ang nanginginig na si gaw ni Aling Sela. ." <b>N</b>aghintay pang muli si Aling Sela bago dumating si Rufina sa kanyang sili d. "Magdala ka ng kahon ng karayom at sinulid. "Kunin mo nga ang kahon ko ng karayom at sinulid at ako'y manunulsi. wala po akong nakikita kundi ang isinusurot sa mga mata ko." ang pahayag ni Rufi na. <b>A</b>ng sagot ni Mang Milyo ay lalong nagpagalit kay Aling Sela. Matatapos na ako." <b>S</b>i Aling Sela ay nagpigil ng galit." <b>A</b>ng galit ni Aling Sela ay hindi na napigilan. Nakita niyang si Rufina ay nasa halamanan na at nagmamasid na naman sa mga bulaklak. "<b>S</b>inabi ko na po sa inyong wala akong makita. Lumaya s ka riyan!" <b>U</b>pang hindi na lumala pa ang usapan. "<b>R</b>ufina!" ang ulit na tawag ni Aling Sela. "<b>S</b>andali na lamang po. hindi maaari iyon sapagkat tayo naman ay mayaman." ang pagalit na tugon ni Rufina.

Kaya paalam na irog. doo'y maraming mag aganda't mababangong halamang namumulaklak. Ibig ko sanang isama kita. Namimitas siya ng mga bulaklak na katangi-tangi ang ayos."<b>D</b>iyos ko! Bakit hindi Mo pa po gawing reyna ng mga halaman ang anak ko a t nang hindi na niya ako nilalapastangan? Bakit hindi Mo pa po siya gawing isang halamang may sandaang mata!" <b>N</b>oon din ay nawala sa kinatatayuan si Rufina. Sinalubong siya ng prinsesang naghihintay sa loob ng hardin. Palibhasa'y sadyang may inilalaan nang pagtingin ang prinsesa. Anong himal a! Ang bungang iyon ay ligid ng kayraming mga mata! <b>M</b>ay isang prinsesang napakaganda. Kaya agad silang nagkapalagayan at nagkahulihan ng loob.. "<b>M</b>angyari'y ano? Ano ang dahilan?" ang tanong ng prinsesang punung-puno n g agam-agam. Magandang lalaki ang prinsipeng iyon." ang pangako ng prinsipe. hindi na ako makababalik. Ang kanyang tahanan ay malapit sa isang maliit na gubat. Nang malapit ng maghatinggabi. Babalik ka ha?" "<b>S</b>isikapin ko Mariang Maganda. "Kailangang umalis na ak o." <b>I</b>lan pang saglit at nagpaalam na ang prinsipe na malungkot na malungkot. "<b>D</b>apat na akong umuwi sa amin." at hindi na nakuha ng magpaliwanag ang prinsipe. nguni't ang mga bulaklak doon sa aming kaharian ay higit na magaganda at mababango. "Mangyari'y. Hawak-hawak ng prinsesa ang mga kamay ng prinsipe. hanggang sa magtapat ng pag-ibi g ang prinsipe. hihintayin kita sa halamanang ito." "<b>B</b>umalik ka mamayang gabi." at ginawaran ng halik ang mga talulot na labi ni Mariang Maganda. "<b>M</b>ariang Maganda. saan ba ang inyong kaharian?" "<b>D</b>oon sa dako roon na hindi maaaring marating ng mga taong may katawang-l upa. Ang prinsipe naman pala'y gayon din. nguni't hindi maaari.. Diyan ka na subali't tandaan mong ikaw rin ang aking iniibi g. Maghahatinggabi na. Nang makita ni Mariang Maganda ay nakaramdam siya ag ad ng kakatuwang damdamin. ay nakatagpo siya ng isang prinsipe. Ang halamang iyon ay may mahahabang dahong maraming tinik at sa g itna ng mga dahon ay may bungang malaking tila may korona sa ibabaw. Mariang Maganda. kay ganda ng mga bulaklak mo. Kaya napilitang magtanong si Mariang Maganda. kaya ang tawag sa kanya ay Mariang Maga nda. Ngunit sa kinatayuan ni Rufina ay nakita niya ang isang b agong halaman." "<b>B</b>akit. hindi makapapasok doon ang tulad ni nyo. Nag-usap na naman sila ng nag-usap. Araw-araw. nag-ulayaw ang dalawa sa lilim ng ma bangong halamanan ng prinsesa. <b>K</b>aginsa-ginsa'y biglang napatindig ang prinsipe. Kung saan-saan nadako ang kanilang pag-uusap. sa kanyang pamamasyal. <b>I</b>sang hapon matapos silang mamasyal. <b>A</b>raw-araw ay namamasyal sila ng prinsipe. walang makakatulad di to sa inyo. kapag hindi ako lumisan ay hindi na ako makababalik sa amin. ay nagpapasyal ang prinse sa sa gubat na ito. dumating ang prinsipe. <b>P</b>inigilan ng prinsesa ang mga kamay ng prinsipe. Hindi niya mabatang lisa . Is ang araw. kung hindi. h indi na ito nagpaumat-umat at tinanggap ang iniluluhog na pag-ibig ng prinsipe. Si Aling Sela na dali-dalin g nanaog upang magsiyasat sa nangyari ay walang nakitang bakas ng kanyang anak s aan man siya bumaling.

Si Sidapa ang nagpapayo upang mapanatili ang kapayapaan sa kani-kanilang lugar. Galit na galit si Sidapa. Obligasyon ni yang paalalahanan si Sidapa na oras na ng pagkain. <b>I</b>sa sa mga sundalo ni Sidapa ang nagprisintang orasan niya. Parang mga daliring nagkakaaga pay. <b>T</b>uwang-tuwa naman ang Sundalong Orasan pero mahina itong manindigan. <b>M</b>atutulis na sibat ang karaniwang panlaban ng mga mandirigma. Mara ming hindi pagkakaunawaan ang naganap dahil hindi siya ginising ng Sundalong Ora san sa madaling araw. Alam ni Sidapa na nasa pakikip agkaibigan ng mga pinuno ang susi upang hindi matuloy ang alinmang digmaan. datu at mga barangay sa bayan-bayan. <b>L</b>asing na lasing ang Sundalong Orasan nang humarap sa kanyang bathala. <b>M</b>ay mga pagkakataong hindi kaagad nakakasangguni ang mga datu. Nagkakalab an ang mga puno. at sa dami rin ng problema na inihahain kay Sidapa. Araw-araw. Naliligayahan siyang nagbibigayan at may respeto sa isa't isa ang bawat dat u. <b>S</b>a pagkalasing ay naibalita pa niya sa ilang kawal ng naglalabang tribo a ng mga sikretong pandigmaang di dapat na ipaalam. Malalapad ang mga dahon at walang sanga. Natakot ang prins esa. ay dinadalaw ng prinsesa ang kanyang halaman. Kapag nangyari ito. Kapag may n asusugatan o namamatay sa labanan. Naniniwala si Sidapa na kapag may digmaan ay walang pag-iibigan. Kailangan ding may gigising sa kanya tuwing madaling araw bilang hudyat na may mga datu nang naghahain ng problema. ang mga bulaklak ay napalitan ng mga bunga. o oras nang tapusin ang isang pulong. Noong unang mga linggo ay laging napakaaga niyang gumising pero kapag napapakuwento siya sa mga kapwa sundalo ay bahagya siyang na huhuli sa paggising kay Sidapa. Upang ganahan sa trabaho ay dinadagdagan ni Sidapa ang mga insentibo nito ng pilak. lubos na nalulungkot si Sidapa. <b>S</b>i Sidapa na Bathala ng Digmaan ay lagi nang nilalapitan ng mga datu upan g mapanatili ang kapayapaan sa kanilang barangay. damit at pagkain para sa pamilya. <b>S</b>a dami ng mga mamamayan. Lagi nitong pinagbibigyan ang Sundalong O rasan. . Na kapag may pag-iibigan ay walang digmaan. Pinakamahirap na gawain ng Sundalong Orasan ang paggising nang na pakaaga tuwing madaling araw. <b>S</b>umisikat pa lang ang araw ay nakapila na ang maraming puno ng barangay. pagkatapos ay may kakaibang halamang tumubo sa pinagbaunan ni ya. Hindi laman g isa o dalawang kopita. kaya patakbong nagtungo sa isang dako ng kanyang halamanan at ibinaon ang m ga kamay. Makaraan ang ilang araw. <b>K</b>apag napagkakasundo ni Sidapa ang nagkakahidwaang mga raha ay natutuwa s iya. Sa kanilang paghahatakan. o oras nang magbigay desisyon sa i sang problema. <b>I</b>lang araw. o oras nang humarap sa ilang bisita. kailangang may nagpapaalala sa kanya s a tuwi-tuwina. <b>N</b>ang matuloy ang isang madugong digmaan ng dalawang malaking barangay ay ipinatawag ni Sidapa ang Sundalong Orasan. <b>M</b>apagpasensya ang bathala niya. kundi maraming alak na nagpapalasing sa kanya. Sa k aunting aya ng mga kaibigan ay natatangay siya upang uminom ng alak. Lagi niyang pangarap na nag-uusap-usap ang lahat at naggagalangan.nin siya ng kanyang minamahal. nauuwi sa digmaan ang mga barangay. biglang nawala ang prin sipe at naiwan sa mga palad ng dalaga ang dalawa niyang kamay. Iyon ang mga unang saging sa daigdig. Ilan pang araw pagkaraa'y nagbulakl ak.

<b>I</b>to ang pinagmulan ng alamat ng Tandang." "<b>Pinagbibigyan na kita ng ulang ulit! Marami ang namatay dahil sa iyong kapab ayaan. sa kaharian ng Albay ay may isang makapangyarihang R ajah. <b>S</b>a sobrang kahihiyan. <b>N</b>oong unang panahon. mula ako sa malayo upang ikaw ay sadyain at ." mungkahi ng lalaki. Sa halip na magsalita ay tumilaok itong parang nanggigising." "<b>P</b>a.."<b>I</b>kaw ang dahilan sa madugong digmaang sana ay naiwasan. Tayo'y pakasal!" "<b>N</b>gunit ang Rajah? Ang aking ama?" may alinlangang paliwanag. Wala kang utang na loob. Naghandog ng mahalagang hiyas at ginto ang binata subalit tumanggi sa regalo ang dalaga.akita ang tangi mong kariktan !" "<b>S</b>ino ka? Hindi kita kilala! Isa kang pangahas!" "<b>A</b>ko'y si Gat Malaya. lumipad papalabas ng tahanan ni Sidapa ang Sundalon g Orasan na magmula noon ay tinatawag na Tandang. "<b>M</b>aaari bang kita'y makitang muli?" <b>A</b>t nagsimula ang maraming tipanan ng dalawa sa makasaysayang batis. magiging isang hayop kang walang gagawin k undi gisingin ang daigdig tuwing nagmamadaling araw!" <b>S</b>a isang kisapmata ang Sundalong Orasan ay lumiit nang lumiit. Marami siyang mga pagkakataong makaniig ang paraluman s ubalit nagkaroon ng mga sagabal. Nagkatitigan sila at ang binata'y nginitian. Naging pakpak ang mga kamay at nagkatahid ang mga paa. Bathalang Sidapa. <b>N</b>abuhayan ng loob ang prinsipeng Tagalog at ito'y nagsalita." <b>M</b>araming naakit sa kanyang taglay na kagandahan kaya di mabilang na mga d atu at mga ginoong tanyag ang nag-alay sa kanya ng pagmamahal. anak ng mayamang Rajah sa kanugnog na kaharian. Ang obligasyon mong gisingin ako sa madaling araw ay hind i mo pinahahalagahan. "<b>I</b>sang araw. malapit sa munting ilog. Minsan. Siya ay may anak na kaakit-akit na ang palayaw sa kanya ng mga tao sa Dara gang Magayon na ang kahuluga'y "Magandang Dalaga. Bilang parusa . Ang isa sa mga na nligaw ay si Kauen. Si Kauen ay nabigo subalit nagyabang pa na ang dalaga ay magiging kanya pagdating n g araw.. "Magandang M utya. Kinamaya-maya'y ang binibini'y nagtampisaw sa batis . Dumapo sa mga palad ng binat a at ito'y kagyat na idinampi sa kaliwang dibdib. Ang binata'y nagparinig ng himig ng masayang awit upang matawag ang kanyang pa nsin. Bigyan mo ako ng isang bulaklak at ako'y masisiyahan na!" <b>B</b>antulot na ihinagis ng dalaga ang bulaklak. Ang mga lihim pandirigmaan at pangkapayapaan ay ipinaalam mo sa lahat. Ang Tandang na tumitilaok sa m adaling araw ang nagpapaalalang siya ang unang tagagising ng sandaigdigan. galing sa kahariang malapit dito. nakita ang dal agang namumupol ng bulaklak.patawad po. "Dapat niya ng malaman!" . Nagkabalah ibo ito sa buong katawan. <b>M</b>ula sa malayong Katagalugan narinig ni Gat Malaya ang nabalitang kaganda han ni Daragang Magayon. "kita'y iniibig.

<b>S</b>a gitna ng kasayahan dumating si Gat Malaya kasama ang mga magulang. Ang batang prinsipe ay kanyang nagustuhan pagkat magal ang at nakakahalina kung kumilos. Malapit na ang tag-ani ngunit wala pa si Malaya."<b>H</b>uwag kang mag-alala! Hihingin ko ang kamay mo sa kanya!" <b>P</b>umayag ang Rajah.kainan at sayawan. Pinuntahan niya si Daragang Magayon. Magugunita na si Malaya ay subok sa espada subalit si Kauen naman ay malansi at mapaglalang. "<b>H</b>indi maaari!" tugon ni Kauen. Kakaunin niya ang ama't ina at silang tatlo ay babalik sa Albay. Nagkaroon ng maringal na handaan . 6 Title:Ang Kalikhaan ng Ritwal Text 139 . orasyon at ritwal. Ang bawat hiling. <b>N</b>agpaalam si Gat Malaya upang ipabatid sa kanyang mga magulang ang itinak dang kasalan. Gabi-gabi ang dalaga'y nakaupo sa duruw angawan at naghihintay. Itinakda ng Rajah ang kasal sa pagbibilog ng b uwan. "Ako'y magiging iyo kung si Gat Malaya ay hindi bumalik!" <b>N</b>agtumulin ang mga araw at mga linggo. pag-uusisa at mahalagang yugto o pangyayari sa buhay .Essay Word Count: 2. <b>N</b>abalitaan ni Kauen (nabigong manliligaw) ang napabalitang pag-iisang-dib dib. Siya'y sumagot. walang magkakamit sa iyo sinuman!" <b>A</b>ng prinsesa ay natakot dahil sa pagbabala sa buhay niya at sa kanyang am a. "<b>A</b>ko'y naparito upang angkinin ang aking nobya!" sabi ni Malaya. <b>N</b>ang dumating ang kabilugan ng buwan napilitan nang pakasal si Daraga kay Kauen. matapos ang anihan. Kanyang sinamantala ang pagkakataong wala si Gat Malaya. <b>M</b>atigas ang pagtanggi ng dalaga sa kabila ng mga pagbabala: "Kung hindi k ita makamtan. Hindi pa siya nagbabalik. <b>N</b>agkaroon ng sukatan ng lakas.418 <b>Ang Kalikhaan ng Ritwal</b> Lumaki ako sa isang tahanan na naniniwala sa mga lamang-lupa.

ayaw niya itong sabihin sa akin. maging sa ilang ulit naming paglilipat-bahay. Pi nagpawisan ang kapatid kong lalaki habang bahagyang nanginginig ang kamay ng kap atid kong babae. May mga hakbang na dapat ga win. Ako. Kaya kahit gusto k ong subukin ang tibay ng sahig at kuwarto sa pamamagitan ng pagtakbo. At naisip ko. bilang panganay ang inatasang magdala ng bigas at asin habang ang dalawa kong kapatid ang magdadala ng asukal at tubig. ayon kay Nanay.naming mag-anak ay pinakikilos ng mga ritwal. Siya ang nagbibigay-pahiwatig kung kailan dapat matimpi sa bawat hakbang. at ang panghuli. Sa salaysay. una pang m asisilayan ng aming mga gamit ang loob ng bahay. Kung ang ibang nanay ay empleyado at housewife. Nagsisilbing tagapagsalaysay ng aming pangunahing diwa ang aming nanay. Mauuna dapat. Tulad lamang noong isang beses kami'y lumipat noong nasa grade school pa l amang ako. n agpapakilala kami sa aming bahay. ang Bibliya para sa ispiritwal na pangangailangan namin. pagpadyak at pagtalon naming magkakapatid ay nagpigil ako. inipon namin ang mga kasangkapang aming gag amitin: ang bigas para laging may pagkain sa aming mesa. Sa aming pagpasok. Makikita sa inilahad na salaysay ang dalawang mahalagang elemento ng pagr iritwal. makikita ang mga bagay at gawaing may kinalaman sa relihiyon tulad ng bibliya. Resil Mojares at Zeus S alazar. Una. Nakita ko sa mga mata ng aking mga kapatid ang pagtataka at pagkamangha nila sa pinagagawa sa amin. pag galang sa kalikasan tulad ng buwan at dagat. Isinasalaysay naming mag-ana k ang naratibo ng aming buhay. hindi maaaring hindi kami magagabayan ng aming ri twal. Noong una. kung gaano dapat kabilis ang kilos at anong mga bagay ang dapat unahin. kami naman ang pinapila ni Nanay para sa ritwal ng pag-adya ng mga negatibong enerhiya at pagsasalubong sa bagong bahay. At sinimulan namin ang aming prusisyon. tinanong ko si Nanay kung saan niya natutunan ang m agsagawa ng ritwal. <b>A</b><pd>. asukal at bulaklak bilang mga sagradong bagay. ang mga sariwang bulaklak na wal ang tinik para sa bahay at sa mga elementong naninirahan dito. Sa pamamagitan nito. Pagkatapos maipasok ang lahat ng gamit sa bahay. ayon kay Covar (1998) ay na kabatay sa ating retablo ng paniniwala. Ang paglipat ay hindi lang simpleng paglipat. May mga ritwal na dapat sundin. Marahil dahil sa pangungulit ko. Pagkatapos ng ritwal. Si Nanay bilang ulo ng pamilya ang mauuna sa pila tangan ang Bibliya at m ga bulaklak. ang asin bilang simbolo ng buhay namin. pagpuprusisyon. ang aking nanay ay housewife na nagriritwal. Mayroong da . Ang dalawang elementong ito ay malalim na nakabaon sa kamalayang Filipino tulad ng inilahad ng mga pag-aaral nina Prospero Covar.</pd> <b>Mga Antas ng Naratibo: Materyal at Ispiritwal</b> Ang ating pananampalataya at ispiritwalidad. unang ilalapag ang bulaklak at Bibliya sa a ltar at isusunod na aayusin ang mga kasangkapan sa kusina. Ang mundo ng mga Pilipino ay gumagalaw dahil sa dalawang aspekto: ang ispiritwal at ang materyal na mundo. ang asukal para sa isang matamis na pamumuhay. Makikita sa salaysay na ang nanay ang nagtatakda sa tamang asal. ang tubig para m anatiling kalmado at malamig ang aming mga ulo. Kaya. ang pagriritwal sa aming angkan ay ang aming buhay. Sa ganitong paraan. ang pagpasok ng prusisyon ng aming mga gamit na binubuhat ng mga kargador. Natutunan niya ito sa kanyang lola sa Zamb oanga. Ang pangalawa ay ang halaga ng tagapagda loy ng ritwal. Bago ito sinimulan. Ang kaniyang lola ay isang Muslim na makikitang nagriritwal tuwing kabilu gan ng buwan at habang tumataas o bumababa ang mga alon sa dagat. asin. ang batayang ispiritwal ng ritwal. an g pagtuturing sa bigas. bumigay na rin siya. at pati na rin ang pagiging Muslim ng lola na nagturo sa nanay ng ritwal.

pagpapasan ng krus. ang lihim na karunungan ay may kinalaman sa ispirituwalidad. Dagdag pa niya. ang manipestasyon ito nagaganap o natutupad lamang kung may isang kara pat-dapat na tauhang magsasagawa o mamuno.lawang bahagi ang materyal na mundo natin: ang kalikasan at kultural. kalagitnaan at kailaliman ) ay may nabubuong ugnayan. Samakatuwid. pag-aalay. Isa sa mga pangunahing sandigan ng pre-kolonyal na komunidad ay ang pagsasaalang-alang sa p alitan ng produkto at serbisyo. paglangkap. may tungkuling inaako ang mga anito. Ga yumpaman. <pd><b>B</b>. Makikita sa mga pag-aaral na tinalakay na ang pagriritwal ay umaayon sa mga naratibong ispiritwal. Sila ang nagsisilbing tagapangalaga ng ating kalikasan. sila ang catalo nan. at talon halimbawa. panalanging walang patid. makikita pa rin na dalawang mundo ang nagtatalaban: ang materyal at ispiritwal. panggagamot. may iba't ibang karunungang mabubuo mula sa mga mundong ito. marami itong pagbabansag tulad ng pagsusuplina. Sa ganito. ang ritwal ay isang manipestasyon ng pananampalataya. Hindi lahat ng tao ay maaaring mamuno sa isang ritwal. O kaya'y may pagbabago sa nilalaman ng mga dasal sa pamamagitan ng paggamit ng mga kontemporanyong salita at paniniwala. Bahagi ng kalikasan ang pisikal at bayolohikal na aspekto habang ang kultural ay binubuo n g ating sining at panlipunang kalinangan.</pd> <b>Pangunahing Tauhan sa Naratibo: Babaylan sa Ritwal</b> Kinikilala ni Salazar ang ritwal bilang ang binhi para sa teatro o drama natin sa ngayon. puno. Ayon sa paniniwala. Sa kabilang banda. Ayon nga sa kanya. "Ang lihim na karunungan ay nagmumula sa k alangitan. nagkaroon man ng pagbaba go sa anyo at nilalaman.ang datu. Isa sa mga pagpapalitang ito ay ang mga idinaraos na seremonya tula d ng <i>panglihi</i> o <i>paganito</>. Noong unang panah on. pagmimisa. Sa madaling sabi. ay himlayan o dili kaya'y tahanan ng mga anito. Ayon sa pag-aaral ni Resil Mojares (1985). ay iniuugnay sa pananampalataya at relihiyo n sa paniniwalang maganda ang magiging resulta sapagkat sumusunod sa isang mataa s na ugnayan o may gabay ng mga makapangyarihang nilalang. kurba at anyo na bumubuo sa kanilang paligid. Ang mga kilos. ang ritwal para kay Covar ay isang anyo ng panalangin na nilikha ng tao upang makipag-ugnayan sa mga kakaibang nilalang (su pernaturals)." (45) Makikita ito sa paniniwala ng ating mga ninuno sa anit ismo. Ang mga bato. Sa Tagalog. Ang anumang gawai n. Pinagmumulan din ng lihim na karunungan ang kailaliman. tulad ng mga epiko o alamat. Nakapaloob sa paniniwalang ito ang pananalig ng mga katutubo na mayroong mga anito na nakatira sa kalikasan. Ito ay makikita sa paggam it ng mga kasalukuyang kagamitan sa halip ng mga tradisyunal o katutubong bagay. kalagitnaan at kailaliman. pag-aayuno. ayon kay Covar. May lihim na karunu ngan ang kalikasan. kagamitan o dasal na sinasambit ay na kapailalim sa mga katutubong salaysay na nilikha. Ang datu sa istrukturang panlipunan noon ang siyang nam amahala sa pulitikal at pangkabuhayang aspekto ng lipunan. mayroong pagpapahalaga ang mga katutubo noon na alagaan at magbigay-g alang sa bawat sulok. ang panday at ang babaylan o katalo nan mismo" (Salazar 4). nabib igyan ng lohika ang pagbabahaginan ng komunidad ng mga materyal na bagay at asal /pag-uugali. D ahil dito. sa mga Bisaya. Sa kabilang banda. Kabilang ang mga katalona/babaylan sa "bahagi ng isang istrukturang panlipunan at pang-ekonomiya na umiikot sa gawain ng tatlong sentral na personahe . and pagpapako sa krus ( 89). mayroong maitatawag na li him na karunungan. Ang bawat mundo at ang tatlong antas (ang kalangitan. pampulitika man o pang-ekonomiya. espiritu at anito. Gayumpaman. pagrorosaryo. may mga ispesyalistang namamahala sa mga ritwal. Ang relasyon sa pagitan ng materyal at ispirituwalidad na daigdig ng mga Pilipino ay may talong antas: ang kalangitan. u pang ipaliwanag at magbigay-kahulugan sa anumang pangyayari. Dahil dito. sila ang mga babaylan. a ng mga katutubong ritwal ay umaangkop din sa panahon. habang ang panday ang .

Naiiba rito ang babaylan. A ng bawat persona ay may kaluluwa. ang sanggol ay maaari nang sumunod sa yapak ni Muhammad. Ayon sa diksyunaryo. ang Dios ay may tatlong persona. kinakatay ang isang bak a o kambing dahil sa paniniwalang ang hayop na kinatay ang siyang magpapatotoo s a kabilang buhay na ang sanggol ang tunay na anak ng kaniyang magulang. talaytayan o ang kinikilalang midyum (48). Ang duw aa salamat ay isang ritwal ng dedikasyon kung saan ang ang sanggol ay iniaalay s a propetang si Muhammad. <b>Kapangyarihan at Bisa ng Ritwal</b> Ang salitang ritwal ay isang pag-angkop sa salitang Latin na <i>rituali s</i>. I to ay dahil sa tungkulin niya sa "larangan ng <i>kalingan</i>. Sa pag-aaral ni Raymond Jamous (sa De Coppet 1992) inilatag niya ang kons epto ng ritwal bilang isang '<i>rite of passage</i> na kaakibat ng konsepto ng s akripisyo. Sa konteksto ng katutubong paniniwala. Sa kabilang dako. Sa ritwal ng hakika. Samantala. hindi makikilala ng bata ang kaniyang mga magulang sa kabil ang buhay. Ang mga babaylan. ang pagtimbang bilang ritwal ay isinasagawa sa pamamagitan ng paghiga sa sanggol sa tela na tila idinuduyan sa dalawang haligi. ang <i>rite of passage</i> ay nakatuon sa pangunahing aktor at sa mga pagbabagong nagaganap at naganap sa kanya habang ginagawa ang r itwal. ibinibigkas ng Imam mula sa Koran ang duwaa salamat. Nagsasagawa rin ng mga ritwal tulad nito ang mga Katoliko sa anyo ng pagb inbinyag. Sa kaso ng pagtutu li halimbawa.itinuturing ni Zeus Salazar na "pangalawang haligi ng barangay" dahil sa kakay ahan at tungkulin nitong magpanday ng mga instrumento na yari sa bakal at mga ka kailanganing armas ng komunidad. paggunting at pagtimbang ng mga T ausug. hakika. ang babaylan ang siyang namamahala o tagagabay ng datu sa mga ritwal. Sa pamamagitan ng ritwal na ito. Nakabitin sa isang haligi ang isang sako ng bigas habang ang mga regalo naman ang nasa kabilang haligi. Walan g kasarian ang espiritung sasapi sa tao kaya may mga naituturing na babaylan na lalaki. ang ritwal ng paggunting ay isang seremonya kung saan ginugupi t ng pari ang buhok ng bata bago ito umabot sa kaniyang unang taon. kung gayon. Samakatuwid. Ito ang itinuturing na paglalangkap o sapi. Kung gayon. Kung wal a ang ritwal na ito. nagkakaroon ng kaganapan ang transisyon mula sa isang walang muwan g na bata o pagiging inosente nito tungo sa isang "ganap na binata. M ayroong nakadapong manok sa isang haligi habang iniaawit ng Imam ang mga relihiy osong kataga sa Arabic. Ayon kay Covar. Samantala. ang pagtutuli ng mga bata tuwing tag-init ay isang anyo ng r itwal. Sa baljanji. hinango ang sagradong ritwal sa Bibliya na nagpapa kita ng pagbibinyag sa lawa ni Juan Bautista kay Hesus. Ayon sa kanya. Karaniwan. Ang kaluluwa ng isang taong yumao ay maaaring lumisan at sumapi sa iba." Gayundin. maaaring langk apan ang mga babaylan/catalona. Anak o Ina ay lumalangkap sa sinumang kanilang mapiling sapian. Sa Diccionario Hispano-Tagalog ni Pedro Serrano Laktaw (1889). ito'y isang seremonya o <i>rite</i>. ang nagsisilbing tagapamagitan ng tao sa m ga espiritu. Sa kabilang banda. ang sumasaping espiritu o hindi kaya'y ang kaluluwa ng Dios Ama. Sa Romano Katoliko. m akikita rin ito sa ritwal ng baljanji. Ang babaylan ang may "pinakasentral na personahe" sa Lipunang Pilipino. ang sakripisyo ay nakatuon naman sa mga pagbabago na nangyayar i sa mga kalahok sa ritwal at sa mga relasyong nabubuo rito. relihiyon at med isina at lahat ng uri ng teoretikal at praktikal na kaalaman hinggil sa mga peno meno ng kalikasan" (Salazar 6). Ang makikita lamang ay ang entri ukol sa <i>rito</i> na sa wikang Espanyol ay singkahulugan rin ng sa Latin. sa mga . walang naitalang pagpapakahulug an sa ritwal.

(Denzin 17. affect. at r itwal ng buhay ng Ama at Inang Santisima na Trinidad (AIST) (Ortiz 2002) at pamu . hin di tulad ng kina Magellan at sa Hari ng Limasawa na kapwa may mataas na panunung kulan. maselan man o hindi. Sa mga Pangutar an Sama. pagkaraan ng indoktrin a. ang isinisilang na bata ay iniaalay sa Simbahan o sa Pastor na kinataw an ng Simbahan. siya na'y maaari nang binyagan. Sa kasalukuyan. pulitikal. ang ritwal sa inumang Pinoy sa kasalukuyan ay isang paraan ng paglulusaw sa ugnayang pangkapangyarihan. madalas nating marinig ang "maBOTEng usapan" at "din aan sa inuman. Dagdag pa ni Biron-Polo. ang pagpapahalaga ay nakatuo n sa transpormasyon ng isang pang-araw-araw na gawain o karanasan tungo sa isang pagtatanghal gamit ang pantasya (Biron-Polo 5). then take the drinking vessel in their right han d and extend the fist of their left hand toward the company. banghay. bagamat hindi sa anyo ng inuman. Sa kabilang dako. Binubuwag ng inuman ang antas panlipunan sa pagit an ng isang mayaman at mahirap. walang mahirap. Subalit. Ang ritwal ay isang tekstong itinatanghal o performance text. Sa kasa ysayan. makikita natin ang iba't ibang ritwal b ilang kasunduan tulad ng sandugo. Ang katangian ng ritwal bilang isang pagtatanghal at ang kapangyarihan n itong makapagpabago ng mga ugnayang pangkapangyarihan sa konteksto nito ay makik ita natin sa ating nakaraan at kasalukuyan. biyograpikal. Dagdag pa ni Raul Pertierra. "They rai se their hands to heaven first. Walang mayaman. ay inilalatag at tinutuldukan sa pamamagitan ng inuman. Tinatawag nil a itong kipalat. nananatili pa rin ang inumang pinoy. bukas sa interpretasyon ang isang teks tong itinatanghal tulad sa kaso ng ritwal. Sa kultura natin. Samakatuwid." Ang inuman ay may pulitikal na pagbasa sa dahilang iniangkop ni Magellan ang ritwal ng inuman upang makapalagayang-loob ang Hari ng Limasawa para sa kan ilang interes. ang ritwal ay maaaring magsilbi rin bilang isang anyo ng ka sunduan. Ayon kay No rman Denzin may mga elementong nakapaloob sa isang tekstong itinatanghal. ang mahahalagang usapin. Ang serye ng aksyon sa ritwal ay isang apropriyasyon sa konstruksyon ng m ga pangungusap." Kadalasan. Sa pag-aaral ni Edilberto Alegre na <i>Inumang Pinoy</i> (1992). ( Pertierra 121-122) Sa dahilang ang ritwal ay isang simbolikong gawain. isang simbolikong gawain ang ritwal na may layuning pagbigkisin at lumikha ng kaayusan sa komunidad sa pamamagitan ng mga kilos/pagtatanghal. (Denzi n 91) Ang tekstong itinatanghal ay may tagapagsalaysay. drama at nagbab ago ang punto-de-bista nito. pantay-pantay ang estado ng mga umiin om. panlipunan. Ayon nga sa kanya.Iglesia. binanggit niya ang obserbasyon ni Pigafetta sa una ng engkwentro nina Magellan at ng Hari ng Limasawa. pagpuputol ng buhok at iba pa. Pag humantong sa hustong gulang ang bata. mayroon rin silang ritwal para sa pagbabati sa magkaaway. ang ritwal ay isang seremonya (English 1977) na may pulitikal at relihiyosong tema tulad ng p ista ng Moriones (Pertierra 1994). pandangganyo ng Obando (Tolentino 2003). Sa inuman. lega l man o illegal. mahihinuha na ang pakikipagkamay o shaking of hands ay isang mani pestasyon ng isang ritwal ng pagkakasundo. mayrooong tinataglay na kapang yarihan ang ritwal. kapwa mga tanggero/a." Ibig sabihin. Isa sa mga katangian ng ritwal ay ang kapangyarihan nitong makapagpabago at nakalilikha ng mga ugnayang pangkapangyarihan sa konteksto nito. Dahil dito. a nd response among all the participants. at mga estetikang salik na umaagapay sa pag-unawa ng tao sa teksto (o sa ritwal) at sa mga karanasan ng mg a kalahok at manonood. ay bunga ng historikal. 19) Sa ganito. "ritual sequences are built on a regula rity of repetition and rhythm which standardizes a level of cognition. mayr oong pagpapahalaga sa mga imahen na makikita o nalilikha mula rito. Kung pagbabatayan ang depinisyon ni Pertierra ukol sa simbolikong katang ian ng ritwal. Ang mga tekstong tulad nito.

Kapag minalas pa kami. Hindi katulad nu'ng isa. Mommy! Kaya ko na'ng sarili ko!" Ito ang naiinis na sinabi sa akin ni Karen kanina. "Masuwerte talaga ako sa panganay kong 'yan. Si Inay na siguro ang isa sa pinakamahigpit na ina sa mundo. Ang totoo nga niyan.. Madalang lang ni yang paluin si Ate at ito lang ang madalas niyang pinupuri. 5 Title:Malaki na ko. Sa aming magkapatid. sa tingin ko ay mas mahal niya si Ate kaysa sa akin. Ku. Nagtataka nga ako kung bakit ganito sa akin si Inay samantalang ak o naman ang bunso. napakabilis niyang pu muri sa aming magkapatid kung may nagagawa kaming sa tingin niya ay mabuti at pu wede niyang ipagmalaki. Mommy! Kaya ko na'ng sarili ko! "Malaki na ko. Pero kapag gumawa kami ng kahit katiting lang na mali ay katakut-takot nang pangaral ang inaabot namin sa kanya. Ewan ko ba. Ang lakas ng hagupit at ang bilang ng palo na tatama sa aming pigi ay depende sa bigat ng kasalanang nagawa namin. saksakan ng tamad! Ni hindi ko man lan g mapakinabangan." Ito ang laging sinasabi ni Inay sa aming mga kamag-anak at kapitbah . Bukod daw kasi sa tamad akong mag-aral ay tamad pa akong tumulong sa mga gaw ain sa bahay. Ang alam ko kasi. pag bunso ay mahal na mahal sa pamilya. Naiinis siya kapag pinangangaralan ko sa mga dapat at di niya dapat gawin. may kasama pang palo ang pangaral niya. Kung minsan ay nagiging palaisipan sa akin kung bakit naging ganito a ng ugali ni Karen. Per o si Inay. Hindi ko alam kung bakit. ang kaisa-isa kong anak. nang punahin ko ang napapadalas na pag-uwi niya nang hatinggabi. ng kuwento namin ni Inay. Pero sa tuwing iisipin ko ang mga dahilan kung bakit naging ganito ang ugali ni Karen. hindi ko maiwas an ang mga alaala ng matagal nang yumaong si Inay. Hindi ko naman ibig sabihing malupit si Inay. Mabait na'y masipag pang mag-aral. Nagkamali ba ako sa pagpapalaki sa kanya? Dahil ba ito sa maa gang pagkawala ng kanyang daddy? Sa maling paaralan ko ba siya pinag-aaral? Impl uwensiya ba ito ng kanyang mga kaibigan? Sa paghanap ko ng sagot sa aking mga tanong. hindi maiwasang pumasok sa isip ko si Inay.muwesto (Covar 1998) sa Banahaw. Magmula nang tumuntong siya sa edad na labingwalo ay ayaw na ayaw na niyang pinupuna ko ang mga ginagawa niya.. Ganyan si Inay. palaging ako ang nakagagalitan at napapalo ni Ina y.

ang tsismosa naming kapitbahay. kapag laging pinagagalitan at hindi mahal ng mga magulang ang anak. Siya na ang umako sa mga naiwang respo nsibilidad ni Itay mula nang mamatay ito noong sampung taon pa lang ako.ay tungkol sa amin ni Ate. Hindi niya kasi ako pinapalo. Sila 'yung mag-asawa na nakatira sa apartment sa likod-bahay namin. dito sa mataas na paaralan sa aming probinsya. Simula pa noong una ay sa amin na siya nakatira. Bakit nga hindi e. Lalo na pag hinahambing niya ako kay Ate. Ito rin siguro ang dahilan kung bakit tumanda siyang dalaga. Dahil din siguro mas malapit ako kay Itay noong nabubuhay pa ito. "Mahal ka ng Inay mo." Nagpaalam na 'ko kay Tita Flora para pumasok. Sa simula. "A basta! Hindi ako naniniwala. Alam ko kasing pag nagtag al pa ang pag-uusap namin ay lalo lang akong maiinis kay Inay. Palagi na lang si Ate ang magali ng para sa kanya at ako ay hindi. Sa isang kolehiyo sa Maynila nag-aaral noon si Ate. di ko pa narinig na pinuri niya ako. Ako naman. sa kanila naman talaga ang bahay na iyon." habol na paliwanag pa ni Tita Flora. Para bang w ala na akong nagawang maganda o mabuting bagay. Puwede ba namang hindi? Anak ka niya kaya mahal ka niya. Pamana iy on sa kanila ni Itay ng kanilang mga magulang. Kung anu -anong iniisip mo. Tumanggap na lang siya ng labada para makatulong kay Tita Flora sa pagbuhay sa aming mag-iina at sa pagpapaaral sa amin ni Ate. Parang ako. Aaminin kong mas malapit ako kay Tita Flora kaysa kay Inay. Kaya nga nan g mamatay si Itay ay iyak ako nang iyak. Sabi kasi ni Aling Tale. hindi siya nakatapos ng kolehiyo dahil mahirap lang sil a noong araw. Kahit minsan kasi. Una. Mabait si Tita Flora sa amin. Kaya nga naisip ko na siguro ay ampon din ako tulad ni Gina. Kulang na lang ay hilingin kong sana. Ampon lang kasi siya nina Mang Pete at Aling Fely. Sa tingin ko kasi mas m ahal naman ako ni Itay kaysa kay Ate. Maaalala ko lang ang mga oras na pinapagalitan niya ako o pinapalo kaya. Hindi ko na siya binigya n ng pagkakataong madugtungan pa ang kanyang sinasabi. Gaya ni Gina. Madalas pinagaga litan ng mga ito si Gina." May halong pagkagulat pero natatawang sabi ni Tita Flora nan g minsang tanungin ko siya kung ampon lang ba ako. "Naku. ang batang ito! Huwag ka ngang magsalita nang ganyan. kahit na hiyang-hiya si Inay ay pumayag na rin s iya kasi wala naman siyang mahanap na trabaho para kami mabuhay. Minsan tuloy. tumatanggi si Inay sa pagtulong na ginagawa ni Tita Flora s a amin. Tandang-tanda ko pa nang minsan padapain ako ni Inay at hagupitin ng k aisa-isang sinturong naiwan ni Itay dahil lang sa tinamad akong pumasok sa eskwe . naiisip kong ampon lang ako. Talagang sumasama ang loob ko pag naririnig ko si Inay na ipinagmama laki si Ate. Si Tita Flora ang nakatatanda at nag-iisang kapatid ni Itay. Ulila n a sila nang mapangasawa ni Inay si Itay. dahil may edad na siya. Kahit paano ay nakaraos naman kami kasi maganda naman ang pasweldo k ay Tita Flora sa pabrika ng sapatos na pinapasukan niya. tiyak na tiyak na ito ay ampon lang. s i Inay na lang ang namatay at hindi na lang siya. Pero nang bandang huli. Pangalawa. Kaya ka lang napapagalitan no'n e dahil madalas na hindi mo siya sinusu nod.

Sa silya ring ito niya ako palaging pinauupo kapag pinagagalitan niya ako. Hindi sa kam a o sa sahig kundi sa silyang ito. K aya lang. Dinaanan ko muna si Rowena. "Sama ka sa 'kin. Sa silya ring ito unti-unting nagkaugat at umusbong sa puso ko ang gali t kay Inay. Habang pauwi kami ay talagang kabang-kaba ako. Alam na alam kong sinasadya niyang sa silyang ito ako parusahan sapag kat mahal kay Itay ang silyang ito. Nang malapit na ako sa amin ay halos hindi ko na maihakbang ang mga paa ko. Dito ko siya minamasahe hanggang sa makatulog siya. Dito madalas mahiga si Itay noon kung gusto niyang magpahinga at manood ng TV. "At ano naman ang gagawin mo dito sa bahay? Tutunganga maghapon? Hala ! Pumasok ka at nang may matutunan ka sa eskwela. Alam na alam ko na an g mangyayari sa akin. Dito kami madalas magkuwentuhan noon ni Itay. "Pigilin mo si Inay." Dahil sa pamimilit ni Inay ay mabigat ang loob kong umalis ng bahay. Ngunit kahit na dito ako lagi pinarurusahan ni Inay ay hindi ko pa r in magawang isumpa ang silyang ito dahil maraming masasayang alaalang ibinibigay ito sa akin tungkol sa amin ni Itay. Iyon lang at umunat na ako sa mahabang silya namin sa sala. Naalala lang naming umuwi na ng mapansin naming dumidilim na. 'lilibre kita. Kitang-kita sa mukha niya ang matinding galit. Ang silyang ito ang naging saksi sa maraming beses na naparusahan ako ni Inay. Gust o kong ipagtanggol niya ako tulad ng palaging ginagawa ni Itay noong nabubuhay p a ito. Kung papaluin din lang ako ni Inay ay mas gusto ko pang kainin ako ng lupa nang mga oras na iyon. Manood tayo ng sine sa bayan. Para ko nang nakikita ang mukha ni Inay na galit na galit at hawak nang mahigpit ang sinturon ni Itay habang naghihintay sa akin sa hagdan an. Pinagpapawisan ako n ang malamig. Tahimik na nakaupo lamang sa isang panig ng sala si Tita Flora. Kung minsan ay pauupuin lang niya ako rito maghapo n kapag may kasalanan akong nagawa at hindi ako makatatayo hangga't hindi niya s inasabi. Sa sily ang ito ako madalas na pinadadapa ni Inay tuwing papaluin niya ako. Libang na libang kami. Paglabas namin sa s inehan ay naglibot pa kami at tumingin-tingin sa nakadispley na mga paninda sa m alalaking tindahan sa bayan. Hindi ko mapigilan ang panginginig ng mga tuhod ko. Lalo akong kinabahan. "Dapa!" Hindi ko pa halos nailalapag ang mga gamit ko ay ito na ang n arinig ko kay Inay. mahal ko ang silyang ." yaya k o kay Rowena na agad namang pumayag nang marinig ang salitang libre. ang kaibigan kong nahinto na sa pag-a aral nula nang natanggal sa trabaho ang tatay dahil nahuling nagpupuslit ng mga bakal sa pabrikang pinapasukan nito. Ang baon kong pera ang ginastos namin ni Rowena. Pero malungkot lang niya akong tiningnan kasunod ng pagtungo ng kanyang u lo.la." Mga mata ko ang nagsabi kay Tita Flora ng mga salitang hindi nagawang sambitin ng aking mga labi nang magkatinginan kami. Bukod kay Tita Flora. dahil sa tinatamad talaga akong pumasok ay inisip kong magbulakbol na lang sa bayan. Ayaw ko talagang pumasok nang araw na iyon pero pinilit ako ni Inay.

Umalis ako ng bahay ngunti hindi ako tumuloy sa eskwela. Ang gusto kong isipin ni Inay a y matino na akong pumapasok sa eskwela palagi. Sinasadya kong mahul i o mauna. Alam ko kasing matu tuwa si Inay nang husto pag umiyak ako dahil iisipin niyang iniinda ko ang pamam alo niya sa akin. Talagang inilayo ko na ang sarili ko kay Inay. Isang Sabado ng n ay isang plano ang nabuo kong talagang ipagdaramdam wa ko na ito ay doon ko pa g natikman ko sa kanya. Pag may pinagagawa siya sa akin ay sumusunod ako pero ipinakikita ko sa mga kilos ko na galit ako sa kanya. habang nagpapahangin ako sa labas ng bahay nami sa isip ko. "Inay. Ayaw kong mahalata ni Inay ang pagbubulakbol ko kaya hindi kami nagpagabi.. Ayaw kong mawala sa aking paningin ang mga a laala ni Itay. ha?" sabi ko sa kanya nang pap auwi na kami. Madalas ko siyang nahuhuling umiiyak pero wala akong maramdamang pagsisisi sa mga paglapast angan ko sa kanya. Pag may tinatanong siya sa akin ay simpleng "po" at "opo" lang ang i sinasagot ko. Sa totoo lang ay hindi ko alam kung bakit ang lakas ng loob kong mangako nang ganoon kay Rowena. Hindi ko na siya kinausap mula noon. Pero hindi ko nagawang magsa lita. ." gusto kong tumutol sa gagawin niyang pagpalo sa akin. Ang pakiramdam ko nga ay kulang pa ang mga ginagawa kong pagg anti sa kanya. Hindi rin ako sumasabay sa pagkain sa kanila. Isang planong gagawin ko agad dahil alam ni Inay at ikatutuwa ko naman nang husto. Kaya lagi kong pinipigil ang pag-iyak. Gusto kong sabihin sa kanya na kung hindi niya ako pinilit na pumasok ay hindi naman ako manonood ng sine at hindi ako gagabihin ng uwi. Ang pangyayaring ito ang dahilan kung bakit lalong lumayo ang loob ko kay Inay. Pumikit na lang ako at tinanggap ang malalakas na hagupit ng sinturon sa a king pigi. gabi. Gusto kong maramdaman n i Inay na walang kuwenta sa akin ang kanyang ginagawa. Siguro ay pinabigat na ng paglalaba niya araw-araw ang kanyang mga ka may. Idinadahilan kong busog pa ako o kaya naman ay may importanteng ginag awa. Pero tulad ng dati ay hindi ako umiyak ni umingit kaya. Kapag naga lang masasabi na nakaganti na ako sa lahat ng parusan Dumating ang araw ng Lunes. "Rowena. Tiyak namang hindi dadagdagan ni Inay ang baon ko kahit magdahilan pa ak o. Dinaanan ko ulit si Rowena sa kanila at nagpasyal kami sa bayan. Kahit babae si Inay ay namimilipit pa rin ako sa sakit kapag pinapalo niya ako.. Iniiwasan kong magkasama kami sa iisang lugar sa loob ng ba hay namin.ito dahil bahagi ito ng masasayang alaala ni Itay sa bahay namin. ang araw na itinakda ko para simulan ang a king balak. Kapag nasa sala siya ay puma pasok ako sa kwarto. Alam kong nasasaktan si Inay sa mga ginagawa ko sa kanya. Nagtataka man ay pumayag na rin si Rowena lalo na nang malaman niyang palagi ko siyang ililibre sa pamamasyal at sa panonood namin ng sine. Nagd adabog ako. araw-araw na tayong papasyal. Ito rin ang dahilan kung bakit kahit na galit ako kay Inay ay hindi ko pa rin magawang lumayas sa amin.

Ang pagpapakatao ay naayon naman sa prosesong kultural. i-regulate na lang ang piracy sa Pilipinas para mas lalo itong m abantayan at mapangalagaan pang higit ang industriya ng musika. bawasan ang tax ng mga recordings (CDs. Kung gayon. Ang pagbubuo ng kanilang identidad ay nagsisimula sa pamamagitan ng kanyang magulang. Itinakda ng kanyang ka paligiran kung ano siya at kung ano ang hangganan ng kanyang daigdig. hindi maigagarantiyang magkakaroon nga ng radikal na pagbabago sa kasalukuyang takbo ng musika.4 Title:Sanaysay (22) Ikaanim. Patuloy tayong humanap ng ikagaganda at ikahuhusay upang magpatuloy ang saliw ng musika sa ating mga buhay . Bagkus ito ay produkto ng kanyang lipunang ginagalawan. "An g pagiging tao ay isang prosesong bayolohikal. DVDs etc) upa ng mas lalo pa itong bilhin at humina at patayin pa ang kutura ng pamimirata sa bansa. Katulad ng isinas aad na mensahe ng tula. ang mga magulang ang nagiging ahensya . sang -ayon na sa itinakda ng kinapaloobang realidad o kapaligiran." Mahihinuha sa dalawang pahayag na ang identidad ng isang tao ay hindi lik as. Sikaping mabuhay ang sensibilidad ng mga mag-aaral ukol sa Filipinong awitin kaugnay sa pag-aaral ng kultura ng ating bansa. hindi sadyang masugpo ang ganitong uri ng kalakalan lal o't kumikita rin naman ang ating mga kababayan dito. Bagaman. ang kanyang pananaw at pagpapakahulugan ay hindi na sa kanya at bagkus. Cassettes. Huwag gaming eliti sta ang nilalaman ng ating mga kurikulum tungkol sa musika. Sa mga batang nasa murang edad na 0 hanggang 9. Dapat nating h arapin ang katotohanang. Sa mga mungkahing ito. kilalanin at ipaturo ang musikang Filipino sa mga akademya lalo na ang kontribusyon ng mga kompositor at mang-aawit ng bansa. Samakatuwid. Ikapito. masasabing ang mga bata ang may mabigat na suliranin pagdating sa paghahanap o pagbubuo ng identidad. Hindi dapat manatil i at makuntento na lamang sa kasalukuyang lagay nito. Gayumpaman. Ikawalo. ang pag-aaral sa identidad ay pag-aaral din sa reali dad o kapaligirang kinapapalooban nito. ang mga posibilidad na ito ay naglaho nang simulan niyang danasin ang kanyang paligid. Mangyayaring ang pamimirata ay magiging lisensyado na sa pamahalaan at ang produksyon at distrib usyon ay mababantayan. ipinakita na ang kamalayan ng bata sa sarili at sa kan yang mundo sa umpisa ay hindi pa buo kung kaya't marami pang posibilidad na hubu gin ito ayon sa sariling kagustuhan. malinaw na ang pag-unlad ng bata at ang paghubog ng kany ang identidad ay nakaugnay sa kanyang paligid. Sa lahat ng sektor sa lipunan. maaari itong maging isang panimula para sa higit na ikabubuti ng kalagayan ng musika. ang pagkilala sa sarili ay hindi pa buo o nagsisim ula pa lamang at ang sariling kaalaman at pag-unawa sa mga nangyayari sa kanyang paligid ay kakaunti at hindi pa matibay. Ayon kay Prospero Covar (9). Hango ang mga estropang nasa itaas sa tula ni Pablo Neruda na "To The Foo t From Its Child" na mula sa librong <i>Five Decades: Poems</i> (1974). Sapagkat wala pa silang sarili ng pagkakakilanlan bunga ng kanilang edad. Ang resul ta. Gamit a ng paa bilang talinghaga. ang p agtukoy sa kung ano o sino ang bata ay parehong bayolohikal at kultural o panlip unang proseso. malilimitahan at mai-reregulate pang lalo.

ano ang implikasyo n ng ganitong mga print ad sa paglikha ng identidad at realidad ng bata.pd> La Torre na <i>The Filipino Child: Ima ges and Insights</i> (1992). bahagi ng pagbuo ng identidad ng isang tao ang pagtatakda ng kanyang kapaligir an. Ibig sabihin. imahen at pagpapakahulugan ng midya. Pangalawa. Ayon sa <i>2004 Media Fact Book. Batay sa mga ideyang nailahad. nai tatakda rin kung ano ang dapat ikilos o isipin ng bawat indibidwal dahil kumakat . pagpapahalaga. ang mga kabataan ang isa sa mga pangunahing target ng midya kahit wala o maliit pa lamang ang kanilang kapangyarihang pinansyal at pa gbili (purchasing). ang adbertaysing ay maigugrupo sa tatlong pangka lahatang uri: produkto. ang pagtuturo ng mga kaugalian. Tatlong bagay ang tinutupad ng ganitong pagtatakda. Ang ad na pamprodukto at pa nserbisyo ay nakatuon sa mga produkto at serbisyong ibinebenta ng mga korporasyo n o negosyo. Sa libro ni Visitacion R<pd>. anong uri ng mga print ad ang may imahen ng bata? Pangalawa. Sa lahat ng uri ng midya.ng kanilang identidad. nagkakaroon na ng pagtuturing sa isang bag ay na konstrak bilang isang bagay na hindi mababago o mababali.<. Ang layunin ng ganitong adbertaysing ay u pang maging bahagi ng pambansang kamalayan ang institusyon o korporasyon . Dahil sa malak i ang kanilang populasyon. Una. maituturing ding mahalaga ang pahayagan dahil sa lawak ng naaabot nito. aktibo rin ang midya sa pag-iimpluwensyang ito. Sa kanila idinidirekta ang mga adbertisment dahil "advertis ers can count on youth pressure to make parents and other family breadwinners pa y" (Roxas-Lim 99). ang likhang identidad ay nagkakaroon ng katangiang likas (59). <b>Parametro ng Realidad ng Bata sa Tatlong Uri ng Print Ad</b> Para kay John Sinclair. kasama na ang sosyo-kultral at sikolohikal na aspekto nito (51). Ang isa sa mga bukal ng mga konseptong ito ay ang pangmadlang midya. Kailangang angkinin at magkaroon ng awtoridad ang institusyon sa paglikha ng identidad ng bawat indibidwal upang masiguro ang pagpapanatili nito (62). siyamnapu't walong (98) print ad na lumabas sa <i>P hilippine Daily Inquirer</i> mula Enero hanggang Abril 2005 ang sinuri. Sa kabilang banda. Samantala. Sa pa gsagot sa mga tanong na ito. Una. Ano ang mahihinuha sa ganitong pagtukoy sa mga uri ng print ad at m ga produkto o serbisyong inilalalarawan sa mga ito? Para kina Berger at Luckman . Sa kanila nagmumula ang mga unang konsepto ng bata sa s arili at sa kanyang paligid. tamang pagkilos at konsepto sa sarili ay nakabatay sa mga mensahe. serbisyo at institusyonal. tatlong tanong ang sasagutin ng papel na i to. ang print ad ang siyang masasabing palasak. <i>Manila Bulletin</i> at <i>Philippine Star<i/>. samantalang ang mga ad na institusyon al naman ang pinakakaunti (15 print ad). Ang pagpapangalan ng mga magulang at iba pang kamag-anak sa bata. kabutihang loob o pagkamakabayan. Sa ganito . malaking b ahagi ng nagbabasa ay tumatangkilik sa mga broadsheet tulad ng <i>Philippine Dai ly Inquirer</i>. </i> 70 % ng p opulasyon sa Pilipinas ang nagbabasa ng pahayagan. Sa bilang na ito. pumanga lawa naman ang panserbisyo (23 print ad). ipinapakita ang panimulang impluwensya ng midya sa identidad ng bata. Ang dahilan ay ang pagkakaroon ng madaling akses ang mg a tao dito (mura at madaling mabili) at ito rin ang kanilang pangunahing pinagku kunan ng impormasyon at balita. Ba gama't malaki ang saklaw ng TV. nakita na ang pinakamaraming bilang n g print ad na may imahen ng bata ay ang ad na pamprodukto (60 print ad). ang ad na institusyonal ay nakatuon sa pagbuo o paglikh a ng isang positibong imahen ng korporasyon o industriya sa pamamagitan ng pagta taguyod ng mga panlipunang usapin o pagpapahalaga tulad ng pagmamahal sa kalikas an. anong ur i ng realidad o mundo ang makukuha sa mga print ad? Pangatlo. Batay sa mga paliwanag ni Sinclair. mahihinuha na ang isa sa malaking batayan ng mga magulang at matatanda sa kung ano ang realidad at identidad ng bata ay ang mga print ad.

lalung-lalo na ang mga magulang . Masasabing batid ng mga advertiser ang ganitong konsepto kung kaya't mapa pansin na ang karamihan sa mga produktong inilalarawan sa mga print ad ay mga ba gay na laging alalahanin (concern) ng matatanda. ang ad na panserbisyo. Karamihan ng inilalarawan dito ay ang pagkakaroon ng maayos na tah anan at bahagi naman nito ang iba pang mga usaping tulad ng pagkain. lalo na ang mga taong mahalaga sa buhay niya (Berger at Luckman 131). isang sosyolohista. makikita na ang parametro ng realidad ng bata ayon sa unang uri ng mga print ad ay nakatuon sa mga usaping pampamilya. tinitingnan ng bata ang tahana n bilang ang tangi at nag-iisang realidad o daigdig. Batay sa talaan at sa kaugnay na talakay rito. ang midya ay may kakayahang magtakda n g sitwasyon at magpatibay ng isang pangyayari (Halili 34). ang mg a magulang o ibang mahalagang tao sa buhay ng bata ang unang ahente sa pagbuo ng identidad ng huli. Kung kaya't ang resulta nito. ang mas midya ang isa sa mga institusyong nagtatakd a ng hangganan o parametro ng realidad ng isang tao. Ang ganitong pagtutu on sa usapin ng pagkakaroon ng isang maayos na tahanan ay maiuugnay sa unang yug to ng pagbuo ng identidad ng bata sa pamamagitan ng sosyalisasyon. Para kay Hamid Mowlana. Dahil ang magulang ay bahagi na ng mas malawak na mundo. ay nakatuon naman sa mga usaping nasa labas ng taha nan. Ipinaliwanag nina Berger at Luckman ang sekundaryang sosyalisasyon bilang katapusan ng pangunahing sosyalisasyon at ang kasunod na proseso ng integrasyon ng bata sa mas malawak. Para naman kay Todd Gitlin. Bagama't tungkol sa serbisyong pambangko o pampinansya ang pinakamarami. Pangatlo. ang sumunod na uri. makikita na ang karamihan sa mga ad ay tungkol pa rin sa edukasyon. bago at maliliit na sektor o daigdig ng kanyang lipunan . Ang ganitong pagpapaksa sa mga pangyayari o gawain sa l abas ng tahanan ay maiuugnay sa susunod na sosyalisasyon ng bata sa mundo. Ito ay para maiwasan ang anumang pagdududa o pagtaliwas sa kaayusan. Subalit kung sisipating mabut i. isang eksperto sa komunikasyon. Ang pagtupad sa kanyang papel at tungkulin ay nagsisiguro sa institusyonalisasyon ng isang realidad. paglalakbay.awan siya sa mismong kaayusan (74). Ito ay umaayon sa ideya na ang realidad ng bata ay sumusunod lamang sa realid ad ng matatanda. kakabit ng pagtatakda ng realidad na kailangang kapalooban ng indibidiwal ang pagtukoy rin kung sino ang hindi dapat pumaloob dito (87). Dito ay wala pang gaanong suliranin sa usapin ng identipika syon dahil wala pang pagpipiliian ang bata kung hindi umayon sa itinatakda ng ma gulang (Berger at Luckman 134). ang pagtangkili k sa mga ito ay may kinalaman sa edukasyon tulad ng educational plan at scholar ship fund. libangan at kalusugan. Tinutukoy nito kung anong mga aspekto ng realidad ang kailangang kapalooban ng indibidwal. Isinasalin din an g mga batayang kasanayan na itinakda ng lipunan para sa pagganap ng inaasahang p apel at tungkulin. (1) ang mundo ayon sa mga magulang o mga taong mahalaga sa buhay niya at (2) ang mundo sa labas ng tahanan. dalawang kaay usan o realidad ang isinasaalang-alang sa paglikha ng identidad ng bata. Ang ganitong proseso ng pagsasalin ay nagpapatibay kung pa ano tinitingnan ng magulang ang realidad (Berger at Luckman 60). gumaganap ang midya bilang isang kapangyarihang ideo lohikal na nagtatakda ng pang-araw-araw na buhay. Sinasala at isinasalin nila sa bata kung ano sa palagay nila ang dapat maging kaligiran ng kanyang realidad. "media specializes in orchestrating everyday consciousness" (Halili 34). Kung ang unang grupo ng ad ay nakatuon sa loob ng tahanan. Aniya. Makikita sa talaan na ang pinakamalaking bilang ng ad na panserbisyo ay tu ngkol sa mga serbisyong pambangko o pampinansya. Katulad ng nasabi na. Ang ibang ad naman ay tungkol sa edukasyon. mga kagamit an at kasangkapan na magpapatiyak ng isang maalwang buhay. ang pangunahi ng sosyalisasyon o ang internalisasyon ng bata sa mundo. ang s ekundaryang sosyalisasyon. Mahihiwatigan naman sa mga ad tungkol sa seguro o life insurance ng magulang ang ideya ng paghahanda sa edukasyon ng bata kung sakaling sila ang mga magulang ay mawala na. Sa yugtong ito.

Ang lalaking kanyang makakasalo. Hindi na niya makilala pa an g taong ibinalot sa lumang banig. Madiing nag-iipitan ang kisame at kama para mapanikip ang kanyang dibdib. Makailang ulit niyang hinihintay. Gayumpaman.o subworld (130) tulad ng paaralan. Ganoon na lang palagi. Ang lalaking mag-iingat ng bunga ng kanyang sinapupunan. Gayumpaman. hindi niya makakaya ang maniwala. wala na ang makakasalo. Malinaw na ang unang dalawang g rupo ng ad na tinalakay ay tungkol sa uri ng pamumuhay na nararapat o ideyal par a sa isang pamilya sa loob o labas ng tahanan. Nag-aabang siya sa lala king kanyang sasalubungin ng yakap at halik. Laging niyang pinaglalaruan ang kaibigang si Noah. ang itinuturing niyang tangi at nag-iisang realidad. <b>Si Juan at Noah</b> Nag-iisa si Noah sa silid. Tulala sa kalaliman ng dalawang bakal na nag -uunahan. Kung kaya't kinakailangan g magkaroon din siya ng identidad o mga identidad na kaiba. ang real idad o mga realidad sa labas ng tahanan ay parsyal lamang para sa bata. Samakatuwid. ipinaliwanag din niya na ang ganitong pagkilala sa tahanan bila ng tangi at nag-iisang mundo o realidad ay maaaring mabura kapag dumating ang pa gkakataong ang ugnayang emosyonal ay naglaho na. Sa yugtong ito. gusto niyang sumigaw subalit hindi niya magawa. Sa kabilang ba nda. simbahan. Madalas siyang tatawag a t magkukunwaring may nangyaring kapahamakan o aksidente o basagulo o kung minsan pa nga'y nakapiit sa kulungan. Ayaw niyang maniwalang ito ang kanyang asawa. Tapak niya ng tinakbo ang nagbabagang kalsada ng katanghalian. Sumuko ang kanyang sinapupunan sa pangyayari . Masaya si Juan na maki tang nagmamadali at tarantang hahanapin ang kaibigan. lubos man o bahagya lamang. Pista na naman sa riles. Dali-dali siyang nagtungo sa pinangyarihan. Masarap para kay Juan a . mas asabing ang identidad ay laging nasa proseso ng pagbabago. 4 Title:Kwento (19) Nais lamang ni Ema ng kaunting mapagsasaluhan subalit hindi na ito maaari ng mangyari. Kinikilala niya ang halaga ng tahanan sa pagbuo ng identidad ng bata at ang pagiging proseso ni to. Palabiro kasi si Jua n. maaaring makalimutan o isantabi nan g panandalian ng bata ang bagong realidad kapag bumabalik na siya sa kanyang una ng tahanan. mall at iba pang institusyon sa l abas ng tahanan. May bumubulusok na tren. Dahil w alang emosyonal o malapit na ugnayang nabuo. sa kanyang batayang identidad na natutuhan sa tahanan. Naiwan din siya ng batang kanyang kasa-kasama nang dalawang buwan. nakikita niya na may iba pang realidad bukod s a tahanan at natututuhan ang mga ispesipiko at ispesyalisadong papel at tungkuli n na kailangan niyang gampanan sa mga sektor na ito. Gusto niyang kumawala. Hapon nang kanyang malaman ang nangyari. Walang nagawa an g mga tao nang abot-tanaw nilang makita ang babaeng nakahiga sa riles. Naroroon siya sa maalik abok at kalawanging riles ng tren. Paulit-ulit. Ang lakas na gumugupo sa kanya ay ang kamatayan ni Juan. may iba namang pagtingin si Eric Erikson sa prosesong ito. Bagamat i nilibing na ang asawa'y tuloy pa rin niyang inaasahang darating ito. Nakahiga at umiikot ang titig sa apatang-sulo k ng kisame. Isang batang lalaki ang humangos at naghihilamos ng pawis ang nagpaalam sa kanya sa nangyari sa asawa. Hinihintay niya.

Sabi pa nga ng tatay. Nabali ito sa sandaling nangyari ang kinasapitan ni Ju an. Naroroon ang magkakapitbahay at sama-samang ginagapas ang ma yamang butil ng palay at kinikiskis ito para ihiwalay ang ipa sa bigas. Natatandaan ko pa ang kabataan ko sa l alawigan. Subalit mas nakapukaw ng aking pans in ang punong tila hindi kayang yakapin ng anim o pitong taong magkakahawak kama y. Sa kanya ko natagpu an ang tiwasay at kapayakan ng buhay. sa aking pag-iikot sa loob ng kagubatan. Iba ang halaga ng pagkakaibigan sa tulad ni Noah. Nakilala na niya marahil ang b awat pagbabago sa aking pangangatawan. Buhay sana si Ju an kung naniwala lamang si Noah sa kaibigan nito nang mangyari ang sakuna. Ang punong ito na yata ang pinakapinuno sa kagubatang punung-puno ng puno. At ang d ayami naman ang aking ibubulumbon para ipunin para sa pagpapatibay ng pilapil sa susunod na tag-ulan at taniman. Minsan lamang nagkaroo n ng Juan si Noah. kaimito. Madalas akong napapatulala. At mula noon. Luntian ang mga bundok na tinitirhan ng mga mapaglarong ibon at tinis ng huni ng mga kuliglig. Kahapon niya napagmasdan ang bangkay ni Juan. Hitik sa bunga noon ang sinegwelas. Tinapos ko naman sa isang state university ang aking kolehiyo. May ugat itong nakabaon sa pusod ng lupang namamasa sa lumot. Lumaki ako sa isang simpleng bayan sa Tuguegarao sa Cagayan Valley. yan a ng mas kilalang tawag at mas nakasanayan ko sa halip na pagtatrabaho ng marangal sa oras na binayaran sa akin ng kompanyang pinagtatrabahuhan ko ng dalawang tao n. Sawang-sawa ako sa pagpapanakbo sa sakahan ni Mang Tato. Ideolohiya na ni Noah ang pagbabalik ng isang kaibigan ay sa sandaling nangangailangan na ito. Mahirap ang mawalan ng kaibigan lalo't higit pa sa kaibigan ang tu ring. mula sa pagiging binatilyo hanggang sa pa gbibinata. kamatsile at sine guwelas. Ilang taon din niya akong inampon sa aking pag-upo at paghiga sa kanyang mga ugat at sanga. nakapagtrabaho ng saglit sa lalawigan hanggang sa mapadpad ako dito sa lungsod. Kamamatay lamang ni Juan sa isang aksidente. At sa taas ay may halamang tila baging at dahon n g palmera ang nakadapo-nakakapit sa kanyang mga sanga. Hindi na marahil mauulit pa. hindi raw kasi mabubuhay ng marangal ang tulad kong naka tapos ng kolehiyo sa pagsasaka lamang sa lalawigan. Day dreaming. Nags awa na rin si Noah. madadaanan ang maputik na parang at ang mabatong pag-ahon sa bundok. Madalas ko ring subukan ang lalim at linaw ng t ubig sa ilog na dumadaloy sa paanan ng kabundukan at tinititigan ang bukana ng k uwebang Callao. Lumaki ako sa kandungan ng kalikasan. Doon ako nag-aral ng elementary at highschool. Hindi naman ako ganito noon. Hanggang dumating an g panahong kinailangan ko nang iwan ang lalawigan at makipagsapalaran sa lungsod .ng ganito at nakararamdam siya ng pagpapahalaga at pagmamahal ng taong nagtitiwa la sa kanya. Pagkakaibigang hindi magtatagal at 'di na gtagal. ayaw niyang matulad sa ibang nalalapit sa ganitong uri ng pa gkakaibigan na tuluyan ng humalagpos sa limitasyon ng sarili. Ang mga dahon ri n ang nagbibigay anyaya para akyatin at tupdin ang hamon ng tayog nito. Dayo ito subalit matiwasa y silang nagsasama. natagpuan ko ang isang buka l. Ipinadarama niya ang kanyang masalimuot at makulay na buhay na may pagpapahalaga sa pagkakasaksi sa bawat panahong nakalipas. Maaari ka na ng ang maupo o mahiga sa lapad at taas ng ugat nito na aabot hanggang sa tatlong ta lampakan mula sa lupa. ito na ang aking naging tambayan. Minsan. Napapali giran ito ng matatayog na punongkahoy gaya ng mangga. Sariwa pa ang sugat at tahi sa katawan. Iba si Noah. . lalo na sa dapithapo n para makapag-isip at magpahinga. Ang mga dahon nito na kasing lalapad ng abanikong buli na malagong tangan ng mga sangang ikinalat sa lahat ng direksyon. Doon yayakap ang lamig ng simoy ng hangin at haha plos sa iyong nahahapong katawan. lalo na kapag panahon ng anihan. May pagpatak sa mga mata sa k anyang pagpikit. Ibang uri ng pagk akaibigan mayroon sina Juan at Noah. Madalas kong dalawin ito. Habang a ng kanyang katawan ay tila nagbubulong ng kung ilang siglong pagtunghay sa mga p agbabago sa loob ng kagubatan.

At ako rin ang pala ging napapansing nananaginip di-umano nang gising. mas lalo pa itong lumalawak sa bawat segundong lumilipas. Ito ang posisyong si nigurado sa akin ng nakasulat sa plastic na plaka sa aking desk. Subalit kung lalampa-lampa ka at karani wang may pag-aalinlangan. malimit tao an g nangunguna sa listahan. Ang nangyayari. Ako ang responsable sa pag-a-update at upload ng mga imp ormasyon at disenyo ng kompanya sa kanilang site at database. May producers at may consumers din. ang akin g pananabik sa aking tambayan sa kagubatan. Madalas 'yan mangyari lalo't matagal na akong hindi nakakauwi sa lalawigan. Ito ang mga homepage na hindi ko makuhang layuan. Parang kasama na ito sa listahan ng mga paboritong li nks ng utak ko. napapahigab at tuluyang nakakatulog. <u>Angelo Malab ed: IT Specialist </u>. napapatitig na lamang ako sa monitor ng PC. ang F AQ ay kung bakit dapat lumutang ang diwa ko sa umaga na para bang humihingi ng p ag-idlip. Nap akasarap sanang magbalik dito araw-araw. Ika nga. Madalas akong napapatunganga at walang kurap kung minsang nakatitig sa kawalan. Ganito na lamang ang buhay ko. Minamaneho ang b aldadong mouse sa direksyon kung saan mapapadali ang commands at transfer ng dat a. Basta bibisitahin ko ang mga homepages na tila isang pagliliwaliw sa napakayam ang kagubatan ng ideya. Mabangis at marahas din ang kompetisyon sa lungsod lalo pa't survival para sa posisyon sa bawat opisina o kompanya na tila foodchain. Nakapagpapakitid lamang ng maturity at pag-iisip ng isang tao ito . sadyang mahirap puna n ang personal kong database kung walang oras para huminga ng malalim at pagnila yan ang mga pinakabago at mahahalagang nangyayari sa buhay ko. Kagubatan din ang lungsod. Malagong nasulputan ang matitikas at nagtatayugang kongkretong gusaling yari sa bakal. Parang mga puno ito sa kagubatan at ang ak ing gusaling may tatlumpu't limang palapag ang siyang kumakatawan sa punong akin g nakasanayang tambayan sa lalawigan. . mahusay at matatag ang dibdib sa panga ngailangan ng trabaho. mula Lunes hanggang Biyernes.Web designer at systems operator ako sa kompanyang ito. Ito nga marahil ang FAQ. walang bibili at patutunguhan ang sarili. Dito tila dumadaloy ang nagsanga-sangang ilog ng aspaltado at sementadong mga kalsadang puno ng nagsisiksikang mga sasakyan. Husto naman ang tulog ko sa gabi. At hindi tulad ng homepage ng sa kompanya. masimulang maiayos at malagyan ng ma s makahulugang impormasyong mula sa aking kinalalagyang bagong teritoryo. partikular na sa uma andap-andap na <i>cursor</i> hanggang lumipad na ang aking isip. Paulit-ulit lang araw-araw. pero walang nakahandang sagot o mungkahing maglilinaw sa nangyayaring ito. pag-aagawan ka at madali kang aakyat ng estado sa tila fo odchain na istraktura ng bawat kompanya. Nakababad ako sa pagtitig sa monitor at nakikipagh abulan sa mga keys ng keyboard at patak ng segundong lumilipas. Hindi ko naman talaga ito sinasadya. Sadyang nakapaloob na ito sa aking diwa . Kung pwede lang sanang tumiwalag sa homepage ko na nagtatampok s a aking pamamahay at pamumuhay na binigyang buhay ng kalikasan sa lalawigan. Parang isang pa gpasok ito sa kakaibang mundo ng <i>cyberspace</i>. ang aking pangungulila sa lalawigan at higit sa lahat. Bakit kailangang limitahan ang maaaring lakbayin samantalang lahat ay posible sa aktibong bandwith ng aking sistema? Maaari kong tunguhin ang mga alaala noong aking kabataan. lak asan lang ng loob. Papasyalan ko ang napakalawa k na talampas ng mundong ginawa ko at doon magpapalutang-lutang at maglilibot sa iba't ibang homepage na may kaugnayan sa aking iniisip. May kalakal dito. Hanggang pagtunga nga lang ang aking kinahihiratihan. E hindi ko naman masasabing inaantok ako dahil hindi naman ako binibig atan ng talukap-mata. salamin at fiberglass. Wala itong limitasyon o kahit anumang firewall at ma s malaki ang capacity ng kanyang bandwidth kung kaya't napakalinaw at madami ang aking naiisip at naaalala. Hindi naman ako sadyang naniniwala sa silbi at saysa y ng firewall. Nakatali sa harap ng computer mula alas-otso ng umaga h anggang alas-singko ng hapon. Marahil. Samantalang ang pe rsonal kong database ay hindi ko maasikaso. Mga nagbabagang asero't de-modelong sasakyan ang naririto. Kapag magaling. Makikita mo kung anong es tado sa lipunan ng may-ari sa pamamgitan lamang ng modelo ng kotseng kanyang gin agamit.

Kailangang kumita at manindigan sa kapalarang pinaghirapang makuha at maratin g. Ayoko rin namang biguin ang pangarap ng aking mga magulang. marangal. At naghanda nga ang kaharian.Isang taon din naman akong nagtrabaho sa munisipyo sa lalawigan bago ako nap adpad dito sa nakahahapong syudad. lakasan lang ng loob. unahan at singitan sa mga taong nagmamadaling makapasok sa mga tanggapan at m akauwi sa pamamahay ang kailangan kong pagdaanan. pero walang magagaw a. Wala naman kasing search engine ang magkapagbibigay ng pinakamatino. Matikas ang aking g usaling may front desk na tila isang pangunahing hotel. Nagdalawang isip din naman ako nung una. Talagang bahagi na yata ng pam umuhay ng mga tagalungsod ang stress at pressure. Araw-araw kong sinasamyo ang hanging binudburan ng karbon at biniyayaan ng mainit na singaw ng hanging nagmum ula sa mga exhaust ng mga sasakyan at gusali.Legends and Fables Word Count: 2. At tubig na amoy chlorine ang masasamyo rito. Ilang taon din nila akong iginapang para lamang magkaroon ng trabahong tulad ng inaasam ng marami sa aming lalawigan. lalung-lalo na si tatay. ang pakikipaggitgita n. Ilang bulto rin ng spreadsheets ang aking bin uno sa treasury department ng munisipyo bago ako nagkaroon ng pagkakataong makak ita ng posibleng malilipatang trabaho sa Maynila. 4 Title:Alamat (6) Text 119 . Nagkakasya't umaasa na lamang ako sa pagkain ng mga de-kemikal na pagkain sa kantina. Naka-alpombra ang sahig ng lobby at may apat na elevator na kapwa may dinding na bubog kung kaya't makik ita mo ang kabuuan ng interior ng building. Mukhang sariwang mga replica at plastic na hala man ang nasa garden. Walang naibibigay na mga hits ang search engines pagdating sa ikalulubos ng kaligayahan at pagiging ganap na kuntento ng isang tao. karapat-dapat at nababagay na kalalagyan ko sa mundon g ito. Pikit-mata kong sinuong ang iniaalok na trabaho sa M aynila. At sa umaga at hapon. Alam kong mahirap ang maging bagong salta rito lalo pa't iiwanan ko a ng nakasanayang klima. kalikasan at ang tambayang punongkahoy na ma dalas kong pinapahingahan tuwing walang pasok sa opisina. kapaligiran.Inimbitahan ang maraming . Mayroon ding garden at fountain sa b ahaging likuran ng ground floor. dumating ang takdang araw sa pagpili ni Prinsesa Amapela ng mapapangasawa. Kahit pa hindi ito ang aking inaasahan buhay-lungsod. Malaking pagbabago sa paligid at pamumuhay ko. Malagkit ang balat at naglalangis ang mukha sa maalinsangang lansangan.196 <b>S</b>a paglipas ng panahon. Subalit piho kong marami sa aming bayan ang nag-aasam ng aking estado. Kung maaari lamang na m akapaghanap ng malilipatang mas mabuting environment sa search engines sa intern et ay marahil ginawa ko na. Pero gaya nga ng sinab i ko. Biruin mo. empleyado ako sa isang kilalang kompanya. Hindi ko ngalang sigurado kung mayroon ding tulad ko dito sa l ungsod ang naghahanap sa mga search engine para sa mas ideyal na klase ng pamumu hay.

<b>N</b>amangha ang lahat. Dinala na si Prinsesa Amap ela sa kagubatan ni Prinsipe Algori. Isa-isa ng nag-alisan ang mga nabigong prinsipe.maharlikang tao buhat sa iba't ibang kaharian. Nabigla ang lahat sa inasal ng prinsesa." Bumababa ang isang kumpol ng ulap. Kung ano ang ganda ng iyong mukha ay siya namang kapangitan ng iyong ugali. <b>D</b>i nagtagal. nagsimula ng mamili si Prinsesa Amapela ng mapapangasawa. Ito ay naging kakaibang nilal ang ng puno ng balahibo ang buong katawan. na siya palang "Diyos ng mga hayop sa gubat . An g lahat ng prinsipe ay tumayo sa kanyang harapan at nagbigay-galang. sapagkat ang pangit na prinsipe ay ang "Diyos pala ng Kakisigan. Nagsigawan at nasindak ang lahat. <b>M</b>alumanay na nagsalita ang prinsipeng pangit: "Hindi ako manghihinayang s a isang tulad mo. <b>A</b>gad na ikinasal ng hari sina Prinsesa Amapela at Prinssipe Algori. <b>B</b>igla ay nagbago ang anyo ng prinsipeng pangit. nanghinayang nang husto si Prinsesa Amapela bagay na hindi niya pinahalata.Ngunit bago pa man napili ni Prinsesa Amapel a ang makisig na prinsipe ay may nakita siya na napakapangit na prinsipe na naka tayo sa likuran nito. Isa sa mga prinsipe ang nagustuhan ng prinsesa. at sumakay rito ang "Diyos na Ka kisigan. "<b>A</b>no pa ang hinihintay mo! Lumayas ka na! Ayaw kitang makita!" ang muling bulyaw ng prinsesa na tila nandidiri. "<b>S</b>iya ang aking napili! Si Prinsipe Algori! Siya ang aking mapapangasawa. subalit huli na. " ang agad na idinugtong nito sabay turo kay Prinsipe Algori. at ito'y si Prinsipe Algori. <b>H</b>indi napigilan ng prinsesa ang sarili." at tuluyan nang lumisan." ang wika nito. higit kay Prinsipe Algori. "<b>A</b>nong ibig mong sabihin?" ang nagtatakang tanong ng prinsesa. ganun na lamang ang gulat ng lahat. Nabalot din ito ng bal ahibo sa buong katawan at nagkaroon pa ng buntot. Ngunit higit sa lahat." At si Prinsesa Amapela ang kauna-unahang matsing sa kagubatan. <b>K</b>aya dapat nating tandaan na hindi natin dapat husgahan ang tao sa kanyan ." ang w ika ni Prinsipe Algori. <b>H</b>indi makapaniwala ang lahat. ngunit nanatiling nakatayo sa harapan ang pangit na prinsipe. <b>S</b>i Prinsipe Algori ay isang napakasipag na prinsipe. Nguni t matapos ang kasal. na animo Adonis na n amumukod tangi sa lahat ng naroroon. Nagsidating din ang maraming maki kisig na prinsipe upang ang isa sa sa kanila ay siyang mapangasawa ng prinsesa. Ito ang naging parusa ng kanyang pagiging suplada at mapagmataas. "<b>S</b>ino ka? Hindi ka na nahiya sa iyong sarili! Napakapangit mo! Lumayas ka rito at magbalik ka na sa kwebang pinanggalingan mo!" ang bulyaw nito. <b>B</b>iglang nabago ang anyo ni Prinsipe Algori. lal o pa't bigla na lang nabago ang anyo ni Prinsesa Amapela. <b>M</b>asayang lumapit si Prinsipe Algori sa prinsesa at humalik sa kamay nito. <b>N</b>gayong mag-asawa na tayo kailangan mong sumama sa aking kaharian. <b>N</b>anghinayang ang lahat lalo na ang hari at reyna. Ito ay naging isang napak akisig na lalaki.

"<b>S</b>ino na ang mag-aalaga sa amin?" tanong ng ikalawang anak. Tinikman nila ang lama n at ang nasabi ay: "Ang puti at kay sarap naman ng lasa ng bungang ito. <b>B</b>iglang nawala ang maputi at magandang babae. "<b>S</b>ino na ang maglalaba ng ating damit?" tanong ng ikatlong anak. Ang mga punong-kahoy ay may mga bungang nakakasila w sa mata kung tamaan ng silahis ng araw. Makikita ninyo na may t utubo roon na puno." ang sigaw niyang babala sa itaas. "<b>M</b>ga ulo ninyo. <b>S</b>umunod ang sampung mababait na mga bata. sa daigdig. Ang punong iyon ay pagkukunan ninyo ng makakain araw-araw. ." sabi nila. <b>A</b>ng kanyang bahay ay nakatayo sa magandang dalampasigan. nagkasakit ang ina at bigla na lamang namatay. "Di kayo pababayaan ng inyong ina." sabi ng pinakamatanda at dali -dali siyang umakyak at pumitas ng bunga. nakita nilang may tubig ito. Siya'y pilay kaya pahingkud-hingkod kung lumakad. may dumating na isang babae na di nila kilala ." ang wi ka ng ikaapat na anak. <b>N</b>aghulog pa ng maraming bunga ang batang umakyak sa itaas ng puno. May pulupot na b asahan ang kamay. Ang kaawa-awan g mga bata ay nag-iyakan at ang sabi nila ay ganito: "Sino na ang magpapakain sa amin?" tanong ng pinakamatandang anak. <b>M</b>ay isang diwatang napakapangit! Ang mukha niya'y mapula at kulubot. <b>N</b>agkainan at nag-inuman at ngayon nakita nila na di nga sila magugutom pa ng muli. I libing ninyo siya at maghintay kayo sa kanyang libingan. binant ayan nila ang libing araw at gabi at pagkatapos ng sandaling panahon ay may naki ta na nga silang isang halaman na tumubo." <b>N</b>ang biyakin ng ikalawang anak ang bunga. Ang mga bungang iyon ay kauna-unahang niyog dito. <b>N</b>oong unang panahon sa bundok ng Cristobal ay may isang mabait na ina. Ang mga taong dumaraan ay panay papuri ang bukambibig. Ang looban ay natatamnan ng sarisaring halamanang namulmulaklak. talagang nahihirapan siya sa pag-aaruga sa mga batang ito. Siya'y maganda at maputi.g panlabas na anyo. Talagang napakabuti niya at mahal na mahal ang kanyang mga anak. <b>I</b>sang araw. Akala ng mga bata ay nanana ginip lang sila. pagkatao at pag-uugali." sabi niya. "<b>N</b>aku! Ang puti at ang tamis ng tubig. <b>M</b>abilis ang paglaki nito at kaagad naging isang mataas na puno. "<b>H</b>uwag na kayong umiyak. Ang mga mata'y singningas ng apo. "<b>M</b>arahil aakyatin ko na lamang itong puno. Ma sipag at maalaga sa kanyang mga anak. <b>H</b>abang sila ay nag-iiyakan. Nagtaka a ng mga bata dahil sa taas ng puno at sa dami ng bunga nito. Ang saplot ay matandang kasuotan. "Ibabagsak ko ito at b uksan ninyo. Kaaki-akit ang k anyang tahanan dahil sa taglay nito ang lahat ng kulay ng bahag-hari. <b>D</b>ahil sa sampu ang kanyang anak. Pagkalibing sa ina nila.

Huwag na tayong umalis. Sila'y maralita at hindi napasok sa paaralan. Lalo siyang pumang it sa kapipisngot. <b>S</b>ila'y naglibot at nakita ang bahay ng diwata. isang batang lalaki't isang batang babae ang lumisan ng kani lang tahanan.. Gust o po namin. "<b>B</b>akit ninyo pinupol ang aking mga halaman at kinain ang mga bunga? Sigaw ng matanda. "<b>G</b>ayon din ako. Sila'y nagpapasasa sa hirap upang may makain. "<b>T</b>ayo na pumasok sa hardin. "Mawilihin po kami sa bulaklak." sagot ni Ligaya." Sabi ni Malakas. "<b>W</b>alang tumitira rito.mga prutas. "matikas ang lipad ng ibon at ang lagaslas ng ilog ay parang panaginip. Walang umiino sa kanila. Naaamoy ko ang halimuy ak ng mga bulaklak." <b>N</b>aligayahan ang mga bata kaya lumipas ang mga oras.. Sil a'y namupol ng mga bulaklak. Malakas. <b>S</b>a kabila ng lahat ng kahirapan ang dalawa ay maligaya. "<b>N</b>akikita ko. Walang maghahanap sakin." Ang mga nakikita nilang tanawin araw -araw ay sapat ng magpatighaw sa pagnanasa nilang magkaroon ng magandang tirahan at perang panakip sa pangangailangan. Kami po'y handang magbayad." ang dugtong pa." ang sagot." Ligaya.." Sa pagtitig ni la sa mga ibon at batis sila'y nakakapagsalita ng. masdan mo ang mag andang bahay na iyon. Sila'y naging palabo y at walang tirahan. <b>N</b>aglakas-loob na sumagot si Malakas. Nangain siya at pinatakaan si Ligaya ng matamis na bunga. Sila'y nanginig sa takot. <b>S</b>a-darating ang diwatang galing sa dalampasigan. "<b>B</b>akit kayo nangahas pumasok dito?" ang bungad na tanong. "<b>A</b>ko'y ulila ng lubos. may isang mamang nagkuwento sa akin tungkol sa lunang katulad nito.. Huwag na nating lisanin ang loobang ito. "May halamanan.. "<b>A</b>ko'y palibot-libot upang humanap ng trabaho upang may makain. "Ano ang ginaga wa ninyo?" patuloy pa. Si Malakas ay umakyat sa punong-kahoy. <b>B</b>inuksan ng dalawa ang tarangkahan ng halamanan." sabi ni Ligaya." sabi ng batang lalaki. Nakatatakam ang mga bungang pinilakan at ginintuan na nangab itin sa sanga ng mga kahoy. <b>N</b>atakot sina Malakas at Ligaya."Ang langit ay asul at ang bunkok ay lunti. Nakalimot sila kung s aan sila naroon.." ang alok ni Malakas." ang sagot ni Ligaya. Siya'y langhap ng langhap pagka't may naaamoy na ibang tao. Kami p . Siya'y hihingkud-hingkod . si la'y hintakot nguni't lumagay ang loob ng malaunan." "<b>B</b>akit hindi muna kayo humingi ng aking pahintulot? Mga pangahas!" "<b>I</b>naamin po namin ang aming kasalanan. "<b>W</b>alang nakatira rito!" "<b>O</b>o. Sa mga unang sandali.<b>I</b>sang umaga. noong ako'y bata pa. Laging naibubulal as nila ang salitang.gusto ang.

o'y mga ulila. Gusto niyang lagi itong nadadagdagan upang mapanatili raw n iya ang kasaganaan habambuhay. kailangang tumawid sa makitid . Kapag bumababa sa malapalasyong bahay at sumakay sa ipinagyayabang na karwahe a y parang wala siyang sinumang nakikita. Dinala niya ang buto upang iuwi sa kanyang tirahan. Sila'y nagpadapo-dapo sa mga halaman. Mula ngayon mahahagkan ninyo ang aking mga bulaklak at maaari kayong magpapasasa sa aking mga bunga!" <b>D</b>inantayan ng diwata ng kanyang mahiwagang baston ang dalawang bata at sa isang iglap sila'y nagkapakpak. BALISANG BALISA ang Matsing. kayo'y gagawin kong hardinero. Ang lahat ng kayamanan ay kanyang iniingatan. "<b>Y</b>ayamang mawilihin kayo sa bulaklak. Isang aso ang nakahukay ng buto sa lupa. Siya'y may tangang mg a bagwis na yari sa bulaklak. "Masdan mo aking mga pakpak. Itim. Kailangang lagi mo siyang tinatawag na donya upang hin di ka niya ingusan at sigaw-sigawan. "sapagka't tayo ngayo'y mga paruparo ng diwata!" <b>S</b>a isang komunidad ay may matapobreng donyang sobra sa sungit. Tuwang-tuwa siya at dali-daling hinawa kan ang buto sa pamamagitan ng kanyang bibig. humulagpos mula sa kanyang bibig ang butong hawak-hawak at nahulog s a ilog. Tinangay ng agos ang buto at hindi na uli nakuha pa ng sakim na aso." <b>S</b>iya'y bumulong ng mga salitang maysa-engsekto at namangha ang dalawang b ata. Sa pag-aakalang ibang aso iyon na may hawak-hawak ring bu to sa bibig. <b>S</b>a kawalan ng puso ng donya ay malayo ang damdamin ng mga kababayan niya. tinahulan niya iyon nang tinahulan upang maangkin din ang butong pa g-aari nito. Pakikinabangan ko kayo. Sila'y may tangang mahiw agang baston na may nakakabit na bituin sa dulo. Nakita niya nang harapan ang diwata. "<b>A</b>ko rin!" sang-ayon Ligaya. Para sa kanya pinakamayaman siya at pawa ng maralitang dapat tapak-tapakan ang lahat na. asul. ngunit nang siya ay malapit na. Gawin po ninyo kaming alila! Handa kaming magsilbi!" <b>P</b>inagulong-gulong ng diwata ang kanyang mga mata.Piinakisay niya ang kany ang katawan. lun ti at kulay kahel!" "<b>S</b>a halamanang ito tayo mabubuhay ng mahabang panahon!" sabi ni Malakas. pinangiwi-ngiwi ang mga labi at nag-isip. Dahil dito. Ubos at wala nang pagkain sa kanyang munting pulo n g Buyayaw. Maraming pagkain sa kabilang malaking pulo at tumpak! Dapat siyang lumipat duon! Ang hirap. o lindol na lubhang nakaapekto sa mga kapitbahay ay wala siya isa mang tinutulungan. Wala itong kinikilalang kapitbahay. <b>K</b>apag may kalamidad tulad ng bagyo. <b>P</b>atakang nagsalita si Malakas. Siya kapagkaraka ay naging isang magandang diwata. magandang diwata!" <b>I</b>binaba ni Ligaya ang kanyang mga kamay na nakatakip sa kanyang mga matan g nasilaw sa liwanag. "<b>A</b>ko ngayo'y magandang paru-paro!" sabi ni Malakas. sunog. "<b>N</b>auunawaan ko. napadaan siya sa isang ilog. "Oh. at gutom na gutom na siya. Pinagmasdan niya ang ilog at doo'y nakita niy a ang sariling anino.

sumigaw siya. na mapapatay siya kung lumangoy. sa wakas. "Ang atay mo. "Kung mayroong nasa loob ng bah ay. Hindi nagtagal." "Atay ko!" bulalas ni Matsing. Paano siya makakarating sa kabilang pulo? "Maigi pa. pinasok niya ang bahay ni Mats ing. Buwaya!" sigaw ni Matsing. tanungin ko ang dagat. Nang ligtas na saka lamang siya lumingon. naglublob siya sa putik hanggan g bumantot ang amoy niya. kaya ipinasiya ni Matsing na tumawid sa tubig. gutom din tulad niya. "Sino ba namang patay na buwaya ang umuungol?!" Marami pa silang naging paghahamok. Buwaya!" sigaw ni Matsing mula sa malayo." sabi ni Matsing. dumapa siya sa lupa nang walang kilos. Tapos. Kinabukasan. Subalit m ahirap din ang mamatay sa gutom. "Ikaw. kaya dinapuan siya ng maraming langaw tulad ng gawa nila sa bangkay. Hindi siya gumagalaw. nagkunwa ring patay na siya. "subalit k ung talagang patay ka na. Buwaya!" sigaw ni Matsing bago tumakas. kun g mapanganib talaga sa akin ang tumawid. "Dagat. Nag tago sa loob ng bahay si Buwaya at nag-abang. iniwan ko duon sa kabilang pampang dahil mabigat at baka malunod ako kung dinala ko. nasa labas si Matsing at naghahanap ng pagkain. dagat." sabi ni matsing. "Wala kang kaalam-alam. umongol ka!" At umngol nga si Buwaya upang patunayan na hindi siya nagpapatay-patayan! Kumaripas patakas si Matsing. galit na g alit. ka ya kukunin ko para sa iyo. dapat kang maging malamig!" Lumapit sa dalampasigan si Matsing at isinawsaw ang kanyang kamay. humiyaw nga siya upang ipahiwatig na walang naghihintay sa loob ng bahay. laging nakaiwas si Matsi ng sa mga pakana ni Buwaya. Ang lamig! Na tigilan si Matsing sa sagot ng dagat. 6 . tumahimik siya. at ipinasiya niyang maghiganti. hindi sumuko si Buwaya. "Mayroon ba namang nag-iiwan ng atay niya!" Tuluy-tuloy na siya sa gubat at nagtago. Mas mahirap. dapat siyang humiya w!" Pagkarinig ni Buwaya. Naiwan si Buwaya sa pampang. Pagbalik ni Matsing. huwag kang umimik." ungol ni Buwaya. Isang araw. kahit ano ang mangyari! Nagsimula na siya nang nakita niya si Buwwya na naghihi ntay sa gitna ng tubig.na dagat nang palangoy. isang katutak na mga buwaya ang palangoy-la ngoy sa tubig. Walang laman ang bahay. kung buhay ka pa. dumating si Matsing at lumapit sa "patay" na Buwaya. Maaari bang isakay mo ako sa likod mo at itawid sa ka bila?" Pumayag si Buwaya at itinawid si Matsing sa kabilang pulo. Buwaya. "Sayang. "Ano ang gusto mo sa akin?" tanong ni Matsing. "Talagang gunggong ka. Subalit matalik kitang kaibigan. Mabilis na bumaba ito at tumakbo sa gubat. "Iyon ang paborito ko. "May hihiyaw ba kung walang n asa loob ng bahay!?" Nabigo uli. subalit kung walang naghihintay sa loob. "Tanga ka. nakita niya ang mga bakas sa lupa at naghinalang tatambanga n siya ni Buwaya. Upang makatiyak. subalit dahil tuso.

inalis ng mga pabo ang iba't ibang kulay na balahibong nakadikit sa katawan ng uwak. "Oo." "Papaano?" Noon ipinatong ng lobo ang mga paa sa katawan ng kambing. Isang araw. At kapag nakalabas na ako. napakarami!" ang pagsisinungaling na sagot naman ng lobo. ngunit lubhang malalim ang balon na kanyang kinahulugan. Lumapit ito sa balon at narin ig ang tinig ng lobo. Pagkuwa'y pinagtutuka nila ito hanggang sa takot na lumisan. lumabas ng bahay ang magsasakang may-ari ng taniman a t sinabing. hindi na rin siya tinanggap ng mga ito." Malungkot na naiwanan ang kambing sa malalim na balon. "Hindi namin kailangan ang isang tulad mong walang pagmamahal sa sariling anyo!" Isang inahing manok na may anak na tatlong sisiw ang naninirahan sa gitna ng tan iman ng mais." ang sabi naman ng kambing. Dahil dito.Fables Word Count: 2013 Isang lobo ang nahulog sa balon na walang tubig. Agad itong tumalon sa balon. Mayroon akong naisip na paraa n kung papaano natin gagawin iyon. "Marami bang tubig sa loob ng balon?" tanong nito sa lobo. Nang magbalik ang uwak sa kanyang mga kauri. "Ngayo'y pareho na tayong bilanggo ng ba lon na ito. "S ige." ang sabi ng lobo. Ngunit noong pagkakataon na ng kambing para tulungan nito'y agad iyong tumawa ng malakas. Hindi na nagdalawang-isip pa ang kambing. Noon dumating ang isang uhaw na uhaw na kambing. Isang uwak ang nakakita ng mga lagas na balahibo ng pabo sa lupa. "Kung gusto mong makaalis dito. Pinagmasdan n iya iyon at nasiyahan sa iba't ibang kulay na taglay niyon." ang wika ng inahing manok.Title:Pabula Text 124 . "Ako muna ang lalabas . at saka kita hahatakin palabas. magtulungan tayo." ang sabi ng kambing. At dahil sawa na si ya sa pagiging isang itim na ibon. Sinikap niya ang tumalon upa ng makaahong palabas. kaya naman hindi rin nagta gal ay nabisto ng mga ito ang nagkukunwaring uwak. hindi agad magsisipag-kilos ang mga iyon! May pana hon pa tayo upang manirahan dito. At nalam an ngang siya'y niloko lamang ng lobo." pangako nito. "Kung mga kapitba hay lamang ang aasahan niya." . Pagkuwa'y sinab ing. At sinabing. "Walang lobong manloloko kung walang kambing na magpapaloko. "Mamamatay tayo sa uhaw at gutom dito. iyon ay kanyang pinulot isa-isa at saka idini kit sa kanyang katawan. "Kailangang lumika s na tayo rito at humanap ng ibang matitirahan inang! Kung hindi. "Panahon na upang anihin ko ang aking maisan! Kailangan tawagin ko ang aking mga kapitbahay upang tulungan ako sa aking pag-ani bukas!" Narinig ito ng mga sisiw at agad iminungkahi sa kanilang ina. Ngunit sadyang kilala ng mga pabo ang kanilang kauri. matatagpuan ta yo rito ng mga magsisipag-ani bukas at huhulihin upang patayin!" "Huwag kayong mabahala mga anak. Nakalabas nga ng balon ang lobo sa tulong ng kambing. Iyon lang at dali-dali siyang lumipad patungo sa grupo ng mga pabo at nagpakilal a bilang kauri ng mga ito.

Sa takot na masaksihan ang madugong pagkamatay ni munt ing daga. sa aking mga kamag-anak ako la lapit upang humingi ng tulong sa isasagawa kong pag-ani bukas!" "Narinig ng mga sisiw ang sinabi ng magsasaka at dali-daling iminungkahi sa kani lang ina. Ngunit may isang munting daga na nagkaroon ng ibang paniniwala.Tama nga ang sinabi ng inahing manok. Isang lobo ang nahuli ng isang tigre. "Kung sa m ga kamag-anak lamang siya aasa hindi magsisipagsunod ang mga iyon! May mga trab aho ring dapat asikasuhin ang mga iyon at tiyak na hindi maasahan. Nakita ito ng mga daga a t sila ay nag-usap-usap. napilitan ang magsasakang tawagin ang kanyang anak at sinabing. "Naririto ko upang ikaw ay tulungan. "Bakit sa halip na matuwa tayo sa sinapit ng leon ay hindi na lang natin siys tulungan sa kanyan g kalagayan. Wala tayon g ibang maaasahan kundi ang ating mga sarili!" Nang marinig iyon ng mga sisiw. "Kung hindi ko maasahan ang aking mga kapitbahay. "Nasisi raan ka na ba? Bakit mo tutulungan ang ating kaaway?" Sumagot ang munting daga. Nakadama ng takot si munting daga. "Dahi naniniwala akong kapag ang kasamaan ay ginantihan ng kabutihan. Nilapitan niya ang leon na kasalukuyang kumakawala sa lambat na kinasiluan. at sinabing . Walang kamag-anak na du mating ang magsasaka upang tulungan siya sa pag-ani sa maisan. Hindi nga nagtagal ay nakalaya r in si leon mula sa bitag. pagkakaibi gan ang magiging bunga!" Noon lumabas sa lungga ang munting daga. nagpikit ng mata ang mga kasamahan nitong daga na nasa hindi kalayuan at nakamasid sa eksena. dapat tayong maniw ala! Sapagkat totoong walang sinuman siyang maaasahan kundi ang kanyang sarili!" Isang leon ang nahulog sa patibong at nasilo ng lambat. "Buk as na bukas din. Sa tabing gilid ni munting daga ay nakita rin nila ang isang patay na ahas. laking gu lat nila sa nasaksihan. Matatalim ang aking mga ngipin at kayang-ka ya kitang pakawalan mula sa lambat na iyong kinasiluan. Ang ahas na iyon ang sinalakay ng leon upang iligtas an g buhay ni munting daga. kung papaanong iniligtas din nito ang kanyang buhay. "Mabuti nga sa leon na iyan! Mababawasan na ang mga nan ghuhuli at kumakain sa atin!" ang sabi ng galit na daga. Sinugod ang munting daga. Ngunit nang imulat nila ang kanilang mga mata. Buhay ang kasamahan nilang daga! Buhay si munting daga a t masayang kaakbay ang leon. hindi nabahala ang inahing manok at sinabing. May panahon pa tayo para manirahan dito mga anak!" Kinabukasan nga'y tama uli ang sinabi ni inahing manok. Ngunit muli." Iyon lang at nagsimula na nga ang munting daga sa pagpakawala sa leon. dali-dali silang nagtungo sa kanilang ina at imi nungkahi rito ang sinabi ng magsasaka. Noon nagdesisyon ang inahing manok na lumisan sila sa lugar na iyon." Nagulat ang mga kasamahang daga sa sinabi ng munting daga. "Kung sinabi ng magsasaka na siya na ang gagawa ng pag-ani. Sapagkat kinabukasan nga'y walang mga kap itbahay na dumating upang tumulong sa pag-ani ng magsasaka. Dahil dito. Papatayin na sana ng tigre ang lobo upang . Noon ito marahang lumapit sa munting daga. Ha nggang sa manlisik ang mga mata ni leon at nagsimulang magpakita ng kabangisan. "Ano'ng ginagawa mo rito?" paninitang tanong ng leon nang makita ang munting dag a. tayong dalawa na lamang ang aani sa ating pananim.

naghain si Dagang Bukid.karne at iba pa. Pinagsaluhan nila ang palay at mais na natipon niya. Maraming mapapasyalang mag agandang lugar. magagalit sa iyo ang Diyos na naglalang sa akin . at sa kanyang pagbalik ay sabihin sa kany a kung ano man ang kanilang mga narinig. Ang hi ndi nito alam. Magkaibigan sina Dagang-bukid at Dagang-bayan. Humanga si Dagang-b ukid sa naggagandahang palamuti at kasangkapang nakita niya. Nang wala na ang pusa.kainin nang bigla itong magsalita at tumutol. Marami ring masasarap na pagkain. Sabi ni Dagang-bukid. halamanan at palaisdaan sa bukid. Isang araw. "Sumama ka sa akin at patutunayan ko sa iyo!" Sumama nga ang tigre sa lobo. Isang gabi sa kanyang pagbalik sa kanyang mga inakay naabutan niya ang mga itong takot na takot. Sabi niya.isip isip niya na mahirap pala ang buhay sa lungso d. Nagsalita ang nakakatandang inakay: "Sinabi ng may-ari ng tanim an ng mais sa kanyang anak na tumawag na ng mga kaibigan upang masimulan na ang . dali-daling nagtatakbo ang mga iyon at lu misan nang takot na takot. dinalaw ni Dagang-bay an si Dagang-bukid sa tirahan niya. Su mama ka sakin. Sa tuwing s iya'y umaalis sa kanilang pugad lagi niyang binibilin sa kanyang mga inakay na p alaging talasan ang kanilang pandinig." ang sabi ng lobo. Laking paghanga ng tigre sa lobo. napag. dali-dali rin itong nagtatakbo palayo sa lobo. prutas. may keso. karne at tinapay." Ayaw maniwala ng tigre. Lumakad sila ng magkasabay sa isang bahagi ng kagu batang may mga iba't ibang uri ng hayop. Ipinasyal niya si Dagang Bayan sa magagadang tanawin. "Huwag mo akong saktan! Huwag mo akong kainin!" "Bakit?" tanong ng tigre. Parurusahan ka Niya. "Aanhin ko ang buhay na masarap dito sa lungsod kung ang b uhay ko naman ay laging nasa bingit ng kamatayan at takot. "Sa pagkakaalam ko. Pagkatapos nilang kumain. Du mating sila sa malaking bahay na tinitirhan ni Dagang-bayan. ibinalita naman ni Dagang Bayan ang pagkain sa bayan. Isang ibon ang nangitlog ng huli sa panahon na naninirahan sa isang maisan na ma lapit nang anihin. Naingganyo si Dagang-bukid sa paanyaya ni Dagang-bayan na pumunta sa lungsod. Hinabol sila at nagtatakbo sila sa lungga upang magtago. "Totoo nga pala ang iyong sinabi! Dapat ka nga ng katakutan!" Dahil dito. "Sapagkat ako ay dapat mong katakutan! Hindi mo ba alam na ako ang itinuturing n a hari ng mga halimaw? Kapag ako ay iyong kinain. May masarap na pagk ain sa mesa tulad na keso. Nagsimula siyang mag-alala nang maisip niyang nalalapit na an g anihan ngunit ang kanyang mga inakay ay hindi marunong magsilipad. sa kanya totoong natakot ang mga hayop at hindi sa lobong matalin o. Ang saya nila! Matapos silang maglibot. Talagang doon na sana siya ma gtitira nang biglang may lumabas na malalaking pusa. leon ang tinaguriang hari ng mga hal imaw sa buong kagubatan!" "Kung gayon. Nang makita sila ng mga hayop na iyon." Siya'y nagpaalam na sa kaibigan at tuluyan nang umalis upang di na bumalik. "Masaya sa lungsod.

Bukas pupunta na tayo sa bukid upang anihin ang mga mais. n ananatili pa ring tahimik ang tubig nito kaya ninais kong manatili sa karagatan. nauwi ito sa korte. Kasalukuyang pinag-aagawan ng mga bubuyog at ng mga putakti kung sino ang magmam ay-ari ng pulot sa may pukyutan. May mga testigo na nagsasabing ang mga insektong nakitang labas pasok sa pukyuta ng iyon ay mga may kulay itim at dilaw. "Kaya kong tumalon-talon paikot sa balon kung ako'y lalabas. dahil pareho ng may itim at dilaw ang katawan ng mga bubuyog at putakti. Ako ang hari ng lahat ng mga nasa tubig at ang diyos ng balon. May isang palaka na naninirahan sa isang balon at ipinagmamalaki niya ang pagtir a niya roon. "Ang aking tirahan ay higit na mas malawak at mas malalim sa tagal ng panahon. Walang sino mang maikukumparang talangka o butete sa akin. at kung sino man ang mas pinakamabilis na m akatapos ng pukyot ang siyang magmamay-ari ng pulot sa pukyutang iyon. hindi dapat umasa sa kaibig an na gawin ito para sa iyo. Dahil sa hindi nila pa gpayag sa kasunduang iyon. " . Sa naging pahayag ng hukom. kaya't hindi nila tinanggap ang suhestiyong iyon. Nagsimula na ngang magkwento ang pagong tungkol sa kanyang tirahan. naisip ni reynang bubuyog na baka sa hab a ng kanilang paghihintay ay masira na ang mga pulot sa pukyutang iyon. sinabi niya sa hukom na nais niyang ang bawat panig ay muling gumawa ng panibagong pukyot. At muli hindi man lang nag-al ala ang inahing ibon sa narinig. Lumakas na ang kanyang mga inakay at kaya na ng mga itong makalipad sa tagal ng kanilang paghi hintay. Kaya't n akaisip siya ng solusyon. Ano pang mahihil ing ko. Sa kasamaang palad." Kinaumagahan wala ni isa man sa mga kaibigan ng may-ari ang dumating. at sa aking pagbaba lik ako nama'y mamamahinga sa mga bato.pag-ani ng mga mais. "Pagmasdan mo kung gaano ako kakontento sa pagtira ko dito!". Kaya't nagdesisyon ang hukom na maghintay pa at maghanap ng ibang impormasyon tu ngkol dito." Noon lang nagdesisyon ang ibon na tuluyan nang lisanin ang lugar. "Huwag kayong mangamba makikita n'yo at walang mangyayari." "Iyon lang ba? Nakangiting sabi ng inahing ibon. Sa pangala wang pagkakataon muling nagpadala ng mensahe ang may-ari ng maisan sa kanyang mg a kaibigan na tulungan silang anihin ang mga mais. Makakaya kong tumalon-talon at magpagulo ng-gulong sa putikan. Ayon sa hukom (na isa ring insekto) hindi madaling magdesisyon kung sino ba ang nagsasabi ng totoo sa magkabilang panig. Sa hindi pagpayag ng magkabilang panig sa pakik ipagkasundo. Hanggang sa isang araw ay narinig niya ang may-ari na sinasabi sa anak nitong: " Matagal na ang isang linggo sa paghihintay. Pag may trabahong dapat gawin. ang mga putakti ay hindi talaga nakagagawa ng sarili nilang pukyot. nagdesisyon na ang hukom na ibigay ang pukyot sa mga bubuyog. ang sabi ng palaka sa nagdaraang pagong sa tabi ng dagat. Ngunit hindi ito naging mabisang pahayag upang malaman kung sino talaga ang nagmamay-ari ng pukyutang iyon. Bakit hindi ka lumapit dito at kwentuhan mo ako tungkol sa iyong tirahan . Ngayon may sapat na silang lakas upang lumikas na at maghanap ng mas lig tas na lugar para sa kanila.

Tumataliwas ito sa mga kahulugan at konsepto ng isang kaayusan. ang mga aktwal at totoong usapin ng lipunan ay hindi lubos na maisasantabi. Ngunit bago ang krisis sa bahagi ng ba ta. at kakabit nito ay maipaliwanag din nila sa kanilang anak kung darating na ang . kahit paano . dalawang pangunahing paglilimita ang nagaganap: Una. Sa mga ganitong pagkakataon . Sa puntong i to pa lamang. Sa pagkakaroon ng ganitong uri ng ad. ang mga usaping ito ay kumakatawan bilang kabaligtar an ng isang ideyal o subhetibong realidad. masasabing malay at. nagiging krisis muna ito sa bahagi ng magulang.Sa sinabi ng pagong natahimik nag palaka at medyo napahiya sa mga ikinuwento ng pagong sa kanya. may malaking pagdidiin din ito sa u ri ng pag-iisip at pagkilos na maikakabit sa produkto at serbisyo. lugar na panlibangan at bakasyunan. hindi siya nagiging bukas sa iba pang maaaring mangyari sa hinaharap. Sa isang pagtingin. makikita na kung paano nalilimita ng print ad ang pananaw ng mga m agulang tungkol sa realidad na maisasalin sa kanilang mga anak. Katulad ng sa midya. Patunay ito sa mga lumabas na institusyonal na ad. Pangalawa. Samakatuwid. ang adbertaysing ay hindi lamang para sa pag bebenta ng mga produkto at serbisyo. Bahagi pa rin ng gawain ng midya na harapin ang mga ito. masasabing ang mga usa ping ito ay ang mga bagay na hindi magandang maranasan o pumaloob sa kamalayan n g bata. trahedya at pagpaplano ng pamilya. nagkakaroon ng pagtutuon sa pangaraw-araw na gawain at mga personal na adyenda at iniiwasan ang pagharap sa mga "totoong" problema ng buhay. Ito ay maaaring magdulot ng krisis sa identidad ng bata. halimbawa na ang mga magulang. Para sa pananaw ng magulang. umiiral pa rin ang pangangailangan ng tao na harapin ang mga ito at kadalasan ay ginagamit nila ang midya para rito. simbahan. nagkakaroon ng paniniwala na ang ginagawa ng tao. Ayon sa kanya . ilarawan at kung maaari ay talakayin. lalo na kung n asa puntong nakita na niya na may iba pang realidad bukod sa realidad na nilikha ng kanyang magulang sa loob ng tahanan. ay para sa kapakanan at kaligtasan ng sarili o ng pamilya. nililimita din nito ang mga aspekto ng re alidad at sektor ng lipunan na paglulubugan. Ang mga ito ang maituturing na mas ispesipikong pangyayari sa maliliit na sektor o aspekto ng r ealidad. Bukod sa mga in aasahang gawain o bagay na pampamilya. bagkus. Sa kabilang banda. Makikita sa mga ad na ito ang mga karaniwan ngunit mahalagang usapin ng lipunan tulad ng karapatangpantao. pakikisalamuhaan at kapapalooban ng bata tulad ng paaralan. 6 Title:Sanaysay (23) Nakatuon ang mga ito sa mga bagay o gawain na karaniwan at inaasahan sa magulang at anak. Tinukoy ni Carlo Brooks Johnston kung paano nagagawa ito ng adbertaysing. kinakailangan ng magulang ng mga paraan upang maipaliwanag sa kanilang sarili. kalikasan. Sa ganito. ay sumasabay sa mga kasalukuyang pangyayari ang midya at nagagampanan pa rin n ila ang kanilang tungkulin bilang panlipunang institusyon.

Bagama't ang muling sosyalisasyong tinalakay sa sinundang talata ay para sa mga magulang. ang mga ito ang tumatayong tulay upang magtagpo ang dalawa." Positibo ang dating ng pangungusap at may kat iyakang ang problema sa pabahay ay magkakaroon ng kalutasan. Ang mga bata at kabataan sa ad ay pawan g mga nakangiti at wala ni isa mang nagpakita ng kawalang pag-asa. ipinapakita na ang pangyayari ay bahagi ng realidad ngunit isang realida d na madaling mahawakan o pamahalaan kung kaya't hindi kailangang ikabahala. Bukod sa linggwist ikong aspekto ng ad. kailang ang bumuo ng mekanismo ang lipunan upang matiyak na magkatugma ang aktwal at sub hetibo (Berger at Luckman 147). Taliwas ito sa ideyal o subhetibong realidad na ang bata ay kailangang may tahanan o bubong na masisilungan. Sa pam amagitan ng pagtalakay at pagpaksa ng mga ito sa mga panlipunang usapin at probl ema. Makikita r in ito sa bahagi ng mga advertiser ng ad na institusyonal. Ang ganitong sitwasyon ay n agsisilbing krisis ng mga magulang sa sosyalisasyon ng kanilang anak dahil kaila ngan nilang pagtugmain ang dalawang realidad. Batay sa mga pangungusap sa ad. Sa madaling salita. nagkakaroong mul i ng rekonstruksyon ng realidad. Dahil may banta sa realidad na nililikha. Isang halimbawa nito ay ang ad ng <i>Habitat for Humanity Philippines</i> . ang layunin ng ad na institusyonal ay ang mabigyan ng maganda o pambansang imahen ang isang negosyo. Muling sosyalisasyon sapagkat naroon pa rin ang orihinal na realidad ngunit nagkakaroon ng pagbabago at muling pagpapaka hulugan. K inakailangang magkaroon ng pagbabago upang ang isang pangyayari ay maunawaan at umayon sa isang interes. korporasyon o samahan. Masasabi na ang mg a print ad ay isa sa mga aparatong ito. Binanggit nina Berge r at Luckman ang pangangailangan ng mga aparato para sa pagpapanatili ng isang s ubhetibong realidad at ang mga ito ay kailangang regular at tuluy-tuloy (154). Ibig sabihin nito. Ngunit hindi tina lakay nina Berger at Luckman na sa panahong may tunggalian ang aktwal at subheti bong realidad ay may nagaganap ding pagkatiwalag-ang pagkatiwalag ng subhetibong realidad ng mga magulang at anak sa mas malawak na subhetibong realidad ng lipu nan. ang negatibong imahen ng aktwal na r ealidad ay naging positibo. Gayumpaman. they'll be home at last.pagkakataon. makikita ang aktwal na realidad na maraming b ata ang walang bahay. Masasabing lumang realidad ang kanilang kasalukuyang pananaw dahil ito ay nakatanim na sa kanilang kamalay an kung kaya't hindi agad malilimutan. Dahil may paliwanag. makikita na hindi lamang ito nakalimita sa kanila. Dito pumapasok ang papel ng institusyonal na ad sa pagtitiyak ng tugmaan ng aktwal at subhetibo. Sa madaling salita. korporasyon o samahan sa realidad ng lipunan . Katulad ng nasabi na. Ma kikita na sa ganitong reinterpretasyon at alternasyon ng aktwal na sitwasyon ay nangangailangan ng muling sosyalisasyon (re-socialization) ng magulang kaugnay s a kanilang pananaw sa kasalukuyan o lumang realidad. ang mga pangyayari o konsepto na taliwas sa kanilang subhetibo o ni lilikhang ideyal na realidad. nakatulong din ang mga biswal na aspekto nito upang iparat ing ang positibong imahen ng sitwasyon. nagkakaroon ng reinterprestasyon a t alternasyon. Pansinin ang tono at himig ng pangungusap na "This summer. Dagdag din nila na sa panahong may tunggalian ng aktwal at subhetibong realidad. Ang ganitong mga ad ang tumatayong tulay upang ang aktw al ay magkaroon ng maayos na pagpapaliwanag na aayon sa subhetibong realidad. Dahil bahagi ang mga negosyo. Dito ay nagkakaroon sila ng paliwanag sa mga aktwal na pangyayaring tal iwas sa kanilang kinokonstrak na daigdig. nagiging bahagi sila sa s osyalisasyon at muling sosyalisasyon ng mga magulang at anak. ang nabanggit na ad ay tumutulong sa pagresolba ng krisis sa pamamagitan ng reinterpretasyon at alternasyon ng mga pangyayari at tauhan. Sa ad ay hindi itinago ang aktwal na nangyari ngunit sa pamamagitan ng paglalagay a t pagsasaayos ng mga salita at pangungusap. hinihikayat ng ganitong uri ng ad ang mga tao na magkaroon ng positibong pa lagay at pagtingin para sa kanila. Ang mga reinterprestasyon at alternasyon ay hindi lamang sa mga p angyayari kung hindi pati na rin sa mga kahulugan at tauhan.

, natitiwalag din sila sa realidad ng mga magulang at anak. Upang makabalik sil a sa kamalayan at realidad sa loob ng tahanan, tungkulin ng mga ad na institusyo nal na muling umugnay. Samakatuwid, ang reinterpretasyon at alternasyon sa baha gi ng isang negosyo, korporasyon o samahan sa pamamagitan ng ad na institusyonal ay isang pagtatangka rin na muling makibahagi ang mga grupong ito sa bagong pag papakahulugan ng realidad ng mga magulang at anak. Batay sa mga tinalakay, matutukoy kung ano ang parametro o hangganan ng realidad ng bata sa pamamagitan ng mga print ad. Dahil ang unang ahente sa pagl ikha ng identidad ng bata ay ang mga magulang, sila ang kinakausap ng mga ito. Makikita na sa unang grupo ng mga print ad, ang mga ad na pamprodukto, ang pagli limita sa mga usapin o alalahaning may kaugnayan sa loob ng tahanan. Bagama't m ay nauna nang realidad ang mga magulang na maisasalin sa mga anak, makikita ang medyasyon ng mga print ad sa pagsasala at pagtukoy sa kung ano ang dapat isalin sa bata. Bahagi ito ng pangunahing sosyalisasyon ng bata. Itinatakda naman ng mga ad na panserbisyo kung ano ang realidad na dapat kapalooban ng bata sa labas ng tahanan. Ang mga realidad na ito ay ispesipiko kung kaya't inilalarawan din ang mga ispesipikong tungkulin at papel na kailangang gampanan ng bata sa loob ng mga ito. Tungkulin naman ng mga ad na institosyunal na ipaliwanag at lutasin ang tunggalian ng aktwal at subhektibong realidad sa loob ng tahanan. Sa pamam agitan ng reinterpretasyon at alternasyon ng mga pangyayari at tauhan, pinag-uug nay muli o pinagtatagpo ang dalawang magkaibang realidad. Ibig sabihin, sa aspe kto ng muling sosyalisasyon ng mga magulang at anak ay may tungkuling integrasyo n at reintegrasyon ang ganitong uri ng ad. Gayumpaman, ang integrasyon at reint egrasyong ito ay hindi lamang nakalimita sa usapin ng realidad. Kakabit din nit o ang integrasyon at reintegrasyon ng mga grupong umuugnay sa subhetibong realid ad ng lipunan sa realidad ng tahanan. <b>Ang Pagiging Preskriptibo ng mga Print Ad</b> Dalawa ang maaaring maging interpretasyon sa pahayag na ito. Sa isang b ahagi, maaaring ang tugon ng mga ad ay ang paglalarawan sa lipunan. Deskriptibo o sinasalamin nila ang mga pangyayari, tauhan at kontekstong ginagalawan ng mg a ito. Sa kabilang banda naman, ang isa pang maaaring tugon ng mga ad ay preskr iptibo o ang pagbibigay-panukala sa realidad. Sa halip na ilarawan ang kontekst o ng mga pangyayari at tauhan, binabago nila ito upang tumugon sa pangangailanga n o interes. Maiuugnay ang ganitong kalakaran sa paglalarawan ng midya sa reali dad sa konsepto ng simulasyon ni James Baudrillard. Para sa kanya, may apat na yugto na dinadaanan ang imahen o representasyon ng midya sa realidad (6; Holmes 36). Ang mga ito ay ang mga sumusunod: * repleksyon ng batayang realidad; * distorsyon ng realidad; * pagtatago sa katotohanan na walang umiiral na realidad; at * kawalan ng ano mang kaugnayan sa realidad: ang imahen ang sarili niyang simula crum. Makikita na sa una at pangalawang yugto ay may pagkilala sa obhetibong realidad. Sa una, ang representasyon o imahen ng midya ay tumutugma sa umiiral na realid ad samantalang sa pangalawa naman, may ginagawang pagbabago ang representasyon o imahen sa realidad. Ang pangatlo at pang-apat naman ay nagpapahayag na walang umiiral na realidad. Sa pangatlo, ang obhetibong representasyon ng totoo o tuna y ay imposible dahil ang batayan ng realidad ay isa nang simulasyon. Ibig sabih in, hindi itinatago ng mga imahen o representasyon ang "katotohanan" at sa halip , itinatago ng mga ito na wala ngang umiiral na "katotohanan" (Holmes 37). Ang pang-apat naman ay tumutukoy sa katapusan ng realidad (Holmes 37). Dito, ang m idya ay hindi repleksyon ng realidad. Sa halip, ang realidad ang repleksyon ng midya. Ibig sabihin, ang realidad ang umaayon sa mga imahen at representasyon n g midya. Kung gayon, maitatanong ngayon kung ang mga ad na may imahen ng mga bata

ay naglalarawan ng kanyang realidad o nagpapanukala ng kanyang realidad. Upang masagot ito, magandang sumangguni sa ilang ginawang pananaliksik tungkol sa kala gayan ng bata. Batay sa talaang ginawa sa mga print ad, tatlong pangunahing as pekto ang pagtuunan ng pansin: ang pagkakaroon ng maayos na tahanan, maalwang bu hay at mabuting edukasyon. Sa paimbabaw na pagbasa, makikita na ang kalagayan ng mga pamilya sa kara mihan sa mga print ad ay urbanisado. Ang mga tema at paksa ng bawat isa ay nagp apakita ng isang masaya at maayos na tahanan. Kung may suliranin man, ang mga ito ay madaling maresolba. Halimbawa nito ay ang ad ng One Central Park, isang bagong subdibisyon sa Eastwood City. Batay sa deskripsyon sa body copy, ideyal ang pagtira rito. Ang mga pamilyang titira rito ay wala nang aalalahanin at kai langan na lamang magsaya at maglibang. Katulad nga ng isinasaad ng huling pangu ngusap sa copy, "It's a lifestyle so exiciting, so complete, you can't ask for m ore." Nagpapakita rin ng katulad na tema at himig ang ad ng Windows. Mababasa sa copy ng ad na maganda ang paaralan, kumpleto sa pasilidad, at maaasahan ang p araan ng pagtuturo para sa mga bata. Bukod sa body copy, makikita rin ang imahe n ng mga bata na maayos na nag-aaral. Sa kabuuan, tinitiyak sa ad na angkop at ideyal ang pag-aaral dito ng mga bata. Makikita sa mga ad na ito at sa iba pang katulad na ad ang imahen na ang Pilipinas ay industriyalisado. Ngunit ito ay i mahen lamang. Sa isang pag-aaral ni Rogelia Pe-Pua tungkol sa epekto ng mga pat alastas sa mamimiling Pilipino, binanggit niya na ang ideya ng pagiging industri yalisado ay isang ilusyon lamang.

4

Title:Sanaysay (17) Makikita sa dalawang patalastas ang ideya ng alyenasyon o pagkatiwalag na ayon kay Karl Marx ay epekto ng isang kapitalistang sistema ng lipunan (Bottomo re at Rubels 169 - 170). Ang ganitong ideya ay tumingkad sa pamamagitan ng iba' t ibang sign na inilatag sa dalawang patalastas. Sa unang patalastas, nabigyang -diin ang pagkatiwalag sa pamamagitan ng mga sumusunod: ang balisang tinig ng la laki, ang impersonal na tinig ng babae, ang masayang tinig ng isa pang lalaki, a ng pag-uulit ng ideya ng takot at ng mga salita. Kinakatawan ng balisang tinig ang isang indibidwal na maaaring mawalan ng kaakuhan dahil sa posibilidad ng dis koneksyon sa ibang tao. Ang impersonal na tinig naman ay kumakatawan sa pakiram dam ng aktwal na diskoneksyon. Sumuysoy naman ang pag-uulit ng ideya ng takot a t ng mga salitang <i>you have zero credit</i> sa possible at aktwal na diskoneks yon. Ang kalutasan naman sa diskoneksyong ito ay ang makikita sa masayang tinig . Sa pangalawa, ang mga sumusunod naman ang makikita: ang masaya at solidong im ahenBFlFs ng babae, ang balisa at tila unti-unting naglalahong imahen ng kapareh ong babae at ang masayang imahen ng mga manginginom sa katapusan. Ang unang ima heng naban1/4:ggit ay kumakatawan sa pagkakaroon ng koneksyon sa lipunan. Ang p angalawang imahen naman ay kumakatawan sa diskoneksyon. At ang pangatlo naman a y suysoy sa idey1/4a ng pagiging bahagi ng lipunan. Sa dalawang patalastas, sa pamamagitan ng pagpapakita ng magkataliwas na kalagayan, iminumungkahi ang ideyang ang pagiging bahagi ng isang indibidwal sa

lipunan ay nakakabit sa serbisyo at produktong pilit na ibinebenta. Sa pamamagi tan ng paglalaro sa damdamin at mga imahen, lumalabo ang ideya o realidad na ang kaakuhan ay nakasalalay sa kanyang personal na pakikisalamuha sa ibang tao at k omunidad o organisasyong ginagalawan o kinabibilangan. Sa ganito, ang mga advertisement na ito ay nag-uudyok sa mga mamimili na kumunsu mo nang sobra-sobra upang ang pakiramdam ng pagkatiwalag ay mabawasan o tuluyang mawalan. Sa kasalukuyan, malaking porsyento ng pang-araw-araw na badyet ng isa ng may-ari ng cell phone, estudyante man o propesyunal, ay napupunta sa prepaid card o sa pagbabayad ng linya (kung ito ay line subscription). Nagbunsod ang matinding kumpetisyon sa merkado ng bagong pamamaraan at pa nanaw sa advertisement. Kung sa mga naunang advertisement na tinalakay ay hiwal ay ang nag-eendoso sa iniendosong produkto, iba naman ang naging estratehiya sa mga susunod na advertisement. Sa mga billboard ng Coca Cola. mapapansin na walang kilalang personalidad o taong may magandang mukha at pangangatawan ang makikita. Sa halip, mga bote ng Coca Cola ang matutunghayan at nakaposisyon na tila mga tao sa mga sitwasyong pamilyar sa karamihan ng mga mamimili, ang mga eksena sa waiting shed. Nariyan ang isang bote ng Coke na nakasandal at naghihintay, ang mga bote ng Coke na na kapila o sumisiksik o nasisiksik. Ipinapahiwatig ba ng mga ito na ang mga taon g naghihintay, pumipila o nagsisiksikan ay mga bote ng Coca Cola na naghihintay, pumipila o nagsisiksikan? Tatlong mahahalagang elemento ang dapat pansinin sa mga billboard na ito: una, ang mga salita na tumutukoy sa iba't ibang sitwasyon; pangalawa, ang mga b ote ng Coca Cola; at ang pangatlo, ang salitang <b>Coca Cola Mismo</b>. Itinatakda ng unang elemento na ang nilalaman ng billboard ay may kaugnay an sa karaniwang karanasan ng mga mamimili. Ang ganitong paggamit ng mga pamily ar na karanasan ay umaayon sa sinabi ni Kellner tungkol sa media culture kung sa an bahagi ang advertising Kung gayon, ang mga salitang ito ng unang elemento ay paglalarawan kanilang aktwal na realidad. Subalit ang paglalarawan na ito ay pinutol na ng ikalawang elemento. Di to, ang gumaganap na sa papel ng mga mamimili ay mga bote ng coke. At ang imahe n o kondisyong ipinapakita ng mga boteng ito ay taliwas na sa aktwal na karanasa n sa waiting shed. Karaniwan, ang paghihintay, pagpila o pakikipagsiksikan ay k abagot-bagot, mainit at kasuklam-suklam. Ngunit ang mga bote sa billboard ay ti la komportable, preskong-presko ang pakiramdam at tila bagong labas sa refrigera tor (pansinin ang mga halumigmig o moisture sa mga bote). Waring ipinaparating ng mga larawan ng boteng ito na ang karanasan sa waiting shed ay katanggap-tangg ap kung ikaw ay isang bote ng Coca Cola. Ang ganitong ideya ay lalo pang binigyan-diin ng ikatlong elemento: ang m ga salitang Coca Cola Mismo. Waring sinasabi ng mga salitang ito na ang naghihi ntay, pumipila, sumisiksik o nasisiksik ay ang mga softdrinks mismo. Subalit da hil ang karanasan ay pag-aari ng mga mamimili, sa kabilang banda, ipinaparating din na ang mga bote ng Coca Cola na naghihintay, pumipila, sumisiksik o nasisiks ik ay mga mamimili mismo. Sa madaling salita, ang mamimili at Coca Cola ay magk apareho. Na ang mamimili at bote ng Coca Cola ay may iisang kaakuhan. Makikita sa pamamaraan ng mga tinalakay na ad ang paglikha ng bagong pagp apakahulugan sa pamamagitan ng panlilito o pagpapagulo ng umiiral na kaayusan. Pinapalabo nito ang mga hangganan ng kahulugan at ugnayan. May mga pagkakataong hindi nauunawaan ng mga mambabasa/tumitingin ang pahayag ng ad at napipilitan n a lamang sundin ang lohika nito. Samakatuwid, mayroong mistipikasyon na mula sa salitang mystify na sinonimo sa mga salitang puzzle, perplex o bewilder. Ang i deya ng mistipikasyon sa pagsusuri sa pangmadlang midya ay hindi bago.

Para kay Barthes, ang realidad ay isa lamang konstruksyon at naipapaunawa ito sa tao sa pamamagitan ng sistema ng kahulugan gamit ang mga codes at signs. Ang mga codes at signs na ito ay arbitraryo. Kung kaya't ang kahulugan ay lik ha o imbento ngunit tiyak para sa partikular na interes at layuning itinakda dit o. Sa madaling salita, mga mito. Sa kanyang librong Mythologies, nakita ni Bar thes ang mga advertisement bilang mga mito na siyang nagiging batayan ng ipinapa tanggap na kaakuhan (sa Strinati 108 - 119). Iminungkahi naman ni Eco na ang mg a signs ay hindi lamang nagagamit sa pagpapahayag ng katotohanan kundi pati na r in sa pagsisinungaling (Eco 7). Sa ganito, ang mga tunog, imahen o simbolong ma kikita sa mga advertisement ay maaaring magpahiwatig ng isang kasinungalingan. Maiuugnay naman sa mga naunang tinalakay ang teorya ni Karl Marx na Theory of Co mmodification. Sa teoryang ito, ang mga advertisement ay lumilikha ng bagong pa kahulugan o asosasyong ikinakabit sa produkto. Dito, hindi lamang aktwal na pak inabang ang ipinapakita kundi ng ibang ideya tulad ng sikolohikal na utilidad na makukuha sa produkto. Batay sa mga tinalakay na konsepto, mapakakahulugan natin ang mistipikasy on sa advertisement bilang pagpapalabo ng distinksyon sa totoo at hindi totoo at pagpapatanggap ng mga likhang kahulugan, konsepto at ideyang upang umayon sa it inakdang layunin at interes. Kung babalikan ang kasaysayan ng Pilipinas, makikita na ang pagbubuo ng k aakuhan ng isang indibidwal ay nakasalalay sa loob ng komunidad, mga pangangaila ngan nito at relasyon. Ang mga kaakuhang mabubuo mula sa loob ng komunidad na i to ay umaayon o pumapabor pa rin sa mga kasapi nito. Ngunit ang pagpasok ng mga dayuhan ay bumasag sa ganitong kalakaran. Sa kanilang pagsakop, ang kanilang p angangailangan ang nangibabaw. Lumikha sila ng mga relasyong aayon sa kanilang interes at ipinilit na ipatanggap sa mga sinakop. At ang ganitong kalakaran ay nananatili magpahanggang ngayon sa pamamagitan ng kanilang kapangyarihan at tekn olohiya na hindi nila lubos na ipinapaangkin sa mga Filipino. Sa kasalukuyan, ang pangangailangan na makaungos sa merkado at mapanatili ang kaayusang komersyal ang nagbunsod upang gumamit ng mistipikasyon sa usapin ng pagpapakahulugan at kaakuhan. Batay sa mga tinalakay na billboard at komersyal sa telebisyon at radyo, maliwanag na ang tungkulin ng advertisement ay hindi na lamang simpleng pagpapak ilala ng produkto. Kinakailangan na itong magpatanggap ng panibagong konsepto k ung saan ang distinksyon sa totoo at hindi totoo ay nawawala. Inaangkop nito an g mga karaniwang aspekto sa buhay ng mga mamimili at lumilikha ng isang realidad na iaalok sa tao upang umayon sa interes ng kita. Upang magkaroon ng pagkagusto ang mga mamimili na bilhin ang prod ukto, ipinapadama nito ang pakiramdam ng pagkatiwalag at pagkabahala. Ipinapaki ta nito ang saysay at ang pag-iral ng isang tao ay hindi na lamang nakabatay sa pagtanggap ng ibang tao sa lipunan kundi sa pagkakaroon ng produktong ibinibenta . Bukod dito, ang kaakuhan ay nagkakaroon na rin ng bagong pagpapakahulugan. I pinapahiwatig ng mga advertisement na ang tao ay hindi na simpleng tao lamang ku ndi may katangian na kapareho ng produktong ibinibenta. Sa madaling salita, ang tao ay produkto o ang produkto ay ang tao. Kung kaya't masasabing ang mga advertisement ay hindi na lamang kumakataw an ng realidad kundi ang realidad na mismo. Para itong pagtingin sa salamin kun g saan ang makikitang larawan doon ay hindi na lamang repleksyon ng isang katoto hanan kundi ang katotohanan na mismo (Berger 50 - 51). Sa kabilang banda, dapat alalahanin na ang tuon ng papel na ito ay sa bah agi lamang ng pangmadlang midya, partikular na ang advertisement. Totoong masig asig ang midya sa pagbibigay-kahulugan sa mamimili o audience. Ngunit dapat ala

lahanin na hindi pasibo sa pagtanggap ng mga kahulugan ang mamimili. May kani-k anilang karanasan, oryentasyon at iskima ang bawat mamimili kung kaya't ang rese psyon sa mga kahulugang ibinibigay ng midya ay iba-iba (Durham at Kellner 166 176). Kadalasan, ang miskonsepsyon at pagpapatuloy ng mistipikasyon ay laging n akasisi at nakaatang sa pangmadlang midya. Ang ganitong pagtanaw sa relasyon ng midya at mamimili ay isahang direksyon at linyar. Ngunit sa katotohanan, lalo na sa kasalukuyang modernong (o postmoderno?) panahon, ang ugnayan ay masalimuot , polisemik at multi-direksyunal. Sa ganito, nararapat na pag-aralan din ang bahagi ng tumatanggap ng kahul ugan, ang audience o mamimili. Buo ba nilang tinatanggap ito? Paano ito ipinop roseso? Batay ba sa karanasan? Ang balangkas ba ng kanilang pagtanggap at pagp apakahulugan sa mensahe ng midya ay bigay din ng midya o sarili nila? Nagkakaro on ba ng redepinisyon? Ilan lamang ang mga tanong na ito na mahalagang pag-aralan at sagutin sap agkat ang diskurso ng kaakuhan at kahulugan ay dinamiko at nagmumula sa maraming direksyon. Kinakailangang malaman na ang kapangyarihan ay hindi lamang nagmumu la sa midya kundi sa mamimili o audience mismo. Kaugnay nito, kailangang magkar oon ng pagbabago ng oryentasyon sa pagbasa at pag-unawa sa mga mensaheng ibinibi gay ng midya, isang oryentasyong maka-Filipino at magsisilbi sa interes ng mga F ilipino. Bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao ang pamamahayag. Mula paggising sa umaga, hanggang bago tuluyang magpahinga sa gabi, mga balita sa radyo, teleb isyon at pahayagan ang kaulayaw ng paningi't pandinig ng mga mamamayan. Napakala wak nang naaabot ng kapangyarihan ng midya sa buhay, mapa-indibidwal o ng buong sambayanan. May kakayahan itong makapagbigay ng impormasyon, makapang-impluwensy a ng pananaw o makapagmulat, makapagpakilos at makapagpalaya. Isang demokratikon g karapatan ang makapagpahayag, sa garantiya ng Saligang Batas ng mamamayan. An g College Editors guild of the Philippines (CEGP) ay itinuturing na pangunahing institusyong nagtataguyod ng karapatan sa pamamahayag pangkampus. Sa loob ng mah abang pitumpu't limang taon, nagkaroon ng mahalagang papel ang organisasyon sa k asaysayan ng pamamahayag, ng kilusang kabataan at ng lipunang Pilipino. Sa pagaaral na ito, sisipatin ang pagsilang ng Guild sa gitna ng mga pampulitika at pa nlipunang isyu sa panahon ng pananakop ng Amerika nuong 1931, ang mabilis na pag -unlad bilang isang organisasyon, hanggang sa pagsasara nito noong Ikalawang Dig maang Pandaigdig. Bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao ang pamamahayag. Mula pa ggising sa umaga, hanggang bago tuluyang magpahinga sa gabi, mga balita sa radyo , telebisyon at pahayagan ang kaulayaw ng paningi't pandinig ng mga mamamayan. N apakalawak ng naaabot ng kapangyarihan ng midya sa buhay, mapaindibidwal o ng bu ong sambayanan. May kakayahan itong makapagbigay ng impormasyon, makapang-impluw ensya ng pananaw o makapagmulat, makapagpakilos at makapagpalaya. Isang demokratikong karapatan ang makapagpahayag, sa garantiya ng Saliga ng Batas ng mamamayan. Ang kalayaang ito'y nararapat lamang na tinatamasa ng baw at Pilipino ano man ang katayuan niya sa buhay o saan man siya naroroon - sa tah anan, simbahan, sa kalsada, sa Kongreso, kanayunan, sa bundok at maging sa loob ng paaralan. Ang pamamahayag pangkampus sa Pilipinas ay mayroong mayaman at makulay na kasaysayan sa loob ng napakahabang panahon. Sa mundo ng pamamahayag, may isang institusyong kinikilala hindi lamang bilang pinakamatandang organisasyong pangka bataan, kundi bilang pangunahing tagapagtaguyod ng pamamahayag pangkampus: ang C ollege Editors Guild of the Philippines. Sa pagdiriwang nito ng ikapitumpu't lim ang taong anibersaryo noong 2006, mahalagang balikan at suriin ang kasaysayan ng pagsisimula at pag-unlad ng organisasyon at maging ang kontekstong pinanggagali ngan nito sa kasaysayan ng lipunang Pilipino.

Ika-25 ng Hulyo taong 1931, sa kaarawan ni Ernesto Rodriguez Jr., editor emeritu s ng The Guidon ng Ateneo de Manila University at contributing editor ng <i>The National</i> ng National University, ipinadala ang isang sulat-imbitasyon sa iba 't ibang pamantasan sa Maynila para dumalo sa isang organisasyonal na pagpupulon g ng mga patnugot ng iba't ibang pahayagang pangkampus.

4

Title:Sanaysay (24) Ilusyon lamang dahil taliwas ito sa kasalukuyang kalagayan ng b ansa. Hindi maipagkakaila na ang malaking bahagi ng populasyon ng Pilipinas ay m ahihirap. Kamakailan, ang Institute of Philippine Culture ng Pamantasang Ateneo de Manila ay naglabas ng libro na pinamatnugutan nina Mary Racelis at Angela De siree M<pd>.</pd> Aguirre, ang Making <i>Philippine Cities Child Friendly: Voice s of Children in Poor Communities</i> (2005). Ayon sa kanilang pananaliksik, ti natayang mahigit apatnapung (40) milyon sa kabuuang 85.2 na milyong naninirahan sa Pilipinas ay matatagpuan sa mga lungsod. Sa bilang na ito, 8<pd>.</pd>4 na m ilyon ang nakatira sa mga slum at halos kalahati rito ay mga bata (xvii). Dagda g pa rito, ang mga pangunahing suliraning kinakaharap ng mga bata ay kahirapan, kalusugan, pagkakaroon ng sariling tahanan, edukasyon, maagang pagtatrabaho, kak ulangan ng batayang serbisyo, kawalan ng partisipasyon sa paggawa ng desisyon at iba't ibang uri ng karahasan at pang-aabuso (xvii - xviii). Ang ganitong mga s uliranin ay makikita sa pahayag ng isang residente, ang labindalawang taong gula ng na si Bituin Malakas ng Payatas B: Kung pumunta rito si Presidente Gloria Mac apagal Arroyo at tanungin kami kung ano ang maaari niyang gawin para sa [a]ming mga bata ng Payatas, sasabihin namin na gusto naming mag-aral at makatapos ng ko lehiyo. Hihingi kami ng mga laruan, at ng tirahan para sa mga street children. Dapat niyang tulungan ang mga batang gumagamit ng rugby, at parusahan ang mga t aong nagbebenta ng droga, nanggagahasa ng mga bata at binubugaw sila. Ibig nami ng magkaroon ng titulo ang aming lupa. Sana magtayo siya ng ospital, magbigay n g libreng pagkain at gamit, ipaayos ang basketball court, at ipatanggal ang beer house para sa halip ay magkaroon kami ng palaruan. Sabi ng ilan sa amin, dapat ipasara na ang tambakan, pero sabi naman ng iba, huwag, dahil iyon ang pinagkaka kitaan nila. Sana ipalinis niya ang Payatas, ipaayos ang mga daan, magpatayo ng mga poste ng ilaw, takpan ang mga kanal, dalasan ang pangongolekta ng basura, a t maglagay ng mga nagroronda tuwing gabi (1). Malinaw na hindi magkatugma ang imahen ng mga print ad sa umiiral na obh etibong realidad. Ang isang posibleng sagot sa ganitong sitwasyon ay ang usapin ng audience o mambabasa ng print ad. Kung titingnan ang nilalaman at wikang gi nagamit sa mga pambansang pahayagan tulad ng <i>Philippine Daily Inquirer</i>, m ahihinuha na ang tinatarget nitong mambabasa ay ang mga nasa pang-itaas hanggang panggitnang sektor ng lipunan (A - C). Kung kaya't masasabing ang inilalarawan g realidad ng mga print ad ay hindi ang realidad ng nasa pang-ibabang sektor. A ng sinasalamin ng mga print ad sa ganitong uri ng pahayagan ay ang karanasan, al

alahanin at pangarap ng mga mayaman o maykaya. Gayumpaman, may pagsasala pa rin g ginagawa sa ganitong representasyon. Habang may sinasalaming katotohanan, may mga bagay ding hindi binabanggit o ipinapakita. Masasabi ring habang may binub uksang bago at malawak na mundo ang mga print ad, pinapakitid din ng mga ito ang pagtingin dito. Ayon nga kay Tolentino, ang midya ay "hindi naglalarawan ng re alidad, ito ay nagbibigay-representasyon sa realidad. Sa pamamagitan ng teknolo hiya at media, lumalawak at kumikitid ang ating persepsyon sa realidad." Ang ganitong pagpapalawak-pagpapakitid ng persepsyon sa realidad ay maki kita rin sa mga ad na institusyonal. Bagama't may paglalarawan ang ganitong mga ad sa mga bagay na hindi ipinakita sa mga ad na pamprodukto at panserbisyo, kap ansin-pansin ang pagiging kaunti ng bilang nito. Bukod pa rito, ang mga ad na i nstitusyonal na tuwirang naglarawan ng mga problemang panlipunan tulad ng paghin gi ng tulong para sa mga biktima ng trahedya, pabahay at karapatan ng mga bata, limitado o walang malinaw na pagtalakay sa proseso at debelopment ng mga ito. P ansinin ang ad ng Toyota (Ad 6) tungkol sa kanilang pagbibigay ng libreng serbis yong medikal sa mahihirap. Makikita agad ang pangunahing mensahe ng ad, ang pag bibigay ng pag-asa. Sinusuhayan ito ng mga nakasulat sa copy. Dito ay mababasa ang kasaysayan ng kanilang pagbibigay-tulong at pagbanggit sa ilang impormasyon tungkol sa bilang ng mga natulungan, mga uri ng tulong na naibigay, at pagbangg it sa dahilan ng kanilang pagtulong. Subalit ang hindi binanggit dito ay ang da hilan kung bakit nagkaroon ng ganitong problema ang kanilang mga natulungan at k ung bakit sila ang tumutulong. Malayong-malayo ang ganitong impormasyon sa mga karanasan ng karamihan ng mga batang nasa slum. <b>Kongklusyon</b> Ang papel na ito ay tungkol sa pagtukoy sa mundo ng bata ayon sa mga prin t ad. Batay sa mga sinuring print ad, nakita na ang paksa ng may pinakamalaking bilang ng print ad ay tungkol sa buhay at usaping pantahanan. Karamihan ng ini lalarawan dito ay ang mga bagay na ito ang madalas maging alalahanin ng mga magu lang, lalung-lalo na ang mga bagay na may kaugnayan sa kanilang mga anak. Tungk ol naman sa usaping nasa labas ng tahanan, tulad ng kung paano dapat kumilos ang bata sa mga lugar na tulad ng paaralan o iba pang pampublikong lugar, ang pina paksa ng pangalawang pinakamarami samantalang mga usaping panlipunan naman ang p inaksa ng pinakakaunti. Ang ganitong mga bilang at paksa ay maiuugnay sa sosyalisasyon ng bata sa lipunan. Katulad ng nabanggit na, ang target na mambabasa ng print ad ay ang mg a magulang dahil sila ang unang ahente ng identidad ng bata. Sila ang nagtatakd a kung anong uri ng realidad at anong papel ang dapat gampanan ng bata dito. Da hil kapakanan ng bata ang kanilang iniisip, ideyal na mundo ang nais nilang itur o o isalin. Sa ganito, ang realidad o daigdig na ipinapakita ng mga print ad ay mga kalagayang ideyal. Batay sa mga ideya nina Berger at Luckman, nakita na a ng mga paksa sa unang uri ng ad ay may kaugnayan sa pangunahing sosyalisasyon ng bata sa mundo. Sa yugtong ito ng sosyalisasyon, ang tahanan ang itinuturing na tangi at nag-iisang realidad ng bata at ang kanyang mga magulang at ibang kasa ma sa bahay ang tanging mahahalagang tao rito. Gayumpaman, darating ang panahon g lalabas ng tahanan ang bata at dito, makikita niya na may iba pang realidad bu kod sa tahanan. Bukod dito, may mga pagkakataong hindi tutugma ang mga realidad na ito sa realidad na una niyang natutuhan kung kaya't maaaring magkaroon ng kr isis sa identidad. Ang ganitong karanasan ay itinuturing nina Berger at Luckman bilang sekundaryang sosyalisasyon. Ang yugtong ito ang pinapaksa sa pangalawan g uri ng ad. Dito, ang mga karanasan sa labas ng tahanan ay inilalarawang ideya l pa rin at kung may pahiwatig na taliwas, inilalarawan pa ring maaari itong mag ing ideyal. Gayumpaman, tunay na hindi mapagtatakpan ang mga aktwal na pangyayari. M ay mga pagkakataong papasok sa tahanan ang mga suliranin o usapin sa labas na da igdig at hindi ito maiiwasan. Ang ganitong mga pangyayari ay maaaring bumuwag s

ng mga bansang may pakana nito partikular ang Amerika. malayang nagsasanib ang ekonomiya ng mga bansa sa mundo. kultura o kalinangan bilang mga Pilipino. At makapagmungkahi ng mga tiyak na hakbangin upang mapatatag ang nasyonalismo sa pamamagitan ng panitikang-pambata. pangyayari o su liranin ngunit may himig na positibo. patakaran. kasunduan. Nabuksan na ang ekonomiya ng Pilipinas upang madaling makapasok ang mga imported na kalakal at serbisyo. Ibig sabihin. Kung gayon. Ang ganitong gawain ay isinasakatuparan ng ikatlon g uri ng print ad kung saan ipinapakita ang aktwal na karanasan. sa nasyonalismo o damdaming makabayan ng mga Pilipino. Nakita ko ang k akayahang nitong makapagbigay ng bagong pananaw sa mga batang nag-aaral. May mahalaga itong ginagampanan sa kasalukuyang panahon. partiku lar ang kwentong pambata ay mabisang instrumento/sandata upang labanan ang malaw akang pagpapalabnaw ng globalisasyon. mas mahalaga para sa kanila kung paanong palilipasin ang maghapon nang hindi n agugutom. mga paliwanag na aayon sa interes ng nililikhang realidad. Totoong may papel sila sa sosyalisasyon ng bata sa mundo sa pamamagitan ng mga magulang subalit ang mga batayan ay taliwas sa aktwal na nangyayari. makikita rin sa ikatlong uri ng ad ang mga paliwan ag sa mga aktwal na pangyayari. lalo na sa panahong ito na laganap na kumikilos at nagiging mabisa ang globalisasyon. at iba pa. ay nagpapahiwatig na hindi sapat ang nagiging tugon ng ad s a mga suliranin at debelopmental na pangangailangan ng bata. Maayos nang nailatag ang mga batas. Dahil sa globalisasyon. may pahiwatig sa mga ito na ang anumang bagay na taliwas sa nililikhang realidad ay maaaring ayusin at gawi n muling ideyal. hindi bilang mekanismo ng pangkontrol sa isip o manipulasy on sa mga tao kundi isang proseso kung saan ang depinisyon ng realidad ng naghah aring uri ay nagiging dominante sa lipunan (Sinclair 39). bahagi ng hegemo nya ang mga print ad. sila ay lumilikha na lamang ng mga ideyal na imahen (Rosario-Braid 69). Sa halip. nahubo g at patuloy na nahuhubog ang mga Pilipino. Dahil dito. nakita ko ang taglay kapangy arihan ng panitikang pambata. Samakatuwid. Ibig sabihin. kailangang bumuo ng mekanismo upang matiyak na magkatugma ang aktwal at ide yal (Berger at Luckman 147).a ideyal na realidad na nais ng magulang. upang maging masaklaw at malalim. Masasabing preskriptibo rin ito dahil ang mga advertiser ng ganitong mga ad ay kabilang sa naghaharing uri kung kaya't ang proseso ng sosyalisasyon n g bata ay kailangang umayon sa kanilang interes. an g mga print ad na may imahen ng mga bata ay naglalarawan ng isang mundo ng panta sya. Ipin apanukala nito ang hangganan ng mundo ng bata at isinasantabi ang mga bagay na h indi tutugma sa nililikhang realidad para sa kanya. At kung paan o rin ginamit ng mga dayuhan ang panitikang-pambata upang hubugin ang Pilipino a yon sa kanilang kagustuhan. partikular ang kuwentong pambata. at panghabambuhay ang t ila "kaginhawahan" at "kaunlarang pang-ekonomiya" na ipinagkakaloob ng globalisa syon. na tila <i>liquid</i> na sumusuot maging sa kaliit-liitang himay may ng ating isip. Sa ilang taon ng aking pagsusulat/pagbabasa ng mga kuwentong pambata at p agkukuwento sa loob ng klasrum at sa mga lansangan. Bukod dito. Dahil may banta sa realidad na nilili kha. napagtanto kong ang panitikang pambata ay hindi lamang talaga pambata. Ang pagiging kaunti ng ganitong mga ad. Mapapansing anumang bagong kasunduan/patakarang pang-ekonomiya ang inilun sad na dulot ng pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa. ang sistemang pan . ng pagasa at pangarap sa mga batang-lansangan na kung tutuusin ay hindi na nangangarap . preskriptibo an g mga ad. Dahil sa mga karanasang kong ito. kasama na ang uri ng imporma syong makikita dito. Sisikapin ng papel na ito na maipakita na ang panitikang pambata. na sa maraming pagkakataon ay nagigi ng "mas Amerikano pa kaysa mga tunay na Amerikano". <i>Nasyonalismo at Wikang Filipino</i> Walang ibang panahon na laganap ang globalisasyon kundi sa kasalukuyang p anahon.

Isang malinaw na halimbaw a nito ay ang mga programa ng <i>World Bank</i> (WB) at <i>Asian Development Ban k</i> (ADB).. itinuturo ng mga teksbuk na ito na "normal" lamang ang kasalukuyang kaayusan ng bansa. Sunud-sunod na nag- . Gumawa ito ng mga bagong aklat na gagamitin mula Grade 1 hanggan g hayskul. mga dayuhang institusyong na nagpapautang sa mahihirap na bansa gay a ng Pilipinas. lahat na ng pangangailangang gamit ng isang opisina ay nasa akin na. Hindi ko malimutan ang aking unang araw dito. Parang isang self-extracting file ito na click lang ng click at tuluy-tul oy na itong nagbukas sa akin ng mga magagandang oportunidad. It o ang pinakaabalang floor dahil sa dito matatagpuan ang Information Technology D ivision at ang Accounting Section. Ang tanging tagapagpaalala sa akin ng aking tambayan. kailang ang bigyang-diin ng edukasyon ang paghuhubog ng mga manggagawang may kasanayan s a <i>mobile assembly line</i> upang tumugon sa pag-unlad ng bansa. Ganito ang nakasaad sa a rtikulong <i>WB</i> at ADB sa Edukasyong Pilipino</i>. hindi industriyalisado. na inilathala ng Ibon Fac ts & Figures: Sa konteksto ng agham panlipunan.g-edukasyon ang unang "isinasaayos" o pinakikialaman.May s ariling computer. Napakadali ng aking pagk aka-promote mula sa data encoder at uploader hanggang sa pagiging head ng IT Div ision. Pagkaraan nito. Ang batas na ito ay pinon dohan ng WB ng mahigit sa P500 milyon sa inisyal na alokasyon. Nasa ikalabing-dalawang palapag ako nakatalagang mag-opisina.. pagbabago ng mga kurikulum ng edukasyon na umaangkop sa pangangail angan ng mga dayuhan korporasyon o kumpanya.2). binuo ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ang <i>Presidential Commission to Survey Philippine Education</i> (PCSPE). Ito rin ang nakapa gbibigay sa akin ng inspirasyon at pananabik para muling makabalik sa aking tamb ayan. Naroroon din ang kapirasong hala mang nakababad sa tubig na aking dala mula pa sa lalawigan. Nasa pangalawang cubicle ang aking mesa. Akin itong kinuha ba go nagpasa-Maynila mula sa higanteng punongkahoy na aking pinamalagian sa lalawi gan na may halamang tila baging at dahon ng palmera na nakadapo-nakakapit sa mga sanga. Ngunit kapalit ng mga pagpa pautang na ito ay ang mga kondisyon tulad ng pagpaluwag sa sistemang pang-ekonom iya ng bansa. paggamit ng Ingles at iba pa. Hali mbawa noong 1969. Malaki ang ginagampanang papel ng WB at ADB sa sistemang pang-e dukasyon ng Pilipinas sa kasalukuyan. At lalong naging malinaw ang pakay ng mga programang ito sa ilalim ng administrasyong Marcos nan g ang WB mismo ay maglaan ng $767 milyon para sa <i>Textbook Development Program </i> ng bansa. Binigyang-tuon ng mga teksbuk na ito ang agham pangkalikasan at tekn ikal kaysa agham panlipunan.Nakasulat sa mga teksbuk na sinakop ng Estados Unidos ang Pilipinas para ituro ang demokrasya at pagsasarili (p. nilagdaan ni Marcos ang <i>Education Act 1972</i> na may layuning magkaroon ng isang edukasyong pangkaunlaran. Ilang ulit na itong nagpautang upang pond ohan ang mga proyektong pang-edukasyon ng gobyerno. Sa ulat na ito. 4 Title:Kwento (14) Mayroon itong kantinang tila 'sing laki ng dalawang basketball court sa a ming lalawigan. Kung tutuusin. kasaysayan at panitikan. fax machine at laser printer. at nakaasa sa pagluluwas ng hilaw na materyal es at pag-aangkat ng mga yaring produkto mula sa ibang bansa. kung saan ang ekonomya ay atrasado.

Minsan lang naman ako makaranas na salakayin ng virus na mula pa sa mundo ng cyberspace. At syempr e pa. hindi ako nakaramdam ng t akot. Pho toshop at Excel. Nag-umpisang iduyan ng lupa ang lahat ng nakatiri k na likhang tao at nakalapat sa kanyang dibdib. At nagsimula nang bum uhos ang matinding ulan. aking hahanapan ng disenyo ang bawat links ng website habang n agdadownload ng mga materials para sa specific projects ng bawat division ng com pany. dahil ayokong maipunan ng gawain. Para it ong agilang humihiyaw sa pagbagwis ng napakalapad na pakpak na yari sa yelo na m . hinih intay ko namang matapos ang pagbe-burn ng mga documents at graphic elements sa C D. Saglit na nagkaroon ng katahimikan. matindi ang sikat ng araw. Nag banta ng malakas na bugso ang panahon. Laking lalawigan nga k asi kaya marahil palaging alaala ng mga sulok nito ang nasa aking isipan. Nagpahinga ang kalawakan upang ipaubaya sa lup a ang galit at ang pagpupuyos. Sa katindihan ng araw ko naramdaman ang unti-unting pagkulimlim. Kahit pa naka-aircondition na ang opisina ay tila umaalma ang makina nito at dama pa rin namin ang alinsangan. Higit pa sa sukat ng l indol ang marakulyo ng lupa habang tila umaalpas ang virus sa kalawakan. parang nagpumilit ang panahon na magbukas ng panibago sa aking isipan. mga planong hindi maisagawa. P arang may nais na sabihin o hilingin. Doon ko lama ng natantong ang link na ito ay ang magpapakawala sa pinakamabangis na virus na siyang magtatanim ng punla ng higit na hirap. Tila binubutas nito ang bum bunan at ginagalusan ang balat sa aking pagpasok. Lumakas pa ito hanggang parang nasa barkong aligaga sa gitna ng laot habang humahagunot ang bangis ng alon at u nos. Napapatunganga ako sa kawalan at pumapasok na na man sa aking napakalawak na RAM. Ito rin ang mga sandaling aking pinaglalabanan ang pagtunga nga sa harapan ng computer habang hinihintay matapos ang print jobs ng illustrat ions. Aking inaasikaso ang lahat ng bagay na dapat kong matapos o ibigay s a aking dalawang encoders para mai-file at upload ito. Dito ako nasanay at nabab ad sa multitasking na pagtatrabaho. Sa window na iyon nagbukas ang isang hyperlink na aking minabuting buksan u pang makaalpas sa papatinding pagyanig ng lupa. Naipangako ko sa sarili na aking papalitan ang tubig nito bago ako umuwi mamaya. Kakatwang lupaypay at namumutla ang halaman ngayon.run ang programa sa aking buhay. Parang nagtatampo matapos pahirapan ng ma tinding sikat ng araw ang lahat. na kahit hindi ko naisin. Mistulang bagong bukas na window sa display scr een ang bagong masamang panahon. Habang aking binabasa ang mga reports. Na g-ipon ng makapal na abuhing ulap ang kalangitan. Kahit pa may bukas na ibang window sa screen tulad ng internet. Sapin-sapin na ng a madalas ang mga window. pantasya man o pira-pirasong butil ng posibilidad. Ito ang naglalaman ng aking pinakatatagong alaa la. Tila dinig kahit pa ang paggulong ng tubig s a mga salaming bintana ng gusali. Ganito malimit ang nagaganap kapag napapatunganga ako. Bagaman. pilit sa aking pinadudungawa n ng aking kamalayan para dalhin kung saan-saang lupalop. Subalit mapagpaubaya ako. Kailangan ko ring matapos ito. Subalit nabigo ako. multitasking din ang aking pagpasok sa opisina at ang aking kinawiwilihang pagtunganga o daydreaming sa oras dapat ng pagtatrabaho. At mula sa biglaang pag-unos nang kung ilang minuto ay saka ito tumugot. Nagsimulang gumuhit dito ang m ga tila ugat na kidlat at pagdadabog ng kulog. Hindi ito ang dating may luntiang dahon at sariwang itsura. Nagbitak ang mga kalye sa lalong pagtahip ng lupa. At pagkatapos. At sa araw na ito. Umihip ang malamig na hangin. Ni hindi na matatanaw pa ang kalapit na gusali at tila nilunod na ng tubig ang lansangan. Tanggap lamang ako nang tanggap dito. Madalas akong nauupo sa aking cubicle ng apat hanggang limang oras para magtrabaho. Dahil naman kasi sa napapaligiran ng salamin ang aming opisina kung saan naglal agos ang sinag nito. Walang pagitang ang mga patak ng tubig. Manapa'y nakaramdam pa nga ako ng pananabik kung ano ang magaganap sa pagk akaluwal ng virus. mga inaasam. Matamlay rin ang halamang nakababad sa tubig.

Tuluy-tuloy pa ito. Parang mga holen lamang itong tumatama sa kanyang higanteng katawan. Agad kong naisip ang halaman sa mesa at naintindihan ang mensahe nito sa akin. Ang punongkahoy sa lalawigan na aking kinawilihan. Tanging ang vase na lamang ang naroroon. Tumatahip ang aking inuupan. Bumulusok ang virus mula sa bitak sa lupa at doon ito bumaon a t nagpahinga. Isang higanteng puno ito na tumubo sa loob ng gusaling aking pinapasukan. nap atid ang kawad ng mga kuryente at nagkalamat ang mga bintana na natuluyang sumab og. Kakaiba ang virus sapagkat hindi it o kayang harangin at puksain ng anumang anti-virus na lumalabas mula sa ROM ng c omputer. Bagama't humuhupa pa lang ang pangamba't sigalot. Muling nanahimik. bumayo na ang napakalakas na pwersa mul a sa sahig ng aking palapag. May hanging umi ihip mula sa kailaliman ng lupa kasabay ng tila ugong ng limang truck na nag-uun ahang makapiglas mula sa madilim ng bitak. Isang kisap-mata lamang bago ito bumulaga sa akin. Nagsimulang magkaroon ng buhay ang aking halaman sa mesa. Inabot na ng kung anumang nilalang ang aking kinala lagyan. At dumalu yong-pumailanlang ang nagpapaputok at biyak ng sahig sa paglantad ng punongkahoy na may katawang hindi kayang yakapin ng anim o pitong taong magkakahawak kamay. Pawis an at bahagyang hinihingal. At tumutubo rito ang mga sangang may malagong dahon at matipunong katawang balo t ng makapal na balat kahoy at lumot. Hanggang sa magkalamat ang sahig ilang metro ang layo sa akin. Mauna na po kaming umuwi. ikasampung palapag. At sa nakabibinging hiyaw ng virus nagbitak ang kalye. Namukadkad din ang mahalimuyak na bulaklak nang biglang tumunog ang nakabibing ing kampana. Umaabot ito sa libu -libong Kbps. pa ruparo at bubuyog." Napatango na lamang ako sa aking staff. Inabot na n iya ang ikaanim. Nagsimulang magputukan ang mga salamin sa bintana. Nakatakda na ang direksyon nito. Nabiyak ang lupa at nilulon nito ang ilang sasakyan at gumuhong tuluyang ang maraming gusali. Sigurado akong may software ito na naka-install sa aking PC. Napangiti na lamang ako. tapos na po 'yung bine-burn nyong CD. Hindi ko nga lang sigurado kung ito ay is a pang anti-virus. Tinapik pala ako ng isa sa aking staff para magpaaalam kasabay ng pagtunog ng cellphone ko. Tila binabarena ito at binabasag ang tibay ng semento at baka l. Nakagugulat. Sunud-sunod na pumutok ang mga palapag. Dinayo ako nito sa lungsod upang muli kaming mag kita. Hinawakan ang kanyang katawan. Sinubukan kong maupo sa isa sa kanyang mga sanga. Nagbalik muli ang alaala ng aking tambayan. hanggang sa marating niya an g tuktok ng gusali. nagsayaw ang mga poste. Natira ang katiwasayan ng punongkahoy sa gitna n g bawat palapag ng gusali. higit pa sa normal. Nag-automatic download ang window ng bagong pang itain.ay buntot ng buwaya at paa ng kabayong itim. Nakatatawang ang isan g virus ang bumuhay sa isang software. Hindi ko pinagtakhan ang ka nyang kawalan. . Unti-unting nangagkahulog ang mga gamit ko sa mesa. Dali-dali kong kinuha ito sa aki ng mesa. Agad itong yumakap sa sanga. Nanahimik ang lugar. Napakabilis ng loading rate nito. Isang software itong hindi na m aaaring i-abort pa. ikawalo. Napansin kong wala na ang halamang nakababad sa tubi g sa mesa. Naging luntian at masigla na ang mga dahon nito. Nagsimula na ring humuni ang kuliglig na tila humihiling ng p agpatak ng ulan. "Sir. At ang pagpasok n ito sa gusali ay walang pigil. At mula sa ikalabing dalawang palapag. nag simula ng maglabasan sa kung saan-saang sulok ng higanteng puno ang mga ibon. Nasa ikatlo o ikaapat o ikalima na itong palapag. Nataraugan ako sa pagkakatambad nito sa akin. Aking inilipat at idinapo ito sa sangang animo'y iniaabot ang kanyang s arili. Aking itong nilapitan. nadama ko ang pagbayo ng kongkreto . At ilang sandali pa. At napabalikwas ako nang may humagupit sa aking balika t. Subalit napansin kong wala dito ang halamang tila baging at dahon ng palm era ang nakadapo-nakakapit sa kanyang mga sanga. alinlangan at pagdili-dili. Parang nagdiriwang habang tila may sumasalakay sa akin. Tapos na ang pagbe-bu rn ng CD at maging ang mga pangitaing kanina lamang ay aking kinapalooban. lumago at nagkausbong pa ng mga bagong dahon .

aking pinuntahan ang tambayan. Matapos ang agahan. "musta. txt bak pra lu2 ako 4 u f 2loy ka. Napaupo na lamang ako sa isang batong nakasaksi ng pagbabagong ito. Lalo pa na nabubuhay ako sa isang virtual reality. palusong at liko patungo sa aki ng tambayan. Nangungusap ang mga ito sa a kin. Nagsara ang mga window na nakabukas sa sc reen. Ilang hakbang pa at tumambad na sa akin ang isang kapatagan. Uuwi ako mata pos ang ilang panahong inilagi ko sa Maynila. anak? 2loy b uwi mo tom? wait k nmin ng ttay mo sa haus. Birtwal. Tanging sa virtual reality ko na laman g muli makatatagpo ito. Inabot ko ang aking nag-aalburotong cellphone k atabi ng keyboard at binasa ang text message. na kahit kailan ay hindi maaaring maging realidad dahil sa g inawa lamang ito ng pagkakataon at hindi ng kusang takbo ng aking buhay. ito ang sadya ko sa lalawigan. Walang dikta ng deadline o ang init ng singaw at dumi ng syudad o ang artipisyal at de-kemikal na kapaligiran. Napabu ntong hininga na lamang ako. Nakahihinayang at nakalulungkot. Nawala na ang aking pagiging kampante sa direksyon at kinalalagyan ng pun o. Maaaring hanggang sa pagtunganga ko na lamang sa op isina muling mababalikan ang punongkahoy. Bagaman. Higit pa sa lahat. Nakatimo na sa aking isipan ang bawat akyat. Parang nagbago na ang lugar. Nasamyo ko na muli ang hanging sariwa. Nakalaman sa aking database ang bawat sul ok ng lugar.Napalitan ang laman ng monitor. Sa bawat pag-usad ko patungo sa kalooban ng kagu batan. 4 . Ito'y a rtipisyal na kapaligiran na aking pinili at hindi ang natural at kinagisnan kong pamumuhay. Ito ang buhay. Hindi na kailangan pa ng GPS o anumang teknolohiyang pangheograpiya para matunton ko ang kinalalagyan ni to. Kaya ko pang hanapin ito. Ang muling makapa g-isip sa kandungan ng punongkahoy na aking kinahiratihan. Wala na ang maraming puno rito at iilan na lamang ang natit ira. Panahon na para lumabas ako rito at bumalik sa totooong realidad.nay At saka ko naalala ang aking pag-uwi bukas ng gabi. Batid ko rin namang h indi na kinailangan pa ng GPS para muli akong ituro sa landas ng pagbabalik sa l alawigan at ganoon din naman nang ako ay dalawin ng punongkahoy at matagpuan sa aking pinapasukang tanggapan." . Nakakatulog ako ng mahimbing. An g realidad na aking pinagkukulungan at saglit na pinaniniwalaang nababagay sa ak ing buhay. Matagal ko na ring inasam ang maka uwi at makadalaw man lang. DALAWANG araw na ang nakaraan buhat nang makauwi ako sa lalawigan. ang sarap ng luto ng nanay at ang kaganda han ng simpleng buhay. Napakabilis ng pangyayari. mas lalo pang maku kumpleto kung aking bibisitahin ang dati kong tambayan. Aking dinaanan a ng dating maputik na parang at ang mabatong pag-ahon sa bundok. Bagamat nakapagtatakang hindi ko na makita ang mga punongkahoy na palatanda an ko. Muli kong narini g ang awit ng mga ibon at ang huni ng mga kuliglig. mas dama ko ang kakaibang kutob. Tama na ang artipisyal sa buhay ko. Lumipas ang ilang sandali at aking napagpasyahang umuwi na.

ang mga tao.Title:Kwento (11) Umiyak nang umiyak si Tolits. Tolits! Hapi Bertdey! Hapi Bertdey! Hapi Bertdey. "Hinding-hindi ko bibiguin sina Nanay at Tatay. Wala p ang anghel na magbabantay at mag-aalaga sa akin. at kinuha na s iya ng mga dambuhalang daliri. araw. nagawa ko na. kaya isinama muna ako n i Mama sa kanyang opisina. May mga puno. Nakita na niya ang labas ng kanilang bahay. Naalala niya ang laging sinasabi ng kanyang Nanay at Tatay na. Tolits! Pagkaraa'y malakas na palakpakan at hiyawan ng mga bata ang sumunod. parang mga robot at wala man lang ngumingiti. Bumukas nga uli ang bintana ng munting bahay nina Tolits. Ito ang tamang panahon na laging sinasabi ng kanyang Tatay at Nanay. Kaya 'nung dumating ang una kong anghel. maiiwan na ra w ako sa bahay. Pero sabi ni Mama. talagang matagal ang ka nyang trabaho. Handa na akong magbigay ng tunay na liw anag!" buong pagmamalaking isinigaw ni Tolits. Si Angel Perl . Puro tunog lang ng st apler. Parang di nauubos ang kanyang ginagawa. Pinagdrowing niya ako ng kung anu-ano. pero di siya pinansin ng mga dambulahang d aliri. Nadrowing ko na nga ang la hat na kaya kong idrowing. telepono. at keyboard ng kompyuter ang aking naririnig. at ng mga regalo. At naramdaman na lang ni Tolits sa kanyang mga pisngi ang matutunog na h alik ng kanyang Tatay at Nanay." Alam ni Tolits na malapit nang mangyari ito . ng mga laruang nakasabit. Napangiti si Tolits. stamp pad. sobrang saya ko. bulaklak. narinig n iya ang isang awiting. pati matataas na bild ing at tulay na dinaanan namin kanina. Di raw para sa mga bata a ng opisina. kapag dumating na raw ang aking anghel. Pagkatapos. ang araw ng kanyang kapanganakan. DI PA DUMARATING ang aking bagong anghel. Pauli t-ulit sa buong maghapon. pero di pa rin tapos si Mama. Namangha siya sa iba't iban g kulay ng lobo. lalo na ng mga batang nakapal igid sa maraming pagkain at sa isang makulay at malaking keyk. nag-iisa na lang si Tolits sa kanilang bahay. Di raw ako bagay sa kanyang opisina. Hapi Bertdey. Tapos. Parang mga boses-ipis din sila kung mag-usap. Ngayon. sa mga ngiti ng mga Nanay at Tatay. "Sa wakas!" ang sigaw ni Tolits. ng mga patusuk-tusok na sumbrero. Wala pa raw akong makakasama sa aming bahay. mangga. Ibinigay ni Tolits ang lahat ng kanyang taglay na ningas at liwanag upan g masindihan ang nag-iisang kandila na nakatusok sa keyk. Magiging isang maningas at maliwanag na palito ako ng posporo. aso. Binigyan na lang ako ng papel at lapis ni Mama. "May tama ng panahon para sa lahat ng bagay. Gano'n pala kahirap ang buhay ni Mama sa opisina. ang kanyang unang kaarawan.

dahil ang mga anghel da w ay laging nagbabantay sa mababait na bata. Sab i ni Mama. para lumaki ka agad. ang pang-apat kong anghel. para na akong ispasol. libangin mo. pinapanood namin." ang lagi niyang sinasabi sa akin. "O Angel Sally. Lahat ng palabas mula umaga hanggang hapon. kailangan raw siya ng kanya ng mga anak sa probinsya. kailang ." ang lagi niyang sinasabi sa akin. Sabi ni Mama. para lumaki ka agad. pagdating ni Mama. Sabi ni Mama. magsisimula na ang palabas. Pero isang araw. pinatutulog pa rin niya ako. para di ka magkasak it. ikaw na ang bahala kay Kala. pakainin mo palagi." ang lagi niyang sinasabi sa akin." ang bilin ni Mama. kailangan daw siyang umuwi ng probinsya upang tumulong sa pag-ani ng palay. Ka hit ayaw ko ng matulog." ang bilin n i Mama. Pero isang hapon. "Halika Lara." ang bi lin ni Mama." ang bilin ni Mama. Minsan sobrang dami niyang pinakakain sa akin. patulugin mo sa tanghali. "Tulog na Lara." ang lagi niyang aya sa akin. wala kaming ginagawa ku ndi manood ng tv. Angel ang it awag ko kay Ate Sally dahil ang mga anghel daw ay nag-aalaga sa masunuring bata. Mabait si Angel Rowena pero lagi siyang palit nang palit ng tuwalya sa a king likod at kapag pinulbusan niya ako. Mabait si Angel Charito. Angel ang it awag ko kay Ate Rowena dahil ang mga anghel daw ay tumutulong sa magagalang na b ata. ikaw na ang bahala kay Lara. laging gulat ni Mama dahil nagpaalam si Angel Sally. Ang pangatlo kong anghel ay si Angel Rowena. nagpaalam si Angel Charito. nagpaalam si Angel Rowena . "Kain pa Lara. Mabait si Angel Perla pero pinatutulog lang niya ako buong maghapon. "O Angel Charito. Angel ang itawag ko kay Ate Charito dahil ang mga anghel raw ay anak ng Diyos. pero sa buong maghapon. palitan natin ng tuwalya ang likod mo. ka ilangan raw siya ng kanyang maysakit na ama. "O Angel Perla. Mabait si Angel Sally pero lagi niya akong pinakakain kahit busog na bus og na ako. Sumunod kong anghel ay si Angel Charito. "Halika Lara.a ang una kong anghel. minsang naman sobrang konti. 'wag mong hayaang pawisan ang likod. Pero isang araw nagpaalam na si Angel Perla. "O Angel Rowena. Ang pangalawa kong anghel ay si Angel Sally. Sabi ni Mama. Angel ang itawag ko kay Ate Perla. ikaw na ang bahala kay Lara. ikaw na ang bahala kay Lara. Pero isang umaga pagkatapos ng aming almusal.

Tulad nung mga dati kong angel. "Halika na Lara. paliguan mo. magpapakasal na raw siya sa kanyang matagal nang nobyo." ang sabi ni Mama sa akin. isang hapunan.' ang lagi niyang takot sa akin. Pero alam kong doble rin ang lungkot ni Mama kapag may umaalis na anghel sa aming bahay. nasa'n ka na? 'Wag kang lalabas baka kunin ka ng Mamang may balb as. nagpaalam na rin si Angel Raki. "Lara. si Angel Lai. nagpaalam na si Angel Lai . Bilin ni Mama. masarap itong tubig. habang nagpapahinga si Mama. . Isang masarap na a lmusal ang aming kinain. ikaw na ang bahala kay Lara. Di ako makapaniwala sa sinabi ni Mama. Sa bawat anghel na dumarating sa aming bahay. alam kong masayang-masaya si Mama dahil di na niya problema kung sino ang magbabantay at mag-aalaga sa aki n. Kahit konting dumi lang. kinukuha na raw siya ng kanyang Tiya na may karinderya. Totoo nga bang may anghel. nag-aalaga. ikaw na ang bahala kay Lara. Mabait si Angel Lai. si Angel Raki. "O Angel Lai. at tumutulong sa batang tul ad ko? Anak nga ba sila ng Diyos na puwede kong maging pangalawang Mama? Bakit lahat sila ay umalis? Pero isang umaga. pinaliliguan agad niya ako. mabait din si Angel Raki pero paligo siy a nang paligo sa akin. Sandali lang akong mawala. Angel ang itawag ko kay Ate Lai dahil si Angel Lai raw ang aking Mama habang siya ay nasa opisina." a ng bilin ni Mama. Pero isang gabi. Ay aw na ayaw niyang makikita na madumi ang damit ko.an daw siyang umuwi dahil mag-aaral na siya. Pero tulad nung mga dati kong anghel. binati ako ng halik ni Mama. tulad ng sinasabi ni Mama? May anghel nga bang nagbabantay. Dumating naman ang pang-lima kong anghel. minsan naman sobrang lamig. "Mula ngayon Lara." ang bilin ni M ama. kami na ang m agkasama. Pumalit naman ang pang-anim kong anghel. Maghihintay na namin kami sa bagong anghel na darating. ag ad niya akong hinahanap. paliliguan na kita. Minsang sobrang init ng tubi g."ang lagi niyan g pang-akit sa akin. Bilin uli ni Ma ma na Angel pa rin ang itawag ko kay Angel Raki tulad nung mga dating kong nagin g angel. ako na ang iyong magiging anghel. 'wag mong hayaang lumabas. pero ayaw niya akong palabasin ng aming bahay kahit sa aming magandang hardin o mapasikatan ng araw. Sa buong maghapon. "O Angel Raki.

Pero b ago palitan ang tuwalya sa kanyang likod. kailangan na niyang umuwi ng bahay.. saglit lang siyang mawala sa pan ingin ng kanyang Nanay.</pd> Pat <pd>.</pd> tatl o <pd>. P ero kahit madali siyang nakikita ng taya.Laking gulat ko dahil kahit di ko pa nakakasama nang matagal si Mama. Ito kasi ang dahilan kung bakit hindi siya makapagtagong mabuti sa kanyang mga kalar o.</pd> isa <pd>. . at tutulong sa akin. mag-aalaga... Bukod dito. para na siyang ispasol dahil sa dami ng pulbos na inilagay sa kanya.</pd> pagbilang ko ng tatlo <pd>. At dahil kaisa-isang anak siya. anghel na magbabantay.</pd> PAT <pd>.</pd>" "Pong! Pat! Nakita ko ang iyong busog na tiyan!" "Pong! Pat! Nakita ko ang iyong malamang braso!" "Pong! Pat! Nakausli ang iyong malaking binti!" "Pong! Pat! Para kang pako. Kahit nasa kanilang bakuran l ang siya at nakikipaglaro. Di talaga siya makapagtago sa kanyang Nanay kahit sandali. pupulbusan muna siya ng kanyang Nanay. Kung minsan nga. nakatago ang katawan pero nakalabas naman ang ulo!" "Pong! Pat! Wala ka ng takas!" Di rin siya makaabot sa beys para iligtas ang sarili na maging taya. Di siya makasiksik sa makikipot na taguan o sa katawan ng mga puno. 'Pag narinig ni Pat ang mga katagang ito.</pd> nakatago na kayo <pd>... "Tagu-taguan sa ilalim ng buwan <pd>. si Mama nga ang pampito at panghuli kong anghel... ibig sabihin. kung kailan dapat palitan ang tuwalya sa aking likod at pulbusan. kahit di siya makaabot sa beys o kahit lagi siyang taya. "PAT <pd>.. agad siyan g natatagpuan ng malupit na taya....</pd> Pat <pd>. Parang nagsamang laha t ang anim na anghel na aking nakasama sa iisang anghel. O kahit saan man siya magtago.</pd> dalawa <pd>... pinakamalaking problema ni Pat ay ang kanyang katabaan. Kapag n agtatago siya..... "Pat <pd>.. at anghel na hinding-hindi ako kaila nman iiwan.</pd>NASAAN ka na P at?" Narinig na naman ni Pat ang tawag ng kanyang Nanay. Anghel na hinding-hindi magpapaalam. Madalas ang kanyang nanay lang ang kasa-kasama niya sa bahay. Hinding-hindi rin nawawala ang madyik-tuwalya sa kanyang likod na hindi n akakalimutang palitan ng kanyang Nanay sa tuwing mababasa ito ng pawis. Alam na alam din niya ang dami ng pagkain na kaya kong ubusin at ang tamang init ng tubig na gustung-gusto ko sa paliligo. madali siyang nakikita.</pd> Nasaan ka na Pat?" a ng lagi niyang naririnig sa kanyang Nanay.</pd> PAT <pd>. al am na alam niya kung kailan ako dapat patulugin at pakakainin. Kaisa-isang anak si Pat. agad na kukuha ng pagkain sa kusina ang kanyang nanay para pakainin siya.. agad na siyang hinahanap. paborito pa rin niyang laro at ng kanyang mga kalaro ang tagu . At kapag naki ta na siya... at kung kailan ako dapat maglar o o paliguan.. At sigurado ako..

Wala nang "Pong! Pat! Nakita ko ang iyong busog na tiyan!".. "Pong! Pat! Nakita ko a ng iyong malamang braso!" "Pong! Pat! Nakausli ang iyong malaking binti!" at wal a nang "Pong! Pat! Para kang pako.</pd> isa <pd>....</pd> pagbilang ko ng tatlo <pd>. kahit sandali. Tuwing araw naman ng Sabado at Linggo ang Tatay naman ni Pat ang laging naghahanap sa kanya. Di na rin siya parang isang pako na nakatago nga ang kata wan pero nakalabas naman ang ulo. Saglit lang siy kanilang bakuran lang siya at n nito ang sandamukal na barya..</pd> Pat <pd>. Ito ang unang beses niyang magtago sa mga gulong.</pd> Nasaan ka na Pat?" Di rin siya makapagtago sa kanyang Tatay ang mawala..</pd> tatlo <pd>.</pd>" ang sabi ng taya.. "'Pag napuno mo na 'yan.</pd> dalawa <pd>." "Halika't matutulog na tayo ng iyong Nanay." Kinuha nga ni Pat ang kanyang alkansyang bao at isa-isang inihulog ang m ga baryang ibinigay ng kanyang Tatay." ang sabi ni P at sa sarili.. nakatago ang katawan pero nakalabas naman ang ulo!" Tahimik na tahimik ang kanyang napagtaguan. agad na siyang hinahanap. "Pat <pd>... Di inaasahang makapagtago si Pat sa mga pinagpalitang gulong ng dyip ng kanyang Tatay. At kapag nakita na siya. mahihirapan na akong makita ng taya.' ang yaya ng kanyang Tatay. Kailangang makapagtago ka ng pera para sa iyong pag-aaral sa isang taon... "Tiyak na mahihirapan na akong makita ng taya rito. kanyang Tatay.... "Buti pa ang mga barya nakapagtatago ng matagal sa alkansya. ibibigay Drayber ng isang pampasaherong dyip sa bayan ang "Ihulog mo ito sa iyong alkansya. "Siguro rito. at malalaking binti. . habang naglalaro ng taguan si Pat at ang kanyang mga kalaro: "Tagu-taguan sa ilalim ng buwan <pd>.. Isang hapon. Kahit nasa akikipaglaro. Lalo pang isiniksik ni Pat ang kanyang katawan sa patung-patong na gulon g. .. Di na makikita ang kanyang laging busog na tiyan.</pd> Pat <pd>. ang kanyang malamang braso." "Sa wakas!" At di na nga narinig ni Pat ang malimit niyang marinig sa mga taya. Napansin niyang mabigat-biga t na rin ito.</pd> nakatago na kayo <pd>.an. bibili tayo ng bagong alkansya mo. At nagsimula na ngang maghanap ang taya. Kasyang-ka sya pa!" Inalog-alog pa ni Pat ang kanyang alkansya.

fakultad ng Ateneo de Manila (170).</pd> Pob lador at Ernesto R<pd>.</pd> J<pd>. D e La Salle College (DLSC) at San Beda College (SBC). 6 Title:Sanaysay (18) Layunin ng pagpupulong na ito na pag-usapan ang mga problemang kinakahara p ng mga pahayagang pangkampus at isulong ang magandang samahan ng mga patnugot ng mga pahayagang ito. na siyang karaniwang nagbaba lita ukol sa mga pangyayari sa liga. at mula sa <i>The National<i> ng NU sina Porfirio G<pd>. Maynila noong Agosto 9. Peña at Guerrero at ang kasabihang "A drop of ink makes the millions think" bilang islogan ng grupo. inilabas ang pahayagang <i>Intercollegiate P ress</i>. Ginanap ang dalawang kauna-unahang pulong sa opisina ng <i>The Guidon</i > sa Kalye Anda-Arzobispo. Sa panunungkulan ni Vinzons. Bukod rito'y naglabas din ang Guild ng mga p ampleto. Kasamang inaprubahan ng mga miyembro ang Konstitusyong isinulat nina Vinzons. Tinanghal na unang presidente ng organisasyon si Vinzons.</pd>. UST. Liberato C<pd>. Intramuros. Jose C<pd>. UP. Salvador P<pd>. nais ng mga patnugot."Pero bakit parang kay layo nitong aking napagtaguan?" ang tanong ni Pat.</pd>. bise-presidente si Miraflores. Sa gitna ng tumitinding labanan ng mga koponan sa inter-p amantasang liga ng basketbol.</pd> Miraflores.</pd> Rodriguez Jr<pd>.</pd> de la Cruz at Rafael T<pd>. mimeograp at iba pang dokumento bagamat walang nagsilbing opisyal na pa . Labindalawang pat nugot mula sa apat na publikasyon ang mga unang miyembro ng organisasyon: mula s a <i>The Guidon</i> ng Ateneo sina Leon Ma<pd>. kalihim si Kalaw at ingat-yaman si Anatolia Gamboa ng <i>Educators' Monthly</i>. National University (NU). malayung-mala yo sa kanyang Nanay at Tatay. Jose P<p d>. Karaniwan nang nagkakaroon ng maliliit n a alitan ang mga pamantasang kalahok sa ligang National Collegiate Athletic Asso ciation o NCAA kung saan kasapi ang Ateneo.</pd> Peña. Di nga alam ni Pat na napakalayo na ng kanyang pinagtaguan. Naging un ang modereytor si Fr<pd>. mula sa <i>The Varsitarian</i> ng UST sina Efren C<pd>.</pd> Lopez at Maria Kalaw. Naging pangunahing layuni n ng grupo ang pagpapakilala ng pamamahayag pangkampus sa hanay ng mga estudyant e. ang pagkakaroon ng maayos na samahan ng mga pamantasan at ang pagsusulong ng propesyonalismo sa mga miyembrong patnugot nito upang iangat ang kalidad ng pama mahayag pangkampus (Valenzuela 1933: 170). at sa naghahanap ng taya.</pd> Guerrero Jr<pd>.</pd> David Jr<pd>. mula sa <i>The Philippine Collegian>/ i> ng UP sina Wenceslao Q<pd>. isang tabloyd na tumakbo sa loob ng dalawang taon at nagsilbing publik asyon ng mga pamantasan sa Maynila.</pd> Ipinanukala ni David ang pangalang College Editors Guild (CEG) para sa o rganisasyon na sinang-ayunan ng lahat.</pd> Quema at Horacio de la Costa. Matapos nito'y inihalal ang mga unang opisyal ng CEG. na ayusin ang relasyon ng mga mamamahayag p angkampus at ng mismong mga pamantasan.</pd> Franklin Ewing.</pd> Vinzons.

<b>Ang Unang Hakbang sa Pagsulong</b> Matapos maitatag ang CEG ng mga patnugot ng mga publikasyong nagmula sa i lan sa pinakakilalang mga kolehiyo't pamantasan sa Pilipinas. naging kilala rin ang CEG sa p anahong ito bilang tagapaglunsad ng mga paligsahan sa paggawa ng mga pahayagan s a anyo ng diaryo at magasin sa hanay ng mga miyembro nito. Noong Disyembre 9. Mula sa mga pamunuan hanggang sa mga miyembro nito'y nagkaroon ng mabilis na pagkilala ang CEG mula sa mga tao sa labas ng org anisasyon. Muli na lamang naging aktibo ang CEG noong Nobyembre ng 1933 sa pagluluns ad nito ng pinakamalaking proyekto para sa susunod na taon. isang politikal na organisas yong kinabibilangan ng mga lider-kabataan mula sa iba't ibang panig ng bansa. Mga kilalang personal idad sa mainstream midya ang naging mga hurado at tagapagsalita sa mga pagpupulo ng at programa ng Guild. 1932. hi ndi na itinuloy ang panukalang ito ng mga mambabatas (34). NU. Naging aktibo ang organisasyon sa pagsusulong ng mga kamp anya para sa maayos at malinis na pamamahala at pagsasarili. University of Manila (UM). Carme n Planas at Avelino Lorenzana (Cabatuando 1967: 1) kung saan karamihan sa mga mi yembro ay mula sa CEG. Oktubre 1933 nang binuo ni Rodriguez ang Young Men's Party. ang paglilimita ng kapangyarihan ng presidente ng bans . Isinulong ni Vinzons ang pagkakaroon ng probisyon para sa pagbibigay ng pang-akademikong kalayaan sa mga pampublikong pamantasan." Sa naturang kontest. nagtagumpay si Vinzons na makasama b ilang pinakabatang delegado sa Constitutional Convention na siyang lumikha ng Ko nstitusyon ng bansa sa ilalim ng pamahalaang Komonwelt. Far Eastern College (ngayo'y Far East ern University o FEU) at Columbian Institute ang pagpoprotesta sa harap ng Kongr eso kung saan dinidinig ang House Appropriations Act na may panukalang taasan an g suweldo at alawans ng mga mambabatas. Sa artikulong lumabas sa <i>The Gui don</i> na may titulong "CEG Announces Play Production. Pinag-usapan ng mga patnugot ang iba't ibang isyu mula s a simbahan at relihiyon hanggang sa mga pambansang usapin (Azcarate 1954: 33). ang mga mag-aaral mula sa UST. Bukod sa mga kontrobersya sa eleksyon. Naging pangunahing aktibidad ng CEG sa mga unang araw at buwan nito ang p agdaraos ng mga pulong at diskusyon sa mga kapihan sa mga hotel at pagkain sa mg a mamahaling restawran sa Maynila upang magpalitan ng kultura't kakanyahan ang i ba't ibang publikasyon. K asama na rin ang ilang usapin sa alitan ng kanilang mga eskwelahan sa basketbol at sa iba pang mga kompetisyon at paligsahang nilalahukan ng mga ito. Samantala. Nang sumunod na taon ng Hulyo 1934. We Produce It. Inorganisa ni Vinzons ang Young P hilippines Party. ang "You Write a Pla y. Union Theological Society. Teodoro M<pd>. ang bawat pamantasan ay magkakaroon ng k anilang sariling paligsahan para sa pagsulat ng isang yugtong-dula at ang manana lo ang siyang magiging lahok ng publikasyon. ang kauna-unahang partido politikal na binubuo ng mga kabataan tulad nina Arturo Tolentino. Dahil dito. naging abala ang mga op isyal at lider ng CEG sa kanilang mga bagong tatag na organisasyong politikal na nagdulot ng pananahimik ng CEG sa mahigit apat na buwan.hayagan. umusbong ang pagnanasa ng organisasyon g makilahok sa pambansang politika. Ang pangyayaring ito ay nagtulak sa ilang mga tao sa CEG upang mas maging interesado na lumahok sa pambansang politika. La yunin naman nitong makibahagi sa mga pambansang usapin sa politika at maging sa nakatakdang eleksyon (Young Men's 1933: 14).</pd> Kalaw. Lorenzo Sumulong." sinabing ang unang tatl ong mapipiling pinakamagaling ng CEG ay itatanghal sa publiko na siyang magbibig ay ng huling desisyon para sa kung sino ang mananalo. maagang gumawa ng ingay ang mga taong bumubuo nito. pinangunahan ni Rod riguez na siyang bagong pangulo ng CEG at ni Vinzons na nahalal namang pangulo n g Konseho ng mga Mag-aaral ng UP. Dahil sa kontrobersyang nilikha nito. Mula sa mga personalidad ng Guild.

ay si Rodriguez an g laging nagwawaging pangulo ng CEG. lumabas sina Malay. Bago pa ibaba ni Guerrero ang kanyang desisyon ukol sa mosyon. At sa loob n g tatlong halalang ito. binigyan niya ng pagkakataong magpaliwanag ang grupo nina Haimada. Sinabi nitong na ng mahalal noong ika-22 ng Hulyo si Rodriguez ay hindi pa ito nahihirang na cont ributing editor ng <i>The National</i> kung kaya't hindi ito maaaring mahalal. partikular ni Rodr iguez. na sinadya umanong hindi sila paabutan ng liham-imbitasyon para sa gagana ping halalan sa pagkapangulo. K inuwestyon din niya ang probisyon sa Konstitusyon ng CEG na nagsasabing ang mga opisyal ay nararapat na ihalal ng "lahat ng dumalong miyembrong publikasyon. . Ang eleksyong na ganap sa unang pulong ay lumikha ng malaking kontrobersya sa loob at labas ng or ganisasyon dahil sa ilang araw na pagtalakay rito ng mga pahayagan sa mainstream . may mga delegadong nanawagan upang patal sikin ang mga delegado ng <i>Philippine Collegian</i> dahil sa kanilang mga aksy on at pananalita. inakusahan nina Armando J<pd>.</p d> Vicente Lontok. Subalit ikinagulat n g mga delegado.</pd> Uichanco ang pamunuan ng CEG. pagbubukas ng klase para s a taong 1934-1935. <b>Ang Politika/o sa Guild</b> Dahil sa pagiging matunog ng mga pangalan ng ilang mga personalidad ng Gu ild lalo na sa pambansang politika. Dahil rito. Una. Inaasa han umano nilang sa araw ring iyon. Nagbigay rin ng ilang mga teknikal na punto si Haimada. Sinai C<pd>. nagsimulang umusbong ang prestihiyo ng Guild . inihain ng mga delegado ng <i>Philippine Collegian</i> ang mosyon na hirangin na lamang si Prop<pd>. bilang modereytor ng Guild sa halip na magkaroon pa ng halalan. Sa sumunod na pulong ng CEG nuong Hulyo 29. Sa kanyang artikulong "Fightin' and Feudin' CEG." na umano'y maaaring tingnan bilang rekisito na ang lahat ng miyembrong publikasyon ng CEG ay naroroon ("Staff Bolts" 1934: 1).</pd> Malay.a. maanomalya diumano ang tatlong taon nang insidenteng hindi nakatatanggap ng imb itasyon ang <i>Philippine Collegian</i> tuwing idaraos ang halalan. kabilang ang naganap nang taong iyon. maging nina Malay ang pananatili sa plenaryo nina Arlyne Lopez a t Daisy Hontiveros. ihahalal pa lamang ang magiging bagong pangu lo ng CEG ngunit noon lamang nila nalaman na mayroon nang naganap na pagpupulong at halalan noong Hulyo 22 ngunit hindi umano sila nakatanggap ng imbitasyon par a rito. Sa unang pulong ng Guild noong ika-22 ng Hulyo. tagapayo ng kanilang publikasyon. Subalit ito'y mariin namang pinabulaanan ni Rodrig uez at sinabing ang lahat ng miyembrong publikasyon ng CEG ay pinadalhan ng imbi tasyon.</pd> Guerrero na hingan ng paumanhin sina Malay. Matapos ang mahabang pagtatalo." (1954) sinabi ni Malay na bilang isang porma ng kompromiso dahil sa insidente. ikinabigla ng mga delegado mu la sa <i>Philippine Collegian</i> ang mosyon ng grupo upang dumako na sa eleksyo n para sa magiging bagong modereytor ng Guild sa pagsisimula ng programa. Subalit kasabay nito ay ang pagiging mas politikal ng mga miyembro ng organisa syon. at ang pagkakaroon ng pambansang wika sa Pilipinas na nakabatay sa Tagalog (C abatuando 1967: 2). Ipinagtanggol naman ng huli ang kanilang naging reaksyon mula sa pagsisimula pa lamang ng pulong. na kapwa rin delegado ng <i>Philippine Collegian</i>. U ichanco at Haimada sa lugar kung saan nagaganap ang pulong. Mariin naman itong tinutulan ng ilang deleg ado at sinabing ito ay isang anyo ng diktadura mula sa mga patnugot ng <i>Philip pine Collegian</i>.</pd> Haimada at Conrado B<pd>. Haimada at Uichanco dahil sa kanilang mga sinabi sa plenaryo. Subalit bago pa man ito mapagdesisyunan. nahalal na muli bilang pangulo si Rodriguez. Hiniling ng mga ito sa punong opisyal ng ginanap na kongreso na si Leon Ma<pd>.

Gayunpaman. Nagpalitan ang magkabilang kampo nina Malay at Rodriguez ng sulat sa mga pahayagan hinggil sa kung ang mga delegado ba ng <i>Philippine Collegian</i> ay kusang umalis o sila ba ay pinatalsik ng CEG. Sa huli'y hindi na rin naipagpatuloy at naisulong ang pagta tatag ng sinasabing bagong organisasyon ng mga manunulat pangkampus. Matapos ang dalawang kontrobersyal na eleksyon sa taong 1934: una. Kasabay nito. ang nararapat na pag-iwas ng mga pahayagang pangkampus sa politika. Binanggit niya ang <i>The Guidon</i> bilang isang halimbawa ng publikasyo n na sa nakalipas na mga apat o limang taong paglalabas nito ng isyu ay naging t apat sa pagiging isang publikasyon ng mga estudyante na tumatalakay lamang sa mg a pangyayari na may kinalaman sa mga estudyante sa kolehiyo. sinabi niyang na rarapat na maging interesado lamang sa mga balitang pangkampus at hindi dapat sa politika ang mga pahayagan ng mga estudyante ("Adviser Romulo" 1934: 1). binigyang diin ni Carlos P<pd>. at pangalawa sa posisyon ng modereytor ng CEG. nanatili ang pagka karoon ng mga aktibidad ng organisasyon. Isinumite rin ni Malay ang irrevocable withdrawal ng <i>Philippine Colleg ian</i> sa pagiging kasapi ng CEG. Sa pulong na isinagawa nuong Setyembre. ipinasa a ng resolusyong nagpapahayag ng pagtiwalag at hindi na pagbubuo ng anumang porma ng relasyon at pakikipag-ugnayan ng Board of Management sa organisasyon ("Colleg ian Board" 1934: 1). sa pag ka-presidente." sinabi nina Lopez at Hontiveros na sadyang sila ay may iba lamang na pagtingi n sa mga pangyayari. kapwa mula sa <i>Philippine Collegi an</i> ay nagpapatunay lamang na walang katotohanan ang paratang nina Haimada na tatlong taon nang sadyang hindi pinapadalhan ng imbitasyon ang publikasyon kung kaya't hindi nakalalahok sa eleksyon ng CEG. inihapag ng <i>Philippine Collegian</i> ang plano ng pagbubuo ng isang bagong organisasyon na tatawaging Inter-Collegiate League o f Editors na magiging eksklusibo para sa mga aristokratang intelektwal na mamama hayag pangkampus mula sa mga aniya'y primera-klaseng pahayagan at magasin ng mga kolehiyo't pamantasang may magandang reputasyon sa Pilipinas ("Collegian ends" 1934: 3). Sa kanyang pagtalakay sa pamamatnugot at pamamahala ng isang publikasyon. sa proseso ng pagbabago ng Konstitusyon ng pahayagan. Samantala. Matapos ang pangyayari. iginiit ni Rodriguez na ang pagiging unang presidente ni Vinzons at pagiging bise-presid ente ni Fe Palma sa nakaraang dalawang taon. ang nahalal ng modereytor ng Guild .</pd> Romulo. Bagamat hindi sumama sa "walk-out . kanila pa ring iginiit na walk-out at hindi pag papatalsik ang naganap sa pulong ("Collegian ends" 1934: 3). Hindi rito nagtapos ang pakikipagtunggali ng <i>Philippine Collegian</ i> laban sa CEG.Kinabukasan ay naging laman ng mga diaryo sa Maynila ang sinasabing pagp apatalsik sa pulong ng CEG ng ilang delegado ng <i>Philippine Collegian</i> sa p angunguna ng patnugot nitong si Malay samantalang sa iba'y ang sinasabing pagwal k-out ng grupo. pinatalsik ni Malay sina Hontiveros at Lopez sa pu blikasyon dala na rin ng hindi pagsama ng dalawa sa pag-alis nina Malay sa kapul ungan. 4 .

Naramdaman ko na naman ang galit sa kanya. Gusto k ong gayahin mo ang Ate mo na nagsisikap para maiwasan ang kahirapan pagdating ng araw. Maghintay lang siya! Kinabukasan ay tuluyan na akong hindi pumasok sa eskwela. "Ang Ate mo ay magtatapos na sa kolehiyo. anak nga niya ako at ina ko siya pe ro wala siyang karapatang pakialaman ako sa gusto kong mangyari sa sarili ko. Si Inay ay wala ring na gawa para pilitin ako." Isa pang malalim na buntunghinin ga ang narinig ko kay Inay bago siya nawala sa harap ko. anak. Alam kong hindi siya matutula d sa amin ng Itay ninyo.. Dahil sa matagal ko nang hindi pagpasok nang walang paalam ay nagpunta pala sa bahay namin ang aming guro upang alamin kung bakit hindi na ako pumapaso k sa eskwela. "Ayoko na po talagang pumasok. Mommy! Kaya ko na'ng sarili ko! (2) "Bahala na!" sabi ko sa sarili ko. "Huwag kang gumaya sa amin ng Ita y mo na parehong hindi nakatapos. Sa isip ko. anak. Talagang pin anindigan ko na ang paghinto sa pag-aaral. Pero tuloy pa rin siya sa paglalabada kahit hindi na ako nag-aaral.Title:Malaki na ko. anak. Ngunit huwag mo naman sanang idamay ang kinabukasan mo sa galit na nararamdaman mo sa akin." "Kung nabubuhay lamang si Itay ay hindi mo ako maaapi nang ganito. Ngunit huwag mo naman sanang idamay ang kinabukasan mo sa galit na nararamdaman mo sa akin." Gusto kong sigawan si Inay at ipamukha sa kanya na wala talagang magal ing sa kanya kundi si Ate. Malungkot ang kanyang boses pero hindi ko iyon pinansin. Ipinangako ko sa aking sarili na sa mga darating na araw ay lalo ko siya ng gagantihan sa ginawa niyang ito sa akin. Hangad ko lamang na mapabuti ang kalagayan ninyo. Lalo akong nagalit ka y Inay.e. Nahihirapan p o ako sa pag-intindi sa mga leksyon ko. "Kay Tita Flora na lang ako hihingi . Mahal kita. Wa la siyang karapatang pakialaman kung masira man ang kinabukasan ko." dugtong ni Inay. Hindi man lang naantig ang kalooban ko sa mga sinabi ni Inay." "Alam kong galit ka sa akin. Tiyak na magiging maganda ang kinabukasan niya. Tiyak namang hindi niya ako tatanggihan. ." Ito ang idinahilan ko kay Tita Flora nang kausapin niya ako para himuking bumalik sa eskwela. Ang nakakapagtaka ay hindi ako pinalo o pinagalitan ni Inay." Malalalim na buntonghininga ang naririnig ko mula kay Inay habang nags asalita ito. Kinausap ba niya ako para sabihing walang-wala talaga ako kung ikukumpara sa mabait at masipag niyang anak na nasa Maynila? "Ang gusto ko sana ay huwag mong pabayaan ang iyong pag-aaral." bul ong ko sa sarili. "Pag-isipan mo ang mga bagay na ito." patulo y ni Inay na nasa tinig pa rin ang kalungkutan. Kung hindi sana kami naging mahirap ay hindi k ayo nadamay ng kapatid mo sa kahirapang ito. "Alam kong galit ka sa akin. Kinau sap lang niya ako nang gabing iyon. Ngayon ko higit na napatunayan na para sa kanya ay si Ate lang ang magaling. Kung nabubuhay ang iyong Itay ay tiyak na ganito rin ang sasabihin niya sa iyo. Dito na lang ako sa bahay. Lalo na ikaw. Ang tangi ng naiwan sa utak ko ay ang pagkukumpara niya sa amin ni Ate.." Mag-iisang buwan nang nagbubulakbol kami ni Rowena nang matuklasan ito ni Inay. "Mag-aral ka sana." Sandaling tumigil si Inay saka nag patuloy.

"Mary Ann. "Oho!" Ito na ang nasabi ko. Napansin ko sa pagsasalita ni Tita Flora na galit na siya. Nagtaka ako . Magmumukha lang akong tanga 'ron. "O. ha?" Malambing na sabi ni Inay na nagpainis n aman sa akin. Kasama yata ito sa plano kong pagganti kay Inay. pu mupunta ako kina Rowena. Magkakaro'n ka pa ng mga bagong kaib igan. Lalong tumibay sa aking sa rili ang pag-ayaw kong samahan si Inay. Pero gustung-gusto ko ang ganito. Parang m ayayaman lang ang pumapasok dito.Lumilipas lang ang maghapon ko sa panonood ng TV at sa pagkukulong sa kwarto. "Sa Sabado na 'yon. Paki ramdam ko rin ay unti-unti ko nang naisasakatuparan ang balak kong pagganti kay Inay. "Ho! Ako? Ayoko ho! Hindi pwede! Ayoko!" Tigas na tanggi ko. Mas malaki kasi si Inay kay Tita Flora. O kaya naman. Tuwang-tuwa ako sa mga nangyayari." "Ano nama'ng gagawin ko sa reunion na 'yon? Wala naman akong kakilala s a mga pupunta ro'n. kapag nakahingi ako ng pera kay Tita Flor a ay naggagala kami sa bayan. Hindi ako tumulong kahit minsan sa mga trabaho sa bahay. "Maaga kang gumising sa Sabado. Sino naman ang isasama ng Inay mo?" Tuluy-tuloy sa pagsasalita si Tita Flora. Paminsan-minsan. "Hindi pwedeng hindi ka sasama!" Si Tita Flora." Si Tita Flor a ang sumagot sa tanong ko. May mga nakaparadang sasakyan sa labas ng hote l." Matigas pa rin ang boses ni Tita Flora. Ikaw na lamang ang sasama." giit ni Tita Flora. kapag naiinip ako sa amin. Hindi ko na ipinilit ang pagtanggi dahil d ahil ayaw kong ang nag-iisa kong kakampi sa bahay namin ay magalit pa sa akin. Tiyak namang magkakaedad kayo ng mga 'yon. Tingin ko nga ay mukha siyang suman dahil nakahapit ito sa katawan niya. Kotse ang karamihan sa mga ito. Naka labas din ang lumang bag ni Nanay na kupas na ang kulay sa kalumaan." Ang totoo ay ayaw kong sumama dahil galit nga ako kay Inay. pag-uwi ko galing kina Rowena ay nadatnan kong isinusukat ni Inay ang lumang uniporme sa pabrika na hindi na ginagamit ni Tita Flora." "Sasamahan mo 'ko anak. "Bakit kaya?" tanong ko sa sarili. Isa pa. Nagtatagumpay na ako." Sa loob-loob ko. Ang ilan ay medyo luma na pero may mangilan-n . "Nakalagay sa programa ng ipinadala sa Inay mo na dapat kasama ang pamilya ng mga aaten. e di magpakilala ka sa mga anak ng mga dating kaeskwela ng Inay mo. "Dapat nga ay da lawa kayo ng Ate mo na sasama sa Inay ninyo tutal sa Manila naman ang reunyon. Namangha ako sa ganda at nalula sa taas ng hotel na ito. di umatend siya. aaten sa reunyon nila sa hayskul ang Inay mo. Alas sais ng umaga ang alis n'yo ng Ina y mo. Pakiramdam ko'y ang sarap-sarap ng buhay ko. "e ano sa 'kin. Ang alam ko pa ay walang matinong sapatos si Inay. Isang gabi. Nainis pa ako kay Inay dahil napilitan akong sumagot at kausapin siya . al am kong magiging kawawa lang ang itsura ni Inay sa suot niyang lumang uniporme n i Tita Flora. Ang lagi niyang suot pag may okasyon ay ang nag-iisa niyang st ep-in na bukod sa bakbak na ay pudpod pa ang takong. Sa ganito lang dumadaan ang mga araw sa akin. Alis diyes pasado na nang dumating kami ni Inay sa hotel na pagdarausa n ng reunion. D angan nga lamang at may klase siya kahit Sabado kaya hindi na natin iistorbohin.

"Hindi si Gracita 'yan!" Tutol naman ng isang kaumpok nila na parang manghuhula sa laki ng suot na mga hikaw at mga pulseras. Nakatungo ang ulong lumakad patungo sa itinurong direksyon si Inay h abang inihahatid siya ng ngangungutya at nanunuring mga mata." Sa wakas ay sagot ng isa sa mga ito. "Dumating na ba si Emma? Gustung-gusto ko siyang makita!" May pananabik na tanon g ni Inay sa kanila. Ako si Gracita. 'yung best friend mo. "Nan do'n siya sa may stage kasama ng iba pa nating classmates. Gracit a Talaro. Mayaman an g itsura nito. Nagmamadali siya sa paglakad na parang sabik na sabik na makit a at makausap ang mga natatanaw na kaklase." alanganing sagot ng isa na walan g kaalis-alis ang tingin sa dumarating na kaklase.. "A. Binilisan ko ang paglakad at nagmadali ako sa pagpasok sa loob ng hotel . "Pupunta ba naman "yan dito nang ganyan ang ayos. At hindi nga ako nagkamali. Pagdating sa may stage ay nilapitan niya agad ang isang may edad na ring ba bae na mukhang kagalang-galang sa suot nitong mahabang itim na damit na nangingi ntab sa mga palamuting hiyas. Nakakasilaw din ang mga suot nilang alahas. Ayokong may makahalatang sinuman na magkasama kami. Para itong natatawang nandidi ri sa itsura ni Inay. Parang trabahadora sa kung saang pabrika. Sinundan ko si In ay. Tuluy-tuloy siya sa mesa ng mga ito. sige. Ang isa nga ay tumalikod pa kay Inay kasabay ng pag-irap. Dalian mo" Halatang-halata sa boses nito na itinataboy nitong pal ayo si Inay. "Parang si. Nagbulungan naman ang iba pa.. Nakangiti siya habang pap alapit sa grupo. Marami itong suot na alahas sa katawan. Napansin ko agad pagpasok ko ang magagaran g bihis ng mga taong naroon." Ewan ko kung hindi napapansin o talagang hindi pinapansin ni Inay a ng nangungutyang tingin at malamig na pagtanggap sa kanya ng mga dating kaklase.gilan din namang bago. puntahan mo sila ro'n. Ang iba sa kanila ay mamahalin pa ang telang suot t ulad ng nakikita namin ni Rowena sa malalaki at pangmayamang tindahan sa bayan p ag naggagala kami.. Parang nagkakaisang tiningnan lang nila si Inay mula ulo hanggang paa at saka n agngisngisan. Sinadya kong iwan si Inay sa paglakad at mauna sa kanya. Umiwas akong sabayan siya. Tumingin sa dir eksyon ni Inay ang mga katumpok nito sa mesa. "Ano? Parang hindi n'yo yata ako nakikilala. Nahihiya talaga ako s a itsura ni Inay lalo na't para ko nang nakikita ang magagandang itsura ng mga t ao sa loob ng hotel. "Hindi ba si Gracita iyon?" Napalingon ako sa nagsalita at nakita kon g nakaturo kay Inay ang isang babaeng may katabaan ang katawan.. Ang iba ay nagpatuloy sa pagkukuwentuhan na parang walang nakita o narinig. "Emma!" . "Kumusta na kayo?" Walang sumagot sa mga tinanong na nagtinginan lang nang makahulugan. si Gracita nga yata. Sige." Dagdag pa nito sabay hagikgik na parang nakakaloko. Ibinaling ko ang aking paningin kay Inay.

Humarap ang babae kay Inay.</pd>" Nang naglalakad na kami palabas ng hotel ay bumabalik lahat sa isip ko ang nagawa ko kay Inay pati na ang banta kong pagganti sa kanya. espesyalistang doktora na 'ko. Gusto kong sisihin siya sa pagpunta sa reunyong ito pero walang anumang katagang lumabas sa aking bibig. Hindi ko nga natikman ang mga kahirapang naranasan ni Inay ngunit hi git na mahirap ang nararanasan ko ngayong ako'y ganap na ring ina. Ang babae naman na nagulat yata sa reaksyon ni Inay ay mabilis na tumalikod at pasimid na lumakad palayo sa amin." Parang nanginginig ang boses ni Inay. Hindi ko man sadyain. Hindi sa akin kundi kay Inay ang huling ganti. Naging ganito si Karen dahil minsan ay naging ako siya. Maliwanag na sa akin ang lahat ngayon.. "Tayo na pong umuwi<pd>. CPA. Nagtatalo ang loob ko. h indi dahil maagang nawala ang kanyang daddy sa amin... Isang kahanga-hanga at dakilang ganti! Nabaligtad man ang mga pangyayari ay masaya pa rin ako. Napakunot ang noo.. Ika w? Ano ba'ng nangyari sa'yo pagkagraduate natin ng high school?" "Nahihiya nga ako sa inyo. Ang tanging alam ko ay nagsakripisyo si Inay at hinayaan niyang kawawain ang sarili sa hara p ng mga dating kaklase alang-alang sa akin. Nagkakaganito ang aking si k aren. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko nang mga oras na iyon. Si Pia. Gusto kong magalit kay Inay. at lalong hindi dahil impluwensya ito ng kanyang mga kaibigan. Habang naii sip kong lahat ang mga naging kasalanan ko sa kanya ay hindi ko napigilang maiya k. "Gracita?" "Oo. . laging sumasagi sa aking isip ang unti-unting nabubuong katotohanan na isinilang ko si Karen upang ipalsap sa akin ang naging bunga ng ganti na noon ay aking itinanim. Si Cecili naman abogada na. "Parang walang nangyari sa'yo. ako nga. Noon ko nap ansin na ngingilid ang luha sa mga mata niya.</pd> ayaw kong isipin na ang pangyayaring ito sa amin ni Inay ang matagal ko nang hinahanap na kasagutan sa aking tanong. hindi dahil naging mali ang aking pagpapalaki sa kanya bilang isang ina. hindi dahil sa mali ang paa ralang pinili ko para sa kanya. Kanino nga ba ako dapat magalit? Kay Inay o sa aking sarili? Namalayan ko na lang na inakbayan ko si Inay." "Ikaw nga! Bakit ganyan ang ayos mo? Ano bang nangyari sa buhay mo?" Mayabang magsalita ang babaeng ito. Ngayon<pd>. ngumiti naman pero halatang napilitan lang. Matagal niyang tiniti gan si Inay na para bang kinikilalang mabuti. Tingnan mo 'ko. Ako lang yata ang hindi nakatapos ng kol ehiyo sa ating magkakaibigan. Sa kabila ng marami kong pagkukulan g sa kanya ay nagawa niya ito para lamang huwag kong tahakin ang kanyang naging landas. Nang sa wakas ay mamukhaan niya si Inay. Itinaas-baba ng babae ang ti ngin niya sa kaanyuan ni Inay.

maaaring magkaroon ng argyumento sa mga kasagutan sapag kat magkakaiba ang mga pagpapahalaga o <i>values</i> sa iba't ibang kultura. masasabi rin na ang mga katangian ng kagandaha ng loob ay napapasailalaim din sa mga isyu ng <i>traits</i> na binanggit nina Ch urch at Katigbak (2000). Bukod pa dito. a ng loob ang siyang panloob na sarili.5 Title:Ang pagkakaroon ng Kagandahang Loob Text 138 . h indi niya ito ipinagsasabi. Hindi dapat manggaling sa sa rili ang pagsasabi na ikaw ay may kagandahang loob. Pangalawa. Kaya ang mga katangian sa 12 na nabanggit sa pag-aaral ay may kinalaman sa pagkilos o <i>obs ervable behavior</i> ng tao . maaaring makatutulong ito sa mga <i>clini cal</i> at <i>counseling psychologists</i>. Sapagkat ito ay mga katangian o <i>traits</i> at ang mga katangian ay la ging may kinahaharap na mga isyu. K apag nilikha ang iskala. Ang Kagandahang Loob ay iginagawad ng ibang tao sa iyo. Maaaring tingnan ng mga <i>counselor </i> o <i>therapist</i> ang kanilang mga sarili at alamin kung ano sa mga katang ian ng kagandahang loob ang mayroon sila na nakatutulong sa kanilang propesyon.Essay Word Count: 2. Ang ' loob' ay isang mahalagang konsepto sa mga Pilipino. Ayon kay Salazar (1985). "kusang loob" at "kagandahang loob . "utang na loob". Dapat ibang tao ang nakakiki ta nito sa iyo. Ang mga katangian ba ng kagandahang loob ay ayon sa sit wasyon (<i>situational</i>) o sa disposisyon (<i>dispositional</i>)? Ito ba ay m ula pagkapanganak (<i>innate</i>) o natututunan (<i>acquired</i>)? Karamihan din sa mga katangian ng kagandahang loob ay may kaugnayan sa <i>moral values</i>. maaaring makatu tulong ito sa pagpapabuti ng ating relasyon sa ating kapwa sa araw-araw na inter aksyon natin sa kanila. Ang isang tao ay maaaring ipagsasabi na siya ay masayahin ngunit ang taong may kagandhang loob. . Hindi tu lad ng ibang positibong katangian tulad ng pagiging masayahin. upang makita ito sa isang tao. ang mga katangian ng kagandahang loob ay mga katangian na hin di inaamin ng isang tao na taglay niya ang mga ito. May epekto kaya ang <i>individualism</i> at <i>collectivism</i> sa pagbuo ng konsep to ng kagandahang loob? <i><b>Implikasyon sa clinical at counseling psychology</b></i> Ngayong may ideya na tayo kung ano ang kagandahang loob. Maaari nga na hindi niya alam na mayroon siya nito s apagkat ibang tao ang nakakikita nito sa pamamagitan ng pagkilos at pag-uugali n iya. Ayon kay Ileto (1979). <i><b>Mga isyu sa mga katangian ng Kagandahang Loob</b></i>." Ngunit kahit na ito ay galing s a 'loob'. dapat niya itong mailabas. ang ubod ng pagkatao at siyang kinasasalal ayan ng tunay na halaga ng isang tao. ang pagkatao ng isang Pilipino ay may loob at labas (<i>internality</i> at <i>exter nality</i>) at ang loob ang siyang mas pinahahalagahan. "sama ng loob".257 <i><b>Ang pagkakaroon ng Kagandahang Loob</b></i> Ang 12 na kategorya ng Kagandahang Loob ay nasa loob ng isang tao. Ang loob ay isang konseptong may kinalaman sa relasyon at naglalarawan sa ating pakikitungo sa iba kaya naman ang mga sali ta natin tungkol sa pakikipagkapwa ay may taglay na loob.

Karamihan sa mga pananaliksik ay nakatuon lamang sa modelo ng < i>counseling</i> ngunit limitado ang mga pananaliksik sa mga katangian ng isang <i>counselor</i> kung ikukumpara sa bilang ng mga nagawa na tungkol sa modelo o stratehiya. <i>humani ty</i>. ay unti-unti nang nakiki lala sapagkat marami itonh aplikasyon sa iba't ibang larangan ng sikolohiya kabi lang ang <i>counseling</i>. Marahil kung ang isang <i>counselor</i> ay may kagandahang loob. isa ito ng aset o kalamangan sa <i>counseling</i> ngunit baka mayroon din itong negatibo ng epekto sa <i>counselor</i>. <i>Hinduism</i>. natuklasan nila Dahlsgaard. Ayon kay Seligman (2000).Maaaring ang maging pokus ng isang <i>counselor</i> ay hindi lamang ang kanyang oryentasyon at mga teknik kundi pati na rin ang kanyang mga katangian upang magi ng isang epektibong <i>counselor</i>. ang <i>Positive Psychology</i> o ang sikolohiy a na nakatuon sa mga positibong katangian ng isang tao. Ang iskalan g mabubuo ay maaaring gamitin sa <i>counseling</i>. sa pagpili ng mga aplikante sa trabaho. Pa ngalawa. o maaari bang magkaroon ng m odelo o estratehiya sa <i>counseling</i> na gamit ang konseptong ito? <i><b>Limitasyon ng metodolohiya</b></i> Dahil sa ang pag-aaral ay may layuning makabuo ng konsepto. Mayroong naging limitasyon din ang <i>questionnair</i>e na ginamit. Sa pagkakaroon ng mga domeyn at kategorya ng Kagandahang Loob. Ang pagbuo ng konsepto ng kagandahang loob ay maaari ng makatulong sa pagsisimula ng <i>Filipino Positive Psychology</i> na maaaring may aplikasyon sa <i>counseling</i>. Ana panuto ay sumulat ng karanasan nila noong huling apat na linggo. ninais ng ma y-akda na magkaroon ng maraming kalahok upang maraming pananaw ang makuha. Nilagyan ng <i> time frame</i> dahil baka mas detalyado ang kanilang kwento kung sariwa pa ang p . kaya napagdesisyunan na <i>questionnaire</i> ang gamitin sa pagkalap ng datos sapagka t mas marami ang maaaring makasagot. <i>Buddhism</i>. Na gkaroon naman ng mga ilang eksperto na tumulong sa <i>content analysis</i> nguni t mahalaga pa rin kung ang mga kalahok mismo ang nagtipon upang magsalu-salo ng mga pananaw. maaari ba itong ituro sa <i>counselor</i> at pati na rin sa <i>counselee</i>? Maaari bang magka roon ng kurso upang madebelop ang kagandahang loob. Ngunit may ilang limitasyon ang ganitong pa mamaraan. <i>Juda ism</i>. Peterson and S eligman (2005) na may anim na positibong katangian na makikita sa <i>Confucianis m</i>. <i>transcendence at <i>courage</i>. Kung ang pagkakaroon ng kagandahang loob ay natututuhan. Ma aaring ang mga ito ay kaugnay ng 'kagandahang loob' at maituturing na pinakamaha lagang konsepto sa <i>Filipino Positive Psychology</i>. Maaari sanang magawa ito sa pamamagitan ng <i>Focus Group Discussio n</i>. at sa iba pang gamit. Ang mga ito ay <i>justice</i>. <i>Athenian</i>. at inuuna ang kapakanan ng ibang tao. <i>Christianity and Islam</i>. Una. <i>wisdom</i>. magbigay ng se rbisyo. maaaring makabuo ng isang iskala na susukat sa Kagandahang Loob ng isang tao. <i>Taoism</i>. maaaring mas marami silang naisagot kung interbyu ang ginamit. walang pagkakataon na magkaroon ng <i>consensus</i> ang mga kalahok. Gayundin sa larangan ng pananaliksik sa <i >counseling</i>. Kung lagi siyang handang tumulong. Sa isang pag-aaral na may layuning makagawa ng isang unibersal na klasipiksayon ng mga positibing katangian ng mga tao sa h alip ng mga negatibong karamdaman na kagaya ng <i>Diagnostic and Statistical Man ual of Mental Disorders (DSM-IV)</i>. hindi kaya siya ay sobrang mapagod at mawalan ng motibasyon sa <i>counseling</i>? Hindi kaya mamihasa ang mga <i>c ounselee</i> at abusuhin ang kanyang kagandahang loob? Ngunit kung may dedikasyo n ang <i>counselor</i> sa kanyang propesyon ay kaya niya itong mapaimbabawan at hindi indahin ang abala o pagod-na ayon sa pag-aaral na ito ay isang katangian n g kagandahang loob. <i>temperance</i>.

Layunin kung gayon ng pag-aaral na ito ang alamin kung ano ang konse pto ng pagriritwal sa Pilipinas. may pangangailangan s a pagpapatuloy sa pag-aaral at pag-aanalisa sa mga ritwal sa Pilipinas. Gayumpaman. i mumungkahi ng pag-aaral na ang ritwal ay pumapaloob sa isang naratibong siyang n agiging daluyan ng talastasan ng kapangyarihan at diwa. ang mga pag-aaral sa ritwal ay nakatuon laman g sa aspektong pagtatanghal. k agamitan. Ngunit ang maaaring nangyari ay hindi nila isinulat ang isang karanas an na matagal nang naganap kahit na ito ay mas makabuluhan sapagkat ang nakalaga y sa panuto ay mga karanasan noong nakaraang apat na linggo lamang. nabanggit ni Reynaldo I leto na maging ang mga kasapi ng Katipunan ay sumailalim sa mga proseso ng ritwa l sa pamamagitan ng mga dasal at pag-akyat sa Bundok Banahaw. sa kabi la ng nag-uumpugang bato ng nasyunalismo at globalisasyon. Sa mga susun od na pag-aaral. Gayumpaman. Sapagkat marami na'ng mga pag-aaral ang nakatuon sa iba't ibang ritwal sa Pilipinas. Bilang panimula. Sa kultur a at kamalayang Pilipino. ang mananaliksik lamang ang nagdesisyon kung sino ang nararapat na gawing kalahok base sa kanyang palagay o <i>assumption</i> na ang mga nasa <i>helping profession</i> ay may taglay na kagandahang loob. Sa pagpili ng kalahok. Samakatuwid. marami sa mga ninuno ang gumagawa ng kani-kani lang mga ritwal. makikita na nakapaloob ito sa isang konteksto. hindi ito pag-uulit lamang ng mga p ananaw. ang rit wal bilang paksa at diskursong nagpapakilos sa kultura at lipunan ay isang paglu lugar at pagpapatotoo sa halagahan nito sa Araling Pilipino. Sa pangkalahatan. Bagaman mayroong panganib sa ganitong asersyon. Sa kasaysayan. kailangang ipagpauna na ang papel na ito ay bahagi ng mas malawak na pag-aaral at ang mga ilalahad na impormasyon at pags usuri ay panimula pa lamang. Bukod dito. babalikan ang mga naunang pananaliksik tungkol sa ritwal at ilalatag ang mga eksena o yugto ng pa ggamit ng pagriritwal sa bansa. Subalit kung babalikan ang bawat kilos. at kung paano ito tinatanggap o ginagamit ng tao sa kanila ng kamalayan at kultura. Kadalasan. maaaring huwag na lamang lagyan ng <i>time frame</i>. ginagampanang papel ng mga kalahok. Maaar ing sa susunod ay gagamit ng <i>nomination method</i> na kung sino ang pinakamar aming nominasyon mula sa ibang tao ay siyang magiging bahagi ng pag-aaral. Samakatuwi d. Mayroon itong sinusundang daloy o salaysay. pumapainlang sa iba't ibang antas at pagpapakahulugan ang ritwal at pagriritwal. Dahil panimulang pag-aaral pa lamang. mayroong pagsasaalang-alang ang papel na hindi kinakatawan ng mga pag-aaral sa ritwal an g kabuuang sakop ng pagriritwal sa bansa. an g mga naunang pag-aaral sa ritwal ay nakatuon lamang sa aspektong pagtatanghal. at kung paano ito tinatanggap o ginagamit ng ta o sa kamalayan at kultura. makikita na ito ay nakapaloob sa i sang konteksto. Sa ganito. Ang pagriritwal ay nakabaong diwa at binhi sa kaakuha n ng mga Pilipino. pag-awit. <b>Panimula</b> Mayaman at mayabong ang kasaysayan ng pagriritwal sa Pilipinas. ang mga halimbawang g agamitin sa papel ay isang paglalatag lamang ng mga eksena o yugto ng paggamit n g pagriritwal sa bansa. Layunin ring ipakilala ang isa pang anggulo ng pagsipat. mayroon ding aspektong naratibo. Sa <i>Pasyon and Revolution</i> (1989). mahalagang balikan at tukuyin ang mga mahahalagang ideya ng mga naunang pananaliksik. Kung gayon. Kadalasan. <b>Pagpapakahulugan sa Naratibo</b> . Ang aspektong ito ang tatangkaing iugnay sa muling pagtalakay sa mga ideya ng mga naunang pag-aaral. Layunin ng panimulang pag-aaral na ito na alamin kung ano ang konsepto ng ritwal sa Pilipinas. Ang aspektong ito ang tatangkaing i-ugnay sa muling pagtalakay sa mga ideya ng mga naunang pag-aaral.angyayari. mayro on ding aspektong naratibo. Subalit kung babalikan ang mga elemento ng pagriritwal. Mayroon itong sinusundang daloy o salaysay. may layunin ding ipakilala ng mananaliksik ang isang pang -anggulo ng pagsusuri.

</pd> Hillis Miller. kas aysayan. orasyon at pagrorosaryo.Ang isang tao na maraming ginagawa sa katawan o may kaartehan sa panganga tawan ay kalimitang nasasabihan na "marami ka namang ritwal!" Sa mga pelikulang katatakutan. Samakatwid. Buhat dito. kakikitaan sa pa nulaan ang impluwensya at pagtatanghal sa pagriritwal. pagtanggap at pagbasa ng mga manonood sa ritwal. ang ganitong pagsasalaysay at panlilibang ay na kapaloob sa isang konteksto at may ginagampanang panlipunang papel. Malinaw kung gayon na malay ang tao sa gamit at kahulugan ng pagriritwal. Bilang gahum. Dahil sa mas midya at teknolohiya. Ibig sabihin.</pd> Mario Francisco (1991). ginagamit ang naratibo sa pagsasalin ng kaalaman. g ayundin ang kapistahan ayon sa pag-aaral ni J<pd>. Kerima Tariman at Cirilo Bautista ukol sa ritwal. Sa ganito. something we inexhaustibly need" (sa Lentrrichia at Mclaughlin 71). ang ritwal ay isang naratibo ng kapangyarihan. pagbibigay-kahulugan at pagpapaliwanag ng mga pangyayari (Lentricchia at Mclaughlin 69). Sa kabilang banda. relihiyoso at pangkabuhayang katangian nito. ang tao'y laging na ghahanap ng mga naratibo upang maipaliwanag ang ating pagkatao. Binibigyan ng tao ng kaayusan ang kanilang mga karanasan sa pamamagitan ng mga naratibo. "it implies that we want stories for something they can do for us. Bilang isang panlipunang proseso. S a pag-aaral ni Gerd Baumann inilista niya ang limang (5) uri ng mga kalahok o ma nonood sa ritwal. Habang inihahanda at nang angalap ako ng kaukulang datos. Ibig sabihin. naiaangkop ang pre -kolonyal na tradisyon sa kulturang popular. lumikha o bumuwag ng mga konsepto at ugnayang pangkapang yarihan sa loob at labas ng konteksto nito. ay madalas sumasangguni at nagtatanghal ng mga ritwal bi lang paghahanda sa kanilang paglalakabay at pakikidigma. alamat at epiko. Ang mga naratibo ang nagsisilbing kritiko at tagapamagitan ng k ultura. ang pag-apu hap sa estruktura. mitolohiya. Ayon nga kay J<p d>. halimbawa. nakukumpleto ang ritwal dahil sa pagninilay-nilay n g mga tao sa kanilang "nabasa" at pag-uunawa sa ritwal. Sa madaling salita. ang naratibo ay pagsasalaysay ng mga pangyayari at instrume nto ng paglilibang. Gayumpaman. Ritwal ding maituturing ang pagsisimba. Ayon kay Ar istotle. Kung gayon. Naitatahi ng manonood ang ritwal sa pamamagitan ng "mute dialogue" (Denzin 101). katangian at kartograpiya ng ritwal sapagkat nagsisilbing bal angkas ito upang higit na maunawaan ang proseso ng pagkilala at pagtanggap sa ko nsepto ng ritwal sa kultura at kamalayang Pilipino. "they are the bystanders. and outside beneficiaries" (sa De Coppet 8). makikitaan ng mga ritwal o <i>paganit o ang ating mga kuwentong-bayan. ito a y maaaring magmanipula. nakita na mayroong mga tulang ginawa sina Camilo Villanueva. mahalagang pansinin at kilatisin ang ritwal bilang gahum. Sa paimbabaw. ang naratibo ay hindi lamang isang instrumento sa pag-uunawa ng ritwal. pinapagtibay nito ang isang kaayusan. Sapagkat ang ritwal ay isang "interepretive event" ayon kay Norman Denzin. ang pagriritwa l sa Pilipinas ay maituturing na pulitikal dahil sa pagsasalikop ng kultura. Sa Panitikang Oral ng mga katutubo. Mahalaga kung gayon. b ahagi ng naratibo ang pagbuo. ipinapakita ang ritwal sa pagtawag o di kaya'y isang panlaban sa ma sasamang elemento sa pamamagitan ng pag-aalay ng isang babaeng birhen o dugo ng puting manok. May panlipunan at sikolohikal na papel at katangian na ginagampanan ng na ratibo. guests who one hopes will 'enhance (the rituals) recogniton and status'. Ang mga ep ikong bayani halimbawa. interested onlookers. Aniya. Ang ritwal ay hindi lamang isang anyo ng salaysayan kundi talastasan din ng m . upang maidalumat ang naratibo ng pagriritwal at ang naratibo ng kulturang lumikha nito . Sa madaling salita. bagkus ito rin ay is ang daluyan ng pagsasalin at pagbabahaginang diwa sa pamamagitan ng mga salaysay . nauunawaan ng tao ang mga karanasan nang sa gayo'y lumilikha siya ng mga kahulugan upang maunawaan ang mundo. Ang mga pagpapatotoo sa mga mitolohiya ay makikita at naililipat sa mga ritwal (Salazar 14). Ito ma rahil ang dahilan kung bakit madali lamang tanggapin o hindi kaya'y nakasanayan na ng tao ang pagriritwal. an g ritwal ay maaari ring lumikha ng identidad ng grupo tulad ng mga bayani at nar atibo sa mga epiko. witnesses who have the power to confer validity on the ritual.

Serbesa o <i>kuwa tro kantos</i> ang kanyang malimit na kapareha matapos ang trabaho. Anupama'y wala siyang gana kadalasan. Ito ang kanyang kaloob at dito rin ang tagpuan ng pakikipagtuos ng mga nananampalataya sa kanya. 5 Title:Ang Pangako ni Kuya (Isang kuwentong nakabatay sa mga Haligi ng Islam) <b>Ang Pangako ni Kuya (Isang kuwentong nakabatay sa mga Haligi ng Islam) </b> <i>Shahada / Kalima</i> "<i>La ilah illa Allah wa Muhammad rasul Allah</i>. Hindi na niya alam kung na iintindihan pa niya ang silbi niya sa pamamahay na pilit niyang binuo noong napa ngakuan siya ni Ben ng magandang pamumuhay. Naging matalik na kaibigan ni Ben ang alak. naglalakad siyang parang tuliro at walang direks yon. Totoong walang ibang panginoon kundi si Allah at si Muhamad ay ang kanyang propeta. At sadyang tanggap na niya ang pagka tao ni Ben. Mas may higit na pagkagutom at pagkauhaw ang kanyang nararamdaman.ga diwa . Nalilito na siya kung alin pa nga ang natitirang tamang gawin at kung ano ang dapat na ma ngyari sa kanyang buhay. Ito ang iilang pagpapala't biyaya ni Al lah.diwa ng nagsasalaysay at diwa ng nakikinig. Nangungulila siya sa pagpanaw ng kanyang anak at kung papaano mai ibsan ang kanyang pangangailangan para sa katarungan. Malamig at sariwa ang hangin habang nakikipaglar o ang mga ibon sa mga sangang nakakalat sa ilang talampakang taas ng mga puno. Hindi niya pansin ang butil-butil na pawis sa kanyang mukha at ang init ng aspaltong tumatagos sa kanyang manipis na sinelas. Kung minsan sa kanyang pagbaybay sa lansangang mausok a t alikabukin patungo sa Quiapo. nadagdagan pa ang kinawilihang libangan ni Ben. Naroong nagda rasal ang mga tagak habang nagtatago sa mga <i>azola</i> ang pulutong ng mga pal aka at bubuli. dahil wala naman talaga siyang magagawa at mapagpipiilian. Habang kung minsan ay nagkakasya si Marita sa mga tininging lantang gulay sa palengke at kan ing mula sa mga mapagbigay na kapitbahay. Namumukadkad ang mga talahib at liryo sa tabing ilog na pinamumu garan ng mga tikling at langay-langayan. Namamalayan na lamang niyang nasa gilid na siya ng Quiapo kapag nagsimulag sumikip at umingay ang kanyang pal . N akatingalang sumasamba ang mga makukulay na bulaklak ng mga dapo at <i>cadena de amor</i>. Masigasig ang pagsisikap ng ina para makapagpatuloy sa pamumuhay ng maran gal bagama't walang pagbabago sa ama kahit pa namayapa na ang kanilang anak. <i>Mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katuwiran: sapagka't sila'y bubus ugin</i>. At dahil sa kalungkutan o sadyang sapat na dahilan. Itinatawid na lamang niya ang maghapon para manatiling buhay kahit pa gutom at n auuhaw ang kanyang katawan. Pinaliliguan ng batis ang mga batuhang saksi sa paghahabulan ng mga i sda at hipong puti na nagpupumilit marating ang kalawakan ng ilog." Luntian ang kapaligiran.

Nagliparan ang mga puting ka lapating naging liwanag at kapagdaka'y nagdilim ang buong paligid sa paghudyat n g kampana. Sumingaw ang init sa kanyang pasmadong kataw an. pagod at kalungkutan ang k anyang utak at pinamuo ang mga dugo dito. Masyado niyang dinamdam ang pagkawala ng anak kaya't nakaligtaan niya ang kanyang pagiging asawa at tungkul in bilang kabiyak ni Marita. Nagl alakad si Marita sa kahabaan ng Carriedo. Nag-iisang nakahandusay sa patio si Marina. May mga pagkakataong dumadaloy sa kanyang pisngi ang mga luhang sapat nang ma kapagpaliwanag ng dahilan. Nagdikit at nagbara ang mga ugat sa utak ni Marita. Walang kaus ap. Tuluyan ng nanahimik ang kanyang mga la bi. Pinalapot ng matinding pag-iisip. Nagmamadali ang mga taong umiiwas sa lumalakas na patak ng ulan pero hindi si Ma rita. Madalas na mag-isa na lamang si Marita. Blangko ang kanyang mukha at tanging ang kany ang buhok lamang ang nangungusap sa lumalakas na ihip ng hangin. Isang araw na makulimlim. buto't balat na ang pangangatawan ni Marita. Wasto nga't kanyang nailuluha ang kanyang dinadala. Pinakikinang ng pag-ulan ang mga bubungang kalawangin at pin aaagos ang mga tuyong dahon sa kanal sa mga eskinitang pinalulungkot ng kawalan ng nagdadaan. Walang imik. Sumuko na ang kanyang pang-uunawa sa uri ng buhay na mayroon silang mag-asaw a. <i>Mapapalad ang mga may malinis na puso: sapagka't makikita nila ang Dios</i>. Naratay siya sa higaan at tanging ang mga kapitbahay ng nangangalaga sa kanya. Nag babanta ang pagbagsak ng isang matinding paghihinagpis ng langit. Madalang na umuwi si Ben. pagluh od at paglalakad ng nakaluhod. Bagaman. Umikot ang kanyang pani ngin. Palagi na lamang inabangan at kinasabikan ni Marita ang pagsapit ng Biyer nes. Doon niya nalaman ang halaga ng nawala sa kanya. k ung kaya't panay ang kanyang pagpapakalunod sa alak. Makapal ang ab uhing ulap na parang kayang abutin sa babaw ng paglutang nito sa kalawakan. pagrorosaryo. Walang malay. Malaml am ang mga mata ni Marita sa paghihintay sa kabiyak na maaaring makahugot sa kan ya sa labis na kalungkutan. D ito niya nailalabas ang mga kimkim niyang sama ng loob at mga kailan ma'y di mai .igid o kapag nabasa at dumampi na ang banal na tubig sa kanyang noong pinagbabag a sa init. Dadala win niya ang Basilika ng Quiapo para muling isangguni ang kanyang kalagayan. Magiginhawahan siya mula sa pagkabagabag. At doon na maiibsan ang uhaw ng kanyang diwa at kaluluwa. Mahalaga ang araw na ito para sa kanya. Namukadkad ang mga payon g samantalang 'di natitinag si Marita sa kanyang pagbaybay sa masikip na kalye. ilang panahon na rin itong 'd i nag-aabot man lang ng kanyang kamay upang siya'y maiahon sa paghihirap. <i>Mapapalad ang mga mahabagin: sapagka't sila'y kahahabagan<i/>. Madami ang tila nababagabag sa napipintong pagbag sak ng ulan. Nagsimulang umambon at magbendisyon ang langit. Mapapahinga na siya at maiintindihan ang lahat. Malimit na malalim ang iniisip. Narating ni Marita ang patio ng simbahan ha bang bumubuhos ang malakas na ulan. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Makalipas ang ilang buwan. Pero hindi si Marita. Masyado ngang dinamdam nito ang pagpanaw ni Maryben. Nakabibingi ang pangungusap ng katahimikan. Tag-ulan na. Sila ang mga maaagang nananampalataya at naniniwala sa pagnonobena. Mas malamig ang mga gabing puno ng kalungkutan ng pag-iisa. D ito niya nakukuhang makita ang nararapat sa napakadilim niyang buhay. Tanaw na niya ang mga pintuan sa gilid ng simbahan na sinlalaki ng isang talampakan. sapat para siya mapag kaitan ng paggalaw. Dito lamang niya nadadangkal ang na titirang katinuan sa kanyang sarili. B umagsak ang katawan ni Marita. Nabuhay ang mga naaawang rebultong santo sa gusali na akmang bababa at sas aluhin ang unti-unting nawawalan ng malay na babae. Puno ito ng mga deboto. Dito lamang niya muling nakakatagpo ang maa aring makaintindi at makatulong sa kanya. Biyernes itong pinaghahandaan ni Marita. Nagsimula siyang yakapin ng lamig at isayaw ng hilo.

At n agising siyang yakap niya ang asawang buto't balat ang katawan. Hanggang sa naging sentr o ng panaginip ni Ben ang kanyang anak. Inihele siya n g mga alaala ng tawanan at paglalambingan ng kanyang asawa at anak.pahayag ng saloobin. Bagaman. <i>Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katuwiran: sapagka't kanila ang kahari an ng langit</i>. Nagpasalamat ito sa kanya at saka inihabilin ni Marybe n ang kanyang ina sa ama. At ito rin ang magiging paraan para k anyang mapunuan ang pagkukulang sa anak. Doon natanto ni Ben ang pangangailangan ng asawa sa kanyang pagkalinga. Sumapit ang araw ng pagpapatunay sa kanyang katapatan sa ipinangakong pag sasakripisyo. Bitak-bitak ang lupa at nilalanta ng init ang mga dahon at bulak lak ng mga halamang uhaw. Nagkaroon ng saysay ang luha sa kanyang matang nagdidilim s a pang-unawa. N ais niyang linisin at gawing tiwasay ang kanyang bagabag na kaluluwa at hilingin ang paggaling ng asawa. Inihanda ni Ben ang latigong yari sa katad. Isang madaling araw matapos sumagad sa upos ang ningas ng sigarilyo ni Be n. Iniuwi ni Ben si Marita. At nagsimulang magtaglagas ang mga dahon ng puno haban g yakap-yakap niya ang batang unti-unting gumagaan sa kanyang pagkakabuhat. Hindi nakaligtas sa pagliliyab ng araw ang Biyernes Santo. kung kaya't ito ang kanyang magiging panata. Linggo ng Palaspas nang magpasya siya sa pagpipinitensya at gawin itong i sang panata tuwing Mahal na Araw para sa paggaling ng asawa. Batid niyang hindi sapat ang pag-aayuno at pangingiling sa Semana Santa para linisin at patahimikin ang kanyang budhi at payapain ang kaluluwa ng kanyang anak. Ilang araw nang maalinsangan. Siya na ang ma gpapatuloy ng taunang paggamit nito. Naunawaan niya ang kahulugan ng asawa a t kung gaano katagal ang pinagtiis nito at ng kanyang anak sa paghihirap. Tumakbo ito sa kany a ay mahigpit na yumakap. Walang bakas ng karamdaman o lungkot sa mga mata ng kanyang anak. Nagdiwang ang buong Simbahan at mga nananampalataya para sa pagbabago at sakripisyong ito ni Ben. Dinala siya sa tagpuan kung saan naglalaro't umuugoy s a duyang nalililiman ng mataas na puno ang paslit. Kinakausap siya ni Ben na tila nakatutugon sa bawat pagtatanong at pagkukuwentong kanyang ginawa. hiwa sa balat at pagdurugo ng kalamnan para matumbasan ang kanyang mga pagkukulang. Pinamumuti ng alikabok ang aspaltong ibinilad sa nakap apasong init ng araw. ka pansin-pansing lumulubha ang kalusugan ni Marita. Alam niyang kulang pa ang hampas sa laman. Pumasok na ang Mahal na Araw nang lagyan ng markang krus na abo ang mga n oo ng mga Katolikong deboto. . Nililinis nito ang kanyang paningin at pinalilinaw nito mga bagaybagay. Nilapitan niya ang anak at tumigil ito sa pagduruyan. Iniiwan nga lamang niya ito sa umaga at binabalikan naman sa hapon matapos ang trabaho. Tinawag siya nito habang naka ngiti. <i>Mapapalad ang mga mapagpayapa: sapagka't sila'y tatawaging mga anak ng Dios</ i>. kadenang may mga piras o ng yantok sa dulo habang nakatitig nang tahimik sa kanya si Marita sa higaan. Tahimik na nagsisimula at natatapos ang mga araw. N aisip niya na mahalaga sa kanya ang asawa. K inakalinga niya ang kanyang asawa ng buong pag-iingat at pagmamahal. napaidlip siyang baon ang mga gunita ng kanyang anak at asawa. Nahiram niya ang latigo sa matandang nagretiro na sa pamamanata. dahil hindi na rin naman nila kaya pang pahabain ang bayarin sa ospital. Inihanda niya ang sarili sa latay at sugat na tatamuhin ng kanyang katawan. Ito ang mga sandaling hindi niya napahalagahan ang kanyang mag-ina.

Kany ang binuhat at inihilig ito sa kanyang dibdib subalit nanatiling walang malay. Ang lahat ay tuma lon at nagbanlaw rito upang paghilumin ang mga sugat at pawiin ang kanilang kapa guran. Mas malaki raw ang kasalanang dapat mapatawad kung mas madugo ang katawan. I lang ulit niyang tinawag ang pangalan nito. Nakapantalon silang kundi man pinadudungaw ang tuhod sa punit at nangungupas na ang kulay na sadyang bakas ang ilang taong paninilbihan sa mga hita't binting palaging nangailangan ng marangal na saplot. Basang-basa ang kanyang katawan na pinaghiluman ng mga sugat nang kanyang tin ahak ang pabalik ng simbahan. Lumuhod siyang muli sa pintuan nito at nanalangin. at naging lab ing isa at naging labing-lima ang nakahilera't nakaluhod sa patio habang nakukul ubungan ng itim na tela ang kanilang mga mukha. Humahaplos sa katawan ang mainit na singaw ng semen to na sinasaliwan ng mga ingay ng mga deboto. Nagsimulang mag datingan ang mga namamanata sa penitensya habang nagsisimula na ang misa para sa Siete Palabras . Iniinit niya ang natirang kape ng umagang iyon at inihanda ang ilang piraso ng tinapay para pagsaluhan nilang mag-asawa. manlalako ng swipsteyk. Nanatiling walang imik ang asawa. 4 Title:Beinte Kwatro Oras <b>Beinte Kuwatro Oras</b> . busina at pag-atungal ng mga motor. Intensyon ng marami ang magsimba at manood ng penitensya. At sa gayon ay malinis ang kanilang kaluluwa ng tubig-ilog. Walang sumalubong kay Be n. Anim. batang pakalat -kalat. Basta't isa siya rito na ngayon ay hinihiwaan ng <i>blade</i> at tinutusok n g pako ang likuran at ang dibdib. Kanyang tinawag s i Marita at saka dinala rito ang pagkain. Nagpaalam siya at nangakong babalik aga d matapos ang misa ang penitensya. Tahimik at may kapayapaan na ang mukha ni Marita. Kakaiba a ng samyo ng hanging dumadampi sa kanilang katawang dinadaluyan ng sariling dugo. Piminsan-minsang tumatalsik ang dugo. palahaw ng tindero. Narating nila ang i sang ilog bago pa man sumapit ang ikatlong oras ng paglalakad. Nilakad nila ang kahabaan ng daang alikabukin. Bakas sa kanyang mukha ang kasiyahan at ang pagmamadaling makauwi. Mag-aalas tres na ng hapon nang kanyang marating ang bahay. Ang lahat hal os ng mga namanata ay sinalubong ng kanilang mga kaibigan at kamag-anak upang pa inumin ng tubig at pakainin man lang ng nilagang itlog. Nagdurugo ang kanilang katawan sa ilalim ng na kapapasong araw habang pinanonood ng mga taong nanghihina at natutuwa. Tumitigil lamang sila kada tatlumpung minuto para magpapapalo at ma gpasugat sa mga matatandang nagretiro na sa pagpipenitensya. Hinimas rin nito ang noo at ang dibd ib ng babaeng inupos. Naroroon si M arita at nakahigang tahimik. Natanto ni Ben ang ibig sabihin nito at tahimik niyang niyakap ang asawa habang umaagos ang luha at pawis sa kanyang katawan. Puno ng tao ang patio ng simbahan. Katanghaliang biniyayaan ng init at pawis ang buong paligid.Iniwan ni Ben si Marita sa bahay. Hindi na makilala kung sino si B en. Minabuti niyang makapagbihis na para makapaghanda ng simpleng mirindal. at kung anu-ano pang tunog na maaaring makapagpahilo. kililing ng sorbetero. Tumayo na ang mga lalaki at nagsimulang saktan ang sarili sa paghataw ng latigo sa katawan.

Nagbubuk as ang maghapong paggawa sa alas-otso ng umaga hanggang sa magretiro sa ala-sing ko ng hapon.</pd> Alfonso. nananahimik sa kanyang pag-iis . Nagbabakas akali..</pd> Ang Elevator</b>. Hindi makakain si Mr<pd>. Ilang sandali ang kany ang hinintay at bumukas na ang pintuan ng elevator. Masuwerteng naabutan.</pd>Pabling nang makita siya ng kanyang boss.</pd> Ang Babala</b>. 'Wag kang pakasiguro. Parang may pumigil sa kanya para lapitan ito. Hinahanap ang babaeng may natatanging kariktan at bango. Natapos ang meeting. Maagang nagsisimula ang araw para kay Mr <pd>. Madaming inihanda si Mr<pd>.</pd>Joey Pabling bago ang meeting. si Mr<pd>. Ang Meeting</b>. "Mr<pd>. Hinintay niyang bumukas ang elevator at ihatid siya sa tagpuan ng mga diyos at mga mortal na gaya niya. Halos hindi magk kuwentuhan. Mukhang nah ulog ka sa aplikanteng 'yun. parang namatanda sa siyudad si Mr<pd>. <b>11:00AM-12:00NN<pd>. Nagdidikta ito para hanapin kung sino ang may kaga gawan ng nanunuksong bango. Natulala.</pd> Exaltacion ang natira.</pd>Pabling ang ikalim ang palapag.</pd>Pabling.</pd> Eufronia Exal tacion sa accounting department ang isa sa dalawang babae." <b>12:00NN-1:00PM<pd>. At sa araw na ito. Dalawa silang l alake at dalawang babae. na kahit anupang ur i ay pasok sa kategorya't katawagang Overseas Contract Workers (OCW) o Overseas Filipino Workers (OFW). Papalabas na ito at wala siyang nagawa. Lahat ito ay kanyang ipinalulon sa kanyang briefcase. meeting na naman ang kanyang haharapin. BRUNEI at KOREA at kung papaano ito lilimitahan at hih igpitan ang screening. Iniaayos niya ang reports at ang gagamiting Powerpoint presentation na pinagpuyatan niya noong nakaraang gabi. mga kalatog ng plato't kubyertos katapusang pagtunog ng cash register sa coun Joey Pabling.</pd>Pabling<pd>.</pd>Joey Pabling.</pd> ng empleyado ang cafeteria. <b>10:00AM-11:00AM<pd>. Halos hindi ni ya maiangat at kanyang mga paa nang magtama ang kanilang panigin at inalayan siy a nito ng isang ngiting may katambal na pagtaas ng kilay.</pd> Sa Cafeteria</b>. Walang pagpipilian ku ndi ang babae sa kabilang sulok ng elevator. Han dang-handa niyang nilisan ang kanyang <i>cubicle</i> sa 3rd floor para tunguhin ang conference room sa 7th floor. Release and Orientation Department. At agad na tinungo ni Mr<pd>.<b>9:00AM-10:00AM<pd></pd>.</pd> Ehemm. Humalimuyak ang bango mula s a 'di niya malamang nilalang. nasulyapan at natagpuan pa niya ito. Tinitigan niya ang babaeng ito na m ay kakambal na kariktan ang samyo hanggang sa lumabas ito nang kanilang marating ang 5th floor. Ang isa sa mga agenda: Ang dumadaming aplikante para <i>talent</i> at <i>cultural performers</ i> para sa bansang JAPAN. Lumabas sila sa 7th floor. Tanghalian na at punung-puno aintindihan ang mga tao sa ingay ng .. Hindi professional ang ganyan at lalong mapanganib 'yan para sa yo. Pang-apat siya sa laman ng elevator. Limang araw lamang ang pasok sa opisina bagaman may mga linggong na giging anim. nawala na ang halim uyak at tanging ang sukang Ilukong amoy ni Mrs <pd>. Walang linggong nakalimot sa meeting ang opisinang kanyang pinapasu kan. lakas ng radyo at ang tila walang ter. Lahat ay umaasa na makasaka y at makapagtrabaho sa bansang magpapasahod ng mas marangal na suweldo. Mr<pd>. Nagmamadali nga ang halos lahat ng tao dito na tila nakikipag-unahan sa bawat patak ng segundo. Matapos. Nagmamadali ang lahat dito. Nagkataong ang matandang si Mrs<pd>. Ahensya ito para sa mga nais magtrabaho sa ibang bansa.

Alam ni Ester at Mr<pd>. Mamayang uwian.</pd> Personal kapag iba ang pakay</b>. Minsan na kasing pino rmahan. Naupo siya sa harap ng me sa nitong napakasinop ng mga gamit. Pwede bang magpatulong sa 'yo. Halos magmakaawa na siya kay Robert at Ester. <b>1:00PM-2:00PM<pd>.a. Pero wala siyang magagawa kundi ang lakasan na ang loob a t kapalan ang mukha. Pumitlag ang ideya sa kanyang utak. caregiver. Na-love at first-sight yata. Ilang bagay muna ang kanilang pinagkuwentuhan bago niya nailabas ang kanyang totoong p akay kay Robert. pinaasa at binitawan ni Joey si Ester. kung kaya't hindi niya alam kung papayagan at tutulungan siya ni tong maghalughog at butingtingin ang mga files na maaaring mawala sa ayos. nurse.</pd> Ganun din ang pakay ni babae kay lalake</b>. Pumatak ang oras na ni hindi nakaramdam ng pagkainip si Joe y. Parang paulit-ulit na larawang pumaparad a sa kanyang utak ang kariktan ng babae. teacher. Hindi maalis sa kanyang isip ang imahe ng babaeng kanyang nakatagp o nang umagang yaon. Nagtungo siya sa 2nd floor. "Hindi. Ngumiti si Ester. ako na bahala sa 'yo. ang may hawak ng recor d at files ng mga aplikante. Big o niyang nilisan ang silid. encode r. At parang isang pagbuwelo nang kanyang itaas ang kanyang mga braso para tawagan sa local si Robert. Malalim ang kanyan g iniisip.</pd>Pabling ito. walang personalan</b>. Bukod pa. At lalong wala siyang panahon sa mga lalaking naghahanap lang ng mga babaeng maaaring panandalian lam ang ang interes. Una na niyang tinungo ang desk ni Ester. Record Section para alamin ang identidad ng babaeng tanging sa mukha at amoy lamang niy a nakilala. Buo ang loob ni Mr<pd>. Nilamigan na siya ng pananghalian. Bumalik siya sa kanyang opisi na at napaupo na lamang sabay ang malalim na buntong hininga. punta ko d'yan.</pd>Marites Almonte ang babaeng ito na nasa 1st floor at tila . "Pasensya na. ako na magha hanap." <b>2:00PM-3:00PM<pd>. para makuha ang record ng babae. Maya-maya'y nakita niya ang nakangiting si Ester na dumaan at may inialay na kindat sa kanya. skilled worker hanggang sa pagiging entertainer/performer o kung anuman ang p agkakaintindi sa salitang ito.</pd> Pabling. Si Es ter din ang may responsibilidad para isama at iayos ang mga files ng mga aplikan te sa database pero hindi siya ang tipong mag-aaksaya ng panahon para kung kanin o para lamang hanapin ang taong hindi mahalaga sa kanya. may hawak ito ng mug ng umaasong k ape. Hindi na niya ito pinilit pa lalo't ayaw rin ni yang mapagsimulan pa ito ng away at isyu sa kompanya. Nagkataong wala pa doon ang bab aeng maaaring makatulong makuha ang kanyang kailangan. niligawan. At ngayon ay hihingi p a siya ng isang pabor. Mula sa pagiging DH. Ilang sandali pa at dumating na si Ester. napakaraming aplikante ang dapat niyang isama sa database ng kompanya." ani Joey. Libo-libo ang apli kanteng babae. Ang lakas ng tama at hindi niy a makayang burahin ito sa kanyang isip. "Pare. Ok?" Alam niyang tiyaga lamang ang kailangan kung sadyang gugustuhing makamit ang kanyang pakay. humigop ng kape sabay inilapag sa ta ble at inusal ang tugon. Bigong lumabas ng office ni Ester si Joey. <b>3:00PM-4:00PM<pd>. secretary. Nakatunganga lamang siya sa malungkot na kanin at ulam. Kung hindi magagawa para sa kanya ang isang bagay. tumango at naupo. Alam niya ang pagiging OC (obsessive-compul sive) ni Ester. siya na mi smo ang tatapos nito. Ester. Si Ms<pd>. Napakarami at kulang ang maghapon para rito. Alam at naintindihan niya ang dahilan kung bakit ganoon na lamang ang naging tugon sa kanya ni Ester.</pd> Trabaho lang.

Excuse me. Ipinakilala si Joey kay Marites. namutla.</pd>R<pd>. Maganda ang porma. Gusto niyang magkaroon nam an ng mas kahulugan ang mabilis at salit lang nilang pagkikita. Nagis ing na at nauna nang umuwi si Robert. Sa C<pd>.</pd> Pabling. Hindi na niya pansin ang mg a lalaking nasa larawan at matatandang babae. Saba y na silang lumabas ng silid at naiwan si Mr<pd>. Saglit lamang ang pagtatagpong iyon at nawala na ang dalawang babae.</pd> ng babae. Isang oras na ang nakalilipas sa paghahanap ni Mr<pd>. Syempre pa si Mr<pd>. Sa C<pd>. "Mr<pd>. pet sa ng aplikasyon at alphabetical order. Sari-saring mukha ang tumabad sa kanya.</pd> ng lalake: Ang ganda niya.may hinihintay pa sa lobby. Ang dami na nga kamong nabiktima n' un. Talagang siya na ng a sa lahat ng nakilala at kinasama ko ang seseryosohin ko.</pd>R<p d>. Buko dito.</pd> Ang Pagpapakilala</b>.</pd>Pabling. Si Ester ito at kasama si Marites. Kapalit ng pabor ng paghahanap sa record ng babae ay ang libreng painom mamayan g gabi. Nakaaayos ang files ayon sa trabaho. Sa pala gay mo ba gusto niya ko? Ester. yung totoo. . Ah. Kakatwa man. Hindi nagtagal at nagbutil-butil ang pawis sa kanyang noo. Walang anu-ano't narinig na lamang niya an g isang tinig. Napakaliit ng office. Sinimulan niyang trabahuhin ang mga files. Kilala niya a ng boses na iyon ni Ester.</pd >Pabling ang taya. Nagdiwang siyang mag-isa. nautal at nanlamig si Mr<pd>. at ang bawat record ay may nakalakip na 2x2 picture.</pd>Pabling na kanilang ipagdiriwang ang pagkakatagpo nito sa record ng babae sa kinagabihan. basta. Naghanda na si Mr<pd>. Masyado siyang abala. Nagkasundo si Robert at Mr<pd>. Saan ba siya naka-park? Sa C<pd>. di ba? Baka magalit siya sa akin kapag hindi ko sinabi ang totoo. <pd>. <b>5:00PM-6:00PM<pd>. Ms<pd>. ikaw ang bahala. Si Ester na rin ang pumutol dito sa dahilang beyond office hour na at kikailangan na niyang makipaghabulan sa lansangan para may ma sakyang pauwi. At kaibigan pa pala n i Ester.</pd>Joey Pabling para tunguhin ang Record Section.</pd>Pabling. Si Joey na talaga namang may kakisigan at gwapo bukod pa ang kanyang pag iging matalino at may magandang posisyon sa kompanya. Namula. Nakaupo at tulog na si Robert sa kanyang likuran. Napapailing na lamang si Rober t na nakatanga lang sa kanyang likuran. Batid ng babae a ng intensyon ng lalaki sa kanya nang magtama ang kanilang mga mata kaninang umag a.</ pd>Marites Almonte.</pd>R<pd>. <b>6:00PM-7:00PM<pd>. Napakaliit ng mundo.</pd> ng lalake</b>.</pd> ng babae: Cute siya. Napangi ti siya at tila lumiwanag ang lahat ng bagay para sa kanya." Parang wala siyang intensyong lingunin pa ang nagsasalita. <b>4:00PM-5:00PM<pd>.</pd>Pabling.</pd> Ang Kasunduan</b>. I want you to meet my friend. Inalayan niya ng yosi ang oras na yun.</pd>Joey Pabling sa pagbubukas ng elevator. ilang ulit niyang inasahang makita rin g muli si Mr. hinihintay rin niyang magkita silang muli n i Joey.</pd>R<pd>. Agad niyang minumukhaan ang mga pi cture ng babaeng na sa kanyang palagay ay maaaring ang babaeng kanyang hinahanap . Ilang sand aling pag-uusap ang naganap.</pd> Sa C<pd>. Hinihintay niya ang release ng kanyang papeles para sa kanyang pag-aabroad na lalong madaling panahon. Bagama't muli niyang nasamyo a ng pamilyar na bango.

Parang sasabog ang dibdib ni Mr<pd>. Pinatay ni Mr <pd>.</pd> Carpark</b>. Biology. Sadyang may kemistri nga si Mr<pd>. Naupo siya at hinawakan ang manib ela na may katamtamang diin na tila tangan ang braso ng babaeng nasa kanyang pan agimpan. Nangungusap ang mga mata ni Marites. Inayos na niya ang mga iuuwing gam it. Saglit niyang pinataho l ang alarm ng kotse at binuksan ang pintuan. Inisip niy ang medyo late na kung kaya't gutom ito kahit pa hindi normal ang dami ng kinain . Naglalakad na siya patungo ng carpark dala ang kanyang suitcase. Ilang minuto rin bago siya nahimasmasan.</pd>Pabling sa buong magdamag.<b>7:00PM-8:00PM<pd>.</pd>Pabling ang cellphone. Magandang ideya ang hapunan ng magkasama..</pd> Ang Cellphone</b>. Naririnig pa rin niya sa kanyang isip ang boses ng dalagang kanyang nakilala. Puno ng ilaw ang paligid na may sari-saring pamilyar na karatulang tulad ng Red Banana. Napakaraming bagay ang kanilang napag-usapan. <b>11:00PM-12:00AM<pd>. para sa kanilang dalawang higit na paglalapit pa. cellphon e. Nagliwanag ang mukha ng lalaki at bakas ang sayang naglalaro sa ka nyang puso. Walang pagod ang mababakas sa kanyang mukha at tikas. Ilalaan niya ang oras sa pagkakilanlan sa isa't isa at kung saan at papaano pahahabain ang pagki kita. Parang may imbitasyong makasama si Mr<pd>. <b>10:00PM-11:00PM<pd>. nagdesisyon siyang walang meeting si Robert at si Mr <pd>. Hinagilap ang cellphone at nagtext kay Robert.</pd>Pabling at Marites. Hindi niya pansin ang pag-al igid at pagdami ng mga taong makulay ang suot at tila mga pasyonista. laptop at ang alaala ni Ms<pd>.</pd> Balik office</b>.</pd> "Sir Pabling. Komiks at Bed. <b>8:00PM-9:00PM<pd>. Nais niyan g makasama si Marites kahit pa abutin ng umaga. . Pamo so ang lugar na ito lalo't Biyernes ng gabi at naglipana ang masasayang mukhang nakalaya sa trabaho ng isang linggo. Nagkayayaan sa mungkahing lugar ni Marites sa may Nakpil sa Malate.</pd> Sa Adriatico Circle habang kumakain ng fishball </b >. pwedeng makisabay?" <b>9:00PM-10:00PM<pd>. Si Marites ang tinig at walang pagdadalawang-isip na isinabay ni Mr<pd>. para sa babaeng nais niy ang makilala. blueberry cheesecake at sopdrink ang inorder ni Marites. Inabot na nga ng pagbati ng umaga ang kanilang pagsasama.< /pd>Pabling.</pd>Pabling sa tuwa. Ka katwa nga lamang bagamat hindi na pinatulan pang pansinin ni Mr<pd>.</pd> Pabling.</pd>Pabling ang kalakasan sa pagkain ni Marites. Batid niyang mahalaga ang mga sandaling iyon para sa kanyang sarili. Lalo na nang<pd>. Sadyang pinagpala ang araw niya. Sa puntong ito.. Nakapokus siya sa dalaga. Dalawang ulam at dalawang kanin.</pd> Restaurant sa Malate</b>. Parang magkakilalang matagal na 'di nagkita at ngayo'y pilit na pinaglalapit ang kapwa mundong pinaghiwalay ng pangungulila. Simpleng patay-gutom. May ngiti sa kanyang muk ha. Sonata.</pd>Marites Almonte. Tila isang kuwentong mitolohiya ang gabing iyon nang tuksuhin ni Penelope si Odysseus at limutin na ang kanyang paglalakbay.

Mas natutuwa siya ka pag nakikita niyang ang hawak ko ay walis sa halip na lapis. Ako ang bahala sa aking mga gamit. Binawian ng buhay si Tatay dahil sa kanyang sobra ng paninigarilyo at pag-inom ng kape. 'Di normal dahil sa tanang buhay ko. Lagi't-lagi naman ako ng naghahanap ng picture sa aming bahay. gayundin ako. kung mapakikinabangan na nang mas maaga. Noo'y kumikita na ako kahit . Hinding-hindi kami nabuo kahit sa is ang picture lang. Walang ibang na g-uukol ng pag-aalala sa akin. sa aking pagtulog at paggising. ako ang bunsong kailangang laging maging matatag.Essay Word Count: 2018 Lalong 'di ako ang bunsong kailangang patulugin sa tanghali o nang maaga sa gabi nang 'di mahuli ng gising sa pagpasok sa iskwela. maging ang aking mga kapatid na noon ay mga dalaga't binata pa. Hinding-hindi ko nakitang nagkasama ang aking nanay at tatay. 'Di ako ang bunsong ang tanging pinagkakaabalahan ay paglalaro. Grade four ako nang nawala si Tatay. 'di na kita napakinabangan sa bahay". nagbubunot ng mga ligaw na damo . Isang malaking problema ko nga noong nag-aaral ako sa elementary ang pagpapadala ng picture ng aming buong pamilya kapag may assignment ang aking titser. Bagama't bunso'y parang isi nilang akong akong-ako lang ang bahala sa aking sarili. ngunit ayaw na ayaw ni Tatay na nakikita akong may hawak na libro o kaya'y nagsusulat. May sari-sariling buhay ang aking mga kapatid. 'Di normal ang pamilyang pinanggalingan ko. Sasabihin niya. Tanda ko. maging sa aking mga panagini p. Nakatapos ako ng elementary sa sariling pagsisikap. Mahilig akong mag-aral. ang bunso. Walang kahili g-hilig magpaaral ng kanyang mga anak si Tatay. Apat na babae at apat na lalaki. at ako ang pang-siya m. hinding-hindi ko nakitang nabuo ang aming pamilya. Parang laging hinihi ngi ng pagkakataon na kailangang maging matatag ako. sa paghagilap ng aking babaunin at ka kainin sa school. naglalampaso ng sahig. <b>Malaking pamilya</b> Siyam kaming magkakapatid. Kung ako ba'y nakakain pa sa tamang oras o hindi? Kung ako ba'y nakaliligo na nang mag-isa o kaya'y nakapaghuhugas na ng puwet na ng mag-isa? Kung ako ba'y nagsisipilyo pa? Walang ibang tumitingin sa akin. "aral na nga sa iskwelahan. hinahalughog ko ang buong bahay sa pagh ahanap kahit alam kong wala akong makikita. aral pa rin pati sa bahay. kapag nakikita niya akong nagdidilig ng kanyang mga halamang gamot. at iba pa.5 Title:Sanaysay (30) Text 106 . Walang ibang may responsibilidad sa a kin. maging ang aking nanay na matagal nang wala sa aming bahay o ang aking tatay. kund i ang mismong sarili ko lang. Sa kanya. Akong-ako lang ang may responsibilidad sa aking sarili. Ako a ng bahala sa paglalaba ng aking mga damit. na umuuwi lan g pagkatapos ng maghapong pagmamaneho ng lumang dyip. nagpupuno ng tubig sa tapayan. mas mabuti.

at sa iba pang matataong lugar. Isang malaking problema sa akin kung mahira p makilala ang nasa picture at 'di nakikilala kahit ng mga taong aking napagtata nungan (may mga tao kasing nag-iiba ang mukha sa picture).papaano sa pangunguha ng talbos. Naghahanap kasi siya ng taga-deliver ng mga picture na kuha 'nung nakaraang graduation sa aming school at sa iba pang mga kalapit na school sa am ing lugar. taga-lagay ng pulang ribbon sa mga dapat kun an. Libre pa ang tanghalian at merienda. Bukod sa libre na ang aking mga picture noong graduation ko. Kaya malaking prob lema ko noon kung walang talbos na makukuha o kung 'di mamunga ng marami ang mga puno sa aming lugar. si Ka Amado. ang manggising ng mga taon g malalayo't liblib ang bahay. Ginagamit kasi ang mga tuyong dahon ng saging sa pagpapatubo ng kabute. sinigwelas. at iba pang maaaring mapitas na bunga at maipagbili para magkapera. ang maligaw at makapagtanong sa mga lasing at nagti-trip. at iba pa. Pati mga tuyong dahon ng saging pinatos ko rin upang magkapera. Kaya't t uwing may mga picture na dapat i-deliver. sa mga istambay sa kanto. dahil nalilinis ko nga naman ang kanilang ma sukal na taniman. papaya. atis. kahit 'di ko alam ang tunay na bigat nito. Kaya ayos na ayos! Nagalugad ko ang aming buong Barangay. Nangunguha rin ako ng santol. sa mga nagpupunta sa poblasyon at munisipy o. e 'di pa natutubos ang picture ng mga naunang anak. Talbos ng kamote at kangkong. banaba. na gkataon lang na walang nagmamay-ari at nagbabawal sa aking pumitas ng mga bunga. 'Di ako naniniwala sa sinabi niya. Dahil kung walang talbos o mapitas na bunga. At nakukuha pang ngumiti. Kaya naging mapagmasi d ako sa lahat ng tao na aking nakakasakay sa jeep. Magha-high school ako. dahon ng sili. Bilang na bilang ko ang bawat tuyong dahon ng saging na aking nakukuha." gusto ko siyang sagutin. sikwentang pi raso ng tuyong dahon ay binibili sa akin sa halagang piso at singkwenta sentimos . Kahit anong mang yari. at pang-matrikula. Kaya ibayong sipag ko 'nung bakasyon matapos akong mag-graduate sa elementary. taga-resibo sa mga may downpayment. sa bawat nakakasalubong ko s a palengke. at usbong. 'Di totoong 'di had lang ang kahirapan sa mga gustong makapag-aral. Natuwa sa akin si Ka Amado dahil marami akong naide-deliver na picture. langka. nagdesisyon akong magpatuloy sa pag-a aral sa high school. dahi l baka mukha nila ang nasa picture na hawak-hawak ko. Hindi sa amin ang mga punong inaakyat ko. Isinama na rin niya ako sa mga graduation ng mga iskwelahang kanyang kinukunan. Ako ang taga-b uhat ng kamera. Ang iba kasi'y nagpapakuha pa gayong tambak na a ng picture na dapat tubusin. Sinasabi ko rin sa kanya kung sino ang dapat kunan at hindi. Ang kakapal talaga ng mukha! . ako ang tinatawag niya. Pangatlong anak na nga yata ang nagtapos. Sa mismong graduation ko 'nung elementary. mangga. uniporme. Ang magpunit ng pictur e sa harap ng mga taong tumatangging sila ang nasa picture. may lima ng piso pa ako sa bawat picture na maide-deliver ko. taga-lagay ng film. bulaklak o bunga ng sampalok. Hadlang na hadlang ang kahirapan . Naranasan kong makipagpatintero sa mababangis na aso. S a akin nakasalalay kung makapagpapatuloy pa ako ng pag-aaral. Tuwang -tuwa sa akin ang mga may sagingan. ang minsang umuwing wala man lang natubos kahit na isang picture. kaymito. At 'nung si nabi ng guest speaker na "di hadlang ang kahirapan sa mga gustong makapag-aral. sa mga nasa taong nasa barbero o parlor. Tamang-tama ang isang alok sa akin ng isang kilalang photographer sa aming lugar . wala rin akon g kita. Tanda ko. maging ang mga kalapit na Barangay sa pag hahanap ng mga mukhang nasa picture. ang magmura nang malutong ngunit palihim dahil sa layo ba naman ng bahay ay 'di man lang maawang tubusin ang kanilang mga mukha. hinding-hindi ako titigil sa pag-aaral. walang perang maidadagdag sa iniipong pambili ng mga notebook.

Nagma dali akong bumaba noon at naghanap ng ibang punong matatalbusan. Alam na alam ko kung anong puno ang maaari ng puntahan ang dulo at alin naman ang hindi. Pambaon sa araw-araw. bunga naman. kangkong. kahit halos mapatid ang a king hininga noon sa pagkakabagsak at ang hapdi ng hiwa sa aking palad dahil sa pagkakasabit sa alambreng bakod. Problema ko na lang ang anim na buwan pa. at iba pang mga activity sa schoo l na maaaring kunan si Ka Amado. lahat inaakyat ko para tal busan. ng aking dalawang polo at isang pantalon. Tumitigil lang akong kung wala ng bungang mapipitas o kung masyadong nasa dulo ang bunga. Sa mga panahong iyon. Kung 'di tama ang pagkakapitas. <b>Eksperto sa akyatan</b> Sanay na sanay akong umakyat ng puno. Pero kahit sanay na sanay akong umakyat ng puno. ilang buwan pa'y bulaklak naman ng sampalok ang aking pipita sin. pinag-aralan ko ang sining ng pagpitas ng usbong. Simula noon . kaya 'di nila ako pinakikialamanan. at pambili ng ilang mga kai langan. Nakaipon ako nang higit sa aking maiipon kung mananalbos ako. Siguro nga. Kahit pa ako'y magpakataas-taas. Nabayaran ko rin ang apat na buwan ng aking matrikula. nangunguha pa rin ako ng usbong. Habang nag-aaral sa high school. Mas mahal kumpara sa ibang talbos na aking nakukuha tulad ng talbos ng kamote. Pero pagkatapos kong mahulog. at maide-deliver ko pa. sili. dahil kung plastik. malalanta ito at mangi ngitim. Pero may Chrismas Party. kundi akong-ako pa rin. JS Prom. Nagpapakadulo sa maku kunat na sanga kahit pa may mga higad o malalaking hantik na nabubulabog. Kasunod nito. baka talagang alam ng aking walong kapatid. kaya kong makapitas nang h igit sa tatlong tiklis ng bunga ng sampalok sa isang araw. Matapos ang usbong. Walang ibang may pakialam sa akin. Ayokong maitiman uli ng usbong. may dagdag akong kita. Kaya natutunan kong pitasin nang p akurot at 'di pahagod ang usbong ng sampalok. Kung alin ang punong makunat o mal utong ang mga sanga. Tanda ko'y mga first year high school na noon. Tuwang-tuwang ako noon. paano'y nadala na 'ko noong halos apat na kilong usbong na nakuha ko sa maghapon ay nangitim na parang nasunog lahat. Nagtanong din ako sa mga bih asa sa pagpitas nito sa aming lugar. Tanda ko'y mga twenty five pesos ang isang kilong usbong noon. Pagkapitas. na kayang -kaya ko naman. Kahit mahirap akyatin ang puno ng sampalok dahil nagl ulumot ito kung tag-ulan. ibubuyangyang ko ang u sbong sa isang bilao o kaya'y basket. Naisi p ko. Paano'y pinilit kong abutin a ng isang hinog na hinog na bunga. naranasan ko na ring mahulog. Napakatagal bago makaisang kilo ng usbong. Walang mam amakyaw ang bumili. o malunggay. 'di sa puno ng sampalok kundi sa puno ng kaymito. akong-ako pa rin ang bahala s a aking sarili. Paano'y napakagaan lang naman ng usbo ng at may pagkamaselan pa. Sa mga panahong walang picture na maide-deliver. pagkatanggal ng matinding sakit. lalo akong naging matapang sa pag-akyat ng puno. Minsan nga'y isang malaking ahas na nakapulupot sa isang sanga ang aking nakita. hinding-hindi ako nalulula . Masuwerte kung tag-ulan dahil mabilis tumubo ang usbong ng sampalok. natuklasan ko ang iba pang pwedeng pagkakitaan .<b>Malaking pangangailangan</b> Sa bawat pagsama ko kay Ka Amado. mangingitim ang usbon g at di na bibilin ng mamamakyaw sa palengke. Walang puno ng sampalok ang nakaliligtas sa akin sa aming lugar. pamasahe. pananalbos ang aking isinisingi t upang pagkakitaan. at iba pang pwedeng talbusan. Wala akong pinagkwentuhan maski ang aking mga kapatid. ng aking mga gamit s a school. Nauwi sa bula ang buong maghapong pagpapagod ko. Nakabili ako ng bag. Kaya sa apat na taong pag-aaral ko sa high school. ng aking nanay noon.

bukod sa pananalbos at pagpitas ng mga bunga. 'yun nga lang medyo natatagalan ako bago makahagi lap o makaipon ng pambayad. wala siyang kamalay-malay na lumilibot nang palihim sa ilalim ng mesa ng aking mga kaklase a ng aking paninda. Kaya noong bakasyon. Halos 'di na ako umuuwi ng bahay. Wala sa aking mga kapatid ang na gpaaral sa akin. ang alam nila. pamasaheng-pamasahe lang kasi ang pera ko. Pinahiram na rin ako ni K a Amado ng bisikleta. May matandang lalaki na may pa sang kahoy ang maingat na bumababa sa bundok sabay ang bati sa akin nang ako'y m akita. upang umaga pa lang at 'di pa sumisikat ang araw ay nagsisimula na akong magbahay-bahay at maghagilap ng mga mukhang na kangiti at nakaligtaang mayroong silang dapat tubusin. May mga guro ring bumibili sa akin ng yema at pulburon. Tuwang-tuwa ako dahil malaking halaga na ito noon. ng isang bag na lalagyan ng picture (dati kasi'y plastik b ag lang ang gamit ko). binyagan. Kaya noon. Kumikita ako noon ng dalawang daan at singkwenta pesos sa isang araw. Siguro. pulburon. Kayang-kaya ko namang bayaran. at iba pa. Bakas sa kanyang mukha ang pagod at ang pagsusumikap na mairaos ang buhay kapiling ang kagubatan. "Amang. Minsan. Habang nagtuturo nga ang aking titser. lamay o libin g at kung anu-ano pang okasyon na kailangan ng litratista. mababawasan ang kita ko. <b>Mga kapatid na walang paki</b> Nakatapos ako ng high school na akong-ako lang. dahil nasa kani-kanilang bahay ang mga may kakayahang m agbayad. pagkatapos ko ng high school. makikiraan na. dahil ku ng mauubos. Halos maubus-ubos ang mga picture na dala ko. Ito ay ang pagtitinda ng chicharon . Linggo ang pinakagusto kong araw n g paghahatid ng picture. 4 Title:Kwento (20) Patalikod na ako nang may kaluskos sa hindi kalayuan. ibayong pananalbos at pagde-d eliver ng mga picture ang inatupag ko." . birthday. 'di ko gaanong problema ang pambayad ng aking matrikula buwan-buwan. yema. Pinatul og na ako ni Ka Amado sa kanilang bahay. talagang kayang-kaya k ong mag-isa. Huwag sanang maubos ang mga picture na kailangan kong i-deliver. Walang sinuman sa kanila ang naging obligasyon na papagtapusin ako kahit sa high school man lang. lalo n a kung katatapos lang nilang kumain ng tanghalian. Humawi sa mga s anga-sanga at dahong nagkukubli ang kumakaluskos. pamasahe at pocket money kung sakaling 'ala pang tumutubos ng picture. pinabaunan ng tubig at tinapay. Maimbento pa sana ang iba pang okasyon na k ailangan ang photographer at picture! Isinama na rin ako ni Ka Amado sa mga kasalan.

Madalang na rin ang taong laman ng abenidang bihag ng katahimikan maliban sa mga kakaunting nakalalayang kaluskos ng mga pulubing natutulog sa mga pasilyo at ng ilang trabahador na papauwi na. Nakita ko ang marka ng pagsibak bagaman nanatiling matayog at m asigla ito. Mangmang na matatawag si Norman kung pag-uusa pan ang mga laruan bagamat iginagawa siya ng kanyang ama at palagian siyang naki kipaglaro ng Indian-indianan sa mga batang lansangan. At h indi pa man nagtatagal. Paslit pa lamang siya'y alam na niya ang tunay na kulay ng kahirapan. Umihip ang malamig at sariwang hangin. animo'y kumakaway. Naroroon sa dakong iy on. aking ipinikit ang mga mata nang may ngiti ng katuparan at kapayapaan. At nakatutuwa nang ang dalawang sanga nito ay dumantay sa akin g dibdib. Basta't ang alam niya ay iiwanan siya ng kanyang ama sa bendor ng sigarilyo't ke ndi sa may riles kung gabi na. Nadama ko ang kanyang pangungulilang ngayo'y naibsan. Wala siyang magawa kundi ang humawak sa manibela ng kotse't tumitig sa kawalan. At nang malaman ng mga tao sa bayan at munisipyo. Nadama ko ang bulong nito sa muling pagtanggap sa akin." "Yun na nga po marahil. Masaya na siya sa ganoong buhay noon. May mga dayong pumutol dito para manirahan. Pinakiramdaman ko ang paligid. kamatsile at iba pa rito.Hindi ko napigilan ang magtanong. Halos hindi na siya kumukurap. aalis ang ama at sa pagbabalik nito sa kinaumagah an ay may dala nang masasarap na pagkain. Kung minsa'y hindi niya pansing nagsisindi na pala siya ng panibagong sigarilyo kundi sa biglang init ng lighter na humahaplos habang tuluy-tuloy siya sa pagpapatunog nito. Nagtataka lamang siya sa ayos ng kanyang ama." "Nagkaroon ito ng ilang marka ng palakol pero naroroon pa rin at nakatay o ito. Bago pa man dumating ang hinihintay ni Norman ay butil-butil na ang pawis sa kanyang katawan. putikan ang kupasang maong at s uot na de-goma. Malaking karangalan sa kanya ang manalo sa la . Tila mga larawang pumaparada sa kanyang isip ang buhay ng nakaraan. Hindi niya pinagtatakahan ang paminsan-minsang pag-uwi ng kanyang ama ng masasarap na pagkain at damit. Hindi pa nakuntento at ang malaking punongkahoy ang kanilang inumpisahang itumba. Mali lim dito at nakahihikayat ang pagpapahinga. Walang pagdadalawang-isip. Maram i-raming upos na ang nagkalat sa putikang kongkreto. Nangangalahati na ang kanyang bagong bukas na pakete. Ito na ang kinamulatan niyang laro na itinuro ng kanyang ama. Maaaring ang punong balite ang hinahanap mo. Kanya akong kinanlong. Iba' t ibang alaala ang pumapaimbabaw sa kanyang isipan sa tuwing nagdaraan ang mangi lan-ngilang sasakyang may matingkad na ilaw." Itinuro niya ito at nagpatuloy na sa pagbaba ang matanda. Aking ipinagpatuloy ang paghahanap. natagpuan ko ito. Umaambon. Subalit hanggang doon na lamang. Inyo bang alam kung saan matatagpuan ang mala king punongkahoy dito?" Nag-isip ang matanda na tila may inaalala. Napasandal ako sa katawan nito upang magpalipas ng oras. Al am na niya ang magkubli sa isang panyulon sa ginaw ng gabi at hindi sa marangal na pagkupkop ng mamahaling kumot. Mabuti't nagkataong may nakakita nito bago putulin. makapagtanong na. Madalas siyang nakikipag-bari lan sa kanyang ama na kamay lamang ang ginagamit. "Dating may mga punong mangga. Umindayog ang mga sangang tila na ngungusap. "Tatang. Naroroon pa nga at nakayakap pa rin sa dibdib ng lupa. pinaalis sila. Tanaw ko rin ang nakadapong halaman sa itaas.

Dito niya idinugtong ang kanyang ninanais noon pa man. Sa kabila ng kawalan ng ina. Nais niya tuloy hamunin ng pabilisan sa p . At isa pa'y tila walang gana ang nagt uturo sa kanya. Nais din niyang maiyak dah il kahit papaano ay may katotohanan ito. kahit na tuwiran lamang nagpapatalo ang ama. 'di tulad ng ginagawa sa mga ibang batang min amalas na mabawian ng hininga. <i>Marcos.rong ito. Malaki rin ang impluwensya ng mga nangyayari sa kanyang paligid habang si ya ay lubos na nagkakaisip." ito ang ilan sa mga l itanyang kanyang narinig mula sa ama kapag nililinis nito ang kanyang baril. Maraming bata na ang namatay at ikinahon dahil sa pagkakasakit at minsan nam a'y pagkalunod sa ilog. Minsan niyang naramdaman ang tunay na saya ng pagiging bata nang ibili siya ng kanyang ama ng laruang baril. Dumadalas ang tunog ng pagpatak ng ulan. nakakaramdam siya ng lakas sa tuwing makahahawak siya ng laruang baril. mag-iiba na ang kanyang buhay sa gabing ito. Banaag ang naging pag-iingat ng ama para sa kanya. ang p aglalaro ng kamatayan sa kalabit ng gatilyo. Hiling din niyang magkaroon ng pag-aaring Diyos sa hinaharap. Laging ganito. Iba ng pananaw rin ang naiukit sa kanyang pang-unawa ukol sa bagay na ito. Nahilig siya sa mga baril-barilan . Masinop niyang inaaninag ang taong nasa kabilang kanto na magbibigay sa kanya ng hudyat sa pagdating ng k anyang pinakahihintay. Halos walang gustong makipagkaibigan sa kanya dahil sa mga pag-aalinlangan ng ibang bata sa kanyang marusing na ayos. Bata pa nga noon si Norm an. Masansang ang han gin at dikit-dikit ang bahay na pinagtagpi-tagping plywood at retasong yero. Ganyan ang buhay sa kanya. At k ung sakaling may pakunwaring mapapatay siya sa isa sa mga kalaro'y nakararamdam siya ng kakaibang saya. magkakaroon na siya ng Pa nginoon ngayong gabi. Hindi na niya maalala ang araw ng huling pumapasok siya sa simbahan. Para lam ang sa mga ubod-sawi at pinapanigan ng grasya ang nakaiisip pumasok dito para ma nalangin. tuta ng Kano. Lalong nagbibigay ng lamig na n agsisilbing pampalabo sa salamin ng kanyang sasakyan. Tumuntong si Norman sa paaralan kung saan niya unang naramdaman ang pagka kaiba ng pamumuhay. Hindi na siya sa marupok na kahoy nahuhumaling. " Si Totoy Tato. naisip niyang wala na siya ng pakialam rito. Naibabalita at ikinukuwento ng kanyang ama ang mga karahasang patungkol na rin sa paggamit ng armas o patalim para mailigtas ang sa rili sa kagipitan. Isang kakaibang pamumuhay na lubos na itatakwil ang paniniwala sa mga huling katagang naisulat. W ala siyang interes dito. Lu malagay tuloy na inutil ang mga pulis at mga mistulang bayani sa labanan ang mga kriminal ang nabuong imahen sa utak ni Norman. Hindi nabawasan ng kahoy ang kanil ang bahay na maaari niyang sidlan.on ng suli ranin na sa kanyang palagay ay ang tanging bagay na maiaahin sa Diyos. Gayumpaman. sa kanila lang ang Diyos. madali siyang naiiwan sa klase bagamat may matalim siyang pang-u nawa sa kalagayan ng kanyang paligid. Tanging mga kauri lam ang niya ang kanyang nahahagilap na makalaro. Naniniraahan sila sa esterong malapit sa Tulay Jueblo. Huminto siya ng pag-aaral nang nasa ikalawang taon na siya sa hayskul. Na mimitik ang init ng tag-araw at nandudura naman ang mapanakit na ampiyas ng ula n. naisalba ng ama ang kanyang anak. ayaw niya ng dinidiktahan ng mga pumapalagay na mataas sa kanya at parurusahan kung magkakamali. Hiling niyang yumaman at magkaro. trenta'y otso ang gamit niya ng makipaghabu lan at mapatay niya ang isang alagad ng batas na gaya rin ni Ben Tambling na kuw arenta'y singko naman ang ipinangtimbuwang sa mga parak. Kahit na papaano ay nakaligtas dito si Norman. Bago pa man mangyari yaon ay napansin niya ang mga pulan g titik na nakasulat sa mga pasilyo ng abenida. Lubos ang kanyang pagtataka kung bakit mayroon pang mga taong na ghihirap na ay nakukuha pang makapagsulat ng ganito. ngayo'y sinasamba na niya ang mapagkunwaring plastik. Mabuha y ang aping Pilipino</i>! Hindi niya alam kung matatawa o malulungkot siya sa p ahayag na ito.

Hindi mo mararamadaman ang panandaliang hirap ng ibibigay kong hanap-buhay. Tama lang na maranasan mo ang hirap ng trabah ong pinasok mo. Malulunok mo ito. Sin anay siyang mag-alaga nito. may pormalidad ang tatak ng trabahong kitang-kita sa pa nanamit na itinatatwa naman ng oras ng kanyang paghahanap-buhay. masarap ang nasa ilalim ng makapangyarihan. malamlam at ku lob ang hangin sa loob ng kapirasong bahay." Dumating ang hudyat sa kabilang daan at nakita niya na ang papalapit nit ong pagkumpas. Nasa madilim na bahagi ng kabilang pasilyo si Norman nang dumaan ang isang kotseng pula. Ngayon siya ngin angawit ng pag-upo. Hindi na ito laru-laruan. Mala-imahen na ito ng kanyang magiging Panginoon. may kakis igan ang katawan hindi tulad ng kanyang ama na may bahid na ng katandaan. Bukas. Ilang taon ko rin itong ginawa simula nang tang galin ako sa trabahong ipinambubuhay ko sa inyong mag-ina. napakadaling gawin. kakausapi n ka ng tauhan ng nasa itaas.agbunot ng baril at pagkalabit dito para lamang mapatunayang may alam din siya. Tila manok silang pup ugutan mo sa iyong pag-aabang. daing na niya ang hirap nito sa kakaunting salapi. Madali lang para sa bagong Pa nginoon. Kultadong pagtataka pa rin ang humihilam sa kanyang mga mata ukol sa kat auhan ng ama. Anak. Nabulabog ang katahimikan sa abenida." ang b ilin pa ng kanyang ama. Tila manok na ginilitan ang estudy anteng natapat para sa kanya. Itinutok niya ang baril at sa pagdaan nito ay ipinutok. May matinong pulis. bala lang at la kas ng loob ang puhunan mo. Sa una'y may kahirapan. Matagal mo na itong gustong malaman. isang kalabit lang sa gatilyo. Darating ang araw na malalaman mo ang dapat na paggamit nito. Mula sa kanyang jacket ay inilabas niya ang kanyang baril. Hindi niya maintind ihan. Inilapag ng kanyang ama sa mesa ang baril. ito na ang pinakamahalagang bagay sa buhay nilang da lawa. Mag-uumaga na. at ilang t aong tuloy sa paglaban sa pamahalaan ang iyong makikilala. wala akong magawa kundi ang kumapit sa patalim para mabuhay ang iniwan niyang sanggol. . Nais niyang tu mulad sa ama. hina wakan ang baril at bumababa. Nanghina siya pagkatapos subalit inunahan siya ng kanyang isip par a tumakas. Ito ang dahilan kung bakit napilitan si yang kumayod sa kahit na ano pa mang paraan. Iba ang ama niya. Namatay siya sa saki t. bukas ay lal o mo pang maiintindihan. Nag-iingay ang mga kuliglig na tumatawag sa ambon ng ulan. Nalibang siya nang bumalik sa kanyang gunita ang 'di pa katagalang araw na nakalilipas nang kausapin siya ng kanyang ama. ang paggalang dito. Iginawi niya ang kanyang sasakyan sa isang tagong pasilyo. M ay pag-aalinlangan ang kintab ng kanyang mata. Bubuhayin ka ng kapirasong bakal na ito. "Nasa tamang gulang ka na. Napapansin niyang may bahid na ng hapo at katandaan ito na makiki ta sa mga mala-riles na guhit sa mukha. Ala-una y medya na ay wala pa ang hinihintay ni Norman. Tumakbo sa kabilang pasilyo si Norman at pinatakbo ang sasakyan na p ara bang walang nangyari. Simple ang kanyang kilos subalit matalim ang ilang pagsulyap sa inaabangan. sabay sambit ng kanyang ninanais sa anak. Madalas ipinagkakatiwala sa kanya ang paglilinis ng baril ng kanyang ama. Madalas siyang napapagawi sa may prendahan at konsignasyon kung umeekstra siya sa pagbababa ng mga isdang nakabanyera. Sawa na siya sa lansa ng kanyang trabaho. sukab na estudyante. nagtatalo ang salaping kapalit at ang sarili kong sikmura. Itinuro na rin ng ama. "Kung itututok ay siguruhing ipuputok mo. Beynte-uno na siya. kahit pa ano ang itinatago nitong hanap-buhay. tila walang kasiguruhan ang kanya ng ginagawa.

May nakabuhol na lubid sa paa. Nakagapos na siya sa nakasusulasok na katoto hanan. Ito ang dating tagpuan nila ni Laya. Napahilahod na lamang si B erting sa loob ng garapon. Muling nabuksan ang baral ng kanyang haraya sa kalaliman ng pag-idlip. Sa kamay niya ay a ng mga lubid. Pinagot na ng kanyang Ditseng Cora ang tali ng kanyang pag-asa upang tupdin ang pangarap. Galit ang kanyang nakatatandang kapatid sa mga ganitong pangarap. Si Caloy. Nagiisa na siya sa buhay. Subalit lumalapit sa paglipad si Laya at sa paglipad nito'y nabubura ang kanyang pag-aagam-agam kung sino nga ang lalaki. Idagdag pa ang kirot ng kany ang kalamnan at nakahihilong hapo. May naghaharing katahimikan. Si Alfonso ay isa sa mga kalalakihang sumama sa hukbong Pilipino-Amerikanong nak ikihimok laban sa mga Hapones. Nag-iisa na siya. kumot at unan. Subalit ngayon. sa dibdib at leeg. Bakil-ba kil na ang kanyang palad at sawa na rin ito sa tusok ng karayom sa tuwing tinata pos niya ang mga masalimuot na husi. Umangat ang kanyang pakpak at bumagwis sa hangin upang lumutang k asama ang nakabitin sa dulo ng lubid ang isang lalaki. Subalit malayo nang magkagayon pa ito. Lumalapit pa . Sinunod niya ang tuks o ng paghimbing. Kilala niya ito. Sa malayo. Nakita niya ang kalawakan ng mabatong talampas. Dama pa rin niya ang sakit ng pag-iisa sa buhay a t mas titiisin pa't mamarapatin ang kirot ng metralhiya magkaroon lamang ng pami lyang makakasama. 4 Title:Kwento (18) Hanggang sa lamunin na ng gabi ang araw. Bubwit siyang nasa sulok ng kagipitan. Isang magsasaka ang ama ni Alfonso na pinaslang nang tumangging magbigay ng adwanang butil sa mga Hapones. Ang lalaking bihag ni Laya. Malapit na. . Maraming taon na ang nakararaan nang yumao ang kanyang D itseng Cora. Pinilit lamang siyang pauwiin ng dilim at nagbabantang galit ng panahon. Nang-aakit ang alindog ng kanyang papag na ni minsa'y di niya pina gkaabalahang sinupin ang nananahang banig. natanawan niya si Layang nauupo sa may katarikang ba ngin habang tila pinupunit na asero ang hagalpak ng pagtawa. Lumalapit pa. May tatak na ng pangil ng katandaan ni Metusalem ang kanyang kataw an pati na ang kanyang mukha. sa kamay. nasa loob na siya ng garapong binabaha ng salitre habang may umaaligid na pulutong ng mga buwitre. Binuksan niya ang nakapinid na pinto ng kanyang silid. Naghahanap ng butas na mapagtataguan. Tinatakam ang mga ito ng kanyang sari ling kalamnan. Napipiho niyang kilala niya ito. Tulad ng inakda nila ni Alfonso. Batid niyang kilala niya ito. Napag-iinit niya ang tumba-tumba na maaawa t lamang sa sandaling kinakailangan na niyang sundin ang dikta ng sikmura. Hindi niya maaninagan noong una ang mukha nito. Pinasabog ang ulo ni to at nang sumugod ang kanyang ina'y isang matalim na bayoneta ang itinarak sa d ibdib.Bihasa na ang kamay ni Gloria sa pananahi at pagbuburda.

Wala kang ginawa kundi ang pagsawain ang patalim mo sa katawan ni Aling Amanda. Hindi kita titigilan." tapos wala na siyang nasabi pa.." aserong tawa ang narinig niya bago siya lagutan ng pantalon ni Berting. Binuksan ni Caloy ang binabaha ng salitre. Kakap irasong ungol na lamang ang ginagawa nito. Nagising ang kanyang ulirat. Tama lamang upang makalipas sa maghapo n ang kanyang tinatanggap na salapi. Sabay ulit sa dibdib. Walang nakaaalam kung kaila n lilipas ang tag-ulan. sumingaw ang tikas ng b awat hibla ng kanyang kalamnan. wala na ang ulan at handa na ang lahat sa libing ng matanda ng babae habang ipinapasok naman ang isa pang ataul. Halos magmakaawa na ang bata sa kanyang nararamdaman. Malupit ka Berting <p d>. Tunog ng kampana ng Simbahang Quiapo ang kanyang palatandaan kung kailangan na siyang umuwi tuwing hapon. <b>Oras sa Namamanata</b> Si Mang Banong ang naiwan sa kanyang nag-iisang anak na may sakit sa gul ugod nang maagang namayapa ang kanyang asawa. Kakalahating mukha ang bumabakat sa sasandaling liwanag na naglalagos sa bintanang kapis. May buong imahen na ang nakikita niya kasabay ang nakagagalos sa diing pagsasalita. May tila pinupunit na hininga. Wala silang aasahan kundi ang kanilang sarili at dikta ng pagkakataon. Tag-ulan na ngunit walang nakababatid ng paglipas nito. Taga-kumpuni ng mga sirang relo at orasan si Mang Banong sa isang maliit na lugar sa Raon." sabay tarak ng patalim sa sikmura. Si Caloy. ang kip kip ni Laya. Pero wala nang ligtas pa. Hindi na siya makalalayo pa. Nakaumang sa kanya. "Hindi ako lilimot a." nagngangalit ang bagang nito na na ghahayag ng panunuya at poot. Nasa kanya na nananahan si Laya. Lumpo na si Berting.. Umusal pa ang lalaki sa dilim. May kasama akong tutulong sa akin. Naghahanap ng butas na mapagtataguan. . Baon niya ang isang garapong niya itong dinala at tumakas habang nagwika ng hul Aurora. Di ako nagkamali. Walang magawa si Berting. Para itong manikang nakahimlay s a magaspang na papag at mainit na silid. Kipkip ing bilin. May kislap na naaaninag mula sa kanyang kamay hab ang lumalapit siya't gumuguhit ang kidlat. Maputla. Nagsawa na ito sa pag-iyak. "Minsan kailangan mong maging mapagmagandang-loob sa mga taong iyong ki nasusuklaman. At muli doon n iya katatagpuin ang kanyang nakaratay na anak. "Tama. Mahirap ang may kagalit.Inawat na lamang siya ng kanyang panaginip nang akalain niyang nasa bago ng dimensyon siya ng pagkakaidlip. may manipis na pangangatawan at may namamagang likod at balikat ang bata. Bubwit siyang nasa sulok ng kagipitan. Madalas atakihin ang bata. nakapaninilab.</pd>" sumisiklab. May lalaki sa d ilim na papalapit sa kanya. Nagsimulang rumagasa ang ulan. "Bakit 'di mo 'k o tigilan? Wala akong ginagawa. "Alam kong ikaw ang dahilan ng pagkamatay ni Aling Amanda. Kinakailangang mabigya ng lunas ito. Lumipas na ang araw kay Berting. Wasak na si Berting. Sabay ulit sa leeg. Napanaginipan ko ang sinapit ni Aurora. nakilala niya ang tinig nito. Kung m ay makapagbibigay lamang sa kanya ng pagkakataon upang makahiram ng salapi subal it wala. Hawig ng nasa kanyang panaginip bagamat itinuturing din niyang isa ito. Ang pag-ikot ng kamay ng mga sari-sar ing relo ang kanyang hinaharap araw-araw. May katandaan na siya. Sabay ulit sa pantog. Wala siyang magawa sa takot. Nakita ko. Kulang na kulang na ang panahon upan g umasa na lamang siya sa maiipon na salapi mula sa kanyang hanapbuhay. Pipi na si Be rting. si Lay Kinabukasan. Sinundan ko ang panaginip at kutob ko. Tila hinuhugot daw sa kanyang likod ang mga buto sa kalamnan.

si Marco kung gabi. Wala siyang mapasukang trabaho bukod sa kanyang natutunan sa mga kaibigan g nasa ganoong kalagayan din. Ala-sais na ng dapithapon subalit wala ng humudyat na kampana para magpaalala ng kanyang pag-uwi. Lalong suot din niya ang lakas ng loob na hindi karaniwan sa kanyang edad. sabay pang umiihip ang kara mdaman sa kanyang mga kapatid. Hindi pa niya alam kung kailan ito matatapos. Kung minsan pa nga. Iba' t iba ang awtong sasakyan patungo sa iba't ibang lugar na iisa lang naman ang na ngyayari. Hindi niya pansin ang pagkulo ng sikmura. Masaya ang gabi. Ginampanan na niya ang lahat na yatang papel sa pakikitungo sa mga taong nakipagtawaran sa kanya. Hindi na siya ang B obot na madusing. Kung minsan lima. Nasa lansanga n ng kilalang kalye siya naghahanapbuhay tuwing pinangas na ng dilim ang liwanag . Pangarap ng kanyang ina ang makatapos ng pag-aaral k ahit na isa sa nakababatang kapatid ni Bobot. Kasama sila sa bayong ng hirap. Ang sigarilyon g nag-aalis ng pait ng nakaraang gabi. Siya si Bobot. Uuwi siyang ma y pasa at paso ang katawan. B asta hanggang kaya niya ay tuloy pa rin ang pakikirigodon sa mga estrangherong l alaking babae ang puso o sekswal na pangangailangan. Hindi na niya maaasahan pa ang in ang nabaldado ilang taon na ang nakalilipas. Baldado ang ina. Tuwing umaga lamang siya nagigising sa isang bangungot. kung minsan anim o pito ang kanyang nakakatambal. wala na ang kanyang anak. Nariyan ang maging tila turuan at sunudsunurang aso. Suot na niya ang malinis na mumurahing damit at sapatos. tila bangka y na pinagsasawaan ng buwitre. Bawat gabi'y tila kahoy siyang inaanay. Naisip niyang kunin ang mga mamahaling relo sa kanyang pinapasukan at ipagbili ito. Tahimik ang paligid. Ang dating labimpitong taong gulang na bata ay wangis binatang may hustong gulang. Saya na niya ito na minsan niyang hinili ng na sana'y tulad na lamang nito ang buhay niya. Kinakalimutan na niya ang sarili kung lubog na ang araw. Dumating na ang sukdulan ng sakit ng k anyang anak. Labimpitong gulang at hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Lumabas na ang doktor. Ganyan ang umaga ni Bobot. Bagamat ang dalawa sa kanyang kapatid ay may hanapbuhay sa lansangan hindi pa ri n husto ang kinikita nito para sa kanilang pangangailangan. May takdang paggamit at takda ng tapos. Tuwing umaga lamang ito h umuhupa. Ganyan ang gabi kay Marco. tuloy sa paghawi ng mga numero ang kamay ng orasan. ang mga kapatid. <b>Makata sa Ilog</b> Madalas matagpuan ng hanging habagat ang makata at ang kanyang apo sa il og tuwing tag-araw. Tahimik din ang bata. Suo t din niya ang hindi nabibiling kapal ng mukha. iba't iba ang k asama. Napaupo na lamang si Mang Banong habang inililipat sa ibang silid ang kanyang anak. <b>Si Bobot</b> Nag-iisang lalaki sa limang anak si Bobot. Kung minsan naman. Payapa ang pag-agos nito hanggang sa dulong hindi na maaabot pa . ang maging tigre sa bangis at maging sawa sa lambing sa pakikiniig . Sarap na lama ng ng paghitit ng sigarilyo ang nagpapasigla sa kanyang katawan. pati pa ang pa mumuhay. Hindi sapat ang sam paguitang kadalasa'y lanta ng iuuwi o ang pagpapakintab ng sapatos ng kung sinusinong naglalagalag sa abenida. Wala nang naghihirap sa bahay. Dalisay ang tubig sa ilog na pinakikislap ng namumulang pag lubog ng araw. Tumugtog ang kampana ng simbahan ng ka tanghaliang tapat. inaalayan din siya ng gulpi ng pagmamahal. Mataimtim niyang hinintay ang paglabas ng kanyang anak o na kahit ng doktor na magsasabing maigi na ang bata. Butil-butil na ang pawis sa kanyang kulobot at sunog na balat. Inilako niya ang mga relong kahit sa panaginip ay hindi mapap asakanya. Bawat sinasamaha'y sari-saring paraan ng saya ang dinaranas.Gipit na gipit na silang mag-ama. Hindi na paulit-ulit pa. Pasa-pasa ang kanyang tuhod sa pagluhod-paggapang sa Simbahan ng Quia po makahingi lamang ng kapatawaran sa kanyang nagawa habang lumalaban sa kamatay an at buhay ang kanyang anak sa ospital.

Napawi na ang tag-araw at hinalilihan ng tag-ulan. Napatid ang sa ya ng mga tao nang mapansin nilang nakahiga ito sa riles habang humaharibas ang padating na tren. Naroroon pa rin ang apo at si lolo. Nabasa na lamang ang alikabok ng pulang katas na nagmula sa nagpipigaang laman at bakal. ang makata sa ilog. Gulat at tulala ang lahat. Minsan. Ito raw ay katu mbas ng larawan na nagpapaalaala ng isang bagay. naubos na marahil ang mga batong dapat na maipukol o kaya'y nada gdagan pang higit ang pagtataka ng apo sa ginagawa ng matandang makata nang pumi rmi ito sa isang tabi. Para hig it na masamyo ang bango. Ito na a ng kanyang ikalawang buwan ng kanilang unang anak. Mahinahon na sagot ang s ukli sa kanya. Huli na. salit-salit na tila tirintas ng panahon. Hindi rin niya pinalampas ang pagtataka kung bakit nagsusulat ang kanyang lolo nito. Makailang ulit silang ganito na la ng ang nangyayari. Umaasa. Ang silbi raw nito'y upang maiwan ang isang bulong ng kaluluwa s a daigdig. Siya si Ema sa ikadalawampu't anim na taon. Dito niya nasabing. Malakas ang pag-agos sa gitnang bahagi ng ilog subalit nakukuha pa ring magkaroon ng sapin-saping pa gbibilug-bilog ang tubig sa pagpatak ng mga munting batong ipinupukol. Naitanong niya kung ano nga ba ang tula sa matanda. Sumapit na muli ang isa pang tag-init sa ilog habang umiihip na muli an g habagat. <b>Sa Riles<b/> May babae sa istasyon ng riles tuwing hapon. Binabasa ni lolo ang mga tula s a kanyang apo." Papalubog na ang araw. Parang paghingang kailangang gawin para malubos ang buhay. Ganoon pa rin ang hawi ng agos s a ilog. Bla ngko ang kanyang mukha. Nakamatayan niya ang pista nang hindi pa natatapos ang kasiyahan.ng paningin. Pinanawaan ng hinagpis. Ilang ulit itong nang yari. Inihayag ni lolo ang mga salitang naiwan sa kanya ng kanyang lolo. Patay na ang kan yang asawa. Hindi pa nsin ng apo ang matanda sa kanyang ginagawa. Ang araw ay nang maalis ang asawa niya sa pabrikang pinapasukan. Nakatitig sa kalaliman ng dalawang bakal na nag-uunahan. "yumao na ang matandang makata subalit buhay siya s a titik na umiimahen sa makata ng ilog. Malinaw na ang paliwanag ng makata sa kany ang apo. Habang malayu-layo na rin ang nararating ng batong ipinupukol ng apo ng makata. Naroroon ang pagtataka ng bata nang iwanan ng kanyang lolo ang p angakong darating ang araw na maliliwanagan din siya. Tanging ang diwa lamang ng matanda ang nakiki paghuntahan sa tagpuan at mga imaheng kathang-isip. Matiyaga siyang naghihintay ar aw-araw sa tren na nagdaraan. Ilang sandali rin ang kanyang ginugol upang mapagmasdan ang pagsusulat ng makata. Tahimik lamang ang matanda tuluy-tuloy sa pagsusulat ng mga titik habang ang apo ay nagtatampisaw sa tubig. Mataimtim niyang isinusula t ang mga salitang akma sa nilalaman ng kanyang sulatin. Walang nakagalaw para pigilin ang mamang abot-tanaw ang layo. Buntis si Ema noon. Naghihintay sa asawa. Batid mo lang na mayroon itong bukanang patatapos sa isa pang mala king bahagi ng tubig. masdan ang kulay at damhin ang lamig at init. Nalaman niyang sumusulat ng berso ang m atanda. Tumugot ang bata at lumapit sa kanyang lolo na nagtatano ng kung ano ang pinagkakaabalahan nito. Papalubo g na ang araw. Nagkakasundo lamang kung kailan nararapat lumisan. Higit nang naiintidihan ng apo na ngayon ay lolo ng kanyang apo a ng mga berso ng kanyang lolo. 4 .

Mal apit na pong humangga ang bundok sa tabing-dagat. "<b>N</b>akalaan akong magbigay ng kaukulang gantimpala. Humiling ka kahit anong bagay kapag nagtagumpay ka. "<b>H</b>ulihin ngayon din ang salamangkero." pahayag ng Datu. Putulan siya ng ulo. Nakarating iyon sa p andinig ni Prinsipe Malakas ng Pangasinan." mabalasik na utos ng hari. Lubhang nakapi pinsala sa kaharian ang bundok na pinatubo niya. aking Datu. Mabilis d ihinagis ang bundok sa lugal na kinaroroonan <b>B</b>umalik ang prinsipe at ang Datu sa palasyo sa gitna ng pagbubunyi ng mga . "<