Ekonomiks (First Grading

)
Topic 5

Kagustuhan at Pangangailangan I. Kagustuhan at Pangangailangan: Pagkakaiba  Pangangailangan – mga bagay na kailangan ng tao upang mabuhay  Kagustuhan – mga hlig ng tao na tinutugunan upang mapataas ang pagkatao (self-esteem) o Pansariling hangarin na makamit ang isang bagay Ang Baytang ng Pangangailangan a. Ipinakilala ng Ama ng Modernong Sikolohiya na si Abraham Harold Maslow b. Isinasaad na ang tao ay nangangailangan ng mga sumusunod i. Pangangailangang pisyolohikal (pangunahing pangangailangan) 1. Pagkain 2. Damit 3. tirahan ii. Pangangailangang pangkaligtasan (security needs) iii. Pangangailangang makisalamuha, makisapi at magmahal (to love and be loved, to belong) iv. Pangangailangang mabigyan ng pagpapahalaga ng iba (to be valued, to be cared for) v. Pangangailangang maipatupad ang kaganapang pantao (self-actualization) Mga Hakbang sa Paggawa ng Desisyon Upang Matustusan ang mga pangangailangan: a. Kilalanin ang suliranin b. Magsaliksik tungkol sa suliranin c. Isulat ang iba’t-ibang paraan sa paglutas ng suliranin d. Pumili ng isang desisyon e. Isagawa ang desisyon Badyet bilang paraan sa pagtugon sa pangangailangan  Badyet o Plano ng paggasta at pag-iipon upang matugunan ang pangangailangan o Nakatutulong sa paggamit ng salapi upang makamit ang mga layunin sa paggastos o Mga hakbang sa pagplano ng badyet:  Magpasya sa mga layunin ng paggasta  Tantiyahin ang kita  Tantiyahin ang mga gugulin  Iplano ang iipunin  Suriin at isaayos ang badyet Mga salik na Nakaaapekto sa kagustuhan a. Personal at minanang katangian b. Gawi, ugali at interaksyong sosyal c. Pisikal na kapaligiran d. Kinikita at kalagayang sosya e. Edukasyon f. pagyayabang

II.

III.

IV.

V.

1