1

MGA HOMOSEKSWAL NA MAG-AARAL NG PAMANTASANG NORMAL NG PILIPINAS: ISANG DESKRIPTIB-ANALITIK NA PAG-AARAL

Isang Pamanahong-Papel na Iniharap sa Kaguruan ng Kagawaran ng Filipino Kolehiyo ng Mga Wika, Lingwistika at Literatura, Pamantasang Normal ng Pilipinas

Bilang Pagtupad sa Isa sa mga Pangangailangan ng Asignaturang Filipino 2, Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik

ni Satcheil M. Amamangpang I-17

Marso, 2012
2

DAHON NG PAGPAPATIBAY

Bilang pagtupad sa Isa sa mga pangangailangan ng asignaturang Filipino 2, Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik, ang pamanahong-papel na ito na pinamagatang Mga Homosekswal na Mag-aaral ng Pamantasang Normal ng Pilipinas: Isang Deskriptib-Analitik na Pag-aaral ay iniharap ng mananaliksik mula sa I-17 na si:

Satcheil M. Amamangpang

Tinanggap sa pangalan ng Kagawaran ng Filipino, Kolehiyo ng Mga Wika, Lingwistika at Literatura, Pamantasang Normal ng Pilipinas, bilang isa sa mga pangangailangan sa asignaturang Filipino 2, Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik

Lolita T. Bandril, Ph.D. Propesor

3

PASASALAMAT Una sa lahat, isang taos-puso at malaking kapasalamatan ang aking nais ipaabot sa mga sumusunod na indibidwal at tanggapan dahil sa kanilang napakahalagang suporta, tulong at kontribusyon upang maging matagumpay ang pamanahong-papel na ito: Kay Propesor Bandril, ang aking masipag na guro sa Filipino, sa pagtulong niya sa pagsasaayos at paggabay sa pagbuo ng isang pamanahong-papel sa pamamagitan ng pagtuturo sa amin ng tamang paggawa at hakbangin tungo sa isang matagumpay na pamanahong-papel, Sa mga awtor, mananaliksik at webmaster ng mga akdang aking pinaghanguan ng mga impormasyong naging malaking bahagi at parsela ng una at ikalawang kabanata nitong pananaliksik, Sa aking mga respondente, sa pagbibigay ng ginintuang panahon at sa matapat na pagtugon sa inihandang sarbey-kwestyoner, Sa aking mga kaibigan, sa kanilang pagbibigay-inspirasyon at tulong sa pagsasaayos ng istruktura ng pamahanong-papel na ito, Sa aking pamilya, sa pag-unawa at pahintulot na umuwi at matulog ng huli sa oras mayari lamang itong pamanahong-papel, at higit sa lahat Sa Poong Maylalang, sa pagdinig sa aking mga pagdalangin lalo na sa sandaling nanghihina na sa pagtapos ng pamanahong-papel. Muli, maraming-maraming salamat po sa Inyo! -Ang Mananaliksik
4

LISTAHAN NG MGA TALAHANAYAN AT GRAP

A. Talahanayan 1: Distribusyon ng Mga Respondente sa Una Hanggang Ikaapat na Taon sa Pamantasang Normal ng Pilipinas

B. Grap 1:

Distribusyon ng Mga Respondente Ayon sa Kasarian

C. Grap 2:

Distribusyon ng Mga Respondente Ayon sa Edad

D. Grap 3:

Bilang ng Mga Homosekswal Ayon sa Uri

E. Grap 4:

Dahilan ng Mga Respondente upang Maging Homosekswal

5

F. Grap 5:

Mga Manipestasyon ng Mga Respondente bilang Mga Homosexuals

G. Grap 6:

Kabatiran ng Mga Respondente sa Maaaring Maging Epekto ng Kanilang Homosekswalidad

6

TALAAN NG MGA NILALAMAN

Kabanata I, Ang Suliranin at Kaligiran Nito 1. Introduksyon 2. Layunin ng Pag-aaral 3. Kahalagahan ng Pag-aaral 4. Saklaw at Limitasyon 5. Depinisyon ng Terminolohiya 1 2 2 3 4

1

Kabanata II, Mga Kaugnay na Pag-aaral at Literatura

6

Kabanata III, Disenyo at Paraan ng Pananaliksik 1. Disenyo ng Pananaliksik 2. Mga Respondente 3. Instrumentong Pampananaliksik 4. Tritment ng mga Datos 8 8 9 9

8

Kabanata IV, Presentasyon at Interpretasyon ng mga Datos

10

7

Kabanata V, Lagom, Kongklusyon at Rekomendasyon 1. Lagom 2. Kongklusyon 3. Rekomendasyon 16 16 17

16

Listahan ng mga Sanggunian

18

APENDIKS A, Sarbey-Kwestyoner

19

8

9

KABANATA I ANG SULIRANIN AT KALIGIRAN NITO

1. Introduksyon Sa bilis ng takbo ng panahon natin ngayon, lahat ng bagay ay nagbabago. Batid rin nating hindi lamang mga materyal na bagay ang nagkakaroon ng pagbabago, pati na rin ang tao. Kaya hindi kaila sa ating kasalukuyang lipunan na pati ang kasarian ng tao ay nagbago na rin. Ang dating dalawang kilalang kasarian, ang lalaki at babae, ang “Adan at Eba”, ay naragdagan na ng mga “makabagong kasarian.” Halimbawa nito ay ang mga tinatawag nating mga homosexuals o mga homosekswal na tao. Maraming maaaring maging dahilan kung bakit umusbong ang ganitong pagbabago sa oryentasyon ng kasarian. Kataka-takang lumalaki ang bilang ng mga homosexuals sa ating lipunan. Kaya‟t marami ang naghihinuha na tila baga tanggap na ng ating lipunan ang mga tulad nila. Kaya sa ating pamantasan ay napakagandang magsagawa ng mga pananaliksik at pag-aaral ukol sa homosekswalidad. Sa ganitong pamamaraan, mas mauunawaan natin ang mga bagay-bagay tungkol sa mga taong napapabilang sa „bagong kasarian‟ at mas maiintindihan natin ang kanilang pagkatao at matanggap bilang mga taong may dignidad sa buhay.

10

2. Layunin ng Pag-aaral Ang pamanahong-papel na ito ay nagbibigay at naglalahad ng mga impormasyong hinggil sa mga homosekswal na mga mag-aaral ng Pamantasang Normal ng Pilipinas at naglalayong matugunan ang mga sumusunod na katanungan: a. Ano ang nagtulak sa mga mag-aaral na maging homosekswal? b. Anu-ano ang mga manipestasyon ng kanilang pagiging homosekswal? c. May epekto ba ang kanilang homosekswalidad sa kanilang pagtuturo?

3. Kahalagahan ng Pag-aaral Lubos at buong-pusong naniniwala ang mananaliksik na ang pag-aaral na ito ay napakahalaga. Ang pag-aaral na ito ay magsisilbing batayan na maaaring magamit ng mga mag-aaral upang mas maunawaan at maintindihan ang mga bagay kaugnay ng homosekswalidad sa pamantasan. Napakalaki ng maitutulong ng mga impormasyon at datos na nakapaloob sa pamanahong-papel na ito sa mga mag-aaral, lalo na sa mga magsasaliksik pa ukol sa homosekswalidad sa pamantasan o iyong mga nagsasagawa ng pananaliksik tungkol sa Lesbians-Gays-Bisexuals-Trangenders o LGBT na isang mahalagang pananaliksik sa sentro ng Gender Education ng ating pamantasan.

11

At sa pamamagitan din ng pananaliksik na ito, maaari ding malaman at maihanda ang pag-aaral sa kalagayan ng homosekswalidad sa pamantasan, ang pag-iwas sa diskriminasyon sa mga homosexuals at pangangalaga rin sa kanilang mga karapatan at pagpapabatid ng kanilang pananagutan bilang mga mag-aaral ng pamantasan.

4. Saklaw at Limitasyon ng Pag-aaral Ang pag-aaral na ito ay nakapokus sa pagtataya ng mga homosexual na mag-aaral ng pamantasan. Saklaw nito ang mga estudyante mula sa una hanggang sa ikaapat na taon ng kasalukuyang semestre. Gayunpaman, ang pananaliksik na ito ay nilimitahan sa mga homosexual na mga mag-aaral mula sa una hanggang sa ikaapat na taon, anupa‟t ibinibilang dito ang mga bakla, lesbians, bisexuals na lalaki at babae, maging ang mga transgenders o palit-kasarian. Naniniwala ang mananaliksik na kailangang magkaroon ng ganitong pag-aaral upang matugunan ang mga katanungan at makapagbigay ng sapat na impormasyon para rin sa mga mananaliksik ng katulad na paksa sa hinaharap. Ito rin ay magsisilbing malaking ambag sa larangan ng pananaliksik sa pamantasan.

12

Inaamin ng mananaliksik na maaaring kulang sa panahon ang pananaliksik, bagaman naniniwala ang mananaliksik na magiging simula ito ng pag-usbong ng pag-aaral ng pamantasan ukol sa homosekswalidad.

5. Depinisyon ng mga Terminolohiya Bilang pagtupad sa tungkulin sa mga mambabasa, minarapat ng mananaliksik na bigyan ng depinisyon ang mga sumusunod na terminolohiya batay sa kung paano ginagamit ang bawat isa sa pamanahong-papel para sa madali at ganap na pagkaintindi. Ang homosekswalidad ay tumutukoy sa atraksiyong seksuwal sa kaparehong kasarian: ang lalaki sa kapwa lalaki at vice versa. Homosexuals o homosekswal naman ang tawag sa taong nagtataglay ng katangiang ito. Ang kasarian naman ay ang pagkakakilala ng isang indibidwal sa pagiging lalaki o babae. Ang bakla ay isang lalaki na ang oryentasyong pangkasarian ay babae, samakatuwid ay maaaring may erotikal o sekswal na atraksyon sa kapwa kasarian. Ang mga cross-dresses naman ay mga homosexuals na nagdadamitbabae o lalaki. Ang mga lesbians naman ay kontrast ng bakla; isang babaeng may sekswal na atraksyon sa kapwa kasarian.
13

Ang mga bisexuals ay yaong mga taong may pangkatawan o maromantikong pagkabighani sa kapwa mga lalaki at pati sa mga babae. Ang mga transgenders o transsexuals naman ay mga homosexuals na dumaan sa isang medikal na dayagnosis kung saan ang isang indibidwal ay may pagkakakilanlang kasarian (gender identity o kasariang sikolohiyal) na

kabaliktaran ng kanilang pisikal na kasarian. Ang manipestasyon ay mga bagay na maaaring magpatunay,

magpatibay o magpakita ng mga katunayan ng pagiging homosekswal. Ang mass media naman ay isang uri ng paghahatid ng impormasyon sa lipunan sa mga paraang tulad ng telebisyon o radyo.

14

KABANATA II MGA KAUGNAY NA LITERATURA AT PAG-AARAL Walang tiyak na petsa kung kailan nagsimula ang homosekswalidad sa ating bansa. Maaaring hinuhaing nagsimula ang homosekswalidad sa Pilipinas habang unti-unti ring nagbabago ang lipunang ating ginagalawan. Hindi tulad ng ating karatig-bansa, hindi halos nababanggit o naisasama sa ating kasaysayang sosyo-kultural ang tungkol sa homosekswalidad. Kaya noong taong 1966, isang dayuhang clinical psychologist ang tumawag ng pansin ng mga Pilipino upang saliksikin at pag-aralan ang kondisyon ng homosekswalidad sa ating bansa. Ito ay si G. Donn V. Hart, isang propesor ng Antropolohiya sa New York City, na nagsagawa ng pag-aaral sa mga homosexuals sa probinsya ng Cebu noong taong 1966. Ito marahil ang nagbunsod sa mga mananaliksik na simulan ang pag-aaral hinggil sa aktibidad ng homosekswalidad sa bansa. Ayon naman sa artikulo ni Garcia (2004), nagsimula na ang

homosekswalidad sa bansa bago pa man ang pagsapit ng mga Espanyol noong ika-16 na siglo. Ayon sa kanya, may mga lalaking katutubo noon na nagsusuotbabae para sa isang ispesipikong ritwal. Halimbawa na dito ay ang tinatawag na bayoguin, bayok, agi-ngin, asog, bido at binabae. Para sa mga Kastila, ang mga ito ay kagila-gilalas, nakakatakot at nakakabahala sa kanilang pananakop, pakundangang ang mga ito ay iginagalang at pawang mga awtoridad. Dagdag pa niya, nagtamo ng kalayaan ang mga cross-dressers na katutubo sa prekolonyal na Pilipinas dahilang ang mga babaylan ay nagtamasa ng pantay na

15

estado sa lipunan. Bilang pangwakas niya, ang pagtatamo ng mga homosekswal ngayon ng kalayaan ay bunga ng malayang lumipas ng mga binabae at bakla. Paano nga ba natutukoy ang isang bakla? Ayon kay Tijam (2007), sinabi ni Lawson noong 2005 na may mga taong talagang may “gaydar.” Ayon pa dito, may mga taong mas madaling makatukoy ng mga bakla kaysa iba, at sa kabuuang taya, mas mahusay dito ang mga bakla mismo kaysa mga tunay na lalaki. Bagaman, may mga bagay pa ring maaaring magpakita ng

homosekswalidad ng isang indibidwal. Narito ang mga nakikitang katangian gaya ng pananamit, pananalita, pagkilos at pag-aayos ng sarili at ang mga dinakikitang katangian tulad ng pagkakaroon ng interes sa kapwa kasarian. Mayroon ding mga dahilan kung bakit may mga taong nais maging homosekswal. Ayon kay Borbon (2009), nagbigay si Dr. Fitzgibbons noong 1999 ng mga dahilan ng homosekswalidad sa mga indibidwal na pumipili dito. Ito ay: mahinang pagkakakilanlang panlalaki, malayo at insensitibong ama, paghihinala ng kasalungat na kasarian, narsisismo o sobrang pagkahumaling sa sarili, matinding galit, mga traumang sekswal sa panahon ng pagkabata at pinakahuli, sobrang pagiging responsable sa iba. Samakatuwid, malaki ang naidudulot hindi lamang ng lipunan pati ng sarili upang ang isang tao ay maging homosekswal.

16

KABANATA III DISENYO AT PARAAN NG PANANALIKSIK

1. Disenyo ng Pananaliksik Ang pananaliksik na ito ay isinagawa ayon sa disenyong deskriptib-analitik na pag-aaral. Sinubukang mailarawan at analisahin ng mananaliksik ang kaalaman at pananaw ng mga mag-aaral na homosekswal ukol sa kanilang napiling kasarian.

2. Mga Respondente Ang mga piniling respondente dito sa pananaliksik ay mga homosekswal na mag-aaral mula sa una hanggang sa ikaapat na taon sa kasalukuyang semestre ng Pamantasang Normal ng Pilipinas. Pinili ng mananaliksik na maging malaya ang pagpapangkat-pangkat sa mga respondente ayon sa taong kinabibilangan bilang pagkukunsidera sa uri ng mga respondeteng tutugon sa pananaliksik. Ito ay binatay sa mga umaming sila ay nabibilang sa pangkat na homosexuals. Pansinin ang kasunod na talahanayan:

17

Talahanayan I Distribusyon ng Mga Respondente sa Una Hanggang Ikaapat na Taon sa Pamantasang Normal ng Pilipinas Unang Taon Bilang ng Homosekswal sa Bawat Taon 20 Ikalawang Taon 8 Ikatlong Taon 9 Ikaapat na Taon 6

Kabuuan 43

Pinili ng mananaliksik ang mga homosekswal na mag-aaral mula sa una hanggang sa ikaapat na taon sa kasalukuyang semestre.

3. Instrumento ng Pananaliksik Ang pananaliksik na ito ay isinagawa sa pamamagitan ng pagserbey. Ang mananaliksik ay naghanda ng sarbey-kwestyoner upang makakuha ng mga datos mula sa mga homosekswal na respondente ng pananaliksik.

4. Tritment ng mga Datos Dahil ang pamanahong-papel ay isang panimulang pag-aaral lamang at hindi isang pangangailangan sa pagtatamo ng digri, walang ginawang pagtatangka upang masuri ang mga datos sa pamamagitan ng mataas at kompleks na istatistika. Tanging pag-tally at pagkuha ng bahagdan o porsyento lamang ang kinailangang gawin ng mananaliksik.
18

KABANATA IV PRESENTASYON AT INTERPRETASYON NG MGA DATOS Natuklasan sa pag-aaral na ito ang mga sumusunod na datos at impormasyon: Ipinapakita sa unang Grap ang distribusyon ng mga respondente ayon sa kanilang bayolohikal na kasarian. Sa apatnapu‟t tatlong (43) respondente, tatlumpu‟t isa (31) o pitumpu‟t dalawang porsyento (72%) sa kanila ay lalaki at labindalawa (12) o dalawampu‟t walong porsyento (28%) naman ay babae.

Grap 1 Distribusyon ng Mga Respondente Ayon sa Kasarian

28% Lalaki Babae 72%

Sa ikalawang Grap naman, labingwalo (18) sa apatnapu‟t tatlong (43) respondente ay may edad 16-17 taong gulang. Samantala, labimpito (17) ang may edad 18-19 taong gulang, habang pito (7) ay may edad 20-21. Isa (1)

19

lamang sa mga respondente ang may edad 22 taong gulang at pataas. Tunghayan ang kasunod na grap:

Grap 2 Distribusyon ng Mga Respondente Ayon sa Edad
20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

16-17

18-19

20-21

22 pataas

Sa apatnapu‟t tatlong (43) respondente ayon sa ikatlong Grap, labinganim (16) sa kanila ay bisexual na lalaki. Labinlima (15) naman ang umaming sila ay bakla. Siyam (9) naman ang bisexual na babae, habang tatlo (3) lamang ang nagsabing sila ay lesbian. Subalit wala (0) sa mga respondente ang transgender o transsexual.

20

Grap 3 Bilang ng Mga Homosekswal Ayon sa Uri
18 16 14 12

10
8 6 4 2 0 Bakla Lesbian Bisexual na lalaki Bisexual na babae Transgender

Samantala sa ikaapat na Grap, ipinapakita dito na sa apatnapu‟t tatlong (43) respondente, dalawampu‟t dalawa (22) ang nagsabing kagustuhan nila ang pagiging homosekswal, habang labing-isa (11) naman ang nagtukoy ng iba pang dahilan ng pagiging homosekswal nila. Siyam (9) sa mga respondente ang nagsabing naimpluwensyahan sila ng kanilang kaibigan o ng mass media. Ngunit tatlo (3) lamang ang nagkaroon ng trauma sa isang pangyayari sa buhay na nagtulak sa kanilang maging homosekswal.

21

Grap 4 Dahilan ng Mga Respondente upang Maging Homosekswal
25 20 15 10 5 0 A. "Kagustuhan ko ito." B. Impluwensya ng kaibigan o ng mass media C. Trauma sa isang pangyayari sa buhay D. Iba pa

Sa ikalimang Grap binilang ang mga posibleng manipestasyon ng pagiging homosekswal ng mga respondente. Dito ay binigyan ng mananaliksik ang mga respondente ng kalayaang pumili ng kahit ilan sa mga kategoryang iniluhog sa datos. Dito ay namalas na labingwalo (18 o 31%) sa mga respondente ay nagsabing sa pagkilos nila bilang tunay-na-lalaki (kung lesbian o bisexual na babae) o tunay-na-babae (kung bakla o bisexual na lalaki) naipapakitang sila ay homosekswal. Labindalawa (12 o 21%) naman ang hindi pumili sa mga kategorya at naglahad ng iba pang paraan o gawi na nagpapahayag ng kanilang homosekswalidad. Halimbawa nito ay

“pakikipagrelasyon sa kapwa kasarian,” “pagkamahinhin ng kilos,” “pagkakaroon ng pagtingin sa kapwa kasarian,” “seasonal na kabaklaan,” “pagkiling sa
22

naaayong kilos sa kasarian,” at “gender perspective.” Samantala, siyam (9 o 16%) naman sa kanila ang itinatago pa rin ang pagiging homosekswal, habang walo (8 o 14%) naman ang nag-aayos ng sarili sa anyong lalaki o babae. Anim (6 o 11%) sa mga respondente ang gumagamit ng make-up upang patunayang sila ay homosekswal, at apat (4 o 7%) lamang ang umaming sila ay cross-dressers o nagdadamit-babae o lalaki.

Grap 5

Mga Manipestasyon ng Mga Respondente bilang Mga Homosexuals
Pagkilos na parang isang tunay na lalaki / babae. 31%

Iba pa 21%
"Itinatago ko ito." 16% Pag-aayos sa sarili na parang Paggamit ng make-up lalaki / babae 11% 14%

Pagsusuot ng mga damit-panlalaki / pambabae (crossdressing). 7%

Sa ikaanim na Grap naman sinukat ng mananaliksik ang kabatiran ng mga respondente ukol sa maaaring maging epekto ng kanilang

homosekswalidad sa hinaharap bilang mga guro. At sa apatnapu‟t tatlong (43) respondente, dalawampu‟t walo (28 o 65%) sa kanila ang alam na alam ang

23

maaaring maging epekto ng kanilang homosekswalidad, habang pito (7 o16%) naman sa kanila ang katamtaman ang kabatiran ukol sa nabanggit. Parehong apat (4 o 9%) na bilang ang hindi gaano kaalam at hindi alam ang maaaring maging epekto ng kanilang pagiging homosekswal.

Grap 6 Kabatiran ng Mga Respondente sa Maaaring Maging Epekto ng Kanilang Homosekswalidad

9% 9% Oo, alam na alam. Oo, katamtaman ang kaalaman. 16% 65% Oo, ngunit hindi gaano kaalam. Hindi alam.

24

KABANATA IV LAGOM, KONGKLUSYON AT REKOMENDASYON

1. Lagom Ang pag-aaral na ito ay isang pagtatangkang malaman ang mga pananaw at kaalaman ng mga mag-aaral ng Pamantasang Normal ng Pilipinas hinggil sa homosekswalidad. Dagdag pa dito, ginamit ng mananaliksik ang disenyong deskriptib-analitik at gumawa ng isang sarbey-kwestyoner na sinagutan ng apatnapu‟t tatlong (43) homosekswal na respondente, kung saan may dalawampung (20) respondente sa unang taon, walo (8) sa ikalawang taon, siyam (9) sa ikatlong taon at anim (6) naman sa ikaapat na taon.

2. Kongklusyon Batay sa mga inilahad na datos, ang mananaliksik ay humantong sa mga sumusunod na kongklusyon: a. Kagustuhan ng mga homosekswal na mag-aaral ng pamantasan ang pagpili sa nasabing pangkasariang oryentasyon. b. Nasa pagkilos bilang tunay-na-lalaki o tunay-na-babae ang

manipestasyon ng homosekswalidad ng mga nasabing mag-aaral.
25

c. Alam na alam ng mga homosekswal na mag-aaral ang maaaring maging epekto ng kanilang homosekswalidad sa hinaharap bilang mga guro.

3. Rekomendasyon Kaugnay ng mga kongklusyong nabuo, buong kababaang-loob na inirerekomenda ng mananaliksik ang mga sumusunod: a. Para sa mga mag-aaral, lalo na sa mga magsasaliksik rin ng ganitong paksain, malugod na inaasahang maipagpapatuloy ang pagsasaliksik upang mas lalong mapaunlad ang pag-unawa ng lahat sa mga homosekswal na indibidwal. b. Para sa mga propesor, nawa‟y maging daan itong pag-aaral para sa pagbubuo ng mga bagong estratehiya sa pagtuturo na mas lalong maghihikayat sa mga homosekswal na ipahayag ang kanilang sarili sa kapwa. c. Para sa administrasyon, lalo na sa Opisina ng Ugnayan at Serbisyong Pangmag-aaral, magdaos ng mga seminars na tatalakay sa kalagayan ng mga taong nabibilang sa ikatlong kasarian.

26

LISTAHAN NG MGA SANGGUNIAN

Mga Tesis Tijam, Suzette L. (2007). Surviving in A Competitive Milieu: The Coping Mechanisms of Sexually-Challenged Individuals. Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Intramuros, Manila. Borbon, Maria Loida Faye C. (2009). Effects of Unconscioused Reframing in Diminishing Sexual Orientation of Young Male Homosexuals in An Exclusive School in Metro Manila. Manila: Philippine Normal University-Manila.

Mga Artikulo sa Diyaryo o Newsletter Garcia, J. Neil C. (2004). Male Homosexuality in the Philippines: A Short History. IIAS Newsletter. November 2004.

Mga Webpages www.williamapercy.com/wiki/images/Homosexuality_and_Transvestitism.ppd en.wikipedia.org

27

APENDIKS SARBEY-KWESTYONER
Mahal na Respondante, Ako ay isang mag-aaral ng Filipino 2 na kasalukuyang nagsusulat ng isang pamanahong-papel tungkol sa Mga Homosekswal na Mag-aaral sa Pamantasang Normal ng Pilipinas. Kaugnay nito, inihanda ko ang kwestyoner na ito upang makatanggap ng mga datos na kailangan ko sa nasabing pananaliksik. Kung gayon, mangyari po lamang na sagutan nang buong katapatan ang mga sumusunod na aytem. Tinitiyak ko pong magiging confidential na impormasyon ang inyong mga kasagutan. Maraming salamat po! Satcheil M. Amamangpang, I-17 Mananaliksik ______________________________________________________________________________________ Direksyon: Punan ng angkop na impormasyon ang mga kasunod na patlang. Kung may pagpipilian, lagyan ng tsek () ang kahon na tumutugma sa iyong sagot. 1. 2. 3. Pangalan (opsyonal): _______________________________________________________________ Kasarian: ____________________________________ Anong klaseng homosexual ka?  Bakla  Bisexual na lalaki  Transgender (nagpalit ng kasarian)  Lesbian  Bisexual na babae Kung oo, ano ang dati mong kasarian? _____________________ Taon at Pangkat: _________ Edad:  16-17  20-21  18-19  22-pataas

4. 5.

6.

Ano ang nagtulak sa iyo para maging homosekswal?  “Kagustuhan ko ito.”  “impluwensya ng kaibigan o ng mass media”  “trauma sa isang pangyayari sa buhay” Iba pa __________________________________

7.

Anu-ano ang manipestasyon ng iyong pagiging homosekwal? Specifically,ano ang mga manipestasyong ito?

28

pagkilos na parang isang tunay na lalaki / babae. pagsusuot ng mga damit-panlalaki / pambabae (cross-dressing). paggamit ng make-up pag-aayos sa sarili na paranglalaki / babae “Itinatago ko ito.” Iba pa ____________________________________ 8. Batid mo bang may epekto ang iyong homosekswalidad sa hinaharap bilang isang guro? Oo, Alam na alam. Oo, katamtaman ang kaalaman. Oo, ngunit hindi gaano kaalam. Hindi alam.

29