ANG PAGTUTURO NG ASIGNATURANG FILIPINO

Ni: Ludivina M. Tuazon ES-I Filipino,Elementarya

MAHAHALAGANG SALIK SA PAGTUTURO NG WIKA Mag-aaral -kakayahan -pangangailangan -kaibhan bilang indibidwal

Guro

-manadyer ng makabuluhang gawain -fasiliteytor ng pagkatuto ng mga mag- aaral -inspirasyon, modelo

Kagamitan o Materyal -nakakapukaw-pansin -napapanahon -angkop sa aralin at lebel ng klase

Istratehiya -kontemporaryo o napapanahon -angkop sa aralin at lebel ng klase -nagsasagawa ng gawaing kolaboratibo o interaktibo

Pagtataya

( Ebalwasyon ) -angkop sa layunin at gawain -nauuri sa: a.tradisyonal -lapis at papel -pasanaysay -pagmamasid

b.alternatibo -portfolio -rubrics -journal -reflection -performans

Panuri-bago

magsimula ang pagtuturo ng yunit/aralin Pantiyak-pagkatapos ng isang”period”na pagtuturo Laguman-pagkatapos ng pagtuturo ng malawak na kasanayan

 KONTEMPORARYONG

PANANAW SA PAGTUTURO NG WIKA  Kasanayang Komunikatibo  nagbibigay halaga sa paggamit ng wika sa mga angkop na sitwasyon, awtentikong kagamitan, pag-uugnay ng karanasang pangklasrum sa aktwal na sitwasyon at pagpapahalaga hindi lamang sa produkto ng pag-aaral kundi sa proseso ng pagkakagamit nito.

apat (4) itong elemento:  Kakayahang linggwistikakaalaman sa morpolohiya, sintaks,

-May

bokabolaryo at mekaniks Kakayahang sosyolinggwistikataglay ang kaalaman sa kontekstong sosyal kung saan nagaganap ang talastasan

Kakayahang istratejikNagagamit ang kaalaman para punan ang nawawalang kaalaman  Kakayahang pandiskorsgumagamit ng indibidwal na interkoneksyon para malaman ang buong teksto Nalilinang nito ang kahalagahan ng wika sa akademik na gamit ( CognitiveAcademic Language Proficiency o CALP ) at batayang kasanayan sa interpersonal na komunikasyon ( Basic Interpersonal Communication Skills o BICS )

MGA DAPAT TANDAAN NG GURO NG WIKA  Pokus ng pagtuturo ang mag-aaral.  Iayon ang sitwasyon sa klasrum sa tunay na kapaligiran.  Gawing lubusan ang palitan ng interaksyon.  Bigyan ng mas maraming pakikisamuha o lahukang gawain ang mag-aaral.  Gumamit ng multi-media na kagamitan.  Bigyan ng regular na feedback at pagtataya ang mga mag-aaral.  Sanaying maging responsable ang magaaral sa sarili niyang pagkatuto.

BAHAGI NG BANGHAY-ARALINI. I. LAYUNIN
S-M-A-R-T II. PAKSA - Aralin - Sanggunian Kagamitan

- Balyu/Pagpapahalaga III PAMAMARAAN Panimulang Gawain/ Paghahanda Paglalahad Pagtalakay Paghahambing at Pagsusuri Paglalahat

MGA MUNGKAHING ESTRATEHIYA SA BAWAT KASANAYANG MAKRO  PAKIKINIG a. Pinatnubayang Pakikinig  Bago Makinig

– – –

batayang impormasyon sa gawain layunin ( ipaliwanag ) hahawiin ang sagabal

Habang Nakikinig -aktwal na pagsasagawa ng pakikinig para sumagot ng patnubay na tanong, pagtukoy sa maling impormasyon, pagsusuri ng berbal na pahiwatig,atbp

Pagkatapos Makinig -gawaing panlapatang ibibigay ng

guro ( ibang akda pero katulad ng nilinang na kasanayan ) b. Kritikal o Mapanuring Pakikinig

- Simulan sa pakikinig ng isang komersyal. Ipasuri  uri ng materyal na ginamit  epekto ng napakinggan  pagkikip ng impormasyon  layunin ng patalastas  pamamayani ng opinyon

 PAGSASALITA

Paradaym ng Pagtuturo ng Pagsasalita ayon kay Tompskin.  Pagpapakilala- mga gawain sa pakikinig, pasasalita, pagbasa at pagsulat na naglalahad sa klase ng wikang pag-aaralan  Paggamit - mga gawaing magbibigay ng pagkakataon sa klase na gamit ang wika  Demonstrasyon – mga pagkakataon sa pagmomodelo ng guro ng paggamit ng

Responsibilidad- pakikilahok ng magaaral sa proseso ng pagkatu (pangkatang gawain)  Ekspektasyon- pagkabatid ng inaasahang natutuhan.  Pamaraang makalilinang sa kakayahan sa PAGSASALITA 1.Pagsasalaysay/Pagkukwento 2.Reader’s Theater 3.Talakayan ( Diskusyon ) 4.Tsart na ANA ( KWL sa Ingles ) 5.Interbyu 6.Debate 7.Pag-uulat

PAGBASA Sa elementarya nagsisimula ang mekanikal na pagkilala ng mga salita ang bata tungo sa maunawang pagbasa ng mga lipon ng salita, pagpapakahulugan ng mahihirap na talasalitaan, pagkilala ng iba’t ibang uri ng ugnayan, matalinghagang pananalita, kasanayan pampag-aaral (study skills) at gamit ng mga sanggunian

 Panimulang

Pagbasa

Dulog Marungko - Tuklas nina Nooraihan Ali at Josefina Urbano ng Bulacan - Tagubilin sa Guro 1.Bigyan muna ng sapat na kakayahan sa pagbasa bago turuang bumasa.

2.Mahalaga na sa bawat tunog na ituturo ay kasama ang lahat ng mga tunog na naituro na sa iba’t ibang kombinasyon. 3.Iniiwan sa pagpapasiya ng guro ang pagtuturo ng malaking titik. Iminumungkahing ituro ito kapag master na ang lahat ng malilit na titik. 4.Pagbigkas ang mga tunog sa kwento, bugtong, tula, atbp at ganoon din ang mga panuto.

5.Gumamit ng mga tunay na bagay, larawan, plaskard, tsart,cut-outs, mga laro, atbp para maging kawiliwili at mapanatili ang interes ng mag-aaral. 6.Ituro ang isang tunog isang araw para lubusan at nang matutuhan.

-

Mungkahing Tunog na Ituturo Bawat Markahan  Unang Markahan : m, s, a, i, o, at b  Ikalawang Markahan : e, u, t, k, l, y, n, at g  Ikatlong Markahan : ng, p, r, d, h, at w  Ikaapat na Markahan : c, f, j, n, q, v, x, at z

– Mga Antas/Hakbang ng Pagbasa Unang Antas  Pagpapakilala ng mga larawan/bagay na nagsisimula sa tunog na pinag-aaralan.  Pagpapakilala ng tunog  Pagpapakita ng hugis ng tunog  Pagpapakita ng titik  Pagsulat ng hugis ng titik sa hangin, palad, sahig, at pisara  Pagsulat ng hugis sa papel  Pagsulat ng simulang tunog  Pagbibigay ng mga halimbawang bagay na nagsisimula sa tunog na pinag-aralan.

Ikalawang Antas  Pagsasama ng mga tunog upang makalikha ng isang makabuluhang salita Hal. m, s, a –ama sasama mama sama aasa masama  Ikatlong Antas  Pagpapakilala ng mga pantulong na kataga/salita tulad ng: mga, ang, ay, si, ng, sa, kay, at nang

Ikaapat na Antas Pagbubuo ng parirala at pangungusap. Pagbasa sa mga nabuong salita, parirala, at pangungusap Pagkilala ng mga detalye sa patnubay ng guro.

 Dulog

prong. -Bawat Prong ay ituturo sa loob ng isang araw  Prong 1 ay ituturo sa unang araw;  Prong 2 sa ikalawang araw, atbp.  Prong 1-4 ay ituturo mula Lunes hanggang Huwebes
- Ikalimang araw, ay ilalaan sa pagpapayamang gawain o kaya sa paglunas na gawain

Four Prong -Binubuo ng apat na

Prong 1  -Sakop nito ang mga gawain Bago Bumasa at Habang Bumabasa  Bago Bumasa  Paghahawan ng sagabal  Pagganyak  Pagbubuo ng pagganyak na tanong

Habang Bumabasa Maaring gamitin ang :  Ginanyak na Pagbasang Malakas(Motivated Oral Reading)  Ugnayang Tanong at Sagot  Pinatnubayang Pagtatanong (Directed Inquiry)  At iba pang istratehiya na babagay sa gagamiting lunsaran

Prong 2 -Sakop nito ang mga gawain pagkatapos bumasa.  pagsagot sa mga tanong pangganyak  Iba pang tanong pang-unawa  Lahukang gawain na lilinang sa kasanayang ituturo (Pangkatan)  Pagpapayamang gawain(Skill fixation activities

Prong 3 -simula ng aralin sa Wika o gramatika -babalik-aralan ang seleksyong ginamit sa unang dalawang araw ng pagtuturo at siyang gagamitin lunsaran. -pipili ng istukturang pangwika na Ituturo. Ang mga gawain ay binubuo ng: -Paglalahad ng Aralin (kasanayang pangwika)sa pagsasalita

Pagtalakay

sa istrukturang

pangwika -Paghahambing at pagsusuri -Pagbibigay ng pagsasanay -Paglalahat -Paglalapat(dagdag pagsasanay para sa pagpapatibay ng kasanayang nilinang.)

 Prong

4 -Transfer Stage(B)

-paglipat ng natutuhan tungo sa Pagbasa at Pagsulat . Ito ang decoding process. Dito mahahasa ang pasalitang komunikasyon ng mga mag-aaral. Naiuugnay ang binasa sa sariling karanasan o sa mga nabasa, namasid o napanood. Dito rin siya natututong bumasa o kumilala ng nasusulat na simbolo at kanyang naililipat sa

2 Larangan ng Pagkilala ng Salita ( Decoding )  pagkilala ng titik na kaugnay ng tunog (phonemic awareness)  istruktural na analysis- kinikilala ang anyo at pagkakabuo ng titik na simbulo ng tunog.  Paano ito isinasagawa? Narito ang mga hakbang sa pagtuturo nito:

– Panimula- ( Ipaliwanag ang pag-aaralan ) – Pagtuturo- (Pagkilala ng tunog at pag-uugnay ng tunog sa nakasulat na simbolo(titik) – Pinatnubayang Pagsasanay- pagkilala sa nakalimbag na tunog sa mga salita. – Paglalagom- Paglalahat sa natutuhan at paano ito magagamit.

 Mga

Istratehiya sa Paglinang ng Komprehension  Pag-iisip na Pabigkas ( ThinkAloud )
– Iminomodelo ng guro ang proseso ng pag-iisip na ginagawa habang nagbabasa sa pamamagitan ng pabigkas na pag-iisip sa tulong ng patnubay na istratejik na pagtatanong habang bumabasa.

 Pinatnubayang

iisip  ( Directed Reading-Thinking Activity o DRTA )
– Magbibigay ng hula ang mga bata tungkol sa kwento batay sa
 karanasan

Pagbasa- Pag-

at impormasyong galing na rin sa teksto.
– Babasahing muli ang teksto upang patunayan ang hula o hinuha.

– Magbibigay ng suporta at patunay sa ibinigay na hula batay na rin sa nabasa. – Pinatnubayang Pagbasa ( Directed Reading Activity o DRA ) – Paghahanda sa tulong ng dating karanasan o kaalaman ng mga-aaral sa babasahing teksto – Pagbibigay ng mga tanong na magiging patnubay sa pagbasa – Pagtalakay/Pagsagot sa mga pamatnubay na tanong – Muling pagbasa sa seleksyon – Makabuluhang gawaing pasulat o pagpapalawak ng talasalitaan.

 PAGSULAT

Inaasahang malilinang sa mga magaaral ang panimulang kasanayan sa pagsulat ng titik, pagsulat ng kabitkabit at may wastong bantas, paggawa ng ibat’ibang uri ng komposisyon.  Panimulang Pagsulat 1. Kakayahang saykomotor ng magaaral sa tulong ng paggamit ng malaking lapis sa pagsulat

2. Pagtuturo ng agwat sa pagitan ng mga titik, sukat ng titik, direksyon ng lapis sa pagsulat. 3 .Pangangailangan sa konsistent na pagsasanay sa pagsulat Hal. pagpapasipi, pagdugtongdugtong ng mga tuldok at linya.

 Uri

ng Komposisyon 1.Kontraladong Komposisyon - Pagpuno ng puwang sa mga pangungusap. - Pagbubuo sa tulong ng substitution table - Pagsagot sa mga patnubay na tanong. - Pagsunod sa nakahandang balangkas.

2.Pinatnubayang Pagsulat ng Komposisyon - Pagsulat mula sa patnubay na tulung-tulong na binuo ng klase. - Pagsulat mula sa mga isinulat na tala. - Dikto-komposisyon ( Babasahin nang buo ang komposisyon at ipatatala ang mahahalagang impormasyon. Ito ang gagamitin sa muling pagbuo ng komposisyon

3.Malayang Pagsulat ng Komposisyon - Lahat ng paksa ay maaring gamiting sa malayang pa. May 5 hakbang sa pagtuturo ng proseso ng pagsulat ayon kay Dr. Lydia Lalunio (1999) 1.Panimula- tatalakayin ang layunin ng pagsulat, uri ng komposisyon, target na mambabasa.

2.Pagsulat ng Burador- bibigyang pansin ang nilalaman kaysa sangkap sa pagsulat. 3.Rebisyon- muling ipababasa ang sinulat sa kaklase o mismongmagaaral.

4. Pag-edit- ginagawan ng kaukulang pagwawasto sa mga sangkap (mechanics) sa pagsulat ng komposisyon. 5. Paglalathala- sa paskilan, portfolio, album o pampaaralang pahayagan.

Five Elements to attain success in our attempt Pagnilayin Natin : at NEW BEGINNINGS  VISION---- is having a clear sense of what you want from LIFE.  STRATEGY--- is having goals and plans for moving toward your VISION.  BELIEF--- is the confidence that you can make changes and succeed.  PERSISTENCE--- is all about working hard and rebounding from setbacks.  LEARNING--- which is identifying when course corrections are needed. HAVING FOUR OF THESE IS NOT ENOUGH FOR TRUE AND SUSTAINABLE SUCCESS.

Maraming Salamat at Mabuhay! Bagtasin ang landas tungo sa tagumpay!