KASUNDUAN SA PAGPAPAUPA ALAMIN NG LAHAT NA: ANG KASUNDUAN SA PAGPAPAUPA NA GINAGAWA NINA: ____________________________________________________, mga Filipino, pawang sapat ang

gulang, naninirahan sa 1797 Upo St., NAPICO, Manggahan, Pasig City dito ay makikilala bilang mayari at UNANG PANIG. -AT_____________________________________________________, mga Filipino, pawang sapat ang gulang, naninirahan sa 1797 Upo St. Napico, Manggahan, Pasig City dito ay makikilala bilang umuupa at IKALAWANG PANIG.

SUMASAKSI 1. Na ang UNANG PANIG ang nagmamay-ari ng bahay na matatagpuan sa 1797 Upo St., Napico, Manggahan, Pasig City; 2. Na pumapayag ang UNANG PANIG na paupahan sa IKALAWANG PANIG ang nabanggit na bahay sa halagang PhP 6,000.00 (Six thousand pesos) bawat buwan; 3. Na ang IKALAWANG PANIG ay magbibigay ng deposito na katumbas ng isang buwang upa at isang buwang paunang bayad o halagang PhP 12,000.00 (Twelve thousand pesos); 4. Na ang deposito para sa isang buwan ay sasagot sa wear and tear (PAGKALUMAPAGKASIRA NG INUUPAHANG BAHAY) at ang paunang bayad ay siyang tatayong upa sa huling buwan ng pangungupahan ng IKALAWANG PANIG; 5. Na kung sakaling nais ng IKALAWANG PANIG na huwag ng ituloy ang kanyang pangungupahan at siya ay nangungupahan pa lamang ng hindi hihigit sa isang (1) buwan, ang kanyang isang (1) buwang deposito ay ifoforfeit ng UNANG PANIG bilang danyos perwisyo; 6. Na ang kasunduang ito ay magkakabisa mula sa araw ng ______________ hanggang ____________________; 7. Na ang kasunduang ito ay maaaring baguhin kung nais ng UNANG PANIG sa ilalim ng bagong kasunduan: 8. Na ang buwanang upa ng IKALAWANG PANIG ay kanyang babayaran tuwing ika – ____ ng bawat buwan; 9. Na ang IKALAWANG PANIG ang siyang mananagot sa mga pang-araw-araw na kasiraan o menor na kumpuni ng kanyang inuupahan sa pagpalit ng anumang nasirang bintana, bukasan ng pinto, at iba pa; 10. Na ang IKALAWANG PANIG ang siyang mananagot sa pagbabayad ng ilaw-MERALCO at bayad sa tubig-MANILA WATER; 11. Na tinitiyak ng IKALAWANG PANIG na siya ay hindi gagawa ng anumang pagbabago at pagsasaayos sa lugar ng pinangungupahan ng walang pahintulot ang UNANG PANIG; na anumang pagyayaman at pagbabagong kanyang gagawin ay tanging sa sarili niyang gugol at walang anumang pananagutan ang UNANG PANIG; at anumang pagyayaman at pagbabago na kanyang gagawin ay mapupunta sa UNANG PANIG sa katapusan ng kasunduang ito;

________ Dahon __________ Aklat Blg. Tax No. Na anumang kaluwagang ibinigay ng UNANG PANIG sa IKALAWANG PANIG ay hindi maituturing na pagbabago sa anumang nilalaman ng kasunduang ito. na may Community Tax na isinulat sa itaas._____________________. __________ Gawad sa ____________________ Noong _______________________ _____________________ IKALAWANG PANIG Com. 14. 15. Kas. nakilala kong siyang nagsagawa ng naunang kasulatan na pinatunayan nila sa harap kong malaya at sarili nilang pagpapasya ngayong ika. _____________ Gawad sa Lungsod ng Pasig Noong ika-________________ _____________________ IKALAWANG PANIG Com. _________________________.12. Tax No. SAKSI ANG AKING LAGDA AT SELYONG PANATAK sa petsa at lugar na nabanggit. ___________________ ___________________(IKALAWANG PANIG). ipaubaya sa iba ng IKALAWANG PANIG ang kanyang karapatan sa ilalim ng kasunduang ito na walang nakasulat na pahintulot ng UNANG PANIG. 13. na isang NOTARYO PUBLIKO. may karapatan ang UNANG PANIG na ipawalang-saysay ang kasunduang ito. ang IKALAWANG PANIG ay lubos na mananagot sa bayad sa abogado at sa lahat ng gugol sa Hukuman. Tax No. ay dumulog sina ________________ ___________________ (UNANG PANIG). na hindi na kailangang dumulog sa Hukuman. _____________ Gawad sa Lungsod ng Pasig Noong ika-_______________ ___________________ ___________________ UNANG PANIG Com. Na hindi maaaring ilipat. Na kung sakali at magkaroon ng usapin sa Hukuman dahil sa paglabag ng IKALAWANG PANIG sa kasunduang ito. ________ Taong 20_____ . Na ipinapangako ng IKALAWANG PANIG na ang lugar na kanyang inuupahan ay pananatilihin niyang malinis at hindi nakapipinsala sa iba at ito naman ay gagamitin lamang niya bilang tirahan at sang-ayon sa ipinag-uutos ng batas at mga kautusang bayan. ___________ Gawad sa ____________________ Noong _______________________ PAGPAPATUNAY SA HARAP KO. 16. _____________________ _____________________ UNANG PANIG Com. Na kung sakali at hindi makabayad ng upa ang IKALAWANG PANIG o di kaya’y lumabag sa kasunduang ito. Tax No. Blg. ISINAGAWA ngayong ika-_____ ng ________________ dito sa ___________________.