Magandang Umaga!

PANALANGIN

ANG PAGBASA

ANG MGA TEKNIK SA ANG KAHALA PAGBASA DALAWANG GAHAN LAYUNIN SA NG PAGBAS PAGBASA A ANGKAHULUGAN NG PAGBASA

Yugto sa Pagbasa Teorya sa Pagbasa Paraan ng pagtuturo ng Pagbasa .

•Panahon pa man ng katutubo. marunong ng sumulat at bumasa ang mga Pilipino • Sariling Alpabeto ang ALIBATA .

 Karagdagan na lamang din nilang itinuro ang aritmetika at . Pinaunlad na lamang ito ng mga kastilang misyunero nang formal nilang itinatag ang sistema ng edukasyon sa ilalim ng bahay na kung tawagin nila noon ay “CALON”.

tila marami ang nauuwi na lamang sa kawalang kaganapan ang mga katuturan bunga ng pagkukwestyon at matatalinong agaargumento ng kani-kanya ring .ANG KAHULUGAN NG PAGBASA  Sa kanya-kanya ang pagtatangka ng maraming dalubhasa sa larangan ng wika na bigyang definisyon ang pagbasa.

•Ayon kay Gray ang pagbasa ay isang proseso na may apat na .•Isang proseso ng pagtanggap at pag-interpreta ng mga impormasyong nakakoda sa anyo ng wika sa pamamagitan ng limbag na midyum.

 Ay pagpapakahulugan o pagsasabi sa diwa o sinasabi ng mga nakalimbag na sagisag ng kaisipan.  Kasanayang pangwika na ukol sa pag-unawa sa pinag-sama-samang mga salita at diwang inihahayag ng . Proseso ng pag-iisip. paghuhusga. at paglutas ng suliranin. pageevalweyt.

 PAG-UNAWA SA PAGBASA.Sa larangang ito ng kasanayan “WALANG PAGBASA KUNG WALANG PAG-UNAWA.”  Pag-alam ng tunay na pakahulugan sa mga sagisag ng salitang tinutunghayan. .

mga madaling intindihin. 1. .Dalawang Layunin sa pagbasa Mapataas ang antas sa pag-unawa ◦ . magasin. Pagpapalipas-oras/ Paglilibang ◦ .nangyayari sa pang-araw-araw : dyaryo.nagbabasa ang mga akademisyan para makapangalap ng mahahalagang impormasyon. 2.

PANGMORAL  4. PANGKAPAKINABANGAN  6. PANGKASIYAHAN  2. PANGKASAYSAYAN  5. PAMPAGLALAKBAY-DIWA .Kahalagahan ng Pagbasa  1. PANGKAALAMAN  3.

. ISKIMING.madalian para magkaroon lamang ng impresyon sa materyal kung dapat o di-dapat basahing mabutii. Ang fokus ay wala sa detalye kundi sa pangkalahatang kaisipan.•1.

ISKANING. Ispisifikong informasyon tungkol sa isang babasahin ang partikular na hinahanap sa pag-iiskan.isa rin itong mabilisang teknik ng pagbasa na naglalayong makakuha agad ng kasagutan sa ispisipikong katanungan. .•1.

iniisa-isa ang bawat detalye. •4. KASWAL.layunin sa pagbasa ay palipasin lamang ang oras. KOMPREHENSIV. matalino itong pagbabasa sapagkat mahalaga sa pagkatuto. maingat.(PANGKARUNUNGAN hindi PANGKAALAMAN) .•3. masinsin.

. makatuklas ng bagong konsepto at magawan ito ng bagong forma na maiuugnay sa soyal at kultural.•5. mapanlikha. KRITIKAL.malikahain.

•6.-[William Shakespeare. Jose Rizal. PAMULING-BASA-paulitulit na binabasa para sa bagong mahalagang bagay na natutuklasan. Bibliya atbp. •Hal. .

•7. . BASANG TALA. Isinusulat ang mahalagang kaisipan o konsepto o minamarkahan.pagbasa na sinasabayan ng pagsulat.

•8. SURING-BASA. . Pagpapakilala hindi ng isang personalidad kundi ng isang akda.ayon kay Rufino Alejandro “isang pagpapakilala ang suring-basa o rebyu.

Dapat kilalanin ang bawat salita sa tekstong binabasa upang maunawaan ang seleksyon. .ANG MGA TEORYA SA PAGBASA TOP-DOWN 1. Posibleng maunawaan ang binasang seleksyon kahit nakilala ang bawat salita sa teksto BOTTOM-UP 1.

Gagamit ng hudyat sa salita at tunog upangmakilala ang mga di-nakilalang salita. BOTTOM-UP 2. . kasama ang hudyat grapiko upang matukoy ang dinakilalang salita. Gagamit ng hudyat sa kahulugan at hudyat gramatikal.ANG MGA TEORYA SA PAGBASA TOP-DOWN 2.

pagsulat. Natatamo ang pagkatuto sa pagbasa sa pamamagitan ng makahulugang pagbasa.ANG MGA TEORYA SA PAGBASA TOP-DOWN 3. Nangangailangan ng lusbusang pagkatuto at integrasyon ng serye ng pagkilala ng salita ang pagkatuto ng pagbasa . pakikinig at BOTTOM-UP 3.

YUGTO SA PAGBASA •Ang mga kasanayan sa pagbabasa: •1. pag-unawa (comprehension) . pagkilala sa salita (word perception) •2.

pagpapahalagang panliterari (literary appreciation) •4. . kasanayang lokasyunal/ pandiksyunaryo (locational and dictionary skills.YUGTO SA PAGBASA •3.

Yugto ng pagpapalawak ng kasanayan o Mabilis na Pag-unlad ( Expanding Power or rapid Growth) 4. Yugto ng kahandaan sa pagbasa(Reading Readiness) 2.Yugto ng Malawakang Pagbasa (Extensive Reading) .YUGTO SA PAGBASA     1. Yugto ng panimulang Pagbasa ( Beginning Reading or Initial Reading) 3.

nursery or kinder. .•Yugto sa kahandaan sa Pagbasa (Reading Readiness) •Nagsisimula bago pa man pumasok sa primarya ang bata.

WIKA (Language Factor) 5. MENTAL (mental Factor) 3. PERSONALIDAD at KARANASAN (Personality and Experience factor) 4. .SALIK NA NAKATUTULONG SA PAGLINANG NG KAHANDAAN SA PAGBASA: PISIKAL (Physical Factor) 2. SALIK NA SOSYAL AT EMOSYONAL (Social and Emotional Factors) 1.

sa salita. . parirala.•(Beginning or Initial Reading) •Naririto ang pagkatuto sa pagkilala sa partikular na simbolo. at ang isinasaad na ideya o kaisipan.

.• Expanding Power/ Rapid Growth •Nalilinang ang kasanayan sa mabilis na pagbasa at pagunawa o komprehensyon sa binasa.

dayagram atbp. grap. tsart. pagtuklas ng marami at malawak na impormasyon.  Nalilinang ang pag-aaral ng talaan. Ang panahon ng pagpipino at pag-unlad ng pagbasa.  Paggamit ng diksyunaryo. ensayklopidya atbp. .

paghahawan ng sagabal  c. HAKBANG/PARAAN NG PAGTUTURO NG PAGBASA:  1.pagganyak  b. Paghahanda (preparation)  a.pagbasa ng mga tanong na sasagutin  Pag-alaala sa pamantayan sa pagbasa nang tahimik. .

. HAKBANG/PARAAN NG PAGTUTURO NG PAGBASA:  2. Pagbasang Tahimik (Silent Reading)  Makabubuting habang bumabasa nang tahimik ang mag-aaral ay tingnan ng guro kung sinusunod ng mag-aaral ang mga pamantayan sa pagbasa.

 HAKBANG/PARAAN NG PAGTUTURO NG PAGBASA:  3. Pagsagot sa Tanong Pangganyak at Iba pang mga Tanong (Answering Motive and Comprehension .

Integrasyon/ pagsasanib . Interpretasyon 3. Pagsusuring kritikal 4. pang-unawang literal 2.4 Dimensyon ng pagtatanong 1.

 HAKBANG/PARAAN NG PAGTUTURO NG PAGBASA:  3. Ginanyak na Pagbasang Malakas ( Motivated Oral Reading) .

Hindi basta’t pababasahin nang sunudsunod ayon sa ayos nila sa upuan at tapos na.4.  Maaaring ipabasa sa mga mag-aaral ang: a. tiyakin ng guro na may layon ang pagbasa nila nang malakas. Bahaging sumasagot sa tanong ng guro . Motivated oral Reading  Sa pagpapabasa ng kwento sa mga mag-aaral.

madulang pagbasa ng klase sa kuwento  B.4. maaaring ipagawa ang mga ss:  A. pagsasatao (role playing)  C. pagtatalo tungkol sa kuwento . Motivated oral Reading  Pagkatapos ng gawain sa pagbasa. ipasadula ang kuwento  D.

Pasulatin ng script ng katulad na balangkas kaugnay sa tunay na . Pasulatin script kaugnay ng kuwento  H. E. Iugnay sa sariling karanasan/karanasan ng iba ang kuwento. Ipasalaysay ang kuwento  F.  G.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful